هفته نامه سرافرازان شماره 364 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 364

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 364

هفته نامه سرافرازان شماره 364

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 8‬شهریور ‪ 21/1400‬محرم‪ 30/1443‬ا گوست ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /364‬تومان‬ ‫پرونده ای درباره تروریسم به مناسبت هفته دولت‬ ‫نظاموحشت؛‬ ‫دشمنمشترکامنیتجهان‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫تروریسم؛ از ابتدا تا امروز‬ ‫رســانه ها از شــلیک تعــداد پنج فرونــد را کــت بــه فــرودگاه بین المللــی «حامــد کــرزی» کابــل در اوایــل صبــح روز دوشــنبه خبــر دادنــد؛ مقامــات امریکایــی اعــام‬ ‫کردنــد کــه نظامیــان ایــن کشــور متحمــل تلفــات نشــده اند؛ امــا پلیــس محلــی گــزارش کــرد دسـت کم یــک کــودک دراثــر ایــن حملــه جــان خــود را از دســت داد ‪...‬‬ ‫کتــر نیــز کــرده اســت‪ .‬حملــه را کتــی‬ ‫یهــای متعــدد اســت کــه افزود هشــدن عملیــات تروریســتی‪ ،‬این وضعیــت را دردنا ‬ ‫این روزهــا بــاز افغانســتان صحنــه درگیر ‬ ‫کشــنبه ارتــش امریــکا مدعــی شــد پهپادهای نظامــی این کشــور در کابل (پایتخت افغانســتان) یک خــودروی‬ ‫صبــح دوشــنبه درحالــی صــورت گرفــت کــه روز ی ‬ ‫انتحــاری را هــدف گرفتــه و دو عامــل حملــه را کشــتند‪ .‬طبــق ایــن گــزارش؛ دو نفــر از عامــان انتحاری که داخــل این خودرو بودنــد‪ ،‬از عوامل داعش بــوده و در پی‬ ‫کشــده ازســوی پهپــاد امریکایــی‪ ،‬کشــته شــدند‪ .‬یــک مقــام نظامــی امریــکا مدعــی شــد‪« :‬پــس از انهــدام خــودروی ایــن عامــل انتحــاری‪،‬‬ ‫اصابــت موشــک شلی ‬ ‫انفجــار مهیبــی به وقــوع پیوســت کــه نشــان می دهــد تروریســت مذکــور مقادیــر زیــادی مــواد منفجــره را بــا خــود بــه فــرودگاه کابــل انتقــال مـی داد»‪ .‬ادعــای فــوق‬ ‫یبــر کشت هشــدن شــش فــرد غیرنظامــی دراین حملــه پهپــادی؛ ازجملــه چهــار کــودک‪ ،‬توضیحــی‬ ‫یسـت که امریــکا تا کنــون دربــاره اخبــار تائیدشــده‪ ،‬مبن ‬ ‫درحال ‬ ‫کشــنبه ارتــش امریــکا در کابــل‪،‬‬ ‫ارائــه نکــرده اســت‪ .‬شــبکه خبــری ‪ CNN‬امریــکا به نقـل از منابــع محلــی در افغانســتان خبــر داد در جریــان حملــه هوایــی روز ی ‬ ‫نــه عضــو یــک خانــواده افغــان جــان باختنــد‪ .‬طبــق گفتــه شــاهدان ایــن حملــه؛ شـش نفر از کشت هشــدگان حملــه پهپــادی ارتــش امریــکا بــه عامــل انتحــاری در‬ ‫جشــنبه هفتــه گذشــته نیــز انفجاری انتحــاری دراین فرودگاه که شــاخه خراســان گروهک تروریســتی‬ ‫شتــر در عصــر پن ‬ ‫اطــراف فــرودگاه کابــل‪ ،‬کــودک بوده انــد‪ .‬پی ‬ ‫داعــش‪ ،‬مســئولیت ان را به عهــده گرفــت‪ ،‬منجــر بــه کشت هشــدن دسـت کم ‪ ۱۷۰‬نفــر؛ ازجملــه ‪ ۱۳‬نظامــی امریکایــی شــده بــود کــه متعاقــب ان‪ ،‬وزارت دفــاع امریکا‬ ‫جشــنبه علیــه ارتش امریکا‬ ‫(پنتا گــون) اعــام کــرد بــرای کشــتن یــک عضــو گروهــک تروریســتی داعش که گمــان مـی رود در طراحی و برنامه ریزی حمالت روز پن ‬ ‫نهــا را تائیــد کــرده؛ نگرانــی از‬ ‫در کابــل دســت داشــته‪ ،‬دســت بــه حملــه پهپــادی زد‪ .‬بــا ادامــه حمــات موشــکی داعــش بــه فــرودگاه کابــل کــه کاخ ســفید نیــز ا ‬ ‫یکــه عــده ای احتمــال افزایــش برخــورد بیــن طالبــان و داعــش در‬ ‫ناتوانــی طالبــان در کنتــرل و مقابلــه بــا گــروه تروریســتی داعــش را افزایــش داده اســت؛ به گونه ا ‬ ‫روزهــای اینــده را محتمــل می داننــد‪.‬‬ ‫در پس همه این وقایع‪ ،‬یک واقعیت اشـکار وجود دارد‪ :‬تروریسـم‪ ،‬ریشـه احسـاس‬ ‫امنیت را می خشکاند‪ .‬کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناه جویان اعالم کرد‬ ‫ممکن است به دلیل بی ثباتی سیاسی در افغانستان در چهارماه اینده ‪ ۵۰۰‬هزارنفر‬ ‫از این کشور مهاجرت کنند‪ .‬خبرگزاری طلوع افغانستان به نقل از اژانس پناه جویان‬ ‫سـازمان ملل متحد‪ ،‬بی ثباتی سیاسـی‪،‬بیکاری و مسـائل امنیتی به دنبال کنترل‬ ‫طالبـان در افغانسـتان در ماه هـای اینـده را از علت هـای مهاجـرت وسـیع به ویـژه‬ ‫زنـان از ایـن کشـور اعلام کـرد‪ .‬در ادامـه ایـن گـزارش امـده اسـت که بسـیاری از مردم‬ ‫به ویـژه زنـان دربـاره اینـده خـود بیـم دارند و نمی دانند قرار اسـت چه اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫کلـی تـی کلمانـت (نماینـده ارشـد کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان) در مصاحبـه ای‬ ‫گفت‪« :‬باوجوداینکه شاهد خروج گسترده افراد از افغانستان نبوده ایم؛ اما شرایط‬ ‫ب هسـرعتی کـه کسـی انتظـارش را نـدارد درحال تغییـر اسـت»‪ .‬بدین ترتیـب‪ ،‬اژانـس‬ ‫پناه جویـان سـازمان ملـل از کشـورهای همسـایه افغانسـتان خواسـته اسـت کـه‬ ‫مرزهـای خـود را بـه روی مهاجـران بـاز بگذارنـد‪« .‬برنامـه جهانی غـذا» نیز از سـازمان‬ ‫مللخواسته‪ ۱۲‬میلیون دالربرایتامینغذایموردنیاز در افغانستاندراختیار این‬ ‫سازمان قرار دهد‪ .‬به نوشته روزنامه فرانسوی «لوموند»؛ طالبان در راه دستیابی به‬ ‫افغانستان‪ ،‬تعهد کرده اند که این کشور را از وجود گروه های تروریستی پا ک کنند؛‬ ‫ً‬ ‫امـا سـوءقصد هولنـاک فـرودگاه کابـل نشـان داد داعـش و احتمـاال گروه هـای دیگـر‬ ‫تروریسـتی همچنان در افغانسـتان النه کرده اند‪ .‬ژا ک فولورو؛ خبرنگار این روزنامه‬ ‫می گوید که یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرده که این گروه‪ ،‬به غیراز کابل‪ ،‬هر ‪۳۴‬‬ ‫ً‬ ‫والیـت افغانسـتان را از وجـود داعـش پا ک سـازی کـرده؛ موضوعـی کـه تلویحـا اشـاره‬ ‫به احتمـال حضـور عناصـر داعـش در کابـل دارد؛ امـا جنایـات فـرودگاه کابـل اینـک‬ ‫نگرانـی دیرینـه تبدیل شـدن افغانسـتان بـه النـه امـن تروریسـم را دوبـاره زنـده کرده‬ ‫اسـت‪ .‬دولت هـای غربـی از خود می پرسـند ا گر طالبان نتوانند گروه هـای تندروتر از‬ ‫خـود را اداره کننـد‪ ،‬چـه خواهـد شـد؟ تروریسـت ها درطول تاریـخ همیشـه بوده اند؛‬ ‫دراین میان‪ ،‬بعضی از کشورها بیشتر از اقدامات تروریستی اسیب دیده اند و بعضی‬ ‫کشورها نیز بیشتر به اقدامات تروریستی پرداخته اند‪ .‬واژه تروریسم (‪ )Terrorism‬در‬ ‫فرهنگ لغات فرانسه نظام یا «رژیم وحشت» تعریف شده‪ .‬پس از انقالب فرانسه‪،‬‬ ‫این واژه با نوشتاری از «ادموند برک» در سال ‪ ۱۷۹۵‬وارد انگلستان؛ و از ان به عنوان‬ ‫ تاریـخ ‪ 23‬تیرمـاه ‪ 95‬در‬ ‫دشـمن مـردم و سـنت یـاد شـد‪ .‬ازاده شـمس در گزارشـی به ِ‬ ‫ایسـنا نوشـته که بسـیاری‪« ،‬جنبش سـیکاری» را اولین گروه با اقدامات تروریسـتی‬ ‫می‏ دانند‪ .‬سیکاری ها مردان طبقه پائین قوم یهود بودند که در قرن اول میالدی‬ ‫علیـه سـلطه رومی‪‎‬هـا می‪‎‬جنگیدنـد و بـا دشـنه هایی کـه «سـیکا» نـام داشـت‪،‬‬ ‫مخالفان خود را از پا درمی اوردند و به منابع اب اسیب می‪‎‬رساندند‪« .‬اسماعیلیون»‬ ‫یا «حشاشـین» (‪Assassins‬؛ اسـمی که اروپایی‏ ها به اسـماعیلیون دادند و بعدها از‬ ‫ایـن ریشـه بـرای واژه سـازی هـم اسـتفاده کردنـد) به رهبـری «حسـن صبـاح»‪ ،‬گـروه‬ ‫دیگری بود که بسیاری اقداماتش را تروریستی می‪‎‬دانند؛ که البته ابعادش هنوز در‬ ‫هالـه‪‎‬ای از رازالـودی و البتـه افسانه‪‎‬پردازی سـت‪ .‬برخی می‪‎‬گویند که حشاشـین‪ ،‬به‬ ‫پیروان خود مخدر می‏ دادند و در حالت خلسه‪ ،‬انان را به بهشتی ساختگی همراه‬ ‫بـا جوی هـای عسـل و حوریـان بهشـتی برده و بعد از خلسـه‪ ،‬بـه ان‏ها می گفتند ا گر‬ ‫می خواهیـد دوبـاره بـه بهشـت بازگردیـد‪ ،‬بایـد گوش به فرمـان مـا باشـید و بـا نیـروی‬ ‫همیـن پیـروان و اسـتتار در کـوه و قلعه‪‎‬هـای پنهانـی چـون المـوت‪ ،‬مخالفـان خـود‬ ‫را از پـای درمی اوردنـد‪ .‬برخی ازافـراد‪ ،‬کشـتن «خواجـه نظام الملـک»؛ وزیـر مشـهور‬ ‫دوره سـلجوقی را به ان ها نسـبت می دهند‪ .‬گذشـته از این دو گروه سـازمان یافته‪،‬‬ ‫در ایـن دوران کشـتار و بربریـت در نقـاط مختلـف جهـان نمـود داشـت و خشـونت‪،‬‬ ‫ابزاری رایج برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اجتماعی بود؛ اما تاریخ تروریسم جدید‬ ‫یکـه واژه «تروریسـم» برای اولین بار اسـتفاده‬ ‫بـه «انقلاب فرانسـه» بازمی‏ گـردد؛ جای ‬ ‫شد‪« .‬ژا کوبن ها»؛ جمهوری‪‎‬خواهان تندرویی بودند که با رهبری «ما کسیمیلیان‬ ‫روبسـپیر» علیـه سـلطنت و لویـی شـانزدهم می جنگیدنـد و دورانـی از وحشـت و‬ ‫تـرور را ایجـاد کـرده بودنـد‪ .‬ان‏هـا بـا ابـزار اختراعـی خـود یعنـی «گیوتیـن» بسـیاری از‬ ‫دشمنانشـان را از پـای در می‏ اوردنـد‪ .‬در قـرن ‪ 19‬بـا گسـترش تئوری‪‎‬هـای رادیـکال‬ ‫سیاسـی و پیشـرفت در سـاخت سلاح های مختلـف‪ ،‬زمینـه بـرای ایجـاد گروه های‬ ‫کوچک وبـزرگ تروریسـتی فراهـم شـد؛ گروه‪‎‬هایـی کـه به شـدت خواهـان ضربـه زدن‬ ‫بـه دولت‏ هـا بودنـد‪ .‬این گروه هـا به ویـژه در ایتالیـا‪ ،‬روسـیه‪ ،‬فرانسـه و امریـکا قـوت‬ ‫گرفتند؛ چنانکه گروه ‏های انارشیسـت حمالتی علیه تزار روسـیه و رئیس جمهوری‬ ‫امریکا تدارک دیدند‪ .‬یکی از اندیشه ‏هایی که مبارزات و اقدامات تروریستی را از نظر‬ ‫تئوریـک حمایـت می‏ کـرد‪« ،‬ناسیونالیسـم» یـا ملی‪‎‬گرایی بـود‪ .‬یکـی از سـازمان‏ های‬ ‫مبـارزی کـه بـا ایـن ایـده شـکل گرفـت‪« ،‬سـازمان جمهوری‪‎‬خـواه بـرادری ایرلنـد»‬ ‫بود؛ که می خواسـت ایرلند را از بریتانیا جدا کند و حکومتی مسـتقل شـکل بدهد‪.‬‬ ‫تلاش گروه‪‎‬هـای مخالـف ایرلنـدی چندین دهـه به طـول انجامیـد و در ایـن دوران‬ ‫عالوه بر مبارزات در خا ک ایرلند‪ ،‬مبارزان ایرلندی‪ ،‬شـبکه‪‎‬ای از داوطلبان را شـکل‬ ‫داده بودنـد کـه بـه درون نیروهای پلیس بریتانیا نفوذ و کسـب اطالعات می‏ کردند؛‬ ‫ارتـش جمهوری خـواه ایرلنـد گروهـی به نـام «‪ »12‬تشـکیل داده بـود کـه بـرای ایجـاد‬ ‫وحشت‪ ،‬پلیس‏ های بریتانیا را یکی پس از دیگری می‏ کشتند‪ .‬این اقدامات پنهان و‬ ‫اعتراضات خیابانی در ایرلند شاه جرج پنجم را مجبور به پذیرش استقالل بخشی‬ ‫از ایرلند کرد‪ .‬بسیاری نیز کشتارهای گسترده در رژیم نازی المان و اتحاد جماهیر‬ ‫شـوروی را جـزو مصادیـق اقدامـات تروریسـتی می‪‎‬داننـد‪ .‬گـروه «ارگـون» سـازمانی‬ ‫شبه نظامی در اسرائیل است که بر پایه تفکر صهیونیزم شکل گرفته و تا سال ‪1948‬‬ ‫در فلسـطین فعالیـت می‏ کـرد؛ بزرگ ترین اقدام تروریسـتی این گروه‪ ،‬بمب گـذاری در‬ ‫هتل فلسـطینی شـاه دیوید در اورشـلیم بود که در جریان ان‪ 92 ،‬نفر کشـته شـدند‪.‬‬ ‫این بمب گذاری نقشـی مهم در جدا شـدن قدس از فلسـطین و شـکل‪‎‬گیری دولت‬ ‫اسرائیل داشت‪« .‬جدایی طلبان باسک» یا گروه ِ«اتا» هم گروه مارکسیستی مسلح‬ ‫هستند که هدف ان‪‎‬ها جدا کردن منطقه باسک از اسپانیا و فرانسه است‪ .‬این گروه‬ ‫زمـان فعالیـت خـود‪ ،‬اقداماتـی نظیـر تـرور مقامـات اسـپانیا و ایتالیـا و حملـه بـه‬ ‫طـی ِ‬ ‫نگـروه بـه‬ ‫مکان‪‎‬هـای عمومـی و کشـتن مـردم را انجـام داده‪‎‬انـد‪ .‬در مـارس ‪ 2003‬ای ‬ ‫دولـت اسـپانیا اعلام اتش بـس داد؛ اما مذا کرات صلح با حمله «اتا» به فروشـگاهی‬ ‫در مادریـد ناتمـام مانـد‪« .‬سـازمان مجاهدیـن خلـق ایـران» (منافقیـن) نیـز گروهـی‬ ‫شبه نظامی ست که با ایده‪‎‬های اسالمی شروع به کار کرد و بعد به مارکسیسم روی‬ ‫اورد‪ .‬این گروه در سال ‪ 1344‬شکل گرفت و در زمان پهلوی علیه محمدرضا شاه؛ و‬ ‫بعد از انقالب‪ ،‬علیه جمهوری اسالمی می‪‎‬جنگید و بسیاری از ترورهای اول انقالب‬ ‫ماننـد بمب گـذاری در دفتـر حـزب جمهـوری اسلامی و دفتـر ریاسـت جمهوری در‬ ‫نگـروه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـال ‪ 1360‬و همچنیـن تـرور مـردم عـادی‪ ،‬از جملـه اقدامـات ای ‬ ‫نگـروه سـپس بـه عـراق رفـت؛ در جنـگ عـراق علیـه ایـران بـا صـدام همـکاری کرد‬ ‫ای ‬ ‫و در اسـتان دیالـه عـراق اردوگاهـی به نام «اشـرف» بنا نهاد‪ .‬ان‏ها در عملیـات «فروغ‬ ‫جاویـدان» بـا حمایـت صـدام وارد خـاک ایـران شـدند؛ امـا در عملیـات «مرصـاد»‬ ‫شکسـت سـنگینی از ارتش ایران خوردند‪ .‬اعضای ان تا زمان زنده بودن صدام‪ ،‬در‬ ‫اردوگاه «اشـرف» زندگـی می‏ کردنـد؛ امـا در سـال ‪ 2012‬اردوگاه «اشـرف» تخلیـه شـد و‬ ‫بخشـی از افراد از سـوی نیروهای عراقی کشـته شـدند و بخشـی به اردوگاه «لیبرتی»‬ ‫و برخی به اروپا رفتند‪ .‬گروه‪‎‬های تروریسـتی که ا کنون در جهان فعال اند‪ ،‬فهرسـت‬ ‫بلندباالیـی را شـامل می‪‎‬شـود کـه هر یـک در بخشـی از جهـان فعالیـت می‏ کننـد و‬ ‫اهـداف مختلفـی دارنـد؛ امـا وجه مشـخصه همـه‪ ،‬اسـتفاده از «تـرور» برای پیشـبرد‬ ‫مقاصـد خـود اسـت؛ در این میـان‪ ،‬جان ادم های بی گناه اسـت کـه قربانی منازعات‬ ‫سیاسـی‪ ،‬قومـی و مذهبـی می‪‎‬شـود‪ .‬از میـان گروه‪‎‬هـای تروریسـتی که ا کنـون فعال‬ ‫هسـتند‪ ،‬برخی به واسـطه کشـتار بیشـتر‪ ،‬پراوازه‏ ترند؛ طالبان‪ ،‬القاعده‪ ،‬بوکو حرام و‬ ‫داعـش‪ ،‬گروه‪‎‬های تروریسـتی معروفی هسـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایران؛ قربانی تروریسم‬ ‫از اولین روزهـای وقـوع پیـروزی انقلاب اسلامی و به هم خـوردن معـادالت غربـی‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬اماج کینه و خصومت سلطه غرب و عمال وابسته به ان ها و قربانی حوادث‬ ‫تروریسـتی متعـدد بـوده اسـت‪ .‬گروهـک منافقین‪ ،‬پـس از پیـروزی انقالب اسلامی‬ ‫ایـران بـا ادعـای پـوچ سـهم خواهی‪ ،‬بـه مخالفـت با جمهوری اسلامی پرداخـت و با‬ ‫ترور ناکام رئیس جمهوری وقت‪ ،‬ایت اهلل سـید علی خامنه ای؛ ترور شـهید ایت اهلل‬ ‫بهشتی و شهادت‪ ۷۲‬نفر از نمایندگان مجلس‪ ،‬دولتمردان و سیاستمداران در یک‬ ‫بمب گذاری در سال ‪ ۱۳۶۰‬و سپس در ‪ ۸‬شهریورماه ترور و شهادت رئیس جمهوری‬ ‫(شـهید رجایی) و نخسـت وزیر (شـهید باهنر) و ‪ ...‬موجی از نفرت و انزجار در کشـور‬ ‫بـر ضـد اقدامـات ددمنشـانه گروهک هـای تروریسـتی ایجـاد کـرد‪ .‬تروریسـم علیـه‬ ‫ایران‪ ،‬پدیده ای بدون مرز بوده و تمام احاد ملت را در برگرفته اسـت؛ از دولتمردان‬ ‫تـا مردمـان عـادی‪ ،‬سیاسـتمداران‪ ،‬عالمان و دانشـمندان‪ ،‬زنـان و کودکان بی پناه‪،‬‬ ‫مـرزداران‪ ،‬دانشـگاهیان و روحانیـون‪ ،‬اهـل سـنت و شـیعه در لیسـت تـرور جـای‬ ‫دارند‪ .‬از ابتدای انقالب تاکنون بیش از ‪ ۱۷‬هزار ایرانی‪ ،‬قربانی ترور شده اند؛ از ترور و‬ ‫به شهادت رسـاندن شـخصیت های تراز اول کشـور در نخسـتین ماه ها و سـال های‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسلامی تا حمله موشـکی به هواپیمای مسـافربری‪ ،‬حمله‬ ‫تروریسـتی به نیروهای مرزبانی‪ ،‬حمله تروریسـتی علیه مردم در حاشـیه مراسم رژه‬ ‫هفته دفاع مقدس‪ ،‬حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ترور سردار قاسم‬ ‫سـلیمانی و ‪...‬؛ ‪ ۳۵‬گـروه تروریسـتی‪ ،‬در به شهادت رسـاندن این تعـداد ایرانـی نقش‬ ‫داشـته اند کـه سـهم گـروه تروریسـتی منافقیـن ازاین تعـداد بیـش از ‪ ۱۲‬هزار شـهید و‬ ‫به عبارتـی‪ ۷۰ ،‬درصـد قربانیـان ترور بوده اسـت‪.‬‬ ‫ترور نمایندگان ولی فقیه در شـهرهای مختلف و برخی مسـئوالن دولتی و قضائی؛‬ ‫ترور شخصیت هایی مانند امیر سپهبد علی صیاد شیرازی؛ فرمانده نیروی زمینی‬ ‫ارتش در دهه ‪ 70‬و دست داشـتن در ترور دانشـمندان هسـته ای جمهوری اسلامی‬ ‫‪ ...‬مصداق بارز «ترورهای هدفمند» هستند که با همکاری سرویس های امنیتی‬ ‫نبـر منافقیـن کـوردل‪،‬‬ ‫بیگانـه؛ به ویـژه اسـرائیل و امریـکا صـورت گرفته انـد‪ .‬افزو ‬ ‫گروه هـای معانـد و معـارض تروریسـتی دیگـری همچـون حـزب تـوده‪ ،‬گروهـک‬ ‫دمکـرات‪ ،‬گـروه جنـداهلل (معـروف به ریگی)‪ ،‬گروهک پژا ک‪ ،‬کومله‪ ،‬تنـدر و ‪ ...‬نیز با‬ ‫قساوت و بی رحمی دست به اقدامات تروریستی متعددی زده و زخم های زیادی‬ ‫بـر پیکـره ملـت ایـران وارده اوردند‪.‬‬ ‫پدیـده تروریسـم‪ ،‬یکـی از مهم تریـن بحران هـای حقوق بین الملل اسـت که صلح و‬ ‫امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده‪« .‬تروریسم» واژه ای ست فرانسوی از کلمه‬ ‫تـرور (‪ )Terreur‬به معنـای تـرس و وحشـت‪ .‬ا گرچـه به دالیـل سیاسـی و نـه حقوقی و‬ ‫فنی‪ ،‬تعریف واحدی از تروریسـم در دنیا وجود ندارد؛ اما وجوه مشـترک بسـیاری از‬ ‫تعاریـف موجـود‪ ،‬بـا ابتنـای بر ایجاد ترس و وحشـت‪ ،‬اعمال فشـار و تحمیل عقیده‬ ‫نشـرح‬ ‫یـا نظـری خـاص اسـت‪ .‬یکـی از تعاریفـی کـه از تروریسـم ارائـه شـده‪ ،‬بدی ‬ ‫اسـت‪« :‬اسـتفاده غیرقانونـی یـا بهره گیـری تهدیدامیـز از نیـرو یـا خشـونت فـردی یـا‬ ‫گروهـی سـازمان یافته علیـه مـردم یـا دارایـی ان هـا به قصد ترسـاندن یـا مجبور کردن‬ ‫جوامـع و حکومت هـا‪ ،‬اغلـب به دالیل ایدئولوژیک یا سیاسـی»؛ بنابراین‪ ،‬تروریسـم‬ ‫عبارت اسـت از تهدید به خشـونت یا اسـتفاده از ان‪ ،‬اغلب بر ضد شـهروندان برای‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف سیاسـی به واسـطه ترسـاندن مخالفـان یـا ایجـاد نارضایتـی‬ ‫عمومـی‪ .‬تعریـف مـاده (‪ )۱‬کنوانسـیون ‪ ۱۹۳۵‬ژنـو محـدود بـوده و ناظـر بـه تروریسـم‬ ‫یسـت‪ .‬نیز در چهارچوب اقدامات سـازمان‬ ‫سیاسـی اشـخاص علیه مقامات دولت ‬ ‫ملـل متحـد‪ ،‬جلسـه «کمیته فرعـی تعریـف تروریسـم» در تاریـخ ‪ ۱‬اوت ‪ ۱۹۷۳‬برگـزار و‬ ‫با نظرات متعدد نمایندگان مختلف روبه رو شد؛ ازجمله اینکه برخی معتقد بودند‬ ‫هر تعریفی از تروریسم بین المللی باید حق مردم تحت ستم و اشغال برای مبارزه را‬ ‫به رسمیت شناخته و اقدامات انان را مشمول تعریف تروریسم قرار ندهد‪ .‬ماده(‪)۲‬‬ ‫کنوانسـیون مقابله با تامین مالی تروریسـم مصوب ‪ ۱۹۹۹‬در تعریف تروریسـم اورده‬ ‫اسـت‪« :‬هـر اقدامـی کـه به قصـد کشـتن یـا وارد اوردن جراحـات شـدید جسـمانی به‬ ‫افـراد غیرنظامـی یـا هـر فـرد دیگـری کـه سـهم فعالـی در خصومت هـا طـی منازعـات‬ ‫مسلحانه نداشته باشد و قصد انجام چنین اعمالی ازلحاظ ماهیتی ارعاب مردم یا‬ ‫ سازی یک دولت یا یک سازمان جهانی به فعل یا ترک فعل باشد»‪ .‬قطعنامه‬ ‫وادار ِ‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬مورخ سـال ‪ ۲۰۰۱‬شـورای امنیت‪ ،‬تعریفی دقیق از تروریسـم ارائه نداده و این‬ ‫مفهـوم به عنـوان تهدیدکننـده صلح و امنیت بین المللی توصیف شـده‪ .‬قطعنامه‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه صراحتـا ان را تعریـف‬ ‫‪ ۱۵۵۶‬مـورخ ‪ ۲۰۰۴‬شـورای امنیـت تنهـا قطعنامه ا ‬ ‫کـرده‪ .‬دراین قطعنامـه تروریسـم بـه اعمال مجرمانـه ای اطالق می شـود که هدف یا‬ ‫انگیـزه ان هـا‪ ،‬ایجـاد رعـب و وحشـت میان عامه مردم یا گروهـی از ان ها و اجبار یک‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دولـت یـا سـازمان جهانـی بـه انجام یا ترک فعل ‬ ‫تروریسـم‪ ،‬انـواع مختلفـی دارد کـه برخـی از دسـته بندی های ارائه شـده عبـارت‬ ‫اسـت از‪ :‬تروریسـم فـردی‪ ،‬تروریسـم گروهـی‪ ،‬تروریسـم دولتـی؛ نیـز تروریسـم را‬ ‫ازجهت دیگری به تروریسـم بین المللی و تروریسـم سیاسـی تقسـیم کرده اند‪ .‬البته‬ ‫ً‬ ‫تقسیم بندی های دیگری از تروریسم نیز به عمل امده مانند اقتصادی (مثال وضع‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه امریـکا علیـه ایـران)‪ ،‬سـایبری (مجـازی) و گونه هـای دیگـر‪.‬‬ ‫امریـکا و رژیـم صهیونیسـتی همـواره از کانال هـای مختلـف‪ ،‬درصـدد حمایـت از‬ ‫تروریسـت ها در منطقـه برامده انـد‪ .‬سـازمان های جاسوسـی و اطالعاتـی امریـکا‬ ‫در ایجـاد‪ ،‬تجهیـز و تقویـت گروه هـای تروریسـتی در عـراق و سـوریه اقـدام کرده انـد‪.‬‬ ‫اموزش نظامی عناصر تروریسـتی‪ ،‬ارسـال تسـلیحات‪ ،‬محموله های سلاح سبک و‬ ‫نیمه سنگین‪ ،‬تجهیزات ارتباطی و مواد غذایی ازطریق پروازهای هوایی مشکوک‬ ‫در مناطـق تحت کنتـرل داعـش؛ تنهـا گوشـه ای از حمایت هـای واشـینگتن از‬ ‫یسـت کـه بـا عناوین مختلـف در خدمت امریـکا و برای تامین منافع‬ ‫تروریست های ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه دسـت بـه جنایـات هولنا کـی زدنـد‪ .‬جـان بولتـون؛‬ ‫مشـاور سـابق امنیـت ملـی ترامـپ‪ ،‬در فـرازی از افشـا گری هایش در کتـاب «اتـاق‬ ‫اتفـاق»‪ ،‬از دونالـد ترامـپ (رئیس جمهوری امریکا) نقل قـول کرده که «چـرا داعش را‬ ‫در سوریه می کشیم؟ چرا باید داعش را به نفع روسیه‪ ،‬ایران و عراق بکشیم؟» البته‬ ‫ایـن جملات درخصـوص داعـش چیـز تـازه ای نیسـت؛ زیـرا هـم هیالری کلینتـون و‬ ‫هم ترامپ در سال ‪ ۲۰۱۶‬به صراحت اعالم کرده بودند که داعش‪ ،‬ساخته دستگاه‬ ‫اطالعاتـی امریکاسـت؛ امـا اهمیـت ایـن حرف بولتون انجاسـت که هم یـاداور رابطه‬ ‫‪3‬‬ ‫یسـت و هـم تا کیـدی دوبـاره بـر ادامـه‬ ‫نگـروه تکفیـری تروریست ‬ ‫ذاتـی امریـکا بـا ای ‬ ‫ایـن رابطـه مخـوف‪ .‬این درحالی سـت که در مقابـل ترویـج خشـونت و حمایت های‬ ‫مستمر امریکا از تروریسم در منطقه و جهان‪ ،‬ایران همواره پرچم دار شعار «جهان‬ ‫ُ‬ ‫عاری از خشونت و افراطی گری» بوده که در نشست ‪68‬ام مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملـل و در نخسـتین حضـور حسـن روحانـی (رئیس جمهـوری اسلامی ایـران) در‬ ‫حمایـت از صلـح‪ ،‬ثبـات و امنیـت منطقـه ای‪ ،‬از مواضـع اصولـی جمهـوری اسلامی‬ ‫ایران اسـت و سیاسـت خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نفی سلطه گری و‬ ‫سلطه پذیری؛ توسعه هرچه بیشتر روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای همسایه‬ ‫و سـایر کشـورها براسـاس احتـرام متقابـل و برابـری‪ ،‬سـد بزرگـی برابـر هرگونـه تجـاوز و‬ ‫تروریسـم در منطقـه و سـودا گران خشـونت و دالالن فال کـت بـوده‪.