هفته نامه سرافرازان شماره 371 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 371

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 371

هفته نامه سرافرازان شماره 371

‫هفته نامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ 11/1400‬ربیع االول ‪ 18/1443‬اکتبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /371‬تومان‬ ‫چگونه جهان را از مواد غذایی ُپر و خالی می کنیم؟‬ ‫ سازی خوشمزه!‬ ‫ک‬ ‫پا‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پرونده ای به مناسبت روز جهانی غذا‬ ‫ایستگاهخوشمزهزندگی‬ ‫طبــق اعــام «صنــدوق نجــات کــودکان» (‪)Save the Children Fund‬؛ از هــر ســه کــودک در جهــان‪ ،‬یــک کودک‬ ‫دچاپــر ســوءتغذیه اســت؛ و هــر ‪ ۱۵‬ثانیــه‪ ،‬یــک کــودک بر اثــر «کمبــود غــذا» جــان خــود را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫ب وهــوا و همه گیــری کرونــا‪ ،‬منجــر بــه ظهــور جدی تریــن بحــران غذایــی قــرن ‪ ۲۱‬شــده‬ ‫فقــر‪ ،‬درگیــری‪ ،‬تغییــرات ا ‬ ‫و بــد نیســت به مناســبت «روز جهانــی غــذا» (‪ 24‬مهرمــاه ‪ 1400‬مصــادف بــا ‪ 16‬ا کتبــر ‪ )2021‬از منظــری تــازه بــه‬ ‫ً‬ ‫رونــد تامیــن غــذای موردنیــاز جمعیــت فعلـ ِـی جهــان بپردازیــم؛ اینکــه اساســا مــواد غذایــی اصلــی‪ ،‬از کــدام‬ ‫یشــود؛‬ ‫مــزارع بــه دســت مــا می رســند؟ طبــق امــار ســال ‪ 2018‬کــه اخریــن گــزارش دراین زمینــه محســوب م ‬ ‫د مزرعــه تخمینـ ِـی در سراســر جهــان را مــزارع زیــر دوهکتــار تشــکیل می دهنــد‬ ‫‪84‬درصــد از ‪570‬میلیون واح ـ ‬ ‫یس ـت که به خاطــر شــرایط کاری دشــوار‪ ،‬بهــره وری پائیــن نیــروی کار و نداشــتن تمکــن مالــی و‬ ‫و این درحال ‬ ‫ً‬ ‫ـاورزی بهینــه‪ ،‬این تعــداد زمیــن زراعــی‪ ،‬تنهــا ‪29‬درصــد از کل مــواد‬ ‫بعضــا دانــش کافــی به جهــت انجــام امــور کشـ‬ ‫ِ‬ ‫غذایـ ِـی مــردم جهــان را تامیــن می کننــد‪ .‬البتــه در مــزارع بســیار بزرگ نیــز شــاهد تولیــدات قابل توجــه دراین باره‬ ‫‪ 10‬دلیل خوشمزه برای سفر به ایران‬ ‫گردشـگری غذایی یکی از انواع جذاب و پرطرفدار مسـافرت تفریحی اسـت که در‬ ‫مناطـق مختلـف دنیـا بـه اشـکال گونا گونی تعریف می شـود و مفهوم گسـترده ای‬ ‫دارد‪ .‬نقطـه ی مشـترک همـه ی انـواع گردشـگری غذایـی یـا جامع تریـن تعریـف‬ ‫ان عبـارت اسـت از‪ :‬جسـتجوی غذاهـا و نوشـیدنی های خـاص و لـذت بـردن از‬ ‫ان هـا در مناطـق دور یـا نزدیـک‪ .‬بـا وجـود اینکـه ایـن فعالیت با عنوان گردشـگری‬ ‫غذایـی شـناخته می شـود ولـی امتحان کـردن نوشـیدنی های مختلف نیز بخش‬ ‫عمـده ای از ان محسـوب می شـود‪ .‬گنجانـده شـدن عبـارت دور یا نزدیـک در این‬ ‫ی نیازی نیسـت سـفری به‬ ‫تعریـف بـه ایـن دلیـل اسـت کـه بـرای گردشـگری غذای ‬ ‫مقصـد نقـاط دورافتـاده در کشـور محـل اقامـت یـا سـایر نقـاط دنیـا انجـام شـود‪.‬‬ ‫گردشـگران غـذا می تواننـد در مناطـق نزدیـک بـه محـل سـکونت خـود مثـل‬ ‫محله های اطراف و داخل شـهر خودشـان‪ ،‬به گشـت وگذار و ماجراجویی غذایی‬ ‫اقـدام کننـد‪ .‬گردشـگری غذایـی کـه امـروزه بـه صنعـت پررونقـی تبدیـل شـده تـا‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۲‬گردشـگری اشـپزخانه نامیـده می شـد ولـی بـه دلیـل ابهـام داشـتن و‬ ‫جامـع نبـودن ایـن نـام‪ ،‬دیگـر از ان اسـتفاده نمی شـود‪ .‬البتـه کلمـه ی اشـپزخانه‬ ‫به خوبـی مفاهیمـی مثـل غـذا‪ ،‬نوشـیدنی و هرچـه را کـه بـه ان مربـوط اسـت‪،‬‬ ‫تداعـی می کنـد ولـی اسـتفاده از ان‪ ،‬گردشـگری غذایـی را فعالیتـی منحصـر بـه‬ ‫نخبه هـای هنـر اشـپزی و عالقه منـدان ان نشـان می دهـد‪ .‬بهتریـن رویـه‪ ،‬بـه کار‬ ‫بـردن انگیـزه ی اصلـی ایـن فعالیـت یعنی غذا به عنوان نام ان اسـت‪ .‬گردشـگری‬ ‫غذایـی ‪ 2‬گردشـگری غذایـی یـک فعالیـت عمومـی و همه جانبـه اسـت و تمامـی‬ ‫جنبه هـای غـذا از دسـتگاه های فـروش خودکار و فروشـنده های دوره گرد گرفته تا‬ ‫رسـتوران های لوکـس و درجه یـک را پوشـش می دهـد و هرکسـی کـه بـه هر شـکلی‬ ‫بـا غـذا سـروکار دارد‪ ،‬قسـمتی از ایـن صنعـت محسـوب می شـود‪ .‬البتـه برخلاف‬ ‫تصور جمعی‪ ،‬تحقیق تخصصی در مورد غذاهای ممتاز مناطق مختلف توسـط‬ ‫خبره هـای اشـپزی‪ ،‬هـدف اصلـی گردشـگری غذایـی نیسـت و تنهـا شـاخه ی‬ ‫کوچکـی از ان بـه شـمار می ایـد‪ .‬براسـاس تحقیقـات انجام شـده‪ ،‬تنهـا ‪ ۸.۱‬درصـد‬ ‫از غذاهـای سراسـر دنیـا مـورد بررسـی و تائیـد خبره هـای اشـپزی قـرار گرفتـه و‬ ‫به عنوان غذای ممتاز شـناخته می شـوند درحالی که ا کثریت مردم فقط به طعم‬ ‫و کیفیت غذا و نوشیدنی توجه دارند و لزوما نیازی به صرف ان در رستوران های‬ ‫گران قیمـت و بـا برچسـب ممتـاز احسـاس نمی کنند‪ .‬گردشـگری غذایـی نخبه گرا‬ ‫نیـز زیرمجموعه هـای متنوعـی دارد و بـا هـدف جسـتجو و یافتـن خورا کی هـا و‬ ‫نوشـیدنی های ممتـاز مثل شـکالت های خاص یا نوشـیدنی های کمیـاب انجام‬ ‫می شـود‪ .‬نشـریه تلگـراف در گزارشـی‪ ،‬ایـران را مهـد پیچیده تریـن غذاهـای دنیـا‬ ‫معرفـی کـرده و ‪ ۱۰‬دلیـل خورا کـی بـرای مخاطبانش اورده که به واسـطه ی ان باید‬ ‫بـه کشـورمان سـفر کننـد‪ .‬نگارنده ی این گزارش «یاسـمین خـان» صاحب کتاب‬ ‫ـردازی ‪Our World in Data‬؛ عمــده خــورا ک دام هــا و طیور و محصوالت غذایی‬ ‫نیســتیم؛ برپایــه گــزارش داد هپـ ِ‬ ‫ُ‬ ‫مورداســتفاده جهــان‪ ،‬همچنــان نــه توســط مالــکان خــرد و نــه توســط غول هــای کشــاورزی؛ بلکــه در مــزارع‬ ‫ً‬ ‫زیــر ‪ 200‬هکتــار و تاحــدودی نیــز در مــزارع حول وحــوش ‪500‬هکتــاری تولیــد می شــوند‪ .‬به شــکل دقیق تــر‪ ،‬تقریبــا‬ ‫ـزارع «‪ 2‬تــا ‪199‬هکتــار» به عمــل می اینــد‪« .‬چین» که در تولیــد جهانی برنج‪ ،‬گندم‬ ‫‪81‬درصــد مــوارد یادشــده از مـ ِ‬ ‫ً‬ ‫و بســیاری از انــواع ســبزی ها‪ ،‬پیشروســت؛ عمدتــا بــا مدیریــت مــزارع کوچــک (اغلــب کوچک تــر از نیم هکتــار)‬ ‫ً‬ ‫جمعیــت ر و به رشــد خــود را تامیــن کنــد؛ و تقریبــا دو میلیون واحــد مزرعــه در «ایــاالت متحــده» کــه بزرگ تریــن‬ ‫ـای تولیــد ذرت‪ ،‬ســویا و بــادام جهــان اســت؛ دارای وســعت متوســط ‪ 180‬هکتــار هســتند‪ .‬به عبارتــی‪،‬‬ ‫جغرافیـ ِ‬ ‫تنهــا پنج درصــد از میــزان کل محصــوالت این چنینــی کــه غــذای غالــب جهانیــان را شــکل می دهنــد‪ ،‬در مــزارع‬ ‫گتــر از ‪ 1000‬هکتــار کشــت و برداشــت می شــود‪ .‬در پرونــده ایــن شــماره نگاهــی دیگرگونــه بــه غــذا خواهیــم‬ ‫بزر ‬ ‫انداخــت؛ نگاهــی کــه از جنــس کمبودهــا و مشــکالت تغذیـه ای در جهــان امــروز نیســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«اشـپزی افسـانه های زعفرانـی» اسـت‪ .‬او ایـن گـزارش را بعـد از سـفری کـه اخیـرا‬ ‫بـه ایـران داشـته‪ ،‬نوشـته اسـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬با بهتر شـدن روابط ایـران و جهان‪،‬‬ ‫فرصـت خوبـی بـرای سـفر به این کشـور فراهم شـده اسـت‪ ،‬کشـوری کـه ‪19‬جاذبه‬ ‫گردشـگری اش بـه ثبـت میـراث جهانـی یونسـکو رسـیده و طبیعتـش سرشـار از‬ ‫مناظـر الهام بخـش اسـت و زیباتریـن معماری هـای اسلامی جهـان را دارد‪».‬‬ ‫بهـای اصیـل و نـاب‪ :‬تکه هـای تـازه گوشـت مـرغ یـا بـره‬ ‫‪ .1‬تهـران‪ ،‬مهـد چلوکبا ‬ ‫کـه روی اتـش کبـاب می شـوند و روی تپـه ای از برنـج کـره ای قـرار می گیرنـد‪ ،‬یکـی‬ ‫از اصلی تریـن غذاهـای ایرانـی اسـت‪ .‬گوجـه فرنگی کباب شـده‪ ،‬ماسـت چکیده‪،‬‬ ‫سـبزی های تـازه و خیارشـور نیـز همـراه چلوکبـاب سـرو می شـوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬سـیری در گذشـته بـا اش رشـته اصفهـان‪ :‬در ایـران بـه کسـی کـه غذا درسـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬اشـپز می گوینـد‪ ،‬بـه معنـی درسـت کننـده اش و در نتیجـه اش هـا یکـی‬ ‫از اصیل تریـن غذاهـای ایرانـی بـه شـمار می رونـد‪ .‬اش رشـته یـک نـوع سـوپ‬ ‫خوشمزه با حبوبات‪ ،‬سبزیجات تازه و رشته است که همراه کشک که نوعی اب‬ ‫پنیـر تخمیـر شـده اسـت بـا طعمـی بیـن پارمسـان و پنیـر بـز‪ ،‬سـرو می شـود‪.‬‬ ‫یبـرد‪ :‬گوشـت بـره‪ ،‬نخـود و سـیب زمینی‬ ‫‪ .3‬دیـزی مشـهد هـوش از سـرتان م ‬ ‫خورشـتی بـه ارامـی در کاسـه های سـفالی بـرای سـاعت ها می پزنـد تـا نـرم شـده‬ ‫و بـرای خـوردن امـاده شـوند‪ .‬سـپس مـواد پختـه را بـا هـم می کوبنـد و بـه شـکل‬ ‫خمیـری درمی اورنـد و بـا نـان می خورنـد‪ .‬همچنیـن یـک قسـمت از نـان را خـرد‬ ‫می کننـد و داخـل کاسـه سـفالی می ریزنـد تـا اب حاصل از پختن گوشـت را جذب‬ ‫کننـد و بعـد نان هـای خیس شـده را می خورنـد‪ .‬دیـزی اصالتـا غذایـی مشـهدی‬ ‫اسـت و امـروزه در تمـام رسـتوران ها و کافه هـای ایـن شـهر بـرای شـام و ناهار طبخ‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬توقـف در کاشـان و عطـر گل محمـدی‪ :‬ایـران حـدود ‪ ۲۵۰۰‬سـال پیـش‪ ،‬اولیـن‬ ‫کشـوری بـود کـه از گلبرگ هـای گل محمـدی‪ ،‬گالب تولید کرد‪ .‬هر سـاله در فصل‬ ‫بهـار جشـن گالب گیـری در کاشـان برگـزار می شـود و شـما می توانیـد چگونگـی‬ ‫بـه دسـت اوردن اب گل هـا را در دیگ هـای بـزرگ پـر از بخـار ببینیـد‪ .‬یکـی از‬ ‫مطلوب تریـن خورا کی هایـی کـه در یـک بعدازظهـر افتابی می تـوان از ان لذت برد‬ ‫خـوردن یـک کاسـه فالـوده خواهـد بـود‪ .‬فالـوده دسـر شـیرینی اسـت که بـا گالب‪،‬‬ ‫ورمیشـل برنـج و ابلیمـو درسـت می شـود‪.‬‬ ‫‪ .5‬بهشـت سـبز ی ها در تالـش‪ :‬یکـی از زیباتریـن بخش هـای طبیعـت ایـران بـا‬ ‫جنگل هـای سـبز انبـوه و شـالیزارهای برنـج در نزدیکـی دریـای خـزر در شهرسـتان‬ ‫تالش قرار دارد‪ .‬ایرانیان در بهار و تابستان برای گذراندن تعطیالت خود به انجا‬ ‫می رونـد‪ .‬غذاهـای ایـن منطقـه نیـز ماننـد طبیعتـش پـر از سـبزی های مختلف و‬ ‫تـازه هسـتند‪ .‬ترشـی تره یـک غـذای خوشـمزه و زمـردی رنگ اسـت کـه با چندین‬ ‫کیلـو سـبزی اسـفناج‪ ،‬شـوید‪ ،‬جعفـری‪ ،‬گشـنیز و پیازچـه پختـه می شـود و با لیمو‬ ‫مـزه دار و ترشـش می کننـد و در مرحلـه ی اخـر تخم مر غ هـا را هـم داخلش می زنند‬ ‫تـا بپزند‪.‬‬ ‫‪ .6‬در یـزد شـیرین کام شـوید‪ :‬شـهر تاریخـی و اجـر خشـتی یـزد‪ ،‬در بیـن دو‬ ‫کویـر بـزرگ ایـران قـرار دارد‪ .‬ایـن شـهر بـا بادگیرهـا‪ ،‬اتشـکده های زرتشـتیان و‬ ‫شـیرینی هایش معروف اسـت‪ .‬شـیرینی پزان در سراسر شهر به صورت شعبه ای و‬ ‫منظم پرا کنده شده اند‪ .‬باقلواهای بادام و کیک های یزدی درست شده با هل‬ ‫و پسـته و قطاب‪ ،‬شـیرینی محلی سـرخ شـده که با بادام زمینی پر شـده اسـت‪ ،‬از‬ ‫معروف تریـن شـیرینی های ایـن شـهر هسـتند‪.‬‬ ‫‪ .7‬کیک برنج‪ ،‬ته چین در شـیراز‪ :‬ایرانی ها به برنج ترد شـده و روغنی که در کف‬ ‫دیـگ برشـته می شـود‪ ،‬تـه دیـگ می گوینـد و ته چیـن در واقع غذایی کامل اسـت‬ ‫کـه فشـرده اش می کننـد و بـه صـورت ته دیگـی درمی اورنـد‪ .‬برنـج‪ ،‬ماسـت‪ ،‬زرده‬ ‫تخـم مـرغ و زعفـران را بـا یکدیگـر مخلـوط می کننـد و در البه الیـش مرغ یا گوشـت‬ ‫مـزه دار شـده می ریزنـد و می گذارنـد روی گاز تـا طالیـی شـود‪ .‬بعـد از ان قابلمـه را‬ ‫برعکـس می کننـد تـا غـذا بـه صـورت کیکـی و کامـل از قابلمـه دربیایـد‪ .‬ته چیـن در‬ ‫اغلـب رسـتوران های شـیراز بـه عنـوان غـذای ویـژه ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .8‬کوفتـه قلقلی هـای پرهیبـت در تبریـز‪ :‬در شـمال غربـی ایـران‪ ،‬شـهر بهتریـن‬ ‫کوفتـه قلقلی هـای ایـران قـرار دارد‪ ،‬در ترکیب هـای متنوعـی ماننـد کوفتـه بـره پـر‬ ‫شـده بـا الـو‪ ،‬البالوهـای تـرش‪ ،‬مغـز گـردو‪ ،‬زرشـک و کشـمش یـا کوفتـه پـر شـده بـا‬ ‫تخـم مـرغ پختـه‪ .‬معروف تریـن کوفتـه کـه هـم اسـم همیـن شـهر اسـت‪ ،‬کوفتـه‬ ‫تبریـزی نـام دارد کـه از بقیـه کوفته هـا بزرگ تر و حجیم تر اسـت و رنگش مخلوطی‬ ‫از زعفـران و رب گوجـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ .9‬غذاهـای تنـد دریایـی در بندرعبـاس‪ :‬جنـوب ایـران بـه دلیـل اب و هـوای‬ ‫گـرم و مرطوبـش و تحـت تاثیـر موقعیـت جغرافیایـی اش کـه یکـی از راه هـای اصلی‬ ‫ارتباطـی بیـن هنـد و اروپـا بـرای تبـادل ادویه هـای دریایـی بـود‪ ،‬غذاهـای گـرم‬ ‫و تنـدی دارد‪ .‬بهتریـن قلیـه میگوهـا را در شـهر بندرعبـاس می توانیـد امتحـان‬ ‫کنید‪ ،‬خورشـت تندی که با گشـنیز تازه‪ ،‬الوچه‪ ،‬فلفل قرمز‪ ،‬سـیر و میگو درسـت‬ ‫می شـود‪ .‬رسـتوران های کنـار بـازار مرکـزی ماهی فروشـان‪ ،‬بهتریـن مـکان بـرای‬ ‫خـوردن ایـن غـذای خوشـمزه اسـت‪.‬‬ ‫‪ .10‬ضیافت میرزا قاسمی در ماسوله‪ :‬روستای ‪ ۱۰۰۰‬ساله ماسوله‪ ،‬در تپه های‬ ‫گیالن شـما را به زندگی سـنتی و روسـتایی در ایران برمی گرداند‪ ،‬زمانی که شـغل‬ ‫بیشـتر مـردم کشـاورزی بـود‪ .‬اینجـا یکـی از بهتریـن مناطـق ایـران بـرای خـوردن‬ ‫غذاهـای گیاهـی اسـت‪ ،‬ماننـد میـرزا قاسـمی کـه یکـی از مشـهورترین غذاهـای‬ ‫ایـن ناحیـه اسـت‪ .‬ایـن غـذا ترکیبـی از بادمجـان کباب شـده روی زغال و سـپس‬ ‫سـرخ شـده بـا سـیر فـراوان و تـازه و گوجـه فرنگـی لـه شـده و مقـدار زیـادی روغـن‬ ‫زیتون اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫فیلم هایی که مخاطبان خود را گرسنه می کنند!‬ ‫محمدجوادمبین زاده‬ ‫هالیــوود دربــاره هــر موضوعــی کــه دلتــان بخواهــد یــا حتــی بــه ذهنتــان خطــور‬ ‫کنــد‪ ،‬فیلم هایــی ســاخته اســت؛ و حــاال وقــت شــناختن چند فیلــم برتــر درباره‬ ‫ً‬ ‫غــذا و اشــپزی در سینماســت؛ فیلم هایــی کــه پــس از دیدنشــان احتمــاال‬ ‫حســابی گرســنه شــوید!‬ ‫‪Eat Pray Love‬‬ ‫«بخـور عبـادت کـن عشـق بـورز» به کارگردانـی رایـان مورفـی و هنرپیشـگی جولیـا‬ ‫رابرتـز‪ ،‬خاویـر بـاردم‪ ،‬جیمـز فرانکـو‪ ،‬ریچـارد جنکینـز و بیلـی کـروداپ در سـال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫ا کـران شـد‪ .‬ایـن فیلـم داسـتان یـک زن کـه به تازگـی از همسـرش طلاق گرفتـه را‬ ‫روایـت می کنـد؛ الیزابـت بـرای ایجـاد شـروعی تـازه در زندگـی خود تصمیـم می گیرد‬ ‫کشـورهای مختلـف دنیـا؛ ازجملـه ایتالیـا و هنـد را ببینـد‪ .‬طـی ‪140‬دقیقـه ای کـه‬ ‫شـاهد فیلـم هسـتید‪ ،‬مهم تریـن و چشـم گیرترین چیزهـا کـوه پاسـتا و دسـرهایی‬ ‫مثـل ژالتوسـت کـه حسـابی اب دهانتـان را راه می انـدازد! «بخـور عبـادت کـن‬ ‫عشـق بـورز» درواقـع از رمانـی به همین نـام اثـر الیزابـت گیلبـرت اقتبـاس شـده و‬ ‫کمدی‪،‬درامی عاشـقانه اسـت که نامزد دریافت جوایز «سـتالیت بهترین طراحی‬ ‫لبـاس»‪« ،‬برگزیـده مـردم بـرای بازیگـر زن محبـوب سـینمایی» و ‪ ...‬شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪Julie & Julia‬‬ ‫«جولـی و جولیـا» موجـب شـد مریـل اسـتریپ بـرای چندمین بـار جایـزه بهتریـن‬ ‫بازیگر زن گلدن گلوب را ازان خود کند‪ .‬گرچه این تنها جایزه استریپ برای حضور‬ ‫در فیلـم «جولـی و جولیـا» نبـود و او موفق شـد جایزه بهترین بازیگر زن به انتخاب‬ ‫منتقـدان‪ ،‬جایـزه حلقـه منتقـدان فیلـم نیویورک‪ ،‬سـتالیت و چنـد جایزه دیگـر را‬ ‫بـا ایفـای نقـش دراین فیلـم به دسـت اورد‪ .‬نـورا افـرون هم زمـان به عنـوان بازیگـر و‬ ‫کارگـردان در «جولـی و جولیـا» حضـور دارد و ایمـی ادامـز‪ ،‬اسـتنلی توچـی‪ ،‬کریـس‬ ‫مسـینا و جین لینچ از جمله دیگر بازیگران ان هسـتند؛ و ا گر هنوز برای تماشـای‬ ‫این فیلم نیاز به شـنیدن نام غذا و اشـپزی دارید‪ ،‬باید گفت کنار مریل اسـتریپ‪،‬‬ ‫‪ Beef Bourguignon‬فرانسـوی نیـز نقـش مهمـی در جولـی و جولیـا ایفـا می کنـد!‬ ‫‪The Hundred-Foot Journey‬‬ ‫وقتـی می توانیـد دو سـبک متفـاوت از اشـپزی را هم زمـان داشـته باشـید‪ ،‬چـرا بـه‬ ‫یکـی ا کتفـا کنیـد؟ در «صـد قـدم راه» غذاهـای فرانسـوی و هنـدی بـا هنـر خاصـی‬ ‫بـا یکدیگـر ترکیـب شـده اند و کاری می کننـد هم زمـان چیکن تیکا ماسـاال را بـا‬ ‫کروک مـادام بخواهیـم‪ .‬ایـن فیلـم در سـال ‪ ۲۰۱۴‬و به کارگردانـی السـه هالسـتروم‬ ‫ا کران شد و هنرپیشگانی مثل مانیش دایال‪ ،‬هلن میرن‪ ،‬شارلوت بن‪ ،‬اوم پوری‬ ‫و امیـت شـاه در ان بـازی کرده انـد‪.‬‬ ‫‪Ratatouille‬‬ ‫«راتاتویی» یکی از خاطره انگیزترین انیمیشـن های پیکسـار است‪ .‬این انیمیشن‬ ‫دوست داشتنی موفق شد در سال ا کران خود مهم ترین جوایز سینمایی؛ اسکار‬ ‫ً‬ ‫و گلدن گلوب را ازان خود کند‪ .‬همان طورکه از اسم این اثر پیدا است‪ ،‬کامال حول‬ ‫محـور غذاهـای لذیـذ و هنـر زیبـای اشـپزی می چرخـد‪ .‬یـک مـوش کوچـک به نـام‬ ‫ً‬ ‫رمـی تصمیـم می گیـرد بـه رویای دیرینه زندگی اش‪ ،‬اشـپزی روی اورد اما مشـخصا‬ ‫یـک مشـکل بـزرگ سـر راهـش قـرار دارد‪ :‬او انسـان نیسـت؛ به ویـژه اینکـه موش هـا‬ ‫در فرهنگ عامه به عنوان موجوداتی کثیف شـناخته می شـوند و هیچ کس دلش‬ ‫نمی خواهـد موش هـا برایـش غـذا درسـت کنند! پتن اسـوالت‪ ،‬لـو رومانو‪ ،‬بـرد برد‪،‬‬ ‫جنیـن گرافلـو و پیتـر اوتول صداپیشـگان اصلی «راتاتویی» هسـتند‪ .‬جالب اسـت‬ ‫بدانید راتاتویی یک غذای سـنتی فرانسوی سـت که با سـبزی ها پخته می شـود‪.‬‬ ‫یگـردد و تاحدزیـادی بـه غـذای ایرانـی یتیمچـه شـباهت‬ ‫ریشـه ان بـه نیـس بازم ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪Waitress‬‬ ‫«پیشـخدمت» اثری کمدی و درام به کارگردانی و نویسـندگی ادرین شلی سـت که‬ ‫بازیگـر اصلـی هـم بـود‪ .‬متاسـفانه‪« ،‬پیشـخدمت» اخریـن حضـور شـلی روی پرده‬ ‫نقـره ای بـود و ایـن بازیگـر‪ ،‬نویسـنده و کارگردان بااسـتعداد درهمان سـال سـاخت‬ ‫پیشـخدمت (‪ )۲۰۰۶‬درگذشـت و نتوانسـت ا کـران اثـر خـود را ببینـد‪ .‬ایـن فیلـم‬ ‫داسـتان یـک پیشـخدمت جـوان را روایـت می کند که در یک حلقه بی پایـان از کار‬ ‫و زندگی مشترک پرمشکل و یک شهر کوچک گیر افتاده‪ .‬این اتفاقات زمانی بدتر‬ ‫جلوه می کند که پیشخدمت داستان درگیر یک بارداری ناخواسته هم می شود‪.‬‬ ‫کـری راسـل‪ ،‬جرمـی سیسـتو‪ ،‬ناتـان فیلیـون‪ ،‬شـریل هاینـز‪ ،‬انـدی گریفیـت‪ ،‬ادی‬ ‫جمیسـون‪ ،‬داربی اسـتنچفیلد و لو تامپل از جمله بازیگران ان هسـتند‪.