هفته نامه سرافرازان شماره 373 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 373

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 373

هفته نامه سرافرازان شماره 373

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ 25/1400‬ربیع االول ‪ 1/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /373‬تومان‬ ‫هکرها چگونه امنیت سایبری جهان را مخدوش می کنند؟‬ ‫‪Cyberterrorism‬؛‬ ‫کلیدواژهجنگمدرنجهانی‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایران در جمع‪ 10‬کشوری که هدف بیشترین حمالت سایبری قرار گرفته اند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ارت ــکاب ج ــرم س ــایبری می توان ــد عواق ــب جدی داش ــته باش ــد؛ مث ــا در ایاالت‬ ‫ک یک نه ــاد دولتی‬ ‫متح ــده ام ــکان دارد ک ــه ی ــک مج ــرم س ــایبری به دلیل هـ ـ ‬ ‫(چنانچ ــه امنی ــت ملی را به خط ــر بیندازد) محکوم ب ــه تحمل ‪ 20‬ســـال زندان نیز‬ ‫ش ــود‪ .‬با این ح ــال و به رغ ــم عواق ــب ان؛ مجرمان س ــایبری همچنان در سراس ــر‬ ‫جه ــان ویران ــی به ب ــار می اورن ــد و به نظ ــر می رس ــد ک ــه برخ ــی کش ــورها بی ــش از‬ ‫ پرداز ‪Visual Capitalist‬‬ ‫س ــایرین‪ ،‬هدف این حمالت قرار گرفته اند‪ .‬س ــامانه داده ِ‬ ‫طب ــق ام ــار و مطالع ــات مرک ــز تحقیقات ـ ِـی‪Specops Software‬؛ جوامع ــی ک ــه در‬ ‫دو دهه اخیر بیش ــترین حمالت س ــایبری را تجربه کرده ان ــد‪ ،‬در یک اینفوگرافیک‬ ‫معرف ــی کرده اس ــت‪ .‬این ام ــار به حم ــات صورت گرفته بی ــن س ــال های ‪ 2006‬تا‬ ‫تائید ‪ 156‬حمله س ــایبری در جایگاه اول‬ ‫‪ 2020‬پرداخت ــه و براین مبنا؛ «امریکا» با ِ‬ ‫اه ــداف هکرها قرار گرفته ک ــه میانگین ان‪ ،‬س ــالی ‪11‬مورد می شـــود؛ درحقیقت‪،‬‬ ‫این تع ــداد از مجم ــوع حم ــات به وقوع پیوس ــته در س ــه کش ــور «بریتانی ــا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المان» نیز بیشـــتر اســـت! ضمنا باید توجه کرد که گزارش یادشده‪ ،‬موارد موسوم‬ ‫به ‪ Significant Cyber Attack‬را مبنا قرار داده؛ یعنی حمله سایبری «مهم» منجر‬ ‫دولتی یک کشـــور‪ ،‬یک شـــرکت دفاعی یا فناوری پیشـــرفته؛ یا‬ ‫بـــه هک ســـازمان‬ ‫ِ‬ ‫جنایتی با خســـارت بیش از یک میلیون دالر‪ .‬در میان ‪ 10‬کش ــور اول این فهرست‪،‬‬ ‫ن ــام «ای ــران» نی ــز با ‪15‬م ــورد ثبت حمل ــه س ــایبری مه ــم‪ ،‬در جایگاه نه ــم دیده‬ ‫می ش ــود‪ .‬ا گرچ ــه دامن ــه حم ــات س ــایبری‪ ،‬گس ــترده اس ــت؛ اما کارشناس ــان‬ ‫‪ Specops Software‬چهار مورد که در ‪ Significant Cyber Attack‬بیش ــتر اس ــتفاده‬ ‫ش ــده را دراین مطالع ــه برجس ــته کرده اند ک ــه به ترتی ــب عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تزری ــق اس کی ــوال (تزری ــق ک ــد‪ ،‬جه ـ ِـت ا کس ــپلویت نق ــص امنیت ــی نرم اف ــزار‬ ‫نش ــکل که نفوذگر با یکس ــری دس ــتورهای اس کیوال‪ ،‬عملیاتی‬ ‫وب س ــایت؛ به ای ‬ ‫متفاوت با عملیات عادی موردنظر طراح وب ســـایت‪ ،‬در پایگاه داده وب ســـایت‬ ‫اس ــیب پذیر انج ــام می دهد)‪.‬‬ ‫‪ .2‬حمله ش ــخص میان ــی (که با عن ــوان «حمله ژانوس» نیز ش ــناخته می ش ــود‪.‬‬ ‫در رمزن ــگاری و امنی ــت رایانه‪ ،‬ش ــیوه ای از ش ــنود فعال اس ــت ک ــه حمله کننده‪،‬‬ ‫ارتباط مســـتقلی بـــا قربانـــی‪ ،‬برقـــرار؛ و پیام های بیـــن ان ها را بازپخـــش می کند؛‬ ‫به گونه ای کـــه ان هـــا را متقاعـــد کند در ارتباط مســـتقیم و خصوصـــی با هم حرف‬ ‫می زننـــد؛ در حالی کـــه همـــه گفت وگوهـــای ان هـــا توســـط حمله کننـــده‪ ،‬کنترل‬ ‫می شود)‪.‬‬ ‫‪ .3‬فیشـــینگ (تـــاش بـــرای کســـب اطالعاتـــی ماننـــد نـــام کاربـــری‪ ،‬گ ــذرواژه‪،‬‬ ‫اطالعات حســـاب بانکـــی و مانند ان ها از طریق جعل یک وبـــگاه‪ ،‬ادرس ایمیل و‬ ‫‪ ...‬به بیانی ســـاده تر‪ ،‬وقتی شـــخصی تـــاش کند فردی را فریب دهـــد تا اطالعات‬ ‫شـــخصی او را در اختیـــار گرفتـــه و بـــازار غیرقانونـــی چند هزار میلیـــاردی تش ــکیل‬ ‫دهد)‪.‬‬ ‫‪ .4‬حمله محروم ســـازی از ســـرویس (تالش برای خار ج کردن ابزار و منابع شبکه‪،‬‬ ‫از دســـترس کاربران مجـــاز؛ در واقع‪ ،‬هـــر حمله ای علیه دســـترس پذیری‪ .‬ا گرچه‬ ‫ُ‬ ‫منظـــور از حملـــه ‪ DoS‬و انگیزه انجام ان شـــاید متفاوت باشـــد؛ اما درکل ش ــامل‬ ‫تـــاش برای قطـــع موقت یـــا دائمی؛ یـــا تعلیق خدمـــات یک میزبـــان متصل به‬ ‫اینترنت است)‪.‬‬ ‫مالی حمالت سایبری در جهان تا‬ ‫تخمین زده اند مجموع خسارات ِ‬ ‫سال ‪ ،2025‬از رقم ‪10.5‬تریلیون دالر فراتر خواهد رفت که به عبارتی‪،‬‬ ‫دقیقه ای‪20‬میلیون دالر می شود‪.‬‬ ‫‪ 2018‬بدترین سال حمالت‬ ‫سایبری برای امریکا بود؛ تنها‬ ‫‪30‬مورد طی یک سال در انجا‬ ‫رخ داد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫بشر هند‪ ،‬هم زمان در ژوئن‬ ‫نه نفر از فعاالن حقوق ِ‬ ‫‪ 2020‬اعالم کردند که به ان ها حمله سایبری شده‬ ‫و ضمن سرقت اطالعات شخصی از رایانه شان؛‬ ‫مکالماتشان نیز شنود و ضبط شده است‪.‬‬ ‫دسامبر سال ‪ 2020‬بود که مدیران‬ ‫‪Funke Media Group‬؛ سومین مجموعه بزرگ‬ ‫رسان ه المان اعالم کردند از ان ها باج خواهی شد ه و‬ ‫بیش از ‪ 6000‬رایانه این شرکت تحت تاثیر حمله سایبری‬ ‫قرار گرفته و نه تنها تعدادی از چاپخانه های اصلی شان‬ ‫غیرفعال شده اند؛ بلکه سامانه های انالین دفاتر‬ ‫روزنامه نگاری این مجموعه نیز متوقف مانده اند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2020‬کارشناسان‬ ‫ناسا کشف کردند‬ ‫هکرهای روسی‪،‬‬ ‫اطالعات محرمانه ای را‬ ‫از سازمان های امریکایی‬ ‫به سرقت برده اند که ناشی‬ ‫از وجود با گ در یک‬ ‫سرویس محبوب ارائه‬ ‫خدمات ایمیلی بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫لزومهوشیاریدر مقابله با‬ ‫سیاه چالهحمالتسایبری‬ ‫حمالت سایبری به زیرساخت های کشورها‪ ،‬گرچه موضوعی تازه و ویژه ایران نیست؛ حمله به سامانه هوشمند سوخت‪،‬‬ ‫هوشـیاری در برابـر سـیاه چاله های هـک و حملات سـایبری در داخـل و سامان بخشـی متمرکـز بـر این حـوزه را ضـروری کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬اختلال اخیـر در سـامانه سوخت رسـانی پمپ بنزین هـای تهـران و تعـدادی از اسـتان ها خبـری بـود کـه پیش از ظهـر ‪4‬‬ ‫ابان مـاه ‪ ،1400‬در خروجـی برخـی از رسـانه ها و خبرگزاری هـا انعـکاس یافـت‪ .‬بـا انتشـار اخبـار بیشـتر از این موضـوع‪ ،‬وا کنش ها‬ ‫به ان نیز ازسـوی مسـئوالن اغاز شـد‪ .‬اطالع رسـانی دراین زمینه ابتدا به صورت پرا کنده انجام شـد و همین موضوع ابهامات‬ ‫را افزایـش داد و طبـق قانونـی نانوشـته ؛ رسـانه های فارسـی زبان خار ج ازکشـور تفسـیرهای عجیـب خـود را دراین زمینـه اغـاز‬ ‫کردنـد و این موضـوع را بـه افزایـش قیمـت سـوخت در کشـور ارتبـاط دادنـد‪ .‬وا کنش هـا و ابهامـات تـا زمـان تائیـد خبـر ازسـوی‬ ‫خبرگزاری هـای معتبـر ادامـه یافـت و سـرانجام حملـه سـایبری ازسـوی مرکـز ملـی فضـای مجـازی تائیـد شـد و ایـن مرکـز‪ ،‬بـا‬ ‫انتشـار اطالعیـه ای بـا تائیـد حملـه سـایبری به سـامانه هوشـمند سـوخت کشـور؛ از بازگشـت سوخت رسـانی به حالـت عادی‬ ‫در سـریع ترین زمـان ممکـن خبـر داد‪ .‬براسـاس اظهـارات مسـئوالن ایـن حملـه منشـا خارجـی داشـته و پیش ازایـن هـم تکرار‬ ‫نظیـر شـبکه توزیـع بنزیـن یـا بـرق و اب‪ ،‬از تهدیدات شـایع در دنیـای امروز‬ ‫شـده‪ .‬حملـه سـایبری بـه زیرسـاخت های حیاتـی ِ‬ ‫اسـت‪ .‬باتوجه به ماهیت و پیچیدگی‪ ،‬این حمالت تنها مختص یک کشـور نیسـت؛ اما تخاصم ناتمام با جمهوری اسلامی‬ ‫ً‬ ‫ایران‪ ،‬وقوع چنین حمالتی را علیه تهران محتمل تر ساخته و دقیقا به همین دلیل هم حراست از زیرساخت ها و بهره گیری‬ ‫از فناوری هـای نویـن دراین زمینـه را بسـیار ضروری تـر از همیشـه کـرده اسـت‪ .‬حمله به سـامانه هوشـمند سـوخت را می توان‬ ‫«حملـه بـه ارامـش روانـی جامعه» تفسـیر کرد که درصورت عدم مدیریت جدی می توانسـت به هر ج ومرج بیشـتر بدل شـود‪.‬‬ ‫ا گـر بـه این رویـداد بـا چنیـن دیدگاهـی نگریسـته و به زبـان سـاده تر‪ ،‬صورت مسـئله درسـت تعریـف شـود؛ می تـوان امیـدوار بود‬ ‫یتـر و اسـتراتژیک تری ازسـوی مسـئوالن امـر‬ ‫درجهـت پیشـگیری از وقـوع و تکـرار چنیـن رویدادهایـی برنامه ریزی هایـی جد ‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬همان گونـه کـه در ارزیابـی چندی پیـش مرکـز پژوهش هـای مجلـس دربـاره مخاطـرات چنیـن حمالتـی امـده؛‬ ‫زیرسـاخت های سـایبری همچـون الیـه زیریـن درگاه هـای خدمـات‪ ،‬نیازهـای حیاتـی جامعـه اسـت و بـا خدشـه و اشـکال در‬ ‫پشـتیبان نیازهای روزمره شـهروندان مانند برق‪ ،‬اب‪ ،‬مخابرات و حتی اینترنت‬ ‫این زیرسـاخت ها‪ ،‬درعمل زیرسـاخت های‬ ‫ِ‬ ‫دچـار اختلال خواهـد شـد‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬ارزیابـی امنیـت سـایبری ایـن زیرسـاخت ها براسـاس یـک نقشـه جامـع زیرسـاختی در‬ ‫ایـران؛ به ویـژه متناسـب بـا طـرح امایـش سـرزمین ضروری سـت‪ .‬فضـای سـایبری و امنیـت چنیـن فضایـی به عنـوان یکـی از‬ ‫مهم تریـن زیرسـاخت های حیاتـی هـر کشـور‪ ،‬در جهانـی کـه بـا شـتابی شـگرف به سـوی یـک دهکـده کوچـک اطالعـات‬ ‫درحال حرکـت اسـت‪ ،‬اهمیتـی ویـژه یافتـه‪ .‬واقعیـت ان اسـت که ایـران نیـز ماننـد بسـیاری جوامـع دیگـر درتالش اسـت به این‬ ‫دهکـده هوشـمند بـا فناوری هـای نوین پیوسـته و مسـیر راحتـی را برای انجـام امـور روزمره مـردم فراهم کند‪ .‬پیچیدگی های‬ ‫ایـن دنیـای نویـن امـا به قـدری زیاد اسـت که شـناخت هریک ازان ها نیازمند تخصص و دانش خاص اسـت‪ .‬وقتی سـرزمینی‬ ‫تصمیـم بـه حضـور در این دهکـده می گیـرد‪ ،‬بایـد تـا باالتریـن حـد ممکن در حراسـت از زیرسـاخت های خـود بکوشـد و مداوم‬ ‫دانـش و تخصـص خـود را دراین زمینـه افزایـش دهـد‪ .‬در اهمیـت این مهـم مرکز پژوهش های مجلس در گـزارش خود تصریح‬ ‫کرده که هوشمندسـازی سیسـتم های کنترل صنعتی که مرکز اصلی کنترل و پایش اطالعات در بسـیاری از زیرسـاخت های‬ ‫حیاتـی ماننـد سـدها‪ ،‬نیروگاه هـا‪ ،‬پاالیشـگاه ها و کارخانه هـای صنعتـی و ‪ ...‬هسـتند‪ ،‬سـبب شـده امنیـت چنیـن فضایـی بـه‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها ازیک سـو و صاحبان این صنایع ازسـویی تبدیل شـود‪ .‬این مرکز از دولت ها خواسـته‬ ‫سـرمایه گذاری در حـوزه ‪ CIP‬را افزایـش داده و بـه این مهـم توجـه اساسـی داشـته باشـند‪ .‬ا گـر رویـداد اخیـر را به عنـوان تجربـه‬ ‫تلـخ کشـور از هجـوم سـایبری تفسـیر کنیـم؛ می تـوان دیگـر ابعـاد ایـن اتفـاق را هـم موردتوجـه قـرار داد‪ .‬ابعـادی ماننـد نحـوه‬ ‫اطالع رسـانی دربـاره حملـه سـایبری‪ .‬در پـی ایـن حادثـه‪ ،‬خبرهـای منتشرشـده در فضـای مجـازی و حتـی خبرگزاری هـای‬ ‫معتبـر چنـان اشـفته بـود کـه بارهـا موردتائیـد و تکذیـب قـرار گرفـت و باردیگـر نشـان داد نخسـتین و مهم تریـن موضـوع در‬ ‫حراسـت از امنیت سـایبری و زیرسـاخت ها‪ ،‬مشخص شـدن شخص یا نهاد مسـئول این حفاظت است‪ .‬درتوضیح اشفتگی‬ ‫اطالع رسـانی و قبول مسـئولیت حادثه حمله سـایبری به سـامانه سوخت رسـانی‪ ،‬گزارش مرکز پژوهش ها قابل تامل اسـت‪.‬‬ ‫دراین گزارش چهار نهاد متولی این حوزه قرارگاه پدافند سایبری سازمان پدافند غیرعامل‪ ،‬افتا‪ ،‬وزارت ارتباطات و پلیس فتا‬ ‫معرفی شـده و امده‪ :‬طبق سـند پیشـگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل وچهارمین جلسـه شـورای عالی‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬ان دسـته از حـوادث فضـای مجـازی کـه در حـوزه مـردم‪ ،‬کسـب وکارهای خصوصـی و موسسـات غیردولتـی‬ ‫و غیـر زیرسـاختی به وقـوع می پیونـدد‪ ،‬توسـط نیـروی انتظامـی جمهـوری اسلامی‪ ،‬ان دسـته حـوادث فضـای مجـازی کـه در‬ ‫حوزه دسـتگاه های غیر زیرسـاختی رخ می دهد‪ ،‬ازطریق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ان دسـته حوادث که در حوزه‬ ‫یسـت که قانون‬ ‫دسـتگاه های زیرسـاختی رخ می دهد‪ ،‬توسـط مرکز مدیریت راهبردی افتا رسـیدگی خواهد شـد؛ این درحال ‬ ‫تشـکیل سـازمان پدافنـد غیرعامـل همچنـان به تصویـب مجلس نرسـیده اسـت‪ .‬همچنیـن ایجـاد امادگـی الزم در عالی ترین‬ ‫سـطح به منظـور صیانـت از زیرسـاخت های حیاتـی در برابـر حملات اینترنتـی و دفـاع مناسـب در برابـر هرگونـه حملـه در‬ ‫چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و ازسویی‪،‬‬ ‫ابالغیه هـای مرکـز مدیریـت راهبـردی افتـا بـرای کلیـه دسـتگاه های موضـوع مـاده ‪ ۲۹‬قانـون برنامـه ششـم الـزام اور نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫درنتیجه‪ ،‬با یک اشفتگی سازمانی و پرا کندگی اداری روبه رو هستیم که موازی کاری و تداخل ماموریتی و بعضا خنثی سازی‬ ‫ماموریتی را به دنبال دارد‪ .‬در دهکده پیچیده مورداشاره و با وجود شتابی غیرقابل تصور در انتقال دانش ازیک سو و اقدامات‬ ‫خرابکارانـه در چنیـن فضایـی ازسـوی دیگر‪ ،‬بی سـامانی متولی حوزه و اطالع رسـانی نادرسـت و نا کافـی می تواند فاجعه افرین‬ ‫یبـر مقـررات حداقلـی و طبـق یـک نـگاه‬ ‫بـوده؛ ازان رو بایـد بـا اتخـاذ یـک رویکـرد ایجابـی و براسـاس اتـکا بـر تـوان داخلـی‪ ،‬مبتن ‬ ‫دقیـق و فرا گیـر نسـبت بـه برون سـپاری برخـی اقدامـات حفاظتـی و سـخت افزاری موضـوع هوشمندسـازی و امنیـت فضـای‬ ‫سایبری موردتوجه نهادهای مسئول قرار گیرد‪ .‬پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس دراین باره می تواند راهگشا باشد‪ .‬این‬ ‫مرکـز تصریـح دارد بایـد در فضـای اسـتارت اپی پدیدامـده امـروز‪ ،‬از تـوان بـاالی چهره ها و شـرکت های دانش بنیان هم راسـتا با‬ ‫اعتمـاد بـه خالقیـت و دانـش انـان و البتـه سـطح بندی برون سـپاری اسـتفاده کـرد و با نگاه پیش دسـتانه‪ ،‬زمینه شـکل گیری‬ ‫صنعـت امنیـت سـایبری در بخـش خصوصـی را فراهـم کـرد‪ .‬ا گرچـه اهمیـت الکترونیک سـازی خدمـات و انالین سـازی‬ ‫زیرسـاخت ها نبایـد مالحظـات حفاظتـی و دقت هـای امنیتـی را کمرنـگ کنـد و ازسـویی دیگر‪ ،‬ارائه هرگونه خدمـات در حوزه‬ ‫زیرسـاخت را از بخـش خصوصـی منـع کـرد‪ .‬تجربه هـای پیـدا و پنهـان حمله هـای سـایبری در نقـاط مختلـف جهـان باردیگـر‬ ‫همه گیـری و جهانی بـودن چنیـن تهدیداتـی را یـاداور شـد و مـرور ایـن تجربه هـا؛ به ویـژه در کشـورهای مدعـی چـون امریـکا‬ ‫حکایـت از ان دارد کـه سـیاه چاله حملات سـایبری و هـک اطالعـات امنیتـی نمی توانـد در مرزهای سـرزمینی خاص محدود‬ ‫بمانـد‪ .‬ایـاالت متحـده امریـکا مـاه مه سـال جاری (اردیبهشـت ‪ )۱۴۰۰‬تازه ترین حمله هکری به خطوط انتقال سـوخت خود‬ ‫را تجربـه کـرد کـه طـی ان شـرکت «کولونیـال» امریـکا موردحملـه باج افـزاری یـک گـروه هکـری سـا کن در اروپـای شـرقی به نـام‬ ‫«دارک سـاید» قـرار گرفـت و از کار افتـاد‪ .‬خـط لولـه ای کـه روزانـه ‪ ۵/۲‬میلیون بشـکه معـادل ‪ ۴۵‬درصـد از نیـاز بنزیـن‪ ،‬دیـزل و‬ ‫سـوخت جـت سـاحل شـرقی ایـاالت متحـده را تامین می کـرد‪ .‬این هک موجـب اعالم وضعیت اضطراری ازسـوی دولت شـد‬ ‫و جو بایدن؛ رئیس جمهوری امریکا از ابعاد احتمالی این حادثه ابراز نگرانی کرد‪ .‬هکرها ‪ ۱۰۰‬گیگابایت از اطالعات این شـبکه‬ ‫را دراختیـار گرفتنـد تـا بـاج اعالم شـده ازسـوی شـرکت تامیـن شـود؛ درغیراین صـورت‪ ،‬اطالعـات سـرورهای این شـرکت را روی‬ ‫اینترنـت منتشـر خواهنـد کـرد‪ .