هفته نامه سرافرازان شماره 361 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 361

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 361

هفته نامه سرافرازان شماره 361

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 11‬مرداد ‪ 22/1400‬ذی الحجه‪ 2/1442‬ا گوست ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /361‬تومان‬ ‫نگاهی به اهداف برگزاری هفته جهانی شیردهی‬ ‫اوضاعشیرتوشیرتغذیه کودکانامروز!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به اهداف برگزاری هفته جهانی شیردهی‬ ‫اوضاعشیرتوشیرتغذیه کودکانامروز!‬ ‫گ ــزارش منتش ــره به تار ی ـ ِـخ ‪ 8‬دســـامبر ‪ 2020‬در مرکـــز انتشـــار مقـــاالت و تحقیقـــات‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬علم ــی ‪ The Conversation‬بااشـــاره به نتایـــج یـــک بررســـی درمورد میـــزان مصرف‬ ‫شیرخش ــک‪ ،‬اورده ک ــه ف ــروش این فراورده با افزایش ــی قابل توجه در اســـترالیا همراه بوده اســـت؛ به طوری که‬ ‫ُ‬ ‫س ــرانه مص ــرف ان ب ــرای ه ــر ن ــوزاد؛ از ‪3.5‬کیلوگ ــرم ب ــه ‪7.4‬کیلوگـــرم؛ و فـــروش کلـــی ان‪ ،‬از یک میلیون تـــن به‬ ‫ُ‬ ‫‪2.1‬میلیون ت ــن رس ــیده اس ــت‪ .‬البت ــه این مس ــئله فق ــط بیـــن خانواده هـــای اســـترالیایی نبـــوده و در جوامـــع‬ ‫یت ــوان علل مختلفی بـــرای این اتفاق برشـــمرد کـــه هریک جای‬ ‫متع ــدد ب ــا چنین رویـ ـه ای مواجه هس ــتیم‪ .‬م ‬ ‫بح ــث دارد‪ .‬انچ ــه اهمی ــت دارد‪ ،‬رون ــد روبه افزای ــش تغذیـــه اطفال بـــا شیرخشـــک و روند روبه کاهـــش تغذیه‬ ‫اطف ــال با ش ــیر م ــادر اس ــت؛ امری که باعث ش ــده تا برای بازگشـــت به فرهنـــگ دیربـــاز؛ اما مفید تغذیـــه نوزاد‬ ‫ـوان «هفته جهانی ش ــیردهی» نام گذاری شـــود‪ .‬این هفـــت روز‪ ،‬هر ســـال از ‪ ۱‬اوت‬ ‫ب ــا ش ــیر م ــادر‪ ،‬هفته ای باعن ـ ِ‬ ‫ت ــا ‪ ۷‬اوت (‪ 10‬ت ــا ‪ 16‬مردادمـــاه) بوده؛ که توســـط «اتحـــاد جهانی برای اقدام شـــیردهی» (‪ )WABA‬سرپرســـتی‬ ‫کل جهان‬ ‫و اداره م ‬ ‫یش ــود و ب ــرای پیوس ــتن س ــاالنه تم ــام حامیـــان‪ ،‬دولت هـــا و موسســـه های شـــیردهی در ِ‬ ‫یش ــود و در بیش از ‪ ۱۷۰‬کش ــور انجام می پذیرد‪« .‬هفته جهانی شـــیردهی» اولین بار در ســـال ‪۱۹۹۲‬‬ ‫تش ــکیل م ‬ ‫ ماه اول زندگی نوزاد اســـت‪ .‬در‬ ‫ش ــروع ش ــد‪ .‬هدف اصل ــی ان‪ ،‬ترویج فرهنگ ش ــیردهی بـــرای حداقـــل شـــش ِ‬ ‫گ ــردش مال ــی ب ــازار جهان ــی شیرخش ــک ن ــوزادان در س ــال ‪ 2018‬بی ــش از‬ ‫‪24‬میلی ــون دالر ب ــود؛ این رقم طب ــق پیش بینی کارشناس ــان موسس ــه انالیز‬ ‫ب ــازار ‪AMR‬؛ ب ــه بی ــش از ‪348‬میلی ــون دالر در س ــال ‪ 2025‬خواهد رس ــید که‬ ‫ب ــا نرخ رش ــد مرکب س ــاالنه برابر با ‪9.5‬درصد همراه اس ــت‪ .‬ا گرچه پزش ــکان‪،‬‬ ‫زیرشـ ـش ماه توصیه می کنند؛‬ ‫تغذیه انحصاری با ش ــیر م ــادر را برای ن ــوزادان ِ‬ ‫ ام ــا طب ــق تبلیغ ــات گس ــترده؛ شیرخش ــک می توان ــد به عن ــوان جایگزین ــی‬ ‫مناس ــب ب ــرای ان اس ــتفاده ش ــود؛ زی ــرا ح ــاوی مواد مغذی مش ــابه اس ــت‪.‬‬ ‫افزای ــش جمعی ــت زن ــان ش ــاغل خ ــارج از خان ــه‪ ،‬عام ــل اصل ــی حرکت ب ــازار‬ ‫این محص ــول اس ــت‪ .‬عالوه بر ای ــن؛ تغییر در ش ــیوه زندگ ــی‪ ،‬افزایش جمعیت‬ ‫طبقه متوسـ ـط ‪ ،‬رش ــد درامد قابل تصرف در اقتصادهای نوظهور مانند هند‪،‬‬ ‫گاهی عموم ــی در مورد محتوای باالی‬ ‫چین‪ ،‬اندون ــزی و ‪ ...‬به عالوه افزایش ا ِ‬ ‫تغذیه ای موجود در شیرخش ــک که متاث ــر از پروپا گاندای رس ــانه ای بوده؛ در‬ ‫رش ــد این ب ــازار نقش داش ــته؛ با این ح ــال‪ ،‬نگرانی های مربوط ب ــه ایمنی غذا‬ ‫و کاه ــش ن ــرخ زادوول ــد در جه ــان که طی س ــال های اخیر بیش ــتر مش ــاهده‬ ‫می ش ــود‪ ،‬ش ــاید مان ـ ِـع ای ــن رش ــد ش ــود‪ .‬تحلیلگ ــران ب ــازار معتقدن ــد که دو‬ ‫جغرافیای اس ــیا و اقیانوس ــیه به دلیل وجود جمعیت زیاد صفر تا چهار س ــال‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ب ــازار هدف ــی مطل ــوب ب ــرای س ــازندگان جهان ــی شیرخش ــک و مکمل ه ــای‬ ‫غذایی کودک هس ــتند‪.‬‬ ‫البته این قصه س ــر دراز دارد که طبق یکی از تحقیقات منتش ــره در «مرکز ملی‬ ‫اطالعات زیسـ ـت فناوری» (‪NCBI‬؛ زیرمجموعه موسس ــه ملی س ــامت ‪NIH‬‬ ‫امریکا) ریش ــه ان در قرن ‪ 18‬اس ــت‪ .‬در مقاله موردنظ ــر می خوانیم‪« :‬ان زمان‪،‬‬ ‫اولین تجزی هو تحلیل ش ــیمیایی برای درک بهتر؛ و نیز مقایس ــه ش ــیر انسان و‬ ‫ نام ‪Jean Charles Des-Essartz‬‬ ‫ش ــیر حیوانات اغاز شد‪ .‬پزشکی فرانس ــوی به ِ‬ ‫رس ــاله ای با موض ــوع تربیت بدنی کودکان را در س ــال ‪ 1760‬منتش ــر کرد که در‬ ‫ان‪ ،‬ترکی ــب ش ــیر انس ــان را ب ــا گاو‪ ،‬گوس ــفند‪ ،‬االغ‪ ،‬مادیان و بز مقایس ــه کرد‪.‬‬ ‫منبع‬ ‫او برمبن ـ ِ‬ ‫ـای ویژگی ه ــای ش ــیمیایی؛ ش ــیر انس ــان را به عنوان بهتری ــن ِ‬ ‫درپی ایدئال شناخته ش ــدن ش ــیر مادر به واس ــطه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تائید‬ ‫ـوزادان‬ ‫تغذیه ن ـ‬ ‫ِ‬ ‫این ازمایش علمی و دیگر موارد مش ــابه؛ بس ــیاری از دانش ــمندان سعی خود‬ ‫را کردن ــد ت ــا نمونه ای غیرانس ــانی از ش ــیر غیرانس ــانی ب ــا ویژگی های مش ــابه‬ ‫خل ــق کنن ــد‪ .‬در س ــال ‪ ، 1865‬ش ــیمیدانی المان ــی به ن ــام یوس ــتوس فری هر‬ ‫ف ــون لیبی ــش؛ غذای نوزادان را ابتدا ب هش ــکل مایع و س ــپس به ص ــورت پودر‬ ‫(ب ــرای مان ــدگاری و نگهداری بیش ــتر؛ و نیز تهی ــه راحت تر) تولید ک ــرد‪ .‬فرمول‬ ‫لیبی ــش در تهیه این محصول جایگزین ش ــامل ش ــیر گاو‪ ،‬ارد گن ــدم‪ ،‬مالت و‬ ‫بی کربنات پتاس ــیم بود ک ــه ان را به عنوان غذای کامل ن ــوزاد در نظر گرفتند»‪.‬‬ ‫ـذار صنایع‬ ‫این درحال ‬ ‫یسـ ـت که بعض ــی از مناب ــع‪ ،‬از «هنری نس ــتله» (بنیان گ ـ ِ‬ ‫غذایی «نس ــتله» ک ــه به یک ابرش ــرکت صنایع غذایی سوئیس ــی چندملیتی‬ ‫تبدی ــل ش ــده اس ــت) به عن ــوان خال ــق شیرخش ــک ن ــوزادان ن ــام می برن ــد؛‬ ‫نش ــکل که «تا ســـال ‪ ، 1867‬نس ــتله‬ ‫ان ه ــم ب ــا خل ــق یک قص ــه تراژی ــک به ای ‬ ‫ی ــک محصول شیر خش ــک پای ــدار تولید ک ــرده ب ــود‪ .‬او و همس ــرش‪ ،‬فرزندی‬ ‫گو میر ن ــوزادان دران دوره در س ــوئیس ا گاه‬ ‫نداش ــتند؛ ام ــا از میزان ب ــاالی مر ‬ ‫بودند‪ .‬نس ــتله ک ــه از نتای ــج ازمایش های لیبیش در زمینه تولید شیرخش ــک‬ ‫ن ــوزاد باخب ــر ب ــود؛ با علم ب ــه این موضوع؛ با نی ــت خی ــر و به جهت اینکه قصد‬ ‫تامی ــن غذای ــی مغ ــذی ب ــرای اطف ــال دارد ت ــا مان ــع مرگ ومی ــر ان ها ش ــود و‬ ‫ـک مادران بیای ــد‪ ،‬از نتایج پروژه لیبی ــش بهره برد»؛ ام ــا او درواقع‪ ،‬یک‬ ‫به کم ـ ِ‬ ‫فرم ــول اولی ــه را تبدیل بـ ـ ه یک برن ــد تجاری ک ــرد و برای رسمیت بخش ــیدن‬ ‫ب ــه ان‪ ،‬تبلیغات بس ــیاری نیز انجام داد‪ .‬ش ــاید بتوان انچه ام ــروز باعث رواج‬ ‫اس ــتفاده از ان ــواع شیرخشـ ـک های تج ــاری و مکمل های تغذیـ ـه ای (نه‬ ‫ً‬ ‫الزاما محصوالت مش ــابه با اهداف بهبود امنی ــت غذایی برای بعضی‬ ‫ـاالر این‬ ‫از اطف ــال با ش ــرایط ویژه) ش ــده را‬ ‫محصول تفکر سرمایه س ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫داروس ــاز و کارافرین سوئیس ـ ِـی المانی تب ــار بدانیم‪.‬‬ ‫کارشناس ــان تغذیه و پزشکان از دیرباز توصیه کرده اند که مادران‬ ‫ب ــه نوزادان خود ش ــیر بدهن ــد؛ زیرا ش ــیردهی‪ ،‬مزایای س ــامتی‬ ‫فراوان ــی را ب ــرای م ــادر و ن ــوزادش به هم ــراه دارد؛ بااین ح ــال‪،‬‬ ‫بس ــیاری از نوزادان ممکن اس ــت هرگز ش ــیر م ــادر دریافت نکنند؛‬ ‫ن گزارش ــی ک ــه ‪UNICEF‬‬ ‫به وی ــژه در برخ ــی از کش ــورها‪ .‬اخریـ ـ ‬ ‫وب گاه رســـمی ان‪ ،‬نوشـــته شـــده‪« :‬س ــازنده ها‪ ،‬ترویج دهند هه ــا و پخش کننده هـــای هر نـــوع غـــذای اضافـــی‬ ‫کـــودک‪ ،‬بطری هـــای کـــودک‪ ،‬پمپ های شیردوش ــی‪ ،‬پس ــتانک ها و محصوالت مشـــابه؛ حق اســـتفاده از نماد‬ ‫و موضوعـــات این بنیاد را نداشـــته و در صورت اس ــتفاده‪ ،‬به عنوان سوءاس ــتفاده از قانون حق تکثیر شـــناخته‬ ‫ن س ــازوکار و برنامه های ــش‪ ،‬افـــراد مختلفی زحمات بســـیار‬ ‫خواهنـــد شـــد»‪ .‬بـــرای تبییـــن و تبلیغ اه ــداف ایـ ـ ‬ ‫ج «دریـــک بـــی‪.‬‬ ‫نه ــا بوده ان ــد‪ .‬درواقـــع‪ ،‬زو ‬ ‫کشـــیده اند کـــه ‪ Derrick and Patrice Jelliffe‬سرش ــناس ترین ا ‬ ‫جلیـــف» و «النـــور اف‪ .‬پاتریـــس»؛ دو فعال متخص ــص در زمینه امراض اطف ــال و تغذیه نوزاد بودند که بیشـــتر با‬ ‫نگارش کتاب‬ ‫جنجالی «شـــیر انس ــانی در دنیای م ــدرن» (‪ )Human Milk in the Modern World‬که توســـط‬ ‫ِ‬ ‫ باب شـــیردهی‪ ،‬اتحاد‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ شـــمار‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫فعالی‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫همی‬ ‫و‬ ‫ـید؛‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ چاپ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫(‪)۱۹۸۹‬‬ ‫کســـفورد»‬ ‫انتشـــارات «ا‬ ‫ِ‬ ‫جهانی اقدام برای شـــیردهی و طرح بیمارس ــتان دوس ــتدار کودک ش ــناخته ش ــده اند‪ .‬ان ها بیش از ‪ ۵۰۰‬جلد‬ ‫پژوهش هـــای علمـــی در قالب ‪ ۲۲‬کتاب نوش ــتند‪ .‬کارهای ای ــن زوج‪ ،‬توجه جهانیان را به موضوع «رســـوایی‬ ‫ً‬ ‫کشـــنده کـــودک» که بعدها با نام «رس ــوایی نس ــتله» ش ــناخته ش ــد‪ ،‬معط ــوف کرد‪ .‬امـــا واقعا پشـــت ماجرای‬ ‫شیرخشـــک ها چیســـت؟ محصوال ت ــی با بازاری پرس ــود ک ــه برنده ــای متع ــددی در ان مشـــغول به کار بوده و‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫روزبـــه روز بـــر دامنه تنوعشـــان نیز افزوده م ‬ ‫دراین باره منتش ــر؛ و در ان‪ ،‬جوامع را بر اس ــاس نرخ ش ــیردهی رتبه بندی کرد‬ ‫(‪)2018‬؛ نش ــان می دهد که در کش ــورهای با درامد ب ــاال‪ ،‬از هر پنج نوزاد‪ ،‬بیش‬ ‫از یک نفرش ــان هرگز از ش ــیر م ــادر تغذیه نمی کنن ــد؛ در حالی که در کش ــورهای‬ ‫ب ــا درام ــد ک ــم و متوسـ ـط ‪ ،‬ای ــن اتف ــاق به طورمیانگی ــن در ه ــر ‪ 25‬ن ــوزاد رخ‬ ‫می دهد‪« .‬ایرلند ‪ ،‬فرانس ــه و امریکا» در میان کش ــورهای پردرامد‪ ،‬پائین ترین‬ ‫ن ــرخ ش ــیردهی را دارند‪« .‬ویکت ــور ا گوای ــو»؛ رئیس بخش تغذیه «یونیس ــف»‬ ‫ک ــه در تجزی هو تحلیل سیاسـ ـت های این گزارش مش ــارکت داش ــت؛ می گوید‪:‬‬ ‫یس ــت که ما چندین س ــال است شاهد‬ ‫د ‬ ‫«داده ها و بررسـ ـی ها تائیدی بر رون ‬ ‫ان هس ــتیم»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در جوامع ب ــا درامد باال‪ ،‬نس ــبت کودکانی که هرگز‬ ‫از ش ــیر م ــادر تغذی ــه نکرده اند‪ ،‬به می ــزان قابل توجه بی ــش از تع ــداد کودکانی‬ ‫ب ــا ش ــرایط مش ــابه در کش ــورهای ب ــا درام ــد ک ــم و متوس ــط اس ــت‪ .‬این یک‬ ‫واقعیت اس ــت‪ .‬ما باید عواملی را ایجاد؛ و تغذیه با ش ــیر م ــادر را به یک قاعده‬ ‫تبدیل کنیم»‪ .‬گزارش یادش ــده‪ ،‬ش ــامل امار و ارقام مربوط به روال ش ــیردهی‬ ‫در ‪ 123‬کش ــور اس ــت‪ .‬ای ــن داده ه ــا از مناب ــع متع ــددی؛ از جمل ــه پایگاه های‬ ‫داده جهان ــی یونیس ــف‪ ،‬مرا ک ــز کنت ــرل و پیش ــگیری از بیماری ه ــای ای ــاالت‬ ‫متحده ‪ ،‬مقاالت منتش ــره در ژورنال پژوهش ـ ِـی ‪ The Lancet‬و نتایج مطالعات‬ ‫ارائه ش ــده در مج ــات علمی مانن ــد ‪ Acta Paediatrica‬به دس ــت امده اس ــت‪.‬‬ ‫مطالعه دقی ــق این دیتاها حا کی از ان اسـ ـت که ‪ 95‬درصد از نوزادان در سراس ــر‬ ‫جه ــان در برهـ ـه ای از زندگ ــی خود از ش ــیر م ــادر تغذیه می کنند؛ البته ش ــیوع‬ ‫ش ــیردهی در کش ــورهای ب ــا درام ــد ب ــاال متف ــاوت اس ــت؛ ام ــا در کش ــورهای‬ ‫فقی ــر و متوس ــط‪ ،‬چندان تفاوت ــی ن ــدارد‪ .‬کش ــورهای ثروتمن ــد در این گزارش‬ ‫عبارت ان ــد از «اس ــترالیا‪ ،‬باربادوس ‪ ،‬کانادا ‪ ،‬ش ــیلی ‪ ،‬فنالند ‪،‬‬ ‫فرانسـ ـه ‪ ،‬المان ‪ ،‬ایرلند ‪ ،‬ایتالیا ‪ ،‬ن ــروژ ‪ ،‬عمان ‪،‬‬ ‫قطر ‪ ،‬س ــنگاپور ‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اسپانیا ‪،‬‬ ‫س ــوئد ‪ ،‬انگلس ــتان ‪ ،‬اروگوئ ــه و‬ ‫امری ــکا»‪ .‬داده ه ــای مرب ــوط‬ ‫ب ــه ان ه ــا نی ــز طب ــق‬ ‫می ــزان‬ ‫براورد ه ــای‬ ‫ش ــیردهی از س ــال‬ ‫کت ــر‬ ‫‪ 2010‬ی ــا نزدی ‬ ‫ب ــه زم ــان انتش ــار‬ ‫گ ــزارش ب ــود‪ .‬از بین‬ ‫ان ه ــا‪« ،‬اروگوئ ــه»‬ ‫ب ــا ‪ 98.7‬درص ــد‬ ‫از ن ــوزادان ک ــه از‬ ‫ش ــیر م ــادر تغذی ــه‬ ‫می کردن ــد‪ ،‬باالترین‬ ‫رتب ــه را به خ ــود‬ ‫اختص ــاص داد؛ و‬ ‫«س ــوئد» و «عم ــان»‬ ‫پـــس از ان بـــا ‪ 98‬درصـــد قـــرار گرفتنـــد‪« .‬ایرلنـــد» بـــا ‪ 55‬درصـــد از نـــوزادان که‬ ‫از شـــیر مـــادر تغذیـــه می کننـــد‪ ،‬پائین تریـــن رتبـــه را بیـــن ایـــن کشـــورها دارد؛‬ ‫و پـــس از ان «فرانســـه» بـــا ‪ 63‬درصـــد و «امریـــکا» بـــا ‪ 74.4‬درصـــد قـــرار دارند‪.‬‬ ‫این درحالی ســـت که گـــزارش مجلـــه ‪ MMWR‬کـــه توســـط «مرکـــز کنت ــرل و‬ ‫پیشـــگیری از بیماری هـــا» (‪ )CDC‬به عنوان منبع شـــاخص ســـامت هفتگی؛‬ ‫از ‪ 1930‬منتشـــر می شـــود‪ ،‬در ســـال ‪ 2017‬هش ــدار داده بـــود درصـــد نوزادان ــی‬ ‫کـــه در «ایـــاالت متحـــده امریکا» با شـــیر مـــادر تغذیـــه می شـــوند؛ از ‪ 73‬درصد‬ ‫تازه متولدی ــن در س ــال ‪ ،2004‬به ‪ 83‬درصد در ســـال ‪ 2014‬افزایـــش یافته بود‪.‬‬ ‫کاهشـــی ر خ داده بعـــدازان را بایـــد معلـــول عواملی دانس ــت‬ ‫به عبارتـــی‪ ،‬رونـــد‬ ‫ِ‬ ‫ک ــه در «تغیی ـ ِـر ن ــگاه والدین»‪ ،‬نقش ــی اساس ــی داشـــته اند‪ .‬از ان ســـو‪ ،‬گزارش‬ ‫ً‬ ‫یونیس ــف اذع ــان دارد که در بین کش ــورهای بـــا درامد کم و متوســـط ‪ ،‬تقریبا‬ ‫از هـــر ‪ 10‬نـــوزاد‪ ،‬نه نفرشـــان از شـــیر مـــادر تغذیه می کننـــد؛ ولـــو در جوامعی که‬ ‫ن نـــرخ شـــیردهی دراین گـــروه را نیـــز دارنـــد‪ .‬درواقـــع‪ ،‬درصـــد نوزادانی‬ ‫کمتریـــ ‬ ‫کـــه تا به حـــال از شـــیر مـــادر تغذیـــه کرده انـــد‪ ،‬در تمـــام ایـــن کشـــورها افزون بر‬ ‫‪ 88‬درص ــد ب ــوده؛ و در جاهایی مانند «بوتان»‪« ،‬نپال» و «ســـریالنکا» حتی به‬ ‫‪ 99‬درصـــد نیز می رســـد‪ .‬ذکر ایـــن توضیح ضروری ســـت که داده هـــای مربوط‬ ‫بـــه کشـــورهای بـــا درامد کـــم و متوســـط طبق بـــراورد میـــزان شـــیردهی بین‬ ‫ســـال های ‪ 2010‬تـــا ‪ 2017‬بـــود؛ به اســـتثنای «چیـــن» کـــه بـــراورد ان بر پایه امار‬ ‫ســـال ‪ 2008‬انجام ش ــده بود (وضع قوانین تک فرزندی در این کشـــور از س ــوی‬ ‫دولـــت‪ ،‬در برهـــه ای تاثیـــر ویـــژه ای در بـــازار جهانـــی شیرخشـــک داشـــته)‪.‬‬ ‫«پامـــا مولـــدر»؛ اســـتادیار کالج پرســـتاری «دانشـــگاه ایـــووا» کـــه در این پروژه‬ ‫مشـــارکت نداشـــت؛ در تائید این گزارش عنـــوان کرد‪« :‬گزارش کلی یونیس ــف‪،‬‬ ‫دقیق اســـت و نشـــان دهنده تحقیقات فعلی در مورد میزان شیردهی‬ ‫در سراســـر جهـــان در جوامـــع بـــا توســـعه متنـــوع؛ و در می ــان‬ ‫گروه هـــای مختلـــف اجتماعـــی و اقتصـــادی‪ .‬البتـــه در ن ــگاه‬ ‫اول ‪ ،‬مســـتندات مربـــوط به میزان شـــیردهی ممکن اس ــت‬ ‫متناقـــض به نظـــر برســـد؛ چرا کـــه با توجه به مزایای بس ــیار‬ ‫تغذیه با شـــیر مـــادر ‪ ،‬عجیب اســـت برخی از کشـــورهای‬ ‫دارا‪ ،‬کمترین میـــزان شـــیردهی را دارنـــد‪ .‬شـــاید ای ــن‬ ‫تفاوت هـــا متاثـــر از تفـــاوت در محیط هـــای شـــخصی ‪،‬‬ ‫خانوادگی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی؛ و حتی قانون گذاری ها‬ ‫دراین حـــوزه در هـــر کشـــور اســـت»‪ .‬او درتوضیـــح ادع ــای‬ ‫خـــود‪ ،‬از «ســـوئد» مثـــال زد و گفـــت‪« :‬در انجـــا ‪ 480‬روز‬ ‫مرخصـــی زایمان با حقوق به والدین داده می شـــود و خب؛‬ ‫داشـــتن چنین مزایایی‪ ،‬به مادران ایـــن ازادی را می دهد که‬ ‫به جـــای انتخاب بیـــن صرف وقـــت الزم برای رســـیدگی کافی‬ ‫بـــه فرزنـــد و تغذیـــه او با شـــیر خـــود؛ یا ادامـــه اشـــتغال و تغذیه‬ ‫او بـــا شیرخشـــک‪ ،‬بـــر اولی تمرکـــز کننـــد‪ .