‬‬ ‫اقدامـات تروریسـتی تروریسـت ها در بیـش از چهاردهه گذشـته‪ ،‬کوچک تریـن‬ ‫خللـی در عـزم و اراده دولـت و ملـت ایـران بـرای مبـارزه بی امـان بـا تمـام اشـکال‬ ‫تروریسـم وارد نکـرده و نخواهـد کـرد‪ .‬بی تردیـد امـروزه تروریسـم بین المللـی یکـی از‬ ‫مهم تریـن معضالتی سـت کـه صلـح و امنیـت جهانـی را بـا چالـش جـدی مواجـه‬ ‫کـرده و مقابلـه بـا ان مسـتلزم اقداماتـی هماهنـگ و منسـجم اسـت‪ .‬خشـکاندن‬ ‫ریشـه های خشـونت و افراطی گـری و مقابلـه بـا خطـرات مشـترکی کـه مـرز و قلمـرو‬ ‫نمی شناسـد‪ ،‬مسـتلزم اراده ای مسـتمر و خسـتگی ناپذیر‪ ،‬مسـئولیت پذیری و‬ ‫کوشش دسته جمعی ست؛ امروز هماهنگی و همکاری ست که امنیت می افریند‪.‬‬ ‫معاهـدات و کنوانسـیون های زیـادی راجـع بـه تروریسـم در مناطق مختلف جهان‬ ‫تصویب شده؛ همچون کنوانسیون امریکایی منع و مجازات اعمال تروریستی که‬ ‫به شـکل جرائـم علیـه اشـخاص و تصـرف امـوال ان هـا ارتـکاب می یابـد مـورخ ‪۱۹۷۱‬؛‬ ‫کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم مورخ‪۱۹۷۷‬؛ کنوانسیون منطقه ای سازمان‬ ‫همـکاری منطقـه ای اسـیای جنوبـی راجـع بـه مقابلـه بـا تروریسـم مـورخ ‪۱۹۸۷‬؛‬ ‫کنوانسـیون عربـی مقابلـه بـا تروریسـم در ‪۱۹۹۸‬؛ معاهـده همـکاری بیـن کشـورهای‬ ‫مسـتقل مشـترک المنافع درمـورد مبـارزه بـا تروریسـم مـورخ ‪۱۹۹۹‬؛ کنوانسـیون‬ ‫سـازمان همکاری اسلامی درمورد مبارزه با تروریسـم مورخ ‪۱۹۹۹‬؛ کنوانسـیون منع‬ ‫و مقابلـه تروریسـم اتحادیـه افریقـا مـورخ ‪۱۹۹۹‬؛ کنوانسـیون شـورای اروپـا راجـع بـه‬ ‫پیشگیری از تروریسم مورخ ‪ ۲۰۰۵‬و ‪ ...‬شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش‬ ‫از صـدور قطعنامـه ‪ ،۱۳۷۳‬همـواره در قالب قطعنامه هایی که علیه تروریسـم صادر‬ ‫می کرد‪ ،‬از دولت ها می خواسـت درجهت حل وفصل مسـائل پیش امده با یکدیگر‬ ‫همکاری کنند‪ .‬شـورای امنیت به منظور نظارت بر اجرایی شـدن تعهدات مندرج‬ ‫در قطعنامـه ‪ ،۱۳۷۳‬دو سـازوکار پیش بینـی کـرده‪ .۱ :‬الـزام دولت هـا جهـت الحـاق‬ ‫ضدتروریسـم‬ ‫ضدتروریسـم و ‪ .۲‬ارائـه گـزارش به کمیته ِ‬ ‫بـه کنوانسـیون های ‪13‬گانـه ِ‬ ‫شـورای امنیت که متعاقب صدور قطعنامه ‪ ۱۳۷۳‬تشـکیل شـد‪ .‬امروزه‪ ،‬تروریسـم‬ ‫از تهدیـدی ملـی بـه تهدیـدی بین المللـی و جهانـی تبدیل شـده‬ ‫که با گسترش این پدیده شوم‪ ،‬صلح و امنیت ملی و بین المللی‬ ‫به خطر افتاده است؛ ایا زمانش فرا نرسیده که جامعه بین الملل؛‬ ‫به ویژه دولت هایی که فریاد ادعاهای حقوق بشـری ان ها گوش‬ ‫فلک را کر کرده‪ ،‬با این پدیده شـوم و کشـتار انسـان های مظلوم‪،‬‬ ‫بـه مقابلـه و مبـارزه جـدی برخیزنـد؟ ‪/‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به زندگی‪ ،‬فعالیت ها و شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر‬ ‫هادی فرهنگ زاد‬ ‫یکــرد دومیــن رئیس جمهــوری و نخس ـت وزیر ایــران ه ـر دو‬ ‫چه کســی فکــر م ‬ ‫در ســن ‪ ۴۸‬ســالگی درکنارهــم در ســال ‪ ۱۳۶۰‬دومیــن کابینــه دولــت را تشــکیل‬ ‫ن ومــکان به دســت یک نفــر در دفتــر کارشــان تــرور شــوند؟‬ ‫دهنــد؛ و در یک زما ‬ ‫نســالگرد تــرور شــهیدان رجایــی و باهنــر در دفتــر‬ ‫‪ 8‬شــهریورماه چهلمی ‬ ‫نخسـت وزیری به دســت گروهــک تروریســتی منافقیــن در خیابــان پاســتور در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۶۰‬اســت‪.‬‬ ‫محمدجوادباهنر‬ ‫محمدجواد در سال ‪ ۱۳۱۲‬در «محله شهر» از محله های بسیار قدیمی شهر کرمان‬ ‫متولـد شـد‪ .‬پـدرش مغـازه ای کوچـک بـر سـر گـذر داشـت و پیشـه ور بـود‪ .‬او دومیـن‬ ‫فرزنـد خانـواده بـود و هشـت خواهـر و یـک بـرادر دیگـر هـم داشـت‪ .‬محمدجـواد در‬ ‫پنج سـالگی بـه مکتب خانـه ای نزدیـک خانـه فرسـتاده شـد تـا نـزد بانـوی متدینی‪،‬‬ ‫خوانـدن‪ ،‬نوشـتن و قـران بیامـوزد‪ .‬او بعـد از شـهریور ‪ ۱۳۲۰‬و برکنـاری رضاشـاه از‬ ‫قدرت و در سـال ‪ ۱۳۲۲‬در ‪ ۱۰‬سـالگی به مدرسـه حوزوی معصومیه کرمان رفت و با‬ ‫حمایت و راهنمایی حجت االسلام حقیقی درس طلبگی اموخت‪ .‬او ‪ ۱۰‬سـال بعد‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۳۲‬عالوه بر سـپری کردن دوره سـطح در مدرسـه معصومیه‪ ،‬موفق شـد‬ ‫کالس پنجـم دبسـتان را به پایـان برسـاند و مهـر همان سـال بـه حـوزه علمیـه قـم‬ ‫رفـت‪ .‬محمدجـواد جـوان در خاطراتـش نوشـت‪« :‬وضـع مالـی خانـواده طـوری بود‬ ‫که به هیچ وجه‪ ،‬قادر به پرداخت مخارج تحصیلی ام نبودم و از شـهریه ‪ ۲۳‬تومانی‬ ‫که ایت اهلل بروجردی پرداخت می کرد‪ ،‬زندگی می کردم؛ البته بعدازمدتی ‪ ۵۰‬تومان‬ ‫هـم شـهریه از حـوزه علمیـه کرمـان برایـم حوالـه شـد»‪ .‬سـال اول اقامـت در قـم کـه‬ ‫مصـادف بـود بـا سـال ‪ ۱۳۳۳‬عالو هبـر شـرکت در امتحانـات دوره دبیرسـتان و اخـذ‬ ‫دیپلـم؛ کتاب هـای «کفایـه» و «مکاسـب» را در مدرسـه فیضیـه نـزد حجج اسلام‬ ‫مجاهـدی و سـلطانی خوانـد و از سـال ‪ ۱۳۳۳‬دوره خـارج را اغـاز کـرد‪ .‬اسـتاد‬ ‫محمدجـواد درایـن دوره از سـال ‪ ۱۳۳۴‬سـید روح اهلل خمینـی بـود‪ .‬درس هـای‬ ‫فقـه و اصـول را از ایشـان اموخـت و تـا ‪ ۱۳۴۱‬در خدمـت ایشـان بـود؛ و سـر درس فقـه‬ ‫ایت اهلل بروجردی نیز شـرکت می کرد‪ .‬او همچنین در محضر عالمه محمدحسـین‬ ‫فلسـفه اسـفار را طـی شش سـال خوانـد‪ .‬در خاطراتـش‬ ‫طباطبایـی درس تفسـیر و‬ ‫ِ‬ ‫یکـه درس تفسـیر را شـروع کردنـد‪ ،‬ابتـدا‬ ‫گفتـه بـود‪« :‬یـادم هسـت‪ ،‬اولیـن روزهای ‬ ‫درس می گفتنـد‪ ،‬سـپس مطالـب در جمـع طلاب موردبحث قـرار می گرفت‪ .‬بعـد از‬ ‫رفـع اشـکال‪ ،‬درس را می نوشـتند کـه بعدهـا به صـورت المیـزان‪ ،‬دوره تفسـیر عالـی‬ ‫درامـد‪ .‬بنـده از ابتـدای سـوره بقره به این سـو در محضر ایشـان بـودم»‪ .‬او نه سـال در‬ ‫قم سـا کن بود و بعدازمدتی در دانشـکده الهیات مشـغول تحصیل شـد و هفته ای‬ ‫دوروز به تهران امد و در سال ‪ ۱۳۳۷‬لیسانس الهیات گرفت و دوره دکتری الهیات را‬ ‫در قم گذراند‪ .‬باهنر رشته امور تربیتی دانشکده ادبیات را در مقطع فوق لیسانس‬ ‫در تهـران خوانـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام باهنـر در خاطراتـش از دوران درس در حـوزه علمیـه قـم و اشـنایی با‬ ‫چهره هـای سرشـناس انقلاب نوشـت‪« :‬همه عالقه منـد بودیم که حوزه قـم‪ ،‬ازنظر‬ ‫نـوع مطالعـات و مسـائل طر ح شـده و نیـز ازنظـر تحقیقـات علمی‪ ،‬فکری و فلسـفی‬ ‫تحـرک جدیـد داشـته باشـد کـه خوشـبختانه ایـن نهضـت از چندسـال قبل شـروع‬ ‫شـده بـود‪ .‬اولیـن جهـش ایـن حرکـت‪ ،‬ازطرفـی توسـط امـام و ازطرف دیگـر‪ ،‬توسـط‬ ‫عالمـه طباطبایـی و شا گردانشـان اقایـان منتظـری‪ ،‬بهشـتی‪ ،‬مشـکینی و دیگـران‬ ‫بود‪ .‬ما نیز به لحاظ اقتضای سن در دوره های دوم درس این اساتید بزرگ شرکت‬ ‫پس از انفجار دفتر نخست وزیری و درجریان تحقیقات انجام شده‪ ،‬تعدادی از مقامات امنیتی؛ ازجمله خسرو تهرانی (مسئول اطالعات‬ ‫نخسـت وزیری در دوره شـهیدان رجایـی و باهنـر)‪ ،‬محسـن سـازگارا (از اعضـای اولیـه سـپاه پاسـداران) و حسـن کامـران (نماینده چنـددوره‬ ‫مجلـس) بـه ظـن سـهل انگاری یـا خیانـت چندین مـاه بازداشـت شـدند؛ اما بـا پادرمیانی تعـداد زیـادی از مقامات طـراز اول اجرایی کشـور‪،‬‬ ‫هر سـه مقـام امنیتـی مذکـور کـه مقامـات مافـوق مسـعود کشـمیری بـه مشـار می رفتنـد‪ ،‬به فرمـان رهبـر فقید انقلاب اسلامی از بنـد قانون‬ ‫رها شـدند‪ .‬رفتار کشـمیری به قدری فریبنده و موذیانه بود که جریان های سیاسـی منتقد حتی بهزاد نبوی (وزیر صنایع سـنگین دولت‬ ‫میرحسـین موسـوی) را در حادثـه بمب گـذاری دفتـر نخسـت وزیری مقصـر می دانسـتند؛ امـا هیـچ گاه موفق به اثبـات ادعای خود نشـدند‪.‬‬ ‫اولیـن وا کنـش رهبـر فقیـد انقلاب اسلامی صبـح روز ‪ 9‬شـهریور ‪ ۱۳۶۰‬بـود؛ ایشـان در مجمـع عمـوم مـردم در جمـاران بـا تسـلیت شـهادت‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر‪ ،‬گفتنـد‪ ...« :‬ان هـا گمـان می کننـد بـا تـرور شـخصیت ها‪ ،‬تـرور اشـخاص‪ ،‬می تواننـد بـا ایـن ملـت مقابلـه کننـد؛ و ندیدنـد و کـور بودنـد که‬ ‫ببیننـد کـه در هـر وقتـی مـا شـهید دادیـم‪ ،‬ملـت مـا منسـجم تر شـد ‪ ...‬ملـت ما چـون علی بن ابی طالـب را فدا کرده اسـت از بـرای اسلام‪ .‬فدا کردن امثال این شـهدا‬ ‫برای ملت ما یک مسـئله مهم نیسـت‪ .‬گرچه خود واقعه و خود این افرادی که شـهید شـده اند درنظر همه ما عزیز و ارجمندند؛ و اقای رجایی و اقای باهنر هر دو‬ ‫شـهیدی که باهم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسـد هم جنگ و هم رزم بودند»‪ .‬بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬انگیزه منافقین از ترورهای دهه ‪ 60‬را‬ ‫به دسـت اوردن حکومـت دانسـتند و بیـان کردنـد‪« :‬بایـد دیـد این هایـی کـه این طور کارهـا را انجام می دهند‪ ،‬انگیزه ان ها چیسـت‪ .‬انگیزه ان ها این اسـت که برای‬ ‫این ملت‪ ،‬بعد یک دسـته دیگری از صنف خودشـان بیایند و حکومت کنند؟ این ها مگر نشـناخته اند این ملت را که کسـی که انحراف دارد‪ ،‬از اسلام و کسـی که‬ ‫سـرکرده تروریست هاسـت‪ ،‬کسـانی که سـرکرده این هـا هسـتند و این هـا را وادار بـه خرابـکاری می کننـد‪ ،‬بیـن ملـت جـای ندارنـد ‪ ...‬و گمان نکنیـد که این هـا از روی‬ ‫قدرت یک همچو کارهایی را انجام می دهند؛ یک بمب در یکجا منفجر کردن؛ یک بچه ‪ ۱۲‬سـاله هم می تواند او را بگیرد یکجایی بگذارد و خود او منفجر بشـود‪.‬‬ ‫ایـن‪ ،‬قدرتـی نیسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬کمـال ضعـف اسـت‪ .‬مـن ابن ملجـم را از این ها مردتر می دانم؛ برای اینکه او امد در حضـور مردم‪ ،‬کار خودش را کـرد و خداوند او را لعنت‬ ‫ً‬ ‫کنـد؛ و این هـا ان مردانگـی ان نامـرد را هـم ندارنـد و به طـور دزدی یـک کاری انجـام می دهنـد و خودشـان را اصلا ظاهـر نمی کننـد‪ .‬مـن ان عباس اقـا کـه صدراعظم‬ ‫ایـران را در نزدیـک مجلـس بـا هفت تیـر زد در حضـور همـه و خـودش را بعـد هـم دیـد گرفتـار می شـود‪ ،‬کشـت؛ او را مـرد می دانـم و این هـا را نامـرد‪ .‬این هایـی کـه از‬ ‫اینجـا فـرار کردنـد و از خـارج دسـتور می دهنـد مـردم را اغتیـال کننـد و دزدکـی بکشـند‪ ،‬این هـا تـز نامردهاسـت»‪ .‬بدین سـان سـالروز شـهادت محمدعلـی رجایـی و‬ ‫محمدجـواد باهنـر بـرای همیشـه تاریـخ در تقویـم هجری شمسـی جمهوری اسلامی ایـران به عنوان «هفته دولت» نام گذاری شـد‪/ .‬ایسـنا‬ ‫ً‬ ‫کردیـم و تقریبـا بعـد از شش سـال کـه از اغـاز ایـن حرکـت می گذشـت‪ ،‬بـه این جریـان‬ ‫پیوسـتیم‪ .‬نهضـت تالیـف و تحقیـق و ترجمـه و کارهـای مطبوعاتـی تـازه شـکل‬ ‫می گرفـت و مـا به کمـک چندنفـر از دوسـتان؛ ازجملـه اقایـان هاشـمی رفسـنجانی‬ ‫و مهـدوی کرمانـی و عـده ای دیگـر از دوسـتان‪ ،‬مکتـب تشـیع را راه انداختیـم و از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۳۶‬سـالنامه و بعدهـا فصلنامـه منتشـر کردیـم کـه بعـد از انتشـار هفتمیـن‬ ‫سـالنامه ان را توقیـف کردنـد‪ .‬نکتـه جالـب این بود کـه ان روزهـا شـمار کتاب هـا بیـن‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تـا ‪ ۳۰۰۰‬نسـخه بـود؛ امـا وقتـی اولیـن سـالنامه را اعلام کردیـم و قبـوض مربوطـه‬ ‫را فروختیـم‪ ،‬به قـدری اسـتقبال شـد کـه مجبـور شـدیم سـقف چـاپ را ابتـدا بـه‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬نسخه و بعد به‪ ۵۰۰۰۰‬نسخه افزایش دهیم»‪ .‬باهنر درتشریح منبر رفتن هایش‬ ‫گفتـه بـود‪« :‬در کنـار ایـن فعالیت‪ ،‬طبـق عادتی که طلاب ان روز داشـتند‪ ،‬ما هم به‬ ‫منبـر می رفتیـم و سـخنرانی می کردیـم‪ .‬خاطـرم هسـت‪ ،‬اولین بـار کـه سـال ‪۱۳۳۷‬‬ ‫توقیف شـدم‪ ،‬مقارن با سـالی بود که دولت ایران‪ ،‬اسـرائیل را به رسـمیت شـناخته‬ ‫ً‬ ‫بود‪ .‬در ابادان‪ ،‬در منبری سخنرانی می کردم که شدیدا به این مسئله حمله کردم‬ ‫کـه توسـط شـهربانی ابـادان دسـتگیر شـدم‪ .‬ایـن‪ ،‬اولیـن برخـورد مـن بـا رژیـم بـود‪.‬‬ ‫ان روزها موضوع دسـتگیری روحانی بسـیار نادر بود‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۴۱‬به تهران امدم؛‬ ‫چون دران روزها‪ ،‬صحبت از این بودکه نماینده ای از حوزه علمیه قم برای تبلیغات‬ ‫اسلامی به کشـور ژاپن برود و بنده را پیشـنهاد کرده بودند‪ .‬به این منظور به تهران‬ ‫امـدم تـا مقدمـات کار را فراهـم کنـم‪ .‬الزم بـود کـه یـک دوره زبـان انگلیسـی کـه زبان‬ ‫دوم ان هـا بـود‪ ،‬ببینم‪ .‬منتهی این سـفر به علت مشـکالتی که پیـش امد‪ ،‬به تاخیر‬ ‫افتاد و به اغاز مبارزات روحانیت به رهبری امام بزرگوارمان در اواخر سال ‪ ۴۱‬منتهی‬ ‫شـد؛ یعنی شـش تا هفت ماه از سـکونتم در تهران گذشـته بود که مبارزه اغاز شـد‪.‬‬ ‫بهتر دیدم که در ایران بمانم و در جریان مبارزه همکاری کنم‪ .‬سال ‪ ۱۳۴۲‬که اوج‬ ‫مبارزات بود و واقعه ‪ ۱۵‬خرداد درهمان سـال اتفاق افتاد‪ .‬ما ازان دسـت روحانیونی‬ ‫محرم‬ ‫بودم که از قم به شهرهای مختلف کشور اعزام شدیم تا محرم ان سال را به‬ ‫ِ‬ ‫حرکـت و قیـام تبدیـل کنیـم‪ .‬مـن مامـور شـدم بـه همـدان بـروم‪ .‬دسـتور این بودکه‬ ‫از روز ششـم مـاه محـرم‪ ،‬سـخنرانی ها اوج بیشـتری پیـدا کنـد و مبارزه شـدت گیرد؛‬ ‫چـون گفتـه بودنـد کـه نگذاریـد جلسـات پرجمعیـت شـوند‪ .‬ا گـر بخواهیـد از اوایـل‬ ‫شـروع کنیـد‪ ،‬قبل ازاینکـه مـردم اجتمـاع کننـد‪ ،‬شـما را دسـتگیر خواهیـم کـرد؛ امـا‬ ‫از روز ششـم سـخنرانی ها اوج گرفـت و بنـده روز هفتـم محـرم دسـتگیر شـدم‪ .‬هنـوز‬ ‫حـوادث ‪ ۱۵‬خـرداد پیـش نیامـده بـود کـه مـردم اجتمـاع کردنـد و مـا ازاد شـدیم و‬ ‫ً‬ ‫مجـددا بـه سـخنرانی هایی که داشـتیم ادامـه دادیم‪ .‬تا ‪ ۱۲‬محرم ان سـال‪ ،‬همه جا‬ ‫این مسـئله اوج گرفتـه بـود و به شـدت تحت تعقیـب بودیـم کـه دوسـتان بنـده را‬ ‫مخفیانه به تهران فرستادند تا دستگیر نشوم»‪ .‬باهنر بااشاره به اولین سالگرد قیام‬ ‫خونین ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬گفت‪« :‬پایان سـال ‪ ۱۳۴۲‬که مصادف با سـالگرد واقعه مدرسـه‬ ‫فیضیـه بـود؛ چـون فروردیـن ‪ ،۴۲‬رژیـم بـه مدرسـه فیضیـه حملـه کـرد‪ .‬این زمـان‬ ‫مصـادف بـود بـا سـالروز شـهادت امام جعفـر صـادق (ع) به همین مناسـبت‪ ،‬در بـازار‬ ‫تهـران در مسـجد جامـع‪ ،‬سـخنرانی برگـزار شـد و مـن مسـئول اجـرای برنامـه بـودم‪.‬‬ ‫سه شـب برنامـه سـخنرانی برگـزار و اجتمـاع عظیمـی گردهـم امـد کـه دران سـال ها‪،‬‬ ‫طاهری‬ ‫درنوع خود جالب توجه بود‪ .‬شب سوم‪ ،‬ماموران پلیس به اتفاق سرهنگ‬ ‫ِ‬ ‫معـدوم کـه مسـئول دسـتگیری مـن بود‪ ،‬بـه انجا امدند و بعـد از دسـتگیری‪ ،‬مرا به‬ ‫زنـدان قزل قلعـه بردند»‪.‬‬ ‫او سـال ‪ ۱۳۴۲‬به اسـتخدام وزارت اموزش وپـرورش درامـد و عالو هبـر تدریـس؛ بـا‬ ‫دفتـر تحقیقـات و برنامه ریـزی وزارتخانـه همـکاری داشـت و برنامه هـای تعلیمـات‬ ‫دینی کالس های مختلف تحت نظر وی تهیه و تنظیم می شـد‪ .‬کتاب های دینی‬ ‫تالیـف وی نقـش چشـمگیری در ا گاه سـازی جوانـان و نوجوانـان قبل ازانقلاب ایفا‬ ‫کـرد‪ .‬او درتشـریح چگونگـی ورود بـه نظـام اموزش وپـرورش و چگونگی تالیف کتبی‬ ‫درسـی‪ ،‬گفـت‪« :‬ابتـدا ایـت اهلل دکتـر بهشـتی بـه اموزش وپـرورش راه یافتـه بودنـد‬ ‫و سـربندهای کار را دراختیـار داشـتند‪ .‬همچنیـن اقـای دکتـر غفـوری انجا مشـغول‬ ‫بودنـد‪ .‬در حـدود هفت‪،‬هشت ماه گذشـته بـود کـه بنـده درجریـان قـرار گرفتـم‪ .‬قرار‬ ‫شـد بـرای برنامه ریـزی تعلیمـات دینـی و نوشـتن کتـب دینـی‪ ،‬به طورجـدی کار‬ ‫کنیم‪ .‬از اولین سال هایی که وارد اموزش وپرورش شدم با مشکالت فراوانی روبه رو‬ ‫بودم‪ .‬دوسـتان مقدمات را فراهم کردند و من توانسـتم به قسـمت برنامه ریزی راه‬ ‫پیـدا کنـم‪ .‬جالـب بود که دراین فرصت توانسـتیم از بخش های کوتاهی کـه در اول‬ ‫ابتدایـی به عنـوان مسـائل دینـی بایسـتی وارد شـود تـا اخریـن سـال های تحصیلی‬ ‫دبیرستان‪ ،‬کتبتعلیماتدینیبنویسیموهمین طور برایدوره هایتربیت معلم‬ ‫و دیگر رشـته های تحصیلی که وجود داشـت‪ .‬این از فرصت های جالبی بود برایم‬ ‫و تاریخچـه مفصلـی دارد کـه حا کـی از درگیری هایی بود که دراین رابطه با دسـتگاه‬ ‫خـود کتاب هـا را بـدون‬ ‫داشـتم؛ ولـی به یاری خـدا موفـق شـدیم مطالـب کتاب هـا و ِ‬ ‫کوچک تریـن دخالـت دسـتگاه‪ ،‬بنویسـیم‪ .‬مطالـب ان کتاب هـا حتـی در بعضـی از‬ ‫حوزه های مبارزاتی مخفی ان روز‪ ،‬به عنوان مطالب اموزشـی‪ ،‬تعلیم داده می شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطالبی را که در دوره دبیرستان و راهنمایی گنجانده بودیم‪ ،‬نسبتا تحرک خوبی‬ ‫داشت»‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۲‬به دنبال فعالیت های گسترده شهید باهنر و حساسیت و‬ ‫کنترل شدید ساوا ک بر اعمال و رفت وامدهای ایشان و به منظور تضعیف روحیه و‬ ‫تزلزل در اراده محکم ایشان در مبارزه علیه رژیم‪ ،‬دستگاه امنیتی شاه به طورمرتب‬ ‫و مکرر‪ ،‬نزدیکان به خصوص خواهر ایشـان را دسـتگیر و مورد بازجویی قرار داد و در‬ ‫بیابان های اطراف تهران رها کرد‪ .‬به دنبال این قضایا و در پی گزارش یکی از اهالی‬ ‫محـل مبنی بـر تکثیـر و توزیـع اعالمیـه در منـزل باهنـر‪ ،‬بالفاصلـه سـاوا ک بـه منـزل‬ ‫ایشـان حملـه کـرد و ضمـن بازرسـی و توقیـف برخی کتب‪ ،‬ایشـان را دسـتگیر و پس‬ ‫از چنـدروز بـا اخـذ تعهـد ازاد کـرد‪ .‬محمدجـواد باهنـر گفت‪« :‬یک جریـان خانوادگی‬ ‫یکـرد‪ .‬امدنـد و او را دسـتگیر‬ ‫برایـم پیـش امـد‪ .‬خواهـری داشـتم کـه نـزد مـا زندگی م ‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫پرونده‬ ‫کردنـد‪ .‬دسـتگیری های بسـیار عجیبی بـود‪ .‬مرتـب دسـتگیر می کردنـد و چنـدروز‬ ‫نگـه می داشـتند و گاهـی در بیابان هـا رهـا می کردنـد و گاهـی در گوشـه دیگر شـهر؛ و‬ ‫ً‬ ‫عمدتا اصرارشـان این بودکه روابط ما را بتوانند از او بپرسـند که ما با چه گروه هایی‬ ‫ارتباط داریم‪ ،‬چه جلساتی در منزل داریم و چه مسائلی را تعقیب می کنیم»‪ .‬یکی‬ ‫از کمیته های شورای انقالب‪ ،‬کمیته اعتصابات بود‪ .‬وظیفه این کمیته دامن زدن‬ ‫یکـه درخصـوص نیازهـای ضـروری مـردم مشـکلی‬ ‫بـه اعتصابـات بـود و درموارد ‬ ‫یکـرد؛ به خصـوص‬ ‫به وجـود می امـد ایـن کمیتـه‪ ،‬چگونگـی اعتصابـات را تنظیـم م ‬ ‫در جریـان اعتصـاب کارگـران نفـت مشـکالتی بـرای سـوخت مـردم به وجـود امـد و‬ ‫بنـا به دسـتور امـام؛ باهنـر بـ ه عضویـت ایـن کمیته درامـد و با سـفر به نقاط مختلف‬ ‫کشور به رتق وفتق امور مربوط به اعتصابات پرداخت‪ .‬اندیشه ایجاد تشکلی به نام‬ ‫«شـورای انقلاب» باتوج هبـه شـرایط خـاص ان زمـان میـان روحانیـون معتمـد امام‬ ‫وجـود داشـت‪ .‬بحـث جـدی دراین بـاره در سـفری کـه مرتضـی مطهـری بـه پاریـس‬ ‫داشـت با امام خمینی (ره) مطرح شـد‪ .‬هاشـمی رفسـنجانی در خاطراتش نوشـته‬ ‫اسـت‪ ...« :‬اقـای مطهـری در مراجعـت از سـفر پاریـس دسـتور رهبـر عظیم الشـان‬ ‫یبـر تشـکیل شـورای انقلاب اوردنـد‪ .‬حضـرت امـام اقایـان شـهید‬ ‫انقلاب را مبن ‬ ‫مطهـری‪ ،‬شـهید بهشـتی‪ ،‬موسـوی اردبیلـی‪ ،‬شـهید باهنـر و هاشـمی رفسـنجانی‬ ‫را به عنـوان هسـته اولیـه شـورای انقلاب تعییـن کـرده و اجـازه داده بودنـد کـه افـراد‬ ‫دیگـر بـا نظـر ایـن پنج نفـر اضافـه شـوند‪ .‬در جلسـات ابتدایـی تصمیم براین شـد که‬ ‫حتی االمـکان ترکیـب شـورا از اعضـای روحانـی و غیرروحانـی به نسـبت مسـاوی و‬ ‫نزدیک به هم باشـد‪ .‬این شـورا در اذر ‪ ۱۳۵۷‬تشـکیل شـد در هدایت و برنامه ریزی‬ ‫امـور انقلاب و مشـورت های الزم بـه امام خمینی (ره) نقش مهمی ایفـا کرد»‪ .‬باهنر‬ ‫و بهشـتی پـس از ازادی از زنـدان در پاییـز سـال ‪ ۱۳۵۷‬همـراه برخـی شـخصیت های‬ ‫دیگـر نسـبت بـه تشـکیل «حـزب جمهـوری اسلامی» اقـدام کردنـد و مرامنامـه و‬ ‫ً‬ ‫اساسـنامه ان را تهیه کردند و تشـکیالت حزب جمهوری اسلامی رسـما فعالیتش‬ ‫را اغـاز کـرد‪ .‬نقـش باهنـر در حـزب تعیین کننـده بـود و در همـه کارها با وی مشـورت‬ ‫می شـد‪ .‬پس از شـهادت دکتر بهشـتی در فاجعه خونین انفجار دفتر مرکزی حزب‬ ‫در هفتـم تیرمـاه سـال ‪ ،۱۳۶۰‬باهنـر بـه دبیـر کلـی حـزب جمهوری اسلامی انتخاب‬ ‫شـد و ایـن مسـئولیت را تـا زمـان پذیـرش پسـت نخسـت وزیری به عهـده داشـت‪.‬‬ ‫بـا برکنـاری بنی صـدر از مقـام ریاسـت جمهوری و انتخـاب شـهید رجایـی به عنـوان‬ ‫ر ئیس جمهوری‪ ،‬بنا به پیشنهاد شهید رجایی؛ دکتر باهنر در سال ‪ ۱۳۶۰‬به عنوان‬ ‫نخسـت وزیر بـه مجلـس شـورای اسلامی معرفـی شـد و مجلـس بـه نخسـت وزیر و‬ ‫وزرای وی رای اعتمـاد داد‪.‬‬ ‫محمدعلیرجایی‬ ‫محمدعلی ‪ ۲۵‬خرداد ‪ ۱۳۱۲‬در شهر قزوین متولد شد‪ .‬پدرش عبدالصمد‪ ،‬پیشه ور‬ ‫چهارسـالگی محمدعلـی‬ ‫بـود و در بـازار قزویـن مغـازه خرازی فروشـی داشـت‪ .‬او در‬ ‫ِ‬ ‫درگذشـت و تامیـن مخـارج زندگـی بـه دوش مـادر‪ ،‬دایـی و بـرادرش کـه ‪ ۱۰‬سـال از‬ ‫گتـر بـود‪ ،‬افتـاد‪ .‬محمدعلـی تـا ششـم ابتدایـی درس خوانـد و بعـدازان تـرک‬ ‫او بزر ‬ ‫تحصیـل؛ و در مغـازه خرازی فروشـی دایـی اش‪ ،‬شـا گردی کـرد‪ .‬در ‪ ۱۴‬سـالگی بـرای‬ ‫یافتن کار به تهران نزد برادرش که زودتر از او به تهران مهاجرت کرده بود‪ ،‬مهاجرت‬ ‫کرد‪ .‬ابتدا در بازار اهن فروشـان مشـغول به کار شـد و به علت سـنگینی کار مدتی بعد‬ ‫بـه دست فروشـی روی اورد‪ .‬بعـد از دست فروشـی دوبـاره بـه بازار تهران برگشـت و در‬ ‫چند حجره به شا گردی پرداخت‪ .