هفته نامه سرافرازان شماره 359 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 359

هفته نامه سرافرازان شماره 359

هفته نامه سرافرازان شماره 359

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 28‬تیر ‪ 8/1400‬ذی الحجه‪ 19/1442‬جوالی ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /359‬تومان‬ ‫نقش «مدیکال توریسم» در اقتصاد جوامع‬ ‫تو سفر رفتی به سالمت؟!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نقش «مدیکال توریسم» در اقتصاد جوامع‬ ‫تو سفر رفتی به سالمت؟!‬ ‫این روزهــا ا گرچــه بــا پاندمــی کرونــا‪ ،‬بــازار گردشــگری در جهــان حــال وروز خوبــی نــدارد؛ امــا ســودا گران بیــکار نبــوده و بــه‬ ‫ً‬ ‫فکــر چــاره ای بــرای ســودبردن از اب گل الودشــده توســط ویــروس کوویــد هســتند‪ .‬در ایــران ما که تقریبا هر منبعی به جز‬ ‫منابع رســمی‪ ،‬برای بخشــی از افکار عمومی‪ ،‬مســتندتر اســت؛ زمینه نیز برای فریب مســاعدتر اســت‪ .‬یکی از تازه ترین و‬ ‫درعین حال موثرترین شــگردها برای رونق بخشــی به یک بازار راکد را می توان ایجاد التهاب مصنوعی در ان دانســت؛‬ ‫یســت بــا انتشــار یــک خبــر کــذب یــا طــرح ادعایــی بی اســاس در فضــای مجــازی‪ ،‬شــوری به پــا کنیــد تــا تبدیــل بــه‬ ‫کاف ‬ ‫جریانــی فرا گیــر شــود؛ و ا گــر ایــن هجمــه‪ ،‬علیــه دولــت‪ ،‬مســئولین‪ ،‬نظــام و ناکار امــدی سیســتم حاکم بــر ایران باشــد که‬ ‫بی بروبرگــرد‪ ،‬خورا کــی خــوب بــرای رســانه های معانــد نیــز خواهــد بــود تــا بــرای مدتــی ازاین فضا به نفع خــود بهره بــرداری‬ ‫یســت‪ .‬نمونــه این ماجراهــا را طــی‬ ‫کننــد‪ .‬انچــه درپایــان امــا نصیــب فریب خــوردگان خواهــد شــد‪ ،‬حســرت و پشیمان ‬ ‫چندســال اخیر کــه شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬اذهــان مخاطبانشــان را بــا انــواع شــامورتی بازی ها و اســتفاده از شــاخ های‬ ‫مجــازی در قالــب افــراد یــا صفحاتــی خــاص‪ ،‬درگیــر خــود ســاخته اند؛ و ازســویی‪ ،‬رســانه های برانــداز بــا تامین مالی هــای‬ ‫یسـت اخبار سـفر ایرانی ها به کشـور ارمنسـتان برای تزریق وا کسـن کرونا‬ ‫چندروز ‬ ‫در رسـانه های مختلـف دست به دسـت می شـود‪ .‬تصاویـر و فیلم هـای منتشـره در‬ ‫فضـای مجـازی نشـان می دهـد ان دسـته افـراد کـه تـرس بیشـتری از کرونـا دارنـد‪،‬‬ ‫باروبندیـل سـفر را بسـته اند تـا بـا هزینـه حداقـل ‪ ۱۰‬میلیون تومانـی برای دوبار سـفر‬ ‫بـه کشـورهای اطـراف؛ ازجملـه ارمنسـتان و دریافـت دو ُ دز وا کسـن کرونـا به خیـال‬ ‫َ‬ ‫خودشـان‪ ،‬از ابتلا بـه ایـن بیمـاری در امـان باشـند‪ .‬هرچند اژانس های مسـافرتی‪،‬‬ ‫چیـک از متقاضیـان نمی دهنـد؛ امـا‬ ‫تضمینـی بـرای انجـام تزریـق وا کسـن بـه هی ‬ ‫همیـن مرا کـز به صـورت غیرمسـتقیم اقـدام بـه تبلیـغ تورهـای وا کسـن می کننـد و‬ ‫فضـای مجـازی هـم این روزهـا بسـتر مناسـبی بـرای ایـن بازارگرمـی شـده‪ .‬ازطرفی‪،‬‬ ‫تـب سـفر بـه کشـورهای همسـایه؛ به ویـژه ارمنسـتان بـرای تزریـق وا کسـن‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫روزهای اخیر به شـدت موردتوجه بخش فارسـی زبان رسـانه های بیگانه خصوصا‬ ‫بی بی سـی و دویچه ولـه قـرار گرفتـه تـا ازاین طریـق بتواننـد بـا یـک پروپا گانـدای‬ ‫رسانه ای و سیاه نمایی‪ ،‬فرایند تزریق وا کسن در کشور را زیرسوال ببرند و ازطرفی‪،‬‬ ‫افراد سـاده لوح را ترغیب کنند تا برای دریافت وا کسـن کرونا‪ ،‬به کشـور ارمنسـتان‬ ‫سـفر کنند‪ .‬به گزارش فارس؛ داغ شـدن تب سـفر به ارمنسـتان برای تزریق وا کسـن‬ ‫کرونـا و تبلیـغ وا کسـن کرونـای رایـگان باعـث شـده تـا این روزهـا تنـور درامدزایـی‬ ‫تورهای گردشـگری داغ شـود و قیمت سـفر به ارمنسـتان از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫بـه ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬میلیون تومـان افزایـش یابـد ! امـا ایـن‪ ،‬همـه ماجـرا نیسـت و دراین بیـن‬ ‫برخی افراد فرصت طلب نیز با سوءاستفاده از جو حا کم و تبلیغات عجیب وغریب‬ ‫در فضای مجازی می کوشـند با ارائه تخفیف ها و خدمات جانبی انان را سرکیسـه‬ ‫کننـد و حتـی در مـواردی نیـز می بینیـم پـس از پرداخـت پـول به سـودجویان‪ ،‬نـه از‬ ‫ی هسـت و نـه از وا کسـن کرونـا‪ .‬گزارش هـا از گمـرک «نـوردوز»‬ ‫سـفر ارمنسـتان خبـر ‬ ‫یسـت که‬ ‫در مـرز ایـران و ارمنسـتان در ‪ ۱۶۰‬کیلومتـری شـمال غرب شـهر تبریـز‪ ،‬حا ک ‬ ‫ً‬ ‫اوال سـفر بـه ارمنسـتان بـرای دریافـت وا کسـن رایـگان در اسـتان های هم جـوار ان‬ ‫در خـا ک ایـران اسلامی‪ ،‬به دلیـل اشـراف مـردم بـه منطقـه و شـرایط اقتصـادی‬ ‫ارمنی ها‪ ،‬طرفدار چندانی ندارد؛ دوم اینکه بخش عمده متقاضیان این نوع سـفر‬ ‫را شـهروندانی از تهـران و دیگـر اسـتان های مرکـزی تشـکیل می دهنـد کـه به دلیـل‬ ‫بعـد مسـافت و نداشـتن اشـنایی کافـی از ارمنسـتان‪ ،‬فریـب افـراد فرصت طلـب‬ ‫را خـورده و بـرای تحقـق ارزوی دریافـت وا کسـن رایـگان خیالـی‪ ،‬بـه ازای هرنفـر‬ ‫میلیون ها تومـان‪ ،‬متحمـل هزینـه اضافـی می شـوند‪ .‬نبایـد از این نکتـه غافل شـد‬ ‫ً‬ ‫کـه تقریبـا تمـام وا کسـن های کرونـای تولیـدی در بازار‪ ،‬دو ُ دزه هسـتند؛ یعنـی برای‬ ‫ُ‬ ‫ایمن شـدن تقریبـی از شـر ایـن ویـروس منحـوس بایـد متقاضـی دو دز وا کسـن‬ ‫یکـه بـرای دریافـت وا کسـن‬ ‫یسـت که برخـی از افراد ‬ ‫کرونـا دریافـت کنـد؛ این درحال ‬ ‫نمــرزی‪ ،‬قدرتــی بیشــتر یافته انــد‪ ،‬بســیار دیده ایــم؛ امــا کــو گــوش شــنوا؟! بحران ســازی دربــاره‬ ‫پروپیمــان از منابــع برو ‬ ‫واکســن کرونــا کــه هــرروز به شــکلی تــازه خــود را بــه مــردم می نمایانــد‪ ،‬رایج تریـ ِـن انحــراف فکــری در دوره اخیــر اســت کــه‬ ‫یهــا‪ ،‬مــوج تــازه ســفر بــا انگیــزه دریافــت واکســن‬ ‫بــا اهدافــی گونا گــون صــورت می گیــرد‪ .‬نتیجــه یکــی از همیــن خبرپراکن ‬ ‫کروناســت کــه تب وتابــی خــاص بــه برگزارکننــدگان تورهــای خارجــی بخشــیده‪ .‬گذشــته از اهــداف پیــدا و پنهــان چنیــن‬ ‫پروپا گاندایــی؛ ایــن اتفــاق باعــث شــده تــا بحــث «مدیــکال توریســم» یــا همــان «گردشــگری پزشــکی» دوبــاره به جریــان‬ ‫بیفتــد و نیــاز بــه توســعه و تحــول چنیــن پدیــده ای‪ ،‬بیش ازقبــل حــس شــود‪ .‬در ســال ‪2020‬؛ حتــی بــا وجــود شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫گــردش مالــی بــازار جهانــی گردشــگری پزشــکی‪ ،‬حــدود ‪ 44.8‬میلیــارد دالر بــود‪ .‬پیش بینــی می شــود این میــزان در‬ ‫ســال اتـ ِـی میــادی (‪ ،)2022‬بــه ‪ 54.4‬میلیــارد دالر افزایــش یابــد‪ .‬تنهــا در ســال ‪ 2017‬تعــداد گردشــگران پزشــکی حــدود‬ ‫‪ 14‬تــا ‪ 16‬میلیون نفــر بــود کــه نشــان از اســتقبال جهانــی دارد‪ .‬دراین پرونــده با نگاهی بــه پش ـت پرده ماجــرای انجــام‬ ‫یهــا در ارمنســتان؛ از «گردشــگری پزشــکی» بیشــتر خواهیــم خوانــد‪.‬‬ ‫واکسیناســیون رایــگان کرونــا بــرای خارج ‬ ‫کرونـا بـه کشـور ارمنسـتان سـفر کـرده بودنـد‪ ،‬پـس از دریافـت ُدز اول وا کسـن هزینه‬ ‫اقامت ‪ 14‬روزه دراین کشـور را نداشـته و از تزریق ُدز دوم محروم مانده اند! اما نکته‬ ‫عجیب تر ماجرا انجاسـت که چندروزپیش سـفیر ارمنسـتان در تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫«از پانزدهم ژوئیه (‪ ۲۴‬تیرماه) افرادی می توانند در ارمنسـتان وا کسـن کرونا بزنند‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۱۰‬روز دراین کشـور اقامـت داشـته باشـند‪ .‬بیشـتر ان ها کـه دراین کشـور‬ ‫بـا سـه وا کسـن اسـترازنکا‪ ،‬اسـپوتنیک وی و سـینووا ک وا کسـینه شـده اند‪،‬‬ ‫شـهروندان ایـن کشـور هسـتند؛ امـا اتباع غیرارمنسـتانی هم که بیـش از یک هفته‬ ‫در ارمنسـتان بوده انـد‪ ،‬رایـگان وا کسـن دریافـت می کنند‪ .‬بااین حـال‪ ،‬از ‪ ۲۴‬تیرماه‬ ‫دیگـر حداقـل زمـان مانـدن بـرای تزریق وا کسـن‪ ۱۰ ،‬روز اسـت»‪ .‬معاون گردشـگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگـی کشـور دراین بـاره می گویـد‪« :‬درحال حاضـر به دلیـل ازدحـام‬ ‫بیش ازحـد مسـافران ایرانـی در ارمنسـتان‪ ،‬خدمـات کاهـش یافتـه‪ .‬نه تنهـا محـل‬ ‫اقامت مناسب پیدا نمی شود؛ بلکه خودرو و سایر امکانات خدماتی هم کم شده‬ ‫اسـت‪ .‬وا کسـن هـم نیسـت و مسـافران بایـد حداقـل ‪ ۱۵‬روز صبـر کنند تا نخسـتین‬ ‫ُدز را بزننـد‪ .‬تعـداد وا کسـن های ارمنسـتان نیـز محـدود اسـت و ایـن محدودیـت‪،‬‬ ‫شـرایط جدیـدی بـرای مسـافرانی کـه خواهـان وا کسـن هسـتند‪ ،‬به وجـود اورده‪.‬‬ ‫ازانجا کـه وزارت بهداشـت هنـوز وا کسـن هایی کـه در ارمنسـتان تزریـق می شـود را‬ ‫تائید نکرده‪ ،‬ازاین رو‪ ،‬این امر مور دتائید این وزارتخانه نیز نیسـت»‪ .‬برخی افراد که‬ ‫به کشـور ارمنسـتان برای دریافت وا کسـن سفر کرده اند نیز اظهارات جالبی دارند؛‬ ‫یکی ازان هـا‪ ،‬صف هـای طوالنـی‪ ،‬عدم برنامه ریـزی درسـت و حساب شـده توسـط‬ ‫دولـت‪ ،‬دعـوا و کتـک کاری‪ ،‬اخـاذی‪ ،‬تقلـب‪ ،‬کارتن خوابـی و مـواردی ازاین قبیـل را‬ ‫از جمله مشکالت سفرهای وا کسن عنوان می کند‪ .‬به گفته یکی دیگر از مسافران؛‬ ‫صبح هـا ‪ ۱۰‬وا کسـن کرونـا و بعدازظهـر ‪ ۱۰‬وا کسـن در ارمنسـتان؛ ان هـم توسـط‬ ‫امبوالنس های سـیار تزریق می شـود‪ .‬نکته عجیب اینجاسـت که به تازگی قانونی‬ ‫در ارمنسـتان وضـع شـده کـه هـر فـرد خارجـی بایـد ‪ ۱۰‬روز قبـل از دریافـت وا کسـن‪،‬‬ ‫بـه ارمنسـتان بیایـد‪ .‬ازان سـو‪ ،‬بـرای دریافـت ُدز دوم نیـز بایـد ‪ ۱۰‬روز قبل انجا حضور‬ ‫یابـد‪ .‬حـاال حسـاب کنیـد یـک فـرد بایـد هتـل رزرو کنـد‪ ،‬بـا هزینـه خوردوخـورا ک!‬ ‫خیلـی از ایرانی هـا پـس از سـه روز دیگـر نتوانسـته اند از پـس هزینـه هتـل بربیاینـد‬ ‫و مجبـور شـده اند در خیابـان بماننـد‪ .‬یکی دیگـر از این افـراد می گویـد؛ بیـش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد ان ها کـه بـا قصـد دریافـت وا کسـن کرونـای رایـگان در ارمنسـتان راهـی‬ ‫سـفر می شـوند‪ ،‬حتـی نمی داننـد به دلیـل شـیوع کرونـا‪ ،‬تـردد زمینـی بیـن ایـران‬ ‫و ارمنسـتان بـا محدودیـت اساسـی مواجـه اسـت و بایـد پـس از پیاده شـدن در‬ ‫گمـرک نـوردوز‪ ،‬سـاعت ها بـرای عبـور از مـرز و رسـیدن بـه ایـروان و دیگـر شـهرهای‬ ‫ارمنسـتان‪ ،‬معطـل و متحمـل هزینه هـای گـزاف شـوند‪ .‬وی یـاداوری می کنـد‪:‬‬ ‫«اغلـب کسـانی که پـس از سـفر بـه ارمنسـتان‪ ،‬بـا اتوبـوس بـه تهـران بازگشـته اند‪ ،‬از‬ ‫اینکـه فریـب تبلیغـات دروغیـن فضای مجـازی و شـبکه های اجتماعی را خـورده و‬ ‫چندین برابـر قیمت هـای اعالم شـده در ان هـا‪ ،‬متحمـل هزینـه بـرای سـفر بـه یـک‬ ‫ً‬ ‫کشـور همسـایه شـده اند‪ ،‬پشیمان بوده اند»‪ .‬سـوال اینجاسـت که اصال چرا دولت‬ ‫ارمنسـتان وا کسـن های کرونایـی را کـه مـردم دنیـا بـرای ان هـا صـف کشـیده اند‪،‬‬ ‫گردشـگران خارجـی قـرار می دهـد؟ دلیـل این موضوع‬ ‫به صـورت مجانـی دراختیـار‬ ‫ِ‬ ‫تعجب برانگیـز اسـت‪ :‬شـهروندان ارمنسـتان تمایلـی ندارنـد وا کسـن کرونـا بزننـد!‬ ‫یکـه دولـت ایـن کشـور‬ ‫ارمنسـتان حـدود سـه میلیون نفر جمعیـت دارد و درحال ‬ ‫به میزان کافی وا کسـن کرونا سـفارش داده و دراختیار دارد‪ ،‬تا کنون تنها ‪ ۷۵‬هزار ُ دز‬ ‫وا کسـن کرونـا دراین کشـور تزریـق شـده کـه ازاین میـان‪ ،‬تنهـا حـدود ‪ ۱۶‬هزارنفـر از‬ ‫شـهروندان ایـن کشـور کامـل وا کسـینه شـده اند و درصـد کلـی وا کسیناسـیون‬ ‫دکـه مسـئوالن وزارت‬ ‫دراین کشـور‪ ،‬بـه حـدود ‪ ۱۲‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬هرچن ‬ ‫بهداشـت طـی روزهـای گذشـته‪ ،‬وا کنـش جـدی بـه این موضـوع نشـان نداده اند؛‬ ‫امـا معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز دراین بـاره می گویـد‪« :‬سـفر بـه‬ ‫یـک کشـور بیگانـه برای دریافت وا کسـن کرونا با هـزار اماوا گـر به هیچ وجه به صالح‬ ‫نیسـت‪ .‬هرچند تحویل وا کسـن کرونا در کشـور تا کنون با کندی مواجه بوده؛ اما‬ ‫قرار اسـت ماه های مرداد و شـهریور امسـال ‪ ۱۰‬میلیون ُ دز وا کسـن کووبرکت تحویل‬ ‫جامعـه داده شـود کـه با این ترتیـب‪ ،‬وا کسیناسـیون افراد پرخطر سـرعت می گیرد‪.‬‬ ‫بـا لحـاظ این مـوارد‪ ،‬تحمـل سـفر دشـوار بـه کشـوری بیگانـه و تقبـل هزینـه گـزاف‬ ‫بی مـورد بـرای دریافـت وا کسـن‪ ،‬منطقـی نیسـت»‪ .‬اخبـار و حواشـی ایجادشـده‬ ‫دراین خصـوص بـا وا کنـش قاضی زاده هاشـمی؛ نماینده مجلس مواجه شـد؛ وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬برای کشوری که از دانش فنی در حوزه وا کسیناسیون بهره مند‬ ‫اسـت و توانایـی تولیـد وا کسـن را دارد‪ ،‬خجالـت اور اسـت مردمـش بـرای دریافـت‬ ‫وا کسن به دبی‪ ،‬ارمنستان و ترکیه بروند‪ .‬مسئله ما نبود سامانه مرکزی مدیریت‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬واقعا اینکه وزارت بهداشـت سـیبل کرونا شـده‪ ،‬از ابتدا اشـتباه بود؛ چرا که‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کرونـا پدیـده سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬امنیتـی و بهداشـتی درمان ‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬وزارت خدماتی محسـوب می شود؛ لذا شخص رئیس جمهوری‬ ‫و کل هیئت دولت باید پای کار مقابله با کرونا باشند؛ همچنان که در چین‪ ،‬ارتش‬ ‫بـرای مقابلـه بـا کرونا ورود پیدا کرد»‪ .‬به طورحتم‪ ،‬افزایش سـرعت وا کسیناسـیون‬ ‫چـاره ایـن مشـکل اسـت‪ .‬هرچنـد طبـق گفته هـای مسـئوالن وزارت بهداشـت؛ از‬ ‫مردادمـاه شـاهد تسـریع رونـد وا کسینه شـدن عمـوم مردم در کشـور خواهیـم بود؛‬ ‫امـا مسـئوالن بایـد بیش ازپیـش به این موضوع توجه داشـته باشـند تا ایـن وعده‪،‬‬ ‫در موعـد مقـرر عملیاتی شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬مقصد برتر‬ ‫گردشگری پزشکی‬ ‫در جهان‬ ‫دکتر سهیل نجفی مهری‬ ‫هندوستان‬ ‫یسـت کـه بـرای ارائـه‬ ‫هنـد یکـی از بازیکنـان کلیـدی در صنعـت گردشـگری پزشک ‬ ‫خدمـات بهداشـتی و درمـان بـا تکنولـوژی پیشـرفته تلاش می کنـد‪ .‬دریافـت‬ ‫مراقبت هـای بهداشـتی‪،‬درمانی در هنـد موجـب صرفه جویی بین ‪ 65‬تـا ‪ 90‬درصد‬ ‫پول بیماران درمقایسه با هزینه خدمات مشابه در امریکا می شود و ازاین رو‪ ،‬هند‬ ‫را یکی از کشورهای پربازدیدترین برای مراقبت های بهداشتی‪،‬درمانی می دانند‪.‬‬ ‫بیمـاران‪ ،‬نه تنهـا بـرای کیفیـت و مقرون به صرفه تـر خدمـات بهداشـتی‪،‬درمانی؛‬ ‫بلکـه بـرای مناظر زیبا و چشـم اندازهای معمـاری‪ ،‬ان را انتخـاب و بازدید می کنند‪.‬‬ ‫در هنـد‪ ،‬مسـافرت های پزشـکی ترکیبـی از خدمـات بهداشـتی‪ ،‬لـذت‪ ،‬کیفیـت‬ ‫و کیفیـت را بـرای مسـافران پزشـکی فراهـم مـی اورد‪ .‬بسـیاری از بیمارسـتان های‬ ‫هنـد توسـط هیئـت ملـی اعتباربخشـی بیمارسـتان ها و ارائه دهنـدگان خدمـات‬ ‫بهداشـتی (‪ )NABH‬و گـروه مشـترک بین المللـی (‪ )JCI‬اعتباربخشـی شـده و‬ ‫موردتائیـد هسـتند‪ .‬ا کنـون‪ ،‬برخـی از بیمارسـتان های خصوصـی در هنـد ارائـه‬ ‫بسـته های مراقبت هـای بهداشـتی‪،‬درمانی بـرای بیمـاران خارجـی ارائه می دهند‬ ‫که از لحظه ورود به فرودگاه ها تا بیمارسـتان ها شـروع می شـود و به سـرویس های‬ ‫اینترنت رایگان و سراشپزهای خصوصی را نیز می رسد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬در هند‪ ،‬زمان‬ ‫انتظـار بیمـار بـرای دریافـت خدمـات پزشـکی نزدیـک بـه صفـر اسـت؛ زیـرا جراحـی‬ ‫برنامه ریزی شـده یـا مداخلـه ب هسـرعت پـس از تشـخیص تائیـد می شـود‪.‬‬ ‫برزیل‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی (‪ )WHO‬خاطرنشـان می کنـد کـه برزیـل‪ ،‬بهتریـن‬ ‫خدمـات درمانـی در امریـکای التیـن را بـه خـود اختصـاص می دهـد‪ .‬برزیـل دارای‬ ‫‪ 43‬بیمارسـتان معتبر ‪ JCI‬بوده و دارای جراحان مشـهور جهان اسـت‪ .‬برزیل مرکز‬ ‫پزشـکی جراحـی زیبایـی و پالسـتیک اسـت کـه سـومین کشـور بازدیدکننـده بـرای‬ ‫شـهروندان ایـاالت متحـده و چیـن اسـت؛ بـرای بیمـاران نیازمنـد بـه این روش هـا‪.‬‬ ‫انجـا خدمـات جراحـی زیبایـی و پالسـتیکی مقرون به صرفـه ای ارائـه می دهـد کـه‬ ‫باعث جذب هرچه بیشـتر مسـافران بهداشـتی به کشـور می شـود‪ .‬فلورینوپولیس‬ ‫و سـائوپائولو؛ دو شـهر در برزیـل هسـتند کـه بیشـتر بـه فنـاوری پیشـرفته پزشـکی‪،‬‬ ‫پیشرفت های پزشکی و نواوری شناخته می شوند‪ .‬برزیل برای بیمارانی که دنبال‬ ‫روش هـای ویـژه ماننـد زیبایی انـدام بـه روش برزیلـی یـا سـایر خدمـات تخصصـی از‬ ‫جراحان مشـهور جهان هسـتند نیز موردعالقه اسـت‪ .‬مسـافران سلامت از ایاالت‬ ‫متحـده بـا دریافـت خدمـات پزشـکی در برزیـل حداقـل ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصـد هزینه های‬ ‫پزشـکی درمانـی خـود را صرفه جویـی می کننـد‪.‬‬ ‫مالزی‬ ‫مالـزی در سـال ‪ 2015‬و ‪ 2016‬جایـزه شـماره یک مجلـه پزشـکی بین المللـی سـفر‬ ‫پزشـکی را بـرای «مقصـد گردشـگری بهداشـت و درمـان سـال» را به دسـت اورد‪.‬‬ ‫مالـزی یکـی از بهتریـن ارائه دهنـدگان مراقبت هـای بهداشـتی در سراسـر اسـیای‬ ‫جنوب شرقی سـت‪ .‬مسـافران سلامتی کـه مالـزی را بازدیـد می کننـد‪ ،‬هزینه هـای‬ ‫بهداشـتی درمقایسـه با هزینه هـای ایـاالت متحـده ‪ 65‬تـا ‪ 80‬درصـد صرفه جویـی‬ ‫می کننـد‪ .‬مالـزی راحتـی بیمار را با اتاق های پنج سـتاره ای ارائه می دهد که بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫شـبیه سـوئیت های هتـل نسـبت بـه اتاق هـای بیمارسـتان اسـت؛ مثلا در مرکـز‬ ‫پزشـکی ‪ ،Prince Court‬بـرای بیمـاران هیدروتراپـی وجـود دارد! در هـر دو فـرودگاه‬ ‫بین المللی پنانگ و کواالالمپور‪ ،‬شورای سفر بهداشتی مالزی (‪ )MHTC‬خدماتی‬ ‫را بـرای گردشـگران پزشـکی فراهـم می کنـد کـه خدمـات سـالن و سـرو غـذا را از‬ ‫لحظـه ای کـه بـه مالـزی وارد می شـوند‪ ،‬فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫تایلند‬ ‫تایلنـد به خاطـر میهمان نـوازی منحصرب هفـرد و سـواحل عجیب وغریب‪ ،‬شـناخته‬ ‫بشـرقی‬ ‫شـده‪ .‬تایلنـد تعـداد زیـادی از بیمارسـتان های معتبر بین المللی در جنو ‬ ‫اسـیا دارد کـه هرسـال تعـداد زیـادی مسـافر پزشـکی را بـه خـود جـذب می کنـد‪.‬‬ ‫تایلنـد بیشـتر بـرای کارهـای دندانپزشـکی پیشـرفته و همچنیـن روش هـای‬ ‫زیبایـی و پوسـتی شـناخته شـده اسـت‪ .‬بیمارسـتان بین المللـی ‪ Bumrungrad‬در‬ ‫بانکـوک‪ ،‬بـا اعتبـار مجوز بهداشـت جهانی برای خدمات پزشـکی‪ ،‬یکـی از بهترین‬ ‫بیمارستان های انجاست که ساالنه به بیش از ‪400‬هزار گردشگر پزشکی خدمات‬ ‫ارائـه می دهـد‪ .‬خدمـات پزشـکی در تایلند موجب صرفه جویـی ‪ 50‬تـا ‪75‬درصد در‬ ‫هزینه هـای پزشـکی بـرای خدمـات مشـابه در ایـاالت متحـده اسـت‪.‬‬ ‫ترکیه‬ ‫ترکیه قوی ترین مددکار در بازار گردشـگری پزشکی سـت؛ دارای صفر زمان انتظار‪،‬‬ ‫ارائـه خدمـات پزشـکی بـا کیفـت و مقرون به صرفـه اسـت‪ .‬به طورخـاص‪ ،‬درزمینـه‬ ‫جراحـی پیونـد‪ ،‬پرتودرمانـی بـرای سـرطان‪ ،‬جراحـی ارتوپـدی‪ ،‬جراحـی مغـز و‬ ‫یسـت‪ .‬دیگـر‬ ‫اعصـاب و ژنتیـک مقصـد موردتوجـه بسـیاری از بیمـاران بین الملل ‬ ‫چه؟ هواپیمایی ملی ترکیه‪ ،‬نرخ پروازهای پروازی را با قیمت های تخفیف دار به‬ ‫مسافران پزشکی ارائه می دهد‪ .‬هزینه دریافت مراقبت های بهداشتی در ترکیه ‪50‬‬ ‫تـا ‪65‬درصـد کمتـر از ایـاالت متحـده اسـت‪.‬‬ ‫مکزیک‬ ‫مکزیـک به خاطـر فرهنـگ غنـی‪ ،‬غذاهـای خوشـمزه و معطـرش‪ ،‬مقصـدی بـرای‬ ‫هنر شـناخته شـده‪ .‬ا کنون‪ ،‬مکزیک به طور گسـترده ای برای مسـافران پزشـکی از‬ ‫سراسر جهان دارهای خود را گشوده‪ .‬مکزیک دارای ‪ 98‬بیمارستان معتبر از وزارت‬ ‫بهداشـت فـدرال و هفـت بیمارسـتان دارای ‪ JCI‬معتبـر بین المللی اسـت‪ .‬مکزیک‬ ‫بیشتر برای مراقبت های پیشرفته در دندانپزشکی و جراحی زیبایی مشهور است‪.‬‬ ‫مراقبت هـای پزشـکی در انجـا باعـث صرفه جویی در هزینه های بیمار به میـزان ‪40‬‬ ‫تا ‪65‬درصد درمقایسـه با هزینه خدمات مشـابه در ایاالت متحده اسـت‪.