هفته نامه سرافرازان شماره 369 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 369

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 369

هفته نامه سرافرازان شماره 369

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ 27/1400‬صفر ‪ 4/1443‬اکتبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /369‬تومان‬ ‫انگال مرکل و پایان ‪16‬سال حضور در راس قدرت‬ ‫اخرینرنگصدراعظم‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ روایت ‪CNN‬‬ ‫‪ 20‬قاب از زندگی انگال مرکل به‬ ‫ِ‬ ‫کمـاه پـس از انتخـاب به عنـوان نماینـده بوندسـتا گ‪ ،‬در ژانویـه ‪ 1991‬وارد‬ ‫ی ‬ ‫کابینـه شـد‪ .‬صدراعظـم «هلمـوت کوهـل» او را به عنـوان وزیـر در امـور زنـان و‬ ‫در نوامبر ‪ 2005‬به عنوان اولین صدراعظم زن المان سوگند یاد کرد‪.‬‬ ‫جوانـان معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫مـرکل در المـان غربـی متولـد؛ و در المـان شـرقی بـزرگ شـد‪ .‬خانواد هشـان‪،‬‬ ‫اندکی پس از تولد او‪ ،‬به شهر کوچک «تمپلین» در نزدیکی برلین در جمهوری به عنـوان عضـو کابینـه در امـور زیسـت محیطی‪ ،‬کاغذهـای بسـته بندی را اتـو‬ ‫دمکراتیـک المـان (المـان شـرقی) مهاجـرت کردنـد‪.‬‬ ‫نهـا را بازیافـت کـرد‪.‬‬ ‫یتـوان ا ‬ ‫می کنـد تـا نشـان دهـد چگونـه م ‬ ‫در حاشیه اجالس ‪ G7‬در المان در ژوئن ‪ 2015‬با بارا ک اوباما صحبت می کند‪.‬‬ ‫حین گذراندن بخشی‬ ‫از تابستان سال ‪2002‬‬ ‫در «النگبالیگ» و در‬ ‫یک قایق تفریحی؛‬ ‫این شهر کوچک‬ ‫که در اشلسویگ‪-‬‬ ‫فلنسبورگ واقع شده ‪،‬‬ ‫تنها‪1462‬نفر جمعیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مـرکل (سـمت چـپ) در جشـن سـال نـو بـا دوسـتانش در برلیـن در سـال ‪1972‬‬ ‫شـرکت کرد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 2015‬به عنـوان «شـخص سـال» مجلـه «تایـم» انتخـاب شـد‪ .‬کارل‬ ‫ویک؛ سردبیر این نشریه‪ ،‬او را «رهبر واقعی اتحادیه اروپا» توصیف کرد و گفت‬ ‫با خواهر و برادرش؛ مارکوس و ایرن کسنر‪ .‬برادرش ا کنون ‪64‬ساله و خواهرش سـال ‪ 2002‬و مالقـات بـا والدیمیـر پوتیـن (رئیس جمهوری روسـیه)‪ .‬او به زبان دو بار در ان سـال‪ ،‬اتحادیه اروپا با بحران های حیاتی روبه رو شـده بود که مرکل‬ ‫روسی مسـلط است‪.‬‬ ‫در راهبـری ان پیشـگام بود‪.‬‬ ‫‪57‬ساله اند‪.‬‬ ‫طـی تبلیغـات بـرای مبـارزات انتخاباتـی بـرای عضویـت در بوندسـتا گ در سـال‬ ‫نگهـداری کـودکان دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫‪ ،1990‬از یـک خانـه‬ ‫ِ‬ ‫پیش از انتخابات فدرال در سال ‪ 2005‬در نورنبرگ سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫سـخنرانی سـاالنه تلویزیونـی خـود را به مناسـبت سـال نـو‪ ،‬در دسـامبر ‪2017‬‬ ‫ضبـط و ثبـت کـرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫اسـتقبال ملکـه بریتانیـا «الیزابـت دوم» و «ترزا می» (نخسـت وزیر وقت بریتانیا)‬ ‫در این عکـس کـه توسـط دفتـر مطبوعاتـی دولـت المـان ارائـه شـده؛ در جمـع از او در ژوئن ‪ 2019‬که در اسـتانه رویدادی به مناسـبت هفتا دو پنجمین سـالگرد‬ ‫رهبران سـایر کشـورها‪ ،‬با دونالد ترامپ در اجالس «گروه ‪ »7‬که در ژوئن ‪ 2018‬حملـه روز ‪ D‬برگزار شـد‪.‬‬ ‫برگـزار شـد؛ گفت وگـو می کنـد‪ .‬به گفتـه دو منبـع دیپلماتیـک ارشـد؛ ایـن عکس‬ ‫وقتـی گرفتـه شـد کـه مکالمـه ای دشـوار در حال انجـام بود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫در می سال ‪ 2020‬در مراسم ‪75‬امین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در اروپا دبیرکل «سازمان جهانی بهداشت» در سپتامبر ‪ 2021‬به خاطر کوشش های او‬ ‫در مهـار پاندمـی کرونـا در المان‪ ،‬با اهدای یک مـدال‪ ،‬از وی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫که در ساختمان «نویه واخه» در برلین برگزار شد‪.‬‬ ‫یک کودک‪ ،‬نان زنجبیلی‬ ‫طرح قلب با نوشته «اتحادیه‬ ‫دموکرات مسیحی المان از شما‬ ‫تشکر می کند» را به او تقدیم‬ ‫کرد‪ .‬در سمت چپ تصویر‪،‬‬ ‫ارمین الشت (جانشین مرکل)‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫در مناظـره ای دربـاره اینـده اروپـا در یـک جلسـه عمومـی در پارلمـان اروپـا در‬ ‫فرانسـه در نوامبـر ‪ 2018‬صحبـت می کنـد‪ .‬او خواسـتار تمرکـز بـر سیاسـت دفاعی‬ ‫و امنیتـی بـود‪.‬‬ ‫حیـن بازدیـد از یک مدرسـه راهنمایـی در برلین در اوریـل ‪ 2019‬با دانش اموزان‬ ‫عکس یـادگاری می گیرد‪.‬‬ ‫کاسنر» در ‪ 17‬جوالی‬ ‫«انگال دورو ِتئا ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1954‬در «هامبورگ»؛ متولد شد‬ ‫فرزند اول خانواده بود؛ پدرش‬ ‫«هورست» کشیش پروتستان؛ و‬ ‫مادرش «هرلیند» معلم مدرسه بودند‬ ‫در سال ‪ 1977‬با «اولریش مرکل»؛‬ ‫یکی از دانشجویان رشته فیزیک‬ ‫دانشگاه محل تحصیلش‪ ،‬ازدواج کرد‬ ‫و ا گرچه پنج سال بعد از او جدا شد؛ اما‬ ‫خانوادگی او (مرکل) را برای خود‬ ‫نام‬ ‫ِ‬ ‫حفظ کرد‬ ‫عـده ای از محققـان در حـوزه رفتارشناسـی معتقدنـد کـه «انـگال مـرکل» سـخنران‬ ‫ماهـری نبـود و از رفتـن بیـن تـوده مـردم ابـا داشـته و دارد‪ .‬کوتـاه سـخن می گویـد‬ ‫و دربـاره برنام ههـا و سیاسـت های خـود‪ ،‬جاروجنجـال ب هپـا نمی کنـد؛ امـا همیـن‬ ‫عملکـرد هـم باعـث محبوبیـت او شـده! شـاید به این علت که او بیشـتر اهل عمل‬ ‫بـوده تـا شـعارهای دهان ُ پرکـن‪ .‬درمـورد زبـان بـدن مـرکل و چگونگ ِـی قرارگرفتـن‬ ‫ی ناظر بر‬ ‫دسـتانش حین مکالمات‪ ،‬طی مصاحبه و هنگام سـخنرانی یا حتی وقت ‬ ‫ً‬ ‫یک رژه بود‪ ،‬سخنان بسیاری گفته شده و بعضا تحلیل های مختلفی هم صورت‬ ‫گرفتـه؛ امـا شـاید رمـز پیـروزی بانوی اهنین جهان سیاسـت‪ ،‬چیـزی سـاده تر از این‬ ‫مباحـث باشـد؛ چیـزی سـاده امـا کارامـد کـه باعـث شـد تـا او بتوانـد هدایـت چهـار‬ ‫دولـت المـان را برعهـده بگیـرد‪ .‬سـرانجام بعـد از ‪16‬سـال حضـور در راس قـدرت‪ ،‬او‬ ‫نیز به پایان اقتدار خود رسید‪ .‬گزارش مورخ ‪ 21‬سپتامبر ‪ 2021‬نشریه ‪ Forbes‬چاپ‬ ‫هنـد‪ ،‬در قالـب یـک اینفوگرافیـک‪ ،‬نگاهـی گذرا بـه زندگی و حرفه این سیاسـتمدار‬ ‫تهـای رنگـی داشـت؛ انداختـه اسـت‬ ‫المانـی کـه عـادت بـه پوشـیدن ک ‬ ‫تحصیالت‬ ‫فروپاشـی دیـوار‬ ‫حرفـه سیاس ِـی مـرکل بعـد از‬ ‫ِ‬ ‫برلیـن در سـال ‪ 1989‬اغـاز شـد؛ او کـه در یـک‬ ‫ازمایشـگاه شـیمی فعالیـت می کـرد‪ ،‬به محـض‬ ‫وقـوع ایـن رخـداد تاریخـی‪ ،‬البراتـوار و متعلقات‬ ‫ان را رهـا کـرد تـا وارد عرصـه سیاسـت شـود‬ ‫در دانشگاه«الیپزیگ»بهتحصیلدر رشتهفیزیکپرداخت‬ ‫مرکزیشیمی فیزیک‬ ‫ علمیانستیتو‬ ‫ِ‬ ‫عضوهیئت ِ‬ ‫ا کادمی علوم بود‬ ‫به عضویت حزب تازه تاسیس «بیداری‬ ‫دموکراتیک» درامد که بعدها با حزب‬ ‫«اتحادیه دموکرات مسیحی المان»‬ ‫(‪ )CDU‬ادغام شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫تو شلوارهای یک سیاستمدار زن‬ ‫ماجرای پالت رنگی ک ‬ ‫یس ــت ک ــه بارهـــا کارش ــناس های‬ ‫اس ــتایل ان ــگال م ــرکل‪ ،‬یک ــی از موضوع های ‬ ‫م ــد س ــراغش رفته ان ــد و گاه ــی ه ــم در مصاحبه ه ــا از او ســـوال پرس ــیده اند‪.‬‬ ‫ش ــکی نیس ــت که او اس ــتایل ویژه خ ــودش را دارد و اهمیتی به مـــد نمی دهد‪.‬‬ ‫کت وش ــلوارهای ان ــگال م ــرکل؛ صدراعظ ــم محب ــوب الم ــان‪ ،‬همیش ــه توج ــه را‬ ‫به خ ــودش جل ــب می کن ــد‪ .‬دلیل ای ــن جلب توجه‪ ،‬م ــدل خ ــاص لباس های او‬ ‫نیس ــت؛ بلک ــه تنوع رن ــگ و تکرار مدل لباس اس ــت که اس ــتایل مرکل را ش ــکل‬ ‫می ده ــد‪ .‬ای ــا او توجهی ب ه نظر دیگران درباره اس ــتایل ش ــخصی اش دارد؟ انگال‬ ‫نس ــمت اغ ــاز کرد‪ .‬او چندین ســـال با همان‬ ‫م ــرکل در س ــال ‪ ۲۰۰۵‬کارش را درای ‬ ‫اس ــتایل دانش ــگاهی خودش س ــر کار می امد؛ چرا که سال ها شـــیمی کوانتومی‬ ‫در دانش ــگاه درس داده ب ــود‪ .‬در ح ــدود س ــال ‪ ۲۰۱۵‬ب ــود ک ــه کت وش ــلوارهای‬ ‫م ــرکل‪ ،‬انتخاب ه ــای رنگی تری به خ ــود دیدند‪ .‬دران س ــال‪ ،‬او کت ابی روشـــن‬ ‫را با ش ــلوار تیره ِس ــت کرد؛ و بااین کار‪ ،‬ش ــاید دری تازه به روی زنان سیاســـتمدار‬ ‫ب ــاز ک ــرد‪ .‬او هی ــچ قص ــد نداش ــت نگاه ــی محافظه کارانه به مد داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫چه کس ــی گفت ــه که عمل گرای ــی‪ ،‬به کت وش ــلوار مونوک ــروم یا اس ــتایل تک رنگ‬ ‫وابس ــته اس ــت؟ او هر رنگی که دلش بخواهد به تن می کند؛ از س ــبز پس ــته ای تا‬ ‫قرم ــز گوجه ای‪ .‬قدرتمندترین زن المان و البته اروپا‪ ،‬به انتخاب اســـتایل راحت‬ ‫خ ــود ادام ــه داد‪ .‬البته انتخاب های او گاهی باعث س ــردرگمی رســـانه شـــده؛ در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۰۸‬ک ــه ب ــرای مراس ــمی در خانه اپ ــرای ملی نروژ در اس ــلو ش ــرکت کرده‬ ‫ب ــود‪ ،‬ب ــا لب ــاس تیره رن ــگ یقه ب ــاز که مناس ــب همان مراس ــم ب ــود‪ ،‬ظاهر ش ــد‪.‬‬ ‫روز بع ــدش‪ ،‬عک ــس او ب ــا گردنبن ــد مرواری ــد اص ــل در صفح ــه اول روزنامه های‬ ‫مختل ــف خودنمایی می کرد! ش ــاید دلی ــل این همه توجه به پیراهن مجلس ــی‬ ‫یس ــت ک ــه تمایز و نش ــانه های‬ ‫او‪ ،‬وف ــاداری همیش ــگی اش ب ــه کت وشلوارهای ‬ ‫با توجهی که «هلموت‬ ‫کوهل» (صدراعظم وقت‬ ‫المان) به او داشت‪،‬‬ ‫به عنوان وزیر زنان و‬ ‫جوانان انتخاب شد‬ ‫به عنوان وزیر محیط زیست‪،‬‬ ‫حفظ طبیعت و امنیت را کتورها‬ ‫مشغول به کار شد‬ ‫در انتخابات عمومی‬ ‫دسامبر ان سال به عضویت‬ ‫«بوندستا گ» (پارلمان مرکزی‬ ‫المان فدرال) درامد‬ ‫دبیرکل حزب «اتحادیه‬ ‫دموکرات مسیحی» بود‬ ‫زنان ــه نداش ــتند‪ .‬او در مصاحبه ب ــا ش ــبکه ‪ ZDF‬در توضیح پیراهنی کـــه در نروژ‬ ‫ب هت ــن داش ــت‪ ،‬با لبخن ــدی گفته ب ــود همه ای ــن حرف ها به خاطر این اسـ ـت که‬ ‫یـــک «زن» صدراعظـــم المان اســـت! هرگـــز و در هیچ مراســـمی دربـــاره انتخاب‬ ‫لب ــاس ی ــک اق ــا صحب ــت نمی ش ــود و کس ــی از او س ــوالی نمی پرس ــد‪ .‬او باره ــا‬ ‫به این نکت ــه اش ــاره ک ــرده و این هم ــه نظـ ـر دادن کارشناس ــان م ــد و رس ــانه ها را‬ ‫درباره اســـتایل شـــخصی خـــود قابل قبـــول نمی داند‪ .‬رســـانه دیگـــری‪ ،‬با چاپ‬ ‫عکـــس او در تعطیـــات‪ ،‬بـــه خوانندگان گوشـــزد کـــرده بود خانم مـــرکل در چند‬ ‫تعطی ــات ب ــا ی ــک لباس ظاهر ش ــده؛ بل ــوز چهارخان ــه قرم ــز‪ ،‬ش ــلوار و کاله بژ و‬ ‫ب ــوت قهوه ای رن ــگ! در س ــال ‪ ۲۰۱۴‬کارل ال گرفلد (طراح برجســـته برند شـــنل)‬ ‫باظرافـــت از اســـتایل انـــگال مـــرکل انتقاد کـــرده بـــود؛ او لبـــاس صدراعظـــم را در‬ ‫ً‬ ‫دیـــدار با بـــارا ک اوبامـــا صرفا «خـــوب» توصیف کـــرد و توضیح داد که قد شـــلوار‬ ‫او بلنـــد بـــوده‪ .‬ناخن های مرکل نیـــز از تیغ این گونـــه نقد ها در امـــان نمانده اند؛‬ ‫استایلیســـت ها فکر می کننـــد چون او زیاد با دســـتش حرف می زنـــد‪« ،‬مانیکور»‬ ‫ی اس ــتایل او به حس ــاب می اید‪ .‬به نظر نمی رس ــد اعتراض مرکل‬ ‫یک ــی از بایدها ‬ ‫به نگاه جنســـیت زده رســـانه های اروپایی‪ ،‬اثری بر ان ها داشـــته باشد‪ .‬استایل‬ ‫انگال مرکل همیشـــه با انتقاد روبه رو شـــده‪ .‬او انتقاد به اســـتایل و ســـبک لباس‬ ‫پوشـــیدنش را نشـــانه وجود اســـتاندارد دوگانه برای سیاســـتمدارها می داند‪ .‬او‬ ‫در ســـال ‪ ۲۰۱۹‬در مصاحبـ ـه ای گفت ــه بود؛ ا گر اقایی کت وش ــلوار س ــرمه ای خود‬ ‫را صدبار بپوشـــد‪ ،‬مشـــکلی پیـــش نمی اید؛ اما ا گـــر او چهاربار طـــی دوهفته یک‬ ‫ک ــت بلیزر زنان ــه را به تن کن ــد‪ ،‬کار به اعتراض ش ــهروندان می کش ــد! البته خانم‬ ‫صدراعظـــم پس ازاینکـــه پیراهن ســـرمه ای خـــودش را دوبار در ســـال های ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۲‬ب هت ــن ک ــرد ‪ ،‬ب ــا انتقاد روبه رو ش ــد‪ .‬حتی از ش ــباهت مدل م ــو و گردنبند‬ ‫او انتقاد شـــد‪ .‬ا گرچـــه به نظر نمی رســـد مرکل‬ ‫بـــه ایـــن وا کنش هـــای رســـانه ای هرگ ــز توجه‬ ‫ویژه ای نشـــان دهـــد‪ .‬او باور داشـــته ک ــه باید‬ ‫مهتابخسروشاهی روی کار تمرکـــز کـــرد؛ نه حاشـــیه‪ .‬درپاسـ ـخ به‬ ‫خبرنـــگاری کـــه گفتـــه بـــود مـــرکل مهم تری ــن‬ ‫الگـــوی زنان در دنیاســـت؛ پاســـخ داده بود که‬ ‫ایـــن حرف کمـــی مبالغه امیز اســـت و به نقش‬ ‫ برجســـته زنانـــی ماننـــد «هیـــاری کلینتون»‪،‬‬ ‫«تـــرزا مـــی» و «مـــارگارت» تاچـــر اشـــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫مـــرکل‪ ،‬کمد لبـــاس و اســـتایل ملکـــه بریتانیا‬ ‫را در ســـطح متفاوتـــی ارزیابـــی کـــرده و خ ــود‬ ‫را هـــم بخشـــی از ایـــن اثرگـــذاری دانس ــت‪.‬‬ ‫«ســـیلویا رگنیتـــر پریـــن» کـــه دربـــاره نق ــش‬ ‫رنـــگ در ارتباطـــات نظـــر می دهـــد‪ ،‬بـــاور دارد‬ ‫رنگ هـــا پیامـــی دارند که بـــه مخاطب منتقل‬ ‫می کننـــد‪ .‬او می گوید‪« :‬وقتی مرکل رنگ س ــبز‬ ‫م درب ــاره‬ ‫را انتخـــاب می کنـــد‪ ،‬در حال تصمیـــ ‬ ‫موضوعی ســـت کـــه ارزش سیاســـی باالی ــی‬ ‫ندارد‪ .‬ســـبز‪ ،‬حس موافقت و رضایت را نش ــان‬ ‫می دهـــد‪ .‬او از رنگ هـــای مالیـــم و خنث ــی در‬ ‫یب ــرد‪.‬‬ ‫مناســـبت های ملـــی رســـمی بهـــره م ‬ ‫کاربـــرد کت های پررنـــگ او در مناســـبت های‬ ‫کمتـــر رســـمی یـــا بین المللی ســـت‪ .‬انتخ ــاب‬ ‫کـــت خا کســـتری بـــرای جلســـه های رودررو‬ ‫و برابـــر نشـــان دادن فضـــای دیـــدار اس ــت؛ اما‬ ‫می رســـیم بـــه ابـــی مرکلـــی! او رنـــگ اب ــی را‬ ‫بـــرای ســـفرهای خارجی انتخـــاب می کند»؛ رنگ ابـــی به مرکل خیلـــی می اید و‬ ‫ازطرفـــی‪ ،‬حـــس هماهنگی‪ ،‬ارزش و انصـــاف را منتقل می کند؛ حســـی که از دید‬ ‫ســـیلویا ویژگی هـــای المان نیـــز به حســـاب می ایـــد‪ .‬او ادامه می دهـــد‪« :‬مرکل از‬ ‫رنـــگ صورتـــی و نارنجی بـــرای مناســـبت های خصوصی تـــری اســـتفاده می کند‬ ‫کـــه حـــس خوش بینـــی و روشـــنفکری را القـــا کنـــد؛ با اینکه قرمـــز‪ ،‬رنگ اقت ــدار و‬ ‫انرژی ســـت؛ اما مرکل هرگز این رنگ را در جلســـه های حزبی نمی پوشـــد»‪ .‬حاال‬ ‫بیاییـــد ببینیـــم لباس هـــای رنگارنگ کمـــد خانم مـــرکل را چه افـــرادی طراحی‬ ‫می کننـــد‪ .‬ماجـــرای مـــرکل و بلیزرهـــای ســـه دکمه اش جـــذاب اســـت‪ .‬در کم ــد‬ ‫او یک عالـــم کـــت دســـت دوز وجـــود دارد کـــه طراحـــان المانـــی دوخته اند؛ مثل‬ ‫‪ Bettina Schoenbach‬و ‪ .Anna von Griesheim‬کیف دســـتی برنـــد فرانس ــوی‬ ‫‪ Lonhchamp‬و البتـــه گردنبنـــدی چشـــم گیر را بـــه این مجموعـــه اضافـــه کنی ــد‬ ‫تـــا ببینیـــم ارایشـــگر مـــوی او کیســـت؛ ‪ Udo Walz‬مســـئول ارایـــش مـــوی یک ــی‬ ‫از ارزشـــمندترین ســـرها در اروپاســـت! امـــروزه ترکیـــب اســـتایل ظریـــف زنان ــه و‬ ‫داشـــتن قدرت و ابهت‪ ،‬چالشـــی برای سیاســـتمداران خانم به حســـاب می اید‪.‬‬ ‫همچنان سیاســـت و مد‪ ،‬دو مقوله ای هســـتند که روی هم اثر می گذارند‪ .‬نسل‬ ‫تـــازه ای از سیاســـتمداران جـــوان در دنیـــا روی کار می اید و نیاز به اســـتایل های‬ ‫متفاوتی احســـاس می شـــود‪ .‬مســـلم اســـت ک ه مرکل نیازی ندیده خودش را با‬ ‫کمد لباســـش به دیگران ثابت کند‪ .‬هرچند کارشناســـان مد همیشـــه به او ایراد‬ ‫گرفته اند و او را «اولدفشـــن» یـــا قدیمی خوانده اند! او دراین ســـال ها راه خودش‬ ‫را رفتـــه‪ .‬بعضی هـــا تصور می کنند بی توجهی او به مد‪ ،‬ناشـــی از تربیت خانوادگی‬ ‫او و زندگـــی در المـــان شرقی ســـت؛ امـــا همچنان افرادی هســـتند که بـــاور دارند‬ ‫امر مهم‪ ،‬اندیشـــه و منش انگال مرکل اســـت‪ .‬شـــما چه فکر می کنیـــد؟ ‪ /‬منومد‬ ‫رهبری حزب ‪CDU‬‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫انصراف داد و اعالم‬ ‫کرد در انتخابات‬ ‫صدراعظمی سال ‪2021‬‬ ‫ِ‬ ‫شرکتنمی کند‬ ‫ازسوی‬ ‫در سال ‪2018‬‬ ‫ِ‬ ‫نشریه ‪Forbes‬‬ ‫«قدرتمندترینزن‬ ‫جهان» لقب گرفت‬ ‫از دنیای سیاست‬ ‫کنار کشید‬ ‫رهبر ‪ CDU‬شد؛ نخستین‬ ‫زنی که در تاریخ این حزب‬ ‫به این ِ سمت انتخاب شد‬ ‫وقتی ‪ CDU‬با «اتحادیه‬ ‫سوسیال‪-‬مسیحیبایرن»‬ ‫(‪ )CSU‬فرا کسیون ائتالفی ایجاد‬ ‫کردند؛ او و «ادموند اشتویبر»‬ ‫(دبیرکل ‪ )CSU‬رهبر مشترک‬ ‫ جریان سیاسی شدند‬ ‫این‬ ‫ِ‬ ‫نخستین زن صدراعظم‬ ‫در تاریخ المان شد‬ ‫طینظرسنجیبه عمل امده‬ ‫از بزرگ ساالن ‪ 14‬کشور عضو‬ ‫اتحادیه اروپا در ا کتبر سال ‪،2020‬‬ ‫بیش از ‪75‬درصد شرکت کنندگان‬ ‫دراین سنجش عنوان کردند که‬ ‫به مرکل بیش از هر رهبر دیگری‬ ‫در اروپا اعتماد داشته اند‬ ‫از او در بعضی گزارش ها‬ ‫به نام ‪ MUTTI‬یاد‬ ‫شده که در زبان المانی‬ ‫ معنای «مادر» است‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نشریه ‪ TIME‬او را در‬ ‫سال ‪ 2015‬به عنوان‬ ‫«صدراعظم دنیای ازاد»‬ ‫معرفی کرد؛ زیرا مرزهای‬ ‫کشورش را به روی‬ ‫مهاجریننبست‬ ‫ازانجا که عمل به توافق‬ ‫ المللیاب وهوایی‬ ‫بین‬ ‫ِ‬ ‫پاریس را مصرانه پیگیری‬ ‫می کرد‪ ،‬به او لقب‬ ‫«صدراعظم اقلیم» دادند‬ ‫طی دوران کاری اش موفق به کسب ‪ 17‬مدرک افتخاری شده‬ ‫است که یکسری از ان ها را دولت های خارجی مانند ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬عربستان سعودی و استرالیا به او اعطا کرده اند‬ صفحه 4 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرونده‬ ‫صدراعظم های المان در یک نگاه‬ ‫نســو‪ ،‬هشــت صدراعظــم داشــته اســت‪« .‬دویچه ولــه» روایتــی کوتــاه از چهره هایــی‬ ‫المــان از پایــان جنــگ جهانــی دوم به ای ‬ ‫کــه تا کنــون بــه ایــن مقــام دراین کشــور رســیده اند‪ ،‬منتشــر کــرده کــه بــا هــم می خوانیــم‪.‬‬ ‫‪Konrad Adenauer‬‬ ‫کنراد ادناوئر؛ رهبر حزب دمکرات مسیحی‪ ،‬اولین صدراعظم‬ ‫المان غربی پس از جنگ جهانی دوم بود‪ .‬المان غربی‬ ‫تحت اشغال نیروهای متفقین بود‪ ،‬در‬ ‫که در پی جنگ‪ِ ،‬‬ ‫دوره زمامداری او به جمهوری فدرال بدل شد و استقالل‬ ‫سیاسی خود را بازیافت‪ .‬به لحاظ سیاست بین المللی؛‬ ‫تحت رهبری ادناوئر‪ ،‬در اردوگاه غرب قرار گرفت‪.‬‬ ‫المان ِ‬ ‫سبک حکومت ادناوئر‪ ،‬امرانه توصیف شده است‪ .‬دوران‬ ‫صدراعظمی او از سال ‪ ۱۹۴۹‬تا ‪ ۱۹۶۳‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫‪Helmut Schmidt‬‬ ‫هلموت اشمیت با استعفای ویلی برانت‪ ،‬صدراعظم‬ ‫المان شد‪ .‬دوران زمام داری او (‪ ۱۹۷۴‬تا ‪ ،)۱۹۸۲‬با بحران‬ ‫نفتی‪ ،‬تورم و رکود اقتصادی همراه بود‪ .‬او کوشید که‬ ‫«با برنامه» به مقابله با این مشکالت برود‪ .‬فعالیت های‬ ‫گرو ه تروریستی «فرا کسیون ارتش سرخ» در المان نیز‬ ‫در دوران دولت او به اوج خود رسید‪ .‬اشمیت در برابر‬ ‫این گروه و گروگان گیری ها و ترورهای ان‪ ،‬کوتاه نیامد و به‬ ‫درخواست های ان بی توجه ماند‪.‬‬ ‫‪Ludwig Erhard‬‬ ‫لودیگ ارهارد نیز مثل ادناوئر‪ ،‬از حزب دمکرات مسیحی‬ ‫بود و دوران صدراعظمی او از ‪ ۱۹۶۳‬تا ‪ ۱۹۶۶‬طول کشید‪.‬‬ ‫او در دوران ادناوئر‪ ،‬وزیر اقتصاد بود و به سبب طر ح هایش‬ ‫درجهت ایجاد اقتصاد بازار با جهت گیری های اجتماعی‪،‬‬ ‫محبوبیت یافته بود‪ .‬هنوز هم از او به عنوان پدر «معجزه‬ ‫اقتصادی» المان پس از جنگ یاد می شود‪ .‬عالقه به سیگار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫از شاخص های او بود و معموال با سیگاری در دست ها یا‬ ‫میان لب هایش دیده می شد‪.‬‬ ‫‪Helmut Kohl‬‬ ‫هلموت کهل که از ‪ ۱۹۸۲‬در راس ائتالف حزب دمکرات‬ ‫مسیحی و حزب دمکرات های ازاد صدراعظمی المان را‬ ‫به عهده گرفت‪ ۱۶ ،‬سال (تا ‪ )۱۹۹۸‬در این مقام ماند‪ .‬مدت‬ ‫زمامداری او به سال های کم تحرکی در زمینه اصالحات‬ ‫معروف شده اند‪ .‬با این همه‪ ،‬نقش او در وحدت دو المان‬ ‫پس از فروپاشی دیوار برلین‪ ،‬تاریخی و قابل اعتنا تلقی‬ ‫می شود‪ .‬در زمینه وحدت اروپا و گسترش و تعمیق روندها‬ ‫در اتحادیه اروپا نیز نقشی مهم داشت‪.‬‬ ‫‪Kurt Georg Kiesinger‬‬ ‫کورت جرج کیسینگر‪ ،‬از دمکرات مسیحی بود‪ .‬او برای‬ ‫اولین بار در تاریخ پس از جنگ توانست ائتالفی از این‬ ‫حزب و حزب سوسیال دمکرات شکل دهد و اقتصاد‬ ‫را دوباره رونق بخشد‪ .‬سابقه کیسینگر؛ به خصوص‬ ‫در سال های اول حکومت نازی ها بحث انگیز بود‪ .‬و‬ ‫صدراعظم شدن او به عنوان نمادی از عدم برخورد کافی و‬ ‫جدی نخبگان سیاسی المان با سال های حکومت هیتلری‬ ‫و دست اندرکاران ان تلقی می شد‪ .‬دوره حضور او بین‬ ‫سال های ‪ ۱۹۶۶‬تا ‪ ۱۹۶۹‬بود‪.‬‬ ‫‪Gerhard Schröder‬‬ ‫گرهارد شرودر‪ ،‬پایان بخش دوران صدراعظمی کهل در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬با پیروزی سوسیال دمکرات ها اولین ائتالف با حزب‬ ‫سبزها را در تاریخ معاصر المان شکل داد و خود در راس ان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬طی دوران او (‪ ۱۹۹۸‬تا ‪ ،)۲۰۰۵‬ارتش المان در‬ ‫ً‬ ‫چهارچوب ناتو مجددا به ماموریت های جنگی فرامرزی اعزام‬ ‫شد‪ .‬اصالحات انقباضی دولت او در برنامه رفاه که به «منشور‬ ‫‪ »۲۰۱۰‬مشهور است‪ ،‬بحث ها و اختالفات فاحشی در حزب و‬ ‫جامعهبرانگیخت‪.‬‬ ‫‪Willy Brandt‬‬ ‫ویلی برانت‪ ،‬اولین صدراعظم سوسیال دمکرات المان پس‬ ‫از جنگ بود و تحوالت گسترده ای را در عرصه سیاسی و‬ ‫اجتماعی رقم زد‪ .‬او با اقدام تاریخی زانو زدن در برابر بنای‬ ‫یادبود کشته شدگان قیام ورشو علیه نیروهای حکومت‬ ‫ً‬ ‫هیتلری‪ ،‬عمال به اراده المان برای پوزش از گذشته خویش‪،‬‬ ‫ُبعد تازه ای بخشید‪ .‬در عرصه داخلی‪ ،‬ایجاد «دولت رفاه»‬ ‫در زمان او اوج تازه ای یافت‪ .‬او در سال های ‪ ۱۹۶۹‬تا ‪۱۹۷۴‬‬ ‫صدراعظم المان بود‪.‬‬ ‫اقدامات مرکل در بحران مهاجران اروپا‬ ‫‪Angela Merkel‬‬ ‫انگال مرکل که سال ‪ ۲۰۰۵‬در راس دولت المان قرار گرفت‪،‬‬ ‫اولین زن در تاریخ این کشور اروپایی ست که عهده دار این‬ ‫مقام شده‪ .‬یکی از بزرگ ترین چالش های دوران او‪ ،‬بحران‬ ‫مالی سال ‪ ۲۰۰۷‬است که اتحادیه اروپا را مدت های مدید‬ ‫به خود مشغول کرد‪ .‬او که سال جاری میالدی از قدرت‬ ‫کناره گرفت؛ در چهار دوره‪ ،‬ریاست دولت را در دست‬ ‫داشت‪ .‬شیوه زمامداری او بیشتر عمل گرا توصیف می شود‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 2021‬پس از ‪16‬سال حضور‪ ،‬از دنیای سیاست‬ ‫خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫اقدامات مرکل در بزنگاه های اقتصادی اروپا‬ ‫مدیریت او درشرایطی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران مهاجرین‬ ‫ً‬ ‫بین الملل و هجوم پناه جویان به این جغرافیا روبه رو بود‪ ،‬عمدتا موردتوجه‬ ‫و تحسین واقع شده است‬ ‫درخالل بحران پناه جویان در سال‪ 2015‬مرکل تصمیم‬ ‫ِ‬ ‫ روی ان ها باز‬ ‫گرفت که مرزهای کشور المان را به ِ‬ ‫بگذارد و اقامت ان ها در مرا کز پناه جویی و کمپ ها را‬ ‫تسهیل کرد‪ .‬جمله او خطاب به دولتمردان و مردم‬ ‫کشورشطییکسخنرانیب اشعار «مامی توانیم»‬ ‫(‪ )Wir Schaffen Das‬تاریخی شد و طبق ان؛ بیش از‬ ‫یک میلیونپناه جویسوریواردخا کالمانشدند‪.‬‬ ‫گرچه مخالفان وی بارها از این پویش‪ ،‬علیه او استفاده‬ ‫احتمالیان رااخطار دادند‬ ‫کردندوتبعاتمنفی‬ ‫ِ‬ ‫بارا ک اوباما؛ رئیس جمهوری امریکا در ان برهه‬ ‫(پذیرش‬ ‫درباره این اقدام گفت‪« :‬دراین مقوله‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫پناه جویان) اتفاقا او (انگال مرکل) در سمت‬ ‫درست تاریخ ایستاده است!»‬ ‫در بحران اقتصادی سال های ‪ 2007‬تا‬ ‫‪ ،2009‬مرکل نقشی کلیدی برای نجات‬ ‫اروپا و کل جهان داشت؛ دران دوره‪،‬‬ ‫بدهی های مالی بسیاری از کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا افزایش یافت و این امر‪،‬‬ ‫سرنوشت یورو را به مخاطره انداخت‪.‬‬ ‫مرکل خواستار اهدای کمک های مالی‬ ‫کالن به کشورهای مقروض اروپایی‬ ‫بود‪ .‬در عین حال‪ ،‬خواستار اجرای‬ ‫سیاست های ناظر بر صرفه جویی ا کید‬ ‫از سوی دولت های این کشورها شد‬ ‫اقتصادی‬ ‫از نقش او در کنترل اثار منفی‬ ‫ِ‬ ‫پاندمی کروناویروس در المان؛‬ ‫به شکلی که تبعات این بحران به حداقل‬ ‫برسد نیز نمی شود چشم پوشی کرد‬ ‫اقدامات مرکل در مبارزه با تهدیدات اقلیمی اروپا‬ ‫ا گرچه ردپای بعضی از اقدامات و‬ ‫تصمیم های او نیز بر روند تشدید‬ ‫تغییرات اقلیمی مشاهده می شود؛‬ ‫اما نمی توان منکر حضور فعال او در‬ ‫تالش برای کاهش این اسیب ها‬ ‫نیز بود؛‬ ‫زمانی که ریاست شورای اتحادیه‬ ‫اروپا را عهده دار بود‪ ،‬بسیار کوشید‬ ‫اقداماتی جهت احیای فناوری های‬ ‫سبز و انرژی های تجدیدپذیر انجام‬ ‫دهد و نگاه کشورهای اروپایی را‬ ‫به این سو متمایل کند‬ ‫ا گرچه سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در دوره حضور مرکل در صدراعظمی‪ ،‬رونق یافت؛‬ ‫اما این اقدامات به نتایج مطلوبی نرسید و منتقدان‬ ‫مدعی شدند که مرکل به میزان الزم سریع عمل نکرده و‬ ‫فرصت ها را از دست داده است‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫وزیر بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫نقش موثر عشایر در رونق اقتصادی کشور‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی در سـفر بـه منطقـه اسـتقرار عشـایری تنگـه گرگـو‪ ،‬به صـورت رودررو بـا ان هـا‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولت؛ رئیس جمهـوری همچنین مانـع از اقدام یکی‬ ‫از خانواده هـای عشـایر بـرای ُ‬ ‫سـربریدن گوسـفند قربانـی شـد و بـا گرمـی بـا انـان گفت وگـو کـرد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬عشـایر همـواره بـا جـان‪ ،‬مـال و هسـتی خود از انقالب اسلامی حمایـت کرده انـد و امروز نیز‬ ‫حرکـت عظیـم اقتصـادی انـان نقـش موثـری در تحقـق رونـق اقتصـادی کشـور دارد‪ .‬عشـایر کشـور‬ ‫در حرکـت عظیـم اقتصـادی و تولیـدی فعـال و نقش افریـن هسـتند و می تـوان ان هـا را الگویـی از‬ ‫هم افزایـی در تولیـد نـام بـرد»‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای واکسیناسیون خانه به خانه در کشور‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی با اعالم اینکه محدودیت ها بـرای افرادی که دو ُدز وا کسـن‬ ‫تزریـق می کننـد برداشـته می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه وا کسـن کرونـا به وفـور تامین شـده و باالی‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون ُدز وا کسـن در کشـور وارد شـده و بیش از ‪ ۵۴‬میلیون ُدز وا کسـن تزریق شـده و امیدواریم‬ ‫ب هسـرعت بـه پوشـش حداقـل ‪ ۷۰‬درصـد برسـیم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ دکتـر بهـرام عین اللهـی افـزود‪ « :‬از‬ ‫دانشـگاه های علـوم پزشـکی خواسـته ایم بـرای وا کسیناسـیون برخـی افـراد ناتـوان یا دارای مشـکل‪،‬‬ ‫ن افراد وجود‬ ‫اقدام کنند و برای این منظور شـماره تماس یا راه های ارتباطی برای ثبت اطالعات ای ‬ ‫داشـته باشـد تا وا کسیناسـیون خانه به خانه در کشـور اجرا شـود»‪.‬‬ ‫نتایج شیرین و امیدبخش همکاری دولت و مجلس‬ ‫این روزهـا اخبـار خوبـی از همـکاری و تعامـل دو قـوه مجریـه و‬ ‫مقننـه به گوش می رسـد؛ تعامل مناسـب مجلس یازدهـم در‬ ‫نخسـتین مواجهـه بـا دولـت جدیـد کـه در قالـب رای اعتمـاد‬ ‫قاطـع بـه ا کثریت قریب به اتفـاق وزیـران پیشـنهادی متبلـور‬ ‫شـد‪ ،‬نویدبخـش اغـاز فصلی مبـارک در همـکاری و هم افزایی‬ ‫دو نهـاد مهـم کشـور اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن همـکاری‬ ‫ازسـوی مقام هـای ارشـد دولت و مجلس تاکنـون بارهاوبارها‬ ‫تائیـد و تا کیـد شـده و عالو هبـر ایـت اهلل رئیسـی و محمدباقـر‬ ‫قالیبـاف؛ معـاون پارلمانـی رئیس جمهـوری نیـز تاکنـون‬ ‫چندیـن نوبـت بـه تعامالت مثبت میـان دو قوه اشـاره کـرده؛‬ ‫سید محمد حسینی در اخرین مورد چهارشنبه گذشته (‪۳۱‬‬ ‫شـهریور) گفـت‪« :‬تاکنون تعامل خوبی بیـن دولت و مجلس‬ ‫وجـود داشـته کـه دراین زمینـه تلاش بیشـتری می کنیـم تـا از‬ ‫تجربیات مختلف استفاده کنیم»‪ .‬وی پیش ازاین هم تا کید‬ ‫کرده بود‪« :‬عزم دولت جزم است که با مجلس تعامل داشته‬ ‫باشد تا ان شاءاهلل با این تعامل و همکاری؛ و جهادی پیگیر‬ ‫رفع مشکالت مردم و کشور باشیم»‪ .‬باتوجه به نقش مهمی‬ ‫که قوای اجرایی و تقنینی در پیشبرد امور کشور و گره گشایی‬ ‫از مشـکالت مـردم دارنـد‪ ،‬همـکاری مناسـب و اصولـی میـان‬ ‫انـان فصـل نوینـی در روابـط میـان ارکان نظـام جمهـوری‬ ‫اسلامی از هماهنگی هـا در مسـائل کالن ماننـد بودجه هـای‬ ‫سـاالنه تـا رونـد همـکاری همراه بـا نظارت بر فعالیـت مدیران‬ ‫و متولیـان بخش هـای مختلـف اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫سیاسـی و فرهنگـی نویـد می دهـد‪ .‬تجربـه بیـش از چهاردهه‬ ‫اسـتقرار نظـام جمهـوری اسلامی نشـان می دهـد کـه هـرگاه‬ ‫هماهنگـی و همـکاری اصولی میان دو نهـاد دولت و مجلس‬ ‫بتـری‬ ‫برقـرار بـوده‪ ،‬امـور جـاری و کالن کشـور به نحومطلو ‬ ‫پیـش رفتـه و دراین رهگـذر تبعـات مثبـت بیشـتری نصیـب‬ ‫احاد مختلف جامعه شـده اسـت‪ .‬تاریخ ‪ ۴۲‬ساله دولت های‬ ‫نظام جمهوری اسالمی نشان می دهد حتی ا گر میان دولت‬ ‫و ا کثریـت مجلـس به لحـاظ سـلیقه سیاسـی اختالف نظـری‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ ،‬می تـوان بـا تدبیـر و پافشـاری بـر اصـول‬ ‫مسـلم دینـی‪ ،‬عقلـی و قانونـی ان هـا را به حداقـل رسـاند یـا بـا‬ ‫کمترین هزینه مدیریت کرد؛ دراین زمینه نیز تجربه همکاری‬ ‫انتقـادی و مدبرانـه دولـت هفتـم و مجلـس پنجـم در حافظه‬ ‫ی مانـده اسـت‪.‬‬ ‫سیاسـی دولت هـای سـه دهه اخیر بـر جـا ‬ ‫شـیوه مواجهـه مجلـس و دولـت از دو منظر داخلـی و خارجی‬ ‫یسـت؛ در صحنـه داخلـی عالو هبـر مـردم دیگـر‬ ‫نیـز قابل بررس ‬ ‫نهادهـا و ارکان کشـور نیـز از برخـورد دوسـتانه و خیرخواهانـه‬ ‫قـوای مقننـه و مجریـه تاثیـر می پذیرنـد و زنجیـره همـکاری و‬ ‫هم افزایـی در سـایر ارکان نظـام؛ از قـوه قضائیـه تـا نهادهـای‬ ‫عمومـی دولتـی‪ ،‬حا کمیتـی و دیگـر دسـتگاه های کشـور‬ ‫سـاری و جـاری می شـود‪ .‬از نـگاه دیگر‪ ،‬تاثیـرات این همکاری‬ ‫یسـت و‬ ‫میـان مـردم و افـکار عمومـی‪ ،‬موضـوع چندوجه ‬ ‫نتایـج مبـارک و افق گشـایی های زیـادی دارد؛ باتوج هبـه‬ ‫انتخابی بودن رئیس دولت و نمایندگان مجلس‪ ،‬پیام مهم‬ ‫همـکاری دو قـوه ب هسـرعت در افـکار عمومـی جذب می شـود‬ ‫و تجربـه ای از انتخاب هـای همسـو و متناظـر را در ذهـن ان ها‬ ‫ثبت می کند‪ .‬اثار مهم دیگر این همکاری در شـرایط دشـوار و‬ ‫ویژه کنونی قابل ارزیابی ست؛ بیش از سه سال از تحریم های‬ ‫اقتصـادی بی سـابقه و حـدود دوسـال از ورود کرونـا بـه کشـور‬ ‫می گـذرد و مشـکالت معیشـتی‪ ،‬ذهنـی و روحـی مـردم بـه‬ ‫شـرایط حـادی رسـیده اسـت‪ .‬در شـرایط کنونـی انتشـار امید‬ ‫و رویکردهـای مثبـت میـان اقشـار مختلـف بیـش از هـر زمـان‬ ‫ً‬ ‫دیگـری موردنیـاز اسـت و اثـار ارزشـمند ان احتمـاال می توانـد‬ ‫تاحـدی تسـکین بخش مـردم باشـد؛ مردمی کـه از شـرایط‬ ‫کرونایی و تنگناهای تحریمی و فشـارهای اقتصادی به تنگ‬ ‫امده انـد‪ .‬امـا ایـن‪ ،‬همـه ماجـرا نیسـت؛ وقتـی مـردم شـاهد‬ ‫هم افزایـی دو قـوه باشـند‪ ،‬بـا ارامشـی بیشـتر بـه افق هـای‬ ‫پیش رو می نگرند و امید به اینده در افکار عمومی جهت حل‬ ‫واقعی زودتر مشکالت قوت می یابد؛ پیام دوستی و همراهی‬ ‫دولـت و مجلـس به عنـوان دو نهـادی که بیشـتر از بقیـه ارکان‬ ‫تبلیغ نام تجاری برای افرایش فروش اینترنتی‬ ‫تبلیغـات اینسـتا گرام‪ ،‬یکـی از قوی تریـن روش هـا بـرای جـذب مشـتری و ایجـاد‬ ‫یسـت‪ .‬طبق گزارش ها؛ حدود ‪ ۷۵‬درصد از کاربران اینستا گرام‬ ‫کسـب وکار اینترنت ‬ ‫روزانـه تحت تاثیـر تبلیغـات ایـن شـبکه اجتماعی قـرار می گیرنـد و اقداماتی مانند‬ ‫خریـد یـا بازدیـد از وب سـایت را انجـام می دهنـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان؛ اجـرای یـک تبلیـغ موفـق در اینسـتا گرام‪ ،‬نیاز بـه برنامه ریزی و تلاش زیاد‬ ‫دارد؛ به همین علـت بـرای دسـتیابی بـه نتایـج عظیـم‪ ،‬بایـد کارهایـی همچـون‬ ‫ایجـاد کمپیـن تبلیغاتـی‪ ،‬جـذب مخاطبـان‪ ،‬تعییـن هـدف‪ ،‬طراحـی و ویرایـش‬ ‫تبلیغات انجام داد‪ .‬در این مطلب‪ ،‬فهرستی از ضروری ترین مراحلی که باید برای‬ ‫تبلیغ نام تجاری خود و جذب مشـتریان در اینسـتا گرام انجام دهید را اورده ایم‪.‬‬ ‫تعیینهدف‬ ‫قبـل از ایجـاد تبلیغـات در اینسـتا گرام‪ ،‬ابتـدا هدفـی بـرای فـروش محصـوالت‬ ‫ن شـبکه اجتماعی ازقبل فهرسـتی را تعیین‬ ‫خود تعیین کنید‪ .‬خوشـبختانه‪ ،‬ای ‬ ‫کـرده کـه بـه شـما در جـذب دنبال کننـده و فـروش بهتـر کمـک می کند‪ .‬شـما باید‬ ‫نکـردن اهـداف کارهایـی نظیـر شـناخت کافـی از محصـوالت‪ ،‬ویرایش‬ ‫بـرای معی ‬ ‫ویدئوها‪ ،‬عکس برداری از محصوالت و تعامل بیشتر با مخاطبان را انجام دهید‪.