هفته نامه سرافرازان شماره 357 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 357

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 357

هفته نامه سرافرازان شماره 357

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 14‬تیر‪ 24/1400‬ذی القعده‪ 5/1442‬جوالی‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/357‬تومان‬ ‫چرا سهم اشتغال زنان در حوز ه فناوری کم است؟‬ ‫نابرابر برابری‬ ‫جدال‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫پیشـرفت های دانـش پزشـکی و به همـراه ان موفقیت هـای‬ ‫روز افـزون در صنعـت داروسـازی در افزایـش طـول عمـر و‬ ‫سلامت مـردم به ویـژه پـس از جنـگ جهانـی دوم نقـش‬ ‫بسـیار تعیین کننـده ای ایفـا کرده انـد‪ .‬باتوج هبـه چنیـن‬ ‫پیشـرفت های شـگرفی در رشـته پزشـکی و روان پزشـکی‬ ‫و اثبـات تاثیـر بی بدیـل انهـا در حفـظ تندرسـتی انسـان ها‪،‬‬ ‫هنـوز هـم هسـتند کسـانی کـه نـه بـا علـم پزشـکی یـا‬ ‫پزشـکان بلکـه بـا دارو و تاثیـر ان بـر سلامتی خـود رابطـه‬ ‫خوبـی ندارنـد‪ .‬ایـن مشـکل‪ ،‬بیشـتر درمورد تشـخیص های‬ ‫بخـش روان پزشـکی به چشـم مـی خـورد و داروهایـی کـه‬ ‫یـک روان پزشـک تجویـز می کنـد ‪ .‬چه بسـا درمـورد بقیـه‬ ‫رشـته های پزشـکی چـون امـکان تماسـی فیزیکـی و‬ ‫ازمایش هـای فیزیکـی بیشـتری در دسـترس اسـت و دارو‬ ‫ب هسـرعت عمـل می کنـد و درد بیمـار را تسـکین می بخشـد‪،‬‬ ‫مـردم اعتمـاد بیش تـری کـرده و مشـکل چندانـی ندارنـد‪.‬‬ ‫به طور مثال؛ شـما نزد یک پزشـک متخصص بیماری های‬ ‫ریـوی می رویـد و از درد سـینه و سـرفه گالیـه می کنیـد؛ او بـا‬ ‫عکس برداری از ریه و معاینه نحوه تنفس شـما ‪ ،‬تشـخیصی‬ ‫را درمـورد بیماری تـان می دهـد و شـما پـس از دریافـت دارو‬ ‫و مصـرف ان ب هسـرعت تاثیـر مثبـت در جهـت کم شـدن‬ ‫دردتـان مشـاهده می کنیـد؛ امـا درمـورد بیماری هایـی‬ ‫کـه یـک روان پزشـک قـرار اسـت تشـخیص دهـد‪ ،‬درمـان‬ ‫به سرعت بیمارهایی فیزیکی پیش نمی رود‪ .‬درواقع فرایند‬ ‫تشـخیص روان پزشـک از بیماری فرد‪ ،‬بسیار متفاوت است‬ ‫و تـا انـدازه زیـادی بسـتگی بـه گزارشـی دارد کـه بـه بیمـار بـه‬ ‫روان پزشـک ارائـه می دهـد‪ .‬روان پزشـک هرانـدازه هـم‬ ‫کـه در کارش متخصـص باشـد بازهـم براسـاس مشـاهده‬ ‫رفتـار مراجـع و توجـه به گـزارش او‪ ،‬تشـخیص بیمـاری داده‬ ‫و دارو تجویـز می کنـد‪ .‬دربسـیاری از مـوارد بیماری هـای‬ ‫روان ‪ ،‬مشـکالت ‪ ،‬اختلاالت و خطراتـی کـه فـرد بـرای خـود‬ ‫و دیگـران می توانـد به وجـود بیـاورد‪ ،‬در ظاهـر مراجـع دیـده‬ ‫ً‬ ‫نمی شـود‪ .‬مثلا درمـورد فـردی کـه کمـردرد دارد‪ ،‬پزشـک‬ ‫از نحـوه راه رفتـن و نشسـتن‪ ،‬می توانـد تاانـدازه ای بـه‬ ‫مشـکل مراجعـش پی ببـرد؛ یـا حتـی بعـد از چنـد پرسـش‬ ‫یـا دسـت زدن بـه کمـر بیمـار‪ ،‬چگونگـی و چرایـی بـروز ان را‬ ‫تشـخیص دهـد و بـا کمـی دارو مشـکل او را برطـرف کنـد؛ اما‬ ‫درمورد مراجعان به روان پزشـکی موضوع به این سـادگی ها‬ ‫نیسـت‪ .‬درواقـع؛ هر انچـه مـا بـه روان پزشـک می گوییـم و از‬ ‫زندگـی و مشـکل مان گـزارش می دهیـم‪ ،‬پایه و اساسی سـت‬ ‫بـرای اینکـه او بتوانـد درمـورد بیمـاری مـا تشـخص درسـتی‬ ‫دهـد‪ .‬ایـن روش تشـخیص‪ ،‬به نظـر بسـیاری سـاده می ایـد؛‬ ‫سراشپز‬ ‫چرایی خودداری مردم از مصرف داروهای روانپزشکی‬ ‫بسـیاری کـه هیچ گونـه تحصیلات روان پزشـکی ندارنـد و به‬ ‫نادرسـت خود را به اندازه ای دانا و توانا می دانند که درمورد‬ ‫مشـکالت روانـی‪ ،‬احساسـی‪ ،‬عاطفـی‪ ،‬هیجانـی و افـکاری‬ ‫افـراد کـه دیـده نمی شـود‪ ،‬اظهارنظـر می کننـد و باورشـان‬ ‫این اسـت که «وقتـی فـردی هیـچ مشـکلی نـدارد‪ ،‬چـرا بایـد‬ ‫دارو بخـورد ؟!»‪« ،‬ایـن داروهـا اعتیـاداور اسـت و وابسـتگی‬ ‫مـی اورد» یـا اینکـه «چنـد روز اسـت کـه دارو خـورده ام؛ امـا‬ ‫هیـچ تاثیـری نکـرده اسـت»‪ .‬بی توجـه بـه انکـه داروهایـی‬ ‫کـه روان پزشـک تجویـز می کند‪ ،‬به زمان بسـیار زیـادی برای‬ ‫تاثیـر در مقایسـه بـا داروهایـی کـه یـک پزشـک می نویسـد ‪،‬‬ ‫نیـاز دارنـد‪ .‬شـوربختانه یکـی از جنبه هـای فرهنگـی مـا‬ ‫یسـت‪ .‬بیشـتر مـا درمـواردی که هیچ‬ ‫ایرانیـان‪ ،‬توهـم دانای ‬ ‫دانایـی ‪ ،‬ا گاهـی ‪ ،‬تحصیلات و تخصصـی در ان هـا نداریـم‪،‬‬ ‫به راحتی اظهارنظر می کنیم‪ .‬در کشوری که متوسط سرانه‬ ‫مطالعه‪ ،‬دو دقیقه در روز اسـت‪ ،‬چطور بیشـتر مردم درمورد‬ ‫همـه زمینه هـای زندگـی صاحب نظر می شـوند‪ .‬یکـی از این‬ ‫مـوارد کـه بیشـتر مـا خـود را بسـیار دانـا و ا گاه و بـا اطالعـات‬ ‫یسـت‪ .‬حـس و‬ ‫می دانیـم‪ ،‬مسـائل مربـوط بـه روان پزشک ‬ ‫احساسـات‪ ،‬عواطـف‪ ،‬هیجانـات‪ ،‬افـکار و حـال خـوب و بـد‬ ‫داشـتن را همـه مـا همـه روزه تجربـه می کنیـم و چـون ایـن‬ ‫موارد همه روزه و همه جا همراه ما هسـتند‪ ،‬باور گروه بزرگی‬ ‫از مـا بر ان اسـت که مـا خودمـان توانایـی حـل ایـن مشـکالت‬ ‫را داریـم؛ بـدون اینکـه بدانیـم حـل این گونـه مشـکالت‪،‬‬ ‫از حـل مشـکل سـردرد و تـب کـردن بسـیار پیچیده تـر و‬ ‫تخصصی تر شـده اسـت‪ .‬ا کنون برکسـی پوشـیده نیست که‬ ‫بـه میلیون ها نفـر در سراسـر جهـان بعد از تشـخیص درمورد‬ ‫بیمارها و مشکالت احساسی‪ ،‬افکاری و هیجانی پیشنهاد‬ ‫مصـرف دارو داده شـده اسـت‪ .‬به طـور کلـی؛ بسـته بـه نحوه‬ ‫برخـورد مـردم درمـورد مصـرف دارو می تـون ایـن افـراد را بـه‬ ‫چهار گروه تقسیم کرد‪ .‬گروه اول‪ :‬کسانی که از ابتدا‪ ،‬بدون‬ ‫هیـچ مشـکلی مصـرف دارو را شـروع می کننـد و حـال وروز‬ ‫بهتـری نسـبت بـه قبـل پیـدا می کننـد‪ .‬گـروه دوم‪ :‬کسـانی‬ ‫کـه از اول مخالفـت بـدون دلیـل و سـند خـود را نسـبت بـه‬ ‫مصـرف دارو نشـان می دهنـد و علیـه داروهـا و دانـش‬ ‫روان پزشـکی و روانشناسـی هم تمایالتی نشـان می دهند و‬ ‫از مصـرف دارو خـودداری می کننـد‪ .‬گـروه سـوم‪ :‬کسـانی کـه‬ ‫مصـرف دارو را از ابتـدا شـروع می کننـد؛ ولـی سـرخود فقـط‬ ‫براسـاس گفته هـای بدون سـند و مـدرک دیگران یا تصمیم‬ ‫شـخصی از ادامـه مصـرف ان‪ ،‬خـودداری می کننـد‪ .‬گـروه‬ ‫چهـارم‪ :‬این هـا کسـانی هسـتند کـه به طـور دوره ای مصـرف‬ ‫دارو را شـروع می کننـد؛ بعـد از مدتـی مصـرف ان را قطـع‬ ‫می کننـد و دوبـاره مصـرف ان را شـروع می کننـد و ایـن کار را‬ ‫مدتـی ادامـه می دهنـد و در پایـان بـه هیچ نتیجه دلخواهی‬ ‫نمی رسـند‪ .