‬‬ ‫کاستاریکا‬ ‫نکـه کاسـتاریکا اقتصـاد خـود را بازسـازی می کنـد‪ ،‬به عنـوان یـک رهبـر‬ ‫همچنا ‬ ‫در بـازار گردشـگری پزشـکی نیـز سـریع رشـد می کنـد‪ .‬ایـن کشـور واقـع در امریـکای‬ ‫مرکزی طی چند سال گذشته دائم در صدر جراحی دندانپزشکی و جراحی زیبایی‬ ‫باالتـر از کانـادا و ایـاالت متحـده قـرار دارد‪ .‬ایـن کشـور درزمینـه جراحـی چشـم‪،‬‬ ‫درمـان سـرطان و جراحـی چاقـی مفرط نیز عمل می کنـد‪ .‬مزرعـه ‪ CheTica‬واقع در‬ ‫سـن خوزه‪ ،‬جذابیت هـای عجیب وغریـب بـرای مسـافران پزشـکی فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫م شده‪ .‬این مزرعه‬ ‫برای بیماران‪ ،‬لذت بردن از بهبود در محیط ارامش بخش فراه ‬ ‫دارای پرستاران اموزش دیده برای تامین نیازهای پزشکی این بیماران نیز است‪.‬‬ ‫هزینـه خدمـات بهداشـتی در کاسـتاریکا ‪ 45‬تـا ‪65‬درصـد کمتـر از ایـاالت متحـده‬ ‫اسـت و باعـث صرفه جویـی زیـاد در هزینه هـای بیمـاران می شـود‪.‬‬ ‫تایوان‬ ‫کشـور تایـوان در سـال های اخیـر به تدریـج گسـترش گردشـگری پزشـکی را تجربـه‬ ‫کرده‪ .‬با پیشرفت در درمان بیماری های قلبی و ارتوپدی‪ ،‬تایوان دراستانه تبدیل ‬ ‫ن عامل پیوند‬ ‫یسـت‪ .‬تایـوان به عنوان اولیـ ‬ ‫بـه یـک مرکـز در ایـن زمینه های پزشک ‬ ‫کلیه در اسـیا شـناخته می شـود‪ .‬بیمارسـتان دانشـگاه ملی تایوان که این روش در‬ ‫ان انجـام می شـود‪ ،‬درمان هـای مقرون به صرفـه و با کیفیتـی را بـرای گردشـگران‬ ‫پزشـکی فراهـم می کنـد‪ .‬اولیـن پیونـد کبـدی کـودکان اسـیا نیـز توسـط جراحـان‬ ‫ً‬ ‫بیمارسـتان ‪ Memorial Chang Gung‬انجـام شـده اسـت‪ .‬بیمـاران معمـوال در‬ ‫هزینه هـای مراقبت هـای بهداشـتی در تایـوان ‪ 40‬تـا ‪ 55‬درصـد صرفه جویـی در‬ ‫هزینـه خدمـات مشـابه در ایـاالت متحـده را حفـظ می کننـد‪.‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫کـره جنوبـی یکـی از پیشـرفته ترین و فناورتریـن کشورهاسـت‪ .‬در انجـا‪ ،‬بیمـاران‬ ‫خدمـات بهداشـتی پیشـرفته بـا تکنولـوژی پیشـرفته از کارکنـان اموزش دیـده‬ ‫به دسـت می اورند‪ .‬بیمارسـتان ‪ Wooridul Spine‬در سـئول در بخش جراحی های‬ ‫تهاجمـی سـتون فقـرات در رتبـه اول کشـور قـرار دارد و سـاالنه بیـش از ‪20‬هـزار از‬ ‫این روش هـا را انجـام می دهـد‪ .‬ایـن بیمارسـتان محـل اقامـت عالـی بـا اتاق هـای‬ ‫بـزرگ‪ ،‬یـک کامپیوتـر شـخصی و دو تخـت را دراختیـار مسـافر همـراه بـا بیمـار قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬دلیـل دیگـر بـرای عزیمـت گردشـگران پزشـکی بـه کـره جنوبـی‪ ،‬پوشـش‬ ‫بیمه ای سـت کـه بـرای گردشـگران پزشـکی ارائـه می شـود‪ .‬بیمـه شـامل اسـیب‪،‬‬ ‫اختلاالت اسـترس و مـرگ بیمـار می شـود کـه در نتیجـه روش یـا درمـان دریافـت‬ ‫ شـود‪ .‬انجـا درمقایسـه با ایـاالت متحـده‪ ،‬هزینه هـای درمانـی را ‪ 30‬تـا ‪ 45‬درصـد‬ ‫کاهـش می دهـد‪.‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫سـنگاپور یکـی از پیشـرفته ترین کشـورهای جهـان اسـت و ازلحـاظ رتبه بنـدی‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی در مراقبت هـای بهداشـتی در کشـورهای اسـیایی در‬ ‫باالتریـن رتبـه قـرار دارد‪ .‬طبـق گفتـه بلومبـرگ؛ سـنگاپور در سـال ‪ 2014‬بـا باالترین‬ ‫میـزان نظام هـای بهداشـت و درمـان در باالتریـن رتبـه از جوامـع دیگـر قرار داشـت‪.‬‬ ‫بیمارسـتان ‪ Glenigles‬یکـی از بهتریـن بیمارسـتان های سـنگاپور اسـت‪ .‬ارائـه‬ ‫خدمـات عالـی پزشـکی بـا اسـتفاده از امکانـات مـدرن و بهـره از متخصصیـن‬ ‫مجـرب‪ ،‬جـزو ویژگی هـای انجاسـت‪ .‬مراقبت هـای بهداشـتی در سـنگاپور موجب‬ ‫صرفه جویـی در هزینه هـای بیمـار به میـزان ‪ 25‬تـا ‪40‬درصـد از انچـه در خدمـات‬ ‫مشـابه در ایـاالت متحـده دریافـت می کنـد‪ ،‬می شـود‪ /‬اسـما سـیر‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫انچه از‬ ‫گردشگریسالمت‬ ‫بایدبدانیم‬ ‫«گردشـگری سلامت» یا «مدیکال توریسـم»؛ یعنی سـفر به قصد دریافت خدمات‬ ‫درمانـی و سلامت یـا تندرسـتی‪ .‬جرقـه اولیـن سـفرهای درمانـی زمانـی بـه ذهـن‬ ‫بیمـاران خطـور کـرد کـه شـهروندان یـک کشـور به دالیلـی ماننـد نبـود امکانـات‬ ‫پزشکی موردنیاز یا هزینه باالی یک جراحی خاص تصمیمی هوشمندانه گرفتند‬ ‫و به کشـور دیگری سـفر کردند‪ .‬گردشـگری سالمت‪ ،‬گردشگری و سالمت نیست‪،‬‬ ‫گردشـگری بـرای سلامت اسـت‪ .‬واضـح اسـت کـه انجـام مراقبت هـای پزشـکی‬ ‫در کشـوری دیگـر‪ ،‬در ارتبـاط مسـتقیم بـا فعالیت هـای گردشگری سـت؛ زیـرا بیمـار‬ ‫بـه محیـط فرهنگـی جدیـدی وارد شـده و تمایـل بـه بازدیـد از شـهر و جاذبه هـای‬ ‫توریسـتی و تفریـح و خریـد سـوغاتی دارد‪ .‬ب هگـزارش اریامدتـور؛ «سـازمان جهانـی‬ ‫گردشگری»‪ ،‬گردشگری سالمت را این گونه تعریف می کند‪ :‬استفاده از خدماتی که‬ ‫بـه بهبـود یـا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فـرد (با اسـتفاده از اب های معدنی‪،‬‬ ‫اب وهـوا یـا مداخلات پزشـکی) منجـر می شـود و در مکانی خارج از محل سـکونت‬ ‫فرد که بیش از ‪ ۲۴‬ساعت فاصله دارد؛ طول می کشد‪ .‬با نگاهی به تاریخچه صنعت‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬می بینیم که این صنعت در گذشته به سفر بیماران از جوامع‬ ‫کمترتوسعه یافته به کشورهای پیشرفته برای دریافت درمان هایی که در سرزمین‬ ‫مبـدا وجـود نداشـت‪ ،‬اطلاق می شـد؛ امـا امـروزه شـاهد تغییـرات کمـی و کیفـی‬ ‫چشم گیری دراین نوع سفر هستیم‪ .‬حاال دیگر‪ ،‬مردم برای دسترسی به خدمات‬ ‫پزشکی و درمانی‪ ،‬از کشورهای غنی تر و ثروتمندتر به کشورهای کمترتوسعه یافته‬ ‫سـفر می کننـد‪ .‬ایـن تغییـر الگـو بیشـتر به دلیـل هزینه هـای پائیـن درمـان‪،‬‬ ‫دردسـترس بودن پروازهـای کم هزینـه‪ ،‬دوره کوتـاه انتظـار بـرای دریافـت خدمـات‬ ‫پزشـکی‪ ،‬افزایـش بازاریابـی و درنتیجـه دسترسـی بـه اطالعـات انالیـن روی داده؛‬ ‫ازاین رو‪ ،‬حاال شـاهد این هسـتیم که گردشـگران سلامت بسـیاری‪ ،‬از کشـورهای‬ ‫پیشـرفته غربـی ماننـد ایـاالت متحـده‪ ،‬کانـادا و اروپـای غربـی به دنبـال انجـام امـور‬ ‫ً‬ ‫درمانی در اسیا و امریکای التین هستند‪ .‬کال زمان کوتاه و سریع معالجه‪ ،‬کیفیت‬ ‫درمـان‪ ،‬تکنولـوژی پیشـرفته درمانـی‪ ،‬پزشـک مجرب‪ ،‬قیمت مناسـب‪ ،‬رفت وامد‬ ‫اسـان و بـدون دغدغـه و گاهـی جاذبه هـای گردشـگری کشـور مقصـد انگیزه هـای‬ ‫اصلی سـفرهای پزشـکی بیماران مختلف هستند‪ .‬گردشگری سلامت را می توان‬ ‫از جهـات مختلـف طبقه بنـدی کـرد‪ .‬در اولیـن طبقه بنـدی‪ ،‬این نـوع سـفر در سـه‬ ‫نمـرزی‪ ،‬ورودی و داخلـی دسـته بندی می شـود‪ .‬نـوع اول؛ «برون مـرزی»‪:‬‬ ‫نـوع برو ‬ ‫زمانـی اتفـاق می افتـد کـه بیمـاران برای دریافت معالجه پزشـکی‪ ،‬از کشـور خود به‬ ‫کشـوری خارجـی سـفر می کننـد‪ .‬نـوع دوم؛ «ورودی»‪ :‬شـامل مهاجرانی سـت کـه از‬ ‫یک کشـور خارجی به کشـور میهن می روند‪ .‬نوع سـوم؛ «داخلی»‪ :‬به بیمارانی که‬ ‫به قسـمت دیگری از کشـور خود سـفر می کنند‪ ،‬اطالق می شود‪ .‬دراین شیوه هیچ‬ ‫سـفر بین المللی اتفاق نمی افتد‪ .‬توریسـم سالمت براساس اینکه فرد به دنبال چه‬ ‫یسـت نیـز در زیرشـاخه های زیـر می گنجـد‪:‬‬ ‫نـوع خدمت ‬ ‫گردشگری پزشکی (‪)Medical Tourism‬‬ ‫گردشـگری پزشـکی رایج تریـن و حسـاس ترین زیرشـاخه گردشـگری سلامت‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ زیـرا مسـتقیما بـا جـان و سلامت گردشـگر ارتبـاط دارد‪ .‬این نـوع سـفر بـرای‬ ‫درمـان بیمـاری‪ ،‬انجـام عمـل جراحـی یـا چک اپ سلامت گردشـگر در کلینیک ها‬ ‫و بیمارسـتان های کشـور مقصد انجام می گیرد‪ .‬وجود پزشـکان متبحر و باتجربه‪،‬‬ ‫سـابقه علـم پزشـکی‪ ،‬زیرسـاخت های درمانـی و نظارتـی‪ ،‬وجـود بیمارسـتان ها و‬ ‫کلینیک های استاندارد‪ ،‬تجهیزات پزشکی کامل و به روز‪ ،‬همچنین وجود قوانین‬ ‫و نظارت هـای پزشـکی جـزو زیرسـاخت های مهـم درمانـی یـک کشـور ب هشـمار‬ ‫می رونـد و در جـذب این دسـته از گردشـگران سلامت بسـیار موثرنـد‪.‬‬ ‫گردشگریطبیعت درمانی(‪)CurativeTourism‬‬ ‫سـفر بـه کشـورهای دارای منابـع درمانـی طبیعـی ماننـد چشـمه های اب گـرم‪،‬‬ ‫دریاچـه نمـک‪ ،‬لجـن طبـی‪ ،‬محیـط زیسـت پـا ک و افتـاب درخشـان‪ ،‬در شـاخه‬ ‫گردشـگری طبیعت درمانی می گنجد‪ .‬دراین نوع سـفر‪ ،‬بیماران پوسـتی‪ ،‬تنفسی‪،‬‬ ‫روماتولـوژی و عضالنـی بـرای ماسـاژ طبـی‪ ،‬حمـام گیاهـی و همچنیـن گذرانـدن‬ ‫دوران نقاهـت بعـد از درمـان و عمل هـای جراحـی بـه این مناطـق سـفر می کننـد‪.‬‬ ‫گردشگری تندرستی (‪)Wellness Tourism‬‬ ‫در گردشـگری تندرسـتی‪ ،‬گردشـگر بـرای رهایـی از تنش هـای زندگـی روزمـره و‬ ‫ً‬ ‫ دنبال کسـب ارامش راهی سـفر می شـود‪ .‬معموال این دسـته گردشـگران سالمت‪،‬‬ ‫بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از طبیعت شفابخش‬ ‫و دوری از شـلوغی و الودگی هـای زندگـی شـهری هسـتند‪ .‬گردشـگران تندرسـتی‬ ‫بـرای دریافـت خدمـات متنوعـی؛ ازجملـه امادگـی جسـمانی و ورزش‪ ،‬درمان های‬ ‫زیبایی‪ ،‬رژیم غذایی سالم و مدیریت وزن‪ ،‬ارامش و کاهش استرس‪ ،‬مراقبه‪ ،‬یوگا‬ ‫و اموزش هـای مرتبـط بـا سلامت سـفر می کننـد‪.‬‬ ‫رایج ترین انواع درمان که بیماران برای دریافت ان ها سـفر می کنند‪ ،‬جراحی های‬ ‫پالستیک و زیبایی‪ ،‬خدمات دندان پزشکی‪ ،‬پیوند عضو‪ ،‬جراحی قلب و جراحی‬ ‫ارتوپدی سـت‪ .‬بااین حال‪ ،‬گسـتره وسـیعی از خدمات را می توان ازطریق توریسـم‬ ‫سلامت کسـب کـرد کـه شـامل درمان هـای اساسـی متفـاوت تـا انـواع مختلـف‬ ‫ً‬ ‫درمان هـای سـنتی و جایگزیـن می شـود؛ مثلا توریسـم بـاروری یـا برون سـپاری‬ ‫تولیدمثلـی نیـز رفته رفتـه از محبوبیتـی چشـم گیری برخـوردار شـده کـه به معنـای‬ ‫سـفر بـه خار ج ازکشـور بـرای اسـتفاده از تسـهیالت بـارداری جایگزیـن‪ ،‬لقـاح‬ ‫مصنوعـی و دیگـر شـیوه های تولیدمثـل و باروری به کمک تکنولوژی سـت‪ .‬ایـران و‬ ‫به طورخاص تهران درزمینه جراحی های زیبایی در جهان؛ به ویژه عمل بینی به‬ ‫پایتخت و مقصدی جذاب تبدیل شده‪ .‬در سال ‪ ،2017‬درامد صنعت گردشگری‬ ‫سلامت ایـران حـدود ‪1.7‬میلیـارددالر بـراورد شـده بـود کـه پیش بینـی می شـد تـا‬ ‫سـال ‪ 2020‬بـه ‪ 4‬میلیـارددالر برسـد‪ .‬دسـته عمـده ای از گردشـگرانی کـه ایـران مـا‬ ‫نظیـر عـراق‪ ،‬اذربایجـان‪،‬‬ ‫را به عنـوان مقصـد انتخـاب می کننـد‪ ،‬از همسـایه هایی‬ ‫ِ‬ ‫پا کستان‪ ،‬عمان‪ ،‬کویت و افغانستان؛ و دنبال جراحی های زیبایی‪ ،‬جراحی های‬ ‫چشـم‪ ،‬درمـان نابـاروری‪ ،‬جراحـی قلـب بـاز‪ ،‬جراحـی سـتون فقـرات و پیونـد عضـو‬ ‫هسـتند‪ .‬دسـته ای دیگر از کشورها پیشرفته تر هستند و بیشـتر برای جراحی های‬ ‫زیبایـی؛ به ویـژه عمـل بینـی‪ ،‬جراحـی کاهش وزن‪ ،‬جراحی پالسـتیک‪ ،‬کاشـت مو‬ ‫و جراحـی ایمپلنـت سـینه بـه ایـران می اینـد‪ .‬البتـه این هـا تنهـا مثال هـای اندکـی‬ ‫هسـتند‪ .‬چـرا گردشـگران سلامت‪ ،‬ایـران را انتخـاب می کننـد؟ ایـران به سـرعت‬ ‫درحال تبدیل شـدن بـه قطـب گردشـگری سلامت در خاورمیانـه و چه بسـا در‬ ‫دنیاسـت؛ به ویـژه بـرای جراحی هـای زیبایـی!‬ ‫‪.1‬خدماتمقرون به صرفه‬ ‫سـال ها درگیـری بـا تـورم به طـرزی چشـمگیر ارزش پـول ایـران را درمقایسـه با دالر‬ ‫و یـورو کاهـش داده اسـت‪ .‬ا کنـون یـک بسـته کلـی جراحـی زیبایـی بینـی در ایـران‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪90‬درصـد ارزان تـر از جراحـی در ایـاالت متحـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬امکانات پزشکی در سطح کالس جهانی‬ ‫انتخـاب شـغل پزشـکی بیشـترین تقاضـا را بیـن ایرانیـان دارد‪ .‬اشـتیاق فـراوان‬ ‫دراین زمینـه باعـث شـده کـه بیمارسـتان ها و درمانگاه هـا همـواره به دنبـال بهبـود‬ ‫امکانـات خـود باشـند و فناوری هـای پیشـرفته ای را بـرای کارمندان و بیمارانشـان‬ ‫فراهـم کنند‪.‬‬ ‫‪ .3‬جراحان بااستعداد و مجرب‬ ‫غالـب متخصصـان در ایـران مـدرک پزشـکی خـود را از دانشـکده های مشـهور در‬ ‫ایـاالت متحـده‪ ،‬اروپـا و ایـران دریافـت می کننـد و پس ازسـال ها امـوزش جـدی بـا‬ ‫یـک بـازار گسـترده روبـه رو می شـوند‪ .‬به علاوه‪ ،‬تعـداد باالی متقاضیـان عمل های‬ ‫زیبایی باعث شـده مهارت پزشـکان ایرانی بیشـتر شـده و برخی جراحان مشـهور‬ ‫مـا روزانـه بیـش از سـه عمل جراحی را انجام دهنـد‪ .‬این موضوع نگاه خارجی های‬ ‫به دنبـال زیبایـی را نیـز به سـمت خـود جـذب کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات سریع و دردسترس‬ ‫ارائـه خدمـات سـریع درپاسـخ به نیـاز افـراد‪ ،‬یکـی از عوامـل بسـیارمهم در جـذب‬ ‫گردشـگران سلامت اسـت‪ .‬شـما به عنـوان یـک توریسـت درمانـی‪ ،‬مجبور نیسـتید‬ ‫فرصت درمان به موقع را با ماندن در لیست انتظار از دست بدهید‪ .‬یکی از مزایای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫موجـود در ایـران‪ ،‬امـکان دریافـت سـریع و بـدون نوبـت خدمـات درمان ‬ ‫‪ .5‬روش های سنتی و جایگزین‬ ‫ایـران‪ ،‬دارای سـابقه طوالنـی در روش هـای پزشـکی سـنتی همـراه با چشـم اندازی‬ ‫روشـن اسـت‪ .‬بسـیاری از معالجـات سـنتی گیاهـان دارویـی‪ ،‬هنـوز بخـش‬ ‫جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما هسـتند‪ .‬ایران همچنین سـرزمینی از چشـمه های‬ ‫یسـت کـه بسـیاری از‬ ‫اب گـرم‪ ،‬لجن هـای اتش فشـانی و چشـمه های معدن ‬ ‫اسـتراحتگاه های پزشـکی در اطراف ان ها سـاخته شده تا اسـتفاده از مزایای ان ها‬ ‫را بـرای عالقه منـدان اسـان کنـد‪.‬‬ ‫‪ .6‬تاریخ غنی و چشم انداز فریبا‬ ‫جنبـه برجسـته گردشـگری سلامت‪ ،‬ترکیـب ان بـا فعالیت هـای دیگـر اسـت‪ .‬یـک‬ ‫توریسـت درمانـی در ایـران می توانـد تجربیـات لذت بخشـی داشـته باشـد‪ .‬اولیـن‬ ‫یگـردد و ایـران ازان زمـان‪ ،‬میزبـان‬ ‫حکومـت ایرانـی بـه ‪ 4000‬سـال قبل از میلاد برم ‬ ‫حا کمـان و سلسـله های زیـادی بـوده کـه یادگارهایـی از ان هنـوز در گوشه گوشـه‬ ‫ایـن سـرزمین یافـت می شـود‪ .‬نیـز طبیعت بی نظیر و متنوع کشـورمان ایـران برای‬ ‫هرکس کـه عالقه منـد بـه گذرانـدن یک تعطیلات جذاب باشـد‪ ،‬انتخابی بی مانند‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .7‬پشتیبانی دولت و تسهیل اخذ ویزا‬ ‫دولـت نیـز پـس از کشـف پتانسـیل خـود در مدیـکال توریسـم به عنـوان منبـع‬ ‫درامـدی به جهـت رونـق اقتصـادی کشـور‪ ،‬از ایـن صنعـت حمایـت؛ و بـه حـدود‬ ‫‪ 200‬بیمارسـتان‪ ،‬مجـوز بخـش بیمـاران بین المللـی را اعطـا کـرد‪ .‬سـران ایـران‪،‬‬ ‫برنامـه لغـو ویـزا را نیـز اغـاز کرده انـد و به سـوی اسـان کردن رونـد خسـته کننده اخـذ‬ ‫ویـزا پیـش می رونـد‪ .‬هرچنـد‪ ،‬درزمینـه ویـزا هنـوز بـه نقطـه ایدئالـی نرسـیده ایم و‬ ‫درحال ازدسـت دادن تعـداد بی شـماری از متقاضیـان خارجـی از کشـورهایی مثـل‬ ‫امریـکا و کانـادا هسـتیم‪.‬‬ ‫بـا افزایـش دسترسـی بـه اطالعـات و زیرسـاخت های حمایتـی‪ ،‬تقاضـا بـرای‬ ‫یکـه به دنبـال‬ ‫گردشـگری سلامت روز بـه روز درحال افزایـش اسـت‪ .‬تعـداد افراد ‬ ‫خدمات پزشکی در خار ج ازکشور خود هستند نیز به شکل مستمر درحال افزایش‬ ‫اسـت‪ .‬این عوامـل گردشـگری سلامت را بـه یـک صنعـت مسـتقل و بخـش بزرگـی‬ ‫از اقتصـاد بسـیاری از کشـورها تبدیـل کرده‪ .‬گردشـگری سلامت همچنیـن یکی از‬ ‫عناصـری کلیدی سـت کـه بـر بهبـود کیفیـت نظـام درمانـی کشـورها اثرگذار اسـت‪.‬‬ ‫بهینه سازیروش هایپردازشاطالعات‬ ‫تعـداد برنامه هـا و اپلیکیشـن های کاربرپسـندی کـه بـه ذخیـره ‪ ،‬دریافـت و‬ ‫بهر هبـرداری از اطالعـات می پردازنـد روبه افزایـش اسـت‪ .‬گردشـگری سلامت نیـز‬ ‫از قافلـه عقـب نمانـده‪ .‬این امـر زمینه سـاز اسـتفاده موثـر از اطالعات مفید پزشـکی‬ ‫ی مرتبـط اسـت‪ ،‬نتیجه گیری هـا را تسـهیل می بخشـد و شـفافیت را‬ ‫و غیرپزشـک ‬ ‫در بخـش نظام پزشـکی افزایـش می دهـد‪ .‬ذخیـر ه سـامانمند اطالعـات هـر بیمـار‪ ،‬‬ ‫پزشکان و تشخیص دهندگان را قادر می سازد تا راه های ویژه ای را برای درمان هر‬ ‫فرد به کار گیرند‪ ،‬اقدامات غیرضروری را به حداقل برسانند و دوره درمان و نقاهت‬ ‫را تاحدامـکان کوتـاه سـازند‪ .‬بسـیاری از بیمارسـتان ها در سـال های اخیـر بـر روی‬ ‫سـاخت چنیـن بانـک اطالعاتـی سـرمایه گذاری کرده انـد تـا پروسـ ه اشـترا ک گذاری‬ ‫پرونـده بیمـاران و بررسـی ان هـا را ساده سـازی کننـد‪ .‬این امـر می توانـد درنهایـت‬ ‫منجـر بـه سـاخت منظومـه ای شـود کـه در ان‪ ،‬هـر دکتـری در هـر کشـوری بتوانـد‬ ‫در لحظـه بـه اطالعـات بیمـار دسترسـی یافتـه و قـوه تصمیم گیـری خـود را بهبـود‬ ‫بخشد‪ .‬پیش از انکه گردشگری سالمت به عنوان یک صنعت جدی گرفته شود‪،‬‬ ‫ذخیـره اطالعـات بـا جزئیـات کامـل‪ ،‬به عنـوان یـک تکنولـوژی در صنعـت پزشـکی‬ ‫ضعیـف بـود؛ امـا بـا پیشـرفت گردشـگری سلامت در سـطح جهانـی‪ ،‬پـردازش‬ ‫اطالعـات به عنـوان بخشـی مهـم از نظام پزشـکی بسـیاری از کشـورها محبوبیـت‬ ‫فراوانـی پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫پرونده‬ ‫افزایش کیفیتمرا کزدرمانی‬ ‫همان طورکـه ذکـر شـد؛ تقاضـا بـرای گردشـگری سلامت روزبـه روز درحال افزایـش‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن اتفـاق باعـث شـده بسـیاری از مرا کـز درمانـی کـه سـابقا اسـتاندارد‬ ‫ب هشـمار می رفتنـد‪ ،‬از ایـن مقـام خلـع شـوند؛ چرا کـه توانایـی مدیریـت بیمـاران‬ ‫ورودی کـه تعدادشـان به میـزان کالنـی افزایـش یافتـه را ندارنـد و نیـز در رسـیدگی‬ ‫مناسـب به انان‪ ،‬ناتوانی خود را نشـان داده اند‪ .‬درعوض‪ ،‬بسـیاری به برنامه ریزی‬ ‫و پیشـنهادهای جدیـد رو اوردنـد و بـه سـاختن مرا کـز جدیدتـر بـا تجهیـزات بـه روز‪،‬‬ ‫امکانـات مـدرن و ظرفیـت بـاال پرداختنـد‪ .‬هم زمـان تعـدادی از مرا کـز نیـز به بهبود‬ ‫تجهیـزات و ظرفیت هـای ازدورخار ج شـد ه خـود پرداختنـد کـه ایـن اتفـاق موجـب‬ ‫افزایش رقابت می شـود‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬جهانی شـدن گردشـگری سلامت توانسـته‬ ‫کیفیـت زیرسـاخت های مرا کـز پزشـکی را در سراسـر دنیـا بهبـود بخشـد‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت کادرهایدرمانی‬ ‫کنـار تکنولـوژی ‪ ،‬سـتون دیگـری که قدرت و اعتبار یـک مرکز درمانی معتبر برپایه ان‬ ‫اسـتوار می شـود ‪ ،‬نیـروی کار ان اسـت‪ .‬افزایـش تقاضـا بـرای مراقبت هـای پزشـکی‬ ‫ازسـوی بیمـاران خارجـی‪ ،‬مرا کـز درمانـی را وادار کـرده بیش ازپیـش در انتخـاب و‬ ‫اسـتخدام کادر درمانی خود دقت کنند‪ .‬این اتفاق منجر به بهبود سـطح اموزش‬ ‫پزشـکی در بسـیاری از جوامـع مقصـد نیـز شـده کـه بـه بهبـود کلـی سـطح درمـان و‬ ‫اسـتانداردهای پزشـکی منتهی می شـود‪.‬‬ ‫همه گیر شدناستانداردهایبین المللی‬ ‫یک گردشگر سالمت‪ ،‬قبل از سفر به کشوری دیگر‪ ،‬ابتدا تعدادی از عوامل مهم را‬ ‫برای انتخاب مقصد درنظر می گیرد که مهم ترین ان ها امنیت و کیفیت خدمات‬ ‫درمانی نظام پزشـکی کشـور مقصد هستند‪ .‬بسـیاری از مرا کز پزشکی در دنیا برای‬ ‫افزایـش شـانس خـود در جـذب گردشـگران سلامت‪ ،‬بـه بازنویسـی سیاسـت های‬ ‫خـود و پیاده سـازی مقـررات و قوانیـن جدید می پردازند‪ .‬این قوانین و سیاسـت ها‬ ‫توسـط بنیادهـای معتبـر بین المللـی ماننـد «کمیسـیون مشـترک اعتباربخشـی»‬ ‫(‪ )JCI‬تنظیم اسـتعالم می شـوند‪ .‬امروزه تالش برای اخذ سـند اسـتاندارد از چنین‬ ‫مرا کـزی روزافـزون درحال افزایـش اسـت؛ به طوری کـه ا کنـون در سراسـر جهـان ‪۸۴۱‬‬ ‫بیمارستان مورد تائید کمیسیون مشترک وجود دارد‪ .‬استاندارد این کمیسیون‪،‬‬ ‫تبدیـل بـه مهـر تائیـدی در فراینـد انتخـاب بیمارسـتان بـرای گردشـگران سلامت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عوامـل موثـر در اخـذ ایـن اسـتاندارد عبارت انـد از بهداشـت عمومـی و‬ ‫تخصصـی‪ ،‬دردسـترس بودن‪ ،‬وجـود امکانـات درمانی در تمام رشـته های پزشـکی‬ ‫و سـابق ه اخالقی‪-‬قانونـی قابل قبـول مرکـز درمانـی‪ .