هفته نامه سرافرازان شماره 367 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 367

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 367

هفته نامه سرافرازان شماره 367

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 13/1400‬صفر ‪ 20/1443‬سپتامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /367‬تومان‬ ‫بازخوانی جنگ تحمیلی به مناسبت هفته دفاع مقدس‬ ‫ِ‬ ‫راویتفتح‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫هشت سال حماسه در نبردی نابرابر‬ ‫یکــه فقــط ‪ 19‬مــاه و ‪ 18‬روز از پیــروزی انقــاب‬ ‫روز ‪ 31‬شــهریورماه ســال ‪ 1359‬درحال ‬ ‫اســامی می گذشــت‪ ،‬رژ یــم بعــث عــراق‪ ،‬جنــگ زمینــی‪ ،‬هوایــی و دریایــی علیــه کشــور‬ ‫ً‬ ‫را به بهانــه پایبند نبــودن ایــران بــه «قــرارداد الجزایــر»‪ ،‬رســما شــروع کــرد‪« .‬صــدام‬ ‫حســین»؛ رئیس جمهــوری وقــت عــراق کــه در توهــم یک هفت ـه ای جنــگ تــا پیــروزی‬ ‫یبــرد‪ ،‬ایــن نبــرد نابرابــر را اغــاز کــرد؛ امــا نمی دانســت مــردم شــجاع و غیــور‬ ‫نهایــی بســر م ‬ ‫لت ــر ش ــواهد و‬ ‫‪ 31‬ش ــهریور درواق ــع ش ــروع رس ــمی جن ــگ ب ــود؛ ام ــا خیلی قب ‬ ‫تح ــرکات عراق‪ ،‬نش ــان از ی ــک جن ــگ قریب الوقوع مـ ـی داد‪ .‬رژیم بع ــث عراق‬ ‫قبل از شـــروع حمالت گســـترده خود‪ ،‬بیـــش از ‪ 15‬ماه عملی ــات نامنظم علیه‬ ‫کش ــورمان انج ــام داد‪ .‬به همین جه ــت اولی ــن دس ــتورالعمل گس ــترش ارتش‬ ‫جمهوری اســـامی ایـــران در تاریـــخ ‪ 27‬ابان م ــاه س ــال ‪ 58‬درارتباط با بحران‬ ‫مرزی در غرب و جنوب غربی کشـــور صادر شـــد و نیروی هـــای زمینی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫دریایـــی‪ ،‬ژاندارمری و شـــهربانی وقـــت‪ ،‬حـــرکات نیروهای عراق ــی را تحت نظر‬ ‫داش ــتند و نی ــروی زمین ــی ارت ــش نیروه ــای اطالعات ــی خـــود را در منطق ــه‬ ‫خوزســـتان و غـــرب‪ ،‬فعال تر کرده بود‪ .‬جنـــگ تحمیلی عراق علی ــه ایران یکی‬ ‫از طوالنی تری ــن‪ ،‬خون بارتری ــن و ویرانگرتری ــن جنگ ه ــای دنی ــا پس از جنگ‬ ‫جهان ــی دوم و البت ــه ج ــزو پرافتخارتری ــن و حماسه س ــازترین روزه ــای تاریخ‬ ‫ایـــران اسالمی ســـت‪ .‬در اســـفندماه ســـال ‪ 1353‬س ــران «اوپ ــک» در الجزای ــر‬ ‫جم ــع بودن ــد که «ه ــواری بومدین»؛ رئیس جمه ــوری الجزایر‪ ،‬بعد از جلس ــه‬ ‫مش ــترک ب ــا «محمدرض ــا پهل ــوی»؛ ش ــاه ای ــران و «ص ــدام»؛ مع ــاون‬ ‫رئیس جمهوری عراق‪ ،‬گفت‪« :‬خوشـــوقتم به اطالع شـــما برس ــانم روز گذشته‬ ‫توافق ــی بی ــن دو کش ــور ب ــرادر ای ــران و عراق ب ــرای پای ــان دادن ب ــه اختالفات‬ ‫ان ها حاصل شـــده اســـت»‪ 15 .‬اس ــفند همان س ــال مت ــن توافق نام ــه ایران و‬ ‫ع ــراق منتش ــر و ب ــه «ق ــرارداد الجزای ــر» مع ــروف ش ــد‪ .‬عراقی ه ــا «ص ــدام» را‬ ‫تحســـین کردند؛ اما ازانجا کـــه ایـــران در درگیری های قبل از «تواف ــق الجزایر»‬ ‫برتـــر بود‪ ،‬مـــردم منتظـــر قـــرارداد بهتری بودنـــد‪« .‬طـــارق عزیز»؛ وزی ــر خارجه‬ ‫عـــراق‪ ،‬بعدها گفت که شـــاه ایران پیـــش از اعالم موافقت با «ق ــرارداد الجزایر»‬ ‫به تردی ــد افت ــاده ب ــود‪ .‬ب ــه او خب ــر دادیم ا گ ــر این پیمان بس ــته نش ــود‪ ،‬ناچار‬ ‫دس ــت کمونیسـ ـت ها و مخالف ــان حکوم ــت ای ــران را در مرزه ــا ب ــاز خواهی ــم‬ ‫گذاش ــت؛ پ ــس ش ــاه ب ــا ق ــرارداد موافق ــت کرد‪ .‬ش ــب ‪ 26‬ش ــهریور س ــال ‪،59‬‬ ‫«صـــدام» مســـرور و مغرور اعضای مجلس ملی عراق را به جلسـ ـه ای اضطراری‬ ‫ایــران‪ ،‬از همــه گرو ههــای نظامــی و غیرنظامــی باتمام تــوان و قــوا بــه میــدان می اینــد‬ ‫و از خــا ک و نامــوس کشورشــان دفــاع می کننــد و ایــن جنــگ هشت ســال به طــول‬ ‫می انجامــد و نمی توانــد وجبــی از خــا ک ایــران را تصاحــب کنــد‪ .‬صــدام‪ ،‬ایــن جنــگ را‬ ‫«یــوم الرعــد» نــام نهــاد؛ امــا در کشــور مــا بــه «دفــاع مقــدس» لقــب گرفــت؛ دفاعــی کــه‬ ‫تســال در وســعتی به طــول ‪ 1352‬کیلومتــر انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫‪ 2887‬روز در طــی هش ‬ ‫دع ــوت و اعالم ک ــرد حاال که ایرانی ه ــا به «ق ــرارداد الجزایر» پایبند نیس ــتند‪،‬‬ ‫م ــا ه ــم ان را بی اعتبار می دانی ــم‪« .‬ص ــدام» در نطقی گفت که ع ــراق تصمیم‬ ‫تاریخـ ـی اش را ب ــرای پس گرفت ــن اب وخا ک ــش ب ــازور گرفته؛ برهمین اس ــاس‪،‬‬ ‫بس ــیاری از مورخان جنگ‪ ،‬روز ‪ 26‬ش ــهریورماه را اغ ــاز جنگ عراق علیه ایران‬ ‫می دانن ــد؛ زی ــرا درایـ ـن روز ص ــدام «ق ــرارداد الجزای ــر» را مقاب ــل دوربین ه ــای‬ ‫تلویزی ــون بغ ــداد‪ ،‬پ ــاره کرد و کش ــور خ ــود را مالک مطل ــق اروندرود ک ــه ان را‬ ‫«ش ــط الع ــرب» می نامید و جزایر سـ ـه گانه ای ــران را متعلق به اعراب دانس ــت‪.‬‬ ‫«ص ــدام» می گف ــت ایرانی ه ــا جزای ــر سـ ـه گانه عرب ها را اش ــغال کرده ان ــد و در‬ ‫مس ــائل داخل ــی عراق دخال ــت می کنن ــد؛ اما حتی کش ــورهای دوس ــت عراق‬ ‫ه ــم این دالی ــل را بهانـ ـه ای بی ــش نمی دیدند‪« .‬الک ــواری»؛ نماین ــده قطر در‬ ‫س ــازمان مل ــل متح ــد‪ ،‬معتقد اس ــت این دالی ــل وقت ــی در بوته ازمای ــش قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬متاس ــفانه نادرس ــت و فاقد مص ــداق خواهند بود‪ .‬حت ــی بافرض اینکه‬ ‫ای ــران پی ــش از اغ ــاز جنگ در نقاط ــی به خا ک ع ــراق تجاوز کرده باش ــد‪ ،‬این‬ ‫تجاوزه ــا‪ ،‬حمله عراق ب ــه ایران را توجی ــه نمی کند‪ .‬عمل عراق‪ ،‬نقض اش ــکار‬ ‫اص ــل عدم اس ــتفاده از زور ب ــود؛ ام ــا جامع ــه بین المل ــل به دالیل ــی امادگ ــی‬ ‫نداش ــت دوران جن ــگ‪ ،‬این نظر را ب ــر زبان اورد‪ .‬هیچ کس از ح ــوادث روزهای‬ ‫اینده و ش ــعله های جنگ ــی که به زودی دو کش ــور را در خ ــود فرومی برد باخبر‬ ‫نب ــود؛ اما همه می دانس ــتند که اتفاقات ــی خواهد افتاد‪ .‬مقاله نوی ــس «ابزرور»‬ ‫‪ 30‬ش ــهریور در مقال ــه «ی ــورش عراق به س ــوی ایران بدون دوس ــت» نوش ــت‪:‬‬ ‫«دول ــت ع ــراق طی سه هفته گذش ــته بس ــیاری از پاس ــگاه های م ــرزی ایران را‬ ‫ناب ــود ک ــرده و بخش های کوچک ــی از اراضی ای ــران را به تصرف خ ــود دراورده‪.‬‬ ‫مش ــخص نیس ــت ک ــه ایا هدف ص ــدام فق ــط ایج ــاد تغیی ــر در ق ــرارداد ‪1975‬‬ ‫الجزای ــر اس ــت ی ــا چیزه ــای دیگ ــری در س ــر دارد‪ .‬ای ــران به دلی ــل بح ــران‬ ‫گروگان ه ــای امریکای ــی دوس ــتان خ ــود را از دس ــت داده‪ .‬ص ــدام ا کن ــون فکر‬ ‫تک ــردن ای ــران‬ ‫می کن ــد مناسـ ـب ترین فرص ــت را ب ــرای درهم ریخت ــن و بی ثبا ‬ ‫به دســـت اورده‪ .‬کســـانی که صـــدام را می شناســـند‪ ،‬معتقدنـــد هـــدف او‬ ‫دردسـ ـت گرفتن رهبری خلیج ف ــارس و جهان عرب اســـت»‪ .‬درواقع «صدام»‬ ‫در روی ــای تکرار همان چیزی ب ــود که ‪ِ 5‬ژوئـــن ‪ 1967‬روی داد؛ دران روز نیروی‬ ‫هوایی اس ــرائیل ‪ 65‬درص ــد از هواپیماهای مصر را روی بانـــد فرودگاه ها از بین‬ ‫بردنـــد‪ .‬بعد اســـرائیلی ها جنگ را شـــش روزه از کشـــورهای متحـــد عربی برده‬ ‫بودنـــد‪ .‬جنگنده هـــای عراقـــی به پـــرواز درامدنـــد و فرودگاه هـــا و پایگاه ه ــای‬ ‫هوای ــی ایران را بمب ــاران کردند؛ ام ــا گزارش هایی که از بمباران ها می رس ــید‪،‬‬ ‫ناامیدکنن ــده ب ــود‪ .‬عراقی ها یک هواپیمای مســـافری ایـــران را زده بودند؛ اما‬ ‫یک هواپیمای س ــنگین بمب افکن از نوع توپولوف شـــوروی را از دســـت داده‬ ‫بودنـــد‪ .‬ارتـــش عـــراق در ســـاعت ‪ 13:30‬روز ‪ 31‬شـــهریورماه بـــا واردک ــردن‬ ‫‪ 192‬فروند جنگنده‪ 12 ،‬لش ــکر مجهز پیاده و زرهی و ‪ 30‬تیپ مســـتقل خود در‬ ‫اس ــتان های کرمانش ــاه‪ ،‬ایالم و خوزس ــتان‪ ،‬جبهه ای به طـــول ‪ 1200‬کیلومتر را‬ ‫گشـــود و این درحالی بود کـــه تنهـــا لشـــکر ‪ 81‬زرهی‪ ،‬لشـــکر ‪ 92‬زرهـــی‪ ،‬تیپ ‪84‬‬ ‫پی ــاده خرم اباد و تی ــپ ‪ 37‬زرهی را مقابل خود داشـــت که اســـتعداد کل این‬ ‫یگان هـــا کمتـــر از ‪ 50‬درصد ب ــود؛ اما نی ــروی زمینی ارتـــش با پشـــتیانی نیروی‬ ‫هوایـــی بـــا همیـــن تجهیزات و نیروهـــا‪ ،‬در مقابـــل ارتش مجهز و تـــا بن دندان‬ ‫مس ــلح عراق‪ ،‬مقاومتی دلیرانه کردند که دشـــمن و جوامـــع معاند را متعجب‬ ‫س ــاخت‪ .‬نیروه ــای ایران ب ــا به اج ــرا دراوردن عملیـــات تاخیری توانس ــتند در‬ ‫موقعی ــت مناس ــب پدافندی‪ ،‬ارتش متجاوز عراق را از ادامه پیشـــروی بیش ــتر‬ ‫به ســـوی اهـــداف ازپیش معیـــن بازدارنـــد و جـــز در محـــدوده خرمش ــهر و‬ ‫سوس ــنگرد‪ ،‬در س ــایر مناطق نا گزیر ب ــه اتخاذ پدافند اجباری شـــد؛ و درواقع‪،‬‬ ‫ارت ــش مجهز عراق‪ ،‬اثار مقاومت و ش ــهادت طلبی ارتش ایـــران را درک و اولین‬ ‫ضربـــه کاری را احســـاس کـــرد و ماشـــین جنگـــی اش زمین گیـــر شـــد‪« .‬کارت ــر»؛‬ ‫رئیس جمهـــوری وقـــت امریـــکا همان روز شـــروع جنگ در اجالســـی خبری که‬ ‫باعجل ــه برگزار ش ــده ب ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬امیدواریم مســـئوالن ایران ســـر عقل امده‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫پرونده‬ ‫باشـــند!» روز اول جنـــگ‪ ،‬صـــدام به مـــردم عراق و ایـــران گفت ناخواس ــته به‬ ‫ای ــن جنگ کش ــیده ش ــده و مجبور اس ــت به ارتش دس ــتور ده ــد به حمالت‬ ‫ایرانی هـــا پاســـخ قاطـــع دهنـــد‪« .‬وفیـــق الســـامرایی»؛ از فرماندهان س ــازمان‬ ‫اطالعات عراق‪ ،‬لحظه رســـمی شـــروع جنگ را این طور روایـــت می کند‪« :‬ظهر‬ ‫‪ 22‬س ــپتامبر ‪ 192 ،1980‬هواپیمای جنگنده نیروی هوایـــی عراق پرواز کردند‬ ‫ب هس ــمت هدف هایش ــان در خ ــا ک ای ــران‪ .‬هم زم ــان فرمانده کل ق ــوا؛ صدام‬ ‫حس ــین‪ ،‬چفی ــه قرمز ب هس ــر و نوار فش ــنگ به کمر بی انکه درج ــات نظامی اش‬ ‫را نصـــب کنـــد‪ ،‬وارد اتـــاق عملیات شـــد‪ .‬عدنـــان خیـــراهلل (وزیر دف ــاع) گفت‪:‬‬ ‫ســـرورم‪ ،‬جوان هـــا ‪20‬دقیق ــه قب ــل ب هپ ــرواز درامدن ــد و ص ــدام گف ــت ک ــه ت ــا‬ ‫نیم س ــاعت دیگ ــر کم ــر ای ــران خواه ــد شکس ــت»‪ .‬ب ــرای اولین مرتب ــه اخب ــار‬ ‫س ــاعت ‪ 14‬روز ‪ 31‬شـــهریورماه خبر بمباران فـــرودگاه مهراباد ته ــران‪ ،‬به مردم‬ ‫مخابره شـــد‪ .‬روزنامـــه «کیهان» دربـــاره حال وهوای فـــرودگاه و اتفاق های رخ‬ ‫داده دران روز‪ ،‬نوشـــت‪« :‬یکـــی از کارمندان هواپیمایـــی گفت هنگام مراجعت‬ ‫ً‬ ‫از ف ــرودگاه ب ــه خانه متوجه ش ــدم سـ ـه فروند هواپیما با فاصله نس ــبتا کمی بر‬ ‫لپ ــرواز هس ــتند‪ .‬ازانجایی که ح ــدس مـ ـی زدم هواپیماها‬ ‫ف ــراز ف ــرودگاه در حا ‬ ‫خودی باشـــند‪ ،‬چنـــدان توجهی نکـــردم؛ تااینکـــه صدای انفجار برخاس ــت و‬ ‫ان ــگاه متوج ــه ش ــدم بم ــب انداخته ان ــد‪ .‬ش ــاهدی دیگ ــر درب ــاره ن ــوع‬ ‫هواپیماه ــای بمباران ش ــده دراین حمل ــه گف ــت؛ دو هواپیم ــا در این هج ــوم‬ ‫دچ ــار اس ــیب ش ــده اند ک ــه یکی ازان ه ــا هواپیم ــای ‪ 707‬و متعلق به ش ــرکت‬ ‫هواپیمایـــی بود و دیگری یک فرونـــد هواپیمای ســـی ‪ .130‬او همچنین گفت؛‬ ‫هواپیماهـــای دشـــمن ســـه فروند و از نوع میگ بوده اســـت»‪ .‬م ــردم تهران با‬ ‫ش ــنیدن ص ــدای انفج ــار در غ ــرب ته ــران‪ ،‬ب ــرای اط ــاع از وق ــوع حادث ــه ب ــه‬ ‫خیابان ه ــا ریخت ــه و ب ــا مش ــاهده بمب ــاران ف ــرودگاه‪ ،‬ب ــرای کم ــک ب ــه‬ ‫حادثه دی ــدگان س ــمت ان منطق ــه رفت ــه بودن ــد؛ ماموری ــن انتظام ــی اطراف‬ ‫ف ــرودگاه از م ــردم خواس ــته بودن ــد ک ــه اط ــراف ف ــرودگاه را ت ــرک کنن ــد و‬ ‫درصورت نی ــاز ب ــه کم ــک م ــردم‪ ،‬ازط ــرف مقام ــات مربوط ــه اطالعی ــه ص ــادر‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬در خاط ــرات روز ش ــروع جن ــگ ام ــده‪« :‬عملیات هوای ــی عراق‬ ‫ً‬ ‫کام ــا ناموف ــق ب ــود؛ ام ــا ایرانی ه ــا را وحشـ ـت زده ک ــرد‪ .‬م ــردم ای ــران هن ــوز‬ ‫نمی دانس ــتند چ ــه ش ــده اس ــت‪ .‬کمت ــر از دوم ــاه از کش ــف کودت ــای ن ــوژه‬ ‫می گذش ــت و بس ــیاری به گم ــان کودتای ــی دوب ــاره ب ــه پادگان ه ــا ریختن ــد ت ــا‬ ‫نظامی ــان کودتاچ ــی را س ــرکوب کنن ــد؛ ام ــا خب ــر رس ــید ع ــراق حمل ــه ک ــرده‬ ‫اســـت»‪ .‬در کتـــاب «انقالب در بحـــران» امده که «مردم شـــعله های اتش را در‬ ‫نق ــاط مختل ــف ش ــهر تماش ــا می کردن ــد‪ .‬هم ــه مضط ــرب بودن ــد؛ حت ــی‬ ‫نماینده ه ــای مجل ــس ک ــه فری ــاد می زدن ــد‪ :‬پ ــس نیروه ــای نظام ــی م ــا کجا‬ ‫هس ــتند؟ هاش ــمی رفس ــنجانی؛ رئی ــس مجل ــس هم ــان روز ب ــه دی ــدار‬ ‫امام خمین ــی رف ــت‪ .‬ایـ ـت اهلل خمین ــی ارام و مطمئ ــن ب ــود و می گف ــت صدام‬ ‫م ــرگ خ ــودش را نزدی ــک ک ــرد‪ .‬ان ق ــدر نیرومن ــد و مصم ــم ایـ ـن را گف ــت ک ــه‬ ‫هاش ــمی ه ــم روحی ــه گرف ــت»؛ ام ــا فق ــط ف ــرودگاه مهراب ــاد ته ــران نب ــود که‬ ‫موردحمل ــه جنگنده ه ــای عراق ــی ق ــرار گرف ــت‪ .‬در س ــاعت ‪ 13:45‬ش ــش‬ ‫هواپیم ــای می ــگ عراق ــی بان ــد ف ــرودگاه اه ــواز را بمب ــاران کردن ــد‪ .‬خبرن ــگار‬ ‫«کیه ــان» از اه ــواز گ ــزارش داده ب ــود‪« :‬ای ــن واقع ــه درحال ــی اتف ــاق افتاد که‬ ‫ح ــدود ‪ 600‬نف ــر در فرودگاه حضور داش ــتند‪ .‬براث ــر این حمله‪ ،‬قس ــمتی از باند‬ ‫نک ــه بعدها گفته‬ ‫ف ــرودگاه اهواز ویران ش ــد و چند نفر زخمی ش ــدند»‪ .‬ان چنا ‬ ‫ش ــد؛ ای ــن حمله زمان ــی اتفاق افتاد که مس ــافران «پ ــرواز ‪ »228‬از اه ــواز عازم‬ ‫خ ــارک‪ ،‬بوش ــهر و ش ــیراز بودن ــد‪ .‬دراین هن ــگام بود که در بخش ــی از ف ــرودگاه‬ ‫ص ــدای مهیب ــی برخاس ــت و درپـ ـی ان‪ ،‬دو را ک ــت توس ــط می ــگ عراق ــی ب ــه‬ ‫قس ــمت جلوی ــی س ــالن مس ــافران پرت ــاب ش ــد و کلی ــه شیشـ ـه های س ــالن‬ ‫ف ــرودگاه فروریخ ــت‪ .‬هواپیماهای عراقی بعد از حمله و یک ب ــار دورزدن بر فراز‬ ‫ف ــرودگاه‪ ،‬از مح ــل دور ش ــدند‪ .‬در پی این حمل ــه‪ ،‬نیروهای نظام ــی در نقاط‬ ‫مختل ــف خوزس ــتان به حال ــت اماده ب ــاش درامدن ــد‪ .‬ح ــدود س ــاعت ی ــک و‬ ‫‪ 50‬دقیق ــه‪ ،‬هش ــت می ــگ عراق ــی‪ ،‬ف ــرودگاه و چند نقطه حس ــاس دیگر ش ــهر‬ ‫تبری ــز‪ ،‬ب ــا ‪ 11‬را ک ــت موردحمل ــه ق ــرار گرف ــت‪ .‬در پ ــی ای ــن حمل ــه‪ ،‬یک فرون ــد‬ ‫هواپیم ــای مس ــافربری تهران‪-‬تبری ــز ک ــه ق ــرار ب ــود س ــاعت ‪ 2‬بعدازظه ــر در‬ ‫ف ــرودگاه تبری ــز ب ــه زمی ــن بنش ــیند‪ ،‬تغیی ــر مس ــیر داد و در اصفهان ب ــه زمین‬ ‫نشس ــت‪ .‬هم زمان با ای ــن واقعه‪ ،‬فرودگاه هم ــدان و پایگاه هوای ــی نوژه‪ ،‬این‬ ‫ش ــهر نی ــز موردحمله جنگنده ه ــای عراقی قرار گرفت و خس ــاراتی ب ــه ان وارد‬ ‫ش ــد‪ .‬درعین ح ــال خبرگزاری «پ ــارس» اع ــام کرد؛ مس ــئوالن فرودگاه ش ــیراز‬ ‫به دالی ــل امنیتی پروازهای عادی ش ــرکت هواپیمایی ایران (هم ــا) از فرودگاه‬ ‫ش ــیراز را نی ــز ت ــا اط ــاع ثان ــوی لغ ــو کرده ان ــد‪ .‬فرودگاه های بوش ــهر‪ ،‬اب ــادان‪،‬‬ ‫کرمانش ــاه‪ ،‬فرودگاه ه ــای س ــنندج و مرک ــز س ــپاه‪ ،‬پای ــگاه ن ــوژه‪ ،‬جزی ــره مینو‪،‬‬ ‫اس ــام اباد و اصفه ــان از دیگ ــر نقاط ــی بودن ــد ک ــه موردحمل ــه جنگنده های‬ ‫عراق ــی ق ــرار گرفتند‪ .‬هم زمان ب ــا اغاز عملی ــات هوایی‪ ،‬نیروی زمین ــی عراق از‬ ‫س ــه جبهه و در هر جبهه با یک س ــپاه‪ ،‬حمله زمینی خود را ش ــروع که س ــپاه‬ ‫اول از جبهه شـــمالی‪ ،‬س ــپاه دوم از جبهه میانی و سپاه سوم از جبهه جنوبی‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشـــروی خـــود را اغاز کردنـــد‪ .‬ایـــت اهلل خامنـــه ای (مدظله العالـــی) به عنوان‬ ‫نماین ــده امام خمینـ ـی (ره) در ش ــورای عالی دفـــاع‪ ،‬در پیـــام رادیویـــی اع ــام‬ ‫کردنـــد‪« :‬دولـــت دست نشـــانده و مـــزدور عـــراق‪ ،‬تجـــاوز هوایـــی را بـــه حری ــم‬ ‫جمهـــوری اســـامی ایـــران اغـــاز کرد و بـــه چنـــد پایـــگاه هوایی حملـــه نموده‬ ‫اســـت‪ .‬مـــا تا کنـــون نخواســـته بودیـــم حملـــه کنیـــم؛ امـــا ارتـــش جمه ــوری‬ ‫اســـامی‪ ،‬تجـــاوز ایـــن بعثی هـــای دست نشـــانده را تحمـــل نمی کنـــد و درس‬ ‫تلخـــی به صـــدام خواهـــد داد»‪ .‬در پی حمله هوایی دشـــمن در ‪ 31‬ش ــهریور‪،‬‬ ‫نیـــروی هوایـــی ایـــران بزرگ تریـــن عملیـــات هوایی خـــود را علیه عـــراق انجام‬ ‫داد‪ .‬ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای؛ نماین ــده ام ــام در شـــورای عالی دفاع‪ ،‬صبـــح ان روز‬ ‫ضمن گزارش ــی ب ــه مجلس اظهار داش ــتند؛ نیروهای هوایـــی ارتش جمهوری‬ ‫اســـامی ایـــران از صبـــح حـــدود ‪ 15‬مرکز مهـــم نظامی عـــراق؛ ازجملـــه جنوب‬ ‫بغداد و ش ــهر موصل را ه ــدف قرار داد‪ .‬دراین عملیـــات ‪ 140‬هواپیما ماموریت‬ ‫ً‬ ‫داشـــتند کـــه تقریبا همگی به ســـامت برگشـــته اند و از چند فرونـــد اطالعی در‬ ‫دس ــت نیس ــت‪ .‬از بعدازظهر ‪ 31‬ش ــهریور که حمالت هوایی عراق شـــروع شد‬ ‫تـــا نیمه شـــب‪ 10 ،‬فرونـــد میـــگ عراقـــی ســـرنگون شـــد و یـــک فانتـــوم از ایران‬ ‫اســـیب دید و برنگشـــت‪ .‬یکی‪ ،‬دوســـاعت بعد از حمله عـــراق‪ ،‬حمالت هوایی‬ ‫ایـــران شـــروع شـــد‪« .‬انتونـــی کردزمـــن»؛ کارشـــناس امریکایی معتقد اس ــت‪:‬‬ ‫«به نظـــر می رســـید عراق باتوجه بـــه این حقیقـــت‪ ،‬حمله هوایـــی را انجام داد‬ ‫کـــه فقط ‪ 18‬تـــا ‪ 50‬درصـــد هواپیماهای جنگـــی ایـــران عملیاتی اند و س ــاختار‬ ‫یســـت‪ .‬عراق فراموش کـــرده بود که‬ ‫فرمانده ــی این کش ــور در وضع نابسامان ‬ ‫جنـــگ اعـــراب و اســـرائیل نشـــان داد کـــه حتـــی بهتریـــن نیـــروی هوای ــی هم‬ ‫نمی توانـــد یـــک نیـــروی هوایـــی دیگـــر را در داخـــل پایگاه هایـــش وقتی خوب‬ ‫پناه گرفته باش ــند‪ ،‬نابود کن ــد‪ .