‬کوتاه سـخن؛ باتوجه به اینکـه فوایـد گسـترده‬ ‫مصـرف دارو بـرای تندرسـتی و سلامت روان افـراد جامعـه‬ ‫غیرقابل انکار اسـت‪ ،‬پس چرا برخی از مصرف ان خودداری‬ ‫می کننـد؟ فرامـوش نکنیـد؛ هـر دارویـی کـه پزشـک بـا هـر‬ ‫ً‬ ‫تخصصـی بـرای شـما تجویـز کنـد‪ ،‬حتمـا عـوارض دارد‪ .‬ا گـر‬ ‫شـما بروشـوری کـه در جعبـه حـاوی دارو سـت را مطالعـه‬ ‫کنیـد‪ ،‬می بینیـد کـه همـان داروی که در دسـت دارید و یک‬ ‫پزشـک فـوق تخصـص بـرای شـما تجویـز کـرده اسـت‪ ،‬چـه‬ ‫اسـیبی می توانـد بـه شـما بزنـد‪ .‬بااین حـال اسـت پیشـنهاد‬ ‫می شـود کـه ان را مصـرف و ا گـر عـوارض ان‪ ،‬اذیت کننـده بود‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـه پزشـک خـود مراجعـه کنیـد‪ .‬پـس به یـاد داشـته‬ ‫باشـید؛ این طـور نیسـت کـه فقـط داروهـای روان پزشـکی‬ ‫اسـیب زا باشـند؛ بلکـه ممکـن اسـت همـه داروهـا ب هشـکلی‬ ‫کم وبیـش بـرای بـدن مـا مضـر باشـند؛ ولـی سـود و فایـده ای‬ ‫کـه بـرای سلامتی ما دارند بسـیار بیش تـر از ضرر ان هاسـت‪.‬‬ ‫در پایـان‪ ،‬به دالیلی چنـد کـه چـرا گروهـی از افـراد از مصـرف‬ ‫داروهـای روان پزشـکی خـودداری می کننـد‪ ،‬اشـاره کـرد‪.1 :‬‬ ‫دیر به نتیجه رسـیدن پـس از مصرف داروهای روان پزشـکی‬ ‫‪ .2‬به وجود امـدن عوارض جسـمانی بابت مصـرف داروهای‬ ‫روان پزشـکی ماننـد معـده درد یـا سـردرد ‪ .3‬افزایـش‬ ‫اضطـراب ‪ .4‬افزایـش خواب الودگـی ‪ .5‬پیدایش اختاللت در‬ ‫عملکـرد جنسـی ‪ .6‬تـرس از نـگاه و حـرف دیگـران کـه پشـت‬ ‫سـر مـا می گوینـد‪ .7 .‬ایـن داروهـا مـواد شـیمیایی هسـتند؛‬ ‫پـس مـن انهـا را مصـرف نمی کنـم‪ .‬غافـل از اینکـه هـر داروی‬ ‫یسـت؛‬ ‫کـه مـا مصـرف کنیـم‪ ،‬تهیـه شـده از مـواد شیمیای ‬ ‫حتـی مهم تـر از ان اب اشـامیدنی کـه مـا می نوشـیم مـواد‬ ‫شیمیایی سـت بـا فرمـول ‪ .8 .H2O‬تـرس و وحشـت از‬ ‫اینکه به این داروها وابسـته شـویم‪ .9 .‬اشـتباه در تشخیص‬ ‫برخـی روان پزشـکان کـه نـگاه فـرد مراجـع را بـه روان پزشـک‬ ‫و مصـرف دارو بدبیـن می کنـد‪ .10 .‬پنهان کـردن بیمـاری از‬ ‫چشـم دیگـران بـه امیـد اینکـه یـا خـودش خـوب می شـود یـا‬ ‫خـودم می توانـم کنترلـش کنـم‪ .11 .‬اطالعـات و دانـش کـم‬ ‫درمورد نوع بیماری و نوع دارو و تاثیر ان بر سلامتی فرد که‬ ‫باعـث می شـود مـا از مصـرف دارو خـودداری کنیـم‪.‬‬ ‫بابا غنوش‬ ‫یاسمننامدار‬ ‫بابـا غنـوش یـک پیش غـدای خوشـمزه عربی اسـت که طرفـداران‬ ‫زیـادی در سراسـر جهـان دارد؛ ایـن میان وعـده بی شـباهت بـه‬ ‫حمـوص نیسـت‪ .‬غذاهـای عربـی‪ ،‬عطـر و طعـم خوبـی دارنـد و‬ ‫اغلـب بـا ذائقـه مـا ایرانیـان هـم سـازگار هسـتند؛ پس به شـما قول‬ ‫می دهیم که از درسـت کردن ان پشـیمان نخواهید شـد‪ .‬این غذا‬ ‫بافـت لطیفـی دارد و طعـم دودی ان لذتبخـش اسـت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫بادمجان گوشتی متوسط‪ :‬دو عدد‬ ‫سیر (له شده)‪ :‬دو حبه‬ ‫ابلیمو‪ :‬دو قاشق غذاخوری‬ ‫ارده‪ :‬یک چهارم فنجان‬ ‫روغن زیتون فرابکر‪ :‬یک سوم فنجان‬ ‫روغن زیتون برای روی بادمجان و تزیین‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫جعفری (تازه و خرد شده)‪ :‬دو قاشق غذاخوری‬ ‫جعفری برای تزیین‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫نمک‪ :‬سه چهارم قاشق چای خوری‬ ‫زیره (اسیاب شده)‪ :‬یک چهارم قاشق چای خوری‬ ‫پاپریکا (یا فلفل قرمز) برای تزیین‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫فـر را روشـن کنیـد و ان را روی ‪ 233‬درجه سـانتیگراد تنظیـم کنیـد تـا گـرم شـود‪ .‬بعـد از انکـه بادمجان ها را خوب شسـتید و خشـک کردید ان هـا را (به طول) از وسـط نصف کنید‪ .‬روی‬ ‫سـینی مخصـوص فـر یـک کاغـذ روغنـی قـرار دهیـد تـا بادمجان هـا بـه سـینی نچسـبد‪ .‬بادمجان هـا را روی سـینی بچینیـد؛ به طوری کـه بخـش برش خـورده ان رو بـه پاییـن باشـد‪ .‬بـا‬ ‫اسـتفاده از بـرس مخصـوص اطـراف بادمجان هـا را بـا روغـن زیتـون چـرب کنیـد‪ .‬بعـد از انکـه بادمجان ها را از فـر خارج کردید ان را کنار بگذارید تا خنک شـود‪ .‬سـپس ان ها را برگردانید‬ ‫و بـا اسـتفاده از قاشـق گوشـت ان را بتراشـید جوریکـه فقـط پوسـت ان باقـی بمانـد‪ .‬یـک کاسـه متوسـط برداریـد و روی ان صافـی بگذاریـد و گوشـت بادمجان هـا را از ان عبـور دهیـد تـا‬ ‫پوست های احتمالی جدا شود‪ .‬می خواهیم تمام پوست و رطوبت اضافی ان گرفته شود؛ بنابراین مدتی به ان استراحت دهید و ان را هم بزنید‪ .‬ا گر اب اضافی داخل کاسه بود ان‬ ‫را خالی کنید‪ .‬داخل کاسـه تمیز دیگری بادمجان‪ ،‬سـیر و ابلیمو را اضافه کرده و با چنگال شـروع به له کردن و مخلوط کردن ان ها کنید‪ .‬ارده را در این مرحله به مواد اضافه کنید‬ ‫و هـم بزنیـد تـا بـه صـورت یکنواخـت هـم جـا پخـش شـود‪ .‬هم زمـان کـه در حـال همزدن هسـتید‪ ،‬روغـن زیتون را بـه ارامی اضافه کنیـد‪ .‬همـزدن را ادامه دهیـد تا بافت مـواد به صورت‬ ‫خامه ای و یکدسـت در بیاید‪ .‬نمک‪ ،‬زیره و جعفری را به مواد اضافه کنید‪ .‬کمی از ان را بچشـید و در صورت نیاز کمی دیگر به ان نمک یا ابلیمو اضافه کنید‪ .‬حاال بابا غنوش شـما‬ ‫امـاده سـرو اسـت‪ .‬کمـی دیگـر روی ان روغـن زیتـون بریزیـد و در اخر پاپریکا و کمی جعفری روی ان بپاشـید‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫سارا ارجمند‬ ‫گـوگل اسیسـتنت‪ ،‬قابلیت هـای منحصر ب هفـردی دارد کـه‬ ‫بسـیاری از ان هـا از نظـر مخفـی مانده انـد‪ .‬در ایـن مقالـه‪،‬‬ ‫بـا پنـج ترفنـد جالب این دسـتیار شـخصی اشـنا می شـوید‪.‬‬ ‫گـوگل اسیسـتنت بـا بیـش از ‪500‬میلیـون کاربـر فعـال‪ ،‬یکـی‬ ‫از دسـتیارهای شـخصی محبـوب اسـت‪ .‬بـا اینکـه گـوگل‬ ‫در سـال های گذشـته امکانـات و قابلیت هـای فراوانـی بـه‬ ‫ایـن دسـتیار شـخصی اضافـه کـرده اسـت‪ ،‬بسـیاری از ان ها‬ ‫مخفـی هسـتند و به خوبـی شـناخته نشـده اند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫زومیـت؛ در این مطلـب‪ ،‬بـه پنـج نکته و ترفند بـرای حدا کثر‬ ‫اسـتفاده از گـوگل اسیسـتنت اشـاره کرده ایـم‪.‬‬ ‫دسترسی به فهرست خرید تعبیه شده‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اسیسـتنت شـامل فهرسـت خریـدی دم دست ‬ ‫به راحتـی می توانیـد بـا کل خانـواده به اشـترا ک بگذاریـد‪.‬‬ ‫وا گذارکـردن فهرسـت خریـد برعهـده دسـتیار شـخصی‬ ‫زمانـی مفیـد اسـت کـه در اشـپزخانه باشـید یـا دسـتتان‬ ‫بنـد باشـد‪ .