هفته نامه سرافرازان شماره 370 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 370

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 370

هفته نامه سرافرازان شماره 370

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ 4/1400‬ربیع االول ‪ 11/1443‬اکتبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /370‬تومان‬ ‫به مناسبت روز جهانی پست‬ ‫چاپارخانهعشق‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫به مناسبت روز جهانی پست‬ ‫چاپارخانهعشق‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نخسـتین اداره غیررسـمی پسـت عمومـی در قـرن ‪ 12‬میلادی پـس از تاسـیس دانشـگاه «بلونیـا» در‬ ‫ایتالیـا به وجـود امـد‪ .‬نیم قرن بعـد‪ ،‬دانشـگاه پاریـس بـا اقـدام مشـابه این عمـل را بـرای رسـاندن نام ههـای‬ ‫دانشـجویان خود تکرار کرد و توسـط شـاه فرانسـه «پسـت دانشـگاه» به رسـمیت شـناخته شـد‪ .‬در سـال‬ ‫‪« 1636‬لویـی دوازدهـم»‪ ،‬اداره پسـت عمومـی را در پاریـس تاسـیس کـرد و در سـال ‪ 1591‬در انگلسـتان‬ ‫«الیزابت اول»‪ ،‬پست را ملی اعالم کرد‪ .‬با توسعه پست در قرن های ‪ 16-18‬که مبادالت بین دولت های‬ ‫ـود «تعرفـه واحـد»‪ ،‬بزرگ تریـن مشـکل بـود؛ تااینکـه در سـال ‪« 1840‬رونالـد‬ ‫مختلـف صـورت می گرفـت‪ ،‬نب ِ‬ ‫هیـل» بـا پیشـنهاد چـاپ «اوراق بهـادار کوچـک» و الصـاق ان روی نامه هـا و مرسـوالت‪ ،‬مبنـای انتشـار‬ ‫تتـر‬ ‫اولیـن تمبـر دنیـا را در انگلسـتان بنـا نهـاد‪ .‬سـپس در سـال ‪ 1874‬به منظـور تبـادل سـریع تر و راح ‬ ‫مرسـوالت پسـتی میـان ‪ 22‬کشـور اروپایـی و امریکایـی در شـهر «بـرن» (سـوئیس)‪ ،‬بـا توافـق هـم «اتحادیـه‬ ‫پست بین الملل» را ایجاد کردند‪ .‬در سال ‪« 1878‬اتحادیه جهانی پست» (‪ )UPU‬به جای اتحادیه قبلی‬ ‫تشـکیل شـد‪ .‬هرسـال روز ‪17‬مهر به عنوان «روز جهانی پسـت» در سراسـر جهان جشـن گرفته می شود و‬ ‫طی ان‪ ،‬بر وظایف خطیر و حساس پست تا کید؛ و مسئولیت های جدی ان یاداوری می شود‪« .‬گزنفون»‬ ‫و «هـرودت» ابتـکار و تاسـیس تشـکیالت «چاپـار» را بـه ایرانیـان نسـبت می دهنـد؛ درواقـع‪ ،‬ایـران دارای‬ ‫یشـد‪ .‬البتـه‬ ‫نسـازوکار در دوره اشـکانیان و ساسـانیان نیـز اداره م ‬ ‫شـبکه منظـم چاپـار و پیـک بودنـد و ای ‬ ‫نهـا و به جهـت انجـام و اجرای دسـتورات دولتی بـود؛ به عبارتی‪،‬‬ ‫ایـن تشـکیالت‪ ،‬بیشـتر در خدمـت فرما ‬ ‫نهـا خبرگیـری و خبرچینـی بـود! بـا فتح ایران توسـط اعـراب‪ ،‬این تشـکیالت به نام‬ ‫وظیفـه پنهـان و ثانـی ا ‬ ‫«دیـوان بریـد» تغییـر نـام گرفـت کـه وظیفـه ان‪ ،‬جاسوسـی و خبرچینـی بـود؛ تااینکـه در دوره صفویـه و بـا‬ ‫اسـتقرار حکومـت فرا گیـر مرکـزی و بنا به ضرورت وقت‪ ،‬چاپارخان ههـا به صورت منظم و مرتب انجام وظیفه‬ ‫می کردند‪ .‬با روی کارامدن قاجاریه و تحت تاثی ر فرهنگ غرب‪ ،‬فکر تاسیس ساختاری برای پست جدید‪،‬‬ ‫یشـاه» مطـرح شـد؛ امـا به دالیلـی مسـکوت گذاشـته شـد‪ .‬ایـران در سـال ‪ ،۱۲۶۴‬هفـت‬ ‫در زمـان «فتحعل ‬ ‫خط اصلی و پنج خط فرعی پستی داشت‪ .‬بعدها «امیرکبیر» خطوط منظم چاپارخانه را راه اندازی کرد و‬ ‫طی فرمانی در سـال ‪ 1267‬مقرر شـد ماهی دو بار (اول و پانزدهم هرماه) چاپارها به هشـت منطقه اصلی‬ ‫کشـور رفته و مراجعه کنند‪ .‬در سـال ‪ 1285‬هجری‪،‬قمری تمبر پسـتی در کشـور چاپ شـد و رواج یافت‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ 1297‬هجری‪،‬قمری نیز «وزارت پسـت» تاسـیس شـد‪ .‬پسـت در ایران تا ان سـال به صورت اداره بود‬ ‫نشـاه» بود که دسـتور تاسـیس «وزارت پسـت» را صادر کرد‪ .‬زمانی که «اتحادیه جهانی‬ ‫و این «ناصرالدی ‬ ‫پسـت» تاسـیس شـد‪ ،‬ایـران از اولیـن کشـورهایی بـود کـه به عضویت ایـن اتحادیه درامـد‪ .‬در سـال ‪۱۲۸۸‬‬ ‫ادار ه تلگراف به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف تشکیل شد‪ .‬در اواخر ‪ ۱۳۰۸‬نیز با خرید سهام‬ ‫شرکت تلفن‪« ،‬وزارت پست و تلگراف و تلفن» به وجود امد که این‪ ،‬تحولی عظیم در صنعت پست بود‪.‬‬ ‫بعد در دوره پهلوی و با تاسیس راه های شوسه‪ ،‬وسایل نقلیه مختلف (اتومبیل‪ ،‬قطار و ‪ ،)...‬تشکیالت‬ ‫پسـت نیز توسـعه فراوان یافت‪« .‬شـرکت ملی پسـت جمهوری اسلامی ایران» در سـال ‪ ۱۳۶۷‬با سـرمایه‬ ‫اولیـه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان و بـا هـدف ارائـه خدمـات پسـتی‪ ،‬فعالیـت خود را شـروع کـرد‪ .‬این شـرکت بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬هزار نیروی انسـانی‪ ۲۹ ،‬هزار نقطه تماس‪ ،‬پنج هزار مسـیر مبادله پسـتی داشـته اسـت و روزانه نزدیک‬ ‫بـه سـه میلیون مرسـوله انتقـال می دهـد‪ .‬در سـال ‪« ،۱۳۹۴‬شـرکت پسـت جمهـوری اسلامی ایـران» بـه‬ ‫«شـرکت ملـی پسـت» تغییـر کـرد تـا دو اپراتـور خصوصی به عنوان اپراتورهای پسـتی کشـور امکان فعالیت‬ ‫خصوصی فعال نیز در کنار «شـرکت ملی پسـت» به ارائه‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬امروزه در ایران ‪ ۱۵‬شـرکت پسـتی‬ ‫ِ‬ ‫بیـش از ‪ 90‬خدمـت متنـوع می پردازند‪.‬‬ ‫ابرشرکت هایخدماتپستی‬ ‫در جهان‬ ‫‪UPS‬‬ ‫بنیان گذار‪:‬جیمز کیسی‬ ‫زمان تاسیس‪ 28 :‬اوت ‪1907‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬سندی اسپرینگ‪ /‬امریکا‬ ‫درامد سال ‪84.6 :2020‬میلیارددالر‬ ‫تعداد کارکنان‪405 :‬هزار و ‪255‬نفر‬ ‫‪FedEx‬‬ ‫بنیان گذار‪ :‬فردریک اسمیت‬ ‫زمان تاسیس‪۱۹۷۱ :‬‬ ‫دفترمرکزی‪:‬ممفیس‪ /‬امریکا‬ ‫درامد سال ‪69.22 :2020‬میلیارددالر‬ ‫تعداد کارکنان‪499 :‬هزار و ‪718‬نفر‬ ‫واژه «تمبر» برای ُپست‪ ،‬در فارسی از کلمه‬ ‫فرانسوی ‪ Timbre‬به معنای ُ‬ ‫«مهر» و‬ ‫«نشان» وام گرفته شده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۶۳۵‬یکی از کارمندان ُپست فرانسه‬ ‫به نام «مسیو والیه» پا کتی با عالمت ویژه‬ ‫ابداع کرد و به جریان انداخت‪ .‬پس از او‪،‬‬ ‫ک سوئیسی به نام «جیمس چالمره»‬ ‫ی ‬ ‫تمبرهایی در چاپخانه خود چاپ؛ و ان ها‬ ‫را در سال ‪ ۱۸۳۴‬به دولت بریتانیا عرضه‬ ‫کرد‪ .‬در سال ‪« 1837‬رونالد هیل»؛ کارمند‬ ‫ارشد اداره ُپست بریتانیا‪ ،‬اهمیت کار را‬ ‫در مجلس عوام به تائید رساند‪ .‬دولت‬ ‫بریتانیا در ماه می سال ‪ ۱۸۴۰‬اولین تمبر‬ ‫‪1.5‬پنی‪ ،‬با تصویر ملکه‬ ‫دنیا را به ارزش ِ‬ ‫انگلستان (ملکه ویکتوریا) که بعدها به‬ ‫«پنی سیاه» معروف شد‪ ،‬چاپ و منتشر‬ ‫کرد‪ .‬به این ترتیب‪« ،‬رونالد هیل» مبدع‬ ‫تمبر ُپستی در جهان است‪.‬‬ ‫‪DHL‬‬ ‫بنیان گذاران‪ :‬ادرین دالسی و لری هیلبلوم‬ ‫زمان تاسیس‪1969 :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬بن‪/‬المان‬ ‫درامد سال ‪24 :2020‬میلیارددالر‬ ‫تعداد کارکنان‪526 :‬هزار و ‪896‬نفر‬ ‫‪DB Schenker‬‬ ‫بنیان گذار‪ :‬گاتفریدشنکر‬ ‫زمان تاسیس‪1872 :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬اسن‪/‬المان‬ ‫درامد سال ‪19 :2020‬میلیارددالر‬ ‫تعداد کارکنان‪72:‬هزارنفر‬ ‫‪XPO Logistics‬‬ ‫بنیان گذاران‪ :‬مایکل ولش و کیت اوری‬ ‫زمان تاسیس‪1989 :‬‬ ‫دفترمرکزی‪ :‬گرینویچ‪/‬امریکا‬ ‫درامد سال ‪16.25 :2020‬میلیارددالر‬ ‫تعداد کارکنان‪44:‬هزارنفر‬ صفحه 2 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫امار و ارقام ارائه شده در این اینفوگرافی متعلق به سال های ‪ 1399‬و ‪ 1398‬است‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫چیستایثربی؛خالق«پستچی»‪:‬‬ ‫همه ما عاشق‬ ‫پستچی درونمان هستیم‬ ‫شـیوع کوویـد ‪ 19-‬در تمـام کشـورهای جهـان‪ ،‬چیزهـای مختلـف و متعـددی را‬ ‫تحت تاثیـر قـرار داد؛ از جملـه زیرسـاخت های زنجیـره تامیـن نیازهـای بشـری‪.‬‬ ‫اینجـا بـود کـه «پسـت» راهـی بـرای ادامـه ارائـه خدمـات بـه جوامـع پیـدا کـرد و‬ ‫به نوعـی در جهـان امیختـه و بـا شـیوه های مـدرن ارتباطـی‪ ،‬جانـی دوبـاره یافـت‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪« ،‬سـازمان ملـل» شـعار سـال ‪« 2021‬روز جهانـی پسـت» را باتوج هبـه‬ ‫نواوری هـا‪ ،‬گسـترش و انعطاف پذیـری ایـن شـرکت ها در خدمـت بـه جوامـع‪،‬‬ ‫«خالقیـت بـرای احیـا» اعلام کردنـد‪ .‬انتونیـو گوتـرش؛ دبیـرکل ایـن نهـاد نیـز در‬ ‫پیامـی به همین مناسـبت عنـوان کـرد‪« :‬در روز جهانـی پسـت‪ ،‬سـهم ارزشـمند‬ ‫کارگـران ایـن سـازوکار در کشـورها و اقتصادهـای خـود را به رسـمیت می شناسـیم‪.‬‬ ‫امروزه شـبکه پسـتی شـامل میلیون ها کارگر که میلیاردها نامه و بسـته را توسـط‬ ‫صدها هـزار دفتـر خدماتـی منتقـل؛ و جهـان را به هـم متصـل می کنـد‪ ،‬در تاروپـود‬ ‫جوامـع گسـترده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مـن سـنی نداشـتم؛ ‪ ۱۴‬سـاله بـودم‪ .‬خوابیـدم و بیـدار شـدم و دیـدم عاشـق‬ ‫شـده ام‪ .‬خوابیـدم و بیـدار شـدم و دیـدم دارم می نویسـم‪ .‬دیـدم سـن ازدواج‬ ‫من و علی رسـیده؛ اما ممکن اسـت هرگز به ارزویمان نرسـیم‪ .‬دیدم درگیری‬ ‫و تفـاوت فرهنگـی خانواده هایمـان و نـگاه جامعـه‪ ،‬مانـع از رسـیدن مـن و‬ ‫یکـه علـی را تحسـین می کنـد؛‬ ‫علـی بـه همدیگـر اسـت‪ .‬دیـدم پـدرم درحال ‬ ‫امـا می گویـد کـه مـرد زندگـی نیسـت‪ .‬خوابیـدم و بیـدار شـدم و دیـدم دختـر‬ ‫‪ ۱۸‬سـاله خودم نیز به سـنی رسـیده که می تواند عاشـق باشـد؛ اما تجربه اش‬ ‫نکـرده و شـاید بایـد ایـن نوشـته می شـد تـا بتوانـد تجربـه اش کنـد‪ .‬مـن بـه‬ ‫داسـتان «پسـتچی» به خاطـر رنج هایـم در ان احتـرام می گـذارم‪ .‬به خاطـر‬ ‫دوسـتان فرهیختـه ای کـه در فضـای مجـازی بـه من معرفـی کـرد و ان قدر به‬ ‫مـن وفـادار بودنـد و امیـد دادنـد «پسـتچی» را بنویسـم که به گواه یک سـایت‬ ‫اقتصـادی معتبـر‪ ،‬به انـدازه ای در دل مـردم جـا بـاز کـرد کـه ان هـا هرصبـح‬ ‫به جای اینکـه اول بـورس و قیمـت طلا و ارز را چـک کننـد‪ ،‬می رفتنـد در‬ ‫صفحـه مـن در اینسـتا گرام و قسـمت تـازه «پسـتچی» را می خواندنـد‪ .‬همـه‬ ‫ما یک پسـتچی در درونمان داریم که عاشـقش هسـتیم‪ .‬پسـتچی در درون‬ ‫همـه مـا هسـت و دیگـر مـال خودمان نیسـت‪ .‬همین حـس بود که مـن را به‬ ‫ادامـه دادن ایـن کتـاب ترغیـب می کـرد»‪.‬‬ ‫«پستچی خوب»؛ مستندی محصول فنالند و بلغارستان در سال ‪ 2016‬ساخته‬ ‫تونیسلاو هریسـتوف کـه دیدگاهـی تراژیکومیـک در مـورد بحران پناهندگان سـال‬ ‫ده ای کـه ده ها سـال‬ ‫ـک مـرز ترکیـه ارائـه می دهـد‪ .‬دهکـ ‬ ‫‪ 2015‬در روسـتایی نزدی ِ‬ ‫تشـمار از سـا کنان ان باقـی‬ ‫از رکـود اقتصـادی و فقـر جمعیتـی رنـج بـرده؛ و انگش ‬ ‫مانده انـد‪ .‬ان هـا به تماشـای پناه جویانـی می نشـینند کـه از سـوریه و دیگـر نقـاط‪،‬‬ ‫قصـد گـذر از مـرز دارنـد‪ .‬یکـی از اهالـی (پیرمردی پسـتچی)؛ به سـایرین پیشـنهاد‬ ‫می دهـد از ان هـا دعـوت کننـد در خانه هـای خالی مانـده روسـتا مسـتقر شـوند‪.‬‬ ‫«کالوس»؛ انیمیشـنی در سـبک کمدی محصول دو کشـور انگلیس و اسـپانیای‬ ‫در سـال ‪ 2019‬اسـت کـه سـرجیو پابلـوس ان را بـا محوریـت کریسـمس سـاخته‬ ‫است‪ .‬جسپر باید ‪ ۶۰۰۰‬هزار نامه را پست کند تا ماموریت محوله از سمت پدرش‬ ‫را به اتمـام برسـاند؛ امـا جایـی گیـر می افتـد کـه هیچ کـس تا کنـون نامـه ننوشـته‪.‬‬ ‫اشـنایی او با نجاری پیر که اسـباب بازی درسـت می کند؛ اما برای ان ها مخاطب‬ ‫نـدارد؛ جرقـه ای را در ذهنـش ایجـاد می کنـد‪ :‬بله بابانوئل و گونـی هدایایش برای‬ ‫ً‬ ‫بچه هـا این گونـه مثلا خلق شـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرونده‬ ‫شرکت ملی پست ایران؛ رتبه ‪ 48‬بهترین سامانه های پستی در جهان‬ ‫بـا امـدن روش هـای مـدرن ارتباطـی در جهـان‪ ،‬شـیوه های سـنتی تاحـدی بـه حاشـیه‬ ‫رانـده شـده اند؛ به ویـژه در کشـور مـا کـه هـر پدیـده نوظهـوری ب هسـرعت رقبـای پیشـین‬ ‫خـود را کنـار می زنـد و تـا امـدن رویـداد بعـدی‪ ،‬یکه تـاز میـدان باقـی می مانـد‪ .‬یکـی از‬ ‫سـنتی ترین راه هـای ارتباطـی جهـان‪ ،‬نامه نگاری سـت کـه طی قرن ها تغییرات بسـیاری‬ ‫یبـر تکنولوژی های روز‪ ،‬شـاید‬ ‫را به خـود دیـده اسـت‪ .‬امـروزه بـا وجـود سیسـتم های مبتن ‬ ‫کمترکسـی همچنـان نامه نوشـتن را به عنـوان مسـیر ایجـاد پیوندهـای حسـی و «رابطـه»‬ ‫میان فـردی انتخـاب می کنـد‪ .‬گـزارش مرکـز داده پـردازی ‪ Statistic Brain‬نشـان می دهـد‬ ‫کـه میـزان نامه نـگاری در جهـان‪ ،‬از سـال ‪ 2007‬تـا ‪ 2014‬چیـزی درحـدود ‪21‬درصد کاهش‬ ‫داشـت‪ 17 .‬مهرمـاه امسـال مصـادف بـا ‪ 9‬ا کتبـر‪ ،‬در تقویـم مناسـبت های جهانـی به نـام‬ ‫«روز جهانـی پسـت» ثبـت شـده اسـت‪ .‬برپایـه اطالعاتی کـه در مجموعـه اتحـاد جهانـی‬ ‫پسـت موسـوم بـه ‪ UPU‬امـده اسـت‪ ،‬این مناسـبت از سـال ‪ 1969‬و توسـط کنگـره پسـت‬ ‫کشـور ژاپـن در توکیـو به ثبـت رسـید‪ .‬بررسـی سیسـتم پسـتی ‪ 170‬کشـور جهـان توسـط‬ ‫کارشناسـان ‪ UPU‬برپایـه چهـار ویژگـی دسترسـی‪ ،‬میـزان اطمینـان‪ ،‬گسـتردگی ارتبـاط‬ ‫و انعطاف پذیـری کـه سـال ‪ 2016‬انجـام گرفـت و در قالـب کاتالـوگ رسـمی این سـازمان‪،‬‬ ‫به تاریـخ ‪ 19‬ژوئـن ‪ 2017‬در ‪ EvoNews‬نیـز به چاپ رسـید؛ کشـورهایی با بهترین سیسـتم‬ ‫پسـتی را نشـان داد‪ .‬دران بررسـی‪ ،‬کشـورمان ایـران رتبـه ‪ 50‬را بـا امتیـاز ‪ 51.32‬کسـب‬ ‫کـرده بـود؛ و ‪ 10‬نـام اول به ترتیـب عبـارت بودنـد از سـوئیس (‪ 100‬از ‪ ،)100‬فرانسـه (‪94.75‬‬ ‫از ‪ ،)100‬ژاپـن (‪ 94.09‬از ‪ ،)100‬هلنـد (‪ 93.84‬از ‪ ،)100‬المـان (‪ 91.88‬از ‪ ،)100‬انگلسـتان‬ ‫(‪ 86.46‬از ‪ ،)100‬لهسـتان (‪ 84.94‬از ‪ ،)100‬سـنگاپور (‪ 83.77‬از ‪ ،)100‬چیـن (‪ 78.73‬از‬ ‫‪ )100‬و اتریـش (‪ 76.99‬از ‪)100‬؛ امـا گـزارش اخیـر «چشـم انداز اتحادیـه جهانـی پسـت» کـه‬ ‫ بندی سرویس های پستی در ‪ 170‬کشور جهان پرداخته؛ ارتقای کشور ما‬ ‫مجدد به رتبه ِ‬ ‫را دراین خدمات نشـان می دهد‪ .‬این گزارش عنوان کرده اسـت در سـال ‪ 2020‬مجموعه‬ ‫خدمـات پسـتی کشـور «سـوئیس» بـا کسـب ‪ 100‬امتیـاز کامـل‪ ،‬بازهـم در صـدر ایسـتاده‪.‬‬ ‫بهتریـن سـطح ارتقـاء نیـز متعلـق بـه «سـنگاپور» بـا افزایـش میـزان ‪13.3‬امتیـاز بـوده کـه‬ ‫با این جهش‪ ،‬خود را به عنوان دهمین کشور با بهترین سامانه پستی (با مجموع امتیاز‬ ‫برگزاری‬ ‫‪ )77.9‬در جهـان‪ ،‬وارد ایـن فهرسـت کـرده‪ .‬ایـن گـزارش کـه در بحبوحه جنجـال‬ ‫ِ‬ ‫ خاطر شـیوع باالی‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری در «ایـاالت متحـده» به شـیوه پسـتی (به ِ‬ ‫کرونا در این کشـور)‪ ،‬منتشـر شـد؛ نشـان داده اسـت اژانس مسـتقل خدمات پستی امریکا‬ ‫ عنـوان ‪ USPS‬توانسـته بـا کسـب ‪83.5‬امتیـاز‪ ،‬در رده هفتـم قـرار گیـرد‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫تحت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گـزارش؛ «شـرکت ملـی پسـت جمهـوری اسلامی ایـران» نیـز بـا امتیـاز ‪ ،51.10‬بـه جایـگاه‬ ‫نظیر «دانمارک‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫‪ 48‬جهان دسـت یافته و باالتر از سـامانه های‬ ‫پسـتی کشـورهایی ِ‬ ‫ِ‬ ‫عربسـتان‪ ،‬اندونـزی‪ ،‬لوکزامبـورگ‪ ،‬امـارات‪ ،‬کوبـا‪ ،‬ارژانتیـن و مصـر» قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫سوئیس‬ ‫‪94.4‬‬ ‫اتریش‬ ‫‪94.2‬‬ ‫المان‬ ‫‪92.7‬‬ ‫هلند‬ ‫‪90.5‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪86.6‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪83.5‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪81.8‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪78.6‬‬ ‫کانادا‬ ‫‪77.9‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫ً‬ ‫پستچی واقعا همیشه دوبار زنگ می زند؟!‬ ‫«پـت ُپسـتچی» (‪ )Postman Pat‬نـام مجموعـه تلویزیونـی کارتونـی عروسـکی‬ ‫مخصـوص کـودکان اسـت کـه توسـط کمپانـی «وودلنـد انیمیشـن» تولید شـده‪.‬‬ ‫مخاطبان این سـریال کارتونی‪ ،‬کودکان پیش ازدبسـتان بوده اند و داستان های‬ ‫ی کـه‬ ‫ان برپایـه شـخصیت «پاتریـک َ(پـت) کلیفتـون» اسـت؛ کارا کتـری سـاختگ ‬ ‫در دهکـده ای به نـام «گرینـدال» زندگـی می کنـد‪ .‬ایـن کارتـون در سـال ‪۱۹۸۱‬‬ ‫به نمایـش درامـد و نسـخه دوم ان نیـز در سـال ‪ ۲۰۰۴‬بـا تغییراتـی در زمینه هـای‬ ‫مختلف سـاخته شـد و به نمایش درامد‪ .‬هر قسـمت از این سـریال‪ ،‬با حادثه ای‬ ‫از جانـب َ«پـت»؛ یـک پسـتچی دوست داشـتنی و گربـه سیاه وسـفیدش؛ ِجـس‬ ‫اسـت کـه درحال انتقـال نامه هـا بـه اهالـی دهکـده شـروع می شـود‪ .‬او درابتـدا‬ ‫اقدام به انتقال نامه ها می کند که در هر قسمت‪ ،‬با مشکالتی که اهالی دهکده‬ ‫دارنـد‪ ،‬درگیـر شـده و ان هـا را حل می کنـد‪ .‬در مصاحبه ای‪« ،‬جان کانلیف» (یکی‬ ‫از خالقـان ایـن اثـر) گفتـه اسـت کـه او شـخصیت پسـتچی را انتخـاب کرده اسـت؛‬ ‫زیـرا بـه فـردی بـا شـغلی احتیاج داشـت که بتوانـد از حومه شـهر بازدید؛ و بـا افراد‬ ‫«ایتا کا»؛ درامی محصول سال ‪ 2015‬ساخته مگ رایان‪ .‬اقتباسی ست از «کمدی‬ ‫انسـانی» اثر ویلیام سـارویان که تام هنکس و سـم شـپرد به انضمام خود رایان در‬ ‫ان ایفـای نقـش کرده انـد‪ .‬قصـه در جریـان جنـگ در سـال ‪ 1942‬اتفـاق می افتـد‪.‬‬ ‫«هومـر» نوجوانـی کـه می خواهـد سـریع ترین نامه رسـان شـهر کوچـک ‪Ithaca‬‬ ‫یبـرد‪ .‬وقتـی‬ ‫باشـد؛ هـرروز بـا دوچرخـه اش پیام هـای ارسـالی را بـرای اهالـی م ‬ ‫بـرادرش به همـراه سـایر جوانان شـهر‪ ،‬به جنگ فراخوانـده؛ و پدرش نیز در جنگ‬ ‫کشـته می شـود‪ ،‬او بایـد از اعضـای خانـواده حمایـت کنـد‪.‬‬ ‫مختلـف ارتبـاط برقرار کند‪ .‬الهام بخش اداره پسـت نیز یکـی از خیابان های واقع‬ ‫در خیابان «کندال» اسـت که «کانلیف» انجا زندگی می کرد‪ .‬این اداره پسـت‪ ،‬در‬ ‫«‪ ۱۰‬گرین سـاید» در سـال ‪ ۲۰۰۳‬بسـته شـد‪ .‬ماشـین مورداسـتفاده َ«پت»‪ ،‬مانند‬ ‫یـک جعبـه بـا پلا ک َ«پـت ‪ »۱‬اسـت‪ .‬در هشت قسـمت سـری اول سـریال‪ ،‬بـر روی‬ ‫َون قرمز کمرنگ َ«پت»‪ ،‬نشانه تاج زردرنگ همانند نشانه اداره پست انگلستان‬ ‫نمایـان بـود‪ .