هفته نامه سرافرازان شماره 366 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 366

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 366

هفته نامه سرافرازان شماره 366

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 22‬شهریور ‪ 6/1400‬صفر ‪ 13/1443‬سپتامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /366‬تومان‬ ‫َ‬ ‫ی ِنما‬ ‫سی نمااز س ‬ ‫‪ 121‬سال با هنر هفتم در ایران‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مروریبرتاریخچه‬ ‫«روز ملیسینما»‬ ‫نشـاه در فروردیـن سـال ‪ ۱۲۷۹‬از تهـران بـه مقصـد اروپـا حرکـت کـرد‪.‬‬ ‫مظفرالدی ‬ ‫نشـاه امده‬ ‫نسـفر بود که با سـینما اشـنا شـد‪ .‬در سـفرنامه «مبارکه» مظفرالدی ‬ ‫درای ‬ ‫مخـان عکاس باشـی بـه‬ ‫کـه شـاه روز یکشـنبه ‪ 17‬تیرمـاه ‪ ۱۲۷۹‬به اتفـاق میـرزا ابراهی ‬ ‫جسـال‬ ‫تماشـای دسـتگاه سـینموفتوگراف و النتـرن ماژیـک رفـت‪ .‬ایـن حادثـه پن ‬ ‫ً‬ ‫پـس از رواج اختـراع بـرادران لومیـر در پاریـس رخ داد (شـاه ایـن دوربیـن را اشـتباها‬ ‫ً‬ ‫نشـاه مجددا به دیدار سـینما‬ ‫سـینموفتوگراف می نامید)‪ .‬در هفته بعد‪ ،‬مظفرالدی ‬ ‫رفت‪ .‬حدود یک ماه پس از اولین دیدار او با سینما‪ ،‬در سه شنبه ‪ ۲۳‬مردادماه ‪۱۲۷۹‬‬ ‫در شهر اوستاند در ساحل دریا در بلژیک‪ ،‬جشن روز «عید گل» برگزار؛ و ابراهیم خان‬ ‫عکاس باشـی مشـغول عکس سـینموفتوگراف اندازی از شـاه شد‪ .‬به این ترتیب بانی‬ ‫نشـاه اسـت و اولین‬ ‫ورود نخسـتین دوربین فیلم برداری و نمایش فیلم‪ ،‬مظفرالدی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مخـان عکاس باشـی محسـوب م ‬ ‫مبـردار ایرانـی نیـز ابراهی ‬ ‫فیل ‬ ‫اوانس اوگانیانس‪ ،‬مهاجری ارمنی‪،‬روس بود که پس از اتمام تحصیالتش در رشته‬ ‫سـینما بـه ایـران امـد؛ و با فکر تاسـیس مدرسـه سـینمایی و سـپس تولید فیلـم را به‬ ‫مرحلـه عمـل دراورد‪ .‬پـس از درج اعالن برای نخسـتین دوره مدرسـه‪ ،‬نتیجه ای ببار‬ ‫نیامد و با اعالن های بعدی‪ ،‬افتتاح مدرسه هنرپیشگی در ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه ‪۱۳۰۹‬‬ ‫روی داد و ‪300‬نفـر نام نویسـی کردنـد؛ امـا ایـن دوره را فقـط ‪ ۱۲‬نفـر به پایـان رسـاندند‪.‬‬ ‫سرانجام دوره دوم پس از چاپ اعالن در جراید برگزار شد که در ان دروس مختلفی‬ ‫شامل فیلم برداری‪ ،‬بازیگری‪ ،‬ورزش‪ ،‬موسیقی‪ ،‬رقص‪ ،‬ژیمناستیک‪ ،‬تاریخ لباس و‬ ‫یشـد‪ .‬اوگانیانـس نتوانسـت دوره سـوم را برگـزار کنـد‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۱۷‬به‬ ‫‪ ...‬تدریـس م ‬ ‫هنـد رفـت تـا کار سـپنتا را ادامـه دهد ولی درگیر مسـائل سیاسـی شـد‪ .‬پـس از جنگ‬ ‫جهانـی دوم بـه ایـران بازگشـت و نـام خـود را پـس از گرویـدن بـه اسلام‪« ،‬رضـا مـژده»‬ ‫نامیـد‪ .‬بعـدازان نیـز چندبـار تلاش کـرد تـا بـا سـینما ارتبـاط برقـرار کنـد ولـی توفیقـی‬ ‫نیافت‪.‬‬ ‫عبدالحسین سپنتا متولد ‪ ۱۲۸۶‬تهران بود‪ .‬در مدارس سن لوئی و زرتشتیان تهران‬ ‫و نیـز در اصفهـان و کالـج امریکایـی تحصیـل کـرد و عالقـه زیـادی بـه تاریـخ و ادبیـات‬ ‫ایـران باسـتان داشـت‪ .‬او سـفرهایی بـه هنـد داشـت و اثـاری را منتشـر کـرد‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ۱۳۰۷‬اولیـن روزنامـه اش را بـا نـام «دورنمـای ایـران» منتشـر کـرد‪ .‬وی پـس از سـفر بـه‬ ‫ً‬ ‫ایران مجددا به هند رفت‪ .‬اشـنایی وی با سـینما تصادفی و ازطریق اردشـیر ایرانی‬ ‫صـورت گرفـت‪ .‬پـس از مطالعـه دراین زمینـه ب هصـورت تئـوری‪ ،‬سـناریو بـا نظـر فنـی‬ ‫اردشـیر ایرانی نوشـته شـد‪ .‬مشـکل اساسـی این دو در تهیه فیلم‪ ،‬انتخاب بازیگران‬ ‫بود که باید با زبان فارسـی اشـنایی می داشـتند‪ .‬پس از جستجوی بسیار‪ ،‬سرانجام‬ ‫همسـر یکـی از کارمنـدان اسـتودیو ب هنـام «روح انگیـز» جهـت ایفـای نقـش «دختـر‬ ‫ُ‬ ‫شهـای بعـدی را هـادی شـیرازی و سـهراب پـوری ایفـا کردنـد‬ ‫لـر» برگزیـده شـد‪ .‬نق ‬ ‫یکـرد‪ .‬پـس از‬ ‫شهـای فرعـی را خـود سـپنتا بـا تغییـر صـدا و لحـن صحبـت م ‬ ‫و نق ‬ ‫هفت ماه کار مداوم‪ ،‬اولین فیلم ایرانی ناطق‪ ،‬موجودیت یافت‪ .‬از این فیلم بعدها‬ ‫یشـد‪ .‬نقش اساسـی در تهیه این فیلم‪ ،‬به سـپنتا تعلق‬ ‫به نام «جعفر و گلنار» یاد م ‬ ‫داشـت؛ گرچـه سـاخته اردشـیر ایرانـی ذکـر شـد و درواقـع کارگردانـی هنـری بـا سـپنتا‬ ‫ُ‬ ‫و کارگردانـی فنـی بـا ایرانـی بـود‪ .‬فیلـم «دختـر لـر» در مهرمـاه ‪ ۱۳۱۲‬اماده نمایش شـد‬ ‫نمـاه ‪ ۱۳۱۲‬نمایـش فیلـم در سـینما «مایـاک» در خیابـان ال لـه زار اغـاز و بـا‬ ‫و در ‪ ۳۰‬ابا ‬ ‫یسـابقه روبـرو شـد و پـس از ‪ ۳۷‬روز نمایـش‪ ،‬موفقیـت بی نظیری کسـب‬ ‫اسـتقبال ب ‬ ‫کرد‪ .‬سـپس از دی ماه به مدت ‪ ۱۲۰‬روز در سـینما «سـپه» ا کران شـد؛ حتی سـال بعد‬ ‫شــاید بــه ســینما در ابتــدای پیدایشــش به عنــوان یــک پدیــده صنعتــی‬ ‫نــگاه می شــد امــا به مــرور وجهــه هنــری ان بیشــتر به چشــم امــد و طــی‬ ‫ســال هایی کــه از حیــات ان می گــذرد نیــز این مســئله بیش ازپیــش‬ ‫پررنگ تــر شــد‪ .‬نام گــذاری ‪ ۲۱‬شــهریورماه در تقویــم به عنــوان «روز ملــی‬ ‫ســینما» امــا اتفــاق مهمــی بــود کــه به زعــم بســیاری از اهالــی ســینما و‬ ‫هنرمنــدان باعــث می شــود تــا ایــن هنــر بــه فراموشــی ســپرده نشــود‪.‬‬ ‫یک ماه در سینما «مایاک» و ‪ ۵۰‬روز در سینما «سپه» نمایش مجدد یافت؛ نمایش‬ ‫ُ‬ ‫سـومی نیز در سـینما «سـپه» داشـت‪ .‬توفیق «دختر لر» فیلم های صامت را از رونق‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫بـا پیـروزی انقلاب‪ ،‬ابتـدا ایـن تصـور مطـرح شـد کـه حاکمیـت دینـی بـا سـینما سـر‬ ‫سـازگاری نـدارد و سـینما از حیـات فرهنگـی ایـن سـرزمین حـذف خواهـد شـد؛ امـا‬ ‫بـا سـخنان رهبـر انقلاب‪ ،‬ایـن ذهنیـت برطـرف شـد و بـا تاییـد فیلـم «گاو» سـاخته‬ ‫داریوش مهرجویی ازطرف ایشـان‪ ،‬به عنوان سـینمایی سـالم‪ ،‬تلقی تازه ای درمورد‬ ‫اینـده سـینمای ایـران پدیـد امـد؛ امـا برخوردهـا متفـاوت بـود‪ .‬بـا پیـروزی انقلاب‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ وهنـر در وزارت علـوم ادغـام شـد‪ .‬در روز نخسـت‪ ،‬دسـتور بازگشـایی‬ ‫سـینماها صـادر شـد و بسـیاری از اثـار انقالبـی یا حتی اسـتعماری به نمایـش درامد‪.‬‬ ‫یهـای خارجـی در اول سـال ‪ ۵۸‬تعطیـل شـد‪ .‬در جلسـه مشـترک‬ ‫دفتـر کمپان ‬ ‫شـورای تهیه کننـدگان‪ ،‬واردکننـدگان‪ ،‬سـینمادارها و هنرمنـدان در تیرمـاه ‪،۱۳۵۸‬‬ ‫تصمیـم بـر ایـن گرفته شـد کـه از ورود هرنوع فیلم خارجی جلوگیری شـود؛ و سـپس‬ ‫مهـای ایرانـی کـه از سـال ‪ ۵۸‬تـا ‪ ۵۹‬مجـوز گرفتـه بودنـد لغـو شـد‪.‬‬ ‫پروانـه نمایـش فیل ‬ ‫یهـای تـازه ای یافـت‪ .‬در سـال های اول پس ازانقلاب‬ ‫بعدازانقلاب ممیـزی نیـز ویژگ ‬ ‫شهـای حـاد سیاسـی‪ ،‬سـینما بـه نازل تریـن حـد خـود ازلحـاظ کمـی‬ ‫در جریـان تن ‬ ‫و کیفـی رسـید‪ .‬تولیـد فیلـم تحت تاثیـر بی ثباتی سیاسـی‪ ،‬تغییر مـداوم مسـئوالن و‬ ‫نوسان معیارهای ممیزی و درنتیجه عدم امنیت در سرمایه گذاری‪ ،‬ورود فیلم های‬ ‫مهـای ایرانی تالش‬ ‫خارجـی رونـق یافـت‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬تعـدادی از تولیدکنندگان فیل ‬ ‫کردنـد تـا تولیـد فیلـم را باردیگر به جریـان اندازنـد؛ به گونه ای که با ارمان های اسلامی‬ ‫مهـای «برزخی ها‪ ،‬فریاد مجاهـد‪ ،‬سـرباز اسلام» و ‪...‬‬ ‫نیـز انطبـاق داشـته باشـد‪ .‬فیل ‬ ‫حاصل این تالش اند‪ .‬بعد از سال‪ ۱۳۶۰‬مجموعه امور سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و صنفـی سـینما تحت نظـارت دولـت قرار گرفت و تاثیر مثبت ان با محدودیـت ورود‬ ‫فیلم های خارجی‪ ،‬حذف عوارض سـنگین از فیلم های داخلی‪ ،‬نظم بخشـیدن به‬ ‫ارتباط میان صاحبان سینما و صاحبان فیلم‪ ،‬پرداخت وام بانکی به تهیه کنندگان‬ ‫و بسـیاری مـوارد دیگـر خـود را نشـان داد‪ .‬اصالحـات انجا مشـده متاثـر از اراده عـام‬ ‫سینما گران ایرانی بود؛ اما این سیاست سینمایی تبلیغات منفی نیز در پی داشت‬ ‫کـه بخشـی ازان در بحـث ممیـزی قابل توجـه اسـت‪ .‬به تدریـج از سـال ‪ ۱۳۶۴‬با ایجاد‬ ‫رابطه مناسـب تر میان سیاسـت گذاران و سـینما گران‪ ،‬اثاری خلق شـد که توانسـت‬ ‫نظر منتقدان و روشنفکران را نیز به خود جلب کند و با اقبال عمومی نیز مواجه شد‬ ‫نحـال سـینمای ایـران را در سـطح جشـنواره های جهانـی مطرح کنـد‪ .‬دهه‬ ‫و درعی ‬ ‫‪ 60‬فوران کارهای درخشان نسل دوم سینمای جدید ایرانی ست‪ .‬در ابتدای دهه‬ ‫‪ 70‬بـا تصمیـم دولـت‪ ،‬یارانـه حـذف شـد‪ .‬رویـداد دیگـر ان سـال‪ ،‬تاسـیس «موسسـه‬ ‫تهـای قانونـی شـبکه‬ ‫رسـانه های تصویـری» به عنـوان سـازمان دهنده فعالی ‬ ‫ویدئویـی کشـور بـود‪ .‬ایـن اتفـاق بـا ازادسـازی ویدئـو مطـرح شـد‪ .‬درایـن دوره حضور‬ ‫فیلم های ایرانی در جشـنواره های جهانی و کسـب جایزه برای مدیریت سـینمایی‬ ‫یخـود ارزشـمند نبـود‪.‬‬ ‫به خود ‬ ‫در سـال ‪ ،۱۳۷۹‬پیش نویـس قانـون سـینما ارائـه شـد کـه در ان‪ ،‬دادگاه صالحـه برای‬ ‫رسـیدگی به خطاهای سـینمایی پیش بینی شـده‪ .‬همچنین اسـتراتژی سـینمای‬ ‫جسـاله سـوم توسـعه انتشـار یافـت‪ .‬ویژ گـی و مشـخصه ایـن دوره‬ ‫ایـران در برنامـه پن ‬ ‫کـه بـه سـینمای بعـد از دوم خـرداد مشـهور شـد‪ ،‬بحث سـنت و مدرنیته اسـت‪ .‬این‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۷۶‬بـود کـه‬ ‫اتفـاق امـا بـا حاشـیه های زیـادی همـراه بـود و بـرای اولی ‬ ‫نسـال‬ ‫طـرح نا مگـذاری یـک روز در تقدیـم به عنـوان «روز ملی سـینما» مطرح شـد‪ .‬ا ‬ ‫اولین دوره جشن خانه سینما در تیرماه برگزار شد‪ .‬همان موقع ابوالحسن داوودی‬ ‫اعالم کرد که بحث نام گذاری روز سـینما در تقویم در جلسـات خانه سـینما مطرح‬ ‫و مقـرر شـده کـه یـک روز از سـال باعنـوان «روز ملـی سـینما» نا مگـذاری شـود‪ .‬پـس از‬ ‫ً‬ ‫کش وقوس های فراوان اما در سـال ‪ ۱۳۷۹‬بود که «روز ملی سـینما» رسـما در تقویم‬ ‫ثبت شد‪ .‬ان سال چهارمین جشن سینمای ایران برگزار شد و ازانجایی که صدمین‬ ‫سال ورود سینما به ایران نیز جشن گرفته می شد ‪ ۲۱‬شهریورماه «روز ملی سینما»‬ ‫نام گرفت و از ان سال جشن خانه سینما نیز دراین روز برگزار می شد‪ .‬ثبت «روز ملی‬ ‫سینما» در تقویم به طورمستمر ‪ ۱۲‬سال طول کشید و در اقدامی عجیب از سال ‪۹۱‬‬ ‫نسـال از البه الی اخبار شنیده‬ ‫این روز در تقویم هایی که منتشـر شـد‪ ،‬حذف شـد‪ .‬ا ‬ ‫می شد باتوجه به اختالفاتی که بین خانه سینما و سازمان سینمایی وجود داشت‬ ‫ً‬ ‫کـه نهایتـا منجـر بـه تعطیلی موقت خانه سـینما شـد؛ ایـن روز از بخـش اصلی تقویم‬ ‫حـذف و بـه بخـش ضمایـم منتقـل شـد‪ .‬البتـه تصمیم گیرنـده اصلـی در حـذف این‬ ‫نـام از تقویـم‪ ،‬شـورای فرهنـگ عمومـی بوده اسـت‪ .‬این اتفاق وا کنش تعـداد زیادی‬ ‫ً‬ ‫از هنرمنـدان را در پـی داشـت کـه جمیعـا معتقـد بودنـد این اقـدام منصفانـه نبـوده‬ ‫اسـت‪ .‬بسـیاری از اهالی سـینما این اتفاق را از چشـم جواد شـمقدری (رئیس وقت‬ ‫سـازمان سـینمایی) می دیدند و پیکان انتقادهایشـان را سـمت او نشانه رفتند؛ اما‬ ‫شـمقدری در مصاحبـه ای بابیان اینکه پیگیر این مسـئله هسـتیم‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬روز‬ ‫ملـی سـینما در تقویـم ا گـر فراینـد قانونـی درج را طـی کـرده باشـد‪ ،‬کسـی نمی توانـد‬ ‫ان را حـذف کنـد امـا احتمـال می دهـم مراحـل ثبـت ان کامـل طـی نشـده باشـد»‪.‬‬ ‫همین اظهارنظر او نیز کافی بود تا سیل دیگری از انتقادها به او که خیلی ها از نحوه‬ ‫نجـا‬ ‫عملکـردش در سـازمان سـینمایی ناراضـی بودنـد‪ ،‬روانـه شـود‪ .‬ماجـرا بـه همی ‬ ‫ختم نشـد و همان زمان منصور واعظی (دبیر وقت شـورای فرهنگ عمومی) درباره‬ ‫ایـن انتقـال در گفت وگویـی گفـت‪« :‬ایـن روز از تقویم حذف نشـده؛ بلکـه از صفحات‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه این امـر‬ ‫اصلـی تقویـم بـه ضمایـم انتقـال یافتـه و ثانیـا امسـال دومیـن سال ‬ ‫یشـود‪ .‬اول بـار در مردادمـاه ‪ ۸۹‬در جلسـه ای کـه دربـاره حـذف برخـی‬ ‫اجرایـی م ‬ ‫نبـاره شـور کردیم و درنهایت مقرر شـد‬ ‫مناسـبت ها از تقویـم صـورت گرفتـه بـود درای ‬ ‫برخـی مناسـبت ها را حـذف و برخـی را نیـز بـه ضمایم منتقل کنیـم‪ .‬دراین راسـتا روز‬ ‫سـینما را هـم بـه بخـش ضمایم منتقل کردیم»‪ .‬او همچنین گفته بـود‪« :‬به هرحال‬ ‫تقویم رسـمی ما بیش ازحد شـلوغ شـده بود و برای همین باید برخی مناسـبت ها را‬ ‫حـذف و برخـی را نیـز بـه ضمایـم منتقـل می کردیم‪ .‬روز سـینما هم از جمله مـواردی‬ ‫بـود کـه بـه بخـش ضمایم منتقل شـد»‪ .‬بـا وجـود وا کنش های متعـددی که حذف‬ ‫نام روز سـینما از تقویم های رسـمی داشـت اما این اتفاق تا ‪ ۹۳‬ادامه یافت؛ تااینکه‬ ‫علی جنتی (وزیر فرهنگ دولت یازدهم) در اولین مراسم جشن ملی سینما که بعد‬ ‫از بازگشایی خانه سینما‪ ،‬از بازگشت مجدد روز سینما به تقویم خبر داد و درنهایت‬ ‫ً‬ ‫یکشـنبه ‪ ۴‬ابان ماه براسـاس مصوبه شـورای عالی انقالب فرهنگی روز سـینما رسـما‬ ‫بـه تقویـم کشـور بازگشـت‪ .‬بـا همـه ایـن حواشـی امـا جـای خرسـندی سـت کـه ‪۲۱‬‬ ‫شهریورماه به عنوان «روز ملی سینما» در تقویم ایران هست و دراین روز همه اهالی‬ ‫سـینما؛ حتـی ا گـر به دالیلی جشـن خانه سـینما نیـز درایـن روز برگزار نشـود‪ ،‬همدلی‬ ‫خودشـان را دراین عرصـه به اثبـات می رسـانند‪ / .‬تابنـاک جـوان‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایران یکی از اولین کشـورهای جهان اسـت که صاحب سـینما شـد؛ تنها پنج سـال‬ ‫پس از اختراع سالن سینما توسط لومیرها‪« ،‬سینما سولی» در سال ‪ 1279‬در تبریز‬ ‫تاسـیس شـد‪ .‬در همان سـال دسـتگاه سـینماتوگراف توسـط مظفرالدین شـاه وارد‬ ‫ایـران شـد و ‪ 30‬سـال بعد در سـال ‪ 1309‬اولیـن فیلـم سـینمای ایـران باعنـوان «ابی و‬ ‫رابی» به کارگردانی اوانس اوگانیانس سـاخته شـد‪ .‬این فیلم سیاه وسـفید و صامت‬ ‫بـا بودجـه ‪ 560‬تومانـی سـاخته و در دی مـاه ‪ 1309‬ا کـران شـد کـه به طورکل توانسـت‬ ‫هفت هزارتومان فروش داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اولینسینمایایران‬ ‫اولیـن سـینمای عمومـی ایـران‪ ،‬به نـام «سـینما سـولی (خورشـید)» در سـال ‪1279‬‬ ‫ً‬ ‫در سـالن نسـبتا بزرگی در طبقه دوم اموزشـگاه کاتولیک فرانسـوی جنب کلیسـای‬ ‫کاتولیک ها توسـط ان ها در تبریز تاسـیس شـد اما خیلی زود در سـال ‪ 1295‬به دلیل‬ ‫عدم دسترسـی بـه فیلم هـای جدیـد تعطیـل شـد‪ .‬چهارسـال بعد اولیـن سـینمای‬ ‫عمومـی در تهـران را میـرزا ابراهیم خـان عکاس باشـی افتتـاح کـرد‪ .‬بعـد مهدی خان‬ ‫روسی سالنی را در خیابان عالءالدوله و بعد در خیابان الله زار افتتاح کرد؛ اما اولین‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫سـالن رسـمی و حرفـه ای سـینمای ایـران کـه به طورمنظـم فیلـم پخـش م ‬ ‫در سـال ‪ 1305‬خورشـیدی به نـام «گرانـد سـینما» و به دسـت علـی وکیلـی در تهـران‬ ‫سـاخته شـد‪ .‬در سـال ‪ 1308‬خورشـیدی نیـز چنـد سـالن سـینما در تهـران سـاخته‬ ‫شـد؛ ازان جملـه سـینما «ایـران» در ال لـه زار‪« ،‬مایـاک» و «سـپه» که ظرفیـت بیش از‬ ‫‪ 1100‬نفـر را داشـت‪.‬‬ ‫اولین کارگردانایرانی‬ ‫اوانس اوگانیانس اولین کارگردان ایرانی ست که فیلم صامت و سیاه وسفید «ابی و‬ ‫رابی» را کارگردانی کرده اسـت‪ .‬او همچنین یکی از جسـورترین کارگردان های ایران‬ ‫به حساب می اید چرا که پس از موفقیت «ابی و رابی» دست به تجربیات بیشتری‬ ‫زد و عالوه براینکه اولین فیلم سینمای ایران را ساخت‪ ،‬اولین فیلم شکست خورده‬ ‫سـینمای ایـران را نیـز به نـام خـود به ثبـت رسـاند‪ .‬فیلـم «حاجی اقـا ا کتـور سـینما»‬ ‫دومیـن فیلـم ایرانـی از اوانـس اوگانیانـس اسـت که در سـال ‪ 1312‬سـاخته شـد‪ .‬این‬ ‫فیلـم به مـدت چهـارروز از چهارشـنبه ‪ 11‬بهمن مـاه تـا شـنبه ‪ 14‬بهمن مـاه ‪ 1312‬در‬ ‫تهران ا کران شد‪ .‬این فیلم رویکرد شرایط متغیر سیاسی‪-‬اجتماعی ایران از سنت‬ ‫بـه مدرنیتـه را نشـان می دهـد و امـروزه‪ ،‬یکـی از مهم تریـن و قدیمی تریـن منابـع‬ ‫تصویـری مـا از شـهر تهـران‪« ،‬حاجی اقا ا کتور سینما»سـت که تصاویر نابـی از تهران‬ ‫را به نمایـش می گـذارد‪.‬‬ ‫اولینفیلمناطقواولینبازیگرزنسینمایایران‬ ‫ُ‬ ‫نخستین فیلم ناطق ایرانی باعنوان «دختر لر» در سال ‪ 1312‬توسط یک کارگردان‬ ‫هنـدی به نـام اردشـیر ایرانـی در بمبئـی سـاخته شـد کـه مـردم ان را بـا نـام «جعفـر‬ ‫اولین های سینمای ایران‬ ‫و گلنـار» می شـناختند‪ .‬جالب توجـه اینکـه اولیـن فیلـم ناطـق سـینمای هنـد را نیز‬ ‫اردشـیر ایرانـی سـاخته‪ .‬صدیقـه (روح انگیـز) سـامی نژاد؛ بازیگـر «دختـر لـر» اولیـن‬ ‫بازیگـر زن سـینمای ایـران بـود‪ .‬او در سـال ‪ 1259‬در بـم زاده شـد و سـال ‪1308‬‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫به همـراه همسـرش (دماونـدی) کـه در اسـتودیو امپریـال فیلـم بمبئـی کار م ‬ ‫بـه هنـد مهاجـرت کـرد و ‪ 18‬سـال بعد دوبـاره بـه ایـران برگشـت‪ .‬سـامی نژاد بعـد از‬ ‫«دختـر لـر»‪ ،‬به دلیـل اسـتقبال مـردم در ا کـران عمومـی‪ ،‬در فیلـم «شـیرین و فرهاد»‬ ‫سـپنتا هـم بـازی کـرد‪ .‬کار اصلـی سـامی نژاد پرسـتاری بـود و می گوینـد خانـواده اش‬ ‫به خاطـر بـازی در سـینما به شـدت از او انتقـاد کردنـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬مجبـور شـد دوره ای‬ ‫را در تنهایـی بگذرانـد‪ .‬او در سـال ‪ 1349‬بـرای فیلـم «سـینمای ایران‪ :‬از مشـروطیت‬ ‫ینـژاد جلـوی دوربیـن قـرار گرفـت و از گذشـته اش و‬ ‫تـا سـپنتا» سـاخته محمـد تهام ‬ ‫چگونگی ورودش به سینما و از مصائبی که در ان گذشت صحبت کرد و به تلخی‬ ‫مبـرداری و بعـد‪ ،‬از انچه‬ ‫گریسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬به خاطـر ناراحتی هایـی کـه موقع فیل ‬ ‫ازطـرف فامیـل و ازطـرف مـردم کشـیدم‪ ،‬هرگـز راضـی نشـدم در فیلـم دیگـری بـازی‬ ‫کنم‪ .‬هرموقع از در شرکت می امدیم بیرون‪ ،‬مجبور بودیم سه نفر مستحفظ داشته‬ ‫باشـیم؛ یک شـوفر و دو کمک شـوفر که شیشـه پرت نکنند سمت ما‪ .‬هرجایی هم‬ ‫کـه می رفتیـم‪ ،‬بایـد یـه چیـزی سـرمون می انداختیـم تا کسـی مـا رو نشناسـد»‪.‬‬ ‫اولینجشنوارهسینماییایران‬ ‫پس از کودتای ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬که بخش مهمی از جامعه ایران دچار سـرخوردگی‬ ‫شده بود و تعطیلی روزنامه ها و نشریات را توسط محمدرضاشاه و فضل اهلل زاهدی‬ ‫شـاهد بـود‪ ،‬در ‪ 1333‬اتفـاق خوشـایندی بـرای سـینما گران رخ داد و اولیـن کنگـره‬ ‫سینمایی ایران در اسفند این سال با برگزاری نخستین جشنواره فیلم های ایرانی‬ ‫باعنـوان «گلریـزان» تاسـیس شـد‪ .‬ایـن جشـنواره از ‪ 22‬تـا ‪ 28‬اسـفندماه ‪ 1333‬در‬ ‫سـینما «متروپـل» برگـزار شـد و فیلـم «پایـان رنج هـا» سـاخته سـاموئل خاچیکیـان‬ ‫جایـزه بهتریـن فیلـم را ازان خـود کـرد‪ .‬ایـن کارگـردان جایـزه بهتریـن کارگردانـی را‬ ‫بـرای فیلـم «چهـارراه حـوادث» نیـز ازان خـود کـرد و اولیـن تندیس بهتریـن بازیگری‬ ‫سـینمای ایـران‪ ،‬بـه ارمـان هوسـپیان رسـید‪ .‬مهیـن دیهیم نیز بـرای بـازی در فیلم‬ ‫«پایـان رنج هـا» به عنـوان بهتریـن بازیگـر زن دراین جشـنواره انتخـاب شـد‪ .‬نکتـه‬ ‫تاسـف برانگیز اینکه جشـنواره «گلریزان» که می توانسـت امروزه یکی از قدیمی ترین‬ ‫جشـنواره های جهـان باشـد‪ ،‬تنهـا یک سـال برگزار شـد‪.‬‬ ‫اولینفیلمرنگیسینمایایران‬ ‫یسـت کـه روی پـرده‬ ‫«گـرداب» (در قطـع ‪ 16‬میلی متـر) نخسـتین فیلـم رنگـی ایران ‬ ‫سـینماهای تهـران رفـت و فروشـی فوق العـاده در زمانـه خـود داشـت‪ .‬فیلـم در سـال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1332‬به کارگردانـی و نویسـندگی حسـن خردمنـد سـاخته شـد و به نمایـش عمومـی‬ ‫مبـرداری‬ ‫درامـد‪ .‬ایـن فیلـم بـا یـک دوربیـن اوریکـون ‪ 16‬میلی متری سـاخت امریکا فیل ‬ ‫یشـود و ازسـوی سـیامک‬ ‫شـده که هم ا کنون در گنجینه «موزه سـینما» نگهداری م ‬ ‫اعتمـادی تهیه کننـده سـینما بـه مـوزه اهدا شـده اسـت‪« .‬گـرداب» محصول اسـتودیو‬ ‫پارس است و به دلیل نبود البراتوار رنگی در ایران‪ ،‬نگاتیوهای ان برای چاپ و ظهور به‬ ‫امریکا (نیویورک) فرستاده شد‪ .‬همچنین اولین فیلم برداری از عوامل پشت صحنه در‬ ‫تاریخ سینمای ایران دراین فیلم انجام شده است‪ .‬هوشنگ محبوبیان؛ تهیه کننده‬ ‫این فیلم و ناصر ملک مطیعی و احمد قدکچیان؛ بازیگران اصلی ان بودند‪ .‬همچنین‬ ‫مبـرداری ان را عنایـت اهلل فمین برعهده داشـت‪.‬‬ ‫مدیریـت فیل ‬ ‫اولینفیلم هایمتفاوتسینمایایران‬ ‫علی حاتمی در سـال ‪ 48‬اولین فیلم سـینمایی خود «حسـن کچل» را سـاخت که‬ ‫اولین موزیکال تاریخ سینمای ایران به حساب می اید‪ .‬بابک افشار‪ ،‬بابک اتابکی‪،‬‬ ‫اسفندیار منفردزاده و واروژان موسیقی متن ان را خلق کردند‪ .‬همراهی تنبک امیر‬ ‫بیداریان نـژاد در ضرب نـوازی موزیـکال تاثیـر انکارنشـدنی در ان داشـت‪ .‬در همیـن‬ ‫سـال ‪ 1348‬دو فیلـم مهـم دیگـری بـا نام هـای «قیصـر» و «گاو» به کارگردانی مسـعود‬ ‫کیمیایی و داریوش مهرجویی ساخته شدند‪« .‬گاو» به کارگردانی مهرجویی از اولین‬ ‫فیلم های سـینمای ایران اسـت که در رویدادهای بین المللی حضوری درخشـان‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن فیلـم کـه اولین حضور جهانی اش را در جشـنواره فیلم ونیز تجربه کرد‬ ‫توانسـت جایـزه فیپرشـی را ازان خـود کنـد‪ .