هفته نامه سرافرازان شماره 362 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 362

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 362

هفته نامه سرافرازان شماره 362

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 18‬مرداد ‪ 29/1400‬ذی الحجه‪ 9/1442‬ا گوست ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /362‬تومان‬ ‫پایانماراتنهشت ساله‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نمـاه‬ ‫حسـن روحانـی؛ هفتمیـن رئیس جمهـوری ایـران‪ ،‬متولـد ‪ ٢١‬ابا ‬ ‫‪ ١٣٢٧‬در شـهر «سـرخه» (سـمنان)‪ ،‬دارای دکتـرای حقـوق و سـابقه‬ ‫تحصیـل در حـوزه علمیـه قـم در حـد اجتهـاد اسـت‪ .‬وی عضـو مجمـع‬ ‫تشـخیص مصلحـت نظـام و نماینـده مـردم اسـتان تهـران در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری نیـز بـود‪.‬‬ ‫تحصیالت دانشگاهی و مدارج علمی‬ ‫دکتری (‪ )Ph.D‬حقوق اساسی از دانشگاه کلدونیان گالسکو‬ ‫(عنوان پایان نامه‪)The Flexibility of Shariah; Islamic Law :‬‬ ‫فوق لیسـانس (‪ )M.Phil‬حقـوق عمومـی از دانشـگاه کلدونیـان‬ ‫گال سـکو‬ ‫(عنوان پایان نامه‪)The Islamic Legislative Power :‬‬ ‫لیسانس حقوق قضائی از دانشگاه تهران‬ ‫وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکالی دادگستری مرکز)‬ ‫استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک‬ ‫تحصیالتحوزوی‬ ‫خـارج فقـه و اصـول بـا اسـاتیدی نظی ِـر ایـات عظـام سـید محمد محقق‬ ‫داماد (ره)‪ ،‬شـیخ مرتضی حائری (ره) و سـید محمدرضا گلپایگانی (ره)؛‬ ‫و در سـطح عالـی بـا اسـاتیدی نظی ِـر ایـات عظـام سـلطانی (ره)‪ ،‬فاضـل‬ ‫لنکرانـی (ره) و شـیخ محمـد شـاه ابادی (ره)‬ ‫پایاندولتهفتمینرئیس جمهوری؛‬ ‫از حقیقت و حاللیت تا سکوت برای حفظ مصالح کشور‬ ‫رئیس جمهـوری دولـت دوازدهـم ‪ 10‬مردادمـاه در اخریـن جلسـه هیئت وزیران‪،‬‬ ‫اخریـن نـکات و دغدغه هـای خـود را در قامـت رئیس جمهـوری بیـان کـرد؛ از‬ ‫سـختی های دوران تحریـم و کرونـا‪ ،‬تا رها نکردن هم زمان توسـعه زیرسـاخت ها‬ ‫و سـکوت بـرای حفـظ مصالـح کشـور‪ .‬ب هگـزارش ایرناپلاس؛ فـراز نخسـت سـخن‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین حسـن روحانـی تا کیـد بـر بیـان واقعیت هـا و پرهیـز‬ ‫گتـری به نـام وحـدت و انسـجام ملـی بـود‪.‬‬ ‫از اختالف هـا بـرای مصلحـت بزر ‬ ‫درطـول هشت سال گذشـته انبوهـی از مشـکالت‪ ،‬فشـارها‪ ،‬کارشـکنی ها و گاه‬ ‫توهین هـا و هتـک حرمت هـا بـر دولـت و رئیس جمهـوری وارد شـد و انجـا کـه‬ ‫پـای مصالـح ملـی و سرنوشـت مـردم در میـان بـود‪ ،‬دولـت سـکوت کـرد؛ و بنیان‬ ‫ایـران و نظـام اسلامی را بـر منفعـت شـخصی و حتـی ابـروی خـود ترجیـح داد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اشـاره روحانـی دقیقـا ناظـر بـه همین موضـوع بـود و رعایت بالغانـه مصالح کالن‬ ‫کشـور را درنظـر داشـت؛ انجـا کـه گفـت‪« :‬انچـه واقعیـت بـود‪ ،‬بـه مـردم گفتیـم‪.‬‬ ‫البتـه بخشـی از واقعیـت را بـه مـردم نگفتیـم ‪ ...‬برای اینکـه انسـجام ملـی و‬ ‫یکـه مصالـح کشـور اقتضـا کنـد‪،‬‬ ‫وحـدت ملـی در کشـور حفـظ شـود»‪ .‬شـاید روز ‬ ‫ً‬ ‫بخشـی از نا گفته هـای روحانـی و همکارانـش رسـانه ای شـود؛ امـا یقینـا تاریـخ‬ ‫دربـاره ایـن دوران پرتالطـم و خدمت هـا و خیانت هـای ریزودرشـت ان به خوبی‬ ‫قضـاوت خواهـد کـرد‪ .‬بالفاصلـه پـس از برگـزاری اخریـن جلسـه هیئت دولـت‬ ‫دوازدهـم و پخـش سـخنان روحانـی‪ ،‬برخـی رسـانه ها؛ ازجملـه صداوسـیما بـا‬ ‫رویکـرد هیجانـی‪ ،‬بارهـا اقـدام بـه انتشـار عذرخواهـی رئیس جمهـوری از مـردم‬ ‫کردنـد و بـا هدفـی خـاص‪ ،‬بـر این بخـش از سـخنان وی متمرکـز شـدند؛ ازقضـا‬ ‫این قسـمت از اخریـن گفته هـای روحانـی حا کـی از سلامت نفس یـک دولتمرد‬ ‫بـود کـه واضـح و صریـح‪ ،‬لـب بـه اعتـراف گشـود و برخلاف سـنتی نادرسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫از همـگان طلـب عفـو کـرد‪ .‬اشـاره او بـه اینکـه «حتمـا نقـص و عیـب داشـتیم‪،‬‬ ‫معصـوم نبودیـم و معصـوم نیسـتیم» شـاید از جانـب رسـانه های مخالـف‪،‬‬ ‫نقطه ضعـف تلقـی شـود؛ امـا پایه گـذار سـنتی خواهـد بـود کـه در سیسـتم‬ ‫مدیریتـی کشـور سـخت بـه ان محتاجیـم؛ اعتـراف باالترین مقام اجرایی کشـور‬ ‫به نقایص و عیوب‪ ،‬دراین شرایط کشور‪ ،‬ارزش چندبرابری دارد؛ ا گر اندکی ژرف‬ ‫بیندیشـیم‪ .‬ازاین ها گذشـته شـاید بتـوان مهم تریـن فـراز از اخریـن درددل های‬ ‫رئیس جمهوری را درخواستشـان از اسـتخدام انصاف و جوانمردی در قضاوت‬ ‫عملکـرد دولـت در هشت سال گذشـته دانسـت؛ تقسـیم زمانـی عملکـرد دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد بـه دو دوره پیـش و بعـد از خـروج غیرقانونـی دونالـد ترامـپ از‬ ‫توافـق برجـام تاحـدی بـه قضاوت هـا و راسـتی ازمایی ها رنـگ حقیقـت خواهـد‬ ‫بخشـید‪ .‬در پنج سـال اول‪ ،‬بـا حضـور دولـت روحانـی و اغـاز تعاملات سـازنده‬ ‫بـا جهـان؛ کـه همـراه بـود بـا هنـر دیپلماسـی و دانایـی‪ ،‬گشـایش های مهمـی‬ ‫در اوضـاع اقتصـادی کشـور رخ داد و همـراه بـا ان‪ ،‬موجـی از امیـد و انگیـزه‬ ‫در جامعـه ایجـاد شـد‪ .‬در دوره سـال های ‪ ۹۲‬تـا ابتـدای ‪ ۹۷‬تـورم تک رقمـی‪،‬‬ ‫متـر‪ ،‬بازگشـت قطـار اجرایـی کشـور‬ ‫کنتـرل گرانـی‪ ،‬رشـد اقتصـادی و از همه مه ‬ ‫بـه ریـل دانـش و عقالنیـت‪ ،‬دسـتاوردهای غیرقابل انـکار روحانـی و همکارانـش‬ ‫بـود‪ .‬در همیـن قیـاس می تـوان اثـار و پیامـد قلـدری رئیس جمهـوری نامتعادل‬ ‫امریـکا را مشـاهده کـرد کـه با عهدشـکنی اشـکار‪ ،‬جنگ اقتصادی بی سـابقه ای‬ ‫علیـه کشـورمان بـه راه انداخـت و رنـج معیشـتی بزرگـی بـرای کشـور افریـد و البته‬ ‫کسـری هایش شـد‪ .‬انچـه را نبایـد فرامـوش کـرد‪،‬‬ ‫درادامـه خـود نیـز گرفتـار سب ‬ ‫ظهـور عالم گیـر ویـروس کرونـا بـود کـه قصـه پرغصـه ان را همـه می دانیـم‪ .‬بـر این‬ ‫سـیاهه می توان خشک سـالی بی سـابقه کنونی را هم افزود و کنار ان به رویکرد‬ ‫قـوه مجریـه نظـر داشـت و بـا عینـک انصـاف و اخلاق‪ ،‬رویدادهـا را بـراورد کـرد‪.‬‬ ‫یسـت کـه در دنیای‬ ‫تک جمله هـای روحانـی در نطـق پایانی حاوی نکات مهم ‬ ‫پیشـرفته ارتباطـات و رسـانه ها مخفـی نخواهـد ماند؛ انجا که گفت‪« :‬ا گر کسـی‬ ‫تفـاوت زمـان صلح و جنگ را تشـخیص ندهـد‪ ،‬باید خیلی غصه بخوریم»‪ .‬عزم‬ ‫دولـت روحانـی بـرای توسـعه زیرسـاخت های اقتصـادی کشـور؛ چـه در دورانـی‬ ‫کـه کشـور را بـا خزانـه خالـی از دولـت دهـم تحویـل گرفـت و چـه انگا هکـه ایـران‬ ‫تحـت شـدیدترین تحریم هـای ضدبشـری امریـکا قـرار داشـت و حتـی مصائـب‬ ‫کرونـا جـاری بـود‪ ،‬از درخشـان ترین رویکردهـای توسـعه محور قـوه مجریـه‬ ‫بـود؛ چنانچـه در اخرین روزهـای فعالیـت خـود‪ ،‬اییـن افتتـاح طر ح هـای ملـی‬ ‫وزارتخانه هـای نفـت و کشـور و سـازمان های انـرژی اتمـی و تامیـن اجتماعـی را‬ ‫در سراسـر کشـور به تاخیـر نینداخـت و هشتادوهشـتمین پویـش تدبیـر و امیـد‬ ‫نکـه نیـت صادقانـه ای در بـراورد‬ ‫بـرای جهـش تولیـد را رونمایـی کـرد‪ .‬بـرای انا ‬ ‫مسـیر توسـعه و ابادانـی کشـور دارنـد‪ ،‬انبوهـی از افتتاح هـا و اغـاز بـه سـاخت‬ ‫طر ح هـای بـزرگ ملـی و سـرزمینی وجـود دارد کـه در همین سـال ها به جریـان‬ ‫افتـاده‪ .‬تنهـا نگاهـی بـه عناویـن برخـی از این اقدامـات‪ ،‬گویـای حجـم عظیمـی‬ ‫یسـت تـا سـرزمین ایـران از‬ ‫از برنامه ریـزی‪ ،‬دغدغه منـدی و تلاش شبانه روز ‬ ‫قافلـه پیشـرفت و ابادانـی عقـب نمانـد؛ از طر ح هـای احیـای دریاچـه ارومیـه و‬ ‫توسـعه اینترنـت و ارتباطـات زیرسـاخت تـا بندرهـا و راه هـای جـاده ای و ریلـی‪،‬‬ ‫کارخانه های بزرگ نفت و بنزین و پتروشـیمی‪ ،‬سدسـازی‪ ،‬اب رسـانی‪ ،‬سـاخت‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب‪ ،‬بهداشـتی و بیمارسـتانی و کشـاورزی و خدماتـی‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم دیگـر دراین بخـش‪ ،‬اشاره ای سـت کـه خـود روحانـی از ان غافـل‬ ‫نمانـد و گفـت‪« :‬بـا وجـود یـک جنـگ اقتصـادی تمام عیـار‪ ،‬سیاسـت توسـعه‬ ‫کشـور را رهـا نکردیـم» و درکنـاران اینکه «تعـداد قابل توجهی از طر ح های عظیم‬ ‫را دردسـت احداث داریـم کـه بـه مراحـل پایانـی خـود رسـیده و بـرای هفته هـا و‬ ‫ماه هـای اینـده قابـل بهره بـرداری هسـتند»‪ .‬روحانـی در اخرین سـخنرانی خود‬ ‫به عنـوان رئیـس دولـت دوازدهـم‪ ،‬بـاز بـه موضـوع مذا کـرات احیـای برجـام در‬ ‫ویـن اشـاره کـرد؛ موضوعـی کـه در هفته هـای اخیـر بارهـا بـه ان پرداختـه بـود‪.‬‬ ‫جـان کالم رئیس جمهـوری این بودکـه «تحریم هـا را نیـز می توانسـتیم در همـان‬ ‫چارچوبـی کـه مقـام معظـم رهبـری تعییـن کردنـد برطـرف کنیـم؛ امـا جـای‬ ‫دیگـر گرفتـار شـدیم کـه االن جـای بحـث ان نیسـت»‪ .‬اشـاره روحانـی به مصوبه‬ ‫خاصی سـت کـه سـال گذشـته ازسـوی مجلـس یازدهـم بـه ماجـرای مذا کـرات‬ ‫الصـاق شـد و نقـش مهمـی در رونـد مذا کـرات و ادامـه تحریم هـا داشـت‪ .‬بایـد‬ ‫توجـه کـرد؛ دولتـی کـه اغازگـر مذا کرات عزت بخش هسـته ای از ابتـدای فعالیت‬ ‫خـود بـود و یک بـار توانسـت کشـور را از زیـر فشـارهای گسـترده تحریـم و انـزوا‬ ‫خـارج کنـد‪ ،‬به طورقطـع می توانسـت احیـای مجـدد ان را نیـز محقـق کنـد‪ ،‬ا گـر‬ ‫یک دسـتگاه دیگـر‪ ،‬سـازی جـدا نمی نواخـت‪ .‬به هرحـال دولـت دوازدهـم بـا‬ ‫همـه تدابیـر و امیدهایـش پایـان یافـت و بااذعان بـه همـه قصـور و کاسـتی ها بـه‬ ‫یسـت‬ ‫حافظـه تاریخـی ایـن سـرزمین پیوسـت؛ انچـه جریـان دارد زندگـی مردم ‬ ‫کـه سـخت محتـاج گشـایش های انـی و تعاملات جهانـی هسـتند و اینـده را‬ ‫همچنـان روشـن می بیننـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫حسن روحانی‪:‬‬ ‫از مردم عذرخواهی و طلب عفو می کنیم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در اخریــن جلســه هیئت دولــت دوازدهــم گفــت‪« :‬در گذشــته بــا مــردم‬ ‫صحبــت و اعــام کردیــم چیــزی برخــاف واقعیــت نبــوده و انچــه واقعیــت بــود را بــه مــردم گفتیــم‪ .‬البتــه بخشــی از‬ ‫نهــا را بیــان کــرد؛ چــون مــن ان هــا را مفیــد نمی دانســتم»‪ .‬به گــزارش پایــگاه‬ ‫یشــد ا ‬ ‫واقعیــت را نگفتیــم‪ .‬به نظــرم نم ‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬مـردم به خوبـی ا گاهـی دارنـد؛ شـرایط ایـن دولـت در‬ ‫چهارسـال اول بـا چهارسـال دوم یکسـان نبـود‪ .‬در چهارسـال اول ازلحـاظ داخلی‪،‬‬ ‫بین المللی و سـرمایه اجتماعی و امید مردم به اینده شـرایط بهتری داشـتیم‪ .‬در‬ ‫چهارسـال دوم کمی متفاوت بود‪ .‬به هرحال در چهارسـال اول در دوران تعامل با‬ ‫ً‬ ‫جهـان بودیـم و بـه خودمان کامال اطمینان داشـتیم که حریـف قدرت های بزرگ‬ ‫در مذا کـره هسـتیم‪ .‬حتـی یک در میلیـون تردیـد نداشـتم کـه در مذا کـره با جهان‬ ‫شکسـت نمی خوریـم و شکسـت نخوردیـم و بازهـم ا گـر مذا کـره ای بـود‪ ،‬شکسـت‬ ‫ن قوی و توانمند در خط مقدم داریم که‬ ‫ت و حقوقدا ‬ ‫نمی خوریم‪ .‬ان قدر دیپلما ‬ ‫دیدیم در مقاطع بسیارحساس به پیروزی رسیدیم‪ .‬وقتی در تعامل و در مذا کره‬ ‫بـا یـک یـا چنـد قـدرت یـا با جهان هسـتیم‪ ،‬انچـه را پیـروزی می نامیـم‪ ،‬نهایت امر‬ ‫اسـت‪ .‬ممکـن اسـت جایـی شکسـت و جـای دیگـری پیـروزی باشـد؛ امـا وقتـی‬ ‫پیـروزی مـا ‪ ۹۰‬و شکسـت مـا ‪ ۲۰‬بـود‪ ،‬تفاضـل مـا می شـود ‪۷۰‬؛ بنابرایـن‪ ،‬می گوییم‬ ‫پیـروز هسـتیم و پیـروز هـم بودیـم‪ .‬اثـار ایـن پیـروزی را هـم مشـاهده کردیـد‪ .‬پیروز‬ ‫یـا شکسـت تنهـا بـه گفتـن نیسـت کـه کسـی بگویـد؛ بلکـه عالئـم و شـاخص دارد‪.‬‬ ‫ا گـر بعـد از مذا کـره در ‪ ۲۳‬تیـر ‪ ۹۴‬دیدیـد کـه تـورم کاهـش یافتـه‪ ،‬رشـد اقتصـادی‬ ‫و اشـتغال و سـرمایه گذاری بـاال رفتـه و صـادرات بیشـتر از واردات بـود و در ده هـا‬ ‫شـاخص دیگر پیروز شـدیم‪ .‬ما که مذا کره نکردیم فقط در سیاسـت پیروز شـویم؛‬ ‫البتـه در سیاسـت هـم پیـروز شـدیم‪ .‬در اقتصـاد اثـارش را دیدیـم؛ البتـه ارزوی مـا‬ ‫ایـن بـود‪ .‬در اواخـر سـال ‪ ۹۲‬تـورم ‪ ۳۵‬درصـد را کاهـش داده بـه ‪ ۱۵‬درصـد در سـال‬ ‫یسـت که در سـال‬ ‫‪ ۹۳‬رسـاندیم و در اواخـر ‪ ۹۴‬تـورم‪ ،‬تک رقمـی شـد؛ این درحال ‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬و سـه ماهه اول ‪ ۹۷‬نـرخ تـورم تک رقمـی بـود؛ امـا بعدازاینکـه وارد جنـگ‬ ‫اقتصـادی شـدیم‪ ،‬نـرخ تـورم تغییـر کـرد‪ .‬شـرایط خیلی روشـن و واضـح اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫کسـی زمـان صلـح و جنگ را تشـخیص نمی دهـد‪ ،‬باید غصه خـورد‪ .‬این جنگ بر‬ ‫مـا تحمیـل شـد؛ زیـرا اغازگـر ایـن جنـگ نبودیـم‪ .‬ا گـر دوران جنگ تحمیلـی نبود‪،‬‬ ‫اثـار و عالئـم اقتصـادی نشـان مـی داد همـان رونـد را ادامـه می دادیـم‪ .‬اینکه مردم‬ ‫عزیز ما ازلحاظ معیشت ناراحت هستند‪ ،‬حق ان هاست‪ .‬باید ببینیم در شرایط‬ ‫جنـگ چـه کار می توانسـتیم انجـام دهیـم؛ وقتی نگذاشـتند نفت ما صادر شـود و‬ ‫صـادرات مـا را بـا مشـکل مواجـه کردنـد و روابـط بانکی مـا را مسـدود کردند‪ .‬وقتی‬ ‫روابط بانکی در کشـور نباشـد و ازطریق تراسـتی و دالل معامله می کنید‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد درامـد شـما کاهـش پیـدا می کنـد و ا گـر چیـزی وارد می کنیـد‪ ۲۰ ،‬درصـد‬ ‫افزایـش پیـدا می کنـد‪ .‬دراین شـرایط فشـار بـر مـردم وارد شـد و مـا به خاطر شـرایط‬ ‫تحریم واردات ‪ ۲۵۰۰‬قلم کاال را متوقف کردیم‪ .‬وقتی واردات ممنوع شود‪ ،‬اثارش‬ ‫ً‬ ‫معلوم اسـت؛ مثال وقتی واردات خودرو را ممنوع کنیم‪ ،‬در داخل گران می شـود؛‬ ‫امـا چـاره ای نبـود‪ .‬اجناسـی کـه جـزو مـواد اولیـه کارخانه هـا بـرای اشـتغال اسـت‪،‬‬ ‫بـه ان اولویـت دادیـم‪ .‬مـوادی کـه جـزو کاالهـای اساسـی و بـرای زندگـی بـود‪ ،‬بـا‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی وارد کردیـم و همـه تلاش خـود را دراین زمینـه انجـام دادیـم‪ .‬در‬ ‫شـرایط جنـگ‪ ،‬توزیـع کاالهـای اساسـی کوپنی می شـود؛ اما جیره بنـدی نکردیم‬ ‫و کشـور اداره شـد»‪.‬‬ ‫رئیـس دولـت دوازدهـم یـاداور شـد‪« :‬در جلسـات اولیـه اقتصـادی سـال ‪ ۹۷‬ایـن را‬ ‫تکـرار کـردم کـه سیاسـت مـن وفـور در بـازار اسـت‪ .‬جنـس بایـد در بـازار باشـد؛ امـا‬ ‫یکـه بتوانیـم‪ ،‬بایـد کنتـرل کنیـم‪ .‬قیمـت کاال‬ ‫قیمـت دسـت مـا نیسـت ؛ و تا جای ‬ ‫فقط ارز نیست؛ حمل ونقل و مسائل دیگر هم هست‪ .‬تورم کل کشور در قیمت‬ ‫اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬یــک هــدف بســیار بلنــدی کــه همــه بایــد دنبــال کنیــم‪ ،‬وحــدت‬ ‫ُ‬ ‫ملی ســت‪ .‬می ترســیدم ایــن در گران بهــا صدمــه ببینــد‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬بســیاری مســائل را به جــان خریدیــم و خیلــی از‬ ‫اشــکاالت را پاســخ ندادیــم؛ برای اینکــه انســجام ملــی و وحــدت ملــی در کشــور مــا حفــظ شــود»‪.‬‬ ‫جنس تاثیرگذار است‪ .‬ما توان خود را دراین زمینه به کار گرفتیم و کار ما بی نقص‬ ‫ن بود عیب کمتر باشـد‪.‬‬ ‫نبوده اسـت‪ .‬ما عیب داریم و معصوم نیسـتیم‪ .‬تالش ای ‬ ‫بو نقصـی داشـتیم‪ ،‬از مـردم عذرخواهـی می کنیـم و از ان هـا طلـب عفـو و‬ ‫ا گـر عی ‬ ‫نشـرایط‬ ‫رحمـت می کنیـم؛ برای اینکـه مـا درحدتـوان اقدامـات خودمـان را درا ‬ ‫ً‬ ‫انجام دادیم‪ .‬در شرایط جنگ و فشار سخت‪ ،‬توسعه کشور را رها نکردیم‪ .‬قاعدتا‬ ‫کشـوری کـه وارد جنـگ می شـود‪ ،‬مسـیر توسـعه را رهـا می کنـد و بـه زندگـی عـادی‬ ‫یپـردازد‪ .‬ا گـر بـرای پاالیشـگاه بید بلنـد ‪ ۳.۵‬میلیـارددالر سـرمایه گذاری‬ ‫مـردم م ‬ ‫کردیـم؛ چـون فلرهـا و گازهایـی کـه سـوخت می شـود را جمـع اوری کنیـم‪ .‬ایـن‬ ‫یـک کار عظیـم و بـزرگ بـود‪ .‬دراین شـرایط دشـوار‪ ،‬امـار و ارقـام مـا نشـان می دهـد‬ ‫در سدسـازی‪ ،‬تصفیه خانه اب وفاضالب و رسـاندن اب به روسـتاها نهایت تالش‬ ‫خـود را کردیـم؛ امـار و ارقامـی وجـود دارد‪ .‬می تـوان ایـن مقایسـه را انجـام دهیـد‬ ‫کـه حـدود یک میلیون نفـر از روسـتاییان عزیـز مـا سـال ‪ ۹۲‬از اب اشـامیدنی سـالم‬ ‫ی اسـتفاده‬ ‫و پایـدار اسـتفاده می کردنـد و االن هـم ‪ ۱۰‬میلیون نفـر از اب اشـامیدن ‬ ‫می کننـد‪ .‬در بنزیـن نه تنهـا خودکفـا شـدیم؛ بلکـه ان را صـادر می کنیـم ‪ .‬مجبـور‬ ‫نیسـتیم از پتروشـیمی بنزیـن بگیریـم کـه سلامتی همـه مـردم دچـار خطـر شـود‪.‬‬ ‫مـا به خاطـر سلامت مـردم؛ و خودکفایی‪ ،‬پاالیشـگاه عظیمی را که ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫کار ان انجـام شـده بـود‪ ،‬بـه افتتـاح رسـانده و تکمیـل کردیـم‪ .‬این مسـائل اشـکار‬ ‫و روشـن اسـت و جـای تردیـد نیسـت؛ پـس توسـعه را رهـا نکردیـم‪ .‬شـاید تالش هـا‬ ‫در شـنبه و یک شـنبه را انـکار کنیـد؛ امـا نمی توانیـد پنج شـنبه های افتتـاح را انکار‬ ‫کننـد‪ .‬به عبارتـی پنج شـنبه های افتتـاح در تاریـخ مـا مانـدگار خواهـد شـد‪ .‬فقـط‬ ‫در یـک روز ‪ 1443‬تخـت بیمارسـتانی افتتـاح شـد‪ .‬پارسـال نیـز بیـش از ‪ 1400‬تخـت‬ ‫بیمارسـتانی را افتتـاح کردیـم و االن ‪ 1266‬تخـت بیمارسـتانی در تهـران امـاده‬ ‫افتتـاح اسـت‪ .‬وزیـر بهداشـت اعلام کـرده ‪ ۹۷‬درصـد افتتاح هـا انجـام شـده و ‪ ۲‬تـا‬ ‫‪ ۳‬درصـد افتتـاح طر ح هـا و پروژه هـا باقـی مانـده‪ .‬مـا توسـعه را رهـا نکردیـم؛ البتـه‬ ‫در برخـی بخش هـا برنامه هـا اجرایـی نشـد‪ .‬برنامه هایـی بـود کـه نیمـه کاره بـه ان‬ ‫رسـیدیم و برنامه هایـی نیـز به طورکامـل بـه ان رسـیدیم و اجرایـی شـد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری بااشاره به برنامه هایی که برای ایجاد خط ریلی قطار سریع السیر‬ ‫شتـر نیـز گفتـم کـه در دولـت یازدهـم و دوازدهـم تکنولـوژی‬ ‫داشـت‪ ،‬افـزود‪« :‬پی ‬ ‫قطـار سریع السـیر وارد کشـور شـود و ایـن فقـط ارزو نبـود؛ بلکـه قـرارداد ان بسـته‬ ‫و بـرای ان پـول پرداخـت شـد؛ حتـی یکـی از طر ح هـای زیربنایـی ان اجـرا شـد کـه‬ ‫تحریم هـا اجـازه ادامـه کار را نـداد‪ .‬ا گـر تحریـم دونالـد ترامپ نبـود‪ ،‬راه اهن تهران‪-‬‬ ‫اصفهـان افتتـاح و قطـار سریع السـیر کشـور برقـی شـده بـود و بسـیاری پروژه هـا؛‬ ‫ازجملـه راه اهـن تهران‪-‬مشـهد به اتمـام می رسـید‪ .‬همـه این هـا‪ ،‬پروژه هایـی بود‬ ‫کـه قـرارداد ان منعقـد شـده و همـه کارهـای ان را انجـام دادیـم؛ ولـی در محـل اجرا‬ ‫دچار مشـکل شـدیم‪ .‬در حمل ونقل نیز به مردم قول داده بودم همه کامیون ها‬ ‫را نوسـازی می کنیم که این کار را انجام دادیم و برنامه ریزی الزم انجام شـد و پول‬ ‫و ارز ان را نیـز تخصیـص دادیـم و بـا کشـورها قـرارداد بسـتیم کـه ‪ ۵۴‬هـزار کامیـون‬ ‫در طـرح نوسـازی قـرار بگیرنـد‪ .