‬عراق محدودیت های عملیاتـــی هواپیماهای‬ ‫جنگـ ـی اش را نیز نادی ــده گرفته بود‪ .‬ت ــوان هوایی عراق ‪ 80‬تا ‪ 90‬ســـورتی پرواز‬ ‫به م ــدت حدا کثر سـ ـه روز بود؛ درصورتی که برای رســـیدن به هدفـــش‪ ،‬نیاز به‬ ‫صدهـــا ســـورتی پـــرواز در روز داشـــت‪ .‬ان هـــا تمـــام جنگنده ه ــا و‬ ‫بمب افکن هایش ــان را ب ــه می ــدان اوردند و ادعا کردند که خســـارت س ــنگینی‬ ‫بـــه ایرانی هـــا زده اند؛ امـــا درواقع‪ ،‬اولین شکســـت عراق همیـــن حمله هوایی‬ ‫ً‬ ‫بـــود؛ مثـــا در حمله به فـــرودگاه مهراباد‪ ،‬بمب ها به شـــکل پرا کنده در منطقه‬ ‫وســـیع پرتـــاب شـــده بـــود؛ حتـــی درمواردی کـــه بـــه باندها هـــم خـــورده بود‪،‬‬ ‫خســـارت محـــدودی داشـــت‪ .‬پایگاه هـــای ایـــران به خوبـــی طراحـــی ش ــده‬ ‫بودند»‪ / .‬تسنیم‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫تســال جنــگ تحمیلــی‪ ،‬رزمنــدگان کشــورمان عملیــات متعــددی‬ ‫طــی هش ‬ ‫نهــا از اهمیــت باال تــری برخــوردار بودنــد کــه‬ ‫را انجــام دادنــد امــا تعدادی ازا ‬ ‫نهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫نگــزارش بــه ا ‬ ‫درای ‬ ‫طریق القدس‬ ‫ایـن عملیـات از هشـتم تـا بیسـت ودوم اذر ‪ 1360‬در منطقـه شـمال غربی اهـواز‪،‬‬ ‫دشت ازادگان و شهرستان سوسنگرد انجام شد‪ .‬هدف از ان تصرف تنگه چزابه و‬ ‫دسترسی به هورالهویزه بود‪ .‬در نتیجه این عملیات شهر بستان ازاد شد‪ .‬ارتباط‬ ‫شـمال‪-‬جنوب نیروهای متجاوز قطع و تنگه چزابه تصرف شـد‪ .‬نیروهای ایرانی‬ ‫در جریـان عملیـات طریق القـدس بـه هورالهویـزه دسترسـی یافتنـد‪ .‬گرچـه سـه‬ ‫فروند هواپیمای اف‪ 14‬ایران دراین عملیات منهدم شد اما در مقابل ‪ 180‬دستگاه‬ ‫تانـک و نفربـر‪ 200،‬دسـتگاه خـودرو‪ 4،‬فرونـد بالگـرد و‪ 13‬فروند هواپیما از تجهیزات‬ ‫ارتش عراق از کار افتاده و نابود شد‪ .‬همچنین نیروهای ایرانی ‪ 150‬دستگاه تانک‪،‬‬ ‫‪ 19‬قبضـه تـوپ‪ 120 ،‬دسـتگاه ماشـین االت مهندسـی‪ 250 ،‬خـودرو و ‪ 23‬قبضـه‬ ‫ضدهوایی به غنیمت گرفتند‪ .‬در برابر‪ 900‬شهید ایرانی‪ ،‬قریب‪ 3500‬عراقی کشته‬ ‫ً‬ ‫و زخمی شـده و ‪ 546‬نفر از ان ها به اسـارت درامدند‪ .‬سـپاه و ارتش مشـترکا و با رمز‬ ‫«یاحسـین» این عملیـات را انجـام دادند‪.‬‬ ‫بدر‬ ‫ً‬ ‫فو حدیـث خیبـر کـه در جریـان مراحـل‬ ‫دقیقـا یک سـال پـس از عملیـات پرحر ‬ ‫شناسـایی ان‪ ،‬یکـی از خبره تریـن طراحـان جنگـی ایـران یعنـی حسـن باقـری‬ ‫به شـهادت رسـیده بـود‪ ،‬در همـان منطقـه عملیـات بـدر به اجـرا گذاشـته شـد تـا‬ ‫اهـداف ناتمام مانـده عملیـات خیبـر را ب هسـرانجام برسـاند‪ .‬عملیـات بـدر بیسـتم‬ ‫اسـفند ‪ 63‬اغاز شـد و بیست وششـم اسـفند ‪ 63‬به پایان رسـید‪ .‬منطقه عملیاتی‬ ‫غـرب هورالهویـزه بـود کـه از شـمال بـه ترابـه و از جنـوب بـه کانـال سـوئیب و القرنـه‬ ‫در خـاک عـراق محـدود می شـد‪ .‬هـدف اصلی عملیات بدر تصرف جـاده العماره‪-‬‬ ‫بصـره‪ ،‬راه یابـی بـه مرکـز اصلـی هورهـای غـرب دجلـه و تسـلط بـر شـرق دجلـه بـود‪.‬‬ ‫حاصـل ایـن عملیـات تصـرف بیـش از ‪ 500‬کیلومترمربـع از منطقـه هـور شـامل‬ ‫روستاهای ترابه‪ ،‬لحوک‪ ،‬نهروان‪ ،‬فجره و نیز جاده خندق در نزدیکی جاده بصره‪-‬‬ ‫العمـاره به طـول ‪ 13‬کیلومتـر بـود‪ .‬اهـداف عملیات نیز گرچـه به تصـرف درامدند اما‬ ‫به دلیل استفاده گسترده عراق از سالح شیمیایی‪ ،‬نیروهای ایرانی نتوانستند این‬ ‫اهداف را تثبیت کنند‪ .‬از میزان خسـارات مادی و تلفات انسـانی نیروهای ایرانی‬ ‫دراین عملیـات هیچ گونـه اطالعاتـی در دسـت نیسـت امـا براسـاس گزارش هـای‬ ‫منابـع داخلـی ‪ 250‬تانـک و نفربـر‪ 40 ،‬قبضـه انواع تـوپ‪ 200،‬خـودرو‪ 60 ،‬قبضـه انواع‬ ‫خمپاره انـداز‪ 4 ،‬فرونـد هواپیمـای ‪2 ،PC – V‬فرونـد هواپیمـای میگ و سـوخو و ‪4‬‬ ‫بالگـرد عراقـی منهـدم شـده و ‪ 50‬قبضـه انـواع خمپاره انـداز و ‪2‬دسـتگاه رادار زمینی‬ ‫رازیت به غنیمت گرفته شـد‪ .‬در جریان ان‪ ،‬عراق حدود ‪10‬هزارنفر کشـته و زخمی‬ ‫و ‪ 3200‬نفـر اسـیر داد‪.‬‬ ‫‪ 10‬عملیات مهم دفاع مقدس‬ ‫شـد‪ .‬منطقـه عملیاتـی ارونـدرود‪ ،‬خـور عبداهلل و شـبه جزیره فاو بـود‪ .‬هـدف از این‬ ‫عملیـات ورود بـه خـاک عـراق به منظـور تعیین کنندگـی در پایـان جنـگ ب هشـمار‬ ‫می رفـت‪ .‬گرچـه به قـول سـردار عالیی؛ دسـتگاه دیپلماسـی فرصت فتح فـاو را قدر‬ ‫نشمرد‪ .‬در نتیجه این عملیات‪ 700‬کیلومترمربع از خاک عراق و شهر فاو به تصرف‬ ‫ممـرزی بـا کویت‪ ،‬تهدید ام القصر و انسـداد راه ورود عراق به خلیج فارس‬ ‫درامـد‪ .‬ه ‬ ‫از دیگر دسـتاوردهای این عملیات بود‪ 39 .‬هواپیما‪ 5 ،‬بالگرد‪ 540،‬تانک و نفربر‪،‬‬ ‫‪ 250‬خـودرو‪ 20 ،‬تـوپ صحرایـی‪ 55 ،‬تـوپ ضدهوایـی و ‪ 2‬ناوچـه موشـک انداز از‬ ‫ماشـین جنگـی عـراق نابـود شـد‪ .‬همچنیـن ایـران توانسـت ‪ 95‬تانـک و نفربـر‪180 ،‬‬ ‫خودرو‪ 20 ،‬توپ صحرایی‪ 120 ،‬توپ ضدهوایی و ‪ 3‬رادار موشـکی از عراق غنیمت‬ ‫بگیرد‪ .‬در عملیات والفجر ‪ 8‬فقط براثر حمله شیمیایی عراق ‪ 2000‬ایرانی شهید و‬ ‫‪ 3000‬نفـر مصـدوم شـدند‪ .‬نیروهـای عراقـی نیـز ‪ 2105‬اسـیر و ‪ 50‬هزار کشـته و زخمی‬ ‫دادنـد‪ .‬عملیـات فتـح فـاو را می توان نقطه پایان جنگ در جبهه جنوب دانسـت‪.‬‬ ‫بـا فتـح شـبه جزیره فـاو‪ ،‬نه منطقـه ای در جبهه جنوبی بـرای عملیات ایـران باقی‬ ‫مانـده بـود و نـه تک هـای عـراق کاری پیـش می بردنـد‪ .‬فـاو تـا ماه هـای اخـر جنـگ‬ ‫در تصـرف ایـران باقـی مانـده بـود و عراق فقط به مدد عملیات گسـترده در مناطق‬ ‫مختلف و اسـتفاده از جنگ افزارهای غیرقانونی شـیمیایی موفق به بازپس گیری‬ ‫فاو شـد‪.‬‬ ‫تالمقدس‬ ‫بی ‬ ‫ایـن عملیـات شناخته شـده ترین عملیـات گسـترده نیروهـای ایرانـی طـی جنـگ‬ ‫هشت سـاله بـود؛ عملیاتـی کـه از دهـم اردیبهشـت تـا سـوم خـرداد ‪ 1361‬بـا هـدف‬ ‫ازادسازی خرمشهر و هویزه‪ ،‬خروج اهواز‪ ،‬حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه عراق‬ ‫وتامینمرز انجامشد‪.‬در نتیجهاننه تنهاشهرخرمشهر؛بلکه‪ 5038‬کیلومترمربع‬ ‫دیگـر از اراضـی اشـغالی نیـز ازاد شـد‪ .‬به واسـطه ایـن عملیـات ‪ 180‬کیلومتـر از خـط‬ ‫مـرزی تامیـن شـد‪ 285 .‬دسـتگاه تانـک و نفربـر‪ 40 ،‬فرونـد هواپیمـا‪ 2 ،‬فرونـد بالگرد‬ ‫و ‪ 500‬دسـتگاه خـودروی عـراق منهـدم شـد‪ .‬همچنین ‪ 105‬دسـتگاه تانـک و نفربر‪،‬‬ ‫‪ 18‬قبضه توپ و ‪ 95‬هزار مین از عراقی ها به غنیمت گرفته شد‪ .‬نیروهای ایرانی در‬ ‫جریـان ایـن عملیـات ‪ 6000‬شـهید دادند و ‪ 19‬هزار اسـیر از عراق گرفتـه و ‪ 16‬هزارنفر از‬ ‫ان ها را کشـته و زخمی کردند‪ .‬این عملیات با رمز یا علی بن ابی طالب انجام شـد‪.‬‬ ‫فتحالمبین‬ ‫ ‬ ‫این عملیات از دوم تا دهم فروردین ‪ 1361‬در شـوش و دزفول انجام شـد‪ .‬منطقه‬ ‫عمومـی فتح المبیـن در غـرب رودخانـه کرخـه واقـع شـده اسـت و از شـمال بـه‬ ‫یشـکن‪ ،‬دالپـری‪ ،‬چـاه نفـت و تپـه سـپتون و از جنـوب به‬ ‫ارتفاعـات صعب العبـور ت ‬ ‫ارتفاعات میشـداغ‪ ،‬تپه های رملی و چزابه (شـیب)؛ و شـرق به مرز بین المللی (در‬ ‫شمال و جنوب فکه) منتهی می شود‪ .‬هدف ان‪ ،‬ازادسازی منطقه غرب دزفول و‬ ‫خروج دزفول و اندیمشک از برد توپخانه عراق بود‪ .‬در نتیجه عملیات فتح المبین‬ ‫‪ 2400‬کیلومترمربـع از اراضـی اشـغالی ازاد شـد و نیروهـای ایرانـی بـه مـرز بین المللـی‬ ‫در غـرب شـوش و دزفـول نزدیـک شـدند‪ .‬خـروج شـهرهای دزفـول‪ ،‬اندیمشـک‬ ‫و شـوش از تیـررس توپخانـه عـراق از دیگـر دسـتاوردهای ایـن عملیـات بـود‪ .‬از‬ ‫خسـارات نیروهـای ایرانـی در جریـان ایـن عملیـات اطالعاتی در دسـت نیسـت اما‬ ‫‪ 4‬لشکر عراق‪ 361 ،‬تانک و نفربر‪ 18 ،‬هواپیما‪ 300 ،‬خودرو و ‪ 50‬توپ در جریان این‬ ‫عملیـات منهـدم شـدند‪ .‬همچنیـن ‪ 320‬تانـک و نفربـر‪ 500 ،‬خـودرو و ‪ 165‬توپ به‬ ‫غنیمت نیروهای ایرانی درامد‪ .‬براساس ادعای منابع غیررسمی رزمندگان اسالم‬ ‫د را ین عملیـات شـهدای زیـادی تقدیـم کردنـد‪ .‬درمقابـل‪ ،‬عـراق نیـز ‪ 15000‬اسـیر و‬ ‫‪ 25000‬کشـته و زخمـی داد‪.‬‬ ‫محرم‬ ‫عملیـات محـرم از تاریـخ دهـم تـا شـانزدهم ابـان‪ 1361‬در اسـتان ایلام و در منطقه‬ ‫بشـرقی دهلـران‪ ،‬غـرب عیـن خـوش و ارتفاعـات جبـال حمریـن‬ ‫موسـیان‪ ،‬جنو ‬ ‫(خـط مـرزی بین المللـی) انجـام شـد‪ .‬این عملیـات را می توان نخسـتین عملیات‬ ‫گسـترده ایـران در جبهـه میانـی تلقـی کـرد؛ پیـش ازان عملیات در جبهـه جنوبی و‬ ‫اسـتان خوزسـتان صـورت می گرفـت‪ .‬هـدف از انجـام عملیـات محـرم‪ ،‬ازادسـازی‬ ‫جبال حمرین و مناطق مرتفع منطقه به منظور تامین امنیت دهلران و موسیان‬ ‫بـود‪ .‬ثمـره عملیـات محـرم ازادی‪ 550‬کیلومتـر از اراضـی اشـغالی ازجمله چاه نفتی‬ ‫بیات‪-‬نهـر عنبـر و تامیـن ‪ 50‬کیلومتـر از مـرز بـود‪ .‬دراین عملیـات نیروهـای ایرانـی‬ ‫موفق به تعقیب متجاوز شـده و ضمن تصرف ‪ 300‬کیلومتر از خاک عراق‪ ،‬شـهرک‬ ‫زبیـدات را نیـز دراختیـار گرفتنـد‪ .‬از میـزان خسـارت وارده بـه قوای مسـلح ایرانی در‬ ‫جریان این عملیات اطالعاتی در دست نیست؛ اما قریب به ‪ 270‬دستگاه تانک و‬ ‫نفربر‪ 230 ،‬دستگاه خودرو و ‪ 12‬فروند هواپیما از تجهیزات ارتش عراق منهدم شد‪.‬‬ ‫نیروهـای ایرانـی همچنین ‪ 149‬دسـتگاه تانک و نفربر و‪ 270‬دسـتگاه خـودرو از این‬ ‫تجهیزات را به غنیمت گرفتند‪ .‬عملیات محرم البته به لحاظ نیروی انسانی برای‬ ‫ایـران پرهزینـه بـود‪ ،‬تنهـا از لشـکر امام حسـین (ع) کـه از نیروهای عمل کننـده بود‪،‬‬ ‫‪ 5400‬نفر شـهید یا زخمی شـدند‪ .‬از میزان اسـرا و شـهدای سـایر لشـکرها و تیپ ها‬ ‫اطالعاتی در دست نیست‪ .‬درمقابل‪ 7000،‬عراقی کشته و زخمی شدند و‪ 3400‬نفر‬ ‫از ان هـا به اسـارت درامدنـد‪ .‬عملیـات محـرم بـا رمـز یـا زینـب و در مـاه محـرم انجـام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫والفجر‪8‬‬ ‫عملیـات والفجـر ‪ 8‬را می تـوان از فتح الفتوح هـای جنـگ تحمیلـی خوانـد‪ .‬ایـن‬ ‫عملیـات در بیسـتم بهمـن ‪ 1364‬شـروع و در بیسـت ونهم فروردیـن ‪ 1365‬تمـام‬ ‫کربالی‪10‬‬ ‫پـس از ناکام مانـدن تالش هـای چندباره برای گشـودن جبهه جدیدی در شـمال‬ ‫مرزهای ایران و عراق‪ ،‬عملیات کربالی‪ ،10‬این طلسم را شکست‪ .‬عملیات کربالی‬ ‫‪ 10‬از بیست وپنجم فروردین‪ 1366‬تا پنجم اردیبهشت‪ 1366‬با همکاری نیروهای‬ ‫اتحادیـه میهنـی کردسـتان در منطقـه مـاووت در سـلیمانیه عـراق صـورت گرفت‪.‬‬ ‫هـدف از عملیـات کربلای ‪ ،10‬تصـرف مـاووت‪ ،‬گشـودن جبهـه جدیـد در مناطـق‬ ‫شـمالی و تجزیـه قـوای دشـمن در مناطـق مختلـف بـود‪ .‬حاصـل ایـن عملیـات‬ ‫تصـرف ‪ 250‬کیلومتـر از خـاک عـراق تـا ارتفاعـات نزدیـک به مـاووت بود‪ 10 .‬دسـتگاه‬ ‫تانک و نفربر‪ ،‬یک فروند بالگرد و ‪ 5‬عراده توپ از ادوات جنگی عراق دراین عملیات‬ ‫نابود شد‪ .‬عراق دراین عملیات همچنین متحمل هزار کشته‪ 1500 ،‬زخمی و ‪210‬‬ ‫اسـیر شـد‪ .‬از خسـارات و تلفات ایران دراین عملیات اطالعاتی در دسـت نیسـت‪.‬‬ ‫خیبر‬ ‫در فاصله زمانی سوم تا بیست ودوم اسفند‪ 1362‬در منطقه هورالهویزه‪ ،‬عملیاتی‬ ‫انجـام شـد کـه هـدف ان تصـرف جزایـر مصنوعـی مجنـون‪ ،‬خشـکی شـرق دجلـه‬ ‫و جـاده بصره‪-‬العمـاره در خـاک عـراق بـود‪ .‬ایـن عملیـات کـه خیبـر نـام گرفـت‪،‬‬ ‫توانسـت جبهـه جدیـدی در شـمال بصـره گشـوده و به تصـرف هزارکیلومترمربـع‬ ‫در هـور به همـراه جزایـر مجنـون و ‪ 40‬کیلومترمربـع در طالییـه انجامیـد‪ .‬در جریـان‬ ‫ایـن عملیـات سـنگین ‪ 3‬فروند بالگرد شـنوک از تجهیزات نیروهـای ایرانی منهدم‬ ‫شـد؛ اطالعات بیشـتری دراین باره در دسـت نیسـت‪ .‬در نقطه مقابل ‪ 30‬دسـتگاه‬ ‫تانـک و نفربـر‪ 200 ،‬دسـتگاه خـودرو‪ 3 ،‬فرونـد بالگـرد و یک فرونـد هواپیمـا از ادوات‬ ‫جنگی ارتش عراق منهدم شد و ‪ 42‬دستگاه تانک‪ 120 ،‬دستگاه کمپرسی و بیش‬ ‫از ‪ 6‬دسـتگاه لـودر و بلـدوزر بـه غنیمـت سـپاهیان اسلام درامـد‪ .‬دراین عملیـات‬ ‫‪ 1800‬رزمنـده شـهید‪ 5000 ،‬نفـر مفقـود و ‪ 1500‬نفـر مجـروح شـدند‪ .‬به کارگیری سلاح‬ ‫شـیمیایی توسـط صـدام ‪ 2500‬مصـدوم شـیمیایی نیـز در میـان ایرانی هـا بر جـا‬ ‫گذاشـت‪ .‬عـراق نیـز در جریـان ایـن عملیـات متحمـل ‪ 5000‬کشـته و زخمـی و ‪1300‬‬ ‫اسـیر شـد‪ .‬عملیات خیبر با رمز یا رسـول اهلل گرچه پیروزمندانه و موفق به حسـاب‬ ‫می امـد‪ ،‬بااین حـال بـرای تثبیـت و حفـظ مواضـع تصرف شـده؛ به ویـژه دو جزیـره‬ ‫مجنـون شـمالی و جنوبـی‪ ،‬تلفـات زیـادی را بـه ارتـش کـه دراین منطقـه پدافنـد‬ ‫می کـرد‪ ،‬تحمیـل شـد‪.‬‬ ‫والفجر‪10‬‬ ‫در سال پایانی جنگ‪ ،‬عراق سعی داشت تعیین کنندگی در پایان جنگ را ازان خود‬ ‫کنـد؛ امـا عملیـات والفجر ‪ 10‬که از بیسـت وچهارم اسـفند ‪ 66‬تا پنجـم فروردین ‪67‬‬ ‫در محدوده حلبچه تا سلیمانیه در شمال عراق انجام شد‪ ،‬توانست این توازن را‬ ‫به نفع ایران تغییر دهد‪ .‬هدف ان‪ ،‬تصرف حلبچه‪ ،‬فراهم سازی مقدمات تصرف‬ ‫سـد دربندیخان و انسـداد عقبه اصلی دشـمن در اسـتان سـلیمانیه بود‪ .‬حاصل‬ ‫کار هـم ازادسـازی و تصـرف منطقـه ای به وسـعت حـدود ‪ 1200‬کیلومترمربـع شـامل‬ ‫شهرهای حلبچه‪ ،‬خرمال‪ ،‬بیاره‪ ،‬طویله در عراق و همین طور شهر نوسود در ایران‬ ‫بود‪ .‬عراق دراین عملیات ‪ 270‬تانک و نفربر‪ 60 ،‬توپ صحرایی‪ 20 ،‬ضدهوایی‪40 ،‬‬ ‫خمپاره انـداز و ‪ 230‬خـودروی خـود را از دسـت داد‪ .‬نیروهـای ایرانـی همچنیـن ‪90‬‬ ‫تانک و نفربر‪ ،‬صد توپ صحرایی‪ 20،‬توپ ضدهوایی‪ 20،‬خمپاره انداز‪ 15،‬دستگاه‬ ‫مهندسـی و ‪ 800‬خودرو را به غنیمت گرفتند‪ .‬بهره گیری ددمنشـانه عراق از سلاح‬ ‫شیمیایی به شهادت ‪ 5000‬نفر از مردم کرد حلبچه منجر شد‪ 5440 .‬اسیر و ده هزار‬ ‫کشـته و زخمی از دیگر ضربات وارده به عراق دراین عملیات بود‪.‬‬ ‫کربالی‪1‬‬ ‫عملیـات کربلای‪ 1‬به منظـور کاهش فشـار در جبهه هـای جنوبی از نهم تیـر‪1365‬‬ ‫تـا نوزدهـم تیـر ‪ 1365‬اجـرا شـد‪ .‬ایـن عملیـات در جبهـه میانـی و در منطقـه ای کـه‬ ‫از جنـوب بـه ارتفاعـات قالویـزان‪ ،‬از شـمال بـه ارتفاعـات نمه کالن کوچـک‪ ،‬از غرب‬ ‫بـه امتـداد غربـی ارتفاعـات قالویـزان و پاسـگاه مـرزی بهران ابـاد و از شـرق بـه جـاده‬ ‫مهران‪-‬دهلـران‪ ،‬محـدود می شـد‪ ،‬صـورت گرفـت‪ .‬هـدف از عملیـات کربلای ‪1‬‬ ‫بازپس گیـری شـهر مهـران و تامیـن مـرز بـود و از ثمـرات عملیـات کربلای ‪ 1‬ازادی و‬ ‫تصـرف ‪ 175‬کیلومترمربـع؛ ازجملـه بازپس گیـری شـهر مهـران از دشـمن متجـاوز‬ ‫بـود‪ .‬نیـز ارتفاعـات قالویـزان و چنـد پاسـگاه عراقـی به تصـرف درامـد‪ 110 .‬دسـتگاه‬ ‫تانـک و نفربـر نیـز از تجهیـزات نیروهـای عراقـی منهدم شـده و ‪ 73‬دسـتگاه تانک و‬ ‫نفربـر‪ 100،‬دسـتگاه خـودروی نظامـی‪ 90،‬دسـتگاه خمپاره انداز‪ 20،‬دسـتگاه اتشـبار‬ ‫ضدهوایـی و ‪ 10‬دسـتگاه خـودروی مهندسـی به غنیمـت نیروهـای ایرانـی درامـد‪.‬‬ ‫از تلفـات انسـانی نیروهـای ایرانـی دراین عملیات اطالعاتی نیسـت امـا از نیروهای‬ ‫عراقی ‪ 2000‬نفر کشته و مفقود‪ 7000 ،‬نفر زخمی و ‪ 1210‬نفر اسیر شدند‪ /‬سایت صدا‬ ‫وسـیمای مرکز سیستان وبلوچسـتان‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد؛‬ ‫مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت خبر داد؛‬ ‫ُ‬ ‫اعزام زائران اربعین به شرط تزریق دو دز واکسن‬ ‫رئیـس سـازمان حـج و زیـارت‪ ،‬از اعـزام زائـران اربعیـن بـه شـرط تزریـق دو ُدز وا کسـن کوویـد‪ ۱۹-‬خبـر‬ ‫داد و گفت‪« :‬تمامی زائران از مسیر هوایی اعزام می شوند»‪ .‬به گزارش مهر؛ علیرضا رشیدیان افزود‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ ۴۲‬هزار نفـر بـرای مراسـم اربعیـن در کربلا ثبت نـام قطعـی کرده انـد»‪ .‬رئیس سـازمان حج و‬ ‫زیارت با تا کید بر شرط وا کسیناسیون (دو ُدز وا کسن کرونا) برای ثبت نام قطعی زائران‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫افراد پس از تایید وزارت بهداشت‪ ،‬امکان ثبت نام قطعی در سامانه سماح را داشتند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تو برگشـت زائـران اربعیـن‪ ،‬پنج میلیون تومـان‬ ‫«بـا سـازمان هواپیمایـی توافق شـده نـرخ بلیـت رف ‬ ‫باشـد و فقط سـفر از شـهر مشـهد به دلیل بعد مسـافت یک میلیون تومان بیشـتر است»‪.‬‬ ‫ایجاد واحد نظارت بر فضای مجازی حوزه طب ایرانی و مکمل‬ ‫مدیـر کل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل وزارت بهداشـت از تشـکیل واحـدی در ایـن دفتـر بـرای رصـد‬ ‫فضاهـای مجـازی مرتبـط و پیگیـری موثـر نظارتـی در این زمینـه خبـر داد‪ .‬به گـزارش وبـدا؛ نفیسـه‬ ‫حسـینی یکتا با اشـاره به اقبـال رو به افزایـش مـردم از طـب ایرانـی و مکمـل‪ ،‬گفـت‪« :‬این امـر بـا رونـد‬ ‫افزایشـی در شـکل گیری انـواع فضاهـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی مرتبـط در این حـوزه همـراه‬ ‫بـوده کـه سـاماندهی ایـن فضاهـا و نظـارت موثـر بـر انهـا بـرای پیشـگیری از بـه خطـر افتـادن سلامت‬ ‫مـردم اقدامـی ضروری سـت‪ .‬به همین منظـور واحـدی بـرای رصـد منظـم فضاهـای مجـازی و‬ ‫شـبکه های اجتماعـی فعـال در این حـوزه در دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل تشـکیل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اولویت دولت سیزدهم و دیپلماسی اقتصادی‬ ‫تا کیـد اخیـر رهبـر معظـم انقلاب بـر ضـرورت تحقـق‬ ‫دیپلماسـی اقتصـادی در اولیـن دیـدار بـا هیئت دولـت‬ ‫جدیـد‪ ،‬مویـد جایـگاه و اهمیـت این مقولـه در سیاسـت‬ ‫خارجـی ایـران و ضـرورت پرداختـن بـه ان در سـریع ترین‬ ‫زمـان ممکـن اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای دراین جلسـه اقتصـاد را به عنـوان مهم تریـن‬ ‫اولویـت کشـور معرفـی و بـر لـزوم تفکیـک بیـن مسـیر حـل‬ ‫مشـکالت اقتصـادی از موضـوع ضـرورت رفـع تحریم هـا و‬ ‫افزایش تحرک کشـور در حوزه دیپلماسـی اقتصادی تا کید‬ ‫کردنـد‪ .‬ایشـان با اشـاره به اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای‬ ‫کشـور دراین زمینـه تصریـح کردنـد کـه ایـن رویکـرد‬ ‫نبایـد منحصـر بـه چنـد کشـور به صـورت یـک سیاسـت‬ ‫فرامنطقـه ای دنبـال شـود‪ .‬دولـت سـیزدهم در کنـار ادامـه‬ ‫تلاش بـرای به نتیجه رسـاندن مذا کـرات برجـام و پیگیـری‬ ‫منافـع جمهـوری اسلامی ایـران در رفـع تحریم هـای‬ ‫ظالمانـه‪ ،‬رویکـردی اقتصادمحـور را در اولویـت دسـتورکار‬ ‫روابـط خـود بـا کشـورها قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه ایـران می گویـد؛ ایـران به دنبـال اسـتفاده‬ ‫یسـت تـا معیشـت مـردم و‬ ‫از قدرت هـای نوظهـور اقتصاد ‬ ‫تجارت بین الملل را ارتقاء بخشد‪ .