‬فیلـم سـینمایی «قیصـر» به کارگردانـی‬ ‫کیمیایـی ‪ 10‬دی مـاه ‪ 1348‬ا کـران و بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد‪ .‬بسـیاری از‬ ‫روشـنفکرها‪ ،‬سـینما گران‪ ،‬منتقـدان و مخاطبـان «قیصـر» را تحسـین کردنـد و این‬ ‫فیلم نیز در کنار «گاو» یکی از اغازگران موج نوی سـینمای ایران به حسـاب می اید‪.‬‬ ‫اولینجوایزمعتبرجهانیبرایسینمایایران‬ ‫ابراهیـم گلسـتان اولیـن جایـزه بین المللی تاریخ سـینمای ایـران را در سـال ‪ 1340‬با‬ ‫فیلم کوتاه «یک اتش» در جشـنواره فیلم ونیز به دسـت اورد‪ .‬او توانسـت مدال برنز‬ ‫بخش فیلم های کوتاه را با این فیلم کوتاه ازان خود کند؛ اما ا گر سه جشنواره ونیز‪،‬‬ ‫برلیـن و کـن را معتبرتریـن جشـنواره های سـینمایی دنیـا بدانیـم اولیـن فیلمـی که‬ ‫توانست جایزه بهترین فیلم را از یکی از این سه جشنواره ازان خود کند فیلم «طعم‬ ‫گیلاس» به کارگردانـی عبـاس کیارستمی سـت‪ .‬پیش ازایـن نیـز فیلم هـای ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری در جشـنواره های معتبر جهانی حضور داشـتند که بعضا موفق به کسـب‬ ‫جایـزه شـده اند‪ .‬فیلـم سـینمایی «طبیعـت بی جـان» به کارگردانـی سـهراب شـهید‬ ‫ثالث در سال ‪ 1974‬و فیلم «باغ سنگی» به کارگردانی پرویز کیمیاوی در سال ‪1976‬‬ ‫در جشنواره فیلم برلین موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی شدند‪ .‬همچنین‬ ‫فیلم سینمایی «گاو» در سال‪ 1350‬با حضور در جشنواره فیلم ونیز به عنوان پدیده‬ ‫این جشـنواره شـناخته شـد و توانسـت جایزه فیپرشـی را ازان خود کند‪ / .‬برنا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫امارهایی از سینمای ‪121‬ساله ایران‬ ‫س ــینمای ایران‪ 121 ،‬ساله ش ــد‪ .‬هنری که در تمام این س ــال ها‪ ،‬رنج دوران دید‬ ‫کق ــرن‪ ،‬تصمیم گیری های بجا‬ ‫تابه اینجا رس ــید‪ .‬س ــینمایی که طی بی ــش از ی ‬ ‫و نابجا‪ ،‬تالطم بس ــیار بر پیک ــره نحیفش به یادگار گذاش ــت اما ان تصمیم گیرها‬ ‫رفتند و س ــینما‪ ،‬با تمام افس ــونگری هایش‪ ،‬س ــینما ماند‪ .‬در تمام این سال ها‪،‬‬ ‫به وی ــژه در دودهه اخی ــر‪ ،‬تالش های بس ــیاری صورت گرفت تا ســـینمای ایران‪،‬‬ ‫یت ــر را در مس ــیر صنعتی ش ــدن بپیمای ــد ام ــا طب ــق اخری ــن‬ ‫راهکارهای ــی مترق ‬ ‫فروش نرمال س ــینمای ایران که به س ــال ‪ 98‬بازمی گردد‪ ،‬کل گیش ــه یک س ــال‬ ‫ً‬ ‫س ــینمای ای ــران‪ ،‬چی ــزی ح ــدود ‪ 300‬میلیاردتومان اس ــت و قطعا بـــا این اعداد‬ ‫و ارق ــام و ام ــاری که از تعداد س ــینما و س ــالن و مخاطب در کشـــور وجـــود دارد‪،‬‬ ‫نمی ت ــوان ب ــه ابع ــاد واقعی صنعتی ش ــدن س ــینمای ای ــران‪ ،‬حت ــی نزدیک هم‬ ‫ش ــد‪ .‬واقعی ــت ان اسـ ـت که س ــینما در پیش ازانقالب‪ ،‬مس ــیر و حی ــات حقیقی‬ ‫چندان ــی نداش ــت‪ .‬دران س ــال ها ا گرچ ــه ای ــران از س ــرانه س ــینمایی بیش ــتری‬ ‫به نس ــبت جمعیتش برخوردار بود و تعداد مخاطبان هم بســـیار چشـــمگیرتر از‬ ‫ام ــروز بودند اما س ــینما‪ ،‬در ابعاد کیفی و مس ــائل مربوط به ژانر‪ ،‬یک ســـینمای‬ ‫پیش ــرو نب ــود‪ .‬پس ازانق ــاب‪ ،‬ا گرچه تالش ش ــد س ــینمای ما‪ ،‬قدم ه ــای بزرگی‬ ‫در راه کیفی نگ ــری ب ــردارد اما ازس ــوی دیگری تهدید ش ــد و ان‪ ،‬نگاهـــی بود که‬ ‫ب ــه کلیت س ــینما در ن ــزد برخی مس ــئوالن و حتی اف ــکار عموم ــی در اواخر دهه‬ ‫‪ 50‬و اوای ــل ده ــه ‪ 60‬وج ــود داش ــت‪ .‬نگاه ــی ک ــه رفع ورج ــوع ان ت ــا اواخر دهه‬ ‫‪ 70‬ط ــول کش ــید‪ .‬ده ــه ‪ ،80‬ده ــه مس ــکوت ماندن س ــینما در ی ــک بالتکلیفی‬ ‫حاص ــل از تش ــکیک در رون ــق دادن ی ــا ندادن به ای ــن صنعت گذشـــت‪ .‬از اواخر‬ ‫این ده ــه ب ــود که جری ــان مال س ــازی‪ ،‬کم ک ــم در ای ــران اغاز ش ــد و ثم ــرات ان‪،‬‬ ‫در نیمه ه ــای ده ــه ‪ 90‬خ ــود را نش ــان داد‪ .‬از همین س ــال تابه امروز‪ ،‬ســـینمای‬ ‫ای ــران در تمامی اس ــتان های کش ــور‪ ،‬ش ــاهد افزای ــش جزئی در ش ــاخص هایی‬ ‫همچ ــون تعداد س ــینما‪ ،‬تع ــداد س ــالن‪ ،‬تع ــداد مخاطب‪ ،‬می ــزان ف ــروش و ‪...‬‬ ‫بود‪ .‬ش ــاخص های روبه رش ــدی ک ــه ا گرچ ــه کرونا طی دوس ــال اخیر‪ ،‬س ــایه ای‬ ‫س ــنگین روی ان افکنده اما با تکمیل ش ــدن پازل فرهنگ مربوط به این حوزه‪،‬‬ ‫این طور احس ــاس می ش ــود که الاق ــل باید منتظر نگرانی های کمت ــری در حوزه‬ ‫لجستیک و س ــخت افزارهای سینما نظیر سینما و سالن باشـــیم‪ .‬دغدغه امروز‬ ‫س ــینما‪ ،‬به رغ ــم بحث های مربوط به تولید و کیفیت‪ ،‬بیش ــتر معطوف به رش ــد‬ ‫تع ــداد مخاطب ــان و کاهش بی ــش از ‪ 150‬فیلم اماده ا کران اس ــت ک ــه باتوجه به‬ ‫نرمال نب ــودن وضعی ــت ا کران‪ ،‬به معضلی بزرگ برای س ــینمای امـــروز ما تبدیل‬ ‫ش ــده ک ــه دومینووار‪ ،‬حداقل‪ ،‬س ــینمای یکی‪،‬دوس ــال اینده کشـــور را به شـــرط‬ ‫رس ــیدن ب ــه وضعیت نرم ــال‪ ،‬تحت الش ــعاع خود ق ــرار می دهد‪.‬‬ ‫برای انک ــه ب ــه اش ــراف بهتری از ش ــرایط امروز س ــینمای ای ــران برس ــیم‪ ،‬نگاهی‬ ‫تاریخ ــی ب ــه اماره ــا خواهیم داش ــت‪ .‬اولین ام ــار موثقی ک ــه از س ــینمای ایران‬ ‫وج ــود دارد مربوط به س ــال ‪ 64‬اس ــت‪ .‬دراین س ــال‪ ،‬به جز اس ــتان بوش ــهر‪23 ،‬‬ ‫اس ــتان دیگ ــر کش ــور از نعمت س ــینما برخ ــوردار بودند‪ .‬البت ــه ک ــه ازاین میزان‪،‬‬ ‫اس ــتان های ای ــام و کردس ــتان‪ ،‬تنها یک س ــینما و ‪ 13‬اس ــتان دیگر نی ــز کمتر از‬ ‫‪ 10‬س ــینما داش ــتند‪ 229 .‬س ــینما با ‪ 231‬س ــالن در کشور وجود داشـــت و تعداد‬ ‫‪147‬ه ــزار و ‪ 103‬ع ــدد ب ــود‪ .‬ام ــار جال ــب مربوط به این س ــال‪،‬‬ ‫صندلی ه ــای ان‪ ،‬‬ ‫تع ــداد مخاطبان سینماس ــت ک ــه ‪ 77‬میلیون و ‪ 159‬ه ــزار و ‪ 973‬نف ــر بود؛ یعنی‬ ‫بیش از یک ونیم برابر جمعیت ‪ 46‬میلیونی ان س ــال‪ .‬در همین س ــال س ــینمای‬ ‫ایران توانس ــت با متوس ــط قیمت بلی ــت ‪ 73‬ری ــال‪ ،‬ح ــدود ‪ 563‬میلیون تومان‬ ‫ف ــروش داش ــته باش ــد‪ .‬پرفروش تری ــن فیل ــم ان س ــال «عقاب ه ــا» (س ــاموئل‬ ‫‪246‬ه ــزار مخاط ــب‪ 29 ،‬میلیون توم ــان‬ ‫خاچیکی ــان) ب ــود ک ــه ب ــا ‪ 3‬میلی ــون و ‬ ‫فروخ ــت‪ .‬پرفروش تری ــن اس ــتان‪ ،‬ته ــران بود که با یک س ــوم مخاطبان کش ــور‪،‬‬ ‫‪ 227‬میلیون تومـــان فـــروش داشـــت‪ .‬خراســـان‪ ،‬مازنـــدران‪ ،‬فـــارس‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ شـــرقی و گیالن دیگر اســـتان های پرفروش کشـــور بودند‪ .‬دراین ســـال‪ 85 ،‬فیلم‬ ‫ایرانی و ‪ 245‬فیلم خارجی در ســـینماهای کشـــور نمایش داده شد‪ .‬جالب انکه‬ ‫در فهرس ــت ‪ 3‬ســـینمای پرفـــروش ما‪ ،‬هیچ ســـینمایی از تهـــران وجـــود ندارد‪.‬‬ ‫س ــینما هویزه مش ــهد با یک میلیون و ‪ 520‬هزار مخاطب‪ ،‬ســـینما اسیای شیراز‬ ‫ب ــا یک میلی ــون و ‪ 282‬هزار مخاطب و س ــینمای افریقای مش ــهد با یک میلیون‬ ‫‪175‬ه ــزار مخاط ــب‪ ،‬س ــینماهای پرف ــروش ما بودند‪ .‬س ــینما مرک ــزی تهران‪،‬‬ ‫و ‬ ‫چهارمی ــن س ــینمای پرف ــروش بود ک ــه ‪ 785‬هزار مخاطب داش ــت‪.‬‬ ‫س ــینمای ای ــران در س ــال ‪ ،99‬قرار ب ــود قله های جدی ــدی از مخاط ــب و فروش‬ ‫را فت ــح کن ــد‪ .‬س ــینمای ای ــران پ ــس از ف ــروش ‪ 240‬میلی ــاردی س ــال ‪ ،97‬ب ــه‬ ‫ف ــروش ‪ 300‬میلی ــاردی س ــال ‪ 98‬نائ ــل ام ــده ب ــود و برنامه ریزی ه ــای ا ک ــران‬ ‫چن ــان رق ــم خ ــورده بود ک ــه در گیش ــه س ــینمای ای ــران در پای ــان اس ــفند ‪،99‬‬ ‫روی قل ــه ‪ 500‬میلیاردتومانی بایســـتد‪ .‬این مهـــم قرار بود با افزودن ســـینماهای‬ ‫جدیدالتاســـیس به نـــاوگان ا کران و تعدد نمایش فیلم های کمـــدی و درام های‬ ‫پرمخاط ــب محق ــق ش ــود‪ .‬امی ــدواری زیادی ب ــه گیش ــه ‪ 500‬میلیـــاردی وجود‬ ‫داش ــت ام ــا متاس ــفانه کرون ــا‪ ،‬بس ــاط س ــینمای ای ــران را جمع کرد ت ــا مجموع‬ ‫فروش یک س ــال س ــینمای ما به ‪ 2‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان هم نرس ــد؛ یعنی‬ ‫در کل ســـال ‪ ،99‬تنه ــا ‪ 159‬هزار و ‪ 200‬نفر به س ــینما رفتند؛ یعن ــی کمتر از نیمی از‬ ‫نیم درص ــد جمعیت ما‪ ،‬پارس ــال به س ــینما رفتن ــد‪ .‬البته که دراین س ــال‪ ،‬تمام‬ ‫اســـتان های کشور از نعمت ســـینما برخوردار بودند و در ســـال ‪ ،99‬سینمای ‪30‬‬ ‫اســـتان فعال بود‪ .‬تعداد سینماهای کشـــور تا پایان سال ‪ 351 ،99‬باب سینما با‬ ‫‪ 631‬ســـالن بود؛ اما ازاین تعداد‪ 178 ،‬س ــینما در س ــال ‪ 99‬و ‪ 448‬سالن مشغول‬ ‫نمایش فیلم بودند‪ .‬بیشـــترین تعداد ســـینما در کشـــور متعلق به استان تهران‬ ‫با ‪ 79‬س ــینما و ‪ 221‬ســـالن اســـت و اســـتان های اصفهان و خراســـان رضوی در‬ ‫رتبه ه ــای بع ــدی ق ــرار دارن ــد‪ .‬اس ــتان زنج ــان ه ــم با ‪ 2‬س ــینمای تک س ــالنه‪،‬‬ ‫کم برخوردارترین اســـتان کشور از نعمت سینما محسوب می شـــود‪ .‬برای تعداد‬ ‫مخاطبان جدی ســـینما چاره ای نداریم جزانکه به امارهای ســـال ‪ 98‬به عنوان‬ ‫اخرین س ــال نرمال س ــینمایی کش ــور تابه امروز ن ــگاه بیندازیم‪ .‬طبق ای ــن امار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تع ــداد مخاطب ــان س ــینمای ای ــران‪ 26 ،‬میلی ــون و ‪ 311‬هزارنف ــر ب ــود ک ــه تقریبا‬ ‫یک س ــوم جمعی ــت ایران را ش ــامل می ش ــد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬س ــینمای ای ــران که در‬ ‫س ــال ‪ ،64‬یک ونیم برابر میزان جمعیتش‪ ،‬مخاطب ســـینما داشت‪ ،‬این میزان‬ ‫در شـــرایط نرمال ســـال ‪ 98‬که خبری از کرونا نبود‪ ،‬به یک ســـوم میزان جمعیت‬ ‫کش ــور تقلی ــل یاف ــت‪ .‬پرفروش تری ــن فیل ــم این س ــال‪« ،‬مط ــرب» ب ــود ک ــه ب ــا‬ ‫‪ 3‬میلی ــون و ‪ 298‬هزار مخاطب‪ 38 ،‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومان فروش داشـــت‪.‬‬ ‫دراین ســـال‪ 99 ،‬فیل ــم بلن ــد ایرانی‪ ،‬ی ــک فیلم خارج ــی (وینچس ــتر) و ‪ 80‬فیلم‬ ‫هنروتجربه در ســـینماهای ایران نمایش داده شـــد؛ بنابراین متوجه می شـــویم‬ ‫ســـینمای ایران باوجود‪ ،‬باالرفتـــن یک ونیم برابر تعداد ســـینما و دوونیم برابری‬ ‫تع ــداد س ــالن به نس ــبت س ــال ‪ ،64‬رون ــد روبه رش ــدی را در ا ک ــران ط ــی نکرده‪.‬‬ ‫س ــینمای ای ــران در س ــال ‪ 330 ،64‬فیلم ایرانـــی و خارجی در ســـینماهای خود‬ ‫نمایـــش داده و در ســـال ‪ ،98‬این تعـــداد به ‪ 180‬فیل ــم تقلیل یافت‪.‬‬ ‫ا گرچـــه امارهـــا حا کـــی از رشـــد تعـــداد ســـینماها در ایـــران اســـت امـــا وضعی ــت‬ ‫مخاطبـــان‪ ،‬در سراشـــیبی محض قرار دارد‪ .‬البته در شـــاخص رشـــد ســـازه های‬ ‫ســـینمایی‪ ،‬باید به این نیز توجه داشـــت که تعداد ســـینماها‪ 122 ،‬باب درطول‬ ‫ً‬ ‫‪ 35‬ســـال افزایش داشـــته اســـت که مطمئنا یک امار طبیعی و خوب محس ــوب‬ ‫نمی شـــود‪ .‬رشـــد چشـــمگیر در حـــوزه سالن هاســـت کـــه درطـــول این م ــدت‪،‬‬ ‫دوونیم برابـــر شـــده اســـت‪ .‬ســـینماهای دهـــه ‪ 60‬به واســـطه عـــرف ان س ــالیان‪،‬‬ ‫تک ســـالنه بود و تنها دو ســـینمای «عصر جدیـــد» و «گلریز» دو ســـالنه بودند اما‬ ‫امروز‪ ،‬باتوجه به اینکه عمده سینماهای کشـــور در مال های تجاری و پردیس ها‬ ‫واقع اند‪ ،‬کمتر ســـینمایی در کالن شهرها‪ ،‬با وضعیت تک سالنه فعالیت داشته‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬ســـینماهای تک ســـالنه یـــا در وضعیت تخریـــب و تعطیلی قرار‬ ‫دارند یا در فکر تبدیل شـــدن به پردیس های چندســـالنه هســـتند‪ .‬بااین وجود‪،‬‬ ‫متوســـط تماشـــا گر هر ســـالن در ســـال ‪ ،64‬بیش از ‪ 334‬هزارنفر بوده و هر ایرانی‬ ‫دراین ســـال‪ ،‬یک ونیم بار به ســـینما رفته‪ .‬حال انکه متوســـط تماشا گر هر سالن‬ ‫در ســـال ‪ 48 ،99‬هزار و ‪ 700‬نفر اســـت و طبق امار‪ ،‬یک ســـوم هر ایرانی به س ــینما‬ ‫رفتـــه‪ .‬به عبارت دقیق تر‪ ،‬هر ایرانی‪ ،‬هر ‪ 10‬ســـال‪ ،‬تنها ســـه بار به ســـینما می رود‪.‬‬ ‫بـــاز تا کیـــد می کنیم کـــه این امـــار‪ ،‬مربوط بـــه اخرین ســـال نرمال ســـینما یعنی‬ ‫ســـال ‪ 98‬اســـت‪ .‬جمعیت ایران طی ‪ 35‬ســـال اخیر‪ 80 ،‬درصد رشـــد داش ــته که‬ ‫شـــاخص های ایـــن امار نه در سالن ســـازی ما به چشـــم می خورد و نـــه در جذب‬ ‫مخاطـــب؛ یعنی وقتـــی مخاطب ســـینمایی کشـــور در ســـال ‪ ،64‬یک ونیم برابر‬ ‫جمعیـــت وقـــت بود‪ ،‬این میـــزان ا گر روند ثابت خـــود را درطول این ســـال ها طی‬ ‫می کرد‪ ،‬باید به حـــدود ‪ 127‬میلیون و ‪ 500‬هزارنفر می رســـید‪ .‬حال انکه مخاطب‬ ‫ی بیـــش از ‪ 26‬میلیـــون و ‪ 300‬هزارنفر‬ ‫اخرین ســـال نرمال ســـینمای مـــا (‪ ،)98‬کم ‬ ‫اســـت؛ یعنـــی یک پنجم‪ ،‬کمتـــر از وضعیـــت ثابتی که می توانســـتیم نس ــبت به‬ ‫‪ 35‬ســـال پیش حفظ می کردیم‪ .‬همین یک شـــاخص نشـــان می دهـــد که زنگ‬ ‫خطـــر تاچه انـــدازه ای بـــرای ســـینمای ایـــران به صـــدا درامـــده اســـت‪ .‬البته که‬ ‫هم ا کنـــون ‪ 19‬ماه اســـت که در وضعیت کرونایی بســـر می بریـــم و امار مخاطبان‬ ‫ســـینماروی ما به کمتر از ‪ 160‬هزارنفر در ســـال ‪ 99‬رســـیده است؛ یعنی سینمای‬ ‫مـــا هم ا کنـــون درتالش اســـت تا وضعیـــت را به حالـــت نرمال ســـال ‪ 98‬بازگرداند‬ ‫کـــه یک پنجم مخاطب هدف ســـال ‪ 64‬را داشـــتیم!‬ ‫طبـــق اســـتاندارد جهانـــی‪ ،‬به ازای هـــر ‪ 10‬هزارنفر‪ ،‬باید یک ســـالن ســـینما وجود‬ ‫داشـــته باشـــد؛ یعنی ا گر جمعیت کنونـــی ایرانی را ‪ 85‬میلیون نفـــر لحاظ کنیم‪،‬‬ ‫بایـــد ‪ 8500‬ســـالن ســـینما وجـــود داشـــته باشـــد کـــه حـــاال حتی یک س ــیزدهم‬ ‫این میـــزان‪ ،‬ســـینما وجـــود نـــدارد‪ .‬باتوجه بـــه وجـــود ‪ 631‬ســـالن در کش ــور‪،‬‬ ‫به این نتیجـــه می رســـیم کـــه هم ا کنـــون بـــه ازای هـــر ‪ 135‬هزارنفـــر‪ ،‬یـــک س ــالن‬ ‫ســـینما وجود دارد که ‪ 5.13‬برابر شاخص استانداردهای جهانی ست‪ .‬در همین‬ ‫شـــاخص هم حرف وحدیث زیادی وجود دارد‪ .‬بسیاری از سالن های سینمایی‬ ‫کشـــور‪ ،‬زیـــر ‪ 50‬صندلـــی دارنـــد و حتی ســـالن هایی بـــا ‪ 20‬و ‪ 30‬صندلی در کش ــور‬ ‫موجـــود اســـت که بســـیار پایین تـــر از ان تعریفی ســـت که شـــاخص های جهانی‬ ‫در ذیـــل ایـــن امـــار ارائه می دهند‪ .‬عدم توازن ســـینما در اســـتان های کش ــور نیز‬ ‫خـــود به بحـــران دیگری تبدیل شـــده که نزدیک شـــدن ایران به شـــاخص های‬ ‫اســـتاندارد جهانـــی را بـــا مشـــکالتی مواجـــه کـــرده‪ .‬هم ا کنون اســـتان ته ــران با‬ ‫ً‬ ‫‪ 221‬ســـالن‪ ،‬تقریبا یک ســـوم ســـینماهای کشـــور را در خـــود جای داده اس ــت‪.‬‬ ‫اصفهان و خراســـان رضوی‪ ،‬هر یک با ‪ 53‬ســـالن‪ ،‬فارس و اذربایجان ش ــرقی نیز‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫پرونده‬ ‫ه ری ــک با ‪ 30‬ســـالن‪ ،‬بعد از پایتخت‪ ،‬در ردیف اس ــتان های پرســـالن کشـــور قرار‬ ‫دارند؛ بنابراین به این نتیجه می رس ــیم که ‪ 387‬س ــالن س ــینمایی کش ــور‪ ،‬تنها‬ ‫در ‪ 5‬اس ــتان قرار دارد و س ــهم ‪ 26‬اس ــتان دیگر کش ــور‪ 244 ،‬س ــالن اس ــت‪ .‬این‬ ‫ناهمگونی س ــبب می ش ــود س ــینمای ایران‪ ،‬هیـ ـچ گاه مخاطب ــان حقیقی خود‬ ‫را کش ــف نک ــرده و مع ــادالت تنه ــا در تهران و کالن ش ــهرها رقم بخ ــورد؛ پس ا گر‬ ‫کالن ش ــهرها به دالیل ــی همچون ش ــیوع گس ــترده کرونا ی ــا الودگی ه ــوا‪ ،‬تعطیل‬ ‫ش ــوند‪ ،‬تمام معادالت س ــینمایی کشور دچار یک س ــقوط ازاد محض می شود؛‬ ‫چرا ک ــه تعداد س ــالن های س ــینمایی در دیگ ــر اس ــتان ها به ان ــدازه ای نامتوازن‬ ‫و کم اس ــت که ت ــوان باالبردن ش ــاخص های کمی و کیفی س ــینمایی کش ــور را‬ ‫ندارد‪ .‬در همان ‪ 26‬اس ــتان کمتربرخوردار نیز باز ش ــرایط یکسان نیست‪ .‬البرز با‬ ‫‪ 23‬س ــالن‪ ،‬خوزس ــتان با ‪ ،21‬یزد با ‪ ،18‬مازندران با ‪ 17‬و خوزســـتان با ‪ 16‬سالن‪،‬‬ ‫وضعی ــت بهت ــری در می ــان اس ــتان های کم برخوردارتر دارن ــد؛ بنابرایـــن از ‪244‬‬ ‫س ــالن‪ 95 ،‬س ــالن دراختیار ‪ 5‬اس ــتان است و س ــهم ‪ 21‬اس ــتان‪ ،‬تنها ‪ 149‬سالن‬ ‫اس ــت‪ .‬اتف ــاق نا گوارت ــر انک ــه این ‪ 21‬اس ــتان‪ ،‬اینده س ــینمایی چندان روشـــنی‬ ‫ندارن ــد و س ــرمایه گذاری هایی که در عرصه س ــخت افزاری س ــینما درحال انجام‬ ‫اس ــت‪ ،‬بازهم ب هس ــمت همان ‪ 19‬اس ــتان برخوردار سرازیر ش ــده است؛ بنابراین‬ ‫در اینده ای نزدیک باید ش ــاهد اختالف طبقاتی بیش ــتری میان این اســـتان ها‬ ‫و توزی ــع نابرابرتری از نعمت س ــینما در سراس ــر کش ــور باش ــیم که ای ــن رویکرد‪،‬‬ ‫س ــطح امارهای کمی و کیفی را ب ــا نزولی عمیق تر مواجه می ســـازد‪ .‬ایران دارای‬ ‫‪ 1242‬شهرس ــتان اس ــت و کمت ــر از ‪ 100‬شهرس ــتان هس ــتند که یا دارای س ــینما‬ ‫هس ــتند یا قرار است س ــینمایی دران ش ــهر افتتاح ش ــود‪ .‬از همین امار می توان‬ ‫به وضعیت نامتناس ــب پرا کندگی س ــینماها در سراس ــر ایران ایمـــان اورد‪.‬‬ ‫در بس ــیاری ازمواقع‪ ،‬مقایسـ ـه های ام ــاری ای ــران به واس ــطه می ــزان جمعیت و‬ ‫وس ــعت‪ ،‬با کش ــور المان صورت می گی ــرد‪ .‬درمورد س ــینما‪ ،‬شـــاخص ها‪ ،‬مانند‬ ‫بس ــیاری ازموارد دیگر‪ ،‬فاحش اس ــت‪ .‬س ــرانه س ــینمارو در المان ‪1.5‬نفر در سال‬ ‫اس ــت که پنج برابر کشور ماس ــت‪ .‬تعداد سالن های س ــینمایی المان نیز چیزی‬ ‫ح ــدود ‪ 7‬برابر س ــینمای ایران اس ــت‪ .‬بحث دیگ ــر مربوط به نمای ــش فیلم های‬ ‫خارج ــی در ای ــران اس ــت ک ــه اماره ــا بیانگر ان هس ــتند ک ــه س ــینماهای ایران‬ ‫‪ 98‬درص ــد از تولیدات داخلی خود را پوش ــش می دهد که این مهم در هیچ جای‬ ‫یک ــه ح ــدود ‪ 70‬درص ــد بلیت ه ــای‬ ‫جه ــان ب ــه این می ــزان نیس ــت‪ .‬به طور ‬ ‫س ــینمایی در اروپا ب ــه فیلم های امریکای ــی اختصاص دارد‪ .‬حتی هندوســـتان‬ ‫ک ــه س ــینمای جه ــان را در قبض ــه خ ــود دراورده‪ 15 ،‬درصد بلیت های ــش را برای‬ ‫فیلم های خارجی می فروش ــد‪ .‬حتی مقایس ــه س ــینمای ایران با همسایه غربی‬ ‫خ ــود یعن ــی ترکیه نیز م ــا را با اماره ــای عجیبی مواج ــه می ســـازد‪ .‬هم ا کنون در‬ ‫ترکی ــه چی ــزی حدود ‪ 2800‬س ــالن س ــینما وج ــود دارد ک ــه چیزی ح ــدود ‪ 5‬برابر‬ ‫ای ــران اس ــت‪ .‬حال انکه ترکی ــه ا گرچه ازنظ ــر جمعیت‪ ،‬با م ــا براب ــری می کند اما‬ ‫وس ــعت این کشور‪ ،‬نصف وسعت کشور ماس ــت و پرا کندگی سینمایی چندانی‬ ‫دراین کش ــور مش ــاهده نمی ش ــود‪ .‬در ترکیه س ــاالنه نزدیک به ‪ 76‬میلیون نفر به‬ ‫س ــینما می رون ــد که نش ــان می ده ــد تم ــام جمعیت این کش ــور‪ ،‬س ــاالنه برای‬ ‫یک ب ــار هم که ش ــده‪ ،‬به تماش ــای فیل ــم در س ــالن های تاریک می نش ــینند که‬ ‫این امار‪ ،‬سـ ـه برابر میزان مخاطبان ماس ــت‪ .‬در ترکیه‪ ،‬س ــاالنه حـــدود ‪ 400‬فیلم‬ ‫به نمای ــش درمی ای ــد ک ــه نیمی ازان ها‪ ،‬متعلق ب ــه تولیدات داخلی ان هاس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن خ ــود بیانگ ــر ان اسـ ـت که تولی ــدات س ــاالنه ترکی ــه‪ ،‬نه تنه ــا ب ــا م ــا براب ــری‬ ‫یس ــت‬ ‫نمی کن ــد ک ــه از ما بیش ــتر نیز هس ــت‪ .‬مهم تر اما نظم بی س ــابقه و مدرن ‬ ‫ک ــه مس ــئوالن س ــینمایی این کش ــور ب ــرای ا ک ــران فیلم ه ــای ت ــرک‪ ،‬امریکایی‬ ‫و هن ــدی درنظ ــر گرفته ان ــد‪ .‬ترکیه ا گرچ ــه ‪ 5‬برابر ظرفیت ما س ــالن س ــینما دارد‬ ‫اما فیلم های ا کران س ــاالنه این کش ــور‪ 4 ،‬برابر ماس ــت و همین نش ــان می دهد‬ ‫ترکی ــه تاچه ان ــدازه ای توانس ــته سیاس ــت مدونی ب ــرای ا ک ــران منظم‪ ،‬بـ ـه دوراز‬ ‫مافیا و فیلم س ــوزی را برای خود برگزیند‪ .‬بااتکابه همین ا کران منظم اســـت که‬ ‫گیش ــه این کش ــور توانس ــته طبق اخرین امارها‪ ،‬بیش از ‪ 730‬میلیون دالر فروش‬ ‫داش ــته باش ــد؛ اما در ایران که تع ــداد فیلم های ا کران س ــاالنه کمتـــر از ‪ 100‬مورد‬ ‫اس ــت ببینید که تاچه اندازه مافیا و فیلم س ــوزی ش ــکل می گیرد و به جز معدود‬ ‫صاحبان اث ــار پرفروش‪ ،‬مابقی تهیه کنندگان و س ــرمایه گذاران‪ ،‬رضایت چندانی‬ ‫از نح ــوه ا ک ــران فیلم خود ندارن ــد‪ .‬البته که به اس ــتثنای تعدد ســـالن در ترکیه‪،‬‬ ‫مقول ــه ا کران ه ــای ش ــبانه و نمایش فیلم های خارجی نیز ســـبب رش ــد صنعت‬ ‫س ــینمایی ای ــن کش ــور ش ــده‪ .‬در ایران‪ ،‬ه ــر دوم ــورد‪ ،‬ب ــا اس ــتقبال قابل توجه‬ ‫مخاطب ــان مواجه اس ــت اما اینک ــه چرا برخ ــی نهادها اج ــازه تـــداوم این روند را‬ ‫نمی دهند‪ ،‬خود به س ــوال بزرگی برای س ــینمای ایران تبدیل شـــده‪ .