‬البتـه این تعـداد کامیـون در طـرح نوسـازی هنـوز‬ ‫هسـتند؛ ولـی طـرح گفته شـده کـه قـرار بـود باسـرعت اجرایـی شـود‪ ،‬بـا تحریم هـا‬ ‫یکـه در پـی نوسـازی ان ها‬ ‫مواجـه شـد»‪ .‬رئیـس دولـت بابیان اینکـه برخی ازموارد ‬ ‫نطـرح به این صـورت بـود کـه ارتـش و‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ای ‬ ‫بودیـم‪ ،‬تجهیـزات دفاع ‬ ‫سپاه ما را به مدرن ترین سالح ها مجهز کنیم‪ .‬وزیر دفاع شهادت می دهد که ما‬ ‫درپی اجرایی شـدن این موضوع بودیم و قرارداد این موضوع بسـته و جزئیات ان‬ ‫نیز انجام شد؛ اما گفتند وقتی تحریم سازمان ملل برداشته شود‪ ،‬این تجهیزات‬ ‫را دراختیـار کشـور قـرار می دهنـد‪ .‬ترامـپ خـودش را کشـت تـا تحریـم نظامـی و‬ ‫دفاعـی ایـران در سـازمان ملـل برداشـته نشـود؛ امـا موفـق نشـد‪ .‬مـا ایـن تحریـم را‬ ‫نیز برداشـتیم‪ .‬در مهرماه پارسـال تحریم سلاح برداشـته شد؛ ولی به دلیل تحریم‬ ‫ً‬ ‫و عدم فروش نفت‪ ،‬پول خرید نداشتیم؛ ولی قرارداد ان کامال اماده است‪ .‬برخی‬ ‫از طر ح هـا جـزو ارزوهـای مـن بـود کـه بـرای ان بـا زحمـات زیـاد مذا کـره کردیـم‪.‬‬ ‫برای همین تجهیزات دفاعی‪ ،‬برای نوع‪ ،‬مقدار‪ ،‬پول ان و چانه زنی‪ ،‬مذا کره شـد‬ ‫و به ثمـر نشسـت؛ ولـی اجرایی نشـد‪ .‬برخی ازموارد هم تـا ‪ ۳-۲‬متری افتتاح پیش‬ ‫رفتیـم؛ یعنـی کار را انجـام دادیـم و چندهفته دیگـر بـرای نهایی شـدن پـروژه زمان‬ ‫باقـی مانده اسـت»‪.‬‬ ‫حسن روحانی گفت‪« :‬دراین دولت در بخش سالمت و طرح تحول سالمت‪ ،‬کار‬ ‫عظیمـی صـورت گرفتـه و یکـی از ارزوهایـی کـه محقـق شـد؛ طـرح تحول سلامت‬ ‫بود‪ .‬یکی از ارزوهایی که محقق شد‪ ،‬مسئله دسترسی مردم به فضای سایبری‬ ‫و پهنـای بانـد بـود کـه ا گـر این هـا محقـق نمی شـد‪ ،‬در شـرایط کرونـا بـا مشـکالتی‬ ‫زیادی مواجه می شـدیم‪ .‬بسـیاری از طر ح ها که لیسـت بلندباالیی از ان ها دارم‪،‬‬ ‫طر ح هایـی هسـتند کـه تصمیـم گرفتیـم و رفتیـم و اجـرا کردیـم و به ثمـر و اجـرا‬ ‫رسـید‪ .‬در پتروشـیمی و معدنـی‪ ،‬کارهـای عظیمـی صـورت گرفـت و همـه این هـا‬ ‫اجرایی و عملیاتی شد‪ .‬اب را بردیم و به شرق کشور رساندیم و چند فاز ان را اجرا‬ ‫کردیـم‪ ،‬اب بـه سـیرجان‪ ،‬گل گهـر‪ ،‬سرچشـمه‪ ،‬اردکان رسـید‪ .‬اب رسـانی را در سـه‬ ‫فـاز اجـرا کردیـم؛ فازهـای دیگـر را هـم برنامه ریـزی کردیم‪ .‬می خواهـم این را بگویم‬ ‫کـه حتـی در دوران تحریـم‪ ،‬مـا کارهـای عظیـم و بـزرگ توسـعه ای را رهـا نکردیـم‪.‬‬ ‫یـک ‪ ۷۵۷‬کیلومتـر راه اهـن افتتـاح کردیـم‪ .‬تاریـخ ایـران را ورق بزنیـد؛ کـی در تاریخ‬ ‫چنین چیـزی داریـم‪ .‬ایـن کار عظیمی سـت کـه صـورت گرفتـه‪ .‬همـه اسـتان های‬ ‫همـدان‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬کرمانشـاه و رشـت بـه راه اهـن متصـل شـدند‪ .‬یک بـار ایـن را‬ ‫توضیح داده ام که مقام معظم رهبری در ‪ ۱۳‬دی ماه پارسال برای بازگشت امریکا‬ ‫بـه برجـام و مـا هـم بـه تعهداتمـان بـه برجـام؛ بـه مـا اعلام کـرده بودنـد چـه کاری‬ ‫انجـام بدهیـم‪ .‬البتـه قبل ازان هـم خصوصـی بـه مـن فرمـوده بودنـد؛ بعدازان هـم‬ ‫ایشـان علنـی در سـخنرانی روز اول فروردیـن اعلام کردنـد‪ .‬می توانسـتیم طبـق‬ ‫همـان دسـتورات و چهارچـوب اجـرا کنیـم و تحریـم را برداریـم؛ امـا در جـای دیگـر‬ ‫گرفتـار شـدیم و االن‪ ،‬جـای بحـث ان نیسـت‪ .‬ا گـر ایـن اتفـاق نیفتـاده بـود‪ ،‬امـروز‬ ‫در شـرایط بهتـر دولـت را به اتمـام می رسـاندیم‪ .‬دراین جلسـه می خواهـم از‬ ‫معـاون اول و همـه وزیـران‪ ،‬معاونین در حضور ملت ایران قدردانی کنم‪ .‬می دانم‬ ‫چـه روزهـای سـختی بـر این هـا گذشـت‪ .‬می دانـم کـه افتخـار اینکـه امـروز بتوانیـم‬ ‫صدهاهزارنفـر را در روز وا کسـینه کنیـم‪ ،‬بـرای تولیـد داخلـی‪ ،‬ورود خارجـی چقـدر‬ ‫سـخت بـود؛ امـا انجـام گرفـت‪ .‬دراین روزهـا‪ ،‬وزارتخانه هـای صنعـت‪ ،‬کشـور‪،‬‬ ‫خارجـه‪ ،‬بهداشـت درمـان‪ ،‬نفـت‪ ،‬نیـرو‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬دست به دسـت هـم دادنـد و‬ ‫کنارهـم قـرار گرفتنـد‪ .‬بانـک مرکـزی چقـدر تلاش کـرد برای اینکـه ایـن پـول تامین‬ ‫و اجـرا شـود‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بخـش فنـاوری ریاسـت جمهوری همـه‬ ‫ً‬ ‫دست به دسـت هـم دادنـد و امـروز مـا شـرایط نسـبتا مطلوبـی را می بینیـم‪ .‬انچـه‬ ‫می گوییـم انجـام دادیـم؛ در شـرایط سـخت جنـگ‪ ،‬کرونا و خشک سـالی بـود‪ .‬ا گر‬ ‫کسـی راجـع دولـت صحبـت می کنـد‪ ،‬هر سـه را درکنارهـم ببینـد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫سیدابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫پیام مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد تحول خواهی بود‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬پیام مردم در ‪ ۲۸‬خرداد پیام تحول خواهی‪ ،‬عدالت خواهی‪،‬‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد و فقـر و تبعیـض و اجـرای سیاسـت های اعالمـی نظـام مقـدس‬ ‫جمهوری اسالمی بود‪ .‬به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی روز سه شـنبه در مراسـم تنفیـذ سـیزدهمین رئیس جمهـور‬ ‫ایـران گفـت‪ :‬شـرط ادب و احتـرام در حکـم تنفیذ ازسـوی رهبری انقلاب این بودکه‬ ‫دست ایشان را می بوسیدم لکن با شرایط موجود این توفیق از من سلب شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر خداوند متعال شـاکرم و سـر بر اسـتان ربوبی می سـتایم و شکر نعمت های‬ ‫بیشـمارش به ویـژه نعمـت اعتماد مردم و نعمت رهبـری را به جا می اورم‪ .‬خورشـید‬ ‫نسـرزمین بـا هدایـت امـام‬ ‫تابنـاک مردم سـاالری دینـی بیـش از ‪ ۴۰‬سـال پیش درای ‬ ‫بزرگـوار و عظیـم الشـان مان و بـا همـت واالی مـردم بـزرگ و وظیفه شـناس طلـوع‬ ‫کـرد و مـدل حکمرانـی نوینـی بـه عالـم عرضـه شـد‪ .‬رئیس جمهـوری تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫دراین مـدل حکمرانـی نـو امـر دیـن در کنـار دنیـا‪ ،‬امر علم در کنـار اخلاق‪ ،‬امر عدالت‬ ‫در کنـار پیشـرفت‪ ،‬امـر عـزت در کنـار رفـاه این مـدل بـه عالـم عرضـه شـد تـا همـگان‬ ‫پیونـد معنویـت بـا زندگـی انسـان معاصـر را بداننـد و بداننـد کـه دیـن می توانـد در‬ ‫متـن زندگـی انسـان معاصـر حکومـت کرده و تمام شـئون زندگـی انسـان را اداره کند‬ ‫و دریـک کالم جمهوریـت در کنـار اسلامیت اسـتقالل در کنـار ازادی در هم امیخت‪.‬‬ ‫رئیسـی اظهـار داشـت‪ :‬دولتمـردان و مسـئوالن مـردم عزیـز در ایـن ‪ ۴۰‬سـال بسـیار‬ ‫تالش کردند درجهت تحقق مردم سـاالری در این ‪ ۴۰‬سـاله گام برداشـتند‪ ،‬انجا که‬ ‫بـه رهنمودهـای رهبـری توجـه شـد‪ ،‬حوزه پیشـرفت ارتقـا بود و انجـا که بی توجهی‬ ‫و کم توجهـی بـه رهنمودهـای رهبـری و سیاسـت های نظـام و اقتضـای انجـا حـوزه‬ ‫مشکالت و گله مندی بود‪ ،‬به جاست نسبت به خدماتی که در این ‪ ۴۰‬ساله انجام‬ ‫شـده و کسـانی که در پیشـرفت کشـور نقش داشـتند صمیمانه سپاسـگزاری کنم‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه انتخابـات ‪ ۲۸‬خرداد جلـوه ای از مردم سـاالری دینی بود گفت‪:‬‬ ‫دراین انتخابـات مـردم علیرغـم همـه دشـمنی های دشـمنان و شـرایط بهداشـتی‬ ‫و وضعیـت کرونایـی و مشـکالتی کـه بـود‪ ،‬حضـوری باشـکوه داشـتند و حماسـه ای‬ ‫بـزرگ خلـق کردنـد؛ حماسـه ای کـه دشـمنان را ناامیـد و دوسـتان را امیـدوار کـرد‪.‬‬ ‫رئیسـی بابیان اینکـه در حماسـه ‪ ۲۸‬خـرداد همـه مـردم نقش داشـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬باید‬ ‫از همه اقشـار ملت و گویش ها و مذاهب و به ویژه از فرهیختگان و هم رهبر معظم‬ ‫انقلاب و کسـانی که مـردم را بـه مشـارکت در انتخابـات دعـوت کردنـد تقدیر و تشـکر‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬پیام مردم در ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫پیام تحول خواهی‪ ،‬عدالت خواهی‪ ،‬مبارزه با فساد و فقر و تبعیض بود‪ .‬پیام مردم‬ ‫در ‪ ۲۸‬خـرداد پیـام اجـرای سیاسـت های اعالمـی نظـام مقـدس جمهوری اسلامی‬ ‫بـود‪ .‬پیـام توجـه بـه ارزش هـای واالی انقلاب اسلامی و پاسـداری و پاسداشـت از‬ ‫خـون مطهـر شـهیدان و وصـای ارزشـمند ان هـا بـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬پیـام ‪ ۲۸‬خـرداد‬ ‫پیـام ضـرورت رفـع مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه بـود‪ .‬این ها‬ ‫پیام هایـی بـود کـه مـردم با رای خود از دولت برخاسـته از مردم خواسـتند‪ .‬از دولت‬ ‫جدیـد می خواهنـد کـه عدالـت را تحقـق بخشـد‪ .‬بـا فسـاد مبـارزه کنـد و بـه روابـط‬ ‫ناسـالم اداری‪ ،‬رانت خـواری و هرگونـه ضدارزشـی کـه هیچ گونـه تناسـبی بـا اسـاس‬ ‫انقلاب و ارزش هـای ایـن کشـور نـدارد‪ ،‬پایـان دهـد‪ .‬رئیسـی ادامـه داد‪ :‬دریک کلمـه‬ ‫و جملـه بایـد بگویـم پیـام مـردم در ‪ ۲۸‬خـرداد پیـام تغییـر وضـع موجـود بـود و از‬ ‫دولـت خواسـتند شـرایط و وضعیـت اقتصـادی و تـورم بیـش از ‪ ۴۴‬درصـد و رشـد‬ ‫نقدینگـی ‪ ۶۸۰‬درصـدی را پایـان دهـد‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬بدهی هـای دولت از‬ ‫سـال ‪ ،۹۴‬سـه برابر شـده اند‪ .‬عالوه برایـن علاج کـردن وضعیـت کسـری بودجـه ‪۴۵۰‬‬ ‫هزارمیلیـاردی از جملـه مشـکالتی هسـتند کـه در زندگـی مـردم اثر گذاشـته اسـت و‬ ‫مـا امـروز وضعیـت و شـرایط اقتصـادی مردم را هم به دلیل دشـمنی دشـمنان و هم‬ ‫به دلیل کاستی ها و مشکالتی که در درون داشتیم‪ ،‬وضعیت مناسبی نمی بینیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالت اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬مسئله بیکاری و مسکن و دیگر مسائلی‬ ‫کـه امـروز مـردم نسـبت بـه ان گله منـد هسـتند‪ ،‬همـه بایـد تغییر کنـد‪ .‬انچـه از همه‬ ‫بیشـتر مشـکل ایجـاد کـرده و عالوه براینکـه اسـیب دیدن سـفره مـردم و اسـیب بـه‬ ‫کسـب وکار مـردم بایـد بـه ان اشـاره کـرد‪ ،‬اسـیب دیدن اعتمـاد مـردم اسـت‪ .‬رئیسـی‬ ‫گفـت‪ :‬مـردم دولتـی خواسـتند کـه ایـن اسـیب را جبـران کنـد و اعتمـاد را بـه مـردم‬ ‫بازگردانـد و فاصلـه میـان ملـت و دولت کاهش دهد چرا که رابطه بین ملت و دولت‬ ‫برای همیشه می تواند بسیار گره گشا باشد این رابطه تا کنون بوده و ازاین پس هم‬ ‫باید باشد تا مشکالت حل شود و درمقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت‬ ‫شـود‪ .‬رئیس جمهـوری عنـوان کـرد‪ :‬انچه مـردم از دولت جدید خواسـته اند‪ ،‬تحول‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تحـول بـرای کشـور اجتناب ناپذیـر اسـت بایـد ایـن تحـول اتفـاق بیفتد‪،‬‬ ‫برنامه دولت برنامه تحول است‪ .‬این تحول مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی است‪ ،‬سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬دراین سـند کـه رهبـری فرزانـه انقلاب اسلامی‬ ‫بسـیار حکیمانه نوشـته اند‪ ،‬هم وضع موجود و هم وضع مطلوب به خوبی ترسـیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود‬ ‫بـا مطلـوب را کمتـر و کمتـر کنیم و بتوانیم به وضعیتی برسـیم کـه امـروز موردانتظار‬ ‫مـردم یعنـی تحقـق فرازهـای بلنـد بیانیـه گام دوم اسـت‪ .‬رئیس جمهـوری در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار کـرد‪ :‬در ایـن تحـول ضـروری الزم اسـت که همـه‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬اندیشمندان‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬دغدغه مندان و عزیزان نقش افرینی کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫همـه مـردم مشـارکت کننـد و بـه میـدان بیاینـد و ایـن کار شـدنی اسـت‪ .‬مـا حتمـا‬ ‫ً‬ ‫به دنبـال رفـع تحریم هـای ظالمانـه خواهیم بـود اما حتما سـفره مردم به اقتصـاد را‬ ‫ً‬ ‫شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گره نخواهیم زد‪ ،‬حتما مسائل پیش روی‬ ‫دولـت را دنبـال می کنیـم‪ .‬رئیسـی در ادامـه کسـری بودجـه‪ ،‬بـازار سـرمایه و ثبـات در‬ ‫بازار سرمایه و بورس‪ ،‬کنترل تورم و گرانی و کرونا را از مسائل فوری و ضروری عنوان‬ ‫کـرد کـه دولـت بـا ان مواجـه اسـت‪ .‬رئیس جمهـوری عنـوان کـرد‪ :‬موضـوع و مسـئله‬ ‫اب وبرق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود دارد‪ .‬من به همه دولتمردان‬ ‫دولت دوازدهم خسته نباشید عرض می کنم؛ اما کارهایی بسیاری است که از امروز‬ ‫پیـش پـای دولـت اسـت‪ .‬مـا با نگاه به مسـائل پیـش رو برنامه تحولـی‪ ،‬انی‪ ،‬فـوری و‬ ‫کوتاه مدت تنظیم کردیم که حدود ‪ ۱۰‬مسئله محوری وجود دارد که از امروز دولت‬ ‫با ان ها مواجه اسـت‪ .‬رئیسـی خاطرنشـان کرد‪ :‬به مردم اطمینان می دهم که هم‬ ‫مسئله خوب شناخته شده و هم راهکارهای مسائل شناسایی شده است از نگاه‬ ‫کارشناسان‪ ،‬خبرگان و صاحب نظران هم بهره مند شدیم انشاهلل این مسائلی که‬ ‫امـروز پیـش پـای دولـت قرار دارد به صورت فوری و انی و باقوت دنبال می شـود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برنامه تحولی چهارسـاله که زمینه برنامه هفتم در کشـور خواهد بود‪.‬‬ ‫اجـرای برنامـه تحولـی ‪ ۴‬سـاله دولـت که بـه زودی دراختیار نخبگان‪ ،‬اندیشـمندان‬ ‫و صاحب نظـران قـرار خواهـد گرفـت و ازنظـر همـگان بهره منـد خواهیم شـد‪ ،‬زمینه‬ ‫و بسـتر را بـرای اجـرای برنامـه توسـعه هفتـم کشـور خواهـد بـود‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬مـا امیـد داریـم کـه دراین برنامـه تحولی همـه دغدغه مندان بـدون نگاه‬ ‫به خط و جناح و گروه سیاسی اظهارنظر کنند‪ .‬رئیس جمهوری بابیان اینکه همه‬ ‫فرهیختـگان و دلسـوزان بایـد در کشـور نقش افرینـی کننـد ‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا از اصحـاب ما‬ ‫می توانیـم هسـتیم‪ .‬یقیـن داریـم بـا همـه موانـع و مشـکالتی کـه پیـش رو اسـت‪،‬‬ ‫راه بـرای برون رفـت و اراده جـدی بـرای رفـع مشـکالت بـه حمـداهلل وجـود دارد‪.‬‬ ‫رئیسـی ادامـه داد‪ :‬ملـت عزیـز‪ ،‬جوانـان برومنـد و نیـروی انسـانی کارامد ما وضعیت‬ ‫را متحـول خواهنـد کـرد ان شـاءاهلل‪ .‬رئیس جمهـوری با ابـراز امیـدواری از اینکه نگاه‬ ‫همـه صاحب نظـران و فرهیختـگان بتوانـد وضعیـت متفاوتـی را در کشـور سـبب‬ ‫شـود‪ ،‬گفت‪ :‬ان شـا اهلل وضع به نفع مردم و به نفع ارزش های انقالب اسلامی مورد‬ ‫توقـع رهبـری معظـم انقلاب‪ ،‬مـردم عزیـز‪ ،‬خانواده های مکـرم شـهیدان و ایثارگران‬ ‫و فرهیختـگان تغییـر کنـد‪ .‬همچنیـن ضمن پاسداشـت همه خدماتی کـه تاکنون‬ ‫انجام شـده اسـت ‪ ،‬گام های ماندگاری با اسـتفاده از همه تجربیات برداشـته شـود‪.‬‬ ‫رئیسـی ادامـه داد‪ :‬در پایـان سـخن عرضـه مـی دارم‪ ،‬پـروردگارا تـو خـوب می دانـی‬ ‫حضـور مـن دراین عرصـه به عنـوان یـک طلبـه خدمتگـزار بـا چـه انگیـزه ای صـورت‬ ‫گرفـت‪ .‬ا گـر خدمـت بـه مـردم نبـود‪ ،‬ا گـر بـرای ایجـاد گشـایش نبـود‪ ،‬ا گـر دریک کلمه‬ ‫برای اجرای عدالت نبود ‪ ،‬حضور بنده دراین عرصه معنا نداشت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بابیان اینکـه از حضـور دراین عرصـه به عنـوان خدمتگـزار کوچـک مـردم افتخـار‬ ‫می کنـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬خدایـا تـو خـوب می دانی و از اشـکار و نهـان و ازنیت و انگیزه ما‬ ‫ا گاهـی و دراین عرصـه مـا را مـدد کـن‪ .‬خدایا تمام کسـانی که دراین میـدان کار مردم‬ ‫َّ‬ ‫ّ ُ‬ ‫دارند‪ ،‬به برکت ّاین ایام و روز مبارک غدیر‪ ،‬به برکت ایه شـریفه ِان َما َوِل ُیک ُم‬ ‫را برعهده‬ ‫َُّ‬ ‫ون َّ‬ ‫ون َّالز َک َاه َو ُه ْم َرا ِک ُع َ‬ ‫الص َل َه َو ُی ْو ُت َ‬ ‫یم َ‬ ‫ین َام ُنوا َال ِذ َ‬ ‫الل َو َر ُس ُول ُه َو َّال ِذ َ‬ ‫ین ُی ِق ُ‬ ‫ون ما را مدد‬ ‫کـن‪ .‬رئیسـی ادامـه داد ‪ :‬خدایـا دراین ایـام به برکـت انچـه امیرالمومنیـن در نامـه ای‬ ‫بـرای مالـک اشـتر دارنـد و در روز عیـد غدیـر بـه مـردم اموختنـد‪ ،‬عهدنامـه ای کـه در‬ ‫همـه روزگاران به عنـوان سـند قطعـی اسـت و صفات حکمرانی به همه دولتمـردان‬ ‫بـه معنـی همـه کسـانی که در جایگاه هـا و پسـت ها به نـام نظـام جمهـوری اسلامی‬ ‫خدمـت می کننـد ‪ ،‬خدایـا از ایـن صفاتـی کـه پیامبـر در حـد حدیث غدیـر فرمودند و‬ ‫امیرمومنان از این صفات فرمود ‪ ،‬از این صفات ما را برخوردار فرما‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنشـان کرد ‪ :‬خدایا به عزت و جاللت قسـمت می دهیم‪ ،‬دسـتان یاری گر ائمه‬ ‫هـدی صلـوات اهلل به ویـژه وجـود مقـدس حضـرت ولی عصـر عجـل اهلل تعالـی فرجه‬ ‫الشـریف را به یاری ما بفرسـت و گره را به دسـت حضرت ولی العصر (عج) گره گشـایی‬ ‫فرمـا و بـه مـا اخلاص در عمـل مرحمـت فرما‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫هشتمینرئیس جمهوریدریک نگاه‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی در اذرمـاه سـال ‪ ۱۳۳۹‬در خانـواده ای روحانـی در مشـهد و‬ ‫در محلـه نوغـان دیـده بـه جهـان گشـود‪ .‬پـدر ایشـان حجت االسلام سـید حاجـی‬ ‫رئیس السـاداتی و همچنیـن مـادر وی سـیده عصمـت خدادادحسـینی از سلاله‬ ‫سـادات حسـینی و نسـبش از هردوطـرف بـه حضـرت زیـد بـن علـی بـن الحسـین‬ ‫علیهم السلام می رسـد‪ .‬سـید ابراهیـم در ‪ ۵‬سـالگی پـدر خـود را از دسـت داد‪ .‬او‬ ‫تحصیالت ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در‬ ‫مدرسـه نواب و در مدرسـه ایت اهلل موسـوی نژاد شـروع کرد‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۵۴‬جهت‬ ‫ادامـه تحصیـل بـه حـوزه علمیـه قـم و مدرسـه ایـت اهلل بروجـردی رفـت و مدتی نیز‬ ‫در مدرسـه ای کـه بـا مدیریـت ایـت اهلل پسـندیده تحت نظـر امام خمینـی (ره) اداره‬ ‫می شـد‪ ،‬تحصیل نمود‪ .‬حجت االسلام سـید ابراهیم رئیسـی در حوزه علمیه قم‪،‬‬ ‫اصـول فقـه را نـزد ایـت اهلل مـروی‪ ،‬لمعتیـن را نـزد ایـت اهلل فاضـل هرنـدی‪ ،‬رسـایل‬ ‫را نـزد ایـت اهلل موسـوی تهرانـی‪ ،‬مکاسـب محرمـه را نـزد ایـت اهلل دوزدوزانـی‪ ،‬کتاب‬ ‫البیـع مکاسـب را نـزد ایـت اهلل خزعلـی‪ ،‬خیـارات مکاسـب را نـزد ایـت اهلل سـتوده و‬ ‫ایت اهلل طاهری خرم ابادی و کفایه را نزد ایت اهلل سـید علی محقق داماد‪ ،‬تفسـیر‬ ‫قران کریم را نزد ایت اهلل مشکینی و ایت اهلل خزعلی‪ ،‬شرح منظومه و فلسفه را نزد‬ ‫ایـت اهلل احمـد بهشـتی و یک دوره شـناخت را نزد ایت اهلل مطهـری و نهج البالغه را‬ ‫نزد ایت اهلل نوری همدانی اموخت‪ .‬خارج اصول را نزد ایت اهلل سید محمدحسن‬ ‫مرعشـی شوشـتری و ایـت اهلل هاشـمی شـاهرودی و خـارج فقـه را نـزد ایـت اهلل اقـا‬ ‫مجتبی تهرانی و ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب تلمذ نمود؛ و با اتمام دوره‬ ‫سطح حوزه‪ ،‬توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و‬ ‫پس از دفاع از پایان نامه خویش باعنوان «ارث بال وارث» در سال ‪ ۱۳۸۰‬با قبولی در‬ ‫کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه‬ ‫تحصیل دهد‪ .