هفته نامه سرافرازان شماره 365 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 365

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 365

هفته نامه سرافرازان شماره 365

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 15‬شهریور ‪ 28/1400‬محرم‪ 6/1443‬سپتامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /365‬تومان‬ ‫شایعات‪ ،‬با افزایش سواد رسانه ای‬ ‫فرار از تله شایعات‪،‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫سوادرسانه ای؛‬ ‫زیستنزیرسایهواقعیت‬ ‫«ســواد رســانه ای» یکــی از انــواع سوادهاســت کــه بیشــتر بــا ســوادهای بصــری‪ ،‬تحلیلــی و‬ ‫اینترنتــی درارتبــاط اســت‪ .‬ابتــدا بــا ایجــاد و گســترش رســانه های ســمعی و بصــری‪ ،‬ایــن‬ ‫مفهــوم به وجــود امــد و بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬دارای مفاهیــم و ابعاد گســترده تر‬ ‫یتــوان براســاس ان انــواع‬ ‫و پیچیده تــری شــد‪ .‬یک نــوع درک متکــی بــر مهــارت اســت کــه م ‬ ‫رســانه ها را از یکدیگــر تمیــز داد و انــواع تولیــدات رســانه ای را از یکدیگــر تفکیــک و شناســایی‬ ‫نهــای بهــره وری موثر از رســانه ها و کســب بینــش و درک‬ ‫کــرد‪ .‬ســواد رســانه ای‪ ،‬امیــزه ای از ف ‬ ‫بــرای تشــخیص رســانه ها از هــم اســت‪ .‬توانایــی دسترســی‪ ،‬تحلیــل‪ ،‬ارزیابی و خلق پیــام در‬ ‫اشــکال گونا گــون (چاپــی‪ ،‬صوتــی‪ ،‬تصویــری‪ ،‬اینترنتــی و ‪ )...‬بر پایــه درک ا گاهانــه و انتقادی‬ ‫یشــود و‬ ‫از ماهیــت رســانه های جمعــی‪ ،‬فنونــی کــه ازســوی تولیدکنندگان رســانه اســتفاده م ‬ ‫نهــا بــر فــرد و جامعــه‪ .‬ســواد رســانه ای به مثابــه یــک حــوزه بین رشــته ای‪ ،‬بــه وا کنــش‬ ‫تاثیــر ا ‬ ‫الزم بــه محیــط ارتبــاط الکترونیکــی پیچیــده‪ ،‬فرا گیــر و دائم التغییــر ســده ‪ ۲۱‬تبدیــل شــده‬ ‫یتــوان گفــت؛ فهــم و تحلیــل تمــام مفاهیــم و مطالبــی کــه‬ ‫اســت‪ .‬در تعریــف خالصــه ان م ‬ ‫یســاده ســواد رســانه ای در حــوزه اخبــار یعنــی ابتــدا تفکــر و‬ ‫از رســانه می گیریــم‪ .‬ب هطــور خیل ‬ ‫تحلیل خبر و جســتجو درمورد درســتی و نادرســتی خبر و ســپس انتشــار ان و چنانچه نتوان‬ ‫درمــورد منبــع خبــر مطمئــن شــد از انتشــار خبــر خــودداری کــرد‪ .‬واژه هایــی ماننــد «ســوادمند‬ ‫نبــاور هســتند کــه «ســوادمند» بــه شــخصی گفتــه‬ ‫رســانه ای» نیــز ایجــاد شــده اند و برای ‬ ‫می شــود کــه چنــد ســواد را توامــان دارد‪.‬‬ ‫اموزش سواد رسانه ای‬ ‫ً‬ ‫اموزش این سـواد غالبا از یک الگوی اموزشـی مبتنی بر پرس وجو اسـتفاده می کند‬ ‫کـه افـراد را ترغیـب می کنـد درمـورد انچـه تماشـا می کننـد‪ ،‬می شـنوند و می خواننـد‪،‬‬ ‫بپرسـند‪ .‬امـوزش سـواد رسـانه ای ابـزاری بـرای کمـک بـه افـراد در تجزیه وتحلیـل‬ ‫انتقـادی پیام هـا‪ ،‬فرصت هایـی را بـرای زبـان امـوزان فراهـم می کنـد تـا تجربـه خـود‬ ‫را از رسـانه گسـترش دهنـد و بـه ان هـا در توسـعه مهارت هـای خالقانـه در سـاخت‬ ‫پیام هـای رسـانه ای خـود کمـک می کنـد‪ .‬تحلیل هـای انتقـادی می توانـد شـامل‬ ‫شناسـایی نویسـنده‪ ،‬هدف و دیدگاه‪ ،‬بررسـی فن های ساختمانی و ژانرها‪ ،‬بررسی‬ ‫الگوهـای نمایندگـی رسـانه ها و کشـف تبلیغـات‪ ،‬سانسـور و تعصـب در برنامه هـای‬ ‫خبـری و روابط عمومـی (و دالیـل این مـوارد) باشـد‪ .‬امـوزش سـواد رسـانه ای ممکن‬ ‫اسـت چگونگی تاثیر ویژگی های سـاختاری مانند مالکیت رسـانه ها یا مدل تامین‬ ‫اعتبـار ان بـر اطالعـات ارائه شـده را کشـف کنـد‪ .‬همان طورکـه توسـط اصـول اصلـی‬ ‫امـوزش سـواداموزی رسـانه تعریـف شـده اسـت؛ «هـدف از امـوزش سـواد رسـانه ای‪،‬‬ ‫یسـت کـه عـادات سـوال و مهارت هـای بیـان را توسـعه‬ ‫کمـک بـه افـراد در هـر سن ‬ ‫نیاز متفکران انتقادی‪ ،‬ارتباطات موثر و شهروندان فعال در دنیای امروز‬ ‫دهند؛ زیرا ِ‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫نیازی برای زیستن در جهان امروز‬ ‫شـامل هم چشـم انداز توانمندسازی و‬ ‫در امریکای شـمالی و اروپا‪ ،‬سـواد رسـانه ای؛‬ ‫ِ‬ ‫هم حمایت اسـت‪ .‬افراد با سـواد رسـانه ای باید بتوانند ماهرانه پیام های رسانه ای‬ ‫را ایجـاد و تولیـد کننـد؛ هـم بـرای نمایـش درک خصوصیـات خـاص هـر رسـانه و هم‬ ‫برای ایجاد رسـانه و مشـارکت به عنوان شـهروندان فعال‪ .‬سـواد رسـانه ای می تواند‬ ‫به عنوان مفهومی برای گسترش سواد‪ ،‬درمان رسانه های جمعی‪ ،‬فرهنگ عامه و‬ ‫رسـانه های دیجیتـال به عنـوان انـواع جدیـدی از «متون» که نیاز به تجزیه وتحلیل‬ ‫و ارزیابی دارند‪ ،‬دیده شـود‪ .‬با تبدیل فرایند مصرف رسـانه ها به یک فرایند فعال و‬ ‫حساس‪ ،‬مردم‪ ،‬ا گاهی بیشتری از پتانسیل سوء تفکر و دست کاری اخبار کسب؛ و‬ ‫نقش رسانه های جمعی و رسانه های مشارکتی را در ساختن دیدگاه های واقعیت‬ ‫درک می کننـد‪ .‬امـوزش سـواد رسـانه ای گاهـی به عنـوان روشـی بـرای پرداختـن‬ ‫بـه ابعـاد منفـی رسـانه ها؛ ازجملـه دسـت کاری رسـانه ها‪ ،‬ارائـه اطالعـات غلـط‪،‬‬ ‫کلیشـه های جنسـیتی و نژادی‪ ،‬بهره برداری از کودکان و نگرانی درمورد ازبین رفتن‬ ‫حریم شخصی‪ ،‬حمله سایبری و شکارچیان اینترنتی مفهوم سازی شود‪ .‬با ایجاد‬ ‫دانش و شایستگی در استفاده از رسانه و فناوری‪ ،‬اموزش سواد رسانه ای می تواند‬ ‫با کمک به ان ها در انتخاب مناسب در عادات مصرف رسانه و الگوهای استفاده‪،‬‬ ‫نوعی محافظت از کودکان و جوانان را فراهم کند‪ .‬طرفداران اموزش سواد رسانه ای‬ ‫معتقدنـد کـه ورود سـواد رسـانه ای به برنامه درسـی مـدارس موجب تعامل مدنی‪،‬‬ ‫افزایـش ا گاهـی از سـاختارهای قـدرت ذاتـی در رسـانه های عمومـی می شـود و‬ ‫دانش امـوزان را در به دسـت اوردن مهارت هـای الزم و انتقـادی را ضـروری می دانـد‪.‬‬ ‫یـک تحقیـق درحال رشـد بـا تمرکـز بـر تاثیـر سـواد رسـانه ای بـر جوانـان اغـاز شـده‪ .‬در‬ ‫یـک متاانالیـز مهـم بیـش از ‪ ۵۰‬مطالعـه کـه در مجلـه ارتباطات منتشـر شـده اسـت‪،‬‬ ‫مداخلات سـواد رسـانه ای تاثیـرات مثبتی بر دانش‪ ،‬انتقـاد‪ ،‬واقع گرایی درک شـده‪،‬‬ ‫تاثیـر‪ ،‬باورهـای رفتـاری‪ ،‬نگرش ها و رفتـار دارد‪.‬‬ ‫نظریه های کارشناسان و دانشمندان‬ ‫دانشـمندان متعـددی‪ ،‬چارچوب هـای نظـری را بـرای سـواد رسـانه ای پیشـنهاد‬ ‫ً‬ ‫ نـام «رنـه هابـز»؛ سـه فریـم را بـرای‬ ‫داده انـد؛ مثلا یـک محقـق و مربـی امریکایـی به ِ‬ ‫معرفـی سـواد رسـانه ای بـه زبان امـوزان مشـخص می کند‪ :‬نویسـندگان و مخاطبان‬ ‫(‪ ،)AA‬پیام هـا و معانـی (‪ )MM‬و بازنمایـی و واقعیـت (‪ .)RR‬او در سـنتز ادبیـات از‬ ‫سـواد رسـانه ای‪ ،‬سـواد اطالعاتـی‪ ،‬سـواد بصـری و سـواد جدیـد‪ ،‬ایده هایـی اصلـی‬ ‫را شناسـایی می کنـد کـه زمینـه نظـری بـرای سـواد رسـانه ای را تشـکیل می دهـد‪.‬‬ ‫«دیویـد با کینگهـام»؛ دانشـمند علـم رسـانه‪ ،‬ارتباطـات و امـوزش نیـز چهـار مفهـوم‬ ‫اساسـی را ارائـه داده اسـت کـه «یـک چارچـوب نظـری را ارائـه می دهـد کـه می توانـد‬ ‫بـرای کل رسـانه های معاصـر و نیـز بـرای رسـانه های قدیمـی اسـتفاده شـود‪ :‬تولید‪،‬‬ ‫زبـان‪ ،‬بازنمایـی و مخاطـب»‪ .‬یک پرفسـور علـوم ارتباطات به نـام «هنری جنکینز»‬ ‫نیـز بـا تشـریح مفاهیم ارائه شـده توسـط با کینگهـام‪ ،‬ظهـور یک فرهنگ مشـارکتی‬ ‫را موردبحـث قـرار می دهـد و بـر اهمیـت «سـواد رسـانه های جدیـد» تا کیـد می کنـد؛‬ ‫ت اجتماعـی کـه جوانـان در چشـم انداز‬ ‫ی فرهنگـی و مهـار ‬ ‫مجموعـه ای از شایسـتگ ‬ ‫رسانه جدید به ان نیاز دارند‪« .‬دا گالس کلنر» و «جف سهم» چهار رویکرد متفاوت‬ ‫درزمینـه امـوزش رسـانه را طبقه بنـدی کرده انـد‪ :‬رویکـرد حمایتـی‪ ،‬امـوزش هنـر‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬جنبش سـواد رسانه ای و سـواد انتقادی رسانه ای‪ .‬رویکرد حمایت گرانه‬ ‫مخاطبـان رسـانه های جمعـی را درمعـرض نفـوذ فرهنگـی‪ ،‬عقیدتـی یا اخالقـی قرار‬ ‫می دهـد و به وسـیله امـوزش نیـاز بـه حمایـت دارد‪ .‬رویکـرد امـوزش هنـر رسـانه ای‬ ‫بـر تولیـد خالقانـه اشـکال مختلـف رسـانه ای توسـط زبـان امـوزان متمرکـز اسـت‪.‬‬ ‫نهضت سواد رسانه ای نیز تالشی ست برای تحقق بخشیدن به جنبه های سنتی‬ ‫سـواداموزی از حـوزه اموزشـی و اسـتفاده از ان در رسـانه‪ .‬سـواد رسـانه ای انتقـادی‬ ‫بـا هـدف تجزیه وتحلیـل و درک سـاختارهای قـدرت که بازنمایی رسـانه ها را شـکل‬ ‫می دهـد و شـیوه هایی کـه مخاطبـان بـرای ایجـاد معنا ازطریـق قرائت هـای غالب‪،‬‬ ‫مخالـف و مذا کـره شـده از رسـانه تلاش می کننـد‪ ،‬هسـتند‪ .‬اموزش سـواد رسـانه ای‬ ‫به طـور فعـال بـر روی روش هـای اموزشـی و امـوزش سـواداموزی رسـانه ها متمرکـز‬ ‫است و چارچوب های نظری و انتقادی ناشی از نظریه یادگیری سازنده‪ ،‬مطالعات‬ ‫رسـانه ای و بورسـیه تحصیلات فرهنگـی را دربرمی گیـرد‪ .‬ایـن اثـر ناشـی از میـراث‬ ‫استفاده از رسانه و فناوری در اموزش وپرورش طی قرن بیستم و ظهور کار متقابل‬ ‫انضباطی در تقاطع مطالعات رسـانه و اموزش اسـت‪ .‬صدای سـواد رسـانه ای‪ ،‬یک‬ ‫پـروژه ازطریـق مرکـز سـواد رسـانه ای بـا حمایـت «تسـا جولـز»‪ ،‬شـامل مصاحبه های‬ ‫یسـت کـه قبـل از دهـه ‪ ۹۰‬در کشـورهای‬ ‫لشـخص بـا ‪ ۲۰‬پیشـگام سـواد رسانه ا ‬ ‫او ‬ ‫انگلیسـی زبان فعال بودند‪ .‬این پروژه زمینه های رشـد سـواد رسـانه ای از افرادی که‬ ‫بـه تاثیرگـذاری دراین زمینـه کمـک کرده انـد‪ ،‬زمینه هـای تاریخـی را فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫زیرساخت هایمدرسه ای‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۰۱‬یـک بررسـی رسـانه ای توسـط یونسـکو تحقیـق کـرد کـه کـدام‬ ‫کشـورها مطالعـات رسـانه ای را در برنامه هـای درسـی مـدارس مختلـف و همچنین‬ ‫بـرای کمـک بـه توسـعه ابتـکارات جدیـد درزمینـه امـوزش رسـانه ها قـرار می دهنـد‪.‬‬ ‫پرسشـنامه ای بـه ‪ ۷۲‬نفـر از متخصصـان امـوزش رسـانه در ‪ ۵۲‬کشـور جهـان ارسـال‬ ‫شـد‪ .‬ایـن پرسشـنامه بـه سـه بخـش اصلـی پرداختـه اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬اموزش رسانه در مدارس‪ :‬میزان‪ ،‬اهداف و مبنای مفهومی تامین فعلی؛ ماهیت‬ ‫ارزیابی و نقش تولید توسط دانش اموزان‪.‬‬ ‫‪ .2‬مشـارکت ها‪ :‬مشـارکت صنایع رسانه ای و تنظیم کننده رسـانه در اموزش رسانه؛‬ ‫مکـردن اموزش معلمان‪.‬‬ ‫نقـش گروه های غیررسـمی جوانان؛ فراه ‬ ‫‪ .3‬توسـعه امـوزش رسـانه ای‪ :‬تحقیـق و ارزیابـی از ارائـه امـوزش رسـانه ای؛ نیازهـای‬ ‫اصلـی مربیـان؛ موانـع توسـعه اینده و سـهم بالقوه یونسـکو‪.‬‬ ‫نتایـج ایـن نظرسـنجی نشـان می دهـد امـوزش رسـانه ها پیشـرفت ناهمـواری‬ ‫داشـته اند‪ .‬در کشـورهایی کـه امـوزش رسـانه وجـود داشـته‪ ،‬ان را به عنـوان یـک‬ ‫انتخـاب برگزیـده ارائـه می دهنـد و بسـیاری از جوامـع معتقـد بودنـد کـه امـوزش‬ ‫رسـانه نبایـد بخشـی جدا گانـه از برنامـه درسـی باشـد؛ بلکـه بایـد درزمینه هـای‬ ‫موضوعی موجود ادغام شـود‪ .‬بااین حال‪ ،‬پاسـخ دهندگان در سراسـر مرزها همگی‬ ‫متوجـه اهمیـت امـوزش رسـانه ها و همچنیـن نیـاز بـه شـناخت رسـمی از دولـت و‬ ‫سیاست گذارانشـان بودنـد‪.‬‬ ‫تجربه هایجهانی‬ ‫در امریـکای شـمالی‪ ،‬اغـاز یـک رویکـرد رسـمی بـه سـواد رسـانه ای به عنـوان یـک‬ ‫موضـوع امـوزش اغلـب بـه تشـکیل ‪ ۱۹۷۸‬انجمن سـواد رسـانه ای مسـتقر در انتاریو‬ ‫ً‬ ‫(‪ )AML‬منتسـب می شـود‪ .‬قبـل ازان زمـان‪ ،‬امـوزش در امـوزش رسـانه ها معمـوال‬ ‫موردتوجه معلمان و متصدیان قرار می گرفت‪ .‬کانادا اولین کشوری بود در امریکای‬ ‫شـمالی کـه در برنامـه درسـی مـدارس به سـواد رسـانه ای نیاز داشـت‪ .‬هـر ایالت انجا‬ ‫ً‬ ‫در برنامـه درسـی خـود امـوزش رسـانه ای را اجبـاری کـرده اسـت؛ مثلا برنامه درسـی‬ ‫جدید کبک‪ ،‬سواد رسانه ای را از درجه ‪ ۱‬تا سال اخر دوره متوسطه (دوره متوسطه‬ ‫‪ )V‬الزامـی می کنـد‪ .‬راه انـدازی امـوزش رسـانه ای در کانـادا بـه دو دلیـل اتفـاق افتـاد‪:‬‬ ‫یکـی از دالیـل‪ ،‬نگرانـی از فرا گیرشـدن فرهنگ عامـه مـردم امریـکا و دیگـری ضـرورت‬ ‫زمینه سـازی بـرای نظام هـای اموزشـی بـرای الگـوی جدیـد اموزشـی بود‪« .‬مارشـال‬ ‫مک لوهان»؛ محقق ارتباطات کانادایی‪ ،‬جنبش اموزشی امریکای شمالی را برای‬ ‫سـواد رسـانه ای در دهه های ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬نادیده گرفت‪ .‬دونفر از رهبران کانادا در سـواد‬ ‫رسـانه ای و امـوزش رسـانه ای ‪ Barry Duncan‬و ‪ John Pungente‬هسـتند‪ .‬دانکـن در‬ ‫‪ ۶‬ژوئن ‪ ۲۰۱۲‬درگذشت‪ .‬حتی پس ازاینکه از تدریس در کالس بازنشسته شد‪ ،‬باری‬ ‫هنوزهـم در اموزش رسـانه فعـال بود‪.‬‬ ‫امـوزش سـواد رسـانه ای از اوایـل قـرن بیسـتم موردتوجـه ایـاالت متحـده بـوده‬ ‫اسـت؛ هنگامی که معلمان انگلیسـی دبیرسـتان برای اولین بار شـروع به اسـتفاده‬ ‫از فیلـم بـرای توسـعه مهارت هـای تفکـر انتقـادی و ارتباطی دانـش امـوزان کردند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بااین حـال‪ ،‬امـوزش سـواد رسـانه ای صرفـا با اسـتفاده از رسـانه و فنـاوری در کالس‬ ‫متمایز اسـت؛ تمایزی که با تفاوت «اموزش با رسـانه» و «اموزش درمورد رسـانه»‬ ‫نشان داده می شود‪ .‬در دهه های ‪ ۵۰‬و ‪ ،۶۰‬رویکرد «دستور زبان فیلم» به اموزش‬ ‫سواد رسانه ای در ایاالت متحده توسعه یافت‪ .‬ازانجا که مربیان شروع به نمایش‬ ‫فیلم های تجاری به کودکان کردند‪ ،‬ان ها باید اصطالحی جدید را شامل کلماتی‬ ‫ماننـد «محو شـدن‪ ،‬حل شـدن‪ ،‬کامیـون‪ ،‬تابـه‪ ،‬بزرگنمایـی و بـرش» را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫فیلم هـا بـه ادبیـات و تاریـخ وصـل شـدند‪ .‬بـرای درک ماهیـت سـاختاری فیلـم‪،‬‬ ‫دانشـجویان به کاوش در طرح‪ ،‬شـخصیت‪ ،‬روحیه و لحن پرداختند‪ .‬سـپس‪ ،‬در‬ ‫دهه هـای ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬نگـرش درمـورد رسـانه های جمعـی و فرهنـگ جمعـی شـروع به‬ ‫تغییـر در جهـان انگلیسـی زبان کـرد‪ .‬امـوزگاران شـروع بـه درک نیـاز بـه «محافظـت‬ ‫در برابـر تعصـب مـا از تفکـر چـاپ به عنـوان تنهـا رسـانه واقعـی کـه معلـم انگلیسـی‬ ‫در ان سـهیم اسـت»‪ .‬یـک نسـل از مربیـان نه تنهـا فیلـم و تلویزیـون را به عنـوان‬ ‫اشـکال جدیـد و مشـروعیت بیـان و ارتباطـات تصدیـق کردنـد؛ بلکـه راه هـای‬ ‫عملـی بـرای ترویـج تحقیـق و تحلیل جـدی در امـوزش عالی‪ ،‬خانـواده‪ ،‬مـدارس و‬ ‫جامعه را نیز بررسـی کردند‪ .‬در ‪ ،۱۹۷۶‬پروژه سانسور شـده با اسـتفاده از یک مدل‬ ‫یادگیـری خدمـات بـرای پـرورش مهارت هـای سـواد رسـانه ای بیـن دانشـجویان و‬ ‫اسـاتید در اموزش عالی شـروع به کار کرد‪ .‬اموزش سـواد رسـانه ای اوایل دهه ‪ 90‬در‬ ‫چارچوب های برنامه درسی اموزش انگلیسی زبان انگلیسی ظاهر شد؛ درنتیجه‬ ‫ً‬ ‫افزایـش ا گاهـی درمـورد نقـش اصلـی رسـانه در متـن فرهنـگ معاصر‪ .‬تقریبـا در هر‬ ‫‪ ۵۰‬ایالت زبان هسـت که از سـواد رسـانه ای در چارچوب های برنامه درسـی دولتی‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫پرونده‬ ‫پشـتیبانی می کند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬تعداد فزاینده ای از ولسـوالی های مدارس شـروع‬ ‫به توسـعه برنامه هایی در سـطح مدرسـه‪ ،‬دوره های انتخابی و فرصت های بعد از‬ ‫مدرسـه بـرای تحلیـل و تولید رسـانه می کنند‪ .‬بااین حـال‪ ،‬هیچ داده ملـی درمورد‬ ‫میـزان دسـتیابی بـه برنامه هـای سـواد رسـانه ای در ایـاالت متحـده وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بورس تحصیلی میان رشـته ای در اموزش سـواد رسـانه ای ظهور می یابد‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۰۹‬یـک ژورنـال علمـی به نـام «ژورنـال اموزش سـواد رسـانه ای» بـرای حمایت از‬ ‫فعالیـت دانشـمندان و متصدیـان این حوزه راه اندازی شـد‪ .‬دانشـگاه هایی مانند‬ ‫دانشـگاه ایالتـی اپاالچیـان‪ ،‬دانشـگاه کلمبیـا‪ ،‬کالـج ایتـا کا‪ ،‬دانشـگاه نیویـورک‪،‬‬ ‫دانشـگاه بروکلیـن شـهر‪ ،‬دانشـگاه نیویـورک‪ ،‬دانشـگاه تگزاس‪-‬اسـتین‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫رود ایلنـد و دانشـگاه مریلنـد دوره هـا و موسسـات تابسـتانی ارائـه می دهنـد‪.‬‬ ‫دانشگاه بریگام یانگ‪ ،‬یک برنامه فار غ التحصیل در اموزش رسانه را به طورخاص‬ ‫بـرای معلمـان ضمـن خدمـت ارائـه می دهـد‪ .‬از سـال ‪ ،۲۰۱۱‬دانشـکده تحصیلات‬ ‫تکمیلـی دانشـگاه کالیفرنیا‪ ،‬لس انجلـس (‪ ،)UCLA‬برنامـه اموزش معلمان همه‬ ‫معلمان جدید را ملزم به گذراندن دوره ‪ ۴‬واحدی درزمینه سواد رسانه انتقادی‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫انگلستان به طور گسترده به عنوان رهبر توسعه اموزش سواد رسانه ای موردتوجه‬ ‫است‪ .‬اژانس های کلیدی که در این پیشرفت نقش دارند عبارت اند از‪ :‬انستیتوی‬ ‫فیلم بریتانیا‪ ،‬اموزش فیلم مرکز انگلیسی و رسانه‪ ،‬مرکز مطالعات کودکان‪ ،‬جوانان‬ ‫و رسـانه ها در انسـتیتوی امـوزش‪ ،‬لنـدن و مرکـز ‪( DARE‬امـوزش تحقیقـات هنـری‬ ‫دیجیتـال)‪ ،‬همـکاری بیـن دانشـگاه کالـج لنـدن و موسسـه فیلـم بریتانیـا‪ .‬ارتقـای‬ ‫سـواد رسـانه ای به عنوان یک سیاسـت دولت انگلسـتان تحت عنوان ‪New Labor‬‬ ‫تبدیـل شـد و در قانـون ارتباطـات ‪ ۲۰۰۳‬به عنـوان مسـئولیت تنظیم کننـده جدیـد‬ ‫رسـانه ها (‪ )Ofcom‬درج شـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬پـس از وقـوع فعالیـت اولیـه‪ ،‬کار ‪Ofcom‬‬ ‫دراین زمینـه به تدریـج در دامنـه کاهـش یافـت و ازطـرف دولـت ائتلاف به بعـد‪،‬‬ ‫ارتقـای سـواد رسـانه ای بـه یـک موضوع تحقیقاتـی در بـازار تنزل یافت؛ انچـه والس‬ ‫و با کینگهـام ان را «سیاسـت ارواح» توصیـف کرده انـد‪.‬‬ ‫در اسکاندیناوی‪ ،‬اموزش رسانه ها در برنامه درسی ابتدایی فنالند در سال ‪ ۱۹۷۰‬و‬ ‫در دبیرستان ها در سال ‪ ۱۹۷۷‬وارد شد‪ .‬مفاهیم ابداعی در ‪Lycée franco-finlandais‬‬ ‫‪ d'Helsinki‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬در سطح ملی استاندارد شد‪ .‬اموزش رسانه ای در سوئد از‬ ‫‪ 1980‬و در دانمارک از ‪ 1970‬اجباری بوده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرانسـه‪ ،‬درک فیلـم را از بـدو ورود بـه رسـانه اموختـه اسـت؛ امـا اخیـرا اجالس هـا و‬ ‫دوره هـای رسـانه ای بـرای معلمـان بـا درج تولیـد رسـانه برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫المان نشریات نظری درمورد سواد رسانه ای را در دهه های ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬مشاهده کرد‪.‬‬ ‫با افزایش عالقه به اموزش رسانه در داخل و خار ج ازسیستم اموزشی در دهه های‬ ‫‪ ۸۰‬و ‪.۹۰‬‬ ‫در هلند سـواد رسـانه ای در سـال ‪ ۲۰۰۶‬توسـط دولت این کشـور به عنوان موضوعی‬ ‫مهـم بـرای جامعـه هلنـد در دسـتورکار قـرار گرفـت‪ .‬در اوریل ‪ ،۲۰۰۸‬یک مرکز رسـمی‬ ‫توسـط دولت هلند ایجاد شـد‪ .‬این مرکز یک سـازمان شـبکه اسـت که متشـکل از‬ ‫ذینفعان مختلـف با تخصص دراین زمینه اسـت‪.‬‬ ‫در روسـیه‪ ،‬تاریـخ امـوزش رسـانه ها بـه دهـه ‪ ۲۰‬بازمی گـردد؛ هرچنـد اولیـن تالش هـا‬ ‫توسـط جـوزف اسـتالین متوقـف شـد‪ .‬دهه هـای ‪ ۱۹۹۰-۱۹۷۰‬اولیـن برنامه هـای‬ ‫رسـمی امـوزش فیلـم و رسـانه را به وجـود اورد‪ .‬افزایـش عالقـه بـه مطالعـات دکتـری‬ ‫بـا محوریـت امـوزش رسـانه و همچنیـن کارهـای نظـری و تجربـی درزمینـه امـوزش‬ ‫توسـط دانشـمندان متعـددی تثبیـت و تبییـن شـد و برنامه هـای اخیـر درزمینـه‬ ‫امـوزش رسـانه ای در روسـیه عبارت انـد از ثبت نام تخصصـی ‪« ۲۰۰۲‬اموزش رسـانه»‬ ‫ویژه دانشـگاه های اموزشـی و راه اندازی سـال ‪ ۲۰۰۵‬مجله علمی ‪،‬اموزشـی «رسانه»‬ ‫کـه تاحـدی توسـط ‪ ICOS‬یونسـکو حمایـت می شـود‪.‬‬ ‫مونته نگـرو بـه معـدود کشـورهایی در جهـان تبدیـل شـد کـه امـوزش رسـانه را در‬ ‫برنامه های درسـی خود وارد کرده؛ وقتی در سـال ‪« ۲۰۰۹‬سـواد رسـانه ای» به عنوان‬ ‫یک موضوع اختیاری برای دانش اموزان ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬سـاله دبیرسـتان های بدن سـازی‬ ‫معرفی شـد‪.‬‬ ‫در اوکرایـن‪ ،‬امـوزش رسـانه ای در مرحلـه دوم توسـعه و استانداردسازی سـت‪.