هفته نامه سرافرازان شماره 358 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 358

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 358

هفته نامه سرافرازان شماره 358

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 21‬تیر ‪/1400‬اولذی الحجه‪ 12/1442‬جوالی ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /358‬تومان‬ ‫واکاوی یک باور اشتباه در روزهای شیوع کرونای دلتا‬ ‫معتادها کرونا نمی گیرند؟!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫واکاوی یک باور اشتباه در روزهای شیوع کرونای دلتا‬ ‫چه کسی گفتهمعتادها کرونانمی گیرند؟!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«معتادهــا کرونــا نمی گیرنــد!» جملــه ای ماننــد ده هــا جملــه ای کــه روزانــه در فضــای‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬مجــازی دست به دســت؛ و به ســرعت فرا گیــر می شــود‪ .‬نمونــه چنیــن ادعاهایــی کــه‬ ‫زمینه هایــی غیرعلمــی داشــته و تنهــا جهــت افزایــش بازدیــد کانال هــا و صفحــات گروهــی یــا فــردی پخــش می شــود‬ ‫یهــا و کســب درامــد ناشـی ازان بــاال بــرده؛‬ ‫تــا بتواننــد درپـ ِـی افزایــش مخاطبیــن‪ ،‬ارقــام خــود را جهــت پذیــرش ا گه ‬ ‫نســازی کننــد‪ ،‬بســیار بــوده و انچــه البتــه انــدک‬ ‫و درکنــاران‪ ،‬در بزنگاه هــای موردنظـ ِـر خــود یــا گروهــی خــاص‪ ،‬جریا ‬ ‫می نمایــد‪« ،‬ســواد رســانه ای» مخاطبــان اســت تــا ســره را از ناســره تشــخیص دهنــد‪ .‬گاهــی یــک اتفــاق یــا گــزارش یــا‬ ‫ـناریوی قبلــی‪ ،‬تبدیــل بــه ماجرایــی چندشــاخه می شــود کــه از دل ان ده ها کلیپ‬ ‫یــک جملــه؛ ولــو ســاختگی و بــا سـ‬ ‫ِ‬ ‫سـال ‪ 99‬بـود کـه اسـکندر مومنـی؛ دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر خبـر داد‪:‬‬ ‫«طبـق اخریـن سرشـماری صورت گرفتـه؛ ‪ ۵.۴‬درصـد جمعیـت فعـال کشـورمان‪،‬‬ ‫مبتالبه اعتیـاد هسـتند و به تعبیری دو میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هزار مصرف کننده مسـتمر و‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزار مصرف کننده تفننی در ایـران داریم؛ و نیز طبق به روزترین‬ ‫امارگیری هـا؛ نـرخ شـیوع این ماجـرا در جامعـه دانش امـوزی ‪ ۲.۱‬درصـد اسـت و‬ ‫این رقـم در جامعـه دانشـجویی ‪ ۴.۷‬درصـد بـراورد شـده»‪ .‬باتوج هبـه ایـن امـار و‬ ‫ارقـام‪ ،‬الزم اسـت دراین بـاره ا گاهی هـای الزم و کافـی صـورت گیـرد تـا تنهـا‬ ‫به واسـطه ترویـج یـک تفکـر غل ِـط برخاسـته از یـک ادعـای بی اسـاس‪ ،‬شـاهد‬ ‫اضافه شـدن دردی دیگر بر دردهای جامعه نباشـیم؛ ان هم درحالی که در جهان‬ ‫و ایـران‪ ،‬بـا مـوج تـازه ای از ویـروس جهش یافتـه کرونـا این بـار تحت عنـوان «دلتـا»‬ ‫مواجهیـم‪ .‬پرسـش اولـی کـه دربـاره ادعـای «معتادهـا کرونـا نمی گیرنـد» مطـرح‬ ‫ً‬ ‫می شـود این اسـت که ایـا واقعـا این امـر صحـت دارد؟ کوتاه تریـن پاسـخ این اسـت‪:‬‬ ‫خیـر! و در تشـریح سـاده ان می تـوان بـه مقالـه ‪ 20‬اوریـل ‪« 2021‬مرا کـز مدیریـت و‬ ‫پیشـگیری بیمـاری» (‪ )CDC‬اشـاره کـرد؛ یکـی از اژانس هـای امریـکا کـه تحت نظـر‬ ‫ً‬ ‫وزارت بهداشـت و خدمـات انسـانی ان و رسـما در سـطح دولـت فـدرال ایـاالت‬ ‫متحـده فعالیـت دارد‪ .‬دراین مقالـه امـده‪ :‬افرادی کـه از مـواد مخـدر اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫می کننـد؛ بعضـا در محیط هـای جمعی (گروهی) زندگی می کنند یا هنگام مصرف‬ ‫ب هشـکل اشـترا کی‪ ،‬بـا هـم جمـع می شـوند‪ .‬ایـن تجمـع‪ ،‬خـود می تواند به شـیوع‬ ‫ً‬ ‫احتمالـی‪ ،‬شـدت بیشـتری ببخشـد؛ زیـرا اساسـا ویـروس کوویـد‪ 19-‬جـزو‬ ‫ویروس هایـی بـا باالتریـن سـرعت انتقـال اسـت‪ .‬از طرفـی‪ ،‬معتادینـی کـه چنیـن‬ ‫رویـه ای دارنـد‪ ،‬بیشـتر در معرض خطـر ابتلا بـه ایـدز هسـتند کـه یکـی از بدتریـن‬ ‫بیماری های اسیب رسان به سیستم دفاعی بدن محسوب می شود‪ .‬همچنین‬ ‫معتـادان‪ ،‬بیشـتر بـه بیماری هـای زمینـه ای دچـار می شـوند؛ مـواردی نظی ِـر‬ ‫بیماری هـای مزمـن ریـوی‪ ،‬کبـدی یا قلبی که همه ان ها بر شـدت اثرات ناشـی از‬ ‫ابتال به ویروس کرونا می افزایند؛ پس چگونه انتظار داریم که مصرف مواد مخدر‬ ‫بتوانـد مانـع ابتلا به این بیماری شـود؟ نویسـندگان این مقالـه درتوضیح عواقب‬ ‫اسـتفاده از انـواع مـواد مخـدر بـر بـدن اورده اند‪« :‬اسـتفاده از مـواد افیونی می تواند‬ ‫باعـث کنـدی و اختلال تنفـس شـود؛ حتـی می تواند منجر به تنفس بی اثر شـود؛‬ ‫یعنی تنفسـی که منجر به کاهش ا کسـیژن در خون شـده و اسـیب مغزی یا مرگ‬ ‫درپـی دارد‪ .‬اسـتفاده از محرک هـا ماننـد کوکائیـن‪ ،‬امفتامیـن و مت امفتامیـن‬ ‫می تواند باعث بروز مشکالت حاد در سالمتی افراد مانند سکته مغزی‪ ،‬حمالت‬ ‫یشــود و مخاطبــان ان هــا نیــز به مثابــه‬ ‫ل بی پشــتوانه و ‪ ...‬ســاخته وپرداخته م ‬ ‫و متــن طنــز و جــدی‪ ،‬انتقــا د و تحلی ـ ‬ ‫ً‬ ‫یغــرض (و بعضــا ا گاهانــه و مغرضانــه) همیــن خورا ک هــا‬ ‫زیرمجموعه هایــی مطیــع‪ ،‬بی جیره ومواجــب و نــاا گاه و ب ‬ ‫را بــا هرکــس و در هرجا کــه بتواننــد به اشــترا ک می گذارنــد؛ چیــزی شــبیه بــه فرمــول رایــج در فعالیت هــای ِه َرمــی؛ و‬ ‫یا فتــد‪ .‬چرایــی و چگونگـ ِـی این دســت اقدامــات البتــه نیازمنــد‬ ‫این گونــه‪ ،‬یک کالغ چهل کالغــی مــدرن ب ـه راه م ‬ ‫کاوی اجمالـ ِـی یکــی از شــایعات‬ ‫وا‬ ‫ـم‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ا‬ ‫ه‬ ‫پرداخت‬ ‫ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ پرو‬ ‫ن‬ ‫درای‬ ‫یســت؛ انچــه مــا‬ ‫مباحــث کارشناســی و تخصص ‬ ‫ِ‬ ‫یســت دربــاره مصون مانــدن افــراد دچــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‪ ،‬از ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫قوت گرفتــه در فضــای مجاز ‬ ‫ـوی محققــان رد شــده؛ و دربــاره ان تحقیقاتــی نیــز انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫کوویــد‪19-‬؛ مســئله ای کــه ازسـ ِ‬ ‫قلبی‪ ،‬ریتم غیرطبیعی قلب‪ ،‬تشنج؛ و نیز شرایط مزمن بیشتر مانند اسیب قلبی‬ ‫یـا ریـوی شـود‪ .‬تحقیقـات اثبـات کـرده کـه اسـتفاده از مـواد مخـدر به هریـک از‬ ‫روش هـای دخانـی‪ ،‬تزریقـی یـا بخارپاشـی (هروئیـن‪ ،‬کرا ک کوکائیـن‪ ،‬ماری جوانـا)‬ ‫می توانـد بیمـاری انسـدادی مزمـن ریـوی (‪ ، )COPD‬اسـم و اختالالت مشـابهی را‬ ‫یکـه بـر‬ ‫باعـث شـده یـا تاثیـرات بـد ان هـا را تشـدید سـازد‪ .‬درعین حـال؛ موارد ‬ ‫طبیعی ایمنی بدن‪ ،‬اثر کاهنده و مخرب می گذارند مانند اچ ای وی‪،‬‬ ‫ دهی‬ ‫ِ‬ ‫پاسخ ِ‬ ‫یکـه تزریقـی‬ ‫میـان ان ها کـه مـواد مخـدر اسـتعمال می کننـد؛ به ویـژه در افراد ‬ ‫چیـک ضامـن یـا‬ ‫یشـک هی ‬ ‫هسـتند‪ ،‬بیشـتر دیـده می شـود و ‪ ...‬ایـن تاثیـرات ب ‬ ‫افزاینـده سـطح سلامتی نیسـتند و حتی درادامـه خطرات جدی بـرای فرد ایجاد‬ ‫تااینجـای کار نشـان داده کـه کرونـا در‬ ‫می کننـد‪ .‬ازسـویی‪ ،‬تحقیقـات و شـواهد‬ ‫ِ‬ ‫یکـه بـه یکـی از بیماری هـا و اختلاالت یادشـده دچـار هسـتند‪ ،‬بـا قـدرت و‬ ‫افراد ‬ ‫شـدت بیشـتر حملـه و عمـل می کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬نمی تـوان گفـت اعتیـاد یک سـپر‬ ‫تحقیقاتـی ‪ NIDA‬کـه‬ ‫حفاظتـی در برابـر ابتالبه کرونـا ایجـاد می کنـد»‪ .‬مجموعـه‬ ‫ِ‬ ‫در مـورد علـل و عواقـب مصـرف مواد مخدر و اعتیاد ا گاهی رسـانی انجام می دهد؛‬ ‫یسـت کـه ا گرچـه‬ ‫ تاریـخ ‪ 14‬مـی ‪ 2021‬مدع ‬ ‫در گزارشـی دراین بـاره منتشـره به ِ‬ ‫ازمایش هـا و بررسـی ها در مـورد چگونگـی تاثیـر مصـرف مـواد بـر اسـتعداد ابتلا بـه‬ ‫کوویـد‪ 19-‬در افـراد‪ ،‬همچنـان در حال انجـام اسـت؛ به هرحـال پیش ازاین هـا‬ ‫ دانسته ایم که سیگار کشیدن و اختالالت مصرف مواد‪ ،‬در فهرست بانیان ضعف‬ ‫سیستم ایمنی هستند و به قلب و ریه ها اسیب می زنند‪ .‬در همه موارد کرونایی‬ ‫ً‬ ‫ی طوالنـی‪ ،‬انجـام اقدامـات اورژانسـی‪ ،‬ا کسیژن رسـانی و نهایتـا‬ ‫کـه کار بـه بسـتر ‬ ‫مـرگ شـده اند؛ با اسـیب جدی به دسـتگاه تنفسـی یـا اندام های حیاتـی بیماران‬ ‫روبـه رو بوده ایـم‪ .‬در سـپتامبر ‪ ،2020‬تجزی هو تحلیـل سـوابق الکترونیکـی سلامت‬ ‫بیش از ‪ 73‬میلیون بیمار در ‪ 360‬بیمارستان ایاالت متحده نشان داد در حالی که‬ ‫افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد فقط ‪10.3‬درصد از کل بستری ها بودند؛ اما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یکـه قبلا در هـر‬ ‫‪15.6‬درصـد مبتال یان به کرونـا از همـان گـروه بودنـد‪ .‬کال افراد ‬ ‫مرحلـه از زندگی شـان‪ ،‬سـوء مصرف مـواد را تجربـه کرده انـد‪ 1.5 ،‬برابـر بیشـتر از‬ ‫کسـانی که اعتیاد ندارند‪ ،‬دچار کووید‪ 19-‬می شـوند‪ .‬این مطالعه این را نیز نشـان‬ ‫یکـه بـه یکـی از انـواع اعتیـاد دچارنـد؛ پیامدهای جدی تر بیمـاری کرونا‬ ‫داد افراد ‬ ‫را بیشتر متحمل خواهند شد؛ از جمل ه ‪41‬درصد موارد بستری در بیمارستان در‬ ‫مقابـل ‪30‬درصـد غیرمعتـادان؛ و ‪9.6‬درصـد مـوارد مـرگ در مقابـل ‪6.6‬درصـد‬ ‫ تاریـخ ‪6‬‬ ‫غیر معتـادان‪ .‬در بخشـی از گـزارش‬ ‫تحلیلـی دیگـری از همیـن منبـع به ِ‬ ‫ِ‬ ‫اوریـل ‪ 2020‬نیـز می خوانیـم‪« :‬بعضی افـراد می گوینـد کـه روش هـای جایگزیـن‪،‬‬ ‫اسـیب های وارده بـه سیسـتم تنفسـی را کاهـش دهنـد؛ و منظـور از روش هـای‬ ‫جایگزین‪ ،‬ویپینگ اسـت؛ این درحالی سـت که سـیگار برقی یا سـیگار الکترونیکی‬ ‫ کشـیدن عـادی‪ ،‬ممکـن اسـت بـه سلامت ریـه اسـیب برسـاند‪.‬‬ ‫نیـز ماننـد سیگار‬ ‫ِ‬ ‫البته اینکه ایا می تواند منجر به ‪ COPD‬شـود‪ ،‬هنوز مشـخص نیسـت؛ اما شواهد‬ ‫نشـان می دهـد قرار گرفتـن در معـرض ائروسـل های سـیگار الکترونیکـی‪ ،‬بـه‬ ‫سـلول های ریـه اسـیب می رسـاند و توانایـی پاسـخ بـدن بـه عفونـت را کاهـش‬ ‫ً‬ ‫می دهـد؛ مثلا در مطالعـه ارائه شـده توسـط دانشـمندان واحـد تحقیقـات ‪NIH‬؛‬ ‫موش هـای الـوده بـه ویـروس انفلو انـزا را در معـرض ایـن ائروسـل ها قـرار دادنـد و‬ ‫دیدند که این کار باعث افزایش اسـیب بافتی و التهاب در سیسـتم تنفسـی ان ها‬ ‫شـد»‪ .‬در بخـش دیگـری از همیـن گـزارش امـده اسـت کـه «افرادی کـه از افیـون در‬ ‫ُدزهـای بـاال اسـتفاده می کننـد یـا مبتلا بـه ‪( OUD‬اختلال مصـرف مـواد مخـدر)‬ ‫هسـتند‪ ،‬سلامت تنفسـی خـود را بـا چالش هـای مختلفـی روبـه رو می کننـد‪.‬‬ ‫از انج اکـه مـواد افیونـی در سـاقه مغـز؛ کـه بخـش دسـتوری تنفـس بـه ان وابسـته‬ ‫اسـت‪ ،‬عمـل می کننـد‪ ،‬اسـتفاده از ان هـا نه تنهـا مصرف کننـده را در معرض خطـر‬ ‫مصـرف بیش از حـد یـا ُ‬ ‫اوردز و کشـنده قـرار می دهـد؛ بلکـه ممکـن اسـت باعـث‬ ‫کاهش سطح ا کسیژن در خون (هیپوکسمی) شود‪ .‬کمبود ا کسیژن‪ ،‬اسیب های‬ ‫جـدی بـه مغـز وارد می کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬سـلول های مغـزی می تواننـد بـرای مدتـی‬ ‫ُ‬ ‫کوتـاه‪ ،‬افـت ا کسـیژن را تحمـل کننـد؛ امـا ادامـه ایـن حالـت‪ ،‬اسیب زاسـت‪.‬‬ ‫این مسـئله وقتـی بـا عواقـب پیچیـده کوویـد‪ 19-‬درهم می امیـزد‪ ،‬بـه نتایـج‬ ‫نامطلوبی می انجامد‪ .‬ا گر بخواهیم دامنه خطرات استفاده از مخدر را در اشکال‬ ‫متنـوع ان بررسـی کنیـم‪ ،‬بـه پیامدهـای نا گـواری در هریک از ان هـا می رسـیم کـه‬ ‫ً‬ ‫البته بر وقوع عواقب دردنا ک در بیماران کرونایی نیز موثر هستند؛ مثال استفاده‬ ‫از مت امفتامین‪ ،‬رگ های خونی را منقبض می کند؛ اتفاقی که در تشـدید حاالت‬ ‫بـد مبتالیـان بـه عارضه هـای ریـوی و فشـار خونی ها نقـش دارد‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬بـروز‬ ‫هرگونه انقباض‪ ،‬انسداد یا اختالل دیگری در عروق خونی‪ ،‬یک بیمار دچار کرونا‬ ‫بازگشـت سلامتی قـرار می دهـد»‪.‬‬ ‫ لحـاظ احتمـال‬ ‫ِ‬ ‫را در وضعیـت دشـوارتری به ِ‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬مجتبـی صدیقـی؛ رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان وزارت علـوم‬ ‫اظهـار کـرد کـه «سـوق یافتن دانشـجویان بـه مصـرف دخانیـات در دوران کرونا به‬ ‫نسـبت قبـل از ان بیشـتر شـده؛ بنابرایـن‪ ،‬این معضـل مربـوط بـه محیط دانشـگاه‬ ‫نیسـت و عواملـی دیگـر ماننـد افسـردگی‪ ،‬نداشـتن تفریـح و دوری از محیط هـای‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫حمله وحشیانه کرونا به جهان؛ این بار با دلتا‬ ‫بریتانیا‬ ‫سهم مبتالیان به گونه دلتا از بیماران کرونایی‬ ‫دوستانه یا نرفتن به میهمانی ها و ‪ ...‬عامل بروز چنین واقعه تلخی ست»‪ .‬البته‬ ‫این معضـل‪ ،‬مختـص بـه ایران نیسـت؛ جیووانا کمپلو؛ رئیس بخش پیشـگیری‪،‬‬ ‫درمـان و بازتوانـی دفتـر مقابلـه بـا مـواد مخـدر سـازمان ملـل می گویـد‪« :‬به دلیـل‬ ‫پاندمـی کرونـا‪ ،‬وابسـتگی بـه مـواد مخـدر در دنیـا افزایـش یافتـه؛ لـذا بایـد‬ ‫فعالیت هـای جمعـی در جوامـع بـرای تقویـت برنامه هـای پیشـگیری از اعتیـاد‬ ‫انجام شـود‪ .‬این مهم برای رشـد سلامت عمومی و تحقق جامعه سالم سودمند‬ ‫اسـت»‪ .‬دربـاره رواج گسـترده تر اعتیـاد درپـی شـیوع کرونـا‪ ،‬رضـا تویسـرکان منش؛‬ ‫مدیـرکل درمـان و حمایت های اجتماعی سـتاد مبارزه با مواد مخدر تا کیـد دارد‪:‬‬ ‫«بـا کاهـش چشـمگیر پروازهـا و حمل ونقـل بین المللـی در ایـام کرونـا‪ ،‬امـکان‬ ‫ش یافتـه که این‪،‬‬ ‫ترانزیـت مـواد مخـدر در کشـورهای مختلـف؛ ازجمله ایران کاه ‬ ‫خـود بـر باال رفتـن قیمـت مـواد تاثیرگـذار اسـت؛ امـا به رغـم گران شـدن مـواد اولیـه‬ ‫مخدرهـا‪ ،‬قاچاقچیـان بیـکار ننشسـته و بـه فکـر تولیـد مـواد صنعتـی همچـون‬ ‫هروئیـن تزریقـی‪ ،‬شیشـه و کـرا ک در داخـل افتاده انـد‪ .‬افزایـش تولیـد ایـن مـواد‬ ‫ً‬ ‫طبیعتا افزایش مصرف را در پی داشـته»‪ .‬این مسـئله در کنار پخش شـایعاتی که‬ ‫بـا هـدف سـودبردن از ایـن اشـفته بازار توسـط یکسـری گروه هـا و افـراد کـه از راه‬ ‫گسـترش اعتیاد در جوامع به ن ان ونوایی می رسـند‪ ،‬می تواند زنگ خطر باالرفتن‬ ‫ً‬ ‫مصـرف مـواد مخـدر را به صـدا دربیـاورد؛ مثلا در یکی از این شـایعات عنوان شـده‬ ‫چشـرایطی‬ ‫کـه «افرادی کـه تریـا ک و مشـتقات ان را اسـتفاده می کننـد‪ ،‬تحت هی ‬ ‫کرونـا نمی گیرنـد‪ .‬دلیـل ان این اسـت که کرونا یک ویروس یا با کتری زنده نیسـت؛‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه دارویـی برایش نیسـت‪.‬‬ ‫بلکـه یـک لیپیـد بی جـان از جنـس تمامـا چرب ‬ ‫یکـه تا کنون‬ ‫از طرفـی‪ ،‬افرادی کـه بدنشـان مرفیـن دارد‪ ،‬چربی سـوز اسـت‪ .‬از افراد ‬ ‫در جهـان بـه ایـن بیمـاری مبتلا شـده اند‪ ،‬هیچ کـدام معتـاد بـه تریـا ک نبودنـد!»‬ ‫مسـعود مردانـی؛ متخصـص بیماری هـای عفونـی دراین بـاره می گویـد‪« :‬معتادان‬ ‫به سـیگار‪ ،‬قلیان و تریا ک هیچ کدام مصونیتی در مقابل کرونا ندارند و هرکس که‬ ‫ً‬ ‫گفتـه ان هـا بـه کرونـا مبتال نمی شـوند‪ ،‬کامال غیرعلمـی و بی ارتباط صحبـت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬خواهـش می کنیـم بـا تبلیغـی کـه بـرای الکل شـد و عـده ای جـان خـود را از‬ ‫دسـت دادنـد‪ ،‬ایـن کار نشـود‪ .‬این هـا سـودا گران مـرگ هسـتند کـه ایـن تبلیغـات‬ ‫انجـام می دهنـد»‪ .‬همچنیـن رامیـن رادفـر؛ پژوهشـگر و درمانگـر اعتیـاد نیـز گفتـه‬ ‫اسـت‪« :‬تمـام معتـادان به دلیـل مصـرف مخـدر‪ ،‬از سیسـتم ایمنـی ضعیفـی‬ ‫برخوردارنـد کـه البتـه ضعیف بـودن سیسـتم ایمنـی در معتـادان تزریقـی بیشـتر از‬ ‫دیگـر معتـادان اسـت؛ امـا به طور کلـی پائین بـودن سیسـتم ایمنی بدن معتـادان‪،‬‬ ‫باعـث می شـود کـه ان هـا در برابـر بیماری هـای عفونـی‪ ،‬نسـبت بـه افـراد عـادی‬ ‫ً‬ ‫به شـدت اسـیب پذیرتر باشـند؛ مثال بیماری عفونی مانند سـل که سرعت انتقال‬ ‫و مسـری بودن ان به مراتـب از کرونـا و سـایر ویروس هـای تنفسـی کمتـر اسـت‪،‬‬ ‫یسـت که‬ ‫میـان مصرف کننـدگان مواد مخـدر بیش از افراد عادی سـت‪ .‬این درحال ‬ ‫ا گرچـه معتـادان‪ ،‬از سیسـتم ایمنی ضعیفـی برخوردارند و بروز عـوارض و عالئم در‬ ‫ان هـا بیشـتر اسـت؛ با این وجـود عـده ای از ان هـا حتـی دسترسـی مطلوبـی بـه‬ ‫خدمات بهداشتی و مراقبتی ندارند و در صورتی که به ویروس کرونا مبتال شوند‪،‬‬ ‫گو میر در ان ها به مراتب باالتر از جمعیت عادی خواهد بود»‪.‬‬ ‫میزان مر ‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫پرتغال‬ ‫المان‬ ‫هند‬ ‫سنگاپور‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫اندونزی‬ ‫روسیه‬ ‫اوگاندا‬ ‫ژاپن‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ازسوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح شد؛‬ ‫افزایشخطرابتال به کرونا‬ ‫در میان معتادان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫روابط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران درراســتای اطالع رســانی و ارتقــای ســطح ا گاهــی مــردم دیــار همیش هســبز مازنــدران نســبت بــه میــزان ســامتی خــود و حفــظ ایــن گوهــر ارزشــمند دســت بــه امــری‬ ‫مهــم زده و بــا ترویــج فرهنــگ خودمراقبتــی ســعی بــر افزایــش ســطح ســامت مــردم دارد‪ .‬در گزارشــی کــه می خوانیــد‪ ،‬کمیــن خطرنــا ک کرونــا بــرای معتــادان و نقــش خانــواده به عنــوان عامــل محافظت کننــده یــا‬ ‫خطرســاز در مصــرف مــواد و اعتیــاد موردبررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شـیوع کرونـا در سراسـر دنیـا عالو هبـر تاثیـرات وحشـت اوری کـه از مـرگ و درد بـا‬ ‫خـود سـوغات اورد‪ ،‬باعـث بـروز یـک اتفـاق ناخوشـایند دیگـر نیـز شـد‪ .‬براسـاس‬ ‫یکـه بـرای اولین بـار بـه مصـرف‬ ‫امارهـای جهانـی بـا شـیوع کرونـا‪ ،‬تعـداد افراد ‬ ‫ً‬ ‫مخدر روی اورده اند‪ ،‬از یک میلیارد و ‪۱۰۰‬میلیون نفر در جهان عبور کرد‪ .‬طبیعتا‬ ‫همیـن اتفـاق را بـرای ایـران و مازنـدران نیـز متصـور شـد و یکـی از دالیـل مشـهود‬ ‫ان افزایـش فروشـگاه های دخانـی بـوده اسـت‪ .