‬نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در سال ‪۱۳۳۰‬‬ ‫جوانانی را که مدرک ششـم ابتدایی داشـتند با درجه گروهبانی اسـتخدام می کرد‪.‬‬ ‫رجایـی داوطلـب خدمـت در این نیـرو شـد‪ .‬سـه ماه از دوره اموزشـی گروهبانـی را‬ ‫گذرانـده بـود کـه بـا گـروه «فداییـان اسلام» اشـنا شـد و در جلسـات این گروه شـرکت‬ ‫کـرد و به پیشـنهاد لطـف اهلل میثمـی و محمدعلـی لطفیان سـرگزی همـکاری اش با‬ ‫اعضـای این گـروه را اغـاز کـرد‪ .‬گروهبـان رجایـی پـس از طی کـردن دوره اموزشـی در‬ ‫نیـروی هوایـی و دریافـت درجـه گروهبانـی‪ ،‬در کنـار کار‪ ،‬بـه تحصیـل ادامـه داد و در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۳۲‬دیپلـم گرفـت و قصـد شـرکت در کنکـور سراسـری داشـت؛ امـا چـون در‬ ‫شهریورماه دیپلم گرفته بود‪ ،‬نمی توانست در ازمون ورودی دانشگاه شرکت کند؛‬ ‫به همین دلیـل بـه شهرسـتان بیجـار مهاجـرت کـرد و در یک دبیرسـتان‪ ،‬دبیـر زبان‬ ‫شـد‪ .‬با اتمام سـال تحصیلی‪ ،‬به تهران بازگشـت و در دانشسـرای عالی تربیت معلم‬ ‫به تحصیل پرداخت؛ به دانشسرای عالی رفت و بعد از دوسال‪ ،‬مدرک کارشناسی‬ ‫ریاضـی گرفـت و به اسـتخدام اموزش وپـرورش درامـد‪ .‬ابتـدا بـه شهرسـتان مالیـر‬ ‫رفـت امـا بـا رئیـس اموزش وپـرورش اختلاف پیـدا کرد و به خوانسـار رفت و مشـغول‬ ‫تدریس شـد‪ .‬با پایان سـال تحصیلی به تهران برگشـت و با موفقیت در ازمون دوره‬ ‫فوق لیسـانس در رشـته امـار مشـغول به تحصیل شـد و هم زمـان در مدرسـه کمـال‬ ‫تدریـس کـرد‪ .‬رجایـی هم زمـان بـا ورود بـه نیـروی هوایـی ارتـش با جلسـات مرحوم‬ ‫طالقانـی در مسـجد هدایـت تهـران اشـنا شـد و نزدیـک بـه ‪ ۲۷‬سـال در جلسـات او‬ ‫شرکت کرد‪ .‬رجایی در جلسات مرحوم طالقانی‪ ،‬با مهدی بازرگان و یداهلل سحابی؛‬ ‫از فعاالن سیاسی ضد پهلوی‪ ،‬اشنا شد و در سال ‪ ۱۳۳۹‬در دبیرستان کمال تهران‬ ‫به ریاسـت یـداهلل سـحابی معلـم شـد‪ .‬دبیرسـتان کمـال در مناسـبت های مذهبی‬ ‫از فعـاالن سیاسـی ضـد حکومـت پهلـوی مانند شـهید بهشـتی‪ ،‬مطهـری‪ ،‬مرحوم‬ ‫مهـدی بـازرگان و محمدتقـی شـریعتی بـرای سـخنرانی دعـوت می کـرد‪ .‬رجایـی در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۴۶‬به دلیل اختالف نظر با یداهلل سـحابی در اداره مدرسـه‪ ،‬همکاری خود‬ ‫بـا دبیرسـتان کمـال را قطـع کـرد‪ .‬او پـس از کناره گیـری از دبیرسـتان کمـال در سـال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬بـا کمـک ا کبـر هاشـمی رفسـنجانی‪ ،‬محمدجـواد باهنـر‪ ،‬بازمانـدگان هیئـت‬ ‫موتلفه اسالمی و گروهی از تاجران‪« ،‬موسسه خیریه رفاه و تعاون» را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫هـدف از تشـکیل ایـن موسسـه درظاهـر کمـک بـه نیازمنـدان و درحقیقـت کمـک‬ ‫مالـی بـه خانواده هـای زندانیـان سیاسـی بـود‪ .‬ایـن موسسـه متشـکل از مـدارس‬ ‫سـه گانه دبسـتان‪ ،‬راهنمایـی و دبیرسـتان بـود و بیشـتر اعضـای هیئت مدیـره و‬ ‫معلمـان ان‪ ،‬دارای گرایش هـای سیاسـی بودنـد و علیـه حکومـت پهلـوی فعالیـت‬ ‫سیاسـی داشـتند‪ .‬او از اعضای هیئت مدیره و مدیر مدرسـه رفاه بود‪ .‬این مدرسـه‬ ‫در پـی بازجویی هـای حکومـت پهلـوی در سـال ‪ ۱۳۵۳‬منحـل شـد؛ البتـه از محـل‬ ‫مدرسه رفاه در روزهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی برای بازداشت و نگهداری‬ ‫سـران حکومت پهلوی و نیروهای سـاوا ک اسـتفاده شـد‪ .‬او در سـال ‪ ۱۳۴۱‬با عاتقه‬ ‫صدیقی معروف به «پوران رجایی»‪ ،‬دختر یکی از بسـتگانش ازدواج کرد‪ .‬صدیقی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۹‬به تشویق رجایی وارد فعالیت های ضد حکومت پهلوی شد و پس‬ ‫از پیروزی انقالب در مجالس دوم و سـوم‪ ،‬نماینده مردم تهران در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی شـد‪ .‬وقتـی در مدرسـه احمدیـه تهـران (از مـدارس تحت مدیریـت جامعـه‬ ‫تعلیمات اسالمی با مدیریت عباس لطفیان سرگزی) درس می خواند‪ ،‬به عضویت‬ ‫«شیعیان» درامد؛ این گروه توسط برخی دانش اموزان مدرسه تاسیس شده بود و‬ ‫فعالیت هـای فرهنگی و اموزشـی داشـت‪.‬‬ ‫محمدعلـی رجایـی بـا گروه های سیاسـی مخالـف حکومت پهلوی بـا گرایش های‬ ‫مختلف همکاری داشت؛ ازجمله با جمعیت فدائیان اسالم‪ .‬او در زمان خدمتش‬ ‫‪5‬‬ ‫در نیـروی هوایـی طـی سـال های ‪ ۱۳۲۸‬تـا ‪ ۱۳۳۲‬بـا ایـن اشـنا شـد و در جلسـات‬ ‫ان شـرکت کـرد‪ .‬به گفتـه رجایـی؛ او جـذب ایـن شـعارهای فدائیـان اسلام شـد کـه‬ ‫می گفتنـد‪« :‬همـه کار و همه چیـز تنهـا بـرای خـدا» و «اسلام برتـر از همه چیـز اسـت و‬ ‫هیچ چیـز برتـر از اسلام نیسـت»؛ به گفتـه او؛ ان روزهـا بیشـترین مبـارزه مذهبی ها با‬ ‫توده ای ها بود که او نیز دراین زمینه فعالیت داشـت‪ .‬او همچنین با نهضت ازادی‬ ‫ایران همکاری داشت‪ .‬رجایی جزو اولین افرادی بود که پس از تاسیس این تشکل‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۰‬در ان عضو؛ و به یکی از اعضای فعال ان تبدیل شد‪ .‬او یکی از عوامل‬ ‫انتشـار اعالمیه هـای نهضـت ازادی در قزویـن بـود‪ .‬رجایـی در تاریـخ ‪ ۱۱‬اردیبهشـت‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬توسط ساوا ک شناسایی و دستگیر؛ بعد از ‪ ۴۸‬روز و دادن تعهد برای استعفا‬ ‫از نهضـت ازادی‪ ،‬ازاد شـد‪ .‬او از این زمان به بعـد‪ ،‬فعالیت هـای سیاسـی ضـد پهلوی‬ ‫و همـکاری بـا جریان هـای سیاسـی را ادامـه داد اما دیگر به عضویت رسـمی حزب و‬ ‫گروهی درنیامد‪ .‬برخی ازافراد دلیل ان را داشتن ازادی بیشتر برای ادامه فعالیت ها‬ ‫دانسـته اند‪ .‬رجایـی بـا سـازمان مجاهدیـن خلـق نیـز همکاری داشـت‪ .‬او با بیشـتر‬ ‫بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق از دوره دانشگاه و بعدازان در جلسات سید‬ ‫محمود طالقانی اشنا بود‪ .‬سعید محسن یکی از موسسان سازمان مجاهدین در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۴۷‬بـه رجایـی پیشـنهاد عضویـت دراین سـازمان را داد امـا به گفته رجایی؛‬ ‫به علـت اختلاف برداشـت نسـبت بـه مبـارزه‪ ،‬عضویـت ایـن سـازمان نشـد‪ .‬بااینکه‬ ‫به عضویت سازمان مجاهدین خلق درنیامد؛ اما در برخی ازامور به ان ها مشورت‬ ‫می داد‪ .‬به گفته همسر رجایی؛ سازمان به عنوان یک واسطه مهم روی او حساب‬ ‫می کـرد‪ .‬رجایـی پـس از مشـاهده نشـانه هایی از تغییـر ایدئولـوژی سـازمان از اسلام‬ ‫بـه مارکسیسـم‪ ،‬همـکاری خـود را بـا انـان قطـع کـرد‪ .‬او در اذر ‪ ۱۳۵۳‬به دلیـل ارتباط‬ ‫با بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق توسط ساوا ک دستگیر شد اما از افشای‬ ‫نـام مخالفـان حکومـت پهلـوی خـودداری کـرد و به مـدت ‪ ۱۴‬مـاه شـکنجه شـد‪.‬‬ ‫باردیگـر درهمان سـال به دلیـل ارتبـاط نزدیـک بـا سـازمان مجاهدیـن زندانی شـد‪.‬‬ ‫به گفته خودش؛ هفته ها تحت شکنجه قرار گرفت‪ .‬سرانجام در روز عید غدیر خم‬ ‫در ابان ‪ ۱۳۵۷‬پس از چهارسال زندانی‪ ،‬ازاد شد‪ .‬مرحوم ا کبر هاشمی رفسنجانی او‬ ‫را نمونه ای کم نظیر در تحمل شـکنجه ها و افشـا نکردن اسـرار مبارزان می دانست‪.‬‬ ‫رجایـی بالفاصلـه پـس از ازادی از زنـدان‪ ،‬بـا تاسـیس انجمـن اسلامی معلمـان بـه‬ ‫مبـارزه علیـه حکومـت پهلـوی ادامـه داد‪ .‬به محض انتشـار خبـر قصد امام خمینی‬ ‫برای بازگشـت به کشـور‪ ،‬به عضویت کمیته اسـتقبال درامد‪.‬‬ ‫او پـس از عـزل بنی صـدر از ریاسـت جمهوری به عنـوان نامـزد دومیـن انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری به رقابت بـا سـید علی ا کبـر پـرورش‪ ،‬عبـاس شـیبانی و‬ ‫ت احـزاب و تشـکل های‬ ‫حبیـب اهلل عسـگراوالدی پرداخـت و بـا حمایـت ا کثریـ ‬ ‫سیاسـی و اجتماعـی دهـه ‪ ۶۰‬موفـق شـد حـدود ‪ ۹۰‬درصـد ارای شـرکت کنندگان‬ ‫‪۷‬هـزار و‬ ‫دراین انتخابـات را جلـب کنـد‪ .‬رای رجایـی در انتخابـات ‪ ۱۲‬میلیـون و ‪ ۷۰‬‬ ‫‪ ۵۰‬رای از مجمـوع ‪ ۱۴‬میلیـون و ‪ ۵۷۳‬هـزار و ‪ ۸۰۳‬رای بـود‪ .‬محمدعلـی رجایـی در‬ ‫‪ ۱۱‬مـرداد ‪ ۱۳۶۰‬در حضـور امـام امـت و مقامـات لشـکری و کشـوری قسـم یـاد کـرد و‬ ‫حکـم ریاسـت جمهوری اش توسـط سـید روح اهلل موسـوی خمینـی بـه وی تنفیذ؛‬ ‫و بـا انتخـاب و معرفـی محمدجـواد باهنـر بـه مجلـس شـورای اسلامی به عنـوان‬ ‫نخسـت وزیر‪ ،‬کابینـه دولتـش مشـخص شـد‪ .‬دوره ریاسـت جمهـوری محمدعلـی‬ ‫رجایـی و دوران نخسـت وزیری محمدجـواد باهنـر ‪ ۲۸‬روز به طـول انجامیـد‪ .‬ایـن‬ ‫دو عزیـز در ‪ 8‬شـهریور ‪ ۱۳۶۰‬براثـر انفجـار بمـب توسـط مسـعود کشـمیری از اعضـای‬ ‫سـازمان منافقیـن در دفتـر نخسـت وزیری به شـهادت رسـیدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه بااشاره به اظهارات مقامات عراقی در جریان نشست بغداد که گفته‬ ‫شـده قـرار اسـت بغـداد یـا کشـوری در ارتبـاط بـا موضوع برجـام میانجی گری کند‪ ،‬گفـت‪« :‬موضوع‬ ‫برجام‪ ،‬نیاز به میانجی ندارد‪ .‬با امریکا در وین یا جای دیگر گفت وگوی مستقیم و غیرمستقیمی‬ ‫نداریم و گفت وگوها در وین بین ایران و ‪ ۴+۱‬انجام شده است»‪ .‬سعید خطیب زاده با بیان اینکه‬ ‫انچه از سوی دولت امریکا صورت گرفته‪ ،‬پافشاری بر سیاست های شکست خورده ترامپ است‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مـا هیـچ تغییـری از سـوی واشـنگتن در رفتـار مشـاهده نکرده ایـم و ان هـا بـا تکـرار همـان‬ ‫سیاسـت های دولت قبل امریکا به دنبال رسـیدن به نتایج بهتری هسـتند»‪.‬‬ ‫استانداری ها محل اعمال سالیق شخصی و سیاسی نیست‬ ‫وزیـر کشـور با تا کید بر اینکـه اسـتان ها بایـد محـور توسـعه باشـند‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتانداری ها و ادارات‬ ‫دولتـی محـل اعمـال سلایق شـخصی و سیاسـی نیسـت»‪ .‬احمـد وحیـدی افـزود‪« :‬اسـتانداری و‬ ‫همه دسـتگاه های اداری‪ ،‬محل اعمال سلایق شـخصی و سیاسـی نیسـت؛ دسـتگاه اداری باید در‬ ‫خدمت مردم باشـد‪ .‬ا گر اسـتاندار و مسـئوالن خود را خدمتگزار مردم ندانند از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫هستند»‪ .‬وزیر کشور گفت‪« :‬معتمدان و نمایندگان‪ ،‬نظراتی درباره مسئوالن دارند و از مشاوره این‬ ‫ً‬ ‫افـراد و گروه هـا بایـد اسـتفاده کنیـم‪ .‬حتمـا از نخبـگان نیز اسـتفاده خواهیم کـرد‪ .‬مدیر را بـرای مردم‬ ‫انتخـاب می کنیـم و بایـد بتوانـد وظایفـش را انجـام دهـد»‪.‬‬ ‫پیش رویدولتسیزدهم‬ ‫مهم ترینچالش های ِ‬ ‫پس از هشت سـال فعالیت دولت تدبیر و امید‪ ،‬کلید پاسـتور‬ ‫بـه سـید ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهـوری منتخـب مـردم‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬دولـت سـیزدهم بـا محوریـت حـل مشـکالت‬ ‫اقتصـادی و معیشـتی مـردم‪ ،‬در روزهـای اینـده بـا تشـکیل‬ ‫کابینـه موردنظـر‪ ،‬فعالیـت خـود را به جـد اغـاز می کنـد؛ انچـه‬ ‫مسـلم اسـت‪ ،‬تلاش بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی مـردم‪،‬‬ ‫نیازمنـد برنامه ریـزی همه جانبـه و بهره گیـری از نظـرات‬ ‫کارشناسـان فنـی و اقتصـادی در حوزه هـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫یبـه روند شـاخص های‬ ‫به بیانـی‪ ،‬در سـال های اخیـر‪ ،‬بانگاه ‬ ‫اقتصـادی نظیـر تـورم‪ ،‬نقدینگـی و بیـکاری‪ ،‬می تـوان بـه‬ ‫وخامـت شـرایط اقتصـادی و موانع موجود پـی برد؛ پس حل‬ ‫ایـن مشـکالت‪ ،‬تنهـا درگـروی برنامه ریـزی طبق تحلیل های‬ ‫یسـت؛ امـا مهم تریـن چالش هـا و مسـائل‬ ‫دقیـق کارشناس ‬ ‫اقتصـادی پیش روی دولت جدید چیسـت؟ ب هگـزارش ایبنا؛‬ ‫بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال‪ ،‬مـوارد متعـددی را می تـوان نـام‬ ‫بـرد؛ امـا رسـیدگی بـه برخی ازان هـا‪ ،‬تاثیـر قابل توجهـی در رفع‬ ‫مشـکالت و چالش هـای دیگـر خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا یکـی از ابر چالش هـای اقتصـاد ایـران در سـال های‬ ‫متـر‪ ،‬نحـوه تامیـن‬ ‫اخیـر‪ ،‬موضـوع کسـری بودجـه و ازهمه مه ‬ ‫ایـن کسـری بودجـه اسـت‪ .‬ان گونـه کـه رئیـس کمیسـیون‬ ‫ً‬ ‫اقتصادی مجلس شـورای اسلامی اخیرا گفته اسـت کسـری‬ ‫بودجـه امسـال بیـن ‪ ۴۰۰‬تـا ‪ ۴۵۰‬هزارمیلیاردتومـان اسـت؛‬ ‫بنابراین برنامه ریزی جدی برای جبران این کسری بودجه‪،‬‬ ‫بایـد در اولویـت کار دولـت جدیـد باشـد؛ امـا نکتـه مهـم در‬ ‫اینجا‪ ،‬نحوه تامین این کسـری چند صدهزارمیلیاردتومانی‬ ‫اسـت؛ درحقیقـت باتوجه به اینکـه در سـال های اخیـر‪ ،‬گزینه‬ ‫راحـت و اسـان دولت هـا‪ ،‬اسـتقراض از بانـک مرکـزی و منابـع‬ ‫بانکـی بـوده کـه این مسـیر پرخطـر درنهایـت منجـر بـه فشـار‬ ‫بـر معیشـت مـردم می شـود‪ ،‬ضـرورت دارد در دولـت جدیـد‬ ‫به این نکتـه توجـه ویـژه ای شـود‪ .‬دومیـن مسـئله مهـم و‬ ‫مانـع ثبـات اقتصـادی‪ ،‬رشـد روزافـزون نـرخ تـورم در سـفره‬ ‫معیشـتی مـردم اسـت‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬تـورم سـاالنه درحالـی بـه‬ ‫رقـم ‪ ۴۴.۲‬درصـد در پایـان تیرمـاه رسـیده اسـت کـه زنـگ‬ ‫هشـدار جـدی بـرای دولـت سـیزدهم اسـت تـا از ادامـه‬ ‫این رونـد جلوگیـری کنـد؛ امـا رسـیدگی بـه ایـن چالـش مهـم‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬نیازمنـد توجـه جـدی بـه چالـش اول یعنی نحوه‬ ‫تامیـن کسـری بودجـه اسـت؛ زیـرا دراین سـال ها‪ ،‬هرگونـه‬ ‫اسـتقراض از بانـک مرکـزی‪ ،‬درنهایـت بـه افزایـش نقدینگـی و‬ ‫درنهایـت رشـد تورم منجر شـده؛ بنابراین ثبات نسـبی تـورم‪،‬‬ ‫می توانـد بـه تصمیم گیـری درسـت و قابل پیش بینـی فعاالن‬ ‫اقتصـادی کمـک شـایانی داشـته باشـد‪ .‬سـومین چالـش‬ ‫اقتصـادی موجـود‪ ،‬موضـوع رشـد معنـادار حجـم نقدینگـی‬ ‫در اقتصـاد ایـران اسـت‪ .‬همان گونـه کـه درمـورد قبـل به طـور‬ ‫اجمالی اشـاره شـد‪ ،‬اسـتقراض از بانک مرکزی توسط دولت‪،‬‬ ‫بـه افزایـش نقدینگـی منجـر خواهـد شـد‪ .‬به عبارت دیگـر‪ ،‬بـا‬ ‫رشـد پایـه پولـی‪ ،‬بایـد درانتظـار افزایـش حجـم نقدینگـی در‬ ‫جامعـه باشـیم‪ .‬ان گونـه کـه اخریـن امارهـا از رونـد نقدینگـی‬ ‫در پایـان خردادمـاه سـال جـاری نشـان می دهـد‪ ،‬حجـم‬ ‫نقدینگی در پایان بهار ‪ ۱۴۰۰‬با افزایش ‪ ۳۹.۴‬درصدی نسبت‬ ‫بـه خردادماه سـال گذشـته‪ ،‬به رقـم ‪ ۳۷۰۵۴‬هزارمیلیاردریال‬ ‫رسیده است؛ بنابراین ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی‬ ‫درخصـوص دالیـل افزایـش حجـم نقدینگـی و کنتـرل ان‪،‬‬ ‫می توانـد بـه ثبـات و پیش بینی پذیـر بـودن اقتصـاد کشـور‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬امـا چهارمیـن چالـش و مانـع توسـعه اقتصـادی‬ ‫در دولت جدید‪ ،‬رسیدگی به موضوع ‪ FATF‬و تعیین تکلیف‬ ‫ان در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت‪ .‬ایـن چالـش‬ ‫اقتصـادی به بـاور بسـیاری کارشناسـان اقتصـادی‪ ،‬بیـش از‬ ‫تحریم هـا‪ ،‬اقتصـاد کشـورمان را تحت فشـار قـرار داده و مانـع‬ ‫از هرگونـه تبـادل مالـی بین ایران و سـایر کشـورها و همچنین‬ ‫مانـع تبـادالت بانک هـای ایـران و دیگـر بانک هـای دنیـا‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی نیـز دیگـر چالـش اقتصـادی‬ ‫دولـت سـیزدهم خواهـد بـود؛ چرا کـه در ماه هـای اخیر حجم‬ ‫قابل توجهـی از واردات بـا ارز ترجیحـی به جـای رسـیدن بـر‬ ‫سـر سـفره اقشـار اسـیب پذیر جامعـه‪ ،‬به دسـت ثروتمنـدان‬ ‫رسـیده اسـت؛ پـس ا گـر بنـا بـر حمایـت از افـراد کم درامـد و‬ ‫اسـیب پذیر جامعـه اسـت‪ ،‬دولـت جدیـد بایـد فکـر اساسـی‬ ‫بـرای تحقـق ایـن سیاسـت داشـته باشـد؛ وگرنـه تداوم مسـیر‬ ‫پر اشـکال کنونـی‪ ،‬نتیجـه ای جـز خـروج دالر از کشـور و عـدم‬ ‫واردات به موقع کاالهای اساسـی نخواهد داشـت و درنهایت‬ ‫کاالهـای اساسـی و ضـروری مـردم ماننـد مـرغ با گرانی بیشـتر‬ ‫نقش «بیمه سالمندی» در اقتصاد موفق‬ ‫جمعیـت ایـران درحال حاضـر در مرحلـه انتقـال از جوانـی بـه سـالخوردگی قـرار‬ ‫دارد و باتوج هبـه کاهـش سـریع بـاروری در چنددهه اخیـر و پیش بینـی افزایـش‬ ‫درصـد سـالمندان جامعـه در سـال های اتـی‪ ،‬برنامه ریـزی اینده محـور بـرای حـل‬ ‫مشـکالت سـالمندان و مواردی مانند بیمه سـالمندی ضروری اسـت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ وقتـی افـراد قـدم بـه سـالمندی می گذارنـد‪ ،‬خطـرات بسـیاری ازجملـه‬ ‫بیماری های مزمن در ان ها افزایش یافته و دچار بیماری های غیروا گیر بیشتری‬ ‫به نسـبت جوانـان می شـوند‪ .‬در نتیجـه این موضـوع‪ ،‬سـالمندان ازنظر هزینه کرد‬ ‫در نظام سالمت‪ ،‬چالش های بیشتری برای دولت ها ایجاد می کنند‪ .‬این بحث‬ ‫نیازمنـد برنامه ریـزی و نـگاه اجتماعـی اینده نگـر در نظـام سلامت اسـت تـا بتوان‬ ‫کتـک افـراد جامعـه را قبـل از رسـیدن به دوران سـالمندی‪ ،‬از زندگی سـالم تری‬ ‫ت ‬ ‫برخـوردار کـرد و بـه همیـن واسـطه هزینه هـای ناشـی از بیماری هـای غیروا گیـر در‬ ‫دوران سـالمندی افـراد را کاهـش داد‪.‬‬ ‫پژوهش هـا نشـان می دهنـد کـه افـراد در دوران سـالمندی به نسـبت جوانـی‪،‬‬ ‫درصـد بیشـتری از درامـد خـود را بـه بهداشـت ودرمان اختصـاص می دهنـد و‬ ‫باتوج هبـه تغییـر هـرم سـنی جامعـه ایرانی و سـالمندتر شـدن جمعیـت‪ ،‬می توان‬ ‫این طـور پیش بینـی کـرد کـه در دهه هـای اینـده حـوزه بهداشـت ودرمان بـرای‬ ‫خانواده هـا پرهزین هتـر خواهـد بـود‪ .‬عرفانـه دوخایـی؛ کارشـناس بیمـه سلامت‬ ‫نکـه سـالمندان عمده تریـن مصرف کننـدگان‬ ‫دراین زمینـه گفـت‪ :‬باتوج هبـه ای ‬ ‫دارو بـوده و درصـد قابل توجهـی از درصـد اشـغال تخـت بیمارسـتانی را شـامل‬ ‫می شـوند‪ ،‬اهمیت مراقبت از سـالمندان در منزل بیش ازپیش اشـکار می شـود‪.‬‬ ‫موضوعی که در سـازمان بیمه سلامت نیز به ان پرداخته شـده و موردتوجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬سالمندی جامعه در دهه های اتی‪ ،‬اهمیت روزافزون ارتقای سطح‬ ‫کمیـت و کیفیـت در بیمه هـای درمانـی ایـن جامعـه ارزشـمند را اشـکار می کنـد‪.‬‬ ‫یکی ازمـوارد مهـم در حـوزه بیمه هـای درمانـی سـالمندی‪ ،‬تحقیـق‪ ،‬پژوهـش‬ ‫و بررسـی و سـپس الگوبـرداری از تجربـه کشـورهای موفـق در حـوزه مراقبـت از‬ ‫سـالمندان اسـت‪ .‬دراین راسـتا‪ ،‬اقدامـات برخـی کشـورها و توصیه هـای سـازمان‬ ‫جهانـی بهداشـت بـرای برنامه ریزی هـای حوزه سـالمندان قابل اسـتفاده اسـت‪.‬‬ ‫دوخایی بیان کرد‪ :‬مدل های مراقبت از سالمندان باتوجه به مسائل اقتصادی‬ ‫و اجتماعی در کشورهای دیگر موردبررسی و تحقیق قرار گرفته است‪ .‬کشورهای‬ ‫اروپایـی مثـل سـوئیس‪ ،‬دانمـارک‪ ،‬اتریـش‪ ،‬فنالند و انگلیس در حوزه سـالمندی‬ ‫بسـیار پیـش رو هسـتند‪ .‬دراین رتبه بنـدی‪ ،‬شـیلی و بولیـوی از روسـیه و ایتالیـا‬ ‫بهتـر هسـتند و ایـران در درجه بنـدی کشـورها ازنظـر موضـوع سـالمندی از میـان‬ ‫‪ ۹۸‬کشـور جهـان در رتبـه ‪ ۷۵‬قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن کارشـناس بیمـه سلامت‬ ‫ً‬ ‫افـزود‪ :‬در کشـورهای پیشـرفته موضـوع سـالمندان تقریبـا بـه ثبـات رسـیده و‬ ‫دراین کشـورها بیمـه مراقبتـی از سـالمندان وجـود دارد و بـرای این نـوع بیمـه از‬ ‫زمـان جوانـی برنامه ریـزی شـده اسـت‪ .‬درواقـع پولی برای زمان سـالمندی به نام‬ ‫بیمـه مراقبتـی پس انـداز می شـود‪ ،‬درحالی کـه در کشـورهای توسـعه نیافته و‬ ‫کمترتوسعه یافته‪ ،‬هزینه های مراقبت از سالمندان زیاد است و باید دراین زمینه‬ ‫به دنبـال راه حل هـای ابتـکاری بـود‪ .‬وی اظهـار کـرد‪ :‬کشـورهای اسـکاندیناوی‬ ‫ماننـد سـوئد‪ ،‬نـروژ‪ ،‬فنالنـد و دانمـارک به دلیـل سیاسـت ها و اسـتانداردهای‬ ‫بـاالی حمایـت از خانـواده و سـطح رفـاه مطلـوب‪ ،‬مشـهور هسـتند‪ .‬این کشـورها‬ ‫بیـن ثروتمندتریـن کشـورهای جهـان قـرار داشـته و درعین حـال دولـت بخـش‬ ‫قابل توجهی از منابع اقتصادی را به طور هدفمند میان کسانی که بیشترین نیاز‬ ‫اقتصـادی را دارنـد توزیـع می کنـد‪ .‬دوخایـی گفت‪ :‬به طورمثال تعداد سـالمندان‬ ‫مواجه خواهد شـد‪ .‬افزایش قدرت خرید مردم از موضوعاتی‬ ‫است که همواره در بین شعارهای انتخاباتی نیز دیده شده‪.‬‬ ‫این شاخص اقتصادی در ماه های گذشته‪ ،‬با تصمیم گیری‬ ‫برای حذف چهار صفر از اسـکناس های پول ملی همراه بود‬ ‫ولـی این پـروژه نیـز بـه دولـت جدید منتقل می شـود‪ .‬هرچند‬ ‫به گفتـه کارشناسـان اقتصـادی بی توجهـی احتمالـی دولـت‬ ‫بـه موضـوع کسـری بودجـه و نحـوه تامیـن کسـری بودجـه‪،‬‬ ‫می توانـد منجـر بـه بی اثرشـدن سیاسـت حـذف صفـر از پـول‬ ‫ملـی شـود‪ .‬چالـش اقتصـادی بعـدی در برابـر دولـت رئیسـی‪،‬‬ ‫افزایـش ضریـب جینـی به عنـوان شـاخصی بـرای سـنجش‬ ‫ً‬ ‫اختلاف طبقاتـی اسـت‪ .‬مشـخصا ا گر گـروه اقتصـادی دولت‬ ‫جدید در هفته های اینده‪ ،‬نتواند این فاصله را کاهش دهد‪،‬‬ ‫ایـن چالـش مهـم گریبـان دولـت را خواهـد گرفـت‪ .‬مسـئله‬ ‫بعـد کـه بسـیار هـم مهـم اسـت‪ ،‬توجـه جـدی و همه جانبـه‬ ‫لکـه رونـد بـورس مثبـت و‬ ‫بـه بـورس اسـت‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬حا ‬ ‫قابل قبـول اسـت‪ ،‬بایـد گـروه اقتصـادی دولـت سـیزدهم‪ ،‬از‬ ‫گذشته درس عبرت گرفته باشد تا دوباره مردم و سهامداران‬ ‫دچـار زیان نشـوند‪ .‬پیش بینی پذیر بـودن نرخ ارز‪ ،‬مسـئله ای‬ ‫اسـت کـه بی توجهـی بـه ان‪ ،‬اقتصاد کشـور را با بحـران جدی‬ ‫روبـرو خواهـد سـاخت‪ .‬به گفتـه فعـاالن اقتصـادی‪ ،‬کاهـش‬ ‫انـدک و باثبـات نـرخ ارز بسـیارمهم تر از ریـزش یک بـاره دالر و‬ ‫ً‬ ‫یسـت و ایـن دقیقـا همـان‬ ‫افزایـش دوبـاره ان در روزهـای ات ‬ ‫موضـوع بااهمیتـی اسـت کـه انتظـار مـی رود توسـط گـروه‬ ‫اقتصـادی دولـت جدیـد بـه ان توجـه ویـژه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫یکـی از مشـکالتی کـه در سـال های اخیـر‪ ،‬کشـور را بـا بحـران‬ ‫ً‬ ‫روبـرو سـاخته اسـت بی توجهی بـه بازاریابی و نهایتا صـادرات‬ ‫بـه کشـورهای مختلـف اسـت‪ .