هفته نامه سرافرازان شماره 368 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 368

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 368

هفته نامه سرافرازان شماره 368

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ 21/1400‬صفر ‪ 28/1443‬سپتامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /368‬تومان‬ ‫حماسهسرخ‬ ‫اتش نشان ها‬ صفحه 1 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مروری کوتاه بر‬ ‫تاریخچهاتش نشانی‬ ‫در ایران‬ ‫یســت کــه به بهانــه رشــادت های اتش نشــانان «روز ملــی اتش نشــانی و ایمنــی»‬ ‫‪ 7‬مه رمــاه روز ‬ ‫نام گــذاری شــده اســت‪ .‬ســال ‪ 1359‬درســت در همیــن روز بــود کــه پاالیشــگاه ابــادان در جنــگ‬ ‫ایــران و عــراق از ســوی دشــمن مــور د حملــه هوایــی قــرار گرفــت؛ و اتش نشــانان بــرای اطفــای‬ ‫نهــا نبــود؛ بلکــه حیــن اطفــای‬ ‫نبــار اتــش‪« ،‬تنها دشــمن» ا ‬ ‫حریــق وارد عمــل شــدند؛ امــا ای ‬ ‫سـابقه اتش سـوزی در دنیـا‪ ،‬چیـزی کـم از تاریخ کشـف اتش توسـط انسـان ندارد‬ ‫و بی انکـه نیـازی بـه ارائـه مـدارک و اسـناد تاریخـی باشـد‪ ،‬می تـوان حـدس زد و‬ ‫بـاور داشـت کـه انسـان از روزی کـه اتـش را شـناخت‪ ،‬پیوسـته درمعرض خطـرات‬ ‫ناشـی ازان بود؛ البته‪ ،‬اسـناد و مدارک متعددی نیز موجود اسـت و تایید می کند‬ ‫افزون بـر اتش سـوزی های مهیبـی کـه در ایـران اتفـاق افتـاده‪ ،‬مردمان کشـورهای‬ ‫دیگـر نیـز به کـرات صدمـات سـنگین ناشـی از حریق هـای عمـدی یـا اتفاقـی را‬ ‫تجربـه کرده انـد و به همین دلیـل‪ ،‬از دیربـاز یافتـن راه هایـی بـرای مقابلـه بـا اتـش‬ ‫موردتوجه مردم بسیاری از نقاط جهان بوده و شواهد موجود حکایت از ان دارد‬ ‫کـه رومیـان باسـتان بـرای محافظـت از جـان و مـال مـردم‪ ،‬حراسـت از جنگل هـا و‬ ‫مراتـع و همچنیـن حفـظ بناهـای عمومـی کـه حکـم سـرمایه های ملی را داشـت‪،‬‬ ‫تجهیـزات ویـژه ای تامیـن کـرده و افـرادی را بـرای مقابلـه بـا حریق هـای احتمالـی‬ ‫درنظـر گرفتـه بودنـد و در مصـر‪ ،‬از قرن دوم میالدی به بعد‪ ،‬این امر جدی تر گرفته‬ ‫شـد و حتـی فـردی به نـام «هـرون» از اهالـی «اسـکندران»‪ ،‬دسـتگاه ویـژه ای بـرای‬ ‫ً‬ ‫خاموش کـردن اتـش سـاخت کـه تـا مدتـی نسـبتا طوالنـی اسـتفاده از ان فقـط در‬ ‫انحصـار مصریـان بـود امـا بعدهـا فنـاوری سـاخت و فـن اسـتفاده از ان‪ ،‬توسـط‬ ‫سـیاحان و مسـافران بـه ممالـک دیگـر نیـز راه یافـت و مورداسـتقبال و تقلیـد قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬در چیـن قدیـم هـم پایگاه هایـی به فاصلـه ‪ 500‬متـر از همدیگـر سـاخته‬ ‫شـده بـود کـه سـربازانی مجهـز بـه وسـایل اطفـای حریـق در ان هـا مسـتقر بودند و‬ ‫چنانچـه در جایـی از شـهرها اتش سـوزی رخ می داد‪ ،‬می توانسـتند دراسـر ع وقت‬ ‫خـود را بـه انجـا برسـانند‪ .‬بااین حـال تـا حوالـی قـرن ‪ ،17‬مطالعـات و اقدامـات‬ ‫ملت هـا بـرای مبـارزه بـا اتـش‪ ،‬حالتـی منطقـه ای‪ ،‬پرا کنـده و نامنسـجم داشـت و‬ ‫مردمـان هـر کشـوری طبـق امکانـات و یافته هـای خودشـان عمـل می کردنـد؛ امـا‬ ‫ازان زمان به بعـد‪ ،‬بـا پیشـرفت علـم و صنعـت و رشـد نا گهانـی اطالعـات جوامـع‬ ‫بشـری درزمینه موضوعات مختلف که زمینه سـاز بسـیاری اختراعات و ابتکارات‬ ‫بـود‪ ،‬دسـتگاه های اتش نشـانی متعـددی توسـط ملـل مختلـف ابـداع و در‬ ‫ً‬ ‫سـطح دنیـا پرا کنـده شـد و به مـرور تکامـل یافـت و چـون معمـوال تمـام ابداعـات و‬ ‫اختراعات بشری زاییده احتیاج است‪ ،‬اتش سوزی های مهیب و گسترده ای که‬ ‫در شهرهای بزرگی مثل توکیو‪ ،‬لندن‪ ،‬نیویورک و ‪ ...‬به وقوع پیوست‪ ،‬باعث شد‬ ‫تـا مـردم جوامـع مختلـف‪ ،‬بـرای مقابله با حوادث مشـابه ان ها‪ ،‬مرا کزی تاسـیس‬ ‫کننـد و تجـارت خـود را دراختیـار همدیگـر قـرار دهنـد و نتیجه ان تعاون‪ ،‬تاسـیس‬ ‫سـازمان های اتش نشـانی متعـددی بـود کـه امـروزه در سـطح دنیـا دایـر اسـت و‬ ‫مدرن تریـن تجهیـزات اطفـای حریـق را دراختیـار دارنـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه به دلیل انکـه تـا قبـل از نهضـت مشـروطه در ایـران‪ ،‬نوشـتن تاریـخ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬رونـق و رواج چندانـی نداشـت و مورخـان غیـر از رویدادهـای‬ ‫سیاسـی و جنگـی؛ یـا احـواالت سـران و سلاطین نسـبت بـه ثبـت و ضبـط بقیـه‬ ‫رویدادهـا رغبتـی قابل اعتنـا نشـان نداده انـد‪ ،‬ا کنـون اطالعاتـی کـه دربـاره وقـوع‬ ‫اتش سـوزی های کوچک وبـزرگ دراختیـار داریـم‪ ،‬محـدود اسـت و فقـط از‬ ‫دوره سـلطنت «ناصرالدین شـاه قاجـار» کـه کالنتـران محلات موظـف شـدند‬ ‫گزارش هـای روزانـه ای از اوضاع واحـوال حـوزه مسـئولیت خـود تهیـه کننـد و بـه‬ ‫حریــق بار دیگــر ایــن پاالیشــگاه بمبــاران شــد و تعــداد زیــادی از اتش نشــانان در این حادثــه‬ ‫شــهید شــدند‪ .‬حــدود ‪ 20‬ســال پــس از ایــن اتفــاق؛ یعنــی در ســال ‪ 79‬ســتاد هماهنگــی امــور‬ ‫ایمنــی اتش نشــانی ایــران پیشــنهاد داد به بهانــه ایــن اتفاق‪ ،‬هفتم مهرمــاه به عنــوان «روز ملی‬ ‫اتش نشــانی و ایمنــی» نا مگــذاری شــود و شــورای عالی انقــاب فرهنگــی نیــز ان را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫دربـار بفرسـتند‪ ،‬اطالعـات دست وپاشکسـته ای از زمـان و مـکان برخـی حریق هـا‬ ‫ً‬ ‫و بعضـا خسـارات ناشـی ازان ها موجـود اسـت؛ ازجمله اینکـه «‪ 14‬ذی قعـده ‪...‬‬ ‫چندروزقبـل سـه باب دکان در شـهر سـبزوار اتـش گرفـت و ضـرر فاحـش به مالکان‬ ‫دکا کین و منازل رسـانید» یا «‪ 29‬محرم ‪ ...‬د وشـب قبل بازار اتش گرفت‪24 .‬باب‬ ‫ً‬ ‫دکان سـوخت و ‪12‬هزارتومان خسـارت به اهل بازار رسـید و ضمنا اسـباب و اثاثیه‬ ‫مـردم را اوبـاش بردنـد»‪.‬‬ ‫«امیرکبیر» که برنامه های اصالحی متعددی برای کشـور داشـت و طبق دیده ها‬ ‫و شـنیده هایش از زندگـی مـردم جوامـع دیگـر و بیش ازهمـه طبـق مطالعـات و‬ ‫اندیشـه هایش عالقه منـد بـود طرحـی نـو درانـدازد و بـه عقب ماندگـی دیرینـه‬ ‫کشـور خاتمـه دهـد‪ ،‬اولیـن کسـی بـود کـه تصمیـم گرفـت به مـوازات ا گاه سـاختن‬ ‫مـردم نسـبت بـه خطـرات اتـش‪ ،‬نهـادی هـم بـرای مقابله بـا حریـق در همه جای‬ ‫ایـران ایجـاد کنـد و چـون در دوره ولیعهـدی «ناصرالدین شـاه»‪ ،‬سـال ها در‬ ‫تبریـز خدمـت کـرده و به چشـم دیـده بـود دران شـهر تاسیسـات و تجهیزاتـی بـه‬ ‫اتش نشـانی تخصیـص یافتـه‪ ،‬قصد الگوبـرداری از اقدامات انجام شـده دران شـهر‬ ‫و تعمیـم اتش نشـانی در سـطح ایـران را داشـت؛ امـا افسـوس عمـرش کفـاف نـداد‬ ‫تـا ایده هـای خـود را بـه مرحلـه اجرا برسـاند و نابخردی شـاه جوان قاجـار و توطئه‬ ‫و فتن هگـری کسـانی که به پشـتوانه اغـراض یـا وابسـتگی های خود‪ ،‬چشـم دیدنش‬ ‫را نداشـتند‪ ،‬باعـث شـد بسـیاری از اندیشـه هایش بـرای تغییـر سـیمای ایـران؛‬ ‫ازجمله تاسـیس نهادی برای مقابله با اتش سـوزی‪ ،‬از مرحله طرح خارج نشـود‬ ‫و اجرانشـده بمانـد‪.‬‬ ‫تبریـز‪ ،‬اولیـن شـهری بـود کـه در ان «بلدیـه» تاسـیس شـد و «قاسـم خان والـی»‬ ‫کـه در تاریـخ ان شـهر نمـاد خدمـت بـه مـردم در سـال های اولیـه قـرن ‪ 13‬شمسـی‬ ‫محسـوب می شـود‪ 10 ،‬سـال بعد از تولـد بلدیـه‪ ،‬در گوشـه دیگـری از شـهر‪ ،‬در‬ ‫خیابـان خاقانـی (نبـش خیابـان بهـادری امـروز)‪ ،‬بنیان تشـکیالتی را گذاشـت که‬ ‫در اردیبهشـت ماه سـال ‪ 1296‬شمسـی افتتـاح شـد و به دلیـل وظیفـه خاصـی که‬ ‫برای ان تعریف شـده بود‪ ،‬از همان ابتدا به «اطفائیه» شـهرت یافت‪ .‬پیش ازان‪،‬‬ ‫در سـال ‪ 1221‬مامـوران روسـیه تـزاری بـرای تامیـن امنیـت و حفـظ منافعـی کـه در‬ ‫تبریـز داشـتند‪ ،‬امکاناتـی را بـه امـر اتش نشـانی اختصـاص داده بودنـد کـه از چنـد‬ ‫پمـپ دسـتی دوطرفـه (از جنـس برنـز و مـس) بـرای پمپـاژ اب تشـکیل می شـد‪.‬‬ ‫اقدامـات روس هـا در تبریـز‪ ،‬ا گرچـه حکـم اولیـن سـند پیرامـون تاسـیس نهـادی‬ ‫رسـمی بـرای مبـارزه بـا اتـش در ایـران را دارد؛ ولـی اسـناد تاریخـی گواهـی می دهـد‬ ‫از ان امکانـات فقـط بـرای اطفـای حریـق اسـتفاده می شـد و بـرای مقابلـه با سـایر‬ ‫یکـه «قاسـم خان» وقتـی اطفائیه تبریـز را بنیان‬ ‫حـوادث کارایـی نداشـت‪.‬؛ درحال ‬ ‫گذاشـت‪ ،‬رسـیدگی بـه سـایر حـوادث غیرمترقبـه‪ ،‬از سـیل و زلزلـه گرفتـه تـا اوار‪،‬‬ ‫سـقوط از بلندی و ‪ ...‬را هم جزو وظایف اطفائیه قرار داد و کوشـید ابزار و ادوات‬ ‫مقابله با ان سوانح نیز تهیه شود و دراختیار ماموران شاغل در اداره اطفائیه قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬یکـی از شـاخص ترین ویژگی هـای اداره اطفائیـه تبریـز که در حـد خود نوعی‬ ‫ابتـکار بدیـع ب هشـمار می ایـد‪ ،‬احـداث «برج یانقین» اسـت که در کنار سـاختمان‬ ‫اطفائیه قرار داشت و هم اینک نیز ایستگاه شمار ه ‪ 1‬و ساختمان مرکزی سازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی تبریـز در مجـاورت ان قـرار داد‪ .‬واژه «یانقیـن»‪ ،‬در‬ ‫زبـان مـردم اذربایجـان به معنـای اتـش و اتش سوزی سـت و فلسـفه وجـودی بـرج‬ ‫زیبـا و دیدنـی یانقیـن کـه بـا ‪ 23‬متـر ارتفـاع‪ ،‬یکـی از ابنیـه معـروف دوره قاجاریـه در‬ ‫تبریز محسـوب می شـود ان بودکه چون در زمان تاسـیس اداره اطفائیه هیچ گونه‬ ‫امکانـات مخابراتـی بـرای تماس سـریع مردم با اطفائیه وجود نداشـت و احتمال‬ ‫می رفـت درصورت وقـوع اتش سـوزی ماموران زمانـی در جریان حادثه قرار بگیرند‬ ‫و بـه محـل اتش سـوزی برسـند کـه کار از کار گذشـته و زیـان فاحشـی به بـار امـده‬ ‫باشـد‪« .‬قاسـم خان والـی» بـرج را به عنـوان دیده بـان احداث کرد و دسـتور داد که‬ ‫در تمـام سـاعات شـبانه روز‪ ،‬عـده ای در اتاقـک دیده بانـی بـاالی ان بـه نگهبانـی‬ ‫مشـغول باشـند و درصـورت مشـاهده دود و اتـش یـا غبـار غلیـظ در هـر نقطـه‬ ‫شـهر‪ ،‬محـل را شناسـایی کـرده و سـپس‪ ،‬با به صـدا دراوردن زنگ برنـزی بزرگی که‬ ‫بـاالی بـرج تعبیـه شـده بـود‪ ،‬مامورانـی را کـه به حالـت اماده بـاش در پاییـن بـرج‬ ‫مسـتقر بودنـد‪ ،‬مطلـع سـازند تـا بـه انجـا بشـتابند‪ .‬نقـل اسـت کـه «بـرج یانقیـن»‬ ‫کارکـرد دیگـری نیـز داشـت‪ :‬بـر فـراز ان‪ ،‬چراغـی تعبیـه شـده بـود کـه شـب ها ان را‬ ‫روشـن می کردنـد و مسـافرانی کـه شـب هنگام وارد شـهر می شـدند‪ ،‬درصـورت‬ ‫ضـرورت می توانسـتند بـرای جهت یابـی و پیدا کـردن راه خـود‪ ،‬از ان اسـتفاده‬ ‫کننـد؛ جالب اینکـه ان ابتـکار در ‪100‬سـال پیش‪ ،‬موردتوجـه اغلب سـیاحانی که به‬ ‫تبریـز سـفر کـرده بودنـد‪ ،‬قـرار گرفـت؛ تاجایی کـه اغلـب ان هـا در سفرنامه هایشـان‬ ‫بـه بـرج یادشـده اشـاره کرده انـد و تا کیـد ان هـا باعـث شـد مسـئوالن اتش نشـانی‬ ‫چنـد کشـور و ازجملـه فرانسـه‪ ،‬بـا نحـوه کار و عملکـرد اتش نشـان های تبریـز اشـنا‬ ‫شـوند و بـا الگوبـرداری از ان‪ ،‬فـن اوری ایرانـی ان مقطـع تاریخـی را بـه کشـور خـود‬ ‫انتقـال و موردبهره بـرداری قـرار دهنـد‪ .‬پلان بـرج مورداشـاره کـه تـا قبـل از توسـعه‬ ‫تبریز‪ ،‬بلندترین سـاختمان شـهر به حسـاب می امد و از باالی ان تمام نقاط شـهر‬ ‫به وضـوح دیـده می شـد‪ ،‬در داخـل به شـکل دایـره بـود؛ یک رشـته پلـه حلزونـی‬ ‫بـه قسـمت فوقانـی ان راه دارد و دارای هشـت نورگیـر هاللی سـت و بخـش زیریـن‬ ‫ان کـه از یـک چهارطـاق تشـکیل شـده‪ ،‬به منزلـه پایـه بـرج به شـمار می ایـد و بـه‬ ‫قرنیـزی سـنگی منتهـی می شـود‪ .‬در چنددهه قبـل‪ ،‬ازیک سـو به دلیـل توسـعه‬ ‫شـهر و رویکرد شهرنشـینان تبریزی به بلندمرتبه سـازی و ازسـوی دیگر به واسـطه‬ ‫کم توجهـی متولیـان حفـظ میراث فرهنگـی کـه باعـث احـداث بناهـای متعـدد در‬ ‫حریـم بـرج و گوشـه وکنار ان شـده‪ ،‬اندک انـدک «بـرج یانقیـن» اهمیـت پیشـین‬ ‫خـود را از دسـت داد و شـهرتش روبه افـول گذاشـت؛ ضمن اینکـه پیدایـش‬ ‫امکانـات جدیـد و پیشـرفته ارتباطـی نظیـر تلفـن‪ ،‬اسـتفاده از بـرج را توجیه ناپذیر‬ ‫می سـاخت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬هنـوز چیـزی از اعتبـار و اهمیـت بـرج کاسـته نشـده و‬ ‫افزون براینکـه از سـال ‪ 1377‬به عنـوان قدیمی تریـن بنـای مربـوط بـه تشـکیالت‬ ‫اتش نشـانی کشـور‪ ،‬در فهرسـت اثـار ملـی به ثبـت رسـیده؛ به نوعـی سـمبل‬ ‫اتش نشـانی در ایـران محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫دومین و سـومین واحد اتش نشـانی در ایران‪ ،‬باتوجه به ضرورت حفظ چاه های‬ ‫نفت مسجدسـلیمان و پاالیشـگاه ابادان‪ ،‬توسـط دولت انگلسـتان در خوزستان‬ ‫تاسـیس شـد و چـون بعـد از شـهادت امیرکبیـر در بهمن مـاه ‪ 1231‬جانشـینان‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫پرونده‬ ‫وی‪ ،‬نه تنهـا دنبالـه اندیشـه هایش را نگرفتنـد؛ بلکـه کوشـیدند برخـی اقدامـات‬ ‫او را خنثـی نیـز کننـد‪ .‬اقـدام دیگـری دراین زمینـه صـورت نگرفـت و تفکـر تاسـیس‬ ‫نهادی برای مقابله با اتش در کلیه نقاط ایران که گویا «امیرکبیر» مقدمات ان را‬ ‫نیز فراهم کرده بود‪ ،‬به فراموشـی سـپرده شـد؛ تااینکه در سـال ‪ 1260‬هنگام سـفر‬ ‫اول «ناصرالدین شـاه» بـه فرنـگ‪ ،‬هنـگام اقامـت وی در شـهر «حاجـی طرخـان»‬ ‫(روسـیه)‪ ،‬وقتی دسـته ای از اتش نشـان های ان شـهر‪ ،‬مانوری در حضورش برگزار‬ ‫کردنـد‪ ،‬ذوق زده شـد و اظهـار کـرد کـه مانـور بسـیار موردتوجـه اش قرار گرفتـه؛ و در‬ ‫جریـان دومیـن سـفر خـود بـه فرنـگ‪ ،‬هنـگام بازدیـد از یک ایسـتگاه اتش نشـانی‪،‬‬ ‫تجهیزاتـی کـه بـرای اطفـای حریـق‪ ،‬انجـا موجـود بـود‪ ،‬او را بیشـتر غـرق تعجـب‬ ‫سـاخت‪ .‬تاسـف اور انکـه به رغـم مشـاهده تالش هایـی کـه مـردم دیگـر کشـورهای‬ ‫دنیـا بـرای مقابلـه با اتش انجام می دادند و باوجودی که بعد از سـفرهای خارجی‬ ‫او چندیـن اتش سـوزی مدهـش در ایـران به وقـوع پیوسـت‪ ،‬حتـی فکـر ایجـاد‬ ‫تشـکیالتی مشـابه انچـه در جوامـع دیگـر جریان داشـت و به صـورت امری بدیهی‬ ‫درامـده بـود‪ ،‬بـه ذهنـش نرسـید و تـا سـال ها پـس از تـرور او توسـط «میـرزا رضـای‬ ‫کرمانـی» کـه روز جمعـه ‪ 17‬ذی قعـده ‪ 1313‬هجـری قمـری اتفـاق افتـاد‪ ،‬ایـران‬ ‫همچنـان فاقـد سـازمان و تجهیزاتـی بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا حریق هـای‬ ‫خانمان سـوز بـود؛ تنهـا در اخریـن سـال های سـلطنتش‪ ،‬اداره ای باعنـوان‬ ‫«احتسـابیه» در تهـران دایـر شـد کـه کار «نظمیه»‪« ،‬بلدیـه» و «عدلیه» (به ترتیب‬ ‫شـهربانی‪ ،‬شـهرداری و دادگسـتری فعلـی) را یکجـا انجـام مـی داد‪ .‬محتسـب ها‬ ‫کارشـان را زیرنظـر حکومـت و کالنتـر شـهر انجـام می دادنـد و بـر رسـیدگی به جرائم‬ ‫و گاهـی دادوسـتد و فـروش کاالهـا نظـارت داشـتند و کارکنـان شـعبه تنظیـف هم‬ ‫موظـف بودنـد بـا وسـایل و امکاناتـی ابتدایـی‪ ،‬زباله ها را از گوشـه وکنار شـهر جمع‬ ‫کننـد و بـا ‪ 100‬راس اسـب‪ ،‬قاطـر و االغ کـه دراختیار داشـتند‪ ،‬به بیرون شـهر انتقال‬ ‫دهند‪ .‬شعبه «تنظیف» نیز عده ای سقا در استخدام داشت که موظف بودند با‬ ‫َمشک‪ ،‬کوچه ها و خیابان های شهر را اب پاشی کنند تا گردوغبار ناشی از حرکت‬ ‫تو ازار شهروندان نشود و عالوه بران؛‬ ‫مردم‪ ،‬وسایط نقلیه و چهارپایان‪ ،‬باعث اذی ‬ ‫شکـردن اتـش‬ ‫موظـف بودنـد کـه هنـگام وقـوع اتش سـوزی ها نیـز در امـر خامو ‬ ‫دخالت کنند که نگفته پیداست چون امکانات و تجهیزاتی که دراختیار سقاها‬ ‫قـرار داشـت‪ ،‬نامتناسـب بـا وظیفه شـان بـود‪ ،‬درمبارزه بـا اتـش و اطفـای حریـق‬ ‫نمی توانستند نقش قابل اعتنایی ایفا کنند و به بیان بهتر‪ ،‬بودونبودشان تفاوتی‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫ان وضعیت‪ ،‬با شـدت و ضعف هایی تا نهضت مشـروطه ادامه داشـت؛ اما پس از‬ ‫امضای فرمان مشروطیت در سال ‪ 1285‬و تغییراتی که در ساختار اداره به وجود‬ ‫امـد‪ ،‬مشـروطه خواهـان کـه اشـنایی هایی بـا اصـول تقسـیم کار و شـیوه های اداره‬ ‫شـهر در جوامـع غربـی داشـتند‪ ،‬تصمیـم گرفتنـد کـه طبـق ضوابـط خاصـی بـه‬ ‫سـاماندهی اوضـاع شـهر تهـران و تاسـیس نهادهایـی مدنـی بپردازنـد و از جملـه‬ ‫اقداماتشـان دراین رابطـه ان بودکـه در هـر شـهر‪ ،‬کسـی را به عنـوان «رئیـس شـهر»‬ ‫تعییـن کردنـد و اجـرای امـور شـهری را برعهـده اش گذاشـتند و مدتی بعـد‪ ،‬همان‬ ‫تفکـر‪ ،‬مقدمـه تاسـیس تشـکیالتی باعنـوان «بلدیه» شـد‪ .‬هـدف اولیـه ان‪ ،‬حفظ‬ ‫منافـع شـهرها و براورد هکـردن حوایـج شهرنشـینان همچـون ادار هکـردن امـوال‬ ‫منقـول و غیرمنقـول‪ ،‬نگهداشـت سـرمایه های متعلـق به شـهر‪ ،‬ایجاد تسـهیالتی‬ ‫بـرای دسترسـی اسـان مـردم بـه مـواد غذایـی‪ ،‬تمیز نگه داشـتن کوچه هـا‪،‬‬ ‫میدان هـا و خیابان هـا‪ ،‬روشـن کردن سـطح شـهر در شـب‪ ،‬پا کیزگی حمام هـا و ‪...‬‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت و امیـد می رفـت کـه «بلدیـه» این امـر را کـه بـا حفـظ جـان و‬ ‫مـال در برابـر اتـش بسـتگی داشـت‪ ،‬جـدی بگیـرد‪ .‬بااین حـال‪« ،‬بلدیـه» درزمینـه‬ ‫اتش نشـانی اقدام چشـمگیری انجام نداده و از انچه در سـال های اخر سـلطنت‬ ‫«ناصرالدین شـاه» جریان داشـت‪ ،‬تجاوز نکرد و درنتیجه تغییری در ابزار و ادوات‬ ‫مورداسـتفاده مامـوران مبـازره بـا حریـق به وجـود نیامـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بعـد از کودتـای ننگیـن «رضاخـان» در سـال ‪ 1299‬و خصوصـا بعـد از شـروع‬ ‫سـلطنت «رضاخـان»‪ ،‬تشـکیالت «بلدیـه» به نحـو محسوسـی تغییـر کـرد و‬ ‫برای انکـه شـهر تهـران سروسـامانی به خود بگیـرد و از وضع سـابق خارج شـود‪ ،‬در‬ ‫سـال ‪« ،1303‬بلدیـه» شـهر تهـران یک دسـتگاه اتومبیـل اب پـاش بـرای اب پاشـی‬ ‫خیابان هـای خا کـی شـهر خریـداری کـرد و یک سـال بعد‪ ،‬وقتـی سرلشـکر «کریـم‬ ‫بوذر جمهـری» کفالـت «بلدیـه» تهـران را برعهـده داشـت‪ ،‬وجـود همـان ماشـین‬ ‫اب پـاش‪ ،‬مقدمـه ای بـرای شـکل گیری نهادی برای مبـارزه با اتش در تهران شـد؛‬ ‫بکـه چندمتـر لولـه‪ ،‬یـک سـر لوله و چنـد شـیر بـه ان ماشـین افزودنـد تا‬ ‫به این ترتی ‬ ‫بـرای اطفـای حریق هـای احتمالـی نیـز کارایـی داشـته باشـد در سـال های بعـد‪،‬‬ ‫به مـوازات تجهیـزات اداره «اطفائیـه»‪ ،‬در کادر اداره کننـده ان تشـکیالت نیـز‬ ‫تغییراتی به وجود امد و اداره اش تحت نظر روسای ایرانی که از بین افسران ارتش‬ ‫انتخاب می شدند‪ ،‬قرار گرفت و بر تعداد کارکنانش افزوده شد‪ .‬اداره «اطفائیه»‪،‬‬ ‫فعالیـت خـود را ابتـدا در ‪ 300‬متری میدان «توپخانه» ابتدای خیابان «چراغ برق»‬ ‫(امیرکبیر) و در محلی اسـتیجاری در «گاراژ حسـینی» که متعلق به فردی موسـوم‬ ‫به نـام «سـید اسـداله» بـود؛ و قسـمتی از گاراژ غـرب کـه مقابل «کوچه عرب هـا» در‬ ‫شمال همان خیابان قرار داشت‪ ،‬شروع کرد و یک دستگاه اتومبیل اب پاشی که‬ ‫ً‬ ‫تنها دارایی ان را تشکیل می داد؛ ا گرچه اسما به امر اتش نشانی اختصاص یافت‬ ‫ً‬ ‫اما عمال برای امور دیگری نیز مورداسـتفاده قرار می گرفت‪ .‬دران هنگام‪ ،‬ازانجا که‬ ‫تنها منبع تامین اب اشامیدنی مردم تهران جوی های روباز و به شدت الوده ای‬ ‫بـود کـه از کنار خیابان ها می گذشـت و مصـرف اب الوده هرچند گاه بیماری هایی‬ ‫مسـری را در سـطح شـهر شـیوع مـی داد‪ ،‬عـده ای‪ ،‬بـا گاری هـای اسـبی کـه یـک‬ ‫منبع فلزی بزرگ روی ان ها تعبیه شـده بود‪ ،‬از سرچشـمه قنات ها اب برداشـت‬ ‫کـرده و در محلات مختلـف‪ ،‬به منازل شـهروندان می رسـاندند و بابت تحویل هر‬ ‫سـطل اب بـه متقاضیـان‪ ،‬مبلـغ اندکی دریافت می داشـتند‪ .‬براثر اسـتقبال مردم‬ ‫‪3‬‬ ‫از اب سالم و رونق گرفتن کار صاحبان گاری اسبی ها‪ ،‬مسئوالن «بلدیه» تصمیم‬ ‫ً‬ ‫گرفتنـد دراین زمینـه نیـز فعالیتـی انجـام دهنـد؛ لـذا از اتومبیلـی کـه قبلا فقـط بـه‬ ‫اب پاشـی خیابان هـا اشـتغال داشـت و پـس از تاسـیس «اطفائیـه» دراختیـار ان‬ ‫اداره قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬بـرای اب رسـانی بـه محلات مختلـف شـهر هـم بهره گیـری‬ ‫کردنـد‪ .