‬‬ ‫‪Burnt‬‬ ‫فیلـم «سـوخته» به رغـم داشـتن سـتارگانی چـون بردلی کوپر‪ ،‬سـیه نا میلـر‪ ،‬دانیل‬ ‫بـه رول‪ ،‬الیسـیا ویکانـدر و لیلـی جیمـز تنهـا ‪ ۲۹‬درصـد از منتقـدان راتن تومیتـوز را‬ ‫راضـی کـرد؛ امـا خـب چه کسـی ایـن فیلـم را بـرای عملکـرد فنـی خـوب می بینـد؟‬ ‫ً‬ ‫احتماال شـما هم به خاطر غذاهای لذیذ و عشـق و عالقه به اشـپزی سـراغ لیسـت‬ ‫امده ایـد و بایـد گفـت «سـوخته» یـک گزینـه عالـی بـرای افـرادی مثـل شماسـت‪.‬‬ ‫جـان ولـز کارگردانـی ایـن فیلـم را برعهـده دارد و اسـتیون نایـت فیلم نامـه ان را بـه‬ ‫رشـته تحریـر دراورده‪ .‬داسـتان «سـوخته» دربـاره یـک سراشـپز حرفه ای سـت کـه‬ ‫در رسـتورانی مطـرح و بـزرگ کار می کنـد‪ .‬وقتـی صاحـب رسـتوران به خاطر مصرف‬ ‫مخدر و اشتباهات متعدد کار و زندگی و همه چیزش را از دست می دهد‪ ،‬سراشپز‬ ‫رسـتوران نیـز از کار بـی کار می شـود‪ .‬بااین حـال کارا کتـر اصلـی مـا یکـی از بهتریـن‬ ‫اشـپزهای دنیاسـت و نمی توانـد این طـور بـه زندگـی خـود ادامـه دهـد‪ .‬درنتیجـه‬ ‫تصمیـم می گیـرد زندگـی حرفـه ای خـود را از نـو اغـاز کنـد‪.‬‬ ‫‪Chocolat‬‬ ‫یکـه بـا ان‬ ‫شـاید مضحـک به نظـر رسـد امـا ا گـر خیلـی بـه شـکالت (و تمـام چیزهای ‬ ‫درسـت می شـود مثـل هات چا کلـت) عالقـه داریـد‪ ،‬فیلـم سـینمایی «شـکالت»‬ ‫به کارگردانـی السـه هالسـتروم (‪ )۲۰۰۰‬خـاص شـما تهیـه شـده‪ .‬فیلم «شـکالت» که‬ ‫برپایـه رمانـی به همین نـام نوشـته جـوان هریـس سـاخته شـده‪ ،‬بازیگرانـی ازقبیـل‬ ‫جانـی دپ‪ ،‬ژولیـت بینـوش‪ ،‬الفـرد مولینـا‪ ،‬جـودی دنـچ و کریـان مـاس را در خـود‬ ‫می بینـد‪ .‬ایـن فیلـم از پرافتخارتریـن اثـار این فهرسـت اسـت کـه در بخش هـای‬ ‫بهتریـن بازیگـر زن نقـش اول‪ ،‬بهتریـن بازیگر زن نقش مکمل‪ ،‬بهترین موسـیقی‪،‬‬ ‫بهتریـن فیلـم و بهتریـن فیلم نامـه اقتباسـی در مراسـم اسـکار نامـزد شـده اسـت‪.‬‬ ‫م رسـمی و بـزرگ دیگـری مثـل‬ ‫گرچـه عملکـرد درخشـان ایـن فیلـم در مراسـ ‬ ‫گلدن گلـوب نیـز ادامـه داشـت تـا بـه یکـی از موفق تریـن فیلم هـای تمـام دوران‬ ‫تبدیل شود؛ اما به رغم این درخشش ها‪ ،‬نزد مخاطبان عام کمتر شناخته شده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪Babette’s Feast‬‬ ‫«ضیافـت بابـت» یـک درام رمانتیـک به کارگردانـی گابریـل ا کسـل اسـت کـه سـال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬ا کـران شـد‪ .‬از جملـه بازیگـران ان می تـوان بـه اسـتفان اودران‪ ،‬یـارل کولـه‬ ‫و بیبـی اندرشـون اشـاره کـرد‪ .‬ایـن فیلـم درهمان سـال ا کـران برنـده «جایزه اسـکار‬ ‫بهتریـن فیلـم خارجی زبـان» و «جایزه بفتا بهترین فیلم غیرانگلیسـی زبان» شـد‪.‬‬ ‫داسـتان فیلـم در یـک روسـتای دانمارکـی در قـرن نوزدهـم روایت می شـود و محور‬ ‫ان‪ ،‬یـک ضیافـت بـزرگ و پرزرق وبـرق اسـت که دو خواهر برای نزدیک نگه داشـتن‬ ‫جامعـه پروتسـتان ها برگـزار می کننـد‪« .‬ضیافـت بابـت» نخسـتین فیلـم دانمارکـی‬ ‫تاریـخ سینماسـت کـه موفـق بـه دریافت جایزه اسـکار شـد‪.‬‬ ‫‪Paris Can Wait‬‬ ‫غذا‪ ،‬نوشـیدنی‪ ،‬دسـر‪ ،‬پیک نیک‪ ،‬طبیعت و ‪...‬؛ دیگر چه می خواهیم؟ «پاریس‬ ‫می توانـد منتظـر بمانـد» به کارگردانـی‪ ،‬تهیه کنندگی و نویسـندگی النـور کاپوال یک‬ ‫کمـدی دوست داشـتنی را بـرای سینمادوسـتان به ارمغـان مـی اورد‪ .‬دائـن لیـن‪،‬‬ ‫ارنـود ویـار‪ ،‬الـک بالدویـن‪ ،‬سـدریک مونـه و داویـا نلسـون از جملـه بازیگـران فیلـم‬ ‫هسـتند‪ .‬این اثر درمجموع نمرات متوسـطی از منتقدان دریافت کرد و به عقیده‬ ‫ان هـا بـا وجـود حس وحـال خیلـی خوبـش‪ ،‬ایده هـای جـذاب یـا کارا کترهـای‬ ‫عمیقی ندارد‪ .‬بااین حال ا گر دوسـت دارید که دراین دوران قرنطینه لذت ببرید‪،‬‬ ‫انتخـاب خوبی اسـت‪.‬‬ ‫‪Chef‬‬ ‫مشـخص اسـت کـه نـام ایـن فیلـم خـودش همـه حرف هـای الزم را بـه مخاطـب‬ ‫می گوید‪ .‬اشـپزی‪ ،‬هنر‪ ،‬غذاهای لذیذ و گریل شـده (ان هم با نماهای نزدیک)‪...‬‬ ‫و درخشـش جـان فـاورو و اسـکارلت جوهانسـون‪« .‬سراشـپز» یـک کمـدی‪-‬درام‬ ‫به کارگردانـی جـان فـاورو داسـتان یـک اشـپز حرفـه ای را روایـت می کنـد کـه پـس‬ ‫از یـک مجادلـه پر سـروصدا بـا یـک منتقـد‪ ،‬کارش در رسـتورانی مشـهور و بـزرگ‬ ‫را از دسـت می دهـد و مجبـور می شـود بـا اسـتفاده از یـک کامیـون به همـراه پسـر‬ ‫نوجوانـش کارش را یک باردیگـر اغـاز نمایـد‪ .‬سـوفیا ورگارا‪ ،‬جـان لگویزمائـو ‪ ،‬رابـرت‬ ‫داونی جونیور‪ ،‬امجی انتونی‪ ،‬داستین هافمن و اولیور پالت از دیگر بازیگران فیلم‬ ‫هسـتند‪/ .‬ویجیاتو‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫صدیقهشجاعی‬ ‫اشنایی با غذای ملی کشورهای مختلف جهان‬ ‫افغانستان؛قابلیپلو‬ ‫یکـی از پلوهـای مشـهور در افغانسـتان اسـت که تنـوع زیادی‬ ‫ً‬ ‫دارد و معموال با گل کلم‪ ،‬گلم پیچ‪ ،‬هویج و دانه های روغنی‬ ‫متعـددی امـاده می شـود‪ .‬ایـن غـذا به طورسـنتی دارای‬ ‫تکه هـای بـزرگ گوشـت بـره اسـت؛ امـا امتحـان کـردن ان بـا‬ ‫گوشـت گاو یـا گوسـاله نیـز خالی ازلطـف نیسـت‪.‬‬ ‫تایلند؛ پد تای‬ ‫معروف تریـن غـذای نودلـی دنیـا کـه اغلـب به عنـوان یـک‬ ‫غـذای خیابانـی و در غذاخوری هـای سـاده تایلنـدی سـرو‬ ‫می شـود‪ .‬بـرای تهیـه ایـن غـذا‪ ،‬نـودل برنجـی را پختـه و بعـد‬ ‫سرخ کرده و با تمر هندی‪ ،‬سس ماهی‪ ،‬میگو خشک‪ ،‬سیر‬ ‫یـا پیـاز و فلفـل قرمـز طعـم دار می کننـد‪.‬‬ ‫سوئیس؛روستی‬ ‫یک خورا ک سیب زمینی ست که با سر خ کردن سیب زمینی‬ ‫رنده شـده در روغـن تهیـه می شـود کـه رویـه ای تـرد و مرکـزی‬ ‫نـرم دارد‪ .‬ایـن غـذا را همـراه بـا نیمـرو و اسـفناج یـا «گوشـت‬ ‫سوسـیس» (‪ )Fleischkase‬میـل می کننـد‪ .‬گاهی وقت هـا نیـز‬ ‫بیکـن‪ ،‬پیـاز‪ ،‬پنیـر و حتـی سـیب بـه ایـن مخلـوط می افزایند‪.‬‬ ‫اسپانیا؛پائیا‬ ‫یکـی از غذاهـای ملـی و اصیـل اسـپانیا کـه مـاده اولیـه ان‬ ‫برنـج اسـت و بسـته به اینکه از چـه مـواد دیگـری در پخـت ان‬ ‫بکـه‬ ‫اسـتفاده شـود‪ ،‬گونه هـای مختلفـی دارد‪ .‬به این ترتی ‬ ‫برنـج را بـا گوجه فرنگـی‪ ،‬سـیر و سـبزی ها می پزند و با گوشـت‬ ‫یـا محصـوالت دریایـی سر خ شـده سـرو می کننـد‪.‬‬ ‫روسیه؛پلمنی‬ ‫یکی از غذاهای سنتی و ملی روسیه که به زبان محلی به معنای‬ ‫نان گوشت است‪ .‬این غذا یک روش خیلی راحت برای ذخیره‬ ‫گوشت در یخبندان سیبری بوده و امروزه برای افراد تنها نظیر‬ ‫دانشـجوها و مجردان مناسـب اسـت‪ .‬ضمن اینکه در بسـیاری‬ ‫فروشـگاه ها به صورت یخ زده عرضه می شود‪.‬‬ ‫اسکاتلند؛هگیس‬ ‫اصلی تریـن غـذای اسـکاتلند کـه از ترکیـب دل و جگـر و قلـوه‬ ‫خردشـده گوسـفند به همـراه پیـاز‪ ،‬جـو دوسـر‪ ،‬چربـی‪ ،‬ادویه‪،‬‬ ‫نمک و اب گوشـت تهیه و در سـیرابی گوسـفند ریخته و برای‬ ‫یکـه شـاید ظاهـر‬ ‫چندین سـاعت پختـه می شـود‪ .‬باوجود ‬ ‫جذابـی نداشـته باشـد؛ امـا بسـیار خوش طعـم و لذیذ اسـت‪.‬‬ ‫لهستان؛بیگوس‬ ‫از کلـم پیـچ خردشـده‪ ،‬گوجه فرنگـی‪ ،‬قـارچ و انـواع مختلـف‬ ‫یشـود و‬ ‫گوشـت ها نظیر گوشـت گاو‪ ،‬گوسـاله‪ ،‬گوزن و‪ ...‬تهیه م ‬ ‫عالوه بر لهستان‪ ،‬در بالروس‪ ،‬اوکراین و لیتوانی هم مورداستفاده‬ ‫یسـت که هرچه طعم مواد بیشـتر‬ ‫اسـت‪ .‬بیگوس از ان غذاهای ‬ ‫بـه خـورد یکدیگر بـرود‪ ،‬خوشـمزه تر خواهد شـد‪.‬‬ ‫نیوزیلند؛پاولووا‬ ‫محبوب ترین و مشـهورترین دسـر نیوزیلند که به دلیل ظاهر‬ ‫زیبایـش در جشـن ها و مراسـم ازدواج سـرو می شـود‪ .‬دسـر‬ ‫پاولـووا به افتخـار هنرمندی اسـطوره ای به نـام انا پاولووا تهیه‬ ‫شـد‪ .‬دسـر پـف دار و سـفید پاولـووا کـه شـبیه بـه لبـاس سـفید‬ ‫و تـوری بالـه می مانـد‪ ،‬برپایـه شـیرینی مرنـگ تهیـه می شـود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کره؛ کیمچی‬ ‫یکـی از قدیمی تریـن و شـاید اصلی تریـن غذاهـا در فرهنـگ‬ ‫غذایـی کره ای هـا کـه همـان ترشـی سـبزی ها بـا ادویه هـای‬ ‫یسـت‬ ‫تنـد اسـت‪ .‬کیمچـی‪ ،‬یـک خـورا ک تخمیر شـده سنت ‬ ‫کـه از سـبزی ها و ادویه هـای گونا گـون و البتـه بیشـتر وقت هـا‬ ‫با نوعی کلم چینی بنام بائچو و فلفل قرمز درسـت می شـود‪.‬‬ ‫هلند؛استمپوت‬ ‫غـذای سـنتی هلنـدی شـامل پـوره سـیب زمینی و سـبزی ها‬ ‫کـه بـا سـس‪ ،‬ابـدار می شـود‪ .‬بـرای تهیـه اش‪ ،‬سـبزی ها و‬ ‫سـیب زمینی را جدا گانـه می پزنـد و همـه را به صـورت پـوره‬ ‫درمی اورنـد و بـا نوعـی سوسـیس دودی سـرو می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫غـذای را در مغازه هـا و سـوپرمارکت ها نیـز می تـوان تهیـه کرد‪.‬‬ ‫نپال؛ دال بات‬ ‫ایـن غـذا کـه از بنـگال بـه کشـور نپـال وارد شـد و از برنـج‬ ‫به عنـوان مـاده اصلـی‪ ،‬عـدس و برخی مواد دیگـر در پخت ان‬ ‫اسـتفاده می شـود‪ ،‬غذای ملی این کشور به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫کنـار ان‪ ،‬اغلـب ترشـیجات‪ ،‬کاری‪ ،‬گوشـت‪ ،‬ماهـی‪ ،‬ماسـت یا‬ ‫چونتـی سـرو می کننـد‪.‬‬ ‫مرا کش؛طاجین‬ ‫نـام ان‪ ،‬از واژه «تابـه» در زبـان فارسـی مشـتق شـده و نـام‬ ‫ظـرف و غـذای مخصـوص ایـن ظرف اسـت که در کشـورهای‬ ‫شمال افریقا به ویژه مرا کش و تونس استفاده زیادی دارد‪ .‬از‬ ‫الیه هـای خوش عطـر گوشـت‪ ،‬سـبزی ها و همین طـور ادویه‪،‬‬ ‫روغـن و اب تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫مونا کو؛ َب َقبژیون‬ ‫ً‬ ‫پیش غذایی که عمدتا در بخش شـرقی ریویرا‪ ،‬شـمال ایتالیا‬ ‫و مونا کـو یافـت می شـود‪ .‬داخـل نـان ایـن غذا را بـا پنیر ریکوتا‬ ‫و برگ چغندر و سـایر مخلفات پر می کنند‪ .‬این غذا به حدی‬ ‫پرطرفـدار اسـت کـه در روز ملـی مونا کـو مصـادف بـا ‪ ۱۹‬نوامبـر‬ ‫هرسـال خورده می شـود‪.‬‬ ‫رومانی؛مامالیگا‬ ‫یک نـوع فرنی سـت کـه بـا ارد ذرت تهیـه می شـود و از غذاهـای‬ ‫سـنتی مولـداوی‪ ،‬رومانـی‪ ،‬چچـن‪ ،‬اوسـتیا و گرجسـتان‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬مامالیـگا ازنظـر تاریخـی‪ ،‬غـذای رعیت هـا و‬ ‫فقرا بوده که اغلب به عنوان جایگزینی برای نان استفاده و در‬ ‫مناطـق روسـتایی فقیـر به جای غـذای اصلی خورده می شـد‪.‬‬ ‫موریس؛ دالپوری‬ ‫از معروف تریـن غذاهـای خیابانـی موریـس به شـمار مـی رود و‬ ‫ازان جهـت منحصرب هفـرد اسـت کـه می تـوان ان را بـا هـر غـذا‬ ‫و هرلحظـه ای از روز میـل کـرد و در عـرض چندثانیـه باعـث‬ ‫سـیری می شـود‪ .‬مـواد تشـکیل دهنده ان عبارت انـد از‪ :‬دال‬ ‫گـرام‪ ،‬ارد چندمنظـوره‪ ،‬نمـک‪ ،‬اب سـرد‪ ،‬زردچوبـه و روغـن‪.‬‬ ‫مالزی؛ ناسی ِلما ک‬ ‫برنجی سفید که در شیر نارگیل بخارپز و در برگ موز پیچیده‬ ‫و سـرو می شـود‪ .‬بـرای معطر کـردن‪ ،‬ان را در ترکیـب بـا بـرگ‬ ‫پاندانـوس و زنجبیـل می پزنـد‪ .‬اغلـب ان را بـا سـس تنـد‪،‬‬ ‫تخم مـرغ اب پـز‪ ،‬خیـار‪ ،‬بادام زمینـی بـوداده‪ ،‬گوشـت مـرغ‪،‬‬ ‫ترشـی سـبزی ها و گوشـت گاو سـرو می کننـد‪/ .‬کجـارو‬ صفحه 4 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫هفت کتاب‬ ‫معروف ایرانی‬ ‫با نگاهی متفاوت‬ ‫به اشپزی‬ ‫زهرا سارایی‬ ‫«اشــپزی» بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی روزمــره اســت‪ .‬چــه از عالقه منــدان‬ ‫ً‬ ‫بــه هنــر اشــپزی باشــیم و چــه اشــپزی را صرفــا جهــت رفــع نیــاز انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫درهرصــورت بــه امــوزش اصولــی و دقیــق ایــن هنــر نیازمندیــم‪ .‬قطعــا یکــی از‬ ‫بهــای اموزشــی اشــپزی هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن منابــع بــرای یادگیــری اشــپزی کتا ‬ ‫بهــای اشــپزی‬ ‫دراین مطلــب‪ ،‬فهرســتی از معروف تریــن و بهتریــن کتا ‬ ‫ایرانــی را معرفــی می کنیــم‪ .‬حتــی ا گــر از عالقه منــدان سفت وســخت اشــپزی‬ ‫نیســتید‪ ،‬دراین مطلــب کتاب هایــی معرفــی کرده ایــم کــه اطالعــات فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخــی و اجتماعــی مفیــد و جالبــی بــرای شــما دارنــد‪ .‬اینکــه چــرا بــا وجــود‬ ‫دســتورپخت های مختلــف در دســترس‪ ،‬بایــد کتــاب اشــپزی بخریــم و بخوانیم‬ ‫یتــوان گفــت کتــب اشــپزی حاصــل‬ ‫یســت‪ .‬درپاس ـخ به ان م ‬ ‫ســوالی اساس ‬ ‫ســال ها کار و تجربــه یــک اشــپز کارکشــته اســت‪ .‬فردی کــه بــه اشــپزی فراتــر از‬ ‫شــغل نــگاه می کنــد و به دنبــال انتقــال تجربــه و هنــر خــود دراین رشــته اســت‪.‬‬ ‫بهــای اشــپزی منابــع دقیــق و قابل اســتنادی بــرای‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬کتا ‬ ‫امــوزش ایــن هنرنــد‪ .‬مجموعــه کتبــی کــه دراین مطلــب معرفــی می کنیــم‪،‬‬ ‫عالو هبــر کتاب هــای اشــپزی معــروف کــه فقــط دســتورپخت غذاهــا را امــوزش‬ ‫می دهنــد‪ ،‬ســراغ کتاب هایــی رفته ایــم کــه نگاهــی متفــاوت بــه اشــپزی دارنــد‪.‬‬ ‫ب هعــاوه‪ ،‬اشــپزی را فراتــر از یک وعــده غذایــی می داننــد و ســعی دارنــد ریشــه‬ ‫فرهنگ هــای غذایــی و تاثیــرات ان هــا را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫مستطاب اشپزی‬ ‫نج ــف دریابندری را بیش ــتر با ترجمه های معروفش می شناس ــیم‪ .‬ازاین رو‪ ،‬نام‬ ‫او ب ــر جلد کتاب اش ــپزی تاحدی عجی ــب به نظر می اید؛ اما او درزمینه اش ــپزی‬ ‫ه ــم مانن ــد ترجمه های بی نظی ــرش‪ ،‬اثری مان ــدگار از خ ــود به جا گذاش ــته‪ .‬او‬ ‫این کتاب را با همکاری همس ــرش‪ ،‬خانم فهیمه راس ــتکار‪ ،‬طی ‪ ۸‬س ــال نوشته‬ ‫اس ــت‪ .‬اش ــپزی از عالی ــق دریابندری بود که مه ــارت خوبی هم در ان داش ــت‪.‬‬ ‫دلیل نوش ــتن این کتاب هم ریش ــه در ای ــن عالقه و مه ــارت دارد‪ .‬انچه درمورد‬ ‫کتاب مس ــتطاب اش ــپزی جالب اس ــت فق ــط مربوط به نویس ــنده ان نیس ــت‪،‬‬ ‫ن ــگارش و البت ــه نگ ــرش متفاوت به مقول ــه اش ــپزی و اموزش ان اس ــت‪ .‬کتاب‬ ‫ی ب ــوده و قبل از هر اموزشـــی درزمینه اش ــپزی‪ ،‬ابت ــدا فرهنگ غذایی‬ ‫دوجل ــد ‬ ‫و اش ــپزی را در دنیا بررس ــی می کند‪ .‬این درنوع خود بی نظیر اس ــت‪ .‬نویس ــنده‬ ‫حتی به مواد اولیه و وس ــایل مورداس ــتفاده در اش ــپزی هم نگاه وی ــژه ای دارد‪.‬‬ ‫از جوام ــع و فرهنگ هایی که اش ــپزی ان ها در کتاب موردبحث اس ــت می توان‬ ‫به اش ــپزی ایران ــی‪ ،‬چینی‪ ،‬ژاپن ــی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬اس ــپانیایی‪ ،‬ترکی و عربی اشـــاره‬ ‫ک ــرد‪ .‬غذاهای ــی ک ــه دس ــتورپخت ان ه ــا ام ــوزش داده ش ــده به دق ــت ازلحاظ‬ ‫تاری ــخ‪ ،‬جغرافی ــا و فرهن ــگ منطقه ای ک ــه از ان ام ــده معرفی ش ــده اند‪ .‬وجود‬ ‫اطالع ــات تاریخ ــی و جغرافیایی‪ ،‬ب ــا قلم زیبای نج ــف دریابن ــدری‪ ،‬این کتاب‬ ‫را ب ــه یک ــی از متفاوت ترین‪ ،‬محبوب تری ــن و بهترین کتاب های اش ــپزی ایرانی‬ ‫تبدیل کرده اس ــت‪.‬‬ ‫انار و گل سرخ‬ ‫کت ــاب اش ــپزی «ان ــار و گل س ــرخ» را اریان ــا بان ــدی؛ اش ــپز و نویس ــنده ایران ــی‪-‬‬ ‫شت ــر برنام ــه تلویزیونی «اش ــپزخانه ایرانی‬ ‫امریکایی نوش ــته اس ــت‪ .‬باندی پی ‬ ‫یک ــرد و عم ــده ش ــهرت او نی ــز‬ ‫اریان ــا» را در ش ــبکه «نش ــنال جئوگرافی» اج ــرا م ‬ ‫ب ــرای اجرای این برنامه اس ــت‪ .‬کتاب «انار و گل س ــرخ» ابتدا به زبان انگلیس ــی‬ ‫منتش ــر ش ــد و سپس س ــام قریبیان ان را به فارسی ترجمه و نش ــر روزنه در ایران‬ ‫منتش ــرش ک ــرد‪ .‬نویس ــنده با هر دس ــتور غذا یک داس ــتان از تجرب ــه خودش را‬ ‫ک ــه مرب ــوط به ان غذاس ــت ه ــم تعری ــف می کند‪ .‬ای ــن ویژگی ب ــرای ه ــر ایرانی‬ ‫ً‬ ‫بس ــیار اش ــنا و ملم ــوس اس ــت‪ .‬او س ــعی دارد کتابش صرف ــا ارائه دهن ــده چند‬ ‫لک ــردن حس وحال پختن غذای ــی ایرانی در‬ ‫دس ــتور غذا نباش ــد و دنبال منتق ‬ ‫یس ــت‪ .‬همین ویژگی‪ ،‬این کتاب را برجس ــته می کند و معرف‬ ‫خان ــواده ای ایران ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫خوب ــی برای فرهن ــگ غذایی ایران ‬ ‫دایره المعارف اشپزی ایرانی‬ ‫همان طورک ــه از ن ــام اثر پیداس ــت‪ ،‬با یک کتاب جامع که ش ــامل دس ــتورپخت‬ ‫ان ــواع غذاها در نقاط مختلف کش ــورمان اس ــت اش ــنا می ش ــویم‪ .‬ای ــن کتاب را‬ ‫مجموعه فرهنگی س ــاناز س ــانیا (س ــاناز مینایی) تهیه کرده اس ــت‪ .‬کتاب ‪۶۴۸‬‬ ‫دس ــتورپخت غذای س ــنتی ایرانی را ارائه می دهد‪ .‬این دس ــتورپخت ها ش ــامل‬ ‫ان ــواع پلوه ــا‪ ،‬خورش ه ــا‪ ،‬کباب ها و دلم ــه و کوفته و همچنین ط ــرز تهیه انواع‬ ‫ترش ــی‪ ،‬ش ــور‪ ،‬مرب ــا‪ ،‬صبحان ــه‪ ،‬مارماالد‪ ،‬کوک ــو‪ ،‬کتلت‪ ،‬چاش ــنی و نوش ــیدنی‬ ‫اس ــت‪ .‬انچ ــه کت ــاب س ــاناز س ــانیا را از س ــایرین متمای ــز می کن ــد این اسـ ـت که‬ ‫دس ــتور غذاهای ــی ک ــه در مناطق مختلف کش ــورمان ب ــه ش ــیوه های متفاوت‬ ‫پخت ــه می ش ــود هم دراین کت ــاب ام ــده‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با دس ــتورپخت یک غذا‬ ‫در اق ــوام مختلف هم اش ــنا می ش ــویم‪.‬‬ ‫هنر اشپزی‬ ‫کت ــاب اش ــپزی رزا منتظم ــی‪ ،‬یک ــی از معروف تری ــن و بهتری ــن کت ــب اش ــپزی‬ ‫یس ــت‪ .‬با وجود گذش ــت بیش از ‪ ۵۰‬س ــال از انتش ــار ان‪ ،‬همچنان در بین‬ ‫ایران ‬ ‫عالقه من ــدان ب ــه اش ــپزی محبوب اس ــت و تجدیدچاپ می ش ــود‪ .‬ای ــن کتاب‬ ‫در نخس ــتین چاپ ه ــای خود ش ــامل ‪ ۶۰۰‬دس ــتورپخت غذای ایران ــی و فرنگی‬ ‫ب ــود که این عدد در چاپ های بعدی به ‪ ۱۷۰۰‬دس ــتورپخت رس ــید‪ .‬توضیحات‬ ‫س ــاده و البت ــه دقیق به هم ــراه تصاوی ــری که از غذاه ــا در کتاب موجود اس ــت‬ ‫ان را همچنـــان در صـــدر محبوب ترین و بهترین کتاب های اشـــپزی ایرانی نگه‬ ‫داشـــته است‪.‬‬ ‫اشپزی مدرن پانیذ‬ ‫ســـمیرا جنت دوســـت از بانـــوان موفـــق ایرانی در رشـــته اشپزی ســـت‪ .‬او دارای‬ ‫جوایـــز و افتخـــارات بین المللی زیادی برای کتب اشـــپزی اش اســـت‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫به عنوان اشـــپزی ایرانی در ســـطح بین المللی شـــخصیتی شناخته شـــده دارد‪.