‬موضـوع تسـهیل صـادرات‬ ‫ازان جهـت مهـم و بااهمیـت اسـت کـه رونـق صـادرات بـه‬ ‫سـایر کشـورها‪ ،‬بـه ارزاوری برای اقتصـاد ایران کمک می کند‪.‬‬ ‫بهبـود فضـای کسـب وکار‪ ،‬چالـش بسـیارمهمی اسـت کـه‬ ‫همـواره دراین سـال ها‪ ،‬فعـاالن تولیـدی و کارافریـن جامعـه را‬ ‫با ان مواجه ساخته؛ بنابراین هرگونه حمایت جهت تسهیل‬ ‫امـور و فضـای کسـب وکار‪ ،‬درنهایـت به رشـد اقتصادی کمک‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫در سـوئد به شـکل زیـادی درحال افزایـش اسـت‪ .‬نسـل متولـد شـده دراین کشـور‬ ‫پـس از جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬دوران بازنشسـتگی را می گذراننـد و به همین دلیـل‪،‬‬ ‫سـوئد بـا افزایـش جمعیـت سـالمند جـوان یعنی افـراد بیـن ‪ ۶۵‬تـا ‪ ۷۰‬سـال روبه رو‬ ‫شـده اسـت‪ .‬پیش بینی شـده که در دهه ‪ ۲۰۲۰‬تعداد سـالمندان پیر دراین کشـور‬ ‫یعنـی افـراد بـاالی ‪ ۸۰‬سـال افزایـش پیـدا کند‪ .‬علت افزایش جمعیت سـالمندان‬ ‫دراین کشـور به دلیـل مـواردی ماننـد کاهـش مرگ ومیـر و افزایـش میانگیـن سـن‬ ‫امیـد بـه زندگـی اسـت‪ .‬به گفتـه کارشناسـان‪ ،‬سیاسـت دولـت سـوئد این اسـت که‬ ‫سـالمندان دراین کشـور بتواننـد به شـکل مسـتقل و بـدون نیـاز به کمـک دیگران‬ ‫زندگی مطلوبی داشـته باشـند‪ .‬دراین زمینه خدمات اجتماعی برای سـالمندان‬ ‫در سـه سـطح مختلف درنظر گرفته شـده اسـت‪ .‬سـطح اول این که دولت سـوئد‬ ‫و پارلمان این کشـور‪ ،‬اهداف سیاسـت های اجتماعی سـالمندان را ازطریق ارائه‬ ‫قوانین و تعیین بودجه الزم معین می کند‪ .‬سطح دوم این که انجمن های محلی‬ ‫وظیفه تهیه و تدارک مراقبت های بهداشتی و دارویی و همچنین ارائه خدمات‬ ‫نگهداری سـالمندان را برعهده دارند‪ .‬سـطح سـوم هم این که ‪ ۲۹۰‬واحد فعال در‬ ‫شـهرداری ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬پرسـتاری‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫مسکن و موارد دیگر را برعهده دارند‪ .‬براساس امارها‪ ۸۷ ،‬درصد از سالمندان در‬ ‫سـوئد در شـرایط و منازل اسـتاندارد زندگی می کنند و از مسـتمری مبتنی بر حق‬ ‫بیمه‪ ،‬مستمری تضمینی‪ ،‬مستمری مبتنی بر درامد و طرح بیمه های تکمیلی‬ ‫برخـوردار هسـتند‪ .‬سـالمندان دراین کشـور همچنیـن از برنامه هـای بهداشـتی‬ ‫و درمانـی‪ ،‬تفریحـی و ورزشـی مطلـوب نیـز بهـره می برنـد‪ .‬شـرایط دربـاره نـروژ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دانمـارک و فنالنـد نیز تقریبا به همین صورت اسـت‪ .‬دوخایی دراین زمینه گفت‪:‬‬ ‫دولـت نـروژ نیـز مانند سـایر کشـورهای اسـکاندیناوی ازجملـه دولت هـای ناظر بر‬ ‫رفـاه عمومـی محسـوب می شـود‪ .‬دولت هـای محلـی و مرکزی مسـئول نظـارت بر‬ ‫مدارس‪ ،‬بیمارسـتان ها‪ ،‬مسـتمری بازنشسـتگان و خدمات اجتماعی هسـتند‪.‬‬ ‫خدمـات رفاهـی بـرای خانـواده شـامل خدمـات درمانـی‪ ،‬پرداخـت بـه بیمـاران‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫کشورهاییبابیشترینپسماندالکترونیکی‬ ‫جهانـی پسـماندهای الکترونیکـی را ارائـه داده؛‬ ‫طبـق اخریـن گـزارش ‪ The Global E-waste Monitor‬کـه پایـش‬ ‫ِ‬ ‫غبـر ‪53.9‬میلیون ُ تـن زبالـه الکترونیکـی در جهـان تولیـد شـد کـه تنهـا ظـرف پنج سـال بیـش از‬ ‫در سـال ‪ 2019‬بال ‬ ‫‪21‬درصـد افزایـش را نشـان می دهـد‪ .‬اسـیا بـا ‪24.9‬میلیون ُ تـن پسـماند الکترونیکـی در سـال ‪ 2019‬در صـدر قـرار‬ ‫یسـت که در‬ ‫داشـت و بعـدازان به ترتیـب‪ ،‬امریـکا بـا ‪13.1‬میلیون ُ تـن و اروپـا بـا ‪12‬میلیون ُ تـن قرار دارنـد ؛ این درحال ‬ ‫ً‬ ‫افریقا و اقیانوسیه به ترتیب‪ ،‬شاهد ‪2.9‬میلیون ُ تن و ‪0.7‬میلیون ُ تن دورریختنی های الکتریکی بوده ایم‪ .‬اساسا‬ ‫کشـورهای اسـکاندیناوی دراین ماجـرا رتبه هـای اول را دارنـد؛ «نـروژ» به عنـوان اولیـن کشـور در این رده بنـدی‪،‬‬ ‫سـرانه ‪25‬کیلوگـرم را به ثبـت رسـانده کـه بی شـک بـا رواج فرهنـگ اسـتفاده از خودروهـای الکتریکـی ‪ ،‬این عـدد‬ ‫بیشـتر نیز خواهد شـد‪.‬‬ ‫نروژ‬ ‫بســیاری از مــردم هنــوز تمایلــی بــه اســتفاده از وا کســن‬ ‫یکــه انتشــار اطالعــات نادرســت‬ ‫کرونــا ندارنــد؛ طور ‬ ‫درمــورد وا کســن‪ ،‬خطــری بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری‬ ‫یشــود‪.‬به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛‬ ‫محســوب م ‬ ‫نهــای وا کسیناســیون‪ ،‬خراف ههــای‬ ‫از زمــان شــروع کمپی ‬ ‫زیــادی درمــورد عــوارض جانبــی وا کســن گســترش یافتــه‬ ‫اســت کــه مــا دراین گــزارش‪ ،‬برجســته ترین ان هــا را مــرور‬ ‫می کنیــم‪ .‬قابل ذ کــر اســت کــه رســانه های اجتماعــی‬ ‫نقــش عمــده ای در گســترش خراف ههــا و نظری ههــای‬ ‫توطئــه ایفــا می کننــد‪ .‬قبــل از به اشــترا ک گذاری هرگونــه‬ ‫نهــا از منبع‬ ‫اطالعــات‪ ،‬بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد که ا ‬ ‫علمــی معتبــر تهیــه شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .1‬من مبتال شده ام؛ پس نیازی به وا کسن ندارم‬ ‫برخـی معتقدنـد کـه ا گـر بـه ویـروس کرونـا مبتال شـده باشـد‪،‬‬ ‫نیـازی بـه وا کسـن نـدارد‪ ،‬امـا مطالعـات تاییـد می کنـد‬ ‫کـه دریافـت وا کسـن می توانـد از عـوارض شـدید ویـروس‬ ‫محافظـت کنـد‪ .‬سـطح حفاظتـی کـه از ایمنـی طبیعـی پـس‬ ‫از الودگـی بـه ویـروس به دسـت می ایـد نیـز ناشـناخته اسـت‪،‬‬ ‫امـا دانشـمندان معتقدنـد کـه وا کسـن محافظـت بهتـری‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد؛‬ ‫دانمارک‬ ‫امادگی الزم‬ ‫برای اقدامی بزرگ تر و قوی تر‬ ‫سوئیس‬ ‫استرالیا‬ ‫هلند‬ ‫ایسلند‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫یـک ریزتراشـه روی برچسـب تزریـق وا کسـن کرونـا داشـت‪.‬‬ ‫درواقع هدف این ریزتراشه اطمینان از تقلبی نبودن وا کسن‬ ‫و تاریـخ انقضـای ان اسـت‪.‬‬ ‫‪.2‬عوارضجانبیوا کسن‪،‬خطرنا کهستند‬ ‫مطالعـه اخیـر دانشـگاه ژوهانسـبورگ و شـورای تحقیقـات‬ ‫علـوم انسـانی در افریقـای جنوبـی نشـان داد کـه ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫پاسـخ دهندگانی کـه نمی خواهنـد وا کسـینه شـوند نگـران‬ ‫عوارض جانبی هستند اما درحقیقت بیشتر عوارض جانبی‬ ‫وا کسـن خفیـف اسـت‪ .‬ان هـا شـامل تـب خفیـف‪ ،‬التهـاب‬ ‫ً‬ ‫بـازو و خسـتگی می شـوند و معمـوال بعـد از یـک تـا سـه روز‬ ‫فروکـش می کننـد‪ .‬عـوارض جانبـی نـادر ماننـد لخته شـدن‬ ‫خون از وا کسـن جانسون اند جانسـون گزارش شده است اما‬ ‫احتمال تجربه این عارضه جانبی کم است‪ .‬درمقابل‪ ،‬خطر‬ ‫لخته شدن خون در نتیجه عفونت کرونا ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬برابر بیشتر از‬ ‫خطـرات مربـوط بـه وا کسـن اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬توسعه سریع انواع وا کسن‪ ،‬ان را بی اثر می کند‬ ‫ایـن خرافـه بـه توسـعه سـریع وا کسـن و ارتبـاط ان بـا‬ ‫بی اثر بـودن ان مربـوط می شـود‪ ،‬امـا این امـر ممکـن بـود‪ ،‬زیـرا‬ ‫فنـاوری وا کسـن سـال ها درحال توسـعه بـوده‪ .‬هنگامی کـه‬ ‫اطالعـات ژنتیکـی ‪ SARS-CoV‬مشـخص شـد‪ ،‬این رونـد‬ ‫به سـرعت اغـاز شـد‪ ،‬زیـرا منابع کافی بـرای تامین هزینه های‬ ‫تحقیـق وجـود داشـت و رسـانه های اجتماعـی جـذب افـراد‬ ‫بـرای ازمایش هـای بالینی را اسـان تر کردند‪ .‬چـون کووید‪19-‬‬ ‫مسری ست‪ ،‬به راحتی می توان تشخیص داد که وا کسن کار‬ ‫می کنـد یـا خیـر‪.‬‬ ‫‪ .3‬وا کسن ها دارای تراشه ردیابی هستند‬ ‫شـاید عجیب تریـن خرافـه گسـترش یافته این مـورد باشـد؛‬ ‫یکـه نظریـه توطئه مبنی بر وجود تراشـه میکروبی در‬ ‫به گونه ا ‬ ‫وا کسـن بـرای ردیابـی افـراد مطـرح شـده اسـت‪ .‬ایـن خرافه با‬ ‫انتشـار ویدئویی در فیس بوک منتشـر شـد که نشـان از وجود‬ ‫‪ .5‬وا کسن می تواند‪ DNA‬من را تغییر دهد‬ ‫اخریـن خرافـه‪ ،‬درمـورد توانایـی وا کسـن در تغییـر ‪ DNA‬افراد‬ ‫ً‬ ‫گیرنده صحبت است‪ ،‬اما این اطالعات کامال با علم مغایرت‬ ‫دارد‪ DNA .‬در هسـته سـلول ها قـرار دارد و مـواد وا کسـن وارد‬ ‫هسـته نمی شـود؛ بنابراین وا کسـن ‪ DNA‬را تغییر نمی دهد‪.‬‬ ‫و ناتوانـان‪ ،‬پرداخـت مسـتمری و بیمـه بازمانـدگان اسـت‪ .‬ایـن کارشـناس بیمـه سلامت‬ ‫درباره کشـور دانمارک نیز بیان کرد‪ :‬در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاسـت های مربوط‬ ‫بـه خانـواده بـرای تمـام شـهروندان فراهـم اسـت و بخـش عمومـی وظیفـه دارد تـا خدمـات‬ ‫بـا کیفیـت مطلـوب را بـه شـهروندان ارائـه کنـد‪ .‬دراین میـان سـالمندان‪ ،‬کسـانی که ناتوانـی‬ ‫جسـمی دارنـد‪ ،‬کـودکان و بیمـاران را موردتوجـه بیشـتری قـرار می دهنـد‪ .‬ایـن خدمـات‬ ‫شـامل سـرویس های گسـترده نگهـداری‪ ،‬برنامـه بـرای گروه هـای خـاص‪ ،‬مسـتمری بـرای‬ ‫سـالمندان‪ ،‬حقـوق بـرای مـادران‪ ،‬کمک هـای مالـی بـه افـراد بـا ناتوانـی خـاص اسـت‪.‬‬ ‫در اغلـب کشـورها‪ ،‬پوشـش خدمـات جامـع و سـهم سـالمندان به ویـژه در زمـان دریافـت‬ ‫خدمات سالمت ناچیز است‪ .‬این موضوع به ویژه درباره سالمندان بی بضاعت بسیارمهم‬ ‫اسـت‪ .‬دوخایـی درزمینـه وضعیـت منابـع مالـی بـرای سلامت سـالمندان اظهـار کـرد‪ :‬در‬ ‫ژاپن منابع مالی ازطریق مالیات‪ ،‬بیمه مراقبت بلندمدت پرداختی های مشارکتی تامین‬ ‫می شـود‪ .‬سـالمندان بخشـی از هزینه هـا یـا ‪ ۱۰‬درصـد می پردازنـد و سـالمندان کم درامـد‬ ‫در ژاپـن حـق مشـاوره پرداخـت نمی کننـد‪ .‬در امریـکا‪ ،‬مالیات هـا و حـق بیمـه و کمـک مرکـز‬ ‫مدیریت مالی مراقبت های بهداشتی و درمانی وظیفه تامین منابع مالی را دارد و نیمی از‬ ‫هزینه مراقبت های بهداشتی در امریکا توسط سالمندان پرداخت شده و کل هزینه درمان‬ ‫افراد فقیر توسط مدیکر پرداخت می شود‪ .‬در کشور ما نقص سیاست های بیمه پایه برای‬ ‫پوشـش هزینه هـای خدمـات ضـروری مراقبـت سـالمندی‪ ،‬بهره منـدی از خدمـات خـاص‬ ‫دوره سـالمندی را بـه یـک چالـش بـرای سـالمندان تبدیـل کـرده‪ .‬گـزارش مجلـس درمـورد‬ ‫وضعیـت اقتصـادی سـالمندان نشـان داده کـه ‪ ۲۵‬درصـد سـالمندان بیمـه ندارنـد و بیمـه‬ ‫پایـه عالـی خدمـات موردنیـاز ان هـا را پوشـش نمی دهـد و این موضـوع منجربه این شـده که‬ ‫دسترسـی سـالمندان بـه خدمـات سلامت محـدود شـود‪ .‬ازطرفـی افزایـش هزینه هـای‬ ‫درمان و توان بخشـی طراحی بیمه سلامت سـالمندان با پوشـش کافی را ضروری می کند‪.‬‬ ‫همچنیـن هزینه هـای مرا کـز مراقبـت سـالمندان توسـط بیمـه پایـه یا مکمـل پوشـش داده‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫سـازمان جهانی بهداشـت‪ ،‬توسـعه مکانیسـم های تامین مالی پایدار را توصیه کرده است‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫انگلیس‬ ‫عجیب ترین خرافه ها‬ ‫در مورد واکسن کرونا‬ ‫درمقایسـه با ایمنـی طبیعـی ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫بانک‬ ‫مکانیسـم هایی که قادر باشـند از سـالمندان و خانواده های ان ها در برابر بار مالی سـنگین‬ ‫محافظـت کننـد و انگیـزه کافـی بـرای ارائه خدمـات موردنیـاز ان ها را تامین کنند‪ .‬براسـاس‬ ‫توصیهاینسازمان‪،‬طراحیمکانیسم هاییبرایتضمیندسترسیسالمندانبهخدمات‬ ‫بـدون بـار مالـی‪ ،‬حیاتـی اسـت‪ .‬همچنیـن نظـام تامیـن مالـی سلامت ملـی برای دسترسـی‬ ‫بـه خدمـات سـالمندان در زمـان نیـاز و محافظـت در برابـر مواجهـه با هزینه های کمرشـکن‬ ‫سلامت بـا حـذف یـا کاهـش پرداخـت از جیـب نیز ضروری محسـوب می شـود‪ .‬شـایع ترین‬ ‫کمبـود بسـته خدمـات سلامت این اسـت که مداخلات مربـوط بـه حفـظ ظرفیـت ذاتـی و‬ ‫توانایـی عملکـردی سـالمندان ماننـد جراحی هـای ترمیمـی‪ ،‬وسـایل کمکـی‪ ،‬مکمل هـای‬ ‫تغذیه ای‪ ،‬توان بخشی و مراقبت های بلندمدت را دربرنمی گیرد؛ بنابراین طراحی و تامین‬ ‫مالی پوشـش همگانی برای سلامت و مراقبت بلندمدت باید شـامل مداخالتی باشـد که‬ ‫بیشـترین تاثیـر را بـر سـالمندی داشـته و شـامل سـرمایه گذاری بـر مراقبت هـای ادغام یافته‬ ‫سلامت و اجتماعی شـود‪ .‬همچنین براسـاس توصیه سـازمان جهانی بهداشـت‪ ،‬پوشـش‬ ‫برنامه هـای بیمـه اجتماعـی بایـد بـه بازنشسـتگان‪ ،‬خویش فرمایـان و سـالمندانی که همه‬ ‫عمر خود را در بخش غیررسمی گذرانده اند یا برای زنان سالمند گسترش یافته و دولت ها‬ ‫باید یا سـهم مشـارکت سـالمندان اسـیب پذیر را پوشـش داده یا خدمات را به طور مستقیم‬ ‫بـه این افـراد ارائـه کننـد‪ .‬براسـاس تا کیـد سـازمان جهانـی بهداشـت‪ ،‬توجـه بـه ارتبـاط بیـن‬ ‫پوشش همگانی سالمت و سالمندی جمعیت برای تحقق هدف سالمندی سالم بسیار‬ ‫ضروری اسـت‪ .‬در کشـور ما نیز نظام سلامت و بیمه های درمانی باید به این سـمت حرکت‬ ‫کنند که سـالمندی در دهه های اتی مخاطره محسـوب نشـده و نیازهای این دوران ازقبل‬ ‫پیش بینی شده باشد‪ .‬هرچند اقدامات موثری در کشور درزمینه بیمه های درمانی و نگاه‬ ‫بـه اینـده و دوران سـالمندی انجـام شـده‪ ،‬امـا در حـوزه سـالمندی بایـد به این نکته کلیدی‬ ‫توجه داشت که پیشگیری از ابتال به بیماری ها‪ ،‬غربالگری به موقع و زندگی سالم در دوران‬ ‫جوانـی می توانـد سـالمندی سلامت تری را به همـراه داشـته باشـد‪ .‬نتیجـه این اقدامـات در‬ ‫دوران جوانـی می توانـد منجـر بـه ارتقـای ظرفیـت سـالمندان و اسـتفاده جامعـه از تجـارب‬ ‫ارزشمند سـالمندان شود‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه دولـت و روز کارمنـد‪،‬‬ ‫دکتـر شـایان؛ مدیرعامـل بانـک‪ ،‬دکتـر‬ ‫فاضلیـان؛ عضو هیئت مدیـره و مهدی‬ ‫احمـدی؛ رئیس اداره کل روابط عمومی‬ ‫از شـعبه میـدان ونـک بازدیـد کـرد و از‬ ‫نزدیـک بـا کارکنان این شـعبه گفت وگو‬ ‫کردنـد‪ .‬دکتـر شـایان در این بازدید ضمن تبریـک روز کارمند‬ ‫بـه تمامـی کارکنـان بانـک‪ ،‬گفـت‪« :‬از یک سـو در شـرایطی‬ ‫هستیم که نگاه دولت و جامعه به بانک مسکن باتوجه به‬ ‫تخصصی بـودن حـوزه فعالیـت ایـن بانـک‪ ،‬ویـژه و خـاص‬ ‫استواز سویی دیگرنیزباتوجه بهتکالیفی کهبرعهدهبانک‬ ‫مسـکن بـرای همراهـی در تامیـن مالی‪ ،‬سـاخت واحدهای‬ ‫مسـکونی و طر ح هـای زیربنایـی و روبنایی دولتی گذاشـته‬ ‫شـده اسـت؛ بنابرایـن همـه مجموعـه بانـک بایـد همـواره‬ ‫در راسـتای جـذب منابـع بیشـتر و پایـدار بـرای موفقیـت‬ ‫در انجـام این تکالیـف حرکـت کننـد»‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫با اشـاره به لـزوم ایجـاد خالقیـت و نـواوری در تسـهیل رونـد‬ ‫تحقق اهداف تا کید کرد‪« :‬بازاریابی هدفمند و هوشمند را‬ ‫فراموش نکنید و در تمامی زمینه های کاری ضمن داشتن‬ ‫دلسـوزی در انجـام امـور‪ ،‬قاطـع و جـدی باشـید»‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اشاره به هدف دولت جدید در احداث یک میلیون‬ ‫واحـد مسـکونی در سـال‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه بانـک‬ ‫مسـکن همـواره به عنـوان بـازوی اجرایـی طر ح هـای کالن‬ ‫دولت هـا در دوران مختلـف در زمینـه مسـکن خـوش‬ ‫درخشـیده برای درخشش در این مقطع زمانی نیز قوی تر از‬ ‫گذشـته فعالیت کنیـد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪14‬درصدی سود پرداختی‬ ‫پست بانک به سپرده ها‬ ‫سـود سـپرده پرداختـی پسـت بانک‬ ‫در مرداد مـاه بـا افزایشـی ‪ 14‬درصـدی‬ ‫نسـبت بـه مـاه گذشـته بـه‬ ‫‪ 127‬میلیارد تومـان رسـید‪ .‬پسـت بانک‬ ‫ایـران در مرداد مـاه‪ 211 ،‬میلیارد تومـان‬ ‫درامد تسهیالت اعطایی کسب کرد که‬ ‫‪ 12‬درصد بیشتر از ماه گذشته است‪ .‬سود سپرده پرداختی‬ ‫بانـک دراین مـاه بـا افزایشـی ‪ 14‬درصـدی نسـبت بـه مـاه‬ ‫گذشـته‪ ،‬بـه ‪ 127‬میلیارد تومـان رسـید‪ .‬تـراز بانـک در مـرداد‬ ‫‪ 84+‬میلیارد تومـان شـد‪ .‬تراز ماه تیـر برابر ‪ 77‬میلیارد تومان‬ ‫بـود‪ .‬مجمـوع تـراز بانک در دوره پنج ماهه منتهی بـه مرداد‬ ‫یسـت که تراز بانک‬ ‫به ‪ 521‬میلیارد تومان رسـید‪ .‬این درحال ‬ ‫در دوره مشـابه سال گذشـته ‪ 195‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫قیمـت سـهم ایـن بانـک در یک مـاه اخیـر پنج درصـد افـت‬ ‫ارزش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تا کید مدیرعامل بانک ملی‬ ‫بر لزوم رعایت دستورالعمل های ابالغی‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران بـا ارزوی‬ ‫توفیـق بـرای دولـت سـیزدهم و وزیـر‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی کـه کار خـود‬ ‫را به تازگـی اغـاز کـرده اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‬ ‫کـه بانـک ملـی ایـران بـا تمـام قـوا امـاده‬ ‫کمـک بـه تحقـق اهـداف و ارمان هـای‬ ‫دولـت اسـت ‪ .‬محمد رضـا حسـین زاده‬ ‫با بیان اینکـه همـه امکانـات بانـک بایـد دراختیـار توسـعه‬ ‫فعالیت هـا و نیز جلب رضایت مشـتریان باشـد ‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫«جلـب رضایـت مشـتریان بـدون ایجـاد رضایـت در میـان‬ ‫کارکنـان امکان پذیـر نیسـت؛ از ایـن رو بایـد همـه تالش هـا‬ ‫بـرای افزایـش سـطح رضایت کارکنان نیـز انجام شـود»‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکه در انتصاب مدیران باید دستورالعمل های‬ ‫ابالغـی به طور کامـل رعایـت شـود ‪ ،‬افـزود‪« :‬ارتبـاط مدیـران‬ ‫و روسـای باالدسـتی بـا کارکنـان زیرمجموعـه بایـد مسـتمر‪،‬‬ ‫یکـه میـزان پایبنـدی‬ ‫بی واسـطه و دوسـتانه باشـد؛ به طور ‬ ‫کارکنـان بـه ارزش هـای سـازمانی را بیش از پیـش اسـتحکام‬ ‫بخشـد»‪ .‬مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران همچنیـن بـر لـزوم‬ ‫جـذب منابـع ارزان قیمـت در همـه واحدهـای بانک تا کید‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬این روزهـا کـه پاندمـی کرونـا بـه دوران تـازه ای‬ ‫وارد شـده اسـت‪ ،‬رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در همـه‬ ‫واحدهـا ضروری سـت؛ امـا این رونـد نبایـد اختاللـی در‬ ‫خدمت رسـانی بـه مشـتریان ایجـاد کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مینا افتاده‪:‬‬ ‫سنتور‪ ،‬یکی از‬ ‫پرمخاطب ترینسازهاست‬ ‫مینا افتاده؛ استاد سنتور و مدرس هنرستان موسیقی‪ ،‬جشنواره موسیقی جوان‬ ‫را یکی از رویدادهای قابل توجه برای نوجوانان و جوانان دانست و گفت‪« :‬بسیاری‬ ‫از جوانان و نوجوانان عالقه مند به موسیقی در مناطق دور از پایتخت که امکانات‬ ‫چندانی برای بروز اسـتعدادها و توانایی هایشـان را ندارند‪ ،‬دراین جشـنواره شـرکت‬ ‫می کننـد و مـورد تشـویق و ترغیـب قـرار می گیرند»‪ .‬وی افزود‪« :‬جشـنواره موسـیقی‬ ‫جـوان‪ ،‬جـای خالـی امـوزش موسـیقی در بسـیاری از شـهرها را گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫هنرسـتان ها و دانشـکده هایی کـه اموزش هـای قابل قبـول ارائه می کننـد در تهران‬ ‫متمرکـز شـده اند و در نبـود اموزش هـای مناسـب و اسـتاندارد‪ ،‬به خصـوص نبـود‬ ‫هنرسـتان موسـیقی بـرای دختـران در برخـی از شهرسـتان ها‪ ،‬عالقه منـدان جـوان‬ ‫و نوجوان موسیقی و هنرمندان نوپا در شهرهای مختلف کشور راغب هستند که‬ ‫نواختن ساز را بیاموزند و در جشنواره موسیقی جوان شرکت کنند»‪ .‬افتاده اضافه‬ ‫کرد‪« :‬می دانم در میان سازهای ایرانی‪ ،‬سنتور یکی از پرمخاطب ترین سازهاست‬ ‫کـه بـا اسـتقبال جوانـان و نوجوانـان قـرار گرفتـه و دراین رشـته بسـیار بـا اشـتیاق کار‬ ‫می کنند»‪ .‬این اسـتاد موسـیقی ایرانی تا کید کرد‪« :‬جشـنواره جوان نقش اموزش‬ ‫صحیـح و اصولـی را بـرای پیشـبرد موسـیقی و فرهنـگ ایـران بـازی می کنـد»‪ .‬او‬ ‫این نکتـه را هـم اضافـه کـرد جشـنواره جـوان در ‪14‬دوره توانسـته جوانان عالقه مند‬ ‫بـه موسـیقی را بـه مسـیر درسـت هدایـت کنـد‪ .‬افتـاده کـه چنـددوره داور جشـنواره‬ ‫موسـیقی جـوان بـوده‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬در سـال های اول برگـزاری جشـنواره‪ ،‬سـعی‬ ‫می کردیم شـرکت کنندگان را به روش های درسـت هدایت کنیم و اصول را به ان ها‬ ‫امـوزش بدهیـم امـا حـاال به قـدری ازمـوده شـده اند کـه رقابتشـان بسـیار تنگاتنـگ‬ ‫اسـت و انتخـاب بـرای داوران بسیاردشـوار می شـود‪ .‬متاسـفانه شـرایط و امکانـات‬ ‫جشـنواره اجـازه نمی دهـد کـه تعـداد برگزیـدگان از تعـداد مشـخصی بیشـتر باشـد‬ ‫وگرنه به اعتقاد من‪ ،‬دراین سـال ها بسـیاری از شـرکت کنندگان جشـنواره موسـیقی‬ ‫جـوان می توانسـتند برگزیـده باشـند»‪ .‬افتـاده درخصـوص معرفـی برگزیـدگان‬ ‫جشـنواره بـه بـازار موسـیقی و مشـارکت ان هـا در فعالیت هـای حرفـه ای گفـت‪« :‬در‬ ‫تمام دوره هایی که من داور جشـنواره بوده ام‪ ،‬این مسـئله مطرح بوده و همیشـه‬ ‫به این فکر کرده ایم که چگونه می توان برگزیدگان جشـنواره و کسـانی که رتبه های‬ ‫خـوب کسـب می کننـد‪ ،‬به ویـژه شـرکت کنندگان گـروه ج را بـه مسـیری هدایـت‬ ‫کنیـم کـه در عرصـه حرفه ای مشـغول به کار شـوند‪ .‬اقداماتی هـم دراین بـاره صورت‬ ‫گرفتـه کـه ازان جملـه می توانـم بـه برگـزاری چند اجـرای صحنـه ای بـرای برگزیدگان‬ ‫ً‬ ‫جشنواره اشاره کنم اما در این دو دوره به دلیل شیوع کرونا‪ ،‬اجراهای زنده تقریبا‬ ‫تعطیـل بوده انـد و همان طورکـه سـال گذشـته برگـزاری اجـرای صحنـه ای بـرای‬ ‫برگزیـدگان مقـدور نشـد چه بسـا امسـال هم نتوانیـم دراین بـاره کاری بکنیـم»‪ .