‬حسین امیرعبداللهیان‬ ‫باتا کیدبـر اصـل سیاسـت خارجـی متـوازن معتقد اسـت که‬ ‫سیاسـت کشـور «نبایـد بـر یـک نقطـه متمرکـز باشـد» و در‬ ‫تمـام قاره هـا پویـا و فعـال باشـد‪ .‬او در سـخنانی در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی بااشـاره به اینکه رویکـرد اقتصادمحـور در‬ ‫چنددهه گذشـته بـر وزارت امـور خارجـه حا کـم نبـوده‪،‬‬ ‫تا کیـد دارد کـه دیپلماسـی اقتصـادی و تجـارت بین الملـل‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد برنامـه سیاسـت خارجـی دولـت سـیزدهم را‬ ‫تشـکیل خواهـد داد‪ .‬دراین زمینـه به گفتـه وی؛ تمرکـز بـر‬ ‫توسـعه بخـش خصوصـی صـادرات غیرنفتـی‪ ،‬گردشـگری‪،‬‬ ‫امنیـت غذایـی و کمـک بـه ارزاوری خواهـد بـود؛ درحالی که‬ ‫اسـناد باالدسـتی؛ ازجمله سـند چشـم انداز ‪ 20‬سـاله کشـور‬ ‫و موضع گیری هـای رهبـر معظـم انقلاب در نام گـذاری‬ ‫سـال های اخیـر هـم بـا عناویـن مختلـف اقتصـادی و البتـه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬حکایـت از دغدغـه تـوام بـا بهبـود رفـاه جامعـه و‬ ‫بازیگری فعال و تاثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین‬ ‫حفـظ ارزش هـا و ارمان هـای نظام دارد‪ .‬تا کید مکرر ایشـان‬ ‫بـر رهایـی از فـروش مـواد خـام و روی اوردن بـه تولیـدات‬ ‫تجـارت محـور در همـه حوزه هـا؛ حتی علم و فناوری نشـان‬ ‫می دهـد کـه ا گـر بخواهیـم کشـورها را به لحـاظ انتخـاب‬ ‫اسـتراتژی توسـعه ای بـه دو دسـته «طرفـدار درون گرایـی‬ ‫و سیاسـت جایگزینـی واردات و کشـورهای تعامل گـرا» و‬ ‫«طرفـدار راهبـرد توسـعه صـادرات» تقسـیم بندی کنیـم‪،‬‬ ‫راهبـرد توسـعه ای ایـران در قالـب دسـته اخیر قـرار می گیرد؛‬ ‫یعنـی گفتمـان کالن حا کـم بـر سـاختار اقتصـاد سیاسـی‬ ‫ل بـه بازیگـری‬ ‫ایـران تولیـد بـرای بازارهـای جهانـی و تبدیـ ‬ ‫فعـال در عرصـه اقتصـاد سیاسـی جهانی سـت‪.‬‬ ‫رضـا نوریـان؛ رایـزن اقتصـادی سـفارت ایـران در لنـدن‬ ‫درخصـوص امکانـات و ظرفیت هایـی که درراسـتای تحقق‬ ‫راهبـرد دیپلماسـی اقتصـادی فراروی دسـتگاه دیپلماسـی‬ ‫و وزارت خارجـه کشـورمان قـرار دارد می گویـد؛ یکـی از‬ ‫ظرفیت ها و سرمایه های بسیارخوب این حوزه‪ ،‬مهاجرین‬ ‫ایرانی هسـتند که در برخی کشـورهای خارجی مقیم بوده‬ ‫و با عالقه و عشـق به کشـور مادری خود‪ ،‬در کشـور مربوطه‬ ‫و درزمینه هـای متفـاوت اقتصـادی فعالیـت می کننـد؛ ‬ ‫ً‬ ‫غبـر ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر ایرانـی مقیـم‬ ‫مثلا حضـور و فعالیـت بال ‬ ‫ً‬ ‫بریتانیـا‪ ،‬عملا ظرفیت بالقـوه بزرگی دراین زمینه محسـوب‬ ‫می شـوند‪ .‬دراین ارتبـاط او معتقـد اسـت؛ دو زمینـه اصلـی‬ ‫می تواند در خدمت به منافع ملی ایران مورداسـتفاده قرار‬ ‫گیـرد‪ :‬زمینـه اول‪ ،‬جـذب متخصصیـن ایرانـی در حوزه های‬ ‫اقتصـادی داخلـی یـا اسـتفاده از تجـارب انـان در پروژه های‬ ‫اقتصـادی بین دولتـی انتقـال فن اوری های نویـن به داخل‬ ‫اسـت‪ .‬زمینـه دوم ایـن ظرفیت‪ ،‬اسـتفاده از سـرمایه گذاری‬ ‫انـان در بخش هـای مختلـف اقتصـادی ایـران اسـت‪.‬‬ ‫خوشبختانه در برنامه های چهارم‪ ،‬پنجم و ششم توسعه‪،‬‬ ‫سـند چشـم انداز ‪ ۲۰‬سـاله و ابالغیـه اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫به عنـوان اسـناد باالدسـتی نیـز بر اهمیـت موضـوع ایرانیان‬ ‫خار ج ازکشـور و اسـتفاده از انـان در حوزه هـای انتقـال‬ ‫فنـاوری و جـذب سـرمایه گذاری خارجـی تصریـح گردیـده‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬در برنامه هـای توسـعه اقتصـادی غالب کشـورها‪،‬‬ ‫بـه گردشـگری نیـز اهمیـت ویـژه ای داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬صنعـت گردشـگری یکـی از مهم تریـن بخش هـای‬ ‫اقتصـاد جهانی سـت کـه در سـال های گذشـته (به غیـراز‬ ‫دوره شـیوع بیمـاری کوویـد‪ ،)۱۹-‬بیشـترین درامدزایـی و‬ ‫اشـتغال زایی را میان صنایع مختلف جهان داشـته اسـت‪.‬‬ ‫دراین بـاره‪ ،‬کشـور ایـران بـا جاذبه هـای متنـوع فرهنگـی‬ ‫و طبیعـی‪ ،‬از ظرفیـت بالقـوه بـاال بـرای توسـعه صنعـت‬ ‫گردشـگری برخـوردار اسـت‪ .‬نوریـان می گوید که گردشـگری‬ ‫مذهبـی یـا گردشـگری دینـی‪ ،‬یکـی از قدیمی تریـن و‬ ‫پررونق تریـن گردشـگری های گذشـته و حال حاضـر در‬ ‫سراسـر جهـان محسـوب می گـردد‪ .‬امـروزه گردشـگری‬ ‫مذهبـی یـا دینـی‪ ،‬سـهم قابل توجهـی از شـمار گردشـگران‬ ‫را در کشـورهایی کـه زمینه هـای رشـد و اعتلای گردشـگری‬ ‫ً‬ ‫مذهبـی را دارا هسـتند به خـود اختصـاص داده؛ مثلا در‬ ‫بریتانیـا‪ ،‬طبـق امـار رسـمی‪ ،‬بالغ بـر سـه میلیون و ‪300‬هـزار‬ ‫مسـلمان اقامت دارند که بخشـی ازان ها شـیعه بوده و این‬ ‫ظرفیت می تواند سـهم قابل توجهی در صنعت گردشگری‬ ‫مذهبـی یـا دینـی ایـران داشـته باشـد‪ .‬البتـه عالو هبـر‬ ‫گردشـگری مذهبـی و دینـی؛ گردشـگری درمانـی‪ ،‬تاریخـی‪،‬‬ ‫ا کوتوریسـم‪ ،‬گردشـگری دریایـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬زمسـتانی‪،‬‬ ‫بوم گردی و روسـتایی‪ ،‬کویرگردی و ‪ ...‬نیز از زیرشـاخه های‬ ‫گردشـگری محسـوب می شـوند کـه در کشـور مـا از ظرفیـت‬ ‫باالیـی برخوردارنـد‪.‬‬ ‫دیپلمـات کشـورمان در لنـدن همچنیـن معتقـد اسـت کـه‬ ‫ضـرورت تغییـر در بازاریابـی سـنتی کاال و محصـوالت ایرانی‬ ‫یسـت کـه در بحـث دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫نیـز زمینه ا ‬ ‫می بایسـت موردتوجـه جـدی قـرار گیـرد‪ .‬به گفتـه او؛‬ ‫بخش هایـی از مرا کـز دولتـی و خصوصـی کشـورمان‪،‬‬ ‫به طورسـنتی فعالیـت کـرده و از ظرفیت شـناخت بازارهای‬ ‫جدیـد و نیـز تغییـرات به موقـع بـرای حفـظ بـازار سـنتی‬ ‫ً‬ ‫یـا ورود بـه بـازار جدیـد برخـوردار نیسـتند؛ مثلا در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کـه به خاطـر شـرایط بارش هـای خـوب در ایـران‪،‬‬ ‫کشـورمان بـا مـازاد محصـوالت زراعـی و باغـی مواجـه شـده‬ ‫بـود و ازطرفـی بریتانیـا نیـز در شـرایط خـروج از اتحادیـه اروپا‬ ‫و کاهـش مـراودات بـا ایـن اتحادیـه قـرار داشـت‪ ،‬چنانچـه‬ ‫سیاسـت های مناسـبی بـرای این منظـور اتخـاذ می شـد‪،‬‬ ‫امـکان حضـور محصـوالت زراعـی و باغـی ایـران در بـازار‬ ‫انگلیس فراهم بود‪ .‬از دیگر موارد این سیاسـت ها می توان‬ ‫بـه اسـتفاده از خطـوط کشـتیرانی کشـورمان و تحویـل کاال‬ ‫در بندرهای این کشـور درجهت کاهش نرخ تمام شـده ان‬ ‫و امـکان بسـته بندی بـا اسـتاندارد اروپایـی و حمل ونقـل‬ ‫یسـت‬ ‫ان بـا کانتینرهـای یخچـال دار اشـاره کـرد‪ .‬بدیه ‬ ‫دراین ارتبـاط‪ ،‬صـرف برخـی هزینه هـا بـرای بازاریابـی و‬ ‫حضـور درازمـدت در یـک بـازار خارجـی‪ ،‬نـه هزینه هـای‬ ‫غیرضـروری؛ بلکـه سـرمایه گذاری محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫مع ذلـک دسترسـی بـه بـازار جهانـی تولیـد‪ ،‬تجـارت‬ ‫و کسـب سـهم ان بـرای کشـورمان‪ ،‬به همـراه جـذب‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم (اعـم از‬ ‫سرباالیی قیمت‬ ‫خودروهای داخلی در‬ ‫ِ‬ ‫فائزه شعبانی اصل‬ ‫یسـت قیمـت خـودرو‪ ،‬رونـد صعـودی به خـود گرفتـه و حـاال بـاز‬ ‫چند وقت ‬ ‫این محصول سـرمایه ای‪ ،‬برای خیلی ها دسـت نیافتنی تر و داشـتن ان تبدیل‬ ‫بـه ارزو شـده اسـت‪ .‬در یک ماه گذشـته افزایـش ‪ 20‬تـا ‪ 30‬میلیون تومانـی قیمت‬ ‫خـودرو را در بـازار شـاهد بوده ایـم‪ .‬گرانـی ای کـه از افزایـش نـرخ دالر و رشـد‬ ‫نقدینگـی اب می خـورد و دالالن بازهـم مثـل همیشـه از ایـن اب گل الـود‪،‬‬ ‫ماهـی می گیرنـد! ایـن گرانـی را می تـوان در تمـام خودروهای داخلـی به وضوح‬ ‫دیـد؛ امـا‪...‬‬ ‫علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟‬ ‫کارشناسـان خودرویـی علـل مختلفـی را بـرای ایـن افزایـش قیمـت عنـوان‬ ‫می کننـد و درمقابـل راهکارهایـی را هـم بـرای کنتـرل ایـن بـازار دارنـد‪ .‬ر وح اهلل‬ ‫طالبـی کارشـناس صنعـت خـودرو بااشـاره به علـت گرانـی خـودرو در بـازار ازاد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬گرانـی در بـازار خـودرو بـه چنـد علـت بسـتگی دارد‪ .‬یکی از ان هـا بـراورد‬ ‫هیجانـی نسـبت به قیمـت دالر در روزهـای اینـده اسـت‪ .‬ان طورکـه ا کنـون‬ ‫شـاهد اسـتقرار دولـت جدیـد هسـتیم و خیلی هـا گمانه زنـی می کردنـد پـس‬ ‫از روی کارامـدن دولـت جدیـد‪ ،‬قیمـت دالر افـت کـرده و وضعیـت سروسـامان‬ ‫بگیـرد و قیمـت کاالهـا کـم شـود‪ .‬ایـن انتظـار مستقر شـدن دولـت جدیـد‬ ‫باعـث شـد بـازار خـودرو از اول سـال تا کنـون در رکـود رود و خریـداران صبـر‬ ‫کردنـد‪ ،‬دولـت جدیـد مسـتقر شـود و ازطرفـی وضعیـت دولـت مشـخص شـود‬ ‫و اینکـه عـده ای چشـم بـه برجـام دوختـه بودنـد کـه این موضـوع مطـرح شـد‬ ‫شـاید برجـام در کوتاه مـدت پاسـخگو نباشـد‪ .‬ا کنـون تحریم هـا به قوت خـود‬ ‫ً‬ ‫یسـت و طبیعتـا انتظاراتـی کـه در ‪ ۶‬مـاه اول سـال بـود مبنی براینکـه‬ ‫باق ‬ ‫وضعیـت دالر سروسـامان می گیـرد و کاالهـای اساسـی تاحدامـکان بتوانـد بـا‬ ‫ً‬ ‫لتـری بـه بـازار عرضـه شـود‪ ،‬از بیـن رفتـه»‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫قیمـت نسـبتا متعاد ‬ ‫بحـث ممنوعیـت توقـف واردات نیـز باعـث افزایـش قیمت هـا در بـازار شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ا گـر بخواهیـم بحـث واردات را کامـل ببندیـم باعـث می شـود قیمـت‬ ‫خودروهـای داخلـی تورمـی افزایـش یابـد‪ .‬دولـت هـم بایـد فکـری بـرای تعرفـه‬ ‫واردات کنـد و هـم در داخـل حمایـت از مصرف کننـده را داشـته باشـد‪ ،‬ا گرچـه‬ ‫شـرکت های خودروسـازی هـم همیشـه ازسـوی دولتی هـا حمایـت می شـدند‪.‬‬ ‫باید از روند رشـد قیمت ها در بازار ب هشـکل روانی جلوگیری کرد و از هیجانات‬ ‫کاذب جلوگیـری کنیـم»‪.‬‬ ‫ایرانیـان مقیـم و شـرکت های غیرایرانـی) و البتـه حمایـت‬ ‫از اقتصـاد ملـی درمقابله بـا چالش هـای اقتصـاد جهانـی‬ ‫و همچنیـن امادگـی بـرای مواجه شـدن بـا تحریم هـای‬ ‫ظالمانه‪ ،‬از اهداف عمده دیپلماسـی اقتصادی کشـورمان‬ ‫محسـوب می شـوند‪ .‬به گفتـه نوریـان؛ بـرای ارتقـای سـطح‬ ‫دیپلماسـی اقتصـادی کشـورمان در حوزه هـای مختلـف‪،‬‬ ‫تعییـن برنامه هـا و مدیریـت پروژه هـا بـرای یـک دوره زمانـی‬ ‫چهارسـاله‪ ،‬پیرامون بخش هایی که برای کشورمان مزیت‬ ‫شـامل انـرژی (نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬بـرق‪ ،‬انرژی هـای‬ ‫نسـبی دارنـد‬ ‫ِ‬ ‫نـو و نیـروگاه‪ ،‬پاالیشـگاه‪ ،‬پتروشـیمی و تاسیسـات نفتـی)‪،‬‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬صـدور خدمـات فنـی مهندسـی‪ ،‬حمل ونقـل‪،‬‬ ‫ترانزیـت‪ ،‬دارو و تجهیـزات پزشـکی‪ ،‬صـادرات غیرنفتـی‬ ‫(بازسـازی صادراتـی‪ ،‬تولیـد صادرات محـور و اصلاح‬ ‫تعرفه هـای ترجیحـی بـا دیگـر جوامـع هـدف)‪ ،‬بایـد‬ ‫موردتوجـه و حمایـت تصمیم گیرنـدگان کشـورمان در قـوه‬ ‫مجریـه و مجلـس شـورای اسلامی قـرار گیـرد‪ .‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه های اختصاصـی ایـران در خار ج ازکشـور‬ ‫و نیـز شـرکت بخش هـای خصوصـی در نمایشـگاه های‬ ‫بین المللـی‪ ،‬بـرای معرفـی ظرفیت هـا و توانمندی هـای‬ ‫اقتصـادی ایـران حائزاهمیـت اسـت‪ .‬کاهـش هزینه هـای‬ ‫شـرکت های خصوصـی معتبـر کشـورمان و رفـع موانـع‬ ‫بروکراسـی زائـد بـرای حضـور در چنیـن نمایشـگاه هایی‪،‬‬ ‫تاثیرات مسـتقیم بر میزان مشـارکت بخش های اقتصادی‬ ‫ایـران در مجامـع جهانـی دارد‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم در مبحـث دیپلماسـی اقتصـادی ان اسـت که‬ ‫این بخـش از دو سـطح داخلـی و خارجـی برخـوردار اسـت؛‬ ‫یکـه برخـی تحلیلگـران اقتصـادی و حتـی برخـی‬ ‫درحال ‬ ‫مقامـات ایرانـی‪ ،‬تنهـا به بعد خارجی ان توجه می کنند؛ اما‬ ‫نوریـان معتقـد اسـت سـطح داخلـی دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫متـر از سـطح خارجـی ان محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫کـه البتـه مه ‬ ‫بخش هایـی نظیـر مقامـات عالـی‪ ،‬وزارتخانه هـا و نهادهای‬ ‫مربوطـه و بخش هـای خصوصـی را دربرمی گیـرد؛ لـذا‬ ‫موفقیـت سـطح خارجـی دیپلماسـی اقتصـادی کشـورمان‬ ‫یعنـی بخش هـای مختلـف وزارت خارجه و سـفارتخانه ها و‬ ‫نمایندگی هـای جمهـوری اسلامی ایـران در خار ج ازکشـور‪،‬‬ ‫به میـزان قابل توجهـی‪ ،‬به میـزان لجسـتیک و پشـتیبانی‬ ‫سـطح داخلـی دیپلماسـی اقتصـادی بسـتگی دارد کـه‬ ‫این امـر در تصمیم گیری هـا و سیاسـت های کارشناسـی‪،‬‬ ‫حمایتـی و به موقـع‪ ،‬متبلـور می شـود‪.‬‬ ‫راهکار کاهش قیمت خودرو در بازار چیست؟‬ ‫محمدرضـا نجفی منـش رئیـس انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازی بااشـاره به‬ ‫علـت افزایـش قیمـت خـودرو در بـازار‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه ‪ 100‬درصـد قیمت هـا‬ ‫ارتبـاط مسـتقیم بـا نـرخ دالر دارنـد یعنـی قیمـت شـیر‪ ،‬تخم مـرغ‪ ،‬ماهـی و ‪...‬‬ ‫بـا دالر محاسـبه می شـود امـا نکتـه اینجاسـت کـه ا گـر نـرخ دالر افزایشـی باشـد‪،‬‬ ‫قیمت هـا مسـاوی ایـن افزایـش‪ ،‬تغییـر می کنـد امـا ا گـر کاهشـی باشـد‪ ،‬کاهـش‬ ‫قیمـت نیـز بسـیارکند اسـت!» او بابیان اینکـه افزایـش نقدینگـی یکـی از دالیـل‬ ‫گرانی هاسـت و بایـد چـاپ پـول را کاهـش داد‪ ،‬گفـت‪« :‬افزایـش قیمت هـا هیـچ‬ ‫ارتباطـی بـا عرضـه خودروسـازان نـدارد‪ ،‬حتـی ا گـر عرضـه افزایـش یابـد امـا نـرخ‬ ‫دالر افزایشـی باشـد‪ ،‬بازهم شـاهد افزایش قیمت در بازار هسـتیم و دلیل اصلی‬ ‫ان افزایـش نقدینگـی نـزد مـردم اسـت»‪ .‬عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق تهـران‬ ‫بااشـاره به راهکارهـای کاهـش قیمـت خـودرو در بـازار‪ ،‬گفـت‪« :‬تنهـا یـک راهـکار‬ ‫برای کاهش قیمت وجود دارد و ان عدم چاپ اسـکناس جدید بدون پشـتوانه‬ ‫ملی سـت؛ یعنـی نبایـد نقدینگـی را افزایـش داد‪ .‬زمانی کـه تولیـد و به دنبـال ان‬ ‫نقدینگـی افزایـش یابـد‪ ،‬قیمت هـا نیـز افزایـش می یابـد‪ .‬قیمـت تمـام کاالهـا و‬ ‫خدمات در ایران‪ ،‬چسبندگی معناداری با نرخ دالر در بازار ازاد دارد و خودروی‬ ‫سـاخت داخـل نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه نوسـانات‬ ‫نـرخ ارز‪ ،‬قیمـت کاال را نوسـانی می کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬قیمـت کارخانـه خودروهـای‬ ‫نتـر اسـت؛‬ ‫داخلـی‪ ،‬درمقایسـه با انچـه در بـازار معاملـه می شـود‪ ،‬به مراتـب پایی ‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ژاپن‬ ‫سوئد‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ارتباطات اینترنتی ‪ DSL‬و کابلی هنوز ‪ 66‬درصد اشترا ک های باند پهن ثابت را در کشورهای «سازمان‬ ‫همکاری و توسعه اقتصادی» (‪ )OECD‬تشکیل می دهند؛ اما فیبرهای نوری به پیشرفت مداوم خود‬ ‫ادامـه می دهنـد‪ .‬مرکـز تحقیقـات ‪ OECD‬گـزارش داده کـه سـهم اتصـاالت فیبـر نـوری بـه ‪ 29.2‬درصـد‬ ‫ُ‬ ‫رسـیده؛ د رحالی کـه این میـزان نه سـال پیش‪ ،‬کمتـر از نصـف؛ و ‪ 12‬درصـد بـود‪« .‬نیوزیلنـد» بـا افزایـش‬ ‫‪ 20‬درصـدی طـی دو سـال‪ ،‬بیشـترین نـرخ رشـد را در اتصـاالت فیبـر نـوری داشـته و پـس ازان «ایسـلند»‬ ‫(افزایـش ‪ 18.5‬واحـدی) و «اسـپانیا» (افزایـش ‪18‬واحـدی) قـرار دارنـد‪ .‬اختالفاتـی قابل توجـه در سـهم‬ ‫ارتباطـات فیبـر نـوری در جوامـع وجـود دارد و «کـره جنوبـی» بـا ‪ 83.9‬درصـد طـی چهارماهـه دوم سـال‬ ‫‪ ،2020‬در رتبه نخست قرار گرفت؛ با اندک اختالفی‪« ،‬ژاپن» (‪ 80.8‬درصد) در جایگاه بعدی می ایستد‪.‬‬ ‫مهسارشتی پور‬ ‫رواج استفاده‬ ‫از فیبر نوری‬ ‫در جهان‬ ‫‪OECD‬‬ ‫فرانسه‬ ‫امریکا‬ ‫ایتالیا‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫بازار کار‬ ‫موانع و چالش های زنان در ابتدای ورود به ِ‬ ‫روزهــای اول می امــد می نشســت گوش ـه ای‪ ،‬چــادرش‬ ‫یکــرد‪.‬‬ ‫را ســفت در اغــوش می کشــید و فقــط نــگاه م ‬ ‫کتــر شــد‬ ‫مکــم بــه جمــع نزدی ‬ ‫چندهفتــه کــه گذشــت‪ ،‬ک ‬ ‫تهــای کوچکــی کــه پیــش می امــد‪،‬‬ ‫و گاهــی هــم از فرص ‬ ‫یکــرد و خیلـی ارام و باخجالــت از بقچـه ای کــه‬ ‫اســتفاده م ‬ ‫همیشــه همراهــش بــود‪ ،‬چنــد داروی گیاهــی درمـی اورد‬ ‫زن دور و َبــرش نشــان مـی داد و از خواصشــان‬ ‫و بــه چنــد ِ‬ ‫ـام‬ ‫می گفــت‪ .‬مدتــی کــه گذشــت‪ ،‬اوازه اش ب هگــوش تمـ ِ‬ ‫شهــا یــا بعــد‬ ‫ـروع اموز ‬ ‫کالس رســید و ا ‬ ‫نهــا قبــل از شـ ِ‬ ‫دور «فاطمه خانــم» را می گرفتنــد‬ ‫از تما مشـ ِ‬ ‫ـدن ان‪ِ ،‬‬ ‫نهــا‬ ‫ـدون خجالــت از تجربیاتــش بــرای ا ‬ ‫و او ای ‬ ‫نبــار بـ ِ‬ ‫کســال بعد یــک عطــاری‬ ‫می گفــت‪« .‬فاطمه خانــم» ی ‬ ‫ـوار‬ ‫راه انداخــت و چندنفــر از خان ‬ ‫مهــای سرپرســت خانـ ِ‬ ‫ان کالس را هــم بــا خــود همــراه کــرد‪ .‬حــاال ان عطــاری‬ ‫شــده منبـ ِـع درامـ ِـد چهــار خانــواده و «فاطمه خانــم» یــک‬ ‫کارافریــن‪ .‬اعتمادبه نفــس تنهــا چیــزی بــود کــه او بــه ان‬ ‫نیــاز داشــت‪.‬‬ ‫مهـم توسـعه پایـدار هسـتند و در‬ ‫زنـان‪ ،‬یکـی از‬ ‫عناصـر ِ‬ ‫ِ‬ ‫جوامـع روبه توسـعه‪ ،‬امیـد اول بـرای ارتقـای خانواده هـا و‬ ‫رشـد و توسـعه کشـورهای خـود‪ .‬موفقیـت زنـان کارافریـن‬ ‫در جوامـع نه تنهـا سـبب سـودهای اقتصـادی می شـود؛‬ ‫بلکـه منافـع اجتماعـی و فرهنگـی بسـیاری را رقـم می زنـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بایـد اسـتراتژی اصلـی جوامـع این باشـدکه در‬ ‫تعیین و تدوین اولویت ها و اهداف توسـعه‪ ،‬مشـارکت دادن‬ ‫زنـان را به عنـوان یکـی از عوامـل موثـر و کارامد توسـعه لحاظ‬ ‫کننـد؛ زیـرا در عصـری کـه بـه «عصـر کارافرینـی» لقـب یافتـه‬ ‫جایگزیـن شایسـته‬ ‫اسـت و اسـتراتژی و اقتصـاد کارافرینـی‬ ‫ِ‬ ‫اسـتراتژی های موجـود اسـت‪ ،‬زنـان کارافریـن عامـل بسـیار‬ ‫حیاتـی و توان بخشـی درایـن راه به حسـاب می اینـد‪.‬‬ ‫شـواهد نشـان می دهـد کـه زنـان به دالیـل متعـدد؛ ازجملـه‬ ‫بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی‪ ،‬وارد‬ ‫کارافرینـی می شـوند؛ چـون کارافرینی‪ ،‬راهی بـرای برون رفت‬ ‫از بیکاری معمول اسـت‪.‬‬ ‫دراین میـان‪« ،‬عدالـت جنسـیتی» نیـز گامـی مهـم جهـت‬ ‫ایجاد‬ ‫تسـریع رونـد کلی توسـعه اسـت که هـدف اصلـی اش‪ِ ،‬‬ ‫عدالـت میـان زنـان و مردان به منظور تضمین دسـتیابی به‬ ‫توسـعه پایـدار اسـت‪ .