‬پرکـردن منبـع اب های تعبیه شـده روی گاری هـا به این دلیل که صاحبان‬ ‫گاری هـا ناچـار بودنـد سطل سـطل اب از قنـات بردارنـد و داخـل منبـع بریزند تا پر‬ ‫شود‪ ،‬با دشواری و اتالف وقت همراه بود؛ اما ماشین مورداشاره‪ ،‬یک موتورپمپ‬ ‫داشـت که با اسـتفاده از ان‪ ،‬منبع به راحتی و در زمانی کوتاه پر می شـد‪ .‬ازطرفی‪،‬‬ ‫سـرعت پایین گاری اسـبی ها باعث می شـد اب موردنیاز شـهروندان دیر به دست‬ ‫ً‬ ‫انـان برسـد؛ درحالی کـه ماشـین مذکـور این مشـکل را نداشـت‪ .‬نتیجتا اب رسـانی‬ ‫«بلدیـه» به وسـیله ماشـین‪ ،‬در کوتاه مـدت توانسـت نظـر مـردم را جلـب کنـد‪.‬‬ ‫بعدهـا «بلدیـه» بـرای گسـترش امر اب رسـانی‪ ،‬پنج دسـتگاه اتومبیل مشـابه ان را‬ ‫از کشور المان خرید و درنتیجه‪ ،‬اداره «اطفائیه» صاحب شش دستگاه اتومبیلی‬ ‫شـد کـه همچنـان بـرای اب رسـانی هـم مورد بهـره بـرداری قـرار گرفت‪.‬‬ ‫ازانجا کـه در یکی‪،‬دوسـال اول تاسـیس «اطفائیـه»‪ ،‬چنـد حریـق در تهـران رخ‬ ‫ً‬ ‫داد و هنـگام وقـوع‪ ،‬ماشـین های اب پـاش در سـطح شـهر پرا کنـده بـود و عملا‬ ‫تجهیـزات موجـود نتوانسـت در اطفـای ان حریق هـا نقـش موثـری ایفـا کنـد و‬ ‫ً‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬تقاضـای مـردم بـرای برخـورداری از اب سـالم روبه افزایـش بـود و ظاهـرا‬ ‫اداره «اطفائیـه» وظیفـه داشـت به مـوازات انجام وظیفـه در حـوزه اتش نشـانی‪،‬‬ ‫امـر اب رسـانی شـهری را نیـز مدیریـت کنـد‪ ،‬در اذرمـاه ‪ 1307‬بـا نیـت تقویـت تـوان‬ ‫فنـی اداره کـه السـتیک های ‪ N.AG‬اطفائیـه‪ ،‬یک دسـتگاه اب پـاش بـزرگ و‬ ‫چهاردسـتگاه اب پـاش کوچـک مـارک «توپـر» داشـت‪ ،‬از المـان خریـده شـد و‬ ‫کامـل دراختیـار اداره «اطفائیـه» قرار گرفت‪ .‬عده ای از شـوفرهای مسـتعد قشـون‬ ‫و گروهبان هـای قدیمـی هنگ هـای بهـادر و اهنیـن هـم بـرای به کارانداختـن و‬ ‫ً‬ ‫هدایت ماشین های جدید به اداره «اطفائیه» منتقل شدند؛ و «اطفائیه» ظاهرا‬ ‫سـامان یافـت؛ بااین وجـود‪ ،‬به دلیـل وسـعت یافتن شـهر‪ ،‬افزایـش جمعیـت ان و‬ ‫ً‬ ‫کارگاه هایی که در حومه تهران شـروع به فعالیت کرده بود‪ ،‬گاهی؛ خصوصا وقتی‬ ‫حریق هـای شـدیدی روی مـی داد یـا هم زمـان در چنـد جای شـهر حریق به وقوع‬ ‫می پیوسـت‪ ،‬تشـکیالت اتش نشـانی به تنهایی نمی توانسـت مشـکل را حل کند‬ ‫و درنتیجـه‪ ،‬از نیروهـای امـدادی سـایر ارگان هـا؛ ازجملـه نظمیـه (شـهربانی) و‬ ‫قشـون (ارتـش) نیـز بـرای کمـک به ماموران اتش نشـانی اسـتفاده می شـد و طبق‬ ‫دسـتورالعملی کـه بـرای مامـوران وضـع شـده بـود‪ ،‬انـان وظیفـه داشـتند پـس از‬ ‫اطفـای هـر حریـق‪ ،‬گزارشـی درخصـوص چگونگـی وقـوع حادثـه و اقداماتـی کـه‬ ‫دررابطه بـاان انجـام داده انـد‪ ،‬تهیـه کننـد کـه مجموعـه ای از ان هـا را در خلال‬ ‫کتـب وقـوع حریق هـای مختلفـی کـه دربـاره تهـران قدیـم نوشـته شـده‪ ،‬می تـوان‬ ‫یافت؛ یکی ازان ها چنین است‪« :‬سه ساعت قبل از ظهر امروز‪ ،‬حریقی در عمارت‬ صفحه 3 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫مسـکونی اقـای ناصـر ندامانـی واقع در خیابـان شـاه اباد رخ داد‪ .‬مامورین نظمیه‬ ‫و بلدیه با جدیتی فوق العاده به وسـیله اتومبیل اطفائیه و وسـایل دیگر مشـغول‬ ‫خاموش کردن ان شـدند و دراین بین یک دسـتگاه اتومبیل اطفائیه اداره قشـون‬ ‫نیـز رسـیده و پـس از دوسـاعت اشـتعال و سـوختن سـقف و مقـداری از دیوارهـا و‬ ‫قسـمت عمده اثاثیه‪ ،‬موفق به خاموش کردن ان و جلوگیری از سـرایت به منازل‬ ‫دیگـر گردیدنـد‪ .‬اقایـان کفیـل بلدیه و ادیب السـلطنه سـرداری هـم در انجا حضور‬ ‫داشـته و با مامورین کمک می نمودند‪ .‬علت حریق هنوز معلوم نیسـت و گویا از‬ ‫اتـش سـیگاری بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫امـار موجـود دال لـت دارد بـر اینکـه تـا حـدود سـال ‪ 1307‬مجمـوع تجهیـزات‬ ‫شکـن نـو و‬ ‫اتش نشـانی تهـران عبـارت بـود از ‪ 15‬دسـتگاه ماشـین اتش خامو ‬ ‫اماده بـه کار‪ ،‬سه دسـتگاه بنـز مرسـدس‪ ،‬چهار دسـتگاه موتورپمـپ‪ ،‬به علاوه‬ ‫‪ 84‬کامیـون خارجـی اسـقاط کـه پـس از مستعمل شـدن توسـط ادارات دیگـر‬ ‫دراختیـار اتش نشـانی قـرار گرفتـه بـود و تاثیـری در امـر اطفـای حریـق نداشـت‪.‬‬ ‫تجهیـزات اتش نشـانی چنانکـه بایدوشـاید جوابگـوی احتیاجـات تهـران نبـود و‬ ‫مسئوالن به جای تجزیه وتحلیل مشکالت‪ ،‬انجام مطالعه بر روی گسترش شهر‬ ‫و پیش بینـی مشـکالتی کـه سـر راه انجام وظیفـه اتش نشـان ها وجـود داشـت؛ و‬ ‫توسـعه اتش نشـانی به شـکل مناسب‪ ،‬تقویت و توسعه اتش نشانی را فقط در حد‬ ‫خرید اتومبیل می دانسـتند؛ تااینکه وقوع یک حادثه مسـئوالن را از خواب بیدار‬ ‫کرد؛ به این ترتیب که ‪ 8‬مهرماه ‪ 1307‬سالن سینمای صنعتی واقع در الله زار اتش‬ ‫گرفت‪ .‬اتش سوزی دران سالن که از مدرن ترین و مجهزترین سینماهای پایتخت‬ ‫محسـوب می شـد و به نمایـش فیلـم بـرای بانـوان اختصـاص داشـت‪ ،‬به دلیـل‬ ‫وسـایل قابل اشـتعال در ان‪ ،‬در زمانـی کوتـاه شـدت گرفـت و بناهـای اطـراف را‬ ‫به خطـر انداخـت‪ .‬مامـوران اتش نشـانی‪ ،‬گـردان مهندسـی ارتـش و عوامل پلیس‬ ‫سـاعت ها زحمـت کشـیدند تـا توانسـتند اتـش را خامـوش کننـد؛ امـا متاسـفانه با‬ ‫تمـام فـدا کاری مامـوران‪ ،‬اتش سـوزی ا گرچـه ازنظـر جانـی بـه کسـی لطمـه ای نزد‬ ‫امـا وقتـی خامـوش شـد کـه از ان سـینمای مجهـز‪ ،‬مشـتی خا کسـتر بـر جـ ا مانـده‬ ‫بـود‪ .‬فـردای ان روز‪ ،‬روزنامـه «اطالعـات» ضمـن چـاپ گـزارش مشـروحی از واقعه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫به لزوم تقویت اتش نشانی پرداخت و نوشت‪« :‬وقتی واقعا فکر می کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می شـویم که ما هیچ وسـیله اطفائیه ای نداریم‪ .‬ما یک اداره مخصوص اطفائیه‬ ‫می خواهیـم برای اینکـه به مجـرد وقـوع حریـق و صدا کـردن زنـگ تلفـن ان اداره‪،‬‬ ‫سوت اتومبیل های اطفائیه هم ازطرفی بلند شود‪ .‬متاسفانه تا کنون به این امر‬ ‫توجهـی نشـده و ماموریـن نظمیـه و بلدیه‪ ،‬باید با نبودن وسـایل کافی خـود را در‬ ‫خطـر حریـق بیندازنـد‪ .‬علی ای حـال امیدواریـم بلدیه زودتر درصدد تهیه وسـایل‬ ‫کافـی بـرای اطفـای حریـق و تهیـه چنددسـتگاه اتومبیل هـای اطفائیـه و اداره و‬ ‫بودجـه مخصـوص بـرای این منظـور براید که از مشـقت کارکنـان و مامورین فعلی‬ ‫اطفائیه و خطرات ان کاسته شود و ا گر طالب کسب تمدن جدید دنیا هستیم‪،‬‬ ‫بایـد لـوازم ان را نیـز ازهرحیـث فراهـم کنیم»‪.‬‬ ‫تشـکیالت «اطفائیـه» چندین سـال در خیابـان «چراغ بـرق» و در گاراژهـای‬ ‫«حسـینی» و «غـرب» دایـر بـود؛ تااینکـه براثـر وسـعت یافتن شـهر و تعـداد‬ ‫حریق هایـی کـه در مناطـق مختلـف اتفـاق می افتـاد‪ ،‬مسـئوالن امـر باالخـره‬ ‫متوجـه شـدند ماشـین االت و نفراتـی کـه دراختیـار دارنـد‪ ،‬جوابگـوی نیازهـای‬ ‫شـهری بـا وسـعت و جمعیـت تهـران نیسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬سـال ‪ 1310‬بـا پیگیـری‬ ‫«کریم اقا بوذر جمهری» که درزمینه اتش نشـانی بیشـترین مسـئولیت را برعهده‬ ‫داشت و مدیر ارشد ان نیز خوانده می شد‪ ،‬برای احداث ساختمانی متناسب با‬ ‫وظایف اداره «اطفائیه» و نیز تامین بودجه ای منطبق با حجم فعالیت های ان‪،‬‬ ‫پیشـنهادی تهیه و تقدیم مجلس شـد که با تصویب ان پیشـنهاد‪ ،‬در سـال ‪1311‬‬ ‫اداره «اطفائیـه» ابتـدا بـه قسـمت شـرقی اسایشـگاه سـابق «بلدیـه» و سـپس بـه‬ ‫بیـرون از محـدوده شـهر‪ ،‬بـه میدان «حسـن اباد» و محل گورسـتان متروکه ای که‬ ‫در انجـا واقـع بـود (محـل فعلـی ایسـتگاه شـماره ‪ 1‬سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ً‬ ‫ایمنی)‪ ،‬انتقال یافت و ساختمان جدیدی در ان محل احداث و تدریجا تکمیل‬ ‫شـد؛ و کلیـه تشـکیالت اداره «اطفائیـه» را بـه انجـا منتقـل کردنـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪« 1313‬حسـن خان معتضـدی» بـه ریاسـت اداره اتش نشـانی منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬او بـا عالقـه ای کـه بـه کار خـود داشـت‪ ،‬از ابتـدای قبـول مسـئولیت‪ ،‬اغـاز بـه‬ ‫تلاش گسـترد ه بـرای سامان بخشـی بـه امـور اطفـای حریـق کـرد و ضمـن خریـد‬ ‫لباس های نسـوز برای اتش نشـان ها؛ دولت را متقاعد سـاخت یک فروند کشـتی‬ ‫شکـردن حریـق‬ ‫اتش نشـان نیـز از کشـور المـان خریـداری کنـد تـا بـرای خامو ‬ ‫کشـتی ها‪ ،‬در دریاچـه مازنـدران مورداسـتفاده قـرار بگیـرد و به این ترتیب‪ ،‬با سـعی‬ ‫او‪ ،‬در اسـتان گیلان نیـز اداره اطفائیـه ای تشـکیل شـد کـه مرکـز ان در بنـدر انزلـی‬ ‫واقـع بـود‪.‬‬ ‫در اخریـن سـال های دهـه ‪ 1320‬کـه اندک اندک مشـخص شـد اتش نشـانی حکم‬ ‫حرفـه ای تخصصـی را دارد و متصدیانـش بایـد دانـش فنـی الزم را داشـته باشـند‪،‬‬ ‫لـزوم برخـورداری مامـوران اتش نشـان از مهارت هـای فنـی احسـاس شـد و دولـت‬ ‫عـده ای از کارکنـان اداره «اطفائیـه» را جهـت گذرانـدن دوره امـوزش حرفـه ای‪،‬‬ ‫ن عـده بـه ایـران‪ ،‬اداره «اطفائیـه» اقدام به‬ ‫بـه خـارج اعـزام کـرد‪ .‬پـس از بازگشـت ا ‬ ‫تشـکیل کالس هـای ویـژه بـرای مامـوران خـود کـرد و کسـانی که در خار ج ازکشـور‬ ‫اموزش دیده بودند‪ ،‬موظف شدند با تدریس در ان کالس ها‪ ،‬انچه را اموخته اند‪،‬‬ ‫بـه همـکاران خـود امـوزش دهنـد‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬اداره «اطفائیه» اولیـن قدم ها را‬ ‫بـرای تبدیل شـدن بـه نهـادی توانمنـد در راه گذاشـت و سه سـال بعد‪ ،‬در اواخـر‬ ‫سـال ‪ 1333‬وقتـی نیروهـای ماهـر در حـد نیـاز تامیـن شـده‪ ،‬عنـوان «اطفائیـه»‬ ‫بـه «اتش نشـانی» تغییـر یافـت و چـون ان هنـگام مصـادف بـا توسـعه صنایـع و‬ ‫شـکل گیری مناطـق مسـکونی جدیـد در اطـراف تهـران بـود‪ ،‬تصمیـم گرفتـه شـد‬ ‫اتش نشـانی تهـران عالو هبـر داشـتن یـک اداره مرکـزی؛ سـه شـعبه نیـز در نقـاط‬ ‫مختلف شهر دراختیار داشته باشد که برمبنای ان تصمیم و با سعی شهرداری‪،‬‬ ‫تهـران عالو هبـر اداره مرکـزی اتش نشـانی‪ ،‬صاحـب شـعباتی نیز در انتهـای خیابان‬ ‫شهباز (خاقانی)‪ ،‬خیابان شوش و انتهای خیابان بهار شد‪ .‬به علت بعد مسافت‬ ‫تهران و شـمیران و ازانجا که شـمیران ازنظر موقعیت جغرافیایی نسـبت به تهران‬ ‫در ارتفـاع قـرار داشـت و هنـگام ضـرورت‪ ،‬دسترسـی بـه نقـاط مختلـف ان دشـوار‬ ‫می نمـود؛ و اغلـب همین امـر موجـب تاخیـر در امدادرسـانی بـه حادثه دیـدگان‬ ‫می شـد‪ ،‬احـداث شـعبه ای از اتش نشـانی در شـمیران نیـز موردتوجـه قـرار گرفـت‬ ‫و در سـال ‪ ،1334‬یک سـال بعـد از افتتـاح شـعبات سـه گانه اتش نشـانی در شـهر‬ ‫تهـران‪ ،‬پایـگاه شـمیران نیـز بـه مرحلـه بهر هبـرداری رسـید و درهمان سـال قـرارداد‬ ‫خریـد چهاردسـتگاه اتومبیـل اتش نشـانی جدیـد بـا کارخانـه ایرانـی «ارج» کـه از‬ ‫مدتی پیـش مطالعاتـی را بـر روی شبیه سـازی مـدل اتومبیل هـای اتش نشـانی‬ ‫خارجـی شـروع کـرده بـود‪ ،‬به امضـاء رسـید و تجهیـزات‪ ،‬پـس از تحویـل‪ ،‬دراختیار‬ ‫یکـه چنـد تانکـر مخـزن دار‬ ‫شـهرداری شـمیران قـرار گرفـت‪ .‬دران زمـان‪ ،‬باوجود ‬ ‫در خدمـت اتش نشـانی قـرار داشـت‪ ،‬مامـوران طبـق معمـول قبـل‪ ،‬همچنـان‬ ‫بـا کمبـود امکانـات و تجهیـزات روبـرو بودنـد و اسـناد موجـود نشـان می دهـد؛‬ ‫به ان نسـبت کـه شـهر گسـترش می یافـت و بـر وسـعت و جمعیـت ان افـزوده‬ ‫یکـرد و هنـگام بـروز اتش سـوزی های‬ ‫می شـد‪ ،‬تشـکیالت اتش نشـانی رشـد نم ‬ ‫ً‬ ‫بـزرگ‪ ،‬مامـوران اتش نشـانی عمال با کمبود امکانات مواجـه بودند؛ به این جهت‪،‬‬ ‫عالوه بر اتومبیل های مخصوص اب پاشـی که خود اتش نشـانی دراختیار داشت‪،‬‬ ‫ماشـین های باربـری‪ ،‬خودروهـای حمـل گوشـت و کامیون هـای حمـل زبالـه نیـز‬ ‫به عنـوان تجهیـزات کمکـی دراختیـار مامـوران اداره اتش نشـانی قـرار می گرفـت؛‬ ‫و درمقابـل‪ ،‬در سـاعات خـارج از عملیـات امـداد حتـی اتومبیل هـای مخصـوص‬ ‫مبـارزه بـا حریـق جهـت اب رسـانی بـه محلات‪ ،‬اب پاشـی خیابان هـا‪ ،‬ابیـاری‬ ‫درختـان و خدمـات متفرقـه دیگـری ازاین قبیـل‪ ،‬مورداسـتفاده قـرار می گرفـت‬ ‫کـه البتـه کارشناسـان متعـددی عنـوان کرده انـد ان سـنت غلـط کـه سـال ها رواج‬ ‫داشـت‪ ،‬به نوبه خـود عامـل مهمـی درجهـت عقب ماندگـی سیسـتم اتش نشـانی‬ ‫کشـور بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تـا تقریبـا ‪ 30‬سـال بعد از تاسـیس «اتش نشـانی»‪ ،‬کارکنـان ان اداره از وسـایل و‬ ‫تجهیـزات حفاظـت فـردی بهـره ای نداشـتند و هنـگام ماموریت هایشـان ناچـار‬ ‫بودنـد بـا کفـش و لبـاس معمولـی در عملیـات شـرکت کننـد‪ .‬بعدهـا‪ ،‬لبـاس کار‬ ‫متحدالشـکلی بـرای افـراد اتش نشـان درنظـر گرفتـه شـد و تعـداد محـدودی کاله‬ ‫ایمنـی نیـز دراختیـار ان هـا قـرار گرفـت امـا در سـال های بعـد‪ ،‬به مـوازات توسـعه‬ ‫تهـران‪ ،‬اداره «اتش نشـانی» رشـد کـرد و چـون روزبـه روز برحسـب ضـرورت در برابـر‬ ‫مسـئولیت های سـنگین تری قـرار می گرفـت‪ ،‬تاحـدی این مهـم موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفت و حین خرید وسـایل اطفا‪ ،‬اقالمی از وسـایل حفاظت فردی نیز خریداری‬ ‫ضـدگاز و شـش ماسـک‬ ‫می کردنـد؛ ازجملـه در سـال ‪ 1336‬تعـداد ‪ 10‬ماسـک ِ‬ ‫ضددود‪ .‬در سـال ‪ 1337‬نیز اسـتفاده از لباس نسـوز در اتش نشـانی مورداسـتفاده‬ ‫ِ‬ ‫قـرار گرفـت و به مرورزمـان‪ ،‬اتش نشـانی تهـران بـه اسـنوکر‪ ،‬نردبـان‪ ،‬ماشـین‬ ‫ضـدگاز‪،‬‬ ‫کف سـاز‪ ،‬تانکرهـای مجهـز‪ ،‬موتورپمـپ‪ ،‬تور نجات‪ ،‬لباس نسـوز‪ ،‬ماسـک ِ‬ ‫ضـددود و ‪ ...‬مجهـز شـد‪.‬‬ ‫ماسـک ِ‬ ‫در سـال ‪ 1349‬باتوجه بـه ترافیـک خیابان هـای شـهر تهـران؛ به دسـتور شـهردار‬ ‫وقـت‪ ،‬یـک کادر موتورسـوار یـا موتورسـیکلت هایی کـه مجهـز بـه بی سـیم بودنـد‬ ‫و می توانسـتند تـا ‪ 120‬کیلوگـرم بـار حمـل کنند‪ ،‬تشـکیل و مقرر شـد تا زمـان وقوع‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬باسرعت تجهیزات مقدماتی را به محل حادثه برسانند و تا رسیدن‬ ‫اتومبیل هـای سـنگین و نیروهـای الزم‪ ،‬عملیـات اولیـه اطفائـی را انجـام دهنـد‬ ‫و بعدهـا چنـد شهرسـتان نیـز بـه تجهیزاتـی مشـابه مجهـز شـدند‪ .‬در سـال ‪1344‬‬ ‫کمیسـیون بودجـه مجلـس شـورای ملـی در جلسـه ‪ 3‬دی مـاه‪ ،‬به منظـور ارتقـای‬ ‫ایمنـی فرودگاه هـای کشـور بـا خریـد چنددسـتگاه اتومبیـل اتش نشـانی جهـت‬ ‫اداره کل هواپیمایـی کشـور موافقـت کـرد و براسـاس ان موافقـت چهاردسـتگاه‬ ‫لیالنـد دیـزل مخصـوص اطفـای حریـق فـرودگاه‪ ،‬دو دسـتگاه امبوالنـس از نـوع‬ ‫شـورلت جنگـی و سه دسـتگاه جیـپ اطفائیـه‪ ،‬بـرای مقابلـه بـا حریق هـای‬ ‫احتمالـی در فـرودگاه خریـداری شـد‪.‬‬ ‫عمـده مشـکل اتش نشـانی تـا سـال ‪ 1350‬ان بودکـه از بـدو تاسـیس «اطفائیـه» در‬ ‫تهران تا سال ‪ 1350‬وسعت تهران‪ ،‬باسرعت به چندبرابر رسید؛ درحالی که تعداد‬ ‫یکـه‬ ‫ایسـتگاه های اتش نشـانی به کنـدی افزایـش یافـت و در سـال ‪ ،1350‬باوجود ‬ ‫چند ایسـتگاه جدید در تهران شـروع به کار کرد‪ ،‬تعداد ایسـتگاه های اتش نشـانی‬ ‫تـاره بـه هفـت واحـد رسـید؛ امـا در سـال های بعـدازان‪ ،‬گسـترش و توسـعه‬ ‫ً‬ ‫اتش نشـانی شـتاب بیشـتری گرفت؛ مثال در سـال ‪ 1353‬سه پایگاه دیگر به تعداد‬ ‫ایسـتگاه ها افزوده شـد و ‪ 25‬اسـفندماه سـال ‪ 1355‬درحالی که تعداد ایسـتگاه ها‬ ‫بـه ‪ 13‬واحـد رسـید‪ ،‬مرکـز جدیـد سـتاد و فرماندهـی اتش نشـانی و خدمات ایمنی‬ ‫در محل وسیعی در خیابان «ازادی» (ایزنهاور سابق) افتتاح شد و با اغازبه کار ان‬ ‫مرکز‪ ،‬ایسـتگاه اتش نشـانی میدان «حسـن اباد» که تا ان تاریخ به عنوان «ایستگاه‬ ‫مرکـزی اتش نشـانی» مورداشـاره قـرار می گرفـت‪ ،‬بـه «ایسـتگاه شـماره ‪ »1‬تغییر نام‬ ‫ً‬ ‫داد و در سـال ‪ 1356‬مجموعـا ‪ 16‬ایسـتگاه کـه سـه ایسـتگاه ان از امکانـات نجـات‬ ‫نیـز برخـوردار بـود‪ ،‬در تهران فعالیت داشـت‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا تهـران‪ ،‬شـهر قزویـن از اتش نشـانی برخـوردار شـد و درپـی ان اهـواز‬ ‫در سـال ‪ ،1304‬بنـدر انزلـی در سـال ‪ ،1305‬رشـت در سـال ‪ ،1310‬مشـهد در سـال‬ ‫‪ ،1312‬زنجـان در سـال ‪ ،1327‬اصفهـان در سـال ‪ 1328‬و ‪ ...‬در ردیـف پیشـگامان‬ ‫احـداث و تاسـیس ایسـتگاه های اتش نشـانی قـرار گرفتنـد و همـدان در سـال‬ ‫‪ 1336‬بـه گـروه شـهرهای برخـوردار از اتش نشـانی پیوسـت و پـس ازان‪ ،‬به مـوازات‬ ‫تاسـیس شـهرداری در شـهرهای مختلـف‪ ،‬ایسـتگاه های متعـدد دیگـری‪ ،‬در‬ ‫سـایر شـهرها احـداث شـد و به بهره بـرداری رسـید‪ .‬باوجودایـن‪ ،‬بسـیاری شـهرها‬ ‫نکـه در ایلام اتش نشـانی دیـر اغازبـه کار‬ ‫از ایـن توسـعه برکنـار ماندنـد؛ همچنا ‬ ‫کـرد‪ .‬همچنیـن امـل جـزو شهرهایی سـت کـه ا گرچـه از سـال ‪ 1302‬شـهرداری در‬ ‫ان شـروع به فعالیت کـرد امـا تـا سـال ‪ 1349‬شـهرداری ان فاقـد دایـره اتش نشـانی‬ ‫بـود و دران سـال صاحـب واحـد اتش نشـانی بـا ‪ 12‬مامـور شـد؛ امـا تنهـا وسـیله‬ ‫خاموش کننده حریقی که دراختیارش قرار گرفت‪ ،‬یک دستگاه شورلت مدل ‪57‬‬ ‫بـود کـه به هیچ وجـه توانایـی پاسـخگویی بـه نیازهـای شـهر نداشـت؛ ولـی بعدهـا‬ ‫یک دسـتگاه اتومبیـل رومانیایـی مـدل ‪ 70‬هـم توسـط اتحادیـه شـهرداری های‬ ‫کشور تهیه شد و دراختیار اتش نشانی امل قرار گرفت‪ / .‬شرکت تجهیزات ایمنی‬ ‫و اتش نشـانی «نـار منفـرد»‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫پرونده‬ ‫سروش راسخ‬ ‫‪5‬‬ ‫ادای دین سینما به اتش نشان ها‬ ‫مســازی اش اثــری ب هنــام «اتش نشــان»‬ ‫بیــش از ‪ 100‬ســال پیش «چارلــی چاپلیــن» جــوان در دومیــن تجربــه فیل ‬ ‫ســاخت؛ او خــودش نقــش اتش نشــانی را بــازی کــرد کــه قهرمانانــه دختــر جوانــی را کــه در طبقــه باالیــی یــک‬ ‫لســوختن بــود‪ ،‬نجــات داد ‪...‬؛ اتش نشــانی به دلیــل هیجــان ذاتــی کــه در فعالیــت اتش نشــان ها و‬ ‫خانــه درحا ‬ ‫«نردبـان ‪ )Ladder 49( »۴۹‬فیلمـی محصـول سـال ‪ ۲۰۰۴‬سـاخته جـی راسـل‬ ‫اسـت و از جملـه اثـار ژانـر حادثـه ای به شـمار مـی رود‪ .‬داسـتان ان‪ ،‬اتـش و مبـارزه‬ ‫اتش نشـانان بـا ایـن عنصـر را به تصویـر می کشـد؛ امـا نکتـه اصلـی و مهـم دربـاره‬ ‫ایـن فیلـم نمایـش عاطفـه و احسـاس مردانی سـت کـه هرچنـد درمصاف بـا‬ ‫اتـش بسیارسـخت و مقـاوم عمـل می کننـد‪ ،‬در زندگـی عـادی خـود و نسـبت بـه‬ ‫افرادی کـه در اتـش گیـر افتاده انـد‪ ،‬بسیارحسـاس و عاطفـی بـوده و درجهـت‬ ‫نجـات حادثه دیـدگان حتـی از جـان خویـش می گذرنـد‪ .‬ایـن فیلـم کـه در مـدت‬ ‫‪ 115‬دقیقـه نمایـش داده می شـود‪ ،‬داسـتان شـخصیتی به نـام جـک موریسـن‬ ‫یسـت کـه در اتش سـوزی‬ ‫را روایـت می کنـد کـه اتش نشـانی باسـابقه و حرفه ا ‬ ‫مهیبـی در یک مجتمع مسـکونی قـرار می گیـرد‪ .‬او ازطریق همکاران خود متوجه‬ ‫می شـود خانـواده اش نیـز در جـوار ایـن سـاختمان بوده و امکان خطـر جانی برای‬ ‫ان هـا نیـز هسـت‪ .‬دراین بیـن کاپیتـان کنـدی ازسـوی اتش نشـانی دیگـری بـرای‬ ‫سرپرسـتی اتش نشـانان در مهار اتش این سـاختمان اعزام می شـود که با حضور‬ ‫خانـواده اش در نزدیکـی همیـن سـاختمان مواجـه می گـردد‪ .‬دراین بیـن اتفاقاتـی‬ ‫به وجـود می ایـد کـه احسـاس مسـئولیت ایـن اتش نشـانان باتجربـه درمصاف بـا‬ ‫اتـش و انتخـاب بیـن عواطـف خانوادگـی و دیگـر افـراد برانگیختـه می شـود‪.‬‬ ‫«تنها شجاعان» (‪ )Only the Brave‬فیلمی در ژانر درام زندگی نامه ساخته جوزف‬ ‫کوشینسکی ست که در سال ‪ ۲۰۱۷‬منتشر شد‪ .‬این فیلم از روی واقعیت ساخته‬ ‫شـده و داسـتان واقعـی اتش نشـانان دلیـری را به تصویـر می کشـد کـه ریسـک‬ ‫باالیـی را می پذیرنـد تـا شـهری را از اتـش نجـات دهنـد‪ .‬داسـتان های برگرفتـه‬ ‫از زندگـی قهرمانـان و فـدا کاران بسـیارند؛ امـا فیلم هـای خـوب کمـی طبـق ایـن‬ ‫داسـتان ها سـاخته شـده اند‪« .‬تنها دلیران» روایت دالوران کوهسـتان «گرانیت»‬ ‫و چالش هـای پیش رویشـان در بحبوحـه اتش سـوزی های منتهـی به سـال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫اسـت‪ .‬ا گرچـه شـاید فیلـم کمـی طوالنـی به نظـر برسـد؛ امـا هـم ازنظـر احساسـی‬ ‫قوی سـت و هـم ازنظـر دراماتیـک ارضا کننـده؛ و ا گـر یک سـاعت اول به گونـه ای‬ ‫سـاخته شـده که به نظر می رسـد سازندگان قصد دارند با پیش زمینه های فراوان‬ ‫و نیز زمینه سـازی فیلم را کش بدهند‪ ،‬درعوض نیم سـاعت پایانی فیلم به خوبی‬ ‫سـرهم بندی شـده‪ .