هفته نامه سرافرازان شماره 363 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 363

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 363

هفته نامه سرافرازان شماره 363

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبهاولشهریور ‪ 14/1400‬محرم‪ 23/1443‬ا گوست ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /363‬تومان‬ ‫سرزمینمن‬ ‫ِ‬ ‫کی غم تو را سروده؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫سرزمینمن‬ ‫ِ‬ ‫کی غم تو را سروده؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫هم زمـان بـا تسـریع رونـد خـروج نهای ِـی سـربازان امریـکا و متحـد ان؛ «ناتـو» از‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬طالبان قصد کرد تا هرطورشـده کنترل کامل این کشـور را در دسـت‬ ‫بگیرد؛ ازاین رو‪ ،‬در هفته های گذشـته‪ ،‬شـاهد افزایش درگیری ها میان نظامیان‬ ‫یکـه وقتـی بـا اعلام ایـن‬ ‫ نظامی طالبـان بودیـم؛ تاجای ‬ ‫افغـان و نیروهـای شـبه‬ ‫ِ‬ ‫ـروه بنیادگـرا ‪80‬درصـد خـا ک افغانسـتان را دراختیـار دارد؛ وحشـتی‬ ‫خبـر کـه ای ‬ ‫نگ ِ‬ ‫تـازه‪ ،‬در دل جهـان از قدرت یاب ِـی دوبـاره ایـن ماشـین جنگـی رخنـه کرد‪ ۲۰ .‬سـال‬ ‫پـس از اشـغال و عملیـات نظامـی امریـکا در خـا ک افغانسـتان بـا دسـتاویز حملـه‬ ‫‪ ۱۱‬سـپتامبر به بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم و تقویـت نیروهـای امنیتـی افغانسـتان؛‬ ‫نظامیـان امریکایـی درحالـی از قلمـروی ایـن کشـور عقب نشـینی کردنـد کـه‬ ‫پیشـروی‬ ‫تتـر از گذشـته‪ ،‬امدنـد و ایـن کشـور را تصـرف کردنـد‪ .‬بـا‬ ‫طالبـان پرقدر ‬ ‫ِ‬ ‫نظامـی خارجـی‬ ‫نیروهـای‬ ‫ـروج‬ ‫خ‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫پ‬ ‫ زمانـی‬ ‫ک‬ ‫اند‬ ‫شورشـی‪،‬‬ ‫ هـای‬ ‫سـریع گروه‬ ‫ِ‬ ‫از افغانسـتان‪ ،‬مرکـز اسـتان های متعـددی از ایـن کشـور به دسـت طالبـان افتـاد‪.‬‬ ‫جـاری‬ ‫ا گرچـه تخلیـه کامـل افغانسـتان از نیروهـای ایـاالت متحـده تـا پایـان مـاه‬ ‫ًِ‬ ‫میلادی صـورت نخواهـد گرفـت؛ امـا ان طور کـه به نظـر می رسـد؛ شورشـیان قبلا‬ ‫کنتـرل مناطـق وسـیعی از کشـور را به دسـت گرفتـه بودنـد و ایـن نشـان می دهـد‬ ‫ً‬ ‫کـه «شکسـت» ان هـا نه تنهـا محقـق نشـده؛ بلکـه اساسـا موقتـی بـوده‪ .‬حـدود‬ ‫جنوبی «قندهار» (دومین شهر بزرگ افغانستان)‬ ‫دوهفته پیش بود که به بخش‬ ‫ِ‬ ‫یکـه همان زمان «لشـکرگاه» در والیت همسـایه؛ «هلمند» نیز‬ ‫حملـه شـد؛ در حال ‬ ‫نظامی‬ ‫هم زمـان تحت کنتـرل طالبـان قـرار گرفـت‪ .‬برمبنـای گزارش سـایت اخبـار‬ ‫ِ‬ ‫‪ FDD's Long War Journal‬کـه رصـد کاملـی از وضعیـت افغانسـتان انجـام داده؛‬ ‫طالبـان دران تاریـخ تصـرف ‪ 12‬والیـت کامل و دو مرکز اسـتان دیگـر (‪ Aybak‬و ‪Puli‬‬ ‫‪ )Khumri‬در بخش هایـی از «سـمنگان» و «بغلان» را اعلام کردنـد‪ .‬ان موقـع‬ ‫ عنـوان مناطـق تهدیدشـونده‬ ‫ایـن دو اسـتان؛ و شـش اسـتان دیگـر‪ ،‬همچنـان به‬ ‫ِ‬ ‫در فهرسـت نمـودار ‪ Long War Journal‬قـرار داشـتند‪ .‬درعین حـال‪« ،‬کابـل»‬ ‫در معرض تهدیـد متوسـط تصـرف طالبـان بـود‪ .‬دیری نگذشـت کـه منابع خبری‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬از ادامه جنگ در اسـتان «بلخ» در شـمال افغانسـتان و «پکتیکا» در‬ ‫جنـوب ایـن کشـور و ورود طالبـان به «شـرنه»؛ مرکز اسـتان پکتیکا گـزارش دادند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اوضـاع اصلا خـوب نبـود و ا گرچـه بخش هایـی مهـم از افغانسـتان در کنتـرل‬ ‫ی قـرار داشـت و حتـی وزارت دفـاع ایـن کشـور در روز شـنبه اعلام‬ ‫نیروهـای دولتـ ‬ ‫کرده بود که حمله گروه طالبان به «مزار شریف» شکست خورد؛ اما سرعت نفوذ‬ ‫ً‬ ‫طالبان به قدری شوکه کننده بود که ورق به راحتی برگشت و افغانستان کامال به‬ ‫دسـت طالبـان افتـاد‪ .‬نمی تـوان ایـن واقعـه حیـرت اور را در نتیجـه سیاسـت های‬ ‫غلط کاخ سفید و هم پیمانانش ندانست‪ .‬بعضی کارشناسان جهانی‪ ،‬یکه تازی‬ ‫طالبـان در افغانسـتان طـی ماه هـای اخیـر را نشـانه شکسـت امریـکا دانسـته و‬ ‫جکـردن غیرمسـئوالنه نظامیـان خـود‪،‬‬ ‫تا کیـد کرده انـد ایـاالت متحـده بـا خار ‬ ‫صحنـه تحقیرامیـز سـقوط «سـایگون» در جنـگ ویتنـام را این بـار در افغانسـتان‬ ‫تداعـی کـرده اسـت‪ .‬چهار دهـه جنـگ (به نوعـی از ‪ ،)۱۹۷۸‬افغانسـتان را بـه یکـی‬ ‫از ناامن تریـن و فقیرتریـن کشـورهای جهـان تبدیـل کـرده اسـت؛ به طوری کـه‬ ‫تولیـد ناخالـص ملـی سـرانه ایـن کشـور در سـال ‪ ۲۰۲۰‬طبـق ارزش اسـمی دالر‪،‬‬ ‫‪ ۵۵۲‬دالر امریـکا بـود و برمبنـای برابـری قـدرت خریـد‪ ،‬بـه ‪ ۲۴۷۴‬دالر رسـید‪.‬‬ ‫«واشینگتن پسـت» در تحلیلـی با اشـاره به اعلام خـروج امریـکا از افغانسـتان‪ ،‬این‬ ‫کشـور را «گورسـتان امپراتوری هـا» نامیـد؛ گورسـتانی کـه بـه شـهروندان خـودش‬ ‫نیـز روی خـوش نشـان نمی دهـد‪ .‬دراین راسـتا بایـد گفـت؛ امریکایی هـا اولیـن و‬ ‫خونیـن بی سـرانجام در این جغرافیـا نبوده انـد‪.‬‬ ‫تنهـا عاملان ایجـاد درگیری هـای‬ ‫ِ‬ ‫طبـق گـزارش ایـن روزنامـه؛ همـواره در مسـیر تاریـخ‪ ،‬امواجـی از متجـاوزان پرغـرور‬ ‫کوهسـتانی ناهمـوار و زمین هـای خشـک و لم یـزر ع‬ ‫خارجـی وارد ایـن سـرزمین‬ ‫ِ‬ ‫ان شـده اند؛ کـه البتـه اقلیـم عجیـب و محیـط تسخیرنشـدنی ان‪ ،‬مانـع از تحقـق‬ ‫اهـداف زورگویـان شـده و هیچ یـک از ایـن قدرت هـا نیـز ره بـه جایـی نبرده انـد‪.‬‬ ‫ شـدن نقشـه ابرقدرت هـا بـوده؛‬ ‫ا گرچـه افغانسـتان‪ ،‬همیشـه محـل نقش بر اب ِ‬ ‫تاریخـی ‪ The Great Game‬ب هشـمار مـی رود‪،‬‬ ‫امـا ازانجا کـه یکـی از قربانیـان‬ ‫ِ‬ ‫مدت هاسـت رنگ ارامش را به خود ندیده‪« .‬بازی بزرگ» نامی سـت که به جدل‬ ‫سیاسـی و نظامی دو امپراتوری بریتانیای کبیر و روسـیه تزاری در اسـیای مرکزی‬ ‫ً‬ ‫داده شـده؛ رقابت هایـی کـه تقریبـا در تمـام سـده ‪ ۱۹‬میلادی تـداوم داشـت‪.‬‬ ‫ قلـم «رودیـارد کیپلینـک» سـر زبان هـا‬ ‫ایـن عبـارت‪ ،‬پـس از انتشـار رمـان «کیـم» به ِ‬ ‫افتـاد‪ .‬امپراتـوری بریتانیـا طـی سـال های ‪ 1839‬تـا ‪ 1919‬اتـش سـه جنـگ ویرانگـر‬ ‫درگیـری انگلو‪-‬افغـان کـه منجر به عقب نشـینی‬ ‫را در انجـا برافروخـت‪ :‬طـی اولیـن‬ ‫ِ‬ ‫زمسـتانی هندوکش عرصـه را بر متجاوزان‬ ‫انگلیسـی ها شـد؛ ارتـش افغـان در برف‬ ‫ِ‬ ‫تنـگ کـرد و نتیجـه ایـن پیـکار در سـال ‪ ،1842‬مـرگ ‪ 4500‬نیروی نظامـی و حدود‬ ‫‪12‬هزار غیرنظامی بود‪ .‬در نبرد دوم معروف به «میوند» که در بازه ‪ 1878‬تا ‪1880‬‬ ‫رخ داد‪ ،‬وضعیـت بـرای انگلیسـی ها بهتـر بـود؛ و سـومین رویارویـی معـروف بـه‬ ‫ گیـری اسـتقالل افغانسـتان بـه پایـان رسـید‪ .‬دیگـر جنـگ‬ ‫«تـل» (‪ ،)1919‬بـا بازپس ِ‬ ‫بـزرگ و طوالنـی افغان هـا بـا یـک کشـور خارجـی‪ ،‬بـا شـوروی (سـابق) بـود؛ نبـردی‬ ‫که از ‪ 24‬دسـامبر ‪ 1979‬تا ‪ 15‬فوریه ‪ 1989‬ادامه داشـت‪ .‬درواقع‪ ،‬حضور نظامیان‬ ‫اتحـاد جماهیـر شـوروی در افغانسـتان‪ ،‬بـرای پشـتیبانی از دولـت کمونیسـت‬ ‫جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان در مقابـل مجاهدیـن افغـان صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن تقریبـا یک دهـه خشـونت نیـز کشته شـدن ‪14‬هـزار و ‪ 453‬نظامـی را درپـی‬ ‫داشـت؛ و بیـش از ‪53‬هـزار مجـروح برجـا گذاشـت‪ .‬امارهـا نشـان می دهـد حضـور‬ ‫نظامـی ایـاالت متحـده در خـا ک افغانسـتان‪ ،‬بـه مـرگ ‪ 2348‬سـرباز امریکایـی‬ ‫منجـر شـده؛ درحالی کـه بالغ بـر ‪20‬هزارنفـر نیـز طـی ان مجروح شـده اند‪« .‬سـازمان‬ ‫پیمان اتالنتیک شـمالی» (ناتو) نیز درحالی از افغانسـتان خارج می شـود که طی‬ ‫سـال های ‪ 2001‬تابه امـروز‪1147 ،‬نفـر از نیروهـای نظامـی خـود را دراین مبـارزات‬ ‫از دسـت داده‪ .‬همـکاری ناتـو بـا امریـکا در ‪20‬سـال حضـور نظامـی در افغانسـتان‬ ‫با عنـوان «عملیـات ازادی بلند مـدت» (‪ )OEF‬شـناخته می شـود؛ عملیاتـی که نه‬ ‫ازادی به دنبـال داشـت و نـه صلحـی پایـدار‪.‬‬ ‫عملیات ازادی بلند مدت‬ ‫عملیات ازادی بلند مدت‬ ‫جنگشوروی‪-‬افغان‬ ‫سومینجنگانگلو‪-‬افغان‬ ‫دومین جنگ انگلو‪-‬افغان‬ ‫اولین جنگ انگلو‪-‬افغان‬ صفحه 2 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫پرونده‬ ‫بسیاری از رهبران القاعده و‬ ‫طالبان‪ ،‬از کشور فرار کردند‬ ‫القاعـده حمالت ‪ 11‬سـپتامبر‬ ‫بـه بر ج هـای دوقلـو را‬ ‫صورت داد؛ دراین رویداد‬ ‫حدود ‪3000‬نفر کشته شدند‬ ‫جرج دابلیو بوش‬ ‫قطعنامه ‪( AUMF‬اجازه‬ ‫استفاده از نیروی نظامی‬ ‫علیهتروریست ها)‬ ‫را امضاء کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت موقت افغانستان‬ ‫سوگند یاد کرد‬ ‫جناح هایاصلی‬ ‫در افغانستان به جهت‬ ‫پایان دادن به تراژدی جنگ‬ ‫و ایجاد صلحی پایدار و‬ ‫بازسازی ملی و احترام به‬ ‫حقوق انسان در این کشور‪،‬‬ ‫«معاهده بن» را در کابل‬ ‫امضاء کردند‬ ‫نیروهای نظامی امریکا و‬ ‫بریتانیا‪ ،‬به مرا کز تحت کنترل‬ ‫طالبان در افغانستان‬ ‫حمله کردند‬ ‫شهرقندهار‬ ‫به محاصره طالبان درامد‬ ‫نیروهای امریکایی حوالی‬ ‫مرز پا کستان و افغانستان‬ ‫(دره شاه کوت) با حدود‬ ‫‪ 800‬نیروی مسلح طالبان و‬ ‫القاعده درگیر شدند؛‬ ‫این رویارویی را باید‬ ‫یکی از خونین ترین‬ ‫درگیری ها در تاریخ جنگ‬ ‫امریکا و افغانستان نامید‬ ‫مال عبیداهلل اخوند؛‬ ‫از اصلی ترین سرکر ده های‬ ‫طالبان (وزیر دفاع این دولت‬ ‫سرنگون شده) در پا کستان‬ ‫دستگیرشد‬ ‫اولینانتخاباتدموکراتیک‬ ‫در افغانستان از زمان سقوط‬ ‫طالبان برگزار؛ و حامد کرزی‬ ‫انتخاب شد‬ ‫یک فایل صوتی از‬ ‫اسامه بن الدن منتشر شد که‬ ‫در سخنانی در ان‪ ،‬مسئولیت‬ ‫حمالت ‪ 11‬سپتامبر را‬ ‫به عهده گرفت‬ ‫بارا ک اوباما اعالم کرد که‬ ‫حضور نیروهای نظامی‬ ‫در افغانستان را‬ ‫بیشتر خواهد کرد‬ ‫طالبان مجدد؛ اما تدریجی‬ ‫طغیان خود را اغاز کرد‬ ‫امریکا اعالم کرد که‬ ‫به «مبارزه اصلی»‬ ‫در افغانستان خاتمه داد‬ ‫سازمان «پیمان اتالنتیک‬ ‫ً‬ ‫شمالی» (ناتو) رسما اعالم‬ ‫و امضاء می کند که تا سال‬ ‫‪ ،2014‬کنترل امنیت در‬ ‫افغانستان را به نیروهای‬ ‫امنیتی این کشور‬ ‫تحویلمی دهد‬ ‫کشته هایجنگیامریکا‬ ‫از مرز ‪1000‬نفر گذشت‬ ‫«ناتو» کنترل امنیت را‬ ‫به نیروهای افغان وامی گذارد‬ ‫اشرف غنی‬ ‫به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫افغانستانانتخابمی شود‬ ‫بن الدن توسط نیروهای‬ ‫امریکایی در ایبت اباد‬ ‫(پا کستان) کشته می شود‬ ‫رئیس جمهوریسابق‬ ‫افغانستان؛برهان الدینربانی‬ ‫طی یک حمله انتحاری‬ ‫در خانه اش ترور می شود‬ ‫ً‬ ‫امریکا و ناتو رسما به ماموریت‬ ‫نظامی خود دراین کشور‬ ‫پایانمی دهند‬ ‫گفت وگوهای صلح با طالبان‬ ‫در قطر اغاز شد و طالبان‬ ‫عنوان کرد به شرطی که امریکا‬ ‫نیروهایش را از افغانستان‬ ‫خارج کند‪ ،‬مانع فعالیت ‬ ‫گروه های تروریستی در انجا‬ ‫می شود؛ دونالد ترامپ‬ ‫به طورنا گهانی گفت وگوهای‬ ‫صلح را رها می کند!‬ ‫طالبان و امریکا توافقی را‬ ‫امضاء می کنند که مسیر‬ ‫خروج نیروهای خارجی از‬ ‫افغانستان را هموار سازد؛‬ ‫درعین حال‬ ‫حمالت ادامه دارد‬ ‫رئیس جمهوری؛ جو بایدن‬ ‫اعالم می کند که تا ‪ 11‬سپتامبر ‪2021‬‬ ‫همه نیروهای امریکایی‬ ‫از افغانستان برمی گردند‬ صفحه 3 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫روایت ‪New York Post‬‬ ‫گریز اشرف غنی‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫علیمدنی‬ ‫چنـدروز بعدازانکـه اشـرف غنـی از وطنـش (براسـاس ادعاهـا بـا یـک بالگـرد مملـو از‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۹‬میلیون دالر پول نقد) فرار کرد‪ ،‬این رئیس جمهوری سابق افغانستان‬ ‫در بهشـت امـن جدیـدش؛ دبـی (یـک دیزنی لنـد واقعـی بـرای دیکتاتورهـای‬ ‫مخلـوع) ظاهـر شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ دبـی او را کـه فـرار بـا چنیـن ثروت هایـی را‬ ‫تکذیـب کـرد‪ ،‬براسـاس «مبنـای انسان دوسـتانه» قبـول کـرد‪ .‬ا گـر تاریـخ را ملا ک‬ ‫قـرار دهیـم؛ رئیس جمهـوری سـابق افغانسـتان برخلاف دیگـر پناه جوهـا در دبـی‬ ‫کـه در اجتماعـات در چـادر در صحـرا زندگـی می کننـد‪ ،‬یـک زندگـی لوکـس در خانـه‬ ‫جدیـدش دارد‪ .‬امـارات متحـده کـه متشـکل از دبـی‪ ،‬ابوظبـی و پنـج شیخ نشـین‬ ‫دیگـر از رهبـران رسواشـده بامتانـت اسـتقبال می کنـد؛ به ویـژه ان ها کـه انبوهی پول‬ ‫نقـد به دسـت امده از راه هـای مشـکوک داشـته یـا می تواننـد در بازی هـای شـطرنج‬ ‫ُ‬ ‫دیپلماتیک مفید باشند‪ .‬درحالی که اشرف غنی با وضعیت جدید اخت می شود‬ ‫و دخترش «مریم» به عنوان هنرمند در یک خانه لوکس در بروکلین زندگی می کند؛‬ ‫اینجـا بـه برخـی پناه جویان رده باالیـی که او می تواند با ان ها ضمـن وقت گذرانی در‬ ‫امـارات متحـده عربـی حشرونشـر داشـته باشـد‪ ،‬می پردازیـم‪.‬‬ ‫پرویزمشرف؛نخست وزیرسابقپا کستان‬ ‫او کـه یک بـار رئیس جمهـوری پا کسـتان بـوده و از سـال ‪ ۲۰۰۱‬تـا ‪ ۲۰۰۸‬ایـن کشـور‬ ‫را رهبـری کـرد‪ ،‬بـا اتهـام خیانـت بـه کشـورش مواجـه شـده و سـال ها در لیسـت‬ ‫ممنوع الخروجـی قـرار داشـت تااینکـه در سـال ‪ ۲۰۱۶‬بـرای خـروج از کشـور به دلیـل‬ ‫ً‬ ‫نگرانی هـای پزشـکی موفـق شـد‪ .‬او فـورا بـه دبـی فـرار کـرده و ازان زمان تا کنـون‬ ‫مشـغول زندگـی راحـت در یـک اپارتمـان ‪ ۱.۶‬میلیـون دالری در بـرج ‪ ۶‬سـاوث ریج‬ ‫دبی است‪ .‬از جمله امکانات این ساخت «سیستم تهویه هوای تازه خنک شده»‬ ‫ همراه امکانات اشناتری نظیر منظره وسیع بلندترین ساختمان جهان مشهور به‬ ‫بر ج الخلیفه‪ ،‬اسـتخرهای شـنا‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬گاردن سـنتر و امنیت ‪ ۲۴‬سـاعته اسـت‪.‬‬ ‫تا کسینویینگالکشیناواترا؛نخست وزیرهایاسبقتایلند‬ ‫ً‬ ‫سیاسـت بـرای خانـواده شـیناواترا که سـابقا جـزو ثروتمندترین ها در تایلنـد بودند‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬تا کسـین کـه یـک میلیـاردر حـوزه مخابـرات اسـت‪ ،‬در‬ ‫بیزینـس خانوادگ ‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۲‬انتخـاب و در سـال ‪ ۲۰۰۸‬به دلیـل اتهامـات فسـاد برکنـار شـد‪ .‬او اول بـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لنـدن فـرار کـرده و بعـدا راهـی دبـی شـد‪« .‬یینـگال ک» خواهـر کوچک تـر او نیـز بعـدا‬ ‫تلاش کـرد دسـتی در سیاسـت داشـته باشـد؛ امـا در سـال ‪ ۲۰۱۴‬بعـد از یـک کودتـا و‬ ‫رسـوایی مربـوط بـه برنامه دولتـش برای اعطای یارانه به برنج کاران از سـمتش کنار‬ ‫گذاشـته شـد‪ .‬تا سـال ‪ ۲۰۱۷‬او قبل از ان ها غیابی به پنج سـال حبس از بابت اتهام‬ ‫غفلت محکوم شـود‪ ،‬از کشـور فرار کرده بود‪ .‬طبق گزارش نیویورک تایمز؛ تا کسـین‬ ‫ازان زمان به بعد به امارتی کاخ مانند در دبی که توسط ارکیده های تایلندی احاطه‬ ‫شده و در ان‪ ،‬شش خدمتکار تایلندی دارد‪ ،‬نقل مکان کرده؛ درحالی که خواهرش‬ ‫شـهروندی صربسـتان را به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫خوان کارلوس؛پادشاهسابقاسپانیا‬ ‫پادشـاه سـابق اسـپانیا در سـال ‪ ۲۰۱۴‬مجبـور بـه کناره گیـری به دلیـل رسـوایی و‬ ‫بعدازانکـه بـا معشـوقه طوالنی مدتـش بـه شـکار در بوتسـوانا درضمـن قرارداشـتن‬ ‫اسـپانیا در یـک بحـران اقتصـادی رفـت‪ ،‬شـد‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۲۰‬به دنبـال مواجهـه بـا‬ ‫چندین اتهام فساد؛ ازجمله پذیرفتن یک هدیه‪ ۱۰۰‬میلیون دالری از ملک عبداهلل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(پادشـاه فوت شـده عربسـتان) کال از وطنـش فـرار کـرد‪ .‬او مجـددا در هتلـی به نـام‬ ‫ِ«امیریتـز پالیـس» در ابوظبـی که شـبی ‪ ۱۵‬هـزاردالر هزینـه اتاق هایش اسـت‪ ،‬پدیدار‬ ‫ً‬ ‫شد؛ اما بعدا امارتی چندمیلیون دالری در جزیره «زایا نورای» در ان نزدیکی تبدیل‬ ‫ً‬ ‫به اقامتگاه رسمی او شد‪ .‬طبق گزارش ال پائیس؛ او حتی بعدا در حال سرگرم کردن‬ ‫محمـد بـن زایـد (ولیعهـد ابوظبـی) در سـکونتگاه شـش اتاق خوابی اش کـه بیـش از‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬فوت مربـع مسـاحتش بـوده و دارای هفـت حمام‪ ،‬یک اسـتخر و دسترسـی به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـاحل خصوص ‬ ‫محمددحالن؛سیاستمدارفلسطینی‬ ‫محمـد دحلان؛ رئیـس امنیتـی سـابق فتـح؛ و همچنیـن دشـمن محمـود عبـاس‬ ‫(رئیـس تشـکیالت خودگـردان فلسـطین)‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۱‬بـا خالصی یافتـن از یـک‬ ‫ً‬ ‫مجـازات حبـس‪ ،‬بـه ابوظبـی رفـت و انجـا سـریعا به عنـوان مشـاور ولیعهـد بـن زایـد‬ ‫اسـتخدام شـد‪ .‬دحلان ا کنـون در یـک امـارت سـاحلی در ابوظبی زندگـی می کند و‬ ‫در ‪ ۲۰۱۵‬شهروندی صربستان را به دست اورد‪ .‬او یک بار یک کاخ دو میلیون دالری‬ ‫ً‬ ‫صربسـتانی را اجـاره کـرد کـه بعـدا توسـط شـریکش خریداری شـد‪.‬‬ ‫احمدعلیعبداهللصالح؛رهبریمن‬ ‫بعد از ترور علی عبداهلل صالح (رهبر پرسـابقه یمن) در ‪ ،۲۰۱۷‬پسـر بزرگش تا سـال ها‬ ‫به دلیـل حمایـت از حوثی هـای یمـن‪ ،‬تحـت بازداشـت خانگـی در ابوظبـی زندگـی‬ ‫کرد‪ .‬او درحال حاضر یک «سـفیر» بوده و فرض شـده که یا به ابوظبی برگشـته یا در‬ ‫عربسـتان است‪/ .‬ایسنا‬ ‫‪ ۱۰‬رهبر مهم طالبان که افغانستان را اداره می کنند‬ ‫طالبـان بعـد از سـیطره بـر کشـور افغانسـتان رویکردهـای خـود را بـرای‬ ‫مرحلـه اتـی اعلام می کنـد و همـه می خواهنـد بداننـد کـه مهم تریـن‬ ‫شـخصیت های طالبـان کـه افغانسـتان را اداره خواهنـد کـرد‪ ،‬چه کسـانی‬ ‫هسـتند‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ طالبـان بعـد از سـیطره بـر افغانسـتان‬ ‫رویکردهـای خـود را بـرای مرحلـه اتـی اعلام می کنـد و همـه می خواهنـد‬ ‫بداننـد مهم ترین شـخصیت های طالبـان که افغانسـتان را اداره خواهند‬ ‫کـرد چه کسـانی هسـتند و ایـا این هـا نقـش رسـمی در اداره کشـور طـی‬ ‫این مرحله دارند یا خیر‪ .‬طی روزهای گذشـته تعدادی از رهبران طالبان‬ ‫شناخته شدند که از جمله مهم ترین ان ها درزمینه نظامی و امنیتی مال‬ ‫عبدالقیوم ذا کر است که از جمله اولین کسانی بود که وارد کابل شد و از‬ ‫کاخ ریاسـت جمهوری اداره امـور امنیتـی و نظامـی را برعهده گرفته اسـت؛‬ ‫امـا سرنوشـت دیگـر رهبـران مهـم طالبـان نامشـخص اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مالذا کر‬ ‫حسـین سـعید‪ ،‬از شخصیت های ا کادمیک نزدیک به طالبان اعالم کرد‬ ‫کـه مالذا کـر از موسسـان طالبـان و نزدیـکان مالعمـر‪ ،‬موسـس طالبـان و از‬ ‫قوی تریـن شـخصیت های ان اسـت‪ .