‬درنتیجـه ایـن حملـه ابتـدا کل عملیات این خـط لوله متوقف شـد و درنتیجه‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پمپ بنزین در سراسـر جنوب شـرقی امریکا؛ به ویژه کارولینا‪ ،‬ویرجینیا و جورجیا با کمبود سـوخت مواجه شـدند حمله های‬ ‫سـایبری و هـک اطالعـات حتـی بـه رژیم هـای هکـری چـون رژیـم صهیونیسـتی هـم مصونیـت نـداده و روزنامه صهیونیسـتی‬ ‫«یدیعوت احارونوت» خبر از تکرار پدیده هک در سـرزمین های اشـغالی داده و افزوده اسـت‪« :‬گروه هکری موسـوم به عصای‬ ‫موسـی فایل هـای اطالعاتـی مربـوط بـه ارتـش ایـن رژیـم را هـک و افشـا کردنـد که شـامل اطالعات صدها سـرباز بوده اسـت»‪.‬‬ ‫مـرداب هجمـه بـه اطالعـات هوشـمند و سـایبری کشـورها روزبـه روز قربانیـان بیشـتری خواهـد گرفـت؛ مگرانکـه کشـورهای‬ ‫جهـان به این پدیـده به عنـوان تهدیـدی بـرای صلـح جهانـی نگریسـته و در پـی کاسـتن از تعـداد و تبعـات ان باشـند‪ / .‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرونده‬ ‫کاربران انالین؛ قربانیان جرائم سایبری‬ ‫اطالعـات شـخصی صدها میلیـون کاربـر فیس بـوک به تازگی‬ ‫در یـک انجمـن انالیـن ارسـال شـد! همان طور کـه اولین بـار‬ ‫رسـانه ‪ Business Insider‬گـزارش چنیـن تخلفـی را منتشـر‬ ‫کـرد؛ ایـن اطالعـات شـامل نـام نمایـه‪ ،‬شناسـه فیس بـوک‪،‬‬ ‫شـماره تلفن و در برخی مـوارد ادرس ایمیـل از ‪ 533‬میلیـون‬ ‫کاربر از ‪ 106‬کشور بوده که گفته می شود ناشی از یک حمله ‬ ‫سـایبری در سـال ‪ 2019‬اسـت‪ .‬البتـه مدیـران این شـبکه‬ ‫اجتماعـی در یـک گزارش به این موضوع پرداختند و گفتند‬ ‫کـه داده هـا بـا دسـت کاری داده هـای موجـود در دسـترس‬ ‫عمـوم از ایـن سـامانه به دسـت امـده؛ نـه بـا هک کـردن‬ ‫ان‪ .‬ان هـا مدعـی شـده اند کـه مرتکبـان‪ ،‬از ویژگی هایـی‬ ‫اسـتفاده کردنـد کـه بایـد ان را نوعـی کاله بـرداری نامیـد و‬ ‫متاثـر از شـیوه های تخلیـه اطالعاتـی مـدرن اسـت‪ .‬ان هـا‬ ‫تا کیـد کرده انـد بـا شناسـایی با گ هایـی کـه امـکان چنیـن‬ ‫سوء اسـتفاده هایی را بـه متخلفـان می دهـد‪ ،‬روزنه هـای‬ ‫احتمالـی این گونـه نفوذهـا را مسـدود کرده انـد‪ .‬مدیـران‬ ‫فیس بـوک بـه کاربـران خـود ایـن اطمینـان را داده انـد‬ ‫کـه مـوارد لورفتـه‪ ،‬شـامل گذرواژه هـا و سـایر اطالعـات‬ ‫خصوصـی ان هـا نبـوده اسـت؛ امـا انچـه بازهـم باعـث شـده‬ ‫تـا جرائـم اینترنتـی روی بـورس اخبـار بیایند‪ ،‬ضـرورت ایجاد‬ ‫سازوکارهای امنیتی دراین زمینه و بهبود عملکرد سپرهای‬ ‫حفاظتـی در فضـای انالیـن اسـت کـه بـه زیسـتگاه دوم بشـر‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪ .‬طبـق گـزارش اخیـر ‪FBI‬؛ ‪241،342‬‬ ‫امریکایـی در سـال گذشـته‪ ،‬قربانـی حملات فیشـینگ و‬ ‫ازارهـای انالیـن بوده اند و می تـوان این موارد را متداول ترین‬ ‫نـوع جرائـم انالیـن نامیـد‪ .‬در اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬رایج ترین‬ ‫جرائـم سـایبری فهرسـت شـده اند کـه البتـه تنهـا بـه تعـداد‬ ‫مـوارد روی داده ان در ایـاالت متحـده طـی سـال ‪2020‬‬ ‫پرداختـه؛ بی شـک ایـن تخلفـات در عرصـه بین المللـی‪،‬‬ ‫قربانیـان بسیاربیشـتری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫فیشینگ‪/‬ویشینگ‬ ‫عدم پرداخت‪ /‬عدم ارسال‬ ‫اخاذی‬ ‫لورفتن اطالعات شخصی‬ ‫سرقت هویت‬ ‫ضرر مادی تخلفات‬ ‫‪1.64‬میلیارددالر‬ ‫حملهجعل‬ ‫اظهارات گمراه کننده‬ ‫کاله بر داریعاطفی‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫شهردار تهران خبر داد؛‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫احداث ارامستان های جدید در شرق و غرب تهران‬ ‫شـهردار تهران از برنامه ریزی برای راه اندازی ارامسـتان های جدید در شـرق و غرب تهران خبر داد‬ ‫و همچنیـن گفـت‪« :‬بهشـت زهرا در جنـوب تهـران بـه مرز فرسـودگی رسـیده و برای این مسـئله نیز‬ ‫برنامه هایـی پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ علیرضـا زا کانی افـزود‪« :‬با اشـاره به فرمایش‬ ‫رهبـری‪ ،‬بنیبراینکـه ری‪ ،‬قبلـه تهـران اسـت‪ ،‬بایـد بتوانیـم شـرایط مناسـب تری را بـرای زندگـی در‬ ‫یکـه صحبـت از قبلـه می کنیـم بایـد بـه مسـئله الگـو و توسـعه ایـن‬ ‫این منطقـه فراهـم کنیـم‪ .‬زمان ‬ ‫منطقـه نیـز توجـه ویـژه داشـته باشـیم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـا سـازمان اوقـاف جلسـاتی را برگـزار کردیـم تا‬ ‫بتوانیـم از این فضاهـا بـرای دفـن امـوات اسـتفاده کنیم»‪.‬‬ ‫مسائل زنان باید به صورت مستقل دیده و پیگیری شود‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده با تا کید بر اینکـه مسـائل زنـان به صـورت مسـتقل‬ ‫دیـده و مشـکالت انـان مرتفـع شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬معاونـت‪ ،‬تدویـن و عملیاتی کـردن برنامه هایـی در دو‬ ‫حـوزه توانمندسـازی و کارافرینـی به خصـوص بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار را در اولویـت قـرار داده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ دکتر انسـیه خزعلی با بیان اینکه با برگزاری نشسـت ها باید در تدوین قوانین‬ ‫حـوزه زن و خانـواده‪ ،‬قـدم مثبـث برداشـته شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬مسـائل زنـان به صـورت مسـتقل نیـز بایـد‬ ‫دیـده و مشـکالت انـان مرتفـع شـود و در قـدم بعـد بـه بحـث خانـواده کـه محور اصلـی و تاثیر گـذار ان‪،‬‬ ‫زن اسـت‪ ،‬نیـز به طور جـدی ورود خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫«تحول خواهی» ؛ محور سیاست گذاری در دولت سیزدهم‬ ‫تحـول در شـرایط اداره کشـور و درپـی ان زندگـی مـردم‬ ‫مهم تریـن هـدف دولـت سـیزدهم اسـت؛ تحولـی کـه طبـق‬ ‫دیـدگاه رئیس جمهـوری بایـد در سـه مرحلـه تفکـر بـا حـذف‬ ‫نتوانسـتن ها‪ ،‬نهادهـا بـا همراهـی میـان قـوا و در فرایندهـا بـا‬ ‫اعتماد به مردم و جوانان روی دهد تا جامعه به سوی ثبات‬ ‫نسبی در اقتصاد و سیاست حرکت کند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ نیاز‬ ‫به تغییر در سطوح مختلف اداره کشور‪ ،‬از مهم ترین نیازهای‬ ‫امـروز کشـور اسـت کـه دولـت و شـخص رئیس جمهـوری بـا‬ ‫درک ضـرورت ان بـرای ایجـاد تغییـری بنیادیـن درتالش اند‪.‬‬ ‫تغییـر و تحولـی کـه به تعبیـر ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫اساسـی و واقعـی باشـد تـا گرهـی از کار کشـور و مـردم بـاز‬ ‫شـود‪ .‬رئیس جمهـوری این مهـم را در جلسـه شـورای اداری‬ ‫اسـتان اردبیـل مورداشـاره قـرار داده و باتا کیدبـر لـزوم احیای‬ ‫ظرفیت هـا تصریـح کـرد‪« :‬ما امـروز به یک تحول اساسـی نیاز‬ ‫داریم و باید اقدامات و مجموعه پیگیری ها دولت به تحول‬ ‫منجر شـود»‪ .‬رئیس قوه مجریه سـه محور مشـخص در اداره‬ ‫کشور را نیازمند تحول مورداشاره می داند؛ شناخت‪ ،‬نهادها‬ ‫و فرایندهـا‪ .‬بـا تحـول بنیادیـن درهریـک از ایـن سـه محـور‬ ‫می تـوان امیـدوار بـود چر خ هـای خار ج شـده اقتصـادی‪،‬‬ ‫سیاسـی و یا حتی فرهنگی کشـور از ریل توسـعه و ارامش باز‬ ‫در مسـیر صحیـح قرار گیـرد‪ .‬رئیس جمهوری دراین نشسـت‬ ‫از مفهـوم اولویـت به عنـوان مهم تریـن دغدغـه دولـت ا کنـون‬ ‫یاد کرده که نشـان از حساسـیت شـرایط کنونی کشـور دارد‪.‬‬ ‫بااین همـه‪ ،‬درصـورت محقق نشـدن موضـوع تحـول در سـه‬ ‫محـور مورداشـاره‪ ،‬پرداختـن بـه دیگـر اولویت هـا هـم چندان‬ ‫امکان پذیـر و یـا حتـی موثـر نخواهـد بـود‪ .‬ایـن پروسـه شـاید‬ ‫نبـر به نظـر برسـد و بـه توصیـف رئیس جمهـوری؛‬ ‫کمـی زما ‬ ‫«رنـج» داشـته باشـد؛ امـا اثـار مانـدگاری نـه بـرای یک سـال؛‬ ‫بلکـه بـرای قرن هـا‪ ،‬عصرهـا و نسـل ها دارد کـه درصـورت‬ ‫انجـام‪ ،‬هـم به عنـوان برگـی سـبز در کارنامـه دولـت سـیزدهم‬ ‫ثبـت خواهـد شـد و هـم زندگـی مـردم را اسـان تر خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تغییرنگرش؛نخستین گامتحولاساسی‬ ‫اولیـن گام هرنـوع تغییـر در هـر موضـوع و مفهومـی تغییـر‬ ‫نگـرش و شـناختی جدیـد دربـاره ان موضـوع یـا حـوزه اسـت‪.‬‬ ‫بدون شناخت شرایط‪ ،‬امکانات و ظرفیت ها امیدبستن به‬ ‫تغییـر چندان عقالیی نخواهد بـود و ازاین روسـت که ایت اهلل‬ ‫رئیسی‪ ،‬تحول شناختی را بنیادی ترین و سنگ بنای تحول‬ ‫یسـت؛‬ ‫دانسـته و تصریـح کـرده‪« :‬نخسـت تحـول شناخت ‬ ‫نظیر‬ ‫بزرگانی‬ ‫نگرش هـا بایـد تغییـر کند و تحـول ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رئیس جمهـوری) دراین زمینـه گفتـه‪« :‬مـردم انتظـار‬ ‫هماهنگـی مجلـس و دولـت را دارنـد و اختلاف را دیگـر‬ ‫نمی پذیرند‪ .‬باید میان قوه مجریه و مقننه‪ ،‬روابط معقول‪،‬‬ ‫منطقـی و صمیمانـه برقـرار شـود»‪ .‬کنـار ایـن سـه قـوه‪ ،‬دیگـر‬ ‫نهادها و سـازمان ها در کشـور هم نیازمند تغییرات گسـترده‬ ‫و البتـه پرشـتاب هسـتند تـا بتواننـد بـا برنامه هـای دولـت‬ ‫و نیازهـای کشـور هماهنگـی موردنظـر را به دسـت اوردنـد‪.‬‬ ‫ایـن تحـول هرانـدازه از سـطح بـه عمـق نهادهـا نفـوذ کنـد‪،‬‬ ‫ثمربخشـی بیشـتری خواهد داشـت‪ .‬به دیگر معنا ا گر تحول‬ ‫در نهادهـا تنهـا در همـان سـطح تغییـر مدیـران و مسـئوالن‬ ‫نتـر نشـود‪ ،‬چنـدان‬ ‫باقـی مانـده و شـامل سلسـه مراتب پایی ‬ ‫کاربـردی نخواهـد بـود‪ .‬این مهـم بیـش و پیـش از هـر بسـتر‬ ‫دیگـری‪ ،‬نیازمنـد اموزش هـای کاربـردی و البتـه نویـن‬ ‫نهادی سـت‪.‬‬ ‫پیامبـر (ص)‪ ،‬امام صـادق (ع)‪ ،‬امـام راحـل (ره) در قلـه تحـول‬ ‫قرار دارند و جامعه اسالمی را متحول؛ و نگرش ما را به جامعه‬ ‫عـوض کردنـد و این گونـه تاثیرگـذار بودنـد»‪ .‬تحـول شـناختی‬ ‫در گام نخسـت‪ ،‬شـناخت ضروری ترین اصل موردنیاز کشور‬ ‫اسـت کـه رهبـر معظـم ان را پایـداری توصیـف و خطـاب بـه‬ ‫مسـئوالن تصریـح کردنـد‪« :‬بـا پایـداری و مقاومـت و تحمـل‬ ‫فشـارها و مشـکالت‪ ،‬راه را ادامـه دهیـد و متوقـف نشـوید»‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬شناخت چالش های موجود در کنار نگرشی جدید‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـه ظرفیت هـای کشـور همـان تحـول بنیادین ‬ ‫دولـت سـیزدهم تلاش می کنـد ان را بـه مرحلـه اجـرا رسـاند‪.‬‬ ‫واقعیـت ان اسـت که بیشـترین تمرکـز دولت هـا در دهه هـای‬ ‫اخیـر تمرکـز بـر مشـکالت موجـود و جسـت وجوی راه حـل از‬ ‫میـان ظرفیت هاسـت بی انکـه بـه ایـن ظرفیت هـا و منابـع‬ ‫طبیعـی و انسـانی موجـود‪ ،‬نگاهـی جدیـد افکنـده شـود‪ .‬در‬ ‫علـم نویـن کشـورداری‪ ،‬کانـون توجـه تنهـا بـر ظرفیت هـای‬ ‫مشـخص و قابل تشـخیص نیسـت؛ بلکه می توان با نگرشـی‬ ‫جدیـد از میـان ظرفیت هایـی کـه پیش ازایـن وجـود داشـت‬ ‫ً‬ ‫بـه منابعـی تـازه دسـت یافـت؛ مثلا ا گر به نسـل جوان کشـور‬ ‫نه فقـط به عنـوان نسـلی کـه نیازمنـد اشـتغال و ازدواج اسـت‬ ‫نگریسـت؛ بلکـه ان هـا را به عنـوان سـرمایه های قابل اعتنـا‬ ‫در امـر اداره کشـور شـریک و سـهیم کـرد؛ می تـوان از ظرفیـت‬ ‫ان هـا بهتریـن بهره بـرداری را انجـام داد یـا در مثـال دیگـر‪،‬‬ ‫نگرشـی نویـن به مقوله توان بومی و قـدرت داخلی می تواند‬ ‫گره گشـای بسـیاری از کاسـتی ها شـود؛ ماننـد تغییـر نگرشـی‬ ‫کـه در عرصـه دفاعـی و از همـان سـال های ابتدایـی جنـگ‬ ‫تحمیلـی انجـام و سـبب شـد تـوان نظامـی و دفاعـی ایـران‬ ‫بی انکـه موردحمایـت قـرار گیـرد‪ ،‬بـه پیشـرفتی شـگرف‬ ‫دسـت یابـد‪ .‬ا گـر نگـرش «نمی شـود و نمی توانیـم و نـگاه بـه‬ ‫خـارج» تـداوم می یافـت‪ ،‬رسـیدن بـه چنیـن دسـتاوردهایی‬ ‫غیرممکـن بـود‪ .‬پیونـد دو تحـول نگـرش بـه جوانـان و تـوان‬ ‫داخلـی می توانـد تحول افریـن شـرایط سـخت کنونـی باشـد‬ ‫و دولـت درتلاش اسـت دراین مسـیر برنامه هـای خـود را‬ ‫پیـش بـرد‪ .‬شـاید به همین دلیـل اسـت کـه احمـد وحیـدی‬ ‫(وزیر کشـور) سیاسـت دولت مردمی سیزدهم را جوان گرایی‬ ‫دانسـته کـه باقـدرت و قـوت درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫نهادهاوضرورتغیرقابل انکار تحول‬ ‫سخن گفتن از تحول شناختی و تغییر در نگرش ها‪ ،‬بی انکه‬ ‫ابـزار تحقـق نگـرش جدیـد را فراهـم یـا دسـتکم به روزرسـانی‬ ‫کنیـم؛ ممکـن نخواهـد بـود و ابـزار تحقـق هـر تحولـی هـم‬ ‫نهادهـای موجـود در کشـور هسـتند؛ نهادهایـی کـه بایـد‬ ‫همـگام بـا تغییـر نگرش هـا تغییـر کـرده و امـکان اجـرا را بـرای‬ ‫مجریـان فراهـم سـازند‪ .‬رئیس جمهـوری هـم در اشـاره ای‬ ‫بـه این مهـم تا کیـد کـرد‪« :‬مـا یـک سـازوکار نهـادی داریـم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نـگاه سـازمانی بایـد کاملا متحول شـود؛ چرا کـه می خواهیم‬ ‫کاری برتر و باالتر انجام دهیم»‪ .‬قوای سـه گانه هم در دسـته‬ ‫ایـن نهادهـا قـرار دارنـد کـه گویـا بـا تغییـرات به وجودامـده‬ ‫در ماه هـای قبـل ایـن تحـول در ان هـا نیـز درحال ایجـاد‬ ‫اسـت؛ تحولـی کـه به تعبیـر معـاون پارلمانـی دولـت انتظـار‬ ‫مـردم هـم اسـت‪ .‬سـید محمـد حسـینی (معـاون پارلمانـی‬ ‫تزریق نگاهی جهانی به جوانان امروز از داالن پوشاک‬ ‫بهنانهاحمدی‬ ‫همان طورکـه می دانیـم‪« ،‬پوشـا ک» یکـی از مهم تریـن و قدیمی تریـن نیازهـای‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫انسـان اسـت کـه شـاید هـرروز بـا شـعارهایی مختلـف به تعریف خـود م ‬ ‫به نظـرم هنـوز نمی توانیـم تعریـف جامعـی از پوشـا ک بدهیـم؛ چـون عالیـق و‬ ‫سلایق مـردم هرثانیـه درحال تغییـر اسـت‪ .‬فرهنـگ و تمـدن‪ ،‬دسـتخوش نـگاه‬ ‫مختلـف مـردم در سـالیان دراز شـده؛ بـه هرچیزی کـه بتوانـد منجـر بـه تولیـد‬ ‫نظیر نژادپرسـتی‪ ،‬تعصبات‬ ‫مفهومی جدید شـود از ورودی های مختلف ذهنی ِ‬ ‫دینـی‪ ،‬نگاه هـای فـردی یـا نـگاه جنسـیتی و ‪...‬؛ ازایـن رو‪ ،‬بایـد بدانیـم تعریـف‬ ‫ً‬ ‫پوشـا ک در همیـن سـاعت بـا تعریـف پوشـا ک در روز بعـد شـاید کاملا متفـاوت‬ ‫باشـد‪ .‬در اینجـا وظیفـه مـا تکیه بـر بـه تعریـف و مفهوم کلی پوشـا ک اسـت؛ و نیز‬ ‫نگاهـی بـه رویدادهایـی کـه ممکـن اسـت از دل این مقولـه در اینـده بـروز کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کاملا واضـح می توانـم بگویـم اینده پژوهـی و اینده نگـری‪ ،‬یکـی از وظایـف اصلـی‬ ‫طراحـان امروزی سـت کـه متاسـفانه این رونـد در کشـور مـا بسـیار ضعیف عمـل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫می کنـد و بعضـا «بیـکار» اسـت‪ .‬تعریفـی کـه از اینده پژوهـی دارد‪ ،‬صرفـا نگاهـی‬ ‫تکراری سـت نسـبت بـه انچـه خار ج ازایـران درجریـان اسـت‪ .‬به جرئـت می توانـم‬ ‫عبـارت «نشـخوار هنـری» را در مقـام یـک منتقد سرسـخت به کار ببـرم‪ .‬طراحان‬ ‫مـا در این بخـش حـرف خاصـی بـرای گفتـن ندارنـد‪ .‬درصـد ریسـک پذیری‬ ‫پائیـن اسـت و ترجیـح می دهنـد به جـای تغییـر مفهـوم یـک عبـارت‪ ،‬فقـط جای‬ ‫کلمـات را تغییـر دهنـد‪ .‬بـا گذر از این موضوع باید بگویم وظیفـه طراحان لباس‪،‬‬ ‫شـناخت ابعـاد مختلـف پوشـا ک در همـه اعصـار نیسـت؛ امـا شـناخت تاریخچه‬ ‫کلـی لبـاس‪ ،‬امـری بدیهـی و روشـن اسـت کـه می توانـد دریچـه ای نـو بـا اهرمـی‬ ‫تاریخـی بـه طراحـان لبـاس بدهـد‪ .‬می توانـد منابـع الهـام از هرانچـه در طبیعـت‬ ‫می توان دید و یافت‪ ،‬بدهد و سیر تحول پوشا ک را در نگاه این افراد از پیمودن‬ ‫مسـیری تکـراری و متاسـفانه تجـاری ب هسـمت ارائـه مفهومـی جامـع از پوشـا ک‬ ‫که به بالندگی بشـری منجر شـود‪ ،‬سـوق دهد‪ .