‬دکتر سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و‬ ‫حقوق‪ ،‬موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و درنهایت‬ ‫رسـاله دکتـرای خـود را باعنـوان «تعـارض اصل و ظاهـر در فقه و حقـوق» دفاع کرد؛‬ ‫و بـا اخـذ نمـره ممتـاز بـه درجـه دکتـرای فقـه و حقـوق نائـل شـد‪ .‬رئیسـی در پـی‬ ‫اهانـت بـه امام خمینـی (ره) در روزنامـه اطالعـات در ‪ ۱۷‬دی مـاه سـال ‪ ۱۳۵۶‬و اغـاز‬ ‫حرکت های مردمی‪ ،‬در اجتماعات اعتراضی که مبدا اغلب ان ها مدرسـه ایت اهلل‬ ‫بروجـردی بـود‪ ،‬شـرکت داشـت و در قالـب هسـته ای از طلاب انقالبـی فعالیـت‬ ‫می نمـود‪ .‬درایـن دوران فعالیت هـای مبارزاتـی خـود را در قالـب ارتبـاط بـا علمـای‬ ‫انقالبـی ازادشـده از زنـدان یـا در تبعیـد‪ ،‬پـی گرفـت‪ .‬همچنیـن در تجمعاتـی مثـل‬ ‫تحصن علما و روحانیون در دانشـگاه تهران‪ ،‬شـرکت نمود‪ .‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬وی در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شـهید بهشـتی جهت کادرسـازی‬ ‫بـرای تامیـن نیازهـای مدیریتـی نظـام اسلامی برگـزار کـرده بـود‪ ،‬شـرکت جسـت؛ و‬ ‫به دنبال شـورش های مارکسیسـتی و ایجاد مشـکالت متنوع در مسجدسلیمان‪،‬‬ ‫به همـراه گروهـی از طلاب در قالـب فعالیت های فرهنگی به ان منطقه رفت‪ .‬پس‬ ‫از بازگشـت‪ ،‬مجموعـه سیاسـی‪-‬عقیدتی پـادگان اموزشـی صفـر‪ -‬دو در شـاهرود را‬ ‫تاسـیس و بـرای مـدت کوتاهـی ان را اداره کـرد‪ .‬ورود حجت االسلام دکتـر رئیسـی‬ ‫بـه عرصـه مدیریـت از سـال ‪ ۱۳۵۹‬و بـا حضـور در جایـگاه دادیـاری شهرسـتان کـرج‬ ‫اغاز شـد و پس ازمدتی با حکم شـهید قدوسـی‪ ،‬به سـمت دادستان کرج منصوب‬ ‫شـد‪ .‬موفقیـت او در سـاماندهی وضعیـت پیچیـده ایـن شـهر موجـب شـد پـس از‬ ‫دوسـال در تابسـتان ‪ ۱۳۶۱‬هم زمان با دادسـتانی شـهر کرج‪ ،‬مسئولیت دادستانی‬ ‫شـهر همـدان را نیـز عهـده دار شـود‪ .‬حضـور هم زمـان او در ایـن دو مسـئولیت‪،‬‬ ‫بـرای مدتـی ادامـه یافـت تاانکـه به عنـوان دادسـتان اسـتان همـدان معرفـی شـد‬ ‫نسـمت خدمـت نمـود‪ .‬رئیسـی در سـال ‪ ۱۳۶۲‬در‬ ‫و از سـال ‪ ۱۳۶۱‬تـا ‪ ،۱۳۶۳‬درای ‬ ‫سـن ‪ ۲۳‬سـالگی بـا دکتـر جمیلـه سـادات علم الهـدی (دختـر ارشـد ایـت اهلل سـید‬ ‫احمد علم الهدی) ازدواج کرد‪ .‬خانم دکتر علم الهدی دانشیار رشته فلسفه علوم‬ ‫تربیـت دانشـگاه شـهید بهشـتی تهـران‪ ،‬رئیـس سـابق پژوهشـگاه علـوم انسـانی و‬ ‫یسـت‪ .‬حجت االسلام دکتر‬ ‫رئیس کمیسـیون تربیت شـورای عالی انقالب فرهنگ ‬ ‫رئیسـی و خانـم دکتـر علم الهـدی دارای دو فرزنـد دختـر هسـتند‪ .‬دکتـر رئیسـی کـه‬ ‫اهتمـام ویـژه ای بـه تحصیـل خـود و اعضـای خانـواده اش دارد‪ ،‬دختـر اول ایشـان‬ ‫متاهـل و دارای دو مـدرک کارشناسـی ارشـد اسـت؛ یکـی در رشـته علـوم اجتماعی‬ ‫از دانشـگاه الزهـرا (س) و دیگـری در رشـته علـوم قـران و حدیـث از دانشـگاه علـوم‬ ‫حدیـث شـهرری و دختـر دوم وی نیـز متاهـل و دانشـجوی کارشناسـی فیزیـک‬ ‫دانشگاه شریف است‪ .‬دکتر رئیسی در ‪ ۱۳۶۴‬به عنوان جانشین دادستان انقالب‬ ‫تهـران منصـوب؛ و به این ترتیـب‪ ،‬دوره مدیریـت قضایی ایشـان در تهران اغاز شـد‪.‬‬ ‫به دنبـال موفقیـت وی در حـل پرونده هـای قضایـی پیچیـده‪ ،‬امام خمینـی (ره)‬ ‫طـی احـکام ویـژه و مسـتقیم او را بـرای رسـیدگی بـه مشـکالت اجتماعـی در برخـی‬ ‫اسـتان ها؛ ازجمله لرسـتان‪ ،‬کرمانشـاه و سـمنان مامور کرد‪ .‬بعد از رحلت امام (ره)‬ ‫حجت االسلام رئیسـی بـا حکـم رئیـس قـوه قضائیـه وقـت بـه سـمت دادسـتان‬ ‫تهـران منصـوب شـد و از سـال ‪ ۱۳۶۸‬تـا ‪ ۱۳۷۳‬به مـدت پنج سـال ایـن مسـئولیت‬ ‫را برعهـده داشـت‪ .‬ایشـان از سـال ‪ ۱۳۷۳‬به ریاسـت سـازمان بازرسـی کل کشـور‬ ‫منصوب شد که خدمت ایشان دراین سمت تا ‪ ۱۳۸۳‬ادامه یافت‪ .‬دوره مدیریت‬ ‫حجت االسلام دکتـر رئیسـی بـر سـازمان بازرسـی کل کشـور نقطه عطفـی در زندگی‬ ‫یکـرد؛‬ ‫ایشـان بـود‪ .‬وی کـه یـک مدیریـت کالن ملـی را به مـدت ده سـال تجربـه م ‬ ‫بااتکابـه تجربیـات اندوختـه خـود‪ ،‬نظـارت بـر دسـتگاه های اداری را متحـول و‬ ‫نظام منـد کـرد‪ .‬سـازمان بازرسـی کل کشـور در زمـان تصـدی ایشـان بـا توسـعه‬ ‫متـوازن سـاختاری مواجـه شـد و به عنـوان یکـی از ارکان نظارتـی نظـام جمهـوری‬ ‫اسلامی تثبیـت شـد‪ .‬ایـن دوران کـه بـا روی کارامـدن دولـت اصالحـات هم زمـان‬ ‫بـود بسـیاری از گره هـای نظـام اداری و اقتصـادی شناسـایی و راهـکار برون رفـت از‬ ‫زمینـه فسـاد در ان تدویـن شـد‪ .‬بعضـی پرونده هـای جنجالـی مفاسـد اقتصـادی‬ ‫محصول فعالیت شـبانه روزی حجت االسالم رئیسـی و همکارانش دراین سازمان‬ ‫و دران دوره بود‪ .‬حجت االسلام دکتر رئیسـی از سـال ‪ ۱۳۸۳‬تا سـال ‪ ،۱۳۹۳‬ده سال‬ ‫نسـمت تجربـه‬ ‫معـاون اول قـوه قضائیـه بـود‪ .‬ایشـان کـه دو رئیـس قـوه را درای ‬ ‫می کرد؛ به عنوان یکی از مسـئوالن ارشـد قضایی کشـور مسئولیت سـازمان دهی و‬ ‫اداره تشکیالتی این مجموعه را برعهده داشت؛ و از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا اسفند ‪ ۱۳۹۴‬نیز‬ ‫به عنوان دادسـتان کل کشـور خدمت نمود‪ .‬حجت االسلام دکتر رئیسـی از سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬تا کنـون بـا حکـم مقـام معظـم رهبری به عنوان دادسـتان ویـژه روحانیت نیز‬ ‫مشـغول به کار اسـت‪ .‬وی در ‪ ۱۷‬اسـفند ‪ ،۹۴‬بـا حکـم ایت اهلل العظمـی خامنـه ای‬ ‫به عنـوان تولیـت اسـتان قـدس رضـوی علیه السلام منصـوب شـد و تا کنـون‬ ‫یسـت در سـال ‪ ،۱۳۷۶‬ایشـان‬ ‫مفتخـر بـه خدمـت در ان اسـتان رفیـع اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫به پیشـنهاد برخـی اعضـای موثر جامعه روحانیت مبـارز؛ ازجمله ایـت اهلل مهدوی‬ ‫کنـی و تصویـب شـورای مرکـزی جامعـه روحانیـت بـه عضویـت در ان شـورا درامـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم رئیسی در سال ‪ ،۱۳۸۵‬ازطرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و‬ ‫جامعه روحانیت مبارز و به توصیه نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت‬ ‫در چهارمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری نامـزد شـد کـه بـا بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫رای مـردم انتخـاب شـد‪ .‬دوسـال بعد‪ ،‬خبـرگان ملـت ایشـان را به عنـوان عضـو‬ ‫هیئت رئیسـه برگزیـد‪ .‬همچنیـن ایشـان در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبـری در‬ ‫اسـفند ‪ ۹۴‬نیـز بـا کسـب ا کثریـت قاطـع ارا برای دومین بـار به عنوان نماینـده مردم‬ ‫شریف خراسان جنوبی برگزیده شد و عضویت ایشان در هیئت رئیسه ادامه دارد‪.‬‬ ‫حجت االسلام دکتـر رئیسـی در فروردیـن ‪ ۹۶‬بـا ثبت نـام به عنـوان نامـزد انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری دوازدهم دوره جدیدی از زندگی خود را اغاز نمود‪ .‬دکتر رئیسـی‬ ‫عالوه بر مسوولیت های کالن کشوری؛ طبق به توصیه مکرر ایت اهلل مهدوی کنی‬ ‫و ایـت اهلل حاج اقـا مجتبـی تهرانـی مبنی بـر حفـظ ارتبـاط درسـی خـود بـا طلاب‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ ۸۰‬تا کنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه تهران؛ ازجمله مدرسه مجد‪،‬‬ ‫مدرسـه امیرالمومنیـن(ع)‪ ،‬مدرسـه امام حسـین(ع) و مدرسـه مـروی‪ ،‬بـه تدریـس‬ ‫سطوح عالی حوزه مانند رسایل و مکاسب‪ ،‬کفایتین و قواعد فقهیه مشغول بود‬ ‫و بعد از عزیمت به مشهد مقدس از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۵‬در مدرسه عالی نواب‪ ،‬به‬ ‫تدریـس در موضـوع «فقـه وقف» پرداخت‪ .‬تا کنون یـک دوره از درس های حوزوی‬ ‫ایشـان درزمینـه قواعـد فقـه در قالـب سـه جلـد باعنـوان قواعد فقه عبـادی‪ ،‬قواعد‬ ‫فقه قضایی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درامده که توسط طالب درس‬ ‫وی‪ ،‬تدویـن و از سـال ‪ ۹۰‬توسـط چـاپ دادگسـتر بـه چـاپ رسـیده‪ .‬حجت االسلام‬ ‫رئیسـی در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری دانشـگاه امام صـادق(ع) و مدرسـه‬ ‫عالـی شـهید مطهـری و دانشـگاه ازاد اسلامی بـه تدریـس دروس تخصصـی فقـه‬ ‫قضـا‪ ،‬فقـه اقتصـاد‪ ،‬اصـول فقـه و قانـون مدنی پرداخته اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر نفت خبر داد؛‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫اتهامات وزرای خارجه گروه ‪ ۷‬علیه ایران‪ ،‬بی اساس است‬ ‫امادگی کامل فنی ایران برای بازگشت به بازار نفت‬ ‫وزیـر نفـت از امادگـی کامـل فنـی ایـران بـرای بازگشـت بـه بازارهـای جهانـی نفـت خـام در باالتریـن‬ ‫سـطح پس از توافق سیاسـی و لغو تحریم خبر داد‪ .‬به گزارش شـانا؛ بیژن زنگنه در دیدار با دبیرکل‬ ‫سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت (اوپـک) بابیان اینکـه پـس از خـروج امریـکا از برجـام ایـران‬ ‫از صـادرات حـدود دومیلیاردبشـکه نفـت خـام محـروم شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این مقـدار معـادل حـدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیـارددالر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬معنـا یـا مفهـوم کلیـدی کـه اوپـک توانسـته بـه ان عمـل کند‪،‬‬ ‫یکـه در نشسـت و اختلاف اخیـر‬ ‫همـکاری در عیـن رقابـت و اختلاف سیاسـی بـوده اسـت؛ به طور ‬ ‫بیـن عربسـتان و امـارات ایـن همـکاری را مشـاهده کردیـم»‪.‬‬ ‫سـخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪« :‬بیانیه بی اسـاس وزرای خارجه گروه ‪ ۷‬و نماینده عالی سیاسـی‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا را که طی ان اتهامات بی اساسـی را متوجه ایران کرده اسـت‪ ،‬به شـدت محکوم‬ ‫می کنیم»‪ .‬به گزارش مهر؛ سـعید خطیب زاده در وا کنش به بیانیه وزرای امور خارجه کشـورهای گروه‬ ‫‪ ٧‬افـزود‪« :‬بیانیـه بی اسـاس وزرای خارجـه گـروه ‪ ۷‬و نماینده عالـی سیاسـی خارجـی اتحادیه اروپـا را که‬ ‫طی ان اتهامات بی اساسی را متوجه جمهوری اسالمی ایران کرده است‪ ،‬به شدت محکوم می کنیم‪.‬‬ ‫قابل توجه اسـت که این حادثـه تنهـا چنـد روز قبل از مراسـم تحلیف رئیس جمهـوری جدید جمهوری‬ ‫اسلامی ایران که جلوه ای از انتقال دموکراتیک قدرت در ایران اسـت‪ ،‬سناریوسـازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایا دولت جدید نیز‬ ‫درپیتغییرات گستردهمدیریتی ست؟‬ ‫ِ‬ ‫بـا روی کارامدن رئیس جمهـوری جدید و تازه نفس‪ ،‬طبیعی‬ ‫اسـت که تغییرات در مسـئولیت ها و مدیریت ها انجام شـود‬ ‫تـا از برنامه هـا و راه حل هـای گـروه جدیـد بـرای برون رفـت از‬ ‫مشکالت کشور استفاده شود؛ اما انچه دراین میان اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬ضـرورت توجـه بـه تجربه هـای تخصصـی مدیریتـی و‬ ‫کارشناسـی نیروها جهت موفقیت در حل مشـکالت اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ در مسـیر تغییـرات‪ ،‬یـک سـنت نادرسـت‬ ‫مدت هاسـت کـه ازسـوی دولت هـای مختلـف پیگیـری‬ ‫می شـود و نیـاز اسـت یک باربرای همیشـه اصلاح شـود‪.‬‬ ‫در چنددهه اخیـر همـراه بـا تجربـه تغییـر رئیس جمهـوری‬ ‫و هیئت دولـت‪ ،‬دامنـه تغییـرات مدیریتـی و اداری چنـان‬ ‫گسترده می شود که رده های میانی وزارتخانه ها و دستگاه ها‬ ‫را درنوردیـده و گاه بـه سـطوح پاییـن مشـاغل نیـز سـرایت‬ ‫می کنـد‪ .‬عمـده ایـن تغییـرات برحسـب سلایق سیاسـی و‬ ‫جناحی مدیران باالتر رخ می دهد؛ روندی که نه تنها خیری‬ ‫بـرای مصالـح عالـی کشـور نـدارد‪ ،‬بلکـه فاقـد اصـول علمـی‬ ‫مدیریـت و ناقـض غـرض اصلـی دولت هـا و شـعارهای اولیـه‬ ‫نکـه حجت االسالم والمسـلمین ابراهیـم‬ ‫انـان اسـت‪ .‬ا کنو ‬ ‫رئیسـی اعلام کـرده بـدون وابسـتگی جناحـی و به صـورت‬ ‫«مسـتقل» وارد عرصـه شـده و «شایسته سـاالری» سـرلوحه‬ ‫تشـکنی‬ ‫اصلـی برنامه هـای اوسـت‪ ،‬بـد نیسـت در یـک سن ‬ ‫فایده منـد‪ ،‬چرخـه معیـوب تغییـرات فلـه ای و اتوبوسـی‬ ‫کارکنـان‪ ،‬یک باربرای همیشـه قطـع و کشـور و نظـام از بـرکات‬ ‫ان بهره منـد شـود‪ .‬واقعیـت اینکـه بسـیاری از مدیـران رده‬ ‫میانـی بـه پاییـن‪ ،‬درطول سـال ها مسـئولیت در دولت هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬بـه سـطحی از تجربـه و کارازمودگـی می رسـند کـه‬ ‫اسـتفاده بهینـه از ایـن سـرمایه ملـی‪ ،‬هنـر و درایـت دولـت‬ ‫جدیـد را اشـکار خواهـد کـرد‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه راس بدنـه‬ ‫مدیریت های کالن دستگاه اجرایی شامل وزیران‪ ،‬معاونان‬ ‫و برخـی مدیـران کل اسـتانی‪ ،‬الزم اسـت همـراه و همـگام بـا‬ ‫سیاسـت های رئیـس جدیـد دولـت باشـند تـا برنامه هـای‬ ‫وعده داده شـده را اجرایـی کننـد‪ ،‬بقیـه مدیـران و کارمنـدان‬ ‫نیـازی بـه تغییـرات جناحـی و سیاسـی ندارنـد و می تواننـد‬ ‫بیشـترین مزیت هـا را روانـه کارنامـه دولـت جدیـد و کشـور‬ ‫کننـد؛ ان هـم درشـرایطی که کشـور دچـار مشـکالت فـراوان‬ ‫اقتصادی اسـت و فرصت حل ان ها دشـوارتر می شـود‪ .‬البته‬ ‫کـه الزم اسـت ا گـر مدیـر یا مدیران میانی و رده پایین‪ ،‬اشـکارا‬ ‫مخالـف رویـه و سمت وسـوی رئیسـی باشـند‪ ،‬بایـد یـا خـود را‬ ‫همسـو کنند یا جا برای مسـئول دیگری باز کنند‪ ،‬اما بیشـتر‬ ‫کارمنـدان دولـت و دسـتگاه های اجرایی جهت گیـری خاص‬ ‫سیاسـی و جناحـی ندارنـد و در سیسـتم اداری گسـترده‬ ‫کشـور‪ ،‬نقش کارگزار را ایفا می کنند‪ .‬درچنین شـرایطی تا کید‬ ‫افراطـی بـر تغییـرات گسـترده مدیریتـی حتـی تـا پایین تریـن‬ ‫سـطوح در دورافتاده تریـن مناطـق‪ ،‬باعـث ازدسـت رفتن‬ ‫تجربـه ارزشـمند کسـانی خواهـد شـد کـه سـال ها عمـر صرف‬ ‫ان کرده انـد‪ .‬بـرای کسـب جزءبه جـزء ایـن تجارب ارزشـمند‪،‬‬ ‫هزینه هـای فـراوان ملـی و مردمـی صرف شـده اسـت و به باور‬ ‫بسیاری از کارشناسان‪ ،‬ارزشان از درامدهای ملی ا گر بیشتر‬ ‫انچه در هشت سال بر صنعت پوشاک گذشت ‪...‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه تولیدکنندگان و فروشـندگان پوشـا ک تهـران ضمن‬ ‫اشـاره بـه اینکـه در مقطعـی بهتریـن برندهـای داخلـی پشـت در مال هـا ماندنـد و‬ ‫همـه سـهمیه بـه برندهـای خارجـی اختصاص پیـدا کـرد‪ ،‬از توقف تولید ماسـک‬ ‫در بخـش خصوصـی و حـوزه اصنـاف به دلیـل مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه‪ ،‬ورود‬ ‫کاالی قاچـاق بـه بـازار و ممنوعیـت صـادرات خبـر داد و تا کیـد کـرد کـه ا گـر دولـت‬ ‫پای کار باشـد امکان سـه برابر شـدن ظرفیت تولید و اشـتغال در صنعت پوشا ک‬ ‫وجـود دارد‪ .‬مجیـد افتخـاری در گفت وگـو با ایسـنا‪ ،‬درباره پرونـده دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم در حوزه پوشا ک گفت‪ :‬این هشت سال به دو قسمت تقسیم می شود‪.‬‬ ‫بخـش اول از سـال ‪ ۱۳۹۲‬تـا ‪ ۱۳۹۷‬و دوره دوم بعـد از سـال ‪ ۱۳۹۷‬شـامل تحریـم و‬ ‫کرونـا بـود کـه اثـرات اقدامـات دولـت طـی این مـدت تا سـال ها بر صنعت پوشـا ک‬ ‫خواهد ماند‪ .‬وی بابیان اینکه قبل از سال ‪ ۱۳۹۱‬در دوره احمدی نژاد‪ ،‬به واسطه‬ ‫افزایـش نـرخ ارز شـرایط تولیـد مثبـت و مسـاعد بـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬از سـال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به بعد هیجان بازار گرفته شد و درعین حال دولت هیچ برنامه ای برای صادرات‬ ‫نداشت‪ .‬در بخش اول دولت‪ ،‬یعنی سال ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۷‬به طورکلی جریان تولید‬ ‫افـت داشـت و بـازار بـدون نظـارت و برنامه ریـزی دراختیـار برندهـای خارجـی قـرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین دولت همه اطالعات تولید پوشا ک در کشور ازجمله ظرفیت‪،‬‬ ‫ماشـین االت و غیـره را دراختیـار یـک سـازمان وابسـته بـه سـازمان ملل قـرار داد تا‬ ‫ان هـا بـرای امـوزش بـه تولیدکننـدگان ایرانـی اقـدام کننـد کـه هنـوز خبـری از ایـن‬ ‫برنامـه نیسـت؛ امـا برندهـای خارجـی با همیـن اطالعات به کشـور هجـوم اوردند‬ ‫نشـرایط در بخـش صـادرات نیـز برنامه ریـزی درسـتی وجـود نداشـت‪.‬‬ ‫و درهمی ‬ ‫البتـه به گفتـه عضو هیئت مدیـره اتحادیـه تولیدکنندگان و فروشـندگان پوشـا ک‬ ‫درایـن دوره مشـکل فقـط قاچـاق نبـود بلکـه ورود برندهـای خارجـی کـه ارزش‬ ‫بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز‬ ‫شـده بـود‪ .‬بـا محدودیت هـای ارزی واردات پوشـا ک از سـال ‪ ۱۳۹۷‬ممنـوع شـد‪،‬‬ ‫امـا برندهـای خارجـی فعـال در کشـور تا کنـون همـه محصـوالت خـود را عرضـه‬ ‫می کردنـد‪ .‬همیـن برندهـای خارجی در سـال ‪ ۱۳۹۵‬با دامپینـگ و عرضه کاال زیر‬ ‫قیمـت و بـه قیمت تمام شـده محصول داخلی‪ ،‬اسـیب زیـادی به تولیدکنندگان‬ ‫داخلـی زدنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه دولـت برنامه ای برای تولیـد و نظارت بر برندهای‬ ‫خارجی نداشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه جای دنیا بخشی از مرا کز تجاری یا مال ها به‬ ‫برندهـای داخلـی تعلـق می گیـرد‪ ،‬امـا در ایران شـاهد بودیم که بهترین برندهای‬ ‫داخلـی پشـت در مرکـز تجـاری می ماندنـد‪ .‬البتـه درحال حاضـر این موضـوع‬ ‫تاحـدودی برطـرف و شـرایط ورود برنـد ایرانـی هـم فراهـم شـده اسـت‪ .‬افتخـاری‬ ‫عملکـرد دولـت در حـوزه صنعـت پوشـا ک را در خوش بینانه تریـن حالـت صفـر‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬اقدامات اشـتباه در سـال ‪ ۱۳۹۷‬منجر به سـونامی تعطیلی‬ ‫کارخانه هـا شـد کـه بـا افزایـش نـرخ ارز برخی ازان هـا به تولید برگشـتند‪ .‬دولت نرخ‬ ‫ارز را به صـورت دسـتوری پاییـن نگـه مـی دارد‪ ،‬امـا هزینـه تولیدکننـدگان افزایـش‬ ‫می یابـد؛ بنابرایـن افزایـش نـرخ ارز بـه دو تـا سـه برابری در گذشـته ایـن مشـکل را‬ ‫جبـران می کـرد؛ امـا افزایـش بیش از ‪ ۱۰‬برابـری نرخ ارز‪ ،‬ان هـم در دوره کرونا فاجعه‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ وقت شـاهد توسـعه تولید و برنامه ریزی در صنعت پوشـا ک‬ ‫نبودیـم و فقـط جلسـات و کارگروه هـای بی نتیجـه برگـزار شـده اسـت؛ امـا صنعت‬ ‫پوشـا ک سرشـار از ظرفیـت اسـت‪ .‬بااین حـال طـی سـال های اخیـر مزیت هـای‬ ‫رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه با محدودیت واردات‪ ،‬حامل های انرژی‬ ‫با قطع برق و قدرت خرید مردم با گرانی ازبین رفته است‪ .‬افتخاری بااینکه قبل‬ ‫از سال‪ ۱۳۹۷‬کارخانه ها با‪ ۳۰‬درصد ظرفیت فعالیت می کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی‬ ‫نباشـد‪ ،‬کمتر نیسـت‪ .