‬این‬ ‫داور بااشـاره به اینکه ایده هـا و برنامه هـای دیگـری بـرای حمایـت از برگزیـدگان ایـن‬ ‫جشـنواره مطـرح شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬صحبت هایـی شـده دربـاره اینکـه ورود برگزیدگان‬ ‫جشـنواره موسـیقی جوان به دانشـگاه های کشـور تسـهیل شود یا شـرایطی فراهم‬ ‫شـود کـه برگزیـدگان بـا ارکسـترهای بزرگ همکاری داشـته باشـند اما اجرایی شـدن‬ ‫این ایده ها منوط به همکاری سـایر نهادها و سـازمان ها با جشـنواره اسـت؛ چون‬ ‫برگزارکننـدگان ایـن جشـنواره به تنهایـی نمی تواننـد تمـام اتفاقـات را رقـم بزننـد»‪.‬‬ ‫به اعتقاد این اسـتاد دانشـگاه؛ تنوع شـیوه های داوری‪ ،‬اعتماد را به همراه خواهد‬ ‫داشـت و البتـه ممکـن اسـت کم سـال بودن یـا کم تجربه بـودن شـرکت کنندگان‬ ‫در جشـنواره ازیک سـو و محدودبـودن تعـداد برگزیـدگان ازسـویی‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫باعـث شـود‪ ،‬برخـی بـه داوری هـا خـرده بگیرند»‪ .‬این اسـتاد دانشـگاه توضیـح داد‪:‬‬ ‫«همیشـه در هـر رقابتـی‪ ،‬عـده ای بازمی ماننـد و تاانـدازه ای طبیعی سـت کـه مثـل‬ ‫دوران تحصیـل‪ ،‬بچه هـا ا گـر نمره شـان خوب باشـد‪ ،‬خودشـان ان را گرفته انـد و ا گر‬ ‫بـد باشـد اسـتاد بـد نمـره داده اسـت‪ .‬در داوری جشـنواره هـم ممکن اسـت چنین‬ ‫برداشـت هایی وجـود داشـته باشـد امـا تنـوع داوران یکـی از امتیـازات جشـنواره‬ ‫بـرای جلـب رضایـت شـرکت کنندگان محسـوب می شـود»‪ .‬افتـاده افـزود‪« :‬تعـداد‬ ‫شـرکت کنندگان در جشـنواره بسـیارزیاد اسـت‪ .‬پارسـال نزدیـک بـه ‪ ۳۰۰‬نفـر فقـط‬ ‫در بخـش سـنتور شـرکت کـرده بودنـد درحالی کـه فقـط بایـد ‪ ۴‬گـروه هشـت نفره‬ ‫انتخـاب می شـدند‪ .‬ایـن انتخـاب بسیاردشـوار اسـت و رقابـت در جشـنواره بسـیار‬ ‫تنگاتنـگ امـا همیشـه نتیجـه داوری حاصل اجماع چنـد داور بـا نگاه های متعدد‬ ‫از مکاتـب مختلـف بـوده کـه در حق کسـی اجحاف نشـود‪ .‬با قاطعیـت می گویم که‬ ‫در جشـنواره موسـیقی جـوان تبعیـض صـورت نمی گیـرد»‪ .‬او دربـاره شـیوه داوری‬ ‫در این جشـنواره توضیـح داد‪« :‬همـه مـوارد را در نظر می گیریم؛ سـنوریته‪ ،‬احسـاس‬ ‫موزیکالیتـه‪ ،‬تطبیـق اجـرا بـا مطالـب تعییـن شـده و ‪ ....‬در نهایـت ایـن مهـم اسـت‬ ‫کـه شـما وقتـی نوازندگـی سـاز را می شـنوید‪ ،‬لـذت ببریـد»‪ .‬افتـاده کـه هشـت دوره‬ ‫جشـنواره موسـیقی جـوان را داوری کـرده‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بارهـا طـی سـال های‬ ‫گذشـته پیشـنهادهایی بـه دبیـر جشـنواره ارائـه کرده ایـم و همیشـه مورداسـتقبال‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫قـرار گرفتـه‪ .‬البتـه چـون دبیـر ایـن جشـنواره از فعـاالن و اسـاتید موسیق ‬ ‫بـا کم وکیـف جشـنواره به خوبـی اشناسـت و بـه کم وکاسـتی های احتمالـی هـم‬ ‫ا گاه؛ امـا دربرخی مـوارد اجـرای پیشـنهادها و نظـرات داوران یـا حتـی خـود دبیـر‬ ‫جشـنواره‪ ،‬نیازمنـد امکانـات و شرایطی سـت کـه از دایـره اختیـارات و توانایی هـای‬ ‫برگزارکنندگان جشـنواره موسـیقی جوان خارج اسـت‪ .‬می توانم بگویم جشـنواره با‬ ‫امکانـات فعلـی دربهترین حالـت ممکـن برگـزار می شـود»‪ /.‬هنرانالیـن‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫زنان‬ ‫زهرا نعمتی؛ اولین ورزشکار زن ایرانی‬ ‫دارنده مدال طالی المپیک و پارالمپیک‬ ‫‪ ۹۶‬درصد؛ سهم زنان‬ ‫از معاینات «همسرازاری جسمی»‬ ‫طبـق امـار منتشـره مرکـز امـار ایـران‪ ۹۶ ،‬درصـد از‬ ‫مجمـوع ‪ ۸۰‬هـزار و ‪ ۱۸۷‬مـورد معاینـه مدعیـان‬ ‫همسرازاری جسمی پزشکی قانونی طی سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫زنـان مدعـی همسـرازاری جسـمی معطـوف می شـود‬ ‫و سـهم مـردان دراین بیـن چهاردرصـد اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش مرکـز امـار ایـران؛ مجمـوع مـوارد معاینـات‬ ‫مدعیـان همسـرازاری جسـمی در بهـار‪ ،‬تابسـتان‪،‬‬ ‫پاییـز و زمسـتان ‪ ۹۹‬حا کی ازان اسـت که طـی سـال‬ ‫گذشـته تعـداد ‪ ۸۰‬هـزار و ‪ ۱۸۷‬مـورد معاینـه جسـمانی‬ ‫دراین خصـوص توسـط پزشـکی قانونـی انجـام شـده‬ ‫که سهم زنان مدعی همسرازاری جسمی از معاینات‬ ‫‪ ۷۷‬هـزار و ‪ ۹۶‬مـورد معاینـه و سـهم مـردان مدعـی‬ ‫همسرازاری جسمی ‪ ۲۹۹۱‬مورد معاینه بوده‪ .‬درواقع‬ ‫زنان مدعی همسـرازاری جسـمی‪ ۹۶ ،‬درصد و مردان‬ ‫مدعـی همسـرازاری جسـمی‪ ،‬چهاردرصـد از کل‬ ‫معاینـات مربـوط بـه مدعیان همسـرازاری جسـمانی‬ ‫پزشـکی قانونـی طـی سـال ‪ ۹۹‬را به خـود اختصـاص‬ ‫داده انـد‪ .‬همچنیـن باتوجه بـه امـار منتشـره‪،‬‬ ‫درمجمـوع ‪ ۵۸۵‬هـزار و ‪ ۳۷۴‬مـورد معاینـه مربـوط بـه‬ ‫نزاع جسـمانی طی سـال گذشـته در پزشـکی قانونی‬ ‫انجام شـده اسـت کـه ‪ ۱۳.۶‬درصـد از این معاینات به‬ ‫مدعیـان همسـرازاری جسـمانی معطـوف می شـود‪.‬‬ ‫به طورکلـی امـا ا گرچـه مـوارد معاینـه نـزاع جسـمانی‬ ‫طـی سـال ‪ ۹۹‬درقیاس بـا سـال ‪ ۹۸‬بـا تعـداد ‪ ۵۸۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۶۷‬مـورد معاینـه‪ ،‬رونـد افزایشـی داشـته اسـت‬ ‫امـا درعین حـال مـوارد معاینـات مربـوط بـه مدعیـان‬ ‫همسـرازاری جسـمانی طـی سـال ‪ ۹۹‬درقیاس بـا امـار‬ ‫سـال ‪( ۹۸‬تعداد ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۳۵۷‬مورد معاینه) کاهش‬ ‫داشـته‪ .‬این رونـد کاهشـی هـم در مـوارد معاینـه زنان‬ ‫مدعـی همسـرازاری جسـمی و هـم در مـوارد معاینـه‬ ‫مـردان مدعـی همسـرازاری جسـمی دیـده می شـود‪.‬‬ ‫معاینـات مربـوط به نـزاع و درگیری روانـی از ‪ ۹۹۹‬مورد‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬بـا درصـدی رشـد بـه ‪ ۱۱۲۱‬مـورد معاینـه‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬رسـیده اسـت‪ .‬ازاین تعـداد‪ ۱۸۲ ،‬مـورد‬ ‫معاینـه بـه معاینـات مدعیـان همسـرازاری روانـی‬ ‫معطـوف می شـود کـه ‪ ۱۰‬مـورد از ایـن ‪ ۱۸۲‬مـورد‬ ‫معاینـه‪ ،‬بـرای مـردان مدعـی همسـرازاری روانـی و‬ ‫‪ ۱۷۲‬مـورد بـرای زنان مدعی همسـرازاری روانی انجام‬ ‫شـده‪ .‬درواقـع ‪ ۹۴.۵‬درصـد از معاینـات مدعیـان‬ ‫همسـرازاری روانـی پزشـکی قانونـی طـی سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـه زنـان معطـوف می شـود و سـهم زنـان مدعـی‬ ‫همسـرازاری روانـی از معاینـات انجام شـده دراین باره‬ ‫ماننـد همسـرازاری جسـمی‪ ،‬بیشـتر از مـردان اسـت‪.‬‬ ‫این درحالی سـت که طی سـال ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۵۲‬مورد معاینه‬ ‫انجام شـده بـر روی مدعیـان همسـرازاری روانـی‪،‬‬ ‫‪ ۴۹‬مـورد معاینـه سـهم مـردان و ‪ ۱۰۳‬مـورد سـهم زنـان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬به این ترتیـب طـی سـال گذشـته امـار‬ ‫مردان مدعی همسـرازاری روانی درقیاس با سـال ‪۹۸‬‬ ‫کاسـته و امـار زنـان مدعـی همسـرازاری روانـی افزایش‬ ‫ً‬ ‫یافتـه‪ .‬کال ‪ ۱۶‬درصـد از تعـداد کل معاینـات مربوط به‬ ‫نـزاع روانـی طـی سـال ‪ ۹۹‬نیز به مدعیان همسـرازاری‬ ‫روانـی معطـوف می شـود‪ .‬بایـد توجـه کـرد کـه طبـق‬ ‫تعریـف ارائه شـده دراین امـار‪ ،‬هرگونـه سـوءرفتار و ازار‬ ‫جسـمی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬روانـی و سـهل انگاری کـه توسـط‬ ‫مـرد نسـبت بـه زن یـا برعکـس انجـام شـود؛ مصداقی‬ ‫از «همسـرازاری» برشـمرده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫یسـت که درجریـان اسـت؛ ازایـن رو می خواهیـم اشـاره ای کوتـاه داشـته‬ ‫یهـای پارالمپیـک چندروز ‬ ‫باز ‬ ‫باشـیم بـه اولیـن ورزشـکار زن ایـران کـه دراین رویـداد ورزشـی بین المللـی‪ ،‬موفـق بـه کسـب مـدال طلا‬ ‫شـده اسـت‪« :‬زهـرا نعمتـی» متولـد ‪ ۱۰‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۳۶۴‬در گلبـاف اسـت‪ .‬او عضـو تیم ملـی تیرانـدازی‬ ‫بـا کمـان بانـوان معلـول ایـران اسـت‪ .‬وی نخسـتین زن در تاریـخ ورزش ایـران اسـت کـه موفـق بـه کسـب‬ ‫مدال طال در سـطح بازی های جهانی المپیک و پارالمپیک شـد ه اسـت‪ .‬او در ‪ ۲۹‬می ‪ ۸( ۲۰۱۳‬خردادماه‬ ‫‪ )۱۳۹۲‬در مراسم کمیته بین المللی المپیک در سن پترزبورگ مفتخر به دریافت جایزه معتبر ورزشکار برتر‬ ‫پارالمپیـک ‪ ۲۰۱۲‬لنـدن از سـوی «بنیـاد بین المللـی اسـپورت ا کـورد» شـد‪.‬‬ ‫‪ 10‬زن خط شـکن و پیشرو در افغانستان‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫اخبـار مختلفـی کـه از وضعیـت افغانسـتان منتشـر‬ ‫یشـود‪ ،‬صـدر رسـانه های جهـان را ب هخـود‬ ‫‪ sarvenaz.behbahani@gmail.com‬م ‬ ‫اختصاص داده که البته عمده ان ها اخبار خوشـایندی نیسـت‪ .‬کشـوری که سال ها درگیر‬ ‫اشـغال‪ ،‬جنـگ‪ ،‬خشـونت‪ ،‬اعمـال تروریسـتی و ‪ ...‬بـوده؛ باردیگـر ثبات نصفه نیمه خـود را‬ ‫متـر می ایـد‪ .‬هـرروز خبـری‬ ‫از دسـت داده و دراین میـان‪ ،‬اوضـاع زنـان و کـودکان به نظـر وخی ‬ ‫نسـال ها‬ ‫ب هگـوش می رسـد از فـرار یـا انتقـال زنـی یـا زنانـی از ایـن کشـور کـه به هرحـال درای ‬ ‫سـعی کـرده بدونـد‪ ،‬جایـگاه خـود را در ان جامعـه تثبیـت کننـد و حـاال گویـا همه چیـز‬ ‫یهـا از بازگشـت اوضـاع بـه روال قبـل‪،‬‬ ‫دسـت کم در ایـن ابتـدای امـر‪ ،‬متوقـف شـده و نگران ‬ ‫نسـال ها زنـان افغـان بسـیاری بوده انـد کـه به رغـم وجـود همـه‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬درای ‬ ‫گهـای داخلـی و خارجـی‪ ،‬سـعی کرده اند مسـیری‬ ‫شهـا و جن ‬ ‫تهـا‪ ،‬تن ‬ ‫فشـارها‪ ،‬محدودی ‬ ‫روبه جلو را پیموده و دشواری های پیش روی خود را رفع کنند؛ تا هم خود به انچه درنظر‬ ‫دارنـد برسـند و هـم راه را بـرای نسـل های پس ازخـود همـوار سـازند‪ .‬ایـا تلاش ایـن زنـان و‬ ‫ً‬ ‫دسـتاوردهای ایـن چندسـاله ب هبـاد خواهـد رفـت؟ فعلا بـرای هرگونـه نتیجه گیـری و حتـی‬ ‫ن شـماره را به زنانی از افغانسـتان‬ ‫پیش بینـی زود اسـت؛ بایـد صبـر کـرد و دیـد‪ .‬فهرسـت ایـ ‬ ‫اختصـاص داده ایـم کـه در فعالیـت موردنظرشـان اولیـن و الگوسـاز بوده انـد‪.‬‬ ‫نیلوفر رحمانی‬ ‫ماریا بشیر‬ ‫عذرا جعفری‬ ‫حبیبهسرابی‬ ‫کبرا نورزایی‬ ‫نخستین وزیر زن در افغانستان‪ .‬سیاستمداری که از سال ‪ ۱۳۸۴‬اولین شهردار زن در افغانستان‪ .‬دادستان سابق هرات و از فعاالن نخستین زن خلبان هواپیما در‬ ‫حقوق زنان در افغانستان‪ .‬مجله تاریخ افغانستان و نخستین زن‬ ‫مقام والی والیت بامیان را بر عهده او سال ‪ ۱۳۸۷‬به عنوان شهردار‬ ‫او از لیسه ماللی؛ از مدرسه های‬ ‫«فارن پالیسی» در سال ‪ ۲۰۱۱‬او را خلبان در ارتش این کشور پس‬ ‫نیلی (مرکز والیت دایکندی)‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬او نخستین زنی ست که‬ ‫مهم دخترانه در کابل‬ ‫از سقوط طالبان در سال ‪.۱۳۸۰‬‬ ‫منصوب شد و دو کتاب نیز منتشر جزو ‪ 100‬متفکر دنیا انتخاب کرد‬ ‫در افغانستان به عنوان والی‬ ‫فار غ التحصیل شد‪ .‬او عالوه بر‬ ‫از انجا که خانواده او تهدید به مرگ‬ ‫و دولت ایاالت متحده امریکا‬ ‫کرده ‪ .‬تحصیالت دبیرستانش را‬ ‫تکمیل اموزش های عالی در رشته یک والیت گماشته شد‪ .‬او که‬ ‫شدند‪ ،‬تصمیم به اتمام دوره‬ ‫در ایران تکمیل کرد؛ زیرا به عنوان به او جایزه شجاعت اهدا کرده‬ ‫علوم در کابل‪ ،‬در فرانسه مقاطع در دولت انتقالی افغانستان‬ ‫است‪ .‬پیش ازانکه نخستین رئیس اموزشی خلبانی گرفت و سال‬ ‫پناهنده در ایران می زیست و‬ ‫تحصیلی دیگرش را دنبال کرد‪ .‬او (‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ )۱۳۸۳‬وزیر امور زنان‬ ‫دادستانی زن در کشورش شود؛ ‪ ،۲۰۱۵‬برنده جایزه بین المللی‬ ‫پس از بازگشت به کشورش‪،‬‬ ‫به عنوان وزیر صحت افغانستان بود؛ تحصیالتش را در رشته‬ ‫زنان شجاع از وزارت امور خارجه‬ ‫خون شناسی در هند گذراند‪ .‬او از تحصیالتش را در مدرسه مامایی سه سال در دایره تحقیق جرائم‬ ‫کار کرد‪ .‬او عضو کابینه محمد‬ ‫امریکا شد‪.‬‬ ‫فعالیتداشت‪.‬‬ ‫در کابل ادامه داد‪.‬‬ ‫هزاره های افغانستان است‪.‬‬ ‫هاشم خان میوند بود‪.‬‬ ‫اسما رسمیه طرزی‬ ‫سمیهغالمی‬ ‫لطیفهسراج‬ ‫نخستین زن خبرنگار در افغانستان‬ ‫نخستین بانوی مدال اور در‬ ‫نخستین بانوی افغان که برای‬ ‫که از زنان پیشرو بود‪ .‬او اولین معلم‬ ‫افغانستان است‪ .‬او که مهاجر‬ ‫اولین بار صدایش از «رادیو‬ ‫زن در اولین مکتبخانه دختران‬ ‫سا کن ایران بود‪ ،‬عضو تیم ملی‬ ‫افغانستان»به عنوان گوینده‬ ‫افغان و مدیر مسئول نخستین‬ ‫تکواندوی افغانستان بود و‬ ‫خبر پخش شد‪ .‬او دختر سردار‬ ‫توانست در مسابقات جنوب اسیا نشریه زنان افغانستان تحت عنوان‬ ‫عنایت اهلل خان بود‪ .‬تا پیش از‬ ‫اشغال کشورش توسط شوروی‪ ،‬مدال طال را کسب کند‪ .‬این بانوی «ارشاد نسوان» شد‪ .‬او را به عنوان‬ ‫به عنوان گوینده خبر کار کرد جوایز تکواندو کار اولین زن از این کشور یکی از ایجادگران تفکر فمینیستی‬ ‫مختلفی گرفت و سپس به امریکا است که از مسابقات برون مرزی در کشورش می شناسند؛ و البته‬ ‫به عنوان مادر ملکه ریا؛ همسر‬ ‫رفت؛ در انجا نیز به عنوان گوینده معتبر در رشته ورزشی تکواندو‬ ‫امان اهلل شاه پادشاه افغانستان‪.‬‬ ‫مدال طال گرفت‪.‬‬ ‫برای ‪10‬سال کار کرد‪.‬‬ ‫سهیالصدیق‬ ‫سارا بهایی‬ ‫نخستین بانویی که در افغانستان او که اغلب به عنوان «ژنرال‬ ‫به عنوان راننده تا کسی کار می کند‪ .‬سهیال» نامیده می شد‪ ،‬از دسامبر‬ ‫او حاال بیش از ‪40‬سال عمر دارد ‪ 2001‬تا ‪ 2004‬وزیر صحت عامه بود‪.‬‬ ‫قبل از ان نیز به عنوان جراح عمومی‬ ‫و پیش از سقوط افغانستان‬ ‫توسط طالبان در روزهای اخیر‪ ،‬در ارتش افغانستان کار می کرد‪.‬‬ ‫او تنها زنی در تاریخ افغانستان‬ ‫در کنار شغل معلمی‪ ،‬روزانه‬ ‫چندین ساعت در شهر مزارشریف بوده است که درجه سپهبدی‬ ‫گرفت‪ .‬او از زمان حکومت محمد‬ ‫تا کسی رانی می کرد‪ .‬او دو فرزند‬ ‫داشت و برای تامین معاش اقدام ظاهر شاه برای دولت افغانستان‬ ‫کار می کرد‪.‬‬ ‫به این کار کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫ایـا هـوش زیـاد مفیـد اسـت یـا می توانـد اسـیب زا باشـد؟‬ ‫پیـش از پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش‪ ،‬نیـاز اسـت کـه هـوش را‬ ‫یهـای ذهـن‪،‬‬ ‫تعریـف کنیـم‪ .‬هـوش‪ ،‬به عنـوان یکـی از توانای ‬ ‫یتـوان‬ ‫یسـت کـه ازطریـق انهـا م ‬ ‫تهـا و نشانگان ‬ ‫دارای قابلی ‬ ‫ان را اندازه گیـری کـرد‪ .‬از مهم تریـن قابلیت هایـی کـه یـک‬ ‫فـرد باهـوش می توانـد داشـته باشـد‪ ،‬همانـا حافظـه خـوب‪،‬‬ ‫لهـای گونا گـون ‪ ،‬توانایـی در‬ ‫کنجـکاوی‪ ،‬امـکان یافتـن راه ح ‬ ‫هماهنگـی بـا محیـط و در پایـان توانایـی در یادگیـری مسـائل‬ ‫اسـت‪ .‬حـال باتوجـه بـه انچه دربـاره افـرد باهـوش و توانایی ها‬ ‫یتـوان بـه ایـن نتیجه رسـید‬ ‫تهـای انهـا گفتـه شـد‪ ،‬م ‬ ‫و قابلی ‬ ‫کـه چنیـن افـرادی درمقابـل پدید ههـا‪ ،‬پیشـامدها‪ ،‬رخدا دهـا‬ ‫شهـای‬ ‫و افـراد ‪ ،‬نه تنهـا برداشـت های متقـاوت بلکـه وا کن ‬ ‫گونا گونی را درمقایسـه با دیگران نشـان می دهند؛ برای نمونه‬ ‫زمانی که به افراد بسـیار موفق می اندیشـیم می توانیم درصد‬ ‫نهـا را ببینـم؛ البتـه معنایـش ایـن نیسـت کـه‬ ‫هـوش بـاالی ا ‬ ‫ً‬ ‫همه افراد باهوش‪ ،‬الزاما موفق می شوند؛ خیر‪ ،‬چنین چیزی‬ ‫ً‬ ‫صحـت نـدارد؛ ولـی افراد موفق دربیشـتر موارد از هوش نسـبتا‬ ‫باالیـی برخـورددار بوده اند ‪ .‬افرادی در قرن گذشـته را می توان‬ ‫نـام بـرد که نه تنها بسـیار باهـوش بوده اند؛ بلکه همـراه با بهره‬ ‫هوشـی زیـاد‪ ،‬دچـار بیمارهـای روانـی هـم بوده انـد؛ ازجملـه‬ ‫انیشتن که دچار اوتیسم بود؛ همینگوی و داروین افسردگی‬ ‫داشـتند؛ چرچیـل‪ ،‬وانگـوگ و نیـکال تسلا دچار توهـم بودند و‬ ‫در پایـان بتهـون نیـز دچار بیماری دو قطبی بوده اسـت؛ التبه‬ ‫معنـای گفت ههـای بـاال به هیچ وجـه ایـن نیسـت کـه همـه‬ ‫افـراد موفـق و باهـوش دچـار بیماری روانی هسـتند و برعکس‬ ‫ً‬ ‫نطـور؛ یعنـی هـر بیمـار روانـی نیـز لزومـا باهـوش و‬ ‫ان نیـز همی ‬ ‫موفـق نیسـت؛ بلکـه می توان بسـیار محتـاط ایـن نکتـه را ابراز‬ ‫یهـای روانـی در افـراد‬ ‫کـرد کـه احتمـال دچار شـدن بـه بیمار ‬ ‫یسـت‪ .‬گروهی‬ ‫بسـیار باهوش درصدی بیشـتر از افراد معمول ‬ ‫از روان پزشـکان و روان شناسـان بـاور دارنـد کـه افـراد باهـوش‬ ‫ب هسـبب بهـره هوشـی بـاال توانایـی ان را دارنـد کـه بـا داشـتن‬ ‫بیماری روانی خود ‪ ،‬در سازگاری با پیرامونشان موفق تر عمل‬ ‫کننـد؛ ازایـن رو کمتـر کسـی ممکـن اسـت بـه بیمـار بـودن انهـا‬ ‫شک کند؛ چون انها به نوعی بیماری خود را پنهان می کنند؛‬ ‫یکـه افـرادی کـه از بهـره هوشـی معمولـی برخـوردار‬ ‫درحال ‬ ‫هسـتند‪ ،‬در سـازگاری با پیرامون خود به اندازه افراد باهوش‪،‬‬ ‫یتـوان بیمـاری انهـا را‬ ‫موفـق نیسـتند؛ از ایـن رو به راحتـی م ‬ ‫یهـای روانـی در‬ ‫تشـخیص داد‪ .‬نبایـد فرامـوش کـرد که بیمار ‬ ‫افراد بسیاربا هوش باوجودی که خیلی درداور‪ ،‬اسیب زا و برای‬ ‫ً‬ ‫نهـا بـرای‬ ‫نهـا دشـواری افرین اسـت؛ امـا معمـوال موفقیـت ا ‬ ‫ا ‬ ‫جامعه بسـیار ضروری و سـودمند اسـت‪ .‬جامعه‪ ،‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫سراشپز‬ ‫صنایـع‪ ،‬اقتصـاد‪ ،‬علـوم و دانـش امـروزی بشـر بسـیار مدیـون‬ ‫چنین افرادی ست؛ هرچند خودشان زندگی درداوری داشته‬ ‫و خواهند داشـت؛ برای نمونه افرادی که هم زمان هم بسـیار‬ ‫باهوش هسـتند و هم بیماری روانی دارند‪ ،‬ا گر دچار وسـواس‬ ‫فکری شدید باشند‪ ،‬در کارها و زندگیشان بسیار دقیق عمل‬ ‫کـرده و حافظـه خیلـی باالئـی دارنـد‪ .‬ا گر فـرد دچار بیش فعالی‬ ‫باشـد‪ ،‬در ظاهـر تمایلـی بـه انجـام کارهـای معمولـی و‬ ‫خسته کننده ندارد و به جای ان‪ ،‬رفتار و کارهایش ریسک پذیر‬ ‫و خلاق اسـت؛ درنتیجـه در شـرایط بحرانـی بسـیار بهتـر عمل‬ ‫می کننـد و می تواننـد ناجی خـود و دیگران هم باشـند؛ چرا که‬ ‫تهـای روزانـه مغـزی انهـا بـه پدید ههـا و پیشـامدهای‬ ‫فعالی ‬ ‫محیـط پیرامونشـان بسـتگی دارد‪.‬افـرادی کـه دچـار‬ ‫بیماری های روان پریشی به طور مثال اسکیزوفرنی هستند و‬ ‫هم زمان از هوش بسـیارباالیی برخوردار باشـند‪ ،‬مانند «جان‬ ‫نـش» ریاضی دان انگلیسـی می توانند خدمات بی نظیـری در‬ ‫دانـش به ویـژه ریاضیـات ارائـه دهنـد‪ .‬درمـورد مسـائل ورزشـی‬ ‫و ارتبـاط هـوش و موفقیـت بـا بیمارهـای روانـی‪ ،‬شـرایط‪،‬‬ ‫مشـابه پیشـرفت افـراد در علـم و دانـش و هنـر اسـت و تفـاوت‬ ‫چندانی دیده نمی شود‪ .‬به گونه ای که فدارسیون بین المللی‬ ‫فوتبالیسـت های حرفـه ای گـزارش می دهـد کـه بیماری های‬ ‫روانـی در بخشـی از فوتبالیسـت های حرفـه ای فعـال فعلـی و‬ ‫سابق دیده می شود‪ .‬دو پژوهش جدید نیز نشادن می دهند‬ ‫کـه ‪ 38‬درصـد از بازیکننـان حرفـه ای فعلـی و ‪ 35‬درصـد از‬ ‫بازیکننـان سـابق‪ ،‬نشـانگان اضطـراب ‪ ،‬نگرانـی و افسـردگی را‬ ‫تجربـه کرده انـد و همچنـان ارتبـاط واضحـی بیـن نشـانگان‬ ‫بیمـاری روانـی و اسـیب ها و پیشـامدهای مرتبـط بـا زندگـی‬ ‫شـخصی و احسـاس نارضایتـی از حرفـه ورزشـی خـود وجـود‬ ‫دارد‪ .‬نتایج اولیه یک نظر سنجی سوئدی نشان می دهد که‬ ‫بیـش از ‪30‬درصـد از ورزشـکاران نخبـه سـوئدی دچـار بیماری‬ ‫روانـی بوده انـد‪ .‬همان گونـه در بـاال بیـان شـد‪ ،‬بهره منـدی از‬ ‫نطـور جامعـه‬ ‫هـوش باالتـر‪ ،‬دارای فوایـدی بـرای فـرد و همی ‬ ‫است؛ اما درعین حال ‪ ،‬گاهی ممکن است اسیب زا هم باشد‪.‬‬ ‫ضریـب هوشـی باالتـر بـا نمـرات باالتـر‪ ،‬موفقیـت‪ ،‬سلامتی ‪،‬‬ ‫شغل و درامد بهتر همراه است؛ با این حال برخورداری از بهره‬ ‫هـوش بـاال می توانـد دشـواری هایی را هـم به همـراه بیـاورد؛‬ ‫برای نمونه درباال اشاره کردیم که از یکی از قابلیت های مهم‬ ‫یشـود؛ افراد‬ ‫یسـت کـه گاه موجـب م ‬ ‫هـوش‪ ،‬همانـا کنجکاو ‬ ‫باهـوش‪ ،‬زودتـر ازافـراد معمولـی بـه طـرف مـواد مخدر کشـیده‬ ‫شـوند‪ .‬زیرنظـر کارپینسـکی درکالـج پیتـزر‪ ،‬پژوهشـی روی‬ ‫‪ 3700‬نفـر از اعضـای منسـا انجـام شـد کـه درپایـان افـرادی کـه‬ ‫ضریب هوشی ‪ 132‬به باال داشتند‪ ،‬بیشتر به بیمارهای روانی‬ ‫خاگینه قاشقی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫تخم مرغ‪ ۳ :‬عدد‬ ‫ماست‪ ۴ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫ارد گندم‪ :‬سه چهارم لیوان‬ ‫بکینگپودر‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫نوک قاشق چای خوری‬ ‫وانیل‪:‬‬ ‫زعفران دم کرده غلیظ‪ :‬به مقدار نیاز‬ ‫شکر‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫اب‪ :‬نصف لیوان‬ ‫گالب‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫هل و زعفران‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫هوش زیاد‬ ‫مفید است یا اسیب زا؟‬ ‫مبتلا بودنـد‪( .‬منسـا بزرگ ترین و قدیمی ترین جامعـه با بهره‬ ‫هوشـی بـاال در جهـان اسـت؛ ایـن یـک سـازمان غیر انتفاعـی‬ ‫یسـت کـه دارای درصد بسـیار بـاالی هوشـی‬ ‫بـرای افراد ‬ ‫هسـتند)‪ .‬در افـراد معمولـی‪ ،‬درصـد بیمـاری حـدود ‪10‬درصـد‬ ‫بـود؛ ولـی ایـن پژوهـش نشـان داد کـه در افـرادی کـه ضریـب‬ ‫هوشـی باالیـی دارنـد‪ ،‬اضطـراب ‪20‬درصـد ویکـی از اختلاالت‬ ‫خلقـی بـه نـام دوقطبـی بیـش از ‪24‬درصـد دیـده مـی شـود‪.‬‬ ‫بـه بـاور «کارپینسـکی» ایـن میـزان بـاالی بیمـاری روانـی بیـن‬ ‫افـراد بسـیار باهـوش به خاطـر تحریک پذیـری بیش از حـد‬ ‫یسـت‬ ‫نشـناختی انه اسـت و ایـن یـک موهبـت اجتماع ‬ ‫روا ‬ ‫کـه ا گـر خانـواده و جامعـه ایـن بـاور را داشـته باشـند‪ ،‬ایـن افـراد‬ ‫می اتوننـد باعـث خدمـات بسـیاری بـرای جامعه باشـند‪ .