‬طبـق امـاری کـه ازسـوی مقامات‬ ‫ارشـد مقابلـه بـا اعتیـاد و مـواد مخـدر در مازنـدران اعلام شـد اسـت‪ ۲.۶ ،‬درصد از‬ ‫جمعیت فعال اسـتان درگیر مواد مخدر هسـتند‪ .‬هرچندکه این میزان در کشـور‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا بـا رقـم ‪۵.۴‬درصـد‪ ،‬دوبرابـر مازنـدران اسـت؛ امـا جوان شـدن سـن اعتیاد و‬ ‫لکـرده و فعـال جامعه بـه این معضل خانمان سـوز‪ ،‬جامعه را‬ ‫گرایـش افـراد تحصی ‬ ‫در وضعیـت بغرنجـی قـرار داده‪ .‬از همـان نخسـتین روزهـای شـیوع کرونـا بـود که‬ ‫محافظـت مـواد مخـدر در برابـر ابتالبه کرونا مطرح شـد؛ ادعایی که به گفته برخی‬ ‫ً‬ ‫کارشناسـان و مسـئولین حـوزه اعتیـاد صرفـا به دلیـل سوءاسـتفاده فروشـندگان‬ ‫س از این مـدت ایـن سـوال میـان مـردم‬ ‫ایـن مـواد در کشـور شـایع شـد‪ .‬حـال پـ ‬ ‫ً‬ ‫ایجاد شـده که ایا با مواد مخدر می توان کرونا را درمان کرد و ایا اساسـا معتادان‬ ‫بـه کرونـا مبتلا می شـوند؟ به همین دلیـل عـده ای بـا شـایعه پرا کنی دالیـل‬ ‫مختلفـی می اورنـد کـه معتـادان بـه کرونـا مبتلا نمی شـوند‪ .‬بایـد اذعـان داشـت‬ ‫کـه معتـادان بی خانمـان و کارتن خـواب‪ ،‬مصرف کننـدگان پرخطـری هسـتند‬ ‫ً‬ ‫کـه به صـورت جمعـی در پاتوق هـا‪ ،‬مـواد مصـرف می کننـد و معمـوال هـم از پایـپ‬ ‫ً‬ ‫و لـوازم مصـرف مـواد به صـورت اشـترا کی اسـتفاده می کننـد‪ .‬ضمنـا تغذیـه‬ ‫مناسـبی ندارنـد‪ ،‬بهداشـت فـردی را رعایـت نمی کننـد و به خاطـر مصـرف‬ ‫مـواد دچـار مشـکالت نقـص ایمنـی هسـتند‪ .‬به همین دالیـل ا گـر فـردی‬ ‫در میـان ان هـا بـه ویـروس کرونـا الـوده شـود‪ ،‬ایـن بیمـاری بین همـه ان ها‬ ‫منتشـر می شـود‪.‬‬ ‫کارشناسان چه می گویند؟‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی؛ رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫اعتقـاد دارد اعتیـاد‪ ،‬یـک پدیـده دارای علـل و جنبه های مختلف؛ ازجمله‬ ‫یسـت و باتوج هبـه خصوصیـات ویـژه اعتیـاد‪،‬‬ ‫جسـمی‪ ،‬روانـی و اجتماع ‬ ‫مزمـن و پیش رونـده و عودکننـده اسـت و بایـد دراین زمینـه روش هـای‬ ‫درمانـی متنـوع بادرنظرگرفتـن جنبه هـای مختلـف برنامه ریـزی شـود‪ .‬او‬ ‫می گویـد‪« :‬در اسـتان مازنـدران ‪ ۶۲۵۰۰‬بیمـار در ‪ ۵۲۳‬مرکـز هشـت گانه‬ ‫درمـان اعتیـاد از خدمـات درمانـی‪ ،‬دارویـی و غیر دارویـی و روان شـناختی‬ ‫بهـره می گیرنـد کـه تعـداد ‪ ۵۹۳۳۰‬نفـر در مرا کـز درمـان سـرپایی بـا داروهای‬ ‫ا گونیسـت شـامل متـادون‪ ،‬بوپـر نورفیـن و تنتوراپیـوم را بـا تعرفـه مصـوب‬ ‫خدمـات دریافـت می کننـد کـه زمینـه ارتقـای سلامت در جنبه هـای مختلـف‬ ‫اقتصـادی و روانـی و اجتماعـی و خانوادگی را فراهم می سـازد»‪ .‬او باتا کیدبراینکه‬ ‫مانـدگاری و باقی مانـدن در چرخـه درمـان و پیشـگیری از عـود و لغـزش‪ ،‬بـا‬ ‫مشـارکت و همراهـی و همـکاری همـه اعضـای خانـواده و جامعـه میسـر خواهـد‬ ‫بـود اظهـار کـرد‪« :‬بایـد تلاش کنیـم بـا شبکه سـازی اجتماعـی‪ ،‬همـه مولفه هـای‬ ‫تاثیرگذار در مقوله پیشـگیری از اعتیاد و کاهش نرخ شـیوع و بروز را احصاء کرده‬ ‫و بـا افزایـش دانـش و ا گاهـی دربـاره اعتیـاد و امـوزش مهارت هـای حـل مسـئله و‬ ‫تصمیم گیـری و مهـارت مهـم نـه گفتـن‪ ،‬جامعـه ای عـاری از اعتیـاد و اسـیب های‬ ‫مرتبط به ان را شـاهد باشـیم»‪ .‬دکتر قاسـم اویس؛ سرپرسـت معاونت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران نیـز در ارتباط بـا انتشـار شـایعاتی دربـاره اینکـه‬ ‫ً‬ ‫اعتیـاد باعـث جلوگیـری از ابتالبه کرونـا می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن ادعـا اصلا صحـت‬ ‫نـدارد‪ .‬به اسـتناد اخریـن مقـاالت حـوزه کوویـد‪ ۱۹-‬و مقـاالت جدیـدی کـه بـه‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫یپـردازد‪ ،‬کاملا مشـخص اسـت افراد ‬ ‫بررسـی رابطـه کوویـد‪ ۱۹-‬و اعتیـاد م ‬ ‫فتـری‬ ‫مـواد مخـدر مصـرف می کننـد و به دلیل اینکـه سیسـتم ایمنـی ضعی ‬ ‫نسـبت بـه افـراد سـالم دارنـد‪ ،‬احتمـال ابتلای ان هـا بـه کوویـد‪ ۱۹-‬بیـش از افـراد‬ ‫یکـه سـال ها مـواد ب هشـکل‬ ‫یسـت‪ .‬نکتـه بعـد اینکـه ثابـت شـده افراد ‬ ‫عاد ‬ ‫تدخینـی مصـرف کـرده یـا دخانیـات و سـیگار مصـرف می کردنـد‪ ،‬به دلیل اینکـه‬ ‫سیسـتم تنفسـی ان هـا اسـیب دیـده و بیماری هـای ریـوی در ان هـا شـایع اسـت‬ ‫و یکـی از اعضـای بـدن کـه در کوویـد‪ ۱۹-‬مبتلا می شـود نیـز ریه هـا و سیسـتم‬ ‫یسـت؛ این افـراد وقتـی به کووید‪ ۱۹-‬مبتال می شـوند‪ ،‬عالئم بیمـاری ان ها‬ ‫تنفس ‬ ‫شدیدتر بوده و بیشتر در بخش های ‪ ICU‬بستری می شوند و مراقبت های ویژه‬ ‫بیشـتری نیـاز دارنـد‪ .‬معتادانـی کـه در جمـع مـواد مصـرف می کننـد نیـز احتمـال‬ ‫اینکه از لوازم مشـترک برای اسـتعمال مواد اسـتفاده کنند بیشـتر اسـت؛ زیرا این‬ ‫ویـروس قابلیـت سـرایت باالیـی دارد و بـر روی سـطوح و اجسـام می مانـد»‪ .‬افـراد‬ ‫معتـاد‪ ،‬رفتـاری به نـام اجبـار بـه مصـرف دارنـد؛ یعنـی هنگامی کـه زمـان مصـرف‬ ‫مـواد فـرد فرامی رسـد‪ ،‬بـرای رهایـی از عالئـم و نشـانه های خمـاری مـواد مخـدر را‬ ‫بـا هـر شـرایطی مصـرف کـرده و دیگـر بـه ایـن فکـر نمی کنـد کـه اصـول بهداشـتی را‬ ‫رعایـت می کنـد یـا خیـر و تحت فشـار اجبار مصرف اسـت؛ حتی ا گر محیـط و لوازم‬ ‫اسـتعمال مـواد الـوده بـه ویـروس کرونـا باشـد‪ .‬دکتـر اویـس می افزایـد‪« :‬باتوجه به‬ ‫شـیوع ویـروس جهش یافتـه کرونـا هرگونه غفلت در اسـتفاده نکردن از ماسـک یا‬ ‫ً‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی قطعا اسـتان را درگیـر با این ویروس جهش یافته خواهد‬ ‫کـرد»‪ .‬معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران از افـراد خواسـت از‬ ‫تجمع هـا پرهیـز کـرده و شـیوه نامه های بهداشـتی را رعایـت کننـد‪ .‬رئیس کمیته‬ ‫پژوهـش انجمـن صنفـی مرا کـز درمان اعتیاد کشـور دراین بـاره می گوید‪« :‬مصرف‬ ‫مـواد مخـدر‪ ،‬سـیگار و الـکل نه تنهـا شـانس ابتلا بـه بیمـاری کرونـا را کاهـش‬ ‫نمی دهـد؛ بلکـه مصـرف برخـی از ایـن مـواد شـانس ابتالبه کرونـا را چند برابـر‬ ‫می کنـد‪ .‬مصـرف مـواد اعتیـاداور و دخانیـات شـانس نیـاز بـه بسـتری در بخـش‬ ‫مراقبت هـای ویـژه بیمـاران کوویـد‪ 19-‬را نیـز افزایـش می دهـد»‪.‬‬ ‫فیروزهمظفری‬ ‫ریسک فا کتورهای افراد دچار اعتیاد‬ ‫شـماری از روان شناسـان و درمانگـران معتقدنـد؛ معتـادان در شـرایط‬ ‫شـیوع کرونـا وضعیتـی به مراتـب بدتـر از سـایر افـراد دارنـد؛ زیـرا بایـد بـا دو‬ ‫چالـش مصـرف مـواد مخـدر و بیـم ابتالبه کرونـا دسـت وپنجه نـرم کننـد‪.‬‬ ‫طبـق تحقیقـات؛ مـواد مخـدر و سـیگار از عوامـل خطرسـاز ابتلا بـه انـواع‬ ‫بیماری هـا ازجملـه کرونا سـت و معتـادان بیـش از دیگـران درمعرض خطـر‬ ‫ابتلا قـرار دارنـد‪ .‬شـدت بیمـاری و رونـد بهبـود در ایـن مصرف کننـدگان‬ ‫به دلیـل ریه هـای اسـیب پذیر بیـش از دیگـران خواهـد بود؛ حتـی معتادانی‬ ‫کـه بـه کرونـا مبتلا می شـوند ‪2.5‬درصـد بیشـتر از مـردم عـادی فـوت‬ ‫می کننـد‪ .‬ا کنـون امـا برخـی روان پزشـکان حـوزه اعتیـاد عالوه بـر ضـرورت‬ ‫اهمیـت درمـان جسـمانی ایـن بیمـاری (در معتـادان) بااشـاره به اثـار‬ ‫روان شـناختی کرونـا معتقدنـد مصـرف مـواد مخـدر سـبب همپوشـانی اثـار‬ ‫روانـی ایـن بیمـاری و مـواد دخانی سـت‪ .‬علی رغـم اشـاعه یـک بـاور غلـط‬ ‫در کشـور مبنی بـر محافظـت مـواد مخـدر در برابـر ابتالبه کرونـا از اغـاز شـیوع‬ ‫ایـن بیمـاری‪ ،‬افـراد زیـادی از معتـادان کـه قصـد تـرک و رهایـی از ایـن دام‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫پرونده‬ ‫خودسـاخته را داشـتند‪ ،‬درگیر بیماری کرونا شـده اند‪ .‬برخی از ان ها دلیل ابتالی‬ ‫خـود بـه ایـن ویـروس را اعتمـاد به بـاور غلـط «معتـادان کرونـا نمی گیرنـد» اعلام‬ ‫کرده انـد‪ .‬اتفـاق ناخوشـایندی رخ داده؛ اینکـه قاچاقچیـان و مصرف کننـدگان‬ ‫مخدر با شـیوع کرونا از فعالیت خود بازنماندند‪ .‬بیکاری و افسـردگی و اضطراب‬ ‫برامـده از دل این روزهـا نیـز بسـیاری را به سمت وسـوی اسـتفاده از انـواع مـواد‬ ‫اعتیـاداور سـوق داده تـا بـه ارامشـی هرچنـد موقـت و گـذرا دسـت یابنـد! هرچنـد‬ ‫امـاری رسـمی دربـاره افزایـش مصرف مـواد مخدر در دوران کرونا موجود نیسـت؛‬ ‫امـا کارشناسـان معتقدنـد در ایـران نیـز هماننـد سـایر نقـاط جهـان عـوارض‬ ‫روحـی و روانـی ناشـی از فشـارهای اقتصـادی و قرنطینـه و کاهـش فعالیت هـای‬ ‫اجتماعـی و ازطرفـی افزایـش تولیـد مـواد مخـدر صنعتـی داخلـی در سـایه کاهش‬ ‫ً‬ ‫قاچـاق مـواد‪ ،‬حتمـا بـر افزایـش مصرف مخدرها به ویـژه در بین جوانـان تاثیرگذار‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬درشـرایطی که کرونـا باعـث شـده کـه بسـیاری از فروشـندگان مخـدر‬ ‫سروکله شـان در پاتوق هـای حضـوری کمتـر پیـدا شـود‪ ،‬بسـتر فضـای مجـازی بـه‬ ‫جوالنگاهـی مطلـوب بـرای این افـراد و تبلیـغ انـواع مـواد اعتیـاداور بـدل شـده‪.‬‬ ‫نگـردان در کشـورهای اروپایـی تولیـد می شـود‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫انـواع مـواد مخـدر روا ‬ ‫اقدام هـای پیشـگیرانه در زمـان حاضـر بیـش از پنـج تـا شـش نـوع ان در کشـور‬ ‫وجود ندارد و ان هم با اقدامات‪ ،‬اطالع رسـانی و ا گاه سـازی درحال کنترل اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کال برپایـه اسـتانداردها و دسـتورالعمل های بهداشـتی؛ تجمـع افـراد در هرجایـی‬ ‫می توانسـت یـک کلونـی ایجـاد کنـد و به شـدت ایـن ویـروس را گسـترش دهـد و‬ ‫باالخـره بایـد قبـول کنیـم کـه احتمـال سـرایت ایـن بیمـاری بیـن افـراد باال سـت‪.‬‬ ‫امار جهانی سوء مصرف مواد‬ ‫فدولـوف؛ نماینـده دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل متحـد‬ ‫در تهـران در نشسـت تخصصـی «یاریگـران زندگـی‪ ،‬همکاری هـای فرابخشـی‬ ‫و بین المللـی‪ ،‬پیشـگیری از اعتیـاد»‪ ،‬بیانیـه مدیـر اجرایـی دفتـر مقابلـه بـا‬ ‫مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل متحـد را به مناسـبت «روز جهانـی مبـارزه بـا‬ ‫سـوءمصرف مـواد و قاچـاق غیرقانونـی» را این گونـه اعلام کـرد کـه طبـق گـزارش‬ ‫جهانـی دفتـر مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل؛ در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬حـدود‬ ‫‪۲۷۵‬میلیون نفـر مـواد مخـدر مصرف کردند و بیش از ‪۳۶‬میلیون نفـر از اختالالت‬ ‫مصـرف مـواد مخـدر رنـج بردنـد‪ .‬مـواد مخـدر‪ ،‬سلامت را نابـود می کنـد و اینـده را‬ ‫یبـرد؛ همان طورکـه در سـال ‪ ۲۰۱۹‬تنهـا بـا مصـرف مواد مخـدر حدود‬ ‫ب هسـرقت م ‬ ‫نیم میلیون نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد‪ .‬ا گاهـی از خطرهـا و دسترسـی بـه‬ ‫یبـر شـواهد می توانـد از چنیـن فجایعـی پیشـگیری کنـد‪.‬‬ ‫درمـان و مراقبـت مبتن ‬ ‫همه گیـری کوویـد‪ ،19-‬نقـش حیاتـی داده هـا و اطالعـات علمـی و قابل اعتمـاد و‬ ‫ً‬ ‫نیـز تاثیـر قـدرت جامعـه بـر انتخاب های سـالم را به ما نشـان داد‪ .‬باید فـورا از این‬ ‫پتانسـیل بـرای پرداختـن بـه مشـکل جهانـی مـواد مخـدر اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫ضرورت وا کسیناسیون معتادان‬ ‫باتوجه به اینکـه شـرایط زندگـی این افـراد متفـاوت اسـت ا گـر وا کسـینه نشـوند‬ ‫ممکـن اسـت بیمـاری کرونـا را انتقـال دهنـد‪ ،‬پـس وا کسیناسـیون این افـراد‬ ‫عالو هبـر کمـک به خـود ان ها به جامعه برای کاهش بیماری کمک می کند‪ .‬دکتر‬ ‫محمودرضا هاشـم ورزی؛ متخصص روان شناسـی و مربی کشـوری پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد می گویـد‪« :‬یکـی از اسـیب های اجتماعـی که مبتالبه جامعه ما و بسـیاری‬ ‫خانواده هاسـت‪ ،‬مسـئله جـدی مـواد اعتیـاداور اسـت کـه خیلی ازافـراد جامعـه؛‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا نسـل نوجـوان و جـوان را به خـود درگیـر کـرده‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬دانـش و ا گاهی‬ ‫افـراد جامعـه‪ ،‬والدیـن و نوجوانـان و جوانـان درخصـوص درک درسـت از مفهـوم‬ ‫یسـت»‪ .‬وی براین باور اسـت که بایـد مراقـب‬ ‫مصـرف مـواد و اعتیـاد انـدک و نا کاف ‬ ‫رفتارهای خودمان در قبال کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان باشیم‪ .‬نگوییم اعتیاد‬ ‫فقـط بـرای پسـران اسـت و من دختـر دارم خیالم راحت اسـت‪ ،‬اعتیاد فقط برای‬ ‫پسـران نیسـت‪ ،‬دختـران هـم دراین مسـیر سـرعت گرفتنـد و کم کـم دارنـد بـه‬ ‫پسران نزدیک می شوند‪ .‬نگوییم مسئله مواد و اعتیاد‪ ،‬مسئله من و خانواده ام‬ ‫نیسـت‪ .‬مـن و خانـواده ام در امـان هسـتیم‪ .‬نـه مـن معتـادم‪ ،‬نـه همسـرم و نـه‬ ‫ً‬ ‫فرزندانـم‪ ،‬نـه بـرادرم و نـه خواهـرم‪ ،‬اصلا بـ ه مـا چـه!!‬ ‫چند نکته برای والدین‬ ‫بسـیاری از والدیـن بااینکـه اهمیـت پیشـگیری از اعتیـاد را درک کرده انـد؛ امـا‬ ‫نمی داننـد بـرای پیشـگیری از اعتیـاد چه باید کرد؟ ا گر برای پیشـگیری از اعتیاد‬ ‫فرزندتـان تا کنـون کاری نکرده ایـد‪ ،‬ا گـر روزی بـه دام اعتیـاد گرفتـار شـد‪ ،‬تعجـب‬ ‫نکنیـد‪ .‬ایـن را هـم بدانیـد کـه تامیـن مایحتـاج زندگـی بـرای پیشـگیری از اعتیـاد‬ ‫فرزندانمـان کافـی نیسـت‪ .‬دراین مـورد بـه نـکات زیـر توجـه کنیـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬دوسـتان فرزندانتـان را بشناسـید‪ .‬حـدود ‪60‬درصـد از معتـادان کشـور‪،‬‬ ‫نشـرایط ا گـر دوسـتان فرزندتـان را‬ ‫ازطریـق دوسـتان معتـاد شـده اند؛ لـذا درای ‬ ‫یکـه بـا ان هـا معاشـرت می کنـد خبـر‬ ‫نمی شناسـید‪ ،‬از محـل رفت وامـد و افراد ‬ ‫نداریـد‪ ،‬او درمعرض خطـر اسـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬در منـزل قانون گـذاری کنیـد‪ .‬خانواده هایـی کـه در منـزل قانـون مشـخص‬ ‫و خوبـی ندارنـد فرزنـدان هرطورکـه بخواهنـد رفتـار می کننـد‪ .‬برخـی نوجوانـان‬ ‫چنانچـه قانونـی را حا کـم بـر خانـواده نداننـد‪ ،‬بی نظمـی و رفتارهـای ناپسـند در‬ ‫ً‬ ‫ان هـا ناخواسـته افزایـش می یابـد ؛ مثلا زمان حضور در منزل یکی از نکات بسـیار‬ ‫یسـت‪ .‬فرزنـدی کـه بی خبـر خانـواده و خودسـر هرسـاعت کـه بخواهـد بـه‬ ‫اساس ‬ ‫خانـه می ایـد درخطـر اسـت‪ .‬نحـوه ارتبـاط بـا دوسـتان غیر هم جنـس‪ ،‬احتـرام بـه‬ ‫بزرگ سـاالن و غیـره بـه یـک برنامـه و قانـون مشـخص نیـاز دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬با فرزندتان (باتوجه به سنش) بی پرده و صریح درمورد مخدر و روان گردان ها‬ ‫صحبـت کنیـد‪ .‬بسـیاری از خانواده هـا از تـرس پاره شـدن پرده هـای ارتباطـی‬ ‫حکـردن بحـث اعتیـاد در محیـط خانـه می ترسـند‪.‬‬ ‫والدیـن و فرزنـدان‪ ،‬از طر ‬ ‫ا گـر شـما اطالعـات صحیـح را بـه فرزندانتـان ندهیـد‪ ،‬ان هـا اطالعـات غلـط را از‬ ‫دوستانشـان خواهنـد اموخـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬با فرزندان رابطه عمیق دوسـتی ایجاد کنید‪ .‬دیده شـده اسـت که نوجوانان‬ ‫در محیـط خانـواده‪ ،‬از برخـی بزرگ سـاالن پذیـرش مناسـب تری دارنـد‪ .‬نوجوانی‬ ‫‪5‬‬ ‫کـه در محیـط خانـه بـا پـدر‪ ،‬مـادر‪ ،‬بـرادر بزرگ تـر و ‪ ...‬پیونـد برقـرار کـرده‪ ،‬بیـش از‬ ‫َ‬ ‫سـایرین از خطـر اسـیب ها و اعتیـاد درامـان اسـت‪ .‬البتـه ایـن تفـاوت را بدانیـم ما‬ ‫دوسـت فرزندانمـان نیسـتیم؛ امـا بـا ان هـا صمیمـی هسـتیم‪ .‬ان هـا بـه دوسـت‬ ‫نیـاز دارنـد و والدیـن نمی تواننـد جـای خالـی دوسـتان هم سـال را به طورکامـل پر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ .5‬فرزندتـان را بـه انجـام دادن فعالیت هـای ورزشـی ترغیـب کنیـد‪ .‬ورزش نقـش‬ ‫محافـظ در فرزندانمـان دارد‪ .‬بـا تشـویق فرزندانمـان بـه فعالیت هـای سـالم و‬ ‫سـازنده‪ ،‬از گرایـش او بـه انـواع اسـیب ها جلوگیـری کنیـم‪.‬‬ ‫‪ .6‬اعتقـادات مذهبـی را در فرزنـدان تقویـت کنیـم‪ .‬گرایـش بـه مذهـب‪ ،‬نقـش‬ ‫سـازنده ای در جلوگیـری از گرایـش بـه اسـیب های اجتماعـی دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـن‬ ‫باورهـا هر چـه درونی تـر شـود‪ ،‬میـزان محافظـت او باالتـر خواهـد رفـت‪.‬‬ ‫باورهای غلط اعتیادی‬ ‫قرص هـا و داروهـا خطـری ندارنـد؛ بسـیاری از والدیـن و خانواده هـا فکر می کنند!‬ ‫اعتیـاد فقـط بـه مواد مخـدری مانند تریا ک‪ ،‬هروئین و کرا ک ‪ ...‬خطرنا ک اسـت‬ ‫و ا گر در وسایل فرزندانشان قرص یا دارو پیدا کنند‪ ،‬گمان می برند‪ ،‬دارو ضرری‬ ‫نـدارد‪ .‬بایـد بدانیـم کـه ایـن‪ ،‬تصـوری غلـط اسـت و داروهایـی ماننـد ترامـادول‪،‬‬ ‫دیفنوکسـیالت‪ ،‬انـواع داروهـای حـاوی کدئیـن و داروهایـی ماننـد کلونازپـام‪،‬‬ ‫دیازپـام‪ ،‬فلورازپـام و الپـرازوالم و ‪ ...‬نیـز ازجملـه داروهـای اعتیاداورنـد کـه درمـان‬ ‫اعتیـاد ان ها بسیاردشـوار اسـت‪.‬‬ ‫بسـیاری از فروشـندگان مـواد بـرای تبلیـغ مـواد خـود ادعـا می کننـد مـاده شیشـه‬ ‫اعتیـاد نـدارد؛ درحالی کـه شیشـه از اعتیاداورتریـن مـواد شناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫افـرادی هسـتند کـه یک بـار از سـر کنجـکاوی‪ ،‬شیشـه را تجربـه کرده انـد و االن‬ ‫بـه ان معتادنـد‪ .‬درضمـن‪ ،‬دانسـتن این نکتـه ضروری سـت که شیشـه در درمان‬ ‫اعتیـاد بـه سـایر مـواد (خانـواده تریـا ک و حـاوی مرفین) به هیچ وجه موثر نیسـت‬ ‫و ایـن ادعـا نیـز یـک دروغ محـض و فریبنـده اسـت‪.‬‬ ‫بـرای حفاظـت از فرزندانمـان ا گاهـی و توانمندی هـای ضـروری زندگـی ماننـد‬ ‫ش نقـش‬ ‫مهـارت نـه گفتـن‪ ،‬حـل مسـئله و تصمیم گیـری الزم اسـت‪ .‬ورز ‬ ‫پیشـگیرانه دارد؛ امـا کامـل نیسـت‪ .‬در کنـار ورزش‪ ،‬ارتبـاط صمیمـی بـا فرزنـد‬ ‫و امـوزش خطرهـای مـواد اعتیـاداور‪ ،‬پرهیـز از مصـرف سـیگار و قلیـان نیـز از‬ ‫ضرورت هـای پیشـگیری از اعتیـاد محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫ایـن بـاور غلـط‪ ،‬بسـیاری از دانشـجویان و خانواده هـای انـان را گرفتـار کـرده‪ .‬ا گـر‬ ‫فرزنـد مـا توانسـته اسـت از سـد کنکـور بگـذرد‪ ،‬نشـان از توانمنـدی او دارد؛ امـا‬ ‫درواقـع‪ ،‬ایـن توانمنـدی بـرای پیشـگیری از اعتیـاد کافـی نیسـت‪ .