‬درک و شـناخت نیازمندی های‬ ‫بشـری در دنیای امروزی از نگاه تیزبینانه طراحان لباس می تواند به نوعی برگ‬ ‫برنـده تلقـی شـود؛ چرا کـه ناا گاهـی طراحـان لبـاس از زوایـای مختلـف سرشـت‬ ‫انسـان‪ ،‬بایدهـا و نبایدهـا‪ ،‬وظایـف و مسـئولیت ها؛ چـه درقبال خـود و چـه در‬ ‫قبـال دنیایـی کـه در ان زندگـی می کننـد‪ ،‬می توانـد در چگونگـی تنیـدن تاروپـود‬ ‫اساسـی فلسـفه پوشـا ک نقـش داشـته باشـد‪ .‬نـگاه تک بعـدی و تجـاری مـردم‬ ‫دنیـا در صنعـت پوشـا ک‪ ،‬ابعـاد معنـوی ایـن نیـاز انسـانی را در سـایه قـرار داده‪،‬‬ ‫فرایندی که مانع تحول شده است‬ ‫سومین ضلع مثلث تحول که رئیس جمهوری در سفر خود‬ ‫بـه اردبیـل‪ ،‬اشـارات کوتاهـی بـه ان کـرد؛ ضلـع فراینـد اداره‬ ‫کشـور یـا همـان نظـام بوروکراسی سـت کـه به نظـر می رسـد‬ ‫باتوجه بـه توصیـف رئیس جمهـوری از ان به عنـوان یکـی از‬ ‫جـدی کشـور نیازمنـد بررسـی و مطالعـه اسـت‪.‬‬ ‫چالش هـای‬ ‫ِ‬ ‫وی دراین زمینـه تصریـح کـرده‪« :‬یکـی از موانـع جدی تحول‬ ‫یسـت کـه‬ ‫در کشـور‪ ،‬نظـام بروکراسـی و نظـام پیچیـده ادار ‬ ‫یسـت و‬ ‫بزرگ تریـن مانـع بـرای حرکت هـای انقالبـی و جهاد ‬ ‫بایـد ایـن نظـام پیچیـده اداری را اصلاح کـرد»‪ .‬هر چرخشـی‬ ‫در کشـور بایـد در سـریع ترین زمـان ممکـن روی دهـد و ایـن‬ ‫یسـت کـه این روزهـا ازسـوی‬ ‫نیازمنـد تالشـی شبانه روز ‬ ‫دولـت مشـاهده می شـود‪ .‬در مسـیر حرکـت دولـت امـا‬ ‫سـرعت گیرهای بسـیار هسـت کـه می تـوان ان هـا را در دو‬ ‫دسـته داخلی و خارجی دسـته بندی کرد‪ .‬مهم ترین و البته‬ ‫بزرگ ترین سـرعت گیر کنونی‪ ،‬اقتصاد و معیشـت مردم ایران‬ ‫تحریم هاسـت؛ اما دسـته دوم سـرعت گیرها هم به اهمیت و‬ ‫ضو طویل‬ ‫ابعاد همان دسته اول است‪ .‬نظام بروکراسی عری ‬ ‫یـا به توصیـف رئیس جمهـوری؛ «پیچیـده» نظـام بروکراسـی‬ ‫کـه گاه بـا ویروس هـای رانـت و فسـاد و بی قانونـی هـم‬ ‫موردهجمـه قـرار گرفتـه و انـدک کارایـی خـود را هـم از دسـت‬ ‫می دهـد‪ .‬اصلاح ایـن نظـام به منظـور رفـع سـدهای داخلـی‬ ‫حرکات و برنامه های دولت نیازمند تامل و حرکت انقالبی و‬ ‫درعین حال شجاعانه است که گویا رئیس جمهوری مصمم‬ ‫بـ ه صـرف ایـن «شـجاعت» در دولـت سـیزدهم اسـت‪.‬‬ ‫رقابتـی بـدون مقصـد و بـدون خـط پایـان درانتظـار افرادی سـت کـه هـرروز بـه‬ ‫جمـع تولیدگـران و فعـاالن این حـوزه اضافـه می شـوند‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬نقـش طـراح‬ ‫ً‬ ‫و تولیدکننده به صورت موازی یا کامال متضاد می تواند در اشاعه فرهنگ خرید‬ ‫نظیر مصرف گرایی و ‪ ...‬تاثیرگذار باشد‪ .‬به نظرم درک‬ ‫و دامن نزدن به مفاهیمی ِ‬ ‫مفاهیم عمیق علوم انسـانی مانند روان شناسـی و جامعه شناسـی‪ ،‬از ضروریات‬ ‫و بدیهیات این صنعت به شـمار می رود‪ .‬طراح لباس عالوه براینکه باید ازلحاظ‬ ‫روان شـناختی تمـام اصـول را درنظـر گیـرد‪ ،‬بایـد نقش جامعـه را نیـز درمواجهه با‬ ‫هرنوع وا کنش تحلیل کند و به انالیز و دسته بندی خروجی ها بپردازد تا بتواند‬ ‫دراین راسـتا کارهـای بهتـری عرضـه کنـد‪ .‬شـناخت عالیـق و روحیـات نسـل‬ ‫جـوان کـه همـگام بـا مـوج جهانـی درحال حرکت انـد‪ ،‬از وظایـف اصلـی طراحـان‬ ‫لبـاس به شـمار مـی رود‪ .‬امـروزه ب هسـختی می تـوان جوانان را متقاعـد کرد چطور‬ ‫از الگویـی درسـت بهـره ببرنـد‪ .‬متاسـفانه نبـود خالقیـت در اثـار طراحـان ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫مزیدبرعلت شـده‪ .‬واقعا چاره چیسـت و اشـتباه از کجا بوده؟ یکی از بزرگ ترین‬ ‫عوامـل تعیین کننده در این ناهنجاری‪ ،‬سـوءمدیریت ارگان هـای مرتبط با حوزه‬ ‫پوشـا ک اسـت؛ همچنیـن به روز نشـدن اسـاتید سـنتی کـه هرچنـد وجودشـان‬ ‫دراین عرصـه حیاتی سـت‪ ،‬منتهـا نبـود میـل و رغبـت بـه همـکاری بـا طراحـان‬ ‫جـوان کـه درک درسـتی از ذائقـه جوانـان امـروزی دارند‪ ،‬به نوعـی حکایت از نبود‬ ‫حمایتی سـت که می تواند باشـد و باعث شـکوفایی این صنعت در شـاخه های‬ ‫مختلـف شـود‪ .‬از مـوارد دیگـری کـه می توانـم بـه ان هـا اشـاره کنـم‪:‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫کشورهای با بیشترین عوارض جاده ای‬ ‫عـوارض جـاده ای‪ ،‬جـزو هزینه هایی سـت کـه راننـدگان یکسـری از کشـورها نمی داننـد چیسـت و در یکسـری از‬ ‫ً‬ ‫کشـورها نیـز بـه اشـکالی متفـاوت اخذ می شـود؛ مثال در المان‪ ،‬خودروهای سـنگین بایـد برای عبـور از بزرگراه ها‬ ‫عـوارض بپردازنـد؛ درحالی کـه خودروهـای سـواری مسـتثنا بـوده و می تواننـد بـدون محدودیـت در جاده هـای‬ ‫انجا تردد کنند‪ .‬در بعضی کشـورها این عوارض‪ ،‬تنها از توریسـت های خارجی اخذ می شـود‪ .‬اشـکال مختلفی‬ ‫بـرای دریافـت عـوارض جـاده ای وجـود دارد کـه بـر کیفیـت ترافیـک کشـورها اثرگـذار اسـت‪ .‬مرکـز ‪Budget Direct‬‬ ‫در تازه تریـن گـزارش‪ ،‬فهرسـت جوامعـی بـا گران تریـن نـرخ عـوارض بزرگراهـی را منتشـر کـرده کـه از انالیـز ‪400‬‬ ‫جاده در ‪ 20‬کشـور جهان به دسـت امده‪ .‬براین اسـاس؛ باالترین نرخ را رانندگان کشـور «سـوئیس» با متوسـط‬ ‫‪26.52‬دالر می پردازنـد‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫سوئیس‬ ‫اتریش‬ ‫جزایر فارو‬ ‫کرواسی‬ ‫دانمارک‬ ‫لهستان‬ ‫بلژیک‬ ‫چین‬ ‫البانی‬ ‫سوئد‬ ‫بوروکراسی‪ ،‬کاغذبازی‪ ،‬دیوان ساالری؛ مفاهمیم مشترک در کاهش رشد اقتصادی‬ ‫اظهـارات رئیـس مجلـس شـورای اسلامی دربـاره بوروکراسـی‬ ‫ناکارامـد اداری در کشـور‪ ،‬باردیگـر توجهـات را به این مقولـه‬ ‫مهـم جلـب کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر قالیبـاف‬ ‫هفتـه گذشـته در یادواره شـهدای هشت سـال دفـاع مقدس‬ ‫در مازنـدران گفـت‪« :‬بایـد نظـام بوروکراسـی ناکارامـد در‬ ‫ادارات مـا برچیـده شـود و ضعف هـا را از بیـن ببریـم تا اشـتغال‬ ‫و کارافرینـی در جامعـه پـا بگیـرد»‪ .‬وی همچنین بابیان اینکه‬ ‫در حـوزه اداره کشـور عقب افتادگی هایـی وجـود دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای توسـعه ایـران اسلامی بایـد بوروکراسـی اداری‬ ‫را از سـر راه نخبـگان و متخصصـان جامعـه برداریـم»‪ .‬وقتـی‬ ‫یسـت‪ ،‬منظورمـان نـوع خاصـی‬ ‫صحبـت از بوروکراسـی ادار ‬ ‫از ان اسـت که نامتناسـب بـا شـرایط یـک جامعـه اسـت یـا‬ ‫به نحـوی ناکارامـد تدویـن و رشـد یافتـه‪ .‬واژه «بوروکراسـی» از‬ ‫دو کلمـه «بـرو» به معنـای دفتـر کارکنـان سـازمان های دولتی‬ ‫و نیز میزتحریر؛ و «کراسی» به معنای حکومت و ادار ه تشکیل‬ ‫شـده و یکـی از معادل هـای فارسـی ان «دیوان سـاالری» و‬ ‫ً‬ ‫«کاغذبازی »سـت؛ دربـاره مفهـوم بوروکراسـی عمدتـا بـه سـه‬ ‫گـزاره توجـه می شـود‪ :‬نخسـت به معنـای تشـریفات زائـد بـکار‬ ‫مـی رود؛ یعنـی کاغذبـازی و مقـررات اضافـی‪ .‬دوم به معنـای‬ ‫دستگاه اداری ست؛ یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی‬ ‫و محلـی و سـازمان ها و نهادهـای اداری و سـوم نـوع خاصـی‬ ‫از شـکل سـازمانی کـه دارای ویژگی هـای مشـخصی چـون‬ ‫سلسـله مراتب اختیار و نظام مقررات اسـت‪ .‬پس بوروکراسـی‬ ‫یـا دیوان سـاالری نه تنهـا فی نفسـه زائـد و ناکارامـد نیسـت؛‬ ‫بلکه در جوامع مدرن ضامن رشـد و توسـعه و منشـا خدمات‬ ‫بسـیاری شـده اسـت‪ .‬در ایران اما نظام دیوان ساالری دولتی‬ ‫ً‬ ‫(عمومـی) طـی دهه هـای متوالـی تدریجـا ب هسـمتی رفتـه‬ ‫است که خود به عنوان یکی از موانع مهم توسعه و پیشرفت‬ ‫ظاهـر شـده اسـت‪ .‬اشـاره دکتـر قالیبـاف نیـز بـه وجـه ناکارامد‬ ‫یسـت کـه کاغذبازی هـای اداری در راه توسـعه‬ ‫و مزاحم ‬ ‫کشـور ایجـاد کـرده و الزم اسـت اصلاح شـود‪ .‬از مهم تریـن‬ ‫مضـرات کاغذبازی هـای موجـود‪ ،‬تاثیـرات منفـی بـر اقتصـاد‬ ‫و اشـتغال اسـت؛ کاغذبـازی پیچیـده و طوالنـی باعـث شـده‬ ‫بسـیاری ازافراد بـرای درخواسـت یـک مجـوز سـاده اشـتغال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ماه هـا و بعضـا سـال ها در ادارات مختلـف سـرگردان باشـند و‬ ‫تـازه دراین مسـیر چنانچـه گرفتـار فسـادهای اداری نشـوند‪،‬‬ ‫بعدازمدت هـا می تواننـد یـک کسـب وکار جدیـد را اغـاز کنند‪.‬‬ ‫نشـرایط حاضـر‬ ‫واضـح اسـت کـه بسـیاری از نخبـگان درای ‬ ‫بـه پذیـرش این رونـد طوالنـی نبـوده و از حـوزه اقتصـاد مولـد‬ ‫کشـور خارج می شـوند‪ .‬مطابق با برخی امارها ایران به لحاظ‬ ‫شاخص سهولت کسب وکار بین‪ ۱۹۰‬کشور رتبه‪ ۱۲۰‬را دارد که‬ ‫علت این وضعیت کاهنده اقتصادی را باید یکسری مقررات‬ ‫دسـت وپا گیر دانسـت؛ مقرراتی که در سـاختار اداری معیوب‬ ‫گرفتار سیسـتم دسـت وپا گیر دیگـری می شـوند‪ .‬دراین رابطه‬ ‫محسـن دهنـوی (نماینـده مجلـس شـورای اسلامی) امـار‬ ‫حیرت انگیـزی از معضـل کاغذبـازی در مسـیر کسـب وکارها‬ ‫ارائه داده اسـت؛ او بااشـاره به فرایند ارائه مدارک و مجوزهای‬ ‫راه انـدازی یـک کسـب وکار مولـد و مفیـد گفتـه اسـت‪« :‬امـروز‬ ‫بـرای تاسـیس یـک مزرعـه پـرورش ماهـی‪ ۱۳۰ ،‬مـدرک بـا‬ ‫دوسال زمان احتیاج است و برای راه اندازی گاوداری نیز یک‬ ‫جـوان بایـد ‪ ۱۱۸‬مـدرک و تاییدیه و یک سـال ونیم زمان صرف‬ ‫کند!» ازاین رو‪ ،‬در جلسه هفته قبل مجلس شورای اسالمی‬ ‫«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار» مصوب‬ ‫شـد؛ امـا ایـن تمـام مضـرات بوروکراسـی اداری مـا نیسـت؛‬ ‫کارشناسـان علـوم مدیریت و اقتصاد مدت هاسـت کـه درباره‬ ‫دیگـر اثـار منفـی کاغذبـازی هشـدار می دهنـد‪ .‬بـروز فسـاد و‬ ‫خروج چرخه اداری از سالمت مالی درواقع‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫یسـت؛ درواقع نسبت مستقیمی‬ ‫مشـکالت بوروکراسـی ادار ‬ ‫میـان شـدت و کثـرت فسـاد و پیچیدگـی سـاختارهای اداری‬ ‫وجـود دارد؛ هرچـه فراینـد تصمیم گیری هـا و رونـد امـور در‬ ‫یتـر و پیچید هتـر باشـد‪ ،‬امـکان‬ ‫یـک سیسـتم اداری‪ ،‬طوالن ‬ ‫بـروز تخلف و فسـاد نیـز باالتر می رود کـه دراین زمینه می توان‬ ‫بـه احتمـال رشـد اختالس هـای کالن در بسـتر بوروکراتیـک‬ ‫نا کارامـد اشـاره کـرد‪ .‬مطالعـه دقیق برخـی پرونده هـای بزرگ‬ ‫و معـروف فسـاد بانکـی در دهه ‪ 90‬نشـان می دهـد ناکارامدی‬ ‫و طوالنی بـودن روندهـای اداری‪ ،‬یکـی از مهم تریـن روزنه هـا‬ ‫یکـرده و‬ ‫بـرای سوءاسـتفاده چی ها از بیت المـال را فراهـم م ‬ ‫ارقامباورنکردنیاختالسرارقمزدهاست‪.‬تصمیم گیری های‬ ‫نادرسـت‪ ،‬یکی دیگـر از نتایـج بوروکراسـی غلـط اسـت کـه در‬ ‫ریسـک پذیرنبودن تولیدکننـدگان داخلـی بـه تهیـه ملزوماتـی کـه‬ ‫می توانـد تغییراتـی در سـیکل تکـراری پوشـا ک در کشـور مـا ایجـاد‬ ‫ً‬ ‫کنـد‪ .‬بعضـا تولیدکننـدگان ملزومـات در کشـور مـا کپی بردارنـد‬ ‫یـا واردکنندگانـی ناشـی؛ ان هـم بی درنظرگرفتـن سـطح کیفـی‬ ‫محصوالتـی کـه بـه تجـارت ان هـا مشـغول اند؛ بی درنظرگرفتـن‬ ‫اسـتانداردهای جهانـی‪ .‬کوتاهـی سـازمان های دولتـی؛ ازجملـه‬ ‫گمـرک و ‪ ...‬دراین بیـن مطـرح می شـود کـه در بخـش دیگـری بـه‬ ‫ان می پردازیـم‪.‬‬ ‫نبود حمایت از قشر خالق و توانمندی که می توانند دراین بخش‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند‪.‬‬ ‫نبـود انگیـزه مناسـب بـرای توجیـه طر ح هـای جدیـد ازطریـق‬ ‫ازمون وخطـا؛ چـه از طـرف افـراد و چـه از طـرف ارگان هـای حامـی یـا‬ ‫مردم نهـاد‪.‬‬ ‫وجـود رشـته های محـدود زیرمجموعـه رشـته طراحـی پارچـه‬ ‫و لبـاس در مقایسـه با دروس و سـرفصل های متنوعـی کـه در‬ ‫کالج هـای مختلـف در سراسـر دنیـا درجریـان اسـت‪.‬‬ ‫نبـود حمایـت از قشـر مبتکـر و مختـرع در صنعـت پوشـا ک و نبـود‬ ‫بودجـه کافـی بـرای اجرایی کـردن طر ح های متفاوت کـه می تواند‬ ‫انقالبـی در صنعـت پوشـا ک به وجـود اورد‪.‬‬ ‫بسـتر اطالعات نادرسـت یا نا کافی رخ می دهد؛ کارشناسـان‬ ‫دانـش مدیریـت‪ ،‬مهم تریـن کارکـرد یـک مدیـر سـازمان را‬ ‫تصمیم گیـری او می داننـد؛ واضـح اسـت این موضـوع ارتبـاط‬ ‫تـام بـا اطالعـات صحیـح و بهنـگام دارد؛ سیسـتم نا کارامـد‬ ‫اداری یکی از عوامل مهم عدم جمع اوری اطالعات صحیح‪،‬‬ ‫یسـت؛ در فقدان ایـن داده هـای ارزنده‪ ،‬فرایند‬ ‫بهنـگام و کاف ‬ ‫تصمیم گیری در فضایی دور از واقعیات و بی توجه به شرایط‬ ‫زمانـی و بی تفـاوت در برابـر نیازهـای موجـود شـکل می گیـرد و‬ ‫کارایی و اثربخشـی سیسـتم اداری را به شـدت تنزل می دهد‪.‬‬ ‫فقـدان مکانیسـم های کنترلـی و نظارتـی‪ ،‬یکی دیگـر از نتایـج‬ ‫وخیـم کاغذبازی هاسـت؛ در یـک بوروکراسـی نا کارامـد اغلـب‬ ‫ً‬ ‫به نحـو فراینـدی (نـه الزامـا تعمـدی) گـردش اطالعـات و رصد‬ ‫سـامانه ها بـا کنـدی بسـیار صـورت می گیـرد و امـکان نظـارت‬ ‫موثـر را از مدیـران و نهادهـای ناظـر فرادسـت سـلب می کنـد؛‬ ‫فقـدان مکانیسـم های کنترلـی و سـاختار به شـدت تودرتوی‬ ‫اداری باعـث می شـود مدیـران دولتـی (اداری) حتـی ا گـر‬ ‫هـم تلاش کننـد‪ ،‬قـادر بـه نظـارت کامـل نباشـند و از گـردش‬ ‫امـور و پـردازش مسـئولیت های محولـه (از ابتـدای ورود بـه‬ ‫ان سـازمان تـا انتهـا) ناتـوان بماننـد‪ .‬همین موضـوع زمینـه‬ ‫بـروز نارضایتـی میـان مراجعیـن و خدمت گیرنـدگان دسـتگاه‬ ‫اداری شـده و گـردش امـور را مختـل می کنـد‪ .‬از دل این نقطـه‬ ‫ضعـف‪ ،‬پدیـده کارچاق کنی سـر برمـی اورد که امـروزه در برخی‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و غیراجرایـی دیدنی سـت؛ روی اوردن‬ ‫ارباب رجـوع بـه روش کارچاق کنـی درواقـع اخریـن حلقـه از‬ ‫تلاش اوسـت کـه ناامیـد از دیگـر روندهـا‪ ،‬بـرای دریافـت یـک‬ ‫خدمـت یـا مجـوز بـه ان متوسـل می شـود‪ .‬ایـن پدیـده یکـی‬ ‫یسـت کـه بـر شـاخص فسـاد و سـهولت کسـب وکار‬ ‫از عوامل ‬ ‫در یـک جامعـه اثـر می گـذارد‪ .‬نکتـه مهـم و قابل توجـه دیگـر‬ ‫رشـد فزاینـده بوروکراسـی در کشـور مـا هم زمـان بـا گسـترش‬ ‫ً‬ ‫دولـت (به معنـای عـام ان) اسـت‪ .‬تقریبا تمـام صاحب نظران‬ ‫بـر ایـن عقیده انـد که حجیم شـدن دسـتگاه های حا کمیتی‬ ‫بـه رشـد بوروکراسـی اداری منجـر می شـود و هم زمـان بـر‬ ‫پیچیدگـی و نا کارامـدی ان می افزایـد؛ تجربـه نشـان داده‬ ‫گسـترش ساختارهای دولتی ازیک سو باعث ضعیف تر شدن‬ ‫هرچه بیشـتر بخـش خصوصـی می شـود و ازسـویی دیگر بـا‬ ‫نظـارت ناپذیـری توامـان در دو حـوزه عملکـرد و مسـئولیت و‬ ‫سلامت مالـی و اخالقـی همـراه اسـت‪ .‬به این ترتیـب چنانچه‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی و دیگـر مقامات ارشـد کشـور‬ ‫تا کید دارند هرچه زود تر باید فرایند اصالح بوروکراسی کهنه و‬ ‫نا کارامد موجود اغاز شود تا در شرایط تحریمی کنونی‪ ،‬کشور‬ ‫از مسـیر رشـد و توسـعه بیش ازایـن عقـب نمانـد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پلتفرمفراز بانکایران زمین؛‬ ‫فراتراز نئوبانک‬ ‫بـا انکـه مدت زمـان زیـادی از‬ ‫ظهـور و عمـر نئوبانک هـا در‬ ‫جهـان می گـذرد؛ امـا ایـن مـدل‬ ‫از بانکـداری در ایـران پدیـده ای‬ ‫نوظهـور اسـت و بـا وجـود‬ ‫جذابیت هـای فراوانـی کـه دارد‪ ،‬به دلیـل عـدم صـدور‬ ‫مجوزهای الزم تا کنون‪ ،‬فراهم نبودن زیرساخت ها و عدم‬ ‫هماهنگی نهادهای ذی ربط با یکدیگـر دراین حوزه‪ ،‬هنوز‬ ‫جایگاه خود را پیدا نکرده است‪ .‬از سویی؛ برخی از کاربران‬ ‫و حتـی کارشناسـان مسـائل مالـی‪ ،‬کارکـرد نرم افزارهـای‬ ‫بانکـی را بـا نئوبانک هـا هم تـراز تصـور می کننـد و به طـور‬ ‫مشـخص ان را دربـاره پلتفرم هـای بانکـی نظیـر «فـراز» نیـز‬ ‫صـادق می داننـد‪ .