‬از ســـویی‪ ،‬در جوامع با‬ ‫درامـــد کـــم و متوســـط ‪ ،‬مـــادران اغلـــب جایگزین مطمئنـــی برای‬ ‫شـــیر مـــادر ندارند و شیرخشـــک نـــوزاد نیز گران اســـت‪ .‬بســـیاری از‬ ‫ً‬ ‫خانواده ها در کشـــورهای فقیر‪ ،‬اساســـا توان مالی کافـــی برای خرید‬ ‫شیرخشـــک را ندارنـــد»‪ .‬به ادعـــای او؛ البتـــه عوامـــل ایجاد کننده این‬ ‫تفاوت ها در میزان شیردهی بین کشـــورها به همان اندازه‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاســـی اند‪ .‬او تا کیـــد کـــرد‪« :‬جوامـــع تغییر می کنند‪ .‬با پیوس ــتن‬ ‫زنـــان به نیـــروی کار رســـمی یا غیر رســـمی‪ ،‬می بینیـــم در برخی از‬ ‫کشـــورها این تمایل بین زنان وجـــود دارد که دیگر به نوزادان‬ ‫خـــود شـــیر ندهنـــد‪ .‬ا گر بخـــش قابل توجهـــی از زنـــان‪ ،‬به‬ ‫فرزنـــدان خود شـــیر نمی دهند ‪ ،‬ازاین روســـت که مادران‬ ‫ً‬ ‫و کال زنـــان و خانواده هـــا از حمایـــت الزم بـــرای این کار‬ ‫ً‬ ‫برخـــوردار نیســـتند‪ .‬حتما بـــا افزایش پشـــتیبانی ها‬ ‫می تـــوان ایـــن فرهنـــگ را گســـترش داد‪ .‬مرخصی‬ ‫زایمـــان و حمایت های انگیزه بخـــش در بارداری‪،‬‬ ‫برای مادران در انتخاب شـــیردهی مهم اس ــت؛‬ ‫ً‬ ‫مثال ا گر به زنان مرخصی شـــش ماهه باحقوق‬ ‫و تضمین بازگشـــت به کار داده شـــود تا بتوانند‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫پرونده‬ ‫در خانـــه با نـــوزادان خود بمانند‪ ،‬با افزایش نرخ شـــیردهی با ش ــیر مادر مواجه‬ ‫خواهی ــم ش ــد‪ .‬ایج ــاد زیرس ــاخت ها و توس ــعه فضاه ــای اجتماع ــی موردنیاز‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای این ام ــر نیز نقش برجس ــته خ ــود را دارد؛ مثال محیط های مناس ــب برای‬ ‫مـــادران در فضاهـــای عمومی مثل فرودگاه ها‪ ،‬مرا کز خریـــد و ‪ ...‬تا درصورت نیاز‬ ‫فرزندشـــان را با شـــیر خودشـــان تغذیه کنند»‪.‬‬ ‫دراین زمین ــه دکت ــر «لورا کای ــر»؛ مدیر واحد پرس ــتاری از کودکان در «دانش ــگاه‬ ‫کالیفرنی ــا» که او نیز در گزارش یونیس ــف دخالتی نداش ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ایاالت‬ ‫متح ــده و دیگ ــر کش ــورهای پردرامـ ـد ‪ ،‬بس ــیاری از نوزادان ــی که احتم ــال دارد‬ ‫بیش ــتر از ش ــیر م ــادر تغذی ــه کننـ ـد ‪ ،‬از خانواده ه ــای فقیرت ــر و ب ــا زمینه ه ــای‬ ‫محروم هس ــتند؛ زیرا کمت ــر به منابع رفاه ــی مانند مکمل ها و شیرخشـ ـک ها‬ ‫‪3‬‬ ‫دسترس ــی دارن ــد‪ .‬البت ــه نمی ت ــوان کل این تفـــاوت را فقط در علـــل اقتصادی‬ ‫دیـــد و بی شـــک نگاه هـــای ناشـــی از ســـبک زندگـــی مـــدرن و تبلیغـــات؛ حتی‬ ‫برخـــی جریان هـــای فمینیســـتی نیـــز در ان دخیـــل هســـتند‪ .‬باهمه این ه ــا‪،‬‬ ‫انتش ــار چنین گزارش هایی مفید اس ــت؛ زیرا نمی توان اثرات مثبت شـــیر مادر‬ ‫بر ســـامت اطفـــال را منکر شـــد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫تفاوت شیر مادر‬ ‫با شیرخشک‬ ‫ساراخلیلی‬ ‫طــی بــارداری ازطریــق دو نشــانه ســوزش و حساس شــدن نــوک ســینه و‬ ‫بزرگ شــدن انــدازه ســینه ها می تــوان امادگــی بــدن برای شــیردهی را متوجه شــد‪.‬‬ ‫نیــز طــی بــارداری جریــان خــون به ســمت ســینه ها افزایــش می یابــد و ســلول های‬ ‫تولیدکننــده شــیر بیشــتر شــروع به فعالیت می کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬میــزان‬ ‫چرا شیر مادر؟‬ ‫ایا تابه حال فکر کرده اید چرا از فواید شیر مادر بسیار تعریف می شود؟ چرا با وجود‬ ‫پیشرفت علم و دست یافتن به شیرخشک بازهم بر شیردهی با شیر مادر تا کید‬ ‫می شـود؟ شیرخشـک شـاید نیـاز تغذیـه ای کـودک را تامیـن کنـد؛ ولـی شـیر مـادر‬ ‫یسـت کـه مقاومـت بـدن کـودک را در برابـر بسـیاری‬ ‫عالو هبـر تغذیـه‪ ،‬دارای مواد ‬ ‫یبـرد‪ .‬تغذیـه نـوزاد بـا شـیر مـادر‪ ،‬ایـن اطمینـان را‬ ‫از بیماری هـای عفونـی بـاال م ‬ ‫بـه والدیـن می دهـد کـه نـوزاد به طـور مناسـب و مطلـوب رشـد می کنـد و تکامـل‬ ‫می یابد‪ .‬تا وقتی شیر مادر دردسترس است‪ ،‬چرا باید از شیرخشک استفاده کرد‬ ‫و هزینه هـای مالـی گزافـی را ماهانـه بابـت تهیـه ان متحمـل شـد؟ بـا شـیردهی به‬ ‫فرزندتان از بار مالی خانواده کم کنید‪ .‬شـیر مادر دردسـرهای شیرخشـک و تهیه‬ ‫ظـرف‪ ،‬اب جـوش و پیمانـه را نـدارد‪ .‬در هـر مـکان و زمانـی غـذای کودکتـان امـاده‬ ‫و همـراه شماسـت‪ .‬فکـر نکنیـد ا گـر به دلیلی مجبـور شـوید‪ ،‬از فرزندتان دور شـوید‬ ‫نمی توانید از شیر خود او را تغذیه کنید‪ .‬مادرانی که در دوران شیردهی مجبورند‬ ‫به محیط کار خود بازگردند‪ ،‬می توانند شیر خود را بدوشند و در یخچال بگذارند‬ ‫تـا هـم کـودک گرسـنه نمانـد و هم در شـیردهی اختالل ایجاد نشـود‪.‬‬ ‫مزایایشیردهیبراینوزاد‬ ‫شـیر مـادر تغذیـه ایدئالـی برای نـوزاد بـوده و حاوی ترکیبی از ویتامین ها‪ ،‬پروتئین‬ ‫و چربـی و درواقـع شـامل تمـام ترکیبـات موردنیـاز بـرای رشـد کـودک شماسـت‪.‬‬ ‫یسـت کـه هضـم ان بسـیارراحت باشـد‪ .‬شـیر مـادر حـاوی‬ ‫همچنیـن به صورت ‬ ‫انتی بادی هایـی اسـت کـه جهـت مبـارزه بـا ویروس هـا و با کتری هـا بـه نـوزاد‬ ‫کمـک می کننـد‪ .‬از دیگـر مزایـای ان این اسـت که خطـر ابتلای کـودک بـه اسـم و‬ ‫الـرژی را کاهـش داده و او در اینـده کمتـر دچـار مشـکالت حساسـیتی می شـود‪.‬‬ ‫نیـز کودکانـی کـه در شـش ماه اول زندگـی به طورکامـل شـیر مـادر را بـدون فرمـول‬ ‫دیگری (شیرخشک) مصرف کرده باشند‪ ،‬به میزان کمتری دچار عفونت گوش‪،‬‬ ‫بیماری های تنفسـی و اسـهال می شـوند و نیاز کمتری به بسـتری در بیمارستان‬ ‫دارند‪ .‬طبق مطالعات متعدد‪ ،‬شـیر دادن مادر ارتباط مسـتقیمی با رشـد ذهن و‬ ‫میزان ضریب هوشی (‪ )IQ‬کودک در اینده دارد‪ .‬همچنین ارتباط فیزیکی نزدیک‬ ‫بیـن مـادر و فرزنـد‪ ،‬لمـس پوسـت یکدیگـر و ارتبـاط چشـمی‪ ،‬باعـث پیوند بیشـتر‬ ‫کودک با مادر و احسـاس امنیت در او می شـود‪ .‬خوردن شـیر مادر به جای چاقی‬ ‫بیش ازحـد‪ ،‬باعـث رسـیدن نـوزاد بـه وزن صحیـح و ایدئـال می شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫گفته شـده اسـت که شـیر مادر نقش مهمی در جلوگیری از سـندرم مرگ نا گهانی‬ ‫نوزاد (‪ )SIDS‬دارد‪ .‬تصور می شـود که نوزادانی که از شـیر مادر تغذیه می کنند‪ ،‬در‬ ‫بزرگ سالی کمتر از دیگران درمعرض ابتال به دیابت‪ ،‬چاقی و سرطان های خاص‬ ‫خواهنـد بود‪.‬‬ ‫مزایایشیردهیبرایمادر‬ ‫قابلیـت شـیردهی در انسـان ها فقـط بـرای تامیـن نیازهـای کـودک نیسـت؛ بلکـه‬ ‫مـادر باایـن کار می توانـد زودتـر وزن کـم کنـد و به حالـت قبـل از بـارداری بازگـردد‪.‬‬ ‫درواقـع شـیردهی مـادر بـه نـوزاد باعـث سـوختن چربی هـای اضافـی می شـود؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬در کاهش وزن اضافی ناشی از بارداری کمک می کند‪ .‬شیردهی باعث‬ ‫ازادسـازی هورمـون ا کسی توسـین می شـود کـه در بازگشـت رحـم به انـدازه‬ ‫پیـش از زمـان بـارداری و کاهـش خونریـزی رحـم بعـد از تولـد نقـش مهمـی‬ ‫دارد‪ .‬شیر دادن به نوزاد در کاهش احتمال ابتالی مادر به سرطان سینه‪،‬‬ ‫سـرطان تخمـدان و پوکـی اسـتخوان نقـش دارد‪ .‬بـا شـیردهی می توانیـد‬ ‫راحت تر با فرزندتان ارتباط برقرار کنید و دل بسـته یکدیگر شـوید‪ .‬تماس‬ ‫پوسـت بـا پوسـت باعـث ایجـاد ارامـش روحـی هـردوی شـما خواهـد شـد‪.‬‬ ‫چندنکتهمهم‬ ‫سـختی یادگیری شـیردهی دلیلی برای کنارگذاشـتن و صرف نظر کردن از ان‬ ‫نیست‪ .‬با تمرین می توانید به سرعت این کار را یاد بگیرید و از ان لذت ببرید‪.‬‬ ‫حین شیردهی به تغییر حالت های ازاردهنده پستان خود توجه کنید و ان را‬ ‫با مراقب خود در میان بگذارید تا مشکلی برای پستان هایتان به وجود نیاید‪.‬‬ ‫بهتر است شیردهی بالفاصله بعد از تولد اغاز شود‪ .‬این کار می تواند شیردهی‬ ‫موفـق در اینـده را ضمانـت کنـد‪ .‬در هفته هـای اخـر قبل ازتولـد و چنـدروز‬ ‫بعد از تولد‪ ،‬سـینه ها اولین شـیر را تولید می کنند که «اغوز» نام دارد‪ .‬این شـیر‬ ‫غلیـظ‪ ،‬زردرنـگ و انـدک؛ ولـی درعین حـال حـاوی پادتن هـا‪ ،‬قنـد‪ ،‬پروتئیـن و‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه نـوزاد را کاملا سـیر می کنـد‪ .‬از مزایـای ایـن‬ ‫مـواد معدنـی زیاد ‬ ‫شـیر این اسـت که به پیشرفت عملکرد دسـتگاه گوارش نوزاد کمک‬ ‫می کند و ان را برای هضم شیر مادر اماده می سازد‪ .‬برای داشتن‬ ‫شـیر کافـی و مغـذی بـه تغذیـه خـود در دوران شـیردهی توجـه‬ ‫کنیـد تـا هم زمان با تامیـن نیازهای کودکتان‪ ،‬نیازهـای بدن‬ ‫خـود را نیـز بـراورده کنیـد و دچـار ضعـف و اسـیب نشـوید‪.‬‬ ‫البتـه حـاالت روحـی و روانـی مـادر نیـز بـر میـزان حجـم‬ ‫شـیر تاثیـر می گـذارد‪ .‬اضطـراب می توانـد مانـع شـیردهی‬ ‫موفـق شـما شـود‪ .‬به منظـور بررسـی رشـد مناسـب و‬ ‫اطمینـان از کفایـت میـزان شـیرتان‪ ،‬باید منحنی رشـد‬ ‫نـوزاد بامراجع هبـه پزشـک متخصـص بررسـی شـود‪.‬‬ ‫گشــدن ســینه ها حیــن بــارداری‪ ،‬نشــان دهنده میــزان شــیر تولیــدی نیســت‪.‬‬ ‫بزر ‬ ‫تصمیم گیــری بــرای شــیر دادن بــه نــوزاد‪ ،‬امــری شــخصی بــوده‪ ،‬همچنیــن نظــرات‬ ‫اطرافیــان نیــز می توانــد در ان دخیــل باشــد‪ .‬مرا کــز معتبــر‪ ،‬شــیردهی مــادر بــه‬ ‫نــوزاد را پیشــنهاد می کننــد؛ امــا هــر مــادر و نــوزادی انســان های منحصرب هفــردی‬ ‫هســتند و ازای ـن رو تصمیم گیــری راجــع بــه این قضیــه بــه فــرد برمی گــردد‪.‬‬ ‫طبیعی بـودن رشـد کـودک ازطریـق مقایسـه بـا منحنـی رشـد به دسـت می ایـد‪.‬‬ ‫بیشـتر نـوزادان در ‪ 3‬تـا ‪ 5‬روز اول بعـد از تولـد به میـزان کمـی وزنشـان را از دسـت‬ ‫می دهنـد کـه مرتبـط بـا شـیردهی مـادر نیسـت‪ .‬چنانچـه کـودک شـیر بیشـتری‬ ‫احتیاج داشـته باشـد‪ ،‬سـینه های مادر درپاسخ به نیاز کودک شیر بیشتری تولید‬ ‫می کنند‪ .‬مطالعات ثابت کرده که شش ماه استفاده کامل از شیر مادر الزم است‬ ‫(بـدون هیـچ فرمـول مکملـی؛ ازجملـه اب یـا اب میـوه)؛ زیـرا درصورت مصـرف این‬ ‫مواد‪ ،‬سـینه مادر شـیر کمتری تولید می کند‪ .‬حتی ا گر شـیر مادر در شـش ماه اول‬ ‫به میزان کافـی نباشـد‪ ،‬بهتـر اسـت بـرای مـدت کوتاهـی شـیردهی بـه نـوزاد انجـام‬ ‫شـود تااینکـه هرگـز شـیر مـادر را مصـرف نکنـد‪ .‬ازانجایی کـه اثـر هرنـوع مـاده ای کـه‬ ‫مصرف کنید در شـیر ظاهر می شـود‪ ،‬در مصرف داروها خوددار باشـید و با دسـتور‬ ‫پزشـک ان هـا را مصـرف کنیـد‪.‬‬ ‫شیرخشک‬ ‫ا گر شما به تازگی مادر شده اید‪ ،‬مهم ترین تصمیم گیری شما این است که انتخاب‬ ‫کنیـد بـه کودکتـان شـیر مـادر بدهیـد یـا شیرخشـک‪ .‬بی تردیـد تغذیـه با شـیر مادر‬ ‫توسـط ا کثـر سـازمان ها و انجمن هـای مربـوط بـه مراقبت هـای بهداشـتی توصیه‬ ‫شـده اسـت؛ اما شیرخشـک نیز دارای مزایایی سـت‪ .‬هر دلیلی که شـما دارید‪ ،‬ا گر‬ ‫تصمیـم گرفتیـد بـه نوزادتان شیرخشـک بدهید‪ ،‬نباید احسـاس گناه کنیـد؛ زیرا‬ ‫شـما دلسـوزترین فرد برای کودکتان هسـتید و بهترین تصمیم را می گیرید‪.‬‬ ‫‪ .1‬هر کـس می توانـد تغذیـه کـودک را انجـام دهـد؛ از مزایـای اصلـی شیرخشـک‬ ‫این است که الزم نیست فقط مادر نوزاد را تغذیه کند‪ .‬شما می توانید شیرخشک‬ ‫مناسب برای کودکتان انتخاب کنید و کودک توسط پدر یا هر کس دیگر در خانه‬ ‫ن می توانـد به شـما فرصت دهـد و کمک کند تا هنگام‬ ‫تغذیـه گـردد؛ بنابرایـن‪ ،‬ایـ ‬ ‫تغذیـه کودکتان به اندازه کافی اسـتراحت کنیـد و به انجام کارهای خـود بپردازید‪.‬‬ ‫‪ .2‬می توانید حجم شیر خوردن کودکتان را اندازه گیری کنید؛ یکی دیگر از مزایای‬ ‫شیرخشـک این اسـت که شـما می دانید کودکتان چه مقدار تغذیه شـده اسـت‪ .‬با‬ ‫استفاده از این اطالعات‪ ،‬شما مطمئن می شوید که کودکتان به اندازه کافی شیر‬ ‫روزانه اش را دریافت کرده‪ .‬گروه های مختلف سنی نوزادان توصیه های تغذیه ای‬ ‫متفاوتـی دارنـد و بـا تغذیـه با بطـری می توانید اندازه دقیق میـزان دریافتی نـوزاد را‬ ‫اندازه گیـری کنیـد‪ .‬هنگامی که شـما می دانید نوزادتـان چقدر نیاز به تغذیـه دارد‪،‬‬ ‫می توانیـد میـزان شیرخشـک نوزادتـان را باتوجه بـه نیازهـای سـنی اش افزایـش یا‬ ‫کاهش دهید‪.‬‬ ‫‪ .3‬زمـان و تعـداد شـیردهی مشـخص اسـت؛ همان طورکـه می توانیـد حجـم‬ ‫شیرخشـک نـوزاد را اندازه گیـری کنیـد‪ ،‬به راحتـی می توانیـد برای تغذیـه کودکتان‬ ‫برنامه ریـزی کنیـد‪ .‬باتوجه بـه تحقیقـات انجام شـده‪ ،‬هضـم شیرخشـک‬ ‫درمقایسـه با شـیر مـادر بیشـتر طـول می کشـد؛ پـس کودکانـی کـه بـا شیرخشـک‬ ‫تغذیه می شـوند‪ ،‬نیاز به شـیردهی کمتری دارند‪ ،‬کمتر گرسـنه می شـوند و ارام تر‬ ‫خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬نیـاز نیسـت درمـورد رژیـم غذایی تـان و مـواد غذایـی یـا دارویـی کـه می خوریـد‪،‬‬ ‫نگـران باشـید؛ ا گـر کـودک شـما بـا شیرخشـک تغذیـه می شـود‪ ،‬رژیـم غذایـی یـا‬ ‫ً‬ ‫وضعیـت جسـمی شـما ان را تحت تاثیـر قـرار نخواهـد داد؛ مثلا ا گـر مـادر بعضـی از‬ ‫داروهـا را بـرای درمـان وضعیـت پزشـکی خـود اسـتفاده کنـد‪ ،‬ممکـن اسـت روی‬ ‫نـوزاد شـیرخوار بـا شـیر مـادر اثـر بگـذارد‪ .‬درحالی که بـرای کودکی که از شیرخشـک‬ ‫اسـتفاده می کنـد ایـن نگرانـی وجـود نـدارد‪ .‬نیـز مـادری کـه کودکـش را با شـیر مادر‬ ‫تغذیـه می کنـد بایـد درمـورد رژیـم غذایـی خـود بسـیار محتـاط باشـد؛ زیـرا نـوزاد از‬ ‫انچـه می خـورد تغذیـه می کنـد‪ .‬ا گـر کـودک شـما از شیرخشـک تغذیـه می کنـد‪،‬‬ ‫می توانید هرچیزی را که می خواهید بخورید بدون اینکه نگران وضعیت گوارشی‬ ‫نوزادتـان باشـید‪ .‬برخـی از انـواع شیرخشـک‪ ،‬حـاوی پروبیوتیـک اسـت کـه بـه‬ ‫کاهش اسهال‪ ،‬بهبود کولیک و کاهش خطر ابتال به الرژی غذایی کمک می کند‪.‬‬ ‫معایبشیرخشک‬ ‫طبـق گـزارش انجمـن پزشـکی امریـکا (‪ )AMA‬و ا کادمـی اطفـال امریـکا (‪،)AAP‬‬ ‫تغذیه با شـیر مادر بهترین گزینه درمقایسـه با شیرخشک اسـت؛ زیرا مغذی ست‬ ‫و بـه رشـد و تکامـل مناسـب کـودک کمـک می کنـد‪ .‬انجمـن بـارداری امریـکا‬ ‫همچنین تغذیه با شیر مادر را توصیه می کند؛ زیرا ایمنی نوزاد را بهبود می بخشد‬ ‫و درمبارزه بـا بیماری هـای مختلـف بـه او کمـک می کنـد‪ .‬شیرخشـک ماننـد شـیر‬ ‫مـادر‪ ،‬کـودک را در مقابـل بیماری ها محافظت نمی کنـد و این بزرگ ترین ایـراد ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیرخشـک می توانـد گـران باشـد؛ زیـرا از مـواد تشـکیل دهنده خاصـی تشـکیل‬ ‫شـده‪ .‬شیرخشـک کم الـرژی و شیر سـویا می توانـد حتـی از شیرخشـک های‬ ‫معمولـی موجـود در بـازار نیـز گران تـر باشـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬شـیر مـادر به عنـوان‬ ‫هدیـه ای از خداونـد‪ ،‬رایـگان اسـت و شـما مجبـور نیسـتید مبلغـی بـرای ان‬ ‫بپردازیـد؛ امـا یک قوطـی شیرخشـک به اندازه کافـی هزین هبـردار اسـت‪ .‬یـک نـوزاد‬ ‫باید به طورمرتب تغذیه شود و مجبورید مقدار زیادی قوطی شیرخشک بخرید؛‬ ‫یعنی باید بودجه زیادی برای ان کنار بگذارید‪ .‬عالوه براین‪ ،‬شما باید مارک های‬ ‫مختلـف شیرخشـک های موجـود در بـازار را اسـتفاده کنیـد و تصمیـم بگیریـد‬ ‫کدام یـک بهتـر اسـت‪.‬‬ ‫باتوجه به مطالعات مختلف‪ ،‬برخی از نوزادان می توانند به ترکیبات شیرخشـک‬ ‫الرژی داشته باشند‪ .‬این ممکن است نگرانی بزرگی برای والدین باشد؛ زیرا ان ها‬ ‫نمی دانند چه چیزی باعث این الرژی می شـود‪ .‬شیرخشـک ساخته شـده از مواد‬ ‫مختلف اسـت و نوزاد می تواند به هر یک از ان ها الرژی داشـته باشـد‪ .‬نوزادان شـیر‬ ‫خشـکی درمقایسـه با نوزادان شـیرخوار با شـیر مادر‪ ،‬به میزان بیشـتری درمعرض‬ ‫ابتلا بـه الـرژی هسـتند‪ .‬به علاوه مسـتعد ابتلا بـه بیماری هـای مختلفـی نظی ِـر‬ ‫دیابت و چاقی در بزرگ سالی نیز هستند‪ .‬شیرخشک می تواند مشکالت گوارشی‬ ‫نیز برای شـیرخوار ایجاد کند‪ .‬در مطالعات انجام شـده گزارش شـده که شـیر مادر‬ ‫به راحتـی هضـم می شـود‪ .‬ازانجا کـه شـیر مـادر حـاوی مـواد تشـکیل دهنده ای‬ ‫بـوده کـه هضـم را اسـان کـرده و باعـث می شـود کـودک احسـاس سـبکی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬نوزادان تغذیه شـده با شیرخشـک اغلب به یبوسـت مبتال می شـوند؛ زیرا‬ ‫شیرخشـک به راحتی هضم نمی شـود‪ .