‬‬ ‫شناساییمخاطبان‬ ‫فروشـندگان اینترنتـی بعـد از تعییـن هـدف بایـد مخاطبانـی را در تبلیغـات جذب‬ ‫ً‬ ‫کننـد کـه بـه محصوالتشـان عالقـه دارنـد؛ مثلا فروشـندگان لوازم التحریـر بایـد‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬دانشـجویان و هنرجویـان را بـا تعامـل زیـاد خـود جـذب کننـد‬ ‫تـا محصولشـان ب هفـروش برسـد‪ .‬براسـاس گفتـه کارشناسـان تبلیغـات جـذب‬ ‫مخاطبـان طبـق جمعیت شناسـی‪ ،‬موقعیـت‪ ،‬رفتـار‪ ،‬عالقـه و مـوارد دیگـر انجـام‬ ‫می شود‪ .‬شما باید بدانید دو نوع مخاطب «سفارشی و تماشا گران شبیه به هم»‬ ‫در اینستا گرام وجود دارد‪ .‬مخاطبان سفارشی به گروهی از افرادی گفته می شود‬ ‫ً‬ ‫بسـایت یـا صفحه کاربری شـما بازدیـد کرده اند‪ .‬این مخاطبـان برای‬ ‫کـه قبلا از و ‬ ‫تعاملدر اینستا گراموافزایشمشتریمناسبهستند‪.‬برایایجادیکمخاطب‬ ‫سفارشـی‪ ،‬نیازی به اسـتفاده از گزینه های هدف گذاری داخلی ندارید‪ .‬درعوض‪،‬‬ ‫می توانید پایگاه داده ای از ایمیل ها و شماره تلفن ها را به سادگی بارگذاری کنید‪.‬‬ ‫سپس پلتفرم اینستا گرام یا فیس بوک مخاطب سفارشی برای تبلیغ شما ایجاد‬ ‫می کننـد‪ .‬مخاطبـان ظاهـری نوعـی از مخاطبـان سفارشـی هسـتند کـه بـه شـما‬ ‫امـکان می دهنـد اهـداف خاصـی را بـرای تبلیـغ خـود ایجـاد کنید‪.‬‬ ‫مشخص کردنبودجهتبلیغات‬ ‫اینسـتا گرام دو نـوع بودجه بنـدی تبلیغاتـی ظاهـری و اسـتاندار ارائه می دهـد‪ .‬در‬ ‫بودجه بندی ظاهری شما ابتدا باید روی گزینه روزانه کلیک کرده تا هرروز مبلغ‬ ‫تعیین شده تبلیغات را به شما نشان داده و سپس شما ان را پرداخت کنید‪ .‬در‬ ‫بودجه بنـدی ظاهـری اینسـتا گرام محصـوالت شـما را تبلیغ کـرده و بعد حدا کثر‬ ‫بودجه بنـدی تبلیغـات را به شـما اعالم می کند‪.‬‬ ‫انتخابقالبمناسب‬ ‫پـس از انجـام مراحـل بـاال شـما باید تبلیغـات محصوالت جدیـد خـود را با کمک‬ ‫قالب هـای تبلیغاتـی کـه در اینسـتا گرام وجـود دارد انتخاب کنید‪.‬‬ ‫تبلیغـات عکـس‪ :‬از ایـن تبلیغـات بـرای بیـان داسـتان های تجـاری یـا معرفـی‬ ‫محصـوالت بـا اسـتفاده از تصاویر بصری خیره کننده اسـتفاده کنیـد‪ .‬ا گر مبتدی‬ ‫و تازه وارد تبلیغات اینستا گرام هستید‪ ،‬بهتر است تبلیغات عکس را شروع کنید‪،‬‬ ‫زیـرا تنظیـم ان ها بسیاراسـان اسـت و عملکـرد بسـیارخوبی دارند‪.‬‬ ‫تبلیغـات چر خ وفلـک‪ :‬ایـن تبلیغـات بـرای نمایـش چندیـن محصـول یـا‬ ‫نظـام درمعرض دیـد و داوری هسـتند‪ ،‬ب هسـرعت در جامعـه‬ ‫درک و بازنشر می شود و روند انگیزه بخشی را برای میلیون ها‬ ‫شهروند و هزاران نهاد و صنف و ارگان از صنعتگر و تولیدکننده‬ ‫گرفته تا کشاورز و کارگر و کارمند سرعت می دهد‪ .‬مردم وقتی‬ ‫شاهد نحوه مواجهه و مراوده مناسب و رشد یافته بین دولت‬ ‫و مجلس باشند‪ ،‬مطالبات خود را در مسیر تحقق می بینند‬ ‫و بـه عملیاتی شـدن قول هـا و وعده هـای برگزیـدگان خـود دل‬ ‫می بندنـد؛ ایـن امیـد و اشـتیاق مثبت را بایـد ویـژه ارج نهاد و‬ ‫در صحنـه عمـل‪ ،‬مشـکالت و معضلات مـردم را به شـیوه ای‬ ‫اصولـی و در کمتریـن زمـان ممکـن حل کـرد‪ .‬ازسـویی‪ ،‬وقتی‬ ‫مـردم مشـاهده کننـد که به جـای دعواهای بیهـوده جناحی‬ ‫و کشـمکش های نـازل سیاسـی‪ ،‬برگزیدگانشـان در مجلـس‬ ‫و دولـت بـه فکـر حـل مشـکالت و هم افزایـی هسـتند‪ ،‬بـه‬ ‫اینـده نظـام اسلامی امیدوارتر شـده و عنصر مهم کارامـدی را‬ ‫بـرای سیسـتم برامـده از انقلاب اسلامی تایید خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫در نـگاه بیرونـی‪ ،‬همراهـی دو قـوه بسـیاری افـات جهانـی و‬ ‫طمع ورزی هـای دشـمنان را دفـع و بی حاصـل خواهـد کـرد؛‬ ‫همکاری موفق مجلس و دولتی که نماینده اش در نهادهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬مذا کرات و مراودات جهانی حاضر است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫روحیـه بخشـی بـه طـرف ایرانـی‪ ،‬حـاوی پیـام یک دسـتگی و‬ ‫اتحـاد بـرای طرف هـای مقابـل اسـت؛ دراین صورت اسـت که‬ ‫تعامـل کننـدگان بـا ایـران‪ ،‬فرصـت سوءاسـتفاده از اختالفات‬ ‫داخلـی را نیافتـه و بـه حق وحقـوق قانونـی و عرفـی کشـورمان‬ ‫احتـرام می گذارنـد و از موضعی برابـر در مذا کرات و گفت وگوها‬ ‫حاضـر می شـوند‪ .‬نکتـه مهـم دراین میـان‪ ،‬حفـظ فاصلـه‬ ‫اصولی و اسـتقالل دو نهاد مجلس و دولت اسـت؛ همکاری‪،‬‬ ‫همراهـی و هم افزایـی؛ تناقضـی بـا حفـظ روحیـه اسـتقالل و‬ ‫تا کیـد بـر وظایـف قانونـی ذاتـی ان هـا نـدارد و ایـن اسـتقالل‬ ‫به هیچ وجـه نبایـد قربانـی همسـویی و همگرایـی دو قـوه‬ ‫شـود؛ تنهـا دراین صـورت اسـت که کارکردهای حاکمیتـی دو‬ ‫نهاد عملیاتی شده و ضمن احترام متقابل‪ ،‬مرزهای قانونی‬ ‫نظـارت مخـدوش نمی شـود‪.‬‬ ‫اسـتفاده های متعدد از یک محصول بهتر اسـت‪ .‬کاربر می تواند انگشـت خود را‬ ‫برای مشـاهده همه تصاویر بکشـد و اقدام مناسـب را برای خرید محصول انجام‬ ‫دهـد‪.‬‬ ‫تبلیغـات ویدیویـی‪ :‬اینسـتا گرام امـکان می دهـد تبلیغـات ویدیویـی تـا ‪ ۶۰‬ثانیـه‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بهتر اسـت مخاطبیـن خـود را در ‪ ۳۰‬ثانیـه اول جذب‬ ‫کنیـد‪ .‬تبلیغـات قانع کننـده و احساسـی ایجاد کنیـد که به مخاطبان شـما ارزش‬ ‫می بخشـد و ان هـا را تشـویق بـه انجـام اقـدام دلخـواه می کنـد‪.‬‬ ‫ویرایشتبلیغات‬ ‫بـرای یـک تبلیغـات موفق در اینسـتا گرام‪ ،‬باید ان را مـدام ویرایش کنید‪ .‬ویرایش‬ ‫تبلیغـات را می تـوان بـا ردیابـی میـزان تبدیـل و مشـارکت خـود ازطریـق مدیـر‬ ‫تبلیغـات فیس بـوک یـا هـر ابـزار تجزیه وتحلیـل داده انجـام داد‪ .‬ا گـر یـک شـرکت‬ ‫بـزرگ را اداره می کنیـد‪ ،‬می توانیـد از ابزارهـای بازاریابـی رسـانه های اجتماعـی کـه‬ ‫تجزیه وتحلیـل و گـزارش داده هـای عمیـق را ارائـه می دهنـد نیـز کمـک بگیریـد‪.‬‬ ‫هـدف از ردیابـی عملکـرد تبلیغـات شـما و پیدا کـردن نقـاط ضعـف و قـوت تبلیـغ‬ ‫شماسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از ایـن داده هـا‪ ،‬می توانیـد تغییـرات الزم را بـرای دسترسـی‬ ‫بیشتر و تعامل بیشتر در اینستا گرام ایجاد کنید‪ .‬طبق گزارش ها؛ اینستا گرام یک‬ ‫بسـتر شـگفت انگیز برای گسـترش ا گاهی از نام تجاری و فروش محصوالت شـما‬ ‫ازطریـق تبلیغـات اسـت؛ امـا اغلـب ایجـاد اولیـن تبلیـغ شـما در تمام شـبکه های‬ ‫اجتماعـی می توانـد بسـیار دلهـره اور باشـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بـا تحقیقـات خـوب و‬ ‫برنامه ریـزی هوشـمندانه‪ ،‬می توانیـد یک تبلیـغ قدرتمند اینترنتی بـرای تجارت‬ ‫خـود طراحـی کنید‪.‬‬ ‫مراحـل بـاال تمـام اطالعـات مربـوط به ایجاد و اجرای تبلیغات موفق اینسـتا گرام‬ ‫را ارائه می دهد‪ .‬با یک هدف روشـن شـروع کنید‪ ،‬یک بودجه تبلیغاتی کوچک‬ ‫تعیین کنید‪ ،‬مخاطبان مناسب را هدف قرار دهید‪ ،‬تبلیغات خیره کننده ایجاد‬ ‫و عملکرد تبلیغات خود را پیگیری کنید‪ .‬این مراحل را دنبال کنید تا کسب وکار‬ ‫خـود را ارتقـا داده و مشـتریان زیادی را جذب کنید‪.‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫فاصله حیرت انگیز نرخ خانه های لوکس در جهان‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫خب؛ چنانچه یک میلیون دالر در جیبتان دارید و می خواهید با ان‪ ،‬سـقفی لوکس باالی سـرتان تهیه‬ ‫کنید‪ ،‬بهتر است نگاهی به این اینفوگرافیک بیندازید؛ گزارش جامع ثروت اژانس امال ک ‪Knight Frank‬‬ ‫‪ LLP‬به شما امکان مقایسه ای می دهد تا ببینید متناسب با بودجه تان‪ ،‬در کدام شهر منتخب جهان‬ ‫ی بـا درامـد باال نیز مسـئله ای‬ ‫می توانیـد مالـک یـک سـرپناه تجملـی شـوید‪« .‬قـدرت خریـد» بـرای افـراد ‬ ‫چالش برانگیـز اسـت؛ درواقـع‪ ،‬بـا مبلغـی مشـخص نمی تـوان دو اپارتمـان مشـابه بـا ویژگی های یکسـان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫را در دو محلـ ه مرفه نشـین در مثلا «پاریـس» و «لنـدن» خریـد‪ .‬احتمـاال با ‪10‬میلیون دالر در «اسـتانبول»‬ ‫صاحب ویالیی مجلل می شـوید؛ اما در «هنگ کنگ» حتی نمی توانید یک واحد نقلی تهیه کنید‪ .‬در‬ ‫اینفوگرافیک امروز‪ ،‬تفاوت نرخ یک مترمربع خانه در مناطق درجه یک تعدادی شهرها را مرور کرده ایم‪.‬‬ ‫کیپ تاون‬ ‫پاریس‬ ‫میامی‬ ‫لس انجلس‬ ‫ملبورن‬ ‫توکیو‬ ‫مومبای‬ ‫برلین‬ ‫سائوپائولو‬ ‫دبی‬ ‫نیویورک لندن‬ ‫موناکو‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫سنگاپور‬ ‫جنوا‬ ‫شانگهای‬ ‫سیدنی‬ ‫پکن‬ ‫استانبول‬ ‫بحرانی سوله های مدیریت بحران‬ ‫وضعیت‬ ‫ِ‬ ‫کش ــور ما به دلیل وس ــعت زیاد و ش ــرایط اقلیم ــی گونا گون‬ ‫همیش ــه تحت تاثیر بحران ها و ح ــوادث طبیعی گونا گونی‬ ‫ب ــوده اس ــت ک ــه همه م ــا ان ه ــا را به خاط ــر داری ــم؛ از زلزله‬ ‫ب ــم و کرمانش ــاه گرفت ــه ت ــا س ــیل در اق ق ــا و گلس ــتان که‬ ‫بســـیاری از مـــردم را درگیـــر کـــرده اســـت و هنـــوز اثـــار ایـــن‬ ‫حوادث وجود دارد و مردم نتوانســـته اند به شـــرایط زندگی‬ ‫گذشـــته خود برگردند‪ .‬به گزارش باشـــگاه خبرنگاران جوان؛‬ ‫به دلیل اینک ــه کش ــور در منطق ــه زلزله خی ــز ق ــرار دارد‪ ،‬الزم‬ ‫اس ــت مدی ــران کش ــور و دس ــتگاه های مرتبط ب ــا مدیریت‬ ‫بح ــران پیش بینی ه ــای الزم ب ــرای روی ــا رویی ب ــا حوادث‬ ‫را قب ــل از وق ــوع حادث ــه انج ــام دهن ــد و تجهی ــزات الزم و‬ ‫موردنیـــاز مردم را بـــرای زمان حوادث امـــاده کنند‪ .‬مطابق‬ ‫براورده ــای انجام ش ــده‪ ،‬وق ــوع زلزل ــه در ته ــران خس ــارات‬ ‫شـــدیدی را به جا خواهد گذاشـــت؛ نیز ترا کم زیاد جمعیت‬ ‫و بافت فرســـوده شـــهری در بســـیاری از مناطق تهران‪ ،‬کار‬ ‫امدادرســـانی و کمک به بازماندگان حادثه را بسیاردشـــوار‬ ‫نش ــرایط برنامه ری ــزی ب ــرای پیش ــگیری و‬ ‫می کن ــد‪ .‬درای ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫کاهش خس ــارت ناش ــی از ح ــوادث بس ــیار ضرور ‬ ‫یک ــی از محل های ــی ک ــه ب ــرای وق ــوع ح ــوادث اح ــداث‬ ‫ش ــده و بای ــد همیش ــه ب ــرای زم ــان حادث ــه ام ــاده باش ــد‪،‬‬ ‫س ــوله های مدیری ــت بح ــران اس ــت‪ .‬س ــوله ها بای ــد برای‬ ‫زم ــان وقوع ح ــوادث اماده نگه داش ــته ش ــوند و همیش ــه‬ ‫اقالمـــی ماننـــد کنســـرو‪ ،‬پتـــو‪ ،‬چـــادر‪ ،‬اب و مـــواد غذایی در‬ ‫ان وجود داشـــته باشـــد‪ .‬تیرماه پارســـال بود که اسماعیل‬ ‫نج ــار (رئیس س ــازمان مدیریت بحران کش ــور) در حاش ــیه‬ ‫جلس ــه س ــتاد محلی پیش ــگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی‬ ‫عملیات پاســـخ به بحران که در محل ســـازمان پیشگیری‬ ‫و مدیری ــت بح ــران ش ــهر ته ــران درب ــاره می ــزان امادگ ــی‬ ‫س ــوله های مدیری ــت بح ــران گف ــت؛ س ــازمان مدیری ــت‬ ‫بحران‪ ،‬ســـازمان ستادی ســـت و ماموریت و مســـئولیتش‬ ‫سیاسـ ـت گذاری‪ ،‬هماهنگی و نظارت تعریف ش ــده اس ــت‬ ‫و هم ــه دس ــتگاه های اجرای ــی در قان ــون جدی ــد مدیریت‬ ‫بح ــران در زم ــان مقابل ــه با بح ــران هم ماموری ــت به میزان‬ ‫نی ــاز مس ــئولیت دارن ــد‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه س ــوله های‬ ‫ً‬ ‫مدیری ــت بح ــران صرف ــا مش ــکل را ح ــل نمی کن ــد اظه ــار‬ ‫داشـــت؛ در تهران ســـوله های بحران چندمنظوره هستند‬ ‫و دراختی ــار دس ــتگاه دیگری ق ــرار گرفته و ممکن اس ــت در‬ ‫انج ــا ورزش ه ــم بکنن ــد؛ اما ح ــق تغیی ــر کارب ــری ندارند و‬ ‫مدیری ــت بح ــران ه ــر زم ــان احس ــاس نی ــاز کن ــد می تواند‬ ‫وارد این س ــوله ها ش ــود‪ .‬نج ــار گفت؛ به نظر م ــن علی رغم‬ ‫تالش های صورت گرفت ــه در تهران ب ــا ‪ ۱۰‬میلیون جمعیت‪،‬‬ ‫ا گ ــر زلزله ‪ ۷‬ریش ــتر و باالتر بیاید‪ ،‬خیلی مش ــکالت خواهیم‬ ‫داش ــت و ‪ ۲‬میلیون نفر تحت تاثیر مس ــتقیم ق ــرار می گیرند‬ ‫و ‪ ۸‬میلیون نف ــر باقی مان ــده تحت تاثی ــر غیرمس ــتقیم‬ ‫هســـتند‪ .‬وی افـــزود؛ زلزله تاثیـــرات روانی بسیارســـنگینی‬ ‫بـــرای مـــردم دارد‪ .‬رئیـــس ســـازمان مدیریت بحران کشـــور‬ ‫بااش ــاره به برنامه ریزی ه ــای گس ــترده برای عب ــور از بحران‬ ‫زلزل ــه در ته ــران گف ــت؛ بااین وج ــود م ــا تنه ــا ‪ ۱۸.۳‬درص ــد‬ ‫امادگ ــی داری ــم‪ .‬ته ــران نیازمن ــد برنام ــه وی ــژه مث ــل ایجاد‬ ‫نق ــاط اضط ــراری پ ــرواز بالگرد اس ــت ک ــه در امدادرس ــانی‬ ‫و تخلی ــه مجروحی ــن و اذوقه رس ــانی کمک کنن ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دراین رابط ــه ناص ــر امان ــی (عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر‬ ‫تهران) گفت؛ ســـوله های مدیریت بحران از زمان مدیریت‬ ‫قالیبـــاف در تهـــران بنیان گذاری شـــد و حرکتی درراســـتای‬ ‫پایدارســـازی شـــهر در مقابل حـــوادث بـــود‪ .‬وی ادامه داد؛‬ ‫این مکان هـــا پایگاهی بـــرای دپـــوی امکانـــات موردنیاز در‬ ‫بحران اســـت و سوله ها اســـتحکام و فضای مناسبی دارد‪.‬‬ ‫در دوره ه ــای قبل ازای ــن س ــوله ها به ص ــورت دومنظ ــوره‬ ‫بهر هب ــرداری می ش ــد؛ یعن ــی ب هج ــز زمان ه ــای بحران ــی‬ ‫اس ــتفاده های دیگ ــر ه ــم از ان ها می ش ــود‪ .‬عضو ش ــورای‬ ‫اســـامی شـــهر تهران تصریح کـــرد؛ درحال حاضـــر تعدادی‬ ‫از ای ــن س ــوله ها دومنظ ــوره هس ــتند؛ اما به معن ــای تغییر‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫طرح مسکن اقدام ملی‬ ‫عضـو هیئت مدیـره بانـک مسـکن از‬ ‫افزایـش سـقف تسـهیالت سـاخت‬ ‫مسـکن در طـرح اقدام ملی خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدحسـن علمـداری گفـت‪:‬‬ ‫«سـقف تسـهیالت سـاخت مسـکن‬ ‫در طـرح اقـدام ملـی به دنبـال‬ ‫تصویـب نامـه هیئـت وزیـران و ابلاغ بانـک مرکـزی‪ ،‬از‬ ‫‪ 100‬میلیون تومـان بـه ‪ 150‬میلیون تومـان افزایـش پیـدا‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن افزایـش سـقف تسـهیالت در جلسـه اخیـر‬ ‫هیئت مدیـره بانـک مسـکن بـه تصویـب رسـید و ا کنـون‬ ‫بـه شـعب بانـک مسـکن در سراسـر کشـور ابلاغ شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬علمـداری دربـاره جزئیـات ایـن مصوبـه افـزود‪:‬‬ ‫«بانـک مسـکن مطابـق سـهمیه تعیین شـده از سـوی‬ ‫بانـک مرکـزی بـرای بانک هـای عامـل‪ ،‬ماموریـت دارد؛‬ ‫به میزان مشـخص (بیـش از ‪ 100‬هـزار واحـد مسـکونی)‬ ‫تسـهیالت سـاخت مسـکن طـرح اقـدام ملـی را پرداخـت‬ ‫کنـد‪ .‬بر این اسـاس‪ ،‬اعتبـارات الزم تـدارک دیـده شـده و‬ ‫طی این مدت‪ ،‬متناسب با معرفی پروژه های ساختمانی‬ ‫از سـوی دسـتگاه های مسـوول اجـرای طـرح اقـدام ملـی‪،‬‬ ‫قراردادهای پرداخت تسـهیالت بسـته شـده و به بخشـی‬ ‫از تسـهیالت متناسـب با پیشـرفت فیزیکی پروژه ها نیز به‬ ‫کارگاه هـای سـاختمانی تزریـق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫برندگان قرعه کشی«تولد‪ 20‬سالگی»‬ ‫بانک پارسیان‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪ .‬امیدواریم که‬ ‫کارب ــری ان ها نیس ــت و کام ــا موقت ‬ ‫ش ــورای شهر با س ــازمان مدیریت بحران مکاتبه ای داشته‬ ‫باش ــد ت ــا س ــوله ها افزای ــش پی ــدا کن ــد‪ .‬امانی تا کی ــد کرد؛‬ ‫نگران ــی اصلی ما ناایمن بودن ته ــران و اولویت پرداختن به‬ ‫این موض ــوع اس ــت؛ تاریخ مصرف اق ــام و امکانات موجود‬ ‫در س ــوله ها گذاش ــته اس ــت و بای ــد اقالم جدی ــد جایگزین‬ ‫ً‬ ‫ش ــود‪ .‬ما به تع ــداد مح ــات نیاز ب ــه س ــوله داری ــم و حتما‬ ‫بای ــد در هر محله یک س ــوله بحران باش ــد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ب ــا هماهنگی ها ک ــه با س ــتاد مدیری ــت بحران ش ــهرداری‬ ‫ته ــران انج ــام دادی ــم‪ ،‬س ــراغ برخ ــی س ــوله های بح ــران‬ ‫رفتی ــم تا ببینی ــم که وضعیت کل ــی ان ها چگونه اس ــت‪ .‬از‬ ‫مس ــئولین مدیریت بحران درب ــاره نگهداری م ــواد غذایی‬ ‫ض ــروری در مواق ــع بحران ــی پرس ــیدم ک ــه کجا نگه ــداری‬ ‫می ش ــوند تا س ــری به ان ها بزنی ــم و ببینیم چه اجناس ــی‬ ‫نگه ــداری می ش ــود؛ انبارگردان ــی از ان ه ــا ب ــه چ ــه نحوی‬ ‫انج ــام می ش ــود و تاریخ مصرف کنس ــروها و م ــواد غذایی و‬ ‫یس ــت؛ ام ــا ازس ــوی همین مس ــئولین گفته‬ ‫اب تاچه زمان ‬ ‫ش ــد؛ م ــا در س ــوله های مدیری ــت م ــواد غذای ــی نگهداری‬ ‫نمی کنی ــم و تم ــام م ــواد غذای ــی در س ــاختمان مرک ــزی‬ ‫مدیری ــت بح ــران ش ــهرداری در غ ــرب ته ــران نگـ ـه داری‬ ‫می ش ــوند‪ .