‬‬ ‫کتاب اشـــپزی مدرن پانیذ حاصل ســـال ها تجربه اشـــپزی خانم جنت دوس ــت‬ ‫اســـت‪ .‬این کتـــاب شـــامل ‪ ۱۸۱‬دســـتورپخت در ‪ ۱۵‬فصل اســـت‪ .‬انواع س ــاالد‪،‬‬ ‫ســـوپ‪ ،‬کباب‪ ،‬پیتـــزا‪ ،‬غذاهای اســـیایی‪ ،‬غذاهای دریایی‪ ،‬پـــای‪ ،‬تارت‪ ،‬کیش‬ ‫و غذاهـــای خمیـــری فقـــط بخشـــی از دســـته بندی و تنـــوع غذایی ایـــن کتاب‬ ‫یس ــت که‬ ‫اســـت‪ .‬نکته جالب توجـــه دراین کتـــاب دســـتورپخت غذاهای فرنگ ‬ ‫به شـــکلی خالقانـــه به ذائقـــه ایرانی نزدیک شـــده؛ ان هـــم بی اینکه به دس ــتور‬ ‫اصلی اســـیب وارد شـــود‪ .‬کتاب اشپزی پانیذ در ســـال های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۵‬عنوان‬ ‫بهتریـــن کتاب اشـــپزی دنیـــا را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اشپزی روز‬ ‫ســـامان گلریـــز را بـــا چهـــره همیشـــه خندانش بیشـــتر در برنامه هـــای اش ــپزی‬ ‫تلویزیـــون دیده ایـــم‪ .‬او البتـــه دانش اموختـــه رشـــته اشـــپزی بین الملل ــی از‬ ‫دانشـــگاه استرســـکالید (‪ )Strathclyde‬بریتانیا و از اشـــپزهای موفق ایرانی ست‪.‬‬ ‫او دراین کتـــاب اشـــپزی غذاهای ایرانی را معرفـــی کرده و غذاهـــای فرنگی را نیز‬ ‫در فهرســـت اموزش هایش قرار داده اســـت‪ .‬تنوع غذایی و توضیحات کاربردی‬ ‫و کامـــل و وجـــود تصاویر غذاها از جملـــه ویژگی های مثبت ایـــن کتاب اموزش‬ ‫اشپزی ســـت‪ .‬ایـــن ویژگی هـــا ان را به یـــک کتاب اشـــپزی ایرانی کامـــل تبدیل‬ ‫کرده اســـت‪.‬‬ ‫کارنامه خورش‬ ‫«کارنامـــه خورش» باتوجه به اینکه در دوره قاجار نوشـــته شـــده‪ ،‬از قدیمی ترین‬ ‫کتاب های اشـــپزی به حســـاب می اید‪ .‬نادر میرزا قاجار از نوادگان فتحعلی ش ــاه‬ ‫و از جملـــه فرهیختـــگان قاجار بود‪ .‬او به دالیل سیاســـی ســـال های زیادی را در‬ ‫زنـــدان و تبعیـــد بود‪ .‬کتـــاب «کارنامه خـــورش» را در همین ســـال های دوری از‬ ‫دیار خود با همراهی همســـرش نوشـــت‪ .‬ازانجا که نادر میرزا دســـتی در نوشتن‬ ‫داشـــت و کتاب هایـــی درزمینـــه تاریخ و جغرافیا نوشـــته بـــود‪ ،‬دراین اثر عالوه بر‬ ‫اشـــپزی و غذاهای ایرانی ردپای تاریخ فرهنگـــی و اجتماعی زمان او و تاثیراتش‬ ‫ً‬ ‫بـــر غذاهـــای ان دوره را می بینیـــم؛ مثـــا می توان بـــه چگونگی ورود یـــک غذا و‬ ‫حتـــی مواد اولیه اشـــپزی به فرهنگ غذایی ایرانی اشـــاره کـــرد‪ / .‬چطور‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛‬ ‫«واکسیناسیون عمومی» با قوت ادامه یابد‬ ‫رئیس جمهوریباتا کیدبراینکه«وا کسیناسیونعمومی»بایدباقوتادامهیابد‪ ،‬گفت‪«:‬دانشگاهیان‬ ‫و صاحبـان تریبـون در تشـویق مـردم بـه رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و وا کسینه شـدن در برابـر‬ ‫د ابراهیـم‬ ‫ویـروس کرونـا نقـش بسـزایی دارنـد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ ایـت اهلل سـی ‬ ‫رئیسـی بااشـاره به دسـتاوردهای مهـم در تولیـد و واردات وا کسـن گفـت‪« :‬وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫امـوزش پزشـکی بایـد از وا کسـن تولیـد داخلـی حمایت کند تا محصـوالت انان با کیفیت الزم بـه بازار‬ ‫عرضه شـود»‪ .‬وی با قدردانی از کشـورهایی که در ارسـال وا کسـن همکاری می کنند‪ ،‬گفت‪« :‬از همه‬ ‫کشـورهایی کـه وا کسـن ارسـال کرده انـد به ویـژه از کشـور چین صمیمانه قدردانـی می کنم»‪.‬‬ ‫کمبود ‪ ۱۰۰‬هزار پرستار در کشور‬ ‫رئیـس کل سـازمان نظـام پرسـتاری‪ ،‬گفـت‪« :‬همـه دسـتگاه های مسـئول دولتـی از جملـه وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬سازمان برنام هو بودجه و سازمان امور استخدامی کمبود حداقل ‪ ۱۰۰‬هزار پرستار را قبول‬ ‫دارنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ محمـد میرزابیگـی افـزود‪« :‬تعییـن اسـتاندارد ملی نسـبت پرسـتار به تخت‬ ‫از جملـه مهم تریـن اولویت هـای ایـن حـوزه اسـت که دنبـال می کنیم و حتـی ا گر به ایده ال ها نرسـیم‬ ‫در ماه هـای اینـده بـا اولویـت دنبال می شـود»‪ .‬وی در ادامه با اشـاره به لزوم اجـرای فوق العاده خاص‬ ‫و اینکـه اسـتخدام پرسـتار بر اسـاس نیـاز کشـور بایـد انجـام شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬موضـوع فوق العـاده خاص‬ ‫ً‬ ‫بـرای اولین بـار از سـوی سـازمان نظـام پرسـتاری مطـرح شـد و حتما موافـق اجرای ان هسـتیم»‪.‬‬ ‫پیاده سازی «عدالت»؛ مهم ترین توصیه رهبر به دولت سیزدهم‬ ‫اجـرا و پیاده سـازی «پیوسـت عدالـت» در لوایح و تصمیمات‬ ‫یسـت‬ ‫دولـت‪ ،‬از مهم تریـن توصیه هـای رهبـر انقلاب اسالم ‬ ‫کـه کابینـه سـیزدهم بـرای تحقـق ان تلاش می کنـد تـا ارتباط‬ ‫مسـتقیم با مردم‪ ،‬تسـریع در خدمات رسـانی‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫امکانـات‪ ،‬مقابلـه بـا رانـت و رفـع تبعیـض و کاهـش فاصلـه‬ ‫ً‬ ‫طبقاتـی را در دسـتورکار قـرار دهـد‪« .‬کاملا مراقبـت شـود ایـن‬ ‫دسـتور یـا تصمیـم و مصوبـه‪ ،‬بـه طبقات محـروم و بـه عدالت‬ ‫ضربـه نزنـد»؛ ایـن بخشـی از توصیه هـای رهبر معظـم انقالب‬ ‫بـه اعضـای دولـت سـیزدهم اسـت کـه نشـان از دغدغـه‬ ‫ایشـان دراین زمینـه و نیـاز امـروز جامعـه بـه این مهـم در‬ ‫برنامه ریزی هـای دولـت اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ مراجعـه بـه‬ ‫سـخنان رهبری در سـال های اخیر نشان می دهد که تحقق‬ ‫عدالـت‪ ،‬در اولویـت خواسـته های ایشـان بـوده و بارهـا دربـاره‬ ‫اسـیب های وارده به مقوله عدالت در کشور هشـدار داده اند‪.‬‬ ‫درراستای عمل به این فرمایشات‪ ،‬دولت سیزدهم در همین‬ ‫ابتدای کار تالش کرده در برنامه ریزی های کالن و بلندمدت‬ ‫خـود این مهـم را موردتوجـه قـرار دهـد‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب‪،‬‬ ‫‪ 6‬شـهریور در اولیـن دیـدار خـود با اعضای دولت سـیزدهم در‬ ‫بیانـات مهمـی بـه ارائـه مهم تریـن محورهایـی پرداختنـد کـه‬ ‫نیـاز امـروز جامعـه ایـران و راهگشـای برنامه هـای دولـت بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬در میان این توصیه ها‪ ،‬عدالت محوری ترین موضوع‬ ‫موردتا کید ایشان بوده؛ به طوری که در تبیین «عدالت ورزی»‬ ‫به عنـوان دومیـن توصیـه اساسـی بـه دولتمـردان‪ ،‬اسـاس‬ ‫ادیـان الهی و مبنای تشـکیل حکومـت را اقامه عـدل خوانده‬ ‫و افزودنـد‪« :‬مـا دراین زمینه عقبیم و باید خیلی تالش کنیم‪.‬‬ ‫هـر مصوبـه‪ ،‬الیحـه و تصمیـم دولـت بایـد پیوسـت عدالـت‬ ‫ً‬ ‫داشته باشد و کامال مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و‬ ‫مصوبه‪ ،‬به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند»‪ .‬حضرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای برخـی روش هـای رایـج مدیریتـی را نافـی‬ ‫عدالـت دانسـتند و افزودنـد‪« :‬در توزیـع یارانه هـا و هـر مسـئله‬ ‫دیگـر بایـد به گونـه ای عمـل کـرد کـه فاصله طبقات محـروم با‬ ‫طبقـات برخـوردار کـم شـود و ه رچـه ممکـن اسـت امکانـات‬ ‫عادالنه توزیع شـود»‪ .‬این نخسـتین بار نیسـت که رهبری در‬ ‫دیـدار بـا مسـئوالن درباره عدالت سـخن گفتنـد و بر ان تا کید‬ ‫کردند‪ .‬ایشـان ‪ ۲۹‬دی گذشـته هم در دیدار تصویری با مردم‬ ‫اذربایجان شـرقی فرمودند‪« :‬شـکاف طبقاتی بایسـتی از بین‬ ‫بـرود و عدالـت اقتصـادی به معنـای واقعـی کلمـه بایسـتی‬ ‫مسـتقر بشـود در کشور؛ این وظیفه ماسـت‪ ،‬این کار ماست‪،‬‬ ‫بایستی انجامش بدهیم»‪ .‬رهبر معظم انقالب در ‪ ۱۹‬دی ماه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تصریح‬ ‫کردند‪« :‬عدالت‪ ،‬عدالت اجتماعی‪ ،‬برداشتن فاصله های زیاد‬ ‫بیـن قشـرهای مختلـف مـردم‪ .‬دراین زمینـه کـم کاری داریـم‪،‬‬ ‫یکـه بایـد دراین زمینـه انجام بگیرد‬ ‫عقب ماندگـی داریـم‪ ،‬کار ‬ ‫نکـه شایسـته و بایسـته و الزم بـوده انجـام نگرفتـه؛‬ ‫ان چنا ‬ ‫بایـد به جـد دنبـال ایـن باشـیم و بدانیـد کـه به توفیـق الهـی‬ ‫صرف نظـر نخواهیـم کـرد؛‬ ‫دنبـال ایـن هسـتیم و از این قضیـه ِ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫ایـن یکـی از پایه هـای اصلـی نظـام جمهـوری اسالم ‬ ‫دغدغه های مطر ح شـده در سـخنان رهبری‪ ،‬به نوعی ریشـه‬ ‫در شـرایط جامعـه داشـته و انعـکاس دشـواری های موجـود‬ ‫در جامعـه اسـت و به همین دلیـل می تـوان عدالـت را هـم در‬ ‫زمره دغدغه هایی دانست که ریشه ان در جامعه امروز ایران‬ ‫اسـت‪ .‬رهبـری و روسـای قـوا بیـش از هـر شـخصی در کشـور از‬ ‫وجـود بی عدالتـی ا گاه و از اسـیب هایی کـه این موضـوع بـر‬ ‫پیکـره امیـد و اعتمـاد مـردم وارد می کنـد؛ مطلـع هسـتند‪.‬‬ ‫بی عدالتـی و روی دیگـر ان یعنـی «تبعیـض» به گفتـه و‬ ‫تصریـح حجت االسلام غالمحسـین محسـنی اژه ای (رئیـس‬ ‫دسـتگاه قضـا)‪ ،‬بیـش از فقـر بـرای مـردم مشـکل افرین بـوده‪.‬‬ ‫پیشـگیری از این احسـاس تبعیض و بی عدالتی جز در سـایه‬ ‫مبارزه مداوم و بدون قیدوبندهای سیاسـی ممکن نیسـت‪.‬‬ ‫باتوج هبـه سـوابق رئیس جمهـوری در دسـتگاه قضـا‪ ،‬پـس از‬ ‫حضـور و پیـروزی وی در انتخابـات‪ ،‬امیـد مـردم بـه گسـترش‬ ‫عدالـت‪ ،‬کاهـش فسـاد و رانـت‪ ،‬افزایـش سـطح دسترسـی‬ ‫عمومی به نیازهای زندگی افزایش یافت‪ .‬دولت نیز در مسیر‬ ‫تحقـق عدالـت و پیوسـت ایـن مفهـوم بـا برنامه هـای خـود‬ ‫درتالش اسـت‪ .‬ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی؛ هم در روز رای‬ ‫اعتمـاد بـه وزرایـش و هـم پیـش ازان‪ ،‬موضـوع فسادسـتیزی‬ ‫را موردتوجـه قـرار داده و باتا کیدبراینکـه کوچک تریـن‬ ‫ناسلامتی در دولـت تحمـل نخواهد شـد‪ ،‬گفته بـود که تمام‬ ‫متصدیان دولت باید بدانند که سالمت و پا ک دستی شرط‬ ‫ً‬ ‫یسـت و دولتی که می خواهد فسادسـتیز باشـد حتما‬ ‫اساس ‬ ‫بایـد عنصر پا ک دسـت و فسادسـتیز امر اجـرای ان را به دسـت‬ ‫بگیرنـد‪ .‬دولـت همچنین در بند چهارم از عهدنامـه ای در روز‬ ‫نخسـت و رسـمی کار خـود امضـا کـرد؛ بـا مـردم پیمـان بسـت‬ ‫تـا درمبارزه بـا رانـت و فسـاد پیش قـدم بـوده و تمام تـوان خود‬ ‫را بـه کار گیـرد‪ .‬بـا چنیـن توصیـف و اقدامـی به نظـر می رسـد‬ ‫رئیس جمهـوری و هیئت دولـت‪ ،‬فسـاد و رانـت را به عنـوان‬ ‫یکـی از مهم تریـن ابرچالش هـا را شناسـایی کـرده و به عنـوان‬ ‫خط قرمز کابینه خود قرار داده‪ .‬مسئله فساد‪ ،‬مدت هاست‬ ‫امیـد بسـیاری از مـردم و حتـی اعتمـاد ان هـا را تضعیـف کـرده‬ ‫تکراری یارانه انرژی‬ ‫بنزین و قصه‬ ‫ِ‬ ‫واقعی کـردن قیمـت بنزیـن بااینکـه تصمیمـی درسـت و ضـروری بـرای شـرایط‬ ‫کنونی کشور است اما نیاز به هزینه های جبرانی دارد تا هزینه اجتماعی ان را به‬ ‫حداقل برساند‪ .‬همچنین قیمت واقعی این فراورده‪ ،‬نمی تواند به صورت ثابت‬ ‫تعیین شـود؛ زیرا درگذرزمان با تغییرات نرخ ارز و تورم‪ ،‬باز شـاهد کاهش قیمت‬ ‫نسـبتی بنزیـن خواهیـم بـود‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ موضـوع «یارانـه انـرژی» باردیگـر به‬ ‫یکـی از موضوع هـای پربحـث تبدیـل شـده اسـت‪ .‬پـس از موضع گیـری مجلـس‬ ‫دربـاره حـذف یارانـه پنهـان‪ ،‬بایـد دیـد موضـوع دولـت سـیزدهم دربـاره یارانـه‬ ‫انـرژی و به دنبـال ان تعییـن قیمـت بنزیـن چـه خواهـد بـود؟ دربـاره مبلـغ یارانـه‬ ‫پنهانی که دولت به کاالهای مختلف؛ ازجمله انرژی و بنزین پرداخت می کند‪،‬‬ ‫اختالف نظر وجود دارد و به نظر می رسد در نبود یک نظام اماری شفاف‪ ،‬تصویر‬ ‫دقیقی از میزان یارانه پرداختی و دریافت کنندگان نهایی ان دردسترس نیست‪.‬‬ ‫براسـاس گـزارش سـال ‪ ۱۳۹۸‬سـازمان برنامه وبودجـه کشـور حجـم یارانـه پنهان‬ ‫در سـال ‪ 98‬حـدود ‪ ۶۵۰‬هزارمیلیاردتومـان براورد شـده‪ .‬ازطرفی به گفته مسـعود‬ ‫میرکاظمـی؛ رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه‪ ،‬ارزش دالری یارانـه پنهـان حـدود‬ ‫‪ ۶۳‬میلیـارددالر و یارانـه حامل هـای انـرژی نزدیـک به ‪1700‬میلیاردتومان اسـت‪.‬‬ ‫محمدباقـر نوبخـت (رئیـس سـابق سـازمان برنامه وبودجـه) پیش ازایـن اعلام‬ ‫کـرده بـود دولـت هرسـال ‪ ۱۴۰۰‬هزارمیلیاردتومـان یارانـه پنهـان پرداخت می کند‪.‬‬ ‫در کنار اعداد و ارقامی که در داخل برای یارانه پنهان مطرح می شـود‪ ،‬می توان‬ ‫ً‬ ‫بـه امارهـای خارجـی نیـز اشـاره کـرد؛ مثلا اژانـس بین المللـی انـرژی در گزارشـی‪،‬‬ ‫مبلـغ یارانـه پرداختـی بـرای سـوخت در ایـران را سـاالنه حـدود ‪ ۸۶‬میلیـارددالر‬ ‫اعلام کـرده اسـت‪ .‬یکـی از طر ح هـای پیشـنهادی البتـه بـرای حـذف یارانـه‬ ‫یسـت کـه در ان همـه‬ ‫پنهـان کـه می توانـد بـر قیمـت بنزیـن اثرگـذار باشـد‪ ،‬طرح ‬ ‫یارانه هایـی کـه قیمـت کاال و خدمـات را کاهش می دهند حذف؛ و به به صورت‬ ‫نقـدی بـه افـراد یـا خانوارهـا پرداخـت شـود‪ .‬براین اسـاس؛ قیمـت کاالهایـی کـه‬ ‫یارانـه دریافـت می کننـد‪ ،‬واقعـی می شـود و بنزیـن نیـز یکی ازان هـا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بنزین یارانه ای که ا کنون در کشـور توزیع می شـود‪ ،‬روزانه برابر با ‪ ۶۰‬میلیون لیتر‬ ‫اسـت‪ .‬قیمـت بنزیـن ب هنـرخ دولتی لیتری ‪ ۱۵۰۰‬تومان تعین شـده اسـت‪ .‬بنزین‬ ‫ازاد نیز با قیمت لیتری ‪ ۳۰۰۰‬تومان فروخته می شود که البته‪ ،‬به معنای واقعی‪،‬‬ ‫ازاد نیسـت و دولـت بـرای ثابـت نگه داشـتن ان نیـز یارانـه پرداخـت می کنـد‪ .‬در‬ ‫ایـران روزانـه به طورمتوسـط حـدود ‪ ۸۰‬میلیون لیتـر بنزیـن مصـرف می شـود و‬ ‫پرداخـت این حجـم از یارانه به بنزین به معنای پایین نگه داشـتن قیمت بنزین‬ ‫و درنتیجـه افزایـش مصـرف اسـت و درنتیجـه بـا ایـن قیمت گـذاری نادرسـت‪،‬‬ ‫و رئیس جمهـوری می توانـد بـا تـداوم رونـد فسادسـتیزی اغـاز‬ ‫شـده در قـوه قضائیـه‪ ،‬قوه اجرایی کشـور را هـم از این ویروس‬ ‫ناامیدکننـده‪ ،‬پا ک سـازی کـرده و عدالـت را بـه جایـگاه اصلـی‬ ‫خـود نزدیـک کنـد‪ .‬قانون گرایـی‪ ،‬پاسـخگویی‪ ،‬شـفافیت و‬ ‫انضبـاط مالـی‪ ،‬طهـارت اقتصـادی و پرهیـز از اشـرافی گری بـا‬ ‫مـردم هـم از دیگـر مسـیرهای احیای عدالت در جامعه اسـت‬ ‫کـه دولـت در همـان عهدنامـه موردتوجـه قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بخـش دیگـری از راه حـل دولـت بـرای عادالنه سـازی زندگـی‬ ‫مـردم تلاش برای رسـاندن ان ها به سـطح مناسـبی از زندگی‬ ‫اقتصـادی و درمانی سـت‪ .‬تسـریع در وا کسیناسـیون و حتـی‬ ‫هوشمندسـازی قرنطینـه را نیـز می تـوان درجهـت این هدف‬ ‫ارزیابـی کـرد‪ .‬بـا افزایـش وا کسیناسـیون‪ ،‬سلامت همـه مردم‬ ‫در هـر سـطح و طبقـه تامیـن خواهـد شـد و بـا طـرح قرنطینـه‬ ‫هوشمند؛ امکانات دراختیار کسانی قرار خواهد گرفت که با‬ ‫تزریـق وا کسـن هـم بـه سلامت خـود و هم اطرافیـان اهمیت‬ ‫می دهند‪ .‬پیوست عدالت در یکی از مهم ترین نیازهای امروز‬ ‫کشـور یعنـی مسـکن هـم در اولویـت دولـت قـرار دارد و نشـان‬ ‫مهـم ان تسـریع در سـاخت «یک میلیون واحـد مسـکن در‬ ‫سـال» اسـت که ازسـوی دولت وعده داده شده‪ .‬دراین طرح‪،‬‬ ‫دولـت تلاش خواهـد کرد ایـن واحدها ابتدا به افراد نیازمند و‬ ‫محروم اختصاص یافته و در مراحل بعد دراختیار دهک های‬ ‫بـاالی اقتصـادی قـرار گیـرد‪ .‬دیگـر تصمیـم دولـت جهـت‬ ‫دسترسـی عادالنـه افـراد مناطـق محـروم بـه امکانـات‪ ،‬طـرح‬ ‫احیـای «جهـاد سازندگی »سـت تـا در سـایه ان تـوان تـازه ای‬ ‫بـرای مقابلـه بـا محرومیت هـای جدید در کشـور ایجاد شـود‪.‬‬ ‫دولـت از همـان ابتـدا خود را ملزم و موظف به خدمت رسـانی‬ ‫بـه محرومـان و اقشـار اسـیب دیده کـرده و سـفرهای ا سـتانی‬ ‫رئیس جمهـوری بـه این مناطـق را هـم می تـوان به نوعـی‬ ‫پیوسـت عدالـت در برنامه ریـزی بـرای ان اسـتان ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫اشـنایی ملموس رئیس دولت با مشـکالت هر یک از مناطق‬ ‫محـروم و دیـدار مـردم ان مناطق با رئیس جمهـوری می تواند‬ ‫یکـی از ابعـاد عدالتـی باشـد کـه موردنظـر رهبـر انقلاب در یک‬ ‫جامعـه اسالمی سـت‪ .‬طـرح بی دغدغـه و مسـتقیم نیازهـا و‬ ‫یکـه در دورافتاده تریـن مناطـق‬ ‫دشـواری های زندگـی مردم ‬ ‫زندگـی می کننـد‪ ،‬بـا دومیـن مقـام عالی رتبـه کشـور‪ ،‬می توانـد‬ ‫احسـاس تبعیـض را تاحـدی بـرای افـراد ان منطقـه رفـع کرده‬ ‫و عدالـت اجتماعـی را دسـت کم تـا این میـزان به وجـود اورد‪.‬‬ ‫ش دولـت نـه در حد کافـی امـا باتمام تـوان اسـت تـا سـطح‬ ‫تلا ‬ ‫عدالـت در جامعـه را ارتقـا دهـد‪.‬‬ ‫پیامدهـای منفـی بـرای محیـط زیسـت ایجـاد می شـود‪ .‬از چندماه اخیـر بـاز‬ ‫گمانه زنی هـای رسـانه ای دربـاره قیمـت بنزیـن پـس از حـذف یارانـه ان افزایـش‬ ‫یافته است‪ .‬برخی قیمت واقعی بنزین را بهای ان در کشورهای منطقه خلیج‬ ‫فـارس درنظـر می گیرنـد‪ .‬براین مبنـا؛ قیمت بنزیـن برابر با ‪ ۳۸‬تا ‪ ۴۰‬سـنت خواهد‬ ‫بـود کـه معـادل ریالـی ان حـدود ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۱‬هزارتومـان درنظـر گرفتـه می شـود‪ .‬بـا‬ ‫ازادسـازی قیمـت بنزیـن‪ ،‬سـهمیه ‪ ۶۰‬لیتری هر خـودرو به جای بنزیـن یارانه ای‪،‬‬ ‫مبلغـی در حـدود ‪ ۵۶۰‬هزارتومـان در مـاه می شـود‪ .‬برخلاف تصـور رایـج‪ ،‬بیـش از‬ ‫نیمـی از خانوارهـای ایرانی‪ ،‬خودروی شـخصی ندارنـد و این گروه می توانند یکی‬ ‫از برندگان حذف یارانه پنهان باشند و از منافع ان بهره مند شوند؛ بنابراین باید‬ ‫ایـن اصلاح قیمـت را به طـور اصولـی انجـام داد‪ .‬ازنظر موافقـان این طرح‪ ،‬منافع‬ ‫حاصـل از واقعی شـدن قیمـت بنزیـن به جـای اختصـاص بـه خـودرو‪ ،‬بـه افـراد‬ ‫تعلق بگیرد‪ .‬درواقع افرادی که کمتر از میانگین جامعه بنزین صرف می کنند یا‬ ‫خـودروی شـخصی ندارنـد از منافـع یارانـه نقـدی بهره منـد می شـوند و حتـی ا گر‬ ‫افزایـش قیمتـی در بخش هـای دیگـر دراثـر حـذف یارانـه بنزیـن رخ دهـد بـا ایـن‬ ‫یکـه مصـرف بیـش از‬ ‫یارانـه نقـدی جبران پذیـر خواهـد بـود‪ .‬ازطرف دیگـر‪ ،‬افراد ‬ ‫میانگیـن دارنـد‪ ،‬یـا الگـوی مصرف خود را تغییر خواهند داد یا هزینـه واقعی ان را‬ ‫یکـردن قیمـت بنزیـن بااینکـه تصمیمـی درسـت و‬ ‫پرداخـت خواهنـد کـرد‪ .