‬‬ ‫مرا کـز اصلـی اموزش رسـانه شـامل دانشـگاه ایـوان فرانکـو ‪( Lviv‬به رهبـری بوریس‬ ‫پوتاتینینک)‪ ،‬انستیتوی اموزش عالی ا کادمی ملی علوم پدا گوژیکی اوکراین (هانا‬ ‫اونکوویچ)‪ ،‬انستیتوی روانشناسی اجتماعی و سیاسی ا کادمی ملی علوم تربیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫امـوزش سـواد رسـانه ای درمقایسـه با ایـاالت متحـده یا جوامـع غربی‪ ،‬هنوز در اسـیا‬ ‫گسـترده یا پیشـرفته نیسـت‪ .‬با شـروع از دهه ‪ ،۱۹۹۰‬تغییر درجهت سـواد رسـانه ای‬ ‫در شـرق اسـیا رخ داد‪ .‬در سـال های اخیر‪ ،‬اموزش سـواد رسـانه ای در اسیا روبه رشد‬ ‫بوده و چند برنامه در منطقه اقیانوس ارام و اسیا وجود دارد‪ .‬معلمان پکن (چین)‬ ‫طبق میزان نگرانی خودشـان از نیاز به سـواد رسـانه ای در اموزش‪ ،‬اهمیت اموزش‬ ‫سـواد رسـانه ای در مدارس ابتدایی را تشـخیص می دهند‪ .‬برنامه های دیگر چین‬ ‫شـامل ‪Little Masters‬؛ انتشـارات چینی سـت که توسـط کودکان ایجاد شـده است‬ ‫و درمـورد موضوعـات مختلـف‪ ،‬گـزارش می دهـد و بـه کـودکان کمـک می کنـد تـا‬ ‫روزنامه نگاری و مهارت های اساسی در کار تیمی و ارتباطی را یاد بگیرند‪ .‬مطالعاتی‬ ‫برای ازمایش سـطح سـواد رسـانه ای بین دانشجویان چینی زبان در چین و تایوان‬ ‫انجـام شـده اسـت؛ امـا تحقیقـات بیشـتری الزم اسـت‪ .‬سـواد اطالعـات در امـوزش‬ ‫بسـیار موردتوجه اسـت؛ اما سـواد رسـانه ای کمتر شـناخته می شود‪.‬‬ ‫در هنـد‪ ،‬برنامـه ‪ Cybermohalla‬از سـال ‪ ۲۰۰۱‬بـا هـدف دسـتیابی بـه فنـاوری بـه‬ ‫جوانـان اغـاز شـد‪.‬‬ ‫در ویتنـام‪ ،‬گـروه خبرنـگاران جـوان (‪ )YOJO‬در سـال ‪ ۱۹۹۸‬بـا همـکاری یونیسـف و‬ ‫رادیو ملی ویتنام برای مبارزه با حسـاب های دروغین توسـط رسـانه ها ایجاد شـد‪.‬‬ ‫در سنگاپور‪ ،‬سازمان توسعه رسانه (‪ )MDA‬سواد رسانه ای را تعریف می کند و ان را‬ ‫به عنوان ابزاری مهم برای قرن بیسـت ویکم می شناسـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با شـروع سـال تحصیلی ‪ ،۲۰۱۷‬کودکان در تایوان برنامه درسـی جدیدی را اموزش‬ ‫می دهنـد کـه بـرای امـوزش خوانـدن انتقـادی تبلیغـات و ارزیابـی منابـع طراحـی‬ ‫شده‪ .‬این دوره با عنوان «سواد رسانه ای»‪ ،‬دوره اموزش روزنامه نگاری را در جامعه‬ ‫اطالعـات جدیـد فراهـم می کند‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬از اواسط دهه ‪ 80‬شمسی‪ ،‬سواد رسانه ای جای خود را میان کتاب های‬ ‫دانشـگاهی بـاز کـرد و اسـتادان ارتباطـات و رسـانه مقـاالت متعـددی را ترجمـه و‬ ‫تالیف کردند‪ .‬تا کید نخبگان دانشگاهی و علوم رسانه ای بر ضرورت اموزش سواد‬ ‫رسانه ای به اقشار مختلف جامعه سبب شد تا در سال های اخیر هم اندیشی ها و‬ ‫همایش های زیادی با این موضوع در فرهنگسراها و مدارس کالن شهرهای کشور‬ ‫برگـزار شـود‪ .‬باوجوداینکـه قدمـت سـواد رسـانه ای در جهـان بـه بیـش از سـه دهه‬ ‫می رسـد؛ امـا زمـان اندکـی از ورود ان بـه ایـران می گذرد؛ به همین خاطر‪ ،‬در کشـور ما‬ ‫مبحـث فوق العاده جوانی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫اردن درزمینـه تقویـت سـواد رسـانه ای و اطالعاتـی پیـش مـی رود کـه بـرای مبـارزه با‬ ‫افراط گرایی و سخن از نفرت بسیارمهم است‪ .‬موسسه جردن رسانه درتالش است‬ ‫تـا مفاهیـم و مهارت هـای تعامـل مثبت بـا رسـانه ها و ابزارهای فنـاوری ارتباطـات و‬ ‫رسـانه های دیجیتـال را گسـترش داده و کاهـش دهـد‪ .‬در بیـروت (لبنـان) در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬یـک ا کادمـی به نـام ‪ MDLAB‬باهدف اینکـه دانش امـوزان از مصرف کنندگان‬ ‫دانا و مهم رسـانه باشـند‪ ،‬ایجاد شـد‪.‬‬ ‫در اسـترالیا‪ ،‬اموزش رسـانه ای تحت تاثیر تحوالت روش های تلقیح در بریتانیا قرار‬ ‫گرفت‪ .‬نظریه پردازان اصلی که تحت تاثیر اموزش رسانه های استرالیا قرار داشتند‬ ‫«گریـم ترنـر» و «جـان هارتلـی» بودنـد کـه بـه توسـعه رسـانه ها و مطالعـات فرهنگـی‬ ‫اسـترالیا کمـک کردنـد‪ .‬طـی ‪ 1980‬و ‪ 1990‬در اسـترالیایی غربـی‪ ،‬دونفـر به نام هـای‬ ‫‪ Robyn Quin‬و ‪ Barrie MacMahon‬کتـب درسـی مهـم ماننـد ‪ Real Images‬را‬ ‫نوشـتند و بسـیاری از تئوری هـای رسـانه پیچیـده را در چارچوب هـای یادگیـری‬ ‫مناسـب بـرای کالس ترجمـه کردنـد‪ .‬همان زمـان‪« ،‬کارمـن لـوک» سـواد رسـانه ای‬ ‫یتـری را درمـورد امـوزش رسـانه‬ ‫را بـا فمینیسـم مرتبـط می کنـد تـا رویکـرد انتقاد ‬ ‫ایجاد کند‪ .‬در بیشتر ایالت های استرالیا‪ ،‬رسانه یکی از پنج رشته از منطقه اصلی‬ ‫اموزش هنر اصلی ست و شامل «یادگیری های اساسی» یا «نتایج» ذکر شده برای‬ ‫مراحل مختلف توسـعه اسـت‪ .‬در سـطح ارشـد (سـال های ‪ ۱۱‬و ‪ ،)۱۲‬چندین ایالت‬ ‫ً‬ ‫مطالعـات رسـانه ای را به عنـوان یـک انتخاب برگزیده ارائه می دهند ؛ مثال بسـیاری‬ ‫از مـدارس کوئینزلنـد فیلـم‪ ،‬تلویزیـون و رسـانه جدیـد را ارائه می دهنـد؛ درحالی که‬ ‫مـدارس ویکتوریـا ‪ VCE Media‬را ارائـه می دهند‪ .‬اموزش رسـانه ای توسـط انجمن‬ ‫تخصصی معلمان رسـانه اسـترالیایی پشـتیبانی می شـود‪ .‬با معرفی برنامه درسی‬ ‫ملـی جدیـد اسـترالیا‪ ،‬مـدارس شـروع بـه اجـرای امـوزش رسـانه به عنـوان بخشـی از‬ ‫برنامـه درسـی هنـر می کنند و از سـواد رسـانه ای به عنـوان ابزاری مهم بـرای اموزش‬ ‫دانش امـوزان درزمینـه ساختارشـکنی‪ ،‬سـاخت و شناسـایی مضامیـن در رسـانه‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ / .‬ویکی پدیـا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫اشنایی با پنج کتاب پراستقبال درباره سواد رسانه ای‬ ‫در کتـاب «فضـای مجـازی و سـواد رسـانه ای» انـواع رسـانه های‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬اصـول اخالقـی و پیامدهـای‬ ‫دنیـای انالیـن موردتوجـه قـرار گرفتـه‪ .‬جابـر پوریانـی و معصومـه‬ ‫نصیری همراه مرتضی چشمه نور دراین اثر به دنبال این هستند‬ ‫تا به مخاطب بگویند سواد رسانه ای مجموعه ای از مهارت های‬ ‫یسـت کـه بـه توانایـی دسترسـی‪ ،‬تجزیه وتحلیـل‬ ‫قابـل یادگیر ‬ ‫و ایجـاد انـواع پیام هـای رسـانه ای اشـاره دارد و یـک مهـارت‬ ‫ضـروری در دنیـای امـروزی ب هشـمار مـی رود‪ .‬بـرای حرکـت در‬ ‫محیط رسـانه ای پیچیده امروز باید قادر به درک بهتر پیام های‬ ‫رسـانه ای باشـیم‪ .‬همچنیـن ایـن اثـر می گویـد افـراد بـا سـواد‬ ‫رسـانه ای قـادر به کشـف پیام های پیچیده موجـود در محتوای‬ ‫تلویزیـون‪ ،‬رادیـو‪ ،‬روزنامه هـا‪ ،‬مجلات‪ ،‬کتاب هـا‪ ،‬بیلبوردهـای‬ ‫تبلیغاتـی‪ ،‬اینترنـت و سـایر رسـانه های مسـتقل خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫ان هـا همچنیـن می تواننـد رسـانه های خـود را ایجـاد کـرده و در‬ ‫شـکل گیری فرهنـگ رسـانه ای مشـارکت فعاالنـه داشـته باشـند‬ ‫کـه این امـر سـبب می شـود مـردم از حالـت مصرفـی خـارج شـده‬ ‫و از رسـانه ها هوشـمندانه بهره منـد شـوند‪ .‬رسـانه و کارکردهـای‬ ‫ان‪ ،‬کلیاتی درمورد اینترنت و فضای مجازی‪ ،‬اشنایی با مفاهیم‬ ‫سواد رسانه ای‪ ،‬اصول کاربردی سواد رسانه ای‪ ،‬رسانه ها و نحوه‬ ‫تاثیرگـذاری بـر مخاطب‪ ،‬فضـای مجازی؛ فرصت هـا و تهدیدات‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی و خانـواده‪ ،‬فضـای مجـازی و اعتیـاد انالیـن‪،‬‬ ‫شـبکه های اجتماعـی و هویـت مجـازی‪ ،‬اصـول اولیـه حضـور در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬اصول اخلاق در فضای مجـازی‪ ،‬حقوق‬ ‫مخاطـب در فضـای مجـازی‪ ،‬سـواد رسـانه ای و سـبک زندگـی‬ ‫اسالمی و سواد رسانه ای و دفاع فرهنگی عناوین اصلی ‪ ۱۴‬فصل‬ ‫ایـن کتاب هسـتند‪.‬‬ ‫معصومه نصیری در کتاب «سواد رسانه ای و خانواده» به عنوان‬ ‫یک نویسـنده دنبال این اسـت که نیازهای تک تک افراد جامعه‬ ‫بـرای کسـب مهـارت درمواجهه بـا محتـوای تولیدشـده ازسـوی‬ ‫رسانه های را بیاموزند‪ .‬دراین کتاب پنج سوال و پنج نکته طالیی‬ ‫کـه بایـد افـراد مـدام در مواجـه بـا پیام های رسـانه ای از خودشـان‬ ‫بپرسـند در اغـاز هـر فصـل تکـرار شـده و نویسـنده می خواهـد‬ ‫بـا نهادینه سـازی ان نـزد مخاطـب کتـاب کـه در بعـد وسـیع تر‬ ‫مخاطـب رسانه هاسـت بـدون بینـش نباشـد‪ .‬در بخش هایـی از‬ ‫ایـن اثـر‪ ،‬روی سـخن نویسـنده بـا والدیـن اسـت؛ چرا کـه کـودکان‬ ‫بـرای امـوزش سـواد رسـانه ای مهـم هسـتند و به عبارتـی کتـاب‬ ‫می خواهـد بگویـد ا گـر افـراد بتواننـد بـا امـوزش فرزنـدان ان هـا را‬ ‫مقابـل اسـیب های رسـانه ای و فضـای مجـازی وا کسـینه کننـد‪،‬‬ ‫کمتر باید نگران بیماری های ناشی ازاین فضا بود‪ .‬یکی از اهداف‬ ‫اثر این است که مخاطبان رسانه ای یاد بگیرند در پرتوی برخورد‬ ‫هوشمندانه با رسانه به ایجاد ارتباط دوسویه و مشارکت جویانه‬ ‫بـا رسـانه بپردازنـد و در تقویـت سـاختارهای دموکراتیـک‬ ‫جامعـه نقش افریـن شـوند‪ .‬توصیـه ای درمـورد کتـاب «سـواد‬ ‫رسـانه ای و خانـواده» این اسـت که ایـن اثـر به عنـوان یک وا کسـن‬ ‫یسـت؛ به این معن اکـه ان هـا را در مقابـل‬ ‫محافظت کننـده بیمار ‬ ‫بی اطالعی شـان در فضـای رسـانه ای و شـبکه های اجتماعـی‬ ‫مقـاوم می کنـد‪ .‬انچـه دربـاره سـواد رسـانه ای بایـد بدانیـم‪ ،‬چنـد‬ ‫اصـل طالیـی دربـاره سـواد رسـانه ای‪ ،‬رسـانه ها چگونـه مخاطب‬ ‫را اداره می کننـد؟‪ ،‬اماوا گرهـای فضـای مجـازی‪ ،‬رژیـم خانوادگـی‬ ‫مصـرف فضـای مجـازی‪ ،‬نشـانه هایی کـه بایـد شـما را حسـاس‬ ‫کنـد‪ ،‬بـرای والدیـن نگـران‪ ،‬شـبکه های اجتماعـی بـا هویت شـما‬ ‫چـه می کننـد؟‪ ،‬اصـول اولیـه حضـور در شـبکه های اجتماعـی‪،‬‬ ‫‪ 15‬اصـل اخالقـی در فضـای مجـازی و مهارت هـای انسـان ‪۲۰۲۰‬‬ ‫عناویـن ‪ 12‬فصـل ایـن کتـاب هسـتند‪.‬‬ ‫«سـواد رسـانه ای در عصـر دیجیتـال» (‪Media and information‬‬ ‫یسـت کـه «مارلیـن لویکـو» ان را‬ ‫‪ )literacy in the digital‬نـام کتاب ‬ ‫بـه رشـته تحریـر دراورده و علـی شـایان فر هم ترجمـه ان را برعهده‬ ‫گرفته‪ .‬این کتاب‪ ،‬به موضوع مهم سواد رسانه ای (یا سواداموزی‬ ‫یپـردازد و مهارت های افـراد را درزمانی که از‬ ‫در فضـای مجـازی) م ‬ ‫ی استفاده می کنند پرورش می دهد‪ .‬امروزه‪،‬‬ ‫رسانه های اجتماع ‬ ‫تکنولـوژی رسـانه ای به منزلـه یکـی از مهم تریـن عوامـل تغییـر‪،‬‬ ‫چنـان بـا زندگـی مـردم در جوامـع مختلـف عجیـن شـده اسـت‬ ‫یبـر کارافرینـی و‬ ‫کـه بی توجهـی بـه ان چالشـی را در جامعـه مبتن ‬ ‫فنـاوری و ابعـاد مختلـف ان ایجـاد خواهـد کـرد‪ .‬فضـای مجـازی‬ ‫نیز به عنوان یکی از دسـتاوردهای بزرگ بشـر در عرصه تکنولوژی‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬تاثیـری شـگرف بـر زندگـی بشـر در جوامـع پیشـرفته و‬ ‫کشـورهای درحال توسـعه داشـته‪ .‬ازاین منظر ازانجایی که عموم‬ ‫افـراد در جامعه‪ ،‬هم زمان با پیشـرفت تکنولـوژی‪ ،‬جهت افزایش‬ ‫سـطح دانـش و ا گاهـی و به روزکـردن اطالعـات خـود‪ ،‬وارد فضـای‬ ‫مجـازی شـده اند و بـه محتـوای موردنظـر دسترسـی دارنـد‪ ،‬بـا‬ ‫ایـن کتـاب یـاد می گیرنـد کـه از سـواد کافـی برخـوردار باشـند و از‬ ‫تاثیرپذیـری منفـی رسـانه های نویـن خـود را در امـان نگـه دارنـد‪.‬‬ ‫دراین کتـاب موضـوع مشـارکت افـراد در جوامـع دموکراتیـک بـا‬ ‫ابزارهای رسانه ای و شبکه های اجتماعی موردتوجه قرار گرفته؛‬ ‫در بخشـی از ان امـده‪« :‬ا گـر می خواهیـم کـه تنوع رسـانه موثری با‬ ‫شـکل گیری عقایـد در یک جامعـه دموکراتیک ارتبـاط پیدا کند‪،‬‬ ‫سیاسـت های ارتباطـی بایـد با هـدف افزایش تمایل شـهروندان‬ ‫برای انجام مسـئولیت های دموکراتیک باشـد و با افزایش میزان‬ ‫احترامـی کـه رسـانه به لحـاظ فرهنگـی بـرای گروه هـای مختلـف‬ ‫قائـل اسـت»‪ .‬کتـاب اخیـر شـامل یـک مقدمـه و چکیـده بـوده‬ ‫و سـپس بـه موضوعاتـی همچـون سـواد رسـانه ای‪ -‬اطالعاتی و‬ ‫امـوزش دائمـی ان‪ ،‬امـوزش سـواد رسـانه ای و سـواد اطالعاتـی‬ ‫به عنـوان مقوالتـی همگـرا‪ ،‬توزیع مجـدد قـدرت و کثرت گرایی در‬ ‫رسـانه های دیجیتـال و عصـر دیجیتـال پرداختـه می شـود‪.‬‬ ‫کتـاب «سـواد رسـانه ای و مدیریـت بحـران» کـه یـک کار‬ ‫یسـت‪ ،‬تلاش می کنـد تـا ذهـن مخاطبـان را با قدرت رسـانه‬ ‫تیم ‬ ‫در فضـای بحـران اشـنا کنـد‪ .‬مطالعـه ایـن کتـاب بیشـتر بـرای‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناسـان رسـانه‪ ،‬کارگزاران سیاسـی مناسـب اسـت‪.‬‬ ‫یکـه به واسـطه شغلشـان موظـف‬ ‫بـه یـک عبـارت دیگـر افراد ‬ ‫هسـتند در جامعه امنیت برقرار و در شـرایط مختلف ان را حفظ‬ ‫کننـد‪ ،‬طیـف اصلـی مخاطبـان ایـن کتـاب هسـتند‪ .‬ایـن کتـاب‬ ‫به دنبال تبیین این موضوع اسـت که قدرت رسـانه در زمان بروز‬ ‫بحـران‪ ،‬تاثیرگـذاری بـر بحـران و کنتـرل ان به عنـوان یکـی از ارکان‬ ‫مهـم قـدرت نرم افـزاری ویـژه موردتوجـه دو قطـب سـازندگان و‬ ‫مقابله کنندگان با بحران بوده‪ .‬باتوجه به این مهم و کارکرد رسانه‬ ‫در زمـان بحـران‪ ،‬نویسـندگان ایـن کتـاب بـرای ارائـه تصویـری از‬ ‫قـدرت رسـانه حیـن بحـران تلاش دارنـد ایـن مطلـب را ازطریـق‬ ‫بررسـی موضوعـات اثرگـذار در بحـران‪ ،‬بررسـی کننـد‪ .‬در بخشـی‬ ‫از ایـن کتـاب امـده‪« :‬اطالعـات و افـکاری کـه رسـانه ها در جامعـه‬ ‫منتشـر می کننـد فقـط بازتابـی از جهـان اجتماعـی نیسـت؛ بلکه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫یکـی از عوامـل و نیروهـای موثـر در شـکل جهـان اجتماع ‬ ‫رسـانه ها در بازاندیشـی تفکـرات مـدرن نقشـی محـوری دارنـد‬ ‫و گزینه هـای انتخـاب افـراد را مشـخص کـرده و سـبک های‬ ‫زندگـی جدیـدی را معرفـی می کننـد‪ .‬ازایـن رو اصلی تریـن عامـل‬ ‫به هم وابسـتگی انسـان انقالب ارتباطات اسـت‪ .‬ازاین رو‪ ،‬نقش‬ ‫رسـانه های همگانـی در ارتقـای امنیـت ملـی و همبسـتگی ملـی‬ ‫یسـت و می تـوان از ان بـرای تضعیـف‬ ‫بیشـتر تابـع قـدرت رسانه ا ‬ ‫دشـمن و بـرای بهره گیـری از تـوان و ظرفیـت خـودی نیز به خوبی‬ ‫ا سـتفاده کـرد‪ .‬همبسـتگی و وفـاق ملـی به عنـوان پدیـده ای‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬از لـوازم و نتایـج قطعی و حتمی توسـعه همه جانبه و‬ ‫یسـت‪ .‬وفـاق ملـی کـه انسـجام و همبسـتگی جامعه‬ ‫امنیـت مل ‬ ‫را پایـدار می کنـد‪ ،‬بنیـاد ان بـر حضـور و قبـول ارزش هـای مشـترک‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارد؛ مجموعـا‪ ،‬کار رسـانه ها در حفـظ و تحکیـم وفـاق ملـی‬ ‫به لحاظ سـخت افزاری و نرم افزاری باالبردن ارزش های مشـترک‬ ‫و تقویـت باورهـای اعتقـادی و مـواردی ازاین دسـت اسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫کتـاب شـش فصلی شـامل ارائـه چهارچـوب مفهومـی رسـانه‪،‬‬ ‫چهارچـوب مفهومـی بحـران‪ ،‬بحران هـای اجتماعی‪-‬سیاسـی‪،‬‬ ‫نقـش رسـانه در تحـوالت سیاسـی‪-‬اجتماعی‪ ،‬رسـانه و بحـران‬ ‫سیاسی‪-‬اجتماعی و اطالع رسانی در بحران در قالب فصل های‬ ‫اصلـی کتـاب می شـود‪.‬‬ ‫اخریـن کتـاب پرمخاطبـی کـه عرضـه نسـخه های کاغـذی و‬ ‫دیجیتـال ان ادامـه دارد «عملیـات روانـی از نظریـه تـا عمـل» نـام‬ ‫دارد‪ .‬ایـن کتـاب هـم باتوج هبـه طـرح مباحـث نظریـه ای بیشـتر‬ ‫برای پژوهشگران و کارشناسان حوزه رسانه مناسب است‪ .‬البته‬ ‫مطالعـه ان توسـط مخاطـب غیرکارشـناس نیـز ا گرچـه می توانـد‬ ‫که دشـواری هایی همراه داشـته باشـد؛ اما خالی از بهره نیسـت‪.‬‬ ‫دراین کتاب نویسـندگان درتالش هسـتند تا به ارائه اموزش های‬ ‫جامـع و موثـر دربـاره عملیـات روانـی بپردازنـد و سـرفصل هایش‬ ‫طبـق دسـتورالعمل های اموزشـی رایـج عملیـات روانـی تدویـن‬ ‫شـده اسـت‪ .‬طـی مطالعـه ایـن اثـر‪ ،‬خواننـده درمی یابـد بـرای‬ ‫حصـول موفقیـت یک عملیـات‪ ،‬باید عملیـات روانـی را به عنوان‬ ‫جـزو الینفـک فراینـد برنامه ریـزی و طراحـی ماموریـت درنظـر‬ ‫گرفـت‪ .‬به عبارتـی کسـی که خوابیـده اسـت و از دشـمن غافـل‬ ‫ شـده‪ ،‬درنهایـت بعـد از اجرایی شـدن نقشـه های حیله گرانـه‬ ‫دشمن خود بیدار خواهد شد؛ چرا که دشمن او هرگز نخوابیده‪.‬‬ ‫به دلیل اهمیتی که موضوع مطالعه عملیات روانی بعد از جنگ‬ ‫جهانـی اول پیـدا کـرد‪ ،‬بخشـی از ایـن کتـاب بـه بررسـی مجـدد‬ ‫یپـردازد و دامنـه ان را بـه جنگ های سـال های‬ ‫ایـن مطالعـات م ‬ ‫اخیـر می کشـاند و اهمیـت ان مبنی بـر اسـتفاده از عملیـات روانی‬ ‫به عنـوان یکـی از اصلی تریـن حربه هـا بـرای ایجاد روحیـه و انگیزه‬ ‫بیـن نیروهـای نظامـی خـودی‪ ،‬پیشـبرد و موفقیـت ان هـا در‬ ‫جنـگ‪ ،‬حفـظ روحیـه مـردم بـرای انجـام دادن پشـتیبانی های‬ ‫همه جانبـه و ازسـوی دیگر ایجـاد شـک و تردیـد بیـن مردم کشـور‬ ‫نبـردن انگیـزه نیروهـای نظامـی طـرف مقابـل در‬ ‫مقابـل و ازبی ‬ ‫جنگ هـا موردتوجـه قرار می گیرد‪ .‬این کتاب شـامل شـش فصل‬ ‫یسـت شـامل تاریخچـه و تعاریـف مرتبـط بـا جنـگ روانـی‪،‬‬ ‫اصل ‬ ‫علـوم مرتبـط بـا عملیـات روانـی‪ ،‬ابزارهـا و فناوری هـای ارتباطـی‪،‬‬ ‫طر ح هـا و شـیوه های عملیـات روانـی‪ ،‬تـم و تم سـازی و در فصـل‬ ‫اخـر نقـش تبلیغـات در عملیـات روانـی می شـود‪ .‬یـاداور می شـود‬ ‫در این کتـاب پـس از تشـریح تعاریـف حـوزه جنـگ نـرم و عملیـات‬ ‫روانـی بـا بررسـی ابزارهـا‪ ،‬شـیوه ها و ویژگی هـای اجـرای عملیـات‬ ‫روانـی در ماموریت هـای نظامـی و غیرنظامـی به همـراه مثـال‬ ‫پرداختـه شـده اسـت‪ / .‬مهـر‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثیر سواد رسانه ای بر اصالح الگوی مصرف‬ ‫دکتر یونسشکرخواه‬ ‫کنــوع درک متکــی بــر مهــارت کــه براســاس ان‬ ‫«ســواد رســانه ای» (‪ )Media Literacy‬در تعریفــی بســیار کلی عبارت اس ـت از ی ‬ ‫نهــا را شــناخت و از یکدیگــر تفکیــک و شناســایی کرد‪ .‬ایــن درک به چـه کاری می اید؟‬ ‫یتــوان انــواع رســانه ها و انــواع تولیــدات ا ‬ ‫م ‬ ‫یســت کــه هوشــمندانه مراقــب اســت چه موادی مناســب هســتند و چــه موادی‬ ‫نســاده‪ ،‬ســواد رســانه ای مثــل رژیــم غذای ‬ ‫به زبا ‬ ‫مضــر؛ چه چیــزی را بایــد مصــرف کــرد و چه چیــزی را نــه یااینکــه میــزان مصــرف هــر مــاده برچه مبنایــی بایــد اســتوار باشــد‪ .‬ســواد‬ ‫رســانه ای می توانــد بــه مخاطبــان رســانه ها بیامــوزد از حالــت انفعالــی و مصرفــی خــارج شــده و بــه معادلــه متقابــل و فعاالنـه ای‬ ‫وارد شــوند کــه درنهایــت به نفــع خــود انــان باشــد‪ .‬به دیگرســخن‪ ،‬ســواد رســانه ای کمــک می کنــد تــا از ســفره رســانه ها به گونـه ای‬ ‫هوشــمندانه و مفیــد بهره منــد شــویم‪ .‬دراین نوشــتار کــه شــکل به روزشــده مقال ـه ام درهمین زمینــه اســت‪ ،‬ســعی می کنــم‬ ‫به گونـه ای موثــر بــه ســواد رســانه ای بپــردازم‪.‬‬ ‫سواد رسانه ای و عدالت اجتماعی‬ ‫در گام اول بایـد گفـت سـواد رسـانه ای‪ ،‬امیـزه ای از تکنیک هـای بهـره وری موثـر‬ ‫از رسـانه ها و کسـب بینـش و درک بـرای تشـخیص رسـانه ها از یکدیگـر اسـت‪.‬‬ ‫بر این بـاورم؛ هـدف اصلـی سـواد رسـانه ای به خصـوص وقتـی دربـاره رسـانه های‬ ‫جمعـی حـرف می زنیـم‪ ،‬می توانـد سـنجش نسـبت هـر محتـوا بـا «عدالـت‬ ‫اجتماعـی» باشـد؛ بنابرایـن هـدف اصلـی سـواد رسـانه ای می توانـد این باشـدکه‬ ‫براسـاس ان بتـوان دیـد ایـا بیـن محتـوای یـک رسـانه (به مثابـه محصـول نهایـی)‬ ‫بـا عدالـت اجتماعـی رابطـه ای وجـود دارد یـا خیـر‪ .‬به عبارتـی بهتـر‪ ،‬خواننـده یـا‬ ‫بیننـده یـا شـنونده یـک مضمـون رسـانه ای بهتـر اسـت رابطـه و نسـبت محتـوای‬ ‫یـک رسـانه بـا عدالـت را درنظـر گرفتـه و نزدیکـی یـا دوری محتـوای یـک رسـانه از‬ ‫عدالـت را موردتوجـه قـرار دهد تا همیشـه درارتباط با رسـانه به جای تسـلیم بودن‬ ‫یا تسلیم شـدن به رابطه یک سـویه و انفعالی‪ ،‬رابطه ای فعال تر و تعاملی تر داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬بایـد بـه ایـن گفتـه افـزود کـه هـر نظـام رسـانه ای دارای یـک سلسـله مراتب‬ ‫یسـت؛ همچنیـن همیـن‬ ‫اسـت کـه اجـزای ان قابل تجزیه وتحلیـل و شناسای ‬ ‫سلسـله مراتب اسـت کـه محصـول نهایـی رسـانه یـا همـان محتـوای رسـانه را‬ ‫می سـازد‪ .‬رفتـار و بافـت ایـن سلسـله مراتب‪ ،‬شـبیه یـک کارخانـه اسـت‪ .‬در‬ ‫کارخانـه هـم تمـام اجـزا؛ اعـم از زیرسـاخت ها‪ ،‬نرم افزارهـا‪ ،‬نیـروی انسـانی و ‪...