‬سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬بارها س ــئانس های ش ــبانه پس از ‪ 12‬ش ــب را تجربه کرده که با اس ــتقبال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫چش ــمگیر مخاطبان مواجه ش ــده‪ .‬مثال اخیرا که بلیت س ــئانس های ‪ 3‬بامداد‬ ‫«زخ ــم کاری» در م ــدت کمت ــر از یک رب ــع ب هف ــروش رف ــت‪ .‬این سیاس ــت برای‬ ‫مدت ــی درم ــورد برخ ــی فیلم های س ــینمایی نیز اجرا ش ــد که متاس ــفانه جلوی‬ ‫ً‬ ‫ان را گرفتن ــد‪ .‬درم ــورد فیلم های خارجی‪ ،‬اس ــتقبال‪ ،‬بسیاربیشـــتر اســـت‪ .‬مثال‬ ‫ن ــگاه کنید به گیش ــه س ــال ‪ 99‬که س ــینماها ب ــا دانلود چن ــد فیل ــم از اینترنت‪،‬‬ ‫توانس ــتند رونق ــی حداقل ــی به گیشـ ـه های خود بدهن ــد‪ .‬فیلم «احض ــار ‪ »2‬که‬ ‫متعل ــق به س ــال ‪ 2016‬اس ــت‪ ،‬در گیش ــه س ــال گذش ــته و در تک س ــئانس های‬ ‫چند س ــینمای کالن ش ــهر‪ ،‬ح ــدود ‪ 200‬میلیون تومان فروخت که بســـیارباالتر از‬ ‫‪ 15‬فیل ــم ایرانی ب ــود؛ پس این طور به نظر می رس ــد که س ــینمای ای ــران عالوه بر‬ ‫ت ــاش و هدف گ ــذاری بر ش ــاخص های هوش ــمندانه سالن س ــازی‪ ،‬بای ــد تمام‬ ‫ت ــاش خ ــود را ب ــرای رس ــیدن به جای ــگاه صنعت ــی درپی ــش بگیرد‪ .‬تالش ــی که‬ ‫ً‬ ‫مطمئن ــا بازگش ــت به ش ــرایط نرم ــال‪ ،‬رونق س ــئانس های شـــبانه و نمایش اثار‬ ‫روز خارج ــی‪ ،‬مهم ترین بندهای ان اس ــت‪ .‬این دو بال (توجه به شـــاخص های‬ ‫س ــخت افزاری و ت ــاش ب ــرای ارتق ــا درزمینه ه ــای صنعتی) س ــبب خواهد ش ــد‬ ‫ت ــا در روزگاری نه چن ــدان دور‪ ،‬ب ــه ام ــار و ارق ــام این روزه ــای س ــینمای ای ــران با‬ ‫دی ــد تعج ــب بنگری ــم و افس ــوس بخوریم بر رن ــج دورانی ک ــه این س ــینما برده و‬ ‫مردمی که س ــهم و س ــبد مسلمشان از س ــینما‪ ،‬بسیاربیش ــتر از چیزی ست که در‬ ‫تم ــام این س ــال ها به ان رس ــیده اند‪ / .‬تس ــنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Focus‬گزارش داد؛‬ ‫تحوالت سینمای ایران و جهان در همه گیری کرونا‬ ‫مجل ــه «فوکوس» امار و جزئیات دقیق تحوالت و درامد س ــینماهای ایران‬ ‫و جه ــان را از س ــال ‪ ۲۰۱۹‬تابه حال منتش ــر ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومی‬ ‫س ــازمان س ــینمایی؛ طبق گزارش این مجله که توس ــط معاونت توس ــعه‬ ‫فناوری و مطالعات س ــینمایی ترجمه ش ــده‪ ،‬حضور در سینماهای ایران‬ ‫در س ــال ‪ 2019‬ب ــا کاه ــش ‪ 7.6‬درص ــدی ب ــه ‪ 26‬میلیون تماش ــا گر رس ــید؛‬ ‫یک ــه ف ــروش ناخالص گیش ــه با افزای ــش ‪ 21‬درصدی ب ــه ‪ 3‬تریلیون‬ ‫درحال ‬ ‫ری ــال (‪ 71.4‬میلی ــون دالر امری ــکا) دس ــت یافت‪ .‬طب ــق این گ ــزارش؛ فیلم‬ ‫کم ــدی «مطرب» با فروش ‪ 385‬میلیاردریال ــی (‪ 9.5‬میلیون دالر امریکا) در‬ ‫صدر ج ــدول قرار گرفت و ب ــه پرفروش ترین فیلم داخلی تم ــام دوران در‬ ‫ایران تبدیل ش ــد‪ .‬در س ــال ‪ 2019‬تعداد تولیدات داخلی ایران از ‪ 116‬فیلم‬ ‫نس ــال ا کران ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه ‪ 130‬فیلم در س ــال رس ــید ک ــه ‪ 58‬فیلم درهما ‬ ‫ته ــای‬ ‫در س ــال ‪ 2020‬ب ــا ش ــروع همه گی ــری کرون ــا در ای ــران‪ ،‬کل فعالی ‬ ‫س ــینمایی در م ــاه م ــارس متوق ــف ش ــدند‪ .‬همچنی ــن براس ــاس گ ــزارش‬ ‫ای ــن مجل ــه؛ حجم تولی ــد س ــالیانه در چند بازار اس ــیایی کاه ــش یافت‪:‬‬ ‫هنگ کن ــگ (‪ 7‬فیل ــم)‪ ،‬مال ــزی (‪ 6‬فیل ــم)‪ ،‬تای ــوان (‪ 26‬فیل ــم) و تایلند (‪9‬‬ ‫فیل ــم)؛ ام ــا تع ــداد اثار تولی ــدی در س ــنگاپور ثابت مان ــد و در س ــال ‪2019‬‬ ‫یک برنام ــه کمک هزینه ای برای تقویت تولیدات مش ــترک با کش ــورهای‬ ‫بش ــرقی اس ــیا را با تامین اعتبار ‪ 183‬هزاردالر (امریکا) راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫جنو ‬ ‫ب ــا توقف تولی ــد فیلم ها به دلیل بحران کرونا‪ ،‬چندین کش ــور بس ــته های‬ ‫مس ــازی ارائ ــه‬ ‫حمایت ــی خ ــود را ب ــرای کاه ــش اث ــر بح ــران ب ــر بخ ــش فیل ‬ ‫کردن ــد؛ ازاین می ــان‪« ،‬هنگ کن ــگ» یارانـ ـه ای را برای س ــالن های س ــینما‬ ‫درنظ ــر گرف ــت؛ درحالی که «س ــنگاپور» و «تایلند» یک صن ــدوق حمایتی‬ ‫ب ــرای س ــینما گران مس ــتقل محلی ارائ ــه کردن ــد‪ .‬دراین مجله‪ ،‬براس ــاس‬ ‫داد هه ــای موج ــود از س ــال ‪ ،2019‬ام ــار حض ــور در س ــینماها در بازارهای‬ ‫مختلف اس ــیایی ازجمله هنگ کنگ (‪1‬درصد‪ 24.4 /‬میلیون تماش ــا گر)‪،‬‬ ‫اندون ــزی (‪17.5‬درصد‪ 111.4 /‬میلیون تماش ــا گر)‪ ،‬س ــنگاپور (‪5.6‬درصد‪/‬‬ ‫‪ 18.4‬میلی ــون تماش ــا گر) و تای ــوان (‪9.6‬درصد‪ 34.8 /‬میلیون تماش ــا گر)‬ ‫ب ــا کاهش روبـ ـه رو بوده‪ .‬درمقابل‪ ،‬تع ــداد تماش ــا گران در «مالزی» اندکی‬ ‫افزای ــش یاف ــت و ف ــروش بلیت ب ــه ‪ 77.8‬میلیون رس ــید‪ .‬در هنگ کنگ و‬ ‫مه ــای امریکای ــی جدول فروش گیش ــه را تصاح ــب کردند‬ ‫س ــنگاپور فیل ‬ ‫و فیل ــم ابرقهرمان ــی «انتقام جوی ــان‪ :‬پایان ب ــازی» در صدر فهرس ــت قرار‬ ‫گرفـــت‪ .‬در هر دو بـــازار هیچ یـــک از فیلم های داخلی در فهرســـت ‪ 10‬فیلم‬ ‫برتـــر قرار نگرفتند؛ امـــا در مالزی تعدادی از اثار داخلی؛ ازجمله انیمیش ــن‬ ‫ســـه بعدی «مامور علی‪ :‬فیلـــم ‪ »2‬و «اوپین و ایپین‪ :‬گیبـــون کریس تنها»‬ ‫در فهرســـت ‪ 10‬فیلـــم برتر قرار گرفتند‪ .‬در بخش دیگـــری از این مجله امده‬ ‫اســـت‪ :‬بخش نمایـــش (ســـینمادارها و پخش کننـــدگان) به دلیل تعطیلی‬ ‫ً‬ ‫ســـینماها‪ ،‬تقریبـــا در تمـــام بازارهـــای اروپایـــی از اواســـط مـــاه مـــارس‪،‬‬ ‫بیشـــترین ضربـــه را از بحران کرونـــا خوردند‪ .‬طبق امار جمع اوری شـــده از‬ ‫اتحادیـــه بین المللی ســـینماها (‪ )UNIC‬دربـــاره بازارهای منتخـــب اروپا‪،‬‬ ‫امار فروش گیشـــه از ژانویه تـــا می ‪ 2020‬به طورمیانگین بیـــش از ‪50‬درصد‬ ‫نســـبت به ســـال قبـــل ازان کاهش یافـــت و این وضعیت باقـــی می ماند تا‬ ‫ببینیـــم در ماه هـــای باقی مانـــده از ســـال ‪ ،2020‬چه میـــزان از مخاطبان به‬ ‫ً‬ ‫ســـینماها باز خواهند گشـــت؛ امـــا قطعا بـــرای بازگرداندن فروش گیش ــه‬ ‫بـــه دوران اوج خـــود در ســـال ‪ ،2019‬راهـــی طوالنی درپیـــش داریم‪ .‬طبق‬ ‫امـــار گزارش شـــده دراین مجله؛ امریـــکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپـــن‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫فرانســـه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬هند‪ ،‬المان‪ ،‬مکزیک و روســـیه ‪ 10‬بازار برتر در سراس ــر‬ ‫جهـــان ازنظـــر درامـــد ناخالـــص گیشـــه؛ و چیـــن‪ ،‬هنـــد‪ ،‬امریـــکا‪ ،‬کان ــادا‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬روســـیه‪ ،‬فرانسه و ژاپن ‪ 10‬بازار برتر در سراسر جهان‬ ‫براســـاس تعداد تماشـــا گر (‪ )2019-2015‬هســـتند‪ .‬همچنین چین‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬هند‪ ،‬مکزیک‪ ،‬فرانســـه‪ ،‬روســـیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اســـپانیا‬ ‫‪ 10‬بـــازار برتـــر در سراســـر جهـــان برپایه تعداد ســـالن نمایـــش و هنر‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫امریـــکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کـــره جنوبی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانســـه‪ ،‬المان‪ ،‬ارژانتین و اســـپانیا ‪10‬‬ ‫بـــازار برتر در سراســـر جهان به لحاظ تولید فیلم ســـینمایی بلنـــد (‪-2015‬‬ ‫‪ )2019‬هســـتند‪ .‬ایـــن گـــزارش ادعـــا دارد کـــه فیلم هـــای «انتقام جوی ــان‪:‬‬ ‫پایـــان بازی»‪« ،‬شـــیر شـــاه»‪« ،‬فـــروزن ‪« ،»2‬مـــرد عنکبوتـــی‪ :‬دور از خانه»‪،‬‬ ‫«کاپیتـــان مارول»‪« ،‬داســـتان اســـباب بازی ‪« ،»4‬جوکـــر»‪« ،‬عالءالدین»‪،‬‬ ‫«جنـــگ ســـتارگان ‪ :9‬خیـــزش اســـکای وا کر»‪« ،‬ســـریع و خشـــن تقدی ــم‬ ‫می کند‪ :‬هابز و شـــاو»‪« ،‬نژا»‪« ،‬زمین ســـرگردان»‪« ،‬چگونه اژدهای خود را‬ ‫تربیت کنید‪ :‬دنیای پنهان»‪« ،‬جومانجی‪ :‬مرحله بعدی»‪« ،‬مالیفیســـنت‪:‬‬ ‫بانوی اهریمنـــی»‪« ،‬ان‪ :‬بخش دوم»‪« ،‬زندگی پنهان حیوانات خانگی ‪،»2‬‬ ‫«پوکمـــون کارا گاه پـــی کاچو»‪« ،‬مـــردم من کشـــور من» و «کاپیتـــان»‪20 ،‬‬ ‫فیلـــم اول جهـــان به لحاظ درامـــد ناخالص گیشـــه بوده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیسی مطرح کرد؛‬ ‫تالش برای افزایش امار روزانه واکسیناسیون به دومیلیون نفر‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه بـه لطـف خـدا گام هـای تحولـی خوبـی در حـوزه مقابلـه بـا بیمـاری‬ ‫برداشـته شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اولیـن گام تحولـی در حـوزه سـاخت وا کسـن برداشـته شـده و عالوه بر‬ ‫ارائـه مجـوز بـه وا کسـن فخـرا‪ ،‬خطـوط تولیـد وا کسـن های برکـت و رازی نیـز توسـعه یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ ابراهیـم رئیسـی با اشـاره به اینکه درصـدور مجـوز توزیـع و اسـتفاده از وا کسـن های‬ ‫سـاخت داخل تسـریع شـده؛ اما به هیچ وجه دقت‪ ،‬تحت تاثیر سـرعت قرار نگرفته‪ ،‬افزود‪« :‬افزایش‬ ‫امـار واردات و هم زمـان افزایـش امـار وا کسیناسـیون روزانـه تـا حـدود زیـادی باعـث رفـع نگرانی هـای‬ ‫مردم شده و امیدواریم وا کسیناسیون روزانه به زودی امار دومیلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد»‪.‬‬ ‫وزیر کشاورزی‪:‬‬ ‫به زودی ارامش به بازار محصوالت پروتئینی باز می گردد‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬بـا سرعت بخشـیدن بـه ترخیـص نهاده هـای دامـی از گمـرک بـه زودی‬ ‫ارامـش بـه بـازار محصـوالت پروتئینـی کشـور بـاز می گـردد»‪ .‬بـه گـزارش ایرنـا؛ سـید جـواد سـاداتی نژاد‬ ‫دربـاره ترخیـص نهاده هـای دام از گمـرکات افـزود‪« :‬از وزیـر را هو شهرسـازی بـرای ترخیـص نهاده هـا‬ ‫قدردانـی می کنـم؛ زیـرا راهـداری و راه اهـن را موظـف کـردد کـه مشـکالت مربـوط بـه ان را رفـع کنند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬شـرایط بهتـری را در بحـث ترخیـص نهاده هـا داریـم و بـا کمـک هیئـت دولـت در حـوزه‬ ‫تامیـن نهاده هـا شـرایط به سـمتی سـوق داده شـده کـه ارامشـی در بـازار نهاده هـا داشـته باشـیم تـا‬ ‫شـرایط مطلوبـی در حـوزه تولیـد پروتئیـن به وجـود بیایـد»‪.‬‬ ‫افغانستان؛ صحنه شطرنج قدرت برای امریکا و چین‬ ‫مهدی پورصفا‬ ‫سـیر تحـوالت پیـش رو در افغانسـتان پیش بینـی اینـده این‬ ‫کشور را مشکل کرده است اما نکته ای که همه بر ان توافق‬ ‫دارنـد فعال شـدن بازیگرانی سـت کـه تـا قبل ازایـن تلاش‬ ‫می کردنـد در حاشـیه وقایـع قـرار گیرنـد‪ .‬فروپاشـی دولـت‬ ‫غنـی در افغانسـتان و تسـلط طالبـان بـر تمام سـرزمین های‬ ‫افغانسـتان به جـز دره پنجشـیر تغییـری راهبردی سـت‬ ‫کـه سـال ها تاثیـر ان بـر تمـام منطقـه حـس خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پیش بینـی اینـده افغانسـتان در شـرایط فعلـی دشـوار و‬ ‫شـاید غیرممکـن اسـت‪ .‬افشـا گری روزنامـه واشنگتن پسـت‬ ‫درخصـوص دیـدار «ویلیـام برنـز» رئیـس اژانـس اطالعـات‬ ‫مرکـزی امریـکا بـا «ملا عبدالغنـی بـرادر» در کابـل به خوبـی‬ ‫نشـان داده کـه نبایـد بـازی واشـنگتن در افغانسـتان را‬ ‫تمام شده فرض کرد و همچنان سایه این کشور بر تحوالت‬ ‫درونـی ایـن کشـور سـنگینی می کنـد‪ .‬طالبـان از هم ا کنـون‬ ‫نشان داده به دنبال جلب اعتماد بین المللی برای رسیدن‬ ‫بـه دسترسـی های دولـت غنـی در افغانسـتان اسـت‪ .‬انجـا‬ ‫یسـت کـه سال هاسـت بـا کمک هـای بین المللـی‬ ‫کشور ‬ ‫در حـال گـذران امـور اسـت ازایـن رو قطـع دسترسـی بـه‬ ‫منابـع خارجـی و احتمـال وضـع تحریم هـای مالـی می توانـد‬ ‫تبعـات گسـترده ای حداقـل در کوتاه مـدت و میان مـدت‬ ‫بـرای افغانسـتان داشـته باشـد‪ .‬دراین میـان شـاید سـایر‬ ‫کشـورهای همسایه افغانسـتان هرکدام به نحوی درگیر یک‬ ‫ً‬ ‫بـازی بـزرگ در افغانسـتان باشـند اما احتمـاال برخالف دهه‬ ‫‪ 80‬و ‪ 90‬این بـار یـک بازیگـر جدیـد پـای بـه میـدان گذاشـته‬ ‫باشـد؛ چیـن قدرتی سـت کـه حـاال تحـوالت روی داده در‬ ‫افغانسـتان را بـه امنیـت ملـی خـود مربـوط می دانـد‪.‬‬ ‫روابـط چیـن و افغانسـتان از قدمـت تاریخـی بـاال برخـوردار‬ ‫اسـت و حداقـل نشـانه هایی از ‪ 4000‬سـال روابـط فرهنگـی و‬ ‫سیاسی بین دو طرف وجود دارد‪ .‬رابطه دولت کمونیستی‬ ‫چیـن و افغانسـتان نیـز در دهـه ‪ 50‬برقـرار شـد؛ وقتـی پکـن‬ ‫خـود را حامـی کشـورهای جهان در رقابت بیـن دو ابرقدرت‬ ‫اتحـاد جماهیـر شـوروی و امریـکا می دانسـت‪ .‬در اواخـر دهه‬ ‫‪ 70‬قـرن بیسـتم زمانی کـه اتحـاد جماهیـر شـوروی خـا ک‬ ‫افغانسـتان را اشـغال می کـرد‪ ،‬چیـن چنیـن اقدامـی را نوعـی‬ ‫تهاجـم بـه امنیـت ملی خود دانسـت کـه مانع عادی سـازی‬ ‫روابط با مسـکو شـد‪ .‬در دهه ‪ 80‬چین از جمله کشـورهایی‬ ‫بـود کـه از مجاهدیـن افغانـی درمقابله بـا تهاجـم شـوروی‬ ‫یکـرد‪ .‬موشـک های زمین به هـوای دوش پرتـاب‬ ‫حمایـت م ‬ ‫چینـی باوجوداینکـه تاثیرگـذاری کمتـری نسـبت بـه‬ ‫نمونه هـای غربـی داشـتند امـا کار بـا ان هـا راحت تـر بـود و‬ ‫نیـاز بـه اموزش هـای کمتـری داشـت‪ .‬اغلـب ایـن کمک هـا‬ ‫ازطریـق پا کسـتان به عنـوان یـک متحـد راهبـردی بـه‬ ‫افغانسـتان منتقـل می شـد‪ .‬در دهـه ‪ 90‬چیـن یـک بازیگـر‬ ‫منفعـل در تحـوالت افغانسـتان بـود کـه تلاش می کـرد بـا‬ ‫همـکاری روس هـا از گسـترش‬ ‫افراط گرایی و تروریسم به اسیای‬ ‫میانـه جلوگیـری کنـد‪.‬‬ ‫وقتـی امریکایی هـا در سـال‬ ‫‪ 2001‬به بهانـه حمایـت طالبـان‬ ‫از القاعـده‪ ،‬افغانسـتان را‬ ‫اشـغال کردنـد‪ ،‬چیـن بـا یـک‬ ‫معادلـه سـخت در برابـر خـود‬ ‫روبـه رو بـود‪ .‬ازیک سـو گسـترش‬ ‫حضـور نیروهـای امریکایـی‬ ‫در افغانسـتان می توانسـت‬ ‫یـک تهدیـد جـدی بـرای پکـن‬ ‫باشـد و ازسـویی فعالیـت گـروه‬ ‫طالبـان کـه بسـتر را بـرای‬ ‫فعالیـت سـایر گروه هـای افراطـی‬ ‫یکـرد‪ ،‬یـک تهدیـد‬ ‫فراهـم م ‬ ‫راهبـردی بـرای ایـن کشـور محسـوب می شـد‪ .‬درطـول‬ ‫حضـور نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان‪ ،‬چیـن تلاش‬ ‫کـرد حضـور اقتصـادی خـود را در افغانسـتان گسـترش‬ ‫دهـد‪ .‬نمونـه چنیـن سـرمایه گذاری هایی مربـوط بـه حـوزه‬ ‫معـدن اسـت‪ .‬افغانسـتان دارای معادن گسـترده زیرزمینی‬ ‫بـه ارزش یک هزار میلیـارددالر اسـت کـه بـرای هـر کشـوری‬ ‫وسوسـه انگیز اسـت‪ .‬در سـال ‪ ،2008‬شـرکت متالـورژی گـروه‬ ‫چینـی (‪ )MCC‬و کنسرسـیوم ‪Jiangxi Copper Company‬‬ ‫‪ Limited‬بـا اجـاره ‪ 30‬سـاله‪ ،‬بـه اسـتخراج دومیـن ذخایـر‬ ‫مـس جهـان دسـت پیـدا کـرد‪ .‬در سـال ‪ ،2011‬شـرکت ملـی‬ ‫نفـت چیـن (‪ )CNPC‬در یـک پیشـنهاد ‪ 400‬میلیـون دالری‬ ‫بـرای حفـاری سـه میـدان نفتـی به مـدت ‪ 30‬سـال برنـده‬ ‫شـد‪ .‬بااین حـال به دالیـل مختلـف حضـور چینی هـا از‬ ‫سـرمایه گذاری در بخـش معـدن افغانسـتان فراتـر نرفـت کـه‬ ‫ان نیـز هیـچ گاه بـه اهـداف خـود دراین حـوزه نرسـید‪ .‬دولـت‬ ‫اشـرف غنـی تمایلی نداشـت تـا از وام های چینـی با بهره باال‬ ‫اسـتفاده کنـد‪ .‬افغانسـتان به شـدت مایـل بـود تـا ازطریـق‬ ‫بنـدر چابهـار کـه دولت هند اصلی تریـن سـرمایه گذار ان بود‬ ‫بـه اب هـای گرم خلیـج فارس متصل شـود‪ .‬بااین حال حاال‬ ‫و بـا سـقوط نا گهانـی دولـت غنـی و کنتـرل طالبـان بـر تمـام‬ ‫افغانستان تمام معادالت تغییر کرده‪ .‬چین با یک معمای‬ ‫ضتـر روبـه رو شـده اسـت‪.‬‬ ‫غام ‬ ‫چیـن طـی سـال های گذشـته سـرمایه گذاری وسـیعی بـر‬ ‫کریـدور تجـاری خـود بـا پا کسـتان کـرده اسـت‪ .‬ایـن کریـدور‬ ‫تجـاری چیـن را ازطریـق پا کسـتان و بنـدر گـوادر بـه دریـای‬ ‫عمـان می رسـاند و ازسـوی دیگر کریـدور مـوازی ازطریـق‬ ‫کشـورهای اسـیای میانـه ب هسـمت ایـران و از انجـا ب هسـمت‬ ‫ترکیـه تعریـف کـرده‪ .‬همچنیـن سـایر مسـیرهای احتمالـی‬ ‫از اسـیای میانـه ب هسـمت ترکیـه تحت عنـوان خـط الجـورد‬ ‫به عنـوان رقیبـی بـرای ایـران‬ ‫مطـرح شـده‪ .‬تسـلط دولـت‬ ‫طالبان بر افغانسـتان و احتمال‬ ‫گسـترش ناامنـی در افغانسـتان‬ ‫به شـدت پکـن را درخصـوص‬ ‫امنیـت ایـن چنـد کریـدور نگـران‬ ‫کـرده؛ به ویژه اینکـه سـوابقی‬ ‫درخصـوص حملات احتمالـی‬ ‫شـاخه های طرفـدار طالبـان بـه‬ ‫چینی هـا در پا کسـتان وجـود‬ ‫دارد‪ .‬نهادهـای اطالعـات‬ ‫چیـن نیـز بدگمانی هـای بسـیار‬ ‫عمیقـی درخصـوص نحـوه‬ ‫تعامـل امریـکا بـا گـروه طالبـان و‬ ‫ً‬ ‫احتماال شـاخه های قدرتمندتر‬ ‫ان دارنـد‪ .‬مجمـوع عوامـل فـوق‬ ‫سبب شد چین بحث خروج مسئوالنه را درخصوص نحوه‬ ‫خـروج امریکایی هـا مطرح کند اما انچه در افغانسـتان روی‬ ‫ً‬ ‫داد نه تنهـا یـک عملکـرد مسـئوالنه نبـود بلکـه عملا نوعـی‬ ‫از هر ج ومـرج را دراین کشـور به وجـود اورد‪ .‬البتـه چیـن از‬ ‫مدت هاپیـش تلاش کـرده بـود تـا روابـط خـود بـا طالبـان‬ ‫را در قالـب یـک تشـکل مسـتقل سیاسـی تعریـف کنـد کـه‬ ‫نمونـه ان دیـدار هیئـت سیاسـی طالبـان بـا وزیـر خارجـه‬ ‫چیـن در تیانجیـن بـود امـا سـوال اصلی اینجاسـت که چین‬ ‫چـه فرصت هـا و تهدیداتـی در شـرایط فعلـی در افغانسـتان‬ ‫می بینـد؟ چیـن و افغانسـتان در یکـی از صعب العبورتریـن‬ ‫مناطـق جهـان نزدیـک بـه ‪ 76‬کیلومتـر بـا یکدیگـر مـرز‬ ‫مشـترک دارنـد‪ .‬این منطقه همـواره برفی و فاقـد جاده های‬ ‫مناسـب بـرای عبـور ماشین هاسـت امـا وزارت فوایـد عامـه‬ ‫طرحـی را بـرای جاده کشـی دراین منطقـه شـروع کـرده بـود‬ ‫کـه می توانسـت شـرایط را عـوض کنـد‪ .‬یـک جـاده فرضـی از‬ ‫منطقـه «داالخـان» بـه هـرات و سـپس مـرز ایـران می توانـد‬ ‫یـک کریـدور جدیـد و کوتـاه بـرای اتصـال چیـن بـه ایـران و‬ ‫سـپس اروپـا باشـد‪ .‬عالو هبـر تمامـی این مـوارد افغانسـتان‬ ‫دارای یکـی از مهم تریـن معـادن مهـم دنیـا در حـوزه کبالـت‬ ‫و لیتیوم اسـت‪ .‬این عناصر شـاید تا چندسال پیش چندان‬ ‫در حـوزه صنعـت دارای اهمیـت راهبـردی نبودنـد امـا بـا‬ ‫جدی تر شـدن توسـعه ماشـین های برقـی‪ ،‬کشـورهای‬ ‫صاحـب ایـن دو عنصـر به عنـوان جایگزین کشـورهای نفتی‬ ‫در دنیـا معرفـی شـدند؛ همان گونـه کـه کودتـای سـال ‪2019‬‬ ‫در بولیـوی تالشـی بـرای مصـادره معـادن لیتیـوم این کشـور‬ ‫محسـوب می شـد‪ .‬وجـود ایـن معـادن نیـز می توانـد انگیـزه‬ ‫جـدی بـرای کشـوری مثل چین برای حضور در افغانسـتان‬ ‫باشـد‪ .‬دربـاره همکاری هـای امنیتـی بـرای جلوگیـری از‬ ‫سـرایت ناامنـی بـه خطـوط حسـاس کریدورهـای چینـی‬ ‫مسیر درگاه های پرداخت‬ ‫شفافیت مالیات از‬ ‫ِ‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬پیامکی ازطرف سـازمان امور مالیاتی به دارنـدگان درگاه پرداخت‬ ‫ارسال شد تا پرونده مالیاتی خود را کامل کنند‪ .‬یک کارشناس صنعت پرداخت‬ ‫می گوید بااینکه انتقادهایی به شـیوه اجرای این طرح وجود دارد‪ ،‬اما تخصیص‬ ‫کـد مالیاتـی بـه دارنـدگان درگاه پرداخـت‪ ،‬نظـام مالیاتـی و کسـب وکارها را شـفاف‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ هفته قبل ازطرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد‬ ‫ارسـال شـد کـه بیشـتر ان هـا‪ ،‬فعاالن فضـای مجازی یـا صاحبان کسـب وکارهای‬ ‫اینترنتـی بودنـد‪ .‬براسـاس ایـن پیامـک‪ ،‬الزم اسـت که دریافت کننـدگان ان‬ ‫بامراجع هبـه سـایت معرفی شـده‪ ،‬پرونـده خـود را بـرای پرداخـت مالیـات تکمیل‬ ‫کننـد‪ .‬بااینکـه برخـی براین باورنـد ایـن پیـام به دلیـل اشـکال فنـی ارسـال شـده‪،‬‬ ‫امـا فعـاالن صنفـی ان را مرتبط با قانون پایانه های فروشـگاهی و مودیان مالیاتی‬ ‫می دانند‪ .‬دراین میان برخی فعاالن صنفی می گویند این شیوه ثبت کد مالیاتی‬ ‫بـرای درگاه هـای پرداخـت‪ ،‬هزینه هـای تشـخیص و شناسـایی را به سـازمان امور‬ ‫مالیاتـی تحمیـل می کنـد زیـرا برخـی از ایـن درگاه هـا ماننـد درگاه هایـی کـه بـرای‬ ‫پرداخـت شـارژ سـاختمان توسـط مدیـران سـاختمان ها فعال شـده‪ ،‬کسـب وکار‬ ‫نطـرح‬ ‫نیسـتند‪ .‬همچنیـن برخـی از فعـاالن صنفـی می گوینـد شـیوه اجـرای ای ‬ ‫یسـت که افـراد را از پرداخـت شـفاف ازطریـق درگاه هـای پرداخـت‪ ،‬بـه‬ ‫به گونه ا ‬ ‫تبـه کارت سـوق می دهـد و ازایـن رو نمی توانـد مانـع فـرار‬ ‫ روش غیرشـفاف کار ‬ ‫مالیاتی شود‪ .‬رئیس انجمن صنفی شرکت های پرداخت الکترونیکی دررابطه با‬ ‫ارسـال پیامـک پرونـده مالیاتـی بـه دارنـدگان درگاه پرداخـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کشـور مـا‬ ‫در راه انـدازی کسـب وکار ازنظـر زمـان و اقدامـات موردنیـاز و نیـز مجوزهایـی کـه‬ ‫یتـر و پیچیده تـر‬ ‫بایـد دریافـت شـود‪ ،‬درمقایسـه با سـایر جوامـع مسـیر طوالن ‬ ‫دارد و مسـائلی ماننـد اینمـاد و کـد مالیاتـی‪ ،‬یک خـان بـه هفت خـان پیـش روی‬ ‫نیـز پکـن بایـد بـه سـراغ حا کمـان کنونـی افغانسـتان بـرود‪.‬‬ ‫چینی هـا نشـان داده انـد در دیپلماسـی اقتصـادی زبـان‬ ‫بسـیار نرمـی دارنـد‪ .‬ا گـر فشـارهای اقتصـادی غـرب علیـه‬ ‫طالبـان بـاال بگیـرد‪ ،‬چیـن یکـی از کشورهایی سـت کـه بـا‬ ‫باالتریـن تـوان فنـی و مالـی در افغانسـتان امـاده کمـک بـه‬ ‫کابـل خواهـد بـود؛ همان گونـه کـه پا کسـتان از ایـن کمک ها‬ ‫بهره برده و ترکیه نیز به دنبال استفاده از این فرصت است‪.