هفته نامه سرافرازان شماره 372 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 372

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 372

هفته نامه سرافرازان شماره 372

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ 18/1400‬ربیع االول ‪ 25/1443‬اکتبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /372‬تومان‬ ‫ُ‬ ‫ِمی ده ز خم وحدتم ‪...‬‬ ‫پرونده ای به مناسبت هفته وحدت اسالمی‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫رهبر انقالب در کنفرانس وحدت اسالمی‪:‬‬ ‫شاخص اصلی وحدت‪ ،‬فلسطین است‬ ‫در خجسـته سـالروز والدت باسـعادت پیامبـر رحمـت حضـرت محمـد‬ ‫مصطفـی (ص) و حضـرت امـام جعفـر صـادق (ع)‪ ،‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در‬ ‫دیدار جمعی از مسـئوالن نظام و مهمانان شـرکت کننده در کنفرانس بین المللی‬ ‫وحدت اسلامی‪ ،‬دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را «تبیین و ترویج جامعیت‬ ‫اسلام در همـه شـئون زندگـی بشـر» و «تقویـت اتحـاد مسـلمانان» خواندنـد و‬ ‫خاطرنشـان کردند‪« :‬وحدت اسلامی یک امر اصولی و فریضه قرانی سـت و تحقق‬ ‫هـدف واالی ایجـاد تمـدن نویـن اسلامی بـدون اتحـاد شـیعه و سـنی ممکـن‬ ‫نیسـت»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا تبریـک ایـن دو میلاد مسـعود بـه ملـت‬ ‫ایـران و بـه همـه امـت اسلامی و ازادگان جهـان‪ ،‬والدت حضـرت ختمی مرتبـت را‬ ‫حادثـه ای بسـیارعظیم و سـراغاز دوره ای جدیـد از تفضلات الهـی در زندگـی بشـر‬ ‫خواندنـد و افزودنـد‪« :‬خداونـد بـا ابلاغ برنامـه کامـل سـعادت بشـر بـه پیامبـر‪ ،‬او‬ ‫را مامـور به اجـرا و مطالبـه این برنامـه از پیـروان خـود کـرد بنابرایـن مومنیـن در هـر‬ ‫دوره ای از زمـان بایـد وظایـف خـود را بشناسـند و بـه ان عمـل کننـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ ایشـان «ادای حـق جامعیـت‬ ‫اسلام» و «اتحـاد مسـلمین» را دومـورد از مهم تریـن وظایـف امـروز امـت اسلامی‬ ‫دانسـتند و در تبییـن مـورد اول گفتنـد‪« :‬قدرت هـای سیاسـی و مـادی از گذشـته‬ ‫اصـرار دارنـد کـه اسلام را نـه یـک دیـن جامـع و دارای برنامـه بـرای همـه شـئون‬ ‫زندگـی بشـر؛ بلکـه منحصـر در عمل فـردی و عقیده قلبی معرفی و بـا تئوریزه کردن‬ ‫ان از زبـان نویسـندگان و روشـنفکران‪ ،‬این گونـه القـاء کننـد کـه اسلام در مسـائل‬ ‫مهمـی ماننـد تمدن سـازی و مدیریـت جامعـه‪ ،‬اقتصـاد و تقسـیم قـدرت و ثـروت‪،‬‬ ‫جنـگ و صلـح‪ ،‬سیاسـت داخلـی و خارجـی‪ ،‬اقامـه عـدل و مقابلـه بـا ظلـم و اشـرار‬ ‫یسـت و نـه راهنمـای عملـی»‪ .‬رهبـر انقلاب باتا کیدبراینکـه متـون‬ ‫نـه مرجـع فکر ‬ ‫ً‬ ‫اسلامی صریحـا چنیـن برداشـتی از اسلام را نفـی می کنـد‪ ،‬ادای حـق اسلام را‬ ‫درگروی تبیین و ترویج این واقعیت مهم برشـمردند و افزودند‪« :‬عرصه فعالیت و‬ ‫دخالت اسلام‪ ،‬همه گسـتره و شـئون زندگی بشـر از اعماق قلب و مسـائل عبادی‬ ‫تـا مسـائل سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬امنیتـی و بین المللی سـت و کسـی که‬ ‫ً‬ ‫ایـن معنـا را انـکار کنـد‪ ،‬قطعـا بـه بینـات و ایـات متعـدد قـران کریـم توجـه نکـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای تا کیـد اسلام بـه مسـائل اجتماعـی و وظیفـه‬ ‫مهـم تمدن سـازی را نشـان دهنده اهتمـام ان بـه حا کمیـت دانسـتند و گفتنـد‪:‬‬ ‫«مطالبه نظم اجتماعی در اسلام بدون توجه به مسـئله حا کمیت و تعیین امام‬ ‫ممکن نیسـت و در قران نیز از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان‬ ‫جامعه یاد شـده اسـت»‪ .‬ایشـان تبیین جامعیت اسلام در همه شـئون را وظیفه‬ ‫علمـا‪ ،‬روشـنفکران‪ ،‬محققـان و اسـتادان جهان اسلام خواندنـد و افزودند‪« :‬البته‬ ‫جمهـوری اسلامی دراین زمینـه وظیفـه سـنگین تری برعهـده دارد و مسـئوالن‬ ‫کشـور؛ به ویـژه مسـئوالن فرهنگـی بایـد به وظیفه خـود عمل کننـد»‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫در بخش دیگری از سخنانشان باتا کیدبر مسئله مهم «اتحاد مسلمین»‪ ،‬از چند‬ ‫چهـره پرتلاش در عرصـه اتحاد اسلامی همچون مرحوم اقای تسـخیری‪ ،‬مرحوم‬ ‫اقـای واعـظ زاده‪ ،‬شـهید شـیخ محمـد رمضـان البوطـی‪ ،‬شـهید سـید محمدباقـر‬ ‫حکیـم‪ ،‬مرحـوم شـیخ احمـد الزین و مرحوم شـیخ سـعید شـعبان تجلیـل کردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسلامی‪ ،‬اتحاد مسـلمانان را فریضه ای قطعی و دسـتور قرانی‬ ‫خواندنـد و افزودنـد‪« :‬وحـدت اسلامی‪ ،‬یـک امـر اصولی سـت؛ نـه امـر تا کتیکـی‬ ‫مخصـوص شـرایط خـاص‪ .‬ایـن هم افزایـی موجـب قوی شـدن مسـلمانان‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫می شـود تـا در ارتباطـات بـا کشـورهای غیر اسلامی نیـز بـا دسـت ُپـر وارد تعامـل‬ ‫شـوند»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬علـت تا کیدهـای مکـرر بر مسـئله وحـدت را‬ ‫فاصلـه زیـاد بیـن مذاهـب و تالش هـای جـدی دشـمنان بـرای افزایـش فاصله هـا‬ ‫خواندنـد و گفتنـد‪« :‬امـروز کلمـه شـیعه و سـنی در ادبیـات سیاسـی امریکایی هـا‬ ‫هم وارد شـده درحالی که ان ها با اصل اسلام مخالف و دشـمن هسـتند»‪ .‬ایشـان‬ ‫بااشـاره به تالش هـای امریـکا و عوامـل دسـت اموز ان بـرای ایجـاد فتنـه درهرجـای‬ ‫دنیـای اسلامی‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪« :‬انفجارهـای تاسـف بار و گریـه اور اخیـر در‬ ‫مسـاجد افغانسـتان علیه مردم مسـلمان و نمازگزار ازجمله همین حوادث اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه به دسـت داعـش انجـام شـد و امریکایی ها صراحتـا بیان کرده بودنـد ما داعش‬ ‫را ایجـاد کردیـم»‪ .‬ایشـان گردهمایـی و اجتماعـات سـاالنه در موضـوع وحـدت را‬ ‫کافـی ندانسـتند و افزودنـد‪« :‬دراین بـاره بایـد بحـث‪ ،‬تبیین‪ ،‬تشـویق‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و تقسـیم کار دائمـی انجـام شـود و به عنـوان نمونـه در همیـن قضیـه افغانسـتان‪،‬‬ ‫یکـی از راه هـای جلوگیـری از حـوادث‪ ،‬حضـور مسـئوالن محتـرم کنونی این کشـور‬ ‫در مرا کز و مساجد یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک‬ ‫اسـت»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای تامین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی‬ ‫را جـز بـا اتحـاد شـیعه و سـنی ممکـن ندانسـتند و گفتنـد‪« :‬شـاخص اصلـی بـرای‬ ‫اتحـاد مسـلمانان قضیـه فلسـطین اسـت و ه رچـه جدیـت بیشـتری بـرای احیـای‬ ‫حقـوق فلسـطینیان به خـرج داده شـود‪ ،‬اتحـاد اسلامی تقویـت می شـود»‪.‬‬ ‫ایشـان‪ ،‬اقـدام بعضـی دولت های منطقه برای عادی سـازی روابـط با رژیم غاصب‬ ‫صهیونیسـتی را گنـاه و خطایـی بـزرگ خواندنـد و افزودنـد‪« :‬ایـن دولت هـا بایـد‬ ‫از ایـن حرکـت و راه ضـد وحـدت اسلامی برگردنـد و خطـای بـزرگ خـود را جبـران‬ ‫کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب در بخـش پایانی سخنانشـان خطـاب به ملت ایـران‪ ،‬پیروی‬ ‫از پیامبـر عظیم الشـان اسلام را درگـروی تبعیـت و الگ وقـراردادن از ان حضـرت؛‬ ‫به ویژه در سه موضوع «صبر»‪« ،‬عدل» و «اخالق» دانستند و گفتند‪« :‬صبر یعنی‬ ‫پایـداری و مقاومـت مقابـل گنـاه و سسـتی در انجام وظیفـه و همچنیـن مقاومـت‬ ‫مقابـل دشـمن و مصائـب گونا گـون»‪ .‬ایشـان باتا کیدبراینکـه امـروز بیش ازهرچیـز‬ ‫بـه پایـداری نیـاز داریـم‪ ،‬خطـاب بـه مسـئوالن افزودنـد‪« :‬بـا پایـداری و مقاومـت و‬ ‫تحمل فشـارها و مشـکالت‪ ،‬راه را ادامه دهید و متوقف نشـوید»‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای‪ ،‬عـدل را مهم تریـن هـدف میانی بعثت پیامبران برشـمردند و افزودند‪:‬‬ ‫«قـران کریـم حتـی عدالـت را دربـاره دشـمنان الزم می دانـد»‪ .‬ایشـان خاطرنشـان‬ ‫کردند‪« :‬در مقوله عدالت نیز مسئوالن مخاطب اول هستند‪ .‬در همه تصمیمات‬ ‫و مقررات باید مسـئله عدالت موردتوجه باشـد و درمواردی که الزم اسـت پیوسـت‬ ‫عدالـت بـرای تدویـن و اجـرای ان هـا درنظـر گرفتـه شـود»‪ .‬ایشـان باتا کیدبـر رفتـار‬ ‫عادالنه در همه شـئون و محدود نکردن ان به تقسـیم اموال و ثروت ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونـه بـه فضـای مجـازی اشـاره و خاطرنشـان کردنـد‪« :‬گاهـی در فضـای مجـازی‬ ‫بـا خالف گویـی‪ ،‬تهمـت و قـول بـه غیـر علـم‪ ،‬برخلاف عدالـت رفتـار می شـود کـه‬ ‫هـم افرادی کـه بـا این فضـا سـروکار دارنـد و هـم کسـانی که مسـئولیت ان را دراختیار‬ ‫دارنـد بایـد مراقبـت کننـد‪ .‬باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی‬ ‫کـه حـرف کسـی را قبـول نداریـم‪ ،‬مخالفـت خـود را بـا تهمـت‪ ،‬دروغ و اهانـت الـوده‬ ‫نکنیـم»‪ .‬همچنیـن «پیـروی از اخالق نبوی» اخرین نکتـه ای بود که رهبر انقالب‬ ‫به ان اشـاره کردند و گفتند‪« :‬اخالق اسلامی یعنی تواضع‪ ،‬گذشـت‪ ،‬سـهل گیری‬ ‫در مسـائل شـخصی‪ ،‬احسـان و پرهیز از دروغ‪ ،‬تهمت و سـوءظن به مومنین باید‬ ‫به عنوان یک دستورالعمل دائمی موردتوجه قرار داشته باشد»‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای تا کیـد کردنـد‪« :‬اینکـه مـا ادعـا می کنیـم مسـلمان و جمهـوری اسلامی‬ ‫هسـتیم بایـد بـا اقـدام همـراه باشـد و درعمـل پیـرو پیامبـر عظیم الشـان باشـیم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد (ص)‪ ،‬اخریـن پیامبـر الهـی در جامعـه ُمشـرک‬ ‫شبه جزیره عربستان به دنیا امد‪ .‬در تاریخ میالد پیامبر (ص) اقوال بین مسلمانان‬ ‫وجود دارد‪ .‬عموم سیره نویسان معتقدند که تولد پیامبر گرامی (ص) در عام الفیل‪،‬‬ ‫در سـال ‪ 570‬میلادی بـوده اسـت؛ زیـرا ان حضـرت به طورقطـع‪ ،‬در سـال ‪632‬‬ ‫میلادی درگذشـته اسـت و سـن مبـارک او ‪ 62‬تـا ‪ 63‬بـوده اسـت؛ پـس میلاد پیامبـر‬ ‫درحـدود ‪ 570‬میلادی خواهـد بـود‪ .‬ا کثـر محدثـان و مورخـان بر این قـول اتفـاق‬ ‫دارنـد کـه تولـد پیامبـر(ص)‪ ،‬در مـاه «ربیـع االول» بـوده ولـی در روز تولـد او اختلاف‬ ‫دارنـد‪ .‬معروف میان محدثان شـیعه این اسـت که ان حضـرت‪ ،‬در ‪ 17‬مـاه ربیع االول‬ ‫(روز جمعـه) پـس از طلـوع فجـر چشـم به دنیـا گشـود و مشـهور میـان اهـل تسـنن‬ ‫این اسـت که والدت ان حضـرت‪ ،‬در روز دوشـنبه ‪ 12‬همان مـاه اتفـاق افتـاده اسـت‪.‬‬ ‫درباره روز تولد پیامبر اسالم (ص) میان علمای شیعه و اهل سنت دو دیدگاه اصلی‬ ‫وجـود دارد‪ 12 :‬ربیـع االول و ‪ 17‬ربیـع االول‪ .‬فاصلـه میان این دو تاریـخ‪ 12 ،‬ربیع االول‬ ‫و ‪ 17‬ربیـع االول به عنـوان «هفتـه وحـدت» نامیـده شـده‪ .‬در هفتـه وحـدت کـه بـر‬ ‫محور پیامبر وحدت افرین و والدت خجسـته او شـکل گرفته؛ میثاق ها مسـتحکم‬ ‫و پیمان هـا‪ ،‬اسـتوارتر می شـود و خون هـا در هـم می جوشـد و دسـت ها و بازوهـا در‬ ‫هـم قـرار می گیـرد و چهره هـا بـر یکدیگـر لبخنـد پیـروزی و صفـا می زنـد‪ ،‬همـه اقشـار‬ ‫باهم انـد و امـت اسلامی سـرود وحـدت‪ ،‬سـر می دهنـد‪ .‬گرامـی بـاد هفتـه وحـدت‬ ‫که همه نور و سـرور اسـت مایه انسـجام ملت و فشـردگی صفوف و بازدارنده جامعه‬ ‫از گسسـت و پرا کندگـی و رودررویـی کـه خواسـت دشـمن اسـت‪ .‬گرامـی بـاد هفتـه‬ ‫وحـدت کـه «پیـام رسـالت» و «نـدای امامـت» را به گـوش انسـان ها می رسـاند و در‬ ‫متـن تاریـخ و بسـتر زمـان‪ ،‬جاودانـه می سـازد‪ .‬هفتـه وحـدت‪ ،‬هفتـه درس امـوزی‬ ‫از کالس معلـم بشـریت‪ ،‬حضـرت ختمی مرتبـت (ص) اسـت کـه به برکـت میلادش‪،‬‬ ‫چهـره جهـان دگرگـون شـد و شـرک ها و نفاق هـا بـه یکرنگی گراییـد و خصومت های‬ ‫چندین ساله به «اخوت اسالمی» مبدل گشت و مهاجر و انصار‪ ،‬برادر شدند و عرب‬ ‫و عجـم و سیاه وسـفید‪ ،‬یـار و بـرادر گشـتند‪ .‬نعمـت الهـی در سـایه میلاد پیامبـر نور‪،‬‬ ‫بـر مـردم تکمیـل شـد و مـردم «راه» را از «چـاه» بازشـناختند و در سـایه هدایت هـای‬ ‫ان رسـول وحـدت و بـرادری‪ ،‬از «ضاللـت» بـه «هدایـت» و از «ظلمـت» بـه «نـور» و از‬ ‫«تفرقـه» بـه «وفـاق» رسـیدند‪ .‬ا کنـون نیـز کـه بیـش از ‪ 14‬قـرن ازان تاریـخ می گـذرد‪،‬‬ ‫هـم خاطـره ان میلاد‪ ،‬شـکوه افرین و الفت بخـش اسـت و هـم «وحـدت» به صـورت‬ ‫یک نیاز اساسـی برای امت محمدی (ص) چهره می نماید‪ .‬خداوند در قران‪ ،‬تمام‬ ‫پیـروان ادیـان توحیـدی را بـه وحـدت طبـق مشـترکات فرامی خوانـد‪ .‬ایـات فـراوان‬ ‫در قـران هسـت کـه تا کیـد بـر وحدت مسـلمانان و یکپارچگـی انـان دارد‪ .‬ازنظر عقل‬ ‫و منطـق هـم کسـانی که خداونـد را‪ ،‬پیامبـرش را و کتـاب پیامبـر را قبـول دارنـد؛ بایـد‬ ‫در یک جبهه واحد باشـند‪ .‬هر کتاب اسـمانی مسـلمانان‪ ،‬به همان اندازه که روی‬ ‫وحدت انان تا کید شده‪ ،‬از تفرقه و جدایی میان مسلمانان نهی شده است‪ .‬قران‬ ‫َ َْ ُ ْ‬ ‫َ َ ُ ْ ُْ ْ َ‬ ‫اهّلل َج ِم ًیعـا َوال َتف َّرقـوا َواذک ُـروا ِن ْع َمه‬ ‫حبـل ِ‬ ‫کریـم دراین بـاره می َ‬ ‫ فرمایـد‪َّ َ :‬و َاعت َ ِصم ُـواُ بـه ُ َ َ‬ ‫ْ َ ً َُ ُ ْ ََ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫اهّلل َع َل ْی ُک ْـم ا ْذ ُک ُنت ْـم ا ْع َـد ًاء َفالـف ب ْی َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫وبکـم فاصبحتم ِب ِنعم ِت ِـه ِاخوانا وکنتم عل َی‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ـن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ َ ََ َ َ ُ‬ ‫َشفا ُحف َر ٍه ِّم َن ّالن ِار فانقذکم ِّم ْن َها (همگی به رشته دین خدا چنگ زده‪ ،‬به راه های‬ ‫متفـرق نرویـد و به یـاد اریـد ایـن نعمـت بـزرگ خـدا را کـه شـما بـا هـم دشـمن بودید و‬ ‫خـدا در دل هـای شـما الفـت و مهربانـی انداخـت و به لطـف خـدا همـه‪ ،‬بـرادر دینـی‬ ‫یکدیگر شدید و چنانچه در پرتگاه اتش بودید‪ ،‬خدا شما را نجات داد)‪ .‬همان گونه‬ ‫کـه بـا اتحـاد قطـرات اب‪ ،‬جوی هـای اب و بـا به هـم پیوسـتن جوی هـای کوچک به‬ ‫ همدیگر‪ ،‬رودخانه ای عظیم ایجاد می شود‪ ،‬با اتحاد انسان ها نیز صف های بزرگی‬ ‫به وجود می اید که پشت هر دشمنی را می لرزاند و او را به وحشت می اندازد‪ .‬اتحاد‬ ‫را می تـوان‪ ،‬نـخ تسـبیحی دانسـت کـه مهره هـا را درکنارهـم نگـه مـی دارد و ارتبـاط‬ ‫منظمـی بیـن ان هـا برقـرار می سـازد و ان هـا را از پرا کندگـی‪ ،‬دورافتادگـی و گم شـدن‬ ‫حفـظ می کنـد و ا گـر ایـن نـخ پـاره شـود‪ ،‬انسـجام مهره هـا گسسـته شـده و هریک به‬ ‫یسـت» و‬ ‫جانبـی خواهـد رفـت‪« .‬وحـدت به معنـای یگانه شـدن‪ ،‬یکتایـی و یگانگ ‬ ‫«وحـدت مسـلمین‪ ،‬به معنـای یگانگـی و هماهنگـی مسـلمانان در سـایه توحیـد‬ ‫یسـت‪ .‬همـان‬ ‫و نبـوت و قـران و تکیه ننمـودن ان هـا بـر ممیـزات مذهبـی و قوم ‬ ‫یکـه پیامبـر‬ ‫یکـه مجـد و عظمـت و شـوکت انـان درگـروی ان اسـت و همان چیز ‬ ‫امر ‬ ‫پیروان خود را بدان دعوت می کند»‪.‬‬ ‫قران مسـلمانان با لحنی بلیغ و بیانی رسـا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫و ِ‬ ‫اسلام‪ ،‬جهانیـان را بـه صلـح و هم بسـتگی دعـوت می کنـد و ایـن یگانگـی‪ ،‬سـنگ‬ ‫نشـکن نـگاه‬ ‫بنیـان اسلام بـود کـه توانسـت ان را طـی ‪ 14‬قـرن‪ ،‬در برابـر عوامـل بنیا ‬ ‫دارد‪ .‬در تاریخ پرفرازونشـیب اسلام‪ ،‬تفرقه و دودسـتگی میان مذاهب و ملت های‬ ‫اسلامی‪ ،‬از مسـائل پیچیـده و بنیان برافک ِـن جوامـع اسلامی بـوده و همیـن عامل‪،‬‬ ‫معنـوی جبران ناپذیـری بـر پیکـر امـت واحـد اسلامی وارد کـرده‪.‬‬ ‫خسـارات مـادی و‬ ‫ِ‬ ‫حضـرت علـی (ع) از اصحـاب خـود به دلیـل تفرقـه گالیـه می کنـد و می فرمایـد‪« :‬بـه‬ ‫خـدا سـوگند! ایـن واقعیـت قلـب انسـان را می میرانـد و دچـار غم وانـدوه می کنـد کـه‬ ‫شـامیان در باطـل خـود وحـدت دارنـد و شـما در حـق خـود متفرقیـد»‪ .‬ایشـان در‬ ‫انسان تنها‪ ،‬بهره شیطان است؛‬ ‫جای دیگر می فرمایند‪« :‬از پرا کندگی بپرهیزید که‬ ‫ِ‬ ‫گوسـفند تنها‪ ،‬طعمه گـرگ خواهد بـود»‪ .‬در دنیای امـروز‪ ،‬حضور بیش‬ ‫ان گونـه کـه‬ ‫ِ‬ ‫تعالی بی سابقه بعضی از کشـورهای اسالمی؛‬ ‫از یک میلیارد مسـلمان و پیشـرفت و ِ‬ ‫به ویـژه کشـور ایـران‪ ،‬زنـگ خطـری را برای اسـتکبار جهانی به وجـود اورده و به یقین‬ ‫ان هـا ارام نخواهنـد نشسـت‪ .‬دشـمنان کـه از اغـاز ظهـور اسلام از ایـن ام ِـت واحـد‬ ‫ضربه هـای سـنگینی خورده انـد‪ ،‬درصورت غفلت مسـلمانان‪ ،‬از اختالف هـای انان‬ ‫سـود خواهنـد جسـت و بـه ان دامـن خواهنـد زد‪ .‬تنهـا راه ناکام سـاختن دشـمنان‪،‬‬ ‫خشـکاندن ریشـه های تفکر و اندیشـه ضد وحدت در جهان اسلام اسـت‪ .‬با اتحاد‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫اهّلل َج ِم ًیعـا َوال‬ ‫و ان ُس ْـجام به دعـوت قـران و اسلام بـا شـعار َ«و اع َت ِص ُمـوا بـه حبـل ِ‬ ‫َ‬ ‫َتف َّرقـوا» در هفتـه وحـدت جامـه عمـل بپوشـانیم تـا در تمـام عرصه هـا پیـروز میـدان‬ ‫باشیم‪ .‬طرح اندیشه وحدت جهان اسالم‪ ،‬از دغدغه های فکری دیرینه و اساسی‬ ‫حضـرت امام خمینـی (ره) بـود کـه طـی دوران فعالیـت اجتماعـی و سیاسـی خـود؛‬ ‫چـه قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی و چـه بعـدازان‪ ،‬لحظـه ای از این موضوع غفلت‬ ‫نکـرد‪ .‬نام گـذاری هفتـه وحـدت‪ ،‬تشـکیل کنفرانس هـا و سـمینارهای بین المللـی‬ ‫وحـدت اسلامی و تاسـیس مجمـع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به فرمـان مقام‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای مدظله العالـی‪ ،‬بهتریـن شـاهد گویـا‬ ‫براین مدعاسـت کـه جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬همـواره منـادی راسـتین وحـدت و‬ ‫اتحـاد در جهـان اسـت‪ /.