هفته نامه سرافرازان شماره 360 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 360

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 360

هفته نامه سرافرازان شماره 360

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 4‬مرداد ‪ 15/1400‬ذی الحجه‪ 26/1442‬جوالی ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /360‬تومان‬ ‫گشتیدر المپیک‬ ‫از اتن ‪1896‬‬ ‫تا توکیو‪2020‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهیبهالمپیک‬ ‫از اتن ‪1896‬‬ ‫تا توکیو‪2020‬‬ ‫امیررضا بال زاده‬ ‫المپیــک تابســتانی ‪ ۲۰۲۰‬کــه ب هصــورت رســمی با عنــوان بازی هــای و بــا‬ ‫یشــود؛ یــک رویــداد چندورزشــی‬ ‫نشــان تجــاری توکیــو ‪ ۲۰۲۰‬شــناخته م ‬ ‫یســت کــه از ‪ ۲۳‬ژوئیــه تــا ‪ ۸‬اوت ‪ ۲۰۲۱‬در توکیــو (ژاپــن) بــا اغــاز‬ ‫بین الملل ‬ ‫ُ‬ ‫برخــی رویدادهــای مقدماتــی؛ از ‪ ۲۱‬ژوئیــه‪ ،‬برگــزار شــد‪ .‬توکیــو طــی ‪۱۲۵‬امیــن‬ ‫نشســت کمیتــه بین المللــی المپیــک در بوئنــوس ایــرس‪ ،‬در ‪ ۷‬ســپتامبر‬ ‫یهــا از‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬به عنــوان شــهر میزبــان انتخــاب شــد‪.‬در ابتــدا قــرار بــود ایــن باز ‬ ‫‪ ۲۴‬ژوئیــه تــا ‪ ۹‬اوت ‪ ۲۰۲۰‬برگــزار شــود؛ امــا در مــارس ‪ ۲۰۲۰‬به دلیــل دنیا گیــری‬ ‫یهــا بــدون تماشــاچی برگــزار‬ ‫کووی ـد ‪ ۱۹-‬به تعویــق افتــاد و ا کنــون نیــز باز ‬ ‫می شــوند‪ .‬به رغم اینکــه برگــزاری ایــن بازی هــا بــرای ســال ‪ ۲۰۲۱‬برنامه ریــزی‬ ‫مجــدد شــد؛ امــا ایــن رویــداد نــام «توکیــو ‪ »۲۰۲۰‬را بــرای اهــداف بازاریابــی و‬ ‫نبــار اســت کــه بازی هــای المپیــک‬ ‫برنــد تجــاری حفــظ می کنــد‪ .‬ایــن اولی ‬ ‫ب هجــای لغــو‪ ،‬به تعویــق می افتــد و برنامه ریــزی مجــدد می شــود‪ .‬بازی هــای‬ ‫پارالمپیــک تابســتانی ‪ ۲۰۲۰‬نیــز بیــن ‪ ۱۶‬اوت و ‪ ۵‬ســپتامبر ‪۲۰۲۱‬؛ یعنــی ‪ ۱۶‬روز‬ ‫یهــای ‪ ،۲۰۲۰‬چهارمیــن‬ ‫پــس از اتمــام المپیــک برگــزار خواهــد شــد‪ .‬باز ‬ ‫یهــای المپیــک اســت کــه پــس از توکیــو ‪( ۱۹۶۴‬تابســتان)‪ ،‬ســاپورو ‪۱۹۷۲‬‬ ‫باز ‬ ‫(زمســتان) و نا گانــو ‪( ۱۹۹۸‬زمســتان) در ژاپــن برگــزار می شــود‪ .‬توکیــو قــرار‬ ‫یهــای المپیــک تابســتانی ‪ ۱۹۴۴‬را میزبانــی کنــد؛ امــا در ســال ‪۱۹۳۸‬‬ ‫بــود باز ‬ ‫به دلیــل جنــگ دوم چیــن و ژاپــن‪ ،‬از مســابقات خــارج شــد‪ .‬توکیــو‪ ،‬اولیــن‬ ‫یهــای تابســتانی را د وبــار برگــزار می کنــد‪ .‬بازی هــای‬ ‫شــهر اسیاســت کــه باز ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬پــس از المپیــک زمســتانی ‪ ۲۰۱۸‬در پیونگ چانــگ (کــره جنوبی) و قبل‬ ‫یهــای المپیــک زمســتانی ‪ ۲۰۲۲‬در پکــن (چیــن)‪ ،‬دومیــن بــازی از ســه‬ ‫از باز ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫یســت کــه در شــرق اســیا برگــزار م ‬ ‫دوره المپیــک متوال ‬ ‫«المپیـا» شـهری کوچـک در کشـور یونـان (در فاصلـه ‪ 400‬کیلومتـری اتـن)‪ ،‬محـل‬ ‫بازی هـای المپیـک باسـتان بـود‪ .‬ایـن بازی هـا بـه دو صـورت «جشـنی مذهبـی»‬ ‫و «رقابت هـای ورزشـی» مربـوط می شـد‪ .‬کوبرتـن بـه توانایـی احیـای ان هـا پـی‬ ‫بـرد‪ .‬البتـه با این فکر کـه ارزش هـای تربیتـی ورزش قـرن نوزدهـم را نیـز بـه ان‬ ‫بیفزاید‪ .‬المپیک باسـتان پیش از عصر طالیی یونان شـکل گرفت و از ‪ 776‬سـال‬ ‫ قبل از میالد شروع و تا ‪ 393‬سال پس از میالد (نزدیک به ‪ 1200‬سال) ادامه داشت‪.‬‬ ‫بازی های المپیک باسـتان از سـال ‪ 776‬پیش ازمیالد‪ ،‬یک روز طول می کشـید و‬ ‫فقـط شـامل مسـابقه دو به مسـافت طـول اسـتادیوم بـود؛ امـا بعدها در سـال ‪600‬‬ ‫قبل ازمیلاد‪ ،‬بازی هـا پنـج روز طـول می کشـید و شـامل رشـته های «مشـت زنی‪،‬‬ ‫ارابه رانـی چهاراسـبه‪ ،‬پنتاتلـون یـا پنج گانـه (شـامل دوی ‪ 200‬متـر‪ ،‬پـرش طـول‪،‬‬ ‫پرتاب نیزه‪ ،‬پرتاب دیسک و کشتی)‪ ،‬دویدن با لباس رزم (سپر و کاله خود و ‪)...‬‬ ‫و پانکراشن (ترکیبی از کشتی و مشت زنی)» بود‪ .‬ا کنون‪ ،‬بازی های المپیک طی‬ ‫‪ 15‬روز برگزار می شـود‪ .‬در المپیک باسـتان برای برنده مسـابقه جشـن می گرفتند‬ ‫و تاجـی از بـرگ زیتـون بـه او اهـدا می شـد؛ امـا در بازی هـای دوره نویـن‪ ،‬برنـده‬ ‫نشـان دریافـت می کـرد‪ .‬به مرورزمـان در سـومین دوره بازی هـای نویـن‪ ،‬ه رسـه‬ ‫ورزشـکار برتـر مـدال دریافـت کردنـد (ماننـد بازی هـای المپیـک کنونـی)‪ .‬تفـاوت‬ ‫مهـم دیگـر بیـن المپیـک باسـتان و نویـن‪ ،‬صالحیـت افـراد شـرکت کننده اسـت‪.‬‬ ‫کوبرتـن می خواسـت بازی هـای نویـن «جشـنواره بین المللـی ورزشـی» باشـد؛‬ ‫درحالی کـه در جشـن باسـتانی از ابتـدا براسـاس فرهنـگ حا کـم دران زمـان‪ ،‬فقـط‬ ‫مردان و پسـرانی که هم «ازاد» و هم «یونانی» بودند‪ ،‬می توانسـتند در ان شـرکت‬ ‫کننـد‪ .‬درواقـع در المپیـک باسـتان‪ ،‬در المپیـا‪ ،‬زنان به اسـتثنای رشـته سـوارکاری‬ ‫کـه زن مالـک اسـب بـود و می توانسـت برنـده اعلام شـود از ورود بـه رقابت هـا منـع‬ ‫می شـدند؛ اما مطابق مسـتندات موجود در المپیا‪ ،‬زنان نقش بسـیار اساسـی در‬ ‫اماده کردن ورزشـکاران مرد برای حضور در رقابت ها در پشـت صحنه داشـتند‪ .‬در‬ ‫دومین دوره بازی های المپیک نوین در سال ‪ ،1900‬مسابقات زنان هم گنجانده‬ ‫شـد‪ .‬امـروزه شـاهد مشـارکت و حضـور روزافـزون زنـان در ورزش و رقابت هـای‬ ‫المپیـک هسـتیم‪ .‬جنبـش المپیـک اولین بـار توسـط معلـم تعلیم وتربیـت از‬ ‫فرانسـه به نام «پیر دو فردی بارون دوکوبرتن» در سـال ‪ 1892‬با پیشـنهاد احیای‬ ‫بازی هـای المپیـک مطـرح شـد‪ .‬وی در اول ژانویـه سـال ‪ 1863‬در شـهر پاریـس‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬خیلـی زود بـه ادبیـات‪ ،‬تاریـخ‪ ،‬جامعه شناسـی و مسـائل تربیتـی‬ ‫عالقه منـد شـد و بـر دیـدگاه خـود در تحـول تربیتـی و ارزوی احیـای بازی هـای‬ ‫المپیـک به صـورت امـروزی متمرکـز شـد‪ .‬بازی هـای المپیـک و بنیان گـذاری‬ ‫جنبـش المپیـک مدیون تعهد کوبرتن اسـت‪ .‬دران زمـان با همکاری و همفکری‬ ‫تعـدادی از دوسـتان نزدیـک خـود بـرای سـازمان دهی و تـداوم ایـن جنبـش‪،‬‬ ‫کمیتـه بین المللـی المپیـک را تاسـیس کـرد‪ .‬از ‪ 1896‬تـا ‪ 1925‬خـودش ریاسـت‬ ‫ان را به عهـده گرفـت و وقتـی از مسـئولیت کنـار رفـت‪ ،‬عنـوان ریاسـت افتخـاری‬ ‫بازی های المپیک به او عطا شـد‪ .‬مکان کنونی کمیته بین المللی المپیک شـهر‬ ‫لوزان در کشـور سـوئیس اسـت‪ .‬پیردو کوبرتن در دوم سـپتامبر سـال ‪ 1937‬در ژنو‬ ‫(سـوئیس) درگذشـت؛ امـا براسـاس وصیـت وی؛ قلـب او را در المپیـا‪ ،‬شـهری در‬ ‫کشـور یونـان مدفـون کردنـد‪ .‬وی معتقـد بـود المپیـا کـه نخسـتین مـکان برپایـی‬ ‫نمـکان ا کنون مقر‬ ‫المپیـک باسـتان بـود‪ ،‬مهد دوسـتی‪ ،‬صلح و ارامش اسـت‪ .‬ای ‬ ‫پیــر دو کوبرتــن (متولــد ‪ 1‬ژانویــه ‪ 1863‬در‬ ‫پاریــس و درگذشــته ‪ 2‬ســپتامبر ‪ 1937‬در‬ ‫ژنــو)؛ تاریــخ دان‪ ،‬امــوزگار و بنیان گــذار‬ ‫المپیــک نویــن اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬کوبرتــن‬ ‫و گروهــی از دوســتانش در روز ‪ ٢٣‬ژوئــن‬ ‫ســال ‪ 1894‬کمیته بین المللی المپیک را‬ ‫در دانشــگاه ســوربن پاریــس بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫هــدف انــان‪ ،‬پایان بخشــیدن بــه بخشــی‬ ‫از بحران هــای اجتماعــی ان روزگار‬ ‫از طریــق بازی هــای المپیــک بــود‪ .‬کوبرتن‬ ‫ســعی کــرد از طریــق احیــای بازی هــای‬ ‫المپیــک‪ ،‬بــه اهــداف اموزشــی خویــش‬ ‫ً‬ ‫جامــه عمــل بپوشــاند‪ .‬او اساســا ورزش‬ ‫را مدرســه دموکراســی و مهم تریــن وظیفه‬ ‫جنبــش المپیــک را حمایــت از ورزش و‬ ‫جهانی نگــری بر شــمرد ‪.‬‬ ‫ا کادمـی جهانـی المپیـک نیز به شـمار می رود‪ .