‬پدیـده اسـتانداردهای جهانـی‬ ‫ب هشـکل چشـمگیری بـه یکپارچه سـازی کیفیـت مرا کـز درمانـی مختلـف در دنیـا‬ ‫کمـک می کنـد و کیفیـت نظام هـای پزشـکی را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫افزایش گزینه ها و انگیزه برای نواوری‬ ‫جهـت جـذب هرچه بیشـتر گردشـگران سلامت‪ ،‬مرا کـز درمانـی شـروع بـه‬ ‫‪5‬‬ ‫جسـت وجو بـرای پیدا کـردن راه هـای جدیـد بهبـود و گسـترش خدمـات درمانـی‬ ‫خـود کرده انـد‪ .‬رشـته های تخصصـی جدیـدی بااین هـدف به خصـوص به وجـود‬ ‫امده انـد کـه گردشـگران سلامتی را کـه بـه عرصـه درمانـی بیمارسـتان ها وارد‬ ‫می شـوند‪ ،‬جـذب کننـد و مرا کـز علمـی موجـود ایـن انگیـزه را به دسـت اورده انـد‬ ‫تحقیـق بیشـتر مشـارکت کننـد؛ تحقیقـی کـه در درازمـدت منجـر بـه ابـداع‬ ‫کـه در‬ ‫ِ‬ ‫ف راه هـای جدیـد بـرای جـذب گردشـگران و ایجـاد نقطـ ه فروش هـای‬ ‫و کشـ ‬ ‫منحصربه فـرد می شـود‪.‬‬ ‫از دیربـاز عبـارت «نیـاز‪ ،‬مـادر اختـراع اسـت» زبانـزد خـاص و عـام بـوده‪ .‬گردشـگری‬ ‫سلامت نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت‪ .‬مرا کـز درمانـی همـراه بـا افزایـش بسـتر‬ ‫اطالعاتـی خـود دربـاره تقاضـای گردشـگران سلامت ورودی‪ ،‬شـروع بـه ابـداع‬ ‫راه هـای خالقانـه می کننـد تـا ایـن تقاضاهـا را بـراورده کننـد‪ .‬ایـن نـگاه گسترشـی‬ ‫بـه کسـب وکار باعـث شـده مرا کـز درمانـی در سراسـر دنیـا بـر روی تحقیـق علمـی‬ ‫بیش ازپیـش سـرمایه گذاری کننـد و درنتیجـه توسـعه بیشـتر در فنـاوری را‬ ‫به این شـکل میسـر سـازند؛ پـس می شـود نتیجـه گرفـت کـه گردشـگری سلامت‬ ‫بین المللـی‪ ،‬بـه فراینـد توسـعه رشـته های مختلـف پزشـکی شـتاب بخشـیده‪.‬‬ ‫گردشـگری سلامت نه تنهـا بـه رشـد اقتصـادی کمـک می کنـد؛ بلکـه در پیشـرفت‬ ‫زوایـای دیگـر بخـش پزشـکی ماننـد مرا کـز درمانـی‪ ،‬کادر پزشـکی و دسترسـی بـه‬ ‫خدمـات نیـز تاثیـری مسـتقیم و اشـکار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫مدیرعاملسازمانتامیناجتماعی‪:‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫قوه قضائیه با مظاهر فساد در همه حوزه ها برخورد می کند‬ ‫مستمری بازنشستگان دو برابر افزایش یافته است‬ ‫مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی گفـت‪« :‬مسـتمری بازنشسـتگان با توج هبـه تـوان سـازمان و‬ ‫منابعـی کـه حداقـل بـرای سـه تـا چهار سـال اینده پیش بینی شـده‪ ،‬افزایـش یافته اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ مصطفـی سـاالری افـزود‪« :‬یکـی از مطالبات اصلی جامعه از سـازمان تامین اجتماعـی‪ ،‬افزایش‬ ‫مستمری بازنشستگان است‪ .‬این مستمری نسبت به‪ ۱۴‬ماه گذشته‪ ،‬به طور میانگین دو برابر شده‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه خواسـت اصلـی جامعـه از سـازمان‪ ،‬انجـام وظایف و تعهدات قانون ‬ ‫گفت‪« :‬در حوزه درمان انتظار بیمه شـدگان‪ ،‬سـهم کمتر بیمه‪ ،‬افزایش پوشـش بیمه و ارتقاء کیفی‬ ‫خدمات اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه گفـت‪« :‬مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی‪ ،‬واجـب و ضروری سـت؛ امـا دسـتگاه قضـا در‬ ‫دوره تحـول و تعالـی بـا همـه مظاهـر فسـاد در همـه حوزه هـا برخـورد خواهـد کـرد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫غالمحسـین محسـنی اژه ای افـزود‪« :‬بخشـی از تحولـی کـه در دنیـا ایجـا د شـده ناشـی از گسـترش‬ ‫فناوری هـای نویـن و پیدایـش فضـای مجازی سـت کـه بـر زوایـای زندگـی مـا سـایه افکنـده و نیازمنـد‬ ‫نـگاه و قوانیـن و مقـررات و امـوزش متناسـب بـرای مواجـه بـا ایـن انقلاب هسـتیم‪ .‬امـروز بـا رویکـرد‬ ‫جدیـدی مواجهیـم کـه دشـمن می خواهـد در کنـار اقدامـات نظامـی‪ ،‬از طریـق مسـائل فرهنگـی و‬ ‫سیاسـی بـه اعتقـادات مـا ضربـه بزنـد»‪.‬‬ ‫همفکری گروه های سیاسی و ضرورت یک راهبرد همدالنه‬ ‫درخواسـت پیشـنهاد و انتقـاد سـازنده از شـخصیت های‬ ‫سیاسـی‪ ،‬دانشـگاهی و حزبـی اصالح طلـب توسـط دفتـر‬ ‫رئیس جمهـوری منتخـب و رئیـس قـوه قضائیـه جدیـد‪،‬‬ ‫نخستین نشانه از درک شرایط و نیاز امروز ایران به اجماعی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫فرا گیـر میـان همـه جریان هـای سیاسـی و اجتماع ‬ ‫ب هگـزارش ایرنا؛ دفتر سـید ابراهیم رئیسـی (رئیس جمهوری‬ ‫منتخـب) در این روزهـا درتماس بـا چهره هـای سیاسـی‪،‬‬ ‫روزنام هنـگاران و دبیـران کل احـزاب؛ از انـان خواسـته‪،‬‬ ‫پیشـنهاد ها و انتقادهـای خـود را دربـاره اداره کشـور ارائـه‬ ‫کننـد‪ .‬ایـن درخواسـت توسـط دفتـر غالمحسـین محسـنی‬ ‫اژه ای؛ رئیس جدید قوه قضائیه تکرار شـده و با وا کنش ها‪،‬‬ ‫تحلیل هـا و تفسـیرهای متفاوتـی روبـه رو بـوده کـه می تـوان‬ ‫ان ها را به دو دسته وا کنش های خوش بینانه و تفسیرها و‬ ‫عکس العمل هـای بدبینانه تقسـیم کـرد‪ .‬احمـد زیدابادی‪،‬‬ ‫نخسـتین چهـره سیاسـی بـود کـه چهارشـنبه؛ ‪ 9‬تیرمـاه در‬ ‫کانـال شـخصی خـود‪ ،‬از تمـاس دفتـر ایـت اهلل رئیسـی بـا او‪،‬‬ ‫به منظـور دریافـت دیدگاه هـا و پیشـنهاد ها دربـاره مسـائل‬ ‫مختلـف کشـور خبـر داد و نوشـت‪« :‬درخواستشـان دریافـت‬ ‫انتقـادات‪ ،‬نظـرات و پیشـنهاد های مـن بـه اقـای ابراهیـم‬ ‫رئیسـی در مقـام ریاسـت جمهوری بـود‪ .‬گفتـم؛ ا گـر بخواند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چرا کـه نـه؟ تا کیـد کردنـد حتمـا می خوانـد‪ .‬بـا خـود فکـر‬ ‫کـردم خـب؛ چه بهتـر از ایـن؟ لـذا تصمیـم گرفتـم باتوج هبـه‬ ‫مجموعـه امکانـات و محدودیت هـای اقـای رئیسـی‪ ،‬انچـه‬ ‫را به صلاح کشـور و کمـک بـه گـذر ایـران از این وضعیـت‬ ‫اسـفبار می دانـم‪ ،‬به طـور صریـح و روشـن و بـدون هرگونـه‬ ‫سانسـور‪ ،‬هرازگاهـی به صـورت مکتـوب بـه دفتـر او ارسـال‬ ‫کنـم و چنانچـه به انـدازه مثقالـی هـم موثـر افتـد‪ ،‬خالـی از‬ ‫ارزش نخواهـد بـود»‪ .‬پـس از ایـن اعلام‪ ،‬برخـی چهره هـای‬ ‫دیگـر هـم از تماس هـای مشـابهی خبـر دادنـد؛ غالمحسـین‬ ‫کرباسـچی (دبیـرکل حـزب کارگـزاران سـازندگی) ضمـن‬ ‫تائیـد تمـاس؛ یـاداور شـد‪« :‬مهـم این اسـت که پیشـنهادها‬ ‫و انتقادهایـی کـه از مـا دریافـت می کنـد‪ ،‬بـه ان ترتیـب اثـر‬ ‫دهنـد؛ یعنـی تاثیرگـذاری ان اهمیـت دارد و ا گـر حالـت‬ ‫یسـت»‪ .‬جـواد‬ ‫تبلیغاتـی نداشـته باشـد‪ ،‬کار مثبـت و خوب ‬ ‫امـام (دبیـرکل مجمع ایثارگـران) هم درباره تماس بـا او برای‬ ‫ارائـه برنامـه‪ ،‬گفـت‪« :‬ارزیابـی مثبـت یـا منفـی ایـن تماس ها‬ ‫را بایـد بـه اینـده موکـول کـرد و ببینیـم کـه ایـا از ایـن نظـرات‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده خواهـد شـد یـا خیر؛ فعال بـرای قضات زود اسـت»‪.‬‬ ‫مصطفی کوا کبیان (دبیرکل حزب مردم ساالری) نیز درباره‬ ‫محتـوای تمـاس تلفنـی از دفتـر رئیس جمهـوری منتخـب‬ ‫گفـت‪« :‬درپاسـخ به تمـاس دفتـر جنـاب رئیسـی جهـت ارائـه‬ ‫پیشـنهاد ها‪ ،‬با ارزوی موفقیت برای ایشـان؛ نشست مورخ‬ ‫‪ ۲۷‬ابـان ‪ ۱۳۹۸‬فرا کسـیون دیپلماسـی بـا حضـور ‪ ۸۰‬نفـر‬ ‫از نماینـدگان مجلـس دهـم را یـاداور؛ و پیگیـری ایشـان‬ ‫بـرای انتشـار دالیـل و مسـتندات احراز نشـدن صالحیتـم‬ ‫توسـط شـورای نگهبـان را خواسـتار شـدم»‪ .‬ا کبـر منتجبـی‬ ‫(سـردبیر روزنامـه سـازندگی) و احسـان مازندرانـی (فعـال‬ ‫رسـانه ای) هـم از دیگـر چهره هایـی بودنـد کـه ازسـوی دفتـر‬ ‫رئیس جمهوری منتخب با ان ها تماس گرفته شـد‪ .‬مجید‬ ‫انصـاری (عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام) ایـن‬ ‫تماس هـا را مثبـت ارزیابـی کـرد و گفـت‪« :‬ایـن اتفـاق؛ هـم‬ ‫به نفـع جامعـه و هـم به نفـع دسـتگاه ها و قـوای مختلـف‬ ‫اسـت‪ .‬به هرحـال به نظـرم انچـه اتفـاق افتـاده‪ ،‬کاری سـت‬ ‫پسـندیده ؛ و ا گـر مسـتمر و واقعـی باشـد و انتقـادات دریافت‬ ‫شـود‪ ،‬می توانـد موثـر باشـد»‪ .‬محمـد مهاجـری (فعـال‬ ‫رسـانه ای) هـم در تحلیـل خـود از ایـن رویـداد نوشـت‪:‬‬ ‫«ا کنـون چند نفـر از افرادی کـه بـا ان هـا تمـاس گرفتـه شـده‪،‬‬ ‫موضـوع را رسـانه ای کرده انـد و چنیـن برمی ایـد کـه ان هـا از‬ ‫این ایده پشتیبانی کرده اند‪ .‬اینکه خروجی چنین ارتباطی‬ ‫ً‬ ‫چـه خواهـد شـد و ایـا یـک امـر تشریفاتی سـت یـا واقعا منشـا‬ ‫تاثیـر خواهـد بـود‪ ،‬در اینـده مشـخص می شـود؛ امـا به نظـر‬ ‫می رسـد کاری کـه صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬در داوری اولیـه‬ ‫می توانـد مثبـت باشـد»‪ .‬حسـین نورانی نـژاد (سـخنگوی‬ ‫حـزب اتحـاد ملـت) دراین زمینـه تصریـح کـرده اسـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«اقـدام خوبـی کـه عینـا از جانـب دفتـر اقـای رئیسـی هـم‬ ‫انجـام شـده و ایـن کار گرچـه جـای حق انتخاب و کنشـگری‬ ‫نهـادی و مدنـی و ایجـاد فضـای بـاز نقـد و نظـر را نمی گیـرد؛‬ ‫فتح بابـی باشـد بـرای یکسـری گفت وگوهـا و‬ ‫امـا می توانـد ِ‬ ‫افزایـش درک متقابـل‪ .‬حداقـل اینکه حس انتقـال حرف ها‬ ‫خیز بلند فناوری در کشور‬ ‫یکـی از مهم تریـن گام هـای معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری از‬ ‫اولین روزهـا‪ ،‬توسـعه و رونـق زیسـت بوم نـواوری و فنـاوری‪ ،‬بـا حمایـت از‬ ‫دانش بنیان ها‪ ،‬شـرکت های خالق و استارت اپ هاسـت‪ .‬اسـتقرار سازوکارهای‬ ‫یکـه از ‪ 140‬عنـوان حمایـت فراتـر‬ ‫حمایتـی ویـژه ایـن کسـب وکارها به طور ‬ ‫رفتـه‪ ،‬جهـت توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و تجاری سـازی نتایـج‬ ‫حاصـل از پژوهش هـای کارامـد و نواورانـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش معاونـت علمـی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهوری؛ به یـاری سـازوکارهای هوشـمند درحمایـت از‬ ‫ایـن کسـب وکارها کـه بـه رونـق فـروش محصـوالت‪ ،‬رفـع نیازهـای تحریمـی و‬ ‫نقش افرینـی محصـوالت ایران سـاخت در بازارهـای صادراتـی منجـر شـده‪،‬‬ ‫ا کنـون بخـش قابل توجهـی از اقتصـاد کشـور بـر مـدار ایـن کسـب وکارها حرکـت‬ ‫یسـت که بـا‬ ‫می کنـد و به معنـای واقعـی پیشـران اقتصـاد شـده اند‪ .‬این درحال ‬ ‫تصویـب حمایـت از شـرکت های خلاق فعـال در صنایـع فرهنگـی‪ ،‬شـرکت های‬ ‫خلاق و اسـتارت اپ های حـوزه علـوم انسـانی و اجتماعی در قالب شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان نـوع ‪ ،3‬دامنـه فعالیـت و دربرگیرندگـی اقتصـاد‪ ،‬اشـتغال و‬ ‫ارزش افـزوده توسـط فعـاالن زیسـت بوم نـواوری و فنـاوری‪ ،‬افزایـش یافتـه‪.‬‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان طبـق ماهیـت و فعالیتشـان‪ ،‬به دو گروه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان تولیـدی و نوپـا دسـته بندی شـده و دانش بنیان هـای نوپـا یـا‬ ‫تولیـدی نیـز طبـق نـوع فعالیـت‪ ،‬پیچیدگـی و اهمیـت فناورانـه در ‪ 3‬گـروه نـوع‬ ‫یـک‪ ،‬نـوع دو یـا نـوع ‪ 3‬جـای می گیرنـد‪ .‬از میـان ‪ 6035‬شـرکت دانش بنیـان‪،‬‬ ‫بیشـترین حجـم از ایـن کسـب وکارها بـه دانش بنیان هـای تولیـدی نـوع دو‬ ‫بـا ‪ 3289‬شـرکت اختصـاص دارد و از جمـع ایـن کسـب وکارها‪ 54 ،‬درصـد از‬ ‫نگـروه اختصـاص دارد‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫فعالیت هـای فناورانـه بـه ای ‬ ‫نوپـا نـوع ‪ 2‬بـا تعـداد ‪ 1580‬شـرکت‪ ،‬سـهم ‪ 26‬درصـدی از زیسـت بوم نـواوری و‬ ‫فنـاوری را به خـود اختصـاص داده انـد‪ .‬مفهوم تازه نفس و خالقانه شـرکت های‬ ‫خلاق و صنایـع فرهنگـی‪ ،‬ناظـر ب هشـکلی از کسب وکارهاسـت کـه دنبـال‬ ‫راه کارهـای نواورانـه و خالقانـه بـا تکیـه بـه ظرفیت علوم انسـانی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫تاریـخ و میـراث معنـوی و فرهنگی انـد‪ .‬ایـن کسـب وکارها ا گرچـه از پیچیدگـی و‬ ‫پیشـرفتگی فنـاوری همپـای شـرکت های دانش بنیـان نـوع یـک و دو برخـوردار‬ ‫نیسـتند؛ امـا می تواننـد سـهم قابل توجهـی در تولیـد ناخالـص ملـی‪ ،‬رونـق‬ ‫کسـب وکارها‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده ایفـا کننـد‪ .‬سـال های گذشـته‬ ‫نامـی از شـرکت های خلاق و صنایـع فرهنگـی در میـان شـرکت های فعـال در‬ ‫زیسـت بوم نـواوری و فنـاوری و نقش افرینـی این کسـب وکارها در رونق اشـتغال‬ ‫و درد دل هاسـت»‪ .‬تماس هایـی مشـابه هـم از دفتـر‬ ‫حجت االسلام محسـنی اژه ای؛ رئیـس جدیـد قـوه قضائیـه‬ ‫بـا برخـی فعـاالن سیاسـی و حقوقـی گرفتـه شـده اسـت و‬ ‫درمجمـوع‪ ،‬انچـه از اظهارات فعاالن سیاسـی اصالح طلب؛‬ ‫چـه ان هایی کـه تماسـی دریافـت کرده انـد و چـه ان ه اکـه‬ ‫تماسـی بـا ان هـا انجـام نشـده؛ برمی ایـد‪ ،‬دیـدی مثبـت‬ ‫نسـبت بـه این اقـدام روسـای جدیـد قوای مجریـه و قضائیه‬ ‫اسـت و ایـن می توانـد اغـازی بـر پایان وا گرایی های سیاسـی‬ ‫در کشـور باشـد و نقطـه شـروع اجماعـی بـزرگ بـرای ایـران‪.‬‬ ‫دربـاره تصمیـم و نیـت ایـت اهلل رئیسـی و حجت االسلام‬ ‫محسـنی اژه ای در دعـوت بـه ارائـه پیشـنهاد های افـرادی از‬ ‫جریـان فکـری متفاوت یـا حتی رقیب؛ گمانه های بسـیاری‬ ‫مطـرح اسـت؛ امـا به نظـر می رسـد ایـن رویـداد درصـورت‬ ‫تـداوم و تثبیـت؛ نشـان از درک درسـت روسـای سـه قـوه از‬ ‫شـرایط خـاص کشـور و جهـان دارد‪ .‬امیـد و اعتمـاد مـردم‬ ‫بـه بهبـود شـرایط به دالیـل متعـددی کاهـش یافتـه؛ میزان‬ ‫دغدغه هـا و مشـکالت معیشـتی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی و‬ ‫اقتصـادی درحال افزایـش اسـت و نمی تـوان منکـر برخـی‬ ‫شـکاف های به وجودامـده در کشـور شـد؛ ترمیـم ایـن‬ ‫شـکاف ها‪ ،‬اولیـن گام کاسـتن از مشـکالت اقتصـادی در‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی به عنـوان رئیس جمهـوری‬ ‫منتخـب می دانـد کـه صـرف شـعار و تک روی هـای سیاسـی‬ ‫نمی توانـد در داخـل کشـور‪ ،‬انسـجام بخش و اتحاد افریـن‬ ‫باشـد‪ .‬کشـور بـرای رسـیدن بـه ثباتـی داخلـی؛ به ویـژه‬ ‫در عرصـه سیاسـی‪ ،‬نیازمنـد ایـن «اتحـاد» اسـت و البتـه‬ ‫تازمانی که چنین اجماعی در داخل شکل نگیرد‪ ،‬در عرصه‬ ‫بین الملـل نیـز نمی تـوان بـه موفقیتـی در حـوزه ای چشـم‬ ‫دوخـت‪ .‬واقعیـت جهـان امـروز و روابـط بین الملـل‪ ،‬قـدرت‬ ‫هـر واحـد جغرافیایـی را نـه در تجهیـزات نظامـی و فنـاوری؛‬ ‫بلکـه در میـزان حمایـت مـردم یـک جغرافیـا از سیسـتم‬ ‫سیاسـی خـود می دانـد؛ ازاین روسـت که حمایـت همـه‬ ‫جریان هـا و گروه هـای سیاسـی می توانـد جمهوری اسلامی‬ ‫را در عرصـه بین الملـل در احقـاق حقـوق حقه خـود‪ ،‬قدرت‬ ‫ببخشـد‪ .‬منطقـه همیشـه اشـوب زده خاورمیانـه‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫مقـراردادن‬ ‫ایرانـی متحـد اسـت و ایـن اتحـاد جـز بـا کنار ه ‬ ‫افـکار متفـاوت و بهره گیـری از دیدگاه هـای مختلـف؛ میسـر‬ ‫نمی شـود‪ .‬درک این مهـم توسـط رئیس جمهـوری منتخب‬ ‫می توانـد نویدبخش کاهش تنازعات سیاسـی به نفـع ایران‬ ‫و ارامش همگانی برای پیشبرد اهداف اصلی و مهم باشد‪.‬‬ ‫یکـه براسـاس امارهـای جهانـی‪ ،‬سـهم شـرکت های‬ ‫و اقتصـاد نبـود‪ ،‬درحال ‬ ‫خلاق و صنایـع فرهنگـی تنها در ‪ 2‬سال گذشـته‪ ،‬بیـش از ‪ 2700‬میلیـارددالر بود‬ ‫کـه بـا تصویـب حمایـت از ایـن کسـب وکارها در قالـب شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫نـوع ‪ ،3‬سـهم ان هـا نیـز در اقتصـاد دانش بنیـان و رونـق زیسـت بوم فنـاوری و‬ ‫نـواوری موردتوجـه قـرار گرفـت‪ .‬ا کنـون باوجوداینکـه کمتـر از ‪ 6‬مـاه از تصویـب‬ ‫این طـرح در معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری می گـذرد‪ 57 ،‬شـرکت‬ ‫دانش بنیـان نوپـا نـوع ‪ 3‬و ‪ 23‬شـرکت نوپـا دراین دسـته بندی موردحمایـت‬ ‫قـرار گرفته انـد‪ .‬دانش بنیان هـا در حوزه هـای گونا گـون فنـاور؛ ازجملـه فنـاوری‬ ‫زیسـتی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنایـع غذایـی‪ ،‬دارو‪ ،‬فراورده هـای پیشـرفته تشـخیص‬ ‫و درمـان‪ ،‬مـواد پیشـرفته‪ ،‬محصـوالت مبتنی بـر فناوری هـای شـیمیایی‪،‬‬ ‫ماشـین االت پیشـرفته‪ ،‬تجهیـزات پزشـکی‪ ،‬بـرق‪ ،‬الکترونیـک‪ ،‬فوتونیـک‪،‬‬ ‫مخابـرات‪ ،‬فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬نرم افزارهـای رایانـه ای و خدمـات‬ ‫حجـم تولیـد محصـوالت و خدمـات دانش بنیـان را‬ ‫تجاری سـازی بیشـترین‬ ‫ِ‬ ‫ارائـه می دهنـد‪ .‬درحالی کـه ‪ 1356‬شـرکت دانش بنیـان تولیدکننـده تجهیـزات‬ ‫و ماشـین االت پیشـرفته و ‪ 1237‬شـرکت دانش بنیانـی کـه در حـوزه بـرق و‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬فوتونیـک‪ ،‬مخابـرات و سـامانه های خـودکار فعالیـت می کننـد‪،‬‬ ‫به ترتیـب در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد‪ .‬درحالی کـه سـهم شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان از اقتصـاد کشـور در سـال ‪ 1389‬تنهـا ‪ 2‬هزارمیلیاردریـال بـود در‬ ‫سـال جـاری میـزان فـروش شـرکت های دانش بنیـان از ‪ 900‬هزارمیلیـارد فراتـر‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک سوم جهانیان؛ خطرات تغییر اقلیم را باور ندارند!‬ ‫انگلیس‬ ‫ایتالیا‬ ‫ژاپن‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫امریکا‬ ‫هند‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫نظرسـنجی انجام شـده درمورد تغییرات اب وهوایی نشـان داده دوسـوم مردم کره زمین‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪ .‬در این تحقی ِـق مشـترک کـه‬ ‫معتقدنـد کـه موضـوع گرمایـش زمیـن‪ ،‬امـری حیاتـی و اضطرار ‬ ‫توسـط برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد و دانشـگاه ا کسـفورد انجـام و نتایـج ان در ژانویـه ‪2021‬‬ ‫منتشـر شـد؛ ‪1.2‬میلیون نفـر در ‪ 50‬کشـور جهـان بیـن ماه هـای ا کتبـر تـا دسـامبر ‪ 2020‬موردپرسـش‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬درصد افرادی که بیشـترین نگرانی را درباره اقلیم و چالش های ان دارند‪ ،‬در «بریتانیا»‬ ‫و «ایتالیـا» نسـبت بـه سـایر کشـورها افزون تـر بـود‪81 :‬درصـد! مـردم سـه کشـور «ژاپـن»‪« ،‬فرانسـه» و‬ ‫«المـان» نیـز بـا فاصلـه انـدک بعدازان ها قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫«اذن شکار» یا صدور مجوز انقراض؟!‬ ‫هرسـاله تصاویـر و فیلم هـای زیـادی از وضعیـت‬ ‫نابسـامان نگهـداری حیوانـات در باغ وحش هـای‬ ‫ایـران منتشـر می شـود‪ .‬ایـن نابسـامانی ها منجـر بـه‬ ‫بیماری یا تلف شـدن حیوانات در اسـارت می شـود‪.‬‬ ‫سـواالت زیادی در ذهن دوسـتداران محیط زیسـت‬ ‫ایجـاد شـده کـه چـرا حقـوق حیوانـات در ایـران‬ ‫رعایـت نمی شـود‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان؛ سـعی کردیـم تـا عالو هبـر پیگیـری اخریـن‬ ‫وضعیـت باغ وحش هـا؛ بـه بخشـی از سـواالت‬ ‫مخاطبـان پاسـخ دهیـم‪ .‬ایمـان معماریـان دربـاره‬ ‫چنددرصـد باغ وحش های ما‪ ،‬اسـتاندارد های جهانی‬ ‫ اینکـه‬ ‫ِ‬ ‫را رعایـت می کننـد؟ اظهـار کـرد‪« :‬متاسـفانه هیـچ باغ وحشـی‬ ‫نداریـم کـه اسـتاندارد های جهانـی را به طورکامـل یـا حتـی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رعایت کرده باشـد»‪ .‬این دامپزشـک درمورد میزان‬ ‫فاصله باغ وحش های کشـور با اسـتاندارد های جهانی افزود‪:‬‬ ‫«فاصله زیادی تا رسیدن به استاندارد های جهانی داریم که‬ ‫شـامل اسـتاندارد های اروپایی‪ ،‬امریکایی و استرالیایی ست‪.‬‬ ‫اسـتاندارد های ملـی نیـز هسـتند کـه فقـط شـامل انـدازه‬ ‫جایگاه هاسـت کـه بسیا رسـطحی بـوده و نیـاز بـه بازنگـری و‬ ‫تکمیـل دارنـد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه تمـام باغ وحش هـای مـا با‬ ‫چیـک‬ ‫مجـوز سـازمان محیـط زیسـت راه انـدازی شـدند و هی ‬ ‫استاندارد های جهانی را رعایت نمی کنند‪ ،‬افزود‪« :‬زنده گیری‬ ‫ی نیست؛‬ ‫و انتقال گونه ها از حیات وحش به باغ وحش قانون ‬ ‫اما متاسفانه مجوز این گونه شکار ها از سازمان محیط زیست‬ ‫تکـه باغ وحش هـا بـرای پرکـردن‬ ‫صـادر می شـود؛ بدین صور ‬ ‫ویتریـن خـود اقـدام بـه شـکار حیوانـات از طبیعـت بـا مجـوز‬ ‫رسـمی از محیـط زیسـت کـرده و ان هـا را به باغ وحش منتقل‬ ‫می کننـد‪ .‬نمونه هـای ان را در باغ وحش هـای بـزرگ کشـور در‬ ‫تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز و ‪ ...‬می بینیم‪ .