‬ازطرفی با قطع زنجیره این تجربه ها‪،‬‬ ‫فراینـد انباشـت سـرمایه انسـانی و اموزه هـای ریزودرشـت‬ ‫حرفـه ای و مدیریتـی دچـار اخلال جـدی شـده و رفـع سـریع‬ ‫مشـکالت‪ ،‬به تاخیـر خواهـد افتـاد؛ امری کـه به هیچ وجـه‬ ‫موردپسـند دولـت سـیزدهم نخواهـد بـود‪ .‬در بسـیاری از‬ ‫جوامـع توسـعه یافته‪ ،‬منابـع انسـانی به عنـوان مهم تریـن‬ ‫و ارزشـمندترین دارایی هـا ارزیابـی می شـوند و دولت هـا‬ ‫بـرای حفـظ و اشـاعه ان تلاش می کننـد‪ .‬تجربـه ایـن جوامـع‬ ‫نشـان می دهـد‪ ،‬بـا تغییـر دولت هـا‪ ،‬تنهـا بخـش کوچکـی‬ ‫از راس هـرم اداری تغییـر می کننـد و بقیـه کارکنـان بـه ایفـای‬ ‫وظایـف شـغلی خـود در مسـیری همـوار ادامـه می دهنـد‪ .‬از‬ ‫نگاه اجتماعی و روان شـناختی نیز‪ ،‬هرگونه تغییرات افراطی‬ ‫و گسـترده در جابجایـی و عـزل و نصب هـای بیهـوده‪ ،‬بـه‬ ‫تولیـد ناامنـی شـغلی و روانـی بـرای خیـل عظیـم مدیـران‬ ‫کشـور خواهـد انجامیـد کـه پیامدهـای ان دامن گیـر همـه‬ ‫خواهـد شـد؛ تبعاتـی کـه بیش ازهرچیـز برنامه هـای جهادی‬ ‫وعده داده شـده را دچـار اختلال جـدی خواهـد کـرد‪ .‬در‬ ‫شـرایط کنونی که کشـور درگیر مشکالت انباشته شده ناشی‬ ‫از تحریـم و کرونـا و خشک سـالی و توالـی متعـدد ان اسـت‪،‬‬ ‫هرگونـه اولویـت دادن بـه عـزل و نصب هـای غیرضـروری‪،‬‬ ‫می توانـد فرصت هـای طالیی حل معضالت و جلب رضایت‬ ‫مـردم را کاهـش داده و زمینـه را بـرای پدیدایـی معضلات نـو‬ ‫فراهـم کنـد‪ .‬البتـه انچـه نیـاز اسـت اینکـه تغییـرات مدیریتی‬ ‫در سـطوح میانـی و خـرد‪ ،‬منـوط بـه براوردهـای کارشناسـی‬ ‫و سـنجش شایسـتگی ها باشـد تا همانند روش های اشـتباه‬ ‫گذشـته‪ ،‬کشـور تـا ماه هـا درگیـر عـزل و نصب هـای بیهـوده‬ ‫و جناحـی نباشـد‪ .‬دراین مسـیر البتـه حسـاب دسـت های‬ ‫ناپا ک و سوءاستفاده کنندگان احتمالی از خزانه بیت المال‬ ‫جداسـت‪ .‬انچه اولویت امروز ایران اسلامی اسـت‪ ،‬گام های‬ ‫بلنـد‪ ،‬درسـت و سـریع به سـوی اصلاح مشـکالت اسـت و‬ ‫این روند در سـطح کالن و بدنه عظیم دولت‪ ،‬نیاز مبرمی به‬ ‫یشـک هـر تلاش مجاهدانـه‬ ‫راهبـرد علمـی و عقالنـی دارد‪ .‬ب ‬ ‫و مبتنی بـر نیازهـای واقعـی و اولویـت دار مـردم نه تنهـا بـه‬ ‫سـرمایه اجتماعـی کشـور خواهـد افـزود‪ ،‬بلکـه پایه هـای‬ ‫اعتمـاد و نزدیکـی اقشـار مختلـف را بـه دولـت جدیـد و‬ ‫درنهایـت نظام جمهوری اسلامی مسـتحکم تر خواهـد کرد؛‬ ‫امری که به هیچ وجه خوشـایند بوق های تبلیغی سـعودی‪-‬‬ ‫صهیونیسـتی نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫سـال های اخیـر باتوجه بـه اختالفـات سیاسـی بیـن کشـورها امـکان ورود بـه بـازار‬ ‫روسـیه‪ ،‬ارمنسـتان و عراق را داشـتیم‪ ،‬اما همه به ترکیه رسـید و حتی نتوانستیم‬ ‫بـازار کشـورهایی کـه بـا ان هـا رابطـه سیاسـی خـوب داریـم ماننـد عمـان و قطـر را‬ ‫ازان خـود کنیـم‪ .‬ایـن مقـام صنفـی درادامه بابیان اینکه ا گر تحریم نبود چیـزی از‬ ‫صنعـت پوشـا ک باقـی نمی مانـد‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬تنهـا اقدام مثبـت دولت برخـورد با‬ ‫برندهای محرز قاچاق در سـطح عرضه در سـال ‪ ۱۳۹۷‬بود‪ .‬از سـال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد‬ ‫ازیک طـرف تامیـن مـواد اولیـه به لحـاظ تحریم هـای داخلـی و بین المللـی دچـار‬ ‫مشـکل بـود و در مـواردی مـواد اولیـه ماه هـا در گمرک باقی می مانـد‪ .‬ازطرف دیگر‬ ‫بـا افزایـش بی سـابقه نـرخ ارز تولیدکننـدگان بـرای تامیـن سـرمایه درگردش دچـار‬ ‫مشـکل بودند که دولت کمکی به ان ها نکرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اما در دوره تحریم های‬ ‫قبلـی چالش هـای داخلـی بـه ایـن گسـتردگی وجـود نداشـت و هیچ وقـت کاال‬ ‫سـه ماه در گمـرک نمانـده بـود؛ بنابرایـن طـی سـال های اخیـر دولـت بزرگ تریـن‬ ‫تحریم کننـده تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبـور بودند عالوه بر تحریم های‬ ‫بین المللـی بـا بی تدبیـری دولـت هـم درگیـر باشـند‪ .‬تاخیـر در ترخیـص کاالهـا از‬ ‫گمرک‪ ،‬بازشـدن درهای کشـور به روی برندهای خارجی‪ ،‬قطعی بی برنامه برق و‬ ‫غیره همه مشـکالت جدیدی بود که دامن تولید پوشـا ک را گرفت‪ .‬به گفته این‬ ‫مقـام صنفـی پدیـده سـوم هم شـیوع ویـروس کرونا بود کـه درپـی ان حداقل پنج‬ ‫ال ک دان در کشـور اجـرا شـد‪ ،‬امـا برخلاف سـایر کشـورها ب هجـز مـورد اول‪ ،‬دولـت‬ ‫هیـچ کمـک مالـی بـه اصنـاف نکـرد بلکـه همـه هزینه هـای خـود ازجملـه مالیات‬ ‫و بیمـه را نیـز دریافـت کـرد و بانک هـا نیـز هیـچ کمکـی نکردنـد‪ .‬به گفتـه ایـن مقام‬ ‫صنفـی دولـت بعـد بایـد ابتـدا چشـم انداز واقعـی و نقشـه راه صنعـت پوشـا ک را‬ ‫بادرنظرگرفتن موانع تدوین کند‪ ،‬چرا که درحال حاضر اینده صنعت پوشـا ک در‬ ‫ابهام است‪ .‬با یک دولت مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال‬ ‫داخلـی در صنعـت پوشـا ک در دوره معقولـی به راحتـی سـه برابر شـود؛ امـا دولـت‬ ‫بایـد فقـط پشـتیبانی و مانع زدایی کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫خودروهای برقی؛‬ ‫پیش قراوالن انقالب صنعتی سبز‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫انرژی هایتجدیدپذیر‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫مزایده ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد سرمایه گذاری‬ ‫بانک گردشگری در هشت شرکت‬ ‫ تاریـخ ‪ 29‬ژانویـه ‪ 2021‬منتشـر شـده‬ ‫در پژوهـش جدیـد ارائه شـده توسـط «بلومبـرگ» کـه نتایـج ان به ِ‬ ‫اسـت؛ در سـال ‪ 2020‬شـاهد ‪ 304‬میلیـارد دالر سـرمایه گذاری جهانـی در انرژی هـای تجدید پذیـر و‬ ‫یسـت کـه‬ ‫‪ 139‬میلیـارد دالر سـرمایه گذاری در بخـش حمل ونقـل برقـی بودیـم‪ .‬ایـن گـزارش مدع ‬ ‫لو نقـل الکتریکـی تـا سـال ‪ 2025‬بـر کلیـت مقولـه انـرژی تجدیدپذیـر غلبـه‬ ‫سـرمایه گذاری های حم ‬ ‫خواهـد کـرد؛ و ‪ 306‬میلیـارد دالر سـرمایه گذاری در بحـث انرژی هـای تجدید پذیـر و ‪ 357‬میلیـارد دالر‬ ‫لو نقل الکتریکی پیش بینی می شـود‪ .‬این نمودار به خوبی نشـان می دهد که‬ ‫سـرمایه گذاری در حم ‬ ‫رشـد سـرمایه گذاری در بحث انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬روندی ثابت یا با کمی افزایش خواهد داشـت؛‬ ‫امـا خودروهـای برقـی‪ ،‬بـا افزایـش قابل توجـه سـرمایه گذاری ها مواجـه خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫دو راهکار ویژه برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در جوانان‬ ‫کامبیز محضری؛ کارشناس اعتیاد سازمان بهزیستی کشور‬ ‫دررابطه با اقدامات سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬درخصوص کاهش‬ ‫روند صعودی معتادان متجاهر گفت‪« :‬سـازمان بهزیسـتی‬ ‫در معاونت پیشـگیری و دفتر اعتیاد؛ و واحد های اسـتانی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برنامه هـای متنوعـی دارد و نـگاه ان صرفـا بـه معتـادان‬ ‫متجاهر نیسـت؛ بلکه نگاهش این اسـت که باتوجه به اینکه‬ ‫طیـف وسـیعی از اعتیـاد در سـطح بـاال وجـود دارد‪ ،‬بایـد بـه‬ ‫همـه ان هـا نگاه کرد‪ .‬وقتـی در حوزه معتادان‪ ،‬یک خیابان‬ ‫ً‬ ‫هرنـدی را مشـاهده می کنیـم‪ ،‬صرفـا نـوک قلـه را دیده ایـم‬ ‫و بایـد زیـر ان قلـه هـم را ببینیـم‪ .‬قسـمتی هـم بیـرون ایـن‬ ‫قلـه اسـت کـه هنـوز دچـار اعتیـاد نشـده اند و بایـد اقـدام‬ ‫پیشـگیرانه کـرد و ازطرفـی‪ ،‬درمـان هـم بایـد بـرای افرادی که‬ ‫تازه وارد این مسـیر شـده اند‪ ،‬انجام شـود که برای بخشـی از‬ ‫معتادان متجاهر برنامه های کاهش اسیب داریم که مرا کز‬ ‫گذری و سـرپناه‪ ،‬از جمله ان هاسـت و برای بخشـی دیگر نیز‬ ‫به خاطـر مـاده ‪ ۱۶‬قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر کـه تجاهـر‬ ‫را جـرم دانسـته‪ ،‬بـا نیـروی انتظامـی همـکاری می کنیـم؛‬ ‫یکـه بـرای این افـراد اردوگاه هایـی راه انـدازی شـده‬ ‫به طور ‬ ‫کـه پـس از دسـتگیری بخشـی از معتـادان‪ ،‬بـه این مکان هـا‬ ‫انتقـال داده می شـوند و کار درمانـی ان هـا صـورت می گیرد و‬ ‫ازطریق دسـتگیری‪ ،‬خدمـات دریافت می کننـد»‪ .‬به گزارش‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ او افـزود‪« :‬برنامـه وسـیعی از‬ ‫پیشـگیری اولیـه تـا طـرح کاهـش اسـیب و اردوگاه وجـود‬ ‫دارد که موضوع متجاهرین‪ ،‬به دلیل حساسیتی که وجود‬ ‫داشـته‪ ،‬گسـترش پیدا کرده و باوجوداینکه پرهزینه اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫امـا دراین خصـوص خدمـات مربوطـه ارائـه شـده؛ مثلا در‬ ‫حـوزه اردوگاهـی‪ ،‬دسـتگیری معتـادان متجاهـر‪ ،‬غربالگـری‬ ‫ان هـا و خدمـات و نگهـداری سه شـیفت و درمـان این افـراد‬ ‫هزین هبـر اسـت و باتوج هبـه هزینه هـا و تورم هـای موجـود‪،‬‬ ‫سـازمان بهزیسـتی بـه ارائـه خدماتـی بـرای ایـن معتـادان‬ ‫متجاهـر پرداختـه اسـت»‪.‬‬ ‫داریـوش تقـی زاده؛ کارشـناس مسـئول درمـان اعتیـاد‬ ‫سـازمان بهزیسـتی اسـتان تهـران نیـز دربـاره اقدامـات‬ ‫سـازمان بهزیسـتی اسـتان تهـران‪ ،‬به منظـور کاهـش رونـد‬ ‫صعـودی معتـادان متجاهـر گفـت‪« :‬از سـال ‪ ،۸۲‬اولیـن‬ ‫طرحـی کـه بـود ‪ ۲۵۰‬معتـاد متجاهـر داشـتیم؛ امـا امـروز‬ ‫ً‬ ‫براسـاس امـار اعالمـی‪ ،‬تقریبـا ‪۲۵‬هـزار معتـاد متجاهـر داریم‬ ‫یسـت‪ .‬در سـال ‪۹۹‬‬ ‫کـه ایـن نشـان دهنده یـک رونـد افزایش ‬ ‫در اسـتان تهـران‪۲۲ ،‬هـزار و ‪222‬مـورد شناسـایی کردیـم که‬ ‫حـدود ‪۱۸‬هزارنفـر در مرا کـز مـا تحت درمـان قـرار گرفتنـد و‬ ‫باتوجه به شـیوع کرونا و مشـکالتی که درزمینه سـاماندهی‬ ‫ً‬ ‫وجـود داشـته‪ ،‬در سـه ماهه ابتـدای سـال ‪ ،۱۴۰۰‬تقریبـا‬ ‫حـدود ‪۱۱‬هـزار معتـاد متجاهـر جمـع اوری شـده کـه حـدود‬ ‫‪8700‬نفـر از ان هـا وارد مرا کز شـدند؛ اما اینکـه اقدامات ما در‬ ‫سازمان بهزیستی استان تهران برای این منظور چه بوده؟‬ ‫بایـد گفـت کـه بـرای پیشـگیری‪ ،‬برنامه هـای اجتماع محـور‬ ‫داریـم کـه درواقـع‪ ،‬موسسـات در مناطـق پرخطـر می رونـد و‬ ‫شـرایط را شناسـایی کـرده و بـه ان محلـه و منطقـه کمـک‬ ‫می کننـد تـا متوجـه نیاز هـای ان هـا دراین بـاره شـوند کـه‬ ‫به طورمثـال؛ چـه دسـتگاهی می توانـد کمـک کند تـا بتواند‬ ‫درصدد رفع نیاز های ان ها براید‪ .‬ا گاه سازی و اطالع رسانی‬ ‫بـه خانواده هـا از دیگـر مـوارد پیشـگیری هسـتند کـه در ایـام‬ ‫کرونـا‪ ،‬بیشـتر ازطریـق فضـای مجـازی اتفـاق می افتـد و‬ ‫درخصـوص درمـان نیـز طیـف وسـیعی از مرا کز را در سـازمان‬ ‫بهزیسـتی داریـم کـه ازان جملـه بایـد بـه مرا کـز سـرپایی‪،‬‬ ‫اقامتی‪ ،‬کاهش اسیب‪ ،‬مرا کز ماده ‪ ۱۶‬و ‪ ...‬اشاره کرد که در‬ ‫تهـران‪ ،‬حـدود ‪ ۱۶۰‬مرکـز سـرپایی‪ ۱۷۰ ،‬مرکز اقامتی و ‪ ۲۹‬مرکز‬ ‫کاهـش اسـیب و حـدود ‪ ۱۲‬مرکـز مـاده ‪ ۱۶‬داریـم کـه در حـوزه‬ ‫اعتیـاد درحال ارائـه خدمات هسـتند؛ حـدود ‪ ۴۰‬مرکز هم در‬ ‫حـوزه پیشـگیری‪ ،‬درحال اجـرای برنامه هایـی هسـتند»‪.‬‬ ‫محضـری دربـاره پیشـگیری از رونـد صعـودی اسـتفاده‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫بانک‬ ‫بانک گردشگری از وا گذاری ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬درصدی سرمایه گذاری ها‬ ‫در هشـت شـرکت غیر بورسـی‬ ‫از طریـق مزایـده و شـرایط خبـر‬ ‫داد‪ .‬براین اسـاس؛ «وگـردش»‬ ‫در راسـتای رعایـت قانـون رفـع‬ ‫موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی مصـوب سـال‬ ‫‪ ،94‬نسـبت بـه وا گـذاری ‪ 100‬درصـدی سـرمایه گذاری در‬ ‫شرکت های نگین افق نیایش‪ 70 ،‬درصد در سرمایه گذاری و‬ ‫انبوه سازی پارس میکا کیش‪ 66،‬درصد در مجتمع صنعت‬ ‫فـوالد بنـاب‪ 58 ،‬درصـد در نسـاجی کاشـمر ‪ 49.37 ،‬درصـد‬ ‫در باشـگاه گردشـگری ایرانیان‪ 31.12 ،‬درصد در پرسـتیژلند‬ ‫ایـران‪ 20 ،‬درصـد در تالشـگران اندیشـه کاراد‪ 15 ،‬درصـد در‬ ‫تجـارت بین الملـل هـم وطـا اریا با رعایت تمامی تشـریفات و‬ ‫ضوابـط و مقـررات سـازمان بـورس و فرابـورس اقدام می کند‪.‬‬ ‫زمـان برگـزاری مزایـده و بازگشـایی پاکت هـا و اسـناد ‪30‬‬ ‫مرداد مـاه تعییـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫وا کسیناسیون کارکنان شبکه بانکی کشور‬ ‫با عاملیت بیمارستان بانک ملی ایران‬ ‫جوانـان از مـواد مخـدر گفـت‪« :‬در پیشـگیری اولیـه؛ یعنـی‬ ‫افرادی کـه هنـوز مصرف کننـده نشـده اند‪ ،‬طر ح هایـی در‬ ‫ً‬ ‫محلات داریـم‪ .‬قبلا نیـز در اموزش وپـرورش هـم فعـال‬ ‫بوده ایـم و بـرای این منظـور همـکاری می کردیـم امـا‬ ‫ا کنـون کمتـر شـده و ان هـم به خاطـر حساسـیت های‬ ‫اموزش وپـرورش و تقسیم بندی هاسـت و به دنبـال ان‪،‬‬ ‫دانشـجویان هـم در خیلـی از اسـتان ها بـا مـا همـکاری‬ ‫می کردنـد‪ .‬به همین منظـور‪ ،‬بـا شناسـایی گروه هـای‬ ‫مختلـف و عوامـل خطـر‪ ،‬محافـظ و برنامه هایـی کـه بـا‬ ‫مشـارکت این گروه هاسـت کـه در خـود محله هـا فعـال‬ ‫می شـوند و پایگاه هـای سلامت اجتماعـی هـم بـرای‬ ‫این منظـور کمـک می کننـد و بیشـتر ازاین طریـق‪ ،‬اقداماتـی‬ ‫را انجام می دهیم‪ .‬نکته ای که هست اینکه حجم و درصد‬ ‫اعتبـاری کـه بـرای این منظـور داده می شـود‪ ،‬بسـیارکم‬ ‫اسـت و درواقـع‪ ،‬اعتبـار و توانایی هـای الزم بـرای نوشـتن‬ ‫برنامـه ای به منظـور پیشـگیری وجود نـدارد کـه ازطریق ان‪،‬‬ ‫مهـارت را در جوان هـا افزایـش دهیـم یـا عوامـل خطـر را‬ ‫شناسـایی کنیـم؛ نیز پژوهش هایـی برای این منظـور انجام‬ ‫یکـه گاهـی ‪۱۰‬درصـد ان هـم داده نمی شـود‪.‬‬ ‫شـود؛ طور ‬ ‫این درحالی سـت که رویکرد هـا بسـیارمهم اسـت؛ امـا وقتـی‬ ‫در حـوزه اعتیـاد‪ ،‬اعتبـارات تقسـیم می شـود و معتـاد‬ ‫متجاهـر در حـوزه درمـان قـرار می گیـرد‪ ،‬اصـل اعتبـار و پـول‬ ‫دراین حـوزه خـرج می شـود؛ چرا کـه هزینه هـای درمـان‬ ‫زیـاد هسـتند و بـرای پیشـگیری‪ ،‬به دلیـل کم بـودن اعتبـار‬ ‫می گوینـد هزینه هـا را کـم کنیـد و برنامه هـای کم هزین هتـری‬ ‫را بنویسـید؛ زیـرا پیشـگیری زمان بـر اسـت تـا تاثیـر خـود‬ ‫را نشـان دهـد و تبلیـغ هـم نـدارد؛ ازایـن رو اعتبـار خاصـی‬ ‫بـرای این منظـور درنظـر گرفتـه نمی شـود و درمقابـل‪ ،‬بـرای‬ ‫متجاهـران صـرف می شـود‪ .‬باتوجه بـه این مـوارد بایـد‬ ‫بگوییـم سیاسـت مـا مقـداری انسـجام نـدارد و پیشـگیری‬ ‫ازاین جهت‪ ،‬در حال اسـیب اسـت و در شـیوع کرونا به خاطر‬ ‫نداشـتن زیرسـاخت ها و ضعیف شـدن اموزش هـا‪ ،‬ایـن‬ ‫اسـیب ها بیشتر شـد؛ درحالی که همیشه باید زیرساخت ها‬ ‫فراهـم باشـد»‪.‬‬ ‫تقـی زاده دررابطه بـا دسترسـی اسـان جوانان به مـواد مخدر‬ ‫گفت‪« :‬دسترسـی به مواد مخدر در حوزه بهزیسـتی نیسـت‬ ‫و مهم تریـن اصلـی کـه در تسـریع افزایـش اعتیـاد وجـود‬ ‫یسـت؛ یعنـی‬ ‫دارد‪ ،‬موضـوع خانـواده و شـرایط خانوادگ ‬ ‫هرچـه بتوانیـم خانـواده را توانمنـد کنیم تا ا گاهی بیشـتری‬ ‫به دسـت اورد‪ ،‬امـکان بـروز اعتیـاد کمتـر می شـود و یکـی از‬ ‫یسـت‪ .‬ان طورکـه‬ ‫برنامه هـای متنـوع بهزیسـتی‪ ،‬ا گاه ساز ‬ ‫می دانیـم؛ خـط ملـی اعتیـاد سال هاسـت راه انـدازی شـده؛‬ ‫یکـه خانواده هـا می تواننـد درخصـوص ا گاه سـازی‬ ‫به طور ‬ ‫و اطالع رسـانی‪ ،‬هـم در حـوزه پیشـگیری و هـم در حـوزه‬ ‫درمـان‪ ،‬به راحتـی اطالعاتـی کسـب کننـد؛ طوری کـه در‬ ‫بسـیاری ازمواقع‪ ،‬خانواده هـا اطالعاتـی بـه مرا کـز مـا داده و‬ ‫مـا هـم بـا یـک تلفـن کوتـاه بـه ان هـا خدماتـی ارائـه می کنیم‬ ‫کـه شـک ان هـا دراین خصـوص برطـرف شـود و اطالعـات‬ ‫الزم بـرای نـوع برخـورد بـا ایـن مشـکل حتـی در شـرایط‬ ‫خـاص را به دسـت اورنـد‪ .‬یکـی از برنامه هـای ویـژه دیگـری‬ ‫کـه در ایـام کرونـا داشـتیم‪ ،‬بحـث کارزار رسـانه ای گل و‬ ‫شیشـه بـوده اسـت؛ چرا کـه مـا براسـاس پیـک مـوادی کـه‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬کارزار رسـانه ای را راه انـدازی کردیـم تـا بتوانیـم‬ ‫ازطریـق سـی دی یـا فضـای مجـازی اطالعـات الزم را بـه‬ ‫خانواده هـا ارائـه دهیـم کـه هـم مـواد را بشناسـند و هـم از‬ ‫عالئـم شـرایط اطالعاتـی کسـب کـرده و به چه صـورت بـا‬ ‫معضل مقابله کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬امـوزش خانـواده ضعیف تـر شـده اسـت؛ امـا بازهـم‬ ‫به صـورت محـدود‪ ،‬در مناطـق‪ ،‬امـوزش انالین را داشـته ایم‬ ‫تـا خانواده هـا را ا گاه کنیـم‪ .‬یکـی از بزرگ تریـن موضوعاتـی‬ ‫کـه می توانـد باعث تسـریع اعتیاد شـود‪ ،‬مشـکالت مدیریت‬ ‫در خانواده هاسـت‪ .‬مـا خانواده هایـی داریـم کـه به دلیـل‬ ‫مشـکالت اقتصـادی موجـود‪ ،‬ارتبـاط کمـی بـا هـم دارنـد‬ ‫و درحقیقـت‪ ،‬ارتبـاط ان هـا ضعیـف شـده و ایـن منجـر بـه‬ ‫تسـریع اعتیـاد شـده اسـت کـه امـوزش نحـوه مدیریـت یـا‬ ‫سـبک فرزندپـروری را داشـته ایم»‪.‬‬ ‫محضـری نیـز درپایـان گفـت‪« :‬بایـد پیـام درسـت را در‬ ‫جا هـای دیگـری مثـل رسـانه و مدرسـه برسـانیم؛ چرا کـه‬ ‫ا گـر مـن به عنـوان کارشـناس به تنهایـی صحبـت کنـم‪ ،‬ایـن‬ ‫اتفـاق می افتـد کـه مصرف کننـده فکـر می کنـد مـن بـا ایـن‬ ‫تریبـون‪ ،‬از جـای باالتـر بـا او صحبتـی می کنـم؛ درحالی کـه‬ ‫ی صـدای این افـراد‬ ‫بایـد صـدای همـه شـنیده شـود و وقتـ ‬ ‫شنیده نمی شود‪ ،‬خود‪ ،‬عامل اعتیاد است؛ چرا که صدای‬ ‫متـر اسـت»‪.‬‬ ‫ان هـا مه ‬ ‫طـرح وا کسیناسـیون کارکنـان شـبکه‬ ‫بانکـی کشـور بـا عاملیـت بیمارسـتان‬ ‫بانـک ملـی ایـران برگـزار شـد‪ .‬ایـن‬ ‫مراسـم بـا حضـور دکتـر محمدرضـا‬ ‫حسـین زاده؛ مدیر عامـل بانـک ملـی‬ ‫ایـران‪ ،‬مدیران عامـل بانک هـای‬ ‫دولتی و خصوصی کشـور‪ ،‬دبیر شورای‬ ‫هماهنگـی بانک هـا ‪ ،‬مدیـران امـور و روسـای ادارات بانـک‬ ‫ملیایران ‪،‬پرسنل کادر درمانبیمارستانبانکوهمچنین‬ ‫جمعـی از همـکاران شـبکه بانکـی کشـور در محوطـه ادارات‬ ‫مرکزی بانک ملی ایران برگزار شد‪ .‬در این مراسم مدیر عامل‬ ‫بانک طی سـخنانی ضمن تقدیر از مدیریت و پرسـنل کادر‬ ‫درمانـی بیمارسـتان بانک به خاطـر تالش های شـبانه روزی‬ ‫جهـت تهیـه وا کسـن و اجـرای وا کسیناسـیون‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫یک سـال پیش در شـورای هماهنگی بانک ها دغدغه همه‬ ‫مدیران عامـل بانک هـا تهیـه وا کسـن بـود و به همین منظور‬ ‫تالش هـای زیـادی را بـرای تهیـه ان داشـتیم و بـا تالش هـای‬ ‫مسـتمر و بی وقفـه دبیـر شـورای هماهنگـی بانک هـا و‬ ‫مدیریت بیمارسـتان‪ ،‬گرچه کمی دیر‪ ،‬ولی سـرانجام موفق‬ ‫بـه تهیـه ان شـدیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬انشـاء اهلل بـا اجـرای ایـن‬ ‫طـرح و وا کسینه شـدن همـکاران کـه امیـد اسـت حدا کثـر‬ ‫تـا یک هفته اینـده بـه پایـان برسـد‪ ،‬پس از ایـن شـاهد فـوت‬ ‫هیـچ همـکاری در شـبکه بانکـی کشـور نباشـیم»‪ .