‬وی مالذا کـر را به منزلـه وزیـر دفـاع دانسـت‬ ‫کـه نفـوذ زیـادی در محافـل طالبـان و قبایـل جنـوب دارد و تمـام امـور امنیتـی را‬ ‫اداره می کنـد‪ .‬رهبـران دیگـری مثل عبدالرحمان منصور‪ ،‬حا کم طالبان در کابل‪،‬‬ ‫بـرادر سـیف االسلام منصـور‪ ،‬از مهم تریـن رهبـران طالبـان و پسـر نصـراهلل منصور‪،‬‬ ‫فرمانـده جهـادی علیـه شوروی سـت کـه از قبیلـه پشـتون ها هسـتند‪ .‬ولـی اهلل‬ ‫شـاهین‪ ،‬از اصحـاب رسـانه افغانـی و از نزدیـکان طالبان اعالم کـرد‪ ،‬ذا کر مهارت و‬ ‫تجربه دارد و مسئول طالبان در کابل است و بیشتر امور پایتخت را اداره می کند‪.‬‬ ‫او از مهم تریـن رهبـران طالبـان اسـت کـه اینـک در کابـل اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مولوی غالب‬ ‫از رهبـران غیرمشـهور طالبـان اسـت امـا نقـش مهمـی دارد و مسـئولیت عملیـات‬ ‫کابـل قبـل از سـیطره طالبـان بـر ان را برعهـده داشـت‪ .‬او درحال حاضـر ریاسـت‬ ‫پلیـس طالبـان را برعهـده دارد و مسـئول امنیـت کابـل اسـت‪ .‬مولـوی فتـح اهلل نیز‬ ‫در کنـار او به عنـوان رئیـس سـازمان اطالعـات نظامـی فعالیـت می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عبدالحق اخوندزاده‬ ‫وی از مسـئوالن طالبـان اسـت کـه بعـد از سـیطره بـر کابـل امـور را اداره می کننـد‬ ‫اسلامی دربـاره پرونـده دولـت انتقالـی و موضـع طالبان گفت وگـو کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یـک منبـع در طالبـان اعلام کـرد کـه او احتمـاال پسـت وزارت رسـانه و‬ ‫فرهنـگ را برعهـده بگیـرد‪ .‬امیر خـان متقـی بعـد از رسـیدن بـه کابـل‬ ‫در اولیـن فایـل صوتـی خـود پیامـی را بـه مـردم و کارمنـدان دولـت و‬ ‫امریکایی هـا داد‪ .‬او از مـردم خواسـت صبـور باشـند‪ .‬وی گفـت کـه‬ ‫طالبـان عـزم و اراده کافـی برای خدمت به مـردم دارد‪ .‬او از کارمندان و‬ ‫مسـئوالن دولت خواسـت ازطریق شماره تلفن هایی که طالبان اعالم‬ ‫کـرده تمـاس برقـرار کننـد‪ .‬او تا کیـد کـرد کـه هیچ کسـی به ان هـا تعرض‬ ‫نمی کند‪ .‬وی از نیروهای امریکایی خواست از بمباران هوایی مناطق‬ ‫دسـت بردارنـد‪ .‬او گفـت کـه این مسـئله نقـض توافـق دوحـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬عبدالغنی برادر‬ ‫وی رئیس دفتر سیاسی طالبان و از موسسان طالبان است‪.‬‬ ‫هرچندکـه خیلـی معـروف نیسـتند‪ .‬او مسـئول کمیتـه بهداشـت طالبـان اسـت و‬ ‫درحال حاضر به وحید مجروح‪ ،‬وزیر بهداشـت دولت اشـرف غنی کمک می کند‪.‬‬ ‫طالبـان از مجـروح خواسـته بودنـد بـه فعالیتـش ادامـه بدهد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مال سخاءاهلل‬ ‫وی امور اموزشـی و تربیت را اداره می کند و درحال حاضر فعالیتش به درخواسـت‬ ‫از دانشگاه های دولتی و خصوصی و مدارس دولتی و خصوصی برای عدم توقف‬ ‫فعالیتشان محدود می شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ذبیح اهلل مجاهد‬ ‫نگـروه اسـت کـه درحال حاضـر‬ ‫وی سـخنگوی طالبـان و از رهبـران مشـهور ای ‬ ‫در کابـل اسـت‪ .‬او بـا نقشـش در دفـاع از تصمیمـات سیاسـی و نظامـی طالبـان‬ ‫ً‬ ‫شـناخته شـده؛ امـا اخیـرا بـرای اولین بـار در مقابـل رسـانه ها ظاهـر شـد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬امیر خان متقی‬ ‫ازنظر سیاسی پرونده های طالبان با رسیدن امیر خان متقی‪ ،‬عضو دفتر سیاسی‬ ‫طالبـان بـه کابـل اغـاز شـد‪ .‬او بـا حامـد کـرزی‪ ،‬رئیس جمهوری سـابق افغانسـتان‬ ‫و عبـداهلل عبـداهلل‪ ،‬رئیـس شـورای عالی ملـی و قلب الدیـن حکمتیـار‪ ،‬رهبـر حـزب‬ ‫‪ .۸‬هبت اهلل اخوندزاده‬ ‫وی در مـه ‪ ۲۰۱۶‬به عنـوان رهبـر طالبـان در جریان انتقال سـریع قدرت‬ ‫بعـد از چنـدروز از مـرگ اختـر محمد منصور در حمله پهپادی امریکا در پا کسـتان‬ ‫ً‬ ‫تعیین شـد‪ .‬قبال او بیشـتر روی مسـائل قضایی و دینی متمرکز بود‪ .‬وی پسـر یک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یسـت و اصالتـا از قندهـار اسـت‪ .‬ایمـن الظواهـری‪ ،‬رهبـر القاعـده فـورا بـا او‬ ‫روحان ‬ ‫بیعـت کـرد و بـه او لقب «امیر المومنیـن» داد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬سراج الدین حقانی‬ ‫وی پسـر جالل الدین حقانی‪ ،‬از مشـهورترین رهبران جهاد علیه شـوروی و مردم‬ ‫دوم طالبـان و رهبـر شـبکه قدرتمند حقانی سـت‪ .‬واشـنگتن شـبکه حقانـی را که‬ ‫پـدر وی ان را تاسـیس کـرده تروریسـتی و از خطرنا ک تریـن گروه هایـی می دانـد که‬ ‫بـا نیروهـای امریکایـی و ناتـو در دودهه قبل در افغانسـتان جنگیده اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مالیعقوب‬ ‫وی پسـر ملا محمـد عمـر و رئیـس کمیته نظامی سـت که نفـوذ زیـادی در طالبان‬ ‫دارد‪ .‬وی رویکردهای استراتژیک جنگ علیه دولت افغانستان را تعیین می کرد‪.‬‬ ‫همچنـان نقشـی کـه وی در داخـل طالبـان بـازی می کنـد مبهـم اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫ً‬ ‫معتقدنـد کـه تعییـن او در سـال ‪ ۲۰۲۰‬به عنـوان رئیـس کمیتـه نظامـی صرفـا یـک‬ ‫اقـدام نمادیـن بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫پرونده‬ ‫تبعات شکست امریکا و ناتو در افغانستان‬ ‫شکسـت حضـور دودهـه ای امریـکا همـراه نیروهـای ناتـو در‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬شـرایط «جـو بایـدن» رئیس جمهـوری ایـن کشـور را‬ ‫در شـرایط حـادی قـرار داده اسـت؛ او ضمن اینکـه ازسـوی دولـت‬ ‫قبـل و جمهوری خواهـان زیـر فشـار بـرای کناره گیـری قـرار دارد‬ ‫بـه شـکافی عمیـق میـان اعضای ایـن اتحادیـه نظامی نیـز دامن‬ ‫یسـت کـه بایـدن به دلیـل‬ ‫زده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ چندروز ‬ ‫تصمیم خود مبنی بر خروج غیرمسئوالنه از افغانستان در داخل‬ ‫و خـارج از امریـکا موردهجمـه قرار گرفته اسـت امـا او دراین مدت‬ ‫از هـر فرصتـی بـرای دفـاع از تصمیـم خـود بهـره گرفته اسـت تـا بار‬ ‫مسـئولیت را بـر دوش دیگـران و عوامـل حاشیه سـاز بیفکنـد‪.‬‬ ‫بایـدن به تازگـی در توجیـه خـروج نیروهـای امریکا از افغانسـتان و‬ ‫بااشـاره به سـقوط دولـت افغانسـتان در پـی تسـلط گـروه طالبان‬ ‫ً‬ ‫بـر ایـن کشـور‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬مـن کاملا پشـت تصمیـم خـود‬ ‫ایسـتاده ام‪ .‬هیچ وقـت زمـان مناسـبی بـرای خـروج نیروهـای‬ ‫امریکایـی وجـود نداشـت؛ امـا حقیقـت این اسـت که این امـر‬ ‫سـریع ترازانچه کـه مـا انتظـار داشـتیم اتفـاق افتـاد‪ .‬ابـراز شـگفتی‬ ‫از پیشـروی سـریع طالبان نه تنها در کالم بایدن دیده می شـود؛‬ ‫بلکه برخی از اعضای غربی و هم پیمانان امریکا ازقبیل مقامات‬ ‫المـان‪ ،‬فرانسـه و انگلیـس نیـز چنـان دیدگاهـی دارنـد؛ دیدگاهی‬ ‫کـه نشـان می دهـد در این دودهـه واقعیـت دولـت افغانسـتان و‬ ‫نیـز میـزان نفـوذ و قـدرت طالبـان را به درسـتی درک نکرده انـد»‪.‬‬ ‫اظهاراتی مشـابه بایدن را توسـط «ینس اسـتولتنبرگ» (دبیرکل‬ ‫ناتـو) در اولیـن اجلاس خبـری خـود پـس از تسـلط طالبـان بـر‬ ‫کابـل شـاهد بودیـم‪ .‬به گفتـه وی؛ قـرار نبـود کـه نیروهـای ناتـو و‬ ‫بین المللی تا ابد در افغانسـتان بمانند؛ اما درعین حال اقرار کرد‬ ‫به رغـم سـرمایه گذاری و فـدا کاری مـا طی دودهه در افغانسـتان‪،‬‬ ‫«فروپاشـی ب هطـرزی بسـیار غافلگیرکننـده رخ داد!» دراین میـان‬ ‫افـرادی چـون بایـدن‪ ،‬اسـتولتنبرگ و دیگـر سـران تروئیـکای اروپا‬ ‫بیش ازانکـه بـر راهبـرد اشـتباه دودهـه ای خـود در افغانسـتان‬ ‫تمرکـز کننـد‪ ،‬سـعی بـر ان دارنـد کـه تـوپ را در زمیـن دولـت‬ ‫افغانسـتان بیندازنـد؛ هماننـد جملـه مشـهور بایـدن کـه تا کیـد‬ ‫یکـه نیروهـای افغـان ایـن کار را‬ ‫داشـت‪« :‬چـرا مـا بجنگیـم؛ درحال ‬ ‫نمی کننـد؟!» در اینجـا نقـش سیاسـت خارجـی امریـکا و به ویـژه‬ ‫یسـت؛ کشـوری کـه ادعـا‬ ‫در قبـال افغانسـتان قابل تامـل و بررس ‬ ‫غبـر هزارمیلیـارددالر در جنـگ افغانسـتان و‬ ‫می کنـد هزینـه ای بال ‬ ‫برای اموزش ‪ ۳۰۰‬هزار پلیس و سرباز افغانستانی و تجهیز ان ها با‬ ‫سالح های پیشرفته امریکایی صرف کرده است! از نگاه ناظران‪،‬‬ ‫اشغال دودهه ای افغانستان با این هزینه هنگفت و زمان کافی‬ ‫بـرای توانمندسـازی قـوای نظامـی ایـن کشـور برخلاف انچه جو‬ ‫بایدن ادعا می کند‪ ،‬شکستی بیش نبوده است‪ .‬طنز تلخ ماجرا‬ ‫انجاست که نیروهای رسمی افغانستان حتی چندهفته از پس‬ ‫مقابله با نیروهای طالبان برنمی ایند‪ .‬توجیهات غیرقابل قبول‬ ‫بایـدن هرچنـد طوطـی وار از زبـان برخـی سـران ناتـو جـاری‬ ‫می شـود؛ امـا نـه بـرای افـکار عمومی امریـکا و نه جهان قابل اعتنا‬ ‫نیست‪ .‬در داخل امریکا‪« ،‬دونالد ترامپ» (رئیس جمهوری قبلی‬ ‫این کشور) پا به میدان انتقاد و اعتراض گذاشته و پس از انتشار‬ ‫خبـر تصـرف کابـل توسـط طالبـان‪ ،‬در اظهاراتـی شـدیداللحن از‬ ‫عملکـرد دولـت بایـدن در قبـال افغانسـتان انتقـاد کـرد‪ .‬ترامـپ‬ ‫سیاسـت بایـدن در افغانسـتان را فضاحت بـار خوانـد و گفـت کـه‬ ‫او بـرای انچـه در افغانسـتان انجـام داده‪ ،‬بایـد کناره گیـری کنـد‪.‬‬ ‫البتـه هنـوز افـکار عمومـی جهـان‪ ،‬مذا کـرات امریـکا بـا طالبـان را‬ ‫کـه در سـال ‪ ۲۰۱۸‬در دوحـه قطـر اغـاز شـد و بـه توافـق سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫منتهـی شـد‪ ،‬از یـاد نبـرده؛ توافقـی کـه براسـاس اراده شـخص‬ ‫ترامـپ صـورت گرفتـه بـود و قـرار شـد کـه امریـکا طـی چندمرحله‬ ‫نیروهـای خـود را از افغانسـتان خـارج کنـد‪ .‬انتقـاد اصلـی ترامـپ‬ ‫امـا ان اسـت که خـروج نیروهـای نظامـی امریکا از افغانسـتان باید‬ ‫یکـرد کـه در دولـت بایـدن‬ ‫از یـک جـدول زمان بنـدی پیـروی م ‬ ‫ایـن اتفـاق نیفتـاد؛ ازایـن رو اسـت کـه ترامـپ مسـئولیت ایـن‬ ‫خـروج شـتاب زده را متوجـه بایـدن می داند‪ .‬چنیـن دیدگاهی در‬ ‫میان بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه؛ ازجمله «لیندسی‬ ‫گراهـام» و «میـچ مـک کانـل» نیـز دیـده می شـود کـه خـروج‬ ‫غیرمسـئوالنه بایدن را بسترسـاز وقوع رخدادهای وحشتنا ک تر‬ ‫و دامنه دارتـر ارزیابـی می کننـد‪ .‬نکتـه مهـم و مـورد اعتنـای دیگـر‪،‬‬ ‫یبـر خـروج از افغانسـتان‬ ‫یسـت کـه بـا تصمیـم بایـدن مبن ‬ ‫شکاف ‬ ‫بـه اردوگاه ناتـو و متحـدان ایـاالت متحـده تعمیـق شـده اسـت‬ ‫کـه دراین زمینـه صریح تریـن انتقـادات را از جانـب مقامـات‬ ‫‪5‬‬ ‫ً‬ ‫المانـی شـاهد بودیـم؛ کشـوری که معموال نقش چشـم گیری در‬ ‫مهاجرپذیری دارد‪« .‬فرانک والتر اشتاین مایر» (رئیس جمهوری‬ ‫المان) اتفاقات روزهای پیش در فرودگاه کابل را برای کشورهای‬ ‫غربی شرم اور توصیف کرد و بااذعان به شکست ناتو دراین کشور‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬فروپاشی سریع دولت افغانستان و نیروهای نظامی ان و‬ ‫دستیابی بدون مقاومت طالبان به حاکمیت‪ ،‬برای مدت های‬ ‫مدید سـایه خود را خواهد افکند‪ .‬نافرجامی سـال ها تالش های‬ ‫مـا بـا هـدف سـاختن یک جامعـه باثبات و مقـاوم‪ ،‬پرسـش های‬ ‫بنیادینـی دررابطه بـا سیاسـت خارجـی و فعالیـت نظامـی مـا در‬ ‫گذشـته و اینـده ایجـاد می کنـد؛ پرسـش هایی تلـخ کـه مـا نبایـد‬ ‫در وهلـه نخسـت به سـرعت؛ بلکـه صادقانـه و اساسـی بـه ان هـا‬ ‫پاسـخ گوییـم»‪ .‬رئیس جمهـوری المـان دراین رابطه افـزود که به‬ ‫ایـن پرسـش های بنیادیـن بایـد به طور مشـترک بـا هم پیمانـان‬ ‫غربـی پاسـخ داد؛ «زیـرا بـدون ایـن هم پیمانـی و همبسـتگی‬ ‫در این هم پیمانـی‪ ،‬المـان‪ 20‬سـال پیش پـا بـه خـا ک افغانسـتان‬ ‫نمی گذاشـت‪ .‬فعالیـت المـان‪ ،‬هماننـد فعالیـت بسـیاری‬ ‫کشورهای پیمان ناتو و کشورهای غربی در افغانستان را باید در‬ ‫چارچـوب ایـن هم پیمانـی فهمیـد و ارزیابـی کـرد»‪ .‬ازطرفـی وزیـر‬ ‫دفـاع المـان نیـز از ناتـو خواسـت از شکسـت خـود در افغانسـتان‬ ‫درس بگیرد و «انگال مرکل» (صدراعظم این کشور) هم وضعیت‬ ‫افغانستان را «تلخ‪ ،‬اسف بار و وحشتنا ک» توصیف و تا کید کرد‬ ‫که تصمیم واشینگتن برای خروج از افغانستان به دالیل مربوط‬ ‫به سیاست داخلی امریکا گرفته شده‪ .‬حتی جانشین احتمالی‬ ‫او‪ ،‬خروج نیروهای غربی از افغانستان را «بزرگ ترین ناکامی ناتو»‬ ‫از زمان تشکیل ان توصیف کرد‪ .‬نگرانی کشورهای اروپایی عضو‬ ‫یسـت‬ ‫ناتـو از المـان گرفتـه تـا فرانسـه و انگلیـس به دلیـل تبعات ‬ ‫کـه به دلیـل تصمیمـات بایـدن متوجـه ایـن کشـورها خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ان هـا در سـال ‪ ۲۰۰۱‬به دلیـل حملات القاعـده بـه پنتا گـون‬ ‫و بر ج هـای دوقلـوی مرکـز تجـارت جهانـی در شـهر نیویـورک بـه‬ ‫افغانستان پا گذاشتند و اینک پس از دودهه هزینه جانی و مالی‬ ‫باید به دلیل خروج غیرمسئوالنه بایدن سیل مهاجران افغان را‬ ‫پذیرا باشـند؛ پناه جویان و اوارگانی که با خود سـیلی از مشـکالت‬ ‫را روانـه کشـورهای میزبـان خواهنـد کـرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سرپرست اورژانس کشور اعالم کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کمبود هشت هزار نیرو در اورژانس‬ ‫دولت‪ ،‬تضمین کننده ازادی های مشروع است‬ ‫سرپرست اورژانس کشور با بیان اینکه هشت هزار نفر کمبود نیرو داریم‪ ،‬گفت‪« :‬تالش خواهیم کرد که‬ ‫عالوه بر قرارداد خرید امبوالنس های تولید داخل‪ ،‬مذا کراتی هم برای واردات انجام دهیم»‪ .‬به گزارش‬ ‫مهـر؛ پیمـان صابریـان سرپرسـت اورژانـس کشـور افـزود‪« :‬پیشـرفت های خـوب و قابل توجهـی را از نظـر‬ ‫امکانات نرم افزاری و سخت افزاری داشتیم؛ و با تامین بودجه ای که شد مناقصه ‪ ۲۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫امبوالنـس انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬حوادثـی کـه بـاالی ‪ ۵-۴‬مصـدوم دارد ایـن اتوبـوس‬ ‫امبوالنس هـا می توانـد کمـک شـایانی کنـد؛ همچنیـن خریـد ‪ ۱۰۰۰‬هـزار دسـتگاه امبوالنس قـرار اسـت از‬ ‫طرف وزرات بهداشـت انجام شـود‪ ۱۵۰ .‬دسـتگاه موتورالنس نیز به زودی وارد کشـور می شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری دولـت را تضمین کننـده ازادی هـای مشـروع عنـوان کرد و گفـت‪« :‬در انتخـاب وزرا‬ ‫تحت تاثیر هیچ جریان و گروه خاصی قرار نگرفتم البته پیشنهادهای زیادی از گروه های مختلف‬ ‫برای معرفی افراد ارسـال شـد»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی‬ ‫گفـت‪« :‬محـور دوم در پرتـو مشـارکت و تلاش همه جانبـه بـرای مردمی سـازی اقتصـاد‪ ،‬فرهنـگ‬ ‫و صیانـت از ازادی هـای اساسـی و حقـوق عامـه اسـت نیـز در فعال سـازی بـا رویکـرد خانواد هگـرا و‬ ‫حمایـت همه جانبـه از خانـواده برنامه شـکل می گیـرد‪ .‬برای تحول در دو محور عدالت و پیشـرفت‬ ‫یـا بـا مشـارکت همگانـی برنامـه دولـت چرخش هـای تحول افریـن زیـر را دنبـال می کند»‪.‬‬ ‫ج فارس‬ ‫پشت پرده پروژه ناامن سازی خلی ‬ ‫ادعـای غیرمسـتند چندی پیـش رژیـم صهیونیسـتی و‬ ‫حامیانـش دربـاره کشـتی مرسـر اسـتریت فضاسـازی علیـه‬ ‫تهـران اسـت‪ .‬منافـع ایـران بـا اقداماتـی این چنینـی در‬ ‫تعـارض اسـت و برقـراری امنیـت در خلیـج فـارس و دریـای‬ ‫عمـان از اولویت هـای ایـران اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ یکـی از‬ ‫پرتکرارترین هشدار و انذارهای ایران به کشورهای منطقه‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬موضـوع عادی سـازی روابـط ایـن‬ ‫کشـورها بـا رژیـم صهیونیسـتی و به تعبیـر بهتـر اشکارسـازی‬ ‫ایـن روابـط بـوده اسـت‪ .‬ایـران بارهـا تا کیـد کـرده کـه‬ ‫حضـور رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه منجـر بـه ازبین رفتـن‬ ‫صلـح و امنیـت در منطقـه می شـود‪ .‬بااین حـال برخـی از‬ ‫کشـورهای حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس بـدون توجـه بـه‬ ‫ایـن هشـدارهای دلسـوزانه و بـدون توجـه بـه پیامدهـای‬ ‫ان روابـط خـود با این رژیم نامشـروع را اشکارسـازی کردند‪.‬‬ ‫روابـط خصمانـه رژیـم صهیونیسـتی بـا ملت های مسـلمان‬ ‫تاریـخ درازی دارد و ملت هـای منطقـه هـم به خوبـی بـه‬ ‫اهـداف و نیـات شـوم ایـن رژیـم واقـف هسـتند بااین حـال‬ ‫برخـی حکومت هـای منطقـه بـدون توجـه بـه خواسـت و‬ ‫ً‬ ‫مطالبات مردم‪ ،‬وارد بازی شـدند که عمدتا دولت پیشـین‬ ‫امریکا طراحی کرد‪ .‬بااین وجود رهبران این کشـورها بدون‬ ‫توجـه بـه هشـدارهای ایـران و بـدون داشـتن حزم اندیشـی‬ ‫و اینده نگـری اقـدام بـه اشکارسـازی مناسـبات خـود بـا‬ ‫صهیونیسـت ها کردنـد‪ .‬نقـش مخـرب صهیونیسـت ها در‬ ‫منطقـه خاورمیانـه و ناامـن سـازی ایـن رژیـم در منطقـه بـر‬ ‫یکـه در سـال های اخیـر و در‬ ‫کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬اتفاق ‬ ‫سـایه بی توجهی برخی از رهبران منطقه رخ داد این بودکه‬ ‫زمیـن و زمینـه بازیگـری مخرب صهیونیسـت ها را گسـترش‬ ‫دادنـد‪ .‬اینکـه صلح و امنیت در اب های جنوبی کشـورمان‬ ‫از اولویت هـای جمهـوری اسلامی محسـوب می شـود و‬ ‫ازادی کشـتیرانی و امنیـت ابراه هـای راهبـردی در خلیـج‬ ‫فـارس و دریـای عمـان اصـل و ضرورتـی غیرقابل انـکار‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر امنیـت اب هـای جنوبـی کشـورمان به هردلیـل‬ ‫ً‬ ‫خدشـه دار شـود قطعـا امنیـت کشـتی های ایرانـی نیـز بـا‬ ‫یکـه بخـش‬ ‫تهدیـد مواجـه خواهـد شـد‪ .‬ان هـم درحال ‬ ‫ً‬ ‫اعظـم بازرگانـی خارجـی ایـران عمدتـا ازطریـق کشـتی ها و‬ ‫حمل ونقـل دریایـی تامین می شـود؛ بنابراین هرگونه تنش‬ ‫و تعارضی دراین منطقه‪ ،‬منافع اقتصادی و سیاسی تمامی‬ ‫کشـورهای منطقـه ازجملـه ایـران را درخطـر قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫برای همیـن منافـع ایـران اقتضـا می کنـد کـه خلیـج فـارس‬ ‫و دریـای عمـان در امنیـت کامـل باشـد‪ .‬به همین دلیـل‬ ‫می تـوان گفـت کـه ادعـای رژیم صهیونیسـتی دربـاره حمله‬ ‫ً‬ ‫پهپـادی ایـران بـه کشـتی مرمـر اسـتریت عمدتـا درراسـتای‬ ‫فضاسـازی علیـه ایـران و پیشـبرد پـروژه ایران هراسـی‬ ‫اسـت‪ .‬در پـی حاشیه سـازی های جدیـد صهیونیسـت ها‬ ‫دربـاره حملـه بـه کشـتی ایـن رژیـم و تلاش نـا کام ایـن رژیـم‬ ‫و متحدانـش علیـه ایـران‪ ،‬سـعید خطیـب زاده‪ ،‬سـخنگوی‬ ‫وزارت امـور خارجـه در اجلاس مطبوعاتـی اخیـر خـود‬ ‫گفـت‪ :‬اظهـارات وزیـر امـور خارجـه انگلیـس درمـورد ملـت‬ ‫ایـران جدیـد نیسـت بلکـه حلقـه ای از زنجیـره اظهـارات‬ ‫غیرمسـئوالنه ازسـوی مقامات انگلیسـی علیه ایران اسـت‪.‬‬ ‫ایـران هـم نگـران امنیـت کشـتی ها در اب هـای بین المللـی‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن همـان نقضی اسـت که انگلیس چندسـال قبل‬ ‫انجـام داد و ان اقـدام راهزنانـه بـه نتیجـه نرسـید و منجـر‬ ‫تکـش شـد‪ .