‬گاهـی همیـن‬ ‫اعتماد زیاد و یک طرفه و حس غرور کاذب در برخی دانشـجویان‪ ،‬ان ها را گرفتار‬ ‫مـواد اعتیـاداور و مشـکالت درمـان کـرده اسـت‪ .‬توصیه اخر اینکه؛ ا گـر خانواده ها‬ ‫می توانند‪ ،‬باید در محیط سـالمی برای رشـد فرزندانشـان زندگی کنند؛ اما توجه‬ ‫بـه اصـول عملـی پیشـگیری و اجرایی کـردن ان؛ حتـی در الوده تریـن مناطـق نیـز‬ ‫نقـش موثـری در سلامت فرزنـدان دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریخواستارشد؛‬ ‫شفاف سازی بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫خام فروشی‪ ،‬از چالش های کشور است‬ ‫عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت‪« :‬بالاسـتفاده ماندن بخـش زیـادی از ظرفیـت‬ ‫لو نقـل ریلـی و خام فروشـی از چالش هـای کشـور اسـت»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ سـعید جلیلـی‬ ‫حم ‬ ‫لو نقلـی ایـران‬ ‫با بیان اینکـه بسـیاری از صـادرات بـه کشـورهای همسـایه از طریـق خطـوط حم ‬ ‫صـورت می گیـرد‪ ،‬تکمیـل زنجیـره ارزش ایـن محصـوالت و همچنیـن مـواد اولیـه تولیـد داخـل را‬ ‫یکـی از ضرورت هـای کشـور برشـمرد و گفـت‪« :‬با توجه بـه ظرفیت هـای بالفعلـی کـه در کشـور وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬در زمینـه تولیـد برخـی محصـوالت و صـادرات ان بـه کشـورهای همسـایه‪ ،‬می تـوان بـه قطـب‬ ‫منطقه تبدیل شـد»‪ .‬وی اجرای عملیاتی طرح شـبکه یکپارچه فراوری و ترابری را منوط به تعیین‬ ‫چشـم انداز و تعییـن اولویت هـای فـراوری و صـادرات دانسـت‪.‬‬ ‫جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ در اغـاز جلسـه رئیـس‬ ‫سـازمان برنام هو بودجـه گزارشـی از تامیـن منابـع طر ح های عمرانی و پیشـرفت پروژه ملـی ازاد راه‬ ‫تهـران ‪ -‬شـمال ارائـه کـرد‪ .‬در ادامـه جلسـه نیـز گـزارش بانـک مرکـزی ارائـه شـد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫با اشـاره به برخـی ابهامـات و اظهـارات درخصـوص دریافت ارز از سـوی اشـخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫و چگونگـی رفـع تعهـدات انـان در فضـای عمومـی و جامعـه‪ ،‬گفـت‪« :‬بانـک مرکـزی می بایسـت بـا‬ ‫شـفافیت‪ ،‬دقت و جزئیات‪ ،‬میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شـده را به تفکیک در سـال های‬ ‫مختلـف اعلام کنـد و در این خصـوص با توج هبـه شـبهات مختلفـی کـه ایجـاد شـده اسـت‪،‬‬ ‫شفاف سـازی کنـد»‪.‬‬ ‫نگاهیبهوعده هایرئیس جمهوریمنتخب‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری سـیزدهم‪ ،‬بـا همـه متـن و‬ ‫حواشـی تمـام شـد؛ و حـاال مردم‪ ،‬چشـم انتظارند تا ببینند‬ ‫منتخـب ایـن دوره چگونـه امورشـان را تدبیـر خواهـد کـرد؛‬ ‫ً‬ ‫طبعـا اولیـن راه بـرای داشـتن چشـم اندازی از سـال های‬ ‫یسـت‪ .‬در میـان‬ ‫پیـش رو‪ ،‬وعده هـای ایـت اهلل رئیس ‬ ‫وعده هـا و شـعارهای ابراهیـم رئیسـی‪ ،‬خبـری از وعده هـای‬ ‫رویایـی نیسـت و حتـی برخـی وعده هـا کلـی و محتاطانـه‬ ‫بیـان شـده‪ .‬رویـه درپیش گرفته شـده رئیسـی‪ ،‬برخلاف‬ ‫یکـی‪،‬دو رقیـب اوسـت کـه وعده هـای جـذاب رویایـی نظیر‬ ‫پرداخـت یارانـه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانـی یـا حـل سـه روزه مشـکل‬ ‫بـورس و مـواردی ازاین دسـت داشـتند‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫مـروری داریـم بـر وعده هـای حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ُ‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی؛ پیـروز ‪13‬امیـن دوره انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری کشـور کـه در دوران کاندیداتـوری و ایـام‬ ‫تبلیغـات انتخاباتـی بیـان شـده اسـت‪.‬‬ ‫یکـه همچنـان موضـوع رفـع تحریم هـا و برجـام از‬ ‫درحال ‬ ‫موضوعـات مهـم و روز کشـور اسـت‪ ،‬ابراهیـم رئیسـی وعـده‬ ‫تعامل با همه کشـورها؛ به ویژه همسـایگان را داده و تا کید‬ ‫کـرده کـه بـا اجمـاع ملـی و دیپلماسـی هوشـمند و مبتکـر‪،‬‬ ‫حتـی یک لحظـه را بـرای رفـع تحریم های ظالمانه از دسـت‬ ‫نخواهـد داد؛ امـا تا کیـد شـد کـه اقتصـاد‪ ،‬شـرطی و وابسـته‬ ‫بـه این مـوارد نخواهـد بـود‪ .‬او طـی مناظـره انتخاباتـی‪ ،‬از‬ ‫پایبنـدی بـه برجـام سـخن گفـت؛ امـا الزمـه ان را وجـود‬ ‫دولـت مقتـدر خوانـد و همچنین توجه ویژه به دیپلماسـی‬ ‫اقتصـادی در کنـار دیپلماسـی سیاسـی و اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت های اقتصادی منطقه ای‪ ،‬از نکات او در سیاسـت‬ ‫خارجـی بـود‪ .‬رئیسـی در اولیـن اجلاس خبـری خـود نیـز‬ ‫ضمـن بیـان پایبنـدی بـه برجـام؛ بـه امریکایی هـا هشـدار‬ ‫داد بـه تعهـدات خـود برگردنـد‪.‬‬ ‫درشـرایطی که مشـکالت اقتصـادی دغدغـه ا کثریـت مـردم‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬وعده هـای اقتصـادی کاندیداهـا هـم پررنـگ‬ ‫بـود‪ .‬رئیسـی البتـه برخـی شـعارها و وعده هـای اقتصـادی‬ ‫کلـی داشـت؛ ازقبیـل توجـه بـه محرومـان و طبقـات پاییـن‬ ‫جامعـه‪ ،‬جلوگیـری از اخـراج کارگـران‪ ،‬مدیریـت بـازار ارز‪،‬‬ ‫رفـع وابسـتگی سـفره مردم به نـرخ ارز‪ ،‬اصلاح نظام بانکی‪،‬‬ ‫اصلاح نظـام قیمت گـذاری و تامیـن و توزیـع بـرای حـل‬ ‫فاصلـه طبقاتـی‪ ،‬تعدیـل مالیـات تولیدکننـدگان‪ ،‬اجـرای‬ ‫سیسـتم هوشمند مالیاتی برای شـفافیت روند اقتصادی‪،‬‬ ‫عدم مداخلـه دولـت در بازارهـا‪ ،‬نظـارت بـر ارز حاصـل از‬ ‫صـادرات‪ ،‬هدایـت نقدینگـی به سـمت تولیـد‪ ،‬پایـان روابـط‬ ‫فسـادانگیز و جریـان رانت خـواری‪ ،‬متناسب سـازی حقـوق‬ ‫مـردم بـا تـورم‪ ،‬جهـش در تولیـد و تقویـت کسـب وکار‪.‬‬ ‫ایـن وعده هـا کلـی و نسـبی هسـتند و بعضی ازان هـا‬ ‫می تواننـد نشـانگر جهت گیـری سیاسـت ها باشـند؛ امـا‬ ‫سـنجش میـزان تحقـق ان هـا راحـت نیسـت‪ .‬البتـه رئیـس‬ ‫دولـت سـیزدهم‪ ،‬برخـی وعده هـای روشـن‪ ،‬دقیـق و‬ ‫یبـر اعـداد هـم داشـته اسـت؛ ازقبیـل‪:‬‬ ‫مبتن ‬ ‫‪ .۱‬ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال‬ ‫‪ .۲‬ایجاد ‪ 1‬میلیون شغل به صورت ساالنه‬ ‫‪ .۳‬نصف کردن تورم و سپس‪ ،‬تک رقمی کردن ان‬ ‫‪ .۴‬تامیـن حداقـل معـاش مـردم بـا ارائـه کارت خریـد بـرای‬ ‫سـه دهـک پاییـن‬ ‫‪ .۵‬ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی‬ ‫‪ .۶‬ایجـاد صنـدوق بیمـه ای و جبـران خسـارت مـردم در‬ ‫بـورس‬ ‫این موارد به لحاظ عینی و کمی بودن‪ ،‬بعد از یکی‪،‬دوسـال‬ ‫قابل سـنجش و نیـز راسـتی ازمایی خواهد بـود‪ .‬دراین بین‪،‬‬ ‫همه گیـری بحـران کرونـا‪ ،‬وعده هـا و مطالبـات معطـوف‬ ‫بـه بهداشـت و درمـان را مهم تـر کـرده‪ .‬وا کسیناسـیون‬ ‫کرونـا بـرای همـه احـاد مـردم دراسـر ع وقت‪ ،‬کمـک‬ ‫ دیدگان کرونـا‪ ،‬توجـه بـه معیشـت و حقـوق‬ ‫بـه اسـیب‬ ‫ِ‬ ‫پزشـکان و پرسـتاران‪ ،‬حـل مشـکل طـرح تحـول سلامت و‬ ‫اسـان کردن دسترسـی بـه متخصصیـن و پزشـکان در همـه‬ ‫کشـور؛ از وعده های رئیسـی برای سلامت اسـت‪ .‬او البته در‬ ‫اولین روزهـای تبلیغـات انتخابـات‪ ،‬در بیمارسـتانی حضـور‬ ‫یافـت و وعـده کاهش ‪ ۵۰‬درصد از هزینه هـای درمان را داد‪.‬‬ ‫پرداخـت هزینـه درمـان ازطریـق ارائـه کارت سلامت بـرای‬ ‫برخـی از اقشـار جامعـه نیـز دیگـر وعـده دراین زمینـه بـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری منتخب‪ ،‬وعده هـای اجتماعی و فرهنگی‬ ‫نیـز داشـته‪ :‬او در روز ثبت نـام‪ ،‬دولـت خـود را پاسـدار ازادی‬ ‫توزیع عادالنه ثروت با شیوه پرداخت «یارانه»‬ ‫نرگسمعزز ی حور‬ ‫اجـرای «تبصـره ‪ »۱۴‬قانـون بودجـه طـی هرسـال همـان عملکـرد دولت هـا در‬ ‫توزیـع عادالنـه ثـروت اسـت‪ .‬دولت هـا کـه بـا نـام «تبصـره ‪ »۱۴‬اقـدام بـه پرداخـت‬ ‫یارانـه نقـدی بـه قشـرهای مختلـف جامعـه می کننـد‪ ،‬به خاطـر ضعف هـای‬ ‫اجرایـی ایـن قانـون موردنقـد بسـیار قـرار گرفته انـد‪ .‬توزیعـی کـه از فقیـر تـا غنـی را‬ ‫شـامل شـده و متاسـفانه هنوز نیز بی درنظرگرفتن طبقات جامعه و سـفره های‬ ‫معیشـت مـردم بـه همـه پرداخـت می شـود‪ .‬نبایـد غافل از این شـدکه ؛ از عوامـل‬ ‫افزایـش حمایت هـای نقـدی دولت هـا از اقشـار مختلـف جامعـه‪ ،‬افزایش تـورم و‬ ‫کاهش قدرت خرید جامعه اسـت چه بسـا هدف اصلی هدفمندسـازی یارانه ها‬ ‫ً‬ ‫دراین میـان گـم شـده و صرفـا دولت هـا درتلاش بـرای تقویـت سـفره مـردم‬ ‫هسـتند‪ .‬به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ یارانـه در کشـور مـا از اواخـر دهـه‬ ‫‪ ۸۰‬بـا پرداخـت ‪ ۴۵‬هزارتومـان در مـاه بـه هرنفـر اغـاز شـد‪ .‬طـی سـال های متوالـی‬ ‫این رقـم تغییـر نکـرد و تنهـا ‪ ۳‬میلیون نفـر از پردرامدهـا حـذف یـا خـود انصـراف‬ ‫دادنـد‪ .‬تبصـره ‪ ۱۴‬قانـون بودجـه سـال ها بـه حـذف پردرامدهـا تا کیـد داشـت‬ ‫امـا ایـن ردیـف از بودجـه عملیاتـی نشـد‪ .‬دومیـن مرحله با تغییر قیمـت بنزین و‬ ‫سـومین مرحلـه نیـز بـا اوج گیـری کرونـا بـه حمایـت از مـردم امـد‪.‬‬ ‫امیـد حاجتـی می گویـد‪« :‬امسـال منابـع مـا بـرای پرداخـت یارانـه ‪ ۳۵‬درصـد‬ ‫رشـد کـرده‪ .‬سـال قبـل منابـع مـا ‪۲۵۰‬هزارمیلیاردتومـان بـود که امسـال بـه ‪۳۳۴‬‬ ‫هزارمیلیاردتومـان رسـیده اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا‬ ‫می گویـد‪« :‬وظیفـه مـا در ثبت نام هـای جدیـد تحویـل گرفتـن لیسـت نهایـی از‬ ‫ی مراحلـی نظیـر ازمـون وسـع و صحت سـنجی ها‬ ‫وزارت رفـاه اسـت و بعـد از طـ ‬ ‫ملـزوم بـه پرداخـت یارانـه به افراد جدید هسـتیم»‪ .‬وی می افزاید‪« :‬نزدیک ترین‬ ‫زمانـی بـرای ثبت نـام یارانه بگیـران جدیـد یـک یـا دوماه اینـده اسـت‪ .‬منابـع مـا از‬ ‫محـل شـرکت ها و نهادهایـی زیرنظـر شـرکت ملی نفـت ایران گرفته تا شـرکت گاز‬ ‫چ محصولی‬ ‫منابـع مـا را تامیـن می کننـد‪ .‬مـا تنهـا شـرکت دولتـی هسـتیم کـه هیـ ‬ ‫را به عنـوان فـروش نداریـم کـه بخواهیـم از مـردم پولـی دریافـت کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫یسـت که در‬ ‫تا کیـد می کنـد‪« :‬امسـال رشـد پیش بینی شـده در مصـارف طور ‬ ‫‪ ۶‬مـاه اول مـا را ب هسـختی بیندازد زیرا به دالیل گفته شـده میـزان درامد منابع ما‬ ‫تحت کنتـرل مـا نیسـت‪ .‬درسـت اسـت کـه مقـدار یارانـه تعلق یافته به سرپرسـت‬ ‫یسـت امـا نکتـه مثبـت اینجاسـت در زمـان واریـز یارانه هـا‬ ‫خانـوار مبلـغ ناچیز ‬ ‫مقـدار ترا کنش هـای بانکـی افزایـش می یابـد کـه بیانگـر ایـن اسـت؛ وزن اهمیـت‬ ‫ایـن مقادیـر انـدک پیـش سرپرسـت خانـوار بسیارباالسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫بیـان و قلـم و حقـوق اساسـی همـه شـهروندان ایرانـی و‬ ‫متعلـق بـه همـه مـردم ایـران اعلام و تا کیـد کـرد کـه بایـد‬ ‫راه هـا و بسـترها بـرای نقش افرینـی مـردم در تحقـق عدالـت‬ ‫بـاز شـود و ملـت ایـران‪ ،‬زنـان و مـردان‪ ،‬بـا قومیت هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬بـا زبان هـای متنـوع و بـا سلایق و باورهـای‬ ‫فرهنگـی و سیاسـی متفـاوت‪ ،‬به یک نسـبت بـه دولـت‬ ‫احسـاس تعلـق کننـد و «ایرانی بـودن» بـرای تضمیـن همـه‬ ‫حقـوق شـهروندی ان ها کفایت کنـد‪ .‬او همچنین دولتش‬ ‫را موظـف بـه رشـد و بالندگـی فکـری‪ ،‬علمـی‪ ،‬فرهنگـی‬ ‫و اخالقـی جامعـه دانسـت کـه بـا نقش افرینـی اصحـاب‬ ‫فرهنـگ و اندیشـه‪ ،‬امـکان بالندگـی و تبلـور بیشـتر فضائـل‬ ‫اخالقـی احـاد مـردم ایـران را فراهـم خواهـد کـرد‪ .‬حـل‬ ‫مشـکل مسـکن جوانـان دراسـتانه ازدواج‪ ،‬داشـتن نـگاه‬ ‫یکسـان بـه همـه مـردم‪ ،‬رونـق اقتصـاد فضـای مجـازی و‬ ‫رایگان شـدن اینترنـت برای دهک هـای پایین جامعه نیز از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دیگـر وعده هـای حجت االسالم والمسـلمین رئیس ‬ ‫شـفافیت و جوان گرایـی؛ دو شـعار ابراهیـم رئیسـی در حـوزه‬ ‫مدیریـت و حکمرانـی بـوده اسـت‪ .‬او دولـت خـود را دولتـی‬ ‫توصیـف کـرده که دیوارهای برافراشـته در مقابل شـفافیت‬ ‫عملکـرد و قراردادهـای پرحاشـیه را فـرو خواهـد ریخـت‪،‬‬ ‫خـود را در اتـاق شیشـه ای در منظـر ارزیابـی و قضاوت مردم‬ ‫قـرار خواهـد داد؛ و نیـز ارکان و مسـئولیت های اصلـی ان‬ ‫بـر دوش جوانـان شـجاع‪ ،‬تحول خـواه‪ ،‬متخصـص‪ ،‬پـا ک‬ ‫و ضدفسـاد خواهـد بـود‪ .‬اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای‬ ‫کشـور و نیروهـای کارامـد‪ ،‬اجماع سـازی‪ ،‬تحـول در نظـام‬ ‫اجرایی و شـیوه اداره کشـور‪ ،‬تجدیدنظر در بخشـنامه های‬ ‫دسـت وپا گیر‪ ،‬تحـول در نظـام اداری بـرای مقابلـه بـا فسـاد‬ ‫اداری‪ ،‬شـناخت اقلیمی مسـائل ایران‪ ،‬ایجاد گشت ارشاد‬ ‫بـرای مدیـران‪ ،‬ایجـاد سـامانه شـفافیت و شفاف سـازی‬ ‫اقدامـات‪ ،‬به حداقل رسـاندن یـا منتفی کـردن تعـارض‬ ‫منافـع و تشـکیل دولـت هوشـمند‪ ،‬وعده هایـی در حـوزه‬ ‫مدیریـت و حکمرانی سـت‪.‬‬ ‫روشـن اسـت؛ صـرف بیـان وعـده‪ ،‬بـرای تحقـق ان کافـی‬ ‫نیسـت و شـرایط کشـور‪ ،‬همراهـی دیگـر بخش هـا‪،‬‬ ‫تـوان و اراده مدیـران و بودجـه و امکانـات مناسـب‪،‬‬ ‫الزمـه عملی شـدن وعده هاسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بررسـی‬ ‫وعده هـا می توانـد ذهنیـت و خطـوط اصلـی نقشـه راه‬ ‫رئیس جمهـوری منتخـب را روشـن کنـد و محـور مطالبـه‬ ‫مـردم قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫می گویـد‪« :‬عالوه برایـن پرداختی هـا‪ ،‬پرداخـت مسـتمری بگیرها و کمیتـه امـداد‬ ‫و بهزیسـتی را هـم داریـم‪ .‬مقـدار پرداختـی مـا بـه بهزیسـتی ها و کمیتـه امـداد‬ ‫حـدود ‪ ۳۳۸‬درصـد رشـد کـرده کـه بایـد پرداختی ها به موقع باشـد باوجوداینکه‬ ‫منابـع مصرفـی مـا ‪ ۳۵‬درصـد رشـد کـرده اسـت»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬پرداختـی‬ ‫دیگـر مربـوط بـه بنیـاد شـهیدان و ایثارگـران اسـت‪ .‬برخـی از منابـع جنبـه حقوق‬ ‫دارد همانند پزشـکان خانواده که باید به ان توجه شـود‪ .‬یک پرداختی مربوط‬ ‫بـه خریـد تضمینـی گنـدم اسـت کـه در ‪ ۶‬مـاه انجـام می شـود و پیش بینـی شـده‬ ‫کـه ‪ ۲۲‬هزارمیلیاردتومـان منابـع را اختصـاص بدهیـم و ا گـر به موقـع نتوانیـم ایـن‬ ‫منابـع را پرداخـت کنیـم چنـد خطـر مـا را تهدیـد می کنـد؛ ازجملـ ه امـکان دارد‬ ‫دالالن گندم هـا را جمـع اوری کـرده و بـه خار ج ازکشـور انتقـال دهنـد یااینکـه‬ ‫کشـاورزان در سـال بعـد راغـب بـه کشـت گنـدم و جـو نباشـند»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫هدفمنـدی یارانه هـا می گویـد‪« :‬پرداختـی دیگـر مـا مربـوط بـه خریـد تضمینـی‬ ‫اب اسـت کـه در برخـی مناطـق جنوبـی همانند بوشـهر که ا گر به موقـع پرداخت‬ ‫نباشـد امنیـت اب شـرب این مناطق را به خطـر می اندازد‪ .‬خرید نهاده هـای دام‬ ‫و کشـاورزی و چـای از دیگـر پرداختی هاسـت»‪ .‬حاجتـی ادامـه می دهـد‪« :‬در‬ ‫بحـث حـوزه سلامت یکـی از موضوعـات مهـم طـرح تحول سلامت اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص چگونگـی قرارگرفتن در لیسـت یارانه بگیران توضیـح می دهد‪« :‬پس‬ ‫از ثبـت درخواسـت و ثبت نـام در سـایت سـازمان رفـاه بعـد از راسـتی ازمایی ها و‬ ‫کسـب اطالعـات از میـزان دارایی هـا و درامدهـا درصـورت تائیـد؛ اسـامی افـراد بـه‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫ برابری کاربران ‪ Pinterest‬در چهارسال‬ ‫رشد سه‬ ‫ِ‬ ‫تعداد کاربران فعال در جهان‬ ‫تعداد کاربران فعال در امریکا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫عرضه بلوک هشت درصدی‬ ‫بانک صادرات در اخرین روزهای دولت‬ ‫ سال گذشته باعث شد تا افراد‪ ،‬بیشتر‬ ‫ازانجا که شیوع کرونا و متعاقب ان‪ ،‬اجبار برای قرنطینه در بیش از یک ِ‬ ‫فعال‬ ‫ـران‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫دهنـد‪،‬‬ ‫انجـام‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫انال‬ ‫وقـت خـود را در خانه هـا بسـر بـرده و فعالیت هـای روتیـن خـود را به صـورت‬ ‫ِ‬ ‫یکـه تنهـا‬ ‫شـبکه های مجـازی روبه افزایـش گذاشـتند و «پینترسـت» نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبـوده؛ به طور ‬ ‫کاربران «پینترست»‬ ‫ نفری کاربران فعال روبه رو شده‪ .‬روند رشد‬ ‫طی ‪12‬ماه سال ‪ ،2020‬با افزایش‬ ‫ِ‬ ‫‪120‬میلیون ِ‬ ‫ً‬ ‫خـود ایـاالت‬ ‫به گونـه ای بـوده کـه تعـداد ان هـا تقریبـا بیـش از سـه برابر سـال ‪ 2016‬اسـت‪« .‬پینترسـت» تنهـا در ِ‬ ‫متحـده به عنـوان مقـر اصلـی دفتـر این مجموعه‪ ،‬ماهانه ‪98‬میلیون نفـر کاربر فعـال دارد و تعـداد کاربران فعال‬ ‫ان در چهارگوشـه جهـان‪ ،‬بـه ‪361‬میلیون نفر می رسـد‪.‬‬ ‫ش ویروسی و تاخیر واکسنی‬ ‫جه ‬ ‫بلـوک هشـت درصدی بانـک‬ ‫صـادرات در اخریـن روزهـای‬ ‫دولـت دوازدهـم از سـوی سـازمان‬ ‫خصوصی سـازی بـه ارزش پایـه‬ ‫‪ ۳.۶‬هزار میلیارد تومـان روانـه میـز‬ ‫فـروش بـورس می شـود ‪ .‬سـازمان‬ ‫خصوصی سـازی در نظـردارد بلـوک هشـت درصدی‬ ‫سـهام بانـک صـادرات متعلـق بـه دولـت را بطـور یکجـا‬ ‫یـا نقـد و شـرایطی در بـازار دوم بـورس بـه فـروش برسـاند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬مقرر شده؛ بیش از ‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫سـهم وبصـادر روز دوشـنبه ‪ ۲۸‬تیر مـاه از طریـق کارگـزاری‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات عرضـه شـود‪ .‬در ایـن وا گـذاری‪،‬‬ ‫قیمـت پایـه هـر سـهم برابـر بـا قیمـت تابلـو بـورس در روز‬ ‫عرضه به اضافه ‪ ۲۰‬درصد به شرط انکه از ‪ ۲۵۹۲‬ریال کمتر‬ ‫نباشـد و حداقـل قیمـت پایـه کل ‪ ۳.۶‬هزار میلیارد تومـان‬ ‫تعییـن شـده اسـت‪ .‬متقاضیـان خریـد بایـد علاوه بـر واریـز‬ ‫معـادل ‪ ۱۰‬درصـد ارزش پایـه سـهام قابـل وا گـذاری بـه‬ ‫حسـاب شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی‪ ،‬معـادل یک درصد‬ ‫ارزش پایـه سـهام قابـل وا گـذاری را نیـز به عنـوان سـپرده‬ ‫بصـورت نقـد یـا ضمانت نامـه بانکـی معتبـر حسـب مـورد‬ ‫بـه حسـاب سـازمان خصوصـی سـازی واریـز و رسـید ان یـا‬ ‫اصـل ضمانـت نامـه را حدا کثـر تـا ‪ ۶‬روز کاری قبل از عرضه‬ ‫بـه سـازمان تحویل دهند‪ .