‬شیرخشـک از موادی تشکیل شده که بر‬ ‫با کتری هـای مفیـد روده نـوزادان تاثیـر می گـذارد و سیسـتم کلی گـوارش را مختل‬ ‫می کند‪ .‬این درحالی ست که با کتری های روده نقش مهمی در هضم دارند و شیر‬ ‫را بـه مـواد جامـد تبدیـل می کنـد تا تمام مـواد غذایـی را از ان اسـتخراج نماید‪.‬‬ ‫شـما بـدون نیـاز بـه تـدارک و اماده سـازی می توانیـد کودکتان را با شـیر مادر تغذیه‬ ‫کنیـد؛ امـا ا گـر کـودک شـما شیرخشـک بخـورد‪ ،‬بایـد شـیر را قبـل از‬ ‫تغذیـه‪ ،‬امـاده کنیـد؛ بطـری شـیر را به طورمنظـم شسـته‬ ‫و اسـتریلیزه کنیـد‪ .‬شـیر بطـری بایـد در دمـای‬ ‫مناسـب نگهـداری؛ و شـیر بایـد قبـل از تغذیـه‬ ‫کودک‪ ،‬گرم شود‪ .‬چنانچه ضدعفونی به صورت‬ ‫مناسـب انجـام نشـود‪ ،‬عـوارض جانبـی زیـادی‬ ‫ممکـن اسـت رخ دهـد‪.‬‬ ‫تغذیـه یک لحظـه مهـم بـرای تمـاس مـادر و‬ ‫کـودک اسـت‪ .‬گفتـه شـده شـیردهی‬ ‫بـرای ایـن پیونـد ایدئـال اسـت؛‬ ‫زیـرا هنگامی کـه کودکتـان بـه‬ ‫سـینه هایتان می چسـبد‪،‬‬ ‫احسـاس امنیـت و راحتـی‬ ‫می کنـد‪ .‬تغذیـه بـا شـیر‬ ‫مـادر به معنای خاصـی از‬ ‫نزدیکی به مادر است که‬ ‫در تغذیـه بـا شیرخشـک‬ ‫بسیار کم رنگ تر است‪/.‬‬ ‫مـام‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫امیر حاتمی خبر داد؛‬ ‫تولید بیش از یک میلیون واکسن «فخرا» در فاز سوم‬ ‫خرد جمعی؛ اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا‬ ‫وزیر دفاع گفت‪« :‬تعداد بیشـتری از داوطلبان در فاز سـوم با وا کسـن «فخرا» وا کسـینه خواهند شـد‬ ‫کـه بـرای ایـن مرحلـه بیـش از یک میلیـون وا کسـن تولیـد شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ امیـر سـرتیپ‬ ‫امیـر حاتمـی گفـت‪« :‬بحمـداهلل فاز دوم بالینی وا کسـن فخرا به اتمام رسـید و نتایج ان تقدیـم وزارت‬ ‫بهداشـت شـده؛ امیدواریـم هر چه سـریع تر نتیجـه را دریافـت کنیـم و با توجه بـه کارهایـی کـه انجـام‬ ‫شده‪ ،‬فکر می کنیم نتیجه مثبت است»‪ .‬وی افزود‪« :‬بعد از تائید وزارت بهداشت بالفاصله وارد فاز‬ ‫سوم خواهیم شد و تعداد بیشتری از داوطلبان با وا کسن فخرا وا کسینه خواهند شد که به محض‬ ‫تائید وزارت بهداشـت‪ ،‬مورد اسـتفاده قرار بگیرد»‪.‬‬ ‫دکتر حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت‪« :‬از اغاز کرونا در پایان سال‬ ‫‪ ۹۸‬که سـتاد ملی کرونا شـروع شـد‪ ،‬هرهفته جلسـات منظمی داشـتیم و خدا توفیق داد مباحثی‬ ‫ً‬ ‫کـه قبلا در کمیته هـا محـل بررسـی قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬تصمیم گیـری شـود‪ .‬این جلسـه بـه جلسـات‬ ‫برخط سـتاد اسـتانی؛ یعنی همه اسـتانداران و روسـای دانشـگاه های علوم پزشکی بر خط متصل‬ ‫بـود کـه بـه مـا در هماهنگی هـا خیلـی کمـک کـرد‪ .‬نظام مـا از اغـاز درگیری بـا این ویروس احسـاس‬ ‫کـرد بـه نهـاد جدیـدی بـرای مبـارزه بـا ایـن ویـروس‪ ،‬نیـاز دارد و تصمیمـات مـا همـواره برپایـه خـرد‬ ‫جمعـی بوده اسـت»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫نباید برنامه های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در اخریـن دیـدار‬ ‫رئیس جمهـوری و دولـت دوازدهـم با ایشـان‪ ،‬با تبریک عید‬ ‫سـعید غدیر به عموم مسـلمانان و به ویژه ملت عزیز ایران‪،‬‬ ‫فرصـت خدمـت بـه مـردم را نعمتـی الهـی دانسـتند و گفتند‬ ‫کـه بـرای شـکر ایـن نعمـت بایـد از همـه تـوان بـرای پیشـبرد‬ ‫اهـداف انقالب اسـتفاده کـرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ ایشـان حادثـه غدیـر را از وقایـع‬ ‫غیرقابل تردیـد برشـمردند و گفتنـد‪« :‬علاوه بـر علمـای‬ ‫شـیعه؛ به ویـژه عالمـه امینـی کـه روایـت غدیـر را از ‪ ۱۱۰‬نفـر از‬ ‫صحابـه و بـا سـندهای معتبـر نقـل کـرده‪ ،‬برخـی علمـای‬ ‫بـزرگ و روشـنفکران اهـل سـنت نیـز بـر غیرقابل تردید بـودن‬ ‫ایـن واقعـه تا کیـد کرده انـد»‪ .‬ایشـان خطـاب بـه اعضـای‬ ‫دولـت دوازدهـم گفتنـد‪« :‬هر کاری کـه جهـت خدمـت بـه‬ ‫ً‬ ‫مـردم و بـا نیـت الهـی و اخلاص انجام شـده باشـد‪ ،‬قطعـا در‬ ‫دیـوان الهـی فراموش شـدنی نیسـت و ذخیـره واقعـی دوران‬ ‫مسـئولیت چنیـن کارهـا و تالش هایی سـت»‪ .‬حضـرت‬ ‫ت گفتنـد‪:‬‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای در ارزیابـی عملکـرد دولـ ‬ ‫«عملکـرد دولـت اقـای روحانـی در بخش هـای مختلـف‬ ‫یکسـان نبـوده؛ در برخی از مـوارد طبـق انتظـارات بـود؛ اما در‬ ‫برخی ازمـوارد این گونـه نبـود»‪ .‬رهبـر انقلاب با تا کید بر اینکـه‬ ‫فرصـت خدمـت بـه مـردم‪ ،‬یـک نعمـت بـزرگ اسـت و بایـد‬ ‫ان را قـدر دانسـت‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪« :‬شـکر ایـن نعمـت‬ ‫ان اسـت که از همـه تـوان بـرای پیشـبرد اهـداف انقلاب‬ ‫اسـتفاده شـود؛ زیـرا مـا یـک کشـور انقالبـی هسـتیم و مـردم‬ ‫بـرای رسـیدن بـه اهداف انقلاب‪ ،‬فدا کاری زیـادی کردند»‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای لـزوم اسـتفاده از تجربه هـای‬ ‫دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم در اینـده را خاطرنشـان‬ ‫کردنـد و افزودنـد‪« :‬یـک تجربـه بسـیار مهم در ایـن دوران‪،‬‬ ‫عبـارت اسـت از بی اعتمـادی بـه غـرب کـه اینـدگان بایـد از‬ ‫ان اسـتفاده کننـد‪ .‬در این دولـت معلـوم شـد کـه اعتمـاد بـه‬ ‫غـرب جـواب نمی دهـد و ان هـا کمـک نمی کننـد و هرج اکـه‬ ‫بتواننـد ضربـه خواهنـد زد و ا گـر جایـی هـم ضربـه نمی زننـد‬ ‫به این دلیـل اسـت کـه نمی تواننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب تا کیـد‬ ‫ً‬ ‫کردنـد‪« :‬مطلقـا نبایـد برنامه هـای داخلـی را بـه همراهـی‬ ‫ً‬ ‫غـرب منـوط کـرد؛ زیـرا حتمـا شکسـت خواهـد خـورد»‪.‬‬ ‫ایشـان خطـاب بـه رئیس جمهـوری و اعضـای دولـت‬ ‫افزودنـد‪« :‬هر جـ ا کارهـا را منـوط بـه غـرب و مذا کـره بـا ان و‬ ‫امریـکا کردیـد‪ ،‬ناموفـق بودیـد و هر جـا بـدون اعتمـاد بـه‬ ‫غـرب‪ ،‬حرکـت؛ و از ان هـا قطـع امیـد کردیـد‪ ،‬موفـق بودیـد و‬ ‫پیـش رفتیـد»‪ .‬ایشـان بـه مذا کـرات ویـن نیـز اشـاره کردنـد‬ ‫و بـا ابـراز رضایـت از زحمـات دیپلمات هـا و عملکـرد خـوب‬ ‫رنگ بازار زعفران پرید!‬ ‫نایب رئیـــس شـــورای ملی زعفـــران‪ ،‬از ثبـــات قیمت زعفـــران در بازار خب ــر داد و‬ ‫گفـــت‪« :‬قیمت کنونـــی زعفران بعد از رشـــد ‪ ۵‬درص ــدی ک ــه در هفته های اخیر‬ ‫داش ــت‪ ،‬هیچ گون ــه تغیی ــری نکرده اس ــت»‪ .‬او حداق ــل قیمت هرکیل ــو زعفران‬ ‫را ‪ ۸‬میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومـــان و حدا کثر ‪ ۱۳‬میلی ــون و ‪ ۵۰۰‬هزارتوم ــان اعالم کرد‬ ‫و افـــزود‪« :‬ا کنـــون حداقل قیمـــت هر مثقـــال زعفـــران ‪ ۴۰‬هزارتوم ــان و حدا کثر‬ ‫‪ ۷۰‬هزارتومـــان اســـت»‪ .‬به گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان؛ غالمرضا میری‬ ‫بااش ــاره به اینکه ص ــادرات زعف ــران کم ــا کان درحال انج ــام اس ــت‪ ،‬بی ــان کرد‪:‬‬ ‫«طب ــق ام ــار گم ــرک‪ ،‬ص ــادرات زعف ــران در اردیبهش ــت نس ــبت به س ــال قبل‬ ‫ن نســـبت به ســـال ‪ ،۹۹‬رشـــد ‪ ۳۰۰‬درصدی داشته‪،‬‬ ‫تفاوتی نداشـــته و در فروردی ‬ ‫از اردیبهشـــت ماه به بعد گمرک امار جدیدی اعالم نکرده اس ــت»‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شـــورای ملی زعفـــران بااشـــاره به اینکه بازار زعفـــران داخل تعریفی ن ــدارد‪ ،‬بیان‬ ‫کـــرد‪« :‬باتوجه به تعطیالت ناشـــی از کرونا و کاهش قدرت خری ــد خانوار‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای خرید در بازار داخل افت داشـــته است»‪ .‬او درباره اینده بازار زعفران گفت‪:‬‬ ‫«ب ــا کاهش کرون ــا و رونق کسـ ـب وکارها‪ ،‬انتظار مـ ـی رود که‬ ‫تقاض ــا برای خری ــد در بازار افزایش یاب ــد‪ .‬طبق توصیه های‬ ‫یب ــر اجتن ــاب در ازدی ــاد عرض ــه‬ ‫مک ــرر ب ــه کش ــاورزان مبن ‬ ‫زعف ــران به بازار و تعجیل درفروش‪ ،‬قیمت هرکیلو محصول‬ ‫‪ ۵‬ت ــا ‪ ۶‬درص ــد در هفته های اخیر افزایش یاف ــت و همواره با‬ ‫اس ــتمرار مدیریت عرض ــه‪ ،‬قیمت محصول به ن ــرخ واقعی‬ ‫خ ــود می رس ــد»‪ .‬به گفت ــه او؛ به رغ ــم افزای ــش هزینه ه ــای‬ ‫تولی ــد و رش ــد چندبراب ــری قیم ــت تمام ــی محص ــوالت‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬اما قیمت زعفران نس ــبت به ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫تفاوت محسوس ــی نداش ــته؛ امیدواریم با حمایت دولت از‬ ‫صادرات و توس ــعه بازارهای جهانی بتوانیم س ــرانه مصرف‬ ‫در دنی ــا را افزای ــش دهیم تا تولی ــد برای کش ــاورز مقرون به صرفه باش ــد‪ .‬میری‬ ‫بابیان اینکه ‪ ۴۷‬کش ــور هدف صادراتی به ‪ ۶۴‬کش ــور رس ــیده اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬با‬ ‫بعضی از ان هـا در این مذا کـرات‪ ،‬گفتنـد‪« :‬امریکایی هـا‬ ‫در این مذا کرات‪ ،‬سر موضع عنادامیز خود محکم ایستادند‬ ‫و یک قـدم هـم جلـو نیامدنـد‪ .‬امریکایی هـا در زبـان و وعـده‬ ‫می گویند تحریم ها را بر می داریم؛ اما تحریم ها را برنداشـتند‬ ‫و برنمی دارنـد؛ ضمن انکـه شـرط هـم می گذارنـد و می گوینـد‬ ‫ً‬ ‫بایـد در همیـن توافـق جملـه ای بگنجانیـد کـه بعـدا دربـاره‬ ‫برخـی موضوعـات صحبـت شـود؛ و گرنـه توافقـی نخواهیـم‬ ‫داشـت»‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب گفتنـد‪« :‬ان هـا می خواهنـد‬ ‫بـا گذاشـتن ایـن جمله‪ ،‬بهانـه ای بـرای دخالت های بعدی‬ ‫خـود دربـاره اصـل برجـام و مسـائل موشـکی و منطقـه ای‬ ‫فراهـم کننـد و ا گـر ایـران حاضر به بحـث درباره ان ها نشـود‪،‬‬ ‫بگوینـد کـه توافـق را نقـض کرده ایـد؛ و توافـق‪ ،‬بی توافـق»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایشـان با تا کید بر اینکـه امریکایی هـا کاملا ناجوانمردانـه و‬ ‫خباثت الـود برخـورد می کننـد‪ ،‬افزودنـد‪« :‬امریـکا هیـچ ابایی‬ ‫از نقـض قـول و تعهـدات خـود نـدارد؛ همان طورکـه یک بـار‬ ‫ً‬ ‫توافـق را نقـض کردنـد و کاملا هـم بی هزینـه بـود»‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای گفتنـد‪« :‬ا کنـون هـم کـه بـه امریکایی هـا‬ ‫گفتـه می شـود تضمیـن دهیـد توافـق را در اینـده نقـض‬ ‫نخواهیـد کـرد‪ ،‬می گوینـد تضمیـن نمی دهیـم»‪ .‬ایشـان‬ ‫در جمع بنـدی این بخـش از سـخنان خـود تا کیـد کردنـد‪:‬‬ ‫«ایـن تجربـه ای بسـیار مهم بـرای دولـت و دولتمـردان اینده‬ ‫یسـت؛ البته این‬ ‫و نیـز بـرای همـه فعـاالن در صحنـه سیاس ‬ ‫تجربـه همـواره از اول انقالب وجود داشـته؛ امـا در این دولت‬ ‫بیشتر از گذشـته بـوده اسـت»‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی‬ ‫درپایان خطاب به رئیس جمهوری و اعضای دولت گفتند‪:‬‬ ‫«امیـدوارم خداونـد کمک کند هر جا که هسـتید‪ ،‬بتوانید به‬ ‫وظایـف دینـی و انقالبـی خـود عمـل کنیـد»‪.‬‬ ‫روی کارامدن دولت جدید و رفع مش ــکالت پیمان سپاری‪،‬‬ ‫مشـــکل بازگشـــت ارز‪ ،‬یکسان ســـازی نـــرخ ارز و اختـــاف‬ ‫قیمت ارز ســـامانه نیما با بازار ازاد باید ترتیبی اتخاذ ش ــود تا‬ ‫صادرکننـــده ارز را به داخل کش ــور اورد»‪ .‬این مقام مس ــئول‬ ‫اینده تولید زعفران را منوط به قیمت دانس ــت و گفت‪« :‬ا گر‬ ‫قیمـــت زعفـــران تغییری نکنـــد‪ ،‬تولید کاهش محسوس ــی‬ ‫خواهـــد داشـــت‪ ،‬ازاین رو پیش ــنهاد ما به دول ــت جدید که‬ ‫در جریـــان مشـــکالت موانـــع تولیـــد بوده انـــد این اســـت که‬ ‫از االن بـــرای زعفرانـــی کـــه قرار اس ــت در اینده تولید ش ــود‪،‬‬ ‫نـــرخ مناســـب بگذارنـــد کـــه بـــرای کشـــاورز مقرون به صرفه‬ ‫باشـــد»‪ .‬نایب رئیس شـــورای ملی زعف ــران درپایان تصریح‬ ‫کـــرد‪« :‬باتوجه بـــه شـــرایط خشک ســـالی و عـــدم ســـنخیت‬ ‫هزینه هـــای تولیـــد بـــا قیمت محصـــول‪ ،‬کشـــاورزان رغبتی‬ ‫به کشـــت زعفـــران ندارند که ا گ ــر دولت اقدا م ج ــدی برای‬ ‫افزایـــش نـــرخ محصول جهـــت حمایت از کشـــاورزان نداشـــته باشـــد‪ ،‬به دلیل‬ ‫بی رغبتـــی تولیدکننـــده با افت تولیـــد روبه رو خواهیم ش ــد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫ترک برداشتن سد اعتماد میان دولت ها و مردم‬ ‫میزان افزایش یا کاهش‬ ‫نسبت به سال ‪2019‬‬ ‫درصد افرادی که به دولت کشورشان اعتماد دارند (سال ‪)2020‬‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫مهردادناظری‬ ‫استرالیا‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫یافته هـای پیمایـش انجام شـده توسـط پژوهشـکده ‪ Edelman‬کـه گـزارش ان تحت عنـوان ‪Trust Barometer‬‬ ‫تسـر گذاشـته کـه عمـده التهـاب‬ ‫(اعتمادسـنجی) منتشـر می شـود؛ نشـان داد به رغـم سـال پرتالطمـی کـه امریـکا پش ‬ ‫ان در حـوزه داخلـی‪ ،‬مربـوط بـه امـار نگران کننـده تعـداد فوتی هـا و مبتالیـان بـ ه کرونـا بـوده؛ بـا افزایش سـطح اطمینان‬ ‫مردم به سـاختار دولت ؛ هرچند در مقیاسـی ناچیز روبه رو بودیم‪ .‬این نظرسـنجی با پرسـش از ‪33‬هزارنفر در ‪ 28‬کشـور‬ ‫منتخـب؛ و در بـازه زمانـی ‪ 19‬ا کتبـر تـا ‪ 18‬نوامبـر سـال ‪ 2020‬انجـام گرفتـه‪ .‬برخـی از باالتریـن سـطح اعتمـاد بـه دولـت را‬ ‫ درصـد پاسـخ دهندگان چینـی‪ ،‬بـه اعتمـاد خـود نسـبت به دولتشـان اذعان داشـته اند‪.‬‬ ‫در قـاره اسـیا می تـوان دیـد‪82 :‬‬ ‫ِ‬ ‫فرانسه‬ ‫کره جنوبی‬ ‫انگلیس‬ ‫امریکا‬ ‫ژاپن‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫چگونه فریب سایت های واسط را نخوریم!‬ ‫نگـران بـود تـا بتوانـد بـا پولـی کـه دارد‪ ،‬یک گوشـی مناسـب و‬ ‫یکـرد کـه‬ ‫با کیفیـت بخـرد‪ .‬در سـایت «دیـوار» جسـت وجو م ‬ ‫چشـمش بـه یک گوشـی خـوب؛ اما با قیمت بسیارمناسـب‬ ‫افتـاد‪ .‬دسـتپاچه شـد و ب هسـرعت بـرای خریـد ان اقـدام‬ ‫کـرد؛ بی خبر از انکـه پشـت ایـن دیـوار‪ ،‬چـه درانتظـار اوسـت‪.‬‬ ‫خوش خیـال خبـر نداشـت یـک گوشـی سـرقتی را خریـده‬ ‫و بـه زودی به عنـوان «سـارق» بـه دام پلیـس می افتـد؛‬ ‫یکـه ثابـت شـود بی گنـاه اسـت‪ ،‬بایـد به انتظـار‬ ‫و تازمان ‬ ‫بنشـیند‪...‬‬ ‫«دیـوار» یکـی از شـناخته ترین سـایت های خریدوفـروش‬ ‫انالیـن اسـت؛ از لـوازم دسـته دوم گرفتـه تـا اقلام نـو‪.‬‬ ‫شـناخته بودن این گونـه سـایت ها‪ ،‬بـرای کال هبـرداران فضـای‬ ‫یسـت تـا ازاین فضـا نیـز اسـتفاده کـرده و بهترین‬ ‫مجـازی کاف ‬ ‫و بیشترین سود را ببرند‪ .‬سایت «دیوار» و «شیپور»‪ ،‬بستری‬ ‫یسـت که به تازگی‬ ‫مناسـب برای کاله برداری بوده؛ این درحال ‬ ‫سـایت «دیـوار» بـرای مقابلـه و جلوگیـری از کاله برداری هـای‬ ‫نپـس تمـام پیامک هایـش را بـا سرشـماره‬ ‫احتمالـی‪ ،‬ازای ‬ ‫«دیوار» ارسـال می کند‪ .‬درحال حاضر اپراتورهای همراه اول‪،‬‬ ‫ایرانسـل و رایتل از این سرشـماره به کاربران «دیوار» پیامک‬ ‫می فرسـتند و هیـچ پیامکـی بـا شـماره های متفرقـه ازسـوی‬ ‫«دیـوار» بـرای کاربـران ارسـال نمی شـود‪ .‬پیامک هایـی کـه از‬ ‫هـر شـمار ه متفرقـه ای دریافـت می کنیـد‪ ،‬نامعتبـر و درجهـت‬ ‫سوءاسـتفاده و کال هبـرداری از شماسـت‪ .‬درحالـی «دیـوار»‬ ‫دسـت بـه این اقـدام جدیـد زده کـه این گونـه سـایت ها‬ ‫همچنـان قربانـی می گیـرد و در سراسـر کشـور بسـیاری ازافراد‬ ‫سـاده لوح در دام کال هبـرداران گرفتـار می شـوند‪ .‬کارشناسـان‬ ‫پلیـس فتـا همـواره بـه مـردم توصیه می کننـد از افـرادی خرید‬ ‫شـود کـه امـکان مالقـات حضـوری بـا ان هـا پیـش از انجـام‬ ‫معاملـه اسـت‪.‬‬ ‫کـوروش احمـد یوسـفی؛ معـاون اجتماعـی پلیـس کرمـان‪،‬‬ ‫از دسـتگیری سـارقی ‪ ۱۹‬سـاله دراین اسـتان خبـر داد کـه بـا‬ ‫یکـرد و سـپس‬ ‫زورگیـری‪ ،‬تلفن همـراه شـهروندان را سـرقت م ‬ ‫بـا قیمتـی انـدک در سـایت «دیـوار» می فروخـت‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«ماموران مرکز رصد فضای مجازی پلیس اطالعات و امنیت‬ ‫یبـر خریدوفـروش‬ ‫عمومـی کرمـان در پـی کسـب خبـری مبن ‬ ‫گوشـی های هوشـمند سـرقتی بـا قیمتـی کمتـر از بـازار در‬ ‫سـایت دیوار بررسـی موضوع را در دسـتورکار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫ماموران با انجام تحقیقات الزم سـارق را شناسـایی و ضمن‬ ‫هماهنگـی قضائـی‪ ،‬او را در مخفیگاهـش دسـتگیر؛ و در‬ ‫بازرسـی از انجـا ‪ ۱۷‬گوشـی هوشـمند و دوقبضـه سلاح سـرد‬ ‫کشـف کردنـد‪ .