‬سازمان محیط زیست‬ ‫هیچ برنامه یا دستورالعمل یا قانونی برای اجرای درست این‬ ‫اهـداف نـدارد؛ به همین دلیـل‪ ،‬هـدف از ایجـاد باغ وحش هـا‬ ‫در ایـران درامدزایـی‪ ،‬عالقـه بـه نگهـداری افـراد از حیوانـات‬ ‫و تفریـح مـردم اسـت کـه منجـر بـه اسـارت حیوانـات در ایـران‬ ‫می شـود»‪ .‬او علت بیماری یا تلف شـدن حیوانات نادری که‬ ‫به باغ وحش های ما منتقل می شـوند را نداشـتن کارشـناس‬ ‫و عدم امـوزش علـوم مرتبـط بـا حیات وحـش؛ ازجملـه‬ ‫دامپزشکی حیات وحش و علوم بیولوژی متعاقب نگهداری‬ ‫از حیوانـات حیات وحـش در دانشـگاه ها دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫«عالوه برنداشتنشرایطنگهداری؛نداشتندانشنگهداری‬ ‫مهم تریـن عامـل اسـت»‪ .‬شـهاب الدین منتظمـی نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«نظـارت بـر باغ وحش هـا ماهانه براسـاس دسـتورالعمل های‬ ‫رفتـه کـه رشـدی بیـش از ‪450‬درصـدی را نشـان‬ ‫می دهـد‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان فعـال در‬ ‫حـوزه نرم افزارهـای رایانـه ای‪ ،‬فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطات‪ ،‬فراورده های شـیمیایی و مواد پیشـرفته‬ ‫نیـز بیشـترین سـهم از درامدهـای حاصـل از فـروش‬ ‫محصـوالت و ارائـه خدمـات دانش بنیـان را به خـود‬ ‫اختصـاص دادنـد‪ .‬وجـود زیرسـاخت ها پهنه هـای‬ ‫نواورانـه و خدمـات سـهل الوصول موجـب شـده‬ ‫تـا بیشـترین تمرکـز فعـاالن زیسـت بوم نـواوری‬ ‫ازجملـه شـرکت های دانش بنیـان در تهـران صورت‬ ‫یکـه پایتخـت میـزان بیـش از ‪3199‬‬ ‫بگیـرد‪ ،‬به طور ‬ ‫شـرکت دانش بنیـان اسـت؛ امـا اسـتان اصفهـان‬ ‫پـس از پایتخـت‪ ،‬دارنـده بیش تریـن شـرکت های‬ ‫یکـه ‪ 547‬شـرکت‬ ‫دانش بنیـان اسـت؛ به طور ‬ ‫دانش بنیان دراین اسـتان اسـتقرار دارند‪ .‬خراسـان‬ ‫رضـوی بـا میزبانـی ‪ 316‬شـرکت دانش بنیـان پـس‬ ‫از اسـتان های تهـران و اصفهـان‪ ،‬بیشـترین سـهم‬ ‫از اسـتقرار فعـاالن زیسـت بوم نـواوری و فنـاوری را‬ ‫به خـود اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫جدیـد از سـال ‪ ۹۹‬اغـاز شـده اسـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬بـا شـروع‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ،۱۹-‬اصلی تریـن بخـش درامـد باغ وحش هـا‬ ‫نشـرایط‪ ،‬اجـرای نظـارت بـر باغ وحش هـا‬ ‫تعطیـل شـد‪ .‬باای ‬ ‫کنـد شـد»‪ .‬مدیـرکل دفتـر حفاظـت و مدیریـت حیات وحش‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بااشـاره به اینکه شـرط‬ ‫تبـادل حیوانـات و پرنـدگان در بیـن باغ وحش ها ملـزم اجرای‬ ‫دستورالعمل هاسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تعـداد دقیـق باغ وحش هـا و‬ ‫بـاغ پرنـدگان بـا مجـوز رسـمی‪ ۷۵ ،‬مرکـز اسـت‪ .‬بـا پیگیری هـا‬ ‫درصـدد اجـرای سـامانه اطالعـات باغ وحش هـا هسـتیم‪.‬‬ ‫بـا اجـرای ایـن سـامانه اطالعـات جانـوران به صـورت انالیـن‬ ‫قابل مشـاهده اسـت‪ .‬ایـن اطالعـات شـامل نـوع گونه هـا و‬ ‫تعـداد‪ ،‬بـارداری‪ ،‬بیمـاری‪ ،‬سـن و اخریـن بازدیـد کارشناسـان‬ ‫است‪ .‬با وجود سامانه اطالعات انالین؛ درصورت تلف شدن‬ ‫یـک گونـه بـا سـن بـاال‪ ،‬متوجـه علـت تلف شـدن ان به خاطـر‬ ‫کهولـت سـن خواهیـم شـد»‪ .‬او درمـورد تخلفـات باغ وحـش‬ ‫صفادشـت گفـت‪« :‬اداره کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران از‬ ‫باغ وحـش صفادشـت شـکایت کـرده؛ بایـد دیـد در دسـتگاه‬ ‫قضـا چـه تصمیمـی بـرای این مجموعه گرفتـه خواهد شـد»‪.‬‬ ‫او درمـورد مدت زمـان نگهـداری گونه هـا یـا ازادسـازی ان هـا‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬حیوانـات نگهداری شـده در باغ وحـش قابـل‬ ‫رهاسـازی نیسـتند؛ پس از تکمیل ظرفیت باغ وحش ها باید‬ ‫بـه باغ وحـش دیگـر وا گـذار یـا منتقـل شـوند‪ .‬هـر باغ وحـش‪،‬‬ ‫محدودیتی در نگهداری تعداد گونه ها دارد و باید با مدیریت‬ ‫و هدف مشخص بحث تعدیل جمعیت را نیز درنظر گیرند‪.‬‬ ‫ترجیـح مـا درمـورد مـازاد گونه هـای غیربومـی‪ ،‬خـروج از کشـور‬ ‫اسـت و درصـورت انتقـال بـه شـهر دیگـر مجـوز انتقـال صـادر‬ ‫نمی شود»‪ .‬او درمورد انحصار واردات برخی گونه های خاص‬ ‫در باغ وحش هـا ماننـد جگـوار باغ وحـش صفادشـت گفـت‪:‬‬ ‫«طبـق قانـون؛ هـر مجموع ه بـا رعایت کلیه ضوابـط و مقررات‬ ‫مربوطه با تایید استان و ستاد‪ ،‬حیوان موردنیاز را درخواست‬ ‫و وارد کند»‪ .‬در جلسه یکشنبه شورای شهر تهران نیز رئیس‬ ‫کمیتـه محیـط زیسـت و خدمـات شـهری تهـران‪،‬‬ ‫خواسـتار جلوگیـری از ایجـاد و توسـعه مرا کز نگهـداری‬ ‫از گونه هـای حیات وحـش در تهـران شـد‪ .‬سـید ارش‬ ‫حسـینی میالنـی گفـت‪« :‬یکـی از حقـوق مهم در شـهر‬ ‫تهـران‪ ،‬حقـوق محیـط زیستی سـت‪ .‬شـهر تهـران از‬ ‫بزرگ تریـن مرا کـز جابه جایـی حیوانـات وحش اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نگهداری از حیوانات وحشی اخیرا در مرا کز خصوصی‬ ‫باب شده و شاهدیم برخی از مناطق شهرداری بدون‬ ‫اخـذ مجوز هـای الزم به صـورت موضعـی و زیرپوسـتی‬ ‫مرا کزی دراین رابطه ایجاد شـده و حیوانات وحشـی را‬ ‫نگهداری می کنند‪ .‬این خطر وجود دارد که به تقویت شبکه‬ ‫تکثیـر و قاچـاق حیوانـات شـهری منجـر شـود»‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫ایجاد مرا کز نگهداری از حیوانات وحشـی در شـهر های دیگر‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت‪ ،‬بـا ایـن مرا کـز‬ ‫برخـورد جـدی داشـته‪ .‬ا کنـون ایجـاد باغ وحـش به صـورت‬ ‫کالسـیک در کالن شـهرها کمتـر موردتوجـه اسـت و سـازمان‬ ‫حفاظت از محیط زیسـت متولی اصلی ان اسـت‪ .‬شـهرداری‬ ‫به هیچ عنـوان وظیفـه ای در احـداث باغ وحـش و تکثیـر‬ ‫حیوانـات وحشـی نـدارد و ا گـر هم تاسیسـاتی ایجاد کـرده‪ ،‬در‬ ‫همین سطح کفایت می کند»‪ .‬هم زیستی انسان و حیوانات‬ ‫در بیـن ایرانیـان از دیربـاز رواج داشـته‪ .‬طبق شـواهد تاریخی؛‬ ‫نقـش برجسـته های به جای مانـده از دوران هخامنشـیان و‬ ‫ساسـانیان شـاهدی بـر ایـن ادعـا بـوده و ثابـت می کننـد کـه از‬ ‫حیوانـات در دربـار پادشـاهان بـرای نمایش هـای مخصـوص‬ ‫در مراسـم و مهمانی هـا مورداسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫سـاخت اولیـن باغ وحـش ایـران پس از سـفر «ناصرالدین شـاه‬ ‫قاجار» به پاریس بود‪ .‬او با عالقه وافر به شکار‪ ،‬باغ وحشی را با‬ ‫نـام «مجمع الوحـوش ناصری» در بخشـی از قصر دوشـان تپه‬ ‫تهران تاسیس کرد که در روز های مختلف؛ به ویژه تعطیالت‬ ‫اخر هفته بازدیدکنندگان زیادی از میان مردم تهران داشت‪.‬‬ ‫چهـار شـیر نـر و مـاده از کوه هـای شـیراز‪ ،‬سـه ببـر از مازنـدران‪،‬‬ ‫یـک یـوز‪ ،‬سـه پلنـگ از جاجـرود‪ ،‬پنـج خـرس از دماونـد و ‪...‬‬ ‫حیواناتـی بودنـد کـه در این باغ وحـش نگهـداری می شـدند‪.‬‬ ‫بـا گذشـت چندسـال‪ ،‬ا کنـون بهتریـن مجموعـه نگهـداری‬ ‫حیوانـات در ایـران (با ‪ ۱۲۱‬گونه جانـوری) باغ وحش ارم تهران‬ ‫است؛ بنابراین‪ ،‬می توان نتیجه گرفت که از گذشته تابه امروز‬ ‫حیوانـات متعـدد؛ ازجملـه گونه هـای نـادر بـا قرارگیری پشـت‬ ‫قفس هـای باغ وحش هـا‪ ،‬بازیچـه دسـت انسـان ها شـده اند؛‬ ‫انسـان هایی کـه بـرای درامدزایـی‪ ،‬تفریـح و ‪ ...‬خواسـتار ایـن‬ ‫بودنـد کـه حیوانـات در پشـت قفس هـای باغ وحش هـا قـرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫تغییر ساعت کار بانک پارسیان‬ ‫بر اسـاس اطالعیه اسـتانداری تهران‬ ‫مبنی بر صرفه جویی در مصرف برق‬ ‫و اعلام کانـون بانک هـا و موسسـات‬ ‫اعتبـاری خصوصـی‪ ،‬سـاعت کار‬ ‫ک پارسـیان در اسـتان‬ ‫شـعب بانـ ‬ ‫تهـران از روز شـنبه ‪ 19‬تیرمـاه ‪1400‬‬ ‫تـا اطلاع ثانـوی از ‪ 7:00‬صبـح لغایـت ‪ 13:00‬خواهـد بـود‪.‬‬ ‫شایان ذکر اسـت؛ تعییـن سـاعات کار شـعب واحدهـای‬ ‫مستقر در سایر استان ها با هماهنگی مقامات ذی صالح‬ ‫اسـتان ها خواهـد بـود‪ .‬بانـک پارسـیان بر اسـاس ایـن ‬ ‫تصمیـم کـه در راسـتای همگامـی بـا برنامه هـای کاهـش‬ ‫مصرف انرژی برق در کشـور و ایفای نقش موثر در کاهش‬ ‫خاموشـی واحدهـای صنعتـی‪ ،‬تجـاری و مسـکونی اتخـاذ‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬قصـد دارد به عنـوان یکـی از نهادهـای بـزرگ‬ ‫اقتصـادی و خدمتگـزار‪ ،‬همـواره مدیریـت بهینـه انـرژی را‬ ‫در دسـتور کار واحدهای سـتادی و شـعب خود در سراسـر‬ ‫کشـور به ویـژه مناطقـی کـه بـا افزایـش دمـا و مصـرف بـرق‬ ‫مواجـه هسـتند‪ ،‬قـرار دهـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از بازگشـت‬ ‫تـوان انـرژی بـرق در کشـور بـه حالـت عـادی یـا کنتـرل‬ ‫مصـرف انـرژی؛ هر گونـه تغییراتـی در سـاعات کار بانـک بـه‬ ‫اطلاع مشـتریان گرامـی خواهـد رسـید‪ .‬همچنیـن بانـک‬ ‫پارسـیان بـا صـدور ایـن اطالعیه علاوه بر حضـور موثر خود‬ ‫در این اقدام ملی از هموطنان عزیز درخواست دارد که با‬ ‫استفاده بهینه و صرفه جویی درمصرف برق‪ ،‬برای بهبود‬ ‫وضعیـت انـرژی کشـور نقش افریـن باشـند‪.‬‬ ‫فرمان پرداخت ‪ ۳۰۰۰۰‬فقره‬ ‫تسهیالت مسکن روستایی‬ ‫سـقف تسـهیالت مسـکن‬ ‫روسـتایی با تصویـب هیئت دولت‬ ‫و ابالغیـه بانـک مسـکن ‪ ،‬به مبلـغ‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان افزایـش پیـدا‬ ‫کـرد‪ .‬مدیرعامـل بانـک مسـکن بـا‬ ‫ابلاغ مصوبـه جدیـد این بانـک‬ ‫در راسـتای تامیـن مالـی سـریع‬ ‫بخـش عرضـه مسـکن‪ ،‬فرمـان پرداخـت ‪ 30‬هـزار فقـره‬ ‫تسـهیالت مسـکن روسـتایی را خطـاب بـه شـعب سراسـر‬ ‫کشـور صـادر کـرد‪ .‬محمـود شـایان گفـت‪« :‬شـرایط‬ ‫پرداخـت تسـهیالت مسـکن روسـتایی بـه ایـن صـورت‬ ‫اسـت کـه سـقف فـردی تسـهیالت مسـکن روسـتایی‬ ‫بـه ازای هر واحـد‪ 100 ،‬میلیون تومـان اسـت‪ .‬ان دسـته‬ ‫از متقاضیانـی کـه معرفی نامه هـای صـادره انهـا قبـل از‬ ‫ابلاغ ایـن نامـه عمومـی بـه بانـک ارائـه و به ثبـت رسـیده‬ ‫و قـرارداد تسـهیالتی ان هـا در دفترخانـه ثبـت نشـده‬ ‫باشـد‪ ،‬در صـورت ارائـه معرفی نامـه جدیـد از سـوی بنیـاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی ایـران (اعتبـار ابالغـی سـال ‪)1400‬‬ ‫می تواننـد از سـقف تسـهیالت ابالغـی جدیـد بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬شـایان افـزود‪« :‬مجمـوع دوران سـاخت و‬ ‫بازپرداخت ‪ 20‬سـال اسـت‪ .‬نرخ سـود تسـهیالت نیز طبق‬ ‫مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار کـه در حال حاضـر ‪ 18‬درصـد‬ ‫اسـت اعمـال می شـود؛ به این صورت کـه پنج درصـد‬ ‫سـهم متقاضـی و ‪ 13‬درصـد سـهم سـازمان اسـت‪ .‬سـقف‬ ‫تسـهیالتی مزبور به تمامی متقاضیان و مناطق مشـمول‬ ‫طـرح اعـم از املا ک واقـع در جزایـر‪ ،‬روسـتاهای مـرزی ‪،‬‬ ‫حاشـیه شـهرها و شـهرهای زیـر ‪ 25‬هزار نفـر جمعیـت و‬ ‫سـایر روسـتاها تسـری می یابـد‪.‬‬ ‫خدمات ارزی بانک اینده‬ ‫در دسترس مردم ایران‬ ‫بانـک اینـده به منظـور‬ ‫بـرای‬ ‫ارزش افرینـی‬ ‫مشـتریان و ارائـه‬ ‫خدمـات شایسـته تر‪،‬‬ ‫ب قرض الحسـنه‬ ‫خدمـات ارزی در قالـب افتتـاح حسـا ‬ ‫پس انـداز ارزی مبتنـی بر اسـکناس به ارزهـای دالر امریکا‪،‬‬ ‫یـورو و درهـم و هم چنیـن ثبـت سـفارش را در شـعب‬ ‫منتخـب خـود ارائه می کند‪ .‬عموم هم وطنان و مشـتریان‬ ‫محتـرم بانـک اینـده بـرای بهره منـدی از خدمـات و انجام‬ ‫عملیـات ارزی بـه شـرح یاد شـده می تواننـد بـه شـعب‬ ‫منتخـب ارزی بانـک اینـده در سراسـر کشـور کـه در سـایت‬ ‫بانـک اینـده به نشـانی ‪ https://ba24.ir‬موجـود اسـت‪،‬‬ ‫مراجعـه کننـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مارال بنی ادم‪:‬‬ ‫زیرکی و مدیریت‬ ‫از درون زنان می جوشد‬ ‫مارال بنی ادم درباره حضورش در فیلم سـینمایی «گیسـوم» سـاخته نوید به تویی‬ ‫ُ‬ ‫کـه در بخـش سـینمای سـعادت ‪38‬امیـن جشـنواره جهانـی فیلـم فجـر حضـور‬ ‫داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬زمانی کـه فیلم نامـه را خوانـدم‪ ،‬برایـم جـذاب بـود و ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫گـروه بازیگـران کار به نحـوی بـود کـه دوسـت داشـتم بـا ان هـا همـکاری کنـم‪ .‬یکـی‬ ‫از داسـتان های فیلـم دربـاره گـروه دوستانی سـت کـه بـا هـم صمیمـی هسـتند و‬ ‫کنش هایـی بیـن ان هـا پیـش می ایـد کـه باعـث می شـود پـی بـه واقعیـت وجـودی‬ ‫رفاقتشان ببرند‪ .‬همچنین عوض شدن ادم ها طی سالیان مانند یک خط صاف‬ ‫نیست و مدام برپایه روابط‪ ،‬مدل زندگی‪ ،‬تغییر روابط و شرایط دیگر تغییر می کند‬ ‫و روی شـخصیت ادم ها و حضورشـان در رفاقت ها تاثیر می گذارد‪ .‬در سـمت دیگر‬ ‫ماجـرا‪ ،‬سـعید سـعدی در مقـام تهیه کننـده بـود کـه بسـیار کاربلـد و متعهد اسـت و‬ ‫گروه بسـیارخوبی کنارش بود که کمک کردند فیلم به بهترین نحو سـاخته شـود»‪.‬‬ ‫به گـزارش هنرانالیـن؛ ایـن بازیگـر سـینما و تئاتـر افزود‪« :‬لوکیشـن این کار در خـارج از‬ ‫تهـران بـود و مـا ‪ 40‬روز در شـمال کشـور حضـور داشـتیم‪ .‬خـود ایـن جابه جایـی کار‬ ‫سـختی بـود؛ امـا بـا درایت گـروه‪ ،‬کار پیش رفت‪ .‬امیدوارم نتیجه کار خوب باشـد و‬ ‫مخاطـب از ان لـذت ببـرد تـا نویـد به تویـی پرانرژی تـر دراین مسـیر‪ ،‬روبه جلو حرکت‬ ‫کند و دوستان دیگرم نیز بتوانند کار کنند و ما از دیدن اثارشان لذت ببریم‪ .‬تولید‬ ‫ایـن فیلـم طـی ماه هـای بهمـن و اسـفند ‪ 97‬انجـام شـد و سـال ‪ 99‬از البراتـوار کار‬ ‫بیرون امد‪ .‬زمان بسـیارطوالنی را سـپری کرد؛ اما دران زمان خوشـبختانه کرونایی‬ ‫نبـود و بـا خیـال راحـت می توانسـتیم کار کنیـم»‪ .‬ایـن بازیگـر دربـاره ویژگی هـای‬ ‫کارا کتـر خـود «دلبـر» دراین فیلـم توضیـح داد‪« :‬دلبر را دوسـت داشـتم؛ زیرا پذیرش‬ ‫یـک رفتـار زنانـه اسـت‪ .‬دلبـر زنی سـت کـه می توانـد در کار‪ ،‬روابـط یـا خانـه مدیریـت‬ ‫داشـته باشـد و در نقطـه مرکـزی روابـط قـرار دارد‪ .‬درواقـع او کسی سـت کـه همـه را‬ ‫دورهـم جمـع می کنـد‪ .‬دلبـر بـا پذیـرش دوسـتان و گذشـتن از پس زمینـه ذهنـی‬ ‫کـه از رابطـه صمیمی تریـن دوسـتش بـا همسـر فعلـی اش دارد و شـرایطی کـه بایـد‬ ‫مدیریـت کنـد و حساسـیت های زنانـه را دراین برهـه از زمـان کنـار بگـذارد‪ ،‬زیرکـی و‬ ‫مدیریـت زنانـه خود را نشـان می دهد‪ .‬ضمن اینکه او بایـد از زندگی اش نیز مراقبت‬ ‫یسـت که‬ ‫کنـد تـا همسـرش ذهنـش معطـوف بـه گذشـته نشـود‪ .‬البتـه ایـن تدبیر ‬ ‫در وجـود ا کثـر زنـان در همه جـای جهـان هسـت و بـازی چنیـن نقشـی‪ ،‬بـرای مـن‬ ‫چالش برانگیز نبود؛ چون این از درون زنان می جوشـد»‪ .‬بنی ادم درپاسـخ به اینکه‬ ‫چـرا در فیلـم شـاهد پـرش داسـتان و رهاشـدن کارا کترهـا هسـتیم‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫گیسـوم‪ ،‬دو داسـتان در دل هـم روایـت می شـود‪ .‬یـک داسـتان اصلـی که پایه قصه‬ ‫اسـت و ان‪ ،‬گم شـدن دختـر فیلـم اسـت کـه بایـد پیدایـش کنـد و یـک داسـتان‪،‬‬ ‫قصـه ایـن دوستی سـت کـه بـرای مـن شسـته رفته تر بـود؛ چـون می دانسـتم نقـش‬ ‫چیسـت؛ امـا ازانجایی کـه فیلـم را هنـوز ندیـده ام‪ ،‬نمی توانـم قضاوتـی دربـاره ان‬ ‫داشـته باشـم و نمی دانم در تدوین چه اتفاقی افتاده اسـت‪ .‬من در همین قالب‪،‬‬ ‫دو فیلـم فروشـنده و خشک سـالی و دروغ را نیـز داشـتم‪ .‬در فیلـم فروشـنده اصغـر‬ ‫فرهادی‪ ،‬سـکانس های بیشـتری داشـتم که اسـتفاده نشـد؛ اما می دانسـتم اقای‬ ‫ً‬ ‫فرهادی قطعا انچه را حذف کرده‪ ،‬به نفع کار بوده؛ بنابراین‪ ،‬از ان ناراحت نبودم‪.‬‬ ‫دراین کار نیز امیدوارم خروجی نهایی رضایت مخاطبان را جلب کند»‪ .‬این بازیگر‬ ‫بااشـاره به پیشـنهاد هایی کـه بـرای بهترشـدن کارا کترهـا حیـن فیلم بـرداری داده‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی نقشـی بـه مـن داده می شـود و قبـول می کنـم‪ ،‬نمی خواهـم که‬ ‫نقـش تغییـر کنـد یـا از رونـد اصلـی قصـه خـارج شـود‪ .‬ا گـر پیشـنهادی هـم هسـت؛‬ ‫درراسـتای سازندگی سـت‪ .‬درایـن کار‪ ،‬اولیـن چالشـی کـه داشـتیم‪ ،‬فیلم نامـه بـود؛‬ ‫چـون مـدام درحال تغییروتحـول بـود و همین کـه همـه متعهـد بودنـد‪ ،‬کمـک کـرد‬ ‫بخش هایـی از فیلم نامـه تغییـر کنـد و در رونـد کار اثـر بگـذارد؛ امـا در رونـد اصلـی‬ ‫تغییـری ایجـاد نشـد‪ .‬به هرحـال پیشـنهادهایی می دادیـم کـه ا گـر موردقبـول‬ ‫کارگـردان واقـع می شـد و می پذیرفتنـد‪ ،‬ان را اجرایـی می کردیـم»‪ .‬بنـی ادم دربـاره‬ ‫سـایر فعالیت هـای خـود نیـز بیـان کـرد‪« :‬بیشـترین چیزی کـه دراین زمـان دل تنگ‬ ‫ان هستم‪ ،‬بازی در تئاتر است‪ .‬از زمان اتمام سریال هم گناه‪ ،‬تئاتر کار نکرده بودم‬ ‫و چـون هم زمـان کار نمی کنـم‪ ،‬االن بیش ازپیـش دل تنـگ کار در تئاتـر هسـتم‪.‬‬ ‫متاسـفانه شـرایط خیلی سـخت اسـت و دوسـتان بااینکـه پروتکل هـا را رعایـت‬ ‫ً‬ ‫می کننـد؛ امـا شـرایط کار برایشـان سـخت اسـت و مـن هـم کار نکـردم‪ .‬فعلا دسـت‬ ‫نگـه داشـتم تـا اشـوب کرونـا بخوابـد‪ .‬به هرحـال‪ ،‬کارکـردن دراین شـرایط سـخت‬ ‫اسـت و بـرای مـا کـه حرفـه و درامدمـان ازایـن راه می گـذرد‪ ،‬این رونـد خیلـی کنـد‬ ‫می شـود؛ به ویـژه ا گر حساسـیت داشـته باشـید چه نقشـی‪ ،‬بـا چه کارگردانـی و چه‬ ‫ً‬ ‫چالشـی در کار وجـود دارد‪ ،‬قطعـا روی کار شـما و انتخاب هایتـان اثرگـذار خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬امیـدوارم زودتـر همـه جهـان از شـر ایـن ویـروس خلاص شـوند»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫سمیرا مخملباف؛ اولین کارگردان زن راه یافته به کن‬ ‫زنان؛تشکیل دهنده‬ ‫‪ ۳۰‬درصد اساتید دانشگاه‬ ‫منصور غالمی در اختتامیه چهارمین جشـنواره علم‬ ‫و زن (جایزه مریم میرزاخانی) که با حضور معاون اول‬ ‫رئیس جمهـور ی و معـاون رئیس جمهـوری در امـور‬ ‫زنان و خانواده در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد؛‬ ‫گفت‪« :‬برگزاری چنین مناسبت هایی با عنوان تقدیر‬ ‫از زنـان دانشـمند‪ ،‬کار ارزشـمند و ضروری سـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬در تاریـخ ایـن کشـور‪ ،‬نمونه هـای‬ ‫زیـادی از زنـان بـزرگ کـه الگویـی بـرای دختـران‬ ‫بودنـد‪ ،‬بسـیار معرفـی شـده اند و در برخـی از دوره هـا‬ ‫به دلیـل کوتاه نگاری تاریخ نگاری تعداد نمونه ها کم‬ ‫شـده اسـت؛ امـا بعـد از پیـروزی انقالب‪ ،‬فضـای بازی‬ ‫بـرای زنـان و دختـران بـرای حضـور در جامعـه ایجـاد‬ ‫شـد»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ وزیـر علـوم تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫بخـش امـوزش عالـی و محیـط دانشـگاهی‪ ،‬زنـان در‬ ‫حوزه هـای مختلـف حضـور چشـمگیر داشـته و دارند‬ ‫و در فضایـی کـه امـروز هسـتیم‪ ،‬ایـن فرصـت را داریـم‬ ‫تـا نمونه هـای معدودی از این جمعیت بـزرگ بانوان‬ ‫را در عرصه هـای علـم و فنـاوری‪ ،‬سیاسـی اجتماعـی‬ ‫و حوزه هـای دیگـر کـه فعـال هسـتند‪ ،‬نـام ببریـم»‪.‬‬ ‫غالمـی افـزود‪« :‬ایـن جایـزه‪ ،‬جامعـه معدودتـری‬ ‫را مد نظـر دارد و جـا دارد در حوزه هـای مختلـف‬ ‫ایـن جشـنواره را داشـته باشـیم‪ .‬در حال حاضـر‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد امـوزش عالـی را دختران به خود اختصاص‬ ‫می دهنـد‪ ۳۰ .‬درصد اسـاتید دانشـگاه ها نیـز از بانوان‬ ‫هسـتند‪ .‬امسـال ‪59.5‬درصـد داوطلبان دانشـگاه ها‬ ‫را نیـز دختـران بـه خـود اختصـاص دادنـد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬این موضـوع نشـان می دهـد کـه‬ ‫این فضـا در خانواده هـا شـکل گرفتـه کـه از دختـران‬ ‫عالوه بـر تحصیلات عمومـی؛ بـرای تحصیلات‬ ‫عالـی نیـز حمایـت کننـد و ایـن جشـنواره به نـام‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫مریـم میرزا خانـی‪ ،‬یک بخـش از کار ‬ ‫کتـک بانوانـی‬ ‫محیـط علمـی شـکل گرفتـه‪ .‬بـرای ت ‬ ‫کـه دراین رویـداد از ان هـا تقدیـر می شـود‪ ،‬ارزوی‬ ‫سالمتی دارم و امیدوارم شاهد تکثیر و گسترش این‬ ‫دانشـمندان در جامعه و محیط علمی و بین المللی‬ ‫مسـاز ایرانـی حاضـر دراین جشـنواره جهانـی یـاد‬ ‫یسـت تـا از اولیـن زن فیل ‬ ‫برگـزاری کـن‪ ،‬فرصت ‬ ‫کنیـم‪ .‬سـال ‪ 1998‬بـود کـه «سـمیرا مخملبـاف» به عنـوان اولیـن کارگـردان زن ایران ِـی راه یافتـه بـه‬ ‫کـن‪ ،‬خبرسـاز شـد‪ .