‬همچنین خریدار یـا خریداران‬ ‫در صـورت تمایـل بـه خریـد اقسـاطی بایـد ‪ ۵۰‬درصـد ثمـن‬ ‫معاملـه را بصـورت نقـدی طـی ‪ ۲۰‬روز کاری واریز و مابقی را‬ ‫بصورت اقسـاط طی دو سـال با فواصل زمانی شـش ماهه‬ ‫و نـرخ سـود ‪ ۱۸‬درصـدی پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫«وتجارت» سهامداران خود را‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬غافلگیر کرد‬ ‫چندی قبل «تدروس ادهانوم»؛ مدیرکل سازمان بهداشت‬ ‫جهانـی‪ ،‬اظهاراتـی نگران کننـده درخصـوص نـوع دلتـای‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬یـا همـان سـویه جهش یافتـه هنـدی داشـت‪ .‬او‬ ‫شـدت سـرایت ایـن ویـروس را بارهـا شـدیدتر از سـویه های‬ ‫قبلـی خوانـد و نگرانـی خـود را به خاطـر عدم دسـتیابی‬ ‫بسـیاری از کشـورها بـه وا کسـن ابـراز کـرد‪ .‬جملـه «جهـان‬ ‫درحال شکسـت اسـت» کـه تـدروس ان را به تازگـی بیـان‬ ‫کـرده‪ ،‬می توانـد عمـق نگرانی هـا را نشـان دهـد‪ .‬ایـا سـویه‬ ‫هنـدی ویـروس کرونا یا همان ویروس دلتا می تواند چالش‬ ‫پاندمـی را پایـدار یـا تشـدید سـازد؟ به گـزارش انـا؛ شـروین‬ ‫شـکوهی (رئیـس بخـش عفونـی بیمارسـتان لقمـان حکیـم‬ ‫و متخصـص بیماری هـای عفونـی) بابیان اینکـه مـا شـاهد‬ ‫سـویه های متعددی از کرونا خواهیم بود‪ ،‬گفت‪« :‬بسـیاری‬ ‫از سـویه ها مهـم نیسـتند و تغییـرات ان هـا تاثیـر چندانـی‬ ‫نمی گـذارد؛ امـا برخی ازان هـا ماننـد سـویه هنـدی کـه از ان‬ ‫به عنـوان دلتـا یـاد می شـود‪ ،‬بسـیار به نفـع گونـه خـود کار‬ ‫خواهنـد کـرد و تغییراتی اساسـی خواهند داشـت که به ضرر‬ ‫انسان هاسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬مـرس و سـارس‪ ،‬تغییـرات‬ ‫کمـی داشـتند و بـه زودی و نا گهـان حـذف شـدند؛ امـا کرونـا‬ ‫تـا اینجـا نشـان داده اسـت کـه نمی خواهـد به راحتـی حذف‬ ‫شـود و ویروسـی که قابلیت انتقال بیشـتری داشـته باشـد‪،‬‬ ‫قالب خواهد شد؛ دلتای هندی چنین ویژگی هایی دارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه تمـام وا کسـن ها برپایـه ویـروس «ووهـان»‬ ‫کـه تا کنـون تغییـرات زیـادی داشـته‪ ،‬سـاخته شـده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تغییـرات در جایـی در ویـروس اتفـاق می افتـد کـه‬ ‫برخـی وا کسـن ها انجـا را هـدف قـرار داده بودنـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫وا کسـن هایی ماننـد وا کسـن جانسون اندجانسـون‪،‬‬ ‫اسـپوتنیک روسـی یـا اسـترازنکا بـا تغییـرات ویـروس کم اثرتر‬ ‫می شـوند»‪ .‬ایـن متخصـص بیماری هـای عفونـی اشـاره‬ ‫کـرد‪« :‬کاهـش اثربخشـی وا کسـن‪ ،‬یکـی از تغییـرات اسـت و‬ ‫متـرازان‪ ،‬افزایـش کشـندگی ویـروس‪ ،‬افزایـش انتقـال یـا‬ ‫مه ‬ ‫عـوارض ان اسـت که در کرونـای دلتـا هنـدی انتقـال بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫شـده؛ امـا کشـندگی ان احتمـاال همـان اسـت کـه بـود»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص تاثیرگـذاری وا کسـن ها گفـت‪« :‬اینکـه‬ ‫وا کسـن ها را بـا هـر تغییـر اپدیـت کنیـم سـخت اسـت و اصـل‬ ‫موضـوع نیسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬بایـد بـر اسـتفاده از ماسـک و‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی اتـکا کنیـم و هرجا کـه درگیـر شـد را‬ ‫قرنطینـه کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬وا کسـن در جوامعـی کـه پـول‬ ‫ندارنـد یـا توسـعه یافته نیسـتند‪ ،‬پاسـخگو نشـد؛ ولـی ان‬ ‫کشـورهایی کـه توانسـتند عـرض چندمـاه ‪ ۶۰‬درصـد مـردم را‬ ‫ایـن سـازمان داده می شـود و حدا کثـر بعـد از گذشـت ‪ ۱‬ماه اعطای یارانه صـورت می گیرد»‪.‬‬ ‫او می افزاید‪« :‬تعداد ‪ ۷۷‬میلیون نفر یارانه سرپرست خانوار؛ و ‪ ۶۰‬میلیون نفر یارانه معیشتی‬ ‫دریافـت می کننـد»‪ .‬همچنیـن وی عنـوان می کنـد کـه تمـام کسـانی که یارانـه معیشـتی را‬ ‫دریافـت می کننـد یارانـه سرپرسـت خانـوار را هـم دریافـت می کننـد‪ .‬حاجتـی ضمـن ارائـه‬ ‫یـک راهـکار دررابطه بـا چگونگـی بهبود پیدا کردن وضع معیشـتی مردم می گویـد‪« :‬در یک‬ ‫بررسـی و ازمایش به این نتیجه رسـیدیم که ا گر میزان یارانه پرداختی را ‪ ۲‬برابر کنیم میزان‬ ‫تـورم افزایـش می یابـد و میـزان رفـاه مـردم کاهش‪ .‬درصورتی کـه ا گر میزان درامـد دریافتی را‬ ‫‪ ۲‬برابـر کنیـم میـزان تـورم کاهـش؛ و میـزان رفـاه افزایـش می یابـد»‪.‬‬ ‫صحبت هـای کارشناسی شـده رئیـس سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا نشـان می دهـد‬ ‫سیستم پرداخت یارانه در کشور ما با مشکالت متعددی؛ ازجمله ضعف بانک اطالعاتی‬ ‫در شناسـایی افـراد‪ ،‬پرداخت هـای ناعادالنـه بـه اقشـار و همچنیـن ازدیـاد پرداخت هـای‬ ‫نقـدی همـراه اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬نبایـد از صحبت هـای رئیس جمهـوری منتخـب بـرای‬ ‫بهبـود وضعیـت معیشـت مـردم غافـل شـد‪ .‬رئیس جمهـوری دولـت سـیزدهم کـه از‬ ‫یک ماه اینـده کار خـود را در پاسـتور اغـاز می کنـد‪ ،‬شـش برنامـه معیشـتی بـرای کاهـش‬ ‫هزینه هـای خانـوار دارد‪ .‬یکـی از وعده هـای معیشـتی او اعطـای کارت اعتبـاری معیشـت‬ ‫خانـوار اسـت‪ .‬دراین طـرح پنـج دهـک اول جامعـه به دو گروه تقسـیم می شـوند‪ :‬گـروه اول‬ ‫شـامل سـه دهـک اول جامعـه هسـتند کـه به صـورت ماهانـه ‪ ۲۰۰‬هزارتومـان و گـروه دوم‬ ‫دهک هـای چهـار و پنج هسـتند که ماهانه ‪ ۱۵۰‬هزارتومان بـه ازای هرنفر دریافت می کنند‪.‬‬ ‫گفتـه شـده کـه طـرح کارت اعتبـاری از اذر امسـال اجرایـی می شـود‪ .‬همچنیـن سـاخت‬ ‫وا کسـینه کننـد‪ ،‬از ان بهره منـد شـدند؛ امـا همـان جوامـع‬ ‫توسعه یافته مانند انگلستان هم تا وا کسیناسیون را انجام‬ ‫دادنـد‪ ،‬همـه محدودیت ها را برداشـتند و مرزهـا را باز کردند‬ ‫و ایـن‪ ،‬اشـتباه بـود»‪ .‬ایـن متخصـص بیماری هـای عفونـی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬جامعـه جهانـی بایـد بدانـد کـه وا کسیناسـیون‬ ‫شـهروندان کشـورهای توسـعه یافته کافـی نیسـت و بایـد‬ ‫مرزهـا را هـم ببندنـد‪ .‬وا کسیناسـیون همـراه بـا بازگشـائی‬ ‫مرزهـا و بـدون پروتکل هـای بهداشـت عمومـی‪ ،‬همـان‬ ‫لتـر هـم بـود و کرونـا ادامـه پیـدا‬ ‫نتیجـه را می دهـد کـه قب ‬ ‫می کنـد»‪ .‬شـکوهی درپایـان گفـت‪« :‬مـا می دانیـم کـه‬ ‫کارهـای متعـدد بایـد انجـام شـود و البتـه می دانیـم کـه‬ ‫مسـائل اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی متعددی هسـتند‬ ‫کـه نمی گذارنـد این اقدامات انجام شـوند؛ امـا پایان کرونا به‬ ‫یسـت کـه چیـن انجـام داد و‬ ‫وا کسـن نیسـت؛ بلکـه بـه کار ‬ ‫ان هم برقراری حکومت نظامی بود؛ نتیجه ان را نیز دیدند‪.‬‬ ‫اینجـا تـا حـرف می زنیـم‪ ،‬می گوینـد مـردم خسـته شـده اند!‬ ‫ایـا پزشـکان و پرسـتاران خسـته نشـده اند؟ ایـا بسـتن‬ ‫چهارتـا خیابـان این قـدر ناممکـن بـود؟ اینکـه دولـت بگویـد‬ ‫شـمال رفتن ممنوع اسـت و هیچ اقدامی صورت ندهد‪ ،‬کار‬ ‫یبـرد»‪.‬‬ ‫بـه جایـی نم ‬ ‫چهارمیلیـون مسـکن نیـز یکی دیگـر از ایـن شـش وعده ابراهیم رئیسی سـت‪ .‬درپایـان‪ ،‬باید‬ ‫به این نکته تا کید داشـت که در تمام دنیا نظام یارانه ای عملیاتی می شـود اما بانک های‬ ‫اطالعاتـی قـوی و نقطه زنی هـای دولت هـا بـرای حمایـت اقشـار ضعیـف جامعـه بـا دقـت‬ ‫بیشـتری انجـام می شـود چه بسـا از پرداخـت یارانه هـای پنهـان بـرای بسـیاری از اقلام نیـز‬ ‫جلوگیـری؛ و هزینه هـای ان صـرف سـاخت و عمـران می شـود‪ .‬درنهایـت بایـد به این نکتـه‬ ‫توجه کرد که فراهم اوری زیرسـاخت های مناسـب برای رفاه عمومی‪ ،‬پله ای برای کاهش‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نبـردن فاصلـه طبقات ‬ ‫فقـر و همچنیـن ازبی ‬ ‫بانک تجارت با عملکرد درخشان‬ ‫و بـی نظیـر خـود در سـال ‪1399‬‬ ‫بـا تحقـق ‪ 169‬هزار میلیارد ریـال‬ ‫سـود‪ ،‬بیـش از چهار برابـر مجمـوع‬ ‫همـه سـودهای ‪ 40‬سـال قبـل‬ ‫ایـن بانـک سـوداوری داشـت‪.‬‬ ‫ایـن بانـک از سـال ‪1360‬تـا پایـان سـال ‪ 1398‬در مجمـوع‬ ‫‪ 41‬هزار میلیارد ریـال سـود را محقـق سـاخته و ایـن‬ ‫در حالی ست که تنها در عملکرد دوازده ماهه خود در سال‬ ‫‪ 1399‬موفـق بـه ثبـت ‪ 169‬هزار میلیارد ریال سـود به عبارتی‬ ‫چهاربرابـر ‪ 40‬سـال فعالیـت ایـن بانـک شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن در حالی سـت که بـا نگاهـی بـه رونـد چند سـال اخیر‬ ‫بانـک تجـارت‪ ،‬شـاهد اصالحـات زیرسـاختی اساسـی‬ ‫در شـاخص های اثر گـذار بـر سـود و تثبیـت شـرایط مالـی‬ ‫و عملکـردی بانـک هسـتیم کـه ایـن نشـان از پایـداری‬ ‫رونـد سـود اوری و تضمیـن عملکـرد درخشـان بانـک‬ ‫در سـال های پیـش رو دارد‪ .‬رشـد سـوداوری یکـی از‬ ‫یسـت‬ ‫دشـوارترین ایتم هـای مالـی بنگاه هـای اقتصاد ‬ ‫و به نوعـی مـا حصـل و نشـان دهنده کلیـه فعالیت هـای‬ ‫عملیاتـی و مالـی یـک بنگاه اقتصـادی در یک نگاه اسـت‪.‬‬ ‫پاداش هیئت مدیره بیمه اسیا‬ ‫دوبرابر شد‬ ‫طبـق مصوبـه مجمـع عمومی عادی سـالیانه بیمه اسـیا‪،‬‬ ‫پـاداش هیئت مدیـره بـرای سـال جـاری دو برابـر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس اطالعـات منتشـر شـده در کـدال‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـرکت بیمـه‬ ‫اسـیا روز دوشـنبه چهاردهـم تیرمـاه سـال جـاری برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در این مجمـع صورت هـای مالـی شـرکت بـرای سـال‬ ‫منتهـی بـه ‪ 30/12/1399‬و گـزارش فعالیـت هیئت مدیره‬ ‫مورد بررسـی و تصویـب مجمـع قـرار گرفـت ‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫مجمـع و مصوبـات ان و بـرای سـال مالـی ‪ ،1399‬بـه ازای‬ ‫هـر سـهم ‪ 100‬ریـال تقسـیم سـود بیـن سـهامداران مـورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفت(جمعـا بـه مبلـغ ‪2،413،180،400،000‬‬ ‫ریـال)‪ .‬همچنیـن حـق حضـور اعضـای غیر موظـف‬ ‫هیئت مدیـره بابـت برگـزاری حداقـل دو جلسـه در مـاه‬ ‫از رقـم ‪ 30‬میلیـون بـه ‪ 40‬میلیون ریـال افزایـش یافـت‪ .‬در‬ ‫ضمـن پـاداش هیئت مدیـره ( به صـورت ناخالـص) از رقـم‬ ‫‪ 400‬میلیون تومـان سـال قبـل بـه رقـم ‪ 800‬میلیون تومـان‬ ‫بـرای سـال جـاری افزایـش یافـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مهوششیخ االسالمی‪:‬‬ ‫زنان در عرصه مستندسازی‬ ‫پیشتازشده اند‬ ‫مهـوش شیخ االسلامی بابیان اینکـه در یک دهه اخیـر ازلحـاظ کمـی و کیفی حضـور زنان‬ ‫در مستندسـازی بیشـتر و بهتـر شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬زنـان عالقه منـد بـه مستندسـازی‬ ‫بـا وجـود همـه مشـکالت موجـود‪ ،‬همیشـه دراین حیطـه فعـال و خروشـان بوده انـد‬ ‫و به هرترتیـب کارشـان را بـه سـرانجام می رسـانند‪ .‬درواقـع‪ ،‬می تـوان گفـت زنـان در‬ ‫عرصـه مستندسـازی پیشـتاز شـده اند»‪ .‬ایـن مستندسـاز افـزود‪« :‬حول وحـوش سـال‬ ‫‪ ۵۲‬کـه مـن در مجموعـه فرهنگ وهنـر شـروع بـه فیلم سـازی کـردم‪ ،‬فیلم سـاز زن وجـود‬ ‫نداشـت‪ .‬نمی دانـم پیـش از مـن کسـی فیلـم مسـتند در ان مجموعـه سـاخته بـود یـا نـه؟‬ ‫امـا ان زمـان تنهـا زن فیلم سـاز بـودم و ایـن تنهایـی‪ ،‬چالش هایـی را به همـراه داشـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا وقتـی می خواسـتم به همـراه گروهـم بـرای فیلم سـازی بـه قشـم بـروم‪ ،‬مدتـی طـول‬ ‫کشـید تـا ایـن اجـازه را به من بدهند»‪ .‬به گـزارش مهر؛ کارگردان «اتاق تاریک» یاداور شـد‪:‬‬ ‫«دران دوران‪ ،‬نـگاه بـه فیلم سـازان زن خیلـی متفـاوت بـود‪ .‬در گروهـی کـه مـن بـا ان هـا‬ ‫ً‬ ‫همـکاری داشـتم‪ ،‬همـه مـرد بودنـد و گاهی حـس می کردم کـه ان ها اصال تمایلـی ندارند‬ ‫از مـن به عنـوان کارگـردان به اصطلاح حرف شـنوی داشـته باشـند‪ .‬ان روزهـا‪ ،‬نگاه هـا بـه‬ ‫کارگـردان زن‪ ،‬مثـل امـروز نبـود و ازانجا کـه زنـان دراین عرصـه فعـال نبودنـد‪ ،‬اینکـه یـک‬ ‫زن سرپرسـتی گـروه فیلم سـازی را برعهـده بگیـرد‪ ،‬برایشـان سـخت بـود‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫سال هاسـت کـه از ان دوران گـذر کرده ایـم و در یک دهه اخیـر‪ ،‬زنـان فیلم سـاز جایـگاه‬ ‫خوبـی دراین عرصـه پیـدا کرده انـد و دیگـر ان نـگاه وجـود نـدارد‪ .‬حـاال در گروه هـای‬ ‫فیلم سـازی‪ ،‬همـه به عنـوان دوسـت و همـکار بـه هـم نـگاه می کننـد و پروژه هـا همدالنـه‬ ‫پیش می روند»‪ .‬شیخ االسالمی در ادامه حرف هایش افزود‪« :‬خوشبختانه ورود وسایل‬ ‫و تجهیـزات دیجیتـال‪ ،‬بـه همـه عالقه منـدان ایـن امـکان را می دهـد کـه فیلم سـازی یـا‬ ‫مبـرداری را تجربـه کننـد‪ .‬بـا تجهیـزات جدیـد راحت تـر از پیـش می توان بـه دل صحرا‬ ‫فیل ‬ ‫ً‬ ‫و کویـر و جنـگل زد یـا بـه مناطـق دور رفت و فیلم سـاخت؛ و ایـن واقعا امکانی فوق العاده‬ ‫ً‬ ‫اسـت»‪ .‬کارگردان فیلم «چارشـو» گفت‪« :‬من شـخصا به عنوان یک فیلم سـاز ازنظر ورود‬ ‫بـه لوکیشـن های مختلـف و رفتـن داخـل اجتماع هـای مردمـی بـرای فیلم سـازی هرگـز‬ ‫مشکلی نداشته ام‪ .‬مشکل انجا برایم اغاز می شود که با مدیران و مسئوالن وارد مذا کره‬ ‫و صحبت می شـوم»‪ .‬کارگردان مسـتند «برگ سـبز» دراین باره توضیح داد‪« :‬شـنیده ام و‬ ‫می دانـم کـه مدیـران ازنظـر بسـتن قراردادهـای مالـی‪ ،‬بیـن فیلم سـازان فـرق می گذراند و‬ ‫این تاسف انگیز است‪ .‬من همیشه با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی همکاری‬ ‫کـرده ام و شـاید بـاور نکنیـد؛ ولـی تابه حـال بـرای خـودم هیـچ دسـتمزدی برنداشـته ام‪.‬‬ ‫به هرحـال بودجـه محـدود اسـت و باید دسـتمزد افرادی را که بـا ان ها همکاری می کنم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بپردازم‪ .‬به همین دلیل معموال مبلغی هم روی بودجه کار می گذارم‪ .‬البته این موضوع‬ ‫ً‬ ‫تنهـا‪ ،‬مشـکل مـن نیسـت و بقیـه همکارانـم نیـز چنیـن مشـکلی دارنـد‪ .‬کال بودجه هـا‬ ‫در اثـار مسـتند خیلی کـم اسـت»‪ .‬وی متذکـر شـد‪« :‬از وقتـی مـن اغـاز بـه فیلم سـازی‬ ‫کـرده ام‪ ،‬همیشـه بـا مشـکل تجهیـزات روبـرو بـوده ام‪ .‬منظـورم از تجهیـزات‪ ،‬تنها وسـایل‬ ‫فیلم سـازی نیسـت؛ بلکه وسـایل جانبی مانند خودروی مناسـب و ‪ ...‬اسـت‪ .‬بسـیاری‬ ‫از فیلم ها در طبیعت و دل کویر و جنگل تولید می شـوند و ما نیاز به خودروی مناسـب‬ ‫مبـرداری داریـم‪ .‬چـرا بـرای سـینمای‬ ‫بـرای حضـور در طبیعـت و نگهـداری تجهیـزات فیل ‬ ‫داسـتانی‪ ،‬سـینه موبیل سـاخته شـده؛ امـا بـرای سـینمای مسـتند حتـی یـک خـودروی‬ ‫مناسب وجود ندارد؟ ما مانند سایر همکارانمان نیاز به امنیت شغلی داریم و امیدوارم‬ ‫این مهم موردنظر مسـئوالن قرار گیرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه قراردادهای مستندسـازان‬ ‫در مقابل قراردادهای اثار سـینمایی‪ ،‬ننگین اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬ما می دانیم همه جای دنیا‬ ‫بودجـه و هزینـه بـرای فیلم هـای داسـتانی بیشـتر اسـت؛ امـا در کشـور مـا ایـن اختلاف‪،‬‬ ‫بسـیار فاحـش اسـت‪ .‬مرکـز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی همیشـه بـرای مـن‬ ‫پشـتوانه بـوده‪ .‬گاهـی برخـی مدیـران بـه ایـن مرکـز امده انـد کـه دوستشـان نداشـتیم‬ ‫و گاهـی مدیرانـی حضـور داشـته اند کـه همکاری هـای خوبـی داشـته ایم‪ .‬در کل‪ ،‬مرکـز‬ ‫گسـترش جایگاهـی سـت کـه مـا مستندسـازان بـا وجـودش احسـاس امنیـت می کنیـم و‬ ‫بایـد هـم این طـور باشـد»‪ .‬ایـن مستندسـاز ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر مشـغول سـاخت‬ ‫ُ‬ ‫مسـتندی به نام موسـیو مارکف در مرکز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربی هسـتم که‬ ‫در مراحـل پایانـی قـرار دارد‪ .‬موضـوع فیلم‪ ،‬درباره یک معمار روس اسـت که زمان جنگ‬ ‫جهانـی اول و به قدرت رسـیدن بلشـویک ها‪ ،‬بـه ایـران امـد و در کشـورمان مانـدگار شـد‬ ‫ً‬ ‫و بـه ساختمان سـازی شـروع کـرد»‪ .‬شیخ االسلامی یـاداور شـد‪« :‬ایـن شـخصیت اصلا‬ ‫در کشـور مـا شناخته شـده نیسـت و حتـی فعـاالن در عرصـه معمـاری هـم به نـدرت او را‬ ‫می شناسـند؛ درحالی کـه خدمـات بسـیاری درزمینـه معمـاری داشـته‪ .‬اثـار بسـیاری از‬ ‫وی به جـا مانـده کـه برخـی متاسـفانه تخریب شـده یـا درحال تخریب هسـتند؛ و من فکر‬ ‫کردم پیش ازاینکه این اتفاق بیفتد‪ ،‬در مستندم ثبتشان کنم»‪ .‬مهوش شیخ االسالمی‬ ‫متولـد ‪ 1325‬در مالیـر اسـت‪ .‬در مدرسـه سـینمایی لنـدن در رشـته سـینما تحصیـل؛ و‬ ‫فعالیـت هنـری را از سـال ‪ 1354‬به عنـوان مدیـر برنامه ریـزی در مجموعـه «دایی جـان‬ ‫ناپلئون» اغاز کرد‪ .‬اولین سـاخته او مسـتند «توپ» اسـت‪ .‬وی در «دایی جان ناپلئون»‪،‬‬ ‫«گـزارش»‪« ،‬کوچـک جنگلـی»‪« ،‬هزار دسـتان» و «سـربداران» به عنـوان مدیـر تولیـد و‬ ‫برنامه ریـز همـکاری داشـت‪ .‬از دیگـر فعالیت های او می تـوان به داوری در جشـنواره های‬ ‫اثار مستند تامپره ‪ ،2000‬فیلم کوتاه تهران‪ ،‬روورتو ایتالیا‪ ،‬سینماحقیقت‪ ،‬مستند کیش‬ ‫و جشـن خانـه سـینما اشـاره کـرد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫زنان‬ ‫ن سرپرست خانوار؛‬ ‫‪ ۲۴۵‬هزار ز ‬ ‫تحت پوشش سازمان بهزیستی‬ ‫حبیـب اهلل مسـعودی فریـد؛ معـاون اجتماعـی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور گفـت‪ ۲۴۵« :‬هـزار زن ‬ ‫سرپرسـت خانـوار تحت پوشـش ایـن سـازمان قـرار‬ ‫دارنـد و برنامه هـای حمایتـی متعـددی؛ از پرداخـت‬ ‫مسـتمری و وام اشـتغال گرفتـه تـا پرداخـت شـهریه‬ ‫فرزنـدان ان هـا برایشـان اجـرا می شـود»‪ .