‬در ادامـه‪،‬‬ ‫حسـینعلی سـخندان؛ مدیـر امـور بیمارسـتان و دانشـکده‬ ‫پرسـتاری گفـت‪« :‬در حال حاضـر در ‪ 30‬شـهر وا کسیناسـیون‬ ‫در مرا کـز درمانـی بانـک در حال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫موافقت بانک مرکزی‬ ‫با عرضه امال ک بانک ها در بورس کاال‬ ‫مدیرعامـل بـورس کاال‬ ‫در نامـه ای بـه مدیـران‬ ‫عامـل بانک هـای دولتـی و‬ ‫خصوصـی از موافقـت بانک‬ ‫مرکزی برای عرضه امال ک و‬ ‫مسـتغالت مازاد بانک ها در‬ ‫بـورس خبـر داد‪ .‬حامـد سـلطانی نژاد طـی نامـه ای ب هشـرح‬ ‫زیـر از موافقـت بانـک مرکـزی بـا «بهره گیـری از سـازوکار‬ ‫بـورس کاالی ایـران جهـت وا گـذاری امـوال مـازاد بانک هـا‬ ‫بـا توجـه بـه بـه اعلام حمایـت قانونـی نهادهای ناظـر» خبر‬ ‫داد‪« :‬عطـف بـه نامـه شـماره ‪ 112131/00‬مـورخ ‪ 16‬تیـر ‪1400‬‬ ‫بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایـران با موضـوع موافقت‬ ‫بـا اسـتفاده از سـازوکار حـراج طبق دسـتورالعمل بـازار فرعی‬ ‫بـورس کاالی ایـران و همچنیـن نامـه شـماره ‪40002/82‬‬ ‫مـورخ ‪ 7‬اردیبهشـت ماه ‪ 1400‬پژوهشـکده پولـی و بانکـی‬ ‫بانـک مرکـزی بـه اسـتحضار می رسـاند کـه بـورس کاالی‬ ‫ایـران به عنـوان بزرگتریـن بـازار متشـکل کاالیـی کشـور در‬ ‫راستای اجرای بند ‪ 19‬سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و‬ ‫سلامت در اقتصـاد و جلوگیـری از اقدامـات‪ ،‬فعالیت هـا و‬ ‫زمینه هـای فسـادزا‪ ،‬فعالیت هـای شـایان قابل توجهـی را‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫لیالسلیمانی‪:‬‬ ‫فکرمی کنمهمیشه‬ ‫درباره زن ها نوشته ام‬ ‫«لیلا سـلیمانی»؛ نویسـنده ‪ 39‬سـاله فرانسوی‪-‬مرا کشـی در شـهر «ربـاط» مرا کش‬ ‫بزرگ شده است و در ‪ 17‬سالگی همراه خانواده اش به فرانسه مهاجرت کرد‪ .‬اولین‬ ‫رمان او «ادل» در سـال ‪ 2014‬در فرانسـه منتشـر شـد و در سـال ‪ 2016‬نخسـتین زن‬ ‫اهـل مرا کـش لقـب گرفـت کـه برنـده جایـزه ادبی معتبـر «گنکـور» می شـود‪ .‬دومین‬ ‫رمـان سـلیمانی باعنـوان «الالیی» درباره پرستاری سـت کـه در یک خانـواده‪ ،‬از دو‬ ‫بچـه پرسـتاری می کنـد؛ و داسـتان بـا صحنـه قتـل ان هـا شـروع می شـود‪ .‬امانوئـل‬ ‫مکـرون؛ رئیس جمهـوری وقـت فرانسـه‪ ،‬در سـال ‪ 2017‬سـلیمانی را به عنـوان‬ ‫نماینـده شـخصی خـود در ترویـج زبـان و ادبیـات فرانسـه منصـوب کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایبنـا؛ سـلیمانی سـال گذشـته کتابی غیرداسـتانی باعنـوان «جنسـیت و دروغ ها»‬ ‫را دربـاره زندگـی مخفـی زنـان مغربـی منتشـر کـرد و حـاال در اخریـن رمانـش «کشـور‬ ‫دیگران» که اولین جلد از یک سـه گانه اسـت؛ به تاریخچه خانوادگی خاندان خود‬ ‫در دهـه ‪ 40‬و ‪ 50‬پرداختـه و بـر زندگـی پدربـزرگ و مادربـزرگ مـادری خـود در دوره‬ ‫اسـتعمار مرا کـش تمرکز داشـته اسـت‪.‬‬ ‫چرا داستان خانواده خودتان را برای نوشتن نوشتید؟‬ ‫بعـد از بـردن «گنکـور» می خواسـتم چیـزی بنویسـم کـه کمـی دشـوار باشـد؛ زیـرا‬ ‫به عنوان یک هنرمند وقتی موفقیت هایی را به دست می اورید‪ ،‬مهم این است که‬ ‫بـه کاری مبـادرت بورزیـد کـه احتمـال شکسـت در ان وجـود دارد و فکـر کـردم ایـده‬ ‫نـگارش ایـن سـه گانه می توانـد جـذاب باشـد؛ در جوانـی‪ ،‬انبوهـی از روایت هـای‬ ‫حماسـی و سرگذشـت نامه خوانـده بـودم و ایـن ایـده را کـه می توانید یـک کارا کتر را‬ ‫از تولـد تـا زمـان مـرگ دنبـال کنیـد و شـاهد تحـوالت درون جامعه باشـید‪ ،‬دوسـت‬ ‫ داشـتم؛ امـا ایـن کتـاب از یـک تـرس هـم ناشـی می شـد‪ .‬وقتـی در مرا کـش بـزرگ‬ ‫می شـدم‪ ،‬کتاب هـای بسـیاری دربـاره بریتانیـا‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬روسـیه و امریـکا خوانـده‬ ‫بـودم و پیـش خـودم فکـر می کـردم حاال چیزهـای زیادی دربـاره ان هـا می دانم؛ اما‬ ‫فکـر می کنـم ان هـا چیـز زیـادی درباره کشـور مـن نمی دانند‪ .‬مـردم جهان غـرب‪ ،‬ما‬ ‫ً‬ ‫را صرفـا به عنـوان مسـلمان می شناسـند و مـا بایـد بـه ان هـا بگوییم کـه تاچه اندازه‬ ‫تاریـخ پیچیـده ای داریم‪.‬‬ ‫ایا درنظر دارید سرگذشت دیگری درباره یک خانواده دیگر بنویسید؟‬ ‫خیـر‪ .‬فکـر می کنـم فقط دربـاره پدربزرگ و مادربـزرگ بتوانم چنین کاری کنم‪ .‬وقتی‬ ‫کـودک بـودم‪ ،‬مادربزرگـم برایـم داسـتان های بسـیاری از خـودش و ازدواجـش نقـل‬ ‫می کـرد‪ .‬مـن بـه ان هـا همیشـه به چشـم یکـی از شـخصیت های یـک رمـان نـگاه‬ ‫می کنـم‪ .‬پدربزرگـم زخمـی روی شـکمش داشـت؛ و روزی از او پرسـیدم کـه ایـن‬ ‫زخـم چیسـت؟ او در جـواب گفـت‪ :‬در زمـان جنـگ در المـان بـا یـک ببـر جنگیـده؛‬ ‫و ایـن زخـم‪ ،‬یـادگار ان درگیری سـت‪ .‬ایـن قصـه را تـا ‪ 14‬سـالگی ام بـاور کـردم‪ .‬خیلی‬ ‫خوش شـانس بـودم کـه پدربـزرگ و مادربزرگـی داشـتم کـه بـه مـن دروغ می گفتند!‬ ‫و فکر می کنید همین به شما این ازادی عمل نویسنده بودن را بخشیده؟‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا همین طـور اسـت و باعـث شـد بفهمـم کـه ا گـر می خواسـتم ازاد باشـم‪ ،‬ا گـر‬ ‫می خواسـتم زندگـی ای داشـته باشـم کـه همیشـه ارزویـش را داشـته ام‪ ،‬بایـد راوی‬ ‫ً‬ ‫قصه هـا باشـم‪ .‬ذاتـا ادمـی هسـتم کـه می توانـد خیلـی ناامیـد و وحشـت زده شـود؛‬ ‫چـون دلـم می خواهـد بـه هرجایـی بـروم؛ هـر کتابـی را بخوانـم؛ از همـه احساسـات‬ ‫و عالقه هـا سـر دربیـاورم؛ و همـه این هـا البتـه غیرممکـن اسـت؛ جـز درشـرایطی که‬ ‫ک زمـان دیگـر زندگـی‬ ‫نویسـنده باشـید‪ .‬دراین صـورت اسـت کـه می توانیـد در یـ ‬ ‫کنید؛ می توانید عاشـق شـوید و هر کار دیگری که دلتان بخواهد؛ و این فوق العاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ساختار رمان «در کشور دیگران» با «الالیی» و «ادل» کامال متفاوت است؛ اما‬ ‫فکر نمی کنید به همان موضوع های مشابه بازگشته اید؟‬ ‫فکـر می کنـم همیشـه دربـاره زن هـا نوشـته ام‪ .‬وسـواس و حساسـیتم برای رسـیدن‬ ‫به ازادی ست‪ .‬بسیار درباره ناامیدی نیز نوشته ام‪ .‬در «ادل»‪ ،‬این ناامیدی درباره‬ ‫تعـدد روابـط بـود و در «الالیـی»‪ ،‬ناامیـدی دربـاره مادربـودن و در اخریـن کتابـم‪،‬‬ ‫سـرخوردگی و ناامیـدی دربـاره تبعیـد و مهاجـرت وجـود دارد‪.‬‬ ‫شما درباره ناامیدی صحبت کردید‪ .‬فکر می کنید مردم چطور می توانند در‬ ‫ناامیدی دوام بیاورند؟‬ ‫اولیـن ناامیـدی مـن در زمـان کودکـی وقتـی اتفـاق افتـاد کـه فهمیدم زندگی شـبیه‬ ‫انچـه در فیلم هـا اتفـاق می افتـد‪ ،‬نیسـت‪ .‬همه چیـز کسـل کننده خواهـد بـود؛‬ ‫ً‬ ‫درس بخوانـم؛ احتمـاال ازدواجـی کنـم و بچـه دار شـوم؛ و خریـد روزانـه! دو انتخـاب‬ ‫داشتم‪ :‬یا به زندگی خود پایان دهم یا نویسنده شوم؛ مثل همین زندگی امروزم‪.‬‬ ‫نمی خواسـتم زندگـی ای مثـل پدرومـادرم را داشـته باشـم یـا مثـل سـایر ادم هـای‬ ‫معمولـی دیگر‪.‬‬ ‫کدام نویسندگان را بیش از همه تحسین می کنید؟‬ ‫لودمیلا اولتسـکایا‪ ،‬سـوتالنا الکسـویچ‪ ،‬زیـدی اسـمیت و چیمامانـدا ادیچـی‪.‬‬ ‫نویسـنده ای که خیلی دوسـت دارم و تحسـینش می کنم‪ ،‬میشـل ولبک اسـت که‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـا دیدگاهـش نسـبت بـه جهـان البتـه موافـق نیسـتم؛ امـا او نویسـنده بزرگ ‬ ‫عاشـق «مرغ مگس خوار» سـاندرو ورونسـی هسـتم؛ شاهکاری واقعی پر از طنز و پر‬ ‫از عمـق و معنـا کـه خواندنـش مـن را مثـل دختربچـه ای‪ ،‬در صفحـات اخـر بـه گریـه‬ ‫انداخـت‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫اشرف السلطنه؛ اولین خبرنگار زن در ایران‬ ‫‪ 41.4‬درصد؛ میزان افزایش‬ ‫تعداد زنان خودسرپرست‬ ‫جمعیـت کشـور طـی چندسـال اخیر همـواره‬ ‫درحال افزایـش بـوده‪ .‬در سـال ‪ 1398‬بیـش از نیمـی‬ ‫از جمعیـت کشـور (‪51.6‬درصـد) را مـردان و کمتـر‬ ‫از نیمـی از جمعیـت (‪ 49.4‬درصـد) را زنـان تشـکیل‬ ‫داده انـد‪ ،‬طـی سـال های ‪ 90‬تـا ‪ 98‬جمعیـت کشـور‬ ‫‪ 10.5‬درصد افزایش یافته که این نسبت برای مردان‬ ‫و زنـان به ترتیـب ‪ 10.8‬و ‪ 10.2‬درصـد اسـت‪ .‬مرکـز امـار و‬ ‫اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشـی ویژگی های‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار و‬ ‫خودسرپرسـت را بررسـی کـرده اسـت‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫گـزارش؛ تعـداد خانـوار دارای سرپرسـت مـرد در سـال‬ ‫‪ ،1398‬بیـش از ‪ 22‬میلیون خانـوار و تعـداد خانـوار‬ ‫دارای سرپرسـت زن نیـز بیـش از سـه میلیون خانوار‬ ‫اسـت‪ .‬خانوارهـای دارای سرپرسـت مـرد طـی‬ ‫سـال های ‪ 1390‬تا ‪ ،1398‬حدود ‪ 20.6‬درصد افزایش‬ ‫ یافتـه؛ ولـی درمورد تعداد خانوارهای معمولـی دارای‬ ‫سرپرسـت زن‪ ،‬شـاهد افزایـش حـدود ‪ 26.8‬درصدی‬ ‫بوده ایـم‪ .‬نسـبت زنـان سرپرسـت خانـوار بـ ه کل‬ ‫سرپرسـت خانـوار (مـرد و زن) در سـال ‪ 1390‬برابـر بـا‬ ‫‪ 13.1‬درصـد و در سـال ‪ 98‬حـدود ‪ 13.7‬درصـد اسـت‬ ‫کـه براین اسـاس؛ مشـاهده می شـود ایـن نسـبت در‬ ‫سـال ‪ 98‬نسـبت بـه سـال ‪ 90‬به میـزان ‪ 0.6‬درصـد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬نیـز مشـاهده شـده کـه نسـبت‬ ‫زنـان خودسرپرسـت بـه زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫در سـال ‪ 37.3 ،1390‬درصـد و در سـال ‪،1398‬‬ ‫‪ 41.5‬درصـد اسـت کـه براین مبنـا؛ در دوره نه سـاله‬ ‫تعـداد زنـان خودسرپرسـت درحال افزایـش اسـت؛‬ ‫ طوری کـه طـی ایـن دوره تعـداد زنـان خودسرپرسـت‬ ‫حـدود ‪ 41.4‬درصـد افزایـش داشـته و به عبارتـی‪،‬‬ ‫‪ 1.4‬برابـر شـده اسـت‪ .‬عالوه برایـن؛ نسـبت جنسـی‬ ‫(زن بـه مـرد) طـی سـال های ‪ 1390‬تـا ‪ 1398‬رونـدی‬ ‫صعـودی دارد؛ به عبارت دیگـر در سـال ‪1390‬‬ ‫بـه ازای هـر ‪ 100‬سرپرسـت مـرد‪ ،‬حـدود ‪ 15‬سرپرسـت‬ ‫زن وجـود داشـت کـه ایـن نسـبت در سـال ‪1398‬‬ ‫بـه حـدود ‪ 16‬نفـر رسـید‪ .‬این رونـد صعـودی نیـز‬ ‫نشـان دهنده افزایـش تعـداد زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫طـی سـال های اخیـر اسـت‪ .‬بیـن اسـتان های ایـران‬ ‫در سـال ‪ ،1398‬سیستان وبلوچسـتان و گیلان بـا‬ ‫(‪ 20.1‬درصـد) و همـدان (‪ 17.3‬درصـد) به ترتیـب‬ ‫‪ 17‬مردادمـاه؛ مصـادف بـا «روز خبرنـگار» در کشـورمان اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬قصـد داریـم نگاهـی‬ ‫کوتـاه بـه زندگـی اولیـن خبرنـگار زن در ایـران بندازیـم‪ .‬از «عـزت ملـک خانـم» معـروف بـه‬ ‫«اشرف السـلطنه» (متولـد ‪ ۱۸۶۳‬در کرمانشـاه و متوفـی ‪ ۱۹۱۴‬در مشـهد) کـه نـو ه بـزرگ‬ ‫یشـاه قاجـار بـود؛ به عنـوان یکـی از اولیـن زنـان عـکاس و روزنام هنـگار در ایـران یـاد‬ ‫فتحعل ‬ ‫یشـود‪ .‬او مسـئول پا کنویـس خاطـرات همسـرش «اعتمادالسـلطنه» نیـز بـود؛ و پـس از فـوت‬ ‫م ‬ ‫همسر‪ ،‬این کتابچه را که برای مدتی توقیف شده بود‪ ،‬از مظفرالدین شاه پس گرفت و تا پایان‬ ‫عمـر از ان نگهـداری کـرد‪ .‬او عکاسـی را نیـز از بـرادرش؛ سـلطان محمـد میـرزا اموخـت‪.‬‬ ‫‪ 10‬بدلکار زن که هالیوود به ان ها مدیون است‬ ‫اوریـل رایـت در سـال ‪ 2020‬مسـتندی را به نـام‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪Stuntwomen: The Untold Hollywood Story sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ارائـه کـرد کـه طـی ‪84‬دقیقـه‪ ،‬مخاطب را بـه دنیای پرهیجان و البته ترسـنا ک بدلکاران‬ ‫ً‬ ‫زن می برد که اساسـا جزو قشـر کمترشناخته شـده یا حتی ناشـناخته حرفه پرزرق وبرق‬ ‫سینما هستند‪ .‬این اثر‪ ،‬به خوبی نشان داد که تبعیض جنسیتی تا دل چنین حرفه ای‬ ‫یکـه کمتر کسـی؛ حتـی از اهالـی حرفـه ای سـینما می توانـد نـام‬ ‫نیـز رسـوخ کـرده؛ به طور ‬ ‫چنـد بدلـکار زن را در تاریـخ طوالنـی ایـن حرفـه به خاطـر بیـاورد‪ .‬طبـق انچـه در کتـاب‬ ‫یکـه نامش به عنـوان یک بدلکار در حـوزه تصویر ثبت‬ ‫رکوردهـای گینـس امـده؛ اولیـن زن ‬ ‫شـده «هلـن گیبسـون» اسـت‪ .‬او در ‪ 27‬اوت ‪ 1892‬در اوهایـو (امریـکا) متولـد شـد و در‬ ‫‪ 10‬ا کتبـر ‪ 1977‬از دنیـا رفـت‪ .‬گیبسـون بـا فعالیـت در عرصـه ُ«ودویـل» (گونـه ای برنامـه‬ ‫نمایشـی سـرگرم کننده و تفریحـی) مسـیر دشـوار خـود را اغـاز کـرد‪ .‬سـپس وارد اجراهـای‬ ‫رادیویـی و تولیـد فیلـم شـد؛ اما انچـه او را در حرفه بدلکاری مطرح سـاخت؛ توانایی اش‬ ‫در اسب سـواری و کنتـرل منحصرب هفـرد اسـب حیـن سـوارکاری بـود کـه به خاطـر سـال ها‬ ‫تمرین در رشـته گاوبازی سـبک «رودیو» به ان رسـید‪ .‬این ویژگی باعث شـد تا به جای‬ ‫«هلـن هولمـز»؛ از سـتارگان سـینمای صامـت که خـودش نیز بعدها به بدلکاران سـینما‬ ‫پیوسـت؛ در سـریال ‪ The Hazards of Helen‬در صحنه های اموزش دادن و رام کردن اسـب ها بازی کند‪ .‬او کارهایی متهورانه همچون پریدن از ارتفاع‪ ،‬پرش با موتورسـیکلت یا راندن‬ ‫با وسـیله نقلیه با سـرعت باال ب هسـمت لوکوموتیو درحال حرکت نیز انجام داد‪ .‬ا گرچه تعداد بدلکاران زن در سـینما کمتر از مردان بدلکار اسـت؛ اما نه ان قدرکه بتوان گفت بدلکاری‬ ‫یـک حرفـه مردانـه اسـت‪ .‬در گـزارش ‪ 22‬مـی ‪ 2018‬مجلـه ‪ SYFY WIRE‬امـده کـه طبق تحقیقات «اسـتفان فالوس» (تهیه کننده سـینما)؛ در بین ‪ 7303‬اثر تولیدشـده بین سـال های‬ ‫‪ 2000‬تـا ‪ 2016‬کمتـر از ‪15‬درصـد بدلکاری هـا توسـط زنـان انجـام شـده؛ امـا همین رقـم نیـز نشـان می دهـد کـه بدلکاری‪ ،‬طرفداران بسـیاری بیـن زنـان دارد و نباید نقش ان هـا را در خلق‬ ‫نگـزارش‪ ،‬بـه ‪ 10‬نمونـه از معروف ترینشـان اشـاره کرده ایـم‪.‬‬ ‫جلـوه بهتـری از سـتارگان زن سـینما و به ویـژه در اثـار ا کشـن‪ ،‬نادیـده گرفـت‪ .‬درای ‬ ‫زویی بل‬ ‫دبی ایوانز‬ ‫مونیک گاندرتون‬ ‫متولد‪ 1958‬در امریکا که در‬ ‫متولد‪1978‬درنیوزلند کهژیمناستیک‪ ،‬متولد ‪ 1980‬در کانادا که پیش‬ ‫ سوارینمایشی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫تکواندو‪،‬غواصیود وو میدانیرا‬ ‫از بدلکاری‪ ،‬مدل بود‪ .‬قد بلند‬ ‫ِ‬ ‫حضور داشتوچناندراین رشته‬ ‫اموختهاست‪.‬اوبدلبازیگرانینظیر ‪180‬سانتی متری اشباعث‬ ‫درخشید که«یاماها»به عنوان‬ ‫کیتبالنشتدر «ثور‪:‬را گناروک»؛‬ ‫شده تا بیشتر از سایرین؛ بدل‬ ‫اوما تورمن در «بیل را بکش»؛ شارون بازیگرانی نظیر تریشا هلفر‪ ،‬ریچل اسپانسرشواردعملشد‪.‬‬ ‫نیکولز‪،‬لیلیسوبیسکی‪،‬بریجیت حضور او در بدلکاری‪ ،‬محدود به‬ ‫استوندر «زن گربه ای»؛ساندرا‬ ‫بوال کدر«خواستگاری»؛دیانه کروگر مویناهان ‪ ،‬داریل هانا‪ ،‬ربکا رومین؛ صحنه هاییبود کهنیاز بهانجام‬ ‫در«پست فطرت هایلعنتی»ولوسی و فامکه یانسن باشد‪ .‬او در فیلم حرکاتخاصباموتورسیکلت‬ ‫نظیر‬ ‫الولسدر«زینا‪:‬شاهدختجنگجو» «انتقام جویان‪ :‬پایان بازی» ضمن احساس می شد‪ .‬او در اثاری ِ‬ ‫«ماتریکس»و«سریعوخشمگین»‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اجرا؛ طراح بدلکاری ها نیز بود‪.‬‬ ‫فعالیتداشت‪.‬‬ ‫بیشـترین؛ و اذربایجـان غربـی بـا (‪ 9.9‬درصـد)‬ ‫کردسـتان (‪ 10.1‬درصـد) و هرمـزگان (‪ 10.8‬درصـد)‪،‬‬ ‫به ترتیـب کمتریـن درصـد زنـان سرپرسـت خانـوار را‬ ‫به خـود اختصـاص داده انـد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬محاسـبات‬ ‫نشـان می دهـد کـه زنـان سرپرسـت خانـوار در سـال‬ ‫‪1398‬نسـبت بـه سـال ‪ ،1390‬حـدود ‪ 26.8‬درصـد‬ ‫افزایش یافته انـد؛ درحالی کـه در همیـن بـازه زمانـی‪،‬‬ ‫مـردان سرپرسـت خانـوار حـدود ‪ 20.6‬درصـد افزایـش‬ ‫داشـته اند کـه بیانگـر این موضـوع اسـت کـه در‬ ‫ بـازه هشت سـاله‪ ،‬زنـان سرپرسـت خانـوار افزایـش‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه مـردان سرپرسـت خانـوار‬ ‫داشـته اند‪ .‬در بیـن اسـتان های کشـور در سـال ‪،98‬‬ ‫خراسـان جنوبـی (‪ 72.0‬درصـد) یـزد (‪62.6‬درصـد)‪،‬‬ ‫گیلان (‪62.1‬درصـد) به ترتیـب بیشـترین؛ و‬ ‫خوزسـتان (‪ 21.6‬درصـد) هرمـزگان (‪ 23.6‬درصـد)‬ ‫و ایلام (‪ 29‬درصـد) به ترتیـب کمتریـن درصـد زنـان‬ ‫خودسرپرسـت را بیـن کل زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫به خـود اختصـاص داده انـد‪ .‬زنـان خودسرپرسـت‬ ‫در سـال ‪ 1398‬نسـبت بـه سـال ‪ ،1390‬حـدود‬ ‫‪ 41.4‬درصـد افزایـش یافته انـد‪.‬‬ ‫بریجیترایلی‬ ‫متولد ‪ 1973‬در امریکا که در وزن‬ ‫فوق سنگین بوکس زنان فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬او یک میهمان دار هواپیما‬ ‫بود که به ورزش روی اورد و بعد‬ ‫از کسب چند قهرمانی؛ وارد‬ ‫بازیگری شد که مهم ترین ان ها؛‬ ‫«عزیز میلیون دالری» بود‪ .‬او‬ ‫به جای هالی بری‪ ،‬سامر گالیو‬ ‫و مالین ا کرمان بدلکاری انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کاساندرامک کورمیک‬ ‫متولد ‪ 1966‬در امریکا که دوبار‬ ‫برنده عنوان اول مسابقات فیتنس‬ ‫در الس وگاس و نوادا شده است‪.‬‬ ‫او که کمربند مشکی رشته ورزشی‬ ‫تکواندو را دارد؛ در گروه بدلکاری‬ ‫پروژه های «کاپیتان امریکا‪ :‬سرباز‬ ‫زمستان»‪« ،‬به سوی طوفان» و‬ ‫«اس های دودی» حضور داشت‪.‬‬ ‫او با بدلکار معروف؛ جان استانهام‬ ‫جونیور همکاری می کند‪.‬‬ ‫ساندرا لی گیمپل‬ ‫انیتا هارت‬ ‫انی الیس‬ ‫ماریان گرین‬ ‫سامانتاوین‬ ‫متولد‪ 1939‬در امریکا که‬ ‫متولد‪ 1972‬در امریکا که می گوید‬ ‫متولد ‪ 1991‬در کانادا که از کودکی متولد ‪ 1956‬در امریکا که با بدلکاران متولد ‪ 1944‬امریکا که در سال‬ ‫‪ 2013‬برنده جایزه ‪ Action Icon‬ان قدر کارش را دقیق انجام می دهد ا گرچهبه نسبتسایربدلکاران‬ ‫معروف هالیوود؛ دیوید‪ ،‬چنی و‬ ‫در تبلیغات بازی داشت‪ .‬در‬ ‫این فهرست؛قدی کوتاهدارد‬ ‫کهدراین سال هاتنهاچیزی کهدر‬ ‫چهارسالگی جوجیتسو را اغاز کرد تاونی (همگی از خاندان الیس ها) ‪ Awards‬شد‪ .‬او بدلکاری در‬ ‫(‪155‬سانتی متر)؛اماتبحرشباعث‬ ‫فیلم ها را از ‪ 1980‬اغاز کرد و در اثار بدناوحینفیلم برداریشکسته‪،‬‬ ‫خویشاوندی نزدیک دارد‪ .‬او‬ ‫و در ‪17‬سالگی‪ ،‬ووشو را دنبال‬ ‫شدحتیتاهمیناواخردراین عرصه‬ ‫نظیر پرفروشی همچون «سگدانی»‪ ،‬ناخنانگشتشبوده؛ان همسر‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫در‬ ‫بدلکاری‬ ‫برای‬ ‫پکن‬ ‫کرد‪ .‬حضور در المپیک ‪2008‬‬ ‫ِ‬ ‫نظیر‬ ‫«پرل هاربر»‪« ،‬ترمیناتور»‪« ،‬غریزه صحنهساخت«خون اشام ها»در‬ ‫«جذابیت مرگبار»‪« ،‬سریع و‬ ‫فرصتی را برایش مهیا ساخت‬ ‫فعالبماند‪.‬اودر اثار معروفی ِ‬ ‫سال‪«.1998‬اتش فشان»‪«،‬تاکسی» «دروغ گویچاق گنده»‪« ،‬سیاره‬ ‫خشمگین» و «مرد اهنی»‪« ،‬مرد اصلی»‪« ،‬بازگشت بتمن» و ‪...‬‬ ‫تا به عنوان بدلکار‪ ،‬راهی امریکا‬ ‫و«سنت شکن»از فیلم های کارنامهاو وحشت» و «فرار از نیویورک» کار‬ ‫عنکبوتی» و «دردویل» معروف‬ ‫فعالیت داشت‪ .‬او و همسرش‬ ‫شود‪ .‬بدلکاری در «سر وقت»‪،‬‬ ‫است‪ .‬او نامزد جایزه اسکرین گیلد مایکلهافستاین؛تهیه کنندهاثار هستند‪.‬اومدتیمدلتبلیغاتبرند کرد‪ .‬حتی در یکی از اپیزودهای‬ ‫«گاوصندوق» و ‪ ...‬جزو کارنامه‬ ‫«سفرهایستاره ای»بازیگری کرد‪.