‬او بـا فیلـم «سـیب» در بخـش نوعـی نـگاه ایـن رویـداد بـزرگ حضور داشـت و‬ ‫با ‪ ۱۸‬سـال سـن‪ ،‬جوان ترین کارگردان جهان در بخش رسـمی این فسـتیوال لقب گرفت‪ .‬او که‬ ‫یسـت؛ در‬ ‫متولد ‪ 26‬بهمن ماه سـال ‪ 1358‬در تهران و فرزند محسـن مخملباف؛ کارگردان ایران ‬ ‫سـال ‪ 2000‬بـا دریافـت «جایـزه هیئـت داوران» از ایـن جشـنواره بـزرگ بـرای فیلـم «تخت هسـیاه»‪،‬‬ ‫تبدیـل بـه اولیـن کارگـردان زن ایـران نیـز شـد کـه بـه ایـن جایزه دسـت یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬زن ایرانی حاضر در المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫معصومهمومی وند‬ ‫در «المپیـک توکیـو» شـاهد حضـور بیشـترین تعـداد زنـان ایـران در ادوار مختلـف ایـن بازی هـا خواهیـم بـود کـه ا کثـر ان ها اولیـن حضور خـود را تجربه می کنند‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ ‪ ۱۰‬زن‬ ‫ میـدان بـزرگ‪ ،‬حضور پیـدا می کنند‪ .‬این تعداد‪ ،‬بیشـترین حضور زنـان ایـران در ادوار‬ ‫ورزشـکار ایرانـی موفـق شـده اند سـهمیه المپیـک توکیـو را به دسـت بیاورنـد و چندروزدیگـر در این‬ ‫ِ‬ ‫مختلـف بازی های المپیک اسـت‪.‬‬ ‫نجمهخدمتی‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۵‬از بیرجند که‬ ‫دومین المپیک خود را در رشته‬ ‫تیراندازی تجربه می کند‪ .‬او که‬ ‫اولین سهمیه زنان ایران در توکیو‬ ‫را به دست اورد؛ در المپیک ریو‬ ‫در خط اتش تفنگ بادی ‪ ۱۰‬متر‬ ‫و تفنگ سه وضعیت قرار گرفت‬ ‫ً‬ ‫و نهایتا با قرار گرفتن در جایگاه‬ ‫هشتم به کارش پایان داد‪.‬‬ ‫باشـیم»‪ .‬در اختتامیـه مراسـم‪ ،‬غالمرضـا غفـاری نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬برگـزاری جشـنواره زن و علـم تا کنـون بـا اقبـال‬ ‫گسـترده ای از سـوی زنـان مواجـه شـده؛ و صـورت‬ ‫نهـادی یافتـه»‪ .‬وی با بیان اینکـه برای این جشـنواره‬ ‫امتیـاز علمـی و پژوهشـی ثبـت شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬در‬ ‫دوره چهـارم‪ ۹۸۲ ،‬نفـر فـرم مربـوط بـه جشـنواره را‬ ‫در سـامانه تکمیـل کردنـد»‪ .‬معـاون فرهنگـی وزارت‬ ‫علـوم افـزود‪« :‬از این تعداد‪ ۵۶۱ ،‬نفـر وارد فرایند داوری‬ ‫شـدند‪ .‬در ایـن دوره شـاهد رشـد شـرکت کنندگان‬ ‫نسـبت بـه دوره قبـل بودیـم‪ .‬در ایـن دوره مقـرر شـد‬ ‫سنی زنان ارزیابی‬ ‫برای مشـارکت بیشتر‪ ،‬اثار سـه رده ِ‬ ‫شـود کـه شـامل زیر‪ ۴۰‬سـال‪ ،‬رده ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۶۵‬سـال و‬ ‫رده باالی ‪ ۶۵‬سـال بـود‪ .‬در ایـن دوره‪ ،‬شـاهد دو مـورد‬ ‫جایزه جدید هستیم که یک مورد‪ ،‬از جشنواره سوم‬ ‫اغـاز شـده کـه مربـوط به جایـزه پروانه فرزانـه در حوزه‬ ‫یسـت و مـورد دوم‪ ،‬مربـوط بـه جایـزه‬ ‫زیست پزشک ‬ ‫یونسکوسـت‪ .‬دو نفـر از برگزیـدگان بـا بیشـترین امتیاز‬ ‫نیـز مورد تقدیـر یونسـکو هـم قـرار خواهنـد گرفـت»‪.‬‬ ‫هانیهرستمیان‬ ‫ارمیناصادقیان‬ ‫متولد‪ ۱۳۸۰‬از ایالم که دو سال قبل متولد ‪ ۱۳۷۷‬از تهران که در‬ ‫در جام جهانی تیراندازی ریو و ماده مسابقات قهرمانی دوحه در‬ ‫تفنگبادیسهمیهالمپیکرا کسب ماده تپانچه بادی ‪ ۱۰‬متر سهمیه‬ ‫کرد‪ .‬او از جوان ترین اعضای کاروان المپیک ‪ ۲۰۲۰‬را به دست اورد‪.‬‬ ‫ایراندر توکیوست که کم سن ترین او که اولین حضور در المپیک‬ ‫عضو کارواندر بازی هایاسیایی را تجربه می کند؛ با کسب برنز‬ ‫جاکارتا نیز بود‪ .‬از افتخارات او‬ ‫قهرمانی جهان هند‪ ،‬اولین مدال‬ ‫در‬ ‫بادی‬ ‫کسب طالی تیمیتفنگ‬ ‫تاریخ زنان ایران در رشته تپانچه‬ ‫جام جهانی کرواسی ست‪.‬‬ ‫را نیز کسب کرد و تاریخ ساز شد‪.‬‬ ‫ناهید کیانی‬ ‫سارابهمنیار‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۷‬از اصفهان که اولین‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۸‬از استانه اشرفیه‬ ‫حضورش در المپیک توکیو را تجربه‬ ‫که اولین حضورش در المپیک‬ ‫می کند‪ .‬این تکواندوکار با پیروزی‬ ‫را تجربه می کند‪ .‬او در رنکینگ‬ ‫وزن منهای‪ ۵۵‬کیلوگرم المپیک در نیمه نهایی رقابت های گزینشی‬ ‫المپیک در اسیا این سهمیه‬ ‫کاراته ششم و در رنکینگ وزن‬ ‫را به دست اورد‪ .‬او مدال برنز‬ ‫منهای ‪ ۵۰‬کیلوگرم ‪ WKF‬سوم‬ ‫است‪ .‬او برنز جوانان جهان ‪ ،۲۰۱۵‬بازی های اسیایی جا کارتا‪ ،‬مدال‬ ‫نقره امیدهای جهان ‪ ،۲۰۱۷‬برنز نقره قهرمانی اسیا و چندین مدال‬ ‫بزرگ ساالن جهان ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ...‬را در دیگر در مسابقات بین المللی را در‬ ‫کارنامه دارد‪.‬‬ ‫کارنامه دارد‪.‬‬ ‫فاطمه کرم زاده‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۷‬از خرمشهر که در‬ ‫مسابقاتتیراندازیقهرمانی‬ ‫اسیا دوحه قطر در ابان ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫سهمیه المپیک توکیو را در تفنگ‬ ‫سه وضعیت ‪ ۵۰‬متر زنان برای ایران‬ ‫به ارمغان اورد تا اولین حضور را‬ ‫در این بازی ها تجربه کند‪ .‬او در‬ ‫قهرمانی جوانان اسیا به سه مدال‬ ‫طال و یک نقره دست یافته است‪.‬‬ ‫حمیدهعباسعلی‬ ‫متولد‪ ۱۳۶۸‬از شهر ری که هم زمان‬ ‫بااولینحضور کاراتهدر المپیک‪،‬‬ ‫اولین حضورش در بازی های توکیو را‬ ‫در تجربه می کند‪ .‬او در رنکینگ وزن‬ ‫مثبت‪ ۶۱‬کیلوگرمالمپیکورنکینگ‬ ‫وزن مثبت‪ ۶۸‬کیلوگرم‪ WKF‬دوم؛‬ ‫واز پرافتخارترینورزشکاران کاراته‬ ‫بوده و مدال های رنگارنگی را برای‬ ‫ایرانبه ارمغاناورده‪.‬‬ ‫ثریا اقایی‬ ‫نازنینمالیی‬ ‫فرزانهفصیحی‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۰‬از بندرانزلی که به همراه متولد ‪ ۱۳۷۴‬از تهران که در‬ ‫متولد ‪ ۱۳۷۱‬از اصفهان که با‬ ‫المپیک ریو تالش کرد سهمیه‬ ‫بهمن نصیری در مسابقات‬ ‫پیگیری کمیته ملی المپیک‬ ‫بگیرد؛ اما مصدوم شد‪ .‬برای‬ ‫روئینگ انتخابی المپیک دوم‬ ‫و از طریق اعطای سهمیه‬ ‫شدند و سهمیه گرفتند؛ اما طبق المپیک توکیو نیز مصدوم شد؛‬ ‫یونیورسالیتی راهی توکیو شد‪.‬‬ ‫اما با انصراف ورزشکار هلند و‬ ‫ماده تخصصی او دوی ‪ ۶۰‬متر است قوانین فدراسیون جهانی چون‬ ‫مدالشان طال نبود‪ ،‬فقط یک نفر اینکه مصر به جای انفرادی‪،‬‬ ‫و در قهرمانی داخل سالن اسیا‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬مدال نقره تیمی دوی ‪ ۴‬در می توانست به المپیک برود‪ .‬قرار بخش دوبل و میکس را‬ ‫‪ ۴۰۰‬متر امدادی و مدال برنز دوی بود فدراسیون تصمیم بگیرد که انتخاب کرد‪ ،‬او امکان یافت‬ ‫به عنوان اولین بدمینتون باز زن‬ ‫کدام یکی اعزام شود؛ اما نصیری‬ ‫‪ ۶۰‬متر داخل سالن اسیا ‪ ۲۰۱۸‬را‬ ‫انصراف داد و مالیی انتخاب شد‪ .‬ایران در المپیک حاضر شد‪.‬‬ ‫کسب کرده‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫عـدم شـناخت مراحـل زندگـی و نداشـتن ا گاهـی نسـبی از‬ ‫قوانیـن طبیعـی‪ ،‬قوانیـن اجتماعـی و قوانیـن مدنـی باعـث‬ ‫می شـود؛ زمانی که فرد با مشـکالت و دشـواری هایی روبه رو‬ ‫می شـود‪ ،‬ناتـوان از حـل واقعی و عملی انها به سـوی راه حلی‬ ‫مـی رود کـه در پایـان ب هجـز پشـیمانی و سـرخوردگی پیامـد‬ ‫دیگری برای او نخواهد داشت‪ .‬برای نمونه؛ ا گر فردی نداند‬ ‫ً‬ ‫یسـت و‬ ‫که در بیشـتر موارد ‪ ،‬زندگی معموال مسـیری سرباالی ‬ ‫هـدف نهایی چیزی نیسـت ب هجـز زندگی کردن و نه رسـیدن‬ ‫بـه جایـی یـا چیزی؛ یـا ا گر فـردی نداند که عدالتـی در زندگی‬ ‫وجود نداشته؛ ندارد و نخواهد داشت؛ چرا که قوانین مدنی‬ ‫و اجتماعی برگرفته شده از قوانین جنگل هستند‪ ،‬نمی داند‬ ‫چطـور بایـد مشـکل به وجود امـده را حـل کنـد‪ .‬همان طورکه‬ ‫گفتـه می شـد در جنگل قوی تر ها زنـده می مانند؛ با این حال‬ ‫بایسـتی گفـت کـه قوانیـن حا کـم بـر جوامـع انسـانی امـروز‬ ‫یسـت نگاهـی بـه‬ ‫دسـت کمی از قوانیـن جنـگل ندارنـد‪ .‬کاف ‬ ‫سیاسـت کشـورهای پرقدرت و ثروتمند بیاندازیم‪ ،‬خواهیم‬ ‫دیـد کـه انهـا قوانیـن جنـگل را در روابط شـان بـا کشـورهای‬ ‫دیگـر عملـی می کننـد‪ .‬در این راسـتا زمانـی کـه فـردی بـا‬ ‫مشـکل یـا دشـواری روبـه رو می شـود و نمی توانـد ان را حـل‬ ‫کنـد یـا از سـر راهـش بـردارد؛ به اجبـار بـه ایـن نتیجـه می رسـد‬ ‫کـه قوانیـن مدنـی و اجتماعـی کـه بیشـتر مـردم‪ ،‬شـناخت و‬ ‫ا گاهـی از انهـا ندارنـد‪ ،‬حمایتـی کـه حـق اوسـت را از او دریـغ‬ ‫ً‬ ‫می کننـد یـا اسـتفاده از ان امکانـات به سـبب مثلا دسـتمزد‬ ‫بـاالی وکال و مشـاوران حقوقـی در حـد تـوان او نیسـت کـه‬ ‫بتوانـد به عنـوان یـک شـهروند از این قوانیـن بهـره ای ببـرد‬ ‫و به اجبـار دسـت به دامان راه هایـی می شـود کـه بیشـتر او‬ ‫را ب هسـمت بی خبـری‪ ،‬سسـتی و کاهلـی سـوق می دهنـد‪.‬‬ ‫یکـی از ایـن راه هـا دسـت به دامان خرافـات شـدن ‪ ،‬مراجعـه‬ ‫بـه فالگیـر‪ ،‬رفتـن به نزد کف بین و ‪ ...‬اسـت‪ .‬فالگیر‪ ،‬کف بین‬ ‫و طالع بیـن در همه جـای دنیـا حضـور دارنـد و هرچقـدر کـه‬ ‫جامعـه ای ازنظـر صنعتـی پیشـرفته نباشـد یـا قوانیـن مدنـی‬ ‫از حق وحقـوق مـردم به درسـتی دفـاع نکنـد‪ ،‬فرصـت بـرای‬ ‫ظهـور و حضـور فالگیـر و کف بیـن و ‪ ...‬بـاز می شـود‪ .‬اینکـه‬ ‫چـرا جامعـه ای صنعتـی نیسـت یـا کشـورهای دیگـر اجـازه‬ ‫صنعتی شـدن را بـه ان نمی دهنـد‪ ،‬یـا چـرا قوانیـن مدنـی از‬ ‫حقوق حقه مردم دفاع نمی کنند؟ موضوع مورد بحث امروز‬ ‫ما نیسـت؛ اما پیامدش این اسـت که مردم در این کشـورها از‬ ‫کار و کوشـش مـدام و ممتـد بـرای رسـیدن بـه خواسـته خـود‬ ‫خسـته می شـوند و ترجیـح می دهنـد کـه از راه هـای تسـکین‬ ‫درد اسـتفاده کننـد‪ .‬تسـکین دردی کـه موقتـی خواهـد بـود‬ ‫و انهـا را مجبـور می کنـد کـه به طـور دوره ای از ایـن تسـکین‬ ‫سراشپز‬ ‫چرا فالگیر و کف بین‪ ،‬اری؛ روانشناس‪ ،‬نه؟!‬ ‫ً‬ ‫استفاده کنند؛ مثال استفاده از مواد مخدر یا قمار یا کار زیاد‬ ‫یـا مراجعـه بـه فالگیـر یـا کف بینـی کـه به طـور موقتـی امید به‬ ‫حـل مشکل شـان را در دل انهـا روشـن کنـد‪ .‬با امیـد واهی به‬ ‫بهترشـدن اوضـاع؛ غافل از اینکـه تا زمانی کـه فـرد‪ ،‬واقع بینانه‬ ‫بـا مشـکلش روبـه رو نشـود و به دنبـال راه هـای عملـی نـرود‪،‬‬ ‫امـکان حـل مشـکلش وجـود نـدارد‪ .‬انسـان‪ ،‬مرجودی سـت‬ ‫کـه از ناشـناخته ها وحشـت دارد و همـه کوشـش ناا گاهانـه‬ ‫او این اسـت کـه یـا انهـا را نشناسـد یـا به طرف انها نـرود‪ .‬علت‬ ‫اصلی مراجعه به فالگیر و کف بین و ‪ ...‬همانا به دست اوردن‬ ‫ا گاهـی از ناشناخه هاسـت؛ امـا واقعیـت بسـیار پرقدرت تـر‬ ‫از ان اسـت که بتوانیـم انـکارش کنیـم‪ .‬از ایـن رو ا گـر به دنبـال‬ ‫روبه روشدن با مشکل مان نباشیم و نخواهیم راه حل واقعی‬ ‫بـرای ان بیابیـم‪ ،‬درکنـار اینکـه قوانیـن از مـا دفـاع نمی کننـد؛‬ ‫امیـد بـه یافتـن راه حل واقعی از بین مـی رود‪ .‬پس تنها کاری‬ ‫کـه بـرای مـا می مانـد‪ ،‬همانـا چیزی یا کسی سـت کـه درمورد‬ ‫یافتـن راه حـل کمکمان کنـد؛ اما بسـیاری از مـا بیش ازاندازه‬ ‫بـه گفته هـا و پیش بینـی دیگـران نسـبت بـه اینـده باور منـد‬ ‫هسـتیم؛ حتـی کوچک ترین شـک و تردیـدی هم نمی کنیم‬ ‫کـه شـاید ایـن گفته هـا از واقعیـت دور باشـند‪ .‬مراجعـه بـه‬ ‫فالگیـر و افـرادی شـبیه بـه این هـا ب هجـز بیشـتر کردن افـکار‬ ‫شکـرد ن هرچه بیشـتر واقعیـت‬ ‫منفـی و گیج کننـده و مخدو ‬ ‫موجـود‪ ،‬ثمـری نخواهـد داشـت و ناامیـدی و عمیق تر کـردن‬ ‫ترایفل البالو‬ ‫مشـکالت مـا را به همـراه دارد‪ .‬پـس از رفتـن نـزد فالگیـر‪،‬‬ ‫کف بیـن ‪ ،‬طالع بیـن و ‪ ...‬سـاعت ها و روزهـای اول شـاید از‬ ‫شـنیده ها سـرخوش باشـیم؛ امـا در عمـل‪ ،‬همـه این امیدها‬ ‫و سرخوشـی ها موقتی بوده و به زودی شلاق واقعیت بر سـر‬ ‫مـا فـرود خواهـد امـد؛ چرا که برخورد درسـت بـا واقعیت‪ ،‬تنها‬ ‫ازطریـق ریشـه یابی ‪ ،‬پـردازش و بافتـن راه حـل عملی و علمی‬ ‫ممکـن اسـت و مراجعـه و اعتمـاد بـه یـک روانشـناس یکـی از‬ ‫راه هـای عملـی برای حل مشـکات ماسـت‪ .‬با هـر بار مراجعه‬ ‫بـه فالگیـر و کف بیـن‪ ،‬ما نه تنهـا خودمان را فریـب می دهیم؛‬ ‫بلکه اجازه می دهیم که دیگری هم ما را هرچه بیشتر فریب‬ ‫بدهـد‪ .‬در پایـان هـر جلسـه مراجعـه بـه فالگیـر ما باورمـان به‬ ‫خـود و توانایی هایمـان بـرای حـل مشـکالت کمتر می شـود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ازنظر احساسـی هم بسـیار ضعیف تر می شویم‪.‬‬ ‫فال گیرهـا توانایـی شـناخت احساسـی فـرد مراجـع را دارنـد‬ ‫و به راحتـی بحـث را شـروع می کننـد و شـما را در گفت وگـو‬ ‫ب هسـمتی کـه می خواهیـد‪ ،‬هدایـت می کننـد؛ بااین حـال‬ ‫هنـوز بسـیاری بـرای حـل مشکل شـان به دنبـال فالگیـر‪،‬‬ ‫طالع بیـن و کف بیـن هسـتند؛ ولی حاضـر نیسـتند از داده ها‬ ‫و توانایی هـای علمـی یک روانشـناس سـود ببرند‪ .‬به راسـتی‬ ‫چـرا چنیـن وضعیتـی وجـود دارد؟ در چنـد مـورد می تـوان‬ ‫پاسـخ را یافـت؛ اول اینکـه روانشـناس بـه مـا امیـد واهـی‬ ‫نمی دهد که بیشـتر مشـکالت مان به سـرعت حل می شـود؛‬ ‫درصورتی کـه فالگیـر دائـم بـه ما تلقین می کند کـه چه اتقافی‬ ‫یسـت کـه مـا را در کوتاه مـدت ارام‬ ‫می افتـد و ایـن چیز ‬ ‫می کنـد‪ .‬دوم اینکـه روانشـناس‪ ،‬الزم می دانـد کـه مشـکل‬ ‫مـا را ریشـه یابی کنـد؛ (درعین حـال درنظـر داشـته باشـید‬ ‫کـه مـا ملتـی هسـتیم کـه از ریشـه یابی مشـکاتمان در بیشـتر‬ ‫مـواد خـودداری می کنیـم) درنتیجـه به جـای رفتـن پیـش‬ ‫روان پزشـک نـزد فالگیـر می رویـم کـه دائـم بـه مـا امیـد واهـی‬ ‫دهد بدون اینکه کمک کند تا چرایی مشـکلمان را بیابیم‪.‬‬ ‫سـوم اینکه نزد یک روانشـناس رفتن شـاید با یک بار و دوبار‬ ‫و چنـد بـار مشـکلمان را حـل نکند و الزم باشـد که به دفعات‬ ‫ً‬ ‫مراجعـه کنیـم؛ درحالی کـه مـا معمـوال بـرای هـر دردمـان بـه‬ ‫نـزد پزشـک می رویـم و معیـار خـوب بـودن پزشـک بـرای مـا‬ ‫در حجم دارویی هایی سـت که تجویز کرده و وقتی پزشـکی‬ ‫دارو ندهـد و بگویـد مشـکل مـا چیسـت و چـکار بایـد بکنیم‪،‬‬ ‫کمی سخت می پذیریم؛ از این رو فالگیر ما را امیدوار می کند؛‬ ‫یکـه روانشـناس از‬ ‫انـگار پزشـکی بـه شـما دارو داده؛ درصورت ‬ ‫شـما می خواهـد کـه بـرای حل مشـکل تان چندین بار نـزد او‬ ‫برویـد‪ .‬چهـارم اینکـه روانشـناس ممکـن اسـت مـا را مسـئول‬ ‫مشکل به وجود امده بداند و به ما بگوید که مقصر هستیم؛‬ ‫درصورتی که فالگیر چنین کاری را نمی کند و دائم امید واهی‬ ‫می دهـد کـه بـه ان چیـزی کـه می خواهـی و بـه ان کسـی کـه‬ ‫می خواهـی می رسـی؛ درنتیجـه در جامعـه مـا کـه بسـیاری‬ ‫از مـردم‪ ،‬بیشـتر به جـای اسـتفاده از خـرد و اندیشـه خـود از‬ ‫هوش و احساسشان در زندگی استفاده می کنند؛ در چنین‬ ‫جامعـه ای جـای فال گیر همیشـه محتـرم خواهد بـود؛ چون‬ ‫او از احسـاس شـما اسـتفاده می کنـد کـه بـرای مـا اسـتفاده از‬ ‫یکـه یـک روانشـناس قصـد‬ ‫ان بسـیار سـاده اسـت؛ درصورت ‬ ‫دارد ما را وادار کند که از خرد و اندیشـه خود بیشـتر اسـتفاده‬ ‫کنیم که این برای بسـیاری از ما کار سـاده ای نیسـت‪ .‬پنجم‬ ‫اینکـه در جامعـه ای کـه بخشـی از تحصیل کرده هایـش بیکار‬ ‫هسـتند و سـرانه کتـاب خوانـدن‪ ،‬دو دقیقـه در روز اسـت‪،‬‬ ‫نمی شـود از مـردم انتظـار داشـت کـه بـا علـم و دانـش‪ ،‬رابطـه‬ ‫خوبی داشـته باشـند و حتی افراد تحصیل کرده هم به جای‬ ‫رفتـن نـزد روانشـناس بـه امیـد حـل مشکلشـان به دنبـال‬ ‫فالگیـر و طالع بیـن هسـتند‪ .‬متاسـفانه در ایـن راه متوجـه‬ ‫می شـویم کـه یکـی دیگـر از ویژگی هـای منفـی جامعـه مـا کـه‬ ‫روزی صاحـب تمـدن بودیـم ‪ ،‬این اسـت که متاسـفانه امـروز‬ ‫دچـار خودفریبی هسـتیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یشـوند و به اسـم دسـر یخچالی معروفند‪ .‬مواد اولیه دسـرها هم به شـکل های مختلف دسـر را می سـازند؛ مثال‬ ‫خیلی از دسـرها داخل یخچال درسـت م ‬ ‫یهـا ب هصـورت ترکیبـی و بعضـی دیگـر ب هصـورت الیه الیـه هسـتند‪ .‬ب هگـزارش ایران کـوک؛ ترایفـل دسـری الیه ای سـت کـه با مـواد اولیه مختلف درسـت‬ ‫بعض ‬ ‫مهـای متنـوع می تواننـد محبوب تریـن دسـرها در مهمانی هـا و دورهی هـا باشـند‪ .‬حـاال هـم کـه فصـل البالـو شـده‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬انـواع مختلـف ترایفـل در طع ‬ ‫م ‬ ‫حیـف اسـت کـه ترایفل البالـو را امتحان نکنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫پودر ژله البالو‪ 1 :‬بسته‬ ‫کیک اسفنجی‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫کاستارد یا پودینگ وانیلی‪ 1 :‬بسته‬ ‫البالو تازه‪ 1/2 :‬پیمانه‬ ‫شکر‪ 1/4 :‬پیمانه‬ ‫طرز تهیه کرم کاستارد‪:‬‬ ‫‪ ۳‬پیمانـه شـیر‪ ۳ ،‬قاشـق غذاخـوری شـکر و ‪ ۳‬قاشـق‬ ‫غذاخوری پودر کاسترد را داخل قابلمه بریزید‪ ،‬ان را روی‬ ‫حـرارت مالیـم قـرار دهیـد و مـدام هـم بزنیـد‪ .‬سـپس ‪1/2‬‬ ‫پیمانـه خامـه‪ ۱ ،‬قاشـق کـره و کمـی وانیـل را بـه ان اضافـه‬ ‫کـرده و مجـددا هـم بزنیـد تـا مـواد کمـی غلیـظ شـوند‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫پـودر ژلـه البالـو را در یک پیمانـه اب جـوش حـل کنیـد و ان را هـم بزنیـد؛‬ ‫ً‬ ‫به طوری که دانه های ان در اب کامال حل شود‪ .‬سپس ‪ ۱‬پیمانه اب سرد‬ ‫را بـه ان اضافـه کـرده و داخـل لیـوان سـرو مورد نظـر خـود بریزیـد‪ .‬لیوان هـا‬ ‫را داخـل یخچـال قـرار دهیـد تـا ژلـه خـوب ببنـدد‪ .‬بـرای درسـت کردن‬ ‫کیـک سـاده وانیلـی ‪ ۳‬پیمانـه ارد‪ ۴ ،‬قاشـق چایخـوری بیکینـگ پـودر و‬ ‫‪ 1/2‬قاشـق چایخـوری نمـک را بـا هـم مخلـوط کـرده و دو بـار الـک کنیـد‪.‬‬ ‫‪۲۳۰‬گـرم کـره و ‪ ۲‬پیمانـه شـکر را داخـل کاسـه بریزیـد و بـا دور تنـد همـزن‬ ‫بزنیـد‪ .‬سـپس ‪ ۴‬عـدد تخـم مـرغ را بـه مایـه کیـک اضافـه کـرده و بـا سـایر‬ ‫مـواد بـا همـزن خـوب مخلوط کنید‪ .‬مخلوط ارد را کـم کم داخل مایه ی‬ ‫کیک ریخته و ان ها را در یک جهت مخلوط کنید‪ .‬سپس ‪ ۱‬پیمانه شیر‬ ‫و در انتهـا ‪ ۱‬قاشـق چایخـوری وانیـل را بـه مـواد اضافـه کنیـد‪ .‬قالـب مـورد‬ ‫نظـر خـود را بـا کمـی روغـن خـوب چـرب کنیـد‪ .‬سـپس مایه کیـک وانیلی‬ ‫را داخـل ان ریختـه و سـطح مایـه را صـاف کنیـد‪ .‬قالـب را در فـر به مـدت‬ ‫‪ ۲۵‬دقیقـه قـرار دهیـد‪ .‬حـاال البالو هـا را بشـویید و هسـته ی ان هـا را بـا‬ ‫هسـته گیر البالـو بگیریـد‪ .‬سـپس ان هـا را به همـراه شـکر و مقـدار مناسـب‬ ‫اب داخـل قابلمـه ریختـه و به مـدت ‪ ۱‬سـاعت بـا حـرارت مالیـم بپزیـد‪.‬‬ ‫ژله هـای سفت شـده داخـل ظـرف ترایفـل را از یخچـال بیـرون بیاوریـد‪.‬‬ ‫کیک اسفنجی را به اندازه لیوان با کاتر برش قالب بزنید و روی ژله ها قرار‬ ‫دهیـد‪ .‬البالوهـای پخته شـده را داخـل لیوان دور کیک بچینیـد و کمی از‬ ‫سس البالوی پخته شده را روی کیک اسفنجی بریزید‪ .‬روی سس البالو‬ ‫مقـداری از کـرم کاسـترد را کـه از قبـل امـاده کرده ایـد‪ ،‬بریزیـد‪ .‬این مراحل‬ ‫را به اندازه حجم لیوان سـرو خود ادامه دهید‪ .‬ترایفل البالو اماده شـده را‬ ‫به مدت دوسـاعت داخل یخچال قرار دهید تا همه مواد انسـجام الزم را‬ ‫پیدا کنند‪ .‬ترایفل البالو را با خامه قنادی (یا اسپری خامه)‪ ،‬پور نارگیل‪،‬‬ ‫انـواع مغـر و یـا بـه شـکل هـای دیگـر تزییـن و سـرو کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بهترین مچ بند های هوشمند بازار ایران‬ ‫فرهنگحشمتی‬ ‫چـه بـرای رصـد فعالیت هـای ورزشـی‪ ،‬چـه صرفـا بـرای از دسـت ندادن‬ ‫تماس هـا و پیام هـای شـخصی‪ ،‬گجت های پوشـیدنی به عضـوی مهم در‬ ‫زندگی روزمره مان تبدیل شده اند‪ .‬به گزارش زومیت؛ در این مقاله بهترین‬ ‫سـاعت های هوشـمند و بهتریـن مچ بندهـای هوشـمند را در بازه هـای‬ ‫قیمتـی مختلـف معرفی می کنیم‪ .‬گجت های پوشـیدنی را می تـوان به دو‬ ‫دسـته ی کلی «سـاعت هوشـمند» (‪ )Smart Watch‬و «مچ بند هوشـمند»‬ ‫(‪ )Smart Band‬تقسـیم کرد؛ دسـت ه اول شـباهت بیشـتری به سـاعت های ‬ ‫کالسـیک دارنـد‪ ،‬بزرگ تـر هسـتند‪ ،‬قیمـت بیشـتری دارند و البتـه امکانات‬ ‫بیشـتری هـم در مقایسـه بـا مـچ بندهـای هوشـمند در اختیارتـان قـرار‬ ‫می دهنـد‪ .