‬خبرگـزاری صداوسـیما‬ ‫هفته وحدت؛ نماد و پیام صلح و دوستی‬ ‫برای پیروان راستین اسالم‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫نظریه«وحدت»‬ ‫در کتابخانه شما‬ ‫یسـت مختصـر بـا هـدف‬ ‫کتـاب «پیشـوایان شـیعه‪ ،‬پیشـگامان وحـدت» تحقیق ‬ ‫نیـل بـه ایـن رسـالت که نشـان دهد مسـئله وحدت‪ ،‬نه مسـئله جهـان امـروز؛ بلکه‬ ‫دغدغـه پیشـوایان شـیعه و امامـان معصـوم و در راس همـه انـان امام علـی (ع) بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬حجت االسلام مهـدی مسـائلی‪ ،‬نویسـنده کتـاب پـس از بیـان موجـزی از‬ ‫کلیـات دربـاب واژه وحـدت و مقصود از ان‪ ،‬به انعکاس جلوه هـای وحدت در کالم و‬ ‫سیره پیشوایان پرداخته؛ و سعی کرده تاحدامکان به سواالت و عکس العمل های‬ ‫شـیعیان تنـدرو دراین بـاب پاسـخ گویـد‪ .‬کتـاب در بخش هـای مجـزا و با اسـتفاده از‬ ‫روایات معتبر و موثق به بیان مصادیق این وحدت در نمازگزاردن و حج و مراوده و‬ ‫معاشرت با اهل سنت و نیز نهی از لعن و نفرین و تکفیر و مخاصمه پرداخته است‪.‬‬ ‫این کتاب توسـط انتشـارات «سـپیده باوران» چاپ شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که در سـال ‪ ۱۹۸۳‬توسـط مجاهد‬ ‫«شـیعه و سـنی‪ ،‬غوغای سـاختگی» کتاب ‬ ‫بزرگ فلسـطینی شـهید دکتر فتحی شـقاقی (بنیان گذار جنبش جهاد اسلامی) به‬ ‫رشـته تحریر درامده اسـت‪ .‬این کتاب نشـان می دهد که بسـیاری از اندیشـمندان‬ ‫معاصر اهل سنت نگاه مثبتی نسبت به شیعیان و تقریب مذاهب دارند‪ .‬شقاقی‬ ‫از عموم اهل سنت به ویژه تندروها می خواهد که از شیوه اندیشمندان بزرگ خود‬ ‫مبنی بر تقریب پیروی کنند‪ .‬این کتاب را استاد سید هادی خسروشاهی به فارسی‬ ‫ترجمه کرده و انتشـارات مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز ان را به چاپ رسـانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کتـاب «اب را گل نکنیـم» کـه به کوشـش واحـد پژوهـش مدرسـه علمیـه حضـرت‬ ‫مهدی(عـج) در مشـهد‪ ،‬بـه چـاپ رسـیده اسـت‪ .‬کتابچـه ای کوچـک دربـاره اصول‬ ‫تبـری و وحـدت اسلامی باتا کیدبـر روایـات اهل بیت(ع) که برای شـناختی اجمالی‬ ‫از شـبهات موجـود دراین عرصـه مناسـب اسـت‪ .‬ایـن کتـاب در فصـل اول‪ ،‬تعریفـی‬ ‫یپـردازد‪ .‬در فصـل دوم‪ ،‬بـه روش‬ ‫از تبـری بیـان می کنـد و بـه شـیوه های ان م ‬ ‫اهل بیـت (ع) و برخـورد ایشـان بـا کسـانی که درمالعـام بـه خلفـا دشـنام می داده اند‪،‬‬ ‫یپـردازد‪ .‬در فصـل سـوم‪ ،‬بـه روایـت رفع القلـم و اشـکاالت وارده بـر حدیـث و‬ ‫م ‬ ‫همچنیـن نظـر بـزرگان درمـورد جشـن های عیدالزهـرا پرداختـه می شـود‪ .‬در فصـل‬ ‫چهـارم تعریـف وحـدت اسلامی بیـان شـده و با نقـل روایاتی از ائمه معصومیـن (ع)‪،‬‬ ‫اثبـات می شـود اولیـان منادیـان وحـدت خـود اهل بیـت (ع) هسـتند‪ .‬فصـل پنجـم‬ ‫کتاب نیز به بیانات بزرگان و مراجع تقلید راجع به مراسـم های نهم ربیع و وحدت‬ ‫اسلامی پرداختـه می شـود‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫«وحـدت و همگرایـی ازمنظـر رهبـر معظـم انقلاب اسلامی» عنـوان کتاب ‬ ‫کـه علیرضـا بـرازش تالیـف کـرده و توسـط نشـر امیرکبیـر و بـرای اولین بـار در همیـن‬ ‫سـال جـاری منتشـر شـده اسـت‪ .‬یکـی از مزیت هـای ایـن کتـاب دسـته بندی کلـی‬ ‫و جزئـی خـوب موضوعـات اسـت و دیگـری حجـم کـم ان کـه خواندنـش را بـرای‬ ‫مخاطبـان بیشـتری ممکن می سـازد‪ .‬کتـاب ‪ ۸۰‬صفحـه دارد و بیانـات رهبر انقالب‬ ‫بی دخل وتصـرف و توضیـح درکنارهـم اورده شـده اند‪ .‬دسـته بندی کلـی ان در‬ ‫شـش فصل صـورت گرفتـه اسـت‪ :‬تعریـف وحـدت‪ ،‬اهمیـت وحـدت و همگرایـی‪،‬‬ ‫موانـع وحـدت و عوامـل تفرقـه‪ ،‬راه هـای رسـیدن بـه وحـدت‪ ،‬ثمـرات وحـدت و‬ ‫همگرایـی و در اخـر هـم منادیـان وحـدت‪.‬‬ ‫«امامان شیعه و وحدت اسالمی» توسط علی اقانوری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫ادیـان و مذاهـب نوشـته شـده و در هفـت فصـل درپـی اثبـات این موضـوع اسـت که‬ ‫«کسـی ماننـد امامـان معصـوم (ع)‪ ،‬به فکـر وحدت طلبـی در عرصه هـای مختلـف‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬فکـری‪ ،‬حقوقـی و ‪ ...‬نبـود‪ .‬انـان در راه تقویـت ایـن وحـدت‪،‬‬ ‫حتی از برخی حقوق و امتیازات خود چشم پوشـی کرده‪ ،‬حفظ هویت و اسـتواری‬ ‫کیان امت اسلامی و پرهیز از تعصبات و اختالف های بی پایه و موهوم را‪ ،‬بر پاره ای‬ ‫از اندیشـه های ب هحـق خـود ترجیـح داده انـد»‪.‬‬ ‫«تاملی بر مسـئله وحدت اسلامی از دیرباز تا دیروز باتکیه بر جنبش اتحاد اسلام»‬ ‫بـا رویکـردی تاریخـی بـه مسـئله وحـدت اسلامی پرداختـه‪ .‬دکتـر محمدحسـین‬ ‫امیراردوشنویسنده کتاب‪،‬بابررسیدقیقوموشکافانهعملکردامویان‪،‬عباسیان‬ ‫و سایر حکومت هایی که بر سرزمین های اسالمی حکمرانی کرده اند و نیز با بررسی‬ ‫رویکرد عامه مردم مذاهب مختلف درطول تاریخ اسالم‪ ،‬به این نتیجه می رسد که‬ ‫تاریخ اسالمی بیش ازان که تاریخ تفرقه باشد‪ ،‬تاریخ وحدت است‪ .‬وی دراین کتاب‬ ‫قطور به نمونه هایی از درگیری های نظامی میان خود مذاهب اهل سنت و حتی‬ ‫همـکاری سـران مذاهـب اسلامی بـا مغـوالن بـرای رویارویـی بـا مذهـب دیگـر اشـاره‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫می کنـد امـا براین باوراسـت که ایـن ناهمسـازگری ها اوال صرفـا در برهه هایـی از تاریـخ‬ ‫ً‬ ‫روی داده و نبایـد ان را بـه کل تاریـخ اسلام تعمیـم داد؛ ثانیـا دلیـل ایـن تقابل هـا‬ ‫ً‬ ‫سیاسی و درجهت کسب منافع بوده که صرفا پوششی از مذهب می گرفته است‪.‬‬ ‫دراین اثـر بـه بررسـی طر ح هـای وحدت خواهانـه ای کـه درطول تاریـخ اسلام ارائـه‬ ‫شـده نیـز پرداختـه می شـود؛ نظیـر طـرح سـید جمال الدیـن اسـدابادی‪ ،‬سـلطان‬ ‫عبدالحمیـد عثمانـی‪ ،‬شـیخ الرئیس قاجـار و ‪ ...‬همچنیـن نمونه هایـی از الگوهای‬ ‫موفـق همسـازگرایی نظیـر حکومـت عمـر بـن عبدالعزیـز موردبررسـی قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫ایـن کتـاب کـه توسـط انتشـارات مجمـع تقریـب مذاهـب اسلامی منتشـر شـده‪،‬‬ ‫کتابـی تاریخـی و بسیارشـیرین اسـت که ریـز وقایع تاریخـی را رویاروی مخاطـب قرار‬ ‫می دهد‪ .‬شـاید شـیرینی این کتاب به همان دلیلی باشـد که نویسـنده در مقدمه‬ ‫بـدان اشـاره کـرده اسـت‪« :‬دلی» بـودن نـگارش ایـن کتـاب‪.‬‬ ‫کتـاب «رسـالت مـا‪ :‬تقریـب در اندیشـه ها و وحـدت در عمـل» توسـط ایـت اهلل‬ ‫محمدعلـی تسـخیری نوشـته شـده و انتشـارات مجمـع جهانـی تقریـب مذاهـب‬ ‫اسلامی نیـز ان را بـه چـاپ رسـانده‪ .‬ایـت اهلل تسـخیری در فصـل اول ایـن کتـاب بـه‬ ‫مفاهیـم وحـدت‪ ،‬تقریـب و گفت وگـوی منطقـی پرداختـه تـا معنـای صحیـح ایـن‬ ‫مفاهیـم بـرای مخاطـب تبییـن شـود‪ .‬وی سـپس از محورهـای وحـدت صحبـت‬ ‫به میـان اورده و ایـن محورهـا را قـران کریـم‪ ،‬سـنت شـریف نبـوی و مرجعیـت علمـی‬ ‫و تفسـیری اهل بیـت (ع) معرفـی کرده اسـت‪ .‬در فصـل دوم به راهبردهای مدیریت‬ ‫اختالفـات مذهبـی پرداختـه شـده‪ .‬وی دراین فصـل بـه اصولـی کـه تقریبی هـا بایـد‬ ‫بدان پایبند باشند اشاره کرده و نمونه هایی از تجربیات مثبت و منفی تعامل میان‬ ‫مذاهـب را بیـان می کنـد‪ .‬فصل سـه کتاب به پیشـنهادهایی برای عمق بخشـیدن‬ ‫بـه تقریـب اختصاص دارد و پیشـنهاد هایی درجهت تحکیـم تقریب میان مذاهب‬ ‫اسلامی بیـان می شـود‪.‬‬ ‫«تقریب مذاهب‪ ،‬ازنظر تا عمل» مجموعه ای از مقاالت و گفتارهای تقریبی ایت اهلل‬ ‫محمداصفمحسنیاز بزرگ ترینمراجعتقلیدافغانستاناست‪.‬ایت اهللمحسنی‬ ‫یسـت کـه تجربه موفق شـوراهای اخوت افغانسـتان را در‬ ‫از بزرگ تریـن رجـال تقریب ‬ ‫کارنامـه دارد‪ .‬شـوراهایی کـه ا گـر نگوییـم تنهـا نمونـه موفـق؛ از معـدود نمونه هـای‬ ‫یسـت‪ .‬دراین کتـاب بـه مسـائلی ماننـد‬ ‫موفـق ایجـاد وحـدت میـان شـیعه و سن ‬ ‫ضرورت ها و پیامدهای تعامل شـیعه و اهل سـنت‪ ،‬اشـترا کات و اختالفات شـیعه‬ ‫و سـنی‪ ،‬مبـادی و مبانـی نظـری تعامل بین مذاهب و فـرق‪ ،‬راه های ایجـاد وحدت‬ ‫اسلامی‪ ،‬اسـتراتژی و عوامـل تقریـب مذاهـب اسلامی و بیـان علـل عدم موفقیـت‬ ‫تقریـب مذاهـب پرداختـه شـده‪ .‬ایـن کتـاب توسـط انتشـارات «ادیـان» بـه چـاپ‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫حجت االسلام مهـدی مسـائلی‪ ،‬نویسـنده پـرکار حـوزه وحـدت اسلامی‪ ،‬کتـاب‬ ‫«لعن هـای نامقـدس» خـود را این گونـه معرفـی کـرده اسـت‪« :‬تبییـن قوانیـن و‬ ‫محدودیت های تبری»‪ .‬نویسـنده در مقدمه این کتاب چنین می نویسـد‪« :‬تبری‬ ‫از دشـمنان دیـن در کنـار تولـی با دوسـتان خـدا‪ ،‬از ارکان دین و از نشـانه های ایمان‬ ‫واقعـی به حسـاب می ایـد‪ .‬همیـن خصوصیـت باعـث شـده اسـت کـه شـیعیان در‬ ‫هـر زمـان و هـر موقعیتـی‪ ،‬روحیـه ظلم سـتیزی و طاغـوت گریـزی داشـته باشـند ‪...‬‬ ‫بااین همـه‪ ،‬متاسـفانه عـده ای از شـیعیان بـا تفسـیری خـاص از تبـری‪ ،‬نه تنهـا ان را‬ ‫به محدوده گفتار منحصر سـاخته اند؛ بلکه ان را معادل دشـنام و لعن و توهین به‬ ‫مقدسـات اهل سـنت قرار داده اند‪ ...‬متاسـفانه گسـترش این گونه نگاه ها به تبری‬ ‫باعث شده است تا این واژه در فرهنگ عامه امروز با واژگانی همچون فحش‪ ،‬لعن‪،‬‬ ‫توهین و ‪ ...‬برابری کند و شخص تبری کننده نیز فردی فحاش و گزافه گو شناخته‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـا دغدغـه تبییـن قوانیـن و محدودیت هـای تبـری بـه نـگارش کتابـی‬ ‫دسـت زده که به رغم اهمیت بسـیار موضوع ان‪ ،‬پیش تر نمونه ای نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫مولـف دراین کتـاب بـه چیسـتی و چرایـی تبـری و مراحـل ان پرداختـه کـه شـامل‬ ‫البغـض فـی اهلل‪ ،‬تبـری در گفتـار و تبـری در عمـل اسـت‪ .‬مسـئله «لعـن»‪« ،‬سـب»‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫«زیارت عاشـورا» و احادیثی که درباب تبری وارد شـده اسـت از جمله مباحث ‬ ‫کـه دراین کتـاب بـه ان هـا پرداختـه می شـود‪ .‬ایـن کتـاب توسـط «نشـر ارمـا» منتشـر‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫کتـاب «راه وحـدت امـت اسلامی» نوشـته عالمـه شـرف الدین موسـوی جبـل‬ ‫یسـت که توسـط احمد صادقی اردسـتانی ترجمه شده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫عامل ‬ ‫تعلیقاتی نیز بر این اثر نوشته‪ .‬فصل اول این کتاب به بیان روایات معصومین (ع) و‬ ‫ایات قران کریم درباب وحدت اسالمی پرداخته می شود‪ .‬در فصل دوم دو مفهوم‬ ‫«اسالم» و «ایمان» و تفاوت های ان بررسی می شود‪ .‬فصل سه به «مرز اسالمیت»‬ ‫پرداختـه و حرمـت جـان و مـال مسـلمین را بررسـی می کنـد‪ .‬فصـل چهـارم نیـز بـه‬ ‫«ایمان برادران اهل سنت» اختصاص دارد‪ .‬فصل پنجم اما به نجات یکتاپرستان‬ ‫می پردازد‪ .‬فصل ششم نیز فتواهای اهل سنت مبنی بر نجات اهل توحید بررسی‬ ‫می شـود‪ .‬فصـل هفـت مربـوط بـه روایـات عامـه (اهـل سـنت) دربـاره بشـارت بـه‬ ‫شیعیان است‪ .‬در فصول دیگر این کتاب نیز به مسائلی نظیر «امکان تکفیر شیعه»‬ ‫و «علل فاصله گیری شـیعه و اهل سـنت» پرداخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫«استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم»؛ ان گونه که دکتر سید احمد موثقی‬ ‫نویسـنده کتـاب در مقدمـه جلـد دوم تصریـح کـرده‪ ،‬ایـن کتـاب جلـد اول و دوم از‬ ‫دوره سـه جلدی (اسـتراتژی وحـدت در اندیشـه سیاسـی اسلام) اسـت کـه البتـه‬ ‫تاکنون جلد سـوم ان انتشـار نیافته‪ .‬مولف قصد دارد در جلد سـوم زمینه و سـابقه‬ ‫تاریخـی وحـدت و تفرقـه در هنـد‪ ،‬پاکسـتان و ایـران را بررسـی کنـد و درخاتمـه بـه‬ ‫نتیجه گیـری و جمع بنـدی و ارائـه تـز اصلـی خـود (اتحاد جماهیر اسلامی) همـراه با‬ ‫توصیه ها و پیشنهادها بپردازد‪ .‬جلد اول با مقدمه عالمه محمدتقی جعفری اغاز‬ ‫می شـود‪ .‬پـس ازان پیشـینه تاریخـی وحـدت و تفرقـه در جهـان اسلام بیـان شـده‪.‬‬ ‫دراین بخش سه دوره به صورت مجزا بررسی می شود‪ :‬دوران بنی امیه و بنی عباس‬ ‫تـا جنگ هـای صلیبـی‪ ،‬جنگ هـای صلیبـی و حملـه مغـول‪ ،‬حاکمیت سـه قدرت‬ ‫عمـده مسـلمانان‪ :‬عثمانـی‪ ،‬ایران و هند‪ .‬پـس ازان به تفصیل به بحث دربـاره «اغاز‬ ‫تهاجـم اسـتعماری غـرب و وا کنـش اصالحـی و پـان اسلامی عثمانیـان» و «دوران‬ ‫عبدالحمیـد دوم و سیاسـت پان اسالمیسـم و پان اسالمیسـم در دوران حکومـت‬ ‫ترک هـای جـوان» و بررسـی جنبـش پان اسالمیسـم از دیـدگاه نویسـندگان غربـی و‬ ‫مارکسیست پرداخته است‪ .‬فصل سوم‪ ،‬اختصاص به سید جمال و اندیشه های‬ ‫سیاسـی او دربـاره وحـدت مسـلمانان دارد‪ .‬در جلـد دوم‪ ،‬بـا فعالیت هـای دیگـر‬ ‫عالمـان و اندیشـمندان اسلامی درزمینـه وحـدت اشـنا می شـویم‪ .‬در فصـل اول‪،‬‬ ‫درباره عملکرد شخصیت های مصری‪ ،‬سوری‪ ،‬حجازی مطالبی بیان شده و فصل‬ ‫دوم بـه بررسـی عملکـرد شـخصیت های عـراق و لبنـان پرداختـه شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫کتاب توسـط «مرکز انتشـارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم» منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫«اتحاد و انسـجام اسلامی‪ ،‬تحقیقی در مکتوبات شـهید مطهری»؛ در بخش های‬ ‫متعـددی از ان‪ ،‬اراء و افـکار و اندیشـه های شـهید مطهـری دربـاره وحـدت اسلامی‬ ‫بیـان شـده اسـت‪ .‬جلوه هـای اتحـاد در ایینـه اجتمـاع و اغـوای شـیطان‪ ،‬قـران‬ ‫و وحـدت‪ ،‬حـج و وحـدت اجتماعـی‪ ،‬تمـدن اسلامی و فرهنـگ غـرب‪ ،‬ملا ک و‬ ‫معیارهـای وحـدت اسلامی‪ ،‬وحـدت و اسـتقالل طلبی‪ ،‬تشـکل مسـلمین در یـک‬ ‫صـف‪ ،‬اولیـن وظیفـه امـران و ناهیـان‪ ،‬حربـه مخالفیـن اتحاد اسلامی و ملـت واحد‬ ‫مسـلمانان از دیگر موضوعات کتاب اسـت‪ .‬نگارنده در کتاب حاضر که دربردارنده‬ ‫هشـت فصـل اسـت‪ ،‬اول بـه ذکـر نمونه هایـی از وحـدت کلمـه در زمان پیامبـر(ص)‬ ‫و حضـرت علـی (ع) می پـردازد و سـپس ایـات و احادیثـی را دراین بـاره بیـان می کنـد‪.‬‬ ‫وی درادامه برخی از پیشـگامان وحدت اسلامی؛ ازجمله سـید جمال اسـدابادی‪،‬‬ ‫اقبـال الهـوری‪ ،‬ایـت اهلل بروجـردی و عالمـه امینـی را معرفـی می کنـد‪ .‬هم چنیـن‬ ‫نشـمولی اسلام بررسـی و حـج را به منزلـه همایـش‬ ‫وحـدت اسلامی را ازمنظـر جها ‬ ‫اتحـاد مسـلمانان معرفـی می کنـد‪ .‬این اثر را انتشـارات «صـدرا» چاپ کرده اسـت‪/ .‬‬ ‫مجله الکترونیکـی اخوت‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫منعی برای دورکاری مادران دارای فرزند دبستانی وجود ندارد‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری‪ ،‬با اشـاره به درخواسـت های مکـرر مـادران شـاغل‬ ‫دارای دانش اموز مقطع ابتدایی برای ادامه یافتن دورکاری‪ ،‬گفت‪« :‬مصوبه سـال ‪ ۸۹‬کمیسـیون‬ ‫امـور اجتماعـی و دولـت الکترونیـک در خصـوص دورکاری عـام و شـامل اسـت و هیـچ منعـی بـرای‬ ‫اسـتفاده از ایـن قانـون در خصـوص دورکاری زنـان دارای فرزنـد دبسـتانی یـا دبیرسـتانی و حتـی‬ ‫افـرادی کـه فرزنـد ندارنـد‪ ،‬وجـود نـدارد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ انسـیه خزعلـی افـزود‪« :‬ان مصوبـه عـام‬ ‫اسـت و شـامل همـه کسـانی کـه تمایـل بـه دورکاری دارنـد‪ ،‬می شـود و تنهـا اختصـاص بـه زنـان یـا‬ ‫مـادران نـدارد؛ حتـی افـرادی کـه فرزنـد ندارنـد هـم می تواننـد از ایـن بخشـنامه اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد؛‬ ‫خروج اقتصاد ایران از رکود به رغم اسیب های وارده‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی بااشـاره به رشـد اقتصادی ایران در فصل دوم ‪ 2021‬به رغم اسـیب های ناشـی‬ ‫از کرونا‪ ،‬گفت‪« :‬این امر نشان دهنده ان است که اقتصاد ایران به طور قابل توجه از رکود خارج شده‬ ‫و ب هسـمت بهبـود حرکـت کـرده اسـت»‪ .‬به گـزارش بانـک مرکـزی؛ علـی صالح ابـادی گفت‪« :‬ایـران نیز‬ ‫ماننـد دیگـر کشـورها‪ ،‬از همه گیـری کرونـا اسـیب دیـده اسـت؛ اما در مسـیری مسـتحکم بـرای بهبود‬ ‫اقتصادی قرار دارد‪ .‬اخرین امارها حا کی از رشـد ‪ ۶.۲‬درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل‬ ‫دوم ‪ ۲۰۲۱‬اسـت کـه دسـتاورد قابل توجهـی بـا وجـود محدودیت شـدید ایران در دسترسـی به منابع‬ ‫خارجـی خـود و عدم امـکان خریـد وا کسـن از خارج به دلیل تحریم های امریکاسـت»‪.‬‬ ‫«ایران هراسی»؛پروژهشکست خوردهتل اویو‬ ‫اقدام ــات رژی ــم اش ــغالگر ق ــدس علی ــه تواف ــق هس ــته ای‬ ‫ای ــران ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۱۵‬و زمـــان ریاســـت جمهوری بارا ک‬ ‫اوبام ــا رئیس جمه ــوری اس ــبق امری ــکا با شکس ــت مواجه‬ ‫ش ــد‪ ،‬باردیگ ــر در ماه ه ــای اخی ــر و در دول ــت ج ــو بای ــدن‬ ‫(رئیس جمهوری کنونـــی ایاالت متحده) با در بســـته روبرو‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬به گزارش ایرنـــا؛ مقامات رژیم صهیونیســـتی‬ ‫سال هاس ــت از ه ــر دس ــتاویزی ب ــرای پیش ــبرد پ ــروژه‬ ‫ایران هراس ــی اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬ای ــن رژیم ک ــه در دوران‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری ترام ــپ ب ــا اختی ــار ت ــام سیاسـ ـت های‬ ‫منطقه ای امریکا را تعییـــن و رهبری می کرد‪ ،‬ا کنون درمورد‬ ‫ایـــران با درهای بســـته دولت بایدن مواجه شـــده‪ .