‬واقع ‬ ‫ضـروری بـرای شـرایط کنونـی ایـران اسـت امـا نیـاز بـه هزینه هـای جبرانـی دارد‬ ‫کـه هزینـه اجتماعـی ان را بـه حداقـل برسـاند‪ .‬بـا وجـود این طر ح هـای مختلـف‬ صفحه 6 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ُ‬ ‫جهانی با ‪900‬میلیون تن دورریز غذا‬ ‫گـزارش برنامـه محیـط زیسـت «سـازمان ملـل» کـه ‪ 5‬مـارس ‪ 2021‬منتشـر شـده؛ بـر حجـم تکان دهنـده‬ ‫زباله های غذایی تا کید دارد‪ .‬طبق شاخص دورریز غذایی در سال ‪2021‬؛ تخمین زده شده مردم جهان‬ ‫سـاالنه ‪ 931‬میلیون ُ تـن غـذا را دور می ریزنـد کـه به طورمتوسـط سـرانه ان‪74 ،‬کیلوگرم برای هـر خانوار طی‬ ‫یک سـال اسـت‪569 .‬میلیون ُ تن از زباله ها در بخش خانگی تولید می شـود‪ .‬سـوپرمارکت ها‪ ،‬رسـتوران ها‬ ‫بو کارهای حـوزه غـذا و محصـوالت غذایی نیز سـاالنه صدهامیلیون ُ تـن از این مـواد را دور می ریزند‬ ‫و کسـ ‬ ‫که میزان ان‪244 ،‬میلیون ُ تن براورد شـده؛ و در گروه سـوم‪ ،‬به خرده فروشـی ها می رسـیم که سـهم ساالنه‬ ‫دورریـز مـواد غذایـی در ان هـا به ‪118‬میلیون ُ تن می رسـد‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫عملکرد برتر بانک ملی ایران‬ ‫بین دستگاه های اجرایی استان ها‬ ‫بخشخانگی‬ ‫خرده فروشی ها‬ ‫خدمات غذایی‬ ‫استان های محروم و چالش شاخص سوءتغذیه‬ ‫«زهراعبداللهی»؛مدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی درباره وضعیت امنیت غذایی کشور‬ ‫گفت‪« :‬در شرایط فعلی با بحران کرونا و تبعات اقتصادی ان‬ ‫مواجه هستیم و عده ای از مردم شغلشان را از دست داده اند‬ ‫یـا درامدشـان کـم شـده اسـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬شـاهد تغییـرات‬ ‫اب وهوایـی و خشک سـالی نیـز هسـتیم و خشک سـالی در‬ ‫یکی‪،‬دوسال اخیر باعث شده که با کاهش تولید مواد غذایی‬ ‫در کشـور مواجـه باشـیم»‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ او افـزود‪« :‬مسـئله‬ ‫دیگـر این اسـت که به دلیل تحریم های اقتصادی‪ ،‬مشـکالتی‬ ‫کـه در واردات و صـادرات مـواد غذایـی در کشـور وجـود دارد‪،‬‬ ‫افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی ها همگی دست به دست‬ ‫ً‬ ‫هـم داده انـد کـه خطـر ناامنـی غذایـی در کشـور مخصوصـا‬ ‫در اقشـار کم درامـد و دهک هـای درامـدی پاییـن افزایـش‬ ‫یابد»‪ .‬وی گفت‪« :‬وضعیت چند اسـتان کم برخوردار کشـور؛‬ ‫ازجملـه سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬هرمـزگان‪ ،‬کرمـان‪ ،‬خراسـان‬ ‫بتـر‬ ‫جنوبـی و خوزسـتان به لحـاظ امنیـت غذایـی نامطلو ‬ ‫اسـت و درحال حاضـر ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه باتوج هبـه‬ ‫یکـه بـه ان اشـاره شـد؛ یعنـی خشک سـالی و وضعیـت‬ ‫موارد ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬شـرایط در اسـتان های کم برخـوردار بدتر و ناامنی‬ ‫غذایـی بیشـتر شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬این موضـوع خـودش را‬ ‫به شکل افزایش شیوع سوءتغذیه کودکان زیرپنج سال یعنی‬ ‫الغـری‪ ،‬کم وزنـی‪ ،‬کوتاه قـدی نشـان می دهـد‪ .‬شـواهدی نیـز‬ ‫وجـود دارد کـه در برخـی از اسـتان ها هم زمـان بـا کرونـا و تورم‪،‬‬ ‫میزان سـوءتغذیه نسـبت به سـال های گذشـته بیشـتر شده‬ ‫ً‬ ‫اسـت ؛ مثلا پیـش از سـال ‪ ۹۹‬قبـل از شـیوع کرونـا‪ ،‬میـزان‬ ‫الغـری کـه از شـاخص های سـوءتغذیه کـودکان اسـت‪ ،‬در‬ ‫سیستان وبلوچسـتان حـدود شـش یـا هفت درصـد بـود؛ امـا‬ ‫این رقـم ا کنـون بـه حـدود ‪ ۱۲‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬در اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبـی این میـزان در سـال ‪ ۹۶‬کـه کرونـا شـیوع‬ ‫پیـدا نکـرده بـود و خشک سـالی و قیمـت مـواد غذایـی نیـز‬ ‫به این انـدازه نبـود‪ ،‬در حـدود ‪ ۵‬درصـد بـوده کـه درحال حاضـر‬ ‫بـه ‪ ۸‬درصـد رسـیده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬افزایـش ناامنـی‬ ‫غذایـی کـه به ویـژه در مناطق محروم کشـور مشـاهده شـده‪،‬‬ ‫منجـر بـه افزایـش شـیوع سـوءتغذیه کـودکان زیرپنج سـال و‬ ‫دیگـر گروه هـای اسـیب پذیر تغذیـه ای ماننـد مـادران بـاردار‬ ‫و نوجوانـان‪ ،‬کمبـود ریزمغذی هـا ماننـد کمبـود اهـن‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫ویتامین ا و کمبود دریافت مواد پروتئینی که شواهد کمبود‬ ‫ان همیشـه در کشـور وجود داشـته اسـت‪ ،‬خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬هشـدار بـه مسـئوالن این اسـت که ا گـر به موقـع بـرای‬ ‫وضعیـت امنیـت غذایـی مـردم کاری انجـام نشـود بـا شـیوع‬ ‫بیش ازپیشسوءتغذیهو کمبودریزمغذی هامواجهخواهیم‬ ‫ارائه شـده‪ ،‬قیمـت واقعـی بنزیـن‬ ‫نمی توانـد به صـورت ثابـت تعییـن‬ ‫شـود‪ ،‬زیـرا پـس از گذشـت زمـان و بـا‬ ‫تغییـرات نـرخ ارز و نـرخ تـورم‪ ،‬باردیگـر‬ ‫شـاهد کاهـش قیمـت نسـبتی بنزین‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬همچنیـن نکتـه مهـم‬ ‫دیگـری کـه بـه ان کمتـر توجـه شـده‪،‬‬ ‫تـورم شـدیدی خواهـد کـه در پـی‬ ‫ایـن افزایـش یک بـاره بهـای بنزیـن بـر‬ ‫همـه بخش هـای دیگـر ایجـاد و فشـار‬ ‫مضاعفـی بـر مـردم وارد می کند؛ حتی‬ ‫بـا دادان یارانـه نقـدی واقعـی؛ زیـرا‬ ‫بـدون داشـتن یـک سیسـتم جامـع‬ ‫در اجـرا؛ به ویـژه نظارتـی بـر همـه‬ ‫مجموعه هـای ذی ربط دراین مـوارد‪،‬‬ ‫به جـز مـوارد امنیـت اجتماعـی‪،‬‬ ‫پیامدهـای اقتصـادی اجرایی کـردن‬ ‫این طر ح هـا بسـیار شـدیدتر از‬ ‫وضعیـت کنونـی خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫بـود‪ .‬این مسـئله ازاین نظـر مهـم اسـت کـه درحال حاضـر بـا‬ ‫لکـه سیسـتم ایمنـی بـدن‬ ‫کرونـا مواجـه هسـتیم و به این دلی ‬ ‫فـرد دارای سـوءتغذیه از کارایـی خوبـی برخـوردار نیسـت‪،‬‬ ‫این افراد با خطر بیشتر کرونا مواجه هستند و کنترل کرونا در‬ ‫این افراد سخت تر است؛ چرا که سیستم ایمنی شان ضعیف‬ ‫اسـت و نمی توانـد در مقابـل ویـروس خوب عمل کند و حتی‬ ‫پاسخ به وا کسیناسیون نیز تحت تاثیر قرار می گیرد‪ .‬پاسخ به‬ ‫وا کسیناسیوندر کسانی کهدچار سوءتغذیههستندوتغذیه‬ ‫خوبی ندارند‪ ،‬به این دلیل که سیسـتم ایمنی شـان خوب کار‬ ‫نمی کنـد مطلـوب نیسـت و در بـدن ان هـا مقاومـت در برابـر‬ ‫ویـروس به انـدازه موردانتظـار نخواهـد بـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬باید‬ ‫ب هسـرعت بـرای مهـار گرانـی و افزایـش قیمـت مـواد غذایـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مخصوصا پروتئین حیوانی‪ ،‬مانند گوشت‪ ،‬مرغ و تخم مرغ‪،‬‬ ‫شـیر و لبنیات که دسترسـی برای ان ها بسیارسـخت شـده و‬ ‫مصـرف ان یـا کـم یا حذف شـده اسـت فکری شـود‪ .‬به عنوان‬ ‫یکـه می تـوان انجام داد باید قیمت ها کنترل‬ ‫فوری تریـن کار ‬ ‫شـوند و دسـتگاه های مختلـف ماننـد جهـاد کشـاورزی بایـد‬ ‫باتوج هبـه خشک سـالی و تغییـرات اب و هوایـی بـر روی‬ ‫الگـوی کشـت و اینکـه چـه محصوالتـی را می تـوان در شـرایط‬ ‫خشک سـالی تولیـد کـرد کـه اب کمتـری بخواهـد و مـردم بـه‬ ‫غـذا دسترسـی بیشـتری داشـته باشـند‪ ،‬فکـر و برنامه داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬ازسـویی باتوجه به اینکه فرهنگ و سـواد‬ ‫تغذیه ای جامعه هم نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع‬ ‫غذایی موجود و دردسترس دارد‪ ،‬به ویژه در اقشار کم درامد‪،‬‬ ‫الزم اسـت همه به فرهنگ سـازی تغذیه کمک کنند‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشـت درحال حاضـر می توانـد از کارشناسـان تغذیـه‬ ‫استفاده کند که به مردم اموزش و مشاوره تلفنی بدهند که‬ ‫از همان منابع محدود دردسترس به درستی استفاده کنند‪.‬‬ ‫صداوسیما و رسانه ها نیز نقش بسیارمهمی دارند که الگوی‬ ‫غذایی سالم را ترویج دهند»‪ .‬وی گفت‪« :‬طرح شیر مدارس‬ ‫باید احیا شـود به این دلیل که راه حلی برای این مسـئله است‬ ‫ً‬ ‫که اقال مصرف و دسترسی به شیر در کودکانی که در سن رشد‬ ‫هسـتند‪ ،‬فراهـم شـود‪ .‬راه حـل دیگـر این اسـت که به طریقـی‬ ‫یارانـه بـرای منابع پروتئینی مانند گوشـت‪ ،‬مـرغ‪ ،‬تخم مرغ و‬ ‫لبنیـات کـه به شـدت گران اسـت درنظر گرفته شـود تا مـردم‪،‬‬ ‫به ویژه قشر کم درامد‪ ،‬بتوانند با قیمت ارزان تری این موارد را‬ ‫تهیه کنند‪ .‬ازطرفی قیمت ها کنترل شـود و نظارت جدی بر‬ ‫افزایش قیمت ها وجود داشته باشد که هرکسی با هرقیمتی‬ ‫محصوالت غذایی را نفروشد و تشدید نظارت ها و بازرسی ها‬ ‫درزمینـه کنتـرل جـدی قیمت هـا صـورت بگیـرد‪ .‬دولـت‬ ‫می توانـد بـا توزیـع یارانـه‪ ،‬مـواد غذایـی که گران شـده اسـت را‬ ‫بـا قیمـت ارزان دراختیار مردم بگذارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬گوشـت و‬ ‫مـرغ در کشـور وجـود دارد و به اندازه کافـی تولیـد می شـود و در‬ ‫بـازار هسـت؛ منتهـا گران اسـت و بسـیاری نمی توانند ان هـا را‬ ‫یسـت که همیشـه گفته ایم که بخشی‬ ‫بخرند‪ .‬این ها موارد ‬ ‫از یارانـه ای کـه بـه قنـد و شـکر و روغـن داده می شـود کـه فقـط‬ ‫انـرژی دارد و هیچ چیـز دیگـری تولید نمی کنـد و باعث چاقی‪،‬‬ ‫دیابـت و بیماری هـای قلبـی و عروقـی می شـود را به سـمت‬ ‫منابـع پروتئینـی و شـیر و لبنیـات سـوق بدهیـد‪ .‬این هـا‬ ‫یسـت کـه دولـت می توانـد بـه ان فکـر کنـد»‪ .‬وی‬ ‫راه حل های ‬ ‫یکـه افزایـش ناامنـی غذایـی و دسترسـی بـه مواد‬ ‫افـزود‪« :‬زمان ‬ ‫دارای ارزش تغذیه ای کم می شـود‪ ،‬مردم باید خودشـان را با‬ ‫منابع ارزان تر انرژی مثل روغن‪ ،‬نان و برنج و مواد نشاسته ای‬ ‫سـیر کننـد‪ .‬ایـن باعـث افزایـش چاقـی‪ ،‬دیابـت‪ ،‬بیماری های‬ ‫قلبی و عروقی بیشتر می شود؛ کمااینکه شده و انتظار می رود‬ ‫شـیوع بیماری های غیروا گیر نیز در شـرایط فعلی گرانی اقالم‬ ‫غذایـی و عدم دسترسـی اقتصـادی بـه غذاهـای دارای ارزش‬ ‫غذایـی بیشـتر شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خشک سـالی در کشـور‬ ‫یـک مسـئله جـدی و خطرنـاک اسـت‪ .‬به این دلیل کـه وقتـی‬ ‫خشک سـالی اتفـاق می افتـد‪ ،‬دامـداران علوفـه بـرای تغذیـه‬ ‫دامشان ندارند‪ .‬وقتی علوفه نیست‪ ،‬یعنی باید این علوفه ها‬ ‫وارد شود‪ .‬زمانی که وارد می شود‪ ،‬ا گر قیمتش باال باشد برای‬ ‫دامـدار نمی صرفـد کـه علوفـه گرانـی را بخـرد که بـه دام هایش‬ ‫بدهـد‪ .‬به همین دلیـل نهاده هـای کشـاورزی کـه وارد کشـور‬ ‫می شـود بایـد بـا یارانـه باشـد کـه دامـدار بتوانـد بـا قیمـت‬ ‫نتـری دسترسـی بـه علوفـه داشـته باشـد‪ .‬وقتـی علوفـه‬ ‫پایی ‬ ‫یسـت کـه گوشـت و شـیر گـران می شـود‪.‬‬ ‫گـران باشـد‪ ،‬طبیع ‬ ‫دولـت بایـد درزمینـه نهاده هـای کشـاورزی نیـز مداخلـه کنـد‬ ‫کـه چگونـه می تـوان ان را با قیمت ارزان به دسـت تولیدکننده‬ ‫رسـاند»‪ .‬وی گفت‪« :‬هرشـکل از سـوءتغذیه که رخ می دهد؛‬ ‫ماننـد الغـری‪ ،‬چاقـی و کمبـود ریزمغذی هـا موجـب افزایـش‬ ‫مـوارد ابتلا بـه بیماری هـا و مرگ ومیـر ناشـی ازان ها‪ ،‬کاهـش‬ ‫بهـره هوشـی و کوتاه قـدی بچه هـا می شـود‪ .‬سـوءتغذیه مادر‬ ‫بـاردار نیـز می توانـد در دوره جنینـی باعـث مشـکل در تکامـل‬ ‫مغـزی جنیـن شـود و بهـره هوشـی اش پاییـن بیایـد و دچـار‬ ‫ناتوانی جسـمی و ذهنی شـود‪ .‬این نوزادان با وزن کم به دنیا‬ ‫می اینـد و مرگ ومیـر‪ ،‬ریسـک دیابـت و چاقـی‪ ،‬بیماری هـای‬ ‫قلبـی و عروقـی و ابتلا بـه بیماری هـای مختلـف در اینـده‬ ‫بـرای ان هـا بیشـتر اسـت کـه هزینه هایـی بـاال را بـه بخـش‬ ‫بهداشـت ودرمان کشـور تحمیل می کند‪ .‬سـوءتغذیه به مرور‬ ‫موجـب کاهـش قـدرت یادگیـری و افـت تحصیلـی و درنتیجه‬ ‫هدررفـت سـرمایه گذاری های اموزشـی می شـود»‪.‬‬ ‫ادارات امـور شـعب خراسـان‬ ‫شـمالی و ایلام در جشـنواره‬ ‫شـهید رجایـی ایـن دو اسـتان‪،‬‬ ‫عنـوان دسـتگاه های برتـر‬ ‫شـاخص های‬ ‫در مجمـوع‬ ‫عملکـردی و اثربخشـی در بیـن‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی را کسـب‬ ‫کردنـد‪ .‬در این جشـنواره عملکـرد‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‪ ،‬به لحـاظ طـرح تکریـم‬ ‫ارباب رجـوع ‪ ،‬مدیـران نمونـه و کارمنـدان موفـق‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫دولـت الکترونیـک و سـاماندهی نیـروی انسـانی‪ ،‬اصلاح‬ ‫سـاختار در فضایـی رقابتـی و بر اسـاس الگوهـای روزامـد‬ ‫مدیریتـی و‪ ...‬مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد‪ .‬محمدعلـی‬ ‫شـجاعی؛ اسـتاندار خراسـان شـمالی به مناسـبت کسـب‬ ‫ایـن جایـگاه ارزشـمند از رئیـس اداره امـور شـعب بانـک‬ ‫در این اسـتان و کارکنـان سـخت کوش ان قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫خبر خوش برای اوراق مسکن‬ ‫رئیـس اداره کل نقدینگـی و‬ ‫خزانـه داری بانـک مسـکن اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تفاهـم ایـن بانـک بـا‬ ‫سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‬ ‫و شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی‬ ‫اوراق بهـادار بـا بانـک‪ ،‬امـکان‬ ‫ایجـاد دارایـی اوراق تسـه بـرای‬ ‫مشـتریان غیر سـجامی در نمـاد‬ ‫تسـه ‪ 006‬فراهـم اسـت»‪ .‬پیش از ایـن برخـی از دارنـدگان‬ ‫سـپرده های ممتاز که فرایند ثبت نام در سـجام را تکمیل‬ ‫نکردند‪ ،‬از امکان دریافت اوراق تسـه در دوره های ماهانه‬ ‫محـروم بودنـد و بـرای انـان دارایـی اوراق تسـه ایجـاد‬ ‫نمی شـود‪ .‬محسـن کریمـی د راین بـاره تا کیـد کـرد‪« :‬بانک‬ ‫مسـکن از دو مسـیر تالش کرد این مشـکل را مرتفع کند»‪.‬‬ ‫کریمـی افـزود‪« :‬ایـن خدمـات بـا هـدف تشـویق مشـتریان‬ ‫بـه ثبت نـام در سـامانه سـجام بود تا مسـئله ایجـاد دارایی‬ ‫اوراق تسـه بـرای این گـروه فراهـم شـود»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«درکنـار سیاسـت های تشـویقی بـرای پیگیـری ثبت نـام‬ ‫مشـتریان در سـجام‪ ،‬اقداماتـی نیز جهت مکاتبـه و رایزنی‬ ‫بـا نهادهـای بـازار سـرمایه جهـت ایجـاد دارایی اوراق تسـه‬ ‫بـرای اشـخاص مذکـور صـورت گرفـت»‪ .‬کریمـی ایـن خبـر‬ ‫خـوش را بـه مشـتریان داد کـه بـا حسـن نظر مدیـران بـازار‬ ‫سـرمایه‪ ،‬دارایی تخصیص یافته به اشـخاص غیرسـجامی‬ ‫کـه دارای کـد بورسـی فعـال بودنـد‪ ،‬ایجـاد شـد‪ .‬سـامانه‬ ‫سـجام با هدف ایجاد یک سـامانه جامع و یکپارچه برای‬ ‫ثبت و نگهداری اطالعات سـرمایه گذاران‪ ،‬از سـوی شرکت‬ ‫سـپرده گذاری مرکـز اوراق بهـادار‪ ،‬راه انـدازی شـد تـا ارائـه‬ ‫خدمـات بـه سـهامداران بـا سـرعت بیشـتری انجـام گیرد‪.‬‬ ‫افتتاح مدرسه اقتصادنوین‬ ‫در روستای حاجی قره‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور‬ ‫مدیرعامـل بانک اقتصادنوین‪،‬‬ ‫دانش امـوزان و معلمـان و‬ ‫تنی چنـد از مسـئوالن اسـتانی‪،‬‬ ‫مدرسـه بانـک اقتصادنویـن در‬ ‫روسـتای حاجـی قـره از توابـع‬ ‫شهرسـتان اق قلا افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫در این مراسـم؛ علیرضـا بلگـوری (مدیرعامـل ایـن بانـک)‬ ‫با اشـاره به اهمیت ایفای مسئولیت های اجتماعی درکنار‬ ‫مسـئولیت های حرفـه ای از سـوی بنگاه هـای اقتصـادی‬ ‫گفـت‪« :‬مقوالتـی چـون کمـک بـه تولیـد و اشـتغال به ویـژه‬ ‫اشـتغال مولـد‪ ،‬اقـدام در جهـت توزیـع عادالنـه امکانـات‬ ‫در حـوزه سلامت‪ ،‬اقدامـات زیسـت محیطی و از همـه‬ ‫متـر تلاش درجهـت رشـد و بالندگـی سـرمایه های‬ ‫مه ‬ ‫انسـانی اینـده کشـور همـواره موردتا کیـد و توجـه‬ ‫سـهامداران‪ ،‬هیئت مدیـره و مدیـران و کارکنـان بانـک‬ ‫بوده است‪ .‬تعداد مدارس بانک اقتصاد نوین در مناطق‬ ‫کمتربرخـوردار در سـال ‪ 1400‬بـه ‪ 43‬مدرسـه افزایـش پیـدا‬ ‫کـرده کـه ازاین تعـداد ‪ 32‬واحـد به بهر هبـرداری رسـیده‪،‬‬ ‫هشـت واحـد در حال سـاخت اسـت و سـه مدرسـه نیـز در‬ ‫مرحلـه اغـاز عملیـات اجرایـی سـاخت قـرار دارنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫توران ولی مراد‪:‬‬ ‫برای ارتقای سطح‬ ‫سالمتزنان‪،‬نیازمند‬ ‫عمل؛ و نه حرف هستیم‬ ‫مشـاور معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری هم زمـان بـا اغـاز «هفتـه‬ ‫ملـی سلامت زنـان ایرانـی» باتا کیدبـر لـزوم توجـه مسـئوالن بـه توسـعه و تسـهیل‬ ‫ورزش همگانـی بـرای زنـان‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی و‬ ‫نـوع حجـاب‪ ،‬عفـاف و حیـا در زنـان و دختـران ایرانـی‪ ،‬امـکان انجـام بسـیاری از‬ ‫فعالیت هـای تفریحـی و ورزشـی بـرای ان هـا در سـطح معابـر عمومـی وجـود نـدارد؛‬ ‫ازایـن رو مسـئوالن بایـد درراسـتای توسـعه و گسـترش فضاهـای تفریحـی و ورزشـی‬ ‫سـالم بـرای زنـان اقـدام کـرده و فراوانـی مکان هـای ورزشـی و تفریحـی بـرای زنـان‬ ‫در دسـتورکار قـرار گیـرد تـا زنـان و دختـران بتواننـد به راحتـی تفریـح کننـد»‪ .‬تـوران‬ ‫ولی مـراد گفـت‪« :‬زنـان مسـلمان ایرانـی به دلیـل نـوع پوشـش و روابـط اجتماعـی‬ ‫خـود نمی تواننـد هرجـا ورزش کننـد و باتوجه بـه شـرایط خـاص محجبه بـودن‪،‬‬ ‫بایـد امکانـات تفریـح و ورزش همگانـی برایشـان فراهم شـود‪ .‬ا گرچـه درحال حاضر‬ ‫امکانـات و فضاهـای معـدودی بـرای ورزش همگانـی و تفریـح زنـان وجـود دارد امـا‬ ‫ایـن امکانـات بـرای عمـوم کـم و باقـی امکانـات نیـز نیازمنـد پرداخـت هزینـه اسـت‬ ‫و این درحالی سـت که مـا نیـاز بـه توسـعه ایـن امکانـات در تمـام نقـاط کشـور اعـم از‬ ‫شـهری و روسـتایی داریـم‪ .‬درواقـع ورزش همگانـی و حرفـه ای بـرای زنـان بایـد در‬ ‫دسـتورکار مسـئولین باشـد چرا که سالمت جسـم و روح و روان زنان درگروی ورزش‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن جامعه شـناس‪ ،‬سلامت خانـواده و جامعـه را درگـروی پرداختـن بـه‬ ‫مسـائل زنـان دانسـت و افـزود‪« :‬زنـان نقـش تعیین کننـده ای در تربیـت فرزنـدان‬ ‫دارنـد و ازسـوی دیگر نقـش محـوری درون خانـواده نیـز برعهـده زنـان اسـت؛ و برای‬ ‫ارتقـای سـطح سلامت زنـان نیازمنـد عمـل و نـه حـرف هسـتیم‪ .‬درواقـع هرسـاله‬ ‫دسـتگاه های مختلـف موظف انـد در هفتـه سلامت زنـان ایرانـی دربـاره اقدامـات‬ ‫و طر ح هـا و برنامه هـای خـود دراین زمینـه گـزارش کار دهنـد و بگوینـد کـه بـرای‬ ‫سلامت زنان چه اقداماتی انجام داده اند؟» وی بااشـاره به ابعاد مختلف سلامت‬ ‫بـرای زنـان و لـزوم نـگاه همه جانبـه طر ح هـا و برنامه های دسـتگاه های مختلف به‬ ‫این ابعاد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬سلامت با امنیت همراه اسـت و ا گر سلامت زنان مختل‬ ‫شـود درواقـع امنیـت ان هـا مختـل شـده‪ .