‬در سـمت دیگـر‪ ،‬مـچ بندهای هوشـمند نمایشـگر کوچک تری‬ ‫دارنـد کـه اطالعـات کمتـری را در مقایسـه بـا سـاعت هـای هوشـمند بـه‬ ‫نمایش می گذارد؛ قیمت پایین تر‪ ،‬امکانات ارتباطی کم تر و فاصله گرفتن‬ ‫با طراحی های کالسـیک هم از جمله مشـخصات مچ بندهای هوشـمند‬ ‫اسـت؛ به همین دلیـل‪ ،‬افـرادی کـه به دنبـال جایگزینـی دیجیتالـی بـرای‬ ‫سـاعت زیبـا و کالسیک شـان باشـند‪ ،‬چـاره ای جـز ایـن ندارنـد کـه هزینـه‬ ‫بیشـتری پرداخـت کننـد و سـراغ سـاعت های هوشـمند برونـد‪ .‬در ادامه و‬ ‫در قالـب یـک راهنمـای خریـد‪ ،‬بهتریـن مچ بندهـای هوشـمند موجـود در بـازار ایـران را در‬ ‫بازه هـای قیمتـی مختلـف معرفـی می کنیم‪ .‬معیارهایـی که بـرای انتخاب این مـدل در نظر‬ ‫گرفتیـم شـامل امکانـات و قابلیت هـا‪ ،‬ابعـاد و کیفیـت سـاخت‪ ،‬راحتـی اسـتفاده‪ ،‬کیفیـت‬ ‫نمایشـگر و خوانایـی ان زیـر نـور افتاب اسـت‪ .‬در نظر داشـته باشـید که در بـازار ایـران هزاران‬ ‫مـدل سـاعت و مچ بنـد هوشـمند بی نام ونشـان یـا تقلبی وجـود دارد کـه ادعا می کنند همه ‬ ‫امکانـات مدل هـای گران قیمـت را بـا قیمتـی ناچیـز ارائـه می دهنـد؛ حتـی ا گـر مدل هایـی را‬ ‫چ شـرایطی‬ ‫کـه در ادامـه معرفـی می کنیـم‪ ،‬نمی پسـندید‪ ،‬پیشـنهاد می کنیـم کـه تحـت هیـ ‬ ‫سـراغ مدل هـای بی نام ونشـان یـا به اصطلاح «فیـک» نرویـد؛ چرا کـه ایـن نـوع محصـوالت‬ ‫کارایـی خیلـی محـدود و ضعیفـی دارنـد و پـس از مـدت کوتاهـی هـم خـراب می شـوند‪.‬‬ ‫شیائومی «می بند ‪»3‬‬ ‫ا گـر می خواهیـد بـا کمتریـن هزینـ ه ممکـن‪ ،‬یـک گجـت پوشـیدنی مناسـب تهیـه کنیـد‪،‬‬ ‫مـی بنـد ‪ 3‬شـیائومی بهتریـن انتخابتـان خواهـد بـود‪ .‬در حال حاضـر مچ بنـد هوشـمند مـی‬ ‫بنـد ‪ ۳‬نزدیـک بـه ‪ ۳۰۰‬هزار تومـان قیمـت دارد‪ .‬بـا چنیـن قیمتـی امکاناتـی مثـل نمایشـگر‬ ‫لمسـی‪ ،‬نمایـش و پیش بینـی وضعیـت اب وهـوا‪ ،‬اعالن های اپلیکیشـن های مختلف مثل‬ ‫واتساپ و تلگرام‪ ،‬امکان رد تماس و اندازه گیری ضربان قلب را در اختیارتان قرار می دهد‪.‬‬ ‫به علاوه‪ ،‬باتـری ایـن گجـت بـا یک بـار شـارژ کامـل می توانـد حـدود ‪ ۲۰‬روز شـارژدهی کنـد‪.‬‬ ‫تنهـا ایـراد مـی بنـد ‪ ،3‬پشـتیبانی نکـردن ان از زبـان فارسـی بـرای نشـان دادن پیغام هـای‬ ‫متنی سـت؛ مشـکلی کـه در بیـن ا کثـر گجت هـای پوشـیدنی شـیائومی وجـود دارد‪.‬‬ ‫شیائومی «می بند ‪»5‬‬ ‫در بـازه بیـن ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۶۰۰‬هزار تومـان‪ ،‬می توانیـد مـی بنـد ‪ 5‬شـیائومی را تهیـه کنیـد کـه یکـی‬ ‫از محبوب تریـن و پرفروش تریـن مـچ بندهای هوشـمند دنیا محسـوب می شـود‪ .‬نمایشـگر‬ ‫دکتر سعید قریشی‬ ‫متخصص ارتودنسی‬ ‫کلینیک‬ ‫با دندان قروچه کردن کودکان چه کنیم؟‬ ‫اولـد بـزرگ و رنگـی بـا روشـنایی زیـاد‪ ،‬شـارژر مغناطیسـی‪ ،‬صدهـا حالـت ثابـت و متحـرک‬ ‫بـرای سـاعت‪ ،‬امـکان کنتـرل دوربیـن گوشـی از راه دور‪ ،‬انـواع حسـگرهای سـنجش ضربـان‬ ‫قلب‪ ،‬ا کسیژن سنج و حتی استرس سنج از امکانات اصلی می بند ‪ 5‬شیائومی محسوب‬ ‫شفـرض از زبـان فارسـی پشـتیبانی‬ ‫می شـود‪ .‬مچ بنـد هوشـمند مـی بنـد ‪ ۵‬به صـورت پی ‬ ‫نمی کنـد؛ ولـی بـا جدیدتریـن به روزرسـانی نرم افـزاری‪ ،‬ایـن امـکان هـم بـه ان اضافـه شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هواوی «انر بند ‪»6‬‬ ‫نسـل ششـم از مچ بندهای هوشـمند «انر بند» تغییرات ظاهری خیلی زیادی دارد و حاال‬ ‫شـبیه بـه یـک سـاعت هوشـمند کوچـک شـده اسـت‪ .‬انـر بنـد ‪ 6‬گجتـی خوش سـاخت و‬ ‫با کیفیـت محسـوب می شـود کـه یکـی از بزرگ ترین نمایشـگرها را در بیـن همه مچ بندهای‬ ‫هوشـمند دارد‪ .‬علاوه بـر نمایشـگر بـزرگ ‪ ۱٫۴۷‬اینچـی‪ ،‬از دیگـر امکانـات بـارز انـر بنـد ‪6‬‬ ‫می توانیـم بـه حسـگر سـنجش ا کسـیژن خـون‪ ،‬سیسـتم هوشـمند سـنجش ضربـان قلـب‬ ‫دکـردن ‪ ۱۰‬نـوع ورزش‪ ،‬باتـری قدرتمنـد بـا شـارژدهی دوهفتـه ای‪،‬‬ ‫به صـورت ‪ ۲۴‬سـاعته‪ ،‬رص ‬ ‫متـر‪ ،‬پشـتیبانی کامـل از زبـان فارسـی‬ ‫امـکان شخصی سـازی پوسـته سـاعت و از همـه مه ‬ ‫اشـاره کنیم‪.‬‬ ‫شیائومی «می بند ‪»6‬‬ ‫مـی بنـد ‪ 6‬شـیائومی یکـی دیگـر از گجت هـای پوشـیدنی جـذاب بـا قیمتـی حـدود یـک‬ ‫میلیون تومان اسـت؛ یعنی چیزی حدود دو برابر قیمت می بند ‪ .۵‬با این اختالف قیمت‬ ‫تتـر بـا لبه هـای باریک تـر را به دسـت‬ ‫گتـر و با کیفی ‬ ‫نیـم میلیـون تومانـی‪ ،‬نمایشـگری بزر ‬ ‫می اوریـد‪ .‬همچنیـن مـی بند ‪ 6‬از حسـگر سـنجش ا کسـیژن خـون بهره می برد کـه می تواند‬ ‫کیفیـت خوابتـان را هـم بـا دقـت بیشـتری بسـنجد‪.‬‬ ‫مشـکل دنـدان قروچه کـردن کـه بـا نـام بروکسـیزم‬ ‫ً‬ ‫نیـز شـناخته می شـود؛ عارضـه ای نسـبتا شـایع در‬ ‫میـان کـودکان قبـل از سـن مدرسـه اسـت‪ .‬بروکسـیزم‪،‬‬ ‫چـه قفل شـدن دندان هـا در بیـداری و چـه دنـدان‬ ‫قروچه کـردن در خـواب‪ ،‬بـا اسـترس و اضطـراب مرتبـط‬ ‫اسـت‪ .‬بیشـتر کـودکان بـه هنـگام خـواب دندان قروچـه‬ ‫ً‬ ‫می کننـد و ایـن مشـکل معمـوال در حـدود سـن‬ ‫سه سـالگی ایجـاد می شـود؛ البتـه ممکـن اسـت زمـان‬ ‫شـروع ایـن عارضـه زودتـر و حتـی در سـن یک سـالگی‬ ‫باشـد‪ .‬بـرای ا کثـر کـودکان ایـن عـادت کوتاه مدت اسـت‬ ‫و ا کثـر مـوارد ان تـا سـن شش سـالگی از بیـن خواهنـد‬ ‫رفـت‪ .‬با این حـال برخـی از کـودکان تـا سـنین باال تـر نیـز‬ ‫ایـن عـادت را نگـه می دارنـد و حتـی ممکـن اسـت کـه‬ ‫بعضـی از ان هـا تـا نوجوانـی و بزرگ سـالی نیـز درگیـر ان‬ ‫باشـند‪ .‬تشـخیص بروکسـیزم در کـودک ممکـن اسـت‬ ‫اندکـی دشـوار باشـد؛ چرا که خـود او حتی متوجـه دندان‬ ‫قروچه کـردن خـود نمی شـود‪ .‬می توانیـد شـبانه بـه‬ ‫هنـگام خـواب کـودک او را بررسـی کنیـد و ببینیـد کـه ایـا‬ ‫صداهـای ناشـی از دنـدان قروچـه بـه گـوش می رسـند یـا‬ ‫خیـر‪ .‬ا گـر کـودک شـما بـه هنـگام جویـدن غـذا احسـاس‬ ‫درد کـرده و یـا فـک او دردنـا ک شـده اسـت‪ ،‬ایـن مـوارد‬ ‫می تواننـد از عالئـم بروکسـیزم باشـند‪ .‬به طـور کلـی‪،‬‬ ‫دندان قروچـه یـا قفل شـدن فـک در کـودکان عارضـه ‬ ‫مهمـی به شـمار نرفتـه و نیـازی بـه درمـان نخواهـد‬ ‫داشـت؛ چرا کـه تـا قبـل از دراوردن دندان هـای دائمـی‪،‬‬ ‫ایـن عـادت در بیشـتر کـودکان از بیـن مـی رود‪ .‬ا گـر‬ ‫بروکسـیزم بـا مشـکالت مربـوط بـه دنـدان مرتبـط باشـد‪،‬‬ ‫دندان پزشـک می توانـد تشـخیص دهـد کـه ایـا ممکـن‬ ‫اسـت ایـن عارضـه‪ ،‬بـه مشـکالت جدی تـری ماننـد‬ ‫سـاییده شـدن مینـا یـا شکسـتگی دنـدان منجـر شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن می تـوان می تـوان بـا مراقبت هـای مناسـب‬ ‫و مخصـوص‪ ،‬از بروکسـیزم کـودکان در اثـر اسـترس‬ ‫جلوگیـری کـرد‪ .‬خبـر خوب اینکـه ا کثر کـودکان در نهایت‬ ‫ایـن عـادت را کنـار می گذارنـد؛ ولـی تعییـن وقـت مالقات‬ ‫بـا دندان پزشـک و تشـخیص عارضـه‪ ،‬ضـرری نداشـته‬ ‫و بـه شـما ایـن اجـازه را می دهـد تـا ایـن عارضـه را بـه‬ ‫بهتریـن شـکل درمـان کنیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثبت اندیشی یکی از قدرتمندترین دارایی هایی ست که هر شخصی می تواند داشته باشد؛ مثال می توانید سیستم ایمنی بدنتان را با مثبت اندیشی تقویت کنید‬ ‫م انجام شـده‪ ،‬نشـان می دهد؛ زنانی کـه خوش بین تر بودند‪ ،‬به طور قابل توجهـی از خطر مرگ‬ ‫و بـه جنـگ بیماری هـا برویـد‪ .‬نتایـج بررسـی هایی کـه روی ‪ 70‬هـزار خان ‬ ‫به دالیلی چون بیماری قلبی‪ ،‬سـرطان‪ ،‬بیماری های تنفسـی و سـکته های مغزی نجات پیدا کرده بودند‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫سیستم ایمنی‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫قدردانـی‪ ،‬باعـث کاهـش اسـترس و تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن می شـود‪ .‬بـه‬ ‫افراد و مواردی فکر کنید که به شـما احسـاس خوشـبختی می دهند و سـعی کنید‬ ‫نهـا قدردانـی کنیـد‪.‬‬ ‫کبـار در روز از ا ‬ ‫ی ‬ ‫مشـکالت یکـی از موانـع زندگـی هسـتند؛ بنابرایـن هـرگاه بـا ان هـا روبـه رو‬ ‫یشـوید‪ ،‬ب هجـای تمرکـز روی نـکات کوچـک و بی اهمیـت روی راه حـل‬ ‫م ‬ ‫مشـکل‪ ،‬تمرکـز و سـعی کنیـد را ههـای تـازه و خالقانـه ای پیـدا کنیـد‪.‬‬ ‫نوشـتن چیزهایی که از ان ها سپاسـگزار هسـتیم‪ ،‬می تواند باعث خوش بینی‬ ‫و احسـاس خوشـبختی شـود‪ .‬بـرای ایـن کار فهرسـتی از مواردی کـه در روزهـای‬ ‫نهـا خـدا را شـکر می کنید تهیه کنید‪.‬‬ ‫سـخت از بابـت وجـود ا ‬ ‫شناسـایی کنیـد کـه در چـه زمـان یـا چـه مکانـی بیشـتر منفی نگـری می کنیـد‪ .‬بـرای‬ ‫ایـن کار بهتریـن راهنمایتـان اطرافیانتان هسـتند؛ از اعضـای خانواده تـا همکارانتان؛ با‬ ‫نهـای منفی نگـری خـود شـوید‪.‬‬ ‫نهـا متوجـه زما ‬ ‫سـوال کردن از ا ‬ ‫روزتـان را بـا یـک تفکـر مثبـت شـروع کنیـد‪ .‬تصمیـم بگیریـد کـه هـر روز خـود را بـا نکتـه ای مثبت‬ ‫ً‬ ‫اغـاز کنیـد‪ .‬مثلا بعـد از بیـدار شـدن بـه خـود بگوییـد روز خوبـی خواهـم داشـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن لرستان خبر داد؛‬ ‫مقاوم سازی ‪ ۸۵۰۰‬واحد مسکونی روستایی کوهدشت‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی لرسـتان از مقاوم سـازی هشـت هزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد مسـکونی‬ ‫روسـتایی شهرسـتان کوهدشـت خبـر داد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ مسـعود رضایـی در مراسـم تودیـع و‬ ‫معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوهدشت‪ ،‬از مقاوم سازی هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫روسـتایی بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۴۸۰‬میلیارد تومـان در این شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬میانگیـن‬ ‫مقاوم سازی مسکن روستایی در لرستان ‪ ۸۵‬درصد است و استان رتبه دوم مقاوم سازی مسکن‬ ‫تهـزار واحـد و بازسـازی هـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد‬ ‫روسـتایی را در کشـور دارد»‪ .‬وی با اشـاره به بهسـازی هف ‬ ‫مسـکن روسـتایی شهرسـتان کوهدشـت‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬هشـت هزار و ‪ ۵۰۰‬و احد مسـکن روسـتایی‬ ‫شهرسـتان کوهدشـت تا کنون مقاوم سـازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس علوم پزشکی اهواز مطرح کرد؛‬ ‫نگرانی از بروز موج جدید کرونا در خوزستان‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز گفـت‪ ۲۵« :‬درصد جمعیـت باالی ‪ ۷۰‬سـال هنوز‬ ‫بـرای دریافـت وا کسـن مراجعـه نکرده انـد کـه بایـد در اولیـن فرصـت بـرای دریافـت وا کسـن مراجعـه‬ ‫کننـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ دکتـر فرهـاد ابول نژادیـان افـزود‪« :‬در پـی شناسـایی ‪ ۱۰‬مـورد ابتلا بـه سـوش‬ ‫جدیـد از نـوع دلتـا در خوزسـتان‪ ،‬ایـن نشسـت اضطـراری برگـزار شـده اسـت‪ .‬سـه مورد‪ ،‬تبعـه عراقـی‬ ‫بودنـد کـه بـه کشـور خـود عـودت داده شـدند‪ .‬هفت مـورد دیگـر در خوزسـتان شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫از این نظـر نگرانـی داریـم و جـدول برنامه ریزی شـده اجرایـی بـرای همـه دسـتگاه تعییـن شـده اسـت‬ ‫تا از ظرفیت سـفیران سلامت‪ ،‬سـپاه پاسـداران‪ ،‬سـازمان تبلیغات اسلامی و دیگر ارگان ها اسـتفاده‬ ‫کنیم»‪.‬‬ ‫طالی سبز ایران‪ ،‬در استانه ورود به بازارهای جهانی‬ ‫امید غفاری‬ ‫گیاهــان دارویــی جــزو منابع گران بها و ارزشــمند طبیعی‬ ‫هســتند کــه در پیشــبرد اهــداف ملــی‪ ،‬منطق ـه ای و‬ ‫جهانــی در زمین ههــای بهداشــتی و اقتصــادی نقــش‬ ‫بســزایی دارنــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫گیاهــان دارویــی جــزو منابع گران بها و ارزشــمند طبیعی‬ ‫اســت کــه در پیشــبرد اهداف ملی‪ ،‬منطقـه ای و جهانی‬ ‫در زمین ههــای بهداشــتی و اقتصــادی نقــش بســزایی‬ ‫دارد‪ ،‬تحقــق ســامت افــراد جامعــه‪ ،‬خودکفایــی‬ ‫دارویــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬توســعه اقتصــادی و کاهــش‬ ‫بیــکاری ازجملــه مزایــا و کاربردهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫یســت‪ .‬خراســان‬ ‫بهداشــتی و اقتصــادی گیاهــان داروی ‬ ‫رضــوی در میــان اســتان های کشــور در عرصــه تولیــد‬ ‫زعفــران به عنــوان طــای ســرخ در ســبد گیاهــان‬ ‫دارویــی به طوری کــه بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد زعفــران کشــور‬ ‫را تولیــد می کنــد‪ ،‬امــا درزمینـ ٔـه کشــت و تولید ســایر انواع‬ ‫گیاهــان دارویــی بــدون احتســاب طــای ســرخ نیــز‬ ‫جایــگاه برتــری در کشــور دارد‪ .‬ســرزمین طــای ســرخ و‬ ‫طــای ســبز یــا همــان زیــره هم ا کنــون میزبــان ‪ ۳۵۰‬گونــه‬ ‫از مجمــوع حــدود سـه هزار گیــاه دارویــی شناخت هشــده‬ ‫در کشــور به صــورت خــودرو یــا دســت کاشــت اســت‪.‬‬ ‫یوسـف گازران؛ کارشـناس مسـئول گیاهان دارویی سـازمان‬ ‫جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار گروه‬ ‫اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از مشـهد‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«مهم تریـن مزیت هـای توسـعه و کشـت گیاهـان دارویـی‪،‬‬ ‫کم اب طلب بـودن ان هـا و کوتاهـی طول دوره رشـد در بعضی‬ ‫گونه ه اسـت و طـول دوره رشـد ان هـا بـا بیـکاری کشـاورزان‬ ‫هم زمـان اسـت»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬اشـتغال زایی‪ ،‬اقتصـادی‬ ‫بـودن و ارزاوری‪ ،‬تنـوع گونـه ای و امـکان معرفـی گیـاه بـرای‬ ‫اقلیم هـای متفـاوت ایـران و کشـت در اراضـی درجـه دو از‬ ‫یسـت»‪ .‬کارشـناس‬ ‫دیگـر مزیت هـای کشـت گیاهـان داروی ‬ ‫مسـئول گیاهـان دارویـی سـازمان جهاد کشـاورزی خراسـان‬ ‫رضـوی‪ ،‬ادامـه می دهـد‪« :‬ایـن اسـتان بـا سـطح زیـر کشـت‬ ‫حـدود ‪۳۴‬هزار هکتـار رتبـه اول کشـور رادار اسـت و بـا تولیـد‬ ‫حـدود ‪۲۹‬هزارتـن مـاده خشـک رتبـه پنجـم کشـور را بـه خـود‬ ‫اختصـاص داده اسـت»‪ .‬گازران بیـان می کنـد‪« :‬زیـره سـبز بـا‬ ‫حـدود ‪۲۳‬هزارهکتـار بیشـترین سـطح را بـه خـود اختصـاص‬ ‫داده اسـت و باتوج هبـه شـرایط اب‪ ،‬زمیـن‪ ،‬نـوع خا ک‪ ،‬اقلیم‬ ‫منطقـه‪ ،‬ارتفـاع از سـطح دریا‪ ،‬نیـروی کار موجود در منطقه و‬ ‫‪ ...‬گیاهـان مختلفـی را می تـوان توصیـه کـرد کـه همـه ان هـا‬ ‫اقتصـادی و سـوداور اسـتـ‪.‬‬ ‫گیاهاندارویی؛مقاومدر برابرخشک سالی‬ ‫او تصریـح می کنـد‪« :‬کشـت هایی ماننـد سـیاه دانه‪ .‬پنیـرک‪.‬‬ ‫زیره سـبز‪ .‬زیره کوهی‪ .‬خارشـتر‪ .‬چای ترش‪ .‬موسـیر‪ .‬رازیانه‪.‬‬ ‫انیسـون‪ .‬انغـوزه‪ .‬باریجـه‪ .‬زنیان‪ .‬نعناع فلفلـی‪ .‬بادرنجبویه‪.‬‬ ‫کا کوتـی‪ .‬چـای کوهـی‪ .‬اسـفرزه‪ .‬قدومـه‪ .‬بارهنـگ گیاهانـی‬ ‫اسـت کـه میشـود در اسـتان ان هـا را کاشـت»‪ .‬کارشـناس‬ ‫مسـئول گیاهـان دارویـی سـازمان جهاد کشـاورزی خراسـان‬ ‫رضـوی درارتباط بـا کشـت های توجیه پذیـر تا کیـد می کنـد‪:‬‬ ‫«متوسـط میـزان مصرفـی اب موردنیـاز گیاهـان دارویـی‬ ‫سـه هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعـب در هکتـار اسـت؛ کـه در مقایسـه بـا‬ ‫سـایر گیاهان زراعی بسـیار کمتر اسـت»‪ .‬یکی از کارشناسـان‬ ‫حـوزه جهـاد کشـاورزی می گویـد‪« :‬باتوج هبـه تغییـر اقلیـم و‬ ‫رونـد افزایـش خشک سـالی ازنظـر کمیـت و کیفیـت بـا تغییـر‬ ‫اقلیـم مواجـه هسـتیم‪ .‬درحال حاضـر مـا بـا تابسـتان های‬ ‫خیلـی گـرم روبـه رو هسـتیم؛ به طور مثال ا گـر ما در سـال های‬ ‫قبـل چنـدروز دمـای بـاالی ‪ ۴۰‬درجـه و باالتر داشـتیم‪ ،‬ا کنون‬ ‫داریـم چندین هفتـه دمای بـاالی ‪۴۰‬درجه را تجربه می کنیم‬ ‫و این یعنی افزایش تبخیر و تعریق و از رویی کاهش بارندگی‬ ‫دو عاملی هستند که در مراتع و کشاورزی حذف می شوند»‪.‬‬ ‫کارشـناس کشـاورزی ادامـه می دهـد‪« :‬بایـد جهاد کشـاورزی‬ ‫ب هسـمت کشـت گونه هـای بـرود که جایگزین کشـت های پر‬ ‫اب شـود و ایـن کشـت گیاهـان نـه همـه انان‪ ،‬ماننـد گیاهان‬ ‫دارویـی کـه کم اب طلـب هسـتند»‪ .‬ایـن کارشـناس بیـان‬ ‫می کنـد‪« :‬در درجـه اول؛ مزرعـه یـک بنـگاه اقتصـادی اسـت‬ ‫کـه بایـد اقتصـاد کشـاورز را بچرخانـد و تنهـا بحـث کشـت‬ ‫جایگزیـن نیسـت کشـت جایگزیـن را زمانـی می شـود؛ قبـول‬ ‫کـرد کـه اقتصـاد کشـور نیـز تامیـن شـود‪ .‬او تصریـح می کنـد‪:‬‬ ‫«به عنوان مثـال یک هکتـار کشـت زیـره سـبز در سـال پـر اب‬ ‫حـدود ‪ ۵۵‬میلیون تومـان درامـد دارد و بـرای کشـاورزی کـه‬ ‫ً‬ ‫قبلا زعفـران کشـت می کـرده و درامـد کمتری داشـته‪ ،‬کشـت‬ ‫جایگزین مناسبی سـت و با برنامه ریزی و تشـویق کشـاورزان‬ ‫می تـوان اینـده کشـاورز را تامیـن کـرد»‪.‬‬ ‫صادرات گیاهان دارویی خراسان رضوی‬ ‫به بیش از ‪ ۴۰‬کشور‬ ‫غالمحسـین سـاربان؛ معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد‬ ‫کشـاورزی خراسـان رضـوی بابیان اینکـه گیاهـان دارویـی‬ ‫خراسان رضوی به بیش از ‪ ۴۰‬کشور صادر می شود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«پنج کارخانه درزمینه فراوری گیاهان دارویی در این استان‬ ‫فعالیت دارد که سه کارخانه ازاین تعداد‪ ،‬جزو پیشرفته ترین‬ ‫کارخانه هـای کشـور اسـت»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬مهم تریـن اقلام‬ ‫گیاهان دارویی کشت شـده در این اسـتان خا کشـیر‪ ،‬ختمی‬ ‫یسـت کـه زیـر کشـت‬ ‫خبـازی‪ ،‬رازیانـه‪ ،‬زیـره سـبز و تخم شربت ‬ ‫زیـره سـبز بـا ‪ ۲۳‬هزار هکتـار بیشـترین سـطح زیر کشـت ایـن‬ ‫محصـول در کشـور را دارد»‪.‬‬ ‫با کم ابی هم می شود کشاورزی کرد‬ ‫معـاون بهـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی خراسـان‬ ‫رضـوی ادامـه می دهـد‪« :‬براسـاس برنامـه پنج سـاله‪ ،‬توسـعه‬ ‫سـاالنه هـزار تـ ا هـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار سـطح زیـر کشـت گیاهـان‬ ‫دارویـی در اسـتان از دوسـال پیش در دسـتورکار قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬سـاربان بیـان می کنـد‪« :‬بیشـتر زیـره سـبز تولیـدی‬ ‫بـه بسـیاری از کشـور های اروپایـی و اسـیایی صـادر می شـود‬ ‫و قیمـت بسـیار مطلوبـی دارد‪ .‬همـه تولیـد گیاهـان دارویـی‬ ‫اسـتان به غیـراز زعفـران در سـال ‪ ۹۹‬معـادل ‪ ۲۸‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬تـن‬ ‫بـوده کـه دوهـزار و ‪ ۴۳۵‬تـن؛ معـادل ‪ ۸.۵‬درصـد نسـبت بـه‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬افزایـش داشـته اسـت»‪ .‬خـوری یکـی از کشـاورزان‬ ‫تربت حیدریـه کـه به کشـت گیاهـان دارویی مشـغول اسـت‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬تـا چند سـال قبل تنهـا محصول کشـت مـا زعفران‬ ‫بـود کـه باتوجه بـه کاهـش قیمـت ان و افزایش هزینه کاشـت‬ ‫و نیـروی انسـانی دیگـر به صرفـه نبـود و بـا مشـورتی کـه بـا‬ ‫کارشناسـان جهـاد کشـاورزی انجـام دادیـم؛ بـه ایـن نتیجـه‬ ‫رسـیدیم کـه محصـول خـود را تغییـر دهیـم و به همین دلیـل‬ ‫به سـوی کشـت گیاهـان دارویـی رفتیـم‪.‬‬ ‫کشت گیاهانداروییبه صرفهاست‬ ‫او می افزایـد‪« :‬در ابتـدا بـه کشـت زیـره کوهـی پرداختیـم و‬ ‫بـا راهنمایـی کارشناسـان جهـاد کشـاورزی توانسـتیم بـه‬ ‫محصولـی دسـت پیـدا کنیـم کـه با شـرایط ابی کمتـر و هزینه‬ ‫کاشـت و نیروی انسـانی به مراتب کمتر شـود مناسـبی کسب‬ ‫کنیـم»‪ .‬کشـاورز کشـت گیاهـان دارویـی ادامـه می دهـد‪:‬‬ ‫«بااین وجود امسال به جز کشت زیره کوهی اویشن را هم در‬ ‫برنامـه داریم و تونسـتیم مقـداری از زمین های کشـاورزی که‬ ‫در سـال های قبـل چغندرقنـد و پنبـه کشـت می کردیـم را زیـر‬ ‫کشـت اویشـن ببریـم»‪ .‬خـوری بیـان می کنـد‪« :‬از مزیت هـای‬ ‫ایـن کشـت گیاهـان دارویـی‪ ،‬بـودن چنـد کارخانـه فـراوری‬ ‫در شهرسـتان‪ ،‬وجـود خریـدار بـا قیمـت مناسـب در زمـان‬ ‫برداشـت و حتـی پیـش از برداشـت‪ ،‬نداشـتن افـت‪ ،‬و مقـاوم‬ ‫در برابـر خسـارت های احتمالـی از مزیت هـای کشـت های‬ ‫یسـت»‪ .‬محمـد میـری؛ مدیـر امـور باغبانـی‬ ‫گیاهـان داروی ‬ ‫جهاد کشـاورزی خراسـان رضـوی می گوید‪« :‬گیاهـان دارویی‬ ‫جزو منابع گران بها و ارزشمند طبیعی هستند که در پیشبرد‬ ‫اهداف ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی در زمینه های بهداشـتی و‬ ‫اقتصـادی نقـش بـه سـزایی دارنـد»‪.