‬مسـعودی‬ ‫فرید افزود‪« :‬امسال مستمری زنان سرپرست خانوار‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه امـداد افزایـش‬ ‫ً‬ ‫پیـدا کـرده اسـت؛ و مثلا مسـتمری یـک خانـواده‬ ‫زن سرپرسـت تک نفره به ‪ ۳۵۰‬هزارتومان و مسـتمری‬ ‫یـک خانواده زن سرپرسـت پنج نفره به یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتومـان در مـاه رسـیده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در موضوع تحصیالت دانشـگاهی نیز حمایت های‬ ‫خوبـی از خانواده هـای زن سرپرسـت انجـام می گیـرد‬ ‫و شـهریه دانشـگاه ازاد و دولتـی فرزنـدان ایـن‬ ‫یسـت و ایـن‬ ‫خانواده هـا تحت حمایـت بهزیست ‬ ‫سـازمان شـهریه ها را پرداخـت می کنـد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ معـاون اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬در بحـث اشـتغال ان هـا نیـز طر ح هـای‬ ‫متعـددی در قالـب وام های کم بهره و نیز کمک های‬ ‫بالعـوض صـورت می گیـرد‪ .‬وام هـای کم بهـره‬ ‫به مبلـغ ‪ ۵۰‬میلیون تومـان بـا کارمـزد ‪ ۴‬درصـد بـه‬ ‫خانواده هـای زن سرپرسـت تحت پوشـش بهزیسـتی‬ ‫اعطـا می شـود»‪ .‬مسـعودی فریـد درپاسخ به سـوالی‬ ‫دربـاره پشـت نوبتی های زنان سرپرسـت خانـوار برای‬ ‫دریافـت مسـتمری توضیـح داد‪« :‬ا کنـون ‪ ۵۰‬هزارنفر از‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬در نوبـت دریافـت مسـتمری‬ ‫بهزیسـتی هسـتند‪ .‬مـا چندبـار امار پشـت نوبتی های‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار را صفـر کردیـم؛ امـا به خاطـر‬ ‫شـرایط اقتصـادی بازهـم پشـت نوبتی داریـم»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬درواقـع‪ ،‬امـار پشـت نوبتی ها نسـبت‬ ‫بـه سـال های گذشـته افزایـش نیافتـه اسـت؛‬ ‫بلکـه پشـت نوبتی ها گروه هـای جدیـد هسـتند‪.‬‬ ‫دوسـال قبل همه پشـت نوبتی ها با اعتبارات مصوب‬ ‫تحت پوشـش قـرار گرفتنـد؛ امـا به هرحـال‪ ،‬همـواره‬ ‫خانواده هایـی جدیـد بـه خانوارهـای زن سرپرسـت‬ ‫قبلـی افـزوده می شـوند»‪ .‬معـاون اجتماعـی سـازمان‬ ‫بهزیسـتی کشـور اظهـار داشـت‪« :‬طبـق اخریـن امـار‬ ‫اعالم شـده؛ نزدیـک ‪ ۴‬میلیون خانـواده زن سرپرسـت‬ ‫در کشـور وجـود دارد‪ .‬هرسـال عـده ای از مـردان‬ ‫جـان خـود را از دسـت می دهنـد و همسـران ان هـا‬ ‫سرپرسـت خانواده می شـوند»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫لیدا فریمان؛ اولین پرچم دار زن ایران در المپیک‬ ‫اولین ها‬ ‫با داغ شدن بحث المپیک‪ ،‬یادی می کنیم از لیدا فریمان؛ اولین زن ورزش ایران که پرچم داری‬ ‫کاروان کشـورمان را در المپیک بر عهده داشـت‪ .‬البته المپیک ‪ ۱۹۶۴‬توکیو‪ ،‬اولین المپیکی بود‬ ‫کـه زنـان ایرانـی در ان حاضـر شـدند‪ :‬نازلـی بیـات ما کـو (پـرش ارتفـاع)؛ ژولیـت گفرکـف (پرتـاب‬ ‫دیسـک)؛ سـیمین صفامهـر (دوی ‪ ۱۰۰‬متـر و پـرش طـول) و جمیلـه سـروری (ژیمناسـتیک)‪.‬‬ ‫بعدازانقلاب نوبـت فریمـان رسـید‪ .‬متولـد ‪ 1351‬در تبریـز کـه تیرانـدازی را اتفاقـی در دبیرسـتان‬ ‫‪۲۴‬سـالگی به المپیک ‪۱۹۹۶‬‬ ‫‪۱۹‬سـالگی در رده جوانان اسـیا به فینال رسـید و در ‬ ‫شـروع کرد‪ .‬در ‬ ‫اتالنتـا رفـت؛ کـه در مقدماتـی حـذف شـد و در رده ‪ 46‬قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫مادران فناوری ‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫حتمــا شــنیده اید کــه «احتیــاج‪ ،‬مــادر اختــراع اســت!» امــا افــرادی نیــز بوده انــد کــه از‬ ‫ً‬ ‫روی کنجــکاوی و جســارت‪ ،‬مختــرع شــدند؛ و حتمــا بخشـی ازان ها «زن» بوده انــد‪.‬‬ ‫برعکــس انچــه تصــور می شــود؛ زنــان نه تنهــا در حــوزه فنــاوری حضــوری فعــال دارند؛‬ ‫بلکــه بســیاری از جلوه هــای عینـ ِـی وجــود و توســعه تکنولــوژی در زندگــی روزمــره مــا‪،‬‬ ‫مرهــون و مدیــون تفکــر خالقانــه‪ ،‬تالش هــای پیوســته و هــوش قابل توجــه تعــدادی‬ ‫از زنــان اســت‪ .‬هنــگام تجلیــل از قهرمانــان فنــاوری و دیجیتــال‪ ،‬اغلــب از افــرادی‬ ‫ماننــد «بیــل گیتــس» و «اســتیو جابــز» نــام می بریــم و ا گــر صحبتــی هــم از نقــش زنــان‬ ‫ً‬ ‫دراین عرصــه شــود‪ ،‬معمــوال بــه حضــور چندنفــر در ُپس ـت های مدیریتــی‪ ،‬اشــاره‬ ‫خواهیــم کــرد؛ درحالی کــه زنــان‪ ،‬نقشــی بســزا در خلــق و بهبــود فنــاوری رایان ـه ای‬ ‫برگــزاری «مجمــع برابــری نســل ها» (‪)GEF‬‬ ‫داشــته اند‪ .‬چندی پیــش‪ ،‬شــاهد‬ ‫ِ‬ ‫بودیــم کــه بــاز‪ ،‬موضــوع میــزان حضــور و مشــارکت زنــان در بخــش صنعــت و به ویــژه‬ ‫سوزان کار‬ ‫گرافیست امریکایی متولد‪ 1954‬که‬ ‫به دلیل طراحی فونت و عناصر رابط‬ ‫کاربری در اولین اپل مکینتاش‬ ‫شناخته می شود‪ .‬او مدیر خالق‬ ‫شرکت نکست؛ و نیز مشاور طراحی‬ ‫در شرکت هایمایکروسافت‪،‬‬ ‫ای بی ام‪ ،‬سونی پیکچرز‪،‬‬ ‫فیس بوک‪ ،‬پینترست بود‪ .‬او را یکی‬ ‫از پیشگامان هنر پیکسل و رابط‬ ‫گرافیکی در رایانه نیز نامیده اند‪.‬‬ ‫«ا گـر مـرد شـغلی داشـته باشـد‪ ،‬خانـواده اش‪ ،‬حقـوق‬ ‫مسـتمری او را می گیـرد؛ امـا ا گـر مـرد بیـکار بـوده یـا‬ ‫درامـد پاییـن داشـته اسـت‪ ،‬انـگاه به عنـوان خانـواده ‬ ‫نیازمند شناسایی می شوند و طبق چهارچوب های‬ ‫بهزیسـتی و کمیتـ ه امـداد تحت پوشـش قـرار گرفته و‬ ‫مسـتمری ان هـا برقـرار می شـود»؛ بنابراین گـزارش؛‬ ‫طبـق اخریـن امـاری کـه در سـال ‪ ۹۵‬به طـور مسـتند‬ ‫منتشـر شـد؛ ‪ ۳‬میلیـون و ‪۱ ۰۰‬هـزار زن سرپرسـت‬ ‫خانـوار در کشـور وجـود دارنـد کـه بـا افزایـش میـزان‬ ‫تحت پوشـش‪ ،‬تعـداد انـان بـه ‪ ۲۴۵‬هزارنفـر افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬سرپرسـتی خانـواده به دلیـل تصادفـات‬ ‫و ازکارافتادگـی یـا مـرگ همسـر بـه زنـان منتقـل‬ ‫می شـود؛ این گونـه مسـائل‪ ،‬فشـار اقتصـادی زیـادی‬ ‫بـه مددجویـان تحمیـل می کنـد‪ .‬سـازمان بهزیسـتی‬ ‫کشـور‪ ،‬به موجـب الیحـه قانونی سـال ‪ 1359‬در جهت‬ ‫تحقـق مفـاد اصـول ‪ ٢١ ،۳‬و ‪ ٢۹‬قانـون اساسـی و‬ ‫در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشـکیل شـده‪25 .‬‬ ‫تیرمـاه در ایـران «روز بهزیسـتی و تامیـن اجتماعـی»‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یهــای نویــن را به میــان کشــید‪ .‬طبــق گــزارش اخیــر ‪Tech Jury‬؛ در ســال ‪2020‬‬ ‫فناور ‬ ‫فقــط ‪25‬درصــد از کارمنــدان ‪( GAFAM‬پنــج غــول فنــاوری ایــاالت متحــده شــامل‬ ‫‪ Google، Apple، Facebook، Amazon‬و ‪ )Microsoft‬را زنــان تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫یتــک و بزرگ تریــن بســترهای فعالیــت‬ ‫ا گــر ایــن برندهــا را به عنــوان مرا کــز ها ‬ ‫در این بخــش در جهــان امــروز بدانیــم؛ هنــوز از مرحل ـه ای کــه بگوییــم شــکاف های‬ ‫جنســیتی از بیــن رفته انــد و بــه تعادلــی ملمــوس دراین بــاره رســیده ایم‪ ،‬فاصلــه‬ ‫داریــم‪ .‬دراین بیــن‪ ،‬بی انصافی ســت کــه در رصــد مــوارد مربــوط بــه ابــداع و توســعه‬ ‫ـذار ان‪ ،‬نــام نبریــم‪ .‬متن حاضر‪ ،‬ترجمه ای ســت کوتاه شــده‬ ‫علــوم نویــن‪ ،‬از زنــان اثرگـ ِ‬ ‫ تاریــخ ‪ 11‬مــی ‪ .2012‬جــای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪Biz‬‬ ‫‪Tech‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫انال‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫مج‬ ‫از گــزارش انتشــاریافته در‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫گذر تقریبا ‪10‬ســال از انتشــار مطلب اصلی‪ ،‬بســیاری ازما بعضا‬ ‫تاســف دارد که بعد از ِ‬ ‫یشــک ُمشــتی نمونــه خــروار هســتند‪ ،‬بی خبریــم‪.‬‬ ‫از نــام و نقــش ایــن زنــان کــه ب ‬ ‫ِایدا الو ِلیس‬ ‫گریس هاپر‬ ‫هدی المار‬ ‫ریاضی دانانگلیسیمتولد‪1815‬‬ ‫ریاضی دانامریکاییمتولد‬ ‫بازیگر امریکایی متولد ‪ 1914‬که‬ ‫که به خاطر همکاری با چارلز ببیج‬ ‫نه تنها ستاره سینما در دهه ‪ 1906 1920‬ملقب به «ملکه نرم افزار»‬ ‫در زمینهرایانه ایهمه منظورهبه نام‬ ‫یا«مادربزرگ کوبول»(یکی‬ ‫بود؛ بلکه در دنیای کامپیوتر‬ ‫«موتور تحلیلی» مشهور است‪ .‬او‬ ‫ازقدیمی ترینزبان های‬ ‫به خاطر ایده اش که پایه شبکه‬ ‫از این جهتمنحصر به فرداست که‬ ‫برنامه نویسی) کهاولینزبان‬ ‫بی سیم است؛ شناخته شده‪.‬‬ ‫الگوریتمی برای رایانه ای ایجاد کرد‬ ‫برنامه نویسی را سال‪ ۱۹۵۰‬برای‬ ‫طرح خالقانه او به دوست‬ ‫َ‬ ‫که هنوز وجود نداشت! دستاوردی‬ ‫رایانه مارک‪ 1‬و یونیوا ک‪ 1‬اختراع‬ ‫مخترعش؛ جرج انتایل که یک‬ ‫که او را به عنوان اولین برنامه نویس‬ ‫اهنگساز اوانگارد و نوازنده پیانو نیز کرد‪ .‬اولین زنی بود که دکترای‬ ‫بود؛ پایه فناوری های مدرن مانند ریاضی از دانشگاه «ییل» را گرفت و رایانه واجد شرایط می کند‪ .‬او دختر‬ ‫افسرنیرویدریاییامریکانیزبود‪ .‬لرد بایرون؛ شاعر معروف بود‪.‬‬ ‫بلوتوث و وای فای است‪.‬‬ ‫رادیا پرلمن‬ ‫روبرتا ویلیامز‬ ‫مهندسشبکهامریکاییمتولد‪1951‬‬ ‫خانم خانه دار امریکایی متولد‬ ‫‪ 1953‬که بازی های ماجراجویانه‪ ،‬کهبیشتربه خاطرابداع«پروتکل‬ ‫درخت پوشا» معروف است‪ .‬او در‬ ‫همه جاذبه و ویژگی های‬ ‫هیجان انگیز خود را در طی مراحل‪ ،‬طراحیواستاندارد سازیشبکهو‬ ‫پروتکل هایمسیریابیحالتپیوند‬ ‫مدیون ایده های او هستند‪ .‬او‬ ‫موسس شرکت طراحی و تولید گیم نیز سهم زیادی داشت؛ و د ر اموزش‬ ‫‪ Sierra‬بوده و با کمک و همراهی نیزپیشگامبودوچندین سالبه‬ ‫همسرش؛ تالش کرد منطق حل کودکان‪،‬زبانبرنامه نویسیرااموزش‬ ‫معما و پیچیدگی را به بازی های دادودراین باره کتبینیزنوشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویدئویی تزریق کند‪.‬‬ ‫مری لو جپسن‬ ‫مهندس امریکایی متولد ‪1965‬‬ ‫که فهمید صفحات نمایشی‪،‬‬ ‫دروازه ورود به مرزهای دگرگونی‬ ‫هستند‪ .‬او در سال ‪ 1995‬شرکت‬ ‫ن گذاشت‬ ‫‪ Micro Display‬را بنیا ‬ ‫و با هدف خلق لپ تاپ های ویژه‬ ‫کودکان‪ XO ،‬را عرضه کرد؛ گجتی‬ ‫با نمایشگری که در کم نورترین‬ ‫محیط و با کمترین شارژ‪ ،‬کاربر را‬ ‫ناامیدنمی کرد‪.‬‬ ‫مریسامایر‬ ‫ارنا هوور‬ ‫باربارا لیسکوف‬ ‫ریاضی دان امریکایی متولد ‪ 1926‬مهندس کامپیوتروهوشمصنوعی دانشمند علوم رایانه امریکایی‬ ‫امریکاییمتولد‪ 1975‬واولینمهندس متولد ‪ 1939‬و یکی از اولین زنان که‬ ‫که ابداع او انقالبی در ارتباطات‬ ‫توانست دکترای این رشته را بگیرد‪.‬‬ ‫زنی کهبه استخدام گوگلدرامد‪.‬‬ ‫مدرن ایجاد کرد‪ .‬او موفق به‬ ‫او در سال ‪ ۲۰۰۸‬جایزه تورینگ‬ ‫اختراع یک سامانه سوئیچ تلفنی استعدادهایاودر زمینهطراحی‬ ‫رابط کاربری و چشم انداز محصول را به علت «ابداعات اساسی در‬ ‫کامپیوتری شد که در ان‪ ،‬از یک‬ ‫باعثشده که گوگلبه عنوانشرکتی طراحی زبان برنامه نویسی» گرفت‪.‬‬ ‫کامپیوتر جهت نمایش و کنترل‬ ‫پیشرو در زمینه وب‪ ،‬موبایل و موتور او مبدع زبان برنامه نویسی ‪CLU‬‬ ‫تماس های ورودی استفاده‬ ‫می شد تا اختالالت ارتباطی رفع جست وجو‪ ،‬در رتبه اول جهان قرار و ‪ Argus‬است و تا ‪ ۷۲‬سالگی نیز‬ ‫مشغول تدریس‬ ‫در دانشگاه ‪MIT‬‬ ‫شده؛ و نیز ازار سیگنال های مزاحم گیرد‪.‬اوا کنونمدیرعاملرقیبی‬ ‫ِ‬ ‫قدرتمند؛یعنییاهوست‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به حداقل برسند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫فرهنـگ جامعـه مـا ماننـد دیگـر کشـورهای دنیـا جنبه هـای‬ ‫مثبـت و منفـی مربـوط بـه خـودش را دارد کـه در ان جامعـه‬ ‫بـه شـکل عـرف درامـده اسـت‪ .‬سـاختار جغرافیایـی کشـور ما‬ ‫به شکلی ست که با حداقل ده کشور هم مرز هستیم و بیشتر‬ ‫ایـن کشـورها در سـالیانی دور ب هشـکلی بـه اب وخـا ک ایـن‬ ‫کشـور یا تجاوز کرده اند یا چشم داشـتی به ان داشته اند‪ .‬این‬ ‫همسـایگی و هجـوم فرهنگـی‪ ،‬مزایا و معایبـی را برای جامعه‬ ‫ایران به وجود اورده اسـت‪ .‬یکی از این مسـائل که بسـیار هم‬ ‫منفی ست‪ ،‬توهم دانایی ست که بیشتر ما ایرانیان به شکل‬ ‫عجیبـی بـاور داریـم کـه بهتـر از دیگـران هسـتیم؛ باهوش تـر از‬ ‫دیگـران هسـتیم و بیشـتر از دیگـران می دانیـم کـه البتـه از‬ ‫ایـن اندیشـه نادرسـت اسـیب های جـدی هـم دیده ایـم‪.‬‬ ‫شـاید شـما بـه کمتـر پزشـک‪ ،‬معلـم‪ ،‬مهنـدس‪ ،‬وکیـل یـا‬ ‫مدیـر مسـئولی برخـورد کـرده باشـید کـه بگویـد «نمی دانـم»‬ ‫یـا «خبـری نـدارم»‪ .‬جالب تـر اینکـه ایـن توهـم دانایـی کـه‬ ‫مـا همه چیـز را می دانیـم و بهتـر از بقیـه هـم می دانیـم در‬ ‫مـردان به شـدت برجسـته تر از بانوان اسـت‪ .‬بسـیار کـم دیده‬ ‫می شـود مـردی در جامعـه ایـران بگویـد «نمی دانـم» و «نیـاز‬ ‫بـه کمـک و مشـاور دارم»‪ .‬امـروز بیشـتر مشـاغل به گونـه ای‬ ‫یتـر شـده و حتـی مشـاغلی ماننـد‬ ‫شـگفت انگیز‪ ،‬تخصص ‬ ‫مشـاوره مطـرح شـده اند کـه در پیش ازایـن به چنیـن شـکلی‬ ‫وجود نداشـته اند‪ .‬امروزه بسـیاری در سراسـر دنیا در بهترین‬ ‫ل کرده و در حوزه تحصیلی خود مشغول‬ ‫دانشگاه ها تحصی ‬ ‫ک فکـری و مشـورتی بـه دیگـران هسـتند؛ ازجملـه‬ ‫ارائـه کمـ ‬ ‫حسابداران‪ ،‬وکال‪ ،‬متخصصین در امور سهام و سرمایه گذاری‬ ‫و ‪ ...‬دراین زمینـه مشـاوره خانـواده اهسـته و پیوسـته در‬ ‫چند ده ه گذشته جایگاه خود را در بیشتر کشورهای مدرن‬ ‫جهـان به دسـت اورده اسـت‪ .‬هرچنـد در کشـور مـا هنوزهـم‬ ‫مشـاوره بـا فـرد غریبـه ای که با پرسـش های خـود می خواهد‬ ‫همـه زندگـی مـا را بدانـد و سـپس بـه مـن بگویـد کـه چـه کاری‬ ‫خـوب و درسـت اسـت و چـه کاری نادرسـت اسـت‪ ،‬مخالفـان‬ ‫جـدی به ویـژه در بیـن مـردان جامعه مـان دارد‪ .‬ممکـن‬ ‫اسـت ما مکانیک خیلی خوبی باشـیم؛ نانوای بسـیار خوبی‬ ‫باشـیم؛ خیاط باسـابقه ای باشـیم؛ پزشـکی با فوق تخصص‬ ‫ماهـری باشـیم یـا مهندسـی باشـیم با چنـد تخصص؛ ولـی از‬ ‫حـل ابتدایی تریـن مشـکل خانوادگـی دررابطه بـا همسـرمان‬ ‫عاجز باشـیم یا روش های درسـت اصولی تربیت فرزندمان را‬ ‫ندانیـم یـا نتوانیم با همسـرمان گفت وگویی سـالم و سـازنده‬ ‫داشـته باشـیم؛ چرا کـه تحصیلات و شـغل مـا (ا گـر دررابطه با‬ ‫روانشناسـی و مشـاوره خانـواده نباشـد) هیـچ ارتباطـی بـه‬ ‫دانایـی درمـورد چگونگـی تربیـت فرزنـد یـا برقـراری ارتباطـی‬ ‫سراشپز‬ ‫چرا مردان کمتر برای مشاوره‬ ‫نزد روانشناس یا روانپزشک می روند؟‬ ‫درسـت با همسـرمان نـدارد‪ .‬شـاید در حـوزه کاری خود چند‬ ‫تخصـص و حتـی چنـد شـرکت صنعتـی و بازرگانـی داشـته‬ ‫باشـیم؛ ولـی ندانیـم چـرا همسـرمان از مـا دلخـور اسـت یـا‬ ‫ندانیـم کـه چطـور بـا نوجوانمـان گفت وگوی رضایت بخشـی‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬امارها نشـان می دهد؛ بیشـتر کسـانی که به‬ ‫کلینیک هـای روانشناسـی مراجعـه می کننـد‪ ،‬از تحصیلات‬ ‫دانشـگاهی برخـوردار هسـتند؛ درواقـع چـون مـا تحصیلات‬ ‫دانشـگاهی داریـم معنایش این نیسـت که می توانیـم روابط‬ ‫انسـانی را هـم مدیریـت و ترمیـم کنیـم‪ .‬شـاید جـراح قلـب‬ ‫معروفـی هسـتیم؛ ولـی بـا فرزندمـان وقـت نمی گذاریـم و بـا‬ ‫او ارتبـاط درسـت والـد و فرزنـد را نداریـم‪ .‬شـاید وکیـل بسـیار‬ ‫باتجربـه ای هسـتیم؛ ولـی رابطـه بـا همسـرمان بـه سـردی‬ ‫گرائیـده اسـت و نمی دانیـم چـه کنیـم‪ .‬باید بدانیـد که مانند‬ ‫هر شغل و تخصص دیگری‪ ،‬کسانی هستند که در این زمینه‬ ‫تحصیلات دانشـگاهی و تجربـه کاری دارنـد و بسـیار بهتـر‬ ‫از شـما کـه در کار خـود اسـتاد و کارشـناس هسـتید‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫موارد تسـلط دارند و متخصص و اسـتاد هسـتند و می دانند‬ ‫چطور شما راهنمایی کنند که روابط بهتر و سازنده تری را در‬ ‫خانواده و محیط کار تجربه کنید‪ .‬اما پرسش اینجاست که‬ ‫پس چرا گروهی از مردان با باور اینکه «من خودم بهتر از انها‬ ‫می دانم»‪ ،‬حاضر نیسـتند از این تخصص و دانایی اسـتفاده‬ ‫کننـد؟ از رفتـن نـزد روانشـناس و روان پزشـک گریزاننـد و‬ ‫درمـواردی کـه بـا ا کـراه حضـور پیـدا می کننـد‪ ،‬بسـیاری از انها‬ ‫همـکاری الزم را بـا مشـاور ندارنـد‪ .‬همان طورکـه گفتـه شـد؛‬ ‫یسـت؛ بـاوری نادرسـت و اشـتباه برپایه‬ ‫نیـک توهـم دانای ‬ ‫ای ‬ ‫اینکـه از قدیـم گفته شـده « همه چیز را همگان داننـد»‪ .‬برای‬ ‫ایـن مسـئله دالیلـی را می تـوان برشـمرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬برداشـت نادرسـت از نقـش روانشـناس یـا روان پزشـک‪.‬‬ ‫زمانـی کـه مـا نـزد ان هـا می رویـم‪ ،‬گفته شـان ایه قران نیسـت‬ ‫کـه نتـوان تغییـرش داد و اجبـاری بـاالی سـر مراجـع نیسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه بایـد حتمـا ان را موبه مـو عملـی کننـد؛ بلکـه برعکـس‪،‬‬ ‫نچـه خـود‬ ‫تتـری از ا ‬ ‫انهـا بـه مشـکل مـا از جنبه هـای متفاو ‬ ‫می بینیـم‪ ،‬نـگاه می کننـد‪ ،‬بـه موانـع و مشـکالت مـا نگاهـی‬ ‫قتـر دارنـد و راه حل هایـی پیشـنهاد می دهنـد؛ امـا ایـن‬ ‫عمی ‬ ‫معنایـش اجبـار در پذیـرش ان نظـرات نیسـت‪ .‬بسـیاری فکر‬ ‫می کننـد کـه هرچـه روانشـناس یـا روان پزشـک می گویـد؛‬ ‫حـرف بیهـوده اسـت؛ انهـا مشـکل مـا را درک نمی کننـد و‬ ‫حرف هایشـان مهـم نیسـت؛ اما ا گـر کمی بی طرفانـه و بدون‬ ‫پیـش داوری بـه گفته هـای روانشـناس و مشـاور خـود گـوش‬ ‫ً‬ ‫بدهیـم حتمـا نظـرات مفیـدی در بیـن گفته هـای انهـا پیـدا‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در جامعـه مردسـاالر و پدرسـاالر مـا همیشـه مـردان از‬ ‫حق وحقـوق ویـژه ای برخـوردار بوده انـد؛ درصحنـه خانـواده‬ ‫«نـان اور» محسـوب شـده و حرفشـان سـند بـوده اسـت؛ امـا‬ ‫امـروزه بـا اینکـه هنـوز جامعـه سـاختار مردسـاالر و پدرسـاالر‬ ‫خـود را حفـظ کـرده‪ ،‬امـا جایـگاه مردهـا در مقام پدر و همسـر‬ ‫ماننـد چنـد دهـه گذشـته نیسـت؛ چرا کـه زنان بخـش بزرگی‬ ‫از نیـروی کار و خلاق جامعـه را تشـکیل می دهند؛ امـا مردان‬ ‫همچنـان بـاور دارنـد کـه حرفشـان «سـند» اسـت‪ ،‬اشـتباه‬ ‫نمی کنند و برای اعتبار (البته ساختگی در ذهنشان) درست‬ ‫نیسـت کـه بـرای کمـک نـزد فـرد دیگـری برونـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مگـر مـن دیوانـه ام‪ .‬درگذشـته هرزمـان نـزد پزشـک‬ ‫ً‬ ‫می رفتیـم‪ ،‬حتمـا بیماری داشـتیم؛ ولی امـروزه حتی بااینکه‬ ‫سـالم هسـتیم برای چک اپ نزد پزشـک هم می رویم؛ چون‬ ‫دانایـی و ا گاهـی درمـورد سلامتی ادمـی در جامعـه بسـیار‬ ‫بـاال رفتـه اسـت‪ .‬امـروزه گروهـی برای مشـاوره پیـش از ازدواج‬ ‫بـه روانشـناس مراجعـه می کننـد‪ .