‬بـا ورود بـه هـزاره سـوم و درمواجهه بـا‬ ‫امـواج تغییـرات شـتابنا ک‪ ،‬جامعـه جهانـی خـود را ملـزم‬ ‫بـه خلـق فضایـی می دانـد کـه در ان‪ ،‬زندگـی بهتـر بـا حـذف‬ ‫بی عدالتـی برپایـه جنسـیت شـکل گیـرد‪ .‬دسـتیابی بـه‬ ‫این مهـم تنهـا ازطریق ارتقای مشـارکت زنـان در فرایندهای‬ ‫تصمیم گیـری مربـوط بـه توسـعه میسـر نمی شـود؛ بلکـه‬ ‫این امـر ازطریـق کمـک بـه زنـان و دختـران در تشـخیص‬ ‫حقـوق اساسـی و انسـانی خـود‪ ،‬کاهـش تبعیض هـای‬ ‫جنسـیتی در دسترسـی به منابع و کنترل بر ان و بهره گیری‬ ‫از مزایـای توسـعه تحقـق می یابـد‪.‬‬ ‫تمـام ا گاهی هـای به وجودامـده همچنـان‬ ‫و امـا بـا‬ ‫ِ‬ ‫وجـود ِ‬ ‫«زنـان کارافریـن» بـا مجموعـه ای از محدودیت هـا روبـرو‬ ‫ِ‬ ‫هسـتند کـه بـد نیسـت برخی ازان هـا را بشناسـیم‪:‬‬ ‫پررنگ بـودن نقـش زنـان در خانـواده و نیـز نیـاز مـردان بـه‬ ‫حضـور دائمـی انـان در خانـواده کـه گاه ایـن نیـاز به شـدت‬ ‫روبه افزایـش مـی رود‪ ،‬یکـی از اصلی تریـن موانـع زنـان بـرای‬ ‫حضـور در جامعـه به حسـاب می ایـد‪ .‬البتـه گاهـی نیـز وجود‬ ‫افـکار و باورهـای منفـی درمـورد نقـش زنـان در کسـب وکار‪،‬‬ ‫ان ها را از ادامه راه منصرف می کند‪ .‬دسترسی کمتر زنان به‬ ‫اعتبـارات مالـی به دلیـل ضعـف مسـائل مربـوط بـه ضمانـت‬ ‫و مقادیـر کـم اعتبـارات و همچنیـن وجـود نگـرش منفـی‬ ‫درخصـوص تـوان بازپس دهـی پاییـن زنـان کارافریـن نیـز‬ ‫یسـت که گرچه در سـال های اخیر بسـیار کم رنگ‬ ‫مسئله ا ‬ ‫شـده؛ امـا در بعضـی جوامـع همچنـان یـک مانـع محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬گاهـی هـم نداشـتن اطالعـات و مهـارت الزم برای‬ ‫فکر به ثمرنشاندن‬ ‫راه اندازی یک کسب وکار برخی زنان را از ِ‬ ‫ایـده ای کـه مدت هـا در سـر دارنـد‪ ،‬منصـرف می کنـد‪.‬‬ ‫نداشـتن روحیـه‪ ،‬انگیـزه و اعتمادبه نفـس درزمینـه‬ ‫خوداشـتغالی کـه به واسـطه ان بیشـتر ترجیـح می دهنـد که‬ ‫اسـتخدام رسمی شـوند؛ به جای اینکه خود اشتغال باشند‬ ‫نیـز یکی دیگـر موانـع ب هشـمار می ایـد‪.‬‬ ‫یکـه تفـاوت قیمـت‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬امـروز خودروسـازها بـا ضرر و زیـان درحال تولیـد هسـتند؛ طور ‬ ‫کارخانـه و بـازار در خودروهـای سـاخت داخـل بـه ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومـان رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫دالر ثابت‪ ،‬قیمت ها افزایشی!‬ ‫سـعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشـگاه داران بااشـاره به علت افزایش قیمت خودرو در‬ ‫چندروزگذشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬چند وقتـی بـود قیمت هـا افزایشـی بـود امـا ا کنـون قیمت ها ثابت‬ ‫ً‬ ‫شـده و فعلا خودرویـی گـران نشـده اسـت‪ .‬بـازار خـودرو درحال حاضـر دوبـاره بـه روال قبـل‬ ‫و ثبـات برگشـته اسـت»‪ .‬امـا نکتـه مهـم ماجـرا اینجاسـت هیـچ نهـادی ترمـز ایـن افزایـش‬ ‫قیمـت را نمی کشـد و نظارتـی بـر ان نیسـت‪ .‬بـا روی کارامـدن وزیـر جدیـد صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت‪ ،‬نه تنهـا قیمت ها کاهشـی نبود بلکه شـاهد ادامه داری گرانی ها بودیـم؛ اما ا کنون‬ ‫وزیـر جدیـد صمـت‪ ،‬وعده هایـی درمـورد افزایـش تولیـد داده کـه بایـد دید کارسـاز می شـود‬ ‫یـا خیـر‪ .‬سـید رضـا فاطمـی امیـن درخصـوص صنعـت خـودرو تصریـح کـرد‪« :‬بـراورد کردیـم‬ ‫امسـال حـدود یک میلیون دسـتگاه خـودرو تولیـد شـود‪ .‬برنامه سـال اینـده ما یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزاردسـتگاه اسـت و تـا ‪ ۱۴۰۴‬بـه ‪ ۳‬میلیون دسـتگاه می رسـد‪ .‬سـالی ‪ ۲‬پلتفـرم جدیـد‬ ‫بـ ه خودروهـای داخلـی اضافـه می شـود‪ .‬ا گـر پیشـران های تولیـد را خـوب شناسـایی کنیم‬ ‫و ان هـا را به حرکـت دراوریـم اشـتغالی قابل توجـه خواهیـم داشـت‪ .‬مجبوریـم تا سـال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫بـه تولیـد ‪ ۳‬میلیون دسـتگاه خـودرو برسـیم چـون صنعـت خـودرو درصـورت تولیـد کـم‪،‬‬ ‫به صرفه نیست‪ .‬ا گر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد‬ ‫بایـد افزایـش مقیـاس تولیـد‪ ،‬رقابتی کـردن بـازار و اصلاح سـاختار مدیریتـی دراین بخـش‬ ‫چندی پیـش طـی تحقیقـی‪ ،‬عمده تریـن چالش هـای‬ ‫فـراروی کارافرینـی زنـان دانش اموخته در ایران موردبررسـی‬ ‫قـرار گرفـت و نتایـج ایـن تحقیـق منتشـر شـد‪ .‬بخشـی از‬ ‫نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد افزایـش چشـمگیر زنان‬ ‫فار غ التحصیـل از دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالـی‬ ‫نسـبت بـه مـردان بـا امکانـات و زمینه هـای شـغلی موجـود‬ ‫ درصـد‬ ‫بـرای زنـان هماهنـگ نیسـت‪ .‬امـروزه حـدود ‪70‬‬ ‫ِ‬ ‫ورودی دانشـگاه ها‪ ،‬در برخـی از رشـته ها اختصـاص بـه‬ ‫افزایـش‬ ‫یکـه به نسـبت ایـن‬ ‫دختـران و زنـان دارد؛ درحال ‬ ‫ِ‬ ‫ورودی و خروجـی از دانشـگاه ها‪ ،‬کمتـر بـه ایجـاد بسـترهای‬ ‫شـغلی مناسـب بـرای بانـوان در جامعـه ایرانی فکری شـده؛‬ ‫و نتیجـه ان شـده کـه میـزان بیکاری زنان نسـبت بـه مردان‬ ‫در جامعـه همـواره بیشـتر از مـردان باشـد؛ یعنـی توزیـع‬ ‫فرصت های شغلی و کارافرینی برای بانوان ایرانی نسبت به‬ ‫مـردان ناعادالنـه اسـت و ایـن خـود‪ ،‬باعث تشـدید بیکاری‪،‬‬ ‫افزایـش اشـکاالت و دامـن زدن بـه سـرخوردگی و احسـاس‬ ‫بی فایدگـی در بیـن ان هـا شـده کـه این امـر‪ ،‬از موانـع جـدی‬ ‫در راه اشـاعه و ترویـج کارافرینـی در بیـن زنان ایرانی به شـمار‬ ‫می ایـد و القا کننـده نوعـی دوگانگـی و سرخوردگی سـت‪.‬‬ ‫راه حـل این مسـئله البتـه دراین تحقیـق ارائـه شـده کـه‬ ‫براسـاس ان بایـد همـگام بـا افزایـش تقاضـا و نیـاز بانـوان بـه‬ ‫تحصیالت ا کادمیک بسـترهای مناسـب جهت به کارگیری‬ ‫از ایـن پتانسـیل ها فراهـم ایـد و سـهم مناسـبی جهـت‬ ‫اشـتغال کارافرینـان زن درنظـر گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫توزیـع نامناسـب تحصیل کرده هـای دانشـگاهی‪ ،‬یکی دیگـر‬ ‫از چالش هـای عمـده بیـن زنـان دانش اموختـه اسـت‪.‬‬ ‫گاه ظرفیت هـای دانشـگاهی بی توجـه بـه نیازهـای‬ ‫کسـب وکارهای موجـود در جامعـه درنظـر گرفتـه می شـود؛‬ ‫به گونه ای که در بسیاری از بخش ها با ترا کم فار غ التحصیل‬ ‫روبـرو می شـویم‪ .‬حال انکـه در بعضـی از زمینه هـا و رشـته ها‬ ‫ً‬ ‫اصلا خروجـی مناسـب و پاسـخگویی بـرای اشـتغال درنظـر‬ ‫گرفتـه نمی شـود‪.‬‬ ‫تمـام ایـن تفاسـیر‪ ،‬توجـه کمتـر بـه اموزش هـای فنـی و‬ ‫و بـا ِ‬ ‫علمـی کاربـردی‪ ،‬وجـود چالش هـای فرهنگـی و مشـکالت‬ ‫مربوطـه بـه باورهـا و اعتقـادات و سـنن اجتماعـی و‬ ‫قائل شـدن تفاوت هـای غیرمنطقـی بیـن زنـان و مـردان در‬ ‫جامعـه‪ ،‬منجـر می شـود کـه به رغـم توانمندی هـای بانـوان‬ ‫و نیـز برخلاف الزامـات و ضرورت هـای موجـود نسـبت بـه‬ ‫جـذب دانش اموختـگان زن؛ دچـار متغیرهای ناخواسـته و‬ ‫نـاروای جنسـیتی شـویم‪.‬‬ ‫انجـام شـود‪ .‬تـا سه سـال اینده صنعـت خـودروی کشـور بـه افتخـار ملـی تبدیـل می شـود‬ ‫چـون ظرفیـت ان وجـود دارد و به لحـاظ فنـی چیـزی کـم نداریـم فقـط باید اصالح سـاختار‬ ‫نبـر نیسـت‪ .‬برنامه هایـی کـه در حـوزه صنعـت و تولیـد‬ ‫مدیریتـی شـکل بگیـرد کـه زما ‬ ‫ داری تحریم هاسـت هرچنـد دنبـال رفع تحریم هسـتیم اما‬ ‫تعییـن کرده ایـم بـا فـرض ادامـه ِ‬ ‫منتظـر نمی مانیـم و برنامه ریـزی خـود را داریـم»‪ .‬به اعتقـاد کارشناسـان هرزمان کـه نـرخ ارز‬ ‫یسـت و ایـن تصـور نیـز کـه بـا‬ ‫در بـازار ازاد افزایـش یابـد‪ ،‬قیمـت خـودرو نیـز در بـازار صعود ‬ ‫کاهـش قیمـت ارز‪ ،‬می تـوان منتظـر سـقوط قیمت هـا در بـازار خـودرو بـود به دلیـل ماهیـت‬ ‫چسـبندگی قیمت هـا کـه در اقتصـاد ایـران ریشـه دوانیـده‪ ،‬اشـتباه اسـت و نبایـد انتظـار‬ ‫کاهـش قیمـت شـدید خـودرو در مدت زمـان کوتـاه را داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫تدارک اجرای مسکن ملی‬ ‫در شهرهای جدید‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن و مدیرعامـل‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه‬ ‫کاری مشـترک که با هدف تسـریع فرایند‬ ‫سـاخت و تامین مسـکن ارزان برگزار شد‪،‬‬ ‫نسـبت بـه اجـرای دو اقـدام کلیـدی در‬ ‫ایـن مسـیر توافـق کردنـد‪ .‬در این نشسـت‪ ،‬محمـود شـایان؛‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن ضمـن اشـاره بـه تعهـدی کـه‬ ‫بانـک مسـکن به دنبـال ابالغ سـهمیه بانک هـا در پرداخت‬ ‫تسـهیالت سـاخت مسـکن مصـوب بودجـه امسـال کشـور‬ ‫دارد‪ ،‬بـر پرداخـت بـه موقـع تسـهیالت بـه پروژه هـای‬ ‫مسـکونی حمایتـی تا کیـد کـرد‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪،‬‬ ‫حبیب الـه طاهرخانـی؛ معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و‬ ‫مدیرعامل شـرکت عمران شهرهای جدید در این نشست‪،‬‬ ‫دربـاره نحـوه اجـرای پروژه هـای مسـکن اقـدام ملـی‪،‬‬ ‫پیشـنهادهای مرتبـط بـا نحـوه انعقـاد قـرارداد مشـارکت در‬ ‫سـاخت را مطـرح کـرد کـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت؛‬ ‫همچنیـن نحـوه تکمیـل پروژه هـای باقی مانـده در طـرح‬ ‫مسـکن مهـر نیـز محـور دوم ایـن نشسـت بـرای دسـتیابی‬ ‫بـه توافـق اجرایـی بـود‪ .‬طاهرخانـی دربـاره رونـد تکمیـل‬ ‫پروژه هـای مسـکن مهـر در شـهرهای جدیـد نیـز گفـت در‬ ‫قالـب شـهرهای جدیـد ایـن پروژه هـا تعیین تکلیف شـده و‬ ‫در بخـش زیـادی از ایـن واحدها‪ ،‬مالکان سـا کن شـده اند و‬ ‫زندگـی در بیشـتر محله هـای مسـکن مهـر در جریـان اسـت؛‬ ‫امـا بـرای پـروژه هـای باقـی مانـده نیـز مقـرر شـد؛ تسـهیالت‬ ‫باقیمانـده بـا سـازو کارهایی کـه در حضور مدیرعامل بانک‬ ‫مسـکن تعیین شـد به پروژه ها تزریق شـود تا فرایند فروش‬ ‫اقساطی را باال ببریم‪ .‬حبیب اله طاهرخانی ضمن تقدیر و‬ ‫تشـکر از خدمات بانک مسـکن در مسـیر اجرای طر ح های‬ ‫دولـت در حـوزه سـاخت و تامیـن مسـکن گفـت‪ ،‬سـال‬ ‫گذشـته تسـهیالت یک هزار میلیارد تومانـی بانـک مسـکن‬ ‫بـرای تامیـن خدمـات سـکونتی در شـهر جدیـد پردیـس‬ ‫کمک مناسبی به بهبود وضعیت کرد‪ .‬ضمن انکه امروز در‬ ‫خیلی از شهرهای جدید تامین و توسعه خدمات سکونتی‬ ‫باعـث شـده سـرمایه گذاران رغبـت الزم بـرای ورود بـه ایـن‬ ‫شـهرها برای بهبود شـرایط زیسـت و سکونت شـهروندان را‬ ‫پیـدا کنند‪.‬‬ ‫شرایط وام جدید بانک ملی چیست؟‬ ‫بانـک ملـی ایـران طـرح تسـهیالتی صـدف‬ ‫را بـه مشـتریان خـود پیشـنهاد کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس طـرح جدیـد بانـک ملـی‪،‬‬ ‫افـراد می تواننـد وام بـا سـود پاییـن بگیرنـد‬ ‫کـه درواقـع نوعـی از وام ارزان اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس این طـرح مـردم می تواننـد از بانـک ملـی تـا سـقف‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومانـی و بـا نـرخ سـود یک تـا ‪ ۱۸‬درصـد دریافت‬ ‫کننـد‪ .‬درواقـع به نظر می رسـد که مردم بتواننـد دراین طرح‬ ‫وام بـا سـود پائیـن بگیرنـد‪ .‬مبلـغ ایـن وام در چنـد سـطح‬ ‫تقسـیم بندی می شـود‪ :‬گـروه اول پزشـکان‪ ،‬وکال‪ ،‬قضـات و‬ ‫اعضایهیئت علمیدانشگاه هاهستند کهباالترینمیزان‬ ‫وام را یعنـی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان دریافـت می کننـد‪ .‬ایـن افراد‬ ‫می تواننـد ایـن وام را بـا دو ضامـن معتبـر بگیرنـد‪ .‬گـروه دوم‬ ‫کارکنان و مدیران شـرکت ها هسـتند که براسـاس میانگین‬ ‫مانده حسـاب می تواننـد تـا سـقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومـان وام‬ ‫بگیرنـد‪ .‬بـرای ایـن گـروه شـروطی وجـود دارد‪ ،‬بایـد حقـوق‬ ‫ایـن گـروه توسـط بانـک ملـی پرداخـت شـود؛ همچنیـن‬ ‫بـه یک نفـر ضامـن معتبـر نیـاز دارنـد‪ .‬گـروه سـوم تمامـی‬ ‫کارکنان‪ ،‬سازمان ها و شرکت هایی هستند که حقوق خود‬ ‫را ازطریـق بانـک ملـی می گیرنـد‪ .‬ایـن افـراد بـا سـپرده گذاری‬ ‫شـخصی مطابـق جـداول طـرح پـس از تائیـد شـعبه تـا‬ ‫سـقف ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان وام می گیرنـد‪ .‬گـروه چهـارم‬ ‫شـامل سـایر اقشـار جامعـه اسـت کـه می تواننـد تـا سـقف‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان بـا ارائـه وثایـق و تضمینـات وام بگیرنـد‬ ‫کـه نوعـی وام بـا سـود پائیـن اسـت و جزئیـات ان به شـر ح زیر‬ ‫اسـت‪ :‬تـا سـقف ‪ ۵۰‬میلیون تومـان‪ :‬یک نفـر کارمنـد‬ ‫رسـمی دولـت یـا کارمنـد قـراردادی سـازمان های دولتـی‬ ‫یـا یک نفـر کاسـب دارای جـواز کسـب؛ مبلـغ ‪ ۵۰‬میلیـون تـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ :‬دونفر ضامن با شرایط باال؛ از مبلغ ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان‪ :‬سـه نفر ضامـن با شـرایط باال‪ .‬ترخ سـود‬ ‫تسـهیالت دراین طـرح از یک درصـد تـا ‪ ۱۸‬درصـد و مـدت‬ ‫بازپرداخـت تسـهیالت اعطایـی از ‪ ۱۲‬مـاه تـا ‪ ۶۰‬مـاه اسـت‪.‬‬ ‫امتیـاز سـپرده گذاری دراین طـرح قابل انتقـال به پـدر‪ ،‬مادر‪،‬‬ ‫فرزنـدان‪ ،‬خواهـر‪ ،‬بـرادر و همسـر اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫سوزانا کالرک‪:‬‬ ‫تخیل‬ ‫زنان‪ ،‬دارای قوه ِ‬ ‫باورنکردنیهستند‬ ‫مهرناز زاوه‬ ‫«دل مشـغولی هایتان را بنویسـید‪ .‬چیزهایی کـه تصـور می کنیـد جـذاب و‬ ‫خیره کننده انـد و حتـی چیزهایی کـه گویـا بـا هـم ارتبـاط ندارنـد‪ .‬ا گـر بتوانیـد ان هـا‬ ‫را به هـم مرتبـط کنیـد‪ ،‬بـه نتیجه اصیلی دسـت خواهیـد یافت»؛ ایـن توصیه های‬ ‫سـوزانا کالرک بـه نویسـندگان مشـتاق اسـت‪ .‬او به تازگـی و بـرای دومیـن رمـان‬ ‫خویـش‪« ،‬پیرا ِنسـی»‪ ،‬برنـده جایـزه ادبیـات داسـتانی زنـان ‪ ۲۰۲۱‬شـد‪ .‬ایـده ایـن‬ ‫کتـاب در دوره ‪ ۲۰‬سـالگی بـه ذهـن کالرک رسـید‪ .‬او حـاال ‪ ۶۱‬سـاله اسـت‪ .‬داسـتان‬ ‫یسـت که‬ ‫کـه در دنیایـی مجـازی اتفـاق می افتـد‪ ،‬دربـاره مـردی تنهـا به نـام پیرا ِنس ‬ ‫در تاالرهـا و حیاط هـای خالـی پرسـه می زنـد و ان هـا را فهرست نویسـی می کنـد‪.‬‬ ‫برناردیـن اواریسـتو؛ رئیـس هیئـت داوران‪ ،‬ایـن کتـاب را پـرواز اصیـل و غیرمنتظـره‬ ‫خیـال توصیـف کـرد کـه ژانرهـا را در هـم می امیـزد‪ ،‬پیش فرض هـا را درباره اینکـه‬ ‫یـک اثـر بایـد چگونـه باشـد به چالـش می کشـد و اخرسـر چیـزی عمیـق دربـاره‬ ‫انسـان بودن بـه مـا می گویـد‪ .‬کالرک می گویـد‪« :‬مـن خیلـی اثـار خورخـه لوئیـس‬ ‫بورخـس را می خوانـدم؛ کسـی که داسـتان های کوتـاه بی نظیـری بـا تنظیـم عالـی‬ ‫درمـورد دنیاهـای بسـیارعجیب می نوشـت‪ .‬داسـتانی از او هسـت به نـام کتابخانـه‬ ‫ً‬ ‫بابـل؛ دنیایـی کـه تمامـا کتابخانـه اسـت‪ .‬ایـن داسـتان ها به نظـرم مسـحورکننده‬ ‫بـود؛ می خواسـتم کار مشـابهی انجـام بدهـم‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬ایـده خانـه بزرگـی کـه‬ ‫دریاهـا و اقیانوس هـا در ان درجریـان هسـتند‪ ،‬در سـرم بـود؛ امـا دهه هـا بـود‬ ‫نمی توانسـتم بفهمـم چطـور می توانـم ان را بنویسـم»‪ .‬کتـاب «پیرا ِنسـی» ‪ ۱۶‬سـال‬ ‫پـس از اولیـن رمـان کالرک‪« ،‬جاناتـان اسـترنج و اقـای نـورل» منتشـر شـد کـه بـه‬ ‫بیـش از چهارمیلیون نسـخه فـروش دسـت یافت‪ .‬کالرک هنـگام تورهای تبلیغاتی‬ ‫کتابـش بیمـار؛ و مشـخص شـد بـه سـندرم خسـتگی مزمـن مبتالسـت‪ .‬او می گوید؛‬ ‫در اوج بیمـاری اش کـه چندین سـال طـول کشـید‪ ،‬طـی دوهفته می توانسـت تنها‬ ‫یـک روز کار کنـد و این موضـوع به شـدت ناامیـدش کـرده بـود‪ .‬او می گویـد‪« :‬همـه‬ ‫این ایده ها را داشتم و می خواستم دنبالشان کنم؛ اما سردرد و دردهایم و کمبود‬ ‫انـرژی اجـازه نمـی داد‪ .‬سـرانجام زمانـی رسـید کـه احسـاس کـردم ان قـدری خـوب‬ ‫هسـتم کـه بتوانـم منسـجم کار کنـم و می خواسـتم بـه پـروژه ای برگـردم کـه مثـل‬ ‫جاناتـان اسـترنج و اقـای نـورل‪ ،‬نیـاز به تحقیق ان چنانی نداشـته باشـد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫به نظـر منطقـی می رسـید کـه سـراغ پیرا ِنسـی بـروم»‪ .‬او امیـدوار اسـت پیـروزی او‬ ‫دراین جایـزه زنـان دیگـری را کـه بـا شـرایطی مشـابه او زندگـی می کننـد‪ ،‬تشـویق بـه‬ ‫ دنبال کـردن اهدافشـان کنـد‪ .‬او می گویـد‪« :‬وقتـی بیمـار بـودم و هیـچ راهـی پیـش‬ ‫پایـم نمی دیـدم‪ ،‬هربـار کـه ادم هایـی را می دیـدم کـه می گفتنـد شـرایط مشـابهی‬ ‫ً‬ ‫داشـتند؛ امـا موفـق شـدند ان را پشت سـر بگذارنـد‪ ،‬شـاید نـه کاملا اما پیشـرفت در‬ ‫حالشـان حاصـل شـده اسـت‪ ،‬امیـد پیـدا می کـردم‪ .‬وقتـی در میانـه یـک بیمـاری‬ ‫ً‬ ‫مزمـن هسـتید‪ ،‬شـدیدا بـه امیـد نیـاز داریـد؛ چیزی که گاهـی یافتنش بسیاردشـوار‬ ‫می نمایـد»‪ .‬او همچنیـن امیـدوار اسـت وضعیـت افرادی کـه ا کنـون درحال تجربـه‬ ‫زندگـی بـا کوویـد طوالنی هسـتند‪ ،‬بـه تغییراتی در نحوه درمـان بیماری هایی نظیر‬ ‫خسـتگی مزمـن بیانجامـد‪ .‬او می گویـد‪« :‬پزشـکی مـدرن بـا بیماری هـای مزمـن‬ ‫مشـکل دارد‪ .‬امیـدوارم حـاال انگیـزه بیشـتری بـرای تحقیـق وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مـا ادم هایی کـه بیمـار هسـتیم‪ ،‬اغلـب از گفتـن ان بـه مـردم خجالـت می کشـیم؛‬ ‫زیـرا هیچ کـس نمی خواهـد ضعیـف یـا ناتـوان به نظر برسـد‪ .‬فکـر می کنم بایـد درباره‬ ‫این موضوعـات بسـیار بازتـر صحبـت کنیم»‪ .‬نوشـتن‪ ،‬وقتی می توانسـت بنویسـد‪،‬‬ ‫راه فـراری بـه کالرک نشـان داد کـه متوجـه شـد دارد به جای شـخصیت داسـتانش‬ ‫زندگی می کند‪ .‬او می گوید‪« :‬راوی‪ ،‬کسی ست که در تاالر خانه پیاده روی می کند‪،‬‬ ‫از مجسـمه ها بـاال مـی رود و در دریـا ماهـی می گیـرد؛ کسـی که خیلی خیلـی فعـال‬ ‫اسـت‪ .‬مـن نیـز می خواسـتم بـه پیاده روی هـای طوالنـی بـروم؛ امـا نمی توانسـتم؛‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬به نوعـی او ازطـرف مـن ایـن کار را می کـرد»‪ .‬کالرک همیشـه می خواسـت‬ ‫کـه نویسـنده باشـد؛ امـا می گویـد نویسنده شـدن اسـان نبـود؛ «نویسـنده بودن‬ ‫همیشـه برایـم شـگفت انگیزترین چیـزی بـود کـه می توانسـتم باشـم‪ .‬هرچنـد‬ ‫برایـم زمـان زیـادی بـرد‪ .‬خیلـی طـول کشـید تـا یـاد بگیـرم چطـور یـک رمـان خلـق‬ ‫کنـم‪ .‬به هیچ وجـه کار سـاده ای نیسـت‪ .‬تلاش زیـادی می طلبـد تـا بـه نقطـه ای‬ ‫برسـی کـه بفهمـی چطـور بایـد انجامـش بدهـی؛ و وقتـی یک بـار انجامـش بدهـی‬ ‫به این معنا نیسـت که می دانـی بعـدی را هـم چطـور بایـد بنویسـی؛ بنابرایـن‪ ،‬بایـد‬ ‫دوباره از نو شروع کنی»‪ .