‬وقتـی اداره پسـت انگلسـتان اجـازه اسـتفاده از نشـانه رسـمی اداره‬ ‫پسـت را بـه سـازندگان سـریال داد‪ ،‬نشـانه قبلـی بـا نشـانه مناسـب جایگزیـن‬ ‫گتـر اسـتفاده کـرد‬ ‫شـد‪ .‬در قسـمت های بعـدی‪«َ ،‬پـت» از مینی بوسـی کمی بزر ‬ ‫کـه اتوبـوس ُپسـت نامیـده می شـد و می توانسـت مسـافر‪ ،‬بسـته های سـنگین‬ ‫و محموله هـای پسـتی را نیـز حمـل کنـد‪ .‬ایـن اتوبـوس َ«پـت ‪ »۲‬نامیـده شـد و از‬ ‫سـری چهـارم به بعـد‪ ،‬ایـن اتوبـوس پسـتی‪ ،‬به رنـگ زرد درامد تا اتوبوس مدرسـه‬ ‫شـود‪ .‬موسـیقی مجموعـه اصلـی ‪ ۱۹۸۱‬توسـط «برایـان دالـی» سـاخته شـده‬ ‫کـه تعـدادی اهنـگ بـرای ایـن اثـر نوشـت‪ .‬بـرای سـریال ‪ ،۲۰۰۳‬موزیسـین پـاپ؛‬ ‫«در جسـت وجوی اریـک»؛ فیلمـی در ژانـر کمـدی‪،‬درام به کارگردانـی کـن لـوچ و‬ ‫محصول سـال ‪ ۲۰۰۹‬اسـت‪« .‬اریک بیشـاپ»؛ یک پستچی ساده است که زندگی‬ ‫خانوادگـی اش دچـار بحـران شـده و او به عنـوان یـک طرفـدار فوتبـال؛ می خواهـد‬ ‫کاپیتـان برازنـده ای بـرای زندگـی خـود و نـوه اش باشـد‪« .‬اریـک کانتونـا» (ایـن‬ ‫بازیکـن نقـش خـود را در فیلـم ایفـا کـرده) را در توهماتـش می بینـد کـه مـدام بـه‬ ‫او نصایـح فلسـفی می کنـد‪ .‬البتـه نتایـج گـوش دادن بـه صحبت هـای ایـن مربـی‬ ‫خیالـی‪ ،‬باعـث می شـود در زندگـی «اریـک» اتفاقاتـی رخ دهـد‪.‬‬ ‫«سـیمون وودگیـت»‪ ،‬امتیـاز اثـر را به دسـت اورد و اهنگ هـای جدیـدی نوشـت؛‬ ‫ازجملـه تـم بسـته بندی جدیـد «چه چیـزی در کیـف اوسـت؟» اهنگ «پسـتچی‬ ‫و گربـه سیاه وسـفید او» توسـط «کـن بـاری» برای سـری اصلی در دهه هـای ‪۱۹۸۰‬‬ ‫و ‪ ۱۹۹۰‬خوانـده شـد‪ .‬نسـخه گسـترده ای از ایـن اهنـگ نیـز به صـورت تک قطعـه‬ ‫در انگلسـتان منتشـر شـد و در ژوئیـه ‪ ۱۹۸۲‬بـه رتبـه ‪ ۴۴‬جـدول بهترین ها رسـید‪.‬‬ ‫تـا سـال ‪ ،۲۰۰۹‬بیـش از ‪ ۱۲‬میلیون نسـخه کتـاب؛ ازجملـه کتاب هـای داسـتان‪،‬‬ ‫کتاب هـای یادگیـری‪ ،‬کتاب هـای رنگ امیـزی و مجلـه‪ ،‬بـا الهـام از این مجموعـه‬ ‫در سراسـر جهـان فروختـه شـد‪ .‬از شـخصیت های «پـت پسـتچی» در انگلیـس و‬ ‫اسـترالیا در تبلیغات تلویزیونی شـرکت ‪ Specsavers‬نیز اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫ایـران‪ ،‬ایـن سـریال در اواخـر دهـه ‪ ۸۰‬و اوایـل دهـه ‪ ۹۰‬میلادی به نمایـش درامـد‬ ‫و گویندگـی ان را خانـم «ژالـه علـو» انجـام داد کـه بسـیار شـبیه نسـخه اصلـی بـود؛‬ ‫یعنـی به جـز گوینـده و َپـت و یکی‪ ،‬دونفـر دیگـر‪ ،‬سـایر شـخصیت ها بـدون صـدا‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫«پسـتچی»؛ یک کمدی درام ایتالیایی ساخته شـده توسـط کارگردانی انگلیسی به‬ ‫نـام مایـکل ردفورد در سـال ‪ 1994‬که مبنـای ان‪ ،‬رمانی باعنـوان ‪Burning Patience‬‬ ‫نوشـته سـال ‪ 1985‬انتونیـو اسکارمتاسـت‪ .‬ایـن فیلـم بـه دوسـتی بیـن پابلـو نـرودا؛‬ ‫شـاعر سرشـناس شـیلیایی بـا یـک پسـتچی سـاده می پـردازد کـه رفته رفتـه از شـعر‬ ‫خوشش می اید و این موضوع به مرور زندگی شخص او را دچار تحول می کند‪ .‬این‬ ‫فیلـم‪ ،‬با اسـتقبال روبه رو شـد و جوایز متعـددی؛ از جملـه ‪ BAFTA‬را برای بهترین‬ ‫فیلـم غیر انگلیسـی زبان ‪ ،‬بهترین کارگردانی و بهترین موسـیقی از ان خـود کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت روان وزارت بهداشت مطرح کرد؛‬ ‫افزایش سه برابری ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬خوشـحالیم؛ نیـروگاه بوشـهر بـا نهایـت ظرفیـت اسـمی خـود‬ ‫درحال بهره برداری سـت و هزار مـگاوات بـرق تولیـد می کنـد و این میـزان‪ ،‬در فازهـای توسـعه ای‬ ‫ان‪ ،‬بـه سـه برابر افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی افزود‪:‬‬ ‫یسـت و از ان‬ ‫«سیاسـت قطعـی جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬بهره بـرداری از انـرژی صلح امیـز هسته ا ‬ ‫کوتـاه نخواهیـم امـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬در همین راسـتا؛ ماموریت سـازمان انرژی اتمـی برای تولید‬ ‫ده هزار مـگاوات بـرق از انـرژی هسـته ای در کشـور تعریـف شـده اسـت‪ .‬دسـت یافتن بـه جایـگاه اول‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری در منطقه مستلزم برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای پیشبرد‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫پایـدار صنعـت هسـته ای مطابـق بـا اخریـن اسـتانداردهای بین الملل ‬ ‫لزوم انگ زدایی از خدمات روانپزشکی‬ ‫مدیـرکل دفتـر سلامت روانـی‪ ،‬اجتماعـی و اعتیـاد وزارت بهداشـت‪ ،‬افسـردگی را از علـل اصلـی بـار‬ ‫بیماری هـا در جهـان امـروز خوانـد و گفـت‪« :‬اختلاالت روانـی در سـنین نوجوانـی اغـاز می شـود و‬ ‫ایـن مسـئله بسـیار اهمیـت دارد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ دکتـر احمـد حاجبـی افـزود‪« :‬امارهـای مـا نشـان‬ ‫می دهـد کـه افـرادی کـه بـه اختلاالت شـدید روان پزشـکی مبتلا هسـتند‪ ،‬ممکـن اسـت بیـن ‪ ۱۰‬تـا‬ ‫‪ ۲۰‬سـال به دلیـل ابتلا بـه ایـن اختلال روان پزشـکی عمرشـان کمتـر شـود»‪ .‬او گفـت‪« :‬در تمـام ایـن‬ ‫سـال ها یکـی از مهم تریـن اهـداف مـا در افزایش سـواد سلامت روان در عموم جامعه و مبـارزه با انگ‬ ‫ناشـی از مشـکالت روان پزشکی سـت»‪.‬‬ ‫تورم قوانین؛ چالش محاکم قضائی و نهادهای اجرایی‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی به تازگـی و در مراسـم‬ ‫رونمایـی از گـزارش تفریـغ بودجـه سـال ‪ ۹۹‬گفتـه اسـت‪« :‬بـا‬ ‫تـورم قوانیـن مواجهیـم؛ لذا باید به نظـارت بر اجرای قوانین‬ ‫ً‬ ‫ حـد نیـاز‬ ‫توجـه کنیـم و ب هسـمت تنقیـح برویـم و صرفـا در ِ‬ ‫قانون گـذاری داشـته باشـیم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر‬ ‫قالیبـاف چندی پیـش در افتتاحیـه «مرکـز نـواوری و خانـه‬ ‫خلاق قـوه مقننـه» نیـز بـه اهمیـت این موضـوع اشـاره کرده‬ ‫و گفتـه بـود‪« :‬ا گـر بحـث از تضـاد منافـع مطـرح می شـود‪،‬‬ ‫مهم تریـن بحـث ان در قانون گـذاری نمـود می یابـد‪ .‬امـروز‬ ‫ا گـر کسـی انالیـزی انجـام دهـد‪ ،‬درمی یابـد تـورم قانـون مـا‬ ‫بیشـتر از تـورم اقتصادی سـت»‪ .‬تـورم قوانیـن و مقـررات‬ ‫ً‬ ‫در یـک تعریـف سـاده اصطالحـا بـه «تصویـب بـدون‬ ‫ضـرورت مقـررات و قطور کـردن بی رویـه قوانیـن هم زمـان بـا‬ ‫جرم زایـی و مجازات انگاری هـای جدیـد» گفتـه می شـود؛‬ ‫این موضـوع مدت هاسـت کـه در مباحـث حقوقـی و قانونی‬ ‫کشـور به عنـوان یـک معضـل جـدی مطـرح شـده و اثـرات‬ ‫نامطلوبـی را در رویه هـای قانونـی‪ ،‬اجرایی‪ ،‬جزایی‪ ،‬محا کم‬ ‫و ‪ ...‬گذاشـته اسـت‪ .‬براوردهـا نشـان می دهـد؛ تـا سـال ‪۹۷‬‬ ‫در ایـران ‪ ۱۲‬هـزار قانـون و ‪ ۸۰‬هـزار مصوبـه وجـود داشـته کـه‬ ‫عالوه بـر ایجـاد مشـکالت بسـیار در وحـدت رویـه؛ باعـث‬ ‫پیچیدگی هـا و دشـواری های بسـیار در دادگسـتری ها و‬ ‫مرا کـز مرتبـط بـا مباحـث حقوقـی‪ ،‬قانونـی و کیفـری شـده‪.‬‬ ‫ا گرچـه تنظیـم لوایـح جدیـد و تصویـب قوانیـن تاحدزیـادی‬ ‫ناشـی از نیـاز اسـت؛ امـا مقایسـه حجـم قوانینـی کـه در اغـاز‬ ‫مشـروطیت تصویب می شـد با قوانین فعلی نشان می دهد‬ ‫در چندسـال اخیر مجموعه هـای سـاالنه قوانیـن هرگـز از‬ ‫ً‬ ‫دوجلـد بـا حجمـی حـدود ‪2000‬صفحـه کمتـر نبـوده! کال‬ ‫برخی از کارشناسان روندهای اجتماعی و جهت گیری های‬ ‫کالن جوامعی را که دچار دگرگونی های مهم سیاسی مانند‬ ‫انقلاب می شـوند‪ ،‬در تولیـد و افزایـش قانـون و مصوبـه موثـر‬ ‫می داننـد؛ جمهـوری اسلامی ایـران نیـز کـه نظامـی برامـده‬ ‫از انقلاب اسالمی سـت؛ در سـال های اول شـکل گیری‪ ،‬بـا‬ ‫تحـوالت بسـیاری از تهدیـدات داخلـی و خارجی تا تغییرات‬ ‫در مبنا و فلسفه قانون گذاری مواجه بود و درنتیجه‪ ،‬اقدام‬ ‫بـه تدویـن قوانیـن جدیـد کـرد و هم زمـان برخـی قوانیـن‬ ‫قبلـی را ملغـی اعلام کـرد؛ درادامـه‪ ،‬بـا تنقیحـات مکـرر و‬ ‫اصالحیه هـای فـراوان‪ ،‬بـه حجـم زیـادی از مصوبـات رسـید‬ ‫که امروز الزم اسـت‪ ،‬اصالح شـود‪ .‬در کنار این موضوع درباره‬ ‫علت پیدایش این وضعیت عوامل مختلف دیگری هم ذکر‬ ‫شـده اسـت؛ برخی حقوقدانان تعـدد مرا کز قانون گـذاری در‬ ‫ایـران را یکـی از ریشـه های تـورم قوانیـن و مقـررات می داننـد‬ ‫کـه الزم اسـت باتوج هبـه تصریـح قانـون اساسـی‪ ،‬انحصـار‬ ‫قانون گـذاری بـه نهـاد مجلـس شـورای اسلامی وا گذار شـود‬ ‫و بقیـه نهادهـا حتی المقـدور از اعلام یـا اعمـال مصوبـه یـا‬ ‫دستورالعملی که جنبه قانون ورزی داشته باشد‪ ،‬اجتناب‬ ‫کننـد‪ .‬مجلـس شـورای اسلامی باتوج هبـه برخـورداری از‬ ‫کمیسـیون های تخصصـی و متعـدد‪ ،‬صالحیـت بیشـتری‬ ‫در بحـث ایجـاد‪ ،‬اصلاح‪ ،‬الحـاق و الغـای قانـون دارد و چون‬ ‫ً‬ ‫مباحـث مطـرح در ان مسـتقیما درمعـرض افـکار عمومـی و‬ ‫کارشناسـان قـرار دارد‪ ،‬توجهـات الزم و تخصصـی را موثرتـر‬ ‫در قانون گـذاری رعایـت می کنـد‪ .‬فرهنـگ حقوقـی افراطـی‬ ‫ی از عوامـل تـورم‬ ‫و عدم توجـه بـه عـرف و اخلاق نیـز یکـ ‬ ‫قوانیـن محسـوب می شـود؛ این موضـوع بـه شـرایطی اشـاره‬ ‫دارد کـه مسـئوالن و تصمیم گیـران جـای اسـتفاده موثـر از‬ ‫ت عرفی و اخالقی موجود در جامعه‪ ،‬برای هر مشکل‬ ‫مراعا ‬ ‫یـا معضـل نوپدیـدی‪ ،‬متوسـل بـه قانـون و قانون گـذاری‬ ‫می شـوند و اشـکارا از ظرفیت های بزرگ موجود در فرهنگ‬ ‫و عـرف جامعـه غفلـت می کننـد‪ .‬عامـل دیگـر تـورم قانـون و‬ ‫مصوبـات‪ ،‬فراینـد قانون گـذاری در کشـور اسـت کـه برخـی‬ ‫از کارشناسـان معتقدنـد کمتـر بـا مشـورت و نظرخواهـی از‬ ‫اسـاتید حـوزه و دانشـگاه انجـام می گیـرد؛ اسـتفاده از مهلت‬ ‫بیشـتر در هنـگام نظرخواهـی از اسـاتید در زمـان تدویـن‬ ‫قوانیـن و گشـادگی بـه رویکـرد مشـاوره پذیـری از دو منبـع‬ ‫معرفتـی مهـم حـوزه و دانشـگاه کمـک موثـری خواهـد کـرد‬ ‫تـا هـر ایـده ای به راحتـی تبدیـل بـه قانـون نشـود و درنتیجـه‬ ‫نیازمنـد اصالحـات مکـرر‪ ،‬وقت گیـر و هزینـه زا نباشـد‪.‬‬ ‫دراین زمینـه می تـوان از حضـور دائمـی یـا دوره ای برخـی‬ ‫اسـاتید در کمیسـیون های تخصصـی قبـل از ورود بحـث به‬ ‫صحـن علنـی مجلـس شـورای اسلامی بهـره بـرد تـا حدا کثـر‬ ‫مراعات هـای قانونـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬عرفـی و شـرعی در تدویـن‬ ‫مقـررات اعمـال شـود‪ .‬در کنار این هـا؛ پیشـرفت های سـریع‬ ‫ایا اقتصاد کشور در دام «ابرتورم» خواهد افتاد؟‬ ‫دومینـوی افزایـش حقـوق‪ ،‬دوراهـی تصمیم سـاز دولـت جدیـد اسـت؛ می تـوان‬ ‫بـا حـل ریشـه ای مشـکالت بـه معیشـت مـردم کمـک کـرد امـا بـا رونـد افزایـش‬ ‫حقوق بدون پشـتوانه مالی‪ ،‬باید شـاهد ابرتورم در کشـور باشـیم‪ .‬به گزارش مهر؛‬ ‫مارپیـچ «قیمت‪-‬دسـتمزد» یـک نظریـه در اقتصاد کالن اسـت کـه برای توضیح‬ ‫رابطه علت و معلولی بین افزایش دسـتمزد و افزایش قیمت ها یا تورم اسـتفاده‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن نظریـه بیـان می کنـد کـه وقتـی تـورم بـاال مـی رود‪ ،‬دسـتمزدها‬ ‫ً‬ ‫به تناسـب ان افزایـش پیـدا می کنـد و سـپس تـورم مجـددا افزایـش ایجـاد‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬چرخـه ای کـه در ان‪ ،‬افزایـش قیمـت و دسـتمزدها از یـک بخـش‬ ‫بـه بخـش دیگـر منتقـل می شـود‪ .‬مارپیـچ قیمت‪-‬دسـتمزد نشـان می دهـد‬ ‫افزایـش دسـتمزد‪ ،‬درامـد یک بارمصـرف را افزایـش می دهـد‪ .‬اصطلاح «درامـد‬ ‫یک بارمصـرف»‪ ،‬به معنـای درامدی سـت کـه بـرای مصـرف خانگـی‪ ،‬پس انـداز‬ ‫و سـرمایه گذاری دردسـترس اسـت امـا ایـن افزایـش درامـدی یک بارمصـرف‪،‬‬ ‫موجـب افزایـش تقاضـا بـرای کاالهـا و بـه طبـع ان‪ ،‬قیمت هـا می شـود‪ .‬باالرفتـن‬ ‫قیمت هـا نیـز موجـب افزایـش مطالبـات بـرای دسـتمزد بیشـتر می شـود کـه‬ ‫نتیجـه ان بـه باالرفتـن هزینه هـای تولیـد و افزایـش فشـار بیشـتر بـر قیمت هـا‬ ‫ختم خواهد شـد‪ .‬حال ا گر کشـوری به جهت مهار تورم دسـت به تصمیم گیری‬ ‫بـرای افزایـش دسـتمزد بزنـد امـا پشـتوانه مالـی کافـی نداشـته باشـد و اقـدام بـه‬ ‫چـاپ پـول کنـد‪ ،‬تورم هـای اینـده ممکـن اسـت ابرتورم هـا را به وجـود اورد؛ زیـرا‬ ‫تکـه بـا چـاپ و‬ ‫رشـد تصاعـدی عرضـه پـول باعـث ابرتـورم می شـود‪ .‬به این صور ‬ ‫پخـش پـول زیاد توسـط بانک مرکزی‪ ،‬سـطح عمومی قیمت هـا افزایش می یابد‬ ‫یپـردازد‪ ،‬نتیجه اش‬ ‫و وقتـی بانـک مرکـزی بـا سـرعت بیش ازحد به چـاپ پول م ‬ ‫ً‬ ‫ابرتـورم اسـت؛ مثلا «زیمبابـوه» کـه زمانـی یکـی از اقتصادهـای پیشـرو در قـاره‬ ‫زمامـداری دیکتاتـوری به نـام «رابـرت موگابـه»‪،‬‬ ‫افریقـا به حسـاب می امـد‪ ،‬تحـت‬ ‫ِ‬ ‫خیلـی زود مسـیر نابـودی اقتصـادی را درپیـش گرفـت‪ .‬زمانـی در زیمبابـوه‪،‬‬ ‫مـردم بـا یـک دالر زیمبابـوه یـک قـرص نـان می خریدنـد‪ .‬چندسـال بعد بـرای‬ ‫خریـد همـان نـان به انـدازه ‪ ۱۰۰‬تریلیـون دالر پـول زیمبـاوه الزم بـود! کار رفته رفتـه‬ ‫بـه جایـی رسـید کـه نـرخ تـورم ماهانـه حـدود ‪ ۸۰‬میلیارد درصـدی را هـم تجربـه‬ ‫یکـه دراین کشـور افتـاد این بودکـه «موگابـه» یکـی از نزدیـکان خـود را‬ ‫کـرد‪ .‬اتفاق ‬ ‫بـه ریاسـت بانـک مرکـزی منصـوب و اقـدام بـه چـاپ پـول بـدون پشـتوانه کـرد‪.‬‬ ‫این امـر تـا بدان جـا پیـش رفـت کـه در ژانویـه ‪ ۲۰۰۸‬عرضـه پـول از ‪ ۸۱۱۴۳‬درصـد‬ ‫قبـل ازان بـه ‪ ۶۵۸‬میلیون درصـد رسـید‪ .‬بااین همـه‪« ،‬رابـرت موگابـه» در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬طـی یـک کودتـای نظامـی از قـدرت کنـار گذاشـته شـد و وضعیت زیمبابوه‬ ‫صنعتی و فناوری نیز یکی دیگر از عوامل زایش بیش ازاندازه‬ ‫و غیرضـروری قوانیـن اسـت؛ فنـاوری و ابزارهـای نویـن‬ ‫هم زمـان بـا تولـد و کاربـرد‪ ،‬روابـط اجتماعـی و فـردی نوینـی‬ ‫را پدیـد می اورنـد کـه در هیـچ جامعـه ای نمی تـوان از ان هـا‬ ‫چشـم پوشـید؛ این شـرایط درادامـه‪ ،‬مباحـث و موضوعـات‬ ‫جدیـد حقوقـی‪ ،‬کیفـری و جزایـی را می طلبـد کـه نیازمنـد‬ ‫وضـع قانـون و مقـررات جدیـد اسـت؛ ا گرچـه گریـزی از‬ ‫پیشـرفت های فناورانه نیسـت؛ اما انچه فرایند تورم قوانین‬ ‫را کندتـر و از حجـم مصوبـات می کاهـد‪ ،‬اصلاح قوانیـن‬ ‫گذشـته به جـای برخـی قوانیـن جدیـد اسـت؛ کارشناسـان‬ ‫معتقدند در مواردی می توان به جای وضع قانون جدید در‬ ‫مقوله های نوپدید‪ ،‬از ظرفیت مصوبات قبلی‪ ،‬اصالح ان ها‬ ‫یـا الحـاق مـوادی محـدود و معـدود اسـتفاده کـرد تـا جامعـه‬ ‫حقوقـی کشـور درگیـر انبوه مقررات نـاالزم نشـود‪ .‬ازمنظری‪،‬‬ ‫برخـی کارشناسـان نقـش دولـت و لوایـح قانونـی دولـت را در‬ ‫ن صاحب نظـران‬ ‫ایجـاد تـورم قانونـی موثرتـر می داننـد؛ ایـ ‬ ‫معتقدنـد بااینکـه تعـداد طر ح هـای نماینـدگان به نسـبت‬ ‫لوایـح دولـت عـدد بزرگـی را تشـکیل می دهـد؛ ولـی انچـه‬ ‫یسـت؛‬ ‫باعـث تـورم قوانیـن می شـود‪ ،‬همـان لوایـح قانون ‬ ‫به این ترتیـب در کنـار مجلـس شـورای اسلامی به عنـوان‬ ‫نهـاد اصلـی قانون گـذار‪ ،‬قـوه مجریـه نیـز موظـف اسـت کـه‬ ‫از ارائـه لوایـح غیرضـروری و زاینـده تـورم مقـررات خـودداری‬ ‫کنـد؛ بایـد توجـه کـرد کـه تصویـب و ابلاغ قوانینـی کـه شـاید‬ ‫ً‬ ‫کاربـرد عملـی واقعـی نداشـته باشـند‪ ،‬صرفـا باعـث افزایـش‬ ‫بـار کاری مجلـس و اتالف وقت می شـود و درنتیجه‪ ،‬بررسـی‬ ‫و تصویـب قوانیـن جدی تـر را به تاخیـر می انـدازد‪ .‬بررسـی‬ ‫برخـی لوایـح و سرنوشـت اجرایـی ان هـا نشـان می دهـد‬ ‫کارشناسی نشـدن کافـی لوایـح‪ ،‬دشـواری های زیـادی را در‬ ‫اغـاز اجـرا باعـث شـده و تـازه دراین مرحلـه اسـت کـه نقـاط‬ ‫ضعـف‪ ،‬مداخلات قانونـی و همپوشـانی های ان مشـخص‬ ‫می شـود؛ این وضعیـت فراینـد قانونـی و قانون گـذاری ایـران‬ ‫را وارد چرخـه زیان بـار اصالحـات مکـرر و حتـی تغییـرات‬ ‫اساسـی در قانـون می کنـد؛ و باعـث اتالف وقـت و نیـروی‬ ‫انسـانی بسـیار می شـود‪ .‬درمجمـوع به نظـر می رسـد در گام‬ ‫دوم انقالب اسلامی و با عبور کشـور از مخاطرات دهه های‬ ‫نخسـتین انقلاب الزم اسـت طـی یـک فراینـد کارشناسـی‪،‬‬ ‫فرا گیـر و همه جانبـه تـورم موجـود به سـمت قانون زدایـی و‬ ‫مقررات زدایـی بـرود و محا کـم قضائـی و نهادهـای اجرایی را‬ ‫از ایـن پیچیدگـی برهانـد‪.‬‬ ‫ازان پـس تاحـدی بهتـر شـده؛ امـا حاال کشـوری دیگر‪ ،‬جایگاه باالترین نـرخ تورم‬ ‫در جهـان را ازان خـود کـرده‪ :‬ونزوئلا‪ .‬سیاسـت های اقتصـادی ونزوئلا بـا افزایـش‬ ‫شـدید دسـتمزدها موجـب رشـد نا گهانـی تـورم شـد‪ .‬بـاورش سـخت اسـت امـا‬ ‫اقتصـاد ونزوئلا زمانـی موردحسـادت امریکای جنوبی بود‪ .‬این کشـور کـه دارای‬ ‫نفـت جهـان اسـت‪ ،‬زمانـی ثـروت هنگفـت سـرانه داشـت؛ امـا‬ ‫بزرگ تریـن ذخایـر ِ‬ ‫کسـری بودجـه دولـت براثـر کاهش درامدهای نفتـی و طر ح های حمایتی بدون‬ ‫برنامه‪ ،‬دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه های خود کرد‬ ‫که این امر باعث ایجاد ابرتورم شـد‪ .‬به گونه ای که نرخ تورم دراین کشـور‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۳۰۰۰‬درصـد رسـید‪ .‬در تاریـخ اقتصـاد جهـان نیـز بـا نمونه هـای دیگـری‬ ‫از ابرتـورم دراثـر چـاپ پـول بی پشـتوانه مواجـه می شـویم‪ .‬یکـی از برجسـته ترین‬ ‫نمونه هـای ابرتـورم در تاریـخ پـس از جنـگ جهانـی اول در جمهـوری وایمـار‬ ‫المـان رخ داد‪ .‬در المـان بعـد از جنـگ جهانـی اول بیـن سـال های ‪ ۱۹۲۰‬تا ‪۱۹۲۳‬‬ ‫سیستم حکومتی وقت المان از مکتبی اقتصادی پیروی می کرد که چاپ پول‬ ‫بدون داشـتن سـرمایه سـخت یعنی طال را برای دولت ممکن می کرد‪ .‬باتوجه به‬ ‫هزینـه سـنگینی کـه المـان بایـد بـرای غرامـت جنـگ پرداخـت می کـرد‪ ،‬دولـت‬ ‫ایـن کشـور شـروع بـه چـاپ مـارک کاغـذی بـرای خریـد مقادیـری مشـابه طلا و‬ ‫افزایـش چرخـه پـول کـرد‪ .‬ایـن کار باعـث افزایـش نقدینگـی در جامعـه و ظهـور و‬ ‫البتـه قـدرت سـفته بازان شـد کـه سـبب ایجـاد ابرتـورم گردیـد‪ .