‬‬ ‫درخواسـت طالبـان از کـره جنوبـی بـرای شـروع فعالیـت‬ ‫در معـادن افغانسـتان نیـز نشانه ای سـت کـه می توانـد‬ ‫پکـن را دراین خصـوص امیـدوار نگـه دارد‪ .‬پکـن همچنیـن‬ ‫می توانـد به صـورت جـدی بـه بازشـدن تنگـه داالخـان نیـز‬ ‫ً‬ ‫فکـر کنـد؛ ا گرچـه فعلا دراین منطقـه تنهـا نیروهـای نظامـی‬ ‫چینـی مسـتقر هسـتند کـه بـا فرمـان رئیس جمهـوری ایـن‬ ‫کشـور امـاده وا کنـش بـه انجـام هرگونـه اقـدام ضدامنیتـی‬ ‫دراین منطقـه هسـتند‪.‬‬ ‫رقابـت سـنگین چیـن و امریـکا در افغانسـتان می توانـد بـه‬ ‫بـازی بـزرگ بریتانیـا و روسـیه در اسـیای میانـه بی شـباهت‬ ‫نباشـد‪ .‬از حـاال برخـی شـخصیت های سیاسـی در غـرب‬ ‫ازجملـه جـوزپ بـورل؛ هماهنگ کننـده سیاسـت خارجـی‬ ‫اتحادیـه اروپـا درخصـوص سوءاسـتفاده چیـن و روسـیه از‬ ‫شـرایط فعلی هشـدار داده اند‪ .‬طبیعی ست که امریکایی ها‬ ‫نیـز نسـبت بـه تالش هـای چیـن بـرای نفـوذ در افغانسـتان‬ ‫بی تفـاوت نخواهنـد نشسـت‪ .‬شـاید در شـرایط فعلـی‬ ‫مهم تریـن ابـزار امریکایی هـا گسـترش ناامنی در افغانسـتان‬ ‫برای مقابله با تحرکات چین در افغانستان باشد؛ کمااینکه‬ ‫امـکان چنیـن اقداماتـی ازسـوی برخـی طرف هـا محتمـل‬ ‫اسـت‪ .‬درمقابـل‪ ،‬چینی هـا از ایـن امتیـاز بـزرگ برخوردارنـد‬ ‫کـه می تواننـد روی همـکاری بـا سـایر کشـورها درخصـوص‬ ‫مسـئله افغانسـتان حسـاب بـاز کننـد‪ .‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫برگ هـای برنـده چیـن دراین زمینـه عضویـت دائـم ایـران‬ ‫یسـت‪ .‬چنیـن‬ ‫در پیمـان شـانگهای در مـاه جـاری میالد ‬ ‫اتفاقـی می توانـد همـکاری هـر دو کشـور در مهـار هرگونـه‬ ‫خشـونت را تقویـت کنـد‪ .‬همان گونـه کـه در گفت وگـوی‬ ‫روسـای جمهـوری چیـن و ایـران در روزهـای گذشـته نیـز‬ ‫براین مسـئله تا کیـد شـد‪ .‬پا کسـتان هـم به عنـوان یکـی از‬ ‫متحـدان منطقـه ای چیـن نفـوذ بسـیار عمیقـی بـر گـروه‬ ‫طالبان در منطقه دارد‪ .‬البته پا کسـتان همواره نشـان داده‬ ‫کـه به دنبـال اسـتفاده از افغانسـتان به عنـوان یـک کارت در‬ ‫روابـط بین المللـی خود اسـت امـا برخی مشـکالت در روابط‬ ‫بیـن اسلام اباد و واشـنگتن زمینـه را بـرای جلـب همـکاری‬ ‫پا کسـتان بـا چیـن بیشـتر فراهـم کـرده‪ .‬درهرصـورت رقابـت‬ ‫چیـن و امریکا در افغانسـتان با اتفاقات پیـش رو وارد مرحله‬ ‫جدیـدی شـده‪ .‬سـیال بودن جهت گیـری بازیگـران هرگونـه‬ ‫پیش بینی را مشکل کرده و باید به انتظار حرکت اینده انان‬ ‫در صفحـه شـطرنج این منطقـه بـود‪ /.‬فـارس‬ ‫کسـب وکارها می افزایـد»‪ .‬علیرضـا بزرگمهـری بـا انتقـاد بـ ه شـیوه تخصیـص کـد‬ ‫مالیاتـی بـه دارنـدگان درگاه پرداخـت گفـت‪« :‬یکـی از مشـکالت مـا این اسـت که‬ ‫از راه هـای دشـواری بـرای حـل مسـائل اسـتفاده می کنیـم‪ .‬چـه مشـکلی پیـش‬ ‫ی اسـتفاده می شـد یـا‬ ‫می امـد از کـد ملـی به عنـوان کـد مالیاتـی اشـخاص حقیقـ ‬ ‫ا گـر از شناسـه شـرکتی اشـخاص حقوقـی به عنـوان کد مالیاتـی مورداسـتفاده قرار‬ ‫می گرفـت؟ وقتـی راه هـای دشـوار را بـرای انجـام امور انتخاب می کنیم‪ ،‬ایـن راه ها‬ ‫مورداسـتقبال قـرار نمی گیرنـد‪ .‬مـا بـرای انجـام کارهـا راه حل هـای خالقانـه ای‬ ‫را بی توجه به اینکـه دنیـا چگونـه ایـن کار را انجـام می دهـد ایجـاد می کنیـم و‬ ‫ایـن راه هـای خالقانـه همیشـه اشـکاالت جدیـدی را ایجـاد می کننـد و بـرای ان‬ ‫اشـکاالت راه حل هـای خالقانـه دیگـری ایجـاد می کنیـم و همین طـور در یـک‬ ‫چرخه قرار می گیریم‪ .‬بااین حال‪ ،‬اقدامی که دررابطه با پرونده مالیاتی دارندگان‬ ‫یسـت»‪ .‬او‬ ‫درگاه پرداخـت انجـام شـده‪ ،‬اقـدام خوبی ازطرف سـازمان امور مالیات ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ازانجایی کـه کـد مالیاتـی بـا کـد ملـی و کـد شناسـه شـرکتی متفـاوت‬ ‫است‪ ،‬مراحل ثبت نام توسط خود سازمان انجام شده و اطالعات برای تکمیل‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫خوش بین ها؛ عامل اتحاد جهانی‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫طبـق نظرسـنجی مرکـز تحقیقاتـی ‪ Pew‬در ‪ 14‬کشـور بـا اقتصـاد پیشـرفته؛ افرادی کـه اعتماد بیشـتری بـه دیگـران دارند و‬ ‫بـا دیـدی خوش بینانـه بـه سـایرین می نگرنـد‪ ،‬نسـبت بـه برنامه هـای بین المللـی کـه نیازمنـد اتحـاد جوامـع بـرای رفـع‬ ‫چالش های جهان شمول است‪ ،‬حس حمایت گرانه بیشتری دارند و تعامل خوبی دراین گونه توافقات نیز از خود نشان‬ ‫می دهنـد؛ ایـن می توانـد از ریشـه کنی سـوء تغذیه در کشـورهای فقیـر و احیای حقـوق زنان تا جلوگیری از پاندمـی کرونا و‬ ‫ً‬ ‫مبارزه با تغییرات اب وهوایی را شامل شود‪ .‬ان هاکه می گویند کال می توان به ا کثر مردم اعتماد کرد‪ ،‬حمایت بیشتری‬ ‫از سـازوکارهای سـازش بـا کشـورهای مختلـف نشـان داده انـد و درجـه باالتـری از عالقه بـه نهادهای بین المللی؛ از جمله‬ ‫اتحادیه اروپا و سـازمان ملل را ابراز می کنند‪ .‬در ‪ 11‬کشـور از ‪ 14‬کشـوری که این گزارش با نظرسـنجی از مردم ان ها انجام‬ ‫بیشـتر مـردم قابل اعتمادنـد‪ ،‬معتقدند کشورشـان هنگام برخورد با مسـائل مهـم جهان باید‬ ‫یکـه گفته انـد‬ ‫شـده؛ افراد ‬ ‫ِ‬ ‫منافع سایر کشورها را نیز درنظر بگیرد؛ حتی ا گر به معنای مصالحه بوده یا درتضادبا منافع یک جانبه خودشان باشد‪.‬‬ ‫اعتماد ندارم‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫اعتماد دارم‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫برگزاری دوره اموزش کارگاهی‬ ‫در بانک ایران زمین‬ ‫ناتو‬ ‫سازمان ملل‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫ساختمان های ناایمن؛ بالی جان پایتخت‬ ‫بـرای سـاختمان های ناایمـن و فرسـوده در پایتخت گویـا قرار‬ ‫نیست چاره جویی شود و تنها این مشکل از یک مدیریت به‬ ‫مدیریتـی دیگـر انتقال می یابـد‪ .‬به گزارش باشـگاه خبرنگاران‬ ‫جـوان؛ وجـود سـاختمان های ناایمـن و فرسـوده در پایتخت‬ ‫یسـت کـه گویـا قـرار نیسـت بـرای‬ ‫جـزو ان دسـته از مسائل ‬ ‫رسـیدگی به ان ها چاره جویی شـود و تنها از یک مدیریت به‬ ‫مدیریتی دیگر انتقال پیدا می کند‪ ،‬اعضای شورای شهر دوره‬ ‫پنجـم شـهر تهـران در ‪ ۴‬سال گذشـته نتوانسـتند دراین حـوزه‬ ‫حداقل اقدامی مفید داشته باشند‪ .‬محمد ساالری (رئیس‬ ‫سـابق کمیسـیون معماری و شهرسازی شـورای شهر تهران)‬ ‫در روزهـای پایانـی دوره کاری شـورای پنجـم اعلام کـرده بـود‬ ‫کـه سـازمان اتش نشـانی ‪ ۳۲‬هـزار سـاختمان ناایمـن را در‬ ‫چند سـطح سـاختمان های بسـیار پرخطر‪ ،‬ساختمان های‬ ‫پرخطـر‪ ،‬سـاختمان های میـان خطـر و سـاختمان های‬ ‫کم خطر شـهر تهران را شناسایی کرده اسـت‪ .‬وی گفت‪« :‬گام‬ ‫ً‬ ‫کهـزار سـاختمان عمدتـا پرخطـر‬ ‫اول اطالعـات مربـوط بـه ی ‬ ‫و دالیـل ناایمن بـودن ان هـا در سـامانه برخـط پایـش ایمنـی‬ ‫سـاختمان شـهرداری بارگـذاری می شـود و قابلیـت نظـارت‬ ‫همگانی را خواهد داشـت و در گام های بعدی‪ ،‬لیسـت سـایر‬ ‫سـاختمان های ناایمن شـهر تهران‪ ،‬به تدریج دراین سـامانه‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬امیدواریـم بـا رونمایـی سـامانه‪ ،‬شـاهد فشـار‬ ‫افـکار عمومـی اعـم از سـا کنان سـاختمان ها‪ ،‬جامعـه مدنی و‬ ‫جامعـه رسـانه ای بـرای ایمن سـازی سـاختمان ها باشـیم»‪.‬‬ ‫زهـرا نژادبهـرام‪ ،‬عضـو سـابق هیئت رئیسـه شـورای شـهر‬ ‫تهـران درارتباط بـا سـاختمان های ناایمـن کالن شـهر تهـران‬ ‫‪26‬هـزار‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس بررسـی های انجام شـده تا کنـون ‬ ‫ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران وجود دارد‪ 430 .‬مورد‬ ‫ان جـزو سـاختمان های پرخطـر بـوده کـه ابالغیه هـای الزم‬ ‫بـرای ان هـا ارسـال شـده‪ .‬بیشـترین تعـداد سـاختمان های‬ ‫ناایمـن در مناطـق ‪ 11‬و ‪ 12‬وجـود دارد‪ .‬این مناطـق جـزو‬ ‫مناطـق قدیمـی هسـتند کـه بیشـترین میزان سـکونت و‬ ‫ساختمان سـازی از گذشـته در ان ها وجود داشـته و ازسـویی‬ ‫تعـداد زیـادی سـاختمان های بلندمرتبـه در این محدوده هـا‬ ‫موجـود اسـت»‪ .‬طبـق قانـون شـهرداری ها شـهرداری تهـران‬ ‫مکلف است به نسبت به پایش ایمنی کلیه ساختمان های‬ ‫درحال بهره برداری در شهر تهران در برابر خطر اتش سوزی در‬ ‫قالـب یک سـامانه برخـط اقـدام کنـد‪ .‬در ادامه صحبت های‬ ‫ایـن عضـو سـابق شـورا باید گفـت مدتی پیش سـامانه برخط‬ ‫پایـش ایمنـی سـاختمان های موجـود تهـران در برابـر خطـر‬ ‫اتش سـوزی رونمایـی شـد و قـرار بود اسـامی سـاختمان های‬ ‫ناایمـن بـر روی ایـن سـامانه قـرار گیـرد تـا مـردم از ان مطلـع‬ ‫شوند‪ .‬البته چندروزی این سامانه فعال بود ولی از دسترس‬ ‫خـارج شـد و مدیران تا کید کردنـد اطالعات به صورت کلی تر‬ ‫بـر روی سـامانه قـرار می گیـرد و به نوعـی به حال خـود رهـا‬ ‫شـد‪ .‬گلپایگانـی؛ معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری‬ ‫تهـران درپاسخ به این سـوال که چـرا اسـامی سـاختمان های‬ ‫بانک‬ ‫دوره امـوزش کارگاهـی بازاریابـی‬ ‫خدمـات بانکـی مدیریـت شـعب‬ ‫اسـتان های اصفهـان‪ ،‬قـم‪ ،‬مرکـزی و‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری بانـک ایـران‬ ‫زمین برگزار شد‪ .‬دوره اموزش کارگاهی‬ ‫بازاریابـی خدمـات بانکـی مدیریـت شـعب اسـتان های‬ ‫لو بختیـاری بـا حضـور‬ ‫اصفهـان‪ ،‬قـم‪ ،‬مرکـزی و چهارمحا ‬ ‫تحویـل داران شـعب ایـن منطقـه و با هدف توانمند سـازی‬ ‫افـراد در بازاریابـی و برخـورد صحیـح بـا مشـتریان برگزار شـد‪.‬‬ ‫اصـول راهبـردی بازاریابـی‪ ،‬بازاریابـی و برند سـازی‪ ،‬اجـزای‬ ‫چرخـه بازاریابـی‪ ،‬روش هـای نمونه گیـری‪ ،‬انتخـاب بـازار و‬ ‫ارتباطـات بازاریابـی موثـر از جملـه مهم تریـن سـرفصل های‬ ‫مطر ح شـده در ایـن دوره اموزشـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛‬ ‫افزایش سقف تسهیالت مسکن جوانان‬ ‫ناایمـن بـرای مـردم اعلام نمی شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬به خاطـر‬ ‫امنیت ملی نمی توانیم نام سـاختمان های ناایمن پایتخت‬ ‫را اعلام کنیـم‪ .‬اعلام اینکـه در شـهری مثـل تهـران کـدام‬ ‫سـاختمان ها اسـیب پذیری بـاال دارنـد‪ ،‬درسـت اسـت کـه‬ ‫بـه افزایـش حساسـیت جامعـه نسـبت بـه ایمنـی کمـک‬ ‫می کنـد امـا ازمنظـر امنیـت ملـی نیـز محدودیت هایـی وجـود‬ ‫دارد و نمی شـود همـه اطالعـات وضعیـت موجـود شـهر را‬ ‫به صـورت علنـی اعلام کـرد‪ .‬قـرار بـود در سـامانه پایـش ایمنی‬ ‫سـاختمان ها‪ ،‬فهرسـت سـاختمان های ناایمن منتشر شود‬ ‫امـا محدودیت هـای امنیتـی مانـع ایـن کار شـد»‪ .‬حاال سـوال‬ ‫اینجاسـت ا گـر دقیـق نـام و تعـداد ایـن سـاختمان ها اعلام‬ ‫نمی شـود؛ چـرا بـرای ان هـا فکـر‪ ،‬تدبیـر و چـاره ای اندیشـیده‬ ‫نمی شود و روزبه روز نگرانی شهروندان افزایش پیدا می کند؟‬ ‫محسـن هاشـمی رئیـس شـورای شـهر دوره پنجـم گفتـه‬ ‫اسـت‪« :‬در تهـران بعـد از حادثـه پالسـکو‪ ۳۳ ،‬هـزار سـاختمان‬ ‫ناایمـن شناسـایی شـده امـا مـا به تنهایـی امـکان مقابلـه بـا‬ ‫ایـن سـاختمان ها را نداریـم و مقـرر شـد بـا همـکاری دسـتگاه‬ ‫قضایـی ایـن مشـکل رفع شـود‪ .‬نکتـه بعد نیز اینکه در مسـیر‬ ‫ایمن شـدن سـاختمان ها تنهـا ‪ ۲۰۰‬سـاختمان ایمـن شـده‬ ‫اسـت و ‪ ۳‬هـزار سـاختمان در مسـیر ایمن سـازی قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫امـا بـرای ‪ ۲۹‬هـزار سـاختمان هیـچ اقدامـی انجـام نداده انـد»‪.‬‬ ‫م نظـری دارد؛ محمـود قدیری‬ ‫البتـه سـازمان اتش نشـانی هـ ‬ ‫معـاون حـوزه پیشـگیری و حفاظـت از حریـق سـازمان‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری تهـران در گفتگـو بـا یکـی از رسـانه ها‬ ‫گفت که «وظیفه ما شناسایی ساختمان های پرخطر است‬ ‫کـه مـا این اقـدام را انجـام داده ایـم و مسـئوالن دیگر بایـد برای‬ ‫رفعـان پـای کار بیاینـد»؛ امـا حال کـه شـورای ششـم کار خـود‬ ‫ً‬ ‫را رسـما اغـاز کـرده‪ ،‬انـگار قـرار اسـت به طورجـدی بـه موضـوع‬ ‫بافـت فرسـوده و سـاختمان های ناایمـن در تهـران بپردازنـد‪.‬‬ ‫پرونده به کاربران ارسـال شـده‪ .‬شـاید درامد فردی صفر باشـد یا درامدی داشـته باشـد که‬ ‫مشمول مالیات نیست‪ ،‬اما این موضوع منافاتی با داشتن کد مالیاتی ندارد‪ .‬همه ساله در‬ ‫دنیـا همـه افـراد‪ ،‬اظهارنامـه مالیاتـی را تکمیل می کننـد و اظهارنامه می توانـد به این صورت‬ ‫باشـد که درامد مشـمول مالیات در ان گزارش نشـده‪ .‬درگاه پرداخت به طورمعمول‪ ،‬یعنی‬ ‫به غیـراز مـواردی ماننـد شـارژ سـاختمان و ماننـد ان‪ ،‬نشـان دهنده کسـب درامـد اسـت و‬ ‫بسـرویس‬ ‫دارنده ان باید اظهارنامه مالیاتی داشـته باشـد»‪ .‬او بااشـاره به تاخیر در اتصال و ‬ ‫بیـن شـاپرک و سـازمان امـور مالیاتـی‪ ،‬گفـت‪« :‬افـراد اطالعاتـی را بـه شـرکت پرداخـت‬ ‫الکترونیـک بـرای دریافـت درگاه پرداخـت داده انـد و بـا همـان اطالعـات درگاه‪ ،‬کـد مالیاتـی‬ ‫ایجـاد و اطالعـات ان بـرای کاربـران ارسـال شـده‪ .‬ایـن اتفـاق عجیبـی نیسـت‪ ،‬امـا می شـد‬ ‫سـاده تر و بـا سـردرگمی کمتـر بـرای کاربـران انجـام شـود‪ .‬یکـی از نقدهـای مـا این اسـت که‬ ‫وب سرویسـی کـه بیـن شـاپرک و سـازمان امـور مالیاتـی وجـود دارد پـس از حـدود یک سـال‬ ‫از شـروع طـرح‪ ،‬متصـل شـده اسـت»‪ .‬او دررابطه بـا ارسـال پیامک هـای متعـدد بـرای یـک‬ ‫شـماره همـراه گفـت‪« :‬کـد مالیاتـی مربـوط بـه فـرد اسـت‪ .‬ا گـر یـک فـرد چنـد شـرکت داشـته‬ ‫یسـت؛‬ ‫باشـد‪ ،‬به تعـداد شـرکت ها پرونـده مالیاتـی حقوقـی خواهـد داشـت و ایـن پذیرفتن ‬ ‫علی اصغـر قائمـی عضـو شـورای شـهر تهـران می گویـد‪« :‬مـا‬ ‫بـرای نوسـازی بافت هـای فرسـوده قانـون مشـخصی داریـم‪،‬‬ ‫شهرداری و دولت موظف هستند تا به این موضوع رسیدگی‬ ‫کننـد‪ .‬البته شـهر تهران بـرای نوسـازی این بافت هـا در تهران‬ ‫سـرعت بهتـری درمقایسـه با کالن شـهرهای دیگـر دارد؛ بـرای‬ ‫نوسـازی بافت هـای فرسـوده‪ ،‬شـورای شـهر بـا منابعـی کـه‬ ‫دراختیـار دارد تلاش می کنـد اما همراهی صاحبـان و مالکان‬ ‫هم نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت‪ .‬نیز پس از استقرار‬ ‫شـهردار تهـران‪ ،‬برنامه هـا‪ ،‬تدابیـر و تصمیم هـا ارائـه می شـود‬ ‫و امیدواریـم کار خـود را بـرای رسـیدگی بـه ایـن چالـش اغـاز‬ ‫می کنیم»‪ .‬درادامه‪ ،‬سید محمد اقامیری عضو دیگر شورای‬ ‫شـهر ششـم بـه مسـئله سـاختمان های ناایمـن و فرسـوده‬ ‫پرداخـت و گفـت‪« :‬پیش بینی هـای مـا بـرای رسـیدگی بـه‬ ‫این موضوعـات این اسـت که حدا کثـر امتیـاز را بـه افرادی کـه‬ ‫در بافـت فرسـوده هسـتند بدهیـم تـا سـاختمان ها را احیـا‬ ‫کننـد و از نـو بسـازند‪ .‬دررابطه بـا سـاختمان های ناایمـن هـم‬ ‫بایـد یـک گـروه کارشناسـی بـه ان هـا بپردازند که وضعیتشـان‬ ‫ً‬ ‫مشـخص شـود و ببینیـم اصلا قابلیـت احیـا دارنـد یـا بایـد‬ ‫ان هـا را از محـدود خـارج کنیـم تـا مشـکالتی بـری سـا کنان‬ ‫ایجـاد نکنـد‪ ،‬امـا به هرحـال مـا بـرای وجود این سـاختمان ها‬ ‫در شـهر تهـران برنامه هـای خودمـان را اجرایـی می کنیـم و‬ ‫در دسـتورکار هـم قـرار می گیـرد‪ ،‬زیـرا مسـئله بسـیار اساسـی و‬ ‫مهمی سـت»‪ .‬باتوجه به اهمیت سلامت و جان مردم‪ ،‬بهتر‬ ‫اسـت مسـئوالن بداننـد بـا عـدم تدبیراندیشـی و پـاس کاری‬ ‫وظایـف نه تنهـا خودشـان را میـان مـردم بی اعتمـاد می کننـد‬ ‫بلکـه زندگـی عـادی افـراد هـم به خطـر می افتـد‪ .‬بایـد منتظـر‬ ‫ماند و دید شـورای ششـمی ها چه برنامه ای جهت رسـیدگی‬ ‫بـه سـاختمان های ناایمـن دارنـد و می خواهنـد بهانه جویـی‬ ‫کننـد یـا دردی دوا کننـد؟‬ ‫زیـرا موجودیت هـای حقوقـی از هـم انفـکا ک دارنـد و بایـد مسـتقل باشـند و نبایـد تجمیـع‬ ‫شـوند‪ ،‬امـا ا گـر به عنـوان فـرد حقیقـی باشـد کـد مالیاتـی واحـد اسـت»‪ .‬او باتا کیدبر اهمیت‬ ‫شفافیت مالیاتی گفت‪« :‬همه افراد باید در یک سیستم شفاف مالیاتی دارای کد مالیاتی‬ ‫باشـند‪ .‬در یک سیسـتم شـفاف مالیاتی‪ ،‬فرار مالیاتی بزرگ ترین جرم اسـت‪ .‬بااینکه هرروز‬ ‫راه هـای جدیـدی بـرای دورزدن قانـون اسـتفاده می شـود‪ ،‬امـا شـاید از کـد مالیاتـی بـرای‬ ‫ی اسـتفاده شـود‪ .‬بااین حال این موضوع‪،‬‬ ‫ترا کنش های غیرشـفاف مانند قمار و شـرط بند ‬ ‫شـفافیت مالیاتـی و جلوگیـری از فـرار مالیاتـی را نفـی نمی کنـد و برخـی اظهارنظرهـا دربـاره‬ ‫اسـیب به صنعت پرداخت با اجرای این قانون‪ ،‬پذیرفته نیسـت‪ .‬شـیوه اجرایی این طرح‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی و برنامه ریـزی و زمـان فعال سـازی ان را بـا تاخیـر و بـا اشـکال مواجـه بـوده‪،‬‬ ‫مسـلیقه و عجوالنـه ای انجـام شـد‪ ،‬امـا بـا کلیـت کار مخالـف نیسـتم‬ ‫اجـرای ان به صـورت ک ‬ ‫زیرا شفافیت مالیاتی و شفافیت کسب وکار‪ ،‬موجب می شود کسب وکارها همواره مبتنی بر‬ ‫خالقیت هـای درسـت و قانونـی به جـای خالقیت هـای غیرقانونـی و دورزدن قانـون رشـد‬ ‫پیـدا کننـد و ایـن مایـه مسـترت ماسـت‪ .‬در روش انجـام ایـن کار بهتـر بـود تـا از انجمن هـای‬ ‫تخصصـی کـه بیشـتر بـا مشـکالت صـف و خـط مقـدم مرتبـط هسـتند اسـتفاده می شـد»‪.‬‬ ‫سقف تسهیالت مسـکن جوانان در تهران‬ ‫بـه یـک میلیـارد تومـان افزایـش پیـدا کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬با اعالم جزئیات‬ ‫مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار کـه در پـی‬ ‫پیشـنهاد بانـک مسـکن و موافقـت بانـک‬ ‫مرکزی به تصویب رسـیده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬سـقف تسـهیالت‬ ‫از محـل حسـاب پس انـداز مسـکن جوانـان در تهـران بـه‬ ‫یک میلیارد تومـان ‪ ،‬مرا کـز اسـتان ها و شـهرهای بـزرگ بـه‬ ‫‪ 850‬میلیون تومـان و در سـایر شـهرها بـه ‪ 700‬میلیون تومـان‬ ‫افزایـش پیـدا کـرد»‪ .‬محمـود شـایان با بیان اینکـه سـقف‬ ‫جدیـد تسـهیالت مسـکن جوانـان از همیـن امـروز بـه کلیـه‬ ‫شـعب بانـک مسـکن در سراسـر کشـور ابلاغ شـده و قابـل‬ ‫اجر اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن تصمیـم بـا هـدف تامیـن اتیـه‬ ‫فرزندان کشـور در حوزه مسـکن اتخاذ شـده است تا دغدغه‬ ‫خانواد ههـا بـرای مسـکن فرزندانشـان از مسـیر پس انـداز‬ ‫نحـال از پیگیـری طـرح‬ ‫تحقـق پیـدا کنـد»‪ .‬شـایان در عی ‬ ‫افزایـش سـقف تسـهیالت اوراق مسـکن نیـز خبـر داد‪ .‬وی‬ ‫در ادامـه بـه وضعیـت تامیـن مالـی پروژ ههـای طرح مسـکن‬ ‫اقـدام ملـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬تا کنـون بیـش از ‪ 240‬هزار نفر‬ ‫تشـده تـا مبلـغ‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط و تائیـد صالحی ‬ ‫‪ 40‬میلیون تومـان اورده نقـدی تعییـن شـده را بـ ه حسـاب‬ ‫خـود نـزد بانـک مسـکن واریـز کرده انـد کـه مجمـوع این رقـم‬ ‫بیش از هشت هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان است‪ .‬بانک مسکن‬ ‫با توج هبـه رونـد پیشـرفت پروژ ههـای مسـکن ملـی تا کنـون‬ ‫بیـش از دوهـزار و ‪ 400‬میلیارد ریـال از ایـن مبالـغ اورده نقـدی‬ ‫متقاضیان را به پروژه های سـاختمانی تزریق کرده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی بیان کرد؛‬ ‫قانون بانکداری بدون ربا؛‬ ‫نیازمند مهندسی مجدد‬ ‫مدیرعامـل بانـک دی بهره گیـری‬ ‫از تجربـه بدنـه کارشناسـی نظـام‬ ‫بانکـی بـرای مهندسـی مجـدد‬ ‫قانـون بانکـداری بدون ربـا را یکی از‬ ‫ضرورت هـای اساسـی نظـام بانکی‬ ‫دانست‪ .‬در نخستین همایش سراسری برخط «بانکداری‬ ‫اسلامی‪ ،‬بانـک دی؛ فرصت هـا و چالش هـا» کـه بـا حضـور‬ ‫حجت االسلام غالمرضـا مصباحی مقـدم‪ ،‬عضـو مجمـع‬ ‫تشـخیص مصلحـت نظـام و مشـاور فقهـی بانـک دی‪،‬‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران ارشد‬ ‫بانـک دی برگـزار شـد‪ ،‬فرصت هـا و ظرفیت هـای موجـود‬ ‫در مسـیر تحقـق کامـل بانکـداری بـدون ربـا در نظـام بانکـی‬ ‫بررسـی شـد‪ .‬در این همایـش‪ ،‬بـرات کریمـی؛ مدیرعامـل‬ ‫بانـک دی با اشـاره به عملیاتی سـازی قانـون بانکـداری‬ ‫بـدون ربـا در کشـور گفـت‪« :‬واقعیت این اسـت که بانکـداری‬ ‫اسلامی‪ ،‬ایده الی سـت کـه بایـد به سـمت ان حرکـت کنیـم‬ ‫و انچـه در حال حاضـر به عنـوان بانکـداری در کشـور مـا اجـرا‬ ‫می شـود‪ ،‬بـا ایـن مفهوم ایـده ال فاصلـه دارد؛ اما انچه نباید‬ ‫مورد غفلت واقع شود این است که وجود چنین فاصله ای‬ ‫به معنـای بـی ارزش بـودن انچـه در حـوزه بانکـداری بـه ان‬ ‫دسـت یافته ایـم نیسـت؛ چرا کـه ایـن واقعیـت کـه در نظـام‬ ‫بانکـداری جمهـوری اسلامی‪ ،‬پدیـده ای به نـام ربـا وجـود‬ ‫ندارد‪ ،‬به خودی خود بسـیار با ارزش و مایه مباهات اسـت و‬ ‫بایـد بـه چشـم دسـتاوردی بـزرگ بـه ان نگریسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫انسیهخزعلی‪:‬‬ ‫برنامهما‬ ‫رفع سیاست زدگی از‬ ‫حوزه زنان است‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده عنـوان کـرد‪« :‬برنامـه مـا حرکـت‬ ‫به سـمت معاونتـی دور از سیاست زدگی سـت تـا به این وسـیله محرومیت زدایـی از‬ ‫قشـر زنـان در همـه عرصه هـای اقتصـادی‪ ،‬علمـی‪ ،‬پژوهشـی و اجتماعـی به وجـود‬ ‫ایـد»‪ .