‬ایـن سـارق در بازجویـی‪ ،‬پـس از مشـاهده‬ ‫دالیل و مسـتندات قانونی پلیس‪ ،‬به ‪ ۱۷‬فقره سـرقت گوشی‬ ‫شـهروندان ازطریـق زورگیـری اعتـراف کـرد»‪ .‬سـرگرد احسـان‬ ‫بهمنـی؛ رئیس پلیـس فتـای اسـتان هرمـزگان‪ ،‬پرداخـت‬ ‫بیعانـه را یکـی از مهم تریـن روش هـای کال هبـرداری ازطریـق‬ ‫سـایت های درج ا گهـی برشـمرد و گفـت‪« :‬دریافـت بیعانـه و‬ ‫عدم پاسـخگویی به تماس هـای فرد خریـدار‪ ،‬همچنان یکی‬ ‫یسـت‬ ‫از مهم تریـن شـگردهای مجرمانـه در فضـای مجاز ‬ ‫کـه الزم اسـت هم وطنـان گرامـی دقت و هوشـیاری بیشـتری‬ ‫دراین خصـوص داشـته باشـند‪ .‬درایـن روش‪ ،‬فـرد مجـرم بـا‬ ‫انتشـار ا گهـی جعلـی فـروش جنـس دسـت دوم بـا قیمـت و‬ ‫مشخصات کیفی چشم نواز‪ ،‬به دنبال جلب اعتماد قربانیان‬ ‫بـوده و سـعی در فریـب و دریافـت وجـوه مختلـف تحـت‬ ‫ً‬ ‫عناوینـی همچـون رزرو کاال و پیش پرداخـت دارنـد‪ .‬معمـوال‬ ‫شماره حسـاب های اعالمـی جعلـی بـوده و بعـد از دریافـت‬ ‫این گونه مبالغ‪ ،‬فرد مجرم دیگر پاسـخگو نیسـت‪ .‬الزم اسـت‬ ‫هم وطنـان هنـگام خریـد از سـایت های واسـط‪ ،‬هوشـیار‬ ‫بـوده و پرداخـت وجـه را بـه بعـد از رویـت کاال و دریافـت کاال‬ ‫موکـول کننـد»‪ .‬سـرهنگ حشـمت سـلیمانی؛ رئیس پلیـس‬ ‫فتـای فـارس از دسـتگیری فـردی خبـر داد کـه بـا درج ا گهـی‬ ‫دروغیـن در سـایت های واسـطه گر‪ ،‬اقـدام بـه کال هبـرداری‬ ‫یبـر مشـاهده‬ ‫یکـرد‪ .‬بـا شـکایت فـردی مبن ‬ ‫از شـهروندان م ‬ ‫ا گهـی فـروش کیـف و کفـش در یکـی از سـایت های واسـطه گر‬ ‫موضـوع در دسـتورکار کارشناسـان پلیس فتا قرار گرفـت‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬شـا کی بیـان داشـت کـه در یکـی از سـایت های‬ ‫درج ا گهـی بـا یـک ا گهـی با عنـوان فـروش کیـف و کفـش‬ ‫برخـورد کـرده و ضمـن برقـراری تمـاس بـا فـرد تبلیغ کننـده‪،‬‬ ‫فروشـنده بـرای ارسـال اقلام از متقاضـی درخواسـت واریـز‬ ‫مبلـغ ‪ ۳۰‬میلیون ریـال وجـه بـه حسـاب خـود می کنـد کـه‬ ‫متهـم پـس از دریافـت وجـه؛ دیگـر جوابگـوی تمـاس تلفـن‬ ‫متقاضـی نبوده اسـت‪ .‬بـا اقدامات فنـی صورت گرفته‪ ،‬متهم‬ ‫در یکـی از محلات شـیراز مورد شناسـایی قـرار گرفـت و طـی‬ ‫هماهنگـی بـا دسـتگاه قضائـی‪ ،‬دسـتگیر شـد‪ .‬کاربـران هرگـز‬ ‫فریـب این گونـه ا گهی هـا را نخورنـد و تـا زمـان دریافـت کاال و‬ ‫یـا انجـام خدمـات ازطـرف در ج کننده ا گهـی‪ ،‬مبلغ یا مبالغی‬ ‫را واریز نکنند»‪ .‬سـرهنگ امیرحسـین نقی مهر؛ رئیس پلیس‬ ‫فتـای اسـتان گیلان گفـت‪« :‬فـردی بـا مراجعـه بـه پلیـس‬ ‫فتـا مدعـی شـد شـخصی بـا درج ا گهـی جعلـی در دیـوار از او‬ ‫کاله برداری کرده؛ پیگیری موضوع در دسـتورکار کارشناسـان‬ ‫پلیـس فتـا قـرار گرفـت‪ .‬بـا بررسـی های انجام شـده مشـخص‬ ‫شـد شـا کی بـا مشـاهده ا گهـی فـروش و نصـب سـایبان در‬ ‫سـایت دیـوار چـون قیمـت کمتـر از قیمـت واقعـی بـازار بـود‪،‬‬ ‫بـا صاحـب ا گهـی تمـاس می گیـرد و از فروشـنده خواسـته تـا‬ ‫بـا پرداخـت مبلغـی تحت عنـوان بیعانـه در فرصـت مناسـب‬ ‫جهـت تحویـل کاال اقـدام کنـد؛ اما فروشـنده پـس از دریافت‬ ‫مبلـغ‪ ،‬دیگـر پاسـخگوی خریـدار نبـوده اسـت‪ .‬بـا بررسـی‬ ‫مسـتندات ارائـه داده شـده توسـط شـا کی و اقدامـات فنـی و‬ ‫تخصصـی‪ ،‬نیـز بررسـی ترا کنش هـای بانکـی در حسـاب های‬ ‫مختلـف‪ ،‬کال هبـردار ‪ ۲۸‬سـاله مورد شناسـایی قـرار گرفـت و‬ ‫ضمـن دسـتگیری‪ ،‬بـه پلیـس فتـا انتقـال داده شـد‪ .‬متهـم‬ ‫پـس از انتقـال بـه پلیـس فتـا‪ ،‬در بازجویی هـای انجام شـده‬ ‫اعتـراف کـرد ازطریـق خطـوط تلفن همـراه بـا هویت هـای‬ ‫ناشـناس‪ ،‬اقـدام بـه انتشـار ا گهـی بـا بهره گیـری از سـایت‬ ‫دیـوار و درج ا گهـی نصـب کرکـره برقـی‪ ،‬سـایبان‪ ،‬کنـاف کاری‬ ‫مبـادرت بـه کاله برداری از شـهروندان گیالنی می کرد و انگیزه‬ ‫خـود را کسـب منفعـت مالـی بیـان داشـت»‪ .‬سـرهنگ فیـروز‬ ‫سـرخوش نهاد؛ رئیس پلیـس فضای تولید و تبـادل اطالعات‬ ‫فرماندهـی انتظامـی همـدان بابیان اینکـه کاله بـرداری در‬ ‫سـایت «دیـوار» با شـگرد پرداخت بیعانـه روبه افزایش اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تنهـا بـا انجام هرگونه معاملـه و تبادل وجـه در فضای‬ ‫حقیقـی می تـوان‪ ،‬از خالی شـدن حسـاب و گرفتـاری در دام‬ ‫کاله بـرداران جلوگیـری کـرد‪ .‬شـهروندان بـه ا گهی هـا سـایت‬ ‫دیـوار اعتمـاد نکـرده و پیـش از هرگونـه معاملـه در فضـای‬ ‫ت کاالی موردنظـر‪ ،‬از پرداخـت و واریـز‬ ‫مجـازی تـا زمـان رویـ ‬ ‫هرگونه وجهی خودداری کنند‪ .‬به تازگی پرونده ای در پلیس‬ ‫فتـای همـدان تشـکیل شـده بـود مربـوط بـه کال هبـرداری‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تومانـی از یـک جـوان ‪ ۲۴‬سـاله اسـت‪ .‬ایـن پسـر‬ ‫پـس از رویـت تصاویـر یـک دسـتگاه پرایـد ‪ ۱۱۱‬در سـایت دیوار‪،‬‬ ‫بـا شـماره قیدشـده در این ا گهـی تمـاس برقرار کـرده بـود‪ .‬فرد‬ ‫کاله بردار با بازارگرمی و اعالم اینکه چندین مشتری‪ ،‬متقاضی‬ ‫خریـد ایـن وسـیله نقلیـه هسـتند‪ ،‬خواسـتار پرداخت بیعانه‬ ‫شده که پسر جوان نیز ناا گاه از دسیسه متهم اقدام به واریز‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تومان به حساب او کرد‪ .‬پس از واریز پول‪ ،‬متهم‪،‬‬ ‫دیگـر بـه تماس هـای مالباختـه پاسـخ نـداد و این موضـوع‬ ‫سـبب تشـکیل پرونـده قضائـی و ارجـاع ان بـه پلیـس فتـا‬ ‫بـرای پیگیـری و دسـتگیری متهـم شـد‪ .‬به دنبـال انجـام‬ ‫کارهـای فنـی و تخصصـی‪ ،‬کاله بـردار شناسـایی و دسـتگیر‬ ‫شـد‪ .‬فـرد کاله بـردار اعتمـاد نابجـای مـردم بـه ا گهی هـای‬ ‫تبلیغاتـی و واریـز پـول بـدون بررسـی صحـت و درسـتی ا گهـی‬ ‫را عامـل اسـتفاده از این شـیوه بـرای کسـب درامـد عنـوان‬ ‫کـرد»‪ .‬سـرهنگ سـید نظـام موسـوی؛ رئیس پلیـس فتـای‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ویژه غرب اسـتان تهران‪ ،‬به شـهروندان‬ ‫هشـدار داد‪« :‬قیمت نازل و تحریک خریدار توسـط فروشنده‬ ‫در ا گهـی بـرای دریافـت بیعانـه و نفروختـن کاال به دیگـران‪ ،‬از‬ ‫شـگردهای مجرمـان سـایبری بـوده‪ .‬مجرمـان سـایبری بـا‬ ‫ارائـه تخفیف هـای غیرواقعـی در ا گهی هـای فـروش وسـایل‬ ‫در سـایت ها‪ ،‬قربانیـان خود را به دام می اندازنـد‪ .‬کاله برداران‬ ‫بـا سوء اسـتفاده از سـایت های تبلیغاتـی و اپلیکیشـن های‬ ‫مشـابه‪ ،‬بـا درج ا گهی هـای جعلـی؛ و تعییـن قیمـت پائین تـر‬ ‫از عـرف بـازار و وسوسـه انگیز‪ ،‬از مشـتریان درخواسـت مبلغـی‬ ‫به عنـوان بیعانه می کنند و این درصورتی سـت که پـس از واریز‬ ‫مبلـغ توسـط خریدار‪ ،‬کاله بردار گوشـی خـود را خاموش کرده‬ ‫یا دیگر پاسـخگوی تلفن خود نبوده و از تحویل یا پس دادن‬ ‫وجـه امتنـاع مـی ورزد»‪ .‬رئیس پلیـس فتـای غـرب اسـتان‬ ‫تهـران یـاداور شـد‪« :‬شـهروندان به هیچ عنـوان قبـل از رویت و‬ ‫کسـب اطمینـان از کیفیـت و اصل بـودن کاالی تبلیغ شـده‪،‬‬ ‫مبلغـی را تحت عنـوان بیعانـه بـرای افـراد واریـز نکننـد و هـر‬ ‫ً‬ ‫پرداختی حتما بعد از رویت و اطمینان از کیفیت کاال باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شـهروندان حتمـا از فروشـگاه های اینترنتـی خریـد کننـد کـه‬ ‫دارای نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی هسـتند و به جـای دادن‬ ‫بیعانـه‪ ،‬از گزینـه پرداخـت وجـه در محـل اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫مهم تریـن عنصـر در ارزیابـی اعتبـار هـر فروشـگاه اینترنتـی‪،‬‬ ‫داشـتن «نمـاد اعتمـاد الکترونیـک» اسـت‪ .‬ایـن نمـاد‪،‬‬ ‫نشانه ای سـت کـه ازطـرف مرکـزی بـا نـام «توسـعه تجـارت‬ ‫الکترونیکـی» کـه وابسـته بـه وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫ایـران اسـت‪ ،‬به عنـوان تاییدیـه بـه فروشـگاه های اینترنتـی‬ ‫داده می شـود‪ .‬وجـود نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی در یـک‬ ‫وب سـایت‪ ،‬نشـان دهنده باالبـودن امنیـت ان در فضـای‬ ‫تجـارت مجازی سـت‪ .‬درحال حاضـر اعطـای نمـاد اعتمـاد‬ ‫الکترونیکی به کسب وکارهای فعال در شبکه های اجتماعی‬ ‫و پیام رسـان های مجـاز نیـز تعلـق می گیـرد‪ .‬تمـام فعـاالن‬ ‫کسـب وکارهای الکترونیکـی در شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫پیام رسـان های مجـاز‪ ،‬بـرای ثبت نشـانی فعالیت خـود و اغاز‬ ‫فراینـد اخـذ نمـاد اعتماد الکترونیکی می تواننـد با مراجعه به‬ ‫سامانه «نماد» و ایجاد حساب کاربری‪ ،‬اقدام به ثبت نشانی‬ ‫فعالیت خود در شـبکه های اجتماعی و پیام رسـان ها کنند‪.‬‬ ‫همچنین کسب وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز‬ ‫می تواننـد بـا ورود بـه پنـل کاربـری خـود‪ ،‬از قسـمت افـزودن‬ ‫شناسـه‪ ،‬اقـدام بـه ثبـت نشـانی فعالیت خـود در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی و پیام رسـان ها کننـد‪ .‬نمـاد الکترونیـک فقـط بـه‬ ‫فروشـگاه های حقیقـی یـا حقوقی اعطاء می شـود که توسـط‬ ‫دستگاه هایدولتی؛ازجملهمرکزتوسعهتجارتالکترونیک‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کسـب وکار ان ها تائید شـده باشد‪ .‬معموال فروشگاه هایی که‬ ‫نمـاد اعتمـاد الکترونیـک دارنـد‪ ،‬لوگـوی نمـاد را در صفحـه‬ ‫اصلـی قـرار می دهنـد تا همه بتوانند ان را بررسـی کننـد‪ .‬برای‬ ‫بررسـی کافی سـت روی لوگوی نماد الکترونیک کلیک کنید‬ ‫تـا به صـورت ‪ Popup‬بـاز شـود و اطالعـات صاحب امتیـاز را بـه‬ ‫شـما نمایـش دهـد‪ .‬روش دیگـری کـه می توانیـد بـا ان‪ ،‬نمـاد‬ ‫الکترونیـک یـک فروشـگاه اینترنتـی را بررسـی کنیـد‪ ،‬ورود بـه‬ ‫سـایت ‪ https://enamad.ir‬و کلیـک بـر روی اسـتعالم اسـت‪.‬‬ ‫پـس از کلیـک روی ان‪ ،‬صفحـه ای بـاز می شـود به صـورت‬ ‫‪ Popup‬که از شـما درخواسـت ادرس دامنه سـایت را می کند‪.‬‬ ‫کافی سـت ادرس دامنـه فروشـگاه موردنظـر را وارد کنیـد تـا‬ ‫پـس از کلیـک بـر روی جسـت وجو‪ ،‬اطالعـات مربـوط بـه‬ ‫صاحب امتیـاز ان فروشـگاه را بـرای شـما مشـخص شـود‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫قدردانیمدیرعامل‬ ‫از مدیران و کارکنان بانک سپه‬ ‫بانـک سـپه بـه سـبب حمایـت از‬ ‫اشـتغال زایی محرومـان و کمـک‬ ‫بـه خوداتکایـی مددجویـان‬ ‫کمیتـه امام خمینـی(ره) در ردیف‬ ‫برتریـن بانک های کشـور انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل بانـک سـپه طی‬ ‫پیامـی ضمـن تبریـک موفقیـت‬ ‫بانـک در حمایـت از ایجـاد اشـتغال بـرای محرومان کشـور‪،‬‬ ‫افتخـار قـرار گرفتـن بانـک سـپه در ردیـف بانک هـای برتـر‬ ‫کشور در پشتیبانی از خوداتکایی مددجویان کمیته امداد‬ ‫و سـازمان بهزیسـتی را حاصـل تلاش بی وقفـه مدیـران و‬ ‫کارکنـان ایـن بانـک به ویـژه در واحدهـای صـف در سراسـر‬ ‫کشـور دانسـت‪ .‬بنـا بـه اظهـار مدیـران کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی (ره)‪ ،‬بانـک سـپه بـا تسـهیل و تسـریع در پرداخـت‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه بـه مددجویـان بـه خوداتکایـی‬ ‫بیش از ‪ 25‬هزار خانوار و خروج انها از پوشـش حمایتی این‬ ‫کمیتـه کمـک کـرده اسـت‪ .‬بر اسـاس این گزارش‪ ،‬رئیـس کل‬ ‫بانـک مرکـزی در این مراسـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬هرچنـد ایـن‬ ‫تکالیف کار را برای بانک ها سـخت می کند اما نظام بانکی‬ ‫کشـور حمایـت از تولیـد و اشـتغال را وظیفـه اصلـی خـود‬ ‫می دانـد و در ایـن راه از هیـچ تالشـی دریـغ نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫به گفتـه دکتـر کمیجانـی تسـهیالت پرداختـی بانک هـا بـه‬ ‫بخش های اقتصادی در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به سال پیش‬ ‫از ان ‪ ۶۳‬درصد افزایش یافته است و این میزان در سه ماه‬ ‫اول امسال نیز نسبت به سه ماه اول ‪ ۹۹‬افزایشی در حدود‬ ‫‪ ۷۱‬درصد داشته است‪ .‬وی با قدردانی از بانک هایی که در‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به اقشار ضعیف جامعه‬ ‫فعـال بوده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پرداخـت ایـن تسـهیالت هـر چنـد‬ ‫سـخت امـا شـیرین و ثمربخـش اسـت»‪ .‬کمیجانـی اعتبـار‬ ‫ابلاغ شـده بـرای کمیتـه امداد امام خمینـی (ره) و سـازمان‬ ‫بهزیستی در سال جاری را ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد ریال اعالم کرد و‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن میـزان در سـال ‪ ۲۰ ،۱۳۹۷‬هزار میلیارد ریـال بود‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۹۱‬درصـد ان محقـق شـد»‪.‬‬ ‫امکاناتتسهیالتجعالهمسکن‬ ‫برایمشتریان‬ ‫در شرایطی که تقاضا برای بازسازی‬ ‫واحدهـای مسـکونی به دلیـل رکـود‬ ‫بـازار مسـکن افزایـش یافتـه اسـت‪،‬‬ ‫بانک مسـکن یک امکان ویژه برای‬ ‫کمـک بـه متقاضیـان و مشـتریان‬ ‫حهـای تسـهیالتی خـود قـرار‬ ‫در طر ‬ ‫داده اسـت‪ .‬هرچنـد ایـن طـرح‬ ‫ویـژه تسـهیالتی کـه بـا عنـوان پرداخـت تسـهیالت جعالـه‬ ‫(تعمیرات)واحدهایمسکونیاز سال های گذشتهتاکنون‬ ‫وجـود داشـته و در طول زمـان سـقف ریالـی ایـن تسـهیالت‬ ‫نیـز افزایـش یافتـه اسـت امـا هم ا کنـون ایـن تسـهیالت‬ ‫می توانـد کمـک بسـیارخوبی بـرای ان دسـته از افـرادی‬ ‫باشـد کـه به دلیـل رکـود بـازار معاملات مسـکن و ناتوانـی از‬ ‫تامیـن هزینـه خرید اپارتمان نوسـازتر‪ ،‬قصـد بازسـازی واحد‬ ‫یسـاز یـا چندسـال سـاخت خـود کرده انـد‪.‬‬ ‫مسـکونی قدیم ‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬ایـن تسـهیالت بـه دو علـت دیگـر می توانـد بـه‬ ‫متقاضیان و مشتریان بانک مسکن کمک کند‪ .‬اول اینکه‬ ‫متقاضیـان خریـد مسـکن می تواننـد از این تسـهیالت برای‬ ‫تکمیـل بودجـه مالـی خـود در زمـان خریـد واحـد مسـکونی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬یکی از مهم ترین امکاناتی که بانک مسکن‬ ‫به منظـور کمـک بـه افزایـش رفـاه مشـتریان و تقویـت قدرت‬ ‫نهـا در زمـان خریـد مسـکن تـدارک دیـده اسـت‬ ‫خریـد ا ‬ ‫پرداخـت هم زمـان تسـهیالت جعالـه بـا تسـهیالت خریـد‬ ‫مسکن حین انتقال سند به نام خریدار است‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫یکـه ابتـدا درخواسـت خـود را‬ ‫فـرد می توانـد حتـی درصورت ‬ ‫بـرای دریافـت تسـهیالت جعالـه ارائـه نکـرده اسـت بعـد از‬ ‫یکـه اراده کند برای بازسـازی واحد‬ ‫خریـد واحـد و در هـر زمان ‬ ‫یشـده اقـدام بـه دریافـت این تسـهیالت کند‪ .‬نکته‬ ‫خریدار ‬ ‫مهمی که در ارتباط با این تسـهیالت وجود دارد ان اسـت که‬ ‫محدودیتـی بـرای دریافـت ان در دفعـات وجـود نـدارد و‬ ‫درصورتی که فرد اقدام به تسـویه تسـهیالت جعاله دریافتی‬ ‫قبلی کرده باشد‪ ،‬می تواند به طور مجدد درخواست خود را‬ ‫برای دریافت دوباره یا چندباره این تسهیالت به بانک ارائه‬ ‫کنـد تـا در صـورت تائیـد و واج دشـرایط بودن ایـن تسـهیالت‬ ‫بـه وی پرداخـت شـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫کلمنتینواماریا‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫سکوت زنان‪ ،‬تنفر را‬ ‫در خود جای داده است‬ ‫مهدی گازر‬ ‫کلمنتین‬ ‫کتاب «دختر لبخند مرواریدی؛ روایتی از جنگ‪ ،‬اوارگی و زندگی» نوشته‬ ‫ِ‬ ‫واماریـا و الیزابـت ِویـل؛ به تازگـی بـا ترجمـه مهـدی گازر توسـط انتشـارات کتـاب‬ ‫کلمنتیـن واماریـا؛ دختربچـه‬ ‫«تداعـی» منتشـر شـده و داسـتان مسـتند زندگـی‬ ‫ِ‬ ‫رواندایی سـت کـه در شش سـالگی‪ ،‬پـس از فـرار از نسل کشـی روانـدا‪ ،‬همـراه‬ ‫خواهـرش‪ ،‬در هفـت کشـور افریقایـی اواره شـده و بـا پشت سرگذاشـتن نامالیمـات‬ ‫فـراوان در اردوگاه هـای متعـدد اوارگان‪ ،‬درنهایـت پـا بـه امریـکا می گـذارد‪ .‬واماریـا‬ ‫کـه حـاال از دانشـگاه ِییـل فار غ التحصیـل شـده و مولـف‪ ،‬سـخنران و فعـال حقـوق‬ ‫بشـر اسـت؛ طـی ‪ ۲۲‬فصـل ایـن کتـاب‪ ،‬داسـتانی را روایت می کند از تراژدی انسـانی‬ ‫زمانـه مـا کـه همـواره درگیـر جنـگ اسـت و همیشـه انسـان ها از سرزمینشـان اواره‬ ‫ُ‬ ‫می شـوند‪ .‬داسـتان کتـاب از دیـدار کلمنتیـن و خواهـرش ( ِک ِلـر)‪ ،‬بـا اپـرا وینف ِـری؛‬ ‫مجـری سرشـناس امریکایـی‪ ،‬اغـاز می شـود‪ .‬کلمنتیـن کـه بـرای دریافـت جایـزه‬ ‫ُ‬ ‫انشاءنویسـی خـود دراین مراسـم حضـور یافتـه‪ ،‬نا گهان متوجه می شـود گـروه اپرا‪،‬‬ ‫پدرومـادرش را کـه او پـس از اوارگـی به مـدت ‪12‬سـال ان هـا را ندیـده بـود‪ ،‬بـدون‬ ‫اطلاع او و خواهـرش‪ ،‬از کیگالـی بـه شـیکا گو اورده انـد‪ .