‬هرچند‬ ‫هنوز دولت ســـیزدهم و دستگاه دیپلماسی درحال ارزیابی‬ ‫مذا کرات ــی هس ــتند ک ــه تا کن ــون انج ــام ش ــده بااین ح ــال‬ ‫رژی ــم صهیونیس ــتی بیش ازهرچی ــز از احتم ــال احی ــای‬ ‫تواف ــق هس ــته ای نگران اس ــت‪ .‬ط ــی ماه های اخیر س ــران‬ ‫و مقامات رژیم اشـــغالگر قدس به هر دســـتاویزی متوســـل‬ ‫ش ــدند ت ــا دول ــت بای ــدن را متقاع ــد کنن ــد ک ــه ب ــه برجام‬ ‫بازنگـــردد امـــا دراین راه شکســـت خوردند پـــس ازان به زعم‬ ‫خـــود «پلن بـــی» را درصورت شکســـت احتمالـــی مذا کرات‬ ‫مطرح کردند که شـــامل افزایش تحریم ها یـــا اقدام نظامی‬ ‫علی ــه جمه ــوری اس ــامی می ش ــد‪ .‬ح ــاال طب ــق مقاله ای‬ ‫کـــه روزنامـــه «هاارتص» نوشـــته؛ گویا رژیم صهیونیســـتی از‬ ‫همـــکاری امریکا دراین برنامه نیز ناامید شـــده‪ .‬این روزنامه‬ ‫نوش ــته ک ــه ب ــا وج ــود مذا ک ــرات مک ــرر مقام ــات امنیتی و‬ ‫دفاع ــی امری ــکا و اس ــرائیل در واش ــنگتن‪ ،‬دول ــت بای ــدن‬ ‫نس ــبت به دیدگاه اس ــرائیل مبنی بر اعمال فش ــار بیش ــتر بر‬ ‫ایران تمایلی نشـــان نداده است‪ .‬در بخشـــی از این گزارش‬ ‫امده اســـت که دولت اســـرائیل و «وزارت دفاع» ان بیشتر و‬ ‫بیش ــتر از رویکرد امریکا نس ــبت ب ــه مذا کرات درب ــاره برنامه‬ ‫هس ــته ای ای ــران در حال دلس ــرد ی هس ــتند‪« .‬هاارت ــص»‬ ‫افزوده رژیم اســـرائیل و امریکا در غلبـــه بر اختالفات موجود‬ ‫در مواضعشـــان در گفت وگوی استراتژیکی هفته قبل خود‬ ‫در واشـــنگتن که به ریاست مشـــاوران امنیت ملی دو طرف‬ ‫برگزار شـــد‪ ،‬باز شکســـت خوردند‪ .‬باوجوداینکـــه مذا کرات‬ ‫ً‬ ‫رس ــما مثبت و کارام ــد توصیف ش ــد‪ ،‬هیچ توافق ــی درباره‬ ‫یک ــه بای ــد انج ــام ش ــود‪ ،‬می ــان طرفی ــن وجود ن ــدارد‪.‬‬ ‫کار ‬ ‫ای ــن روزنام ــه درم ــورد ط ــرح دوم ادعای ــی رژی ــم اس ــرائیل‬ ‫نوش ــت ک ــه این رژی ــم از دولت بایدن خواس ــته اس ــت یک‬ ‫«پل ــن ب ــی» اماده کن ــد که درص ــورت عدم ادام ــه مذا کرات‬ ‫توس ــط ای ــران اجرای ــی ش ــود‪ .‬رژی ــم اش ــغالگر قدس نی ــز از‬ ‫واش ــنگتن خواس ــته باتوج هب ــه ت ــداوم انچ ــه تخطی های‬ ‫ای ــران از محدودیت های اعمالی بر ان در توافق هس ــته ای‬ ‫خوانده ش ــده‪ ،‬ب ــرای تحریم ه ــای س ــنگین مضاعف علیه‬ ‫ایران برنامه هایی داش ــته باش ــد؛ اما دولت امریکا عالقه ای‬ ‫ب ــه ای ــن ای ــده نش ــان ن ــداده‪ .‬براس ــاس این گزارش؛ پ ــس از‬ ‫مالقات جیک س ــالیوان (مش ــاور امنیت ملی امریکا) و ِایال‬ ‫هوالت ــا (مش ــاور امنیت داخلی اس ــرائیل) به هم ــراه هیئتی‬ ‫از مقام ــات دفاع ــی‪ ،‬نظام ــی‪ ،‬اطالعات ــی و دیپلماتی ــک‬ ‫امریکای ــی و اس ــرائیلی در بیانی ــه کاخ ســـفید دراین بـــاره‬ ‫ام ــده ب ــود؛ دو طرف ع ــزم مشترکش ــان بـــرای پرداختن به‬ ‫تهدیده ــای پیـ ـش روی اس ــرائیل و شـــرکای منطقـــه ای را‬ ‫ابراز داش ــتند‪ .‬س ــالیوان بر تعه ــد بایدن نســـبت به امنیت‬ ‫اس ــرائیل و نس ــبت به اطمینان یابی از اینکه ایران هیچ گاه‬ ‫به یک س ــاح هسته ای دست نیابد‪ ،‬تا کید کرد‪ .‬او توضیح‬ ‫داد ک ــه امری ــکا براین باوراسـ ـت که دیپلماســـی بهتریـــن راه‬ ‫رس ــیدن به این ه ــدف اس ــت و درعین حـــال اشـــاره کرد که‬ ‫رئیس جمهوری به وضوح گفته که ا گر دیپلماسی شکست‬ ‫بخ ــورد‪ ،‬امریکا اماده روی اوردن به گزینه های دیگر اســـت‪.‬‬ ‫س ــران رژیم صهیونیس ــتی در یک دهه اخیـــر بارها ایـــران را‬ ‫تهدی ــد کرده ان ــد و تروریس ــم دولت ــی را در قبال کشـــورمان‬ ‫درپی ــش گرفته ان ــد‪ .‬نفتال ــی بن ــت (نخســـت وزیر رژیـــم‬ ‫صهیونیس ــتی) به تازگ ــی در دی ــدار ب ــا بایدن راهبـــرد جدید‬ ‫تحول اقتصادی با اجرای طرح کشاورزی قراردادی‬ ‫فاطمهپاسبان‬ ‫در مدیریـت بـازار محصـوالت کشـاورزی و غذایـی‪ ،‬ایـن فقـط «کشـاورزی‬ ‫قـراردادی» نیسـت کـه می توانـد ثبـات نسـبی را برقـرار کنـد؛ بلکـه ضـرورت دارد‬ ‫سیاسـت های دیگـر بخش هـای کشـاورزی و نیـز سیاسـت های کالن اقتصادی؛‬ ‫یعنـی سیاسـت های تجـاری‪ ،‬پولـی‪ ،‬بانکـی و ارزی با هـم هماهنـگ و درجهـت‬ ‫ل نسـبی بـه بـازار محصـوالت کشـاورزی باشـند‪ .‬اقتصـاد کشـاورزی‬ ‫ایجـاد تعـاد ‬ ‫رشته ای سـت کـه مفاهیـم علمـی اقتصـاد در ان کاربـردی شـده تـا موضوعـات‬ ‫اقتصـادی بخـش کشـاورزی در چهارچـوب نظریـه و مبانـی اندیشـه ای علـم‬ ‫اقتصـاد نظـم و قاعـده پذیـرد و در کنـار مباحـث دیگـری ماننـد موضوعـات فنی‪،‬‬ ‫اقلیمـی‪ ،‬سلامت و بهداشـتی در پیونـد و تعامـل بـا یکدیگـر بـه توسـعه پایـدار‬ ‫کشـاورزی کمـک کنـد‪ .‬پایـداری توسـعه در بخـش کشـاورزی‪ ،‬زمانـی اتفـاق‬ ‫می افتـد کـه همـه بازیگـران زنجیـره ارزش؛ از تامین کننـده نهـاده تـا تولیدکننده‪،‬‬ ‫فراوری کننـده‪ ،‬عمده فـروش‪ ،‬خرده فـروش تاجر و مصرف کننده تا بازیگران درگیر‬ ‫بـا جریـان مالـی و اطالعـات‪ ،‬دانـش‪ ،‬ترویـج و تحقیـق همـه در تعامـل سـازنده‬ ‫باهـم باشـند‪ .‬کارامـدی و بهـره وری وقتـی صـورت می گیـرد کـه در سیسـتم و‬ ‫الگـوی زنجیـره ارزش نتیجـه و پیامـد هـر تصمیم سـازی و سیاسـت گذاری بـر‬ ‫همـه بازیگـران سـنجیده شـده و هـدف‪ ،‬حدا کثرسـازی منافـع باشـد‪ .‬تعامـل‬ ‫بازیگـران بـا یکدیگـر یعنـی همـان حکمرانـی خـوب زمانی شـکل می گیرد کـه این‬ ‫حلقه ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشـخص با گفتمان سـازنده‪ ،‬تعهداور‬ ‫و مسـئولیت پذیر نقشـه راه مشـخص و مشـترک داشـته باشـند؛ وگرنه بدون این‬ ‫ کارگیـری یک ابزار سیاسـتی؛‬ ‫نظـم و اندیشـه گروهـی اخالق مـدار‪ ،‬نمی تـوان بـا به‬ ‫ِ‬ ‫ان هـم بی توجهـی بـه پیامدها بر بازیگران زنجیـره‪ ،‬ارزش انتظار معجزه داشـت‪.‬‬ ‫بااین حال گاهی اوقات این تصور وجود دارد که اقتصاد کشـاورزی‪ ،‬کمد «اقای‬ ‫ووپی»سـت؛ می توانیـم در ان را بـاز کنیـم و کوهـی از سیاسـت ها و ابزارهـای‬ ‫سیاسـتی بخـش کشـاورزی امـاده‪ ،‬بـه بیـرون پرتـاب می شـود و مـا یک مـورد را‬ ‫کـه دردسـترس تر اسـت‪ ،‬بیشـتر از ان خوشـمان می ایـد و می توانیـم بـا انتخـاب‬ ‫ان سـر زبان هـا بیفتیـم‪ ،‬بـدون مطالعـه و تحقیـق دربـاره اثرسـنجی یـا تحلیلـی‬ ‫درباره کارامدی ان برگزینیم‪ .‬برخی از این ابزارها‪ ،‬خرید تضمینی‪ ،‬خرید توافقی‬ ‫و قراردادی انـد‪ .‬ایـن ابزارهـای سیاسـتی در ادبیـات موضـوع‪ ،‬بـا مفروضـات‬ ‫مشـخص و بـرای دسـتیابی بـه اهـداف مشـخص مطـرح شـده اند کـه هرکـدام‬ ‫جایـگاه و نقـش خـود را ایفـا می کننـد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫خرید تضمینی‪ ،‬یک نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین‬ ‫خرید محصوالت اساسـی کشـور به این صورت تعریف شـده‪« :‬به منظور حمایت‬ ‫از تولید محصوالت اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری‬ ‫از ضایعـات محصـوالت کشـاورزی و ضرروزیـان کشـاورزان‪ ،‬دولـت موظـف اسـت‬ ‫هرسـال خریـد محصـوالت اساسـی کشـاورزی را تضمیـن؛ و حداقـل قیمـت‬ ‫خریـد تضمینـی را اعلام و نسـبت بـه خریـد ان هـا ازطریـق واحدهـای ذی ربـط‬ ‫اقـدام کنـد»‪ .‬پیـش از فصـل کشـت‪ ،‬قیمـت خریـد تضمینی توسـط دولـت اعالم‬ ‫می شـود تـا کشـاورز بتوانـد برنامـه تولیـد خـود را تدوین و اجرا کنـد‪ .‬قیمت خرید‬ ‫تضمینی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده؛ با این استدالل که هزینه تولید‬ ‫ادعایـــی خود را علیه ایـــران ارائه داد‪ .‬راهبـــردی تهدیدامیز‬ ‫که مقامـــات صهیونیســـتی ان را «مرگ با هـــزاران جراحت»‬ ‫نامیده اند‪ .‬این راهبرد شـــامل مقابله با جمهوری اس ــامی‬ ‫ازطریـــق ترکیب اقدامـــات کوچک بی شـــمار در جبهه های‬ ‫متعـــدد؛ از جمله اقدامـــات نظامـــی و دیپلماتیک به جای‬ ‫یـــک حمله بزرگ و شـــدید اســـت‪ .‬رژیـــم اشـــغالگر قدس با‬ ‫وجـــود نا کامـــی در مقابـــل دولـــت بایـــدن‪ ،‬دســـت از تالش‬ ‫بـــرای تحت تاثیرقـــراردادن غرب و کشـــورهای منطقه علیه‬ ‫ایـــران بـــر نخواهـــد داشـــت‪ .‬ایـــن رژیـــم اهـــداف متعددی‬ ‫چون به حاشـــیه راندن ایـــران‪ ،‬ایجاد اختـــال در تعامالت‬ ‫منطقـــه ای و جهانـــی و تـــاش بـــرای ایجـــاد ائتـــاف ب ــرای‬ ‫اعمـــال فشـــار حدا کثری علیـــه ایـــران دارد‪ .‬بنـــت در دیدار‬ ‫بـــا صدراعظـــم المان کـــه به دعـــوت رژیم صهیونیس ــتی به‬ ‫سرزمین های اشغالی ســـفر کرده است‪ ،‬گفت که ماموریت‬ ‫اســـرائیل اطمینان یافتن از عدم دســـتیابی ایران به س ــاح‬ ‫هسته ای ســـت‪ .‬به گـــزارش پایـــگاه خبـــری «میدل ایس ــت‬ ‫‪»۲۴‬؛ بنـــت گفـــت‪« :‬جهـــان درحال حاضـــر درحال بررس ــی‬ ‫بازگشت به توافق هسته ای ســـت‪ .‬متاسفانه ایرانی ها طی‬ ‫سه سال گذشـــته به میزان زیادی ظرفیت غنی ســـازی خود‬ ‫را افزایـــش داده انـــد»‪ .‬وی با تکرار ادعاهای بی اســـاس خود‬ ‫علیـــه کشـــورمان افـــزود‪« :‬جهـــان منتظـــر اســـت‪ .‬ایرانی ها‬ ‫در حال اتالف وقت انـــد و ســـانتریفیوژها می چرخن ــد‪.‬‬ ‫ماموریـــت اســـرائیل این اســـت که اطمینـــان حاصـــل کن ــد‬ ‫ایـــران هرگز به ســـاح اتمی دســـت پیـــدا نمی کنـــد»‪ .‬کارزار‬ ‫صهیونیســـت ها علیـــه توافـــق هســـته ای ایـــران تازگ ــی‬ ‫نـــدارد؛ بنیامیـــن نتانیاهـــو (نخســـت وزیر قبلی ایـــن رژیم)‬ ‫در ســـال ‪ ۲۰۱۵‬در دوره ریاســـت جمهوری بـــارا ک اوبام ــا‬ ‫رئیس جمهـــوری اســـبق امریـــکا بـــه هـــر دری زد تـــا مانع از‬ ‫توافق هســـته ای شـــود اما دراین زمینه راه بـــه جایی نبرد‪.‬‬ ‫بـــا روی کارامدن بایدن و طرح بحث های گســـترده درمورد‬ ‫بازگشـــت امریـــکا بـــه توافـــق هســـته ای مقامات ای ــن رژیم‬ ‫تـــاش دوباره ای بـــرای ایجاد فضای منفـــی روانی منفی در‬ ‫جامعـــه بین الملـــل اغـــاز کردند امـــا به نظر می رســـد این بار‬ ‫نیز شکســـت خواهنـــد خورد‪.‬‬ ‫را پوشـش نـداده و انگیـزه بـرای پایـداری تولیـد را کاهش می دهـد و ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫هزینه هـای تبعـی خریـد محصـوالت نیـز فشـار بودجـه ای بـه دولـت وارد می کنـد‬ ‫کـه نشـان از نا کارامـدی شـیوه خریـد دولتـی محصوالت تضمینـی دارد‪.‬‬ ‫توافقی به زیان کشاورزان‬ ‫خریـد توافقـی در کنـار خریـد تضمینـی‪ ،‬بـرای سـایر محصـوالت و بـرای حمایـت‬ ‫از کشـاورزان و جلوگیـری از ضرروزیـان وارده بـه کشـاورزان و به تبـع ایجـاد تعـادل‬ ‫در بـازار انجـام می شـود‪ .‬در کشـور مـا‪ ،‬هیئت وزیـران بـه شـورای قیمت گـذاری‬ ‫اجـازه می دهـد از محـل تسـهیالت بانکـی بـرای خریـد توافقـی و حمایتـی‬ ‫محصوالت کشـاورزی در سـال زراعی مشـخص‪ ،‬تصمیم گیری کند؛ یعنی وقتی‬ ‫محصـول روی دسـت کشـاورز می مانـد و قیمت هـا در بـازار بـه پایین تریـن میزان‬ ‫د شـده‬ ‫می رسـد‪ ،‬خریـد توافقـی انجـام می شـود‪ .‬در خریـد توافقی‪ ،‬محصول تولی ‬ ‫ً‬ ‫و پس ازتولیـد‪ ،‬توافـق بـر قیمـت خریـد صـورت می گیـرد که معموال کمتـر از هزینه‬ ‫تولیـد و به ضـرر کشـاورز اسـت‪.‬‬ ‫تولید کشاورزی در قالب قراردادها‬ ‫کشـاورزی قـراردادی‪ ،‬یـک روش سیسـتمی مبتنی بـر عوامـل متعـدد اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫منجـر بـه قـرارداد طبـق اصـول مشـخص و نظام منـد بیـن کشـاورز و غالبـا یـک‬ ‫شـخصیت حقوقـی متخصـص موضـوع می شـود‪ .‬در نظـام حقوقـی ایـران‪،‬‬ ‫باتوجه بـه عقـود متعـدد در قانون‪ ،‬مانعی برای انجام کشـاورزی قـراردادی دیده‬ ‫نمی شـود کـه دراین راسـتا می تـوان بـه مـاده ‪ ۱۰‬قانـون مدنـی و عقـود معین نظیر‬ ‫مزارعـه و شـرکت و نیـز مـاده ‪ ۲۲۰‬قانـون تجـارت اشـاره کـرد کـه براسـاس ان ازنظـر‬ ‫حقوقی‪-‬ماهـوی‪ ،‬مانعـی در ایجـاد یـک سـاختار مشـارکتی برمبنـای کشـاورزی‬ ‫قراردادی بین اشـخاص حقیقی نیست‪ .‬مزیت این نوع کشـاورزی در ان است که‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه هاییبافارغ التحصیل هایپولدار‬ ‫استنفورد‬ ‫خروجـی افـراد پولـدار و معـروف را تا کنـون داشـته؟ واحـد تحقیقـات شـرکت اعطـای وام‬ ‫کـدام دانشـگاه بیشـترین‬ ‫ِ‬ ‫‪ TitleMax‬در گزارشـی که برمبنای داده های ‪ Wealth-X‬تنظیم شـده؛ اورده در رده اول این فهرسـت‪« ،‬هاروارد»‬ ‫قـرار دارد؛ ‪188‬نفـر از فار غ التحصیلان انجـا جـزو میلیاردرهـا و میلیونرهای جهان هسـتند؛ ازجمله ناتالی پورتمن‬ ‫(سـینما گر بـا اثـاری نظیـر «حرفـه ای»)‪ ،‬رشـیدا جونـز (سـینما گر با اثـاری نظیر «گرینـچ»)‪ ،‬مت دیمون (سـینما گر با‬ ‫لو پنجمین معـاون رئیس جمهوری‬ ‫اثـاری نظیـر «مریخـی»)‪ ،‬ال گـور (سیاسـتمدار برنـده جایـزه صلح نوبـل و چه ‬ ‫امریـکا در زمـان بیـل کلینتـون)‪ ،‬میـت رامنـی (هفتادمیـن فرمانـدار ماساچوسـت)‪ ،‬کونـان اوبرایـن (مجری شـوی‬ ‫«کونـان»)‪ ،‬جرمـی لیـن (بسکتبالیسـت «هیوسـتون را کتـس») و نیل تایسـون (اخترفیزیکدان؛ مدیـر افال ک نمای‬ ‫«هایدن»)‪.‬‬ ‫پنسیلوانیا‬ ‫کلمبیا‬ ‫اِ م ای تی‬ ‫کرنل‬ ‫ییل‬ ‫یو اس سی‬ ‫شیکاگو‬ ‫میشیگان‬ ‫جامعه جهانی و نگرانی از شیوع بی پایان کرونا‬ ‫پ ــس از ‪ ۱۸‬م ــاه از اغ ــاز همه گی ــری کووی ــد‪ ،۱۹-‬هن ــوز‬ ‫ای ــن پرس ــش مط ــرح می ش ــود ک ــه چ ــه زم ــان پای ــان‬ ‫گس ــترش وی ــروس کرون ــا اع ــام می ش ــود؟ ش ــاید ا کن ــون‬ ‫بیش ازهمیش ــه روش ــن ش ــده باش ــد ک ــه هرگ ــز لحظـ ـه ای‬ ‫ب ــرای پیروزی وا کس ــن علی ــه س ــویه های کرونا یا بش ــریت‬ ‫در براب ــر وی ــروس وج ــود نخواهد داش ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرنا؛‬ ‫یک ــه ه ــرروز ب ــر ش ــمار اف ــراد وا کسـ ـن زده اف ــزوده‬ ‫درحال ‬ ‫می ش ــود‪ ،‬تع ــداد مبتالیان ب ــه کووید‪ ۱۹-‬سرس ــختانه باال‬ ‫مان ــده و حت ــی در کش ــورهایی مانن ــد اس ــترالیا و نیوزلن ــد‬ ‫ک ــه س ــعی در جلوگی ــری از ورود هرگون ــه ف ــرد مبت ــا ب ــه‬ ‫کووی ــد‪ ۱۹-‬ب ــه کشورش ــان داش ــتند‪ ،‬ا کن ــون می بینیم که‬ ‫در پـــی راه ــی ب ــرای کنارامدن ب ــا ویروس هس ــتند‪ .‬ا کنون‬ ‫یس ــت ک ــه می توان‬ ‫نقش ــه جهان مانن ــد صفحه شطرنج ‬ ‫کش ــورها را از روی محدودیت ه ــای مختل ــف ناش ــی از‬ ‫پاندمی‪ ،‬سیاسـ ـت های مرزی و ش ــمار مبتالیان تشخیص‬ ‫داد و ب ــا هم ــه ای ــن محدودیت ه ــا ام ــار روزان ــه جهان ــی‬ ‫مبتالی ــان و مرگ ومی ــر به همان ان ــدازه یک س ــال قبل و‬ ‫حت ــی بیش ــتر اس ــت‪ .‬س ــوال اساس ــی این اسـ ـت که پای ــان‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬چگونه اس ــت؟ به گفت ــه «جرمی فرار» متخصص‬ ‫برجس ــته درزمین ــه بیماری ه ــای عفون ــی و مدی ــر مرک ــز‬ ‫‪ Wellcome Trust‬دانم ــارک؛ کش ــوری ک ــه به دلی ــل ن ــرخ‬ ‫ب ــاالی وا کسیناس ــیون (‪ ۷۶‬درص ــد جمعی ــت و ‪ ۸۷‬درصد‬ ‫ی‪ ۱۲‬س ــال) تم ــام محدودیت ه ــا را لغ ــو ک ــرده‪،‬‬ ‫اف ــراد باال ‬ ‫وی ــروس هن ــوز درحال گس ــترش اس ــت و به طورمتوس ــط‬ ‫لم ــرگ هس ــتند‪ .‬ف ــرار‬ ‫روزان ــه ی ــک ت ــا دو دانمارک ــی در حا ‬ ‫می افزای ــد‪« :‬فک ــر می کن ــم ای ــن وی ــروس ب ــرای همیش ــه‬ ‫در اینج ــا خواه ــد ب ــود و م ــا هرگ ــز ب ــه م ــرگ روزان ــه صف ــر‬ ‫نمی رس ــیم»‪ .‬وی که به عنوان پزش ــک مش ــاور در خدمت‬ ‫دول ــت انگلی ــس اس ــت‪ ،‬می گوید‪« :‬ام ــا با وا کسیناس ــیون‬ ‫جهان ــی‪ ،‬ایمن ــی طبیع ــی و ازمای ــش و درم ــان بهت ــر (و‬ ‫همچنی ــن دسترس ــی ام ــاده ب ــه دزه ــای تقویت کنن ــده‬ ‫وا کس ــن و وا کسـ ـن های نس ــل دوم)‪ ،‬کش ــورهای ثروتمند‬ ‫می توانن ــد به نقطه ای برس ــند که خطر محدود ش ــود؛ اما‬ ‫کش ــورهای ثروتمندی مانند امریکا هم هس ــتند که ا گرچه‬ ‫تا کن ــون توانس ــته ‪ ۵۶.۸‬درص ــد جمعی ــت خ ــود را در برابر‬ ‫کرونا وا کس ــینه کن ــد‪ ،‬درحال حاض ــر به دلی ــل پائین امدن‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫افزایش دارایی های بانک ایران زمین‬ ‫اطالعـات و صورت هـای مالـی‬ ‫تلفیقـی (حسابرسـی نشـده)‬ ‫شـش ماهه‬ ‫میـان دوره ای‬ ‫منتهـی بـه پایـان شـهریورماه‬ ‫امسـال بانـک ایران زمیـن در‬ ‫سـامانه جامـع اطالع رسـانی ناشـران (کـدال)‪ ،‬منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬بررسـی اطالعـات و صورت هـای مالـی تلفیقـی‬ ‫دوازده ماهـه منتهـی بـه ‪( 1400/6/31‬حسابرسـی نشـده)‬ ‫بانـک ایران زمیـن نشـان می دهـد؛ در بخـش دارایی هـا‬ ‫موجـودی نقـد ایـن بانـک در دوره منتهی بـه ‪1400/6/31‬‬ ‫(حسابرسـی نشـده) ‪ ۷۱۳,۴۵۷‬میلیون ریـال تعییـن‬ ‫شـده اسـت؛ همچنیـن در این بخـش‪ ،‬مطالبـات بانـک‬ ‫ایران زمین از بانک ها و سـایر موسسـات اعتباری در پایان‬ ‫تابسـتان سـال جـاری‪ ،‬بـه رقـم ‪ ۲۰۱,۶۷۵‬میلیون ریـال‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬از سـوی دیگر؛ دارایی هـای ثابـت مشـهود و‬ ‫نامشهود بانک ایران زمین در دوره منتهی به ‪۱۴۰۰.۰۶.۳۱‬‬ ‫به ترتیـب بـه ‪ ۵,۱۴۹,۲۲۰‬و ‪ ۳,۳۱۴,۸۲۱‬میلیون ریـال‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬در مجمـوع؛ جمـع دارایی هـای بانـک‬ ‫ایران زمیـن در پایـان شـهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬بـا رشـد بیـش از‬ ‫هشـت درصدی نسـبت بـه پایـان سـال گذشـته‪ ،‬بـه رقـم‬ ‫‪ ۴۷۲,۳۸۷,۴۶۶‬میلیون ریـال رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید‬ ‫بانک ملی ایران‬ ‫می ــزان وا کسیناس ــیون و ن ــرخ ب ــاالی مهاج ــرت‪ ،‬دوره‬ ‫دش ــواری درپیش دارد‪ .