‬‬ ‫دست به دسـت هـم می دهنـد تـا محصـول نهایـی خـود را باتوج هبـه اهـداف‬ ‫ازپیش تعریف شـده‪ ،‬تحویـل مصرف کننـده بدهنـد‪ .‬شـاید یـک تفـاوت مهـم در‬ ‫مقایسـه رسـانه ها و کارخانه هـا این باشـدکه در رسـانه ها کار به گونـه ای صـورت‬ ‫می گیرد که مصرف کننده گمان کند حقیقتی محض را دریافت کرده که عاری از‬ ‫پیـش داوری یـا القا گری سـت‪ .‬البته شـاید بعضـی از کارخانه ها هم ُمهر اسـتاندارد‬ ‫را به همین منظور بر کاالی نامرغوب بزنند تا مصرف کننده گمان کند یک جنس‬ ‫مرغـوب دریافـت کـرده اسـت‪ .‬به این ترتیـب می تـوان گفـت محصـول نهایـی یـک‬ ‫ً‬ ‫رسـانه الزامـا اینـه دنیایـی کـه ان را پوشـش می دهـد‪ ،‬نیسـت؛ محصـول نهایـی‬ ‫یـک رسـانه ممکـن اسـت بخشـی از جهـان یـا شـکل تحریف شـده ای از ان باشـد‬ ‫یـا حداقـل در بازتـاب جهـان ناموفـق مانـده باشـد‪ .‬محتـوای رسـانه می توانـد در‬ ‫خدمت تثبیت یک جریان‪ ،‬گروه یا طبقه یا در خدمت قدرت حا کمه باشد و ان‬ ‫ً‬ ‫طبقه و قدرت الزاما عدالت جو‪ ،‬رهایی بخش و ازادی گرا نباشـد‪ .‬چنین محصول‬ ‫رسـانه ای نمی توانـد در خدمـت عدالـت اجتماعـی عمـل کنـد؛ بلکـه در خدمـت‬ ‫نیروهایی ست که درصدد عدم تامین عدالت یا سلب عدالت اجتماعی هستند؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬می توان این نکته را درنظر داشـت که ا گاهی و اطالعاتی که از رسـانه ها‬ ‫ً‬ ‫به دسـت می ایـد‪ ،‬ممکـن اسـت لزومـا به صلاح اجتمـاع یـا عامـه مـردم نباشـد؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا درنظـر بگیریـد کـه بازتـاب تهاجـم اسـرائیل بـه غـزه را در رسـانه های گونا گون‬ ‫جهـان کـه هرکـدام از زاویـه ای بـه بازتاب ان پرداختنـد‪ .‬در اینجا الزم اسـت دوباره‬ ‫به این نکتـه اشـاره کنـم کـه سـواد رسـانه ای یک نـوع درک متکـی بـر مهـارت اسـت‬ ‫و ا گـر قـرار اسـت از سـفره رسـانه ها انتخاب هـای دقیـق و درسـتی داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫انـگاه می توانیـم بـر نقش و جایگاه چنین مهارت هایی به طورخاص تا کید کنیم‪.‬‬ ‫سینما و هواپیما؛ دو مثال تبیین نقش مهارت ها‬ ‫مثـال اول‪ :‬ا گـر در یـک فیلـم پسـرکی ‪10‬سـاله در حال دویـدن باشـد و در همـان‬ ‫هنگام دویدن‪ ،‬تبدیل به یک مرد ‪40‬سـاله شـود‪ ،‬برای کسـی که فیلم زیاد دیده‪،‬‬ ‫اتفـاق عجیبـی نیسـت‪ .‬تماشـا گر حرفـه ای سـینما می دانـد کـه رجـوع بـه اینـده‬ ‫(دراین مثـال ‪ 40‬ساله شـدن فـرد موردبحـث) یـا بازگشـت بـه گذشـته یـک فـرد یـا‬ ‫یک موضوع‪ ،‬احتیاج به ‪40‬سـال انتظار ندارد‪ .‬این‪ ،‬امری بدیهی در سینماسـت‬ ‫کـه می توانـد در یـک پلان رخ دهـد (فلش فـوروارد و فالش بـک)؛ امـا دیـدن چنین‬ ‫صحنـه ای بـرای کسـی که اولین بـار اسـت فیلمـی را می بینـد‪ ،‬ممکـن اسـت ایجـاد‬ ‫سـردرگمی کنـد؛ لـذا از خـودش بپرسـد کـه ان پسـرک چه شـد؟ و این مرد ‪40‬سـاله‬ ‫کیسـت؟ اما تماشـا گر حرفه ای سـینما به تدریج به دانش و مهارت هایی مسـلط‬ ‫شـده کـه الزمـه درک فیلـم اسـت و براثـر ان‪ ،‬نمادهـای و نشـانه های دیـداری در‬ ‫سـینما را به خوبـی می شناسـد‪.‬‬ ‫مثـال دوم‪ :‬ا گـر بخواهیـم در کابیـن خلبـان هواپیمـا بنشـینیم و ان را ب هپـرواز‬ ‫دراوریـم‪ ،‬نیـاز بـه مجموعـه ای از مهارت هـا داریـم تـا بتوانیـم هواپیمـا را به حرکـت‬ ‫دراورده‪ ،‬به پـرواز کشـانده‪ ،‬کنتـرل کـرده و بـه مقصـد برسـانیم‪ .‬مگـر جـز ایـن‬ ‫اسـت؟ تسـلط بـر سـواد رسـانه ای نیـز مسـتلزم کسـب امیـزه ای از مهارت هاسـت؛‬ ‫البتـه بااین تفاوت کـه در دو مثـال مربـوط بـه سـینما و هواپیمـا‪ ،‬زودتـر بـه نقـش‬ ‫مهارت های خاص پی می بریم‪ .‬نداشـتن مهارت های مربوط به زبان سـینما‪ ،‬به‬ ‫عـدم درک فیلـم می انجامـد و نداشـتن مهارت هـای مربـوط بـه پـرواز‪ ،‬به سـقوط و‬ ‫مـرگ منجـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ممکـن اسـت بر این گمـان باشـیم کـه در اسـتفاده از رسـانه ها از مهارت هـای کافی‬ ‫برخورداریـم؛ درحالی کـه اینجـا‪ ،‬موضـوع سـواد رسـانه ای می تواند بـه مهارت های‬ ‫یـک ملـوان تـازه کار یـا یـک ملـوان ماهـر شـبیه باشـد‪ .‬ملـوان تـازه کار هـم بـه دریـا‬ ‫مـی رود؛ امـا ممکـن اسـت دیگـر رنـگ سـاحل را نبینـد‪ .‬برخلاف ملـوان تـازه کار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ملوان ماهر ممکن است حتی درشرایطی که دریا توفانی ست اصال عزم اب نکند؛‬ ‫ا گـر هـم بـرود‪ ،‬به خوبی می داند تا چه عمقی باید‬ ‫پیـش رفـت و چگونـه بـا امـواج مقابلـه و از ان هـا‬ ‫عبـور کـرد و بـه سـاحل بازگشـت‪.‬‬ ‫ضرورت سواد رسانه ای‬ ‫تـا اینجـا بایـد تاحـدودی مشـخص شـده باشـد‬ ‫کـه چـرا بـه سـواد رسـانه ای نیـاز داریـم‪ .‬امـروز‬ ‫در دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه خواه ناخـواه‬ ‫در شـرایط اشـباع رسـانه ای قـرار دارد‪ .‬فضـای‬ ‫ً‬ ‫پیرامـون مـا سرشـار از اطالعـات اسـت ؛ مثلا‬ ‫وقتـی تلفن همـراه یک نفـر به صـدا درمی ایـد‪ ،‬این‬ ‫اطالعـات موجـود در فضاسـت کـه پـل ارتبـاط او بـا تماس گیرنـده شـده؛ یـا وقتـی‬ ‫مـودم می توانـد افـراد را بـه جهـان بی انتهـای اینترنـت بکشـاند‪ ،‬نشـانه ای‬ ‫یـک ِ‬ ‫دیگـر اسـت از همیـن شـرایط حا کمیـت اشـباع رسـانه ای بـر جهـان؛ یـا حـاال کـه‬ ‫میلیون ها روزنامه و مجله و کتاب و خبرگزاری و شـبکه تلویزیونی بر زمین وزمان‬ ‫می بـارد‪ ،‬همـه نیـاز دارنـد به اینکه برابر چنین فضایی‪ ،‬چتری بر سـر بگیرند و یک‬ ‫رژیـم مصـرف اتخـاذ کننـد‪ .‬همـه نیـاز دارنـد بـه اینکـه در انتخاب هایشـان بیشـتر‬ ‫دقـت کننـد؛ درسـت ماننـد انچـه مـردم درمـورد تغذیـه خودشـان عمـل می کنند‪.‬‬ ‫چـون مـردم ا کنـون باسـوادتر شـده اند‪ ،‬مراقـب هسـتند کـه در غذایـی کـه مصرف‬ ‫می کنند‪ ،‬چقدر کلسـترول‪ ،‬ویتامین یا مواد دیگر باید باشـد؛ در فضای رسـانه ای‬ ‫هـم بایـد دانسـت چـه مقدار بایـد درمعرض رسـانه های مختلـف؛ اعم از دیـداری‪،‬‬ ‫یکـه در‬ ‫شـنیداری و نوشـتاری بـود و چه چیزهایـی را از ان هـا برداشـت‪ .‬زمان ‬ ‫بزرگراه هـای اطالعاتـی حرکـت می کنیـد‪ ،‬سـواد رسـانه ای می توانـد بـه شـما بگویـد‬ ‫چه مقدار از وقتتان را در چه سایت هایی؛ اعم از شناخته شده و ناشناخته و چه‬ ‫ً‬ ‫مقـدار از ان را فرضـا در چت روم هـا بگذرانیـد؛ بنابرایـن‪ ،‬می تـوان گفـت کـه هـدف‬ ‫سواد رسانه ای در نخستین گام های خود‪ ،‬تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر‬ ‫هزینه‪-‬فایـده بـا رسانه هاسـت؛ به این معنا کـه برابـر رسـانه ها چه چیزهایـی را از‬ ‫دسـت می دهیـم و چه چیزهایـی را به دسـت می اوریم؟ به عبارتی بهتـر‪ ،‬در مقابل‬ ‫زمـان و هزینـه ای کـه صـرف می کنیـم‪ ،‬درنهایـت چـه منافعـی به دسـت می اوریم؟‬ ‫پس یکی از اهداف اصلی سـواد رسـانه ای این اسـت که اسـتفاده مبتنی بر ا گاهی و‬ ‫بافایـده از سـپهر اطالعـات را تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫سه جنبه سواد رسانه ای‬ ‫سـواد رسـانه ای یـک موضـوع متضلـع اسـت کـه قـدرت درک مخاطبـان از نحـوه‬ ‫کارکرد رسـانه ها و شـیوه های معنی سـازی در ان ها را طرف موردتوجه قرار می دهد‬ ‫و می کوشـد ایـن وا کاوی را بـرای مخاطبـان بـه یـک عـادت و وظیفـه تبدیـل کنـد‪.‬‬ ‫سـواد رسـانه ای را می توان بسـتر منطقی دسترسی‪ ،‬تجزیه وتحلیل و تولید ارتباط‬ ‫ل گونا گـون رسـانه ای و درعین حـال تامیـن ضوابـط مصـرف محتـوای‬ ‫در اشـکا ‬ ‫رسـانه ای ازمنظـر انتقـادی دانسـت‪ .‬سـه جنبـه سـواد رسـانه ای عبارت انـد از‪:‬‬ ‫الـف‪ :‬ارتقـای ا گاهـی نسـبت بـه رژیـم مصـرف رسـانه ای؛ به عبارتـی بهتـر‪ ،‬تعییـن‬ ‫میـزان و نحـوه مصـرف غـذای رسـانه ای از منابع رسـانه ای گونا گون کـه دریک کالم‬ ‫همـان محتـوای رسانه هاسـت‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اموزش مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی‪.‬‬ ‫ج‪ :‬تجزیه وتحلیـل اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی و اقتصـادی رسـانه ها کـه در نـگاه اول‬ ‫قابل مشـاهده نیسـت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اولین نکته در موضوع سـواد رسـانه ای‪ ،‬توجه داشـتن به میزان و نسبت‬ ‫مصـرف از هـر رسـانه در رنگین کمـان رسانه هاسـت و سـپس توجـه به این نکتـه کـه‬ ‫ً‬ ‫دیـدن و خوانـدن و شـنیدن عمدتـا بایـد از موضـع انتقـادی باشـد و سـومین نکتـه‬ ‫اینکـه بـه نقـش متصدیـان و مالکان رسـانه ها هـم باید توجه داشـت‪ .‬شـاید بتوان‬ ‫گفـت تلقی هـای نوتـر و امروزی تـر از سـواد رسـانه ای‪ ،‬بیشـتر بـر جنبـه متصدیـان و‬ ‫مالکان رسانه ها متمرکز است؛ لذا مقابله با کارکردهای رسانه های بزرگ و غالب را‬ ‫در دستورکار دارد‪ .‬درحقیقت‪ ،‬کالبدشکافی رسانه هایی ست که هدفشان تامین‬ ‫هژمونی فرهنگی‪ ،‬تعمیم فلسـفه سیاسـی و حفظ قدرت هایی سـت که خود این‬ ‫رسـانه ها محصول ان ها هسـتند‪.‬‬ ‫اشنایی با نوه دیجیتال!‬ ‫به نظـر می رسـد کـه موضـوع سـواد رسـانه ای؛ به عنـوان دافعـه فضـای اشـباع‬ ‫رسـانه ای و در سـتیز بـا گفتمـان غالـب رسـانه های بـزرگ درهمین شـرایط اشـباع‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬در اینترنـت نسـبت بـه سـایر رسـانه ها بیشـتر و سـریع تر رشـد کـرده و‬ ‫به نوعـی می تـوان ان را نـوه دیجیتال نقدهای رسـانه ای کالسـیک به حسـاب اورد‪.‬‬ ‫بد نیسـت یاداوری شـود که تسـلط به یک زبان خارجی‪ ،‬مهارت اسـتفاده از رایانه‬ ‫و مهارت هـای ا سـتفاده از فضـای سـایبر هـم که خودشـان جزو مهارت های سـواد‬ ‫رسـانه ای ب هشـمار می اینـد‪ ،‬می تواننـد بـه بهـره وری مناسـب تر از مباحـث سـواد‬ ‫رسـانه ای موجـود در سـایت های مختـص ایـن مبحـث در اینترنـت کمـک کننـد‪.‬‬ ‫بی سوادها طعمه می شوند!‬ ‫امـا ازانجا کـه بـدون سـواد رسـانه ای‪ ،‬نمی تـوان گزینش هـای صحیـح از پیام هـای‬ ‫رسـانه ای داشـت‪ ،‬به گمانـم نهادهـای اموزشـی‪ ،‬مدنـی و رسـانه ای در ایـران بایـد‬ ‫بـه این امـر کمـک کننـد‪ .‬نهادهـای اموزشـی همچـون مـدارس‪ ،‬دانشـکده ها‪،‬‬ ‫دانشـگاه ها و اموزشـگاه های مختلـف می تواننـد مفهـوم سـواد رسـانه ای را در‬ ‫کتـب درسـی ارائـه کننـد‪ .‬نهادهـای مدنـی و صنفـی کـه هر یـک جمعـی تخصصـی‬ ‫را نمایندگـی می کننـد نیـز البتـه می تواننـد اعضـای خـود را تحت امـوزش مسـتمر‬ ‫درزمینـه سـواد رسـانه ای قـرار دهنـد؛ و باالخـره نهادهـای رسـانه ای و انتشـاراتی‬ ‫هـم می تواننـد مفاهیـم ساده شـده ای از ایـن بحـث را در دسـتورکار خـود قـرار‬ ‫دهنـد‪ .‬ا گـر نهادهای پیش گفته دراین عرصه فعال تر شـوند‪ ،‬بضاعتـی که ازطریق‬ ‫سـواد رسـانه ای دراختیـار گذاشـته می شـود‪ ،‬باعـث می شـود تـا مخاطبـان درک‬ ‫عمیق تری از انچه می بینند‪ ،‬می شـنوند و می خوانند داشـته باشـند‪ .‬درحالی که‬ ‫می تـوان فاقـدان سـواد رسـانه ای را طعمـ ه اصلـی در فضاهـای رسـانه ای ب هشـمار‬ ‫اورد‪ ،‬افـراد دارای سـواد رسـانه ای نه تنهـا اسـیر محصـوالت رسـانه ای نمی شـوند؛‬ ‫بلکـه قضاوت هـای صحیح تـری از محیـط پیرامـون خـود دارنـد‪.‬‬ ‫شما اضافه بار دارید!‬ ‫یسـت‪ .‬در‬ ‫یکی دیگـر از اهـداف سـواد رسـانه ای‪ ،‬نشـان دادن اضافه بـار اطالعات ‬ ‫شرایط اشباع رسانه ای و در فضای موجود افراد درمعرض حجم باال از اطالعاتی‬ ‫ً‬ ‫هسـتند کـه هرگـز بـه برخی ازان ها نیـازی ندارنـد؛ مثال امـروزه بسـیاری از نوجوانان‬ ‫در جهـان‪ ،‬مارک هـا و عالئـم تجـاری بین المللـی را به خوبـی می شناسـند؛ امـا ایـن‬ ‫اطالعات در هیچ زمینه ای به کار ان ها نمی اید؛ نه قدرت خرید دارند و نه قدرت‬ ‫مصـرف ولـی چـون درمعرض ا گهی هـای پیاپی قـرار دارنـد‪ ،‬دراین زمینه اطالعات‬ ‫دارنـد‪ .‬پـس بایـد از پیام ها و اطالعات اطرافمان طبق نیازهایمان اسـتفاده کنیم‬ ‫تـا دچار سـردرگمی نشـویم‪ .‬سـواد رسـانه ای این امـکان را نیز دراختیـار می گذارد‪.‬‬ ‫نیاز به تولید ادبیات‬ ‫بایـد بـرای مبحـث سـواد رسـانه ای‪ ،‬تولیـد ادبیـات کنیـم‪ .‬متاسـفانه منبـع‬ ‫دراین زمینـه به ویـژه به زبـان فارسـی‪ ،‬انـدک اسـت؛ امـا پرکـردن ایـن خلا بـا تالیـف‬ ‫و ترجمـه امـکان دارد‪ .‬ایـن فقـر ادبیـات را نهادهـای اموزشـی‪ ،‬مدنـی و رسـانه ای‬ ‫در ایـران می تواننـد پـر کنند‪ .‬در مباحث بین المللی مربوط به سـواد رسـانه ای ‪18‬‬ ‫اصـل وجـود دارد کـه موردتوجه اسـت‪ .‬دراین زمینه‪ ،‬مطالعه ارای «لن مسـترمن»‬ ‫می توانـد مفیـد باشـد‪ .‬او کـه از برجسـته ترین متفکـران حـوزه بین المللـی‬ ‫یسـت‪ ،‬پیش ازایـن کتابـی منتشـر کـرده بـود کـه سـریع بـه‬ ‫اموزش هـای رسانه ا ‬ ‫کتابـی درسـی در عرصـه امـوزش رسـانه ای تبدیـل شـد‪ .‬ایـن کتـاب کـه ‪Teaching‬‬ ‫‪ the Media‬نـام داشـت‪ ،‬در سـال ‪ 1985‬بـه عالقه منـدان مباحـث مربـوط بـه‬ ‫اموزش رسـانه ای عرضه شـد‪ .‬او کتاب دیگری هم دارد که انتشـارات شـورای اروپا‬ ‫ان را منتشـر کـرده‪ .‬نـام ایـن اثـر‪ ،‬امـوزش رسـانه ای در اروپـای دهـه ‪Media( 1990‬‬ ‫یسـت‬ ‫‪ )s Europe'1990 Education in‬اسـت‪ .‬نویسـنده موردبحـث از جملـه کسان ‬ ‫کـه ترجیـح می دهـد از «امـوزش رسـانه ای» (‪ )Media Education‬به جـای اصطالح‬ ‫«سـواد رسـانه ای» اسـتفاده کنـد‪ .‬تکـرار می کنـم؛ می تـوان در عرصـه امـوزش‬ ‫رسـانه ای و سـواد رسـانه ای تولیـد ادبیـات کـرد تـا در گام اول مشـخص شـود‬ ‫دامنـه و چارچـوب بحـث سـواد رسـانه ای چیسـت‪ .‬بایـد ترجمـه کـرد و هم زمـان‬ ‫تالیـف تـا بتـوان زمینـه یـک مطالعـه تطبیقـی را فراهـم سـاخت و بـه معیارهایـی‬ ‫بـرای تعقیـب اهـداف سـواد رسـانه ای دسـت یافـت‪ .‬وضعیـت سـواد رسـانه ای در‬ ‫غـرب به دلیـل ان کـه تکنولوژی هـای مـدرن تمرکـز و غلظت بیشـتری دارنـد‪ ،‬باعث‬ ‫شـده نظریه پـردازان و مخاطبـان‪ ،‬زودتـر خطـر مسـلح نبودن بـه سـواد رسـانه ای‬ ‫را درک کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مطالعـات و تجربه هـای بسـیارخوبی هـم دراین زمینـه‬ ‫دارنـد کـه می شـود از ان هـا اسـتفاده کـرد‪ .‬همچنیـن حمایـت نهادهـای اموزشـی‬ ‫ازطریق گنجاندن مفاهیم سواد رسانه ای در کتب درسی دانش اموزان و دروس‬ ‫دانشـکده های ارتباطـات‪ ،‬می توانـد مفیـد باشـد و خـود رسـانه ها هـم باتوج هبـه‬ ‫جغرافیـای مخاطبـان خـود‪ ،‬می تواننـد مفاهیـم مرتبـط بـا سـواد رسـانه ای را‬ ‫منعکـس کننـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫بازگشایی دانشگاه ها منوط به روند واکسیناسیون است‬ ‫برگزاری مراسم اربعین؛ منوط به موافقت دولت عراق‬ ‫رئیس جمهوری برگزاری مراسـم اربعین منوط به موافقت دولت عراق و اعالم شـرایط پذیرش زوار‬ ‫از جانب این کشور دانست و گفت‪« :‬بی تردید در صورت موافقت کشور میزبان‪ ،‬کسانی می توانند‬ ‫بـه زیـارت اربعیـن مشـرف شـوند کـه بـا تائیـد وزارت بهداشـت و درمـان هـر دو ُدز وا کسـن کرونـا را‬ ‫دبـر اهمیـت توجـه بـه وا کسیناسـیون‬ ‫زده باشـند»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید ابراهیـم رئیسـی با تا کی ‬ ‫مهاجریـن و مشـکوک التابعیـن‪ ،‬گفـت‪« :‬وزارت کشـور و اسـتانداران مـرزی بایـد نظـم و انضباطـی‬ ‫در زمینـه وا کسیناسـیون ایـن افـراد کـه میهمانـان جمهـوری اسلامی هسـتند‪ ،‬فراهـم کننـد تـا از‬ ‫شیوع بیماری جلوگیری شود»‪ .‬وی همچنین روند وا کسیناسیون در کشور را امیدبخش خواند‪.‬‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی گفت‪« :‬بازگشـایی مدارس و دانشـگاه ها اتفـاق خواهد افتاد؛‬ ‫امـا ایـن موضـوع منـوط بـه رونـد وا کسیناسـیون اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ بهـرام عین اللهـی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«تا به امروز همه اساتید دانشگاه ها که اغلب در سنین باال هستند‪ ،‬وا کسینه شده اند و وا کسیناسیون‬ ‫دانشـجویان نیز از هفته اینده انجام می شـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬بسـته به میزان وا کسیناسـیون‪ ،‬بازگشـایی‬ ‫نیـز عملیاتـی خواهـد شـد تـا دانشـگاه ها بـه وضعیـت عـادی و کالس هـای حضـوری بازگردنـد»‪ .‬وزیـر‬ ‫بهداشت با اشاره به برنامه گسترده تامین وا کسن در کشور تصریح کرد‪« :‬بعد از تامین و توزیع وا کسن‪،‬‬ ‫انتظار می رود مردم و مسـئوالن نیز یاریگر ما در تسـریع وا کسیناسـیون باشـند»‪.‬‬ ‫ویژگی های یاران ه در دولت جدید‬ ‫از سـال گذشـته گمانه زنی هـای متفاوتـی درخصـوص تغییـر‬ ‫سـهمیه بندی بنزیـن بـه گـوش می رسـد‪ ،‬طرحـی کـه در‬ ‫کمیسـیون انرژی مجلس بررسـی شـد که در سـهمیه بنزین‬ ‫بـه افـراد تعلـق گیـرد و کسـانی که صاحـب خـودرو نیسـتند از‬ ‫سـهمیه بنزیـن اسـتفاده کننـد و طـی ان بـه هـر فـرد حـدود‬ ‫‪ ۳۰‬لیتـر بنزیـن داده شـود کـه درصـورت عدم اسـتفاده از‬ ‫ان ازطریـق سـامانه ای نسـبت بـه فـروش ان اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش انـا؛ فریـدون عباسـی رئیـس کمیسـیون انـرژی‬ ‫مجلـس درخصـوص تغییـر طـرح سـهمیه بندی بنزیـن‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬مجلـس بـا همراهی دولـت به دنبال سـازوکاری‬ ‫بـرای مدیریـت انـرژی در کشـور اسـت‪ ،‬متاسـفانه ارائـه انرژی‬ ‫بـا قیمـت غیرواقعـی باعـث اسـتفاده بی رویـه از ان شـده و‬ ‫یارانـه انـرژی به صـورت برابـر نیـز تقسـیم می شـود ازایـن رو‬ ‫طر ح هایـی ازقبیـل اختصـاص سـهمیه بنزیـن بـا کـد ملـی و‬ ‫ایجـاد طـرح جامـع انرژی در دسـتورکار مجلس قـرار گرفت»‪.‬‬ ‫البته رئیس کمیسیون انرژی مجلس تا کید کرد برای تغییر‬ ‫سـهمیه بندی بنزین عجله نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم‬ ‫داد با تصمیمات شـتاب زده شـرایط نامناسـبی ایجاد شود‪.‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نطـرح کـه تحت عنـوان (وان) مخفـف واحـد انرژ ‬ ‫ای ‬ ‫نطـرح بـه هـر فـرد به میـزان مشـخص «وان» داده‬ ‫طبـق ای ‬ ‫می شـود‪ ،‬درواقـع یارانـه ای کـه دولـت می خواهـد بـه هـر فـرد‬ ‫تکـه یـک‬ ‫دهـد ب هشـکل «وان» خواهـد بـود‪ ،‬به این صور ‬ ‫فـرد ماهانـه ‪ ۵۰‬وان دارد کـه می توانـد ان را مصـرف کنـد و‬ ‫نطـرح‬ ‫باقیمانـده ایـن سـهمیه را در بـورس بفروشـد‪ ،‬ای ‬ ‫یکـه عبدالعلـی‬ ‫موافقـان و مخالفانـی داشـته اسـت به طور ‬ ‫رحیمـی عضـو کمیسـیون انـرژی و نماینـده مـردم خرامـه‬ ‫نطـرح‬ ‫نطـرح را یـک طـرح خـام خوانـده و گفـت‪« :‬درای ‬ ‫ای ‬ ‫بیشـتر به جنبه دانشـگاهی نگاه شـده تا اجرایی و حتی ا گر‬ ‫اجرایـی شـود هـم بـاز عدالـت اجتماعـی برقرار نشـده اسـت»‬ ‫اما موافقان ان معتقدند بخش های زیادی در کشـور مانند‬ ‫ی اسـتفاده می کننـد کـه جای اینکـه‬ ‫کارخانه هـا از یارانـه انـرژ ‬ ‫از فایـده یارانـه عامـه مردم منتفع شـوند‪ ،‬صاحـب کارخانه از‬ ‫ان منتفـع می شـود‪ .‬طرح تخصیص سـهمیه انـرژی همواره‬ ‫به عنـوان یکـی از دغدغه هـای عدالـت اجتماعـی در کشـور‬ ‫مطرح بوده و بسیاری از کارشناسان با انتقاد از نحوه یارانه‪،‬‬ ‫ان را ارائـه یارانـه بـه دهک هـای بـاال می داننـد و کسـانی که‬ ‫مصـرف بیشـتری دارنـد بیش تـر از یارانه هـا و یارانه هـای‬ ‫ی اسـتفاده می کننـد‪ .‬این سـبک پرداخـت یارانـه باعث‬ ‫دولتـ ‬ ‫ً‬ ‫رقابـت نیـز برای مصرف می شـود و عملا طر ح های مدیریت‬ ‫مصـرف را بـا چالـش جـدی مواجـه می کنـد و مصـرف انـرژی‬ ‫ازقبیـل‪ ،‬بنزیـن‪ ،‬گاز و بـرق هیـچ تناسـبی بـا میـزان جمعیت‬ ‫کشـور نـدارد به گونه ای کـه مصـرف گاز در ایـران بـا اختلاف‬ ‫کمـی از میـزان مصـرف گاز در قـاره اروپـا کمتـر اسـت‪ .‬در‬ ‫سـال های اخیـر علی رغـم تبلیغـات گسـترده درخصـوص‬ ‫رعایـت الگـوی مصـرف در کشـور بـا رشـد صعـودی انـرژی‬ ‫مواجـه بودیـم و حتـی بسـیاری از کارشناسـان پیش بینـی‬ ‫کردنـد بـا ادامـه این وضـع دولـت بـا مشـکالت فراوانـی‬ ‫درخصـوص تامیـن انـرژی مواجـه می شـود و حتـی مجبـور‬ ‫بـه واردات انـرژی نیـز خواهـد شـد‪ .‬اثـر ایـن رشـد صعـودی را‬ ‫می تـوان در صنعت برق به خوبی مشـاهده کـرد به طوری که‬ ‫بـا خـروج نیروگاه هـای برقابـی از جریـان تولید و رشـد بی رویه‬ ‫مصـرف شـاهد خاموشـی گسـترده در کشـور هسـتیم‪ .‬گویـا‬ ‫نشـکل از تخصیـص یارانـه انـرژی نیازمنـد بازنگری سـت‬ ‫ای ‬ ‫سه جغرافیا و سه رویکرد مقابله ای با هجوم فناوری‬ ‫امـروزه فنـاوری بـه عاملـی مهـم و تعیین کننـد ه در تحـوالت ژئوپلیتیـک جهـان‬ ‫بـدل شـده‪« .