‬بر همین اسـاس روابط عمومـی بانـک‬ ‫ایران زمیـن بـر ان شـد تـا در ایـن مقالـه تحقیقـی‪ ،‬ضمـن‬ ‫بازتعریـف دقیـق نئوبانـک‪ ،‬تفاوت هـای اصلـی و زیربنایـی‬ ‫پلتفـرم متعلـق بـه ایـن نهاد مالـی را بـا نئوبانک بیـان کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نئوبانکدقیقاچهتعریفیدارد؟‬ ‫نئوبانـک (‪ )Neo-bank‬در لغـت به معنـای «بانـک جدیـد»‬ ‫اسـت‪ .‬اصطلاح نئوبانک برای نسـل جدید موسسـه های‬ ‫مالـی و بانکـی به کاربـرده می شـود کـه تلاش می کننـد مدل‬ ‫کسـب وکار بانـک را از پایـه موردبازنگـری و خلـق مجـدد قـرار‬ ‫دهنـد‪ .‬در این نـوع بانک هـا شـعبه فیزیکـی‪ ،‬معنـا و کارکـرد‬ ‫سـابق خـود را از دسـت می دهـد و هـر انچـه کاربـران نیـاز‬ ‫دارند‪ ،‬از باز کردن حساب و برداشت و پرداخت پول گرفته‬ ‫تـا گرفتـن وام‪ ،‬ضمانت نامـه و اعتبارسـنجی بامراجع هبـه‬ ‫نرم افزار نئوبانک انجام می شود‪ .‬درحقیقت نئوبانک یک‬ ‫یبـر نرم افـزار و‬ ‫بانـک کامـل و مسـتقل بـدون شـعبه‪ ،‬مبتن ‬ ‫بسـتر موبایـل اسـت که صفرتا صـد امور بانکـی در ان انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پلتفرم فراز و مزیت کارکرد این نرم افزار بانکی‬ ‫فـراز مخفـف عبـارت «فنـاوری روز ایران زمیـن» اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پلتفـرم بانکـی اوایـل دی ‪ ۱۳۹۹‬در بانـک ایران زمیـن‬ ‫راه انـدازی شـد و ا کنـون نیـز بیش از چهارهزار مشـتری دارد‬ ‫که تمامی ان ها مشتریان بانک ایران زمین هستند‪ .‬این کار‬ ‫در ادامـه موجـب می شـود فـراز بتوانـد در نسـخه ازمایشـی‬ ‫بازخوردهـا را بهتـر دریافـت کنـد و در جـذب مشـتریان‬ ‫بیشـتر موفق تـر عمـل کنـد‪ .‬در یـک جملـه می تـوان گفـت‬ ‫کـه مزیـت کارکـرد پلتفـرم فـراز ساده سـازی‪ ،‬شخصی سـازی‬ ‫خدمـات و ارائـه تجربـه لذت بخـش بـه مشـتریان اسـت؛‬ ‫مزیتـی کـه بـرای رسـیدن بـه ان از دشـواری های متعـددی‬ ‫عبـور کـرده اسـت‪ .‬همان گون هکـه در ابتـدای مقاله نیز گفته‬ ‫شـد‪ ،‬برخـی کارکـرد پلتفـرم فـراز را درنهایت با نئوبانک یکی‬ ‫می داننـد؛ درحالی کـه این گونـه نیسـت؛ زیـرا ماهیـت فـراز‬ ‫از اسـاس بـا نئوبانـک متفـاوت اسـت؛ گواینکـه می توانـد‬ ‫خدمـات ارائه شـده در نئوبانـک را نیـز در زیرمجموعـه خود‬ ‫جـای دهـد‪ .‬بـه بـاور مدیـران ایـن پلتفـرم بانکـی‪ ،‬نئوبانـک‬ ‫زیرمجموعـه کوچکـی از این نـوع بانکداری سـت‪ .‬از نـگاه‬ ‫کارشناسـان فنـاوری بانـک ایران زمیـن شایسـته اسـت‬ ‫ً‬ ‫نئوبانـک را صرفـا بـا یـک بانـک بدون شـعبه معادل سـازی‬ ‫کنیـم‪ .‬بـا مـواردی کـه تـا بـه ایـن جـای مقالـه بـه ان‬ ‫پرداخته شـده اسـت‪ ،‬تفـاوت بیـن نئوبانـک بـا دیجیتـال‬ ‫ً‬ ‫بانـک کاملا مشخص شـده اسـت؛ باوجودایـن برای اینکـه‬ ‫ً‬ ‫کامـل دریابیـم فـراز دقیقـا چـه ماهیتـی دارد‪ ،‬بایـد گفت که‬ ‫نئوبانک فقط بانک بدون شـعبه نیسـت که تنها خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیکی ارائه کند؛ نئوبانک یک بانک کامل‬ ‫اسـت؛ امـا شـعبه نـدارد؛ یعنـی در نئوبانـک عالوه بر اینکـه‬ ‫خدمـات بانکـداری الکترونیکـی ارائـه می شـود‪ ،‬خدمـات‬ ‫بانکـداری خـرد‪ ،‬صـدور انـواع ضمانت نامـه بانکـی‪ ،‬ارائـه‬ ‫انـواع تسـهیالت و خدمـات بانکـداری خـرد شـرکتی و‬ ‫بین الملـل هـم ارائـه می شـود؛ بنابرایـن هـر نرم افـزاری کـه‬ ‫کار انتقـال وجـه‪ ،‬افتتـاح حسـاب و خدمـات دیگـر را انجـام‬ ‫دهـد‪ ،‬نمی توانـد نئوبانـک باشـد‪ .‬بـا این مقدمـه نمی توان‬ ‫پلتفـرم فـراز در ایران زمیـن را یـک نئوبانک بدانیم؛ بلکه ان‬ ‫بسـیار فراتـر از نئوبانـک و دربرگیرنـده ان اسـت‪ .‬فـراز پلتفـرم‬ ‫بانکـداری دیجیتالی سـت کـه بخشـی از فرایندهـای ان‬ ‫ممکن است به شعب وابسته باشد‪ .‬کانال ارتباطی ان هم‬ ‫فقط موبایل نیست و کانال های ارتباطی شعبه‪ ،‬اینترنت‬ ‫یسـت که نئوبانک های‬ ‫و مرکـز تمـاس هـم دارد‪ .‬این درحال ‬ ‫شناخته شـده دنیـا هیچ شـعبه ای ندارند و ارتبـاط ان ها با‬ ‫مشـتری فقـط از طریـق موبایـل اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫الله اسکندری‪:‬‬ ‫فضایتلویزیونرا‬ ‫کمیباز بگذارید‬ ‫فرزانهسبزعلی‬ ‫الله اســـکندری خطـــاب به مدیـــران جدیـــد صداوســـیما می گویـــد‪« :‬کاری کنید‬ ‫فاصلـــه ای که میـــان تلویزیون با خیلـــی از هنرمندان ایجاد شـــده‪ ،‬از بیـــن برود و‬ ‫تلویزیـــون دوباره به ســـال های اوج خود برگـــردد»‪ .‬این بازیگر ســـینما و تلویزیون‬ ‫درپاســـخ به اینکه به عنـــوان یـــک هنرمنـــد چـــه پیشـــنهادی بـــه رئیـــس جدی ــد‬ ‫صداوســـیما دارد؟ گفـــت‪« :‬به عنـــوان یـــک بازیگـــر می توانـــم نظر بدهم و بپرس ــم‬ ‫چـــرا تلویزیونـــی که زمانـــی بینندگانش میلیونی پـــای ان می نشســـتند و به خاطر‬ ‫تماشای ســـریال ها‪ ،‬شهر از افراد خالی می شـــد‪ ،‬به جایی رسیده که درطول سال‬ ‫ً‬ ‫ده هـــا ســـریال پخـــش می شـــود و مـــا اصـــا متوجـــه ان هـــا نمی شـــویم؟! م ــن در‬ ‫حـــوزه کاری خودم نظر می دهم؛ انچه مســـلم اســـت دراین ســـال ها صداوس ــیما‬ ‫بایـــد خـــودش را بـــه روز می کرد که متاســـفانه ایـــن اتفاق نیفتـــاد‪ .‬تلویزیـــون باید‬ ‫خـــودش را با شـــرایط امروز ایران و حتـــی جهان اپدیت کند»‪ .‬اســـکندری تصریح‬ ‫کـــرد‪« :‬امـــروز در رقابـــت گســـترده ای قـــرار گرفته ایـــم و تلویزیـــون بایـــد نس ــبت به‬ ‫گذشـــته تالش خـــود را چندبرابر و جایگاهـــش را دراین بازار رقابـــت حفظ کند؛ اما‬ ‫متاســـفانه دراین ســـال ها نه تنها این اتفاق نیفتـــاد و خودش را بـــه روز نکرد؛ بلکه‬ ‫حتی نســـبت بـــه تولیدات دهه های گذشـــته خودش هم افت کرده اســـت! حاال‬ ‫اینکـــه چـــرا این اتفـــاق برای تلویزیـــون افتاده اســـت‪ ،‬در حد صحبت و پیش ــنهاد‬ ‫ً‬ ‫کوتاه من و شـــما نیســـت و باید حتما کارشناســـی شـــود و تصمیم درســـت گرفته‬ ‫شـــود‪ .‬به نظـــرم باید درزمینـــه تولید اثار فاخـــر‪ ،‬تاریخی‪ ،‬جنگی‪ ،‬مناســـبتی و طنز‬ ‫تصمیمات اساســـی گرفته شـــود»‪ .‬بازیگر ســـریال های «خا ک ســـرخ»‪« ،‬در چشم‬ ‫بـــاد»‪« ،‬رقـــص پرواز»‪« ،‬ســـال های برف و بنفشـــه» و «مشـــق عشـــق» یاداور ش ــد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«مثـــا ســـریال های ‪ ۱۰‬ســـال قبل مـــا واقعا جـــذاب بودنـــد و مـــردم ان هـــا را دنبال‬ ‫می کردنـــد‪ .‬بزرگ تریـــن معضلـــی کـــه تلویزیـــون بـــا ان مواجه شـــده این اسـ ـت که‬ ‫چون تنها رســـانه دولتی ماســـت‪ ،‬به هرحال شـــاید این حس را داشـــته باش ــد که‬ ‫ً‬ ‫مـــردم فقـــط ان را می بیننـــد و برنامه هایش را دنبـــال می کنند‪ .‬قطعـــا همین طور‬ ‫اســـت؛ به ویـــژه در شـــهرهای کوچـــک‪ ،‬مردم خیلی دنبال ســـینما و ســـریال های‬ ‫شـــبکه نمایش خانگی نیســـتند و فقط تلویزیون را تماشـــا می کنند؛ البته نا گفته‬ ‫نمانـــد که مـــن خیلی از شـــهر و روســـتاهای کوچک را دیـــده ام که ماهـــواره دارند‬ ‫و ســـریال های نمایـــش خانگـــی را هـــم تماشـــا می کننـــد»‪ .‬وی بـــه بحـــث نظارت‬ ‫صداوســـیما بر پلتفرم های نمایش فیلم و ســـریال اشـــاره کرد و گفـــت‪« :‬تولیدات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫پلتفرم هـــا واقعـــا در رقابت جدی بـــا تلویزیون قـــرار گرفته اند و اتفاقـــا اثار متنوعی‬ ‫هـــم در حوزه هـــای مختلـــف دارنـــد‪ .‬این شـــبکه به دلیـــل انتخـــاب ســـوژه های‬ ‫متنوع‪ ،‬ازادی های بیشـــتر در پوشـــش‪ ،‬فضا و داســـتان ها موفق بوده و همین امر‬ ‫باعث شـــده که مردم‪ ،‬بیشـــتر از این شبکه اســـتقبال کنند‪ .‬متاسفانه اتفاق بدی‬ ‫کـــه در ماه های اخیر افتـــاد این بودکه تلویزیون احســـاس کـــرد از رقابت جا مانده‬ ‫و بینندگانـــش در حال ریـــزش هســـتند؛ به همین خاطر شـــبکه نمایـــش خانگی را‬ ‫ً‬ ‫زیـــر پوشـــش خود قـــرار داد که ا گـــر این اتفـــاق به شـــکل اجرایی رخ بدهـــد‪ ،‬عمال‬ ‫پلتفرم هـــا جمـــع می شـــوند و دیگر بـــرگ برنـــده ای ندارنـــد»‪ .‬وی در بخشـ ـی دیگر‬ ‫از صحبت هایـــش بـــر تولیـــد اثـــار فاخر جنگـــی و تاریخـــی در تلویزیـــون تا کید کرد‬ ‫و گفـــت‪« :‬به عنـــوان هنرمنـــدی کـــه دودهـــه اســـت در تلویزیـــون کار می کن ــد و‬ ‫در حوزه هـــای دفـــاع مقـــدس‪ ،‬تاریخـــی و جنگـــی همـــکاری داشـــته ام‪ ،‬تا کن ــون‬ ‫‪ ۱۰‬تـــا ‪ ۱۲‬ســـریال کار کـــرده ام کـــه همـــه ان هـــا هـــم دیده شـــد‪ .‬خوشـــبختانه جزو‬ ‫بازیگـــران خوش شانســـی بودم کـــه حضـــورم در مجموعه های بـــاارزش تلویزیون‬ ‫رقـــم خـــورد و فرصت این حضـــور را داشـــتم؛ اما مشـــکل فعلی این اســـت که دیگر‬ ‫این گونه کارها تولید نمی شـــود و ما دیگر شـــاهد ان ســـریال های تاریخی و جنگی‬ ‫قبـــل در تلویزیون نیســـتیم که مخاطـــب باذوق وشـــوق پای ان ها می نشس ــت‪.‬‬ ‫ســـال های پیش حداقل ســـالی یکی ‪،‬دو کار خوب و فاخر برای تلویزیون س ــاخته‬ ‫می شـــد؛ امـــا االن دیگـــر ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد»‪ .‬این بازیگـــر خطاب بـــه مدیران‬ ‫جدیـــد صداوســـیما تا کید کـــرد‪« :‬توصیه مـــا این اســـت که دوســـتان جدیدی که‬ ‫در مقـــام ریاســـت امده انـــد‪ ،‬کمی به روز شـــوند‪ .‬درحال حاضر بیشـــترین انتقادی‬ ‫کـــه بـــه صداوســـیما وارد اســـت‪ ،‬بـــه بحـــث محتوایـــی کارهاســـت‪ .‬به نظ ــرم باید‬ ‫کمـــی سیاســـت گذاری ها را تغییـــر داد و فضـــا را باز گذاشـــت تـــا بتـــوان پروژه های‬ ‫متنوع تـــری تولیـــد کـــرد و درواقـــع کاری کـــرد تـــا فاصلـــه ای کـــه میـــان خیل ــی از‬ ‫هنرمنـــدان با تلویزیـــون افتاده‪ ،‬از بین بـــرود و دوباره تلویزیون به اوج ســـال های‬ ‫قبل خود برگردد»‪ .‬الله اســـکندری که این روزها مشـــغول بازی در سریال تاریخی‬ ‫«جشـــن ســـربرون» اســـت‪ ،‬در پایان مصاحبـــه گفـــت‪« :‬هنرمندان ســـرمایه های‬ ‫ایـــن مملکت هســـتند و باید حفظ شـــوند؛ به خصـــوص تلویزیون باید بیش ــتر به‬ ‫هنرمنـــدان بها بدهد‪ .‬خیلی از هنرمندان دلشـــان می خواهد شـــرایط تغییر کند‬ ‫و یـــک اتفاق جدید بیفتد‪ .‬امیدوارم در سیاســـت های جدید صداوســـیما به این‬ ‫نگاه ها توجه داشـــته باشـــند»‪ /.‬ایســـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫زنان‬ ‫‪97‬درصد؛ پوشش تحصیلی دختران‬ ‫در مقطع ابتدایی‬ ‫مشـاور وقـت وزیـر اموزش وپـرورش در امـور زنـان در‬ ‫بهمن مـاه سـال ‪ 1399‬گفتـه بود‪« :‬پوشـش تحصیلی‬ ‫دختـران در مقطـع ابتدایـی ‪ ۹۷‬درصـد اسـت و تلاش‬ ‫شـده میـزان تحصیـل دختـران در دیگـر مقاطـع نیـز‬ ‫رشـد یابـد»‪ .‬فرحنـاز مینایی پـور در نشسـت خبری با‬ ‫خبرنـگاران بـا موضـوع «تشـریح اهـداف‪ ،‬سیاسـت ها‬ ‫و برنامه هـا» افـزود‪« :‬اموزش وپـرورش به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن نهـاد دارای بیشـترین تعـداد زنـان شـاغل‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ ۲« :‬میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هـزار کارمنـد‬ ‫دولـت در کشـور وجـود دارد؛ ازاین تعـداد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزارنفـر شـاغل در وزارت اموزش وپـرورش‬ ‫هسـتند کـه ‪ ۵۳۲‬هزارنفـر از ان هـا را زنـان تشـکیل‬ ‫می دهنـد»‪ .‬مشـاور وزیـر اموزش وپـرورش در امـور‬ ‫زنـان دران دوره بابیان اینکـه پوشـش تحصیلـی‬ ‫دختران پیش ازانقالب بسـیارکم بـود‪ ،‬گفت‪« :‬ا کنون‬ ‫در مقطـع ابتدایـی ‪ ۹۷‬درصـد دختـران بـه تحصیـل‬ ‫مشـغول هسـتند و تلاش شـده در دیگـر مقاطـع نیـز‬ ‫میـزان تحصیـل دختـران رشـد یابـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«دسـتیابی بـه نظـام اموزش وپـرورش مبتنی بـر‬ ‫تفاوت هـای جنسـیتی‪ ،‬محرومیت زدایـی اموزشـی‬ ‫و پرورشـی دختـران دانش امـوز دوران مختلـف‬ ‫تحصیلـی‪ ،‬بسترسـازی مناسـب جهـت توسـعه‬ ‫ی و افزایش نقش افرینی دانش اموزان دختر‬ ‫شایستگ ‬ ‫در عرصه هـای مختلـف‪ ،‬برقـراری عدالـت جنسـیتی‬ ‫در دسترسـی این گـروه بـه فرصت هـا‪ ،‬امکانـات و‬ ‫منابـع اموزش وپـرورش‪ ،‬توان افزایـی و ارتقـای شـغلی‬ ‫و مدیریتـی زنـان فرهنگـی و توجـه برنامه ریـزان بـه‬ ‫مقولـه برنامه ریـزی حسـاس جنسـیت در امـوزش‪،‬‬ ‫از مهم تریـن اهـداف امـور زنـان در اموزش وپـرورش‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـه سیاسـت گذاری ها دراین حوزه اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬الگوسـازی و تعمیـق باورهـای دینـی‬ ‫دانش اموزان دختر وزنان فرهنگی‪ ،‬گسـترش عدالت‬ ‫اموزشی و کیفیت بخشی به تعلیم وتربیت در مناطق‬ ‫محـروم و نابرخـوردار‪ ،‬افزایش نرخ باسـوادی دختران‬ ‫در جامعـه‪ ،‬ایجـاد سـازوکار مناسـب بـرای ارتقـای‬ ‫سالمت و نشاط دانش اموزان دختر و زنان فرهنگی‪،‬‬ ‫افزایـش حـس مسـئولیت در دختـران دانش امـوز‬ ‫نسبت به خانواده و اجتماع و تحکیم و تعالی بنیان‬ ‫خانواده‪ ،‬از مهم ترین سیاسـت های اموزش وپرورش‬ ‫در حـوزه امـور زنـان و خانـواده اسـت»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫سیاسـت های کلـی جمعیـت و خانـواده ابالغـی‬ ‫زهرا ارشادی؛ نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل‬ ‫ن ها‬ ‫اولی ‬ ‫چندی پیـش نشسـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـا موضـوع زنـان‪ ،‬صلـح و امنیـت برگـزار شـد کـه‬ ‫سـفیر ایران نیز دراین نشسـت شـرکت داشـت؛ ازاین رو‪ ،‬این هفته به معرفی اولین سـفیر زن و معاون‬ ‫نسـازمان می پردازیـم‪« :‬زهـرا ارشـادی» کـه زمسـتان ‪ 99‬اعلام شـد مدیـرکل‬ ‫نمایندگـی ایـران در ای ‬ ‫حقـوق بشـر وزارت امـور خارجـه شـده و به عنـوان نفـر دوم نمایندگـی ایـران در سـازمان ملـل متحـد‬ ‫ً‬ ‫یسـت که اصالتا‬ ‫یشـود‪ .‬او فرزند شـهید سـید ابوالقاسـم ارشـادی ایمن ‬ ‫در نیویورک مشـغول به کار م ‬ ‫یسـت که‬ ‫بابلی بود؛ اما خودش در قم متولد شـده‪ ،‬در تهران پزشـکی خوانده و یک پزشـک عموم ‬ ‫فوق لیسـانس روابـط بین الملـل از دانشـگاه ازاد واحـد علـوم و تحقیقـات نیـز دارد‪.‬‬ ‫جوایزی که وام دار‬ ‫نام مشاهیر زن جهان هستند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نبــار‪ ،‬ســال اینــده میــادی در تاریــخ‬ ‫جایــزه ادبــی «اورســا کروئبــر لــو گوییــن» اولی ‬ ‫‪ ۲۱‬ا کتبــر اهــدا خواهــد شــد کــه مصــادف بــا نودوســومین زادروز خالــق «دریــای‬ ‫زمیــن» اســت‪ .‬ایــن جایــزه ‪ ۲۵‬هــزاردالری‪ ،‬بــا هــدف شــناخت نویســندگانی کــه‬ ‫نهــا اشــاره کــرده بــود‪ ،‬بــه رمانــی‬ ‫«لــو گوییــن» در ســخنرانی ســال ‪ ۲۰۱۴‬خــود بــه ا ‬ ‫تخیلــی تعلــق می گیــرد‪ .‬او ان زمــان اظهــار کــرد کــه مدالــش را «بــا همــه نویســندگانی‬ ‫کــه مدت هاســت از ادبیــات کنــار گذاشــته شــده اند؛ نویســندگان همــکار در حیطــه‬ ‫‪۵۰‬ســال جایز ههــای‬ ‫داســتان های فانتــزی و علمی‪،‬تخیلــی؛ نویســندگان خالقــی کــه ‬ ‫ً‬ ‫زیبایــی کــه بــه نویســندگان مثــا رئالیســت تعلــق می گیــرد را به تماشــا نشســته اند»‬ ‫یگــذارد‪ .‬او تا کیــد کــرد‪« :‬بــا فرارســیدن روزهای ســخت‪ ،‬به نویســندگانی‬ ‫به اشــترا ک م ‬ ‫ـان‬ ‫نیــاز داریــم کــه بتواننــد یــاداور ازادی باشــند؛ شــاعران‪ ،‬رویابی ‬ ‫نهــا و واقع گرایـ ِ‬ ‫گتــر»‪ .