‬دراین میان کش ــورهایی همچون‬ ‫هن ــد ه ــم وج ــود دارند که س ــویه دلت ــا برای نخس ــتین بار‬ ‫در انج ــا شناس ــایی ش ــد و تا کن ــون توانس ــته تنه ــا یک دز‬ ‫وا کس ــن ب ــه ح ــدود نیم ــی از جمعی ــت خ ــود تزری ــق کند‬ ‫و هن ــوز ‪ ۷۰۰‬میلیون نف ــر دیگ ــر باق ــی مانده ان ــد‪ .‬بمان ــد که‬ ‫کش ــورهایی مانند افغانس ــتان در اس ــیا یا جمه ــوری کنگو‬ ‫در افریقا هنوز ب هس ــختی توانس ــته اند نخستین دز وا کسن‬ ‫را ب ــه یک درص ــد جمعی ــت خ ــود تزریق کنن ــد‪ .‬اس ــترالیا‪،‬‬ ‫بش ــرق ک ــه‬ ‫نیوزلن ــد و برخ ــی از کش ــورهای اس ــیای جنو ‬ ‫هرگ ــز ب ــا ش ــیوع عم ــده کرون ــا ه ــم روب ــرو نبوده ان ــد‪ ،‬ب ــا‬ ‫مش ــکالت بس ــیاری بر س ــر خروج از پاندمی روبرو هس ــتند‬ ‫زی ــرا ایمن ــی طبیعی کمی دارن ــد و بنابراین تنه ــا راه خروج‬ ‫از این وضعی ــت وا کسیناس ــیون ‪ ۱۰۰‬درص ــدی جمعی ــت‬ ‫اس ــت‪ .‬هم ــه این ه ــا تهدیدهای ــی درمقابله ب ــا همه گیری‬ ‫شـخصیت های حقوقی متخصص که دانش محور‪ ،‬با سـامانه اطالعات شـفاف‪ ،‬مدیریت‬ ‫اقتصـادی و مالـی و بـازار روزامـد و نیـز دارای سـازوکارهای نظارتی انـد‪ ،‬به اقتصاد کشـاورزی‬ ‫ورود می کننـد‪ .‬فعالیـت ایـن شـخصیت ها محـدود بـه تجـارت نیسـت و تعامـل سـازنده ای‬ ‫بیـن دو طـرف قـرارداد بـرای موضوعـات مختلـف ازقبیـل توسـعه دانـش و فنـاوری‪ ،‬تامیـن‬ ‫مالـی‪ ،‬امـوزش و نیـز تحقیـق و توسـعه فراهـم می شـود و می توانـد توسـعه پایـدار کشـاورزی‬ ‫را به همـراه داشـته باشـد‪ .‬کشـاورزی قـراردادی ممکـن اسـت دارای مدل هـای متعـدد و‬ ‫شـامل بازیگـران مختلـف باشـد‪ .‬یـک قـرارداد رسـمی بیـن مزرعـه و یـک موسسـه یـا شـرکت‬ ‫فعال در حوزه کشـاورزی‪ ،‬وجه مشـترک میان غالب این مدل هاسـت؛ درنتیجه‪ ،‬نقطه ای‬ ‫مشترک و وجه تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد می کند‪ .‬ا گر قراردادهای کشاورزی‬ ‫براسـاس اصـول ان تدویـن شـوند‪ ،‬نوعـی توانمندسـازی را بـرای کشـاورز به همـراه خواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬دراین میـان بـرای طراحـی و پیاده سـازی یـک مـدل از کشـاورزی قـراردادی کـه‬ ‫متناسـب بـا نیازهـای محیطـی و منطقـه ای باشـد‪ ،‬نیازمنـد اطالعـات دقیـق و شـفاف و‬ ‫قابل تحلیـل‪ ،‬مدیریـت دانـش حقوقـی مرتبط بـاان‪ ،‬ایجـاد دفتـر حقوقی تخصصی قـرارداد‬ ‫کشـاورزی در حـوزه قـوه قضائیـه‪ ،‬کانون هـای مشـاوره حقوقـی تـا سـطح مزرعـه‪ ،‬امـوزش‬ ‫و ترویـج ان در میـان بازیگـران زنجیـره ارزش‪ ،‬هدایـت و راهبـری دولـت و حا کمیـت بـا‬ ‫سیاسـت های مناسـب و حمایت هـای هوشـمند اسـت کـه باعـث شـکل گیری فضـای‬ ‫همـکاری و همیـاری برمبنـای اعتمـاد متقابل بین دو طرف قـرارداد می شـود‪ .‬دراین میان‬ ‫حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سـوم برای اماده سـازی بسـتر قانونی و‬ ‫حقوقـی‪ ،‬شفاف سـازی‪ ،‬ایجـاد رقابـت و حذف رانت و فسـاد‪ ،‬تدوین بسـته های حمایتی‪،‬‬ ‫نظـام پایـش نظـارت‪ ،‬کنتـرل و ارزیابـی بـرای شـکل گیری و پایـداری قراردادهـای کشـاورزی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ضرور ‬ ‫تضمین‪ ،‬توافقی یا قرارداد؟‬ ‫از ای ــن س ــه ن ــوع روش خرید محص ــوالت از کش ــاورزان‪ ،‬کدام یک متناس ــب ب ــا وضعیت‬ ‫کروناس ــت»‪ .‬او بااش ــاره به گروه های مخالف وا کسن گفت‪:‬‬ ‫«ب ــا کندی روند وا کسیناس ــیون ما این فرص ــت را دراختیار‬ ‫ویروس ق ــرار می دهیم ت ــا بتواند تکامل یابد و س ــویه های‬ ‫جدید ظه ــور کنند»‪ .‬به عقی ــده این پژوهش ــگر دانمارکی؛‬ ‫به صفررس ــاندن مرگ ومیر ناش ــی از کوویـــد‪ ۱۹-‬امکان پذیر‬ ‫نیس ــت ام ــا می ت ــوان ان را مح ــدود ک ــرد و ای ــن موضوعی‬ ‫خواه ــد بود ک ــه جامع ــه ان را در اینده می پذی ــرد‪ .‬به گفته‬ ‫ف ــرار؛ به نظ ــر می رس ــد دانم ــارک ب ــه ان نقطـــه رســـیده و‬ ‫بقی ــه جه ــان بـ ـه زودی همیـ ـن راه را طـــی خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫براس ــاس اخرین امار منتشرش ــده با گذش ــت ‪ ۱۰‬م ــاه از اغاز‬ ‫وا کسیناس ــیون علیه کرون ــا‪ ،‬تابه ام ــروز تنهـــا ‪ ۳۵.۶‬درصد‬ ‫کل جمعیت جهان در برابر کووید‪ ۱۹-‬وا کســـینه شـــده اند‪.‬‬ ‫ضمن انک ــه رق ــم ش ــمار مبتالی ــان بـــه ویـــروس کرونـــا در‬ ‫سراس ــر جه ــان از ‪ ۲۳۹‬میلیون نف ــر فراتر رفتـــه و ازاین میان‬ ‫بی ــش از پنج میلیون نف ــر ج ــان خ ــود را از دســـت داده اند‪.‬‬ ‫اقتص ــاد کش ــاورزی ای ــران اس ــت؟ باتوج هب ــه تجربه ه ــای جهان ــی‪ ،‬توســـعه کشـــاورزی‬ ‫ق ــراردادی‪ ،‬بهترین روش برای برقراری ارتباطات بی ــن بازیگران زنجیره ارزش محصوالت‬ ‫یس ــت؛ اما توس ــعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان شده‬ ‫کش ــاورزی و غذای ‬ ‫یس ــت‪ .‬بـــرای محصوالت‬ ‫و وج ــود ش ــرکت های تخصص ــی کارام ــد و توانمند در کشاورز ‬ ‫اساس ــی ک ــه ب ــه امنی ــت غذایی م ــردم گ ــره می خورن ــد‪ ،‬قیم ــت توافقـــی می توانـــد کنار‬ ‫قرارداده ــای کش ــاورزی مفید باش ــد؛ زیرا ممکن اس ــت قیم ــت از منطقـــه ای به منطقه‬ ‫ً‬ ‫دیگر متفاوت باش ــد یا ممکن اس ــت کش ــاورز الگوی کشـــت خود را تغییر دهد؛ مثال جای‬ ‫گندم‪ ،‬محصولی دیگر را بی توجه به مالحظات زیسـ ـت محیطی و امایش ســـرزمین کشت‬ ‫کن ــد‪ .‬پ ــس به نظ ــر می رس ــد ضرورت داش ــته باش ــد ضم ــن تدوی ــن و اجـــرای روش های‬ ‫تش ــویقی ب ــرای پیاده س ــازی الگ ــوی کش ــت مطابق ب ــا امای ــش س ــرزمین‪ ،‬حمایت های‬ ‫الزم ب ــرای تامین غذای مردم یعنی دسترس ــی اقتصادی‪ ،‬فیزیکی و غذای ســـالم در کنار‬ ‫توس ــعه کش ــاورزی قراردادی دیده ش ــود‪ .‬نکته قابل توج ــه در مدیریت بـــازار محصوالت‬ ‫کش ــاورزی و غذای ــی این اسـ ـت که فقط کش ــاورزی قراردادی نیس ــت که می توانـــد در بازار‬ ‫ثبات نس ــبی را برق ــرار کند؛ بلکه ضرورت دارد سیاسـ ـت های دیگر بخش های کشـــاورزی‬ ‫و سیاسـ ـت های کالن اقتص ــادی یعن ــی سیاسـ ـت های تج ــاری‪ ،‬پول ــی‪ ،‬بانکـــی‪ ،‬ارزی و‬ ‫سیاس ــی کش ــور هماهنگ و جهت تعادل بخش ــی نس ــبی به ب ــازار محصوالت باشـــد؛ نه‬ ‫در تناقض ب ــا یکدیگ ــر‪ .‬ازطرف ــی‪ ،‬ش ــرایط و س ــاختار اقتصادی‪ ،‬اقلیمی و سیاســـی کشـــور‬ ‫یسـ ـت که ش ــوک های فراوانی تعادل نس ــبی بازار محصوالت کشـــاورزی و غذایی‬ ‫به گونه ا ‬ ‫را بر ه ــم می زن ــد و ض ــرورت دارد مدیری ــت ای ــن ش ــوک ها در هر س ــه مرحله پیشـــگیری‪،‬‬ ‫درمان و اینده نگری در نقش ــه راه توس ــعه پایدار کش ــاورزی دیده ش ــود‪ .‬تازمانی که بخش‬ ‫کش ــاورزی ایران نقش ــه راه و الگوی سیس ــتمی برای توس ــعه پایدار نداشـــته باشد‪ ،‬حرف‬ ‫از توس ــعه کش ــاورزی قراردادی‪ ،‬یک ش ــعار زیباس ــت که از «در کمد» تقـــا می کند جلوتر‬ ‫از بقی ــه دیده ش ــود و مانند س ــایر مفاهیم علمی اجراش ــده در ایران ماننـــد تعاونی‪ ،‬مورد‬ ‫ظلم واقع ش ــود‪.‬‬ ‫محمدرضـا فرزیـن‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫بانـک ملـی ایـران شـد‪ .‬سـید احسـان‬ ‫خانـدوزی (وزیـر امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی) طـی حکمـی دکتـر محمدرضـا‬ ‫فرزیـن را به مـدت دو سـال به عنـوان‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران منصوب‬ ‫کـرد‪ .‬در این حکـم بـر لـزوم سـوداور‬ ‫سـاختن بانـک و پیگیـری بـرای افزایـش کفایـت سـرمایه‬ ‫بـه سـطح اسـتاندارد های مطلـوب نظارتـی تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ ،۱۴۰۱‬افزایـش سـریع حجـم عملیـات ارزی بانـک‬ ‫حداقـل به میـزان ‪ ۱۰۰‬درصـد نسـبت بـه سـال قبـل‪ ،‬خـروج‬ ‫از بنگاهـداری غیرضـروری و وا گـذاری حداقـل ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫از ارزش سـرمایه گذاری بانـک در شـرکت های فرعـی تـا‬ ‫پایـان سـال اینـده در کنـار فـروش اموال مـازاد بانک تا کید‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هدایـت اعتبـارات به سـمت بخش هـای‬ ‫مولـد اقتصـاد متناسـب بـا اولویت هـای توسـعه ای کشـور‬ ‫و ممنوعیـت اعتباردهـی بـه فعالیت هـای سـودا گری‪،‬‬ ‫اسـتقرار کامـل حا کمیت شـرکتی و رعایت اسـتاندارد های‬ ‫نظارتـی و کنتـرل ریسـک به منظـور افزایـش اسـتحکام‬ ‫مالـی بانـک هم زمـان با اسـتقرار کامل نظام اعتبارسـنجی‬ ‫و رتبه بنـدی و بهداشـت اعتبـاری از دیگـر خواسـته های‬ ‫وزیـر اقتصـاد از مدیرعامـل جدیـد بانـک ملی ایران اسـت‪.‬‬ ‫در حکـم انتصـاب فرزیـن همچنیـن بـر لـزوم رعایـت کامـل‬ ‫مصوبـات شـورای پـول و اعتبار درخصوص نرخ سـپرده ها‬ ‫و تسـهیالت‪ ،‬توجـه بیش ازپیـش به جوان گرایـی و پرورش‬ ‫اسـتعداد ها به منظور جانشـین پروری‪ ،‬شـفافیت و تبادل‬ ‫قرارداد هـای منعقـده میان بانک و مشـتری و جلوگیری از‬ ‫تعطیلـی واحد هـای تملیکـی تا کیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫تالش بانک مسکن‬ ‫برای خانه دار شدن هم وطنان‬ ‫مدیرعامـــل بانـــک مســـکن در‬ ‫بازدیـــد از پروژه هـــای طـــرح اقدام‬ ‫ملـــی شهرســـتان زاهـــدان گفـــت‪:‬‬ ‫« هـــدف بانـــک مســـکن تســـهیل‬ ‫در خانـــه دار شـــدن هم وطنـــان‬ ‫اســـت و در این راســـتا با تمام تـــوان‬ ‫اقـــدام خواهـــد کـــرد و بـــه زودی‬ ‫تمامـــی موانـــع رفـــع خواهـــد شـــد»‪ .‬دکتـــر محم ــود‬ ‫شـــایان با مناســـب دانســـتن پیشـــرفت طرح‪ ،‬برای رفع‬ ‫موانـــع و تســـهیل در اتمـــام پـــروژه‪ ،‬دســـتور بررسـ ـی ها‬ ‫و اقدامـــات الزم را صـــادر کـــرد‪ .‬طـــی ایـــن بازدیـــد‪،‬‬ ‫مهنـــدس مهدیـــار (معـــاون اداره کل راه وشهرســـازی‬ ‫نو بلوچســـتان)‪ ،‬ضمن ارائـــه اقدامات و‬ ‫اســـتان سیستا ‬ ‫پیشـــرفت های طرح‪ ،‬خواستار افزایش سقف تسهیالت‬ ‫طـــرح اقـــدام ملی مســـکن به حداقـــل ســـه میلیارد ریال‬ ‫شـــد و همچنین درخواســـت کـــرد کـــه در صورت امکان‪،‬‬ ‫مـــدت تقســـیط نیـــز بـــه ‪ ۲۰‬ســـال افزایـــش یابد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫فلورا سام‪:‬‬ ‫بگذاریم زنان در فیلم ها‬ ‫از کلیشه«هیچ چیز ندان»‬ ‫بیرونبیایند‬ ‫عطیه موذن‬ ‫پو گفـت بـا مهمانـان «نفـس» را برعهـده‬ ‫«فلـورا سـام» مدتی سـت اجـرا و به قـول خـودش گ ‬ ‫دارد؛ برنامـه ای در شـبکه «نسـیم» کـه بـرای زنـان اسـت و سـام در ایـن گفت وگوهـا قـرار اسـت‬ ‫بـه بخش هـای پرفرازونشـیب زندگـی ایـن زنـان و موفقیت هـا و توانمندی هایشـان بپـردازد‪.‬‬ ‫نکتـه ای کـه به گفتـه او جایـش در تلویزیـون خالی سـت و حتـی در بخـش نمایشـی و فیلـم و‬ ‫سـریال های تلویزیونـی بـه زنـان موفـق و توانمنـد به شـکلی کلیشـه ای پرداختـه شـده ‪...‬‬ ‫مخاطـب شـما را بیشـتر بـا بازیگـری و به شـکل ویژه تـر در سـال های اخیـر بـا کارگردانـی سـریال‬ ‫می شناسـند‪ .‬خـود شـما درزمینـه اجرا تجربه ای داشـته اید؟ ایـا اجرای این برنامه ریسـک نبود؟‬ ‫جالـب اسـت بدانیـد ایـن اولیـن تجربـه مـن در اجـرا نبـوده و زمانی کـه محصـل دوره دبیرسـتان‬ ‫بـودم‪ ،‬در شـیراز مجـری برنامـه کـودک بودم‪ .‬بعدازان هم در شـبکه دو در سـال های ‪ ۶۸‬به بعد‬ ‫تـا سـال ‪ ۷۲‬چنـد مرحلـه اجـرای قصه گویـی و مسـابقه بـرای کـودک داشـتم و ازاین حیـث‬ ‫این ماجـرا برایـم ریسـک نبـود‪.‬‬ ‫فکر می کنید برنامه ویژگی خاصی داشت که بگویید جای ان در تلویزیون خالی بود؟‬ ‫جـای چنیـن برنامـه ای بـا محـور زنـان و مـادران خیلـی خالـی بود‪ .‬می تـوان گفت چقـدر خوب‬ ‫که چنین برنامه ای سـاخته شـد و ازطرفی هم گفت چقدر حیف که تا کنون چنین برنامه ای‬ ‫تولید نشده بود‪ .‬این را هم از زبان خود مدیران شنیده ام که این جزو اولین برنامه هایی ست‬ ‫کـه مختـص مـادران و زنـان سـاخته شـده‪ .‬ممکـن اسـت برنامه هایـی مشـابه هـم باشـد؛ ولـی‬ ‫در بیسـت وچند شـبکه حتـی ا گـر دو برنامـه هـم بـا این موضوعـات باشـد‪ ،‬بازهـم کـم اسـت‪.‬‬ ‫امیـدوارم چنیـن برنامه هایـی این تلنگر را به برنامه سـاز بزند که بداننـد باید برنامه های خوب‬ ‫برای معرفی زنانی که توانمندی دارند‪ ،‬ساخته شود‪ .‬ما دراین برنامه با زنانی روبه رو بودیم که‬ ‫نقش هـای مهمـی در زندگـی داشـتند‪ ،‬بـه مشـکالتی برخورده انـد و در برابر این مشـکالت همه‬ ‫ان ها سـتون خانواده شـده اند‪ .‬ما همیشـه فکر می کنیم این زنان هسـتند که به همسرانشان‬ ‫تکیـه می کننـد؛ درحالی کـه این برنامـه نشـان می دهـد ایـن زنـان نه تنهـا سـتون شـده اند؛ بلکه‬ ‫هـم زندگـی خـود و هـم دیگـران را سـامان داده اند‪ .‬این پتانسیلی سـت که بایـد در تلویزیون به‬ ‫ان پرداختـه شـود؛ چـون زن‪ ،‬سـتون خانـواده اسـت‪ ،‬فرزنـد تربیت می کند و بعـد همان کودک‬ ‫بـه اجتمـاع مـی رود و اینـده اجتمـاع مـا به زنان و مادران وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نمـدل برنامه هـا یعنـی گفت وگـو بـا مـردم و قهرمانـان مردمـی معمـوال بـا «مـا ه عسـل» کـه‬ ‫ای ‬ ‫در این حـوزه برنـد شـده بـود‪ ،‬شبیه سـازی می شـود؛ شـما ان برنامـه را دیـده بودیـد؟‬ ‫گاهـی می دیـدم‪« .‬مـاه عسـل» جـزو اولیـن برنامه های گفتگومحـوری بود کـه از قالب مصاحبه‬ ‫بـا هنرمنـدان بیـرون امـد و مـردم را وارد برنامـه اش کـرد؛ و ایـن خیلـی برنامـه را جـذاب کـرد‪.‬‬ ‫بااین حـال ایـن مدلی سـت کـه در دنیـا هـم اتفـاق می افتـد‪ .‬به نظـرم ان برنامـه اولیـن بـود و‬ ‫به دنبالـش برنامه هـای مختلـف با این فضا سـاخته شـد‪ .‬مهم ترین موضوع که «نفـس» به ان‬ ‫ً‬ ‫یپـردازد و از دیگـر برنامه هـا متمایـزش می کند‪ ،‬زنانی هسـتند کـه لزوما کارهـای خارق العاده‬ ‫م ‬ ‫انجـام نداده انـد؛ امـا فرازونشـیب های زندگـی را کنتـرل کـرده بودند‪ .‬ممکن اسـت در جایـی‪ ،‬از‬ ‫اتفاقات تلخ پیش امده برای مهمان ناراحت شویم؛ اما در پایان برنامه می فهمیم او توانسته‬ ‫زندگـی خـود را نجـات دهـد؛ و ایـن بـه مـا حـس خوب و امیـد می دهد که ا گر او توانسـته من نیز‬ ‫می توانم‪.‬‬ ‫از نـگاه کارگردانـی و برنامه سـازی چـه ویژگی هایـی در زنـان وجـود دارد کـه کمتـر در برنام ههـا و‬ ‫سـریال های تلویزیونـی تصویر شـده اسـت؟‬ ‫ً‬ ‫تقریبا همه ویژگی های خانم ها جز پخت وپز را نمایش نداده ایم! متاسفانه ما فقط پخت وپز‬ ‫و چای ریختـن را از زنـان نمایـش داده ایـم و اتفـاق مخربـی کـه در برخـی از سـریال ها هـم افتـاده‬ ‫این اسـت که ما هر جا زن موفقی دیده ایم‪ ،‬خانواده اش متالشـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مثل زنی که خواسته است مدیر باشد و در اجتماع فعالیت کند ‪...‬‬ ‫یکـه خواسـته مدیـر باشـد زندگـی اش بـه طلاق منجـر شـده؛ یـا زنی کـه خواسـته اتفاقـی را‬ ‫زن ‬ ‫من بیننـده که ببینم‪،‬‬ ‫رقـم بزنـد‪ ،‬فرزندانـش بـه راه خلاف رفته انـد‪ .‬ایـن بسـیار مخـرب اسـت‪ِ .‬‬ ‫فکـر می کنـم ای داد! پـس ا گـر بخواهـم دسـت بـه کاری بزنـم‪ ،‬ممکـن اسـت کـه خانـواده ام بـه‬ ‫چنیـن روزی بیفتـد‪ .‬چـرا برعکسـش را نمی بینیـم؟ زنانی کـه موفـق بوده انـد‪ ،‬فرزندانشـان و‬ ‫اطرافیانشـان موفق هسـتند‪ .‬ما این ها را در ‪ ۶۰‬قصه بیان کرده ایم و این ها منحصربه فرد هم‬ ‫نبوده انـد‪ .‬ا گـر حتـی بـه مـادران خـود نـگاه کنیـد‪ ،‬تمـام ایـن ویژگی هـا را در ان هـا می بیند‪ .‬من‬ ‫خیلی وقت هـا بـه فیلم سـازان و نویسـندگانی کـه شـخصیت پردازی زنـان را کمـی غیرمنصفانـه‬ ‫می نویسـند‪ ،‬می گویم ایا شـما خودتان دلتان می اید درباره مادرانتان این مدلی حرف بزنید؟‬ ‫اشـکال ندارد فیلم و سـریال مرد محور باشـد؛ اما می شـود شـخصیت زنی که با نقش مکمل در‬ ‫سـریال وجـود دارد‪ ،‬پـردازش درسـتی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫چرا چنین زنانی در سریال ها کمتر تصویر شده اند؟‬ ‫ً‬ ‫به نظرم کسی اصال به ان فکر نمی کند؛ این قدر که کلیشه ها مردانه است‪ .‬من خیلی ناراحت‬ ‫می شـوم وقتـی می بینـم مـادر یـک خانـواده هیچ خبـری از اتفاقات نـدارد؛ ولی پـدر همه چیز را‬ ‫می فهمـد و کلیـد همـه معماها در دسـت اوسـت‪ .‬پدر خانواده محترم اسـت؛ امـا بگذاریم مادر‬ ‫هم محترم بماند و از این فضای کلیشه ای و «هیچ چیز ندان» بیرون بیاید‪ .‬چون در واقعیت‬ ‫نیز به همین شـکل اسـت‪ / .‬مهر‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫حمیرا ریگی؛ نخستین سفیر زن اهل سنت در ایران‬ ‫‪ 80‬درصد تولید سنتی محصوالت‬ ‫کشاورزی توسط زنان روستایی‬ ‫معـاون امـوزش و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی‬ ‫بابیان اینکـه بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد فعالیت هـای‬ ‫مربـوط بـه دام و همچنیـن ‪ ۴۰‬درصـد فعالیت هـای‬ ‫مربـوط بـه زراعـت و باغبانـی توسـط زنـان روسـتایی‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬تولیـد ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫محصـوالت کشـاورزی بـا روش سـنتی برعهـده زنـان‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ دکتـر علی ا کبـر‬ ‫روستای ‬ ‫مویـدی در مراسـم امضـای تفاهم نامـه معاونـت‬ ‫توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم و معاونـت امـور‬ ‫زنـان و خانـواده کـه بـا حضـور دکتـر انسـیه خزعلـی‬ ‫(معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده)‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬امـروز چهارمیلیـون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارنفر در کشور‪ ،‬بهره بردار کشاورزی هستند که‬ ‫بـا تلاش و پشـتکار‪ ،‬امنیـت غذایی را رقـم می زنند که‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری از انـان زنـان هسـتند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬کال‬ ‫جمعیـت زنـان روسـتایی و عشـایری‪ ۱۰ ،‬میلیون نفـر‬ ‫غبـر ‪ ۱۲.