‬بـا نزدیک بـودن بـه تلفـن یـا اسـپیکر هوشـمند‬ ‫می توانیـد گـوگل اسیسـتنت را فعـال کنیـد‪ .‬بـرای مثـال‪،‬‬ ‫بگوییـد «شـیر و تخـم مـرغ را بـه فهرسـت خریـد اضافـه‬ ‫کـن» یـا «قهـوه را از فهرسـت خریـد حـذف کـن»‪ .‬بهتریـن‬ ‫بخـش قابلیـت فهرسـت خریـد هماهنگـی خـودکار ان بـا‬ ‫حسـاب گـوگل اسـت؛ در نتیجـه‪ ،‬می توانیـد در هـر زمـان بـا‬ ‫مراجعـه بـه صفحـه ‪ Google Shopping List‬حتـی روی‬ ‫دسکتاپ به ان دسترسی پیدا کنید‪ .‬برای اشترا ک گذاری‬ ‫فهرسـت خریـد با خانواده یا دیگـر اعضای خانه روی لینک‬ ‫‪ add a collaborator‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫زمان بندی خانه هوشمند با دستورهای زمان دار‬ ‫گـوگل‪ ،‬مجموعـه ای از روش هـا مثـل منـو ‪ Power‬اندرویـد‬ ‫تـا روتین هـای سفارشـی را بـرای خامـوش و روشـن کـردن‬ ‫دسـتگاه های خانگی هوشـمند ارائه می دهد‪ .‬ا گر به دنبال‬ ‫زمان یا زمان بندی کارها هسـتید‪ ،‬می توانید از اسیسـتنت‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬خیلـی سـاده بـه اسیسـتنت‬ ‫بگوییـد «چراغ هـای اتـاق نشـیمن را پـس از پانـزده دقیقـه‬ ‫روشـن کـن» یـا «کولـر را هنـگام غـروب افتـاب خامـوش‬ ‫کـن» تـا بدین ترتیـب زمان بنـدی کنتـرل خانـه هوشـمند را‬ ‫تغییـر دهیـد‪ .‬افزون برایـن‪ ،‬می توانیـد یک گام فراتـر بروید و‬ ‫دسـتگاه را بـرای مـدت زمـان مشـخصی خامـوش یـا روشـن‬ ‫کنیـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬بگوییـد «بخـاری را به مـدت ‪ ۳۰‬دقیقـه‬ ‫روشـن کـن»‪ .‬ا گـر در خانه تـان اسـپیکر یـا صفحه نمایـش‬ ‫هوشـمندی داریـد‪ ،‬می توانیـد دسـتور مشـابهی بـرای‬ ‫زمان بنـدی ان هـا اعمـال کنیـد‪ .‬بـرای مثال‪ ،‬بگوییـد «نویز‬ ‫پنج نکته و ترفند درباره گوگل اسیستنت‬ ‫دکتر جوادرضا باهوش‬ ‫متخصص داخلی غدد‬ ‫کلینیک‬ ‫ایا دیابت موجب پوکی استخوان می شود؟‬ ‫سـفید را به مـدت ‪ ۳۰‬دقیقـه اجـرا کـن» تـا بدین صـورت‬ ‫از صداهایـی جلوگیـری کنیـد کـه هنـگام شـب پخـش‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫پرسش براساس متن روی صفحه نمایش‬ ‫یکـی از قابلیت هـای جـذاب اسیسـتنت‪ ،‬تفسـیر متـن‬ ‫براسـاس محتـوای صفحه نمایـش اسـت‪ .‬ا گـر بـه توییـت‬ ‫یـا مکالمـه ای برخوردیـد کـه بـه اطالعـات دیگـری دربـاره‬ ‫ان نیـاز داریـد‪ ،‬می توانیـد از اسیسـتنت بپرسـید‪ .‬بـرای‬ ‫مثـال‪ ،‬می توانیـد اطالعـات قیمـت را بـدون نیـاز بـه تعریـف‬ ‫مشـخصات محصـول دریافـت کنیـد‪ .‬اسیسـتنت متوجـه‬ ‫می شـود دربـاره چـه کاالیـی (بـرای مثـال تلفـن هوشـمند)‬ ‫صحبـت می کنیـد و حتی جسـت وجوی مناسـب امـازون را‬ ‫دراختیارتـان قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫راه اندازی روتین درکنار االرم صبحگاهی‬ ‫روتین هـا معمـوال روشـی سـاده و اسـان را بـرای اجـرای‬ ‫دسـتورهای گوگل اسیسـتنت ارائه می کنند‪ .‬با فعال سازی‬ ‫روتین از دستور صوتی در زمانی مشخص می توانید روتین‬ ‫را درکنـار االرم صبحگاهـی فعـال کنیـد‪ .‬براسـاس نـوع تلفن‬ ‫هوشـمندتان‪ ،‬می توانیـد اپلیکیشـن ‪ Clock‬گـوگل را از پلـی‬ ‫اسـتور دانلـود و االرم جدیـدی ایجـاد کنیـد و روی دکمـه‬ ‫‪ +Google Assistant Routine‬بزنید‪ .‬صفحه نمایش بعدی‬ ‫امـکان تنظیـم روتیـن را می دهـد‪ .‬عالو هبـر دسـتورهای‬ ‫بو هوایی‪ ،‬می توانید‬ ‫متداول مثل قرائت تقویم و شرایط ا ‬ ‫اسیسـتنت را بـرای کنتـرل لـوازم خانگـی هوشـمند هـم‬ ‫تنظیـم کنیـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬می توانیـد عملـی سفارشـی را با‬ ‫اضاف هکـردن ایـن دسـتور تنظیم کنیـد‪« :‬پـس از پنج دقیقه‬ ‫قهوه سـاز را روشـن کـن‪».‬‬ ‫خواندن صفحات وب با صدای بلند‬ ‫ایـا دوسـت داریـد اخبـار را بخوانیـد؛ امـا از مـرور متـن روی‬ ‫صفحه نمایـش و حواس پرتی هـای اینترنتـی خسـته‬ ‫شـدید؟ اسیسـتنت می توانـد هـر مقالـه ای روی اینترنـت‬ ‫را بـا صـدای بلنـد برایتـان بخوانـد‪ .‬بـرای فعال سـازی ایـن‬ ‫قابلیت‪ ،‬مقاله مدنظر را در مرورگر وب باز کنید‪ .‬سپس‪ ،‬به‬ ‫اسیسـتنت بگوییـد «ایـن مقالـه را بخـوان» یـا «این صفحه‬ ‫را بخـوان»‪ .‬پـس از یـک تـا دو ثانیـه پـردازش‪ ،‬نسـخه صوتی‬ ‫صفحـه وب اجـرا می شـود‪ .‬در ایـن مرحلـه‪ ،‬می توانید تلفن‬ ‫هوشـمند خـود را قفـل کنیـد و فقـط صـدای اسیسـتنت را‬ ‫بشـنوید‪ .‬ایـن قابلیت شـامل کنترل هـای اجرا مثـل اجرای‬ ‫سـریع رو بـه جلـو یـا بازگشـت بـه عقـب یـا تنظیـم سـرعت‬ ‫خوانـدن اسـت‪ .‬نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه وقتـی بـرای‬ ‫اولین بـار ایـن دسـتور را اجـرا می کنیـد‪ ،‬اپلیکیشـن گـوگل از‬ ‫شـما می خواهـد مجـوز خوانـدن متـن روی صفحه نمایـش‬ ‫را بدهیـد‪ .‬ا گـر قابلیـت جـذاب دیگـری از گـوگل اسیسـتنت‬ ‫می شناسـید‪ ،‬لطفـا در بخـش نظـرات‪ ،‬ان را بـرای مـا و دیگـر‬ ‫کاربـران زومیـت بنویسـید‪.‬‬ ‫پوکی اسـتخوان‪ ،‬حالتی سـت که در ان ترا کم استخوان ها‬ ‫کـم شـده و احتمـال شکسـتگی انهـا بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫عوامل خطر بروز پوکی استخوان عبارتند از جثه کوچک‪،‬‬ ‫سـابقه خانوادگـی پوکـی اسـتخوان‪ ،‬مصـرف برخـی دارو‬ ‫مانند گلوکوکورتیکوئیدها‪ ،‬کمبود مصرف منابع کلسیم‪،‬‬ ‫فعالیـت بدنـی نا کافـی‪ ،‬سـیگار کشـیدن‪ ،‬مصـرف الـکل؛‬ ‫علاوه بـر ایـن مـوارد در زنـان‪ ،‬یائسـگی و امنـوره نیـز بـا بـروز‬ ‫پوکـی اسـتخوان ارتبـاط دارد‪ .‬پوکـی اسـتخوان در صـورت‬ ‫عـدم تشـخیص می توانـد بـدون عالئـم پیشـرفت کنـد و‬ ‫منجر به شکسـتگی شـود؛ همچنین ابتال به دیابت نوع ‪۱‬‬ ‫و ‪ ،۲‬خطـر پوکـی اسـتخوان را افزایـش می دهـد‪ .‬افراد مبتال‬ ‫بـه دیابـت‪ ،‬بـه ویـژه دیابـت نـوع ‪ ،۱‬اغلـب ترا کـم اسـتخوان‬ ‫کمتـری دارنـد و خطـر شکسـتگی در انهـا بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫محققـان هنـوز مکانیسـم توضیـح کامـل دلیـل ترا کـم‬ ‫اسـتخوان در افـراد مبتلا بـه دیابـت نـوع ‪ ۱‬را نیافته انـد‬ ‫امـا یـک فرضیـه این اسـت که انسـولین ممکـن اسـت‬ ‫نقشـی داشـته باشـد؛ زیـرا اسـتخوان های مـا در تنظیـم‬ ‫سـطح قنـد خـون نقـش دارنـد‪ .‬سـلول های اسـتخوانی‬ ‫می تواننـد هورمونـی بـه نـام استئوکلسـین ازاد کننـد کـه‬ ‫بـه تنظیـم سـطح قنـد خـون کمـک می کنـد‪ .‬مشـخص‬ ‫شـده استئوکلسـین باعـث افزایـش ترشـح و حساسـیت‬ ‫انسـولین و کاهـش ذخیـره چربـی می شـود‪ .