‬این‬ ‫تحریک پذیری انها را می توان در نشخوارکردن فکری و نگرانی‬ ‫و اضطراب انها که دو ویژگی بارز اختالل خلق است‪ ،‬مشاهده‬ ‫کـرد؛ بـرای نمونـه یـک فـرد بسـیار باهـوش ممکـن اسـت کـه‬ ‫انتقـاد اطرفیـان خودش را با وسـواس بیش از حد مورد بررسـی‬ ‫و پـردازش قـرار دهـد و کوشـش کنـد پیامدهـای احتمالـی‬ ‫انتقادهـای انهـا را پیش بینـی کنـد‪ .‬ایـن بررسـی و پـردازش‬ ‫زمانی که درمورد کاروشـغل انجام شـود بسیار سودمند است‬ ‫ً‬ ‫اما درزندگی شـخصی حتما دردسـرهای گونا گونی را برای فرد‬ ‫یسـت؛ اعضـای منسـا‬ ‫و خانـواده اش به وجـود مـی اورد‪ .‬گفتن ‬ ‫ازنظـر جسـمی هم بسـیار تحریک پذیـر هسـتند؛ به گونه ای که‬ ‫میـزان الـرژی انهـا نسـبت بـه افـراد معمولـی‪ ،‬بسـیار باالسـت و‬ ‫این تحریک پذیری جسمی در سیستم روانی انها تاثیر منفی‬ ‫یبـرد‪ .‬یـک احتمـال‬ ‫یگـذارد و شـدت نگرانـی انهـا را بـاال م ‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫دیگری که ابراز شده نیز این است که احتماال ارتباطی ژنتیکی‬ ‫بیـن هـوش و تحریک پذیری ان ها وجـود دارد و افراد باهوش‪،‬‬ ‫بـا ضریـب بسـیار بـاال درخطـر بیمارهـای روانی قـرار می گیرند‪.‬‬ ‫کبـار دیگـر اشـاره کنیـم کـه بهـره هوشـی بـاال‬ ‫نیـاز اسـت ی ‬ ‫یهـای روانـی را افزایش‬ ‫به طور مسـتیقیم‪ ،‬خطر ابتلا به بیمار ‬ ‫نمی دهـد؛ امـا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه افـراد باهـوش در‬ ‫یتـر ازبقیـه افـراد باشـند؛‬ ‫بیشـتر مـوارد از نظـر اجتماعـی منزو ‬ ‫به طور مثال ا گر فردی از ضریب هوشـی باالیی برخوردار باشـد‬ ‫و هم زمـان دچـار اوتیسـم هـم شـده باشـد‪ ،‬بـه احتمال بسـیار‬ ‫او در خطـر افسـردگی بیشـتری درمقایسـه با دیگـران اسـت؛‬ ‫زیـرا ا گاهـی دارنـد و برچسـب مـردم برایشـان مهـم نیسـت؛‬ ‫بلکـه به دنبـال درمـان می رونـد؛ از ایـن رو هـم دیگـران بـه انهـا‬ ‫توجه بیشـتری می کنند و هم خودشـان را با فعالیت هایشـان‬ ‫بیشـتر در جامعـه مطـرح می کننـد‪ .‬کوتـاه سـخن؛ نـرخ بـاالی‬ ‫یهـای روانـی در افـراد باهـوش بسـیار باالسـت؛ شـاید‬ ‫بیمار ‬ ‫بتوان گفت که این مسئله به خاطر مطر ح بودن‪ ،‬خالق بودن‬ ‫نشـان در جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫و مهـم بود ‬ ‫یشـود و به عنـوان دسـر یـا عصرانـه و گاهی صبحانـه می تـوان ان را اسـتفاده کـرد‪ .‬درواقع‬ ‫یسـت کـه بـا شـربت تهیـه م ‬ ‫خا گینـه یـک نـوع دسـر سـنتی و قدیم ‬ ‫یسـت که بسـیار پرطرفدار اسـت و بیشـتر در اذربایجان و تبریز تهیه می شـود‪ .‬این دسـر خوشـمزه‪ ،‬بسـیار مقوی سـت و احساس‬ ‫خا گینه دسـر سـنتی ایران ‬ ‫سـیری طوالنی مدتـی بـه ادم دسـت می دهـد‪ .‬ایـن نمونـه از خا گینـه ب هصـورت کوچک کوچـک و به مقـدار یک قاشـق سـرخ می شـود کـه علاوه بـر شـکل‬ ‫تتـر بـرای هـر نفـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪ .‬ایـن دسـر نیـاز بـه فـر نـدارد و در تابه سـرخ می شـود‪.‬‬ ‫خاصـی کـه دارد‪ ،‬راح ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بـرای تهیـه خا گینـه خوشـمزه ابتـدا شـربت را تهیـه می کنیـم‪ .‬یـک‬ ‫قابلمـه بـر می داریـم و شـکر و اب و گالب را درون ان ریختـه و روی‬ ‫حـرارت قـرار می دهیـم تـا شـکر حـل شـود‪ .‬سـپس هـل و زعفـران را‬ ‫بـه ان اضافـه می کنیـم و از روی حـرارت بـر می داریـم‪ .‬یـک کاسـه بـر‬ ‫می داریـم‪ .‬تخم مر غ هـا را درون ان شکسـته و وانیـل را به ان اضافه‬ ‫می کنیـم و خـوب هـم می زنیـم‪ .‬سـپس ماسـت را اضافـه می کنیـم‬ ‫ً‬ ‫و مجـددا هـم می زنیـم‪ .‬سـپس ارد و بکینـگ پـودر را بـه ان اضافـه‬ ‫می کنیـم و بـا هـم مخلـوط می کنیـم‪ .‬زعفـران را دم کـرده و ان را‬ ‫هـم در ایـن مرحلـه اضافـه کـرده و مخلـوط می کنیـم تـا یـک مایـع‬ ‫رقیـق مثـل ماسـت معمولـی به دسـت ایـد‪ .‬تابـه را بـا کمـی روغـن‬ ‫روی حـرارت قـرار می دهیـم تـا روغـن داغ شـود؛ سـپس به انـدازه‬ ‫یک قاشـق غذا خـوری از مـواد را ماننـد کوکـو درون روغـن می ریزیم؛‬ ‫سـپس اجازه می دهیم تا دو طرف ان طالیی شـود‪ .‬سـپس درون‬ ‫شـربت بـار زعفرانـی می اندازیـم تا شـربت به خـوردش برود‪ .‬شـربت‬ ‫بایـد ولـرم باشـد‪ .‬می تـوان بـرای زیبایـی کار از قالب هـای حلقـه ای‬ ‫فلـزی یـا شـکل های دیگـر نیمـرو‪ ،‬اسـتفاده کـرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفند هایی برای استفاده متفاوت از دوربین موبایل‬ ‫چه عواملی‬ ‫باعث درد شدید گردن می شود؟‬ ‫اولیـن چیـزی کـه از کارایـی دوربیـن تلفن همـراه بـه ذهـن‬ ‫مـا می رسـد‪ ،‬عکـس گرفتـن اسـت؛ ولـی ترفند هایـی بـرای‬ ‫اسـتفاده متفـاوت از دوربیـن موبایـل هـم وجـود دارنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرگـزاری صد او سـیما؛ ا گـر صحبـت از کارایـی‬ ‫یسـت‬ ‫دوربین تلفن همراه شـود‪ ،‬عکس گرفتن اولین چیز ‬ ‫کـه بـه ذهـن می رسـد؛ امـا همـه قابلیت هـای دوربیـن‬ ‫مبـرداری‬ ‫تلفن همـراه بـه اینجا ختم نمی شـود‪ .‬دوربین فیل ‬ ‫شـما چیـزی بیـش از یـک لنـز معمولـی بـرای ثبـت خاطرات‬ ‫اسـت‪ .‬دوربیـن گوشـی شـما می توانـد یک صـورت فلکی در‬ ‫اسمان را دنبال کند‪ ،‬پول واریز کند و کار هایی بسیاربیشتر‬ ‫از عکـس گرفتـن انجـام دهـد‪.‬‬ ‫یادداشت هایسریع‬ ‫بـه لطـف دوربیـن تلفـن هوشـمند می تـوان تصاویـر مربـوط‬ ‫بـه پلا ک ماشـین‪ ،‬کارت بیمـه پزشـکی و سـایر اطالعـات‬ ‫ً‬ ‫ضـروری را ذخیـره کنیـم‪ .‬ثبـت عکـس معمـوال یـک روش‬ ‫سـریع بـرای ذخیره سـازی اسـت‪ .‬عکـس گرفتـن خیلـی‬ ‫سـریع تر از یادداشـت برداری کار را راه می انـدازد‪ .‬از عکـس‬ ‫گرفتـن از یـک کیـف یـا کفـش پشـت ویتریـن یـک مغـازه و‬ ‫نظرخواهـی از دیگـران بـرای خریـد بگیریـد تـا عکس گرفتـن‬ ‫از یادداشـت ها‪ ،‬عکـس گرفتـن از برچسـب مـواد غذایـی‬ ‫درمورد میزان کالری ان ها برای ثبت میزان کالری مصرفی‬ ‫کردن قطعات‬ ‫در روز‪ ،‬عکس گرفتن از مراحل مختلف جدا ِ‬ ‫کامپیوتـر بـرای اینکـه بـرای سـر هـم کـردن دوبـاره کامپیوتـر‬ ‫فراینـد را فرامـوش نکنیم و بسـیاری کار های دیگر هـرروزه با‬ ‫دوربیـن گوشـی انجـام می شـوند‪.‬‬ ‫تجسم دکوراسیون خانه‬ ‫گوشـی های مـدرن بسـیار قدرتمندتـر از گذشـته هسـتند‪.‬‬ ‫بـا اسـتفاده از فنـاوری واقعیـت افـزوده و واقعیـت مجـازی‬ ‫می تـوان اطالعـات دیجیتالـی را بـه گوشـی داد و ازطریـق‬ ‫لنـز دوربیـن نتایـج ان را مشـاهده کـرد‪ .‬برای مثـال؛ ا گـر‬ ‫می خواهیـد ببینیـد یـک مبلمـان بـه خانـه شـما می ایـد‬ ‫برنامه هایی وجود دارند که این امکان را به شما می دهند‬ ‫ً‬ ‫که بدون اوردن این مبلمان به خانه صرفا با عکس گرفتن‬ ‫از خانـه و مبلمـان موردنظرتـان تصویـر خانـه را بـا مبلمـان‬ ‫جدید بازسازی کنید و بعد برای خرید ان تصمیم بگیرید‪.‬‬ ‫جست وجوی محصوالت براساس عکس‬ ‫فرض کنید در خانه یکی از دوسـتانتان چیزی را می بینید‬ ‫دکتر توحید اکبری‬ ‫پزشک فیزیوتراپ‬ ‫کلینیک‬ ‫و خوشـتان می ایـد‪ ،‬امـا دوسـتانتان نمی داننـد کـه ان چیـز‬ ‫را از کجـا خریده انـد‪ .‬برخـی از برنامه هایـی وجـود دارنـد کـه‬ ‫بـه شـما امـکان می دهنـد از چیـزی عکـس بگیریـد و ان را‬ ‫در سیسـتم عامل ان هـا جسـت وجو کنیـد‪ .‬باایـن کار ایـن‬ ‫امکان برای شـما فراهم می شـود که جستجوی شما برای‬ ‫تتـر شـود‪.‬‬ ‫یافتـن جایـی کـه کاالی مدنظرتـان را دارد راح ‬ ‫لباس و عینک را از راه دور بپوشید‬ ‫خیلـی از برند هـا درحـال اسـتفاده از واقعیـت مجـازی‬ ‫هسـتند‪ .‬قبل ازاینکـه چیـزی را بخریـد یـا حتـی بـرای‬ ‫خریـدش مراجعـه کنیـد می توانیـد بـا اسـتفاده از فنـاوری‬ ‫واقعیـت افـزوده و واقعیـت مجـازی ان را بپوشـید یـا روی‬ ‫صـورت خودتـان امتحـان کنید و بعد برای خریـدش اقدام‬ ‫کنیـد‪ .‬به این ترتیـب بـدون اینکـه الزم باشـد بـرای امتحـان‬ ‫کـردن یـک عینـک بـه مغـازه مراجعـه کنیـد می توانیـد ان را‬ ‫روی صورتتان ببینید‪ .‬همچنین گوگل ا کنون با همکاری‬ ‫شـرکت های لوازم ارایشـی و بهداشـتی در تلاش اسـت تـا‬ ‫هنـگام جسـت وجوی انـواع خاصـی از ارایش هـا‪ ،‬ازمایـش‬ ‫مجـازی را ارائـه دهـد‪ .‬برخـی از شـرکت های تولیدکننـده‬ ‫رنـگ مـو‪ ،‬عینـک یـا لبـاس ایـن قابلیـت را بـرای محصوالت‬ ‫خـود فراهـم کرده انـد؛ امـا ما هنوز منتظریم که ایـن ایده در‬ ‫بیـن خرده فروشـان لبـاس فرا گیـر شـود‪.‬‬ ‫وصل شدن به شبکه وای فای‬ ‫ا گـر شـبکه خانگـی شـما رمـز عبـور طوالنـی‪ ،‬پیچیـده و‬ ‫منحصرب هفـردی دارد‪ ،‬دادن ان بـه دوسـتان و اعضـای‬ ‫خانـواده ای کـه از ان اسـتفاده می کننـد ازاردهنـده اسـت‪.‬‬ ‫به جـای خوانـدن عبـارت عبـور طوالنـی‪ ،‬ان را به عنـوان کـد‬ ‫‪ QR‬با اسـتفاده از ابزاری مانند ‪ QiFi‬چاپ کنید‪ .‬با اسـکن‬ ‫ایـن کـد تصویـری‪ ،‬بـدون واردکـردن رمـز عبـور می توانید به‬ ‫شـبکه وای فـای متصـل شـوید‪.‬‬ ‫اسکن و ارشیو کردن اسناد‬ ‫این روزهـا دوربیـن تلفن هـای هوشـمند نقش اسـکنر را هم‬ ‫بـازی می کننـد‪ .‬نرم افزار هـای معـروف و شناخته شـده ای‬ ‫دراین زمینـه وجـود دارنـد کـه بـا کمـک ان هـا می توانیـد هـر‬ ‫سـندی را بـه یـک سـند پـی دی اف تمیـز تبدیـل کنیـد‪.‬‬ ‫ترجمه هم زمان عالئم و سایر متن ها‬ ‫ا گـر بـه کشـوری سـفر کرده ایـد و زبـان انجـا را نمی دانید این‬ ‫فراینـد می تواننـد خیلـی اضطـراب اور باشـد‪ .‬برنامه هایـی‬ ‫ماننـد گـوگل ترنسـلیت یـا همـان گـوگل ترجمـه می تواننـد‬ ‫بـه شـما کمـک کننـد‪ .‬هـم می توانیـد چیـزی تایـپ کنیـد‬ ‫یـا بگوییـد تـا از زبـان اصلـی بـه زبـان موردنظـر شـما ترجمـه‬ ‫شـود‪ ،‬همچنیـن می توانیـد دوربیـن خـود را به سـمت یـک‬ ‫عالمـت‪ ،‬فهرسـت یـا متـن بگیریـد تـا متـن را بـرای شـما‬ ‫ترجمـه کنـد‪.‬‬ ‫در تکالیف ریاضی کمک بگیرید‬ ‫در مراحـل پیشـرفته ریاضی‪ ،‬یک ماشین حسـاب معمولی‬ ‫دچـار محدودیـت می شـود‪« .‬فوتومـث» یـک برنامـه‬ ‫واقعیت افزوده اسـت که به شـما امکان می دهد تصویری‬ ‫از یـک مسـئله ریاضـی بگیریـد‪ ،‬سـپس مراحـل منجـر بـه‬ ‫پاسـخ را مشـاهده کنید‪ .‬این برنامه می تواند مسائل ساده‬ ‫و همچنیـن توابـع پیچید هتـر ماننـد لگاریتـم‪ ،‬مثلثـات و‬ ‫حتـی معـادالت دیفرانسـیل را حـل کنـد‪.‬‬ ‫درد شـدید ناحیـه گـردن یـک اصطلاح عمومـی بـرای‬ ‫توصیـف دردی سـت کـه به طور معمـول تـا کمتـر از‬ ‫شـش هفته طـول بکشـد‪ .‬ایـن توصیـف دربرگیرنـده زمـان‬ ‫بـروز مشـکل و دردی سـت کـه می توانـد به دالیـل مختلف‬ ‫ظاهـر شـده باشـد‪ .‬ایـن درد در هـر قسـمتی بیـن قاعـده‬ ‫جمجمـه و ناحیـه فوقانـی شـانه احسـاس می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫درد اغلـب در میانی تریـن ناحیـه کمـر یـا سـمت گـردن‬ ‫ظاهـر می شـود؛ امـا در مـواردی احتمـال دارد کـه درد‬ ‫گـردن گسـترش یابـد و سـر را نیـز درگیـر کنـد و موجـب‬ ‫سـردرد گردنـی شـود‪ .‬درد ناشـی از بخش هـای وسـط تـا‬ ‫پائیـن گـردن می توانـد بـه ناحیـه فوقانـی کمـر یـا بـازو نیـز‬ ‫گسـترش یابـد‪ .‬درد شـدید گـردن‪ ،‬اغلـب تحت عنـوان درد‬ ‫ثابـت نگه داشـتن سـر توصیـف می شـود‪ .‬در این حالـت‪،‬‬ ‫حـرکات گـردن به طور مکـرر کاهـش یافتـه و ممکـن اسـت‬ ‫درد بـا انجـام حرکات خاص شـدید شـود‪ .‬ایـن برای برخی‬ ‫ً‬ ‫افـراد احتمـاال اولین مرحله درد یا برای برخی دیگر دنباله‬ ‫دوره قبلی سـت‪ .‬درد شـدید گـردن می توانـد نتیجـه یـک‬ ‫حادثـه خـاص یا یک حادثه نا گهانـی پیش پا افتاده مانند‬ ‫چرخانـدن سـریع گـردن یـا خوابیـدن در حالت نامناسـب‬ ‫باشـد‪ .‬گاهـی احسـاس می شـود کـه گـردن گیـر کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬از سـوی دیگر احتمـال دارد یـک اسـیب قابل توجـه‬ ‫ماننـد ضربه دیـدن سـر و خم کـردن گـردن درکنـار اسـتخر‬ ‫یـا افتـادن از دوچرخـه باعـث ایجـاد ایـن درد شـود‪ .‬درد در‬ ‫ا کثـر مـوارد دیگـر به تدریـج بـا گذشـت مدتـی ظاهـر شـده و‬ ‫اغلـب مربـوط به فعالیت های متفاوت ماننـد رنگ امیزی‬ ‫سـقف ها در تمـام طـول اخـر هفتـه یـا کار در حالـت بدنـی‬ ‫نامناسـب یـا نامتعادل اسـت‪ .‬احتمـال دارد کـه مفاصل و‬ ‫رباط هـای گـردن در نتیجه یک حادثه یا فعالیت متفاوت‬ ‫سـفت و دردنـا ک شـوند‪ .‬ماهیچه هـا به طور معمـول‬ ‫به دلیـل محدود شـدن حرکـت وا کنـش نشـان داده و ایـن‬ ‫مشـکل نیـز می توانـد موجـب درد شـود‪ .‬گرمـا در صـورت‬ ‫حاد بـودن مشـکل می توانـد درد را تسـکین دهـد‪ .‬مهـم‬ ‫اسـت فعالیت هـای خـود را بـه مـواردی کـه باعـث تشـدید‬ ‫ب مانـدن‬ ‫درد گـردن نمی شـود‪ ،‬محـدود کنیـد‪ .‬مراقـ ‬ ‫بیش از حـد گـردن در یـک وضعیـت ثابـت باشـید و از‬ ‫خمیـده نگه داشـتن گـردن خـودداری کنیـد‪ .‬حـرکات‬ ‫ً‬ ‫سـاده سـر نیـز در هـر جهـت غالبـا کمک کننـده هسـتند‪.‬‬ ‫نهـا هنـوز هـم بـرای بسـیاری از افراد سـخت اسـت؛ از همه مهم تر‬ ‫ورود ویـروس کوویـد‪ 19 -‬بـه زندگـی بشـر‪ ،‬سـراغاز تحـوالت نامطلوبـی شـد کـه کنارامـدن بـا ا ‬ ‫یسـت‪ .‬ا گر شـما نیز اسـیر کرونا شـده اید؛ با توصیه هایی برای مثبت اندیشـی در این دوران سـخت با ما همراه باشـید‪.‬‬ ‫مواجهه ما با مبتال شـدن به این بیمار ‬ ‫توصیه هایی که شـاید سـاده باشـند؛ اما کاربردی و کارامد هسـتند‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در دوران ابتال به کرونا‬ ‫لحظـه را زندگـی کنیـد! در حال حاضـر‪ ،‬وضعیـت ناهنجـار پیش امـده را نمی تـوان‬ ‫تغییـر داد؛ بنابرایـن خـودازاری به دلیـل تـرس مـداوم از ابتلا‪ ،‬تنهایـی یـا‬ ‫از دسـت دادن شـغل‪ ،‬کارسـاز نیسـت و بـه شـما ازنظـر روحـی لطمـه می زنـد‪.‬‬ ‫تو گـو بـا‬ ‫بـه چیزهـای دیگـر فکـر کنیـد! امـروزه هر جـا هسـتیم و حتـی در گف ‬ ‫نزدیـکان بـه کرونـا می رسـیم‪ .‬با وقفه هـای طوالنی مـدت‪ ،‬از تمام خبرهای‬ ‫تهـا در شـبکه های اجتماعـی دوری کنیـد‪.‬‬ ‫هولنـا ک در رسـانه ها یـا چ ‬ ‫بـه نظـم روزانـه اهمیت بدهید! پاندمی کرونا زندگیمان را زیرورو کرده اسـت‪.‬‬ ‫شتـر بسـیاری از ما از برنام ههـای منظـم روزانـه دلخـور بودیـم؛ امـا واقعیـت‬ ‫پی ‬ ‫ن برنامه منظم روزانه مختل می شـود‪.‬‬ ‫این اسـت که زندگـی برخـی از افـراد‪ ،‬بدو ‬ ‫طبیعـت را احسـاس کنیـد! پرنـدگان مهاجـر و جریـان بـاد را تجربـه کنیـد‪ .‬پیـاده روی‬ ‫مسـاعت در روز؛ البتـه یک سـاعت ونیم بهتـر اسـت‪.‬‬ ‫بـرای همـه خـوب اسـت؛ حتـی نی ‬ ‫در صورت امـکان‪ ،‬از افتـاب حدا کثـر بهـره را ببریـد‪.‬‬ ‫تهـای اجتماعـی دنیـای ما را بسـیار کسـل کننده کرده اسـت؛‬ ‫خـود را غافلگیـر کنیـد! محدودی ‬ ‫ً‬ ‫اما ذهن به تنوع نیاز دارد؛ بنابراین برای خودتان سـورپرایز ایجاد کنید‪ .‬مثال؛ دسـتورالعمل ها‬ ‫بـرای غذاهای تـازه پیدا کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد؛‬ ‫مدیرکل محیط زیست لرستان خبر داد؛‬ ‫ُ‬ ‫ورود محموله ‪ ۱۰۰‬هزار دزی واکسن کرونا به خوزستان‬ ‫رفع تصرف ‪ ۱۳۴‬هکتار از مناطق حفاظت شده لرستان‬ ‫مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان گفت‪« :‬تا کنون‪ ۱۳۴‬هکتار از مناطق حفاظت شده استان‬ ‫رفـع تصـرف شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ مهـرداد فتحـی بیرانونـد با اشـاره به رفع تصـرف پنج هکتـار از‬ ‫اراضی پناهگاه حیات وحش سـفیدکوه ازنا افزود‪« :‬همچنین رفع تصرف ‪ ۱۰‬هکتار دیگر در دسـتور کار‬ ‫اسـت و مراحل قضائی ان در حال انجام اسـت»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬تا کنون حدود ‪ ۱۳۴‬هکتار از اراضی‬ ‫مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان رفع تصرف و خلع ید شده است»‪ .‬مدیرکل حفاظت از‬ ‫محیط زیسـت لرسـتان افزود‪ ۲۵« :‬درصد تنوع زیسـتی گیاهی و جانوری کشور در لرسـتان قرار دارد و‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار از ان را مناطق حفاظت شـده و شـکار و صید ممنوع اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ورود یک محموله ‪ ۱۰۰‬هزارتایی وا کسن کرونا به خوزستان خبر‬ ‫داد و گفت‪« :‬تا کنون یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دز وا کسـن در خوزسـتان تزریق شـده اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ دکتـر فرهـاد ابول نژادیان افزود‪« :‬در حال حاضر روزانه به طور متوسـط‪ ،‬نه هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به مرا کز‬ ‫تزریـق وا کسـن در اسـتان خوزسـتان مراجعـ ه مـی کننـد کـه این رقـم در هفتـه گذشـته بـه رقـم ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفـر رسـید»‪ .‬وی همچنیـن در خصـوص رونـد بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬در اسـتان خوزسـتان با اعالم‬ ‫شناسـایی روزانه ‪ ۵۰۰‬بیمار بسـتری و مشـکوک به کرونا در این اسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬در شـبانه روز گذشته‬ ‫‪ ۴۴۰‬بیمار به صورت سـرپایی درمان شـدند»‪.‬‬ ‫وقتی ماهی های دریا سر از کویر در می اورند‬ ‫پولت را به اب بریز‪ ،‬دالر صید کن!‬ ‫زهرا رضوانیان‬ ‫پــرورش ماهیــان گرمابــی و ســردابی بــه صنعتــی پرســود بــرای مردمــان کویــر‬ ‫یشــان را نــه از دریــا بلکــه از اســتخر های‬ ‫تبدیــل شــده و تولید کننــدگان روز ‬ ‫کســوم مســاحت خراســان جنوبــی بیابان‬ ‫یکــه ی ‬ ‫کوچــک می گیرنــد‪ .‬با وجود ‬ ‫اســت؛ امــا پــرورش ماهــی در چهارگوشــه ان رونــق دارد؛ اهالــی خراســان‬ ‫جنوبــی سال هاســت کــه به ســمت و ســوی پــرورش ماهــی امــده و شــیالت را‬ ‫بــه کویــر ســوزان کشــانده اند‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ حــاال ایــن‬ ‫خطــه کویــری بیــش از ‪ ۷۰۰‬اســتخر دومنظــوره پــرورش ماهــی دارد کــه هرســاله‬ ‫تعــدادی بــه ایــن اســتخر ها افــزوده و روزب ـه روز پــرورش ماهــی در ان بیشــتر و‬ ‫کســالی های پی درپــی توانســته‬ ‫یشــود‪ .‬اســتانی کــه بــا وجــود خش ‬ ‫بیشــتر م ‬ ‫در پــرورش ماهــی جایــگاه خوبــی پیــدا کنــد و ‪ ۷۰۰‬پرورش دهنــده در خراســان‬ ‫جنوبــی ماهیــان ســردابی و گرمابــی را در دل اســتخر های خــود پــرورش‬ ‫می دهنــد؛ از تیالپیــا گرفتــه تــا قــزل اال‪ ،‬کپــور و امــور همگــی دراین منطقــه‬ ‫پــرورش می یابنــد‪.‬‬ ‫پ ــرورش ماه ــی درکنار کش ــاورزی یک ــی از روش های اس ــتفاده بهین ــه از منابع‬ ‫ابی اس ــت که ضم ــن اش ــتغال زایی و کمک به اقتصاد خانوار کش ــاورز س ــبب‬ ‫غنی س ــازی اب کش ــاورزی و افزایش محصوالت زراعی و باغی می شود؛ روشی‬ ‫که با اس ــتقبال خوب کشاورزان زمینه را برای توس ــعه ابزی پروری در خراسان‬ ‫جنوب ــی فراه ــم ک ــرده اس ــت‪ .‬اوای ــل فروردین ماه امس ــال بود ک ــه ماهی های‬ ‫کپ ــور و امور برای اولین بار به شهرس ــتان سربیش ــه رس ــید و اهال ــی این منطقه‬ ‫هم ش ــروع به پرورش ماهی کردند‪ .‬کش ــاورزان حاال در کن ــار پرورش ماهی‪ ،‬از‬ ‫اب این اس ــتخر ها برای ابیاری مزار ع کشاورزی ش ــان اس ــتفاده می کنند و هم‬ ‫ماهی پ ــرورش می دهند و ه ــم محصول پربارتری برداش ــت می کنن ــد‪ .‬یکی از‬ ‫پرورش دهن ــدگان ماه ــی شهرس ــتان سربیش ــه می گوی ــد‪« :‬س ــال های قب ــل‬ ‫م ــزار ع کش ــاورزی مان بس ــیارکم ب ــار بود‪ ،‬اما امس ــال ک ــه از اب اس ــتخر ماهی‬ ‫برای ابیاری این مزار ع اس ــتفاده می کنیم‪ ،‬خداروش ــکر برداش ــت محصولمان‬ ‫یک ــه ب ــا یقی ــن می توان ــم بگویم‬ ‫بسیاربیش ــتر و پربارت ــر از قب ــل ش ــده؛ به طور ‬ ‫برداش ــت محص ــول ‪ ۱۰‬برابر قبل ش ــده اس ــت»‪ .‬یکی دیگ ــر از پرورش دهندگان‬ ‫ماه ــی سربیش ــه نی ــز می گوی ــد‪« :‬پ ــرورش ماه ــی در اس ــتخرهای ذخی ــره اب‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬مص ــرف کود ه ــای ش ــیمیایی را پایی ــن مـ ـی اورد‪ ،‬همچنی ــن در‬ ‫کنار ش ــغل کش ــاورزی کمک معیش ــت خوبی ب ــرای کش ــاورزان و روس ــتاییان‬ ‫اس ــت»‪ .‬او ادام ــه می ده ــد‪« :‬اوایل امس ــال ماهی کپ ــور و امور را در اس ــتخر ها‬ ‫رهاس ــازی کرده ای ــم و باتوجه به اینک ــه ه ــوای سربیش ــه کم ــی س ــردتر اس ــت‪،‬‬ ‫بای ــد حداقل ش ــش الی هفت م ــاه ای ــن ماهی ها در اس ــتخر بمانند ت ــا به وزن‬ ‫ن زم ــان بتوانی ــم ماه ــی را صید کنی ــم»‪ .‬اداره‬ ‫یک کیل ــو و ‪ ۵۰۰‬گ ــرم برس ــد‪ ،‬تا ا ‬ ‫جهاد کش ــاورزی سربیش ــه ه ــم ب ــرای راه اندازی این اش ــتغال پرس ــود پای کار‬ ‫یک ــه بچه ماهی توزیع ش ــده در بی ــن پرورش دهن ــدگان ماهی‪،‬‬ ‫ام ــده؛ به طور ‬ ‫یارانـ ـه ای اس ــت و تنها ‪۳۰‬درص ــد هزین ــه ان را بهره برداران پرداخ ــت می کنند‪.‬‬ ‫در فروردین م ــاه امس ــال ه ــم ح ــدود هشـ ـت هزار بچه ماه ــی یارانـ ـه ای میان‬ ‫پرورش دهن ــدگان ماهی در شهرس ــتان سربیش ــه توزیع ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫صادرات ماهی از پهنایی در پهنه ایران‬ ‫نخس ــتین مزرعه حد واس ــط پ ــرورش ماهی خراس ــان جنوبی در س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به مس ــاحت دوه ــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمرب ــع و ظرفی ــت س ــاالنه ‪ ۱۰‬میلی ــون بچه ماهی‬ ‫در روس ــتای پهنای ــی شهرس ــتان قاین ــات ب ــه بهر هب ــرداری رس ــید‪ُ .‬ج ــره؛‬ ‫ســـرمایه گذار مزرعه پرورش ماهی روســـتای پهنایی می گویـــد‪« :‬در این مزرعه‪،‬‬ ‫بچه ماهی ه ــای کپ ــور ب ــا وزن بس ــیارکم از اس ــتان های دیگ ــر اورده می ش ــود‬ ‫یک ــه ب ــه وزن متع ــادل می رس ــند صی ــد می ش ــوند؛ ماهی های ــی ک ــه‬ ‫و زمان ‬ ‫عالو هب ــر توزی ــع در داخ ــل اس ــتان ب ــه اس ــتان های هم ج ــوار ازجمل ــه کرمان‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچســـتان‪ ،‬خراســـان رضوی و اصفهان ارســـال می شـــوند‪ .