‬بزرگ ترین منابع الهام نویسندگی او چه کسانی هستند؟‬ ‫«چارلـز دیکنـز‪ ،‬سـی اس لوئیـس و اورسلا لـی گوییـن‪ .‬در کتـاب‪ ،‬ارجاعـات زیـادی‬ ‫بـه داسـتان های نارنیـا اثـر لوئیـس وجـود دارد کـه در کودکـی بسـیار برایـم بااهمیت‬ ‫بودنـد‪ .‬همین طـور عاشـق داسـتان های پلیسـی ام؛ برای همیـن اشـاره ای بـه یـک‬ ‫داسـتان پلیسـی هـم در ان به چشـم می خـورد»‪ .‬ایـا به نظـر کالرک فهرسـت کوتـاه‬ ‫امسـال جایـزه داسـتان زنـان به اندازه کافـی متنـوع هسـت؟ می گویـد ‪« :‬زنـان دارای‬ ‫قوه تخیل باورنکردنی و تجربیات بسـیار متفاوتی هسـتند که نشـئت گرفته از انواع‬ ‫چ گونه خاصی از نوشـتن وجـود ندارد کـه زنان مجبور‬ ‫مختلـف فرهنـگ اسـت‪ .‬هیـ ‬ ‫بـه انجـام ان باشـند‪ .‬به نظـر می رسـد جایـزه ادبیـات داسـتانی زنـان می خواهـد بـه‬ ‫این موضوع احترام بگذارد‪ .‬فکر کنم طیف گسـترده و تنوع فهرسـت کوتاه امسـال‬ ‫ً‬ ‫کامال درخشـان بود»‪ .‬قدم بعدی چیسـت و چطور قرار اسـت ‪۳۰‬هزارپاوند جایزه را‬ ‫خرج کند؟ کالرک می گوید با بردن این جایزه انگار در سرزمینی ناشناخته است‪.‬‬ ‫درحال حاضـر به فکـر برنامه ریـزی یک تعطیالت با همسـر و دوسـت نویسـنده اش‪،‬‬ ‫کالین گرینلد است که هنوز مکان خاصی را برای رفتن درنظر نگرفته‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫«درواقـع از اینکـه به این نقطـه رسـیدم‪ ،‬بسیارخوشـحالم»‪/ .‬ایبنـا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫رابعه بلخی؛ نخستین شاعر زن پارسی گو‬ ‫‪ ۱۷‬هزار نفر؛ تعداد جانبازان‪ ،‬ازاده ها‬ ‫و شهدای زن ایران‬ ‫‪ ۲۷‬شـهریورماه؛ «روز شـعر و ادب ُپارسـی» نـام گرفتـه؛ ازایـن رو‪ ،‬از اولیـن شـاعر زن پارسـی گو یـاد‬ ‫خواهیـم کـرد‪« :‬رابعـه دختـر کعـب قـزداری» کـه بـه «رابعـه بلخـی» هـم شـناخته شـده ‪ .‬از اغازیـن‬ ‫روزهای زندگی او که در قرن چهارم هجری‪-‬قمری می زیسـت؛ اطالعات موثقی در دسـت نیسـت‪.‬‬ ‫بهـای کوچیـده بـه خراسـان و فرمانـروای بلـخ و سیسـتان و قندهـار و‬ ‫پـدرش کعـب قـزداری‪ ،‬از عر ‬ ‫یسـت انکـه او همـدوره بـا سـامانیان و رودکـی بـوده و به اسـتناد گفتـار عطـار‬ ‫ُبسـت بـود‪ .‬انچـه قطع ‬ ‫ً‬ ‫نیشـابوری؛ با رودکی دیدار و مشـاعره داشـت؛ ظاهرا نخسـتین زن شاعر در تاریخ ادبیات خراسان‬ ‫بـزرگ اسـت کـه شـعری از او به ثبـت رسـیده‪.‬‬ ‫سـعید اوحـدی؛ رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران‬ ‫مردادماه امسـال به مناسـبت سـالروز ورود ازادگان به‬ ‫کشـور‪ ،‬دررابطه بـا امـار ازادگان طـی هشت سـال دفـاع‬ ‫مقـدس و پـس ازان‪ ،‬گفـت‪« :‬امـار رسـمی ازادگانـی کـه‬ ‫در دوران جنـگ و در عملیـات مختلـف به اسـارت‬ ‫درامده انـد‪ ،‬بیـش از ‪ ۴۳‬هزارنفـر اسـت کـه تعـدادی‬ ‫هـم بانـوان غیـور ازاده کشـورمان بودنـد کـه پنج نفـر از‬ ‫بانوان اسیر را در اردوگاه ها داشتیم که البته تعدادی‬ ‫هـم رژیـم بعث صـدام‪ ،‬هم وطنانمان در نقـاط مرزی‬ ‫کشـور را به اسـارت دراوردنـد کـه دراین خصـوص‪ ،‬امـار‬ ‫مختلفـی وجـود دارد و دراین میـان‪ ،‬خانواده هایـی‬ ‫را داشـتیم کـه بـاز میـان ان هـا زنـان غیـوری بودنـد‬ ‫کـه تـا اخرین روزهـا مقاومـت کردنـد؛ امـا امـار رسـمی‬ ‫کشـور کـه در بنیـاد شـهید هـم ثبـت شـده‪ ۴۳ ،‬هـزار‬ ‫ازاده در کشـور اسـت»‪ .‬به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان؛ اوحـدی گفـت‪« :‬مـا ‪ ۱۷‬هـزار زن جانبـاز‪،‬‬ ‫ازاده و شـهید در دوران دفـاع مقـدس داریـم»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن گرامیداشـت شـهدا و ازادگان اسـیر بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬دراین ایـام بایـد یـاد کنیـم از شـهدا و ازادگان‬ ‫اسـیری که هم در دوران اسـارت به صورت مظلومانه‬ ‫ً‬ ‫به شـهادت رسـیدند و بعضـا پیکرهـای پـا ک ان هـا‬ ‫در ان دیـار غربـت به جـا مانـد و امـروز امانـت سـنگین‬ ‫اسـارت ان هـا برعهـده ماسـت و هـم ازادگانـی کـه بعـد‬ ‫از اسارت به دلیل تالمات ناشی از اسارت‪ ،‬مظلومانه‬ ‫از ایـن دنیا پر کشـیدند و خدمـت خانواده های ان ها‬ ‫تسـلیت عـرض می کنـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن روز‪ ،‬روز‬ ‫باشکوهی برای مردم و پیروزی ان ها بود و ما ازادگان‬ ‫اعتقـاد داریـم کـه مـردم مسـتجاب الدعوه بودنـد؛‬ ‫چرا کـه ان هـا دعـا کردنـد و دعـای ان هـا مسـتجاب‬ ‫شـد و ازادگان بازگشـتند»‪ .‬وی بااشاره به مبادله رژیم‬ ‫بعثـی صـدام گفـت‪« :‬بعد از سـال ‪ ۶۰‬مشـاهده کردیم‬ ‫اتفـاق عظیمـی افتـاد؛ درواقـع‪ ،‬صحنـه جنـگ عـوض‬ ‫‪ 10‬اسوه قهرمان پرور ایران‬ ‫سروش راسخ‬ ‫وقتی صحبت از هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس‬ ‫می شـود‪ ،‬انچه بیش ازهمه به خاطر متبادر می شـود‪ ،‬چهره‬ ‫رشـادت ها و ازخودگذشـتگی های حاضـران در صحنـه نبـرد‬ ‫حـق علیـه باطـل اسـت؛ و شـاید دراین میـان‪ ،‬کمتـر از زنانـی‬ ‫یادشـده کـه از جگرگوشه هایشـان گذشـتند تـا مـا امـروز‪ ،‬در‬ ‫سـایه امنیـت حضور همیشـه ماندگارشـان‪ ،‬نفسـی اسـوده‬ ‫بکشـیم‪ .‬بی شـک‪ ،‬همـه مـا بـه ایـن پرچـم داران باشـکوه‬ ‫کشورمان مدیونیم و یادکردن از نام و خاطره ان ها و تکریم‬ ‫نبـار‬ ‫خانواده هایشـان‪ ،‬یـک لـزوم و وظیفـه ملی سـت‪ .‬ای ‬ ‫قصـد داریـم از مادرانـی بگوییـم کـه باارزش تریـن ثمـره‬ ‫زندگی شـان را فـدا کرده انـد و اسـطوره وار‪ ،‬ایـن داغ همیشـه‬ ‫تـازه را تـاب اوردنـد‪ .‬ایـن گـزارش کوتـاه ‪ ،‬تنهـا اشـاره ای گـذرا‬ ‫بـه ‪ 10‬نمونـه از ایـن نسـل خروشـان اسـت؛ نسـلی کـه ثابت‬ ‫کـرده‪ ،‬از دامـن زن‪ ،‬مـرد بـه معـراج مـی رود ‪...‬‬ ‫محمود کاوه‬ ‫محمدحسینفهمیده‬ ‫او درواقع‪ ،‬مادر دو شهید بود‪:‬‬ ‫شهریورماهیاداوردرگذشت‬ ‫محمدحسین و داود که اولی‪،‬‬ ‫مردی ست کهاوازهشجاعت هایش‬ ‫‪ ۸‬ابان ماه ‪ 59‬شهید شد؛ روز‬ ‫فراموش ناشدنی ست‪.‬محمود کاوه‬ ‫شهادت این نوجوان ‪ ۱۳‬ساله را روز در سال‪ ۱۳۴۰‬در مشهد متولد شد و‬ ‫نوجوان و روز بسیج دانش اموزی ‪ ۱۱‬شهریور ‪ ١٣۶۵‬طیعملیات کربالی‬ ‫نام گذاری کرده اند‪.‬محمدحسین ‪ ٢‬به مقام شهادت نائل امد‪ .‬او در‬ ‫فهمیده در سال ‪ ۱۳۴۶‬در قم‬ ‫‪ 25‬سالگی‪،‬فرمانده ایزبدهوبا تدبیر‬ ‫متولد شد؛ مادرش «فاطمه‬ ‫بود‪.‬مصاحبهبامادر گران قدرش‬ ‫کریمی» نیز ‪ ۱۲‬اسفند ماه ‪98‬‬ ‫ نام«ماه نساء»‪،‬به شکلیک کتاب‬ ‫به ِ‬ ‫دارفانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫شـد و پیروزی هـای رزمندگانـی کـه بـه ارزش هـای‬ ‫سیدالشـهدا(ع) اعتقاد داشـتند رقم خورد و حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) در روزهای دشـوار جنگ‪ ،‬فرمایشـی‬ ‫داشتند و فرمودند که جنگ‪ ،‬نعمت است و جوهره‬ ‫انسـان ها را به حرکـت درمـی اورد کـه ایـن فرمایـش‬ ‫حضـرت امـام‪ ،‬یـک جوهـری دارد کـه ایـن نعمـت‬ ‫نه فقـط در زمـان جنـگ؛ بلکـه پـس ازان هـم ادامـه‬ ‫داشـت کـه ازان جملـه می تـوان بـه مقاومـت مـردم و‬ ‫حماسـه ای کـه ان هـا افریدنـد‪ ،‬اشـاره کرد و سـرانجام‬ ‫مشـاهده کردیـم کـه صـدام در نامه نگاری هایـی کـه‬ ‫بـه ایـران داشـت‪ ،‬اعلام کـرد در مقابـل عظمـت‪،‬‬ ‫عـزت و اسـتقالل ایـن مـردم سـر تسـلیم فـرود اورده‬ ‫اسـت و گفـت انچـه شـما خواسـتید‪ ،‬بـه ان دسـت‬ ‫پیـدا کردیـد و زمینـه ازادسـازی اسـرا هـم فراهـم شـد‪.‬‬ ‫سـال ‪ ،۶۷‬صدام شـرایط را پذیرفت و قطعنامه امضا‬ ‫شـد و دوسـال بعد‪ ،‬اسـرا در زندان هـا بودنـد تـا ‪۲۶‬‬ ‫مردادمـاه همان سـال کـه به دعـای خیـر مـردم و بـا‬ ‫همـت رزمنـدگان غیور در جبهه ها شـاهد ازادی اسـرا‬ ‫بودیـم»‪.‬‬ ‫عباسبابایی‬ ‫«فاطمهخوئینی»؛مادرشهید‬ ‫عباس بابایی که ابان ماه‪93‬‬ ‫درگذشت؛می گفت‪«:‬عباس‪،‬‬ ‫خیلی سادهزندگی کرد»‪.‬اینشهید‬ ‫گرامی‪ ،‬سال ‪ ۱۳۲۹‬و در قزوین متولد‬ ‫شد‪ .‬نقل شده؛ چند روز قبل از‬ ‫شهادتدر پاسخ ب هپافشاری های‬ ‫بیش از حددوستانشجهتعزیمت‬ ‫به مراسم حج گفته بود‪« :‬تا عید‬ ‫قربان خودم را به شما می رسانم»‪.‬‬ ‫محمد علیجهان ارا‬ ‫نام مادر این شهید معزز‪« ،‬ساره‬ ‫امامزاده» است‪ .‬جهان ارا‪ ،‬از‬ ‫فرماندهان ارشد سپاه در جنگ‬ ‫تحمیلی بود که در عملیات نبرد‬ ‫خرمشهر و حصر ابادان‪ ،‬نقش‬ ‫کلیدی داشت‪ .‬او که در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۳‬متولد شده بود‪ ،‬قبل از‬ ‫جنگ‪ ،‬به مبارزه با مزدورانی که‬ ‫از خارج مرزها تحریک می شدند‪،‬‬ ‫می پرداخت‪.‬‬ ‫احمدمتوسلیان‬ ‫محمدبروجردی‬ ‫حسین خرازی‬ ‫مهدیزین الدین‬ ‫این شهید جاویدنام که سال ‪« ۱۳۳۶‬خدیجه محمدی»؛ مادر عزیزش فرمانده لشکر ‪ ۲۷‬رسول اهلل(ص)‪،‬‬ ‫این شهید واالمقام‪ ،‬در دوران‬ ‫که به «مسیح کردستان» شهرت در ‪ ۱۴‬تیرماه ‪ ۱۳۶۱‬به دست‬ ‫دفاع مقدس با فرماندهی لشکر در اصفهان متولد شد‪ ،‬بعدها‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬علی بن ابی طالب رشادت های فرماندهی لشکر‪ ۱۴‬امام حسین (ع) داشت‪ ،‬اذرماه ‪ ۹۲‬دارفانی را وداع نیروهای حزب فاالنژ به اسارت‬ ‫درامد‪ .‬او سال ‪ ۱۳۳۲‬در تهران‬ ‫گفت و سوی فرزند شهیدش‬ ‫را برعهده گرفت‪ .‬وی در چند‬ ‫بسیار نشان داد‪ .‬او سال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫به دنیا امد‪ .‬مادر گرامی اش؛‬ ‫عملیات؛ازجمل هطریق القدس‪ ،‬پرکشید‪ .‬سردار بروجردی‪ ،‬در‬ ‫در تهران متولد شد‪« .‬زینب‬ ‫بی بی معصومهحسینی زاده؛نماد‬ ‫سال ‪ 1333‬در بروجرد به دنیا‬ ‫فتح المبین‪،‬بیت المقدس‪،‬‬ ‫اسالم دوست»؛ که دو فرزندش‬ ‫مقاومت مادران مفقوداالثر ایران ‪،‬‬ ‫رمضان‪ ،‬والفجر ‪ ،۴‬بدر و والفجر ‪ ،۸‬امد‪ .‬در جوانی برای فرا گیری‬ ‫(مهدی و مجید) به شهادت‬ ‫بیش از ‪30‬سال درنیافت فرزندش‬ ‫حضوری فعال و فراموش نشدنی فنون چریکی‪ ،‬عازم سوریه و‬ ‫رسیده اند‪ ،‬گفته بود‪« :‬کاش‬ ‫به تعداد رگ های بدنم‪ ،‬فرزندانی داشت‪ .‬مستند «مادرانه»‪ ،‬روایتگر لبنان شد و بعد از ان به نیروهای شهید شده یا اسیر است‪ .‬فیلم‬ ‫راوی زندگی این‬ ‫زندگی او از زبان مادر محترمش؛ تحت فرماندهی شهید چمران‬ ‫داشتم و همه را در راه اسالم و‬ ‫«ایستاده در غبار» ِ‬ ‫چهره ماندگار است‪.‬‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫«طیبه تابش» است‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره)می دادم»‪.‬‬ ‫حسن باقری‬ ‫اورابسیاریبه عنوانمغزمتفکر‬ ‫اطالعاتنظامیایرانمی شناسند‪.‬‬ ‫او که سال ‪ 1334‬هم زمان با‬ ‫‪3‬شعبان؛ میالد امام حسین (ع) در‬ ‫تهرانبه دنیاامد‪،‬در محور عملیاتی‬ ‫فکه شهید شد‪ .‬مادر گرامی اش؛‬ ‫«کبریافشردی»در مصاحبه ای‬ ‫ فرمانامام‬ ‫گفتهبود‪«:‬گوش به ِ‬ ‫زمان(عج) بودن‪ ،‬او را عاقبت به خیر‬ ‫و به شهادت رسانید»‪.‬‬ ‫محمد ابراهیمهمت‬ ‫از نامدارترین سرداران دفاع‬ ‫مقدس که به ویژه در عملیات‬ ‫خیبر و تصرف جزایر مجنون‪،‬‬ ‫رشادت بسیار از خود به تصویر‬ ‫کشید‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۳۴‬در‬ ‫شهرضا دیده به جهان گشود‪.‬‬ ‫حاجیه «نصرت همت» مادر‬ ‫این شهید پرارج‪ ،‬سال ‪1399‬‬ ‫پس از ‪ ۳۷‬سال دوری از‬ ‫فرزندش‪ ،‬در ‪ ۹۱‬سالگی از دنیا‬ ‫رفت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫پرخـوری به عنـوان یکـی از مشـکالت جـدی ادمـی در دنیای‬ ‫بو غریـب‬ ‫مـدرن و اشـباع از تکنولـوژی امـروز‪ ،‬پدیـده ای عجی ‬ ‫نیسـت و از پیامدهـای دنیایـی سرچشـمه می گیـرد کـه در‬ ‫ان‪ ،‬همـه می خواهنـد همـه جـور امکانـات از جملـه ماشـین‬ ‫خـوب‪ ،‬خانـه بـزرگ بـا رفـاه بـاال‪ ،‬مسـافرت و غذای هـای‬ ‫متنوع و ‪ ...‬را در بهترین شکلش داشته باشند‪ .‬این دنیای‬ ‫به ظاهـر متمـدن‪ ،‬به درسـتی بـه مـا نمی امـوزد کـه خـوردن‪،‬‬ ‫رفتاری ست بایدی که ادمی باید ان را انجام دهد تا نیازهای‬ ‫بدنـش را بـرای زنده مانـدن برطـرف کنـد‪ .‬شـما در طبیعـت‪،‬‬ ‫کمتر حیوانی را می بینید که اضافه وزن داشـته باشـد؛ چرا که‬ ‫او هرزمـان کـه الزم باشـد می خـورد‪ ،‬هرانـدازه کـه الزم باشـد‪،‬‬ ‫غـذا صـرف می کنـد و به هرشـکلی کـه باشـد‪ ،‬ان را می خـورد و‬ ‫در ایـن راه بـا کسـی نه مسـابقه می دهد و نه به خاطـر دیگران‬ ‫روش و حجم غذا خوردنش را تغییر می دهد؛ اما شوربختانه‬ ‫گروهـی از مـا ادمیـان به ظاهـر متمـدن همـه رفتارهای بـاال را‬ ‫یکـه مواد غذایـی را مصرف‬ ‫وارونـه انجـام می دهیـم؛ به گونه ا ‬ ‫می کنیم که برای ما بسیار اسیب زا هستند؛ مانند فست فود‬ ‫و غذاهـای امـاده و کنسـروی و توانایـی دوری از خـوردن را‬ ‫نداریـم‪ .‬ازسـوی دیگر؛ به خاطـر انـواع و اقسـام اسـیب های‬ ‫روانی دوران کودکی‪ ،‬حتی در خوردن هم با دیگران مسابقه‬ ‫یسـت را بـا سیسـتم‬ ‫می دهیـم؛ خوردنـی کـه نوعـی نیـاز ادم ‬ ‫روانـی خـود گـره می زنیـم و نه تنهـا ب هسـرعت مـواد غذایـی را‬ ‫ً‬ ‫می بلعیـم؛ بلکـه در این حالـت اساسـا متوجـه نمی شـویم که‬ ‫چـه می خوریـم؛ چون لذتی از خـوردن نبرده ایم‪ .‬عدم رعایت‬ ‫همـه مـوارد گفته شـده در بـاال‪ ،‬باعـث ایجـاد اختلال در رونـد‬ ‫تغذیـه مـا می شـوند‪ .‬امارها نشـان می دهنـد که درحـدود دو‬ ‫تـا سـه درصد از جمعیـت جهـان بـا مشـکل پرخـوری روبـه رو‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اینجـا الزم اسـت که اشـاره کوتاهـی بـه چرایـی‬ ‫پرخـوری داشـته باشـیم‪ .‬تمـام کارهـا‪ ،‬رفتارهـا و کردارهـای‬ ‫مـا تحت تاثیـر دو عامـل درونـی و بیرونـی هسـتند‪ .‬ادم هـا بـه‬ ‫دو گروه تقسـیم می شـوند؛ گروه اول کسـانی هسـتند که باور‬ ‫دارند رفتار و کردار ان ها تحت تاثیر عامل بیرونی ست و گروه‬ ‫دوم کسـانی هسـتند کـه می گوینـد عامـل درونـی باعـث ایـن‬ ‫رفتار در ان ها می شود‪ .‬به گفته زیگموند فروید؛ ریشه و بنیاد‬ ‫بیشـتر افـکار و رفتار هـای مـا در ضمیـر نا هشـیار مـا قـرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته دیگـر؛ مـا بدون اینکـه بخواهیم‪ ،‬ناخـود ا گاه این کار یا‬ ‫یکـه‬ ‫ان کار را انتخـاب کـرده و انجـام می دهیـم؛ امـا با وجود ‬ ‫بسـیاری از رفتارهـای مـا ناهشـیارند؛ هم زمـان انتخابـی هـم‬ ‫ً‬ ‫هسـتند و ما حتما از خودمان می پرسـیم که این کار را انجام‬ ‫بدهـم یـا خیـر؟ با یک مثال می تـوان این موضوع را روشـن تر‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬ا گـر از کسـی بپرسـید کـه چـرا مثلا بـرای ان موضـوع بـه‬ ‫پرخوری؛ اختاللی روانی یا عادتی فیزیکی؟‬ ‫ان کوچکـی عصبانـی شـدی و وا کنـش‬ ‫شـدیدی نسـبت بـه همسـرت نشـان‬ ‫دادی؟ پاسـخش بـه شـما این اسـت که‬ ‫«دسـت خـودم نبـود»‪« ،‬نمی خواسـتم‬ ‫بـه او اسـیب بزنـم» یـا «نفهمیـدم چـی‬ ‫شـد؛ یک دفعـه شـد؛ اخـه منـو عصبانی‬ ‫کـرد» و ‪ ...‬امـا واقعیـت امـر این اسـت که‬ ‫بـا وجودی که بسـیاری از رفتارهـا و افکار‬ ‫مـا ریشـه در نهـان ناهشـیار مـا دارنـد؛‬ ‫ولـی سیسـتم روانـی مـا انتخابـی عمـل‬ ‫می کنـد؛ یعنـی مـا براسـاس پیامـد و‬ ‫نتیجـه رفتارمـان انتخـاب می کنیـم کـه‬ ‫چگونـه و کجـا چـه کاری را انجـام دهیـم‬ ‫یـا انجـام ندهیم‪ .‬پایه و اسـاس انتخاب‬ ‫ادمـی بر اسـاس پیامـد تصمیـم او سـت‪.‬‬ ‫در مثـال بـاال‪ ،‬ا گـر گمـان کنیـم کـه بـرادر همسـر مـا کـه ازنظـر‬ ‫فیزیکـی قوی تـر و تنومند تـر از ماسـت‪ ،‬حضـور داشـته باشـد‪،‬‬ ‫ایا در حضور او بازهم جرئت می کنیم که همسـرمان (خواهر‬ ‫او را) را مـورد ازار قـرار دهیـم؟ و ایـا ا گـر در خیابـان بـا پلیسـی‬ ‫ً‬ ‫حرفمـان شـود‪ ،‬ایـا تـوی گـوش او می زنیـم؟ قطعـا پاسـخ‬ ‫مثبـت نیسـت؛ چـرا؟ زیـرا مـا بر اسـاس ارزیابی مـان از زمـان و‬ ‫مکان و پیامد رفتار و گفتارمان انتخاب می کنیم که چگونه‬ ‫و کجـا‪ ،‬چـه کاری را انجـام بدهیـم‪ .‬پـس مـا ا گاهانـه انتخـاب‬ ‫می کنیم چه رفتاری داشـته باشـیم اما این انتخاب خودش‬ ‫در بسـیاری از مـوارد می توانـد ناخـودا گاه باشـد؛ بدون اینکه‬ ‫متوجـه شـویم‪ .‬ایـن انتخـاب رفتـار درمـورد خـوردن هـم‬ ‫یکـه مـا انتخـاب می کنیـم در کجـا و‬ ‫صـادق اسـت؛ به گونه ا ‬ ‫چه چیـزی را بخوریـم و چـه چیـزی را نخوریـم؛ تا چه انـداره‬ ‫ً‬ ‫بخوریـم و ایـن انتخاب هـا حتمـا تحت تاثیـر عوامـل بیرونی و‬ ‫درونـی انجـام می شـود‪ .‬به گفته دیگـر؛ انتخـاب مـا همیشـه و‬ ‫همـواره پایـه مـادی دارد‪ .‬زمانی کـه مـا بـه پدیـده «پرخـوری»‬ ‫می پردازیم؛ متوجه می شـویم که پرخوری‪ ،‬رفتاری سـت که‬ ‫ما گاهی تحت تاثیر عوامل بیرونی و گاهی تحت تاثیر عوامل‬ ‫درونـی ان را انتخـاب می کنیـم و انجـام می دهیـم‪ .‬عوامـل‬ ‫درونـی و بیرونـی را می تـوان ب هشـر ح زیر برشـمرد‪.‬‬ ‫عوامل درونی که باعث پرخوری می شوند‬ ‫‪ .1‬مضطرب بـودن ‪ .‬هرچـه اضطـراب مـا بیشـتر باشـد‪،‬‬ ‫پرخوری ما بیشتر می شود؛ چرا که در موقع مضطرب شدن‬ ‫سراشپز‬ ‫قنـد خـون مـا پائیـن می ایـد و ما نیـاز داریم که ان قند سـریع‬ ‫بـاال بیایـد و بهتریـن راه باال بـردن قنـد خونمـان همانـا‬ ‫ً‬ ‫خـوردن اسـت و دراین مـواد خوردنـی‪ ،‬روغـن و شـکر حتمـا‬ ‫نقـش تعیین کننـده بـازی می کننـد؛ ازایـن رو مـا به سـوی‬ ‫چیپـس‪ ،‬بسـتنی‪ ،‬شـکالت‪ ،‬فسـت فود و ‪ ...‬می رویـم ‪.2‬‬ ‫داشـتن اسـترس‪ .‬در زمـان اسـترس به جز اینکـه ماننـد زمان‬ ‫مضطرب شـدن عمـل می کنیـم‪ ،‬حتـی انتخـاب می کنیـم‬ ‫ً‬ ‫کـه ب هسـرعت بخوریـم؛ بـدون انکـه متوجـه شـویم واقعـا چـه‬ ‫چیـزی را خورده ایـم ‪ .3‬نداشـتن رابطـه خـوب بـا اطرافیـان‪.‬‬ ‫نداشـتن رابطـه خـوب بـا اطرافیـان فـرد را دچـار اضطـراب و‬ ‫اسـترس می کند ‪ .4‬حرمت نفس پائین‪ .‬زمانی که ما حرمت‬ ‫نفـس پائینـی داریـم‪ ،‬دچار اضطراب می شـویم؛ بدون اینکه‬ ‫بدانیـم چـرا؛ درنتیجـه پرخـوری مـا ادامـه پیـدا می کنـد ‪.5‬‬ ‫ناتوانـی در ارضـای نیازی عـادی زندگی‪ .‬فردی که در ارضای‬ ‫ً‬ ‫نیاز هـای خـودش ناتـوان باشـد‪ ،‬حتمـا دچـار اضطـراب و‬ ‫اسـترس می شـود ‪ .6‬خشـمگین بـودن‪ .‬خشـمگین شـدن‬ ‫متـرادف بـا همـان مضطرب شـدن اسـت و همـان پیامدهـا‬ ‫را برایمـان بـه ارمغـان مـی اورد‪ .7 .‬خـواب کـم و نامنظـم فـرد‬ ‫را دچـار اضطـراب و اسـترس می کنـد و سـپس پرخـوری ‪.8‬‬ ‫عادت هـای معمـول در خوردن که بسـیار نادرسـت هسـتند‬ ‫‪ . 9‬درسـت غذا نخـوردن به معنـای انکـه ندانیـم چه چیـز را‬ ‫چه زمانـی بایـد بخوریـم و چگونـه بایـد بخوریـم‪ .10 .‬عوامـل‬ ‫ژنتیکی‪ .‬موردی ست که در گروهی از ادم ها باعث پرخوری‬ ‫انهـا می شـود‪ ،‬بـدون اینکـه مقصـر باشـند ‪ .11‬دچاربـودن بـه‬ ‫کافه گالسه‬ ‫ا گـر شـما هـم از هـواداران بسـتنی هسـتید و هـر دسـری کـه بـا بسـتنی درسـت شـود را دوسـت داریـد‪ ،‬امـروز قصـد داریـم‬ ‫یشـود؛ اما مسـئله‬ ‫طرز تهیه کافه گالسـه را به شـما اموزش دهیم‪ .