‬افـراد مبتال به‬ ‫دیابـت نـوع ‪ ۲‬به طور معمـول ترا کـم اسـتخوان بیشـتری‬ ‫دارنـد؛ امـا مطالعـات نشـان داده اسـت کـه انهـا در معرض‬ ‫خطـر بیشـتری بـرای شکسـتگی قـرار دارنـد‪ .‬برخـی از‬ ‫عـوارض دیابـت ماننـد نوروپاتـی‪ ،‬ضعـف عضالنـی‪ ،‬افـت‬ ‫قنـد خـون و مشـکالت بینایـی می تواننـد خطـر افتـادن و‬ ‫شکسـتگی را افزایـش دهنـد‪ .‬به طور کلـی به نظـر می رسـد‬ ‫فتـر و‬ ‫سـابقه طوالنی تـر دیابـت و کنتـرل قنـد خـون ضعی ‬ ‫مصـرف انسـولین‪ ،‬بیشـترین ارتبـاط را بـا خطر شکسـتگی‬ ‫دارنـد‪ .‬بـا مشـورت و نظـر پزشـک متخصـص در صـورت‬ ‫نیـاز‪ ،‬بـا اسـتفاده از اسـکن ‪ DEXA‬کـه ترا کـم مـواد معدنی‬ ‫اسـتخوان (‪ )BMD‬را اندازه گیری می کند‪ ،‬پوکی اسـتخوان‬ ‫قابل تشخیص است‪ DEXA .‬مخفف جذب انرژی اشعه‬ ‫ایکـس بـا انـرژی دوگانـه اسـت‪ .‬سـه درجـه مختلـف ترا کـم‬ ‫استخوان طبیعی‪ ،‬کاهش ترا کم استخوان (استئوپنی) و‬ ‫پوکـی اسـتخوان (اسـتئوپروز) وجـود دارد‪.‬‬ ‫زندگی زناشـویی پر از فراز و نشـیب اسـت؛ گاهی شـاد هسـتید و گاهی غمگین‪ .‬به یاد داشـته باتشـید که زندگی زناشـویی بدون مشـکل وجود ندارد‪ .‬هیچ خانواده ای‬ ‫پیدا نمی شـود که در ان اختالف نظر و بحث وجود نداشـته باشـد؛ اما باید بدانیم که با تدبیر خاص‪ ،‬راهکارهای موثر و مثبت نگری می توان بر همه مشـکالت غلبه‬ ‫کرد و زندگی سرشـار از محبتی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫در زندگی مشترک‬ ‫بـا خـود ر و راسـت باشـید‪ .‬کمـی خجالـت اور اسـت کـه دیگـران منفی بودن تـان را‬ ‫گوشـزد کننـد‪ .‬ببینیـد کـه انـرژی و وقـت خـود را کجـا صـرف می کنیـد و روی عاداتـی‬ ‫بـد‪ ،‬مثـل حسـادت تمرکـز کنید‪.‬‬ ‫از تغییـرات کوچـک‪ ،‬شـروع کنیـد‪ .‬هـر روز در جایـی خلـوت بنشـینید و بـه‬ ‫زندگـی خـود فکـر کنیـد‪ .‬نـام ان دسـته از کسـانی کـه به خاطر داشتن شـان‪،‬‬ ‫شـکرگزار خداونـد هسـتید‪ ،‬مثـل همسـر و فرزنـدان خـود را بنویسـید‪.‬‬ ‫هـر روز یـک کار خـوب انجـام دهیـد و همسـرتان را خوشـحال کنیـد‪ .‬ممکـن‬ ‫اسـت در ابتدا کار دشـواری به نظر برسـد؛ دید مثبت نگر شـما کمک می کند تا‬ ‫زندگـی را دوبـاره از نـو بسـازید‪.‬‬ ‫دسـت از نـق زدن برداریـد‪ .‬همیشـه به دنبـال کارهایی که طرف مقابل تان انجـام نداده‬ ‫یـا از پـس ان برنیامـده‪ ،‬نباشـید‪ .‬بـه کارهـای خوبی هم که انجـام داده فکر کـرده و با هم‬ ‫همکاری کنید‪.‬‬ ‫ا گـر کاری را دوسـت داریـد‪ ،‬ب اهـم ان را انجـام دهیـد و بـا همسـرتان در مـورد مشـکالت صحبـت‬ ‫کنیـد‪ .‬حـال کـه می خواهیـد مثبت اندیـش باشـید‪ ،‬طـرف مقابل تـان را نیـز شـریک کنیـد‪ .‬دو‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مثبت اندیـش‪ ،‬بهتـر از یک ‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اذر پاد دریا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 292692‬و شناسه ملی ‪10103285876‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/12/21‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬افـراد ذیـل بـه سـمت بازرسـین بـرای‬ ‫مدت ‪ 1‬سـال مالی انتخاب شـدند‪ :‬موسسـه حسابرسـی و خدمات مالی بوسـتان‬ ‫محاسب ایرانیان به شناسه ملی ‪ 14003760069‬به سمت بازرس اصلی‪ -‬کیوان‬ ‫طغانـی بـا شـماره ملـی ‪ 0077747054‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1157107‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ایریا نیک اسیا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 211761‬و شناسه ملی ‪10102532057‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/01/25‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬عبدالرضـا اقابزرگتـر بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0041793218‬بـا دریافـت مبلغـی از صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را‬ ‫به مبلغ ‪ 1410000000‬ریال کاهش داد‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪3480000000‬‬ ‫ریـال بـه مبلـغ ‪ 3240000000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکاء پـس از کاهـش بـه شـرح ذیل‬ ‫می باشـد‪ :‬عبدالرضـا اقابزرگتـر بـه شـماره ملـی ‪ 0041793218‬دارای مبلـغ‬ ‫نشـریف بـه شـماره ملـی ‪1289459371‬‬ ‫‪ 1410000000‬ریـال‪ ،‬شـیوا اخوا ‬ ‫دارای مبلـغ ‪ 450000000‬ریـال‪ ،‬محمددانیـال اقابزرگتـر بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0440923980‬دارای مبلغ ‪ 450000000‬ریال‪ ،‬دیانا اقابزرگتر به شـماره ملی‬ ‫‪ 0440923999‬دارای مبلغ ‪ 450000000‬ریال‪ ،‬شـرکت ایریا نیک به شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 10101311063‬دارای مبلـغ ‪ 240000000‬ریـال‪ ،‬شـرکت شـیمیایی نویـن‬ ‫پـا ک شـرق بـه شناسـه ملـی ‪ 10102431216‬دارای مبلـغ ‪ 240000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1157109‬‬ ‫ا گهیتغییراتموسسهبنیادنیکوکاریخاندانمطیعی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 45337‬و شناسه ملی ‪10190047272‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ ‪1400/03/01‬‬ ‫و تاییدیه شماره ‪ 917/001/16269‬مورخ ‪ 1400/03/08‬اداره کل بهزیستی‬ ‫اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬مجیـد قدمـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ -0041759141‬مینـا ا کوشـیان بـه شـماره ملـی ‪-1828959456‬‬ ‫محمداسـمعیل کاظمی به شـماره ملی ‪ -4569268110‬علی رضا مطیعی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ -0531993132‬محمدرضـا پا ک نیـت بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 6189777872‬به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عبدالرضا مطیعی‬ ‫به شـماره ملی ‪ -0064186504‬حورا مطیعی به شـماره ملی ‪0078451213‬‬ ‫بـه سـمت اعضـای علی البـدل هیئت مدیره برای مدت سـه سـال انتخاب‬ ‫گردیدنـد‪ .‬مجیـد حاتمـی بـه شـماره ملـی ‪ 0065123247‬بـه عنـوان بـازرس‬ ‫ینـژاد بـه شـماره ملـی ‪ 0069413207‬بـه عنـوان بـازرس‬ ‫اصلـی و رضـا جعفر ‬ ‫علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالی انتخـاب گردیدند‪ .