‬مزرعه‬ ‫روس ــتای پهنای ــی به خوب ــی توانس ــته بخش ــی زی ــادی از نی ــاز داخل اس ــتان‬ ‫و کش ــور را تامی ــن کن ــد و از ابت ــدای س ــال ه ــم تا کن ــون یک میلی ــون قطع ــه‬ ‫بچه ماه ــی در کش ــور و ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬قطع ــه بچ ــه ماهی در اس ــتان توزیع ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬س ــرمایه گذار مزرعه پ ــرورش ماهی روس ــتای پهنای ــی از برنامه هایش‬ ‫ب ــرای این ــده نی ــز می گوی ــد و اینک ــه ا گ ــر حمای ــت بش ــود‪ ،‬می تواند تولی ــد بچه‬ ‫ماه ــی را حت ــی در همی ــن مزرع ــه اغ ــاز کن ــد؛ دراین بی ــن زمینه های ــی را برای‬ ‫پـــرورش ماهـــی تیالپیا و قزل اال هـــم در این مزرعه اغاز کرده و امیدوار اســـت با‬ ‫دریافـــت وام بتوانـــد ان را راه اندازی و برای افراد بیشـــتری اشـــتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫داد پرورش دهندگانش را دراورده است‬ ‫قیمت باالی خورا ک ماهی‪ِ ،‬‬ ‫ُج ــره در میان صحبت هایش اش ــاره ای نی ــز به قیمت خ ــورا ک ماهی می کند‪،‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬در ای ــن مزرع ــه‪،‬‬ ‫او ک ــه از قیم ــت خ ــورا ک ماه ــی ناراض ‬ ‫خـــورا ک ماهـــی را خودمـــان تامین می کنیـــم؛ امـــا دیگـــر پرورش دهندگانی که‬ ‫ً‬ ‫مجب ــور ب ــه خری ــد خ ــورا ک ماه ــی هس ــتند‪ ،‬واقع ــا برایش ــان س ــخت اس ــت و‬ ‫هزینه های زیادی را باید پرداخت کنند و نیاز اســـت مســـئوالن مانند حمایت‬ ‫از دام ــداران‪ ،‬از پرورش دهن ــدگان ماه ــی ه ــم بـــرای تامیـــن خـــورا ک ماه ــی‬ ‫حمای ــت کنن ــد»‪ .‬او ادامه می ده ــد‪« :‬میزان خورا ک مصرفی هرماهی نس ــبت‬ ‫ک ماهی به‬ ‫ب ــه ماهی دیگر برای وزن گیریش متفاوت اســـت و ممکن اســـت ی ‬ ‫یک کیل ــو خورا ک نیاز داش ــته باش ــد و نوعی دیگر خورا ک بیشـــتری بخواهد»‪.‬‬ ‫حس ــینی دیگر پرورش دهنده ماهی شهرس ــتان قائنات نیـــز می گوید‪« :‬قیمت‬ ‫هرکیلوگـــرم خـــورا ک ماهـــی‪ ،‬به طورمیانگیـــن ‪ ۱۳‬هزارتومـــان اســـت و گاهی به‬ ‫‪ ۲۰‬هزارتومـــان هـــم می رســـد؛ بـــرای پرورش دهنـــدگان‪ ،‬گاهـــی خریـــد خورا ک‬ ‫ماهی بس ــیار س ــخت اس ــت و باید هزینه های زیـــادی را پرداخت کننـــد»‪ .‬او با‬ ‫گالی ــه از یارانه ای نبودن خ ــورا ک ماهی ادامه می دهد‪« :‬خـــورا ک ماهی حتی‬ ‫مانند خ ــورا ک دام‪ ،‬یارانه ای نیس ــت تا حداقل بتوانیم بخشـــی از نیاز غذایی‬ ‫ماهـــی را تامیـــن کنیم‪ ،‬به همیـــن خاطر مجبوریـــم صفر تا صـــد ان را خودمان‬ ‫پرداخـــت کنیـــم»‪ .‬ایـــن پرورش دهنـــده ماهی تصریـــح می کنـــد‪« :‬دولت هیچ‬ ‫حمایتـــی از پرورش دهنـــدگان ماهـــی نمی کنـــد و باتوجه بـــه هزینه هـــای ب ــاال‪،‬‬ ‫قیمـــت فـــروش ماهـــی به حـــدی پایین اســـت کـــه صرفـــه اقتصادی ب ــرای ما‬ ‫نـــدارد»‪ .‬نائـــب زاده مدیـــر شـــیالت و امـــور ابزیـــان ســـازمان جهـــاد کش ــاورزی‬ ‫خراســـان جنوبـــی نیـــز درپاســـخ به ایـــن دغدغـــه پرورش دهنـــدگان ماه ــی‪،‬‬ ‫می گوی ــد‪« :‬هم ــه پرورش دهندگان ماهی‪ ،‬خـــورا ک را به صـــورت ازاد خریداری‬ ‫ماهی امور‪ ،‬علوفه و یونجه اســـت کـــه پرورش دهنده‬ ‫می کنن ــد و تنها خ ــورا ک ِ‬ ‫می توان ــد علوف ــه را ب ــرای این ماهی تهیه کننـــد‪ ،‬در غیر این صـــورت باید برای‬ ‫س ــایر ماهی ها خ ــورا ک صنعتی تهیه ش ــود»‪.‬‬ ‫برای کسب نان‪ ،‬پول خود را در اب بریزید‬ ‫پرورش ماهی ازان دس ــت شغل هاس ــت که از ســـود باال و خطر پایین برخوردار‬ ‫اس ــت و برای کش ــاورزان از هر دو سر س ــود دارد‪ ،‬ا گر کشـــاورزان استان پای کار‬ ‫بیاین ــد و در روس ــتای خ ــود عالو هب ــر کار کشاورزی شـــان پرورش ماهـــی را هم‬ ‫داشـــته باشـــند و اب مصرفـــی بـــرای مـــزار ع خـــود را ابتـــدا راهـــی اســـتخر های‬ ‫پـــرورش ماهـــی کنند‪ ،‬هـــم در مصـــرف اب صرفه جویـــی می کنند‪ ،‬هـــم ماهی‬ ‫پـــرورش می دهنـــد و هـــم محصولـــی پربارتـــر برداشـــت می کننـــد؛ ایـــن یعن ــی‬ ‫دس ــتیابی به س ــودی بیش ــتر در این خطه کویری‪ .‬از ابتدای امســـال تا کنون‬ ‫‪ ۴۵۰‬تـــن ماهـــی از اســـتخر های خراســـان جنوبـــی صید شـــده کـــه ازاین مقدار‬ ‫‪ ۴۶۳‬ت ــن ماهی گرمابی و هفت تن ماهی س ــردابی پرورش داده شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫بیشـــترین تولیـــد ماهـــی گرمابـــی در اســـتان نیز مختـــص به شهرســـتان های‬ ‫قاین و طبس اس ــت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫قلعه تاریخی «سب»‬ ‫نو بلوچسـتان اسـت را بایـد‬ ‫انچـه واقعیـت سیستا ‬ ‫از نزدیـک دیـد‪ .‬حقایقـی کـه در دل محرومیـت و‬ ‫ً‬ ‫مشـکالت فراوان این اسـتان پنهان شـده اسـت؛ مثال‬ ‫در نزدیکـی «شهرسـتان سـیب و سـوران» روسـتایی‬ ‫وجـود دارد ب هنـام سـیب‪ .‬قلعـه سـب یـا سـیب کـه نـام‬ ‫خـود را از ایـن روسـتا گرفتـه‪ ،‬سـازه ای به ارتفـاع ‪ ۲۳‬متـر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫محمد قجر ‪ /‬ایسنا‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫ایمن سازی ‪ ۳۰‬نقطه حادثه خیز جاده های استان مرکزی‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪ ۳۰« :‬نقطـه حادثه خیـز جاده هـای ایـن اسـتان بـا‬ ‫هـدف کاهـش سـوانح ترافیکـی ایمن سـازی شـد»‪ .‬مهـرداد‬ ‫جهانـی در جمـع خبرنـگاران افـزود‪ ۳۲« :‬نقطـه حادثه خیـز‬ ‫طـی سـال ‪ ۹۶‬در جاده هـای اسـتان مرکـزی مشـاهده شـد‬ ‫کـه بـا ایمن سـازی الزم‪ ،‬تعـداد ان هـا بـه سـه نقطه در سـال‬ ‫جـاری کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪۷۷« :‬میلیـون و‬ ‫‪۳۹۵‬هـزار تـردد براسـاس تحلیـل داده های ترافیکـی راه ها در‬ ‫‪ ۶۸‬جـاده شـریانی اسـتان مرکـزی در چهار مـاه امسـال ثبـت‬ ‫شده و این استان با تردد این میزان وسیله نقلیه رتبه سوم‬ ‫را در کشور به خود اختصاص داده است»‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی نصـب ‪ ۷۲‬دسـتگاه‬ ‫سـامانه دوربیـن ثبـت تخلفـات تخطـی از سـرعت مجـاز در‬ ‫جاده های مواصالتی استان را ازجمله اقدامات این اداره کل‬ ‫بـرای افزایـش ایمنـی عنـوان کـرد و گفـت‪ ۶۲« :‬دسـتگاه ایـن‬ ‫دوربین هـا ا کنـون در جاده هـای اسـتان فعـال بـوده و ‪۱۰‬‬ ‫دستگاه نیز به زودی نصب می شود»‪ .‬جهانی افزود‪« :‬تجهیز‬ ‫جاده هـای اسـتان مرکـزی به ‪ ۲۵‬دوربیـن نظارتی با اعتباری‬ ‫غبـر سـه میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون ریـال در ازادراه غدیر و نصب‬ ‫بال ‬ ‫دو دسـتگاه در سـه راهی تفـرش‪ ،‬کنارگـذر شـمالی ارا ک در‬ ‫اینده نزدیک از دیگر اقدامات اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان بـرای افزایـش ایمنـی جاده هاسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬باتوج هبـه حساسـیت حمـل کاالهـای اساسـی‬ ‫ُ‬ ‫‪۳۰۵‬هزارتـن‬ ‫و نهاده هـای دامـی از بنـادر کشـور بـه اسـتان ها‪،‬‬ ‫کاالی اساسـی و نهاده هـای دامـی از یازدهـم خردادمـاه تـا‬ ‫هجدهـم مردادمـاه امسـال توسـط ‪۱۳‬هـزار و ‪ ۶۴‬دسـتگاه‬ ‫انـواع کامیـون و تریلـی از اسـتان خوزسـتان به اسـتان مرکزی‬ ‫حمـل شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬روزانـه چهارهـزار و ‪ ُ ۳۵۰‬تـن‬ ‫کاال توسـط ‪ ۱۸۷‬دسـتگاه کامیـون در این مـدت بـرای تامین‬ ‫نهاده هـای موردنیـاز دامـداران و کاالهـای اساسـی موردنیـاز‬ ‫مـردم از اسـتان خوزسـتان بـه اسـتان حمـل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫جهانـی بـا یـاداوری شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪« :‬دومیلیـون و ‪۲۰۰‬هزارنفـر مسـافر ازطریـق‬ ‫نـاوگان مسـافری اسـتان بـه نقـاط مختلـف کشـور جابه جـا‬ ‫شـد که با شـیوع کرونا تعداد این مسـافران در سـال گذشـته‬ ‫بـا کاهـش‪۵۱‬درصـدی بـه یک میلیـون و‪۲۰۰‬هزارنفر رسـید»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬جابه جایـی مسـافر توسـط نـاوگان‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی در چهار مـاه امسـال بـا‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشـته ‪۱۸‬درصـد افزایش یافته اسـت»‪ .‬مدیرکل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت‪۲۱« :‬میلیون ُ تـن‬ ‫کاال سـال گذشـته توسـط نـاوگان جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫بـه نقـاط مختلـف کشـور حمل شـد که حمـل این میـزان بار‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته‪۱۲ ،‬درصـد افزایـش‬ ‫یافته اسـت»‪ .‬جهانی‪ ،‬بهسـازی روکش اسـفالت جاده های‬ ‫اسـتان مرکـزی را از دیگـر برنامه هـای اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی عنـوان کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«بیـش از یک هزارمیلیارد ریـال طـرح روکـش اسـفالت ا کنـون‬ ‫در جاده هـای ایـن اسـتان اجـرا یـا درحال اجراسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ ۱۳۵« :‬شرکت حمل ونقل‪ ۵۱،‬شرکت حمل مسافر‬ ‫و شـش مرکـز معاینـه فنـی ا کنـون در اسـتان مرکـزی فعـال‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪« :‬شـرکت های معاینـه فنـی اسـتان مرکـزی در‬ ‫شهرستان های ساوه‪ ،‬دلیجان‪ ،‬محالت و ارا ک مستقرند و‬ ‫ایجاد سه مرکز معاینه فنی نیز درحال انجام است»‪ .‬جهانی‬ ‫اظهـار داشـت‪۱۱« :‬هـزار راننـده دارای کارت هوشـمند در‬ ‫اسـتان مرکـزی فعـال اسـت و اداره کل راهـداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان بـا حمـل ‪۲۱‬میلیون ُ تـن کاال سـال گذشـته‬ ‫جـزو اسـتان های برتـر کشـور قـرار گرفـت»‪ .‬شـش هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومتـر انـواع ازادراه‪ ،‬راه اصلـی و راه روسـتایی در اسـتان‬ ‫مرکـزی وجـود دارد کـه چهارهزار کیلومتـر ان را راه هـای‬ ‫روسـتایی تشکیل داده اسـت‪ .‬روزانه حدود ‪۴۹۰‬هزار وسیله‬ ‫نقلیـه از مسـیرهای جـاده ای اسـتان مرکـزی تـردد می کننـد‪.‬‬ ‫افتتاح ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان ری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫سومین طرح رعد نیروی انتظامی شهرستان ری با حضور‬ ‫سـردار حسـین رحیمـی (فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ)‬ ‫اجرایـی شـد‪ .‬ائیـن بهر هبـرداری از سـاختمان فرماندهـی‬ ‫انتظامـی شهرسـتان ری بـا حضـور سـردار حسـین رحیمـی‬ ‫(فرمانده انتظامی تهران بزرگ)‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫شـاهچراغی (امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬دکتـر حسـین توکلـی‬ ‫کجانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان‬ ‫ری) فرمانـده انتظامـی و روسـای کالنتـری شهرسـتان ری‬ ‫برگزار شـد‪ .‬در این مراسـم سردار رحیمی گفت‪ ۳۴۴« :‬متهم‬ ‫در سـومین مرحلـه از طـرح رعـد شهرسـتان ری دسـتگیر‬ ‫شـدند»‪ .‬وی افـزود‪ 344« :‬سـارق‪ ،‬زورگیـر‪ ،‬مال خر‪ ،‬سـارقان‬ ‫بـه عنـف‪ ،‬خرد هفـروش مـواد مخـدر و برهم زننـدگان نظـم‬ ‫عمومی در سومین طرح رعد شهرستان ری دستگیر و سه‬ ‫بانـد توزیـع مـواد مخـدر متالشـی شـدند»‪ .‬سـردار رحیمـی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬دراین مرحلـه از طـرح رعـد کـه در سـومین ماه‬ ‫از اغاز به کار فرماندهی انتظامی ری برگزار شـده‪ 134 ،‬سـارق‬ ‫کـه بـه ‪ 160‬فقـره سـرقت اعتـراف کرده انـد دسـتگیر شـدند»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ بااشاره به کشف ‪ 133‬کیلوگرم‬ ‫انـواع مـواد مخدر طی یک ماه گذشـته در سـطح شهرسـتان‬ ‫ری گفـت‪ 35« :‬نفـر از موادفروشـان عمـده و خرده فروشـان‬ ‫در سـومین طـرح رعـد فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫دسـتگیر و سـه باند توزیع مواد مخدر نیز متالشـی شـدند»‪.‬‬ ‫رحیمـی ادامـه داد‪« :‬مامـوران سـتاد فرماندهـی شهرسـتان‬ ‫ری از توزیع کننـدگان مـواد مخـدر دو قبضـه سلاح گـرم و‬ ‫‪ 14‬قبضـه سلاح سـرد نیـز کشـف و ضبـط کرده انـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه مامـوران نیـروی انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری طـی یک ماه گذشـته موفـق بـه کشـف یک فقـره قتـل‬ ‫شـده اند‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬متهـم بـه قتـل نیـز در کوتاه تریـن‬ ‫مدت زمان دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد»‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامـی تهـران بـزرگ درادامـه بـه اسـتقرار پلیس هـای‬ ‫تخصصی ازجمله پلیس اقتصادی در شهرستان ری اشاره‬ ‫کرد و افزود‪« :‬ساختمان موقت فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫ری به بهره بـرداری رسـید و پلیس هـای تخصصـی در ان‬ ‫مسـتقر شـدند و خوشـبختانه این پلیس های تخصصی در‬ ‫یک ماه گذشته موفق به کشف ‪85‬میلیاردریال انواع کاالی‬ ‫قاچـاق از انبارهـای جنـوب تهـران شـده اند»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬همچنیـن مامـوران کالنتری هـای ‪ 13‬گانه شهرسـتان‬ ‫ری دراین مرحله از طرح رعد موفق به کشـف ‪21‬هزاربطری‬ ‫اب معدنی تقلبی و چهارنفر اراذل واوباش و مزاحم نوامیس‬ ‫مـردم شـده اند»‪ .‬بنا بـ ه گـزارش مرکـز پلیس؛ کارکنـان خدوم‬ ‫نیـروی انتظامـی شهرسـتان ری ‪ 290‬بسـته معیشـتی کـه‬ ‫شـامل برنـج‪ ،‬روغـن‪ ،‬حبوبـات‪ ،‬ما کارونـی‪ ،‬چـای و قنـد‬ ‫بـود را نیـز در قالـب کمک هـای مومنانـه بیـن محرومـان و‬ ‫نیازمنـدان توزیـع کردنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه این مراسـم معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪3.5« :‬هکتار زمین برای اسـتقرار‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ری تحویـل ناجـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫توکلـی اظهـار داشـت‪« :‬سـ هو نیم هکتار زمیـن بـرای اسـتقرار‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ری تحویـل ناجـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫در این مراسـم معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری بهره بـرداری از ‪ ۴۳‬طـرح در شهرسـتان ری‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه دولـت خبـر داد‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫گفـت‪« :‬تحقـق سـند توسـعه شهرسـتان ری از اولویت هـای‬ ‫مجموعه نهادها‪ ،‬ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان‬ ‫اسـت کـه بـا ایجـاد زیرسـاخت های الزم این امـر مهـم در‬ ‫دسـتورکار قـرار دارد و دراین راسـتا همچـون گذشـته در‬ ‫هفتـه دولـت طر ح هـا و پروژه هـای اثرگـذاری در شهرسـتان‬ ‫ری افتتـاح خواهـد شـد»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬هم زمـان‬ ‫بـا هفتـه دولـت ‪ ۴۳‬طـرح عمرانـی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬خدماتـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬صنعتـی‪،‬‬ ‫تولیـدی‪ ،‬مدیریـت شـهری و روسـتایی‪ ،‬اموزشـی و ارتقـای‬ ‫زیرساخت برق با اعتبار ‪۶۸۰‬میلیاردتومان و با اشتغال زایی‬ ‫‪ ۶۰۷‬نفر مورد بهره برداری و اغاز عملیات اجرایی می شود»‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در شهرسـتان ری گفت‪« :‬بهره برداری‬ ‫از ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان ری و همچنین‬ ‫کلینیـک شـهدای هفتم تیـر ازجمله طر ح های زیرسـاختی‬ ‫در شهرسـتان ری اسـت کـه تاثیـر بسـزایی در ارائـه خدمـات‬ ‫انتظامی و درمانی به شهروندان ری دارد»‪ .‬در پایان مراسم‬ ‫از اقای سعید روشنی‪ ،‬خیر بخشی از ساختمان فرماندهی‬ ‫انتظامـی شهرسـتان ری تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت‪ ،‬سـاختمان فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ری در‬ ‫زمینـی به مسـاحت ‪ ۱۲۰۰‬مترمربـع بـا زیربنـای ‪۲۳۰۰‬مترمربع‬ ‫دارای شـش طبقه بـرای پلیس هـای تخصصـی بـا اعتبـاری‬ ‫ُ‬ ‫بالغ بر نه میلیاردتومان (هزینه احداث) و ‪۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫(هزینـه تجهیـز) اسـت‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری گرگان‬ ‫به مناسبت «هفته دولت»‬ ‫مجیـد سـعیدی (سرپرسـت شـهرداری گـرگان) به مناسـبت‬ ‫فرارسـیدن هفته دولت پیامی ب هشـر ح زیر صـادر کـرد‪« :‬دوم‬ ‫تـا هشـتم شـهریورماه کـه در تقویـم ایـران اسلامی مزیـن‬ ‫به نـام دولـت گشـته اسـت‪ ،‬یـاداور تالش هـای مجاهدانـه‬ ‫معلمـان بـزرگ ایمـان و عمـل‪ ،‬شـهیدان رجایـی و باهنـر‬ ‫یسـت مانـدگار از وحـدت ملـت و دولـت در مسـیر‬ ‫و نماد ‬ ‫پیشـرفت و سـرافرازی در تاریخ پرافتخار انقالب شـکوهمند‬ ‫ایـران اسلامی‪ .‬هفتـه دولـت فرصتـی مغتنـم در پاسداشـت‬ ‫و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان واالمقـام مسـئول و‬ ‫کارمند است که حضور در سنگر جهاد و شهادت در دفاع از‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی را به حضور دنیوی ترجیح دادند‬ ‫و بـا خـون سـرخ خویـش در روزهـای افتخـار و حماسـه‪ ،‬تاللو‬ ‫روشـنی از ایمـان و عمـل را بـه یـادگار نهادنـد‪ .‬ایـن مناسـبت‬ ‫تمـردان خـدوم و مجموعـه اداری و اجرایـی‬ ‫را بـه همـه دول ‬ ‫شهرسـتان گرگان تبریک می گویم و توفیق روزافزون ان ها را‬ ‫از درگاه خداونـد متعـال خواسـتارم»‪.‬‬ ‫معرفی فرمانده جدید انتظامی استان‬ ‫جانشـین فرمانده انتظامی خراسـان جنوبی با حکم سـردار‬ ‫اشـتری به عنـوان فرمانـده جدید انتظامی اسـتان گلسـتان‬ ‫منصـوب و معرفـی شـد‪ .‬بـا حکـم سـردار حسـین اشـتری‬ ‫(فرمانـده نیـروی انتظامی)‪ ،‬سـرهنگ محمد سـعید فاضل‬ ‫دادگـر به عنـوان فرمانـده جدیـد انتظامـی اسـتان گلسـتان‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬پیش ازایـن سـردار روح االمیـن قاسـمی از‬ ‫خردادماهسال گذشته‪،‬فرماندهیانتظامیاستان گلستان‬ ‫را عهـده دار بـود کـه به علـت بازنشسـتگی‪ ،‬سـرهنگ فاضـل‬ ‫یسـت؛ سـرهنگ محمـد‬ ‫دادگـر جایگزیـن وی شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫سـعید فاضـل دادگـر پیش ازاین جانشـین فرمانده انتظامی‬ ‫خراسـان جنوبـی بـود‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪۴۲۸‬میلیاردتومان‬ ‫پروژه بنیاد مسکن‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان گفـت‪« :‬در هفتـه دولـت‬ ‫امسـال‪۴۲۸ ،‬میلیـارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومـان پـروژه بنیـاد‬ ‫مسکن در گلستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود»‪ .‬حسینی‬ ‫افـزود‪۱۶« :‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬خانـوار از اجـرای این طر ح هـا بهره منـد‬ ‫می شـوند»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬برخـی از این پروژه هـا شـامل‬ ‫افتتـاح و کلنگ زنـی شـش هزار واحـد مسـکونی روسـتایی بـا‬ ‫اعتبار ‪۴۰۵‬میلیارد تومان‪ ،‬افتتاح و کلنگ زنی‪ ۵۰‬پروژه طرح‬ ‫هـادی روسـتایی بـا اعتبـار ‪۲۳‬میلیـارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫و صـدور و تحویـل ‪ ۲۳۰‬جلـد سـند مالکیـت روسـتایی و‬ ‫یسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیاد مسـکن گلسـتان اضافـه کرد‪:‬‬ ‫شهر ‬ ‫«همچنیـن طـرح بهسـازی بافـت بـاارزش روسـتای رادکان‬ ‫کردکـوی هـم بـا اعتبـار یک میلیـارد و ‪۲۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫کلنگ زنـی می شـود»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۰۰‬تن چوب کاج قاچاق‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫فرمانـده انتظامـی علی ابـاد کتـول از کشـف ‪۱ ۰۰‬تـن چـوب‬ ‫قاچـاق از نـوع کاج دراین شهرسـتان خبـر داد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫الیـاس تازیکـه گفـت‪« :‬مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی‬ ‫شهرسـتان با دریافت گزارش مردمی مبنی بر قطع درختان‬ ‫جنگلی توسط عده ای سودجو‪ ،‬بررسی موضوع را به صورت‬ ‫ویـژه در دسـتورکار خـود قـرار دادنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طـی‬ ‫هماهنگـی بـا مقـام قضائی‪ ،‬مامـوران به همـراه کارشناسـان‬ ‫منابع طبیعـی بـه منطقـه مورد نظـر اعـزام شـده و مشـاهده‬ ‫کردنـد کـه چهارنفـر در حال قطـع درختـان کاج هسـتند کـه‬ ‫بالفاصلـه ان هـا را دسـتگیر کردنـد‪ .