‬اندیشـه های کوبرتن دربـاره تحول‬ ‫تربیتـی و رویـای او بـرای احیـای بازی هـای المپیـک از اوضـاع زمـان خویـش متاثر‬ ‫بـود؛ ازجملـه اوضـاع جهانـی‪ ،‬رویدادهـای اطرافـش‪ ،‬جنـگ و خشـونت‪ .‬یکـی از‬ ‫عوامـل موثـر بـر پیگیـری کوبرتـن بـرای تحـول تربیتـی از راه ورزش‪ ،‬نظـرش دربـاره‬ ‫یکـرد ایـن ضعـف‬ ‫ضعیف بـودن قـوای جسـمانی هم وطنانـش بـود‪ .‬او احسـاس م ‬ ‫در شکسـت تحقیرامیـز فرانسـویان در جنـگ فرانسـه ‪-‬المان در سـال ‪ 1871‬نقـش‬ ‫پررنگـی داشـت و بـرای رفـع ان بایـد اقداماتـی انجـام داد‪ .‬کوبرتـن بـرای مطالعـه‬ ‫مسـتقیم نظـام مـدارس و دانشـگاه بـه کشـورهای مختلف سـفر کرد‪ .‬او مشـاهده‬ ‫یسـت و دانش امـوزان در مهـارت‬ ‫کـرد کـه ورزش بخـش اساسـی از برنامـه درس ‬ ‫ورزشـی به تدریـج ترقـی می کننـد‪ .‬در همایـش ‪ 23‬ژوئـن سـال ‪ 1894‬و در دانشـگاه‬ ‫سوربن پاریس‪ ،‬نمایندگان حاضر؛ ازجمله کوبرتن عالوه بر تصمیم مجدد برپایی‬ ‫بازی هـای المپیـک ب هشـکل نویـن‪ ،‬موافقت خـود برای ایجـاد کمیته بین المللی‬ ‫المپیـک کـه بعدهـا «کمیتـه بین المللـی المپیک» نـام گرفـت را اعالم کردنـد‪ .‬این‬ ‫کمیتـه‪ ،‬قلـب نهضـت المپیک را تشـکیل می دهـد‪ .‬از این کمیته به عنـوان دولت‬ ‫المپیـک یـاد می شـود؛ زیـرا کار حل وفصـل مشـکالت‪ ،‬تصمیم گیری هـای حیاتـی‬ ‫مانند انتخاب میزبان مسابقات و برنامه ریزی برای المپیک برعهده این کمیته‬ ‫اسـت‪ .‬اولیـن دوره بازی هـای المپیـک نویـن دوسـال پـس از تشـکیل کمیتـه‬ ‫بین المللـی المپیـک‪ ،‬در سـال ‪ 1896‬در شـهر اتـن کشـور یونـان برگـزار شـد‪ .‬اولیـن‬ ‫حضـور ایـران پـس از عضویـت در کمیتـه بین المللـی المپیـک (در سـال ‪،)1947‬‬ ‫به عنـوان کمیتـه ملـی المپیـک ایـران‪ ،‬در بازی هـای المپیـک ‪ 1948‬لنـدن بـود‪.‬‬ ‫المپیـک نویـن به تدریـج همـراه جنبـش المپیـک رشـد و توسـعه یافـت‪ .‬ا کنـون‬ ‫المپیـزم‪ ،‬اصـول زیر بنایـی «منشـور المپیـک»‪ ،‬کتـاب قانـون کمیتـه بین المللـی‬ ‫المپیـک محسـوب می شـود‪ .‬در بخشـی از ایـن کتـاب امـده‪« :‬المپیـزم فلسـفه‬ ‫زندگی سـت»‪« ،‬تعالی بخشـیدن و ترکیـب هماهنـگ ویژگی های جسـمانی‪ ،‬اراده‬ ‫و عقـل اسـت»‪ .‬المپیـزم بـا امیختـن ورزش‪ ،‬فرهنـگ و تعلیم وتربیـت در پـی خلـق‬ ‫روشـی از زندگی سـت مبتنی بـر لـذت تلاش‪ ،‬ارزش هـای تربیتـی‪ ،‬سرمشـق های‬ ‫خـوب‪ ،‬مسـئولیت اجتماعـی و احترام گذاشـتن بـه اصـول جهانـی زیر بنایـی‬ ‫اخلاق‪ .‬هـدف المپیـزم «قـراردادن ورزش در خدمـت شـکوفایی هماهنـگ نـوع‬ ‫بشـر‪ ،‬در ارتقـای جامعـه ایمـن و عالقه منـد به حفظ مقام انسـان اسـت»‪ .‬جنبش‬ ‫المپیک پنج قاره را دربرمی گیرد و با گردهم اوردن ورزشکاران جهان در جشنواره‬ ‫بـزرگ ورزش هـا‪ ،‬بازی هـای المپیـک بـه اوج خـود می رسـد‪ .‬نمـاد ان «پنـج حلقـه‬ ‫در هم بافتـه» اسـت‪ .‬پرداختـن بـه ورزش‪ ،‬حقـی انسانی سـت‪ .‬هرگونـه تبعیـض‬ ‫نسبت به یک کشور یا یک شخص در زمین مسابقه که دالیل نژادی‪ ،‬مذهبی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬جنسـیتی و ماننـد ان باشـد‪ ،‬بـا ارزش هـای و اصـول جنبـش المپیـک‬ ‫مغایـر اسـت‪ .‬همچنیـن احتـرام بـه محیـط زیسـت‪ ،‬برابـری شـرایط ورزش زنـان و‬ ‫مـردان‪ ،‬همبسـتگی اجتماعـی و اتحـاد میـان ورزش‪ ،‬تعلیم وتربیـت و فرهنـگ‪ ،‬از‬ ‫دیگر این اصول است‪ .‬المپیزم طبق منشور المپیک شامل شکیبایی و تحمل‪،‬‬ ‫همبسـتگی‪ ،‬احترام به دیگران‪ ،‬بازی جوانمردانه‪ ،‬برابری‪ ،‬عدم تبعیض‪ ،‬شـرکت‬ ‫در مسـابقات‪ ،‬دوسـتی و رشـد ویژگی هـای رفتاری سـت‪.‬‬ ‫موزه ملی المپیک و پارالمپیک ایران‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد ‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫تکواندو‬ ‫ترامپولین‬ ‫سه گانه‬ ‫را گبی‬ ‫گلف‬ ‫بریک دنس‬ ‫این رشته های ورزشی‬ ‫در چه تاریخی‬ ‫المپیکی شدند؟‬ ‫اسکیت بازی‬ ‫سنگ نوردی‬ ‫موج سواری‬ ‫شناهنگ‬ ‫ژیمناستیک‬ ‫ِ‬ ‫ریتمیک‬ ‫بدمینتون‬ ‫والیبالساحلی‬ ‫دوچرخه سواری ‪BMX‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫کوهستان‬ ‫تنیس‬ ‫روی میز‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«المپیک تابسـتانی توکیو» شـاهد افزوده شـدن پنج رشـته ورزشـی جدید بوده‬ ‫کـه از میـان ان هـا‪ ،‬سـه رشـته حضـور خـود را دراین رقابت هـا حفـظ خواهنـد‬ ‫کـرد‪« :‬اسـکیت بازی»‪« ،‬سـنگ نوردی» و «موج سـواری»؛ و ازسـویی‪ ،‬دو‬ ‫ورزشـی‬ ‫رشـته «کاراتـه» و «بیس بال‪/‬سـافتبال» به سـیاق بعضـی از رشـته های‬ ‫ِ‬ ‫دیگـر طـی دوره هـای قبلـی‪ ،‬حضـوری کوتاه مـدت را تجربـه خواهنـد کـرد‪ .‬در‬ ‫اینفوگرافیـک مقابـل‪ ،‬بـه رشـته هایی اشـاره شـده کـه از سـال ‪ 1984‬بـه جمـع‬ ‫المپیکی هـا پیوسـته اند و ثابـت مانده انـد کـه البتـه بعضی از ان هـا حضـور خـود‬ ‫را مدیـون تغییـر نگـرش جهانیـان بـه یکسـری فعالیت هـای فیزیکـی هسـتند‬ ‫کـه ازجایی به بعـد به عنـوان یـک رشـته ورزشـی قلمـداد شـده اند؛ و بعضـی نیـز‬ ‫توسـط کشـورهای میزبـان در ادوار مختلـف‪ ،‬بـه مـوارد قبلـی ملحق شـده اند تا‬ ‫ان کشـورها نقـاط قـوت خـود را در میدان هایـی خـاص تثبیـت کننـد و بـه رخ‬ ‫الحاق رشـته های‬ ‫بکشـند‪ .‬طبق گزارش سـایت رسـمی المپیک؛ اولین‬ ‫جریان ِ‬ ‫ِ‬ ‫جدیـد بـه رقابت هـا‪ ،‬طـی بازی های سـال ‪ 1984‬دیده شـد؛ وقتی «شـناهنگ»‬ ‫موزیـک همـراه و طراحـی ‬ ‫و «ژیمناسـتیک ریتمیـک» بـا هیاهویـی جالـب از‬ ‫ِ‬ ‫لباس هـای خیره کننـده‪ ،‬وارد گـود شـدند‪ .‬المپیـک سـال ‪ 1996‬نیـز شـاهد‬ ‫پیوسـتن دو رشـته جدیـد «والیبـال سـاحلی» و «دوچرخه سـواری کوهسـتان»‬ ‫بـود‪ .‬این رونـد در سـال های ‪ ،2000‬بـا ورود «ترامپولیـن» و «دوچرخه سـواری‬ ‫بی ام ا کـس» دنبـال شـد‪ .‬در دهـه ‪« 2010‬را گبـی» و «گلـف» نیـز اعلام حضـور‬ ‫کردنـد؛ دو رشـته ای کـه در المپیـک «ریو ُ دژانیـرو» (‪ )2016‬نیـز بازمعرفـی‬ ‫شـدند‪ .‬این درحالی سـت که در خلال سـال های یادشـده‪ ،‬رشـته هایی‬ ‫نظیـر «تنیـس روی میـز»‪« ،‬بدمینتـون»‪« ،‬تکوانـدو» و «سـه گانه» (ورزش‬ ‫ِ‬ ‫ترکیبـی کـه شـرکت کنندگان در ان‪ ،‬بـا انجـام سـه مرحلـه اسـتقامتی شـامل‬ ‫شـنا‪ ،‬دوچرخه سـواری و دو؛ بـا یکدیگـر رقابـت می کننـد) کـه ماننـد قبلی هـا‬ ‫ لحـاظ بصـری؛ فانتـزی دیـده نمی شـدند‪ ،‬جـای خـود را در المپیـک‪ ،‬محکم‬ ‫به ِ‬ ‫کـرده بودنـد‪ .‬بایـد توجـه کـرد کـه افـزودن رشـته های جدیـد‪ ،‬روالـی دارد کـه‬ ‫ً‬ ‫تحت نظارتـی دقیـق صـورت می گیـرد؛ مثلا در سـال ‪ ، 1988‬وقتی «تنیـس روی‬ ‫میز» در بازی های سـئول وارد کارزار شـد؛ نه تنها یک رشـته پرطرفدار در کشـور‬ ‫میزبان (کره جنوبی) محسـوب می شـد؛ بلکه بسـیاری از دیگر جوامع اسـیایی‬ ‫نیـز حرف هایـی در ان رشـته بـرای گفتـن داشـتند؛ تاجایی کـه همان سـال ‪18‬‬ ‫مدال در ان توسـط ورزشـکاران کسـب شد‪ .‬همین الگو برای جودو در المپیک‬ ‫‪( 1964‬توکیـو)‪ ،‬هندبـال در المپیـک ‪( 1936‬برلیـن) یـا بوکـس در المپیـک ‪1904‬‬ ‫(سـنت لوئیـس) مشـهود بـود؛ و در همـه ایـن «اولین حضورهـا» شـاهد کسـب‬ ‫حداقـل یـک مـدال طلا در همـان ورودی هـا بودیـم‪ .‬از اولیـن دوره المپیـک‬ ‫مـدرن کـه سـال ‪ 1896‬در اتـن اغـاز و برگـزار شـد؛ بیـش از ‪ 30‬رشـته ورزشـی بـه‬ ‫این رقابت هـا اضافـه شـده‪ .‬مسـابقات اصلـی در بازی هـای المپیـک باسـتان‬ ‫کـه باعنـوان «المپیـاد» نیـز شـناخته شـده؛ تنهـا شـامل «دو ومیدانـی» بـود؛‬ ‫به تدریج‪ ،‬مسابقات شمشیربازی‪ ،‬ژیمناستیک‪ ،‬دوچرخه سواری ‪ ،‬تیراندازی ‪،‬‬ ‫شـنا ‪ ،‬کشـتی‪ ،‬وزنه بـرداری و ‪ ...‬نیـز برگـزار شـدند‪ .‬در دوره بعـدی کـه سـال ‪1900‬‬ ‫و در پاریـس برگـزار شـد‪ ،‬هفـت ورزش دیگـر؛ ازجملـه «قایقرانـی» و «سـوارکاری»‬ ‫نیـز بـه فهرسـت قبلـی اضافـه شـد‪ .