‬ترازنامه و حسـاب‬ ‫سـود و زیـان منتهـی بـه پایـان سـال ‪ 1399‬بـه تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریتهران(‪)1159787‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت انرژی اریان بهسا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 352349‬و شناسه ملی ‪10103984578‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/03/05‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای از رسـول‬ ‫اخرتـی کـد ملـی ‪ 0919325998‬و اقـای غالمعلـی کناری دیـل‬ ‫کـد ملـی ‪ 0058222278‬و اقـای مهـدی ایران پـور کـد ملـی‬ ‫‪ 3130982302‬بـرای مـدت دو سـال بـه سـمت عضـاء هیـات‬ ‫مدیـره انتخـاب شـدند‪ .‬اقـای امیرمحمـد فرهـودی کـد ملـی‬ ‫‪ 0453427987‬بـه سـمت بـازرس اصلـی‪ ،‬اقـای سـپهر صفافـر کـد‬ ‫ملـی ‪ 0010071490‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک‬ ‫سـال مالی انتخاب شـدند‪ .‬ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت‬ ‫منتهـی بـه سـال ‪ 1399‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1159788‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت امید سازه کاران اذین نما با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 415088‬و شناسه ملی ‪10320662831‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/003/05‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله شـهرک‬ ‫والفجر‪ ،‬خیابان نور‪ ،‬کوچه نگارسـتان پنجم‪ ،‬پال ک ‪ ،6‬طبقه سـوم کدپسـتی‬ ‫‪ 1659657564‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصالح‬ ‫یشـمیرانی کـد ملـی ‪ 0044335733‬بـا دریافت‬ ‫گردیـد‪ .‬اقـای مسـعود مرتضو ‬ ‫کلیـه سهم الشـرکه خـود مبلـغ ‪ 670000‬ریـال از صنـدوق شـرکت از شـرکت‬ ‫خـارج گردیـد‪ .‬اقـای هومـن پا ک چهـر کـد ملـی ‪ 0070065421‬بـا دریافـت کلیـه‬ ‫سهم الشـرکه خـود مبلـغ ‪ 670000‬ریـال از صنـدوق شـرکت از شـرکت خـارج‬ ‫گردید‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 2340000‬ریال بمبلغ ‪ 1000000‬ریال کاهش یافت‬ ‫و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصالح گردید‪ .‬میزان سهم الشـرکه‬ ‫هـر یـک از شـرکا بعـد از کاهـش سـرمایه‪ :‬اقـای محمدسـعید رسـتم خانی کد‬ ‫ملی ‪ 0070065421‬دارنده مبلغ ‪ 990000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬خانم سمیرا رستم‬ ‫خانـی کـد ملـی ‪ 0491545673‬دارنـده مبلـغ ‪ 10000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1159790‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت امید سازه کاران اذین نما با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 415088‬و شناسه ملی ‪10320662831‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/03/05‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقای محمدسـعید رسـتم خانی بـا پرداخت‬ ‫مبلـغ ‪ 990000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در ردیـف شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬خانـم‬ ‫سـمیرا رسـتم خانی بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 10000‬بـه صنـدوق شـرکت در ردیـف‬ ‫شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 1340000‬ریـال بمبلـغ ‪2340000‬‬ ‫ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬میـزان‬ ‫سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا بعـد از افزایـش سـرمایه‪ :‬اقـای مسـعود‬ ‫یشـمیرانی کـد ملـی ‪ 0044335733‬دارنـده مبلـغ ‪ 670000‬ریـال‬ ‫مرتضو ‬ ‫سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای هومـن پا ک چهـر کـد ملـی ‪ 0070065421‬دارنـده‬ ‫مبلـغ ‪ 670000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای محمدسـعید رسـتم خانی کـد‬ ‫ملـی ‪ 0070065421‬دارنـده مبلـغ ‪ 990000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم‬ ‫سـمیرا رسـتم خانی کـد ملـی ‪ 0491545673‬دارنـده مبلـغ ‪ 10000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1159791‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت عصر گلستان نیکان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 388873‬و شناسه ملی ‪10320392549‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/03/03‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬علی عباسی به شماره ملی‬ ‫‪ 4721276291‬بـه پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه‬ ‫خـود را بـه مبلـغ ‪ 10000000000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬محمـد عباسـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4721284901‬بـه پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت‬ ‫سهم الشـرکه خـود را بـه مبلـغ ‪ 10000000000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬سـرمایه‬ ‫شـرکت از مبلـغ ‪ 10000000000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 20000000000‬ریـال افزایـش‬ ‫یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکاء‬ ‫پـس از افزایـش بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ :‬علـی عباسـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 4721276291‬دارای مبلـغ ‪ 10000000000‬ریـال‪ ،‬محمد عباسـی به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4721284901‬دارای مبلـغ ‪ 10000000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1159786‬‬ ‫ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیر جهت اطالع عمـوم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬تاسـیس و تجهیز و راه اندازی موسسـه‬ ‫سـونوگرافی و رادیولـوژی‪ ،‬تاسـیس و تجهیـز مرکـز تصویربـرداری پزشـکی‪ ،‬خریـد‪ ،‬فـروش‪ ،‬تولیـد‪ ،‬توزیـع و بسـته بندی انـواع تجهیـزات و لـوازم پزشـکی و مصرفـی‬ ‫بیمارسـتان و داروئـی و هرگونـه کاالی مجـاز بازرگانـی سـاخت و تجهیـز و راه انـدازی و خدمـات مربـوط بـه مرا کـز درمانـی شـامل بیمارسـتان‪ ،‬مرکـز جراحـی محـدود‬ ‫و درمانگاه و درمانگاه شـبانه روزی‪ ،‬امبوالنس خصوصی‪ ،‬فیزیوتراپی‪ ،‬تصویربرداری و ازمایشـگاه و داروخانه و سـایر انواع مرا کز درمانی‪ ،‬بهداشـتی و پیشـگیری‪،‬‬ ‫ارائه کلیه خدمات و تجهیزات پزشـکی‪ ،‬پیراپزشـکی‪ ،‬کلینیکی و پارا کلینیکی‪ ،‬اورژانس‪ ،‬تشـخیص پزشـکی‪ ،‬مشـارکت و سـرمایه گذاری در موسسـات مربوط به‬ ‫امـور درمانـی و بهداشـتی و پیشـگیری اخـذ و اعطـای نمایندگـی بـه کلیه شـرکت های معتبر داخلی و خارجی‪ ،‬عقـد قرارداد با کلیه شـرکت های دولتی و خصوصی‬ ‫و اشـخاص حقیقـی‪ ،‬برپایـی سـمینار و همایـش و برپایـی غرفـه و شـرکت در نمایشـگاه ها‪ ،‬شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتی و خصوصـی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مطالعـه و ارزیابـی و توسـعه در رابطـه بـا امـور درمانـی و سلامتی و بهداشـتی و انتقـال دانـش مربوطـه درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط‪.