۴‬جمعیـت را شـامل می شـوند و‬ ‫اسـت کـه بال ‬ ‫ازاین تعـداد حـدود ‪ ۷۳‬درصـد باسـواد و ‪ ۶‬میلیون نفـر‬ ‫در سـن ‪ ۱۸‬سـال هسـتند»‪ .‬معـاون امـوزش و ترویـج‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫فعالیت هـای مربـوط بـه دام و طیـور ایـران توسـط‬ ‫زنـان روسـتایی و عشـایری و ‪ ۴۰‬درصـد فعالیت هـای‬ ‫مربـوط بـه زراعـت و باغبانـی توسـط زنـان روسـتایی‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی که از روش سنتی کسب‬ ‫می شـود را زنـان روسـتا برعهـده دارنـد‪ .‬ضمن اینکـه‬ ‫زنـان روسـتایی هـم در تحکیـم بنیـان خانـواده و هـم‬ ‫تولیـد محصـوالت کشـاورزی و امنیـت غـذای کشـور‬ ‫نقـش برجسـته ای دارنـد‪ .‬براین اسـاس؛ یکـی از دفاتر‬ ‫شـش گانه معاونت توسـعه روستایی به دفتر فعالیت‬ ‫زنـان روسـتایی و عشـایری اختصـاص داده شـده‬ ‫کـه سـه وظیفـه اصلـی ظرفیت سـازی‪ ،‬نهادسـازی و‬ ‫ترویـج کارافرینی را برعهـده دارد»‪ .‬مویدی با یاداوری‬ ‫اینکـه به گفتـه وزیر جهـاد کشـاورزی‪ ،‬هنـوز راه زیادی‬ ‫درپیش داریم و باید توجه ویژه ای به زنان روستایی‬ ‫شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر توجـه ویـژه و کافـی بـه حـوزه‬ ‫زنـان روسـتایی و عشـایری داشـته باشـیم‪ ،‬شـاهد‬ ‫افزایش عملکرد و تولید خوب محصوالت کشـاورزی‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬معـاون امـوزش و ترویـج وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی باتا کیدبراینکـه پروژه هـای خوبـی در حوزه‬ ‫تشـکیل صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی انجـام‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ ۳۶۰۰« :‬صندوق در بخش اشتغال زایی‪،‬‬ ‫کسـب درامـد و معیشـت زنـان روسـتایی راه انـدازی‬ ‫شـده»‪ .‬وی بـا یـاداوری اینکـه زنـان روسـتایی نقـش‬ ‫برجسـته در تولیـد محصـوالت خانگـی دارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«این امـر بـا هماهنگـی و همـکاری معاونـت زنـان‬ ‫ریاسـت جمهوری انجـام شـد و تولیـدات محصـوالت‬ ‫سـالم و اسـتاندارد روسـتایی بـه بـازار عرضـه شـده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـا مشـارکت بیشـتری کـه برنامه ریـزی شـده و‬ ‫دکتـر خزعلـی قـول ان را داد‪ ،‬فرصـت اشـتغال بیشـتر‬ ‫بـرای زنـان روسـتایی داشـته باشـیم‪ .‬بیـش از ‪۱۴۳۰‬‬ ‫مرکـز خدمـات روسـتایی داریـم کـه مسـتقیم بـا‬ ‫روسـتاییان درارتبـاط هسـتند و ا گر بتوان حـوزه زنان‬ ‫را گسـترش داد امـکان افزایـش تولیـدات کشـاورزی را‬ ‫خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫این هفتـه‪« ،‬هفتـه وحـدت» اسـت؛ و بهتریـن فرصـت بـرای اشـاره به اولین سـفیر زن اهل سـنت‬ ‫در ایـران‪« :‬حمیـرا ریگـی»‪ .‬او کـه متولـد ‪ 1354‬در چابهـار بـوده‪ ،‬از زنـان بلـوچ و اهـل سـنت‬ ‫نو بلوچسـتان اسـت کـه فرمانـدار شـهر قصرقنـد در جنـوب اسـتان بـوده و از افـراد فعال‬ ‫سیستا ‬ ‫در ایجاد صلح و سـازش میان دو طایفه «ریگی» و «شـهرکی» در این منطقه‪ .‬او فیزیوتراپیسـت‬ ‫ً‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫است و تجربه مدیریتی در بهزیستی را نیز دارد؛ ضمنا اولین بخشدار زن سیستا ‬ ‫اسـت‪ .‬در شـهریور ماه ‪ ۱۳۹۷‬به عنوان سـومین سـفیر زن کشـورمان‪ ،‬کارش را در سـفارت ایران‬ ‫در برونئـی اغـاز کـرد‪ .‬او اولیـن فرمانـدار زن در دولـت یازدهـم بـود‪.‬‬ ‫موزیسین های مطرح زن‬ ‫که «الالیی» خوانده اند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هفتــه گذشــته شــاهد فــوت یکــی از پیش کســوت های عرصــه موســیقی ایــران بودیــم ب هنــام‬ ‫یهــای مادرانــه ایران زمیــن شــهرت یافتــه بــود‪ .‬او متولــد‬ ‫«پرویــن بهمنــی» کــه خالــق الالی ‬ ‫‪ ۱۳۲۸‬در شــیراز بود و فار غ التحصیل دانشســرای تربیت معلم‪ .‬این پژوهشــگر پس ازســال ها‬ ‫ک هنــری‬ ‫یهــای مناطــق مختلــف ایران زمیــن‪ ،‬نشــان درج هیـ ‬ ‫تحقیــق و اجــرا و گــرداوری الالی ‬ ‫ُ‬ ‫یشــده‬ ‫را از وزارت ارشــاد دریافــت کــرد و اولیــن زن برگزیــده مفاخــر هنــری تــرک محســوب م ‬ ‫اســت‪ .‬او بعــد از پایــان تحصیــات‪ ،‬وارد دانشســرای عشــایری شــد و مــدت ‪۱ ۶‬ســال بــه‬ ‫فهــای موســیقی بــود‪ .‬مدتــی‬ ‫امــوزگاری اشــتغال داشــت؛ و هم زمــان مشــغول اموختــن ردی ‬ ‫بخــان گرگیــن‪ ،‬غالمرض اخــان بهمنــی و‬ ‫نــزد اســاتیدی نظیـ ِـر محمد حســین کیانــی‪ ،‬حبی ‬ ‫محمد قلــی خورشــید‪ ،‬موزیــک اصیــل یــاد گرفــت و ســپس بــه تهــران مهاجــرت کــرد‪ .‬او کــه‬ ‫یشــود؛ در‬ ‫یهــای محلــی‪ ،‬به عنــوان پژوهشــگر موســیقی شــناخته م ‬ ‫در کنــار نغمــات و الالی ‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۶‬بــا ارائــه یــک الالیــی در فیلــم «ســه زن» ســاخته منیژه حکمت ب هشــهرت رســید‪.‬‬ ‫ایــن اواز خیل ـی زود نه تنهــا در ایــران؛ بلکــه در کشــورهای مختلــف مورد توجــه قــرار گرفــت‬ ‫و بســیاری از تهیه کننــدگان و پژوهشــگران ب هســمت موســیقی قشــقایی کشــیده شــدند‪.‬‬ ‫او دارنــده دکتــرای افتخــاری از کنســرواتوار مســکو و دانشــگاه دولتــی کشــور ترکیــه نیــز بــود‪.‬‬ ‫به مناســبت درگذشــت ایــن هنرمنــد ارزشــمند‪ ،‬از خواننــدگان زن عرصــه موســیقی در جهــان‬ ‫یــاد خواهیــم کــرد کــه قطعــه یــا البومــی را به عنــوان «الالیــی» (یــا اوازی اختصاصــی بــرای‬ ‫کــودکان) در کارنامــه حرف ـه ای خــود به ثبــت رســانده اند‪.‬‬ ‫نورا جونز‬ ‫ً‬ ‫خواننده‪ ،‬نوازنده و بعضا بازیگر‬ ‫متولد ‪ 1979‬که دختر راوی‬ ‫شانکار؛ نوازنده شهیر ساز سیتار‬ ‫هندی ست و تا کنون موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۱۱‬جایزه گرمی شده‪.‬‬ ‫او دو کار مالیم به نام های «روز‬ ‫طوالنی به اخر رسید» و «الالیی‬ ‫برای ُرزی» را در میان کارهایش‬ ‫دارد که اولی تایم اجرای‬ ‫کوتاه تری دارد‪.‬‬ ‫ادل‬ ‫خوانندهبریتانیاییمتولد‬ ‫‪ 1988‬که تابه امروز بیش از‬ ‫‪120‬میلیون نسخه از اثارش در‬ ‫جهان به فروش رفته‪ .‬او قطعه ای‬ ‫با عنوان «کاری کنم که عشقم را‬ ‫احساس کنی» را اجرا کرده که‬ ‫بازخوانی ترانه ای معروف از «باب‬ ‫ِ‬ ‫دیلن» است و هنرمندان دیگری‬ ‫نیز اجرایش کرده اند‪ .‬او ان را قبل‬ ‫از تولد فرزندش اجرا کرد‪.‬‬ ‫الی گولدینگ‬ ‫موزیسین و دونده ماراتن متولد‬ ‫‪ 1986‬که به خاطر امیختن‬ ‫موسیقی کالسیک با اوازخوانی‬ ‫مدرن معروف است‪ .‬او در سال‬ ‫بازخوانی «ترانه‬ ‫‪ 2010‬دست به‬ ‫ِ‬ ‫تو» زد که اصل ان را «التون‬ ‫جان» در ‪ 1970‬ساخته و اجرا‬ ‫کرده بود‪ .‬او اهنگ «متشکریم‬ ‫ابر» را نیز در برنامه کودک اجرا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سارا مک ال کلن‬ ‫خواننده سوپرانوی کانادایی با‬ ‫صدای استثنایی متولد ‪ 1968‬که‬ ‫با البوم «سطح» برنده جوایز گرمی‬ ‫و جونو شد‪ .‬او قطعه زیبای «پیوند‬ ‫رنگین کمان» که دراصل متعلق به‬ ‫عروسکی‬ ‫نسخهسینماییموزیکال‬ ‫ِ‬ ‫«ماپت ها» (‪ )1979‬بوده را برای‬ ‫کودکان خوانده که در البوم گلچین‬ ‫خاطره انگیز «برای بچه ها» در سال‬ ‫‪ 2002‬منتشر شد‪.‬‬ ‫مدونا‬ ‫شریل کرو‬ ‫جوئل‬ ‫سلین دیون‬ ‫خواننده‪ ،‬بازیگر و ارتیست‬ ‫خواننده و شاعر متولد ‪ 1974‬که موزیسین متولد ‪ 1962‬که با‬ ‫خواننده متولد ‪ 1968‬که‬ ‫بزرگان موسیقی نظیر میک جگر‪ ،‬متولد ‪ 1958‬که به «ملکه پاپ»‬ ‫در فیلم «سواری با اهریمن»‬ ‫پرفروش ترینهنرمندعرصه‬ ‫مایکل جکسون‪ ،‬اریک کلپتون‪ ،‬شهرت یافت و نامش در کتاب‬ ‫ساخته انگ لی نیز بازی کرد‪.‬‬ ‫موزیک کانادا در سطح جهانی‬ ‫«رکوردهای گینس» امد‪ .‬او در‬ ‫لوچیانو پاواروتی‪ ،‬کید را ک و‬ ‫او در سال ‪ 2009‬اعالم کرد البوم‬ ‫به شمار می رود‪ .‬این هنرمند‬ ‫«پرتو نور» (‪ )1998‬قطعه ای‬ ‫البومی به نام «معجزه» را در سال «الالیی» را منتشر خواهد کرد که استینگ همکاری کرده و در سبک البوم ِ‬ ‫مجموعه ای از الالیی ها نه فقط کانتری سررشته بسیار دارد‪ .‬او در را اجرا کرد به نام «ستاره کوچولو»‬ ‫‪ 2004‬منتشر کرد که موضوعی‬ ‫برای کودکان؛ بلکه دل نشین برای البوم ششم خود به نام ‪ Detours‬که ان را با فکر به دخترش‬ ‫با محوریت نوزادان و مادری‬ ‫«لوردیس» ساخت و بعدها‬ ‫دارد‪ .‬این البوم‪ ،‬مملو از الالیی و بزرگ ساالن است‪ .‬قطعه «فراسوی قطعه ای را به نام «الالیی برای‬ ‫رنگین کمان» ان بسیار با استقبال ویت» گنجاند که یک اواز الالیی به عنوان یک قطعه شبه الالیی‬ ‫اهنگ هایی درباره عشق مادر و‬ ‫تقدیم به کودکان کرد‪.‬‬ ‫برای پسرش بود‪.‬‬ ‫فرزندی ست ؛ و پر از حس ارامش‪ .‬روبه رو شد‪.‬‬ ‫الیسون کراوس‬ ‫خواننده و نوازنده ساز فیدل؛ متولد‬ ‫‪ 1971‬که با حضور در برنامه های‬ ‫استعدادیابی وارد عرصه موزیک‬ ‫شد‪ .‬او که با بیش از ‪ 20‬جایزه‬ ‫گرمی به نوعی دراین رویداد رکورددار‬ ‫است‪ ،‬در البوم «صدهامایل‬ ‫شاید هم بیشتر» قطعه ای را در‬ ‫قالب الالیی بازخوانی کرد به نام‬ ‫«فرزندم» که متعلق به کارتون‬ ‫«دامبو» بود‪.‬‬ ‫لیسا لوب‬ ‫موزیسین و تهیه کننده متولد‬ ‫‪ 1968‬که به عنوان یک کنشگر‬ ‫اجتماعی نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 2017‬البوم «دختر‬ ‫الالیی» را منتشر کرد که جز دو‬ ‫قطعه اش‪ ،‬تمام کارها کاور و‬ ‫بازخوانی موزیک های قدیمی با‬ ‫ِ‬ ‫حال وهوایی برای ارامش بخشی‬ ‫به مادران و فرزندان بود ؛ ازجمله‬ ‫قطعه ای که عنوان البوم نیز شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫چگونهباهمسر«خودشیفته»زندگی کنیم؟‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫پیـش از پرداختـن بـه ایـن پرسـش کـه چگونـه بـا همسـر‬ ‫خودشـیفته زندگـی کنیـم؛ بهتـر اسـت کمـی دربـاره اختلال‬ ‫شـخصیت فـرد خودشـیفته بدانیـم‪ .‬از نـگاه و بـاور بیشـتر‬ ‫مـردم‪ ،‬خودشـیفته بـه فـردی گفته می شـود کـه «منم منم»‬ ‫یکـه فـرد خودشـیفته بیشـتر از هـر چیـز بـا‬ ‫می کنـد؛ درحال ‬ ‫چنـد رفتـار مشـخص‪ ،‬به سـادگی تشـخیص داده می شـود‪.‬‬ ‫ویژگی هایی مانند خود خواه بـودن‪ ،‬خود محوربودن و اینکه‬ ‫بـاور دارد هـر تصمیـم و گفتـه او از دیگـران درسـت تر و بهتـر‬ ‫اسـت؛ پـس دیگـران بایـد بـه حرف هـای او گـوش بدهنـد‪ .‬از‬ ‫نـگاه روانشناسـی‪ ،‬افـراد خودشـیفته دارای ویژگی هـای زیـر‬ ‫هسـتند؛ ‪ .1‬در خیـال یـا رفتـار‪ ،‬دچـار خودبزرگ بینی هسـتند‬ ‫‪ .2‬کوشـش می کننـد کـه مورد پذیـرش دیگـران باشـند ‪ .3‬از‬ ‫حس همدلی بسیارضعیفی برخوردار هستند (به گفته دیگر؛‬ ‫احساسـات و نیازهـای عاطفـی اطرافیانشـان هیـچ اهمیتـی‬ ‫برایشـان نـدارد و ا گـر توجهـی کننـد بیشـتر درجهـت منافـع‬ ‫خودشـان اسـت؛ یعنی با دیگران معامله می کنند؛ ب هشـکلی‬ ‫که ان ها سود بیشتری ببرند) ‪ .4‬باور به اینکه فرد برجسته و‬ ‫متفاوتی از دیگران هستند و هرکسی نمی تواند ان ها را درک‬ ‫کنـد‪ .6 .‬تمایـل دارنـد که دیگران ان ها را بسـیارزیاد تحسـین‬ ‫کننـد‪ .7 .‬در رفتارشـان دیگـران را تحقیـر و سـرزنش می کننـد‬ ‫‪ .8‬بهره کشـی از دیگران در رفتارشـان دیده می شـود‪ .9 .‬رفتار‬ ‫تکبر امیـز و پرافـاده دارنـد ‪ .10‬حسـادت در احسـاس و رفتـار‬ ‫ان هـا دیـده می شـود‪.‬‬ ‫البتـه درنظـر داشـته باشـید کـه ا گـر فـردی تنهـا یکـی از ایـن‬ ‫ویژگی هـا را داشـته باشـد‪ ،‬بـه ان خودشـیفته نمی گوییـم‪.‬‬ ‫یسـت کـه فـرد‪ ،‬بیشـتر ویژگی هـای بـاال را داشـته‬ ‫مهـم زمان ‬ ‫باشـد و درنتیجـه برخـورداری از ایـن ویژگی هـا هـم خـودش و‬ ‫هـم دیگـران را مـورد اذیـت و ازار قـرار دهـد‪ .‬ان زمـان ا گـر شـما‬ ‫ً‬ ‫چنین رفتاری را داشته باشید و با ازدواج کرده باشید؛ حتما‬ ‫همسرتان و دیگرانی که در پیوند با شما هستند‪ ،‬بابت رفتار‬ ‫ناپسـند شـما اسـیب می بینند‪.‬‬ ‫امـا پرسـمان اصلـی این اسـت که با چنین فـردی چگونه باید‬ ‫زندگـی کرد؟‬ ‫پاسـخ شـما نیـز بـا ایـن پرسـش اغاز می شـود که چـرا با چنین‬ ‫فـردی ازدواج کرده ایـد؟ ایـن اختلال شـخصیت‪ ،‬مـوردی‬ ‫یکـه شـما‬ ‫کشـب به وجـود بیایـد؛ به گونه ا ‬ ‫نیسـت کـه در ی ‬ ‫بـه یک بـاره متوجـه شـوید که همسـرتان خودشـیفته اسـت؛‬ ‫یکـه همسـر شـما‬ ‫بلکـه وارونـه ان صـدق می کنـد؛ به گونه ا ‬ ‫خودشـیفته بـوده اسـت و شـما توانایـی تشـخیص ان را‬ ‫نداشـته اید و بـه اشـتباه بـا او ازدواج کرده ایـد‪ .‬پـس خودتـان‬ ‫را بایـد مقصـر چنیـن اشـتباهی بدانیـد؛ امـا حـال که با چنین‬ ‫سراشپز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫کسـی ازدواج کرده ایـد‪ ،‬چگونـه بایـد بـا او زندگـی کنیـد کـه نـه‬ ‫خـود و نـه فرزندتـان اسـیب ببینـد؟‬ ‫پاسـخش این اسـت که شـما بایـد دو نکتـه را بدانیـد ‪ .1‬شـما‬ ‫نمی توانیـد همسـرتان را درمـان کنیـد ‪ .2‬بـرای زندگـی درکنـار‬ ‫چنیـن فـردی‪ ،‬شـما بایـد مجهـز بـه چندیـن سلاح نامرئـی‬ ‫بشـوید کـه بتوانیـد پیوندتـان را مدیریـت کنیـد‪ .‬فـرض‬ ‫براین اسـت که ازدواجتـان اشـتباه بـوده و شـما نمی توانیـد یـا‬ ‫نمی خواهید که جدا شـوید؛ پس چه کار باید کرد؟ برای این‬ ‫دشـواری کـه در زندگی تـان به وجـود امـده‪ ،‬بایـد مهارت هـای‬ ‫زیـر بـا بیاموزیـد و با کمک ان ها زندگی را بـرای خود و فرزندان‬ ‫احتمالی تـان قابل قبـول کنیـد‪.‬‬ ‫مهـارت اول؛ زمان سـنجی و نکته سـنجی‪ :‬شـما بایـد بدانیـد‬ ‫کـه چه زمانـی و بـر سـر چـه پرسـمانی بـا همسـرتان بابـت‬ ‫دشـواری هایی کـه برایتـان پیـش امـده گفت وگـو کنیـد تـا‬ ‫بتوانیـد کمـی او را محـدود کنیـد؛ وگرنـه او همچنـان تصمیم‬ ‫می گیـرد و عمـل می کنـد و اسـیب هایش بـه شـما می رسـد‪.‬‬ ‫(کتابـی هسـت بـه اسـم تکنیک هـای مذا کـره‪ ،‬ان را مطالعـه‬ ‫کنیـد و بیاموزیـد کـه چطـور بـا همسـرتان گفت وگـو و مذا کـره‬ ‫کنیـد تـا بـه مرحلـه برد ‪،‬بـرد برسـید)‪.‬‬ ‫مهـارت دوم؛ کوشـش هرچه بیشـتر بـرای باال بـردن‬ ‫توانایی هـای خـود بـرای قطـع وابسـتگی به ویـژه مالـی و‬ ‫احساسـی‪ .‬همسـر فـرد خودشـیفته بایـد بدانـد کـه هرچـه‬ ‫فتـر و‬ ‫بـه او وابسـته تر باشـد‪ ،‬خودشـیفتگی همسـرش ژر ‬ ‫همه جانب هتـر می شـود؛ ولـی ا گـر مـا دانایـی و توانائی هایمـان‬ ‫را بـرای زندگـی مسـتقل تر تقویـت کنیـم (تحصیلات باالتـر یـا‬ ‫کمپ�یر ترکیه ای‬ ‫سیب زمینی بزرگ‪ ۲ :‬عدد‬ ‫کره‪ ۲۰ :‬گرم‬ ‫پنیر پیتزا‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫ژامبون گوشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫خیارشور‪ ۲ :‬عدد‬ ‫ذرت و نخودفرنگی‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫گوجه فرنگی و فلفل‪ :‬به میزان دلخواه‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به میزان الزم‬ ‫منبع درامد بیشتر) همسر خودشیفته ما به ناچار برتری اش‬ ‫بـر مـا کمتـر می شـود‪.‬‬ ‫مهـارت سـوم؛ ا گـر فـردی خشـمگین و عصبانـی هسـتید و‬ ‫ً‬ ‫توانایـی مدیریـت خشـم و عصبانیـت خـود را نداریـد‪ ،‬حتمـا‬ ‫در گفت وگـو بـا همسـرتان دچـار مشـکل می شـوید؛ چرا کـه‬ ‫ا گر شـما به ارامی و مصمم با همسـرتان گفت وگو نکنید‪ ،‬او را‬ ‫هرچه بیشتر به سـوی خودشیفته بودن خود هل می دهید؛‬ ‫ولـی ا گـر بـا ارامـش و بـدون توهیـن و تحقیـر و عصبانیـت بـا او‬ ‫گفت وگو کنید و بگویید که از رفتار و گفتار او ناراضی هستید‬ ‫هرچند کم ولی بدون تاثیر نیست‪ .‬فراموش نکنید؛ زمانی که‬ ‫از رفتـار او می خواهیـد ایراد بگیرید‪ ،‬باید به گونه ای مشـخص‬ ‫و روشـن بگوییـد کـه از کـدام رفتـار و گفتار او ناراضی هسـتید؛‬ ‫به عبارت دیگـر؛ از کلی گویـی خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫مهـارت چهـارم؛ نـه سرسـری بلکـه فعاالنـه بـه گفته هـای او‬ ‫تتـر می توانیـد بـر او تاثیـر‬ ‫گـوش دهیـد‪ .‬ان زمـان شـما راح ‬ ‫بگذاریـد‪.‬‬ ‫مهـارت پنجـم؛ تائیـد رفتـار همسـرتان‪ .‬زمانی کـه همسـرتان‬ ‫دلخـور و ناراضـی از رفتـار دیگـران اسـت و خشـمگین شـده‬ ‫اسـت ‪ ،‬شـما هـم بـا او همـدردی کنیـد؛ رفتـارش را تائیـد‬ ‫کنید؛ به دیگران بتازید تا همسـرتان احسـاس تنهایی نکند‬ ‫تـا بتوانـد کمـی دیرتـر به گفتـه شـما گـوش بدهـد؛ ان زمـان‬ ‫می توانید ایراداتش را به او گوشـزد کنید و خواسـته خودتان‬ ‫را ابـراز کنیـد‪.‬‬ ‫مهـارت ششـم؛ همسـرتان را در گفته هـای خودتـان تنهـا‬ ‫نگذارید؛ به گونه ای با او رفتار کنید که «شما» هستید؛ یعنی‬ ‫یـک خانـواده هسـتید و خانـواده اسـیب می بینـد ا گـر «یکی»‬ ‫از مـا یـا ا گـر «مـا» اشـتباه کنیـم؛ نـه اینکـه بگویـد «تـو» رفتارت‬ ‫ناپسـند اسـت؛ ان زمـان همسـرتان جبهه گیـری می کنـد کـه‬ ‫چـرا فقـط «مـن»‪ .‬شـما نبایـد چنیـن اجـازه ای بدهیـد کـه‬ ‫همسـرتان احسـاس تنهایـی بیشـتری کنـد و خـودش را در‬ ‫جبهـه مقابـل شـما ببیند‪.