‬هرچنـد کلمنتیـن و کلـر از‬ ‫زنده بـودن والدینشـان مطلـع بودنـد؛ بنا به دالیـل مختلـف هرگـز امـکان دیـدار‬ ‫مجددشان تاان روز فراهم نشده بود‪ .‬درادامه و در فصل دوم کتاب‪ ،‬او با یاداوری‬ ‫دوران کودکـی اش‪ ،‬جزئیـات جذابـی ازان زمـان را روایـت می کنـد و گا مبـه گام و‬ ‫فصل به فصـل بـه فجایـع ان نسل کشـی شـنیع و ظلمانـی نزدیک تـر می شـود‪ .‬او بـا‬ ‫بازگو یـی خاطراتـش از اغـاز ان نبـرد خونیـن و نابرابـر‪ ،‬این چنیـن پـرده از ان جنایـت‬ ‫برمـی دارد‪« :‬انچـه مـا گرفتـارش بودیـم‪ ،‬دوزخ بـود؛ دوزخـی واقعـی کـه سـزاوارش‬ ‫نبودیـم‪ .‬اصطالحـی بدیـن مضمـون در زبـان سـواحلی وجـود دارد کـه جنـگ‪ ،‬دزد‬ ‫ویرانـی اینجـا بی حیـا و چشـم دریده بـود‪ .‬جنـازه کشـته ها وسـط خیابان ها‬ ‫اسـت!‬ ‫ِ‬ ‫افتـاده بـود و همسـایگانی کـه خـود دچـار اسـیب های روانـی شـده بودند‪ ،‬بـه ان ها‬ ‫خیـره می ماندنـد‪ .‬انفجارهـا و بمباران ها الگوی معینی نداشـتند‪ .‬کودکان گرسـنه‬ ‫بودند‪ .‬تمام ترسم به حقیقت مبدل شده بود»؛ و بعد‪ ،‬با مرور خاطرات دردنا کی‬ ‫از اردوگاه های اوارگان می نویسد‪« :‬به هرجا که چشم می دوختی‪ ،‬انگار مردم مثل‬ ‫سـنگ خشکشـان زده و ا گر لمسشـان می کردی‪ ،‬مثل غبار فرومی ریختند‪ .‬هریک‬ ‫سـا کت و خامـوش بـه گوشـه ای خزیـده بودنـد تـا فرونپاشـند»‪ .‬وی دربـاره بسـتر‬ ‫مکانی و زمانی وقایع کتاب خود گفت‪« :‬نسل کشـی رواندا در سـال ‪ ۱۹۹۴‬به دنبال‬ ‫سـقوط هواپیمـای حامـل جووینـال هابیاریمانـا؛ رئیس جمهـور وقـت روانـدا در‬ ‫نزدیکـی کیگالـی‪ ،‬به وقـوع پیوسـت‪ .‬قـوم هوتـو حملـه بـه ایـن هواپیمـا را بـه قـوم‬ ‫توتسـی نسـبت داد‪ .‬همین امر دراین جامعه بی حکومت موجب اغاز درگیری های‬ ‫شـدیدی میـان ایـن دو قـوم شـد‪ .‬در جریـان نسل کشـی سـال ‪ ۱۹۹۴‬روانـدا کـه از ان‬ ‫تحت عنـوان تاریک تریـن فاجعـه انسـانی نیم سـده گذشـته یـاد می شـود؛ عالو هبـر‬ ‫کشته شـدن ‪ ۸۰۰‬هـزار مـرد‪ ،‬زن و کـودک (طبـق امـار سـازمان ملـل) یـا ‪ ۱٬۰۷۱٬۰۰۰‬نفـر‬ ‫(طبـق امـار دولـت روانـدا)‪ ،‬بـه ‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۵۰۰‬هزار زن نیز تجاوز جنسـی شـد»‪ .‬کلمنتین‬ ‫دربـاره ایـن تجاوزهـا در کتابـش نوشـته اسـت‪« :‬تجـاوز‪ ،‬داسـتان زنـان و دختـران‬ ‫در جنـگ اسـت‪ .‬تجـاوز‪ ،‬داسـتان صدهاهـزار مـادر‪ ،‬دختـر‪ ،‬خواهـر‪ ،‬مادربـزرگ‪،‬‬ ‫بسـتگان و خاله ها و عمه ها در کشـور من و صدهامیلیون نفر در کل جهان اسـت‪.‬‬ ‫بسـیاری از مـردان در این کشـتار جانشـان را از دسـت دادنـد‪ .‬زنـان بسـیاری بعدهـا‬ ‫دراثـر ابتال به ایـدز تلف شـدند‪ .‬تجاوز و تباهی جسـمی‪ ،‬روحـی و اجتماعی؛ حتی در‬ ‫جهـان متمـدن و بزک شـده که داعیه حفظ حریم خصوصی افـراد را دارد تا دهه ها‬ ‫ِ‬ ‫پـس از جنـگ باقـی مانـد‪ .‬شـب و سـکوت‪ ،‬داسـتان یـک زن نیسـت‪ .‬رواندایی هـا‬ ‫معتقدنـد کـه مـا زنـان‪ ،‬در سـکوت راحتیـم؛ امـا سـکوت‪ ،‬تنفـر را در خـود جـای‬ ‫داده اسـت»‪ .‬واماریـا دراین اثـر ضمـن ریشـه یابی ایـن خشـونت افسارگسـیخته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ل پیـش از وقوع‬ ‫ماجـرای نسل کشـی دردنـا ک را چنین بازگو می کند‪« :‬تقریبا ‪80‬سـا ‬ ‫پا ک سـازی نـژادی در روانـدا‪ ،‬بلژیکی هـا روانـدا را مسـتعمره خـود کردنـد و با قوانین‬ ‫سـاختگی علـم اصلاح نـژادی‪ ،‬کشـورمان را تحت تاثیر خـود قـرار دادند‪.‬‬ ‫ظالمانـه و‬ ‫ِ‬ ‫صلـح نسـبی درکناریکدیگـر زندگـی می کردنـد؛‬ ‫شـرایط‬ ‫در‬ ‫ هـا‬ ‫ی‬ ‫رواندای‬ ‫ ازان‪،‬‬ ‫تا پیـش‬ ‫ِ‬ ‫ولـی بعـد‪ ،‬بلژیکی هـا کشـور را بـه نژادپرسـتی الـوده کردنـد‪ .‬ان هـا بـا اندازه گیـری‬ ‫انـدازه بینـی و جمجمـه رواندایی هـا و ایجـاد جـداول تنوع رنگ دانه های پوسـتی‪،‬‬ ‫مردمـان روانـدا را بـه سـه گـروه هوتوهـا‪ ،‬توتسـی ها و تواهـا تقسـیم بندی کردنـد‬ ‫و درنتیجـه‪ ،‬هوتوهـا ‪ ۸۴‬درصـد‪ ،‬توتسـی ها ‪ ۱۵‬درصـد و تواهـا ‪ ۱‬درصـد از جمعیـت‬ ‫روانـدا را شـامل شـدند‪ .‬بـا بناشـدن ایـن قوم هـا‪ ،‬بلژیکی هـا دسـت به کار صـدور‬ ‫شناسـنامه بـرای مردمـان قبایـل شـدند و بـا پایه گـذاری سیاسـت های اجتماعی و‬ ‫نیـز‪ ،‬اردوکشـی های تبلیغاتـی‪ ،‬ایـن قبایـل را ضـد هم شـوراندند و به نفرت و خشـم‬ ‫انباشته شـده رواندایی هـا نسـبت به هم سمت وسـو دادنـد‪ .‬بلژیکی هـا می گفتنـد‬ ‫توتسـی ها کـه بیـش از دو قبیلـه دیگـر بـه اروپایی هـا شـبیه اند‪ ،‬سـزاوار احتـرام‪،‬‬ ‫قـدرت‪ ،‬امـوزش و دا مپـروری هسـتند؛ امـا هوتوهـا کندذهـن‪ ،‬سـبک مغز‪ ،‬رذل و‬ ‫تن پرورنـد‪ .‬بلژیکی هـا بـرای بررسـی تواهـا خـود را به زحمـت نینداختنـد و از وا کاوی‬ ‫ان هـا چشـم پوشـیدند! بلژیکی هـا طـی سـال های ‪ ۱۹۶۱‬تـا ‪ ۱۹۶۲‬از روانـدا خـارج‬ ‫شـدند؛ امـا افـکار سمی شـان در ان خـا ک ریشـه دوانـد»‪ / .‬مهـر‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫مهسا احمدی؛ اولین بدلکار زن ایران‬ ‫‪ ۶۴‬درصد بانوان؛‬ ‫فاقد فعالیت ورزشی مناسب‬ ‫افشـین مالیـی در بهمن مـاه ‪ 99‬در نخسـتین‬ ‫گردهمایـی نـواب رئیـس بانـوان هیئت هـای اسـتانی‬ ‫فدراسـیون ورزش هـای همگانـی بااشـاره به اینکه‬ ‫تحـول در ورزش بانـوان نیازمنـد کار جهادی سـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق امـار؛ ‪ ۶۴‬درصـد بانـوان کشـور فعالیـت‬ ‫ورزشـی مناسـبی ندارنـد و این امـر مسـئولیت ها‬ ‫در ورزش همگانـی؛ به ویـژه در بخـش بانـوان را‬ ‫سـخت تر می کنـد‪ .‬تصوربراین اسـت بانوانـی کـه در‬ ‫روسـتا زندگـی می کننـد‪ ،‬میـزان تحـرک بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه بانـوان شهرنشـین دارنـد؛ امـا امـار غ‬ ‫می گوینـد کـه سـبک زندگـی؛ چـه در روسـتا و چـه‬ ‫در شـهر ب هسـمت کم تحرکـی رفتـه و ان برتـری کـه‬ ‫پیش تـر بانـوان روسـتایی داشـتند‪ ،‬بـا پیـروی از‬ ‫سـبک زندگـی شـهری تغییـر کـرده»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫رئیـس فدراسـیون ورزش هـای همگانـی افـزود‪:‬‬ ‫«همان قدرکـه کار پیچیـده اسـت‪ ،‬پیامدهـای موثر و‬ ‫مثبـت ان در حـوزه ورزش بانـوان می توانـد تغییـرات‬ ‫ی را حتـی نسـبت بـه ورزش اقایـان ایجـاد کنـد؛‬ ‫جـد ‬ ‫زیـرا کانـون اصلـی توسـعه کشـور‪ ،‬منابـع انسانی سـت‬ ‫و اولین عنصری که بر منابع انسـانی در سـنین پائین‬ ‫می توانـد نقـش حدا کثـری بگـذارد‪ ،‬مـادر اسـت کـه‬ ‫جـزو گروه هـای مخاطـب اصلـی برنامه هـای توسـعه‬ ‫ورزش همگانـی ب هشـمار مـی رود و امیـدوارم بـا تلاش‬ ‫مضاعـف از همـه ظرفیت هـا که نیـاز به نـگاه جهادی‬ ‫دارد‪ ،‬بتوانیـم تحول افریـن باشـیم؛ زیـرا بـا کار عـادی‬ ‫نمی تـوان این مسـئله را حل کـرد»‪ .‬او باتا کیدبراینکه‬ ‫مشـکل فعالیـت کـم در ورزش بانـوان را نمی شـود بـا‬ ‫کارهـای کوتاه مـدت دچـار تحول کرد‪ ،‬گفـت‪« :‬باید با‬ ‫اسیب شناسـی در بخش های مختلف و برنامه ریزی‬ ‫دقیـق و اصولـی‪ ،‬وضعیـت ورزش بانـوان در ابعـاد‬ ‫مختلـف را بهبـود بخشـید»‪ .‬زهـرا موسـوی؛ مدیـرکل‬ ‫هماهنگـی و نظـارت ورزش بانـوان وزارت ورزش نیـز‬ ‫بااشـاره به اینکه فشـارهای روانـی و اسـترس ناشـی از‬ ‫کرونـا باعـث تشـدید کم تحرکـی شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬زنـان‬ ‫و دختـران‪ ،‬بیشـترین مخاطبـان ورزش همگانی انـد‬ ‫و بـرای توسـعه ورزش بانـوان‪ ،‬طر ح هایـی را درنظـر‬ ‫گرفته ایـم کـه یکی ازان هـا طـرح اصلاح سـاختار‬ ‫قامتی سـت و تلاش کرده ایـم با همکاری فدراسـیون‬ ‫ورزش هـای همگانـی‪ ،‬این طـرح را توسـط اسـتان ها‬ ‫و هیئت هـای همگانـی اجـرا کنیـم‪ .‬امیدواریـم‬ ‫همـه نهادهـا و سـازمان ها بـا برنامه ریـزی جهـت‬ ‫رفـع کم تحرکـی بانـوان گام بردارنـد»‪ .‬اذیـن سـا کی؛‬ ‫نایب رئیـس بانـوان فدراسـیون ورزش هـای همگانـی‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬سلامت و رفـاه اجتماعـی زنـان نه تنهـا‬ ‫به عنـوان یـک حـق انسـانی شـناخته شـده؛ بلکـه‬ ‫تاثیـر ان در سلامت خانـواده و جامعـه نیـز اهمیـت‬ ‫روزافـزون یافتـه و سلامت زنـان دربرگیرنـده رفـاه‬ ‫جسـمانی‪ ،‬روانی و اجتماعی انان اسـت که از عوامل‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و سیاسـی جامعه تاثیر می گیرد‪.‬‬ ‫ درصـد جمعیـت کشـور را زنان تشـکیل‬ ‫بیـش از ‪۴۹.۵‬‬ ‫ِ‬ ‫می دهنـد‪ .‬سلامت انـان به عنـوان تربیت کننـده‬ ‫نسـل های اینـده اهمیـت فـراوان دارد‪ .‬رابطـه زن و‬ ‫ورزش‪ ،‬از دو بعد مطرح است‪ :‬تاثیر ورزش بر سالمت‬ ‫زن و درنتیجـه سلامت جامعـه؛ بعـد دیگـر‪ ،‬نقش زن‬ ‫به عنـوان نقـش تربیتـی در مقـام مـادر و همسـر»‪.‬‬ ‫ارشـا اقدسـی؛ بدلـکار سـینما حیـن حضـور در یـک فیلـم سـینمایی در بیـروت دچـار سـانحه‬ ‫شـد! انتشـار ایـن خبـر باعـث شـد تـا بـه معرفـی اولیـن بدلـکار زن در در ایـران بپردازیـم‪« :‬مهسـا‬ ‫احمـدی» کـه ‪ ۲۳‬مهرمـاه سـال ‪ ۱۳۶۸‬در کـرج متولـد شـد‪ .‬او کـه فار غ التحصیـل رشـته تربیـت‬ ‫‪۱۱‬سـال قهرمـان‬ ‫جسـالگی رشـته ورزشـی ژیمناسـتیک را شـروع کـرد و ب همـدت ‬ ‫یسـت؛ از پن ‬ ‫بدن ‬ ‫ژیمناسـتیک دختـران ایـران بـود‪ .‬سـپس در ‪ ۱۷‬سـالگی به عنـوان اولیـن دختـر بدلـکار ایـران‪ ،‬در‬ ‫گروه «بدلکاران ‪ »۱۳‬فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬او که ا کنون عضو فعال انجمن بدلکاران هالیوود‬ ‫ـوان ایـران نیـز اسـت‪.‬‬ ‫اسـت؛ اولیـن چتربـاز زن و اولیـن مربـی بانجی جامپینـگ بان ِ‬ ‫بانوان ورزشکاری که بیشترین مدال ها را در تاریخ المپیک برده اند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫طــی اخری ـن روز جهانــی زن بــود کــه کمیته هــای‬ ‫بین المللــی المپیــک و پارالمپیــک به همــراه‬ ‫برنامه ریــزان ایــن رویــداد در کشــور ژاپــن‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفتنــد تــا بازی هــای المپیــک ‪ 2020‬را‬ ‫موعــد تحقــق شــعار برابــری جنســیتی در ورزش‬ ‫قــرار دهنــد و اســاس المپیــک اخیــر را براین مبنــا‬ ‫اســتوار کردنــد‪ .‬این ماجــرا به گونـه ای پیــش رفــت‬ ‫کــه درنهایــت‪49 ،‬درصــد ورزشــکاران حاضــر‬ ‫درایـن دوره را زنــان تشــکیل دادند کــه ازاین منظر‬ ‫یــک شــروع تاریخــی بــرای تحقــق ایــن هــدف؛‬ ‫دس ـت کم در بزرگ تریــن رویــداد ورزشــی جهــان‬ ‫اســت‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬در گــزارش این هفتــه بــه زنانــی‬ ‫اشــاره کرده ایــم کــه رکــورددار کســب بیشــترین‬ ‫لهــا طــی برگــزاری این ســری مســابقات‬ ‫مدا ‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای این منظــور بــه گــزارش ‪ 11‬مــارس‬ ‫ـمی شــبکه ‪ KSAT-TV‬امریــکا‬ ‫‪ 2021‬ســایت رسـ ِ‬ ‫اســتناد کرده ایــم‪.‬‬ ‫الریساالتینینا‬ ‫متولد‪۱۹۳۴‬؛ژیمناستزن‬ ‫ملی پوشتیماتحادجماهیرشوروی‬ ‫سابق و دارنده‪ ۱۸‬مدال المپیک‪۱۴،‬‬ ‫مدالمسابقاتجهانی‪ ۱۴،‬مدال‬ ‫مسابقاتقهرمانیاروپاورکورددار‬ ‫مجموعمدالدر تاریخبازی های‬ ‫المپیک؛رکوردی کهپساز نیم قرن‪،‬‬ ‫در المپیکتابستانی‪ ۲۰۱۲‬لندن‬ ‫توسطمایکلفلپس؛شنا گرقهرمان‬ ‫امریکاییشکستهشد‪.‬‬ ‫ناتالی کا گلن‬ ‫متولد ‪1982‬؛ شنا گری دیگر از‬ ‫ایاالت متحده امریکا که با کسب‬ ‫‪ 12‬مدال المپیک به فعالیت‬ ‫حرفه ای خود پایان داد‪ .‬او‬ ‫همچنین اولین زنی بوده که در‬ ‫رشته کرال پشت ‪100‬متر‪ ،‬رکورد‬ ‫زیر یک دقیقه را ثبت کرد ؛ در‬ ‫سال ‪ 2002‬و ان هم درست ‪10‬روز‬ ‫پیش ازانکه تولد ‪20‬سالگی اش را‬ ‫جشنبگیرد‪.‬‬ ‫بیرگیتفیشر‬ ‫ماریتبیورگن‬ ‫متولد ‪1962‬؛ قایق ران اهل‬ ‫متولد ‪1980‬؛ ورزشکار اسکی‬ ‫المان که دوبار قبل از اتحاد دو‬ ‫صحرانوردی اهل نروژ که با ‪114‬‬ ‫پیروزی در سطح جهانی‪ ،‬رکورددار المان‪ ،‬نماینده بخش شرقی‬ ‫بود‪ .‬او طی المپیک زمستانی ‪ 2010‬ان در بازی های المپیک بود‪ .‬او‬ ‫برنده پنج مدال؛ ازجمله سه طال رکورد هم جوان ترین (‪18‬ساله)‬ ‫شد‪ .‬او که در پنج دوره بازی های و هم مسن ترین (‪42‬ساله) زن‬ ‫ً‬ ‫المپیک شرکت کرد؛ مجموعا‬ ‫این رشته را در المپیک دارد و‬ ‫با کسب ‪ 15‬مدال بیش از هر‬ ‫طی بازی هایی که انجام داد؛‬ ‫ً‬ ‫ورزشکاری در بازی های المپیک مجموعا ‪ 12‬مدال کسب کرد که‬ ‫زمستانی‪،‬درخشید‪.‬‬ ‫هشت تایش طال بود‪.‬‬ ‫جنیتامپسون‬ ‫متولد ‪1972‬؛ ورزشکار رشته شنا‬ ‫از امریکا که ‪ 12‬مدال المپیک‬ ‫را در کارنامه افتخارات خود‬ ‫دارد؛ ازجمله هشت مدال طال‬ ‫و سه مدان نقره در سال های‬ ‫‪ 2000 ،1996 ،1992‬و المپیک‬ ‫تابستانی ‪ .2004‬او که شنا را‬ ‫از هفت سالگی اغاز کرده؛ در‬ ‫ً‬ ‫‪13‬سالگی رسما وارد مسابقات‬ ‫حرفه ای این رشته شد‪.‬‬ ‫دارا تورس‬ ‫متولد ‪1967‬؛ ورزشکار زن‬ ‫رشته شنا اهل کشور ایاالت‬ ‫متحده و از جمله ورزشکاران‬ ‫زنی که ‪ 12‬مدال از این رقابت ها‬ ‫کسب کرده‪ .‬او اولین شنا گر‬ ‫از امریکاست که در پنج دوره‬ ‫المپیک (‪،1992 ،1988 ،1984‬‬ ‫‪ 2000‬و ‪ )2008‬حاضر شد‪ .‬او در‬ ‫‪41‬سالگی نیز مسن ترین شنا گر‬ ‫امریکا در المپیک لقب گرفت‪.‬‬ ‫ِویراچاسالوسکا‬ ‫ایزابل ورت‬ ‫ا گنس کلتی‬ ‫ایرین وست‬ ‫متولد ‪1969‬؛ ورزشکار زن رشته‬ ‫متولد‪1921‬؛ ژیمناست اهل کشور‬ ‫متولد ‪1986‬؛ اسکیت باز سرعت‬ ‫متولد ‪1942‬؛ ژیمناست اهل‬ ‫اهل هلند‪ .‬او جوان ترین‬ ‫سوارکاری اهل کشور المان است‪ .‬چک که در سال ‪ 2016‬از دنیا‬ ‫المپیکی مجارستان که ا کنون‪100‬ساله‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫او که برنده ‪ 12‬مدال از رقابت های رفت‪ .‬او مجموعا در ‪ 22‬رقابت‬ ‫برنده طال از کشورش در بازی های است و به عبارتی‪،‬پیرترینقهرمان‬ ‫جهانی بین سال های ‪ 1959‬تا‬ ‫المپیک (شامل دوره حاضر در‬ ‫زمستانی ست‪ .‬در ‪ 21‬فوریه ‪ 2006‬بازی هایالمپیکبه شمار می رود‬ ‫توکیو) بوده؛ در شش دوره از این ‪ 1968‬موفق به کسب عناوین‬ ‫که درقید حیات است‪ .‬از مجموع‬ ‫و در ‪19‬سالگی طی رقابت های‬ ‫مسابقات در سال های ‪،1992‬‬ ‫‪ 10‬مدالی که دراین رقابت ها کسب‬ ‫برتر شد که بین ان ها هفت مدال ‪3000‬متر به این مدال رسید‪ .‬او‬ ‫کرده‪ ،‬پنج مدال طالست‪ ،‬سه‬ ‫‪ 2016 ،2008 ،2000 ،1996‬و ‪ 2020‬طالی المپیک و ‪ 11‬مدال قهرمانی درمجموع برنده ‪ 11‬مدال از این‬ ‫رقابت هاست‪ .‬در سال ‪2014‬‬ ‫شرکت کرده است‪ .‬البته او سابقه اروپا نیز به چشم می خورد‪ .‬او‬ ‫مدال نقره و دو مدال نیز برنز‪ .‬او در‬ ‫شش ماه محرومیت به خاطر‬ ‫پرافتخارترینژیمناستتاریخ‬ ‫بازی های‪ 1956‬موفق ترین ورزشکار‬ ‫ازسوی رویترز به عنوان چهره‬ ‫دوپینگ نیز دارد‪.‬‬ ‫ورزشی زنان جهان انتخاب شد‪ .‬بازی هایالمپیکلقب گرفت‪.‬‬ ‫چک بود‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫یکـه همسـران در یـک ازدواج‪ ،‬نسـبت فامیلـی درجـه‬ ‫درزمان ‬ ‫یـک بـا یکدیگـر دارنـد‪ ،‬اصطلاح ازدواج فامیلـی بـه کار بـرده‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن ازدواج هـای فامیلـی بیشـتر بیـن فررنـدان‬ ‫خانواده هـای عمـو‪ ،‬دایـی و خالـه اتفـاق می افتـد و هرچـه‬ ‫یـک جامعـه سـنتی تر بـوده و و روابـط و مناسـبات شـهری‬ ‫متـر باشـد‪ ،‬به همان انـدازه چنیـن‬ ‫روسـتایی بـر ان حا ک ‬ ‫ازدواج هایـی بیشـتر دیـده می شـود‪ .‬در کشـورهای صنعتـی‬ ‫بعـد از دوران رنسـانس شـمار چنیـن ازدواج هایـی کمتـر‬ ‫یکـه درکشـورهای پیشـرفته‪ ،‬ازدواج‬ ‫و کمتـر شـد؛ تا جای ‬ ‫فامیلـی نه تنهـا پذیرفتـه نیسـت؛ بلکـه در بسـیاری از نقـاط‬ ‫یکـه هنوز‬ ‫جهـان‪ ،‬ممنـوع هـم هسـت‪ .‬در کشـور مـا با وجود ‬ ‫در مسـیر توسـعه قـرار دارد و راه دراز و پـر از فراز و نشـیبی را تـا‬ ‫تبدیل شـدن بـه جامعـه صنعتـی و مـدرن پیـش روی خـود‬ ‫می بیند‪ ،‬با این حال درمقایسه با گذشـته تعداد ازدواج های‬ ‫فامیلـی در ان کاهـش قابل مالحظه ای داشـته اسـت و دیگر‬ ‫مثـل چند دهه گذشـته نه تنهـا خانواه هـا تمایـل چندانـی به‬ ‫چنیـن ازدواج هایـی بیـن فرزندانشـان نشـان نمی دهنـد؛‬ ‫بلکـه خـود دختـران و پسـرانی کـه روابـط خویشـاوندی مثـل‬ ‫دختـر عمـو‪ ،‬پسـرعمو‪ ،‬دختـر دایـی‪ ،‬پسـردایی‪ ،‬پسـرخاله‬ ‫و دخترخالـه و برعکـس را دارنـد‪ ،‬تمایـل بسـیار کمتـری بـه‬ ‫چنیـن ازدواج هایـی نشـان می دهنـد‪ .‬امـا سـوال اینجاسـت‬ ‫که چرا درصد چنین ازدواج هایی هر روز درجوامع پیشـرفته‬ ‫کمرنـگ و کمرنـگ تـر می شـود؟ پاسـخ را می تـوان در چنـد‬ ‫مـورد خالصـه کـرد‪ .1 .