‬‬ ‫تولیدداروهایساختملی‬ ‫مدیـر امـور باغبانـی جهـاد کشـاورزی خراسـان رضـوی‬ ‫بااشاره به اینکه گیاهان دارویی برتری هایی نسبت به برخی‬ ‫محصـوالت زراعـی و باغـی دارنـد کـه موردتوجـه باغـداران و‬ ‫تولیدکننـدگان قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬ادامه می دهد‪« :‬نیـاز کم به‬ ‫اب‪ ،‬زودبازده بودن نسبت به محصوالت باغی و زراعی دیگر‪،‬‬ ‫امـکان کشـت در اراضـی کوهپایـه ای از دیگـر ویژگی هاسـت»‪.‬‬ ‫میـری بیـان می کنـد‪« :‬همچنیـن امـکان انبـارداری مناسـب‬ ‫و طوالنی مـدت‪ ،‬تنـوع مصـرف بـه شـیوه های تازه خـوری و‬ ‫ادویه جـات‪ ،‬عرقیـات‪ ،‬اسـانس و اسـتفاده در تولیـد دارو هـای‬ ‫گیاهـی‪ ،‬ارایشـی و بهداشـتی و همین طـور امـکان تولیـد‬ ‫محصول ارگانیک و سالم به دلیل استفاده نکردن از سموم و‬ ‫نهاده های شیمیایی از دیگر برتری های این گیاهان است»‪.‬‬ ‫خراسانرضوی؛‬ ‫میزبان‪ ۳۷‬درصد کشت گیاهاندارویی کشور‬ ‫او تصریح می کند‪« :‬خراسان رضوی‪ ،‬بدون احتساب زعفران‬ ‫در حـوزه سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویی رتبـه اول کشـور را‬ ‫بـه خـود اختصـاص داده اسـت و ‪ ۳۷‬درصـد سـطح زیر کشـت‬ ‫گیاهـان دارویـی کشـور در خراسـان رضـوی متمرکـز شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیر امور باغبانی جهاد کشـاورزی خراسـان رضوی‬ ‫تا کید می کند‪« :‬سطح زیر کشت گیاهان ابی و دیم در پایان‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در اسـتان ‪ ۳۳‬هـزار و ‪ ۷۲۳‬هکتـار بـود کـه بـا چهارهزار‬ ‫و ‪ ۸۶۴‬هکتار افزایش معادل ‪ ۱۴.۵‬درصد نسـبت به سـال ‪۹۸‬‬ ‫رشـد داشـته اسـت»‪ .‬میـری اظهـار می کنـد‪« :‬ازاین میـزان‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬هـزار و ‪ ۱۳۰‬هکتـار کشـت ابـی و ‪ ۱۹‬هـزار و ‪ ۵۹۰‬هکتـار کشـت‬ ‫‪۳‬هـزار و‬ ‫دیـم گیاهـان دارویـی اسـتان اسـت‪ .‬همچنیـن از ‪ ۳‬‬ ‫‪ ۷۲۳‬هکتـار کل محصوالت‪ ۱۰،‬هـزار هکتـار ان زیـره سـبز ابـی‬ ‫و ‪ ۱۳‬هزار هکتـار شـامل زیـره سـبز دیـم اسـت‪ .‬کشـور ایـران بـا‬ ‫داشـتن شـرایط اقلیمی و تنـوع گیاهی به مراتب بهتـر از اروپا‪،‬‬ ‫درحال حاضـر تنهـا ‪ ۶۰‬تـا ‪ ٩٠‬میلیـون دالر از تجـارت جهانـی‬ ‫گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بـاروی اوردن دنیـا‪ ،‬به خصـوص کشـور های پیشـرفته بـه‬ ‫اسـتفاده از فراورده هـای گیاهـی و مصـرف روزافـزون ان در‬ ‫جهـان‪ ،‬چـه در صنعـت داروسـازی و چـه در صنایـع غذایـی‬ ‫و ارایشـی ‪ -‬بهداشـتی و باتوج هبـه تنـوع اب و هوایـی کشـور‬ ‫و امـکان رویـش ا کثـر گیاهـان در ان‪ ،‬فرصتـی طالیـی نصیـب‬ ‫کشورمان گشته است؛ تا از ان به بهترین نحو ممکن استفاده‬ ‫کـرده و حضـور خـود را در بازار هـای جهانـی بیش از بیـش‬ ‫افزایـش دهیـم‪ .‬گیاهـان دارویـی‪ ،‬ثـروت مظلـوم و ارزشـمند‬ ‫کشور ماست که در برخی جوامع علمی از ان به عنوان طالی‬ ‫سـبز ایـران نـام بـرده می شـود و قابلیت های بسـیار باالیـی در‬ ‫ایجـاد اقتصـادی پویـا و درامـد حاصـل از تولیـد ناخالـص ملی‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری کـه به کارگیـری ان در صنایـع دارویی‪ ،‬غذایی و‬ ‫ارایشی‪،‬بهداشـتی و سـایر فراورده های مرتبط با انها‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اثرات مفیدی که در توسعه فرهنگ مصرف گیاهان دارویی‬ ‫و دارو هـای گیاهـی و ترویـج ان هـا دارد‪ ،‬می توانـد به عنـوان‬ ‫پتانسـیل بالقـوه در ایجـاد درامد هـای ارزی و کاهـش واردات‬ ‫مـواد اولیـه دارو هـای شـیمیایی بـه کار گرفتـه شـود»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ِدژ برازجان؛‬ ‫تنها کاروانسرای تمام سنگ ایران‬ ‫در مقابل میدان اصلی شـهر برازجان‪ ،‬مرکز شهرسـتان‬ ‫دشتسـتان واقـع در اسـتان بوشـهر بنـای بـا ابهتـی‬ ‫ب هنـام «دژ» چشـم ها را ب هخـود خیـره می کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫بنـای شـکوهمند بـا مسـاحت ‪ ۷۰۰‬متر مربـع و زیر بنایی‬ ‫معـادل ‪ ۴۲۰۰‬متر مربـع مربـوط بـه دوره قاجاریـه اسـت‬ ‫کـه سـال ‪ ۱۲۵۰‬هجـری شمسـی بنـا به دسـتور یکـی از‬ ‫نیکـوکاران سـاخته شـد‪.‬‬ ‫پریسا ُجفره ای‪ /‬ایسنا‬ ‫رونمایی از پوستر دومین جشنواره فیلم کوتاه اسمان در باقرشهر‬ ‫استاد فرج؛ شهردار باقر شهر‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫شـهردار باقرشـهر از ارسـال بیـش از ‪ 1000‬اثـر هنـری فیلم کوتاه‬ ‫از سراسـر کشـور به دومین جشـنواره فیلم کوتاه اسمان خبر‬ ‫داد‪ .‬سـعید اسـتاد فرج در مراسـم رونمایی از پوسـتر دومین‬ ‫جشـنواره فیلـم کوتـاه اسـمانی در باقرشـهر بـه خبرنـگاران‬ ‫گفـت‪« :‬اولیـن دوره ایـن جشـنواره در سـال ‪ 95‬بـا محوریـت‬ ‫موضوعـات شـهری برگـزار شـد و امسـال هـم توفیق داشـتیم‬ ‫دومیـن دوره جشـنواره را بـا موضوعـات سـبک زندگـی ایرانی‬ ‫اسلامی‪ ،‬موضوعـات اجتماعـی‪ ،‬تحقـق تولیـد و رفـع موانـع‬ ‫تولیـد‪ ،‬برگـزار کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬توجـه بـه موضوعـات‬ ‫شـهری در دسـتورکار ایـن دوره از جشـنواره اسـت و ارسـال‬ ‫‪ 1000‬فیلـم بـه دبیرخانـه گویـای این اسـت که توجـه خوبـی‬ ‫ازسوی هنرمندان به این جشنواره شده است و ما به خاطر‬ ‫توجـه و اقبالـی کـه هنرمندان از سراسـر کشـور به ایـن رویداد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنـری داشـته اند خیلـی افتخـار می کنیم»‪ .‬اسـتاد‬ ‫فـرج اظهـار داشـت‪« :‬در بازدیـدی کـه از مراحـل بازبینـی اثـار‬ ‫و قضـاوت داوران داشـتیم‪ ،‬شـاهد بودیـم کـه داوران وزیـن و‬ ‫باوقـار‪ ،‬بـا تسـلط و تجربـه و دانـش کار می کننـد و پیش بینـی‬ ‫می کنیـم کـه مراسـم اختتامیـه جشـنواره‪ ،‬ائیـن باشـکوهی‬ ‫خواهد بود و امیدوارم ِدین خود را در انتشار فرهنگ زندگی‬ ‫سالم دینی‪ ،‬شهری‪ ،‬همسویی و همراهی با فرهنگ تعامل‬ ‫و زندگی زیست محیطی سالم را به خوبی ایفا کرده باشیم»‪.‬‬ ‫شـهردار باقرشـهر بااشـاره به اینکه هـدف مـا از برگـزاری ایـن‬ ‫جشـنواره توسـعه و ترویج زندگی سـالم و تشویق هنرمندان‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ارسـال بیـش از ‪ 1000‬اثـر از هنرمنـدان‬ ‫سراسـر کشـور به باقرشـهر که شـهر کوچکی در جنوب تهران‬ ‫اسـت‪ ،‬اهمیـت موضـوع را نشـان می دهـد‪ .‬همکارانـی کـه‬ ‫در حـوزه بازبینـی هسـتند‪ ،‬گفتنـد فیلم هـای ارسال شـده‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ این هـا افتخـار اسـت و نشـان می دهـد‬ ‫کاملا حرفه ا ‬ ‫مـا در کانـون توجـه هنرمنـدان بوده ایـم و از همـه کسـانی که‬ ‫انتخاب می شـوند و نمی شـوند سپاسـگزارم که این اهتمام‬ ‫را داشـته و بـه ایـن جشـنواره بهـا داده و شـرکت کرده انـد»‪.‬‬ ‫اسـتاد فـرج از همـه همـکاران خـود در شـهرداری باقرشـهر‬ ‫به خاطـر برگـزاری اولیـن و دومیـن جشـنواره فیلم هـای‬ ‫اسـمانی و اصحـاب رسـانه کـه تلاش می کننـد ایـن رویـداد‬ ‫بزرگ فرهنگی را اطالع رسانی کنند و همچنین از دوستان و‬ ‫نهادهایمختلفاز جملهسپاه‪،‬بسیجهنرمندان‪،‬اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران‪ ،‬اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری و همه کسـانی کـه تلاش می کننـد تا‬ ‫یک فرصت ارزشمندی را بیافرینند تشکر و قدردانی و اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد کـه اثـار برگزیـده اثـرات خوبـی در زندگـی مردم‬ ‫داشـته باشـد و ایـن اتفـاق خـوب بـرای بـار سـوم هـم‪ ،‬چـه‬ ‫مـن شـهرار باقرشـهر باشـم‪ ،‬چـه شـهردار نباشـم ادامـه پیـدا‬ ‫کنـد و در سـطح فرا گیرتـر و به صـورت بین المللـی برگزار شـود‪.‬‬ ‫در نخسـتین جشـنواره فیلـم اسـمان ‪ 12‬هنرمنـد فیلم سـاز‬ ‫و کارگـردان بومـی شـهرری و باقرشـهر را بـه عرصـه سـینمای‬ ‫کشور معرفی کردیم‪ .‬امیر محبی؛ معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫شـهرداری باقرشـهر گفـت‪« :‬به دنبـال برگـزاری موفـق اولیـن‬ ‫دوره جشـنواره فیلـم کوتـاه اسـمان در دوره پنجـم مدیریـت‬ ‫شـهری و در زمـان مدیریـت مهنـدس اسـتاد فـرج‪ ،‬شـاهد‬ ‫برنامه ریـزی و برگـزاری دومیـن جشـنواره هسـتیم‪ .‬فراخـوان‬ ‫ایـن جشـنواره از اسـفند سـال ‪ 99‬بـا مجـوز شـورای اسلامی‬ ‫محبی؛ معاون فرهنگی شهرداری باقرشهر‬ ‫شهر در دستورکار شهرداری قرار گرفت و با مشارکت اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان تهـران‪ ،‬اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی شـهرری و سـازمان بسـیج هنرمنـدان سـپاه‬ ‫سیدالشـهدای اسـتان تهـران به عنـوان مشـارکت کنندگان‬ ‫ایـن جشـنواره در سـطح اسـتان اعلام شـد و باتوج هبـه‬ ‫مذا کراتـی کـه بـا سـازمان سـینمایی جـوان داشـته ایم مقـرر‬ ‫شـد از ظرفیت هـای ان مجموعـه و سـایر دسـتگاه های‬ ‫متولـی سـینما به صـورت گسـترده اسـتفاده و فراخـوان را در‬ ‫سـطح کشـور عملیاتـی کـرده و از ظرفیت هـای هنرمنـدان‬ ‫کشـور در مقوله هـای مختلـف اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬پایان اردیبهشت ماه مهلت اولین مرحله فراخوان‬ ‫جشـنواره به اتمـام رسـید کـه باتوج هبـه اسـتقبال خوبـی کـه‬ ‫از ایـن جشـنواره به عمـل امـد‪ ،‬بـا مصوبـه سـتاد جشـنواره‪،‬‬ ‫مهلـت ارسـال اثـار را تا پایان خردادماه تمدید کردیم کـه ‪1000‬‬ ‫اثـر از کل کشـور در بخش هـای اصلـی‪ ،‬ویـژه و بخش هـای‬ ‫جنبـی بـه دبیرخانـه واصـل شـد و با مشـارکت دسـتگاه های‬ ‫متولـی‪ ،‬بازبینـی اولیـه اثار در دسـتورکار قـرار گرفت»‪ .‬محبی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ائیـن اختتامیـه جشـنواره از هفتـم تـا ‪ 11‬مـرداد در‬ ‫ایـام دهـه والیـت برگـزار می شـود کـه درصـورت مصوبـه‬ ‫سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان‪ ،‬ا گر شـرایط فراهم شـود‪،‬‬ ‫فیلم های برگزیده سـه روز ا کران خواهد شـد‪ .‬همچنین یک‬ ‫روز اختصاص دارد به موضوع سـینمای افغانسـتان و اثاری‬ ‫کـه هنرمنـدان افغـان بـه دبیرخانـه ارسـال کردنـد را بازبینـی‬ ‫می کنیـم‪ .‬از هنرمنـدان صاحـب اثـر افغانسـتانی هـم دعـوت‬ ‫کردیـم کـه بعـد از ا کران فیلم هـای ایرانـی‪ ،‬اثار واصله ازسـوی‬ ‫هنرمنـدان افغـان را بـا حضور اسـاتید صاحب نظر سـینمای‬ ‫افغانسـتان بازبینـی و بررسـی کنیـم و درمـورد تعاملات بیـن‬ ‫دو کشـور و کارهـای مشـترکی کـه می توانیـم انجـام دهیـم در‬ ‫دسـتور کارمـان قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬وی درخصـوص هدف‬ ‫از برگزاری این جشنواره‪ ،‬گفت‪« :‬در این جشنواره هنرمندان‬ ‫و نخبـگان ایـن حـوزه شناسـایی و زمینـه فعالیـت ان هـا در‬ ‫سـطوح باالتـر را فراهـم می کنیـم‪ .‬باتوجه به اینکـه در مرحلـه‬ ‫قبل اسـتقبال خوبی از جشـنواره شـد؛ ‪ 12‬هنرمند فیلم سـاز‬ ‫و کارگـردان بومـی شـهرری و باقرشـهر را بـه عرصـه سـینمای‬ ‫یسـت برای‬ ‫کشـور معرفی کردیم‪ .‬این دوره هم بسـتر مناسب ‬ ‫معرفـی هنرمندانـی کـه می تواننـد در حـوزه فیلم سـازی‪،‬‬ ‫پویانمایـی‪ ،‬تصویربـرداری و در همـه حوزه هـا بتوانند حضور‬ ‫موثـر داشـته باشـند»‪ .‬وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه در‬ ‫جشـنواره های بعـدی بتوانیـم هویـت شـهری را بـا مشـارکت‬ ‫دسـتگاه های متولـی معرفـی کنیـم و عالو هبـر سـینمای‬ ‫افغانستان‪ ،‬سینمای کشورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬عراق و‬ ‫سایر کشورهایی که تناسبات و مبادالت فرهنگی بیشتری‬ ‫صفوی؛ رییس اداره فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی شهرستان ری‬ ‫بـا ان هـا داریـم در این جشـنواره حضـور داشـته باشـند‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬یـک هنرمنـد نویسـنده افغانسـتانی در باقرشـهر‬ ‫یکـرده‬ ‫شناسـایی شـده کـه ‪20‬سـال دراین منطقـه زندگـی م ‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد افغانسـتانی کتاب هـای متعـددی بـا‬ ‫همـکاری حـوزه هنـری نوشـته و چـاپ کـرده اسـت و ا گـر‬ ‫شـرایط فراهـم شـود از ایـن شـهروند افغـان هـم به صـورت‬ ‫ویـژه تقدیـر و او را معرفـی می کنیـم»‪ .‬همچنیـن در حاشـیه‬ ‫این مراسـم رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری گفت‪ 240« :‬ایده به جشنواره فیلم اسمان رسیده است‬ ‫کـه می توانـد نقشـه راه بـرای اینـده فرهنـگ و هنـر را ترسـیم‬ ‫کنـد»‪ .‬صفـوی در ائیـن رونمایی از پوسـتر جشـنواره اسـمان‬ ‫اظهار داشت‪« :‬قریب ‪ 1000‬فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره‬ ‫اسـمان رسـیده اسـت و بـا حضـور امام جمعـه باقرشـهر‪،‬‬ ‫مسـئول بسـیج هنرمندان سـپاه اسـتان‪ ،‬شـهردار باقرشهر و‬ ‫سـایر مسـئوالن پوسـتر جشـنواره رونمایی شـد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«هنرمنـدان بسـیار زیـادی در این رویـداد فرهنگـی و هنـری‬ ‫شـرکت کردنـد کـه همـه انـان دغدغه منـد هسـتند و در اثـار‬ ‫خود موضوعات اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و هنری را بررسی کرده‬ ‫و بـه تصویـر دراوردنـد‪ .‬ایـن جشـنواره بخش هـای متنوعـی‬ ‫دارد کـه یـک بخـش ان‪ ،‬ایده پردازی سـت کـه قریـب ‪240‬‬ ‫ایـده بـه دبیرخانـه جشـنواره رسـیده اسـت»‪ .‬صفـوی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬ایـده‪ ،‬نقشـه راه بـرای اینـده اسـت و اینـده را ترسـیم و‬ ‫روشـن می کنـد کـه چگونـه برنامه ریـزی کنیـم و چه چیـزی‬ ‫را درنظـر بگیریـم‪ ،‬چـه معضالتـی در جامعـه داریـم کـه بایـد‬ ‫بـه ان بپردازیـم‪ .‬این جشـنواره بخش هـای متنوعـی دارد و‬ ‫همچنیـن بـه شـعار سـال‪ ،‬فدا کاری های سـردار سـلیمانی و‬ ‫به باقرشهر و شهرستان ری به عنوان قبله تهران توجه شده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬هـدف از برگـزاری این جشـنواره را جـذب هنرمنـدان‬ ‫و شناسـایی ظرفیت هـای انـان دانسـت و گفـت‪« :‬برگـزاری‬ ‫این جشـنواره نشـان داد که فعالیت ها تحت هیچ شـرایطی‬ ‫تعطیـل نخواهـد شـد و با وجـود کرونا در فضای مجـازی هم‬ ‫می توان کارهای ارزشمندی را انجام داد و اتفاقات خوبی را‬ ‫رقم زد‪ .‬شرایط کرونایی موجب شد هنرمندان جوانی که در‬ ‫خانه هستند مقداری فراغ بال بیشتری پیدا کنند»‪ .‬رئیس‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬جوانـان و هنرمنـدان تلاش کننـد فعالیـت بیشـتری‬ ‫داشته باشند و عرصه هنر را تعطیل نکنند و ازطریق فضای‬ ‫مجازی کارها را ادامه دهند ما هم زمینه را فراهم می کنیم تا‬ ‫بعد از پایان ویروس کرونا از وجود ان ها استفاده کنیم»‪ .‬وی‬ ‫درپایان از شـهردار و اعضای شـورای شـهر باقرشهر‪ ،‬فرماندار‪،‬‬ ‫مسـئوالن و خبرنـگاران قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫اغاز ساخت تله کابین گرگان؛ به زودی‬ ‫شـهردار گـرگان از اغـاز سـاخت پـروژه تله کابین این شـهر با‬ ‫رعایـت تمامـی مالحظـات و نظـارت دسـتگاه های متولی‬ ‫در اینـده ای نزدیـک خبـر داد‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسـانی‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری گـرگان؛ دکتـر عبدالرضـا گفـت‪:‬‬ ‫«موضـوع تله کابیـن از دیربـاز در شـهر گـرگان مطـرح‬ ‫بـوده امـا در مـدت دو‪،‬سه سـال اخیر پیگیری هـای‬ ‫مسـتمری بـرای احـداث ان صـورت گرفـت»‪ .‬دادبـود‬ ‫افـزود‪« :‬برخـی مـواردی که برای سـاخت این پـروژه مانند‬ ‫حساسـیت های زیسـت محیطی و منابـع طبیعـی مطرح‬ ‫بـوده در طراحـی جدیـد مالحظـه شـده و مجوزهـای‬ ‫الزم در شـورای عالـی جنگل هـا و شـورای عالـی معمـاری‬ ‫و شهرسـازی را دریافـت کـرده اسـت»‪ .‬شـهردار گـرگان‬ ‫بابیان اینکـه ‪200‬میلیاردتومـان اعتبـار بـرای سـاخت‬ ‫تله کابین درنظر گرفته شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬برای سـاخت‬ ‫تله کابیـن به طـور کامـل از ظرفیـت بخـش خصوصـی‬ ‫اسـتفاده خواهیم کرد»‪ .‬دادبود افزود‪« :‬به تازگی فراخوان‬ ‫جـذب سـرمایه گذار برگـزار و فـرد موردنظـر کـه توانمنـدی‬ ‫باالیی دارد مشـخص شـده و مراحل عقد قرارداد تا هفته‬ ‫اینـده صـورت می پذیـرد»‪.‬‬ ‫بهره مندی دانش اموزان نیازمند‬ ‫از طرح «مدارس همدل»‬ ‫به منظـور حمایـت از دانش امـوزان مسـتعد طـرح‬ ‫«مـدارس همـدل» در مـدارس غیردولتـی و هیئت امنایـی‬ ‫اسـتان گلسـتان اجـرا می شـود‪ .‬عیسـی بابایـی؛ مدیـرکل‬ ‫کمیتـه امـداد اسـتان گفـت‪« :‬درراسـتای تحقـق اهـداف و‬ ‫راهبردهای کالن این نهاد‪ ،‬مبنی بر مشارکت و هم افزایی‬ ‫بـا سـایر سـازمان ها در انجـام امـور خیـر و ترویـج فرهنـگ‬ ‫خیـر و احسـان در جامعـه و به تبعیـت از فرمایشـات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری (مدظله العالـی) درخصـوص همدلـی و‬ ‫کمـک مومنانـه؛ طرحـی بـا عنـوان «مـدارس همـدل» بـا‬ ‫هـدف گسـترش و تامیـن همه جانبـه عدالـت اموزشـی و‬ ‫تربیتـی‪ ،‬بـا همـکاری اموزش وپـرورش طراحـی و اجـرا شـد‬ ‫کـه به واسـطه ان دانش امـوزان مسـتعد موردحمایـت‬ ‫کمیته امداد از خدمات اموزشی کیفی رایگان در مدارس‬ ‫هیئت امنایـی و غیردولتـی بهره منـد می شـوند»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن طـرح در سـال تحصیلـی جدیـد‬ ‫هـم بـا جدیـت دنبـال می شـود و انتظـار مـی رود باتوج هبـه‬ ‫تفاهـم و مکاتبـات صورت گرفتـه‪ ،‬تمامـی دانش امـوزان‬ ‫سـال تحصیلـی گذشـته همچنـان از خدمـات بهره منـد و‬ ‫شـرایط ثبت نـام دانش امـوزان مسـتعد بـرای حداقـل‪ ،‬هـر‬ ‫مدرسه یک نفر در سال تحصیلی جدید نیز فراهم شود»‪.‬‬ ‫معاون بنیاد استان‪:‬‬ ‫شهدا درس ایثار را‬ ‫از مکتب ائمه اطهار(ع) اموختند‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی بنیـاد اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬ادامـه دادن مشـی شـهدا بهتریـن الگـو‬ ‫و روش بـرای تـداوم سـیره ائمـه(ع) اسـت؛ زیـرا شـهدا‬ ‫دانش اموختـگان مکتـب ائمـه اطهـار(ع) هسـتند و ایثـار‬ ‫را این گونـه اموختنـد»‪ .‬مهـدی خسـروی گفـت‪« :‬تکریـم و‬ ‫تعظیـم شـعائر انقالب اسلامی و ارزش هـای دفاع مقدس‬ ‫بـر همـه واجـب اسـت و مسـئوالن بایـد سـنت دیدوبازدید‬ ‫از خانواده های شـهدا و ایثارگران را سـرلوحه فعالیت های‬ ‫خـود قـرار دهنـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬رضایـت خانـواده‬ ‫شهدا باید اولویت همه مسئوالن استان باشد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫در دیدارهـای هفتگـی بـا خانـواده معظـم شـهدا‪ ،‬گاه‬ ‫مشـاهده می شـود کـه ایـن عزیـزان با مشـکالت متعددی‬ ‫عکـردن ایـن‬ ‫مواجـه هسـتند کـه ایـن دیدارهـا در مرتف ‬ ‫مشـکالت نقـش مهمـی دارد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬ ‫سازه گستران پارس توانا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 200581‬و شناسه ملی ‪10102423403‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مورخ‬ ‫‪ 1400/04/06‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم زهـرا‬ ‫شـاه گردی بـه شـماره ملـی ‪ 0079310850‬بـا پرداخـت‬ ‫‪ 10000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در زمـره شـرکاء درامـد‪.‬‬ ‫سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 10000000‬ریـال بـه مبلـغ ‪10010000‬‬ ‫ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح‬ ‫گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکاء بعـد از افزایـش سـرمایه‪ :‬محمـود‬ ‫شـاه گردی کـد ملـی ‪ 0033882991‬دارای ‪ 9990000‬ریـال‪،‬‬ ‫سـعید شـاه گردی کـد ملـی ‪ 0011012099‬دارای ‪ 10000‬ریـال‪،‬‬ ‫زهـرا شـاه گردی کـد ملـی ‪ 0079310850‬دارای ‪ 10000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1165920‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات اموزشی‬ ‫بهین سامانه های کوشا به شماره ثبت ‪395111‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10320451950‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/12/04‬و مجـوز شـماره ‪ 002/15/39333‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/03/17‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای‬ ‫مدت ‪ 3‬سال انتخاب گردیدند‪ :‬فاطمه مهاجرانی ‪0532256281‬‬ ‫و پویـا عالالدینی شورمسـتی جمال الدین ‪ 0016988205‬و‬ ‫مریم السـادات مهاجرانـی ‪ 6 0532500520‬بسـمت اعضـای‬ ‫اصلـی هیـات مدیـره و سـیدمحمد مهاجرانـی ‪0532428633‬‬ ‫و سیداسـمعیل مهاجرانـی ‪ 0532715152‬بسـمت اعضـای‬ ‫علی البـدل انتخـاب گردیدنـد‪ .