‬تقاضا ک ــردم تا به همان جا بروم؛ اما گفته ش ــد‬ ‫درحال حاض ــر م ــواد غذایی نداری ــم و هرچه ب ــود‪ ،‬به دلیل‬ ‫نزدیک ــی پایان تاریخ مصرف به فروش ــگاه ش ــهروند مرجوع‬ ‫ً‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬ظاهرا مواد غذای ــی الزم ب ــرای مواقع بحرانی‬ ‫ازطریق فروش ــگاه ش ــهروند که متعلق به ش ــهرداری تهران‬ ‫اس ــت‪ ،‬تامین می ش ــود‪ .‬به همراه تیم ــی از مدیریت بحران‬ ‫ش ــهرداری برای بازدید از چند س ــوله رفتی ــم‪ .‬اولین مقصد‬ ‫م ــا س ــوله مدیریت بح ــران منطق ــه ‪ ۶‬در پ ــارک ال ل ــه واقع‬ ‫ب ــود‪ .‬در بخش زمین ورزش ــی س ــالن‪ ،‬چند مدل س ــرویس‬ ‫بهداش ــتی س ــیار بود که ب ــرای مواق ــع بحرانی ب ــه مناطق‬ ‫مختل ــف ارس ــال و دوب ــاره ب ــه همی ــن س ــوله بازگردان ــده‬ ‫می ش ــد‪ .‬یک ــی از کارکنان این س ــوله گفت اخرین ب ــار‪ ،‬این‬ ‫س ــرویس های س ــیار ب ــرای زلزله کرمانش ــاه مورداس ــتفاده‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬در ج ــای دیگر س ــوله‪ ،‬بخش ــی حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬مت ــری بود که در ان قفسـ ـه های بلندی وجود داش ــت‬ ‫که تا نزدیک س ــقف می رسید‪ .‬در قفسـ ـه ها از کلنگ و بیل‬ ‫و بیلچ ــه ت ــا موتورب ــرق و وس ــایل امدادونج ــات نگهداری‬ ‫می ش ــد‪ .‬به گفته مس ــئول انج ــا؛ ‪ ۷۵‬قل ــم ان ــواع تجهیزات‬ ‫در انج ــا نگه ــداری می ش ــد‪ .‬مس ــئوالن مدیری ــت بح ــران‬ ‫گفتند که بس ــیاری از اق ــام تاریخ مصرف مشـــخصی دارند‬ ‫ک ــه هر شـ ـش ماه تا یک س ــال باید بررســـی شـــوند و ا گر نیاز‬ ‫باش ــد تعویض و اق ــام جدی ــد جایگزین شـــود‪ .‬اقالمی که‬ ‫تاریخ مصرفش ــان ه ــم به پای ــان رس ــیده‪ ،‬بـــرای مانورهـــا و‬ ‫کالس های اموزش ــی ارس ــال می ش ــود تـــا از ان ها اســـتفاده‬ ‫مناس ــبی ش ــود‪ .‬بس ــیاری از اق ــام در ایـــن ســـوله جدیـــد‬ ‫بودند و مش ــخص ب ــود به تازگی تعویض یا تعمیر شـــده اند؛‬ ‫ام ــا بعض ــی اق ــام مث ــل چراغ قوه ه ــا یـــا باتـــری نداشـــتند‬ ‫ی ــا ا گ ــر باتری داش ــتند‪ ،‬کم ن ــور ب ــود و ضعیـــف‪ .‬کیف های‬ ‫کمری کمک ه ــای اولیه امدادونجات نیـــز وضعیت خوبی‬ ‫نداش ــتند‪ .‬کی ــف را باز ک ــردم‪ :‬س ــرنگ های تاریخ گذشـــته‬ ‫و چسـ ـب های کاغذی زرد ش ــده‪ ،‬نشـــان می داد کـــه زمان‬ ‫زیادی از تاریخ مصرفش ــان گذشته اســـت‪ .‬نکته قابل تامل‬ ‫ً‬ ‫دیگراینک ــه ای ــن س ــوله مدیری ــت بحـــران تقریبـــا کوچـــک‬ ‫ب ــود و در مواق ــع بحران ــی نمی تواند به کمـــک یک منطقه‬ ‫ب ــزرگ در بخش مرکزی و مهم ش ــهر بیایـــد‪ .‬مقصد بعدی‪،‬‬ ‫س ــاختمان مدیری ــت بح ــران واق ــع در بزرگـــراه کردســـتان‬ ‫ب ــود؛ س ــاختمانی چندطبقه ک ــه به گفته متصـــدی ان؛ با‬ ‫اخرین تکنولوژی ساختمان سازی ســـاخته شده و در برابر‬ ‫زلزله های ش ــدید نیز مقاوم اس ــت‪ .‬یک طبقه کامل سالن‬ ‫ورزش ــی بود که حاال ب ــه یکی از مرا کز مهم وا کسیناســـیون‬ ‫تجمیع ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ .‬یک ــی از دیگـــر از طبقات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مح ــل نگهداری اق ــام بود؛ س ــالنی تقریبا بـــزرگ با اقالمی‬ ‫ً‬ ‫ح ــدودا دوبراب ــر س ــوله مس ــتقر در پ ــارک اللـــه‪ .‬چیدمـــان‬ ‫مرتب ــی در س ــالن ب ــود؛ هم ــه اجن ــاس نـــو بـــود و در اینجـــا‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۰۰‬قل ــم کاال بود ک ــه از هریک از ان ها تعـــداد زیادی‬ ‫در انجا نگهداری می ش ــد؛ اما مواد غذایی؛ ازجمله کنسرو‬ ‫و اب وجود نداش ــت‪ .‬ساختمان مدیریت بحران کردستان‬ ‫بزرگ تری ــن و مجهزترین س ــاختمان و سوله ای ســـت که در‬ ‫ته ــران واقع ش ــده؛ ام ــا به نظر می رســـد بازهم بـــرای تهران‬ ‫ی ــا اس ــتان هایی ک ــه درگیر بح ــران می شـــوند‪ ،‬کارگشـــایی‬ ‫چندان ــی نداش ــته باش ــند‪ .‬اس ــماعیل ســـلیمی (معـــاون‬ ‫امادگ ــی‪ ،‬مقابل ــه و پدافن ــد غیرعامل شـــهر تهـــران) گفت؛‬ ‫‪ ۱۰۳‬پای ــگاه مدیری ــت بح ــران در ته ــران داریـــم کـــه از ان ها‬ ‫بهر هب ــرداری می کنی ــم؛ ش ــامل پایگاه های ویژه که ســـتاد‬ ‫مدیری ــت بح ــران ه ــر منطق ــه در ان تشـــکیل می شـــود‪،‬‬ ‫پایگاه ه ــای معی ــن؛ و گ ــروه س ــوم پایگاه هـــای مدیریـــت‬ ‫بح ــران در نواحی ش ــهر تهران‪ ۸ .‬پایگاه نیز درحال ســـاخت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫مراسـم قرعـه کشـی بانـک و باشـگاه‬ ‫مشـتریان بانـک پارسـیان ویـژه‬ ‫بیسـتمین سـالگرد تاسـیس بانک‪ ،‬روز‬ ‫چهارشـنبه ‪ 7‬مهرمـاه ‪ 1400‬به صـورت‬ ‫پخـش زنـده از طریـق شـبکه های‬ ‫اجتماعـی بانـک برگـزار و یـک برنـده‬ ‫خوش شـانس ‪ 200‬میلیون ریالـی و‪ 20‬برنـده جایـزه‬ ‫‪20‬میلیون ریالـی ایـن قرعـه کشـی مشـخص شـدند‪.‬‬ ‫قرعه کشـی این جوایز به پاس‪ 20‬سـال همراهی مشـتریان‬ ‫و بـا حضـور نمایندگانـی از ادارات روابـط عمومـی؛ توسـعه‬ ‫فـروش؛ بازرسـی و نظـارت و سـایر مدیریت هـای مرتبـط‬ ‫سـتادی بانـک پارسـیان برگـزار شـد‪ .‬همچنیـن بـه قیـد‬ ‫قرعـه برنـده جایـزه ویـژه ‪ 200‬میلیون ریالـی از میان کسـانی‬ ‫کـه در بـازه زمانـی ‪ 25‬تـا ‪ 31‬شـهریور ماه حداقـل یـک ورود‬ ‫بـه سـایت باشـگاه مشـتریان داشـتند‪ ،‬مشـخص شـد‪.‬‬ ‫بر این اسـاس؛ اسـامی برندگان پس از انجام مراحل اداری‬ ‫الزم از طریق وب سایت اینترنتی بانک و باشگاه مشتریان‬ ‫و صفحـه اینسـتا گرام به نشـانی ‪ @parsianbank.ira‬بـه‬ ‫اطلاع عمـوم خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫اعالم ساعت ارائه خدمات به مشتریان‬ ‫بانک توسعه تعاون‬ ‫سـاعت ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مشـتریان بانـک توسـعه تعـاون‬ ‫اعلام شـد‪ .‬بر اسـاس اعلام‬ ‫شـورای هماهنگـی بانک هـا‬ ‫زمـان ارائـه خدمـات حضـوری‬ ‫بانکـی در شـعب بانـک توسـعه‬ ‫تعاون و نیز زمان حضور کارکنان‬ ‫بانـک مشـخص شـد‪ .‬براسـاس اعلام شـورای هماهنگـی‬ ‫بانکهـا‪ ،‬شـعب بانـک توسـعه تعـاون در سراسـر کشـور از‬ ‫سـاعت ‪ 7:30‬تا ‪ 13:30‬روزهای شـنبه تا چهارشـنبه اماده‬ ‫خدمت رسـانی بـه مشـتریان هسـتند؛ همچنیـن سـاعات‬ ‫ارائـه خدمـات بـه مشـتریان سراسـر کشـور طـی روزهـای‬ ‫پنجشـنبه از سـاعت ‪ 7:30‬تـا ‪ 12:30‬اسـت‪ .‬بر این اسـاس؛‬ ‫سـاعت حضـور کارکنـان صـف و سـتاد در محـل کار طـی‬ ‫روزهـای شـنبه تـا چهارشـنبه از سـاعت ‪ 7‬تـا ‪ 14:30‬اسـت‬ ‫و کارکنان مدیریت شـعب و شـعب نیز در روز پنجشـنبه از‬ ‫سـاعت ‪ 7‬تـا ‪ 13‬در محـل کار حضـور می یابنـد؛ همچنیـن‬ ‫با توجه بـه اعلام وضعیـت نارنجـی اسـتان تهـران در‬ ‫شـیوع کرونـا‪ ،‬رعایـت حضـور دو سـوم نیروهـا در محـل‬ ‫کار ضروری سـت و در سـایر اسـتان ها نیـز‪ ،‬میـزان حضـور‬ ‫کارکنـان مطابـق وضعیـت شـیوع کرونایـی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫گفتنی ست؛ بانک توسعه تعاون با ‪ 416‬شعبه و ‪ 32‬باجه‬ ‫در سراسـر کشـور حضـور دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫گالرهعباسی‪:‬‬ ‫نیلوفر قصه من‪ ،‬زنی با‬ ‫دنیای ذهنی شلوغ است‬ ‫شهاب دارابیان‬ ‫قبل ازاینکه به عنوان بازیگر شـناخته شـود‪ ،‬نویسـندگی می کرد؛ نویسـندگی را در کارگاه داستان نویسی‬ ‫«محمـد محمدعلـی» اموخـت و چندوقتی سـت که در موسسـه «سـوینا» بـرای نابینایـان‪ ،‬کتـاب‪،‬‬ ‫فیلـم و انیمیشـن صوتـی تولیـد می کنـد‪ .‬این روزهـا رمانـش به نـام «مریلیـن مونـرو سـر جـردن» ازسـوی‬ ‫نشـر «نیمـاژ» راهـی بـازار نشـر شـده اسـت؛ خـودش معتقـد اسـت کـه ا گـر بازیگـر نبـود‪ ،‬شـاید کتابـش‬ ‫زودترازاین هـا چـاپ می شـد‪ .‬همـه این نـکات بهانه ای شـد تا سـراغ «گالره عباسـی» برویم و بـا او درباره‬ ‫اثـرش صحبـت کنیم‪.‬‬ ‫چه شد سراغ نگارش داستان زندگی «نیلوفر» رفتید؟‬ ‫نیـاز بـود قصه هایـی کـه سـال ها تـوی ذهنـم بـود‪ ،‬تبدیـل بـه یـک قصـه منسـجم شـوند‪ .‬یکـی از‬ ‫کارا کترهایـی کـه همیشـه در ذهنـم بـا ان زندگـی می کـردم‪« ،‬نیلوفـر» بـود؛ ازایـن رو‪ ،‬تصمیـم گرفتـم‬ ‫داسـتانش را بنویسـم‪.‬‬ ‫«نیلوفر» دچار اختالل دوقطبی ست؟‬ ‫اینکـه «نیلوفـر» ادم خلاق و رویاپـرداز و قصه گویی سـت یـا شـیدا و بیمـار دوقطبی را نمی شـود تفکیک‬ ‫کرد و قابل تشـخیص نیسـت‪ .‬جهان «نیلوفر» به این شـکل اسـت؛ پر از اعداد و صدا و گذشـته و اینده‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث شده «نیلوفر» به این وضعیت دچار شود؟ نمادی از قشر خاصی از جامعه است؟‬ ‫نـه ؛ «نیلوفـر» یـک زن بـا یـک دنیـای ذهنـی شـلوغ اسـت‪ .‬او می توانـد شـبیه خیلـی از زن هـا باشـد و‬ ‫می توانـد شـبیه هیچ کـس نباشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چـرا دراین رمـان از هـر کارا کتـر دو نمونـه وجـود دارد؟ مثلا ایـا «داریـوش» همـان «دکتـر» اسـت کـه در‬ ‫ذهـن «نیلوفـر» تغییـر می کنـد؛ یعنـی در حالـت شـیدایی و افسـردگی تغییـر کارا کتـر رخ می دهـد؟ حتـی‬ ‫ً‬ ‫گویـا او یـک فرزنـد دارد؛ امـا ان را هـم دو تـا می بیند؛ شـاید اصال فرزنـدی ندارد‪ .‬او حتی خانـه اش را دوتا‬ ‫می بیند‪.‬‬ ‫«نیلوفـر» همیشـه در خیـال و رویاسـت‪ .‬جهـان اعـداد برایـش جدی سـت‪ .‬بـا دنیـای ذهنـی خـودش‬ ‫ً‬ ‫زندگـی می کنـد و همـراه اسـت؛ مثلا مریلیـن مونـرو شـدن یـا وسواسـش روی اعـداد زوج و فـرد؛ امـا‬ ‫همه چیـز را دو تـا نمی بینـد‪« .‬دکتـر» و «داریـوش» یک نفـر نیسـتند و همین طـور دوقلوهـا؛ امـا بعضـی‬ ‫کارا کترهـا یـک همـزاد یـا ما بـه ازا در قصـه دارنـد‪ .‬البتـه هرکـس می توانـد تعبیـر خـودش را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اینکـه شـما این جـور فکـر کردیـد هـم جالـب و جـذاب اسـت‪ .‬می شـد بـه ان فکـر کـرد‪.‬‬ ‫متوجـه نشـدم کـه خانـه واقـع در طبقـه ‪ 21‬برجـی کـه «نیلوفـر» در صفحه هـای نخسـت کتـاب در ان‬ ‫یکـرد‪ ،‬چطـور بـه خانـه پنج طبقـه درپایـان تبدیـل شـد؛ چـرا همه چیـز تااین حـد متغیـر اسـت؟‬ ‫زندگـی م ‬ ‫«نیلوفـر» همه چیـز را در جهـان خـودش می بینـد‪ .‬مـرز خیـال و واقعیـت برایـش گـم اسـت‪ .‬خـودش در‬ ‫دو جهـان گـم شـده و ایـن دوگانگـی کـه به درسـتی بـه ان اشـاره کردید‪ ،‬در طبقات و شـکل سـاختمان‬ ‫هم سـراغش می اید‪ .‬اجازه دهید خیالتان را راحت کنم؛ در ذهن «نیلوفر» نمی توان به دنبال منطق‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫فـر مجـردی و تلفـن سـبز نمـاد چیسـت؟ بـا اوردن ایـن المان هـا دنبـال چه چیـزی بودیـد؟ چـرا چنیـن‬ ‫چیزهایـی بایـد گوشـه اشـپزخانه باشـد و در همه جـای داسـتان باشـد؟‬ ‫نماد گذشته است؛ گذشته ای که «نیلوفر» نصف عمرش را در ان می گذراند‪ .‬تلفن ارتباط «نیلوفر» با‬ ‫گذشـته اسـت؛ گذشـته ای شـیرین و خاطره انگیز؛ و فر‪ ،‬جایی ست که وسایلش را پنهان می کند؛ مثل‬ ‫یکـه‬ ‫کمـد‪ .‬به جـای کمـد در فـر‪ .‬برای همیـن می شـود فـر مجـردی‪ .‬جایی کـه در اشـپزخانه اسـت‪ .‬جای ‬ ‫کسـی حوصله ندارد وارد انجا شـود‪ .‬جای امنی سـت برای پنهان کردن وسـایل گذشـته‪.‬‬ ‫حـس می کنـم بـا یک بار خوانـدن اثـر مخاطب به جواب مشـخص نمی رسـد‪ .‬انـگار مخاطـب در دوری‬ ‫می افتـد کـه هر کـس می توانـد ان فـرد دیگر باشـد‪ .‬به جرئـت می توانم بگویم کارا کترهـا از قصد محکم‬ ‫و اسـتوار نیسـتند؛ یعنـی نمی توانیـد بـا قطعیـت دربـاره ان هـا صحبـت کنیـد‪ .‬ایـن بـه بیمـاری «نیلوفـر»‬ ‫یگـردد؟‬ ‫برم ‬ ‫بلـه از عمـد بـوده‪ .‬وقتـی جهـان را از زاویـه دیـد «نیلوفر» می بینیم؛ که شـاید شـیدایی دارد یـا در جهان‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫خودش زندگی می کند‪ ،‬سـوار قایق او می شـویم؛ قایقی که دریایش مواج تر از ادم های معمول ‬ ‫ادمی که سـاده و معمولی نیسـت؛ درگیر سـادگی و روزمره گی شـده‪ .‬جهان «نیلوفر» مواج اسـت؛ شـاید‪.‬‬ ‫یشـود؟‬ ‫از شـما به عنوان یک زن می پرسـم نه نویسـنده؛ چه می شـود زنی به وضعیت «نیلوفر» دچار م ‬ ‫منظورم افسردگی و درنهایت خودکشی ست‪.‬‬ ‫تفکیـک مـرد و زن برایـم سـخت اسـت‪ .‬دربـاره انسـان حـرف می زنیـم‪ .‬وقتـی انسـان مجبـور شـود تـا از‬ ‫رویاهایـش‪ ،‬خواسـته هایش و خـود واقعـی اش فاصلـه بگیـرد؛ وقتـی بـا جهـان تخیلـش زندگـی کنـد؛‬ ‫امـا همراهـش نشـود؛ وقتـی درگیـر روزمره گـی و پوچـی و دور باطـل زندگـی شـود‪ ،‬خیلـی حـس دوری‬ ‫نیسـت «میـل بـه نبـودن»؛ نبـود خـودت یا نبـودن رویاهایت‪ .‬البتـه در پایان این کتاب می شـود تعبیر‬ ‫متفـاوت داشـت‪ .‬کـدام «نیلوفـر» کشـته شـده؟ «نیلوفـر» قصـه واقعـی یـا ان یکـی؟ به هرصـورت چیزی‬ ‫دراین جهـان کشـته می شـود؛ یـا فـرد اسـت یـا عشـق یـا رویـا‪ .‬کـدام واقعیـت دارد؟ کـدام زنـده اسـت؟‬ ‫کـدام می میـرد؟‬ ‫ایـن کتـاب مـن را خیلـی یـاد کتـاب «چراغ هـا را مـن خامـوش می کنـم» اثـر زویـا پیـرزاد انداخـت‪ .‬انـگار‬ ‫«نیلوفـر» مدرن شـده ان کارا کتـر اسـت‪ .‬خودتـان چنیـن حسـی نداشـتید؟‬ ‫ً‬ ‫کتـاب خانـم پیـرزاد را خوانـده ام‪ .‬طبیعتـا هرچـه دراین سـال ها خوانـده ام‪ ،‬دیده ام و تماشـا کـرده ام‪ ،‬بر‬ ‫من تاثیر گذاشته‪ .‬مگر می شود که کاری روی ادم تاثیر نگذارد؟ اما این قصه از درون من جوشیده و‬ ‫سـر بـراورده‪ .‬از الـف تـا ی «اصـل» اسـت و ایـن بـرای من دوست داشـتنی ترش می کند‪ .‬ایبنا‬ صفحه 8 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫زنان‬ ‫‪ 70‬درصد؛ تعداد زنان باالی ‪ 50‬سال‬ ‫مبتال به استئوپروز‬ ‫شـعار ملـی امسـال «هفتـه ملـی سلامت اسـتخوان»‬ ‫(‪ 28‬مهرمـاه تـا ‪ 4‬ابان مـاه) «مهـار پوکـی اسـتخوان بـا‬ ‫تشخیص به موقع» اعالم شد‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫اسـتئوپروز پژوهشـگاه علـوم غـدد و متابولیسـم‪،‬‬ ‫شکسـتگی را مهم تریـن عارضـه پوکـی اسـتخوان‬ ‫در سـنین بـاال خوانـد و گفـت‪« :‬خطـر ابتلا بـه پوکـی‬ ‫اسـتخوان‪ ،‬با باالرفتن سـن افزایش می یابد؛ پس ا گر‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬سـال هسـتیم و بـا یـک زمین خـوردن سـاده‬ ‫ً‬ ‫دچـار شکسـتگی شـده ایم‪ ،‬احتمـاال درمعـرض پوکی‬ ‫اسـتخوان هسـتیم و الزم اسـت بـه پزشـک مراجعـه‬ ‫کنیـم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ وی افـزود‪« :‬اسـتئوپروز‪،‬‬ ‫مشـکلی شایع در سامانه های بهداشتی و به عبارتی‬ ‫اپیدمـی پنهـان دنیای امروز اسـت که با کاهش توده‬ ‫اسـتخوانی بـوده و بـا افزایـش شکسـتگی اسـتخوان‬ ‫همـراه اسـت»‪ .‬دکتـر افشـین اسـتوار بابیان اینکـه‬ ‫نتایـج طـرح جامـع پیشـگیری‪ ،‬تشـخیص و درمـان‬ ‫اسـتئوپروز در کشـور که توسـط پژوهشـگاه علوم غدد‬ ‫و متابولیسـم و بـا همـکاری وزارت بهداشـت درمـان‬ ‫و امـوزش پزشـکی انجـام شـد‪ ،‬نشـان داد حـدود‬ ‫ی‪ 50‬سـال مبتال‬ ‫‪ 70‬درصد زنان و ‪ 50‬درصد مردان باال ‬ ‫بـه اسـتئوپروز یـا اسـتئوپنی هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬شـیوع‬ ‫کمبـود ویتامیـن ‪ D‬در مناطـق مختلـف کشـور حدود‬ ‫‪ 40‬تـا ‪ 80‬درصـد بـوده اسـت؛ این درحالی سـت که‬ ‫میـزان مصـرف کلسـیم تنهـا ‪ 60‬درصـد و مصـرف‬ ‫ویتامیـن ‪ D‬تنهـا ‪ 15‬درصـد نیـاز روزانـه بـوده کـه‬ ‫نیازمنـد مداخلات جـدی دراین زمینـه هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬غنی سـازی مـواد غذایـی و ترویـج‬ ‫فرهنگ مصرف لبنیات از اقدامات مناسب درجهت‬ ‫یسـت»‪ .‬وی همچنیـن بـه‬ ‫مقابلـه بـا ایـن بیمار ‬ ‫برگـزاری رخدادهـای اموزشـی بـرای متخصصـان‬ ‫حـوزه سلامت بـا هـدف ظرفیت سـازی اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬مرکـز تحقیقات اسـتئوپروز در مهرماه امسـال‬ ‫نیـز میزبـان وبینـار تازه هـای اسـتئوپروز و وبینار نقش‬ ‫طب تلفیقی در کنترل و پیشـگیری پوکی اسـتخوان‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬طبـق اعلام روابط عمومـی پژوهشـگاه‬ ‫علـوم غدد و متابولیسـم‪ ،‬مدیـرکل دفتر بیماری های‬ ‫غیروا گیر وزارت بهداشت‪ ،‬شعار و روزشمار هفته ملی‬ ‫سلامت اسـتخوان را اعالم کرد‪ .