‬‬ ‫‪ Slendertone‬نیز بود‪.‬‬ ‫در حوزه بدلکاری بوده است‪.‬‬ ‫ا کشن مستقل نیز هستند‪.‬‬ ‫اوست‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترمطهرهمیردامادی‬ ‫ً‬ ‫خری ــد ب ــرای بعض ــی ادم ه ــا خصوص ــا خانم ه ــا به نوع ــی‬ ‫تفری ــح محس ــوب می ش ــود و ان ه ــا را از بی حوصلگ ــی‬ ‫و خس ــتگی روزم ــره درمـ ـی اورد‪ .‬گرچ ــه خریدک ــردن ی ــک‬ ‫ام ــر ع ــادی در زندگ ــی ام ــروزی محس ــوب می ش ــود؛ ام ــا‬ ‫در م ــواردی تبدی ــل ب ــه ی ــک اخت ــال روان ــی می ش ــود که‬ ‫نیازمن ــد درم ــان اس ــت؛ ازجمل ــه‪:‬‬ ‫ تمای ــل ش ــدید ب ــرای خرید علی رغ ــم بی نی ــازی و صرف‬‫پ ــول و هزین ــه و وق ــت و زم ــان زی ــاد درایـ ـن راه ی ــک ن ــوع‬ ‫اخت ــال روان ــی محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫ دیوانگ ــی خری ــد ی ــا ‪ Oniomania‬از اوایل قرن بیس ــتم در‬‫طبقه بن ــدی اخت ــاالت روانی ج ــای گرفت‪.‬‬ ‫ ای ــن اخت ــال ح ــدود شـ ـش درصد ش ــیوع دارد و زن ــان‬‫جامع ــه را بیش ــتر درگی ــر می کن ــد و ش ــروع ان از اوای ــل‬ ‫جوانی س ــت‪.‬‬ ‫ رفت ــار مبتالی ــان ب ــه این اختالل بس ــیار ش ــبیه ب ــه رفتار‬‫معتادی ــن ب ــه مواد مخ ــدر اس ــت؛ یعن ــی این اف ــراد ب ــرای‬ ‫کاه ــش ح ــس منف ــی تن ــش و اضطراب ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬ب ــه‬ ‫دک ــردن پن ــاه می برن ــد و با این عم ــل ب ــرای م ــدت‬ ‫خری ‬ ‫بس ــیار کوتاهی ب ــا ترش ــح دوپامی ــن و اندورفی ــن در مغز به‬ ‫ان ــرژی و ارام ــش دس ــت می یابن ــد؛ اما دی ــری نمی پاید که‬ ‫ف ــرد از خری ــدی ک ــه ک ــرده ن ــادم و پش ــیمان می ش ــود؛ اما‬ ‫بااین وج ــود نمی تواند در موقعیت نزدیک بع ــدی در برابر‬ ‫احس ــاس اجبار ب ــه خر ج کردن پول مقاومت کن ــد و بازهم‬ ‫اق ــدام ب ــه خری ــد غیرض ــروری می کن ــد و ای ــن دخل وخرج‬ ‫نامتناس ــب‪ ،‬ان ه ــا را ب ــا مش ــکالت مال ــی ج ــدی مواج ــه‬ ‫خواه ــد کرد‪.‬‬ ‫ ای ــن اخت ــال مانن ــد س ــایر م ــوارد وس ــواس‪ ،‬احتی ــاج به‬‫درم ــان دارد و ای ــن درم ــان‪ ،‬بس ــته به ش ــدت مش ــکالت‬ ‫حاصل ــه؛ به روش دارویی یا روان درمانی امکان پذیر اس ــت‪.‬‬ ‫روش های درمان وسواس‬ ‫چنــد رویکــرد وجــود دارد کــه می توانــد ایــن اختــال را‬ ‫تحت کنتــرل دراورد‪:‬‬ ‫‪ .1‬روان درمانی‬ ‫نوع ــی روان درمان ــی به ن ــام درم ــان رفتاری‪-‬ش ــناختی‪،‬‬ ‫از ش ــیوه های درم ــان وس ــواس در ه ــر دوم ــورد ک ــودکان‬ ‫و بزرگ س ــاالن ش ــناخته ش ــده اس ــت‪ .‬درم ــان رفت ــاری‪-‬‬ ‫ش ــناختی‪ ،‬الگوه ــای اف ــکار تک ــراری ش ــما را به گونـ ـه ای‬ ‫بازس ــازی می کن ــد ک ــه دیگ ــر‪ ،‬رفتاره ــای تک ــراری و جبری‬ ‫ش ــما ضرورت ــی نداش ــته باش ــد‪ .‬ای ــن ش ــیو ه درم ــان‪،‬‬ ‫سراشپز‬ ‫شناخت وسواس خرید و راه های مقابله با ان‬ ‫به صورت درمعرض قراردادن تدریجی ش ــما به یک ش ــیء‬ ‫ترس ــنا ک یا ایجادکننده وس ــواس مانند کثیف ــی و اموزش‬ ‫روش ه ــای س ــالم ب ــرای کنار امدن ب ــا ان انجام می ش ــود‪.‬‬ ‫یادگرفتن فنون و الگوهای جدید فکری‪ ،‬مس ــتلزم تالش و‬ ‫تمرین اس ــت؛ ولی ارزشش را دارد‪ .‬بس ــیاری از افراد مبتال‪،‬‬ ‫ب ــا اج ــرای این ش ــیوه درم ــان‪ ،‬بهب ــود پی ــدا کرده اند‪.‬‬ ‫‪ .2‬دارودرمانی‬ ‫بس ــیاری از افراد‪ ،‬از داروهای خاص روان پزش ــکی استفاده‬ ‫می کنن ــد؛ به وی ــژه برخ ــی داروه ــا ازقبی ــل داروه ــای‬ ‫ضدوس ــواس تاثی ــر بس ــزایی در بهب ــودی دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراقبت شخصی‬ ‫اختالل وس ــواس‪ ،‬یک بیماری مزمن اس ــت؛ بدین معنا که‬ ‫دوک�بوکی کره ای‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ارد برنج‪ 200 :‬گرم‬ ‫نمک‪ 1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫اب جوش‪ 100 :‬میلی لیتر‬ ‫روغن کنجد‪ 1 :‬قاشق‬ ‫پیازچه خرد شده‪ 1 :‬دسته‬ ‫اب جوش‪ 4 :‬پیمانه‬ ‫پودر فلفل چیلی‪ 3 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫ماهی کولی خشک شده (اختیاری)‪ 5 :‬عدد‬ ‫سس سویا‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫شکر‪ 4 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر رنده شده‪ 2 :‬قاشق چایخوری‬ ‫روغن کنجد‪ 1 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫کلم سفید خرد شده ‪ 50‬گرم‬ ‫رب فلفل چیلی یا رب گوجه‪ 4 :‬قاشق‬ ‫تخم مرغ اب پز شده‪ 3 :‬عدد‬ ‫نودل‪ 1 :‬بسته‬ ‫کیک ماهی‪ 25 :‬گرم‬ ‫کنجد خام یا بو داده‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫می توان ــد به م ــدت طوالن ــی‪ ،‬بخش ــی از زندگـــی شـــما را‬ ‫تش ــکیل ده ــد‪ .‬بااین ح ــال‪ ،‬مراقب ــت شـــخصی‪ ،‬یکـــی از‬ ‫عوام ــل کنترل کننده و تخفیف دهند ه این اختالل اســـت‪.‬‬ ‫مراحل مراقبت ش ــخصی‪ ،‬ش ــامل مـــوارد زیر اســـت‪:‬‬ ‫ ب ــه برنامه درمانی خود ادامه دهی ــد؛ حتی ا گر در بعضی‬‫ مواقع‪ ،‬ناراحت کننده و مس ــتلزم مبارزه طلبی ست‪.‬‬ ‫ داروه ــای خود را طبق دس ــتور مصرف کنی ــد و در موارد‬‫دیگ ــر‪ ،‬با متخصص ــان این امر مش ــورت کنید‪.‬‬ ‫ به منظ ــور در میان نهادن تجربیاتتان در شـــرایط مشـــابه‬‫با دیگ ــران‪ ،‬به یک گ ــروه حمایتی ملحق شـــوید‪.‬‬ ‫ فهرس ــتی از حمای ــت دوس ــتان محبوبـــی کـــه در مواقع‬‫س ــخت می توانن ــد موج ــب دلداری تـــان شـــوند را تهیـــه‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫‪ -‬درمورد اختاللتان‪ ،‬اطالعات کس ــب کنی ــد؛ تااینکه فرق‬ ‫بین واقعیت و افس ــانه را دریابید‪.‬‬ ‫ به جـــای منزوی شـــدن‪ ،‬در فعالیت هـــای اجتماع ــی‬‫مشـــارکت کنیـــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬درمان با نوروفیدبک‬ ‫ی ــک روش دیگر درمان وســـواس فکـــری و عملـــی‪ ،‬درمان‬ ‫توس ــط «نوروفیدب ــک» و «بیوفیدبـــک» اســـت‪ .‬وس ــواس‬ ‫فکـــری و عملی جزو ان دســـته از اختالالت اســـت که ا گر با‬ ‫چن ــد روش درمانی هم زمان درمان شـــود‪ ،‬بهترین نتیجه‬ ‫حاص ــل خواهد ش ــد‪ .‬خوشـــبختانه درحال حاضـــر درمان‬ ‫جدی ــد نوروفیدب ــک و بیوفیدبک کمک به بهبـــودی این‬ ‫اختـــال می کنـــد‪ .‬در نوروفیدبـــک‪ ،‬شـــخص یـــاد می گیرد‬ ‫به وس ــیله شرطی سازی کنشـــگر‪ ،‬الگوی امواج مغزی خود‬ ‫را تغیی ــر دهد‪.‬‬ ‫دوکبوکـی؛ یـک غـذای محبـوب سـنتی کـره ای ساخته شـده از کیـک برنـج نـرم‪ ،‬کیـک ماهـی و نوعی سـس فلفل قرمز شـیرین به نـام «گوچیجانگ» اسـت‪ .‬این غذا‬ ‫ً‬ ‫معمـوال از فروشـندگان خیابانـی یـا دکه هـای سـیار متـداول در کـره موسـوم بـه پوجانگماچـا خریـداری می شـود؛ امـا مـا در این جـا دسـتور تهیـه ان را به شـما اموزش‬ ‫می دهیـم تـا ا گـر از طرفـداران شـرق اسـیا هسـتید‪ ،‬بتوانیـد ایـن غـذای کـره ای را نیز در برنامه اشـپزی های هفتگی خـود‪ ،‬بگنجانید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتدا ارد برنج را به همراه نمک داخل کاسه ای بریزید و باهم مخلوط کنید‪.‬‬ ‫سـپس یـک لیـوان اب جـوش را بـه ان اضافه کـرده و ارام هم بزنید تا خمیری‬ ‫ً‬ ‫به دسـت اید‪ .‬خمیر باید نسـبتا شـل ولی به هم چسـبیده باشد‪ .‬حال خمیر‬ ‫را در صافی روی بخارپز قرار دهید و به مدت ‪ ۴۰‬دقیقه بپزید‪ .‬می توانید کف‬ ‫صافـی کاغـذ روغنـی بگذاریـد تـا خمیـر بـه ان نچسـبد‪ .‬مراقـب باشـید بخارپز‬ ‫به انـدازه کافـی اب داشـته باشـد یـا درصـورت لـزوم درطـول پخـت بـه ان اب‬ ‫جـوش اضافـه کنیـد‪ .‬سـطحی صـاف ماننـد تختـه یـا یـک سـینی را بـا روغـن‬ ‫کنجـد چـرب کنیـد‪ ،‬خمیـر را روی ان بگذاریـد و بـا گوشـت کوب به خوبـی‬ ‫بکوبیـد تـا کم کـم خنـک شـود‪ .‬وقتـی بـه حـدی خنک شـد که می شـد بـه ان‬ ‫دسـت زد شـروع کنید به ورز دادن با دسـت‪ .‬وقتی خمیر دوکبوکی خوب ورز‬ ‫داده شـد ان را به صـورت رول هایـی بـه قطـر ‪ ۵/۱‬تا ‪ ۲‬سـانتی متری رول کنید‪.‬‬ ‫رول هـا را به انـدازه پنج سـانتی متری بـرش دهیـد‪ .‬حـاال بـه مرحلـه درسـت‬ ‫کـردن دوکبوکـی رسـیده ایم‪ .‬ابتـدا ماهـی کولـی ان هـا را پـا ک کـرده و در ‪۴‬‬ ‫پیمانه اب جوش بریزید و به مدت ‪ ۳۰‬دقیقه روی حرارت قرار دهید تا بپزد‪.‬‬ ‫بعـد از گذشـت نیـم سـاعت‪ ،‬ان هـا را دراوریـد‪ .‬بـرای تهیـه سـس مخصـوص‬ ‫دوکبوکی‪ ،‬سـیر رنده شـده‪ ،‬پودر فلفل‪ ،‬شـکر‪ ،‬سـس سـویا‪ ،‬روغن کنجد‪ ،‬رب‬ ‫گوجـه (یـا رب چیلـی) را داخـل کاسـه ای باهـم مخلوط کنید‪ .‬سـپس ان ها را‬ ‫بـه اب جـوش اضافـه کنیـد و اجـازه دهیـد تـا ‪ ۵‬دقیقه همراه باهم بجوشـند‪.‬‬ ‫بعـد از ‪ ۵‬دقیقـه‪ ،‬کیـک برنجی هـا را نیـز داخـل اب جـوش بیندازیـد و اجـازه‬ ‫دهیـد ان هـا نیـز به مـدت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬دقیقـه همـراه بـا مـواد بجوشـند و بپزنـد‪ .‬در‬ ‫مرحلـه ی اخـر‪ ،‬نودل‪ ،‬پیازچه‪ ،‬کلم خردشـده‪ ،‬کیک ماهـی و تخم مر غ های‬ ‫اب پـز را نیـز بـه ان هـا اضافه کنید و بعد از گذشـت ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬دقیقـه زیر حرارت را‬ ‫خامـوش کنیـد‪ .‬دوکبوکـی را داخـل ظرف موردنظر خود سـرو کنیـد و روی ان‬ ‫کمـی کنجـد بـرای تزییـن بپاشـید‪ .‬مقـداری پیازچـه خردشـده هـم می توانـد‬ ‫ً‬ ‫ظاهـر غـذا را زیباتـر کنـد‪ .‬فرامـوش نکنیـد کـه حتمـا ایـن غـذا را بـا چـوب‬ ‫اسـتیک های مخصـوص کره ای هـا بخوریـد!‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفندهایی برای ارام کردن کودکان در هواپیما‬ ‫ایا رژیم غذایی‬ ‫برای مقابله با جوش صورت الزم است؟‬ ‫س ــفرکردن همیش ــه جاذبه ه ــای خ ــاص خ ــود را دار؛ اما‬ ‫چگونگ ــی س ــفر و ب ــا چه کس ــانی همس ــفر بودن نی ــز جزو‬ ‫یس ــت که می تواند بر کیفیت س ــفر ش ــما تاثیرگذار‬ ‫عوامل ‬ ‫باش ــد‪ .‬در س ــفرهای خانوادگ ــی یک ــی از دغدغه ه ــای‬ ‫والدی ــن‪ ،‬کم طاقتی ک ــودکان ب ــرای تحمل س ــاعت های‬ ‫بی حرک ــت نشس ــتن در هواپیماس ــت ک ــه ا گ ــر ش ــرایط را‬ ‫ب ــرای ک ــودک خ ــود مهی ــا نکنی ــد‪ ،‬می توان ــد ب ــه یک ــی از‬ ‫بزرگ تری ــن دغدغه ه ــای ش ــما برای س ــفر تبدیل ش ــود‪.‬‬ ‫یق ــراری‪،‬‬ ‫ا گ ــر قصد س ــفر ب ــا کودکت ــان را داری ــد و نگران ب ‬ ‫کم حوصلگ ــی و گری هک ــردن ان ه ــا در طول پرواز هس ــتید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا این مطل ــب را بخوانید‪ .‬بی قراری ک ــودکان ممکن‬ ‫اســـت پـــدر و مادرها را در طـــول پرواز حســـابی کالفه کند‬ ‫و تم ــام ل ــذت پرواز را ان ه ــا بگیرد‪ ،‬به ویژه وقتی که س ــایر‬ ‫سرنشـــینان مـــدام در حال انتقـــاد از گریه کودک باشـــند؛‬ ‫ام ــا ب ــا رعایت چند نکته س ــاده ه ــم می توانی ــد کودکتان‬ ‫را ارام نگـــه داریـــد و هم خودتان از پرواز خســـته نشـــوید‪.‬‬ ‫با فشار هوا و گوش درد چه کنیم؟‬ ‫هن ــگام بلند ش ــدن و ب ــه زمین نشس ــتن هواپیما‪ ،‬فش ــار‬ ‫هـــوا در گوش میانـــی ان را از حالت تعـــادل خارج می کند‬ ‫و موج ــب درد گ ــوش می ش ــود و در این مواق ــع ک ــودکان‬ ‫ب ــه گری ــه می افتن ــد‪ .‬ب ــرای جلوگی ــری از این گ ــوش درد‪،‬‬ ‫دکتـــر مکارثی‪ ،‬متخصص کـــودک در بیمارســـتان کودکان‬ ‫بوس ــتون بهتری ــن راه را ب ــرای نوزاده ــا خ ــوردن ش ــیر‬ ‫مادر‪ ،‬شیش ــه ش ــیر و پس ــتانک می دان ــد و ب ــرای کودکان‬ ‫بزرگت ــر مکی ــدن اب نب ــات چوب ــی و خ ــوردن پاس ــتیل را‬ ‫پیش ــنهاد می کن ــد‪ .‬عم ــل مکی ــدن می تواند فش ــارهوای‬ ‫داخ ــل گ ــوش را خنث ــی کند‪.‬س ــعی کنید زمان نشس ــتن‬ ‫و بلند ش ــدن هواپیم ــا کودکت ــان را بی ــدار نگهداری ــد‪ ،‬چرا‬ ‫ک ــه موق ــع خ ــواب دفع ــات ق ــورت دادن اب ده ــان کمتر‬ ‫از حالـــت بیـــداری اســـت و موقع بیـــدار شـــدن درد گوش‬ ‫بیش ــتری احس ــاس خواه ــد ک ــرد‪ .‬هرچند تم ــام تالش بر‬ ‫این اسـ ـت که ک ــودکان را ارام نگهداری ــم؛ ام ــا گری هک ــردن‬ ‫ب ــرای چند دقیق ــه کوت ــاه می توان ــد فش ــار ه ــوای داخ ــل‬ ‫گـــوش ان هـــا را متعـــادل کند‪.‬‬ ‫اسباب بازی های مورد عالقه کودکتان را فراموش نکنید‬ ‫هم ــه ک ــودکان عروس ــکی دارن ــد ک ــه ان را بیش ــتر از بقیه‬ ‫دوس ــت دارن ــد‪ ،‬اس ــباب بازی ای ک ــه بهانـ ـه ی ان را‬ ‫می گیرن ــد و فرام ــوش کردن ای ــن ایتم های کوچ ــک برابر‬ ‫دکتر محمد علی نیلفروش زاده‬ ‫متخصص پوست و مو‬ ‫کلینیک‬ ‫اس ــت با درد س ــر بزرگ در طول پرواز‪ .‬این وس ــیله ها را دم‬ ‫دس ــت بگذارید و یا داخل کیف دس ــتی تان تا الزم نباشد‬ ‫ب ــرای اوردن ان کابی ــن باالی س ــرتان را ب ــاز کنید‪.‬‬ ‫روزمرگی های کودکتان را به هم نزنید‬ ‫ت ــا جایی ک ــه می توانی ــد برنام ــه غذا خ ــوردن و خ ــواب و‬ ‫بی ــداری کودکت ــان را در حال ــت ع ــادی نگه داری ــد‪ ،‬در غیر‬ ‫ای ــن صورت ب ــه هم ریختن ای ــن برنامه می توان ــد به گریه‬ ‫یق ــراری ک ــودک ش ــما و در نتیجه ناراحتی خود ش ــما‬ ‫وب ‬ ‫ختم ش ــود‪ .‬ممکن اس ــت خواب کودکت ــان را روز پرواز به‬ ‫عق ــب بیندازی ــد و او را بیدار نگـ ـ ه دارید به امی ــد این که او‬ ‫در ط ــول پ ــرواز بخواب ــد و ی ــا به او غ ــذا ندهید ت ــا در طول‬ ‫پرواز با ش ــیر خوردن و غ ــذا خوردن او را س ــرگرم کنید؛ اما‬ ‫در واقع ش ــما ب ــرای گرفتن نتیجه های عک ــس قدم بر می‬ ‫داری ــد و مقدم ــات پ ــرواز ب ــا کودک خس ــته و گرس ــنه و در‬ ‫نتیج ــه بی قرار و گری ــان را فراه ــم می کنید‪.‬‬ ‫کودک را ذوق زده کنید‬ ‫یک س ــا ک جدا گان ــه با ان ــدازه متوس ــط ب ــرای کودکتان‬ ‫ی و کت ــاب جدید‬ ‫کن ــار بگذاری ــد و داخ ــل ان اس ــباب ب ــاز ‬ ‫و خوردنی ه ــای رنگارن ــگ و البت ــه بهداشـــتی بگذاریـــد تا‬ ‫او را ب ــا دی ــدن چیزهای جدی ــد هیجـــان زده کنید‪ .‬گاهی‬ ‫اوق ــات تنها چیزی ک ــه برای ارام کردن کودک الزم اس ــت‬ ‫پرت کردن حواس اوس ــت‪ .‬س ــعی کنی ــد او را در ورق زدن‬ ‫کت ــاب جدید هم ــراه کنید و ب ــا نش ــلن دادن تصویر های‬ ‫مختلف و نامگذاری ان ها کودکتان را س ــرگرم کنید‪ .‬ذوق‬ ‫دیدن اس ــباب ب ــازی جدید و بازی ب ــا ان گری ــه را از یاد او‬ ‫خواه ــد برد‪.‬‬ ‫بدون تبلت سفر نکنید‬ ‫ش ــاید الزم باش ــد در طول پرواز کمی از اس ــتانداردهایتان‬ ‫کوت ــاه بیایی ــد و به کودکانتان زمان بیش ــتری ب ــرای بازی‬ ‫ب ــا ابزارهای هوش ــمند بدهی ــد‪ .‬فراموش نکنی ــد که قبل‬ ‫از س ــفر تبل ــت‪ ،‬ای پ ــاد و گوشـ ـی های هوشـــمندتان را به‬ ‫ب ــازی‪ ،‬موس ــیقی‪ ،‬برنامه ه ــا و کارتن هـــای مورد عالقـــه‬ ‫کودکت ــان مجهز کنید تـــا بتوانید برای م ــدت طوالنی او را‬ ‫س ــرگرم کنید؛ حتی ن ــوزاد را هم می توانید ب ــا کارتن هایی‬ ‫که اهنگ های جذاب و ش ــاد دارند س ــرگرم کنید و همین‬ ‫زم ــان می توان ــد به ان ــدازه ای ک ــه غذایتان را می ــل کنید‪،‬‬ ‫کافی باش ــد‪.‬‬ ‫جوش های پوسـتی فقط مختص نوجوانان نیسـتند؛ بلکه‬ ‫مهـا در ده ههـای دوم و سـوم زندگـی‬ ‫حـدود ‪ 20‬درصـد از خان ‬ ‫شهـای پوسـتی‬ ‫یشـوند‪ .‬جو ‬ ‫شهـا مواجـه م ‬ ‫بـا ایـن جو ‬ ‫تهـای متفاوتـی ایجـاد شـوند؛ از اسـترس‬ ‫می تواننـد به عل ‬ ‫نحـال‪ ،‬همـه این افـراد‬ ‫گرفتـه تـا نوسـانات هورمونـی‪ .‬با ای ‬ ‫شهـای درمانی موضعـی و دارویی‪،‬‬ ‫عالو هبـر جدی گرفتـن رو ‬ ‫شهـا و‬ ‫می تواننـد از مـواد غذایـی خـاص بـرای مقابلـه بـا جو ‬ ‫شفافسـازی پوسـت خودشـان اسـتفاده کننـد‪ .‬اضاف هکـردن‬ ‫مـواد غذایـی زیـر بـه رژیـم غذایـی‪ ،‬کیفیـت پوسـت را بـه مـرور‬ ‫یسـت کـه‬ ‫زمـان افزایـش می دهـد‪ .‬گزنـه‪ ،‬یکـی از گیاهان ‬ ‫خاصیـت ضدالتهابـی ویـژه ای دارد و دو فایـده مهـم نیـز بـه‬ ‫پوسـت می رسـاند؛ کمـک بـه تسـکین التهابـات پوسـتی و‬ ‫بهبود بیماری های پوسـتی مانند ا گزما و ا کنه‪ .‬می توانید از‬ ‫گزنـه بـرای تهیـه سـوپ یـا چای اسـتفاده کنیـد‪ .‬ویژ گـی دیگر‬ ‫گزنـه‪ ،‬قـدرت سـمزدایی ان اسـت کـه از انتی ا کسـیدان های‬ ‫سرشـارش نشـات می گیـرد‪ .‬ایـن ترکیبـات مهـم‪ ،‬از بـدن‬ ‫لهـای ازاد جلوگیـری‬ ‫در مقابـل تولیـد بیش از حـد رادیکا ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫می کننـد و مانـع از اسـیب دیدگی ‪ DNA‬در بـدن م ‬ ‫ی مفیـد دیگـر‪ ،‬رازیانـه اسـت‪ .‬ا گـر تاکنـون از رازیانـه‬ ‫خورا کـ ‬ ‫اسـتفاده نکرده ایـد‪ ،‬وقتـش رسـیده بـا ایـن گیـاه مفیـد اشـنا‬ ‫شـوید‪ .‬رازیانـه عالوه بر اینکـه بـرای هضـم غـذا مفیـد اسـت‪،‬‬ ‫تورم را هم در بدن کاهش می دهد و به بیرون راندن مایعات‬ ‫یهـا‬ ‫اضافـی و سـموم از بـدن کمـک می کنـد‪ .‬همـه ایـن ویژگ ‬ ‫بـرای سلامت پوسـت و مـو مهـم هسـتند و در درازمـدت‬ ‫خودشـان را نشـان می دهنـد‪ .‬شـما می توانیـد از رازیانـه‬ ‫بـرای تهیـه چـای اسـتفاده کنید‪ .‬همچنیـن نعناع کـه مردم‬ ‫جهان بیشـتر از هر چیزی‪ ،‬ان را به واسـطه خواص درمانگر و‬ ‫تسـکین دهنده اش می شناسـند‪ .‬ایـن گیاه مهـم‪ ،‬نه تنها به‬ ‫هضـم بهتـر غـذا کمک می کنـد‪ ،‬بلکه اسـترس را هـم کاهش‬ ‫می دهـد کـه یکـی از عوامـل تشـدیدکننده جوش هاسـت‪.‬‬ ‫برای درمان ا کنه از انواع توت های تیره نیز نباید غافل شـد‪.‬‬ ‫تهـای تیـره را متمایـز می کنـد‪،‬‬ ‫ویژ گـی مهمـی کـه انـواع تو ‬ ‫یسـت کـه در ایـن میو ههـا‬ ‫میـزان زیـاد انتی ا کسیدان های ‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ایـن انتی ا کسـیدان ها از دو منظـر بـرای پوسـت‬ ‫مهـم هسـتند؛ قابلیـت پاکسـازی و قابلیـت شفافسـازی‪.‬‬ ‫مغزهـای خـام‪ ،‬سـیر‪ ،‬گوجـه فرنگـی و کلـم بروکلی نیـز از دیگر‬ ‫یهـای مناسـب بـرای مقابلـه بـا ا کنـه هسـتند‪.‬‬ ‫خورا ک ‬ ‫افـرادی کـه اعتماد به نفـس ضعیفـی دارنـد‪ ،‬به طور مـداوم‪ ،‬بـا خود افکار منفی را مرور می کنند؛ درحالی که با جایگزینی مثبت نگـری به جای افکار منفی می توان‬ ‫ً‬ ‫از اعتمادبه نفس بیشـتری برخوردار شـد و موفقیت های بیشـتری را در زندگی رقم زد؛ مثال شـاید برایتان پیش امده باشـد که صحبت کردن در یک موقعیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬برایتان تشـویش به وجود اورد‪.‬‬ ‫افرایش‬ ‫اعتماد به نفس‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫وقتـی کسـی شـما را ناراحـت و ازرده خاطـر می کنـد‪ ،‬بـه خودتـان سـخت نگیریـد و‬ ‫سـعی کنیـد بـر جنب ههـای مثبت وجودتـان مرکز بیش تری کنید تا تـرس از قضاوت‬ ‫دیگـران‪ ،‬اعتماد به نفـس شـمار را کاهـش ندهد‪.