‬صنعتی شـدن و مدرن شـدن جامعـه‬ ‫‪ .2‬مهاجـرت از روسـتاها و شـهرهای کوچـک بـه شـهرهای‬ ‫بـزرگ‪ .3 ،‬رشـد درصـدی تعـداد دانشـگاها و دانشـجویان‬ ‫‪ .4‬رشـد و دسترسـی سـریع به حجم هرچه بیشـتر اطالعات‬ ‫از طریق اینترنت ‪ .5‬پیشـرفت های شـگرف در زمینه ژنتیکی‬ ‫و ا گاهـی ازخطـرات احتمالـی اختلال در سیسـتم ژنتیکـی‬ ‫‪ .6‬رشد و اعتبار هرچه بیشتر دانش روانشناسی و نقش موثر‬ ‫روانشناسان در مشاوره های پیش از ازدواج و زوج درمانی‪.‬‬ ‫امارهـا و پژوهش هـا نشـان می دهنـد که هرچـه رابطه خونی‬ ‫بین دو همسر بیشتر باشد‪ ،‬درصد به وجود امدن اختالالت‬ ‫ژنتیکـی در فرزنـدان انهـا بـاال مـی رود‪ .‬ازسـوی دیگر؛ خطـر‬ ‫مضاعفـی کـه فرزنـد و مـادر را تهدیـد می کنـد‪ ،‬درصـد تعـداد‬ ‫یسـت کـه درزمـان تولـد مـرده به دنیـا می اینـد‪.‬‬ ‫فررندان ‬ ‫قابل توجـه این اسـت که تعـداد ایـن فرزنـدان در ازدواج هـای‬ ‫فامیلـی در مقایسـه با افـرادی کـه هیـچ ارتبـاط فامیلـی‬ ‫نداشـته اند‪ ،‬به مراتـب کمتـر دیـده می شـود‪ .‬علـت اصلـی‬ ‫کـه نبایـد ازدواج خونـی یـا فامیلـی داشـت‪ ،‬خطـر جـدی‬ ‫یسـت؛‬ ‫در احتمـال بـاالی به وجود امـدن اختاللـت ژنتیک ‬ ‫سراشپز‬ ‫ایا ازدواج فامیلی‬ ‫درست است؟‬ ‫یکـه در یـک ازدواج فامیلـی‪ ،‬ژن هـای ناسـالم در‬ ‫به طور ‬ ‫پـدران و مـادران و جدهـای مشترکشـان بـا درصـد باالیـی‬ ‫بـه فرزندشـان منتقـل می شـود و همیـن مسـئله باعـث‬ ‫به وجود امـدن اختلاالت ژنتیکـی در کـودک به دنیـا امـده‬ ‫می شـود کـه می توانـد به عنـوان عاملـی اثرگـذار‪ ،‬سلامت‬ ‫روانـی و فیزیکـی فرزنـد را بـا ریسـک ها و خطـرات جـدی‬ ‫روبـه رو کنـد‪ .‬حـدود یـک تـا دودرصد از بچه هـا در حین تولد‬ ‫مبتلا بـه بیماری هـای ارثـی هسـتند و در مـورد کودکانـی از‬ ‫خانواده هایی با ازدواج فامیلی این درصد‪ ،‬دو برابر می شود؛‬ ‫البتـه از دالیـل متفـاوت دیگری هم در این مـورد می توان نام‬ ‫بـرد؛ ازجملـه دخالـت خانواده هـا‪ ،‬نزدیکـی بیش از حـد دو‬ ‫خانـواده و شـناخت سـطحی کـه دختـر و پسـر از هـم دارنـد؛‬ ‫درحالی که تصور اشتباهشان این است که شناخت خوبی از‬ ‫یکدیگر داشـته اند؛ اما در عمل چنین نیسـت‪ .‬ان شـناختی‬ ‫که دختر عمو یا پسرعمو یا دخترخاله و پسرخاله یا پسردائی‬ ‫و دختـر عمـه یـا برعکـس از یکدیگـر دارنـد‪ ،‬بسـیار سـطحی‬ ‫یسـت‪ .‬در بزرگسـالی به ویـژه تـا‬ ‫و مربـوط بـه دوران کودک ‬ ‫‪ 24‬سالگی همه افراد در حال تغییر و رشد و تکامل هستند‪.‬‬ ‫در سن ‪ 24‬سالگی به تدریج از نظر عقلی‪ ،‬فرد به ثباتی نسبی‬ ‫می رسـد کـه ان زمـان بهتریـن موقعیـت بـرای اشنا شـدن بـا‬ ‫سس پارمزان پن�یری‬ ‫کسی به هدف ازدواج است؛ اما در ازدواج فامیلی‪ ،‬شناخت‬ ‫افـراد از هـم همسـو اسـت با شـناخت والدیـن انهـا از فرزندان‬ ‫کـه شـناخت درسـت و عمیقـی نیسـت و درعین حـال؛‬ ‫ً‬ ‫شـناختی کـه مبتنی بـر اطالعاتـی از دوران کودکی سـت اصال‬ ‫قابـل اعتمـاد نیسـت؛ چرا کـه افراد همان گونه که اشـاره شـد‪،‬‬ ‫تـا ‪ 24‬سـالگی تغییـرات و دگرگونی هـای زیادی را در شـناخت‬ ‫تسـر می گذراننـد و در نظـام باورهـا و‬ ‫از خـود و جهـان ‪ ،‬پش ‬ ‫احساسـات و عواطـف ان هـا تغییراتـی به وجـود می ایـد کـه‬ ‫در جریـان یـک ازدواج فامیلـی‪ ،‬کمتریـن توجـه افـراد بـه ایـن‬ ‫تغییرات معطوف است؛ و همین عدم توجه کامل و دقیق‪،‬‬ ‫زمینـه ای بـرای اختالفـات جـدی بعـدی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫در گذشـته در اروپـا‪ ،‬ازدواج فامیلـی به ویـژه در سیسـتم‬ ‫سـلطنتی و پادشـاهی بسـیاری از کشـورها امـری عـادی‬ ‫و معمـول بـود؛ چر اکـه پادشـاهان نمی خواسـتند کسـی‬ ‫ب هجـز فامیـل خودشـان صاحـب تـاج و تخـت و قـدرت و‬ ‫ثـروت انهـا شـود؛ با این حـال بیماری هـای ارثـی ناشـی از‬ ‫عوامـل ژنتیکـی بـا خواسـته پادشـاهان جـور در نمی امـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا کارل دوم؛ پادشـاه اسـپانیا در قـرن ‪ 16‬دچـار اختاللـت‬ ‫رشـدی و پیـری زود رس و ناتوانـی جنسـی بـود ؛ موضوعـی‬ ‫شگـران ریشـه در ازدواج فامیلـی خانـواده‬ ‫کـه به گفتـه پژوه ‬ ‫هابسـورگ داشـته اسـت؛ حتـی خواهـر او بـا دایـی خـودش‬ ‫ازدواج کـرده و صاحـب فرزنـد هـم شـده اسـت؛ همچنیـن‬ ‫بیماری هموفیلی که دربسـیاری از خانواده های سـلطنتی‬ ‫کشـورهای اروپایـی دیـده شـده اسـت‪ ،‬نتیجـه همیـن‬ ‫ازدواج هـای درون فامیلـی بـوده اسـت‪ .‬درسـال ‪ 2008‬یـک‬ ‫میلیـارد انگلیسـی به نـام «فیـل ولفس» اعالم کـرد که نیمی‬ ‫از بیماری هـای ارثـی کـه مهاجـران پا کسـتانی در انگلیـس‬ ‫یسـت کـه‬ ‫دچـار ان هسـتند‪ ،‬به خاطـر ازدواج هـای فامیل ‬ ‫دربیـن انهـا رایـج اسـت‪ .‬کمـی بعـد از ان‪ ،‬همیـن فـرد وزیـر‬ ‫مهاجـرت انگلسـتان شد‪.‬بسـیاری از پژوهش هـا نشـان‬ ‫می دهنـد کـه در فرزندانـی کـه از والدیـن در ازدواج هـای‬ ‫فامیلـی هسـتند‪ ،‬نتیجـه اختلاالت ژنتیکـی بسـیاری دیـده‬ ‫می شـود‪« .‬چارلز داروین» ازدواج فامیلی داشـته و همسـر او‬ ‫ً‬ ‫به نـام «امـا ودوود» کـه احتمـاال دختـر دایـی او بـوده اسـت‪.‬‬ ‫انهـا صاحـب ده فرزنـد شـدند که به گفته خـود داروین چند‬ ‫فرزنـدش اختلاالت جـدی داشـته اند‪ .‬نویسـنده ای به نـام‬ ‫سوکرسـورلینگ در کتابـی به نـام «خالـق کور» اشـاره می کند‬ ‫کـه دارویـن حتـی به دنبـال چرایـی وجـود اختلاالت در‬ ‫فرزندانـش بـود و احتمـال اینکه ریشـه وجود ایـن اختالالت‬ ‫در ازدواج فامیلـی اش بـوده اسـت را رد نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که کاربردهای فراوانی داردو به دلیل خوشـمزگی منحصرفردی که درنتیجه طعم خاص پنیر پارمزان‬ ‫سـس پارمزان پنیری‪ ،‬از ان دسـته سس های ‬ ‫ایجـاد شـده‪ ،‬طرفـداران بسـیاری دارد‪ .‬شـما می توانیـد از ایـن سـس بـرای انـواع پاسـتا ‪ ،‬الزانیـا و غذاهـای گوشـتی اسـتفاده کنیـد تـا طعـم متفاوتـی را بـه‬ ‫غذاهایتـان بدهید‪ / .‬سـوران‬ ‫مواد اولیه‪:‬‬ ‫پودر سیر‪ 1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫پودر پیاز‪ 1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫جعفری‪ :‬به میزان الزم‬ ‫پنیر خامه ای‪250 :‬گرم‬ ‫کره بدون نمک‪ :‬چهار قاشق غذاخوری‬ ‫خامه پرچرب‪ 2 :‬فنجان‬ ‫پنیر پارمزان‪ 2 :‬لیوان‬ ‫ادویه ایتالیایی‪ 1 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نکات‪:‬‬ ‫‪ .1‬در صورت تمایل به جای پنیر پارمزان از پنیر پیتزا استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬ا گر به کره بدون نمک دسترسی ندارید‪ ،‬از روغن استفاده کنید یا کره را اضافه کرده؛ ولی از افزودن‬ ‫‪.2‬‬ ‫نمک اضافه به سس خودداری کنید یا از روغن استفاده کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ایـن سـس را می توانیـد داخـل ظـرف کاملا چفـت چهـارروز در یخچـال نگـه داری کنیـد و بعـد بـرای‬ ‫‪.3‬‬ ‫مصرف دوباره ان را گرم کرده و کمی شـیر به ان اضافه کنید (ا گر در مایکروویو سـس را گرم کنید بریده‬ ‫یشـود)‬ ‫م ‬ ‫‪ .4‬بهتر است به جای خامه معمولی از خامه ترش استفاده شود‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ .5‬ا گر خامه شما خیلی غلیظ است ان را با مقداری شیر مخلوط کرده و بعد به سس اضافه کنید‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .6‬ا گر در حین حرارت دادن‪ ،‬سس خیلی غلیظ شد‪ ،‬به ان مقداری شیر اضافه کنید‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا پنیـر خامـه ای و کرمـی از خامـه و ادویـه‬ ‫ایتالیایـی را بـه مـواد اضافـه کـرده و کمـی صبـر‬ ‫کنیـد تـا کـره ذوب شـود‪ .‬حـال مـواد را بـه خوبـی‬ ‫مخلـوط کنیـد تـا یکدسـت شـوند‪ .‬سـعی کنید با‬ ‫گذشـت زمان با همزن سـریع مواد را هم بزنید تا‬ ‫خامـه نبـرد‪ .‬کمـی مـواد را مخلـوط کنید تا سـس‬ ‫کمـی سـفت شـود‪ .‬بقیـه خامـه را بـا مقـداری از‬ ‫سـس جدا گانـه مخلـوط کـرده و بعـد بـه مـواد‬ ‫اضافـه کنیـد و خیلی سـریع هـم بزنیـد تـا خامـه‬ ‫نبـرد‪ .‬حـال نیمـی از پنیـر پارمـزان را بسیار بسـیار‬ ‫ریـز رنـده کـرده و به سـس اصافه کنید و به خوبی‬ ‫هـم بزنیـد‪( .‬بهتـر اسـت از پـودر پنیـر پارمـزان‬ ‫اسـتفاده کنیـد) مـواد را به خوبـی مخلـوط کنیـد‬ ‫ً‬ ‫تا پنیر کامال اب شـود‪ .‬در صورت تمایل مقداری‬ ‫جعفـری ریـز شـده و تـازه را نیـز بـه سـس اضافـه‬ ‫کـرده و خـوب مخلـوط کنید و حـرارت را خاموش‬ ‫کنیـد‪ .‬بقیـه پنیر پارمـزان را رنـده زده یا خرد کنید‬ ‫و بـه سـس اضافـه کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫به مـدت یک هفتـه نگهـداری کـرد‪ .‬ب هگـزارش برنـا؛ دراین بخـش تالش کردیم تـا ترفند هایی‬ ‫را بـه شـما امـوزش دهیـم تـا بتوانیـد سـبزی خوردن را در مـدت طوالنی تـری نگهـداری‬ ‫ً‬ ‫کنیـد‪ .‬ابتـدا بـرای شـروع‪ ،‬بایـد بدانیـم کـه سـبزی های سـبزی خوردن معمـوال شـامل چـه‬ ‫سـبزی هایی می شـود‪ .‬تـره‪ ،‬شـاهی‪ ،‬تربچـه‪ ،‬ریحـان‪ ،‬نعنـا‪ ،‬پیازچـه‪ ،‬ترخـون و جعفـری‬ ‫سـبزی هایی خامی هسـتند که ما ان ها را به عنوان سـبزی خوردن درکنار غذاهایمان میل‬ ‫می کنیـم‪ .‬سـبزی ها را همیشـه بعـد از تهیـه سـریع پـا ک کنیـد‪ .‬تـا برگ هـای زرد و پالسـیده‬ ‫بیـن سـبزی های باعـث نشـود بقیـه سـبزی ها زود خـراب شـوند‪ .‬بعدازاینکـه سـبزی ها را‬ ‫پـا ک کردیـد ان هـا را بـا اب سـرد خـوب بشـویید و ضدعفونـی کنیـد‪ .‬برای ضدعفونـی کردن‬ ‫سـبزی ها بهتر اسـت از مواد طبیعی مانند سـرکه و یا نمک اسـتفاده کنید تا سـبزی ها زمان‬ ‫بیشـتری تازه بمانند‪ .‬مایع ظرف شـویی یا هر ضدعفونی کننده دیگر طول عمر سـبزی ها را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬برای تمیز کردن و گل زدایی سـبزی ها مدت ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬دقیقه کافی سـت‪،‬‬ ‫چـون ا گـر زمـان بیشـتری در اب بماننـد تغییـر رنـگ می دهنـد و زودتـر پالسـیده می شـوند‪.‬‬ ‫سبزی ها شسته شده را در ابکش قرار دهید و حدود یک ساعتی صبر کنید تا اب ان برود‪.‬‬ ‫سپس سبزی های شسته شده را بر روی یک پارچه نخی پخش کنید و اجازه دهید ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫ً‬ ‫ساعت روی پارچه بمانند‪ .‬هر نیم ساعت سبزی ها را باال‪ ،‬پائین کنید تا ابشان کامال گرفته‬ ‫شـود؛ چـون ا گـر سـبزی کمـی هـم اب داشـته باشـد سـریع پالسـیده می شـود‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫دسـتمال های اشـپزخانه و کیسـه پالسـتیک برای تازه نگه داشتن سـبزیجات‪ :‬در این روش‬ ‫کـه یکـی از معمول تریـن روش هـا برای نگهداری سبزی هاسـت‪ ،‬باید سـبزی ها را روی کاغذ‬ ‫قرار داد و بعد کاغذ را دور ان ها پیچاند؛ چون کاغذ رطوبت اضافه سـبزی را جذب می کند‬ ‫و از لزج شـدن ان جلوگیری می کند‪ .‬سـپس برای اینکه مانع گردش هوای اضافه در میان‬ ‫سـبزی ها شـوید ان هـا را در کیسـه فریـزر قـرار دهیـد و در کشـوی پاییـن یخچـال بگذاریـد‪.‬‬ ‫دتـر شـود و سـبزی ها به مـدت ‪ ۵‬الـی ‪ ۷‬روز‬ ‫با ایـن روش مدت زمـان پالسـیدگی سـبزی ها کن ‬ ‫در یخچـال سـالم می مانند‪.‬‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫تازه نگهداشتن سبزی خوردن‬ ‫سـبزی ها از جمله مهم ترین گروه غذایی هسـتند که مصرف روزانه شـان برای تمام سـنین‬ ‫توصیه می شود‪ .‬با خوردن انها می توان ویتامین ها و امالح بسیاری را به بدن رساند‪ .‬تره‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ترپچه‪ ،‬ریحان‪ ،‬شـاهی‪ ،‬نعنا‪ ،‬پیازچه‪ ،‬جعفری و ترخون معموال سـبزی خوردن را تشـکیل‬ ‫ً‬ ‫می دهند؛ البته سـبزی هایی که در سـبزی خوردن اسـتفاده می شـود کامال به سـلیقه شما‬ ‫ً‬ ‫بسـتگی دارد و خودتـان می توانیـد مـواردی را اضافـه یـا کـم کنید؛ مثال جعفـری و ترخون در‬ ‫بعضـی جاهـا در بیـن سـبزی خوردن قـرار نمی گیـرد‪ .‬ازان جایی که سـیزی ها خـواص فراوانی‬ ‫دارنـد‪ ،‬مصـرف روزانـه ان هـا توصیـه می شـود‪ .‬به طور کلـی سـبزیجات فیبـر باالیـی دادنـد‪،‬‬ ‫ضدسـرطان بـوده و بـه تقویـت حافظـه‪ ،‬زیبایـی پوسـت و بهبـود مشـکالت گوارشـی کمـک‬ ‫می کننـد‪ .‬ازجملـه ان هـا می تـوان بـه خاصیـت انتی با کتریـال و ضد قارچـی ترپچـه و ویژگـی‬ ‫جلوگیری از ورم معده با ریحان اشـاره کرد‪ .‬برای بسـیاری از افراد‪ ،‬نگهداری سـبزی خوردن‬ ‫بسـیار سـخت و دشـوار اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از چنـد روش مناسـب می تـوان سـبزی خوردن را‬ ‫جعبه و دستمال کاغذی‬ ‫در ایـن روش نگهـداری یـک ظـرف پالسـتیکی مناسـب انتخـاب کنیـد و داخـل ان را بـا‬ ‫دسـتمال کاغذی بپوشـانید‪ .‬سـپس سـبزی ها را داخـل ان قـرار داده و بـا یک الیـه از کاغـذ‬ ‫بپوشـانید‪ .‬در ظرف را ببندید و در یخچال قرار دهید تا سـبزی ها به مدت یک هفته سـالم‬ ‫بماننـد‪ .‬ا گـر طـی ایـن مـدت برخـی برگ هـای سـبزی پالسـیده شـد ان هـا را جـدا کنیـد تا به‬ ‫بقیـه سـبزی ها اسـیب نرسـد‪.‬‬ ‫کیسه پالستیکی و هوا‬ ‫سـبزی های شسته شـده را‪ ،‬در یـک کیسـه پالسـتیکی قـرار داده و طـوری ببندیـد کـه کمـی‬ ‫هـوا در ان جمـع شـده باشـد‪ .‬سـپس کیسـه از بـاال پیچانـده و گـره بزنیـد‪ .‬در ایـن روش هـم‬ ‫سـبزی ها هفـت روزی در یخچـال سـالم می ماننـد‪.‬‬ ‫نشستنسبزی ها‬ ‫در ایـن روش سـبزی ها را پـا ک کنیـد و بـدون اینکه بشـویید‪ ،‬داخل نایلون نگهـداری کنید‪.‬‬ ‫نشـکل کـه تـه نایلـون یـک یـا دو عـدد دسـتمال کاغـذی قـرار دهیـد و بعـد سـبزی ها‬ ‫بـه ای ‬ ‫را داخـل ان بریزیـد و سـر نایلـون را گـره بزنیـد و در یخچـال قـرار دهیـد‪ .‬قـراردادن دسـتمال‬ ‫کاغذی یا دستمال نخی نازک باعث می شود رطوبت سبزی گرفته شود و سبزی پالسیده‬ ‫ً‬ ‫نشـود؛ سـپس بـه مقـدار نیـاز هرروزتـان سـبزی را بشـویید و اسـتفاده کنید‪ .‬با ایـن کار تقریبا‬ ‫سـبزی شـما یک هفتـه ای تـازه می ماند‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا نادری‬ ‫ متخصص چشم‬ ‫کلینیک‬ ‫چه موقع از اشک مصنوعی استفاده کنیم؟‬ ‫خارش و احساس سوزش ناشی از خشکی چشم می تواند‬ ‫بسـیار ناخوشـایند باشـد‪ .‬خشـکی چشـم می توانـد در اثـر‬ ‫اسـتفاده از کامپیوتـر ‪ ،‬برخـی بیمـاری هـای خـاص پزشـکی‬ ‫مثـل بیمـاری هـای روماتیسـمی و محیـط هـای دودزا یـا‬ ‫بادی ایجاد شـود و قطره های نرم کننده چشـم که به ان ها‬ ‫اشـک مصنوعـی نیـز گفتـه می شـود‪ ،‬بـرای رفـع ناراحتـی‬ ‫ناشـی از خشـکی چشـم‪ ،‬بـه کار می رونـد‪ .‬ا گـر قطره هـای‬ ‫اشـک مصنوعـی فاقـد مـاده نگه دارنـده باشـند‪ ،‬مادامی کـه‬ ‫از انهـا اسـتفاده می کنیـد‪ ،‬بی ضـرر هسـتند‪ .‬قطره هـای‬ ‫چشـم بـا مـواد نگهدارنـده حـاوی مـواد شـیمیایی هسـتند‬ ‫کـه بـرای جلوگیـری از رشـد با کتـری در بطری هـا طراحـی‬ ‫شـده اند‪ .‬بسـیاری از افـراد متوجـه می شـوند کـه مـواد‬ ‫نگهدارنـده چشمشـان را تحریـک می کنـد؛ به خصـوص‬ ‫ا گـر خشـکی چشـم شـدیدتری داشـته باشـند‪ .‬بسـیاری از‬ ‫چشم پزشـکان توصیـه می کنند کـه بیـش از چهار بـار در روز‬ ‫از قطره هـای چشـم بـا مـواد نگهدارنـده اسـتفاده نکننـد‪.‬‬ ‫قطـره چشـمی بـدون مـواد نگهدارنـده‪ ،‬مـواد افزودنـی‬ ‫ً‬ ‫کمتـری دارنـد‪ .‬ایـن داروهـا معمـوال بـرای افـرادی کـه‬ ‫خشـکی چشـم متوسـط تا شـدید دارند‪ ،‬توصیه می شـود‪.‬‬ ‫ایـن قطره هـا اغلـب بـرای کسـانی کـه بیـش از چهار بـار در‬ ‫روز از اشـک مصنوعـی اسـتفاده می کننـد ‪ ،‬مناسـب ترند‪.‬‬ ‫اشـک های مصنوعـی می تواننـد عوارضـی ماننـد تـاری دیـد‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬همچنین ممکن اسـت وا کنش الرژیک به‬ ‫دارو وجـود داشـته باشـد‪ .‬عالئـم می توانـد شـامل خـارش ‪،‬‬ ‫تـورم ‪ ،‬مشـکالت تنفسـی ‪ ،‬احسـاس سـرگیجه یـا احسـاس‬ ‫ناخوشـی باشـد‪ .‬ا گر عالئمی از این دسـت مشـاهده کردید ‪،‬‬ ‫اسـتفاده از قطره هـای چشـم را متوقـف کنیـد و بالفاصلـه‬ ‫بـه پزشـک مراجعـه کنیـد‪ .‬ا گـر به دنبـال قطـره چشـمی‬ ‫بـرای از بین بـردن خشـکی و قرمزی چشـم هسـتید‪ ،‬مراقب‬ ‫باشـید کـه کـدام قطـره چشـم را انتخـاب کنیـد‪ .‬قطره هـای‬ ‫چشـمی که به عنوان تسـکین دهنده قرمزی چشـم به بازار‬ ‫عرضه می شـوند‪ ،‬در واقع ضد احتقان هسـتند؛ در حالی که‬ ‫ضـد احتقان هـا باعث می شـوند که چشـم شـما کمتـر قرمز‬ ‫شـود؛ اما همچنین می توانند عالئم خشـکی چشـم شما را‬ ‫بـا گذشـت زمـان‪ ،‬بدتر کننـد‪ .‬ا گـر مارک های مختلف قطره‬ ‫چشـمی اشـک مصنوعـی را امتحـان کرده ایـد و هنـوز هـم‬ ‫ناراحتـی چشـمی داریـد‪ ،‬بـا چشـم پزشـک مشـاوره کنیـد‪.‬‬ ‫ممکـن اسـت گزینه هـای دیگـری بـرای درمـان ایمـن و موثر‬ ‫خشـکی چشـم وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫تصور کنید پلک هایتان را می بندید‪ ،‬خواب شبان ه خوبی را تجربه می کنید و صبحگاه با ذهن‪ ،‬بدن و روانی سرحال بیدار می شوید‪ .