‬نیـروی دریایـی بریتانیـا در‬ ‫بـه ازادی ان نف ‬ ‫تکـش حامـل نفـت ایـران را در تنگـه‬ ‫تیرمـاه ‪ ۱۳۹۸‬یـک نف ‬ ‫تکـش‬ ‫جبل الطـارق توقیـف کـرد‪ ،‬بـه ایـن بهانـه کـه ایـن نف ‬ ‫درحال انتقـال نفـت بـه سـوریه بـوده و این اقـدام نقـض‬ ‫تحریم هـای اتحادیـه اروپـا اسـت‪ .‬خطیـب زاده بابیان اینکه‬ ‫امنیـت خلیـج فـارس خـط قرمـز ماسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫تلاش کردیـم ایـن ابـراه از ناامنـی کـه کشـورهایی ماننـد‬ ‫انگلیـس درسـت می کننـد‪ ،‬در امـان باشـد‪ .‬همراهـی‬ ‫انگلیـس بـا دولـت بدنـام اسـرائیل جایـگاه ان هـا را نشـان‬ ‫می دهـد‪ .‬سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی از اظهـارات‬ ‫جوسـپ بـورل؛ مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا‬ ‫علیـه ایـران انتقـاد کـرد و گفت‪ :‬این اظهارات غیرمسـئوالنه‬ ‫و جانب دارانـه مـردود اسـت‪ .‬ایـن اظهـارات نه تنهـا مـردود‬ ‫اسـت‪ ،‬بلکـه بـه صلـح و ثبات ایـن ابراهـه بین المللی کمک‬ ‫نمی کنـد‪ .‬جوسـپ بـورل در روزهـای اخیـر بـا تکـرار برخـی‬ ‫ادعاهـای اثبات نشـده‪ ،‬طـی بیانیه ای ایـران را عامل حمله‬ ‫تکـش رژیـم صهیونیسـتی معرفـی کـرد‪ .‬دراین بیانیـه‬ ‫بـه نف ‬ ‫امـده اسـت کـه اتحادیـه اروپـا حملـه روز ‪ ۲۹‬جـوالی بـه‬ ‫ٔ‬ ‫کشـتی مرسـر اسـتریت را محکـوم کـرده و تا کیـد می کنـد‬ ‫هیـچ توجیهـی بـرای این اقـدام کـه درجریـان ان در شـهروند‬ ‫رومانـی و انگلیـس جـان خـود را از دسـت دادنـد‪ ،‬وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬اقـدام یک جانبـه و بی مسـئولیتی در قبـال قوانیـن‬ ‫بین المللـی و تهدیدکننـده صلـح به هیچ وجـه توجیه پذیر و‬ ‫قابل قبـول نیسـت و بایـد متوقـف شـود‪ .‬ازادی دریانـوردی‬ ‫باید همواره تضمین شـده باشـد‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجه‬ ‫بااشـاره به سـکوت کشـورهای غربـی نسـبت بـه تروریسـم‬ ‫دولتـی رژیـم صهیونیسـتی و خرابکاری هـای ان هـا درمـورد‬ ‫کشـتی های تجـاری گفـت‪ :‬ایـن کشـورها نبایـد رفتـاری‬ ‫انجـام دهنـد کـه حا کـی از جانب داری شـان باشـد چرا کـه‬ ‫‪ 8‬خودروی برقی لوکس اما مقرون به صرفه‬ ‫دراین گزارش تعدادی از برترین ‪SUV‬های دنیا با قیمت مناسب معرفی شده اند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرنـگار حـوزه دریچـه فنـاوری گـروه فضـای مجـازی باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان‪ ،‬اجـازه ندهیـد قیمـت اتومبیـل شـما را از یـک ماشـین بسـیارخوب یـا ‪SUV‬‬ ‫دور کنـد‪ .‬بلـه امروز ماشـین های خارق العـاده ای برای فروش وجـود دارد‪ ،‬ولی همه‬ ‫مـردم پـول کافـی بـرای خریـد ان را ندارنـد؛ امـا ا گـر بدانیـد کـه خودروهایی با قیمت‬ ‫زیـر ‪۴۰‬هـزاردالر وجـود دارد چطـور؟ در اینجـا فهرسـتی از مدل های مختلف ازجمله‬ ‫اتومبیل های لوکس سـطح پایین‪SUV ،‬های متوسـط و حتی اتومبیل های برقی‬ ‫دوربـرد را بـرای خریـداران بررسـی می کنیم‪.‬‬ ‫کیا تلوراید ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بـا ایـن خـودروی برقـی بـه همـه نقـاط مهـم دسترسـی خواهیـد داشـت‪ .‬ایـن‬ ‫اتومبیـل بـه طـرز چشـمگیری خوب و باکیفیت اسـت‪ .‬این سـواری بـرای گذراندن‬ ‫نحـال پیشـرانه های ‪ V۶‬قدرتمنـد‬ ‫اوقـات فراغـت راحـت و مناسـب اسـت‪ .‬درهمی ‬ ‫و ‪ ۳.۸‬لیتـری ان نیـروی بیشـتری را بـرای موتـور ایـن خـودرو فراهـم می کنـد و‬ ‫تسـرعته پاسـخگو و بـدون سـروصدایی اسـت کـه درواقـع‬ ‫دارای جعبه دنـده هش ‬ ‫همان چیـزی اسـت کـه می توانیـد در یـک شـرایط مشـابه ب هصـورت خـودکار تصـور‬ ‫خهـای متحـرک را بـا قیمـت‬ ‫کنیـد‪ .‬شـما می توانیـد یـک کیـا تلورایـد دارای چر ‬ ‫‪ 33060‬دالر تهیه کنید که باتوجه به تمام پیشـنهاد هایش مقرون به صرفه اسـت‪.‬‬ ‫یشـود و شـامل‬ ‫یتـر و تمیـز ‪ EX‬کیـا کـه از قیمـت ‪ ۳۸۴۶۰‬دالر شـروع م ‬ ‫خودرو ‬ ‫سیسـتم جامـع کمـک رانندگـی بزرگـراه اسـت نیـز یـک اتومبیل خـوب بـرای افـراد با‬ ‫سالیق مختلف است‪ .‬با پرداخت ‪ ۲۰۰۰‬دالر دیگر شما می توانید ‪ AWD‬را دراختیار‬ ‫داشـته باشـید‪ ،‬پـس شـما کمـی بیـش از ‪ ۴۰‬هـزاردالر بـرای خریـد یـک ‪ SUV‬بـزرگ و‬ ‫راحـت کـه رانندگـی بـا ان بسـیارجذاب اسـت‪ ،‬نیـاز داریـد‪.‬‬ ‫تویوتا اوالون ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شسـاخت اسـت که یک مناسـب برای پیمودن‬ ‫یک سـدان بزرگ افسـانه ای و خو ‬ ‫مسافت های راه دور است‪ .‬به نظر می رسد ظاهر ان برای همه مناسب نباشد‪ ،‬اما‬ ‫منکـر قـدرت محکـم و اتاقـک کالس فوقانـی ان نمی توان شـد چرا که از نقـاط قوت‬ ‫ان اسـت‪ .‬دارای یـک پیشـرانه ‪ V۶‬بنزینـی ‪ ۳.۵‬لیتـری ب هصـورت اسـتاندارد بـا ‪۳۰۱‬‬ ‫اسـب بخار قدرت و ‪ ۲۶۷‬پوند فوت گشـتاور اسـت که نیروی زیادی را ارائه می دهد‬ ‫یهـای عقب را ب هسـمت پایین تا کنید‪.‬‬ ‫و می توانیـد صندل ‬ ‫خودروی ولوو ‪XC۴۰‬‬ ‫یک کراس اوور لوکس با موتور قدرتمندتر ‪ T۵‬چهارچرخ محرک‪ ،‬چند بسته اپشن‬ ‫ً‬ ‫متنوع و کامال مجهز را تنها با قیمت تقریبی ‪ ۴۰۰۰۰‬دالر بخرید و از داشتن ان لذت‬ ‫اعتبـار کالم و رفتـار ان هـا را زیرسـوال می بـرد‪ .‬خطیـب زاده‬ ‫همچنیـن دربـاره تشـکیل کمیتـه تحقیـق درمـورد حملـه‬ ‫بـه کشـتی صهیونیسـتی ابـراز داشـت‪ :‬اتهامـات بی پایـه و‬ ‫اساسـی که با سناریوسـازی رژیم صهیونیسـتی شکل گرفته‬ ‫و همـراه بـا بیانیه هـای بی اعتبـار‪ ،‬مـردود اسـت‪ .‬ایـران پایـه‬ ‫امنیـت در منطقـه پیرامونـی ازجملـه خلیـج فـارس اسـت و‬ ‫در همـه راه حل هـا و راهکارهایـی کـه بـه امنیـت ایـن ابـراه‬ ‫مربـوط اسـت‪ ،‬نقـش داشـته اسـت‪ .‬وی بااشـاره به حمالت‬ ‫علیـه کشـتی های ایرانـی در ماه هـای اخیـر بیـان کـرد‪:‬‬ ‫متاسـفانه در دریـای سـرخ و سـایر ابراهه هـای بین المللـی‪،‬‬ ‫شـاهد تروریسـم دولتی اسـرائیل و سکوت دولت ها ازجمله‬ ‫انگلیـس و امریـکا هسـتیم‪ .‬هشـدار می دهیم ایـران درمورد‬ ‫امنیـت کشـتی های تجـاری خـود سـکوت نمی کنـد و هـر‬ ‫ً‬ ‫اقدامـی کـه جامـع و شـمول گرا نباشـد‪ ،‬قطعـا راه بـه جایـی‬ ‫نمی بـرد‪ .‬از نخسـتین روزهـای وقـوع پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی و به هم خـوردن معـادالت غربـی‪ ،‬ایـران امـاج‬ ‫کینـه و خصومـت غـرب و عمـال وابسـته بـه ان هـا و قربانـی‬ ‫اقدامـات تروریسـتی بـوده اسـت‪ .‬پدیـده تروریسـم یکـی از‬ ‫مهم تریـن بحران هـای حقـوق بین الملـل اسـت کـه صلـح‬ ‫و امنیـت بین المللـی را به مخاطره افکنده اسـت‪ .‬تروریسـم‬ ‫دولتـی هنگامـی رخ می دهـد کـه نظام هـای حا کـم در‬ ‫روابـط بین المللـی و خارج از تشـریفات دیپلماتیک تثبیت‬ ‫شـده‪ ،‬اعمـال خشـونت می کننـد و یـا تهدیـد بـه اسـتفاده‬ ‫از ان می نماینـد‪ .‬رژیـم اسـرائیل تا کنـون بـا تـرور چندیـن‬ ‫دانشـمند هسـته ای ایران و حمله به تاسیسـات هسـته ای‬ ‫کشـور هـم بارهـا درمـورد ایـران بـه تروریسـم دولتـی اقـدام‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬گفتنـی اسـت کـه نفتالـی بنـت‪ ،‬نخسـت وزیر‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی از مواضـع گـروه ‪ ۷‬کـه بـدون ارائـه هیـچ‬ ‫تکـش‬ ‫سـندی ایـران را بـه دست داشـتن در حملـه بـه نف ‬ ‫«مرسـر اسـتریت» متهـم کرده انـد‪ ،‬اسـتقبال کـرد‪ .‬او مدعـی‬ ‫شـد کـه ا کنـون زمـان عمل اسـت‪ ،‬نه صدور بیانیـه و با تکرار‬ ‫تهدیدهـای پوشـالی‪ ،‬افـزود کـه اسـرائیل در جبهه هـای‬ ‫متعـدد بـه ایـران پاسـخ می دهـد‪ .‬باتوجه بـه اقدامـات‬ ‫اخیـر رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬دسـتگاه سیاسـت خارجـی‬ ‫دولـت جدیـد ایـران بایـد بـا به دسـت گرفتن ابتکارعمـل‬ ‫فعاالنـه بـا ایران هراسـی دروغیـن ایـن رژیـم مقابلـه کنـد و‬ ‫کشـورهای منطقـه خلیـج فارس نیـز باتوجه بـه ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی هـای اقتصـادی و سیاسـی خـود بایـد درراسـتای‬ ‫کمـک بـه امنیـت و حفـظ ثبـات و ارامـش در خلیـج فـارس‬ ‫تلاش کننـد‪.‬‬ ‫ببریـد‪ .‬مشـخصات ایـن خودرو شـامل چراغ های جلـو ‪ ،LED‬صندلی های چرمی‪،‬‬ ‫سیسـتم اطالعـات سـرگرمی‪ ،‬صفحه نمایـش لمسـی ‪ ۹‬اینچـی و تجهیـزات ایمنـی‬ ‫فعـال و اسـتاندارد اسـت‪ .‬بـا ‪ XC۴۰‬تجربـه رانندگـی راحـت در یـک فضـای داخلـی‬ ‫بزرگ و امکانات با کیفیت عالی را تجربه کنید‪ .‬این همه ان چیزی است که درمورد‬ ‫وسایل نقلیه بزرگ تر و گران تر ولوو باید وجود داشته باشد تا مخاطب را راضی نگه‬ ‫دارد‪ ،‬کلی اپشـن و امکانات در یک بسـته بندی کوچک و قیمت مناسـب‪.‬‬ ‫خودروی هیوندای کونا الکتریک ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ایـن ماشـین بـا قیمت مناسـب ‪ ۴۰‬هـزاردالر خریداران را ب هسـمت نسـل جدیـدی از‬ ‫‪ EV‬هـای سـطح پاییـن هدایـت می کنـد و یکی ازمـوارد موردعالقـه مشـتریان بـرای‬ ‫انتخاب در بین خودروهای الکتریکی‪ ،‬هیوندای ‪ Kona Electric‬اسـت‪ .‬سـاو سـاب‬ ‫کامپکت‪ ،‬ایمنی کافی و فناوری اتاقک را با فضای وسیع و منطقی ترکیب می کند‪.‬‬ ‫ا گـر می خواهیـد ان را زیـر ‪ ۴۰۰۰۰‬دالر نگـه داریـد‪ ،‬بایـد بـا تریـم ‪ SEL‬همـراه شـوید‪.‬‬ ‫موتـور الکتریکـی این محصـول هیونـدای‪ ۲۰۱ ،‬اسـب بخار و ‪ ۲۹۱‬پونـد فـوت گشـتاور‬ ‫خهـای جلـوی خـود می فرسـتد‪ .‬صـدای ایـن ماشـین برقـی از نـوع بنزینـی‬ ‫را بـه چر ‬ ‫‪ Kona‬توربوشـارژ بیشـتر اسـت‪ ،‬امـا یـک ‪ EV‬سـنگین تر و در کل کمی کندتـر اسـت‪.‬‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت‪ .‬در هنگام ‬ ‫طبـق ‪ EPA‬بـراورد شـده ‪ Kona Electric‬محـدوده ‪ ۲۵۸‬مایل ‬ ‫شارژر سریع ‪ EV‬را استفاده می کند ‪ SUV‬الکتریکی می تواند باتری خود را در حدود‬ ‫کسـاعت بـه ‪ ۸۰‬درصـد شـارژ برسـاند‪ .‬ایسـتگاه های خانگـی و عمومـی ‪ ۲۴۰‬ولـت‬ ‫ی ‬ ‫می تواننـد باتـری را ‪ ۹.۵‬سـاعت شـارژ کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫سوئیس‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫اتریش‬ ‫وقتـی نوبـت بـه «لیـگ شـکالت» می رسـد‪ ،‬میـزان مصـرف مـردم «سـوئیس» بـا سـرانه سـاالنه‬ ‫ً‬ ‫‪ 8.8‬کیلوگرم قابل توجه اسـت‪ .‬این کشـور اساسـا به خاطر صنعت شـکالت خود نیز در جهان مطرح‬ ‫ً‬ ‫اسـت و عمومـا بـا برنـد ‪ Toblerone‬کـه یکـی از مارک هـای شناخته شـده ایـن محصـول خوشـمزه‬ ‫پرطرفـدار اسـت‪ ،‬شـناخته می شـود‪ .‬کشـورهای همسـایه ان؛ «اتریـش» و «المـان» نیـز به ترتیـب بـا‬ ‫‪ 8.1‬و ‪ 7.9‬کیلوگـرم سـرانه مصـرف‪ ،‬در رده هـای بـاالی این فهرسـت قـرار دارنـد‪ .‬بـازار جهانـی کا کائـو و‬ ‫شـکالت در سـال ‪ 2018‬رقمـی معـادل ‪ 49400‬میلیـون دالر گـردش مالـی داشـت کـه بـا تخمیـن رشـد‬ ‫ً‬ ‫ساالنه ‪4.2‬درصد‪ ،‬احتماال تا پایان سال ‪ 2025‬به ‪ 68700‬میلیون دالر خواهد رسید‪ .‬این داده ها با‬ ‫پیمایـش انجام شـده در ‪ 31‬کشـور جهـان حاصـل شـده و مربـوط بـه کل کشـورها نمی شـود‪.‬‬ ‫کشورهاییبا‬ ‫بیشترینمیزان‬ ‫مصرف شکالت‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫سوئد‬ ‫بلژیک‬ ‫روسیه‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫برزیل‬ ‫ژاپن‬ ‫چین‬ ‫تاثیر کلیشه های جنسیتی بر اینده ورزش‬ ‫فهیمهایاز‬ ‫نتایـج تحقیقـات دانشـگاه میشـیگان امریـکا نشـان داد کـه‬ ‫کلیشه های جنسـیتی و اسـتانداردهای دوگانه درمواردی که‬ ‫با ورزشـکاران زن متفاوت رفتار می شـود یا همانند همتایان‬ ‫مرد جدی گرفته نمی شوند‪ ،‬حتی در بین والدین نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬به نقـل از نیـوز وایـز‪ ،‬فیلیـپ ولیـز از دانشـکده پرسـتاری‬ ‫دانشـگاه میشـیگان امریـکا گفـت‪« :‬لبـاس زنـان ورزشـکار‬ ‫به طورمـداوم مـورد موشـکافی قـرار می گیـرد‪ .‬هیچ کـس هرگـز‬ ‫نگفتـه اسـت کـه شـلوار بازیکـن بیس بـال یـا بازیکـن فوتبـال‬ ‫بسـیار تنـگ اسـت»‪ ،‬امـا هندبالیسـت های زن المپیـک‬ ‫به دلیل بازی با لباس نامناسـب ورزشـی جریمه شـدند‪ .‬یک‬ ‫مقـام مسـابقات بـه یـک خانم پارالمپیکـی گفت که لبـاس او‬ ‫«خیلی کوتاهونامناسب»است‪.‬بانوانژیمناستیکالمپیک‬ ‫به دلیل بیزاری از مسائل جنسیتی‪ ،‬به جای لباس کش باف‬ ‫مرکـب از شـلوار پاچـه بلنـد و بلـوز‪ ،‬شـلوار و جـوراب یک تکـه‬ ‫و چسـبان انتخـاب کردنـد‪ .‬امـا ایـا والدیـن نیـز معتقدنـد‬ ‫بیـن فعالیـت ورزشـی دختـران و پسـران تفـاوت وجـود دارد‪.‬‬ ‫محققـان بیـش از ‪ ۳۰۰۰‬پسـر و دختـر ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۷‬سـاله و والدیـن‬ ‫یـا سرپرسـتان انـان را در سراسـر کشـور مـورد نظرسـنجی قـرار‬ ‫دادنـد و از اینکـه حدود یک سـوم والدین (‪ ۳۲‬درصد) معتقد‬ ‫بودند پسـرها در ورزش بهتر از دختران هسـتند‪ ،‬شـگفت زده‬ ‫شـدند‪ .‬والدیـن جوانـی کـه هرگـز ورزش نکرده انـد‪ ،‬شـاید‬ ‫بـاور دارنـد کـه دختـران به انـدازه پسـران اهـل رقابت نیسـتند‬ ‫و ورزش بـرای پسـران از دختـران اهمیـت بیشـتری دارد‪.‬‬ ‫درحالی کـه ایـن مطالعـه به طورخـاص اختالفـات جنسـیتی‬ ‫دختـران در ورزش را بررسـی نکـرده اسـت امـا ولیـز می گویـد‪:‬‬ ‫ایـن کلیشـه ها می توانـد منجـر به نوعی اختالفات جنسـیتی‬ ‫زنان ورزشـکار شـود که در جنجال لباس های المپیک دیده‬ ‫می شـوند‪ ،‬جایی کـه تیـم هندبال سـاحلی زنان نـروژ به دلیل‬ ‫امتنـاع از بـازی بـا لباس هـای اجباری و کوتاه جریمه شـدند‪.‬‬ ‫ولیـز گفـت‪ :‬نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه کلیشـه های‬ ‫جنسـیتی و کمبـود مربیـان زن به عنـوان الگـو‪ ،‬از بزرگ تریـن‬ ‫دالیلـی اسـت کـه دختـران ورزش را تـرک می کننـد یـا در ان‬ ‫شـرکت نمی کننـد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬میانگین سـنی که بچه ها‬ ‫فعالیـت ورزش را اغـاز می کننـد ‪ ۶‬سـال اسـت کـه به مشـارکت‬ ‫زیـاد والدیـن بسـتگی دارد‪ .‬چنانچـه براین بـاور هسـتید کـه‬ ‫پسران از دختران بهتر هستند‪ ،‬ممکن است فعالیت دیگری‬ ‫بـرای دختـران انتخـاب کنیـد و دختـران دیگـر به هیچ وجـه‬ ‫ورزش نکننـد‪ .‬تعـداد دخترانـی (‪۴۳‬درصـد) کـه ورزش‬ ‫نکرده انـد بیشـتر از پسـران (‪ ۳۵‬درصـد) اسـت و درحال حاضر‬ ‫دختـران کمتـر ورزش می کننـد (‪۳۶‬درصـد دختـران‬ ‫درمقایسه با حدود ‪ ۴۶‬درصد پسران)‪ .‬به طورکلی‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد از جوانان تحت بررسی گفتند که درحال حاضر ورزش‬ ‫می کننـد‪ .‬ولیـز‪ ،‬اسـتادیار تحقیـق در دانشـکده پرسـتاری و‬ ‫موسسـه تحقیقـات درمـورد زنـان و جنسـیت و مدیر وابسـته‬ ‫مرکز تحقیقات و سیاست گذاری ورزش‪ ،‬بهداشت و فعالیت‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ورزش محبوب تریـن فعالیـت فوق برنامـه در‬ ‫ایاالت متحـده بـرای دختـران و پسـران اسـت‪ .‬بااین وجـود‪،‬‬ ‫مـا به طـور مـدام شـاهد ایـن شـکاف جنسـیتی در مشـارکت‬ ‫هسـتیم و والدیـن ممکن اسـت برخـی از این مـوارد را هدایت‬ ‫کننـد‪ ».‬طبـق ایـن مطالعـه‪ ،‬جوانـان افریقایـی امریکایـی‬ ‫و کم درامـد به ویـژه دختـران‪ ،‬کمتریـن تعـداد بازیکنـان‬ ‫فعلـی هسـتند و به احتمال زیـاد هرگـز بـازی نکرده انـد یـا از ان‬ ‫محـروم شـده اند‪ .‬دختـران و پسـران گـزارش کردنـد کـه مـورد‬ ‫ازارواذیـت قـرار گرفته انـد و درمـورد دختـران‪ ،‬ایـن اذیـت و ازار‬ ‫در دوران نوجوانـی نسـبت بـه سـال های جوانـی انـان بدتـر‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ولیـز ادامـه داد‪ :‬مشـکل دیگـر دختـران کمبـود‬ ‫نسـبی مربیـان زن اسـت‪ .‬فقـط ‪ ۵۸‬درصـد دختـران مربـی‬ ‫زن داشـتند‪ ،‬درمقایسـه با ‪ ۸۸‬درصـد پسـرانی کـه مربـی مـرد‬ ‫داشتند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما شاهد اختالفات جنسیتی‬ ‫بزرگـی درزمین ٔـه مربیگـری پسـران و دختـران هسـتیم و بایـد‬ ‫بپرسـیم کـه چـرا مربیـان زن زیـادی نداریـم‪ .‬درواقـع بایـد ‪۸۸‬‬ ‫درصـد دختـران بگوینـد کـه مربـی زن دارنـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫هنـوز می بینیـم کـه زنـان در مربیگـری در سـطح جوانـان و‬ ‫فراتـرازان کمتـر حضـور دارنـد‪ .‬ولیـز تا کیـد کـرد‪ :‬متقاعدکـردن‬ ‫اتومبیل نسل سوم ‪Acura RDX‬‬ ‫سـال گذشـته وارد بازار شـد و پیشـرفت قابل توجهی نسـبت به نسـخه قبلی خود را ارائه داد‪.‬‬ ‫بتـر‪ ،‬موتـور توربوشـارژر جدیـد و سیسـتم ‪ SH-AWD‬عالـی ‪ ،Acura‬باعـث‬ ‫یـک اسـتایل جذا ‬ ‫ً‬ ‫شـد تا ‪ RDX‬واقعا خودرویی جالب باشـد‪ .‬اوضاع در داخل ماشـین نیز بهتر از گذشـته شـده‬ ‫است‪ .‬قیمت پایه ‪ ۳۸۸۲۵‬دالر‪ ،‬برای یک کراس اوور اسپرت و لوکس بد نیست‪ .‬توربوشارژ با‬ ‫قـدرت ‪ RDX‬یـک چهارسـیلندر ‪ ۲.۰‬لیتـری‪ ،‬گشـتاور قابل احتـرام ‪ ۲۷۲‬اسـب بخار و ‪ ۲۸۰‬پونـد‬ ‫فـوت را تولیـد می کنـد‪ .‬ایـن حالـت اخـر فقـط از ‪ ۱۶۰۰‬دور در دقیقـه تـا ‪ ۴۵۰۰‬دور در دقیقـه بـرای‬ ‫شـتاب گرفتن از توقف و خارج از گوشـه دردسـترس اسـت و با کالیبراسـیون ‪ ۱۰‬سـرعته خودکار‬ ‫کار می کند‪ .‬رابط لمسی ‪ True Touchpad Acura‬با صفحه نمایش مرکزی ‪ ۱۰.۲‬اینچی وظیفه‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن‬ ‫نپـس از یـک دوره کوتـاه اموزشـی انجـام م ‬ ‫سـرگرمی را برعهـده دارد و اسـتفاده ازا ‬ ‫برنامـه بـا قابلیت های ناوبری‪ ،‬سیسـتم صوتـی‪ ۱۶‬بلندگو‪ ،ELS‬نقطـه اتصـال ‪Wi-Fi، Apple‬‬ ‫‪ CarPlay‬و ‪ Android Auto‬ارائه می شود‪ .‬برای ایمنی‪ ،‬هشدار برخورد به جلو با ترمز اضطراری‬ ‫خـودکار‪ ،‬کـروز تطبیقـی‪ ،‬کمکـی بـرای حفـظ خـط و دوربیـن عقـب چندضلعـی ب هصـورت‬ ‫اسـتاندارد ارائه شـده است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـا موتـور چهارسـیلندر توربوشـارژ ‪ ۱۸۸‬اسـب بخار و ‪ ۲۲۱‬پونـد فـوت گشـتاور یـک خـودروی‬ ‫الکتریکـی مناسـب بـرای مشـتریان اسـت‪ .‬حالـت اسـپرت ان می توانـد انتقـال قـدرت و پاسـخ‬ ‫دریچـه گاز را بیشـتر کنـد و بـرای رانندگـی روزانـه عالـی اسـت‪ .‬نیـرو ازطریـق یـک جعبه دنـده‬ ‫تسـرعته و دو کالچه به چر خ های جلو می رود‪ ،‬ا گرچه سیسـتم چهارچرخ متحرک برای‬ ‫هف ‬ ‫والدیـن درمورداینکـه دختـران و پسـران به طـور یکسـان بـه‬ ‫ورزش عالقـه دارنـد و همچنیـن رفـع موانـع ورود مربیـان زن‬ ‫مهـم اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬ازانجا کـه تعـداد بیشـتری از زنـان‬ ‫ورزشـکار دختـر دارنـد‪ ،‬این امـر به طورطبیعـی بهبـود خواهـد‬ ‫یافـت‪ .‬ولیـز توضیـح می دهـد‪ :‬ا گـر مـادری پیش ازایـن ورزش‬ ‫یکـرده‪ ،‬به احتمال زیـاد خواهـد گفـت‪« :‬مـن می خواهـم‬ ‫م ‬ ‫دخترم مانند خودم دراین فعالیت ها شرکت کند‪ ».