‬جمال الدین عالالدینی شورمسـتی‬ ‫‪ 5 2259667074‬بسـمت بـازرس اصلـی و مهرانگیـز مشـایخی‬ ‫‪ 5929855439‬بسـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یک سـال‬ ‫مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1165922‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نگین ارغوان سهند‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/04/19‬بـه شـماره ثبـت ‪ 580625‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010150086‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه‬ ‫شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تـاالر و رسـتوران‪ -‬کلیـه فعالیت هـای مربـوط بـه تـاالر و رسـتوران‪ -‬واردات و‬ ‫صـادرات و خریـد و فـروش کلیـه کاالهـای بازرگانـی مجـاز‪ -‬اخـذ نمایندگـی و اعطـا نمایندگـی‪ -‬گرفتـن کارت بازرگانی و ترخیص کاال‪ -‬شـرکت در‬ ‫نمایشـگاه های داخلی و خارجی‪ -‬اخذ وام از بانک های داخلی و خارجی‪ -‬افتتاح حسـاب‪ -‬شـرکت در مناقصات و مزایدات‪ -‬انعقاد قرارداد‬ ‫بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‪ -‬دریافـت ضمانـت بانکـی‪ ،‬اخذ وام و اعتبـارات بانکی به صـورت ارزی و ریالی از بانک هـای داخلی و بانک های‬ ‫خارجـی‪ -‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله تهران نو‪ ،‬خیابـان شـهیدداریوش ناصری‪ ،‬خیابـان دماوند‪ ،‬پلا ک ‪ ،748‬طبقه‬ ‫همکف کدپستی ‪ 1733743743‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است از مبلغ ‪ 100.000.000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشرکه هر یک از‬ ‫شـرکا‪ :‬اقـای علـی زنـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0020962592‬دارنده ‪ 13000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای احمد شـفیعی به شـماره ملـی ‪0036239951‬‬ ‫دارنده ‪ 15000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای محمود شـفیعی به شـماره ملی ‪ 0068830432‬دارنده ‪ 15000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای ابوالقاسـم‬ ‫شـفیعی بـه شـماره ملـی ‪ 0069130401‬دارنـده ‪ 15000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمـد زندی به شـماره ملـی ‪ 0070474796‬دارنـده ‪13000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم مرضیـه شـفیعی بـه شـماره ملـی ‪ 0080126022‬دارنـده ‪ 15000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای مجید زندی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0080313523‬دارنده ‪ 14000000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬اقای علی زندی به شماره ملی ‪ 0020962592‬و به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای احمـد شـفیعی بـه شـماره ملـی ‪ 0036239951‬و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره به مـدت نامحدود‪،‬‬ ‫اقـای محمـود شـفیعی بـه شـماره ملـی ‪ 0068830432‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیره به مـدت نامحدود‪ ،‬اقای ابوالقاسـم شـفیعی به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0069130401‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای محمـد زنـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0070474796‬و به‬ ‫سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ ،‬خانم مرضیه شفیعی به شماره ملی ‪ 0080126022‬و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره‬ ‫به مدت نامحدود‪ ،‬اقای مجید زندی به شماره ملی ‪ 0080313523‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قرادادها‪ ،‬عقود‬ ‫اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـا مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت بـه تنهائـی معتبر اسـت‪.‬‬ ‫اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1165919‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پیشگام جاوید تجارت‬ ‫تندیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 366831‬و شناسه ملی ‪10320126100‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/04/07‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬محـل شـرکت بـه نشـانی اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫شهرسـتان اصفهـان‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر‬ ‫اصفهـان‪ ،‬محلـه کـوی گلزار‪ ،‬کوچه شـهیدمهدی‬ ‫قائـدان ‪ ،]76[ 11‬خیابـان بزرگمهـر‪ ،‬پلا ک ‪،638‬‬ ‫طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 8154986871‬تغییـر‬ ‫یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1165918‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬ ‫سازه گستران پارس توانا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 200581‬و شناسه ملی ‪10102423403‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/04/06‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقای سـعید شـاه گردی‪ ،‬به شـماره ملـی ‪ 0011012099‬با دریافـت ‪10000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬سـرمایه شـرکت از‬ ‫مبلـغ ‪ 10010000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 10000000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکاء بعـد از کاهـش سـرمایه‪ :‬محمـود شـاه گردی کـد ملـی‬ ‫‪ 0033882991‬دارای ‪ 9990000‬ریـال‪ ،‬زهـرا شـاه گردی کـد ملـی ‪ 0079310850‬دارای‬ ‫‪ 10000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1165921‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪359‬‬ ‫چهره‬ ‫سروش راسخ‬ ‫‪15‬‬ ‫اصغر فرهادی‬ ‫مراسم اختتامیه هفتا دو چهارمین دوره جشنواره کن شامگاه ‪ 26‬تیر ماه ‪ 1400‬در سالن «گرند لومیر» کاخ جشنواره کن‬ ‫برگـزار شـد؛ و فیلـم «قهرمـان» کـه به نمایندگـی از سـینمای ایـران در بخـش مسـابقه اصلـی ایـن رویـداد حضور داشـت‪،‬‬ ‫موفـق بـه کسـب جایـزه بـزرگ هیئـت داوران؛ ارزشـمندترین جایـزه پـس از نخـل طلا شـد‪« .‬قهرمـان»‪ ،‬جایـزه بـزرگ‬ ‫هیئـت داوران را به صـورت مشـترک بـا فیلـم «کوپـه شـماره ‪ »6‬سـاخته «یوهـو کاسـمانن» دریافـت کـرد‪ .‬ایـن کارگـردان‬ ‫سـینمای ایـران‪ ،‬بـا تشـکر از متصدیـان جشـنواره کـن و هیئـت داوران‪ ،‬در سـخنانی کوتـاه؛ از گروهـش‪ ،‬تهیه کننـده‬ ‫ً‬ ‫فیلمـش و خانـواده اش تشـکر کـرد و گفـت‪« :‬از دختـرم سـارینا مخصوصـا تشـکر می کنـم کـه ترغیبـم کـرد ایـن داسـتان را‬ ‫بسـازم‪ .‬االن که اینجا ایسـتاده ام‪ ،‬یاد ‪ 36‬سـال قبل افتادم که یک بچه ‪ 13‬سـاله بودم و در شـهری که به دنیا امدم‪ ،‬با‬ ‫مسـازی‪ ،‬کار دیگری نکردم و با همه‬ ‫‪3‬سـال اسـت جز نوشـتن و فیل ‬ ‫کمترین امکانات‪ ،‬اولین فیلم کوتاهم را سـاختم‪ 6 .‬‬ ‫محدودیت هـا‪ ،‬مشـکالت و فشـارها و گرفتارهایـی کـه می توانسـت مـن را از مسـیری کـه داشـتم‪ ،‬منصـرف کنـد و ایـن‬ ‫یسـازم ‪ ،‬یک پرسـش از شـرایط تلخ اجتماعی‬ ‫فیلم هـا را نسـازم و شـما هـم نبینیـد؛ امـا به امید اینکـه بـا هـر فیلمـی که م ‬ ‫که اطرافم هسـت را با تماشـا گر ها به اشـترا ک بگذارم و با فکر کردن به ان ها به یک راه حل برسـم؛ باز ادامه دادم؛ چون‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫ایمـان دارم یکـی از راه هـای نجـات کشـورم‪ ،‬ا گاهی بخش ‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ 1351‬در اصفهان‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫لیسـانس در رشـته تئاتر (گرایش ادبیات نمایشـی) از دانشـکده هنرهای‬ ‫زیبـا دانشـگاه تهـران و فوق لیسـانس همین رشـته (گرایـش کارگردانـی) از‬ ‫دانشـگاه تربیـت مدرس‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫کارگردان‪،‬فیلم نامه نویسوتهیه کننده‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫‪۱۳‬سـالگی اغـاز کـرد و پـس از پیوسـتن بـه انجمـن سـینمای جوانـان اصفهـان‪ ،‬بـه سـاخت‬ ‫تهـای هنـری را در ‬ ‫فعالی ‬ ‫مهـای کوتـاه ‪ ۱۶‬میلی متـری و ‪ ۸‬میلی متـری روی اورد‪ .‬برحسـب توانایـی اش‪ ،‬خـود را بـه گـروه کارگردانـی مهـدی‬ ‫فیل ‬ ‫معدنیان در فیلم «تفنگ شکسـته» (‪ )1364‬رسـاند و به عنوان دسـتیار فنی با ان ها همکاری کرد‪ .‬این اشـتیاق به‬ ‫عالم هنر و نمایش‪ ،‬باعث شـد که تحصیالت خود را در این زمینه در تهران دنبال کند‪ .‬سـال ‪ 1370‬با رتبه ‪ 8‬کنکور‬ ‫وارد دانشـگاه شـد و هم زمان شـروع به نوشـتن نمایشـنامه تئاتر کرد‪ .‬در سـال ‪ 1373‬وقتی ‪ 22‬ساله و دانشجو بود؛‬ ‫نمایش «ماشین نشـین ها» را کارگردانی و بازی کرد‪ .‬در سـال ‪ 1375‬هم زمان با کار تئاتر‪ ،‬وارد نویسـندگی رادیو شـد‬ ‫جسـال‪ ،‬در سـاخت هشـت سـریال همـکاری کـرد؛ ازجملـه‬ ‫و بعدازمدتـی‪ ،‬پـا بـه حـوزه تلویزیـون گذاشـت و طـی پن ‬ ‫سـریال ‪ ۲۶‬قسـمتی «داسـتان یک شـهر» و سـریال ‪ ۱۳‬قسـمتی «پزشـکان»‪ .‬عمده فعالیت او در ان مدت به نگارش‬ ‫یشـد‪ .‬درواقع‪ ،‬او سـینما را به عنوان همکاری در نوشـتن فیلم نامه دوازدهمین سـاخته بلند‬ ‫فیلم نامه خالصه م ‬ ‫کسـال پـس ا کـران «ارتفـاع پسـت»‪ ،‬بـا فیلـم‬ ‫ـوان «ارتفـاع پسـت» اغـاز کـرد‪ .‬در کمتـر از ی ‬ ‫ن‬ ‫باع‬ ‫ابراهیـم حاتمی کیـا‬ ‫ِ‬ ‫کارگردانی سـینما شـد‪.‬‬ ‫وارد‬ ‫‪1381‬‬ ‫سـال‬ ‫در‬ ‫غبـار»‬ ‫در‬ ‫«رقـص‬ ‫‪ ۹۵‬دقیقـه ای‬ ‫ِ‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫یشـهر در اصفهان اسـت‪ .‬در سـال ‪ 1374‬با پریسـا بخت اور؛ همکالسـی و همکار تئاتری اش ازدواج کرد‪ .‬بخت اور نیز‬ ‫او متولد خمین ‬ ‫متولـد ‪ 1351‬در تهـران و لیسـانس ادبیـات نمایشـی از دانشـگاه تهـران اسـت و فعالیـت هنـری اش را بـا کارگردانـی تئاتر‪ ،‬شـروع کـرد‪ .‬او‬ ‫در اولیـن تجربـه کارگردانـی تئات ِـر فرهـادی (ماشین نشـین ها) نیـز بـازی داشـت‪ .‬او در ‪2 0‬سـالگی‪ ،‬مجموعـه تلویزیون ِـی «خال هسـارا» را‬ ‫سـاخت و بـا سـریال «پشـت کنکوری ها» در سـال ‪ ،81‬ب هشـهرت رسـید‪ .‬بخـت اور پـس از سـاخت فیلـم سـینمایی «دایـره زنگـی» در‬ ‫ـای سـارینا و سـاغر هسـتند‪ .‬سـارینا‬ ‫سـال ‪ ،86‬دیگـر فعالیتـی درای ‬ ‫نحـوزه نداشـته اسـت‪ .‬ثمـره ازدواج او و فرهـادی‪ ،‬دو دختـر به نا مه ِ‬ ‫کـه ‪ ۷‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۳۷۷‬در اصفهـان متولـد شـده‪ ،‬از سـال ‪ 1381‬بـا سـریال «پشـت کنکوری ها» وارد عرصـه بازیگـری شـد‪ .‬بعـد در‬ ‫ُ‬ ‫«جدایی نادر از سیمین» در نقش «ترمه» ظاهر و به خاطرش نامزد عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل زن از ‪29‬امین جشنواره فیلم‬ ‫فجـر شـد‪ .‬او در اخریـن سـاخته فرهـادی؛ «قهرمـان» نیز حضـور دارد‪.‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۲‬بـرای «جدایـی نـادر از سـیمین» برنـده جایـز ه اسـکار بهتریـن فیلم خارجی زبان شـد و نامـزد دریافت‬ ‫اسـکار بهتریـن فیلم نامـه غیراقتباسـی بـرای ان شـد‪ .‬سـال ‪ ۲۰۱۲‬برنـده جایـزه بهتریـن فیلـم خارجـی گلدن گلـوب‬ ‫به خاطـر کارگردانـی و نویسـندگی «جدایـی نـادر از سـیمین» شـد‪ .‬در جشـنواره کـن ‪ ،۲۰۱۶‬جایـزه بهتریـن فیلم نامه‬ ‫ُ‬ ‫جشـنواره را بـرای نـگارش فیلم نامـه «فروشـنده» دریافـت کـرد‪ .‬همچنیـن در ‪89‬امیـن دوره جوایـز اسـکار‪ ،‬بـا‬ ‫«فروشـنده» جایـزه بهتریـن فیلـم خارجی زبـان را کسـب کرد‪ .‬برای فیلـم قهرمان «جایزه بـزرگ» هفتا دو چهارمین‬ ‫جشـنواره بین المللـی کـن را دریافـت کـرد‪ .‬برنـده سـه بار سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانـی جشـنواره فیلـم فجـر‬ ‫در سـال های ‪ ۱۳۸۷ ،۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۹‬شـده‪ .‬خـرس نقـره ای جشـنواره فیلـم برلیـن را به عنـوان بهتریـن کارگـردان برای‬ ‫مسـاز‬ ‫«دربـاره الـی» و خـرس طالیـی جشـنواره برلیـن را به خاطـر «جدایـی نـادر از سـیمین» گرفـت‪ .‬او اولیـن فیل ‬ ‫ایرانی ست که توانسته این جایزه را بگیرد‪ .‬نشان افسر نشان افتخار هنر و ادبیات فرانسه؛ جوایز سزار‪ ،‬اسپریت‬ ‫و بودیـل را نیـز دریافـت کـرده‪.‬‬ ‫در یک نظرسنجی مجله «تایم»‪ ،‬رتبه چهارمین شخصیت تاثیرگذار میان ‪ ۱۰۰‬شخصیت برتر‬ ‫نسـال‪ ،‬در فهرسـت ‪ ۱۰۰‬متفکـر جهـان «فارن پالیسـی» نیـز‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۲‬را کسـب کـرد‪ .‬در هما ‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫نبـار مسـئله اعـدام بچ ههـای زی ر‪ ۱۸‬سـال مطـرح شـد‪ ،‬فکـر می کنـم «شـهر‬ ‫وقتـی اولی ‬ ‫زیبا» اولین فیلمی بود که در این باره ساخته شد‪ .‬تصور کنید ان موقع جای ساختن‬ ‫ً‬ ‫«شهر زیبا»‪ ،‬یک بیانیه تند منتشر می کردم‪ .‬احتماال بیانیه خوبی از اب در نمی امد؛‬ ‫ولـی «شـهر زیبـا» هنـوز مخاطـب دارد و همچنـان ایـن سـوال را در ذهـن ایجـاد می کند‬ ‫یشـوند‪ ،‬باید تا ‪ ۱۸‬سـالگی زندانی‬ ‫که چرا بچه های زیر سـن قانونی که مرتکب قتل م ‬ ‫بمانند و سپس اعدام شوند؟ من بیانیه نویس و مقاله نویس نیستم‪ .‬من فیلم سازم‬ ‫و بـا داسـتانم ایـن سـوال را ایجـاد می کنـم کـه چرا چنین اتفاقاتـی می افتد؟ فکر می کنم‬ ‫این روش تاثیرگذارتر اسـت‪.‬‬ ‫مهـای مـن‪ ،‬موضـوع قضـاوت وجـود دارد؛ چـون روایتـی کـه انتخـاب‬ ‫در همـه فیل ‬ ‫می کنـم‪ ،‬در دل خـودش ایـن درون مایـه را دارد؛ امـا این گونـه نیسـت کـه فکـر کنـم ا گـر‬ ‫حشـده جامعـه می رسـیم‪ .‬این مشـکل‬ ‫ایـن یـک موضـوع حـل شـود‪ ،‬بـه نسـخه اصال ‬ ‫را خیلـی جوامـع دیگـر نیـز دارنـد؛ چـون مـرز حقیقـت و دروغ‪ ،‬مـرز مشـخصی نیسـت‪.‬‬ ‫خـوب و بـد و حقیقـت و دروغ را سیسـتم ها تعییـن می کننـد‪.‬‬ ‫ان قدر در نقد فیلم های من گفته و نوشـته اند که درباره قضاوت و دروغ هسـتند که‬ ‫دیگـر خـودم هـم بـاورم شـده‪ .‬در کنـار ایـن دو‪ ،‬درون مایـه ابرو هم در فیلم وجـود دارد‬ ‫متـر اسـت‪ .‬ابـرو یعنـی تصویر جمعـی دیگـران از ما که در فرهنـگ ایرانی‬ ‫نهـا مه ‬ ‫کـه از ا ‬ ‫یک ثروت اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که از امید به بهبود شـرایط فردا نسـبت به امروز بر می اید‪،‬‬ ‫شـور‪ ،‬همان انگیزه ا ‬ ‫مسـازی را ارام ارام را کـد و خمـوده‬ ‫ششـدن شـعله امیـد‪ ،‬هیجـان و شـور فیل ‬ ‫خامو ‬ ‫یکـه نـگاه بـه هنـر‪ ،‬نگاهـی ابـزاری و کاربردی سـت؛ در بـر همیـن پاشـنه‬ ‫می کنـد‪ .‬تا زمان ‬ ‫خواهد چرخید‪ .‬نگاهی که استقالل هنر را باور ندارد و همواره ان را ابزاری در خدمت‬ ‫تبلیغ یا تخریب مقوله ای دیگر می پندارد‪ ،‬همه پسوندها و پیشوندهایی که در کنار‬ ‫واژه «هنـر» قـرار می گیرنـد‪ ،‬حکایت ازایـن نـگاه دارند‪.‬‬ ‫ملیت و فرهنگ‪ ،‬مانع و سد راه کسی نمی تواند باشد‪ .‬ممکن است شرایط سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعـی راه را دشـوار کنـد؛ امـا ایـن‪ ،‬ارتباطـی بـه هویـت ملـی و فرهنگـی نـدارد‪ .‬مـا‪،‬‬ ‫در برخـورد بـا هویـت ایرانـی خـود‪ ،‬همـواره در حرکتـی پاندولـی بیـن خودشـیفتگی و‬ ‫گتـر می بینیـم کـه گویی سـرنخ‬ ‫خودباختگـی در نوسـانیم‪ .‬گاه چنـان خـود را برتـر و بزر ‬ ‫همـه پیشـرفت های جهـان بـه گوشـه ای از تاریـخ ما متصل اسـت و جهانیـان وامدار‬ ‫تمـدن ایرانـی مـا هسـتند؛ و هم زمـان ان چنـان خـود را حسـرتمندانه مرعـوب دیگران‬ ‫می بینیـم کـه گویـی مردمانـی هسـتیم بی هیـچ گذشـته و اندوختـه ملی‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫میچل هاعلیهماشین ها‬ ‫ریورساید درایو‬ ‫صداپیشـگی ابـی جکوبسـون‪ ،‬دنـی‬ ‫انیمیشـنی سـاخته مایـک ریانـدا؛ و‬ ‫ِ‬ ‫مک برایـد‪ ،‬مایـا رودولـف‪ ،‬اریـک انـدره و الیویـا کلمـن‪ .‬در خانـواده میچـل‪،‬‬ ‫مشـکالت متعـددی وجـود دارد؛ امـا بعـد از رونمایـی از ربات های پیشـرفته‬ ‫شـرکت «پـال» و حملـه ان هـا به کـره زمین‪ ،‬میچل ها تصمیم به نجات دنیا‬ ‫بـا همـکاری خـود می گیرنـد‪ .‬ایـن‪ ،‬اولیـن فیلـم بلنـد ریانداسـت کـه در گـروه‬ ‫نویسـندگی اش نیـز حضـور دارد‪.‬‬ ‫یـک نویسـنده از هالیـوود در اطـراف شـهر‪ ،‬جایـی خلـوت بـا زنـی قـرار دارد؛‬ ‫تا اینکه یک ولگرد کارتن خواب مزاحم او می شود ‪ !...‬محمدرضا هاشمی‪،‬‬ ‫ن تئاتـر‪ ،‬نوشـته وودی الـن (بـا‬ ‫بابـک قـادری و سـاناز روشـنی؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫ترجمـه ای از محمدرضـا اوزار) و کارگردانـی مرتضـی برزگـرزادگان هسـتند کـه‬ ‫تـا ‪ 10‬مردادمـاه سـاعت ‪60( 19‬دقیقـه) در «پردیـس تئاتـر شـهرزاد» ( سـالن‬ ‫ صنوبـر) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫شکسپیر‪ ،‬ایران و شرق‬ ‫دفتر دل‬ ‫نصرترحمانی‬ ‫دفـر کـه انتشـارات‬ ‫کتابـی به قلـم سـیروس غنـی بـا ترجمـه مسـعود فرهمن ‬ ‫«مرواریـد» در ‪148‬صفحـه و قیمـت ‪29‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ .‬غنـی؛ در‬ ‫سـال ‪ 1308‬در سـبزوار متولـد شـد‪ .‬در این کتـاب‪ ،‬نویسـنده سـعی دارد تـا‬ ‫بخشـی از جهان بینی زمانه ویلیام شکسـپیر؛ شـاعر و نمایشـنامه نویس را با‬ ‫بررسـی ارجاعات او به مشـرق زمین اشـکار سـازد‪ .‬درواقع‪ ،‬ثمره دل بسـتگی‬ ‫خالـق اثـر بـه ادبیـات فارسـی و ادبیـات انگلیسی سـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫البومـی ارکسـترال در نه قطعـه بـا صـدای امیرحسـین طائی در ژانر موسـیقی‬ ‫ملی‪،‬ایرانـی؛ و به عبارتـی‪ ،‬دومیـن البوم رسـمی این هنرمند جـوان که خود‬ ‫نیز در این سبک فعالیت می کند‪ .‬طائی می گوید که پس از انتشار البوم «ره‬ ‫رویـا» کـه هـدف اصلـی ان‪ ،‬زند هکـردن بخش مغفول ماند ه موسـیقی ایرانی‬ ‫و تطبیـق ان بـا هارمونـی و ارکستراسـیون مـدرن بـود‪ ،‬این مجموعـه را امـاده‬ ‫و تولیـد کرده اسـت‪.‬‬ ‫در برابر فراموشی‬ ‫مموشنری‬ ‫و شب هنگام‬ ‫چون جرم سایه ها‬ ‫در هرم تیرگی‬ ‫تبخیرمی شدیم‬ ‫در پرسه های شبانگاهی‬ ‫بر جاده های پرت مه الود‬ ‫چون برگ های مرده ی پاییز‬ ‫دنبالیکدیگر‬ ‫زنجیرمی شدیم‬ ‫در زیر پای رهگذر مست لحظه ها‬ ‫تسلیم می شدیم‪ ،‬لگدکوب می شدیم‬ ‫نابودمی شدیم‬ ‫بااشک هایمان‬ ‫تهمت به جاودانگی درد می زدیم‬ ‫با دردهایمان‬ ‫بهتان به عشق‬ ‫بیگانگی رسالت ما بود‪.‬‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های نـگار اورنـگ کـه تـا ‪ 5‬مردادمـاه جـاری در‬ ‫ُ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬خیابان‬ ‫گالـری «ا» بیـن سـاعات ‪ 12‬تـا ‪ 20‬به‬ ‫ِ‬ ‫شـاهین‪ ،‬پلا ک ‪ ،۱۸‬طبقـه اول برپاسـت‪ .‬اورنـگ‪ ،‬براسـاس عالقـ ه طوالنـی‬ ‫ً‬ ‫خـود بـه مدیـوم عکـس‪ ،‬در این مجموعـه عمومـا تصاویـر سیا هو سـفید را‬ ‫پایـه ای بـرای نقاشـی های خـود قرار داده اسـت‪ .‬این هنرمند‪ ،‬متولـد ‪1362‬‬ ‫و عضـو انجمـن نقاشـان انجمـن تصویرگـران اسـت‪.‬‬ ‫بـا اسـتفاده از ایـن اپ می توانیـد معانـی کلمـات و تلفظ ان ها را جسـت وجو‬ ‫و ذخیـره کنیـد‪ .‬نتایـج جسـت وجو از ترجم هگـر گـوگل اورده می شـوند‪ .‬در‬ ‫قسـمت ازمـون‪ ،‬می توانیـد کلمـات ذخیره شـده را دوره کنیـد‪ .‬سـواالت‬ ‫ازمـون نیـز در هـر روز بر اسـاس تسـلط شـما بـه کلمـات انتخـاب می شـوند‪.‬‬ ‫درهرجـای اپ‪ ،‬بـا نگه داشـتن روی کلمـات می توانیـد معنـی ان کلمـه را‬ ‫ببینیـد‪ .‬ایـن اپ‪ ،‬رایـگان اسـت‪.‬‬ ‫تی جیردرویاردز‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 416

هفته نامه سرافرازان 416

شماره : 416
تاریخ : 1401/07/11
هفته نامه سرافرازان 415

هفته نامه سرافرازان 415

شماره : 415
تاریخ : 1401/06/28
هفته نامه سرافرازان 414

هفته نامه سرافرازان 414

شماره : 414
تاریخ : 1401/06/21
هفته نامه سرافرازان 413

هفته نامه سرافرازان 413

شماره : 413
تاریخ : 1401/06/14
هفته نامه سرافرازان 412

هفته نامه سرافرازان 412

شماره : 412
تاریخ : 1401/06/07
هفته نامه سرافرازان 411

هفته نامه سرافرازان 411

شماره : 411
تاریخ : 1401/06/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!