‬کارگـردان اثـر «جـوزف کوزینسـکی» نشـان داد کـه رگ خـواب‬ ‫مخاطـب را نیـز در دسـت دارد‪ .‬بخـش اول فیلـم شـامل جزئیـات شـکل گیری‬ ‫دسـته دالوران کوهسـتان «گرانیـت» از زمـان تمرین‪/‬انتخـاب (گـروه پشـتیبان)‬ ‫تـا امادگـی کامـل دسـته دالوران در سـال ‪ ۲۰۰۸‬می شـود‪ .‬ا گرچـه دسـته «دالوران‬ ‫کوهسـتان گرانیـت» متشـکل از ‪ 20‬مـرد بـود؛ امـا تمرکـز فیلـم تنهـا بـر دو نفـر از انـان‬ ‫اسـت و سـایرین در کسـوت نقش های مکمل به تصویر درامده اند‪ .‬اریک مارش؛‬ ‫سرپرسـت گـروه و کارامـوز جوانـش؛ برنـدن‪ .‬ا گرچـه عناصـر فیلـم اشـنا و گفتگوهـا‬ ‫و نحـوه روایـی کلیشـه ای هسـتند؛ امـا شـخصیت ها به خوبـی شـکل گرفته انـد‪.‬‬ ‫نقش هـا باقـدرت ایفـا شـده اند و حـس اتحـاد اعضـای دسـته به خوبـی به چشـم‬ ‫می خـورد‪ .‬صحنه هایـی کـه شـامل اتش سـوزی هسـتند نه تنهـا اموزنده انـد‬ ‫(حداقـل بـرای کسـانی که تنهـا بـا نحـوه اطفـا حریق شـهری اشـنایی دارنـد)؛ بلکه‬ ‫تاثیرگذار نیز هستند‪ .‬حتی ا گر در تهیه ان از جلوه های ویژه کامپیوتری ا ستفاده‬ ‫شـده؛ بازهـم چیـزی از یکپارچگـی ان کـم نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫«اسـمان خراش جهنمـی» (‪ )The Towering Inferno‬یـک فیلـم امریکایـی در ژانـر‬ ‫ا کشـن و درام اسـت که سـال ‪ ۱۹۷۴‬سـاخته شـد‪ .‬دا گ رابرتس؛ طراح و ارشیتکت‬ ‫اسـمان خراش شیشـه ای؛ بلندتریـن سـاختمان دنیا بـا ‪ 138‬طبقه‪ ،‬برای مراسـم‬ ‫افتتاحیـه سـاختمان وارد سـن فرانسیسـکو می شـود‪ .‬او پـس از صحبـت بـا جیمـز‬ ‫دانکـن؛ معمـار اسـمان خراش‪ ،‬متوجـه می شـود کـه سـیمونز؛ دامـاد دانکـن بـرای‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬از سـیم های نامرغوب در سیم کشـی سـاختمان اسـتفاده کرده‪.‬‬ ‫جرنیـگان؛ رئیـس بخـش ایمنـی سـاختمان گـزارش می دهـد کـه دراثـر باالرفتـن‬ ‫غیرعـادی حـرارت در یکـی از بخش هـای سـاختمان‪ ،‬تجهیـزات ویدئویـی از کار‬ ‫یکـه‬ ‫افتاده انـد‪ .‬اوهالورهـان؛ رئیـس اتش نشـانی دسـتور تخلیـه می دهـد‪ .‬درحال ‬ ‫تنهـا یکـی از باالبرهـا کار می کنـد‪ .‬مهمانـان صـف تشـکیل می دهنـد و سـوزان؛‬ ‫دوست رابرتس سعی می کند مهمانان را ارام کند‪ .‬دان بیگلو؛ یک مدیر تبلیغاتی‬ ‫و منشـی اش لـوری در یـک واحـد گیـر کـرده و تلـف می شـوند‪ .‬جرنیـگان گربـه‬ ‫لیزولـت؛ یـک گالـری دار را نجـات می دهد؛ اما لیزولت کشـته می شـود‪ .‬تالش یک‬ ‫نهــا وجــود دارد‪ ،‬از جملــه موضوعــات موردعالقــه فیلم ســازان بــوده؛ به طوری کــه‬ ‫تهــای محولــه بــه ا ‬ ‫ماموری ‬ ‫نهــا‬ ‫مهــای متعــددی دربــاره اتش نشــان ها ســاخته شــد کــه در اینجــا بــه چنــد نمونــه ا ‬ ‫بعــد از «چاپلیــن»‪ ،‬فیل ‬ ‫اشــاره خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بالگـرد بـرای نشسـتن روی سـقف سـاختمان شکسـت می خـورد و بالگـرد منفجـر‬ ‫ی اسـتفاده از باالبرهـای اتش نشـانی بـا قرعـه انتخـاب‬ ‫می شـود‪ .‬مهمانـان بـرا ‬ ‫می شـوند؛ امـا انفجـار دیگـری ان هـا را از کار می انـدازد‪ .‬مهمانـان بـا اسـتفاده از‬ ‫یـک تله کابیـن بـه سـاختمان دیگـری در همان نزدیکـی منتقل می شـوند‪ .‬پس از‬ ‫نجـات زن هـا و بچه هـا‪ ،‬اوهالورهـان و رابرتـس بـا منفجرکـردن مخزن هـای ذخیره‬ ‫اب‪ ،‬اتـش را خامـوش می کننـد‪ .‬سـیمونز درتلاش بـرای فـرار کشـته می شـود‪.‬‬ ‫بازمانـدگان نجـات پیـدا می کننـد و اتـش خامـوش می شـود‪ .‬حـاال اوهالورهـان به‬ ‫یکـه معمـاران از مردانـی‬ ‫رابرتـس می گویـد کـه اتش سـوزی هایی مثـل ایـن تازمان ‬ ‫مثـل او بـرای ایمن سـازی سـاختمان ها کمـک نگیرنـد‪ ،‬ادامـه پیـدا خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫«مرکـز تجـارت جهانـی» (‪ )World Trade Center‬فیلمـی در ژانـر مسـتند درام‬ ‫یکـه خبرگزاری هـا‬ ‫سـاخته الیـور اسـتون اسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۰۶‬منتشـر شـد‪ .‬روز ‬ ‫اعلام کردنـد اسـتون قـرار اسـت فیلمـی دربـاره ‪ ۱۱‬سـپتامبر بسـازد‪ ،‬همـه ان‬ ‫تماشـا گرهایی کـه بـه فیلم هـای افشـا گرانه و معترضانـه اسـتون عالقـه داشـتند‪،‬‬ ‫فکر کردند که با چنین فیلمی روبه رو خواهند شـد؛ اما اسـتون کاری به خواسـته‬ ‫ایـن تماشـا گرها نداشـت و نمی خواسـت ان اتفـاق هولنا کـی را کـه اولیـن اتفـاق‬ ‫مهـم قـرن ‪ 21‬بـود به تصویـر بکشـد؛ او می خواسـت فیلمـی دربـاره ان روز بسـازد‪.‬‬ ‫دربـاره فاجعـه و ادم هایی کـه دران روز بایـد بـه دیگـران کمـک می کردنـد و به جـای‬ ‫یکـه بـرای‬ ‫نجـات جـان خـود‪ ،‬بایـد بـه نجـات جـان دیگـران فکـر می کردنـد‪ .‬اتفاق ‬ ‫جـان مک اللیـن و جـی جیمینـو افتـاد و کوششـی کـه بـرای نجـات جـان دیگـران‬ ‫کردنـد‪ ،‬همانـی بـود کـه بـه کار اسـتون می امـد‪ .‬چیزی که بـرای او اهمیت داشـت‪،‬‬ ‫ارزش زندگـی بـود‪ .‬ادم هـا بایـد متوجـه شـوند کـه هیچ چیـز به انـدازه زندگـی ارزش‬ ‫ندارد‪«.‬مرکـز تجـارت جهانـی‪ ،‬داسـتان دو مامـور پلیـس نیویـورک اسـت کـه وقتـی‬ ‫هواپیماهـای تروریسـت ها بـه سـاختمان های مرکـز تجـارت جهانـی خوردنـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خـود را بـه انجـا رسـاندند و عملا اخریـن ادم هایـی بودنـد کـه زنـده از زیـر ان اوار‬ ‫عظیـم بیـرون امدنـد‪ .‬خیلی هـا کـه منتظـر نمایـش عمومـی تازه تریـن سـاخته‬ ‫اسـتون بودنـد‪ ،‬فکـر می کردنـد می شـود بیـن ان و «یونایتـد ‪ ،»۹۳‬سـاخته پـل‬ ‫نگـرس در‬ ‫نگـرس شـباهت هایی پیـدا کـرد؛ امـا چنیـن اتفاقـی نیفتـاد‪ .‬گری ‬ ‫گری ‬ ‫فیلمـش اتفاق هایـی را کـه در هواپیمـا افتـاده بـود‪ ،‬موبه مـو تکـرار کـرده بـود و در‬ ‫مصاحبـه ای گفتـه بـود دلـش می خواسـته فیلمـش چیـزی حدفاصـل سـینمای‬ ‫مسـتند و سـینمای داسـتانی باشـد؛ ولـی اسـتون چنیـن ارزویـی نداشـت‪ .‬انچـه‬ ‫او می خواسـت این بودکـه روایتـی داسـتانی و البتـه سرشـار از امیـد بـه زندگـی را بـه‬ ‫تماشـا گران نشـان دهـد‪.‬‬ ‫«ضد حریـق» (‪ )Fireproof‬یـک درام امریکایـی منتشـره در ‪ ۲۰۰۸‬اسـت‪ .‬محوریـت‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن فیلـم ابتـدا‬ ‫اصلـی فیلـم بـر ایمـان و همچنیـن پیونـد زندگـی زناشوی ‬ ‫نظـر منتقدیـن را جلـب نکـرد؛ امـا در گیشـه محبوبیـت خوبـی پیـدا کرد و فروشـی‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۳٫۵‬میلیون دالر داشت که بیشترین فروش فیلم های مستقل در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بـود‪ .‬ایـن فیلـم درمـورد زندگـی زن وشـوهری به اسـم کاتریـن و کلـب اسـت‬ ‫کـه بـا رفتارهـای نادرسـت کلـب زندگـی ان هـا دچـار مشـکالتی شـده؛ برای همیـن‬ ‫کاتریـن بـرای طلاق اقـدام می کنـد و کلـب رضایـت می دهـد‪ .‬پـدر کلـب کـه از ایـن‬ ‫واقعـه ناراحـت اسـت و می خواهـد فرصتـی بـرای نجـات زندگـی انـان ایجـاد کنـد‪،‬‬ ‫به کلب پیشـنهاد می دهد طالق را ‪ ۴۰‬روز به تاخیر بیندازد و به او کتابی می دهد‬ ‫کـه بایـد در هـر روز یکـی از ‪ ۴۰‬مـوارد کتـاب را انجـام دهـد و ‪...‬؛ ایـن فیلم در ا کتبر تا‬ ‫دسـامبر ‪ ۲۰۰۷‬در ‪ ۱۶‬لوکیشـن سـاخته شـد کـه بیشـتر لوکیشـن ها به رایـگان اجـازه‬ ‫مبـرداری در ان را داده بودنـد‪ .‬مرکـز اتش نشـانی البانی نیز مکان و کامیون ها و‬ ‫فیل ‬ ‫وسـایل و تـا عـده ای از کارمنـدان انجـا را دراختیـار ان هـا قرار داد‪ .‬تعداد کسـانی که‬ ‫بـرای بازیگـری در فیلـم داوطلـب شـده بودنـد‪ ۱۲۰۰ ،‬نفـر بودنـد‪ .‬برای تبلیغـات ان‬ ‫نیـز از رسـانه های تلویزیونـی یـا بیلبـورد اسـتفاده نکردنـد؛ بلکـه ازطریـق نمایـش‬ ‫قبـل از ا کـران بـرای کلیسـا و گروه هـای اتش نشـانی تبلیـغ کردنـد‪.‬‬ ‫«هواپیماهـا‪ :‬اتـش و نجـات» یـک کارتـون دراین زمینـه اسـت‪ .‬پس ازانکـه داسـتی‬ ‫می فهمـد موتـورش اسـیب دیـده و دیگـر قـادر بـه مسـابقه دادن نیسـت‪ ،‬تصمیـم‬ ‫موفق‬ ‫می گیـرد بـه واحـد اتش نشـانی ملحـق شـود! پ ‬ ‫س از فـروش اولیه نه چنـدان ِ‬ ‫یمـزه و اداهـای قومیتـی ا کنـده و‬ ‫فیلـم «هواپیماهـا‪ »Planes/‬کـه از جوک هـای ب ‬ ‫فاقـد هرنـوع خالقیـت بـود؛ دیزنـی توانسـت بـا فیلـم «هواپیماهـا‪ :‬اتـش و نجـات»‬ ‫موفقیـت بیشـتری کسـب کنـد‪ .‬دراین اثـر سـرگرم کننده کودکانـه و کلیشـه ای‪،‬‬ ‫لهجه هـای خنـده دار تاحدزیـادی جـای خـود را بـه احترامـی واقعـی و عاطفـی بـه‬ ‫مامـوران اتش نشـانی امریـکا و شـجاعت های روزمره ان هـا داده؛ اما هنوزهم فاقد‬ ‫نکات هوشمندانه ای در داستان است تا بتواند حرکت این محصول را که درابتدا‬ ‫بـرای قالب هـای خانگـی درنظـر گرفتـه شـده بـود‪ ،‬به طـرف پـرده بـزرگ سـینما‬ ‫قلبی این فیلم برای فضائل کار‬ ‫توجیه کند؛ اما باید صادقانه گفت که در احترام ِ‬ ‫گروهی‪ ،‬شـجاعت و فدا کاری و همچنین در جلوه های ویژه سـه ُ بعدی پیشـرفته‬ ‫فیلـم «اتش و‬ ‫ان لحظاتـی هیجان انگیـز و تکان دهنده وجود دارد‪ .‬صحنه‬ ‫شـروع ِ‬ ‫ِ‬ ‫بسـتنی کیـم دوقلوی‬ ‫نجـات»‪ ،‬هواپیمـای تک ملخـه قسـمت قبـل کـه بسـیار به‬ ‫ِ‬ ‫ هاپـر را نشـان می دهـد کـه پس ازانکـه‬ ‫بالـدار شـباهت دارد‪ ،‬یعنـی داسـتی ِکراپ ِ‬ ‫مسـابقات جهانـی به حقیقـت پیوسـت‪،‬‬ ‫مـدار‬ ‫رویایـش بـرای ستاره شـدن در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به معنـای واقعـی کلمـه درحال پـرواز در اوج اسمان هاسـت؛ امـا بعدازاینکـه طـی‬ ‫موتـور داسـتی ایجـاد می شـود‪ ،‬دوسـت‬ ‫ازمایشـی معمولـی مشـکالتی در‬ ‫پـرواز‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـخیص‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ انـدازد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کاپـوت‬ ‫ـر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫بـه‬ ‫نگاهـی‬ ‫داتـی‬ ‫چهارچرخـش‬ ‫مکانیـک‬ ‫ً ِ‬ ‫نه چنـدان امیدوارکننـده خـود را ارائـه می کنـد‪ :‬جعبه دنـده داسـتی عملا از کار‬ ‫افتـاده و هیـچ امیـدی بـه تعمیـر یـا تعویض ان وجـود نـدارد؛ و بدین ترتیـب دوران‬ ‫مسـابقه او در همان جـا به پایـان می رسـد‪ .‬به دنبـال بـروز یک سـانحه اتش سـوزی‬ ‫م امیدشـان بـه ِمـی ِ دی اسـت‪ .‬او کـه یـک‬ ‫در فـرودگاه‪ ،‬داسـتی و رفقایـش چشـ ِ ‬ ‫تجهیزات معیوبش‬ ‫ماشین اتش نشانی قدیمی قراضه است‪ ،‬به خاطر قطعات و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نمی توانـد ان طورکـه بایـد‪ ،‬اتـش را فروبنشـاند‪ .‬وقتـی به خاطـر رعایت نکـردن‬ ‫قوانین ایمنی فرودگاه را تعطیل می کنند‪ ،‬داستی به سرش می زند با جمع کردن‬ ‫تیمی از نخبگان اتش نشانی هوایی‪ ،‬از این وضعیت به بهترین نحو استفاده کند‬ ‫و درعـوض مسـابقه دادن‪ ،‬فرصـت دیگـری بـرای دنبال کـردن یـک حرفه به دسـت‬ ‫اورد‪ .‬اینجاسـت کـه ایـن پرنده هـای شـجاع بـا همراهـی هـم وظیفـه محافظـت از‬ ‫تاریخی پیستون پیک را درطول فصل اتش سوزی های گسترده‬ ‫ملی زیبا و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پارک ِ‬ ‫گانـاوی همـراه جفـری ام‪ .‬هـوارد نویسـنده‬ ‫به عهـده می گیرنـد‪ .‬کارگـردان اثـر؛ بـاب ِ‬ ‫«هواپیماهـا» در نوشـتن فیلم نامـه از این نکتـه الهـام گرفتنـد کـه بـرای مقابلـه بـا‬ ‫ پاشـی مزرعـه بـا هواپیمـا اسـتفاده می شـده؛‬ ‫اتش سـوزی های بـزرگ از روش سم ِ‬ ‫برای واقعی نشـان دادن صحنه های ا کشـن‬ ‫یک نکته ریز تاریخی که زیرسـاختی ِ‬ ‫دیدنـی فیلـم ایجـاد می کنـد‪ .‬ایـن انیمیشـن جزئیـات محیط جنگلی را ب هشـکلی‬ ‫بی نقص ارائه می کند؛ از سـایه هایی که هنگام غروب خورشـید جنگل را در خود‬ ‫فرومی برنـد بگیریـد تـا پیچ وخم های رودخانـه در دورزدن صخره های تیز‪ .‬از همه‬ ‫توسـط تیـم جلوه هـای ویـژه به تصویـر‬ ‫خارق العاده تـر اتـش اسـت کـه به زیبایـی‬ ‫ِ‬ ‫تولید ان از پیچیده ترین عناصر جلوه های ویژه که تا کنون در‬ ‫کشـیده شـده و در ِ‬ ‫دیدن سکانسـی که در‬ ‫هر فیلم ِ‬ ‫بلند انیمیشـنی به کاررفته اسـتفاده شـده اسـت‪ِ .‬‬ ‫میان ابری از دود و خا کسـتر پرواز می کنند و مسـتقیم‬ ‫ان داسـتی و دوسـتانش از‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بـه دل اتشـی می زننـد کـه همـه دره را در کام خـود فروبرده‪ ،‬واقعا چشـم نواز اسـت‬ ‫طراحـی صـدای تـرق و تروق در فضاسـت‬ ‫جزئیـات بسـیارباال‬ ‫کـه کامل کننـده ایـن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫توسـط تـاد تـون طراحی شـده اسـت‪.‬‬ ‫کـه‬ ‫ِ‬ ‫«جنگنده هـای جهنمـی» (‪ )Hellfighters‬اثـر انـدرو ویکتـور مک ال گلـن بـا بـازی‬ ‫جـان ویـن و کاتریـن راس نیـز دربـاره این موضـوع اسـت؛ و ماجراجویی هـای‬ ‫متخصـص اتش سـوزی چاه هـای نفـت؛ چنـس با کمـن کـه اتش هـای مهیبـی را‬ ‫در سرتاسـر دنیـا مهـار کـرد‪ ،‬روایـت می کنـد‪ .‬البتـه فیلـم مبنایـی واقعـی داشـت و‬ ‫ ای رد ادایـر سـاخته شـده؛ مامـور اتش نشـانی اهـل ایـاالت‬ ‫براسـاس زندگـی حرفـه ِ‬ ‫متحـده کـه شـهرت او به دلیـل نـواوری در خاموش کـردن و اطفـا چاه هـای نفـت‬ ‫از طریـق دریایـی و هوایی سـت‪.‬‬ ‫ا گـر بخواهیـم بـه مـرور اثـاری کـه طـی این سـال ها دراین زمینـه سـاخته شـده اند‬ ‫بپردازیم‪ ،‬بی شـک به فضایی بیش از این مقاله کوتاه نیاز داریم؛ اثاری همچون‬ ‫«بازافروختگـی»‪« ،‬بـازی بـا اتـش»‪« ،‬مشـتعل»‪« ،‬شـهر در اتـش»‪« ،‬دودکش هـا»‪،‬‬ ‫«دلیرتریـن»‪« ،‬طوفـان اتـش»‪« ،‬سـگ های اتش نشـان»‪« ،‬سـوختن»‪« ،‬گریـز از‬ ‫جهنم»‪« ،‬محا کمه با اتش»‪« ،‬اسمان سر خ فام مونتانا»‪« ،‬همسر تصادفی» و ‪...‬‬ ‫تنها نمونه هایی از این اثار هستند که توانسته اند گوشه هایی از حرفه پرتنش و‬ ‫دشـوار اتش نشـان ها را به تصویـر بکشـند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫اینترنت رایگان برای دانشجویان و اساتید ارائه می شود‬ ‫شان و منزلت معلمان مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات از ارائـه اینترنـت رایـگان بـه اسـاتید دانشـگاه ها‪ ،‬معلمـان و‬ ‫دانشـجویان در اغـاز سـال جدیـد تحصیلـی خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ عیسـی زار ع پـور گفـت‪« :‬طبق‬ ‫مو تربیـت اسـت کـه‬ ‫شو پـرورش دادیـم؛ وزارت ارتباطـات‪ ،‬در کنـار نظـام تعلی ‬ ‫قولـی کـه بـه وزارت اموز ‬ ‫بتوانیم حدا کثر اسـتفاده را از این فرصت کنیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬ترافیک نرم افزار شـاد امسـال هم برای‬ ‫دانش امـوزان و معلمـان رایـگان اسـت‪ .‬در کنـارش بسـته های ترافیـک رایگانـی هـم بـه عنـوان هدیـه‬ ‫وزارت ارتباطات برای اساتید دانشگاه و حوزه‪ ،‬دانشجویان و معلمان در نظر گرفتیم که طی همین‬ ‫هفتـه بـه شـکل انالیـن از طریـق سـامانه ‪ ictgifts.ir‬ارائـه می شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری مدرسـه را سـتون همبسـتگی اجتماعـی توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬امـروز شـان و‬ ‫منزلـت معلـم بایـد حفـظ شـود و معیشـت معلـم مورد توجـه قـرار بگیـرد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی در ائیـن اغـاز سـال تحصیلـی جدیـد بـرای ‪ ۱۶‬میلیـون دانش امـوز در جمـع‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬و کادر تعلیـم و تربیـت مدرسـه شـهید فوالدفـر صالح ابـاد شـهر ری ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد کـه روحیـه بسـیجی و جهـادی در مـردم و مسـئوالن همواره گره گشـای مشـکالت کشـور باشـد‬ ‫و اظهـار کـرد‪« :‬امیـدوارم بـا تلاش مدیـران مربیـان دانش اموزان و اولیا سـال تحصیلی جدید سـال‬ ‫ش وپـرورش و همـه خانواده هـا باشـد»‪.‬‬ ‫مبارکـی بـرای معلـم دانـش امـوز و مجموعـه عظیـم اموز ‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کیفیزندگیزنانهستیم‬ ‫به دنبالارتقای ِ‬ ‫دکتـر انسـیه خزعلـی در نخسـتین نشسـت خبـری‬ ‫باتا کیدبراینکـه نقـش خبرنگارهـا در نشـان دادن حقایـق‬ ‫و زدودن غبارهـا و حرکـت جامعـه ب هسـمت عدالـت‬ ‫حائزاهمیت است‪ ،‬گفت‪« :‬شاهد اشاعه شایعاتی در فضای‬ ‫مجازی علیه مسـئوالن به ویژه معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫هسـتیم کـه دراین بـاره از تمـام اصحـاب رسـانه می خواهیـم‬ ‫تـا بـه شـایعات بـدون مسـتند در فضـای مجـازی توجهـی‬ ‫یبـر صحـت گفته هـا‬ ‫نکننـد و از شـایعه پرا کن‪ ،‬سـندی مبن ‬ ‫طلـب کننـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ وی بااشـاره به اینکه نـگاه بـه‬ ‫یسـت و قدرت سیاسـت گذاری واقعی ندارند‪،‬‬ ‫زنان تشریفات ‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای رفـع این معضـل در همیـن ایـام کوتـاه تلاش‬ ‫کردیم که به دوراز نگاه های سیاسـی خاص‪ ،‬با همه قشـرها‪،‬‬ ‫گروه ها نگاه ها و دیدگاه ها نشست داشته باشیم و راهکارها‬ ‫را بشنویم»‪ .‬وی درباره الیحه حفظ کرامت و صیانت از زنان‬ ‫در برابـر خشـونت کـه مدت هاسـت بـه مجلـس ارسـال شـده‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪« :‬این الیحه ارسـالی به‬ ‫و منتظر تصویب نهای ‬ ‫مجلـس را پیگیـری می کنیـم و از مجلـس می خواهیـم به ان‬ ‫زودتـر رسـیدگی کنـد»‪ .‬وی درمـورد کارهـا و اسـنادی کـه در‬ ‫گذشـته دراین معاونـت به تصویـب رسـیده‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬از‬ ‫ی اسـتفاده و سـندهایی کـه امضـا شـده اجرایی‬ ‫کارهـای قبلـ ‬ ‫می شـود و سـپس به دنبـال کارهـای جدیـد هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫درپاسـخ به پرسشـی درباره برنامه معاونت امور زنان درمورد‬ ‫بحـث ازدواج و ترویـج و تسـهیل این امـر‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫چرایی کم شـدن نـرخ ازدواج اسـت‬ ‫«از مسـائل مهـم جامعـه‬ ‫ِ‬ ‫کـه دراین بـاره تلاش می کنیـم بـا ایجـاد تسـهیالت مـادی و‬ ‫معنـوی بـه ارتقـای وضعیـت ازدواج بپردازیـم و راه را همـوار‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬انچـه درمـورد قانون هـای تسـهیل‬ ‫امـر ازدواج تصویـب شـده‪ ،‬کامـل و بـدون نقـص اسـت؛ امـا‬ ‫متاسـفانه در پیگیـری و اجرایـی ان کاسـتی هایی وجـود‬ ‫دارد؛ امیدواریـم در هماهنگی هایـی بـا ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫این مـوارد مرتفـع شـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه معاونـت زنـان‬ ‫یسـت و قـدرت اجرایـی نـدارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫و خانـواده ستاد ‬ ‫«معاونـت بیشـتر بـر اجـرای امـور نظـارت دارد و به محـض‬ ‫رفـع موانـع مـادی و اقتصـادی‪ ،‬گزارش هـای الزم را ارائـه و بـه‬ ‫مرحلـه اجـرا می رسـانیم»‪ .‬وی دربـاره برنامـه ایـن معاونـت‬ ‫بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار و توانمندسـازی انـان توضیـح‬ ‫داد‪« :‬ترمیـم‪ ،‬ارتقـاء و تعالـی هـدف ماسـت و به دنبال یافتن‬ ‫راه حـل اقتصـادی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬حقوقـی و اجتماعـی درمـورد‬ ‫مسـائل زنـان هسـتیم تـا زندگـی انـان را ازنظـر کیفـی ارتقـا‬ ‫دهیم‪ .‬باتوجه به اینکه اموزش یکی ازموارد زیربنایی مسائل‬ ‫یسـت‪ ،‬به دنبـال ایجـاد زمینـه امـوزش کارافرینـی و‬ ‫اقتصاد ‬ ‫مهارت یابـی بـرای ورود زنـان و فرزنـدان انـان بـه عرصه هـای‬ ‫مختلف هستیم»‪ .‬وی گفت‪« :‬یکی از اولویت های معاونت‬ ‫ازنظـر فرهنگـی و اجتماعـی زنان سرپرسـت خانوار هسـتند و‬ ‫نخسـتین حرکت کـه به دنبال ان هسـتیم این اسـت که همه‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار را بیمـه کنیـم و امیـدوارم کـه بتوانیم‬ ‫انجام دهیم»‪ .‬خزعلی یکی دیگر از مشکالت زنان سرپرست‬ ‫خانـوار را بحـث امنیـت در جامعـه عنـوان و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫یسـت تا نوع نگاه جامعه‬ ‫«دراین زمینه فرهنگ سـازی الزام ‬ ‫به این زنان تغییر کند و بتوانند با امنیت بیشـتر در اجتماع‬ ‫وارد شـوند و مجبور نشـود جور دیگری خود را نشـان دهد»‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری اینکـه نخب هپـروری و کشـف اسـتعدادها‪،‬‬ ‫از مسـائل مهـم در دسـتورکار معاونـت اسـت‪ ،‬دربـاره ادامـه‬ ‫رونـد دورکاری جهـت حفـظ ارامـش زنـان شـاغل گفـت‪:‬‬ ‫«دورکاری‪ ،‬یکـی از چالش هایـی بـود کـه تبدیـل بـه فرصـت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬البته پیش ازاین هم دورکاری بود؛ اما عملیاتی‬ ‫نمی شد‪ .