‬بسـیاری بـرای مشـاوره‬ ‫تحصیلـی یا شـغلی یـا مهاجرت؛ البته همچنـان زنـان درصد‬ ‫شتـری از مراجعـان را تشـکیل می دهنـد؛ هرچنـد تعـداد‬ ‫بی ‬ ‫مـردان هـرروز بیشـتر می شـود ولی مخالفان همچنـان وجود‬ ‫دارنـد و باورشـان این اسـت که کسـی کـه پیـش روانشـناس‬ ‫ً‬ ‫می رود؛ حتما بیمار و دیوانه است‪ .‬این باور غلط و نادرست‬ ‫از سـالیان دور همچنـان در ذهـن بخـش بزرگـی از مـردان‬ ‫میان سـال بـه بـاال در جامعـه مـا حا کـم اسـت‪ .‬در جامعـه ای‬ ‫ً‬ ‫کـه سـرانه مطالعـه کتـاب دو دقیقـه در روز اسـت‪ ،‬حتمـا یـک‬ ‫روانشـناس و مشـاور خـوب بسـیار بهتـر می توانـد منافـع مـرا‬ ‫تشـخیص دهد؛ اما بسـیاری از مردان مخالف چنین نگاهی‬ ‫هستند‪ .‬کافی ست به زندگی انها نگاهی بیاندازید تا متوجه‬ ‫ شـوید کـه ا گـر اهـل مشـاوره بودنـد‪ ،‬چقـدر از هزینه هایـی کـه‬ ‫کرده انـد‪ ،‬کاسـته می شـد‪.‬‬ ‫‪ .4‬کم تجربگی و نداشـتن توانایی علمی برخی روانشناسـان‬ ‫در مشـاوره دادن‪ .‬ایـن کم تجربگـی یـا ناتوانـی علمـی‪ ،‬تاثیـر‬ ‫منفـی در جامعـه و در ذهـن مـردم به ویـژه مـردان می گـذارد‬ ‫بـا تقویـت ایـن بـاور کـه‪« ،‬کل ا گـر طبیـب بـودی سـرخود دوا‬ ‫می نمـودی!» یـا اینکـه «همه شـان چند بـار ازدواج کرده انـد‬ ‫و طلاق گرفته انـد»؛ «خودشـان مشـکل دارنـد» و ‪ ...‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫نظـرات حتمـا صحـت دارد؛ اما هیچ ارتباطی با کار تخصصی‬ ‫فرد ندارد‪ .‬ا گر شما با روانشناس دانا و کاردانی مشاوره کنید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا کمک کننده اسـت‪ .‬اینکـه او در زندگی خصوصی خود‬ ‫چـه شـرایطی دارد‪ ،‬نبایـد روی بـاور شـما در دانایـی و کاردانی‬ ‫او تاثیر بگذارد‪ .‬همان طورکه شما برای جراحی چشم پیش‬ ‫دکتر چشم پزشـک می روید ولی ممکن اسـت خود او عینک‬ ‫بزنـد؛ یـا پیـش متخصـص پوسـت و مو می رویـد و ان پزشـک‬ ‫مو بر سر ندارد یا پیش متخصص قلب می روید و ان پزشک‬ ‫سـیگار می کشـد و اضافـه وزن دارد؛ امـا بـا همـه ایـن اوصـاف‬ ‫نمی توان گفت که این عزیزان کاردان و کارشناس نیستند‪.‬‬ ‫‪ .5‬توانایـی حـل تنهایـی مسـائل‪ .‬مـردان باورشـان بـر‬ ‫این اسـت که خودشـان به تنهایـی از پـس همـه کارهـا‬ ‫برمی اینـد و ا گـر کمک از کسـی بخواهند ابـروی انها در کوچه‬ ‫و محـل مـی رود؛ ایـن بـاور غلـط همچنـان در ذهـن بسـیاری‬ ‫یسـت؛ امـا در‬ ‫از مـردان میان سـال بـه بـاال بـه قـوت خـود باق ‬ ‫نسـل جوان تر کمتر این مسـئله اهمیت دارد و بیشـتر درپی‬ ‫دانسـتن هسـتند‪.‬‬ ‫‪ .6‬هزینـه مالـی‪ .‬مشـاوره روانشناسـی برخلاف مشـاوره بـا‬ ‫پزشـک‪ ،‬زمـان زیـادی می برد تا تاثیر ان معلوم شـود‪ .‬جامعه‬ ‫مـا کـه هـر روزش ملتهـب حـوادث و پیشـامد اسـت‪ ،‬مـردم ما‬ ‫را کمـی عجـول و کم حوصلـه کـرده اسـت‪ .‬یـک پزشـک بـه‬ ‫شـما دارو می دهـد و تاثیـرش را چنـد سـاعت بعـد می بینیـد‬ ‫و بـه او ایمـان می اوریـد‪ .‬به همین خاطـر پزشـکان در جامعـه‬ ‫ایـران تاثیـر «شـبه خدایـی» دارنـد؛ ولـی توصیـه و پیشـنهاد‬ ‫روانشـناس را ا گر عملی کنید‪ ،‬چندروز یا چند هفته یا شـاید‬ ‫چند مـاه زمـان می بـرد کـه نتیجـه ان را متوجـه شـوید‪ .‬در‬ ‫چنیـن شرایطی سـت کـه مـردان ما خسـته از همه مشـکالت‬ ‫زندگـی‪ ،‬اینکـه هـم پول بدهنـد و هم مدت زیـادی برای تاثیر‬ ‫مثبـت ان صبـر کننـد‪ ،‬خیلـی بـه نظرشـان منطقـی نیسـت‪.‬‬ ‫اس�پری�نگ رول سبزیجات‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫گوشت چرخ کرده‪ ۳۰۰ :‬گرم‬ ‫قارچ‪ ۱۰ :‬عدد‬ ‫فلفل دلمه ای‪ ۱ :‬عدد‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد‬ ‫اب‪ ۱٫۵ :‬لیوان‬ ‫پنیر پیتزا‪ ۱٫۵ :‬پیمانه‬ ‫خمیر یوفکا‪ ۱ :‬بسته‬ ‫مریمحسن پور‬ ‫اسـپرینگ رول سـبزیجات جـزو غذاهـای خوشـمزه و لذیذی سـت کـه یـک تنـوع عالـی را می توانـد در‬ ‫ً‬ ‫برنامـه غذایـی شـما ایجـاد کنـد‪ .‬مسـلما شـکل عالـی ایـن فینگرفـود بـرای کـودکان نیـز بسـیار جـذاب‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬از ایـن رو می توانیـد ایـن غـذا بـا طعـم متفـاوت و عالـی را در منزل طبـخ و از طعـم ان لذت‬ ‫ببریـد‪ .‬از انـواع دیگـر فینگرفودهـای خوشـمزه و لذیـذ می تـوان بـه فیلـو کاپ میگـو‪ ،‬راتـا مـرغ و بـادام‪،‬‬ ‫پیروگـی‪ ،‬قـارچ شـکم پر‪ ،‬کبـه‪ ،‬رولـت برنـج‪ ،‬دلمـه قـارچ بـا مـرغ و… اشـاره کـرد‪ /.‬غـذا لنـد‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫پیـاز را نگینـی خـرد کنیـد و در ماهی تابه با کمـی روغن تفت دهید‪.‬‬ ‫گوشـت چـرخ کـرده را بـه پیـاز اضافـه و کمـی تفـت بدهیـد‪ .‬قار چ هـا‬ ‫و فلفـل دلمـه ای را نیـز خـرد و بـا مـواد مخلـوط کنیـد‪ .‬اب را بـه مـواد‬ ‫ماهـی تابـه اضافـه و درب ظـرف را بگذارید‪ ۲۰.‬دقیقـه صبـر کنیـد تـا‬ ‫مـواد خـوب پختـه شـود‪ .‬سـپس پنیـر پیتـزا را بـر روی مـواد ریختـه و‬ ‫حـرارت را خامـوش کنیـد‪ .‬یـک یـا دو الیـه نـان امـاده کنیـد و کمـی‬ ‫از مخلـوط گوشـت را در وسـط ان بریزیـد و پخـش کنیـد‪ .‬سـپس‬ ‫خمیرهـای نـان را رول پیـچ کنیـد و در سـینی فـر بچینیـد‪ .‬فـر را در‬ ‫دمـای ‪ ۱۸۰‬درجه سـانتیگراد تنظیـم کنیـد‪ .‬حـاال سـینی فـر را بـه‬ ‫مـدت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬دقیقـه در فـر بگذاریـد تـا امـاده شـود‪ .‬در روش دیگـر‪،‬‬ ‫بعـد از اینکـه فلفـل دلمـه ای را بـه صـورت ریـز خـرد کردیـد و بـه مـواد‬ ‫افزودیـد‪ ،‬سـپس مقـداری اب درون مخلـوط مـواد ریختـه و درب‬ ‫تابـه را روی ان قـرار دهیـد و اجـازه دهیـد تـا مـواد گوشـتی به مـدت‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقـه پختـه شـوند و بعـد از مـدت زمـان ذکـر شـده پنیـر پیتـزا را‬ ‫بـه مخلـوط مـواد اضافـه کنید‪ .‬بعـد از اماده کـردن خمیر های یوفکا‬ ‫ان هـا را درون روغـن داغ سـرخ کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفندهایی برای پیاده روی بیشتر و اصولی تر‬ ‫عصب کشی دندان چیست؟‬ ‫پیـاده روی‪ ،‬ورزشـی مناسـب بـرای همـه سـنین ب هشـمار‬ ‫می ایـد کـه تاثیـر زیـادی در بهبـود رونـد زندگـی و داشـتن‬ ‫تناسـب اندام افـراد دارد‪ .‬ایـن ورزش کـه به صـورت تک نفـره‬ ‫و گروهـی قابـل انجـام اسـت‪ ،‬رونـد درمـان بسـیاری از‬ ‫بیماری هـا را تسـریع می بخشـد‪ .‬شـاید زمانـی کـه بـه قصـد‬ ‫پیـاده روی می خواهیـد یک سـاعت از روزتـان را راه برویـد‪،‬‬ ‫کمی برایتان کسـل کننده باشـد؛ اما می توان با ترفندهایی‬ ‫بـدون انکـه حتـی متوجه شـوید در روز پیاده روی بیشـتری‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬درواقـع فوایـد پیـاده روی را همـه می دانند‪.‬‬ ‫یسـت بـا سلامت؛ اما بـرای اینکه بدانید‬ ‫پیـاده روی مساو ‬ ‫چگونـه پیـاده روی صحیح و بیشـتری داشـته باشـیم‪ ،‬با ما‬ ‫همـراه شـوید‪.‬‬ ‫خودرویتان را دورتر پارک کنید‬ ‫به جـای انکـه در نزدیک تریـن جـای پـارک بـه محـل‬ ‫موردنظرتـان ماشـین را پـارک کنیـد‪ ،‬کمـی جلوتر ماشـین را‬ ‫قـرار دهیـد؛ زیـرا صرف نظـر از جایـی کـه می خواهیـد برویـد‬ ‫عـادت شـدن ایـن کار بـه شـما کمـک می کنـد تـا چند کیلـو‬ ‫کـم کـرده و سـالم تر بمانیـد‪.‬‬ ‫یک ایستگاه زودتر پیاده شوید‬ ‫ا گـر از وسـایل حمل ونقـل عمومـی مثـل متـرو یـا اتوبـوس‬ ‫اسـتفاده می کنیـد‪ ،‬یـک ایسـتگاه زودتـر پیـاده شـوید تـا‬ ‫ادامـه راه را پیـاده روی کنیـد‪ .‬ایـن کار در بلندمدت موجب‬ ‫سـوخت کالـری بیشـتر و تناسـب اندام شـما می شـود‪.‬‬ ‫از پله ها استفاده کنید‬ ‫بـرای خودتـان یـک قانـون وضـع کنیـد کـه ا گـر پله هـا از‬ ‫یـک حـدی کمتـر بـود‪ ،‬به جـای اسانسـور یـا پله برقـی از ان‬ ‫اسـتفاده کنیـد؛ ایـن کار بـه بهبـود ضربـان قلـب شـما کمک‬ ‫کـرده و کالـری بیشـتری را می سـوزاند‪.‬‬ ‫به خرید بروید‬ ‫به جـای سـفارش انالیـن خورا کـی یا هر چیز دیگـری که نیاز‬ ‫داریـد‪ ،‬خودتـان حضـوری به مغازه بروید و با این کار هم در‬ ‫هزینه هایتـان صرفه جویـی می کنیـد هم بیشـتر پیـاده روی‬ ‫می کنید‪.‬‬ ‫خودتان پیغامتان را به دیگران برسانید‬ ‫زمانـی کـه در محـل کارتـان هسـتید‪ ،‬به جـای زدن‬ ‫دکتر ندا روحی‬ ‫متخصص ریشه دندان‬ ‫کلینیک‬ ‫ایمیل هـای کاری از پشـت میزتـان بلنـد شـوید و کمـی راه‬ ‫بروید و پیغام را خودتان به او بدهید‪ .‬این کار روابط شما را‬ ‫با همکارتان بهبود می بخشـد و بهانه ای برای تحرک شـما‬ ‫و دور شـدن از بیماری هـای ناشـی از نشسـتن های طوالنـی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫درعیـن حـال بهتـر اسـت کـه بـرای یـک پیـاده روی سـالم‬ ‫نکلتـی را درنظـر بگیریـد‪ .‬از جملـه اینکـه‪ ،‬سـرعت راه رفتـن‬ ‫بایـد ان قـدر باشـد کـه فـرد عـرق کـرده و ضربـان قلـب او در‬ ‫محـدوده ضربـان قلـب هـدف قـرار گیـرد‪ .‬پیـاده روی بایـد‬ ‫حداقـل ‪ ۱۰‬دقیقـه به طـور پیوسـته ادامـه یابـد‪ .‬قـدم زدن‬ ‫بـا دوسـتان‪ ،‬همـراه بـا خریـد و تماشـای مغازه هـا در حیـن‬ ‫قـدم زدن یـا راه رفتـن در خانـه بـرای انجـام کارهـای خانـه‬ ‫را نمی تـوان فعالیـت هوازی به منظـور افزایش امادگی قلبی‬ ‫ً‬ ‫تنفسـی محسـوب کـرد‪ .‬حتمـا از کفش هـای مناسـب و‬ ‫مخصـوص پیـاده روی اسـتفاده کنیـد؛ در غیر این صـورت‪،‬‬ ‫دچـار اسـیب های مختلـف می شـوید کـه شـما را نه تنهـا از‬ ‫ادامـه فعالیـت بـاز خواهد داشـت؛ بلکـه به زندگـی عادیتان‬ ‫لطمـه خواهـد زد‪ .‬حالـت بدن را حفظ کنید؛ پشـت صاف‪،‬‬ ‫شـکم را تـو کشـیده و دسـت ها را در هنـگام راه رفتـن در‬ ‫جهـت مخالـف یکدیگـر بـه جلـو و عقـب حرکـت دهیـد‪ .‬بـا‬ ‫این کار‪ ،‬ضمن اینکه کالری بیشتری می سوزانید‪ ،‬قسمت‬ ‫باالی بدن شـما نیز فعالیت خواهد داشـت‪ .‬برای راه رفتن‬ ‫از روش پاشنه ‪ -‬پنجه استفاده کنید‪ .‬ابتدا باید پاشنه پای‬ ‫جلـو بـه زمیـن اصابـت کنـد و بعـد پنجه همـان پـا در هنگام‬ ‫بلنـد کـردن پـای عقـب‪ ،‬وقتی که پاشـنه از زمین بلند شـد‪،‬‬ ‫مختصـری زانـو را خـم کنیـد‪ .‬شـما بایـد بتوانیـد ایـن عمـل‬ ‫را در عضلات سـاق احسـاس کنیـد‪ .‬بـه خـود فشـار بیـش از‬ ‫حـد نیاوریـد و بـا سـرعتی حرکـت کنیـد کـه هنـگام راه رفتـن‬ ‫بـه راحتـی بتوانیـد حـرف بزنیـد‪ .‬پیـاده روی بـرای کسـی که‬ ‫سـابقه فعالیت ورزشـی ندارد‪ ،‬می تواند سـنگین محسـوب‬ ‫شـود؛ درنتیجـه روزهـای اول بـا ‪ 5‬تـا ‪10‬دقیقـه راه رفتـن تنـد‬ ‫اغـاز کنیـد و ب همـرور‪ ،‬ظـرف شـش هفته ان را بـه ‪ ۳۰‬دقیقـه‬ ‫برسـانید‪ .‬ا گـر از پیـاده روی قصـد کاهـش وزن را نیـز داریـد‬ ‫بایـد نـکات دیگـری را نیـز رعایـت کنیـد‪ .‬الزم اسـت عالوه بـر‬ ‫پیـاده روی‪ ،‬از رژیـم غذایـی کم کالـری برخـوردار باشـید تـا‬ ‫کاهـش وزن اتفـاق افتـد؛ همچنیـن به خاطر داشـته باشـید‬ ‫کـه کمبـود ویتامیـن ‪ C‬چربی سـوزی را کنـد می کنـد‪ .‬چـای‬ ‫سـبز یک انتی ا کسـیدان عالی و چربی سـوز طبیعی ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬همچنیـن خـوردن یـک فنجان قهوه غلیـظ قبل از‬ ‫تمرینـات هـوازی بـه سـوختن بهتـر چربی ها کمـک می کند؛‬ ‫به همین دلیـل مصـرف مـواد حاوی ویتامین ‪ ،C‬چای سـبز‬ ‫و قهـوه بـه شـما توصیـه می شـود‪.‬‬ ‫بـه درمـان مجـرای ریشـه‪ ،‬عصب کشـی یـا اندودنتیکـس‬ ‫(‪ )endodontics‬نیـز گفتـه می شـود‪ .‬هنگامـی کـه‬ ‫بافت هـای داخـل پالـپ دنـدان (بخـش مرکـزی دنـدان‬ ‫کـه حـاوی عصـب و رگ هـای خونی سـت) دچـار عفونـت‬ ‫یـا اسـیب دیدگی می شـوند‪ ،‬بـرای نجـات دنـدان‪ ،‬درمان‬ ‫ریشـه انجـام می شـود‪ .‬در مراحـل ابتدایـی عفونـت‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت هیـچ دردی احسـاس نکنیـد‪ .‬در برخـی‬ ‫مـوارد رنـگ دنـدان تیـره می شـود کـه به معنـی مـرگ‬ ‫عصب هـای داخـل دنـدان اسـت‪ .‬در چنیـن شـرایطی‬ ‫باید درمان ریشـه انجام شـود‪ .‬در صورتی که پالپ دندان‬ ‫دچـار عفونـت شـود‪ ،‬ممکـن اسـت عفونـت بـه نواحـی‬ ‫فراتـر از ریشـه دنـدان گسـترش پیـدا کنـد‪ .‬ایـن وضعیـت‬ ‫می تواند منجر به تشـکیل ابسـه شـود‪ .‬ابسـه یک ناحیه‬ ‫عفونـی مملـو از چـرک اسـت کـه باعـث تـورم بافت هـای‬ ‫اطـراف دنـدان می شـود‪ .‬عالئـم ابسـه از درد خفیـف‬ ‫تـا درد شـدید متفـاوت بـوده و ممکـن اسـت دنـدان در‬ ‫هنـگام وارد امـدن فشـار و بایـت درد بگیرد‪ .‬در صورتی که‬ ‫درمـان ریشـه انجـام نشـود‪ ،‬عفونـت‪ ،‬گسـترش یافتـه و‬ ‫دنـدان بایـد کشـیده شـود؛ البتـه همیشـه وجـود درد یـا‬ ‫ابسـه دلیـل انجـام درمـان ریشـه نیسـت و اغلـب اوقـات‬ ‫دندانـی کـه نیـاز بـه درمـان ریشـه دارد ممکـن اسـت درد‬ ‫نداشـته باشـد و ایـن تشـخیص دندانپزشـک اسـت کـه‬ ‫با توجه بـه عکـس رادیوگرافـی و تسـت های کلینیکـی‬ ‫ضـرورت نیـاز بـه انجـام درمـان ریشـه را مشـخص‬ ‫ً‬ ‫می کنـد‪ .‬معمـوال بـا اسـتفاده از بی حسـی موضعـی‪،‬‬ ‫ناحیـه تحت درمـان بی حـس می شـود؛ بنابرایـن شـما‬ ‫هیـچ دردی احسـاس نمی کنیـد‪ .‬تنهـا ممکـن اسـت‬ ‫پـس از اتمـام درمـان ایـن ناحیـه کمـی حسـاس شـود‬ ‫کـه به تدریـج بهبـود می یابـد‪ .‬هـدف از ایـن درمـان‪،‬‬ ‫تخلیـه تمـام مـواد عفونی از مجرای ریشـه اسـت‪ .‬سـپس‬ ‫ریشـه تمیـز و ضد عفونـی شـده و بـا مـواد مخصوصـی بـه‬ ‫نـام گوتـا پـرکا پـر می شـود تـا راه نفـوذ بـه داخـل دنـدان‬ ‫ن بر و دقیق اسـت‪.‬‬ ‫گرفتـه شـود‪ .‬درمـان ریشـه عملی زما ‬ ‫ممکـن اسـت درمـان شـامل دو و یـا چنـد جلسـه باشـد‪.‬‬ ‫در درمـان ریشـه هرگونـه ابسـه ای در صـورت وجـود‬ ‫تخلیـه می شـود؛ سـپس کانـال ریشـه تمیز و شـکل دهی‬ ‫می شـود تـا امـاده پرشـدن شـود و سـپس دنـدان بـا مواد‬ ‫دائمـی پـر می شـود‪.‬‬ ‫نیلوفرشهدوست‬ ‫بـا همـه دشـواری های موجـود در زندگـی امـروز‪ ،‬ایجـاد نگـرش مثبـت در زندگـی و پاشـیدن رنـگ شـادمانی بـه فعالیت هـای روزمـر ه می توانـد ان را لذت بخش تـر کنـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئله دربـار ه تربیـت کـودکان نیـز صـادق اسـت‪ .‬ب هگـزارش چطـور؛ بـا ایجـاد مثبت اندیشـی در کـودکان‪ ،‬انهـا بـا نگـرش مثبـت نسـبت به زندگی رشـد می کننـد و با‬ ‫نهادینه شـدن مثبت اندیشـی‪ ،‬ایـن رویکـرد بـه بخشـی طبیعـی از زندگـی انهـا بـدل می شـود‪.‬‬ ‫تقویت‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در کودکان‬ ‫یکـی از بهتریـن را ههـا بـرای امـوزش و ایجـاد مثبت اندیشـی در کـودکان‪ ،‬ابـراز‬ ‫عشـق و محبـت بی قیدوشـرط بـه انهاسـت‪ .‬بـرای اینکـه کـودکان نگرش مثبـت را‬ ‫بیاموزنـد‪ ،‬بایـد بـا انهـا رابطـه ای مسـتحکم ایجـاد کنیـد‪.‬‬ ‫کـودکان از شـنیدن تعریـف و تحسـین بـرای کارهـای خوبـی کـه انجـام‬ ‫داده انـد‪ ،‬لـذت می برنـد‪ .‬تشـویق و تمجیـد از رفتارهایشـان بـه انهـا انگیـزه ‬ ‫می دهـد کـه حـس مشـارکت و تعلـق در وجودشـان پـا بگیـرد‪.‬‬ ‫تشـویق کودکان به داشـتن هدف در زندگی بسـیار مهم اسـت‪ .‬هدف داشتن‬ ‫بـه مسـیر کـودکان جهـت می دهـد و باعـث می شـود کـه در زندگـی نتایـج و‬ ‫یهـای مشـخصی را بـرای خـود تعییـن کننـد‪.‬‬ ‫خروج ‬ ‫روش کنتـرل نجواهـای درونـی را بایـد بـه کـودکان امـوزش داد‪ .‬تکنیک هـای ارتباطـی‬ ‫ً‬ ‫مانند ‪ NLP‬باعث می شوند که با تکرار بعضی چیزها در ذهن حتی ا گر کامال قبولشان‬ ‫نداریـم‪ ،‬به تدریـج انهـا را بـاور کنیم‪.‬‬ ‫کمک به تقویت استعدادها و نقاط قوت کودکان در ایجاد مثبت اندیشی در انها تاثیر بسزایی‬ ‫تهـای مختلفـی دارد‪ .‬او می توانـد ورزشـکار‪ ،‬هنرمنـد‪ ،‬ادیـب‬ ‫دارد‪ .‬هـر کودکـی اسـتعداد و ظرفی ‬ ‫یا کارافرین موفقی باشـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۶۰۰‬رسانه دارای مجوز در مازندران‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران گفـت‪ ۶۰۰« :‬رسـانه دارای مجـوز در مازندران مشـغول‬ ‫فعالیـت هسـتند کـه انتظـار مـی رود فضـای درامـد رسـانه ها و فعـاالن این حـوزه تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫عبـاس زار ع در نشسـت هم اندیشـی بـا خبرنـگاران نـکا‪ ،‬با اشـاره به ورود رسـانه های دارای مجوز در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬گفت‪« :‬تخصص‪ ،‬خوش سلیقگی و تولید محتوا از جمله مولفه هایی که فعاالن‬ ‫رسـانه ای بایـد بـرای ورود بـه فضـای مجـازی سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬فعـاالن‬ ‫ً‬ ‫حوزه مجازی که غالبا شناسـایی شـده هسـتند باید به سـمت وزرات فرهنگ و ارشـاد سـوق داده‬ ‫شـوند کـه بـا ورود در این عرصـه نیـز مشـمول قانـون مطبوعات می شـوند»‪.‬‬ ‫رئیس کمیته عبور از پیک بار برق خوزستان خبر داد؛‬ ‫تالش برای کاهش خاموشی های خانگی‬ ‫رئیـس کمیتـه عبـور از پیک بـار بـرق ‪ ۱۴۰۰‬خوزسـتان گفـت‪« :‬بـا صرفه جویـی مشـترکین و بـا کمـک‬ ‫صنایع و اعمال محدودیت مصرف برای ان ها‪ ،‬در تالشـیم تا خاموشـی بخش خانگی را به حداقل‬ ‫برسـانیم»‪ .‬محمـود دشـت بزرگ در جلسـه عبـور از پیـک ‪ 1400‬خوزسـتان کـه با حضور مدیـران عامل‬ ‫شـرکت های توزیع برق اهواز‪ ،‬خوزسـتان و کهگیلویه و جمعی از مسـئولین برگزار شـد‪ ،‬گفت‪« :‬طبق‬ ‫مصوبـه ابالغـی شـرکت توانیـر مقررشـده صنایـع حدا کثـر ‪10‬درصـد از دیمانـد خـود را مصـرف کننـد و‬ ‫شـرکت های توزیـع بـرق منطقـه ای خوزسـتان موظـف هسـتند بر حسـن اجـرای این مصوبـه نظارت‬ ‫کننـد تـا در بخـش خانگـی خاموشـی ها بـه حداقل برسـد»‪.‬‬ ‫سیاه و سفید هورالعظیم و گاومیش هایی که جان به لب می شوند‬ ‫هنا نیسی‬ ‫قتــر از همیش ـه ‪،‬‬ ‫این روزهــا هورالعظیــم ک ـم اب و بی رم ‬ ‫نهــای ســیه چرده‬ ‫شهــا ایــن مهما ‬ ‫شــرمنده گاومی ‬ ‫یقــرار نظار هگــر‬ ‫ب ـی ازار خــود شــده و هورنشــینان‪ ،‬ب ‬ ‫به گل مانــدن و جــان باختــن ایــن دا مهــای ســنگین و‬ ‫شهــا برخــاف ظاهــر‬ ‫بــاارزش خــود هســتند‪ .‬گاومی ‬ ‫زمخــت و خشــن‪ ،‬خــوی بســیار ارام و رامــی دارنــد و‬ ‫پــرورش ایــن دام هــا در هورالعظیــم یکــی از مهم تریــن‬ ‫منابــع درامــد و مشــاغل و شــاید مهم تریــن شــغل‬ ‫بومیــان ســا کن اطــراف هــور اســت‪ .