‬نسـبت شـاخص‬ ‫قیمت هـا در المـان در نوامبـر ‪ ۱۹۲۳‬بـه اوت ‪( ۱۹۲۲‬تنهـا ‪15‬مـاه پیـش ازان)‪ ،‬نـرخ‬ صفحه 6 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بلژیک‬ ‫فرانسه‬ ‫دانمارک‬ ‫لتونی‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫سوئد‬ ‫ایسلند‬ ‫کانادا‬ ‫پرتغال‬ ‫ایرلند‬ ‫«حقوق کامل برابر برای زنان» فقط در ‪ 10‬کشور‬ ‫تنها در ‪ 10‬کشـور حمایت های قانونی کامل از زنان به عمل می اید! این را می توان خالصه تحقیقات‬ ‫کارشناسان «بانک جهانی» در گزارش ‪ 2021‬این مجموعه دانست که عبارت اند از‪« :‬بلژیک‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫دانمـارک‪ ،‬التویـا‪ ،‬لوکزامبـورگ‪ ،‬سـوئد‪ ،‬کانـادا‪ ،‬ایسـلند‪ ،‬پرتغـال و ایرلنـد»؛ البتـه درمـورد ان هـا نیز باید‬ ‫بـه دیـده اغمـاض نگریسـت؛ زیـرا عمـده حمایت هـا نیـز در ایجـاد بسـترهای قانونـی روی کاغـذ بـوده و‬ ‫ً‬ ‫ معنـای رعایـت همه جانبـه نیسـت‪ .‬در بررسـی ان‪ ،‬وضعیـت زنـان در هشـت شـاخص کلی در‬ ‫الزامـا به‬ ‫ِ‬ ‫‪ 194‬کشـور رصـد؛ و ایـن نتیجـه حاصـل شـده کـه ‪ 94‬کشـور موفـق بـه کسـب امتیـاز ‪80‬درصـد و بـاالی‬ ‫ان شـوند کـه نسـبت بـه ‪ 87‬کشـور بـا ایـن میزان امتیـاز در گزارش سـال ‪ 2020‬این نهـاد‪ ،‬یک موفقیت‬ ‫جهانی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫مخالفت با تزریق واکسن و تهدید سالمت عمومی‬ ‫یسـت کـه کرونـا سـایه‬ ‫نزدیـک بـه دوسال ‬ ‫بـه سـایه مان می ایـد؛ گویـی خالصـی از ان‬ ‫ویـروس منحوس پایانی نـدارد‪ .‬دراین مدت‬ ‫چـه نادیده هـا کـه دیدیـم و چه هـا کـه‬ ‫بـر مـا نرفتـه بـود و رفـت؛ ا کنـون پرسـش‬ ‫این اسـت که برابـر این همـه مشـکالت‪،‬‬ ‫انان کـه داعیـه مخالفـت بـا وا کسیناسـیون‬ ‫را سـر می دهنـد‪ ،‬از پیامدهـای خطرنـا ک‬ ‫این رویـه بـر زندگـی خـود و دیگـران‬ ‫ا گاه انـد؟ به گـزارش ایرنـا؛ روزهـای تـرس و‬ ‫وحشـت اولیـن‪ ،‬بی خیالی هـای پسـین‪،‬‬ ‫سـیل مسـافران و گشـت وگذار در عیـن‬ ‫محدودیت هـا‪ ،‬نبـود وا کسـن و دارو‪ ،‬هجـوم‬ ‫مسـافران بـه ارمنسـتان بـرای زدن وا کسـن‪ ،‬موج هـای‬ ‫چندگانـه و دنبالـه دار کرونـا‪ ،‬اوار بیمـاران بـر بخـش درمـان‪،‬‬ ‫صـف جان باختـگان در مسـیر ارامسـتان ها و ‪...‬؛ در میـان‬ ‫همـه ایـن بحث هـا کـه سـرانجام شـاهد ورود گسـترده‬ ‫وا کسـن به داخلیم‪ ،‬چشـممان به جمال مخالفان وا کسن‬ ‫در ایـران روشـن می شـود کـه در هفته هـای اخیـر از فضـای‬ ‫مجـازی بـه فضاهـای واقعـی شـیفت کـرده و تجمع هایـی‬ ‫را درمخالفت بـا وا کسیناسـیون اجبـاری علیـه کرونـا برگـزار‬ ‫کرده انـد‪ .‬پیش ازایـن‪ ،‬جنبه هـای ایـن مخالفت هـا در‬ ‫فضـای مجـازی و بیشـتر نوعـی تقابـل طـب سـنتی و مـدرن‬ ‫ً‬ ‫بـود و عمومـا هـم میـان اطبـای سـنتی و پزشـکان نمـود‬ ‫داشـت؛ امـا به تازگـی تجمـع حامیـان کمپیـن «نـه بـه‬ ‫وا کسیناسیون اجباری» مقابل وزارت کشور را شاهد بودیم‬ ‫کـه امـده بودنـد تـا مخالفـت خود بـا وا کسیناسـیون اجباری‬ ‫اعلام کننـد؛ ان هـم بعـد از ماه هـا دسـت وپنجه نرم کردن بـا‬ ‫کرونـا و پیامدهـای سـنگین ان؛ اینـک وا کسـن به وفـور وارد‬ ‫شـده و این مـاه‪ ،‬دوره متفاوتـی از ورود گسـترده وا کسـن‬ ‫را شـاهدیم‪ .‬ازمنظـری‪ ،‬درحالـی شـاهد تجمـع مخالفـان‬ ‫وا کسیناسـیون هسـتیم کـه بعـد از تجربـه تلخ پیـک پنجم‪،‬‬ ‫خانواده های بسـیاری داغدار شـدند و هزینه های سنگینی‬ ‫بـر خانوارهـا و نیـز بخـش درمـان کشـور برجـا نهـاده اسـت‪.‬‬ ‫یبـر‬ ‫انچـه بهانـه ایـن مخالفـت بـود انتشـار خبـری مبن ‬ ‫اجباری شـدن ارائـه کارت وا کسـن بـرای حضـور در سـینما‪،‬‬ ‫مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬دریافـت خدمـات بانکـی‪ ،‬دریافـت‬ ‫بلیـت قطـار‪ ،‬هواپیمـا و اتوبـوس‪ ،‬حضـور در تماشـا گران‬ ‫در ورزشـگاه ها‪ ،‬سـفر بـه خار ج ازکشـور بـه هـر مقصـدی و‬ ‫اقامـت در هتل هـا بـود‪ .‬وزیـر بهداشـت ودرمان دراین رابطـه‬ ‫اعلام کـرده کـه وا کسیناسـیون علیـه کرونـا در اینـده نزدیک‬ ‫به صـورت هوشـمند پیـش مـی رود به این معنا کـه بسـیاری‬ ‫از خدمـات بـا ارائـه کارت وا کسـن انجـام می شـود‪ .‬به گفتـه‬ ‫بهـرام عین اللهـی و طبـق امارهـا؛ ‪ ۲۵‬درصـد از گروه هایـی‬ ‫کـه بایـد وا کسـن را تزریـق کننـد‪ ،‬تا کنون اقـدام نکرده انـد‪ .‬او‬ ‫باتا کیدبراینکـه عدم تزریق وا کسـن هـم برای خـود این افراد‬ ‫و هـم دیگـران خطـر دارد‪ ،‬گفتـه‪« :‬برنامـه وا کسیناسـیون‬ ‫را به صورتـی پیـش می بریـم کـه در عیـن سـرعت گرفتن‪،‬‬ ‫بسـیاری از خدمـات هـم بـا کارت وا کسـن ارائـه شـود‪.‬‬ ‫این برنامـه به نوعـی قرنطینـه هوشـمند اطلاق می شـود»‪.‬‬ ‫او باتا کیدبراینکـه مـردم دنبـال نـوع وا کسـن کرونا نباشـند و‬ ‫همـه وا کسـن های وارداتـی موردتاییـد اسـت؛ افـزود‪« :‬بایـد‬ ‫هـر وا کسـنی کـه بـرای کرونا موجود اسـت‪ ،‬اسـتفاده شـود»‪.‬‬ ‫این روزهـا بامراجع هبـه هـر مرکـز وا کسیناسـیون به سـهولت‬ ‫می تـوان وا کسـن زد و در عمـده مرا کـز تزریـق وا کسـن‪ ،‬دو‬ ‫نـوع سـینوفارم و برکـت وجـود دارد؛ امـا نکتـه مهـم دیگـر کـه‬ ‫بعد فراوانی‪ ،‬برای مردم مطرح شـده‪ ،‬تنوع و تعدد وا کسـن‬ ‫ِ‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق اعلام وزارت بهداشـت؛ حجـم قابل توجهـی از‬ ‫سـبد وا کسـن کشـور را سینوفارم تشـکیل می دهد؛ چنانکه‬ ‫طبـق گـزارش گمـرک از ‪ ۱۵‬بهمن مـاه سـال گذشـته تـا ‪۲۱‬‬ ‫‪۸۷‬هـزار‬ ‫شـهریورماه امسـال درمجمـوع ‪ ۴۹‬میلیـون و ‪ ۳‬‬ ‫و ‪ ۶۰۶‬دز وا کسـن کرونـا در قالـب ‪ ۵۰‬محمولـه وارد کشـور‬ ‫شـده اسـت‪ .‬امـا به گفتـه مهـرداد جمـال ارونقـی (معـاون‬ ‫فنـی گمـرک) حـدود ‪ ۸۲‬درصـد وا کسـن های وارداتـی از نـوع‬ ‫وا کسـن چینـی سـینوفارم بـوده و درایـن دوره ‪ ۲۹‬محموله از‬ ‫ایـن وا کسـن به تعـداد ‪ ۴۰‬میلیـون و ‪ ۷۲۶‬هـزار و ‪ ۳۹۶‬دز وارد‬ ‫کشـور شـده و هنـوز بیشـتر واردات از نـوع سـینوفارم اسـت‪.‬‬ ‫این روزهـا برخـی مـردم به دلیـل فضاسـازی های منفی علیه‬ ‫وا کسـن های برکـت‪ ،‬سـینوفارم و حتـی ا سـترازنکا؛ منتظـر‬ ‫واردات انـواع دیگـری از وا کسـن هسـتند و شـماری کـه‬ ‫وا کسـن نزده انـد وقتـی از انـان سـوال می شـود چـرا وا کسـن‬ ‫تورم را به ‪ ۳۲۲‬درصد در ماه یا نرخ ساالنه را به بیش از ‪ ۳‬میلیارد درصد رساند‪ .‬در ‪16‬ماهی‬ ‫کـه ابرتـورم دراین کشـور حا کـم بـود‪ ،‬سـطح قیمت هـا به طورمتوسـط در هرمـاه چهاربرابـر‬ ‫می شـد‪ .‬ا گرچـه تـورم شـدید المـان شناخته شـده تر از ابرتـورم مجارسـتان اسـت امـا تورمی‬ ‫کـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم دراین کشـور روی داد بسـیاربزرگ تر بـود‪ .‬تخریـب اقتصـاد‬ ‫کشـور و افـت ارزش شـدید واحـد پولـی کشـور در اثـار جنـگ‪ ،‬باعـث شـد حکومـت تصمیـم‬ ‫بگیـرد تـا پـول چـاپ کنـد و در کشـور‪ ،‬سـیل اسـکناس راه بینـدازد و این اقـدام قیمت هـا را‬ ‫به شـدت بـاال بـرد‪ .‬سـطح عمومـی قیمت هـا در مجارسـتان در فاصلـه اوت ‪ ۱۹۴۵‬تـا ژوئیـه‬ ‫‪ ۱۹۴۶‬بـا نـرخ حیـرت اور بیـش از ‪ ۱۹۰۰۰‬درصـد در مـاه یـا ‪ ۱۹‬درصـد در روز افزایش یافت‪ .‬حتی‬ ‫این ارقام بسیاربزرگ نیز تورمی که در بدترین ایام ابرتورم دراین کشورها تجربه شد را کمتر‬ ‫از واقـع بیـان می کننـد‪ .‬در ا کتبـر ‪ ۱۹۲۳‬سـطح قیمت ها در المان با نرخ ‪ ۴۱‬درصـد در روز باال‬ ‫می رفـت‪ .‬در ژوئیـه ‪ ۱۹۴۶‬نیـز قیمت هـا در مجارسـتان در هـرروز بیـش از سـه برابر می شـد‪.‬‬ ‫نمونـه دیگـر از ابرتـورم را می تـوان در تاریـخ اتریـش جسـت‪ .‬در بحبوحه جنگ جهانی‪ ،‬این‬ ‫کشـور سیاسـت چـاپ پـول بـدون پشـتوانه را برای کنترل مشـکالت پیش امـده پی گرفت‪.‬‬ ‫به موجـب ایـن کار‪ ،‬از ژانویـه ‪ ۱۹۲۱‬تـا اوت ‪ ،۱۹۲۲‬درحالی کـه پـول در گـردش‪ ۳۹ ،‬برابـر شـده‬ ‫بود‪ ،‬قیمت ها ‪ ۱۱۰‬برابر شد و این یعنی ارزش واقعی اسکناس چاپ شده نیز کاهش یافت‪.‬‬ ‫نتیجـه اینکـه هـر زمـان بـا هـدف کنترل اوضـاع تورمـی‪ ،‬دولت ها اقـدام به چاپ پـول بدون‬ ‫گتـر نیـز تبدیل شـد‪ .‬باید‬ ‫پشـتوانه کردنـد‪ ،‬نه تنهـا مشـکل حـل نشـد بلکـه بـه مشـکلی بزر ‬ ‫توجـه داشـت اینکـه به دلیـل اوضـاع سـخت معیشـتی و افزایـش نـرخ تـورم در کشـور برخـی‬ ‫اقشـار خواسـتار افزایـش حقـوق هسـتند‪ ،‬هرچنـد ممکـن اسـت مسـکن موقـت به حسـاب‬ ‫نمی زنـی؟ پاسـخ می دهنـد منتظـر نـوع‬ ‫دیگـری از وا کسـن ها هسـتند؛ حتـی برخـی‬ ‫بـه مرا کـز وا کسیناسـیون مراجعـه می کننـد‬ ‫و وقتـی متوجـه می شـوند کـه فقـط یـک‬ ‫یـا دو نـوع وا کسـن مشـخص وجـود دارد‪،‬‬ ‫وا کسـن نزده بازمی گردنـد‪ .‬ایـا وقتـی‬ ‫وا کسـن های موجـود یعنـی سـینوفارم و‬ ‫برکـت‪ ،‬ایمنی زایی بـودن خـود را به خوبـی‬ ‫اشـکار کـرده‪ ،‬ایـن بهانه هـا می توانـد بـرای‬ ‫قشـری کـه دنبـال وا کسـن های دیگـر‬ ‫هسـتند‪ ،‬توجیه گر باشـد؟ هرچند براساس‬ ‫اعلام مسـئوالن ازجملـه در وزارت هـای‬ ‫بهداشـت ودرمان و امـور خارجـه‪ ،‬به جـز‬ ‫تولیـدات امریـکا و انگلیـس‪ ،‬محدودیتـی برای وا کسـن های‬ ‫معتبـر تولیـدی سـایر کشـورها وجـود نـدارد و چندی پیـش‬ ‫اعلام شـد کـه وا کسـن های فایـزر نیـز وارد خواهـد شـد کـه‬ ‫البتـه مختـص بـه مـادران بـاردار خواهـد بـود‪ .‬یـک عضـو‬ ‫کمیتـه پیشـگیری از کرونـا‪ ،‬یکـی از دالیـل تـرس شـماری‬ ‫مـردم را محدودیـت سـبد وا کسیناسـیون در کشـور دانسـته‬ ‫و گفتـه‪« :‬همـه وا کسـن هایی کـه در دنیـا تولیـد و تزریـق‬ ‫می شـود چـه درخصـوص کرونـا یا بیماری هـای عفونی دیگر‬ ‫ً‬ ‫به طورطبیعـی بعضـا عوارضـی بـرای افـراد ایجـاد می کنـد و‬ ‫این امـر مختـص وا کسـن کرونـا نیسـت»‪ .‬محبوب فـر افـزود‪:‬‬ ‫«درمـورد کرونـا ایـن نگرانـی برخی مـردم به دلیل ان اسـت که‬ ‫نخسـت سـبد وا کسیناسـیون در ایـران محـدود بـوده و‬ ‫شـماری ترجیـح می دهنـد از چند نوع وا کسـن موجـود فراتر‬ ‫برونـد و وا کسـن های دیگـری مثـل فایـزر‪ ،‬مدرنـا و ‪ ...‬تزریـق‬ ‫کننـد»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬برخـی از ایـن عدم تمایـل بـه وا کسـن‬ ‫یسـت که مدعی اند با استفاده از طب سنتی‬ ‫ازسـوی کسان ‬ ‫و اسلامی و مکمـل نسـبت بـه پیشـگیری یـا درمـان کرونـا‬ ‫ً‬ ‫اقدام می کنند و کال وا کسن را قبول ندارند‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫پیـک پنجـم کرونـا بـا شـرایط بسیارسـخت و جان باختـن‬ ‫شـمار زیـادی از مـردم همـراه بـوده‪ ،‬دراین شـرایط انتظـار‬ ‫مـی رود کسـانی که به بهانه هـای مختلـف از زدن وا کسـن‬ ‫خودداری کرده و حتی به مخالفت با طرح وا کسیناسـیون‬ ‫پرداخته انـد‪ ،‬بـا یـک بررسـی در اطرافیـان خـود کـه وا کسـن‬ ‫زده و ایمنـی را بـرای خـود و خانواده شـان همـراه اورده انـد‪،‬‬ ‫از توجـه بـه مطالـب غیرعلمـی و عامیانـه خـودداری کـرده و‬ ‫بـا کسـب اطالعـات موردنیـاز از متولیـان امـر وا کسیناسـیون‬ ‫در مرا کـز مختلـف‪ ،‬از دسترسـی گسـترده فراهـم شـده بـرای‬ ‫احاد جامعه جهت تسـریع وا کسیناسـیون استفاده کرده تا‬ ‫ایمنی زایـی را در کشـور بـه باالتریـن میـزان رسـاند‪.‬‬ ‫بیایـد و تناسـب بیـن تـورم و حقوق را متصور کند اما باتوجه به شـرایط حـال؛ ازجمله وضع‬ ‫فـروش نفـت‪ ،‬بدهی هـای دولـت قبـل و کسـر بودجـه‪ ،‬توجه بـه این مطالبه یعنـی اقدام به‬ ‫چـاپ پـول و ایـن راه حـل مناسـبی نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫ثبت تراز مثبت ‪ ۸۷‬درصدی «پارسیان»‬ ‫بیمـــه پارســـیان در پایـــان شـــهریورماه ســـال ج ــاری‬ ‫میـــزان پرداختی هـــای خـــود بابـــت خســـارت ها را برابر با‬ ‫‪ ۲،۴۶۰‬میلیارد ریال اعالم کرده که نســـبت به ماه گذش ــته‬ ‫با رشـــد ‪ ۱۰۱‬درصـــدی روبه رو بود‪ .‬شـــرکت بیمه پارس ــیان‬ ‫در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شـــهریورماه از محل‬ ‫فـــروش حـــق بیمـــه ‪ ۴،۵۹۱‬میلیارد ریـــال درامـــد داش ــته‬ ‫که نســـبت بـــه عملکرد یک ماهه مشـــابه ســـال گذش ــته‬ ‫‪ ۴۹‬درصد افزایش داشـــته و شـــرکت در این ماه تراز مثبت‬ ‫‪ ۸۷‬درصـــدی را ثبـــت کـــرده؛ همچنیـــن درامـــدی ک ــه از‬ ‫ابتدای ســـال مالـــی تا پایـــان شـــهریورماه از محل فروش‬ ‫حـــق بیمـــه به دســـت اورده برابـــر بـــا ‪ ۲۰،۹۱۲‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم شـــده اســـت‪ .‬بر پایه این گـــزارش؛ بیمـــه پارس ــیان‬ ‫در ششـــمین ماه سپری شـــده از ســـال مالـــی جـــاری در‬ ‫میـــزان درامـــدی کـــه از فـــروش حـــق بیمـــه شناس ــایی‬ ‫کـــرده‪ ،‬افزایـــش ‪ ۴۹‬درصـــدی را شـــاهد بـــود‪ .‬بیش ــترین‬ ‫درامدی که پارســـیان در شـــهریورماه ســـال ‪ ۱۴۰۰‬کس ــب‬ ‫کـــرده از محـــل فـــروش حـــق بیمـــه «ثالث‪-‬اجبـــاری» ب ــا‬ ‫‪ ۱،۶۸۳‬میلیارد ریـــال بـــوده و بخـــش «زندگـــی ‪ -‬اندوخته‬ ‫دار» نیـــز پس ازان بـــا ‪ ۵۶۳‬میلیارد ریـــال قرار داشـــته داده‬ ‫اســـت‪ .‬بیمه پارســـیان در پایان شهریورماه ســـال جاری‬ ‫میـــزان پرداختی هـــای خـــود بابـــت خســـارت ها را براب ــر‬ ‫بـــا ‪ ۲،۴۶۰‬میلیارد ریـــال اعـــام کـــرده کـــه نســـبت ب ــه ماه‬ ‫گذشـــته با رشـــد ‪ ۱۰۱‬درصـــدی روبـــه رو بوده اســـت‪.‬‬ ‫شرایط و زمان عرضه بلوک ‪ ۵.۷۱‬درصدی‬ ‫بیمه نوین‬ ‫تامین ســـرمایه نوین در نظر دارد که بلوک ‪ 5.71‬درصدی‬ ‫ســـهام شـــرکت بیمه نویـــن را به طور عمده و نقـــد در بازار‬ ‫اول فرابـــورس بـــه فـــروش برســـاند تـــا در صـــورت انج ــام‬ ‫از ترکیـــب ســـهامداری ان خـــارج شـــود‪ .‬به این ترتی ــب؛‬ ‫مقـــرر شـــده؛ ‪ 150‬میلیون و ‪ 17‬هـــزار و ‪ 982‬ســـهم در نماد‬ ‫«نوین ‪ »4‬روز شـــنبه ‪ 24‬مهر مـــاه از طریق کارگزاری تامین‬ ‫ســـرمایه نوین عرضه شـــود‪ .‬در این وا گـــذاری‪ ،‬قیمت پایه‬ ‫هر ســـهم ‪ 800‬تومان‪ ،‬قیمـــت پایـــه کل ‪ 120‬میلیارد تومان‬ ‫و ســـپرده حضور در رقابت ‪ 12‬میلیارد تومان تعیین ش ــده‬ ‫اســـت؛ همچنین کارگـــزار خریـــدار باید ســـپرده حضور در‬ ‫رقابـــت معـــادل ‪ 10‬درصد قیمت پایـــه کل را به صورت نقد‬ ‫دو شـــرط از مشـــتری دریافت‬ ‫یا ضمانت نامه بانکی بی قی ‬ ‫و حســـب مورد به حســـاب ســـپرده گذاری مرکـــزی واریز یا‬ ‫به شـــرکت مذکـــور تحویـــل داده و تائیدیه را بـــه معاونت‬ ‫نظارت بـــازار فرابـــورس ارائه دهد‪.‬‬ ‫تقدیر از بازنشستگان بانک ملی ایران‬ ‫در مراســـمی کـــه بـــا حضـــور‬ ‫مصطفـــی عاشـــوری؛ رئیـــس‬ ‫اداره کل رفـــاه و درمـــان‪ ،‬معاونان‬ ‫و کارشناســـان ایـــن اداره برگـــزار‬ ‫شـــد از بازنشســـتگان بانک ملی‬ ‫ایـــران تقدیـــر به عمـــل امـــد‪ .‬این‬ ‫مراســـم که در راســـتای تا کیدات‬ ‫مقـــام مدیریـــت عامـــل بانـــک‬ ‫و معاونـــت منابـــع انســـانی و‬ ‫به مناســـبت روز ســـالمند و ارزش نهادن به پیشکسوتان‬ ‫بانـــک انجـــام شـــد؛ مصطفی عاشـــوری ضمـــن تجلیل از‬ ‫بازنشســـتگان‪ ،‬گفت‪« :‬درک مشـــکالت و احتـــرام به این‬ ‫قشـــر محترم در جامعه از مهم ترین اصولی ســـت که همه‬ ‫بایـــد بـــه ان پایبند باشـــیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬بازنشســـتگان‪،‬‬ ‫انســـان های بزرگواری هســـتند که با وجود امکانات کم و‬ ‫نبود سیســـتم متمرکز بانک ‪ ،‬کار در بانـــک را به همه چیز‬ ‫ترجیح دادند ‪ .‬امروز وظیفه همه ماســـت که دســـت این‬ ‫عزیـــزان را بـــه گرمی بفشـــاریم و از تجربه ان ها به درس ــتی‬ ‫درس بگیریـــم و در کنارشـــان باشـــیم»‪ .‬در حاشـــیه ای ــن‬ ‫مراســـم‪ ،‬بازنشســـتگان بانـــک‪ ،‬از کتابخانـــه و موزه ملک‬ ‫بازدیـــد کردند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫شهرهلرستانی‪:‬‬ ‫تلویزیونبهخانم ها‬ ‫برای «ساخت کار طنز»‬ ‫اعتماد نمی کند‬ ‫شـهره لرسـتانی عمـده مشـکالت سـازمان صداوسـیما را این گونـه عنـوان کـرد‬ ‫کـه ایـن رسـانه در دایـره بسـته یکسـری کارگـردان‪ ،‬برنامه سـاز و نویسـنده گیـر‬ ‫کـرده؛ و ازایـن رو‪ ،‬اغلـب اثـار خروجـی تلویزیـون تکراری سـت‪ .‬ایـن بازیگـر دربـاره‬ ‫عملکـرد سـازمان صداوسـیما و پیشـنهادش بـه رئیـس جدیـد‪ ،‬چنیـن اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬امیـدوارم بـا ایـن تغییـرات بنیـادی‪ ،‬مشـکل قدیمـی سـازمان صداوسـیما‬ ‫یبـر انحصاری بـودن‪ ،‬برطـرف و فضـای کار بـرای همـه دوسـتداران همـکاری‬ ‫مبن ‬ ‫با صداوسـیما فراهم شـود و فضاهای جدیدی را مهیا کنند تا کسـانی که توانایی‬ ‫ایـن را دارنـد کـه بـا قصه هـای جـذاب مـردم را شـاد کننـد‪ ،‬دوبـاره دعـوت شـوند»‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر و کارگـردان تصریـح کـرد‪« :‬در سـال های گذشـته‪ ،‬فضـای صداوسـیما‬ ‫انحصـاری بـود و درصـد کمـی اجـازه نویسـندگی‪ ،‬کارگردانـی و برنامه سـازی‬ ‫داشـتند‪ .‬امیـدوارم بـا کمـک ریاسـت جدیـد‪ ،‬ایـن درهـای بسـته بـاز شـود و افـراد‬ ‫خلاق را دعـوت کننـد‪ ،‬قصه هـای تـازه و کارگردان هـای تازه نفـس را بـه این فضـا‬ ‫راه بدهنـد‪ ،‬از بازیگـران پرتـوان فراموش شـده یـا بازیگـران پرتـوان تئاتـری کمـک‬ ‫ً‬ ‫بگیرند که معموال در گروه خاصی نیسـتند؛ چون همیشـه گروه خاصی هسـتند‬ ‫کـه بـه تلویزیـون راه پیـدا کرده انـد و عـده ای دیگـر از هنرمنـدان هیـچ گاه امـکان‬ ‫راه یافتـن بـه تلویزیـون را نداشـتند تـا هنرنمایی کنند‪ .‬تقاضایم این اسـت که این‬ ‫سـدها شکسـته شـود و راه نفسـی برای نیروهای ارزشـمند باز شـود‪ .‬رفیق بازی و‬ ‫ت کار تمام نشـده اش‪ ،‬شـروع بـه نـگارش‬ ‫باندبـازی کنـار بـرود‪ .‬یـک نویسـنده پشـ ‬ ‫کار دیگـری می کنـد یـا کارگردانـی بالفاصلـه پـس از کار جدیدش‪ ،‬سـریال دیگری را‬ ‫کلیـد می زنـد؛ خـب‪ ،‬این هـا نمی خواهنـد فرصتی برای فکرکردن داشـته باشـند؟‬ ‫تفحـص و بررسـی کننـد و ببیننـد بـه مـردم چه چیـزی امـوزش می دهنـد؟ ا گـر‬ ‫کمـی راه بـرای ادم هـای تـازه بـاز شـود‪ ،‬ان هـا هـم می تواننـد کمـی نفسـی بکشـند‬ ‫قتـر برگردنـد»‪ .