‬دکتـر انسـیه خزعلـی در نشسـت بـا فعـاالن سیاسـی و اجتماعـی حـوزه زنـان‬ ‫و خانـواده کـه در دفتـر معاونـت برگـزار شـد‪ ،‬باتا کیدبراینکـه اهـداف معاونـت‬ ‫کنـار همـکاری فعـاالن سیاسـی و اجتماعـی دست یافتنی سـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«سیاسـت زدگی و تشـریفاتی بودن معاونـت یعنـی اینکـه صرفـا عنـوان شـود بـرای‬ ‫زنـان‪ ،‬دفتـری تشـکیل شـده‪ ،‬دو مسـئله و اسیبی سـت کـه درمـورد معاونـت امـور‬ ‫زنان را مطرح بوده است؛ یعنی هرگز این معاونت قدرت الزم را برای اجرا و نظارت‬ ‫نداشـته؛ هرچند معاونت سـتادی و برنامه ریز و سیاسـت گذار در امور زنان اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه برنامـه مـا ایـن اسـت سـمت معاونتـی‬ ‫دور از سیاسـت زدگی؛ امـا معاونتـی کـه فرهنگـی و اجتماعـی باشـد حرکـت کنیـم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬تـا به این وسـیله مشـکالت زنـان مرتفـع و محرومیت زدایـی در همـه‬ ‫عرصه هـای اقتصـادی‪ ،‬علمـی‪ ،‬پژوهشـی و اجتماعـی از قشـر زنـان به وجـود ایـد»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬معاونـت تالش دارد به سـمت عدالت فرا گیر در سراسـر ایران قدم‬ ‫بردارد و در بحث بین الملل هم زن ایرانی را بشناساند و اجماع هایی را حول محور‬ ‫بین الملـل داشـته باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه در بخـش دوم یعنـی تشـریفاتی بودن‬ ‫هـم معاونـت تلاش دارد قـدرت اجرایی و بازوی اجرایی خوبـی را در وزارت خانه ها‬ ‫و اسـتانداری ها فعـال کنـد و سیاسـت گذاری ها را بـه مرحلـه اجـرا برسـاند‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬ضمن اینکـه نظارت بر کیفیت اجرا هم داشـته باشـد که امیدواریـم دراین راه‬ ‫موفـق باشـیم»‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری از همـه فعـاالن سیاسـی و اجتماعـی ‬ ‫اسـتمداد ارائـه طـرح و راهکارهایـی جهت برنامه های معاونت کـرد و گفت‪« :‬طرح‬ ‫اولویت هـا و ارائـه راهـکار می توانـد مسـائل را عینی تـر و حـل ان هـا را تسـهیل کنـد‪.‬‬ ‫وجـوه و محورهـای مشـترکی کـه بیـن بانـوان وجـود دارد نیـز مدنظـر قـرار دهیـد تـا‬ ‫هم افزایی خوبی بین همه سـازمان های فعال در حوزه زنان برقرار شـود»‪ .‬خزعلی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬باید بتوان فار غ از هرگونه نگاه جناحی و وابستگی حرکت و گام خوبی‬ ‫بـرای زنـان برداریـم‪ .‬امیـدوارم در جلسـات بعـدی بتوانیـم گزارش هـای خوبـی ارائه‬ ‫دهیـم و قـدم کوچکـی در اعتلای زنـان و انچه شایسـته ان هسـتند برداریـم»‪ .‬او در‬ ‫نشسـت بـا سـازمان های مردم نهـاد حـوزه زنان و خانـواده که در دفتـر معاونت امور‬ ‫زنـان و خانـواده برگـزار شـد نیـز بااشـاره به اینکه سـازمان های مردم نهاد باجـان ودل‬ ‫بر روی نیازهای جامعه متمرکز و حرکت می کنند و در حوزه زنان‪ ،‬برای از بین بردن‬ ‫تبعیض ها‪ ،‬درجهت ارتقای وضعیت زنان تالش می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬نشست با‬ ‫این سـازمان ها‪ ،‬زیباترین شروعی سـت که در سـمت معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاسـت جمهوری می توانیـم داشـته باشـیم»‪ .‬وی ابراز امیـدواری کـرد‪« :‬امیدواریم‬ ‫همـراه مـا باشـند و دست دردسـت هـم و بـا اتفاق نظـر بـر روی مشـترکات از همـه‬ ‫گروه هـا‪ ،‬اقشـار و جناح هـا درایـن راه مبـارک گام برداریـم»‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری‬ ‫بـا یـاداوری این موضـوع کـه جایـگاه سـمن ها در دولتـی کـه بـه نـام و شـعار دولـت‬ ‫مردمـی شـناخته شـده باالسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـمن ها کـه سـازمان های داوطلبانـه‬ ‫غیرسیاسـی‪ ،‬غیردولتـی و عام المنفعـه هسـتند‪ ،‬دارای ویژگی هـای حرکـت مردمی‬ ‫بـوده و امیدواریـم کـه ایـن حرکـت گسـترش پیـدا کنـد و در سـال های اینـده شـاهد‬ ‫ان باشـیم کـه ایـن سـازمان ها به عنـوان یـک سـرمایه اجتماعـی کـه می توانـد‬ ‫تسـهیلگر باشـد‪ ،‬مشـکالت را از نزدیـک حـس کنـد‪ ،‬مطالبه گـر و ناظـر و کمـک کار‬ ‫دولـت باشـند؛ تاانجا کـه دولـت بتوانـد به دسـت همیـن مـردم کـه ایـن تشـکل ها‬ ‫و سـازمان ها را ایجـاد کرده انـد حرکـت کنـد‪ .‬ایـن سـازمان های مردم نهـاد بایـد بـر‬ ‫وعده هـا و برنامه هایـی کـه دولـت داده ناظـر باشـند و چگونگـی اجـرای ان را متذکـر‬ ‫شـوند؛ همچنیـن ناصـح و خیرخـواه باشـند و اشـکاالت ان را بگوینـد و به خوبـی‬ ‫مشـکالت را بـه دولـت منتقـل کننـد؛ درواقـع ناظـر بـر کار دولتمـردان باشـند»‪ .‬وی‬ ‫بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه سـازمان های مردم نهاد نه تنها باید در کنـار دولت؛ بلکه‬ ‫پیشـرو و جلوتـر از حا کمیـت حرکـت کننـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬دولـت هـم در بحـث‬ ‫محرومیت زدایـی حمایت کننـده ایـن سـازمان ها خواهـد بـود‪ .‬شـعار معاونـت امـور‬ ‫زنـان و خانـواده عدالـت فرا گیـر اسـت؛ عدالتـی کـه بتوانـد در همـه بخش هـا و میان‬ ‫همـه اقشـار اهدافـی را بـرای ارتقـای زنان دنبال کنـد‪ .‬این عدالت فرا گیر اختصاص‬ ‫بـه بخـش کوچکـی از مسـائل زنـان نـدارد؛ بلکـه همه مسـائل سیاسـی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫علمی و فرهنگی را شامل می شود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه معاونت امور زنان از همه‬ ‫برنامه هـا تاحدی کـه بتوانـد اسـتقبال و حمایـت مـادی و معنـوی می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دراینجا‪ ،‬باید از همه عزیزانی که در این معاونت مسئولیت داشتند و حرکت های‬ ‫خوبی را انجام داده اند‪ ،‬تشـکر کنم که توانسـتند این سـمن ها را به رشـد برسانند‪.‬‬ ‫جـا دارد از همـه کسـانی که مدعـی حقـوق زن هسـتند‪ ،‬بخواهـم به میـدان بیایند و‬ ‫توانمندی هـای خـود را بـه منصـه ظهـور برسـاند و مـا هـم بـا رغبـت و بـا اغوش بـاز از‬ ‫انـان اسـتقبال می کنیـم»‪ /.‬ایرنـا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫شهال ریاحی؛ اولین کارگردان زن ایرانی‬ ‫‪ ۶۳‬تا ‪ ۶۴‬درصد؛‬ ‫خودکشی زنان‬ ‫موارد اقدام به‬ ‫ِ‬ ‫مدیـرکل دفتـر مشـاوره و سلامت وزارت بهداشـت‬ ‫گفـت‪« :‬کشـور ایـران از شـفاف ترین کشـورها در ارائـه‬ ‫امـار خودکشـی بـوده و جـزو معـدود کشورهایی سـت‬ ‫کـه سیسـتم ثبـت خودکشـی در ان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ دکتـر احمد حاجبی در «سـمپوزیوم‬ ‫ملـی مداخلـه در بحـران باتا کیدبـر خودکشـی» کـه‬ ‫به میزبانـی دانشـگاه سـید جمال الدیـن اسـدابادی‬ ‫به صـورت مجـازی برگزار شـد‪ ،‬اظهـار کرد‪ ۳۷« :‬کشـور‬ ‫در جهـان دارای برنامـه پیشـگیری از خودکشـی بوده‬ ‫کـه کشـور ایـران نیـز جـزو ایـن کشورهاسـت و اهـداف‬ ‫اسـتراتژی کشـور دراین رابطـه مشـخص اسـت و بایـد‬ ‫ب هسـمت اجرایی شـدن حرکـت کـرد‪ .‬امیدواریـم‬ ‫امسـال برنامـه جدیـد پیشـگیری از خودکشـی را بـا‬ ‫اسـتراتژی و فعالیـت و اهـداف اختصاصـی ان در‬ ‫سـطح کشـور پیـش بگیریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬افزایـش‬ ‫روانـی داده هـای مربـوط بـه رفتارهـای خودکشـی‪،‬‬ ‫افزایـش ا گاهـی امیـد پیرامـون رفتارهـای خودکشـی‬ ‫و ارتقـا سـواد سلامت روان جامعـه‪ ،‬ارتقـای کمـی و‬ ‫کیفـی خدمـات ارائه شـده بـه افـراد درمعرض خطـر‪،‬‬ ‫سـاماندهی انتشـار خبر و سـایر محتواهای فرهنگی‪،‬‬ ‫کاهـش دسترسـی بـه روش هـای شـایع خودکشـی؛‬ ‫از جملـه ‪ 6‬هـدف و برنامـه اسـتراتژی کشـور در‬ ‫پیشـگیری از خودکشی سـت»‪ .‬مدیـرکل دفتـر‬ ‫مشـاوره و سلامت وزارت بهداشت بابیان اینکه برای‬ ‫موفقیـت در بحـث پیشـگیری از خودکشـی‪ ،‬نیـاز بـه‬ ‫همـکاری بین بخشـی همـه دسـتگاه ها و ریشـه یابی‬ ‫یسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫علـل خودکشـی و ایجـاد شـبکه علیت ‬ ‫کـرد‪« :‬میانگیـن خودکشـی در جهـان طبـق امـار‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۷‬سـازمان جهانـی میـزان ‪ ۱۰.۶‬درصـد در‬ ‫هـر ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر بـوده کـه در مدیترانـه شـرقی کـه ایـران‬ ‫نیـز جـزو ان به شـمار مـی رود‪ ،‬میانگیـن خودکشـی در‬ ‫هـر ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر ‪ ۳.۹‬درصـد بـوده و دارای پایین تریـن‬ ‫امـار خودکشـی به دالیـل اعتقـادات مذهبی سـت»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به اینکه متاسـفانه کشـورهای مدیترانـه‬ ‫شـرقی امـار خودکشـی خـود را گـزارش نمی دهنـد؛ امـا‬ ‫بیـن ایـن کشـورها و نیـز در دنیـا ایـران شـفاف ترین‬ ‫‪ 21‬شـهریورماه؛ مصـادف بـا روز ملـی سـینما فرصتـی مناسـب اسـت تـا یـادی کنیـم از اولیـن‬ ‫ـی «قدرت الزمـان وفادوسـت»‬ ‫کارگـردان زن در سـینمای ایـران؛ «شـهال ریاحـی»‪ .‬او بـا نـام اصل ِ ‬ ‫در ‪ ۱۳۰۵‬در تهـران به دنیـا امـد‪ .‬تحصیالتـش را تـا مقطـع سـیکل ادامـه داد و در ‪۱۷‬سـالگی‪،‬‬ ‫به خواست و راهنمایی همسرش؛ اسماعیل ریاحی‪ ،‬به صحنه تئاتر تهران راه یافت‪ .‬سینمای‬ ‫بهـای طالیـی» سـاخته معزالدیوان فکری تجربه کرد‪ .‬در سـال‬ ‫حرفـه ای را سـال ‪ ۱۳۳۰‬بـا «خوا ‬ ‫‪ ۱۳۳۵‬فیلـم «مرجـان» را کارگردانـی کـرد و به این ترتیـب‪ ،‬نام اولین زن کارگردان سـینمای ایران را‬ ‫ب هخـود اختصـاص داد‪ .‬او در حـدود ‪ ۷۰‬اثـر نقش افرینـی کـرد و در ‪92‬سـالگی درگذشـت‪.‬‬ ‫‪ 10‬نویسنده برتر زن با بیشترین تاثیر بر مخاطبان‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫«ســوزانا کالرک»؛ نویســنده ‪ 61‬ســاله انگلیســی برنــده «جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان» شــد‪.‬‬ ‫«پیرانســی»؛ دومیــن جلــد از داســتان «جاناتــان اســترنج و اقــای نورل» اســت؛ اثــری پرفروش‬ ‫از کالرک کــه ‪17‬ســال پیش منتشــر شــد‪ .‬بعــدازان‪ ،‬کالرک‪ ،‬درگیــر بیمــاری شــدیدی شــد کــه‬ ‫نمــدت یادداش ـت هایی از ادامــه داســتانش می نوشــت و‬ ‫مــدت زیــادی طــول کشــید و درای ‬ ‫یکــرد بتوانــد یادداشـت هایش را تبدیــل بــه کتــاب کنــد‪ .‬او هنــگام دریافــت‬ ‫هیچ وقــت فکــر نم ‬ ‫جایــزه احساســی شــد و دریافــت جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان را افتخــاری بــزرگ بــرای خــود‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬پیرانســی بــا ســختی و طــی یــک بیمــاری ســخت نوشــته شــد‪ .‬کتابــی کــه‬ ‫یکــردم فرصــت نوشــتنش را به دســت بیــاورم‪ .‬فکــر نمی کــردم حالــم خــوب شــود؛ و امیــد دارم ایســتادنم امشــب‬ ‫هیچ وقــت فکــر نم ‬ ‫نمــکان همــه کســانی را کــه دچــار بیمــاری هســتند‪ ،‬تشــویق کنــد تــا بــه راه خــود ادامــه دهنــد و امیــد داشــته باشــند»‪ .‬کتــاب‬ ‫و درای ‬ ‫«جاناتــان اســترنج و اقــای مــورل» داســتانی دربــاره شــعبده بازان در قــرن نوزدهــم اســت کــه در ســال ‪ 2004‬و در ‪ 44‬ســالگی نویســنده‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬چهارمیلیون نســخه از ان ب هفــروش رفــت و جوایــز زیــادی؛ ازجملــه ادبیــات فانتــزی بریتانیــا بــرای نویســندگان تــازه وارد و‬ ‫نیــز جایــزه هوگــو را بــرای کالرک به همــراه اورد‪ .‬کمــی پـس ازان‪ ،‬کالرک بــرای تــور کتابــش بــه شــهرهای مختلــف ســفر کــرد و حیــن ســفر‬ ‫متوجــه شــد دچــار «ســندروم خســتگی مزمــن» اســت؛ ایــن بیمــاری ســبب شــد نــگارش جلــد دوم داســتانش ‪17‬ســال طــول بکشــد‪.‬‬ ‫شتــر باعنــوان «اورنــج» یــا «بیلیــز» شــناخته می شــد‪ ،‬مهم تریــن جایــزه ادبــی بریتانیــا بــرای‬ ‫«جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان» کــه پی ‬ ‫نویســندگان زن اســت کــه ب هصــورت ســالیانه برگــزار می شــود و اولین بــار در ســال ‪ 1996‬و بــرای بزرگداشــت اصالــت و برتــری اثــار زنــان در‬ ‫سراســر دنیــا تشــکیل شــد‪ .‬پیش ازایــن نویســندگانی ماننــد زادی اســمیت‪ ،‬لیونــل شــیور‪ ،‬چیمامانــدا ادیچــی‪ ،‬کامیــا شمســی‪ ،‬نائومــی‬ ‫الدرمــن و تایــری جونــز؛ برنــده ایــن جایــزه شــده اند‪ .‬در مــاه مــی ســال ‪ ،۲۰۱۴‬ایــن جشــنواره اقــدام بــه انتخــاب نویســندگان برتــر زنــی‬ ‫گرفــت کــه بیشــترین تاثیــر را بــر خواننــدگان اثــار خــود گذاشــته بودنــد؛ مســئوالن جایــزه بــا نامزد کــردن ‪ ۱۹‬نویســنده‪ ،‬ایــن رای گیــری را در‬ ‫حســاب رســمی توئیتــر جشــنواره برگــزار کــرد کــه بــا شــرکت هــزاران کاربــر در ‪ ۲۹‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۴‬ترتیــب رده بنــدی ایــن ‪ 19‬نویســنده ب هعــاوه‬ ‫یــک نویســنده اضافــه بــر فهرســت نخســتین‪ ،‬مشــخص شــد‪ .‬دراین گــزارش بــه ‪10‬مــورد از ان هــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫هارپر لی‬ ‫زاده ‪ ۱۹۲۶‬و درگذشته ‪.۲۰۱۶‬‬ ‫رمان نویس اهل ایاالت متحده‬ ‫که در سال ‪ ۱۹۶۰‬به خاطر نگارش‬ ‫کتاب «کشتن مرغ مقلد» برنده‬ ‫جایزه «پولیتزر» نیز شد‪ .‬این اثر‪،‬‬ ‫یکی از پرفروش ترین رمان های‬ ‫تاریخ است که اولین بار در سال‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬انتشار یافت‪ .‬از ان‪ ،‬فیلمی‬ ‫بازی «گریگوری‬ ‫به همین نام نیز با ِ‬ ‫پک» ساخته شد‪.‬‬ ‫کشـورها در ارائـه امـار خودکشـی به شـمار مـی رود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد دررابطه بـا خودکشـی حساسـیت‬ ‫به وجـود اورده و بـا ایـن حساسـیت های مبتنی بـر‬ ‫مداخلات اقدامـات اثربخـش انجـام داد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫دفتر مشـاوره و سلامت وزارت بهداشت بابیان اینکه‬ ‫میـزان مـوارد خودکشـی زنـان به نسـبت مـردان باالتـر‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درزمینـه فـوت ناشـی از خودکشـی‪،‬‬ ‫میـزان فـوت مـردان به نسـبت زنـان امـار باالتـری را‬ ‫نشـان می دهـد»‪ .‬حاجبـی تصریـح کـرد‪« :‬میـزان ‪۶۳‬‬ ‫تـا ‪ ۶۴‬درصـد از مـوارد اقـدام بـه خودکشـی در کشـور‬ ‫مربـوط بـه زنـان بـوده و ‪ ۶۳‬تـا ‪ ۶۴‬درصـد از مـوارد‬ ‫فـوت ناشـی از خودکشـی در کشـور مربـوط بـه مـردان‬ ‫اسـت»‪ .‬او بابیان اینکه در کشـورهای با سـطح درامد‬ ‫بـاال ‪ ۲۵‬درصـد مـوارد خودکشـی بـه زنـان اختصـاص‬ ‫دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬باالتریـن میـزان اقـدام بـه‬ ‫خودکشـی بین سـنین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬سال در سطح جهان‬ ‫بـوده کـه در کشـور مـا اقـدام بـه خودکشـی در سـنین‬ ‫‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـال اسـت‪ .‬در ایـران‪ ،‬کسـانی که اقـدام بـه‬ ‫خودکشـی کرده انـد‪ ،‬بیشـتر زنـان خانـه دار بوده انـد»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫استن‬ ‫ِجین ِ‬ ‫زاده ‪ ۱۷۷۵‬و درگذشته ‪.۱۸۱۷‬‬ ‫نویسنده انگلیسی که اثارش؛‬ ‫به ویژه «غرور و تعصب»‪ ،‬تاثیری‬ ‫گسترده بر ادبیات غرب گذاشت‪.‬‬ ‫شناخت او از زندگی زنان‪ ،‬او را‬ ‫به یکی از رمان نویسان مطرح‬ ‫عصر خودش تبدیل کرد‪ .‬او زنان‬ ‫نویسنده هم دوره اش را به خاطر‬ ‫سبک دراماتیک قصه های‬ ‫ً‬ ‫عاشقانه در رمان هایشان‪ ،‬غالبا‬ ‫دست می انداخت‪.‬‬ ‫شارلوتبرونته‬ ‫مارگارت اتوود‬ ‫زاده ‪ .۱۹۳۹‬داستان نویس‪ ،‬منتقد زاده ‪ ۱۸۱۶‬و درگذشته ‪.۱۸۵۵‬‬ ‫نویسنده و شاعر انگلیسی که‬ ‫ادبی و فمینیست کانادایی که‬ ‫پنج بار برای «بوکر» نامزد و یک بار خواهرانش «امیلی» و «ان» نیز‬ ‫در نویسندگی شهرت داشتند‪.‬‬ ‫برنده ان شد‪ .‬او با «سرگذشت‬ ‫ندیمه» دراین فهرست حضور دارد از معروف ترین کتب وی‪ ،‬رمان‬ ‫«جین ایر» است که ان را با نام‬ ‫که سال ‪ ۱۹۸۵‬منتشر شد‪ .‬یک‬ ‫مجموعه تلویزیونی نیز از روی ان هنری « ِک ِرر بل» سال ‪1847‬‬ ‫(‪ )2016‬ساخته شد‪ .‬اتوود سه بار ارائه کرد‪ .‬از روی این کتاب‪ ،‬اثار‬ ‫تلویزیونی و سینمایی متعددی‬ ‫نامزد دریافت جایزه «ادبیات‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫داستانی زنان» شده است‪.‬‬ ‫لوییزا می الکات‬ ‫دافنه دو موریه‬ ‫زاده ‪ ۱۸۳۲‬و درگذشته ‪.۱۸۸۸‬‬ ‫زاده ‪ ۱۹۰۷‬و درگذشته ‪.۱۹۸۹‬‬ ‫رمان نویس امریکایی ست که‬ ‫رمان نویسونمایشنامه نویس‬ ‫به سبب رمان «زنان کوچک»‬ ‫معروفبریتانیایی کهبیشتر‬ ‫مشهور است‪ .‬این اثر که به‬ ‫رمان «ربه کا»‬ ‫شهرتش را مدیون ِ‬ ‫‪ 50‬زبان منتشر شده؛ حول‬ ‫(‪ )۱۹۳۸‬است‪ .‬داستان کوتاه او‬ ‫به نام «پرندگان» نیز معروف است؛ موضوعات خانه خانواده‬ ‫بعدها این دو کتاب‪ ،‬توسط الفرد «الکات ارکارد هوس» واقع‬ ‫هیچکا کبهاثرسینماییتبدیل در کنکورد نوشته شده که‬ ‫طبق زندگی واقعی نویسنده و‬ ‫شدند‪ .‬او از «خواهران برونته»‬ ‫به عنواننزدیک ترینالهام دهندگان خواهرش است‪ .‬این اثر بارها به‬ ‫تصویر برگردانده شده است‪.‬‬ ‫ادبی خود یاد می کرد‪.‬‬ ‫جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ‬ ‫زاده‪.۱۹۶۵‬نویسنده‪،‬نیکوکار‪،‬‬ ‫تهیه کنندهفیلموفیلم نامه نویس‬ ‫بریتانیایی کهعمدهشهرتشرابا‬ ‫خلقمجموعهداستان های«هری‬ ‫پاتر» کسب کرد‪.‬این مجموعهبه‪۶۵‬‬ ‫ً‬ ‫زبانوتقریبادر‪ ۵۰۰‬میلیون نسخه‬ ‫منتشرشده کهاثار اقتباسی‬ ‫سینماییاننیزموفقبودند‪.‬حضور‬ ‫او در رده چهارم این فهرست عجیب‬ ‫وقابل اعتنابودهاست‪.‬‬ ‫امیلیبرونته‬ ‫زاده ‪ ۱۸۱۸‬و درگذشته ‪.۱۸۴۸‬‬ ‫نویسندهوشاعربریتانیایی ست‪.‬‬ ‫رمان«بلندی هایبادگیر»اواثربسیار‬ ‫معروفی ست‪.‬به نظربعضیمنتقدان؛‬ ‫شخصیت«کتی»دراین اثر‪،‬شبیه‬ ‫خودامیلیو«هیت کلیف»نماینده‬ ‫ان دستهمردانی ست کهامیلیقادر به‬ ‫دوست داشتنان هابود‪.‬برخیاشعار‬ ‫او همراه اشعار دو خواهرش در یک‬ ‫مجموعهبه چاپرسید‪.‬‬ ‫دودی اسمیت‬ ‫دونا تارت‬ ‫زاده ‪ ۱۸۹۶‬و درگذشته ‪.۱۹۹۰‬‬ ‫زاده ‪ .۱۹۶۳‬نویسنده امریکایی‬ ‫یکنویسندهبریتانیایی‪.‬‬ ‫و خالق رمان هایی همچون‬ ‫برجسته ترین اثارش «‪ 101‬سگ‬ ‫«دوست کوچک» و «فنچ‬ ‫خالدار» و «من قلعه را فتح‬ ‫طالیی» که شاید نامی‬ ‫کمترمطرح برای عالقه مندان به می کنم» هستند که دومی‪ ،‬در‬ ‫ادبیات داستانی در ایران باشد‪ .‬رای گیری بازخوانی بزرگ ‪BBC‬‬ ‫ُ‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۰۳‬به عنوان ‪۸۲‬امین‬ ‫او در سال ‪ ۲۰۱۴‬موفق به کسب‬ ‫جایزه «پولیتزر» به خاطر اثر «فنچ کتاب مهم تاریخ ادبیات بریتانیا‬ ‫انتخاب شد‪ .‬او با همین کتاب‪،‬‬ ‫طالیی» شد؛ اما حضورش در‬ ‫جایگاه نهم این فهرست‪ ،‬به خاطر جایگاه دهم این فهرست را کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رمان «تاریخ سری» بوده‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫زیگمونـد فرویـد؛ روانشـناس برجسـته المانـی کـه بـه او لقـب‬ ‫پـدر روانشناسـی داده شـده اسـت‪ ،‬بـرای اولین بـار در سـال‬ ‫‪ 1905‬اشـاره ای بـه مراحـل رشـد کـودک کـرد‪ .‬بـه بـاور او فراینـد‬ ‫شـکل گیری شـخصیت مـا از مراحـل گونا گونـی می گـذرد کـه‬ ‫یسـت؛ یعنـی‬ ‫یکـی از ان مراحـل به گفتـه فرویـد‪ ،‬مرحلـه دهان ‬ ‫زمانی که کودک از دهانش برای لذت بردن اسـتفاده می کند‪.‬‬ ‫سـینه مـادر را بـرای سیرشـدن میـک می زنـد؛ سرشیشـه یـا‬ ‫پسـتانک را بـرای ارضـای نیـاز فیزیکـی زمانی که گرسـنه اسـت‬ ‫فکـردن نیـاز روانـی اش‬ ‫و انتظـار سیرشـدن دارد یـا بـرای برطر ‬ ‫یکـه‬ ‫یعنـی کسـب ارامـش میـک می زنـد؛ و به تدریـج زمان ‬ ‫گتـر می شـود و می توانـد به دنبـال اشـیا بـرود‪ ،‬سـراغ‬ ‫کمـی بزر ‬ ‫چیزهایی مانند دسـته کلید‪ ،‬کفش و امروزه به دنبال گوشـی‬ ‫موبایـل و کنتـرل تلویزیـون مـی رود و هـر انچـه را کـه بیابـد در‬ ‫دهـان خـود می گـذارد‪ .‬به گفته دیگـر؛ فرزنـد مـا بـدون اینکـه‬ ‫کـه ا گاه باشـد و بدانـد کـه دهانـش مرکز لذت جویی اوسـت یا‬ ‫اینکه این را کسـی به او اموزش داده باشـد‪ ،‬چنین کاری را هر‬ ‫زمـان کـه فرصـت گیر بیاورد انجـام می دهد‪ .‬این رفتـار کودک‬ ‫به گونه ای ژنتیکی در مغز او برنامه ریزی شـده اسـت‪ .‬از این رو‬ ‫کـودک ادمـی در دوران جنینـی در شـکم مـادر هـم از هفتـه ‪16‬‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫بـه بعـد کم کـم شسـتش را بـرای مکیـدن در دهـان م ‬ ‫حـال اشـاره ای داریـم بـه تثبیـت دهانـی کـه به معنـای پایـدار‬ ‫کـردن اسـت‪ .‬در اینجـا پایـداری دهـان به عنـوان مرکـزی بـرای‬ ‫لذت بردن و کامیا بی مدنظر است؛ ولی فرزند ما از چه چیزی‬ ‫در این پایداری لذت می برد و از چه چیزی کامیاب می شود؟‬ ‫او با میک زدن و تثبیت کردن منطقه دهانی نا هشیار و نا ا گاه‬ ‫به دنبـال ارضـای نیـاز فیزیکـی یعنـی رفـع گرسـنگی و ارضـا‬ ‫یگـردد‪ .‬حـال‬ ‫روانـی یعنـی رسـیدن بـه ارامـش در دهانـش م ‬ ‫پرسـش اینجاسـت که این تثبیت دهانی چه زمانی به وجود‬ ‫می ایـد و چـه اسـیب هایی می توانـد بـرای فرزنـد مـا به همـراه‬ ‫داشـته باشـد؟ تثبیـت دهانـی زمانـی به وجـود می ایـد کـه‬ ‫فرزنـد مـا از یـک مدت زمـان کمتـر یـا مدت زمـان بیشـتری در‬ ‫روز‪ ،‬سـرگرم میـک زدن سـینه مـادر یـا پسـتانک یـا سرشیشـه‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬تقریبـا دربیشـتر کتاب هـا‪ ،‬مقـاالت و سـخنرانی ها بـه‬ ‫این نکتـه برمی خوریـم که به گونه ای نادرسـت و اشـتباه گفته‬ ‫می شـود ‪« :‬ا گـر نـوزاد بیشـتر یا کمتـر از مدت زمانی معین شـیر‬ ‫ً‬ ‫مادر را بخورد»‪ .‬این گفته کامال اشـتباه اسـت؛ چرا که موضوع‬ ‫شـیرخوردن کـودک نیسـت؛ بلکـه اهمیـت موضـوع تثبـت‬ ‫دهانـی ‪ ،‬مدت زمـان میـک زدن ا وسـت‪ .‬کـودک مـا ممکـن‬ ‫اسـت بـا سرشیشـه اب یـا ابمیـوه هـم بخـورد‪ .