‬انقلاب صنعتـی چهـارم» در حال ترسـیم مجـدد خطـوط نظـم‬ ‫یسـت و شـرکت های فنـاوری بـا قدرت یابی در قلـب این انقالب‪،‬‬ ‫نوظهـور جهان ‬ ‫ب همـرور اقتـدار‪ ،‬ظرفیـت و تـوان حکمرانـی دولت هـا را به چالـش می کشـند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ وبـگاه «نشـنال افرز» اخیـرا طی مقاله ای به قلـم کلون کیچن؛ به‬ ‫این موضـوع پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫فنـاوری همیشـه متغیـر کلیـدی در تغییـرات ژئوپلیتیـک جهـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نواوری هایـی چـون قایق بادبانـی‪ ،‬باروت‪ ،‬موتور بخار‪ ،‬نیروگاه های هسـته ای‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و ‪ ...‬درزمـان ظهـور‪ ،‬جهـان پیرامـون را شـدیدا‬ ‫تغییر داده و موازنه قدرت سیاسـی را میان کشـور بر هم می زنند‪ .‬این تحوالت‬ ‫به حدی عمیق هسـتند که میزان ثروت و قدرت یک کشـور را متحول سـاخته‬ ‫و جایـگاه کشـورها در نظـام بین الملـل را تغییـر می دهـد‪ .‬در عصـر حاضـر‪،‬‬ ‫لشـکل گیری و شـکل دهی بـه‬ ‫مفهومـی چـون «انقلاب صنعتـی چهـارم» درحا ‬ ‫نشـرایط‪ ،‬شـرکت ها بـا شـتاب بـه‬ ‫یسـت‪ .‬درای ‬ ‫خطـوط ثابـت نظـم نویـن جهان ‬ ‫شـرکای دولت هـا در حـوزه اعمـال قـدرت سیاسـی بـدل می شـوند‪ .‬کارشناسـان‬ ‫ً‬ ‫معتقدنـد کال سـه مولفـه اساسـی در ایجـاد ایـن تغییـر اهمیـت ویـژه ای دارنـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعـداد فزاینـده ای از شـرکت های فنـاور عالقه منـد بـه گسـترش نفـوذ جهانـی‬ ‫خـود در سـطح بین المللـی هسـتند‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۱۶‬هزینـه جهانـی در حـوزه‬ ‫فنـاوری از ‪ ۶.۳‬تریلیـون دالر فراتـر رفـت و ازنظر تولید ناخالص به سـومین نیروی‬ ‫اقتصـادی بـزرگ جهـان بـدل شـد‪ .‬برای درک بهتر شـرایط یادشـده‪ ،‬بایـد یاداور‬ ‫شـد تنهـا دو اقتصـاد امریـکا و چیـن حجـم باالتـری از بـازار فنـاوری را دراختیـار‬ ‫دارنـد‪ .‬براسـاس پیش بینی هـا تـا سـال ‪ ،۲۰۲۳‬بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد از تولیـد‬ ‫ناخالـص جهـان دراین بـازار نوظهـور صـورت خواهـد پذیرفـت‪ .‬شـاید تابه امـروز‬ ‫هیـچ صنعتـی به انـدازه فنـاوری جهانـی نشـده باشـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دومیـن علـت اصلـی اغـاز نقش افرینـی شـرکت های فنـاوری درزمینـه‬ ‫ژئوپلیتیـک‪ ،‬گسـترش حضـور و نفـوذ رسـانه های اجتماعـی انالیـن اسـت‪.‬‬ ‫تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش افرینی ژئوپلیتیک محسوب‬ ‫می شـود و بخـش فنـاوری در شـرایط کنونـی بـه چنیـن امکانـی دسترسـی ازاد‬ ‫یکـه در بسـیاری ازموارد دولت هـا از ایـن بسـتر بـرای تحقـق اهـداف‬ ‫دارد‪ .‬درحال ‬ ‫کالن خود بهره می برند و ازسویی درتالش هستند که کنترل اوضاع را در بستر‬ ‫شـبکه های اجتماعـی به دسـت گیرنـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬دلیـل سـوم و نهایـی طـرح ادعـای نقـش شـرکت های فنـاوری در اینـده‬ ‫ژئوپلیتیک جهان‪ ،‬نقش روزافزون شرکت های فناوری در توسعه قابلیت های‬ ‫امنیـت ملـی ب هشـمار مـی رود‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬پلتفرم هـا سـبب شکسـتن انحصار‬ ‫دولت هـا در دسترسـی بـه اطالعـات شـده اند‪ .‬امـروزه رسـانه هایی ماننـد‬ ‫فیس بـوک و توییتـر‪ ،‬بیـش از هـر سـازمان جاسوسـی دیگـری در جهـان بـه‬ ‫اطالعـات دسترسـی دارنـد‪ .‬به همین دلیـل اسـت کـه گاه بـرای توصیـف مـدل‬ ‫کسـب وکار غول هـای فنـاوری جهـان از عبـارت «سـرمایه داری نظارتـی» یـاد‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫براسـاس تخمین هـای صورت گرفتـه‪ ،‬در سـال ‪ ،۲۰۱۹‬بیـش از ‪ ۵‬میلیاردنفـر از‬ ‫ً‬ ‫جمعیـت جهـان (تقریبـا ‪ ۶۵‬درصـد از کل جمعیـت) موبایـل دارنـد کـه حـدود‬ ‫نیمی از ان هـا هوشـمند اسـت و پیش بینـی می شـود تـا پایـان ‪ ۲۰۲۱‬این رقـم تـا‬ ‫ً‬ ‫دوبرابـر افزایـش یابـد‪ .‬بنیـاد ای اف اف‪ ،‬اخیـرا در گـزارش «پشـت اینـه یک طرفه‪:‬‬ ‫موشـکافی عمیق فناوری نظارت شـرکتی» نوشـت‪« :‬هر تلفن همراه هوشـمند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه موقعیـت مکانـی خـود را مسـتمرا بـرای گروه هایـی‬ ‫دارای ردیاب ‬ ‫ارسـال می کنـد‪ .‬ه ریـک از ایـن دسـتگاه های متصـل بـه اینترنـت‪ ،‬بـا دوربیـن‬ ‫قدرتمنـد و میکروفـون خـود‪ ،‬قابلیـت تبدیـل بـه دسـتگاه شـنودی بی نظیـر را‬ ‫تـا عالوه بـر تقسـیم عادالنـه ثـروت میـان مـردم زمینـه را بـرای‬ ‫رعایـت الگـوی مصـرف فراهـم کنـد‪ .‬محمدرضـا شـریفی‬ ‫کارشناس حوزه انرژی بااشاره به نیاز کشور برای تغییر شکل‬ ‫پرداخـت یارانه هـا گفـت‪« :‬متاسـفانه پرداخـت یارانـه انـرژی‬ ‫ً‬ ‫در کشـور تحت تاثیـر طر ح هـای عام پسـند به شـکل کاملا‬ ‫اشـتباه طـی سـال های اخیر ادامه یافتـه به گونه ای که میزان‬ ‫پرداخـت یارانـه بـه دهک هـای بـاالی جامعـه بسیاربیشـتر‬ ‫از دهک هـای کمتـر برخـوردار اسـت‪ .‬عالوه بـر بحث هـای‬ ‫عدالـت اجتماعـی دولت به دلیل پرداخت یارانه هـای انرژی‬ ‫بـا کسـری بودجـه فراوانـی مواجـه شـده و منابـع انـرژی کـه‬ ‫می توانـد مصـرف صـادرات و ارزاوری بـرای کشـور شـود‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده بی رویـه بـه هـدر مـی رود و دولـت را نیـز از منابـع‬ ‫مالـی ان محـروم می کنـد‪ .‬دولـت به دلیـل کسـری بودجـه‬ ‫طی سـال های گذشـته با مشـکالت متعددی برای افزایش‬ ‫ظرفیـت تولیـد برق‪ ،‬گاز و سـوخت مواجه بـوده به گونه ای که‬ ‫درصـورت ادامـه رونـد مصـرف سـوخت طی سـال های اینده‬ ‫بـا کسـری بنزیـن در کشـور مواجـه خواهیـم شـد و کشـور‬ ‫مجبـور بـه واردات بنزیـن می شـود ان هـم درشـرایطی که بـا‬ ‫کمبـود منابـع ارزی مواجـه اسـت‪ .‬ادامه این گونـه طر ح های‬ ‫غیرکارشناسی و نحوه غیراصولی پرداخت یارانه انرژی‪ ،‬باید‬ ‫توسـط یـک دولت شـجاع و کارامد به پایان برسـد تـا ازطریق‬ ‫ازادشـدن منابـع مالـی ان شـاهد توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫کشـور باشـیم‪ .‬البتـه ذکر این نکتـه بااهمیت اسـت که منابع‬ ‫ازادشـده در یارانه هـای انـرژی بایـد صـرف زیرسـاخت های‬ ‫کشـور شـود و نبایـد بـه محلـی بـرای تامیـن کسـری بودجـه و‬ ‫هزینه هـای جـاری دولـت تبدیـل شـود‪ .‬در دور قبـل طـرح‬ ‫هدفمنـدی یارانه هـا قـرار بـود منابـع حاصـل از طـرح صـرف‬ ‫توسـعه تولیـد شـود امـا به دلیـل عدم اجـرای صحیـح شـاهد‬ ‫هزینه کـرد ان در هزینه های جـاری دولت بودیم به طوری که‬ ‫بـا اغـاز تحریم هـا حتـی بـه محلـی بـرای پرداخـت یارانه هـای‬ ‫نقـدی نیـز تبدیـل شـد»‪.‬‬ ‫دارنـد‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬تنهـا این عوامـل نیسـتند کـه فنـاوری و شـرکت های فعـال‬ ‫دراین حـوزه را بـه تهدیـد بـزرگ بـرای حریـم شـخصی بـدل می کننـد‪ .‬بزرگ تریـن‬ ‫خطـر موجـود بـرای حریـم خصوصـی هـر شـهروند امـروزی‪ ،‬تجمـع اهسـته‪،‬‬ ‫پیوسـته و غیرقابل توقـف اطالعـات حیاتـی جزییـات زندگـی مـا دراختیـار‬ ‫شـرکت های یادشـده اسـت‪ .‬ایـن داده هـا‪ ،‬مـواردی چـون سـوابق جسـتجوها‪،‬‬ ‫برنامه هـای مورداسـتفاده‪ ،‬خریدهـا و موقعیـت مکانـی مـا را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫درنهایـت ایـن داده هـا تجمیـع شـده و شـناختی دقیـق درمـورد وابسـتگی‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اعتقـادات مذهبـی‪ ،‬هویـت اجتماعـی‪ ،‬نـژاد و قومیـت‪ ،‬میـزان‬ ‫تحصیلات‪ ،‬درامـد‪ ،‬عـادات خریـد و سلامت جسـمی و روانـی مـا دراختیـار‬ ‫غول هـای فنـاوری قـرار می دهـد»‪.‬‬ ‫سه وا کنش متداول دولت ها در برابر شرکت های فناوری‬ ‫انتقـال قـدرت از بخـش دولتـی بـه بخـش خصوصـی و شـرکت های فنـاوری‬ ‫درزمینه هـای ژئوپلیتیـک‪ ،‬در سـطح جهـان بـا وا کنش هـای مختلفـی ازسـوی‬ ‫دولت هـا مواجـه شـده کـه دراین مجـال کوتـاه بـه بررسـی رویکـرد سـه بازیگـر‬ ‫دولتـی بـزرگ جهـان یعنـی‪ ،‬امریـکا‪ ،‬چیـن و اتحادیـه اروپـا خواهیـم پرداخـت‪.‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ :‬مشارکت و سرمایه گذاری‬ ‫وا کنـش دولـت امریـکا بـه قدرت یابـی پلتفرم هـا را می تـوان در دو واژه‬ ‫«مشـارکت و سـرمایه گذاری» خالصـه کـرد‪ .‬سیاسـت گذاران ایـن کشـور‪،‬‬ ‫به توصیـه تئوریسـین های نامـدار‪ ،‬متوجـه ناتوانـی دولـت امریـکا درمقابله بـا‬ ‫چشـرایطی‬ ‫این رونـد شـده اند‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬ایـاالت متحـده نمی توانـد تحت هی ‬ ‫از حفـظ برتـری کامـل خـود در برابـر شـرکت های فنـاوری درگذرزمـان اطمینـان‬ ‫یابـد؛ از ایـن رو‪ ،‬راهبـردی متفـاوت از مقابلـه را برگزیـده اسـت‪ .‬شـرکت هایی‬ ‫ماننـد مایکروسـافت و امـازون کـه هـر دو بـرای عقـد قراردادهایـی بـه ارزش‬ ‫ده هامیلیـارددالر بـا پنتا گـون در حال رقابـت هسـتند‪ ،‬به صراحـت از عـزم خـود‬ ‫بـرای همـکاری و ارائـه خدمـات بـه دولـت فـدرال امریـکا صحبـت می کننـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫کشورهاییبابیشتریندیتاسنتر‬ ‫«مرکز داده» (‪ )Data Center‬به مجموعه ای از زیرساخت های ارتباطی‪ ،‬امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته‬ ‫می شـود که برای ارائه‪ ،‬نگهداری و پشـتیبانی از سـرویس های تحت شـبکه (اینترنت‪ ،‬اینترانت و ا کسـترانت)‬ ‫ایجـاد شـده اند‪ .‬سـازمان ها‪ ،‬شـرکت ها و افـراد می تواننـد بـا اسـتفاده از خدمـات و سـرویس های ارائه شـده‬ ‫توسط مرکز داده وب گاه ها‪ ،‬اطالعات و سرویس های مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫پلتفرم ‪ Cloudscene‬بیش از ‪ 7500‬مرکز داده را تا فوریه ‪ 2021‬در جهان فهرست کرده است‪« .‬ایاالت متحده»‬ ‫با ‪ 25653‬مورد که ‪ 35‬درصد از کل این مرا کز در جهان می شود‪ ،‬در مقام اول می ایستد و رتبه دوم دراختیار‬ ‫«بریتانیـا» بـا ‪ 451‬مورد اسـت‪« .‬المان» با ‪ 442‬مورد‪ ،‬سـومین رتبـه را دارد‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫انگلستان‬ ‫المان‬ ‫کانادا‬ ‫هلند‬ ‫استرالیا‬ ‫فرانسه‬ ‫ژاپن‬ ‫تراریخته هایی ریخته بر سفره ها‬ ‫یسـت بشـر بـرای بهبـود کیفیـت و بازدهـی بیشـتر‬ ‫چندسال ‬ ‫محصـوالت کشـاورزی و دامـی‪ ،‬از تغییـر سـاختار ژنتیـک‬ ‫ان هـا اسـتفاده می کنـد‪ .‬اصطلاح ‪ GMO‬مخفـف عبـارت‬ ‫‪ Genetically Modified Organism‬به معنـای «ارگانیسـم‬ ‫اصالح شـده ژنتیکـی» بـوده کـه در محصـوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫این تغییرات را «تراریخته» می نامند و با ایجاد این تغییرات‪،‬‬ ‫گیـاه را در برابـر افـات کشـاورزی و بیماری هـا مقـاوم شـده و‬ ‫تحمـل بیشـتری نسـبت بـه شـرایط نامسـاعد محیطـی از‬ ‫خشـکی و کم ابـی پیـدا می کننـد‪ .‬گیاهـان مقـاوم بـه افـات‬ ‫و بیماری هـا بی نیـاز از مصـرف سـموم شـیمیایی هسـتند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ محصـوالت تراریختـه‬ ‫بـا هـدف ایجـاد یـا افزایـش یـک یـا چنـد ویژگـی مطلـوب نظیر‬ ‫مقاومـت بـه افـات‪ ،‬تحمـل در برابـر خشک سـالی‪ ،‬کم ابـی و‬ ‫غنی سـازی ان بـه مـواد موردنیـاز بـدن انسـان مـورد تغییـرات‬ ‫ژنتیکـی قـرار می گیـرد‪ .‬هرچنـد طیـف وسـیعی از مـواد غذایی‬ ‫ماننـد میـوه و سـبزی ها‪ ،‬حبوبـات‪ ،‬غلات و ‪ ...‬باایـن روش‬ ‫عالو هبـر تولیـد فـراوان بـا قیمت هایـی مناسـب تر روانـه بـازار‬ ‫می شـوند امـا برخـی محققـان از وجـود این گونـه محصـوالت‬ ‫در بـازار مصـرف ابـراز نگرانـی کـرده و به نوعـی براین مهـم‬ ‫هشـدار داده انـد‪ .‬برخـی از محصـوالت غذایـی موجـود در بازار‬ ‫«تراریختـه» اسـت اما به دلیل عـدم درج اطالعات تراریختگی‬ ‫بـر روی برچسـب ایـن محصـوالت‪ ،‬مصرف کننـدگان امـکان‬ ‫تشـخیص ایـن محصـوالت را ندارنـد‪ .‬هرچنـد تاکنـون‬ ‫به علـت عمـر کـم ایـن تغییر ژنتیکـی‪ ،‬دلیل محکمه پسـندی‬ ‫دال بـر بیماری زایـی محصـوالت تراریختـه توسـط محققـان‬ ‫ارائـه نشـده امـا هشـدارهای برخـی صاحب نظـران‪ ،‬مصـرف‬ ‫محصوالت تراریخته را در اذهان عمومی دچار ابهام می کند؛‬ ‫و مهم تراینکـه ا کثریت قریب به اتفـاق مـردم به رغـم درج بـر‬ ‫روی بسـیاری از محصوالت حتی نام تراریخته را نشـنیده اند‬ ‫چیسـتی ان ا گاهـی ندارنـد‪ .‬در کشـور مـا هـم ماننـد سـایر‬ ‫و از‬ ‫ِ‬ ‫کشـورهای دنیـا از محصـوالت تراریختـه در صنعـت غذایـی و‬ ‫ی ایمنی‬ ‫دامی ا سـتفاده می شـود که مسـئولیت بررسـی ارزیاب ‬ ‫زیسـتی در حـوزه محیـط زیسـت ایـن محصـوالت برعهـده‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت اسـت امـا طـی روزهـای‬ ‫اخیـر خبری مبنی بر لغو مجـوز واردات محصوالت تراریخته‬ ‫ازسـوی گمـرک منتشـر شـد‪ .‬براسـاس نامـه دفتـر واردات‬ ‫گمـرک بـه بخش هـای مختلـف گمـرک شـرط مجـوز واردات‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای واردات محصوالت‬ ‫تراریختـه حـذف شـد و مقـررات مربوطـه‪ ،‬دیگـر در کتـاب‬ ‫مقـررات صـادرات و واردات نیسـت‪ .‬واردات محصـوالت‬ ‫تراریختـه عالو هبـر مجوزهـای بهداشـتی شـامل مجوزهـای‬ ‫زیسـت محیطی نیـز بـود کـه براسـاس ایـن نامـه مجوزهـای‬ ‫زیسـت محیطی ان در اخرین روزهـای عمـر دولـت دوازدهـم‬ ‫حـذف شـد‪ .‬به گفتـه کاظـم خـاوازی وزیـر جهـاد کشـاورزی در‬ ‫کشـور مـا هرگـز محصـوالت تراریختـه کشـت نمی شـود‪ .‬طبـق‬ ‫کتاب مقررات صادرات و واردات‪ ،‬دانه های روغنی مانند کلزا‪،‬‬ ‫کتان‪ ،‬دانه پنبه و سویا مجوز واردات دارند‪ .‬سمیرا کهک دبیر‬ ‫کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره‬ ‫حـذف مجـوز واردات محصـوالت تراریختـه توسـط سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت گفـت‪« :‬دراصـل چیـزی حـذف نشـده و نـوع‬ ‫ارتبـاط سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت دررابطه بـا واردات‬ ‫محصـوالت تراریختـه تغییـر کرده اسـت‪ .‬طبـق مـاده ‪ ۴‬قانون‬ ‫ایمنـی زیسـتی و تبصـره ذیل همین مـاده‪ ،‬مراجـع ذی صالح‬ ‫صادرکننـده مجوز بـرای خـورا ک دام‪ ،‬وزارت جهاد کشـاورزی‬ ‫و برای خورا ک انسـان‪ ،‬وزارت بهداشـت هسـتند اما در بند ج‬ ‫این ماده بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی‬ ‫برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است»‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪« :‬محصوالت تراریخته محصوالتی هستند که با استفاده‬ ‫از فنـاوری زیسـتی نوین به نحـوی‪ ،‬بهبودیافته اند کـه در برابر‬ ‫تنش هـای زیسـتی ازجملـه افـات مقـاوم و بی نیـاز از مصـرف‬ ‫سمومافت کشباشندویاتحمیلشرایطنامساعدمحیطی‬ ‫ازجمله خشکی را داشته باشند‪ ،‬این محصوالت تراریخته با‬ ‫هـدف غـذای انسـان و خـورا ک دام وارد کشـور می شـوند»‪.‬‬ ‫کهـک گفـت‪« :‬در گذشـته مسـئولین وقـت سـازمان محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬مغایـر ایـن ماده قانونـی از گمـرک تقاضـای واردات‬ ‫محصوالت تراریخته با صدور مجوز از سازمان محیط زیست‬ ‫چین‪ :‬ادغام و استفاده‬ ‫وا کنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکت های فناوری در مباحث ژئوپلیتیک‪ ،‬اتخاذ‬ ‫راهبرد «ادغام و اسـتفاده» اسـت‪ .‬چین مانند هر کشـور دیگری در تاریخ جهان‪ ،‬به منظور‬ ‫تامیـن و پیشـبرد منافـع ملـی خـود به دنبـال اعمال نفـوذ ژئوپلیتیـک اسـت‪ .‬ایـن رویکـرد‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کاملا منطقـی ؛ و تنهـا راه پیـش روی ملت هـا بـرای تـداوم حضـور در سیسـتم جهان ‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬اسـتراتژی های رسـمی چیـن نشـان می دهـد کـه ایـن کشـور‪ ،‬به این نتیجـه‬ ‫رسـیده کـه بـرای نقش افرینـی موثـر در اینـده جهـان بایـد حداقـل در ‪ ۱۰‬صنعـت شـاخص‬ ‫فناورانـه‪ ،‬گـوی رقابـت را از دیگـران ربـوده و بـه رهبـر جهانـی تبدیـل شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬دولـت‬ ‫چیـن بـرای تـداوم رقابـت خـود بـا حریـف غربـی یعنـی امریـکا‪ ،‬بـ ه رهبـری بخـش بزرگـی از‬ ‫صنعـت فنـاوری جهـان نیـاز دارد و همین امر سـبب عزم مقامات ان بـرای افزایش حمایت‬ ‫دولتـی از بخـش فنـاوری و بهره بـرداری حدا کثـری از دسـتاوردهای این شـرکت ها درجهت‬ ‫افزایـش تـوان و قـدرت ژئوپلیتیـک شـده اسـت‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا‪ :‬محدودسازی با قانون گذاری‬ ‫امریـکا و چیـن‪ ،‬هـر دو دارای صنایـع فنـاوری قدرتمنـد و تاثیرگـذار داخلـی هسـتند و هـر دو‬ ‫ی اسـتفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هسـتند‪.‬‬ ‫به نحوی در پ ‬ ‫اولـی بـا همـکاری داوطلبانـه طبـق منافـع مشـترک و دومی با مشـارکت تشـویقی و اجباری‬ ‫بـا شـرکت های فنـاوری در پـی دسـتیابی به این هـدف هسـتند‪ .‬در اروپـا شـرایط متفـاوت‬ ‫اسـت‪ .‬صنعـت فنـاوری و شـرکت های پیشـرو در حـوزه فنـاوری موجـود دراین منطقـه‪،‬‬ ‫درقیاس بـا بخـش خصوصـی دو کشـور یادشـده‪ ،‬ضعیـف و کم تـوان اسـت‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬عـزم‬ ‫خـود را بـر محدودسـازی حدا کثـری بخـش فنـاوری بـا اسـتفاده از قانون گـذاری معطـوف‬ ‫کـرده و ابعـاد فناورانـه امنیـت ملـی و سـایبری خـود را نیـز بـه بازیگـران خارجـی توانمنـد‬ ‫می سـپارند‪ .‬شـاخص ترین مثـال بـرای راهبـرد اروپـا در قبـال شـرکت های فنـاوری‪ ،‬تصویب‬ ‫مقـررات عمومـی حفاظـت از داده هـا (‪ )GDPR‬توسـط اتحادیـه اروپـا (‪ )EU‬محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬این درحالی سـت که موضـوع رقابت شـرکت های بـزرگ فنـاوری دراین منطقه نیز‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ مثلا می تـوان بـه تلاش خسـتگی ناپذیر امریـکا درمقابله بـا ورود شـرکت‬ ‫بسیارجد ‬ ‫هواوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای‬ ‫نشـکل که هـر محصـول تراریختـ ه فقـط با‬ ‫را کـرده بودنـد‪ ،‬بدی ‬ ‫مجـوز سـازمان محیـط زیسـت می توانسـت وارد کشـور شـود‬ ‫امـا رونـدی کـه ا کنـون به تصویب شـورای ملی ایمنی زیسـتی‬ ‫رسیده این است که محصوالت تراریخته که با هدف خورا ک‬ ‫دام و غذای انسان وارد ایران می شوند‪ ،‬با مجوز وزارت جهاد‬ ‫کشـاورزی و وزارت بهداشـت صـورت گیـرد و ایـن دو وزارتخانه‬ ‫نتایـج بررسـی ارزیابـی مخاطـرات احتمالـی زیسـت محیطی‬ ‫را کـه از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت دریافـت می کننـد‬ ‫را در مراحـل تصمیم گیـری لحـاظ کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«جای اینکـه سـازمان محیـط زیسـت به صـورت مسـتقیم بـا‬ ‫واردکننـده و متقاضـی درارتبـاط باشـد‪ ،‬بـا ایـن دو وزارتخانـه‬ ‫درارتباط اسـت‪ .‬این کار در گذشـته روند اداری را بیشـتر کرده‬ ‫بود اما ا کنون به متن قانون بازگشته ایم»‪ .‬دبیر کارگروه ایمنی‬ ‫زیسـتی سـازمان حفاظت محیط زیسـت درمورد محصوالت‬ ‫تراریختـه مجـاز گفـت‪« :‬محصـوالت تراریختـه انـواع مختلفـی‬ ‫دارنـد و ازنظـر علمـی ایـن محصـوالت را رخداد می نامنـد و هر‬ ‫کشـوری تصمیـم می گیرد بعضـی از این محصـوالت تراریخته‬ ‫یـا رخدادهـا را وارد کنـد یـا اجـازه واردات ندهـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«براسـاس دستورالعمل های جدید وزارت جهاد کشـاورزی و‬ ‫وزارت بهداشـت موظف اند لیسـت مجوز رخدادها را هرساله‬ ‫جهت بررسی و ارزیابی های زیست محیطی دراختیار کارگروه‬ ‫ایمنـی زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت قـرار دهنـد‬ ‫و نتایـج را دریافـت کننـد‪ .‬نکتـه قابل توجـه اینکـه واردکننـده‬ ‫متعهـد بـه عـدم رهاسـازی و کشـت دانه هـای وارداتی سـت و‬ ‫باید حین حمل ونقل‪ ،‬ائین نامه بند ب ماده ‪ ۷‬قانون ایمنی‬ ‫زیسـتی را رعایـت کنـد»‪.‬‬ ‫قدرتمنـد این منطقـه اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫نیـاز روزافـزون همـه کشـورها بـه تدویـن رویکـردی مناسـب و مطابـق با شـرایط اسـتراتژیک‬ ‫یشـک ایـران نیـز به عنـوان‬ ‫یسـت‪ .