‬‬ ‫مهـارت هفتـم؛ کمـی در مواجهه بـا فـرد خودشـیفته ا گاهـی‬ ‫و دانایـی خودتـان را بـاال ببریـد کـه بدانیـد چـه عوامـل‬ ‫تحریک امیـزی باعـث رفتـار منفـی در همسـرتان می شـوید؛‬ ‫یکـه می توانیـد از‬ ‫پـس کوشـش کنیـد کـه ان عوامـل را تا جای ‬ ‫زندگی تـان دور کنیـد‪.‬‬ ‫مهـارت هشـتم؛ شـخصی نگرفتن گفتـار و رفتـار همسـر‬ ‫خود شیفته ‪.‬برخالفبرداشتعموممردم‪،‬فردخودشیفته ‪،‬‬ ‫از اعتماد به نفس بسـیارباالیی برخوردار اسـت؛ چرا که تعریف‬ ‫اعتماد به نفـس یعنـی توانایـی انجـام کار و فـرد خود شـیفته‬ ‫بسیار تواناست؛ ولی باید بدانید که فرد خودشیفته حرمت‬ ‫نفس پائینی دارد؛ یعنی احسـاس بودن در او بسـیار ضعیف‬ ‫است؛ یعنی او احساس خوب بودن‪ ،‬احساس مهربان بودن‬ ‫و احسـاس دوست داشـتنی بودن نسـبت بـه خـودش نـدارد؛‬ ‫از ایـن رو ماسـکی بـر صورتـش می زنـد کـه ایـن احساسـات‬ ‫بـد منفـی را از خـودش دور نگـه دارد؛ درنتیجـه او بـه دیگـران‬ ‫هجـوم مـی اورد‪ .‬پـس شـما به عنوان همسـر فرد خودشـیفته‬ ‫نباید رفتار و گفتار او را شخصی بگیرید؛ بلکه ا گر فرد دیگری‬ ‫هـم جـای شـما باشـد‪ ،‬بایـد بـاز فـرد خودشـیفته همـان رفتار‬ ‫و گفتـار را می داشـت؛ پـس مشـکل شـما نیسـتید؛ بلکـه فـرد‬ ‫خودشـیفته اسـت کـه اختلال دارد‪.‬‬ ‫مهـارت نهـم؛ برجسـته کردن ویژگی هـا‪ .‬هـر ادمـی نیـاز دارد‬ ‫تـا دیـده شـود و فـرد خودشـیفته چـون حرمت نفـس پائینـی‬ ‫دارد‪ ،‬بیش تـر از افـراد معمولـی تمایـل بـه دیده شـدن دارد؛‬ ‫از ایـن رو همسـر چنیـن فـرد بایسـتی ویژگی هـای مثبـت او را‬ ‫برجسـته کنـد؛ او را تشـویق کنـد تـا بتوانـد ویژگی هـای منفی‬ ‫و اسـیب زایش را بـه او گوشـزد کنـد‪.‬‬ ‫مهـارت دهـم؛ پیوند هـای مفیـد ‪ .‬دوسـتان خـوب و دانـا ‪،‬‬ ‫داشـتن یـک روانشـناس ا گاه کـه بتواننـد بـه شـما فعاالنـه‬ ‫گوش بدهند‪ ،‬می توانند در زمان هایی که بسـیار خشـمگین‬ ‫و عصبانـی و نا امیـد شـده اید کمـک بسـیار شـایانی بـه شـما‬ ‫بکننـد؛ درنتیجـه از مراجعـه و ارتبـاط بـا چنیـن افـردی دوری‬ ‫و خـود داری نکنیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گر به کشـور ترکیه سـفر کرده باشـید‪ ،‬حتما در شـهرهای مختلف به خصوص اسـتانبول با یک خورا کی خوشـمزه مواجه شـده اید که بین مردم ترکیه بسـیار‬ ‫محبوب است‪ .‬کمپیر ترکیه ای یک غذای کامل و حجیم است که پای ه ان سیب زمینی پخته است که با کره و پنیر پیتزا مخلوط می شود و روی ان ترکیبات‬ ‫مختلف گوشت و سبزیجات قرار می گیرد تا طعم خوشمزه ی ان را تکمیل کند‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بـرای تهیـ ه کمپیـر‪ ،‬ابتـدا سـیب زمینی ها را خـوب می شـوییم‬ ‫و خشـک می کنیـم‪ .‬سـپس بـه روغـن و نمـک و فلفـل اغشـته‬ ‫می کنیـم و درون فویـل می پیچیـم و بـه مـدت یـک سـاعت‬ ‫درون فـر قـرار می دهیـم تـا کاملا مغزپخـت شـود‪ .‬بعـد از امـاده‬ ‫شـدن سـیب زمینی‪ ،‬وسـط ان را تـا نیمـه بـرش می زنیـم و بـا‬ ‫فشـار دو انگشـت کمـی بـاز می کنیـم‪ .‬در این مرحلـه کـره را دورن‬ ‫سـیب زمینی داغ می ریزیـم و بـا چنـگال تمـام سـیب زمینی ها‬ ‫را بـا کـره و نمـک و فلفـل مخلـوط می کنیـم تـا یکدسـت شـود‪.‬‬ ‫بعـد از اینکـه سـیب زمینی و کـره بـا هـم مخلـوط شـد‪ ،‬پنیـر پیتـزا‬ ‫را اضافـه می کنیـم و دوبـاره بـا سـیب زمینی مخلـوط می کنیـم تـا‬ ‫ً‬ ‫کامال یکدسـت و کشـدار شـود‪ .‬بعدازاینکه سـیب زمینی با کره و‬ ‫پنیر پیتزا مخلوط شـد‪ ،‬ژامبون گوشـت‪ ،‬خیارشـور‪ ،‬نخودفرنگی‪،‬‬ ‫ذرت و فلفـل سـبز را روی سـیب زمینی قـرار می دهیـم و بـا سـس‬ ‫مایونـز تزییـن و سـرو می کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ ترفندهایی فوری برای رفع بوی بد یخچال‬ ‫برایتــان پیــش امــده کــه وقتــی یخچــال را بــاز می کنیــد‪،‬‬ ‫بــوی بــدی بــه مشــامتان برســد؟ یخچــال فریــزر به دلیــل‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬میــوه و ســبزیجاتی کــه درون ان قــرار‬ ‫دارنــد ممکــن اســت بــوی نامطبوعــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بعضی اوقــات یخچــال بــوی بــدی می دهــد؛ حتــی ا گــر‬ ‫ماهــی یــا گوشــت را فقط چنـد روز در انجا نگــه داریم‪ .‬ا گر‬ ‫از مــن بپرســید چه چیــزی در اشــپزخانه ازارتــان می دهد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعــا می گویــم بــوی بــد یخچــال؛ امــا نمی توانیــم از‬ ‫نهــا دوری کنیــم؛ چــون گاهی اوقــات ممکــن اســت‬ ‫ا ‬ ‫اتفــاق بیفتنــد‪ .‬مــی توانیــم ســعی کنیــم بــدون اســتفاده‬ ‫از داروهــای شــیمیایی یخچــال را جدیــد کنیــم؛ امــا‬ ‫نهــا مقابلــه کنی ـم ؟ در این بخــش بهتریــن و‬ ‫چطــور بــا ا ‬ ‫نبــردن بــو‬ ‫شهــای طبیعــی بــرای از بی ‬ ‫کاربردی تریــن رو ‬ ‫یخچــال و تمی زکــردن ان اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫جوش شیرین‬ ‫این روش همیشـه معتبر و ارزان اسـت‪ .‬یک لیوان بردارید‪،‬‬ ‫ان را بـا جـوش شـیرین پـر کنیـد و در گوشـه یخچـال قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬جـوش شـیرین بـو را جـذب خواهد کـرد کل منطقه‬ ‫را تمیـز کنید‪.‬‬ ‫سرکه‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا به صـورت جوش شـیرین عمـل می کند؛ امـا از انجا که‬ ‫سـرکه خاصیـت عجیـب و غریبـی دارد‪ ،‬بایـد کمتر اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬بـرای یخچـال متوسـط فقـط نیمـی از لیـوان را پـر از‬ ‫سـرکه کنید‪.‬‬ ‫لیمو‬ ‫لیمـو را ببریـد و در کاسـه ای گذاشـته داخـل یخچـال قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬لیمـو بـوی بد را از بیـن می برد؛ اما لیمو باید حداقل‬ ‫یک بـار در هفتـه عـوض شـود‪.‬‬ ‫سیب زمینی‬ ‫سـیب زمینـی را پوسـت کنیـد و داخـل یخچـال قـرار دهیـد؛‬ ‫بـرای از بین بـردن تمـام بوهـای یخچـال بایـد هـر ‪3 - 2‬‬ ‫روزسـیب زمینـی را عـوض کنیـد و در یخچـال نگـه داریـد تـا‬ ‫وقتـی بـو از بیـن رود‪.‬‬ ‫میخک‬ ‫لیمـو یـا یـک پرتقال برداریـد‪ ،‬ان را نصف کنیـد و در میخک‬ ‫دکتر سید امیر طاهری‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫کلینیک‬ ‫درمان هموروئید بدون جراحی‬ ‫بزنیـد‪ .‬در ایـن نقطـه مرکبـات‬ ‫یکـه شـروع بـه خشک شـدن‬ ‫تا زمان ‬ ‫کنـد‪ ،‬در یخچـال می مانـد‪.‬‬ ‫جو‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا مثـل سـیب زمینی‪ ،‬ارد جـو‬ ‫بویـی کـه در یخچـال یـا کاسـه‬ ‫سـرامیکی یـا الومینیومـی مانـده را‬ ‫جـذب می کنـد‪.‬‬ ‫قهوه‬ ‫در عـرض چنـد روز ‪ ،‬حتـی با اسـتفاده‬ ‫از دانه هـای قهـوه در قفسـه های‬ ‫مختلـف یخچال‪ ،‬بـو از بین مـی رود‪.‬‬ ‫کربن‬ ‫کربـن فعـال را داخل کاسـه ای بریزید‬ ‫و ان را در قفسـه بـاالی یخچـال قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬ا گـر می توانیـد بـرای تاثیـر‬ ‫سـریع تر ‪ ،‬زغـال را روی هـر قفسـه قـرار‬ ‫دهیـد‪.‬‬ ‫عصارهوانیلی‬ ‫یـک توپـک پنبـه را در عصـاره وانیـل قـرار دهیـد؛ ان را در‬ ‫کاسـه کوچـک داخـل یخچـال گذاشـته تـا بـو از بیـن رود‪.‬‬ ‫امـا چطـور از ایجـاد بـو در یخچـال جلوگیـری کنیـم ؟ ایـن‬ ‫ً‬ ‫سـوال میلیون ها نفراسـت؛ امـا قطعـا می توانیـم بـرای دفـع‬ ‫بالیـای طبیعـی به انـدازه کافـی اقدامـات احتیاطـی داشـته‬ ‫باشـیم‪ ،‬همیشـه ممکـن نیسـت‪ ،‬امـا می توانیـد‪:‬‬ ‫غذا را در ظروف در بسـته نگهداری کنید؛ همیشـه گوشـت‬ ‫و سبزیجات را چک کنید تا مطمئن شوید اسیبی به ان ها‬ ‫نمی رسـد‪ .‬ماهـی یک بـار یخچـال را بـرای جلوگیـری از رشـد‬ ‫با کتری ها و بوی بد تمیز کنید‪ .‬اولین گام در برطرف کردن‬ ‫بـوی نامطبـوع یخچـال حیـن تمی زکـردن یخچـال فریـزر در‬ ‫خانه تکانـی تشـخیص منبـع ب وسـت‪ .‬برخی اوقـات حتـی با‬ ‫شست وشـوی کامـل یخچـال هـم بار دیگـر بـوی نامطبـوع‬ ‫یگـردد‪ ،‬مگـر اینکـه منبـع اصلی بـو را خارج کنیـد‪ .‬هرگز‬ ‫بازم ‬ ‫از هیـچ مـاده شـیمیایی اسـتفاده نکنیـد؛ امـا به جـای ان از‬ ‫ش شیرین و یا سرکه و اب استفاده کنید؛‬ ‫محلول اب و جو ‬ ‫یکـه‬ ‫در حالـت اول نسـبت ‪ 50‬و ‪ 50‬درصـد اسـت؛ در حال ‬ ‫در مـورد دوم ‪ 60‬درصـد بایـد اب و ‪ 40‬درصـد سـرکه باشـد‪.‬‬ ‫ا گـر عطـر قـوی دوسـت داریـد‪ ،‬می توانیـد از عصـاره طبیعـی‬ ‫وانیـل و یـا محلـول بادام در اب گرم به نسـبت ‪ 40‬درصد اب‬ ‫و ‪ 60‬درصـد از بـادام یـا وانیـل اسـتفاده کنیـد‪ .‬گفتنی سـت؛‬ ‫مـرغ و گوشـت و تخـم مـرغ هایـی را کـه بیـش از دو سـاعت‬ ‫در دمـای بـاالی ‪ 4/4‬درجه سـانتی گراد بوده دیگر اسـتفاده‬ ‫یکـه یخچـال دارای طبقات متعدد اسـت‪،‬‬ ‫نکنیـد ؛ در صورت ‬ ‫ان هـا را خـارج کنیـد و بـا اب و صابـون بشـویید‪ .‬ا گـر یادتـان‬ ‫مـی رود کـه میوه هـا و سـبزی های تـازه را به موقـع مصـرف‬ ‫کنید‪ ،‬ان ها را در کشـوها نگذارید! ان ها را در قفسـ ه باالیی‬ ‫در یخچال انها را ببینیـد‪ .‬این طوری‬ ‫بگذاریـد تـا بـا باز کـردن ِ‬ ‫قبـل از خراب شـدن‪ ،‬ان هـا را مصـرف کرده ایـد و از اسـراف‬ ‫هـم جلوگیـری می کنیـد‪ .‬باقی مانـده ی پیتـزا را بـا ظـرف‬ ‫مقوایـی اش داخـل یخچـال نگذاریـد؛ سـاندویچ را بـا برگـه ‬ ‫دورش در یخچـال نگهـداری نکنیـد و کاسـه های سـس و‬ ‫مـواد دیگـر را به صـورت سـرباز داخـل یخچـال قـرار ندهیـد‪.‬‬ ‫همه چیـز را در ظروفـی بگذاریـد کـه هوا به داخل شـان نفوذ‬ ‫نکنـد‪ .‬ایـن کار عالوه بر اینکـه باعـث فاسدشـدن دیرهنـگام‬ ‫مـواد غذایـی می شـود‪ ،‬از بو گرفتـن یخچـال هـم جلوگیـری‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هموروئی ــد خارج ــی میان مـــردم خصوصا اقایان بس ــیار‬ ‫رایـــج اســـت و اختالالت و مشـــکالتی کـــه بر اثـــر این نوع‬ ‫هموروئیـــد به وجـــود می ایـــد‪ .‬هموروئیـــد خارجـــی ب ــه‬ ‫ش ــکل درد در قسمت راست روده خود را نشان می دهد‬ ‫و بـــا تجمـــع خـــون در زیـــر پوســـت تـــوده یـــا برجس ــتگی‬ ‫دردنـــا ک و دشـــواری رخ مـــی دهـــد کـــه بـــه ترومب ــوزه‬ ‫معروف اســـت ‪ .‬در این مواقـــع فردی که بـــه هموروئید یا‬ ‫بواس ــیر دچار ش ــده اس ــت‪ ،‬بعد از اینکه مدفـــوع را دفع‬ ‫می کن ــد برخی اوقات شـــاهد وجود رگه هـــای خون روی‬ ‫ً‬ ‫دســـتمال اســـت و اصوال این مســـئله موجب می ش ــود‬ ‫که ف ــرد اقدام به درم ــان هموورئید بـــدون جراحی کند‪.‬‬ ‫به دو نوع داخلی و خارجی تقســـیم شـــده که هموروئید‬ ‫داخلی در قســـمت راســـت روده گســـترش پیـــدا می کند‬ ‫و هموروئیـــد خارجـــی در خار ج از معقـــد به صـــورت توده‬ ‫و برجســـتگی بـــروز می کند ‪ .‬از شـــایع ترین علـــل به وجود‬ ‫امدن بواس ــیر‪ ،‬یبوس ــت یا اســـهال طوالنی مدت اس ــت‬ ‫یـــا زمانـــی که در هنگام مدفوع فشـــار زیادی به قس ــمت‬ ‫مقعد وارد ش ــود‪ ،‬عارضه هموروئیـــد رخ می دهد از دیگر‬ ‫دالیـــل ان می تـــوان بـــارداری کـــه باعـــث بزرگ ش ــدن‬ ‫رحم شـــده‪ ،‬بلند کردن اجســـام سنگین ‪ ،‬ســـیروز کبدی‬ ‫و چاقـــی اشـــاره کـــرد‪ .‬بســـیاری از افـــرادی که با مش ــکل‬ ‫همروئی ــد مواج ــه هس ــتند‪ ،‬از جراحـــی و دوران نقاهت‬ ‫بعـــد از ان بســـیار واهمـــه دارنـــد و بـــرای درمـــان قطع ــی‬ ‫بیمـــاری خـــود اقـــدام نمی کننـــد‪ .‬امـــروز بـــا پیش ــرفت‬ ‫تکنول ــوژی روش های جدیدتـــر برای درمـــان هموروئید‬ ‫یس ــت و‬ ‫مطـــرح شـــده اســـت کـــه بـــدون نیاز بـــه جراح ‬ ‫فرد ب ــدون اینکه درد بســـیاری را تحمل کنـــد‪ ،‬می تواند‬ ‫همروئیـــد خـــود را درمـــان کند‪ .‬لیـــزر یکی از شـــیوه های‬ ‫درمـــان هموروئیـــد بـــدون جراحـــی یا بواســـیر اســـت که‬ ‫ایـــن روزها بســـیار مـــورد اســـتفاده افـــرادی کـــه مبتال به‬ ‫ایـــن بیمـــاری هســـتند و از جراحـــی واهمـــه دارنـــد ق ــرار‬ ‫گرفته اس ــت‪ .‬درمان ب ــدون جراحی هموروئیـــد با لیزر با‬ ‫بی حســـی موضعی و به صورت ســـرپایی انجام می گیرد ؛‬ ‫از هیچ گونـــه برشـــی اســـتفاده نمی شـــود؛ بنابری ــن‬ ‫دوران نقاهـــت بعـــد از ان بســـیار کوتاه مـــدت اس ــت و‬ ‫فـــرد می توانـــد بعـــد از داشـــتن یـــک اســـتراحت کوت ــاه‬ ‫فعالیت هـــای روزانـــه خـــود را از ســـر گیرد ‪.‬‬ ‫حتـان را بـه جهنـم بـدل می کنـد؟ محیـط کارتـان متناسـب بـا عالیـق و سلایق تان نیسـت؟ ا گـر این طـور‬ ‫رئیسـی داریـد کـه بـا بدخلقـی و نـگاه از بـاال هـر روز صب ‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬متاسـفیم‪ .‬اوضاع تان واقعا خوب نیسـت؛ اما شـما می توانید وضعیت های عذاب اور را با ترفندهای گونا گون مدیریت کنید‪ .‬مثبت اندیشـی در محیط‬ ‫کار هـم امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در محیط کار‬ ‫شـما دوسـت داریـد کـه سـایر همـکاران و مدیرتـان بـه شـما چیزهـای تـازه یـاد‬ ‫بدهنـد‪ ،‬پـس شـما هـم به سـایرین کمک کنیـد و چیزهای تازه یاد بدهید‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد دانسـته هایتان را به اشـترا ک بگذاریـد‪.‬‬ ‫ا گـر پیوسـته و بی وقفـه کار کنیـد‪ ،‬خسـته و فرسـوده خواهیـد شـد‪ .‬هـر‬ ‫دوسـاعت یک بار بـه خـود اسـتراحتی پنج دقیقـه ای بدهیـد‪ .‬نگذاریـد تـا‬ ‫فشـار کاری تمرکـز شـما را از بیـن ببـرد و انگیزه هایتـان را بکشـد‪.‬‬ ‫بیـن کار و زندگـی تعـادل برقـرار کنیـد و زمانـی را بـه خـود و تفریـح اختصـاص‬ ‫بدهیـد‪ .‬ا گـر کارتـان ناتمـام مانـده‪ ،‬ان را خانـه نبریـد؛ انجـام ان را بـه اول وقـت‬ ‫روز کاری بعـد منتقـل کنیـد‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از را ههـای مثبت اندیشـی در محیـط کار این اسـت که بتوانید بـا همکاران تان‬ ‫ارتباط برقرار کنید‪ .‬الزم نیست با همه خودمانی شوید؛ اما همین که گاهی باهم حرف‬ ‫بزنیـد‪ ،‬حال تان را بهتـر خواهد کرد‪.‬‬ ‫مثبت اندیشـی در محیـط کار بـا سـاختن فضایـی دل نشـین ایجـاد می شـود‪ .‬فرقـی نمی کنـد‬ ‫فضای کارتان بزرگ است یا میز و صندلی کوچک‪ .‬با شناخت محدودیت ها و اجازه از مدیر‪،‬‬ ‫تغییراتـی مثبت ایجـاد کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردار کرمان بیان کرد؛‬ ‫مدیرکل ارشاد استان همدان‪:‬‬ ‫تحول در شهر؛ جزو برنامه های شهرداری کرمان‬ ‫شـهردار کرمان گفت‪« :‬تحول در شـهر‪ ،‬جزو برنامه های این دوره شـهرداری کرمان اسـت»‪ .‬سـعید‬ ‫شـعرباف تبریـزی بابیان اینکـه از اعتمـادی کـه اعضای شـورای شـهر کرمان به من داشـتند‪ ،‬تشـکر‬ ‫می کنـم‪ ،‬افـزود‪« :‬همدلـی و همگامـی اعضـای شـورای شـهر کرمـان‪ ،‬یکـی از عوامـل اصلـی پذیـرش‬ ‫یسـت که‬ ‫ایـن مسـئولیت بـوده اسـت؛ چرا کـه بـا همدلـی و همگامـی و بـا حداقـل نگاه های سیاس ‬ ‫می شـود گام های خوبی برداشـت و کارهای بزرگی انجام داد که ازاین نظر شـورای شـهر کرمان در‬ ‫کشـور بی نظیـر اسـت‪ .‬تحـول‪ ،‬جـزو برنامه هـای مـن بـوده و میثـاق مـن بـرای حضـور در شـهرداری‬ ‫کرمـان هـم برنامه هـا و تعهداتـی بـوده کـه دراین حـوزه به شـورا تحویـل داده ام»‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگ دستوری نیست‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان همـدان گفـت‪« :‬در حـوزه فرهنـگ نمی تـوان به صـورت‬ ‫دسـتوری عمـل کـرد‪ ،‬ایـن حـوزه بنیـان اساسـی توسـعه جامعـه را تشـکل می دهـد و نیـاز بـه‬ ‫برنامه ریزی هـای کارشناسـی دارد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ احمدرضـا احسـانی با بیان اینکـه در برخـی‬ ‫جوامـع هنـوز بـه ایـن بـاور نرسـیده اند که توسـعه فرهنگـی زیربنای توسـعه همه جانبه اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬توسـعه زمانـی مفهـوم پیـدا می کند که همه جانبه باشـد و در همه بخش ها پیش بـرود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬متاسـفانه در بخـش فرهنـگ نـگاه سیسـتمی و برنامـه ای وجـود ندارد؛ بلکه نگاه سـلیقه ای‬ ‫در این حـوزه حا کـم اسـت کـه هدر رفـت انـرژی‪ ،‬نیـروی انسـانی و سـرمایه را در پـی دارد»‪.‬‬ ‫حیات وحش تشنه و گرسنه خراسان جنوبی در انتظار مهربانی‬ ‫بحرانخشک سالی‪،‬حاکمبرمناطقخراسانجنوبی‬ ‫خشک سـالی های دو دهه اخیـر در خراسـان جنوبـی سـبب‬ ‫شـده تـا حیات وحـش تشـنه و گرسـنه خراسـان جنوبـی‬ ‫عالوه بـر تلف شـدن‪ ،‬بـه مـزار ع و باغـات کشـاورزی حملـه‬ ‫و خسـارت های جبران ناپذیـری را به بـار اورنـد کـه جـز بـا‬ ‫تخصیـص اعتبـارات ملـی نمی تـوان از این بحران عبـور کرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫خراسـان جنوبـی؛ خشک سـالی های دو دهه اخیـر در‬ ‫خراسـان جنوبـی سـبب شـده تـا حیات وحـش خراسـان‬ ‫جنوبـی تشـنه تر و گرسـنه تر از همیشـه چشـم انتظار تدابیـر‬ ‫مسـئوالن بـرای گـذر از بحـران باشـند‪ ،‬درحال حاضـر‬ ‫حیات وحـش در خراسـان جنوبـی به سـبب کمبـود علوفـه‬ ‫در طبیعـت به ناچـار بـه باغـات و مـزار ع کشـاورزان حملـه و‬ ‫خسـارت هایی را بـر کشـاورزان وارد کرده انـد‪ ،‬هرچنـد چـاره‬ ‫کار تخصیص اعتبار برای جبران بخشی از خسارت ها بوده؛‬ ‫اما کمبود بودجه خود مشکل دیگر است‪ .‬کاهش بارندگی‬ ‫در خراسـان جنوبـی کـه طـی ‪ ۵۰‬سال گذشـته بی سـابقه‬ ‫بـوده اسـت سـبب شـده تـا در ایـن دوران شـاهد ازبین رفتـن‬ ‫بسـیاری از گونه هـای گیاهـی و جانـوری به دسـت انسـان ها‬ ‫یشـک بایـد هرچه زودتـر فکـری بـه حـال‬ ‫هـم باشـیم‪ ،‬ب ‬ ‫ایـن مشـکل شـود تـا نـه اسـیبی بـه گونه هـای جانـوری و نـه‬ ‫خسـارتی بـه دسـترنج کشـاورزان وارد شـود‪.