‬دراین میـان‪ ،‬رشـته هایی نیـز بودنـد کـه‬ ‫شـانس الزم بـرای بقـا را نداشـتند و خـود را تثبیـت نکردنـد؛ معروف تریـن ان هـا‬ ‫«طناب کشـی» بـود کـه در بـازه ‪ 1896‬تـا ‪ 1920‬انجـام شـد‪« .‬ال کـراس» (به خاطـر‬ ‫ً‬ ‫ریشـه های ان کـه گفتـه می شـود متعلـق بـه سر خ پوسـتان بـوده؛ عمدتـا در‬ ‫شـرق امریـکا و کانـادا رایـج بـود) نیـز در دوره هـای ‪ 1904‬و ‪ 1908‬المپیکـی شـد‪.‬‬ ‫برپایـی یـک دوره مسـابقات قایق موتـوری‬ ‫ِ ‬ ‫المپیـک ‪ 1908‬لنـدن حتـی شـاهد‬ ‫بـود! دو رشـته «را گبـی» و «گلـف» تـا زمـان پذیـرش توسـط مجریـان المپیـک؛‬ ‫چندبـار وارد عرصـه شـده و بعـد کنـار گذاشـته شـدند؛ امـا رکـورد طوالنی تریـن‬ ‫غیبت را رشـته «تنیس» (با ‪13‬دوره عدم حضور بین سـال های ‪ 1928‬تا ‪)1984‬‬ ‫داشـته و بعـدازان‪« ،‬تیروکمـان» (‪10‬دوره بیـن سـال های ‪ 1924‬تـا ‪ )1968‬اسـت‪.‬‬ ‫تنهـا ورزش هایـی کـه از ‪ 1896‬پـای ثابـت تمـام بازی هـای تابسـتانی المپیـک‬ ‫بوده اند‪« ،‬ژیمناستیک»‪« ،‬دوومیدانی»‪« ،‬دوچرخه سواری» ‪« ،‬شمشیربازی»‬ ‫میزبانـی این رقابت ها برای‬ ‫و «شـنا» هسـتند‪ .‬گفتـه شـده برای سـال ‪ 2024‬کـه‬ ‫ِ‬ ‫سـومین بار بـه فرانسـه (پاریـس) می رسـد؛ «بریک دنـس» کـه به عنـوان یکـی از‬ ‫سر شـاخه های اصلـی فرهنگ هیپ هاپ بین جوانـان امریکایی‪-‬افریقایی تبار‬ ‫خلق شـد و به سـرعت موردتوجه بسـیاری از جوانان در چهارگوشـه جهان قرار‬ ‫گرفـت نیـز بـرای نخسـتین بار وارد المپیـک خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تعداد رشته های ورزشی حاضر در رقابت ها‬ ‫که امسال چهارمورد به ان ها افزوده شد‬ ‫اخرین سالی بود که بازی های المپیک برگزار نشد؛‬ ‫علت ان وقوع جنگ جهانی دوم بود‬ ‫تعداد رویدادهایی که‬ ‫مسابقات المپیک را شکل می دهند‬ ‫‪15.4‬میلیارددالر‪:‬‬ ‫هزینه رسمی میزبانی توکیوست‬ ‫که ‪ 22‬درصد بیش از بودجه اولیه شده است‬ ‫بیش از ‪11‬هزار‪:‬‬ ‫تعداد ورزشکاران حاضر دراین دوره‬ ‫‪4‬میلیارددالر‪:‬‬ ‫ی بازی هاست‬ ‫درامد تقریبی حقوق پخش رسانه ا ‬ ‫که ‪ 73‬درصد از درامد کل این رویداد را تشکیل می دهد‬ ‫ُ‬ ‫‪78985‬تن‪:‬‬ ‫میزان زباله الکترونیکی جمع اوری و بازیافتی‬ ‫برای تولید ‪ 5000‬مدال المپیک امسال است‬ ‫نماد یا شگون نمای بازی های توکیو ‪« 2020‬میرایتووا»نام دارد‬ ‫ معنای «اینده»‬ ‫ژاپنی ‪ Mirai‬به ِ‬ ‫که نامش‪ ،‬ترکیب دو واژه ِ‬ ‫ معنای «ابدیت» است‬ ‫و ‪ Towa‬به ِ‬ ‫و قدرت «دورنوردی» دارد؛‬ ‫یعنی جابه جایی ماده بین دو نقطه‬ ‫بدون پیمودن متداول فضای بین دو نقطه مورد نظر‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زنان‬ ‫شادیمهینی‪:‬‬ ‫تکنیک‬ ‫دخترانفوتبالیستما‬ ‫فوق العاده باالست‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال دختران نوجوان می گوید؛ یک سـال ونیم تـا رقابت های‬ ‫قهرمانی اسـیا فرصت داریم که ا گر دراین مدت تیم ملی تعطیل شـود‪ ،‬از تیم های‬ ‫دیگـر عقـب می افتیـم‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ تیم ملی فوتبال دختـران نوجوان ایـران در‬ ‫تورنمنـت فوتبـال اسـیای مرکـزی باعنـوان «کافـا»‪ ،‬بـا دو پیـروزی مقابـل تیم هـای‬ ‫افغانسـتان و تاجیکسـتان و شکسـت برابـر ازبکسـتان؛ عنـوان نایب قهرمانـی را‬ ‫به دسـت اورد‪ .‬شـادی مهینـی در این مـورد گفـت‪« :‬بایـد از نحوه امادگی تیم شـروع‬ ‫کنـم‪ .‬رده سـنی ایـن تیـم در کشـور هیـچ فعالیتـی نـدارد‪ .‬تعـداد مـدارس فوتبـال‬ ‫نیـز کـم اسـت کـه به دلیـل کرونـا غیرفعـال شـده اند‪ .‬اردیبهشـت ماه از همـکاران‬ ‫اسـتعدادیابی مان در سراسـر کشـور خواسـتیم بازیکنان مسـتعد خود را شناسـایی‬ ‫کننـد‪ .‬تعـدادی بازیکـن را انتخـاب و بـه دو بخش تقسـیم کردیم‪ .‬قرار بـود تعدادی‬ ‫را در اصفهـان و تعـدادی دیگـر را در تبریـز ببینیـم‪ .‬نفـرات خوبـی بـه اصفهـان امـده‬ ‫بودند که چندنفر را انتخاب کردیم؛ اما اردوی تبریز‪ ،‬شب قبل از اعزام کنسل شد‬ ‫و نتوانستیم بازیکنان مستعد برخی از استان ها را ببینیم‪ .‬یک اردوی اماده سازی‬ ‫هشـت روزه بـرای بازیکنـان منتخـب برگـزار و ازنظـر تکنیـک‪ ،‬تا کتیـک و بدن سـازی‬ ‫بـا ان هـا کار کردیـم؛ یعنـی دراین زمـان کوتـاه همه نـوع بازخـورد را بـه ان هـا دادیـم‬ ‫تـا به شـکل نسـبی تیمـی بـرای حضـور در مسـابقات رسـیدند‪ .‬البتـه دروازه بـان‬ ‫اول مـا یـک روز قبـل از اعـزام از ناحیـه زانـو اسـیب دیـد و مسـابقات را از دسـت داد‪.‬‬ ‫همچنیـن دفـاع وسـط تیـم بـه کرونـا مبتلا شـد و او را هـم نداشـتیم‪ .‬ازطرفـی‪،‬‬ ‫درحالی کـه فقـط مـن و یک نفـر دیگـر به عنـوان کادر فنـی اعـزام شـده بودیـم‪ ،‬در روز‬ ‫دوم تمریـن همـکارم کرونـا گرفـت و تمـام طـول ‪ ۱۰‬روز در اتاقـی دیگـر قرنطینـه شـد؛‬ ‫پـس شـرایط کار خیلی سـخت بـود»‪ .‬او بابیان اینکـه تیـم ملـی دیـدار اول تورنمنـت‬ ‫را بـا پیـروزی پشت سـر گذاشـت‪ ،‬بـه شکسـت مقابـل ازبکسـتان اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«شـرایط تکنیکـی بازیکنـان مـا در دیـدار مقابـل ازبکسـتان بسـیارخوب بـود و حتی‬ ‫گل اول را هـم زدیـم کـه داور قبـول نکـرد؛ تااینکـه در دقیقـه ‪ ۴۲‬گل خوردیم‪،‬؛ یعنی‬ ‫بازیکنـان مـن ازنظـر تکنیکـی خیلی سـعی کردند جلـوی حریف را بگیرنـد؛ اما ازنظر‬ ‫بدنـی بـه مشـکل برخوردنـد‪ .‬همـه بازیکنـان بعـد از ایـن شکسـت‪ ،‬گریـه می کردند؛‬ ‫چـون در عیـن شایسـتگی باختیـم‪ .‬بمانـد کـه داور چـه بالهایـی سـرمان اورد‪.‬‬ ‫می خواسـتیم از عنـوان قهرمانـی خـود دفـاع کنیـم؛ امـا شـرایط طـوری رقـم خـورد‬ ‫کـه داور نگذاشـت‪ .‬ازبک هـا خیلی بـد بـازی کردنـد‪ .‬به محض اینکـه بـه بازیکنـان مـا‬ ‫می خوردند‪ ،‬خودشـان را زمین می زدند و دادوبیداد می کردند تا داور خطا بگیرد‪.‬‬ ‫ازطرفی دیگـر‪ ۵ ۴، ،‬نفـر از بازیکنـان اصلـی مـا تـا قبل ازایـن‪ ،‬در هیـچ رقابتـی؛ حتـی‬ ‫اسـتانی شـرکت نکـرده بودنـد و مسـتقیم بـه مسـابقات بین المللـی اعـزام شـدند‪.‬‬ ‫حتـی در اردوی اخـر‪ ،‬از تیـم بزرگ سـاالن خواهـش کردیـم کـه چنـد بازیکنشـان‬ ‫را دراختیـار مـا بگذارنـد تـا دقایقـی بـا ترکیـب ‪ ۱۱‬بـه ‪ ۱۱‬بـازی کنیـم‪ .‬درواقـع‪ ،‬مقابـل‬ ‫کـم خودمان باختیم»‪ .‬او به وضعیت تیم ملـی در دوره قبل‬ ‫ازبکسـتان بـه‬ ‫امادگـی ِ‬ ‫ِ‬ ‫این رقابت ها که عنوان قهرمانی را به دست اورد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪« :‬دوره گذشته‬ ‫و قبـل از اعـزام‪ ،‬المپیـاد ملـی برگـزار کردیـم‪ .‬بازیکنان در کوران مسـابقات اسـتان ها‬ ‫ً‬ ‫بودنـد و بعـد هـم مسـابقات کشـوری برگـزار شـد؛ پـس کاملا امادگـی داشـتند؛ امـا‬ ‫امسـال شـرایط سـختی داشـتیم‪ .‬به نظـرم نایب قهرمانـی ایـن دوره بـا قهرمانـی دور‬ ‫قبـل برابـری می کنـد‪ .‬ایـن مقـام را بـه همـه اسـتعدادیابی هایم در سراسـر کشـور‬ ‫تقدیـم می کنـم کـه زحمت بسـیار کشـیدند و نفراتی را به تیم ملی معرفـی کردند»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه فنی تریـن بازیکنـان تورنمنـت را داشـتیم‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬رفتـه بودیـم‬ ‫باتمام تـوان بجنگیـم و قهرمان شـویم؛ نشـد‪ .‬البتـه محک خوبی بود؛ چـون هر ‪۱۷‬‬ ‫بازیکنمـان در ایـن سـه مسـابقه بـه زمیـن رفتنـد»‪ .‬او درمـورد ظرفیـت فوتبـال زنان‬ ‫ایـران در رده هـای نوجوانـان و جوانـان گفـت‪« :‬در کافـا تکنیکی تریـن تیـم بودیـم‪.‬‬ ‫تیـم قـوی ازبکسـتان یـک تا کتیـک داشـت کـه هزاربـار ان را انجـام مـی داد تـا بـه گل‬ ‫برسـد؛ امـا تکنیـک بازیکنـان مـا فوق العـاده باالسـت‪ .‬بازیکنـان ایـران‪ ،‬پتانسـیل‬ ‫خوبـی دارنـد و سال به سـال بازیکنـان خوش تکنیـک بیشـتر می شـوند؛ کـه نویـد‬ ‫خوبی سـت؛ امـا در مدیریـت‪ ،‬سـازمان دهی‪ ،‬تقسـیم بندی و اماده سـازی ضعـف‬ ‫داریـم‪ .‬ا گـر ایـن بازیکنـان را سروسـامان بدهیـم‪ ،‬برنامه ریـزی وسـیعی در سـطح‬ ‫کشـور داشـته باشـیم‪ ،‬مسـابقات منطقـه ای برگـزار کنیـم و پایگاه هـای منطقـه ای‬ ‫اسـتعدادیابی را در سراسـر کشـور به وجـود بیاوریـم‪ ،‬یکـی از بهترین تیم ها خواهیم‬ ‫بود‪ .