‬ایــن شــاعر و کنشــگر اجتماعــی‪ ،‬یکــی از نویســندگان شــاخص‬ ‫واقعیتــی بزر ‬ ‫ســبک علمی‪،‬تخیلــی فمینیســتی بــود کــه در جستارنویســی و حــوزه ادبیــات کــودک‬ ‫نیــز طبع ازمایــی کــرد؛ امــا بیشــترین شــهرتش را به خاطــر نــگارش فانتزی هایــی در‬ ‫قالــب داســتان کوتــاه یــا رمــان به دســت اورد‪ .‬او کــه اولیــن داســتان هایش را در ایـن ‬ ‫ً‬ ‫گونــه ادبــی در دهــه ‪ ۶۰‬ب هچــاپ رســاند‪ ،‬ســریعا بــه یکــی از مهم تریــن نویســندگان‬ ‫ساندرا کی یو‬ ‫مربی امریکایی (‪)۲۰۰۹-۱۹۴۲‬‬ ‫که از ‪ 1975‬تا ‪ 2009‬سرمربی‬ ‫تیم بسکتبال زنان ‪NC State‬‬ ‫‪ Wolfpack‬بود‪ .‬عضو «تاالر مشاهیر‬ ‫نایسمیت»‪ ،‬بیش از ‪ 700‬پیروزی در‬ ‫حرفه اش داشت و با تیم بسکتبال‬ ‫زنان امریکا در سال ‪ 1988‬به طالی‬ ‫المپیک رسید‪ .‬در سال ‪ 2010‬جایزه‬ ‫‪ Kay Yow Award‬به افتخارش‬ ‫ایجاد شد‪.‬‬ ‫مقـام معظـم رهبـری اظهـار کـرد‪« :‬دراین خصـوص‬ ‫در قانـون برنامـه ششـم توسـعه ایـران‪ ،‬امـوزش سـواد‬ ‫زندگـی بـا رویکـرد طراحـی مسـیر خوب زیسـتن در‬ ‫زندگی مشـترک طبق سـبک زندگـی اسلامی‪،‬ایرانی‪،‬‬ ‫امـوزش مهارت هـای کودکیـاری بـه دانش امـوزان‬ ‫دختـر و پسـر و برگـزاری جشـنواره فرهنگـی عکـس و‬ ‫فیلـم دختـران امـروز باعنـوان دختران‪-‬خانواده‪-‬گذر‬ ‫از کرونـا؛ ویـژه دختـران دانش امـوز سراسـر کشـور و‬ ‫مـدارس خار ج ازکشـور در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫بـا یـاداوری اجرایی کـردن مصوبـه شـورای عالی اداری‬ ‫بـا موضـوع انتصـاب ‪ ۳۰‬درصـدی زنـان در پسـت های‬ ‫مدیریتـی افـزود‪« :‬ایجـاد بانـک اطالعات زنان شـاغل‬ ‫در اموزش وپـرورش در پسـت های عالی‪-‬پایـه‪-‬‬ ‫میانـی‪ ،‬برگـزاری دوره و کارگاه هـای اموزشـی ضمـن‬ ‫خدمـت ویـژه زنـان فرهنگـی‪ ،‬برگـزاری نشسـت های‬ ‫علمـی و تخصصـی ویـژه زنان فرهنگـی‪ ،‬برگـزاری دوره‬ ‫امـوزش توان افزایـی مدیـران زن در اموزش وپرورش و‬ ‫امـوزش افزایـش مهـارت گفت وگـو ویـژه زنان فرهنگی‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مری لسکر‬ ‫ضد سرطان امریکایی‬ ‫فعال ِ‬ ‫(‪ .)۱۹۹۴-۱۹۰۰‬او برای افزایش‬ ‫بودجه تحقیقات حوزه سالمت‬ ‫و پزشکی تالش بسیار انجام داد‬ ‫و «بنیاد لسکر» را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫عنوان ‪ Lasker Award‬را باید‬ ‫از مهم ترین جوایز رشته های‬ ‫ پزشکی جهان نامید که‬ ‫علوم‬ ‫ِ‬ ‫توسط او و همسرش ایجاد شد‪.‬‬ ‫او دارنده «نشان افتخار ازادی‬ ‫رئیس جمهوری» (‪ )۱۹۶۹‬است‪.‬‬ ‫داســتان های علمی‪ ،‬تخیلــی تبدیــل شــد‪ .‬یکــی از مشــهورترین اثــارش «دســت‬ ‫چــپ تاریکــی» (‪ )۱۹۶۹‬بــه جامعـه ای بــدون جنســیت می پــردازد‪ .‬چهارگانــه «دریــای‬ ‫زمیــن» (‪ )۱۹۶۸-۱۹۹۰‬نیــز از جملــه اثــار مطــرح علمی‪،‬تخیلــی اوســت‪ .‬او بارهــا برنــده‬ ‫جوایــز ادبــی در این ژانــر ماننــد «هوگــو» و «نبیــوال» شــده اســت‪« .‬لــو گوییــن» کــه ســال‬ ‫‪ 1929‬در «برکلــی» (امریــکا) متولــد شــده بــود‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۱۸‬در ســن ‪ ۸۸‬ســالگی از دنیــا‬ ‫رفــت‪ .‬البتــه او تنهــا زنــی در جهــان نیســت کــه جایــزه ای به نامــش ثبــت شــده اســت؛‬ ‫دراین گــزارش بــه ‪ 10‬نمونــه از زنــان معــروف کــه بعــد از مرگشــان‪ ،‬جوایــزی برگرفتــه از نام‬ ‫و اعتبــار ان هــا بــه برگزیــدگان رویدادهــا و جشــنواره هایی در حوزه هــای مختلــف اهــدا‬ ‫می شــود‪ ،‬اشــاره خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫َ‬ ‫امی نوتر‬ ‫تیلور سوئیفت‬ ‫ورا روبین‬ ‫ندرسن‬ ‫سوفیاا ِ‬ ‫شاعر و نویسنده نامدار پرتغال‬ ‫ریاضیدان بانفوذ المانی (‪-۱۸۸۲‬‬ ‫خوانندهوترانه سرایامریکایی‬ ‫ستاره شناسامریکایی(‪-1928‬‬ ‫(‪)۲۰۰۴-۱۹۱۹‬؛ و از منتقدان‬ ‫‪ )۱۹۳۵‬که به واسطه سهم ممتازش‬ ‫(‪ )۱۹۸۹‬که با فروش بیش از‬ ‫‪ )2016‬کهتحقیقاتشدرزمینه‬ ‫دیکتاتوری «ساالزار» که‬ ‫حکومت‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون نسخهازاثارشدرجهان‪ ،‬در جبر انتزاعی و فیزیک نظری‪،‬‬ ‫شناساییمشکلچرخش‬ ‫پس از «انقالب میخک» (‪)۱۹۷۴‬‬ ‫شناخته شده ‪ .‬پاول الکساندروف‪،‬‬ ‫یکیازپرفروش ترینهنرمندان‬ ‫کهکشان‪ ،‬شواهد اولیه در وجود‬ ‫مدتی کوتاه نماینده حزب‬ ‫البرت انیشتین‪ ،‬ژان دیدونه‪،‬‬ ‫موسیقی ست‪.‬ازافتخاراتاو‬ ‫ماده تاریک را ارائه کرد‪ .‬او برنده‬ ‫سوسیالیست بود‪ .‬او عالوه بر نگارش‬ ‫هرمان وایل؛ و نوربرت وینر‪ ،‬از او‬ ‫می توان به‪ ۱۱‬جایزه گرمی‪ ،‬یک‬ ‫مدال های بروس‪ ،‬طالی انجمن اثار خویش‪ ،‬اثار ویلیام شکسپیر و‬ ‫به عنوان مهم ترین محقق زن در‬ ‫جایزه امی‪ ،‬دو جایزه بریت‪ ۱۱،‬و‬ ‫سلطنتی نجوم؛ و مدال ملی علم دانته را نیز به زبان پرتغالی ترجمه‬ ‫شده بود‪ .‬جایزه ‪ Vera Rubin Early‬کرد‪ .‬جایزه ملی سینمایی ‪ Sophia‬جایزهموزیک ویدئوام تی ویاشاره تاریخ ریاضیات یاد کرده اند‪ .‬جایزه‬ ‫کرد‪ .‬جایزه ‪ Taylor Swift Award‬در ‪ The Noether Lecture‬از سال ‪1980‬‬ ‫‪ Career Prize‬با هدف حمایت از ‪ Awards‬به افتخار او نام گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به یاد او بنیان نهاده شد‪.‬‬ ‫حوزهموزیکبه ناماوست‪.‬‬ ‫زنان در علم‪ ،‬به یاد او ایجاد شد‪.‬‬ ‫ایندیرا گاندی‬ ‫گریس هاپر‬ ‫نخست وزیر و از بحث برانگیزترین‬ ‫ریاضی دان امریکایی (‪-1906‬‬ ‫رهبران هند (‪ )۱۹۸۴-۱۹۱۷‬و دختر‬ ‫‪)1992‬؛ نخستین بانوی نرم افزار‬ ‫«جواهر لعل نهرو»‪ .‬وقتی علیه‬ ‫و نخستین مادر و مدرس‬ ‫جدایی طلبان«خالصتان»‪،‬دستور‬ ‫برنامه نویسی رایانه در جهان!‬ ‫یورش به «معبد طالیی» را داد‪،‬‬ ‫نخستین زنی که درجه دکترای‬ ‫ریاضی را در دانشگاه ییل گرفت توسط محافظش که پیرو «سیک»‬ ‫بود‪ ،‬ترور شد‪ .‬جوایز یکپارچگی‬ ‫و البته پیرترین افسر در خدمت‬ ‫نیروی دریایی امریکا‪ .‬جایزه ‪ Grace‬ملی ‪Indira Gandhi Award for‬‬ ‫‪ Murray Hopper Award‬به افتخار ‪ National Integration‬و صلح ‪The‬‬ ‫او توسط انجمن ‪ ،ACM‬از سال ‪ Indira Gandhi Prize‬به یاد او اهدا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۷۱‬میالدی اعطا می شود‪.‬‬ ‫سوزان النگالن‬ ‫فلورانسنایتینگل‬ ‫تنیس باز فرانسوی (‪-۱۸۹۹‬‬ ‫اصالحگراجتماعیانگلیسی‬ ‫‪ )۱۹۳۸‬و از بنام ترین تنیسوران‬ ‫(‪ )1910-۱۸۲۰‬که در ‪ ،۱۸۶۰‬با‬ ‫جهان که رکود های متعددی‬ ‫تاسیس مدرسه پرستاری در‬ ‫بجا گذاشت‪ .‬او بین ‪ 1921‬تا‬ ‫بیمارستان «سنت توماس» در‬ ‫لندن‪ ،‬اساس پرستاری حرفه ای ‪ 1926‬تنیسور شماره یک دنیا‬ ‫را بنیان گذاشت که اولین مدرسه بود؛ و ‪10‬بار قهرمان جهان شد‪.‬‬ ‫او رتبه یک ‪ 100‬تنیسور زنان تاریخ‬ ‫پرستاری سکوالر در جهان بود‪.‬‬ ‫مدال ‪ The Florence Nightingale‬است‪ .‬جایزه ‪Coupe Suzanne‬‬ ‫ُ‬ ‫یک جایزه جهانی ست؛ به نام او‪ Lenglen ،‬که در انفرادی اپن‬ ‫در ‪ 1912‬توسط کمیته بین المللی فرانسه (بخش زنان) اهدا‬ ‫صلیب سرخ در ‪ 1907‬تاسیس شد‪ .‬می شود؛ به یاد اوست‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫گفتن این عبارات به کودکتان ممنوع است!‬ ‫محمدجانبالغی‬ ‫روانشناسبالینی‬ ‫یشــد ا گــر بچ ههــا به همــراه کتابچــه راهنمــا ب ـ ه دنیــا‬ ‫تصــور کنیــد چــه عالــی م ‬ ‫یکــردن همیشــه بــا خطا‬ ‫نطــور نیســت‪ .‬پدرومادر ‬ ‫می امدنــد! امــا متاســفانه ای ‬ ‫همــراه اســت کــه البتــه اشــکالی نــدارد‪ .‬یکــی از دشــوارترین کارهــا نحــوۀ حــرف‬ ‫زدن بــا فرزنــدان اســت‪ .‬یــک حــرف ســاده می توانــد پیــام یــا فکــر نامناســبی را‬ ‫بــه فرزنــدان القــا کنــد‪ .‬مــا حتــی ممکــن اســت متوجــه نشــویم اثــر حرفــی کــه بــه‬ ‫قتــر‬ ‫بچ ههــا گفته ایــم تــا چـ ه انــدازه اســت‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬نگاهــی عمی ‬ ‫بــه عبــارات پرکار بــردی می اندازیــم بـ ه عبارتــی کــه هرگــز نبایــد بــه‬ ‫نتــان بگوییــد‪.‬‬ ‫کودکا ‬ ‫‪ .۱‬بهت افتخار می کنم (باعث افتخار منی)‬ ‫دکتـر پیک هـارد؛ روان شـناس‪ ،‬می گویـد‪« :‬نبایـد چنیـن‬ ‫جمالت تشـویقی کلی ای را بدون دقت به کودک بگوییم‪.‬‬ ‫کـودک بـا شـنیدن ایـن جملـه‪ ،‬مسـئولیت تامیـن احسـاس‬ ‫غـرور والدیـن را بـر دوش خـود احسـاس می کنـد‪ .‬پیـام‬ ‫ضمنـی ایـن عبـارت این اسـت‪« :‬کاری که انجامـش دادی‪،‬‬ ‫باعـث می شـود بـه وجـود خـودم افتخـار کنـم»‪.‬‬ ‫به عقیـده او‪ ،‬بایـد به جـای ان بگوییم‪« :‬خـوش به حالت‪».‬‬ ‫بهتـر اسـت پدرومادرهـا اعتبـار کار خوب را به کسـی نسـبت‬ ‫خـود فرزند‪.‬‬ ‫بدهنـد کـه ان را کسـب کرده اسـت؛ یعنی ِ‬ ‫‪ .۵‬هیچ وقت نمی بخشمت‬ ‫حتی برای بهترین پدرومادرها هم اتفاق می افتد که وقتی‬ ‫رفتـار بدون مالحظـه ای از کـودک سـر می زنـد‪ ،‬ب هسـرعت‬ ‫وا کنـش نشـان می دهیـم و حرف هایـی می زنیـم که ممکن‬ ‫ً‬ ‫اسـت واقعـا کـودک را نابـود کنـد‪ .‬دکتـر پیک هـارد می گویـد‪:‬‬ ‫«بـا ایـن حـرف‪ ،‬کودک احسـاس می کند از انچه انجـام داده‬ ‫تـا ابـد علیـه او اسـتفاده خواهـد شـد»‪ .‬او پیشـنهاد می کنـد‬ ‫کـه پدرومـادر ابتـدا اوضـاع را سبک سـنگین کننـد‪« :‬کارت‬ ‫بـد بـود؛ امـا راهـی پیـدا می کنیـم کـه مشـکل رو حـل کنیـم‬ ‫و تمومـش کنیـم»‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کارت عالی بود‬ ‫کاری کـه فرزندتـان انجـام داده‪ ،‬شـما را خیلـی خوشـحال‬ ‫کـرده اسـت؟ سـوزان نیومـن؛ روان شـناس اجتماعـی‪،‬‬ ‫توصیـه می کنـد‪« :‬بـرای تشـویق و افزایـش عـزت نفـس‪،‬‬ ‫بسـیار بهتـر اسـت کـه روی چگونگـی کسـب موفقیـت‬ ‫تا کیـد کنیـد‪ .‬عباراتـی ماننـد «کارت عالی بـود»‪« ،‬چه دختر‬ ‫باهوشـی»‪« ،‬تـو بی نظیـری» و ازاین دسـت عبـارات‪ ،‬بعـد‬ ‫از مدتـی خنثـی می شـوند‪ .‬به جـای اینهـا چـه می توانیـم‬ ‫ً‬ ‫بگوییـم؟ مثلا‪:‬‬ ‫فرزندمـان نمـرات کارنامـه درخشـانش را نشـان مان‬ ‫ً‬ ‫می دهـد‪« :‬همـه نمراتـت رو خیلی خـوب گرفتـی‪ .‬حتمـا‬ ‫خیلـی بـراش تلاش کـردی»‪ .‬دکتـر نیومـن معتقـد اسـت‪:‬‬ ‫ چنینـی پدرومـادر‪ ،‬تفکـر کـودک را‬ ‫«وا کنش هـای این‬ ‫ِ‬ ‫متوجـه فراینـد انجـام کار و تلاش در جهـت رسـیدن بـه‬ ‫هـدف می کنـد»‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مایه خجالت هستی!‬ ‫یشـمرند‪ .‬پیک هارد‬ ‫متخصصـان چنیـن عبارتـی را منفی م ‬ ‫معتقـد اسـت کـه کاربـرد ایـن عبـارت باعـث می شـود کودک‬ ‫خـود را «ننـگ خانـواده» بدانـد‪ .‬به جای ان بگوییـم‪« :‬کاری‬ ‫کـه کـردی احسـاس بـدی بهـم مـی ده؛ امـا مثـل همیشـه‬ ‫خـودت رو خیلـی دوسـت دارم»‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تو باید الگوی برادر کوچکت باشی‬ ‫گتـر ممکـن اسـت به دلیل توجه بیشـتری که‬ ‫بچه هـای بزر ‬ ‫ً‬ ‫احتماال نصیب کوچک ترها می شـود‪ ،‬دسـت به بدرفتاری‬ ‫بزنند‪ .‬به انها چه بگوییم؟ پیشنهاد کاترین کرسی؛ استاد‬ ‫م و تربیـت‪ ،‬تحسـین و تمجیـد فرزندان بزرگ تر اسـت‪.‬‬ ‫تعلیـ ‬ ‫به نظـر او‪ ،‬بایـد بـه بچه هـای بزرگ تر بگوییم که وجودشـان‬ ‫چقـدر در زندگـی خواهـ ر یـا برادرشـان مهـم اسـت‪« :‬چشـم‬ ‫بـرادرت بـه توسـت‪ ،‬تو بـراش الگوی خیلی خوبی هسـتی»‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صبر کن بابات‪ /‬مامانت بیاد خونه!‬ ‫چـرا بـا گفتـن ایـن حـرف‪ ،‬مسـئولیت را بـه دیگـری انتقـال‬ ‫بدهیـم؟ خـودداری در مشـارکت بـرای تربیـت فرزنـد در‬ ‫یکـه والدیـن‬ ‫بسـیاری از خانواده هـا دیـده می شـود؛ در حال ‬ ‫در ایـن مـورد برابـر هسـتند‪ .‬نبایـد یکـی از انهـا مسـئول‬ ‫سـخت گیری باشـد یـا از او به عنـوان تهدیـد اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫به عنـوان پـدر و مـادر بایـد ماننـد گروه واحـدی عمل کنیم‪.‬‬ ‫به جـای ان بگوییـم‪« :‬یـه هفتـه اجـازه نـداری بیـرون بـازی‬ ‫کنـی؛ چـون حـرف زشـتی زدی»‪ .‬ایـن تنبیـه را هـم به تاخیر‬ ‫نیندازیـد‪ .‬بی درنـگ اجرایـش کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نگران نباش‪ ،‬همه چی درست می شه‬ ‫ا گـر فرزندمـان از شـنیدن اخبـار نا گوار دچار پریشـانی شـود‪،‬‬ ‫نبایـد سـعی کنیـم نگرانـی انهـا را نادیـده بگیریـم؛ بلکـه بایـد‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما دربـاره اش حـرف بزنیـم‪ .‬به نظـر دکتـر نیومـن‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت بـرای او توضیـح بدهیـم کـه به عنـوان پدرومـادر‬ ‫هـر کاری بتوانیـم‪ ،‬می کنیـم تـا انهـا در امنیـت باشـند‪ .‬پـس‬ ‫نشـرایطی چـه بگوییـم؟ می گوییـم‪« :‬مامـان و بابـا‬ ‫درچنی ‬ ‫همیشـه پیشـت هسـتن و قراره برای مواقع خطرنا کی مثل‬ ‫ایـن‪ ،‬یـه برنامـه بریزیـم‪».‬‬ ‫‪ .۸‬بده من انجام بدم‬ ‫وقتـی فرزندمـان نمی توانـد برنامـه درسـی اش را بـه پایـان‬ ‫برسـاند یـا در حـل تکالیفـش بـه مشـکل برخـورده اسـت‪،‬‬ ‫یقـرار می شـویم و می خواهیـم خودمـان ان را‬ ‫به راحتـی ب ‬ ‫برعهـده بگیریـم‪ .‬درحالی که دکتر کرسـی روشـی را پیشـنهاد‬ ‫می دهـد کـه همـکاری بیشـتری در ان احسـاس می شـود؛‬ ‫ن مواقـع بزنیـم ایـن‬ ‫بهتریـن حرفـی کـه می توانیـم در ایـ ‬ ‫اسـت‪« :‬بیـا بـا هـم انجامـش بدیـم!»‬ ‫‪ .۹‬گریه نکن‬ ‫زمینه سـازی برای این مهم اسـت که کودک احسـاس خود‬ ‫را‪ ،‬به جـای انباشـتن در خـود‪ ،‬بـروز دهـد (ابـراز احساسـات)‪.‬‬ ‫باید به فرزندمان کمک کنیم تا احساسات خود را بشناسد‬ ‫و صادقانه و بدون سرپوش گذاشتن‪ ،‬با ان ها رو به رو شود‪.‬‬ ‫حتـی ا گـر صـدای گریـه اش دیوانه کننده اسـت‪ ،‬باید بدانیم‬ ‫کـه کـودک مـا ازرده اسـت و نیـاز بـه دلـداری دارد‪ .‬به جـای‬ ‫ان بگوییـم‪« :‬می دونـم ناراحتـی که مهسـا اینا اسباب کشـی‬ ‫کـردن‪ ،‬گریه کردن اشـکالی نـداره‪ .‬همه یه وقتایـی الزم دارن‬ ‫احساسات شـون رو نشـون بـدن‪ .‬بـذار بغلت کنم»‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬توی سن وسال تو زشته به روابط جنسی فکر کردن‬ ‫والدیـن از رویارویـی بـا پرسـش اجتناب ناپذیـر «بچه هـا از‬ ‫کجـا میـان» پیوسـته نگران انـد‪ .‬سـعی نکنیـد ایـن پرسـش‬ ‫را نادیـده بگیریـد یـا بگوییـد «بزرگ تـر کـه شـدی بهـت‬ ‫می گـم»‪ .‬در عـوض‪ ،‬دکتـر ریک هـارد پیشـنهاد می کنـد کـه‬ ‫چنیـن جوابـی بدهیـم‪« :‬کنجـکاوی دربـاره روابـط جنسـی‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬بـه هـر سـوالی کـه داشـته باشـی جـواب‬ ‫طبیع ‬ ‫مـی دم»‪ .‬او اضافـه می کنـد کـه الزم اسـت امـاده باشـید تـا‬ ‫بتوانیـد صادقانـه و متناسـب بـا سـن کودک تـان بـا او حـرف‬ ‫بزنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬ا گه همه غذات رو بخوری‪ ،‬بعد می تونی شیرینی‬ ‫بخوری‬ ‫همـه مـا ایـن حـرف را شـنیده ایم‪ .‬تنقلات و شـیرینی ها‬ ‫می تواننـد انقـدر هوس برانگیـز باشـند که حتی بزرگ سـاالن‬ ‫نیـز گاهـی ان هـا را جایگزیـن وعـده اصلـی غـذا می کننـد؛ امـا‬ ‫سـعی کنیـد از ایـن خورا کی هـا به عنـوان جایـزه اسـتفاده‬ ‫نکنیـد‪ .‬ایـن کار بـرای کـودک بـه ایـن معنا سـت کـه انـواع‬ ‫دیگـر غـذا بـه ان خوبـی نیسـتند‪ .‬در عـوض بگوییـم‪« :‬مـا‬ ‫بایـد خورا کی هـای خـوب بخوریـم تـا بدن مـون قـوی بشـه‪.‬‬ ‫وقتی سـیر بشـی‪ ،‬شـکمت بهت خبر می ده‪ .‬دلت می خواد‬ ‫عصرونـه سـیب یـا البالـو بخـوری»‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ا گه اتاقت رو تمیز نکنی‪ ،‬حسابت رو می رسم‬ ‫ایـن عبـارت ماننـد مـورد شـماره ‪ ،۱۱‬نمونـه ای معمولـی از‬ ‫«ا گـر…‪ ،‬پـس…» اسـت‪ .