‬به گفته دیگـر؛‬ ‫اهمیـت این نکتـه در این اسـت که مـادران توجـه کننـد کـه هر‬ ‫نوزادی براساس وزن و جنسیتش ممکن است به شیر کمتر‬ ‫سراشپز‬ ‫ارتباط بین شیرخوردن و رشد سیستم روانی نوزاد‬ ‫یا بیشـتری نیاز داشـته باشـد‪ .‬مهم این اسـت که توجه کنیم‬ ‫فرزنـد مـا نه کمتر از یک سـاعت تـا یک سـاعت ونیم در روز و نه‬ ‫بیشتر از چهارساعت تا چهارساعت و نیم در روز نمی بایست‬ ‫سرگرم میک زدن باشد‪ .‬در اینجا فرقی نمی کند که چه چیزی‬ ‫را میک می زند‪ .‬مجموع ساعاتی که میک می زند نباید کمتر‬ ‫یا بیشتر از زمانی باشد که اشاره شد‪ .‬حال این پرسش پیش‬ ‫کشـیده می شـود کـه ا گـر کمتـر از یک سـاعت تـا یک سـاعت و‬ ‫نیم در روز میک بزند چه اتفاقی می افتد و ا گر بیش از میزان‬ ‫تعییـن شـده باشـد‪ ،‬چـه پیـش می اید؟‬ ‫ا گـر کـودک مـا کمتـر از یک سـاعت تـا یک سـاعت و نیـم در روز‬ ‫سـرگرم میـک زدن باشـد‪ ،‬گمـان مـی رود دچـار اسـیب هایی‬ ‫ازقبیـل مـوارد زیـر شـود‪:‬‬ ‫‪ .1‬خشمگین و عصبانی شدن؛ چون نتوانسته از دهان خود‬ ‫به عنـوان مرکـز لـذت ادمـی به اندازه کافی لذت ببـرد و کامیاب‬ ‫شـود‪ ،‬در بزرگ سـالی چـون دیگـران را مقصـر این امـر می دانـد‬ ‫سـر هـر مسـئله ای کـه موافـق میـل او نباشـد‪ ،‬ب هسـرعت‬ ‫خشـمگین و عصبانـی می شـود‪.‬‬ ‫یبـرده‬ ‫‪ .2‬گوشه گیرشـدن؛ چـون در کودکـی در تخیـل بسـر م ‬ ‫یـا دیگـران همـواره ارامـش او را بـه هـم می زدنـد‪ ،‬حـال در‬ ‫بزرگ سـالی دیگـران را بـرای ارامـش خـود خطرنـاک می داند و‬ ‫ترجیح می دهد در تنهایی باشد؛ چرا که در انجا ارامش دارد؛‬ ‫ولـی حضـور دیگـران ایـن ارامـش را به هـم می زنـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬دچار کمبود محبت شدن؛ زمانی که مادر نتواند فرزندش‬ ‫را از گرسـنگی نجـات بدهـد و او فرصتـی بـرای میـک زدن پیدا‬ ‫کنـد‪ ،‬در بزرگ سـالی‪ ،‬دیگـران را ادم هـای بـد می دانـد کـه بـه او‬ ‫یگـردد کـه محبـت‬ ‫محبـت نمی کننـد و دائـم به دنبـال ایـن م ‬ ‫دیگـران را به سـوی خـود جلـب کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬پرتوقع شـدن؛ توقـع اینکـه دیگـران بایـد نیـاز مـرا بـراورده‬ ‫ن مادر نتوانسته این کار را بکند و حال دیگران باید‬ ‫کنند؛ چو ‬ ‫ایـن کار را انجـام دهنـد؛ چر اکـه خـود را نیازمنـد کمـک دیگران‬ ‫می دانـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهرطلـب می شـوند؛ فـرد به دنبال این مـی رود که دیگران‬ ‫یسـت؛ پـس نیـازش هـم مهـم‬ ‫را متقاعـد کنـد او ادم خوب ‬ ‫اسـت؛ پـس خوش رقصـی می کند تا شـاید دیگـران نیازهایش‬ ‫را برطـرف کننـد‪.‬‬ ‫‪ .6‬رفتـار تحقیرامیـز نسـبت بـه دیگـران پیـدا می کنـد؛‬ ‫یکـه چـون نیازهایشـان بـراورده نشـده و هرکسـی کـه‬ ‫به گونه ا ‬ ‫در ایـن راه در بزرگ سـالی بـرای ان هـا مانـع درسـت کنـد یـا انهـا‬ ‫املت اسپانیا�یی مخصوص‬ ‫احسـاس خطـر کننـد بـا تحقیـر و سـرزنش بـا دیگـران برخـورد‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ا گر فرزند ما بیشـتر از چهارسـاعت تا چهارسـاعت و نیم در روز‬ ‫سـرگرم میک زدن باشـد‪ ،‬گمان می رود که دچار اسیب هایی‬ ‫ازقبیل موارد زیر شـود‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممکـن اسـت حالـت خودشـیفتگی پیـدا کنـد؛ چرا کـه‬ ‫همیشـه بیش از انـدازه سـرگرم میـک زدن بـوده اسـت و‬ ‫دربزرگسـالی بـاورش بـر ایـن خواهـد بـود کـه او ادم متفـاوت و‬ ‫برجسـته تری از دیگـران اسـت؛ پـس دیگـران بایـد نیازهـای او‬ ‫را بـراورده کننـد‪.‬‬ ‫‪.2‬حراف شدنبه گونه ای کهزیادحرف بزند؛‬ ‫‪ .3‬تخیلی شـدن؛ چـون در دوران نـوازدی مـدت زیـادی‬ ‫را درحـال میـک زدن‪ ،‬بـ ه سـر بـرده اسـت‪ ،‬در بزرگ سـالی‬ ‫لپـرداز شـده و از دیـدن واقعیـت خـود داری می کنـد‪.‬‬ ‫خیا ‬ ‫چه کنیم کهفرزندمادچار تثبیتدهانینشود؟‬ ‫بهتریـن راه بـرای جلوگیـری از تثبیـت دهانـی کودکمـان‪،‬‬ ‫این اسـت که در حـدود بیـن ‪ 12‬تـا ‪ 15‬ماهگـی او را از شـیر سـینه‬ ‫یـا شیشـه بگیریـم؛ یعنی ا گر همچنان شـیر مـادر را می خـورد‪،‬‬ ‫هیچ اشـکالی ندارد اما مادر شـیر خود را بدوشـد و با لیوان به‬ ‫او بدهـد‪ .‬بعدازایـن مـدت بایـد جلـوی میـک زدن او را گرفـت‬ ‫چـه ایـن میـک زدن سـینه مـادر باشـد‪ ،‬چه پسـتانک باشـد و‬ ‫چـه سرشیشـه باشـد فرقـی نمی کنـد‪ ،‬هـدف جلوگیـری نـه از‬ ‫شـیرخوردن او بلکـه میـک زدن نوزادمـان اسـت‪.‬‬ ‫ب هجـز مـواردی کـه در بـاال گفتـه شـد‪ ،‬می تـوان بـه این نکتـه‬ ‫اشـاره کـرد کـه حـال کـه فرزنـد مـا بزرگ تـر شـده اسـت و در‬ ‫دوران پیش دبسـتانی یـا دبسـتان قـرار دارد‪ ،‬نبایـد همچـون‬ ‫ً‬ ‫دوران پیـش از ‪ 14‬ماهگـی یعنـی دورانـی کـه حتمـا بایسـتی‬ ‫ازطریق مکیدن سـینه مادر یا سرشیشـه سیر می شد‪ ،‬بازهم‬ ‫همچنـان همه چیـز را ازطریـق دهـان تجربـه کنـد ‪ .‬پـس بایـد‬ ‫متوجـه شـویم کـه ا گـر فرزنـد مـا بعـد از ‪ 14‬ماهگـی همچنـان‬ ‫همه چیـز را در دهـان می کنـد‪ ،‬به ویـژه در دوران سـه تـا‬ ‫پنج سـالگی‪ ،‬بایـد بدانیـم کـه او دچـار «تثبیـت دهانی» شـده‬ ‫اسـت‪ .‬به گونـه ای کوتـاه می تـوان بـه اثـار ناشـی ازان چنیـن‬ ‫اشـاره کـرد کـه ا گر نشـانگان زیـر را در رفتار فرزندمان مشـاهده‬ ‫کردیم‪ ،‬بدانیم که گمان می رود او درگیر تثبیت دهانی شـده‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ناخن جویدن‬ ‫‪ .2‬میک زدن شست خود‬ ‫‪ .3‬لب خود را میک زدن تا گزیدن‬ ‫‪.4‬دندان قروچه کردن‬ ‫‪.5‬حرافیبیش ازاندازه( البتهدر بزرگ سالی)‬ ‫‪.6‬خوردننوشیدنی هایبسیار داغ(البتهدر بزرگ سالی)‬ ‫‪ .7‬جویدن بیش از اندازه ادامس(البتهدر بزرگ سالی)‬ ‫البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه جویـدن ادامـس‪ ،‬به عنـوان‬ ‫راهـی بـرای ارام کـردن تثبیـت دهانـی هـم تجویز می شـود‪ .‬ا گر‬ ‫یسـت کـه باعـث به وجـود اوردن‬ ‫تثبیـت دهانـی به اندازه ا ‬ ‫دشـواری هایی بـرای فـرد شـده اسـت‪ ،‬می تـوان از راه هـای‬ ‫مختلـف بـرای درمـان ان بهره برد کـه ذکر تمامی ان ها مجال‬ ‫بیش تـری را می طلبـد؛ امـا به عنوان نمونـه می تـوان از روش‬ ‫ی اسـتفاده کـرد؛ بـرای اینکـه بتـوان‬ ‫درمـان شـناختی‪ ،‬رفتـار ‬ ‫به افکار‪ ،‬اندیشـه ‪ ،‬احساسـات و باورهای فرد دسترسـی پیدا‬ ‫کـرده و از راه دگرگون کـردن ان هـا تثبیـت دهانـی او را درمـان‬ ‫کرد؛ یعنی ازطریق حساسـیت زدایی و پردازش مجدد چشـم‬ ‫می تـوان افرادی کـه تجربه هـای اسـیب زا دارنـد را درمـان کـرد‪.‬‬ ‫ایـن دسـتور پخـت املـت اسـپانیایی ‪ ،‬بسـیار سـاده اسـت و بـا سـیب زمینی‪ ،‬تخم مـرغ و پیازچـه تهیـه می شـود کـه بسـیار مناسـب‬ ‫صبحانه و عصرانه اسـت که در کمترین زمان نیز تهیه و اماده سـرو می شـود‪ .‬می توانید ان را با نان تسـت‪ ،‬بربری یا هر نان دیگر سـرو‬ ‫کنیـد و ا گـر دوسـت داریـد بـدون نـان میـل کنیـد‪ .‬شـما می توانیـد در تهیـه ایـن املـت از انـواع ادویـه کـه بـاب میل شماسـت اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ .‬بـرای اشـنایی بـا دسـتور پخـت ایـن صبحانه لذیـذ‪ ،‬مقاله اشـپزی ما را دنبـال کنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ : ۲/۱‬فنجان روغن زیتون‬ ‫سیب زمینی با اندازه متوسط مربع خرد شده‪ ۵ :‬عدد‬ ‫پیازچه بزرگ خرد شده‪ ۱ :‬عدد‬ ‫تخم مرغ‪ ۸ :‬عدد‬ ‫نمک برای مزه دار کردن‬ ‫فلفل سیاه اسیاب شده برای طعم دادن‬ ‫جعفری برای چاشنی زدن (اختیاری)‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫روغن را در یک تابه با اندازه متوسط (‪ ۳۰‬سانتی متر ‪ ۱۲ /‬اینچی)‬ ‫گـرم کنیـد‪ .‬سـیب زمینی ها را سـرخ کنیـد تـا تـرد‪ ،‬طالیـی و نـرم‬ ‫شـود‪ .‬پیـاز را اضافـه کـرده و سـرخ کنیـد تـا شـفاف شـود‪ .‬سـپس‬ ‫روغـن را از سـیب زمینی ها بگیریـد‪.‬‬ ‫حـرارت را کـم کنیـد‪ .‬تخم مر غ هـا را بـا نمک و فلفل مـزه دار کنید‪.‬‬ ‫مخلـوط تخم مـرغ را درون تابـه بریزیـد و بـا سـیب زمینـی هـا و‬ ‫پیازهـا مخلـوط کنید‪ .‬هـر چند وقت یک بار هم بزنیـد و برگردانید‬ ‫تـا همه جـا ان پختـه شـود‪.‬‬ ‫پخـت املـت را ادامـه دهیـد؛ گاهـی اوقـات ماهیتابـه را بـه ارامـی‬ ‫ً‬ ‫تـکان دهیـد تـا کاملا پختـه شـود‪ .‬بـرای خار ج کـردن املـت از‬ ‫قابلمـه ‪ ،‬یـک بشـقاب تمیـز را روی ان قـرار دهیـد و ماهیتابـه را‬ ‫برگردانیـد‪ .‬بـا جعفـری چاشـنی دار کنیـد (اختیـاری)‪ .‬بـا سـاالد‬ ‫سرو کنید؛ یا از ان به عنوان یک غذای برای صبحانه و عصرانه‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫جذاب ترین لوازم جانبی گوشی های موبایل‬ ‫فرهنگحشمتی‬ ‫وقتی از لوازم جانبی گوشـی های موبایل صحبت می شـود‪،‬‬ ‫اولین لوازمی که در ذهنمان نقش می بندد‪ ،‬قاب و محافظ‬ ‫نمایشـگر اسـت؛ امـا امـروز می خواهیم شـما را بـا جذاب ترین‬ ‫ً‬ ‫لـوازم جانبـی گوشـی های هوشـمند اشـنا کنیـم کـه احتمـاال‬ ‫از وجودشـان خبـر نداریـد‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛ عجیـب و‬ ‫ً‬ ‫غیرمرسـوم بـودن این دسـته لـوازم جانبـی‪ ،‬صرفـا به معنـای‬ ‫بی استفاده بودنشـان نیسـت‪ .‬ایـده تولیـد همـه ایـن لـوازم‬ ‫جانبـی از یـک نیـاز سـاده به وجـود امـده؛ نیـازی کـه ممکـن‬ ‫اسـت برای کاربران گوشـی های موبایل وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه ا کثر این لوازم جانبی قیمت خیلی ارزانی‬ ‫دارنـد و می توانیـد ان هـا را بـدون اینکـه ضربـه محکمـی بـه‬ ‫حسـاب بانکی تـان بزنیـد تهیـه کنید‪.‬‬ ‫رینگالیتبرایشیفتگانعکاسیسلفی‬ ‫کسانی در حوزه عکاسی فعالیت می کنند‪ ،‬با اهمیت «رینگ‬ ‫الیـت» بـرای عکاسـی پرتـره اشـنا هسـتند‪ .‬رینـگ الیـت بـا‬ ‫اضاف هکـردن نـور اسـتودیویی کمـک می کنـد تـا تصاویـر پرتره‬ ‫بتـر و بـا جزئیـات بیشـتری را ثبـت کنیـد؛ به خصـوص‬ ‫جذا ‬ ‫زمانی که نور محیط کافی نباشد‪ .‬حاال بد نیست بدانید که‬ ‫مـدل کوچـک و سـاده ای از رینـگ الیت را می توانید در قالب‬ ‫ابـزار جانبـی بـرای گوشـی تان تهیـه کنیـد‪ .‬رینـگ الیت هـای‬ ‫مخصوص گوشـی های موبایل با درگاه ‪ USB‬شـارژ می شوند‬ ‫و سـپس بـا سوارشـدن روی گوشـی‪ ،‬نـور اسـتودیویی را بـرای‬ ‫دوربیـن سـلفی فراهـم می کننـد‪ .‬البتـه از چنیـن رینـگ الیت‬ ‫کوچکی نباید انتظار عملکرد رینگ الیت های استودیویی را‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬ایـن ابـزار برای کسـانی کاربـرد زیـادی دارد که‬ ‫زیـاد از دوربین سـلفی گوشـی اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫استینانگشت؛خداحافظیباعرق کردندست‬ ‫ً‬ ‫ا گـر زیـاد بـا گوشـی تان بـازی می کنید‪ ،‬حتمـا می دانید بعـد از‬ ‫چنـد دقیقـه کـه انگشـتان دسـتتان عـرق کنـد‪ ،‬هدف گیـری‬ ‫یا کنترل ماشـین یا هر کار دیگری سـخت تر می شـود‪ .‬شـاید‬ ‫باورتـان نشـود؛ ولـی این موضـوع به قـدری بـرای گیمرهـای‬ ‫موبایل ازاردهنده است که مفهومی با نام «استین انگشت»‬ ‫(‪ )Finger Sleeve‬ابـداع شـد‪ .‬اسـتین انگشـت دو بخـش دارد‬ ‫کـه یکـی روی انگشـت اشـاره و دیگـری روی انگشـت شسـت‬ ‫ً‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬ایـن اسـتین ها معمـوال از جنـس نایلـون باقته‬ ‫نتـر از پوسـت دسـت روی‬ ‫شـده اند و ضـد عـرق هسـتند و روا ‬ ‫شیشـه گوشـی یـا تبلـت ُسـر می خورنـد‪ .‬ازنظـر قیمتـی هـم‬ ‫ً‬ ‫کاملا ارزان و بیـن ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬هزارتومـان‬ ‫هسـتند؛ البته مدل های گرانی هم در‬ ‫بازار وجود دارد که همراه با اسـتین ها‪،‬‬ ‫یـک سـری لـوازم جانبـی هـم بـرای‬ ‫تتـر گوشـی در دسـت‬ ‫نگـه داری راح ‬ ‫ارائـه می دهنـد‪.‬‬ ‫دکتر حسین احمدی‬ ‫متخصص پوست‬ ‫کلینیک‬ ‫علت شکنندگی ناخن ها چیست؟‬ ‫راه حل مقابلهبا گرما وقطعی برق؛‬ ‫پنکههمراه‬ ‫بااینکـه دیگـر به پایـان فصـل گرمـا‬ ‫رسـیده ایم‪ ،‬ا گـر جـزو افـراد گرمایـی‬ ‫هسـتید و نمی توانیـد گرمـا را تحمـل‬ ‫کنیـد‪ ،‬فقـط بـا پرداخـت ‪ ۱۰‬تـا ‪۳۰‬‬ ‫هزارتومـان می توانیـد یـک «پنکـه‬ ‫یفـن»‬ ‫همـراه» یـا به اصطلاح «مین ‬ ‫بخریـد‪ .‬پنکه هـای همـراه انـرژی‬ ‫موردنیازشـان را از درگاه ‪ USB‬یـا‬ ‫الیتنینـگ گوشـی دریافـت می کننـد‬ ‫و درحقیقـت‪ ،‬از باتـری گوشـی بـرای‬ ‫کارکـردن اسـتفاده می کننـد‪ .‬انتظـار‬ ‫زیـادی نبایـد از عملکـرد چنیـن‬ ‫پنکـه کوچکـی داشـته باشـید؛ ولـی‬ ‫دراین روزهـای گـرم کـه قطعـی بـرق هم مرسـوم شـده اسـت‪،‬‬ ‫چنیـن پنکـه همراهـی می توانـد به کارتـان بیایـد‪ .‬فقـط بایـد‬ ‫مدلـی را بخریـد کـه درگاهـش با درگاه گوشـی تان یکی باشـد‪.‬‬ ‫کابل هایمغناطیسی‬ ‫«کابل هـای مغناطیسـی» جـزو جذاب تریـن و البتـه‬ ‫لوکس تریـن لـوازم جانبـی گوشـی های موبایـل محسـوب‬ ‫می شـوند‪ .‬عملکـرد ایـن کابل هـا بدین صـورت اسـت که سـر‬ ‫کابـل در گوشـی باقـی می ماند و کابل به صورت مغناطیسـی‬ ‫بـه ان متصـل می شـود‪ .‬اسـتفاده از کابل هـای مغناطیسـی‬ ‫مزیت هـای زیـادی در مقایسـه با کابل هـای معمولـی دارد‪.‬‬ ‫بـرای نمونـه‪ ،‬فقـط بـا خریـد یـک کابـل مغناطیسـی کـه‬ ‫همراهش سـه َسـری میکرو ‪ USB‬و الیتنینگ و ‪ USB‬نوع ‪C‬‬ ‫دارد‪ ،‬می توانید گوشی ها و تبلت های مختلف را فقط با یک‬ ‫کابل شارژ کنید‪ .‬به عالوه‪ ،‬استفاده از کابل های مغناطیسی‬ ‫باعث می شـود که درگاه ‪ USB‬یا الیتنینگ گوشـی تان کمتر‬ ‫مسـتهلک شـود‪ .‬از همـه این هـا کـه بگذریـم‪ ،‬کابل هـای‬ ‫مغناطیسـی‪ ،‬به خصـوص مدل هایی لوکسـی که خـود کابل‬ ‫هـم نورانـی اسـت‪ ،‬چندیـن پلـه جذاب تـر و بـه زبـان سـاده تر‬ ‫لتـر» هسـتند‪.‬‬ ‫«باحا ‬ ‫محافظ کابلبرای کابل هایی کهزودپارهمی شوند‬ ‫ایـن مسـئله شـاید بـرای کاربران گوشـی های ایفون بیشـتر از‬ ‫دیگـر گوشـی ها دردسرسـاز باشـد؛ ولـی کابل هـای الیتنینگ‬ ‫اپـل به راحتـی پـاره می شـوند و پـس از مـدت کوتاهـی از بیـن‬ ‫ً‬ ‫می برنـد‪ .‬البتـه این موضـوع صرفـا بـه کابل هـای الیتنینـگ‬ ‫اپـل محـدود نیسـت و ا کثـر کابل هـای ‪ USB‬گوشـی های‬ ‫اندرویـدی هـم پس ازمدتـی از بیـن می رونـد‪ .‬خبـر خـوش‬ ‫این اسـت که بـا هزینـه خیلـی کمـی می توانیـد از ایـن مشـکل‬ ‫پیشـگیری کنیـد‪« .‬محافـظ کابـل» کـه دور کابـل شـارژ بافته‬ ‫می شـود‪ ،‬نه تنهـا از خراب شـدن کابـل جلوگیـری می کنـد؛‬ ‫بلکـه جلـو رنگ رفتگـی و کثیف شـدن و دیگـر مشـکالت‬ ‫مرسـوم کابل هـای شـارژ را هـم می گیـرد‪ .‬به علاوه‪ ،‬می توانیـد‬ ‫کابـل شـارژتان را بـه رنـگ دلخـواه تغییر دهیـد‪ .‬محافظ های‬ ‫کابل بی نهایت ارزان هستند و با قیمتی کمتر از ‪ ۱۰‬هزارتومان‬ ‫می توانیـد یـک محافـظ کابـل با کیفیـت تهیـه کنیـد‪.‬‬ ‫ناخن در زیبایی دسـت تاثیر بسـزایی دارد و برای خانم ها‬ ‫داشـتن ناخن هـای زیبـا و سـالم بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫شکسـتن ناخـن‪ ،‬یکـی از مشـکالت شـایع خانم ه اسـت‪.‬‬ ‫شکسـتن ناخن هـا دالیـل مختلفـی می توانـد داشـته‬ ‫باشـد؛ امـا بـا انجـام روش هایـی می تـوان از شکسـتن‬ ‫ناخن هـا جلوگیـری کـرد‪ .‬علت شـکنندگی ناخن ها ‪ ،‬اغلب‬ ‫در سـنین ده تـا چهارده سالگی سـت و از بیست سـالگی‬ ‫بـه بعـد‪ ،‬به تدریـج رشـد انهـا کمتـر می شـود و احتمـال‬ ‫شکسـتن ناخـن بـاال مـی رود‪ .‬به طور متوسـط‪ ،‬ناخن هـا‬ ‫روزی یک دهـم میلی متـر رشـد می کننـد؛ یعنـی حـدود‬ ‫ً‬ ‫سـه میلی متر‪ ،‬در یـک مـاه ! رشـد ناخن هـای پـا هـم تقریبا‬ ‫یک سـوم ناخن های دسـت است‪ .‬شکستن ناخن خیلی‬ ‫ً‬ ‫رایج اسـت و با بلندی انها ارتباط مسـتقیم دارد و معموال‬ ‫ً‬ ‫در ‪ 20‬تـا ‪ 30‬درصـد افـراد جامعـه ‪ ،‬خصوصـا خانم هـای‬ ‫چهـل تـا پنجاه سـاله اتفـاق می افتـد‪ .‬گاهـی به سـبب‬ ‫خیـس و خشک شـدن دسـت ها بـا مـواد قلیایـی مثـل‬ ‫شوینده هاسـت یـا ضربه هـای کوچـک بـه ناخن هـا در‬ ‫اثـر برخـورد بـا وسـایل اشـپزخان ه کـه بسـیار رخ می دهـد؛‬ ‫همچنیـن زمینه هـای ارثـی ‪ ،‬بیمـاری خشـکی پوسـت ‪،‬‬ ‫ن کـه می توانـد‬ ‫کم خونـی ‪ ،‬فقـر اهـن و کاهـش روی در بـد ‬ ‫از علـل شکسـتن ناخن هـا باشـد ‪ .‬این روزهـا ‪ ،‬انجـام دادن‬ ‫کارهای زیبایی روی ناخن مانند مانیکور کردن یا استفاده‬ ‫از ناخن های مصنوعی یا کاشت ناخن ‪ ،‬سبب شکنندگی‬ ‫ناخن هـا می شـود؛ همچنیـن اسـتفاده زیـاد از ال ک هـا یـا‬ ‫اسـتون هـم ‪ ،‬در کنـار کاهـش گـردش خـون در ناخن هـا ‪،‬‬ ‫موجب شکسـتن انها می شـود‪ .‬برخی راهکارهای موثر در‬ ‫جلوگیری از شکستن ناخن ها عبارتند از؛ توصیه می کنیم‬ ‫بـرای اینکـه ناخن هایـی سـالم داشـته باشـیم ‪ ،‬پیوسـته‬ ‫ناخن هـای خـود را کوتـاه نگـه داریـم و ا گـر انهـا را به صورت‬ ‫چهـار گـوش بچینیـم ‪ ،‬شـکنندگی انهـا به مراتـب کمتـر‬ ‫می شـود ‪ .‬دیگـر اینکـه؛ همـواره ناخـن و پوسـته اطـراف ان‬ ‫را به طـور دائـم چرب کنیم ‪ .‬همیشـه در منـزل و محل کار‪،‬‬ ‫کـرم مرطوب کننـده همراهمـان باشـد و سـعی کنیـم چنـد‬ ‫ً‬ ‫نوبـت در روز ( خصوصـا در هـوای سـرد و خشـک ) ناخن هـا‬ ‫را مرطوب نگه داریم ‪ .‬یک نکت ه قابل توجه نیز وجود دارد‬ ‫ً‬ ‫و ان این است که تقریبا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از حجم ناخن های‬ ‫مـا را اب تشـکیل می دهـد و ا گـر ایـن مقـدار اب کـم شـود‪،‬‬ ‫شکسـتن ناخن هـا بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫با مثبت اندیشـی به جای تمرکز بر مشـکالت و نقاط منفی‪ ،‬فرصت هایی را پیش روی خود خواهید دید که شـما را به نتایج بهتری سـوق خواهد داد‪ .‬دالیل‬ ‫زیـادی بـرای مثبت اندیشـی وجـود دارد؛ ازجملـه اینکـه مثبت اندیشـی میـزان اسـترس را کاهـش می دهـد و باعـث می شـود شـما در طـی روز احسـاس ارامـش‬ ‫بیشـتری داشـته باشـید‪ ،‬در نتیجه می توانید شـب ها نیز خواب بهتری را تجربه کنید‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در شرایط سخت‬ ‫مثبت اندیشان ا گر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرند‪ ،‬بیشترین تمرکزشان‬ ‫روی این اسـت که هر چ هسـریع تر خـود را از ایـن موقعیـت خـارج کننـد‪ .‬در واقـع‬ ‫نهـا عـادت ندارنـد روی افـکار منفی خـود تمرکز کنند‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫یکـی از عالی تریـن را ههـا بـرای ایجـاد تفکـر مثبـت‪ ،‬ابـراز قدردانی سـت از‬ ‫هر چه که برایتان اتفاق می افتد‪ .‬زمانی که شادی حاصل از سپاسگزاری را‬ ‫بچشـید‪ ،‬زمـان و انـرژی خـود را بـا افـکار دردنـا ک هـدر نمی دهیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫افراد خوشـبین معموال زندگی شـاد و ُپرباری دارند‪ ،‬در واقع با مثبت اندیشـی‪،‬‬ ‫اتفاقـات مثبـت بیشـتری را ب هسـمت خـود جـذب می کننـد؛ بنابرایـن بـر‬ ‫مشـکالت متمرکز نشـوید؛ خوش بین باشـید تا زندگی شـادی داشـته باشـید‪.‬‬ ‫ی با کیفیت تری برخوردار‬ ‫افرادی که افکار مثبت دارند‪ ،‬از سالمت جسمی و عمر طوالن ‬ ‫هستند‪ .‬احساسات و افکار منفی به سرعت به اعضای بدن اسیب می زنند و استرس‬ ‫مشکالت جسمی فراوانی به وجود می اورد‪.‬‬ ‫مثبت اندیش ها از روبه ر و شدن با سختی ها و مشکالت زندگی نمی ترسند و تمرکزشان بیشتر‬ ‫روی حل ان مشـکالت اسـت؛ در نتیجه در شـرایط دشـوار‪ ،‬بهترین تصمیم ها را می گیرند؛ زیرا‬ ‫بر مسـائل مختلف‪ ،‬تمرکز بیش تری دارند‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رشت‪:‬‬ ‫شهردارمشهد‪:‬‬ ‫هزینه المان های ساخته شده اعالم شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت‪« :‬هزینه المان هایی که در ایام مختلف ازجمله ماه محرم‬ ‫امسـال بـرای برخـی از نقـاط رشـت سـاخته شـده اسـت اعلام شـود»‪ .‬محمدحسـین واثـق کارگرنیا‬ ‫با انتقـاد از یک بارمصرف بـودن برخـی از المان هـای ساخته شـده برای محـرم افزود‪« :‬برای سـاخت‬ ‫ایـن المان هـا در ایـام مختلـف هزینه هـای هنگفتـی می شـود و به همین علت بایـد به گونه ای تهیه‬ ‫شـوند کـه در سـال های بعـدی نیـز قابلیـت اسـتفاده داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهرداری رشـت‬ ‫درحال حاضـر به لحـاظ درامـدی بـا دغدغه هایـی مواجـه اسـت و بایـد بـا صرفه جویـی و پرهیـز از‬ ‫تحمیـل هزینـه غیرضـروری‪ ،‬در حفـظ بیت المـال و صـرف ان در مـوارد دیگـر دقت داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫جوانان شهرداری‪ ،‬کمر همت به خدمت عالمانه ببندند‬ ‫شهردار مشهد باتا کیدبراینکه تصمیمات و فعالیت ها در شهرداری عالمانه و جهادی خواهد بود‪،‬‬ ‫متـر‬ ‫گفـت‪« :‬جوانـان شـهرداری امـاده شـوند و کمـر همـت را بـرای خدمـت عالمانـه و جهـادی محک ‬ ‫ببندنـد»‪ .‬سـید عبـداهلل ارجائـی بابیان اینکـه امیدواریـم دوران شـورای ششـم در عرصـه مدیریـت‬ ‫شـهری‪ ،‬دوره مدیریت عالمانه و جهادی باشـد‪ ،‬افزود‪« :‬تا کید داریم تمام تصمیمات در شـهرداری‬ ‫مشـهد برمبنای کار کارشناسـی و تکریم سـاحت مقدس علم و کار فنی سـرلوحه فعالیت ها باشـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬شـورای ششـم ثابـت کـرد کـه بـه ظرفیت هـای برخاسـته از مشـهدالرضا (ع) و خادمـان‬ ‫مـردم کـه در شـهرداری این شـهر سـابقه فعالیـت دارنـد توجـه و اعتمـاد دارد»‪.‬‬ ‫لو بختیاری‬ ‫میوهخشک سالیبردرختبی ابیدر چهارمحا ‬ ‫ب ــادام نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته گ ــران ش ــده اس ــت؛‬ ‫گ ــردو نی ــز‪ ،‬همچنی ــن هل ــو و محصوال ت ــی ک ــه مخت ــص‬ ‫چهارمح ــال و بختی ــاری اس ــت‪ ،‬چ ــرا ؟ فروش ــنده‬ ‫یس ــت و محص ــوالت نس ــبت‬ ‫می گوی ــد‪« :‬خشک سال ‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫ب ــه م ــدت مش ــابه بس ــیار کمتر یاف ــت م ‬ ‫یش ــود‬ ‫تج ــدی‪ ،‬ی ــک دهـ ـه ای م ‬ ‫خشکس ــالی به صور ‬ ‫لو بختی ــاری را که‬ ‫ت وس ــخت گریب ــان چهارمحا ‬ ‫که سف ‬ ‫دیرزمانی تامین کننده اب اس ــتان های پائین دس ــت بود‬ ‫و س ــرزمین اب های روان ش ــهرت داش ــت‪ ،‬گرفته است‬ ‫و حاال چ ــاره ای جز مدیریت بهینه مص ــرف اب در همه‬ ‫شه ــا وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫لو بختیاری که‬ ‫از ان س ــرزمین پ ــر از اب ش ــیرین چهارمحا ‬ ‫زمانـــی ‪۱۱‬درصد اب شـــیرین ایـــران را در خود داشـــت‪ ،‬تنها‬ ‫چنـــد چشـــمه و رود نیم بند باقی مانده اســـت که خروجی‬ ‫اب ان ه ــا نی ــز روز بـ ـه روز کمت ــر از گذش ــته می ش ــود و داغی‬ ‫اب تبخیر شـــده در کناره هـــای رودخانه های زاینـــده رود و‬ ‫کارون به وضوح قابل مشـــاهده اســـت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ انگار‬ ‫لو بختیاری در شـــهریورماه امســـال گرم تر‬ ‫هوای چهارمحا ‬ ‫از ســـال های گذشـــته شـــده و گاهی صدای جیر جیر موتور‬ ‫کولرهای ابی پشـــت بام ها تا این وقت اخرین ماه تابســـتان‬ ‫هن ــوز در دو‪ ،‬س ــه کوچ ه ان طرف تر نیز ش ــنیده می ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه و پیش بین ــی هواشناس ــی چهارمح ــال‬ ‫و بختی ــاری گف ــت‪« :‬میانگی ــن دم ــای ه ــوای اس ــتان در‬ ‫ســـالجاری در مقایســـه با میانگین بلندمدت دوره مشـــابه‬ ‫‪ ۱.۷‬درج ــه س ــانتی گراد گر مت ــر ش ــد»‪ .‬معصوم ــه ن ــوروزی‬ ‫اف ــزود‪« :‬امس ــال میانگی ــن دم ــای اس ــتان در فص ــل به ــار‬ ‫‪ ۲.۷‬درجه و در تابســـتان یک درجه ســـانتی گراد در مقایسه‬ ‫ب ــا م ــدت مش ــابه بلندم ــدت گرم تر ش ــده اس ــت»‪ .‬معاون‬ ‫توس ــعه و پیش بینی هواشناس ــی چهارمح ــال و بختیاری‬ ‫با بیان اینک ــه بارش ه ــای پایی ــز امس ــال کمت ــر از نرم ــال‬ ‫خواهـــد بود‪ ،‬خاطر نشـــان کرد‪« :‬در مهرمـــاه به طور معمول‬ ‫بـــارش موثری نخواهیم داشـــت و بارش هـــای موثر از نیمه‬ ‫دوم اب ــان اغ ــاز می ش ــود ک ــه بنا ب ــر نقشـ ـه های پیش یابی‬ ‫ای ــن بارش ه ــا کمت ــر از نرم ــال پیش بینی می ش ــود»‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۵۷۰‬میلیون مترمکعبی ذخایر اب زیرزمینی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت اب منطقـ ـه ای چهارمح ــال و‬ ‫بختی ــاری گف ــت‪« :‬ب ــا ت ــداوم خشک س ــالی ها ط ــی‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال گذش ــته ذخای ــر اب زیرزمین ــی اس ــتان با کس ــری‬ ‫‪ ۵۷۰‬میلیون مترمکعب ــی مواج ــه ش ــده اس ــت»‪ .‬ف ــردوس‬ ‫کریم ــی با اش ــاره به تبع ــات خشک س ــالی و تغیی ــر اقلی ــم بر‬ ‫منابع اب این اســـتان بـــه ویژه در بخش ذخایـــر زیرزمینی‬ ‫گف ــت‪« :‬ت ــداوم خشک س ــالی در ط ــول س ــال های اخی ــر‪،‬‬ ‫دشـــت های اســـتان را در وضعیـــت نا گـــواری قـــرار داده‬ ‫اســـت و منابـــع اب زیرزمینی با افت شـــدید مواجه شـــده؛‬ ‫یک ــه از ‪ ۱۰‬دش ــت اصل ــی اس ــتان ش ــش دش ــت‬ ‫به طور ‬ ‫ممنوع ــه و چه ــار دش ــت ممنوع ــه بحران ــی اع ــام ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی وابس ــتگی اس ــتان ب ــه مناب ــع اب زیرزمین ــی‬ ‫را بیـــش از ‪ ۷۰‬درص ــد اع ــام ک ــرد و اف ــزود‪« :‬اف ــت ذخای ــر‬ ‫یش ــک اس ــتان را ب ــرای تامی ــن اب ش ــرب‪،‬‬ ‫زیرزمین ــی ب ‬ ‫کشـــاورزی و صنعت با مشـــکل مواجه کـــرده و این موضوع‬ ‫اســـتفاده از اب ســـطحی به جای منابع زیرزمینی را به یک‬ ‫ض ــرورت تبدی ــل کرده اس ــت»‪ .‬کریم ــی با اش ــاره به کاهش‬ ‫‪ ۴۰‬درصـــدی بارش های ســـال ابی جاری نســـبت به ســـال‬ ‫گذشـــته ان‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این موضوع نشـــان می دهد که‬ ‫کاه ــش بارش ه ــا به وی ــژه بارش برف در س ــال اب ــی جاری‪،‬‬ ‫ب زیرزمین ــی اس ــتان را ب ــه همی ــن می ــزان‬ ‫تغذی ــه مناب ــع ا ‬ ‫کاه ــش داده اس ــت و باید نس ــبت ب ــه مصرف ای ــن منابع‪،‬‬ ‫مدیری ــت بهینه مص ــرف اب را بیش از پیش بـ ـه کار گرفت»‪.‬‬ ‫لو بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش ــرکت اب منطقـ ـه ای چهارمحا ‬ ‫اصالح الگوی کش ــت را یکی از راهکارهای مدیریت مصرف‬ ‫در زمان خشکس ــالی عنوان کرد و گف ــت‪« :‬با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اب موجود به مصرف بخش کش ــاورزی می رسد؛‬ ‫از همیـ ـن رو اصالح الگوی کش ــت می تواند تا ح ــد زیادی از‬ ‫مش ــکالت ناش ــی از کم اب ــی بکاه ــد»‪ .‬کریمی خاطر نش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬در س ــایر بخش ها نی ــز انتظار مـ ـی رود صرفه جویی و‬ ‫مصرف بهینه اب از س ــوی مردم رعایت ش ــود تا با مش ــکل‬ ‫ج ــدی تامی ــن اب ش ــرب مواجه نش ــویم»‪.‬‬ ‫کمبود اب در اثر خشک سالی‬ ‫بو فاض ــاب‬ ‫مدی ــر روابط عموم ــی ش ــرکت ا ‬ ‫لو بختی ــاری گف ــت‪« :‬ب ــروز خشک س ــالی در‬ ‫چهارمحا ‬ ‫برخ ــی مناط ــق اس ــتان‪ ،‬س ــبب کمب ــود و قطع ــی اب در‬ ‫برخی روس ــتاها و شـــهرهای اس ــتان شده اس ــت»‪ .‬فرشاد‬ ‫متق ــی اف ــزود‪« :‬یک ــی از ش ــهرهایی ک ــه به تازگی با مش ــکل‬ ‫ج ــدی کمب ــود اب روبـ ـه رو ش ــده اس ــت‪ ،‬ش ــهر فرخش ــهر‬ ‫اس ــت ک ــه چ ــاه تامین کنن ــده اب ای ــن منطق ــه‪ ،‬خش ــک‬ ‫ش ــده و نیروه ــای ای ــن ش ــرکت در ت ــاش ب ــرای حف ــر چاه‬ ‫بو فاضالب‬ ‫جدید هس ــتند»‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت ا ‬ ‫لو بختی ــاری خاطر نش ــان ک ــرد‪« :‬عالو هب ــر‬ ‫چهارمحا ‬ ‫فرخش ــهر‪ ،‬ش ــهرهایی از جمل ــه کی ــان‪ ،‬هفش ــجان و بن و‬ ‫روس ــتاهای اطراف شهر سورش ــجان‪ ،‬لردگان و خانمیرزا با‬ ‫تن ــش ابی مواج ــه هس ــتند و اب در این مناط ــق با قطعی‬ ‫و نوبت بن ــدی روبـ ـه رو ش ــده اس ــت»‪ .‬متق ــی؛ مدیری ــت‬ ‫مص ــرف اب و صرفه جوی ــی را راه ــکار کوتاه م ــدت مقابل ــه‬ ‫ب ــا تن ــش ابی دانس ــت و از مردم اس ــتان درخواس ــت کرد تا‬ ‫نس ــبت به مص ــرف اب به وی ــژه در مصارف غیرش ــرب نظیر‬ ‫ابی ــاری حی ــاط و باغچ ــه خانه و یا شسـ ـت و ش ــوی خودرو‬ ‫صرفه جوی ــی کرده تا از تابس ــتان عبـــور کنی ــم‪ .‬وی‪ ،‬اجاره‬ ‫و حف ــر چاه جدید را از راهکاره ــای میان مدت و بلندمدت‬ ‫رف ــع تنش اب ــی عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪« :‬در حال حاض ــر‪۴۰ ،‬‬ ‫روس ــتای اس ــتان ب ــا تانکر اب رس ــانی می شـــود کـــه تامین‬ ‫اب پای ــدار برای این روس ــتا در دس ــتور کار قـــرار دارد»‪ .‬مدیر‬ ‫لو بختیاری‪،‬‬ ‫بو فاضالب چهارمحا ‬ ‫روابط عمومی ش ــرکت ا ‬ ‫میانگین مصرف اس ــتاندارد اب به ازای هر نفر در شـــبانه روز‬ ‫را ‪ ۱۳۰‬لیت ــر اعالم کرد و گف ــت‪« :‬بیش ــتر از این میزان مصرف‬ ‫در اس ــتان اب تولید می ش ــود؛ اما به ســـبب مصـــرف باال در‬ ‫برخ ــی مناط ــق با کمب ــود اب روبـ ـه رو می شـــویم»‪.‬‬ ‫بی ابی گریبان عشایر را گرفته است‬ ‫لو بختیـــاری با اشـــاره به‬ ‫مدی ــرکل ام ــور عش ــایر چهارمحا ‬ ‫ت ــداوم خشکس ــالی در اس ــتان گف ــت‪« :‬امســـال به دلیـــل‬ ‫خشکس ــالی و گرمای هوا‪ ،‬بیش از ‪ ۴۵‬میلیون لیتر اب سانی‬ ‫س ــیار به مناطق عشایرنش ــین اس ــتان انجام شد»‪ .‬یحیی‬ ‫حس ــین پور با اش ــاره به افزای ــش ‪ ۵۰‬درصـــدی ابرســـانی‬ ‫س ــیار ب ــه مناط ــق عش ــایری اس ــتان افـــزود‪« :‬اب رســـانی‬ ‫بش ــرب مورد نیـــاز عشـــایر‬ ‫س ــیار به منظ ــور تامی ــن ا ‬ ‫در این مناط ــق اجرایی ش ــده اس ــت»‪ .‬به گفته وی؛ امســـال‬ ‫پنج میلیون لیت ــر اب رس ــانی س ــیار ب ــه مناطـــق عشـــایری‬ ‫کوهرن ــگ‪ ۲۰ ،‬میلیون لیت ــر ب ــه ل ــردگان ‪ ،‬چهار میلیون لیتـــر‬ ‫ب ــه فارس ــان و ش ــهرکرد‪ ،‬شـ ـش میلیون لیتر به شهرســـتان‬ ‫اردل‪ ،‬پنج میلیون لیت ــر ب ــه بروج ــن و پنج میلیون لیتـــر بـــه‬ ‫شهرس ــتان کی ــار انج ــام ش ــده اس ــت»‪ .‬وی اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫«اب رس ــانی س ــیار ب ــه مناط ــق عشـــایری به وســـیله ‪۱۰‬‬ ‫کامی ــون ابرس ــان و در مناط ــق س ــخت گذرتر با اســـتفاده از‬ ‫ترا کتور و نیس ــان تانکردار انجام ش ــده اســـت»‪ .‬حسین پور‬ ‫با اش ــاره به اینکه همه س ــاله اعتب ــارات خاصی بـــرای تامین‬ ‫اب رس ــانی س ــیار ب ــه امور عش ــایر اســـتان اختصـــاص داده‬ ‫می ش ــود‪ ،‬افزود‪« :‬بی ــش از ‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای اب رســـانی‬ ‫ل جاری براورد شـــده اســـت»‪.‬‬ ‫س ــیار به این مناطق در س ــا ‬ ‫مراتع در حال خشک شدن است‬ ‫رئی ــس اداره مرت ــع اداره کل مناب ــع طبیعـــی و ابخیـــزداری‬ ‫لو بختیـــاری با اشـــاره به کاهـــش بارندگ ــی و‬ ‫چهارمحا ‬ ‫خشک ســـالی در ســـال زراعی جاری گفت‪« :‬خشک س ــالی‬ ‫باعث شـــده که پوشـــش علوفـــه ای مراتع اســـتان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهـــش یابـــد»‪ .‬فرامـــرز مردانـــی با اشـــاره به اینکه می ــزان‬ ‫بارندگی اثر مســـتقیم بـــر تولید علوفه در مراتـــع دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«بـــا کاهش میـــزان بارندگی میزان تولیـــد علوفه نیز کاهش‬ ‫یافـــت و ایـــن امـــر باعث شـــده کـــه مراتع اســـتان پوش ــش‬ ‫گیاهـــی خـــوب نداشـــته باشـــد و دامـــداران و بهر هب ــرداران‬ ‫اســـتان دچار مشـــکل شـــوند»‪ .‬به گفته وی؛ میزان بارندگی‬ ‫در ســـال زراعی جـــاری کاهش داشـــت و بارش ها در س ــال‬ ‫زراعی جاری پرا کنش مکانی و زمانی مناســـب نیز نداشت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪« :‬با کاهـــش میزان تولید علوفـــه‪ ،‬ظرفیت مراتع‬ ‫نیز کاهش یافت و تعداد دام موجود در مراتع اســـتان نیز در‬ ‫شـــرایط فعلی نصف شـــده اســـت و دامداران و بهره برداران‬ ‫از مراتـــع به دلیـــل خشک شـــدن مراتع و کم بودن پوش ــش‬ ‫گیاهـــی و خشک شـــدن چشـــمه ها و چاه هـــای مال ــداری‬ ‫ازمراتـــع کمتر اســـتفاده کردند»‪ .‬به گفته مردانـــی؛ ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫دامدارانـــی که پروانه چرای دام در مراتع داشـــتند‪ ،‬به دلیل‬ ‫کاهش علوفه تولیدی در مراتع و خشـــک شـــدن چشمه ها‬ ‫امـــکان اســـتفاده از مراتـــع را ندارنـــد‪ .‬مردانـــی اف ــزود‪:‬‬ ‫«بـــه ازای هـــر یک میلیمتـــر بارندگـــی در مراتـــع درجه یک ‪،‬‬ ‫هشـــت کیلوگرم علوفه تولید می شـــود که ایـــن میزان تولید‬ ‫علوفـــه در مراتـــع فقیر‪ ،‬متوســـط اســـتان متفاوت اس ــت»‪.‬‬ ‫لو بختیاری سرچشمه رودخانه های زاینده رود‪،‬‬ ‫چهارمحا ‬ ‫کارون و بخشـــی از دز اســـت و افزایـــش یـــا کاهـــش بارش ها‬ ‫در این اســـتان‪ ،‬اســـتان های خوزســـتان‪ ،‬اصفهـــان و فالت‬ ‫مرکـــزی را تحت تاثیر خـــود قرار می دهد‪ .‬خشکســـالی های‬ ‫لو بختیـــاری اغـــاز ش ــده‬ ‫اخیـــر از ســـال ‪ ۱۳۸۶‬در چهارمحا ‬ ‫و پیامدهـــای نا گـــواری بـــر منابـــع اب‪ ،‬محیط زیس ــت و‬ ‫فعالیت هـــای اقتصـــادی ایـــن اســـتان به ویـــژه در بخ ــش‬ ‫کشـــاورزی داشته اســـت‪ ۱۰۰ .‬درصد مساحت این استان در‬ ‫ســـال جاری‪ ،‬درگیر خشک ســـالی شـــده اســـت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تیروکمان؛سرگرمیاهالی گلشهر‬ ‫گلشـهر‪ ،‬یکـی از محل ههـای مشـهد اسـت کـه از اوایـل‬ ‫انقالب تا کنون جایگاه مهاجرین افغانسـتانی اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برخـی از سـا کنان گلشـهر کـه عمدتـا افـراد سـالخورده‬ ‫مهاجـر هسـتند‪ ،‬به جهـت گذرانـدن اوقات فراغـت‬ ‫و ایـام بازنشسـتگی روی بـه ورزش تیرانـدازی بـا‬ ‫تهـای‬ ‫کمـان اورده انـد‪ .‬بـا شـروع کرونـا و محدودی ‬ ‫ظشـده‪ ،‬ب همـرور جوانـان هـم بـه ایـن جمـع‬ ‫لحا ‬ ‫پیو سـته اند‪.‬‬ ‫اشکان پردل‪ /‬ایسنا‬ ‫سایه شوم کرونا بر ارتفاعات دزفول‬ ‫رقیه کردی‬ ‫باتوج هب ــه کمب ــود امکانات بهداش ــتی درمان ــی در بخش‬ ‫مح ــروم ش ــهیون دزف ــول بای ــد هرچ هس ــریع تر ب ــرای‬ ‫درم ــان بیم ــاران کرونای ــی‪ ،‬خدم ــات الزم ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ بخ ــش ش ــهیون از مناطق س ــخت گذر‪،‬‬ ‫کوهس ــتانی‪ ،‬کم برخ ــوردار و مح ــروم دزف ــول اس ــت ک ــه‬ ‫اهال ــی ان در ش ــرایط کرونای ــی به واس ــطه نب ــود مس ــیر‬ ‫دسترس ــی از امکان ــات درمان ــی کم ــی بهره مند هس ــتند‪.‬‬ ‫برخ ــی مناطق این بخش فاصلـ ـه ای بی ــش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫ت ــا مرکز شهرس ــتان دارن ــد و بیم ــاران این مناط ــق هنگام‬ ‫نی ــاز ب هس ــختی خدم ــات بهداش ــتی درمان ــی دریاف ــت‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ب ــرای انتق ــال به موق ــع بیم ــاران‪ ،‬اورژان ــس‬ ‫هوای ــی درنظ ــر گرفته ش ــده ولی به دلیل وس ــعت منطقه‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه بهداشـ ـت ودرمان‬ ‫الزم اس ــت اقدامات بیش ــتری‬ ‫دراین منطقه انجام داد‪ .‬این روزها باتوجه به ش ــیوع کرونا‬ ‫در بخش ش ــهیون دزفول یک ــی از مطالبات اهالی منطقه‬ ‫دریافت خدمات بهداش ــتی درمانی است که دراین زمینه‬ ‫یک ــی از اعض ــای ش ــورای بخش ش ــهیون دزف ــول توضیح‬ ‫داد‪« :‬باتوج هب ــه گس ــتردگی منطقه عش ــایری ش ــهیون‪،‬‬ ‫م ــرز مش ــترک ب ــا دو اس ــتان و س ــخت گذر بودن مس ــیر‪،‬‬ ‫ام ــکان ارائه خدم ــات به اهالی به خوبی میس ــر نیس ــت»‪.‬‬ ‫عبدالعلی ابراهیم وند بااش ــاره به وجود روستاهای فراوان‬ ‫دراین منطقه س ــخت گذر و کوهس ــتانی ب ــر این نکته هم‬ ‫صحه گذاش ــت ک ــه دول ــت خدم ــات زی ــادی درحدتوان‬ ‫ب ــه این مناط ــق ارائ ــه داده ول ــی باتوج هب ــه ش ــیوع کرونا‬ ‫انتظـــار می رود روند خدمات رســـانی تســـریع یابد‪ .‬فاصله‬ ‫دورک یک ــی از روس ــتاهای بخش ش ــهیون ت ــا مرکز بخش‬ ‫یعن ــی ش ــهر ش ــهیون ح ــدود ‪ ۱۵۰‬کیلومتر اس ــت؛ ول ــی بنا‬ ‫به گفتـــه ابراهیم وند؛ خانه بهداشـــتی وجود نـــدارد ا گرچه‬ ‫یک خان ــه درحال س ــاخت و نیمه تم ــام اس ــت‪ .‬نماین ــده‬ ‫ش ــورای بخ ــش ش ــهیون در ش ــورای شهرس ــتان دزف ــول‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـــه کرونا‬ ‫درباره مشـــکالت پیش امـــده بـــرای اهالی‬ ‫می گوی ــد‪ ۶۰« :‬درصـــد از اهالـــی ‪ ۱۰۰‬نف ــره روس ــتای کول ــه‬ ‫ت ــا ک دورک ب ــه کرون ــا مبتال ش ــده اند ک ــه ح ــال تعدادی‬ ‫از انه ــا ب ــا ش ــرایط س ــنی مختلف وخی ــم اس ــت و نیازمند‬ ‫ً‬ ‫توجه و اقدامات درمانی ســـریع هســـتند»‪ .‬اخیرا نشستی‬ ‫بی ــن اعض ــای ش ــورای بخ ــش ش ــهیون‪ ،‬بخش ــدار‪ ،‬ام ــور‬ ‫عشـــایر و فرمانـــداری دزفول برای رســـیدگی به مشـــکالت‬ ‫این منطق ــه برگ ــزار ش ــده اس ــت ک ــه باوج ــود تهی ــه دارو‬ ‫به دلیل س ــخت گذر بودن مس ــیر نیاز ب ــه بالگ ــرد اورژانس‬ ‫و انتق ــال بیم ــاران بدحال به بیمارس ــتان ض ــروری به نظر‬ ‫می رس ــد‪ .‬رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی دزف ــول نی ــز‬ ‫دراین بـــاره می گوید‪« :‬گزارش هایـــی از واحدهای محیطی‬ ‫مرکز بهداش ــت شهرس ــتان دزف ــول مبنی بر ابت ــای اهالی‬ ‫روس ــتایی در مناط ــق س ــخت گ ــذر دزف ــول به دس ــت ما‬ ‫رس ــیده اس ــت که ما نی ــز روزگذش ــته یک تیم بهداش ــتی‬ ‫درمان ــی ب ــا بالگ ــرد به منطق ــه اع ــزام کردی ــم»‪ .‬بنا به گفته‬ ‫عل ــی قمیش ــی‪ ۶۰ ،‬نف ــر از اهال ــی روس ــتای دورک ب ــه‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬مبتال ش ــده اند که باتوجه به جمعیت ‪ ۱۰۰‬نفری‬ ‫این روس ــتا یعن ــی ‪ ۶۰‬درصد اهال ــی مبتال هســـتند‪ .‬بعد از‬ ‫اســـتقرار گـــروه پزشـــکی دونفر از اهالـــی نیازمنـــد اقدامات‬ ‫درمانی پیشـــرفته تر تشخیص داده شـــده اند؛ قمیشی به‬ ‫انتق ــال ای ــن دو بیمار ب ــا اورژان ــس هوایی به بیمارســـتان‬ ‫بـــزرگ دزفول اشـــاره می کنـــد و می افزایـــد‪« :‬درحال رایزنی‬ ‫ب ــا هالل احم ــر و فرمان ــداری هس ــتیم تـــا درصورت نیـــاز‬ ‫امکان ــات بیش ــتری ب ــا بالگ ــرد ب ــه منطقـــه ارســـال کنیم‬ ‫چرا ک ــه این منطق ــه در فاصل ــه ‪ ۱۸۰‬کیلومتـــری بـــا دزفـــول‬ ‫ق ــرار دارد»‪ .‬همچنی ــن ق ــرار اس ــت به همـــت جمعیـــت‬ ‫هالل احمر‪ ،‬کمپ درمانی در محل روســـتای دورک ایجاد‬ ‫و نیروه ــای بهداشـ ـت ودرمان دانش ــگاه علوم پزشـــکی‬ ‫دزف ــول در مح ــل مس ــتقر ش ــوند‪ .‬عالوه بران طبـــق اعالم‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی دزفول‪ ،‬قـــرار اســـت امروز‬ ‫چهارش ــنبه ی ــک تی ــم بهداشـ ـت ودرمان دیگـــر همـــراه با‬ ‫دارو‪ ،‬چ ــادر‪ ،‬کپس ــول ا کس ــیژن و بس ــته های بهداشـــتی‬ ‫ازطریـــق بالگرد هالل احمر بـــه منطقه اعزام شـــود‪ .‬انتظار‬ ‫ب ــر این اسـ ـت که خدم ــات بهداش ــتی درمانـــی مســـتمری‬ ‫ب ــرای اهال ــی منطق ــه ش ــهیون ارائ ــه شـــود کـــه ایـــن کار‬ ‫مســـتلزم احداث مرا کـــز درمانی‪ ،‬بیمارســـتان و همچنین‬ ‫ایجاد راه مناســـب است‪ .‬بخش شـــهیون دزفول با حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزارنف ــر جمعی ــت پن ــج دهس ــتان دارد و در ارتفاعـــات‬ ‫خوزســـتان واقع است؛ این بخش با اســـتان های لرستان‬ ‫لو بختی ــاری م ــرز مش ــترک دارد‪.‬‬ ‫و چهارمحا ‬ ‫معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬تهران خبر داد؛‬ ‫الیروبی شدن کانال های انتقال اب های سطحی در شهرری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫معـاون خدمـات شـهری و محیـط زیسـت شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران _ شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫«کانال ها و انهار اصلی و فرعی انتقال اب در شهرری به منظور جلوگیری از اب گرفتگی های‬ ‫احتمالی معابر در فصل پاییز الیروبی شدند»‪ .‬رضا معلم با بیان اینکه پا کسازی و الیروبی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫انهـار و کانال هـای اب هـای سـطحی از فعالیت هـای مـداوم شهردار ‬ ‫یتـر و بـا‬ ‫«با توج هبـه نزدیک شـدن بـه فصـول بارشـی سـال‪ ،‬ایـن عملیـات به صـورت جد ‬ ‫حساسـیت ویـژه ای در حال انجـام اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬منطقـه ‪( ۲۰‬شـهرری) دارای هفـت‬ ‫رشـته کانـال درجـه یـک بـا نام هـای سـرخه حصار‪ ،‬فیروزابـاد‪ ،‬مانـدگاری‪ ،‬خروجـی سـوم‪،‬‬ ‫بازیافت‪ ،‬یاغچی اباد و بهشتی ست که به صورت مستمر الیروبی می شوند تا شاهد تجمع‬ ‫ضایعات و زباله های شهری در این مسیرهای مهم شهری نباشیم»‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫عملیـات الیروبـی‪ ،‬پا کسـازی و رسـوب بـرداری انهـار و کانـال هـای فرعـی شـهرری نیـز از‬ ‫بیسـتم تـا سـی ام شـهریور مـاه ادامـه خواهـد داشـت‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬در طـول اجـرای ایـن‬ ‫طـرح تمامـی انهـار روبـاز و روبسـته ‪ ،‬کانال هـا و شـبکه های زباله گیـر به طور کامـل الیروبـی و‬ ‫پا کسـازی خواهـد شـد»‪ .‬ایـن مسـئول یـاداور شـد‪« :‬هـدف اصلـی مدیریـت شـهری منطقه‬ ‫‪ ۲۰‬جلوگیـری از ابگرفتگـی معابـر‪ ،‬انباشـتگی اب های سـطحی و جلوگیـری از اب ماندگاری‬ ‫در انهـار و کانـال هـای شـهرری در فصـل هـای پربـارش اسـت»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری و‬ ‫محیـط زیسـت شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران پیشـگیری از ایجـاد بحـران در مواقـع بارندگـی‬ ‫را از دیگـر اهـداف ایـن طـرح برشـمرد و خاطـر نشـان کـرد‪« :‬شـهروندان بـا عـدم رها سـازی‬ ‫زباله های خود در انهار شـهرری باید در کنار کارکنان شـهرداری باشـند»‪ .‬معلم تا کید کرد‪:‬‬ ‫«زباله هـای رها شـده به خصـوص نخاله هـای سـاختمانی‪ ،‬مهم تریـن علـت اب گرفتگـی در‬ ‫انهار روباز و سرپوشـیده اسـت که ا گر شـهروندان در این زمینه مشـارکت الزم را با شـهرداری‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬شـاهد ابگرفتـی در معابـر نخواهیم بـود»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫بازدید مسئوالن شهری گرگان‬ ‫از پروژه «بازار هفت»‬ ‫نشســـت تخصصـــی کمیســـیون گردشـــگری و باف ــت‬ ‫تاریخی شـــورای اســـامی شـــهر گـــرگان با حضـــور مجید‬ ‫ســـعیدی (سرپرســـت شـــهرداری) و اعضای شورای شهر‬ ‫در محل پروژه «بازار هفت شـــهر» برگزار شـــد‪ .‬پـــروژه بازار‬ ‫هفـــت شـــهر بـــا ســـرمایه گذاری کامل بخـــش خصوصی‬ ‫بـــا رویکـــرد جـــذب گردشـــگری در محل چهارشـــنبه بازار‬ ‫ســـابق درحال ســـاخت اســـت‪ .