‬اسـتوار بااین مقدمه‬ ‫کـه هرسـاله به مناسـبت گرامیداشـت روز جهانـی‬ ‫صدیقه کاظمی نیا؛‬ ‫اولین دامپزشک زن ایران دارای طرح از سازمان دامپزشکی‬ ‫اولین ها‬ ‫‪ 14‬مهر ماه «روز ملی دامپزشـکی» نام گذاری شـده؛ زیرا دامپزشـکی از فصول سلامت جامعه ب هشـمار می رود و این نهاد اسـت‬ ‫که سلامت و امنیت غذایی انسـان را تامین می کند‪« .‬دکتر صدیقه کاظمی نیا» اولین زنی در کشـورمان اسـت که در سـازمان‬ ‫دامپزشکی طرح گرفت؛ زیرا طرح فقط برای اقایان بود‪ .‬رشته تحصیلی او تجربی بود و برای کنکور‪ ،‬پزشکی را انتخاب کرد که‬ ‫در رشـته دامپزشـکی قبول شـد‪ .‬او ورودی سـال ‪ 1375‬بود‪ .‬او بعد به عنوان معاون سلامت اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمان‬ ‫ب ه کار مشـغول شـد؛ و به این ترتیب‪ ،‬از بین ‪ 30‬اسـتان‪ ،‬تنها کرمان بود که معاونت یک زن را دارا شـد‪.‬‬ ‫مجریان زن محبوب کودکان‬ ‫دراین سال ها‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یشـود‬ ‫این روزهـا مجموعـه ای در یکـی از پلتفر مهـای انالیـن پخـش فیلـم و سـریال ارائـه م ‬ ‫ـام «نارگیـل» کـه در همیـن مـدت کوتـاه نیـز توانسـته عالقه مندانـی را ب هخـود جلـب کنـد‪.‬‬ ‫ب هن ِ‬ ‫یکـی از نـکات قابل توجـه ایـن کار‪ ،‬حضـور «سـارا روسـتاپور» به عنـوان یکـی از بازیگـران اصل ِـی‬ ‫ن او را به نام «خاله سـارا» می شـناختیم؛ یکی‬ ‫(نقش ایران) اسـت؛ هنرمندی که پیش ازای ‬ ‫ان‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫از محبوب تریـن و معروف تریـن مجریـان کارهـای کـودک کـه البتـه قبلا نیـز تجربیاتـی درزمینـه‬ ‫مهـای «دزد و پـری» و «راز دشـت تـاران»‪ 16 .‬مهرمـاه را‬ ‫بازیگـری داشـت؛ ازجملـه در فیل ‬ ‫«روز ملـی کـودک» نامیده انـد؛ ازایـن رو در گـزارش این هفتـه بـه زنانـی اشـاره خواهیـم کـرد کـه‬ ‫توانسـته اند در قـاب تلویزیـون به عنـوان مجریـان برنام ههـای کـودک‪ ،‬شـناخته شـوند‪.‬‬ ‫گیتیخامنه‬ ‫متولد ‪ ۱۳۴٣‬که شاید‬ ‫معروف ترینمجریبرنامه های‬ ‫کودک دهه ‪ 60‬بود‪ .‬او در شبکه‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1‬تلویزیون از سال ‪ ۱۳۵۸‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬حضور داشت؛ و به مدت‬ ‫‪ ۱۵‬سال در صد او سیما به فعالیت‬ ‫پرداخت؛ سپس به خارج رفت‪.‬‬ ‫مقطعی در یکی از مدارس‬ ‫کالیفرنیای شمالی‪ ،‬هنر و زبان‬ ‫فارسی نیز تدریس می کرد‪.‬‬ ‫پوکـی اسـتخوان در ‪ 20‬ا کتبـر‪ ،‬اقدامـات هماهنـگ و‬ ‫گسـترده ای در جهان برای تنویر افکار عمومی درباره‬ ‫سلامت اسـتخوان‪ ،‬روش هـای افزایـش حجـم ترا کم‬ ‫اسـتخوان و تا کیـد بـر اهمیـت تغذیـه مناسـب انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـران نیـز طبـق روال هرسـاله‬ ‫کمپیـن ا گاهـی از پوکـی اسـتخوان بـا همـکاری وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬معاونت هـای بهداشـتی دانشـگاه های‬ ‫علوم پزشـکی و انجمـن اسـتئوپروز ایـران در سراسـر‬ ‫یسـت که مدیـرکل‬ ‫کشـور برگـزار می شـود»‪ .‬این درحال ‬ ‫دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت با تا کید بر‬ ‫لـزوم تعلق گرفتـن یارانـه بـه زنجیـره تامیـن شـیر و‬ ‫لبنیـات‪ ،‬نسـبت بـه سـرانه مصـرف پاییـن ایـن مـاده‬ ‫غذایی ارزشمند ابراز نگرانی کرد‪ .‬دکتر زهرا عبداللهی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از اقدامـات بـرای افزایـش مصرف‬ ‫شـیر‪ ،‬کنتـرل قیمت هاسـت تـا شـیر بـرای مـردم در‬ ‫دسـترس باشـد و به راحتی بتوانند شیر مصرفی خود‬ ‫را تامیـن کننـد»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مریم وطن پور‬ ‫متولد ‪1359‬؛ اجرای حرفه ای‬ ‫برنامه کودک را با مجموعه‬ ‫روتین‪ 150‬قسمتی «قاصدک»‬ ‫در شبکه ‪ 2‬و جام جم اغاز کرد و‬ ‫به «خاله قاصدک» معروف شد‪.‬‬ ‫البته انچه باعث حضورش در‬ ‫ی در نمایشی‬ ‫ان برنامه شد‪ ،‬باز ‬ ‫برای کودکان بود که موردتوجه‬ ‫مجید قناد قرار گرفت تا او را‬ ‫دعوت به کار کند‪.‬‬ ‫ازاده ِال ایوب‬ ‫شیدهمعاونی‬ ‫الهه رضایی‬ ‫متولد ‪1351‬؛ بعد از ‪ 10‬سال‬ ‫متولد ‪ 1342‬و یکی دیگر از‬ ‫متولد ‪1357‬؛ مشهور به «خاله‬ ‫فعالیت در رادیو‪ ،‬سال ‪1369‬‬ ‫خاطره انگیزترینمجریان‬ ‫نرگس»‪ .‬او از سال ‪ ۷۶‬کار در‬ ‫برنامه های کودک تلویزیون‬ ‫وقتی ‪ 18‬ساله بود‪ ،‬در رادیو‬ ‫رادیو و تلویزیون را اغاز کرد‬ ‫در دهه ‪ .60‬او در سال ‪ ۱۳۵۸‬و‬ ‫و از سال ‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۵‬به شکل‬ ‫استخدام شد و دو سال بعد‪،‬‬ ‫هنگامی که ‪ ۱۵‬ساله بود‪ ،‬برای اجرا هم زمان با رادیو‪ ،‬وارد گروه کودک مستمر مجری و بازیگر برنامه‬ ‫در برنامه کودک پذیرفته شد و‬ ‫شبکه ‪ 1‬تلویزیون شد‪ .‬سال ‪ 83‬موفق «رنگین کمان» بود‪.‬‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬در سال به گروه کودک شبکه ‪ 2‬رفت؛‬ ‫درحال حاضرفعالیت هایی؛‬ ‫‪ ۷۸‬اجرای برنامه کودک را کنار‬ ‫تا اینکه سال ‪ 92‬بازنشست شد؛‬ ‫از جملهبازیگریتئاتر‪،‬نویسندگی‬ ‫گذاشت؛ پس از ان‬ ‫مجری برخی از اما تا سال ‪ 96‬در تلویزیون حضور و گویندگی را در سطح کودک و‬ ‫ِ‬ ‫برنامه های بزرگ ساالن بود‪.‬‬ ‫نوجوان انجام می دهد‪.‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ملیکازارعی‬ ‫فاطمهامینی‬ ‫متولد ‪۱۳۶۴‬؛ از سال سوم‬ ‫متولد ‪1364‬؛ ا گرچه فلسفه‬ ‫دبستان فعالیت هنری خود‬ ‫خوانده اما سر از دنیای کار‬ ‫را با اجرا در برنامه «تازه ها» از‬ ‫برای کودکان دراورده است‪ .‬او با‬ ‫صداپیشگی یکی از محبوب ترین‬ ‫شبکه ‪ ۲‬اغاز کرد و از سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫ِ‬ ‫عروسک ها در برنامه های کودک‪:‬‬ ‫هم زمان با قبولی در دانشگاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫به عنوان مجری برنامه کودک و با «ململ» مطرح شد و بعدا‬ ‫نام «خاله شادونه» مشغول به کار در برنامه ای با حضور همین‬ ‫کارا کتر‪ ،‬نقش مجری را هم‬ ‫شد‪ .‬او خواهر کوچک تر مریال‬ ‫زارعی؛ بازیگر معروف تلویزیون و داشت‪ .‬او بازیگر تئاتر نیز بوده و‬ ‫سینماست‪.‬‬ ‫بازیگری کودک درس می دهد‪.‬‬ ‫ازیتا رضایی‬ ‫متولد اردیبهشت ماه بوده؛ اما از‬ ‫سال ان چیزی نگفته است‪ .‬او و‬ ‫سیدمجتبیظریفیانقبل از انکه‬ ‫زن و شوهر باشند‪ ،‬زوج مجری‬ ‫هستند که کودکان ان ها را با‬ ‫نام «خاله رویا» و «عمو مهربان»‬ ‫می شناسند‪ .‬ان ها مدت ها‬ ‫به شکل مشترک‪ ،‬برنامه کودک‬ ‫«با ما بیا» را در شبکه ‪ 2‬اجرا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫نگار استخر‬ ‫متولد‪1349‬؛ طراح صحنه و لباس‬ ‫نیز است‪ .‬او در کارهای کودک‪،‬‬ ‫صداپیشگی‬ ‫باعروسک گردانیو‬ ‫ِ‬ ‫شخصیت«سنجد»به شهرترسید‬ ‫کهاز کارا کترهایمحبوبتلویزیونی‬ ‫در زمان خود بود‪ .‬او صداپیشه‬ ‫شخصیتعروسکی«دختر‬ ‫همسایه»در مجموعه«کاله قرمزی»‬ ‫بوده و صداپیشگی در «شهر‬ ‫موش ها ‪ »2‬را نیز در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫فاطیمابهارمست‬ ‫متولد؛ ‪۱۳۷۵‬؛ در سال ‪ ۱۳۸۲‬در‬ ‫ً‬ ‫سن شش سالگی کامال اتفاقی‬ ‫استعدادش در عرصه اجرا کشف‬ ‫شد و به عنوان مجری برنامه های‬ ‫کودک تلویزیون‪ ،‬فعالیت هنری‬ ‫خود را در سیمای کودک شبکه ‪۱‬‬ ‫اغاز کرد‪ .‬دران مقطع‪ ،‬کم سن ترین‬ ‫مجری و گوینده ای بود که‬ ‫صداوسیما به خود دید‪ .‬بعدها‬ ‫به سمت بازیگری تغییر مسیر داد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫به راسـتی چـرا زن و مـردی در دوره اشـنایی و نامـزدی همـه‬ ‫کاری می کننـد کـه هـر روز باهـم باشـند و از بـودن کنـار هـم‬ ‫احسـاس شـادی و خشـنودی می کننـد؛ ولـی پـس از مدتـی‬ ‫با هم بـودن ‪ ،‬همـه کاری می کننـد کـه دیگـر بـا هـم نباشـند یـا‬ ‫ا گر در کنار هم زندگی می کنند‪ ،‬دیگر جایی برای امید‪ ،‬رشد‪،‬‬ ‫لـذت‪ ،‬احسـاس شـادی و خشـنودی در پیوندشـان دیـده‬ ‫نمی شود؟ چه اتفاقی می افتد که رابطه دونفر به این مرحله‬ ‫می رسـد؟ خـوب اسـت بدانیـم که پیونـد زناشـویی ‪ ،‬پیوندی‬ ‫پوی اسـت و نـه ایسـتا‪ .‬به گفته دیگـر؛ ایـن پیونـد همـواره بـرای‬ ‫رشد‪ ،‬بهتر شدن و حرکت روبه جلو نیاز به نگه داری و مراقبت‬ ‫دائمی دارد‪ .‬ا گر رابطه بین دو همسـر را به یک گلدان تشـبیه‬ ‫کنیم‪ ،‬این گلدان نیاز به کود‪ ،‬نور افتاب‪ ،‬خاک مناسب‪ ،‬اب‬ ‫به اندازه کافی‪ ،‬چیدن علف های هرز احتمالی و جابه جایی و‬ ‫‪ ...‬دارد‪ .‬ا گر چنین اتفاقی نیفتد‪ ،‬بدون شـک شـما از داشـتن‬ ‫گل هایی زیبا و خوشـبو بی بهره می شـوید‪ .‬اما مقصر کیسـت‬ ‫کـه چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت؟ پاسـخ سـاده اسـت؛ کسـانی‬ ‫کـه مسـئول نگـه داری از ان گل و گلـدان بوده انـد‪ .‬در پیونـد‬ ‫بیـن دو همسـر‪ ،‬هـردو به انـدازه ‪ 100‬درصـد مسـئول مراقبـت و‬ ‫نگه داری از رابطه شان هستند‪ .‬هر نوع کوتاهی که در مقابل‬ ‫مسـئولیت های پذیرفته شـده و وظایفـی کـه درچهارچـوب‬ ‫زندگـی زناشـوئی بـه هرکـدام محـول شـده‪ ،‬به وجـود بیایـد‪،‬‬ ‫پیامدش متوجه هر دو نفر و همچنین فرزندان ان ها و شاید‬ ‫متوجـه اطرافیانشـان نیـز می شـود‪ .‬عـدم نگـه داری از پیونـد‬ ‫زناشوئی یا در مثال باال‪ ،‬گلدان اشاره شده‪ ،‬رابطه را از پویایی‬ ‫خـارج کـرده و ان را ایسـتا می کنـد‪ .‬یکـی از پیامدهـای عـدم‬ ‫مراقبت درست ‪ ،‬مناسب و بجا از رابطه زناشوئی همان دچار‬ ‫روزمره گی شـدن اسـت‪.‬‬ ‫به راسـتی چرا ما به پیوندمان با همسـری که روزی دوسـتش‬ ‫می داشـتیم‪ ،‬تا این انـدازه بی توجـه شـده ایم کـه برایمـان کنـار‬ ‫او بـودن بـه عـادت تبدیـل شـده و بـود و نبـودش شـاید خیلی‬ ‫برایمـان تفاوتـی نکنـد یـا شـاید هـم بـه ناچـار کنـار او زندگـی‬ ‫می کنیـم؟ بـرای پاسـخ و بررسـی چنیـن پرسـش مهمـی‪ ،‬در‬ ‫گام اول بایـد نگاهـی بـه نشـانگان روزمره گی بیندازیم؛ سـپس‬ ‫بـه چرایـی به وجود امـدن ان توجـه کـرده و در گام سـوم بـه‬ ‫پیامدهـای روزمره گـی خواهیـم پرداخـت؛ درپایـان نیـز بـه‬ ‫راه هـای برون رفـت از روزمره گـی رابطه بین همسـران اشـاره ای‬ ‫خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫نشانگان روزمره گی در رابطه بین همسران‬ ‫‪ .1‬شما احساس می کنید که مانند سابق برای همسرتان یا او‬ ‫برایشماارزشمندنیستید‪.‬‬ ‫سراشپز‬ ‫ترافل خرما‬ ‫روزمره گی؛ سرطان رابطه بین همسران‬ ‫‪ .2‬شـما احسـاس می کنیـد کـه مدت هاسـت پرسـمانی بـرای‬ ‫گفت وگـوی سـازنده و خشـنود کننده بیـن شـما و همسـرتان‬ ‫به وجـود نیامـده اسـت‪.‬‬ ‫‪.3‬اهمیت ندادنبهخواسته هایهمسر‬ ‫‪ .4‬در افـکار‪ ،‬سـرگرمی ها و اهـداف شـما‪ ،‬همسـرتان کمرنـگ و‬ ‫گتـر شـده و حضـور فعالـی نـدارد‪ .‬به گفته دیگـر؛ ترجیـح‬ ‫کمرن ‬ ‫می دهیـد کـه به تنهایـی یـا با دوسـتان و خویشـان خـود وقت‬ ‫بگذارنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ازبین رفتـن لحظـات رومانتیـک بین همسـران (ا گر اصلا از‬ ‫اول شـروع رابطه تـان چنیـن چیـزی وجود داشـته اسـت)‪.‬‬ ‫‪ .6‬زمانـی کـه هیـچ مـورد جالـب و هیـچ مشـخصه خوبـی در‬ ‫همسـرتان نمی بینیـد‪.‬‬ ‫‪.7‬ازبین رفتنسرگرمی هاوخوشگذرانی هایمشترک‬ ‫‪ .8‬عدم تمایل به رابطه جنسی به شکلی که هردو از ان لذت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫‪.9‬پنهان کاری‬ ‫‪.10‬بهفرددیگریبه جزهمسرمانبیاندیشم‬ ‫‪.11‬دائمسرگرم گوشیموبایلبودن‬ ‫چرائی روزمره گی در پیوند بین همسران‬ ‫(سـرگرمی های مشـترک‪ ،‬تفـاوت فرهنگـی‪ ،‬ناتوانـی درابـراز‬ ‫خواسـته )‬ ‫‪ .1‬عدم شناخت کافی پیش از ازدواج‬ ‫شـما به اندازه کافـی شـناخت درسـت و واقع بینانـه ای نسـبت‬ ‫کـه کسـی کـه بـا او ازدواج کرده ایـد‪ ،‬نداشـته اید‪ .‬حـاال در عمـل‬ ‫انجام شـده قـرار گرفته اید‪.‬‬ ‫‪ .2‬عـدم توانایـی در رشـد خـود یـا کمـک بـه همسـر بـرای رشـد‬ ‫کردن‪ .‬شما یا همسرتان توانایی و تمایلی برای رشد ندارید و‬ ‫می خواهید درجا بزنید و این باعث کشمکش بین همسران‬ ‫می شـود کـه در پایـان‪ ،‬روزمره گـی را بـه ارمغان مـی اورد‪.‬‬ ‫‪ .2‬نداشـتن ا گاهـی و دانایـی کافـی در مـورد اینکـه ازدواج‬ ‫بـرای مـا تعهـد‪ ،‬محدودیت و مسـئولیت دائمی مـی اورد‪ .‬بعد‬ ‫از ازدواج‪ ،‬زمانی کـه بـا چنیـن مـواردی روبـه رو شـدیم‪ ،‬متوجـه‬ ‫می شـویم کـه مـا چنین ظرفیتی بـرای پذیـرش چنین تعهد‪،‬‬ ‫مسـئولیت یـا محدودیتـی را نداریـم؛ درنتیجـه درمورد همسـر‬ ‫و روابطمـان ساختارشـکنانه رفتـار می کنیـم کـه در پایانـش‬ ‫روزمره گـی منتظـر ماسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬خود خواهـی‪ .‬از بدتریـن ویژگی هـای یـک همسـر‪،‬‬ ‫خود خواهـی اوسـت کـه می توانـد همسـر خـود را به اختلاف و‬ ‫سـپس بی تفاوتـی بکشـاند‪.‬‬ ‫‪.4‬دخالتدیگراندر رابطهمیانهمسران‪.‬‬ ‫لگـر بـودن یـک یـا هـر دو نفـر‪ .‬وقتـی شـروع کنیـم بـه‬ ‫‪ .5‬کنتر ‬ ‫کنتـرل همسـرمان باید بدانیم که نتیجه خوبـی از ان حاصل‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫‪ .6‬کاهـش کیفیـت و کمیـت در رابطـه جنسـی‪ .‬شـوربختانه‬ ‫عـدم ا گاهـی و دانایـی کافـی دربـاره روابـط جنسـی در بیـن‬ ‫همسـرمان موضوعی سـت کـه در مـدت کمی پیوند خوبـی را‬ ‫کـه اغـاز شـده بـود‪ ،‬بـه بن بسـت می کشـاند‪.‬‬ ‫‪ .7‬نداشـتن برنامه هـا‪ ،‬سـرگرمی ها و اهـداف مشـترک‪ .‬ایـن‬ ‫موردی سـت کـه پیـش از ازدواج بایـد شـناخت کافـی نسـبت‬ ‫به ان پیدا می کردیم ؛ پیش از امضاهای متعدد سند ازدواج!‬ ‫‪.8‬نداشتنراه هایمشترکبرایرسیدنبهاهداف‬ ‫‪.10‬تفاوت هایفرهنگی‬ ‫‪.11‬ناتوانیدرگفت وگویموثر‬ ‫‪.12‬عصبانی بودنیکییاهردوفرد‬ ‫پیامدهای روزمره گی بین همسران‬ ‫‪.1‬نداشتنرابطهجنسیمنظمومرتب‬ ‫‪.2‬برقراریرابطهجنسیاز رویوظیفه‬ ‫‪ .3‬بی تفاوت بودن به حضور همسر و دوری فیزیکی از او‬ ‫‪.4‬وقت گذراندنبه تنهاییوبادوستانواشنایانخود‬ ‫‪ .5‬بی توجهی به موضوعات و مسائلی که همسرمان مطرح‬ ‫می کند‬ ‫‪ .6‬بیش از انـدازه وقت گذرانـدن بـا گوشـی همـراه یـا سـرگرم‬ ‫تلویزیون شـدن‬ ‫‪.7‬سرگرم کردنبیش از اندازهخودبافرزندیافرزندان‬ ‫‪ .8‬جدا کردن اتاق خواب‬ ‫‪.9‬بی اعتبار کردنهمسردرجامعه‬ ‫‪ .10‬لـذت نبـردن از زندگـی به معنـای زنده بـودن و نـه‬ ‫یکـردن در کنـار هـم‬ ‫زندگ ‬ ‫‪.11‬خیانتبههمسر‬ ‫راه برون رفت از روزمره گی در پیوند زناشوئی‬ ‫کلیـه پیشـنهاداتی کـه دیگـران در کتاب هـا‪ ،‬سـایت های‬ ‫اینترنتی یا در دیدارهای خصوصی به ما ارائه می دهند؛ مانند‬ ‫اینکه‪ ،‬زن و شوهر با همدیگر مسافرت های کوتاه بروند؛ باهم‬ ‫صحبـت کننـد؛ ازمشکالتشـان بگوینـد؛ از نارضایتی هایشـان‬ ‫بگویند؛ خانه را تغییر دکوراسیون بدهند؛ شمع روشن کنند؛‬ ‫بـه خودشـان برسـند؛ ا گـر اضافـه وزن دارنـد‪ ،‬ان را کـم کننـد و‬ ‫ده ها و صدها پیشنهاد دیگر را می توان در اینجا و انجا خواند؛‬ ‫اما هیچ کدام از این توصیه ها و نصیحت ها چاره ساز نخواهند‬ ‫شـد؛ زیرا تازمانی که ما دالئل و چرایی و بسـتری که روزمره گی‬ ‫را به وجـود اورده‪ ،‬از بیـن نبریـم ‪ ،‬در بـر همیـن پاشـنه خواهـد‬ ‫چرخید‪ .‬از این رو برای ازبین بردن روزمره گی می بایستی کمی‬ ‫به گذشـته سـفر کرد و نکاتی را درنظر داشـت؛ از جمله اینکه‬ ‫‪ .1‬روزهای شیرین اشنایی و چرایی اشنایی را از نو مرور کرد و‬ ‫نگاهی کرد که ما ان روز چه کسانی بودیم‪.‬‬ ‫‪ .2‬فکـر کنیـم که معیارهـای ان زمان ما تا به امروز چه تغییری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬چـه اهـداف و برنامه هایی داشـتیم که امروز تا این انـدازه از‬ ‫رسـیدن به انها دور شده ایم‪.‬‬ ‫‪ .4‬چـه تصویـر و تصـوری از هـم داشـته ایم و چـرا ایـن تصویـر‬ ‫شکسـته اسـت؟‬ ‫‪ .5‬صادقانه هرکدام مسئولیت به وجود امدن مشکالت امروز‬ ‫رابپذیریم‬ ‫‪ .6‬چـرا ان تشـنگی را کـه روز اول بـرای بـا هـم بـودن داشـتیم‪،‬‬ ‫امـروز نداریـم‪.‬‬ ‫‪.7‬چراب ههمدیگربی توجهی کرده ایم؟‬ ‫‪ .8‬چـه رفتـار و افـکاری داریـم کـه همسـرمان از ان هـا ناراحتـی‬ ‫دارد و دلخـور اسـت؟‬ ‫‪ .9‬چـه محدودیت هـای بیجـا و نا مناسـبی را درطـول زمـان‬ ‫بـرای همسـرمان به وجـود اورده ایـم؟‬ ‫‪ .10‬چـه پیش داوری هایـی در مـورد همسـرمان کرده ایـم کـه‬ ‫زمـان نشـان داده اسـت در مـورد ان اشـتباه می کردیـم؟‬ ‫‪ .11‬اموزش عملی مهارت های ارتباط با همسـر را فرا بگیریم و‬ ‫ده هـا مـورد دیگر که از حوصله این نوشـته خارج اسـت‪.‬‬ ‫زمانی کـه هـر دو فـرد‪ ،‬صادقانـه و صمیمانـه بـدون قصـاوت و‬ ‫غرض ورزی به گذشـته خود برگشـته و تا امروز را بررسـی کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا می تواننـد کـه اشـتباهات‪ ،‬خطاهـا‪ ،‬خودمحوری هـا‪،‬‬ ‫خودخواهی هـا‪ ،‬ویژگیـه ای منفـی شـخصیتی خـود را‬ ‫بپذیرنـد و تمایـل عملی نشـان دهنـد کـه حاضـر و اماده اند تا‬ ‫ً‬ ‫شـرایط موجـود را دگرگـون کننـد‪ .