‬این روند برای زنانی که فرزند کوچک دارند‪ ،‬بسیار‬ ‫خوشایند است و باید تقویت شود؛ ان هم در شرایط کنونی‬ ‫کـه مهدکودک هـا به دلیـل کرونـا بسـته شـده»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«این دورکاری باعث حضور بیشتر مادران در کنار فرزندان و‬ ‫یسـت که دوسـت دارند مشـارکت‬ ‫توانمندی زنان خانه دار ‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬وی در بخشـی دیگر از سـخنان خـود بـه‬ ‫ورزش زنـان و ضـرورت ایجـاد فضـا بـرای ورزش همگانـی‬ ‫انـان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬خوشـبختانه در حـوزه ورزش‬ ‫بانـوان‪ ،‬اسـتعدادهای خوبـی داریـم کـه بایـد از سـن کودکـی‬ ‫و نوجوانـی شناسـایی شـوند تـا در عرصه هـای بین المللـی با‬ ‫حفظ ارزش ها و جنبه های مختلفی که یک زن باید داشته‬ ‫باشـد حضـور پیـدا کنـد و الگـو شـود‪ .‬ورزش بانـوان از جملـه‬ ‫یسـت کـه عالو هبـر سلامت و بهداشـت فـردی‬ ‫موضوعات ‬ ‫زن و مـادر‪ ،‬سلامت سـایر اعضـای خانـواده را در بـر خواهـد‬ ‫گرفـت به همین دلیـل بایـد بـه ان توجـه شـود و بـرای ورزش‬ ‫همگانـی فرا گیـر تـدارکات الزم؛ ازجملـه ایجـاد پـارک بانـوان‬ ‫و فضـای مناسـب جهـت ورزش انـان دیـده شـود»‪ .‬معـاون‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬معاونـت امـور زنـان به جـد از ورزش‬ ‫بانـوان حمایـت می کنـد و دنبـال دراولویت قـراردادن ورزش‬ ‫ً‬ ‫بانـوان در اسـتان ها هسـتیم‪ .‬ضمنـا در برخـی ا سـتان های‬ ‫محـروم بـا کار فرهنگـی می تـوان این وضعیـت را ارتقـا داد»‪.‬‬ ‫وی دربـاره سیاسـت های معاونـت دربـاره سیاسـت های‬ ‫اندازه واقعی اقتصاد ایران به روایت امارها‬ ‫امارهــای بانــک جهانــی نشــان می دهــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران‬ ‫کاهــش یافتــه؛ امــا امارهــای صنــدوق بین المللی پــول نشــان دهنده افزایش‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلی ســت‪ .‬دلیــل ایــن تفــاوت را بایــد در نــرخ چندگانــه‬ ‫ارز جس ـت وجو کــرد کــه عالو هبــر همــه مشــکالت داخلــی‪ ،‬ســازمان های‬ ‫بین المللــی را نیــز در محاســبه تولیــد ناخالــص داخلــی دچــار اشــتباه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ بحــث دربــاره انــدازه اقتصــاد ایــران و رتبــه اقتصــادی‬ ‫کشــورمان درمقایسـه با ســایر کشــورها باردیگر داغ شــده اســت‪ .‬ا کنون این‬ ‫پرســش مطــرح شــده کــه ایــران درمقایس ـه با ســایر کشــورها چــه جایــگاه‬ ‫اقتصــادی دارد؟‬ ‫پیش ازایـن کارشناسـان اقتصـادی بامراجعه بـه منابعـی همچـون صنـدوق‬ ‫بین المللـی پـول و بررسـی امارهـای بـه روز نشـان دادنـد ا گـر تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی (‪ )GDP‬را به عنـوان شـاخصی بـرای مقایسـه درنظـر بگیریـم‪ ،‬ایـران‬ ‫تو دومین اقتصـاد بـزرگ دنیـا خواهـد بـود‪ .‬ا کنون کـه انـدازه اقتصـاد ایـران‬ ‫بیسـ ‬ ‫بـه موضوعـی پربحـث تبدیـل شـده‪ ،‬دلیلـش انتشـار امارهـای به روزشـده بانـک‬ ‫جهانی سـت کـه براسـاس ان تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور در سـال ‪ ۲۰۲۰‬برابـر با‬ ‫یسـت که تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال‬ ‫‪ ۱۹۲‬میلیـارددالر بـود؛ این درحال ‬ ‫گذشـته ‪ ۲۵۸‬میلیـارددالر اعالم شـده بـود و بنابرایـن براسـاس امـار جدیـد‪ ،‬تولیـد‬ ‫ناخالص داخلی در سـال قبل میالدی به سـطح سـال ‪ ۲۰۰۴‬بازگشـته اسـت؛ اما‬ ‫ً‬ ‫واقعـا اقتصـاد ایـران تااین انـدازه کوچـک شـده اسـت؟‬ ‫چگونگی اندازه گیری تولید ناخالص داخلی کشورها‬ ‫کارشناسان اقتصادی بسیاری از امارها و شاخص های موردنیاز خود را از مراجع‬ ‫معتبـری ماننـد بانـک جهانـی و صندوق بین المللـی پول اسـتخراج می کنند اما‬ ‫ایـن سـازمان ها چگونـه امار کشـورهای مختلـف را اعالم می کنند؟ مرجـع اماری‬ ‫این سازمان ها درواقع همان مراجع رسمی اماری کشورهاست اما گزارش های‬ ‫ً‬ ‫رسـمی کشـورها براسـاس پولـی ملـی خودشـان ارائـه می شـود ؛ مثلا ایـران ارزش‬ ‫تولید ناخالص داخلی را برحسب ریال‪ ،‬ترکیه برحسب لیر و چین برحسب یوان‬ ‫اعلام می کننـد‪ .‬برای اینکـه امارهـای اعالمـی هـر کشـور بـه دالر تبدیـل و بـا دیگـر‬ ‫کشـورها قابل مقایسـه شود‪ ،‬الزم اسـت از نرخ برابری دالر استفاده شود‪ .‬به گفته‬ ‫یـک کارشـناس اقتصـادی؛ همین موضـوع اسـت کـه می توانـد باعـث سـردرگمی‬ ‫شـود و اعتبـار امارهـای اعالمـی را بـا تردید روبه رو کند‪ .‬حمید اذرمند (پژوهشـگر‬ ‫جمعیتی گفت‪« :‬جمعیت یعنی قدرت؛ و داشتن جمعیت‬ ‫ معنـای گسـترش قـدرت بیشـتر جامعـه کـه ایـن‬ ‫جـوان به‬ ‫ِ‬ ‫مربـوط بـه زن و مـرد اسـت و نیـاز بـه حرکـت اسـتراتژیک دارد‬ ‫تـا تسـهیل ازدواج هـم بـرای مـردان و هـم زنان ایجاد شـود»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکه افزایش نرخ تجرد قطعی؛ یعنی لطمه به‬ ‫جمعیـت‪ ،‬افـزود‪« :‬امـکان ازدواج در سـن بـاروری باید فراهم‬ ‫ً‬ ‫شـود؛ چرا کـه نقـش زنـان در بـاروری برجسـته اسـت‪ .‬ضمنـا‬ ‫باید درصدی از هزینه های ناباروری توسط بیمه ها پوشش‬ ‫داده شـود که ما به دنبال کاهش هزینه ناباروری هسـتیم»‪.‬‬ ‫خزعلـی گفـت‪« :‬تقویـت فرزنـداوری نیـاز بـه فرهنگ سـازی‬ ‫و کارهـای تبلیغاتـی دارد تـا سـوق بـه فرزنـداوری در میـان‬ ‫زوج هـا دوچنـدان شـود»‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری دربـاره‬ ‫کودک همسـری تا کیـد کـرد‪« :‬مخالـف هرنـوع ظلمـی کـه‬ ‫بـه زنـان شـود‪ ،‬هسـتیم؛ و بـا ازدواج قبـل از بلـوغ هـم کـه‬ ‫ایـن ظلـم را دوچنـدان می کنـد‪ ،‬مخالـف هسـتیم؛ چـه‬ ‫ایـن ازدواج در قالـب غیرمسـتند باشـد چـه مسـتند»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه مقابلـه بـا مقولـه کودک همسـری هـم نیـاز‬ ‫بـه قانـون و هـم نیـاز بـه فرهنگ سـازی دارد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن کار نیـاز بـه کار فرهنگـی دارد و قانـون‪ ،‬تنهـا راهـکار‬ ‫نیسـت‪ .‬بایـد در مناطقـی کـه این امـر رواج دارد‪ ،‬اغنا سـازی‬ ‫شـود و الزم اسـت کار فرهنگـی و قانونـی هم زمـان داشـته‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به ازدواج خـود در سـن ‪ ۱۶‬سـالگی و‬ ‫اینکـه فقـط مـرز سـنی قـراردادن بـرای ازدواج مهـم نیسـت‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بلـوغ جسـمی‪ ،‬فکـری‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬تحصیـل و‬ ‫داشـتن فعالیـت اجتماعـی‪ ،‬از جملـه شـروط بـرای ازدواج‬ ‫اسـت کـه هـر دختـری بایـد ان را داشـته باشـد تـا مهیـای‬ ‫ازدواج شود»‪ .‬خزعلی باتا کیدبراینکه سبک زندگی هویت و‬ ‫تمـدن ماسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا گـر بخواهیـم تمدن سـاز‬ ‫و تاثیرگـذار باشـیم‪ ،‬بایـد روی سـبک زندگـی کار کنیـم و ایـن‬ ‫بـا شـعار انجـام نمی شـود؛ بلکـه بـا عمـل‪ ،‬رفتـار‪ ،‬گفتـار و نـوع‬ ‫زندگی که همه جوانب در ان سنجیده و ارزش های متعلق‬ ‫بـه زن بـودن و مادربـودن در ان تقویـت شـده باشـد‪ ،‬میسـر‬ ‫می شـود»‪ .‬خزعلـی بـا اسـتقبال از دیـدگاه جدیـد رئیـس قـوه‬ ‫قضائیـه درخصـوص تغییـر قوانیـن به نفـع زنـان‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«دیـدگاه تـازه و خوبـی بـود کـه مـا را ب هسـمت عدالـت فرا گیـر‬ ‫سـوق می دهـد‪ .‬تلاش داریـم کـه بـا تشـکیل کارگروه هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬پیگیـر و به دنبال حقـوق زنان برای حضـور زنان در‬ ‫ورزشـگاه و حـق موتورسـواری باشـیم»‪.‬‬ ‫اقتصـادی) در یادداشـتی در کانـال تلگرامی خود‪ ،‬مقایسـه ای بیـن ارزش دالری‬ ‫تولید ناخالص داخلی ایران در دو مرجع اماری بین المللی؛ یعنی بانک جهانی‬ ‫و صنـدوق بین المللـی پـول انجـام داده‪ .‬براین اسـاس؛ امارهـای اعالم شـده ایـن‬ ‫ً‬ ‫دو‪ ،‬روندهایـی کاملا متفـاوت را نشـان می دهـد‪ .‬براسـاس محاسـبات صنـدوق‬ ‫بین المللـی پـول‪ ،‬تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران بـه قیمـت جـاری در سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫برابـر بـا ‪ ۶۳۶‬میلیـارددالر بـوده و ایـن به معنـای افزایـش ‪ ۴۳‬درصـدی تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی در سه سال گذشـته اسـت؛ امـا همیـن شـاخص توسـط بانـک‬ ‫جهانی حدود ‪ ۱۹۲‬میلیارددالر اعالم شـده و براین اسـاس تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایران در سه سال گذشـته ‪ ۵۷‬درصد کاهش یافته اسـت‪ .‬چرا باوجوداینکه بانک‬ ‫جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول‪ ،‬امارهـای خـود را از مرا کـز رسـمی داخلـی‬ ‫دریافـت می کننـد‪ ،‬شـاهد اختلاف اعـداد و ارقـام اعالمـی ان ها هسـتیم؟ اذرمند‬ ‫دلیـل ایـن اختلاف امـاری را نظـام چندنرخـی ارز عنـوان کـرده و در یادداشـت‬ ‫خـود توضیـح داده‪« :‬صنـدوق بین المللـی پـول‪ ،‬از نـرخ ارز رسـمی (‪ ۴۲۰۰‬تومـان)‬ ‫و بانـک جهانـی از نـرخ ارز ازاد اسـتفاده کـرده و بدیهی سـت کـه هـر دو شـیوه بـا‬ ‫خطا همراه است‪ .‬اختالف بین براورد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی‪،‬‬ ‫در سـال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬و همچنیـن در سـال های ‪ ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مشـاهده می شـود که ناشـی از نظام چندنرخی ارز و اسـتناد مراجع یادشـده به‬ ‫یکی از دو نرخ رسـمی یا نرخ ازاد اسـت‪ .‬به میزانی که فاصله نرخ ارز رسـمی و ازاد‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬خطای محاسبه نیز بیشتر شده‪ .‬شیوه درست محاسبه معادل‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫موناکو‬ ‫سرمایهباشگاهیک درصدی ها‬ ‫سوئیس‬ ‫امریکا‬ ‫ی شـده ا گـر کرونـا‬ ‫اژانـس ‪ Knight Frank LLP‬در گـزارش اخیـر خـود پرا کندگـی ثـروت را در جهـان بررسـی کـرده و مدعـ ‬ ‫بـرای هرکـس در دنیـا مشـکالت متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت؛ درعـوض‪ ،‬بـرای ثروتمنـدان تبدیـل بـه فرصتـی تـازه‬ ‫شـده تا بتوانند شـاهد رشـد بیشـتر سـرمایه های خود شـوند‪ .‬ارائه دهندگان این گزارش‪ ،‬دلیل اصلی را محرک های‬ ‫مالـی بـازار و کاهـش نـرخ بهـره دانسـته اند کـه باعـث افزایـش قیمـت دارایی هـا شـده‪ .‬تعـداد «جمعیـت جهانـی فـوق‬ ‫دارابـودن ثـروت خالـص ‪30‬میلیـون دالری‬ ‫ثروتمنـدان» کـه طبـق تعریـف نـرخ جهانـی تـورم سـال ‪ 2018‬بـه افـرادی بـا‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫اطلاق می شـود و اصطالحـا «قشـر یک درصـدی» نامیـده می شـوند و در مقـاالت اقتصـادی تخصصـی بـه ان هـا‬ ‫‪ UHNWI‬می گوینـد؛ در سـال گذشـته میلادی‪2.4 ،‬درصـد بیشـتر شـد کـه دراین میـان‪ ،‬قـاره اسـیا بـا ‪12‬درصـد‪،‬‬ ‫قوی تریـن میـزان رشـد را ازاین منظـر داشـت‪.‬‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫ژاپن‬ ‫چین‬ ‫روسیه‬ ‫هند‬ ‫هشدارهای ‪ WHO‬درمورد توزیع ناعادالنه واکسن کرونا در جهان‬ ‫بـا ادامـه رونـد توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونـا‪ ،‬سـازمان‬ ‫جهانـی بهداشـت (‪ )WHO‬دانشـمندان و کارشناسـان‬ ‫باتا کیدبراینکـه دریافـت دز سـوم یـا وا کسیناسـیون‬ ‫کـودکان چنـدان ضرورتـی نـدارد‪ ،‬بارهـا از جوامـع ثروتمنـد‬ ‫خواسـته اند مـازاد وا کسـن خـود را بـه کشـورهای فقیـر‬ ‫دهنـد امـا این مسـئله ان گونـه که باید محقق نشـده اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ هم زمـان بـا اتمـام فراینـد وا کسیناسـیون‬ ‫در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته و اهتمـام ان هـا بـه‬ ‫دریافـت دز سـوم و تقویتـی‪ ،‬برخـی از کشـورهای فقیرتـر‬ ‫همچنـان درانتظـار دریافـت دز اول وا کسـن بسـر می برنـد‪،‬‬ ‫این درحالی سـت که طبـق نتایـج پژوهشـی دانشـمندان‬ ‫سـازمان جهانـی بهداشـت‪ ،‬دریافـت دز سـوم و تقویتـی یـا‬ ‫وا کسیناسـیون کـودکان ضرورتـی نـدارد و بهتر اسـت جوامع‬ ‫ثروتمنـد وا کسـن مـازاد خـود را بـه کشـورهای فقیـر بدهنـد‪.‬‬ ‫توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونـا در جهـان بارهـا اعتـراض‬ ‫دبیـرکل سـازمان بهداشـت جهانـی و نهادهـای بین المللـی‬ ‫را در پـی داشـته‪ .‬درهمین راسـتا‪ ،‬مقامـات ارشـد سـازمان‬ ‫جهانـی بهداشـت از کشـورهای ثروتمنـد خواسـته اند جـای‬ ‫تزریـق دوز سـوم‪ ،‬ان را بـه برنامـه کووکـس بـرای ارسـال بـه‬ ‫کشـورهای کم درامـد اختصاص دهنـد‪« .‬تـدروس ادهانوم»‬ ‫دبیـرکل سـازمان جهانـی بهداشـت بـا ابرازتاسـف دربـاره‬ ‫دسترسـی نابرابـر بـه وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬تا کیـد کـرد‬ ‫این وضعیـت به عنـوان «لکـه ننگـی در ا گاهـی جمعـی مـا»‬ ‫باقـی خواهـد مانـد‪ .‬ادهانـوم دراین رابطـه توضیـح داد‪« :‬مـا‬ ‫نمی خواهیم این طور باشـد که در کشـورهای توسـعه یافته‬ ‫افـراد سـالم (وا کسینه شـده) دز سـوم یـا تقویت کننده هـا را‬ ‫دریافـت کننـد؛ درحالی کـه در برخـی کشـورها حتـی کارکنان‬ ‫سلامت و درمـان و گروه هـای پرخطـر‪ ،‬همچنـان منتظـر‬ ‫دریافـت اولیـن دز وا کسـن باشـند»‪ .‬به گفتـه نماینـده ایـن‬ ‫ً‬ ‫سـازمان؛ هـدف این اسـت که اقلا ‪ ۱۰‬درصـد جمعیـت همـه‬ ‫کشـورها تـا پایـان مـاه جـاری (سپتامبر‪/‬شـهریور) وا کسـینه‬ ‫شـده باشـند‪ ،‬همچنیـن ‪ ۴۰‬درصـد تـا پایـان سـال جـاری‬ ‫میلادی و ‪ ۷۰‬درصـد جمعیـت کشـورها تـا نیمه هـای سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬وا کسـن دریافـت کننـد‪ .‬به نوشـته بلومبـرگ؛ ازجملـه‬ ‫دیگـر مخالفـان سرسـخت تزریق دزهـای تقویتـی‪ ،‬گروهی از‬ ‫پژوهشـگران سراسـر جهان هستند که در نتیجه تحقیقات‬ ‫خود تصریح می کنند‪« :‬وا کسـن کووید‪ ۱۹-‬به اندازه ای موثر‬ ‫اسـت کـه نیـازی بـه تزریـق دز تقویتـی نیسـت و بهتـر اسـت‬ ‫کشـورهای ثروتمند وا کسـن مازاد خود را به کشـورهای فقیر‬ ‫بدهند»‪ .‬نتایج تحقیقات این پژوهشگران درحالی منتشر‬ ‫می شـود که ا کثر کشـورها با دارابودن منابع فراوان وا کسـن‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫افزایش تسهیالت اشتغال زایی خانگی‬ ‫مددجویان‬ ‫سـقف فـردی تسـهیالت اشـتغال زایی‬ ‫خانگـی مـدد جویـان معرفی شـده‬ ‫از سـوی کمیته امـداد امام خمینـی(ره)‬ ‫سـازمان بهزیسـتی و سـازمان بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران انقلاب اسلامی‬ ‫بـرای مدد جویان بـه ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬این رقـم در سال گذشـته از سـوی‬ ‫نهاد هـای متولـی ‪ 50‬میلیون تومان تعیین شـده بـود؛ اما در‬ ‫کهـزار و‬ ‫مرداد مـاه امسـال سـقف در نظـر گرفتـه شـده در ی ‬ ‫سیصدوهجدهمینجلسهشورایپولواعتبار تغییر کرد‪.‬‬ ‫شورای پول و اعتبار در این جلسه با پیشنهاد بانک مرکزی‬ ‫مبنی بـر افزایـش سـقف تسـهیالت قرض الحسـنه ضـروری‬ ‫و عـادی بانک هـا و بانک هـای قرض الحسـنه‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه اشـتغال و نیـز تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی‬ ‫امـور کسـب و کار خـرد روسـتایی موافقـت کـرد‪ .‬بر اسـاس‬ ‫مصوبـه این شـورا‪ ،‬سـقف فـردی تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫اشتغال (اعم از مشاغل خانگی‪ ،‬افراد تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد امام (ره) و بهزیستی‪ ،‬ایثارگران و ‪ 1000 )...‬میلیون ریال‬ ‫یـا ‪ 100‬میلیون تومـان تعییـن شـد‪ .‬پس از این مصوبـه در پنـج‬ ‫مرداد مـاه‪ ،‬هیئت مدیـره بانـک مسـکن نیز بـه زیر مجموعه‬ ‫خود مجوز داد که این سقف را از ‪ 50‬میلیون تومان تا سطح‬ ‫‪ 100‬میلیون تومـان در سـال ‪ 1400‬افزایـش دهنـد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ارزی ‪45‬میلیون یورویی‬ ‫دنبـال تزریـق دز تقویتـی وا کسـن هسـتند تـا بدین ترتیـب‬ ‫گسـترش سـویه بسیارمسـری دلتـا را متوقـف کننـد‪ .‬ایـاالت‬ ‫متحده درنظر دارد از تاریخ ‪ ۲۰‬سپتامبر (‪ ۲۹‬شهریور) تزریق‬ ‫دزهای تقویتی را اغاز کند؛ ا گرچه این طرح هنوز به امضای‬ ‫سـازمان غـذا و دارو و «مرکـز کنتـرل و پیشـگیری بیمـاری»‬ ‫(‪ )CDC‬نرسـیده اسـت‪ .‬ازجملـه دو نفـر از کارشناسـان‬ ‫«سـازمان غـذا و داروی امریـکا» (‪ )FDA‬کـه دراین پژوهـش‬ ‫دخیـل بوده انـد‪« ،‬ماریـون گروبـر» مسـئول دفتـر تحقیـق و‬ ‫بررسـی وا کسـن های این نهاد و معاونش «فیلیپ کراوس»‬ ‫هسـتند‪ .‬هـر دوی ان هـا گفته انـد؛ اواخـر امسـال از سـمت‬ ‫خود کناره گیری می کنند‪ .‬ان ها از جمله کسانی هستند که‬ ‫سـال گذشـته برابـر فشـار دولـت دونالـد ترامـپ برای تسـریع‬ ‫در رونـد مجـوز وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬مقاومت و مخالفت‬ ‫کردنـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬اثـار زیان بـار پاندمـی و طوالنی شـدن‬ ‫ان بـر اقتصـاد جهانـی‪ ،‬فریـاد انتقـاد نهادهـای اقتصـادی را‬ ‫نیـز بلنـد کـرد‪ .‬وزیـران دارایـی ‪ ۲۰‬اقتصـاد بـزرگ جهـان روز‬ ‫شـنبه (‪ ۲۰‬شـهریور) در نشسـت گـروه ‪ ۲۰‬در ایتالیـا‪ ،‬هشـدار‬ ‫دادنـد افزایـش سـویه های جدید ویـروس کرونا و دسترسـی‬ ‫انـدک بـه وا کسـن در کشـورهای درحال توسـعه‪ ،‬تهدیـدی‬ ‫بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی جهـان اسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫ظ نر خ هـای مختلـف برحسـب سـهم ان هـا از‬ ‫دالری ‪ ،GDP‬اسـتفاده از نـرخ ارز موثـر و لحـا ‬ ‫بازار اسـت»‪.‬‬ ‫براسـاس محاسـبات او؛ تولید ناخالص داخلی ایران در سـال ‪ ۲۰۲۰‬برابر با ‪ ۴۹۸‬میلیارددالر‬ ‫بـوده و ایـران بیسـت وپنجمین اقتصـاد بـزرگ دنیاسـت‪ .‬شـاخص های زیـادی وجـود‬ ‫دارنـد کـه می تـوان بـا اسـتفاده از ان‪ ،‬اقتصادهـای مختلـف را بـا یکدیگـر مقایسـه کـرد و‬ ‫همچنیـن اقتصـاد یـک کشـور را درطول زمـان و در دوره هـای مختلـف‪ ،‬موردمطالعـه قـرار‬ ‫داد‪ .‬باتوجه به اینکـه شـاخص های مختلفـی بـرای بررسـی عملکـرد اقتصـاد وجـود دارد‪،‬‬ ‫ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه ایـا شـاخص بحث برانگیـزی ماننـد تولیـد ناخالـص داخلـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـرای اندازه گیـری پیشـرفت اقتصـادی قابل اعتمـاد اسـت؟ ایـن همـان پرسش ‬ ‫نیـکال سـارکوزی (رئیس جمهـوری وقـت فرانسـه) در میـان بحـران مالـی ‪ ۲۰۰۸‬مطـرح کـرد و‬ ‫از اقتصاددانانـی ماننـد ژوزف اسـتیگلیتز‪ ،‬امارتیـا سـن کـه هـر دو برنـده جایـزه نوبل اقتصاد‬ ‫هسـتند؛ و ژان فیتوسـی‪ ،‬اقتصـاددان مطـرح فرانسـوی خواسـت کـه بـه ان پاسـخ دهنـد‪.‬‬ ‫در بخشـی از نتیجـه ایـن فعالیـت پژوهشـی کـه سـال ‪ ۲۰۱۰‬در کتابـی باعنـوان «اندازه گیـری‬ ‫نادرسـت زندگـی‪ ،‬چـرا ‪ GDP‬ناجـور اسـت؟» می خوانیـم‪« :‬ا کنـون زمـان ان رسـیده کـه‬ ‫نظـام اندازه گیـری مـا به جـای اندازه گیـری تولیـد اقتصـادی‪ ،‬رفـاه مـردم را اندازه گیـری کند‪.‬‬ ‫اندازه گیـری رفـاه از انجایـی اهمیـت دارد کـه شـکاف فزاینـده ای بیـن اطالعاتـی کـه تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی دربرمی گیـرد و انچـه رفـاه مـردم اسـت‪ ،‬وجـود دارد»‪ .‬نویسـندگان ایـن‬ ‫کتـاب‪ ،‬محدودیت هـای تولیـد ناخالـص داخلـی را به عنـوان معیـار اندازه گیـری رفـاه بـه‬ ‫خواننـدگان نشـان می دهنـد و از شـواهدی ا سـتفاده می کننـد کـه ثابـت می کنـد چگونـه‬ ‫برانـدون ال ک (رئیـس نهـاد وان کمپیـن)‪ ،‬این امـر نه تنهـا‬ ‫به قیمـت جـان مـردم در جوامـع فقیرتر تمام می شـود؛ بلکه‬ ‫خطـر ابتلا بـه انـواع جدیـد ویـروس را افزایـش می دهـد کـه‬ ‫باعـث ویرانـی کشـورهای ثروتمنـد خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫طبـق بیانیـه اخیـر رهبـران مذهبـی جهـان‪ ،‬در سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫اقتصـاد جهـان بـا بدتریـن رکـود از سـال ‪ ۱۹۴۵‬مواجـه شـد و‬ ‫برخی کشـورها همچنان با افزایش فقر و مشـکالت مختلف‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کننـد‪ .