‬برابـر بررسـی تخصصـی‬ ‫به عمل امـده و درادامـه رسـیدگی بـه پرونـده‪ ،‬هفت نفـر دیگر‬ ‫کـه در این راسـتا مشـارکت داشـتند‪ ،‬دسـتگیر شـدند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهیتغییراتشرکتخا ک هایصنعتیشرقشرکتبا‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت‪ 174150‬و شناسه ملی‪10102165540‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪1400/04/17‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای حمیـد قربانی مقـدم‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1249381053‬بعنـوان رئیـس هیـات‬ ‫مدیـره‪ ،‬اقـای محمـد مینا بـه شـماره ملـی ‪0532738772‬‬ ‫مدیرعامـل و اقـای عبدالحمیـد اخیانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 4590986991‬بعنـوان قائم مقـام مدیرعامـل بـرای مـدت‬ ‫نامحـدود انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه مکاتبـات عـادی بـا امضاء‬ ‫مدیرعامـل و مهـر شـرکت و کلیـه اوراق و اسـناد تعهـداور از‬ ‫قبیل چک‪ ،‬سفته و قراردادها با امضاء یکی از اعضاء هیات‬ ‫ً‬ ‫مدیـره منفـردا و همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1182031‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیرا پلیمر سیروان‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/06/06‬به شماره ثبت ‪ 582322‬به شناسه ملی ‪ 14010229224‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولیـد و سـاخت و بسـته بندی و خریـد و فـروش و صـادرات و واردات و توزیع و پخـش انواع‬ ‫رنگ مستریچ و کامپندهای پلیمری و کلیه تجهیزات و ماشین االت وابسته و انتقال دانش فنی به داخل کشور‪ ،‬کسب مهارت در زمینه موضوع‬ ‫فعالیت در خارج از کشور و دیدن اموزش های موردنیاز درخصوص تجهیزات و انتقال ان به مردم و ارتقا سطح علمی جامعه در جهت استفاده‬ ‫بهینـه از تجهیـزات‪ ،‬ترخیـص کاال از گمـرکات کشـور‪ ،‬اخـذ وام و اعتبـار از کلیـه بانک هـا و موسسـات بصـورت ارزی و ریالـی‪ ،‬عقـد قرارداد با اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬اخـذ و اعطـاء نمایندگـی در داخل و خارج کشـور‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه های داخلی و خارجی‪ ،‬شـرکت در مناقصـات و مزایدات‬ ‫دولتـی و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪:‬‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه خیابـان ری‪ ،‬بزرگـراه شـهیدایت اله محالتـی‪ ،‬خیابـان شـهیدمحمدمهدی‬ ‫مشـهدی رحیم‪ ،‬پلا ک ‪ ،110‬طبقـه دوم‪ ،‬واحـد ‪ 206‬کدپسـتی ‪ 1175876883‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪20.000.000.000‬‬ ‫ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای فریـدون ارمـش بـه شـماره ملـی ‪ 6349822471‬دارنـده ‪ 9900000000‬ریـال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقای سـجاد ارمش به شـماره ملی ‪ 6349823168‬دارنده ‪ 200000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای نجات ارمش به شـماره ملی ‪ 6349937805‬دارنده‬ ‫‪ 9900000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای فریـدون ارمـش بـه شـماره ملـی ‪ 6349822471‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای سـجاد ارمـش بـه شـماره ملـی ‪ 6349823168‬و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت نامحدود‪ ،‬اقای نجات ارمش به شماره ملی ‪ 6349937805‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق‬ ‫امضـا‪ :‬امضـا کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و عقـود اسلامی با امضـا مدیرعامل و رئیـس هیئت مدیره‬ ‫ً‬ ‫متفقا بهمراه مهر شرکت‪ ،‬و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات‬ ‫مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیت مذکور به منزلـه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1182029‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پیشگام تجهیز بنیان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 389268‬و شناسه ملی ‪10320397106‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/04/06‬تصمیمـات ذیل‬ ‫اتخاذ شـد‪ :‬خانم زهرا اسـماعیلی به شـماره ملی ‪( 0015830871‬خارج از شـرکاء) به جای اقای مهدی‬ ‫سـتایش بـه شـماره ملـی ‪ 413251780‬به سـمت عضو هیئت مدیره انتخـاب گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1182028‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت الیف برد سازه سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 381413‬و شناسه ملی ‪10320321375‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/04/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬موسسـه حسابرسـی تراز‬ ‫مشـهود محتسـب (حسـابداران رسـمی) شناسـه ملی ‪ 14007130998‬به عنوان بازرس اصلی و اقای خلیل زارعی به کد‬ ‫ملـی ‪ 5059518851‬بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند‪ .‬ترازنامـه و حسـاب سـود و‬ ‫زیـان سـال مالـی منتهی بـه ‪ 1399/12/30‬مورد تصویب قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1182030‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 8‬شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪364‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫رنج زیر پوست‬ ‫متران پاژ‬ ‫فیلمـی سـاخته محسـن جعفـری راد که تا کنـون چند فیلم کوتاه داسـتانی‬ ‫و مسـتند در همکاری با انجمن سـینمای جوان الهیجان‪ ،‬رشـت‪ ،‬چالوس‬ ‫و ‪ ...‬سـاخته اسـت و ایـن‪ ،‬اولیـن اثـر بلنـد و در سـاحت هنروتجربـه اسـت‪ .‬‬ ‫داسـتان از انجـا اغـاز می شـود کـه یـک روزنامه نـگار و منتقـد سـینما تصمیم‬ ‫می گیـرد دربـاره مـادرش فیلمـی بسـازد؛ امـا در این مسـیر کم کـم بـه هزارتـوی‬ ‫پنهانـی می رسـد کـه تکان دهنـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬حاضر است‬ ‫دانشـجویی که هدف اصلی اش رسـیدن به مدارج عال ‬ ‫برای هدفش هر مانعی را به هر قیمت بردارد! پرنیان کاظمی‪ ،‬علی خلیلی‪،‬‬ ‫محمد غالمی مایانی‪ ،‬زهرا یوسـفی‪ ،‬حسـین حسـینی و محسـن مظاهری؛‬ ‫بازیگـران ایـن نمایـش به ترجمـه (برمبنـای متنـی از الکسـاندر وامپیلـوف) و‬ ‫ کارگردانـی حسـین حسـینی هسـتند کـه تـا ‪ 12‬شـهریور سـاعت ‪ 20‬در «خانـه‬ ‫ِ‬ ‫ نمایـش مهـرگان» (سـالن ‪ )2‬میزبان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫اخرین چیزی که به من گفت‬ ‫سیب هوس‬ ‫کتابـی به قلـم الرا ِدیـو بـا ترجمه رونـا ک احمدی اهنگر که انتشـارات «نون»‬ ‫در ‪304‬صفحـه و بـا قیمـت ‪79‬هزارتومـان منتشـر کـرده‪ِ .‬دیو؛ سـال ‪ 1977‬در‬ ‫امریـکا متولـد شـد‪ .‬ایـن رمـان از انجـا اغـاز می شـود کـه اوئـن پیش از اینکـه‬ ‫ناپدیـد شـود‪ ،‬یادداشـتی را بـه همسـرش کـه یک سـال اسـت بـا او ازدواج‬ ‫کـرده‪ ،‬می رسـاند‪« :‬از او محافظـت کـن!» منظـورش حفاظـت از دختـر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫‪16‬سـاله اش بیل ‬ ‫اثـری تـازه از امیـر عظیمـی‪ ،‬خواننـده و موزیسـین پـاپ کـه بـا چیدمانـی‬ ‫‪ ۲۲‬قطعـه ای سـاخت هو پرداخته شـده‪ .‬در این اثـر‪ ،‬سـروده هایی از شـاهین‬ ‫شـیخی‪ ،‬میلاد موسـوی‪ ،‬امیـد صباغ نـو‪ ،‬علیرضـا اذر‪ ،‬مجیـن‪ ،‬سـهیل‬ ‫حسـینی‪ ،‬امیـر عظیمـی و هیـراد حاتمـی بهـره گرفتـه شـده؛ و نوازندگانـی‬ ‫نظی ِـر هـادی جـداری‪ ،‬امیرحسـین توسـلی‪ ،‬ارش عیوضـی‪ ،‬بهنـام میرزایی‪،‬‬ ‫کیان دارات‪ ،‬محمد افشـانی و حامد دهقانی در اجرای قطعات هنرنمایی‬ ‫کرده انـد‪.‬‬ ‫حیات‬ ‫اوایار‬ ‫هارونشفیقی‬ ‫زمانه مهربانی می کند‪ ،‬با من چه دیر اما‬ ‫گوارا شربتم ارد به خون اغشته شیر اما‬ ‫هوس های جوانی پیش چشمم جلوه گر سازد‬ ‫دران حالت که کرده روزگارم سخت پیر اما‬ ‫ز زندانم رهایی بخشد و ازاد می سازد‬ ‫بهنگامی که در چنگال مرگستم اسیر اما‬ ‫مرا یاران همرنگی‪ ،‬بگرد سر فرا خواند‬ ‫گهی در لنگه و گه در یل و گه در خمیر اما‬ ‫خلیج از جزر و مدش یادم امد جزر و مد عمر‬ ‫عجب جزری عجب مدی‪ ،‬به دریای کویر اما‬ ‫پس از سهراب اینک نوشداروی فراوان است‬ ‫شود هر تشنه بعد از مرگ خود از اب سیر اما‬ ‫شکیبا گریه کن بر عمر از کف رفته ات گاهی‬ ‫نباشد گریه ات را هیچ فریاد و نفیر اما‬ ‫نمایشـگاه گروهـی نقاشـی کـه تـا ‪ 24‬شـهریورماه در گالـری «سـیحون» بیـن‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان وزرا‪ ،‬کوچـه چهـارم‪ ،‬شـماره ‪۱۱‬‬ ‫سـاعات ‪ 15‬تـا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫برپاسـت‪ .‬در بیانیه ان امده‪ :‬بعد از اختراع ماشـین بخار‪ ،‬انسـان به تنهایی‬ ‫قـدرت تلقـی شـد و خـود را حا کـم هر چـه بـود‪ ،‬نامید‪ .‬این باعث شـد خـود را‬ ‫در جایگاهـی به نـام مدرنیتـه قـرار دهـد؛ انقالبـی بـرای اثبـات بودگی‪.‬‬ ‫این اپلیکیشن‪ ،‬گوشی شما را به یک راهنمای تور شخصی تبدیل می کند‬ ‫تـا بتوانیـد حیـن بازدیـد از اثـار دیدنـی ایـران‪ ،‬از داسـتان های ان هـا لـذت‬ ‫ببریـد‪ .‬ایـن راهنمـای گردشـگری صوتـی بـه شـما کمـک می کنـد بـا سـرعت‬ ‫دلخـواه‪ ،‬در بسـیاری از شـهرهای ایـران از جاذبه هـای توریسـتی و موزه هـا‬ ‫یسـت کـه راهنمـای تـور مجـازی خـود را گـوش دهیـد و‬ ‫بازدیـد کنیـد‪ .‬کاف ‬ ‫لـذت ببرید‪.‬‬ ‫عفتامجدی پور‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫مدیر ستاد اقامه نماز اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫وضعیتنمازخانه هایبین راهی‬ ‫درشاناذربایجانشرقینیست‬ ‫ِ‬ ‫سید ابراهیم شربیانی*‬ ‫یادداشت‬ ‫بدون برجام‬ ‫مسکن؛ محور اقتصاد‬ ‫ِ‬ ‫سعیدایریلوزادیان‬ ‫مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز اذربایجـان شـرقی بابیان اینکـه مسـاجد‪ ،‬وضوخانه هـا و‬ ‫درشـان اسـتان نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی بازدیـد میدانـی‪،‬‬ ‫نمازخانه هـای بین راهـی‬ ‫ِ‬ ‫نمازخانه های بین راهی‪ ،‬وضعیت خوبی نداشـتند‪ ،‬بااینکه برای سـاماندهی ان‬ ‫درشان استان نیستند‪ ،‬باید بیشتر‬ ‫تالش می شود ولی وضعیت این نمازخانه ها‬ ‫ِ‬ ‫به وضعیت ان ها رسـیدگی شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مجید اقاجانی در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬بابیان اینکه مسـئوالن شهرسـتانی سـاماندهی نمازخانه های‬ ‫بین راهـی را جـزو دغدغه هـای خـود قـرار دهنـد‪ ،‬افـزود‪ ۳۶۵« :‬نمازخانـه بین راهی‬ ‫در اسـتان وجـود دارد کـه تمامـی ان هـا کدبنـدی شـده اسـت و همـواره به طـور‬ ‫مکـرر مـورد بازیـد واقـع می شـوند‪ ،‬ولـی برای سـاماندهی ان همکاری الزم اسـت تا‬ ‫به صـورت میدانـی وارد عمـل شـویم»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۱۰۰‬نمازخانـه ی بین راهی‬ ‫اسـتان در مـپ گـوگل جانمایـی شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر تمامـی‬ ‫نمازخانه هـای بین راهـی دارای تلفـن خـط ثابـت هسـتند کـه مـردم می تواننـد‬ ‫کمبودهـای ان را گـزارش دهنـد»‪ .‬وی بابیان اینکه ‪ ۱۵۰‬پارک تبریز دارای نمازخانه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬یک سوم نمازخانه پارک های تبریز مناسب نیستند»‪ .‬مدیر ستاد‬ ‫اقامه نماز اذربایجان شرقی ادامه داد‪« :‬ا گر وضعیت نمازخانه ها و وضوخانه های‬ ‫سـطح اسـتان سـاماندهی و اباد نشوند ان را به طور تصویری رسانه ای می کنیم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اهمیت اقامه نماز و بنیاد مهدویت در جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬سـتاد‬ ‫اقامـه نمـاز اسـتان دارای سـه معاونـت امـوزش و فرهنگـی‪ ،‬معاونـت نظـارت و‬ ‫ارزیابی و معاونت روابط عمومی سـت»‪ .‬وی بااشـاره به اهم فعالیت های معاونت‬ ‫امـوزش و فرهنگـی سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬دوره هـای اموزشـی بـا‬ ‫عنـوان طـرح مبیـن بـرای مدیـران مـدارس اسـتان‪ ،‬حضـوری و غیرحضـوری اجـرا‬ ‫می شـود»‪ .‬حجت االسلام اقاجانـی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن دوره هـای اموزشـی‬ ‫برای معلمان سـوم ابتدایی دختران و پایه هشـتم پسـران نیز به صورت مجازی و‬ ‫غیرمجازی برگزار می شود»‪ .‬وی برگزاری نشست های خانواده در توسعه و ترویج‬ ‫نمـاز را نیـز یکی دیگـر از برنامه هـای معاونـت اموزشـی و فرهنگـی دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن برنامـه بـرای مـادران بـا همـکاری ادارات اموزش وپـرورش و کمیتـه امـداد‬ ‫اسـتان برگـزار می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به نشسـت های دانش امـوزی بـا موضـوع‬ ‫دعـوت بـه نمـاز و پاسـخ به شـبهات دینی درخصوص نمـاز و مهدویت در اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬حـدود ‪۷۵۰‬هـزار دانش امـوز در اسـتان وجـود دارد کـه سـاالنه حـدود ‪۱۲۰‬‬ ‫نشسـت دانش اموزی برای ان ها برگزار می شـود؛ البته این تعداد نشسـت نسـبت‬ ‫بـه جمعیـت دانش امـوزی اسـتان کـم اسـت‪ ،‬از شهرسـتان های زیـادی جهـت‬ ‫افزایـش برگـزاری این نشسـت ها درخواسـت شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬از‬ ‫تمامی سازمان ها و ادارات درخواست می کنیم درخصوص برگزاری نشست های‬ ‫دانش امـوزی همـکاری کننـد تـا بـا همدلـی و همیـاری درمـورد مسـائل فرهنگـی‬ ‫به ویـژه نمـاز و مهدویـت بیشـتر پرداختـه شـود تـا بتوانیـم بـ ه فرزنـدان این کشـور‬ ‫خدمت کنیم»‪ .‬مدیر سـتاد اقامه نماز اذربایجان شـرقی در بخش دیگر سـخنان‬ ‫خـود برگـزاری مسـابقات پیامکـی به ویـژه رادیویـی در مناسـبات مذهبـی را نیـز از‬ ‫دیگـر برنامه هـای معاونـت اموزشـی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬احکام تفسـیر ایات نماز‬ ‫در این مسـابقات در تمامـی مناسـبت ها انجـام می شـود‪ ،‬دو مسـابقه نمـاز عشـق‬ ‫امـام حسـین(ع) و نمـاز عاشـوراییان به صـورت کتابخانـه مجـازی در مـاه محـرم‬ ‫برگزار می شـود»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬از هر فردی که دارای طرح ابتکاری درمورد نماز‬ ‫و مهدویـت اسـت‪ ،‬اسـتقبال می کنیـم و سـعی داریـم به نحو احسـن پیـش رود»‪.‬‬ ‫حجت االسلام اقاجانـی بااشـاره به اقدامـات دومیـن معاونـت نظـارت و ارزیابـی‬ ‫سـتاد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬اهـم برنامه هـای این معاونـت‪ ،‬رسـیدگی بـه نمازخانه هـا و‬ ‫نمازهـای جماعـت تمامـی ادارات و دسـتگاه های اجرایـی و دانشگاه هاسـت‪،‬‬ ‫هرسـال ازسـوی وزارتخانه هـا تفاهم نامـه ای بـه اسـتان ارسـال می شـود‪ ،‬پـس از‬ ‫بومی سـازی ان به ادارات امتیازی تعلق می گیرد امسـال نهاد کمی وجود داشـت‬ ‫که در این مورد ضعیف عمل کردند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه تغییر و تحوالت بنیادی‬ ‫ً‬ ‫بایـد از تمامـی جهـات به ویـژه در مسـائل فرهنگـی انجـام شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬اخیـرا در‬ ‫جلسه شورای شهر تبریز‪ ،‬با اقامه اذان جلسه را ادامه نداده و اقامه نماز را اولویت‬ ‫قرار داده اند از رئیس شورای شهر تبریز به خاطر این کار قدردانی می کنیم‪ ،‬از سایر‬ ‫مدیـران دسـتگاه ها نیـز درخواسـت داریـم توجـه و اهمیـت ویـژه ای بـرای برپایـی‬ ‫به موقـع نمـاز داشـته باشـند»‪ .‬وی بابیان اینکـه ظرفیت هـا درمـورد مهدویـت‬ ‫و نمـاز بسـیار زیـاد اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هـر شـهروند می توانـد مهدی یـاور شـود‪ ،‬هـر‬ ‫مسـجد یـک قـرارگاه بنیـاد حضـرت مهـدی موعود اسـت»‪ .‬مدیـر سـتاد اقامه نماز‬ ‫اذربایجان شـرقی باتا کیدبراینکه سـرمایه گذاری در نوجوانان و کودکان به ویژه در‬ ‫مـدارس بسـیار مهم اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا مهدی یـاوران بـه مـدارس ارسـال‬ ‫می شـوند؛ چرا کـه معتقـدم ا گـر می خواهیـم دراین زمینـه کاری انجـام دهیـم باید‬ ‫از مقطع پیش دبسـتان شـروع کنیم»‪ .‬وی بابیان اینکه افزایش مطالعه درزمینه‬ ‫مهدویـت بسـیار اهمیـت دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای افزایـش مطالعـه درزمینـه مهدویـت‬ ‫در سـنین مختلف‪ ،‬پخش کتاب های مهدویت به ویژه و برگزاری جشـنواره هایی‬ ‫درخصـوص حضـرت موعـود مهدی(عـج)‪ ،‬انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی تبریز خبر داد؛‬ ‫تجهیز یک هزار و ‪ ۲۵۰‬هکتار از اراضی کشاورزی تبریز‬ ‫به سیستم نوین ابیاری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی تبریـز گفـت‪« :‬یک هـزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان‬ ‫بـه سیسـتم های نویـن ابیـاری کم فشـار تجهیـز‬ ‫شـد»‪ .‬فرامـرز افشـانی در جمـع خبرنـگاران اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬ابیـاری کم فشـار روش جدیدی سـت کـه بـا‬ ‫استفاده از فشار اب موجود در لوله های اب رسانی‬ ‫و بـدون نیـاز بـه اسـتخر و پمپـاژ انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به کمبـود اب و منابـع ابـی و تاثیـر ان‬ ‫در کشـاورزی گفـت‪« :‬در ابیـاری سـنتی بهـره وری‬ ‫اب یـا همـان کارایـی مصـرف اب بسـیار پائین‬ ‫اسـت‪ ،‬بـرای رفـع ایـن مشـکل یک سـری اقدامـات‬ ‫زیرسـاختی در زیربخش هـای مختلـف کشـاورزی اعـم از اصلاح سیسـتم های‬ ‫ابیـاری‪ ،‬ایجـاد شـبکه های ابیـاری ازجملـه کانال هـای انتقـال اب‪ ،‬انتقـال اب بـا‬ ‫لوله و اصالح سیستم های ابیاری سنتی به ابیاری‬ ‫صنعتـی ماننـد ابیـاری قطـره ای و بارانی بایـد انجام‬ ‫می شـد کـه در شهرسـتان تبریـز بسـیاری از ایـن‬ ‫لاجر اسـت»‪ .‬مدیر جهاد کشـاورزی‬ ‫اقدامـات درحا ِ ‬ ‫شهرسـتان تبریـز ادامـه داد‪« :‬کشـاورزانی کـه بـرای‬ ‫روش هـای ابیـاری تحت فشـار تقاضـا و درخواسـت‬ ‫داشـته باشـند تسـهیالت با بهره کم دراختیار ان ها‬ ‫قـرار داده می شـود»‪ .‬افشـانی بااشـاره به اقدامـات‬ ‫ضـروری بـرای افزایش کارایی مصرف اب کشـاورزی‬ ‫در شهرسـتان تبریـز خاطرنشـان کـرد‪« :‬اصلاح‬ ‫الگـوی کشـت و اسـتفاده از گلخانه هـا از سـایر‬ ‫اقدامـات ضـروری بـا هـدف افزایـش کارایـی مصـرف اب در کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫تبریـز اسـت کـه خوشـبختانه کارهـای خوبـی دراین زمینـه انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دولت انقالبی و مردمی ابراهیم رئیســـی‪ ،‬در شرایطی روی کار امده است که‬ ‫کشـــور‪ ،‬با انبوهی از مشـــکالت و چالش های متعدد و متنوعی در حوزه های‬ ‫اقتصادی و معیشـــتی برای مردم و خود دولت از یک ســـو و فشـــار کمرشکن‬ ‫تحریم ها و دیگر مســـائل دخیل در اداره مطلوب کشـــور روبه روست‪.‬‬ ‫درشـــرایطی که بـــه اعتقـــاد بســـیاری از تحلیلگـــران‪ ،‬رفـــع و گشـــایش های‬ ‫اقتصـــادی و معیشـــتی مـــردم و کشـــور و در یـــک کالم‪ ،‬کاهـــش فشـــارها و‬ ‫مشـــکالت اقتصـــادی‪ ،‬درگـــرو حل و نهایی شـــدن مســـئله «برجام» اس ــت‪،‬‬ ‫برخـــی دیگـــر‪ ،‬به ویژه حامیـــان و جریان فکـــری نزدیک بـــه دولت و مجلس‬ ‫فعلـــی‪ ،‬معتقدنـــد‪ ،‬اقتصـــاد «بـــدون برجـــام» و متکـــی بـــر اقتصـــاد درون زا‪،‬‬ ‫همان گونه کـــه در بیانات مقـــام معظم رهبری‪ ،‬به کرات در این ســـال ها بدان‬ ‫تا کید و تصریح شـــده اســـت‪ ،‬می تواند به عنوان راهبرد و اســـتراتژی نوین و‬ ‫جدیـــد در مدیریت کشـــور موردتوجه قـــرار گرفته و منتج بـــه موفقیت های‬ ‫موردنظر شـــود‪.‬‬ ‫در این میـــان و در کنار دیگر برنامه ها و وعده هـــای دولت جدید درخصوص‬ ‫رشـــد اقتصـــادی و کاهش مشـــکالت مـــردم‪ ،‬برنامه ها و راهبردهـــای دولت‬ ‫ابراهیـــم رئیســـی در حـــوزه تولیـــد و ســـاخت مســـکن‪ ،‬یکـــی از بســـترها و‬ ‫محورهـــای شـــاخص و مهمی به شـــمار مـــی رود کـــه درصـــورت برنامه ریزی‬ ‫و مدیریـــت هدفمنـــد و دقیـــق‪ ،‬می توانـــد به محـــور تحقق ارمـــان «اقتصاد‬ ‫بـــدون برجـــام» و مهم تـــر از ان‪ ،‬حـــل تدریجـــی و زمان بندی شـــده یک ــی از‬ ‫سرســـام اورترین و ســـنگین ترین بخـــش از هزینه های زندگی مـــردم‪ ،‬به ویژه‬ ‫طبقـــات و دهک های پائین جامعه در بازه زمانی چهار ســـاله دولت تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ایـــن برنامـــه راهبـــردی و مهـــم‪ ،‬دولـــت بـــا ســـازوکارهای عملیات ــی و‬ ‫قابل تحققی همچون‪ ،‬ســـاماندهی بـــازار تقاضای مســـکن‪ ،‬وا گذاری زمین‬ ‫رایـــگان بـــه متقاضیـــان یـــا اعطـــای تســـهیالت بازپرداخـــت طوالنی م ــدت‬ ‫هزینه هـــای خریـــد زمیـــن و درنهایـــت‪ ،‬تســـهیل در اعطـــای تســـهیالت و‬ ‫اعتبـــارات حوزه مســـکن‪ ،‬تـــا حد قابل توجهی به تســـهیل و تحقـــق اهداف‬ ‫و برنامه هـــای این حـــوزه کمـــک کـــرده و به تدریـــج‪ ،‬زمینـــه را بـــرای ایج ــاد‬ ‫تعـــادل مالـــی در بازار مســـکن از یک ســـو و کاهـــش قیمت و حبـــاب موجود‬ ‫در این بخـــش فراهـــم اورد‪.‬‬ ‫تردیـــدی نیســـت کـــه یکـــی از دالیـــل اصلـــی افزایـــش قیمـــت مســـکن در‬ ‫ســـال های اخیر‪ ،‬کمبود عرضه مســـکن بوده اســـت‪ .‬در کنـــار کاهش تولید‬ ‫مســـکن در دولـــت تدبیـــر و امید‪ ،‬رونـــد فزاینـــده تقاضاهـــای غیرمصرفی یا‬ ‫ســـرمایه ای هـــم نقـــش مهمـــی دراین موضوع داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫طبـــق اعالم مرکـــز امار ایـــران‪۷۰ ،‬درصـــد از تقاضاهای مســـکن کشـــورمان‪،‬‬ ‫تقاضاهـــای غیرمصرفـــی یا ســـرمایه ای بوده اســـت‪ .‬این موضوع زمینه س ــاز‬ ‫رشـــد چشـــمگیر تعـــداد خانه هـــای خالـــی در کشـــور شـــده اســـت‪ .‬بناب ــر‬ ‫سرشـــماری نفـــوس و مســـکن‪ ،‬خانه های خالـــی طی ســـال های ‪ 85‬تا ‪،95‬‬ ‫چهار برابـــر شـــده و از ‪633‬هـــزار واحـــد به ‪2.6‬میلیون واحد رســـیده اس ــت‪.‬‬ ‫اینکـــه امـــروز دولـــت جدیـــد و در راس ان‪ ،‬ابراهیـــم رئیســـی‪ ،‬تولیـــد و عرضه‬ ‫ســـاالنه یک میلیون مســـکن برای ایجـــاد تعـــادل در این بازار و حـــل یکی از‬ ‫مهم تریـــن و اساســـی ترین چالش هـــای اقتصـــادی و زندگی مـــردم را مرتفع‬ ‫کند در دســـتورکار راهبردی تریـــن برنامه های اجرایی خود قرار داده اس ــت‪،‬‬ ‫اتفاقـــی مبارک اســـت؛ برنامـــه و راهبردی کـــه قطع به یقین باید درراس ــتای‬ ‫نخســـتین گام های حرکـــت به ســـمت اقتصاد و معیشـــت «بـــدون برجام»‬ ‫تحلیل و تفســـیر کرد‪.‬‬ ‫* تحلیل گر امور اقتصادی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!