‬جمالت تا کیدی مثبت‬ ‫ً‬ ‫فراخواندن انرژی های ارامش بخشـی که شـما را به پیشـگاه اسـودگی هدایت می کند‪.‬‬ ‫یشـوند‪ ،‬تصویرسـازی و‬ ‫قبل از خواب دقیقا به همین منظور اسـتفاده م ‬ ‫ِ‬ ‫برای داشـتن خواب شـبان ه خوب با جمالت مثبتی که از ذهن می گذرانید‪ ،‬به خود کمک کنید‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫برای داشتن‬ ‫خوابی راحت‬ ‫امـروز رهـا هسـتم و از تـرس‪ ،‬نگرانـی‪ ،‬خشـم و مالمـت ازادم‪ .‬بـار سـنگین امـروز و‬ ‫یگـذارم و انچـه مثبـت اسـت را نگه مـی دارم‪ .‬وقتـی‬ ‫یسـت را بـر زمیـن م ‬ ‫انچـه منف ‬ ‫بـه خـواب بـروم‪ ،‬ازادم‪.‬‬ ‫انچـه بایـد رخ مـی داد‪ ،‬رخ داده اسـت و مـن بـرای تغییـر ان الـزام یـا توانـی‬ ‫نـدارم‪ .‬پـس اتفاقـات گذشـته را رهـا می کنـم تـا زندگـی ان گونـه ای باشـد کـه‬ ‫هسـت و اد مهـا را می بخشـم‪.‬‬ ‫امشـب بـه خـودم اجـازه می دهـم کـه چشـمانم را ببنـدم و فـردا سـرحال بیـدار‬ ‫خواب شـبانه ای خـوب فرو بروم‪ .‬بـدن‪ ،‬ذهن‬ ‫بشـوم‪ .‬مـن ازادم کـه بـه اغـوش‬ ‫ِ‬ ‫و روان مـن سـزاوار ایـن اسـتراحت اند‪.‬‬ ‫مـن سپاسـگزار ایـن زندگـی هسـتم‪ .‬بابـت ادم هایـی کـه در زندگـی معلـم مـن بوده انـد‬ ‫و بابـت درس هایـی کـه زندگـی بـه مـن ارزانـی داشـته‪ ،‬سپاسـگزارم‪ .‬بـرای عشـقی کـه‬ ‫می گیـرم‪ ،‬می بخشـم و می پرا کنـم بسـیار سپاسـگزارم‪.‬‬ ‫یگـذارم‪ .‬اتـاق خوابـم‪ ،‬مـکان ارامش و ارمیدگی سـت‪.‬‬ ‫هم ا کنـون قـدم بـه خوابـی عمیـق و ارام م ‬ ‫فکـری روزی‬ ‫وقتـی بـه ان جا پا می گذارم و شـب هنگام که ب هسـوی بالینـم می روم؛ درگیری های‬ ‫ِ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫کـه گذرانده ام کمتر م ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان تاکید کرد؛‬ ‫اهمیت ایجاد صندوق های توسعه منابع طبیعی‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان بابیان اینکـه تاسـیس صندوق هـای جدیـد حمایـت از‬ ‫توسـعه منابـع طبیعـی در شهرسـتان ها بـرای حمایـت بیشـتر از صنـدوق اسـتانی در دسـتورکار قـرار‬ ‫گرفتـه‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد؛ بـا افزایـش و جـذب سـرمایه اصلـی ایـن صندوق هـا و نیـز جلـب اعتمـاد‬ ‫عمومـی بهر هبـرداران‪ ،‬شـاهد ارتقـای صنـدوق گلسـتان در کشـور باشـیم‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی گفـت‪:‬‬ ‫«ایجاد زیرساخت های مناسب در توسعه همه جانبه این بخش و بهره برداری صحیح از عرصه های‬ ‫منابـع طبیعـی‪ ،‬بسـیار ضروری سـت‪ .‬اقتصـادی کـردن بهر هبـرداری از گیاهـان دارویـی ازجملـه‬ ‫یسـت کـه نقـش بسـیار مهمـی در حمایـت و توسـعه سـرمایه های ایـن صنـدوق به ویژه‬ ‫فعالیت های ‬ ‫جـذب منابـع مالـی بهر هبـرداران دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان کرد؛‬ ‫شرکت گاز؛ تامین کننده ‪ 74‬درصد سبد انرژی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز گیلان گفـت‪« :‬بـا گازرسـانی بـه بیـش از ‪ 98‬درصـد خانوارهـای گیالنـی‪ ،‬سـه‬ ‫نیـروگاه تولیـد بـرق‪ ،‬نزدیـک بـه شـش هزار صنعـت‪ ،‬شـرکت گاز تامین کننـده ‪ 74‬درصـد سـبد انـرژی‬ ‫در گیلان اسـت‪ .‬حسـین ا کبـر افـزود‪« :‬هم ا کنـون بـا بهره منـدی همـه شـهرها و ‪ 2080‬روسـتای‬ ‫گیلان‪ ،‬شـرکت گاز گیلان ‪ 74‬درصـد از سـبد انـرژی اسـتان را تامیـن می کنـد‪ .‬رونـد گازرسـانی بـه‬ ‫سراسـر اسـتان همچنـان بـا شـتاب ادامـه دارد و درهمین راسـتا برنامـه گازرسـانی بـه ‪ 62‬روسـتای‬ ‫صعب العبـور و کوهسـتانی گیلان مطابـق برنامـه زمان بنـدی در حـال انجـام اسـت‪ .‬شـرکت گاز در‬ ‫غبـر ‪ 960‬میلیون مترمکعب گاز بـه نیروگاه های تولید برق اسـتان تحویل‬ ‫سـه ماه ابتدایـی سـال‪ ،‬بال ‬ ‫داده اسـت»‪.‬‬ ‫سد سازی؛بزرگ ترینمتهمخشکیاب هایخوزستان‬ ‫ساسان ناصری زاده‬ ‫بــه اعتقــاد برخــی از مردم و فعاالن حوزه محیط زیســت‪،‬‬ ‫دســازی بزرگ تریــن متهــم خشــکی رودخان ههــا‬ ‫س ‬ ‫بهــای خوزســتان اســت؛ امــا به نظــر می رســد‬ ‫و تاال ‬ ‫نبــار نیســتند‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه‬ ‫چنــدان هــم زیا ‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ شــاید بتــوان س ـد ها را یکــی از‬ ‫حهــای عمرانــی‬ ‫جنجالی تریــن و بزرگ تریــن طر ‬ ‫کشــور دانســت کــه موردانتقــاد تندوتیــز فعــاالن حــوزه‬ ‫محیط زیســت قــرار دارنــد‪ .‬در ده ههــای گذشــته در‬ ‫اســتان خوزســتان با توج هبــه جلگ ـه ای بــودن و وجــود‬ ‫چندیــن رودخانــه‪ ،‬در برخــی از فواصــل ســال مــردم‬ ‫شــاهد طغیان رودخانه ها و ســرازیر شــدن اب به همراه‬ ‫نهــای‬ ‫لو الی ب هســمت شــهر ها‪ ،‬روســتا ها ‪ ،‬زمی ‬ ‫گ ‬ ‫بهــا بودنــد‪ .‬وجــود ســیالب ها و‬ ‫کشــاورزی و تاال ‬ ‫دهــای حاصــل از فــروش نفــت‪ ،‬دولــت را بــر ان‬ ‫درام ‬ ‫یهــای‬ ‫داشــت تــا بــا سدســازی هــم ب هســمت تولیــد انرژ ‬ ‫پــا ک برقابــی گام بــردارد و هــم ازاین طریــق طغیــان‬ ‫رودخان ههــا را مهــار کنــد‪ .‬عالو هبـر ان از اب ذخیر هشــده‬ ‫دهــا در زمین ههــای مختلــف ازجملــه تامین اب‬ ‫پشــت بن ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬حقابــه تاالب هــا‪ ،‬صنعــت‪ ،‬پــرورش ابزیــان و‬ ‫گردشــگری نیــز بهــره بــرد‪.‬‬ ‫سدسـازی از دیربـاز در ایـران وجـود داشـته؛ اسـمان‬ ‫کم لطـف ایـن سـرزمین کـه ب هسـختی حاضـر بـه تـر کـردن‬ ‫اراضی سـت‪ ،‬مردمـان را واداشـته تـا در فکـر مدیریـت منابـع‬ ‫ابـی باشـند تـا بتواننـد تابسـتان های سـخت و بـی اب را بـه‬ ‫پاییـز و فصـل بـارش برسـانند‪ ،‬تـا نـه خـود لطمه ببیننـد و نه‬ ‫احشـام و مـزار ع تلـف و خشـکیده شـوند‪ .‬ا گرچـه سدسـازی‬ ‫در گذشـته ماننـد حـاال نبـود و سـاخت سـد های مـدرن‬ ‫از دهـه ‪ ۲۰‬تا کنـون در ایـران اغـاز و بیـش از ‪ ۱۸۵‬اب بنـد تـا‬ ‫پایـان دهـه ‪ ۹۰‬بـه بهر هبـرداری رسـیده اند‪ .‬سـد هایی کـه بـه‬ ‫عقیده برخی فعاالن محیط زیسـت در دل کوه های سـخت‬ ‫احـداث و نه تنهـا به دلیـل صخـره ای بـودن‪ ،‬بـه عمـق زمیـن‬ ‫نفـوذ نمی کننـد و باعـث افزایـش سـطح اب هـای زیرزمینـی‬ ‫نمی شـوند؛ بلکـه موجـب تبخیـر حجـم گسـترده ای از اب‬ ‫هـم می شـوند‪ .‬از زمانـی کـه به خاطـر دارم شـهروندان‬ ‫خوزسـتانی دل خوشـی از سد سـازی نداشـته اند‪ ،‬گذشـتن‬ ‫از روی پل هـای زیبـا و باشـکوه اهـواز وقتی کـه همـراه بـا‬ ‫دیـدن جزیره هـای بیـرون امـده از دل کارون باشـد‪ ،‬تبدیـل‬ ‫بـه زشـتی و تلخـی می شـوند کـه اهوازی هـا سـد ها را عامـل‬ ‫ان می داننـد‪ .‬ا گرچـه عـده ای می گوینـد در سـیالب های‬ ‫فروردیـن سـال ‪ ۱۳۹۸‬ایـن سـد ها بودنـد کـه طغیـان‬ ‫رودخانه هـا را مهـار و از ورود ان هـا بـه شـهر ها جلوگیـری‬ ‫کردنـد‪ ،‬حال انکـه در همـان زمـان بخـش گسـترده ای از‬ ‫جاده هـا و پارک هـای سـاحلی کالن شـهر اهـواز و همین طـور‬ ‫دزفـول بـه زیـر اب رفـت؛ تاسیسـاتی کـه روزی بـا تجـاوز بـه‬ ‫حریـم رودخانـه کارون و بـه دسـت بشـر سـاخته شـدند را‬ ‫طبیعـت بـا خشـم خـود بـرای مدتـی کوتـاه بـاز پـس سـتاند‪.‬‬ ‫سیالب موجب باروری خا ک می شود‬ ‫هژیـر کیانـی؛ فعـال محیط زیسـت می گویـد‪« :‬اب گرفتگـی‬ ‫سـازه های حاشـیه رودخانـه کارون در اهـواز نـه به دلیـل‬ ‫سیالبی شـدن رودخانـه‪ ،‬بلکـه به دلیـل احـداث تاسیسـات‬ ‫در حریـم رودخانـه بـوده اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬سیل هراسـی از‬ ‫زمانـی اغـاز شـد کـه پروژه هـای سد سـازی اغـاز شـدند و ایـن‬ ‫موضـوع بـازار داغ کنـی بـرای سد سـازی بـوده اسـت؛ زیـرا‬ ‫سـیل بخشـی از حیات طبیعت‪ ،‬جلگه ها و رودخانه اسـت‬ ‫که به هم پیوسـته اند و باید سـیالب ها هرسـاله جاری شوند‬ ‫تـا جلگـه را سـیراب کننـد»‪ .‬کیانـی افـزود‪« :‬مـا بـا کشـاورزی‬ ‫در اراضـی جلگـه خوزسـتان از ان هـا اسـتفاده می کنیـم و در‬ ‫فراینـد رشـد محصـوالت برخـی مـواد الـی از خـا ک جـذب‬ ‫تولیـدات می شـوند کـه ا گـر سـیالب در زمین هـا جـاری‬ ‫نشـود‪ ،‬رفته رفته مزار ع ضعیف می شـوند و وابسـتگی ان ها‬ ‫بـه کود هـای شـیمیایی و افت کش هـا افزایـش می یابـد‪،‬‬ ‫امـا روان گشـتن سـیل موجـب بـاروری و حاصلخیـزی‬ ‫خـا ک می شـود»‪ .‬ایـن فعـال محیط زیسـت بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«هیچ کـدام از سـد های ساخته شـده در خوزسـتان نقـاط‬ ‫و ارزیابـی محیط زیسـتی و پیوسـت اجتماعـی ندارنـد؛‬ ‫به لحـاظ پیش بینـی بارش هـا نیـز مطالعـات دقیـق نبودنـد‬ ‫و ایـن «تـب سدسـازی» بـوده کـه منجـر بـه تعـدد سـد ها در‬ ‫خوزسـتان شـده اسـت»‪ .‬او همچنین با اشـاره به اینکه هیچ‬ ‫موسسـه مسـتقل دانشـگاهی مطالعـات سـاخت سـد ها‬ ‫را انجـام نمی دهـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬شـرکت های دخیـل‬ ‫در اجـرای طـرح‪ ،‬بـه همـه پیوسـته هسـتند و همچنیـن‬ ‫افـراد سـازمانی «وابسـته بـه وزارت نیـرو» در ایـن پروژه هـا‬ ‫ذی نفـع هسـتند؛ به همین دلیـل نیـز انجـام مطالعـات را بـه‬ ‫شـرکت هایی می سـپارند کـه سـود و منفعتشـان در تـداوم‬ ‫سدسـازی باشـد‪ ،‬سـپس همـان کمپانی هـا در حیـن اجـرا‬ ‫نیز مشـاور می شـوند و مباحث محیط زیسـتی و اجتماعی و‬ ‫ً‬ ‫پیامد هـای ان را تعمـدا نادیـده می گیرنـد»‪.‬‬ ‫لزوم صرف اعتبارات سد سازی در حوزه ابخیز داری‬ ‫کیانـی می گویـد‪« :‬ا گـر دولـت بخواهـد ایـن انحصار طلبـی‬ ‫وزارت نیرو را بشـکند یا باید ان را وادار به اختصاص بخشـی‬ ‫از درامد هـای خـود در حـوزه ابخیـزداری کنـد یـا انکـه در‬ ‫حـوزه انرژی هـای پـا ک ماننـد خورشـیدی سـرمایه گذاری‬ ‫کنـد»‪ .‬ایـن فعـال محیط زیسـت با اشـاره به اینکه در‬ ‫زا گـرس ‪ ۴۵‬درصـد اب کشـور تولیـد می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ا گـر هزینه هـای صرف شـده بـرای سد سـازی در حـوزه‬ ‫ابخیـز داری و احیـای پوشـش جنگلـی هزینـه می شـد‪،‬‬ ‫سـیالب های زیان بـار نیـز رخ نمـی داد؛ زیرا وقتی که پوشـش‬ ‫گیاهـی از بیـن بـرود‪ ،‬ریزدانه هـای خـا ک حرکـت کـرده و‬ ‫ازسـوی دیگر اجـازه نفـوذ بـه اب به زیرزمین داده نمی شـود؛‬ ‫بنابرایـن بـاران بـه شـکل سـیالب روانـه می شـود»‪ .‬او اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬معـادل اب شـرب مـرم خوزسـتان از سـد کارون ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫تبخیر می شـود که مثالی از جهل در توسـعه ناپایدار اسـت؛‬ ‫زیرا با سـاخت سـد کارون ‪ ۳‬از یک سـو ‪ ۱۰‬هزار نفر اواره شـدند‬ ‫و ازسـوی دیگر مـردم دهـدز در محاصـره سـد ها هسـتند؛ امـا‬ ‫اب شـرب ندارنـد‪ .‬وابسـتگی شـدید بـرق مـردم و صنایـع‬ ‫بـه نیروگاه هـای برقابـی موجـب شـده تـا سـد ها از اهمیـت‬ ‫خاصی برخوردار باشند‪ ،‬خروج اب از بند ها موجب گردش‬ ‫توربین هـا و تولیـد انـرژی می شـود‪ ،‬برقـی کـه در ایـن مقطـع‬ ‫زمانـی و در تابسـتان باتوجه بـه گرمـای هـوا اهمیـت دارد»‪.‬‬ ‫هفتـه پیـش سـعید رئوفـی نسـب مدیرعامـل سـد نیـروگاه‬ ‫دز گفتـه بـود کـه روزانـه د وو نیم کیلو وات سـاعت بـرق در‬ ‫نیـروگاه ایـن سـازه تولیـد می شـود و گاهـی اوقـات تـا دوبرابـر‬ ‫ان نیـز می رسـد کـه درمجمـوع سـاالنه ‪ ۵۵۰‬مـگاوات بـرق از‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه انتقال توان از شـمال‬ ‫ایـن محـل تامیـن می شـود و‬ ‫بـه جنـوب و برعکـس (ترانسـفر بـرق)‪ ،‬کنتـرل بسـامد شـبکه‬ ‫سراسـری بـرق و جبـران افـت ولتاژ از محـدوده دز تا خرم اباد‬ ‫و از دز تـا اهـواز نقـش محـوری ایفـا می کنـد‪ .‬عالوه بـر نقـش‬ ‫مهـم ایـن صنعـت بـر تولیـد بـرق به نظـر می رسـد کـه نقـش‬ ‫مهمـی نیـز در مهـار طغیـان سـیل ها و همچنیـن ذخیـره‬ ‫اب بـاران فصل هـای پاییـز‪ ،‬زمسـتان و بهـار بـرای تابسـتان‬ ‫خشـک و بی اب دارد‪ ،‬پس مشـکل اصلی از کجاسـت و چرا‬ ‫کمبـود اب وجـود دارد؟‬ ‫ما نا گزیر به سد سازی نیاز داریم‬ ‫مهـدی قمشـی رئیـس دانشـکده علـوم اب دانشـگاه شـهید‬ ‫چمـران اهـواز نیـز گفـت‪« :‬مشـکلی درخصـوص کمبـود‬ ‫اب بـرای صنایـع‪ ،‬اب شـرب و بهداشـت و همچنیـن‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه‬ ‫محیط زیسـت وجـود نـدارد‪ ،‬بلکـه مسـئله اصلـی‬ ‫توسـعه کشـاورزی و حجـم اب اسـت کـه کشـت محصـوالت‬ ‫اب بـر مصـرف می کننـد»‪ .‬او کـه اعتقـاد دارد سدسـازی‬ ‫باعث مشـکالت زیسـت محیطی نمی شـود‪ ،‬افزود‪« :‬مشکل‬ ‫اساسـی مدیریـت منابـع اب اسـت؛ زیـرا سد سـازی اب زیـاد‬ ‫و سـیالب زمسـتانه را بـرای تابسـتان ذخیـره می کنـد؛ امـا‬ ‫مشـکل ازانجاسـت که وقتی سد سـاخته می شود مسئوالن‬ ‫گمـان می کننـد‪ ،‬اب زیـاد اسـت و بـرای ان در زمینه هـای‬ ‫مختلـف کشـاورزی و صنایـع برنامه ریـزی می کننـد؛‬ ‫یکـه بـا سـاخت اب بنـد اب کشـور اضافـه نمی شـود؛‬ ‫در حال ‬ ‫بلکـه ممکـن اسـت به دلیل تبخیر باال‪ ،‬مقـدار ان نیز کاهش‬ ‫یابد»‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه در حقیقت مسئوالن‬ ‫بـرای سـد‪ ،‬محـل مصـرف می تراشـند و ایـن اشـتباه اسـت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬ا گر اب ذخیره کنیم و صنایع اب بر و کشاورزی‬ ‫را بیش ازحـد توسـعه ندهیـم یـا به درسـتی مـکان ان هـا‬ ‫مشـخص شـود‪ ،‬مشـکلی پیـش نخواهـد امـد؛ امـا درزمین ٔـه‬ ‫کشـاورزی سـعی دارنـد تـا مسـائل اشـتغال کشـور را روی سـر‬ ‫ایـن بخـش خـراب شـود»‪ .‬او اذعـان داشـت‪« :‬بسـیاری از‬ ‫مردم پس از ورشکسـتگی صنایع به سـمت کشاورزی سوق‬ ‫پیـدا می کننـد کـه نظـارت انـدک اسـت و برخـی نیـز تائیـد‬ ‫می کننـد؛ زیـرا زمینـه اشـتغال زایی در حوزه هـای دیگـر بـرای‬ ‫انـان تعریـف نشـده اسـت»‪ .‬مهـدی قمشـی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫سـد ها ممکـن اسـت‪ ،‬پنج درصـد از اب از دسـت بـرود؛ امـا‬ ‫‪ ۹۵‬درصد را می توان مدیریت کرد؛ برای مثال حجم ذخیره‬ ‫اب پشـت سد های امریکا به ازای هر نفر‪ ،‬پنج هزارمترمکعب‬ ‫اب اسـت؛ در حالی کـه در ایـران ایـن سـرانه ‪ ۷۶۰‬متر مکعـب‬ ‫بـراورد می شـود و منظـور ان اسـت که بـرای کشـور مـا نیـاز بـه‬ ‫یـک حجـم ذخیـره نیـاز داریـم»‪.‬‬ ‫راهکار چیست؟‬ ‫به تازگـی مهم تریـن موضوعـی کـه باعـث بـه چالـش‬ ‫کشیده شـدن سد سـازی شـده‪ ،‬بحث هورالعظیم و خشکی‬ ‫و اتلاف ابزیـان و گاومیش هـا در ایـن تـاالب اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫فعـاالن محیط زیسـت معتقدنـد وجـود سـد کرخـه باعـث‬ ‫شـده تـا ایـن ابـدان خشـک شـود؛ امـا ازسـوی دیگر نقـش‬ ‫همیـن سـد ها در مهـار طغیـان رودخانه هـا موثـر اسـت و از‬ ‫راه توسـعه ابخیـزداری نیـز نمی تـوان تمـام سـیل ها را لجـام‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه مدیریت‬ ‫کرد که به نظر می رسـد بیشـترین مشـکل‬ ‫منابع ابی اسـت که می طلبد؛ از این پس سـازمان اب و برق‬ ‫توجـه بیشـتری را در این زمینـه داشـته باشـد تـا با مشـکالت‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه تامیـن منابـع ابـی مواجـه نشـویم‪.‬‬ ‫مختلـف‬ ‫همچنین به نظر می رسد که ازسوی دیگر توسعه کشاورزی‬ ‫در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬لطمـه زیـادی بـه محیط زیسـت و‬ ‫منابـع ابـی وارد کـرده اسـت‪ .‬مدتـی پیـش نیـز اسـتاندار‬ ‫خوزسـتان کشـت شـلتوک را عامـل مهمـی بـرای نرسـیدن‬ ‫اب بـه تـاالب هورالعظیـم دانسـته بـود کـه الزم اسـت جهـاد‬ ‫کشـاورزی بـا مدرنیـزه کـردن زراعـت در اسـتان و بـه حداقـل‬ ‫رسـیدن مصـرف اب بـرای کشـاورزی‪ ،‬هـم افزایـش تولیدات‬ ‫را رقـم بزنـد و هـم از به وجـود امـدن فاجعـه در تاالب هـای‬ ‫خوزسـتان جلوگیـری کنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بحران فرونشست در دشت قزوین‬ ‫طـی چهار دهه اخیـر در کشـور فشـار زیـادی بـه منابـع‬ ‫اب زیرزمینـی وارد شـده و ایـن منابـع تخلیـه شـده اند‪.‬‬ ‫تبعـات فرونشسـت زمیـن کـه از ان به عنـوان فاجعـه‬ ‫نهـا تاثیـر‬ ‫یشـود‪ ،‬تنهـا بـر ابخوا ‬ ‫قـرن نـام بـرده م ‬ ‫یگـذارد؛ بلکـه بر زی رسـاخت های شـهری نیـز اثرگذار‬ ‫نم ‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـه مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬دشـت قزویـن دچـار چنیـن شرایط ‬ ‫مهدی معتمد‪ /‬ایسنا‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۵‬کارگاه تولیدی در استان امامزاده عبدالله (ع) تهران‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫مدیـر اسـتان امامـزاده عبـداهلل (ع) واقـع در جنـوب تهـران‬ ‫از راه انـدازی ‪ ۱۵‬کارگاه تولیـدی و اشـتغال زایی ‪ ۶۰‬نفـر از‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار خبـر داد‪ .