‬‬ ‫بااین حـال اقدامـات خوبـی بـرای پیشـگیری از حملـه‬ ‫وحـوش و جبـران بخشـی از خسـارت ها بـه باغات و مـزار ع با‬ ‫مشـارکت کشـاورزان صورت گرفتـه اسـت‪ ،‬امـا محیط زیسـت‬ ‫نیـاز بـه اعتبـار بیشـتری دراین زمینـه دارد‪ ،‬علی رغـم‬ ‫پیگیری هـای صـورت گرفتـه در سال گذشـته پروانـه شـکار‬ ‫صـادر نشـد بنابرایـن درامـدی کـه ازاین محـل بـرای جبـران‬ ‫بخشـی از خسـارت بـه کشـاورزان وجـود داشـت هـم قطـع‬ ‫شـد و تنهـا اعتبـار محـدودی از مرکز برای پرداخت خسـارت‬ ‫بـه کشـاورزان شهرسـتان بشـرویه به مبلـغ ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫از اعتبـارت ملـی دریافـت شـد‪ .‬ازطرفـی توجـه بـه وحـوش‬ ‫گرسـنه و تشـنه در فصـل سـخت پاییـز و زمسـتان و ازسـویی‬ ‫ایـن دغدغـه کشـاورزان بایـد جـدی گرفتـه شـود و اولیـن‬ ‫درخواسـت ایـن بـوده تـا بـا گرفتـن اعتبـار بتـوان بـا پرداخـت‬ ‫خسـارت بـه کشـاورزان مقـداری از دغدغـه انهـا را کاهـش‬ ‫داد تـا حامـی حیات وحـش باقـی بماننـد‪ ،‬امـا باتوجه بـه‬ ‫گسـتره خسـارات براورد ان سـخت بوده و میزان خسـارت ها‬ ‫متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫توزیع علوفه به صورت دستی‬ ‫در حیات وحش خراسان جنوبی‬ ‫حسـن ا کبـری؛ مدیـرکل محیط زیسـت خراسـان جنوبـی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬خشک سـالی ا گرچـه پدیـده طبیعـی‬ ‫در خراسـان جنوبـی اسـت امـا تغییـر اقلیـم موجـب‬ ‫خشک سـالی های طوالنی مـدت شـده و شـدت ان افزایـش‬ ‫و پوشـش گیاهی ما به شـدت اسـیب دیده اسـت‪ ،‬بسـیاری‬ ‫از جنگل هـای بادامشـک و بادام کوهـی و گونه هـای‬ ‫جنگل هـای بنـه شـادابی خـود را ازدسـت داده اند و دچـار‬ ‫خشـکیدگی شـده اند»‪ .‬ا کبـری بیـان کـرد‪« :‬خشـکیدگی‬ ‫بیش ازحـد گونه هـای جنگلـی سـبب کاهـش شـدید تولیـد‬ ‫و رویـش گیاهـی شـده‪ ،‬این مهـم سـبب شـده حیات وحـش‬ ‫سـن بـاال و پیـر و یـا بره هـای کـم سـن و سـال کـه هنـوز‬ ‫نتوانسـته اند خـود را بـا شـرایط جدیـد وفـق دهنـد از بیـن‬ ‫برونـد؛ شـدت خشک سـالی در تمـام اسـتان محسـوس‬ ‫اسـت؛ امـا در بخش هایـی ماننـد شهرسـتان طبـس بیشـتر‬ ‫خـود را نشـان داده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه پدیـده‬ ‫خشک سـالی سبب شـده حیات وحـش دچـار کم ابـی‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین شـرایط بایـد اب رسـانی را انجـام دهیـم‬ ‫و مشـکل حـادی نداریـم چرا کـه حـدود ‪ ۷۰‬اب انبـار سـاخته‬ ‫شـده که با کامیون ابگیری می شـوند‪ ،‬همچنین چشمه ها‬ ‫دچـار کم ابـی هسـتند و نیـاز بـه مرمـت و الیـه روبـی دارنـد‪،‬‬ ‫در حیات وحـش نایبنـدان طبـس حـدود ‪ ۱۸۰‬چشـمه‬ ‫شناسـایی شـده کـه بخشـی از انهـا خشـک شـده اند و نیـاز‬ ‫بـه الیـه روبـی دارند که به صـورت مداوم درحال انجام اسـت‬ ‫و اعتبـارات ایـن بخشـی تاحـدودی تامیـن شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل محیط زیسـت خراسـان جنوبـی با تا کید بر اینکـه‬ ‫درخصوص علوفه دام ها‪ ،‬مسـئله بسـیار پیچیده تر اسـت و‬ ‫ما نباید تمام علوفه موردنیاز اسـتان را تامین کنیم؛ چرا که‬ ‫ً‬ ‫ایـن کار بسـیار هزین هبـر‪ ،‬دشـوار و تقریبـا باوجـود نیروهـا و‬ ‫امکانـات کـم امکان پذیـر نیسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬توزیـع علوفـه‬ ‫ازطرفـی دسـت کاری طبیعـت هـم محسـوب می شـود و‬ ‫حیات وحـش پیـر و یـا حیات وحـش کـم و سـن و سـال‬ ‫فشـار بیشـتری بـر پوشـش گیاهـی وارد می کننـد‪ ،‬به هرحـال‬ ‫بایـد بپذیریـم در بخش هایـی از نایبنـدان و یـا شاسـکوه و‬ ‫یـا برخـی نقـاط دیگـر کـه به صورت محلـی جمعیـت افزایش‬ ‫یافته و شـکار غیرمجاز کم شـده و طرفی از جمعیت طعمه‬ ‫خـواران بـزرگ ماننـد پلنـگ و یوزپلنـگ کـم شـده اسـت‪،‬‬ ‫در این سـال های خشک سـالی ریـزش جمعیـت را شـاهد‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬دسـت کاری هایی که بشـر‬ ‫درطول زمان هـا انجـام داده سـبب شـده بـا چالـش مواجـه‬ ‫شـویم و ا گـر بـا توزیـع گسـترده علوفـه بخواهیـم جمعیـت‬ ‫ً‬ ‫را تاحـدی نگه داریـم؛ طبیعتـا در یـک خشک سـالی دیگـر‬ ‫بـا ریـزش بیشـتر جمعیـت مواجـه خواهیـم شـد؛ درنتیجـه‬ ‫نشـرایط‬ ‫تاحـدی تلفـات خواسـته تـا ناخواسـته درای ‬ ‫را شـاهد خواهیـم بـود بنابرایـن بـرای عبـور از بحـران‬ ‫به صـورت محـدود علوفـه توزیـع خواهیـم کـرد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫محیط زیسـت خراسـان جنوبـی در ادامـه با بیان این مطلب‬ ‫کـه حیات وحـش بـا شـرایط اسـتثنایی خشکسـالی مواجـه‬ ‫شـده انـد و نبایـد اجـازه بدهیـم کل جمعیـت دچـار اسـیب‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪« :‬به صورت محدود ولی گسترده علوفه توزیع‬ ‫می کنیـم تـا جمعیـت پایـه اسـیب نبینـد‪ ،‬ایـن توزیـع علوفـه‬ ‫بایـد کاملا مدیریـت شـده باشـد»‪ .‬ا کبـری تصریـح کـرد‪« :‬بـا‬ ‫پیگیری هایی که داشـته ایم و با همکاری مجموعه اسـتان‬ ‫خوشـبختانه یک میلیاردتومـان اعتبـار بـرای اب رسـانی و‬ ‫تغذیـه حیات وحـش اعتبـار گرفته ایـم و کار را اغـاز کرده ایـم‪،‬‬ ‫همچنیـن از اعتبـارات خشک سـالی ملـی هم یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اعتبار ابالغ شـده که اقدامات تکمیلی را‬ ‫انجـام می دهیـم»‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ ۱۰۰‬ر اس قوچ و بز به دلیل گرسنگی‬ ‫وی بابیان اینکـه فصل هـای پاییـز و زمسـتان فصل هـای‬ ‫سـختی بـرای حیات وحـش ازنظـر تغذیه هسـتند؛ درنتیجه‬ ‫تلاش می کنیـم بـا اقدامـات مدیریت شـده جمعیـت پایـه‬ ‫حیات وحـش دچـار اسـیب جـدی نشـوند‪ ،‬توزیـع علوفـه‬ ‫یسـت و بایـد نـگاه فنی بر این مسـئله داشـت‪،‬‬ ‫مسـئله مهم ‬ ‫افـزود‪« :‬از محـل خشک سـالی‪ ،‬تلفـات وحـوش داشـته ایم‬ ‫و گرچـه پایـش دقیقـی نشـده اسـت امـا طبـق براوردهـا در‬ ‫پایبنـدان طبـس ‪ ۱۰۰‬راس قـوچ و کل بـز را ازدسـت داده ایم‬ ‫در شاسـکوه‪ ،‬درمیـان و سربیشـه چـون مـزار ع کشـاورزی‬ ‫زیـاد اسـت؛ خشک سـالی‪ ،‬سـبب شـده حیات وحـش‬ ‫ب هسـمت مـزار ع کشـاورزی روی بیاورنـد و خسـارت هایی را‬ ‫به کشاورزان بزنند که مسئله مهمی است نیاز به مدیریت‬ ‫دارد که ازطریق مرا کز بودجه ای پیگیری کردیم‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خسـارات های حیات وحـش بـه مـزار ع مطالبـه جـدی‬ ‫مـا هسـت و بایـد مشـارکت مـردم را داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بـا پیگیری هـای صورت گرفتـه ‪ ۲۵‬میلیاردریـال‬ ‫از محـل منابـع اسـتانی و ملـی بـرای تامیـن اب و غـذای‬ ‫حیات وحـش اسـتان اختصاص یافته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از این‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۰‬میلیاردریـال اعتبـار اسـتانی و ‪ ۱۵‬میلیاردریـال اعتبار‬ ‫یسـت کـه هشـت میلیارد ریـال ان بـرای خریـد علوفـه و‬ ‫مل ‬ ‫دان هزینـه خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل محیط زیسـت خراسـان‬ ‫جنوبـی عمـر مفیـد کل و بـز و قوچ و میش در طبیعت را بین‬ ‫‪ ۱۱‬تـا ‪ ۱۲‬سـال عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬ایـن وحـوش متاسـفانه‬ ‫نشـرایط خشک سـالی یکـی و دوسـال زودتـر تلـف‬ ‫درای ‬ ‫می شـوند»‪.‬‬ ‫پیش بینی تلف شدن‪ ۲۰‬درصد جمعیت حیات وحش‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫ا کبری ادامه داد‪« :‬براورد ما این است که در همچنین سالی‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد جمعیـت حیات وحـش را از دسـت بدهیـم کـه‬ ‫ممکـن اسـت جمعیـت پیـر حیات وحـش و یـا حیات وحش‬ ‫تازه متولد شـده باشـند که هنوز سازگار با شرایط نیستند»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه طبیعـت یـک زنجیـره اسـت و مسـئله اب‪،‬‬ ‫دمـا و خـا ک مولفه هـای اصلـی هسـتند‪ ،‬زمانی کـه کمبـود‬ ‫بارندگـی داریـم رطوبـت خـا ک پائیـن می ایـد و ازطرفی چون‬ ‫برداشـت های بی رویـه از سـفره های زیرزمیـن داشـته ایم‬ ‫پوشـش گیاهـی ضعیـف می شـود؛ اضافـه کـرد‪« :‬دو عامـل‬ ‫مهـم در کنتـرل فرسـایش طبیعـی کـه در اسـتان نقـش‬ ‫دارد‪ ،‬فرسـایش بـادی و ابـی هسـتند؛ کـه پوشـش گیاهـی‬ ‫از فرسـایش بـادی جلوگیـری می کنـد لـذا هـر عاملـی کـه بـه‬ ‫ایـن دو عامـل اب وخـا ک اسـیب وارد کنـد فرسـایش بـادی‬ ‫را به دنبـال دارد و پدیـده گردوغبـار بیشـتر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬فرسـایش بادی نسـبت به گذشـته افزایش‬ ‫محسوسـی داشـته اسـت و اسـتانی هسـتیم که کانون های‬ ‫فرسـایش بـادی زیـادی داریـم؛ حـدود بیـش از یک سـوم‬ ‫خـا ک اسـتان پتانسـیل فرسـایش بـادی و تولیـد گردوغبـار‬ ‫را دارد کـه بیـش از پنـج میلیـون هکتـار عرصه اسـتعداد غبار‬ ‫خیـزی دارنـد»‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری روزهای ناسالم در خراسان جنوبی‬ ‫مدیـرکل محیط زیسـت خراسـان جنوبـی ادامـه داد‪« :‬هـر‬ ‫کاری کـه در طبیعـت انجـام می شـود یـا فعالیت هـای‬ ‫توسـعه ای بایـد بـا درنظرگرفتـن مسـائل گردوغبـار باشـند؛‬ ‫چرا کـه جاده هـای خا کـی در طبیعـت بـرای دسترسـی‬ ‫بـه معـادن و دامداری هـا‪ ،‬دیم کاری هـا‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و دسـت کاری سـنگ فرش ها و فعالیت هـای معدنـی‬ ‫می تواننـد کانـون گردوغبـار ایجـاد کننـد»‪ .‬ا کبـری گفـت‪:‬‬ ‫«چون بارندگی در خراسـان جنوبی کم اسـت و ما در عرض‬ ‫خشـک کـره زمیـن قرارگرفته ایـم؛ هـر تخریـب محیط زیسـت‬ ‫احیای ان کار سـختی اسـت و باتوجه به خاص بودن اقلیم‬ ‫اسـتان تبدیل به کانون بحرانی فرسـایش بادی می شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه نسـبت بـه سال گذشـته تعـداد روزهـای‬ ‫ناسـالم و گردوغبـاری اسـتان دوبرابـر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در نهبنـدان براسـاس امارهـا ‪ ۲۲‬روز ناسـالم‪ ،‬در سـرایان‬ ‫‪ ۲۶‬روز‪ ،‬بیرجنـد ‪ ۱۳‬روز ناسـالم داشـته ایم‪ ،‬همچنیـن در‬ ‫بشـرویه‪ ،‬فـردوس و طبـس امـار روزهـای ناسـالم بـاالی ‪۲۰‬‬ ‫روز اسـت‪ .‬همـه مـا در برابـر حیات وحشـی کـه رو بـه نابـودی‬ ‫اسـت مسـئول هسـتیم‪ ،‬کاهـش اثـرات خشک سـالی بـر‬ ‫حیات وحـش و حفـظ محیط زیسـت تنهـا بااعتبـار محـدود‬ ‫اداره کل محیط زیسـت اسـتان تاثیـر جـدی نخواهـد داشـت‬ ‫شـاید نیـاز اسـت مـردم هـم با مشـارکت و تامیـن اب و علوفه‬ ‫به صـورت دسـتی بـرای حیات وحـش‪ ،‬از خطـر انقـراض انهـا‬ ‫جلوگیـری کننـد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سفره ای به وسعت دریا‬ ‫حاشـیه زاینـده رود از گذشـته جایـگاه مناسـبی بـرای‬ ‫پـرورش درخـت گـردو بـوده اسـت‪ .‬به لحـاظ سـاختار‬ ‫و ویژ گی هـای ایـن درخـت برداشـت گـردو از درختـان‬ ‫کهنسـال کاری دشـوار اسـت و بسـیار پیـش می ایـد که‬ ‫در فصـل برداشـت‪ ،‬باغـداران از درختـان چند متـری‬ ‫سـقوط کننـد‪ .‬بـرای ایـن کار کارگـران مخصـوص بـا‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بهـای بـزرگ اسـتخدام م ‬ ‫چو ‬ ‫مریم ال مومن دهکردی‪ /‬ایرنا‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان لرستان خبر داد؛‬ ‫فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام در ‪ 761‬روستای لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در اسـتان لرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬درحال حاضـر بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان‬ ‫امـام(ره) در ‪ ۷۶۱‬روسـتای اسـتان درجهـت ایجـاد اشـتغال‬ ‫فعالیـت دارد‪ ،‬ضمن اینکـه اغلـب طر ح هـا در روسـتاهای‬ ‫هـدف به صـورت خـرد و خوداشـتغالی درحال اجراسـت»‪.‬‬ ‫حامـد ویسـکرمی در تشـریح عملکردهـای سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان امـام(ره) در لرسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬این مجموعـه‬ ‫به عنـوان دسـتگاه پیشـرو در امـر محرومیت زدایـی و توجـه‬ ‫بـه رفـع مشـکالت اقشـار نیازمنـد در سـطح کشـور و بالطبـع‬ ‫اسـتان به طورجـدی فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫حضور فعال ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حوزه های‬ ‫مختلف‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در‬ ‫حوزه هـای عمرانـی و زیربنایـی‪ ،‬اقتصـادی و اشـتغال زا و در‬ ‫بخش هـای اجتماعـی حضـور پررنـگ و خوبی داشـته و این‬ ‫فضـا ادامـه پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬رئیـس سـتاد اجرایـی فرمان‬ ‫امـام(ره) در لرسـتان بااشـاره به فعالیت هـای این مجموعـه‬ ‫درزمینه اشـتغال‪ ،‬این اقدامات را در دو بخش قابل ارزیابی‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬نخسـت اشـتغال روسـتایی کـه اهدافـی‬ ‫همچـون ممانعـت از مهاجـرت به شـهر و فراهم کردن زمینه‬ ‫مهاجـرت معکـوس روسـتاییان را دنبـال می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه تسـهیالت پرداختـی بـرای اشـتغال روسـتایی‬ ‫قرض الحسـنه و بـدون سـود و بازپرداخـت پنج سـاله‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـقف تسـهیالت بسـته بـه نـوع طـرح تـا‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومـان نیز ارتقـاء خواهد یافـت‪ ،‬بااین وجود پایه‬ ‫هر طرح ‪۵۰‬میلیون تومان بوده و گاهی با کمتر از این مقدار‬ ‫نیـز طـرح اجرایـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دامنه گستردهعناوینشغلیدر حوزهاشتغالروستایی‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در لرسـتان دامنـه‬ ‫عناویـن شـغلی در حـوزه اشـتغال روسـتایی را گسـترده‬ ‫عنوان و تصریح کرد‪« :‬درزمینه مشاغل مرتبط با کشاورزی‬ ‫یکـی از اولویت هـا کشـت گیاهـان دارویی سـت‪ ،‬مشـاغل‬ ‫فنـی در روسـتاها و طر ح هایـی درزمینـه پوشـا ک همگـی‬ ‫از طر ح هـای موردتوجـه در سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره)‬ ‫اسـت»‪ .‬ویسـکرمی درخصـوص نحـوه دریافـت تسـهیالت‬ ‫توسـط روسـتاییان نیـز گفـت‪« :‬در سـطح هـر شهرسـتان‪،‬‬ ‫کارگروهـی متشـکل از فرمانـدار‪ ،‬سـتاد اجرایـی‪ ،‬مجری بنیاد‬ ‫برکـت و دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط تشـکیل و موظـف‬ ‫بـه شناسـایی روسـتاهای هـدف و فراهم کـردن زمینه هـای‬ ‫توسعه روستاست»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬پس از مشخص شدن‬ ‫روسـتاهای هـدف‪ ،‬مجـری و تسـهیلگران سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمان امام(ره) در محل حاضر شده و با اهالی و افراد مرجع‬ ‫مانند دهیاران کارگروهی تشکیل می دهند که ظرفیت ها را‬ ‫شناساییوباتوجه بهاستعدادیابیبهمتقاضیانتسهیالت‬ ‫پرداخت می کنند»‪ .‬رئیس سـتاد اجرایی فرمان امام(ره) در‬ ‫لرسـتان بابیان اینکـه پرداخـت تسـهیالت شـرایط سـختی‬ ‫نـدارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـرای مجموعـه انچـه مهـم اسـت‬ ‫اینکـه متقاضـی در سـن کار بـوده و به دنبـال ایجـاد اشـتغال‬ ‫باشـد‪ ،‬درصـورت تحقـق ایـن شـرایط تسـهیالت پرداخـت‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬ویسـکرمی بیان داشت‪« :‬تسهیلگران از زمان‬ ‫شناسـایی ظرفیت هـا تـا انتهـای پرداخـت و مرحلـه ایجـاد‬ ‫شـغل‪ ،‬بـه مـدت سه سـال در کنـار طـرح حضـور داشـته و بـا‬ ‫صـورت مسـتمر و مقطعـی از پیشـرفت کار به منظـور تحقـق‬ ‫شـغل در روسـتا و همچنیـن ادامـه حمایت هـا و رفـع موانـع‬ ‫بازدیـد می کننـد»‪.‬‬ ‫ایجاد صندوق مالی در روستاها‬ ‫وی بـه ایجـاد صنـدوق مالـی در روسـتاها درراسـتای توسـعه‬ ‫اشـتغال روسـتایی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬هـدف از‬ ‫تشـکیل صنـدوق‪ ،‬ایجـاد ظرفیـت مالـی در کنـار طر ح هـای‬ ‫ایجادشـده جهـت تامیـن اعتبـار و همچنیـن رفع مشـکالت‬ ‫عمومی روسـتا اسـت»‪ .‬رئیس سـتاد اجرایی فرمان امام(ره)‬ ‫در لرسـتان ادامـه داد‪« :‬در فـاز دوم و پـس از گذشـت دوسـال‬ ‫از اجـرای طـرح و پـس از رزیابـی‪ ،‬چنانچـه طر ح هـا موفـق‬ ‫شـوند‪ ،‬طر ح هـای خـرد را در قالـب شـرکت های حقوقـی‬ ‫اشـتغال زا سـاماندهی می کنیـم»‪ .‬ویسـکرمی از پرداخـت‬ ‫‪۴۰۰‬میلیاردتومان تسهیالت قرض الحسنه در حوزه اشتغال‬ ‫روسـتایی خبـر داد و گفـت‪« :‬سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره)‬ ‫بـا پرداخـت ایـن میـزان تسـهیالت‪ ،‬بالغ بـر ‪۲۶‬هـزار طـرح‬ ‫اشـتغال روسـتایی به صورت مسـتقیم و غیرمستقیم ایجاد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه هرسـاله به تعداد روستاهای‬ ‫هـدف افـزوده خواهد شـد‪ ،‬بیان داشـت‪« :‬لرسـتان درزمینه‬ ‫میزان تسـهیالت پرداختی و همچنین اشـتغال ایجادشـده‬ ‫رتبه سوم کشور را پس از استان های سیستان وبلوچستان‬ ‫و خوزسـتان دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اجـرای طـرح «بـه روسـتا‬ ‫برمی گـردم» درجهـت مهاجـرت معکـوس روسـتاییان‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬تمامـی افرادی کـه از روسـتا مهاجـرت کـرده‬ ‫و تمایـل بـه بازگشـت دارنـد‪ ،‬می تواننـد پـس از اسـتقرار در‬ ‫سـامانه «بـه روسـتا برمی گردم» ثبت نـام کنند‪ ،‬بـدون تردید‬ ‫توسـط بنیـاد برکـت بـرای ایجـاد اشـتغال موردحمایـت قـرار‬ ‫خواهنـد گرفـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل پست استان گلستان بیان کرد؛‬ ‫«جی نف»؛ راه برون رفت از فساد و زمین خواری‬ ‫سیناغریب‬ ‫مدیرکل پست گلستان از اجرای طرح «جی نف» (مدیریت‬ ‫نشـانی مکان محـور) در اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫این طرح‪۹۰،‬درصد مشکل نظام اداری‪ ،‬فرار بانکی و مالیاتی‬ ‫حل می شود»‪ .