‬شگفتی‬ ‫دیگـر این بودکـه تعـداد کمـی از بچه هـا‪ ،‬هـم دختـران و هـم‬ ‫پسران‪ ،‬اعالم کردند که به دلیل اسیب دیدگی‪ ،‬ورزش را ترک‬ ‫کرده انـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بیـش از یک سـوم از ‪ ۱۶‬درصـد کودکانی‬ ‫کـه گـزارش کرده انـد در ورزش دچـار اسـیب شـده اند‪ ،‬ورزش‬ ‫را تـرک کردنـد‪ .‬ولیـز ادامـه داد‪ :‬ا گرچـه ایـن یافتـه براسـاس‬ ‫جنسـیت تجزیه نشـده اسـت اما ممکن اسـت عاملی باشـد‬ ‫کـه می توانـد به طـور متفاوتـی دختـران را از ورزش جـدا کنـد‪.‬‬ ‫نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین سنی کودکانی که‬ ‫به هردلیلـی ورزش را تـرک می کننـد ‪ ۱۱‬سـال اسـت و می توانـد‬ ‫بـه ایـن معنـی باشـد کـه ورزش بـه مـوردی متفـاوت تبدیـل‬ ‫شـده یا دیگر سـرگرم کننده نبوده اسـت‪ .‬ولیز که دوسـت دارد‬ ‫بچه هـا تـا زمـان فار غ التحصیلـی بـازی کننـد‪ ،‬گفت‪« :‬یکـی از‬ ‫مشکالت ورزش در ایاالت متحده این است که درواقع ورزش‬ ‫پیرامون مسابقات است و بعضی از بچه ها فقط می خواهند‬ ‫بـرای سـرگرمی بـازی کننـد‪ .‬ورزش به راسـتی منبـع اصلـی‬ ‫فعالیت بدنی بچه هاست و درواقع زمینه ای برای رشد انان‬ ‫فراهـم می کنـد‪ /».‬ایسـنا‬ ‫کسـانی که در اب وهـوای سـردتر زندگـی می کننـد دردسـترس اسـت‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬کالس ‪ A‬یـک‬ ‫ً‬ ‫ماشـین کاملا ممتـاز اسـت بسیاربیشـتر از انچـه در نسـل گذشـته ‪ CLA۲۵۰‬بـوده اسـت‪.‬‬ ‫خودروی تویوتا ‪ RAV۴ RAV۴‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـه یـک دلیـل یکـی از پرفروش تریـن ‪SUV‬هـای کوچـک جهـان بـوده اسـت‪ .‬سـاده‪ ،‬تنومنـد‪،‬‬ ‫شسـاخت و بـا قیمـت مناسـب اسـت‪ .‬گزین ههـای پیشـرانه در ‪ RAV۴‬ممکـن اسـت‬ ‫خو ‬ ‫جالب ترین گزینه در جهان نباشـد‪ ،‬اما کارامد هسـتند و نباید مشـکالت زیادی را برای شـما‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬قـدرت هیبریـدی اختیـاری در یـک ‪ SUV‬جمع وجـور نیـز گزینـه مناسـبی بـرای‬ ‫فروش خوب ان اسـت‪ .‬باید گفت که ‪ ،RAV۴‬یک ‪ SUV‬خوش تیپ اسـت که ظاهری کمی‬ ‫نگـروه از خودروهـای تویوتـا دارد‪ .‬یـک کـراس اوور عالـی و جـذاب کـه‬ ‫لهـای دیگـر ای ‬ ‫شـبیه مد ‬ ‫مشـتریان بیشـتری نسـبت به گذشـته دارد‪.‬‬ ‫ائودی ‪ Q۳‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫درحالـی در بـازار جهانـی خـودرو ب هفـروش می رسـد کـه پیشـرفت های عمـده ای را به همـراه‬ ‫داشـته اسـت و ایـن اتومبیـل هیبریـدی المانـی کوچـک نسـبت به رقبـا شـرایط متفاوتی پیدا‬ ‫کرده است و با اقبال بیشتری روبه رو شده است‪ .‬وقتی ان را با نمونه پارسال مقایسه می کنید‬ ‫ً‬ ‫یشـوید مثال قدرت موتور ‪ ۲۲۴‬اسـب بخار سـبب شـده تا یک‬ ‫متوجه اپشـن های جذاب ان م ‬ ‫خـودروی الکتریکـی خـوب و باکیفیـت بـرای حمل ونقـل جـاده ای باشـد‪ .‬قیمـت اولیـه ‪ Q۳‬از‬ ‫‪ ۳۵ ۶۹۵،‬دالر با احتسـاب تجهیزات اسـتاندارد متصل به ان از جمله صفحه نمایش خوشـه‬ ‫سـنج ‪ ۱۰.۲۵‬اینچـی‪ ،‬سـانروف پانورامـا‪ ،‬کنتـرل خـودکار اب وهـوای دو منطقـه ای‪ ،‬دو ردیـف‬ ‫یخـوب به نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫پـورت ‪ USB‬و ترمـز اضطـراری خـودکار خیل ‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫معاون بانک پارسیان تاکید کرد؛‬ ‫ظرفیت هایپارسیان‬ ‫در خدمت تولید و اشتغال‬ ‫مهنـدس عبـاس خسـروانی؛‬ ‫معـاون اعتبـارات و بانکـداری‬ ‫شرکتی بانک پارسیان در بازدید‬ ‫از گـروه صنعتـی و پژوهشـی زر‬ ‫کـه به همـراه جمعـی از مدیـران‬ ‫ایـن بانـک صـورت گرفـت‪ ،‬بـه‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای گـروه‬ ‫بانـک درجهت کمک به تقویت‬ ‫تولیـد داخلـی و توسـعه اشـتغال درراسـتای تحقـق شـعار‬ ‫یبـر «تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا»‬ ‫سـال مبن ‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬وی بـا ابـراز خشـنودی از عملکـرد ایـن شـرکت‬ ‫در توسـعه و بالندگـی صنعـت کشـور‪ ،‬بر همـکاری و تعامل‬ ‫بیشـتر بیـن بانـک پارسـیان بـا ایـن گـروه صنعتـی تا کیـد‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس خسـروانی دراین بازدیـد کـه به منظـور حمایـت‬ ‫از ایـن واحـد صنعتـی خوشـنام و موفـق صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫ضمـن قدردانـی از فعالیت هـای انجام شـده توسـط ایـن‬ ‫واحـد صنعتـی‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرایط خـاص کشـور ایجـاب‬ ‫می کنـد کـه بانک هـا به عنـوان تامین کننـده منابـع مالـی‪،‬‬ ‫تکمیل طر ح های نیمه تمام تولیدکنندگان و صنعتگرانی‬ ‫کـه گام هـای موثـری درجهـت خودکفایـی در تولیـد‬ ‫برداشـته اند را در اولویـت دسـتورکار خـود قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫معـاون اعتبـارات و بانکـداری شـرکتی بانـک پارسـیان‬ ‫بابیان اینکـه بانـک پارسـیان‪ ،‬بزرگ تریـن بانـک خصوصی‬ ‫کشـور و به عنـوان بانکـی خوش نـام و موفـق در عرصـه‬ ‫بانکـداری کشـور مطرح اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬فعالیت بانک ‬ ‫پارسـیان بـر مبنـای اصل کرامـت اسلامی و رعایت حقوق‬ ‫مشـتریان اسـت و ایـن بانـک به لحـاظ دارایـی‪ ،‬سـرمایه و‬ ‫ترکیب سـهامداری از قدرتمندترین بانک های خصوصی‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬او بابیان اینکه از شعار مشتری مداری عبور‬ ‫کردیـم و به دنبـال خلـق فرصت هـای بیشـتری هسـتیم‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬در نسـل جدیـد ارائـه خدمـات توانسـتیم بـا‬ ‫ایجاد خطوط جدید کسب وکار و استفاده از ظرفیت های‬ ‫شـرکت های تابعـه ارزش افـزوده ارائـه خدمـات را افزایـش‬ ‫دهیـم»‪ .‬مهنـدس خسـروانی با تا کید بر اینکـه مشـتریان و‬ ‫تولیدکننـدگان و صاحبـان کسـب وکار مسـتحق دریافـت‬ ‫بهتریـن خدمـات هسـتند‪ ،‬گفـت ‪« :‬تکریـم ارباب رجـوع‪،‬‬ ‫تولیـد محصـوالت براسـاس نیازهـای بـازار و مشـتریان‪،‬‬ ‫فعالیـت و تمرکـز بر حلقه زنجیر ارزش خدمات با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت هـای شـرکت های تابعـه از ماموریت هـای بـه روز‬ ‫بانـک پارسـیان دراین راستا سـت»‪ .‬مهنـدس خسـروانی‬ ‫درادامـه بابیان اینکـه شـعار مـا در بانـک پارسـیان ارائـه‬ ‫خدمت و سـرویس شایسـته به مشتریان و تولیدکنندگان‬ ‫درقالـب تامیـن منافـع مشـترک اسـت‪ ،‬گفـت ‪« :‬امـروز‬ ‫ادبیـات ارائـه خدمـت در بانـک پارسـیان بـر مبنـای‬ ‫این اسـت که سـود مـا جایـی اسـت کـه مشـتریانمان سـود‬ ‫می کننـد‪ .‬بانـک پارسـیان جـدا از ارائه خدمات پایـه‪ ،‬برای‬ ‫تولیـد محصـوالت متنـوع در حوزه خدمـات پولی و بانکی‬ ‫برنامه ریـزی کـرده کـه دراین مسـیر بـا دراختیارداشـتن‬ ‫زیرسـاخت های منعطف و مسـتحکم فناوری اطالعات و‬ ‫حـوزه پرداخـت و با اسـتفاده ظرفیت های شـرکت تجارت‬ ‫الکترونیـک پارسـیان ارتباطـات جدیـدی در بسـترهای‬ ‫غیرحضـوری بـرای مشـتریان تعریـف کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫لوتوس رتبه دار انتشار اوراق در بازار سرمایه‬ ‫معـاون اعتبـارات و بانکـداری شـرکتی بانـک پارسـیان بـا‬ ‫ارزیابـی عملکـرد موفـق شـرکت بیمـه پارسـیان و شـرکت‬ ‫تامیـن سـرمایه لوتـوس گفـت‪« :‬شـرکت بیمـه پارسـیان‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن و خوش نام تریـن شـرکت های بیمـه‬ ‫در کشـور اسـت کـه بـا ارائـه خدمـات متنـوع در حـوزه‬ ‫بیمـه ای رضایـت خاطر مشـتریان را فراهـم اورده و جایگاه‬ ‫ایـن شـرکت در صنعـت بیمـه طـی سـال های اخیـر رشـد‬ ‫قابل توجهـی داشـته اسـت»‪ .‬به گفتـه او‪ ،‬شـرکت لوتـوس‬ ‫پارسـیان به عنـوان بزرگ تریـن شـرکت تامیـن سـرمایه‬ ‫در ا کثـر شـاخص ها جایـگاه تـراز اول را کسـب کـرده و‬ ‫توانسـته اسـت با تیم بسـیار چابک‪ ،‬در سـال ‪ 98‬درزمینه‬ ‫انتشـار اوراق بـه جایـگاه نخسـت دسـت یابـد و بیـش از‬ ‫هشـت هزار میلیاردتومان انتشـار اوراق را ثبـت کنـد و‬ ‫در سـال ‪ 99‬نیـز همچنـان رتبـه اول انتشـار اوراق در بـازار‬ ‫سـرمایه بـه ایـن شـرکت تعلـق داشـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫صحراکریمی‪:‬‬ ‫جنگ بزرگ ترین ضربه را‬ ‫به زنان و کودکان می زند‬ ‫علی زادمهر‬ ‫صحـرا کریمـی اصالتـی افغانسـتانی دارد و در ایـران به دنیـا امـده‪ .‬در اروپـا سـینما‬ ‫خوانـده و مـدرک دکتـرای سـینما را از اسـلوا کی گرفتـه‪« .‬حـوا‪ ،‬مریـم‪ ،‬عایشـه»‬ ‫اولیـن تجربـه بلنـد سـینمایی ایـن دختـر افغـان بـوده کـه در جشـنواره فیلـم ونیـز‬ ‫به نمایـش درامـده و در اسـکار نیـز به عنوان نماینده افغانسـتان معرفی شـد‪ .‬درپی‬ ‫تصـرف افغانسـتان توسـط نیروهـای طالبـان‪ ،‬او نیـز خبـر داد توانسـت از شـهر کابل‬ ‫به سلامت خـارج شـود‪ .‬او در توئیتـی در این بـاره نوشـت‪« :‬دولت هـای ترکیـه‪،‬‬ ‫اوکرایـن و اسـلوا کی همه با هـم کمـک کردنـد از کابـل خـارج شـوم‪ .‬ان هـا همچنین‬ ‫‪ ۱۱‬نفـر دیگـر را نجـات دادنـد‪ .‬مـن زنـده و در امـان هسـتم»‪ .‬انچـه می خوانیـد‪،‬‬ ‫خبرگـزاری ایلنـا در دی مـاه سـال ‪ 1398‬اسـت‪.‬‬ ‫گزیـده ای از مصاحبـه او بـا‬ ‫ِ‬ ‫فضـای حا کـم در سـینمای ایـران‪ ،‬چه انـدازه بر نوع نگاه شـما بر فیلم سـازی و سـینما‬ ‫اثر گذاشـت؟‬ ‫مـن شـکلی از سـینمای ایـران را دوسـت دارم کـه متاسـفانه امـروز گـم یـا کم رنـگ‬ ‫شـده‪ .‬مـن فیلم هـای ابتدایـی داریـوش مهرجویـی و همچنیـن سـهراب شـهید‬ ‫ثالث‪ ،‬بنی اعتماد و تقوایی را بسیار دوست دارم‪ .‬البته من سینما را در اسلوا کی و‬ ‫چک خواندم و عالقه شـدیدی نیز به موج نوی فرانسـه و فیلم های برسـون دارم؛‬ ‫امـا بیشـترین تاثیـر را از سـینمای مهرجویـی گرفتـم و حتـی در تـز پایانـی دکترایـم‪،‬‬ ‫سـینمای مهرجویـی را بررسـی کـردم؛ زیـرا به نظـرم مهرجویـی یکـی از باسـوادترین‬ ‫فیلم سـازان سـینمای ایـران اسـت‪.‬‬ ‫شـما ایران به دنیا امدید و در اروپا درس خواندید و بازگشـتید به افغانسـتان و انجا‬ ‫زندگـی کردیـد‪ .‬طبـق تجربیاتتان می توانید بگوییـد جایی وجـود دارد که حق زنان‬ ‫در ان ادا می شـود؟‬ ‫دغدغـه مـن‪ ،‬یـک دغدغـه زنانـه اسـت کـه جهان شـمول اسـت و بیشـتر ریشـه در‬ ‫افغانسـتان دارد‪ .‬مسـائل زنـان در افغانسـتان بـرای مـن بسـیار اهمیـت دارد‪ .‬نکته‬ ‫مهـم این اسـت که درهرجـای دنیا هر چقدر زنان نسـبت به خود شـناخت بیشـتری‬ ‫قو حقـوق خـود بیشـتر مبـارزه می کننـد و ا گـر امـروز‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بـرای گرفتـن ح ‬ ‫ً‬ ‫مثلا زنـان افغانسـتان از لحـاظ حقوقـی مشـکالت بیشـتری دارنـد‪ ،‬یـک دلیلـش‬ ‫این اسـت که از خـود شـناخت زیـادی ندارنـد و البتـه مقصـر این عدم شـناخت فقط‬ ‫خـود زنـان نیسـتند؛ جامعـه و عـرف و کشـور نیـز در ان تقصیـر دارنـد‪ .‬وقتـی یـک زن‬ ‫بـا خـودش و دنیـای خـودش بیگانـه اسـت‪ ،‬چطـور می توانـد حـق خـود را بگیـرد‪.‬‬ ‫از سـویی دیگر‪ ،‬مقایسـه وضعیـت زنـان افغانسـتانی بـا ایرانـی و اروپایـی درسـت‬ ‫نیسـت؛ زیـرا مـا در افغانسـتان همچنـان در وضعیـت جنگـی بسـر می بریـم‪ .‬جنـگ‬ ‫در کنـار ویرانی هـای بـزرگ‪ ،‬بزرگ تریـن ضربـه را به زنان و کودکان می زند‪ .‬از سـویی‪،‬‬ ‫هر چقدر قوانین تغییر کند؛ تاوقتی که نگاه فرهنگی به زنان عوض نشود و ان نگاه‬ ‫مالکیـت بـه زن وجـود داشـته باشـد‪ ،‬زنـان به هیچ عنـوان نمی تواننـد رشـد کننـد و‬ ‫در این فضـا ا گـر رفـاه نیـز بـرای زنـان ایجـاد کنیـم؛ ولـی اجـازه رشـد بـه ان هـا ندهیم‪،‬‬ ‫دچـار نوعـی بردگـی مـدرن شـده ایم‪.‬‬ ‫کشـورهای زیـادی سـعی کردنـد بـه کشـور شـما کمـک کنند‪ .‬ایـن کمک ها در رشـد‬ ‫فرهنگـی و احیـای حقـوق زنان تاثیر داشـته اسـت؟‬ ‫نگاهـی کـه بـه افغانسـتان شـده‪ ،‬ماننـد یـک پـروژه اسـت‪ .‬در پـروژه‪ ،‬تمـام نگاه هـا‬ ‫ً‬ ‫کوتاه مـدت اسـت؛ مثلا گفتـه شـده کـه زنـان بایـد باسـواد شـوند‪ .‬در این میـان‬ ‫فقـط الفبـا بـه انـان امـوزش داده شـد؛ امـا اندیشـیدن و ا گاهی بخشـی را بـه ان هـا‬ ‫یـاد ندادنـد‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬شـاهدیم کـه بعـد از این همـه هزینـه بـرای کارهـای‬ ‫مختلف در افغانستان‪ ،‬باز یک زن در وسط شهر کابل سنگسار یا به اتش کشیده‬ ‫می شـود‪ .‬نـگاه بـه حقـوق زنـان در افغانسـتان‪ ،‬همچنـان سیاسی سـت‪.‬‬ ‫از نگاه رسـانه ای‪ ،‬شـاهد رشـد شـبکه های تلویزیونی در افغانسـتان هسـتیم و از نظر‬ ‫ازادی بیـان نیـز شـاید وضعیـت افغانسـتان از برخی کشـورهای همسـایه بهتر باشـد؛‬ ‫چگونـه اسـت ایـن ازا دی هـا هنـوز نتوانسـته بـر نـگاه جامعه به زنـان تاثیر بگـذارد؟‬ ‫از لحـاظ ازادی بیـان در رسـانه ها‪ ،‬افغانسـتان در منطقـه شـماره یک اسـت و شـما‬ ‫به راحتـی می توانیـد هرچـه دوسـت داریـد‪ ،‬بـه مقامـات بگوییـد؛ فقـط دو خـط‬ ‫قرمـز وجـود دارد‪ :‬یـک بـه اسلام نبایـد توهیـن کنیـد و دو بـه عـزت ملـی‪ .‬مشـکل‬ ‫اینجاسـت؛ بیشـتر تغییـرات به روزرسـانی ها در مـورد سیسـتم ها انجـام شـده؛ امـا‬ ‫مردم عادی و توده ها فراموش شدند و گفتمان با مردم نبوده و متاسفانه به عمد‬ ‫یـا غیرعمـد‪ ،‬ایـن گفتمـان در بخـش فرهنـگ انجـام نشـده‪ .‬جامعـه بین المللـی‬ ‫مبالـغ هنگفتـی بـرای بخش هـای مختلـف در افغانسـتان هزینـه کـرده؛ امـا حتـی‬ ‫یـک سـینما را نیـز بازسـازی نکـرد یـا بـرای سـاخت دو فیلـم بلنـد نیـز سـرمایه گذاری‬ ‫نکردنـد‪ .‬به صـورت کلـی روی فرهنـگ ان گونـه کـه بایـد‪ ،‬کار نشـده؛ زیـرا ا گـر روی‬ ‫جنبه هـای مختلـف فرهنـگ همچـون موسـیقی‪ ،‬سـینما‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬شـعر و ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫کار می شـد و ارتقـاء پیـدا می کـرد‪ ،‬قطعـا هویـت ان جامعـه نیـز ارتقـاء می یافـت و‬ ‫در این فضـا دیگـر غیرقابل تسـخیر می شـد‪ .‬بایـد گفـت روی فرهنـگ افغانسـتان‬ ‫به عمـد سـرمایه گذاری نشـد؛ زیـرا ا گـر جامعـه افغانـی از لحـاظ فرهنگـی رشـد پیـدا‬ ‫کنـد‪ ،‬دیگـر زیـر بـار زور نمـی رود و معتـرض می شـود‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫‪ ۳۲.۱۴‬درصد‬ ‫خانوارهای شهری زن سرپرست؛‬ ‫ناتوان از پرداخت هزینه های سالمت‬ ‫براس ــاس ام ــار س ــال ‪۱۳۹۵‬؛ حـــدود ‪ ۱۴.۶۴‬درص ــد‬ ‫از زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ش ــاغل بودن ــد و ح ــدود‬ ‫‪ ۸۵‬درص ــد دیگ ــر ان ه ــا بی ــکار‪ ،‬محص ــل‪ ،‬خانـ ـه دار‬ ‫ی ــا دارای درام ــد ب ــدون کار بودن ــد‪ .‬پائین ب ــودن‬ ‫س ــهم ای ــن زن ــان در اش ــتغال‪ ،‬مانع ــی ج ــدی در‬ ‫تامی ــن مال ــی و س ــامت خان ــوار ب ــوده اس ــت‪ .‬زنان‬ ‫سرپرس ــت خان ــوار عالوه بر مقابله با مش ــکالت برای‬ ‫تامی ــن مال ــی خان ــواده و سرپرس ــتی ان‪ ،‬ب ــا ان ــواع‬ ‫تبعیض ه ــای اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگ ــی‬ ‫نی ــز درگی ــر هس ــتند و این مس ــائل ان ه ــا را بس ــیار‬ ‫اس ــیب پذیر ک ــرده‪ .‬اس ــیب پذیری زنان سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار نه تنه ــا ب ــه س ــامت روان مرتبط می ش ــود؛‬ ‫بلکه س ــامت جس ــمانی ان ها را نیز متاثر می سازد‪.‬‬ ‫پائین ب ــودن س ــطح س ــواد‪ ،‬وضعی ــت اقتص ــادی‬ ‫نامطل ــوب و داش ــتن بیماری ه ــای مزم ــن از‬ ‫مهم تری ــن دالیل تاثیرگذار بر س ــامت عمومی زنان‬ ‫سرپرس ــت خانوار اس ــت‪ .‬به گزارش ایسنا؛ باتوجه به‬ ‫اهمی ــت مراقبت ه ــای س ــامت و مخ ــارج مرب ــوط‬ ‫ب ــه ان در خانواره ــای زن سرپرس ــت‪ ،‬پژوهش ــگران‬ ‫اقتص ــاد ب ــا انج ــام مطالع ــه‪ ،‬عوام ــل تعیین کنن ــده‬ ‫مخارج س ــامت این خانوارها را در مناطق ش ــهری‬ ‫موردبررس ــی ق ــرار دادن ــد‪ .‬ب ــرای انجام این بررس ــی‬ ‫ک ــه در س ــال ‪ ۱۳۹۸‬به ص ــورت مقطع ــی و در س ــطح‬ ‫مل ــی انج ــام ش ــد‪ ،‬از داده ه ــای ط ــرح امارگی ــری‬ ‫هزین ــه و درامد خانوارهای ش ــهری که توس ــط مرکز‬ ‫ام ــار ای ــران جمـ ـع اوری ش ــده بود‪ ،‬اس ــتفاده ش ــد و‬ ‫امار به دسـ ـت امده با اس ــتفاده از روش ه ــای اماری‬ ‫تحلیل ش ــدند‪ .‬دراین بررس ــی از میان ‪ 2645‬خانوار‬ ‫ش ــهری زن سرپرس ــت در ای ــران‪ ۸۵۰ ،‬خان ــواده‬ ‫(ح ــدود ‪ ۳۲.۱۴‬درص ــد) هیچ گونه مخارج ــی را برای‬ ‫س ــامتی عن ــوان نکردن ــد و مابق ــی (‪ ۶۷.۸۶‬درصد)‬ ‫به طورمتوس ــط در هرم ــاه سـ ـه میلیون و ‪ ۷۹۲‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۱۸۱‬ری ــال مخ ــارج س ــامت داش ــتند‪ .‬میانگی ــن‬ ‫درامد س ــرانه (ماهانه) خانوار ‪ ۱۰‬میلی ــون و ‪ ۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۴۸‬ری ــال و میانگین مخارج س ــرانه بیمه (ماهانه)‬ ‫خان ــوار ‪ ۳۱۰‬ه ــزار و ‪ ۲۰۹‬ریال ب ــود‪ .‬ح ــدود ‪ ۷۹‬درصد‬ ‫کل خانواره ــای بررسی ش ــده‪ ،‬تحت پوش ــش یکی از‬ ‫ان ــواع بیمه های درمان ــی بودند‪ .‬طبق این بررس ــی‬ ‫از کل زن ــان سرپرس ــت خان ــوار‪ ۴۹ ،‬درص ــد باس ــواد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد شاغل و ‪ ۷۴‬درصد منزل شخصی داشتند‪.‬‬ ‫بررسـ ـی های ای ــن مطالع ــه حا کی از این بودک ــه ب ــا‬ ‫افزای ــش درام ــد‪ ،‬مخ ــارج بیم ــه و س ــن سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار‪ ،‬مخ ــارج س ــامت ماهان ــه خانواره ــای‬ ‫زن سرپرس ــت افزای ــش می یاب ــد‪ .‬داش ــتن ک ــودک‬ ‫زیر‪ 7‬س ــال و س ــالمند باالی ‪ ۶۰‬س ــال در این خانوارها‬ ‫ِ ‬ ‫نی ــز مخ ــارج س ــامت خان ــوار را افزای ــش می ده ــد‬ ‫(به ترتی ــب حدود ‪ 7‬و ح ــدود ‪ ۵.۵‬درص ــد)‪ .‬به عالوه‬ ‫افزایش س ــطح تحصی ــات زنان سرپرس ــت خانوار‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۱.۵‬درص ــد از مخارج س ــامت ماهانه خانوار‬ ‫را کاه ــش می ده ــد‪ .‬افزای ــش درام ــد خانواره ــای‬ ‫زن سرپرس ــت‪ ،‬از مهم تری ــن عوامل موث ــر در افزایش‬ ‫تمای ــل خری ــد کاال و خدم ــات س ــامت و افزای ــش‬ ‫مخ ــارج س ــامت خان ــوار اس ــت‪ .‬طب ــق یافته های‬ ‫ای ــن تحقی ــق؛ پژوهش ــگران افزای ــش پوشـ ـش های‬ ‫بیمـ ـه ای ب ــرای خدم ــات و مراقبت های س ــامت‪،‬‬ ‫جه ــت کاه ــش مخ ــارج س ــامت و ع ــدم مواجه ــه‬ ‫ب ــا هزینه ه ــای کمرش ــکن س ــامت را پیش ــنهاد‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ای ــن محققان همچنین تا کی ــد دارند که‬ ‫ب ــا افزایش درامد خانوارهای زن سرپرس ــت‪ ،‬مخارج‬ ‫س ــامت ان ه ــا نس ــبت ب ــه س ــایر خانوارها بیش ــتر‬ ‫افزای ــش یافته اس ــت‪.