‬پـس از ان حتمـا می تـوان بـه‬ ‫هرچه بهتر شـدن پیونـد زن و شـوهر و از بین رفتـن روزمره گـی‬ ‫بیـن انهـا را امیـد وار بـود‪ .‬در پایـان بایـد درنظـر داشـت کـه ا گـر‬ ‫بـا روزمره گـی بیـن همسـران ب هشـکل درسـتی برخـورد نشـود‪،‬‬ ‫به مثابـه سـرطان رابطـه می توانـد پیونـد بیـن ان هـا را بـه کام‬ ‫مـرگ بکشـاند‪.‬‬ ‫یسـریع و راحـت در منزل اماده و سـرو کنید‪ .‬مواد اصلی در تهیه این دسـر ترکیبـی از خرما‪،‬‬ ‫یسـت کـه می توانیـد خیل ‬ ‫ترافـل خرمـا‪ ،‬یـک نـوع دسـر و میـان وعـده خوشـمزه و مقو ‬ ‫شـکالت‪ ،‬بیسـکویت‪ ،‬گردو و خامه صبحانه اسـت که این دسـر را بسـیار مقوی و سـالم قرار می دهد‪ .‬برای تهیه ترافل خرما تنها الزم اسـت که مواد اصلی را ترکیب کرده و در‬ ‫شـکل های مختلـف و مورد نظـر امـاده کنیـد‪ .‬می توانیـد از هـر نـوع مغـز و یـا پـودر نیز برای تزیین این دسـر اسـتفاده کرده و طعـم ان خ بی نظیر کنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫خرما‪ ۳۰۰ :‬گرم‬ ‫شکالت تخته ای‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫بیسکویت پتی بور‪ ۱۰ :‬عدد‬ ‫گردو خرد شده‪ ۴۰ :‬گرم‬ ‫خامه صبحانه‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫گالب‪ ۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫دارچین‪ ۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بعـد از اینکـه خرمـای پور هشـده را بـه مخلـوط بیسـکویت و گـردو اضافـه کردیـم‪ ،‬بـا چنگال کاملا به خرد همدیگر می دهیم‪ .‬همچنیـن ا گر تمایل‬ ‫یخـوری دارچیـن یـا زنجبیـل یا پودر هـل به موادتـان اضافه کنید‪.‬‬ ‫داشـتید‪ ،‬می توانیـد به انـدازه نـوک قاشـق چا ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتدا خرماها را در یک کاسـه با کمی اب خیس کنید‪ .‬سـپس پوسـت‬ ‫و هسـته خرمـا را جـدا کنید‪ .‬بیسـکویت ها را در میکسـر ریختـه و پودر‬ ‫کنیـد‪ .‬سـپس خرمـا‪ ،‬گالب‪ ،‬خامـه و دارچیـن را در میکسـر ریختـه و‬ ‫مخلـوط کنیـد‪ .‬شـکالت تختـه ای را به صـورت بن مـاری ذوب کنیـد‪ .‬از‬ ‫مایـه ترافـل خرمـا به انـدازه گـردو برداشـته و شـکل دهید‪ .‬سـپس ان را‬ ‫بـه شـکالت ذوب شـده اغشـته و بعـد در گـردو بغلتانیـد‪ .‬ترافل هـای‬ ‫خرمایـی اماده شـده را در ظـرف سـرو بچینیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفندهایی برای نظافت داخل خودرو‬ ‫وضعیت صحیح نشستن‬ ‫روی توالت فرنگی‬ ‫بــرای شست وشــو ماشــین شــخصی خــود‪ ،‬الزم نیســت‬ ‫ً‬ ‫کــه حتمــا بــه کارواش برویــد؛ ب هگــزارش پرشــین خــودرو؛‬ ‫شــما بــا به کار بــردن چنــد راهــکار ســاده‪ ،‬می توانیــد‬ ‫خودرویتــان را تمیــز نگــه دارید و همچنین در پــول و زمان‬ ‫خــود صرفه جویــی کنیــد‪.‬‬ ‫جادوی جوش شیرین‪ ،‬سیب زمینی و سودا‬ ‫مقـداری جـوش شـیرین را روی ناحیـه مورد نظـر بریزیـد و‬ ‫اجـازه دهیـد تـا چنـد سـاعت بمانـد‪ .‬پـس از گذشـت زمـان‬ ‫کافی روی روکش های ماشین را جاروبرقی بکشید‪ .‬راه دیگر‬ ‫اینکه یک سـیب زمینی را از وسـط به دونیم تقسـیم کنید و‬ ‫مقداری نمک روی ان بپاشـید سـپس سـیب زمینی را روی‬ ‫قسـمت های زنگ زده خودرو بمالید‪ .‬درنهایت روی سطح‬ ‫موردنظـر را بشـویید و خواهیـد دیـد کـه اثـرات زنگ زدگـی از‬ ‫سـطح ماشـین از بیـن رفتـه اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده ازاب سـودا‪،‬‬ ‫نیز می توانید از شـر لکه های داخلی ماشـین خالص شوید‪.‬‬ ‫سودا را روی قسمت های لکه دار بریزید‪ ،‬بعد از چند دقیقه‬ ‫ً‬ ‫محـل لکـه را بـا حوله خشـک کنیـد‪ .‬این روش حتمـا جواب‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫روش هایی ارزان‪ ،‬ساده و غیرمنتظره‬ ‫‪ .۱‬نرم کننـده مـو بـرای برق انداختـن ماشـین‪ :‬ماشـین‬ ‫خـود را بـا نرم کننـده مویـی کـه النولیـن دارد بشـویید‪ .‬ایـن‬ ‫مـاده باعـث درخشـش زیـاد بدنـه خـودرو می شـود و جالـب‬ ‫اینجاسـت کـه بـاران را دفـع می کنـد و اب بـاران روی ان لکـه‬ ‫ایجـاد نمی کنـد‪.‬‬ ‫ککـردن شیشـه جلـوی ماشـین بـا نوشـابه‪ :‬وقتـی‬ ‫‪ .۲‬پا ‬ ‫بـاران شـدید می بـارد‪ ،‬شیشـه جلـوی ماشـین بـه یـک‬ ‫دردسـر واقعـی تبدیـل می شـود‪ .‬برای شسـتن و تمیـز کردن‬ ‫لکه هـای ایـن شیشـه می توانیـد از نوشـابه مشـکی کمـک‬ ‫بگیریـد‪ .‬بـرای اینکـه رنـگ کاپـوت از بیـن نـرود یـک حولـه‬ ‫روی مـرز بیـن کاپـوت و شیشـه قـرار دهیـد تـا نوشـابه پایین‬ ‫نـرود‪ .‬حباب هـای نوشـابه باعـث از بیـن رفتـن میکروب هـا‬ ‫می شـود‪ .‬پس ازایـن کار نیـز به طورکامـل نوشـابه چسـبنا ک‬ ‫را از روی شیشـه پـا ک کنیـد در غیـر ایـن صـورت گردوغبـار‬ ‫و الودگی هـا بسـیار سـریع تر از پیـش روی شیشـه جـا خـوش‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شست وشـوی چراغ هـای ماشـین‪ :‬بـا مایـع تمیزکننـده‬ ‫شیشـه و جـوراب پالسـتیکی چراغ هـای جلـوی خـودرو را‬ ‫تمیـز و امنیـت خـود را تضمیـن کنیـد‪.‬‬ ‫دکتر حسین اصل سلیمانی‬ ‫فوق تخصص گوارش و کبد‬ ‫کلینیک‬ ‫ککـردن شیشـه در یـک مرحلـه‪ :‬بـا حولـه خشـک کن‬ ‫‪ .۴‬پا ‬ ‫کـودکان کـه نـرم و لطیـف اسـت شیشـه های اتومبیـل را‬ ‫به راحتـی تمیـز کنیـد‪.‬‬ ‫ککـن‬ ‫‪ .۵‬تمی زکـردن برف پا ک کن هـا‪ :‬ا گـر لبه هـای برف پا ‬ ‫شیشـه اتومبیـل کثیـف شـود به جـای تمیـز کـردن شیشـه‬ ‫باعث الودگی بیشـتر ان می شـوند‪ .‬برای تمیز کردن انها ¼‬ ‫پیمانـه امونیـا ک خانگـی را در یک چهـارم پیمانـه اب سـرد‬ ‫ککـن را بلنـد کنیـد‬ ‫حـل کنیـد‪ .‬خیلـی ارام لبه هـای برف پا ‬ ‫و هردوطـرف ان را بـا دسـتمال حولـه ای یـا پارچه نـرم به این‬ ‫محلـول اغشـته کنیـد‪ .‬سـپس انهـا را با یک پارچه خشـک و‬ ‫تمیـز پـا ک کنیـد و دوبـاره سرجایشـان قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برق انداختـن شیشـه های جلـو‪ ¼ :‬پیمانـه امونیـا ک‬ ‫خانگـی را در یک چهـارم پیمانـه اب سـرد حـل کنیـد‪ ،‬ان را‬ ‫داخل بطری پالستیکی که درب محکمی دارد بریزید‪ .‬ان را‬ ‫برای پا ک کردن شیشه ها و پنجره های اتومبیل در ماشین‬ ‫نگه داریـد‪ .‬هـر زمـان کـه شیشـه ها الـوده شـدند‪ ،‬محلـول را‬ ‫روی اسفنج بریزید و پنجره را پا ک کنید سپس با دستمال‬ ‫خشـک و نـرم ان را خشـک کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬جوش شـیرین پا ک کننـده خـودرو‪ ¼ :‬پیمانـه‬ ‫جوش شـیرین را درون یک گالن بریزید‪ ،‬سـپس ¼ پیمانه‬ ‫مایـع ظرف شـویی بـه ان اضافـه کنیـد و گالـن را لب به لب پر‬ ‫اب کنیـد‪ .‬در گالـن را ببندیـد و حسـابی بـه هـم بزنیـد و ان را‬ ‫برای اسـتفاده های بعدی نگه دارید‪ .‬هنگام شست وشـوی‬ ‫خـودرو گالـن را به خوبـی هم بزنید و یک پیمانـه از ان را با دو‬ ‫گالـن اب گـرم ترکیـب کنیـد‪ .‬و سـپس از ان بـرای تمیـز کردن‬ ‫بدنـه خـودرو اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫ککـردن ِگل ماشـین‪ :‬در مکان هایـی کـه گل والی‬ ‫‪ .۸‬پا ‬ ‫زیـادی وجـود دارد؛ شیشـه و بدنـه ماشـین چـرب و کثیـف‬ ‫فکـردن ایـن الودگی هـا از کـرم پتاسـیم ‬ ‫می شـود‪ .‬بـرای برطر ‬ ‫ت بـرای شیشـه جلـوی اتومبیـل اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫بى تارتـرا ‬ ‫سـپس شیشـه را بـا اب صابـون رقیـق بشـویید و سـپس‬ ‫به خوبـی ابکشـی و خشـک کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بـدون ابکشـی و وا کـس‪ :‬یـک پیمانـه نفـت سـفید را‬ ‫داخـل سـطلی بـا گنجایـش ‪ ۳‬گالـن اب بریزیـد و بـا اسـفنج‬ ‫ایـن محلـول را روی بدنـه ماشـین بکشـید‪ .‬بـا ایـن محلـول‬ ‫نیـازی نیسـت پیـش از شست وشـو اتومبیـل را خیس کنید‬ ‫یا حتی پس ازان نیز به ابکشی یا وا کس زدن ماشین نیازی‬ ‫نیسـت‪ .‬پس ازایـن کار هـر بـاری کـه بـاران ببـارد‪ ،‬دانه هـای‬ ‫بـاران از روی سـطح بدنـه لیـز می خورنـد و باعـث کثیفـی ان‬ ‫نمی شـوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مراقب گرما باشـید‪ :‬اتومبیل خود را زمانی که داغ اسـت؛‬ ‫یعنـی درسـت پـس از رانـدن اتومبیـل که هنوز خنک نشـده‬ ‫اسـت یـا هنگامی که مسـتقیم زیر نور افتـاب قـرار دارد و بدنه‬ ‫ان حسـابی گـرم اسـت؛ نشـویید زیـرا رد اسـفنج روی ان‬ ‫می مانـد و الودگـی روی ان رسـوب می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اجـازه ندهیـد خـودش خشـک شـود‪ :‬ا گـر اجـازه دهیـد‬ ‫اتومبیل خودش درمعرض هوا خشـک شـود‪ ،‬لکه های اب‬ ‫روی بدنـه ان باقـی می ماننـد و همـه زحمت هایتـان هـدر‬ ‫مـی رود‪ .‬بـا اسـتفاده از حولـه یـا دسـتمال نـرم و خشـک اب‬ ‫اضافـه حاصـل از شست وشـو را پـا ک کنیـد‪.‬‬ ‫تـــاش برای حفـــظ موقعیت مناســـب در توالت فرنگی‪،‬‬ ‫ممکن اســـت بـــرای افرادی که از یبوســـت رنج می برند‪،‬‬ ‫مفیـــد اســـت‪ .‬هیچ راه صحیـــح یا غلطی برای نشس ــتن‬ ‫روی توالـــت وجـــود نـــدارد‪ .‬با این حـــال رعایـــت نکات ــی‬ ‫ممکـــن اســـت به تخلیـــه روده شـــما کمک کنـــد‪ .‬وقتی‬ ‫روی دستشـــویی نشســـته اید‪ ،‬ابتـــدا پاهایتـــان را ب ــه‬ ‫فاصلـــه ‪ ۳۰‬ســـانتیمتر از هم قـــرار دهید و ارنج خـــود را بر‬ ‫روی زانوهایتـــان قـــرار دهیـــد و به جلو متمایل ش ــوید؛‬ ‫به طوری کـــه زاویـــه فقـــرات کمـــری شـــما بـــا ران‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۵‬درجه باشـــد‪ .‬اطمینان حاصل کنیـــد که زانوها خم‬ ‫شـــده و زانوهـــا از مفصـــل لگن باالتـــر قرار گرفتـــه‪ ،‬تا کید‬ ‫می کنـــم کـــه بایـــد مفصـــل زانـــو از مفصـــل لگـــن باال ت ــر‬ ‫باشـــد‪ .‬ا گر قد شـــما کوتاه یا توالت شـــما بلند باش ــد‪ ،‬از‬ ‫یـــک صندلی زیر پائی به بلندی ‪ ۳۰‬ســـانتیمتر اســـتفاده‬ ‫کنیـــد‪ .‬با ایـــن اقدامـــات‪ ،‬زاویه بین راســـت روده و مقعد‬ ‫افزایـــش پیـــده می کنـــد و صـــاف می شـــود و مدف ــوع‬ ‫می توانـــد به راحتـــی خـــارح شـــود‪ .‬اطمینـــان حاص ــل‬ ‫کنیـــد کـــه پاهای شـــما روی زمین یـــا روی زیـــر پائی قرار‬ ‫گرفتـــه اســـت‪ .‬شـــانه هایتان شـــل و افتـــاده باشـــد و باال‬ ‫پائیـــن نرود‪ .‬ســـعی کنیـــد تنفـــس شـــما دیافرا گماتیک‬ ‫باشـــد؛ و با دهان باز ارام به طور معمولی نفس بکش ــید‬ ‫تـــا منجـــر بـــه ایجـــاد زور در شـــکم و در نتیجـــه انقب ــاض‬ ‫عضـــات کـــف لگن نشـــود و مقعـــد را نبنـــدد‪ .‬حاال یک‬ ‫نفـــس عمیـــق بـــا دیافرا گـــم بکشـــید؛ همان طـــور ک ــه‬ ‫در بـــاال گفتـــم شـــکم شـــما بـــه جلـــو بر جســـته ش ــود و‬ ‫ســـپس دم خـــود را نـــگاه دارید تا شـــکم بیشـــتر از اندازه‬ ‫برجســـته نشـــود و خیلـــی شـــکم خـــود را ســـفت نکنید‬ ‫(میزان زورزدن ‪ ۶-۵‬از ‪ ) ۱۰‬ســـپس به مدت ‪ ۲۰-۳۰‬ثانیه‬ ‫نفـــس را حبـــس کنیـــد و هم زمان از یک طـــرف عضالت‬ ‫اســـفنکتر مقعـــد را باز کنید و از طرف دیگر فشـــار ش ــکم‬ ‫را افزایـــش و به پائین در امتداد مقعـــد زور بزنید و اجازه‬ ‫دهیـــد که مدفـــوع خارج شـــود و ارام ارام بازدم داش ــته‬ ‫باشـــید‪ ۶۰-۳۰ .‬ثانیـــه صبـــر کنیـــد دوبـــاره تکـــرار کنید‪.‬‬ ‫ایـــن مانـــور را حدا کثر ســـه بار امتحان کنیـــد‪ .‬ا گر جواب‬ ‫نـــداد ‪ ،‬از توالـــت بلند شـــوید و قـــدم بزنید‪.‬‬ ‫دوران جنینی در زندگی تمام انسـان ها مهم اسـت‪ .‬اولین ذهنیتی که انسـان به زندگی پیدا می کند‪ ،‬در دوران جنینی شـکل می گیرد و این ذهنیت در نهایت‬ ‫قو خـوی جنیـن او اثـرات‬ ‫ل وهـوای مـادر در دوران بـارداری بسـیار زیـاد اسـت و بـر خل ‬ ‫نسـبب اهمیـت حا ‬ ‫می توانـد باعـث موفقیـت یـا نا کامـی باشـد‪ .‬به همی ‬ ‫مانـدگاری خواهد گذاشـت‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در دوران بارداری‬ ‫تهـای جنیـن‪ ،‬به او منتقل می شـود و این‬ ‫احسـاس لـذت مـادر از بـارداری و حرک ‬ ‫یشـود‪ .‬ا گـر دوران بـارداری بـا ذهنیـت منفـی‬ ‫موضـوع باعـث سلامت روانـش م ‬ ‫سـپری شـود‪ ،‬نـوزاد از بیـن خواهـد رفـت‪.‬‬ ‫ا گر مادر‪ ،‬اندیشـه ها و احسـاس های مثبت داشـته باشـد‪ ،‬می تواند جنین‬ ‫خـود را ب هسـمت داشـتن زندگـی خـوب هدایـت کنـد؛ چرا کـه درنهایـت نیـز‬ ‫نـوزاد از اغـوش امـن مـادر اعتمـاد کـردن بـه دنیـا را می اموزد‪.‬‬ ‫افـکار و اندیشـه های مـا روی احساسـاتمان تاثیـر می گذارند‪ .‬مـادری که افکار‬ ‫منفی دارد‪ ،‬به مرور تندخو و بدبین می شود‪ .‬تنش هایی که در اثر این رفتارها‬ ‫یشـود نیز در نهایت روی جنیـن تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫پهـای منطقـی و پرهیـز از گفتـن جمله هایـی ماننـد «مهـم‬ ‫بایـد عالو هبـر انجـام چکا ‬ ‫قهـای منفـی و مثبـت مساوی سـت و‬ ‫ل وقـوع اتفا ‬ ‫نیسـت!» معتقـد بـود کـه احتمـا ‬ ‫به انـدازه تلاش بـرای رفـع مشـکل احتمالـی‪ ،‬بایـد مثبت اندیـش بـود‪.‬‬ ‫درسـت اسـت که مشـکل های اقتصادی وجود دارد؛ اما ان را برای خود بزرگ نکنید‪ .‬همیشـه‬ ‫تبـردن کنـار بگذاریـد‪ .‬از هزینه هـای دیگـر بزنید و خرید وسـایل‬ ‫مبلغـی از درامدتـان را بـرای لذ ‬ ‫کـودک را محدود کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر الهیجان‪:‬‬ ‫نگاه ارمانی خوب است؛ اما باید براساس واقعیت حرکت کنیم‬ ‫رئیـس شـورای شـهر الهیجـان گفـت‪« :‬هم زمـان بـا ایـام اربعیـن و بازگشـایی مـدارس‪ ،‬شـاهد عروج‬ ‫نوجوانـی فـدا کار بودیـم کـه َپـر گشـودنش داغی سـنگین بـر دل هایمـان به جای گذاشـت»‪ .‬بهمن‬ ‫کنعانـی گفـت‪« :‬اختالف نظـر و دیـدگاه همه جـا هسـت و مهـم این اسـت در پایـان تصمیمـی اتخـاذ‬ ‫شـود کـه بـه صلاح شـهر باشـد و امیـدوارم بـا کمـک خداونـد قـول و فعلمـان یکـی باشـد و در امـور‬ ‫شهری موفق عمل کنیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬نگاه ارمانی خوب است؛ اما باید براساس واقعیت حرکت‬ ‫کنیـم و برنامـه کوتاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و بلندمـدت داشـته باشـیم و بـا برقـراری کمیسـیون های‬ ‫فرعـی درجهـت بررسـی مشـکالت و مسـائل شـهرداری اقـدام کنیم»‪.‬‬ ‫فرماندار ابادان‪:‬‬ ‫شبکه فاضالب ابادان نیازمند ‪ ۳۰۰‬کیلومتر توسعه است‬ ‫یسـت؛‬ ‫معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه ابادان گفت‪« :‬نیمی از شـبکه فاضالب ابادان نیازمند بازساز ‬ ‫ن شـهر بایـد ‪ ۳۰۰‬کیلومتـر توسـعه یابـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ سـید‬ ‫ضمـن اینکـه شـبکه فاضلاب ایـ ‬ ‫زین العابدیـن موسـوی افـزود‪« :‬از مجمـوع هزار کیلومتـر شـبکه فاضالب مورد نیـاز ابـادان‪ ۴۶۰ ،‬کیلومتر‬ ‫در مـدار اسـت و ‪ ۲۰۰‬کیلومتـر نیـاز بـه اصلاح دارد؛ ایـن در حالی سـت که بـه ‪ ۳۰۰‬کیلومتـر توسـعه شـبکه‬ ‫فاضالب در ابادان نیازمندیم»‪ .‬وی وضعیت شبکه فاضالب در منطقه ذوالفقاری را نامطلوب خواند‬ ‫و افزود‪« :‬با یک بارندگی کوچک نباید تجربه اب گرفتگی گذشته در ابادان تکرار شود؛ همچنین برای‬ ‫تامیـن اب شـرب روسـتاهای ابـادان به صـورت فـوری نیـاز بـه تانکـر سـیار اسـت»‪.‬‬ ‫دل پرخون انار «سیاب» لرستان‪ ،‬از دست دالالن‬ ‫انــار «ســیاب» کوهدشــت یکــی از مرغوب تریــن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی لرســتان اســت کــه به دلیــل‬ ‫نبــود ســردخانه صنعتــی‪ ،‬دالالن بــازار اصلــی را در‬ ‫فصــل برداشــت از باغــداران می گیرنــد تــا خســتگی و‬ ‫ســختی های تولیــد بــر تــن و جانشــان باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫ب هگــزارش ایرنــا؛ بایــد حــدود ‪ ۶۵‬کیلومتــر از شهرســتان‬ ‫کوهدشــت را پیمــود تــا بــه انارســتان های تنگــه «ســیاب»‬ ‫شــهر کوهنانــی رســید؛ منطق ـه ای کــه تــا چشــم کار‬ ‫می کنــد‪ ،‬می تــوان درختــان سرســبز انــار را مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫محیطــی دل نشــین بــا اب وهــوای معتــدل از جاذب ههــای‬ ‫یســت تــا‬ ‫طبیعــی ســیاب اســت و همیــن دلیــل‪ ،‬کاف ‬ ‫ســاعت ها در ســایه درختــان انــار زمــان را فرامــوش کــرد‪.‬‬ ‫بعــد از پیمــودن مســیری پرپیچ وخــم و خطرنــا ک‪ ،‬بــه‬ ‫باغــات انــار خواهیــد رســید و بــرای رســیدن بــه هــر بــاغ‬ ‫بایــد مســیر خا کــی بیــن باغــات را بــا جــاده ای بســیاری‬ ‫ناهمــوار طــی کــرد؛ مســیری کــه تمــام ان را خــا ک و‬ ‫یشــمار پرکــرده اســت‪.