‬سلامت ابعـاد مختلفـی اعـم از جسـمی‪،‬‬ ‫روانـی‪ ،‬عاطفـی و ‪ ...‬دارد و ازایـن رو مـا نیازمنـد یـک برنامه ریـزی همه جانبه نگـر و‬ ‫ملـی بـرای سلامت زنـان هسـتیم‪ .‬ایـن برنامه ریـزی ملـی بایـد جهـت سلامت و‬ ‫امنیـت زنـان و خانـواده باشـد و بتوانـد دسـتگاه ها و وزارتخانه هـای مرتبـط را در‬ ‫اجـرا همـراه خـود کنـد»‪ .‬ایـن فعـال حقوق زنـان بابیان اینکـه برنامه ریـزی درجهت‬ ‫سلامت زنـان بایـد همه جانبه نگـر باشـد‪ ،‬بـا نقـد طـرح تشـکیل وزارتخانـه ای بـرای‬ ‫خانـواده و زنـان گفـت‪« :‬به دلیـل بین بخشـی بودن مسـائل زنـان‪ ،‬تشـکیل یـک‬ ‫وزارتخانـه بـرای زنـان کار ناصحیـح و نا کارامـد اسـت زیـرا مسـائل زنـان بین بخشـی‬ ‫و مرتبـط بـه وزارتخانه هـای مختلـف اسـت‪ .‬به همین دلیل برای به نتیجه رسـیدن‬ ‫بعضی طر ح ها درارتباط با زنان و خانواده چند وزارتخانه مسئولیت های متفاوت‬ ‫برعهده خواهند داشت»‪ .‬ولی مراد در بخش دیگر سخنان خود بااشاره به اهمیت‬ ‫سلامت روابـط بین فـردی و تاثیـر سلامت جنسـی بـر سلامت خانـواده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«تا کید قوانین کشـور و شـرع بر ازدواج دائم ازاین رو سـت که رابطه جنسـی سـالم از‬ ‫مشـکالت و بیماری هـای جسـمی و جنسـی و روانـی بـرای زنـان و مـردان جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬ازسـوی دیگر رابطه عاطفی سـالم در ازدواج دائم باعث می شـود فضای امنی‬ ‫بـرای فرزنـداوری شـکل گیـرد‪ .‬در ازدواج دائـم زوجیـن تصویـر روشـنی از اینـده و‬ ‫امیـد بـه اینـده دارنـد و رابطه جنسـی سـالم در ازدواج دائم باروری سـالم و بی خطر‬ ‫را به دنبـال دارد»‪ .‬وی بااشـاره به سخت شـدن ازدواج به دلیـل سـختگیری های‬ ‫بیش ازانـدازه والدیـن و تاثیـر ان در تاخیـر ازدواج و روابـط ناایمـن میـان دختـران و‬ ‫پسـران‪ ،‬بابیان اینکـه بخشـی از ایـن افزایـش سـن ازدواج علی رغم اینکـه در جوانان‬ ‫نیـاز بـه ازدواج وجـود دارد؛ بـه مسـئولیت گریزی جوانـان بازمی گـردد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بخـش دیگـر ان نیـز بـه مسـائل فرهنگـی و سـخت گیرهای بیش ازحـد بـرای اغـاز‬ ‫زندگـی مشـترک بازمی گـردد‪ .‬شـاید عمـده مشـکالت در بحـث افزایـش سـن ازدواج‬ ‫بـه مباحـث فرهنگـی و نـه اقتصـادی بازگـردد‪ .‬ایـن تجمل گرایی هـا و تعـارض میـان‬ ‫خواسـت بزرگ ترها و جوانان مانعی بر سـر راه ازدواج اسـت‪ .‬علی رغم اینکه جوانان‬ ‫دوسـت دارنـد ازدواج را سـاده برگـزار کننـد‪ ،‬والدیـن سـنگ اندازی هایی می کننـد‪.‬‬ ‫کمااینکـه در ارتباطـات غیردائـم برخـی جوانـان نیز شـاهد این هسـتیم که به دلیل‬ ‫سـاده بودن ایـن روابـط جوانـان به سـمت ایـن روابـط می رونـد‪ .‬البتـه ایـن رابطـه‬ ‫بیـن زن و مـرد ا گـر دائمـی تعریـف نشـود می توانـد اسـیب های جسـمی‪ ،‬جنسـی‪،‬‬ ‫روانـی و عاطفـی را بـرای طرفیـن و فرزنـدان حاصـل از ایـن روابـط بـر جـا بگـذارد‪.‬‬ ‫فرهنـگ ناصحیـح بزرگ ترهـا ازدواج را تجمالتـی کـرده و در راه ازدواج جوانـان‬ ‫ازطرق مختلـف مثـل مهریـه‪ ،‬مخـارج عروسـی و جهیزیـه سـنگ اندازی می شـود‪.‬‬ ‫یسـت و باید رفع شـود‪ .‬هر مسـیری برای اصالح‬ ‫به نظرم این مسـئله بیشـتر فرهنگ ‬ ‫بـه اقـدام و هـر اقدامـی بـه برنامـه احتیـاج دارد و بایـد دراین راسـتا برنامـه داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه بعضا زوجین پـس ازازدواج تمایلی به فرزنـداوری ندارند‬ ‫یا به داشتن یک فرزند ا کتفا می کنند‪ ،‬افزود‪« :‬نمی توان تاثیر مشکالت فرهنگی و‬ ‫اقتصادی را بر کاهش تمایل به فرزنداوری نادیده گرفت‪ .‬باید بر روی این مسائل‬ ‫کار کرد و دولت موظف اسـت تسـهیالت و شـرایط زندگی و خانه های ایمن را برای‬ ‫فرزنـداوری خانواده هـا فراهـم کنـد»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫زنان‬ ‫ن ها‬ ‫اولی ‬ ‫نرگس حکیمی؛ نخستین بانوی مربی کوهنوردی ایران‬ ‫‪ ۲۷‬درصد زنان؛‬ ‫دچار اسیب های روانی ناشی از کرونا‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده‬ ‫بااسـتنادبه امارهـا گفـت‪« :‬در دوران همه گیـری‬ ‫کرونـا‪ ،‬زنـان نسـبت بـه مـردان‪ ،‬ازلحاظ روانی‪ ،‬اسـیب‬ ‫بیشـتری دیده اند‪ .‬اسـترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬بی اشـتهایی‬ ‫و افسـردگی دراین بحـران در میـان زنـان ‪ ۲۷‬درصـد‬ ‫و میـان مـردان ‪ ۱۰‬درصـد بـوده و مشـکالت روانـی در‬ ‫مـردان زیـر ‪ ۵۰‬سـال در زمـان شـیوع ایـن بیمـاری‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد و در زنان باالی ‪ ۶۰‬درصد گزارش‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ اییـن گرامیداشـت‬ ‫هفته ملی سالمت بانوان ایران با حضور دکتر انسیه‬ ‫خزعلـی‪ ،‬دکتـر علیرضـا زالـی (رئیـس دانشـگاه) و دکتـر‬ ‫سـمیه اسـماعیلی (مشـاور رئیـس دانشـگاه در امـور‬ ‫زنـان و خانـواده) در تـاالر ابن سـینا دانشـکده پزشـکی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬خزعلـی ضمـن عـرض احتـرام و تقدیـر از‬ ‫بانـوان تالشـگر و حماسـه افرینی کـه دراین بحـران‬ ‫سلامت باتمام تـوان‪ ،‬جهـاد کردنـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«سـطح سلامت زنان در جامعه هرساله روبه افزایش‬ ‫اسـت و رشـد صعـودی امیـد بـه زندگی در بیـن بانوان‬ ‫از ‪ ۵۱‬سـال بـه ‪ ۷۴‬سـال طـی ‪ ۴۰‬سـال اخیر‪ ،‬ایـن ادعـا را‬ ‫تاییـد می کنـد امـا به طورقطـع این موضـوع همچنان‬ ‫نیاز به توجه بیشـتری دارد»‪ .‬وی بااشـاره به گزارشـی‬ ‫کـه ازسـوی سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد‬ ‫(‪ )FAO‬منتشـر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬براسـاس ایـن‬ ‫مطالعـه؛ حضـور زنـان روسـتایی در هـر حـوزه‪ ،‬منجـر‬ ‫بـه افزایـش ‪ ۲۰‬درصـدی بازدهـی می شـود‪ .‬در کشـور‬ ‫مـا نیـز حمایـت از سلامت زنان روسـتایی و عشـایری‬ ‫اولویـت بـوده و پوشـش حدا کثـری بیمـه درمانـی‬ ‫ان هـا کـه ا کنـون بـه ‪ ۹۷‬درصـد رسـیده اسـت‪ ،‬در‬ ‫دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬خزعلـی بـه بازدیدهـای خـود‬ ‫از مناطـق روسـتایی در روزهـای اخیـر اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬زنـان دراین مناطـق از شـرایط بهداشـت و‬ ‫سلامت مناسـبی برخـوردار نیسـتند و نیـاز بـه طرح و‬ ‫اجرای راهکارهای کارشناسانه دارد»‪ .‬به گفته وی؛ با‬ ‫می گوینـد صعـود «ملـوک تیمـوری» بـه توچـال (‪ )1315‬سـراغاز کو هنـوردی نویـن زنـان ایران اسـت و گرچـه دراین سـال ها زنان‬ ‫بسـیاری پا دراین مسـیر نهاده اند؛ اما اولین ها چیز دیگری هسـتند‪ 29 .‬مهرماه مصادف اسـت با روز ملی کوهنورد؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫یـاد می کنیـم از «نرگـس حکیمـی» اولیـن بانـوی ایرانی که موفق به اخذ گواهینامه این رشـته شـد‪ .‬او متولـد ‪ 1304‬در مازندران؛‬ ‫و اولیـن زن مربـی کو هنـوردی ایـران بـود کـه سـال ‪ 1336‬بیـن کوهنـوردان زن و مرد‪ ،‬مقام سـوم «کوهنورد سـال» را کسـب کرد‪.‬‬ ‫مکـوه‪ ،‬قله دماونـد؛ مه رچـال و کلون بسـتک ؛ از افتخـارات او‬ ‫فتـح قلـه توچـال‪ ،‬قلـل منطقـه همـدان‪ ،‬بیشـتر قلـل منطقه عل ‬ ‫هسـتند‪ .‬او سـال ‪ 93‬درگذشت‪.‬‬ ‫سینماگران زن ایران‪ ،‬پشت میز‬ ‫داوری فستیوال های جهانی‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نیکی کریمی‬ ‫سینما گر‪49‬ساله ای کهجزو‬ ‫تاثیرگذارترینزناناینهنردر سال های‬ ‫پس ازانقالباست؛بارهابه عنوانداور‬ ‫در جشنواره هایخارجیحضور داشته‬ ‫داوریبخشفیلم کوتاهشصتمین‬ ‫که ِ‬ ‫جشنوارهفیلم کنفرانسهوجشنواره‬ ‫بین المللیفیلمپرتقالطالییانتالیا‬ ‫وبیستمینجشنوارهبین المللیفیلم‬ ‫کلکتهاز جملهاینرویدادهایمهم‬ ‫سینماییهستند‪.‬‬ ‫وجـود امـار بـاالی مرگ ومیـر در مـردان‪ ،‬اسـیب روانـی‬ ‫این موضـوع در زنـان بیشـتر بـوده کـه البتـه بخـش‬ ‫اعظمـی از ایـن چالش هـا بـا مداخلات تشـخیصی‬ ‫و درمانـی و اصلاح سـبک زندگـی‪ ،‬قابل پیشـگیری‬ ‫هسـتند‪ .‬همچنیـن زهـرا یعقوبنـژاد (مدیـرکل‬ ‫امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری گیلان) در وبینـار‬ ‫تخصصـی «نقـش زن در مدیریـت روانـی خانـواده‬ ‫در شـرایط کرونـا» گفـت‪« :‬شـاهد اثـار مثبـت و منفـی‬ ‫ایـن بیمـاری بـر همـه جنبه هـای فـردی و اجتماعـی‬ ‫زندگـی و به ویـژه خانـواده هسـتیم»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی ممکن‬ ‫اسـت پایـان قطعـی کرونـا دور باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد‬ ‫همراه شـدن بـا کرونـا را یـاد بگیریـم و سـبک زندگی ما‬ ‫سبک زندگی کرونایی باشد»‪ .‬وی با اشاره به تقسیم ‬ ‫فعالیت هـای فـردی و اجتماعـی بـه قبـل از کرونـا و‬ ‫بعـد از کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬کرونـا همـه جنبه هـای زندگی را‬ ‫دچـار تغییـر کـرده و نهادهـای اجتماعـی کارکردهـای‬ ‫خودشان را از دست داده اند‪ .‬نظم اجتماعی مختل‬ ‫شـده و شـاهد سـیطره کامل شبکه های اجتماعی بر‬ ‫زندگـی مـردم هسـتیم»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رخشانبنی اعتماد‬ ‫نرگس ابیار‬ ‫سینما گر ‪67‬ساله ای که از اعضای سینما گر ‪49‬ساله ای که در عرصه‬ ‫ا کادمی اسکار نیز بوده و بارها اثارش رمان نویسینیزفعالیت های‬ ‫چشمگیری دارد‪ .‬او برنده جایزه‬ ‫در جشنواره های جهانی به جوایز‬ ‫معتبر رسیده اند‪ .‬او نیز چندین تجربه بهترین کارگردانی از جشنواره های‬ ‫فیلم زنان ونکوور (کانادا)؛ و‬ ‫داوری در فستیوال های جهانی‬ ‫شب های سیاه تالین (استونی)‬ ‫را دارد که حضور در جمع داوران‬ ‫بوده است‪ .‬او در جمع گروه داوری‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪23‬امین رویداد فیلم «وزول» فرانسه ‪15‬امین جشنواره جهانی فیلم‬ ‫داوری بخش‬ ‫و عضویت در گروه‬ ‫ِ‬ ‫ن جشنواره‬ ‫«پونا» (هند) و ششمی ‬ ‫ُ‬ ‫افق های ‪74‬امین جشنواره ونیز‬ ‫بین المللی فیلم زنان هرات‬ ‫از ان جمله اند‪.‬‬ ‫(افغانستان) حضور داشته است‪.‬‬ ‫منیژهحکمت‬ ‫پوران درخشنده‬ ‫سینما گر‪59‬ساله ای که هیچ یک‬ ‫ی که لوح‬ ‫سینما گر ‪70‬ساله ا ‬ ‫از اثارش نتوانست موفقیت اولین‬ ‫افتخار درجه یک هنری معادل‬ ‫فیلمش؛ «زندان زنان» را تکرار‬ ‫دکترا را از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫دریافت کرده‪ .‬او عضو انجمن های کند؛ گرچه اخرین ساخته اش‬ ‫باعنوان «بندر بندر» که هنوز ا کران‬ ‫فیلم سازان زن امریکا (‪،)WIF‬‬ ‫داخلی نداشته‪ ،‬در جشنواره های‬ ‫کارگردانان مستقل امریکا (‪)IFP‬‬ ‫متعددی تحسین شده است‪ .‬او‬ ‫نو نوجوانان‬ ‫و مرکز فیلم کودکا ‬ ‫یونسکو (‪ )CIFEJ‬نیز بوده؛ و داور داوری در یک رویداد بین المللی‬ ‫بخش رقابت اصلی سینمای جهان را در دوازدهمین دوره جشنواره‬ ‫دوره چهارم جشنواره «سلیمانیه» فیلم دا کا تجربه کرد؛ در بخش‬ ‫فیلم سازان زن‪.‬‬ ‫(اقلیم کردستان عراق)‪.‬‬ ‫فرنـوش صمـدی؛ کارگـردان جـوان سـینمای ایـران در‬ ‫کنار رومینا پائوال (کارگردان ارژانتینی) و خوزه لوئیس‬ ‫مونتسـینوس (کارگردان اسـپانیایی) به عنوان داوران‬ ‫نهـا)‬ ‫بخـش میتینگ پوینـت (اثـار اول و دوم کارگردا ‬ ‫ُ‬ ‫‪66‬امیـن دوره جشـنواره فیلـم «وایادولیـد» اسـپانیا‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬صمـدی کـه در سـال ‪ 1362‬در‬ ‫اصفهـان به دنیـا امـد و در رشـته هنرهـای زیبـای رم‬ ‫فار غ التحصیل شد؛ سال گذشته با اولین فیلم بلند‬ ‫ نـام «خـط فرضـی» موفـق بـه کسـب جایـزه‬ ‫خـود به ِ‬ ‫بهتریـن فیلـم بخـش میتینگ پوینـت ایـن فسـتیوال‬ ‫شـده بـود‪ ،‬پیش تـر نیـز دوبـار بـرای فیلم هـای کوتـاه‬ ‫«سـکوت» و «نـگاه»‪ ،‬جایـزه ایـن جشـنواره را‬ ‫به دسـت اورده‪ .‬فسـتیوال «وایادولید» که مهم ترین‬ ‫رویـداد سـینمایی اسپانیاسـت‪ ،‬امسـال از اول تـا ‪۸‬‬ ‫ابان مـاه در شـهر «وایادولیـد» برگـزار می شـود‪ .‬در‬ ‫ گـزارش این هفتـه نگاهـی خواهیـم انداخـت بـه ‪10‬‬ ‫کارگـردان زن ایرانـی کـه تجربـه حضـور در گـروه داوری‬ ‫جشـنواره های بین المللـی سـینمایی را داشـته اند‪.‬‬ ‫تهمینهمیالنی‬ ‫سینما گر ‪61‬ساله ای که با ساخت‬ ‫«دو زن»‪« ،‬نیمه پنهان» و «وا کنش‬ ‫پنجم» (هرسه با بازی نیکی‬ ‫کریمی) ساخت؛ موجی از جریان‬ ‫فمینیستی را در سینمای ایران راه‬ ‫انداخت نیز بارها در جشنواره های‬ ‫جهانی در قامت داور حضور‬ ‫داشته؛ ازجمله فستیوال های فیلم‬ ‫در شیکا گو‪ ،‬کلن‪ ،‬تونس‪ ،‬کراال‪،‬‬ ‫اربیل‪ ،‬ماالتیا و دا کا‪.‬‬ ‫سمیرامخملباف‬ ‫محبوبههنریان‬ ‫سینما گر ‪41‬ساله ای که در‬ ‫سینما گر‪59‬ساله ای کهطی‬ ‫دوره هایمتمادی‪،‬رئیسانجمن سن ‪ ۱۷‬سالگی فیلم «سیب»‬ ‫مستندسازانسینمایایرانبوده را ساخت که به بیش از ‪100‬‬ ‫است‪.‬اینمستندسازموفق‪،‬به عنوان جشنواره فیلم راه یافت‪ .‬در‬ ‫داوردر چندینجشنوارهخارجی؛ ‪ ۱۸‬سالگی به عنوان جوان ترین‬ ‫کارگردان جهان در بخش رسمی‬ ‫از جملها کادمیاسکارتلویزیونی‬ ‫«امی»در نیویورکنیزحضور داشته فستیوال کن (‪ )۹۸‬حضور یافت‪.‬‬ ‫ است‪.‬اوعضوهیئت داوران«ا کادمی او در رویدادهای سینمایی‬ ‫سینماوتلویزیون کانادا»(‪)ACCT‬و معتبر نظیر کن‪ ،‬ونیز‪ ،‬برلین‪،‬‬ ‫شبکهمستندسازاناروپا(‪)EDN‬نیز لوکارنو‪ ،‬مسکو‪ ،‬ژنو و قطر داوری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫مرجان ریاحی‬ ‫سینما گری که مدیر و موسس‬ ‫پایگاه خبری فیلم کوتاه نیز بوده‬ ‫و این اواخر با نگارش و ساخت‬ ‫فیلم کوتاه «کالس رانندگی»‬ ‫موفقیت هایبین المللیمتعددی‬ ‫را تجربه کرد؛ در بیش از ‪20‬‬ ‫جشنواره جهانی به عنوان رئیس‬ ‫ داوران یا داور حضور داشته؛ مانند‬ ‫ریاست داوران اسیایی فیلم های‬ ‫فانتزی «بوچئون» (کره جنوبی)‪.‬‬ ‫مریمپیربند‬ ‫سینما گر ‪41‬ساله ای که تجربه‬ ‫بدل کاری را نیز داشته؛ و تعدادی‬ ‫از فیلم های کوتاهی که ساخته‬ ‫است‪ ،‬منتخب جشنواره های‬ ‫بین المللی نظیر کن‪ ،‬دا کا و‬ ‫‪ ...‬بوده است‪ .‬او داوری در‬ ‫جشنواره هایبین المللیفیلم‬ ‫مانند جشنواره فیلم زنان؛ و‬ ‫فیلم مستند چراغ (هردو در‬ ‫سلیمانیه عراق) را نیز در کارنامه‬ ‫خویش دارد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫نگاهی به روان شناسی چند مفهوم کلیدی دز زندگی امروز؛‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫مـا در دورانـی از زندگـی کـه هنـوز اهمیـت پـول و ثـروت را‬ ‫یکـه هنـوز دوران بلـوغ را شـروع نکرده ایـم؛‬ ‫نمی دانیـم؛ درزمان ‬ ‫هرزمـان کـه کسـی از مـا بپرسـد «علـم بهتـر اسـت یـا ثـروت؟»‬ ‫بـه نا گزیـر پاسـخ می دهیـم «علـم و دانـش»؛ حتـی بی انکـه از‬ ‫گتـر‬ ‫علـم و دانـش ا گاهـی الزم را داشـته باشـیم‪ .‬هرچـه بزر ‬ ‫می شـویم؛ با تمام شدن دوران دبیرسـتان و ورود به دانشگاه‬ ‫یـا سـربازی؛ یـا پـس از مشغول شـدن بـه شـغل و پیشـه ای‪،‬‬ ‫درمی یابیـم کـه بـرای به دسـت اوردن پـول‪ ،‬نیـاز بـه دانـش و‬ ‫علـم اسـت (البتـه ا گـر پـدر یـا مـادر پولـداری نداشـته باشـیم)‪.‬‬ ‫یکـه همـه گام هایمـان را درسـت برداریـم؛ یعنـی پیـش‬ ‫زمان ‬ ‫از سی سـالگی‪ ،‬هـم بـه کمـی پـول رسـیده ایم و هـم صاحـب‬ ‫علـم و دانـش شـده ایم؛ ان زمـان احسـاس می کنیـم یـک‬ ‫پرسـمان در زندگـی مـا کـم اسـت و ان چیـزی نیسـت ب هجـز‬ ‫خوشـبختی‪ .‬در اینجـا بایسـته اسـت کـه تعریـف کوتاهـی از‬ ‫خوشـبختی ارائه بدهیم‪ :‬خوشـبختی‪ ،‬صفت ادمی نیسـت؛‬ ‫یسـت کـه فـرد احسـاس خـوب‬ ‫بلکـه یـک حالـت گـذار ادم ‬ ‫و رضایت بخشـی از افـکار‪ ،‬رفتـار و ارتباطـات خـودش دارد و‬ ‫از توانایی هـا و ظرفیت هـای خـودش بـرای رسـیدن بـه ان‬ ‫احسـاس حدا کثـر اسـتفاده را کـرده اسـت؛ بـدون اینکـه بـه‬ ‫خـودش و دیگـران اسـیب رسـانده باشـد‪ .‬حـال کـه هـم بـه‬ ‫پـول دستر سـی پیـدا کرده ایـم و هـم مسـلط بـه علـم و دانـش‬ ‫هستیم‪ ،‬می توانیم از خودمان بپرسیم که ایا خوشبخت هم‬ ‫هستیم یا می توانیم به خوشبختی برسیم؟ به راستی چطور‬ ‫می توان به خوشـبختی رسـید؟ ایا می توان هر سـه این موارد‬ ‫را به دست اورد یا شدنی نیست؟ زمانی که تحصیالت خوبی‬ ‫داریم‪ ،‬راه برای موفقیت و رسـیدن به پول برایمان باز اسـت؛‬ ‫چر اکـه می توانیـم شـغل و درامـد خوبـی داشـته باشـیم کـه‬ ‫در دنیـای امـروز داشـتن ان هـا از ضروریـات زندگـی ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬بـا پـول یـا ثروتـی کـه به دسـت اورده ایـم‪ ،‬امـکان ان را‬ ‫پیـدا می کنیـم کـه بـه بخشـی مهمـی از نیازهـای یـک زندگـی‬ ‫کـه در ان اسـایش الزم اسـت‪ ،‬برسـیم؛ امـا ایـن علـم و دانـش‬ ‫و ثـروت بـه مـا کمکـی نمی کنـد کـه بـه ارامـش دسـت یابیـم؛‬ ‫یعنـی بـه همـان خوشـبختی دسـت پیدا کنیـم؛ لـذت ببریم؛‬ ‫احسـاس خوبـی داشـته باشـیم و از رفتـار و حـال کنونی مـان‬ ‫خشـنود باشـیم‪ .‬فرامـوش نکنیـم طبـق تعریـف خوشـبختی‬ ‫ا گـر در مسـیر رسـیدن بـه ان‪ ،‬بـه بـدن فیزیکـی و روانـی خود یا‬ ‫دیگری اسـیبی بزنیم‪ ،‬امکان خوشـبخت بودن وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ان زمـان می تـوان گفـت کـه مـا در کار ‪ ،‬تحصیـل و کسـب‬ ‫درامـد ادم موفقـی هسـتیم؛ چر اکـه هـم بـه ثـروت رسـیده ایم‬ ‫و هـم بـه علـم و دانـش؛ امـا بـرای احسـاس خوشـبخت بودن‬ ‫هنـوز بایـد گام هـای دیگـری هـم برداریـم‪ .‬بهتریـن حالـت‬ ‫سراشپز‬ ‫«علم»؛«ثروت»یا«خوشبختی»؟‬ ‫مطلوب‪ ،‬رسیدن به هر سه ان هاست؛ به گفته دیگر؛ برقراری‬ ‫یـک تناسـب واقع بینانـه و درسـت ‪ ،‬بیـن داشـتن ثـروت و‬ ‫تسـلط بـه علـم و دانـش و رسـیدن بـه خوشـبختی کـه البتـه‬ ‫یسـت‪ .‬در جهـان امروز‬ ‫به هیچ وجـه سـاده نیسـت؛ ولی شدن ‬ ‫کـه بیـکاری‪ ،‬جنـگ‪ ،‬بیمـاری و مشـکالت دیگـر‪ ،‬تهدیـدی‬ ‫جـدی بـرای امنیـت اجتماعـی هسـتند ‪ ،‬شـهروندان همـواره‬ ‫یکـه می تواننـد کسـب درامد بیشـتر‬ ‫کوشـش می کننـد؛ تا جای ‬ ‫د و پـول بیشـتری دربیاورنـد تا شـاید امنیتـی برای خـود و‬ ‫کننـ ‬ ‫خانـواده خـود به وجـود اورنـد؛ از این رو ادمی کوشـش می کند‬ ‫تا جایی که می تواند به مدارک و مدارج علمی بیشتری برسد‬ ‫و بـه پـول و ثـروت بیشـتری دسـت یابـد‪ .