‬دنیـای امـروز بـا ایـن چالـش‬ ‫بزرگ روبروسـت که چگونه این معضالت را حل وفصل کند‬ ‫کـه دراین راسـتا مسـئله بهداشـت و خدمـات درمانی بخش‬ ‫کلیدی محسوب می شود‪ .‬در پایان این بیانیه امده است؛‬ ‫وقـت ان رسـیده کـه جامعـه جهانـی مسـئله بی عدالتی هـا‬ ‫در دنیـا را موردبررسـی قـرار دهـد تـا نه تنهـا امیـد بـرای‬ ‫فقیرترین هـا؛ بلکـه بـرای همـه مردم جهـان به ارمغـان اورده‬ ‫شـود‪ .‬سـازمان ملـل هـم پیش ازایـن بااشـاره به چالش های‬ ‫اساسـی در توزیـع نابرابـر وا کسـن کرونـا در جهـان‪ ،‬احتـکار‬ ‫ان و محدودیـت صـادرات و عرضـه ان ازسـوی کشـورهای‬ ‫ثروتمنـد‪ ،‬فقـدان زیرسـاخت های الزم بـرای توزیـع عادالنـه‬ ‫وا کسـن و عدم تخصیـص بودجـه کافـی به ان در کشـورهای‬ ‫فقیـر را از چالش هـای اساسـی پیـش رو اعلام کـرده بـود‪.‬‬ ‫‪ ،GDP‬نابرابـری اقتصـادی را نادیـده می گیـرد‪ ،‬چگونه وضع مردم حتی با افزایش متوسـط‬ ‫درامد می تواند بدتر شود و چگونه پیامدهای محیط زیستی تصمیم های اقتصادی کنار‬ ‫گذاشـته می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری‬ ‫پارسـیان از صرفه جویـی ارزی بالغ بـر‬ ‫‪45‬میلیون یورویـی‪ ،‬اشـتغال زایی‬ ‫‪ 4800‬نفـری و جـذب بیـش از ‪150‬‬ ‫شـرکت و ‪ 12‬مرکـز رشـد دانشـگاهی‬ ‫بـرای همـکاری توسـط ایـن شـرکت‬ ‫طـی دو سـال اخیـر خبـر داد‪ .‬محمدمسـعود سـمیعی نژاد‬ ‫نبـر‬ ‫شناسـایی و بومی سـازی ‪ 1600‬ردیـف کاال شـامل افزو ‬ ‫‪12000‬قطعـه‪ ،‬کاهـش نسـبت درخواسـت های خریـد‬ ‫خارجـی بـه زیـر پنج درصـد‪ ،‬اسـتفاده از فناوری هـای نوین‬ ‫و بـه روز دنیـا در صنعـت معـدن و زنجیـره تولیـد فـوالد و‬ ‫کاهـش مصـرف اب و بـرق کارخانه هـا به میـزان ‪15‬درصـد‬ ‫را از دیگـر دسـتاوردهای ایـن شـرکت ذکـر کـرد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬یکی از اصلی ترین گلوگاه ها برای تولید پایا و مستمر‬ ‫در کارخانـه هـای تولیـدی‪ ،‬تعمیـر و نگهـداری بـه موقـع و‬ ‫نیـز بهـره گیـری از قطعـات یدکـی و تجهیـزات اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫ا کثـرا تولیـد خـارج هسـتند و به دلیـل وجـود تحریم هـا‪،‬‬ ‫هـم امـکان دسترسـی بـه ان ها سـخت تر از گذشـته بـوده و‬ ‫هزینـه تمام شـده انهـا بـرای شـرکت ها باال سـت‪.‬‬ ‫پنج طرح ویژه تسهیالتی‬ ‫برای خانواده شهدا و ایثارگران‬ ‫بانـک دی به مناسـبت هفتـه‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬طر ح هـای‬ ‫جدیـد خـود بـرای اعطـای‬ ‫تسـهیالت بـه خانواده هـای‬ ‫شـهدا‪ ،‬جانبـازان و ازادگان را‬ ‫اغـاز کـرده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک گفـت‪« :‬پنـج طـرح‬ ‫ویـژه پرداخـت تسـهیالت در قالـب وام قرض الحسـنه‪،‬‬ ‫فروش اقسـاطی خرید کاال‪ ،‬خرید خودرو‪ ،‬تعمیر مسـکن‬ ‫و کارت اعتبـاری بـرای همسـر‪ ،‬والدیـن و فرزندان شـهدا‪،‬‬ ‫همسـر جانبـازان متوفـی‪ ،‬جانبـازان و ازادگان کشـور‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد»‪ .‬بـرات کریمـی افـزود‪« :‬براسـاس‬ ‫مصوبـه هیئت مدیـره بانـک دی‪ ،‬ایثارگرانـی کـه تا کنـون‬ ‫از بانـک دی تسـهیالت دریافـت نکرده انـد می تواننـد‬ ‫تـا سـقف ‪ 200‬میلیون ریـال در قالـب وام قرض الحسـنه‬ ‫بـا کارمـزد چهار درصـد و دوره بازپرداخـت ‪ 36‬ماهـه‬ ‫تسـهیالت دریافـت کننـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در قالـب‬ ‫عقـود مبادلـه ای فـروش اقسـاطی خریـد کاال مبلـغ‬ ‫‪ 150‬میلیون ریـال بـا دوره بازپرداخـت ‪ 48‬ماهـه‪ ،‬فـروش‬ ‫اقسـاطی خریـد خـودرو تـا سـقف ‪ 200‬میلیون ریـال بـا‬ ‫دوره بازپرداخـت ‪ 48‬ماهـه‪ ،‬وام تعمیـر مسـکن تـا سـقف‬ ‫‪ 400‬میلیـون ریـال بـا دوره بازپرداخـت ‪ 60‬ماهـه و کارت‬ ‫اعتبـاری بـا سـقف ‪ 500‬میلیون ریـال بـا دوره بازپرداخـت‬ ‫‪ 36‬ماهـه بـه جانبـازان و ایثارگـران و خانـواده شـهدا‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫ساندراسیسنروس‪:‬‬ ‫به عنوان یک زن‬ ‫خودم را سانسور نمی کنم‬ ‫سـاندرا سیسـنروس را می توان گنجینه ای باارزش از ادبیات امریکا ب هشـمار اورد که البته حاال‬ ‫در مکزیـک زندگـی می کنـد‪ .‬نویسـنده ای کـه بـا انتشـار «خانـه خیابـان مانگـو» در سـال ‪1984‬‬ ‫به شـهرت رسـید؛ رمانـی کـه بیـش از شش میلیون نسـخه در سراسـر جهـان فروخـت‪ ،‬به بیش‬ ‫از ‪ 25‬زبـان؛ ازجملـه فارسـی ترجمـه شـد و خوانـدن ان در تمـام مدارس ایالت متحـده ضروری‬ ‫اعلام شـده اسـت‪ .‬ایـن رمـان امسـال نیـز ازسـوی انجمـن امـوزش ملی امریـکا به عنوان یکـی از‬ ‫پنـج کتابـی کـه بایـد خوانـد‪ ،‬در کنار اثاری از تونی موریسـون و جک لندن معرفی شـده اسـت‪.‬‬ ‫«مارتیتـا‪ ،‬به یـادت مـی اورم» اولیـن رمـان منتشر شـده سیسـنروس پـس از یک دهـه اسـت‪.‬‬ ‫داسـتان کورینـا؛ هنرمنـد جوانـی کـه در پاریـس به دنبـال رویاهـای ادبـی خـود و نیـز دوسـتان‬ ‫سـابقش مارتیتـا و پائولوسـت‪ .‬زمـان بیـن این سـه دختر جدایی می افکند؛ تااینکـه یک نامه‪،‬‬ ‫خاطراتـی قدرتمنـد را از روزهایی کـه باهـم در شـهر نورهـا گذرانده انـد‪ ،‬به یادشـان مـی اورد‪.‬‬ ‫معروف ترین رمان شما «خانه ای در خیابان مانگو» و مجموعه مقاالت «خانه ای ازان خود»؛‬ ‫هـردوی این هـا دربـاره خانـه اسـت‪ .‬چه چیـزی بـرای شـما به عنـوان یـک نویسـنده الهام بخش‬ ‫این موضوع بـوده؟‬ ‫ُ‬ ‫در سـال های اغازین و بخش اول زندگی ام با نه نفر در یک خانه بسیارشـلوغ زندگی می کردم‪.‬‬ ‫سـکوتی کـه جـای خـود را بـه هیاهوی صـدای تلویزیون‪ ،‬رادیو‪ ،‬موسـیقی و سـروصدا مـی داد‪.‬‬ ‫نمی توانسـتم درک کنم چرا هیچ کس نمی خواسـت در ان خانه سـاکت باشـد‪.‬‬ ‫االن خانه شما چطور است؟‬ ‫خیلـی سـا کت و ارام‪ .‬ا گـر لپ تاپـی روشـن باشـد بسـیار دقـت می کنـم کـه صـدای موسـیقی در‬ ‫پس زمینـه نباشـد؛ جـز اوای پرنـدگان و بـاد و بـاران و شـاید سـگ کوچولویـی کـه این طـرف و‬ ‫ان طرف می پرد ؛ اما در ذهنم به موزیک‪ ،‬به گفت وگوها و اتفاق های گذشته گوش می دهم‪.‬‬ ‫بـه جمالتـی کـه کنـار هم می چینـم و به صـدای درختـان و پرنـدگان‪.‬‬ ‫روایت هـای ایـن کتـاب ازطریـق نامه هـا گفتـه می شـود؛ ایـا از رویدادهـای واقعـی الهـام گرفتـه‬ ‫شـده؟‬ ‫مـن ایـن زن هـا را در زندگـی واقعـی دیـده و مالقـات کـرده ام؛ امـا یـک ترکیـب ایجـاد کـردم‪ .‬ان ها‬ ‫بیـش از دونفـر بودنـد و زبان هـای مختلفـی را صحبت می کردنـد‪ :‬ایتالیایی‪ ،‬صربی‪ ،‬کرواسـی و‬ ‫انگلیسـی؛ و کوشـیدم که همه ان ها را باهم در این دو شـخصیت بگنجانم؛ اما یک مارتیتای‬ ‫واقعـی ان بیـرون وجـود دارد کـه منشـا ایـن داسـتان شـد و مـن گمـش کـرده ام‪ .‬امیـدوارم ایـن‬ ‫داسـتان نامـه مـن بـه او باشـد و بتوانـم پیدایـش کنم‪ .‬نـام خانوادگـی اش را به یاد نمـی اورم‪.‬‬ ‫شمابادوستدیرینهوقدیمی تانلیلیاناوالنزوئالرویترجمهاسپانیاییایناثر کار کردید؟‬ ‫من فقط در نقش منتقدی روی شانه او بودم‪ .‬تمام صفحات کتاب را می خواندم تا خطایی‬ ‫در ان نباشـد‪ .‬درواقـع اولین بـار بـود کـه خـودم هـم دسـت به کار شـدم بـودم‪ .‬در گذشـته زیـاد‬ ‫ً‬ ‫دخالت نمی کردم؛ اما این بار خودم در اشپزخانه بودم و دست هایم را به کار اغشتم‪ .‬حقیقتا‬ ‫جـذاب بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چراقبالنسبتبهاین کار تردیدداشتید؟‬ ‫چـون زبـان اسـپانیایی مـن محـدود اسـت‪ .‬از پـس صحبت هـای محـاور ه برمی ایـم؛ امـا کمـی‬ ‫سنگین تر را نه؛ چون دایره لغاتم محدود است‪ .‬بااین حال‪ ،‬چند شعر جدید در کتاب جدیدم‬ ‫ً‬ ‫دراصـل به اسـپانیایی بـود کـه به انگلیسـی ترجمه کـردم و حتما باید دوسـت اسـپانیایی زبانم‬ ‫کنارم باشـد و تصحیحم کند‪ .‬اسـپانیایی من امریکایی شـده اسـت‪ .‬من دختر ان سوی مرزها‬ ‫هسـتم؛ می دانید؟!‬ ‫به عنـوان یـک هنرمنـد حـس نمی کنیـد بیشـتر درمعرض دیـد عمـوم قـرار گرفته ایـد و در جمـع‬ ‫حضـور داشـته اید؟‬ ‫نـه! چنیـن فکـری نمی کنـم؛ و ایـن تنهـا راهی سـت کـه می دانـم چطـور بنویسـم‪ .‬ا گـر مقـداری‬ ‫از رازهـا و فکرهـای خصوصـی کنـار نکشـم‪ ،‬نوشـتن رخ نمی دهـد‪ .‬حتـی ا گـر صـدای شـخص‬ ‫ً‬ ‫دیگری در نوشـتن باشـم‪ ،‬ان ها باید چیزهایی را کشـف کنند و ببینند که شـخصا از صحبت‬ ‫درباره ان ها می ترسم‪ .‬این طور است که متوجه می شوم دارم به چیزهایی خوبی در نوشتن‬ ‫می رسـم‪ .‬مثـل رفتـن بـه داخـل اب می مانـد‪ .‬ایـن کافـی نیسـت کـه فقط سـر یا انگشـتانتان را‬ ‫داخـل اب فروکنیـد‪ .‬بایـد به عمق اب بروید‪ .‬جامعه سـبب شـده که ما به عنوان یـک زن‪ ،‬یک‬ ‫دختـر و نیـز به عنـوان عاشـق فکـر کنیـم کـه اجـازه حـرف زدن نداریـم؛ چـه برسـد بـه حـرف زدن‬ ‫دربـاره مسـائل مهـم و خـاص‪ .‬مـن دوسـت نـدارم خـودم را سانسـور کنم‪.‬‬ ‫شما جایی گفته بودید؛ «می نویسم؛ زیرا جهانی که در ان زندگی می کنیم‪ ،‬خانه ای روی اتش‬ ‫اسـت و مردمی که دوستشـان داریم در حال سـوختن»؛ منظورتان از این گفته چه بود؟‬ ‫هرکـدام از مـا به واسـطه تجربه هـای زندگی هـای شـخصی و خصوصـی خـود زخم هایـی بـر‬ ‫روحمـان داریـم کـه تنهـا بـا عینـک دیـدگان خودمـان قابل رویـت اسـت‪ .‬مـا ان خیابـان را‬ ‫می شناسـیم‪ .‬ان ادرس را می دانیـم و ان جامعـه را؛ و می دانیـم کـه ان هـا در وضعیـت وخیمـی‬ ‫قـرار دارنـد و مـا تنهـا افـرادی هسـتیم کـه بـرای نجـات ان هـا فراخوانده شـده ایم‪ .‬ممکن اسـت‬ ‫یسـت که ما باید کاری برایش انجام دهیم‪ .‬گاه‪ ،‬برخی‬ ‫طاقت فرسـا به نظر برسـد؛ اما این زمان ‬ ‫می گویند ما نمی توانیم کاری انجام دهیم و فقط یک قطره درون ظرفی هسـتیم‪ .‬ما از شـما‬ ‫نمی خواهیـم ظـرف را ُپـر کنیـد‪ .‬فقـط مواظـب قطـره خـود باشـید‪ .‬ا گر هرکسـی مواظـب قطره‬ ‫خـود باشـد‪ ،‬فکـرش را بکنیـد چـه تغییـر عمـده ای حاصـل خواهـد شـد‪/ .‬ایبنا‬ صفحه 8 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫‪ ۹.۵‬درصد؛ میزان زنان سالمند‬ ‫از کل جمعیت زنان کشور‬ ‫از تحقیقاتـی کـه در سـال های اخیـر انجـام شـده‪،‬‬ ‫پژوهش مشترک احمد دراهکی (پژوهشگر دانشکده‬ ‫علـوم اجتماعـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی) و رضـا‬ ‫نوبخت (پژوهشگر دانشگاه پیام نور تهران) است که‬ ‫بر مشـخصات جمعیتی و اجتماعی زنان سـالمند در‬ ‫ایران با استفاده از امارهای رسمی بررسی شده‪ .‬این‬ ‫بررسی ها نشـان داده سالمندی در حال زنانه شدن و‬ ‫تعـداد زنـان سـالمند خودسرپرسـت درحال افزایـش‬ ‫اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬نیـاز بـه سیاسـت گذاری های‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی و توجـه بـه منابـع دراختیـار‬ ‫سـالمندان بیشـتر احسـاس می شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره کل روابط عمومـی صنـدوق بازنشسـتگی‬ ‫کشـوری؛ بررسـی های جهانـی هم نشـان می دهد که‬ ‫لو نیم‬ ‫امیـد بـه زندگـی زنـان به طورمتوسـط چهارسـا ‬ ‫یکـه در گروه سـنی‬ ‫بیشـتر از مـردان اسـت و تعـداد زنان ‬ ‫سـالمند قـرار دارنـد‪ ،‬به نسـبت قابل توجهـی بیشـتر‬ ‫از مـردان سـالمند اسـت‪ .‬ایـن الگـوی سـالمندی‬ ‫نشـان می دهـد کـه احتمـال بیـوه یـا مجرد بـودن‬ ‫زنـان سـالمند نسـبت بـه مـردان بیشـتر اسـت‪ .‬در‬ ‫مطالعـه انجام شـده دربـاره سـالمندی زنـان ایـران‪،‬‬ ‫داده هـای سرشـماری مرکـز امـار ایـران در سـال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت‪ .‬دراین مطالعـه بـازه سـنی‬ ‫‪ ۶۰‬سـاله و باالتر به عنوان سـالمند انتخاب شد و زنان‬ ‫سـالمند براسـاس وضعیـت زناشـویی‪ ،‬وضـع سـواد‪،‬‬ ‫وضع فعالیت‪ ،‬نوع خانوار‪ ،‬وضعیت سـکونت و سـایز‬ ‫متغیرها موردبررسـی قـرار گرفتند‪ .‬یافته های حاصل‬ ‫از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ‪ ۹۵‬نشان داد؛‬ ‫سالمند ایران سه میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار‬ ‫تعداد کل زنان‬ ‫ِ‬ ‫و ‪ ۶۸۶‬نفـر بـوده کـه این مقـدار ‪ ۹.۵‬درصـد از کل‬ ‫جمعیـت زنـان کشـور را شـامل می شـود‪ .‬طبـق امـار؛‬ ‫زنـان سـالمند ‪ ۹.۲‬درصـد از جمعیـت زنـان شـهری را‬ ‫تشـکیل می دهنـد و سـهم زنـان سـالمند روسـتایی‬ ‫از کل جمعیـت زنـان روسـتایی ‪ ۱۰.۴‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫طبـق بررسـی های انجام شـده‪ ،‬تنهـا ‪ ۰.۲۸‬درصـد از‬ ‫زنـان سـالمند در خانوارهـای گروهـی و موسسـه ای‬ ‫ماننـد خانـه سـالمندان و اسایشـگاه و ‪ ۹۹.۷۲‬درصـد‬ ‫از ان هـا در خانوارهـای معمولـی زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫یسـت که هنـوز سـرای سـالمندان‬ ‫ایـن امارهـا حا ک ‬ ‫در جامعـه ایرانـی چنـدان رواج نیافتـه اسـت‪.‬‬ ‫سـطح سـواد به عنـوان یکـی از مهم تریـن متغیرهـای‬ ‫تاجماه افاق الدوله؛ اولین مترجم زن ایران‬ ‫اولین ها‬ ‫ً‬ ‫‪ 8‬مهرمـاه مصـادف اسـت بـا «روز جهانـی ترجمـه و مترجـم»؛ پـس یـاد می کنیـم از «تاجمـاه افاق الدولـه» کـه احتمـاال‬ ‫یسـت کـه در ایـران دسـت بـه کار ترجمـه زد‪ .‬او فرزنـد علی ا کب رخـان اجودان باشـی‪( ،‬اهـل زنجـان) یکـی از‬ ‫نخسـتین زن ‬ ‫نظامیـان قاجـاری بـود‪ .‬او نمایشـنامه «نادرشـاه» اثـر «نریمـان نریمانـف» را از ترکـی بـه فارسـی برگردانـد و ان را در سـال‬ ‫‪ 1324‬هجـری قمـری منتشـر کـرد‪ .‬جـز ایـن‪ ،‬مجموعـه ای از نام ههـا‪ ،‬شـعر و کتـاب «صحـت مظفـری» نیـز از او مانـده کـه‬ ‫این مجموعـه ب هنـام «دیـوان اشـعار مجموعـه تاجماه» ب هشـماره ‪ 3552‬در کتابخانه مرکزی دانشـگاه تهـران نگه داری‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از بـرادران او نیـز از پیشـگامان ترجمـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫‪ 10‬زن تاثیرگذار جهان که ناشنوا بودند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گـر بخواهیـم از چهره هـای معـروف جهـان کـه ناشـنوا بودنـد‪ ،‬نـام ببریـم؛ و ا گـر‬ ‫ایـن نام بـردن از جامعـه نسـوان باشـد‪ ،‬بی شـک اولیـن و شـاید تنهـا نامـی کـه‬ ‫درلحظـه به ذهنمـان می رسـد‪« ،‬هلـن کلـر» اسـت؛ نویسـنده نابینـا و ناشـنوا و فعـال‬ ‫سوسیالیسـت امریکایـی کـه زندگـی اش الهام بخـش افراد متعـددی بوده؛ امـا او تنها‬ ‫زن ناشـنوای مطرحـی کـه بـه عرصـه موفقیـت رسـید‪ ،‬نیسـت‪ 8 .‬مهرمـاه مصـادف‬ ‫اسـت بـا «روز جهانـی ناشـنوایان» و ازایـن رو در گـزارش این هفتـه نگاهـی خواهیـم‬ ‫انداخـت بـه زنـان فعـال در عرصه هـای مختلف فرهنگی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و سیاسـی کـه به رغـم ناشـنوابودن‪ ،‬در حـوزه فعالیـت خـود‪ ،‬موفـق و اثرگـذار بودنـد‪.‬‬ ‫نهـا صـدای رسـای بخشـی از جامعـه جهانـی هسـتند کـه ممکـن اسـت ناتـوان یـا‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫متـوان خوانـده شـده؛ و بعضا به همین علت ‪ ،‬توانایی هایشـان و استعدادهایشـان‬ ‫ک ‬ ‫موردتوجـه قـرار نگیـرد‪.‬‬ ‫سارا نوویچ‬ ‫مندی هاروی‬ ‫مارلیمتلین‬ ‫اشلیفیولک‬ ‫هلنمک نیکول‬ ‫نقاشامپرسیونیست کهدر‬ ‫او نه تنها نویسنده ای موفق و‬ ‫او که نام اصلی اش اماندا لین‬ ‫هنرمند‪56‬سالهامریکایی؛‬ ‫بازیکن حرفه ای سابق‬ ‫مترجمیتواناست؛بلکهبه عنوان‬ ‫است؛ ا کنون ‪33‬ساله بوده و‬ ‫جوان ترین بازیگر و تنها‬ ‫‪35‬سالگی (‪ )1915‬درگذشت‪ .‬در اوایل موتورکراس امریکایی و بدلکار‬ ‫ناشنوایی ست که جایزه اسکار‬ ‫خواننده سبک جز و پاپ به شمار فعالحقوقناشنوایانو کم شنوایان قرن‪ ،20‬از شاخص ترین هنرمندان زن فعلی ‪30‬ساله؛ که از سال ‪ 2008‬تا‬ ‫می رود‪ .‬او که از ‪18‬سالگی و درپی نیز کارهای مختلفی را در‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن را‬ ‫در کانادا بود و طی یک دهه فعالیت ‪ 2012‬در مسابقات موتورسواری‬ ‫یک بیماری شنوایی اش را از دست کمپین هاییویژهبه انجامرسانده‪ .‬حرفه ایخود‪،‬بهموفقیت های‬ ‫دریافت کرده‪ .‬او به خاطر بازی‬ ‫‪ AMA‬شرکت کرد‪ .‬او چهار بار‬ ‫ُ‬ ‫او که دانش اموخته دانشگاه مطرح داخلیقابل توجهیدستیافت‪.‬‬ ‫داده؛ در ‪12‬امین فصل برنامه‬ ‫فیلم «فرزندان یک خدای‬ ‫قهرمان ملی موتورکراس زنان‬ ‫در ِ‬ ‫کلمبیا بوده و اینک‪34‬سال دارد؛‬ ‫استعدادیابی ‪America's Got‬‬ ‫او‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫را‬ ‫جایزه‬ ‫این‬ ‫ تر»‬ ‫ک‬ ‫کوچ‬ ‫او در سال ‪ 1913‬به عضویت انجمن ‪ AMA‬شناخته شده است‪ .‬او‬ ‫ِ‬ ‫یک گلدن گلوب و دو نامزدی دیگر ‪ Talent‬شرکت کرد و با خواندن‬ ‫بیشتر با رمان پرفروش «دختری در سلطنتیهنرمندانبریتانیادرامدو که از بدو تولد ناشنوا بوده؛ در‬ ‫جنگ» شناخته می شود که سال‬ ‫این جایزه و چهار نامزدی در امی قطعاتی ارجینال و دست اول‬ ‫در ‪ 1914‬در ا کادمی هنرهای سلطنتی مدرسه باله تحصیل کرده و در‬ ‫کاناداانتخابشد‪.‬‬ ‫‪ 2016‬برنده جایزه الکس شد‪.‬‬ ‫مشهور شد‪.‬‬ ‫نیز در پرونده اش دارد‪.‬‬ ‫رشته بسکتبال نیز فعال بود‪.‬‬ ‫یسـت و اهمیـت زیـادی دارد‬ ‫اقتصـادی و اجتماع ‬ ‫ً‬ ‫کـه مسـتقیما بـر درامـد و غیرمسـتقیم بـر سلامت‬ ‫بهداشـتی و روانـی سـالمندان تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس داده هـای ایـن مطالعـه؛ ‪ ۴۴‬درصـد از کل‬ ‫جمعیـت زنـان سـالمند باسـواد هسـتند‪ .‬ازنظر سـواد‬ ‫بیـن نقـاط شـهری و روسـتایی تفـاوت شـایانی وجود‬ ‫ درصـد زنـان شـهری‪،‬‬ ‫تکـه ‪۴۳.۴‬‬ ‫دارد؛ به این صور ‬ ‫ِ‬ ‫یکـه تنهـا ‪ ۹.۹‬درصـد از زنان‬ ‫باسـواد هسـتند؛ درصورت ‬ ‫سـالمند روسـتایی سـواد خوانـدن و نوشـتن دارنـد‪.‬‬ ‫بیشـترین سـطح تحصیلات در بیـن زنـان سـالمند‬ ‫باسـواد‪ ،‬مربـوط بـه سـطح تحصیلات ابتدایـی‬ ‫(‪ ۵۳.۸‬درصـد) اسـت‪ .‬دیگـر مدارج تحصیلـی در زنان‬ ‫باسـواد به صـورت دیپلـم (‪ ۱۹.۲‬درصـد)‪ ،‬تحصیلات‬ ‫متوسـطه یـا سه سـاله دوم (‪ ۱۱.۸‬درصـد)‪ ،‬دانشـگاهی‬ ‫(‪ ۹.۷‬درصـد) و تحصیلات متوسـطه یـا سه سـاله دوم‬ ‫(‪ ۴.۶‬درصـد) اسـت‪ .‬از کل جمعیـت زنـان سـالمند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا شـش درصد جمعیـت فعـال‪ ،‬محسـوب‬ ‫می شـوند و نـرخ بیـکاری ان هـا ‪ ۱.۸‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫هنریتالیویت‬ ‫موجو ماترس‬ ‫ستاره شناس امریکایی که در‬ ‫سیاستمدارنیوزلندیوعضو‬ ‫سابقمجلسنمایندگاننیوزلند ‪53‬سالگی (‪ )1921‬درگذشت‪ .‬او‬ ‫توسط یکی از فیزیک دانان هاروارد‬ ‫کهفعالیت هایزیست محیطی‬ ‫در رصدخانه این دانشگاه استخدام‬ ‫مختلفی طی دوره حضور او در‬ ‫پارلمان‪،‬در کشورشبه نتیجهرسید‪ .‬شد تا کار نورسنجی ستارگان را‬ ‫روی حجم عظیم تصاویر رصدخانه‬ ‫او که ‪54‬سال سن دارد و اولین‬ ‫نمایندهناشنوادرمجلسنیوزلند انجام دهد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۰۲‬به سمت‬ ‫رئیسبخشنورسنجیاز طریق‬ ‫بوده است؛ بین سال های‪2006‬‬ ‫تا‪ 2011‬مشاورارشدسیاست های عکاسی منصوب شد و حدود ‪۲۴۰۰‬‬ ‫اقلیمی در حزب‪ Green Party‬بود‪ .‬ستاره متغیر را کشف کرد‪.‬‬ ‫کلودیا ال گوردون‬ ‫نلی ویالیت‬ ‫اولین زن ناشنوا که مجوز خلبانی اولین وکیل زن سیاه پوست ناشنوا‬ ‫در ایاالت متحده؛ که در حال حاضر‬ ‫دریافت کرد؛ و همچنین اولین‬ ‫در دفتر برنامه های انطباق قرارداد‬ ‫خلبان زن از منطقه دا کوتای‬ ‫فدرال وزارت کار امریکا فعالیت‬ ‫جنوبی‪ .‬او در ‪98‬سالگی (‪)1991‬‬ ‫می کند‪ .‬وی که ‪49‬ساله است؛‬ ‫درگذشت‪ .‬او که در دوسالگی‬ ‫ً‬ ‫(بعضیمنابعچهارسالگی)به علت قبال در دفتر مشارکت عمومی کاخ‬ ‫ابتال به سرخک ناشنوا شد‪ ،‬پیش سفید به عنوان مشاور مشارکت‬ ‫عمومی در جامعه معلوالن‬ ‫از اموختن خلبانی‪ ،‬تایپیست‬ ‫مرکز خلبانی بود‪ .‬او در سال ‪ 1928‬حضور داشت و توانست یک سال‬ ‫دران حوزه به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫گواهینامه پرواز گرفت‪.‬‬ ‫الیسباتنبرگ‬ ‫یک شاهدخت نیکوکار المانی که‬ ‫در ‪84‬سالگی (‪ )1969‬فوت کرد‪.‬‬ ‫او نتیجه ملکه ویکتوریا و عضو‬ ‫خاندان پادشاهی یونان و دانمارک‬ ‫بود‪ .‬او مادر شاهزاده فیلیپ؛ دوک‬ ‫ادینبرو (همسر الیزابت دوم؛ ملکه‬ ‫حا کم امپراتوری بریتانیا) است‪.‬‬ ‫وی به طور مادرزادی ناشنوا بود‬ ‫و بیشتر عمر خود را صرف امور‬ ‫خیریه کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫ایـا تابه حـال فکـر کرده اید که بین اضطراب و اسـترس تفاوتی‬ ‫وجـود دارد یـا خیـر؟ در نـگاه اول‪ ،‬به نظـر می رسـد کـه تفاوتـی‬ ‫بیـن اضطـراب و اسـترس وجـود نـدارد؛ به ویـژه کـه در زندگـی‬ ‫روزمـره افـراد به وفـور از ایـن دو واژه اسـتفاده می کننـد؛ امـا‬ ‫در واقعیـت بیـن اضطـراب و اسـترس تفاوت هـای اساسـی‬ ‫وجـود دارد؛ هرچنـد شـباهت هایی نیـز بـرای ان هـا می تـوان‬ ‫برشـمرد کـه دانستن شـان کمـک بسـیاری بـه درک بیـش تـر‬ ‫ایـن دو مفهـو م پرکاربـرد دارد‪ .‬پیـش از بررسـی تفاوت هـای‬ ‫بیـن اسـترس و اضطـراب‪ ،‬تعریـف کوتاهـی از هـر دو مـورد‬ ‫ارائـه می دهیـم‪ .‬واژه اسـترس؛ در گویـش پارسـی ریشـه ای‬ ‫نـدارد؛ ولـی تعریفـی کـه همـگان ان را پذیرفته انـد‪ ،‬بـه معنای‬ ‫یسـت‪ .‬امـا اضطـراب‪ ،‬متـرادف بـا‬ ‫فشـار روانـی و اجتماع ‬ ‫فتـر اسـت؛ درواقـع اضطـراب‬ ‫نگرانـی و دلشـوره کمـی خفی ‬ ‫نوعـی احسـاس بـد‪ ،‬منفـی و ناخوشـایند اسـت کـه پیـش‬ ‫از به وجود امـدن عامـل موردنظـر‪ ،‬فـرد را دچـار ناراحتـی‪،‬‬ ‫تشـویش‪ ،‬هیجـان منفـی‪ ،‬دلهره و دلشـوره می کنـد‪ .‬در اینجا‬ ‫بایـد توضیـح دهیـم کـه دربسـیاری (توجـه کنیـد؛ بسـیاری و‬ ‫نـه در همـه کتاب هـا) از کتاب هـا حتـی کتاب هـای اسـاتید‬ ‫دانشـگاه های معتبـر ایرانـی و خارجـی و در سـایت های‬ ‫اینترنتـی بـه اشـتباه تعریفـی از تـرس ‪ ،‬نگرانـی‪ ،‬اضطـراب و‬ ‫اسـترس ارائـه می دهنـد‪ .‬بیشـتر تعاریـف و توضیحـات دربـاره‬ ‫ترس و اضطراب و ترس مواردی را به نادرست اشاره می کنند‬ ‫و خواننـده را دچـار گمراهـی می کننـد‪ .‬مراجعـه کنیـد بـه‬ ‫کتابهایـی کـه درباره اسـترس و اضطراب و ترس نوشـته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بیـن تـرس‪ ،‬اسـترس و اضطـراب تفـاوت وجـود دارد و‬ ‫شـناخت ایـن مـوارد به ویـژه اسـترس و اضطـراب کـه موضـوع‬ ‫این نوشته است‪ ،‬بسیار به خواننده کمک می کند که بتواند‬ ‫مشـکلش را به راحتـی تشـخیص داده و بـرای مقابلـه بـا ان‬ ‫اقدام عملی انجام دهد‪ .‬درزمان های گذشته‪ ،‬انسان بیشتر‬ ‫بـا تـرس روبـه رو می شـد؛ نـه اسـترس داشـت و نـه اضطـراب‪.‬‬ ‫امـا در دنیـای امـروز‪ ،‬تـرس کمتر شـده و به جای ان اسـترس و‬ ‫اضطراب با چند برابر اسیب بیشتر‪ ،‬تندرستی ما را همه روزه‬ ‫با خطر روبه رو کرده اند؛ به همین سبب شناخت درست انها‬ ‫بـه مـا کمـک می کنـد کـه از خـود درمقابـل ان هـا محافظـت و‬ ‫نگـه داری کنیـم‪ .‬تفاوت هـای بیـن اسـترس و اضطـراب را‬ ‫می تـوان چنیـن بیان کرد‪ :‬اولین و مهم ترین تفاوت اسـترس‬ ‫و اضطراب‪ ،‬در عامل به وجود امدن ان هاست‪ .‬به گفته دیگر‪،‬‬ ‫زمان شروع ان چالش یا کار مورد نظر‪ ،‬چرایی اصلی استرس‬ ‫اسـت‪ .‬اسـترس دربیشـتر مـوارد بـا زمـان در پیونـد اسـت؛‬ ‫به گفته دیگـر ا گـر مـا زمـان را درسـت تشـخیص دهیـم و ان را‬ ‫ا گاهانـه مدیریـت کنیـم‪ ،‬هرگـز دچـار اسـترس نخواهیم شـد؛‬ ‫سراشپز‬ ‫تفاوت میان اضطراب و استرس‬ ‫ولـی درمـورد اضطـراب‪ ،‬زمـان نقشـی را بـازی نمی کنـد؛ چـرا‬ ‫کـه تخیـل ‪ ،‬باورهـا و افـکار و خاطـرات و پیش بینی هـای مـا‬ ‫باعث به وجود امدن اضطراب می شـوند‪ .‬برای روشن شـدن‬ ‫موضـوع‪ ،‬یـک نمونـه عملـی را مطـرح می کنیـم‪ .‬فـرض کنیـد‬ ‫کـه شـما می دانیـد بایـد بـه بانـک برویـد و چکـی را پـاس کنید‬ ‫و سـاعات کار بانـک از ‪ 10‬تـا ‪ 15‬اسـت؛ شـما ‪ 14:45‬دقیقـه‬ ‫یادتـان می ایـد کـه بایـد بـه بانـک برویـد و خـود را دوان دوان‬ ‫یکـه بـه جلـوی بانـک می رسـید‪،‬‬ ‫بـه بانـک می رسـانید‪ .‬زمان ‬ ‫در رابسـته می بینـد ‪ .‬اینکـه شـما دوان دوان امده ایـد‪ ،‬یعنـی‬ ‫شـما بـا اسـترس خـود را بـه محـل رسـانده اید؛ چرا کـه ا گـر‬ ‫برنامه ریـزی بـرای انجـام کارهایتـان را به گونـه ای تنظیـم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫می کردید که ساعت مثال ‪ 14‬به بانک برسید‪ ،‬حتما با چنین‬ ‫مشـکلی مواجه نمی شـدید و نیازی نداشـتید که دوان دوان‬ ‫مسـیر را طـی کنیـد ‪ .‬ایـن دویـدن و عـرق کـردن شـما و دچـار‬ ‫دلشوره شـدن کـه ایـا بانـک بـاز اسـت یـا نـه همـان اسـترس‬ ‫اسـت‪ .‬پـس شـما ا گـر زودتـر می امدیـد‪ ،‬هرگـز دچـار اسـترس‬ ‫نمی شـدید‪ .‬نتیجـه می گیریـم که اسـترس بـا زمـان در ارتباط‬ ‫مسـتقیم اسـت؛ درواقـع حـاال کـه بـه بانـک رسـیده اید و در‬ ‫ان را بسته می بینید‪ ،‬دیگر شما دچار استرس نیستید‪ .‬دیگر‬ ‫دلیلـی بـرای اسـترس وجـود ندارد؛ زمان شـما گذشـته اسـت‬ ‫کتـری وارد شـده اید‬ ‫و برعکـس شـما بـه فـاز باالتـر و خطرنا ‬ ‫کـه بـه ان اضطـراب می گوئیـم‪ .‬حـاال اضطـراب شـما شـروع‬ ‫می شود و با خود می گوئید ؛ حاال که بانک بسته است و من‬ ‫نمی توانـم ان پـول را جابه جـا کنم و چکم برگشـت می خورد‪،‬‬ ‫بایـد چه کنم؟ مشـکل پیدا می کنـم‪ .‬ابرویم مـی رود‪ .‬اعتبارم‬ ‫خـراب می شـود و هـزاران افـکار منفـی دیگـر بـه ذهـن شـما‬ ‫سـرازیر می شـوند و ایـن یعنـی شـما دچـار اضطـراب شـده اید‬ ‫نـه اسـترس‪ .‬دومیـن تفـاوت انهـا در زمـان پایـان اسـترس‬ ‫و اضطـراب اسـت‪ .‬همان گونـه کـه گفتـه شـد؛ زمـان شـروع‬ ‫یسـت کـه شـما متوجـه می شـوید ممکـن‬ ‫اسـترس‪ ،‬موقع ‬ ‫اسـت زمـان را از دسـت بدهیـد و نتوانیـد کارتـان را به درسـتی‬ ‫انجـام دهیـد و اسـیب یـا ضـرری متوجـه شـما و منافعتـان‬ ‫بشـود‪ .‬پـس زمانی کـه موقـع انجـام کار موردنظـر گذشـت‪،‬‬ ‫شـما دیگـر اسـترس نخواهیـد داشـت (در مثال بـاال‪ ،‬زمانی که‬ ‫برسید و در بانک را بسته بببیند دیگر شما استرس نخواهید‬ ‫داشـت؛ بلکـه اضطـراب شـما شـروع می شـود؛ زیـرا شـما‬ ‫به سـرعت پیامـد منفـی ان را در ذهـن خـود می سـازید)‪ .‬امـا‬ ‫اضطـراب‪ ،‬ارتباطـی بـا زمـان حال نـدارد که شـما ان کار را دیگر‬ ‫برنج مخلوط سبزیجات (چینی)‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برنج ‪ 2‬لیوان‬ ‫روغن‪ 3 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫فلفل دلمه ای‪ 1 :‬عدد‬ ‫هویج‪ 2 :‬عدد‬ ‫فلفل سبز‪ 3 :‬عدد‬ ‫پیاز‪ 1 :‬عدد‬ ‫سیر‪ 2 :‬عدد‬ ‫پیازچه‪ 2 :‬عدد‬ ‫گوشت پخته‪ 100 :‬گرم‬ ‫سس سویا‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫برنـج چینـی بـا طعمـی نیمـه خـام مصـرف‬ ‫یشـود ‪ .‬ا گـر دوسـت داریـد طعـم خامـی‬ ‫م ‬ ‫داشـته باشـید برنـج را پنج دقیقـه دم کنیـد؛‬ ‫امـا ا گـر به ذائقـه ایرانی توجه دارید برنـج را در‬ ‫مدت زمان بیشتری دم کنید‪ .‬در طبخ چینی‬ ‫سـبزیجاتی ماننـد هویـج و پیارچـه ب هصـورت‬ ‫یشـوند کـه‬ ‫رشـته ای و بسـیار باریـک خـرد م ‬ ‫نهـا را رنـده‬ ‫شـما می توانیـد ب هجـای بریـدن ا ‬ ‫کنیـد ‪ ،‬گوشـتی کـه در ایـن برنـج اسـتفاده‬ ‫می کنیـد؛ می توانـد گوشـت قرمـز یـا گوشـت‬ ‫سـفید باشـد‪.‬‬ ‫نمی توانیـد انجـام دهیـد؛ بلکه پیـش از روبه رو شـدن بـا ان کار‬ ‫مشـخصی کـه قـرار بـوده اسـت انجـام شـود یـا انجـام دهیـد‪،‬‬ ‫اضطراب شما شروع شده است و حتی پس از گذشت زمان‬ ‫انجام ان کار‪ ،‬شما همچنان مضطرب با قی می مانید؛ چرا که‬ ‫دائـم درحـال حـدس زدن دردسـرهای احتمالـی هسـتید کـه‬ ‫ممکـن اسـت برایتـان به وجـود بیایـد‪ .‬سـومین تفـاوت انهـا‬ ‫در زمـان انجـام ان کار اسـت کـه بـا انجامـش اسـترس شـما‬ ‫پایـان می یابـد؛ ولـی اضطـراب پیـش از شـروع ان کار اغاز شـده‬ ‫و همچنـان پـس از انجـام ان نیـز ممکـن اسـت ادامـه یابـد‪.‬‬ ‫زمانی کـه کارتـان را بـا موفقیـت انجـام دادیـد یـا حتـی نتوانیـد‬ ‫انجـام دهیـد‪ ،‬اسـترس شـما پایـان می پذیـرد؛ ولـی اضطـراب‬ ‫شـما پیـش از شـروع ان کار در ذهنتـان به وجـود می ایـد و‬ ‫گاهی حتی ا گر با موفقیت ان کار را هم انجام ندهید‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت کـه بـاز هـم اضطـراب در شـما وجـود داشـته باشـد؛‬ ‫چر اکـه اضطـراب‪ ،‬هجـوم افـکار منفی سـت وقتی کـه از خـود‬ ‫می پرسـیدحاال کـه نتوانسـتم و موفـق نشـدم کارم را درسـت‬ ‫انجام دهم‪ ،‬چه می شود؟چنان و چنین می شود که این ها‬ ‫ً‬ ‫تمامـا افـکار منفـی هسـتند کـه بـه مـا هجـوم می اورنـد و برای‬ ‫تندرسـتی مـا بسـیار خطرنا کند‪ .‬چهارمین تفـاوت اسـترس و‬ ‫اضطراب‪ ،‬در اجباری بودن یا نبودن انها ست‪ .‬اجباری بودن‬ ‫بدان معناسـت که ا گر شـما زمان خودتان را مدیریت کنید‪،‬‬ ‫هرگـز دچـار اسـترس نمی شـوید؛ ولـی ا گـر نتوانیـد زمان تـان‬ ‫را درسـت برنامه ریـزی کنیـد‪ ،‬به گونـه ای اجبـاری دچـار‬ ‫اسـترس می شـوید و امـا درمـورد اضطـراب‪ ،‬کافی سـت ا گـر‬ ‫می توانیـد افکارتـان را مدیریـت کنیـد کـه بسـیار سـخت تر از‬ ‫ً‬ ‫مدیریت زمان اسـت؛ از این رو ا گر افکارتان منفی سـت‪ ،‬حتما‬ ‫به طـور اجبـاری دچار اضطراب می شـوید‪ .‬پنجمین تفـاوت‪،‬‬ ‫ش امـدن ان بـه بـدن فیزیکـی و روانـی مـا‬ ‫مکانی سـت کـه پیـ ‬ ‫اسـیب می رسـاند‪ .‬اسـترس بیشـتر با بدن فیزیکی ما سـروکار‬ ‫دارد و ا گـر طوالنـی و تکـراری شـود‪ ،‬بـه بـدن روانـی مـا هـم‬ ‫اسـیب می رسـاند؛ ولـی اضطـراب مسـتقیم بـا بـدن روانـی مـا‬ ‫سـروکار دارد و سـپس به بدن فیزیکی ما می رسـد‪ .‬ششـمین‬ ‫تفـاوت بیـن احسـاس بـد و ناخوشـایند اسـترس و اضطـراب‬ ‫در طوالنی بودن پیامد منفی ان اسـت که در اسـترس‪ ،‬کم و‬ ‫کوتاه مدت و در اضطراب‪ ،‬ب هشـکل بسـیار ادامه داری دربدن‬ ‫ما منتشر می شود؛ اما چون هم پوشانی بین پیامد استرس‬ ‫و اضطـراب بـرای بـدن مـا وجـود دارد‪ ،‬ا گر اسـترس هم تکـرار و‬ ‫تکـرار شـود‪ ،‬اسـیب ان بـه بـدن روانـی و فیزیکـی مـا وارد شـده‬ ‫و ماننـد اضطـراب‪ ،‬طوالنی مـدت خواهـد بـود‪ .‬از همه این ها‬ ‫گذشـته؛ تفـاوت عمـده ایـن دو پدیـده‪ ،‬در راهکاری سـت کـه‬ ‫پیشـنهاد می شـود؛ در اسـترس ظـرف مـدت چند دقیقـه‬ ‫می تـوان عالئـم ان را برطـرف کـرد؛ ولـی در اضطـراب‪ ،‬زمـان‬ ‫بسـیار بیشـتری بـرای مقابلـه بـا ان نیـاز اسـت؛ امـا همان طور‬ ‫کـه گفتـه شـد؛ اسـترس و اضطـراب‪ ،‬شـباهت هایی نیـز بـا‬ ‫هـم دارنـد کـه بـه نمونه هایـی از ان اشـاره می کنیـم‪ .‬اولیـن‬ ‫شـباهت اضطـراب و اسـترس‪ ،‬در این اسـت که هـردو نوعـی‬ ‫احسـاس ناخوشـایند هسـتند‪ .‬دومین شـباهت انها در تاثیر‬ ‫ی دارند‪.‬‬ ‫منفی سـت که هر دو بر سیسـتم فیزیکی و بدن ادم ‬ ‫اسـیب هایی مانند فشـار خون باال‪ ،‬درد عضالنی‪ ،‬معده درد‪،‬‬ ‫کمر درد‪ ،‬میگرن و بسیاری مشکالت دیگر‪ .‬سومین شباهت‬ ‫یسـت کـه بـر سیسـتم روانـی ادمـی دارنـد‪.‬‬ ‫انهـا در تاثیـر منف ‬ ‫مـوارد ماننـد اختالل درخواب‪ ،‬افسـردگی‪ ،‬کاهش تمرکـز و ‪...‬‬ ‫‪ .‬چهارمیـن شـباهت‪ ،‬در همپوشـانی انهاسـت کـه شـما اول‬ ‫س و کمـی بعـد کـه‬ ‫دچـار اضطـراب می شـوید؛ سـپس اسـتر ‬ ‫اسـترس شـما تمام می شـود‪ ،‬اضطراب شـما همچنان ادامه‬ ‫پیـدا می کنـد؛ مثـال بسـته بودن در بانـک را درنظـر بگیـرد‪.‬‬ ‫کوتاه سـخن؛ اسـترس نوعـی فشـار روانی سـت کـه بر اسـاس‬ ‫ناتوانـی یـا اشـتباه در برنامه ریـزی و مدیریـت زمان برای شـما‬ ‫احسـاس بد و ناخوشـایندی را به وجود می اورد ؛ اما اضطراب‬ ‫نتیجـه افـکار منفـی‪ ،‬خاطـرات بـد و توانایـی در پیش بینـی‬ ‫حوادث و رخدادهایی در اینده دور یا نزدیک است که باعث‬ ‫به وجود امدن حال بد و احساس ناخوشایندی می شود که‬ ‫اثـرات ان ماندگارتـر اسـت‪ .‬درنهایـت ا گـر خودتان می توانید با‬ ‫ان مقابله کنید و تندرستی خود را در مقابل عوامل خطرنا ک‬ ‫ً‬ ‫قـرار ندهیـد؛ ولـی ا گـر نمی توانیـد حتمـا کمـک بگیـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برنج مخلوط سـبزیجات (چینی)؛ یکی از غذاهای خوش رنگ و هوس برانگیزی سـت که با یک بار دیدنش‪ ،‬حتما‬ ‫نکـردن ان عالقه منـد می شـوید‪ .‬غذایی که عالوه بر خاصیت فراوان‪ ،‬به عنـوان یک وعده غذایی کامل‬ ‫بـه امتحا ‬ ‫می توانید ان را در برنامه هفتگی خود بگنجانید و با لذت میل بفرمایید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫گوشـت را بـا اب ‪ ،‬کمـی نمـک ‪ ،‬فلفـل و ‪ 1‬حبـه سـیر بگذاریـد بپـزد‬ ‫تـا ابـش تمـام شـود؛ سـپس گوشـت را تکـه تکـه کنیـد و کنـاری‬ ‫بگذاریـد‪ .‬برنـج را از یک سـاعت قبـل در کمـی اب و نمـک خیس‬ ‫کنیـد؛ سـپس برنـج را ابکشـی کنیـد ( برنج را با مقـدار زیـادی اب و‬ ‫کمی نمک بگذارید بجوشد ‪ ،‬وقتی برنج کف کرد دانه ای از برنج‬ ‫را بیـن دو انگشـت بفشـارید؛ ا گـر اطـراف لـه شـد و مغـزش کمـی‬ ‫خـام بـود برنـج امـاده ابکش کـردن اسـت)‪ .‬فلفـل سـبز و فلفـل‬ ‫دلمـه ای ‪ ،‬پیازچـه و هویـج را ریـز خرد کنید؛ درون قابلمه روغن‬ ‫بریزیـد و سـیر و پیـاز و زنجبیـل رنده شـده را درون ان کمـی تفـت‬ ‫دهید؛ سپس تمام سبزی های خرد شده را اضافه کنید؛ حرارت‬ ‫را مالیـم کنیـد و به مـدت پنج دقیقـه سـبزی ها را تفـت دهیـد تـا‬ ‫د) ‪ .‬درون قابلمه‬ ‫کمـی نرم شـوند ( سـبزی ها باید کمـی ترد بماننـ ‬ ‫برنـج ابکـش شـده را بـا گوشـت پختـه تکه شـده ‪ ،‬سـبزی های‬ ‫تفت خـورده ‪ ،‬نمـک و فلفـل خـوب مخلـوط کنیـد؛ سـپس سـس‬ ‫سـویا و چند قاشـق اب را نیز به برنج اضافه کنید و به مدت ‪- 10‬‬ ‫‪ 15‬دقیقـه بگذاریـد برنـج بـا حـرارت مالیـم دم بکشـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دانستنی هایی درباره عکاسی لنداسکیپ یا منظره‬ ‫سارا ارجمند‬ ‫عکاسـی منظـره بـه هنـر ثبـت چشـم اندازهای طبیعـی‬ ‫و فضـای بـاز گفتـه می شـود‪ .‬بهتریـن تصاویـر از جملـه‬ ‫چشـم اندازهای وسـیع تـا جزئیـات کوچـک‪ ،‬ارتبـاط‬ ‫عـکاس بـا طبیعـت و درک او از دنیـای اطـراف را نشـان‬ ‫می دهنـد‪ .‬عکاسـی منظـره بهتریـن روش بـرای جـدا‬ ‫تبـردن از فضاهـای‬ ‫شـدن از زندگـی شـلوغ روزمـره و لذ ‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛ عکاسـی منظـره بـرای‬ ‫طبیع ‬ ‫برخـی افـراد به معنـی سـاعت ها و روزهـا سـفر و جسـتجو‬ ‫زیبایـی اسـت‪ .‬برخـی هـم رویـای تبدیل شـدن بـه عـکاس‬ ‫تمام وقـت حرفـه ای در سـر دارنـد و بـه چشـم سـرگرمی‬ ‫بـه عکاسـی منظـره نـگاه نمی کننـد‪ .‬صرف نظـر از اینکـه بـا‬ ‫گوشـی هوشـمند عکاسـی می کنیـد یـا دوربیـن حرفـه ای‪،‬‬ ‫ایـن راهنمـا برایتـان مفیـد اسـت‪ .‬الهام بخشـی در عکاسـی‬ ‫منظـره اهمیـت زیـادی دارد‪ .‬منبـع الهام شـما کجا اسـت؟‬ ‫می توانیـد ایـن منبـع را در زندگـی روزمـره ی خـود هـم پیـدا‬ ‫کنیـد‪ :‬فیلم هـا‪ ،‬مجموعه هـا‪ ،‬هنـر‪ ،‬رویدادهـای جدیـد و‬ ‫خالصـه هـر چیـزی کـه در اطرافتـان اسـت‪ .‬ا گـر ایـده ای‬ ‫داریـد ان هـا را بنویسـید‪ .‬منبـع الهـام عکاسـی منظـره‬ ‫می توانـد یـک موقعیـت یا مـکان خاص باشـد‪ .‬می توانید از‬ ‫چشـم اندازی نزدیـک بـه خانـه ی خود عکاسـی کنیـد یا به‬ ‫کشـوری دیگر بروید‪ .‬کاوش کردن بخش مهمی از عکاسـی‬ ‫منظـره را تشـکیل می دهـد‪ .‬قبـل از هر چیـز الزم اسـت؛‬ ‫بـا ابعـاد فنـی از جملـه تجهیـزات اشـنا شـویم‪ .‬در بخـش‬ ‫بعـدی بـه نـکات زیباشناسـانه و نحـوه ی اشـترا ک گذاری‬ ‫و سـوژه یابی خواهیـم پرداخـت‪ .‬به طـور کلـی تجهیـزات‪،‬‬ ‫مهم تریـن فا کتـور در عکاسـی لنـد اسـکیپ یـا منظـره‬ ‫نیسـت‪ .‬همان طـور کـه در بخـش قبـل هـم اشـاره کردیـم‪،‬‬ ‫عکاسـی منظـره را می تـوان بـا گوشـی هوشـمند هـم انجـام‬ ‫داد‪ .‬انتخـاب تجهیـزات تا حد زیـادی بـه نـوع کاربـرد و‬ ‫سـطح حرفه ای کارتان بسـتگی دارد‪ .‬در هر صورت خالی از‬ ‫لطـف نیسـت کـه بـه درکـی اولیـه از تجهیزات مهم عکاسـی‬ ‫منظـره برسـید‪ .‬همکـه می دانیـم کـه دوربیـن عکاسـی‪،‬‬ ‫یکـی از ملزومـات کار اسـت‪ .‬دوربین هـای دیجیتـال بـه‬ ‫سـه دسـته تقسـیم می شـوند‪ :‬دوربین هـای ‪point and‬‬ ‫‪ shoot‬یـا کامپکـت‪ ،‬دوربین هـای ‪ DSLR‬و دوربین هـای‬ ‫بـدون اینـه‪ .‬دوربین هـای ‪ point and shoot‬دوربین هـای‬ ‫دیجیتـال کوچکـی هسـتند کـه اغلـب تازه کارهـا از ان هـا‬ ‫اسـتفاده می کنند‪ .‬لنز این دوربین ها قابل تعویض نیسـت‬ ‫و حسـگرهای کوچکـی دارنـد کـه کیفیـت تصویـر را محدود‬ ‫دکتر مسعود اعتدالی‬ ‫دکترای کایروپراکتیک‬ ‫کلینیک‬ ‫مگنت تراپیچیست؟‬ ‫ً‬ ‫می کننـد‪ .‬دوربین هـای «پوینـت انـد شـوت» معمـوال برای‬ ‫ثبـت تصاویـر فـوری بـه کار می رونـد‪ .‬ا گـر در عکاسـی جدی‬ ‫گتـر‪ ،‬تنظیمـات‬ ‫هسـتید‪ ،‬نیـاز بـه دوربینـی بـا سنسـور بزر ‬ ‫دسـتی و قابلیـت تعویـض لنـز داریـد‪ .‬دوربین هـای ‪DSLR‬‬ ‫به دالیـل متعـدد محبوب تریـن نـوع دوربین برای عکاسـی‬ ‫منظـره هسـتند‪ .‬بـا ایـن دوربین هـا می توانیـد بـا فرمـت‬ ‫‪ RAW‬عکاسـی کنیـد و حدا کثـر جزئیـات تصویـر را ثبـت‬ ‫کنیـد‪ .‬ایـن دوربین هـا از حالت هـای مختلـف عکاسـی‬ ‫از جملـه حالـت دسـتی برخـوردار هسـتند‪DSLR .‬هـا‬ ‫همچنیـن دارای حسـگرهای بزرگـی هسـتند کـه می توانید‬ ‫انـواع لنزهـا را روی ان هـا نصـب کنیـد‪ .‬دوربین هـای بـدون‬ ‫ً‬ ‫اینـه‪ ،‬فنـاوری نسـبتا جدیـدی هسـتند‪ .‬مشـخصات ایـن‬ ‫دوربین هـا بـا ‪DSLR‬هـا یکسـان اسـت؛ امـا فاقـد مکانیـزم‬ ‫داخلـی مثـل اینـه هسـتند‪ .‬به همین دلیـل دوربین هـای‬ ‫ً‬ ‫کتـر هسـتند؛ امـا‬ ‫بـدون اینـه معمـوال سـبک تر و کوچ ‬ ‫نتـر نیسـتند‪ .‬در هـر صـورت ا گر وزن و انـدازه معیارهای‬ ‫ارزا ‬ ‫مهمی برای شـما هسـتند می توانید از دوربین های بدون‬ ‫اینه اسـتفاده کنید‪ .‬دوربین های عکاسـی حرفـه ای دارای‬ ‫تنظیمـات مختلفـی به نـام حالـت یا مـود (‪ )Mode‬عکاسـی‬ ‫هسـتند کـه بـه ایـن ترتیـب دسـته بندی می شـوند‪ :‬حالـت‬ ‫‪ auto‬یـا خـودکار‪ ،‬حالـت اولویـت دیافرا گـم (‪aperture‬‬ ‫‪ ،)priority‬حالـت اولویـت شـاتر (‪ ،)shutter priority‬حالـت‬ ‫برنامـه (‪ )program‬و حالـت دسـتی (‪ .)manual‬بـرای‬ ‫عکاسـی منظـره حالـت اولویـت دیافرا گـم توصیـه می شـود‬ ‫ایـن حالـت روی دوربین هـا بـا حـرف اختصـاری ‪ A‬یـا ‪Av‬‬ ‫نشـان داده می شـود‪ .‬دلیـل اسـتفاده از حالـت اولویـت‬ ‫دیافرا گـم این اسـت که گشـودگی دیافرا گـم می توانـد عمـق‬ ‫میـدان تصویـر را کنتـرل کنـد‪ .‬عمـق میـدان بـه بخشـی‬ ‫از تصویـر گفتـه می شـود کـه به طـور کامـل در فوکـوس‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬در تصاویـر منظـره هـم معمـوال همـه چیـز‬ ‫بایـد در فوکـوس باشـد در نتیجـه می توانیـد از تنظیمـات‬ ‫‪ 11/f‬یـا ‪ 18/f‬در حالـت اولویـت دیافرا گـم اسـتفاده کنیـد؛‬ ‫امـا گاهـی اوقـات هـم می خواهیـد تنهـا یـک سـوژه واضـح‬ ‫باشـد و بخـش زیـادی از تصویـر خـارج از فوکـوس باشـد در‬ ‫ایـن حالـت می توانیـد از گشـودگی دیافرا گـم ‪ 4/f‬یـا ‪5.6/f‬‬ ‫اسـتفاده کنید‪ .‬اسـتفاده از حالت اولویت دیافرا گم امکان‬ ‫انتخـاب بـر اسـاس چشـم انداز هنـری را می دهـد و دوربیـن‬ ‫هـم بـر همیـن اسـاس سـرعت شـاتر را انتخـاب می کنـد‪.‬‬ ‫هـر زمانـی در طـول روز بـرای عکاسـی از منظـره مناسـب‬ ‫اسـت‪ .‬بـه یـاد داشـته باشـید کـه خـود را محـدود بـه زمـان‬ ‫خاصـی از روز نکنیـد‪ .‬در طـول روز گاهـی اب و هـوای بـد‬ ‫را تجربـه می کنیـد؛ امـا در عکاسـی منظـره چیـزی بـه نـام‬ ‫اب و هـوای بـد وجـود نـدارد؛ زیـرا هـر نـوع اب و هوایـی‬ ‫می توانـد جلوه هـای زیبایـی را در اسـمان به وجـود بیاورد‪.‬‬ ‫برای مثال به اسـمان ابری یا شـرایط مه الود فکر کنید‪ .‬مه‬ ‫می توانـد جلوه هایـی جادویـی را بـه وجـود بیـاورد‪.‬‬ ‫در قـرن حاضـر‪ ،‬درمان هـای غیرتهاجمـی بیـش از گذشـته‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی از موثرترین این درمان ها‪،‬‬ ‫مغناطیس درمانی سـت‪ .‬دسـتگا ه مغناطیس درمانـی از‬ ‫یـک تولیدکننـده جریـان الکتریکـی پالسـی و یـک اپلیکاتـور‬ ‫ل شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از ان‪ ،‬میـدان‬ ‫تشـکی ‬ ‫مغناطیسـی بـر بدن بیمـار اعمال می شـود‪ .‬شـدت میدان‬ ‫ً‬ ‫مغناطیسـی معمـوال بـا واحـد گـوس بیـان می شـود‪.‬‬ ‫ازجملـه اثـار فیزیولوژیـک مغناطیس درمانـی میتـوان بـه‬ ‫مـوارد زیـر اشـاره داشـت‪ :‬تغییـر در رونـد انتقـال یون هـای‬ ‫کلسـیم برای بهبود فرایند ترمیم استخوان های شکسته‪ ،‬‬ ‫بازگرداندن تعادل الکترومغناطیس در منطقه اسیب دیده‬ ‫و درنتیجه تسریع فرایند بهبود بافت‪ ،‬افزایش متابولیسم‬ ‫ُ‬ ‫سـلول‪ ،‬افزایـش میـزان ‪ PH‬و ا کسیژناسـیون در بافت هـای‬ ‫اسـیب دیده‪ ،‬تسـهیل فرایند ترمیم بافت از طریق افزایش‬ ‫جریـان خـون‪ .