‬‬ ‫ســنگ های کوچک وبــزرگ ب ‬ ‫باغـداران می گوینـد کـه در فصـل بـارش بـاران‪ ،‬غیرممکـن‬ ‫اسـت کـه به راحتـی بتـوان ازاین مسـیر عبـور کـرد و گاهـی‬ ‫خودروهایـی کـه قصـد عبـور از بـاغ را دارنـد در گل والی‬ ‫گرفتـار می شـوند‪ .‬بهتریـن زمـان برداشـت انـار سـیاب‪ ،‬اواخر‬ ‫مهرمـاه و اوایـل ابان مـاه اسـت کـه تمـام مسـیر را انارهایـی‬ ‫پرکرده است که حاصل زحمات باغداران هستند؛ اما نبود‬ ‫سـردخانه موجـب می شـود تـا بـا حضـور اولیـن دالل حتـی‬ ‫به صـورت پرداخـت غیرنقـدی و امانـی بهتریـن محصـول‬ ‫را بفروشـند‪ .‬ایجـاد صنایـع تبدیلـی به عنـوان اصلی تریـن‬ ‫نیـاز باغـداران منطقـه‪ ،‬ایجـاد و توسـعه تعاونی هـای خرید و‬ ‫همچنین ایجاد بازارچه فروش انار و محصوالت تهیه شـده‬ ‫از ان‪ ،‬ازجملـه مسائلی سـت کـه بایـد موردتوجـه مسـئوالن‬ ‫قـرار گیـرد تـا بـا اولویـت قـراردادن ایـن دغدغه هـا‪ ،‬عالوه بـر‬ ‫کوتاه کـردن دسـت دالالن از انـار شهرسـتان کوهدشـت‪،‬‬ ‫جهـت سـوداوری و ایجـاد اشـتغال بیشـتر بـرای اهالـی‬ ‫این منطقـه تلاش شـود‪ .‬یکی دیگـر از مهم تریـن مشـکالت‬ ‫انار کوهدشـت و تنگ سـیاب در پرورش این محصول‪ ،‬افت‬ ‫کـرم گلـوگاه اسـت کـه عامـل کاهـش کمـی و کیفـی محصول‬ ‫ً‬ ‫در کل مناطق انار خیز کشور‪ ،‬خصوصا لرستان و شهرستان‬ ‫کوهدشـت اسـت‪ .‬کـرم گلـوگاه‪ ،‬زمسـتان را به صـورت الرو‬ ‫داخـل بقایـای میـوه‪ ،‬رو یـا زیـر و گاهـی زیرپوسـت درختـان‬ ‫بسـر می بـرد‪ ،‬از اواسـط بهـار تبدیـل بـه شـفیره و بعـد از یـک‬ ‫تـا دوهفتـه از اواخـر خردادمـاه ظاهـر می شـود و نشـ وو نمای‬ ‫الرو درون انـار ازطریـق تغذیـه دانه هـای انـار و قسـمت های‬ ‫پوسـتی انجـام می گیـرد‪ .‬طبـق اعلام سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی لرسـتان‪ ،‬سـطح زیر کشـت انار در اسـتان سـه هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتـار اسـت و سـاالنه ‪70‬هزارتـن انـار از ایـن سـطح‬ ‫برداشـت؛ اما پیش بینی می شـود که به دلیل خشک سـالی‬ ‫و اثـرات ناشـی ازان‪ ،‬تولیـد این محصـول در سـال جـاری بـه‬ ‫‪ ۶۵‬هزارتـن کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫باغات انار «سیاب»؛ نیازمند توجه مسئوالن‬ ‫ابوطالـب ادینه ونـد؛ باغـدار تنگـه سـیاب گفـت‪« :‬برخـی از‬ ‫باغـداران بـا داشـتن تعـداد کم درخـت‪ ،‬اظهـارات نادرسـتی‬ ‫درمـورد برداشـت این محصـول می کننـد کـه موجـب‬ ‫مشـکالتی بـرای دیگـر باغـداران می شـود چرا کـه امـور اب‬ ‫براسـاس اظهـارات غیرواقعـی این افراد برای همه نسـبت به‬ ‫تعییـن مالیـات اب اقـدام می کنـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫هر هکتـار بـاغ انـار‪ ،‬یک میلیـون و ‪ ۱۰۰‬هزارتومـان مالیـات‬ ‫پرداخـت می کنیـم و زمانی کـه بـرای اخـذ مجـوز دینـام اقدام‬ ‫می کنیـم اعلام می کننـد ایـن مجـوز بـرای باغـات کمتـر از‬ ‫پنج هکتـار صـادر نمی شـود کـه این امـر موجـب شـده اسـت‬ ‫به درسـتی حقـا بـه را دریافـت نکنیـم و بیش ازحـد مالیـات‬ ‫پرداخـت کنیـم»‪ .‬ادینه ونـد بیـان کـرد‪« :‬پـس از سـیل سـال‬ ‫یشـماری به باغداران وارد شـد؛ اما تا کنون‬ ‫‪ ، ۹۸‬ضررهای ب ‬ ‫یک ریـال از ان ازسـوی دولـت جبـران نشـده اسـت؛ بنابراین‬ ‫یکـه‬ ‫مالیـات را بایـد برچه مبنایـی پرداخـت کنیـم؟ درحال ‬ ‫حتـی اعتبـاری بـرای الیروبـی سرچشـمه اختصـاص‬ ‫یکـه بـا انجـام این مهـم بسـیاری از‬ ‫نمی دهنـد درصورت ‬ ‫مشـکالت برطـرف می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬سـه هزار‬ ‫اصلـه درخـت انـار دارم و به طورمتوسـط از هـر درخـت‬ ‫‪ ۳۰‬کیلوگـرم برداشـت می شـود کـه دالالن در فصـل برداشـت‬ ‫بـه این منطقـه می ایند و باقیمتی کـم و غیرنقدی محصول‬ ‫را خریـداری می کننـد و بسـیاری از انـان تا کنـون بدهـی‬ ‫سال گذشته خود را پرداخت نکرده اند»‪ .‬وی گفت‪« :‬تقاضا‬ ‫می کنیـم صـدای مـا را به گوش مسـئوالن برسـانید تـا بدانند‬ ‫باغـداران تنگـه سـیاب بـا چـه مشـکالتی مواجـه هسـتند‪،‬‬ ‫مـردم تنهـا انـار با کیفیـت سـیاب را می بینـد؛ امـا نمی داننـد‬ ‫کـه باغـداران برای رشـد این محصول چـه زحماتی را متقبل‬ ‫می شـوند»‪ .‬سـهراب ادینه ونـد دیگـر باغـدار‬ ‫تنگـه سـیاب افـزود‪« :‬مشـکالت باغـداران‬ ‫انـار بسـیار اسـت؛ امـا مهم تریـن ان الیروبـی‬ ‫رودخانـه منتهـی بـه باغـات اسـت؛ همچنیـن‬ ‫دراین منطقـه سـردخانه و صنایـع تبدیلـی‬ ‫وجـود نـدارد ا گـر هـم هسـت‪ ،‬به صـورت سـنتی‬ ‫فعالیـت می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬می تـوان از‬ ‫محصول انار‪ ،‬بسیاری از فراورده ها را تولید کرد؛‬ ‫امـا نبـود صنایـع تبدیلـی موجـب می شـود کـه‬ ‫بسـیاری ازان ها نادیـده گرفتـه شـود همچنیـن‬ ‫دراین منطقـه سـردخانه اسـتانداردی بـرای‬ ‫نگهـداری انـار وجـود نـدارد کـه مجبور هسـتیم‬ ‫در اولین فرصـت این محصـول را بـه دالالن‬ ‫وا گـذار کنیـم»‪ .‬عـزت اهلل ولـی زاده؛ دیگـر باغـدار‬ ‫تنگـه سـیاب گفـت‪« :‬بـرای دسترسـی بـه ایـن‬ ‫باغات‪ ،‬مشـکالتی وجود دارد و جاده مناسـبی‬ ‫دراختیـار نداریـم و به همین دلیـل محصـول‬ ‫برداشت شـده‪ ،‬به موقع به بارگیری نمی رسـد و‬ ‫در فصل بارگیری به علت نبود دسترسـی به جاده مناسـب‪،‬‬ ‫تصادف هایـی نیـز رخ می دهـد»‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد سردخانه صنعتی برای نگهداری انار‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی کوهنانـی شهرسـتان کوهدشـت‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـا وجـود دوهزارهکتـار باغـات مرغـوب انـار‬ ‫در سـیاب‪ ،‬جاده هـای دسترسـی و بیـن مـزار ع وضعیـت‬ ‫مناسـبی ندارند که این امر در فصل برداشـت‪ ،‬باغداران را با‬ ‫مشـکالت بسـیاری مواجه می کنـد»‪ .‬امین ادینه ونـد افزود‪:‬‬ ‫«همچنین نبود سردخانه صنعتی برای نگهداری انار‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات (کلینیک گیاه پزشکی‪ ،‬کنترل افات‪ ،‬بیماری ها‪،‬‬ ‫ازمایشـگاه خـا ک و نهالسـتان) و ایسـتگاه هواشناسـی‬ ‫دراین منطقـه از مهم تریـن مشـکالت اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکـه باتمام تـوان بـرای برطرف کـردن مشـکالت‬ ‫باغداران تالش خواهیم کرد ادامه داد‪ :‬با انجام بازدیدهای‬ ‫مـداوم بـا مشـکالت انـان اشـنا هسـتیم کـه امیدواریـم بـا‬ ‫اختصـاص بودجـه‪ ،‬سرچشـمه تنگـه سـیاب الیروبـی شـود؛‬ ‫چرا کـه در فصـل بـارش مشـکالتی را بـرای باغـداران در بیـن‬ ‫مـزار ع ایجـاد می کنـد‪ .‬ادینه ونـد گفـت‪« :‬وجـود سـردخانه‬ ‫صنعتـی و تسـهیل در عبورومـرور بـه این مـکان می توانـد‬ ‫از مشـکالت باغـداران کـم کنـد تـا دغدغه هـای تولیـد بـرای‬ ‫ان هـا کاهـش یابـد»‪.‬‬ ‫عدم استقبال بانک ها از سرمایه گذاری‬ ‫برای ایجاد سردخانه صنعتی‬ ‫مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫لرسـتان نیـز اظهـار کـرد‪« :‬سـردخانه صنعتـی در زیـر تنگـه‬ ‫سـیاب وجـود دارد؛ امـا برخـی از مـردم ان منطقـه به دلیـل‬ ‫مشـکالت اجتماعـی اسـتقبال نمی کنـد»‪ .‬صیـد احمـد‬ ‫مـرادی بابیان اینکـه ایجـاد سـردخانه بـرای نگهـداری‬ ‫محصـول یکـی از اولویت هـای اساسـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشاورزی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در شهرسـتان کوهدشـت حـدود‬ ‫‪ ۱۰‬مجـوز تا کنـون صـادر شـده اسـت؛ امـا دوبـاره مکاتباتـی بـا‬ ‫وزارتخانـه انجـام خواهیم داد و مشـکالت بانک ها را بررسـی‬ ‫خواهیم کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین کارگاه صنایع تبدیلی‬ ‫در منطقـه ایجـاد و چندیـن مجـوز دیگـر هـم صـادر شـده‬ ‫اسـت کـه فعالیـت تمـام ایـن واحدهـا‪ ،‬بسـتگی به اسـتقبال‬ ‫و حمایـت مالـی بانـک دارد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬بانک هـا‬ ‫درراسـتای سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد سـردخانه صنعتـی‬ ‫اسـتقبال نمی کنند اما همـواره باجدیت بـرای برطرف کردن‬ ‫مشـکالت باغـداران تلاش کرده ایـم و حتـی از سـالیان‬ ‫گذشـته این موضوعـات مطـرح شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عدم وجود اعتبار برای الیروبی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای لرسـتان نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«اعتباراتـی بـرای الیروبـی سرچشـمه تنگـه سـیاب دراختیار‬ ‫نداریـم و باوجوداینکـه الیروبـی می توانـد بسـیاری از‬ ‫مشـکالت کشـاورزان و باغـداران را برطـرف کنـد؛ امـا بایـد‬ ‫منتظر تخصیص اعتبار باشیم»‪ .‬داریوش حسن نژاد گفت‪:‬‬ ‫«ا گـر باغـداران بتواننـد سـرمایه گذاری را پیـدا کننـد‪ ،‬شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای شـن و ماسـه موردنیـاز را بـا ایـن فـرد تهاتـر‬ ‫خواهـد کـرد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مراسم سنتی کشمش «بوالو» در سنندج‬ ‫یسـت که فصـل تولیـد کشـمش طالیـی در‬ ‫چند روز ‬ ‫اسـتان کردسـتان اغـاز شـده اسـت‪ .‬نحـوه تولیـد ایـن‬ ‫فـراورده باغـی در کردسـتان بـه «بـوالو» معـروف اسـت‪.‬‬ ‫بـا ایـن روش سـنتی‪ ،‬سـاالنه ‪ ۲۰۰‬تـن کشـمش طالیـی‬ ‫یشـود‪ .‬روسـتای دوالب در جنـوب شـهر‬ ‫تولیـد م ‬ ‫سـنندج در دامنـه کـوه «اواالن» به عنـوان مرکـز تهیـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کشـمش دراین اسـتان نـام بـرده م ‬ ‫محمدلطیفحسینی نسب‪/‬ایلنا‬ ‫شهردار مرکزی خرم اباد خبر داد؛‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫نصب سردیس شهدا در پارک مشاهیر و مفاخر خرم اباد‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شــهردار خرم ابــاد در خصــوص اقدامــات شــهرداری‬ ‫در راســتای برگــزاری هر چه ب اشــکوه تر کنگــره ‪۶۳۰۰‬‬ ‫شــهید لرســتان گفــت‪« :‬یــک المــان زیبــا و مفهومــی‬ ‫بــرای میــدان شــهدا در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬کــه کار ســاخت‬ ‫ان را یکــی از هنرمنــدان خــوش ذوق خرم ابــادی اغــاز‬ ‫شــده اســت»‪ .‬شــهردار خرم ابــاد در خصــوص اقدامــات‬ ‫شــهرداری در راســتای برگــزاری هر چه ب اشــکوه تر‬ ‫کنگــره ‪ ۶۳۰۰‬شــهید لرســتان گفــت‪« :‬یــک المــان زیبــا و‬ ‫مفهومــی بــرای میــدان شــهدا در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬کــه کار‬ ‫ســاخت ان را یکــی از هنرمنــدان خــوش ذوق خرم ابــادی‬ ‫اغــاز شــده اســت»‪ .‬ســعید فتوحــی تصریــح کــرد‪« :‬در‬ ‫پــارک شــهر‪ ،‬کــه قصــد داریــم ان را بــه پــارک مشــاهیر‬ ‫و مفاخــر خرم ابــاد اختصــاص بدهیــم‪ ،‬ســردیس چنــد‬ ‫شــهید خــرم ابــادی را نصــب کنیــم»‪.‬‬ ‫ورودی شهر‪ ،‬مزین به تصاویر شهدا‬ ‫وی در خصـوص ورودی هـای شـهر خـرم ابـاد اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«قصد داریم ورودی های شـهر را با عکس های بیشـتری از‬ ‫شـهدا مزین کنیم‪ ،‬افرادی که وارد خرم اباد می شـوند باید‬ ‫مطلـع شـوند کـه ایـن شـهر و دیـار چـه دالور مـردان جـان بر‬ ‫کـف و شـجاعی داشـته اسـت»‪ .‬سـعید فتوحـی تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«جهـت نام گـذاری کوچه هـای سـطح شـهر‪ ،‬بـا نـام شـهدا‬ ‫منتظـر رسـیدن تابلوهایـی هسـتیم کـه در حال سـاخت‬ ‫هسـتند»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬زنده نگه داشـتن یـاد و‬ ‫خاطره شـهدا وظیفه همه ما سـت؛ در این مسیر شهرداری‬ ‫از تمـام تـوان خـود بهـره خواهـد گرفـت»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‬ ‫افـزود‪« :‬اهـل شـلوغ کاری نیسـتم‪ ،‬وعـده ای می دهـم کـه‬ ‫تـوان اجـرای ان را داشـته باشـم»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‪« :‬بـه‬ ‫شـرایط و کمبودهـای محله هـای مختلـف در سـطح شـهر‬ ‫اشـراف کامـل دارم؛ و بـرای خدمت رسـانی بـه محله هـای‬ ‫کمتر توسـعه یافته‪ ،‬تمـام تلاش خـود را بـه کار خواهـم‬ ‫گرفـت»‪.‬‬ ‫دیدار با اعضای دفاتر تسهیل گری‬ ‫محله های پاچنار‪ ،‬جهانگیر اباد و فلک الدین‬ ‫شـهردار خرم ابـاد در دیـدار بـا اعضـای دفاتـر تسـهیل گری‬ ‫دفاتـر تسـهیل گری‪ ،‬از نزدیـک نیازهـای محلات را با حضور‬ ‫شـما و مـردم‪ ،‬مـورد بررسـی قـرار داده و بر اسـاس اولویـت‪،‬‬ ‫موانـع را برطـرف خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫محله هـای پاچنـار‪ ،‬جهانگیر ابـاد و فلک الدیـن گفـت‪« :‬بـه‬ ‫شـرایط و کمبودهـای محله هـای مختلـف در سـطح شـهر‬ ‫اشـراف کامـل دارم‪ ،‬و بـرای خدمت رسـانی بـه محله هـای‬ ‫کمتـر توسـعه یافته‪ ،‬تمـام تلاش خـود را بـه کار خواهـم‬ ‫گرفـت»‪ .‬سـعید فتوحـی تصریح کـرد‪« :‬امکانـات و خدمات‬ ‫در محلـه فلک الدیـن بسـیار تاسـف برانگیز اسـت‪ ،‬مـا بـرای‬ ‫جبـران عقب ماندگـی بایـد از تمامـی منابـع و امکانـات‬ ‫شـهرداری اسـتفاده کنیـم‪ .‬شـهرداری ایـن امادگـی را دارد‬ ‫کـه زمیـن خا کـی هم جـوار بـا سـالن خانـه کبـدی در محلـه‬ ‫فلک الدیـن را در صـورت انتقـال مالکیـت بـه شـهرداری‪،‬‬ ‫چمـن مصنوعـی و تبدیـل بـه یک زمیـن اسـتاندارد فوتبال‬ ‫کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکـی از مشـکالت اصلـی شـهرداری در‬ ‫محلـه فلک الدیـن زمین هـای قول نامـه ای هسـتند کـه‬ ‫فروختـه شـده اند و سـرانه ای بـرای ان هـا تعریـف نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬همین امر سـاخت پارک در این محله را با بن بسـت‬ ‫مواجهـه کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫نبود شهربازی به مدت ده سال در مرکز استان‬ ‫شـهردار خرم ابـاد در بخش هایـی از صحبت هایـش بـه‬ ‫شـهربازی کیـو اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬اینکـه ده سـال در‬ ‫یـک مرکـز اسـتان‪ ،‬شـهربازی وجـود نـدارد‪ ،‬ظلـم در حـق‬ ‫یسـت‪ ،‬کـه از دیـدن و بـازی در ایـن محـل محـروم‬ ‫بچه های ‬ ‫شـده اند‪ ،‬خوشـبختانه چنـد ا کیـپ در داخـل شـهربازی‬ ‫ً‬ ‫مشـغول به کار هسـتند و حتمـا تـا قبـل از اتمـام سـال‬ ‫جـاری افتتـاح و بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«به هیچ وجـه اهـل شـعار و شـلوغ کاری نیسـتم‪ ،‬بـا مـردم‬ ‫صـادق و رو راسـت هسـتم‪ ،‬وعده هایـی نخواهـم داد کـه از‬ ‫عهده عملی کردن ان برنیایم؛ اما ا گر حرفی می زنم یا قولی‬ ‫می دهـم پـای ان می ایسـتم و ان را بـه اتمـام می رسـانم»‪.‬‬ ‫اسفالت؛ بدیهی ترین نیاز شهروندان‬ ‫شـهردار مرکز اسـتان لرسـتان بیان کرد‪« :‬در بحث اسـفالت‬ ‫کـه بدیهی تریـن نیـاز شـهروندان اسـت‪ ،‬بـا فعال سـازی‬ ‫کارخانـه اسـفالت شـهرداری کار لکه گیـری معابـر و کوچه ها‬ ‫را اغـاز کرده ایـم‪ ،‬امـا بـرای نهضـت اسـفالت یـک قـرارداد‬ ‫هشـت میلیارد تومانی بسـته ایم‪ ،‬کـه بـه امیـد خـدا اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه بـه زودی تحقـق پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬سـعید‬ ‫فتوحـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬طـی هفتـه اینـده بـا حضـور در‬ ‫بازدید مسئوالن از پروژه های عمرانی‬ ‫ سـعید فتوحی (شـهردار خرم اباد) با همراهی سـعید رازانی‬ ‫(مدیـرکل بازرسـی لرسـتان) و فرهنـگ دیانـت (مدیـر کل‬ ‫دیـوان محاسـبات) بـا حضـور در تپه تاریخی پا گـر از نزدیک‬ ‫بـر رونـد اجـرای پـروژه توسـط واحـد عمـران شـهرداری‪،‬‬ ‫نظـارت کردنـد و بـا حضـور در دره اسـدابادی در خصـوص‬ ‫تملـک منـازل مسـکونی در مسـیر طـرح و اجـرای پـروژه‬ ‫تو گـو کردنـد‪.