‬نمی گویم جزو چهار تیم برتر اسیا می شویم و به جام جهانی صعود می کنیم؛‬ ‫امـا به راحتـی جـزو هشـت تیـم برتـر قـرار می گیریـم‪ .‬این موضـوع بـه عملکـرد مـا در‬ ‫فرصـت باقی مانـده تـا مسـابقات مربـوط می شـود‪ .‬ا گـر زمـان را از دسـت بدهیـم‪،‬‬ ‫تیم های دیگر از ما پیشـی می گیرند‪ .‬دیدگاه ریاسـت فدراسـیون فوتبال‪ ،‬از روز اول‬ ‫نسـبت بـه رده هـای پایـه خـوب بـوده و تمـام هدفـش این اسـت که فوتبـال را در رده‬ ‫پایـه توسـعه بدهیم»‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد ‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫زنان‬ ‫پروین تیموری؛ اولین انیماتور زن ایران‬ ‫‪ ۳.۵‬درصد؛ نرخ افزایش یافته‬ ‫بیکاری زنان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۵‬ساله‬ ‫ِ‬ ‫براسـاس امـار منتشـره مرکـز امـار ایـران؛ نـرخ بیـکاری‬ ‫زنـان جـوان ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله بـا ‪ ۳.۵‬درصـد رشـد‬ ‫نسـبت بـه بهـار سـال گذشـته بـه ‪ ۲۷.۸‬درصـد در‬ ‫بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مطابـق بـا‬ ‫همیـن امـار نـرخ بیـکاری جوانـان ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله بـا‬ ‫‪ ۱.۱‬درصـد کاهـش نسـبت به بهـار ‪ ،۹۹‬بـه ‪ ۱۵.۶‬درصد‬ ‫در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت و به تعبیـری‪ ،‬در بهـار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعـداد یک میلیـون و ‪ ۶۰۸‬هـزار و ‪ ۶۳۲‬جـوان‬ ‫‪ ۱۸‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله بیـکار بوده انـد‪ .‬در بیـن ایـن جوانـان‬ ‫‪۸۳‬هـزار و‬ ‫بیـکار ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله‪ ،‬یک میلیـون و ‬ ‫‪ ۳۱۶‬نفـر مـرد و ‪ ۵۲۵‬هـزار و ‪ ۳۱۶‬نفـر زن بوده انـد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬نـرخ بیـکاری مـردان جـوان ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله با‬ ‫‪ ۲.۱‬درصـد کاهش نسـبت به بهـار ‪ ،۹۹‬بـه ‪ ۱۲.۹‬درصد‬ ‫یسـت که‬ ‫در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت و این درحال ‬ ‫در همیـن بـازه زمانـی و سـنی‪ ،‬نـرخ بیـکاری زنـان بـا‬ ‫‪ ۳.۵‬درصـد افزایـش بـه ‪ ۲۷.۸‬درصـد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ا گرچـه طـی بـازه زمانـی بهـار ‪ ۹۹‬تـا بهـار ‪ ۱۴۰۰‬یعنـی‬ ‫یک سال گذشـته‪ ،‬بیکاری جمعیت ‪ ۱۵‬سـاله و بیشـتر‬ ‫فار غ التحصیـل امـوزش عالـی در امـار کل کشـور و‬ ‫همچنیـن امـار بیـکاری ایـن طیـف سـنی بین مـردان‬ ‫فار غ التحصیـل‪ ،‬کاهـش پیـدا کـرده؛ امـا همیـن امـار‬ ‫بـرای زنـان فار غ التحصیـل افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری جوانان ‪ ۱۵‬ساله و بیشتر فار غ التحصیل‬ ‫امـوزش عالـی‪ ،‬در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬بـا اندکـی کاهـش نسـبت‬ ‫بـه بهـار ‪ ۹۹‬بـه ‪ ۱۳.۴‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬ایـن امـار‬ ‫بـرای مـردان فار غ التحصیـل نیـز بـا کاهش نسـبت به‬ ‫سـال قبـل خـود بـه ‪ ۹.۴‬درصـد در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده؛‬ ‫امـا بـرای زنـان بـا ‪ ۲.۲‬درصـد افزایـش نسـبت بـه بهـار‬ ‫‪ ۹۹‬بـه ‪ ۲۲.۴‬درصـد در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن‪ ،‬سـهم جمعیـت بیـکار ‪ ۱۵‬سـاله و بیشـتر‬ ‫فار غ التحصیـل امـوزش عالـی از کل بیـکاران‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه ‪ ۴۰‬درصـد از کل بیـکاران در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫ن ها‬ ‫اولی ‬ ‫جشـنواره بین المللـی «فانتازیـا» هرسـاله ‪ 14‬تـا ‪ 24‬مردادمـاه؛ در شـهر مونتـرال کانـادا برگـزار‬ ‫یشـود‪ .‬امسـال‪« ،‬اشـکان رهگذر» کنار دو کارگردان انیمیشـن دیگر‪« :‬هفانگ وی» از فرانسـه‬ ‫م ‬ ‫و «کالـپ سـنگوی» از هندوسـتان‪ ،‬انیمیشـن های رسـیده بـه بخـش جایـزه «ساتوشـی کـن» را‬ ‫دراین رویـداد داوری کردنـد‪ .‬انتخـاب ایـن انیماتـور ایرانـی‪ ،‬تلنگـری بـود تـا یادی کنیـم از «پروین‬ ‫تیمـوری»؛ اولیـن انیماتـور زن ایـران کـه در سـال ‪ ۱۳۴۱‬از دانشـکده هنرهـای زیبـا فار غ التحصیـل‬ ‫شـد‪ .‬درواقـع‪« ،‬زندگـی» سـاخته ایـن خانـم هنرمنـد کـه در سـال ‪ ۴۶‬در فسـتیوال کـودکان‬ ‫یسـت کـه طبـق اصـول علمـی سـاخته شـده و در‬ ‫به نمایـش درامـد‪ ،‬اولیـن اثـر انیمیشـن ایران ‬ ‫سـطح جهـان به نمایـش درامـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان پیش کسوت در عرصه دوبله و گویندگی‬ ‫مسـتند «دختر خورشـید»‪ ،‬پرتره ای از زندگی ژاله علو؛ هنرمند پیش کسـوت و مطرح سـینما تولید شـد‪.‬‬ ‫او کـه بـا نـام اصلـی «شـوکت علـو» در سـال ‪ ۱۳۰۶‬در محلـه سـنگلج تهـران بـه دنیـا امـده؛ پـدرش ارتشـی‬ ‫و پدربزرگـش (علوالسـلطنه) از خوشنویسـان دوران قاجـار بـود‪ .‬او در کودکـی‪ ،‬اثـار ادبـی ادیبـان ایرانـی‬ ‫نظی ِـر حافـظ و سـعدی و موالنـا را فرا گرفـت‪ .‬در نوجوانـی عضـو چنـد انجمـن ادبـی و گـروه شـعرخوانی بـود‬ ‫و همیـن فعالیت هـا موجبـات راه یابـی وی بـه رادیـو و گویندگـی در ان را در سـال ‪ ،۱۳۲۷‬مهیـا کـرد‪ .‬علـو‪،‬‬ ‫فار غ التحصیـل دانشسـرای مقدماتـی تهـران سـال ‪۱۳۲۶‬؛ و نیـز فار غ التحصیـل هنرسـتان هنرپیشـگی‬ ‫تهـران سـال ‪ ۱۳۲۹‬اسـت‪ .‬نخسـتین فعالیت هـای هنـری او از سـال ‪ ۱۳۲۷‬بـا گویندگـی زنـده در رادیـو و‬ ‫اعلام برنامه هـا بـود‪ .‬سـپس بـه اجـرای نمایش هـای رادیویـی پرداخـت و از پایه گـذاران برنامـه محبـوب‬ ‫«داستان شب» بود‪ .‬اولین نمایشنامه ای که به طور زنده برای این مجموعه کار کرد‪« ،‬دختر خورشید»‬ ‫نـام داشـت‪ .‬اجراهـای موزیـکال او در رادیـو‪ ،‬باعـث شـد کـه نـام هنـری «ژالـه» را بـرای خـود برگزینـد‪.‬‬ ‫شـاخص ترین اثـار علـو در بعد از انقلاب‪ ،‬یکـی مدیریـت دوبلاژ سـریال محبـوب «سـال های دور از خانـه»؛‬ ‫و دیگری‪ ،‬هنرنمایی در مجموعه تلویزیونی «روزی روزگاری» در نقش زن ایلیاتی مقتدری به نام «خاله‬ ‫لیلا» بـود کـه مورد اسـتقبال قـرار گرفـت‪ .‬او از برگزیـدگان هشـتمین همایـش چهره هـای مانـدگار در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬اسـت‪ .‬انتشـار خبـر تهیـه مسـتندی دربـاره او؛ بهانـه ای بـود تـا سـراغ هنرمنـدان زنـی برویـم کـه در‬ ‫عرصـه دوبلـه اثـار مانـدگاری از خـود به جـا گذاشـته اند‪ .‬البتـه اینکـه تنهـا به واسـطه شـکل معمـول ایـن‬ ‫ً‬ ‫یکـرد؛ کمااینکـه از‬ ‫گزارش هـا تنهـا ‪ 10‬نـام را از میـان ایـن هنرمنـدان انتخـاب کنیـم‪ ،‬کار را واقعـا دشـوار م ‬ ‫تعـدادی از ایـن هنرمنـدان بـزرگ‪ ،‬تصویـر یـا اطالعاتـی کافـی در دسـت نیسـت؛ و ازسـویی‪ ،‬به دالیلـی‬ ‫نمی توانسـتیم از بعضی از ان هـا نـام ببریـم‪ .‬بااین حال‪ ،‬درحد بضاعت صفحـه‪ ،‬نمونه هایی به یادماندنی‬ ‫را مـرور کرده ایـم‪ .‬به این جهـت‪ ،‬بـه بانـک اطالعاتی «چکاوا» رجوع؛ و از داده ها و تصاویر این سـایت فعال‬ ‫تخصصـی صـدا و نریشـن اسـتفاده کرده ایـم‪.‬‬ ‫در حـوزه‬ ‫ِ‬ ‫ایران بزرگمهری راد‬ ‫مهینبزرگی‬ ‫فار غ التحصیلدانشسرای‬ ‫فار غ التحصیلهنرستان‬ ‫هنرپیشگی که فن بیان و بازیگری تربیت بدنی که از سال ‪ ۱۳۳۷‬وارد‬ ‫گویندگی شد و گویندگی ثابت‬ ‫نظیر علی اصغر‬ ‫را نزد اساتیدی ِ‬ ‫گرمسیری و دکتر نامدار فرا گرفت‪ .‬نقش های جین سیمور و دوریس‬ ‫دی را به عهده داشت‪ .‬بازیگر‬ ‫توسط علی کسمائی وارد کار‬ ‫دوبله؛ و در سال ‪ ۱۳۴۱‬وارد رادیو نمایشنامه های رادیویی نیز بود‪ .‬از‬ ‫ً‬ ‫شد‪ .‬عمدتا جای پروین سلیمانی اثار ماندگارش‪ ،‬صحبت جای مادر‬ ‫و زنان مقتدر صحبت می کرد‪ .‬در انریکو در کارتون «بچه های مدرسه‬ ‫والت» بود‪ .‬در سال ‪ 1318‬متولد‬ ‫سال ‪ 1307‬متولد شد و در سال‬ ‫شد و در سال ‪ 1395‬درگذشت‪.