‬کافه گالسـه اغلب با گالسـه قهوه اشـتباه گرفته م ‬ ‫اینجاسـت کـه قهـوه گالسـه را می توانیـد بـا انـواع نوشـیدنی قهـوه از اسپرسـو گرفتـه تـا قهـوه دمـی و کاپوچینـو و پـودر‬ ‫ً‬ ‫نسکافه درست کنید؛ اما برای درست کردن کافه گالسه حتما باید قهوه اسپرسو داشته باشید؛ البته گالسه میوه ای‬ ‫هم داریم مثل گالسـه توت فرنگی (ترکیب بسـتنی توت فرنگی اسـکوپی با بسـتنی رقیق شـده با شـیر)‪ .‬در ادامه با طرز‬ ‫یشـوید‪.‬‬ ‫تهیه چند نوع گالسـه خوشـمزه اشـنا م ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫شـیر و شـکر و قهـوه را مخلـوط می کنیـم و بعـد از ریختن در قهـوه جوش‪،‬‬ ‫ان را می جوشـانیم‪ .‬بعـد از اینکـه جوشـید‪ ،‬اجـازه دهیـد تـا کمـی خنـک‬ ‫شـود و سـپس ان را بـرای سرد شـدن درون یخچـال قـرار دهیـد‪ .‬حـاال‬ ‫بسـتنی را درون لیوان ریخته و لیوان را با شـیر و قهوه ای که سـرد شـده‬ ‫پـر می کنیـم‪ .‬کافـه گالسـه شـما اماده اسـت‪.‬‬ ‫نکات مهم‪:‬‬ ‫ا گـر از طعـم تخلـی قهـوه لـذت می بریـد‪ ،‬می توانیـد هنـگام تهیـه شـیر‬ ‫قهوه‪ ،‬شـکر اضافه نکنید؛ زیرا بسـتنی خود به تنهایی بسـیار شـیرین‬ ‫اسـت؛ البتـه ایـن بـه ذائقـه شـما بسـتگی دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر قهوه سـرد‪ ،‬از قهوه فوری و نسـکافه خنک هم می توان برای‬ ‫تهیـه کافـه گالسـه اسـتفاده کـرد‪ .‬پـس هیـچ محدودیتـی از این جهت‬ ‫وجـود ندارد‪.‬‬ ‫شـما می توانید از انواع بسـتنی برای تهیه کافه گالسـه اسـتفاده کنید؛‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫هرچنـد معمـوال از بسـتنی وانیلـی بـرای تهیـه ان اسـتفاده م ‬ ‫همچنیـن روی بسـتنی را می توانیـد بـا اسـپری خامـه تزئیـن کنیـد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫شیر‪ 1 :‬لیوان‬ ‫قهوه‪ 1.5 :‬قاشق مرباخوری‬ ‫شکر‪ 4 :‬قاشق مرباخوری‬ ‫بستنی‪ 1 :‬فنجان‬ ‫بیمارهـای روانـی ‪ .11‬داشـتن افـکار‬ ‫منفـی درمـورد خـود و اطرافیـان و دنیـا‬ ‫عوامـل بیرونـی کـه باعـث پرخـوری‬ ‫می شـو ند‬ ‫‪ .1‬نورپـردازی پیرامـون مـا ‪ .2‬نـوع‬ ‫خورا کـی کـه به دنبـال ان هسـتیم‬ ‫‪ .3‬دسترسـی اسـان بـه خورا کـی ‪.4‬‬ ‫ترکیـب شـکر و روغـن موجـود در ان‬ ‫خورا کـی ‪ .5‬نـوع و شـرایط شـغلی ‪.6‬‬ ‫نـوع بسـته بندی خورا کی ‪ .7‬تبلیغات‬ ‫در اطـراف ان خورا کـی ‪ .8‬شـرایط‬ ‫مالـی نه چندان خـوب ‪ .9‬کم دانـی‬ ‫درمـورد مـواد غذایـی و تاثیـرات ان بـر‬ ‫سلامتی ‪ .10‬داشـتن رابطـه نامناسـب‬ ‫بـا والدیـن‪.‬‬ ‫مقابله با پرخوری‬ ‫پرخـوری پیامدهایـی نیز به همـراه دارد ازجملـه؛ اضافه وزن‬ ‫زیـاد‪ ،‬احسـاس گنـاه و پشـیمانی‪ ،‬دچـار بیماری هـای‬ ‫متعـدد شـدن‪ ،‬نپسـندیدن انـدام خـود‪ ،‬دوری گزینـی و ‪...‬‬ ‫درعین حـال؛ راه هایـی نیـز بـرای مقابلـه بـا پرخـوری وجـود‬ ‫دارد کـه در زیـر بـه برخـی از نمونه هـای ان اشـاره می کنیـم‪.‬‬ ‫‪ .1‬بـا کمـک پزشـک از نداشـتن اختلال در کارکـرد تیروئیـد‬ ‫خـود مطمئـن شـوید‪.‬‬ ‫‪ .2‬اب بیشـتری بنوشـید؛ به ویـژه نیم سـاعت پیـش از وعـده‬ ‫غذایی تـان‬ ‫‪ .3‬مـواد خورا کـی را در وعده هـای غذایـی خـود قـرار دهیـد‬ ‫کـه شـما را طوالنی مـدت سـیر نگـه می دارند (دراین بـاره باید‬ ‫کمـی مطالعـه کنید)‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمـام عوامـل درونـی کـه باعث پرخوری شـما می شـوند را‬ ‫بایـد تاجایی کـه می توانیـد‪ ،‬دگرگون کنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬تمـام عواملـی بیرونـی کـه باعـث پرخوری شـما می شـوند‬ ‫را بایـد بازنگـری کنیـد و در ان هـا تغییراتـی به وجـود بیاوریـد‪.‬‬ ‫امـا بهتریـن و کاربردی تریـن پیشـنهاد بـه شـما بـرای مقابله‬ ‫بـا پرخـوری‪ ،‬گـول زدن معده ‪ ،‬شـکم یا مغزتان نیسـت؛ بلکه‬ ‫انتخـاب روش درسـت بـرای برخـورد بـا پرخـوری‪ ،‬موثرتریـن‬ ‫درمان درد شماست‪ .‬ا گر خودتان به تنهایی بتوانید جلوی‬ ‫پرخوری تـان را بگیریـد‪ ،‬بـه موفقیـت بزرگـی دسـت یافته اید؛‬ ‫امـا درغیر این صـورت نیـاز بـه یـک روانشـناس کاردان دارید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫نور روشنی را در اول صبح ببینید‬ ‫همان طور که گفته شـد‪ ،‬تماشـای تلویزیون قبل از خواب‪،‬‬ ‫باعـث می شـود به سـختی بـه خـواب برویـد؛ امـا تماشـای‬ ‫تلویزیـون ‪ ۱‬تـا ‪ ۲‬سـاعت بعـد از بیدار شـدن‪ ،‬می توانـد بـه‬ ‫تنظیـم سـاعت بـدن کمـک کنـد و این طـوری می دانیـد کـه‬ ‫زمـان بیـدار شـدن اسـت‪ .‬در روزهـای افتابـی‪ ،‬بـا تابـش نـور‬ ‫خورشـید بیـدار شـوید و در روزهـای ابـری‪ ،‬توسـط نورهـای‬ ‫مصنوعـی از خـواب بیـدار شـوید‪.‬‬ ‫ترفندهایی‬ ‫برای زود بیدار شدن‬ ‫گاهی اوقــات بــرای به موقع رســیدن ســر کار یــا ه رجــای دیگــری‪ ،‬زنــگ ســاعت خــود را کــوک می کنیــد تــا از خــواب‬ ‫بیــدار شــوید؛ امــا قبــل از انکــه از خــواب ســیر شــوید‪ ،‬ســاعتتان زنــگ می زنــد و شــما زنــگ ان را خامــوش می کنیــد و‬ ‫یشــوید و دیــر بــه ســر کارتــان می رســید‪ .‬ا گــر بــرای شــما ســخت اســت‬ ‫می خوابیــد و در نهایــت دیرتــر از خــواب بیــدار م ‬ ‫کــه صبــح زود بیــدار شــوید‪ ،‬ایــن مطلــب را بخوانیــد‪.‬‬ ‫علت بیدار شدن در صبح زود را بدانید‬ ‫بـرای انجـام هـر کاری از جملـه سـر یـک سـاعت مشـخصی‬ ‫بیدار شـدن از خـواب‪ ،‬بایـد دلیـل مشـخصی وجـود داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد؛ مثلا ایـا می خواهیـد بـا خانـواده خـود صبحانـه‬ ‫بخوریـد؟ یـا می خواهیـد کمـی ورزش کنیـد؟ یـا ‪ ...‬بعـد از‬ ‫اینکـه دلیـل بیـدار شـدنتان در صبح زود معلوم شـد‪ ،‬راجع‬ ‫بـه ان بـا خانـواده خـود صحبـت کنیـد؛ زیرا انهـا نیز همانند‬ ‫سـاعت زنـگ دار می تواننـد بـه شـما در بیدار شـدن کمـک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫راجع به کارهای صبح روز بعد فکر کنید‬ ‫وقتـی فهمیدیـد بعـد از بیدار شـدن از خـواب‪ ،‬چـه کار بایـد‬ ‫انجـام دهیـد‪ ،‬می توانیـد کاری کنیـد کـه بیشـتر بخوابیـد‪.‬‬ ‫بـا کاهـش فعالیت هـای صبـح روز بعـد‪ ،‬می توانیـد سـاعت‬ ‫زنـگ دار خـود را چند دقیقـه دیرتـر کـوک کنیـد‪ .‬ا گر تصمیم‬ ‫دارید با اعضای خانواده خود صبحانه بخورید‪ ،‬شـب قبل‬ ‫وسـایل سـر کار یـا مدرسـه خـود را مرتـب کنیـد‪.‬‬ ‫ساعت داخلی بدن خود را بشناسید‬ ‫ا گـر شـب ها دیـر بخوابیـد و صبـح بـا سـاعت زنـگ دار بیـدار‬ ‫شـوید‪ ،‬ممکن اسـت ندانید بدنتان به چند سـاعت خواب‬ ‫نیـاز دارد‪ .‬به طور کلـی؛ بـدن‪ ،‬بـا روش هـای خاصـی سـاعات‬ ‫خـواب خـود را تنظیـم می کنـد‪ ،‬مثـل پائین امـدن نا گهانـی‬ ‫درجـه حـرارت بـدن‪ ،‬کاهـش ضربان قلب و ترشـح هورمون‬ ‫مالتونیـن در خـون ‪ ۱‬تـا ‪ ۲‬سـاعت قبـل از خـواب‪ .‬بیشـترین‬ ‫ایـن تغییـرات در سـاعت ‪ ۳‬تـا ‪ ۴‬صبـح رخ می دهـد‪ .‬سـپس‬ ‫بـدن خـود را بـرای بیـدار شـدن امـاده می کنـد‪.‬‬ ‫تحت نظر پزشک مالتونین مصرف کنید‬ ‫بـدن بـه طـور خـودکار هورمـون مالتونیـن را بـرای خوابیدن‬ ‫ترشـح می کنـد‪ .‬هورمـون مالتونیـن را هورمـون خـواب‬ ‫می گویند‪ .‬شـما می توانید تحت نظر پزشـک از مکمل های‬ ‫حـاوی مالتونیـن نیـز برای کمـک به سـاعت درونی بدنتان‬ ‫اسـتفاده کنید‪ .‬بعد از چند شـب مصرف این مکمل‪ ،‬شـما‬ ‫زود بـه خـواب می رویـد و زود از خـواب بیـدار می شـوید؛ امـا‬ ‫ایـن را بایـد بدانیـد کـه مالتونیـن بـرای همـه کم خوابی هـا‬ ‫مناسـب نیسـت و در برخی مصرف کنندگان‪ ،‬خواب الودگی‬ ‫در روز بعـد دیـده شـده اسـت‪ .‬افـراد مبتلا بـه بیماری هـای‬ ‫ً‬ ‫خودایمنـی‪ ،‬دیابتی هـا و ‪ ...‬حتمـا بایـد بـا پزشـک‬ ‫در این رابطـه مشـورت کننـد‪.‬‬ ‫قبلاز رفتنبهرختخواب‪،‬تلویزیوننبینید‬ ‫یکـی از راه هایـی کـه می تـوان صبـح زود بیـدار شـد‪،‬‬ ‫این اسـت که به مقدار کافـی شـب ها بخوابیـد و قبـل از خواب‬ ‫ارامـش داشـته باشـید‪ .‬ا گـر قبـل از خـواب‪ ،‬تلویزیون ببینید‬ ‫یـا بـا کامپیوتـر کار کنیـد‪ ،‬ب هسـختی می خوابیـد‪ .‬حداقـل‬ ‫یک سـاعت قبـل از رفتـن بـه رختخـواب‪ ،‬از ایـن وسـایل‬ ‫اسـتفاده نکنیـد‪.‬‬ ‫کارهای شب خود را بررسی کنید‬ ‫ببینیـد چـه چیـزی در شـب بـا برنامـه خـواب و بیـداری‬ ‫ً‬ ‫شـما تداخـل می کنـد‪ .‬شـما بایـد مجـددا فعالیت هایتـان را‬ ‫برنامه ریـزی کنیـد‪ ،‬بـرای مثـال ا گـر تنها زمانی کـه می توانید‬ ‫بـه کالس ورزشـی برویـد‪ ،‬بعـد از خـوردن شـام اسـت‪ ،‬بایـد‬ ‫بدانیـد کـه ایـن کار می توانـد باعـث کم خوابـی شـما شـود‪.‬‬ ‫پـس بهتـر اسـت صبـح زود‪ ،‬ورزش کنیـد‪.‬‬ ‫کیفیت خواب خود را بسنجید‬ ‫اختلاالت خـواب هماننـد اپنـه خـواب یـا الرژی هـا و‬ ‫افسـردگی ها می تواننـد باعـث پائین امـدن کیفیـت خـواب‬ ‫شـوند‪ .‬ا گر شـما به سـختی می خوابید و به سـختی از خواب‬ ‫بیـدار می شـوید و در طـول روز خسـته و خواب الود هسـتید‪،‬‬ ‫نشـان دهنده پائین امـدن کیفیـت خـواب شماسـت‪ .‬بهتـر‬ ‫اسـت نـزد یـک پزشـک برویـد تـا ببینیـد مشـکل کم خوابـی‬ ‫شـما مربـوط بـه یـک بیمـاری اسـت یـا نـه‪.‬‬ ‫ساعت زنگ دار را دورتر قرار دهید‬ ‫ا گـر سـاعت زنـگ دار را نزدیـک رختخـواب خـود بگذاریـد‪،‬‬ ‫موقـع زنگ زدن بدون برداشـتن سـر از بالش می توانیـد ان را‬ ‫خاموش کنید و دوباره بخوابید؛ بنابراین بهتر است ساعت‬ ‫زنـگ دار را کمـی دورتـر از رختخـواب خـود بگذاریـد تـا وقتـی‬ ‫زنگ زد‪ ،‬مجبور شوید از جایتان بلند شوید و ان را خاموش‬ ‫کنیـد‪ .‬بـا ایـن کار کمـی هوشـیار می شـوید و مـی توانید دیگر‬ ‫نخوابید‪.‬‬ ‫نظم خواب و بیداری را در تعطیالت نیز رعایت کنید‬ ‫ا گـر شـب های جمعـه تـا دیروقـت بیـدار بمانیـد و روز جمعـه‬ ‫به دلیـل تعطیل بـودن‪ ،‬دیـر از خواب بیدار شـوید‪ ،‬بـا این کار‬ ‫نظـم خوابیـدن و سـاعت درونـی بـدن شـما بـه هـم می ریـزد‬ ‫و تمامـی هفتـه بعـد‪ ،‬خواب الـود خواهیـد بـود؛ درنتیجـه در‬ ‫روزهـای تعطیـل هـم ماننـد سـایر روزهای هفته‪ ،‬سـر همان‬ ‫ساعت مشخص بخوابید (دیر نخوابید) و سر همان ساعت‬ ‫معین بیدار شـوید‪.‬‬ ‫دکتر مسعود صدرالدینی‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫چگونه اسیب کبدی را تشخیص دهیم؟‬ ‫کبـد از بزرگ تریـن اعضـای بـدن اسـت کـه سـمت راسـت‬ ‫بـاالی شـکم را اشـغال می کنـد ‪ .‬ایـن عضو‪ ،‬وظایف بسـیار‬ ‫زیـادی برعهـده دارد کـه تنهـا بـه تصفیـه خـون محـدود‬ ‫نمی شـود؛ کبـد عضوی سـت اصلـی کـه ا کثـر سـموم‬ ‫بـدن را خنثـی می کنـد و بسـیاری از مـواد زائـد بـدن و‬ ‫متابولیک هـای دارویـی را از بـدن دفـع می کنـد‪ .‬انچـه‬ ‫در مـورد ایـن عضـو حائز اهمیـت اسـت؛ با توجه به اینکـه‬ ‫ا کثـر این مـواد از کبـد رد می شـوند‪ ،‬کبـد به راحتـی‬ ‫می توانـد درگیـر ایـن مـواد سـمی شـود و اسـیب ببینـد؛‬ ‫بنابرایـن صدمـه کبـدی را در بسـیاری از داروهـا و‬ ‫مـوادی کـه ناخواسـته یـا خواسـته مصـرف می کنیـم‬ ‫به طـور اختصاصـی بـا بعضـی از عوامـل بیمـاری زا داریـم ‪.‬‬ ‫از انجایی کـه وظیفـه اصلـی کبـد دفـع چربی هـای بـدن و‬ ‫تبدیـل چربـی بـد بـه چربـی خوب اسـت‪ ،‬خـود می تواند‪،‬‬ ‫به وسـیله ایـن چربی هـای زائـد در بـدن اسـیب ببینـد‪.‬‬ ‫مشـکل اساسـی کـه بـا ان مواجـه هسـتیم‪ ،‬این اسـت که‬ ‫یسـت کـه میـزان ذخیـره زیـادی دارد؛ یعنـی‬ ‫کبـد عضو ‬ ‫یکـه قسـمت عمـده ای از ان درگیـر بیمـاری یـا‬ ‫تا زمان ‬ ‫اسـیب نشـود‪ ،‬عالئمـی را به وجـود نمـی اورد ؛ بنابرایـن‬ ‫عالئـم بیمـاری کبـدی‪ ،‬عالئـم بسـیار دیررسـی هسـتند و‬ ‫وقتی پیش می ایند که کبد قسمت عمده ای از عملکرد‬ ‫خـود را از دسـت داده اسـت؛ بنابرایـن مـا با توجه بـه‬ ‫نشـانه های موجـود نمی توانیـم در مـورد کبـد قضـاوت‬ ‫کنیم و باید با ازمایش یا وسایل مخصوص بررسی شود‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که به ما کمک می کند تا از سلامت کبد‬ ‫خـود تا حـدودی ا گاه شـویم‪ ،‬انجام چکاپ های سـالیانه‬ ‫خـون اسـت‪ .‬عالوه بر ایـن پرهیـز از مـوادی کـه می توانـد‬ ‫بـرای کبـد سـمی باشـد (در راس انهـا مصرف الکل اسـت)‬ ‫و همین طـور الودگی هایـی که می تواند به وسـیله مصرف‬ ‫داروهـای کـه انـرژی زا هسـتند و به خصـوص ممکـن‬ ‫اسـت کـه غیر مجـاز فروختـه شـوند‪ ،‬پرهیـز از ایـن داروهـا‬ ‫می توانـد موجـب شـود تـا اسـیبی بـه کبـد وارد نشـود‪.‬‬ ‫یکـی از وسـایلی کـه بـه پزشـکان کمکـی بسـیاری کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬کـه در مراحـل اولیـه می توانـد اسـیب های کبـدی‬ ‫را تشـخیص دهـد‪ ،‬دسـتگاهی به نـام فیبـرو اسـکن اسـت‬ ‫ی اخیـر اختـراع شـده و مانـع از انجـام‬ ‫کـه در طـی سـال ها ‬ ‫نمونه بـرداری کبـدی به منظـور تشـخیص بیماری هـای‬ ‫کبـدی شـده اسـت‪.‬‬ ‫زمانی که به اینده فکر می کنید؛ ممکن اسـت دچار نوعی ترس یا اضطراب شـوید؛ مدام نگران باشـید که چه اتفاقات بد و ناخوشـایندی برای من رخ خواهد‬ ‫نحـال ا گـر اینده نگـر هسـتید و بـرای زندگـی خـود برنامه ریـزی می کنیـد؛ ایـن بهتریـن تلاش در این مسـیر اسـت کـه بـرای به دسـت اوردن اهدافتـان‪،‬‬ ‫داد‪ .‬درعی ‬ ‫راهنمـای شـما خواهـد بـود؛ امـا به یاد داشـته باشـید؛ بیش از این به خود سـخت نگیرید‪.‬‬ ‫کنترل‬ ‫«هراس از اینده»‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫کلینیک‬ ‫دسـت از بزرگنمایـی ترس هایتـان برداریـد‪ .‬یک بـار بـرای همیشـه بـا تـرس خـود‬ ‫ر وبـه رو شـوید و خـود را از مواجهـه بـا ان نترسـانید‪ .‬قـوی باشـید تـا خـود را از ایـن‬ ‫یهـای مـداوم نجـات دهیـد‪.‬‬ ‫نگران ‬ ‫سهـای خـود را بشناسـید‪ .‬خودشناسـی یکـی از بهتریـن اقدامـات‬ ‫تر ‬ ‫برایکاهش ترس و نگرانی از اینده است‪ .‬ا گر سعی کنید ابتدا خود و دالیل‬ ‫اصلـی ترس هایتـان را بیابیـد؛ نیمـی از را ه را امده ایـد‪.‬‬ ‫هنـگام نگرانـی‪ ،‬خـود را بـه کار دیگـری سـرگرم کنیـد‪ .‬سـعی داشـته باشـید‪،‬‬ ‫ی کـه نگـران و مضطـرب هسـتید؛ بـه کاری دیگـر بپردازیـد تـا ذهـن را از‬ ‫هنگامـ ‬ ‫افـکار منفـی و ازاردهنـده دور کنیـد‪.‬‬ ‫بدترین حالت های ممکن را تصور کنید‪ .‬وقتی فهمیدید که بزرگ ترین ترس ها واقعی‬ ‫نیسـتند؛ بدتریـن اتفـاق را تصـور کنیـد تـا مطمئـن شـوید حتـی ا گـر نتایـج ان خوشـایند‬ ‫نباشـد‪ ،‬دنیـا بـه اخر نخواهد رسـید‪.‬‬ ‫شـکرگزار باشـید‪ .‬بر اسـاس تحقیقـات به دسـت امده‪ ،‬فعالیت هـای معنـوی در درمـان‬ ‫یهـای روحـی و جسـمی بسـیار موثرنـد؛ بنابرایـن زمانـی را بـه نیایـش و مراقبـه بپرازیـد تـا‬ ‫بیمار ‬ ‫تـرس از اینـده را از خـود دور کنیـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد؛‬ ‫پهلودهی پنج کشتی کاالی اساسی در هفته اول مهرماه‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان گفـت‪« :‬پنـج کشـتی کاالی اساسـی حامـل روغـن‪ ،‬جـو و‬ ‫گنـدم در حال انجـام فراینـد قانونـی و اسـنادی هسـتند و طـی روزهای اینـده ( پایان شـهریورماه ) در‬ ‫بنـدر شـهید رجایـی پهلو دهـی خواهند شـد»‪ .‬علی رضا محمدی کرجـی ران‪ ،‬در تشـریح جزئیات‬ ‫محموله هـای ایـن کشـتی ها افـزود‪« :‬ایـن کشـتی ها شـامل دو فرونـد روغـن به مجموع تنـاژ ‪ 71‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تـن‪ ،‬یـک فرونـد گنـدم بـه تنـاژ ‪ 66‬هزار تـن و دو فرونـد جـو بـه مجموع تنـاژ ‪ 135‬هزار تن اسـت‪.‬‬ ‫عالو هبـر کشـتی های یاد شـده هم ا کنـون یـک کشـتی حامـل ‪ 66‬هزار تـن ذرت و کشـتی دوم نیـز‬ ‫کسـره بـه اسـتان های مقصـد هسـتند»‪.‬‬ ‫به همین میـزان گنـدم در حـال تخلیـه کاالو حمـل ی ‬ ‫استاندار خوزستان خطاب به روسای دانشگاه ها‪:‬‬ ‫دیدگاه های خود را از ما دریغ نکنید‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان خطـاب بـه روسـای دانشـگاه های اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬در ارائـه مشـورت در همـه‬ ‫عرصه ها‪ ،‬دیدگاه های خود را از ما دریغ نکنید»‪ .‬صادق خلیلیان در دیدار با مدیران دانشگاه های‬ ‫مختلف اسـتان اظهار کرد‪« :‬دانشـگاهیان به عنوان یک گروه مرجع جامعه هسـتند و ما مسـووالن‬ ‫موظفیـم بـرای برنامه ریـزی توسـعه بـا گروه هـای مرجـع دیـدار و مشـاوره داشـته باشـیم»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ اسـتاندار خوزسـتان افـزود‪« :‬بـرای بـرون رفـت از وضعیـت موجـود اسـتان بایـد از همـه‬ ‫ظرفیت هـای اسـتان اسـتفاده کنیـم و ا گـر بتوانیـم هرچه بیشـتر سـطح اتحـاد و همبسـتگی را در‬ ‫سـطوح مختلـف افزایـش دهیـم‪ ،‬در ابادانـی و پیشـرفت اسـتان بسـیار موثـر اسـت»‪.‬‬ ‫زخمانفجارهایمعدنیبرطبیعتبکرسوادکوه‬ ‫انفجــار بــدون مجــوز در معــادن شــن و ماســه ســوادکوه و‬ ‫مجــاورت زیســتگاه گون ههــای نــادر جانــوری البــرز مرکــزی‬ ‫کــه اســیب های زیــادی در محیــط زیســت منطقــه ایجــاد‬ ‫می کنــد به گفتــه برخــی اهالــی و شــاهدان ب هصــورت‬ ‫یشــود و بهر هبــرداران معــادن هــم بــه‬ ‫مســتمر انجــام م ‬ ‫دالیــل و پشــتوانه های مختلــف با کــی از اعمــال قانــون‬ ‫ندارنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ انتشــار فیلمــی توســط تعــدادی‬ ‫از فعــاالن محیــط زیســت مازنــدران در فضــای مجــازی از‬ ‫نو ماســه توجــه کاربــران‬ ‫انفجــار کــوه بــرای برداشــت ش ‬ ‫عالقه منــد بــه محیــط زیســت را ب هخــود جلــب کــرد ه‬ ‫ً‬ ‫یشــود‬ ‫اســت‪ .‬دراین فیلــم انفجــاری تقریبا مهیب دیده م ‬ ‫کــه بــا بســتن جــاده ای فرعــی در ســوادکوه‪ ،‬روی یــک کــوه‬ ‫درکنــار جــاده انجــام می شــود و پ ـس ازان تــوده ای عظیــم‬ ‫از گردوغبــار جــاده را فــرا می گیــرد‪ .‬ایــن فیلــم ب هطــور‬ ‫اتفاقــی هنــگام وقــوع انفجــار توســط نیروهــای محیط بانــی‬ ‫ســوادکوه و چنــد فعــال محیــط زیســت گرفتــه شــد کــه‬ ‫درحــال عبــور ازاین مســیر بــرای گش ـت زنی در ارتفاعــات‬ ‫منطقــه بودنــد و هم زمــان بــا انفجــار بــه محــل رســیدند و بــا‬ ‫تــوده عظیــم گردوخــا ک مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫سـهیل اوالدزاد؛ فعـال محیـط زیسـت یکـی از افـراد حاضـر‬ ‫در ایـن موقعیـت بـود‪ .‬او در صفحـه شـخصی خـود بـا انتشـار‬ ‫ویدئویـی از انفجـار نوشـته اسـت‪« :‬انفجـار در معـادن روبـاز‪،‬‬ ‫ان هـم در نزدیکـی چندیـن روسـتا‪ ،‬چسـبیده بـه جـاده و‬ ‫رودخانه‪ ،‬در یک زیسـتگاه فوق العاده مسـتعد نیازمند مجوز‬ ‫اسـت‪ .‬حتـی در فقـدان تمـام ان ایتم هـا هـم نیازمنـد مجـوز‬ ‫اسـت‪ .‬امـا معـدن داران از هیچ چیـز با کـی ندارنـد‪ .‬جـاده را بـا‬ ‫کامیون می بندند و در روز روشـن انفجاری در این حد ایجاد‬ ‫می کننـد‪ .