‬طاقــت ایــن حیــوان‬ ‫درش ـت اندام در برابــر گرمــا و نــور مســتقیم افتــاب زیــاد‬ ‫نیســت بــرای همیــن اغلــب بخــش زیــادی از روز را‬ ‫یپــردازد و در نبــود اب‪ ،‬تابــش مســتقیم‬ ‫بــه اب تنــی م ‬ ‫ً‬ ‫افتــاب ایــن حیــوان را کامــا اشــفته و پریشــان می کنــد‬ ‫شهــا‬ ‫به همین دلیــل به گفتــه اهالــی تعــدادی از گاومی ‬ ‫کشــدن‬ ‫در روزهــای اخیــر به دلیل کم شــدن اب و خش ‬ ‫بخش هایــی از هــور‪ ،‬رم کــرده و گــم شــدند‪.‬‬ ‫تغییـرات شـدید و نا گهانـی دمـای محیـط اثـار نا گـواری‬ ‫بـر گاومیـش دارد و ممکـن اسـت بـه بیمـاری ذات الریـه‬ ‫و حتـی مـرگ ان منجـر شـود‪ ،‬در روسـتای ابوالبـوه در‬ ‫شهرسـتان هویـزه گزارش هایـی از مشـاهده بـروز عالئـم‬ ‫وجـود بیمـاری در چنـد گاومیـش ثبت شـده اسـت‪ .‬در این‬ ‫سـوی تـاالب‪ ،‬چشـم را کـه ببنـدی‪ ،‬صـدای انـواع پرنـدگان‬ ‫را نمی شـنوی و صـدای طبیعـت خامـوش اسـت‪ .‬حتـی‬ ‫یقـرار هـم نعـره ای نمی زنند و فقط‬ ‫گاومیش هـای تشـنه و ب ‬ ‫تسـر هم در جسـت وجوی‬ ‫در یک راهپیمایی گسـترده پش ‬ ‫اب سرشـان را بـه این سـو و اب سـو می کننـد تـا بـوی اب‬ ‫یکـه حق ابـه هـور تامیـن نشـود‪ ،‬در‬ ‫را بشـنوند‪ .‬درصورت ‬ ‫مـاه اتـی تنـش ابـی در ایـن زیسـتگاه بـزرگ‪ ،‬بـه بحـران‬ ‫ابـی تبدیـل می شـود و بـه مرگ ومیـر گسـترده ماهی هـا‬ ‫می انجامـد‪ .‬تلاش مـا این اسـت که حـق ِاب تاالب هـا را‬ ‫به میـزان حدا کثر بگیریم؛ این ها صحبت های محمدجواد‬ ‫اشـرفی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خوزسـتان است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬درهرصـورت نمی توانیـم از ایـن واقعیـت فـرار‬ ‫کنیـم کـه در یک سـال کـم اب هسـتیم؛ امـا حـق ِاب تـاالب‬ ‫بـرای جلوگیـری از مرگ ومیـر گونه هـای جانـوری بایـد‬ ‫تامیـن شـود»‪ .‬اشـرفی افـزود‪« :‬خشک شـدن تـاالب در‬ ‫برخـی فصـول طبیعـی اسـت و ا گـر حـق ابـه نیـز داده نشـود‬ ‫مسـاحت تـاالب کـم می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬براسـاس‬ ‫قانـون تعییـن حق ابـه تاالب هـا بـر عهـده محیط زیسـت‬ ‫اسـت و طبـق تحقیقاتـی کـه در دانشـگاه شـهید چمـران‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬در تعییـن حق ابـه هورالعظیـم سـه سـناریو‬ ‫تعریـف شـده ‪ ،‬براین اسـاس حـق ابـه تـاالب در شـرایط‬ ‫خشک سـالی یـک میلیـارد و ‪ ۳۸۳‬میلیون مترمکعـب در‬ ‫سـال در مسـاحت ‪ ۷۶‬هزار هکتـار‪ ،‬در شـرایط عـادی یـک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکعب در مسـاحت ‪ ۸۷‬هزار هکتار‬ ‫و در شرایط ترسالی یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب در‬ ‫مسـاحت ‪۱ ۰۰‬هـزار هکتـار اسـت‪ .‬مشـخص اسـت در شـرایط‬ ‫خشک سـالی طبـق ایـن رونـد طبیعـی بخشـی از تـاالب‬ ‫خشـک می شـود و در سـال ابـی بعـد ا گـر شـرایط عـادی‬ ‫یگـردد و افزایـش‬ ‫شـد مسـاحت تـاالب بـه حالـت قبـل برم ‬ ‫مسـاحت خواهـد داشـت کمـا اینکـه تاالب هـا درطـول عمـر‬ ‫خـود همیشـه ایـن پروسـه را طـی کرده انـد و در سـال های‬ ‫دهـه ‪ ۸۰‬وضعیـت بسـیار اسـفنا ک تر از ایـن بـود‪ .‬مدیـرکل‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت خوزسـتان درخصـوص فعالیـت‬ ‫شـرکت های نفتـی در ایـن تـاالب بیـان کـرد‪« :‬شـرکت نفـت‬ ‫تاسیسـات نفتی و در بخش های که در مدتی خشک شـده‬ ‫بـود و تصـور نمی کردنـد کـه ایـن مناطـق ابگیـر شـود جـاده‬ ‫احـداث کردنـد کـه سـپس ایـن مناطـق ابگیـر و تـاالب احیـا‬ ‫شـد»‪ .‬اشـرفی تصریح کرد‪« :‬باید تالش کنیم و برای تامین‬ ‫حـق ابـه تـاالب بجنگیـم‪ ،‬مـا پیگیـری الزم را کرده ایـم و بـا‬ ‫فشـارهای حدا کثـری بـه سـازمان اب و بـرق خوزسـتان‬ ‫بخشـی از حق ابـه تامیـن شـده و ا گـر اقدامـات مدیریتـی مـا‬ ‫نبـود‪ ،‬االن تـاالب کمتـر از ‪ ۴۰‬درصـد اب داشـت»‪ .‬اشـرفی‬ ‫با بیان اینکـه دبـی رودخانـه کرخـه در حوضـه ای کـه اب‬ ‫وارد تـاالب مـی شـود کمتـر از ‪ ۱۰‬متر مکعـب می شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن امـر به دلیـل برداشـت های غیـر مجـاز در دهانـه تاالب‬ ‫اسـت و در حال حاضـر تـاالب دچـار تنـش شـده و ا گر حق ابه‬ ‫تامیـن نشـود‪ ،‬دچـار بحـران می شـود»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت خوزسـتان در خصوص فعالیت شـرکت های‬ ‫نفتـی در هورالعظیـم گفـت‪« :‬تاالب هـا بایـد بکـر بماننـد؛ اما‬ ‫در مقطعـی از زمـان و به دالیـل اقتصـادی تصمیـم گرفتـه‬ ‫شـد کـه تاسیسـات نفتـی در تـاالب باشـند و ا کنـون بایـد‬ ‫مدیریت کنیم؛ تاسیسـات نفتی اثرات سـوء بالقوه بر تاالب‬ ‫دارد و گاه بالفعـل هـم می شـود کـه ا گـر یکـی از خطـوط‬ ‫انتقـال نفـت شکسـته شـود مشـکالت بسـیاری بـه وجـود‬ ‫مـی اورد؛ کما اینکـه ایـن اتفـاق افتـاده بـود امـا شـرکت هـای‬ ‫ً‬ ‫نفتـی هـم سـریعا جمـع اوری و کنتـرل کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«فعالیت هـای نفتـی به عنـوان یـک عیـب و ایـراد و در مرکـز‬ ‫تاالب هسـت؛ اما چون وجود دارد و از گذشـته امده امروزه‬ ‫بایـد مدیریـت کنیـم‪ .‬ایـن مسـئله ارزش هـای اقتصـادی‬ ‫خود را دارد و روزانه ‪ ۳۵۰‬هزار بشـکه نفت از مخازن مشـترک‬ ‫اسـتخراج می شـود؛ ولی واقعیت این اسـت و باید بپذیریم؛‬ ‫امـا اثـرات سـوء ان را بـه حداقل برسـانیم روش های کاهش‬ ‫اثـرات سـوء را بیشـتر کنیـم»‪.‬‬ ‫برگشت غم انگیز گاومیش ها‬ ‫و عطش و ناامیدی از یافتن اب‬ ‫حـاج رحیـم سـواری از گاومیـش داران منطقـه گفـت‪:‬‬ ‫«چند روز پیـش جریـان اب رودخانـه بـه سـمت تـاالب‬ ‫به مـدت ‪ ۱۰‬روز قطـع شـد و سـپس سـه روز وصـل و دوبـاره‬ ‫‪ ۱۰‬روز قطـع شـد‪ .‬پیش از ایـن نیـز میـزان اب کـم بـود؛ امـا‬ ‫بـاز بهتـر بـود؛ االن حـدود یک مـاه اسـت مشـکل شـدید‬ ‫کهـزار راس گاومیـش تنهـا در‬ ‫اب داریـم‪ .‬نزدیـک بـه ی ‬ ‫ایـن روسـتا وجـود دارد و خـودم حـدود ‪ ۲۰۰‬راس گاومیـش‬ ‫دارم کـه مرتـع گاومیش هـای مـا اینجـا در حاشـیه رود‬ ‫اسـت و هرچـه پیـش مـی رود‪ ،‬محـدوده تـاالب و اب ان‬ ‫کمتـر می شـود؛ امـا در همـه ایـن زمان هـا تـاالب بـه ایـن حد‬ ‫خشـک نشـده بـود»‪ .‬سـواری گفـت‪« :‬چندیـن منطقـه و‬ ‫روسـتای این تاالب متروکه شـده و خالی از سـکنه هسـتند‬ ‫که به دلیل همین خشـک شـدن تاالب اسـت‪ .‬روسـتاهای‬ ‫ملیـه‪ ،‬محیـره‪ ،‬سـیدیه‪ ،‬دبیـه و بسـیاری روسـتاهای دیگـر‬ ‫همگـی متروکـه شـدند»‪ .‬ایـن بومی هورالعظیـم اضافه کرد‪:‬‬ ‫«همه زندگی ما تاالب و گاومیش ها هسـتند و چاره ای جز‬ ‫زندگـی در ایـن تـاالب نداریم‪ ،‬ما هیچ خسـارت و ازاری برای‬ ‫دولـت نداریـم و فقـط سـودده هسـتیم‪ .‬روزانـه حدود هفت‬ ‫کامیـون شـیر از رفیـع به سـمت اهواز حرکت می کنـد و روزانه‬ ‫چندیـن ماشـین فـراورده هـای گوشـتی هـم از اینجـا تامین‬ ‫می شـود»‪ .‬سـواری افـزود‪« :‬قطـع اب تـاالب بایـد دلیلـی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬ا گـر نمی تواننـد ان را برطـرف کننـد مدتـی‬ ‫مـا و دامهایمـان را بـه جـای دیگـری منتقـل کننـد یـا اینکـه‬ ‫مشـکل مـا را حـل کننـد»‪ .‬وی از برگشـتن هنـگام غـروب‬ ‫گاومیش هـا بـه خانـه و عطـش شـدید زبـان بسـته و نـگاه‬ ‫ملتمسـانه اش مـی گویـد و می سـراید‪« :‬علـی ظهری المای‬ ‫و اشـکی العطش مارید (اب را بر پشـت خود حمل کردم واز‬ ‫عطـش شـکایت می کنـم)»‪ .‬اما در این سـوی تـاالب اوضاع‬ ‫کمـی بهتـر اسـت؛ در مخـازن دو تـا چهـار کـه عمـق تـاالب‬ ‫بیشـتر اسـت و شـیب کمتـری دارد ماهیگیرانـی مشـغول‬ ‫صید هسـتند‪ .‬یکی از این ماهیگیران که در گرمای طاقت‬ ‫فرسـای ظهر تابسـتان خوزسـتان مشـغول صید بود‪ ،‬گفت‬ ‫که در این سـاعات روز ماهیگیری بهتر اسـت چون ماهیان‬ ‫ً‬ ‫بـه سـطح اب می اینـد دلیلـش را نمی دانسـت کـه احتمـاال‬ ‫به دلیـل کاهـش ا کسـیژن اب به دلیـل گرمـای زیـاد اسـت‪.‬‬ ‫پرنـدگان مختلـف و زیبایـی مشـاهده می شـد کـه در ان‬ ‫سـوی تـاالب خبـری از انهـا نبـود‪ .‬هـوا بسـیار گـرم بـود؛ امـا‬ ‫وجـود حیـات و وحـش در انجا ملموس بود‪ ،‬تنها دکل های‬ ‫نفتـی بودنـد کـه بسـان اسـتخوانی در گلـوی هـور ‪ ،‬دیـدگاه‬ ‫طبیعـی را خدشـه دار کـرده و منظره بکر تـاالب را مخدوش‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫باز بودن دایک مرزی‬ ‫و هدررفت اب و کشت شلتوک‬ ‫یـک کارشـناس تاالب هـای اداره کل محیـط زیسـت‬ ‫خوزسـتان گفـت‪« :‬رودخانـه کرخـه پـس از طـی ‪ ۱۳‬انشـعاب‬ ‫وارد تـاالب مـی شـود و انشـعابات مخـزن شـماره یـک و دو از‬ ‫رودخانـه کرخـه نـور طی پنج انشـعاب وارد تاالب می شـوند‪.‬‬ ‫شـریان کرخه در سوسـنگرد دو شـاخه هوفل و نیسـان است‬ ‫کـه شـاخه شـمالی از بسـتان وارد تـاالب می شـود و شـاخه‬ ‫جنوبی وارد مخزن شـماره یک می شـود»‪ .‬موسـی مدحجی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ابـی کـه بـرای رودخانـه رهاسـازی شـد بـه‬ ‫صـورت موجـی بـود و بـا دبـی حـدود ‪ ۱۰۰‬متـر مکعـب در ثانیـه‬ ‫از سـد کرخـه رهاسـازی شـد کـه این رهاسـازی ششـم تیرماه‬ ‫انجـام شـد و طـی پنـج روز بـه ابتـدای تاالب رسـید امـا حدود‬ ‫چهـار روز بعـد از جریـان‪ ،‬اب رودخانـه قطـع شـد یعنـی بـه‬ ‫احتمـال زیـاد کال رهاسـازی سـه روز بـوده اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬کشـت های کشـاورزی در مسـیر وجود دارد و در همان‬ ‫روزی که اب جریان پیدا کرد کشاورزان شروع به بذرپاشی و‬ ‫شلتوک کاری کردند و مزارع ماهی فعال شد‪ ،‬بنابراین حق‬ ‫ابه تاالب که سازمان به عنوان تامین کننده سال ابی تعیین‬ ‫شـده از نظـر مـا قابـل قبـول نیسـت در سـه ماهه امسـال کـه‬ ‫مکاتبات زیادی با سـازمان انجام دادیم هنوز رسـما حق ابه‬ ‫تاالب را اعالم نکردند»‪ .‬مدحجی افزود‪« :‬در اردیبهشـت ماه‬ ‫سـتاد تنـش ابـی تشـکیل شـده و میـزان اورد رودخانـه کرخه‬ ‫پشـت سـد محاسـبه شـد و نیـاز هـر کـدام از صنایـع طبـق‬ ‫نظـر سـازمان اب و بـرق تعییـن شـد کـه مصـوب شـد کـه طی‬ ‫چهار مـاه از خـرداد تـا شـهریور ‪ ۲۴۹‬میلیون متر مکعـب اب‬ ‫بـرای رودخانـه کرخـه و تـاالب لحـاظ شـود کـه کمتـر از یـک‬ ‫ششـم حق ابه تاالب اسـت‪ .‬همچنین مصوب شد طی این‬ ‫دوره کشـت شـلتوک صـورت نگیـرد و متولیـان امـر مدیریـت‬ ‫کننـد کـه الگـوی مصـرف رعایـت شـود؛ امـا کشـت شـلتوک‬ ‫در حـال انجـام اسـت سـازمان اب و بـرق و سـایر متولیـان امـر‬ ‫بایـد جوابگـو باشـد»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬با تبخیـر اب و کاهش‬ ‫کیفیـت اب در تـاالب اواخـر خـرداد مـاه طـی دو هفته تـا ‪ ۲۰‬روز‬ ‫دبی رودخانه به صفر رسید و ابزیان در رودخانه تلف شدند‬ ‫کـه ایـن امـر همزمـان با کشـت شـلتوک بـود»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نجاتفالمینگوهایگرفتار‬ ‫در دریاچه ارومیه‬ ‫چنـدی پیـش‪ ،‬تعـدادی فالمینگـو کـه بـر اثـر تبخیـر اب و‬ ‫افزایـش غلظـت نمـک دریاچـه ارومیـه بال هایشـان با‬ ‫بلورهـای نمـک بـه هم چسـبیده بـود و توانایی حرکت‬ ‫نداشـتند؛ دیده شـدند‪ .‬پس از ان محیط بانان دریاچه‬ ‫نهـا شـتافتند و ایـن پرنـدگان زیبـا‬ ‫ارومیـه بـه نجـات ا ‬ ‫نجـات یافتـه و توانایـی پـرواز خـود را بازیافتند‪.‬‬ ‫طاها اصغرخانی‪ /‬ایرنا‬ ‫سینا غریب‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛‬ ‫احداث پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در استان لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان گفـت‪« :‬در جلسـه سـتاد توسـعه سـرمایه گذاری‬ ‫بخـش کشـاورزی بـا احـداث پایانـه صادراتـی محصـوالت کشـاورزی شـامل احـداث‬ ‫سـردخانه‪ ،‬سـورتینگ و بسته بندی موافقت شـد»‪ .‬در جلسه ستاد توسعه سرمایه گذاری‬ ‫بخـش کشـاورزی بـا احـداث ‪ ۱۰‬طـرح کشـاورزی در زیربخش هـای دام و طیـور‪ ،‬شـیالت و‬ ‫ابزیـان‪ ،‬صنایـع تبدیلـی و غذایـی موافقـت شـد‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬دراین جلسـه بـا احـداث پایانـه صادراتـی محصـوالت کشـاورزی شـامل احـداث‬ ‫سـردخانه‪ ،‬سـورتینگ و بسـته بندی موافقـت شـد»‪ .‬دکتـر اسـفندیار حسـنی مقـدم افـزود‪:‬‬ ‫«همچنیـن بـا احـداث یـک واحـد پـرورش مرغ تخم گـذار به ظرفیـت ‪۳۰۰‬هزارقطعـه و تولید‬ ‫ُ‬ ‫ممـرغ موافقـت شـد»‪.‬‬ ‫‪۳۳۰۰‬تـن تخ ‬ ‫سـاالنه‬ ‫احداث سردخانه دوهزارتنی شهرستان خرم اباد‬ ‫وی بیان کرد‪« :‬دراین جلسـه موانع بهره برداری از کارخانه خورا ک دام الیگودرز و کارخانه‬ ‫خـورا ک دام شهرسـتان ازنـا و طـرح احـداث سـردخانه دوهزارتنـی شهرسـتان خرم ابـاد نیـز‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان ادامـه داد‪« :‬احـداث‬ ‫واحـد مـرغ تخم گـذار و واحـد پرواربنـدی دام سـبک بـه ظرفیـت ‪۱۰‬هـزارراس در شهرسـتان‬ ‫سلسـله منطقـه مهـاب از دیگـر طر ح هـای پیشـنهادی شـرکت کوثـر بـود کـه بـا انـان نیـز‬ ‫موافقـت شـد»‪ .‬دکتـر حسـنی مقـدم گفـت‪« :‬احـداث گلخانـه ‪۳۵‬هکتـاری و واحـد پـرورش‬ ‫گاو شـیری ‪۲۰۰۰‬راسـی در منطقـه عباس ابـاد شهرسـتان الیگـودرز موردبررسـی قـرار گرفـت و‬ ‫پـس از انجـام فراینـد اخـذ مجوزهـای الزم عملیـات اجرایـی ان هـا اغاز خواهد شـد»‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان بااشـاره به اینکه درحال حاضـر ‪۸۰‬درصـد تولیـد شـیر‬ ‫خـام اسـتان در گاوداری هـای سـنتی و روستایی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا تکمیـل پـروژه گاوداری‬ ‫هفت هزار راسـی بهرام ابـاد ظرفیـت گاوداری صنعتـی ‪۲۰‬درصد افزایش پیـدا می کند»‪ .‬دکتر‬ ‫اسـفندیار حسـنی مقدم در مراسـم کلنگ زنی گاوداری هفت هزار راسـی روستای بهرام اباد‬ ‫درود بااشـاره به تشـکیل سـتاد توسـعه سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«نتیجـه راه انـدازی ایـن سـتاد کلنگ زنـی ده هـا پـروژه در حـوزه صنایـع تبدیلـی و غذایـی‪،‬‬ ‫دام پـروری‪ ،‬شـیالت‪ ،‬زراعـت‪ ،‬گلخانـه و مـوارد دیگـر اسـت»‪.‬‬ ‫افزایش ‪40‬درصدی تولید شیر خام‬ ‫وی افـزود‪« :‬گاوداری هفت هزار راسـی روسـتای بهرام ابـاد یکـی از ایـن پروژه ه اسـت‪ ،‬بـا‬ ‫ُ‬ ‫‪۷۰‬هزارتن شـیر خام به تولید اسـتان اضافه می شـود‪ ،‬یعنی تولید‬ ‫تکمیل این پروژه حدود‬ ‫شیر خام در گاوداری های صنعتی استان ‪۴۰‬درصد افزایش پیدا می کند»‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی لرسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر ‪۸۰‬درصـد گاوداری اسـتان روسـتایی و‬ ‫یسـت و تنهـا ‪۲۰‬درصـد صنعتـی‪ ،‬بـا تکمیـل ایـن پـروژه ظرفیـت گاوداری صنعتـی بـه‬ ‫سنت ‬ ‫‪۴۰‬درصـد افزایـش پیـدا می کنـد»‪ .‬به گفتـه دکتـر حسـنی مقـدم‪ ،‬همچنیـن ‪ ُ ۱۳۰۰‬تن گوشـت‬ ‫تولیـدی اسـتان یعنـی معـادل پنج درصـد افزایـش پیـدا می کنـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬اشـتغال زایی‬ ‫مسـتقیم پـروژه ‪۳۰۰‬نفـر و غیرمسـتقیم حـدود ‪۶۰۰‬نفـر اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی لرسـتان بااشـاره به اینکه این پروژه ظرف ‪۲۴‬ماه تکمیل می شـود‪ ،‬گفت‪« :‬اعتبار‬ ‫الزم بـرای پـروژه ‪۷۵۰‬میلیاردتومـان اسـت کـه ازطریـق بخـش خصوصـی تامیـن می شـود»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫خرید ‪ 3500‬تن بذر گندم در استان‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان در جلسـه کمیته فنی گفت‪۷۰« :‬درصد برداشـت‬ ‫گنـدم اسـتان انجـام شـده و ‪۳۰‬درصـد باقـی مانـده اسـت»‪ .‬اسـفندیار حسـنی مقـدم‬ ‫گفـت‪« :‬در زمـان باقی مانـده پیش بینـی می شـود مقـدار ‪ ُ ۳۵۰۰‬تـن بـذر گنـدم خریـداری‬ ‫شـود و درمجمـوع میـزان بـذر خریداری شـده بـه ‪ ُ ۲۲۰۰۰‬تـن برسـد‪ ،‬باتوجه بـه بـروز پدیـده‬ ‫خشک سـالی در یک سـال اخیر تهیـه ایـن مقـدار بـذر یـک موفقیـت بـزرگ اسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان بااعالم اینکـه عـدم بـارش بـاران و در نتیجـه‬ ‫خشک سـالی شـرایط ویـژه ای در تامیـن بـذر فراهم کرده اسـت به کشـاورزان توسـعه کـرد از‬ ‫مزار ع خود اقدام به ذخیره سـازی بذر خودمصرفی کنند‪ .‬وی درپایان نمایندگان بازرسـی‬ ‫و حراسـت سـازمان را مامـور کـرد در زمـان کشـت و در فصـل پاییـز نظـارت الزم بـر توزیـع‬ ‫بـذر را داشـته‪ ،‬ورودی و خروجـی انبارهـا را در قالـب سـامانه ای کـه بدین منظـور طراحـی‬ ‫شـده اسـت مدیریـت کننـد و از خـروج بـذر از اسـتان بـدون مجـوز سـازمان جلوگیری کنند؛‬ ‫در غیر این صـورت محمولـه قاچـاق محسـوب شـده و توقیـف می شـود‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫نتیجه انتخابات شورای اسالمی دو شهر ری‬ ‫به هیئت عالی نظارت محول شد‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری بابیان اینکه صحت انتخابات‬ ‫شـوراهای اسلامی در شـهرهای حسـن اباد‪ ،‬قلعه نـو‪،‬‬ ‫قیامدشـت موردتائیـد قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نتیجـه‬ ‫نهایـی دو شـهر کهریـزک و باقرشـهر ایـن شهرسـتان بـه‬ ‫هیئـت عالـی نظـارت اسـتان تهـران محـول شـد»‪ .‬حسـین‬ ‫توکلـی کجانـی اظهـار داشـت‪« :‬تمامـی تخلفـات انتخاباتـی‬ ‫در حـوزه شـوراهای شـهر و روسـتا توسـط دسـتگاه قضائـی‬ ‫بررسـی می شـود و بـا متخلفـان برخـورد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه از چهـار انتخابـات برگزارشـده در روز‬ ‫‪ ۲۸‬خردادمـاه‪ ،‬صحـت سـه انتخابـات ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی و مجلـس خبـرگان رهبـری در‬ ‫شهرسـتان ری بـه تائیـد شـورای نگهبـان رسـیده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬صحـت انتخابـات شـورای شـهر مرکز شهرسـتان که‬ ‫بـر روی حـوزه انتخابـی تهـران‪ ،‬ری و تجریـش بـود ازطریـق‬ ‫یسـت و بـرای سـایر شـهرها‬ ‫فرمانـداری تهـران درحـال بررس ‬ ‫نیـز سـه شـهر موردتائیـد و دو شـهر بـه هیئـت عالـی نظـارت‬ ‫استان محول شد»‪ .