‬مهرداد جاللی اظهار کرد‪« :‬طرح «جی نف»‬ ‫(مدیریتنشانیمکان محور)در گلستاندرحال اجراست»‪.‬‬ ‫مدیـرکل پسـت گلسـتان سـرعت عمل‪ ،‬کاهـش رفت وامـد‪،‬‬ ‫پیشـگیری از فسـاد و تخلفـات اداری و زمین خـواری را‬ ‫نطـرح اعلام کـرد و گفـت‪« :‬علیرغـم اجـرای‬ ‫از مزایـای ای ‬ ‫نپـروژه در اسـتان‪ ،‬بسـیاری از نهـاد و سـازمان های دولتی‬ ‫ای ‬ ‫از ان اسـتفاده نمی کننـد»‪ .‬وی درتوضیـح طـرح «جـی‬ ‫نطـرح اطالعـات مکانـی تمـام واحدها و‬ ‫نـف»‪ ،‬گفـت‪« :‬درای ‬ ‫سـاختمان ها موجـود اسـت‪ ،‬کدگـذاری جغرافیایـی ان طـی‬ ‫سه سال گذشـته انجـام شـده‪ ،‬بااین حـال ب هجـز چنـد بانـک‬ ‫نطـرح وصـل‬ ‫و اداره کل ثبت احـوال‪ ،‬سـایر سـازمان ها بـه ای ‬ ‫نشـدند»‪ .‬جاللی بابیان اینکه اداره پسـت اسـتان در تجارت‬ ‫الکترونیـک رتبـه برتـر کشـور را دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در گذشـته‬ ‫یکـه‬ ‫این دسـتگاه رتبـ ه بیـن ‪ ۲۶‬تـا ‪ ۳۰‬کشـوری بـود؛ درحال ‬ ‫ا کنون رتبه برتر را دارا ست»‪ .‬وی علت این پیشرفت را تغییر‬ ‫رویکرد هدفمند تجارت الکترونیک دانست و گفت‪« :‬ظرف‬ ‫شش سال گذشته فروشگاه های زیادی که در استان بودند‪،‬‬ ‫ساماندهی شدند»‪ .‬مدیرکل پست گلستان ضمن یاداوری‬ ‫این نکتـه کـه بـرای نخسـتین بار در کشـور‪ ،‬کارگـروه تجـارت‬ ‫الکترونیک در اسـتان راه اندازی شـد‪ ،‬افزود‪« :‬دسـتگاه هایی‬ ‫ماننـد میراث فرهنگـی‪ ،‬فنی وحرفـه ای‪ ،‬دانشـگاه علمـی‬ ‫و کاربـردی‪ ،‬جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬پـارک علمـی و فنـاوری‪،‬‬ ‫سـازمان صمـت‪ ،‬اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫عضـو این کارگـروه هسـتند»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اداره پسـت اسـتان‬ ‫دراین کارگـروه‪ ،‬اطالعـات جامعـه هـدف را دریافـت کـرده و بـا‬ ‫تمامی تولیدکنندگان در بخش های مختلف که مشکل در‬ ‫فـروش داشـتند‪ ،‬ارتباط گرفتـه و درصورت نیـاز اموزش هایی‬ ‫داده اسـت‪ .‬جاللـی ضمـن اشـاره بـه امـوزش اداره کل‬ ‫فنی وحرفـه ای بـه صاحبـان کسـب وکار در حـوزه تجـارت‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬اداره پسـت بـا ایجـاد وب سـایت و‬ ‫شـبکه مجـازی بـرای ایـن تولیدکننـدگان بسـتر فـروش مهیـا‬ ‫کرده است»‪ .‬وی افزود‪« :‬باتوجه به استقبال تولیدکنندگان و‬ ‫خریداران از این بستر الکترونیکی تعداد فروشگاه ها و فروش‬ ‫محصـوالت تولیدکننـدگان افزایـش یافـت»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫صدور سند مالکیت‬ ‫کاروانسرای کنارگرد فشافویه‬ ‫سندمالکیتبنایتاریخی کاروانسرای کنارگردفشافویهپس‬ ‫از ‪ ۱۶‬سـال انتظـار صـادر شـد‪ .‬حسـین توکلـی؛ ِکجانی معاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری با بیان اینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶‬سـال از ثبـت درخواسـت ایـن اداره جهـت صـدور‬ ‫یهـای اداره میراث فرهنگـی‬ ‫سـند گذشـته اسـت بـا پیگیر ‬ ‫اسـتان تهران‪ ،‬فرمانـداری و اداره میراث فرهنگی شهرسـتان‬ ‫ری سند مالکیت بنای تاریخی کاروانسرای کنارگرد فشافویه‬ ‫در شهرسـتان ری بنـام اداره میراث فرهنگـی اسـتان تهـران‬ ‫صـادر شـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن بنای تاریخی که با شـماره ثبت‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است اخرین بار در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۱‬توسـط اداره میراث فرهنگی اسـتان مرمت شـده‬ ‫اسـت و از سـال ‪ ۸۴‬ایـن اداره پیگیـر اخـذ سـند مالکیـت بـود‬ ‫کـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـند ب هنـام اداره کل میراث فر هنگی اسـتان‬ ‫تهـران مـورخ ‪ ۲۹/۷/۱۴۰۰‬صـادر شـد»‪.‬‬ ‫معرفی مدیرعامل جدید‬ ‫(س)‬ ‫سازمان بهشت زهرا‬ ‫سـعید غضنفـری؛ مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا (س)‬ ‫و شـهردار حـرم مطهـر امام خمینـی (ره) شـد‪ .‬وی متولـد‬ ‫‪ ،1359‬دانش اموختـه رشـته مدیریـت اجرایـی از دانشـگاه‬ ‫تهـای مدیریتـی و اجرایـی‬ ‫تهـران اسـت‪ .‬از اهـم فعالی ‬ ‫یتـوان بـه قائم مقـام سـتاد مدیریـت محلات‬ ‫غضنفـری م ‬ ‫شـهر تهران‪ ،‬دبیر شـورای عالی فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری تهـران‪ ،‬دبیـر سـتاد فرهنگی اربعیـن ایران و عـراق‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫مدیرعامـل بنیـاد فرهنگـی دعبـل خزاعی اشـاره کـرد‪ .‬حضور‬ ‫نمـرزی و توسـعه ارتباطـات‬ ‫تهـای جهـادی برو ‬ ‫در فعالی ‬ ‫تهـای داوطلبانـه وی در بیـش از‬ ‫میـان فرهنگـی از فعالی ‬ ‫یک دهه اخیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح اولین مرکز توان افزایی کشاورزی‬ ‫در فشافویه‬ ‫افتتـاح اولیـن مرکـز توان افزایـی و مهارت امـوزی کشـاورزی و‬ ‫منابع طبیعی غیردولتی دام سنگین زنده یاد سپهر نجفیان‬ ‫در بخـش فشـافویه بـا حضـور دکتـر سراب نشـین (قائم مقـام‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان تهـران) ‪ ،‬دکتـر شـریف‬ ‫(معـاون تولیـدات دامـی جهـاد اسـتان تهـران)‪ ،‬دکتـر کریمـی‬ ‫(قائم مقـام سـازمان نظام مهندسـی‪ ،‬کشـاورزی و منابـع‬ ‫طبیعی استان تهران)‪ ،‬دکتر سلگی (ریاست سازمان تعاونی‬ ‫روستایی استان تهران)‪ ،‬اقاپور (معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬کریـم رئـوف (بخشـدار‬ ‫فشـافویه)‪ ،‬نجفیـان (رئیـس هیئت مدیره شـرکت دام گسـتر)‬ ‫و سایر مسئولین در محل سالن اجتماعات شهرک صنعتی‬ ‫دا مپـروری گاوشـیری دام گسـتر برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بیمه شدگان محترم صندوق بیمه سالمت همگانی‬ ‫ارائه خدمات بیمه ای و تمدید اعتبار دفاتر بیمه درمانی شما‪ ،‬منوط به مراجعه به پزشک خانواده‬ ‫و تشکیل پرونده سالمت الکترونیک و انجام معاینات اولیه می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان گلستان‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سام سیستم نوید‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/08/01‬بـه شـماره ثبـت ‪ 585417‬بـه شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 14010448605‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه‬ ‫خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪.‬‬ ‫موضـوع فعالیـت‪ :‬مشـاوره و امـوزش کامپیوتر درصـورت لزوم پس‬ ‫از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ‬ ‫ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه پونـک‪ ،‬کوچـه پونـه‬ ‫‪ ،3‬کوچـه پونـه ‪ ،2‬پلا ک ‪ ،33‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 1‬کدپسـتی‬ ‫‪ 1469945161‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از‬ ‫مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از‬ ‫شـرکا‪ :‬اقـای سـامان نویـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0010455698‬دارنـده‬ ‫‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم مهیـن نیاپورلنگرودی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2709263475‬دارنـده ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا‬ ‫هیئت مدیـره‪ :‬اقای سـامان نویدی به شـماره ملـی ‪0010455698‬‬ ‫بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره بـه مدت نامحـدود‪ ،‬خانم مهین نیاپورلنگـرودی به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 2709263475‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان‪ .‬حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد‬ ‫بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪،‬‬ ‫عقـود اسلامی و همچنین کلیـه نامه های عـادی و اداری با امضاء‬ ‫سـامان نویـدی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات‬ ‫مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه‬ ‫منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1211884‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود لجستیک اوش پیما‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/08/01‬بـه شـماره ثبـت ‪ 585409‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010448415‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه‬ ‫ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع‬ ‫فعالیـت‪ :‬اخـذ نمایندگـی کشـتیرانی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ‬ ‫مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت‬ ‫به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه ایرانشـهر‪ ،‬خیابـان خردمنـد‬ ‫جنوبی‪ ،‬خیابان شـهیدرضا ملکیان‪ ،‬پال ک ‪ ،17‬طبقه دوم‪ ،‬واحد‬ ‫‪ 4‬کدپسـتی ‪ 1584778616‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت‬ ‫اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر‬ ‫یـک از شـرک‪:‬ا خانـم ازاده بشـیری بـه شـماره ملـی ‪1281030864‬‬ ‫دارنـده ‪ 100000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم پیمانه بشـیری به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 1286054869‬دارنـده ‪ 900000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا‬ ‫هیئت مدیـره‪ :‬خانـم ازاده بشـیری بـه شـماره ملـی ‪1281030864‬‬ ‫بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره به مـدت نامحـدود‪ ،‬خانـم پیمانه‬ ‫بشـیری بـه شـماره ملـی ‪ 1286054869‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه‬ ‫مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود‬ ‫اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی با امضای خانم پیمانه‬ ‫بشـیری و بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪:‬‬ ‫طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و‬ ‫صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1211885‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت کاربین بهبرد با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 409834‬و شناسه ملی ‪10320611895‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪1400/02/29‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬هیات مدیـره اختیـارات ذیـل‬ ‫را بـه مدیرعامـل تفویـض نمـود‪ :‬طـرح هرگونـه دعـوا توسـط‬ ‫شـرکت و دفـاع از دعـاوی مطروحـه بـر علیـه شـرکت‪ ،‬نـزد‬ ‫کلیـه مراجـع قضائـی و شـبه قضائی اعـم از مراجـع داوری‪،‬‬ ‫دادگاه های عمومی و انقالب‪ ،‬دیوان عدالت کشـور‪ ،‬محا کم‬ ‫تجدیدنظر‪ ،‬شوراهای حل اختالف و هیات تشخیص و حل‬ ‫اختلاف اداره کل و سـازمان امـور مالیاتـی بـه همـراه اختیـار‬ ‫انتخـاب وکیـل و انعقـاد قـرارداد وکالـت با وکالی دادگسـتری‪.‬‬ ‫ایـن اختیـار شـامل تمـام اختیـارات راجـع بـه امـر دادرسـی و‬ ‫رسـیدگی در کلیـه مراحـل رسـیدگی می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1211883‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 3‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪372‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا ده بشمار‬ ‫سهیل‬ ‫فیلمی ساخته فرید ولی زاده که در گروه هنروتجربه ا کران شده و پنجمین‬ ‫یپـردازد‬ ‫سـاخته اوسـت‪ .‬فیلـم‪ ،‬بـا نـگاه روان شناسـانه بـه تحکیـم زندگـی م ‬ ‫و روایـت چند سـاعت از زندگـی زوجـی بـا اختلاف سـنی زیـاد اسـت کـه در‬ ‫مسـیر ی با چالش گفتمان وارد ماراتنی تا شـماره ‪ 10‬می شـوند ‪...‬؛ منوچهر‬ ‫زنـده دل‪ ،‬غـزال نظـر‪ ،‬النـاز باطنـی‪ ،‬بهـرام حسـینی و مانیـا بابایـی؛ بازیگـران‬ ‫ان هستند‪.‬‬ ‫در شـهری که تولد پسـر ممنوع اسـت‪ ،‬کودکی عجیب الخلقه به دنیا می اید‬ ‫کـه ‪ !...‬سـهیل سـلمانی‪ ،‬فاطمه نصرتی‪ ،‬سـعید عسـگرزاده‪ ،‬رضـا جالیری‪،‬‬ ‫مریـم خیـری‪ ،‬بهـاره همایونفـر‪ ،‬ریحانـه قانـع‪ ،‬بهـار احمـدی‪ ،‬ابوالفضـل‬ ‫ خسـروجردی‪ ،‬سـارا بهرامـی‪ ،‬بردیـا باقـری و ‪...‬؛ بازیگـران ایـن نمایـش‬ ‫بازی) مرتضی فروزان فر هستند که تا ‪ 7‬ابان ماه‬ ‫به نویسندگی‪ ،‬کارگردانی (و ِ‬ ‫در «پردیـس تئاتـر شـهرزاد» ( سـالن گالیـل) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫ژن جغد شب‬ ‫نرماندی‬ ‫کتابی به قلم طناز مظفری که نشـر «سـیب سـرخ» در ‪69‬صفحه و با قیمت‬ ‫‪24‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬مظفـری؛ سـال ‪ 1365‬متولـد شـد‪ .‬پنـج ادم در‬ ‫یـک شـب زمسـتانی و در بـازه زمانـی یک سـاعته در خیابـان سـر راه هـم قـرار‬ ‫می گیرنـد؛ مخاطـب در این مواجهـه و در خلال روایـات ان هـا از زندگی شـان‬ ‫تو برگشـت زمانـی بـه گذشـته و حـال‪ ،‬متوجـه پیوندهایـی بیـن ان هـا‬ ‫و رف ‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫شتـر البـوم «عالیجنـاب» را منتشـر کـرده‬ ‫جدیـد گـروه «ایوان بنـد» کـه پی ‬ ‫اثـر‬ ‫ِ‬ ‫بـود‪ .‬مجموعـه حاضـر شـامل ‪ 12‬اهنـگ بـا کالم در سـبک موسـیقی پـاپ‬ ‫اسـت‪ .‬در قطعـات از سـروده های حدیـث دهقـان و مجیـد صالحـی بهـره‬ ‫گرفتـه شـده و از نوازنـدگان ان می تـوان بـه فرشـید ادهمـی و وحیـد عبیـدی‬ ‫(گیتـار)‪ ،‬سـهیل رنجکـش (سـازهای الکترونیـک)‪ ،‬فرشـاد رشـیدی نژاد و‬ ‫حسـن ا کبریـان (ویولـن) اشـاره کـرد‪ .‬‬ ‫ُ‬ ‫بیگم‬ ‫مودت‬ ‫ِ‬ ‫بیژننجدی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های تبسـم تهـم کـه تـا ‪ 12‬ابان مـاه در گالـری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان زند‪،‬‬ ‫«شـیرین» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬و به‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـه سـیزدهم‪ ،‬پلا ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولـد‬ ‫‪ 1366‬در تبریز بوده و مدرک کارشناسی در رشته نقاشی را از دانشگاه سوره‬ ‫انفرادی او‬ ‫گرفته اسـت‪« .‬نگاهی دیگر» و «لبخند هانی!» از نمایشـگاه های‬ ‫ِ‬ ‫دراین سـال ها بوده انـد‪.‬‬ ‫اپلیکیشـن ترکیـب اواهـای ارامش بخـش! در این برنامـه‪ ،‬اواهـای دل نشـین‬ ‫بـرای خـواب راحـت‪ ،‬افزایـش تمرکـز و رسـیدن بـه ارامـش قـرار داده شـده‪.‬‬ ‫مهم تریـن بخش هـای ان عبارت انـد از تایمـر خـواب‪ ،‬اصـوات مورد عالقـه‬ ‫کـودک ( الالیـی‪ ،‬قلـب مادر‪ ،‬سشـوار‪ ،‬جاروبرقـی و ‪ ،)...‬اهنگ های بی کالم و‬ ‫اواز پرندگان‪ ،‬باد و اتش‪ ،‬کوهستان‪ ،‬مزرعه‪ ،‬جنگل‪ ،‬باران‪ ،‬دریا‪ ،‬شب و‪...‬؛‬ ‫همـراه امـکان ترکیـب اصـوات بـرای سـاخت اوای دلخـواه‪.‬‬ ‫همیشه ی من‪ ،‬هرگز بود‬ ‫غروب‪ ،‬پلی است از رویا به تاریکی‬ ‫تاریکی نگاه توست زیر پلک های افتاده‬ ‫همیشه ی من‪ ،‬هرگز بود‬ ‫غروب‪ ،‬ظهر توست‬ ‫منظومه هاست‪،‬پنجره هایاتاق‬ ‫و اسمانی از شیشه می اید‬ ‫بر دست های چهار درخت لخت‬ ‫شگفتا که سایه می گذرد‬ ‫بی افتاب از این رهگذر‬ ‫از همیشه من‪.‬‬ ‫چیست این حال خوش مرگ؟‬ ‫که سبز‬ ‫فرودای خشک برگ؟‬ ‫که زرد‬ ‫چیست این دل ضربه ها در سقف؟‬ ‫که چنین شناورم در ابر‬ ‫و ابی‪ ،‬پل زده است‬ ‫از من به نیلوفر‪.‬‬ ‫چیست این ناتمامی رنگ‬ ‫در اندام شاخه ای از نور؟‬ ‫قدسی های گیاه از مدار بیضی گون می گذرد‬ ‫و گاه‪ ،‬ارام می بارد‬ ‫از درخت ناارام‬ ‫چیست این بوی منظومه شمسی‬ ‫در تن من؟‬ ‫درقاوی عبداهلل‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هها‬ ‫شنب ‬ ‫تهدو‬ ‫هرهف‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫نشــــریهســـراســـری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪/1399‬اولشعبان‪ 15/1442‬مارس ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /344‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 24/1399‬رجب‪ 8/1442‬مارس ‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /343‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 17/1399‬رجب‪ /1442‬اول مارس ‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /342‬تومان‬ ‫تقویم چگونه‬ ‫قفل محاسبه وقت بشر را باز کرد؟‬ ‫توسعه جوامع از مسیر توانمندسازی زنان‬ ‫ امید یه هوای تازه تر‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫پروندهای بهمناسبت «روز درختکاری»‬ ‫نبض سبز زندگی‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫نگران شعلههای سرکش کرونای‬ ‫جهشیافتههستیم‬ ‫‪10‬‬ ‫دندا نقروچه؛‬ ‫علل و راههای درمان ان‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان هنری‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫جواد عزتی‬ ‫کلویی ژائو؛ دومین کارگردان زن برنده‬ ‫گلدنگلوب در تاریخ این جشنواره‬ ‫‪9‬‬ ‫معاونت رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اتهامغربگرایانهبودن‬ ‫مدافعان حقوق زنان جدید نیست‬ ‫استاندار خوزستان اعالم کرد؛‬ ‫معرفی فرمانداران سهلانگار‬ ‫‪ 12‬در محدودیتهای کرونایی به دادسرا‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحلهای (تجدید شده)‬ ‫خریدتجهیزات(کامپیوتر‪،‬چاپگر‪،‬دیتاپرژکتور)‬ ‫روابطعمومی اداره کل اموزش و پرورش استان لرستان‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪13‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 376

هفته نامه سرافرازان 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/09/01
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!