‬‬ ‫‪ 1388‬درگذشت‪.‬‬ ‫میـان فار غ التحصیلان اموزش عالـی بـوده و درواقع‪،‬‬ ‫ایـن امـار بـا ‪ ۴.۳‬درصـد رشـد نسـبت بـه بهـار ‪ ۹۹‬بـه‬ ‫‪ ۴۰.۳‬درصـد در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت‪ .‬ا گرچـه ایـن‬ ‫امـار بـرای مردان با افزایش ‪3‬درصدی نسـبت به بهار‬ ‫‪ ۹۹‬به ‪ ۲۷.۷‬درصد در بهار جاری رسـیده اسـت و امار‬ ‫زنـان دراین زمینـه بـا کاهـش ‪ ۰.۹‬درصـدی مواجـه‬ ‫بـوده؛ امـا همچنـان در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬سـهم بیـکاری زنان‬ ‫فار غ التحصیل ‪ ۱۵‬ساله و بیشتر از تعداد کل بیکاران‪،‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصـد بـوده کـه سـهم قابل توجهی سـت‪ .‬بانـک‬ ‫مرکـزی در گـزارش شـاخص های عمـده اقتصـادی‬ ‫سـال گذشـته بـه نـرخ بیـکاری و جمعیـت پرداختـه‬ ‫کـه بر مبنـای ان؛ جمعیـت کشـور در سـال گذشـته‬ ‫معـادل ‪۸۴‬میلیون نفـر اعلام شـده؛ از این رقـم‪،‬‬ ‫‪ ۶۳.۴‬میلیون نفـر در شـهرها و ‪ ۲۰.۶‬میلیون نفـر در‬ ‫روسـتاها سـا کن هسـتند‪ .‬جمعیـت فعـال ما پارسـال‬ ‫معـادل ‪ ۲۵.۷‬میلیون نفـر و نـرخ بیـکاری ‪ ۹.۶‬درصـد‬ ‫اعلام شـد؛ و نـرخ بیـکاری شـهری ‪ ۱۰.۴‬درصـد‪ ،‬نـرخ‬ ‫بیـکاری روسـتایی ‪ ۷.۲‬درصـد‪ ،‬نـرخ بیـکاری در زنـان‬ ‫‪ ۱۵.۶‬درصـد‪ ،‬نـرخ بیـکاری در مـردان ‪ ۸.۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توران مهرزاد‬ ‫زهرا اقارضا‬ ‫فعالیت هنری را با پیوستن‬ ‫پس از ازدواج با احمد مندوب‬ ‫به گروه نمایشی نوشین در‬ ‫هاشمی؛ با نام «پری هاشمی»‬ ‫تئاتر سعدی و فردوسی اغاز‬ ‫نیز شناخته می شود‪ .‬از سال‬ ‫کرد؛ و از ‪ ۱۳۳۸‬وارد دوبله شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬فعالیت دوبله را اغاز کرد‬ ‫خواهرش؛ ایران بزرگمهری راد‬ ‫و صداپیشه تیپ های مختلف؛‬ ‫نیز دوبلور بود‪ .‬از فعالیت های‬ ‫از بچه تا پیرزن بوده‪ .‬نقش‬ ‫«خاله ریزه» یا دوبله نقش حمیده مهم او گویندگی جای سوزان‬ ‫خیرابادی در «پدرساالر» از کارهای هیوارد‪ ،‬سوفیا لورن و لورن با کال‬ ‫است‪ .‬او در سال ‪ 1309‬متولد‬ ‫اوست‪ .‬او در سال ‪ 1325‬متولد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیکوخردمند‬ ‫فهیمهراستکار‬ ‫دارای لیسانس کارگردانی‬ ‫فار غ التحصیلهنرستان‬ ‫سینما از رویال تئاتر سلطنتی که هنرپیشگی که فعالیت در دوبله را‬ ‫گویندگی فیلم را از سال ‪۱۳۳۹‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۳۵‬به پیشنهاد هوشنگ‬ ‫زیرنظر هوشنگ لطیف پور و‬ ‫لطیف پور اغاز کرد‪ .‬او دوبلور کاترین‬ ‫سعید شرافت شروع کرد‪ .‬او‬ ‫هپبورن در «شیر در زمستان»‪ ،‬اوا‬ ‫دوبلور اوا گاردنر‪ ،‬کلودیا کاردیناله‪ ،‬گاردنر در «کنتس پابرهنه»‪ ،‬جنت‬ ‫الیزابت تیلور‪ ،‬اینگرید برگمن‪،‬‬ ‫لی در «روانی» و ‪ ...‬بود‪ .‬نجف‬ ‫ایوت میمی یوکس‪ ،‬لی رمیک و‬ ‫دریابندری همسرش بود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ...‬بود‪ .‬در سال ‪ 1311‬متولد شد و ‪ 1312‬متولد شد و در سال ‪1391‬‬ ‫در سال ‪ 1388‬درگذشت‪.‬‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫زهرهشکوفنده‬ ‫اولین بار سال‪ ۱۳۳۴‬به واسطه‬ ‫دختر عمه اشبدرینوراالهی(دوبلور)‬ ‫در «ولگردها» گویندگی کرد‪ .‬در‬ ‫خانوادهان هاحشمت اهلل‪،‬شهرام‬ ‫و کامبیز‪ ،‬دوبلور و گوینده حرفه ای‬ ‫هستند‪.‬منوچهراسماعیلیوبرادرش؛‬ ‫فریدوننیزپسر عمه هایاوهستند‪.‬‬ ‫جای «جودی ابوت» در «بابا‬ ‫صحبت ِ‬ ‫لنگ دراز» از کارهای اوست‪ .‬او در سال‬ ‫‪ 1329‬متولد شده است‪.‬‬ ‫شهالناظریان‬ ‫همسر حسین عرفانی؛ دوبلور‬ ‫درگذشته؛ که از ‪ ۱۶‬سالگی هم زمان‬ ‫با تحصیل در مقطع دبیرستان‪،‬‬ ‫وارد دنیای دوبله شد‪ .‬به جای‬ ‫بسیاری از بازیگران مطرح؛ از جمله‬ ‫اینگرید برگمن‪ ،‬لورن با کال‪ ،‬سوفیا‬ ‫لورن‪ ،‬دایان کیتون‪ ،‬را کوئل ولش‪،‬‬ ‫فی داناوی‪ ،‬الیزابت تیلور و ‪...‬‬ ‫حرف زده است‪ .‬او در سال ‪1326‬‬ ‫متولد شده است‪.‬‬ ‫رفعتهاشم پور‬ ‫فار غ التحصیلدانشکدههنرهای‬ ‫زیبای دانشگاه تهران در رشته‬ ‫تئاتر که از سال ‪ ۱۳۳۷‬وارد دوبله‬ ‫شد‪ .‬او همسر جالل مقامی بوده‬ ‫و جای ایرنه پاپاس‪ ،‬سوزان‬ ‫هیوارد‪ ،‬فی داناوی‪ ،‬سوفیا لورن‪،‬‬ ‫اینگریدبرگمن‪،‬جینالولوبریجیدا‬ ‫و ‪ ...‬در اثاری متعدد صحبت‬ ‫کرده است‪ .‬او در سال ‪ 1312‬متولد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مینوغزنوی‬ ‫فار غ التحصیلرشتهخانه داری‬ ‫قبل از انقالب کهبه تشویقبرادرش‪،‬‬ ‫از هشت سالگی فعالیت در کار‬ ‫دوبله را حرفه ای اغاز کرد‪ .‬فیلم‬ ‫«اوای برنادت» نمونه موفقی از‬ ‫گویندگی او در دوبله است؛ گویندگی‬ ‫به جای جنیفر جونز در این کار‪ ،‬یکی‬ ‫از نمونه های موفق هماهنگی صدا‬ ‫و کارا کتر بازیگر است‪ .‬او در سال‬ ‫‪ 1331‬متولد شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت خدمات تکنولوژی هواوی ایرانیان با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 441596‬و شناسه ملی ‪14003570928‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/16‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقـای یـون لـن بـه شـماره کـد‬ ‫فرا گیـر ملـی ‪ -2 ،112791942‬اقـای یـان سـانگ بین به شـماره کد فرا گیر ملی‬ ‫‪ -3 ،59624304‬اقـای وی ژوانـگ بـه شـماره کـد فرا گیـر ملـی ‪ 94988300‬بـه‬ ‫سـمت اعضـای هیئـت مدیـره شـرکت بـرای مـدت سـه سـال انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1168317‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تاور ریس پایا‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪548149‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10820111752‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/02/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬خانـم زهـره مصلحـی بـا کـد ملـی ‪ 0051551489‬بـه‬ ‫عنـوان مدیرعامـل و عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای محسـن‬ ‫قربانـی بـا کـد ملـی ‪ 3932899407‬به عنوان رئیس هیات‬ ‫مدیره انتخاب شدند‪ .‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور‬ ‫از جمله چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬برات‪ ،‬قراردادها و عقود اسلامی با‬ ‫ً‬ ‫امضـای رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامل متفقـا همراه با‬ ‫مهـر شـرکت و اوراق عـادی و نامه هـای اداری بـا امضـای‬ ‫ً‬ ‫مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168316‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بانی چاو ایرانیان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 327673‬و شناسه ملی ‪10861346120‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬شـرکت تولیـدی کوچیـن بـا شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10860432653‬بـا دریافـت ‪ 12/500/000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از‬ ‫صنـدوق شـرکت‪ ،‬از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬شـرکت اریـس امـل (سـهامی‬ ‫خـاص) بـا شناسـه ملـی ‪ 10760280270‬بـا دریافـت ‪ 12/500/000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه خود از صندوق شـرکت‪ ،‬از شـرکت خارج گردید‪ .