‬حجت االسلام محمـد‬ ‫علیرضایـی گفـت‪« :‬اسـتان مقـدس امامـزاده عبـداهلل (ع)‬ ‫یسـت‬ ‫بـا مسـاحتی حدود ‪ ۱۵‬هکتـار از زمره اما کن متبرکه ا ‬ ‫کـه در بهتریـن محـدوده جغرافیایـی جنـوب تهـران قـرار‬ ‫دارد»‪ .‬به گفتـه وی؛ در ایـن امامـزاده بیـش از ‪ ۱۸‬حیاط مزار‬ ‫وجـود دارد کـه مقبره هایـی از ‪ ۹۰‬تـا ‪ ۵۰‬سـال در انهـا دیـده‬ ‫می شـود کـه جـزو قدیمی تریـن ارامسـتان های شـهر تهـران‬ ‫به شـمار می رونـد و چـون دهه هـای زیـادی از زمـان فـوت‬ ‫ایـن متوفی هـا می گـذرد؛ ایـن حیـاط مزارهـا متروکـه شـده‬ ‫و باتوجه به اینکـه از محـل بقعـه جـدا هسـتند بـه محـل‬ ‫تـردد افـراد متجاهـر تبدیـل شـده بـود؛ به همین دلیـل بـا‬ ‫اجـرای طـرح اشـتغال زایی و وقـف اشـتغال تصمیـم گرفتـه‬ ‫شـد؛ ایـن حیـاط مزارهـا احیـاء شـود‪ .‬حجت االسلام‬ ‫علیرضایـی بـا تا کید بر حفظ قبـور موجود در حیـاط مزارها‬ ‫در زمان بهسـازی و مرمت حیاط مزارها افزود‪« :‬مشـکالت‬ ‫بسـیاری را در حوزه هـای مختلـف محرومیـن و مظلومیـن‬ ‫جنـوب تهـران شـاهد بودیـم کـه یکـی از انهـا بحث اشـتغال‬ ‫این افـراد بـود به همین دلیـل طرحـی را بـا ایـن عنـوان کـه‬ ‫حیـاط مزارهـا را بـا حفـظ قبـور هم سـطح سـازی کـرده و‬ ‫مورداستفاده قرار گیرند‪ ،‬سراغ مقابر موجود در این حیاط‬ ‫مزارهـا هـم رفتیـم بسـیاری از انهـا سقفشـان فروریختـه و‬ ‫در و پنجره هایشـان توسـط متجاهریـن بـه سـرقت رفتـه‬ ‫بـود‪ ،‬همـه ایـن مقابـر خانوادگـی را مرمـت و اصلاح کردیـم؛‬ ‫البتـه بایـد تا کیـد کنیـم در تمـام این هـا قبـور حفـظ شـد و‬ ‫هیـچ اسـیبی بـه انهـا وارد نشـده اسـت‪ ،‬اب وبـرق حیـاط‬ ‫مزارهـا وصـل شـد و درختکاری هایـی انجـام گرفـت‪ ،‬ایـن‬ ‫مقابـر کـه در حیـاط اول قـرار دارنـد‪ ،‬جهـت اشـتغال بانـوان‬ ‫جـوان سرپرسـت خانـوار قرار گرفت»‪ .‬مدیر اسـتان مقدس‬ ‫امامـزاده عبـداهلل (ع) تا کیـد کـرد‪« :‬مقابـر تحت سرپرسـتی‬ ‫اسـتان بـه گروه هـای جهـادی داده شـد و بـا کمـک ایـن‬ ‫گروه هـای جهـادی تبدیـل بـه کارگاه شـده و در اختیـار‬ ‫سرپرسـت خانوارهـا قـرار گرفـت‪ ،‬ایـن گروه هـای جهـادی با‬ ‫شناسایی بانوان سرپرست خانوار و سرپرست خانوارهای‬ ‫نیازمند بر فعالیت کارگاه ها نظارت دارند و اسـتان مقدس‬ ‫امامـزاده عبـداهلل (ع) و سـازمان اوقـاف همچنیـن اداره کل‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه هیچ گونـه چشم داشـت مالـی بـه‬ ‫ایـن کارگاه هـا ندارنـد و هیـچ هزینـه ای از شـاغلین در ایـن‬ ‫کارگاه هـا دریافـت نمی شـود‪ .‬بیـش از ‪ ۶۰‬بانـوی خانـوار در‬ ‫کارگاه هـای خیاطـی‪ ،‬چـرم دوزی‪ ،‬گوهرتراشـی‪ ،‬گلیم بافـی‬ ‫و صنایع دسـتی صحـن شـهدا مشـغول به کار هسـتند و‬ ‫همچنیـن امکانـات کارگاه هـا توسـط خیریـن تهیـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسلام علیرضایـی یـاداور شـد‪« :‬حـدود‬ ‫هشـت ماه از اغاز اجرای طرح اشـتغال زایی و وقف اشـتغال‬ ‫در اسـتان مقـدس امامـزاده عبـداهلل (ع) می گـذرد و ا کنـون‬ ‫زمینـه اشـتغال خانوارهـای نیازمنـد بسـیاری بـا کمک این‬ ‫اسـتان فراهـم شـده اسـت‪ .‬حیـاط سلامت نمونـه دیگـری‬ ‫نطـرح نزدیـک بـه ‪ ۸۰‬خـادم‬ ‫نطـرح اسـت کـه درای ‬ ‫از ای ‬ ‫افتخـاری بـا تخصص هـای پزشـکی و پیراپزشـکی و جـراح‬ ‫جـذب اسـتان شـده اند کـه در حیـاط سلامت بـه این افـراد‬ ‫میـز خدمـت تعبیـه شـده تـا بـه معالجـه بیمـاران نیازمنـد‬ ‫نطـرح حیـاط مزارهایـی‬ ‫بپردازنـد و همچنیـن بـا اجـرای ای ‬ ‫کـه متروکـه شـده بودنـد دوباره احیاء شـده و مورداسـتفاده‬ ‫قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫هدف از اجرای طرح دوستدار کودک‪ ،‬توانمندسازی انان است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دومین جلسـه اقـدام و عمل حمایت های‬ ‫اجتماعـی از کـودکان کار و خیابـان (طـرح‬ ‫دوسـتدار کـودک) بـا حضـور عباسـعلی‬ ‫رضایـی (فرمانـدار سـاری)‪ ،‬وحیـد‬ ‫حسـین زاده (معـاون امـور اجتماعـی‬ ‫بهزیستی مازندران) و دیگر اعضای کارگروه‬ ‫اجتماعی شهرسـتان سـاری در فرمانداری‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بهزیسـتی مازنـدران؛ معـاون امـور‬ ‫اجتماعی بهزیسـتی مازندران بابیان اینکه‬ ‫اسیب های اجتماعی طیف های مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی از معضالتـی کـه جوامع‬ ‫مختلف با ان روبه روست کار کودکان کار و‬ ‫خیابـان اسـت کـه بـرای کاهـش ان بایـد به‬ ‫توانمندسـازی خانواده هـا توجـه ویـژه ای‬ ‫شود تا کودکان برای امرارمعاش در خیابان‬ ‫فعالیـت نکننـد»‪ .‬وحیـد حسـین زاده‪،‬‬ ‫خواسـتگاه بسـیاری از اسـیب ها را مناطـق‬ ‫حاشیه نشـین دانسـت و افـزود‪« :‬طـرح‬ ‫دوسـتدار کـودکان کار و خیابـان یکـی‬ ‫از طر ح هـای خـوب سـازمان بهزیسـتی‬ ‫جهـت توانمندسـازی انـان اسـت کـه در‬ ‫دو شـهر سـاری و امـل درحال اجرا سـت‬ ‫کـه سـاماندهی کـودکان کار زمانـی اتفـاق‬ ‫می افتـد کـه همـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫نطـرح داشـته‬ ‫همراهـی و همدلـی را در ای ‬ ‫باشـند»‪ .‬معـاون امـور اجتماعی بهزیسـتی‬ ‫نطـرح را‬ ‫مازنـدران هـدف از اجـرای ای ‬ ‫تغییـر نـگاه جامعـه نسـبت بـه کـودکان کار‬ ‫و خیابـان و توانمندسـازی انـان دانسـت‬ ‫و ادامـه داد‪« :‬رویکـرد سـازمان از اجـرای‬ ‫نطـرح‪ ،‬پیشـگیری‪ ،‬کنتـرل اسـیب و‬ ‫ای ‬ ‫تقویـت پیونـد اعضـای خانـواده‪ ،‬حمایـت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬توانمندسـازی و ارائـه خدمـات‬ ‫باتوجه بـه نیـاز کـودکان و‪ ...‬اسـت»‪.‬‬ ‫حسـین زاده بابیان اینکـه ا گـر برنامـه ای‬ ‫بـرای توانمندسـازی و مهارت امـوزی‬ ‫نداشـته باشیم؛ کودکان دوباره به فعالیت‬ ‫خـود ادامـه می دهنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬اقدامـات‬ ‫سـازمان بهزیسـتی در حوزه توانمندسازی‬ ‫مهارت امـوزی‪ ،‬کمـک بالعـوض و اعطـای‬ ‫وام اشتغال به خانواده ها برای خودکفایی‬ ‫انـان اسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه اعتیـاد‬ ‫کـودکان یکـی از اسـیب های اجتماعـی‬ ‫کـه جوامـع بـا ان روبـه رو هسـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«نخسـتین مرکز حمایتی مراقبتی کودکان‬ ‫دچـار سـوءمصرف مـواد مخـدر (امیـد) در‬ ‫سـاری کـه ایـن کـودکان مهارت هـای الزم‬ ‫را بـرای زندگـی بهتـر و بازگشـت بـه جامعـه‬ ‫در ایـن مرا کـز فـرا می گیرنـد»‪ .‬معـاون امـور‬ ‫اجتماعـی بهزیسـتی مازنـدران یکـی از‬ ‫اقدامات اساسی برای مناطق اسیب دیده‬ ‫و کودکان کار و خیابان را تحصیل کودکان‬ ‫برشـمرد و بیـان کـرد‪« :‬یکـی از معضلات مـا‬ ‫در مناطق حاشیه نشین کودکان بازمانده‬ ‫از تحصیل است که امید است با اقدامات‬ ‫اساسـی مشـکالت پیـش روی کـودکان‬ ‫برطـرف شـود و انـان نیـز هماننـد سـایر‬ ‫افـراد جامعـه بتواننـد بـه تحصیـل خـود‬ ‫ادامـه دهنـد»‪ .‬حسـین زاده سـواداموزی‬ ‫و حرفه امـوزی کـودکان کار و خیابـان‬ ‫را از اولویت هـای بهزیسـتی برشـمرد و‬ ‫افـزود‪« :‬جشـنواره فرهنگـی ورزشـی لبخنـد‬ ‫زندگـی باهـدف حفـظ نشـاط و کشـف‬ ‫اسـتعدادهای کـودکان کار و خیابـان بـرای‬ ‫نخسـتین بار در سراسـر کشـور برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫وی بـه اهمیـت سلامت افـراد در مناطـق‬ ‫حاشیه نشـین و کـودکان کار اشـاره کـرد و‬ ‫ادامـه داد‪« :‬سـال گذشـته طـرح پروتـکل‬ ‫بهداشـتی کوویـد ‪ 19-‬در مناطـق حاشـیه‬ ‫و کـودکان کار بـرای نخسـتین بار در اسـتان‬ ‫مازنـدران اجـرا شـد کـه بـا اجرایی شـدن‬ ‫نطـرح‪ ،‬اسـتان کمتریـن اسـیب را در‬ ‫ای ‬ ‫منطقـه حاشیه نشـین دراین حوزه داشـته‬ ‫اسـت کـه سـایر اسـتان ها نیـز بـا تاسـی از‬ ‫نطـرح ان را اجـرا کردنـد»‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫بهره برداری و اغاز ساخت ‪ 29‬پروژه‬ ‫شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان از بهره بـرداری و یـا اغـاز سـاخت ‪ 29‬پـروژه در‬ ‫سـطح شـهر با اعتبـاری بالغ بـر ‪164‬میلیاردتومان خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالرضا دادبود با تبریک دهه امامت و والیت اظهار‬ ‫داشت‪« :‬ائین افتتاح‪ ،‬رونمایی یا اغاز عملیات اجرایی ‪29‬‬ ‫طـرح و پـروژه عمرانی‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشـی و پژوهشـی شهرداری به مناسـبت ایام دهه والیت‬ ‫و امامـت و عیـد سـعید غدیـر‪ ،‬در سـالن اجتماعـات شـهید‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی شـهرداری گـرگان برگـزار شـد‪ .‬شـش‬ ‫طـرح در حـوزه عمـران‪ ،‬سـه طـرح در حـوزه سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫پنـج طـرح در حـوزه مناطـق‪ ،‬پنـج طـرح در حـوزه سـیما‪،‬‬ ‫منظـر و فضـای سـبز‪ ،‬سـه طـرح در حـوزه حمل ونقـل‪،‬‬ ‫چهـار طـرح در حـوزه فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‪ ،‬یـک‬ ‫طـرح پژوهشـی‪ ،‬یـک طـرح در حـوزه خدمـات شـهری‬ ‫و یـک طـرح در حـوزه اتش نشـانی درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬دادبـود بـه پروژه هـای شـاخص اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«پـروژه مشـارکتی سـاخت و بهره بـرداری از مجتمع ورزشـی‬ ‫تفریحـی واقـع در عدالـت ‪ ،17‬پـروژه مسکونی‪-‬مشـارکتی‬ ‫چشـم انداز‪ ،‬پیست دوچرخه سـواری و مسیر پیاده روی در‬ ‫میـدان بسـیج‪ ،‬نصـب المان هـای جدیـد در پـارک بانـوان و‬ ‫بلـوار امام رضـا(ع)‪ ،‬راه انـدازی پـارک اوتیسـم‪ ،‬بازارچه هـای‬ ‫عرضه میوه و تره بار و سـبزی‪ ،‬بازسـازی و بهره برداری از ‪23‬‬ ‫دستگاه اتوبوس درون شهری و بهره برداری از اولین سرای‬ ‫محله در شهر گرگان ازجمله طر ح های شاخص هستند»‪.‬‬ ‫توقیف دو خودروی‬ ‫حمل مر غ زنده غیرمجاز‬ ‫شـش هزار کیلوگـرم مـرغ زنـده بـدون مجـوز حمـل در‬ ‫شهرستان های کردکوی و بندر گز توقیف و روانه کشتارگاه‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان؛‬ ‫پیـرو مصوبـات سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان و‬ ‫لـزوم برخـورد بـا خودروهـای فاقـد مجـوز حمـل بهداشـتی‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬دو دستگاه کامیون حمل مرغ زنده که بدون‬ ‫اخذ مجوزات الزم قصد خروج از اسـتان را داشـتند توقیف‬ ‫شـدند‪ .‬مهنـدس منوچهـر عسـگری؛ مسـئول حراسـت‬ ‫دامپزشـکی اسـتان گفـت‪« :‬ایـن دو دسـتگاه درمجمـوع‬ ‫دارای ‪ 2000‬قطعـه مـرغ بـ ه وزن تقریبـی ‪ 6000‬کیلوگـرم‬ ‫بودنـد کـه بـا هماهنگـی پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان‬ ‫محموله هـای مذکـور ضبـط شـدند»‪.‬‬ ‫تجلیل از سه بانوی کارافرین برتر‬ ‫در ائیـن دهمیـن دوره انتخـاب مردمـی زنـان کارافریـن برتـر‬ ‫کشـوری ازطریـق ویدئو کنفرانـس بـا حضـور معصومـه ابتـکار‪،‬‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬از سـه‬ ‫بانـوی کارافریـن گلسـتانی تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری گلسـتان گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن سـرمایه های اسـتان مـا وجـود بانـوان کارافریـن و‬ ‫یسـت که نقش بسـزایی در چرخ اقتصاد و توسـعه‬ ‫هنرمند ‬ ‫اسـتان در عرص ههـای صنعـت‪ ،‬صنایع دسـتی و تجـارت و ‪...‬‬ ‫دارند»‪ .‬طاهره جباری توران بیان کرد‪« :‬تاکنون در شش دوره‬ ‫از ‪ ۱۰‬دوره برگزار شـده ائین انتخاب مردمی زنان کارافرین برتر‬ ‫کشـور‪ ،‬از اسـتان گلسـتان تعـداد ‪ ۱۰‬منتخـب برتـر کشـوری بـا‬ ‫ارای مردمی داشـتیم‪ .‬امروز با حضور ویدئو کنفرانسـی معاون‬ ‫رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده‪ ،‬از دو بانوی کارافرین‬ ‫برتر روسـتایی از روسـتاهای ینقاق و پنو شهرسـتان گالیکش‬ ‫و یک برتر شـهری از شهرسـتان گنبدکاووس تجلیل به عمل‬ ‫امـد»‪ .‬نـدا عمـی زاده از گنبـدکاووس درزمینـه تولیـد کمـد‬ ‫پارچـه ای‪ ،‬خانـم زهـرا جبـارزاده از روسـتای ینقـال درزمینـه‬ ‫صنایع دستی چرم دوز و خانم صدیقه صابری از روستای پنو‬ ‫درزمینـه فـرش‪ ،‬گلیـم و تابلـو فـرش‪ ،‬بـا ارای مردمـی به عنوان‬ ‫کارافرینـان برتـر از اسـتان انتخـاب شـدند‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 11‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪361‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫قصه عشق پدرم‬ ‫نئاندرتال ها‬ ‫بازی زنده یاد چنگیز جلیلوند‪ ،‬مصطفی‬ ‫فیلمی ساخته محمدرضا ورزی؛ با ِ‬ ‫زمانی‪ ،‬محمدرضا شریفی نیا‪ ،‬مهراوه شریفی نیا‪ ،‬امیریل ارجمند و بهنوش‬ ‫طباطبایـی‪ .‬داسـتان پـدری کـه سال هاسـت درانتظـار بازگشـت پسـرش از‬ ‫جبهـه‪ ،‬بارهـا بـه دفتـر معـراج مراجعـه کـرده و باوجوداینکـه اطرافیانـش او را‬ ‫متقاعد می کنند که بازگشـتی در کار نیسـت و فرزندش به شـهادت رسـیده‬ ‫اسـت؛ امـا او امیـد خـود را از دسـت نمی دهد‪.‬‬ ‫فیلم نامه نویسـی جـوان بـرای همه چیـز زندگـی خـود برنامه ریـزی کـرده؛‬ ‫حتـی بـارداری همسـرش؛ امـا ماجـرا این بـار جـور دیگـر رقـم می خـورد‪!...‬‬ ‫وحیـد الهویی‪ ،‬زهره بختیـاری‪ ،‬رونا ک برخوردار‪ ،‬محمدمهدی توکلی زاده‪،‬‬ ‫امیر مرشـدزاده‪ ،‬محمدحسـین رمضانی‪ ،‬میالد ایمانی و ماهان رهشـناس؛‬ ‫کارگردانـی متیـن اوجانـی‬ ‫بازیگـران ایـن نمایـش به نویسـندگی‪ ،‬طراحـی و‬ ‫ِ‬ ‫هسـتند کـه تـا ‪ 18‬مردادمـاه سـاعت ‪65( 20:30‬دقیقـه) در «مجموعـه تئاتـر‬ ‫دیـوار چهـارم» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫تاریخچهادبیاتفانتزی‬ ‫عزیز جان‬ ‫کتابـی به قلـم ادوارد جیمـز و فـارا مندلسـون بـا ترجمـه سـمیه گنجـی کـه‬ ‫انتشـارات «پریـان» در ‪408‬صفحـه و قیمـت ‪95‬هزارتومـان منتشـر کـرده‪.‬‬ ‫جیمـز؛ در سـال ‪ 1947‬و مندلسـون در سـال ‪ 1968‬هـردو در انگلسـتان‬ ‫متولد شـدند‪ .‬دراین کتاب‪ ،‬تاریخ ادبیات فانتزی از سـال های نخسـتین تا‬ ‫خاسـتگاه امـروزی اش در قـرن ‪20‬؛ و نیـز انـواع فانتـزی طـی مقاالتی متنوع و‬ ‫خواندنـی‪ ،‬بررسـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن البـوم کـه بـا تنظیـم امیرمحسـن حجـازی و صـدای رضـا کاظمی مقدم‬ ‫کـه توسـط نشـر «چهاربـاغ» منتشـر شـده؛ بـه بازتنظیـم اهنگ هـای‬ ‫ً‬ ‫محلـی عمومـا خراسـانی پرداختـه و به گفتـه گرداورنـده اش؛ در ان بـه وجـه‬ ‫نوسـتالژیک و خاطره انگیـز تم هـای محلـی تا کیـد و توجـه ویـژه ای شـده‪.‬‬ ‫حجازی؛ اهنگساز و نوازنده جوان و نوگرای سه تار است و زیرنظر اساتیدی‬ ‫نظی ِـر ارسلان کامـکار‪ ،‬حمیـد متبسـم فعالیـت داشـته‪.‬‬ ‫تبار بی ارام‬ ‫ِمستربلیط‬ ‫ایرج زبردست‬ ‫در خواب چراغ تا سحر دستم بود‬ ‫در خواب کلید هرچه در دستم بود‬ ‫زیباتر از این خواب ندیدم خوابی‬ ‫بیدار شدم دست تو در دستم بود‬ ‫**‬ ‫ای صبح نه ابی نه سپیدیم هنوز‬ ‫در شهر امید ناامیدیم هنوز‬ ‫دیدی که چه کرد‪ ،‬دست شب با من و تو؟‬ ‫در باز و به دنبال کلیدیم هنوز‬ ‫**‬ ‫اهم که هزار شعله در بر دارد‬ ‫صد سلسله کوه را ز جا بر دارد‬ ‫من رعدم و می ترسم ا گر اه کشم‬ ‫سرتاسر اسمان ترک بر دارد‬ ‫**‬ ‫تا بال و پر عمر به رنگ هوس است‬ ‫از اوج سرازیرشدن یک نفس است‬ ‫ان لحظه که بال زندگی می شکند‬ ‫در چشم پرنده اسمان هم قفس است‬ ‫نمایشگاه انفرادی اثار حجم و نقاشی های مهسا کریمی که تا ‪ 19‬مردادماه‬ ‫ُ‬ ‫ نشـانی تهـران‪،‬‬ ‫جـاری در گالـری «ا» (طبقـه دوم) بیـن سـاعات ‪ 12‬تـا ‪ 20‬به‬ ‫ِ‬ ‫خیابان سـنایی‪ ،‬خیابان شـاهین‪ ،‬پال ک ‪ ،۱۸‬طبقه دوم برپاسـت‪ .‬کریمی‪،‬‬ ‫متولـد ‪ 1360‬در سـبزوار بـوده و نمایشـگاه های متعـددی؛ ازجملـه رویـداد‬ ‫گروهـی «دگردیسـی» و «خـود در‬ ‫انفـرادی «تنـش پایـدار» و نمایشـگاه های‬ ‫ِ‬ ‫ادرا کـی دیگـر» را برگـزار کـرده‪.‬‬ ‫بـا اسـتفاده از ایـن برنامـه می توانیـد به سـادگی قیمت هـای بلیت هـای‬ ‫هواپیمـا‪ ،‬قطـار و اتوبـوس را مقایسـه کنیـد‪ ،‬زمـان سـفرتان را تعییـن کنیـد و‬ ‫نتـر می خرید‪ .‬نکته مهم‬ ‫مطمئـن شـوید کـه بلیـت موردنظر را با قیمـت ارزا ‬ ‫اینکـه بـدون ثبت نـام هـم می توانیـد داخـل ایـن اپ‪ ،‬بلیت خرید کنیـد؛ اما‬ ‫ا گـر ثبت نـام کنیـد‪ ،‬می توانیـد از کدهـای تخفیـف کـه در کمپین هـا تعریـف‬ ‫می شـوند‪ ،‬اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫جواد تکجو‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!