‬مسـئول انفجـار بـه مـا کـه در صحنـه بودیـم گفـت‪:‬‬ ‫هفتـه ای یکـی دو بار این کار را برحسـب نیـاز انجام می دهند‪.‬‬ ‫از محیـط زیسـت هیچ مجـوزی ندارند‪ .‬رئیس منابع طبیعی‬ ‫هم در مصاحبه ای قبل تر گفته بود این کار انجام نمی شـود‪.‬‬ ‫یـک کـوه منفجـر شـد‪ ،‬برحسـب نیـاز بازهم منفجر می شـود‪.‬‬ ‫چیـزی از طبیعت مـان جـز تلـی خـا ک زیـرورو شـده باقـی‬ ‫نمانـده‪»...‬‬ ‫بفعالیت هایمعدنیوجریمه هایبی تاثیر‬ ‫اسی ‬ ‫ً‬ ‫فعالیت های معدنی در مازندران عمدتا طی سال های اخیر‬ ‫بحث برانگیز و وا کنش زا بودند‪ .‬برداشت بی رویه شن و ماسه‬ ‫از معـادن در مناطقـی ماننـد سـوادکوه و هـراز سـبب شـده که‬ ‫بخشـی از زیسـتگاه های این مناطـق به طورکامـل بـه خطـر‬ ‫بیفتـد‪ .‬حتـی برخـی فعاالن محیط زیسـت و مسـئوالن بارها‬ ‫طـی سـال های اخیـر هشـدار داده انـد کـه این رونـد مسـتمر‬ ‫برداشـت ها می توانـد منطقـه ای ماننـد دره هـراز را بـه کانـون‬ ‫ریزگردهـا تبدیـل کنـد‪ .‬اسـیب های سـاختاری فعالیت هـای‬ ‫معدنـی و انفجارهـا بـر سـاختار زمین شـناختی منطقـه و‬ ‫حتـی سـفره ها و مسـیرهای زیرزمینـی اب را هـم بایـد بـه ایـن‬ ‫چالش ها افزود‪« :‬ا گر هم منطقه به مناطق مسکونی نزدیک‬ ‫باشـد یـا در همسـایگی ان زیسـتگاه گونه هـای جانـوری قـرار‬ ‫گرفتـه باشـد هـم اهمیـت ماجـرا بیشـتر می شـود»‪ .‬عرفـان‬ ‫غفـوری؛ یکی دیگـر از فعـاالن محیـط زیسـت حاضـر در محـل‬ ‫این انفجار است که یکی از فیلم های منتشرشده در فضای‬ ‫مجـازی توسـط او ثبـت شـده اسـت‪ .‬ایـن عـکاس و فعـال‬ ‫ل رفتن‬ ‫محیط زیست می گوید‪« :‬همراه با محیط بانان درحا ‬ ‫بـه زیسـتگاه های حیات وحـش در باالدسـت همیـن منطقه‬ ‫بودیـم کـه از دور بـا تـوده ای عظیم از گردوغبار مواجه شـدیم‪.‬‬ ‫جلوتر که رفتیم دیدیم راه را با یک کامیون بسته اند تا انفجار‬ ‫انجام شود و بعد برای برداشت خا ک و سنگ و واریزه کوهی‬ ‫اقـدام کننـد»‪ .‬وی می افزایـد‪« :‬حجم گردوغبار بـه حدی زیاد‬ ‫بـود کـه تـا چند صد متـر را گرفتـه بـود‪ .‬مـن و یکـی از دوسـتانم‬ ‫که پشت ماشین محیط بانی بودیم به طورکامل روی صورت‬ ‫و سـر و لباسـمان یک الیـه خـا ک نشسـته بـود‪ .‬افراد حاضـر در‬ ‫ً‬ ‫منطقـه می گویند تقریبـا هرهفته این اتفـاق می افتد‪ .‬معدن‬ ‫داران هـم ترسـی از جریمـه شـدن ندارنـد‪ .‬چـون جریمه هـا در‬ ‫حدی نیسـت که برای شـان اهمیت داشـته باشـد‪ .‬درامدی‬ ‫کـه از ایـن معـادن دارنـد ان قـدر زیاد اسـت که ترسـی از جریمه‬ ‫شـدن نداشـته باشند»‪.‬‬ ‫بی توجهیبهایین نامه هایانفجار در معادن‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا ایـن نخسـتین انفجـاری نیسـت کـه در معـادن‬ ‫روبـاز مازنـدران رخ می دهـد و اخریـن هـم نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫درواقـع انفجـار یکـی از بخش هـای مرسـوم و اصلـی فعالیـت‬ ‫معدنـی محسـوب می شـود و به همین دلیـل نیـز مقـررات و‬ ‫ایین نامه هایـی بـرای انجـام انفجـار در فعالیت هـای معدنـی‬ ‫تعیین شـده که در ان همه جوانب محیط زیسـتی‪ ،‬فیزیکی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امنیتی و محاسبات ارتعاش و امواج انفجار درنظر‬ ‫گرفته شـده اسـت‪ .‬مقررات فنی مواد منفجره و اتش باری در‬ ‫معـادن یکی از همین ایین نامه هاسـت که مروری گـذرا بر ان‬ ‫نشان می دهد در ‪ ۱۰‬فصل به همه پیش نیازهای انجام یک‬ ‫انفجار معدنی اشـاره شـده و حتی مسـائلی مانند لرزش هوا‪،‬‬ ‫پرتاب سـنگ‪ ،‬پوشـش محافظ‪ ،‬مدار انفجار‪ ،‬مقدار و ترکیب‬ ‫مواد منفجره و ده ها معیار دیگر توجه شـده اسـت‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رسـد در معـادن مازنـدران کـه عمدتـا نزدیـک بـه مناطـق‬ ‫مسـکونی هسـتند نظـارت چندانـی بـر ایـن مقـررات وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬چرا کـه چنیـن انفجـاری بـدون اطلاع قبلـی نیروهـای‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت انجـام شـده اسـت‪ .‬مسـئله ای کـه‬ ‫شـاید ریشـه در ضعـف قوانیـن هـم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫موازی کاریضدمحیطزیستی‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان سـوادکوه‬ ‫وجود برخی فرایندهای عجیب در صدور مجوز برای معادن‬ ‫را یکـی از چالش هـای قانونـی فعالیـت معدن هـا می دانـد‬ ‫و می گویـد‪« :‬متاسـفانه یـک سـری قوانیـن عجیب وغریـب‬ ‫ً‬ ‫دراین زمینـه وجـود دارد‪ .‬مثلا این کـه بـرای وا گـذاری یـک‬ ‫معـدن و صـدور مجـوز فعالیت ان‪ ،‬از محیط زیسـت اسـتعالم‬ ‫نمی شـود‪ .‬فقط برای صدور مجوز در مناطق تحت مدیریت‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت یعنـی مناطـق چهارگانـه از ایـن‬ ‫اداره اسـتعالم می کننـد‪ .‬درحالی کـه فعالیـت معـادن در هـر‬ ‫نقطـه ای باشـد به طـور مسـتقیم روی محیـط زیسـت تاثیـر‬ ‫می گـذارد»‪ .‬ابراهیـم فالحـی اظهـار می کنـد‪« :‬این رونـد منجـر‬ ‫بـه یک رویـه بی نظـم در فعالیـت معـادن شـده کـه بـه محیط‬ ‫ً‬ ‫زیسـت اسـیب می رسـاند‪ .‬مثلا می بینیـم کـه یـک واحـد‬ ‫گشـکن در سـه نقطه مختلـف درحـال برداشـت اسـت‪.‬‬ ‫سن ‬ ‫چـرا نبایـد ابتـدا بهره بـرداری از یـک معـدن تمـام شـود و پـس‬ ‫از احیـا و جنـگل کاری و اجـرای پوشـش گیاهـی ان‪ ،‬سـراغ‬ ‫معـدن دیگـر بروند؟» وی تصریح می کند‪« :‬متاسـفانه در این‬ ‫فراینـد حفاظـت محیـط زیسـت از چرخه خارج شـده اسـت‪.‬‬ ‫یـک انفجـار ممکـن اسـت مسـیر چشـمه ها را تغییـر دهـد یـا‬ ‫باعث فراهم شـدن شـرایط رانش زمین شود‪ .‬اینکه از محیط‬ ‫زیسـت هیـچ اسـتعالمی نمی شـود بـه زیـان جامعـه و محیـط‬ ‫زیسـت اسـت»‪.‬‬ ‫اسیب به محیط زیست و حیات وحش‬ ‫ایـن مسـئول دربـاره انفجـاری کـه در محـور خطیرکـوه رخ‬ ‫داد نیـز می گویـد‪« :‬محـل انفجـار در محـدوده مناطـق تحـت‬ ‫حفاظـت مـا نیسـت و بـا همـان مشـکلی کـه پیش تـر گفتـم‬ ‫مواجـه هسـتیم؛ یعنـی مجـوز را از صمـت می گیرنـد و فعالیت‬ ‫می کننـد‪ .‬امـا انچـه دراین فیلـم می بینیـم و همـکاران مـا‬ ‫ً‬ ‫نیـز در محـل انفجـار حضـور داشـتند اصلا منطقـی نیسـت‪.‬‬ ‫تـوده زیـادی از خـا ک ایجـاد کـرده و نشـان می دهـد کـه مـواد‬ ‫منفجره زیادی اسـتفاده شـد»‪ .‬رئیس اداره حفاظت محیط‬ ‫ً‬ ‫زیسـت سـوادکوه خاطرنشـان می کند‪« :‬قطعـا پیگیری هایی‬ ‫دراین زمینـه خواهیـم داشـت‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت اسـتان نیـز خواسـتار رسـیدگی و پیگیـری فـوری‬ ‫ً‬ ‫دراین زمینـه شـد‪ .‬تلاش می کنیـم فعلا جلـوی کار را بگیریـم‬ ‫ت معـدن و انفجارهـا‬ ‫تـا بـه یـک نتیجـه درسـت دربـاره فعالیـ ‬ ‫برسـیم‪ .‬دسـت کم بایـد حجـم مـواد منفجـره و شـدت انفجار‬ ‫را کمتـر کننـد تـا شـاهد چنیـن وضعیتـی نباشـیم»‪ .‬فالحـی‬ ‫می افزایـد‪« :‬در اطـراف این منطقـه جانـواران ارزشـمندی‬ ‫ماننـد کل و بـز و برخـی گونه هـای نـادر حیات وحـش منطقه‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬صـدای انفجـار می توانـد روی همـه ایـن‬ ‫زیستمندان تاثیر بگذارد‪ .‬انجام انفجار بدون توجه به نکات‬ ‫محیـط زیسـتی و زیسـت مندان حیات وحـش پیامدهـای‬ ‫ً‬ ‫زیان بـاری دارد‪ .‬مثلا انفجـار در زمـان بـارداری حیات وحـش‬ ‫اسیب زاسـت‪ .‬مشـورت بـا حفاظـت محیـط زیسـت می تواند‬ ‫جلـوی ایـن اسـیب ها را بگیـرد»‪ .‬وی می افزایـد‪« :‬عالوه برایـن‬ ‫مسـائل مربـوط بـه حیات وحـش‪ ،‬ایـن محـور محـل تـردد‬ ‫ً‬ ‫سـا کنان چنـد روستاسـت‪ .‬گردوغبـار و صـدای انفجـار قطعـا‬ ‫بـرای اهالـی مزاحمـت ایجـاد می کنـد و خـود انفجـار نیـز روی‬ ‫سـاختار زمین شـناختی منطقـه اثرگـذار اسـت‪ .‬باالدسـت‬ ‫همین نقطه یک روستا واقع شده است‪ .‬ا گر نتوانیم ان ها را‬ ‫مجاب کنیم که انفجار نداشـته باشـند دسـت کم باید حجم‬ ‫انفجـار را پائین تـر بیاورنـد»‪.‬‬ ‫قانون؛اولویتحفاظتمحیطزیست‬ ‫ایـن مسـئول دربـاره ایـن ه فعالیـت این واحدهـای معدنی به‬ ‫بهانـه اشـتغال زایی حتی درصـورت بروز تخلـف موردحمایت‬ ‫بعضـی مسـئوالن شهرسـتانی و اسـتانی قـرار دارد نیـز اظهـار‬ ‫می کند‪« :‬چنین موضوعی را دست کم در حوزه محیط زیست‬ ‫ً‬ ‫تاییـد نمی کنـم‪ .‬صراحتـا اعلام می کنـم کـه بـه سـفارش هیچ‬ ‫مسـئولی در هـر جایگاهـی بـرای نادیـده گرفتـن اولویت هـای‬ ‫محیـط زیسـت توجـه نمی کنیـم»‪ .‬رئیـس اداره حفاظـت‬ ‫محیط زیست سوادکوه تصریح می کند‪« :‬گاهی ممکن است‬ ‫برخـی مسـئوالن از مـا راهـکار بخواهنـد تـا یـک واحد صنعتی‬ ‫یـا معدنـی کـه فعالیتش متوقف شـده به فعالیـت برگـردد؛ اما‬ ‫هیـچ نـوع رفتـار دسـتوری دراین زمینـه را شـاهد نبودیـم و ا گـر‬ ‫هـم بـا ایـن رفتار مواجه شـویم به وظیفه خود عمل می کنیم‬ ‫و توجهی به این دستورهای خالف قانون نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراین مـورد نیـز فعلا پیگیـری خواهیـم کـرد تـا باتوج هبـه‬ ‫مشـاهدات و اسـناد موجـود جلـوی کار را بگیریـم‪ ،‬مگر این که‬ ‫قانـون بـه مـا اجـازه فعالیـت ندهـد»‪ .‬نگاهـی بـه امارهـای‬ ‫مربـوط بـه رانـش زمیـن در مازنـدران طـی سـال های اخیـر کـه‬ ‫ً‬ ‫اتفاقـا رونـد رو به رشـدی داشـتند و به صـورت چشـمگیری بـر‬ ‫تعـداد مناطـق‪ ،‬مسـاحت مناطق رانشـی و نوبت هـای رانش‬ ‫افزوده شـد یک نکته قابل توجه را نشـان می دهد‪ .‬سـوادکوه‬ ‫و الریجـان از مناطقـی هسـتند کـه بیشـترین میزان رانش هـا‬ ‫را داشـتند؛ یعنـی همـان مناطقـی کـه فعالیت هـای معدنـی‬ ‫در ان هـا به صـورت گسـترده و بیشـتر از سـایر نقـاط اسـتان‬ ‫انجام می شـود‪ .‬تغییر مسـیر ابراهه های طبیعی و سفره های‬ ‫زیرزمینـی اب‪ ،‬سست شـدن بسـترهای زمیـن به ویـژه در‬ ‫مناطـق کوهسـتانی‪ ،‬از بیـن رفتـن پوشـش های گیاهـی و‬ ‫ناامنـی منطقـه بـرای حیات وحـش برخـی از دسـتاوردهای‬ ‫یسـت کـه‬ ‫همیـن فعالیت هـای معدنـی و به ویـژه انفجارهای ‬ ‫به صـورت اتفاقـی ویدئویـی از یک مـورد ان هـا منتشـر شـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پرواز با پاراگالیدر برفراز گردنه ُ رخ‬ ‫شهـای هیجان انگیـز و مفـرح‬ ‫پارا گالیـدر‪ ،‬یکـی از ورز ‬ ‫سو حـال‬ ‫اسـت کـه طرفـداران بسـیاری دارد و ح ‬ ‫پـرواز را در اسـمان بـه انسـان می بخشـد‪ .‬سـایت‬ ‫پـروازی گردنـه ُ ر خ در نزدیکـی شـهرکرد مرکـز اسـتان‬ ‫لو بختیـاری بـا ارتفـاع ‪ ۲۶۵۰‬متـر یکـی از‬ ‫چهارمحا ‬ ‫بهتریـن سـایت های کشـور ب هشـمار مـی رود کـه‬ ‫این روزها میزبان مشـتاقان این ورزش از سراسـر ایران‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫احمد ریاحی دهکردی‪ /‬ایرنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از گازرسانی به ‪ ۱۸‬روستا و هفت واحد تولیدی صنعتی دلفان‬ ‫و همین طـور اسـتفاده از مصوبـه شـورای اقتصـاد در‬ ‫گازرسـانی صنعتـی در اسـتان بهتریـن امـار بـرای پایـش‬ ‫عملکـرد شـرکت گاز اسـت کـه خوشـبختانه خیلی خـوب‬ ‫عمـل شـده و این جانـب نیـز به نوبـه خـودم از زحمـات و‬ ‫تالش هـای شـبانه روزی ایـن عزیـزان قدردانـی می کنیـم»‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫بـا حضـور اسـتاندار محتـرم‪ ،‬نماینـده مـردم شـریف‬ ‫شهرسـتان های سلسـه و دلفـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی گازرسـانی به ‪ ۱۸‬روسـتا و ‪ ۷‬واحد تولیدی صنعتی‬ ‫شهرسـتان دلفـان به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬کـرم گـودرزی در‬ ‫ائیـن افتتـاح این پروژه هـا گفـت‪« :‬طـرح گازرسـانی بـه ‪۱۸‬‬ ‫روسـتای و ‪ 7‬واحـد تولیـدی‪ ،‬صنعتـی شهرسـتان دلفـان‬ ‫بـا اعتبـاری بیـش از ‪ ۲۰۰‬میلیاردریـال و در مدت زمـان‬ ‫شـش ماه به اتمـام رسـید و ‪ ۷۰۰‬خانـوار نیـز از نعمـت گاز‬ ‫طبیعـی برخـوردار شـدند»‪.‬‬ ‫عدالت محوری و توازن در ضریب نفوذ گازرسانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان لرسـتان درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای عدالت محـوری و تـوازن در ضریـب نفـوذ‬ ‫گازرسـانی در اسـتان سال گذشـته تحـول خاصـی در‬ ‫گازرسـانی بـه شهرسـتان دلفـان صـورت پذیرفـت و‬ ‫باتوجه به اینکـه این شهرسـتان ضریـب نفـوذ برخـورداری از‬ ‫گازرسـانی در ان نسـبت بـه سـایر نقـاط اسـتان کمتـر بـود‪،‬‬ ‫توانسـتیم بـا تعریـف پروژه هـای گازرسـانی در محورهـای‬ ‫مختلف مقدار قابل توجهی از ان را جبران کنیم»‪ .‬گودرزی‬ ‫افـزود‪« :‬رشـد ‪ 13‬درصـدی گازرسـانی در یک سـال اخیر‬ ‫در شهرسـتان دلفـان درراسـتای ایجـاد زیرسـاخت و رفـع‬ ‫محرومیت زدایی از منطقه بوده که یکی از نقاط سردسـیر‬ ‫کشـور اسـت کـه جـا دارد از تلاش پرسـنل خـدوم شـرکت‬ ‫گاز اسـتان‪ ،‬پیمانـکاران اجرایـی و تمامـی عزیزانـی کـه مـا‬ ‫را یـاری نموده انـد تقدیـر و تشـکر کنـم»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«شهرسـتان دلفـان هم ا کنـون دارای ‪ ۲۹۸‬روسـتای گازدار‬ ‫اسـت و درحال حاضـر گازرسـانی بـه ‪ ۳۲‬روسـتای دیگـر ان‬ ‫درحال انجـام اسـت کـه تـا اخر سـال به بهر هبـرداری خواهد‬ ‫رسـید»‪.‬‬ ‫قابل توجـه گازرسـانی دراین شهرسـتان درراسـتای‬ ‫محرومیت زدایـی قابل تقدیـر اسـت کـه بنـده به عنـوان‬ ‫نماینـده مـردم از مدیریـت سـاعی‪ ،‬کارکنـان و پیمانـکاران‬ ‫اجرایـی شـرکت گاز تشـکر و قدردانـی می کنیـم»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫لرسـتان نیـز دراین مراسـم خدمـت به مردم منطقـه دلفان‬ ‫را عالو هبـر وظیفـه به عنـوان یـک امـر خداپسـندانه عنـوان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬توجـه به تمامـی نقـاط اسـتان درراسـتای‬ ‫گازرسـانی و ایجـاد رفـاه بـرای مـردم از ماموریت هـای‬ ‫خـوب شـرکت گاز بـوده کـه می بایسـت ادامـه پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫دکتـر خادمـی افـزود‪« :‬ضریـب نفـوذ گازرسـانی روسـتایی‬ ‫افتتاح طرح گازرسانی به شهرک صنعتی الشتر‬ ‫همچنیـن بـا حضـور اسـتاندار لرسـتان؛ نماینـده مـردم‬ ‫الشـتر و نورابـاد در مجلـس‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫لرسـتان و مدیـران شهرسـتانی طـرح گازرسـانی بـه شـهرک‬ ‫صنعتـی الشـتر به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬طـرح گازرسـانی بـه‬ ‫شـهرک صنعتـی الشـتر به طـول بیـش از شـش کیلومتر بـا‬ ‫غبـر شـش میلیاردتومان در مدت زمـان کمتر از‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫یک سـال افتتـاح و به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬الزم به ذکراسـت؛‬ ‫نطـرح یـک ایسـتگاه تقلیـل فشـار اجـرا شـده و بـا‬ ‫درای ‬ ‫افتتـاح ان طر ح هـای صنعتـی تولیـدی حاضر در شـهرک از‬ ‫نعمـت گاز برخـوردار شـدند‪ .‬عملیـات اجرایـی این طرح در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۵‬اغـاز شـد کـه به علـت وجـود معارضیـن محلـی‬ ‫و موانـع اداری عملیـات اجرایـی ان در چندمرحله متوقف‬ ‫شـد کـه درادامـه بـا رایزنی هـا و پیگیری هـای ابراهیمـی‬ ‫نماینـده مجلـس و مدیـران شـرکت گاز اسـتان رضایـت‬ ‫معارضین جلب و درنهایت در مرحله اخر تکمیل طرح در‬ ‫دسـتورکار قرار گرفت و در کمتر از یک سـال به اتمام رسـید‪.‬‬ ‫ابراز رضایت از عملکرد شرکت گاز استان‬ ‫دکتـر ابراهیمـی‪ ،‬نماینـده مردم سلسـه و دلفان در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی ضمن تشکر از عملکرد شرکت گاز استان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬گازرسـانی بـه ‪ ۱۸‬روسـتا و ‪ ۷‬واحـد تولیـدی صنعتی‬ ‫در شهرسـتان دلفـان جـز بـا کار برنامه ریـزی دقیـق ‪ ،‬کار‬ ‫جهـادی و تلاش شـبانه روزی امکان پذیـر نبـوده و رشـد‬ ‫‪ ۷۶‬درصد نسخ پزشکان در گلستان‪ ،‬الکترونیکی ست‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون ‪ ۶۸.۴‬درصـد نسـخ در بخـش‬ ‫سـرپایی دولتـی گلسـتان الکترونیکـی‬ ‫بـوده و ایـن عـدد در بخـش خصوصـی‬ ‫‪ ۷۶.۸‬درصـد اسـت»‪ .‬مهـرداد کمانگـری در‬ ‫نشسـت خبری با اصحاب رسـانه گلسـتان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬از اردیبهشـت ماه امسـال‬ ‫نسخه نویسـی دولتـی و دانشـگاهی در‬ ‫گلستان اغاز شده و هم ا کنون ‪ ۶۸.۴‬درصد‬ ‫در بخـش سـرپایی نسـخه نویسـی‬ ‫الکترونیکـی انجـام مـی شـود و ایـن عـدد‬ ‫در بخـش خصوصـی ‪ ۷۶.۸‬درصـد اسـت»‪.‬‬ ‫طبق گفته مدیرکل بیمه سالمت گلستان‬ ‫از اذرمـاه در کل کشـور نسخه نویسـی‬ ‫کاغـذی نخواهیـم داشـت‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬در زمینـه نسخه نویسـی در بخـش‬ ‫خصوصـی رتبـه پنـج کشـوری و در بخـش‬ ‫دولتـی رتبـه ‪ ۱۰‬را دارا هسـتیم»‪ .‬کمانگـری‬ ‫از اجـرای طـرح پزشـک خانـواده شـهری در‬ ‫صنـدوق بیمـه همگانـی سلامت از تیرمـاه‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ ۱۴۲« :‬هـزار بیمـه شـده‬ ‫رایگان شـهری رایگان داریم که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۰۱‬هزار نفـر بـه ‪ ۱۰۹‬پزشـک منتسـب‬ ‫شـده اند»‪ .‬مدیرکل بیمه سالمت گلستان‬ ‫بازدیدسرپرستشهرداری کهریزک‬ ‫از پروژه هایدرحال اجرا‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کهریـزک از پروژه های درحـال اجرای‬ ‫مدیریـت شـهری بازدیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک؛ وی در ایـن بازدیـد میدانـی‪ ،‬ابتـدا در‬ ‫محـل اجـرای پـروژه فـاز دوم خیابان چهاربـاغ حضور یافت‬ ‫و در جریـان رونـد پیشـرفت این طـرح عمرانـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫محمدی فـرد در حیـن بازدیـد از پـروژه جدول گـذاری بلـوار‬ ‫دکتـر حکیـم زاده و پیگیـری اسـفالت خیابـان نصیـرزاده‪،‬‬ ‫اجـرای این طـرح هـای عمرانـی را یکـی از اقدامـات موثـر‬ ‫شـهرداری درراسـتای رسـیدگی بـه مطالبـات اهالـی شـهر‬ ‫برشـمرد‪ .‬سرپرست شـهرداری کهریزک گفت‪« :‬پروژه های‬ ‫درحال اجـرای شـهر به طور عادالنـه در محلات مختلـف‬ ‫شـهر و بـا اولویـت بهبـود وضعیـت ترافیکـی و رفاهـی‬ ‫شـهروندان در دسـتورکار واحـد فنـی و عمـران قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت و طبـق بازدیدهـای میدانـی انجام شـده‪ ،‬تسـریع‬ ‫تکمیل پروژه ها با کیفیت مناسب مورد تا کید قرار می گیرد‬ ‫تـا بـدون اتلاف وقـت در کوتاه ترین زمـان بتوانیـم شـاهد‬ ‫بهره بـرداری پروژه هـا باشـیم»‪.