‬توکلی عنوان کرد‪« :‬پس از اعالم نتایج‬ ‫شـمارش ارای ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای اسلامی‬ ‫در صندوق هـای اخـذ رای در شهرسـتان ری‪ ،‬تعـدادی از‬ ‫داوطلبین شهرهای کهریزک و باقرشهر اعتراضاتی داشتند‬ ‫کـه براسـاس مـاده ‪ ۵۵‬قانـون انتخابـات‪ ،‬رونـد رسـیدگی‬ ‫بـه شـکایات در جلسـات مشـترک هیئت هـای اجرایـی و‬ ‫نظـارت انتخابـات شهرسـتان ری اغـاز و طـی ان تعـدادی‬ ‫از صندوق هـا بازشـماری و صورت جلسـات بـا سـامانه‬ ‫جامـع انتخابـات انطبـاق داده شـد و مـوارد اختلاف لحـاظ‬ ‫شـد»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری افزود‪« :‬هیئـت اجرایی‬ ‫انتخابـات شهرسـتان ری پـس از رسـیدگی بـه شـکایات‪،‬‬ ‫پیشـنهاد ها و نظـرات خـود را بـه هیئـت نظـارت شهرسـتان‬ ‫ارائـه و طـی ان صحـت انتخابـات شـورای اسلامی سـه شـهر‬ ‫حسـن اباد‪ ،‬قیامدشـت و قلعه نـو تائیـد و هیئـت نظـارت‬ ‫درخصـوص انتخابـات شـورای اسلامی شـهرهای باقرشـهر‬ ‫و کهریـزک همچنیـن برخـی افـراد‪ ،‬مـوارد و پیشـنهاد هایی‬ ‫یبـر عـدم صحـت بـه هیئـت عالـی نظـارت اسـتان‬ ‫را مبن ‬ ‫تهـران ارائـه کـرده تـا نظـر نهایـی اعلام شـود»‪ .‬توکلـی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای‬ ‫حسـن اباد‪ ،‬قیامدشـت و قلعه نـو شهرسـتان ری درصـورت‬ ‫اعتـراض بـه ا گهـی نتایـج صحـت انتخابـات ایـن سـه شـهر‪،‬‬ ‫می توانند ظرف مدت دوروز شکایت خود را به هیئت عالی‬ ‫نظـارت اسـتان تهـران ارائـه تـا در زمـان قانونـی نظـر نهایـی‬ ‫اعلام شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬فرمانـداری ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری اجـرای ُم ّـر قانـون درخصوص انتخابـات را در اولویت قرار‬ ‫داده و تا زمان اعالم نظر هیئت عالی نظارت استان تهران‪،‬‬ ‫هرگونه گمانه زنی درخصوص منتخبین شوراهای اسالمی‬ ‫صحت نداشـته و از عموم مردم تقاضا می شـود به شـایعات‬ ‫توجـه نکـرده تـا در کمـال ارامـش فراینـد قانونی طی شـود»‪.‬‬ ‫رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان ری خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬درخصوص تخلفات انتخاباتی در شـهرهای باقرشـهر‬ ‫و کهریزک‪ ،‬دستگاه قضائی پرونده هایی را تشکیل داده که‬ ‫رونـد ان درحـال بررسی سـت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫توسعه شبکه ابیاری تحت فشار در گرگان‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫گرگان از اجرای طرح توسـعه شـبکه ابیاری تحت فشـار در‬ ‫بلـوار صیـاد شـیرازی خبر داد‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسـانی‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری گـرگان؛ یحیـی سـتوده نیا بـا‬ ‫اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬شـهرداری گـرگان به منظور حفظ‬ ‫و صیانـت از منابـع اب زیرزمینـی‪ ،‬برنامـه توسـعه شـبکه‬ ‫ابیاری تحت فشـار را به صورت بسـیار جدی در دسـتورکار‬ ‫قـرار داده اسـت»‪ .‬سـتوده نیا افـزود‪« :‬درهمین راسـتا‪،‬‬ ‫توسـعه شـبکه ابیـاری تحت فشـار در بلـوار صیاد شـیرازی‬ ‫از روز گذشته اغاز شده و ا کنون کار لوله کشی ان به پایان‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کرد‪« :‬بـرای تامین منابع اب‬ ‫ان از رودخانه روسـتای زیارت اب را پمپاژ و پس از انتقال‬ ‫از مسـیر بلـوار ناهارخـوران ان را وارد بلـوار صیـاد کردیـم»‪.‬‬ ‫سرپرسـت سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شـهرداری‬ ‫گـرگان بـا تقدیـر از صبـوری و اطالع رسـانی شـهروندان‬ ‫سـا کن در منطقـه صیـاد گفـت‪« :‬پیمانـکار طـرح از دیـروز‬ ‫و امـروز درحـال تسـت مسـیر بـوده و به دلیـل اختلاف‬ ‫ارتفاعـی کـه در مبـدا و مقصـد وجود داشـت نیـاز به نصب‬ ‫شـیر فشارشـکن بـود»‪ .‬سـتوده نیا ابـراز امیـدواری کـرد بـا‬ ‫نصـب شـیرهای فشارشـکن و تنظیـم ان هـا ایـن مشـکل‬ ‫به طـور کامـل برطـرف شـود‪.‬‬ ‫بازدید از مرا کز مخابرات شهری‬ ‫و روستایی مینودشت‬ ‫رئیـس اداره حراسـت مخابـرات منطقـه گلسـتان از‬ ‫مرا کـز مخابـرات شـهری و روسـتایی مینودشـت بازدیـد‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش اداره روابط عمومـی مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان؛ محمـود محمـدی باتا کیدبراینکـه تامیـن‬ ‫تجهیـزات مخابراتـی مناسـب و بـه روز در ارائـه خدمـات‬ ‫و سـرویس های مخابراتـی تاثیـر بسـزایی دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«بازدیـد دوره ای از ایـن امکانات فنی موجب خواهد شـد‬ ‫ایـرادات شناسـایی و اقدامـات الزم بـرای رفـع ان انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان مینودشـت‬ ‫بااشـاره به حضـور مهنـدس مسـلمی و بازدیـد از مرا کـز‬ ‫مخابـرات شـهری و روسـتایی ایـن شهرسـتان گفـت‪« :‬بـا‬ ‫حضـور رئیـس اداره حراسـت مخابـرات منطقـه گلسـتان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سلامت تجهیـزات کاملا بررسـی و راهکارهـای مناسـب‬ ‫درزمینـه اسـتفاده بهینـه از امکانـات مخابراتـی ارائـه و بـر‬ ‫مناسب سـازی تجهیـزات براسـاس درخواسـت مشـتریان‬ ‫تا کیـد شـد»‪.‬‬ ‫تکریم جامعه ایثارگری؛‬ ‫از ارزش های اصلی انقالب‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬تکریـم خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر و‬ ‫ارزش هـای دفـاع مقـدس بـر همـگان واجـب اسـت و‬ ‫امیـدوارم مسـئوالن سـنت دیـدار بـا خانواده هـای شـهدا‬ ‫و ایثارگـران را سـرلوحه فعالیت هـای خـود قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫اسـرافیل وزیری گفت‪« :‬دیدارهای حضوری سـبب شـده‬ ‫تـا زمینـه و بسـتری فراهـم شـود کـه خانواده هـای معظـم‬ ‫شـاهد و ایثارگـر از نزدیـک مسـائل خـود را بیـان کننـد»‪.‬‬ ‫وزیـری ضمـن تا کیـد بـر دیدارهـا و مالقـات چهـره بـه‬ ‫چهـره بـا جامعـه ایثارگـری افـزود‪« :‬هـر چـه در خدمـت بـه‬ ‫خانواده هـای شـاهد و ایثارگـر باشـیم کـم اسـت و وظیفـه ‬ ‫داریـم در مرتفع کـردن مشـکالت ایـن قشـر معـزز تمـام‬ ‫تالشـمان را بـه کار گیریـم»‪ .‬وی تا کید کـرد‪« :‬خدمتگزاری‬ ‫بـه جامعـه ایثارگـری ازجملـه توفیقاتی سـت کـه نصیـب‬ ‫هرکسـی نمی شـود و به پـاس ایـن توفیـق الهـی بایـد بـه‬ ‫بهتریـن نحـو وظایـف خـود را درقبـال شـهدا‪ ،‬ایثارگـران و‬ ‫خانواده هـای ایشـان انجـام دهیـم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪358‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ ‫دیلیپ کومار‬ ‫سروش راسخ‬ ‫هفته گذشـته‪ ،‬دیلیپ کومار که ماه پیش در بیمارسـتانی در بمبئی بسـتری شـده بود؛ در ‪98‬سـالگی به دلیل کهولت‬ ‫و مشـکالت تنفسـی درگذشـت‪ .‬وی که در ای سـی یو تحت معالجه بود‪ ،‬در ‪ 7‬ژوئیه ‪ 2021‬از دنیا رفت‪ .‬این خبر‪ ،‬توسـط‬ ‫یشـد‪ ،‬اواخـر ژوئـن و‬ ‫خانـواده و دوسـتان وی در توئیتـر تائیـد شـد‪ .‬ایـن بازیگـر کـه از نمادهـای «بالیـوود» محسـوب م ‬ ‫در پی وقفه هایی که در تنفس برایش پیش می امد‪ ،‬به بیمارسـتانی غیرکوویدی منتقل شـده بود‪ .‬وی ان زمان پس از‬ ‫خار ج کردن مایعات اضافی در ریه ها‪ ،‬از بیمارستان مرخص شده بود‪« .‬امیتاب باچان» بالفاصله با انتشار این خبر‪،‬‬ ‫عکـس مشـترکی منتشـر کـرد و درگذشـت اسـطوره بازیگـری را تسـلیت گفـت‪ .‬وی نوشـت‪« :‬ا گـر زمانـی‪ ،‬تاریخ سـینمای‬ ‫یشـود»‪ .‬نارندرا مودی؛ نخسـت وزیر هند نیز‬ ‫هند نوشـته شـود‪ ،‬به دو دوره پیش از دیلیپ کومار و پس از ان تقسـیم م ‬ ‫یشـود‪ .‬مـرگ او اندوهی بـزرگ برای دنیای‬ ‫در یـک توئیـت نوشـت‪« :‬از دیلیـپ کومـار به عنوان یک افسـانه سـینما یاد م ‬ ‫فرهنگی ماسـت»‪ .‬این بازیگر معروف به «پادشـاه تراژدی»‪ ،‬در سـال ‪ 1994‬به دلیل مشـارکت در سـینمای هند‪ ،‬جایزه‬ ‫افتخـار عالـی «داداصاحـب پالکـی» را دریافـت کرد‪ .‬چهره هفتـه را به او اختصـاص داده ایم‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 1922‬در پیشاور (پا کستان)‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫کالج اموزش عالی ‪Guru Nanak Khalsa‬‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫بازیگر و تهیه کننده‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫نهـا دوسـت دوران کودکـی بودنـد و ا گرچـه راهشـان مدتـی از‬ ‫او در محلـه ای زندگـی می کـرد کـه راج کاپـور نیـز بـود؛ ا ‬ ‫هـم جـدا شـد؛ امـا بعدهـا وارد یـک حرفـه مشـترک شـدند‪ :‬سـینما‪ .‬او در نوجوانـی‪ ،‬همـراه بـا خانـواده اش به بمبئی‬ ‫دسـال به کمک دویکا رانی (از نخسـتین سـتارگان سـینمای هند) سـر از دنیای سـینما دراورد‪ .‬نام‬ ‫رفت و پس از چن ‬ ‫اصلـی اش «محمـد یوسـف خان» بـود؛ امـا پس از انکـه رانـی کشـفش کـرد‪ ،‬از سـوی با گواتـی چـاران وارما (نویسـنده‬ ‫هندی) نام سـینمایی «دیلیپ کومار» به او داده شـد‪ .‬ا کران اولین فیلم او «جوار باتا» به سـال ‪۱۹۴۴‬؛ یعنی وقتی‬ ‫‪ ۲۲‬ساله بود‪ ،‬برمی گردد؛ فیلمی که بازی دیلیپ در ان چندان مورد توجه قرار نگرفت‪ .‬پس ازان‪ ،‬در دو فیلم دیگر‬ ‫بـازی کـرد تـا نوبـت بـه «جا گنـو» (‪ )۱۹۴۷‬رسـید‪ .‬بـازی در این اثـر او را ب هصـورت چهـره ای مطـرح دراورد‪ .‬د وسـال بعد‬ ‫و در کنـار همشـهری اش؛ راج کاپـور‪ ،‬فیلـم ملـودرام «انـداز» را بـا حضـور نرگس بازی کرد‪ .‬موفقیـت کالن مادی این‬ ‫فیلـم‪ ،‬کومار را سـتاره کرد‪.‬‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫پدرش «الله غالم سرور» بازرگان میوه و مالک باغ های بزرگ در پیشاور و دواللی در ماهارشتا بود‪ .‬مادرش نیز «عایشه بیگم» نام‬ ‫داشت‪ .‬او‪ ۱۲ ،‬برادر و خواهر داشت؛ برادر کوچک ترش «ناصرخان» نیز بازیگر بود که در فیلم های «گنگا و جمنا» (‪ )۱۹۱۲‬و «بایرا گ»‬ ‫(‪ )۱۹۷۶‬نقش مقابل او را بازی کرد‪ .‬دیلیپ در سال ‪۱۹۶۶‬؛ زمانی که ‪ ۴۴‬سال داشت‪ ،‬با «سایرا بانو» ازدواج کرد‪ ۱۴ .‬سال بعد در ‪،۱۹۸۰‬‬ ‫ششـدن‬ ‫خبـر ازدواج دیلیـپ بـا زنـی به نـام «اسـما» پخـش؛ و معلوم شـد کـه س هسـال از ازدواج ان ها می گذرد‪ .‬این خبر‪ ،‬باعث مخدو ‬ ‫چهره دیلیپ شد؛ از این رو در میانه ‪ ،۱۹۸۰‬همسر دومش را طالق داد‪ .‬او و سایرا فرزندی نداشتند‪.‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫اولین بازیگر برنده جایزه بهترین بازیگر (مرد) «فیلم فیر» است؛ و با هشت بار دریافت ان‪ ،‬در کنار «شاهر خ خان»‪،‬‬ ‫‪۴۰‬سـال بعـد از تولـد سـینمای هنـد‪ ،‬به‬ ‫نبـار در سـال ‪۱۹۵۳‬؛ یعنـی ‬ ‫رکـورد دار اسـت‪ .‬جشـنواره «فیلـم فیـر» بـرای اولی ‬ ‫داوری سـینمای این کشـور در سـالی که گذشـته بود (‪ )۱۹۵۲‬پرداخت که در همان نخسـتین دوره‪ ،‬دیلیپ کومار‬ ‫بـرای بـازی در فیلـم «لکه دار» بهترین بازیگر مرد سـال لقب گرفت‪.‬‬ ‫گزیدهفعالیت ها‪:‬‬ ‫بازی در بیش از ‪ 65‬فیلم؛ ازجمله «جاویدان‪ ،‬دنیا‪ ،‬کوشـش‪ ،‬قاضی‪ ،‬مشـعل‪ ،‬شـهید‪ ،‬غرور‪ ،‬قانون از ماسـت‪ ،‬دوداس‪ ،‬پیغام؛ و رام‬ ‫و شام»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جسـال از دنیای سـینما دور شـد‪ .‬در سـال ‪۱۹۸۱‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۷۶‬بازیگری را موقتا کنار گذاشـت و برای پن ‬ ‫بـا فیلـم بسـیار پرفروش «کرانتـی» بـه پـرده سـینما بازگشـت‪ .‬سـرانجام در سـال ‪ ۱۹۹۸‬فیلـم «قلعـه» را‬ ‫ً‬ ‫بـازی؛ و پـس از ان رسـما بازنشسـتگی خـود را اعلام کرد‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫من به اسـتاربودن نیز اعتقاد ندارم؛ چه رسـد به سوپر اسـتار بودن‪ .‬اینکه بیرون خانه‬ ‫یشـوند تـا حتـی ا گـر شـده‪ ،‬نگاهـی کوتـاه بـه مـن بیندازنـد‪،‬‬ ‫مـن‪ ،‬طرفدارانـم جمـع م ‬ ‫یسـت و عالقـه‪ .‬بلـه؛ درپ ِـی موفقیـت فیلم هایـم‪ ،‬مـردان و زنـان‬ ‫ناشـی از کنجکاو ‬ ‫و دختـران و پسـران بسـیاری می خواهنـد کـه مـرا از نزدیـک ببیننـد؛ امـا ایـا این هـا‬ ‫نشـانه ای از سـتاره بودن اسـت؟ همیشـه در اطـراف مـن افـراد کنجـکاوی وجـود‬ ‫سو جوهـای جالبـی می کننـد؛ دربـاره خـودم‪،‬‬ ‫دارنـد کـه جلـوی راهـم را می گیرنـد و پر ‬ ‫نهـا نوعـی ابـراز عالقـه و عشـق اسـت کـه مـردم بـه مـن‬ ‫خانـواده ام‪ ،‬کارم و ‪...‬؛ ای ‬ ‫ً‬ ‫می دهنـد؛ از دوست داشـتن اسـت‪ .‬مـن ایـن را یـک موهبـت می دانـم و اصلا تصـور‬ ‫نمی کنـم کـه ادمـی ویـژه هسـتم‪ .‬اسـتار و سوپراسـتار فقـط یـک «برچسـب» اسـت که‬ ‫بازاریابی بهتر و رسـیدن به فـروش باالتر‪.‬‬ ‫رسـانه بـه شـما الصـاق می کند؛ چیزی بـرای‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫نقشـی کـه واقعـا مـرا به چالـش کشـید‪ ،‬شـاهزاده سـلیم در فیلـم «مغـول اعظـم» بـود؛‬ ‫چـون هیـچ مرجعـی بـرای مطالعـه دربـاره او وجـود نداشـت‪ .‬البتـه درمـورد ان دوره‬ ‫و حوادثـی کـه قـرار بـود در فیلـم به تصویـر کشـیده شـود‪ ،‬متـون فراوانـی هسـت؛ امـا‬ ‫در مـورد رفتارهـا و خصوصیـات سـلیم چیـزی نبـود کـه بـه مـن کمـک کنـد تـا شـباهت‬ ‫محسوسـی بـه ان شـخصیت پیـدا کنـم‪.‬‬ ‫گاهـی کـه بـه ازدواجـم فکـر می کنـم؛ می بینـم کلمـه ای بـرای تشـکر از حق تعالـی نـدارم‬ ‫کـه سـایرا (بانـو) را سـر راه مـن قـرار داد‪ .‬او وقتـی بـا مـن ازدواج کـرد‪ ،‬بسـیارجوان بـود‪.‬‬ ‫بسـیاری از دوسـتان نزدیکـم تعجـب کـرده بودنـد کـه چگونـه می توانیـم با توجه بـه‬ ‫اختلاف سـن و سـطح بلـوغ نابرابـر‪ ،‬بـا یکدیگـر کنـار بیاییـم‪ .‬او همیشـه بهتریـن‬ ‫دوسـت و همـراه فکـری ام بـوده‪ .‬او حتـی ازانجا کـه مـن بـه ادبیـات عالقه منـد بـودم‪،‬‬ ‫اموزشـی غرب اسـت؛ او‬ ‫درزمینـه ادبیـات مطالعـه کرد‪ .‬سـایرا دانش اموخته سیسـتم‬ ‫ِ‬ ‫در انگلسـتان تحصیـل کـرد؛ امـا مـادر و مادربزرگـش مراقـب بودنـد کـه او بـه ارزش ها و‬ ‫رسـوم هنـد احتـرام بگـذارد و بینـش خـود را وسـعت ببخشـد‪.‬‬ ‫ا گـر بخواهـم خـود را تعریـف کنـم؛ بایـد بگویـم دیلیـپ کومـار انسـانی سـخت کوش و‬ ‫سـاده اسـت که همیشـه عاشق کشـورش و مردم کشـورش بوده و بسیار تالش کرده‬ ‫تـا دراین زمانـه دشـوار دوام بیـاورد‪.‬‬ صفحه 15 ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫لوکا‬ ‫به سرم شور نهنگ است‬ ‫صداپیشـگی جیکـوب ترمبلـی‪ ،‬جـک‬ ‫انیمیشـنی سـاخته انریکـو کازاروزا؛ و‬ ‫ِ‬ ‫دیلـن گریـزر‪ ،‬مایـا رودولـف‪ ،‬جیـم گافیـگان‪ ،‬سـندی مارتیـن‪ ،‬جا کومـو‬ ‫جانیوتـی و ساشـا بـارون کوهـن‪ .‬لوکا یک هیـوالی دریایی ‪ ۱۳‬سـاله کنجکاو‬ ‫در مـورد دنیـای بـاالی دریاسـت‪ .‬او در اب هـای کنـار سـاحل ایتالیـا زندگـی‬ ‫می کنـد و در تمـام عمـرش بـه او هشـدار داده انـد دنیـای انسـان ها‪ ،‬جـای‬ ‫خطرنا کی سـت؛ امـا او می خواهـد جهانـی تـازه را ببینـد‪.‬‬ ‫روایـت تنهایـی انسـان مـدرن ‪ !...‬فاضـل رفاهـی‪ ،‬مهـدی رضایـی‪ ،‬علـی‬ ‫امانـی‪ ،‬مهـدی فلاح‪ ،‬جـواد موسـوی‪ ،‬نیایـش رهبـان‪ ،‬رامیلا مهابـادی‪،‬‬ ‫سـتایش مهابادی‪ ،‬مهسـا جوانمرد‪ ،‬تینا برومند و اذین حسـینی؛ بازیگران‬ ‫ن تئاتـر به نویسـندگی و کارگردانـی حامـد هـادوی هسـتند که تـا ‪ 30‬تیر ماه‬ ‫ایـ ‬ ‫سـاعت ‪80( 19‬دقیقـه) در «خانـه هنرمنـدان» (کـرج) میزبـان عالقه منـدان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن اثـر در هـر اجـرا میزبـان چهـار مخاطـب اسـت‪.‬‬ ‫در یک ظهر داغ تابستان‬ ‫دختری از بصره امد‬ ‫معجزهعشق‬ ‫بیژنجاللی‬ ‫کتابی به قلم جمشـید خانیان که انتشـارات «افق» در ‪116‬صفحه و قیمت‬ ‫‪27‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ .‬خانیـان؛ در سـال ‪ 1340‬در ابـادان متولـد شـد‪.‬‬ ‫تجربـه عشـق در دور ه نوجوانـی‪ ،‬حسـی مرمـوز‪ ،‬شـیرین و عجیـب اسـت‬ ‫کـه می توانـد معنـای زندگـی را دگرگـون کنـد و ایـن رمـان نوجوانانـه نیـز‬ ‫امکانی ست برای تفکر‪ ،‬شناخت و روبه رویی با چالش هایی که ارزو دارید‪،‬‬ ‫نوجوانـان هرگـز تجربـه نکننـد‪.‬‬ ‫به سویارمانشهر؛‬ ‫فصل دوم‪ :‬بهاری که نیامد‬ ‫نمایشگاه انفرادی اثار بهرنگ صمدزادگان که تا ‪ 30‬تیرماه جاری در گالری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬ظفـر‪ ،‬خیابـان ناجـی‪،‬‬ ‫«محسـن» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 20‬به‬ ‫ِ‬ ‫فـرزان‪ ،‬کوچـه نوربخـش‪ ،‬بلـوار مینای شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ 42‬برپاسـت‪ .‬در بیانیه‬ ‫ان می خوانیـم‪ :‬بهشـت‪ ،‬مکانـی نبـود کـه بتـوان ان را کشـف کـرد‪ .‬هیـچ‬ ‫نقشـه ای بـرای راهنمایـی انسـان بـه ان وجـود نداشـت؛ در عـوض وجـود ان‬ ‫در بشـر ذاتـی بـود‪.‬‬ ‫البومـی بـا اهنگسـازی و نوازندگـی محمدرضـا اژدری؛ بـا هشـت اهنـگ کـه‬ ‫همـه در فضایـی ارام و در سـبک «نیو ایـج» سـاخته و اجـرا شـده اند‪ .‬معجـزه‬ ‫عشـق‪ ،‬رقـص بـاران‪ ،‬دنیـای مـن ‪ ،‬ناقـوس‪ ،‬صـدای تـو‪ ،‬غـروب رویاهـای‬ ‫مـن‪ ،‬سـکوت و تقدیـر؛ قطعـات ایـن البـوم هسـتند‪ .‬اژدری‪ ،‬دانش اموختـه‬ ‫دانشگاه هنر تهران در رشته نوازندگی جهانی ست که از سال ‪ ۱۳۹۳‬ارکستر‬ ‫پادرامـاد را تاسـیس کـرد‪.‬‬ ‫زعفرون‬ ‫یـک برنامـه امـوزش اشـپزی کـه بـا روشـی نویـن و بـرای اولین بـار‪،‬‬ ‫تو فن هـای اشـپزی را بـا اسـتفاده از فیلـم‪ ،‬عکـس و متـن‪ ،‬کامـل و‬ ‫فو ‬ ‫مرحله به مرحلـه بـه عالقه منـدان پخت وپـز یـاد می دهـد‪ .‬همـه تصاویـر این‬ ‫اپ‪ ،‬تولید خود گروه زعفرون بوده اسـت و از غذاهای ملل نیز در این برنامه‬ ‫امـوزش وجـود دارد‪ .‬تهیـه انـواع غذاهـای پرکالـری‪ ،‬کم کالری‪ ،‬رژیمـی و ‪ ...‬را‬ ‫نیـز امـوزش می دهـد‪.‬‬ ‫ان روز که مردم‬ ‫انچه را که یادگار دریاست‬ ‫به دریا باز دهید‬ ‫انچه را که از اسمان‬ ‫در دل من مانده است‬ ‫به اسمان بازگردانید‬ ‫زمزمه یجنگل‬ ‫و صدای ابشارها را‬ ‫به جنگل و ابشار‬ ‫برگردانید‬ ‫و ا گر ستاره ای در دست های من‬ ‫مانده است‬ ‫ان را به اسمان باز فرستید‬ ‫و ان گاه تن من را به زمین‬ ‫باز دهید‬ ‫و قلب من را به سکوت و تاریکی‬ ‫بسپارید‬ ‫و سپس به اهستگی‬ ‫از من دور شوید‬ ‫تا هرگز از رفت و امد شما‬ ‫با خبرنباشم‬ ‫موسی گوموس‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
هفته نامه سرافرازان 365

هفته نامه سرافرازان 365

شماره : 365
تاریخ : 1400/06/15
هفته نامه سرافرازان 364

هفته نامه سرافرازان 364

شماره : 364
تاریخ : 1400/06/08
هفته نامه سرافرازان 363

هفته نامه سرافرازان 363

شماره : 363
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه سرافرازان 362

هفته نامه سرافرازان 362

شماره : 362
تاریخ : 1400/05/18
هفته نامه سرافرازان 361

هفته نامه سرافرازان 361

شماره : 361
تاریخ : 1400/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!