‬ب ‬ ‫خـو درمواجهه بـا ایـن پدیـده‪ ،‬امـری بدیهـی و الزام ‬ ‫کشـوری قدرتمنـد در غـرب اسـیا‪ ،‬از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت و نظام مند شـدن نحـوه‬ ‫مواجهـه دولـت بـا شـرکت های فنـاوری‪ ،‬می توانـد بسـیاری از چالش هـای موجـود را مرتفع‬ ‫سـازد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫حمایت همه جانبه از فعاالن مسکن‬ ‫در دولت جدید‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بانـک مسـکن بـا‬ ‫تشـریح دسـتاوردهای ایـن بانـک در‬ ‫سال هایاخیر‪،‬اعالم کرد کهبانکمسکن‬ ‫درراسـتای اهـداف خـود از تمامـی فعـاالن‬ ‫حـوزه مسـکن در دولت سـیزدهم حمایت‬ ‫منـژاد‪ ،‬بااشـاره به اینکه مسـکن‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬عیسـی کاظ ‬ ‫به عنوان سرپناه‪ ،‬سهم مهمی در کل هزینه خانوار داشته و‬ ‫به طورمتوسط حدود ‪۴۰‬درصد از کل هزینه خانوار را به خود‬ ‫تخصیـص می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن بخـش مسـکن در‬ ‫شـاخص های کالن اقتصـاد ملـی ازجملـه تولیـد‪ ،‬سـرمایه و‬ ‫اشـتغال تاثیـر مهمـی دارد و به دلیـل ارتباط گسـترده با سـایر‬ ‫تهـای اقتصـادی‪ ،‬ظرفیـت ایجـاد اشـتغال ب هصـورت‬ ‫فعالی ‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم را دار اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬میانگیـن‬ ‫سهم ساختمان‪ ،‬خدمات و مستغالت از کل تولید ناخالص‬ ‫جسـال منتهـی بـه ‪۱۹٫۲ ،۱۳۹۸‬درصـد‬ ‫داخلـی کشـور طـی پن ‬ ‫بـوده‪ ،‬کـه‪۵٫۹‬درصـد ان سـهم بخـش سـاختمان اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫ً‬ ‫تغییر و تحوالت در این بخش مستقیما قدرت خرید و سطح‬ ‫رفـاه خانـوار و نیـز مولف ههـای اقتصـادی را تحت تاثیـر قـرار‬ ‫منـژاد توضیـح داد‪« :‬سیاسـت های بانـک‬ ‫خواهـد داد»‪ .‬کاظ ‬ ‫به منظـور دسـتیابی بـه هـدف مذکـور‪ ،‬متناسـب بـا شـرایط‬ ‫اقتصاد کشـور و منطبق با انتظارات متقاضیان‪ ،‬درراسـتای‬ ‫پاسخگویی به نیاز جامعه تدوین و به شبکه ابالغ می شود‪.‬‬ ‫تهـای ایـن بانـک در بخـش‬ ‫یکـه اقدامـات و فعالی ‬ ‫به طور ‬ ‫مسـکن از قبیـل اعطـای تسـهیالت سـاخت‪ ،‬خریـد و تعمیـر‬ ‫تهـای فرسـوده و بهسـازی‬ ‫مسـکن‪ ،‬کمـک بـه احیـای باف ‬ ‫تهـای روسـتایی‪ ،‬حمایـت از سـازندگان مسـکن دارای‬ ‫باف ‬ ‫حهـای زیربنایـی‪،‬‬ ‫صالحیـت حرفـه ای‪ ،‬تامیـن مالـی طر ‬ ‫حهـای فرودگاهی‪ ،‬کمک به ارتقای‬ ‫بزرگرا ههـا‪ ،‬ازادرا ههـا و طر ‬ ‫فرهنـگ اسـتفاده از انـرژی پـاک و … طیـف وسـیعی از نیـاز‬ ‫متقاضیـان را در بـر می گیـرد»‪.‬‬ ‫افزایش «سهم از بازار» بانک کارافرین‬ ‫شهـا از امارهـای اقتصـادی‬ ‫اخریـن گزار ‬ ‫بانـک مرکزی نشـان می دهـد؛ در بخش‬ ‫رشـد شـاخص های منابـع و مصـارف‪،‬‬ ‫بانک کارافرین بیش از میانگین شـبکه‬ ‫بانکـی رشـد داشـته و سـهم از بـازار ایـن‬ ‫کهـای خصوصـی‬ ‫بانـک در کل شـبکه بانکـی و کل بان ‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬گـزارش اخیـر امارهـای اقتصـادی‬ ‫بانـک مرکـزی در بخـش پولـی و بانکـی حکایـت از موفقیـت‬ ‫برنامه های توسعه ای بانک کارافرین درطول یک سال اخیر‬ ‫دارد‪ .‬به طوری که روند ثابت سـنوات قبل سـهم از بازار بانک‬ ‫درطـول یک سال گذشـته رشـد قابل توجهـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ایـن امـار تا کیـد می کنـد کـه‪ ،‬رشـد منابـع در کل‬ ‫کهـای خصوصـی کشـور در خردادمـاه‬ ‫شـبکه بانکـی و بان ‬ ‫سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان به ترتیب‬ ‫یسـت که منابع بانک‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪۴۴‬درصـد بـوده اسـت‪ ،‬این درحال ‬ ‫کارافریـن در مـدت مذکـور ‪۶۶‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس این گزارش‪ ،‬بانک کارافرین درراسـتای تامین مالی‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬در جذب منابع نیز بیش از میانگین شـبکه بانکی‬ ‫عمـل کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بانکداریفدا کارانه‬ ‫به سبک بانک پارسیان‬ ‫حهـای اشـتغال زایی بنیـاد‬ ‫مجـری طر ‬ ‫برکـت در اسـتان البـرز بـا اعطـای لـوح‬ ‫شهـای جهادگرانـه و‬ ‫سـپاس از تال ‬ ‫ارزشمند رئیس و کارکنان شعبه هشتگرد‬ ‫حهـای‬ ‫بانـک پارسـیان در راه انـدازی طر ‬ ‫اشـتغال زایی بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت‬ ‫امـام(ره) تقدیـر کـرد‪ .‬مهـدی صبـوری همچنیـن بـا اعطـای‬ ‫لـوح سـپاس بـه صـادق دلشـاد؛ همـکار بانـک پارسـیان‬ ‫شـعبه هشـتگرد‪ ،‬از اقـدام ارزشـمند ایـن همـکار در تکریـم‬ ‫و گره گشـایی از مشـکالت مشـتریان قدردانـی کـرد‪ .‬صـادق‬ ‫دلشـاد؛ همـکار بانـک پارسـیان شـعبه هشـتگرد برای اینکه‬ ‫مشـتری به دلیـل بیمـاری‪ ،‬توانایـی خـروج از منـزل و‬ ‫لهـای‬ ‫حضـور در شـعبه را نداشـت‪ ،‬بـا رعایـت کلیـه پروتک ‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬بـرای دریافـت امضاهـای الزم بـه منـزل ایشـان‬ ‫مراجعـه کـرد و صحنـه زیبـای بزرگ منشـی و شایسـتگی‬ ‫کارکنـان بانـک پارسـیان در خدمت رسـانی و گره گشـایی از‬ ‫مشـکالت هم وطنـان را رقـم زد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫فهیمهنعمت اللهی‪:‬‬ ‫حضورم در ‪WMX‬‬ ‫اتفاقیتاریخی ست‬ ‫‪ 5))WMX‬سپتامبر‪ 2021‬در «قره حصار» کشور‬ ‫مسابقات جهانی موتورکراس بانوان ((‪WMX‬‬ ‫ترکیـه برگـزار شـد و فدراسـیون جهانـی موتورسـواری‪ ،‬ضمـن موافقـت بـا درخواسـت‬ ‫فدراسیون کشور ایران‪ ،‬حضور «فهیمه نعمت اللهی» را دراین مسابقات تائید کرد‪.‬‬ ‫او قهرمـان موتورکـراس کشـور اسـت و به عنـوان «اولیـن بانـوی ایرانـی در مسـابقات‬ ‫قهرمانی» جهان شرکت کرده‪ .‬بانوی موتورسوار ایران گفت‪« :‬حضور در رقابت های‬ ‫جهانـی موتورکـراس‪ ،‬یـک فرصـت بـزرگ بـرای مـن اسـت و امیـدوارم ایـن حضـور‪،‬‬ ‫مسـیر روشـنی را پیش روی سـایر قهرمانان دیگر قرار دهد»‪« .‬فهیمه نعمت اللهی»‬ ‫افزود‪« :‬قهرمان سـال ‪ ۱۳۹۸‬ایران هسـتم و چهارسـال اسـت حرفه ای موتورسـواری‬ ‫می کنم‪ .‬حضورم در رقابت های جهانی موتورکراس‪ ،‬یک اتفاقی تاریخی برای ایران‬ ‫و فدراسیون موتورسواری ست و حال‪ ،‬این افتخار به نام من ثبت شده است»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬تلاش زیـادی بـرای گرفتـن ایـن مجـوز انجـام شـد و فدراسـیون جهانـی‬ ‫و فدراسـیون موتورسـواری کشـورمان نیز حمایت خوبی داشتند تا شرایط حضورم‬ ‫فراهم شـود‪ .‬از اسـیا فقط نماینده ای از ایران دراین مسـابقه حضور دارد و به جرئت‬ ‫می تـوان گفـت کـه یـک بانـوی ایرانـی نماینـده قـاره پهنـاور اسیاسـت»‪ .‬بانـوی‬ ‫موتورسواری ایران تصریح کرد‪« :‬می خواهم مسیر تازه و راه روشنی را پیش روی سایر‬ ‫بانوان ایرانی باز کنم‪ .‬قهرمانان خوبی دراین مسابقات حضور داشتند و تجربه ای‬ ‫ارزشـمند بـرای مـن بـود؛ امیـدوارم بتوانـم کـه از ایـن تجربـه گران بهـا در رویدادهـای‬ ‫اتی به خوبی بهره ببرم»‪ .‬نعمت اللهی یاداور شـد‪« :‬طبق برنامه قرار بود در روزهای‬ ‫‪ ۱۴‬و ‪ ۱۷‬شـهریورماه در دو راند با سـایر رقبا مسـابقه دهم‪ .‬این مسـابقه تحت عنوان‬ ‫مسـابقات قهرمانـی جهـان موتورکـراس برگـزار شـده و ‪ ۲۷‬شـرکت کننده از ‪ ۱۶‬کشـور‬ ‫جهان در ان حضور دارند»‪ .‬وی درمورد شرایط نقل وانتقال موتور به ترکیه توضیح‬ ‫داد‪« :‬متاسـفانه به دلیـل شـرایطی کـه داریـم‪ ،‬بایـد موتـور را بـا خـودم ببـرم؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫موتـور را قطعه قطعـه کردیـم تـا ازطریـق گمـرک بتوانیـم از کشـور خـارج کنیم؛ امـا در‬ ‫سال های بعد باید تدابیری اتخاذ شود تا این مسئله حل شود‪ .‬همسرم مکانیک‬ ‫موتور است و قرار شد انجا موتور را سرهم کند تا بتوانم دراین مسابقه حاضر شوم‪.‬‬ ‫تیم ما متشکل از پنج نفر است و امیدوار بودیم با عملکردی مطلوب بتوانیم برای‬ ‫موتورسـواری ایـران نتیجـه ای تاریخـی را رقـم بزنیـم»‪ .‬ایـن بانـوی موتورسـوار ایـران‬ ‫درخصـوص دیـدارش بـا وزیـر ورزش وجوانـان هـم افـزود‪« :‬حضـور فـردی به نام سـید‬ ‫حمیـد سـجادی باعـث خشـنودی و خرسـندی جامعـه ورزش کشـور اسـت‪ .‬شـک‬ ‫نـدارم روزهـای روشـن و امیدوارکننـده ای بـرای ورزش زنـان ایـران رقـم خواهد خورد‬ ‫و ایـن حضـور‪ ،‬زمینه سـاز ظهـور توانمندی هـای بانوان ایران در رشـته موتورسـواری‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬در دیـداری کـه بـا وزیـر ورزش وجوانـان داشـتیم‪ ،‬گزارشـی از عملکـرد‬ ‫فدراسـیون و شـرایط حضـورم در مسـابقات را بـه اطلاع شـخص اول ورزش کشـور‬ ‫رسـاندیم»‪ .‬تنهـا نماینـده ایـران در رقابت هـای موتورکـراس قهرمانـی جهـان دربـاره‬ ‫وا کنش هـا نسـبت بـه حضـورش دراین رقابت هـا گفـت‪« :‬حضـور مـن بـرای بقیـه؛‬ ‫حتـی بـرای مردهـا‪ ،‬فدراسـیون جهانـی و فدراسـیون ترکیه نیز جالب بوده اسـت که‬ ‫یـک خانمـی بـا حجـاب اسلامی وارد ایـن مسـابقات شـود‪ .‬در ایـران‪ ،‬مانعـی بـرای‬ ‫موتورسـواری در پیسـت موتورکراس نداریم‪ .‬شـاید خیلی ها ندانند که من در اینجا‬ ‫حضـور داشـته ام‪ .‬امیـدوارم کـه گزارش هـا را تماشـا کرده و بخوانند تا وارد پیسـت ها‬ ‫بشوند و تعداد خانم ها دراین رشته افزایش پیدا کرده و استعدادهای بسیارزیادی‬ ‫کـه داریـم‪ ،‬شـکوفا شـوند»‪ .‬وی دربـاره وضعیـت حضـور زنان دراین رشـته ورزشـی در‬ ‫ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬تعـداد موتورسـواران خانـم در ایران نمی توانم بگویم زیاد اسـت؛ ولی‬ ‫کـم هـم نیسـت‪ .‬مـا‪ ،‬در پیسـت های متفاوتـی می توانیـم سـوار شـویم و هیچ مانعی‬ ‫دراین مسـیر در داخل ایران وجود ندارد؛ اما شـرایط مالی و تامین موتورسـیکلت ها‬ ‫کار را سـخت کـرده‪ .‬رایدرهـای بسـیارخوبی داریـم کـه می تواننـد بیاینـد و در‬ ‫میدان های بزرگ تر حضور پیدا کنند»‪ .‬قهرمان موتورکراس ایران دررابطه با حضور‬ ‫خـود دراین رقابت هـا کـه بـا حمایـت نهاد ریاسـت جمهوری ترکیه برگزار شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خیلـی خوشـحالم کـه ایـن اتفـاق افتـاد و ایـن در بـه روی تمام خانم ها باز شـده که‬ ‫بتوانند با حضور در مسـابقات بین المللی ‪ ،‬استعدادشـان در رشـته موتورسـواری را‬ ‫نشـان هنـد»‪ .‬نعمت اللهـی کـه از پنج سال گذشـته به شـکل حرفـه ای دراین رشـته‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬از ابتـدا کـه وارد این رشـته شـدم‪ ،‬مسـابقات خار ج ازایـران‬ ‫را پیگیری می کردم؛ اما در سـطحی قرار نداشـتم که دراین مسـابقات شـرکت کنم‪.‬‬ ‫بـه تمرینـات خـود ادامـه داده و درنهایـت‪ ،‬بـه قهرمانـی موتورکـراس ایـران رسـیدم‪.‬‬ ‫درادامـه تصمیـم گرفتـم کـه حضـور دراین میـدان را نیـز تجربـه کنـم؛ بـا کمـک مربی‬ ‫و همسـرم‪ ،‬بـه ایـن میـدان امـدم تـا خود را سـنجیده و با کسـب تجربـه‪ ،‬در اینده نیز‬ ‫در ان شـرکت کنـم»‪ .‬رقابت هـای قهرمانـی موتورکـراس زنان با حضور ‪ 27‬موتورسـوار‬ ‫از کشـورهای المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬اتریش‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫نیوزلنـد‪ ،‬ایـران‪ ،‬کرواسـی‪ ،‬هلنـد و ایتالیـا؛ در دو مرحلـه ‪ 20‬دقیقـه ای در ترکیـه برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬فهیمـه نعمت اللهـی؛ متولـد سـال ‪ ۱۳۶۷‬در روسـتای ابـاده (فـارس) اسـت کـه‬ ‫عالقـه اش بـه موتورسـواری‪ ،‬او را بـه یکـی از موفق تریـن چهره های موتور کـراس ایران‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۵‬سال رسما‬ ‫تبدیل کرده‪ .‬او که در رشت ه بیو مکانیک ورزشی تحصیل کرده؛ تقریبا‪۱۵‬‬ ‫در رشـته ورزشـی کاراتـه فعـال بـود و ‪ ۱۱‬مـدال بین المللـی شـوتوکان را کسـب کـرد‪ .‬او‬ ‫ً‬ ‫فعالیتش را در رشـته موتورسـواری از شـهریورماه سـال ‪ ۹۵‬رسـما شـروع کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫زنان‬ ‫ایرانی‬ ‫صدیقه دولت ابادی؛ اولین زن‬ ‫ِ‬ ‫بنیان گذار تعاونی هایزنانه‬ ‫‪ 50.9‬درصد زنان ایران؛‬ ‫کاربراینستا گرام‬ ‫طبـق نتایـج نظرسـنجی ایسـپا در اذر ‪1394‬؛‬ ‫‪ 37.5‬درصـد مـردم ایـران عضـو تلگـرام بوده انـد کـه تا‬ ‫فروردیـن ‪ 97‬رونـد صعـودی یافـت و بـه ‪ 59.4‬درصـد‬ ‫رسـید‪ .‬به دلیـل سیاسـت های فیلترینـگ در‬ ‫اردیبهشـت ‪ ،1397‬میـزان افرادی کـه از ایـن اپ‬ ‫اسـتفاده می کردنـد‪ ،‬در نظرسـنجی ‪ 97‬ایسـپا بـه‬ ‫‪ 49.5‬درصـد کاهـش یافـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬سیاسـت های‬ ‫فیلترینگ حدود ‪ 10‬درصد از کاربران تلگرام را کاهش‬ ‫داد‪ .‬به مـرور میـزان اسـتفاده از تلگـرام کاهش یافت و‬ ‫در بهمن ‪ 36.3 ،1399‬درصد مردم گفته اند از تلگرام‬ ‫استفاده می کنند؛ اما طبق اخرین نظرسنجی ایسپا‬ ‫در تیـر ‪1400‬؛ ‪ 40.4‬درصـد مـردم گفته انـد هنـوز از‬ ‫تلگـرام اسـتفاده می کننـد‪ .‬پیام رسـان دیگـری کـه در‬ ‫ایـران بـا اسـتقبال بـاال مواجـه شـده واتس اپ اسـت‪.‬‬ ‫در اذر ‪ 16.6 ،94‬درصـد از ایـن پیام رسـان اسـتفاده‬ ‫می کرده انـد و طـی نظرسـنجی های ایسـپا رونـد‬ ‫نوسـانی را در میـزان اعضـا داشـته و در فروردیـن ‪،97‬‬ ‫قبـل از اعمـال سیاسـت فیلترینـگ تلگـرام‪ ،‬میـزان‬ ‫اسـتفاده از واتـس اپ ‪ 11.9‬درصـد بـود‪ .‬بعـد از فیلتـر‬ ‫تلگرام و کاهش ‪ 10‬درصد کاربران ان‪ ،‬میزان استفاده‬ ‫از واتـس اپ ‪ 12‬درصـد افزایـش یافـت و بـه ‪ 25‬درصـد‬ ‫رسـید؛ رونـد صعـودی ادامـه یافـت؛ تاجایی کـه در‬ ‫نظرسـنجی در تیـر ‪ 1400‬میـزان اسـتفاده از واتـس اپ‬ ‫بـه ‪ 71.4‬درصـد رسـید‪ .‬پیام رسـان دیگـری کـه‬ ‫مورداسـتقبال مـردم قـرار گرفتـه‪ ،‬اینسـتا گرام اسـت‪.‬‬ ‫در اذر ‪ 25.5 ،94‬درصـد از ایـن پیام رسـان اسـتفاده‬ ‫می کرده اند و در نظرسـنجی های ایسـپا روند نوسانی‬ ‫را در میـزان اعضـا داشـته و در فروردیـن ‪ ،97‬بـا‬ ‫فیلترینـگ تلگـرام‪ ،‬میزان اسـتفاده از این پیام رسـان‬ ‫افزایـش یافتـه؛ و در اخریـن نظرسـنجی ایسـپا در تیـر‬ ‫‪ 1400‬میـزان اسـتفاده از ان بـه ‪ 53.1‬درصـد رسـید‪.‬‬ ‫نتایـج نشـان داد میـزان اسـتفاده از رسـانه های‬ ‫اجتماعـی بیـن مـردم ایـران معنـادار اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫نتایـج به دسـت امده در اخریـن نظرسـنجی ایسـپا‬ ‫(تیـر ‪ ،)1400‬بـا وجـود فیلتـر بـودن تلگـرام ‪ 37.2‬درصد‬ ‫زنـان و ‪ 43.6‬درصـد مـردان از تلگـرام اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ 59.2 .‬درصـد جوانـان ‪ 29- 18‬سـال‪،‬‬ ‫‪ 40‬درصـد افـراد ‪ 49-30‬سـال و ‪ 22.4‬درصـد افـراد‬ ‫ی‪ 50‬سـال‪ ،‬گفتنـد از تلگـرام اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫باال ‬ ‫‪ 55.1‬درصـد افـراد دارای تحصیلات دانشـگاهی از‬ ‫تلگـرام اسـتفاده می کننـد و این عـدد در بیـن افـراد‬ ‫فاقـد تحصیلات دانشـگاهی ‪ 31‬درصـد اسـت‪87.7 .‬‬ ‫درصـد جوانـان ‪ 29- 18‬سـال‪ 76.1 ،‬درصـد افـراد ‪-30‬‬ ‫ی‪ 50‬سـال‪ ،‬گفته اند‬ ‫‪ 49‬سـال و ‪ 46.5‬درصـد افـراد باال ‬ ‫از واتـس اپ اسـتفاده می کننـد‪ 87.6 .‬درصـد افـراد‬ ‫دارای تحصیلات دانشـگاهی از واتـس اپ اسـتفاده‬ ‫می کننـد و این میـزان بیـن افـراد فاقـد تحصیلات‬ ‫دانشـگاهی ‪ 61.3‬درصـد اسـت‪ 70.8 .‬درصـد زنـان و‬ ‫‪ 72‬درصـد مـردان نیـز از واتـس اپ اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫میزان استفاده از اینستا گرام بین گروه های مختلف‬ ‫سنی و تحصیلی معنادار است‪ 75.9 .‬درصد جوانان‬ ‫‪ 29- 18‬سـال‪ 54.8 ،‬درصـد افـراد ‪ 49-30‬سـال و‬ ‫ی‪ 50‬سـال‪ ،‬گفته انـد از‬ ‫‪ 27.3‬درصـد افـراد باال ‬ ‫اینسـتا گرام اسـتفاده می کننـد‪ 70.2 .‬درصـد افـراد‬ ‫دارای تحصیالت دانشـگاهی از اینسـتا گرام اسـتفاده‬ ‫می کننـد کـه بیـن افـراد فاقـد تحصیلات دانشـگاهی‬ ‫‪ 42.4‬درصـد اسـت‪ 50.9 .‬درصـد زنـان و ‪ 55.2‬درصـد‬ ‫مـردان از اینسـتا گرام اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫‪ 13‬شـهریورماه مصـادف اسـت بـا روز تعـاون؛ ازایـن رو‪ ،‬قصـد داریـم بـه اولیـن زنـی کـه در ایران‪ ،‬سـایر زنـان را با مفهوم تعاونی‬ ‫اشـنا کـرد‪ ،‬اشـاره کنیـم‪« :‬صدیقـه دولت ابـادی» کـه روزنام هنـگار و از فعـاالن انقالب مشـروطه و جنبـش زنان بود‪ .‬او که سـال‬ ‫‪ 1261‬در اصفهـان متولـد شـد و در ‪80‬سـالگی درگذشـت؛ تحصیالتـش را در فارسـی و عربـی اغـاز کـرد و دوره متوسـطه را در‬ ‫دارالفنـون ادامـه داد‪ .‬روزنامـه اش «زبـان زنـان» کـه تمـام مقاال تـش را از زنـان می گرفـت‪ ،‬در کودتـای ‪ 1920‬توقیـف شـد‪ .‬گفتـه‬ ‫یهـای زنـان کشـور‪ ،‬در دوران مشـروطیت به همـت او در یـزد‪ ،‬کرمـان و اصفهـان اغاز بـه کار کردنـد‪.‬‬ ‫شـده؛ اولیـن تعاون ‬ ‫پرونده کاروان ایران در بازی های پارالمپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو با ‪ ۲۴‬مدال؛ شـامل ‪ ۱۲‬طال‪ ۱۱ ،‬نقره و یک برنز بسـته شـد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ایران در جدول رده بندی مدال ها با چهار طالی بیشتر و دو پله صعود نسبت به بازی های ریو‪ ،‬در جایگاه ‪ 13‬شانزدهمین دوره‬ ‫ُ‬ ‫ت مدال طال‪ ،‬نه‬ ‫رقابت های پارالمپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو قرار گرفت‪ .‬ایران در مسابقات پارالمپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو‪ ،‬با ‪ ۲۴‬مدال‪ ،‬شامل هش ‬ ‫نقره و هفت برنز در رده ‪ 15‬قرار گرفته بود‪ .‬شـانزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک‪ ،‬از ‪ 2‬شـهریورماه با برگزاری مراسـم افتتاحیه‬ ‫ً‬ ‫رسـما اغـاز شـد‪ .‬کاروان ایـران در ایـن دوره از بازی هـای پارالمپیـک بـا ‪ ۶۲‬ورزشـکار و ‪ ۲۱‬نفـر کادر فنـی در ‪ ۱۰‬رشـته پاراوزنه بـرداری‪،‬‬ ‫پاراتیروکمـان‪ ،‬پارادوومیدانـی‪ ،‬پاراتکوانـدو‪ ،‬پارادوچرخه سـواری‪ ،‬والیبـال نشسـته‪ ،‬بسـکتبال بـا ویلچـر‪ ،‬پارا کانـو‪ ،‬پاراجـودو و‬ ‫پاراتیرانـدازی حضـور داشـت‪ .‬اختتامیـه نیـز ‪ ۱۴‬شـهریورماه در توکیـو برگـزار شـد‪ .‬رقابت هـا درحالـی پایـان یافت کـه ورزشـکاران زن‬ ‫ی درایـن دوره سـهم داشـتند‪ :‬سـاره جوانمـردی‪ ،‬زهـرا نعمتی و هاشـمیه متقیان‪ .‬دراین گـزارش‪،‬‬ ‫نیـز در کسـب مـدال و رکوردشـکن ‬ ‫نگاهـی خواهیـم داشـت بـه ‪ 10‬ورزشـکار زن کـه در پارالمپیک های مختلف درخشـیده اند‪.‬‬ ‫زنان پارالمپیکی پرافتخار‬ ‫در جهان ورزش‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ترزا پرالس‬ ‫اوریل هلمز‬ ‫ناتالی دوتوا‬ ‫ترژینا گوئیلهرمینا‬ ‫شانتالپتیت کلر‬ ‫متولد ‪ 29‬دسامبر ‪1975‬؛ شنا گر‬ ‫متولد ‪ 11‬مارس ‪1973‬؛ دونده‬ ‫متولد ‪ 29‬ژانویه ‪1984‬؛ شنا گر‬ ‫متولد ‪ 3‬ا کتبر ‪1978‬؛ دونده‬ ‫متولد ‪ 15‬دسامبر ‪1969‬؛ یک‬ ‫ویلچر سوار کانادایی ست که بعدها سرعت امریکایی ست که پای‬ ‫اسپانیایی ست که درمجموع‪ 27،‬برزیلی ست که مانند پنج برادرش افریقای جنوبی ست که طالی‬ ‫چپش را در تصادف با قطار از‬ ‫بازی های پارالمپیک ‪ ۲۰۰۴‬را کسب‬ ‫مدال المپیک در کارنامه اش دارد‪( .‬از میان ‪ 12‬خواهر و برادر) به‬ ‫سناتور شد‪ .‬در ‪13‬سالگی هردو‬ ‫دست داد‪ .‬سه سال بعدازان وارد در ‪19‬سالگی به نوروپاتی محیطی‬ ‫کرد‪ .‬او با کسب مجوز حضور در‬ ‫رتینیتپیگمنتوزابه شکل‬ ‫در‬ ‫ً‬ ‫پایش را طی حادثه سقوط ِ‬ ‫مسابقات پارالمپیک شد و در‬ ‫المپیک تابستانی‪ ۲۰۰۸‬پکن‪،‬‬ ‫مبتال؛ و ظرف سه ماه‪ ،‬پاهایش فلج مادرزادی مبتال بوده و کامال‬ ‫انبار‪ ،‬از دست داد‪ .‬ورزش را با شنا‬ ‫رقابت های دوومیدانی درخشید‪ .‬شد‪ .‬او عالوه بر حضور حرفه ای در‬ ‫نابیناست‪ .‬اولین بار در مسابقات اولین ورزشکاری شد که هم در‬ ‫اغاز کرد و در ‪18‬سالگی با ورزش‬ ‫بازی های پارالمپیک و هم المپیک‬ ‫او در مسابقات اتن‪ ،‬پکن و لندن ورزش؛سیاستمدار‪،‬معلم‪ ،‬کارافرین اتن ‪ 2004‬حضور یافت و در پکن‬ ‫روی ویلچر اشنا شد‪ .‬قهرمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بوده‬ ‫نیز‬ ‫انگیزشی‬ ‫سخنران‬ ‫و‬ ‫شرکت کرده و در همه ان ها نیز‬ ‫شرکت کرد‪ .‬او پای چپش را طی‬ ‫‪ 2008‬خودش را تثبیت کرد‪ .‬در‬ ‫پیشین پارالمپیک در دهه ‪1990‬؛ و مقام اورده است؛ ازجمله کسب در مسابقات پارالمپیک‪ 2020‬نیز‬ ‫بازی های لندن و ریو نیز حضوری تصادف اتومبیل در ‪17‬سالگی از‬ ‫دارنده ‪ 14‬مدال طالست‪.‬‬ ‫شرکت کرده است‪.‬‬ ‫مدال طال‪.‬‬ ‫دست داد‪.‬‬ ‫درخشان داشت‪.