‬البتـه جنبـه تهدیدامیـز ایـن عبارت‬ ‫ان را پرخاشـگرانه تر هـم می کنـد‪ .‬بایـد از جمله بندی هایـی‬ ‫ً‬ ‫کـه رنگ وبـوی تهدیـد دارنـد‪ ،‬خـودداری کنیـم‪ .‬مثلا‪« :‬یـه‬ ‫کاری کنم که به حال خودت گریه کنی»‪ .‬درعوض بگوییم‪:‬‬ ‫«وقتـی اتاقـت تمیـز شـد‪ ،‬بعـدش می شـه بـری بیـرون بـازی‬ ‫کنـی»‪ .‬دکتـر کرسـی تا کید دارد کـه باید جمله تان به حالتی‬ ‫مثبت اشـاره داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬ا گه خوب از خودت مراقبت کنی‪ ،‬سالم می مونی‬ ‫به خصـوص ا گر فرد بیمـاری در خانواده حضور دارد‪ ،‬چنین‬ ‫جملـه ای بـرای کوچک ترهـای حواس جمـع سـوال برانگیز‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬درعـوض بگوییـم‪« :‬حتـی ادم هـای سـالم هـم‬ ‫یشـن‪ .‬ولـی وقتـی مریـض بشـیم‪ ،‬بنیه قـوی خیلی‬ ‫بیمـار م ‬ ‫کمـک می کنـه کـه حال مـون خـوب بشـه»‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬مسائل مالی خانواده به تو ربطی نداره‬ ‫مشـکالت مالـی در بسـیاری از خانواده هـا دائمـا در جریـان‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر در این میـان جروبحثـی پیـش بیایـد‪ ،‬بچه هـا‬ ‫خیلـی زود متوجـه ایـن موضـوع و نگـران می شـوند‪.‬‬ ‫می توانیـم بـه بچه هـا بگوییـم‪« :‬مسـائل مالـی یعنـی مـا‬ ‫چطـور پـول درمی اریـم و باهـاش چیـکار می کنیـم‪ .‬هر موقع‬ ‫کـه دوسـت داشـتی‪ ،‬هرچـی بلدیـم رو بهـت یـاد می دیـم»‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬ازت ناامید شدم‬ ‫شـاید فزندمان در امتحانی قبول نشـود‪ .‬به نظر پیک هارد‪،‬‬ ‫ا گـر بگوییـم «ازت ناامیـد شـدم»‪ ،‬چنیـن صراحت کالمـی‬ ‫می توانـد فرزندمـان را دچـار ایـن احسـاس کنـد کـه «از‬ ‫چشـم پدرومـادر افتـاد ه اسـت و دیگـر دوست داشـتنی‬ ‫نیسـت»‪ .‬به جـای ان بگوییـم‪« :‬مـن جـا خـوردم‪ ،‬انتظـارش‬ ‫رو نداشـتم‪».‬‬ ‫‪ .۱۶‬افتضاحه‪ ،‬بدتر از این نمی شه‬ ‫وقتـی در زندگـی دچـار مشـکل می شـویم‪ ،‬تکـرار چندبـاره‬ ‫چنیـن عبارتـی از طـرف مـا می توانـد بچه هـا را عصبـی یـا‬ ‫ناراحـت کنـد و چه بسـا نگرانی هـای تـازه ای ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫دکتـر نیومـن می گویـد‪« :‬وقتـی کلمـات هـراس اور و هیجانـی‬ ‫بارهـا تکـرار شـوند‪ ،‬کـودک را بـه ایـن بـاور می رسـانند کـه ان‬ ‫اتفـاق نا گـوار بارهـا رخ داده اسـت»‪ .‬به جـای ان بگوییـم‪ :‬‬ ‫«باور کـردن همچیـن فاجعـه ای سـخته؛ امـا ا گـه تـو بخـوای‬ ‫دربـاره اش حـرف می زنیـم‪».‬‬ ‫‪ .۱7‬موقع کار همه اش جلوی دست وپای منی‬ ‫زیـاد بچه هـا‪ ،‬طبیعی سـت کـه سـر‬ ‫به خاطـر انـرژی همیشـ ه ِ‬ ‫راه مـا قـرار بگیرنـد‪ .‬به جـای گفتـن حرفـی کـه نتیجـه ای‬ ‫نـدارد‪ ،‬می توانیـم همان طور که دکتر کرسـی توصیه می کند‬ ‫فرزندمـان را درگیـر کنیـم‪ :‬کاری را کـه به سـادگی از عهده اش‬ ‫ً‬ ‫برمی ایـد برایـش تدارک ببینیم‪ .‬مثلا‪« :‬می تونی بهم کمک‬ ‫کنـی و ایـن بسـته ها رو بپیچـی‪ /‬ایـن نخ هـا رو گـره بزنـی؟»‬ ‫‪ .۱8‬چون من می گم!‬ ‫ً‬ ‫ایـن عبـارت احتمـاال یکـی از تکراری تریـن حرف هـای‬ ‫پدرومادرها سـت کـه بـه گـوش بچه هـا می رسـد؛ البتـه بایـد‬ ‫از ان اجتنـاب کنیـم‪ .‬ایـن جملـه قـدرت زیـادی دارد امـا‬ ‫مشـکلش ایـن اسـت کـه تمـام کنتـرل را از کـودک می گیـرد‪.‬‬ ‫همیشـه وقـت نداریـم کـه دالیـل خواسـته مان را بـرای‬ ‫کـودک توضیـح بدهیـم؛ امـا بایـد سـعی کنیـم بـه او زمینـه‬ ‫چرایی خواسـته مان بدهیم‪ .‬بهتر اسـت‬ ‫بهتـری بـرای درک‬ ‫ِ‬ ‫او بدانـد چـرا می خواهیـم کاری را انجـام بدهـد یـا از انجـام‬ ‫کاری خـودداری کنـد‪ .‬جایگزیـن عبـارت بـاال می توانـد‬ ‫چنیـن حرفـی باشـد‪« :‬می دونـم خیلـی دلـت می خـواد ایـن‬ ‫بعدازظهـر محمـد رو ببینـی‪ .‬امـا مـن امـروز بایـد رخت هـا‬ ‫رو بشـورم و بـه کمکـت احتیـاج دارم‪ .‬نظـرت چیـه کـه فـردا‬ ‫محمـد رو ببینیـم؟» ایـن رویکـرد بـه کـودک نشـان می دهد‬ ‫کـه احساسـاتش مهـم هسـتند و شـما بـه حرف شـان گـوش‬ ‫می کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫راهنمای خرید یک پاوربانک مناسب‬ ‫مهدیحیدری‬ ‫در عصـر حاضـر‪ ،‬گوشـی های هوشـمند و لـوازم‬ ‫دیجیتـال بـه پیشـرفت های قابل مالحظـه ای‬ ‫دسـت یافته انـد؛ امـا هنـوز مشـکلی مشـترک بیـن‬ ‫ایـن دسـتگاه های هوشـمند برطـرف نشـده؛‬ ‫یسـت‬ ‫خالی شـدن زودهنـگام باتـری‪ ،‬مسئله ا ‬ ‫کـه اغلـب مـا بـا ان دسـت به گریبان هسـتیم؛‬ ‫به همین منظور کاربران هنگام خرید تلفن همراه‪،‬‬ ‫لپ تـاپ‪ ،‬دوربیـن دیجیتـال‪ ،‬تبلـت و ‪ ...‬بـه فکـر‬ ‫خریـد پاوربانـک مناسـبی نیـز هسـتند‪ .‬به گـزارش‬ ‫زومیـت؛ در ادامـه باهـم بـه بررسـی ویژگی هـای‬ ‫یـک پاوربانـک مطلـوب می پردازیـم و چنـد نمونـه‬ ‫بـا قیمـت مناسـب در بـازار ایـران را بـه شـما معرفـی‬ ‫می کنیـم‪.‬‬ ‫به طورکلـی بایـد مـوارد زیـر را هنـگام خریـد پـاور بانـک درنظـر‬ ‫داشـته باشـید‪.‬‬ ‫ظرفیـت پاوربانـک‪ :‬یکـی از مهم تریـن موضوعاتـی کـه قبـل از‬ ‫خریـد پاوربانـک بایـد بـدان توجـه کنیـد؛ ظرفیـت پاوربانـک‬ ‫اسـت کـه بـا واحـد میلی امپرسـاعت یـا ‪ mAh‬محاسـبه‬ ‫می شـود‪ .‬قبـل از خریـد پاوربانـک ابتـدا بایـد بدانیـد بـه‬ ‫پاوربانـک بـا چـه ظرفیتـی نیـاز داریـد‪.‬‬ ‫شـدت جریـان‪ :‬عالو هبـر محاسـب ه ظرفیـت موردنیـاز‪ ،‬بایـد‬ ‫ت جریـان خروجـی پاوربانـک را نیـز موردتوجـه قـرار‬ ‫شـد ‬ ‫دهید‪ .‬وقتی شدت جریان بیشتری در پورت های خروجی‬ ‫پاوربانک دراختیار کاربر قرار داشته باشد‪ ،‬بالطبع بر سرعت‬ ‫شـارژ شـدن تاثیـر می گـذارد‪.‬‬ ‫نوع اتصاالت‪ :‬پاوربانکی که انتخاب می کنید باید باتوجه به‬ ‫نوع کابل شارژرتان باشد‪ .‬درگاه های ورودی و خروجی یک‬ ‫پـاور بانـک ممکـن اسـت ‪ microUSB، USB-A، USB-C‬یـا‬ ‫الیتنینگ باشد‪.‬‬ ‫مدت زمـان شـارژ شـدن پاوربانـک‪ :‬یکـی از موضوعـات مهـم‬ ‫دیگـر سـرعت شـارژ شـدن باتـری خـود پاوربانـک اسـت‪.‬‬ ‫بسـیاری از پاوربانک هـا بـا کابـل ‪ USB‬به راحتـی شـارژ‬ ‫می شـوند؛ ولـی برخـی این گونـه نیسـتند‪ .‬بـرای پی بـردن‬ ‫ب هسـرعت شـارژ باتـری خـود پاوربانک بایـد ولتـاژ ورودی ان را‬ ‫بررسـی کنیـد‪.‬‬ ‫ایمنـی‪ :‬ایـا ممکـن اسـت پاوربانـک بـه باتری گوشـی یا تبلت‬ ‫صدمـه بزنـد؟ ایـا در تولیـد پاوربانک هـا اصـول ایمنـی درنظـر‬ ‫گرفتـه می شـود؟ در برخی ازان هـا‪ ،‬بلـه!‬ ‫شـدت جریـان هوشـمند‪ :‬باتوج هبـه تنـوع گجت هـای‬ ‫هوشـمند قابل شارژ‪ ،‬شـرکت های تولید کننده ی پاوربانک‪،‬‬ ‫بـه توسـع ه فناوری هـای پیشـرفته ای بـرای تنظیـم شـدت‬ ‫جریـان خروجـی باتوج هبـه نیـاز پرداخته انـد کـه می توانـد‬ ‫جریـان ایدئـال دسـتگاه های مختلـف را تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫یکـه دسـتگاه هوشـمندتان‬ ‫شـارژ بی سـیم‪ :‬تنهـا درصورت ‬ ‫از ایـن قابلیـت پشـتیبانی می کنـد‪ ،‬به دنبـال پاوربانـک‬ ‫بی سـیم باشـید؛ البته امکان شـارژ گجت ها ازطریق سـیم با‬ ‫پاوربانک هـای بی سـیم نیـز وجـود دارد‪ ،‬اما قیمت بیشـتری‬ ‫هـم دارنـد‪.‬‬ ‫مقاومـت در برابـر ضربـه و نفـوذ مایعـات‪ :‬توصیـه ی مـا بـه‬ ‫کاربران همیشه در سفر‪ ،‬مدنظر قراردادن این قابلیت هنگام‬ ‫خریـد پاوربانـک اسـت؛ البتـه خریـدن پاوربانـک ضدضربـه یا‬ ‫ضـداب‪ ،‬نیازمنـد صـرف هزینـ ه بیشـتری خواهـد بـود‪.‬‬ ‫ابعـاد پاوربانـک‪ :‬ابعـاد پاوربانـک هـم یکـی از موضوعـات‬ ‫یسـت که حین خرید باید بدان توجه داشـته باشـید؛‬ ‫مهم ‬ ‫ً‬ ‫مثلا ا گـر پاوربانکـی بـا ظرفیت باال و تعداد پورت های بیشـتر‬ ‫نیاز داشـته باشـید یا اقدام به خرید نمونه های خورشـیدی‬ ‫گتـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫کنیـد‪ ،‬ابعـاد شـارژر همـراه شـما بزر ‬ ‫گاهی اوقـات قیمـت پاوربانـک و بودجـ ه کاربـر بـرای خریـد‬ ‫ان‪ ،‬می توانـد مهم تریـن عامـل در انتخـاب یک شـارژر همراه‬ ‫نشـرایطی عوامـل دیگـر کم رنـگ می شـوند و‬ ‫باشـد؛ درچنی ‬ ‫درواقـع باتوج هبـه بودجـه محدود خـود‪ ،‬ناچاریم قید برخی‬ ‫از امکانـات را بزنیـم‪.‬‬ ‫بهترینپاور بانکتا‪ 100‬هزارتومان‬ ‫ً‬ ‫بـاز ه قیمتـی ‪ ۱۰۰‬هزارتومـان قطعـا گزینه های مناسـب زیادی‬ ‫پیـدا نخواهیـد کرد؛ نباید انتظـارات زیـادی از پاوربانک های‬ ‫اقتصـادی داشـته باشـید‪ .‬انتخاب مـا به عنوان بهتریـن پاور‬ ‫بانـک تـا ‪ 100‬هزارتومـان‪ ،‬شـارژر همـراه المبـو مـدل‬ ‫‪ 4000-LB‬با ظرفیت ‪ 4000‬میلی امپرسـاعت اسـت‪.‬‬ ‫این محصول بااینکه قیمتـی اقتصـادی دارد؛ اما از‬ ‫اسـتاندارد شـارژ ایمـن بهـره می بـرد کـه بزرگ تریـن‬ ‫لطف به باتری دستگاه هوشمندتان خواهد بود‪.‬‬ ‫درواقـع پاوربانـک ‪ 4000-LB‬از سیسـتم محافظـت‬ ‫در برابـر مشـکالتی ماننـد نوسـانات بـرق‪ ،‬اتصـال‬ ‫کوتـاه‪ ،‬تغییـرات دمـا‪ ،‬اضافه جریـان در ورودی و‬ ‫خروجـی بهـره می برد‪ .‬پاوربانک اقتصـادی المبو از‬ ‫یک درگاه خروجی با شدت جریان ‪ 1‬امپر استفاده‬ ‫می کنـد‪ ،‬طراحـی زیبـا و وزن و ابعـاد مناسـبی نیـز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهترینپاور بانکتا‪ 500‬هزارتومان‬ ‫بعـد از بررسـی بیـش از صـد پاوربانـک متنـوع‪ ،‬انتخـاب مـا در‬ ‫محـدود ه قیمتـی ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان‪ ،‬شـارژر همـراه انکـر مـدل‬ ‫‪ A1215‬اسـت کـه از ظرفیـت اسـمی ‪ 13000‬میلی امپرسـاعت‬ ‫یبـرد‪ .‬این محصـول امکانـات خوبـی دراختیـار کاربـر‬ ‫بهـره م ‬ ‫قـرار می دهـد کـه ازجملـ ه ان هـا می تـوان بـه اسـتاندارد شـارژ‬ ‫ایمـن‪ ،‬مدیریـت هوشـمند شـارژ‪ ،‬امکان شـارژ سـریع ورودی‬ ‫و خروجـی‪ ،‬دو درگاه خروجـی بـا شـدت جریـان ‪ 3‬امپر و بدنه ‬ ‫طو خـش اشـاره‬ ‫جمع وجـور و پالسـتیکی مقـاوم در برابـر خ ‬ ‫کـرد‪ .‬شـارژر همـراه انکـر دو درگاه خروجی و یـک درگاه ورودی‬ ‫بـرای شـارژر در بطـن خـود دارد‪.‬‬ ‫بهترینپاور بانکتایک میلیون تومان‬ ‫انتخـاب مـا بـرای بهتریـن پاوربانـک تـا یک میلیون تومـان‬ ‫شـارژر همـراه جـووی مـدل ‪ JP253‬بـا ظرفیـت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلی امپرسـاعت اسـت‪ .‬ایـن باتـری همـراه کـه‬ ‫یبـرد‬ ‫ظرفیـت بسـیارباالیی دارد‪ ،‬از چهـار درگاه نیـز بهـره م ‬ ‫کـه دو درگاه خروجـی ‪ ،USB‬یـک درگاه ‪ USB-C‬به عنـوان‬ ‫ورودی و خروجـی و یـک درگاه ورودی ‪ microUSB‬ان هـا را‬ ‫تشـکیل می دهند‪ .‬پاوربانک ‪ JP257‬با تمامی فناوری های‬ ‫شـارژ گوشـی های هوشـمند ازجمله با شـارژ سـریع کوالکام‪،‬‬ ‫پاوردلیـوری‪ ،‬سـوپر شـارژ ‪ SCP‬هـواوی و ‪ AFC‬سامسـونگ‬ ‫سـازگاری دارد‪ .‬اسـتانداردهای ایمنـی‪ ،‬اسـتفاده از مـواد‬ ‫ضدحریـق‪ ،‬نشـانگر شـارژ پاوربانـک بـه درصـد و بیشـینه‬ ‫شـدت جریـان خروجـی ‪ 5‬امپـری را بـه مـوارد ذکـر شـده بـاال‬ ‫اضافـه کنیـد تـا شـما هـم در انتخـاب پاوربانـک بـا مـا هم نظر‬ ‫شـوید‪.‬‬ ‫دکتر پریسا محققی‬ ‫متخصص کودکان‬ ‫کلینیک‬ ‫کرونا برای کودکان و نوزادان‬ ‫با توجه بـــه اوضاع حا کـــم در ایـــران و جهـــان در خصوص‬ ‫ً‬ ‫ویـــروس کرونا و بیماری های ناشـــی از این ویروس حتما‬ ‫شـــما مـــادران و پـــدران عزیزن نگـــران نـــوزادان و کودکان‬ ‫خـــود هســـتید‪ .‬کـــودکان شـــما موقع تمـــاس ویـــروس با‬ ‫بینی‪ ،‬دهان‪ ،‬چشـــم‪ ،‬ریه ها در معرض مبتـــا به ویروس‬ ‫ً‬ ‫کرونا هســـتند و معموال اتفاق زمانی می افتـــد که عزیزان‬ ‫شما در معرض ســـرفه یا عطســـه فرد الوده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بهتریـــن راه مقابلـــه‪ ،‬جلوگیـــری از قرار گرفتـــن نوزاد ش ــما‬ ‫در معـــرض مبتالیـــان به ایـــن ویروس اســـت‪ .‬از حضور در‬ ‫محل های شـــلوغ و تجمع افراد جلوگیری کنیـــد‪ .‬از افراد‬ ‫بیمـــار و مبتـــا و ناقل دوری کنید‪ .‬شســـتن دســـت برای‬ ‫پیشگیری از کرونا برای کودکان را الزامی کنید؛ همچنین‬ ‫شســـتن دســـت با صابـــون و بـــا حداقـــل زمـــان ‪20‬ثانیه‪،‬‬ ‫ جزء یکـــی از ضروری تریـــن اقدامات برای والدین اس ــت‪.‬‬ ‫شـــاید کودک شـــما از شستن دســـت ها و تکرار این کار در‬ ‫طـــول روز امتناع ورزد؛ می توانید با کارهای تشـــویقی این‬ ‫ً‬ ‫ناراحتـــی را مدیریت کنیـــد؛ مثال با در نظـــر گرفتن پاداش‬ ‫کـــوچ به عنوان تشـــویق یا تعریـــف از ان ها موقع شس ــتن؛‬ ‫همچنیـــن می توانیـــد به جـــای صابون بـــرای تشـــویق از‬ ‫مواد ضد عفونی کننده خوشـــبو هم استفاده کنید ‪ .‬نکته‬ ‫دیگر؛ دور نگه داشـــتن دســـت از تماس با صورت است؛ و‬ ‫یک نکته مهم اینکه اســـباب بازی کـــودکان را ضد عفونی‬ ‫کنیـــد‪ .‬کنتـــرل اســـترس و اضطـــراب صحبت ه ــای‬ ‫چالش بر انگیـــز در جمـــع خانـــواده نیز باعث کمتر ش ــدن‬ ‫تـــرس بچه هـــا می شـــود ‪ .‬کـــودکان مبتال به اســـم بیش ــتر‬ ‫در معـــرض مبتـــا به کرونـــا یا هر بیماری تنفســـی دیگری‬ ‫مثل انفوالنزا قرار دارند و درعین حال؛ داشـــتن سیس ــتم‬ ‫ضعیـــف ایمنی بـــدن می توانـــد یکـــی از گزینه هـــای ابتال‬ ‫بـــه کرونـــا باشـــد ‪ .‬عالئـــم کرونـــا در کـــودکان و بزرگس ــاالن‬ ‫مشـــابه اســـت‪ .‬با این حـــال ‪ ،‬کـــودکان مبتال بـــه ‪COVID‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 19‬معمـــوال با عالئـــم خفیف همراه هســـتند‪ .‬اما به طور‬‫ً‬ ‫کلـــی‪ ،‬نشـــانه هایی از کرونا وجـــود دارد که حتمـــا باید به‬ ‫پزشـــک مراجعه کنیم؛ ازجمله تنفس دشـــوار و سنگین‪ ،‬‬ ‫عـــدم توانایـــی در کمبـــود مایعـــات بـــدن‪ ،‬ســـردرد یا س ــر‬ ‫گیجـــه یا عـــدم توانایـــی بیدار شـــدن و لب های مـــات‪ .‬در‬ ‫پایـــان‪ ،‬بیش از حد مضطرب نباشـــید؛ امـــا درهرحال بروز‬ ‫نشـــانه ها را جـــدی بگیرید‪.‬‬ ‫در تعاریـف امـده اسـت؛ خوشـبختی یعنـی لـذت و خوشـحالی درونـی و به عبارت دیگـر؛ احسـاس یـا ابـراز خرسـندی یا رضایت‪ .‬اما برای رسـیدن به خوشـبختی‬ ‫چه باید کرد و ایا راهکارهایی برای دست یافتن به ان وجود دارد؟ بسیاری معتقدند که مثبت اندیشی یکی از این راه هاست‪ .‬با چند پیشنهاد ساده همراه‬ ‫ما باشید‪.‬‬ ‫خوشبختی‬ ‫و مثبت اندیشی‬ ‫تمریـن برند هبـودن کنیـد‪ .‬در امتحانات‪ ،‬افرادی که نتیجه خوبی را تصور می کنند؛‬ ‫یکـه چنیـن نیسـتند‪ ،‬عمـل می کنند‪ .‬هنـگام مواجهه با صحنـه واقعی‪،‬‬ ‫بهتـر از انان ‬ ‫ایـن تمرین فکری به شـما اطمینـان و اراده خواهـد داد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دقیقا تعیین کنید که قصد دارید چه کار کنید؛ مثال متعهد شـوید هفته ای‬ ‫یـک بـار ب هصـورت داوطلبانـه در موسسـات خیریـه فعالیـت کنیـد‪ .‬بـا‬ ‫دسـتیابی بـه هـر هـدف اولیـه‪ ،‬شـاهد یـک پیشـرفت خواهیـد بـود‪.‬‬ ‫خنـده می توانـد موجـب ایجـاد فضـای ارام بیـن شـما و کسـانی کـه کنارتـان‬ ‫هسـتند شـود‪ .‬ا گـر احسـاس کردیـد کمـی منفی بیـن شـده اید‪ 30 ،‬ثانیـه بـا‬ ‫گـوش دادن بـه یـک چیـز خنـده دار‪ ،‬خودتـان را سـرگرم کنیـد‪.‬‬ ‫تهـای خـود در گذشـته اعتـراف کنیـد‪ .‬اتفاقـات خـوب را به عنـوان نتیجـه‬ ‫بـه موفقی ‬ ‫شهـای خـود تجزیـه و تحلیل کنیـد‪ .‬عکس هایی که در تعطیلات گرفتید‪ ،‬به خاطر‬ ‫تال ‬ ‫مهارتتـان در نورپـردازی و انتخـاب صحن ههـای عالـی بودنـد!‬ ‫ل از خـواب مغـز‬ ‫هـرروز سـه مـورد مثبـت در اتفاقـات روزمـره خـود پیـدا کنیـد‪ .