‬در چنیـن موقعیتـی‬ ‫خوشـبختی به سـادگی به دسـت نخواهـد امـد؛ چر اکـه‬ ‫اضطـراب دائمـی بـرای رسـیدن بـه این مـوارد و ازدسـت دادن‬ ‫ارامـش درون‪ ،‬مانـع از خوشبخت شـدن ادمـی می شـود‪.‬‬ ‫به گفته دیگـر؛ مـا همـواره به دنبـال اسـایش هسـتیم و ارامـش‬ ‫یسـت و‬ ‫خـود را قربانـی ان می کنیـم‪ .‬پـول‪ ،‬قابل اندازه گیر ‬ ‫می تـوان از ان بـرای خریـد و کسـب اسـایش اسـتفاده کـرد؛‬ ‫امـا نـه بـرای رسـیدن بـه خوشـبختی و نـه بـرای کسـب علـم و‬ ‫دانـش (بیـن داشـتن مـدرک و داشـتن علـم و دانـش‪ ،‬تفـاوت‬ ‫ماهوی بسـیاری وجود دارد)‪ .‬در موقعیت های حیاتی‪ ،‬شـما‬ ‫بـا کمـک پـول نمی توانیـد راه حلـی پیـدا کنیـد؛ ولـی به کمـک‬ ‫دانـش می توانیـد ایـن کار را انجـام دهیـد‪ .‬مواقـع و زمان هـای‬ ‫ممکـن اسـت پیـش بیایـد که شـما به خاطـر اشـتباه خودتان‬ ‫یـا دیگری ورشکسـت شـوید و همـه دارایی هایتان را از دسـت‬ ‫چ�یز کیک ن�یو�یورکی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫بیسکویت ساده (مادر‪ ،‬پتی بور یا ساقه‬ ‫طالیی)‪ ۲۲۰ :‬گرم‬ ‫کره‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫خامه‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫پنیر خامه ای یا لبنه‪ ۴۰۰ :‬گرم‬ ‫ماست خامه ای یا خامه ی ترش‪ ۱۵۰ :‬گرم‬ ‫شکر‪ :‬سه چهارم لیوان معادل ‪ ۲۰۰‬گرم‬ ‫نشاسته ی ذرت‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫تخم مرغ‪ ۳ :‬عدد‬ ‫وانیل‪ :‬نصف قاشق چای خوری‬ ‫پوست لیموی رنده شده‪ ۱ :‬قاشق چای خوری‬ ‫بدهید؛ ولی هرگز دانایی و دانش شما از دست دادنی نیست‪.‬‬ ‫درمـورد از دسـت دادن دارایـی خـود یعنـی همـان ثروت‪ ،‬شـما‬ ‫بـه نا گزیـر دچـار اضطراب شـدیدی می شـوید؛ تمام سیسـتم‬ ‫روانـی و فیزیکـی و روابـط شـما تحت تاثیـر منفـی قـرار می گیـرد‬ ‫و درنتیجـه احسـاس خوشـبختی نمی کنیـد‪ .‬شـما بـا پـول‪،‬‬ ‫فقـط مـدرک تحصیلـی به دسـت می اوریـد‪ ،‬نـه دانـش و نـه‬ ‫خوشـبختی؛ شـما با پول‪ ،‬دارو می خرید‪ ،‬نه سلامتی؛ چرا که‬ ‫بـرای سلامت بودن‪ ،‬شـما نیـاز بـه کمـی علـم و دانـش داریـد‪.‬‬ ‫هرزمـان درمـورد ثـروت و علـم گفت وگـو می شـود؛ بسـیاری‬ ‫ً‬ ‫بحث هـای انحرافـی را پیـش می کشـند کـه مثلا بـدون پـول‬ ‫چطـور اجاره خانـه بدهیـم؟ چطـور ماشـین بخریـم؟ چطـور‬ ‫خرج تحصیل بچه ها را بدهیم؟ چطور نیازهایمان را برطرف‬ ‫ی که هر روز همه چیز گران تر می شود؛‬ ‫کنیم؟ ان هم در زمانه ا ‬ ‫یکـه در اینجـا صحبـت از بی پولـی و فقر نیسـت؛ بلکه‬ ‫درصورت ‬ ‫گفت وگـو بـر سـر قربانی کردن خوشـبختی و ارامش اسـت برای‬ ‫رسـیدن بـه اسـایش‪ .‬گفت وگـو بـر سـر قربانی کـردن سلامت‬ ‫یسـت بـرای رسـیدن بـه پـول و حتـی مـدارک و‬ ‫روانـی و فیزیک ‬ ‫مـدارج بـاالی علمی‪ .‬شـما با پول‪ ،‬اتاق خـواب می خرید؛ ولی‬ ‫با پول نمی توانید خواب بخرید؛ برای یک خواب خوب باید‬ ‫احساس ارامش کنید؛ باید احساس خوشبختی کنید و باید‬ ‫بـا کمـک علم و دانش مشـکل احتمالـی خواب تـان را برطرف‬ ‫ً‬ ‫کنیـد‪ .‬ا گـر کار و خانـه نسـبتا مناسـبی داریـد و بـا درامدتـان‬ ‫زندگی تـان را اداره می کنیـد ‪ ،‬امـدن پـول بیشـتر در زندگـی‬ ‫شـما ‪ ،‬برایتـان خوشـبتختی نمـی اورد؛ چرا کـه ان زمـان شـما‬ ‫نتـری انجـام خواهیـد داد؛ درنتیجـه‬ ‫خریدهـای بیشـتر و گرا ‬ ‫خوشـبختی بـه شـما روی نخواهـد اورد‪ .‬بیـن داشـتن ثـروت‬ ‫و خوشـبختی‪ ،‬همبسـتگی معنـا داری وجـود دارد‪ .‬درسـت‬ ‫اسـت کسـانی که وضـع مالـی بهتـری دارنـد؛ لـذت بیشـتری از‬ ‫لحظاتشـان می برنـد؛ ولـی ان هـا نسـبت بـه کسـانی که وضـع‬ ‫مالی بدتری دارند ‪ ،‬احساس خوشبختی بیشتری نمی کنند‪.‬‬ ‫به گفته دیگـر؛ زمانی کـه شـما کاالیـی می خریـد‪ ،‬چـون پـول‬ ‫بیشـتری دارید احسـاس بهتر و موقتی نسـبت به کاالیی که‬ ‫خریده اید پیدا می کنید‪ .‬روز بعد و هفته بعد‪ ،‬دیگر احساس‬ ‫روز اول را نسـبت بـه کاالیـی کـه خریده اید‪ ،‬نخواهید داشـت؛‬ ‫امـا ا گـر ارامـش و امنیـت روانـی بیشـتری به خاطـر رابطـه‬ ‫خوبتان با همسر‪ ،‬دوستان یا فرزندانتان دارید؛ ا گر یک سفر‬ ‫رضایت بخـش انجـام داده ایـد؛ ا گـر کمکـی داوطلبانـه بـدون‬ ‫چشمداشت به کسی کرده اید؛ ا گر کسی را با همه وجودتان‬ ‫و نه به خاطر منافع شـخصی خود‪ ،‬خوشـحال کرده اید؛ برای‬ ‫مدت هـا و نـه یـک روز و یک هفتـه از احساسـی کـه درنتیجـه‬ ‫رفتـار خوبتـان نسـبت بـه دیگران به شـما دسـت داد ه اسـت‪،‬‬ ‫حـال وروز خوشـی خواهیـد داشـت؛ و تمـام این هـا مـواردی‬ ‫نیسـتند که بتوان تنها با پول ان ها را به دسـت اورد‪ .‬داشـتن‬ ‫پـول یـا ثـروت‪ ،‬مجهز بـودن بـه علـم و دانـش و رسـیدن بـه‬ ‫خوشبختی‪ ،‬هر سه الزم و ملزوم یکدیگرند‪ .‬هدف در برقراری‬ ‫تعـادل در هرسـه مورد به ویـژه برقـراری تعـادل در رسـیدن بـه‬ ‫علـم و دانـش و ثـروت برای به دسـت اوردن خوشبختی سـت‪.‬‬ ‫پس نباید خوشبختی را فدای دانش و پول بیشتر کرد‪ .‬پول‬ ‫و ثروت و دانش شـما برای رسـیدن به سـه عامل زیر است که‬ ‫نشـان می دهـد شـما فـرد خوشـبختی هسـتید‪:‬‬ ‫‪ .1‬انتظـارات و توقعـات خودتـان را در انـدازه درامدتـان‬ ‫نگـه داریـد کـه مضطـرب نشـوید؛ چرا کـه اضطـراب‪،‬‬ ‫ضد خو شبختی سـت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬روابـط خـوب و سـازنده و لذت بخـش بـا دوسـتان و‬ ‫خانـواده و همسـرتان برقـرار کنیـد کـه رضایت و خوشـنودی‬ ‫شـما را از زندگـی تامیـن می کننـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در حـد برطرف کـردن نیازهایتـان کار کنیـد؛ پـول‬ ‫دربیاورید و کسـب دانش کنید‪ .‬سلامتی خودتان را قربانی‬ ‫ثروت انـدوزی نکنیـد؛ چرا کـه درنهایـت‪ ،‬ایـن شـما نیسـتید‬ ‫کـه از ان بهـر ه می بریـد؛ بلکـه بازمانـدگان شـما هسـتند که از‬ ‫ن اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫چیز کیک نیویورکی را با بافت نرم‪ ،‬خامه ای و یکدسـت ان می شناسـیم‪ .‬یک دسـر شـیرین و لذیذ که در کف ان پودر بیسـکوییت قرار می گیرد و سـرد‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬همان طورکه از اسـم ان پیدا اسـت‪ ،‬ماده ی اصلی این دسـر خوشـمزه را پنیر تشـکیل می دهد‪ .‬معموال در این دسـر از پنیر خامه ای تازه‬ ‫سـرو م ‬ ‫یشـود و خامه ی سـفید و خامه ی ترش به پنیر اضافه می کنند تا طعم و بافت بهتری پیدا کند‪.‬‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫زمانی کـه چیز کیـک را از فـر خـارج می کنیـد؛ ممکـن اسـت وسـط ان کمـی شـل به نظـر برسـد؛ امـا ایـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حالـت طبیعی سـت و جـای نگرانـی نـدارد‪ .‬چیز کیـک‪ ،‬بعـد از قرار گرفتـن در یخچـال سـفت م ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بـرای شـروع بیسـکویت ها را در میکسـر کاملا پـودر کنیـد‪ .‬ا گـر میکسـر‬ ‫نداریـد؛ می توانیـد از گوشـت کوب یـا حتـی تـه لیوان هم اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫کره را به روش بن ماری روی بخار کتری اب کنید‪ .‬کر ه اب شـده را همراه‬ ‫دارچیـن بـه بیسـکویت ها اضافـه و همـ ه مـواد را بـا هـم میکـس کنیـد‪.‬‬ ‫مخلـوط بیسـکویت‪ ،‬کـره و دارچیـن را کـف یـک قالب کمربنـدی با قطر‬ ‫‪ ۲۰‬الـی ‪ ۲۳‬سـانتی متر بریزیـد و بـا پشـت قاشـق ان را به صورت یکنواخت‬ ‫فشـرده کنیـد‪ .‬سـپس ان را بـرای ‪ ۳۰‬دقیقـه داخـل فریـزر قـرار دهیـد‪ .‬بـا‬ ‫استفاده از هم زن یا میکسر‪ ،‬پنیر خامه ای و شکر را با هم مخلوط کنید‪.‬‬ ‫سـپس خامـه و ماسـت خامـه ای (خامـه ی تـرش) را بـه ان اضافـه و بـاز‬ ‫مخلـوط کنیـد‪ .‬وقتـی پنیر‪ ،‬شـکر‪ ،‬خامـه و ماسـت با هم ترکیب شـدند‪،‬‬ ‫تخم مر غ ها را یکی یکی به همراه وانیل به مخلوط اضافه کنید‪ .‬پوست‬ ‫لیموی رنده شـده و نشاسـت ه ذرت را اضافه و باز مخلوط کنید‪ .‬قالب را‬ ‫از فریـزر خـارج کنیـد و بـه کمک فویل سـه الیه دور تا دور قالـب را از بیرون‬ ‫بپوشانید‪ .‬دیواره های داخلی را هم می توانید به کمک کره چرب کنید‬ ‫و مثل تصویر با کاغذ روغنی بپوشانید‪ .‬فر را از ‪ ۱۵‬دقیقه قبل روی دمای‬ ‫‪ ۱۸۰‬درجـ ه سـانتی گراد روشـن کنیـد و اجـازه دهیـد تـا گـرم شـود‪ .‬سـپس‬ ‫چیـز کیـک را داخـل قالـب بریزیـد‪ .‬در مرحلـه اخـر‪ ،‬یـک ظـرف بـزرگ کـه‬ ‫قابلیت قرار گرفتن در فر را داشـته باشـد‪ ،‬اماده کنید و قالب چیزکیک را‬ ‫درون ان قـرار دهیـد‪ .‬داخـل ظـرف بیرونـی اب جوش بریزید؛ تا جایی که‬ ‫یکـه فـر گازی داریـد‪ ،‬دمـا‬ ‫یک سـوم ارتفـاع قالـب در اب فـرو رود‪ .‬در صورت ‬ ‫را روی ‪ ۱۷۰‬درجـه و ا گـر فـر برقـی داریـد دمـا را روی ‪۱۵۰‬درجه سـانتی گراد‬ ‫تنظیـم کنیـد و بـه چیز کیـک ‪ ۳۰‬الـی ‪ ۴۰‬دقیقـه زمـان دهیـد‪ .‬وقتـی روی‬ ‫چیزکیـک طالیـی شـد؛ فـر را خامـوش کنیـد و اجازه دهیـد که چیز کیک‬ ‫یکـه چیز‬ ‫یک سـاعت داخـل فـر بمانـد و بعـد ان را از فـر خـارج کنیـد‪ .‬زمان ‬ ‫کیـک بـه دمـای محیـط رسـید‪ ،‬ان را بـه یخچـال منتقل کنیـد و حداقل‬ ‫چهارسـاعت اجـازه دهید تـا خـودش را بگیرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫کســوم از شــبانه روز خــود را در حالــت‬ ‫بســیاری ازافراد ی ‬ ‫خــواب ب هســر می برنــد و بــا لــوازم خــواب ماننــد پت ـو ‪،‬‬ ‫تشـک ‪ ،‬بالــش و‪ ...‬ارتبــاط دارنـد ‪ .‬ا گــر ایــن لــوازم خــواب‬ ‫ً‬ ‫را زیــر میکروســکوپ قــرار دهیــم؛ قطعــا از انچــه می بینیــد‪،‬‬ ‫یشــوید؛ زیــرا در ایــن وســایل‪ ،‬عباراتــی‬ ‫متعجــب م ‬ ‫متشــکل از موجــودات ریــز میکروســکوپی وجــود دارد‬ ‫کــه از ســلول های مــرده پوســت تغذیــه می کننــد و تنهــا‬ ‫را هحــل کنتــرل ایــن موجــودات‪ ،‬شست وشــوی منظــم‬ ‫لــوازم خــواب ماننــد پت ـو ‪ ،‬تش ـک ‪ ،‬بالــش و ‪ ...‬اســت؛‬ ‫نحــال شســتن و تمی زکــردن بالــش و تشــک‪،‬‬ ‫درعی ‬ ‫یســت؛ چر اکــه ا گــر بــرای زمانــی‬ ‫کاری ســخت و ضرور ‬ ‫یشــود‬ ‫طوالنــی‪ ،‬بالــش و تشــک را تمیــز نکنیــد‪ ،‬باعــث م ‬ ‫کــه تغییــر رنــگ داده و بــوی ناخوشــایندی ب هخــود بگیــرد‪.‬‬ ‫شست وشــوی منظــم‪ ،‬تخــت شــما را تبدیــل بــه مکانــی‬ ‫راحــت و فــارغ از انــواع لکــه و بــو و هجــوم ســاس و ســایر‬ ‫جانــوران مــوذی کــرده و از شــما درمقابــل بــروز مشــکالت‬ ‫جــدی محافظــت می کنــد‪ .‬این نکتــه را جــدی بگیریــد کــه‬ ‫ا گــر حتــی نشــانه ای از کثیفــی روی تشــک و بالــش نبــود‪،‬‬ ‫کبــار تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫نهــا را چندماه ی ‬ ‫باز هــم ا ‬ ‫در بالش های ما چه می گذرد؟‬ ‫بـدن مـا همـواره درحـال ریـزش سـلول های مـرده در خـواب‬ ‫اسـت کـه بـرای مـا قابل دیـدن نیسـت و ا گـر ایـن سـلول ها‬ ‫دو نمو با گ ها‬ ‫در رختخـواب مـا انباشـته شـوند‪ ،‬موجـب رشـ ‬ ‫می شـوند‪ .‬با گ هـا یـا موجـودات رختخوابـی ‪ ،‬سـاس های‬ ‫بسـیار ریزی هسـتند کـه در رختخـواب مـا وجـود دارنـد و بـا‬ ‫میکروسکوپ می توانیم ان ها را ببینیم؛ عالوه بر انچه گفته‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ ،‬بالـش مـا معموال اغشـته بـه چربی بـدن و عرق اسـت‪.‬‬ ‫حال تصور کنید ؛ محیطی که یک سـوم شـبانه روز خود را در‬ ‫یسـت کـه شـرح‬ ‫ان ب هسـر می بریـم‪ ،‬الـوده بـه همـه چیزهای ‬ ‫داده شـده و مـا فقـط به این دلیل کـه این الودگی ها تا مدتی‬ ‫با چشـم غیر مسـلح دیده نمی شـوند‪ ،‬ان ها را نادیده گرفته‬ ‫و نمی شـوییم؛ بنابرایـن جـای تعجـب نـدارد ا گـر بـه انـواع‬ ‫الرژی هـای پوسـتی و ضعـف ایمنـی بـدن دچـار شـویم‪.‬‬ ‫شست وشویبالشباماشین‬ ‫ماشین لباس شویی خود را روشن کرده و تنظیمات دمای‬ ‫ان را روی گرم تریـن حالـت قـرار دهیـد‪ .‬تنظیمـات مربـوط‬ ‫به انـدازه بـار را روی حالـت بـار سـنگین قـرار دهیـد‪ .‬بـه اب‬ ‫در حال حرکـت در ماشـین لباس شـویی‪ ،‬پـودر لباس شـویی‬ ‫اضافـه کنیـد؛ با توجه به اینکـه بـار مورد نظـر سـنگین اسـت‪،‬‬ ‫تمیز کردن بالش و تشک با روش هایی ساده‬ ‫مقـدار پـودر هـم باید متناسـب با ان باشـد تا به خوبی بالش‬ ‫شسـته شـود‪ .‬می توانید چند قطره از روغن اسـطوخودوس‬ ‫بـه مـواد شـوینده اضافـه کنیـد تـا رایحـه بالـش‪ ،‬خوشـایند‬ ‫ً‬ ‫تو شوی بالش ها‪ ،‬خشک کن را راه‬ ‫شود‪ .‬سریعا پس از شس ‬ ‫ً‬ ‫بیندازید تا بالش ها کامال خشک شوند؛ در نتیجه‪ ،‬بالش ها‬ ‫دوبـاره شـکل قبلـی خـود را به دسـت می اورنـد؛ امـا بـرای‬ ‫شست وشـوی بالش های فوم در ماشـین لباس شویی باید‬ ‫نکاتی را رعایت کنید؛ می توانید از یک پارچه نم دار استفاده‬ ‫کـرده و ان را روی سـطح داخلـی بالـش بکشـید یـا ان را نـم دار‬ ‫کـرده و در لباس شـویی و فقـط روی مرحلـه خشـک کن‬ ‫گذاشـته و به مـدت ‪ 20‬دقیقـه بگذاریـد تـا تمیـز شـود‪ .‬ا گـر‬ ‫داخل بالش کثیف نیست و روکش ان قابل دراوردن است‪،‬‬ ‫می توانیـد روکـش ان را در اورده و جدا گانـه بشـورید و تنهـا بـه‬ ‫تکانـدن و گرفتـن گردوغبـار داخـل بالـش ا کتفـا کنید‪.‬‬ ‫شستن بالش ها با دست‬ ‫ا گـر می خواهیـد بالش هایتـان را بـا دسـت بشـویید به نکات‬ ‫زیـر توجه کنید‪:‬‬ ‫‪ .1‬برای شستن بالش ها به دستورالعمل خاص یا برچسب‬ ‫روی بالش ها توجه کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای شستن بالش از یک وان استفاده کنید ‪.‬‬ ‫‪ .3‬هنگامی کـه بالش هـا را در وان انداختیـد‪ ،‬بـه ان پـودر‬ ‫لباس شـویی اضافـه کنیـد و به ارامی ان را بشـویید و ابکشـی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬بگذاریـد کاملا بالش هـا خشـک شـود؛ در غیر این صـورت‬ ‫ممکـن اسـت کـه داخـل ان گلوله شـود‪.‬‬ ‫بـرای شستشـوی بالش هـای فـوم متاسـفانه‪ ،‬نمی توانیـد از‬ ‫ماشـین لباسشویی اسـتفاده کنید زیرا فوم داخل ان جمع‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫تمیز کردنتشک‬ ‫ابتـدا بـا جاروبرقـی تمـام گر دو غبـار روی تشـک را تمیز کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پا ک کننده هایـی کـه بـا ان معمـوال لـوازم منـزل مثل پـرده یا‬ ‫مبـل را تمیـز می کننـد را به صـورت امـاده از بیـرون خریـداری‬ ‫کـرده و بـا یـک دسـتمال یـا اسـفنج تمیز‪ ،‬سـطح روی تشـک‬ ‫ً‬ ‫را خـوب پـا ک کنیـد تـا لکه هـای روی ان کاملا رفـع شـوند‪.‬‬ ‫جوش شـیرین می تواند بوی بد را از بین ببرد و تشـک شـما‬ ‫را ت رو تـازه کنـد‪ .‬یـک الیـه نـازک روی سـطح تشـک بپاشـید و‬ ‫صبـر کنیـد کـه چند دقیقه بماند؛ سـپس قبل از اسـتفاده از‬ ‫تخت‪ ،‬روی ان جارو برقی بکشید‪ .‬هوای تازه و نور خورشید‬ ‫یکـی از راه هـای موثـر بـرای خالص شـدن از بـو و لکه هاسـت‪.‬‬ ‫منتظـر یک روز افتابی باشـید و جای تمیزی برای قـرار دادن‬ ‫تشـک بیابیـد تـا چندسـاعتی تشـک را در انجـا قـرار دهیـد؛‬ ‫حتی ا گر نمی توانید تشک خود را بیرون ببرید‪ ،‬ان را در کنار‬ ‫یـک پنجـره رو بـه افتـاب ایسـتاده تکیـه دهیـد تـا کمی هـوا و‬ ‫افتاب بخـورد‪.‬‬ ‫دکتر مهران سلیمانها‬ ‫متخصص ارتوپدی‬ ‫کلینیک‬ ‫روش های درمان «هایپرا کستنشن» زانو‬ ‫هایپرا کستنشـن زانـو هنگامـی رخ می دهـد کـه مفصـل زانـو‬ ‫بیشـتر از محـدوده طبیعـی خـود به عقـب حرکت کند‪ .‬علت‬ ‫بـروز ایـن عارضـه متفـاوت اسـت و می توانـد شـامل مـوارد زیـر‬ ‫نهـای مفصـل‬ ‫باشـد‪ :‬علـل اولیـه ماننـد شـلی ذاتـی لیگاما ‬ ‫زانـو (‪ ،)familial ligament laxity‬عقب زدگـی مـادرزادی زانـو‪،‬‬ ‫ضعـف عضلات ا کستانسـور لگـن یـا عضلـه چهـار سـر رانـی‪،‬‬ ‫راسـتای نامناسـب اسـتخوان های ‪ Femur‬و ‪ .Tibia‬علـل‬ ‫ثانویـه ماننـد شکسـتگی‪ ،‬اسـیب کمپارتمـان خلفـی زانـو‪،‬‬ ‫نهـای ‪ PCL‬یـا ‪ ،PLC‬تعویـض مفصـل زانـو و‬ ‫پارگـی لیگاما ‬ ‫شخـوردن‬ ‫شـلی اجـزای ایمپلنـت کپسـول مفصلـی ‪ ،‬بدجو ‬ ‫به دنبـال شکسـتگی اسـتخوان های اطـراف مفصـل زانـو‪.‬‬ ‫به طور کلـی هایپرا کستنشـن زانـو یـک اسـیب شـایع در‬ ‫یسـت‪ .‬در این حالـت مفصـل‬ ‫شهـای پربرخـورد یـا تماس ‬ ‫ورز ‬ ‫زانـو در اثـر اعمـال نیرویـی شـدید هنـگام تحمـل وزن ‪ ،‬در‬ ‫دامنـه ای فراتـر از دامنـه حرکتـی عـادی مفصـل رو به عقـب‬ ‫یشـود‪ .‬ورزشـکاران زن بیشـتر از مـردان در معـرض‬ ‫خـم م ‬ ‫طهـای‬ ‫ایـن عارضـه قـرار دارنـد‪ .‬د رصـورت سـالم بودن ربا ‬ ‫صلیبـی و طرفـی ‪ ،‬اسـتراحت ‪ ،‬داروهـای ضـد درد ‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫بریس‪ ،‬فیزیوتراپی و توابخشـی و تقویت عضالت اطراف زانو‬ ‫به منظور بهبود عوارض هایپرا کستنشن زانو به این بیمارن‬ ‫یشـود‪ .‬عالئـم عارضـه بر اسـاس مکانیسـم اسـیب‬ ‫توصیـه م ‬ ‫و قـدرت کلـی مفصـل زانـو متفـاوت اسـت‪ .‬هایپرا کستنشـن‬ ‫زانـو می توانـد باعـث درد موضعـی ‪ ،‬تـورم خفیـف ‪ ،‬بی ثباتـی‬ ‫زانـو و محدودیـت دامنـه حرکتـی زانـو شـود‪ .‬در مـوارد شـدید‬ ‫طهـا ‪،‬‬ ‫هایپرا کستنشـن زانـو ممکـن اسـت باعـث اسـیب ربا ‬ ‫تهـای نـرم داخلـی شـود ؛ همچنین‬ ‫فهـا یـا سـایر باف ‬ ‫غضرو ‬ ‫در حیـن هایپرا کستنشـن زانـو ممکـن اسـت چندیـن‬ ‫سـاختار همزمـان اسـیب ببیننـد‪ .‬رباط هایـی ماننـد ربـاط‬ ‫صلیبـی قدامـی (‪ ، )ACL‬ربـاط صلیبی خلفـی (‪ )PCL‬یا رباط‬ ‫پوپلیتئال (رباط پشت زانو) ممکن است دچار پیچ خوردگی‬ ‫یـا پارگـی شـوند‪ .‬همچنیـن سـایر سـاختارهای زانـو ماننـد‬ ‫مینیسک ممکن است در حین هایپرا کستنشن زانو اسیب‬ ‫ببینند‪.‬بهبودپیچ خوردگیخفیفتامتوسط‪،‬پساز اسیب‬ ‫هایپرا کستنشـن زانـو‪ ،‬ممکـن اسـت دو تـا چهارهفتـه طـول‬ ‫نمـدت محدو دکـردن فعالیت هایـی کـه زانـو را‬ ‫بکشـد‪ .‬در ای ‬ ‫تحت فشار قرار می دهند‪ ،‬بسیار مهم است ‪ .‬در صورت انجام‬ ‫جراحـی و بازسـازی ربـاط اسـیب دیده‪ ،‬اغلـب زمـان بهبودی‬ ‫یمـدت شـش ماه یـا بیشـتر را بـا خـود به همـراه دارد‪.‬‬ ‫طوالن ‬ ‫از فواید مثبت اندیشـی می توان به کاهش اسـترس‪ ،‬بهبود عملکرد سیسـتم ایمنی بدن و‪ ...‬اشـاره کرد؛ اما ایا می دانسـتید که مثبت اندیشـی عالوه بر تمام‬ ‫ن کارکردهـا می توانـد در افزایـش طـول عمـر شـما نیـز موثـر باشـد؟ این هفته نتایج و مزایای مثبت اندیشـی به ویژه در سـنین بـاال و در طول افزایش سـن افراد‬ ‫ایـ ‬ ‫را مـرور کنیم‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در دوران پیری‬ ‫پذیرش پیری و افزایش سن‪ ،‬از راه مثبت ان می تواند در طول عمر افراد تاثیرگذار‬ ‫باشـد‪ .‬در ‪ ۲۰۱۹‬مطالعاتـی نشـان داد؛ تفکـر مثبـت بیـن ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬درصد عمر افـراد را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫افـراد مسـن تر عمـق زندگـی را بیشـتر درک می کننـد؛ در نتیجـه افـراد مسـن‬ ‫می تواننـد بـا رعایـت سـبک زندگی سـاده و سـالم تر‪ ،‬انرژی و سالمتی شـان‬ ‫را افزایـش داده و از طـول عمـر با کیفیت تـری بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫بایـد بـا امیـد در کنـار افزایـش طـول عمـر به دنبـال رشـد و بهبـود افـکار و‬ ‫احساسـات مثبت نیز بود‪ .‬دراین صورت شـادی درون فرد نهادینه شـده و در‬ ‫شتـری لـذت می بـرد‪.‬‬ ‫دوران پیـری از زندگـی رضایت بخ ‬ ‫شـکل دادن بـه یـک تفکـر مثبـت و امیدبخـش در رابطه با پیـری‪ ،‬ان هـم در زمانی که هنوز‬ ‫جوان هستید‪ ،‬می تواند چشم اندازی مثبت و اینده ای روشن تر برای شما ایجاد کند و‬ ‫در میزان امید به زندگی تان تاثیرگذار باشـد‪.‬‬ ‫تتـری بـه اینـده دارنـد و در واقـع مثبت تـر بـه زندگـی نـگاه می کننـد‪،‬‬ ‫یکـه چشـم انداز مثب ‬ ‫افراد ‬ ‫به احتمال زیـاد اسـترس کمتـری را تجربـه می کننـد و در نتیجـه در معـرض ابتلا بـه بیماری هـای‬ ‫مزمـن یـا اختلاالت کمتـری قـرار خواهنـد گرفـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی لرستان خبر داد؛‬ ‫تجلیل از کارافرینان برتر و حامی کارگران در لرستان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت‪« :‬کارافرینان برتر و حامی کارگر در حوزه تامین اجتماعی‬ ‫معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند»‪ .‬منوچهر گودرزی گفت‪« :‬درراسـتای تقویت و ایجاد انگیزه‬ ‫بـرای واحدهـای کارگاهـی در اسـتان در قالـب جشـنواره اسـتانی تکریـم کارافرینـان از صاحبـان‬ ‫تولیـد و صنعـت کـه در ایجـاد اشـتغال زایی و حمایـت از نیـروی کار فعـال بوده انـد تجلیـل و‬ ‫تکریـم می شـوند‪ .‬سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای ارتقـاء و رونـق تولیـد و رفـع موانـع و پشـتیبانی‬ ‫از واحدهـای کارگاهـی برنامه هـای متنوعـی ازجملـه ایجـاد مشـاوره های کارگاهـی به صـورت‬ ‫خصوصـی بـرای کارفرمایـان و برگـزاری دوره هـای اموزشـی حـوزه بیمـه ای بـرای رابطیـن بیمـه ای‬ ‫کارگاه هـا برگـزار می کنـد»‪.‬‬ ‫استاندارخوزستانتاکیدکرد؛‬ ‫تکمیل فازهای توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‬ ‫استاندار خوزستان با تا کید بر ضرورت تکمیل فازهای توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‬ ‫در شهرسـتان ماهشـهر گفت‪« :‬در این راسـتا تالش می شـود که در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬زمینه احدات‬ ‫و تکمیـل طر ح هـای توسـعه ای پتروشـیمی محقـق شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ صـادق خلیلیـان افـزود‪:‬‬ ‫«خوزسـتان از ظرفیت هـای بسـیار خوبی در حـوزه نفـت و گاز برخـودار اسـت کـه در نهایـت به واسـطه‬ ‫ایجاد صنایع مختلف‪ ،‬فعالیت های اقتصادی ویژه و استراتژی را از ان ها شاهد هستیم»‪ .‬وی یکی‬ ‫از ظرفیت های مهم کشـور در زمینه پتروشـیمی را منطقه ویژه اقتصادی پتروشـیمی در شهرسـتان‬ ‫ماهشـهر عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬یکـی از جنبه هـای مهـم در صنعـت پتروشـیمی‪ ،‬توجـه بـه واحدهای‬ ‫تولیدی پائین دسـت اسـت»‪.‬‬ ‫چکمه هایغولخشک سالی‬ ‫برتننیمه جان‬ ‫سد هایخوزستان‬ ‫ملیحهگریز ی نسب‬ ‫مســابقه بارندگــی و نــزوالت اســمانی در نقــاط مختلــف کشــور‪ ،‬شــرایط س ـد های خوزســتان روزب ـه روز‬ ‫بــا کاهــش ک ‬ ‫یشــود‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان پائیــز‪ ،‬زمســتان و بهــار‪ ،‬فصــول بــارش بــاران و‬ ‫متــر م ‬ ‫بدتــر و وخی ‬ ‫فهــا‪،‬‬ ‫بشــدن بر ‬ ‫یشــود؛ نقاطــی از کشــور ســفیدپوش شــده و بــا ا ‬ ‫رحمــت الهــی هســتند؛ هم هجــا ســرد و بارانــی م ‬ ‫بهــا‪ ،‬رو دهــا و س ـد هایی کــه بــر روی رودخانه هــای بــزرگ ســاخته شــده اند‪ ،‬ســیراب می شــوند؛‬ ‫رودخان ههــا‪ ،‬تاال ‬ ‫بو هوایــی هــم دراین زمینــه‬ ‫امــا گاهــی شــرایط بــر وفــق مــراد نیســت و اســمان خیــال بــارش نــدارد؛ تغییــرات اقلیمــی و ا ‬ ‫یســت‪،‬‬ ‫یهــا بــر منابــع ابــی و ســفره های زیرزمین ‬ ‫بی تقصیــر نیســتند؛ امــا انچــه مهــم اســت‪ ،‬تاثیــرات کاهــش بارندگ ‬ ‫یشــدند‪ ،‬س ـد ها و رودخان ههــا ان چنــان چشــم بــه کرامــت‬ ‫روز هــای پائیــزی و زمســتانی یکی پس از دیگــری ســپری م ‬ ‫یهــای‬ ‫نهــا می توانســتیم ببینیــم‪ ،‬هشــدار ها و پیش بین ‬ ‫اســمان دوختــه بودنــد کــه عکــس اب رهــای پار هپــاره را در ا ‬ ‫هواشناســی از همــان ابتــدای پائیــز خبــر از کاهــش بارندگی هــا را داده بودنــد‪ .‬وقتــی میــزان بــارش بــاران و بــرف کاهــش‬ ‫لهــای پیشــین‬ ‫یافــت؛ امیــد همــه به ویــژه کشــاورزان و عشــایر بــه فصــل بهــار بــود؛ امــا گویــی بهــار هــم تابــع فص ‬ ‫نهــا‬ ‫یجــان منابــع ابــی تائیــد و حــال ناخــوش ا ‬ ‫بــود‪ ،‬رفته رفتــه هــم گــرم و گر متــر شــد‪ ،‬خورشــید باهم هتــوان بــر تــن ب ‬ ‫تابسـتان داغ و سـوزان بـا همـه مشـکالت و اتفاقـات تلـخ‬ ‫گذشـت؛ ولـی خبـری نگران کننـده کـه اوضـاع را بدتـر از‬ ‫پارسـال نشـان می دهـد‪ ،‬موجـودی کنونـی اب ذخیـره‬ ‫پشـت سـد ها اسـت‪ ،‬اینکـه مسـئوالن اعلان کرده انـد فقـط‬ ‫و فقـط هفت درصـد سـد ها اب دارنـد و حـال وروز سـد دز بـا‬ ‫متـر اسـت‪ .‬سـد کرخـه‬ ‫پنج درصـد ذخیـره اب‪ ،‬از همـه وخی ‬ ‫هـم کـه دسـت از کار کشـیده و دیگـر رمقـی بـرای تولیـد بـرق‬ ‫نـدارد؛ ضمن اینکـه می گوینـد بایـد کشـت پائیـزه هـم بـا‬ ‫تعویـق و از اذرمـاه اغـاز شـود‪.‬‬ ‫کمبود بیش از دومیلیارد مترمکعب اب در پائیز امسال‬ ‫فرهـاد ایزدجـو؛ مدیرعامـل سـازمان اب وبـرق خوزسـتان‬ ‫میـزان اب موجـود در سـد های اسـتان را ‪ ۷‬درصـد و‬ ‫موجـودی اب سـد دز را حـدود پنج درصـد عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬سـد دز‪ ،‬بدتریـن شـرایط را بین سـد های خوزسـتان‬ ‫تجربـه می کنـد؛ ضمن اینکـه بـا پیش بینی هـای انجام شـده‬ ‫درخصـوص پائیـز‪ ،‬با کمبود حدود دومیلیـارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبـی اب مواجـه خواهیـم شـد»‪ .‬او بابیان اینکـه‬ ‫این عـدد بـرای پیش بینی هایـی بـا وضعیـت بدتر باال سـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تصویـب الگـوی کشـت پائیـزه ازجملـه اقدامـات‬ ‫در مدیریـت کمبـود اب بـود‪ ،‬ضمن اینکـه برداشـت های‬ ‫کشـت و صنعت هـا محـدود شـده اسـت و بیشـتر از حـد‬ ‫مجـاز اجـازه برداشـت اب ندارنـد؛ البته برداشـت بیش ازحد‬ ‫شـرکت های توسـعه نیشـکر سـبب ایجـاد مشـکالت کمـی و‬ ‫کیفـی بـرای اب می شـوند»‪ .‬ایزدجـو بـه ممنوعیـت کشـت‬ ‫کلـزا و چغنـدر در حوضـه دز اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬امـا‬ ‫کشـاورزان در برخـی از حوزه هـا مجـاز بـه کشـت به میـزان‬ ‫محـدود هسـتند و به همین منظـور تامیـن سـه میلیارد و‬ ‫‪ ۳۴۸‬میلیون مترمکعـب اب بـرای کشـت پائیـزه مصـوب‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان اب وبـرق خوزسـتان بـه‬ ‫فعال بـودن طـرح میان مدت اب رسـانی غدیر در سـه جبهه‬ ‫کاری اشـاره و بیـان کـرد‪« :‬بـا اجـرای این طـرح‪ ،‬کیفیـت اب‬ ‫حـدود ‪ ۵۰‬درصـد بهبودیافتـه و دبـی از ‪ ۱۰‬مترمکعـب بـه‬ ‫‪ ۲۰‬مترمکعـب افزایـش خواهـد یافـت؛ البتـه درحال حاضـر‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی طرح میان مدت اب رسـانی غدیـر حدود‬ ‫‪ ۱۷.۵‬درصـد اسـت و پیش بینـی می کنیـم طـی هشـت ماه‬ ‫این طـرح اجرایـی و به اتمـام برسـد»‪.‬‬ ‫بهبود کمی و کیفی اب شرب در شهر ها و روستا ها‬ ‫علی ا کبـر محرابیـان؛ وزیر نیرو در دولت سـیزدهم در سـفری‬ ‫کـه ‪ ۱۵‬شـهریورماه بـه خوزسـتان داشـت و از سـد ها بازدیـد‬ ‫کـرد‪ ،‬تامیـن اب موردنیـاز کشـاورزی‪ ،‬شـرب و صنعـت را جزو‬ ‫را بدتــر می کــرد و ردپایــی از خشــکی بــر دیوار ههــای ســد بــر جــای می گذاش ـت ‪ .‬روزهایی کــه بایــد بــاران می باریــد بــه‬ ‫دهــا ناامیــد شــدند؛ شــاید بایــد معجــزه ای می شــد کــه در گرمــا و فصــل تابســتان اســمان لبریــز شــود‬ ‫اخــر رســیدند و امی ‬ ‫نهــای‬ ‫یهــا ببــارد‪ ،‬مراتــع یکی پس از دیگــری چهره شــان زرد و بــی روح می شــد و چیــزی جــز بیابا ‬ ‫و رحمــت بــر زمین ‬ ‫کســالی خودنمایــی کــرد؛ ولــی انچــه به عنــوان چــاره‬ ‫یخــورد و خش ‬ ‫برهــوت بــا تــن رنجــور و ترک خــورده به چشــم نم ‬ ‫کار عملــی شــد‪ ،‬کاهــش خروجــی اب از ســدها‪ ،‬ممنوعیــت و محدودیــت کشــت تابســتانه در پائین دســت س ـد ها‬ ‫به ویــژه در اســتان خوزســتان و خواهــش و تمنــا از مــردم بــرای صرفه جویــی در مصــرف اب بــود‪ ،‬کشــاورزان یــا بایــد‬ ‫بیــکار می نشســتند‪ ،‬یــا اقــدام بــه کشــت محصــوالت پیشــنهادی و کــم اب برمی کردنــد؛ امــا دام هــای ســبک و ســنگین‬ ‫کســالی و نبــود اب را نمی فهمیدنــد؛ تشــنه بودنــد و بایــد ســیراب می شــدند؛ گاومیش هــا بایــد روزی‬ ‫کــه معنــای خش ‬ ‫کبــار اب تنــی می کردنــد؛ وضعیــت تنــش ابــی به حــدی وخیــم شــد کــه چنــدروزی در خوزســتان بــد اشــفته بازاری‬ ‫ی ‬ ‫یشــد؛ گرمــای‬ ‫ب ـه راه افتــاد‪ ،‬رودخانــه کرخــه بایــد تغییــر نــام م ـی داد و در شناســنامه اش عنــوان کویــر کرخــه حــک م ‬ ‫یبــرد؛‬ ‫یســابقه هــم کــه از اب گل الــود ماهــی می گرفــت و انچــه می خواســت از رگ هــای ســد ها و رودخانه هــا م ‬ ‫ب ‬ ‫ســرعت بخار شــدن اب نیــز بیش ازپیــش شــده بــود‪.‬‬ ‫اولویت هـای وزارت نیـرو اعلام کـرده و گفتـه کـه عالوه بـر‬ ‫تامیـن اب‪ ،‬ارتقـاء کمـی و کیفـی اب شـرب در روسـتا ها و‬ ‫شـهر های اسـتان یکـی از دغدغه هـای مـا به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه طـرح اب رسـانی غدیر توانایی تامیـن اب ‪۲۶‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۶۰۰‬روسـتای اسـتان را دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شـهر محـدود ی ‬ ‫نطـرح عالوه بـر ابگیری از سـد کرخـه‪ ،‬از منابع با کیفیت‬ ‫«ای ‬ ‫سـد دز نیـز بهره منـد خواهـد شـد و برهمین اسـاس در سـه‬ ‫جبهه کاری سـامانه اب رسـانی از سـد دز ازطریق انتقال اب‬ ‫از کانـال چمـران در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت اب ازطریق انتقال اب از سد دز‬ ‫محرابیـان بااشـاره به اینکه در برنامه ریـزی فشـرده عالوه بـر‬ ‫ارتقـای کیفیـت اب ازطریـق انتقـال اب از سـد دز‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه افزایـش ظرفیـت انتقـال اب به خصـوص در شـهر هایی‬ ‫ازجملـه دشـت ازادگان‪ ،‬ابـادان‪ ،‬خرمشـهر و شـادگان اقـدام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬طـرح مذکـور شـامل؛ تامیـن اب‬ ‫غدیر از منابع اب دز به ظرفیت ‪ ۱۰‬مترمکعب در ثانیه‪ ،‬توسعه‬ ‫ایسـتگاه پمپـاژ ام الدبـس به ظرفیـت ‪ ۵‬مترمکعب در ثانیـه‬ ‫برای شهرستان های تحت پوشش طرح و تکمیل و توسعه‬ ‫و ایسـتگاه پمپـاژ چمـران به ظرفیـت ‪ 5‬مترمکعب در ثانیـه‬ ‫بـرای اهـواز اسـت»‪ .‬وزیـر نیـرو بابیان اینکـه اجـرای این پروژه‬ ‫به طورمعمـول حـدود ‪ ۲۴‬مـاه زمـان نیـاز دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نپـروژه حـدود ‪ ۱۰‬هزارمیلیاردریـال بـوده‬ ‫«اعتبـار موردنیـاز ای ‬ ‫کـه درحال تامیـن اسـت و بـه سـازمان اب وبـرق خوزسـتان‬ ‫نپـروژه‬ ‫تکلیـف شـده تـا ظـرف مـدت کمتـر از یک سـال ای ‬ ‫اجـرا شـود»‪ .‬محرابیـان تصریـح کـرد‪ :‬علی رغم اینکـه اسـتان‬ ‫خوزسـتان دریکـی از خشـک ترین سـال های تاریخـی‬ ‫خـود ازنظـر بارندگـی قـرار دارد؛ باتوجه بـه برنامه ریزی هـای‬ ‫صورت گرفتـه بـرای تامیـن اب شـرب‪ ،‬صنعـت و کشـاورزی‬ ‫اسـتان خوزسـتان مشـکل خاصـی وجـود نـدارد و نیـاز ابـی‬ ‫بالغ بـر ‪ ۱۶۵‬هزارهکتـار کشـت های تابسـتانه ایـن اسـتان‬ ‫تامیـن شـده کـه برخـی از کشـت ها تـا ابان مـاه نیـز ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬ازطرفـی وضعیـت اسـفنا ک سـد های‬ ‫خوزسـتان اطالع رسـانی می شـود‪ ،‬ازطرفی دیگـر می گوینـد‬ ‫کـه قـرار اسـت سـد های کرخه و دز اب شـرب موردنیـاز مردم‬ ‫اسـتان را تامیـن کننـد‪ .‬نا گفتـه نمانـد کـه همهمه هایـی از‬ ‫انتقـال اب‪ ،‬وا کنش هـا و مخالفت هایـی ازسـوی نمایندگان‬ ‫مـردم در مجلـس شـورای اسلامی به گـوش می رسـد و‬ ‫البتـه احـوال ناخـوش رودخانـه کارون و جزیره هـای وسـیع‬ ‫نشـان دهنده اوضـاع وخیـم منابـع ابـی اسـت‪ ،‬امیدواریـم‬ ‫بـا اقدامـات سـنجیده از تنـش ابـی‪ ،‬بدتر شـدن شـرایط و‬ ‫حواشـی ان جلوگیـری شـود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سفره ای به وسعت دریا‬ ‫یهـای اسـتخوانی هم زمـان بـا دیگـر مناطـق‬ ‫صیـد ماه ‬ ‫در سـواحل مازنـدران اغـاز شـد‪ .‬چهارهـزار صیـاد از ‪۲۰‬‬ ‫مهرمـاه هم زمـان بـا دیگر مناطق شـمالی‪ ،‬تورهایشـان‬ ‫نمـاه‬ ‫را در دریـای خـزر پهـن کردنـد و تـا ‪ ۱۵‬فروردی ‬ ‫بـه صیـد ماهـی مشـغولند‪ .‬در فصـل صیـد گذشـته؛‬ ‫‪۸۰۰‬تـن انـواع ماهیـان‬ ‫ ‬ ‫یهـا سـه هزار و‬ ‫مازندران ‬ ‫اسـتخوانی صیـد کردنـد‪.‬‬ ‫غالمرضا رضایی اغوزگله‪ /‬مهر‬ ‫سینا غریب‬ ‫شهردار خرم اباد مطرح کرد؛‬ ‫لزوم تسهیل در واگذاری حق ‪65‬هزار متری شهرداری خرم اباد در مسکن مهر‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬لـزوم تسـهیل در‬ ‫وا گـذاری حـق ‪65‬هزار متـری شـهرداری‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫در مسـکن مهـر کمالونـد ضرور ‬ ‫سـعید فتوحـی در جلسـه شـورای شـهر‬ ‫افـزود‪« :‬شـهرداری در قبـال این سـهم‪،‬‬ ‫موظـف بـه ارائـه خدمـات شـهری‪ ،‬فضـای‬ ‫سـبز‪ ،‬تنظیـف‪ ،‬ایسـتگاه اتش نشـانی‪،‬‬ ‫اصلاح ورودی و … اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬مسـکن مهـر کمالونـد در شـهر‬ ‫یسـت و از‬ ‫خرم ابـاد دارای مشـکالت زیاد ‬ ‫ابتدایی تریـن امکانـات نیز محروم اسـت»‪.‬‬ ‫یکـه‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬درصورت ‬ ‫حـق شـهرداری در مسـکن مهـر کمالونـد‬ ‫به صـورت مسـکن یـا عـوض مالـی پرداخت‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬تمامـا بـرای ارائـه خدمـات و رفـع‬ ‫مشـکالت در همیـن منطقـه صـرف‬ ‫می شـود»‪ .‬فتوحـی عنـوان کـرد‪« :‬در زمـان‬ ‫سـاخت مسـکن مهـر‪ ،‬هزینـه راه دسترسـی‬ ‫و اماده سـازی ان‪ ،‬ورودی مسـکن مهـر‬ ‫و … برعهـده راه وشهرسـازی بـوده اسـت‬ ‫امـا متاسـفانه ابتدایی تریـن امانـات نیـز‬ ‫دراین منطقـه وجـود نـدارد»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد اظهـار کـرد‪« :‬بیشـتر مـردم وقتـی‬ ‫بحث خدمات شـهری می شـود نگاهشـان‬ ‫بیشـتر ب هسـمت شـهرداری مـی رود امـا‬ ‫درراسـتای خدمات رسـانی هر چه بهتـر و‬ ‫بیشـتر نیازمنـد همفکـری سـایر ارگان هـا و‬ ‫دسـتگاه ها هسـتیم»‪ .‬فتوحـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«الزم اسـت تـا دسـت از جزیـره ای فکرکردن‬ ‫برداریـم و درراسـتای ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مـردم‪ ،‬توسـعه شـهر و ارتقـای سـرانه ها و …‬ ‫بـه یکدیگـر کمـک کنیـم و همـراه باشـیم»‪.‬‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬یکـی از نیازهـای‬ ‫ضـروری در مسـکن مهـر کمالوند باتوجه به‬ ‫وجـود ترا کـم جمعیتـی‪ ،‬احـداث تقاطـع‬ ‫مسـطح در ورودی مسـکن مهر است‬ ‫غیره ‬ ‫و الزم اسـت تـا راه وشهرسـازی دراین مسـیر‬ ‫بـا شـهرداری همسـو باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫لکـه اسـتاندار لرسـتان بومی سـت و‬ ‫«حا ‬ ‫دغدغـه خاطـر زیـادی نسـبت بـه توسـعه‬ ‫شهرها دارد الزم است تا سایر دستگاه های‬ ‫خدمات رسـان در کنـار شـهرداری بـرای‬ ‫ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم‪ ،‬پـای کار‬ ‫بیاینـد و مـا را دراین مسـیر یـاری دهنـد»‪.‬‬ ‫شـهردار خرم ابـاد همچنیـن بااشـاره به‬ ‫نقـش رسـانه ها گفـت‪« :‬نقـش رسـانه ها در‬ ‫پیشـرفت‪ ،‬ترقـی و توسـعه هـر جامعـه ای‬ ‫انکارناپذیـر اسـت و مدیـران بایـد بـرای‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف خـود از خبرنـگاران‬ ‫توانمنـد و متعهـد کمـک بگیرنـد»‪ .‬سـعید‬ ‫فتوحـی افـزود‪« :‬خبرنـگاری یـک فعالیـت‬ ‫پر چالـش و سـخت اسـت و تنهـا عشـق بـه‬ ‫کار موجـب تحمـل این سـختی می شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه رسـانه ها می تواننـد‬ ‫اعتمـاد عمومـی را نسـبت بـه دولـت و‬ ‫دسـتگاه های خدمت رسـان بیشـتر کننـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬مدیریـت شـهری خرم ابـاد‬ ‫از نقدهای منصفانه که برمبنای اطالعات‬ ‫دقیـق‪ ،‬فـارغ از غـرض ورزی و تخریـب بیـان‬ ‫شـود اسـتقبال می کنـد و امـاده شـنیدن‪،‬‬ ‫ارائه راهکار و مشـارکت مردم برای پیشـبرد‬ ‫امـور شهری سـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مدیـران‬ ‫در دیگـر شـهرها به دلیـل وجـود منابـع‬ ‫مالـی کافـی بـا فراغـت و اسـودگی‪ ،‬اقدامـات‬ ‫موثـری انجـام می دهنـد امـا شـهر خرم ابـاد‬ ‫بـا کمبـود منابـع مالـی مواجـه اسـت و طـی‬ ‫جلسـات اخیـر بـا اسـتاندار جدید لرسـتان‪،‬‬ ‫نسـبت بـه حمایـت از شـهرداری قـول‬ ‫مسـاعد داده شـد»‪ .‬شـهردار مرکـز لرسـتان‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ایـن نهـاد درامـد ثابـت و پایـدار‬ ‫نـدارد و اتـکا بـه ساخت وسـازها نمی توانـد‬ ‫راهگشـا باشـد؛ بنابرایـن‪ ،‬درحال تلاش‬ ‫هسـتیم تـا شـهرداری را از حالـت سـنتی‬ ‫خـارج و ب هسـمت الکترونیـک نزدیـک‬ ‫کنیـم»‪ .‬کرم نعمتی (عضو شـورای اسلامی‬ ‫شـهر خرم ابـاد) نیـز در سـخنانی گفـت‪:‬‬ ‫«وجـود زمین هـای رهاشـده اثـار مخـرب‬ ‫بهداشـتی بـرای شـهروندان درپـی دارد»‪.