‬‬ ‫مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله ارارات‪ ،‬خیابان شهیدحجت اله‬ ‫عباس شـیرازی‪ ،‬خیابـان زاینـده رود غربـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،16‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 2‬کدپسـتی ‪ 1991613853‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪1.000.000‬‬ ‫ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم هدیـه ا کبـری بـه شـماره ملـی ‪ 0945504871‬دارنـده ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای هـدی صادقیـان‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1292731771‬دارنـده ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬خانم هدیه ا کبری به شـماره ملی ‪ 0945504871‬و به سـمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود‪ ،‬اقای هدی صادقیان به شماره ملی ‪ 1292731771‬و به سمت رئیس هیئت مدیره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین کلیه‬ ‫نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضـوع فعالیت‬ ‫مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1157112‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت امید سازه کاران اذین نما با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 415088‬و شناسه ملی ‪10320662831‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/03/05‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای مسـعود‬ ‫مرتضوی شـمیرانی کـد ملـی ‪ 0044335733‬بسـمت عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره و مدیرعامـل (خـارج از شـرکا) و اقـای محمدسـعید‬ ‫رسـتم خانی کـد ملـی ‪ 0070065421‬بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره‬ ‫و خانـم سـمیرا رسـتم خانی کد ملـی ‪ 0491545673‬بسـمت نایب‬ ‫رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‬ ‫و قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا امضا رئیس هئیت مدیـره و یا نایب‬ ‫ً‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی‬ ‫ً‬ ‫و اداری بـا امضـا مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1159789‬‬ ‫ا گهیتغییراتموسسهخدماتمالیخالقتدبیرحساب‬ ‫به شماره ثبت‪ 32174‬و شناسه ملی‪10320890840‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/11/27‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬تعـداد اعضـای هیئـت مدیـره مرکـب از ‪ 3‬نفـر‬ ‫می باشد‪ .‬درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریتهران(‪)1157110‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اوای سالمت فردا در تاریخ ‪ 1400/04/07‬به شماره ثبت ‪ 580084‬به شناسه ملی ‪14010127060‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت شرکت ساختمان نصب تانسو شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 372109‬و شناسه ملی ‪10320212871‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/03/04‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬تعداد اعضاء هیـات مدیره به پنج الی هفت‬ ‫عضـو افزایـش یافـت و مـاده مربوطه اساسـنامه اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1157111‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار هوشمند سهند ایرانیان‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت‪ 529387‬و شناسه ملی‪14007748610‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/02/25‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موضـوع شـرکت بـه‪" :‬ارائه کلیـه خدمـات صادراتی‬ ‫اعـم از انجـام تحقیقـات بازاریابـی (غیرهرمـی و غیرشـبکه ای)‪ ،‬مشـاوره و توسـعه‬ ‫کسب و کار‪ ،‬شناسایی کانال های توزیع در بازارهای صادراتی‪ ،‬ایجاد و مدیریت‬ ‫شـبکه های توزیـع در بازارهـای صادراتـی‪ ،‬خریـد‪ ،‬فـروش و ارائـه خدمـات پـس از‬ ‫فـروش بـه مشـتریان‪ ،‬تهیـه اسـناد و مدارک موردنیـاز صـادرات‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬اخذ‬ ‫ضمانت نامه هـا و بیمه نامه هـای صادراتی‪ ،‬پیگیری امور گمرکـی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫انبـارداری در بازارهـای صادراتـی‪ ،‬مشـاوره و اطالع رسـانی در زمینـه قراردادهـای‬ ‫تجاری‪ ،‬مناقصات‪ ،‬سـرمایه گذاری بین المللی‪ ،‬شـرکت مسـتقیم یا باواسـطه در‬ ‫مناقصـات بین المللـی بـرای صـدور کاال و خدمـات شـرکت های ایرانـی‪ ،‬انعقـاد‬ ‫قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقی‪ ،‬یا اخذ نمایندگـی از واحدهای تولیدی و‬ ‫شرکت های فنی و مهندسی جهت صادرات‪ ،‬تامین مواد اولیه و یا ماشین االت‬ ‫موردنیـاز شـرکت های تولیـدی و خدماتی‪ ،‬ارائه خدمات بسـته بندی صادراتی‪،‬‬ ‫ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج از کشـور‪ ،‬اخـذ تسـهیالت از بانک هـا‪ ،‬موسسـات‬ ‫و صندوق هـای مالـی داخـل و خـارج از کشـور در جهـت انجـام موضـوع فعالیـت‬ ‫شـرکت‪ ،‬سـرمایه گذاری و قبول سـرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسـعه‬ ‫فعالیت هـای صادراتـی‪ ،‬برگـزاری و یـا شـرکت در نمایشـگاه ها‪ ،‬همایش هـا و‬ ‫سـمینارهای داخـل و خـارج از کشـور‪ ،‬تحلیـل و رصـد بـازار‪ ،‬پذیـرش و اعـزام‬ ‫هیات هـای تجـاری و بازرگانـی‪ ،‬بازرسـی کاال و کنتـرل کیفیـت‪ ،‬صـدور و مشـاوره‬ ‫کیفـی اسـتاندارد و ارزیابـی شـرکت ها‪ ،‬ارائـه خدمـات مرتبـط بـا تجاری سـازی و‬ ‫توسـعه بـازار و کسـب و کار‪ ،‬تعامـل و عقـد قراردادهـای داخلـی و بین المللـی بـا‬ ‫نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور تجاری سازی محصوالت و فناوری های‬ ‫نواورانـه پـس از اخـذ مجوز از سـازمان های ذیربط‪ ".‬تغییر یافـت‪ ،‬و ماده مربوطه‬ ‫در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1157108‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرونده‬ ‫چرا سهم اشتغال زنان در حوز ه فناوری کم است؟