‬می توانیـد قبـ ‬ ‫ً‬ ‫خـود را به راحتـی تعلیـم دهیـد؛ مثلا کسـی از شـما تعریـف کـرده اسـت؛ همیـن بـرای شـاد بودن‬ ‫کافی سـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تولیت استان قدس رضوی خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کردستان خبر داد؛‬ ‫بازنگری و تدوین ائین نامه جدید خدمت در حرم مطهر رضوی‬ ‫تسریع در گازرسانی به روستاها؛ اولویت شرکت گاز کردستان‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی از بازنگـری و تدویـن ائین نامـه جدیـد خدمـت در حـرم مطهـر امـام‬ ‫رضـا(ع) خبـر داد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی گفـت‪« :‬در سـند چشـم انداز‪ ،‬ایـن‬ ‫اسـتان‪ ،‬پویاتریـن‪ ،‬کارامدتریـن و هم افزاتریـن نهـاد اسلامی و شایسـته ترین خادم برای بیشـترین‬ ‫غبـر‬ ‫زائـر اهل بیـت(ع) اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای بازنگـری و تدویـن ائین نامـه جدیـد خدمـت‪ ،‬بال ‬ ‫‪700‬سـاعت کار مطالعاتـی و کارشناسـی انجام شـده و از نظـرات صاحب نظـران‪ ،‬مدیـران سـابق‬ ‫اسـتان‪ ،‬حقوقدانـان و مرا کـز مرتبـط ایـن اسـتان مقـدس اسـتفاده شـده اسـت؛ البتـه نمی توانیـم‬ ‫ادعا کنیم که این ائین نامه هیچ نقصی ندارد؛ اما تمام تالشـمان را کردیم با کمترین اشـکاالت و‬ ‫ضعف هـا ایـن ائین نامـه بازنگـری شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز کردسـتان گفـت‪« :‬رونـد شـتابان گازرسـانی بـه روسـتاها اولویـت شـرکت‬ ‫گاز کردسـتان اسـت»‪ .‬احمـد فعل هگـری گفـت‪« :‬هم ا کنـون گازرسـانی در بسـیاری از نقـاط اسـتان‬ ‫دردست اجراسـت و توسـعه گازرسـانی به روسـتاها نیز در دسـتورکار قرار داده شـده است»‪ .‬مدیر عامل‬ ‫شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه اولویت اصلی گازرسانی به روستاهای باالی ‪ 20‬خانوار گفت‪:‬‬ ‫«اسـتان کردسـتان دارای ‪ 1596‬روستاسـت که از قابلیت گازرسـانی برخوردار است که تا پایان مهرماه‬ ‫‪ 1425‬مـورد گازدار شـده اسـت»‪ .‬وی خاطر نشـان کـرد‪« :‬هم ا کنـون در ‪ 98‬روسـتا عملیـات گازرسـانی‬ ‫در حال اجـرا بـوده کـه امیـد اسـت تـا پایـان سـال جـاری تعـدادی زیـادی از این روسـتاها گازدار شـوند»‪.‬‬ ‫نگاهی به مرگ تدریجی یک خلیج؛‬ ‫قطره قطره خشک گردد وانگهی صحرا شود!‬ ‫مونا محمد قاسمی‬ ‫بــا پ ـس روی اب در خلیــج گــرگان مــرگ تدریجــی خلیــج‬ ‫اغــاز شــده اســت؛ مرگــی کــه احتمــال دارد منجــر بــه تولــد‬ ‫صحرایــی بــا اثــار مخــرب فــراوان شــود‪ .‬بــه گزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ مــرگ گاهی اهسته اهســته طعمه اش‬ ‫ُ‬ ‫را می کشــد‪ ،‬برایــش ادمــی و غیــر ادمــی هــم فرقــی نــدارد‪،‬‬ ‫ای ـن را وقتــی فهمیــدم کــه ی ـک روز پاییــزی بــه دیــدن‬ ‫خلیــج گــرگان رفتــم‪.‬‬ ‫روی قلوه س ــنگ های ب ــزرگ کن ــار هم چیده ش ــده جایی‬ ‫برای نشس ــتن پیدا می کن ــم‪ ،‬دفتر خاطرات ذهن ــم را ورق‬ ‫ً‬ ‫می زن ــم‪ ،‬حدودا ‪ ۱۵‬س ــال پیش ب ــود که ب ــرای اولین بار به‬ ‫این منطقه س ــفر کردم‪ ،‬روی همین قلوه سنگ ها نشستم‬ ‫و به حرک ــت جذاب قایق های چوبی ب ــر روی موج های اب‬ ‫و تالل ــو غروب خورش ــید خیره ش ــدم‪ ،‬اما ح ــاال از ان تصویر‬ ‫تنه ــا زمینی خش ــک با ترک ه ــای عمی ــق و قایق هایی که‬ ‫نیم ــی از ان در گل والی دف ــن ش ــده چی ــزی باق ــی نمانده‬ ‫اس ــت‪ ،‬البته خورش ــید همان خورشید اس ــت‪ ،‬اما دیگر در‬ ‫این قس ــمت خلی ــج گرگان ابی نیس ــت که رق ــص نور های‬ ‫طالیـ ـی اش ب ــر موج ه ــای اب از چش ــمان بینن ــده دلبری‬ ‫کن ــد‪ .‬به ی ــاد مطلبی که چن ــدروز پی ــش دررابطه ب ــا خلیج‬ ‫گ ــرگان خوان ــده ام می افت ــم‪ ،‬اع ــداد و ارق ــام در ذهن ــم رژه‬ ‫می رود‪ ۳۰ ،‬درصد از خلیج خشک ش ــده اس ــت و ا گر فکری‬ ‫ب ــرای نجاتش نش ــود تا یک ده ــه اینده بی ــش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان خش ــک می ش ــود و این یعنی فاجعه‪ ،‬یعنی ریزگرد های‬ ‫نمک ــی‪ ،‬یعن ــی ازبین رفتن مش ــاغل مرتب ــط با دری ــا‪ ،‬یعنی‬ ‫بـ ـی کاری ساحل نش ــینان و یعن ــی م ــرگ تدریج ــی خلیج‪.‬‬ ‫چش ــمانم را می بن ــدم و س ــعی می کن ــم تمرکز کن ــم تا بلکه‬ ‫ص ــدای موج های دریا را از راه دور بش ــنوم‪ ،‬اما بوی ناش ــی‬ ‫از ماندگ ــی و گندیدگی اب تمرکزم را به ه ــم می زند و وادارم‬ ‫می کند جای ماس ــک را روی صورت ــم محکم تر کنم‪ .‬دوباره‬ ‫به جـــای خالی اب در خلیج نگاه می کنـــم‪ ،‬بوته های علفی‬ ‫که ب ــا پـ ـس روی اب جرئت رویی ــدن پیدا کردن ــد چهره ای‬ ‫زش ــت ب ــه منطق ــه داده ان ــد‪ .‬اینج ــا دیگ ــر کس ــی ب ــا پیکر‬ ‫نیمه ج ــان خلیج عکس ی ــادگاری نمی گیرد مگ ــر عکاس و‬ ‫خبرن ــگاری مثل م ــن که به عیادت مری ــض (خلیج گرگان)‬ ‫فت ــر از م ــن پیرمردی س ــپیدموی‬ ‫امده ان ــد‪ .‬کم ــی ان طر ‬ ‫برای چند جوانک کم ســـن و ســـال خاطره تعریف می کند‪،‬‬ ‫می گویـــد وقتی من ‪ ۲۰‬س ــاله بودم اب خلیج خیلی بیش ــتر‬ ‫ازاین مقدار خشـــک بـــود‪ ،‬اما دوبـــاره حجم اب زیاد شـــد و‬ ‫خلی ــج زنده ش ــد‪ .‬کمی ب ــه او نزدیک تر می ش ــوم و از س ــن‬ ‫و س ــالش می پرس ــم‪ ،‬نامش عبدالحمید اس ــت و ‪ ۶۰‬س ــاله‬ ‫اســـت‪ .‬می گوید‪« :‬انشـــاهلل دوبـــاره اب باال می ایـــد و خلیج‬ ‫پ ــر اب می ش ــود»‪ .‬او گف ــت‪« :‬قبل تره ــا که مس ــافر ها برای‬ ‫دیـــدن خلیج می امدنـــد اینجا جایی برای نشســـتن نبود‪،‬‬ ‫عصر ه ــا ه ــوا خنک ب ــود و غ ــروب خورش ــید اینج ــا دیدن‬ ‫ً‬ ‫داشـــت؛ امـــا حاال‪»...‬عبدالحمیـــد ادامـــه می دهـــد‪« :‬قبال‬ ‫م ــردم اول ب ــرای دی ــدن خلی ــج و قایق س ــواری ب ــه اینج ــا‬ ‫می امدنـــد و در کنـــارش از بازارچه هم خریـــد می کردند؛ اما‬ ‫حاال کمتر کس ــی از گردش ــگران حال خلیج را می پرس ــد»‪.‬‬ ‫از او فاصل ــه می گی ــرم‪ ،‬ب ــا همای ــون خ ــوش روان مج ــری‬ ‫ط ــرح بین المللی نوس ــانات دری ــای خزر تم ــاس می گیرم‪،‬‬ ‫ب ــا تائی ــد صحبت ه ــای عبدالحمی ــد ب ــرای پـ ـس روی اب‬ ‫خلی ــج در ‪ ۴۰‬س ــال پیش می گوی ــد‪« :‬از س ــال ‪ ۱۹۱۹‬ت ــا ‪۱۹۳۰‬‬ ‫ُ‬ ‫س ــطح تراز دریای خزر سـ ـه متر افت کرد و باعث ش ــد بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص ــد س ــطح خلیج گ ــرگان خش ــک ش ــد»‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬چند ســـال بعد افزایش ســـطح اب دریـــای خزر خلیج‬ ‫گ ــرگان را نج ــات داد؛ ام ــا باتوجه به س ــناریو های نوس ــانی‬ ‫تغیی ــرات اقلیم ــی و اث ــر گلخانـ ـه ای ت ــا اواخ ــر ق ــرن ‪ ۲۱‬ام‬ ‫پس روی اب خلیج گرگان ادامه دارد و برخی دانشـــمندان‬ ‫گفته اند س ــطح اب خ ــزر تا نه متر پائین بیاید»‪ .‬خوش ــروان‬ ‫ادامه داد‪« :‬اینکه امید داشـــته باشـــیم با باال امدن ســـطح‬ ‫اب خـــزر خلیج گرگان دوباره احیا شـــود‪ ،‬خیلـــی نمی توان‬ ‫امیـــدوار بود چرا که شـــرایط ان زمان که خلیج احیا شـــد با‬ ‫شـــرایط حاال تفاوت هایی داشـــت‪ ،‬در ان زمـــان با افزایش‬ ‫دودرجـ ـه ای دم ــا و اث ــر گلخانـ ـه ای و تبخیـــر چنـــد برابـــری‬ ‫مواجـــه نبودیـــم»‪ .‬او ادامـــه داد‪« :‬از دو کانالی کـــه اب دریا‬ ‫از ان هـــا وارد خلیـــج گرگان می شـــود‪ ،‬کانـــال خزینی کامل‬ ‫خش ــک ش ــده و کان ــال چاپاقل ــی به علـــت رســـوب گذاری‪،‬‬ ‫به زودی خش ــک می ش ــود و مطالع ــات نشـــان می دهد تا‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۲‬این ام ــر محق ــق می ش ــود و این یعنی تســـریع‬ ‫م ــرگ خلی ــج»‪ .‬سال هاس ــت که ب ــرای خوب شـــدن حال‬ ‫خلیج گرگان جلس ــات بس ــیاری در ســـطح اســـتانی و ملی‬ ‫تش ــکیل می ش ــود‪ ،‬تعداد این جلس ــات ان قدر زیاد اســـت‬ ‫ک ــه می ت ــوان داس ــتان ه ــزار و یـ ـک روز وعده هـــای احیای‬ ‫خلیـــج را برایـــش نوشـــت‪ ،‬اما هیچ کـــدام محقق نشـــد‪ .‬در‬ ‫اخرین جلسـ ـه ای ک ــه برای نج ــات خلیـــج برگزار شـــد قرار‬ ‫ب ــود ‪ ۹۰۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار در بودجـــه امســـال درنظـــر‬ ‫گرفته شـــود؛ اما همانند وعده های پیشـــین محقق نشده‬ ‫اس ــت‪ .‬خشک ش ــدن خلیج گ ــرگان نه تنها دل صیـــادان و‬ ‫ساحل نش ــینان را خ ــون ک ــرده بلکه اثـــار مخربـــش را روی‬ ‫ماهی هـــا‪ ،‬فوک های خـــزری و پرونـــدگان زمســـتان گذران‬ ‫ه ــم گذاش ــته اس ــت‪ ،‬همی ــن س ــال پیـــش بـــود کـــه پیکر‬ ‫بی جان ‪ ۲۰‬هـــزار فالمینگو و چنگـــر از اب های خلیج گرگان‬ ‫جمع اوری ش ــد‪ .‬دکتر خوش ــروان مجری طرح بین المللی‬ ‫نوســـانات دریای خزر معتقد اســـت که علت مرگ پرندگان‬ ‫ربط ــی ب ــه س ــم بوتولیس ــم ن ــدارد؛ چرا کـــه مرگ ومیـــر در‬ ‫پرندگانی اتفاق افتـــاد که در محل های کم عمق اب تغذیه‬ ‫می کننـــد‪ .‬او توضیـــح داد‪« :‬مرگ پرنـــدگان می تواند به گرم‬ ‫شـــدن اب خلیج ارتباط داشـــته باشـــد‪ ،‬چرا کـــه وقتی اب‬ ‫یـــک حوزه ابگیر گرم شـــود چند اتفـــاق رخ می دهد‪ ،‬اولین‬ ‫اتفـــاق این اســـت که ا کســـیژن محلـــول در اب کاهش پیدا‬ ‫می کند و ا کســـیژن رابطه مســـتقیمی با حرارت اب دارد؛ هر‬ ‫چه حرارت اب کمتر باشـــد ا کســـیژن محلول بیشـــتر است‬ ‫و فا کتور هـــای شـــیمیایی اب بهـــم می خورد»‪ .‬خوش ــروان‬ ‫ادامـــه داد‪« :‬وقتی درجـــه حرارت باال مـــی رود غلظت مواد‬ ‫مغـــذی افزایـــش پیـــدا می کند‪ ،‬چـــون اب تبخیر می ش ــود‬ ‫درنتیجـــه میزان نیتـــروژن و فســـفر اب افزایش پیدا می کند‬ ‫و پدیده خفگی موجـــودات کفزی رخ می دهـــد»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«تحت تاثیـــر ا کســـیژنی کـــه وجـــود دارد جلبک هـــای روی‬ ‫ســـطح اب ا کســـیده می شـــوند و موجـــب مـــرگ پرندگانی‬ ‫می شـــود کـــه از ان تغذیـــه می کننـــد‪ .‬ازطرفـــی دیگر بعضی‬ ‫صیـــادان می گوینـــد کـــه ماهی هـــا راهشـــان را در خلی ــج‬ ‫م کرده انـــد و بـــرای تخم ریـــزی بـــه ســـواحل گلس ــتان‬ ‫گـــ ‬ ‫نمی اینـــد»‪ .‬خوشـــروان دراین بـــاره می گویـــد‪« :‬ماهی ه ــا‬ ‫مســـیر خـــود را بـــا اســـتفاده از گیرنده هـــای الکترونیک ــی‬ ‫شناســـایی می کننـــد و تازمانی کـــه اب خلیج دچـــار الودگی‬ ‫باشد و ماهیت شـــیمیایی اب تغییر کند ماهی ها راهشان‬ ‫را گـــم می کنند‪ .‬درکنـــار اثار مخرب پـــس روی خلیج بر روی‬ ‫یس ــت که‬ ‫ا کوسیســـتم‪ ،‬ریزگرد ها موضـــوع دلهره اور دیگر ‬ ‫عالقه منـــدان محیط زیســـت و مســـئوالن را نگـــران ک ــرده‬ ‫اســـت‪ ،‬بـــا گرم شـــدن هـــوا و باالرفتـــن تبخیـــر اب خلی ــج‬ ‫گـــرگان قطره قطـــره درحال خشک شـــدن اســـت که نتیجه‬ ‫ان بـــروز ریزگردهاســـت»‪ .‬حیات خلیج گرگان سال هاس ــت‬ ‫بـــه وعده هـــای تامین اعتبـــار بـــرای احیـــای ان دل خوش‬ ‫کرده اســـت‪ ،‬ساحل نشـــینان گلســـتانی بیـــم ان را دارند که‬ ‫کابوس دریاچه ارومیه در خلیج گرگان تکرار شـــود‪ ،‬یادمان‬ ‫نـــرود مرگ خلیـــج می تواند تولـــد صحرایی را رقـــم بزند که‬ ‫ا کوسیســـتم را تغییـــر دهـــد‪ ،‬صحرایی کـــه ریزگردهایش نه‬ ‫به تنها چشـــم گلســـتان بلکه به چشـــم چند اســـتان دیگر‬ ‫هم مـــی رود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫طالی سرخ خراسان‬ ‫یکـی از موانـع رونـق تولیـد در این بخـش ورود دالالن‬ ‫زعفـران اسـت کـه باعـث پائین نگه داشـتن قیمـت‬ ‫طلای سـرخ و خام فروشـی ایـن محصـول و نگرانـی‬ ‫کشـاورزان شـده اسـت؛ چرا کـه بـا کشـت زعفـران در‬ ‫زمین های زراعی در شهرستان های بجنورد‪ ،‬شیروان‪،‬‬ ‫فـاروج‪ ،‬بـه افزایـش سـطح درامـد کشـاورزان و ارزاوری‬ ‫خراسـان شـمالی کمـک کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مریم داورنیا‪ /‬مهر‬ ‫سینا غریب‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫افزایش سرعت خدمت رسانی به مناطق زلزله زده اندیکا‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به اینکه نبایـد اجـازه داد مـردم‬ ‫زلزله زده اندیکا در استانه فصل سرما دچار مشکل شوند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬خدمت رسـانی بـه این مناطق با سـرعت بیشـتری‬ ‫انجـام خواهـد شـد»‪ .‬ایـت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی افـزود‪:‬‬ ‫«فراینـد خدمـت رسـانی از سـوی دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫به خصـوص سـپاه و بسـیج در ایـن مناطـق در حال انجـام‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در ایـن سـفر معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری و همچنیـن رئیـس بنیـاد مسـتضعفان‬ ‫کشـور وی را همراه کرده اند‪ ،‬گفت‪« :‬وضعیت زندگی مردم‬ ‫زلزلـه زده یکـی از دغدغه هـای جـدی مـن در طـول روزهـای‬ ‫اخیر بوده اسـت و به همین دلیل تصمیم گرفتم به صورت‬ ‫میدانـی از رونـد خدمت رسـانی های صورت گرفتـه در‬ ‫منطقـه بازدیـد کنم»‪ .‬رئیس قوه مجریه گفت‪« :‬بررسـی ها‬ ‫نشـان می دهـد کـه دسـتگاه های اجرایـی از جملـه بنیـاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی‪ ،‬اسـتانداری‪ ،‬فرمانـداری اندیـکا‪،‬‬ ‫جمعـت هالل احمـر‪ ،‬سـتاد اجرایـی فرمـان امـام و دیگـر‬ ‫متولیـان امـر اقدامـات الزم را در دسـتور کار دارنـد کـه‬ ‫جـای تقدیـر دارد»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی با بیان اینکـه مـردم‬ ‫ایـن منطقـه از جملـه عشـایر قدرشـناس کشـور محسـوب‬ ‫می شـوند‪ ،‬افـزود‪« :‬امـام و رهبـری به خوبـی عشـایر را‬ ‫می شـناختند و می شناسـند و اینکـه از ان هـا به عنـوان‬ ‫یسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫ذخایـر انقلاب یاد شـده امـری حقیق ‬ ‫ً‬ ‫داد‪« :‬حقیقتا این مردم برای انقالب و نظام گنجینه های‬ ‫با ارزشـی هسـتند که نباید اجازه داد دچار اسـیب شـوند»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری از عشـایر منطقه اندیـکا به عنوان مردمی‬ ‫پرتلاش‪ ،‬تولیدکننـده‪ ،‬صبـور‪ ،‬مقـاوم و همیشـه همـراه بـا‬ ‫انقلاب و نظـام یـاد کـرد و گفـت‪« :‬حال که این مـردم دچار‬ ‫مشـکالتی شـده اند‪ ،‬دولـت بایـد تمـام تلاش خـود را بـه کار‬ ‫بگیـرد تـا نگرانی هـای ان هـا کمتـر شـود»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬در همین راسـتا دسـتگاه های مربوطـه‬ ‫بـا مشـارکت بنیـاد مسـتضعفان و سـتاد اجرایـی فرمـان‬ ‫امـام کارهایـی را در دسـت اقدام دارنـد؛ همچنیـن بنیـاد‬ ‫بازدید شهردار گرگان‬ ‫از شهرداری منطقه یک‬ ‫شـــهردار گـــرگان با حضـــور در شـــهرداری منطقـــه یک با‬ ‫مدیـــر و کارکنـــان ان دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫ســـبطی طی نشســـتی از شـــهردار منطقه یک خواس ــت‬ ‫تـــا بـــا همدلـــی بیشـــتر و رعایـــت انضبـــاط اداری‪ ،‬تعامل‬ ‫و ارتبـــاط مســـتمر با همـــکاران و شـــهروندان نســـبت به‬ ‫ارتقـــاء و بهبود ارائـــه خدمات تمامی تالش خـــود را به کار‬ ‫گیرند‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬نیاز اســـت بـــا تعامل‪ ،‬همکاری‬ ‫و هم فکـــری اقدامـــات جـــاری را پیش ببریـــم و موجبات‬ ‫رضایـــت شـــهروندان را فراهـــم کنیـــم»‪ .