‬‬ ‫اینکه چگونه درباره خودتان حرف می زنید و چگونه با انچه بیان می کنید‬ ‫دیگـران را تحت تاثیـر خـود قـرار می دهیـد مهـم اسـت‪ .‬شـما می توانیـد بـا‬ ‫حرف هایتـان اعتماد به نفـس خـود را کاهـش یـا افزایـش دهیـد‪.‬‬ ‫اسـتفاده از زبانـی خـوب و مثبـت‪ ،‬اولیـن قـدم در مثبت اندیشـی و‪ .‬دسـتیابی‬ ‫بـه اعتماد به نفـس اسـت‪ .‬برای اینکـه بتوانید فردی مثبت اندیش باشـید باید‬ ‫خودتـان را وادار کنیـد تـا جنبـه مثبـت قضیـه را ببنید‪.‬‬ ‫به وجود خود ببالید‪ .‬یکی از راه های تقویت احساسات مثبت و خوب نسبت به خود‬ ‫یهـای خـود ارزش بگذاریـد‪ .‬در بیشـتر مـوارد شـما‬ ‫تهـا و توانای ‬ ‫این اسـت که بـه مهار ‬ ‫ارزشـی برای اسـتعدادها و توانایی های خود قائل نیسـتید‪.‬‬ ‫اینـده را فرامـوش کنیـد‪ .‬ا کثـر مـا طـوری تربیـت شـده ایم کـه دائم به اینـده می اندیشـیم‪ .‬این امر‬ ‫تـا زمانـی معقـول اسـت کـه شـما از امـروز زندگـی خـود حدا کثـر اسـتفاده را کـرده و تما مو کمـال‬ ‫زندگـی کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل ارشاد خوزستان بیان کرد؛‬ ‫پویایی و سالمت فکری جامعه؛ در گرو مجاهدت های خبرنگاران‬ ‫مدیـرکل ارشـاد اسـتان خوزسـتان گفـت‪« :‬ا گاهـی فرهنگـی‪ ،‬پویایـی اجتماعـی و سلامت فکـری‬ ‫جامعـه در گـرو کوشـش ها و مجاهدت هـای خبرنـگاران و اصحـاب قلـم اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫در بخشـی از پیام محمد جوروند به مناسـبت روز خبرنگار امده اسـت‪ « :‬عشـق‪ ،‬امید و ارمان های‬ ‫یسـت کـه بـرای‬ ‫تعالی بخـش یـک ملـت‪ ،‬سـرخط های خبـری روزانـه خبرنـگاران و راویـان حقیقت ‬ ‫پیشـرفت و تعالی ایران عزیز‪ ،‬پویا و بانشـاط از هیچ تالشـی فروگذاری نمی کنند‪ .‬خبرنگار‪ ،‬وجدان‬ ‫بیـدار جامعـه و روشـنی بخش راه و رسـم زمانـه خویـش اسـت و ا گاهی فرهنگـی‪ ،‬پویایی اجتماعی‬ ‫و سلامت فکـری جامعـه در گـرو کوشـش ها و مجاهدت هـای خبرنـگاران و اصحـاب قلـم اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫بهره وری و دستاوردهای بیشتر‪ ،‬با کاهش دغدغه های کارگران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در جلسـه ای کـه با حضور معاونیـن و جمعی از مدیران این شـرکت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬قرارگرفتن فوالد مبارکه را در جایگاه بزرگ ترین شرکت بورسی کشور‪ ،‬امری مبارک قلمداد‬ ‫کرد که چشم انداز روشنی را برای این شرکت به ارمغان اورده است‪ .‬حمیدرضا عظیمیان بااشاره به‬ ‫اولویت هایـی کـه از روز معارفـه خـود در فـوالد مبارکـه بیـان کرده بود گفـت‪« :‬بنده در اولیـن روز کاری‬ ‫بـر اهمیـت بـه نیـروی انسـانی تا کیـد کـردم؛ چرا که اعتقـاد راسـخ دارم هرچقـدر بتوانیـم دغدغه های‬ ‫نیـروی کار خودمـان را کاهـش دهیـم‪ ،‬بهـره وری در کار بـاال خواهـد رفت و دسـتاوردهای بیشـتری را‬ ‫به دسـت خواهیم اورد»‪.‬‬ ‫رفعموانعصادرکنندگان کشاورزی گیالن؛‬ ‫تحقق حضور موثر در بازار اوراسیا‬ ‫صـادرات ‪ ۵۳‬میلیـون دالر تولیـدات کشـاورزی در‬ ‫سه ماه نخسـت امسـال از اسـتارا‪ ،‬نشـانگر ظرفیـت بـاالی‬ ‫فعـاالن اقتصـادی گیلان بـرای دادوسـتد در بـازار بـزرگ‬ ‫نتـر‪ ،‬بایـد‬ ‫اوراسیاسـت امـا جهـت رونـق و ارزاوری افزو ‬ ‫مانع زدایی هـا و رفـع نگرانی هـای صادرکننـدگان و بازرگانـان‬ ‫جـدی گرفتـه شـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محصـوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫بخـش مهمـی از صـادرات کشـور را تشـکیل می دهـد و گیلان‬ ‫نـه به خاطر تولیـدات کشـاورزی داخل اسـتان‪ ،‬بلکه به دلیل‬ ‫صـادرات محصـوالت کشـاورزی برخـی اسـتان های دیگـر از‬ ‫مرزهـای ان‪ ،‬از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت و شناسـایی‬ ‫دقیـق موانـع صـادرات بخـش کشـاورزی و برداشـتن انهـا از‬ ‫پیـش پـای صادرکننـدگان و بازرگانان گیالنی می تواند سـبب‬ ‫تسـهیل و تسـریع عرضـه تولیـدات کشـاورزی کشـورمان بـه‬ ‫بازارهـای منطقـه نظیـر اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا باشـد‪.‬‬ ‫خانـم رحمانـی از صادرکننـدگان و بازرگانـان فعـال تولیـدات‬ ‫کشاورزی در استارا می گوید‪« :‬اقتصاد مرزی دراین شهرستان‬ ‫بـه حـدی اهمیـت دارد کـه امرارمعـاش و درامـد بیـش از‬ ‫ هزارخانـوار ایـن شهرسـتان و حومـه‪ ،‬به طـور مسـتقیم یـا‬ ‫غیرمسـتقیم بـه صـادرات‪ ،‬واردات و ترانزیـت مـرزی مربـوط‬ ‫می شود و در سال جهش تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫انتظار داریم که موانع برداشـته شـود نه اینکه افزایش یابد»‪.‬‬ ‫کطـرف و دارای و امـور‬ ‫او افـزود‪« :‬این روزهـا بانـک مرکـزی ازی ‬ ‫نشـرایط‬ ‫مالیاتی ازسـوی دیگر به ما فشـار وارد می کنند و در ای ‬ ‫از گمـرک انتظـار داریـم حداقل بسـتر صادرات را بیشـتر هموار‬ ‫کند و موانع را از پیش پای تجار بردارد تا سهم قابل توجهی از‬ ‫بازار اوراسیا داشته باشیم»‪ .‬کریم خانی صادرکننده میو هو تره‬ ‫نیـز عمـر مفیـد ایـن تولیـدات را دو تا چهار هفتـه اعالم می کند‬ ‫و معتقـد اسـت کـه گمـرک بایـد درکنـار عمـل بـه رویه هـا و‬ ‫مقـررات خـود‪ ،‬عمـر بـار و کاالهـای مـا را نیـز مدنظـر داشـته‬ ‫باشـد و مـا را ان قـدر معطـل نکنـد که محصوالت دچار فسـاد‬ ‫شـود‪ .‬وی بااشـاره به تقاضـای زیـاد بازار روسـیه بـه بادمجان‪،‬‬ ‫تصریح می کند که عمر مفید بادمجان از لحظه چیده شدن‬ ‫در جیرفـت و یـزد و شـهرضای اصفهـان تـا رسـیدن بـه بـازار‬ ‫حـدود ‪ ۱۴‬روز اسـت؛ امـا بـار مـا هشـت تا ده روز در گمـرک و مـرز‬ ‫اسـتارا معطـل می شـود و چنـدروز در مسـیر روسـیه معطـل‬ ‫می مانـد و دچـار افـت کیفیـت می شـود و حداقـل انتظـار‬ ‫داریـم از گمـرکات زود ترخیـص شـویم‪ .‬وی گفـت‪« :‬باتوجه به‬ ‫پیوسـتن ایـران بـه بـازار بـزرگ اوراسـیا ‪ ،‬گرفتـن برگه سلامت و‬ ‫یسـت؛‬ ‫قرنطیـه بـرای محصـوالت کشـاورزی صادراتـی ضرور ‬ ‫امـا در شـهرهایی کـه نـام بـردم کلینیک هـای گیاه پزشـکی‬ ‫فعـال نیسـتند و وقتـی مـا بـار را از ان شـهرهای مبـدا به اسـتارا‬ ‫حمـل می کنیـم‪ ،‬در اسـتارا کلینیک هـای گیاه پزشـکی بعـد‬ ‫از بازدیـد اعلام می کننـد کـه بـار از اول فاسـد بـوده اسـت و‬ ‫بایـد عـودت داده شـود»‪ .‬او پیشـنهاد داد کـه کلینیک هـای‬ ‫گیاه پزشـکی در شـهرهای مبدا بار فعال شـوند تا محصوالت‬ ‫کشـاورزی با اطمینان نسـبت به کیفیت و سلامت‪ ،‬به سوی‬ ‫اسـتارا و مرز حمل شـود و کلینیک های اسـتارا نیز با بازرسـی‬ ‫و بازدیـد نهایـی‪ ،‬سلامت بـار را تائیـد و مجـوز صـادرات را ارائـه‬ ‫کننـد‪ .‬تقی پـور دیگـر صادرکننـده نیـز می گویـد‪« :‬گمـرک و مـرز‬ ‫اسـتارا ظرفیـت گـذر هم زمـان چنـد کامیـون بـار را نـدارد و‬ ‫ایـن نقیصـه سـبب معطلـی صـادرات می شـود و محصـوالت‬ ‫کشـاورزی درمعـرض خطر فسـاد و افت کیفیـت قرار می گیرند‬ ‫و همچنین اغلب کلینیک های گیاه پزشـکی اسـتارا بسـته یا‬ ‫تعطیل شده اند و از مسئوالن تقاضا داریم انها را دایر کنند»‪.‬‬ ‫ساسان کارجویان مدیر جهاد کشاورزی استارا تصریح کرده‬ ‫کـه در سـال جـاری ‪ ۵۴‬هـزار و ‪ ۳۹۶‬تـن کاال و محصـول شـامل‬ ‫تخته‪ ،‬سبوس‪ ،‬موز و ارزن از کشورهای خارجی و از مرز استارا‬ ‫وارد ایـران شـده و بـر حمل ونقـل نه هـزار و ‪ ۶۷۳‬تـن محصـول‬ ‫کشـاورزی نیـز نظـارت بهداشـتی شـده اسـت‪.‬‬ ‫گلـوگاه صادراتـی گیلان در اسـتارا به قـدری مهـم اسـت کـه‬ ‫به گفتـه نماینـده مـردم اسـتارا در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫نـگاه بـه صـادرات از ایـن شهرسـتان بایـد فـرا اسـتانی و ملـی‬ ‫باشد و برای توسعه زیرساخت و بسترهای تسهیل صادرات‬ ‫ان‪ ،‬تالش هـای بیشـتری صـورت گیـرد‪ .‬غالمرضـا مرحبـا‬ ‫بااعالم اینکـه ‪ ۱۰۰‬درصـد صـادرات محصـوالت کشـاورزی از‬ ‫اسـتارا ازطریـق نـاوگان یخچـال دار انجـام می شـود‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«هر محصول و کاالی صادراتی نشانگرشان ایران در مجامع‬ ‫بین المللی ست و ظرافت و دقت در بسته بندی محصوالت‬ ‫بایـد جـدی گرفتـه شـود»‪.‬‬ ‫سـعید میرقربانـی؛ سرپرسـت فرمانـداری اسـتارا نیـز اعلام‬ ‫کـرده کـه کشـورهای مقصـد محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه بهداشـت و سلامت انهـا سـختگیر و حسـاس هسـتند‬ ‫و بایـد گواهـی بهداشـت ایـن قبیـل محصـوالت‪ ،‬قبـل از‬ ‫صـادرات و طبـق قانـون و بـا رعایـت کامـل موازیـن بهداشـتی‬ ‫صـادر شـود‪ .‬او تا کیـد کـرده صادرکننـدگان بـه رعایـت‬ ‫سلامت و بهداشـت محمولـه صادراتـی خـود مکلـف باشـند‬ ‫تـا هیچ گونـه بـار ترانزیتـی‪ ،‬از کشـور مقصـد به دلیـل رعایـت‬ ‫نشـدن مـوارد بهداشـتی برگشـت داده نشـود‪ .‬هرچنـد‬ ‫مسـئوالن بـرای صـادرات کشـاورزی مقـررات الزم را اعمـال‬ ‫می کننـد؛ امـا درمقابل مشـکالت و موانع این قبیل صـادرات‬ ‫سـا کت ننشسـته اند و در پـی تدبیـر بـرای رفـع انهـا هسـتند‬ ‫و دراین راسـتا معـاون قرنطینـه و بهداشـت گیاهـی سـازمان‬ ‫حفـظ نباتـات کشـور‪ ،‬رعایـت شـرایط کشـورهای مقصـد را از‬ ‫الزامـات صـادرات محصـوالت کشـاورزی دانسـته و از درحـال‬ ‫تدویـن بـودن دسـتورالعمل تسـهیل و تسـریع صـادرات‬ ‫بـرای رفـع دغدغه هـای صادرکننـدگان خبـر داده اسـت‪.‬‬ ‫مهـدی قائمیـان چندی پیـش در دیـدار بـا صادرکننـدگان در‬ ‫اسـتارا گفـت‪« :‬دسـتورالعمل سـهولت و تـدوام صـادرات‪ ،‬بـا‬ ‫بهره گیـری از نظرهـا و تجـارب صادرکننـدگان تدوین می شـود‬ ‫و بعد از تصویب در شـورای عالی صادرات‪ ،‬اجرا خواهد شـد و‬ ‫اطالعات محل نگهداری و بسته بندی محصوالت در گواهی‬ ‫بهداشتی انها درج و درقالب اسناد بین المللی به کشورهای‬ ‫مقصـد ارسـال خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت پایـش‬ ‫بهداشـتی محصـوالت کشـاورزی در مراحـل کاشـت‪ ،‬داشـت‬ ‫و برداشـت‪ ،‬افـزود‪« :‬قرنطینـه نباتـی کشـور از مهم تریـن ارکان‬ ‫صادرات کشـاورزی اسـت و الزامات ان باید به درسـتی رعایت‬ ‫شـود»‪ .‬معـاون قرنطینـه و بهداشـت گیاهـی سـازمان حفـظ‬ ‫نباتـات کشـور‪ ،‬اسـتقرار کلینیک هـای گیاه پزشـکی در محـل‬ ‫بسته بندی و انبار محصوالت را برای نظارت های بهداشتی‬ ‫ضروری دانست تا صادرکنندگان با اطمینان خاطر از کیفیت‬ ‫محصوالت‪ ،‬در مسیر صادرات نگرانی نداشته باشند‪ .‬موانع‬ ‫و مصائـب صـادرات کشـاورزی‪ ،‬فقـط به گیرهای بهداشـت و‬ ‫سلامت محصوالت محدود نمی شـود؛ بلکه تکمیل نشـدن‬ ‫راهگـذر ریلـی شـمال‪-‬جنوب نیـز مانعی بـرای گـذر قطارهای‬ ‫صادرات است و متاسفانه این نقیصه سبب کوتاهی دست‬ ‫تجـار و فعـاالن اقتصـادی از بـازار بـزرگ و پرمنفعـت اوراسـیا‬ ‫می شـود‪ .‬اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در ابان مـاه سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میـان ایـران و کشـورهای عضـو درقالب همگرایـی و همکاری‬ ‫منطقـه ای و بـا هـدف ازادسـازی و تسـهیل تجـارت کاال و‬ ‫ارتباطـات و افزایـش همکاری هـا به صـورت توافقنامـه ای‬ ‫سه سـاله (تـا ابان مـاه ‪ )۱۴۰۱‬به امضـاء رسـید‪ .‬طبـق توافقـات‬ ‫اتحادیـه اوراسـیا امتیازاتـی بـرای صـادرات ‪ ۵۰۲‬ردیـف کاال‬ ‫و امتیـاز ‪ ۳۶۰‬ردیـف کاال وارداتـی بـرای ایـران منظـور شـده‬ ‫و بخشـی از امتیـازات شـامل ابزیـان‪ ،‬لبنیـات‪ ،‬گل‪ ،‬میـوه‬ ‫و صیفی جـات‪ ،‬شـیرینی و شـکالت‪ ،‬کنسـروها‪ ،‬ابمیـوه و‬ ‫کمپـوت‪ ،‬مـواد اولیـه و حالل هـا و رقیق کننده هـا و رزین هـا و‬ ‫غیـره و امتیـازات اعطایـی ایـران بـه کشـورهای اوراسـیا انـواع‬ ‫گوشـت قرمـز‪ ،‬ابزیـان‪ ،‬حبوبـات‪ ،‬چـای‪ ،‬دانه هـای روغنـی و‬ ‫غلات‪ ،‬روغـن خام‪ ،‬اب های معدنـی و گازدار و طعم دار‪ ،‬انواع‬ ‫کنجاله‪ ،‬مواد صنعتی و انواع شوینده ها‪ ،‬کاغذ و کاغذ روزنامه‬ ‫و محصـورات دیگـر اسـت‪ .‬هرچنـد تحریم هـای ناجوانمردانه‬ ‫امریـکا انگیـزه ایرانیان را برای ایسـتادگی در برابـر زیاده خواهی‬ ‫دشـمن سـلب نکـرده امـا ضربـه و زیـان تحریم هـا بـر توسـعه‬ ‫بسـترهای صـادرات‪ ،‬امـری اشـکار اسـت و به نحوی که رئیس‬ ‫اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و روسـیه نیـز بـر این امـر صحـه‬ ‫گذاشـته اسـت‪ .‬هـادی تیزهـوش تابـان گفتـه کـه به دلیـل‬ ‫تحریم هـا و تکمیل نشـدن برخـی زیرسـاخت های الزم بـرای‬ ‫بهره گیری از مسیرهای ریلی رشت‪-‬کاسپین و رشت‪ -‬استارا‪،‬‬ ‫تا کنـون نتوانسـته ایم از ایـن ظرفیـت بهـره الزم را به دسـت‬ ‫اوریم‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسـیه عضویت در اوراسـیا‬ ‫را بـرای کشـورمان مثبـت ارزیابـی و تصریـح کـرد‪« :‬طـی مـدت‬ ‫الحاق به اوراسیا از حذف بخشی از تعرفه ها بهره گرفتیم؛ اما‬ ‫برخـی مشـکالت مانـع بهره گیـری کامـل از ان شـد‪ .‬تیزهـوش‬ ‫تابـان یـاداور شـده کـه روسـیه واردکننـده بـزرگ مـواد غذایی و‬ ‫محصوالت کشاورزی است اما از ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر واردات ان‪،‬‬ ‫سـهم مـا ‪ ۶۷‬میلیارد دالر معـادل ‪ ۲۲‬صدم درصد بوده اسـت و‬ ‫با تکمیل کری دور شمال‪ -‬جنوب (نوسترا ک) می توانیم در‬ ‫ترانزیـت کاال تحـول بزرگـی ایجـاد کنیم و البته‪ ،‬کشـتیرانی نیز‬ ‫باید منضبط و پروازها برای حمل ونقل هوایی هم باید برقرار‬ ‫شود»‪ .‬وی یکی از مهم ترین مشکالت را بازنگشتن ارز حاصل‬ ‫از صـادرات اعلام کـرده و گفتـه کـه نمی توانیـم ارز حاصـل از‬ ‫صـادرات را بـه ایـران بازگردانیـم و حتـی در دوره شـیوع کرونـا‬ ‫کـه برخلاف بسـیاری از کشـورها مرزهـای مـا ب هطـرف روسـیه‬ ‫باز بود‪ ،‬مشـکل بازگشـت ارز را داشـتیم‪ .‬با علم به وجود موانع‬ ‫صـادرات کـه از زبـان بازرگانـان و مسـئوالن عنوان شـد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد بتوان با درک صحیح از دغدغه تجار و تحقق شرایط‬ ‫تسـهیل صـادرات بـرای انهـا‪ ،‬رفـع بروکراسـی اداری و اصلاح‬ ‫بخشـنامه های متعـدد حـوزه اقتصـاد و صـادرات‪ ،‬توسـعه و‬ ‫تحکیم روابط بازرگانان و ارائه اموزش های اقتصادی منطبق‬ ‫بر شـرایط روز بازارهای جهانی‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت سـرای‬ ‫تجاری ایرانیان در اسـتاراخان جمهوری اذربایجان‪ ،‬برگزاری‬ ‫همایش هـای مجـازی بـرای اتاق هـای بازرگانـی کشـورهای‬ ‫حاشیه دریای خزر و درنهایت با تکمیل کریدور ریلی شمال‪-‬‬ ‫جنـوب در دولت سـیزدهم موانع صـادرات و ترانزیت خارجی‬ ‫را رفـع کـرد و مسـیر ارزاوری سـربازان اقتصادی میهـن را هموار‬ ‫سـاخت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گل های افتابگردان مازندران‬ ‫لهـای افتابگـردان در دشـت های مازنـدران‬ ‫عطـر گ ‬ ‫بگـردی‬ ‫نمـزارع افتا ‬ ‫پیچیـد و افتـاب تابسـتانی در ای ‬ ‫می کنـد‪ .‬کاشـت هشـت رقـم افتابگـردان خارجـی‬ ‫به نا مهـای (البـاد‪ ،‬فانتازیـا‪ ،‬شـمس‪ ،‬اسـکار‪ ،‬ال کومـکا‪،‬‬ ‫لوانتـه هایسـان ‪ ،۲۵‬پروگـرس) در مسـاحتی حـدود‬ ‫سـه هزار متر مربع در منطقـه لپوتـک روسـتای نوذرابـاد‬ ‫شهرسـتان نـکا‪ ،‬در خردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬اجـرا شـد و در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مرحلـه تحقیـق و بررس ‬ ‫حوا احمدی‪ /‬مهر‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت فرهنگ سازی در حوزه های مختلف مرتبط با خدمات شهری‬ ‫عفت فالح‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬عملکـرد ایـن‬ ‫معاونت در دوره اخیر مدیریت شهری را تشریح کرد‪ .‬رامین‬ ‫امیرمـداح‪ ،‬بابیان اینکـه در ایـن دوره از مدیریـت شـهری‪،‬‬ ‫نرم افزارهایـی ازجملـه «سـامانه مدیریـت ارامسـتان ها» و‬ ‫«سـامانه مدیریـت تابلوهـای شـهری» در حـوزه خدمـات‬ ‫شـهری‪ ،‬راه انـدازی شـد کـه نقـش مهمـی در تسـریع‬ ‫خدمت رسانی به شهروندان داشته است‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬الزم‬ ‫اسـت تمـام خدمـات حوزه های مختلف معاونـت خدمات‬ ‫شـهری‪ ،‬الکترونیکـی و نرم افـزاری شـود»‪ .‬وی به بازسـازی و‬ ‫راه انـدازی مجـدد کارخانـه بازیافت و تفکیک زبالـه از مبدا و‬ ‫رونمایی از نرم افزار َ‬ ‫«شمیز» و خرید و نصب باسکول ُ‬ ‫‪80‬تنی‬ ‫در ورودی سـایت لندفیـل‪ ،‬اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬احیـاء و‬ ‫توسعه مجموعه تولید گل وگیاه شهرداری کرمان‪ ،‬برگزاری‬ ‫چهارمیـن دوره سـمپوزیوم ملی مجسمه سـازی شـهرداری‬ ‫کرمـان و خلـق ‪ 12‬اثـر هنـری‪ ،‬سـفارش و اجـرای بیـش از‬ ‫‪ 50‬اثـر هنـری در سـطح شـهر و راه انـدازی «خانـه هنرهـای‬ ‫شـهری» و برگـزاری دو دوره رویـداد «حافظـه چـوب» و دو‬ ‫دوره رویداد «هنرواره عاشـورایی»‪ ،‬از دیگر اقدامات اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬تکمیـل پـروژه‬ ‫مطالعه و توسعه شبکه اب خام با بیش از ‪60‬هزار متر طول‬ ‫لوله گـذاری‪ ،‬به روزرسـانی نـاوگان سـبک شـهرداری بـا خریـد‬ ‫‪ 51‬دسـتگاه خودرو‪ ،‬تجهیز سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنـی شـهرداری بـه سیسـتم ‪ ،CBRN‬کلنگ زنی ایسـتگاه‬ ‫اتش نشـانی شـماره یک جهت بازسـازی و طراحی ایستگاه‬ ‫اتش نشـانی شـماره ‪ ،11‬خریـد ‪ 22‬دسـتگاه سـت کامـل‬ ‫تنفسـی‪ ،‬تکمیـل و توسـعه سـایت جمـع اوری و جداسـازی‬ ‫سـگ های بالصاحـب سـطح شـهر و تهیـه نقشـه ممیـزی‬ ‫ایمنـی شـهر کرمـان‪ ،‬از دیگـر اقدامـات دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«خریـداری و نصـب نرم افـزار جامـع مدیریـت ارامسـتان ها‪،‬‬ ‫وا گـذاری نـاوگان حمل ّ‬ ‫میت به بخش خصوصی‪ ،‬پیگیری‬ ‫ویـژه راه انـدازی ارامسـتان جدیـد‪ ،‬سـاخت گلبرگ هـا‪،‬‬ ‫اب رسـانی و برق رسـانی و سـاخت و هم سطح سـازی قبـور‬ ‫طبقاتی و اماده سـازی ارامسـتان «بهشـت کریمان» جهت‬ ‫افتتـاح‪ ،‬بخشـی از مهم تریـن اقدامـات معاونـت خدمـات‬ ‫شهری شهرداری کرمان‪ ،‬هم زمان با پنجمین دوره شورای‬ ‫اسلامی شـهر بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫راه اندازیمجدد«کارخانهبازیافتپسماند»‬ ‫و تفکیک زباله از مبدا‬ ‫امیرمـداح بابیان اینکـه یکـی از موضوعاتـی کـه در ایـن دوره‬ ‫پیگیـری شـد‪ ،‬راه انـدازی مجـدد تفکیـک زبالـه از مبـدا‬ ‫و رونمایـی از نرم افـزار َ‬ ‫«شـمیز» بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن‬ ‫کارخانـه بازیافـت پسـماند بـا تجهیـزات کامـل راه انـدازی‬ ‫شـد و هم ا کنـون درحال فعالیـت اسـت کـه از اقدامـات مهم‬ ‫ایـن دوره بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مطالعـات مربـوط بـه تفکیـک‬ ‫از مبـدا‪ ،‬انجـام و اسـناد جهـت برگـزاری مزایـده امـاده شـد و‬ ‫مزایـده برگـزار و مدیریـت کارخانـه بازیافـت پسـماند هـم بـه‬ ‫مزایده گذاشـته شـده تا به بخش خصوصی وا گذار شـود تا‬ ‫فقط نظارت بر فعالیت های ان بر عهده شـهرداری باشـد»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫بخـش موتوری سـازمان مدیریت پسـماند نیـز در ایـن