‬ ‫نابرابر برابری‬ ‫جدال‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ـکل اشــترا کی توســط «مکزیک» و «فرانســه» برگزار می شــود‪ .‬دراین مجمع‪،‬‬ ‫«مجمع برابری نسـل ها» (‪ )GEF‬جنبشــی جهانی برای ایجاد و بهبود برابری جنسیتی ســت که توســط «ســازمان ملل متحد» و ب هشـ ِ‬ ‫گردهــم می اینــد تــا از اجــرای تعهداتــی مشــخص‪ ،‬بلندپروازانــه و تحول افریــن‪ ،‬جهــت حصــول اطمینــان از برداشــتن‬ ‫دول ‬ ‫ـری جوانــان ِ‬ ‫تهــا‪ ،‬شــرکت ها‪ ،‬نهادهــای غیردولتــی‪ ،‬گروه هــا و بنیادهــای مختلــف به رهبـ ِ‬ ‫شــکاف های جنســیتی اطمینــان حاصــل کننــد‪ .‬ایــن رویــداد‪ ،‬امســال از ‪ 30‬ژوئــن تــا ‪ 2‬ژوئیــه ‪ 2021‬و به شــکل انالین برگزار شــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 25‬سال از «کنفرانس زنان پکن» می گذرد؛ رویدادی‬ ‫به همت سازمان ملل متحد که بین ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬سپتامبر ‪۱۹۹۵‬‬ ‫در کشـور چیـن برگـزار شـد و درواقـع‪ ،‬چهارمیـن کنفرانـس‬ ‫ رغـم همـه اجالس هـا‪ ،‬همایش هـا و‬ ‫جهانـی زنـان بـود‪ .‬به ِ‬ ‫اقدامـت مشـابه؛ دراین سـال ها متوجـه بوده ایـم کـه نه تنهـا‬ ‫شـعار ان مجمـع؛ یعنـی «اقـدام بـرای برابـری‪ ،‬توسـعه و‬ ‫صلـح» محقـق نشـده؛ بلکـه طـی دوسـال اخیر و بـا پاندمـی‬ ‫کرونـا‪ ،‬شـاهد افزایـش خشـونت ها و نابرابری هـا بوده ایـم‪.‬‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬هدف گذاری هـای اعمال شـده توسـط افـراد‪،‬‬ ‫مجامـع و نهادهـای مختلـف و متعـدد در مـورد برابـری‬ ‫ً‬ ‫جنسـیتی‪ ،‬بـا انچـه عملا و در اجـرا می بینیـم‪ ،‬مطابقـت‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬امـروز‪ ،‬حتـی یـک کشـور نیـز نمی توانـد ادعـا‬ ‫کنـد کـه بـه «برابـری جنسـیتی» رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫انتونیـو گوتـرش (دبیـرکل سـازمان ملـل) در یادداشـتی کـه‬ ‫به همین مناسـبت بـرای سـایت این مجموعـه امـاده کـرده؛‬ ‫اورده اسـت‪« :‬ازانجا یی کـه جهـان به گونـه ای نابرابـر درگیـر‬ ‫اثـار کروناسـت‪ ،‬همه گیـری مـوازی و همسـان هولنا کـی‬ ‫نیمـی از جمعیـت جهـان را تهدیـد می کنـد‪ .‬در ماه هـای‬ ‫نخسـتین همه گیری کووید‪ ،‬سـازمان ملـل پیش بینی کرد؛‬ ‫قرنطینـه و منـع رفت وامـد‪ ،‬بـه وقـوع افزایـش ‪ 15‬میلیـون‬ ‫یبـر جنسـیت طـی هـر سـه ماه می انجامـد؛‬ ‫خشـونت مبتن ‬ ‫متاسـفانه‪ ،‬ایـن پیش بینـی بـه حقیقـت نزدیـک شـد‪ .‬از‬ ‫خشـونت خانگـی تـا بهره کشـی جنسـی‪ ،‬قاچـاق‪ ،‬ازدواج‬ ‫کـودکان‪ ،‬ختنـه زنـان و ازار اینترنتـی‪ ،‬زن سـتیزی خشـن در‬ ‫سـایه همه گیـری کوویـد رشـد کـرده اسـت‪ .‬جمـع اوری و‬ ‫ارزیابـی اطالعـات کامـل زمان بـر هسـتند؛ امـا رونـد اشـکار‬ ‫اسـت‪ .‬در ‪ 12‬کشـور موردبررسـی سـازمان ملل‪ ،‬تعداد موارد‬ ‫گزارش شـده خشـونت علیـه زنـان و دختران بـه نهادی های‬ ‫گونا گـون‪ 83 ،‬درصـد‪ ،‬از سـال ‪ 2019‬تـا ‪ 2020‬افزایـش داشـته‬ ‫و مـوارد گزارش شـده بـه پلیـس‪ 64 ،‬درصـد رشـد کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬در ابتـدای ماه هـای همه گیـری‪ ،‬تمـاس بـا خطـوط‬ ‫تلفنـی کمک رسـان‪ ،‬به طورمتوسـط ‪ 60‬درصـد در سراسـر‬ ‫اتحادیـه اروپـا افزایـش یافـت‪ .‬تمـاس با خط تلفن خشـونت‬ ‫ً‬ ‫جنسـی پـرو در سـال ‪ ۲۰۲۰‬نسـبت بـه ‪ ۲۰۱۹‬تقریبـا دوبرابـر‬ ‫شـد‪ .‬در تایلنـد تعـداد مراجعاتـی کـه در اوریـل سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫از واحدهـای بحـران خشـونت خانگـی بـه بیمارسـتان ها‬ ‫بـود‪ ،‬بیـش از دوبرابـر از زمـان مشـابه سـال گذشـته بـود‪.‬‬ ‫ایـن امارهـا و روایـات در گسـتره جهـان‪ ،‬بـه همه گیـری‬ ‫فعلـی خشـونت علیـه زنـان و دختـران اضافـه می شـود‪.‬‬ ‫قبـل از پاندمـی‪ ،‬سـازمان جهانـی بهداشـت بـراورد کـرده‬ ‫بـود کـه از هـر سـه زن‪ ،‬یک نفرشـان خشـونت مـردان را در‬ ‫زندگـی خـود تجربـه می کنـد‪ .‬کمـی بیـش از یک سـال قبل‪،‬‬ ‫شبـس جهانـی را نیـز منعکـس‬ ‫هشـدار دادم و فراخـوان ات ‬ ‫کـردم‪ .‬تقاضـای صلـح در خانـه و پایان بخشـیدن بـه تمـام‬ ‫خشـونت ها در همه جـا؛ از مناطـق جنگـی تـا خانه هـای‬ ‫مـردم را تکـرار کـردم برای اینکـه بتوانیـم بـا همه گیـری‬ ‫کوویـد؛ یعنـی دشـمن مشـترک بشـریت‪ ،‬بـا همبسـتگی‬ ‫و وحـدت روبـه رو شـویم‪ .‬بیـش از ‪ 140‬کشـور‪ ،‬حمایـت‬ ‫خـود را ابـراز کردنـد‪ .‬در ‪ 149‬کشـور‪ 800 ،‬طـرح به تصویـب‬ ‫مکـردن پناهـگاه‪ ،‬کمک هـای‬ ‫رسـید کـه ا کثـر ان هـا بـر فراه ‬ ‫حقوقـی و دیگـر خدمـات و حمایت هـا تمرکـز داشـتند؛ اما در‬ ‫بسـیاری ازموارد‪ ،‬این اقدامـات محـدود و کوتاه مـدت بـود‪.‬‬ ‫بدتـرازان‪ ،‬بعضـی کشـورها در حال کناره گیـری‪ ،‬عقب نشـینی‬ ‫و پس گرفتـن حمایت هـای حقوقـی و نظار هگـری هسـتند‪.‬‬ ‫یسـت که بـرای موردهدف قرارگرفتـن زنـان؛‬ ‫این درحال ‬ ‫ازجملـه مدافعـان حقـوق بشـر معتـرض بـه عقب گردهـا‪ ،‬از‬ ‫خشـونت اسـتفاده می شـود‪ .‬فرا گیـری خشـونت علیـه زنان‬ ‫و دختران‪ ،‬به تسـلیم و سـکوتی منجر شـده که پایان یافتن‬ ‫ان به گونـه ای ناممکـن اسـت‪ .‬این موضـوع به همان انـدازه‬ ‫ً‬ ‫کـه ظالمانـه و خودشـکنانه اسـت؛ کاملا اشـتباه اسـت‪.‬‬ ‫بـا وجـود چالش هـای سـال قبـل‪ ،‬سـازمان ملـل متحـد‬ ‫به کمـک منابـع مالـی قابل توجـه و بـا مشـارکت اتحادیـه‬ ‫اروپـا‪ ،‬نشـان داده کـه تغییـر‪ ،‬امکان پذیـر اسـت‪ .‬طـی سـال‬ ‫نبـردن خشـونت‬ ‫‪ ،2020‬ابتکارعمـل متمرکـز بـرای ازمیا ‬ ‫علیـه زنـان و دختـران‪ ،‬نتایـج چشـم گیری در ‪ 25‬کشـور‬ ‫ایجـاد کـرد؛ ‪ 84‬قانـون و خط مشـی بـرای حمایـت از زنـان‬ ‫و دختـران تصویـب یـا تقویـت شـد‪ .‬تعقیـب قانونـی عاملان‬ ‫(خشـونت) ‪ 22‬درصـد افزایـش یافـت‪ .‬تعـداد ‪ 650‬هزارنفـر از‬ ‫زنـان و دختـران‪ ،‬بـا وجـود محدودیت هـای جابه جایـی و‬ ‫قرنطینـه‪ ،‬خدمـات دریافت کردنـد‪ .‬نزدیک به ‪9 00‬هـزار مرد‬ ‫و پسـر؛ اعـم از رهبـران سـنتی‪ ،‬روسـای نهادهـای مذهبـی‪،‬‬ ‫راننـدگان تا کسـی مذکـر و بازی کنـان (‪ )Gamer‬جـوان‪ ،‬بـرای‬ ‫یافتـن راهـکار دراین زمینـه مشـارکت و همیـاری کردنـد‪ .‬در‬ ‫میـان ایـن جوامع‪ ،‬سـهمیه بودجه ملی بـرای پیش گیری و‬ ‫پاسـخ بـه خشـونت علیه زنـان و دختـران ‪ 32‬درصـد افزایش‬ ‫یافـت کـه گـواه روشـنی بـر پایـداری اینده اسـت‪ .