‬‬ ‫ناتالیاپارتیکا‬ ‫ورنا بنتل‬ ‫استر ورگیر‬ ‫متولد ‪ 28‬فوریه ‪1982‬؛ اسکی باز متولد ‪ 27‬ژوئیه ‪1989‬؛ ورزشکار‬ ‫متولد ‪ 18‬ژوئیه ‪1981‬؛ تنیسور‬ ‫المانی ست که از کودکی کم بینا‬ ‫درپی یک‬ ‫لهستانی ست که در تنیس روی هلندی ست که ِ‬ ‫بود‪ .‬اولین مدال های پارالمپیک میز فعالیت دارد‪ .‬او که یک‬ ‫بیهوشی در کودکی؛ دچار ضایعه‬ ‫خود؛ ازجمله یک طال را در‬ ‫دستش از بدو تولد بدون ساعد نخاعی شد و رفته رفته بعد از‬ ‫پارالمپیک زمستانی‪ 1998‬به دست بوده‪ ،‬این رشته را از هفت سالگی یک سکته مغزی‪ ،‬توان حرکت‬ ‫اغاز کرد و در ‪11‬سالگی وقتی در‬ ‫اورد‪ .‬پس از ان‪ ،‬چهار مدال طال‬ ‫پاهایش را از دست داد‪ .‬او در‬ ‫در پارالمپیک زمستانی ‪ 2002‬و دو پارالمپیک ‪ 2000‬سیدنی شرکت‬ ‫رشته تنیس روی ویلچر به شکل‬ ‫طال در پارالمپیک زمستانی ‪ 2006‬کرد؛ جوان ترین پارالمپیکی جهان انفرادی و گروهی‪ ،‬توانسته ‪48‬بار‬ ‫گرفت‪ .‬او حتی در یکی از رقابت ها شد‪ .‬او سابقه چهاربار قهرمانی‬ ‫قهرمان گرنداسلم؛ و هفت بار نیز‬ ‫جهان را دارد‪.‬‬ ‫به شدت اسیب دید‪.‬‬ ‫قهرمان پارالمپیک شود‪.‬‬ ‫یو چویی یی‬ ‫متولد‪ 29‬مارس‪1984‬؛ شمشیرباز‬ ‫هنگ کنگی ست کهابتالبه سرطاناز‬ ‫نوعاستخواندر ‪11‬سالگیباعثشد‬ ‫پای چپش را قطع کنند‪ .‬او ابتدا به‬ ‫شنا عالقه داشت؛ اما در ‪17‬سالگی‬ ‫شمشیربازی را انتخاب کرد‪ .‬او‬ ‫کهبه عنوانملکههفت طالی‬ ‫شمشیرباز المپیکمعروفشده؛در‬ ‫بازی هایپارالمپیک‪ 2020‬نیزحاضر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سارا استوری‬ ‫متولد ‪ 26‬ا کتبر ‪1977‬؛‬ ‫دوچرخه سوار انگلیسی ست که‬ ‫در رشته شنا نیز فعالیت دارد و به‬ ‫چندین مدال باارزش در مسابقات‬ ‫پارالمپیک دست یافته است‪.‬‬ ‫دست او دور بند ناف پیچیده‬ ‫بود؛ ازاین رو‪ ،‬کامل رشد نکرد و در‬ ‫کودکی بسیار ناامید بود؛ اما حاال‬ ‫بیش از ‪ 20‬مدال در کارنامه اش‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫والد لج باز‪ ،‬فرزند لج باز‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫تا به حـال فکـر کرده ایـد کـه اصلا لجبـازی چیسـت؟‬ ‫یسـت کـه فرزنـدان مـا بـرای رسـیدن‬ ‫یکـردن‪ ،‬روش ‬ ‫لجباز ‬ ‫یکـه‬ ‫بـه اهـداف خـود از ان اسـتفاده می کننـد؛ به ویـژه زمان ‬ ‫کـودکان بـه روش معمـول نتواننـد والدیـن را راضـی کننـد تـا با‬ ‫خواسته های ان ها موافقت کنند (فراموش نکنیم که گاهی‬ ‫خواسـته های کودک ما ممکن اسـت خطرناک‪ ،‬نامناسـب و‬ ‫عیراصولـی باشـد؛ امـا ان ها درک درسـتی از خطرنا ک بـودن یا‬ ‫نشـرایطی به‬ ‫نامناسـب بودن ان خواسـته ها ندارند)‪ .‬درچنی ‬ ‫شـکل های گونا گونـی دسـت بـه مخالفـت می زننـد؛ از ایـن رو‬ ‫زمانـی کـه کـودک مـا توانایـی گفت وگـو بـا والدیـن را نـدارد یـا‬ ‫والدین به دالیلی حاضر به ارضای خواسته و نیاز او نیستند‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تنهـا راهـی کـه بـرای کـودک باقـی می مانـد‪ ،‬لج باز ‬ ‫دالیلوچراییلجبازی کردنفرزندان؟‬ ‫یکـه فرزنـدان مـا نمی تواننـد بـرای رفـع نیازهـای خـود‬ ‫زمان ‬ ‫بـه خواسته هایشـان برسـند و زمانـی کـه والدیـن بـه دالیلـی‬ ‫از ارضـای نیـاز فرزندانشـان خـودداری می کننـد (گاهـی ایـن‬ ‫خـود داری درسـت اسـت) بـرای گروهـی از فرزنـدان مـا ایـن‬ ‫خـود داری والدیـن قابل پذیـرش نیسـت و تنهـا راه رسـیدن‬ ‫بـه خواسـته های خـود را اصـرار و پافشـاری بـر ان هـا ان هـم‬ ‫ب هشـکلی نادرسـت می دانند‪ ،‬که به ان «لج بازی» می گویند‪.‬‬ ‫چـرا فرزندان درمقابل والدین دسـت به لج بـازی می زنند؟ در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تشـریح ایـن مسـئله یـاداوری چنـد نکتـه ضرور ‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬لج بازیویژگیارثینیست؛بلکه کامالاموختنی ست‪.‬‬ ‫‪ .2‬گروهـی از والدیـن چـون خودشـان لج بـاز هسـتند‪،‬‬ ‫کودکانشـان هـم درمقابـل بـا ان هـا لج بـازی می کننـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬والـد کنترل کننـده راهـی ب هجـز لج بـازی بـرای کـودک باقـی‬ ‫نمی گـذارد‪.‬‬ ‫‪ .4‬مخالفت با خواسته به حق فرزند او را بر این وا می دارد که‬ ‫چون حق با اوسـت پس باید والد خود را سـرجایش بنشـاند؛‬ ‫از این رو با والدینش برای رسیدن به خواسته به حق یا نا حق‬ ‫خود بسیار جدی مخالفت می کند و این یعنی لج بازی‪.‬‬ ‫‪ .5‬والد سرزنش گر‪ ،‬فرزندش را به مخالفت با خودش ترغیب‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫می کند که همان لج باز ‬ ‫‪ .6‬کودکی که با دیگران مقایسه شده باشد؛ حتی با خواهر و‬ ‫برادر خود‪ ،‬لج باز می شـود‪.‬‬ ‫‪ .7‬والـد سـخت گیر یعنـی والـدی کـه هیچ گونه امکان سـازش‬ ‫بیـن خـودش و فرزنـدش باقـی نمی گـذارد و بسیار خشـک بـا‬ ‫مسـائل برخـورد می کند‪.‬‬ ‫‪ .8‬کودکـی کـه مـورد اذیـت و ازار فیزیکـی و روانـی قـرار گرفتـه‬ ‫باشـد‪ ،‬سـر هر چیزی ممکن اسـت دسـت به نافرمانی بزند و‬ ‫سراشپز‬ ‫بـا والـدش لجبـازی کند‪.‬‬ ‫شکل های گونا گونلج بازی؟‬ ‫ماننـد هـر پدیـده دیگـری لج بـازی هـم شـکل های‬ ‫گونا گونـی دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬بی اعتنایـی بـه گفتـه و خواسـته والد (خـود را به‬ ‫نشنیدن زدن)‬ ‫‪ .2‬بی اعتنایـی بـه گفتـه و خواسـته والـد (شـنیدن‬ ‫ولـی گوش نکـردن؛ یعنـی انجام نـدادن خواسـته‬ ‫والـد)‬ ‫‪ .3‬پرخاشگری نوعی لج بازی با والد است‪.‬‬ ‫‪ .4‬پرت کـردن و اسـیب زدن بـه وسـایل خـود و‬ ‫دیگـران‬ ‫‪ .5‬مسـخره کردن و ادای دیگـران را دراوردن کـه‬ ‫خـود نوعـی لج بازی سـت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اسـتفاده از واژه های نامناسـب سن و موقعیت‬ ‫کـودک یکـی از گونه های لج بازی سـت‪.‬‬ ‫‪ .7‬گریه کردن و شیون کردن‬ ‫‪.8‬سکوت کردنو گوشه گیری کردن‬ ‫‪ .9‬پافشـاری کردن و اصرار؛ به شـکلی که دائم موی دماغ والد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .10‬خود را به زمین انداختن و مالیدن‬ ‫لجوجانـه اش بـه خواسـته اش می رسـد‪ ،‬ان کار را هربـار بـا‬ ‫ً‬ ‫مهارت بهتر و بیشتری انجام می دهد و شما حتما درمقابل‬ ‫لج بـازی او شکسـت می خوریـد‪.‬‬ ‫روش برخورد با فرزند لج باز چیست؟‬ ‫بـرای برخـورد درسـت بـا لج بـازی‪ ،‬روش هـای گونا گونـی‬ ‫وجـود دارد کـه اسـتفاده از هرکـدام بسـتگی بـه توانایـی والد و‬ ‫پیونـد او بـا فرزنـدش دارد‪ .‬بسـتگی بـه ایـن دارد کـه ایـن والـد‬ ‫تا چه انـدازه در اسـیب زدن بـه رابطـ ه بـا فرزنـدش پیـش رفتـه‬ ‫مکـردن‬ ‫اسـت؛ ولـی درهرحـال راه هایـی بـرای ترمیـم ان و ک ‬ ‫لج بـازی کـودک وجـود دارد‪ .‬شـما می بایسـت خودتـان‬ ‫را امـاده کنیـد کـه مجموعـه ای از دگرگونی هـا را هم زمـان‬ ‫شـروع کنیـد‪ .‬فرامـوش نکنیـد کـه بـا یـک تغییـر در رفتارتـان‪،‬‬ ‫انتظـار پایـان لج بـازی ازسـوی فرزندتـان را نداشـته باشـید‪.‬‬ ‫شـکیبایی کنیـد‪ .‬یکـی از مـوارد بسـیار مهم مقابله بـا لج بازی‬ ‫یسـت‬ ‫کـودک‪ ،‬بی اعتنایـی بـه خواسـته او درمـورد مسئله ا ‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر شـما در برابـر خواسـته‬ ‫کـه بـرای ان درحـال لج باز ‬ ‫او در زمانی که لج بازی می کند‪ ،‬عقب نشـینی کنید و قاطعانه‬ ‫بـدون خشـونت بـه او پاسـخ دهیـد‪ ،‬او متوجـه می شـود کـه‬ ‫ایـن راه‪ ،‬شـدنی نیسـت وگرنـه ا گـر او متوجـه شـود کـه بـا رفتـار‬ ‫چند راهکار ساده‬ ‫سـعی کنیـد مـوارد زیـر را انجـام دهیـد؛ مطمئـن باشـید کـه‬ ‫بـه مرحلـه برد‪-‬بـرد بـا فرزندتـان خواهیـد رسـید‪ .‬ایـن راه هـا‬ ‫بدین ترتیـب هسـتند‪:‬‬ ‫‪ .1‬والـد بایـد اول خـودش دسـت از لجاجـت نسـبت بـه‬ ‫خواسـته های ب هحـق فرزندش بـردارد؛ درغیر این صـورت این‬ ‫مشـکل بـا برد‪-‬بـرد حـل نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مشـخص کردن چهارچـوب ازادی کـودک کـه او بدانـد در‬ ‫چـه چهارچوبـی ازاد اسـت‪ .‬ان زمـان تـوپ را بایـد در زمیـن او‬ ‫انداخـت تـا بـا قواعـد بـازی در چهارچـوب جدیـد بـازی اش را‬ ‫شـروع و ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬کوتـاه و روشـن برایـش توضیح دهید که امکانات فیزیکی‬ ‫یا مالی و زمانی شـما چقدر اسـت تا بتواند خودش را با ان ها‬ ‫تنظیـم کنـد‪ .‬بـرای نمونـه شـما ا گـر درمـورد زمـان خوابیـدن‬ ‫شـب ها بـا فرزندتـان مشـکل داریـد‪ ،‬نمی توانیـد بـه او بگوئید‬ ‫بـرو بخـواب و خودتـان و همسـرتان بنشـیند و فیلـم نـگاه‬ ‫کنیـد یـا گفت وگـو کنیـد‪ .‬شـما بایـد وارونـه ان را‬ ‫انجـام دهیـد؛ یعنـی چراغ هـا را خامـوش کنیـد‪.‬‬ ‫شـما هـم بخوابیـد تـا او مطمئـن شـود کـه شـما‬ ‫هـم می خوابیـد؛ امـا ا گـر شـب های اول کـه دچـار‬ ‫اضطـراب می شـود‪ ،‬بیـدار شـده و ببینـد کـه شـما‬ ‫درحـال تماشـای تلویزیـون هسـتید‪ ،‬مطمئـن‬ ‫باشـید که اعتماد او به شـما بسـیار شکننده شده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬مسـئولیت پذیری به عنـوان یکـی از نشـانگان‬ ‫یسـت کـه والدیـن می توانند‬ ‫انسـان عاقـل‪ ،‬مورد ‬ ‫ایـن بـاور را در فرزندشـان نهادینـه کننـد؛ تکـرار‬ ‫ایـن بـاور کـه ان هـا ادم هـای مسـئولیت پذیری‬ ‫هسـتند؛ پـس درحـد تـوان و درک و فهـم کودکتان‬ ‫چشـکل و فرمـی او را مضطـرب‬ ‫درصورتی کـه به هی ‬ ‫نکنید‪ ،‬به او مسـئولیت های پیش پا افتاده بدهد‬ ‫تـا احسـاس سـربلندی و خـود شـکوفایی کنـد‪.‬‬ ‫ان زمـان کمـی از لج بـازی اش دسـت بر می دارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تمـام وقـت او را بـا بچه هـای هم سن وسـال و‬ ‫بـازی پـر کنیـد کـه او فرصـت فک رکـردن به مـواردی‬ ‫کـه ناراضی سـت را نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬حتمـا از او بخواهیـد کـه از شـما انتقـاد کنـد و نظـرش را‬ ‫ً‬ ‫بـدون جروبحـث بپذیریـد و حتمـا از او پـوزش بخواهیـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬امنیـت روانـی فرزندتـان را تامین کنید؛ یعنی او را با کسـی‬ ‫مقایسـه نکنیـد؛ او را سـرزنش نکنیـد؛ اجـازه مخالفـت بـه او‬ ‫بدهیـد؛ عشـق و محبتتـان را بـه او شـرطی نکنیـد و هرگـز او را‬ ‫فیزیکـی و روانـی تنبیـه نکنید!‬ ‫‪ .8‬هرگـز درمقابـل دیگـران حتـی درمقابـل خواهـر و بـرادران و‬ ‫همسـرتان او را بازخواسـت نکنیـد؛ تنبیـه نکنیـد‪ .‬هـر زمـان‬ ‫ً‬ ‫خواسـتید چنیـن کاری را بکنیـد؛ حتمـا مطمـن باشـید کـه‬ ‫شـما دونفر هسـتید؛ چرا که حضور نفرسـوم (حتی والد دیگر)‬ ‫فرزندتـان را دچـار اضطـراب و خجالتـی می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .9‬در تصمیماتـی کـه او می توانـد نظـر بدهـد‪ ،‬حتمـا بـا نظـر و‬ ‫خواسـته او تصمیـم بگیریـد تـا او احسـاس حرمـت نفـس بـاال‬ ‫پیـدا کند‪.‬‬ ‫‪ .10‬اشـتباهات او را کمرنـگ و برعکـس موفقیت هـای او را‬ ‫برجسـته کنیـد و او را تشـویق کنیـد‪.‬‬ ‫درپایـان؛ ا گـر باز هـم نتوانیـد درپایـان دادن بـه لج بـازی‬ ‫ً‬ ‫فرزندتـان بـه موفقیـت دلخـواه برسـید‪ ،‬احتمـاال یکی‪،‬دوجـا‬ ‫درسـت عمـل نکرده ایـد کـه نیـاز به کمک یـک مشـاور دارید‪.‬‬ ‫کیک دبل چاکلت‬ ‫ً‬ ‫کیـک شـکالتی‪ ،‬یکـی از دسـرهای محبـوب همـه افـراد اسـت و معمـوال کیـک دبل چا کلـت‬ ‫بیشتر از همه‪ ،‬مورد استقبال دوست داران طعم ناب کا کائو قرار می گیرد‪ .‬کیک دبل چا کلت‬ ‫علاوه بـر طعـم بی نظیـرش دارای ظاهری زیبا نیز هسـت و می توانیـد به عنوان کیک تولد هم‬ ‫از ان اسـتفاده کنیـد‪ .‬ا گـر در خانـه فقـط یـه تخم مـرغ داریـد‪ ،‬می توانیـد کیک خیس شـکالتی‬ ‫ممـرغ می شـود یک کیک‬ ‫یـا کیـک یـک تخم مرغـی نیـز درسـت کنیـد؛ امـا فقـط بـا دو عـدد تخ ‬ ‫فوق العـاده دبـل شـکالتی درسـت کرده و عاشـقان شـکالت را حسـابی هیجـان زده کنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫شکر‪ 2 :‬پیمانه‬ ‫ارد‪ 1 :‬و ‪ 4/3‬پیمانه‬ ‫پودر کا کائو‪ 4/3 :‬پیمانه‬ ‫بیکینگ پودر‪ 1 :‬و ‪ 2/1‬قاشق چایخوری‬ ‫جوش شیرین‪ 1 :‬و ‪ 2/1‬قاشق چایخوری‬ ‫نمک‪ 1 :‬قاشق چای خوری‬ ‫تخم مرغ‪ 2 :‬عدد‬ ‫باترمیلک‪ 1:‬پیمانه‬ ‫کره ذوب شده‪ 2/1 :‬پیمانه‬ ‫وانیل‪ 2/1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫قهوه داغ‪ 1 :‬پیمانه (یا یک پیمانه اب جوش)‬ ‫کره هم دمای محیط‪ 1 :‬پیمانه (‪ 225‬گرم)‬ ‫پودر کا کائو تلخ‪ 1 :‬پیمانه‬ ‫شیر‪ 2/1 :‬پیمانه‬ ‫پودر قند‪ 2 :‬تا ‪ 3‬پیمانه‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫قبـل از انجـام هـر کاری فـر را روی درجـه حـرارت ‪ 350‬درجـه فارنهایت (‪ 180‬سـانتی گراد) روشـن کنید تا گرم شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دو عدد قالب گرد مخصوص پخت کیک را کامال چرب کنید و کنار بگذارید‪ .‬در کاسه بزرگی شکر‪ ،‬ارد‪ ،‬بکینگ‬ ‫پـودر‪ ،‬جـوش شـیرین‪ ،‬نمـک و پـودر کا کائـو را مخلـوط کنیـد‪ .‬سـپس تخم مـرغ‪ ،‬باترمیلـک‪ ،‬کـره ذوب شـده و‬ ‫س از این زمان‬ ‫عصاره وانیل را به ان ها اضافه کنید‪ .‬حدود دودقیقه با دور متوسط همزن ان ها را هم بزنید‪ .‬پ ‬ ‫قهـوه داغ یـا اب جـوش را داخـل ان بریزیـد و مایـه کیـک دبـل چا کلـت را در حـد مخلوط شـدن هـم بزنید‪ .‬خمیر‬ ‫به دسـت امده را به طور مسـاوی داخـل دو قالبـی کـه از قبـل چـرب کرده ایـد‪ ،‬بریزیـد‪ .‬قالب هـا را در فـر روی طبقه‬ ‫وسـط قـرار دهیـد‪ 30 .‬تـا ‪ 35‬دقیقـه صبـر کنید تا کیک ها پخته شـوند‪ .‬پس از گذشـت این زمان با خلال دندان‬ ‫کیک هـا را چـک کنیـد‪ ،‬ا گـر نچسـبد و خلال دنـدان تمیـز بیـرون امـد‪ ،‬کیـک امـاده اسـت‪ .‬کیک هـا را روی تـوری‬ ‫فلـزی قـرار دهیـد تـا خنـک شـوند‪ .‬بـرای درسـت کردن باترکـرم شـکالتی روی کیـک ابتـدا کـره بـه دمـای محیـط‬ ‫رسـیده را داخـل یـک ظـرف ریختـه و بـا دور متوسـط هم بزنید‪ .‬خیلی ان را هم نزنید که تغییـر زیادی پیدا کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پـودر کا کائـو را بـه ارامـی و قاشـق قاشـق اضافـه کـرده و مخلـوط کنیـد تـا کاملا به خـورد کره بـرود‪ .‬پودر قنـد را نیز‬ ‫بـه همیـن شـکل و بـه ارامـی اضافـه کنیـد‪ .‬بـرای رسـیدن بـه قـوام دلخـواه شـیر را بـه تنـاوب اضافه کنید‪ .‬سـپس‬ ‫بـا دور متوسـط همـزن مـواد را مخلـوط کنیـد تـا سـبک شـود‪ .‬سـه تـا پنج دقیقـه زمان کافی سـت‪ .‬ا گر بـه نظرتان‬ ‫کـرم رقیـق بـود مقـدار دیگـری پـودر قند بـه ان اضافه کنید‪ .‬داخل ظرف مورد نظر سـرو کیک‪ ،‬یکی از کیک های‬ ‫امـاده شـده را قـرار داده و روی ان از باتـر کـرم کـه درسـت کـرده ایـد بریزیـد و پهـن کنیـد‪ .‬سـپس الیـه دیگـر کیـک‬ ‫ً‬ ‫را روی ان قـرار داره و مابقـی شـکالت را روی ان ریختـه و کاملا پخـش کنیـد؛ به طوری کـه رویـه و اطـراف کیـک از‬ ‫شـکالت پوشـیده شـود‪ .‬روی کیک را می توانید با اسـمارتیز‪ ،‬ترافل رنگی و یا شـکالت چیپسـی تزئین کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چند مشکل رایج کولرهای ابی و چند راه حل ساده‬ ‫چه عواملی باعث‬ ‫درد شدید گردن می شود؟‬ ‫دانسـتن رایج تریـن مشـکالتی کـه در زمـان اسـتفاده‬ ‫از کولـر ابـی ممکـن اسـت بـا انهـا روبـه رو شـوید و راه حـل‬ ‫فکـردن ان هـا بـه زبـان سـاده‪ ،‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫برطر ‬ ‫مسـائل تابسـتان اسـت؛ زیـرا ا گـر کولـر ابـی شـما بـا مشـکلی‬ ‫مواجـه شـود و بـه سـرویس کار کولـر ابـی دسترسـی نداشـته‬ ‫باشـید‪ ،‬می توانید خودتان تعمیر کولر ابی را انجام دهید‪.‬‬ ‫به گزارش اچارباز؛ حال چند مشکل ساده را با راهکارهایی‬ ‫فکـردن مشـکل بـا هـم مـرور می کنیـم‪.‬‬ ‫سـاده بـرای برطر ‬ ‫ی داشتن بدنه کولر‬ ‫اتصال ‬ ‫یکـی از مهم تریـن مشـکالت کولـر ابـی‪ ،‬اتصـال بدنـه یـا‬ ‫فکـردن ایـن‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر بـرای برطر ‬ ‫برق دار شـدن کولـر اب ‬ ‫مشـکل نـکات ایمنـی رعایـت نشـود می توانـد خطـرات‬ ‫جانبـی بدنبـال داشـته باشـد‪ .‬اغلـب بـرق دار شـدن بدنـه‬ ‫کولـر بـه دلیـل ریختـن اب روی موتـور‪ ،‬اتصالـی بـرق پمـپ‬ ‫اب‪ ،‬فرسـوده شـدن سـیم های کولـر و عـدم اتصـال سـیم‬ ‫ارت کولـر بـه زمیـن بـه وجـود مـی ایـد‪ .‬ا گـر متوجـه ایـن‬ ‫ایـراد شـدید بـا رعایـت نـکات ایمنـی و بـا دقـت مراحـل زیـر‬ ‫را انجـام دهیـد‪ :‬بـرق کولـر را قطـع کنیـد‪ .‬درب هـای کولـر را‬ ‫از جـا دراوریـد‪ .‬دالیل برق دار شـدن بدنه را یکی یکی تسـت‬ ‫کنیـد‪ .‬ا گـر شـلنگ اب بـه گونـه تنظیـم شـده کـه بـه جـای‬ ‫پوشـال روی موتـور می ریـزد‪ ،‬مسـیران را درسـت کنیـد‪ .‬ا گر‬ ‫سـیم های کولر فرسـوده یا پاره شـده با سیم جدید تعویض‬ ‫کنید‪ .‬سیم ارت کولر را وصل کنید‪ .‬با احتیاط‪ ،‬برق کولر را‬ ‫وصـل و کار کـردن ان را بررسـی کنیـد‪.‬‬ ‫پریدن فیوز با روشن شدن کولر ابی‬ ‫یپـرد؛‬ ‫ا گـر بعـد از روشـن کردن کولرتـان‪ ،‬بالفاصلـه فیـوز م ‬ ‫مشـکالتی ماننـد ایـراد در موتـور‪ ،‬پمـپ اب (واتـر پمـپ)‪،‬‬ ‫سیم کشی کولر و اتصالی بین کولر و کلید دالیل ان است‪.‬‬ ‫برای برطرف کردن این ایراد طبق مراحل زیر عمل کنید‪.‬‬ ‫جریـان بـرق کولـر را قطـع کنید‪ .‬درب های کولـر را باز کرده و‬ ‫تسـمه را از محـل خـود بیرون اورید‪ .‬بـرق کولر را وصل کرده‬ ‫و نحـوه کارکـرد موتـور را چـک کنیـد‪ .‬ا گر بدون تسـمه موتور‬ ‫درسـت کار می کنـد‪ ،‬تسـمه را روی ان نصـب و در حالـت‬ ‫بـاردار شـدن موضـوع را بررسـی کنیـد‪ .‬ا گـر موتـور درسـت‬ ‫کار نکنـد‪ ،‬بایـد از جـای خـود بـاز شـود و توسـط کارشـناس‬ ‫فنـی بررسـی شـود‪ .‬ا گـر ایـراد از موتـور نبـود‪ ،‬سـراغ پمپ اب‬ ‫برویـد و ان را مسـتقیم بـه بـرق وصـل کنیـد‪ .‬ا گـر همچنـان‬ ‫ایرادی مشـاهده نشـد‪ ،‬سـالم بودن سیم کشی کولر را چک‬ ‫دکتر توحید اکبری‬ ‫پزشک فیزیوتراپ‬ ‫کلینیک‬ ‫کنیـد‪ .‬در نهایـت بـه کل کولـر را توسـط سـیم رابـط دیگـری‬ ‫راه بیاندازیـد‪ ،‬ا گـر مشـکلی وجـود نداشـت ایـراد از سـیم‬ ‫کشـی های داخلـی کولـر یـا کلیـد کولـر اسـت و بایـد تعویـض‬ ‫شـود‪ .‬ا گـر سیم کشـی کولـر ایـراد دارد‪ ،‬بـا چسـب بـرق مـورد‬ ‫را برطـرف نکنیـد؛ زیـرا خطرنـا ک اسـت و بایـد سـیم کشـی‬ ‫را تعویـض کنیـد‪.‬‬ ‫روشن نشدن کولر ابی‬ ‫ا گـر دسـتگا ه شـما روشـن نمی شـود‪ ،‬علـت ان مشـکل در‬ ‫فیـوز یـا بـرق کولر اسـت‪ .‬برای برطـرف کردن ایـراد اقدامات‬ ‫زیـر را انجـام دهیـد‪ :‬وصـل بـودن فیـوز بـرق را از جعبـه‬ ‫تقسـیم بررسـی کنیـد‪ .‬ا گـر فیـوز وصـل اسـت؛ ولی دسـتگاه‬ ‫روشـن نمی شـود‪ ،‬در صـورت امـکان فیـوز را تعویـض کنید‪.‬‬ ‫ا گـر مشـکل برطـرف نشـد‪ ،‬ممکـن اسـت مـدار کولـر اتصالی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬اتصالـی در مـدار را چـک کنیـد‪ .‬کلیـد کولـر را‬ ‫بـاز کـرده و از قطـع نشـدن سـیم ها مطمئـن شـوید‪ .‬جعبـه‬ ‫تقسـیم کولـر را بـاز کنیـد و متصـل بـودن سـیم ها بـه کولـر را‬ ‫چـک کـرده و ولتـاژ ان را بـا فازمتـر تسـت کنیـد‪.‬‬ ‫داغ کردن موتور کولر ابی‬ ‫کول ــر روش ــن اس ــت و ص ــدای ان ش ــنیده م ــی ش ــود ولی‬ ‫ف ــن باد تولی ــد نمی کن ــد‪ .‬از دیگر مشـــکالتی کـــه در زمان‬ ‫اس ــتفاده از کول ــر ابی ممکن اس ــت ب ــه وجود ایـــد‪ ،‬تولید‬ ‫نک ــردن باد اس ــت‪ .‬علت تولید نش ــدن باد کولـــر‪ ،‬ایراد در‬ ‫تسمه اس ــت‪ .‬برای حل این مش ــکل می توانید اقدامات‬ ‫زی ــر را انج ــام دهید‪ :‬جریان ب ــرق کولر را قطـــع کنید‪.‬درب‬ ‫کول ــر را از جا دراورید‪ .‬س ــامت وضعیت تســـمه را بررســـی‬ ‫کنید‪ .‬ا گر تس ــمه پاره ش ــده یا خیلی شـــل و سفت است‪،‬‬ ‫باید با تس ــمه جدید تعویض ش ــود‪ .‬ا گر تســـمه متناسب‬ ‫با ظرفیت کولر نباش ــد‪ ،‬برای تولید بار فشـــار بیشـــتری به‬ ‫موتور وارد ش ــده و مص ــرف برق افزای ــش می یابد‪.‬‬ ‫صدای موتور و استارت نشدن ان‬ ‫یک ــی از مش ــکالتی ک ــه ممک ــن اس ــت در زمان اســـتفاده‬ ‫از کول ــر اب ــی با ان مواجه ش ــوید‪ ،‬ش ــنیدن صـــدای موتور‬ ‫و استارت نش ــدن ان اس ــت‪ .‬اغل ــب ایـــن ایـــراد بـــه دلیل‬ ‫گریپ ــاژ کردن فن‪ ،‬مش ــکل در س ــیم پیچی کولر‪ ،‬مشـــکل‬ ‫در کلی ــد گری ــز از مرک ــز موت ــور و مش ــکل در تســـمه کولـــر‬ ‫ب ــه وج ــود می ای ــد‪ .