‬‬ ‫اقدس غربی؛ اولین داروساز زن در ایران‬ ‫اولین ها‬ ‫موعـد بزرگداشـت محمدبـن زکریـای رازی در کشـورمان را باعنـوان «روز داروسـاز» می شناسـند کـه‬ ‫درواقـع‪ ،‬پنجـم شـهریورماه هرسـال اسـت‪ .‬به همین مناسـبت‪ ،‬از اولیـن داروسـاز زن در ایـران یـاد می کنیـم‪:‬‬ ‫«اقـدس غربـی»‪ .‬او دختـر بتـول شـرقی و نصـراهلل خـان غربـی بـود کـه در سـال ‪ ۱۲۹۷‬به دنیـا امـد‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ۱۳۱۶‬وارد دانشـکده داروسـازی دانشـگاه تهران شـد و به همراه «اختر فردوس»؛ اولین زنان فار غ التحصیل‬ ‫داروسـازی در ایـران شـدند‪ .‬او بـا احمـد رسـتمی ازدواج کـرد‪ .‬نـام خانـواد ه او بـا داروسـازی نویـن در کشـور‬ ‫مـا گـره خـورده و پـدرش کـه داروسـازی خوانـده بـود؛ موسـس «داروخانـه غربـی»؛ نخسـتین داروخانه نوین‬ ‫غبـرق تهـران ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫ایـران‪ ،‬در خیابـان چرا ‬ ‫زنانی که علم پزشکی را متحول کردند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اول شـهریورماه در ایـران مصـادف اسـت بـا بزرگداشـت‬ ‫ابوعلـی سـینا و «روز پزشـک»‪ .‬می تـوان گفـت یکـی از‬ ‫بخش هـای جدایی ناپذیـر زندگـی انسـان ها‪ ،‬سلامت بـوده‬ ‫کـه از قدیم االیـام‪ ،‬بـدون کمـک و توصیه هـای پزشـکان‬ ‫ً‬ ‫کاملا محقـق نمی شـده‪ .‬امـروزه پزشـکان به ویـژه بعد ازانکـه‬ ‫علـم طـب بـا پیشـرفت های مـداوم خـود‪ ،‬وارد شـاخه ها و‬ ‫رشـته های تخصصـی شـدند‪ ،‬به نوعـی سلامتی مـا را در ابعاد‬ ‫مختلـف و متنـوع به دسـت گرفته انـد و حـاال بـرای هـر مـورد‬ ‫جهـان امـراض‪ ،‬متخصصـی وجـود دارد‬ ‫شناخته شـده ای در‬ ‫ِ‬ ‫تـا مـا بـا سـرعتی بیشـتر و عوارضـی محدودتـر‪ ،‬یـک بیمـاری را‬ ‫تسـر بگذاریم‪ .‬پزشـکی نیز مانند بسـیاری از شـاخه های‬ ‫پش ‬ ‫علمی‪ ،‬ازجایی به بعد دیگر نتوانست مانع حضور زنان شود؛‬ ‫ن دانـش کاربـردی‪ ،‬از‬ ‫گواینکـه توانایـی زنـان در گسـترش ایـ ‬ ‫دورتریـن سـال هایی کـه بشـر امـروزی می توانـد بـه شـواهد‬ ‫موجـود ان اسـتناد کنـد‪ ،‬قابل توجه بـوده و مدارکی متعـدد از‬ ‫ِ‬ ‫توانمنـدی زنـان دراین امـر از گذشـته های دور به دسـت امده‬ ‫ِ‬ ‫ـکی ‪DonorCure‬‬ ‫اسـت‪ .‬دراین زمینه به گزارشی از سایت پزش ِ‬ ‫مراجعه کرده ایم که از زنان اثرگذار در طبابت‪ ،‬نام برده است‪.‬‬ ‫مترودورا‬ ‫تنها اطالعات شخصی که از این‬ ‫پزشکیونانیمی دانیماین است که‬ ‫ً‬ ‫احتماال بین سال های ‪ 200‬تا ‪400‬‬ ‫میالدیمی زیست‪.‬قدیمی ترین‬ ‫رساله پزشکی که توسط یک زن‬ ‫نوشته شده را متعلق به او می دانند‬ ‫که موضوعش نیز درباره معالجه‬ ‫بیماری های رحم است‪ .‬بسیاری از‬ ‫اطبایباستاندراین زمینهبهعلم‬ ‫اواستناد می کردند‪.‬‬ ‫گرترود الیون‬ ‫جین رایت‬ ‫محقق و جراح پیشگام سرطان که فار غ التحصیل شیمی بود؛ اما‬ ‫به دلیل مشارکت در شیمی درمانی جدی اش نمی گرفتند؛ چون‬ ‫زن بود! اما سرانجام برنده نوبل‬ ‫مطرح شد‪ .‬او تکنیک کشت‬ ‫فیزیولوژی و پزشکی شد‪ .‬او در‬ ‫بافت انسانی در ازمایش تاثیر‬ ‫تولید داروی مبارزه با سرطان‬ ‫داروهای بالقوه بر سلول های‬ ‫سرطانی را توسعه داد و پیشگام خون در کودکان نقش داشت‬ ‫استفاده از متوترکسات برای درمان و تحقیقاتش در درمان ماالریا‪،‬‬ ‫سرطان های سینه و پوست بود‪ .‬نقرس و سنگ کلیه موثر بود‪ .‬او‬ ‫او سال ‪( 1919‬امریکا) متولد شد و سال ‪( 1918‬امریکا) متولد شد و‬ ‫سال ‪ 1999‬درگذشت‪.‬‬ ‫سال ‪ 2013‬درگذشت‪.‬‬ ‫الیزابت کوبلر‪-‬راس‬ ‫ریتالوی‪-‬مونتالچینی‬ ‫هلنتوسیگ‬ ‫از پیشگامان و صاحب نظران‬ ‫حکومتفاشیستیموسولینی‬ ‫در سال ‪ ،1949‬رساله مهم‬ ‫مراقبت های تسکینی و‬ ‫و جنگ جهانی دوم مانع‬ ‫ناهنجاری های مادرزادی قلب‬ ‫تحقیقاتش نشدند؛ و او با کار در پژوهش های مرتبط با تجربیات‬ ‫را منتشر کرد‪ .‬این امر به طور‬ ‫موثری او را در حوزه قلب و عروق ازمایشگاه کوچک خانگی اش‪ ،‬در و احساسات افراد در پیش از مرگ‬ ‫کودکان پیشگام کرد‪ .‬او همچنین سال ‪ ،1986‬به دلیل کشف عامل یا تجربه نزدیک به مرگ که به‬ ‫اولین زنی بود که به عنوان رئیس رشد عصب ‪ ،‬برنده نوبل فیزیولوژی روانشناسان این زمینه کمک بسیار‬ ‫کرد‪ .‬کتاب مشهور او «درباره مرگ و‬ ‫شد‪ .‬کار او بابی نو در علوم‬ ‫«انجمن قلب ایاالت متحده‬ ‫امریکا» انتخاب شد‪ .‬او سال ‪ 1898‬عصب شناسی خلق کرد‪ .‬او سال مردن» در سال ‪ 1969‬منتشر شد‪.‬‬ ‫او سال ‪( 1926‬سوئیس) متولد شد‬ ‫‪( 1909‬ایتالیا) متولد شد و سال‬ ‫(امریکا) متولد شد و سال ‪1986‬‬ ‫و سال ‪ 2004‬درگذشت‪.‬‬ ‫‪ 2012‬درگذشت‪.‬‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫سوزان پیکوت‬ ‫گرتی کوری‬ ‫اولین زن بومی که مدرک‬ ‫او جنگ جهانی و تبعیض های‬ ‫پزشکی خود را در امریکا گرفت و‬ ‫ناشی از جنسیت و مذهب‬ ‫از برجسته ترین زنان زمانه اش‪.‬‬ ‫(یهودی بود) را تجربه کرد؛‬ ‫بااین حال‪ ،‬اولین زن برنده نوبل او یک فعال اجتماعی بود که‬ ‫فیزیولوژی و پزشکی بود‪ .‬تحقیقات برای پیشگیری و درمان سل‬ ‫او و همسرش؛ کارل فردیناند درباره که در ان زمان درمانی نداشت ‪،‬‬ ‫به عنوان بخشی از یک کمپین‬ ‫تجزیه گلیکوژن در بدن‪ ،‬درمان‬ ‫دیابت را هموار کرد‪ .‬او سال ‪ 1896‬بهداشت عمومی مبارزه کرد‪ .‬او‬ ‫سال ‪( 1865‬امریکا) متولد شد و‬ ‫(مجارستان) متولد شد و سال‬ ‫سال ‪ 1915‬درگذشت‪.‬‬ ‫‪ 1957‬درگذشت‪.‬‬ ‫انا اصالن‬ ‫ادری ایوانز‬ ‫ملقب به «مادر نوروبالستوما»؛ از تاسیسموسسهسالمندی‬ ‫شایع ترین تومورهای بدخیم توپر بخارست که اولین درنوع خود در‬ ‫کودکی که در کلیه ایجاد می شود‪ .‬جهان بود؛ از کارهای ویژه اوست‪.‬‬ ‫او همچنین یکی از اولین افرادی تحقیقات او در فیزیولوژی باعث‬ ‫ضدپیری پروکائین را‬ ‫بود که در زمینه پیوند اتولوگ مغز شد اثرات ِ‬ ‫استخوان تحقیق کرد‪ .‬روش خاص کشف کند‪ .‬او دو داروی معروف‬ ‫که روند پیری پوست را به تاخیر‬ ‫او صدها کودک را از درد و اثرات‬ ‫استرس زای شیمی درمانی نجات می اندازند نیز کشف کرد‪ .‬او سال‬ ‫‪( 1897‬رومانی) متولد شد و سال‬ ‫داد‪ .‬او سال ‪( 1925‬انگلستان)‬ ‫‪ 1988‬درگذشت‪.‬‬ ‫متولد شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترمحمدبهشتیان‬ ‫روان شناس و روان درمانگر‬ ‫هیپنوتیـزم چیسـت؟ کمـی بـه ایـن سـوال فکـر کنیـد‪ .‬چـه‬ ‫پاسـخی بـه ذهـن شـما می ایـد؟ درطول سـال ها برگـزاری‬ ‫کالس هـای خـود هیپنوتیـزم و هیپنوتیـزم درمانـی متوجـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـدم کـه ا کثـرا نمی داننـد هیپنوتیـزم دقیقـا چیسـت و‬ ‫تعریـف درسـتی از ان ندارنـد‪ .‬همین مسـئله باعـث شـده‬ ‫که باورهای نادرسـتی درباره هیپنوتیزم داشـته باشـند‪ .‬در‬ ‫ایـن مطلـب سـعی می کنم پاسـخ روشـن و سـاده ای به این‬ ‫سوال بدهم‪ .‬ارتور ربر در لغت نامه روانشناسی خود درباره‬ ‫هیپنوتیزم می گوید‪ :‬کمتر اصطالحی در روانشناسی وجود‬ ‫دارد کـه ماننـد هیپنوتیـزم تا این حـد مبهـم و گیج کننـده‬ ‫باشـد؛ البتـه دلیـل ایـن ابهـام‪ ،‬بـه مغـز و کارکردهـای ان‬ ‫یگـردد کـه هنـوز دانشـمندان اطلاع دقیقـی از سـاختار‬ ‫برم ‬ ‫مغـز و نحـوه عملکـرد ان ندارنـد (هرچنـد در دهه های اخیر‬ ‫پیشـرفت های بسـیار زیـادی دراین حـوزه رخ داده اسـت)‪.‬‬ ‫سـاده ترین تعریفـی کـه می تـوان از هیپنوتیـزم کـرد ایـن‬ ‫اسـت‪ :‬هیپنوتیـزم نوعـی ریلکسیشـن متمرکـز اسـت کـه بـا‬ ‫کنـار زدن ضمیـر خـودا گاه‪ ،‬دسترسـی بـه ضمیر ناخـودا گاه‬ ‫تتـر می کنـد و ایـن ویژگـی‪ ،‬مهم تریـن نقطـه قـوت‬ ‫را راح ‬ ‫هیپنوتیـزم اسـت‪ .‬همـه می دانیـم کـه بسـیاری از عـادات‪،‬‬ ‫مشـکالت‪ ،‬باورها و رفتارهای ما ناشـی از ضمیر ناخودا گاه‬ ‫ً‬ ‫ماسـت (تعبیـر کـوه یـخ فرویـد را حتمـا شـنیده اید کـه‬ ‫می گویـد سرچشـمه ‪ 90‬درصـد باورهـا‪ ،‬افـکار‪ ،‬احساسـات‬ ‫و رفتارهـای مـا ضمیـر ناخـودا گاه ماسـت) و هیپنوتیـزم‬ ‫می توانـد ضمیـر ناخـودا گاه را در دسـترس مـا قـرار دهـد‪ .‬به‬ ‫نظرتـان فوق العـاده نیسـت!‬ ‫هیپنوتیزم‪ ،‬مثل لیزر است‬ ‫وقتـی فـردی هیپنوتیـزم می شـود‪ ،‬حالـت متفاوتـی از‬ ‫هشـیاری را تجربـه می کنـد و بـا دقـت و تمرکـز بیشـتری‬ ‫می توانـد بـه درون خـود توجـه کنـد بنابرایـن چـون توجـه‬ ‫ً‬ ‫او کاملا محـدود و متمرکـز شـده با دقت و سـرعت بیشـتری‬ ‫می تواند مسـائل درونی خود را اصالح کند‪ .‬می توان گفت‬ ‫توانایی فوق العاده هیپنوتیزم شـبیه لیزر اسـت و می دانیم‬ ‫کـه لیـزر چیـزی جز نور متمرکز شـده نیسـت‪ .‬توجـه محدود‬ ‫و متمرکـز‪ ،‬فقـط در هیپنوتیـزم رخ نمی دهـد‪ .‬هـر فعالیتـی‬ ‫کـه بـا توجـه و تمرکـز بـاال انجـام شـود‪ ،‬شـبیه هیپنوتیـزم‬ ‫ً‬ ‫یکـه فـردی باتمام وجـود غرق در تماشـای‬ ‫اسـت؛ مثلا زمان ‬ ‫فیلـم موردعالقـه اش هسـت درحـال تجرب هکـردن نوعـی‬ ‫هیپنوتیـزم سـبک اسـت‪ .‬دفعـه بعـد کـه بـه سـینما یـا‬ ‫کنسـرت رفتید کمی به وا کنش های افراد توجه کنید تا به‬ ‫این مسـئله پـی ببریـد! درطـول روز هم هیپنوتیـزم را تجربه‬ ‫سراشپز‬ ‫الهماجون‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ارد‪ ۲ :‬لیوان‬ ‫گوشت چر خ کرده‪ ۲۵۰ :‬گرم‬ ‫خمیر مایع‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫فلفل دلمه ای‪ ۱ :‬عدد‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد‬ ‫سیر‪ ۲ :‬حبه‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۲ :‬عدد‬ ‫شیر‪ :‬دوسوم لیوان‬ ‫شکر‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫جعفری‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫اویشن‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫روغن مایع‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫نمک‪ ،‬فلفل سیاه و پودر پاپریکا‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫دانستنی هایی‬ ‫دربارههیپنوتیزم‬ ‫می کنیـم‪ .‬محققین معتقدند زمان هایی که مـا درطول روز‬ ‫غـرق در انجـام یـک کار یـا فعالیت می شـویم درحـال تجربه‬ ‫هیپنوتیـزم سـبک هسـتیم‪ .‬برخـی از محققیـن (ازجملـه‬ ‫میلتـون اریکسـون برجسـته ترین هیپنوتیـزور دهه هـای‬ ‫اخیـر) چنیـن شـرایطی را نوعـی خـود هیپنوتیـزم می دانند‪.‬‬ ‫هیپنوتیزم‪ ،‬خواب نیست‬ ‫نکتـه بسـیارمهم این اسـت که هیپنوتیـزم خـواب نیسـت‪.‬‬ ‫ایـن بـاور غلطـی اسـت کـه ا کثـر افـراد دربـاره هیپنوتیـزم‬ ‫دارنـد‪ .‬فـردی کـه هیپنوتیـزم می شـود هشـیاری کاملـی‬ ‫نسـبت بـه محیـط اطـراف خـود دارد‪ ،‬صداهـای محیـط را‬ ‫می شـنود و بـا درمانگـر خـود ارتبـاط برقـرار می کنـد امـا هـر‬ ‫چیـزی به سـادگی حـواس او را پـرت نمی کنـد زیـرا توجـه او‬ ‫ً‬ ‫کاملا متمرکـز بـه کاری اسـت کـه انجـام می دهـد (شـبیه‬ ‫لیـزر)‪.‬‬ ‫افزایش ارامش و توجه در هیپنوتیزم‬ ‫در هیپنوتیـزم بـدن شـما در حالـت ارامـش اسـت و‬ ‫به سـادگی دچـار حواس پرتـی نمی شـوید و ذهـن انتقادگـر و‬ ‫ً‬ ‫لگـر شـما کمتر مزاحمـت ایجاد می کند‪ .‬معمـوال ا کثر‬ ‫تحلی ‬ ‫یکـه هیپنوتیـزم را تجربـه می کننـد ان را ب هشـکل یـک‬ ‫افراد ‬ ‫ارامـش عمیـق و لذت بخـش توصیـف می کننـد‪.‬‬ ‫افزایش قدرت تلقین پذیری در هیپنوتیزم‬ ‫وقتـی فـردی در حالـت هیپنوتیـزم قـرار می گیـرد قـدرت‬ ‫تلقین پذیـری او افزایـش قابل مالحظـه ای پیـدا می کنـد و‬ ‫دلیـل ان همان طورکه گفتم دسترسـی به ضمیـر ناخودا گاه‬ ‫است‪ .‬درچنین شرایطی تلقین هایی که درمانگر یا خود فرد‬ ‫می کننـد اثـر بیشـتری در ذهن ناخـودا گاه او خواهد داشـت‪.‬‬ ‫افزایش قدرت تجسم در هیپنوتیزم‬ ‫در حالـت هیپنوتیـزم‪ ،‬قـدرت تجسـم فـرد افزایـش‬ ‫قابل توجهـی پیـدا می کنـد و هـر چیزی را که تجسـم می کند‬ ‫بـا دقـت و جزئیـات بیشـتری می بینـد‪ ،‬می شـنود و حـس‬ ‫می کنـد و در برخـی از افـراد (‪ 10‬تـا ‪ 15‬درصـد) ایـن افزایـش‬ ‫قـدرت تجسـم بـه حـدی اسـت کـه تجسـم بـرای او مثـل‬ ‫واقعیـت می شـود؛ یعنـی وقتـی چیـزی را تجسـم می کننـد‬ ‫ً‬ ‫یسـت (درسـت مثـل زمانی کـه رویـا‬ ‫برایشـان کاملا واقع ‬ ‫می بینیـم)‪ .‬نکتـه جالب توجـه این اسـت که اسـتفاده از‬ ‫تجسـم در درمـان بسـیاری از مشـکالت و اختلاالت کاربـرد‬ ‫دارد و هیپنوتیـزم می توانـد بـه درمـان ایـن مشـکالت کمک‬ ‫زیـادی کنـد‪.‬‬ ‫احساس فرد در زمان هیپنوتیزم‬ ‫هیپنوتیـزم شـبیه ریلکسیشـن عمیـق اسـت‪ .‬کسـی کـه‬ ‫هیپنوتیـزم شـده اسـت احسـاس ارامـش عمیـق همـراه بـا‬ ‫سسـتی و کرختـی در اعضـای بـدن خـود می کنـد‪ .‬ازطـرف‬ ‫دیگر صدای درمانگر و سـایر صداهای محیطی را می شـنود‬ ‫امـا حـواس او به سـادگی پـرت نمی شـود‪.‬‬ ‫خالصه و جمع بندی‬ ‫به طـور خالصـه می تـوان گفـت کـه هیپنوتیـزم چهـار نشـانه‬ ‫زیـر را دارد‪:‬‬ ‫افزایش قدرت تجسم‪ :‬در حالت هیپنوتیزم قدرت تجسم‬ ‫مـا افزایـش پیـدا می کنـد و در برخـی از افـراد تجسـم عیـن‬ ‫واقعیـت می شـود‪.‬‬ ‫افزایـش تلقین پذیـری‪ :‬در حالـت هیپنوتیـزم قـدرت‬ ‫تلقین پذیـری فـرد افزایـش پیـدا می کنـد و سـاده تر می تـوان‬ ‫ناخـودا گاه را تحت تاثیـر قـرار داد‪.‬‬ ‫توجـه محـدود شـده‪ :‬باانکـه در حالـت هیپنوتیـزم فـرد‬ ‫نسـبت بـه محیـط اطراف خـود هشـیاری دارد اما حـواس او‬ ‫به سـادگی پرت نمی شـود و توجه او محدود به فرایندهایی‬ ‫اسـت کـه در حالـت هیپنوتیـزم برایـش رخ می دهـد‪.‬‬ ‫افزایـش ارامـش‪ :‬در حالـت هیپنوتیـزم فـرد ارامـش عمیقـی‬ ‫ً‬ ‫دارد و معمـوال افرادی کـه هیپنوتیـزم می شـوند ان را معـادل‬ ‫سـاعت ها خـواب عمیـق می داننـد‪.‬‬ ‫الهماجـون‪ ،‬یکـی از انـواع غذاهـای خوشـمزه و پرطرفـدار کشـور ترکیـه اسـت‪ .‬درواقـع ایـن غـذا مخفـف کلمـه «لحـم عجیـن» بـه معنـی غـذای گوشـت و خمیـر بـوده کـه به این اسـم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫معروف شـده اسـت‪ .‬این غذای خوشـمزه و عالی تقریبا شـبیه به پیتزا در کشـور خودمان طبخ می شـود و طعم و عطر خاص و عالی دارد‪ .‬معموال خمیر ان را گرد و کوچک اماده‬ ‫ً‬ ‫خکـرده و انـواع سـبزی ها ان را طبـخ می کنـد‪ .‬شـکل ظاهـری ایـن غـذا نیـز بسـیارعالی بـوده و طرفـداران بسـیاری دارد‪ .‬در کشـور ترکیـه معمـوال ایـن غـذا را‬ ‫کـرده و بـا مـواد گوشـت چر ‬ ‫به عنـوان دسـر و همـراه بـا غذاهـای اصلـی سـرو می کننـد‪ .‬از ایـن رو حتـی می توانیـد ایـن غـذا را نیـز در وعـده شـام طبـخ کـرده و به همـراه خانـواده ان را سـرو کنید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا خمیـر مایـع‪ ،‬شـیر و شـکر را در ظرفـی ریختـه و‬ ‫مخلـوط کنیـد‪ ۱۰ .‬دقیقـه صبـر کنیـد و سـپس روغن‬ ‫مایـع و نمـک را نیـز افـزوده و مـواد را خـوب هـم‬ ‫بزنیـد‪ .‬سـپس ارد را مرحله به مرحله اضافـه و مواد‬ ‫را مخلوط کنید‪ .‬خمیر را ورز داده و گلوله کرده و با‬ ‫پارچه روی ان را بپوشانید و یک ساعت استراحت‬ ‫دهیـد‪ .‬گوشـت چر خ کـرده را به همـراه کمـی روغـن‬ ‫در ماهی تابـه تفـت دهیـد‪ .‬فلفـل دلمـه ای‪ ،‬پیـاز‪،‬‬ ‫سـیرها و گوجه فرنگـی را نگینـی خـرد کـرده و کمـی‬ ‫تفـت دهیـد‪ .‬سـپس اویشـن‪ ،‬پـودر پاپریـکا‪ ،‬رب‬ ‫گوجه فرنگـی‪ ،‬نمـک و فلفل را نیـز افزوده و مخلوط‬ ‫کنیـد و حـرارت را خاموش کنید‪ .‬بعد از اماده شـدن‬ ‫خمیـر‪ ،‬بـر روی سـطح صـاف کمـی ارد بپاشـید و‬ ‫خمیـر را صـاف کنیـد‪ .‬خمیـر را در قالـب یـا سـینی‬ ‫فـر کـه چـرب کرده ایـد بگذاریـد‪ .‬مـواد گوشـت را بـر‬ ‫روی خمیـر پخـش کنیـد و کمـی جعفـری خردشـده‬ ‫را نیـز بریزیـد‪ .‬فـر را در دمـای ‪۱۸۰‬درجه سـانتی گراد‬ ‫تنظیـم کنیـد و به مـدت ‪ ۲۰‬دقیقه داخـل فر بگذارید‬ ‫تـا امـاده شـود‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫جلوگیری از پرخوری‬ ‫با چند روش ساده‬ ‫دکتر مهدی افضل اقایی‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫بالون معده‬ ‫برای چه افرادی مناسب نیست؟‬ ‫به جرئـت می تـوان گفـت کنتـرل اشـتها و جلوگیـری از‬ ‫پرخـوری اولیـن قـدم در کاهـش وزن محسـوب می شـود و‬ ‫به جـای امتحـان رژیم هـای گونا گـون بـا اسـتفاده از برخـی‬ ‫راهکارهای سـاده سـعی کنید اشتهایتان را سرکوب کنید؛‬ ‫این گونـه خیلـی سـریع تر بـه نتیجـه مطلـوب می رسـید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کنار بکشید قبل از ان که کامال سیر شوید‬ ‫یشـک به شـما پیغام‬ ‫معده شـما هنگامی که پر می شـود ب ‬ ‫یسـت فقـط بـه انچـه معده تـان می گویـد‬ ‫می دهـد؛ کاف ‬ ‫عمـل کنید و همان هنگام بـدون درنظرگرفتن باقی مانده‬ ‫غـذا‪ ،‬قاشـق و چنگال هایتـان را پائیـن بگذاریـد و کنـار‬ ‫ً‬ ‫بکشـید‪ .‬هنـگام غـذا خـوردن دائمـا از خودتـان بپرسـید‬ ‫«مـن هنـوز گرسـنه ام؟»‪ .‬درنهایـت تـا قبـل از سـیری کامـل‬ ‫غـذا را کنـار بگذاریـد؛ این گونـه به سـمت خورا کـی و میـان‬ ‫وعده هـای کم کالـری روی می اوریـد‪ .‬ایـن ترفنـد یکـی از‬ ‫کارامدتریـن ترفندهـای بـرای جلوگیـری از پرخوری سـت‪.‬‬ ‫اشـتباهی کـه میلیون هـا فـرد چـاق انجـام می دهنـد‬ ‫این اسـت که وقتـی سـیر می شـوند بازهـم بـه غـذا خـوردن‬ ‫ادامـه می دهنـد تـا تمامـی مـواد غذایـی داخـل بشـقاب را‬ ‫تمـام نکننـد‪ ،‬کنـار نمی کشـند‪.‬‬ ‫بجوید؛ بیشتر و بیشتر بجوید‬ ‫جویـدن زیـاد مـواد غذایـی یـک راه خـوب بـرای کم کـردن‬ ‫سـرعت غـذا خـوردن اسـت‪ .‬محققـان دانشـگاه فلوریـدا‬ ‫یبـرد تـا سـیگنال های‬ ‫معتقدنـد کـه ‪ 20‬دقیقـه زمـان م ‬ ‫سـیری به مغز ارسـال شـود‪ .‬هنگامی که ارام غذا می خورید‬ ‫بیشـتر غـذا را می جویـد و سـریع تر سـیگنال های سـیری را‬ ‫دریافـت می کنیـد؛ همچنیـن زودتـر از غـذا خـوردن دسـت‬ ‫ً‬ ‫می کشـید تـا قبل ازاینکـه کاملا سـیر شـوید‪ .‬جویـدن‬ ‫به طورکلـی بـرای سیسـتم گـوارش نیـز بسـیار سـودمند‬ ‫اسـت‪ .‬عـدم جویـدن کافـی شـما را از جـذب تمامـی مـواد‬ ‫مغـذی دور می کنـد‪ .‬همیـن عمـل سیسـتم گوارشـتان‬ ‫را بـا مشـکالت جـدی مواجـه کـرده و عواقـب جدی تـر‬ ‫گریبان گیرتـان می شـود؛ بنابرایـن درسـت جویدن یکـی از‬ ‫سـاده ترین ترفندهـای کنتـرل اشتها سـت‪.‬‬ ‫نوشیدن اب قبل از هر وعده غذایی‬ ‫کالـری اب صفـر اسـت و بسـیاری از متخصصـان تغذیـه‬ ‫کلینیک‬ ‫مکـردن اشـتها یـک الـی دوسـاعت‬ ‫توصیـه می کننـد بـرای ک ‬ ‫قبـل از صـرف غـذا‪ ،‬اب فـراوان بنوشـند‪ .‬اب‪ ،‬نقـش‬ ‫حیاتـی در جلوگیـری از پرخـوری ایفـا می کنـد‪ .‬بـا مصـرف‬ ‫اب سـیری کاذبـی بـه شـما دسـت می دهـد و باعـث کمتـر‬ ‫غذا خوردنتـان می شـود؛ همچنیـن می توانیـد از اب‬ ‫به عنـوان یـک کمک کننـده‪ ،‬ب هسـرعت انتشـار غـذا در‬ ‫سراسـر بـدن اسـتفاده کنیـد‪ .