دوره‪،‬‬ ‫خریـد ‪ 51‬دسـتگاه خـودرو و به روزرسـانی نـاوگان سـبک‬ ‫شهرداری‪ ،‬موجب کاهش هزینه ها و افزایش امنیت نقلیه‬ ‫شـهرداری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫تجهیزناوگاناتش نشانی‬ ‫امیرمـداح افـزود‪« :‬همچنیـن باتوج هبـه نیـاز جـدی‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان‬ ‫بـه تجهیـزات و ماشـین االت‪ ،‬نسـبت بـه خریـد و بازسـازی‬ ‫ماشـین االت اقـدام شـد کـه دراین راسـتا‪ ،‬عالوه بـر خریـد‬ ‫‪ 22‬دسـتگاه سـت کامـل تنفسـی و تجهیـز سـازمان‬ ‫اتش نشـانی بـه سیسـتم ‪ ،CBRN‬چهار دسـتگاه ایسـوزو‬ ‫اطفـای حریق و پیشـرو‪ ،‬یک دسـتگاه شاسـی بنز خـودروی‬ ‫پشـتیبان بـا ظرفیـت ‪12‬هزار لیتـر‪ ،‬یک دسـتگاه شاسـی رنـو‬ ‫میـدالم خـودروی اطفـای حریـق سـنگین و چهار دسـتگاه‬ ‫موتورسـیکلت امـدادی‪ ،‬تجهیـز و بـه نـاوگان اتش نشـانی و‬ ‫خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان اضافـه شـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بـا پیگیری هـای فراوانـی کـه در ایـن دوره صـورت‬ ‫گرفـت‪ ،‬ایسـتگاه شـماره «یـک» اتش نشـانی به طورکامـل‬ ‫درحال بازسازی سـت؛ عالوه بر ایـن‪ ،‬طراحـی‬ ‫تخریـب شـد و‬ ‫ِ‬ ‫جهت سـاخت ایسـتگاه اتش نشانی شـماره «‪ »11‬در شهرک‬ ‫«شهید مطهری» انجام شد و عملیات اجرایی ان به زودی‬ ‫اغـاز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اضافه شدن بیش از ‪ 20‬هکتار به فضای سبز شهر کرمان‬ ‫امیرمداح گفت‪« :‬زیباسازی‪ ،‬روشنایی و نورپردازی‪ ،‬نصب‬ ‫ِالمان ها‪ ،‬تندیس ها و اجرای نقاشـی های دیواری‪ ،‬بخشـی‬ ‫از وظایفی سـت که در حوزه سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫سـبز شـهری شـهرداری قـرار دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ایـن دوره‬ ‫تالش شـد که ِالمان ها‪ ،‬مجسـمه ها و نقاشـی های دیواری‬ ‫سـطح شـهر تـا حد امـکان ازطریـق انتشـار فراخـوان و از بین‬ ‫اثـار هنرمنـدان اسـتانی و کشـوری توسـط هیئـت داوران‪،‬‬ ‫انتخـاب‪ ،‬نصـب و اجـرا شـود؛ ضمن اینکه سـفارش و اجرای‬ ‫بیـش از ‪ِ 50‬المـان و اثـر هنـری کارشناسی شـده در سـطح‬ ‫شـهر‪ ،‬راه انـدازی «خانـه هنرهـای شـهری»‪ ،‬برگـزاری دو‬ ‫دوره رویـداد «حافظـه چـوب» بـا خلق ‪ 24‬اثـر هنری جدید‪،‬‬ ‫برگـزاری دو دوره رویـداد «هنـرواره عاشـورایی»‪ ،‬برگـزاری‬ ‫چهارمیـن «سـمپوزیوم ملـی مجسمه سـازی شـهرداری‬ ‫کرمـان» و خلـق ‪ 12‬اثـر از سـنگ و مـس توسـط هنرمنـدان‬ ‫مطـرح اسـتان و کشـور‪ ،‬بخشـی از اقدامـات انجام شـده‬ ‫در ایـن دوره بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫تعیین تکلیفدست فروشانبااحداثبازارچه هایمحلی‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬طراحی و اسـتقرار‬ ‫نرم افـزار جهـت پیگیـری امـور و ارائـه خدمـات در سـازمان‬ ‫سـاماندهی مشـاغل شـهری و فراورده هـای کشـاورزی‬ ‫شـهرداری را ضـروری دانسـت و گفـت‪« :‬تعیین تکلیـف‬ ‫دست فروشـان بـا احـداث بازارچه هـای محلـی و اختصاص‬ ‫مکانی جهت اسـتقرار ان ها در میدان «شـهدا» (مشـتاق) و‬ ‫بلـوار «‪ 22‬بهمـن» و تعیین تکلیف دکه های سـطح شـهر که‬ ‫درحال حاضر‪ 80 ،‬دکه با مجوز سازمان ساماندهی مشاغل‬ ‫شـهری درحال فعالیـت هسـتند‪ ،‬بخشـی از اقداماتی سـت‬ ‫که در این دوره توسـط سـازمان سـاماندهی مشـاغل شهری‬ ‫و فراورده هـای کشـاورزی شـهرداری کرمـان انجـام شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬امیرمـداح افـزود‪« :‬راه انـدازی بازارچه هـای محلـی‪،‬‬ ‫یکی دیگـر از مـواردی بـود کـه در ایـن دوره به طورجـدی‬ ‫پیگیـری شـد و دراین راسـتا مذا کـرات متعـددی بـا‬ ‫سـرمایه گذاران انجـام شـد و طـی ان بازارچـه محلـی «ابوذر»‬ ‫ً‬ ‫پس از تعطیلی چندساله مجددا راه اندازی شد؛ همچنین‪،‬‬ ‫جهـت راه انـدازی حداقـل دو بازارچـه در هـر منطقه شـهری‬ ‫بـا هـدف توزیـع عادالنه تـر و بـا قیمـت مناسـب کاالهـای‬ ‫موردنیـاز مـردم و کاهـش بـار ترافیـک‪ ،‬برنامه ریـزی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه مدیریـت خدمـات و تاسیسـات‬ ‫شـهرداری نیـز در ایـن دوره تالش جدی در سـاخت مبلمان‬ ‫شـهری موردنیـاز شـهرداری داشـته و درحال حاضـر‪،‬‬ ‫شـهرداری در بسـیاری از زمینه هـا از خریـد لـوازم و تجهیزات‬ ‫و نیازهـای روزمـره بی نیـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬عالوه بـر‬ ‫اقدامـات و پروژه هـای ذکرشـده‪ ،‬برخـی اقدامـات ازجملـه‬ ‫تنظیـف و جمـع اوری اصولی زباله های شـهری و عفونی که‬ ‫روزانـه ‪ ُ 300‬تـن زبالـه شـهری و‬ ‫ُ‬ ‫هشت الی‪ 10‬تن زباله عفونی‬ ‫در شهر کرمان جمع اوری می شود‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬هوشمند شـدن‬ ‫کامـل شـهرداری و شـهر کرمـان را جـزو اقدامـات ضـروری‬ ‫دانسـت و بابیان اینکـه در ایـن دوره گام هـای بلنـدی‬ ‫دراین زمینـه برداشـته شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در تمـام‬ ‫سـازمان های زیرمجموعـه معاونـت خدمـات شـهری هـم‬ ‫باتوجه بـه گسـتردگی خدماتـی کـه بـه شـهروندان ارائـه‬ ‫می شـود‪ ،‬الزم اسـت زیرسـاخت های الزم جهـت ارائـه‬ ‫خدمـات به صـورت الکترونیکـی و نرم افزاری فراهم شـود که‬ ‫در این رابطـه اقداماتـی انجـام شـده و نرم افزارهایـی اسـتقرار‬ ‫یافتـه‪ ،‬امـا بایـد تقویـت و به روزرسـانی شـوند»‪ .‬امیرمـداح‬ ‫افـزود‪« :‬فرهنگ سـازی در حوزه هـای مختلـف مرتبـط‬ ‫بـا خدمـات شـهری ازجملـه تفکیـک زبالـه از مبـدا بسـیار‬ ‫ضروری سـت و می توانـد زمینـه ایجـاد درامدهـای پایـدار را‬ ‫بـرای شـهرداری فراهـم کنـد»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫انتخاب سرپرست جدید‬ ‫شهرداری حسن اباد فشافویه‬ ‫منصـوره تـاری وردی بـا پنـج رای اعضـای شـورای شـهر‬ ‫به عنـوان سرپرسـت شـهرداری حسـن اباد انتخـاب شـد‬ ‫و ایـن بـرای نخسـتین بار اسـت کـه مدیریـت شـهرداری‬ ‫حسـن اباد بـه یـک زن سـپرده می شـود‪ .‬در جلسـه‬ ‫صبـح دیـروز شـورای شـهر حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬منصـوره‬ ‫تاری وردی با کسـب بیشـترین رای اعضای شـورا به عنوان‬ ‫سرپرسـت جدیـد شـهرداری حسـن اباد انتخـاب شـد و‬ ‫بدین ترتیـب شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد از توابـع‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬سرپرسـتی شـهرداری ایـن شـهر را بـه یـک‬ ‫زن وا گـذار کردنـد‪ .‬تـاری وردی پیش از ایـن مسـئولیت‬ ‫طرح‪ ،‬برنام ه و برنامه ریزی شهرداری حسن اباد را برعهده‬ ‫داشـت‪ .‬تـاری وردی جـزو معـدود کارمنـدان شـهرداری‬ ‫حسـن اباد اسـت کـه دارای مـدرک دکتـرا بـا گرایـش‬ ‫برنامه ریـزی شهری سـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ بانـوان ایـن‬ ‫شـهر حضـور فعالـی در عرصه هـای اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫دارند‪ ،‬باانکه بانوان حسن اباد در ششمین دوره انتخابات‬ ‫شـورای شـهر از راه یابـی بـه شـورای شـهر بازماندند؛ اما سـه‬ ‫عضـو علی البـدل شـورای شـهر دراختیـار بانـوان شـهر قـرار‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه شمیم حسینی‬ ‫در استان شیخ صدوق‬ ‫دراسـتانه ماه محرم نمایشـگاه شمیم حسینی درراستای‬ ‫تامیـن اقلام موردنیـاز هیئـت و مسـاجد شهرسـتان ری‬ ‫در اسـتان امامـزاده شـیخ صـدوق افتتـاح شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری‪ ،‬بـه‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬نمایشـگاه شـمیم حسـینی درراسـتای‬ ‫تامیـن اقلام موردنیـاز هیئـت شهرسـتان ری و اعمـال‬ ‫تخفیـف ویـژه از محـل موقوفـات مربوطـه از ‪ ۱۴‬مـرداد تـا‬ ‫دوشـنبه ‪ ۱۸‬مـرداد بـه متقاضیـان خدمات رسـانی خواهـد‬ ‫کرد»‪ .‬حجت االسالم سید محمد سیدی افزود‪« :‬همه روزه‬ ‫دشـرایط می تواننـد بـه‬ ‫از سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۲‬متقاضیـان واج ‬ ‫ایـن نمایشـگاه که در محل اسـتان شـیخ صـدوق (ره) دایر‬ ‫شـده مراجعـه کرده و براسـاس مقـررات ملزومـات موردنیاز‬ ‫یسـت‪ ،‬تهیـه‬ ‫را کـه شـامل مـواد غذایـی و مـواد بهداشت ‬ ‫کننـد»‪ .‬رئیـس اداره اوقـاف شهرسـتان ری خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬به منظـور اجـرای نیـات واقفیـن درزمینـه عـزاداری‬ ‫سیدالشـهدا (ع) مسـاعدت هایی نیـز از محـل ایـن نیـات‬ ‫درراسـتای برگـزاری بهتـر و باشـکوه تر مراسـم عـزاداری امـام‬ ‫حسـین (ع) دراختیـار هیئـت قـرار خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫برخورداری فرزندان زنان بی سرپرست‬ ‫از تسهیالت اشتغال زایی‬ ‫معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«در دفتـر زنـان و امـور توانمندسـازی زنـان بی سرپرسـت‬ ‫و خودسرپرسـت‪ ،‬فرزنـدان ان هـا تحـت حمایت هـای‬ ‫مختلـف در تسـهیالت اشـتغال زایی‪ ،‬توانمندسـازی‪،‬‬ ‫خدمـات نقـدی و غیرنقـدی قرار می گیرند و همه نیازهای‬ ‫انـان در شـرایط نامناسـب اقتصـادی و اجتماعـی دیـده‬ ‫می شـود»‪ .‬مریـم صفایـی گفـت‪« :‬بهزیسـتی مامـن امنـی‬ ‫بـرای حمایـت و نگهـداری از زنـان و دختـران اسـیب دیده‬ ‫ن سـازمان در حـوزه امـور‬ ‫ معرض اسـیب اسـت و ایـ ‬ ‫و در‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعـی خدمـات متعـددی را در دفاتـر مختلـف بـه‬ ‫جامعـه هـدف خـود ارائـه می دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دفتـر‬ ‫امـور اسـیب دیدگان اجتماعـی خدمـات عدیـده ای را بـه‬ ‫جامعـه اسـیب پذیر و اسـیب دیده شـامل کـودکان کار و‬ ‫ معرض‬ ‫ معرض اسیب و زنان در‬ ‫خیابان‪ ،‬زنان و دختران در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خشـونت خانگـی ارائـه داده و چتـر حمایتـی خـود را بـر سـر‬ ‫انـان می گسـتراند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر‬ ‫به شماره ثبت ‪ 16012‬و شناسه ملی ‪10100583123‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪1399/09/30‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موسسـه حسابرسـی مفیـد راهبـر بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10861836531‬بـه عنـوان بـازرس قانونـی بـرای یکسـال مالـی انتخـاب گردیـد‪ .‬اعضای‬ ‫هیـات مدیـره بـرای مدت دو سـال به شـرح ذیل انتخاب گردیدند‪ :‬سـازمان اقتصادی‬ ‫کوثـر بـه شناسـه ملـی ‪ ،14006852814‬شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه صنعـت کوثر صبا‬ ‫بـه شناسـه ملـی ‪ ،10101012504‬شـرکت سـرمایه گذاری کشـاورزی کوثـر بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪.10100931903‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1174345‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی سیویل پی ارمه سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 346753‬و شناسه ملی ‪10103953495‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 50000000‬ریال به مبلغ‬ ‫‪ 600000000‬ریال منقسم به ‪ 12000‬سهم ‪ 50000‬ریالی بانام از محل مطالبات‬ ‫حال شـده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح و ذیل ثبت‬ ‫در تاریـخ فوق الذکـر از لحاظ افزایش سـرمایه تکمیـل امضاء گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1174346‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی سیویل پی ارمه شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 346753‬و شناسه ملی ‪10103953495‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫ننـژاد‬ ‫مـورخ ‪ 1400/03/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای علـی اری ‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 0068955421‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم زهـرا‬ ‫عطارصادق صومعه سـرائی بـا کـد ملـی ‪ 0057717117‬بـه سـمت بـازرس‬ ‫علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1174347‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فارا طب پیشرو شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 374947‬و شناسه ملی ‪10320242520‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/04/01‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬بـه موضـوع فعالیـت شـرکت "تولیـد‪ ،‬خریـد و‬ ‫فـروش‪ ،‬واردات و صـادرات و تهیـه و توزیـع کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‬ ‫از جملـه لـوازم و تجهیـزات دندانپزشـکی و دندانسـازی و پزشـکی پـس از‬ ‫اخـذ مجوزهـای الزم بـه مـدت نامحـدود" الحـاق گردیـد و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1174349‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نوونورد دارو با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 198051‬و شناسه ملی ‪10102398796‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/04/01‬و مجوز شـماره‬ ‫‪ 1400/148562‬مـورخ ‪ 1400/04/23‬وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬عبـارت ذیـل بـه موضـوع شـرکت الحـاق گردیـد و مـاده مربوطـه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪" :‬واردات و راه انـدازی دسـتگاه های خـط تولیـد صنایـع‬ ‫غذایـی و بهداشـتی و همچنیـن لـوازم جزئـی و جانبـی و مـواد مـورد اسـتفاده در انهـا‬ ‫و پشـتیبانی کلیـه ایـن خطـوط (درصـورت ضـرورت قانونـی انجـام موضوعـات پـس از‬ ‫اخـذ مجوزهـای الزم)"‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1174350‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه‬ ‫شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪267318‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10103034466‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم شـادان‬ ‫اعتمـادی بـه شـماره ملـی ‪ 1285354818‬بـا پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 990000000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه‬ ‫میـزان ‪ 990100000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت‬ ‫از مبلـغ ‪ 10000000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 1000000000‬ریـال افزایـش و‬ ‫مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اسـامی شـرکاء شـرکت بعـد از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیل‬ ‫می باشـد‪ :‬اقایان رامین ربیعی دارای ‪ 100/000‬ریال‪ ،‬روزبه پیروز‬ ‫دارای ‪ 9/700/000‬ریال‪ ،‬بهروز پیروز دارای ‪ 100/000‬ریال و خانم‬ ‫شـادان اعتمـادی دارای ‪ 990100000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1174348‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 18‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪362‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫مدیترانه‬ ‫شبجنایتکاران‬ ‫بـازی مهـراوه شـریفی نیا‪ ،‬بهرنـگ‬ ‫فیلمـی سـاخته هـادی حاجتمنـد ؛ بـا ِ‬ ‫علـوی‪ ،‬پوریـا پورسـرخ‪ ،‬قاسـم زار ع‪ ،‬علیرضـا اسـحاقی و سـعید توکلـی‪ .‬ایـن‬ ‫اثـر کـه عاشـقانه ای نـاارام را روایـت می کنـد؛ درون مایـه اجتماعـی داشـته و‬ ‫بـه زندگـی زوج عاشـقی می پـردازد که درگیر معضلات و ماجراهای مختلفی‬ ‫می شـوند‪ .‬زمـان سـاخت ایـن فیلـم درواقـع‪ ،‬سـال ‪1397‬؛ و دومیـن اثـر‬ ‫سـینمایی حاجتمنـد پـس از فیلـم «اشـنوگل» اسـت‪.‬‬ ‫داسـتانی از فروخـورد ه شـدن فریادهایـی کـه گاهـی ان قـدر بلنـد هسـتند‬ ‫کـه شـنیده نمی شـوند؛ روایتـی از یـک جنایـت زیبـا‪ !...‬شـیرین عطاالهـی‪،‬‬ ‫محمدرضا حسن زاده‪ ،‬سوگند دیانی و نازی نخجیری؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی مهدی محبعلی (سهاب) هستند که برپایه متنی از خوزه تریانا‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫خـود کارگـردان) تـا ‪ 5‬شـهریورماه سـاعت ‪65( 20:30‬دقیقـه) در‬ ‫(بـا ترجمـه ِ‬ ‫«پردیـس تئاتـر شـهرزاد» ( سـالن صنوبـر) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫دخترترکستانی‬ ‫باغ ارم‬ ‫کتابـی به قلـم احمـد مدقـق کـه انتشـارات «صـاد» در ‪90‬صفحـه و قیمـت‬ ‫‪15‬هزارتومـان منتشـر کـرده‪ .‬مدقـق؛ در سـال ‪ 1364‬در قـم متولـد شـد‪.‬‬ ‫ایـن اثـر از ایـن نویسـنده افغانی تبـار اهـل ایـران‪ ،‬مجموعـه هفـت داسـتان‬ ‫عشقی سـت کـه گاه رگه هایـی از مهاجـرت در ان دیده می شـود‪ .‬تالش های‬ ‫معصومانـه ای کـه رنـج و لذتـش در هـم امیختـه و ما را با ادم هایی سرگشـته‬ ‫همـراه می کنـد‪.‬‬ ‫اثری از گروه «راهی»؛ با خوانندگی مهدیا علیزاده و اهنگسازی ارشاد رازانی‬ ‫کـه در قالـب هشـت قطعه سـاخته شـده‪« .‬راهـی» فعالیت موسـیقایی خود‬ ‫ً‬ ‫نگـروه‬ ‫را رسـما بـا انتشـار قطعـه «دلـم گرفـت» در سـال ‪ ۱۳۹۶‬اغـاز کـرد‪ .‬ای ‬ ‫عنوان می کند دنبال تلفیق عناصر مشترک در موزیک ملل بوده که سبب‬ ‫هم نشـینی موسـیقی های الکترونیـک‪ ،‬سـنتی ایرانـی و کالسـیک غربـی بـا‬ ‫تنظیم هـای امـروزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مجموعهتابستانه‬ ‫اکو‬ ‫نمایشـگاه گروهـی نقاشـی‪ ،‬حجـم و عکـس کـه تـا ‪ 2‬شـهریورماه جـاری در‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابان کریمخان‪،‬‬ ‫گالـری «شـیرین» بیـن سـاعات ‪ 11‬تا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـ ه سـیزدهم‪ ،‬پال ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬شـهره مهـران‪ ،‬احمد‬ ‫مرشدلو‪ ،‬علیرضا چلیپا‪ ،‬مریم ایین‪ ،‬الهام نفیسی‪ ،‬کتایون روحی‪ ،‬کوروش‬ ‫شیشـه گران‪ ،‬ارسـیا مقـدم‪ ،‬اردشـیر محصـص‪ ،‬شـهرام کریمـی و ‪ ...‬از جملـه‬ ‫هنرمندانـی هسـتند کـه دراین رویـداد‪ ،‬اثـر دارند‪.‬‬ ‫شما می توانید به راحتی با استفاده از این اپلیکیشن‪ ،‬به طبیعت و محیط‬ ‫خود کمک کنید و دنیایی بهتر برای خودتان بسازید‪ .‬با تفکیک و تحویل‬ ‫پسـماند های خشـک خـود‪ ،‬عالو هبـر کمـک بـه طبیعـت؛ می توانیـد کسـب‬ ‫نظیر کارت شـارژ‪،‬‬ ‫امتیـاز کـرده و از فروشـگاه ان‪ ،‬اقـدام بـه خرید محصوالتی ِ‬ ‫بسـته های اینترنتی و کنید‪ .‬این سـامانه در حال حاضر در محدوده طرقبه‬ ‫(مشـهد) فعال است‪.‬‬ ‫محمدعلیسپانلو‬ ‫این عینک سیاهت را بردار دلبرم‬ ‫اینجا کسی تو را نمی شناسد‬ ‫هر شب‪ ،‬شب تولد توست‬ ‫و چشم روشنی هیجان است‬ ‫در چشم های ما‬ ‫از ژرفنای اینه ی روبه رو‬ ‫خورشید کوچکی را انتخاب کن‬ ‫و حلقه کن به انگشتت‬ ‫یا نیمتاج روی موی سیاهت‬ ‫فرقی نمی کند ‪ ،‬در هر حال‬ ‫اینجا تو را با نام مستعار شناسایی کردند‬ ‫نامی شبیه معشوق‬ ‫ً‬ ‫لطفا‬ ‫اهوی خسته را که به این کافه سر کشید‬ ‫و پوزه روی ساق تو می ساید‬ ‫با پنجه ی لطیف نوازش کن‬ ‫فادی ابو حسن‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!