‬‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد‬ ‫بااشـاره به کوچه هـای یـاس در منطقـه‬ ‫سـه و شـهروندان درخصـوص معضلات‬ ‫و مشـکالت ایـن محلـه گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن معضلات شـهرداری در سـطح‬ ‫سـه منطقـه زمین هـای بایـر و رهاشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬نعمتـی افـزود‪« :‬زمین هـای‬ ‫رهاشـده اثـار مخربـی ازنظـر بهداشـتی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی بـر جـای خواهـد‬ ‫گذاشـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬سـاماندهی‬ ‫زمین هـای بایـر در سـطح سـه منطقـه‬ ‫بایـد به صـورت جـدی پیگیـری شـود»‪.‬‬ ‫همچنین دیگر عضو شـورای اسلامی شـهر‬ ‫خرم ابـاد درخصـوص پـارک سروسـتان در‬ ‫منطقـه سـه‪ ،‬بیان کـرد‪« :‬یکـی از مهم ترین‬ ‫نیازهـای هـر منطقـه توسـعه فضـای سـبز‬ ‫و ایجـاد پـارک اسـت»‪ .‬هـادی زینی ونـد‬ ‫گفـت‪« :‬توسـعه فضـای سـبز و ایجـاد پـارک‬ ‫در تحـرک و پویایـی جامعـه تاثیـر مثبـت‬ ‫خواهد داشـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫تـا دوماه اینـده دو پـارک در سـطح منطقـه‬ ‫یـک و سـه افتتـاح خواهـد شـد»‪ .‬هـادی‬ ‫زینی ونـد تصریـح کـرد‪« :‬نـگاه مدیریـت‬ ‫شـهری و اعضـای شـورا بـه بحـث توسـعه‬ ‫فضای سـبز و ایجاد پارک در سـطح هر سـه‬ ‫منطقه‪ ،‬یک نگاه مشـترک و مثبت اسـت؛‬ ‫و امیدواریم با تالش بی وقفه سرانه فضای‬ ‫سـبز در شـهر خرم ابـاد افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫تجلیل از فرماندهان و عوامل نیروی انتظامی در شهرستان ری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫ائین تجلیل از فرماندهان نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫روسـای کالنتری ها و پلیس های تخصصی‬ ‫شهرسـتان ری بـا حضـور حسـین توکلـی‬ ‫ِکجانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویژه شهرسـتان ری)‪ ،‬نوفرسـتی (دادستان‬ ‫عمومی و انقالب شهرستان ری)‪ ،‬سرهنگ‬ ‫جلیلیـان (فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری)‪ ،‬معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫فرمانداری ری و سایر مسئولین‬ ‫در محـل فرمانـداری ری برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫در ائیـن تجلیـل از فرماندهـان‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬روسـای‬ ‫کالنتری هـا و پلیس هـای‬ ‫تخصصـی شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬فرارسـیدن هفتـه‬ ‫نیـروی انتظامـی را بـه تمامـی‬ ‫فرماندهـان پرتلاش و نیروهای‬ ‫خـدوم انتظامـی در شهرسـتان‬ ‫ری تبریـک می گویـم»‪ .‬حسـین توکلـی‬ ‫کجانـی اظهـار داشـت‪« :‬ایجـاد فرماندهـی‬ ‫انتظامـی شهرسـتان ری سـبب شـد تـا‬ ‫اتفاقـات و خدمـات خوبـی در حـوزه امنیت‬ ‫شهرسـتان صـورت گیـرد»‪ .‬وی عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«در شهرسـتان ری تعامـل و همـکاری‬ ‫خوبی بین دسـتگاه قضا و نیروی انتظامی‬ ‫برقـرار اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬امـروز مـردم نـگاه‬ ‫ویـژه ای بـه نیـروی انتظامـی در برقـراری‬ ‫امنیـت دارنـد»‪ .‬توکلی گفـت‪« :‬امـروز نیروی‬ ‫انتظامـی در گام دوم انقلاب بـا پیـروزی‬ ‫از تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬در‬ ‫حوزه هـای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬ ‫فعـال و اثرگـذار اسـت»‪ .‬در ادامه این مراسـم‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان‬ ‫ری گفـت‪« :‬هفتـه نیـروی انتظامـی فرصـت‬ ‫یسـت تـا از حافظـان نظـم و امنیـت‬ ‫مغتنم ‬ ‫تقدیـر شـود»‪ .‬نوفرسـتی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«نیروی انتظامی بایستی از ظرفیت ارتباط‬ ‫دوسـویه بـا مـردم بهـره کافـی را ببـرد»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬مـردم به دلیـل ماموریت هـا و‬ ‫خدمـات نیـروی انتظامـی‪ ،‬بـه ایـن نیـروی‬ ‫مقتـدر اعتمـاد دارنـد ونیـروی انتظامـی در‬ ‫حـوزه رسـیدگی بـه پرونده هـای قضائـی در‬ ‫خـط مقـدم هسـتند»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛‬ ‫همچنیـن به مناسـبت هفتـه نیـروی‬ ‫انتظامـی سـرهنگ رفیعـی (فرمانـده‬ ‫بسـیج ادارات شهرسـتان ری) در دیـدار‬ ‫بـا فرماندهـی انتظامـی شـهرری و تقدیـم‬ ‫لـوح بـه فرماندهـی و عوامـل زحمت کـش و‬ ‫فدا کاری نیروی انتظامی از انان تقدیر کرد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫حمایت کمیته امداد‬ ‫از ‪52‬هزار مددجوی سالمند‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬بیـش‬ ‫از ‪52‬هـزار سـالمند تحت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان‬ ‫گلسـتان قـرار دارنـد کـه از خدمـات ایـن نهـاد بهره منـد‬ ‫هسـتند»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛‬ ‫عیسی بابایی گفت‪« :‬درحال حاضر ‪52‬هزار و ‪ 260‬سالمند‬ ‫در قالـب ‪42‬هـزار و ‪ 177‬خانـوار تحت حمایـت ایـن نهـاد‬ ‫بوده و از خدمات کمیته در بخش های مختلف اسـتفاده‬ ‫می کننـد»‪ .‬او افـزود‪ 2600« :‬سـالمند تحت حمایـت کمیتـه‬ ‫امداد استان گلستان نیز دارای بیماری صعب العالح بوده‬ ‫کـه ازاین تعـداد ‪ 480‬سـالمند زمین گیـر هسـتند»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫کمیته امداد اسـتان گلسـتان افزود‪« :‬پدیده سـالمندی بر‬ ‫هزینـه خانـوار اثـر نامطلوبـی داشـته و کمیتـه امـداد تلاش‬ ‫می کنـد بـا برنامه هـای ویـژه ای بـرای این گـروه از جامعـه‬ ‫هدف خود درطول سال و با استفاده از ظرفیت و مشارکت‬ ‫خیـران و نیکـوکاران نسـبت بـه رفـع مشـکالت سـالمندان‬ ‫تحت حمایـت خـود اقـدام کنـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫امحای دو تن مواد مخدر در استان‬ ‫در مراسـمی با حضور مسـئوالن دو ُ تن و ‪ ۶۸۷‬کیلوگرم انواع‬ ‫مـواد مخـدر و ‪۳۲‬هـزار انـواع قـرص غیرمجـاز در گلسـتان‬ ‫امحـاء شـد‪ .‬دراین مراسـم اسـتاندار گلسـتان‪ ،‬فرمانـده‬ ‫نیـروی انتظامـی اسـتان و اعضـای شـورای تامیـن حضـور‬ ‫داشتند‪ .‬استاندار گلستان دراین مراسم گفت‪« :‬کار نیروی‬ ‫انتظامی سخت و طاقت فرسا بوده و برخورد با قاچاقچیان‬ ‫مـواد مخـدر بـرای نیـروی انتظامـی هزینـه دارد»‪ .‬هـادی‬ ‫حق شـناس افـزود‪« :‬نیـروی انتظامـی درزمینـه امنیـت و‬ ‫مبـارزه بـا مواد مخدر جان فشـانی های زیـادی کرده و همه‬ ‫سـازمان ها بایـد درمقابله بـا این امر بـا این نهادها همکاری‬ ‫الزم را داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫گلستان؛ قهرمان مسابقات کبدی کشور‬ ‫فینـال مسـابقه کبـدی قهرمانـی کشـور بیـن تیم هـای‬ ‫گلسـتان و خوزسـتان برگـزار شـد و ایـن تیـم گلسـتان‬ ‫بـود کـه توانسـت بـا بـردی قاطـع‪ ،‬قهرمـان ایـن دوره از‬ ‫مسـابقات شـود‪ .‬فینـال مسـابقات کبـدی قهرمانـی‬ ‫کشـور بیـن تیم هـای گلسـتان و خوزسـتان در سـالن‬ ‫امـام مجموعـه ورزشـی ازادی شـهر گـرگان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫تیـم کبـدی گلسـتان بـا داشـتن بازیکنـان توانمنـد و‬ ‫بومـی خـود توانسـت بـا نتیجـه ‪ 54‬بـر ‪ 23‬تیـم خوزسـتان‬ ‫را شکسـت دهد و باردیگر قهرمان کشـور شـود‪ .‬بازیکنان‬ ‫جـوان تیـم خوزسـتان در مرحلـه نیمه نهایـی توانسـتند‬ ‫تیـم خـوب و قدرتمنـد کرمانشـاه را در دیـداری سـخت و‬ ‫نفس گیر شکسـت دهند‪ .‬تیم کرمانشـاه نیز تیم پرقدرت‬ ‫سیستان وبلوچسـتان را از پیـش رو برداشـته بـود‪ .‬ایـن‬ ‫برای نخسـتین بار بود که خوزسـتان به فینال مسـابقات‬ ‫کبـدی قهرمانـی کشـور رسـید‪.‬‬ ‫ایجاد سه سازمان جدید‬ ‫در شهرداری گنبدکاووس‬ ‫شـهردار گنبـدکاووس در شـرق اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«مصوبه راه اندازی سه سازمان جدید در بدنه شهرداری‬ ‫توسـط نهادهای شهرسـتانی و اسـتانی اخذ شـده و پس‬ ‫از تصویـب در وزارت کشـور تعـداد سـازمان های ایـن‬ ‫شـهرداری به پنج مورد افزایش می یابد»‪ .‬سـیدعلی اصغر‬ ‫موسـوی افـزود‪« :‬هم اینـک شـهرداری گنبـدکاووس ‪۲‬‬ ‫لو نقـل بـار‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی و حم ‬ ‫دارد و سـه سـازمان تخصصـی شـامل فرهنگـی و ورزشـی‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری توسـعه اقتصـادی و عمـران و نوسـازی بـه‬ ‫این مجموعـه خدماتـی الحـاق می شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نسیم دانه پارسیان سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 520591‬و شناسه ملی ‪14007302663‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/06/28‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬تفویـض اختیـارات هیئـت مدیـره بـه مدیرعامـل بنـد ‪1‬‬ ‫مـاده ‪ 40‬اساسـنامه (نمایندگـی شـرکت در برابـر اشـخاص و کلیـه ادارات‬ ‫دولتـی و موسسـات خصوصـی) از طـرف هیئـت مدیـره بـه مدیرعامـل‬ ‫تفویـض گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1208539‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع محصوالت مازند فوالد اندیشه‬ ‫به شماره ثبت ‪ 3641‬و شناسه ملی ‪10195006418‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/04/21‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 002/111/78351‬مورخـه ‪ 1400/05/31‬اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫شهرستان شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ -1:‬بهمن حسن زاده مجاوری‬ ‫به شـماره ملی ‪ 2161816608‬به سـمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫علـی حسـن زاده مجاوری بـه شـماره ملـی ‪ 2161499505‬بـه سـمت نایـب‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره و بابـک صادقـی بـه شـماره ملـی ‪ 2161845896‬بـه‬ ‫سمت منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب‬ ‫گردیدند‪ .‬حق امضا کلیه قرارداد ها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت با‬ ‫دو امضـاء مدیرعامـل بـه عنـوان دارنـده امضـای ثابـت و نایب رئیس هیئت‬ ‫مدیره با همراه مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود‪ .‬در غیاب نایب‬ ‫رئیس هیئت مدیره امضای منشـی هیئت مدیره معتبر اسـت‪ .‬همچنین‬ ‫اوراق عـادی شـرکت تعاونـی بـا امضـای مدیرعامل شـرکت معتبر اسـت‪-2 .‬‬ ‫هیـات مدیـره بخشـی از وظایـف و اختیـارات خـود را در مـاده ‪ 26‬بـه شـرح‬ ‫ذیـل بـه مدیرعامـل تفویـض نمـوده اسـت‪ -1-2 :‬دعـوت مجمـع عمومـی‬ ‫عادی و فوق العاده‪ -2-2 .‬اجرای اساسـنامه و تصمیمات مجامع عمومی‬ ‫و سـایر مقـررات مربـوط‪ -3-2 .‬قبـول درخواسـت عضویـت و اخـذ تصمیـم‬ ‫نسـبت بـه انتقـال سـهام اعضـاء بـه یکدیگـر و دریافـت اسـتعفای هـر یـک از‬ ‫اعضـا هیـات مدیـره‪ -4-2 .‬نظـارت بـر مخـارج جـاری شـرکت و رسـیدگی به‬ ‫حسـاب ها و ارائـه بـه بـازرس و تسـلیم بـه موقـع گـزارش مالـی و ترازنامـه بـه‬ ‫مجمـع عمومـی‪ -5-2 .‬تهیـه و تنظیـم طر ح هـا و برنامه هـا و بودجه و سـایر‬ ‫پیشـنهادات و ارائـه بـه مجمـع عمومـی جهـت اتخـاذ تصمیـم‪ -6-2 .‬تهیه‬ ‫و تنظیـم ائین نامه هـا و دسـتورالعمل های داخلـی تعاونـی و تقدیـم ان بـه‬ ‫مجمع عمومـی بـرای تصویب‪.‬‬ ‫حجت الـه قلی تبـار؛ سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد و امال ک‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار‬ ‫(‪)1208536‬‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اتی سازان ارتا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 495735‬و شناسه ملی ‪10240083573‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای ابـوذر‬ ‫زمانـی بـه شـماره ملـی ‪ 1465896511‬بـا پرداخـت مبلغـی‬ ‫بـه صنـدوق شـرکت میـزان سهم الشـرکه خـود را بـه مبلـغ‬ ‫‪ 19800000000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از‬ ‫مبلـغ ‪ 2000000000‬ریـال بـه ‪ 20000000000‬ریـال افزایـش یافـت و‬ ‫مـاده مربوطـه در اساسـنامه شـرکت اصلاح گردیـد‪ .‬اسـامی‬ ‫شـرکا و میـزان سهم الشـرکه پـس از افزایـش سـرمایه‪:‬‬ ‫اقـای ابـوذر زمانـی بـه شـماره ملـی ‪ 1465896511‬دارای‬ ‫‪ 19800000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم زهـرا غروی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0063755645‬دارای ‪ 200000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1208537‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت صدر عمران فراز شرکت با‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 340313‬و شناسه ملی ‪10103869182‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/06/22‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪:‬‬ ‫اقای مهدی قنواتی به شماره ملی ‪ 1950645193‬به سمت‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت مدیـره‪ ،‬خانـم سـمیه‬ ‫اسـدبیگی بـه شـماره ملـی ‪ 3979288919‬بـه سـمت نایـب‬ ‫رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و اقای علی سعیدزاده‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0036484474‬به سـمت مدیرعامل و عضو‬ ‫هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء) بـه مـدت نامحـدود انتخاب‬ ‫گردیدنـد و حـق امضـا کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور‬ ‫شـرکت بـا امضـای رئیـس هیئـت مدیره همـراه با مهر شـرکت‬ ‫معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1208538‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دو شنبه‪ 26‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪371‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫پوست‬ ‫میکرو تئاتر‬ ‫یسـت‬ ‫فیلمـی سـاخته بهـرام و بهمـن ارک کـه موضـوع ان خرافه پرست ‬ ‫ی شـامل یـک مـادر و پسـر کـه زندگی شـان به دلیلـی‬ ‫و دربـاره خانـواده ا ‬ ‫دچـار مشـکل می شـود ‪...‬؛ فاطمـه مسـعودی فر‪ ،‬جـواد قامتـی‪ ،‬محمـود‬ ‫نظرعلیـان‪ ،‬ناصـر هاشـمی و هـادی افتخـارزاده؛ از بازیگـران ایـن اثر هسـتند‬ ‫ُ‬ ‫که در جشـنواره ‪38‬ام فجر‪ ،‬شـش نامزدی در رشـته های مختلف داشـت و‬ ‫موفـق بـه کسـب دو سـیمرغ بلوریـن شـد‪.‬‬ ‫دوربیـن‪ ،‬تصویـر ما کـت را زنـده کـرده و بـه ان جـان می دهـد و مخاطـب بـا‬ ‫دو مدیـوم متفـاوت ر وبـه رو می شـود ‪ !...‬نسـیم پورسـلیم‪ ،‬الهـه ناظـری‪،‬‬ ‫یفـرد‪ ،‬نگیـن وکیلـی‪ ،‬ارینـا احیایـی و رسـول قـادری؛ بازیگـران‬ ‫فرشـاد تمیم ‬ ‫خـود رسـول قـادری هسـتند کـه برپایـه متنـی از نویـد‬ ‫ایـن تئاتـر به‬ ‫ کارگردانـی ِ‬ ‫ِ‬ ‫ترابـی بـه روی صحنـه رفتـه و تـا ‪ 2‬ابان مـاه در «تماشـاخانه شـانو» میزبـان‬ ‫عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫من چیزهایی می بینم که دیگران نمی بینند‬ ‫پیمان‬ ‫رهیمعیری‬ ‫تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست‬ ‫کتابـی به قلـم فرشـته میرزائـی کـه نشـر «کوچـه» در ‪142‬صفحـه و بـا قیمـت‬ ‫‪36‬هزارتومان منتشر کرد‪ .‬میرزائی؛ سال ‪ 1367‬متولد شد‪ .‬زنی بعد از دعوا‬ ‫بـا شـوهرش دارد‪ ،‬دیگـر نـه بـا خـود او؛ بلکـه بـا جنـازه اش مواجـه می شـود‪.‬‬ ‫بعد از خا ک سـپاری‪ ،‬دسـتش را روی خا ک می کشـد و حس می کند چیزی‬ ‫انگشـتانش را بـه داخـل خـا ک می کشـد؛ حلقـه اش در خـا ک جـا می ماند!‬ ‫جدیدتریـن البـوم پیمـان جوانمـرد تولیدشـده توسـط «اوای بـاغ مهـر»‬ ‫و «نشـر جـوان»‪ .‬او در این بـاره گفتـه‪« :‬مجموعـه ای کـه خواهیـد شـنید‪،‬‬ ‫یسـت کـه هرکـدام عاشـقانه ای در دل‬ ‫روایـت مـن از قطعـات گوش اشنای ‬ ‫دارنـد‪ .‬عاشـقانه ها بـرای مـن حکایـت عهدنـد‪ ،‬حکایـت پیمـان‪ .‬این شـد که‬ ‫این مجموعـه را پیمـان صـدا کـردم‪ .‬کالویه هـای پیانـو بـه مـن یـاد دادند که‬ ‫یسـت کـه معنـای یکدیگـر می شـوند»‪.‬‬ ‫زندگـی پـر از نـور و تاریکی های ‬ ‫کوای تیسم‬ ‫ایه‬ ‫غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست‬ ‫اسیر گریه بی اختیار خویشتنم‬ ‫فغان که در کف من اختیار باید و نیست‬ ‫چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست‬ ‫چو صبحدم نفسم بی غبار باید و نیست‬ ‫مرا ز باده نوشین نمی گشاید دل‬ ‫که می به گرمی اغوش یار باید و نیست‬ ‫درون اتش از انم که اتشین گل من‬ ‫مرا چو پاره دل در کنار باید و نیست‬ ‫به سردمهری باد خزان نباید و هست‬ ‫به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست‬ ‫چگونه الف محبت زنی که از غم عشق‬ ‫تو را چو الله دلی داغدار باید و نیست‬ ‫کجا به صحبت پا کان رسی که دیده تو‬ ‫بسان شبنم گل اشکبار باید و نیست‬ ‫رهی به شام جدایی چه طاقتی ست مرا‬ ‫که روز وصل دلم را قرار باید و نیست‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های سـلیم صالحـی که تـا ‪ 10‬ابان مـاه در «گالری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان‬ ‫ایرانشـهر» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 20‬و به‬ ‫ِ‬ ‫زنـد‪ ،‬شـهید عضـدی‪ ،‬سـپند‪ ،‬پلا ک ‪ 1/69‬برپاسـت‪ .‬در بیانیـه ان امـده‪:‬‬ ‫این مجموعه در پروژه ای دوساله در همکاری با گالری ایرانشهر تهی ه شده‪.‬‬ ‫حیوانات‬ ‫نگاهـی سـاده و انتزاعـی بـه فـرم و رنـگ و خلـق جهانـی متفـاوت از‬ ‫ِ‬ ‫محـور دسـت بشـر‪.‬‬ ‫ابـزار‬ ‫ِ‬ ‫اپ تخصصـی حفـظ ترتیبـی قـران کریـم‪ .‬برخـی از امکانـات ایـن نرم افـزار بـا‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬ارائه متن قران به رسـم الخط‬ ‫پرداخت درون برنامه ای‪ ،‬به ای ‬ ‫«عثمـان طـه» ویـژه حفظ با قابلیت های مختلـف‪ ،‬برنامه ریزی حفظ قران‬ ‫بـرای سـنین و اسـتعدادهای مختلـف‪ ،‬امـکان حفـظ گا مبـه گام همـه ایـات‬ ‫قـران‪ ،‬ارائـه برنامه هـای حفـظ جدیـد‪ ،‬مـرور‪ ،‬اسـتماع و مباحثـه به صـورت‬ ‫روزانـه‪ ،‬امـکان برنامه دهـی جهـت تثبیـت محفوظـات گذشـته و ‪...‬‬ ‫زیگمونتزارادکیویچ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 376

هفته نامه سرافرازان 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/09/01
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!