‬مصـرف اب پیـش از صـرف‬ ‫غـذا بـرای عملکـرد سیسـتم گـوارش نیـز بسـیار سـودمند‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫این دسـته از افراد غذای کمتری در بشقابشـان می کشـند‬ ‫و نیـز ارا متـر غـذا می خوردنـد‪ .‬همچنین انتخـاب یک رنگ‬ ‫مناسـب برای بشـقاب بسیار حائزاهمیت اسـت‪ .‬اتوجه به‬ ‫مطالعات انجام شـده هنگامی که کنتراست (وضوح) کمی‬ ‫بیـن رنـگ غـذا و ظـرف به وجـود ایـد‪ ،‬تمایـل بـه پرخـوری‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬بنـا بـه ازمایش هـای انجام شـده صـرف‬ ‫پاسـتا الفـرد در ظـرف سـفید باعـث شـد افـراد ‪22‬درصـد‬ ‫یکـه ایـن امـار بـرای ظـرف‬ ‫بیشـتر پرخـوری کننـد؛ درصورت ‬ ‫سیاه وسـفید به شـدت کاهـش یافـت‪.‬‬ ‫خوردن به طور منظم‬ ‫تابه حـال دقـت کرده ایـد کـه چـه زمان هایـی بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫پرخـوری می کنیـد؟ مسـلما زمان هایـی کـه بـرای مـدت‬ ‫ً‬ ‫طوالنـی چیـزی نخورده ایـد و کاملا گرسـنه هسـتید‪.‬‬ ‫خـوردن غـذا در فواصـل منظم بـرای جلوگیـری از پرخوری‬ ‫بسـیارموثر اسـت‪ .‬مطالعـه ای کـه در مجلـه بین المللـی‬ ‫چاقـی منتشرشـده اسـت نشـان می دهـد‪ ،‬خـوردن به طـور‬ ‫منظـم باعـث کاهـش وزن می شـود‪.‬‬ ‫تلویزیون را خاموش کنید‬ ‫یکـه جلـوی تلویزیـون غـذا می خوریـد‪ ،‬نمی توانیـد‬ ‫هنگام ‬ ‫هیچ یک از پنج ترفند ذکرشده را رعایت کنید‪ .‬مطالعه ای‬ ‫که در سـال ‪ 2013‬در مجله امریکایی تغذیه بالینی منتشـر‬ ‫شـد‪ ،‬نشـان داد تلویزیـون افـراد را در هنـگام غذا خـوردن‬ ‫مسـخ کـرده و منجـر بـه پرخوری هـای فراوانـی می شـود؛‬ ‫بنابرایـن در هنـگام صـرف غـذا تلویزیـون را کامل خاموش‬ ‫مکـردن صـدا هـم ا کتفـا نکنید‪.‬‬ ‫کنیـد؛ حتـی بـه ک ‬ ‫هرچنـد پرداختـن بـه دلیل روی اوردن فـرد به پرخوری نیز‬ ‫در بسـیاری از مواقع می توانـد مفیـد باشـد؛ چرا کـه عواملـی‬ ‫همچـون جنسـیت‪ ،‬تغییـر ایجاد شـده در مغـز‪ ،‬داشـتن‬ ‫تصـور بدنـی‪ ،‬سـایز بـدن و ترومـای احساسـی از دالیـل‬ ‫پرخـوری محسـوب می شـوند‪ .‬فراموش نکنیـد که اختالل‬ ‫پرخـوری بسـیار شـایع اسـت و در صـورت عـدم تشـخیص‬ ‫سـبب اسـیب رسـاندن بـه سلامت بـدن می شـود‪.‬‬ ‫اندازه و رنگ بشقاب‪ ،‬تاثیرگذار است‬ ‫یکـه یـک بشـقاب بـزرگ را بـرای غـذا خـوردن‬ ‫هنگام ‬ ‫ً‬ ‫انتخـاب می کنیـد‪ ،‬مسـلما مقـدار غـذای زیـادی را بـرای‬ ‫خـود می کشـید‪ ،‬تحقیقـات نشـان داده اسـت پرخـوری‬ ‫یکـه ظـروف کوچـک را بـرای صـرف غـذا انتخـاب‬ ‫در افراد ‬ ‫می کننـد بسـیار کمتـر مشـاهده شـده اسـت؛ چرا کـه‬ ‫بالـون معـده یـا همـان ‪ Gastric Balloon‬از جدیدتریـن‬ ‫و بهتریـن روش هـای کاهـش وزن و الغـری بـرای افـراد‬ ‫چـاق به شـمار می ایـد کـه بـدون نیـاز بـه جراحـی و‬ ‫به صـورت سـرپایی انجـام می شـود‪ .‬بالـون معـده شـبیه‬ ‫یـک تـوپ اسـت کـه درون معـده قـرار داده می شـود و‬ ‫بـا اشـغال کردن بخشـی از معـده سـبب کاهـش اشـتها‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن جسـم توپ ماننـد کـه از هـوا یـا مایـع پـر‬ ‫می شـود‪ ،‬به طور موقـت در معـده قـرار می گیـرد تـا افـراد‬ ‫بـرای رسـیدن بـه وزن دلخـواه و مناسـب خـود مجبـور‬ ‫بـه انجـام جراحی هـای سـنگین نشـوند؛ امـا ایـن روش‬ ‫بـرای چـه افـرادی مناسـب اسـت؟ درواقـع اسـتفاده از‬ ‫بالـون معـده بـه هـر فـرد چاقـی توصیـه نمی شـود و بایـد‬ ‫فـرد دارای شـرایطی باشـد کـه پزشـک بـرای کاهـش وزن‬ ‫ایـن روش را پیشـنهاد دهـد‪ .‬به عنوان مثـال؛ افرادی کـه‬ ‫به صـورت خفیـف یـا متوسـط چـاق هسـتند و شـاخص‬ ‫تـوده بدنـی انهـا باالی ‪ ۲۷‬اسـت‪ .‬این افراد با رژیم غذایی‬ ‫و ورزش بـه نتیجـه ان چنانـی نرسـیده اند می تواننـد بـه‬ ‫اسـتفاده از بالـون معـده فکـر کننـد‪ .‬افـرادی بـا شـاخص‬ ‫تـوده بدنـی بـاالی ‪ ۳۵‬بـه توصیـه پزشـک متخصـص‬ ‫می تواننـد از بالـون معـده بـرای الغـری اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫درعین حـال ایـن روش بـرای افـراد بسـیاری نیـز مناسـب‬ ‫نیسـت؟ افرادی کـه دارای اعتیـاد بـه مـوادی ماننـد الـکل‬ ‫هسـتند جـزو این مـوارد محسـوب می شـوند‪ .‬همچنیـن‬ ‫کسـانی که بـه بیماری هایـی ماننـد سـیروز کبـدی‪،‬‬ ‫نارسـایی کلیـه‪ ،‬زخـم معـده یـا دوازدهـه و التهـاب روده‬ ‫مبتلا هسـتند‪ ،‬نمی تواننـد از ایـن روش اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫بـه افرادی کـه سـایر عمل هـای جراحـی معـده را انجـام‬ ‫داده انـد‪ ،‬نیـز قـراردادن بالـون معـده توصیـه نمی شـود‪.‬‬ ‫برخـی افـراد به مـدت طوالنـی داروهای ضـد انعقاد خون‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ ،‬ایـن بیمـاران قـادر بـه اسـتفاده از‬ ‫بالـون معـده نخواهنـد بـود‪ .‬زنـان بـاردار نیـز جـزو کسـانی‬ ‫هسـتند کـه اسـتفاده از بالـون معـده در انهـا امکان پذیـر‬ ‫نیسـت‪ .‬افـرادی بـا بیمـاری ریفال کـس معـده هـم نبایـد‬ ‫سـراغ قـراردادن بالـون معـده برونـد چرا کـه بالـون معـده‬ ‫بـا کم کـردن حجـم معـده سـبب می شـود غذا در قسـمت‬ ‫بـاالی معـده بمانـد و احتمـال ریفال کـس را افزایـش‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫ـان افسـرده‪ ،‬ذهـن منفی بافـی دارد کـه او را نسـبت بـه هـر چیـزی ناامید می کنـد؛ از جملـه درمان پذیر بـودن این اختلال؛ بنابراین‬ ‫دقـت داشـته باشـید کـه انس ِ‬ ‫الزم اسـت فردی که قصد درمان افسـردگی خود را دارد‪ ،‬به این ندای منفی ذهن به هیچ وجه گوش ندهد و چه در شـروع و چه در مسـیر‪ ،‬درمقابل این فکر‬ ‫منفی قد علم کند و شـجاعانه بایسـتد‪.‬‬ ‫کنترل افسردگی‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫بـرای درمـان افسـردگی روانی که منشـا سـایر بیماری هاسـت؛ یکـی از راهکارهای‬ ‫مفید و موثر‪ ،‬باور به درمان پذیری و ایمان به قدرت اراده اسـت که فرد باید ان را‬ ‫در خـود تقویت کند‪.‬‬ ‫اینده ای سرشار از سالمتی و شادابی برای خود ترسیم کنید و قدم به قدم‬ ‫ب هسـمت ان در تکاپـو باشـید‪ .‬بـا مـرور روزهـای خوشـی که پیـش رو دارید‪،‬‬ ‫وجودتان را سرشـار از انرژی و شـادابی کنید‪.‬‬ ‫پرهیـز از مقایسـه منفـی خـود بـا دیگـران یـا مقایسـه خـود بـا حالـت ایده الـی‬ ‫کـه نتوانسـته اید باشـید‪ ،‬نیـز بسـیار مهـم اسـت‪ .‬بـه یـاد داشـته هـر انسـانی‬ ‫یهـای خـاص و منحصر ب هفـرد خـود را دارد‪.‬‬ ‫ویژ گ ‬ ‫بی خیال درمانـی یـا همـان تمریـن بی خیالـی نسـبت بـه دغدغه های بیش از حـد ذهن‬ ‫نیـز در کنتـرل و درمـان افسـردگی موثـر اسـت و ا گـر بـا راهکار دیگـری مانند تلقین مثبت‪،‬‬ ‫همـراه شـود‪ ،‬اثـرات بیش تری نیـز دارد‪.‬‬ ‫پرهیـز از افـکار منفـی نظیـر پوچ انـگاری‪ ،‬خودسرزنشـی‪ ،‬خودگنه کارپنـداری‪ ،‬خودکم بینـی‬ ‫و خودتحقیـری بسـیار مهـم اسـت‪ .‬این گونـه افـکار منفـی نه تنهـا باعـث رشـد معنـوی شـما‬ ‫یشـود؛ بلکـه ب همـرور شـما را ضعیـف کـرده و افسـرده ترتان می کنـد‪.‬‬ ‫نم ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد؛‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن عنوان کرد؛‬ ‫نیاز دوبرابری گیالن به اکسیژن در بیمارستان ها‬ ‫کاهش روند صادرات استان به کمتر از یک چهارم ظرفیت‬ ‫شهـای مختلـف بیـان کـرد‪:‬‬ ‫تهـای خوزسـتان در بخ ‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی اهـواز با اشـاره به ظرفی ‬ ‫«متاسفانه وجود ظرفیت ها و مزیت های متعدد در خوزستان‪ ،‬فرصت ها را از بخش خصوصی گرفته‬ ‫اسـت و به جای اینکه بسـتری برای توسـعه باشـد به مانعی برای توسـعه تبدیل شـده اسـت و حرکت‬ ‫بخـش خصوصـی را کنـد کـرده اسـت»‪ .‬عمـوری با بیان اینکـه بخـش خصوصـی در خوزسـتان مظلـوم‬ ‫واقع شده است‪ ،‬گفت‪« :‬مرزهای خوزستان برای فعالیت های تجاری‪ ،‬فرصت هستند و هنگامی که‬ ‫غبـر ‪ ۱۲۰۰‬تـا ‪ ۱۵۰۰‬کامیـون نیـز‬ ‫تهـای تخلیـه و بارگیـری بال ‬ ‫زیرسـاخت های مـرزی ایجـاد شـد‪ ،‬ظرفی ‬ ‫پیش بینی شد؛ اما امروز روند صادرات ما متاسفانه به کمتر از یک چهارم این ظرفیت رسیده است»‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با اشـاره به بهرهبرداری از بخش اورژانس سـایت ال کان رشـت با‬ ‫‪ ۱۲۰‬تخت‪ ،‬گفت‪« :‬ا کسیژن تولیدی استان ‪ ۳۰‬تن و ا کسیژن مصرفی استان ‪ ۶۰‬تن است و درنتیجه‬ ‫نیـاز بـه ا کسـیژن اورژنسـی و خریـد ا کسیژنسـاز و تهیـه ا کسـیژن مایـع داریم»‪ .‬دکتر ارسلان سـاالری‬ ‫افزود‪« :‬گیالن‪ ،‬جزو نخستین استانهای درگیر با کرونا در کشور بود و تا کنون ‪ ۶۰‬هزار بیمار بستری‬ ‫در بیمارسـتانهای اسـتان داشـتیم»‪ .‬وی از انجام ‪ ۳۰۰‬هزار ازمایش تشـخیصی کرونا در اسـتان خبر‬ ‫داد و افزود‪« :‬هم زمان با شـیوع بیماری کرونا سـعی کردیم از همه ظرفیتهای اسـتانی و ملی برای‬ ‫ارتقای زیرسـاختهای بهداشـتی و درمانی استان استفاده کنیم»‪.‬‬ ‫راهکار های موقت تنش های ابی در خوزستان؛‬ ‫ُ‬ ‫مسکنی کهراه حلبلندمدتمی خواهد‬ ‫ساسانناصر ی زاده‬ ‫ً‬ ‫اخیرا راهکار هایی کوتاه مدت برای حل مشکالت بی ابی در‬ ‫خوزستان درنظرگرفته شده که به نظر می رسد نا کافی و الزم‬ ‫اسـت چـاره ای اساسـی اندیشـیده شـود‪ .‬تنش هـای ابـی که‬ ‫برخـی از دانشـمندان از سـال هاپیش ان را پیش بینـی کـرده‬ ‫بودند‪ ،‬حاال در خوزسـتان به اوج خود رسـیده و شـهروندان‬ ‫را بـرای اب شـرب و کشـاورزی بـا دشـواری هایی روبـه رو کـرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدتی پیش در پی بی ابی و نبود اب برای کشاورزی عده ای‬ ‫از مـردم دسـت بـه اعتراضاتـی در چند شـهر خوزسـتان زدند‪،‬‬ ‫اعتراضـات از جنـوب و غـرب شـروع شـد؛ سـپس بـه شـمال و‬ ‫ً‬ ‫شـرق خوزسـتان رسـید و مجموعـا در ‪ ۱۵‬شـهر اتفـاق افتـاد؛‬ ‫اسـتان خوزسـتان دارای ‪ ۶۱‬شـهر اسـت‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ بی ابـی دالیـل متعـددی دارد؛ یکـی از‬ ‫دالیـل‪ ،‬خشـکی هورالعظیـم به علـت سدسـازی های عظیم‬ ‫ترکیـه بـر رودخانـه دجلـه اسـت کـه باعث شـده اهالی سـا کن‬ ‫ایـن تـاالب بین المللـی در هردوبخـش ایرانـی و عراقـی بـا‬ ‫مشـکالت گسـترده ای ازجملـه تلف شـدن ابزیـان و نبـود‬ ‫اب بـرای کشـاورزی مواجـه شـوند؛ امـا ازسـوی دیگر برخـی‬ ‫از فعـاالن محیط زیسـت‪ ،‬انتقـال اب و سدسـازی بـر روی‬ ‫رودخانـه کرخـه و کارون را هـم دلیـل بی ابـی در بخـش‬ ‫ایرانـی هورالعظیـم و همچنیـن تنش هـای به وجودامـده‬ ‫می داننـد‪ ،‬مسـئوالن خوزسـتانی و کشـوری نیـز یکی دیگـر‬ ‫از عوامـل را کشـت محصـوالت اب بـر عنـوان می کننـد‪ .‬طـی‬ ‫دو سال گذشـته به دلیـل بارش هـای سـیالبی در مناطـق‬ ‫باالدسـت رودخانه هـای جـاری در خوزسـتان‪ ،‬تنش هـای‬ ‫ابـی عقـب افتـاد و کشـت شـلتوک نیـز باقـوت ادامـه داشـت‪.‬‬ ‫مسـئوالن سـد ها نیـز بـرای جلوگیـری از سـرریز شـدن سـد و‬ ‫همچنین ورود نکردن سـیالب به شـهر ها اقدام به رهاسازی‬ ‫اب از بند هـا کردنـد؛ امـا خشک سـالی های امسـال همـه‬ ‫برنامه ها را بر هم زد‪ .‬درهرحال‪ ،‬مجموع این عوامل ازجمله‬ ‫خشک سـالی باعـث شـده تـا حـاال بسـیاری از مسـئوالن‬ ‫لشـکری و کشـوری در پـی راه حل هایـی بـرای رفـع ایـن‬ ‫مشـکالت باشـند؛ راهکارهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت‪ ،‬امـا‬ ‫راه حل هـای کوتاه مـدت چـه مسـائلی را پیـش رو دارد؟‬ ‫قـرار داریـم و پـس ازان تحریـم و کرونـا هسـتند»‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫مشـکالت نیروگاه هـای تولیـد بـرق برای تامین قطعـات خود‬ ‫باتوجه به تحریم های بین المللی‪ ،‬افزود‪« :‬وقتی در تابستان‬ ‫موتورخانه های گازی برای تامین قطعاتشـان دچار مشـکل‬ ‫می شـوند و تولیـد بـرق را متوقـف می کننـد‪ ،‬نیـروگاه برقابـی‬ ‫موظـف اسـت کمـک کنـد تـا شـبکه بـرق کشـور پایـدار بمانـد‬ ‫که این مسـئله رهاسـازی اب را می طلبد»‪ .‬یزدانی بیان کرد‪:‬‬ ‫«برخـی گمـان می کننـد کـه رهاسـازی اب در دوره کنونـی‬ ‫یسـت؛‬ ‫حاصـل فشـار های پی درپـی براثـر تنش هـای اب ‬ ‫حال انکـه در حال حاضـر و باتوجه به حجم مخزن سـد کرخه‬ ‫نبایـد ابـی رهـا شـود؛ امـا طـی برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه‬ ‫مقرر شـد تا رهاسـازی اب براساس محاسبات علمی صورت‬ ‫بگیرد»‪.‬‬ ‫نگرانی از رهاسازی اب از سد کرخه‬ ‫قاسـم؛ یکـی از اهالـی روسـتا های بسـتان کـه تـا پیش ازایـن‬ ‫بـرای تامیـن اب گاومیش هایـش بـا مشـکالتی مواجـه بـود‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬پـس از رهاسـازی اب از سـد کرخـه و همچنیـن‬ ‫ایجـاد حوضچـه ازسـوی سـازمان جهـاد کشـاورزی‪ ،‬حـاال‬ ‫نه تنهـا جریـان اب گاومیش هـا را در اغـوش خـود می کشـد‬ ‫بلکـه کـودکان نیـز از اب تنـی در ایـن رود لـذت می برنـد‪.‬‬ ‫رهاسـازی اب از نیـروگاه و سـد کرخـه کـه حـاال موجـب پرابـی‬ ‫پائین دست این بند تا نزدیکی های تاالب هورالعظیم شده‬ ‫است‪ ،‬موجب خوشحالی بسیاری از اهالی روستا های رفیع‬ ‫و بسـتان شـده؛ زیـرا زندگـی ایـن مـردم بـه اب بسـتگی دارد و‬ ‫منبع درامد ان ها یعنی کشـاورزی و پرورش دام هم وابسـته‬ ‫بـه اب اسـت؛ امـا ایـن رهاسـازی موجـب ایجـاد نگرانـی بـرای‬ ‫تامین نشـدن اب تا پایان تابسـتان شـده؛ هرچند مسـئوالن‬ ‫سـد کرخـه می گوینـد که همه چیز برنامه ریزی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نمی گذاریمرودخانهخشک شود‬ ‫مدیرعامـل سـد و نیـروگاه کرخـه اظهـار داشـت‪« :‬درحقیقـت‬ ‫مجموعـه ای عوامـل باعـث رهاسـازی اب شـده و‬ ‫درنظر گرفته نشـدن هرکـدام از ایـن برایند هـا باعـث ایجـاد‬ ‫تشـکیک در سـایر بردار هـا می شـود»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫ادامه داد‪« :‬دسـتورالعمل سد ها باتوجه به اینکه محصوالت‬ ‫اسـتراتژیک تولیـد و اب ان را تامیـن می کننـد‪ ،‬مشـخص‬ ‫اسـت و ایـن اطمینـان را می دهیـم کـه هیـچ رهاسـازی ابـی‬ ‫بی برنامه نیسـت و نه تنها تا پایان تابسـتان شـرایط رودخانه‬ ‫مطلـوب خواهـد بـود؛ بلکـه پـس ازان نیـز برنامه هایـی بـرای‬ ‫تامیـن اب رود وجـود دارد»‪ .‬محمدرضا یزدانی پور با تا کید بر‬ ‫این مسـئله کـه اب به صـورت مـداوم بـرای کشـاورزی‪ ،‬شـرب‬ ‫و محیط زیسـت بـه پائین دسـت رهـا می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«سـعی داریـم؛ رهاسـازی به شـکلی باشـد کـه نیـروگاه از مـدار‬ ‫خـارج نشـود؛ امـا برفرض انکه تا پایان تابسـتان نیز نیـروگاه از‬ ‫مـدار خـارج شـد و تـراز اب در دریاچـه کرخـه به حداقل برسـد‬ ‫اب را از سـازه های دیگـر رهـا می کنیـم تـا رودخانه هـا هرگـز‬ ‫خشـک نشـوند»‪.‬‬ ‫رهاسازی اب از سد کرخه برنامه ریزی شده است‬ ‫محمدرضـا یزدانی پـور؛ مدیرعامـل سـد و نیـروگاه کرخـه‬ ‫بابیان اینکه مسئله رهاسازی اب از سد کرخه با دبی کنونی‬ ‫راهـکار کوتاه مـدت نیسـت و تاحـدودی فنـی و پیچیـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مجموعه عواملـی باعـث وقـوع بحـران کنونی‬ ‫شـده؛ نخسـت واقع شـدن کشـور مـا در سـرزمینی خشـک‪،‬‬ ‫سـپس خشک سـالی کـه مـا دریکـی از خشـک ترین سـال ها‬ ‫ایاروستائیانبایدبه دنبالاشتغالجایگزینباشند؟‬ ‫شتـر گمـان می شـد کـه رهاسـازی اب از سـد کرخـه بـا‬ ‫پی ‬ ‫دبـی فعلـی راهـکاری کوتاه مـدت بـرای رفـع تنش هـا باشـد؛‬ ‫امـا براسـاس گفته هـای مدیرعامـل سـد کرخـه این موضـوع‬ ‫اقدامـی هیجانـی نبـوده و براسـاس دسـتورالعمل های‬ ‫مشخص شده ای ست که تا پایان تابستان نیز با همین روال‬ ‫رهاسازی خواهد شد‪ .‬شغل بسیاری از مردم در خوزستان‪،‬‬ ‫دام پـروری و کشاورزی سـت وزندگـی ان هـا به شـدت وابسـته‬ ‫بـه اب اسـت؛ از همیـن رو برخـی از کارشناسـان معتقدنـد‬ ‫بایـد باتوج هبـه کمبـود اب اهالـی این منطقـه به سـمت‬ ‫اشـتغال های جایگزیـن روی بیاورنـد‪ ،‬امـا درسـوی دیگر‬ ‫کارشناسـان اقتصـادی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز‬ ‫معتقدند این روش اخرین راهکار و پرهزینه ترین است‪ .‬سید‬ ‫امین منصوری؛ عضو هیئت علمی دانشـگاه شـهید چمران‬ ‫اهواز بابیان اینکه مشتعل کننده اتفاقات اخیر در خوزستان‬ ‫یسـت؛ امـا بی تدبیـری و رسـیدگی نشـدن بـه‬ ‫تنش هـای اب ‬ ‫حـال مـردم خوزسـتان اصلی ترین مشـکل به شـمار مـی رود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بسـیاری از مـردم گمـان می کننـد کـه بی تفـاوت‬ ‫رهاشـده اند؛ امـا رهاسـازی کشـاورزی و دام پـروری باتوجه به‬ ‫پیشینه سا کنان این منطقه به نظر منطقی و علمی نیست؛‬ ‫بلکه راه حل ان استفاده از تجهیزات مدرن درجهت کاهش‬ ‫اب مورداسـتفاده در منبـع درامـد روسـتائیان اسـت»‪.‬‬ ‫مشکالت ایجاد صنایع بزرگ در مناطق محروم‬ ‫سید مرتضی افقه؛ یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‬ ‫شهید چمران اهواز نیز می گوید‪« :‬دلیل رخداد های اخیر در‬ ‫خوزسـتان تنها تنش های ابی نیسـت و با مسـائل متعددی‬ ‫روبه ر وسـت کـه ریشـه در بی تدبیری هـای مدیـران اسـتان و‬ ‫نـگاه مرکـز بـه پیرامـون دارد»‪ .‬او افـزود‪« :‬تولیـد ‪ ۳۰‬درصـد از‬ ‫برق در کشـور و بسـیاری از ویژگی های مهم خوزستان ارزش‬ ‫ایـن را دارد کـه نـگاه بـه ایـن اسـتان تغییـر کنـد و درصـورت‬ ‫توجه نکردن‪ ،‬مسائل یکی پس از دیگری بروز پیدا می کنند»‪.‬‬ ‫ایـن عضو هیئت علمی دانشـگاه شـهید چمران اهـواز گفت‪:‬‬ ‫«بـا راه حل هـای کوتاه مـدت و احساسـی مشـکالت برطـرف‬ ‫نمی شـوند و الزم اسـت که راهـکاری بلندمـدت اندیشـیده‬ ‫شـود؛ چندیـن سـد در اسـتان خوزسـتان وجـود دارد کـه‬ ‫ل بـرای گردشـگری باشـند؛ زیـرا در‬ ‫می شـد بهتریـن محـ ‬ ‫مناطـق محـروم نیـز احداث شـده اند؛ امـا مدیریـت نادرسـت‬ ‫و خشک سـالی باعـث شـده این مناطـق بـرای تامیـن اب‬ ‫شـرب خـود بـا مشـکل مواجـه شـوند»‪ .‬سـید مرتضـی افقـه‬ ‫بابیان اینکـه ایجـاد صنایـع بـزرگ در مناطـق دارای تنـش‬ ‫خوزسـتان اشـتباه اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بایـد دیـد سـا کنین‬ ‫این منطقـه امادگـی چـه کاری را دارنـد و می تواننـد چـه کاری‬ ‫انجـام دهنـد؛ زیـرا برخـی از طر ح هـا ضد توسـعه ای هسـتند؛‬ ‫ازجمله فوالد شـادگان که برای ایجاد اشـتغال احداث شـد؛‬ ‫امـا بـ ه این نکتـه توجـه نشـده کـه چه تعـداد از مـردم سـا کن‬ ‫این منطقـه درزمینه صنایع بزرگ علم دارند و بتواننـد در ان‬ ‫مشـغول شـوند»‪.