‬مگنت تراپـی بـرای درمـان غیر تهاجمـی و‬ ‫یسـت؛ ایـن مدالیتـه‬ ‫بـدون درد ضایعـات عضالنـی اسکلت ‬ ‫می توانـد موجـب کاهـش درد ‪ ،‬ادم ‪ ،‬چسـبندگی ها ‪ ،‬ترمیـم‬ ‫و بازسـازی پوسـت ‪ ،‬عضلـه و اسـتخوان شـود‪ .‬اثـرات ان‬ ‫در بـدن انسـان شـامل تحریـک متابولیسـم کلسـیم در‬ ‫اسـتخوان ها ‪ ،‬تحریـک استئوبالسـت ها بـرای ترمیـم بافـت‬ ‫اسـتخوانی در پوکـی اسـتخوان و شکستگی هاسـت‪.‬‬ ‫مگنـت با اسـتفاده از ایجـاد تعـادل در سیسـتم سـمپاتیک‬ ‫و پاراسـمپاتیک موجـب تایـرات مگنت تراپـی ارام بخشـی‬ ‫می شـود‪ .‬بـا ریلکس کـردن عضلات ‪ ،‬بهبـود خون رسـانی‬ ‫بـه عضلات ‪ ،‬بهبـود گـردش خـون و تغذیه بهتر بافت هـا در‬ ‫کاهش اسپاسـم موثر اسـت ‪ .‬مگنت تراپی می تواند موجب‬ ‫کاهـش درد و التهـاب بافتـی شـود؛ در نتیجـه در طیـف‬ ‫وسیعی از بیماری های التهابی‪ ،‬دردهای مزمن عضالنی و‬ ‫مفصلی مورد اسـتفاده قرار می گیرد‪ .‬مگنت تراپی اسـتفاده‬ ‫از یک میدان مغناطیسی ثابت برای کاهش درد و التهاب‬ ‫و ترمیم بافت اسـت‪ .‬یک روش درمانی پیشـرفته که در ان‬ ‫از انـرژی مغناطیسـی بـا هـدف درمـان اختلاالت اسـکلتی‬ ‫عصبـی عضالنـی مورد اسـتفاده قـرار می دهنـد‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫میدان هـای مغناطیسـی بـرای درمـان بیماری هـا قدمـت‬ ‫طوالنـی دارد‪ .‬امـروزه از مگنت تراپـی بـرای درمـان بسـیاری‬ ‫از بیماری هـا هماننـد سـردرد و میگـرن ‪ ،‬درد هـای کمـر و‬ ‫گـردن ‪ ،‬التهـاب تاندون هـا ‪ ،‬درد هـای عضالنـی ‪ ،‬اسـتئوارتروز ‬ ‫مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شـما احتمـاال دربـار ه قـدرت خـود تلقینـی مثبـت در ارتقـای اثرگـذاری شـخصی شـنیده اید؛ امـا جالـب اسـت بدانیـد کـه ایـن تکنیـک چه طـور می توانـد به شـما‬ ‫کمـک کنـد تـا در زبان امـوزی موفـق شـوید؟ ایـن نـکات را بخوانیـد تا بفهمیـد چه طور با خود تلقینی مثبت می توانید سـاده تر و بدون تحمل فشـار روانـی‪ ،‬زبان‬ ‫یاد بگیرید!‬ ‫زبان اموزی‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫یهـای باورپذیـر بـرای بـرای ذهـن (ضمیـر ناخـودا گاه) خـود اسـتفاده‬ ‫از خودتلقین ‬ ‫چ سـودی در انجـام خود تلقینـی نیسـت ا گـر بـه ان هـا اعتقـاد‬ ‫کنیـد؛ چرا کـه هیـ ‬ ‫نهـا بـرای ذهـن باورپذیـر هسـتند‪.‬‬ ‫نداریـد‪ .‬همچنیـن مطمئـن شـوید کـه ا ‬ ‫هرگـز خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه نکنیـد‪ .‬ا گـر خـود را بـا فـردی‬ ‫انگلیسـی زبان مقایسـه می کنیـد کـه از کودکـی بـا ایـن زبـان زندگـی کـرده‬ ‫اسـت؟ نتیجـه ‪ ،‬تنهـا دیـدی منفـی نسـبت بـه مهارت هایتـان اسـت‪.‬‬ ‫نتیجـ ه نهایـی را تصـور کنیـد‪ .‬هـدف خـود را از یادگیـری زبـان مشـخص کنیـد‪.‬‬ ‫هدفتـان هرچه هسـت‪ ،‬از این تمریـن غافـل نشـوید‪ :‬وقتـی سـراغ مطالعـه ‬ ‫رفتیـد‪ ،‬چند دقیقـه خـود را تصـور کنیـد کـه بـه هدف تـان رسـیده اید‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬وقتی حرف از پیشـرفت می شـود‪ ،‬ثبت‬ ‫تهیـه دفترچـه موفقیـت‪ ،‬راهکار مناسب ‬ ‫یشـود‪ .‬دفتـری تهیـه کنیـد و بعـد از مطالعـه‪،‬‬ ‫دسـتاوردها بـه انگیـزه ای قـوی تبدیـل م ‬ ‫تاریـخ و خالصـه ای از انچـه اموخته ایـد‪ ،‬ثبـت کنیـد‪.‬‬ ‫وقتـی به تنهایـی زبـان می خوانیـد امـکان دارد‪ ،‬انگیـز ه خـود را از دسـت بدهیـد‪ .‬برای انکه روند‬ ‫مطالعـه‪ ،‬کسـالت بار نشـود‪ ،‬بـا تعییـن هدف های کوچک‪ ،‬چالش درسـت کنیـد و وقتی موفق‬ ‫شـدید‪ ،‬بـه خودتان جایـزه بدهید‪.‬‬ صفحه 11 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی لرستان مطرح کرد؛‬ ‫لزوم ایجاد شعب دادگاه ویژ ه واحدهای اقتصادی در استان‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی لرسـتان گفـت‪« :‬خواسـته مـا این اسـت که در مرکـز اسـتان و شهرسـتان هایی‬ ‫کـه واحدهـای اقتصـادی زیـاد هسـتند‪ ،‬بـه نقطـه ای برسـیم کـه یـک شـعب اختصاصـی و ویـژه ای‬ ‫به صـورت تخصصـی بـرای پرداختـن به واحدهای اقتصادی ایجاد شـود که به صورت تخصصی تر و‬ ‫متمرکزتر بشود به مسائل مربوط به بانک ها رسیدگی کرد»‪ .‬حسین سالح ورزی‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی اسـتان‪ ،‬افـزود‪ :‬موضـوع اول برمی گـردد بـه مسـائل بانکی و‬ ‫مجموعه ای از ارایی که در هیئات عمومی دیوان عالی کشـور صادر شـده بود و از سـمت دیگر خود‬ ‫بانـک مرکـزی چندیـن بخشـنامه در رابطه با نحوه محاسـبه سـود و جریمه صـادر کـرده بود»‪.‬‬ ‫نگاهی به سونامی باغداران سیب‬ ‫اذربایجان غربی که هرساله داستان می شود‬ ‫سپیدهخشمن‬ ‫کشـاورزان اذربایجـان غربـی کـه همـواره سـهامدار بیشـترین‬ ‫تولیـد سـیب کشـور بوده انـد‪ ،‬امسـال نیز همچون سـال های‬ ‫گذشـته بـا مشـکلی به نـام بـازار محصـول دسـت به گریبان‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حرف کشاورزی‬ ‫سختی طاقت فرسایش می گویند؛‬ ‫که به میان می اید همه از‬ ‫ِ‬ ‫امـا بـا خـود کشـاورزان که هم صحبت می شـوی‪ ،‬می گویند تا‬ ‫در میان مزارع کار نکرده باشـی‪ ،‬نمی توانی سـختی این کار را‬ ‫درک کنـی؛ امـا درداورتریـن بخـش ایـن ماجـرا قصـ ه رنج هـای‬ ‫بـدون گنـج اسـت‪ .‬سال هاسـت اسـتان اذربایجـان غربـی‬ ‫رتبـه اول تولیـد سـیب کشـور را نصیـب خـود کـرده اسـت‪،‬‬ ‫کسـانی که ایـن اسـتان طولـی را می شناسـند بـا محصـوالت‬ ‫باغـی و کشـاورزی اش اشـنایی دارنـد شـاید بتواننـد بـا اندکـی‬ ‫تامـل نـام این محصـول بهشـتی را حدس بزنند‪ .‬کشـور ایران‬ ‫نتـن بعـد از کشـور های‬ ‫بـا تولیـد متوسـط سـاالنه ‪ ۴.۱‬میلیو ‬ ‫چین و ایاالت متحده بیشترین مقدار تولید سیب در جهان‬ ‫را دارد‪ .‬ازاین میـزان تولیـد‪ ،‬اسـتان اذربایجـان غربـی بـا تولیـد‬ ‫سـاالنه ‪ ۱.۲‬تـن باالتریـن میـزان تولیـد در بیـن تمام اسـتان ها‬ ‫را دارد‪ .‬به گفتـه کارشناسـان تولیـد سـاالنه ‪ ۴۰‬هزار تـن از ایـن‬ ‫میوه بهشتی حدود ‪ ۶۲‬درصد از محصوالت باغی شهرستان‬ ‫مهابـاد را تشـکیل می دهـد‪.‬‬ ‫هرسـاله پائین بـودن قیمـت فـروش محصـول نسـبت بـه‬ ‫هزینه هـای تولیـد ان‪ ،‬نامشـخص بـودن وضعیـت صـادرات‬ ‫و پائین بـودن تـوان مالـی باغـداران و همچنیـن ریزش هـای‬ ‫قبـل از برداشـت محصـول از بزرگ تریـن مشـکالت تولیـد‬ ‫ایـن محصـول اسـت‪ .‬سـیب از مهم تریـن محصـوالت باغـی‬ ‫اذربایجـان غربی سـت کـه باغـداران سال هاسـت در سـونامی‬ ‫مشـکالت تولیـد ایـن محصول صادراتی دسـت و پـا می زنند‪.‬‬ ‫هرسـاله در اواخـر تابسـتان و هم زمـان بـا مشخص شـدن‬ ‫تقریبی میزان برداشـت سـیب در مهاباد‪ ،‬بحث ها و حواشـی‬ ‫پیرامـون نرخ نگهـداری این محصول در سـردخانه ها به اوج‬ ‫خـود رسـیده اسـت‪ .‬سال گذشـته تعرفـه نگهـداری هـر کیلـو‬ ‫سـیب در سـردخانه ها ‪ ۵۱۷‬تومـان بـود کـه البتـه باتوج هبـه‬ ‫سـرمای بهـاره و تلف شـدن میـوه تعـداد زیـادی از باغ هـای‬ ‫مهابـاد میـزان تولیـد بـه کمتـر از ‪ ۸۶‬هزارتـن رسـیده بـود و‬ ‫همیـن موضـوع شـاید به نوعـی در پذیـرش میـوه باغـداران‬ ‫بـا تعرفـه فـوق تاثیرگـذار بـود؛ ولـی ایـا امسـال نیـز با توجه بـه‬ ‫گرانی هـا و تـورم افسارگسـیخته ایـا کمـا کان تعرفـه فـوق‬ ‫بـرای سـردخانه داران قابـل اجـرا اسـت؟ کا ک رضـا؛ یکـی از‬ ‫باغـداران مهابـاد نیـز در این زمینـه گفـت‪« :‬قیمـت تمامـی‬ ‫خدمـات از جملـه سـم‪ ،‬جعبـه‪ ،‬کارگـر و … چندین برابـر شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت و متاسـفانه دولـت عملا بـرای اعطـای مجـوز صـادرات‬ ‫محصول هیچ کاری نمی کند»‪ .‬وی افزود‪« :‬امسال نیز هزینه‬ ‫سـردخانه بیـش از ‪ ۲.۵‬برابـر شـده اسـت‪ ،‬می تـوان نتیجـه‬ ‫گرفـت کـه محصـول یک سـال باغـدار تبدیـل بـه پـول شـده و‬ ‫به عنـوان هزینـه تولیـد بـه جیـب فعاالن پروسـه تولید سـیب‬ ‫ً‬ ‫مـی رود و دسـت باغـدار عملا از همه جـا کوتـاه می مانـد»‪.‬‬ ‫ایـن باغـدار اضافـه کـرد‪« :‬برداشـت ایـن میـزان سـیب‬ ‫یسـت که ظرفیـت سـردخانه های مهابـاد بـه زحمـت‬ ‫در حال ‬ ‫بـه ‪ ۲۰۰‬هزار تـن می رسـد و باتوج هبـه موجـود بـودن بخشـی‬ ‫ً‬ ‫از سـیب شـب عیـد در سـردخانه ها یقینـا ظرفیـت فعلـی‬ ‫پاسخگوی نیاز باغداران و کشاورزان نیست»‪ .‬یکی از مالکان‬ ‫سـردخانه ها تا کیـد کـرد‪« :‬شـما نگاهـی گـذرا بـه وضعیـت‬ ‫اقتصـادی کشـور داشـته باشـید کارگـری کهنسـال گذشـته‬ ‫حقـوق وی حـدود سـه میلیون تومان بـود امثال با احتسـاب‬ ‫مبلـغ بیمـه بالغ بـر هفت میلیون تومـان دریافتـی دارد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬قیمت کیسـه سـیمان ‪۱۳‬هزار تومانی فروردین‪ ،‬امروز‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان است ایا این منطقی ست که هزینه سردخانه‬ ‫همانند سال قبل ثابت باشد و تغییری نکند؟ با این اوصاف‬ ‫فرماندار ایذه بیان کرد؛‬ ‫نوجوان ایذه ای؛ نمونه ای فداکار برای نسل های اینده‬ ‫علـی لنـدی؛ نوجـوان فـدا کار ایـذه ای کـه چندی پیش برای نجـات دو زن بـه دل اتـش زده بود‪ ،‬پس‬ ‫از چنـد روز مـداوا در اهـواز و اصفهـان‪ ،‬جـان بـه جان افریـن تسـلیم کـرد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سرپرسـت‬ ‫فرمانـداری ایـذه گفـت‪« :‬علـی لنـدی؛ قهرمـان ‪ ۱۵‬سـاله قصـه مـا دو هفتـه قبـل وقتـی متوجـه‬ ‫اتش سـوزی خانـه همسـایه شـد‪ ،‬بـرای نجـات دوبانـوی گرفتـار در اتـش وارد عمـل شـد و ان هـا را از‬ ‫میـان زبانه هـای اتـش بیرون کشـید؛ اما خودش دچار سـوختگی شـدید شـد»‪ .‬حسـن نبوتـی افزود‪:‬‬ ‫«او نمونـه شایسـته ای از نوجوانـان و جوانـان ایران زمین اسـت که نشـان داد روحیه ایثـار و فدا کاری‬ ‫میـان نسـل جدیـد نیـز وجـود دارد»‪.‬‬ ‫رنج های بدون گنج!‬ ‫ا گـر سـردخانه ای سـیب را دریافـت نکنـد بـه مراتـب بـرای وی‬ ‫منفعـت بیشـتری دارد تااینکـه مهابـاد مسـئولیت محصـول‬ ‫کشـاورز را با این مبالغ تقبل کند»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬شـما در‬ ‫نظر بگیرید سـردخانه برای نگهداری یک تن سـیب به مدت‬ ‫شش ماه مبلغی در حدود ‪ ۵۱۷‬هزار تومان دریافتی دارد؛ این‬ ‫در حالی ست که در قبال خرابی حتی یک دانه سیب در تمام‬ ‫طول شـش ماه نیز مسـئول اسـت و در اغلب موارد‪ ،‬همیشـه‬ ‫باغداران محترم نسـبت به نرخ نگهداری معترض هسـتند‪.‬‬ ‫حـال همـان باغـدار محترم در فصل فروش بـه ازای فروش هر‬ ‫تن‪ ،‬مبلغی بالغ بر دومیلیون تومان به دالل پرداخت می کند‬ ‫تـا محصولـش را ب هفـروش برسـاند و جالـب اسـت بدانیـد این‬ ‫فراینـد گاهـی دوسـاعت هـم طـول نمی کشـد؟!» زیبـا کالم؛‬ ‫باغـدار نمونـه چندین سـاله مهابادی گفـت‪« :‬امسـال هزینه‬ ‫سـردخانه برای نگهداری سـیب دوبرابر پارسـال شـده چیزی‬ ‫در حـدود ‪ ۸۹۰‬تومـان بـرای هـر کیلـو‪ ،‬ولـی قیمـت تمام شـده‬ ‫سـیب مـا بـرای کشـاورزان کافـی نبـوده و تنهـا بـرای کشـاورز‬ ‫از زمـان برداشـت تـا فـروش سـودی در عایـد ‪ ۱۰۰۰‬تومـان‬ ‫می مانـد»‪ .‬ا کبـر کرامتـی؛ رئیـس جهـاد کشـاورزی اذربایجـان‬ ‫غربـی بـ ا تائیـد ضمنـی حـرف ایـن کشـاورز‪ ،‬در این بـاره گفـت‪:‬‬ ‫« سال گذشـته دولـت قیمـت تضمینـی بـرای خریـد سـیب‬ ‫مصـوب کـرد؛ امـا متاسـفانه ایـن موضـوع زمانـی رخ داد کـه‬ ‫فصل برداشـت محصول سـپری شـده بود و کشـاورزان از این‬ ‫قیمـت تضمینی بی بهـره ماندند؛ اما تلاش می کنیم که این‬ ‫امـر امسـال در وقـت مقـرر به وقـوع بپیونـدد و حـق بـه حـق دار‬ ‫برسـد»‪ .‬کا ک رحمان؛ از دیگر کشـاورز مهابادی که محصول‬ ‫اصلـی باغ هـای وی سـیب اسـت در این رابطـه گفـت‪« :‬زیانـی‬ ‫ً‬ ‫که در این چند سـال و خصوصا سـال قبل پائین امدن قیمت‬ ‫این محصول بر کشاورزان تحمیل کرد‪ ،‬کمرشکن بود و این‬ ‫یسـت که ا گـر مـا تسـهیالت الزم را بـرای بسـته بندی‬ ‫در حال ‬ ‫درسـت و بـه روز دریافـت کنیم‪ ،‬می توانیم محصوالت خـود را‬ ‫بـا شـرایط به مراتـب بهتـری ب هفـروش برسـانیم»‪.‬‬ ‫اماوا گرهایخریدسیبصنعتی‬ ‫محصولـی کـه سال هاسـت بـا همـه ایـن مشـکالت در کنـار‬ ‫جاده هـا قیمت گـذاری و خریدوفـروش می شـود‪ .‬بیشـتر‬ ‫شـهروندان مهابادی با منظره سـیب های دپو شـده در کنار‬ ‫جاده هـا اشـنا هسـتند موضوعـی کـه نشـان از عـدم مدیریـت‬ ‫برای فروش این محصول در سطح استان و شهرستان دارد‪.‬‬ ‫درگذشته وقتی به ورودی شهر مهاباد در اذربایجان غربی یا‬ ‫مراغه در اذربایجان شـرقی و مشکین شـهر در اسـتان اردبیل‬ ‫می رسـیدید بـوی خـوش سـیب را استشـمام می کردیـد‪ ،‬امـا‬ ‫امروز این بوی سیب به خوشی ان بوی سیب قدیم نیست‪،‬‬ ‫بلکـه جمـع شـدن و اوار شـدن سـیب هایی اسـت کـه یکـی‬ ‫پـس از دیگـری در گونی هـای انباشـت شـده بجای فـروش در‬ ‫بازارچه های ایرانی و خارجی به ضایعاتی ها فروخته می شود‬ ‫و دیگرکسـی ان بـوی خـوش سـیب را استشـمام نمی کنـد‪.‬‬ ‫انبوهـی از سـیب های رهـا شـده در کنـار جـاده عالوه بـر ایجـاد‬ ‫الودگـی بصـری دل هـر گردشـگر و یـا عابـری را بـه درد مـی اورد‬ ‫کـه چـرا سرنوشـت سـیب ها در ایـن مرا کـز بایـد ایـن چنیـن‬ ‫باشـد‪ .‬البتـه ارزان فروشـی یکـروی سـکه اسـت‪ ،‬روی دیگـر‬ ‫ان فروختـه نشـدن محصـول اسـت‪ .‬چند سالی سـت که ایـن‬ ‫سـناریو در سـطح اسـتان اذربایجـان غربـی تکـرار می شـود و‬ ‫متاسـفانه کسـی فکـری بـه حـال ان نمی کنـد‪ .‬کشـاورزی کـه‬ ‫همـه امیـدش بـه برداشـت محصـول اسـت زمـان برداشـت‬ ‫زانـوی غـم بغـل می کنـد و حتـی نمی تواند پـول کارگـران خود‬ ‫را بپـردازد‪.‬‬ ‫دپوی سیب در حاشی ه جاده ها ممنوع!‬ ‫ا کبـر کرامتـی؛ رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اذربایجـان‬ ‫غربـی گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه حریـم جاده هـا بـا انباشـت‬ ‫سـیب های صنعتـی اشـغال و منجـر بـه ایجـاد مشـکالت‬ ‫بهداشـتی و بـد منظـر شـدن حریـم جاده هـا می شـود‪ ،‬الزم‬ ‫اسـت کـه دسـتگاه های مربوطـه نسـبت بـه پا ک سـازی‬ ‫جاده هـا و رفـع ایـن موضـوع بـا جدیـت بیشـتر از سـال های‬ ‫گذشـته مسـاعدت و همـکاری الزم را انجـام دهنـد»‪ .‬امسـال‬ ‫جهـاد کشـاورزی اذربایجـان غربـی قیمـت تمام شـده هر کیلـو‬ ‫سـیب زیـر درختـی را ‪ ۱۵۰۰‬تومـان اعلام کـرد‪ ،‬امـا چـه سـود که‬ ‫ایـن طـرح نوشـدارویی بعـد از مـرگ سـهراب بـود‪ .‬کا ک علـی‬ ‫بـرای فـروش سـیب صنعتـی خـود سـری بـه خریدوفـروش‬ ‫سـیب زیـر درختـی در حاشـیه جاده هـا و از جملـه مرا کزی که‬ ‫جهـاد کشـاورزی تعییـن کـرده بـود زده و گفـت‪« :‬از وقتی کـه‬ ‫محمـد مهـدی شـهریاری؛ اسـتاندار اذربایجان غربی قیمتی‬ ‫را بـرای خریـد سـیب صنعتـی به مقـدار ‪ ۱۵۰۰‬تومـان تعییـن‬ ‫کرده بود‪ ،‬طبق شـنیده ها در بازار سـیب زیر درختی یا همان‬ ‫صنعتـی را تنهـا بـه قیمـت ‪ ۴۰۰‬تومـان از کشـاورز می خرنـد»‪.‬‬ ‫دالالن چگونه درامد کشاورزان را می بلعند؟‬ ‫جعفر ایمانیان؛ مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به اینکه‬ ‫حمایت از کشاورزان یک اصل اساسی برای دولت محسوب‬ ‫می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬کشـاورزان بـا فـروش محصـول سـیب‬ ‫صنعتـی خـود به صورت مسـتقیم بـه کارخانجـات‪ ،‬از فـروش‬ ‫محصول به واسـطه ها خودداری کنند»‪ .‬این مقام مسـئول‬ ‫در مهابـاد بابیان اینکـه پارسـال علی رغـم ورود دولـت بـرای‬ ‫خرید حمایتی سیب‪ ،‬متاسفانه به جهت جوالن واسطه ها‬ ‫سـود خاصـی عایـد کشـاورزان نشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای خریـد‬ ‫حمایتـی سـیب صنعتـی بـا در نظر گرفتـن نوسـانات نـرخ ارز و‬ ‫هزینـه تمام شـده کنسـانتره و نیـز حمایـت از کشـاورز و قطـع‬ ‫واسـطه گران‪ ،‬قیمـت ‪ ۱۵۰۰‬تومـان تعییـن شـد»‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم حقوقی از کشاورزان ضایع شود‬ ‫محمدمهـدی شـهریاری؛ اسـتاندار اذربایجـان غربـی عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬اجـازه نمی دهیـم حقوقـی از کشـاورزان ضایـع شـود»‪.‬‬ ‫وی ضمن انتقاد از سـازمان جهاد کشـاورزی استان‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬امـار اعالمـی تولیـد سـیب از سـمت ایـن سـازمان بایـد‬ ‫بـه دقـت موردبررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد تـا بتـوان متناسـب‬ ‫بـا امـار واقعـی بـرای اینـده سـیب اسـتان تصمیم گیری کـرد»‪.‬‬ ‫شـهریاری بابیان اینکـه سال گذشـته بیـش از ‪ ۸۸۵‬هزارتـن‬ ‫سـیب از کشـور صـادر شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن میـزان صـادرات‬ ‫‪ ۳۲۶‬میلیـون دالر ارزاوری بـرای کشـور به دنبـال داشـت کـه‬ ‫سـهم اسـتان اذربایجـان غربـی از ایـن مهـم ‪ ۷۰‬درصـد بـود»‪.‬‬ ‫وی تعامـل باغـداران و کارخانـه داران را عاملـی بـر ادامـه رونـد‬ ‫مطلـوب تولیـد سـیب در اسـتان دانسـت و یـاداور شـد‪« :‬ایـن‬ ‫تعامل باید دوطرفه باشد تا از مشکالت اتی همانند کاهش‬ ‫سـطح باغـات و تعطیلـی کارخانجـات جلوگیـری شـود»‪ .‬وی‬ ‫اذعان کرد‪« :‬می توان محصول سیب زیر درختی صنعتی در‬ ‫مرا کـز بهداشـتی و مجـوزدار را به نحو بهینـه و بهداشـتی بـرای‬ ‫مدت زمـان بیشـتری نگهـداری کـرد؛ چرا کـه نگهـداری مـواد‬ ‫اولیـه در شـرایط اسـتاندارد موجـب تولید محصول با کیفیت‬ ‫می شـود»‪ .‬کالم اخر اینکه؛ نکته اینجاسـت که ایا سـیب هم‬ ‫امسـال بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار می شـود؟ ایـا مسـئوالن‬ ‫جهاد کشاورزی فکری به حال جلوگیری از اتالف محصوالت‬ ‫باغـی و کشـاورزی اسـتان و قطـع دسـت دالالن از ایـن عرصه‬ ‫خواهنـد کـرد؟ مشـکالت باغـداران سـیب اذربایجـان غربـی‬ ‫بـه یـک داسـتان تکـراری بـدل شـده اسـت و هرسـاله باوجـود‬ ‫وا گویه این مطالب هنوز اقدام جدی درراسـتای برند سـازی‬ ‫و رفع جدی مشکالت باغداران سیب صورت نگرفته است‪،‬‬ ‫بایـد دیـد کـه ایـن سـریال تکـراری تـا چه زمانـی ادامـه دارد!‬ صفحه 12 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کویر یزد‬ ‫پردیس های ِ‬ ‫شاهکارهایمعماریایران‬ ‫یبـودن و مشـکل کم ابـی‪ ،‬باغ هایـی را در یـزد‬ ‫کویر ‬ ‫ایجـاد کـرده کـه نشـانه خالقیـت کشـاورزان و معمـاران‬ ‫نهـا را نمونه هایـی از شـاهکار‬ ‫یـزدی بـوده و امـروز ا ‬ ‫غهـای جهانی یزد‬ ‫معمـاری ایرانـی می خواننـد؛ مانند با ‬ ‫نپـور در مهریـز و بـاغ صـدری‬ ‫از دولت ابـاد یـزد‪ ،‬پهلوا ‬ ‫غهـا را َ«پردیـس»‬ ‫درتفـت‪ .‬در زبـان فارسـی ایـن با ‬ ‫می نامیدنـد‪.‬‬ ‫بهارک روشن بخش‪ /‬ایسنا‬ ‫وزیر ارشاد در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫سینا غریب‬ ‫مشهد؛ طالیه دار تحوالت بزرگ فرهنگی‬ ‫پیشرفت ‪30‬درصدی‬ ‫شهربازی مدرن گرگان‬ ‫سرپرسـت شـهرداری گـرگان از پیشـرفت ‪30‬درصـدی‬ ‫پـروژه شـهربازی گـرگان خبـر داد‪ .‬مجیـد سـعیدی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬عملیـات اجرایـی پـروژه شـهربازی مـدرن‬ ‫گـرگان در مسـاحت ‪18‬هکتـار درحال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫سـعیدی بابیان اینکـه پـروژه تا کنـون حـدود ‪30‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪70« :‬درصـد‬ ‫عملیـات خا ک بـرداری‪ ،‬پی کنـی و خا ک ریـزی‬ ‫انجـام شـده و سـاخت دیوارهـای بتنـی و سـنگی‬ ‫درحال سـاخت اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬اسـکلت‬ ‫سـوله سرپوشـیده نیـز به طورکامـل سـاخته شـده و‬ ‫‪80‬درصـد مرحلـه نصـب ان به اتمـام رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری گـرگان تصریـح کـرد‪« :‬سـورتمه نیـز‬ ‫در کشـور چیـن درحال سـاخت اسـت و مراحـل نهایـی‬ ‫را طـی می کنـد و بـه زودی بـرای نصـب و راه انـدازی بـه‬ ‫گـرگان خواهـد امـد»‪ .‬به گفتـه سـعیدی‪ ،‬سـایر مـوارد‬ ‫شـامل مسـائل حقوقـی و تملـک اراضـی نیـز به جدیـت‬ ‫درحا ل پیگیر ی سـت‪.‬‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بااشـاره به نقـش رسـانه در‬ ‫خراسـان بـزرگ و به ویـژه مشـهد گفت‪« :‬مشـهد و خراسـان‬ ‫بزرگ‪ ،‬پیش قراول و طالیه دار تحوالت فرهنگی و پیشـگام‬ ‫در عرصه رسانه در صدسال اخیر هستند»‪ .