‬ایـن هنرمنـد عرصـه نمایـش و تصویـر‪ ،‬دربـاره سـاخت اثـار‬ ‫و خال ‬ ‫نمایشـی طنـز در تلویزیـون‪ ،‬پیشـنهاد داد‪« :‬بایـد به طنزپـردازان اجـازه دهند که‬ ‫دراین حـوزه متخصـص شـوند‪ .‬یـک کار طنـز را بـه اقـا یـا خانـم ایکـس می دهنـد‬ ‫کـه نمی توانـد یـک لطیفـه را درسـت تعریـف کنـد؛ حـاال او چگونـه می توانـد یـک‬ ‫کار طنـز بسـازد؛ یااینکـه بـه خانم هـا بـرای سـاخت کار طنـز اعتمـاد نمی کننـد‪.‬‬ ‫درسـت کـه خانـم و اقـای ایکـس تکرارنشـدنی اند؛ اما نسـل جدید‪ ،‬نیـروی جدید‬ ‫به عنـوان کارگـردان و برنامه سـاز خلاق نمی خواهـد؟ تا چه زمـان سـراغ افـراد‬ ‫قدیمـی می رونـد؟ مگـر یـک کارگـردان و نویسـنده چقـدر می توانـد فکـر کنـد کـه‬ ‫همین طـور پشت سـرهم درحـال کار هسـتند و فرصتـی بـرای سـفر‪ ،‬مطالعـه یـا‬ ‫تجربـه زندگـی ندارنـد و دائـم تولیـد اثـر می کننـد؟ چطـور می خواهنـد ایـن اثرهـا با‬ ‫هم فرق داشـته باشـند؟ این ها فقط به هم چسـباندن یکسـری پالن و کمی هم‬ ‫ربـط دادن چندتـا ادم و صحنـه به هـم اسـت»‪ .‬ایـن بازیگـر تا کیـد کـرد‪« :‬اثر هنری‬ ‫زمانـی به وجـود می ایـد کـه خالق اثر بتواند براسـاس فکر‪ ،‬تحقیق و تفحص کند و‬ ‫زمـان بگـذارد و تجربـه کنـد؛ نه اینکه مـدام کار کند‪ .‬درحالی کـه ا گر فرصتی فراهم‬ ‫یتـری برگردنـد‪.‬‬ ‫شـود تـا بقیـه هـم کار کننـد‪ ،‬ان هـا هـم می تواننـد بـا کارهـای قو ‬ ‫قصد من این نیسـت که بگویم قدیمی ها کار نکنند؛ ا گر فرصتی برای بقیه ایجاد‬ ‫شـود‪ ،‬ان هـا هـم راه نفسـی دارنـد کـه کمـی زندگـی کننـد و تجربه هایشـان بیشـتر‬ ‫شـود»‪ .‬لرسـتانی با یاداوری اینکه طی هشت سال گذشـته تلویزیون هیچ کدام از‬ ‫طر ح هایـی را کـه او پیشـنهاد داد‪ ،‬نپذیرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی این سـال ها هـر‬ ‫طرحـی در هـر شـبکه ای دادم‪ ،‬رد شـد‪ .‬حتـی یک بـار هـم در برنامـه ای در شـبکه‬ ‫ً‬ ‫پنـج سـیما از مـن دعـوت شـد و جلـوی انتـن قـول دادنـد حتمـا کار می دهنـد امـا‬ ‫چیـک از وعده هـا درسـت نبـود‪ .‬بعـد از ان‪ ،‬سـه طرحـم در شـبکه پنـج رد شـد و‬ ‫هی ‬ ‫اینکـه ادم هـا را سـر کار می گذارنـد! ا گـر بـا کسـی بخواهنـد کار کننـد بـا یـک نصفـه‬ ‫صفحـه طـرح هـم کار می کننـد؛ امـا ا گـر کسـی را بخواهنـد رد کننـد‪ ،‬می گوینـد‬ ‫بـرو ‪ ۱۰‬صفحـه ای بنویـس‪ ۴۰ ،‬صفحـه ای بنویـس و درپایـان می گوینـد رد شـد‪ .‬مـا‬ ‫دیگـر کهنـه کار ایـن ماجراییـم اقـای رئیـس جدیـد! شـما اجـازه ندهیـد این فضـا‬ ‫باقـی بمانـد‪ .‬امیدواریـم بـا امـدن شـما دور باطـل شکسـته شـود و ادم هـا بتواننـد‬ ‫کار خالقانـه انجـام دهنـد و مـردم متنوعـی را پـای تلویزیـون نگـه داریـد؛ نه اینکـه‬ ‫فقط یک قشـر خاص حرف بزنند و یک عده خاص مخاطب ان باشـند»‪ .‬شـهره‬ ‫لرسـتانی درپایـان بـه اثـاری اشـاره کـرد کـه بـرای تلویزیـون سـاخته و دربـاره ادامه‬ ‫فعالیتش در این رسـانه که با موانع و سـد همراه بوده‪ ،‬سـخن گفت‪ .‬این بازیگر و‬ ‫کارگردان یاداور شد‪« :‬در دوره اقای ضرغامی؛ هم تهیه کنندگی کردم و هم هفت‬ ‫تله فیلـم سـاختم کـه یکی ازان هـا (مـاه منیـر) مورداسـتقبال قـرار گرفـت‪ .‬سـریال‬ ‫ماجـرای خالـه دنـا و شـپلک را کارگردانـی کردم‪ .‬منتهی در سـال های اخیر ان قدر‬ ‫ً‬ ‫باندبـازی وجـود داشـت کـه اصلا اجـازه ندادنـد مـن کار کنـم؛ منـی که پر از شـوق‬ ‫بـودم بـرای سـرزمینم و دلم می خواسـت کارهـای خالقانه ای بـرای مردمم انجام‬ ‫دهـم‪ .‬شـاید کـه حضـور رئیـس جدیـد فتح بابـی شـود تا این سـد شکسـته شـود و‬ ‫مـن نیـز بتوانـم بـرای مـردم کشـورم برنامه سـازی کنـم»‪ / .‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫‪ ۷۳‬هزار نفر؛‬ ‫زنان دارای معلولیت بینایی‬ ‫وحیـد قبـادی دانـا طـی مراسـمی کـه سـال گذشـته‬ ‫به مناسـبت روز جهانـی نابینایـان و روز جهانـی‬ ‫عصـای سـفید برگـزار شـده بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن روز‪،‬‬ ‫سـنبل هویـت اجتماعـی نابینایـان اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫کنوانسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت و قانـون‬ ‫حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت‪ ،‬حـق‬ ‫دسترسـی بـه امکانـات‪ ،‬مطابـق همـه شـهروندان‬ ‫حـق افـراد معلـوالن و نابینایـان اسـت؛ دسترسـی بـه‬ ‫امکانات اموزشـی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬سلامت‪ ،‬تردد ایمن و‬ ‫حق مشـارکت فعال در عرصه جامعه حق ان هاسـت‬ ‫و امید اسـت دراین روز جهانی بتوانیم جهت احقاق‬ ‫حقـوق ان هـا در دنیـا گام هـای موثـر برداریـم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ا کنـون ‪ ۲۸۰‬میلیون نفـر در جهـان دارای‬ ‫اسـیب نابینایـی هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬یک پنجـم‬ ‫این تعـداد‪ ،‬نابینـا هسـتند‪ .‬مـا نیـز در کشـورمان بـه‬ ‫‪ ۲۰۳‬هزارنفـر دارای معلولیـت بینایـی در سـازمان‬ ‫بهزیسـتی خدمت رسـانی می کنیـم کـه این تعـداد‬ ‫حـدود ‪ ۱۳‬درصـد کل معلـوالن تحت پوشـش‬ ‫سـازمان بهزیسـتی را تشـکیل می دهنـد‪ .‬ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزارنفـر مـرد و ‪ ۷۳‬هزارنفـر زن هسـتند‪ .‬حـدود‬ ‫‪ ۸۸‬هزارنفر از ان ها را نیز افرادی تشکیل می دهند که‬ ‫معلولیت بینایی شـان شـدید و بسیارشـدید است»‪.‬‬ ‫او گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۷۰‬انجمـن فعـال در امـر نابینایـان‬ ‫در کشـور فعالیـت دارنـد کـه اغلـب ان را نابینایـان‬ ‫اداره می کننـد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه باتوجه به اینکـه‬ ‫سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬یکـی از محورهـای فعالیتـش‬ ‫موضوع پیشـگیری بوده‪ ،‬امر غربالگری تنبلی چشـم‬ ‫کـودکان سـه تـا شش سـال را از سـال هاقبل در برنامـه‬ ‫خـود داشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۹۸‬سـه میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار کـودک سـه تـا شش سـاله مـورد غربالگـری‬ ‫تنبلـی چشـم قـرار گرفتنـد؛ ازاین تعـداد ‪ ۱۹۰‬هزارنفر به‬ ‫متخصصـان چشـم بـرای بررسـی های بیشـتر ارجـاع‬ ‫شـدند‪ ۶۵ .‬هزارنفـر از ایـن کـودکان‪ ،‬عیـوب انکسـاری‬ ‫چشـم داشـتند و ‪ ۱۹‬هزارنفـر از ان هـا دچـار تنبلـی‬ ‫چشـم بودنـد کـه بـرای درمـان ارجاع شـدند»‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور بابیان اینکه یکی از مسائل‬ ‫کـه موجـب مشـکالت مـادرزادی بینایـی می شـود‪،‬‬ ‫مشـکل ژنتیکی سـت‪ ،‬افـزود‪ ۳۰۰« :‬ژن شـناخته‬ ‫الهه قلی فالح؛ اولین ورزشکار نابینای زن ایرانی‬ ‫دارای نشان شجاعت پارالمپیک‬ ‫اولین ها‬ ‫‪ 23‬مهرمـاه مصـادف اسـت بـا روز جهانـی عصـای سـفید؛ ازایـن رو‪ ،‬معرفـی کوتاهـی خواهیـم‬ ‫داشـت از «الهه قلی فالح» که نشـان شـجاع ترین ورزشـکار پارالمپیکی را دریافت کرده اسـت؛‬ ‫یشـود‪ .‬او اولیـن ورزشـکار‬ ‫نشـانی کـه هـر دوسـال بـه یکـی از ورزشـکاران معلـول جهـان اهـدا م ‬ ‫نابینـای زن ایـران اسـت کـه بـه چنیـن افتخـاری نائـل امـده؛ و البتـه تنهـا عضـو نابینـای تیـم ملی‬ ‫اسـکی صحرانوردی معلوالن ایران نیز ب هشـمار می رود‪ .‬او در سـال ‪ 1375‬در زنجان متولد شـد؛‬ ‫جسـالگی نابینایـی مطلـق را تجربـه کـرده؛ اما در سـه رشـته دوومیدانی‪ ،‬اسـکیت و‬ ‫و ا گرچـه از پن ‬ ‫اسـکی عناویـن مهمـی ماننـد قهرمانـی کشـور را کسـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بر اساس اعالم شرکت ملی پست؛ با تصویب شورای عالی‬ ‫تمبـر کشـور و بـا هـدف طراحـی تمبرهـای نکوداشـت‬ ‫ملـی‪ ۳۳ ،‬پرتـره (تک چهـره) از مشـاهیر برجسـته کشـور‬ ‫در قـاب تمبرهـای پسـتی منتشـر شـد‪ .‬در این مجموعـه‬ ‫از تصاویـر چهره هایـی نظی ِـر محمدحسـین شـهریار‪،‬‬ ‫حسـین منـزوی‪ ،‬داریـوش مهرجویـی‪ ،‬نیمـا یوشـیج‪،‬‬ ‫فریـدون مشـیری‪ ،‬مهـدی اخوان ثالث‪ ،‬قیصـر امین پور‪،‬‬ ‫احمدرضا احمدی‪ ،‬محمدعلی جمالزاده‪ ،‬سید محمد‬ ‫احصایـی‪ ،‬ابوالحسـن صبـا‪ ،‬جالل الدیـن تـاج اصفهانی‪،‬‬ ‫عبدالحسـین زرین کـوب‪ ،‬نجـف دریابنـدری و ‪ ...‬وجـود‬ ‫دارد؛ اما نکته ای که میان کاربران شبکه های اجتماعی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬انتشـار تصاویر هشت نفر از‬ ‫بیشـتر ِ‬ ‫یسـت‪ .‬تصاویر بانـوان فرهیخته ای‬ ‫زنـان فرهیخته ایران ‬ ‫نظیر قمر اریان (نویسنده)‪ ،‬بدرالزمان قریب (استاد زبان‬ ‫ِ‬ ‫سـغدی)‪ ،‬مریم میرزاخانـی (ریاضی دان)‪ ،‬اشـرف الملوک ‬ ‫فخرالدولـه (فعـال اجتماعـی)‪ ،‬سـیده نصرت بیگم امین‬ ‫(مجتهـد و عـارف)‪ ،‬فریـده مهـدوی دامغانـی (مترجـم)‪،‬‬ ‫زینت السـادات امامـی (هنرمنـد نگارگـر) و البتـه فـروغ‬ ‫فرخـزاد (شـاعر) در این مجموعـه‪ ،‬منتشـر شـده اسـت؛‬ ‫ازایـن رو گـزارش هفتـه را بـه شـعرای زن معـروف جهـان‬ ‫اختصاص داده ایم که تصویرشان روی تمبرهای پستی‬ ‫چـاپ شـده اسـت‪.‬‬ ‫شعرای زنی که تصویرشان روی تمبر چاپ شد‬ ‫مارگیت کافکا‬ ‫ساروجینینایدو‬ ‫دوروتی پارکر‬ ‫ادنا میلی‬ ‫تولد ‪ 1880‬و مرگ ‪1918‬؛ شاعر‬ ‫تولد ‪ ۱۸۹۷‬و مرگ ‪۱۹۴۹‬؛ شاعر‬ ‫تولد ‪ ۱۸۹۳‬و مرگ ‪۱۹۶۷‬؛‬ ‫تولد ‪ 1892‬و مرگ ‪1950‬؛ شاعر‬ ‫هندی که کنشگر استقالل‬ ‫مجارستانی کهاندرهادی؛بزرگ ترین امریکایی که از کودکی جوایز ادبی؛ شاعر امریکایی و از اعضای‬ ‫شاعر سده‪ 20‬مجارستان‪ ،‬او را‬ ‫از جمله «پولیتزر» را در سال ‪« 1923‬الگونکوین» (میزگرد روزانه شعرا‪ ،‬کشورش نیز محسوب می شد‪ .‬سه‬ ‫«ابرنویسنده»نامید‪.‬اواز اعضای‬ ‫نویسندگان و بازیگران)‪ .‬از ابتدای دیوان شعر از او به جا مانده است‪.‬‬ ‫دریافت کرد‪ .‬او از شعر به عنوان‬ ‫مهم دوران رونق ژورنال ادبی‬ ‫او طرفدار حقوق مدنی‪ ،‬ازادی‬ ‫رسانه ایبرایفعالیتفمینیستی انتشار «نیویورکر» با این نشریه‬ ‫ً‬ ‫ضدامپریالیستی‬ ‫همکاری داشت‪ .‬عمیقا درگیر‬ ‫‪ Nyugat‬بود و از یوزف کیس‪ ،‬میهالی خود استفاده کرد‪ .‬اپرای ‪The‬‬ ‫زنان و ایده های ِ‬ ‫فعالیت سیاسی و مدنی بود و در بود؛ و این مضامین را در اشعارش‬ ‫زابولسکاو گروهنویسندگاننشریه ‪ King's Henchman‬شاهکار‬ ‫به زیباییمنعکسمی کرد‪.‬ماهاتما‬ ‫‪ Hét‬الهاممی گرفت‪.‬مضامینعمده اوست‪ .‬رمان هایی نیز نوشت که اثارش‪ ،‬به نقد صاحبان قدرت‬ ‫سروده هایشنیزمشکالتزنان‬ ‫ان ها را با نام مستعار «نانسی بوید» می پرداخت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۲۹‬جایزه گاندی او را «نایتینگل هند» لقب‬ ‫ُ‬ ‫مستقلبود‪.‬‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫«ا‪ .‬هنری» را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫شـده کـه می تواننـد بیماری هـای ژنتیکـی چشـم‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬همچنیـن حـدود ‪ ۲۵۰‬ژن شـناخته‬ ‫شـده اند کـه پـرده چشـم را دچـار مشـکل می کننـد؛ از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫هـر ‪ ۳۵۰۰‬تـا ‪ ۴۰۰۰‬نفـر‪ ،‬یک نفـر مبتلا بـه ار پ ‬ ‫به عنـوان نابینایـی ارثی تلقی می شـوند»‪ .‬به گفتـه او؛‬ ‫بیشـترین اسـتان ها کـه نابینایـی مـادرزادی دارنـد‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی و خراسان جنوبی هستند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکه بیش از ‪ ۵۰‬درصد مشکالت چشمی‬ ‫یسـت‪ ،‬مشـاوره ژنتیـک‬ ‫ناشـی از مشـکالت ژنتیک ‬ ‫پیش ازتولـد و پیـش ازازدواج می توانـد موثر باشـد»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکـه در بیـن گروه هـای مختلـف معلـوالن هر‬ ‫گروه به صفتی شهرت دارند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬نابینایان‬ ‫بـه فرهیخته بـودن و باسـواد بودن شـهرت دارنـد‪.‬‬ ‫اینـک ‪ ۳۱۶۳‬نفـر از دانشـجویانی کـه تحت پوشـش‬ ‫سـازمان بهزیسـتی هسـتند و کمک هزینـه شـهریه را‬ ‫دریافـت می کننـد‪ ،‬از افـراد دارای مشـکل نابینایـی‬ ‫هسـتند‪ .‬ا کنـون بیـش از ‪ ۸۰۰‬نفـر از افـراد دارای‬ ‫معلولیـت نابینایـی‪ ،‬مـدرک فوق لیسـانس و دکتـرا‬ ‫دارند و ‪ ۴۷۰۰‬نفر نیز دارای مدرک لیسانس هستند»‪.‬‬ ‫الیزابتبیشاپ‬ ‫دنیس لوورتوف‬ ‫تولد ‪ 1911‬و مرگ ‪1979‬؛ شاعر‬ ‫تولد ‪ 1923‬و مرگ ‪1997‬؛ شاعر‬ ‫امریکایی که از سال ‪ ۱۹۴۹‬تا‬ ‫بریتانیایی برنده جایزه ادبی‬ ‫‪ .Lannan‬او از ‪10‬سالگی مسیر خود ‪ ۱۹۵۰‬ملک الشعرای ایاالت‬ ‫را در سرودن یافت و مشاهداتش متحده بود‪ .‬او در جوانی با‬ ‫مجالت ادبی همکاری داشت و‬ ‫که به مصائب مختلف مانند‬ ‫از انجا با «ماریان مور» اشنا شد‪.‬‬ ‫جنگ‪ ،‬مهاجرت‪ ،‬بیکاری و ‪...‬‬ ‫دوستی ان ها تا زمان فوت «مور»‬ ‫معطوفمی شد‪،‬جهان بینی‬ ‫اشعارش را شکل داد‪ .‬فعالیت های ادامه داشت‪« .‬پرسش های‬ ‫سفر» و «شمال و جنوب» اثار‬ ‫فمینیستی و سیاسی اش نیز بر‬ ‫مطرح اوست‪.‬‬ ‫نحوه ارائه اثارش نقش داشت‪.‬‬ ‫امیلیدیکینسون‬ ‫تولد ‪ ۱۸۳۰‬و مرگ ‪۱۸۸۶‬؛ شاعر‬ ‫امریکایی‪ .‬او بیشتر خلوت گزیده‬ ‫بود و زندگی در انزوا را ترجیح‬ ‫می داد‪ .‬ا گرچه بیشتر اشنایان‬ ‫او از نوشتنش ا گاه بودند؛ اما‬ ‫پس از مرگش بود که خواهر‬ ‫کوچک ترش از حافظه نهان‬ ‫شعری او پرده برداشت و‬ ‫اثارش اشکار گشت‪ .‬او را «شاعر‬ ‫معتکف»خوانده اند‪.‬‬ ‫ماریان مور‬ ‫تولد ‪ ۱۸۸۷‬و مرگ ‪۱۹۷۲‬؛ شاعر‬ ‫امریکایی که برنده جایزه‬ ‫«پولیتزر» سال ‪ ۱۹۵۱‬نیز بود‪ .‬او که‬ ‫ویراستار و منتقدی مدرنیست‬ ‫بود؛ به دلیل نواوری‪ ،‬بیان دقیق‪،‬‬ ‫ی در اشعارش‬ ‫کنایه و شوخ طبع ‬ ‫شهرت داشت‪ .‬او به پیروی از‬ ‫سبک های قبل از خود عالقه‬ ‫زیادی نداشت و از نامتعارف بودن‬ ‫شعر لذت می برد‪.‬‬ ‫مایاانجلو‬ ‫سیلویاپالت‬ ‫تولد ‪ ۱۹۲۸‬و مرگ ‪2014‬؛ شاعر‬ ‫تولد ‪ ۱۹۳۲‬و مرگ ‪۱۹۶۳‬؛ شاعر‬ ‫امریکایی که عالوه بر سروده هایش‪ ،‬امریکایی که فعال مدنی و‬ ‫خواننده نیز بود‪ .‬او هفت‬ ‫به خاطر رمان «حباب شیشه»‬ ‫زندگی نامه از خود منتشر کرد‪،‬‬ ‫که خودزندگی نامه ای بر پایه‬ ‫کشمکش هایشباافسردگی ست‪ ،‬سه کتاب از مقاالتش چاپ‬ ‫نیز مطرح است؛ گرچه ان را با نام شد‪ ،‬چند کتاب شعر بیرون داد‬ ‫مستعار «ویکتوریا لوکاس» منتشر و با فهرستی از نمایشنامه ها و‬ ‫کرد‪ .‬او در دانشگاه کمبریج با «تد ‪ ...‬که بیش از ‪ ۵۰‬سال تالیفشان‬ ‫هیوز»؛ شاعر بلندپایه انگلیسی اشنا به طول انجامید‪ ،‬اعتبار خاصی‬ ‫ً‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫شد و بعدا با هم ازدواج کردند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر زینب اشراقی‬ ‫درمـان روانشناسـی تلفنـی کـه بـا عنـوان مشـاور ه تلفنـی‬ ‫روانشناسـی هـم شـناخته می شـود‪ ،‬فراینـد صحبـت بـا‬ ‫درمانگـر از طریـق تلفـن و ابزارهـای تمـاس تصویـری ماننـد‬ ‫اسـکایپ به جهـت حل مسـائل روحـی‪ ،‬باورها‪ ،‬احساسـات و‬ ‫مشـکالت زندگـی اسـت‪ .‬امـروزه محبوبیـت مشـاوره ی تلفنی‬ ‫به دلیـل پیشـرفت زیـاد وسـایل ارتبـاط از راه دور موبایـل‬ ‫و دسترسـی گسـترده تر بـه وب روز بـه روز درحال افزایـش‬ ‫اسـت و افـراد زیـادی به طـور روزمـره در کشـورهای پیشـرفته‬ ‫جهـان از ایـن امـکان اسـتفاده می کننـد و ایـن نـوع از درمـان‬ ‫روانشناسـی در کشـورهای درحال توسـعه مثـل ایـران نیـز‬ ‫در حال گسـترش اسـت‪ .‬درمان تلفنی مهم ترین روش ارتباط‬ ‫بـا درمانگـر متخصـص در زمـان متناسـب بـا برنامه های شـما‬ ‫یسـت کـه ترجیـح می دهیـد‪ .‬مشـاوره از طریـق تلفـن‪،‬‬ ‫و محل ‬ ‫یسـت و تنهـا تفـاوت ان‬ ‫مشـابه بـا مشـاور ه حضـوری سنت ‬ ‫در نحـوه تعامـل بـا روانشـناس اسـت‪ .‬در این نـوع از مشـاوره‪،‬‬ ‫یسـت کـه در مـورد مسـائلی کـه بر‬ ‫تلفـن یـک دریچـ ه خصوص ‬ ‫زندگـی شـما اثـر گذاشـته تنهـا بـا درمانگـر صحبـت می کنیـد؛‬ ‫ماننـد اشـکال دیگـر درمـان‪ ،‬در جلسـه اول درمانـی مشـاور‬ ‫انتخابـی شـرایط شـما را ارزیابی می کنـد‪ .‬ارزیابی تلفنی اغلب‬ ‫فراینـد را سـرعت می بخشـد‪ ،‬انعطاف پذیـری بیشـتری در‬ ‫زمـان مالقـات وجـود دارد و «برقـراری ارتباط» راحت تر اسـت‪.‬‬ ‫درمانگـر تلفنـی به انـداز ه درمانگـر حضـوری مهـارت دارد و بـه‬ ‫صحبت ها و مشـکالت شـما گـوش می دهـد و درمـورد برنامه‬ ‫درمانـی مناسـب صحبـت می کنـد‪ .‬درواقـع درمـان تلفنـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه بـه کـودکان‪ ،‬جوانـان یـا بزرگ سـاالن کمـک‬ ‫درمان ‬ ‫می کنـد تـا از طریـق تلفـن سـنتی یـا ابزارهـای انالیـن مثـل‬ ‫اسـکایپ و فیس تایـم درمـان شـوند‪ .‬اغلـب درمـان تلفنـی بـا‬ ‫یبـر متـن یـا‬ ‫درمان هـای انالیـن دیگـر ماننـد خدمـات مبتن ‬ ‫ایمیـل تکمیـل می شـود‪ .‬بـا گذشـت زمـان‪ ،‬مـردم بیشـتر و‬ ‫بیشتر به سراغ درمان تلفنی می روند و تحقیقات اخیر نشان‬ ‫می دهـد کـه درمـان تلفنـی بـه ارزش درمانـی برابـر بـا درمـان‬ ‫حضوری دارد و در برخی نمونه ها‪ ،‬حتی بیشـتر اسـت‪ .‬تعهد‬ ‫به جلسـات درمانی تلفنی بسـیار اسـان تر از تعهد به مالقات‬ ‫ً‬ ‫حضـوری بـا درمانگر در اتاق درمان اسـت که معموال نیازمند‬ ‫رفت وامد و صرف زمان بسـیار بیشـتری اسـت‪ .‬به ویژه‪ ،‬برای‬ ‫تو امد برای ان ها دشوار است‪ ،‬مناسب خواهد‬ ‫افرادی که رف ‬ ‫بـود‪ .‬بـرای مثـال؛ مـادری کـه چنـد کـودک کوچـک دارد‪ ،‬بـه‬ ‫مشاوره نیاز داشته باشد‪ ،‬هرگز فرصت این را نخواهد داشت‬ ‫کـه به طور مرتـب بـه مطـب دکتـر روانشـناس مراجعـه کنـد و‬ ‫خدمات درمانی مسـتمر را دریافت کند و یا شـخصی که یک‬ ‫شـغل پردردسـر دارد‪ ،‬نمی تواند بارها و بارها برای سـرزدن به‬ ‫سراشپز‬ ‫درمانتلفنییامشاور هتلفنیچیست؟‬ ‫مطب روانشناسی از محل کار خود مرخصی بگیرد‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫در درمـان تلفنـی افـراد بیشـتر گمنـام می ماننـد و بـرای اغلـب‬ ‫تتـر‬ ‫مـردم بـدون درمـان حضـوری و رودررو بـا درمانگـر راح ‬ ‫تتـر‬ ‫درمـورد مشـکالت خـود صحبـت می کننـد و عالو هبـر راح ‬ ‫شـدن ارتبـاط بـا روانشـناس از لحـاظ شـان اجتماعـی هـم‬ ‫دچار مشـکلی نمی شـوند؛ زیرا بسـیاری ازافراد به خصوص در‬ ‫جوامع سنتی و جهان سوم از اینکه پس از مراجعه به مطب‬ ‫روانشـناس مـورد تمسـخر دوسـتان و اشـنایان و همـکاران‬ ‫قـرار بگیرنـد‪ ،‬وحشـت دارنـد و به همین دلیـل بسـیاری ازافراد‬ ‫مشـکالت روان شـناختی خـود را پنهـان نـگاه می دارنـد‪.