‬‬ ‫اغاز عملیاتساختپیاده راه‬ ‫بلوار دکترحکیم زاده کهریزک‬ ‫حسـین محمـدی فـرد‪ ،‬سرپرسـت شـهرداری کهریـزک از‬ ‫اغـاز عملیـات سـاخت پیـاده رو بلـوار دکتـر حکیـم زاده خبـر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ وی‬ ‫گفـت‪« :‬به منظـور ایجـاد دسترسـی مناسـب بـرای اهالـی و‬ ‫مراجعه کننـدگان بـه اسایشـگاه خیریـه سـالمندان و محله‬ ‫قلعه شـیخ‪ ،‬مناسب سـازی بلـوار دکتـر حکیـم زاده به طول‬ ‫‪ 1000‬متر در دستورکار واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬محمـدی فـرد افـزود‪« :‬احـداث پیـاده راه دکتر‬ ‫حکیـم زاده عالوه بـر ایجـاد مسـیر دسترسـی محلـی بـرای‬ ‫عابـران‪ ،‬فضـای دیـداری مناسـب و تامیـن امنیـت عابـران‬ ‫را نیـز به همـراه دارد»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری کهریـزک افزود‪:‬‬ ‫غبـر ‪ 1500‬مترمربـع پیـش بینـی‬ ‫«این پـروژه در مسـاحتی بال ‬ ‫شـده اسـت و عالوه بـر نصـب کف پـوش‪ ،‬جدول گـذاری‪،‬‬ ‫تامین روشنایی و بازپیرایی فضای سبز نیز اجرا می شود»‪.‬‬ ‫طـرح عمرانـی احـداث پیـاده راه بلـوار دکتـر حکیـم زاده در‬ ‫چندروزاینده اغاز و به زودی به بهره برداری خواهد رسـید‪.‬‬ ‫برنامه ریزی گرامیداشت‬ ‫هفتهدفاعمقدس‬ ‫مدیرکل بیمه سالمتگلستان‪:‬‬ ‫سیناغریب‬ ‫شهرستان ری‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬ایـن طـرح به صـورت پایلـوت‬ ‫در گلسـتان و پنج اسـتان دیگر اجرا خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬کمانگـری ادامـه داد‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۶۳‬هزار بیمه شده سالمت‬ ‫در گلسـتان وجـود دارد کـه عمده تریـن ان‬ ‫در صنـدوق روسـتائیان بـا ‪ ۸۳۶‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۷۵‬نفـر اسـت کـه به صورت رایـگان بیمـه‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در صنـدوق بیمـه‬ ‫همگانـی ‪ ۱۴۲‬هـزار و ‪ ۳۶۴‬نفـر‪ ،‬در بخـش‬ ‫کارکنـان دولـت ‪ ۱۱۹‬هـزار و ‪ ۲۱۵‬نفـر‪ ،‬سـایر‬ ‫اقشار ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۸۶۷‬نفر و صندوق ایرانیان‬ ‫پنچ هزار و ‪ ۹۱۶‬نفر بیمه شده اند»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیمـه سلامت گلسـتان بیـان کـرد‪« :‬افـراد‬ ‫می تواننـد بـرای تمدیـد دفترچـه خـود بـه‬ ‫دفاتر پیشـخوان و سامانه شهروندی بیمه‬ ‫سلامت مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫نود و نهمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان‬ ‫ری بـا هـدف اجـرای برنامه هـای هفتـه دفـاع مقـدس‬ ‫و اربعیـن حسـینی(ع) برگـزار شـد‪ .‬این جلسـه بـا حضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی شـاهچراغی‬ ‫(امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬حسـین توکلـی کجانـی (معـاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ،20‬بخشـداران و جمعـی از مسـئوالن ادارات‬ ‫شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سـید علـی شـاهچراغی گفـت‪« :‬مـا نیـز ا گـر بخواهیـم‬ ‫مسـتقل بمانیـم‪ ،‬بایـد بـه ایـن سـه رکـن توجـه ویـژه‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬امام جمعـه ری افزود‪« :‬فرهنـگ‪ ،‬قدرت‬ ‫نظامـی و دفاعـی‪ ،‬و اقتصـاد سـالم سـه اصلـی هسـتند کـه‬ ‫در شـکل گیری اسـتقالل کشـورها نقـش مهمـی دارنـد و‬ ‫دراین بیـن‪ ،‬موضـوع فرهنـگ به عنـوان مهم تریـن عنصـر‬ ‫و زیربنـای اسـتقالل مطـرح اسـت»‪ .‬امام جمعـه شـهرری‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬ا گـر این سـه مورد قوی باشـد و پیوند محکمی‬ ‫بـا هـم داشـته باشـند اسـتقالل کاملـی خواهیم داشـت»‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬نماینـدگان سـازمان ها‪ ،‬نهادهـا و ادارات‬ ‫برنامه هـای خـود به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس و اربعیـن حسـینی را بیـان کردنـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارگران بیمارستان پارس‬ ‫به شماره ثبت ‪ 48218‬و شناسه ملی ‪10100934165‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/04/27‬و مجـوز‬ ‫شـماره ‪ 002/15/59980‬مـورخ ‪ 1400/05/12‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬اقـای‬ ‫محمـد شـریفی مقدم بـا کـد ملـی ‪ 1239825110‬به سـمت مدیرعامل‬ ‫و نائـب رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬خانـم میتـرا شـعبانی جفرودی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 0035436026‬بـه سـمت رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬خانـم زهـرا‬ ‫شـاه اقایی طاری بـا کـد ملـی ‪ 0032815786‬بـه سـمت منشـی هیـات‬ ‫مدیـره بـرای بقیـه مـدت تصـدی هیـات انتخـاب شـدند‪ -1 .‬کلیـه‬ ‫قراردادهـا و اسـناد تعهـداور و اوراق بهـادار شـرکت بـا دو امضـاء ‪-1‬‬ ‫محمـد شـریفی مقدم بعنـوان مدیرعامـل بـا امضـاء ثابـت ‪ -2‬یکـی‬ ‫از دو امضـا میتـرا شـعبانی جفرودی رئیـس هیـات مدیـره و یـا زهـرا‬ ‫شاه اقایی طاری بصورت متغییر و مهر شرکت تعاونی معتبر و صورت‬ ‫پذیـرد‪ .‬همچنیـن مکاتبـات و اوراق عـادی بـا امضـا مدیرعامـل و مهـر‬ ‫شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1195089‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نسیم دانه پارسیان سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 520591‬و شناسه ملی ‪14007302663‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/06/06‬تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد‪:‬‬ ‫محمدحسـین اعرابـی بـه کـد ملـی ‪ 1755130139‬بـه سـمت‬ ‫رییـس هیئـت مدیـره و محمدسـعید اعرابـی بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 1750651742‬بـه سـمت مدیرعامـل و عضو هیئـت مدیره و‬ ‫سـحر یزدانخـواه بـه کد ملـی ‪ 0533248167‬به سـمت نایب‬ ‫رییـس هیئـت مدیـره برای مدت ‪ 2‬سـال انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد تعهـداور مالـی از قبیـل چک ها‪ ،‬سـفته ها‬ ‫و بروات و قراردادها و عقود اسالمی‪ ،‬مکاتبات عادی واداری‬ ‫و کار شـرکت با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره‬ ‫همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1195086‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت شن و ماسه کوثر نوین‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 70368‬و شناسه ملی ‪10101153003‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪1400/05/17‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای محمدرضـا تاجیـک بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4911023211‬بـه سـمت رئیـس هیـات مدیـره‪-‬‬ ‫اقـای کامیـار تاجیـک بـه شـماره ملـی ‪ 0440569958‬بـه‬ ‫سـمت نایـب رئیـس هیات مدیـره‪ -‬اقای محمد سـهرابلو به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3780385058‬بـه سـمت عضو هیـات مدیره و‬ ‫مدیرعامـل انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق‬ ‫بهادار و تعهداور با امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس‬ ‫هیـات مدیـره همـراه با مهر شـرکت و اسـناد عـادی و اداری با‬ ‫امضـاء مدیرعامـل و یـا هـر یـک از اعضـاء هیات مدیـره همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1195088‬‬ ‫ا گهی تغییر محل شرکت سحا پارس هنر‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 7650‬و شناسه ملی ‪10320577100‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/06/17‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل‬ ‫شـرکت از ادرس قبلـی بـه ادرس جدیـد‪ :‬اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫شهرسـتان شـهریار‪ ،‬شهرسـتان مالرد‪ ،‬مالرد جنوبی‪ ،‬روسـتا‬ ‫حصارشـالپوش‪ ،‬کوچـه ارمیـن‪ ،‬خیابان امـام رضـا(ع)‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ،45‬طبقه همکف‪ ،‬کدپستی ‪ 3166189292‬انتقال یافت و‬ ‫مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری شهریار (‪)1195090‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ره شاد سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 58533‬و شناسه ملی ‪10101035910‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/11/09‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪" :‬تولیـد و دانه بنـدی انـواع‬ ‫مصالـح عمرانـی و صنعتـی‪ ،‬تولیـد انـواع اسـفالت‪ ،‬تولید انواع سـنگ های‬ ‫تزئینـی‪ ،‬تولیـد انـواع بتـن‪ ،‬تولیـد انـواع سـنگ و کاغـذ از منابـع معدنـی‪،‬‬ ‫تولیـد و فـراوری انـواع مـواد معدنـی و الـی و محصـوالت اهـک‪ ،‬تولیـد و‬ ‫فراوری کلیه محصوالت پیش ساخته بتنی شامل انواع حفاظ جاده ای‬ ‫بتنـی مفصـل دار و سـاده‪ ،‬تولیـد تـراورس و انـواع باالسـت‪ ،‬انـواع تیـر بـرق‬ ‫بتنـی‪ ،‬دیوارهـا و دال هـای بتنـی‪ ،‬تولیـد انـواع قطعـات پیش تنیـده‪ ،‬انواع‬ ‫بلوک های دیواری و سـقفی‪ ،‬و قطعات بتنی پیش سـاخته دریایی‪ ،‬انواع‬ ‫کفپوش هـای بتنـی‪ ،‬پل های پیش سـاخته‪ ،‬انواع لوله های بتنـی و غیره‪،‬‬ ‫واردات کلیـه ماشـین االت و قطعـات و تجهیـزات مرتبط همچنیـن اجاره‬ ‫دادن و یا اجاره کردن انواع ماشـین االت و دسـتگاه های مختلف از قبیل‬ ‫گشـکن و کارخانه اسفالت سـازی و غیره‪ ،‬مشـارکت و سـرمایه گذاری‬ ‫سن ‬ ‫در کلیـه شـرکت های داخلـی و خارجـی‪ ،‬درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوز‬ ‫از مراجـع ذیصلاح"‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1195092‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان بازنشستگیی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 39241‬و شناسه ملی ‪10100846490‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/03/25‬و مجـوز‬ ‫شـماره ‪ 922/30/54879‬مـورخ ‪ 1400/05/09‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای رسـول‬ ‫کرامتـی کـد ملـی ‪ 0559834438‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و‬ ‫اقـای سـیدجواد سـجادی کـد ملـی ‪ 0056493339‬بـه سـمت نایـب‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره و اقـای جمشـید افراشـته کـد ملـی ‪2738602959‬‬ ‫بـه سـمت منشـی هیئـت مدیـره و عضـو اصلـی هیئـت مدیـره انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫شـدند‪ .‬ضمنـا بـا تصویـب هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای قـدرت کـرم زاده کـد ملـی‬ ‫‪ 1638216290‬به سـمت مدیرعامل برای مدت ‪ 3‬سـال انتخاب و قبولی‬ ‫خود را اعالم نمود‪ .‬هیات مدیره برای اجرایی نمودن اساسـنامه تعاونی‬ ‫مقـرر نمـود کلیـه قراردادها و اسـناد تعهداور از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬برات و‬ ‫اوراق بهـادار پـس از تصویـب هیئـت مدیـره با امضای مدیرعامل و رسـول‬ ‫کرامتـی (رئیـس هیئـت مدیـره) و در غیـاب رسـول کرامتـی (رئیـس هیئـت‬ ‫مدیره) با امضای سـیدجواد سـجادی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر‬ ‫شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪ .‬و اوراق عـادی با امضـای اقای قدرت کـرم زاده‬ ‫(مدیرعامـل) و مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1195093‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پا کچین بنشن سهند‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/06/28‬به شماره ثبت ‪ 583490‬به شناسه ملی ‪ 14010283965‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬خریـد و فـروش‪ ،‬تولیـد و بسـته بندی و توزیـع کلیـه کاالهای مجـاز بازرگانی و حبوبات و خشـکبار و اجیل‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و محصـوالت غذائـی و نوشـیدنی و اشـامیدنی و خورا کـی‪ ،‬صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجاز بازرگانی‪ ،‬ترخیص کاال از گمرکات کشـور‪ ،‬عقـد قرارداد با‬ ‫کلیـه کارخانجـات‪ ،‬بیمارسـتان ها‪ ،‬مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها و مرا کـز جهانگـردی و تفریحـی‪ ،‬شـهرداری ها و راهسـازی و راهداری هـا و بانک هـا و سـازمان های‬ ‫خصوصـی و دولتـی‪ ،‬فروشـگاه ها‪ ،‬وزارت خانه هـا و کلیـه موسسـات و شـرکت های خصوصـی و غیرانتفاعـی در زمینـه موضـوع شـرکت‪ ،‬ارائـه خدمـات پـس‬ ‫از فـروش انهـا‪ ،‬فعالیـت بازاریابـی غیرهرمـی و غیرشـبکه ای‪ ،‬اخـذ وام و ضمانتنامـه و افتتـاح حسـاب ارزی و ریالـی و گشـایش اعتبـاری اسـنادی و ال سـی‬ ‫از بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری در داخـل و خـارج از کشـور بـه نـام شـرکت‪ ،‬اخـذ یـا اعطـای نمایندگـی از شـرکت های دولتـی و خصوصـی داخلـی‬ ‫و خارجـی‪ ،‬ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج از کشـور‪ ،‬مشـارکت در مناقصـات و مزایده هـای داخلـی و خارجـی‪ ،‬ایجـاد غرفـه در نمایشـگاه ها و سـمینارهای‬ ‫داخلـی و خارجـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان‬ ‫تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله یاخچی اباد‪ ،1049 ،‬کوچه شهیدمحمد خدابخش‪ ،‬بن بست پنجم‪ ،‬پال ک ‪ ،2‬طبقه همکف‬ ‫کدپسـتی ‪ 1818977993‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 10.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬اقای مهرداد‬ ‫محمدپوراوجقـاز بـه شـماره ملـی ‪ 0018735762‬دارنـده ‪ 5000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای مهـدی قلی زاده ایناللـو بـه شـماره ملـی ‪ 5560498742‬دارنـده‬ ‫‪ 5000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای مهـرداد محمدپوراوجقـاز بـه شـماره ملـی ‪ 0018735762‬و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای مهـدی قلی زاده ایناللـو بـه شـماره ملـی ‪ 5560498742‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء اقایان مهرداد محمدپوراوجقاز و مهدی قلی زاده ایناللو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات‬ ‫مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1195091‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 29‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪367‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کله پوک‬ ‫یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه‬ ‫بازی یوسف تیموری‪ ،‬فتحعلی اویسی‪،‬‬ ‫فیلمی ساخته جواد مزدابادی؛ با ِ‬ ‫زنده یاد سیروس گرجستانی‪ ،‬سید جواد هاشمی‪ ،‬حدیث فوالدوند‪ ،‬مریم‬ ‫سـلطانی‪ ،‬مهـدی امینی خـواه و عزت الـه رمضانی فـر؛ قصـه ایـن فیلـم طنـز‪،‬‬ ‫دربـاره انتخابـات شـوراها در یـک روستاسـت کـه وقـوع ایـن رویـداد سـاده‪،‬‬ ‫باعـث خلـق ماجراهـا و ر خ دادن حوادثـی نامنتظـره؛ امـا شـیرین می شـود‪.‬‬ ‫کارگـردان ان‪ ،‬پیش از ایـن فیلـم «ورود زنده هـا ممنـوع» را سـاخته بـود‪.‬‬ ‫سـفر در زمان با دو نویسـنده ‪ !...‬محمد عبداللهی‪ ،‬جالل احمدپور‪ ،‬میثم‬ ‫نیکخـواه‪ ،‬گالره فرشـچیان‪ ،‬حمید رضـا رکنـی‪ ،‬فائـزه زرکـش‪ ،‬علـی دلیـر‪،‬‬ ‫متن مارتین‬ ‫رومینـا کاظمـی و امیررضـا ناروئـی؛ بازیگران این نمایـش برپایه ِ‬ ‫ کارگردانـی پانیـذ نـوروزی هسـتند که خود نیـز در ان بـازی کرده؛‬ ‫ مک دونـا به‬ ‫ِ‬ ‫و تا ‪ 18‬مهرماه سـاعت ‪ 18‬در «پردیس تئاتر شـهرزاد» ( سـالن صنوبر) میزبان‬ ‫عالقه منـدان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سه خواهر‬ ‫ساغر از چشم تو‬ ‫کتابـی به قلـم برایـان فریـل بـا ترجمـه نازیلا باقـری کـه نشـر «افـراز» در‬ ‫‪198‬صفحـه و بـا قیمـت ‪72‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬فریـل؛ سـال ‪1929‬‬ ‫در انگلسـتان متولـد شـد‪ .‬او کـه بـه «چخـوف ایرلنـد» شـهرت داشـت‪ ،‬از‬ ‫مهم تریـن نمایشنامه نویسـان انگلیسـی زبان نسـل خویـش بـود‪ .‬فریـل‬ ‫عضـو ا کادمـی هنـر و ادبیـات امریـکا‪ ،‬انجمن پادشـاهی ادبیات انگلسـتان و‬ ‫ا کادمـی ادبیـات ایرلنـد بـود‪ .‬او سـال ‪ 2015‬درگذشـت‪.‬‬ ‫یکـی از تازه تریـن البوم هـا به اهنگسـازی حسـین پرنیـا و خوانندگـی شـهرام‬ ‫ی کـه سـال ‪ ۱۳۶۶‬در بـم به دنیـا‬ ‫فلکـی؛ از خواننـدگان جـوان موسـیقی ایرانـ ‬ ‫امـد‪ .‬از دوران کودکـی عالقه منـدی خـود به موسـیقی اصیل ایرانی را نشـان‬ ‫داد و از ‪ ۱۲‬سـالگی نواختـن سـنتور را اغـاز کـرد‪ .‬در ‪ ۱۷‬سـالگی بـا مرحـوم ایـرج‬ ‫بسـطامی اشـنا شـد و بـه فرا گیـری اموزه هـای خـود در عرصـه خوانندگـی‬ ‫پرداخـت‪.‬‬ ‫عکس پنج‬ ‫ویگو‬ ‫محمد فرخی یزدی‬ ‫ترسـم ای مـرگ نیایـی تـو و مـن پیـر شـوم‬ ‫ویـن قـدر زنـده بمانـم کـه ز جـان سـیر شـوم‬ ‫اسـمانا ز ره مهـر مـرا زود بکـش‬ ‫کـه ا گـر دیـر کشـی پیـر و زمین گیـر شـوم‬ ‫جوهـرم هسـت و بـرش دارم و مانـدم بـه غالف‬ ‫چون نخواهم کج و خون ریز چو شمشـیر شـوم‬ ‫میـر میراث خـوران هـم نشـوم تـا گویـم‬ ‫مـردم از جـور بمیرنـد کـه مـن میـر شـوم‬ ‫منـم ان کشـتی طوفانـی دریـای وجـود‬ ‫کـه ز امـواج سیاسـت ز بـر و زیـر شـوم‬ ‫گوشـه گیری ا گـرم از اثـر انـدازد بـه‬ ‫کـه مـن از راه خطـا صاحـب تاثیـر شـوم‬ ‫پیـش دشـمن سـپر افکنـدن مـن هسـت محال‬ ‫در ره دوسـت گـر اماجگـه تیـر شـوم‬ ‫غـم مخـور ای دل دیوانـه کـه از فیـض جنـون‬ ‫چـون تـو مـن هـم پـس از ایـن الیـق زنجیـر شـوم‬ ‫شـهره شـهرم و شـهریه نگیـرم چـون شـیخ‬ ‫کـه بـر شـحنه و شـه کوچـک و تحقیـر شـوم‬ ‫کار در دوره مـا جـرم بـود یـا تقصیـر‬ ‫«فرخـی» بهـر چـه مـن عامـل تقصیـر شـوم‬ ‫نمایشـگاه گروهـی عکـس کـه توسـط علیرضـا شـادی زاده و فرهـود نصیـری‬ ‫گـرداوری شـده و تـا ‪ 7‬مهرمـاه در «گالـری شـیرین» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪19‬‬ ‫ن زند‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬کوچ ه سیزدهم‪،‬‬ ‫ نشـانی تهران‪ ،‬خیابان کریمخا ‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫پال ک ‪ ۵‬برپاست‪ .‬مریم زندی‪ ،‬مهدی شادی زاده‪ ،‬کیارنگ عالیی و شهرام‬ ‫خـود علیرضـا شـادی زاده؛ افـرادی هسـتند کـه اثـاری از‬ ‫کریمـی به انضمـام ِ‬ ‫نظـر عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫میزبـان‬ ‫ان هـا‪ ،‬دراین رویـداد‬ ‫ِ‬ ‫با این اپ می توانید برای برنامه ریزی سـفرتان‪ ،‬از یک سـرویس بین المللی‬ ‫و مطمئـن اسـتفاده کنیـد‪ .‬در «ویگـو» جسـت وجو میـان صدهـا سـایت‬ ‫و سـرویس مسـافرتی بین المللـی بـرای یافتـن بهتریـن پـرواز و هتـل‪ ،‬بـرای‬ ‫بهتریـن کیفیـت و مناسـب ترین هزینـه‪ ،‬در کنـار تجربـه ای سـاده و روان‬ ‫در رزرو و خریـد مهیاسـت‪« .‬ویگـو» ایـن قـدرت را بـه شـما می دهـد سـفری‬ ‫بی دردسـر را تجربـه کنیـد‪.‬‬ ‫داریوکاستیلخوس‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!