‬محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی در ائین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای‬ ‫ابـوذر درخصـوص سیاسـت اصلـی دولـت مردمـی در‬ ‫بازسـازی ارایـش فرهنگی و رسـانه ای‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬دولت‬ ‫مردمـی و انقالبـی سیاسـت اصلـی و قطعـی خـود را برپایـه‬ ‫تحقـق منویـات رهبـر حکیـم و فرزانـه انقلاب اسلامی در‬ ‫بازسـازی ارایش فرهنگی و رسـانه ای قرار داده است و تمام‬ ‫رویکردها دراین راسـتا بازطراحی می شـود؛ ا کنـون در حوزه‬ ‫رسـانه های مکتوب‪ ،‬شـبکه ها و رسـانه های اجتماعی نیاز‬ ‫بـه بازتعریـف داریـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در حـوزه رسـانه و‬ ‫فعالیت های ان سال هاسـت که دچار مشـکالتی هستیم‪.‬‬ ‫از سال ‪ 68‬به بعد و بعد از دهه اول انقالب اسالمی با تغییر‬ ‫رویکـرد جبهـه رقیـب مواجه و وارد مناظره فرهنگی شـدیم‬ ‫کـه یکـی از ابعـاد پیچیـده و پیش برنـده برای دشـمن حوزه‬ ‫رسـانه بـوده اسـت کـه درایـن راه بـا یـک عملیـات پیچیـده‬ ‫رسـانه ای بـا پشـتیبانی گسـترده مالـی‪ ،‬اطالعاتـی و امنیتی‬ ‫روبـه رو بودیـم»‪ .‬اسـماعیلی بااشـاره به فتنـه سـال ‪ 88‬کـه‬ ‫محصول همین تهاجم رسـانه ای دشـمن بود خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬فتنـه ‪ ۸۸‬محصـول یـک عملیـات پیچیـده روانـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و رسـانه ای دشـمن بـود‪ ،‬در ماهـه ای منتهـی بـه‬ ‫انتخابـات ‪ ۸۸‬و تحـوالت نگران کننـده کـه بعـد ان اتفـاق‬ ‫افتـاد کـه به دقـت واژه فتنـه بـرای ان انتخـاب شـد و شـاهد‬ ‫یـک عملیـات بـه بلـوغ رسـیده رسـانه ای و امنیتـی علیـه‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بودیـم‪ .‬دشـمن دراین جنـگ‬ ‫نـرم بـه قلب هـا و اذهـان عمـوم نفـوذ کـرد»‪ .‬اسـماعیلی‬ ‫درخصـوص صنـدوق هنر و اصالح ان به صندوق فرهنگ‪،‬‬ ‫هنـر و رسـانه خبـر داد و تا کید کـرد‪« :‬همه فعاالن این حوزه‬ ‫اعضـای ایـن خانـواده و موردحمایـت مـا هسـتند و بنـده‬ ‫به عنـوان عضـو کوچکـی از خانـواده رسـانه مشـکالت را بـا‬ ‫کمـک خـدا حـل می کنـم‪ ،‬دولـت مردمـی دولـت همـه احاد‬ ‫مـردم اسـت و به دنبـال ان هسـتیم کـه ایـن انحصـارات‬ ‫به وجودامـده را بشـکنیم»‪.‬‬ ‫نقش مهم رسانه در ساخت روایت ها و ایران قوی‬ ‫اسـماعیلی بابیان اینکـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪،‬‬ ‫وزارت همـه نقـاط ایـران اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬خبر می رسـد‬ ‫به ما اداره ای در یک شهرسـتان با یک مدیر و یک کارمند‬ ‫ً‬ ‫اداره می شـود؛ حتمـا بایـد ترمیـم شـود‪ ،‬بـه معاونـت جدید‬ ‫توسعه مدیریت و منابع به صورت ویژه تا کید کردم بخش‬ ‫مناطق محروم راه اندازی شود‪ ،‬من به پشتیبانی و اعتماد‬ ‫رئیس جمهور عالقه مند به فرهنگ این کشـور‪ ،‬مسئولیت‬ ‫را پذیرفتـه و مشـکالت را حـل می کنـم‪ .‬هیـچ درخواسـتی‬ ‫نداشـتم کـه فراتـر از انتظـار بـراورده نکـرده باشـند‪ ،‬بـرای‬ ‫سـاخت ایـران قـوی در همـه ابعـاد رسـانه نقـش مهمـی‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫«مهد رسانه» از افتخارات خراسانی هاست‬ ‫دبیـر پنجمیـن جشـنواره رسـانه ای ابـوذر درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«از حضـور فرهیختـگان نخبـگان و خانواده هـای شـهدا که‬ ‫شرف حضور دارند کمال تشکر دارم و بازهم مثل همیشه‬ ‫محـور نظـم‪ ،‬اصحـاب رسـانه اسـت»‪ .‬عبـاس محمدیـان‬ ‫بااشـاره به اینکه پنجمیـن جشـنواره ابـوذر بـه ایسـتگاه‬ ‫اخـر رسـید‪ ،‬افـزود‪« :‬جشـنواره رسـانه ای ابـوذر بـه درختـی‬ ‫تنومنـد رشـد یافتـه اسـت و سـبب رشـد یافتگـی اسـتان را‬ ‫فراهـم کـرده اسـت‪ ،‬افتخـار می کنیـم کـه چنیـن ظرفیـت‬ ‫رسـانه ای خوبـی در اسـتان وجـود دارد کـه می توانـد در‬ ‫ترویـج فرهنـگ ال اهلل‪ ،‬رضوی‪ ،‬زیارت و انقالب موثر باشـد‪.‬‬ ‫خراسـان قطـب والیـت‪ ،‬رسـانه و فرهنگ اسـت؛ همچنین‬ ‫ایـن خطـه زادگاه دلیرمـردان و شـاعرانی چـون فردوسـی‪،‬‬ ‫عطـار‪ ،‬خیـام‪ ،‬حکیم سـبزواری‪ ،‬بهلول و خاسـتگاه انقالب‬ ‫یکـه شـاخص های انقلاب را بایـد در‬ ‫و شهداسـت‪ ،‬به طور ‬ ‫مشـهد جسـت وجو کـرد»‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز وا کسیناسیون کرونا در ورزشگاه شهید انور‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫مرکـز تجمعـی وا کسیناسـیون کرونـا در ورزشـگاه شـهید انـور‬ ‫محلـه دولت ابـاد شـهرری بـا حضـور فرمانـدار ویـژه‪ ،‬رئیـس‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان و سـایر مسـئوالن شهرسـتان‬ ‫ری به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن مرکـز بـا‬ ‫همـکاری فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـداری‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـبکه بهداشـت ودرمان‪ ،‬اداره ورزش و جوانـان‬ ‫و جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان ری تجهیـز و راه انـدازی‬ ‫شـده و در دو شـیفت صبـح و عصـر امـاده خدمات رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان اسـت‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در‬ ‫ائیـن افتتـاح ایـن مرکـز گفـت‪« :‬تاکنـون در شهرسـتان ری‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا حـدود ‪۴۷۰‬ه ُ‬ ‫ـزاردز وا کسـن تزریـق شـده اسـت کـه‬ ‫براسـاس امـار رسـمی روزانه بیـن ‪ ۲۰‬تا ‪۲۴‬هزار تزریق وا کسـن‬ ‫دراین شهرسـتان انجـام می شـود»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫ً‬ ‫افـزود‪« :‬مرا کـز وا کسیناسـیون عمدتـا در سـوله های ورزشـی‬ ‫مسـتقر شده اند که توانایی پذیرش حجم بیشـتری از مردم‬ ‫بـرای تزریـق وا کسـن را دارنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه امـروز یـک‬ ‫مرکـز در محله پرجمعیت دولت ابـاد اضافه کردیم تا بتوانیم‬ ‫ص داده شـده و محلات پرجمعیـت‬ ‫میـزان وا کسـن اختصـا ‬ ‫را سـاماندهی کنیـم‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تـا امـروز ‪ ۲۱‬مرکـز جامـع‬ ‫ُ‬ ‫سلامت و نه مرکز تجمیعی داشـتیم که کار وا کسیناسـیون‬ ‫را انجـام می دهنـد و از ایـن ‪ ۲۱‬مرکـز هـم تعـدادی دو شـیفت‬ ‫گلستان‬ ‫انتخاب نایب رئیس‬ ‫شورای اسالمی مراوه تپه‬ ‫عبدالوهاب شاهوردی؛ از کارکنان اداره گاز مراوه تپه‪ ،‬به‬ ‫شایسـتگی در ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی‪،‬‬ ‫توانسـت به عنـوان منتخـب شـورای اسلامی روسـتای‬ ‫چنارلـی‪ ،‬شـورای بخـش گلـی داغ و شـورای شهرسـتان‬ ‫مراوه تپـه شـود‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان؛ در مراسـمی کـه به همین منظـور در‬ ‫محل فرمانداری شهرسـتان مراوه تپه برگزار شـد‪ ،‬با رای‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی‪ ،‬ایـن همـکار گرامـی به عنـوان‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی شهرسـتان تعییـن شـد‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا‪ ،‬روابط عمومـی و پایـگاه بسـیج شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گلسـتان‪ ،‬ضمن تبریک این مسـئولیت مهم‬ ‫مردمـی‪ ،‬از خداونـد متعـال توفیقـات روزافـزون ایشـان را‬ ‫در انجـام ایـن وظیفـه محـول شـده و همچنین در سـایر‬ ‫مراحـل زندگـی مسـئلت دارنـد‪.‬‬ ‫افتتاح زمین روباز چند منظوره ورزشی‬ ‫دانشگاه منابع طبیعی گرگان‬ ‫شـدند»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـبکه‬ ‫بهداشـت ودرمان شـهرری‪ ،‬شـش مرکـز دیگـر بـه مرا کز جامع‬ ‫سلامت اضافـه کـرد کـه در کل ‪ ۲۷‬مرکـز جامـع سلامت‬ ‫شهرسـتان درحال تالش برای شـتاب بیشـتر تزریق وا کسـن‬ ‫کرونا هسـتند»‪ .‬توکلی اظهار امیدواری کرد؛ تا اواخر ابان ماه‬ ‫ا گـر مشـکلی در حـوزه تزریـق وا کسـن نداشـته باشـیم‪ ،‬دو ُ دز‬ ‫وا کسـن مـردم را در شهرسـتان ری تکمیـل کنیـم‪ .‬ورزشـگاه‬ ‫شـهید انـور واقـع در دولت ابـاد باالتـر از میـدان دوم‪ .‬خیابـان‬ ‫شهید اردستانی مقابل مرکز خدمات جامع سالمت شهید‬ ‫یغمایـی واقـع شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫درمـان و امـوزش پزشـکی؛ ‪۳۰‬میلیـون و ‪۳۰۲‬هـزار و ‪ ۹۸۳‬نفـر‬ ‫نیـز ُدز اول وا کسـن کرونـا و ‪۱۴‬میلیـون و ‪۱۲۰‬هـزار و ‪۹۶۵‬نفر ُدز‬ ‫دوم را تزریـق کرده انـد و مجمـوع وا کسـن های تزریق شـده‬ ‫در کشـور بـه ‪۴۴‬میلیـون و ‪۴۲۳‬هـزار و ‪ُ ۹۴۸‬دز رسـید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫افـراد واجدشـرایط بـرای تزریـق وا کسـن حتمـا در سـامانه‬ ‫‪salamat.gov.ir‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ائیـن افتتـاح زمیـن روبـاز چند منظوره ورزشـی مجموعه‬ ‫افتـاب و کلنگ زنـی زمیـن والیبـال سـاحلی دانشـگاه‬ ‫علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی گـرگان‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫ویدئو کنفرانسـی بـا دکتـر غفـاری (معـاون فرهنگـی‬ ‫وزیـر علـوم و رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان) و دکتـر‬ ‫علیـزاده (مدیـر اداره کل تربیت بدنـی سـازمان امـور‬ ‫دانشـجویان وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری) برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی‬ ‫گـرگان در این ائیـن گفـت‪« :‬ایـن زمیـن بـا مسـاحت‬ ‫کو نیم میلیارد تومـان سـاخته‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربـع بـا اعتبـار ی ‬ ‫ینـژاد خاطرنشـان کـرد‪ « :‬از‬ ‫شـد»‪ .‬دکتـر علـی نجف ‬ ‫ ایـن زمیـن چند منظـوره بـرای ورزش هـای بسـکتبال‪،‬‬ ‫تنیـس‪ ،‬والیبـال و بدمینتـون اسـتفاده خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زمیـن والیبـال سـاحلی ایـن دانشـگاه نیـز بـا اعتبـار‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان تـا بهمن مـاه بـه بهره بـرداری‬ ‫می رسـد»‪ .‬نجفی نـژاد خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن زمیـن‪،‬‬ ‫تنها مجموعه والیبال سـاحلی در دانشـگاه های منطقه‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی انحالل شرکت پارس دوک رهاب شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 362416‬و شناسه ملی ‪20143485103‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/06/09‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬شـرکت مذکـور در تاریـخ فوق منحل اعالم گردیـد و اقای جواد‬ ‫مینایی جاویـد کـد ملـی ‪ 4051954536‬بـه سـمت مدیـر تصفیـه انتخـاب گردیـد‪.‬‬ ‫نشـانی محـل تصفیـه اسـتان تهـران‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬خیابـان چهـارراه پاسـداران‪،‬‬ ‫خیابان مغان‪ ،‬خیابان جوانشیر‪ ،‬پال ک ‪ ،28‬طبقه اول‪ ،‬واحد اول غربی کدپستی‬ ‫‪ 1669933463‬می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1198810‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت حمل و نقل اصفهان بار امیران راه‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 436890‬و شناسه ملی ‪14003410943‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ ‪ 1400/04/19‬و مجـوز‬ ‫شـماره ‪ 11/29154‬مـورخ ‪ 1400/06/09‬اداره کل حمـل و نقـل و پایانه هـای‬ ‫اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای محمدباقر رئیسـی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0043060412‬و خانـم رقیـه عامری تورزنـی بـه شـماره ملـی ‪0060463171‬‬ ‫به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1198811‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت کیمیا رزین شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫(در حال تصفیه)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 56444‬و شناسه ملی ‪10101015389‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/06/07‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای رضـا پوراسمعیل فوشـازده بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0062537156‬بـه سـمت مدیـر تصفیـه بـرای مـدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد و‬ ‫خانم هـا طاهـره نـوزری به شـماره ملی ‪ 2062104405‬و سـاحل اسیابان شـاه خاصه‬ ‫به شماره ملی ‪ 0061912638‬به سمت نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1198812‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پرشیا صنعت اسیا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 263231‬و شناسه ملی ‪10103806577‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪1400/05/31‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـاى هیئـت مدیـره اختیـارات‬ ‫منـدرج در بنـد ‪ 13‬مـاده ‪ 40‬اساسـنامه را بـه مدیرعامـل تفویـض‬ ‫نمـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1198814‬‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت حمل و نقل اصفهان بار امیران راه با‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 436890‬و شناسه ملی ‪14003410943‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/04/19‬و‬ ‫مجـوز شـماره ‪ 11/29154‬مـورخ ‪ 1400/06/09‬اداره کل حمـل‬ ‫و نقـل و پایانه هـای اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪:‬‬ ‫اقای محمدباقر رئیسی به شماره ملی ‪ 0043060412‬به سمت‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و خانـم‬ ‫رقیـه عامری تورزنـی بـه شـماره ملـی ‪ 0060463171‬بـه سـمت‬ ‫عضـو هیئـت مدیـره انتخاب شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهادار‬ ‫و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک و سـفته و بـروات و قراردادهـا و‬ ‫عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه اوراق عـادی اداری و مکاتبات‬ ‫بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره به تنهایـی همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1198813‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت طرح ابداع محیط با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 411870‬و شناسه ملی ‪10320625140‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/15‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قـرار‬ ‫ذیـل بـرای مـدت ‪ 4‬سـال تعییـن گردیدنـد‪ :‬اقـای حسـین فروردیـن بـا‬ ‫کـد ملـی ‪ 0057293899‬بـه سـمت مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره‪،‬‬ ‫ابوالفضل فیروزی با کد ملی ‪ 0602598321‬به سمت نایب رئیس هیئت‬ ‫مدیـره‪ ،‬خانـم سیده مهسـا صالح ایمـن بـا کـد ملـی ‪( 0080944401‬خـارج‬ ‫از شـرکا)‪ ،‬رجبعلـی بابائی زاده مالمیـری با کد ملـی ‪( 4431372989‬خارج‬ ‫از شـرکا)‪ ،‬علـی کبیری خوش صـوت بـا کـد ملـی ‪( 0050886347‬خـارج از‬ ‫شـرکا)‪ ،‬حسـین پزشـک نژاد بـا کـد ملـی ‪( 0070661057‬خـارج از شـرکا)‪،‬‬ ‫محمدعلـی ایمانـی بـا کـد ملـی ‪( 3256651658‬خـارج از شـرکا)‪ ،‬امیـر‬ ‫فروردیـن بـا کـد ملـی ‪( 0043921868‬خـارج از شـرکا)‪ ،‬سـارا غفرانـی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪( 2090283114‬خـارج از شـرکا)‪ -‬کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور‬ ‫از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته و بـرات و بقیـه اسـناد از قبیـل قراردادهـا و عقـود‬ ‫اسلامی بـا افـراد حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬سـازمان ها و ارگان ها‪ ،‬کلیه مکاتبات‬ ‫بـا امضـای مدیرعامـل بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1198815‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫سه شنبه‪ 6‬مهر ‪ / 1400‬شماره ‪368‬‬ ‫مناسبت‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫تک تیرانداز‬ ‫ایزنهاور ‪4:57‬‬ ‫فیلمی ساخته علی غفاری؛ با کامبیز دیرباز‪ ،‬امیررضا دالوری‪ ،‬علیرضا کمالی‪،‬‬ ‫عبدالرضـا نصـاری‪ ،‬مالـک محمدابـادی‪ ،‬اسـماعیل خلـج‪ ،‬حسـین پوریـده‪،‬‬ ‫عبدالحلیم تقلبی‪ ،‬انوش معظمی‪ ،‬یاسین مسعودی و حسین شریفی‪ .‬این‬ ‫فیلم‪ ،‬برشی کوتاه از حضور بهترین تک تیرانداز دوران دفاع مقدس در قالبی‬ ‫ا کشـن اسـت؛ تک تیرانـدازی کـه تبدیـل بـه کابوس مرگبـار فرماندهـان ارتش‬ ‫یکـه صـدام جایـزه ای برای سـرش تعیین می کند‪.‬‬ ‫بعـث شـده؛ تا جای ‬ ‫بعـد از معاینـات‪ ،‬علـت مـرگ مشـخص می شـود؛ امـا دو احتمـال کلـی را‬ ‫بررسی می کنم‪ :‬خودکشی و قتل ‪ !...‬صالح سخاوت‪ ،‬پارسا دانشمند‪ ،‬پویا‬ ‫ یگانه دوسـت‪ ،‬وانیا کاظمی‪ ،‬محمد گرجی‪ ،‬شقایق السـادات گیالنی و زهرا‬ ‫ کارگردانـی ارمیـن جبـاره اصـل و علیرضـا‬ ‫ حسـینی؛ بازیگـران ایـن نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫ حافظـی (متـن از علیرضـا حافظـی) هسـتند کـه تـا ‪ 16‬مهرمـاه در «پردیـس‬ ‫سـپند» ( سـالن ‪ )1‬میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫روزهای ارام در کلیشی‬ ‫بدون تو‬ ‫کتابـی به قلـم هنـری میلـر بـا ترجمـه فریـد قدمـی کـه نشـر «هیرمنـد» در‬ ‫‪90‬صفحـه و بـا قیمـت ‪30‬هزارتومـان منتشـر کرد‪ .‬میلـر؛ سـال ‪ 1891‬در امریکا‬ ‫متولد شـد‪ .‬این رمان کوتاه که به چاپ دوم رسـیده‪ ،‬روایتی از زندگی خود‬ ‫نویسـنده در پاریس ده ه ‪ ۱۹۳۰‬اسـت؛ وقتی او گمنام و فقیر بود و نفرتش از‬ ‫امریـکا او را بـه پاریـس کشـانده بود‪.‬‬ ‫تک اهنگـی به اهنگسـازی حمیدرضـا گلشـن‪ ،‬ترانـه و دکلمـه افشـین مقدم‬ ‫و خوانندگـی سـینا سـرلک کـه توسـط بهنـام میرزایـی تنظیـم و میکـس و‬ ‫مسـترینگ و به تهیه کنندگـی حسـام گلشـن تولیـد و منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫اژانس هنری «چارت» پخش این اثر را بر عهده داشته و محمد یعقوبخانی‬ ‫نیـز به عنـوان طـراح بـا مجموعـه همـکاری داشـته‪ .‬سـرلک‪ ،‬مدتـی خواننده‬ ‫ارکسـتر ملـی ایـران به رهبـری فرهـاد فخرالدینـی بـود‪.‬‬ ‫چاپ های فواد شریفی‬ ‫افالطون‬ ‫غالمرضاقدسی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی فـواد شـریفی کـه تـا ‪ 9‬مهرمـاه در «گالـری ایرانشـهر» بیـن‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان زنـد‪ ،‬خیابـان شـهید‬ ‫سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 21‬به‬ ‫ِ‬ ‫عضـدی (ابـان جنوبـی)‪ ،‬خیابـان سـپند‪ ،‬پلا ک ‪ ۶۹/۱‬برپاسـت‪ .‬این رویـداد‬ ‫تاریـخ ‪10‬سـاله کارگاه «هایـا»؛ کارگاهـی کـه ایـن‬ ‫مرور ‬ ‫یسـت همه جانبـه بـر ِ‬ ‫بازتولیـد اثـار‬ ‫هنرمنـد جـوان متولـد ‪ 1364‬سـنندجی ان را بـا ایـد ه تمرکـز بـر‬ ‫ِ‬ ‫چـاپ سیلک اسـکرین‪ ،‬بنیـان نهـاد‪.‬‬ ‫هنـری بـه روش ِ‬ ‫یـک برنامـه چـت بـا بیـش از ‪ 30‬بـازی گروهـی کـه همـواره بـه تعـداد ان هـا‬ ‫افـزوده می شـود‪ .‬حریـم خصوصـی شـما امـن خواهـد بـود؛ ادرس ایمیـل یـا‬ ‫شـماره تلفن شـما را دریافـت نمی کنـد و مکالمـات یک ب هیـک کاربـران در‬ ‫سرورهای ان ذخیره نمی شود‪ .‬گروه هایی با بیش از ‪ 100‬عضو از دوستانتان‬ ‫تشـکیل دهیـد و بـه چـت و بـازی بپردازیـد؛ و دوسـتان تـازه ای پیـدا کنیـد‪.‬‬ ‫کار دنیـا بی حسـاب اسـت‪ ،‬ازمـودم بارهـا‬ ‫دسـترنج کار مـا باشـد قسـمت بیکارهـا!‬ ‫مـا دل خـود را بـر ایـن دریـای طوفانـی زدیـم‬ ‫بهـره ی ساحل نشـینان از گهـر شـد بارهـا‬ ‫پیـش دریـادل‪ ،‬غمـی از سـیلی امـواج نیسـت‬ ‫اهـل حـق را نیسـت چـون منصـور بیـم از دارهـا‬ ‫دولـت دنیـا نـدارد پیـش دانـا اعتبـار‬ ‫چـون بـود اقبـال دنیـا ز پـی ادبارهـا‬ ‫افتابـم‪ ،‬کـی روم چـون سـایه دنبـال کسـی؟‬ ‫گل نخواهـم تـا نیابـم منتـی از خارهـا‬ ‫یسـت‬ ‫بـر مقامـی چـون رسـد کوته نظـر از بیخود ‬ ‫محـو نقـش خویـش در ایینـه ی پندارهـا‬ ‫اوج گیـرد گردبـاد امـا ز بی مقـداری اسـت‬ ‫کـی فـزون باالنشـینی می کنـد مقدارهـا؟‬ ‫طعنـه ی اغیـار را هرگـز نمی گیـرم بـه هیـچ‬ ‫سـخت بـر ازاده می باشـد جفـای یارهـا‬ ‫سـایه ی خود را ندید ان کس که شـد صاحب مقام‬ ‫گر چـه بـود افتـاده همچـون سـایه ی دیوارهـا‬ ‫عالمـی را روشـنی مـی داد همچـون افتـاب‬ ‫بـود ا گـر کفتارهـا را جلـوه ی کردارهـا‬ ‫جـاه و منصـب را ز چشـم افکنـد و شـد اسـوده دل‬ ‫منـت ایـزد را کـه قدسـی رسـت از مردارهـا‬ ‫الکس فالکو چانگ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 376

هفته نامه سرافرازان 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/09/01
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!