‬‬ ‫درمـان تلفنـی بـه درمـان افسـردگی‪ ،‬مصیبـت‪ ،‬اضطـراب و‬ ‫مسـائل دیگـری کـه در مشـاوره حضـوری درمـان می شـود‪،‬‬ ‫کمـک می کنـد؛ زیـرا این دسـته از افـراد‪ ،‬ب هسـختی می تواننـد‬ ‫تو امـد مرتـب بـه مطـب یـک روانشـناس را‬ ‫تمرکـز بـرای رف ‬ ‫داشـته باشـند و ازطرف دیگـر شـرایط روحـی خوبـی بـرای‬ ‫حضـور مـداوم در محیط هـای اجتماعـی ندارنـد‪ .‬در یکـی از‬ ‫تحقیقـات اخیـر در مجلـه امریکایـی مدیکال اسوسیشـن که‬ ‫توسـط دیویـد وهـر و همـکاران از دانشـگاه نورثوسـترن انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬مشـخص شـد که ایا مشـاوره روانشناسی تلفنی‬ ‫به انـداز ه درمـان روان شـناختی حضـوری موثـر اسـت‪ .‬نتایـج‬ ‫ایـن تحقیـق جالب و مهم اسـت‪ .‬ا گر بیماران بـه روان درمانی‬ ‫تلفنی به خوبی پاسخ دهند‪ ،‬به افرادی که در نزدیک درمانگر‬ ‫زندگـی نمی کننـد‪ ،‬ایـن امـکان را می دهـد تـا از طریـق تلفـن‬ ‫یکـه امـکان انتخـاب‬ ‫درمـان بگیرنـد‪ .‬همچنیـن بـرای افراد ‬ ‫درمـان حضـوری را دارنـد؛ امـا محدودیت هایـی دارنـد کـه‬ ‫تو امـد‬ ‫مالقـات حضـوری بـرای ان هـا دشـوار اسـت نیـاز بـه رف ‬ ‫بـه دفتـر درمانگـر را حـذف می کنـد‪ .‬ایـن تحقیـق نشـان‬ ‫می دهد که درمان روان شناختی تلفنی توسط درمانگرهای‬ ‫اموزش دیـده موثـر خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن نشـان داد کـه‬ ‫زمانی که درمان ها به پایان رسیدند‪ ،‬افرای که مشاوره تلفنی‬ ‫روانشناسـی را دریافـت کردنـد بایـد بـا گروه درمانـی در ارتبـاط‬ ‫باشند؛ زیرا درطول زمان احتمال برگشت نشانه ها بسیارزیاد‬ ‫یکـه زمـان یـا منابعی بـرای دریافت‬ ‫اسـت‪ .‬با این وجـود‪ ،‬افراد ‬ ‫درمان روانشناسی حضوری هفتگی نداشتند‪ ،‬درمان تلفنی‬ ‫جایگزیـن مطمئنـی بـود‪ .‬روان درمانـی از راه دور روش نوینـی‬ ‫را ارائـه می دهـد کـه پزشـکان و متخصصـان سلامت دیگـر‬ ‫می تواند به بیمارانی که در نواحی روستایی زندگی می کنند‪،‬‬ ‫دسترسـی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫چیکن استراگانف‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫سینه یا فیله مرغ خرد شده‪ ۵۰۰ :‬گرم‬ ‫قارچ‪ ۴۰۰ :‬گرم‬ ‫سیب زمینی رنده شده یا خاللی ریز‪ ۲ :‬عدد‬ ‫شیر‪ ۲ :‬پیمانه‬ ‫کره‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫خامه‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد‬ ‫سیر‪ ۳ :‬حبه‬ ‫ارد‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل به میزان الزم‬ ‫مزیت هایمشاورهروانشناسیتلفنی‬ ‫برخی از مزیت های مشـاوره روانشناسی‬ ‫تلفنی را می توان چنین برشمرد‪:‬‬ ‫صرفه جوییدر زمانخود‬ ‫مشـاوره تلفنـی روانشناسـی ایـن‬ ‫امـکان را می دهـد تـا در زمـان مناسـب‬ ‫تمـاس بگیریـد‪ .‬شـما محدودیـت نداریـد‬ ‫می توانیـد از محلـی کـه ترجیـح می دهیـد بـا‬ ‫درمانگـر تمـاس بگیریـد کـه بسـیار سـریع تر از‬ ‫تو امـد بـه محـل قـرار اسـت‪ .‬ایـن بـه ایـن‬ ‫رف ‬ ‫معناسـت کـه شـما می توانیـد جلسـات‬ ‫درمانـی تلفنـی را متناسـب بـا زمـان‬ ‫اسـتراحت نهـار در محـل کار یـا وقتی کـه‬ ‫نـوزاد شـما خـواب اسـت‪ ،‬تنظیـم کنیـد‪.‬‬ ‫اسان بودندرمانتلفنیاز راه دور‬ ‫سـفرهای کاری‪ ،‬درس و تعطیلات دوره مشـاوره ی‬ ‫روان درمانـی شـما را مختـل خواهنـد کـرد؛ اغلـب در ایـن‬ ‫زمان هـا بیشـتر بـه کمـک نیـاز داریـد؛ امـا بـا تلفن درمانـی‬ ‫همچنیـن مشـکالتی وجـود نـدارد‪ .‬به راحتـی می توانیـد‬ ‫زمان هایـی کـه راه دور هسـتید را در نظـر بگیریـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫برای افرادی که در محل دور یا خار ج ازکشـور زندگی می کنند‪،‬‬ ‫هـم مناسـب اسـت‪.‬‬ ‫سهولتبرایافراددارایمشکلجا به جایی‬ ‫ا گـر شـما مشـکالت جا به جایـی داریـد‪ ،‬مشـاوره تلفنـی‬ ‫لو نقـل‬ ‫زندگـی را بسـیار راحـت کـرده اسـت‪ .‬نیـازی بـه حم ‬ ‫پرهزینـه نیسـت‪ ،‬شـما به راحتـی و در هرلحظـه می توانیـد بـه‬ ‫درمان گرانی دسترسـی داشـته باشـید که دسترسـی به ان ها‬ ‫راحـت نیسـت‪.‬‬ ‫درمان هراس از مکان های باز‬ ‫ا گـر شـما هـراس از فضـای بـاز یـا اجتمـاع داریـد یا از تـرک خانه‬ ‫ایمـن خـود احسـاس ناراحتـی می کنیـد‪ ،‬مشـاوره تلفنـی‬ ‫روانشناسی راه نجات شما است‪ .‬با مشاوره تلفنی دسترسی‬ ‫مسـتقیم بـه مشـاوران متخصـص کـه شـرایط شـما را درک‬ ‫می کننـد و اینده ی شـادتری را برای‬ ‫شـما رقـم خواهنـد زد‪ ،‬فراهم شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫صرفه جوییدرهزینه ها‬ ‫تو امـد همیشـه بیشـتر از‬ ‫هزینـ ه رف ‬ ‫یسـت‪ .‬بـا‬ ‫هزینـه یـک تمـاس تلفن ‬ ‫وجـود فناوری هایـی مثـل تلگـرام‪،‬‬ ‫اینسـتا گرام‪ ،‬اسـکایپ و بسته های‬ ‫انحصـاری موبایـل هزینـ ه تمـاس‬ ‫نتـر شـده اسـت‪ .‬به علاوه‪،‬‬ ‫تلفنـی ارزا ‬ ‫یکـه مشـاوران درمـان را به صـورت‬ ‫از انجای ‬ ‫تلفنـی انجـام می دهنـد‪ ،‬نیازی نیسـت‬ ‫از تجهیـزات داخلـی مناسـبی اسـتفاده‬ ‫کنیـد و ایـن نـوع از درمان در اغلـب موارد‬ ‫نسـبت بـه درمـان حضـوری کم هزینه تـر اسـت‪.‬‬ ‫داشتنحریمخصوصیبیشتر‬ ‫مشـاوره تلفنـی‪ ،‬حریـم خصوصـی بسـیارباالیی دارد‪ .‬گـه‬ ‫گاهی به دلیل ننگی که به مسـائل سلامت روانی چسـبانده‬ ‫می شـود‪ ،‬بسـیاری از بیمـاران ترجیـح می دهنـد درمـان خود‬ ‫ً‬ ‫را به طـور کاملا خصوصـی انجـام دهنـد‪ .‬مشـاوره تلفنـی‬ ‫حریـم خصوصـی فوق العـاده ای به همـراه دارد‪ .‬تمـاس‬ ‫ً‬ ‫تلفنـی و صحبـت از طریـق تلفن باعث می شـود کاملا گمنام‬ ‫بمانیـد؛ بنابرایـن هرگـز نگـران برخـورد تصادفـی بـا فـردی کـه‬ ‫نمی خواهید در درمان حضوری با او برخورد کنید‪ ،‬نخواهید‬ ‫بود‪ .‬این حریم خصوصی بسیارزیاد فرصتی را برای فرد ایجاد‬ ‫می کند تا با درمانگر راحت باشد و نگرانی های نهفته خود را‬ ‫بـا او درمیـان بگـذارد کـه بـه درمـان سـرعت می بخشـد‪.‬‬ ‫حقانتخاب گسترده تراز میاندرمانگرها‬ ‫در هرنـوع درمانـی‪ ،‬یافتـن درمانگـری کـه مهـارت و تجربـ ه‬ ‫درمـان شـرایط خـاص شـما را داشـته باشـد‪ ،‬مهـم اسـت‪.‬‬ ‫بـا مشـاوره تلفنـی روانشناسـی‪ ،‬حـق انتخـاب متخصصـان‬ ‫بسیاربیشتر از ناحیه شما خواهد بود؛ زیرا هیچ محدودیتی‬ ‫برای انتخاب متخصصان وجود ندارد؛ البته بهتر است برای‬ ‫انتخـاب متخصـص مناسـب خـود‪ ،‬از مشـاوران مرکـز درمانی‬ ‫روانشناسـی کمـک بگیریـد‪.‬‬ ‫بیف اسـترا گانف و چیکن اسـترا گانف از غذاهای خوشـمزه ی روسـی هسـتند که به بسـیاری از کشـورهای جهان راه پیدا کرده اند‪ .‬بیف اسـترا گانف‬ ‫اولیـن بـار در قـرن ‪ ۱۹‬میلادی در کتابـی بـه نـام «هدیه ای برای زنان جوان خانه دار» معرفی شـد‪ .‬دسـتور پخت این غذا با گذشـت زمان و نسـبت به‬ ‫جغرافیای هر منطقه تغییراتی کرده تا به شـکل امروزی رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بـرای شـروع‪ ،‬قار چ هـا را به صـورت حلقـه ای بـرش بزنیـد‪ .‬دقـت کنیـد کـه‬ ‫قطـر برش هـا خیلـی نـازک نباشـند‪ .‬قار چ هـا را بـا کمـی کـره و روغـن در تابـه‬ ‫تفـت دهیـد؛ تا جایی کـه اب ان هـا تبخیـر شـود و کمـی سـرخ شـوند‪ .‬از ‪ ۱۰۰‬گـرم‬ ‫کـره‪ ۴۰ ،‬گـرم را بـرای تهیه کـردن سـس بشـامل کنـار بگذاریـد و مابقـی را بـرای‬ ‫سـر خ کردن قار چ ها‪ ،‬پیاز و مرغ اسـتفاده کنید‪ .‬فیله یا سـینه مرغ را به صورت‬ ‫نـواری یـا بـه فـرم دلخواه برش بزنید و سـپس در همـان تابه ای که قار چ هـا را در‬ ‫ان سـرخ کردیـد‪ ،‬بـا کمـی کـره و روغـن و بـا حـرارت بـاال تفت دهیـد‪ .‬دقت کنید‬ ‫کـه مر غ هـا نبایـد اب بیندازنـد‪ .‬بعـد از چند دقیقـه کـه مر غ هـا تفـت خوردنـد‪،‬‬ ‫نمـک و فلفـل را بـه ان هـا اضافـه و ان هـا را از تابـه خارج کنید‪ .‬بـرای تهیه کردن‬ ‫سـس بشـامل‪ ،‬ارد را همـراه ‪ ۴۰‬گـرم کـره روی حـرارت کـم تفـت دهیـد تـا بـوی‬ ‫خامـی ان گرفتـه شـود؛ امـا رنـگ ان تغییری نکند‪ .‬شـیر گـرم را کم کم به مخلوط‬ ‫کره و ارد اضافه کنید و با همزن دسـتی به صورت مداوم هم بزنید تا ارد گلوله‬ ‫نشـود و مخلـوط غلظتـی ماننـد فرنـی پیـدا کند‪ .‬سـپس نمـک و فلفل سـیاه را‬ ‫بـه ان اضافـه کنیـد تـا مـزه دار شـود‪ .‬در یـک تابـه بـزرگ‪ ،‬پیـاز را بـا کـره و روغـن‬ ‫تفـت دهیـد و سـیر له شـده را بـه ان اضافـه کنیـد‪ .‬بعـد از کمـی تفت خـوردن و‬ ‫بلند شـدن عطـر سـیر‪ ،‬مـرغ‪ ،‬قـارچ و سـس بشـامل را بـه ان اضافه و همـ ه مواد‬ ‫را بـا هـم مخلـوط کنیـد‪ .‬در اخـر شـعل ه گاز را خامـوش‪ ،‬خامـه را بـه غـذا اضافـه‬ ‫و نمـک و فلفـل ان را تنظیـم کنیـد‪ .‬سـیب زمینی های خلال شـده را بشـویید؛‬ ‫خشـک کنیـد و در روغـن داغ شـده بریزیـد تـا به صـورت غوطه ور سـرخ شـوند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫پس از سر خ شـدن‪ ،‬سـیب زمینی ها را روی دسـتمال قرار دهید تا روغن اضاف ‬ ‫ان هـا گرفتـه شـود‪ .‬در نهایـت‪ ،‬سـیب زمینی را بـا جعفری خردشـده کنار چیکن‬ ‫اسـترا گانف سـرو کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چیدن ظروف در کابینت اشپزخانه‬ ‫چیــدن ظــروف در کابینــت اشــپزخانه‪ ،‬نیازمنــد مهــارت‬ ‫یســت‪ .‬ای ـن کار به خصــوص در اشــپزخانه های‬ ‫خاص ‬ ‫نهــا کــم اســت‪ ،‬ممکــن‬ ‫کوچــک کــه تعــداد کابینــت ا ‬ ‫اســت کمــی دشــوار و کالفه کننــده به نظــر برســد‪ .‬شــاید‬ ‫بــا خــود بگوییــد وقتــی دیــدی بــه داخــل کابینــت وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬چــه نیــازی اســت کــه بابــت مرتب کــردن داخــل‬ ‫تهــا زمــان صــرف کنیــم‪ .‬ب هگــزارش وزین دیزایــن؛‬ ‫کابین ‬ ‫خــوب اســت بدانیــد کــه ســامان دهی و نظــم داخــل‬ ‫یشــود کــه شــما به راحتی به وســایل‬ ‫تهــا باعــث م ‬ ‫کابین ‬ ‫مورد نیازتــان دسترســی پیــدا کنیــد و ایــن اتفــاق بــرای‬ ‫فــردی کــه ســاعات زیــادی را در اشــپزخانه می گذرانــد‬ ‫یســت؛ زیــرا در کم تریــن زمــان وســیله مــورد‬ ‫اتفــاق خوش ‬ ‫نیــازش را پیــدا می کنــد بــدون ان کــه بخواهــد دنبــال‬ ‫ان بگــردد‪ .‬در این مطلــب شــما را بــا ترفندهایــی اشــنا‬ ‫می کنیــم کــه کمــک می کننــد تــا کابینت هایــی مرتــب و‬ ‫اراســته داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خارج کردن وسایل اضافی از کابینت ها‬ ‫اولیـن قـدم مهمـی کـه بـرای چیدمـان ظـروف داخـل‬ ‫کابینت هایتـان بایـد برداریـد‪ ،‬خار ج کـردن وسـایل‬ ‫غیر ضـروری از داخـل کابینت هاسـت‪ .‬اغلـب مـا داخـل‬ ‫کابینت هایمـان ظـروف و وسـایلی داریـم کـه به هر علتـی‬ ‫ماننـد خرابـی یـا گم شـدن درشـان دیگـر برایمـان قابـل‬ ‫اسـتفاده نیسـتند‪ .‬توجه داشـته باشـید که چنین وسـایلی‬ ‫بی دلیـل فضـای داخل کابینت ها را اشـغال می کنند؛ ان ها‬ ‫را شناسـایی کـرده و از اشـپزخانه تان خارجشـان کنیـد‪.‬‬ ‫جداسازی ظروف پرکاربرد و دم دستی‬ ‫قـدم ضـروری بعـدی کـه بـرای چیدمـان ظـروف در داخـل‬ ‫کابینت هایتـان بایـد برداریـد‪ ،‬جدا کـردن ظرف هـا و وسـایل‬ ‫ً‬ ‫پرکاربـرد از وسایلی سـت کـه کم تـر بـه ان هـا نیـاز داریـد‪ .‬مثال‬ ‫یـک طبقـه مخصـوص فنجـان چـای مهمـان و یـک طبقـه‬ ‫مخصوص سـرویس غذا خوری چینی باشـد؛ به این صورت‬ ‫هـم داخـل کابینـت شـما شـیک و زیبـا می شـود و هـم در‬ ‫هنـگام نیـاز به راحتـی وسـیله مورد نظـر را پیـدا می کنیـد‪.‬‬ ‫توجه داشـته باشـید که دسترسـی به ظروف پرکاربردی که‬ ‫هـر روز نیازشـان داریـد‪ ،‬نسـبت بـه دسترسـی بـه باقـی ان هـا‬ ‫بایـد بسـیار اسـان تر باشـد‪.‬‬ ‫دسته بندی کردنظروف‬ ‫در این مرحلـه از کار‪ ،‬الزم اسـت تـا از بیـن ظروفـی کـه داریـد‪،‬‬ ‫ان هایـی را کـه در یـک گـروه قـرار می گیرنـد‪ ،‬دسـته بندی‬ ‫ً‬ ‫کنیـد‪ .‬مثلا‪ ،‬بشـقاب و کاسـه ها‪ ،‬تابـه و قابلمـه هـا‪ ،‬لیـوان‬ ‫و فنجان هـا‪ ،‬قاشـق و چنگال هـا و… را در یـک گـروه قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬توجـه داشـته باشـید کـه گروه بنـدی ظرف ها‪ ،‬نظم‬ ‫مشخصی به چیدمان داخل کابینت ها می دهد و به شما‬ ‫و اعضای خانواده تان کمک می کند که محل قرار گیری هر‬ ‫ گـروه را به اسـانی به خاطـر بسـپارید و پیدایشـان کنیـد‪.‬‬ ‫استفاده از نظم دهنده ها‬ ‫شـما بایـد در چیدمـان کابینـت اشـپزخانه ایـن را در نظـر‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بگیریـد کـه هـدف اصلـی چیـدن ان هـا به گون ه ‬ ‫بهتـر در دسـترس شـما و بقیـه اعضـای خانـواده باشـند‬ ‫و وقتـی بـه چیـزی فکـر مـی کنیـد دقیقـا بدانیـد از کجـا مـی‬ ‫ً‬ ‫ توانیـد ان را پیـدا کنیـد‪ .‬نظم دهنده هـا دقیقـا همـان‬ ‫چیـزی هسـتند کـه به این منظـور بـه شـما کمـک می کنند‪.‬‬ ‫نظم دهنـده کابینـت‪ ،‬همان طـور کـه از اسـمش پیداسـت‬ ‫شـامل قفسـه‪ ،‬کشـو‪ ،‬پایـه‪ ،‬جـای قاشـق و چنـگال و سـایر‬ ‫ملزومـات اسـت‪ .‬لـوازم نظم دهنـده باعـث می شـوند کـه‬ ‫م تریـن میـزان خـود‬ ‫فضـای بال اسـتفاده در کابینـت بـه کـ ‬ ‫برسـد‪.‬‬ ‫از فضای داخل درب کابینت ها استفاده کنید‬ ‫بـرای نظـم دادن به اشـپزخانه های کوچک‪ ،‬از هر میلی متر‬ ‫فضـای موجـود بایـد اسـتفاده کنیـد‪ .‬فضـای داخـل در‬ ‫کابینت هـا یکـی از همیـن فضاهاسـت‪ .‬شـما می توانیـد‬ ‫به سـادگی بـا کمـک هنگرهـای قـوی از فضای داخلـی در ها‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده بهینـه داشـته باشـید‪ .‬مثلا می توانیـد کـه درب‬ ‫قابلمه هـا را کـه بسـیار جا گیـر هسـتند‪ ،‬به سـادگی در ایـن‬ ‫فضـا جاسـازی کنیـد‪.‬‬ ‫استفاده از راف برای افزایش فضای کابینت‬ ‫بـرای جـا دادن این همـه وسـیله بـا کم بـودن تعـداد‬ ‫مکـردن‬ ‫کابینت هـا بایـد چـه کـرد؟ تنهـا راه حـل‪ ،‬منظ ‬ ‫وسـایل داخـل کابینت هـا بـا ایجـاد طبقـه یـا قفسـه داخـل‬ ‫ان هاسـت‪ .‬این جاسـت که می تـوان با اسـتفاده از شـلف ها‬ ‫بـا قابلیـت جابه جایـی‪ ،‬بـرای دو براب رکـردن فضـای داخـل‬ ‫کابینـت اسـتفاده کـرد‪ .‬شـلف یـا راف فلـزی‪ ،‬داخل کابینت‬ ‫سـاخته شـده با اندازه اسـتاندارد کابینت‪ ،‬وسیله ای بسیار‬ ‫کارامـد بـرای ایجـاد فضـا بیـن دو طبقـه کابینـت اسـت‪ .‬بـا‬ ‫اسـتفاده از راف ها به راحتی می توانید لوازم اشـپزخانه خود‬ ‫را زیـر شـلف یـا بـاالی ان بچینیـد و از فضـای بیـن دو طبقـه‬ ‫کابینـت حدا کثـر اسـتفاده را ببریـد‪.‬‬ ‫چیدن قابلمه ها در کابینت های پائین‬ ‫یکـی از وسـایلی کـه در اشـپزخانه های ایرانـی بـه تعـداد‬ ‫زیـاد بـا ابعـاد و اندازه هـای مختلـف و جنس هـای گونا گـون‬ ‫دیـده می شـود‪ ،‬قابلمـه و تابـه اسـت‪ .‬ا گـر فضـای کابینـت‬ ‫اشـپزخانه شـما به انـدازه ای جـا دارد کـه بتوانیـد قابلمه هـا‬ ‫کتـک داخـل ان قـرار دهیـد‪ ،‬اتفـاق خوبی سـت؛ امـا‬ ‫را ت ‬ ‫یکـه در ا کثـر اشـپزخانه ها بـا کمبـود فضـا مواجـه‬ ‫از ان جای ‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم‪ ،‬معمـوال در کابینت هـا قابلمه هـا و تابه هـا را‬ ‫روی یکدیگـر قـرار می دهیـم کـه ایـن کار برداشـتن ان هـا را‬ ‫بـا مشـکل روبـه رو می کنـد‪ .‬داخـل کابینـت را به گونـه ای بـا‬ ‫استندهای کشویی طراحی کنید که قابلیت این را داشته‬ ‫باشـد که هر قابلمه را جدا قرار دهید تا در هنگام برداشـتن‬ ‫و قـرار دادن دوبـاره اش اذیـت نشـوید‪.‬‬ ‫استفاده از پگ بورد برای چیدمان کاسه ها و بشقاب ها‬ ‫بـا اینکـه چیدمـان بشـقاب ها راحت تریـن کار در اشـپزخانه‬ ‫اسـت؛ ولـی بـد نیسـت کـه ان هـا را بـه بهترین نحو ممکـن‬ ‫چیدمـان کنیـد‪ .‬بـرای ایـن کار‪ ،‬داخـل کشـوی اشـپزخانه‬ ‫پگ بـورد قـرار دهیـد‪ .‬پگ بـورد؛ صفحه ای سـت که داخـل‬ ‫ان سـوراخ هایی بـا قطـر مختلـف وجـود دارد‪ .‬قـرار دادن‬ ‫پگ بـورد داخـل کشـو نسـبت بـه کابینـت کاربـرد بیشـتری‬ ‫دارد و باعـث مـی شـود کـه وسـایل داخل کشـو مرتب جلوه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خالقیت در چیدن لیوان ها و فنجان ها‬ ‫بـرای چیدمـان لیـوان و فنجان هـا داخـل قفسـه های‬ ‫کابینـت‪ ،‬اسـتند طبقاتـی داخـل کابینـت قـرار دهیـد تـا از‬ ‫فضـای بـاالی لیـوان هـا نیـز بـه خوبـی بتوانیـد اسـتفاده‬ ‫کنیـد؛ البتـه به غیـر از اسـتند طبقاتـی‪ ،‬اویـز فنجـان داخـل‬ ‫کابینتـی نیـز نظم دهنـده مناسـبی بـرای اسـتفاده از فضای‬ ‫بـاال قفسـه کابینت ه اسـت؛ امـا بـرای چیدمـان لیـوان و‬ ‫فنجان هـای دسـته دار تنهـا بـه داخـل کابینـت و کشـوها‬ ‫ا کتفـا نکنیـد و تعـدادی از ان هـا کـه خیلـی مورد اسـتفاده‬ ‫هسـتند را از بخشـی از دیـوار اشـپزخانتان کـه فضـای خالـی‬ ‫دارد‪ ،‬اویـزان کنیـد‪.‬‬ ‫استفاده از ارگانایزر برای قاشق و چنگال ها‬ ‫ا گـر تصمیـم داریـد کـه به جـای اسـتفاده از کنسـول یـا‬ ‫چمـدان‪ ،‬سـرویس های قاشـق و چنـگال خـود را درون‬ ‫کشوی کابینت جای دهید؛ بهتر است از یک ارگانایزر بهره‬ ‫بگیرید‪ .‬ارگانایزرها صفحات تقسیم بندی شده ای هستند‬ ‫که بسته به نوع کاربردشان می توانند از چوب‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫حصیـر یـا حتـی فلز سـاخته شـوند‪ .‬ایـن محصـوالت‪ ،‬مقدار‬ ‫فضـای الزم جهـت تفکیـک وسـایل را فراهـم می کننـد و بـه‬ ‫چیدمـان انهـا نظـم می بخشـند‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسین ماندگار‬ ‫فوق تخصص قلب‬ ‫علت خس خس سینه چیست؟‬ ‫خس خـس سـینه‪ ،‬صـدای بلنـد بـا حالـت سـوت اسـت‬ ‫سخـس‬ ‫و در هنـگام نفس کشـیدن به وجـود می ایـد‪ .‬خ ‬ ‫ً‬ ‫معمـوال در تنفـس بـازدم ایجـاد می شـود؛ امـا گاهی اوقـات‬ ‫می توانـد بـه تنفـس دم نیـز مرتبط باشـد‪ .‬خس خـس در اثر‬ ‫ً‬ ‫یسـت و معمـوال نشـان دهنده‬ ‫تنگ شـدن راه هـای هوای ‬ ‫وجـود برخـی مشـکالت تنفسی سـت‪ .‬شـایع ترین علـت‬ ‫رایـج خس خـس‪ ،‬اسـم اسـت؛ امـا بسـیاری از عوامـل دیگـر‬ ‫احتمالـی بـرای خس خـس سـینه وجـود دارد‪ .‬تنگ شـدن‬ ‫مجراهای تنفسـی می تواند ناشـی از التهاب اسم‪ ،‬عفونت‪،‬‬ ‫وا کنش هـای الرژیـک و یـا انسـداد فیزیکـی ماننـد ایجـاد‬ ‫تومـور یـا ورود یـک جسـم خارجـی کـه بلـع شـده اسـت‬ ‫باشـد‪ .