‬درنتیجه‬ ‫سـرمایه از ‪ 125/000/000‬ریال به ‪ 100/000/000‬ریال کاهش یافت و ماده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت بعـد از‬ ‫کاهـش‪ :‬شـرکت تولیـد فراورده های گوشـتی کاله امل (سـهامی خاص)‬ ‫به شـماره ثبت ‪ 434‬با شناسـه ملی ‪ 10760082757‬با نمایندگی اقای‬ ‫رمضان سلیمانی با کد ملی ‪ 2141803454‬با سهم الشرکه ‪50/000/000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬شـرکت سـولیکو کالـه (سـهامی خـاص) بـه شـماره ثبـت ‪ 526‬بـا‬ ‫شناسه ملی ‪ 10760094827‬با نمایندگی اقای مهران سیدی راد با کد‬ ‫ملـی ‪ 2141533384‬بـا سهم الشـرکه ‪ 50/000/000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168318‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ابنیه طراحان المان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 440264‬و شناسه ملی ‪14003520490‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/03/26‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬مصطفـی دوسـتی بـه شـماره ملـی ‪0072102209‬‬ ‫بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل‪ ،‬زهـرا روزبهانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0077672526‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪ .‬کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـادار شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬برات‪،‬‬ ‫قراردادهـا و عقـود بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168321‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بانی چاو ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 327673‬و شناسه ملی ‪10861346120‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای امیرحسـین سـلیمانی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0078284181‬بـا پرداخـت ‪ 12/500/000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در زمـره‬ ‫شرکاء درامد‪ .‬اقای امیراسمعیل سلیمانی کد ملی ‪ 0021527342‬با پرداخت‬ ‫‪ 12/500/000‬ریال به صندوق شـرکت در زمره شـرکاء درامد‪ .‬سـرمایه شـرکت از‬ ‫مبلـغ ‪ 100/000/000‬ریـال بـه ‪ 125/000/000‬ریـال افزایـش یافـت‪ .‬درنتیجـه ماده‬ ‫مربوطه در اساسـنامه به شـرح مذکور اصالح گردید‪ .‬لیسـت بعد از افزایش‪:‬‬ ‫شـرکت تولید فراورده های گوشـتی کاله امل (سـهامی خاص) به شـماره ثبت‬ ‫‪ 434‬بـا شناسـه ملـی ‪ 10760082757‬بـا نمایندگـی اقـای رمضـان سـلیمانی‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 2141803454‬بـا سهم الشـرکه ‪ 50/000/000‬ریـال‪ ،‬شـرکت سـولیکو‬ ‫کالـه (سـهامی خـاص) به شـماره ثبـت ‪ 526‬با شناسـه ملـی ‪ 10760094827‬با‬ ‫نمایندگـی اقـای مهـران سـیدی راد با کد ملـی ‪ 2141533384‬با سهم الشـرکه‬ ‫‪ 50/000/000‬ریـال‪ ،‬اقـای امیرحسـین سـلیمانی بـا کـد ملـی ‪0078284181‬‬ ‫دارای ‪ 12/500/000‬ریال‪ ،‬اقای امیراسمعیل سلیمانی کد ملی ‪0021527342‬‬ ‫دارای ‪ 12/500/000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168320‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پارس فراز افاق‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪354798‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10104016300‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/07‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬سـرمایه شـرکت‬ ‫در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 141‬الیحـه اصالحـی قانـون تجـارت‬ ‫از مبلغ ‪ 22000000000‬ریال به مبلغ ‪ 110000000‬ریال منقسـم به‬ ‫‪ 44000‬سـهم بانـام ‪ 2500‬ریالـی کاهـش یافـت و مـاده مربوطه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ - .‬محـل شـرکت در واحـد‬ ‫ثبتـی تهـران بـه ادرس تهـران‪ -‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه چهـارراه‬ ‫خانی ابـاد‪ ،‬خیابـان غالمرضـا تختـی‪ ،‬خیابـان مولـوی‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ،782‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 1198765114‬تغییـر یافـت و‬ ‫مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168322‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فدک بازار با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 558366‬و شناسه ملی ‪14009152679‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/03/20‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ - :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه سـتارخان‪ ،‬خیابـان‬ ‫سـتارخان‪ ،‬خیابـان شـهیدرحیم صحرائـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬مجتمـع بـازار سـنتی‬ ‫سـتارخان پارسـیان‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 21.315‬کدپسـتی ‪1453744953‬‬ ‫تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168319‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت طاق و پایه سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 97546‬و شناسه ملی ‪10101415876‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪1400/03/11‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای علـی طالئـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0321223845‬بعنوان بازرس اصلی و اقای علیرضا کرم رودی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0048816371‬بعنـوان بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی‬ ‫انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1168323‬‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 4‬مرداد ‪ / 1400‬شماره ‪360‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫جمع اوریمکانیزه‬ ‫سنبل ابی از تاالب انزلی‬ ‫گیـاه مهاجـم سـنبل ابـی‪ ،‬یکـی از تهدیـدات تـاالب‬ ‫یسـت کـه جمـع اوری مکانیـزه ان توسـط دسـتگاه‬ ‫انزل ‬ ‫دروگـر اغـاز شـده اسـت‪ .‬سـنبل ابـی یکـی از ‪ ۱۰‬گونـه‬ ‫گیاهـان مهاجـم دنیاسـت کـه بـا ورود بـه ا کوسیسـتم‬ ‫ابـی‪ ،‬طـی دوهفتـه‪ ،‬به میـزان دو برابـر افزایـش می یابـد و‬ ‫هـر دانـه ان بیـن پنـج تـا ‪۲ ۷‬سـال می توانـد زنـده بماند‪.‬‬ ‫رضا ا کبری کتم جانی‪ /‬مهر‬ ‫نگاهی به چالش های فرشبافی در خراسان جنوبی؛‬ ‫نقش بی اعتنایی بر تن فرش هایی خوش طرح و رنگ‬ ‫زهرا رضوانیان‬ ‫اوازه فرش های دستباف خراسان جنوبی در هر جای دنیا‬ ‫و کشـور بـه گـوش می رسـد؛ امـا مدتی سـت کرونـا و کاهـش‬ ‫صـادرات‪ ،‬بافنـدگان فرش هـای زیبـا را از بافتـن ناامیـد‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ بیـش از‬ ‫‪ ۵۰‬هـزار بافنـده دارد کـه در ‪ ۲۵‬هزار کارگاه در جای جای این‬ ‫خطـه کویـری در حـال نقـش زدن بـه فرش هـای دسـتباف‬ ‫هسـتند‪ .‬در روزگاران قدیـم در هرکـدام از خانه هـای اهالـی‬ ‫ایـن اسـتان‪ ،‬یـک بافنـده فـرش پیـدا می شـد؛ امـا حـاال‬ ‫تعدادشـان کمـی کمتـر شـده و به دلیـل سـختی کار و‬ ‫هزینه هـای بـاالی راه انـدازی دار قالـی‪ ،‬جوانـان کمتـری‬ ‫تو سـوی ایـن حرفـه ی اصیـل و بـاارزش می رونـد‪.‬‬ ‫بـه سم ‬ ‫فرش هـای اصیـل و پـراوازه دسـتباف خراسـان جنوبـی کـه‬ ‫این روز هـا در ناخوشـی بـه سـر می برنـد روزگاری در اوج‬ ‫بوده انـد؛ به گفتـه رئیـس اتحادیـه فرش دسـتباف خراسـان‬ ‫جنوبی در سال ‪ ۱۳۷۵‬بیش از یک میلیون دالر برای استان‬ ‫از صـادرات قالـی دسـتباف ارزاوری صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫کامیابـی مسـک می گویـد‪« :‬در سـال های اخیـر صـادرات‬ ‫فرش از اسـتان بسـیار ناچیز شـده است و امسال توانستیم‬ ‫تنهـا ‪ ۷۰‬هـزار دالر از صادرات فرش دسـتباف ارزاوری داشـته‬ ‫باشـیم؛ از طرفـی کرونـا و از طرفی دیگـر تحریم هـا صـادرات‬ ‫فرش را کمتر کرده و به گونه ای که اسـت که امریکا مشـتری‬ ‫پـر و پـا قـرص فـرش ایـران‪ ،‬دیگـر خریـدار نیسـت؛ ا گـر هـم‬ ‫بـه کشـور دیگـری هـم صـادرات داشـته باشـیم‪ ،‬بازگشـت‬ ‫پـول بسـیار سـخت اسـت و زمـان زیـادی را می گیـرد»‪ .‬او‬ ‫ادامـه می دهـد‪« :‬پارسـال نیـز وضعیـت صـادرات ماننـد‬ ‫امسـال بسـیار ناراحت کننـده بـود؛ این درحالی سـت که در‬ ‫سـال های گذشـته حال فرش خراسـان جنوبی بسیار بهتر‬ ‫بـود و بافنـدگان سـرخوش از بافـت فرش هـای خوش رنـگ‬ ‫و زیبـا بودنـد»‪ .