‬این بازار شـــامل پنج بازار‬ ‫تاریخی و بزرگ کشـــور ازجمله اصفهان و تبریز اســـت که‬ ‫در مرکـــز ان بـــازار گرگان و ترکمن واقع شـــده و عالوه براین‬ ‫بزرگ تریـــن اب نماهـــای کشـــور‪ ،‬مجتمع هـــای اقامتی‪،‬‬ ‫تجـــاری و تفریحـــی نیـــز دراین پـــروژه پیش بینـــی ش ــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫بازگشت نه طرح تولیدی را کد‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی گلس ــتان‬ ‫ُ‬ ‫گفـــت کـــه نـــه طـــرح تولیدی را کـــد در ســـه شـــهرک و دو‬ ‫ناحیه صنعتی در چهار شهرســـتان اســـتان با مشـــارکت‬ ‫ســـرمایه گذاران و همکاری دســـتگاه های مرتبط احیاء و‬ ‫در هفتـــه جاری به طور رســـمی به چرخه تولید بازگش ــته‬ ‫اســـت‪ .‬رضـــا شـــهمرادی اظهـــار داشـــت‪« :‬این طر ح ه ــا‬ ‫شـــامل چهـــار واحد تولیدی در شـــهرک صنعتـــی اق قال‪،‬‬ ‫دو واحد تولیدی در شـــهرک و ناحیـــه صنعتی کردکوی‪،‬‬ ‫دو واحـــد تولیـــدی در ناحیه صنعتی دهنـــ ه کالله و یک‬ ‫واحـــد تولیـــدی در شـــهرک صنعتی بنـــدر گز قـــرار دارد»‪.‬‬ ‫به گفتـــه وی‪ ،‬ایـــن واحدهـــای تولیـــدی احیاشـــده در‬ ‫اســـتان در حوزه هـــای تولیـــد پوشـــا ک‪ ،‬انـــواع ظ ــروف‬ ‫پالستیک‪ ،‬دســـتگاه اســـتخراج رمزارز‪ ،‬انواع کیک‪ ،‬انواع‬ ‫رنـــگ ســـاختمانی و اتیل الـــکل و لوله پلی اتیلن اس ــت‪.‬‬ ‫شـــهمرادی اضافه کـــرد‪« :‬این واحدهای تولیـــدی وارده‬ ‫چرخـــه تولید شـــده دارای مجوز ســـرمایه گذاری به ارزش‬ ‫‪۷۳۳‬میلیـــارد و ‪۹۲۲‬میلیون ریـــال و ظرفیـــت فرص ــت‬ ‫شـــغلی بـــرای ‪ ۴۴۰‬نفـــر را دارند»‪.‬‬ ‫صعود کوهنورد بسیجی شرکت گاز استان‬ ‫به «سبالن»‬ ‫محمدمهدی شـــم ابادی؛ کوهنورد بســـیجی شرکت گاز‬ ‫اســـتان گلســـتان به قله ‪4811‬متری ســـبالن در اس ــتان‬ ‫اردبیـــل صعـــود کـــرد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی ش ــرکت‬ ‫گاز اســـتان گلســـتان؛ این صعـــود با هدف گرامیداش ــت‬ ‫هفتـــه دولـــت‪ ،‬یـــاد و خاطـــره شـــهیدان بزرگـــوار رجایی‬ ‫و باهنـــر و بـــا هماهنگی پایگاه بســـیج شـــهید گرزین گاز‬ ‫گلســـتان و درراســـتای ترویج فرهنگ ورزشی‪ ،‬تندرستی‬ ‫و نشـــاط صـــورت گرفـــت‪ .‬محمدمهـــدی شـــم ابادی از‬ ‫کارکنـــان واحـــد خدمـــات فنـــی و مهندســـی شـــرکت گاز‬ ‫اســـتان گلســـتان درادامه برنامه های کوهنوردی خود‪،‬‬ ‫این بـــار در اخرین صعود خود موفق شـــد پـــس از یک روز‬ ‫کوه پیمایـــی قلـــه چهارهـــزار و ‪ 811‬متـــری ســـبالن را فتح‬ ‫کـــرده و بر افتخارات خود بیفزاید‪ .‬این کوهنورد بســـیجی‬ ‫تا کنون توانســـته قله هـــای دماونـــد (پنج بـــار)‪ ،‬علم کوه‪،‬‬ ‫تفتان‪ ،‬ازاد کوه‪ ،‬کهون‪ ،‬شـــاهوار گاوکشان‪ ،‬لنده کوه‪ ،‬پیر‬ ‫گرده کوه‪ ،‬تل انبار‪ ،‬چالویی و کلیه قلل اســـتان گلستان‬ ‫را فتـــح کنـــد؛ ضمن اینکـــه در برنامه هـــای اینـــده خ ــود‬ ‫صعود به بلندترین قله ارارات در کشـــور ترکیه و ارا گاتس‬ ‫در کشـــور ارمنســـتان را قـــرار داده اســـت‪ .‬شـــایان ذکر‬ ‫اســـت؛ کوه ســـبالن در ‪ 35‬کیلومتری غرب شـــهر اردبیل‬ ‫و ‪ 25‬کیلومتری جنوب شـــرقی شهرســـتان مشکین شهر‬ ‫واقع شـــده و ســـومین قلـــه بلنـــد ایـــران پـــس از دماوند و‬ ‫علم کوه اســـت‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فیروز بسپار یاران سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 208550‬و شناسه ملی ‪10100054440‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/07‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬موسسه حسابرسی و خدمات‬ ‫مدیریـت ائیـن بهروش به شناسـه ملـی ‪ 14005662084‬به سـمت بازرس‬ ‫اصلـی و اقـای حمیدرضـا مشـهدالکوبه بـه شـماره ملـی ‪00384700578‬‬ ‫بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مدت یک سـال مالی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1189304‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سیجوال مهر سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 435631‬و شناسه ملی ‪10320857226‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1398/12/26‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‬ ‫اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،19‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله‬ ‫اختیاریـه‪ ،‬میـدان اختیاریـه‪ ،‬خیابـان زرنـگ‪ ،‬پلا ک ‪ ،3‬سـاختمان ناهیـد‪ ،‬طبقـه‬ ‫پنجـم‪ ،‬واحـد شـمالی و کدپسـتی ‪ 1959783521‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1189306‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نوتاش جاوید مهر شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 426593‬و شناسه ملی ‪10320776019‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/26‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای محمدکاظم میرزائی‬ ‫با شماره ملی ‪ 2391509839‬با پرداخت مبلغ ‪ 10000‬ریال به صندوق‬ ‫شـرکت در زمـره شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬اقـای سـتار میرزائـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2391509812‬بـا پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه‬ ‫خـود را بـه میـزان ‪ 499980000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه‬ ‫شـرکت از مبلـغ ‪ 1000000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 500640000‬ریـال افزایـش یافت‪.‬‬ ‫درنتیجـه مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬اسـامی شـرکا‬ ‫پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد‪ :‬اقای ستار میرزائی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2391509812‬مبلـغ ‪ 499980000‬ریـال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقـای بهمـن محمـدی بـه شـماره ملـی ‪ 2370496711‬مبلـغ ‪600000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمدصـادق میرزائـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2370643382‬مبلـغ ‪ 50000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمدکاظـم‬ ‫میرزائی به شـماره ملی ‪ 2391509839‬مبلغ ‪ 10000‬ریال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1189307‬‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فن اوران پارس پرتو سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 235736‬و شناسه ملی ‪10102766724‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/11/18‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬خانم طاهره سـعیدنژاد به شـماره ملـی ‪ 4910424733‬به‬ ‫سمت رئیس هیئت مدیره و اقای عباس سلیمی به شماره ملی ‪ 0490761488‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند‪.‬‬ ‫کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر‬ ‫ً‬ ‫یـک منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬کلیـه اعضاء هیئت مدیره با نگرش به بندهای ‪ 25‬و الف ماده ‪ 14‬اساسـنامه شـرکت و مـواد ‪35‬‬ ‫و ‪ 36‬قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی‪ ،‬با تفویض اختیار خود به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هر یک‬ ‫ً‬ ‫بصـورت منفـردا بـرای‪" :‬طـرح و دفـاع از هرگونـه شـکایت و دعـوی‪ ،‬نـزد هر مرجـع قضایـی‪ ،‬داوری‪ ،‬اداری‪ ،‬انضباطی‪ ،‬مالیاتـی و غیرقضایی و قانونی‬ ‫در جمهوری اسلامی ایران در دادسـراها و دادگاه بدوی‪ ،‬تجدیدنظر و دیوانعالی کشـور و دیوان عدالت اداری و سـایر مراجع قضایی و غیرقضایی‬ ‫رسـیدگی‪ ،‬در هـر مرحلـه ای اعـم از بـدوی و تجدیدنظـر و فرجامـی و واخواهـی و اعـاده دادرسـی و ورود ثالـث و جلـب ثالـث و اعتـراض ثالـث بـا حـق‬ ‫انتخـاب و اختیـار وکیـل یـا وکالی دادگسـتری و عـزل انـان و انعقـاد قـرارداد بـا انان با تصریح به اینکه وکیـل یا وکالی معینه در کلیه مراجع قضایی و‬ ‫غیرقضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسـی و رسـیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود‪ :‬وکالت‬ ‫راجع به اعتراض به رای‪ ،‬تجدیدنظر‪ ،‬فرجام خواهی و اعاده دادرسـی‪ ،‬وکالت در مصالحه و سـازش‪ ،‬وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسـبت‬ ‫به سند طرف و استرداد سند‪ ،‬وکالت در تعیین جاعل‪ ،‬وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور‪ ،‬وکالت در توکیل‪ ،‬وکالت در تعیین مصدق‬ ‫و کارشـناس‪ ،‬وکالـت در دعـوی خسـارت‪ ،‬وکالـت در اسـترداد دادخواسـت یـا دعـوا‪ ،‬وکالـت در جلـب شـخص ثالث و دفـاع از دعوای ثالـث‪ ،‬وکالت در‬ ‫ورود شـخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث‪ ،‬وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال ان‪ ،‬وکالت در ادعای اعسـار‪ ،‬وکالت در قبول یا رد سـوگند‪،‬‬ ‫وکالـت در حـق درخواسـت صـدور بـرگ اجرایـی و تعقیب عملیـات ان و اخذ محکوم به و وجـوه ایداعی" تصویب نمودند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1189305‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 22‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪366‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گیسوم‬ ‫هتک حرمت‬ ‫بازیگری پگاه اهنگرانی‪ ،‬شاهرخ فروتنیان‪،‬‬ ‫فیلمی ساخته نوید به تویی؛ با‬ ‫ِ‬ ‫رضا داوود نژاد‪ ،‬مارال بنی ادم‪ ،‬حسـین صوفیان‪ ،‬شـبنم گودرزی و سـلمان‬ ‫فرخنـده‪ .‬در معرفـی اثـر به جـای خالصه ماجـرای ان‪ ،‬امـده اسـت‪ :‬ادمـا‬ ‫همیشـه فکـر می کنـن کـه شـانس‪ ،‬اون چیزاییـه کـه نـدارن؛ هیچ وقـت فکـر‬ ‫نمی کنـن شـاید شـانس اون چیزایـی باشـه کـه دارن! ایـن فیلـم بلنـد بـرای‬ ‫اولین بـار در جشـنواره جهانـی فیلـم فجـر ‪ 1400‬به نمایـش درامـد‪.‬‬ ‫قصه از قضاوت شـما شـروع میشـه ‪ !...‬کامیار احمدی‪ ،‬پرستو ایزدی پناه‪،‬‬ ‫گالره شـیرازی‪ ،‬متیـن نجـاری‪ ،‬شـاهین نمدچـی‪ ،‬علیرضـا عزیـزی و امیررضا‬ ‫ کارگردانی احسـان‬ ‫کوشـانی؛ بازیگـران ایـن نمایش به نویسـندگی‪ ،‬طراحـی و‬ ‫ِ‬ ‫ امانـی هسـتند کـه خـودش نیـز در ان ایفـای نقـش کـرده اسـت؛ و تـا ‪26‬‬ ‫شـهریورماه جـاری سـاعت ‪ 19‬و به مـدت ‪70‬دقیقـه در مجموعه تئاتـر «دیوار‬ ‫چهـارم» میزبـان عالقه منـدان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫این طور مردها‬ ‫عاشق کشی‬ ‫کتابـی به قلـم رویـا محقـق کـه نشـر «هیلا» در ‪120‬صفحـه و بـا قیمـت‬ ‫‪25‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬محقـق؛ سـال ‪ 1341‬در تهـران متولـد شـد‪.‬‬ ‫یپـردازد‬ ‫نویسـنده در این کتـاب‪ ،‬بـا زبانـی سـاده بـه خلق شـخصیت هایی م ‬ ‫کـه یـا تسـلیم محـض تقدیرنـد یـا علیـه پیشانی نوشـت خـود قیـام می کننـد‬ ‫تـا عنـان زندگی شـان را بـه دسـت بگیرنـد‪ .‬قصه هـا به اسـانی‪ ،‬خواننـده را در‬ ‫موقعیـت داوری و انتخـاب قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫حسـام الدین سـراج در همکاری بـا محسـن جلیلـی‪ ،‬تازه تریـن قطعه خـود را‬ ‫ارائـه کـرد‪ .‬ایـن اثـر را جلیلـی روی شـعری از هـادی محمدحسـنی‪ ،‬سـاخته‬ ‫و بـا همـکاری مهـدی اقایـی تنظیـم کـرده‪ .‬همراهانشـان دراین اثـر‪ ،‬علیرضا‬ ‫مصدقی (تار)‪ ،‬سیاوش عبدی و مریم شهریاری (سازهای کوبه ای)‪ ،‬شایان‬ ‫دیانتـی (گیتـار بیـس)‪ ،‬فرینـاز راسـتی (هـارپ)‪ ،‬سـارا مـداح (ویولن سـل)‪ ،‬اوا‬ ‫تهرانـی (فلـوت) و ارکسـتر نغم هپـردازان فـروزان (بهنام نظری) هسـتند‪.‬‬ ‫ویدیو به تفصیل‬ ‫فونتیفای‬ ‫شهریار‬ ‫گـذار ارد مـه مـن گاه گاه از اشـتباه اینجـا‬ ‫فـدای اشـتباهی کارد او را گاه گاه اینجـا‬ ‫مگـر ره گـم کنـد کـو را گـذار افتـد بـه مـا یـارب‬ ‫گـذار ان مـه گم کـرده راه اینجـا‬ ‫فـراوان کـن‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫کلـه جـا مانـدش اینجـا و نیامـد دیگـرش از پـی‬ ‫نیایـد فی المثـل اری گـرش افتـد کاله اینجـا‬ ‫نگویـم جملـه بـا مـن بـاش و تـرک کامـکاران کـن‬ ‫چـو هـم شـاهی و هـم درویـش گاه انجـا و گاه اینجـا‬ ‫هـوای مـاه خرگاهـی مکـن ای کلبـه درویـش‬ ‫نگنجـد موکـب کیـوان شـکوه پادشـاه اینجـا‬ ‫تویـی ان نوسـفر سـالک کـه هر شـب شـاهد توفیـق‬ ‫چراغـت پیـش پـا دارد کـه راه اینجـا و چـاه اینجـا‬ ‫بیـا کـز دادخواهـی ان دل نـازک نرنجانـم‬ ‫کـدورت را فرامـش کـرده بـا ائینـه اه اینجـا‬ ‫سـفر مپسـند هرگـز شـهریار از مکتـب حافـظ‬ ‫کـه سـیر معنـوی اینجـا و کنـج خانقـاه اینجـا‬ ‫نمایشـگاه گروهی ویدئوارت که تا ‪ 26‬شـهریورماه در «بنیاد پژمان کارخانه‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان فردوسـی‪ ،‬خیابـان‬ ‫ارگـو» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 21‬به‬ ‫ِ‬ ‫تقـوی‪ ،‬کوچـه بهداشـت‪ ،‬پلا ک ‪ 6‬برپاسـت‪ .‬درواقـع‪« ،‬مـوزه هنـر مـدرن‬ ‫پاریـس» منتخبـی از ویدیوهـای مجموعـ ه خـود از میریـم بنانـی‪ ،‬کریسـتین‬ ‫بولتانسـکی‪ ،‬دیویـد کلربـوت‪ ،‬ایرابـل کورنـارو‪ ،‬پیتـر فیشـلی‪ ،‬انژ لچیـا و چند‬ ‫هنرمنـد مطـرح دیگـر را در این رویـداد ارائـه می دهـد‪.‬‬ ‫بـا ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬فونـت قسـمت های مختلـف صفحـه اینسـتا گرام خـود‬ ‫ت فانتـزی و جـذاب تغییـر دهیـد و صفحـ ه منحصر ب هفـرد خـود‬ ‫را بـه حـاال ‬ ‫را داشـته باشـید‪ .‬البتـه برنامـ ه ‪ Fontify‬قابل اسـتفاده بـرای انـواع برنامه هـا‬ ‫اجتماعـی دیگـر ماننـد توئیتـر‪ ،‬فیس بـوک‪ ،‬واتـس اپ و ‪ ...‬نیـز‬ ‫و شـبکه های‬ ‫ِ‬ ‫است‪ .‬کافی ست‪ ،‬متن مور ِ دنظر خود را بنویسید‪ ،‬فونتی که می خواهید را‬ ‫انتخـاب و متـن خـود را کپـی کنیـد‪.‬‬ ‫مارتنولترینک‬ صفحه 15 ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫انتخاب سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی‬ ‫به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در ارائه خدمات برتر‬ ‫سعید ایریلوزادیان‬ ‫تو چهارمین جشـنواره شـهید رجایـی‬ ‫ائیـن اختتامیـه بیسـ ‬ ‫اذربایجـان شـرقی بـا ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه های دولتـی در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـا تجلیـل اسـتاندار اذربایجـان شـرقی از مهنـدس ا کبـر‬ ‫فتحـی (رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اذربایجـان شـرقی)‬ ‫به عنـوان برگزیـده جشـنواره شـهید رجایـی به عنـوان دسـتگاه‬ ‫برتـر در ارائـه خدمـات برتـر در سـالن اجتماعـات سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریـزی اسـتان برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش سـرافرازان به نقـل از‬ ‫روابط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان؛ از مهنـدس‬ ‫ا کبـر فتحـی (رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اذربایجـان‬ ‫شـرقی) به عنـوان دسـتگاه اداری برتـر در ارائـه «خدمـات برتـر»‬ ‫تو چهارمین جشـنواره شـهید‬ ‫سـال ‪ 1399‬ازسـوی سـتاد بیسـ ‬ ‫رجایـی اذربایجـان شـرقی و بـا اهـدای تندیـس و لـوح توسـط‬ ‫دکتـر پورمحمـدی (اسـتاندار اذربایجـان شـرقی) و دکتـر بهبـودی‬ ‫(رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان) تجلیـل شـد‪ .‬در‬ ‫لـوح تقدیـر توشیح شـده اسـتاندار اذربایجـان شـرقی خطـاب بـه‬ ‫مهنـدس ا کبـر فتحـی (رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫اذربایجان شـرقی) امده اسـت‪« :‬نظام اداری کشـور بسـتر هدایت‬ ‫و تنظیـم سـایر نظام هـای فراینـد توسـعه بـوده و از نقـش خطیـر‬ ‫یکـه هرگونـه پیشـرفت‬ ‫و برجسـته ای برخـوردار اسـت؛ به طور ‬ ‫و توسـعه جامعـه منـوط بـه عملکـرد سـالم‪ ،‬کارامـد و سـازگار ایـن‬ ‫نظـام اسـت‪ .‬سـنجش میـزان پویایـی و بالندگـی نظـام اداری‬ ‫به منظـور بهبـود مسـتمر ان هرسـاله بـا اتـکا بـه ارزیابـی عملکـرد‬ ‫یبـر شـاخص های عمومـی و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬مبتن ‬ ‫شـاخص های اختصاصـی دسـتگاهی در بسـتر جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی صـورت می گیـرد‪ .‬الزم می دانم از همت‪ ،‬تالش خالصانه و‬ ‫اقدامـات اثربخش جنابعالی و مجموعه همـکاران ان اداره کل که‬ ‫تو چهارمین جشـنواره شـهید‬ ‫موجـب شـده ازسـوی سـتاد بیسـ ‬ ‫رجایی اسـتان به عنوان دسـتگاه اداری خدمات برتر سـال ‪1399‬‬ ‫انتخـاب شـوید‪ ،‬تشـکر و قدردانـی نمایـم و از درگاه خداوند منان‪،‬‬ ‫توفیـق خدمـت روزافـزون‪ ،‬بهـروزی و سلامت ارزومنـدم»‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی در اذربایجان شرقی ‪۱۳‬هزارمیلیاردریال تسهیالت پرداخت کرد‬ ‫مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی اذربایجـان شـرقی گفـت‪۱۳« :‬هـزار و‬ ‫‪۳۴۰‬میلیاردریال تسـهیالت در پنج ماهه امسـال توسـط شـعب بانک کشـاورزی‬ ‫نشـرقی پرداخـت شـد»‪ .‬جـواد محمـودی در گفت وگـو بـا سـرافرازان‬ ‫اذربایجا ‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬این تسـهیالت در قالـب ‪۱۳‬هـزار و ‪ ۱۸۳‬نفـر در بخش هـای مختلـف‬ ‫کشـاورزی پرداخـت شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بیشـترین تسـهیالت پرداختـی در‬ ‫بخـش زراعـت حـدود ‪۱۹۰۰‬میلیاردریـال‪ ،‬طر ح هـای زراعـی اعـم از کاشـت و‬ ‫برداشـت غلات و حبوبـات بـرای ‪ ۳۱۸۳‬نفـر‪ ،‬در بخـش صنایـع و خدمـات‬ ‫کشـاورزی ‪۸۹۴‬میلیاردریـال و در بخـش دام و طیـور ‪۷۸۶‬میلیاردریـال‪ ،‬بـه‬ ‫دوهـزار و ‪ ۷۵۸‬نفـر اعطـاء شـد»‪ .‬محمـودی همچنیـن اظهـار کـرد‪« :‬شـعب‬ ‫ایـن بانـک ‪۷۱۰‬میلیاردریـال تسـهیالت بـرای طر ح هـای باغـداری در قالـب‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۵۳‬مـورد و بـرای طر ح هـای قالی بافـی و صنایع دسـتی روسـتایی‬ ‫ی ‬ ‫‪۲۸۰‬میلیاردریـال بـرای ‪ ۸۶۷‬نفـر فعـال ایـن بخـش تسـهیالت پرداخـت کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به اعطـای تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج در‬ ‫کهـزار‬ ‫اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬شـعب بانـک کشـاورزی اذربایجان شـرقی دراین مـدت ی ‬ ‫و ‪۲۴۰‬میلیاردریـال تسـهیالت قرض الحسـنه بـرای یک هـزار و ‪ ۴۵۰‬زوج بـا نـرخ‬ ‫چهاردرصـد پرداخـت کردنـد»‪ .‬مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی اذربایجـان شـرقی‬ ‫درخصـوص تسـهیالت مکانیزاسـیون کشـاورزی نیـز گفـت‪« :‬شـعب اسـتان از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان مردادمـاه ‪۹۹۳‬میلیاردریـال تسـهیالت بـرای خریـد‬ ‫‪ ۸۹۶‬دسـتگاه انواع ترا کتور‪ ،‬کمباین‪ ،‬ماشـین االت و ادوات کشـاورزی پرداخت‬ ‫کردنـد»‪ .‬محمـودی اظهـار کـرد‪« :‬بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانـک کشـاورزی‬ ‫‪ ۱۹۹‬واحـد گلخانـه ای در اذربایجـان شـرقی نیـز از چهارهـزار و ‪۸۹۰‬میلیاردریـال‬ ‫اعتبـارات بنـد الـف تبصـره ‪ ۱۸‬از تسـهیالت حمایتـی بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫چهار طرح مشارکتی بانک کشاورزی در اذربایجان شرقی اماده بهره برداری ست‬ ‫مدیر شعب بانک کشاورزی استان اذربایجان شرقی گفت‪« :‬چهار طرح تولیدی‬ ‫کشاورزی اجراشده با مشارکت این بانک در استان به مناسبت هشتا دو هشتمین‬ ‫سـال تاسـیس بانک کشـاورزی به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬ب هگـزارش سـرافرازان؛ جواد‬ ‫محمـودی طـی سـخنانی اظهـار داشـت‪« :‬بانـک کشـاورزی بـرای این طر ح هـا در‬ ‫حدود‪۱۵۰‬میلیاردریالتسهیالتارزان قیمتاز محلصندوقتوسعهملیومنابع‬ ‫داخلـی پرداخـت کـرده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬گلخانه شیشـه ای ‪۱۵‬هزار مترمربعی در‬ ‫شهرسـتان هریـس بـا تسـهیالت ‪۵۷‬میلیاردریال و گلخانـه ‪۳۰‬هـزار و ‪ ۱۲۰‬مترمربعی‬ ‫در جلفـا بـا سـرمایه گذاری ‪۱۶‬میلیاردریالـی ازجملـه این طر ح هاسـت کـه زمینـه‬ ‫اشـتغال بـرای ‪ ۳۰‬نفـر را به طـور مسـتقیم ایجـاد کرده انـد»‪ .‬وی همچنیـن گفـت‪:‬‬ ‫«طـرح کشـتارگاه دام بـزرگ و کوچـک اذرگوشـت اتروپـات در شهرسـتان میانـه بـا‬ ‫اشتغال ‪ ۲۶‬نفر‪ ،‬با ظرفیت کشتار روزانه ‪ ۵۵۰‬راس دام بزرگ و کوچک با تسهیالت‬ ‫یسـت»‪ .‬محمـودی‬ ‫غبـر ‪۵۰‬میلیاردریـال بانـک کشـاورزی در مرحلـه بهره بردار ‬ ‫بال ‬ ‫دیگـر طـرح امـاده بهره بـرداری را طـرح توسـعه واحـد گاوداری شـیری در روسـتای‬ ‫نطـرح افـزون بـر‬ ‫اخـی جهـان شهرسـتان اذرشـهر عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬بـرای ای ‬ ‫‪۲۴‬میلیاردریال تسهیالت پرداخت شده است»‪ .‬مدیر بانک کشاورزی استان در‬ ‫پایان به طرح ‪۲۵‬میلیاردریالی فراوری و بسته بندی بذر تعاونی ‪ ۸۱۸‬نظر کهریزی‬ ‫در شهرستان هشترود اشاره کرد و افزود‪« :‬این طرح با ظرفیت تولید دوهزارتن بذر‬ ‫در سـال زمینـه اشـتغال ‪ ۱۵‬نفـر را فراهـم می کند»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 365

هفته نامه سرافرازان 365

شماره : 365
تاریخ : 1400/06/15
هفته نامه سرافرازان 364

هفته نامه سرافرازان 364

شماره : 364
تاریخ : 1400/06/08
هفته نامه سرافرازان 363

هفته نامه سرافرازان 363

شماره : 363
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه سرافرازان 362

هفته نامه سرافرازان 362

شماره : 362
تاریخ : 1400/05/18
هفته نامه سرافرازان 361

هفته نامه سرافرازان 361

شماره : 361
تاریخ : 1400/05/11
هفته نامه سرافرازان 360

هفته نامه سرافرازان 360

شماره : 360
تاریخ : 1400/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!