‬ب ــرای رف ــع ای ــن مشـــکل بایـــد موتور‬ ‫ب ــه ص ــورت دقی ــق بررس ــی و رف ــع ای ــراد شـــود و نیـــاز بـــه‬ ‫مه ــارت فنی دارد و بهتر اس ــت توس ــط یک فـــرد فنی کار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫درد شـدید ناحیـه گـردن یـک اصطلاح عمومـی بـرای‬ ‫توصیـف دردی سـت کـه به طور معمـول تـا کمتـر از‬ ‫شـش هفته طـول بکشـد‪ .‬ایـن توصیـف دربرگیرنـده زمـان‬ ‫بـروز مشـکل و دردی سـت کـه می توانـد به دالیـل مختلف‬ ‫ظاهـر شـده باشـد‪ .‬ایـن درد در هـر قسـمتی بیـن قاعـده‬ ‫جمجمـه و ناحیـه فوقانـی شـانه احسـاس می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫درد اغلـب در میانی تریـن ناحیـه کمـر یـا سـمت گـردن‬ ‫ظاهـر می شـود؛ امـا در مـواردی احتمـال دارد کـه درد‬ ‫گـردن گسـترش یابـد و سـر را نیـز درگیـر کنـد و موجـب‬ ‫سـردرد گردنـی شـود‪ .‬درد ناشـی از بخش هـای وسـط تـا‬ ‫پائیـن گـردن می توانـد بـه ناحیـه فوقانـی کمـر یـا بـازو نیـز‬ ‫گسـترش یابـد‪ .‬درد شـدید گـردن‪ ،‬اغلـب تحت عنـوان درد‬ ‫ثابـت نگه داشـتن سـر توصیـف می شـود‪ .‬در این حالـت‪،‬‬ ‫حـرکات گـردن به طور مکـرر کاهـش یافتـه و ممکـن اسـت‬ ‫درد بـا انجـام حرکات خاص شـدید شـود‪ .‬ایـن برای برخی‬ ‫ً‬ ‫افـراد احتمـاال اولین مرحله درد یا برای برخی دیگر دنباله‬ ‫دوره قبلی سـت‪ .‬درد شـدید گـردن می توانـد نتیجـه یـک‬ ‫حادثـه خـاص یا یک حادثه نا گهانـی پیش پا افتاده مانند‬ ‫چرخانـدن سـریع گـردن یـا خوابیـدن در حالت نامناسـب‬ ‫باشـد‪ .‬گاهـی احسـاس می شـود کـه گـردن گیـر کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬از سـوی دیگر احتمـال دارد یـک اسـیب قابل توجـه‬ ‫ماننـد ضربه دیـدن سـر و خم کـردن گـردن درکنـار اسـتخر‬ ‫یـا افتـادن از دوچرخـه باعـث ایجـاد ایـن درد شـود‪ .‬درد در‬ ‫ا کثـر مـوارد دیگـر به تدریـج بـا گذشـت مدتـی ظاهـر شـده و‬ ‫اغلـب مربـوط به فعالیت های متفاوت ماننـد رنگ امیزی‬ ‫سـقف ها در تمـام طـول اخـر هفتـه یـا کار در حالـت بدنـی‬ ‫نامناسـب یـا نامتعادل اسـت‪ .‬احتمـال دارد کـه مفاصل و‬ ‫رباط هـای گـردن در نتیجه یک حادثه یا فعالیت متفاوت‬ ‫سـفت و دردنـا ک شـوند‪ .‬ماهیچه هـا به طور معمـول‬ ‫به دلیـل محدود شـدن حرکـت وا کنـش نشـان داده و ایـن‬ ‫مشـکل نیـز می توانـد موجـب درد شـود‪ .‬گرمـا در صـورت‬ ‫حاد بـودن مشـکل می توانـد درد را تسـکین دهـد‪ .‬مهـم‬ ‫اسـت فعالیت هـای خـود را بـه مـواردی کـه باعـث تشـدید‬ ‫ب مانـدن‬ ‫درد گـردن نمی شـود‪ ،‬محـدود کنیـد‪ .‬مراقـ ‬ ‫بیش از حـد گـردن در یـک وضعیـت ثابـت باشـید و از‬ ‫خمیـده نگه داشـتن گـردن خـودداری کنیـد‪ .‬حـرکات‬ ‫ً‬ ‫سـاده سـر نیـز در هـر جهـت غالبـا کمک کننـده هسـتند‪.‬‬ ‫به نظر می رسـد برای لذت بردن بیش تر از سـفر‪ ،‬بهتر اسـت کارهایی اسـان اما مهم را در نظر داشـته باشـیم تا ماحصل گردشـگری ما‪ ،‬الهام بخش‪ ،‬تاثیرگذار و‬ ‫ت بیش تری‬ ‫ی که انرژی مثبت ها تالش دارند در زندگی خود بروز دهند و به واسـطه ان ها از زندگی خود لذ ‬ ‫فرصت افرین باشـد؛ به گزارش روزیاتو؛ سـه خصلت ‬ ‫می برند؛ سـفر کردن نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت و داشـتن دید مثبت می تواند سـفر را برایتان شـیرین تر کند‪.‬‬ ‫سفر به سبک‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫غـر زدن ممنـوع؛ غـر زدن‪ ،‬یکـی از عوامـل مهـم در توسـعه انرژی هـای منفی سـت‪.‬‬ ‫شتـری خواهیـم بـرد‪ .‬بـرای انرژی مثبت هـا‪ ،‬طی‬ ‫هر انـدازه کمتـر غـر بزنیـم؛ لـذت بی ‬ ‫متـر از مشـکالت ری زو درشتی سـت کـه وجـود دارد‪.‬‬ ‫سـفر‪ ،‬خیلـی چی زهـا مه ‬ ‫تهـای زیـادی بـا سـفر جمعـی دارد‪ .‬کسـانی که‬ ‫سـفر انفـرادی‪ ،‬تفاو ‬ ‫تهـای ارتبـاط جمعـی قـوی دارند و نگاه شـادی افرین به زندگـی را در‬ ‫مهار ‬ ‫خـود تقویـت می کننـد‪ ،‬در سـفر هـم رویکـرد جمع گرایـی را حفـظ می کننـد‪.‬‬ ‫تهـا در سـفر‪ ،‬بر اسـاس اصـل راحت بگیـر!‪ ،‬سـاده می پوشـند‪.‬‬ ‫انرژی مثب ‬ ‫ساده پوشـی هنـر اسـت و ایـن هنـر‪ ،‬راز شیک پوشـی به شـمار مـی رود‪ .‬راحـت‬ ‫لباس پوشـیدن‪ ،‬مـا را از خیلـی از قیدو بند هـای رایـج مد باز ها خالص می کند‪.‬‬ ‫بو رسـوم و سـبک‬ ‫شتـر عالقه منـد هسـتند تـا از ادا ‬ ‫تهـا در سـفر‪ ،‬بی ‬ ‫انرژی مثب ‬ ‫نجـا سـفر کرده اند‪ ،‬بهترین اسـتفاده را ببرنـد و تداوم‬ ‫غذ اخـوردن مـردم دیـاری کـه بـه ا ‬ ‫رژیـم غذایـی سـنتی خـود را افتخـار نمی داننـد!‬ ‫یسـت‪ .‬کسـانی کـه سـاده می گیرنـد‪ ،‬افـراد شـادی‬ ‫راحت گرفتـن در سـفر‪ ،‬اصـل بسـیار مهم ‬ ‫هسـتند کـه خـود را تحت تاثیـر معیارهـای از پیش تعیین شـده خـاص قـرار نـداده و هـدف اول و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تبـردن و تجربه اندوز ‬ ‫اخرشـان در سـفر‪ ،‬لذ ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫رینوتکس ‪ ۲۰۲۱‬تبریز ابان ماه برگزار می شود‬ ‫اسـتاندار اذربایجـان شـرقی با اشـاره به برگـزاری نهمیـن نمایشـگاه نـواوری و فنـاوری ربـع رشـیدی‬ ‫(رینوتکـس ‪ )۲۰۲۱‬تبریـز از ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۲۱‬ابان مـاه امسـال‪ ،‬بـر همـکاری همـه دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‬ ‫برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد علمی تا کید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا؛ محمدرضا پورمحمدی افزود‪:‬‬ ‫«خوشبختانه نمایشگاه ربع رشیدی در دوره های اخیر از حالت نمایشگاهی خارج و به بستری برای‬ ‫تجاری سازی فناوری و فروش محصوالت دانش بنیان تبدیل شده است»‪ .‬وی با اشاره به اقداماتی‬ ‫نظیر ایجاد فن بازار و کلینیک صنعت که از دستاوردهای نمایشگاه ربع رشیدی ست‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫نمایشـگاه به شناسـنامه علمی اسـتان تبدیل شـده و باید برای تداوم و تقویت ان کمک کنند»‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی بیان کرد؛‬ ‫لزوم حمایت شورای اشتغال از طرح های استارتاپی‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان اسـتان مرکـزی با تا کید بر اینکـه الزم اسـت منابـع دولتـی در سـازمان ها در‬ ‫اختیـار طر ح هـای اسـتارتاپی قـرار بگیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد توجـه بـه این طر ح هـا در دسـتورکار شـورای‬ ‫اشـتغال اسـتان قـرار گیـرد»‪ .‬عابـد حقـدادی افـزود‪« :‬امـروزه کارگاه هـای فنـاوری بـرای قشـر خاصـی از‬ ‫نخبـگان در اسـتان و کشـور مـا تشـکیل می شـود؛ امـا طـرح منـش‪ ،‬فضایـی را به وجـود اورده اسـت‬ ‫کـه هرکسـی می توانـد ایـده پـردازی کنـد و ایـده خـود را بـه مرحلـه اجـرا برسـاند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مـا‬ ‫در اسـتان جوانانـی داریـم کـه دارای توانایی هـا و ایده هـای خوبـی هسـتند و مجمـوع ‪ ۱۳‬طرحـی کـه‬ ‫به این مرحلـه رسـیده اسـت به خوبـی گویـای توانایـی این افـراد اسـت»‪.‬‬ ‫نگاهی به اتش سوز ی های گسترده در مناطق روستایی خوزستان؛‬ ‫شوربختینخلستان هایتشنهابادان‬ ‫ابــادان را همــه بــه نفــت و پاالیشــگاهش می شناســند؛ امــا واقعیــت ابــادان چیــزی فراتــر از نفــت و پاالیشــگاه اســت؛ زیــرا‬ ‫قبــل از وجــود پاالیشــگاه و حتــی بعــد پایــان منابــع نفتــی انچــه کــه در ابــادان از دیــر بــاز بــوده ‪ ،‬می مانــد و خواهــد مانــد‪،‬‬ ‫نخــل و رودخانــه اســت‪ .‬واقعیتــی کــه از دیربــاز بــا مــردم ایــن خطــه از کشــورمان گــره خــورده اســت و هــر گاه این نخل ها‬ ‫اســیب می بیننــد و ه ـر گاه ایــن اب هــا الــوده می شــوند ب هشــدت در زندگــی و معیشــت و حتــی مهاجــرت مــردم ایــن‬ ‫خطــه اثــر دارد‪ .‬تــا پیــش از جنــگ تحمیلــی نخلهــای شهرســتان ابــادان کــه در حاشــیه ایــن دو رودخانــه قــرار داشــتند‬ ‫یشــدند؛ امــا جنگ تحمیلــی و ایجــاد خا کریز در‬ ‫بــا اســتفاده از نهرهــا و نیــز سیســتم جــزر و مــدی رودخان ههــا ســیراب م ‬ ‫لهــای حاشــیه ایــن رود شــد؛ از طرفــی‬ ‫حاشــیه ارونــد رود موجــب بست هشــدن نهرهــا و نرســیدن اب ارونــد رود بــه نخ ‬ ‫خشکســالی های متوالــی و نیــز پیشــروی اب دریــا بــه داخــل روخانــه موجــب شور شــدن اب رودخان ههــای منطقــه‬ ‫شــد و بــه نخیــات شهرســتان ابــادان به ویــژه نخیــات حاشــیه ارونــد نیــز صدمــات جبران ناپذیــری زد‪.‬‬ ‫یسـت کـه وقتـی بـه سـمت جنـوب‬ ‫حـال شـرایط بـه گونه ا ‬ ‫جزیـره ابـادان می رویـد‪ ،‬صحنه هـای دردنا کـی را می بینیـد از‬ ‫نخل هایـی کـه ایسـتاده مرده انـد؛ نخل هایـی که در سـکوت‬ ‫غم انگیزشـان ابادانـی منطقـه نیـز بـر بـاد مـی رود‪ ،‬بیابانـی‬ ‫وسـیع از نخل هـای بی جـان کـه زخـم بی توجهـی مسـئوالن‬ ‫نیـز بـر پیکرشـان نمایـان اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در کنـار تمام‬ ‫ایـن مسـائل‪ ،‬اتش سـوزی ها نیـز مشـکل دیگـری بـرای‬ ‫ی در نخلسـتان های‬ ‫نخلسـتان ها ایجـاد کـرده و اتش سـوز ‬ ‫تشـنه ابـادان و نبـود ایسـتگاه اطفـا ء حریـق در مناطـق‬ ‫روسـتایی این شهرسـتان‪ ،‬کشـاورزان و نخـل داران را متضـرر‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬شهرسـتان ابـادان دارای ‪ ۱۳‬هزارهکتـار بـاغ‬ ‫خرمـای مثمـر با دومیلیون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفر نخل بارور اسـت که‬ ‫در تابستان امسال دمای باالی ‪ ۵۰‬درجه سانتی گراد‪ ،‬بی ابی‬ ‫و وزش بـاد گـرم همـواره باعـث وقـوع اتش سـوزی و گسـترش‬ ‫سـریع ان به لحاظ بافت روسـتایی خطی در نخلسـتان های‬ ‫منطقـه شـده اسـت‪ .‬اتش سـوزی های گسـترده در‬ ‫مناطـق روسـتایی ابـادان به ویـژه در روسـتاهای بخـش‬ ‫اروندکنـار و بخـش مرکـزی این شهرسـتان تا کنـون منجـر‬ ‫بـه از بین رفتـن صدهانفـر درخـت نخـل مثمـر شـده اسـت؛‬ ‫یسـت که درصـورت اسـتقرار تنهـا یـک ایسـتگاه‬ ‫این درحال ‬ ‫اتش نشـانی دراین مناطق خسـارت ها به حداقل می رسـید‪.‬‬ ‫یک کشاورز اهل بخش اروندکنار گفت‪« :‬تعداد زیادی نخل‬ ‫خرمای بارور و پاجوش خرمای برهی امسال در چند حادثه‬ ‫اتش سـوزی و سـرایت اتـش از نخلسـتان های مجـاور از بیـن‬ ‫رفـت»‪ .‬سـید علـی موسـوی افـزود‪« :‬وزش بـاد‪ ،‬گرمـای هـوا‬ ‫شکـردن اتـش باتوج هبـه کمبـود امکانـات‬ ‫و تاخیـر در خامو ‬ ‫اتش نشـانی در منطقه باعث شـد تا تمام محصول خرما که‬ ‫حاصـل تلاش یک سـال اعضای خانـواده بوده از بین بـرود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه یک پاجوش درخت خرما حداقل سه سال‬ ‫یبـرد تـا به بـار بنشـیند‪ ،‬گفـت‪« :‬نخلسـتان های‬ ‫زمـان م ‬ ‫منیوحـی اروندکنـار همه سـاله دچـار اتش سـوزی می شـوند؛‬ ‫درنتیجه احداث یک ایستگاه اتش نشانی در این دهستان‬ ‫ضروری سـت»‪ .‬علـی بچـاری از کشـاورزان بخـش مرکـزی‬ ‫ابادان نیز گفت‪« :‬درحالی که درامد و معیشـت مردم منطقه‬ ‫تنهـا از محـل کشـاورزی و نخـل داری تامیـن می شـود‪،‬‬ ‫هرسـاله شـاهد اتش سـوزی در نخلسـتان های این منطقـه‬ ‫یکـه برخـی کشـاورزان همه سـرمایه خـود را‬ ‫هسـتیم؛ به طور ‬ ‫در اتش سـوزی مـزارع از دسـت داده انـد»‪ .‬وی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫یکـه دو دسـتگاه خـودروی اتش نشـان در بخـش‬ ‫«درحال ‬ ‫مرکـزی ابـادان وجـود دارد امـا از ان هـا اسـتفاده نمی شـود‪.‬‬ ‫درصـورت به کارگیـری این خودروها با سـرعت عمل بیشـتری‬ ‫می تـوان اتش سـوزی در نخلسـتان های منطقـه را خامـوش‬ ‫کـرده و از خسـارت بیشـتر بـه کشـاورزان جلوگیـری کـرد»‪.‬‬ ‫بخشـدار اروندکنـار نیـز با تا کید بر ضـرورت راه اندازی ایسـتگاه‬ ‫اتش نشـانی در روسـتاها به خصـوص دهسـتان منیوحـی‬ ‫گفت‪« :‬خودرو اتش نشانی اختصاص یافته به روستای کوت‬ ‫شـنوف به دلیـل نامشـخص بودن وضعیـت پرداخت حقوق‬ ‫پرسـنل دراختیـار شـهرداری اروندکنـار اسـت کـه از ان بـرای‬ ‫ش نخلسـتان های روسـتاهای منیوحـی‬ ‫خاموش کـردن اتـ ‬ ‫اسـتفاده می شـود»‪ .‬صادق جاللی بابیان اینکه مکانی برای‬ ‫اسـتقرار ایسـتگاه اتش نشـانی در روسـتا پیش بینی شـده‬ ‫ولـی عمـده مشـکل بـرای راه انـدازی ان نامشـخص بودن‬ ‫محـل تامیـن اعتبـار بـرای پرداخـت حقـوق پرسـنل اسـت‬ ‫افـزود‪« :‬درحال پیگیـری بـا اسـتانداری خوزسـتان بـرای‬ ‫حـل ایـن مشـکل هسـتیم‪ .‬درصـورت مشخص شـدن‬ ‫ت حقـوق‪ ،‬حداقـل ‪ ۱۲‬نفـر به عنوان پرسـنل‬ ‫وضعیـت پرداخـ ‬ ‫اتش نشـانی روسـتایی مشـغول به کار خواهند شـد‪ .‬براسـاس‬ ‫امـار تنهـا در یک مـورد حادثه اتش سـوزی در نخلسـتان های‬ ‫اروندکنـار در تابسـتان امسـال دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر نخـل مثمـر‬ ‫در اتـش سـوخت»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی ابـادان نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون بیـش از ‪ ۲۵‬هکتـار از‬ ‫نخلسـتان های بـارور این شهرسـتان براثر اتش سـوزی از بین‬ ‫رفته اسـت»‪ .‬حسـن دشـتی بابیان اینکه برخی از نخل داران‬ ‫منطقـه نخلسـتان های خـود را بیمـه اتش سـوزی کـرده‬ ‫و بـرای دریافـت خسـارت بـه بیمـه معرفـی شـدند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«کشـاورزانی کـه نخلسـتان های خـود را بیمـه اتش سـوزی‬ ‫نکرده انـد بـه سـتاد بحـران اسـتانداری خوزسـتان معرفـی‬ ‫شـدند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در دوسال گذشـته از بهره بـرداران و‬ ‫کشاورزان شهرستان ابادان خواسته شده تا نسبت به بیمه‬ ‫مـزارع و نخلسـتان های خـود اقـدام کننـد؛ امـا تعـداد کمـی‬ ‫از بهره بـرداران‪ ،‬نخلسـتان ها و مـزارع خـود را بیمـه کردنـد»‪.‬‬ ‫دشـتی افـزود‪« :‬درصـورت اسـتقرار امکانـات و تجهیـزات‬ ‫اتش نشـانی در مناطـق روسـتایی ابـادان از بـروز خسـارت‬ ‫سـنگین بـه نخلسـتان ها و مـزارع کشـاورزی دراین مناطـق‬ ‫جلوگیـری خواهـد شـد؛ جـا دارد مسـئوالن مربوطـه بـرای‬ ‫رفـع ایـن مشـکل چاره اندیشـی کننـد»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی ابـادان نیـز گفـت‪« :‬به دلیـل‬ ‫نبـود ایسـتگاه اتش نشـانی در روسـتاها کنتـرل حـوادث و‬ ‫بحران هـا در مناطـق روسـتایی ابـادان نیـز در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬مجیـد فرهانی پـور افـزود‪« :‬عمـر ماشـین های‬ ‫اتش نشـانی ابادان باالی ‪ ۲۰‬سـال اسـت؛ بااین وجود همواره‬ ‫درصـورت اعلام حریـق در روسـتاها‪ ،‬گروه هـای اتش نشـان‬ ‫از ابـادان بـه منطقـه اعـزام می شـوند»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جاری تا کنـون خودروهای اتش نشـانی ابادان‬ ‫ن و ‪۱۵۸‬‬ ‫بـرای مهـار ‪ ۱۳۹‬حادثـه اتش سـوزی در نخلسـتا ‬ ‫مـورد اتش سـوزی نیـزار در روسـتاهای منطقـه اعـزام شـدند‬ ‫ضمن اینکـه در بیشـتر اتش سـوزی ها در نخلسـتان ها بیـش‬ ‫از ‪ ۵۰‬نفـر نخـل خرمـای بـارور از بین رفـت»‪ .‬فرهانی پـور افزود‪:‬‬ ‫«دو خودروی اتش نشـانی در روسـتاهای تنگه و طرح بخاخ‬ ‫بخـش مرکـزی ابـادان وجـود دارد کـه با گذشـت چندسـال از‬ ‫تحویـل ان هـا هیچ گونـه اسـتفاده ای از ان هـا نمی شـود»‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت عمرانـی فرمانـداری ویـژه ابـادان نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬باتوجه بـه بافـت کشـاورزی منطقه اسـتقرار ایسـتگاه ‬ ‫اتش نشـانی بـرای کنتـرل و پیشـگیری از حـوادث در مناطـق‬ ‫یسـت»‪ .‬یوسـف پای گـذار افـزود‪:‬‬ ‫روسـتایی ابـادان ضرور ‬ ‫«باتوج هبـه بعد مسـافت روسـتاهای ابـادان تا ایسـتگاه های‬ ‫اتش نشانی شهر نیاز است تا روستاها نیز براساس جمعیت‬ ‫و زمین هـای کشـاورزی بـه خـودرو و تجهیـزات اتش نشـانی‬ ‫مجهـز شـوند»‪ .‬وی درپاسـخ به علـت اسـتفاده نکردن از‬ ‫خودروهای اتش نشانی در روستاهای بخش مرکزی ابادان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬چگونگـی پرداخـت حقـوق پرسـنل ایسـتگاه ها یکی‬ ‫از دالیـل اسـتفاده نکردن از ایـن خودروه اسـت»‪ .‬پای گـذار‬ ‫گفـت‪« :‬از بخشـداری مرکـزی ابـادان خواسته شـده تـا‬ ‫دراسر ع وقت نسبت به تعیین تکلیف و ارائه راهکار عملیاتی‬ ‫بـرای اسـتفاده از خودروهـای اتش نشـانی بالاسـتفاده‬ ‫یکـردن ان هـا اقـدام کنـد»‪.‬‬ ‫همچنیـن بازسـازی و عملیات ‬ ‫پیش بینی می شـود؛ از ‪ ۱۳‬هزارهکتار نخلسـتان بارور ابادان‪،‬‬ ‫امسـال ‪ ۴۸‬هزارتـن محصـول خرمـا برداشـت شـود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫الله تاالبی‬ ‫یسـت‬ ‫دسـاله و ابز ‬ ‫گل ال لـه تاالبـی‪ ،‬یـک گیـاه چن ‬ ‫بهـا و‬ ‫و در اسـتخرهای کم عمـق‪ ،‬دریاچ ههـا‪ ،‬تاال ‬ ‫باتالق هـای رشـت وجـود دارد‪ .‬دارای ریشـه های‬ ‫لو الی موجـود‬ ‫یسـت کـه این ریشـه ها درون گ ‬ ‫محکم ‬ ‫در کـف اب قـرار می گیرنـد و از طریـق سـاقه های بلنـد‬ ‫یشـوند؛ همچنیـن نقش‬ ‫گهـای شـناور متصـل م ‬ ‫بـه بر ‬ ‫موثـری در تجزیـه مـواد شـوینده و شـیمیایی دارد‪.‬‬ ‫مجتبی محمدی ‪ /‬ایرنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫وزیر ورزش و جوانان خبر داد؛‬ ‫افزایش اعتبارات عمرانی ورزش لرستان در سال ‪1400‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫دکتـر سـید حمیـد سـجادی گفـت‪« :‬ورزش پارالمپیـک‬ ‫در کشـور موفـق اسـت؛ چـون به وسـیله افرادی کـه دارای‬ ‫روحیـه جهـادی هسـتند اداره می شـود»‪ .‬دکتـر سـجادی‬ ‫در سـفر بـه لرسـتان و حاشـیه بازدیـد از سـالن ورزشـی شـهر‬ ‫اشـترینان بابیان اینکـه همـه امیـد مـا این اسـت که در ایـن‬ ‫دولـت مردمـی برمبنـای یـک برنامـه و بضاعـت موجـود کار‬ ‫کنیـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬سـفر امـروز بـه بروجرد یک سـفر رسـمی‬ ‫نبـود و در اینـده یـک سـفر رسـمی بـه لرسـتان خواهیـم‬ ‫داشـت تـا قسـمت های مختلـف را ببینیـم و بـا کمبودهـا و‬ ‫وظایـف اشـنا شـویم»‪ .‬او افـزود‪« :‬در فرصـت بازدیـد رسـمی‬ ‫و دیـدار بـا مجمـع نماینـدگان اسـتان نـکات و مسـائل را‬ ‫مطـرح می کنیـم و همچنیـن در شـورای اداری و شـهرهای‬ ‫مختلـف حضـور پیـدا خواهیـم کـرد»‪ .‬دکتـر سـجادی‬ ‫بابیان اینکـه مـدت ‪ 17‬سـال عضـو تیم ملـی بـودم و کوچه و‬ ‫پس کوچه هـا و تنگناهـای ورزش می شناسـم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«در اولیـن روز به عنـوان وزیـر ورزش بـه اردوهـای تیـم ملـی‬ ‫باشـگاه ها‪ ،‬فدراسـیون ها سرکشـی کردیم و فعالیت خود را‬ ‫شروع کردیم»‪ .‬مقام عالی وزارت ورزش وجوانان بااشاره به‬ ‫حضور ورزشکاران ایران در مسابقات پارالمپیک نیز گفت‪:‬‬ ‫«کاروان پارالمپیـک بـا نـام مبـارک شـهید سـلیمانی در ایـن‬ ‫مسـابقات حضـور دارد»‪ .‬او بیـان کـرد‪« :‬یکـی از موفق تریـن‬ ‫قسـمت های ورزش مـا در پارالمپیـک اسـت؛ چـون ایـن‬ ‫فدراسـیون و همچنیـن کاروان توسـط افـرادی اداره‬ ‫می شـوند کـه روحیـه جهـادی دارنـد و امیدواریـم کـه ایـن‬ ‫روحیه در همه جا تسـری پیدا کند»‪ .‬دکتر سـجادی یاداور‬ ‫شـد‪« :‬ا گرچـه تکلیـف ما ارتقای امکانات اسـت؛ ولـی باید از‬ ‫کمتریـن امکانـات هـم بهتریـن اسـتفاده را ببریـم»‪.‬‬ ‫همچنین حشـمت اهلل امان الهـی (مدیرکل ورزش اسـتان)‬ ‫گفت‪« :‬میزان سرانه ورزشی لرستان نسبت به استان های‬ ‫هم جـوار سـرانه بسـیار پائینی سـت»‪ .‬امان الهـی در شـورای‬ ‫ورزش بروجرد که با حضور دکتر سید حمید سجادی (وزیر‬ ‫ورزش وجوانـان) برگزارشـده بـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬شهرسـتان‬ ‫بروجـرد دومیـن شـهر لرسـتان بعـد از خرم ابـاد اسـت کـه‬ ‫براسـاس براوردهـای سـال ‪ ۱۴۰۰‬دارای جمعیتـی حـدود‬ ‫‪۳۳۵‬هزار و ‪ ۷۶۰‬نفر بوده که ازاین تعداد حدود ‪۱۶۸‬هزارنفر‬ ‫مـرد و ‪ ۱۶۷‬نفـر مرد هسـتند»‪ .‬او بابیان اینکه بروجـرد دارای‬ ‫‪ ۳۸‬مـکان ورزشی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ازاین تعـداد حـدود ‪۲۲‬‬ ‫مـکان ورزشـی سرپوشـیده و ‪ ۱۶‬مـکان روبـاز هسـتند و‬ ‫همچنین ‪ 15‬مکان در روستاها و ‪ ۲۳‬مکان نیز در شهر قرار‬ ‫دارد»‪ .‬امان الهـی سـرانه ورزشـی لرسـتان را ‪ 59‬و ‪ 58‬صـدم‬ ‫درصـد عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬این میـزان سـرانه ورزشـی‬ ‫نسـبت به اسـتان های هم جوار سرانه بسیار پائینی ست»‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان لرسـتان بابیان اینکـه شهرسـتان‬ ‫بروجـرد ‪۱۱۸‬هـزار و ‪ ۱۲۷‬مترمربع سـرانه ورزشـی دارد‪ ،‬اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬سـرانه ورزشـی بروجـرد ‪ 54‬و ‪ 8‬دهـم سـانتیمترمربع‬ ‫اسـت کـه از این میـزان سـهم اداره کل ‪۳۴‬سـانتیمترمربع و‬ ‫سـهم سـایر دسـتگاه ها ‪ ۱۳‬سـانتیمترمربع و سـهم بخـش‬ ‫خصوصـی نیـز شش سـانتیمترمربع اسـت»‪ .