‬در ابتـــدای ای ــن‬ ‫دیدار‪ ،‬محســـن کریمـــی سرپرســـت شـــهرداری منطقه‪،‬‬ ‫ضمـــن خوشـــامدگویی و تبریـــک بـــه مهندس س ــبطی‬ ‫بابـــت انتخـــاب به عنـــوان شـــهردار گـــرگان‪ ،‬توضیحات ــی‬ ‫پیرامـــون عملکـــرد‪ ،‬فعالیت هـــای انجـــام شـــده و‬ ‫برنامه هـــای دردســـت اقدام ارائـــه کـــرد‪.‬‬ ‫مسـکن نیـز در ایـن منطقـه مشـغول به کار شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی یاداورشـد‪« :‬عالوه بر ایـن نیـز نیروهـای سـپاه و بسـیج‬ ‫بـا همـان روحیـه بسـیجی کـه دارنـد‪ ،‬همـراه بـا مـردم پـای‬ ‫کار هسـتند و بـه امـر خدمت رسـانی مشـغول هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با تا کید بر اینکـه فصـل سـرما در مناطـق‬ ‫زلزلـه زده اندیـکا زودرس اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بر همین اسـاس‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم نیـز اقدامـات عاجلـی می طلبـد‬ ‫و امـروز بـا گـزارش هـای ارائـه شـده‪ ،‬امیـدوار شـدم کـه‬ ‫تـا پیـش از اغـاز فصـل سـرما‪ ،‬وضعیـت سـکونت مـردم‬ ‫سـاماندهی خواهـد شـد»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی با بیان اینکـه‬ ‫انجـام کار در ایـن منطقـه بسـیار سـخت اسـت (منطقـه‬ ‫کوهسـتانی اسـت) افـزود‪« :‬برخـی از مـردم در خصـوص‬ ‫چند کیلومتـر از جاده هـای دسترسـی مطالباتی داشـته اند‬ ‫کـه از اسـتاندار خوزسـتان و فرمانـداری اندیـکا خواسـته‬ ‫می شـود تـا بررسـی های الزم را انجـام و فراینـد تامیـن‬ ‫اعتبـار بـرای بهبـود مسـیرهای دسترسـی بـه منطقـه را‬ ‫انجـام دهنـد»‪ .‬رئیس جمهـوری در دومیـن سـفر سـرزده‬ ‫خـود بـه اسـتان خوزسـتان بـه منطفـه اندیـکا یکـی از‬ ‫محروم تریـن مناطـق این اسـتان رفت و در جریان مسـائل‬ ‫و مشـکالت زلزله زدگان قرار گرفت و دسـتورات الزم را برای‬ ‫رفـع مشـکالت انـان صـادر کـرد‪ .‬از ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۷‬مهـر گذشـته‪،‬‬ ‫پنـج زلزلـه بـزرگ‪ ،‬کـه بزرگ تریـن ان ‪ ۵.۷‬درجـه در مقیـاس‬ ‫امواج درونی زمین (ریشـتر) در مرز اسـتان های خوزسـتان‬ ‫لو بختیـاری حوالـی چلگـرد رخ داد اندیـکا‬ ‫و چهارمحا ‬ ‫را لرزانـد‪ .‬به گفتـه اسـتاندار خوزسـتان؛ ایـن زمین لرزه هـا‬ ‫بیـش از پنج هزار میلیارد ریـال بـه اندیکا خسـارت وارد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬روسـتای شهرسـتان اندیـکا بـر اثـر ایـن زمیـن لرزه هـا‬ ‫دچار خسـارت شـدند‪ .‬شهرسـتان اندیکا در شـمال شـرق‬ ‫خوزسـتان بـا مرکزیت شـهر قلعـه خواجه دارای سـه بخش‬ ‫و بـا جمعیـت حـدود ‪ ۸۰‬هزار نفـر اسـت‪.‬‬ ‫تجلیل از حافظان کل قران مرکز اموزش حرم عبدالعظیم؟ع؟‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫پانزدهمی ــن ایی ــن قدردان ــی از ‪ ۲۰‬نف ــر که طی س ــال های‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬در مرکـــز اموزش حرم حضرت عبدالعظیم(ع)‬ ‫ب ــه حفظ کل ق ــران کریم موفق ش ــدند‪ ،‬برگزار ش ــد‪ .‬ائین‬ ‫تجلیـــل از حافظان کل قران کریم با عنوان «سرشناســـان‬ ‫بهش ــت»‪ ،‬ب ــا حض ــور قائم مق ــام ش ــورای عالی ق ــران‪،‬‬ ‫مســـئوالن شهرســـتان ری‪ ،‬رئیـــس ســـازمان دارالقـــران‬ ‫الکریـــم و جمعی از مدیران و اســـاتید پیشکســـوتان قرانی‬ ‫در ت ــاالر ش ــیخ ص ــدوق این اس ــتان ب ــا رعایت ش ــیوه نامه‬ ‫بهداش ــتی برگ ــزار ش ــد‪ .‬مع ــاون فرهنگ ــی و روابط عمومی‬ ‫اس ــتان مق ــدس حض ــرت عبدالعظی ــم(ع) دراین ائی ــن‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫با اشـــاره به یکی از بیانات رهبر معظم انقـــاب که‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه قران‬ ‫توســـعه فرهنگ قرانـــی می فرمایند؛ «کار مـــا‬ ‫تمام شـــدنی نیســـت»‪ ،‬گفـــت‪« :‬قران امـــوزان قـــدر خود را‬ ‫بدانن ــد‪ ،‬بهتری ــن دوس ــت و رفی ــق را انتخ ــاب کرده اند»‪.‬‬ ‫عب ــاس س ــلیمی گف ــت‪« :‬نباید در لف ــظ قران توق ــف کرد؛‬ ‫بلکـــه باید از الفاظ و ظاهر و ســـاحل قران عبـــور کنیم و به‬ ‫عم ــق و ژرفای ش ــگفت انگیز مع ــارف قران کریم رس ــید»‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪« :‬والدیـــن قران امـــوزان دراین مســـیر پایداری و‬ ‫اســـتقامت را پیشـــه و محیطی ارامش بخش برای اموزش‬ ‫بهتـــر و موثرتـــر قران امـــوزان فراهـــم کنند و اســـاتید قرانی‬ ‫نیـــز باید الگـــوی عملی بـــرای قران امـــوزان باشـــند»‪ .‬این‬ ‫مســـئول خاطرنشـــان کرد‪« :‬امروز در جامعـــه ما تناقضات‬ ‫رفت ــاری برخ ــی مدعی ــان دیـ ـن داری بزرگ تری ــن چال ــش‬ ‫گلستان‬ ‫توسعه مخابرات استان؛‬ ‫درگروی همدلی مدیران و کارکنان‬ ‫جایـــگاه دوم شـــاخص اعتمـــاد و همدلـــی بیـــن مدیران‬ ‫و کارکنـــان مخابـــرات منطقـــه گلســـتان ‪ ،‬رونـــق توس ــعه‬ ‫ن‪ ،‬‬ ‫مخابـــرات را دربـــردارد‪ .‬مخابـــرات منطقـــه گلســـتا ‬ ‫دکتـــر غالمعلی شـــهمرادی با اشـــاره به کســـب رتبـــه دوم‬ ‫شـــاخص اعتمـــاد و همدلـــی بیـــن مدیـــران و کارکن ــان‬ ‫مخابـــرات اســـتان ‪ ،‬بابیان اینکه در نظرســـنجی به عمل‬ ‫امـــده شـــاخص اعتمـــاد و همدلـــی بیـــن مدیـــران و‬ ‫کارکنان مخابرات منطقه گلســـتان رتبه دوم را در کش ــور‬ ‫کســـب کـــرده اســـت‪ ،‬گفـــت ‪« :‬رویکردهـــای به کاررفته در‬ ‫مک ــردن‬ ‫ارتباطـــات بـــا منابـــع انســـانی و همچنیـــن فراه ‬ ‫فضـــای همـــکاری ‪ ،‬همدلـــی و همراهـــی موجـــب ش ــده‬ ‫اســـت تـــا کارکنـــان و مدیـــران مخابـــرات اســـتان بتوانند‬ ‫در محیطـــی عـــاری از هرگونـــه عواملی کـــه باعث کندی‬ ‫اجرای برنامه های توســـعه ای شـــده فعالیت کرده و این‬ ‫نشـــانه خوبـــی برای یـــک ســـازمان موفق اســـت» ‪ .‬مدیر‬ ‫مخابـــرات منطقـــه گلســـتان ‪ ،‬از منابع انســـانی به عنوان‬ ‫ســـرمایه ارزشـــمند نام برد و ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫تک تـــک کارکنـــان در مجموعـــه مخابـــرات اســـتان ‪ ،‬ابراز‬ ‫امیـــدواری کـــر د‪« :‬بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــا و امکانات‬ ‫موجـــود شـــود‪ ،‬رفاه حال کارکنـــان را تامین کـــرد و تکریم‬ ‫ایـــن ســـرمایه عظیـــم را در اولویـــت برنامه هـــای حف ــظ‬ ‫جایـــگاه منابع انســـانی دانســـت»‪.‬‬ ‫اهمیتخدمت رسانی‬ ‫به جامعه ایثارگری‬ ‫تربیت ــی ب ــرای نوجوان ــان و جوان ــان اس ــت و همچنی ــن‬ ‫اخ ــاص در عم ــل یک ــی از ارکان مه ــم در س ــلوک اخالقی‬ ‫اس ــاتید قران ــی اس ــت که بای ــد مدنظ ــر ای ــن عزی ــزان قرار‬ ‫گیرد»‪ .‬س ــلیمی با بیان اینکه در س ــال های پ ــس از انقالب‬ ‫زحم ــات زی ــادی در خص ــوص ق ــران و تروی ــج و توس ــعه‬ ‫فرهن ــگ ق ــران ام ــوزی صورت گرفت ــه ام ــا کاف ــی نیس ــت‪،‬‬ ‫تم ــردان و همچنین مجلس ش ــورای‬ ‫تصری ــح کرد‪« :‬دول ‬ ‫اس ــامی بای ــد بیش ازپیش اهتم ــام به این مقوله داش ــته‬ ‫باش ــند به گونه ای که امور قران ــی را در اولویت ق ــرار دهند و‬ ‫نس ــبت به بودج ــه و اعتباراتی که در ام ــور دیگر به تصویب‬ ‫و اج ــرا می رس ــانند‪ ،‬در ام ــور قران ــی نی ــز عنایت بیش ــتری‬ ‫یک ــه ق ــران در‬ ‫داش ــته باش ــند»‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد‪« :‬تا زمان ‬ ‫تمامی ش ــئون فرهنگ ــی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس ــی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و تربیت ــی جامعه ما حا کم نش ــود‪ ،‬مســـئولیت ما نســـبت‬ ‫به ق ــران تمام نش ــده اس ــت؛ درنتیجه بایـــد بیش ازپیش‬ ‫هم ــه درراس ــتای توس ــعه و اعت ــای فرهنـــگ قـــران در‬ ‫س ــطوح مختلف جامع ــه تالش کنی ــم»‪ .‬مدیحه ســـرایی‬ ‫ذا کر ال اهلل علیهم الس ــام ح ــاج حمیـــد رمضانپـــور‪،‬‬ ‫اج ــرای گ ــروه هم خوانی نوراله ــدی و پخش کلیـــپ دیدار‬ ‫ای ــن نخب ــگان قران ــی ب ــا ایـ ـت اهلل محمـــدی ری شـــهری‪،‬‬ ‫تولیت اس ــتان مق ــدس حض ــرت عبدالعظیـــم (ع) از دیگر‬ ‫برنامه ه ــای این مراس ــم ب ــود‪ .‬در پای ــان این مراســـم از نه‬ ‫ق ــران ام ــوزی ک ــه در س ــال ج ــاری موفـــق به حفـــظ قران‬ ‫کری ــم ش ــدند و همچنی ــن ‪۱۱‬نف ــر از عزیزانـــی کـــه در ســـال‬ ‫گذش ــته توفی ــق حف ــظ کالم اله ــی را داشـــتند‪ ،‬بـــا اهدای‬ ‫جوای ــز نفی ــس و تقدیرنامه تجلیل شـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل بنیاد شـــهید و امور ایثارگران اســـتان گلس ــتان‬ ‫گفت‪« :‬بـــاور داریـــم کـــه در راه خدمت رســـانی به جامعه‬ ‫ایثارگـــری تنها نیســـتیم و شـــهدا در هر قدم ازاین مس ــیر‬ ‫الهـــی مـــا را یاری می کنند»‪ .‬اســـرافیل وزیری در حاش ــیه‬ ‫دیـــدار چهره به چهـــره با جامعـــه ایثارگری اســـتان گفت‪:‬‬ ‫«بـــاور داریم که در راه خدمت رســـانی به جامعه ایثارگری‬ ‫تنها نیســـتیم و شـــهدا در هر قـــدم ازاین مســـیر الهی ما را‬ ‫یـــاری می کننـــد»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬تکریـــم خانواده های‬ ‫یس ــت و‬ ‫معظـــم شـــاهد و ایثارگـــر وظیفـــه همگانی و مل ‬ ‫یو‬ ‫ملـــت قدرشـــناس ایـــران هرگـــز رشـــادت ها‪ ،‬فـــدا کار ‬ ‫ایثارگری هـــای شـــهدا و ایثارگران را از یـــاد نخواهند برد»‪.‬‬ ‫وزیـــری تصریـــح کـــرد‪« :‬نقـــش بنیـــاد در ترویـــج فرهنگ‬ ‫ایثـــار و شـــهادت و زنده نگه داشـــتن یـــاد و خاط ــرات‬ ‫شهدا و حماســـه های ســـترگ انان در بیش از چهاردهه‬ ‫ســـرفرازی و ظفـــر بیش از پیش اســـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویترین‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪373‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫قهرمان‬ ‫بانو ائویی‬ ‫فیلمـی سـاخته اصغـر فرهـادی کـه در جشـنواره کـن ‪ 2021‬جایـزه ویـژه‬ ‫هیئـت داوران را به خـود اختصـاص داد‪« .‬رحیـم» کـه به دلیـل بدهـی‪،‬‬ ‫زندانـی بنـد مالی سـت‪ ،‬بـرای دو روز بـه مرخصـی می ایـد شـاید طلبـکارش را‬ ‫متقاعـد کنـد تـا رضایت دهد؛ اما با ماجرایی روبه رو می شـود که پیش بینی ‬ ‫نکـرده بـود ‪...‬؛ امیـر جدیـدی‪ ،‬محسـن تنابنـده‪ ،‬سـحر گلدوسـت‪ ،‬فرشـته‬ ‫صدرعرفایـی و سـارینا فرهـادی؛ بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫«هیـکارو» بیـن رویاهـا و کابوس هایـش غوطـه ور اسـت ‪ !...‬فایـزه بختیـار‪،‬‬ ‫حسـام زرنوشـه و شـادی زراعتـی؛ بازیگـران این نمایـش به کارگردانی فاطمه‬ ‫بختیـار هسـتند کـه برداشـتی ازاد از نمایشـنامه «بانـو ائویـی» اثـر یوکیـو‬ ‫دراماتـورژی سـهیال نجـم اسـت و تـا ‪ 17‬ابان مـاه در «تـاالر هنـر‬ ‫میشـیما بـا‬ ‫ِ‬ ‫اصفهـان» ( سـالن تماشـا) میزبان عالقه مندان اسـت؛ درواقـع‪ ،‬این نمایش‬ ‫در شـهر اصفهـان روی صحنـه رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫زیر سن قانونی‬ ‫‪Umbrella‬‬ ‫کتابـی نوشـته فاطمـه ذبیحـی که نشـر «عنـوان» در ‪324‬صفحـه و با قیمت‬ ‫روایت زنانی که‬ ‫‪99‬هزارتومان منتشـر کرد‪ .‬ذبیحی؛ سـال ‪ 1359‬متولد شـد‪ِ .‬‬ ‫بیـن دنیـای نامحـدود درونی شـان و دنیـای محـدود اطـراف مشـغول‬ ‫مبـارزه ای بی سـروصدا؛ امـا نفس گیرنـد تـا زندگـی را پیـش ببرنـد؛ زنانـی بـا‬ ‫ً‬ ‫نـگا ه متفـاوت و طبیعتـا خواسـته های متفـاوت کـه هر یـک قهرمـان دنیای‬ ‫خودشـان هسـتند و بایـد خـود را نجـات دهنـد‪.‬‬ ‫البومـی از رضـا پناهـی؛ شـامل شـش قطع ه در سـبک الکترونیـک اسـت‪ .‬او‬ ‫دربـاره ایـن اثـر می گویـد‪« :‬از ابتـدا عالقـه زیـادی بـه موسـیقی الکترونیـک‬ ‫داشـتم؛ تا اینکـه بر اسـاس تجربیاتـی کـه کسـب کـردم و عالیقـی کـه نسـبت‬ ‫بـه موضوعـات خاصـی داشـتم‪ ،‬تصمیـم گرفتـم شـروع بـه سـاختن قطعات‬ ‫بی کالمـی کنـم؛ و هـر اثـر از ایـن البـوم در شـرایطی خاص و بـا ایده هایی مجزا‬ ‫سـاخته شـد»‪.‬‬ ‫حفظ‬ ‫ورزش افراد دارای معلولیت‬ ‫حیدر یغما‬ ‫قطار می رود و من نشسته ام به قطار‬ ‫ز روی سینه من می رود قطار‪ ،‬انگار‬ ‫مرا به سوی وطن می برد سریع اما‬ ‫وطن کجاست در انجا که نیست خانه یار؟‬ ‫چنان ملول تو گشتم که بر فلک برخاست‬ ‫ز چرخ های قطارم شرار اتشبار‬ ‫گرفت جان مرا این ره نشیب و فراز‬ ‫ا گرچه بی خبران را رود همی هموار‬ ‫به شهر عشق بیا تا کسی نپرسدمان‬ ‫تو از کدام دیاری من از کدام دیار‬ ‫ا گر زمین و زمان ثبت در قباله توست‬ ‫در ان دیار که یار تو نیست‪ ،‬پا مگذار‬ ‫بیا و رشته پیمان ما ببند و برو‬ ‫قرار کز دل ما برده ای بیا و بیار‬ ‫قدم به دیده یغما بنه به نیشابور‬ ‫پس از زیارت خیام و مرقد عطار‬ ‫مردمان قصه پرشور شنیدند مرا‬ ‫تا بیابند‪ ،‬به هر سوی دویدند مرا‬ ‫عشق ‪ ،‬دریای عمیق است‪ ،‬عجب نیست که خلق‬ ‫از سر من بگذشتند و ندیدند مرا‬ ‫من از ان روی ز بازار خرید افتادم‬ ‫که گران بود بهایم ‪ ،‬نخریدند مرا‬ ‫من به جایی زده ام بال که مرغان ادب‬ ‫بالشان سوخت‪ ،‬ز هر سو که پریدند مرا‬ ‫سنگ بودم ‪ ،‬شده ام سیم و سر سندانی‬ ‫ننهادند و به اتش ندمیدند مرا‬ ‫سوختم بس که شدم پخته‪ ،‬تو خامم خوانی‬ ‫علت ان است که خامان نپذیرند مرا‬ ‫چیست یغما که رسیدی به مراد دل خویش؟‬ ‫نه مریدم به کسان و نه مریدند مرا‬ ‫در امدنم به دهر ‪ ،‬عریان بودم‬ ‫بی برگ و تهی توشه و گریان بودم‬ ‫تا اخر عمر گر به من این گذرد‬ ‫با کم ُنبود‪ ،‬کز ابتدا ان بودم‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های کیـان وطـن کـه تـا ‪ 18‬ابان مـاه در گالـری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان زنـد‪،‬‬ ‫«همـا» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬و به‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـه چهـارم غربـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۸‬واحـد یـک برپاسـت‪ .‬ایـن‬ ‫هنرمند متولد ‪1355‬؛ فار غ التحصیل رشته نقاشی و عضو انجمن نقاشان‬ ‫اسـت‪ .‬هشـت نمایشـگاه انفـرادی برپـا کـرده و در بیـش از ‪ 20‬نمایشـگاه‬ ‫گروهـی حضـور داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اپلیکیشـنی کاملا کاربـردی جهـت تشـویق افراد معلـول به انجـام تمرینات‬ ‫اساسـی «کجـا بـرای ورزش بـروم؟ و‬ ‫ورزشـی و پاسـخگویی بـه سـه پرسـش‬ ‫ِ‬ ‫چـه ورزشـی انجـام بدهـم؟ و چگونـه ورزش کنـم؟» در ایـن اپ‪ ،‬اطالعـات‬ ‫ـگاه کشـور که امکان حضور معلوالن در انجا‬ ‫پایه شـامل اسـامی ده ها ورزش ِ‬ ‫هسـت و رشـته های ورزشـی فعال در ان ها به تفکیک اسـتانی و شهری و ‪...‬‬ ‫گنجانده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اندریاسانتونوس‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 384

هفته نامه سرافرازان 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه سرافرازان 383

هفته نامه سرافرازان 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/10/20
هفته نامه سرافرازان 382

هفته نامه سرافرازان 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه سرافرازان 381

هفته نامه سرافرازان 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/10/06
هفته نامه سرافرازان 380

هفته نامه سرافرازان 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/09/29
هفته نامه سرافرازان 379

هفته نامه سرافرازان 379

شماره : 379
تاریخ : 1400/09/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!