‬شـایع ترین علـت خس خـس سـیه اسـم اسـت‪.‬‬ ‫علـل دیگـر احتمالـی خس خـس سـینه عبارت انـد از‪:‬‬ ‫الرژی هـا‪ ،‬انافیال کسـی (وا کنـش شـدید الرژیـک بـه نیـش‬ ‫حشـرات یـا داروهـا)‪ ،‬اسـم‪ ،‬برونشـکتازی؛ یعنـی بیمـاری‬ ‫مزمـن ریـوی کـه در ان گسـترش غیرطبیعـی لوله هـای‬ ‫برونـش‪ ،‬مانـع پا ک سـازی مخـاط می شـود؛ برونشـیولیت‬ ‫(به خصـوص در کـودکان خردسـال)‪ ،‬برونشـیت‪ ،‬اسـم در‬ ‫دوران کودکـی‪ ،‬بیمـاری مزمـن انسـداد ریوی‪ ،‬امفیـزم‪ ،‬اپی‬ ‫گلوتیت ها (التهاب دریچه نای)‪ ،‬عفونت دسـتگاه تنفسـی‬ ‫متـر از ‪ ۲‬سـال)‪ ،‬اپنـه انسـدادی‬ ‫(به خصـوص در کـودکان ک ‬ ‫خـواب (حالتـی کـه در ان تنفـس درطـول خـواب متوقـف و‬ ‫ً‬ ‫مجددا شـروع می شـود)‪ ،‬سـیگار کشیدن‪ ،‬اختالل عملکرد‬ ‫تارهـای صوتـی (بیمـاری کـه بـر حرکـت تارهـای صوتـی تاثیر‬ ‫می گـذارد)‪ .‬ا گـر خس خـس بـرای اولین بـار و به صـورت‬ ‫خفیـف رخ داده یـا ا گـر خس خـس سـینه به صـورت مکـرر و‬ ‫بدون دلیـل اتفـاق می افتـد یا ا گر همراه با موارد ذیر اسـت با‬ ‫دکتر خود مشورت کنید؛ مشکالت تنفسی ‪ ،‬تنفس سریع‪ ،‬‬ ‫رنـگ پوسـت مایل به ابـی و ا گـر خس خـس سـینه شـدید‬ ‫شـد یا باعث مشـکالت زیر شـد‪ ،‬به اورژانس مراجعه کنید؛‬ ‫به طـور نا گهانـی و پس از گزیدگی توسـط زنبور‪ ،‬مصـرف دارو‬ ‫یـا خـوردن یـک غـذای الـرژی زا شـروع شـود‪ .‬مشـکل شـدید‬ ‫در تنفـس و ابی شـدن رنـگ پوسـت ؛ پـس از خفگـی توسـط‬ ‫یـک جسـم کوچـک خارجـی یـا مـواد غذایـی رخ دهـد؛ در‬ ‫برخی مواقـع‪ ،‬خس خـس می توانـد بـا داروهـای خاصـی یـا‬ ‫اسـتفاده از یـک استنشـاق کننده رفع شـود‪ .‬در مـوارد دیگر‪،‬‬ ‫شما ممکن است به درمان هایی مانند گذاشتن یک لوله‬ ‫تنفسـی در پائیـن گلـو نیـاز داشـته باشـید‪.‬‬ ‫همه می دانیم که اسباب کشـی یک کار خنده دار و شـادی نیسـت‪ .‬ا گر از کسـی بپرسـید که در طول بسـته بندی وسـایل‪ ،‬اثاث کشـی و باز کردن وسـایل چقدر‬ ‫خندیـده اسـت؟ بـا تعجـب بـه شـما نـگاه خواهـد کـرد؛ به گزارش نوبـار؛ قصد داریـم‪ ،‬راهکارهایی بـرای حفظ روحیه مثبت و خندیدن در اسباب کشـی به شـما‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫اسباب کشی‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫کلینیک‬ ‫بـر موضوعـات مثبـت تمرکـز کنید‪ .‬اسباب کشـی کردن جزو کارهای سـخت اسـت‪.‬‬ ‫تمرکـ ز بـر موضوعـات مثبـت می توانـد رونـد حمـل بـار را اسـان کنـد‪ .‬داشـتن دیـد‬ ‫مثبـت لبخنـد‪ ،‬انـرژی مثبتـی را بـه اطرافیـان منتقـل می کند‪.‬‬ ‫ا گـر بتوانیـد در روز اسباب کشـی فضایـی پرانـرژی و شـاد را در مسـیر انجـام‬ ‫کارهـا ایجـاد کنیـد‪ ،‬کارهـا به خوبـی جلـو می رونـد و بی انکـه مـدام نگـران‬ ‫باشـید‪ ،‬حتـی بـه شـما و اطرافیانتـان خـوش می گـذرد‪.‬‬ ‫یکـه کارهـای حمـل اثاثیـه را انجـام می دهیـد‪ ،‬فرصت هایـی بـرای‬ ‫در حال ‬ ‫خندیـدن پیـدا کنیـد تـا یـک اسـتراحت کوتـاه ذهنـی داشـته باشـید‪ .‬بایـد‬ ‫ل وقـوع اتفاق هـای منفـی و‬ ‫پهـای منطقـی‪ ،‬بدانیـد کـه احتمـا ‬ ‫عالو هبـر چکا ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مثبـت مساو ‬ ‫اسباب کشـی کردن را بـه بـازی سـرگرم کننده ای تبدیـل کنیـد‪ .‬بـرای فرزنـدان خـود جایزه‬ ‫تعیین کنید و به برنده بازی هدیه مهیجی بدهید‪ .‬بچه ها بازی کردن را دوست دارند و‬ ‫ً‬ ‫قطعا از پیشـنهاد شما استقبال می کنند‪.‬‬ ‫روز اسباب کشـی‪ ،‬روزی پراسـترس اسـت‪ .‬از خالقیـت خـود نسـبت بـه شـرایط اسـتفاده کنیـد‬ ‫و افـراد را بـا کارهـای مختلـف بخندانیـد‪ .‬به عنوان مثـال بـرروی کارتن هـای اسباب کشـی جوکی‬ ‫بنویسـید کـه همـه بـا دیـدن ان بخندند‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫حوزه معدن برای شهرداری ها ایجاد درامد می کند‬ ‫فرماندهانتظامیاهر‪:‬‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضوی گفت‪« :‬تصویب طرحی در شـورای معادن اسـتان‪ ،‬منجر به هموار شـدن‬ ‫ن نهـاد‬ ‫مسـیر ورود شـهرداری ها در حـوزه معـادن شـده و ایـن اقـدام در کسـب درامدهـای پایـدار ایـ ‬ ‫موثـر اسـت»‪ .‬بـه گـزارش ایرنـا؛ محمدصـادق معتمدیـان افـزود‪« :‬در حـوزه معـادن زیرسـاخت های‬ ‫الزم فراهم شده و ا گر شهرداری ها توان کافی داشته باشند‪ ،‬مجوزهای الزم برای فعالیت به ان ها‬ ‫داده شـود‪ .‬ورود شـهرداری ها به حوزه معدن‪ ،‬گامی در راسـتای کسـب درامدهای پایدار اسـت که‬ ‫با ان برخی از مشـکالت مالی ان ها برطرف می شـود‪ .‬با هدف اتمام طر ح های نیمه تمام ششـتمد‬ ‫و نیـز اغـاز طر ح هـای اولویـت دار‪ ،‬کمک ویژه ای برای شـهرداری در نظر گرفته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫امنیت و ارامش مردم‪ ،‬خط قرمز پلیس است‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اهـر‪ ،‬امنیـت و ارامـش مـردم را خـط قرمـز پلیـس برشـمرد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫قـدرت اقاپـور گفـت‪« :‬از عمـده وظایـف پلیـس در جامعـه حفـظ امنیـت و ایجـاد ارامـش و اسـایش در‬ ‫جامعـه اسـت کـه خوشـبختانه بـا کمـک مـردم تا کنـون توانسـته ایم بـه ایـن مهم دسـت پیـدا کنیم؛‬ ‫چر اکـه تامیـن امنیـت بـدون یـاری و مشـارکت مـردم امکان پذیـر نخواهـد بـود»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وی‬ ‫با اشـاره به اینکه پلیـس بـا مخلان نظـم برخـورد مقتدرانـه خواهد کـرد‪ ،‬گفت‪« :‬خوشـبختانه تا کنون‬ ‫هیچ گونـه جرایـم خشـن و مسـائل غیـر امنیتـی کـه منجـر بـه خدشه دار شـدن امنیـت شهرسـتان اهر‬ ‫باشـد‪ ،‬مشـاهده نشـده و ایـن شهرسـتان از شـهرهای امـن اذربایجـان شرقی سـت»‪.‬‬ ‫دلبری سر خ رنگ که کشاورزان را دل خون کرد!‬ ‫ساز ناکوک کشت چای ترش در خوزستان‬ ‫ملیحهگریز ی نسب‬ ‫کشــت چــای تــرش طــی ســالیان اخیــر مــورد اســتقبال کشــاورزان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا امســال بــه دلیــل تنــش هــای ابــی‪ ،‬حــال اراضــی ایــن محصــول‬ ‫خــوب نیســت‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ هنــوز خورشــید از‬ ‫پشــت اب رهــای ابــی طلــوع نکــرده بــود کــه دل بــه جــاده زدم‪ ،‬هــوا کمــی خنــک‬ ‫شــده؛ البتــه در روز هــای پائیــزی هنــوز هــم بــوی تابســتان بــه مشــام می رســد‪،‬‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و اقلیمــی اســتان خوزســتان و به ویــژه شــهر های جنوبــی‬ ‫یشــدن دومــاه از فصــل پائیــز‪ ،‬ردپــای تابســتان و‬ ‫یســت کــه بــا سپر ‬ ‫به گونه ا ‬ ‫روز هــای گــرم در ان دیــده می شــود‪ ،‬حاشــیه جاده هــا بــه دلیــل تنــش ابــی کــه‬ ‫امســال بیشــتر نقــاط کشــور و بــه ویــژه ایــن اســتان پهنــاور را تحت تاثیــر قــرار‬ ‫نهــای کشــاورزی ربــوده و انچــه بــه چشــم‬ ‫داده‪ ،‬رنــگ ســبز را از چهــره زمی ‬ ‫بو علــف هســتند‪.‬‬ ‫نهــای خشــک و بی ا ‬ ‫یخــورد‪ ،‬زمی ‬ ‫م ‬ ‫از انجایی کـه کشـاورزی در شهرسـتان کارون در نزدیکـی اهـواز رونـق خوبـی دارد‪،‬‬ ‫تصمیـم گرفتـم بـرای تحقیـق در زمینـه کشـت چـای تـرش کـه هـر سـال در ان‬ ‫شهرسـتان انجـام می شـود و عملکـرد خوبـی نشـان می دهـد سـفر کنـم‪ ،‬ه رچـه‬ ‫تتـر بـه مشـامم می رسـید و‬ ‫ب هسـمت روسـتا ها پیـش می رفتـم‪ ،‬عطـر کارون راح ‬ ‫ابی اب را واضح تر می دیدم‪ ،‬صدای هیاهوی بچه ها از همان اول صبح کوچه ها‬ ‫ُ‬ ‫و خیابان هـای روسـتا را پـر کـرده بـود‪ ،‬امـا نبـض زندگـی در روسـتای سویسـه کنـد‬ ‫مـی زد و عطـر چـای تـرش مثـل پارسـال مشـام را ُپـر نمی کـرد‪ .‬در جسـتجوی منزل‬ ‫عـارف حزبـاوی‪ ،‬یکـی از کشـاورزان نمونـه روسـتای سویسـه و شهرسـتان کارون‬ ‫بـودم‪ ،‬توقـف کـردم و از کـودکان روسـتایی کـه در حـال فوتبـال بـازی در خیابـان ‬ ‫در خانـه او اسـت و همیشـه بـه‬ ‫بودنـد‪ ،‬نشـانی او را پرسـیدم‪ ،‬می گفتنـد سـومین ِ‬ ‫روی مهمانـان بـاز بـوده و هـر سـاعتی از شـبانه روز مهمـان نـوازی می کنـد‪ ،‬همـان‬ ‫ویژگـی بـارز خوزسـتانی ها کـه زبانـزد خـاص و عـام شـده و همـه اهالـی ایـن اسـتان‬ ‫زرخیر را با این خصوصیت می شناسند و از ان ها یاد می کنند‪ .‬زنگ منزل را زدم‪،‬‬ ‫بانویـی بـه اسـتقبال امـد و بـا روی خوش مرا پذیرفت‪ ،‬وقتی سـراغ عارف حزباوی‬ ‫را گرفتـم‪ ،‬مـرا بـه سـالن پذیرایـی راهنمایـی کـرد‪ ،‬مرد خانـه هم با دیدن مـن از جا‬ ‫بلنـد شـد و خـوش امـد گفـت و بـا سـرازیر کردن فالسـک‪ ،‬اسـتکان کمرباریـک را با‬ ‫چای ترش خوشـرنگ که محصول زمین های کشـاورزی و دسـترنج خودش بود‬ ‫یکـرد و در حالـی‬ ‫ُپـر و از مـن پذیرایـی کـرد‪ ،‬عطـر خوشـش کیفیـت ان را اثبـات م ‬ ‫کـه تکـه نبـات را در اسـتکان انداختـم و ان را نوشـیدم‪ ،‬پرسـش دربـاره اخریـن‬ ‫وضعیـت کشـت ایـن محصـول گرانبهـا را اغـاز کـردم‪ .‬عـارف حزبـاوی لبخنـدی زد‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای دیـدن وضعیـت چـای تـرش بهتـر اسـت راهـی زمین هـای زیرکشـت‬ ‫این محصول برویم تا همه چیز را از نزدیک مشاهده کنید و بهتر بتوانید مراحل‬ ‫کشـت و داشـت و برداشـت را درک کنیـد؛ البتـه مـن هـم مشـتاق بـودم ایـن گیـاه‬ ‫دارویی را از نزدیک ببینم و ان را لمس کنم‪ .‬مسـیر خانه تا زمین های کشـاورزی‬ ‫را طی کردیم‪ ،‬خبری از سرسـبزی و طراوت نبود؛ اما همچنان انتظار می کشـیدم‬ ‫گل هـای سـرخ را کـه در میـان بوته هـای سـبز خودنمایـی می کردنـد ببینـم‪،‬‬ ‫خواب های خوشـی دیده بودم که فکر می کردم تعبیر شـوند‪ ،‬قدم های سـخت و‬ ‫سـنگین روی زمین های خشـک برمی داشـتم از کشـاورز کارونی سـراغ زمین های‬ ‫چای ترش را گرفتم‪ ،‬پاسـخی شـنیدم که انتظارش را نداشـتم‪ ،‬همان زمین های‬ ‫بو علـف‪ ،‬کشـتزار های ایـن محصـول بودنـد»‪.‬‬ ‫خشـک و بی ا ‬ ‫شلتوک‪ ،‬چای ترش را از اب محروم کرد‬ ‫عارف حزباوی که از دوران کودکی با شـغل کشـاورزی اشـنا شـده بود و این حرفه‬ ‫از اجـداد و پـدرش بـه او بـه ارث رسـیده‪ ،‬گفـت‪« :‬پارسـال ‪ ۱۰‬هزار متر مربـع معـادل‬ ‫نیـم هکتـار بـه صورت ازمایشـی کشـت کـردم و با توجه به اسـتقبال از ان و عملکرد‬ ‫مناسـب محصول‪ ،‬تصمیم گرفتم امسـال چهارهکتار از زمین ها را با مصرف ‪۲.۵‬‬ ‫الـی سـه کیلوگرم بـذر‪ ،‬زیـر کشـت چـای تـرش ببرم‪ ،‬بـه امید اینکه محصـول زیادی‬ ‫برداشـت و روانـه بـازار کنـم»‪ .‬او با بیان اینکـه به دلیـل تنـش ابـی و تامین نشـدن‬ ‫اب مـورد نیـاز بـرای اراضـی کشـاورزی سـه هکتار از محصـوالت از بین رفتـه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون فقـط یک هکتـار از اراضـی سـبز مانده انـد و فصـل گلدهـی ان هـا فـرا‬ ‫رسـیده و در صورتی کـه اب تامیـن شـود‪ ،‬اوایـل ابان مـاه برداشـت ان اغـاز خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬حزباوی به کشـت غیرمجاز محصول شـلتوک در منطقه اشـاره کرد و بیان‬ ‫داشت‪« :‬علی رغم اینکه سازمان اب و برق و سازمان جهاد کشاورزی ممنوعیت‬ ‫کشـت ایـن محصـول را اعلام کـرده بـود‪ ،‬ولـی تعـدادی از کشـاورزان‪ ،‬شـلتوک را‬ ‫کـه محصولـی پرمصـرف و ابـی محسـوب می شـود کشـت کردنـد و به همین دلیـل‬ ‫کانال های تامین اب مجتمع شیالت ازادگان از سوی سازمان اب و برق به مدت‬ ‫دوهفتـه پلمـب شـدند‪ ،‬سـپس اقـدام بـه قطـع بـرق کردنـد و همیـن امـر موجـب‬ ‫شـد خسـارت زیـادی بـه سـایر کشـت ها وارد شـود»‪ .‬او با بیان اینکـه اداره جهـاد‬ ‫کشـاورزی کارون به جای یارانه و کمک های نقدی‪ ،‬ریزمغذی ها را به کشـاورزان‬ ‫تحویـل داد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬پنج هزار متر مربـع معـادل نیـم هکتـار لوبیـا‪ ،‬پنج هکتـار‬ ‫مـاش و همچنیـن بامیـه در تابسـتان کشـت کـردم‪ ،‬ضمـن اینکـه پنج هکتـار‬ ‫نخلسـتان در اختیـار دارم؛ ولـی به دلیـل خشکسـالی بـه جز لوبیا‪ ،‬انتظار برداشـت‬ ‫محصـول خـوب و بـا کیفیـت و با تناژ باال از سـایر اراضی را نـدارم‪ ،‬اما در صورتی که‬ ‫اب تامیـن شـود یـک هکتـار چـای ترش که به صورت دسـتی کشـت شـده اسـت‪،‬‬ ‫مانـدگار خواهـد بود»‪.‬‬ ‫در جستجوی یک گل چای ترش در پنج هکتار زمین‬ ‫محـارب ناصـری؛ کشـاورزی ‪ ۴۰‬سـاله روسـتایی کـه از ‪ ۱۵‬سـالگی کشـاورزی را اغـاز‬ ‫کـرده بـود و تـا هـم ا کنـون در ایـن حرفـه مشـغول به کار بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬مگـر می شـود‬ ‫بـا ایـن شـرایط ابـی و تامیـن نشـدن حقابـه محصولـی بـرای مـا باقیمانـده باشـد؟‬ ‫هیـچ کـدام از ارگان هـای مربوطـه بـه مشـکالت ما توجهـی نمی کنند و ضـرر و زیان‬ ‫مـا بـرای ان هـا اهمیتـی نـدارد»‪ .‬او بـه کشـت چـای تـرش در پنج هکتـار از اراضـی‬ ‫کشاورزی که سه هکتار ان استیجاری و دوهکتار ان ملکی بود اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«پـس از کشـت‪ ،‬شـرایط بـه خوبـی پیش می رفت تا اینکـه کانال های اب مجتمع‬ ‫شـیالت ازادگان که تامین کننده اب موردنیاز اراضی هسـتند را مسـدود و خشـک‬ ‫کردنـد و همـه محصـول از بیـن رفت؛ زیرا ‪ ۱۵‬اردیبهشـت ماه تـا ‪ ۱۵‬تیر ماه هیچ ابی‬ ‫بـرای سـیراب کـردن زمین هـا رهاسـازی نشـد»‪ .‬ناصـری بـا اطالع رسـانی بـه اداره‬ ‫کشـاورزی و اداره شـیالت شهرسـتان کارون اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬هیـچ اقدامـی‬ ‫در این زمینـه صـورت نگرفـت و خسـارتی به کشـاورزان متضرر پرداخت نشـد‪ ،‬این‬ ‫یسـت که بیـش از ‪ ۳۵‬میلیـون برای کشـت محصـوالت هزینه کـردم؛ ولی با‬ ‫در حال ‬ ‫اتفاقاتـی کـه افتـاد‪ ،‬نه تنها سـودی عایدم نمی شـود‪ ،‬بلکه باید متحمل خسـارت‬ ‫زیادی شـوم»‪.‬‬ ‫کشت چای ترش در ‪ ۸۲‬هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫محمـد حسنی نسـب؛ مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی خوزسـتان‬ ‫سـطح زیـر کشـت چـای تـرش در اسـتان را ‪ ۸۲‬هکتـار اعلام کـرد و گفـت‪« :‬عمـده‬ ‫کشـت در شهرسـتان های کارون‪ ،‬شـادگان‪ ،‬رامهرمـز‪ ،‬بـاوی‪ ،‬حمیدیـه‪ ،‬ابـادان‪،‬‬ ‫اهـواز‪ ،‬دشـت ازادگان و خرمشـهر انجـام شـده؛ ولـی شهرسـتان کارون بیشـترین‬ ‫سـهم از تولیـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت»‪ .‬او میانگین تولید این محصول‬ ‫کتـن عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬با توجه به اینکـه‬ ‫در سـال های قبـل از ‪ ۸۰۰‬کیلوگـرم تـا ی ‬ ‫اوایـل ابـان مـاه برداشـت ان صـورت می گیـرد‪ ،‬پیش بینـی می شـود در مجمـوع‬ ‫حـدود ‪ ۸۰‬تـن محصـول در مـزار ع سراسـر اسـتان برداشـت و روانـه بازار هـای کشـور‬ ‫نو بلوچستان‪،‬‬ ‫شود»‪ .‬حسنی نسب با بیان اینکه خوزستان بعد از استان سیستا ‬ ‫رتبـه دوم تولیـد ایـن محصـول را دارا سـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬چـای تـرش محصولـی‬ ‫تابسـتانه اسـت کـه دوره ای حـدود پنج مـاه یعنی از نیمه اردیبهشـت ماه تـا اوایل‬ ‫ابان مـاه را بـرای رشـد و باردهـی سـپری می کنـد‪ ،‬در این مدت بـرای هر هکتار یک‬ ‫نیروی کارگر ثابت نیاز دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر برداشـت ان به صورت‬ ‫ً‬ ‫کاملا دسـتی صـورت می گیـرد‪ ،‬هنـگام برداشـت کـه حـدود یک مـاه به طـول‬ ‫می انجامـد‪ ،‬روزانـه ‪ ۱۰‬نفـر مشـغول به کار می شـوند»‪.‬‬ ‫اعطای یارانه مشوقی برای توسعه کشت چای ترش‬ ‫مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی خوزسـتان در خصـوص برنامه هـای‬ ‫ایـن سـازمان بـرای توسـعه سـطح زیـر کشـت چـای تـرش در اسـتان‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«اعطـای یارانـه تامیـن بـذر مـورد نیـاز تا کنـون به میـزان ‪ ۱۵‬میلیون ریـال بـه ازای‬ ‫هر هکتـار در سـطح ‪ ۱۲۱‬هکتـار از اراضـی خوزسـتان در مجمـوع بـه ارزش یک هزار و‬ ‫‪ ۸۱۵‬میلیون ریـال و پرداخـت تسـهیالت از محـل صنـدوق کارافرینی امید به مبلغ‬ ‫‪ ۱۶۵‬میلیون ریـال بـه ازای هر هکتـار بـه کشـاورزان تعلـق می گیـرد و تا کنون هشـت‬ ‫طـرح در سـطح ‪ ۲۴‬هکتـار و به مبلـغ سـه هزار و ‪ ۱۷۳‬میلیون ریـال بـه بانـک عامـل‬ ‫معرفـی شـده اند»‪ .‬او در خصـوص اسـتفاده از روش هـای نویـن کاشـت‪ ،‬داشـت و‬ ‫برداشـت محصـوالت کشـاورزی بـرای این محصول گفت‪« :‬مقرر اسـت؛ به منظور‬ ‫کاهـش هزینه هـای برداشـت ایـن محصـول‪ ،‬بـا هماهنگـی مرکـز تحقیقـات فنـی و‬ ‫مهندسـی‪ ،‬دسـتگاه برداشـت چـای تـرش طراحـی و سـاخته شـود»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول درخصـوص قیمـت و سـوداوری ایـن محصـول بـرای کشـاورزان‪ ،‬بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬با توجه بـه برداشـت دسـتی ایـن محصـول و هزینـه بـاالی کارگـر‪ ،‬جهـت‬ ‫کاهـش هزینه هـای برداشـت‪ ،‬توصیـه می شـود کـه ایـن کشـت در نزدیـک منـازل‬ ‫روسـتائیان صـورت گیـرد تـا از پتانسـیل خانـواده بیشـتر اسـتفاده شـود‪ ،‬چرا کـه‬ ‫بـا احتسـاب هزینـه برداشـت‪ ،‬هـر هکتـار حـدود ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال هزینـه دارد‬ ‫و با توجه بـه تولیـد میانگیـن یـک تـن در هـر هکتـار و قیمـت فـروش هر کیلوگـرم‬ ‫حـدود سـه میلیون ریال‪ ،‬کشـت ایـن محصـول کاملا توجیـه اقتصـادی دارد و‬ ‫سـوداور اسـت‪ ،‬ضمـن اینکـه عالوه بـر فـروش گل و بـرگ چـای تـرش‪ ،‬فـروش بـذر‬ ‫هـم امکان پذیـر اسـت»‪ .‬بـه گفته محمد حسنی نسـب‪ ،‬دالالن در خریـد و فروش‬ ‫چـای تـرش بیـن کشـاورزان نفـوذ نکرده انـد؛ امـا رونـد تهیـه ایـن گـزارش انگونـه‬ ‫کـه خواسـتیم پیـش نرفـت؛ در واقـع اوضـاع ان گل و بلبلـی نیسـت کـه همیشـه‬ ‫مسـئوالن از ان سـخن می گویند‪ ،‬درددل های کشـاورزان اینگونه نشـان می دهد‬ ‫کـه به دلیـل نبـود خریـد تضمینـی محصـول‪ ،‬کمبـود اب و از بیـن رفتـن محصـول‪،‬‬ ‫دالالن بـرای چـای تـرش دنـدان تیـز کـرده انـد و ان را بـه قیمتـی بسـیار ارزان‬ ‫خریـداری می کننـد و ا گـر حمایت هـا با این اوضاع پیش برود‪ ،‬شـاید در سـال های‬ ‫اینده نه تنها کشت محصول در شهرستان کارون و سایر نقاط استان خوزستان‬ ‫کشـت نشـود؛ بلکـه بـوی ایـن نوشـیدنی خوشـرنگ و طعـم هـم دیگـر بـه مشـام‬ ‫نرسد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تیمار حیوانات حیات وحش در البرز‬ ‫سـازمان مردمـی حفاظـت از حیوانـات و محیط زیسـت‬ ‫اسـتان البـرز از ‪ ۱۳۹۶‬تا کنـون موفـق بـه تیمـار و نجـات‬ ‫‪ ۸۰۰‬فرد گونه های اهلی و وحشی جانوری شده است‬ ‫کـه توسـط مـردم و محیط بانـان‪ ،‬به این مرکـز تحویـل‬ ‫داده شـده اند‪ .