‬رئیـس اتحادیـه فـرش دسـتباف خراسـان‬ ‫جنوبـی بیـان کـرد‪« :‬امسـال ‪ ۶۲‬هزار متر مربـع فـرش در‬ ‫اسـتان بافتـه شـده کـه از تولیـد ان ‪ ۹۰‬میلیارد تومـان عایـد‬ ‫اسـتان شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه کامیابـی مسـک؛ فرش هـای‬ ‫ً‬ ‫یسـت‬ ‫بافته شـده‪ ،‬عمدتـا در نقش هـای ریزماهـی و خشت ‬ ‫و در شهرسـتان های طبـس‪ ،‬فـردوس و بشـرویه بیشـتر‬ ‫نقـش فـرش نائین بافته می شـود‪ .‬راهی یکـی از کارگاه های‬ ‫قالی بافی در کوچه پس کوچه های شهر بیرجند شدیم‪ ،‬به‬ ‫خانه ای رسـیدیم‪ .‬پیرمردی با عینک های ته اسـتکانی که‬ ‫مشخص بود چقدر چشمانش ضعیف است‪ ،‬در را گشود‪.‬‬ ‫وارد خانه که شدیم قالی زیبایی بر روی دار قرار گرفته بود؛‬ ‫قالـی ‪ ۱۲‬متـری دسـتباف بـا نقـش سـی ودو گل ریزماهـی‪.‬‬ ‫نخعـی پیرمـرد بافنـده بیرجنـدی به همـراه همسـرش‪،‬‬ ‫یسـت کـه فـرش می بافنـد و تمامـی سـختی ها و‬ ‫‪ ۵۰‬سال ‬ ‫شـیرینی های ایـن مسـیر را چشـیده اند‪ .‬پیرمـرد بافنـده‬ ‫می گوید‪« :‬در سنین جوانانی پشت قالی نشستم و این کار‬ ‫را بسیار دوست دارم؛ اما قالی بافی مشکالت و سختی های‬ ‫یسـت که چشـمانم کم سـو شده و‬ ‫زیادی را دارد‪ .‬چند سال ‬ ‫ب هسـختی بـه کارم ادامـه می دهـم و همسـرم هم دسـت و‬ ‫پاهایـش بسـیار درد می کنـد؛ چـون سـاعت های زیـادی را‬ ‫پشـت دار قالـی می نشـینیم و کار می کنیـم»‪ .‬همسـر اقـای‬ ‫نخعی نیز می گوید‪« :‬قیمت اصلی همین قالی ‪ ۱۲‬متری در‬ ‫اصـل ‪ ۶۰‬تـا ‪ ۷۰‬میلیون تومـان اسـت؛ امـا بعد از یک سـال که‬ ‫بافـت قالـی بـه پایان می رسـد‪ ،‬تنها ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫عایدمـان می شـود و گاهـی هزینه هـای اولیه ایـن فرش هم‬ ‫به دسـت نمی ایـد و بایـد از جیـب خودمان پـول بگذاریم»‪.‬‬ ‫یسـت کـه به دلیـل پرداخت نشـدن سـهم‬ ‫بیمه شـان مدت ‬ ‫دولـت قطـع شـده اسـت‪ .‬گویـا به دلیـل کاهـش صـادرات‪،‬‬ ‫دولـت حاضـر نیسـت حـق بیمـ ه ایـن افـراد را پرداخـت کند‬ ‫یسـت بـر درد هـای دیگـر بافندگان فـرش‪ .‬حتی‬ ‫و ایـن درد ‬ ‫حقوقشـان هـم از کارگـران سـاده کمتـر اسـت و روزانـه تنهـا‬ ‫‪ ۶۰‬هزارتومـان دریافـت می کنند‪ .‬در روز هایـی که خریداران‬ ‫کمتـری در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬دالالن راهـی کارگاه هـای‬ ‫قالی بافـی می شـوند و از اب گل الـود ماهـی می گیرنـد؛ ان ها‬ ‫فرش های دستباف را با قیمت کمتری خریداری می کنند‬ ‫و به اسـتان های دیگر می برند تا با قیمت باالیی به فروش‬ ‫برسـانند‪ .‬حسـینی؛ یکـی از قالی بافان بیرجنـدی می گوید‪:‬‬ ‫«زمانـی کـه کار قالـی تمـام می شـود‪ ،‬دالالن می اینـد و از مـا‬ ‫فـرش را می خرنـد و مـا هـم به دلیل انکه نیـاز به پـول داریم‪،‬‬ ‫مجبوریـم قالـی را بـا قیمـت کمتـری بفروشـیم و دراین بیـن‬ ‫پول هـای کالن بـه جیـب دالالن می رود»‪ .‬فرش دسـتباف‬ ‫خراسـان جنوبـی نیـاز بـه حمایـت بیشـتری دارد تـا بتوانـد‬ ‫بـه روزگار خوشـش برگـردد‪ .‬ا گـر مسـئوالن پـای کار بیاینـد و‬ ‫شطـرح و رنـگ را بـا قیمـت مناسـبی‬ ‫ایـن فرش هـای خو ‬ ‫خریـداری کننـد و بیمـه قالی بافـان هـم پرداخـت شـود‪،‬‬ ‫چـراغ امیـد در دل بافنـدگان فـرش اسـتان روشـن می شـود‬ ‫و بـه کارشـان رغبـت بیشـتری خواهنـد داشـت‪ .‬شـاید هـم‬ ‫ا گـر بافنـده را مسـتقیم بـه بـازار وصـل کننـد و واسـطه ها از‬ ‫این میان برداشـته شـوند‪ ،‬دست دالالن قطع خواهد شد‬ ‫و سـود اصلـی بـه جیـب خـود بافنـدگان خواهـد رفـت‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛‬ ‫لزوم مشارکت مردم در سامانه هوشمند توزیع مرغ‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات دامـی جهـاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫بـر لـزوم مشـارکت مـردم بـرای جلوگیـری از خـروج مـرغ در‬ ‫سامانه هوشمند توزیع تا کید کرد‪ .‬ناصر نجیب زاده گفت‪:‬‬ ‫«سـاالنه ‪ ۴۲‬تـا ‪ ۴۵‬میلیـون قطعـه جوجه ریـزی در سـطح‬ ‫اسـتان انجـام می شـود‪ .‬در چهارمـاه امسـال ‪ ۱۵‬میلیـون‬ ‫قطعـه جوجه ریـزی در سـطح اسـتان انجـام شـده کـه‬ ‫نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته‪ ۱۲ ،‬درصـد رشـد را‬ ‫شـاهد هسـتیم»‪ .‬معـاون بهبـود تولیـدات دامـی جهـاد‬ ‫کشاورزی لرستان وضعیت تولید مرغ در استان را مطلوب‬ ‫دانسـت و افزود‪« :‬ماهانه حدود شـش هزار تن میزان تولید‬ ‫مـرغ در اسـتان بـوده‪ ،‬این درحالی سـت که میـزان مصـرف‬ ‫ماهانه گوشت مرغ چهارهزار و ‪ ۵۰۰‬تن است»‪ .‬نجیب زاده‬ ‫د‪ ۹۵۰‬تـن گوشـت مـرغ در دوماهـه ابتدایـی‬ ‫با اشـاره به تولی ‬ ‫سـال‪ ،‬افـزود‪« :‬با این وجـود به دلیـل کاهـش جوجه ریـزی‬ ‫در مناطـق جنوبـی کشـور‪ ،‬شـاهد کاهـش تولیـد مـرغ نیـز‬ ‫هسـتیم و فشـار بـه اسـتان هایی کـه تولیـد باالیـی دارنـد‪،‬‬ ‫وارد می شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ساالنه میزان تولید استان‬ ‫بیـش از ‪ ۷۵‬هزار تـن اسـت و میزان مصـرف ‪ ۵۰‬هزار تن‪ ،‬حال‬ ‫اینکـه به دلیـل کاهـش تولیـد و جوجه ریزی شـاهد افزایش‬ ‫قیمـت ایـن محصـول شـدیم کـه ایـن اختلاف قیمـت‬ ‫ایجاد شـده در برخـی مناطـق فرصـت را بـرای سـودجویان‬ ‫برای خار ج کردن مرغ فراهم کرد»‪ .‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫دامـی جهـاد کشـاورزی لرسـتان با تا کید بـر لـزوم مشـارکت‬ ‫مـردم بـرای جلوگیـری از خـروج مـرغ در سـامانه هوشـمند‬ ‫توزیـع‪ ،‬گفـت‪« :‬در این سـامانه کـد ملـی درخواسـت نشـده‬ ‫و سـهمیه باالتـر از میانگیـن مصـرف روزانـه و سـاالنه‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬مهنـدس نجیـب زاده بااشـاره به‬ ‫رصـد شـبانه روزی نیروهـای نظارتـی بـر مراحـل تولیـد تـا‬ ‫توزیـع گوشـت مـرغ‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬طـی روزهـای اینـده‬ ‫روال عـادی را دراین زمینـه خواهیـم دیـد»‪ .‬وی‪ ،‬میانگیـن‬ ‫مصـرف روزانـه اسـتان را ‪ ۱۳۰‬تـن عنـوان و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«روزانه به همین میزان کشـتار و یا باالتر را در اسـتان شـاهد‬ ‫بودیم‪ ،‬ضمن اینکه به دنبال افزایش ‪ ۱۵‬درصدی کشـتارها‬ ‫در روزهـای پیـش رو هسـتیم»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫مراجعه از نیاوران به بیمارستان شهرری‬ ‫معـاون اجرایـی بیمارسـتان فیروزابـادی شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫«ورودی بیمارسـتان ب هطـرز عجیبـی افزایـش پیـدا کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬ما یک الین را برای تزریق رمدسـیور سـرپایی ایجاد‬ ‫کردیـم کـه اوایـل روزی ‪ ۲۵‬الـی ‪ ۵۰‬نفـر مراجعـه داشـتیم؛ امـا‬ ‫روز هـای اخیـر صبـح تـا ظهـر ‪ ۲۵۰‬نفـر سـرپایی فقـط بـرای‬ ‫رمدسـیور داشـتیم»‪ .‬رضـا محمـدی با اشـاره به وضعیـت‬ ‫مراجعان بیماران مبتال به کرونا افزود‪« :‬این مدت‪ ،‬شـیوع‬ ‫کرونا بر روی گروه های سـنی تاثیر داشـته؛ یعنی گروه سـنی‬ ‫کتـر از‬ ‫کم تـر را هـم درگیـر کـرده‪ ،‬ابتلای فـرد ‪ ۱۶‬سـاله و کوچ ‬ ‫متـر از افراد‬ ‫ان را هـم داشـتیم؛ امـا عالئـم بالینـی ایـن افـراد ک ‬ ‫با سن بیشتر بوده است»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬به دلیل کمبود‬ ‫دارویـی کـه در مرا کـز درمانـی دیگـر وجـود دارد؛ امـکان دارد‬ ‫بیمارسـتان های دیگـر ایـن افـراد را نپذیرنـد و بـرای همیـن‬ ‫بـا ادرس هـای مختلـف از تهـران بـه مـا مراجعـه می کننـد؛‬ ‫یعنـی ادرس مراجعه کننـدگان مـا که جنوب تهران بـود‪ ،‬به‬ ‫نقـاط دیگر مثل نیـاوران‪ ،‬تجریش‪ ،‬سـعادت اباد و صادقیه‬ ‫ً‬ ‫یکـه قبلا ادرس بیمـاران برای همین‬ ‫تغییـر کـرده؛ در صورت ‬ ‫مناطـق بـوده‪ ،‬افـراد هـم در مرا کـز دیگـر یا معطل می شـوند‬ ‫و یـا خدمـت دریافـت نمی کننـد و بـه بیمارسـتان ما سـرازیر‬ ‫می شـوند»‪.