‬‬ ‫بازدیـد و گف ‬ ‫رئیس مرکز امور قرانی سازمان اوقاف و امور خیریه‪:‬‬ ‫سطح تالوت قران در کشور‪ ،‬دچار افت شده است‬ ‫سیناغریب‬ ‫رئی ــس مرک ــز ام ــور قران ــی س ــازمان اوق ــاف و ام ــور خیری ــه‬ ‫گفت‪« :‬س ــطح ت ــاوت ق ــران در کش ــور دچار افت ش ــده و‬ ‫ایـــن حا کی از ان بوده که عقبه اموزشـــی ما درســـت نبوده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مهدی قره ش ــیخلو در جمع مدیران موسس ــات‬ ‫قرانی دستگاه های فرهنگی اســـتان گلستان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«شفاف ســـازی وظایف قرانـــی اوقاف در دســـتور کار بوده و‬ ‫تالش بر این اسـ ـت که به س ــراغ محورهای بروی ــم که در ان‬ ‫تداخـــل و مـــوازی کاری کمتری وجـــود دارد»‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫امـــور قرانی ســـازمان اوقـــاف و امور خیریه افزود‪ ۴۰« :‬س ــال‬ ‫اوق ــاف مس ــابقات قران ــی برگ ــزار می کن ــد و امس ــال ه ــم‬ ‫‪44‬امین دوره مســـابقات کشـــوری و سی و هشتمین دوره‬ ‫مس ــابقات بین الملل ــی ق ــران را برنامه ری ــزی کردیم»‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪« :‬تالش می کنیم س ــطح مس ــابقات شهرستانی‬ ‫و اس ــتان ها را ارتق ــا دهی ــم؛ ول ــی هن ــوز با نقط ــه مطلوب‬ ‫فاصل ــه داری ــم و در دو س ــال اخیر توفیق ــات خوبی حاصل‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬ق ــره ش ــیخلو اضاف ــه ک ــرد‪« :‬مبح ــث دیگر‬ ‫س ــاماندهی بخش داوران اس ــت که س ــال ها از ان غفلت‬ ‫ش ــده بود و این طرح در سال گذش ــته اجرا و دومین دوره‬ ‫ان ه ــم از هفت ــه اینده اغاز می ش ــود تا اس ــتانداردی برای‬ ‫گزین ــش و عملکرد و اج ــرای داوران تعریف ش ــود»‪ .‬رئیس‬ ‫مرک ــز ام ــور قران ــی س ــازمان اوق ــاف و ام ــور خیری ــه گف ــت‪:‬‬ ‫«وظیفه ستاد عالی نظارت مس ــابقات کشوری را بر عهده‬ ‫داری ــم و کمک می کنیم کیفیت مس ــابقات با هدف ارتقاء‬ ‫اموزشی در دستور کار باش ــد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬کاری که در‬ ‫اوقاف انجام ش ــده اموزش های حرفه ای بـــوده و ما بنای‬ ‫اموزش های عمومی که در س ــایر دس ــتگاه ها وجود دارد‪،‬‬ ‫را نداری ــم و از س ــال قبل دوره های تخصصـــی برگزار کردیم‬ ‫و هفتـــه اینده همه دوره برگزار خواهد شـــد»‪ .‬قره شـــیخلو‬ ‫بیان کرد‪« :‬س ــطح تالوت قران در کش ــور دچار افت شـــده‬ ‫و در س ــال قبل چهره ه ــای توانمند و جدیدی مشـــاهده‬ ‫می ش ــد؛ ول ــی هم ا کن ــون چهره ه ــا تکـــراری شـــده و ایـــن‬ ‫حا ک ــی از ان اسـ ـت که عقب ــه اموزش ــی ما عقبه به درســـتی‬ ‫نب ــوده اس ــت»‪ .‬رئیس مرک ــز امور قران ــی ســـازمان اوقاف و‬ ‫ام ــور خیری ــه گفت‪« :‬فعالیت ه ــای تبلیغـــی و ترویجی هم‬ ‫ج ــزو برنامه ه ــا ک ــه ب ــا اس ــتفاده از ظرفیـــت بقـــاع متبرکه‬ ‫در حال اجر اس ــت و بای ــد ان را هدفمند کرد و طرح کرســـی‬ ‫ت ــاوت و تفس ــیر ق ــران از جمله طر ح هـــا در موقـــع متمرکز‬ ‫اس ــت که اجرا می ش ــود»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫برگزاریبازیدوستانه‬ ‫بینتیمخبرنگارانوشهرداریقیام دشت‬ ‫به مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس و بـا دعـوت شـهرداری‬ ‫و شـورای شـهر قیامدشـت از تیـم خبرنـگاران و رسـانه‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬دیـداری دوسـتانه بیـن تیـم منتخـب‬ ‫قیامدشـت و تیـم خبرنـگاران و رسـانه شهرسـتان ری‬ ‫در زمیـن چمـن قیامدشـت برگـزار شـد‪ .‬در این بـازی تیـم‬ ‫منتخـب شـهر قیامدشـت بـه پیـروزی چهـار بـر یک دسـت‬ ‫یافـت‪ .‬تـک گل تیـم خبرنـگاران بـا پـاس زیبـای محمـد‬ ‫سیانکی و شوت دیدنی عزیزی به ثمر رسید‪ .‬این مسابقه‬ ‫به همـت شـهرداری و شـورای شـهر قیامدشـت در زمیـن‬ ‫چمـن خیابـان ورزش شـهر قیامدشـت برگـزار شـد‪ .‬محمـد‬ ‫سیانکی(گزارشگرمطرحفوتبالصداوسیما)وسیدحسن‬ ‫صفـوی (رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری) میهمانـان ویـژه این مسـابقه بودنـد کـه دقایقـی نیـز‬ ‫بـرای تیـم خبرنـگاران شهرسـتان ری بـه میـدان رفتنـد‪ .‬در‬ ‫تیـم منتخـب شـهر قیامدشـت نیز دکتر حسـین ترکاشـوند‬ ‫(شـهردار)‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر و تعـدادی از‬ ‫پیش کسوتان فوتبال شهر قیامدشت و به مربیگری رئیس‬ ‫هیئت فوتبال شـهر قیامدشـت برای دقایقی بازی کردند‪.‬‬ ‫کاهش‪50‬درصدی مصرف اب‬ ‫با کشت های گلخانه ای‬ ‫مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ری با بیان اینکه احداث‬ ‫هر هکتار گلخانه برای شـش نفر اشـتغال مسـتقیم و برای‬ ‫‪ ۱۲‬نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪« :‬این نوع‬ ‫کشت در مصرف اب که یکی از معضالت کشاورزی جنوب‬ ‫تهران است؛ موجب کاهش مصرف ‪ ۵۰‬درصدی این ماده‬ ‫حیاتـی می شـود»‪ .‬جبرئیـل بـرداری افزود‪« :‬سیاسـت های‬ ‫جهاد کشـاورزی در کشـور توسـعه کشـت گلخانه ای اسـت‬ ‫و در اینـده نزدیـک ا کثـر کشـاورزان بایـد ایـن مسـیر را ادامـه‬ ‫دهند؛ چرا که تولید در فضای کنترل شده موجب افزایش‬ ‫چند برابری محصوالت کشاورزی و در نتیجه سود کشاورز‬ ‫می شـود»‪ .‬وی در خصـوص نارضایتـی برخـی کشـاورزان در‬ ‫حـوزه کشـت گلخانـه ای افـزود‪« :‬افـرادی کـه بـا متراژهـای‬ ‫کوچـک‪ ،‬بـدون برنامـه و شـناخت بـازار و از همـه مهم تـر‬ ‫بـدون دانـش و ا گاهـی از بیمـاری و افت هـای وارد کشـت‬ ‫ً‬ ‫گلخانه ای شده اند؛ حتما ضرر خواهند کرد»‪ .‬این مسئول‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬کسـانی کـه بـرای تغییـر کاربـری اراضـی‬ ‫کشـاورزی وارد عرصـه کشـت گلخانـه ای شـده اند و علـم‬ ‫الزم را ندارنـد‪ ،‬بـه حتم در حال حاضر ناراضی هسـتند؛ ولی‬ ‫کسانی که با متراژهای باالی پنج هزار متر و ا گاهی باال وارد‬ ‫شـده اند‪ ،‬راضی هسـتند»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرانارشدشهرستان‬ ‫باسالمندان کهریزک‬ ‫دراسـتانه روز ملـی سـالمند‪ ،‬معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـدار و شـهردار کهریزک‬ ‫بـا حضـور در اسایشـگاه خیریـه سـالمندان کهریـزک بـا‬ ‫اهـدای گل از سـالمندان این مجموعـه تجلیـل به عمـل‬ ‫اورند‪ .‬حسین محمدی فرد؛ سرپرست شهرداری کهریزک‬ ‫ضمن گرامیداشت روز سالمند‪ ،‬وجود این قشر سالخورده‬ ‫و باتجربه را برای نسـل امروز غنیمت و ارزشـمند برشـمرد و‬ ‫گفت‪« :‬در فرهنگ ملی و مذهبی ما ایرانیان و مسـلمانان‬ ‫احتـرام بـه سـالمندان همـواره مـورد سـفارش قـرار گرفتـه‬ ‫است و ما نیز با توجه به اینکه‪ ،‬تکریم سالمندان را در زندگی‬ ‫شـخصی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار داده ایم و حضور‬ ‫مدیـران شهرسـتان ری در اسایشـگاه خیریـه سـالمندان‬ ‫کهریـزک مصـداق عینـی ایـن تفکـر اسـت‪ .‬در این مراسـم بـا‬ ‫اهـدای گل و شـیرینی در بین سـالمندان با این افـراد دیدار‬ ‫و دلجویـی کردنـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فراطرح ارین بنا شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 193132‬و شناسه ملی ‪23506211010‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقـای سـیامک اسـدی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 0049794825‬بسـمت مدیرعامـل و عضـو هیـات مدیـره‪،‬‬ ‫اقـای ناصـر غیاثی فراهانـی بـه کـد ملـی ‪ 0043730817‬بسـمت رئیـس‬ ‫هیـات مدیـره و عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای محمدعلـی احمـدی بـه کـد‬ ‫ملـی ‪ 1860883850‬عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای صمـد گلچیـن (خـارج‬ ‫از شـرکاء) بـه کـد ملـی ‪ 1373570024‬عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای روح اهلل‬ ‫سـبحانی (خـارج از شـرکاء) بـه کـد ملـی ‪ 1580243835‬عضـو هیـات‬ ‫مدیـره‪ ،‬خانـم مرضیه زندی (خارج از شـرکاء) به کد ملـی ‪1819868087‬‬ ‫عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای محمـد عرب پـور (خـارج از شـرکاء) بـه کد ملی‬ ‫‪ 0063946440‬عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬خانـم الدن معظمـی (خـارج از‬ ‫شـرکاء) بـه کـد ملـی ‪ 0045523703‬بسـمت عضـو هیـات مدیـره و نایـب‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره‪ ،‬خانـم هلیـا دلدارزنـوزق (خـارج از شـرکاء) بـه کـد‬ ‫ملـی ‪ 0079274129‬عضـو هیـات مدیـره و خانـم پـگاه محرابـی (خـارج از‬ ‫شـرکاء) بـه کـد ملـی ‪ 0063417685‬بـه عنـوان اعضاء هیئت مدیـره برای‬ ‫مدت نامحدود انتخاب گردیدند‪ -2 .‬امضا کلیه اوراق و اسـناد بهادار و‬ ‫تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات و قراردادها و عقود اسالمی‬ ‫و اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر‬ ‫شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1201976‬‬ ‫رایگان‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهتا رایان فردا تهران‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/07/07‬به شماره ثبت ‪ 584219‬به شناسه ملی ‪ 14010330854‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به‬ ‫شرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬فعالیت در زمینه های مختلف انفورماتیکی شامل‪ * :‬مشاوره‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫پیاده سازی‪ ،‬اجرا‪ ،‬برقراری امنیت و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری‪ * .‬مشاوره‪ ،‬تهیه و فروش انواع سخت افزارها‪ ،‬سیستم ها‪،‬‬ ‫سرورها و تجهیزات شبکه های کامپیوتری‪ * .‬مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬پشتیبانی و خدمات پس از فروش انواع نرم افزارهای مدیریتی‬ ‫کلیـه مرا کـز درمانـی و پزشـکی از قبیـل‪ :‬مطب هـا‪ ،‬کلینیک هـا‪ ،‬دی کلینیک هـا‪ ،‬درمانگاه هـا‪ ،‬داروخانه هـا‪ ،‬مرا کـز اطالع رسـانی دارویـی‪،‬‬ ‫مرا کز تصویربرداری‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬تشخیص طبی‪ ،‬پاتولوژی‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬ادارات‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬کارخانجات و اموزشگاه ها‪ * .‬مشاوره‬ ‫تهیـه‪ ،‬تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی و خدمـات پـس از فـروش انـواع نرم افزارهـای حسـابداری‪ ،‬مالـی‪ ،‬اداری‪ ،‬حقـوق و دسـتمزد‪ ،‬پرسـنلی‪ ،‬انبـار و‬ ‫صنـدوق‪ * .‬مشـاوره‪ ،‬تهیـه‪ ،‬تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی و خدمـات پـس از فـروش انـواع وب سـایت ها‪ * .‬امـوزش دوره هـای عمومـی و تخصصـی‬ ‫در زمینـه ای تـی و ای سـی تی‪ * .‬اتجـام فعالیـت در زمینـه تجـارت الکترونیـک‪ * .‬شـرکت در نمایشـگاه های رایانه ای داخلـی و خارجی‪* .‬‬ ‫شـرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شـرکت‪ * .‬اخذ و اعطای نمایندگی از شـرکت های رایانه ای‬ ‫داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ * .‬عقـد قـرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقـی در زمینه موضوع فعالیت شـرکت‪* .‬‬ ‫دریافـت وام و تسـهیالت مالـی و اعتبـاری اعـم از ارزی و ریالـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای‬ ‫الزم از مراجـع ذیربـط بـه موجـب مجـوز شـماره ‪ 123‬مـورخ ‪ 1400/06/23‬شـرکت بهتـا رایـان فردا شـماره ثبت ‪ 356540‬تاسـیس گردید‪.‬‬ ‫مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه‬ ‫شـهیدقندی‪ -‬نیلوفر‪ ،‬خیابان شـهیددکتر محمود قندی‪ ،‬کوچه هجدهم‪ ،‬پال ک ‪ ،3‬طبقه همکف کدپسـتی ‪ 1556633311‬سـرمایه‬ ‫شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای محسـن علیمردانـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0064287688‬دارنـده ‪ 700000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم مرجـان ایـازی بـه شـماره ملـی ‪ 0079398030‬دارنـده ‪ 300000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای محسـن علیمردانـی به شـماره ملـی ‪ 0064287688‬به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت‬ ‫نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬خانـم مرجـان ایـازی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0079398030‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت نامحـدود و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیـره به مدت‬ ‫نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء اقای محسن علیمردانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪:‬‬ ‫طبـق اساسـنامه‪ .‬روزنامـه کثیراالنتشـار سـرافرازان جهـت درج ا گهی هـای شـرکت تعییـن گردید‪ .‬ثبـت موضوع فعالیت مذکـور به منزله‬ ‫اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسنادو امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1201974‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دو شنبه‪ 12‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪369‬‬ ‫ماه مهر‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫فوق ماراتن‬ ‫معمایمطربانپریشان‬ ‫فیلمـی سـاخته سـعید کشـاورز کـه در گـروه هن رو تجربـه ا کـران شـده‪ .‬ایـن‬ ‫اثـر‪ ،‬ماجـرای «قـدرت» اسـت؛ یـک کارگـر کشـتارگاه کـه می خواهـد طبقـه‬ ‫ُ‬ ‫اجتماعـی اش را تغییـر دهـد ‪...‬؛ ایـن فیلم در ‪35‬امین جشـنواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫جشـنواره سـینما‪-‬حقیقت‪ ،‬جشـن خانـه سـینما‪ ،‬جشـنواره فیلم هـای‬ ‫ورزشـی ایـران‪ ،‬جشـنواره جهانـی اثـار مسـتقل بوئنـوس ایـرس‪ ،‬جشـنواره‬ ‫درخت زرد الوی ارمنسـتان‪ ،‬رویداد ایرانیان کلن و ‪ ...‬حضور داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سـه مطـرب به فرمـان یزیـد مامورند حیـن ورود کاروان اسـرا به شـام مطربی‬ ‫کننـد ‪ !...‬محمدصالـح ابراهیـم زاد جهانبانـی‪ ،‬علـی برمکـی‪ ،‬سـید علیرضـا‬ ‫حصـوری‪ ،‬علیرضـا خوشـه گیر‪ ،‬محمد صالـح سـرلک‪ ،‬سـید محمد حسـن‬ ‫عرب عامـری‪ ،‬محمد معیـن مـرادی‪ ،‬محمدحسـین محمد همدانـی‪،‬‬ ‫ کارگردانـی‬ ‫محمدامیـن میرزائـی و پارسـا پورکمـال؛ بازیگـران ایـن تئاتـر به‬ ‫ِ‬ ‫(متن یاسین حجازی) هستند که تا ‪ 15‬مهرماه در «حوزه‬ ‫محمدرضا ارکان ِ‬ ‫هنـری» ( تـاالر اندیشـه) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫هزینهگفت وگو‬ ‫پاکباز‬ ‫کتابی به قلم محمدباقر اصلیان که نشـر «سـیب سـرخ» در ‪154‬صفحه و با‬ ‫قیمـت ‪51‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬اصلیـان؛ سـال ‪ 1363‬در شـادگان متولـد‬ ‫شـد‪ .‬در بخشـی از این داسـتان امده اسـت‪ :‬پیرمرد مقداری از لیوان شـیر را‬ ‫سرکشـید و گفـت کـه دیشـب بارون مثل همیشـه دل انگیز نبود؛ یعنـی اون‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫شـکل زیبـاش رو نداشـت‪ .‬بی وقفـه می باریـد و حوصلـ ه ادم رو سـر م ‬ ‫البومـی به اهنگسـازی و نوازندگـی محمد امیـن ایوبـی در ژانـر تلفیقـی‪.‬‬ ‫ایوبـی توضیـح می دهـد‪« :‬سـاخت و تنظیـم قطعـات این مجموعـه بـرای‬ ‫مـن به معنـای تجربـه و کاوشـی بـود جهـت رسـیدن بـه نوعـی بیان منـدی‬ ‫در ارتباط با درونیات و اواهایی که ریشـه در زادبوم و خاطرات قومی داشـته‬ ‫و دارد‪ .‬بـرای ایجـاد چنیـن فضایـی تالشـم بر این بـود تا حد ممکـن تمـام‬ ‫ً‬ ‫اصـوات و عناصـر را شـخصا اجـرا و ضبـط کنـم»‪.‬‬ ‫تناسخ‬ ‫بشنو‬ ‫سیاوشکسرایی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار نازلـی عباس پـور کـه تـا ‪ 30‬مهرمـاه در سـایت «گالری‬ ‫راه ابریشم» به شکل انالین برپاست‪ .‬در بیانیه ان امده است‪ :‬پروانه‪ ،‬نماد‬ ‫دگردیسـی‪ ،‬نو شـدن‪ ،‬تولـد دوبـاره و به معنایـی دیگـر‪ ،‬پـا ک و زال ل شـدن‬ ‫یسـت بـه مسـئله تناسـخ کـه‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن یـک حـس و اعتقـادی شخص ‬ ‫بحثـی طوالنـی و فلسـفی دارد‪ .‬این مجموعـه بـرای مـن‪ ،‬نوعـی مسـیر‬ ‫یسـت ال بـه الی عکس هـای قدیمـی ‪...‬‬ ‫خودشناس ‬ ‫یـک اپلیکیشـن پخـش کتاب هـای صوتـی بر اسـاس تقاضـای هـر کاربـر کـه‬ ‫از طریـق اینترنـت می تـوان بـه دامنـه گسـترده ای از کتـب صوتـی دسترسـی‬ ‫داشـت و امـکان می دهـد تـا فـرد پلی لیسـت شـخصی خـود را در ان ایجـاد‬ ‫کنـد‪ .‬کاربـر امـکان گـوش دادن کتـب دلخواهـش را به صـورت اسـتریم دارد‪.‬‬ ‫امـکان گـوش دادن به صـورت افالین نیز بـرای کاربران وجـود دارد‪ .‬خدمات‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ان رایـگان نبـوده و به صـورت پرداخـت درون برنامه ا ‬ ‫دیروز افتاب‬ ‫با بوسه و سالم‬ ‫به هر بام و در دمید‬ ‫دیروز افتاب‬ ‫پندار ابر را‬ ‫با تیغ زر درید‬ ‫دیروز افتاب در شهر می گذشت‬ ‫با گامش اشتیاق‬ ‫با چشم او نوازش و لبخند‬ ‫با دست او نیاز به پیوند‬ ‫دل های سرد را‬ ‫گرمی نشاند و رفت‬ ‫عطر امید را‬ ‫هر سو کشاند و رفت‬ ‫ای روشنای دیده و دل های بی شمار‬ ‫ای جان افتاب‬ ‫بار دگر ز روزن دل خستگان بتاب‬ ‫حسینرضایی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 376

هفته نامه سرافرازان 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/09/01
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!