‬امان الهـی‬ ‫بابیان اینکه اداره کل ورزش وجوانان لرستان ‪ ۱۷‬پروژه ملی‬ ‫به مسـاحت ‪۲۷‬هـزار و ‪ ۸۱۰‬مترمربـع دارد کـه از این میـزان‬ ‫‪۱۱۷‬هـزار و ‪۵۰۰‬مترمربـع روبـاز و ‪۱۰‬هزار و ‪ ۳۱۰‬متر سرپوشـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬او یـاداور شـد‪« :‬اعتبـار موردنیـاز بـرای تکمیـل‬ ‫ایـن ‪ ۱۷‬پـروژه چیـزی حـدود ‪۲۰۵‬میلیاردتومـان اسـت»‪.‬‬ ‫امان الهـی ادامـه داد‪« :‬پـروژه سـالن سـقف کوتـاه بروجـرد‬ ‫تعطیـل بـود و باتوج هبـه بازدیدهـای میدانـی انجام شـده‬ ‫به این نتیجـه رسـیدیم کـه ا گـر ایـن پـروژه تخصیـص الزم‬ ‫را داشـته باشـد می تواننـد بـه افتتـاح برسـند کـه پـس از‬ ‫تخصیـص اعتبـار بـرای ایـن پـروژه تـا یـک یـا دوماه اینـده‬ ‫در هفتـه تربیت بدنـی به افتتـاح خواهـد رسـید»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫ورزش وجوانـان لرسـتان گفـت‪ 35« :‬پـروژه در سـطح‬ ‫اسـتان به انـدازه ‪۸۲‬هـزار و ‪ ۶۹۰‬مترمربـع وجـود دارد کـه‬ ‫‪۴۳‬هزار مترمربع ان روباز و ‪۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬متر نیز سرپوشیده‬ ‫اسـت»‪ .‬او بیـان کـرد‪« :‬تکمیـل پـروژه مسـکن بروجـرد بـه‬ ‫حـدود سـه تـا چهارمیلیـارد اعتبـار نیـاز دارد؛ همچنیـن‬ ‫چمـن مصنوعـی فوتبـال نیـز سـال گذشـته فاقـد اعتبـاری‬ ‫بـود ولـی امسـال نزدیـک چهارمیلیـارد و ‪۹۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫اعتبـار گذاشـته شـد؛ بخـش خصوصـی نیـز متقاضـی‬ ‫یسـت کـه براسـاس مـاده ‪ ۲۷‬پیگیـر‬ ‫ایـن چمـن مصنوع ‬ ‫این موضـوع هسـتیم»‪ .‬امان الهـی بابیان اینکـه دو زمیـن‬ ‫چمـن مصنوعـی روسـتایی نیـز مـاه گذشـته در بروجـرد‬ ‫کلنگ زنـی کـه کمتـر از سـه ماه دیگـر افتتـاح خواهنـد شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در نه ماه گذشـته ‪ ۱۰‬پـروژه افتتـاح شـد کـه دو پـروژه‬ ‫پیسـت دوومیدانی شـهید بیات و چمن روسـتای طنجور‬ ‫غبـر سـه میلیاردتومان به شهرسـتان بروجرد‬ ‫بـا اعتبـاری بال ‬ ‫تعلـق داشـت»‪ .‬او بابیان اینکـه سـه پـروژه ورزشـی از ‪21‬‬ ‫پروژه هایـی کـه در اسـتان ‪ 50‬یـا ‪60‬درصد تخصیص داشـته‬ ‫باشـند بـه بروجـرد تعلـق دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت تکمیـل‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـای مدنظـر تقریبـا ‪ 10‬سـانتیمتر بـه سـرانه ورزشـی‬ ‫بروجـرد اضافـه خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانـان‬ ‫لرسـتان درادامـه بابیان اینکـه بروجـرد یکـی از شـهرهای‬ ‫شـاخص مـا در حـوزه ورزش اسـت و ملی پوشـان و‬ ‫قهرمانـان بنامـی در رشـته های مختلـف دارد‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪ 46« :‬هیئـت ورزشـی فعـال در بروجـرد وجـود دارد کـه‬ ‫ازاین تعـداد ‪ 36‬هیئـت در حـوزه ورزش بانـوان نیـز فعـال‬ ‫هستند»‪ .‬امان الهی بابیان اینکه در بحث زیرساخت های‬ ‫ورزشـی سـرانه فعلـی اسـتان الاقـل نسـبت بـه اسـتان های‬ ‫هم جوار پائین اسـت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬انچه هم داریم مطلوب‬ ‫نیسـت و اعتباراتـی کـه در بحـث تعمیـر و تجهیـز بـرای مـا‬ ‫تخصیـص داده می شـود ان قـدر ناچیز اسـت کـه نمی تواند‬ ‫اسـتهال ک ها را جبـران کنـد؛ همچنیـن باتوجه به اینکـه در‬ ‫بحـث نگهـداری اما کـن ورزشـی مشـکالتی داریـم موضـوع‬ ‫نیروهـای خدماتـی و نگهبانـی کـه در چـارت وزارت دیـده‬ ‫نشـده اسـت مشـکالت زیادی برای ما ایجاد کرده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان لرسـتان افـزود‪« :‬انتظـار داریـم‬ ‫کـه بحـث عـوارض شـهرداری کـه بسـیار سـنگین اسـت‬ ‫پیگیـری شـده و اما کـن ورزشـی نیـز از پرداخـت عـوارض‬ ‫معـاف شـوند»‪ .‬حشـمت اهلل امان الهـی در پایـان بـر لـزوم‬ ‫توجه به توسـعه خانه های تخصصی ورزشـی تخصصی در‬ ‫اسـتان تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬اعتبـارات عمرانـی اداره کل در‬ ‫‪ 1400‬نسـبت بـه سـال ‪ 99‬حـدود ‪70‬درصـد افزایـش داشـته‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح مسکن جوانان از مهرماه‬ ‫سیناغریب‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از اجـرای طـرح مسـکن‬ ‫جوانـان از مهرمـاه خبـر داد و گفـت‪« :‬اعتبـار اولیـه‬ ‫پیش بینی شـده برای این طرح ‪۹۰۰‬میلیاردتومان اسـت»‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی بااشاره به امار باالی مسکن فرسوده‬ ‫در گلسـتان اظهار کرد‪« :‬بنیاد مسـکن سـاالنه بودجه ای را‬ ‫بـرای مقاوم سـازی واحدهـای فرسـوده درنظر می گیـرد و در‬ ‫سـال جـاری هدف گـذاری شـده هفت هـزار واحد مسـکونی‬ ‫غیرمقـاوم بـا اعتبـاری بالغ بـر یک هزارمیلیاردتومـان در‬ ‫گلسـتان نوسـازی و مقاوم سـازی شـود»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد‬ ‫مسـکن گلسـتان از راه اندازی سـامانه ثبت نام برای اجرای‬ ‫طـرح مقاوم سـازی خبـر داد و گفـت‪« :‬تا کنـون بیـش از‬ ‫نطـرح ثبت نـام کردنـد و تامیـن‬ ‫شـش هزار متقاضـی در ای ‬ ‫زمیـن و تامیـن منابـع بـه زودی اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کرد‪« :‬روسـتاییان بـا ‪۲۰‬درصد اورده و تسـهیالتی که‬ ‫بنیـاد تـا ‪۸۰‬درصـد بـرای ان هـا برنامه ریـزی کـرده می توانند‬ ‫واحدهـای مسـکونی خـود را احـداث کننـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬در‬ ‫اجـرای ایـن طـرح تسـهیالت ‪ ۱۰۰‬و ‪۲۳۰‬میلیون تومانی ارائه‬ ‫می شـود»‪ .‬وی اعتبـار اولیـه طـرح مسـکن جوانـان را بـرای‬ ‫بنیـاد سـاخت ها ‪۹۰۰‬میلیاردتومـان اعلام کـرد‪ .‬حسـینی‬ ‫ازجملـه اهـداف اجـرای طـرح مقاوم سـازی و انبوه سـازی‬ ‫مسـکن جوانـان را در اسـتان گلسـتان مهاجـرت معکـوس‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬تقویـت مهاجـرت معکـوس سـبب‬ ‫حمایـت از تولیـد و رونـق اشـتغال روسـتایی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بهره برداریاز چهار طرح‬ ‫عمرانی‪ ،‬کشاورزیوخدماتی‬ ‫چهـار طـرح عمرانـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬اموزشـی و خدماتـی‬ ‫بـا اعتبـار ‪ ۲۷۰‬میلیاردریـال هم زمـان بـا هفتـه دولـت در‬ ‫شهـای مختلـف شهرسـتان ری بـا حضـور انوشـیروان‬ ‫بخ ‬ ‫محسـنی بندپـی (اسـتاندار تهـران) به بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ یـک واحـد گلخانـه بـه مسـاحت دوهکتـار و‬ ‫ظرفیـت تولیـد سـاالنه ‪ ُ ۲۳۰‬تـن انـواع محصوالت کشـاورزی‬ ‫بـا اعتبـار ‪۸۰‬میلیاردریـال در بخـش مرکـزی شهرسـتان ری‬ ‫به بهره برداری رسـید‪ .‬بلوار شـهید باهنر (کمربندی شـرقی)‬ ‫کسـال‬ ‫شـهر قیامدشـت با اعتبار ‪۷۶‬میلیاردریال در طی ی ‬ ‫سـاخته شـد کـه هم زمـان بـا هفتـه دولـت به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬مدرسـه شش کالسـه خیرسـاز روسـتای عظیم ابـاد‬ ‫بخـش کهریـزک از دیگـر طر ح هایـی بـود کـه به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن مدرسـه بـا اعتبـار ‪۲۵‬میلیاردریـال و در زمینـی‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬احـداث شـده اسـت تـا بخشـی‬ ‫بـه مسـاحت ی ‬ ‫از نیازهـای اموزشـی ایـن بخـش را مرتفـع سـازد‪ .‬بوسـتان‬ ‫مشـاهیر شـهر کهریزک با مسـاحت ‪۲۳‬هزارمترمربع و اعتبار‬ ‫‪۳۵‬میلیاردریـال دیگـر طرحـی بـود کـه به مناسـبت هفتـه‬ ‫دولـت در شهرسـتان ری به بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫ائینبهره برداری‬ ‫از بوستانمشاهیر کهریزک‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کهریـزک از بهر هبـرداری بوسـتان‬ ‫بـزرگ مشـاهیر بـا حضـور اسـتاندار تهـران خبـر داد‪ .‬حسـین‬ ‫یفـرد گفـت‪« :‬هم زمـان بـا فرارسـیدن هفتـه دولـت‬ ‫محمد ‬ ‫بوسـتان بـزرگ مشـاهیر نیـز به عنـوان یکـی از پروژ ههـای‬ ‫عمرانی شهرسـتان در فهرسـت افتتاحیه های این ایام قرار‬ ‫گرفت»‪ .‬محمدی فرد گفت‪« :‬بوستان مشاهیر با مساحتی‬ ‫غبـر ‪ 25000‬مترمربـع یکـی از بوسـتان های بـزرگ جنـوب‬ ‫بال ‬ ‫یشـود کـه عالو هبـر فضـای سـبز‬ ‫اسـتان تهـران محسـوب م ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫دارای جاذب ههـای مختلـف فرهنگـی و ورزش ‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن بوسـتان چندمنظـوره‪ ،‬تاثیـر بسـزایی در‬ ‫افزایش سرانه فضای سبز و فضاهای ورزشی و تفریحی شهر‬ ‫کهریزک دارد‪ .‬جانمایی بوستان مشاهیر در محله قدیمی‬ ‫قلعه شیخ عالوه بر ایجاد سرانه عادالنه در محالت مختلف‬ ‫شـهر‪ ،‬شـرایط مناسـبی را بـرای حضـور مراجعه کننـدگان‬ ‫اسایشـگاه خیریـه کهریـزک‪ ،‬مسـافران و زائـران اسـتان‬ ‫امامزادگان قلعه شـیخ فراهم می کند که با تکمیل فازهای‬ ‫دیگـر بوسـتان در قالـب مـوزه‪ ،‬پیسـت دوچرخ هسـواری و‬ ‫اسکیت‪ ،‬زمین چمن مصنوعی و ‪ ...‬این بوستان به عنوان‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫یکـی از نقـاط گردشـگری اسـتان تهـران معرفـی م ‬ ‫ُ‬ ‫تزریق‪۲۸۰‬هزاردز وا کسن کرونادر شهرستان‬ ‫رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«تاکنـون ‪۲۸۰‬ه ُ‬ ‫ـزاردز وا کسـن کرونـا دراین شهرسـتان‬ ‫تزریـق شـده اسـت کـه ‪۳۱‬درصـد جامعـه هـدف را شـامل‬ ‫یشـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ دکتـر علیرضـا صدرایـی اظهـار‬ ‫م ‬ ‫داشـت‪« :‬از این تعـداد‪۷۰ ،‬هزارنفـر از جمعیـت شهرسـتان‬ ‫ری ُدز دوم وا کسـن کرونـا را دریافـت کرده انـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه در سه روز گذشـته رونـد افزایشـی نداشـتیم و‬ ‫ً‬ ‫نحـوزه بـه یک ثبات رسـیده ایم»‪ .‬این مسـئول‬ ‫تقریبـا درای ‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد؛ تـا پنج روز اینـده رونـد نزولی مبتالیان‬ ‫بـه بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬در شهرسـتان ری مشـاهده شـود‪،‬‬ ‫البته بیماران سرپایی و بستری کم کم روند کاهشی به خود‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬صدرایـی تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد دقـت کنیـم کـه‬ ‫سـویه المبـدا ویـروس کرونـا وارد کشـور و شهرسـتان نشـود‬ ‫تـا گرفتـار مـوج ششـم نشـویم»‪ .‬وی اعلام کـرد‪« :‬تاکنـون‬ ‫ُ‬ ‫نه هزارنفـر از معلمـان ایـن شهرسـتان ُدز اول وا کسـن کرونـا‬ ‫ُ‬ ‫را دریافـت کرده انـد و وا کسیناسـیون دز دوم این قشـر نیـز‬ ‫درحال انجـام اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن مدرن پایا‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/06/06‬بـه شـماره ثبـت ‪ 582327‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010229433‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح‬ ‫زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬ارائـه خدمات درخصـوص تجهیزات شـبکه و قطعات کامپیوتر‪ ،‬تولیـد انواع پـچ کورد‪،‬‬ ‫ارائـه کلیـه فعالیت هـای تجـاری و خدمـات بازرگانـی در زمینـه خریـد و فـروش و صـادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬گشـایش اعتبارات‬ ‫و ال‪/‬سـی بـرای شـرکت نـزد بانک هـا‪ ،‬ترخیـص کاال از گمـرکات داخلـی‪ ،‬اخـذ و اعطـاء نمایندگـی کمپانی هـای معتبـر خارجـی و داخلـی‪ ،‬شـرکت در‬ ‫کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی‪ -‬انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور‪-‬‬ ‫اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی بـه صـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانک هـای داخلـی و خارجـی‪ ،‬شـرکت در کلیـه مناقصات و مزایـدات دولتی و خصوصی‬ ‫اعـم از داخلـی و بین المللـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز‬ ‫اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه انقلاب‪ ،‬خیابـان ابوریحـان‪ ،‬کوچـه عنصـری‪ ،‬پلا ک ‪ ،19‬طبقـه اول‪،‬‬ ‫واحـد ‪ 1‬کدپسـتی ‪ 1315674711‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪:‬‬ ‫اقـای سـجاد ا کبرزاده گرگانیـان بـه شـماره ملـی ‪ 0080894224‬دارنـده ‪ 600000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای سـعید ا کبرزاده گرگانیـان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0081038313‬دارنـده ‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای حسـین مهدوی ایـزدی بـه شـماره ملـی ‪ 0083958541‬دارنـده ‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای سـجاد ا کبرزاده گرگانیـان بـه شـماره ملـی ‪ 0080894224‬و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو‬ ‫اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای سـعید ا کبرزاده گرگانیـان بـه شـماره ملـی ‪ 0081038313‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره به مدت‬ ‫نامحـدود‪ ،‬اقـای حسـین مهدوی ایـزدی بـه شـماره ملـی ‪ 0083958541‬و بـه سـمت عضو اصلی هیئت مدیـره به مدت نامحـدود‪ .‬دارندگان حق‬ ‫امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و‬ ‫ً‬ ‫اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر‬ ‫می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1185634‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش ارین البرز در حال تصفیه سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 229520‬و شناسه ملی ‪10102706098‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/04/13‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬عملکـرد مدیـر تصفیـه مربـوط سـال مالـی منتهـی بـه‬ ‫‪ 1398/12/29‬بـه تصویـب رسـید‪ .‬موسسـه حسابرسـی مفیـد راهبـر بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10861836531‬بعنـوان ناظـر اصلـی بـر عملیـات تصفیـه بـرای مـدت یکسـال مالـی‬ ‫انتخاب شد‪ .‬شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ‪ 10100664423‬به نمایندگی‬ ‫اقـای علـی علنـی بـا کـد ملـی ‪ 0068785992‬بعنـوان مدیـر تصفیـه بـرای مدت دو سـال‬ ‫انتخـاب گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1185635‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت رهپویان هوشمند دنا سهامی خاص به شماره‬ ‫ثبت ‪ 441211‬و شناسه ملی ‪10320886326‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/31‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موسسـه حسابرسـی و خدمـات‬ ‫مدیریـت بهـروزان حسـاب بـه شناسـه ملـی ‪ 10100395642‬بـه سـمت بـازرس‬ ‫اصلـی و اقـای حامـد جلیلیـان بـه شـماره ملـی ‪ 4539948563‬بـه سـمت‬ ‫بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد‪ .‬اقـای‬ ‫محمدرضـا نـادری بـه شـماره ملـی ‪ 0056427689‬بـه سـمت رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره و خانـم نرگـس هدایتی باویـل بـه شـماره ملـی ‪ 0059609400‬بـه سـمت‬ ‫نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و شـرکت رهپویـان اندیشـه دنـا بـه‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10102963739‬بـا نمایندگـی خانـم ازاده سـمیعی اصفهانی‬ ‫بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب شـدند‪ .‬امضـاء‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته و بـروات و‬ ‫قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت‬ ‫ً‬ ‫مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد و اوراق عـادی و اداری بـا‬ ‫امضـا رئیـس هیئـت مدیـره یا نائـب رئیس هیئت مدیـره همراه با مهر شـرکت‬ ‫معتبـر می باشـد‪ .‬ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان و صورت هـای مالـی سـال‬ ‫منتهـی بـه ‪ 1399/12/30‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1185633‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪365‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫درخت گردو‬ ‫بگذار دیوانه بمانم‬ ‫بازیگری پیمان معادی‪ ،‬مهران‬ ‫فیلمی ساخته محمدحسین مهدویان؛ با‬ ‫ِ‬ ‫مدیری‪ ،‬مینا ساداتی و مینو شریفی پور‪ .‬فیلم‪ ،‬داستان بمباران شیمیایی‬ ‫سردشـت اسـت؛ این روایت‪ ،‬در روسـتاهای غرب کشور اتفاق می افتد‪ .‬این‬ ‫فیلم که یک هفته در کردسـتان نیز ا کران ویژه شـده؛ اولین بار در جشـنواره‬ ‫فجـر ‪ 1398‬به نمایـش درامـد و برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانـی و‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز شـد‪.‬‬ ‫در فضـای تیمارسـتان‪ ،‬یـک بیمـار روانـی قصـد خودکشـی دارد ‪ !...‬اوا‬ ‫ازاد‪ ،‬فهیمـه ا کبـری‪ ،‬سـانیا بهشـتی‪ ،‬ارزو خدیـش‪ ،‬فـرزان رنجبـر و بهـداد‬ ‫ کارگردانـی مهـران باقـری‬ ‫منتظریـن؛ بازیگـران ایـن نمایـش به نویسـندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هسـتند کـه تـا ‪ 7‬مهـر سـاعت ‪ 19:15‬در تماشـاخانه «سـیمرغ» میزبـان‬ ‫عالقه منـدان اسـت‪ .‬در توضیحـات ایـن اثـر بـرای مخاطـب عالقه منـد امـده‬ ‫اسـت کـه از همراه داشـتن فرزنـدان زیر ‪ ۱۰‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫پروژه ی هیل مری‬ ‫به دشت نفتون‬ ‫کتابی به قلم اندی وییر با ترجمه حسین شهرابی که انتشارات «کتابسرای‬ ‫تندیس» در ‪576‬صفحه و با قیمت ‪160‬هزارتومان منتشر کرده‪ .‬وییر؛ سال‬ ‫‪ 1972‬در امریـکا متولـد شـد‪ .‬داسـتان ایـن رمان درباره رایلنـد؛ تنها بازمانده‬ ‫ماموریت فضایی اش است که ا گر شکست بخورد‪ ،‬شاید کره زمین از میان‬ ‫بـرود؛ امـا او از همـه این هـا بی خبـر اسـت؛ چـون حتـی اسـمش را به خاطـر‬ ‫نمی اورد!‬ ‫تازه تریـن اثـر از گـروه «اتـاق»‪ .‬بامـداد افشـار تنظیم کننـده تمامـی قطعـات و‬ ‫نوازنده سـازهای الکترونیک‪ ،‬امید سعیدی اهنگسـاز‪ ،‬نویسنده متن‪ ،‬اواز‪،‬‬ ‫نوازنده پیانو و نی انبان‪ ،‬نیوشا قربان نوازنده دمام و همخوان‪ ،‬پویا شمالی‬ ‫نوازنـده بیـس‪ ،‬اصغـر پیـران خواننـده‪ ،‬ری دیکتـی نوازنـده سا کسـیفون؛ و‬ ‫امیـن سـلیمیان نوازنـده بـوق شـاخی‪ ،‬گـروه اجرایـی ایـن البـوم را تشـکیل‬ ‫می دهنـد کـه دارای نه قطعـه سـبک فولـک اسـت‪.‬‬ ‫اداد‬ ‫دوپامین‬ ‫حمیدرضاشکارسری‬ ‫با صفحه ی سیاسی‬ ‫شیشه ها دودی می شوند‬ ‫و با صفحه ی حوادث‬ ‫خونی‬ ‫با صفحه ی ا گهی ها‬ ‫شیشه ها چرب چرب می شوند‬ ‫و با صفحه ی تسلیت‬ ‫مات مات‬ ‫با صفحه ی شعر‬ ‫شیشه ها را پا ک کن!‬ ‫ابرها برای باریدن‬ ‫منتظر نگاه تو هستند‬ ‫‪...‬‬ ‫اعتراف می کنم‬ ‫دیشب چند خانه را خالی کرده ام‬ ‫اعتراف می کنم‬ ‫همین امروز یک بنز اخرین مدل را به سرقت برده ام‬ ‫اعتراف می کنم‬ ‫جیب های امروز مترو را من زده ام‬ ‫اما اقای قاضی!‬ ‫به خدا قسم این جنگل‪ ،‬این رود‪ ،‬این نسیم‬ ‫به خدا این بهار کار من نیست!‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نمایش نقاشـی های علیرضـا ادم بـکان کـه تـا ‪ 2‬مهرمـاه‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان ایرانشـهر‪،‬‬ ‫در گالـری «اثـر» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫کـوی برفروشـان‪ ،‬پلا ک ‪ ۱۶‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمند نقاش متولـد ‪ 1355‬بوده‬ ‫تفـر سـوئیس و‬ ‫و در اثـارش موضوعـات مذهبـی‪ ،‬محـور هسـتند‪ .‬او در ار ‬ ‫ارت فرهـای اسـتانبول و چنـد دوسـاالنه شـرکت داشـته؛ و چنـد نمایشـگاه‬ ‫داخلـی و خارجـی برپـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر تصمیـم داریـد هر نـوع وابسـتگی و اعتیـادی را از خودتـان دور کنیـد‪،‬‬ ‫اسـتفاده از ایـن اپ‪ ،‬بهتریـن راه حـل اسـت‪ .‬خیلـی از عـادات نامناسـب‪ ،‬در‬ ‫زندگـی مـا هسـتند کـه باعـث به هم ریختـن زندگی مـان می شـوند؛ شـامل‬ ‫اعتیاد به مخدرها ‪ ،‬سیگار کشـیدن‪ ،‬زیاد غذا خوردن‪ ،‬ورزش نکردن ‪ ،‬خواب‬ ‫یکـه زندگـی مـا را درگیـر مشـکل کنـد‪ .‬ایـن اپلیکیشـن کمـک‬ ‫زیـاد و هرچیز ‬ ‫می کنـد کـه ایـن عـادات را کنـار بگذاریـم‪.‬‬ ‫رائول الفونسو کاسیاس‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!