‬این مرکز در حال حاضر تنها مرکز رسـمی‬ ‫تیمار حیوانات و احیای گونه های جانوری وحشـی در‬ ‫کشـور است‪.‬‬ ‫موسی کوره ای‪ /‬ایرنا‬ ‫مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان لرستان خبر داد؛‬ ‫تامین اجتماعی لرستان؛‬ ‫موفق ترین اداره کل در تعیین تکلیف بدهی کارفرمایان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان لرســتان گفــت‪« :‬در‬ ‫طــرح بخشــودگی جرائــم بیــش از ‪۵۰‬درصــد از جرائــم‬ ‫کارفرمایــان اســتان بخشــیده شــد»‪ .‬منوچهــر گــودرزی‬ ‫دراین زمینــه گفــت‪« :‬در طــرح بخشــودگی جرائــم زمینــه‬ ‫مناســب و مطلــوب بــرای بهره منــدی کارفرمایــان از‬ ‫تســهیالت فراهــم شــد تــا کارفرمایــان در این فرصــت‬ ‫بتواننــد بدهــی خــود را تعیین تکلیــف کننــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«کارفرمایــان اســتان ‪۷۰۰‬میلیاردتومــان بــه ســازمان تامیــن‬ ‫نطــرح‬ ‫اجتماعــی بدهکارنــد کــه خوشــبختانه بــا اجــرای ای ‬ ‫بیــش از ‪۲۲۷‬میلیاردتومــان از انــان تعیین تکلیــف و‬ ‫‪۱۳۵‬میلیاردتومان نیز از جرائم کارفرمایان بخشیده شد»‪.‬‬ ‫تعیین تکلیفبدهی‪250‬میلیاردتومانیشهرداری ها‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان بابیان اینکـه در‬ ‫طـرح بخشـودگی همـه شـهرداری های اسـتان توانسـتند‬ ‫یهـای معـوق خـود را تعیین تکلیـف کننـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بده ‬ ‫«شـهرداری های اسـتان ‪۲۵۰‬میلیاردتومـان بدهـی معـوق بـه‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی داشـتند کـه بـا برگـزاری جلسـات‬ ‫مسـتمر و درنظرگرفتـن شـرایط خـاص شـهرداری ها حدا کثـر‬ ‫تسـهیالت موردنیـاز کـه تقسـیط ‪ ۱۲‬مـاه بـود را اعمـال کردیـم‬ ‫کـه خوشـبختانه همـه شـهرداری جرائـم خـود را از این طریـق‬ ‫تعیین تکلیـف کردنـد»‪ .‬گـودرزی بـا تقدیـر از عملکـرد‬ ‫روابط عمومـی سـازمان در اطالع رسـانی گسـترده طـرح‬ ‫بخشـودگی جرائـم تصریـح کـرد‪« :‬بـا تمهیداتی که اندیشـیده‬ ‫شـد و اطالع رسـانی های متعـددی کـه صـورت گرفـت بـرای‬ ‫نبـار اسـتقبال بسـیار خوبی از طـرح صـورت گرفـت کـه‬ ‫اولی ‬ ‫بیـش از ‪۵۰‬درصـد جرائـم کارفرمایـان شـامل بخشـودگی قـرار‬ ‫گرفـت و همچنیـن بخـش زیـادی از مطالبـات سـازمان نیـز‬ ‫وصـول شـد»‪.‬‬ ‫موفقیتدر وصولبدهی کارفرمایاندر کشور‬ ‫منوچهـر گـودرزی‪ ،‬اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان را یکـی‬ ‫از موفق تریـن ادارات کل در طـرح بخشـودگی جرائـم اعلام و‬ ‫عنوان کرد‪« :‬طرح بخشودگی طی سالیان قبل نیز در استان‬ ‫اجـرا شـده امـا به هر دلیلـی کارفرمایـان اسـتان زیـاد رغبتـی‬ ‫دراین بـاره نداشـتند امـا امسـال خوشـبختانه بـا زحمـات تیم‬ ‫وصـول جرائـم‪ ،‬کارشناسـان فنـی‪ ،‬روابط عمومـی‪ ،‬حراسـت و‬ ‫ادارات شهرسـتان ها بـا برگـزاری جلسـات تخصصـی و مذا کره‬ ‫بـا کارفرمایـان اسـتان توانسـتیم شـرایطی را به وجـود اوریم که‬ ‫بیشترین استقبال را کارفرمایان از طرح مذکور داشته باشند‬ ‫و ازطرفـی بـا اجـرای ایـن سـازوکار اداره کل تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتان در وصـول مطالبـات خـود از موفق تریـن ادارات کل‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان ها محسـوب شـد کـه جـا دارد از‬ ‫همه همکاران خودم در سـازمان و کارفرمایان تقدیر و تشـکر‬ ‫کنم»‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان همچنین بااشـاره به‬ ‫پرداختـی بـه مسـتمری بگیران گفـت‪« :‬ماهانـه حـدود‬ ‫‪250‬میلیاردتومـان بـه مسـتمری بگیران اسـتان پرداخـت‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫حمایتسازماناز‪85‬هزارنفرمستمری بگیرلرستانی‬ ‫منوچهـر گـودرزی در دیـدار بـا اعضـای کانـون کارگـران‬ ‫بازنشسـته اسـتان اظهـار داشـت‪« :‬در اسـتان لرسـتان بیـش‬ ‫از ‪85‬هزارنفـر مسـتمری بگیر اعـم از بازنشسـته‪ ،‬بازمانـده و‬ ‫ازکارافتـاده زیـر چتـر حمایتی تامین اجتماعـی قـرار دارند که با‬ ‫عائلـه تحت تکفـل خـود از خدمـات بیمـه ای و درمانـی تامین‬ ‫اجتماعـی بهره منـد هسـتند»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی‬ ‫لرسـتان افزود‪35« :‬درصد از کارکنان تامین اجتماعی اسـتان‬ ‫ایثارگر هستند»‪ .‬او گفت‪« :‬حدود ‪35‬درصد از کارکنان شاغل‬ ‫در اداره کل تامین اجتماعی و شـعب تابعه اسـتان لرسـتان در‬ ‫زمـره ایثارگـران هسـتند»‪.‬‬ ‫حضور ‪50‬درصداز کارکنانایثارگردر سمت هایمدیریتی‬ ‫گـودرزی (مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان) در‬ ‫نشسـت با فرزندان شـاهد شـاغل در تامین اجتماعی اسـتان‬ ‫که به صورت مجازی در قالب ویدئوکنفرانس در سطح استان‬ ‫به مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بیـش از‬ ‫‪50‬درصـد از همـکاران ایثارگـر اسـتان در جایگا ههـای شـغلی‬ ‫مدیریتـی حضـور دارنـد و سـعی داریـم تا متناسـب با تخصص‬ ‫انـان درراسـتای ارتقـای شـغلی ایـن طیـف گام برداریـم»‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان لرسـتان افزود‪« :‬رشادت ها‪،‬‬ ‫جان فشـانی ها و حماس هسـازی های ایثارگران در عرصه دفاع‬ ‫مقـدس باعـث حفـظ کیان نظـام مقدس جمهوری اسلامی‬ ‫و ایجـاد امنیـت کشـور شـده و بایـد قـدردان ایـن نعمـت بـزرگ‬ ‫باشیم»‪.‬‬ ‫پرداختماهانهغرامتدستمزدایامبارداری‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی لرستان درادامه از پرداخت ماهانه‬ ‫غرامـت دسـتمزد ایـام بـارداری (مرخصـی زایمـان) خبـر داد‪.‬‬ ‫گـودرزی عنـوان کـرد‪« :‬به منظـور بهین هسـازی فرایندهـا بـا‬ ‫رویکرد کاهش مراجعات‪ ،‬افزایش رضایتمندی بیمه شدگان‬ ‫و تسـریع و تسـهیل در ارائـه خدمـات غیرحضـوری‪ ،‬در‬ ‫بخشـنامه ای ازسـوی معاونـت بیمـه ای سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬پرداخـت ماهانـه مرخصـی زایمـان بـه تمامـی‬ ‫واحدهـای اجرایـی ایـن سـازمان ابلاغ شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در‬ ‫بخشـنامه صادرشـده ازسوی معاون بیمه ای سازمان تامین‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬مقـرر شـد واحدهـای اجرایـی ایـن سـازمان پـس‬ ‫از ارائـه درخواسـت و ارسـال مـدارک دریافـت کمـک بـارداری‬ ‫(مرخصـی زایمـان) ازسـوی بیم هشـده و به محـض ارسـال‬ ‫لیسـت حـق بیمـه مربوطـه بـا رعایـت ضوابط مقـرر در بنـد ‪۹۶‬‬ ‫مـاده ‪ ۲‬و مـاده ‪ ۶۷‬قانـون تامیـن اجتماعـی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند پرداخـت مرخصـی زایمـان ب هصـورت ماهانـه اقـدام و‬ ‫ایـن فراینـد را تـا پایـان مـدت مرخصـی زایمـان ادامـه داده و از‬ ‫موکـول پرداخـت تعهـد مذکور به اتمـام دوره مرخصـی زایمان‬ ‫خـودداری کننـد»‪ .‬منوچهـر گـودرزی در پایان گفـت‪« :‬غرامت‬ ‫دسـتمزد ایـام بـارداری کـه بـا تاخیـر پـس از پایـان مرخصـی‬ ‫یشـد به موجـب بخشـنامه جدیـد تامین‬ ‫زایمـان پرداخـت م ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫اجتماعـی در کوتاه ترین زمـان و ماهانـه پرداخـت م ‬ ‫براورد اولیه خسارات وارده به مدارس خوزستان بر اثر زلزله‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس خوزسـتان‪،‬‬ ‫با اشـاره به بـراورد اولیـه و تعـداد مـدارس اسـیب دیده ناشـی‬ ‫از زلزلـه‪ ،‬گفـت‪« :‬با توج هبـه پرا کندگـی مـدارس و وسـعت‬ ‫منطقـه‪ ،‬حداقل دوهفتـه برای بازدید میدانی و بـراورد دقیق‬ ‫خسـارات‪ ،‬وقـت نیـاز اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ علـی قربانـی‬ ‫در خصوص میزان خسـارات وارد شـده به مدارس خوزسـتان‬ ‫بر اثر زلزله‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بر اثر زلزله نه مدرسه به حدی اسیب‬ ‫دیده انـد کـه بایـد تخریـب شـوند و مـدارس جدیـد جایگزیـن‬ ‫نهـا شـود‪ .‬از این تعـداد مالکیـت سـه مدرسـه بـا سـد شـهید‬ ‫ا ‬ ‫عباسپور است و باید با مساعدت وزارت نیرو بازسازی شوند‪.‬‬ ‫شـش مدرسـه دیگـر مـدارس سـنگی بودنـد کـه در مناطقـی‬ ‫واقـع هسـتند کـه راه ارتباطـی ندارنـد و بایـد کانکس هایـی‬ ‫یبـرد بـه مناطـق ارسـال و جایگزیـن شـوند»‪ .‬وی‬ ‫را بـا هل ‬ ‫با اشـاره به اعتبار حدودی مورد نیاز برای بازسـازی نه مدرسـه‬ ‫اسیب دیده‪ ،‬افزود‪« :‬اعتبار مورد نیاز برای سه مدرسه شهید‬ ‫عباسـپور حـدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان اسـت و شـش مدرسـه‬ ‫کو نیم میلیارد تومـان اعتبار نیـاز دارنـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫دیگـر نیـز ی ‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس خوزسـتان با اشـاره به‬ ‫وار دشـدن اسـیب های جزئـی بـه ‪ ۴۸‬مدرسـه دیگـر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۴۸‬مدرسه هم نیاز به تعمیرات جزئی دارند و اسیب دیدگی‬ ‫نهـا اسـتفاده کـرد و‬ ‫یتـوان از ا ‬ ‫یسـت که م ‬ ‫نهـا در حد ‬ ‫ا ‬ ‫مانعـی بـرای حضـور دانش امـوزان وجـود نـدارد؛ امـا نیـاز بـه‬ ‫تعمیـر دارنـد‪ .‬هزینـه مـورد نیـاز بـرای تعمیـر ایـن مـدارس‬ ‫حـدود دومیلیارد تومان اسـت»‪ .‬مدیرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫تجهیـز مـدارس خوزسـتان با تا کی دبـر اهمیـت کمـک خیرین‬ ‫مدرس هسـاز برای بازسـازی مدارس اسیب دیده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«در ایـذه ‪ ۲۴‬مدرسـه اسـیب دیده انـد کـه از این تعـداد چهـار‬ ‫مدرسـه بایـد بازسـازی شـوند و ‪ ۲۰‬مدرسـه دیگـر نیـز نیـاز بـه‬ ‫تعمیـر دارنـد‪ .‬از خیریـن‪ ،‬نیکـوکاران‪ ،‬وزارت نفـت و وزارت نیرو‬ ‫درخواسـت می کنیـم کـه برای بازسـازی مـدارس اسـیب دیده‬ ‫از زلزلـه در خوزسـتان کمـک کننـد»‪ .‬قربانـی با بیان اینکـه‬ ‫ا کنون تنها براورد اولیه از خسارت های وارد شده انجام شده‬ ‫اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬با توج هبـه پرا کندگـی مـدارس و وسـعت‬ ‫منطقـه‪ ،‬حداقل دوهفتـه برای بازدید میدانی و بـراورد دقیق‬ ‫خسارات‪ ،‬وقت نیاز است‪ .‬ا کنون دو ا کیپ در منطقه مستقر‬ ‫هسـتند کـه بـه پنـج ا کیـپ افزایـش پیـدا خواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫رفع نیازهای مخابراتی مردم؛‬ ‫مهم ترین اولویت مخابرات منطقه‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در بازدیـد از بخش های‬ ‫مختلف مخابرات مینودشت‪ ،‬رفع نیاز مخابراتی مردم را‬ ‫اولویـت دانسـت‪ .‬به گـزارش اداره روابط عمومـی مخابـرات‬ ‫منطقـه گلسـتان؛ دکتـر غالمعلـی شـهمرادی بـا ابـراز‬ ‫امیدواری از اینکه همکاران در جای جای استان درحال‬ ‫خدمت رسـانی به مردم اسـتان هسـتند‪ ،‬گفت‪« :‬کارکنان‬ ‫مخابـرات اسـتان در تلاش هسـتند ارتباطـات مخابراتـی‬ ‫در تمامـی نقـاط اسـتان به صـورت پایـدار و با کیفیـت‬ ‫دراختیـار مـردم باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬توانسـتیم بـا تلاش‬ ‫و برنامه ریـزی‪ ،‬زیرسـاخت ارتباطـی مناسـبی را دراختیـار‬ ‫مـردم قـرار داده تـا بتواننـد از محصـوالت مخابراتـی‬ ‫علی الخصـوص اینترنـت پرسـرعت نهایـت بهره منـدی‬ ‫را داشـته باشـند»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان کـه‬ ‫از نزدیـک بـا همـکاران گفت وگـو می کـرد باتا کیدبراینکـه‬ ‫تحقـق اهـداف در مخابـرات بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪،‬‬ ‫رفـع نیـاز مخابراتـی مـردم و تامیـن به موقـع خدمـات را‬ ‫مهم تریـن اولویـت مخابـرات عنـوان کـرد و بـر کوشـش‪،‬‬ ‫همدلـی و تعهـد در انجـام وظایـف تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۴‬مرکز‬ ‫برای خرید تضمینی سویا‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان از پیش بینـی‬ ‫‪ ۱۴‬مرکـز خریـد تضمینـی دانـه روغنی سـویا در اسـتان خبر‬ ‫داد‪ .‬سـید خالـق سـجادی اظهـار کـرد‪« :‬امسـال ‪ ۱۴‬مرکـز‬ ‫خریـد تضمینـی دانـه روغنـی سـویا در اسـتان پیش بینـی‬ ‫شـده کـه در شهرسـتان های گرگان‪ ،‬علی ابـاد کتول‪ ،‬بندر‬ ‫گـز‪ ،‬ازادشـهر‪ ،‬مینودشـت و کردکـوی قـرار دارد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان افـزود‪« :‬زمـان برداشـت‬ ‫کلـزا طبـق اعلام جهاد کشـاورزی از ‪ ۲۰‬مهرماه خواهد بود‬ ‫و مرا کـز مـا از ایـن زمـان دایـر خواهنـد شـد»‪ .‬طبـق گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬خریـد تضمینـی هـر کیلـو دانـه سـویا از شـش هزار و‬ ‫‪ ۶۳۰‬تومـان در سـال گذشـته بـه ‪۱۲‬هـزار و ‪ ۴۱۹‬تومـان در‬ ‫سـال جـاری رسـیده و افزایـش دو برابـری یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫سـجادی بیـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه سـطح زیـر کشـت کلـزا‬ ‫ُ‬ ‫‪۲۵‬هزارتـن دانـه‬ ‫در اسـتان‪ ،‬پیش بینـی می شـود کـه‬ ‫یسـت؛‬ ‫روغنـی سـویا از کشـاورزان خریـداری شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫امسـال ‪۱۳‬هزارهکتـار اراضـی گلسـتان بـه زیـر سـویا رفتـه؛‬ ‫درحالی کـه ایـن رقـم در سـال گذشـته‪۱۰ ،‬هزارهکتـار بـود‪.‬‬ ‫نصب عالئم هشدار‬ ‫در ‪۵۰‬درصد مرزهای استان‬ ‫فرمانده مرزبانی گلسـتان گفت‪« :‬درراسـتای طرح حریم‬ ‫امنیتـی تا کنـون ‪۵۰‬درصـد عالئـم هشـدار در مرزهـای‬ ‫اسـتان نصـب شـده اسـت»‪ .‬سـرهنگ بهـزاد ابراهیمـی در‬ ‫نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه گلسـتان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«حفـظ حدودوثغـور و امنیـت پایـدار در مناطـق مـرزی بـا‬ ‫فرماندهی مرزبانی سـت‪ .‬طرح حریم امنیتی در سـال ‪۸۷‬‬ ‫ابلاغ شـده و مقدمـات ان توسـط اسـتانداری و مرزبانـی‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬این طـرح توسـط پایـگاه‬ ‫دریابانـی بنـدر ترکمـن و هنـگ مـرزی اتـرک عملیاتـی شـد‬ ‫و بخشـی هـم بـه مرزنشـینان بر می گـردد کـه بایـد بـا حریم‬ ‫قرمـز و زرد اشـنا شـوند»‪ .‬ابراهیمـی ادامـه داد‪« :‬نصـب‬ ‫عالئـم مـرزی هـم ازجملـه اقدامـات دراین راسـتا بـوده‬ ‫کـه تا کنـون ‪۵۰‬درصـد ان اجرایـی شـده اسـت»‪ .‬فرمانـده‬ ‫مرزبانـی گلسـتان گفـت‪« :‬قاچـاق در مرزهـای اسـتان‬ ‫شرایط پایدار داشته و قاچاق سازمان یافته نداریم»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ ۴۵۸« :‬کیلومتر مرز ابی و خشکی با ترکمنستان‬ ‫داشـته و تمامـی مقـررات مـرزی بـا حفـظ اقتـدار کشـور‬ ‫رعایـت می شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت توسعه فرا گیر جاسک شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 446883‬و شناسه ملی ‪14003785286‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/06/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب‬ ‫گردیدنـد‪ :‬اقـای مرتضی شـانی به کد ملـی ‪ 1371636257‬به‬ ‫سـمت رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل (خـارج از اعضاء)‪-‬‬ ‫اقـای مجتبـی شـانی بـه کـد ملـی ‪ 1377509699‬بـه سـمت‬ ‫عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از اعضـاء)‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد‬ ‫بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪،‬‬ ‫قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنین کلیه نامه هـای عادی‬ ‫و اداری بـا امضـاء منفـرد رئیـس هیئـت مدیـره بـا مهر شـرکت‬ ‫معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1204998‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 377800‬و شناسه ملی ‪10320271640‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ‪ 7‬و ‪ 8‬و ‪ 9‬و ‪ 12‬و ‪ 13‬ماده‬ ‫‪ 40‬اساسـنامه بـه شـرح ذیـل بـه مدیرعامـل تفویـض نمـود‪ .‬دریافـت مطالبـات شـرکت و پرداخـت دیـون ان از اصـل‪ ،‬بهـر و متفرعات و تعهد‪ ،‬ظهرنویسـی‪،‬‬ ‫قبولـی‪ ،‬پرداخـت و واخواسـت اوراق تجـاری و عقـد هـر نـوع قـرارداد و تغییـر‪ ،‬تبدیـل یـا فسـخ و اقامـه ان در مـورد خریـد و فـروش و معاوضـه امـوال منقـول و‬ ‫غیرمنقـول‪ ،‬ماشـین االت و مناقصـه و مزایـده و غیـره کـه جـزء موضـوع شـرکت باشـد از جملـه انجام کلیه عملیـات و معامالت و تحصیل اعتبـار از بانک ها‪،‬‬ ‫شـرکت ها و موسسـات و هـر نـوع اسـتقراض و اخـذ وجـه بـه هـر مبلـغ و بـه هـر مـدت و بـه هـر میـزان بهـره و کارمـزد و یـا هرگونـه شـرایطی کـه مقتضـی باشـد و‬ ‫مراجعـه بـه هـر یـک از محا کـم و مراجـع قضائـی و انتظامـی و دادگسـتری و دادگاه هـا اعـم از دادگاه عمومـی و دادسـرا و دیـوان عدالـت اداری و دیـوان عالـی‬ ‫کشور و تجدیدنظر و شورای حل اختالف و اجرای احکام مدنی و کیفری و دادگاه ها و دادسرای نظامی و انتظامی وکالء و غیره حسب االظهار درخصوص‬ ‫مطالبـات و دیـون و داد و سـتدهای شـرکت و تقدیـم هـر نـوع دادخواسـت و شـکوائیه و اجرائیـه و اظهارنامـه علیـه اشـخاص و دفـاع و جوابگویـی از هـر نوع‬ ‫دعـاوی و حضـور در جلسـات رسـیدگی و دفـاع از حقـوق شـرکت در کلیـه مراحـل دادرسـی و ادعـای جعـل و تعقیب جعـل و کلیه عناوین مجرمانـه و ارجاع‬ ‫امـر بـه کارشـناس و داور و تعییـن داور و کارشـناس و نحـوه ان و اعتـراض بـه قرارهـای صـادره و دعـاوی خسـارت و دعـاوی ورود ثالـث و دعاوی جلب ثالث و‬ ‫دعـاوی اعتـراض ثالـث و تقابـل و دفـاع از انهـا و توافـق و اقـرار و سـپردن هرگونـه تعهـد بـه هـر مبلغ و قید و شـرط که صلاح بداند و صلح و سـازش و مصالحه‬ ‫و گـزارش اصالحـی و پیگیـری تـا پایـان امـر و تـا صـدور دادنامـه قطعـی و نهائـی و بـا حـق اسـترداد دعـوا و شـکایت و دادخواسـت و اعلام رضایـت و گذشـت‬ ‫و مختومـه نمـودن دعـاوی و پرونده هـای مطروحـه و بـا حـق سـلب و اسـقاط اعتـراض بـه نظـر و اراء داور و محا کـم و کارشـناس و بـا حـق قـرارداد بـا وکیـل‬ ‫دادگسـتری بـا اختیـارات منـدرج در مـواد ‪ 35‬و ‪ 36‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی و عزل و جایگزینـی ان و ضم و تجدید وکیل و تقاضای صدور اجرای احکام‬ ‫صـادره و تعقیـب عملیـات تـا حصـول نتیجـه و اخـذ رونوشـت و درخواسـت اجـرای ان و دریافـت و دادن هـر نوع کپـی و مدارک و رسـید و به طور کلی انجام‬ ‫هـر امـری کـه نیـاز و مربـوط بـه تصویـب هیئـت مدیـره باشـد جـز انچـه هیئت مدیـره از مدیرعامل اسـتثنا کرده باشـد و با حق توکیـل به غیر‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1205000‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پرتو پرداز اریا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 175860‬و شناسه ملی ‪10102182259‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقای امین رفیعیان‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0052120783‬بـا دریافـت ‪ 720.000.000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت‪ ،‬از شـرکت خـارج شـد‪.