‬‬ ‫بهترین راهکار؛ ساخت بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫او گفت‪« :‬سـاخت پتروشـیمی در برخی نواحی نیز نادرسـت‬ ‫اسـت؛ زیـرا برخلاف تصـورات نه تنهـا اشـتغال زیـاد ایجـاد‬ ‫نمی کننـد؛ بلکـه باتوجه بـه نیـاز نیرو هـای متخصـص؛ الزم‬ ‫ی در این صنایع مشغول‬ ‫است از سایر مناطق و افراد غیربوم ‬ ‫شـوند»‪ .‬افقـه بـا ذکـر این موضـوع کـه بایـد دراین مناطـق‬ ‫فعالیت هایـی پیشـنهاد شـود کـه مـردم بتواننـد اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬سـاخت صنایـع بـزرگ عمدتـا باعـث‬ ‫الودگی و مهاجرت می شـود که مناسـب نیسـت؛ اما بهترین‬ ‫راه‪ ،‬ان اسـت که در کنـار دامـداری و کشـاورزی بنگاه هـای‬ ‫کوچـک و متوسـط به خصـوص صنایـع تبدیلـی کشـاورزی‬ ‫ایجاد شود تا دست کم در کوتاه مدت مشکالت رفع‪ ،‬سپس‬ ‫در بلندمـدت و بـا مهارت امـوزی افـراد بومـی‪ ،‬صنایـع بـزرگ‬ ‫تولیـدی ایجـاد شـوند»‪.‬‬ ‫چاره کار چیست؟‬ ‫برخـی اقدامـات دیگـر نیـز درخصـوص اب رسـانی بـا اسـتفاده‬ ‫از تانکـر و حفـر چـاه بـرای رفـع کوتاه مـدت تنش هـای ابـی در‬ ‫خوزسـتان وجـود دارد کـه اسـتاندار قـول داده تـا پایـان سـال‬ ‫بخـش وسـیعی از مشـکالت اب شـرب این مناطـق؛ نزدیـک‬ ‫بـه ‪ ۷۰۲‬روسـتا برطـرف شـوند؛ امـا راهکار هایـی ازجملـه‬ ‫اب رسـانی پایـدار یـا حتـی پرداخـت خسـارت ازسـوی دولـت‬ ‫راه حل بلندمدت نیست و مانند چسب زخم هایی هستند‬ ‫کـه هـر زمـان ممکن اسـت دوباره سـرباز کننـد و تنش هایی را‬ ‫به وجـود اورنـد‪ ،‬به نظـر می رسـد انچـه بایـد به جـای پرداخت‬ ‫پـول نقـد یـا خسـارت بـه کشـاورزان پرداخـت شـود‪ ،‬بهتـر‬ ‫اسـت درزمینه مدرنیزه کردن ابیاری و اسـتفاده از روش های‬ ‫نویـن بـرای کاهـش مصـرف اب بـا کمک مردم محلـی درنظر‬ ‫گرفتـه شـود‪ .‬بـرای مثـال؛ هلنـد کـه اندکی کمتر از خوزسـتان‬ ‫مسـاحت دارد‪ ،‬دومیـن صادرکننـده محصـوالت کشـاورزی‬ ‫پـس از ایاالت متحـده در جهـان اسـت کـه بـا اسـتفاده از‬ ‫سنسـورهای حسـاس‪ ،‬در مصـرف اب برخـی از محصـوالت‬ ‫کلیـدی تـا ‪ ۹۰‬درصـد صرفه جویـی می شـود‪ .‬ا گرچـه‬ ‫تحریم هـای بین المللـی و جنـگ اقتصـادی زیـان زیـادی بـر‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫کشور ما وارد کرده و وضعیت را برای ورود تکنولوژی‬ ‫یسـت‬ ‫کاهـش مصـرف اب در کشـاورزی دشـوار کرده؛ اما کاف ‬ ‫تا مسئوالن بخواهند و وضعیت را متعادل کنند تا همه چیز‬ ‫تغییـر کند‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شیر دنگ‬ ‫شـیر دنگ بافی یکـی از صنایع دسـتی تزئینی‪ -‬کار بـردی‬ ‫لو بختیـاری اسـت‪ .‬این بافت ههـای رنگارنگ‬ ‫چهارمحا ‬ ‫کـه جنبـ ه خودمصرفـی دارد‪ ،‬از نظـر بافـت هماننـد‬ ‫وریـس اسـت‪ ،‬تفـاوت عمـد ه ان بـا وریـس در عـرض کم‬ ‫و طول زیاد و تعبی ه منگوله ها (اویز های پشـمی الوان)‬ ‫یسـت‪ .‬مـواد اولیـه عمـده در تولیـد‬ ‫به منظـور زیبای ‬ ‫شـیر دنگ از بهتریـن نـوع پشـم های بهـاره اسـت‪.‬‬ ‫مریم ال مومن دهکردی‪ /‬ایرنا‬ ‫رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چگنی خبر داد؛‬ ‫واکسیناسیون روزانه ‪ ۶۰۰‬نفر در شهرستان چگنی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان چگنـی‬ ‫گفـت‪« :‬پـروژه درمـان بسـتر ویسـیان ‪ 60‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی دارد و پیش بینـی می شـود ظـرف یک سـال اینده‬ ‫به بهر هبـرداری برسـد»‪ .‬حسـین ناصـری گفـت‪« :‬روزانـه‬ ‫به طورمتوسـط ‪ ۶۰۰‬نفـر از مـردم شهرسـتان چگنـی در‬ ‫مرا کـز بهداشـتی درمانـی این شهرسـتان درمقابـل کرونـا‬ ‫وا کسـینه می شـوند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬چگنـی‪ ،‬دارای شـش‬ ‫مرکـز بهداشـتی درمانـی اسـت کـه کار مراقبـت از سلامت‬ ‫بیـش از ‪۴۱‬هزارنفـر جمعیـت سـا کن در سـه بخـش‬ ‫شـاهیوند‪ ،‬ویسـیان و چـم پلـک را برعهـده دارنـد و از اغـاز‬ ‫وا کسیناسـیون تا کنـون روزانـه به طورمتوسـط ‪ ۶۰۰‬نفـر از‬ ‫مردم این شهرسـتان درمقابل کرونا وا کسینه می شوند»‪.‬‬ ‫غربالگری پیش از وا کسن و مراقبت های پس از تزریق‬ ‫وی بابیان اینکـه غربالگـری پیـش از وا کسـن و‬ ‫مراقبت هـای پـس از تزریـق نیـز در مرا کـز بهداشـتی‬ ‫درمانـی چگنـی صـورت می گیـرد‪ ،‬گفت‪« :‬بـا افزایش تعداد‬ ‫مرا کـز سـعی شـده‪ ،‬از افزایـش حجـم مراجعـات و ازدحـام‬ ‫جلوگیـری شـود‪ ،‬درحال حاضـر وا کسیناسـیون پرسـنل‬ ‫نیـروی انتظامـی انجـام شـده‪ ،‬معلمـان درحال انجـام‬ ‫اسـت و گروه های سـنی نیز براسـاس زمان بندی فراخوان‬ ‫و وا کسـینه می شـوند»‪ .‬ناصـری بااشـاره به امـار روزانـه‬ ‫کرونـا در شهرسـتان چگنـی گفـت‪« :‬در ‪ ۱۷‬مرداد مـاه از‬ ‫مجمـوع ‪ ۷۴‬نمونـه ‪ rapid‬و ‪ pcr‬تعـداد پنج نمونـه مثبـت‬ ‫شناسـایی شـده اسـت و خوشـبختانه باتوجه به اینکـه از‬ ‫ابتـدای کرونـا تا کنـون بـا ایزولـه معکـوس و تشـکیل تیمـی‬ ‫متشـکل از پزشـک و کارشناسـان بهداشـتی درمانـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چهـار مرحلـه غربالگـری تلفنـی و حضـوری (صرفـا بـرای‬ ‫افـراد ناتـوان بـاالی ‪ ۶۰‬سـال و بیمـاران زمینـه ای به تعـداد‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ویزیـت)‪ ،‬رونـد شـیوع در شهرسـتان رصـد شـده‬ ‫اسـت؛ ازایـن رو این شهرسـتان وضعیـت بهتری نسـبت به‬ ‫مناطـق مشـابه در سـطح اسـتان دارد»‪.‬‬ ‫شناسایی سه هزار و ‪ ۵۷۱‬نمونه مثبت‬ ‫وی بااشـاره به امـار نمونه گیـری و ابتلا از ابتـدای شـیوع‬ ‫کرونـا در اسـفند ماه سـال ‪ ۱۳۹۸‬تـا ‪ ۱۷‬مـرداد ‪ ۱۴۰۰‬گفـت‪:‬‬ ‫«از مجمـوع ‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۹۴۳‬نمونـه ثبت شـده‪ ،‬سـه هزار و‬ ‫‪ ۵۷۱‬نمونـه مثبـت شناسـایی و تحت درمـان قرارگرفتـه و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۳‬نفـر ازاین تعـداد براثـر کرونـا جان باخته انـد کـه عمدتـا‬ ‫افـراد بـاالی ‪ ۶۵‬سـال و یـا دارای بیمـاری زمینـه ای‬ ‫بوده انـد»‪ .‬رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان‬ ‫چگنـی از تکمیـل و تجهیـز بیمارسـتان ‪۳۲‬تختخوابـی‬ ‫این شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬سـاخت و تجهیـز‬ ‫بیمارسـتانی بـا تمـام امکانـات زیرسـاختی الزم‪ ،‬ان هـم در‬ ‫شـرایط اقتصـادی فعلـی درطـول سه سـال کار بزرگـی بـود‬ ‫کـه بـا عنایـت مسـئوالن دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان‬ ‫صـورت گرفـت و خوشـبختانه دسـتگاه سی تی اسـکن کـه‬ ‫از نیازهـای ضـروری شهرسـتان به شـمار می رفـت‪ ،‬نیـز‬ ‫خریـداری شـده کـه درحال نصـب اسـت و درصـدد تهیـه‬ ‫و اسـتقرار دو تخـت ای سـی یو هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر پزشـکان متخصص داخلی‪ ،‬اطفـال‪ ،‬زنان‬ ‫و سـونوگرافی در روزهای مشـخص به مردم خدمات ارائه‬ ‫می کننـد»‪.‬‬ ‫بازسازی مرا کز درمانی ظرف سه سال‬ ‫ناصـری بابیان اینکـه ‪ ۷۰‬درصـد اما کـن بهداشـتی درمانـی‬ ‫چگنـی دراین سه سـال بازسـازی و تجهیـز شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬همچنیـن مجوز احـداث یک باب بیمارسـتان ‪۶۴‬‬ ‫تختخوابـی نیـز اخـذ و نقشـه های هوایـی بـرای جانمایـی‬ ‫ایـن بیمارسـتان تهیـه گردیـده کـه به محـض تامیـن و‬ ‫تخصیـص اعتبـارات‪ ،‬عملیاتـی خواهـد شـد»‪ .‬وی از‬ ‫پیشرفت ‪۶۰‬درصدی پروژه درمان بستر ویسیان خبر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـا انتخـاب پیمانـکار جدید پیش بینی می شـود‬ ‫این پـروژه ظـرف یک سـال به بهره بـرداری برسـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان چگنـی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬از دیگـر پروژه هـای شهرسـتان چگنـی می تـوان بـه‬ ‫مرکـز ‪ ۱۱۵‬تشـکن بـا ‪۹۶‬درصد پیشـرفت فیزیکی اشـاره کرد‬ ‫کـه بـه زودی تقدیـم مـردم می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫بی نیازی خودروسازان داخلی با تامین ‪100‬درصدی ورق گالوانیزه‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬بـه زودی و بـا‬ ‫اجـرای پـروژه توسـعه خـط تولیـد بـا هـدف تامیـن ورق‬ ‫گالوانیـزه در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری‪،‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصـد نیـاز خودروسـازان داخلـی بـه ورق گالوانیـزه‬ ‫با کیفیـت سـطح رویـه در صنایـع خودروسـازی کشـور‬ ‫تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬حمیدرضـا عظیمیـان در دیـدار‬ ‫بـا مدیـران شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری‬ ‫بابیان اینکـه ایـن شـرکت جایـگاه ویـژه ای در گـروه شـرکت‬ ‫ن شـرکت جـزو برتریـن‬ ‫فـوالد مبارکـه دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ایـ ‬ ‫شـرکت های تولیدکننده ورق گالوانیزه کشـور اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬امـروز شـاهد ان هسـتیم کـه به همـت جوانانـی از‬ ‫اسـتانی کم برخـوردار‪ ،‬تولیداتـی عرضه می شـود که نه تنها‬ ‫در سـطح بازارهـای داخلـی؛ بلکـه در سـطح بازارهـای‬ ‫جهانـی مشـتریان خاصـی دارد؛ طر ح هـای توسـعه ای در‬ ‫شـرکت ها مثـل جریـان خـون در رگ هـا هسـتند کـه بایـد‬ ‫مـداوم باشـند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪:‬‬ ‫«بـه زودی و بـا اجـرای پـروژه توسـعه خـط تولیـد بـا هـدف‬ ‫تامیـن ورق گالوانیـزه در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال‬ ‫و بختیـاری‪۱۰۰ ،‬درصـد نیـاز خودروسـازان داخلـی بـه ورق‬ ‫گالوانیـزه با کیفیـت سـطح رویـه در صنایـع خودروسـازی‬ ‫کشـور تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬وی افزایـش ‪۶۱‬درصـدی‬ ‫میـزان تولیـد ایـن شـرکت در چهارماهه نخسـت امسـال‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل را اتفـاق مهمـی‬ ‫دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه اسـتان‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری نیازمنـد صنعـت فـوالد اسـت‪،‬‬ ‫ا گـر بتوانیـم زنجیـره فـوالد را بـا راه انـدازی کارخانـه‬ ‫‪۵۰۰‬هزار ُ تنـی نـورد سـرد در این منطقـه شـکل دهیـم‪،‬‬ ‫اقـدام ارزشـمندی رخ خواهـد داد؛ چرا کـه منجـر به ایجاد‬ ‫ارزش افـزوده و اشـتغال دراین منطقـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫درادامـه این جلسـه وحیـد میرزایـی (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری) ضمـن ارائـه گزارشـی‬ ‫از عملکـرد منتهـی بـه تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬ایـن شـرکت تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬علی رغـم وجـود موانـع زیـاد بـر سـر راه تولیـد‪ ،‬بـا‬ ‫ذخیـره ورق از سال گذشـته و افـزودن ان بـه چرخـه تولید‪،‬‬ ‫بهـره وری افزایـش یافتـه و این امـر منجـر بـه افزایـش سـود‬ ‫خالص این شـرکت شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه در تامین مواد‬ ‫اولیـه بـا مشـکل مواجـه هسـتیم‪ ،‬اذعـان داشـت‪« :‬نبایـد‬ ‫بگذاریـم توانمنـدی و انگیـزه منابـع انسـانی به دلیـل‬ ‫کمبـود مـواد اولیـه بـه هـدر رود؛ باتوجه بـه کیفیـت بـاالی‬ ‫محصـوالت شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری‪،‬‬ ‫شـرکت های اروپایـی به جـد خواسـتار خریـد محصـوالت‬ ‫ایـن شـرکت هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری بااشـاره به اجـرای پـروژه توسـعه‬ ‫خـط تولیـد بـا هـدف تامیـن ورق گالوانیـزه با کیفیـت‬ ‫مناسـب بدنـه نمایـان خـودرو دراین شـرکت تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫نپـروژه تا کنـون بـه ‪۸۱‬درصـد‬ ‫«پیشـرفت فیزیکـی ای ‬ ‫رسـیده کـه بـا اجـرای ان تمـام نیازهـای ورق رویـه خـودرو‬ ‫در کشـور تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬وی ضمـن ابـراز امیـدواری‬ ‫جهـت بهره بـرداری از پـروژه توسـعه خـط تولیـد شـرکت‬ ‫ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در پائیـز سـال ‪1400‬‬ ‫عنـوان داشـت‪« :‬این پـروژه با مشـارکت پیمانـکار داخلی و‬ ‫خارجـی درحال اجراسـت و بـرای اجـرای کامـل ان بودجه‬ ‫‪۱۶۴‬میلیاردتومانـی پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬میرزایـی‬ ‫درادامـه به موضوع مسـئولیت های اجتماعـی پرداخت و‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬باتوجه بـه اهمیـت موضـوع مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی و ظرفیت هـای موجـود در این منطقـه‬ ‫محـروم‪ ،‬اقدامـات موثـری صـورت گرفتـه کـه موجـب‬ ‫رضایتمنـدی مـردم و مسـئولین امـر شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به امضـای تفاهم نامـه همـکاری میـان دبیرخانـه‬ ‫شـبکه توسـعه اجتماعـی رسـالت و شـرکت ورق خـودرو‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری یـاداور شـد‪« :‬درراسـتای عمـل‬ ‫بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنی بـر توسـعه اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی و توانمندسـازی اقشـار اسـیب پذیر جامعـه‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور راهبـر شـبکه توسـعه اجتماعـی رسـالت درجهـت‬ ‫کهـزار شـغل خـرد و خانگـی کلیـد خـورده‬ ‫حمایـت از ی ‬ ‫و بازتـاب گسـترده ای در سـطح منطقـه داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری‬ ‫ُ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬احـداث مدرسـه ای بـا نـه کالس درس در‬ ‫شـهر سفیددشـت‪ ،‬حمایـت از تیم هـای ورزشـی منطقـه‬ ‫و امضـای تفاهم نامـه میـان صنـدوق کارافرینـی امیـد‬ ‫کشـور جهـت ایجـاد اشـتغال در شهرسـتان بروجـن از‬ ‫دیگـر فعالیت هـای ایـن شـرکت درراسـتای عمـل بـه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی خـود اسـت»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫افتتاحبیشاز ‪ 140‬اشپزخانه‬ ‫اطعامحسینی‬ ‫طرح «اطعام حسـینی و احسـان حسـینی» با افتتاح بیش‬ ‫از ‪ 140‬اشـپزخانه اطعام حسـینی در سراسـر استان گلستان‬ ‫یشـود‪ .‬عیسـی بابایـی (مدیـرکل کمیتـه امـداد‬ ‫اغـاز م ‬ ‫اسـتان گلسـتان)‪ ،‬در ائین افتتاح این اشـپزخانه ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکـه‬ ‫«این اقـدام از ایـام غدیـر سال گذشـته اغـاز شـد؛ به طور ‬ ‫در عیـد غدیـر امسـال بیـش از ‪ 133‬هزار ُ پـرس غـذای گـرم و‬ ‫بیـش از ‪ 3000‬سـبد غذایـی بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد»‪.‬‬ ‫بابایـی بابیان اینکـه بعـد از لبیـک بـه بیانات ارزشـمند رهبر‬ ‫معظـم انقلاب در اجـرای طـرح مواسـات و همدلـی‪ ،‬همـه‬ ‫مهـای‬ ‫پـای کار امدنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬به رغـم تمامـی تحری ‬ ‫ظالمانه دنیای استکبار و برخی مشکالت اقتصادی‪ ،‬ارائه‬ ‫کهـای مومنانـه مـردم بـه نیازمنـدان چشـم گیر بـوده و‬ ‫کم ‬ ‫کمـاکان نیـز بـا همـان جدیـت ادامـه دارد»‪ .‬مدیرکل کمیته‬ ‫امـداد اسـتان گلسـتان بااشـاره به کمـک ‪ 17‬میلیـارد و ‪500‬‬ ‫میلیون تومانی گلستانی ها در سال گذشته‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫یشـده تـا پایـان مـاه محـرم و صفـر‬ ‫«اشـپزخانه های راه انداز ‬ ‫بـا هـدف اطعام بـه نیازمندان فعالیت داشـته و پیش بینی‬ ‫یشـود در این ایـام بیـش از ‪ُ 710‬‬ ‫هزارپـرس غـذا طبـخ و‬ ‫م ‬ ‫همچنیـن تعـداد بیـش از ‪ 23‬هـزار سـبد کاال تهیـه و بیـن‬ ‫نیازمنـدان توزیـع شـود»‪.‬‬ ‫جذب‪ 4360‬مشترک جدید گاز در استان‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت گاز اسـتان گلسـتان از جـذب‬ ‫‪ 4360‬مشـترک جدیـد ازسـوی ایـن شـرکت در چهارماهـه ‬ ‫ابتـدای سـال جـاری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گلسـتان؛ حامد اله مقصودلو درتشـریح‬ ‫این خبر گفت‪« :‬از ابتدای امسـال تاکنون‪ 4360 ،‬مشـترک‬ ‫گاز طبیعـی در اسـتان گلسـتان جـذب شـده اند کـه‬ ‫از این تعـداد‪ 2802 ،‬مشـترک شـهری و ‪ 1558‬مشـترک نیـز‬ ‫روسـتایی هسـتند»‪ .‬معاون بهره برداری شـرکت گاز اسـتان‬ ‫گلسـتان درادامـه افـزود‪« :‬درحال حاضـر‪ 610 ،‬هـزار و ‪661‬‬ ‫مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که‬ ‫از این تعداد‪ 373 ،‬هزار و ‪ 623‬مشترک شهری و ‪ 237‬هزار و‬ ‫‪ 38‬مشـترک نیز روسـتایی هسـتند»‪ .‬وی بااشاره به اینکه تا‬ ‫پایان امسال جذب ‪ 18‬هزار و ‪ 200‬مشترک جدید در استان‬ ‫فگـذاری شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬با پایان یافتـن پروژه های‬ ‫هد ‬ ‫گازرسـانی در اسـتان‪ ،‬امیدواریـم این میـزان مشـترک در‬ ‫سـطح اسـتان از ایـن انـرژی بهره منـد شـوند»‪ .‬مقصودلـو‬ ‫تصریح کرد‪« :‬درحال حاضر‪ ،‬تمام ‪ 33‬شـهر و ‪ 902‬روسـتا در‬ ‫اسـتان گلسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد هسـتند»‪.‬‬ ‫تداوم روند بحرانی کرونا در استان‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان گفـت‪« :‬همـه‬ ‫شهرسـتان های گلسـتان ب هجـز گمیشـان‪ ،‬در شـرایط‬ ‫فـوق قرمـز و سـیاه هسـتند»‪ .‬عبدالرضـا فاضـل در جلسـه‬ ‫سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا اظهـار کـرد‪« :‬همـه‬ ‫شهرسـتان های گلسـتان ب هجـز گمیشـان‪ ،‬در شـرایط فوق‬ ‫قرمـز و سـیاه کرونایـی هسـتند»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشکی گلستان افزود‪« :‬در هفته گذشته شاخص بستری‬ ‫به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزارنفر حدود ‪ ۱۳‬بود ولی هم ا کنون این عدد‬ ‫بـه ‪ ۱۰.۵‬رسـیده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مـا بـه قله پیک پنجم‬ ‫رسـیدیم و شـاخص بسـتری هـم کمـی کاهـش یافتـه امـا‬ ‫تازمانی که به عدد دو یا سـه نرسـیم‪ ،‬وضعیت قرمز اسـت»‪.‬‬ ‫فاضل ادامه داد‪« :‬هم ا کنون یک هزار و ‪ ۹۷۳‬بیمار در مرا کز‬ ‫درمانی سـطح اسـتان بسـتری بوده که از این تعداد ‪ ۲۲۳‬در‬ ‫یسـی یو تحت مراقبـت هسـتند»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫ا ‬ ‫پزشـکی گلسـتان اظهـار کـرد‪« :‬بیمارسـتان های بنـدر گـز‪،‬‬ ‫بنـدر ترکمـن و کردکـوی حالـت بحرانـی داشـته و بـا تعبیـه‬ ‫تهـای سـپاه در مرا کـز درمـان سـرپایی‪ ،‬امکان بسـتری‬ ‫تخ ‬ ‫بیمـاران را فراهـم کردیـم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تضامنی‬ ‫محسن صحرانورد و شرکا‬ ‫به شماره ثبت ‪ 369889‬و شناسه ملی ‪10320200423‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/04/12‬و مجـوز شـماره ‪ 00/115041‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/20‬بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪- :‬نـام شـرکت بـه "محسـن‬ ‫صحرانـورد و شـریک" تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصلاح گردیـد‪- .‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی‬ ‫تهران به ادرس‪ :‬شهر تهران‪ ،‬محله کوی ارم‪ ،‬خیابان ارم‪،‬‬ ‫بزرگـراه شـهیدبا کری‪ ،‬پاسـاژ هایپراسـتار‪ ،‬طبقـه همکـف‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،4‬واحـد ‪ ،6‬کدپسـتی ‪ 1484684447‬تغییـر یافـت‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1176409‬‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران‬ ‫و جهان با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بتن اسفالت ماشین با مسئولیت محدود (در حال تصفیه)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 96958‬و شناسه ملی ‪10101410073‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/01/29‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای بهـرام محمدزاده اردبیلـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0450153789‬به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید‪ .‬ادرس محل‬ ‫تصفیه‪ :‬استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله کوی نصر‪،‬‬ ‫خیابـان البـرز‪ ،‬بزرگـراه جلال ال احمـد‪ ،‬پلا ک ‪ ،51‬طبقـه سـوم‪ ،‬واحـد غربـی و کدپسـتی‬ ‫‪ 1446834859‬می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1176410‬‬ ‫ا گهی انحالل شرکت مهندسی ورتا صنعت پارس همگام شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 336333‬و شناسه ملی ‪10103768605‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/04/19‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعلام و اقـای کیوان کسـبیان به‬ ‫کـد ملـی ‪ 0041341759‬بـه سـمت مدیرتصفیـه انتخـاب گردیـد‪ .‬نشـانی محـل تصفیـه‪:‬‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه جهـاد‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـهید جهـان ارا‪ ،‬کوچـه بهـار (‪ ،)13‬پلا ک ‪ ،9‬طبقـه چهـارم‪ ،‬واحـد ‪ 10‬بـه کدپسـتی‬ ‫‪ 1438633853‬می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1176411‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اریانا شبکه افاق‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/05/18‬به شـماره ثبت ‪ 581736‬به شناسـه ملی ‪ 14010203648‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح زیر جهت‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬فعالیـت در زمینـه توسـعه‪ ،‬تولید‪ ،‬نگهـداری‪ ،‬نظـارت و مشـاوره نرم افزارهـای رایانه ای‪ ،‬تلفن همـراه‪ ،‬وب‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و سیسـتم های نهفتـه و امنیـت اطالعـات‪ .‬طراحـی و تولیـد سـخت افزار‪ .‬فعالیت در زمینه کسـب و کارهـای دیجیتال و تجارت الکترونیک‪ ،‬سـخت افزاری‬ ‫و کلیـه اقلام مجـاز دیگـر‪ .‬مشـاوره فنـی قطعـات و سیسـتم های کامپیوتـری‪ ،‬طراحـی و تولیـد و پشـتیبانی نرم افزارهـای رایانـه ای و نرم افـزار‪ ،‬ارائـه خدمـات‬ ‫کامپیوتـری شـامل نرم افـزار‪ ،‬سـخت افزار‪ ،‬شـبکه‪ ،‬اینترنـت مجـاز و فنـاوری اطالعات ای تـی‪ ،‬تولید و ارائه دسـتگاه های جانبی و قطعات و ملزومـات رایانه‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬پیاده سازی‪ ،‬نگهداری‪ ،‬پشتیبانی و امن سازی شبکه های رایانه ای و مرا کز داده‪ .‬فعالیت در زمینه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬توسـعه‪ ،‬راه اندازی و نگهداری سـامانه های پرداخت‪ ،‬ایجاد شـعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشـور‪ .‬شـرکت در مناقصات و مزایدات دولتی‬ ‫و خصوصـی‪ .‬برپایـی و شـرکت در نمایشـگاه ها و سـمینارهای داخلـی و خارجـی‪ ،‬تهیـه‪ ،‬توزیع‪ ،‬خرید و فـروش‪ ،‬واردات و صادرات کلیـه اقالم مجاز بازرگانی‬ ‫و صنعتـی و رایانـه ای درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله اسـتادمعین‪ ،‬کوچه شـهید رضا جانی‪ ،‬خیابان شـهید محمدرضا محمدخانی‪ ،‬پلا ک ‪،67‬‬ ‫طبقه دوم‪ ،‬واحد جنوبی‪ ،‬کدپستی ‪ 1341617986‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است از مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشرکه هر‬ ‫یـک از شـرکا‪ :‬اقـای دانیـال مجیـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0012921718‬دارنـده ‪ 990000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای منصـور جعفری نجف ابادی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0440222796‬دارنـده ‪ 10000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای دانیـال مجیـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0012921718‬و بـه سـمت مدیرعامـل بـه‬ ‫مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مدت نامحـدود‪ ،‬اقـای منصور جعفری نجف ابـادی به شـماره ملـی ‪ 0440222796‬و به سـمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود‬ ‫اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪ :‬طبق‬ ‫اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1176408‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه اول شهریور ‪ / 1400‬شماره ‪363‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ ‫علی سلیمانی‬ ‫سروش راسخ‬ ‫ً‬ ‫علی سلیمانی سرنسری اصالتا تباری از روستای سرنسر از توابع سراب داشت‪ .‬فعالیت او در دنیای هنرهای نمایشی‪،‬‬ ‫حتـی پیـش از تحصیـل در این رشـته بـا بازیگـری اغـاز شـده بـود؛ اما حضورش در عرصه سـینما ابتدا نه به عنـوان بازیگر؛‬ ‫یکـرد و پـس از ان بیشـتر به عنـوان بازیگر‬ ‫بلکـه از حضـور پشـت صحنـه اغـاز شـد‪ .‬مدتـی به عنـوان طـراح دکـور فعالیـت م ‬ ‫شـناخته شـد‪ .‬او پـس از تجربیـات ارزنـده در عرصـه هنرهـای نمایشـی در نوجوانی‪ ،‬بیش از نیمی از عمـرش را در دنیای‬ ‫شهـای کوچـک و فرعـی حضـور در سـینما را تجربـه کرد‪ .‬پـس از ان‪،‬‬ ‫حرفـه ای هنـر سـپری کـرد‪ .‬از ‪ ۲۴‬سـالگی بـا ایفـای نق ‬ ‫نقش های جدی تری به او محول شـد و عالوه بر سـینما؛ حضور در تلویزیون را نیز تجربه کرد‪ .‬علی سـلیمانی در روز ‪4‬‬ ‫مردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬بـه بیمـاری کرونـا مبتلا شـد و کمتـر از یک ماه حالش ر و به وخامت گذاشـت‪ .‬سـرانجام ویـروس کرونا در‬ ‫‪۵۰‬سـاله را از جامعـه هنـری ایـران جـدا کـرد‪ .‬با اینکـه بسـیاری از مردم‪،‬‬ ‫روز پنج شـنبه ‪ ۲۱‬مرداد مـاه امسـال‪ ،‬ایـن هنرمنـد ‬ ‫علی سـلیمانی را به عنوان بازیگر سـینما و تلویزیون می شناسـند؛ اما او در تئاتر نیز فعالیت مسـتمر و پررنگی به عنوان‬ ‫بازیگر و کارگردان داشـت‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪ 1349‬در تهران‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫دارای مـدرک کارشناسـی نمایـش بـا گرایـش‬ ‫بازیگـری از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫بازیگر‪ ،‬کارگردان‪ ،‬مجری‪ ،‬طراح دکور‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫در دهـه ‪ 60‬عضـو گـروه سـرود و تئاتـر مدرسـه اش بـود و پیش ازانکـه بازیگـری را ب هشـکل حرفـه ای تجربـه کنـد؛‬ ‫به عنـوان عضـوی از گـروه تـدارکات‪ ،‬سـال ‪ 1371‬در فیلـم سـینمایی «چهارشـنبه عزیـز» سـاخته حمیـد تمجیـدی‬ ‫حضـور داشـت‪ .‬در سـال ‪ 1373‬بـا نقشـی کوتـاه در «سـفر بخیـر»؛ اولیـن سـاخته سـینمایی داریـوش مودبیـان وارد‬ ‫بازیگری شد‪ .‬یک سال بعدازان نیز با سریال ‪ ۱۲‬قسمتی «سفر به چزابه» ساخته رسول مالقلی پور‪ ،‬در تلویزیون‬ ‫دیده شـد‪.‬‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫ـنایی ان ها به همکاری در تئاتر «شـازده کوچولو»‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ازدواج‬ ‫بود‪،‬‬ ‫ـاله‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫ موقع‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫جوادی‬ ‫سـهیال‬ ‫با‬ ‫‪1376‬‬ ‫ ماه‬ ‫ن‬ ‫فروردی‬ ‫او در‬ ‫ِ‬ ‫به کارگردانـی رضـا حـداد برمی گـردد‪ .‬جـوادی کـه متولـد ‪ 1358‬در تهران و بازیگر و گریمور بوده؛ فار غ التحصیل لیسـانس مترجمی زبان‬ ‫نهـا «سـبا» در ‪ 12‬مردادمـاه‬ ‫یسـت کـه بعدهـا بـه کار تدریـس در دانشـگاه مشـغول شـد‪ .‬تنهـا فرزنـد ا ‬ ‫انگلیسـی از دانشـگاه سراسر ‬ ‫‪ 1378‬متولد شـد که در رشـته ادبیات نمایشـی تحصیل کرده؛ و نویسـنده و بازیگر اسـت‪ .‬نمایش «مکعب» به قلم او و بازی مشـترک‬ ‫یشـان بود‪ .‬این نمایش درواقع‪ ،‬داسـتان زندگی خود علی سـلیمانی‬ ‫هنری مشـترک خانوادگ ‬ ‫والدینش و‬ ‫کارگردانی پدرش؛ محصول ِ‬ ‫ِ‬ ‫خ وشـیرین او را ب هشـکل اسـتند اپ کمدی روی صحنه به تصویر می کشـید‪ .‬ان ها در کنارهم‬ ‫گسـالی بود که خاطرات تل ‬ ‫از کودکی تا بزر ‬ ‫ـوان «خاموشـان» نیـز بـازی کرده انـد کـه طـراح و کارگردانـش علـی سـلیمانی؛ و تهیه کننده و مدیر هنری اش سـهیال‬ ‫در تئاتـری تحت عن ِ‬ ‫ً‬ ‫ همراه‬ ‫ـام «دوازده» اغـاز کرد‪ .‬ضمنـا او به‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫ـاخته‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫ش‬ ‫نمای‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫‪1373‬‬ ‫ـال‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـم‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫ـت‬ ‫ی‬ ‫فعال‬ ‫ـلیمانی‪،‬‬ ‫س‬ ‫ـر‬ ‫س‬ ‫جـوادی بودنـد‪ .‬هم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ورزشـی کاراته ب هشـکل حرفه ای اموزش دیده و فعالیت کرده اند‪.‬‬ ‫برادرش حسـن سـلیمانی‪ ،‬در رشـته‬ ‫ِ‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫او در ‪31‬امیـن جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر برای بـازی در نمایش «ترن» نامزد دریافت جایزه بازیگری مـرد؛ و در‬ ‫ُ‬ ‫‪18‬امیـن جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر بـرای نمایش «خشـم و هیاهـو» برگزیده بـدون اولویت در بخـش بازیگری‬ ‫مـرد بود‪.‬‬ ‫گزیده اثار‪:‬‬ ‫بازیگر سـریال های «داسـتان یک شـهر‪ ،‬شـکر تلخ‪ ،‬شـاید برای شـما هم اتفاق بیفتد‪ ،‬سـقوط یک فرشته‪ ،‬وضعیت سفید‪ ،‬پایتخت‪،4‬‬ ‫مهـای سـینمایی «نجات یافتـگان‪ ،‬جهان پهلـوان تختـی‪ ،‬سگ کشـی‪،‬‬ ‫معمـای شـاه‪ ،‬وارش‪ ،‬دادسـتان‪ ،‬وضعیـت زرد»؛ بازیگـر فیل ‬ ‫چسـمی ‪ ،‬بی پولـی‪ ،‬یک وجـب از اسـمان‪ ،‬تنگـه ابوقریـب‪ ،‬به وقـت خمـاری»؛ بازیگـر تئاترهـای «عزیـز مایـی‪ ،‬شـکار روبـاه‪ ،‬دروازه‬ ‫قار ‬ ‫سـاعات‪ ،‬خنـکای ختـم خاطـره‪ ،‬چشـم بـه راه میرغضـب»؛ طـراح دکـور در «خا کسـتری‪ ،‬مریـم مقـدس‪ ،‬می خواهـم موسـیو را مالقـات‬ ‫کنـم»؛ کارگـردان در فیلـم سـینمایی «اشـنوگل» و نمایـش «مـردی در اینـه»؛ مجـری در برنامـه تلویزیونـی «عصـر خانـواده»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه حـدودا ‪۱ ۷‬سـاله بـود‪ ،‬همـراه بـا تعـدادی از دوسـتان خود و معلم پرورشـی‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۶۶‬یعنـی زمان ‬ ‫کگـروه تئاتـر بـه جبهـه سـفر کـرد تـا بـه اجـرای‬ ‫مدرسـه کـه «ابراهیـم مرشدشـاد» نـام داشـت‪ ،‬در قالـب ی ‬ ‫نمایـش و سـرود بپـردازد ؛ امـا به دلیـل وخامـت اوضـاع در مناطـق جنگـی‪ ،‬او و دوسـتانش از سـوی‬ ‫نهـا در خط مقدم‬ ‫فرماندهـان حاضـر در خـط مقـدم به تهران باز گردانده شـدند‪ .‬البته معلم پرورشـی ا ‬ ‫باقـی مانـد و دو هفته بعـد شـهید شـد‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫در «تنگـه ابوقریـب» چهاربـار گریـم شـدم تـا باالخـره سـعید ملـکان راضـی شـد‪.‬‬ ‫در این فیلم اثری از دشـمن بعثی نمی دیدیم؛ یعنی یک پالن هم از دشـمن نداشـتیم‬ ‫و فیلـم روایتگـر رزمند ههـای ایرانـی بـود‪.‬‬ ‫یکـردم کـه سـردار سـلیمانی روزی شـهید شـود و حـدس ایـن‬ ‫همیشـه پیش بینـی م ‬ ‫شـهادت‪ ،‬دور از ذهن نبود‪ .‬در طول مسـیری که پیکر شـهید سـلیمانی تشـیع شـد‪ ،‬او‬ ‫ً‬ ‫را مشـایعت کـردم؛ لحظـات خداحافظـی واقعـا شـگفت انگیز بـود‪ .‬میلیون ها نفـر او را‬ ‫ً‬ ‫مشـایعت کردند‪ .‬شـخصیت حاج قاسـم سـلیمانی شـگفت انگیز بود‪ .‬حتما شبیه به‬ ‫حـاج قاسـم در کشـورمان داریـم؛ امـا مجبورنـد کـه دیده نشـوند‪.‬‬ ‫چـرا امـروز اهمیـت دارد مـا بـا فرهنـگ و مفاهیـم ارزشـمند دینی مـان وارد میـدان‬ ‫فرهنگ وهنر شویم؟ چون غربی ها با ساخت سریال ها و فیلم های نامربوط‪ ،‬تیشه‬ ‫بـه ریشـه اعتقـادات و شـرعیات دینـی جوامـع اسلامی می زنند‪ .‬بایسـتی از اثـار دینی‬ ‫یسـازند کـه در داخـل توجهـات بسـیاری را‬ ‫و مذهبـی حمایـت کـرد؛ البتـه کارهایـی م ‬ ‫جلـب می کنـد؛ امـا به لحـاظ بین المللـی نتوانسـته اند تاثیرگـذاری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در تئاتر‪ ،‬عنصر اصلی انسـان اسـت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬در این هنر انسـان به وسـیله انسـان‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫و بـرای انسـان بـه ارائـه و خلـق هنر بر روی صحنه م ‬ ‫نبـاری بـود کـه کولـه ام را برمی داشـتم و اربعینی می شـدم! شـیطنتی‬ ‫سـال ‪ 1392‬دومی ‬ ‫کـردم بـرای سـایت جهانـی «النـگ وا ک» پیغامـی گذاشـتم کـه هرکسـی می خواهـد‬ ‫پیـاده روی کنـد‪ ،‬بـه ایـن ادرس بیایـد‪ :‬نجـف‪ ،‬خیابـان ابراهیم ابـادی‪ .‬مـن روی هـوا‬ ‫ً‬ ‫نهـا امدند؛ یکی‬ ‫یـک ادرسـی دادم؛ امـا واقعـا نجـف‪ ،‬یـک خیابان ابراهیمی داشـت؛ ا ‬ ‫از برزیـل‪ ،‬فنالنـد‪ ،‬فرانسـه و ‪ ...‬همـه الئیـک بودنـد؛ الئیـک به معنـای بی دینـی و نـه‬ ‫ً‬ ‫بی خدایـی؛ خـدا را قبـول دارنـد؛ ولـی دینـی را تبلیغ نمی کننـد‪ .‬واقعا باور نمی کـردم اما‬ ‫رفتـم و دیـدم‪16 .‬نفـر بودنـد‪ .‬خودشـان هم از این همه شـکوه پیـاده روی تعجب کرده‬ ‫نمـوج قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫بودنـد و در ای ‬ ‫یسـوادی‪ ،‬در اسـتفاده مـداوم از تلگـرام‪ ،‬اینسـتا گرام و امثـال ان اسـت؛‬ ‫سـنبل ب ‬ ‫چرا کـه این فضـا قابلیت اسـتناد علمـی را ندارد و موجب محدود شـدن افـراد؛ به ویژه‬ ‫هنرمندان در فضایی پر از شایعه و اطالعات نادرست می شود؛ از این رو‪ ،‬به جوانان‬ ‫عالقه منـد بـه هنـر توصیـه می کنـم ا گـر خواهـان موفقیـت هسـتند‪ ،‬به سـمت انـواع‬ ‫کتـاب ‪ ،‬فیلـم و ‪ ...‬برونـد کـه بتوانـد تجربیـات و مفاهیمـی نـو را بـرای ان هـا به ارمغـان‬ ‫بیـاورد‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫سیاه باز‬ ‫مصلوب‬ ‫بازی سام قریبیان‪ ،‬افسانه بایگان‪ ،‬شاهد‬ ‫فیلمی ساخته حمید همتی؛ با ِ‬ ‫احمدلـو‪ ،‬مهـدی کوشـکی‪ ،‬المیـرا دهقانـی‪ ،‬علـی رهبـری‪ ،‬حامـد بیسـادی‬ ‫و اتیلا پسـیانی‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬یـک قصـه اجتماعـی و پلیسـی دارد و اولیـن فیلـم‬ ‫یکـه در زمینـه‬ ‫یسـت کـه بـه موضـوع بیت کویـن ورود می کنـد‪ .‬فرد ‬ ‫ایران ‬ ‫بیت کویـن فعالیـت دارد‪ ،‬ناخواسـته وارد ماجراهایـی شـده و دراین میـان‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫رازهایـی برملا می شـود‪ .‬ایـن‪ ،‬نخسـتین تجربـه کارگردانـی همت ‬ ‫تـو را ایسـتاده بـر دریـا میـان امواج اسیم هسـر دیـدم؛ انجا که مسـلمانان را به‬ ‫صلیـب می کشـیدند‪ !....‬حامـد خسـروی‪ ،‬سـحر بیرانونـد‪ ،‬الهـه شـیدایی‪،‬‬ ‫سپهر ابراهیمی‪ ،‬محسن مرادی پور‪ ،‬نیلوفر روغنی‪ ،‬اتنا موسوی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫علیاری‪ ،‬البرز کهندل و فائزه محمدیان؛ بازیگران این تئاتر به نویسـندگی و‬ ‫ کارگردانـی فائـزه محمدیـان هسـتند کـه تـا ‪ 19‬شـهریور سـاعت ‪ 18‬در «خانـه‬ ‫ِ‬ ‫ نمایـش مهـرگان» (سـالن ‪ )۱‬میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫چیک‬ ‫در دریا‬ ‫کتابـی به قلـم ولفگانـگ هرنـدورف بـا ترجمـه مریـم عزیـزی کـه انتشـارات‬ ‫«بهجـت» در ‪293‬صفحـه و قیمـت ‪75‬هزارتومان منتشـر کـرده‪ .‬هرندورف؛‬ ‫سال ‪ 1965‬در المان متولد شد‪ .‬این رمان نوجوانانه که به بیش از ‪ 40‬زبان‬ ‫ترجمـه شـده‪ ،‬واقعیـت هبـوط ادمی سـت از بهشـت‪ .‬سـفری از کودکـی بـه‬ ‫بزرگ سـالی‪ .‬ادم هایـش‪ ،‬بـا معصومیتـی که بر دوش دارند‪ ،‬نشـان می دهند‬ ‫دنیـای بـدون دیوانگـی‪ ،‬غیر قابل تحمـل اسـت‪.‬‬ ‫اثـری از گـروه «ادمـک»؛ بـا صـدای مـا کان اشـگواری و مسـتانه حکیمـی کـه‬ ‫در قالب ‪ 10‬قطعه ارائه شـده‪ .‬پس از البوم های «نمک ‪ ۱‬و ‪« ،»۲‬در مزرعه» و‬ ‫«در جنگل»‪ ،‬این بار شـاهد سـاخت مجموعه ای شـاد و کودکانه از این گروه‬ ‫هسـتیم‪ .‬در این مجموعـه تلاش شـده هر بـار گزیـده ای از ترانه هـا پیرامون و‬ ‫متناسـب بـا فضـا و محیطـی مشـخص مثـل مزرعـه‪ ،‬دریـا‪ ،‬جنـگل گـرداوری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کاربن‬ ‫استیج‬ ‫سهرابسپهری‬ ‫شب ارامی بود‬ ‫می روم در ایوان تا بپرسم از خود‬ ‫زندگی یعنی چه؟‬ ‫مادرم سینی چایی در دست‬ ‫گل لبخندی چید‪ ،‬هدیه اش داد به من‬ ‫خواهرم تکه نانی اورد‪ ،‬امد انجا‬ ‫لب پاشویه نشست‬ ‫پدرم دفتر شعری اورد‪ ،‬تکیه بر پشتی داد‬ ‫شعر زیبایی خواند‬ ‫و مرا برد به ارامش زیبای یقین‬ ‫با خودم می گفتم‪:‬‬ ‫زندگی‬ ‫راز بزرگی ست که در ما جاری ست‬ ‫زندگی فاصله امدن و رفتن ماست‬ ‫رود دنیا جاری ست‬ ‫زندگی‬ ‫ابتنی کردن در این رود است‬ ‫وقت رفتن به همان عریانی؛‬ ‫که به هنگام ورود امده ایم‬ ‫دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟‬ ‫هیچ‬ ‫نمایشـگاه گروهـی اثـار هنرمنـدان مختلـف گرداوری شـده توسـط حبیـب‬ ‫فر ج ابادی که تا ‪ 9‬شهریورماه جاری در گالری «اعتماد ‪ »1‬بین ساعات ‪ 12‬تا‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬میـدان هفـت تیر‪ ،‬مفتح جنوبى‪ ،‬بن بسـت شـیرودى‪،‬‬ ‫‪ 20‬به‬ ‫ِ‬ ‫پلا ک ‪۲۵‬برپاسـت‪ .‬مریـم امیرواقفـی‪ ،‬نیکـی فالح فـر‪ ،‬سـینا خاتمـی‪ ،‬سـعید‬ ‫خالقی‪ ،‬مجید فعال‪ ،‬مائده ساالر‪ ،‬اناهیتا شهامتی‪ ،‬مهدی محسنی و ‪...‬‬ ‫از جملـه هنرمندانـی هسـتند کـه دراین رویداد‪ ،‬اثـر دارند‪.‬‬ ‫در ایـن اپ‪ ،‬تمـام امکاناتـی کـه سـایر اپلیکیشـن های مشـابه دارنـد‪ ،‬یکجـا‬ ‫خواهید داشت‪ .‬این برنامه به شما امکان می دهد تا خود را به عنوان یک‬ ‫خواننـده حرفـه ای مطـرح کنید و مشـهور شـوید؛ سـپس با دوسـتان جدید‬ ‫چـت کـرده و بـا ان هـا اشـنا شـوید‪ .‬بیـش از ‪ 300‬موسـیقی از خواننده هـای‬ ‫مطـرح ایرانـی بـرای کاربـران در این برنامـه درنظـر گرفتـه شـده کـه می تـوان‬ ‫ان هـا را بازخوانـی کـرد‪.‬‬ ‫سیلوانوملو‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!