‬‬ ‫احداث حوضچه اب در باغ توتی کهریزک‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کهریـزک از احـداث حوضچـه‬ ‫‪۷۵‬هزار لیتـری ذخیـره اب در بوسـتان بـاغ توتـی خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ حسـین‬ ‫محمدی فرد گفت‪« :‬حوضچه بتنی ذخیره اب با ظرفیتی‬ ‫بالغ بـر ‪۷۵‬هزار لیتر مربـع باهـدف ذخیـره و تامیـن اب‬ ‫موردنیـاز فضـای سـبز شـهری و بوسـتان بـاغ توتـی احـداث‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬حوضچه ذخیـره اب‬ ‫به طـول پنج مترمربـع و چهار متـر عـرض بـا ارتفـاع تقریبـی‬ ‫چهار متـر به طـور مسـطح در محـدوده بوسـتان بـاغ توتـی‬ ‫نطـرح در‬ ‫جانمایـی و احـداث شـده اسـت کـه اجـرای ای ‬ ‫ابیاری مناسـب فضای سـبز شـهری و مدیریت مصرف اب‬ ‫تاثیـر بسـزایی دارد»‪.‬‬ ‫نصب نیوجرسی بتنی‬ ‫جلوی در مرکز شهید هاشمی نژاد کهریزک‬ ‫محمد رضایی اصل؛ مدیر بهزیستی شهرستان ری گفت‪:‬‬ ‫«از انجایی که در هفته بهزیستی و در استانه چهل ویکمین‬ ‫سـال تاسـیس سـازمان عریض و طویل بهزیسـتی هستیم‬ ‫و ازسـوی دیگر براسـاس رسـم سـنوات ‪ 40‬سال گذشـته‬ ‫مـکان شناخته شـده ای به نـام مرکـز شـهید هاشـمی نژاد‬ ‫مربوط به بهزیسـتی مبادرت به جمع اوری گوشـت قربانی‬ ‫مـردم شـریف منطقـه و توزیـع در بیـن نیازمنـدان جامعـه‬ ‫هـدف در همـان منطقـه کـرده؛ لذا مدیریت بهزیسـتی ری‬ ‫براسـاس مکاتبـات انجام شـده موجـود و براسـاس رویـه‬ ‫سـال های گذشـته جهـت جمـع اوری نـذورات و گوشـت‬ ‫قربانـی همشـهریان محتـرم کهریـزک و سـایر نقـاط در‬ ‫سـطح شهرسـتان اطالع رسـانی مطلـوب انجـام داده و‬ ‫بـا دسـتگاه های تاثیرگـذار اجرایـی مکاتبـات الزم را انجـام‬ ‫داده؛ ولـی متاسـفانه در عیـن نابـاوری‪ ،‬شـهرداری کهریزک‬ ‫مبـادرت بـه نصـب نیوجرسـی بتنـی در جلـوی درب مرکـز‬ ‫شـهید هاشـمی نژاد کـرده و بنرهایـی کـه طـی مکاتبـات‬ ‫اداری انجام شـده بـا شـهرداری کهریـزک داشـته‪ ،‬در عیـن‬ ‫ناباوری شهرداری مذکور نسبت به جمع اوری ان ها اقدام‬ ‫کـرده؛ در ضمـن براسـاس امـار موجـود بیـش از سـه هزار نفر‬ ‫به طـور مسـتقیم از خدمـات بهزیسـتی بخـش کهریـزک‬ ‫اسـتفاده می کننـد؛ لذا جـای سـوال دارد این گونـه اقدامات‬ ‫براسـاس چـه اصلـی و براسـاس کدام مکاتبـه اداری صورت‬ ‫گرفتـه و تکلیـف نیازمنـدان جامعـه هـدف بخـش کهریزک‬ ‫چیسـت؟»‬ صفحه 7 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫پاک سازی ابدی‬ ‫مشاهدات‬ ‫بازیگـری انـا د ال رگـه را‪ ،‬جـاش لوکاس و‬ ‫فیلمـی سـاخته اورادو ولریـو گـوت؛ و‬ ‫ِ‬ ‫تینـوچ هوئتـرا‪ .‬در حالی کـه فرقـه ای از غارتگـران غیرقانونی تصمیم می گیرند‬ ‫کـه پا ک سـازی سـاالنه در طلـوع افتـاب متوقـف نشـود؛ امـا همـه قوانیـن‬ ‫شکسته شده است و ‪...‬؛ این فیلم‪ ،‬قسمت پنجم سری اثار «پا ک سازی»‬ ‫و البته اخرین قسمت این مجموعه محسوب می شود؛ که محصول کشور‬ ‫امریـکا و مکزیک اسـت‪.‬‬ ‫نمایش بازمانـده از اجـرا در سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫دیگـه چـرا معـذرت می خوایـد؟ یـک‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫و صرفـا بخشـی از مشـاهداتی کـه ان سـال تخیلـش کردیـم‪ !...‬حسـام‬ ‫کارگردانی‬ ‫ن تئاتر به نویسـندگی و‬ ‫افسـری و حسـین طهماسـبی؛ بازیگران ای ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫مجتبـی کاظمـی هسـتند کـه فعلا تـا ‪ 8‬مردادمـاه سـاعت ‪65( 19‬دقیقـه) در‬ ‫«تماشـاخانه دیوار چهارم» میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬برای تماشـای این‬ ‫اثـر‪ ،‬از همراه داشـتن فرزنـدان زی ر‪ ۱۳‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫جاهایی در جهان که‬ ‫مهربانی مهم تر از قانون است‬ ‫رخص‬ ‫فریدونرهنما‬ ‫روولی با ترجمه سـمانه نوروزی که انتشـارات «چترنگ»‬ ‫کتابی به قلم کارلو ِ‬ ‫روولـی؛ در سـال ‪1956‬‬ ‫در ‪219‬صفحـه و قیمـت ‪47‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ِ .‬‬ ‫در ایتالیا متولد شـد‪ .‬این کتاب‪ ،‬مجموعه ای از مقاالت و نوشـته های این‬ ‫ اسـتاد دانشـگاه و فیزیکدان هسـتند که طی ‪10‬سال گذشته در روزنامه های‬ ‫ایتالیـا چـاپ شـده اند‪ .‬در این مقـاالت‪ ،‬صحبـت از شـاعران‪ ،‬دانشـمندان و‬ ‫فیلسوفانی سـت کـه او را تحت تاثیر قـرار داده اند‪.‬‬ ‫خطوطخودساخته‬ ‫ انتخاب امیرعلی قاسـمی که تا ‪ 11‬مردادماه‬ ‫نمایشـگاه اثار هفت هنرمند به‬ ‫ِ‬ ‫ نشـانی تهـران‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪18‬‬ ‫تـا‬ ‫‪13‬‬ ‫سـاعات‬ ‫بیـن‬ ‫اران»‬ ‫جـاری در گالـری «پروژه هـای‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان نوفل لوشـاتو‪ ،‬کوچـه لوال گـر‪ ،‬پلا ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬این هـا پـروژه ای از‬ ‫ارشـیو ویدئویی پارکینگ و جامعه نیومدیا از هنرمندان «لنز‪-‬محور» اسـت‬ ‫کـه هر یـک‪ ،‬سـا کن گوشـه ای از دنیـا هسـتند‪ .‬ایـن پـروژه‪ ،‬سـال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫گالـری «هینترلنـد» (ویـن) برگزار شـد‪.‬‬ ‫اثـری بـا اهنگسـازی و خوانندگـی جلیـل شـعاع کـه در قالـب ‪ ۱۰‬قطعـه‬ ‫سـاخت هو پرداخته؛ و تعـدادی از قطعـات نیـز به گویـش گیلکـی خوانـده‬ ‫شـده اند‪ .‬ایـن‪ ،‬دومیـن اثـر رسـمی منتشـره از شـعاع پـس از «کـو» ب هشـمار‬ ‫ً‬ ‫مـی رود‪ .‬سـاخته های او غالبـا در سـبک پـاپ و در عین حـال تاثیرگرفته از جز‬ ‫و را ک هستند‪ .‬او نوازندگی گیتار ا کوستیک‪ ،‬گیتار الکتریک و کیبورد را نیز‬ ‫دراین اثـر بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫توربوریکاوریپیشرفته‬ ‫برنامـه ای بـرای ریـکاوری و بازیابـی محتویـات پا ک شـده‪ .‬شـما به کمـک‬ ‫ایـن برنامـه‪ ،‬قـادر خواهیـد بـود تـا تصاویـر و ویدئو هـای پا ک شـده خـود را‬ ‫بازگردانیـد و نیـز می توانیـد از میـان ان هـا تصاویـر و ویدئو هـای مدنظـر خـود‬ ‫را از سـایر تصاویـر جـدا کنیـد‪ .‬بـا نصـب ایـن برنامـه روی گوشـی‪ ،‬دیگر نگران‬ ‫پا ک شـدن تصاویر و فیلم هایتان نباشـید‪ .‬البته اسـتفاده از امکانات ان‪ ،‬با‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫پرداخـت درون برنامه ا ‬ ‫روزی خواهم رفت به کرانه های بزرگ عشق‬ ‫فرو خواهم رفت در شن های خواستن‬ ‫با خود راز شامگاهان را خواهم برد‬ ‫جنگل همچون چلچراغی بر ما فرود خواهد امد‬ ‫روزی لبخند خواهم زد به تولد روزها‬ ‫اسمان را خواهم دید ان سان که یک دست را‬ ‫دستانت بر من خواهد بود ان سان که بر کرانه دریا‬ ‫تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود‬ ‫به تو باز خواهم گشت از میوه ها و ارزوها سرشار‬ ‫زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت‬ ‫چشمه خواهد جوشید از چشمان پرغبارمان‬ ‫هیچ چیز باز نتواند داشت ان شب گرمابخش را‬ ‫تپه در دوردست می خواند ما را می خواهد ما را‬ ‫افق بازو گشاده است با انگشت های منزوی‬ ‫سنگینی شامگاهان ما را به پهنه های بی کران می راند‬ ‫شکم فریاد می کند تن منفجر می شود از اسمان خا کستری‬ ‫اندوهی عظیم می روید در سطح فضا‬ ‫خطی از اشک می پیوندد به رودهای بزرگ‬ ‫خورشید دو تن نمودار می شود از میان همگان‬ ‫درخت می گرید بر سینه زنی تنها‬ ‫پگاه فراموشی‬ ‫کجایی ای ستاره ِ‬ ‫اسبانت را می بینم که در ازارها شیهه می کشد‬ ‫ایا تو نیز از سرزمین خونینت جدا افتاده ای‬ ‫ایا تو نیز از اواز نیا کانت جدا افتاده ای‬ ‫اولیویهپلوکس‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
هفته نامه سرافرازان 365

هفته نامه سرافرازان 365

شماره : 365
تاریخ : 1400/06/15
هفته نامه سرافرازان 364

هفته نامه سرافرازان 364

شماره : 364
تاریخ : 1400/06/08
هفته نامه سرافرازان 363

هفته نامه سرافرازان 363

شماره : 363
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه سرافرازان 362

هفته نامه سرافرازان 362

شماره : 362
تاریخ : 1400/05/18
هفته نامه سرافرازان 361

هفته نامه سرافرازان 361

شماره : 361
تاریخ : 1400/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!