‬‬ ‫درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 5100000000‬ریال به ‪4380000000‬‬ ‫ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫لیسـت شـرکا‪ :‬اقـای روح الـه شـیرازی ‪ 0450389715‬دارای‬ ‫‪ 1740000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمـد یکرنگ صفـا کار‬ ‫‪ 2593702567‬دارای ‪ 1500000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای‬ ‫محمدرضـا کاوسی کالشـمی ‪ 2595264559‬دارای ‪960000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمدحسـین کمالـی ‪0075093286‬‬ ‫دارای ‪ 180000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1204999‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 14 ‫دو شنبه‪ 19‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪370‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دشت خاموش‬ ‫شب طوالنی یلدا‬ ‫فیلمـی سـاخته احمـد بهرامی کـه در گروه هن رو تجربـه ا کران شـده‪ .‬این اثر‪،‬‬ ‫در رابطه بـا زندگـی و کار چنـد خانـواده کارگـری بـا کارفرمـای خـود اسـت ‪...‬؛‬ ‫علـی باقـری‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬مهدیه نسـاج‪ ،‬تـورج الوند‪ ،‬مجید فرهنگ‪ ،‬ناصر‬ ‫عالقمنـدان و نرگـس امینـی؛ از بازیگـران این اثر هسـتند‪ .‬این فیلـم اولین بار‬ ‫در رویـداد جهانـی فجـر ‪ 1400‬به نمایـش درامـد و اسـتقبال خوبی از ان شـد‪.‬‬ ‫همسـر یـک رزمنـده؛ و خاطراتـی کـه بیـن او و همسـرش اتفـاق می افتـد‬ ‫‪ !...‬علـی یعقـوب زاده‪ ،‬رهـا اویـژه و عبـاس افشـاریان؛ بازیگـران ایـن تئاتـر‬ ‫ کارگردانـی ناصـر اویـژه هسـتند کـه برپایـه متنـی از گیتـا داودی بـه روی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫صحنـه رفتـه و تـا ‪ 7‬ابان مـاه در «تماشـاخانه سـنگلج» میزبـان عالقه مندان‬ ‫اسـت‪ .‬طـی اجـرای ان‪ ،‬ه رشـب از یـک زن قهرمـان ایران زمیـن قدردانـی و‬ ‫تجلیـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بی تفاوتیدلنشیندنیا‬ ‫پرسش‬ ‫کتابی به قلم پتر اشتام با ترجمه مریم مویدپور که نشر «افق» در ‪120‬صفحه‬ ‫و با قیمت ‪29‬هزارتومان منتشر کرد‪ .‬اشتام؛ سال ‪ 1963‬در سوئیس متولد‬ ‫شـد‪ .‬قصه ازاین قرار اسـت‪ :‬کریسـتوف؛ نویسـنده ای خوش نام و جایزه برده‬ ‫اسـت کـه رمانـی دربـار ه عشـق سـال های جوانـی اش؛ ما گدا ِلنـا نوشـته و‬ ‫بو گریـزی خیال گونـه اسـت؛ کریسـتوف می نویسـد و‬ ‫خواننـده شـاهد تعقی ‬ ‫معشـوقه‪ ،‬مثـل اب از بیـن انگشـت های او می لغـزد‪.‬‬ ‫یکـی از تازه تریـن البوم هـای منتشـره به اهنگسـازی محمدرضـا تفضلـی کـه‬ ‫شـامل چنـد اثـر مجلسـی از او در بـازه زمانـی بیـن ‪ ۱۳۸۲‬تـا ‪ ۱۳۹۴‬اسـت و‬ ‫ه ریـک از ایـن اثـار‪ ،‬نمایانگـر بخشـی از گرایش هـای اهنگسـازی مولـف ان ها‬ ‫به شمار می رود‪ .‬تفضلی در سال ‪ ۲۰۰۲‬وارد کنسرواتوار دولتی سن پترزبورگ‬ ‫موسـوم بـه «ریمسـکی کورسـا کف» شـد و نـزد باریـس تیشـنکو؛ از شـا گردان‬ ‫برجسـته شوسـتا کوویچ تحصیـل کرد‪.‬‬ ‫ُ ُ‬ ‫در ُجستجوی فضای گم شده‬ ‫دیجیتون‬ ‫محمود مشرف ازاد تهرانی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های هـادی علیجانـی کـه تـا ‪ 29‬مهرمـاه در‬ ‫ نشـانی تهران‪ ،‬خیابان ایرانشـهر‪ ،‬کوی‬ ‫«گالری اثر» بین سـاعات ‪ 11‬تا ‪ 19‬و به‬ ‫ِ‬ ‫برفروشـان‪ ،‬پلا ک ‪ ۱۶‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولـد ‪ ۱۳۶۶‬در سـاری بـوده و‬ ‫مـدرک کارشناسـی نقاشـی دانشـکده هنـر دانشـگاه شـاهد در سـال ‪ ۱۳۹۱‬را‬ ‫دارد‪ .‬حضـور در ارت فر هـای دوبـی‪ ،‬تهـران (تیـر ارت) و اسـپانیا (ماربلا ارت) از‬ ‫فعالیت هـای کارنامـه اوسـت‪.‬‬ ‫در معرفـی ان امـده‪« :‬مـا بـرات همـه قسـمت های باب اسـفنجی رو پخـش‬ ‫می کنیم‪ .‬هر روز میتونی السا و انا رو تو قسمت های مختلف فروزن ببینی‪.‬‬ ‫مـرد عنکبوتـی و بچه رئیـس هرروز با قسـمت جدید همراهـت خواهند بود‪.‬‬ ‫نتـن و ماجراهـای هیجان انگیـزش منتظرتـن‪ .‬موزیکال هـای شـاد همـه‬ ‫ب ‬ ‫ایـن کارتون هـا رو فقـط اینجـا میتونـی پیـدا کنـی‪ .‬هـر روز بـه مـا سـر بـزن!‬ ‫بهتریـن کارتون هـا رو نمایـش میدیـم»‪.‬‬ ‫بی توخا کسترم‬ ‫بی تو ای دوست‬ ‫بی تو تنها و خاموش‬ ‫مهری افسرده را بسترم‬ ‫بی تو در اسمان اخترانند‬ ‫دیدگان شررخیز دیوان‬ ‫بی تو‬ ‫نیلوفراناذرانند‬ ‫بی توخا کسترم‬ ‫بی تو ای دوست‬ ‫بی تو این چشمه سار شب ارام‬ ‫چشم گریزنده ی اهوانست‬ ‫بی تو این دشت سرشار‬ ‫دوزخ جاودانست‬ ‫بی تو مهتاب تنهای دشتم‬ ‫بی تو خورشید سرد غروبم‬ ‫بی تو بی نام و بی سرگذشتم‬ ‫بی توخا کسترم‬ ‫بی تو ای‬ ‫دوست‬ ‫بی تو این خانه تاریک و تنهاست‬ ‫بی تو ای دوست‬ ‫خفته بر لب سخن هاست‬ ‫بی توخا کسترم‬ ‫بی تو‬ ‫ای دوست‬ ‫پدرو سیلوا‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مروری بر همت خیرخواهانه «حاج حسین افتخاری»‬ ‫سعیدایریلوزادیان‬ ‫ایـــن ویروس منحـــوس‪ ،‬همچنان بـــه فعالیت های خـــود ادامه خواهـــد داد تا‬ ‫بتواند باری از دوش اقشـــار اســـیب پذیر اســـتان بردارد‪ .‬حاج حســـین افتخاری‬ ‫بـــا گالیـــه از برخـــی افـــراد کـــه عنـــوان می کننـــد وی بـــرای شـــرکت در انتخابات‬ ‫شـــورای شـــهر یـــا مجلـــس ایـــن فعالیت هـــا را انجـــام می دهـــد‪ ،‬گفت‪« :‬بس ــیار‬ ‫متاســـفم ولـــی بنـــده نـــه بـــرای شـــرکت در انتخابـــات تـــاش می کنـــم ن ــه هیچ‬ ‫قصـــدی در این مـــورد دارم‪ ،‬تمـــام کارهـــای مـــن برای کمـــک بـــه هم وطنانم و‬ ‫بـــرای رضـــای خدا ســـت‪ .‬بـــه دوراز هـــر نیت سیاســـی و هیـــچ غرض و س ــوگیری‬ ‫خاصـــی‪ ،‬فقط یـــک داوطلـــب هالل احمر هســـتم»‪ .‬گفتنی ســـت کـــه این خیر‬ ‫تبریـــزی مدت هاســـت کـــه بـــا اتـــکا بـــه ســـرمایه شـــخصی خـــود‪ ،‬فعالیت های‬ ‫خیرخواهانـــه زیـــادی در ســـطح اســـتان انجـــام می دهـــد که مـــوارد فـــوق تنها‬ ‫گوشـــه ای از این فعالیت هاست‪ .‬دراین راســـتا باتوجه به فعالیت های چشم گیر‬ ‫خیرخواهانه و نوع دوســـتانه توســـط حاج حســـین افتخاری‪ ،‬مدیرکل اوقاف و‬ ‫امـــور خیریه اســـتان اذربایجان شـــرقی در حکمی‪ ،‬وی را به عنوان عضو شـــورای‬ ‫هماهنگـــی امـــور خیریه کالن شـــهر تبریـــز منصوب کـــرد‪ .‬همچنیـــن باتوجه به‬ ‫اقدامـــات خیرخواهانـــه این خیـــر بزرگوار‪ ،‬دکتـــر حمید حســـین پور (مدیرعامل‬ ‫جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان) و حجت االسالم والمســـلمین عبدالحمی ــد‬ ‫واعظـــی (نمایندگـــی ولی فقیـــه در هالل احمـــر)‪ ،‬بارها بـــا اهدای لوح ســـپاس از‬ ‫فعالیت هـــا و اقدامـــات بشردوســـتانه و عام المنفعـــه حـــاج حســـین افتخاری‪،‬‬ ‫تقدیـــر کردند‪ .‬حاج حســـین افتخـــاری خادم هیئـــت حضرت علی ا کب ــر(ع) در‬ ‫ایام ماه محرم بااشـــاره به شـــیوع ویـــروس کرونا و تاثیر ان بـــر ائین های عزاداری‬ ‫محـــرم تصریح کـــرد‪« :‬ما تالش کردیم با تغییر در شـــکل ظاهری این‬ ‫عزاداری هـــا و با رعایت دســـتورات بهداشـــتی برای جلوگیـــری از ابتال‬ ‫بـــه بیمـــاری کووید‪ ۱۹-‬پرچـــم ازادی خواهی پیام شـــهدای عاشـــورا‬ ‫را زنـــده نگـــه داریـــم»‪ .‬این خیـــر نام اشـــنای تبریزی بـــا فعالیت های‬ ‫متعـــدد انسان دوســـتانه؛ بســـیار موردتوجه مردم تبریز قـــرار گرفته و‬ ‫از شـــخصیت های بسیارمحبوب اســـتان اذربایجان شـــرقی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در اوضاع ســـخت معیشـــتی متاثر از کرونا‪ ،‬با اهدای ‪۴۰‬عدد‬ ‫تبلـــت بـــه دانش امـــوزان کم برخـــوردار و نیازمنـــد و تهیـــه و توزی ــع‬ ‫پک هـــای لوازم التحریـــر از ادامه تحصیل این کـــودکان حمایت کرد‪.‬‬ ‫در جریـــان زلزلـــه ورزقان و زلزله میانه و ســـراب‪ ،‬با اهـــدای ‪700‬جفت‬ ‫کفـــش و لبـــاس و ده ها قلـــم پتو‪ ،‬نـــام خـــود را در صفحه انس ــانیت‪،‬‬ ‫جاویـــد و درخشـــان کـــرد و در هیـــچ حادثـــه نا گـــواری صحنه کمک‬ ‫بـــه مـــردم را خالی نکرده اســـت‪ .‬کاش ایـــن مهرورزی و نوع دوســـتی‬ ‫همچـــون این ویـــروس کرونا؛ جهش می یافت و بـــه تمامی در قبیله‬ ‫انســـانیت ســـرایت می کرد … افســـوس که رشـــادت های انسانی این‬ ‫داوطلـــب هالل احمر تبریـــزی در این مجال کوتـــاه نمی گنجد‪ .‬زنده‬ ‫و مانـــا بـــاد ایـــن اقدامات کم نظیـــر در میان بشـــریت‪.‬‬ ‫نش ــرقی و کالن ش ــهر تبری ــز به نیکی یاد می ش ــود‪.‬‬ ‫نام ــش در اس ــتان اذربایجا ‬ ‫به س ــبب کاره ــای خیرخواهان ــه و عام المنفع ــه زبانزد خ ــاص و عام ش ــده و در‬ ‫کمک ه ــای مومنان ــه ب ــه فرمان های ــی رهب ــری لبی ــک گفت ــه اس ــت‪ .‬به گزارش‬ ‫س ــرافرازان از تبری ــز؛ س ــخن از «ح ــاج حس ــین افتخاری»س ــت ک ــه در زم ــان‬ ‫جن ــگ‪ ،‬ج ــزو کوچک تری ــن رزمن ــدگان دف ــاع مق ــدس به لحاظ س ــنی معروف‬ ‫ب ــود که این ــک لباس خیری بر تن ک ــرده و در خط مقدم کاره ــای خیرخواهانه‬ ‫از س ــیل ت ــا زلزل ــه و کرونا حض ــور دارد‪ .‬ح ــاج حس ــین‪ ،‬کاره ــای خیرخواهانه را‬ ‫از مدت هاپی ــش ش ــروع ک ــرده اس ــت؛ ام ــا اوج ای ــن فعالیت ه ــا و اقدام ــات‬ ‫انسان دوس ــتانه‪ ،‬ب ــا ش ــیوع وی ــروس کرون ــا در کش ــور ب ــود‪ .‬درش ــرایطی که‬ ‫یش ــک‬ ‫ای ــن وی ــروس منح ــوس هم ــه دولت ه ــا و کش ــورها را غافلگی ــر ک ــرد‪ ،‬ب ‬ ‫به میدان ام ــدن چنی ــن اف ــرادی بس ــیار ض ــروری ب ــود‪ .‬از اولین اقدام ــات حاج‬ ‫حس ــین افتخ ــاری‪ ،‬تهی ــه و اه ــدای ‪ ۱۵‬کارت ــن لب ــاس مخص ــوص و حس ــاس‬ ‫کادر درم ــان و تهی ــه چهاره ــزار و ‪ ۵۰۰‬ماس ــک وی ــژه ب ــود ک ــه در ن ــوع خود یک‬ ‫یک ــه رئی ــس بیمارس ــتان س ــینای‬ ‫خدم ــت بزرگ ــی به حس ــاب می ام ــد‪ ،‬تاجای ‬ ‫تبری ــز از ای ــن اق ــدام خی ــر تبری ــزی تجلیل می کن ــد‪ .‬ب ــا همه گیر ش ــدن ویروس‬ ‫کرون ــا و تعطیل ش ــدن بس ــیاری از مش ــاغل و بی ــکاری بس ــیاری از سرپرس ــتان‬ ‫خانواره ــا‪ ،‬وی ب ــرای کمک به معیش ــت اقش ــار اس ــیب پذیر ش ــهر تبریز‪ ،‬بیش‬ ‫از پنج هزار بس ــته تکمیلی معیش ــتی‪ ،‬شـ ـش هزار بس ــته و پک کامل بهداشتی‪،‬‬ ‫شـ ـش هزار ُ پرس غذای گ ــرم و حمایت از برخی سرپرس ــتان خانوارها‬ ‫را انج ــام می ده ــد‪ .‬حاج حس ــین افتخاری در اقدام ــی دیگر تصمیم‬ ‫گرفت که سرپرس ــتی ‪ ۱۲۷‬خانواده ای که به ش ــدت از شرایط موجود‬ ‫اس ــیب دیده و ازلحاظ مالی در ش ــرایط بدی قرار داش ــتند را برعهده‬ ‫بگی ــرد ک ــه ای ــن کار ه ــم در ن ــوع خ ــود کم نظی ــر و تحس ــین برانگیز‬ ‫ب ــود‪ .‬نه ــر ‪ ۱۰‬راس ش ــتر در م ــاه مح ــرم ب ــه نی ــت ‪ ۱۰‬ش ــهید و توزی ــع‬ ‫گوش ــت ان بی ــن نیازمن ــدان‪ ،‬حمای ــت مال ــی از خادمین مس ــاجد و‬ ‫هیئت ه ــا‪ ،‬توزی ــع محل ــول ضدعفون ــی بی ــن مس ــاجد و پایگاه های‬ ‫مقاوم ــت‪ ،‬اه ــدای دس ــتکش و محل ــول ضدعفونی به بس ــیجیانی‬ ‫ک ــه در ضدعفون ــی معاب ــر عموم ــی ت ــاش می کردند‪ ،‬کمک ب ــه زنان‬ ‫بی سرپرس ــت و … از دیگ ــر اقدام ــات داوطلبان ــه و عام المنفعه حاج‬ ‫حس ــین افتخ ــاری از زم ــان ش ــیوع وی ــروس کرون ــا تا کن ــون اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن تهی ــه و توزی ــع ‪ ۴۵۰۰‬ماس ــک وی ــژه به صورت رای ــگان در‬ ‫پمپ بنزی ــن‪ ،‬ی ــک اق ــدام قابل تحس ــین دیگ ــر از ای ــن خی ــر تبریزی‬ ‫ب ــود‪ .‬ح ــاج حس ــین افتخ ــاری از زم ــان جن ــگ تا کن ــون در ه ــر کار‬ ‫خیرخواهانه ای از س ــیل تا زلزله حضور مس ــتمر‪ ،‬پررنگ و داوطلبانه‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬وی باره ــا اعالم کرده اس ــت ک ــه تا ریشـ ـه کنی کامل‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫ابخوان داری در کنار ابخیزداری از هدررفت اب های موجود جلوگیری می کند‬ ‫نشـرقی گفـت‪« :‬ابخـوان داری‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اذربایجا ‬ ‫در کنـار ابخیـزداری می توانـد از هدررفـت اب هـای موجـود جلوگیـری کـرده و بـه‬ ‫بازگرداندن ان ها به چرخه تولید کشـاورزی کمک کند»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان؛ مهنـدس ا کبـر فتحـی در جلسـه شـورای‬ ‫تحقیقات و اموزش کشـاورزی بااشـاره به اینکه مرکز تحقیقات‪ ،‬اموزش کشـاورزی‬ ‫یسـت کـه علوم و فنون کشـاورزی در انجـا موردتحقیق و‬ ‫و منابـع طبیعـی محیط ‬ ‫ازمـون قـرار می گیرنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ابخـوان داری به عنـوان یکـی از روش هـای مدیریت‬ ‫پایـدار اب پـس از بررسـی و تحقیـق و تائیـد در مرکز تحقیقات‪ ،‬اموزش کشـاورزی و‬ ‫منابع طبیعی باید در پروژه های واقعی با برنامه ریزی مناسـب مورداسـتفاده قرار‬ ‫گرفتـه و بـا ترویـج در بخـش کشـاورزی بـه توسـعه کشـاورزی و افزایـش تولید منجر‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـه ایجـاد ارتبـاط نزدیـک و هماهنـگ بیـن زیربخش هـای کشـاورزی‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬ارتبـاط مناسـب و تعریف شـده بین مرکز تحقیقـات و اموزش‬ ‫کشـاورزی اسـتان بـا منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان می توانـد بـه اجـرای‬ ‫پروژه هـای ابخـوان داری در کنـار ابخیـزداری کمک کند و به این ترتیب می تواند از‬ ‫هدررفـت اب هـای موجـود جلوگیـری کـرده و بـه بازگرداندن ان هـا به چرخه تولید‬ ‫کشـاورزی کمـک کنـد کـه دراین صورت باعث تقویت و بهبـود وضعیت ابخوان ها‬ ‫شـده و از فرونشسـت ان هـا جلوگیـری کنـد‪ ،‬مضاف بر اینکـه ایـن روش گام بسـیار‬ ‫موثـری در احیـاء و توسـعه فعالیت هـای جنـگل و مرتـع به شـمار مـی رود»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بابیان اینکه باید از ظرفیت های مرکز تحقیقات‬ ‫و امـوزش کشـاورزی اسـتان بـا کمـک بخـش خصوصـی به نحو احسـن اسـتفاده‬ ‫شـود‪ ،‬گفت‪« :‬تمامی حوزه های بخش کشـاورزی در مطالعات و دریافت مشـاوره‬ ‫بـرای اجـرای پروژه هـا به صـورت علمـی و فنـی از این فرصـت و ظرفیـت اسـتفاده‬ ‫کنند»‪ .‬مهندس فتحی بااشاره به کمبود منابع ابی و استفاده از بذر اصالح شده‬ ‫و مناسـب بـرای زمین هـای کم اب بـر گفـت‪« :‬مرکـز تحقیقـات و امـوزش کشـاورزی‬ ‫اسـتان بـا تولیـد بـذر مناسـب و معرفـی ارقـام جدیـد بـه کشـاورزان و امـوزش ان هـا‬ ‫بـرای اجـرای پروژه هـای کم اب بـر‪ ،‬بایـد بـه افزایـش تولیـد کمـک کنـد»‪.‬‬ ‫پال ک گذاری دوهزار و ‪ ۸۰‬دستگاه ترا کتور در شهرستان تبریز‬ ‫مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی شهرس ــتان تبری ــز گف ــت‪« :‬از ‪۲۲۰۰‬‬ ‫ترا کتـــور فعال در شهرســـتان تبریـــز تا کنـــون دوهزار و ‪ 80‬دس ــتگاه‬ ‫پال ک گ ــذاری ش ــده اس ــت»‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی س ــازمان‬ ‫جهـــاد کشـــاورزی اذربایجان شـــرقی؛ مهنـــدس فرامرز افشـــانی در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا خبرن ــگاران بابیان اینک ــه شهرس ــتان تبری ــز ازلح ــاظ‬ ‫ضری ــب مکانیزاس ــیون در وضعی ــت مطلوب ــی ق ــرار دارد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«‪ ۲۲۰۰‬دس ــتگاه ترا کت ــور فع ــال در تبری ــز وج ــود دارد ک ــه ‪۲۰۸۰‬‬ ‫دس ــتگاه پال ک گ ــذاری ش ــده و مابق ــی به دلی ــل باال ب ــودن س ــن‪،‬‬ ‫حائز پال ک گذاری نشـــدند»‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه مکانیزاسیون به‬ ‫مفهوم کاربرد ماشـــین در فرایند تولید محصوالت کشاورزی ست‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬مکانیزاس ــیون درجه ــت کاه ــش هزینه ه ــای تولی ــد‪،‬‬ ‫یک ــردن تولی ــد‪ ،‬انج ــام به موق ــع عملی ــات کش ــاورزی‪،‬‬ ‫اقتصاد ‬ ‫پائیـ ـن اوردن هزین ــه کارگری و درنهایت به تولی ــد انبوه و اقتصادی‬ ‫در محصوالت کش ــاورزی منجر می ش ــود»‪ .‬مدیر جهاد کش ــاورزی‬ ‫شهرس ــتان تبری ــز ادام ــه داد‪« :‬مکانیزه ش ــدن کش ــاورزی باع ــث‬ ‫کاه ــش س ــختی کار‪ ،‬کاه ــش در زم ــان عملی ــات‪ ،‬اقتصادی کردن‬ ‫تولی ــد و افزای ــش عملک ــرد در واح ــد س ــطح می ش ــود»‪ .‬مهندس‬ ‫افش ــانی در خاتمه بااش ــاره به اینکه با افزایش ضریب مکانیزاسیون‬ ‫در ح ــوزه کش ــاورزی‪ ،‬میزان اش ــتغال مس ــتقیم کاه ــش می یابد‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در زنجیره ه ــای بع ــدی اش ــتغال و به ص ــورت‬ ‫غیرمس ــتقیم در ح ــوزه صنای ــع تبدیل ــی و ماش ــین االت اش ــتغال‬ ‫یت ــر می ش ــوند»‪.‬‬ ‫افزای ــش یافت ــه و کاره ــا تخصص ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!