‬با مشـارکت‬ ‫و همـکاری بـا یکدیگـر‪ ،‬در پاریـس‪ ،‬دررابطه بـا طرحـی‬ ‫اثبات شـده‪ ،‬می توانیـم تضمیـن دهیـم کـه تـا نسـل اینـده‬ ‫دختـران‪ ،‬به دلیـل عدم اقـدام از جانـب مـا‪ ،‬در تـرس زندگـی‬ ‫نکننـد‪ .‬با گذشـت زمان‪ ،‬اموزه هـای بسـیاری از اقدامـات‬ ‫درست و اشتباه جهان در کنترل همه گیری خشونت علیه‬ ‫زنـان به دسـت می ایـد‪ .‬یکـی از اولیـن مـوارد‪ ،‬بایـد اطمینـان‬ ‫از این باشـدکه ایـن همه گیـری پنهـان و ننگیـن کـه نیمـی از‬ ‫جمعیـت جهـان بـه ان دچارنـد‪ ،‬پایـان یابـد»‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز مجمـع برابـری نسـل ها سـازمان ملـل در‬ ‫پاریـس؛ رهبـران جهـان‪ ،‬نیکـوکاران و شـرکت های بخـش‬ ‫خصوصـی متعهـد شـدند ‪ 40‬میلیـارد دالر سـرمایه گذاری‬ ‫ بخشـی بین المللـی در‬ ‫به عنـوان بخشـی از برنامـه شتاب‬ ‫ِ‬ ‫موضـوع «برابـری جنسـیتی» داشـته باشـد؛ یکـی از ایـن‬ ‫فعـاالن‪ ،‬بنیـاد «بیـل و ملینـدا گیتـس» اسـت کـه تعهـد‬ ‫‪ 2.1‬میلیـارد دالری خـود را بـرای پیشـبرد برنامه هـا و اهـداف‬ ‫رهبـری زنـان‪ ،‬بهداشـت بـاروری و توانمند سـازی اقتصادی‬ ‫را اعلام کـرد‪ .‬ا گرچـه طـی دهه هـای گذشـته دراین زمینـه‪،‬‬ ‫پیشـرفت هایی صورت گرفته؛ اما «برابری جنسـیتی» حتی‬ ‫یتـک» کـه صنعتـی فناورانـه‬ ‫در بخش هایـی همچـون «ها ‬ ‫و مترقـی محسـوب می شـود نیـز ان قدرهـا لحـاظ نشـده و از‬ ‫شـرایط ایدئـال ان‪ ،‬فاصلـه بعیـد دارد‪ .‬حـوزه تکنولـوژی کـه‬ ‫اصلـی عمـده غول هـای ان در ایـاالت متحـده مسـتقر‬ ‫دفاتـر ِ‬ ‫هسـتند؛ نتوانسـته دراین امـر شـاهد اقداماتـی موثـر باشـد‪.‬‬ ‫مشاغلفنی‬ ‫طبـق امـار؛ در حالی کـه درصـد زنـان حاضـر در نیـروی کار‬ ‫امریـکا طـی دهه هـای گذشـته و به تدریـج بـه ‪ 47‬درصـد‬ ‫رسـیده ؛ امـا این عدد در بخش فنـاوری به طوری قابل توجه‬ ‫ تاریخ‬ ‫پائین اسـت‪ .‬ان طور که اینفوگرافیک امروز منتشـره به ِ‬ ‫خـود‬ ‫‪ 1‬جـوالی ‪ 2021‬کـه برپایـه ارقـام گزارش شـده توسـط ِ‬ ‫شـرکت های موردبررسـی دراین گـزارش نشـان می دهـد؛‬ ‫زنـان‪ ،‬چیـزی بیـن ‪ 29‬درصـد (مایکروسـافت) تـا ‪ 45‬درصـد‬ ‫(امازون) از کل نیروی کار در بزرگ ترین شرکت های فناوری‬ ‫یبـه‬ ‫(موسـوم بـه ‪ )GAFAM‬را تشـکیل می دهنـد‪ .‬با نگاه ‬ ‫مشـاغل فنـی واقعـی‪ ،‬ایـن درصـد بسـیار کمتر نیـز می شـود؛‬ ‫زیـرا زنـان از هـر چهـار شـغل فنـی در هر یک از ان هـا‪ ،‬کمتـر از‬ ‫ اسـتثنای امـازون)‪ .‬از نظـر‬ ‫یـک ُپسـت را دراختیـار دارنـد (به‬ ‫ِ‬ ‫موقعیت هـای مدیریتـی‪ ،‬وضعیـت زنـان در بخـش فنـاوری‬ ‫ً‬ ‫(در همیـن برندهـای برجسـته) تقریبـا بـا سـایر بخش هـای‬ ‫اقتصـاد برابـر اسـت‪ .‬طبـق اخریـن داده هـای موجـود؛‬ ‫مدیریتـی‬ ‫زنـان‪26.5 ،‬درصـد از مقامـات اجرایـی‪ ،‬ارشـد و‬ ‫ِ‬ ‫شـرکت های ‪ 500 S&P‬را در اختیـار دارنـد‪.‬‬ ‫ُپست هایمدیریتی‬ ‫کل نیروهای کار‬ ‫‪47‬درصد؛ نرخ حضور زنان امریکایی در مشاغل غیرنظامی‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد؛‬ ‫انجام بیشترین حجم گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی کشور در خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی گفـت‪« :‬در سه سال گذشـته بیشـترین میـزان گازرسـانی‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی صنعتـی مشـمول مصوبـه شـورای اقتصـاد در خراسـان رضـوی انجام شـده‬ ‫‪۲۵‬هـزار‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در سـال گذشـته ‬ ‫خانـوار روسـتایی و ‪ ۸۲۶‬واحـد تولیـدی صنعتـی در ایـن اسـتان گازرسـانی شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در سه سال گذشـته بیشـترین میـزان گازرسـانی بـه واحدهـای تولیـدی صنعتـی مشـمول مصوبه‬ ‫شـورای اقتصـاد در خراسـان رضـوی انجـام شـد»‪ .‬حسـن افتخـاری در نشسـت مجمـع عمومـی‬ ‫عـادی سـاالنه ایـن شـرکت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در سـال ‪ ۲۵ ،۹۹‬هـزار خانـوار در غالـب ‪ ۲۳۶‬روسـتا در‬ ‫خراسـان رضـوی گازدار شـد»‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور خبر داد؛‬ ‫کشف هفت هزار ماینر در شبکه برق منطقه ای خوزستان‬ ‫سـخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشـور بابیان اینکه هفت هزار و ‪ 30‬دسـتگاه اسـتخراج رمزارز‬ ‫در شـبکه تحت پوشـش منطقـه خوزسـتان کشـف و جمع اوری شـده اسـت؛ بـه لـزوم توجـه بـه‬ ‫عامـل اصلـی یعنـی ورود غیرمجـاز ایـن تجهیـزات به صـورت قاچـاق بـه کشـور و ره گیـری مـوارد‬ ‫واردات مجـاز و قانونـی از بـدو ورود بـه کشـور اشـاره و نسـبت بـه سـایر پیامدهـای اقتصـادی ان‬ ‫نیـز هشـدار داد‪ .‬کیومـرث زمانـی گفـت‪« :‬از زمـان اغـاز شناسـایی تا کنون هفت هزار و ‪ 30‬دسـتگاه‬ ‫ماینـر در شـرکت های توزیـع بـرق تحت پوشـش ایـن شـرکت کشـف شـده و تعـداد کشـفیات‬ ‫صورت گرفتـه بـا تعـداد ماینرهـای کشف شـده در یـک مرکز غیرمجـاز در جنوب غرب تهـران برابری‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫هنر کاغذسازی در باتالق فراموشی‬ ‫سوغات فرنگی یا هنر اصیل ایرانی؟‬ ‫نرجس برهانی‬ ‫هنرمنـدان بسـیاری بـا عالقـه و امیـد فـراوان بـه حرفـه کاغـذ‬ ‫دست سـاز روی اورده انـد؛ امـا تالش هـای بسیارشـان بـرای‬ ‫دایـر کـردن کارگاه مناسـب و دسـتیابی بـه فـروش انبـوه‬ ‫نتیجـه نـداده اسـت‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کاغـذ دست سـاز از هنر هـای فراموش شده ا ‬ ‫احیـای ان ضـرورت دارد‪ ،‬کاغـذ دست سـاز بـرای کتابـت‪،‬‬ ‫نگارگـری و مرمـت نسـخ خطـی قدیمی کاربرد دارد و نسـبت‬ ‫بـه کاغذ هـای معمولـی از دوام و مانـدگاری باالیـی در برابـر‬ ‫گـذر زمـان و عوامـل طبیعـی برخـوردار اسـت؛ هرچنـد کـه‬ ‫مو بیـش فعالیـت‬ ‫هنرمندانـی همچنـان در این حـوزه ک ‬ ‫دارنـد؛ امـا بیشـتر انـان به دالیلـی از جملـه نبـود کارگاه ثابـت‬ ‫و مناسب‪ ،‬مشکالت اقتصادی و حمایت نکردن مسئوالن‬ ‫موفـق بـه تولیـد انبـوه نشـده اند کـه در نتیجـه یـا موجـب کار‬ ‫ان هـا متوقف شـده اسـت و یـا تولیـد محـدود و کمـی دارنـد‪،‬‬ ‫یسـت که متقاضـی بـرای ایـن هنر بسـیار اسـت و‬ ‫ایـن در حال ‬ ‫می تـوان بـا احیـای ایـن هنر و حمایـت از ان از کاغـذ وارداتی‬ ‫بی نیـاز شـد و حتـی شـاهد صـادرات ایـن محصـول هنـری‬ ‫باشـیم‪ .‬به همین بهانـه بـه گفت وگو با هنرمنـدان اصفهانی‬ ‫شتـر از‬ ‫کـه در این زمینـه فعالیـت داشـتند پرداختیـم تـا بی ‬ ‫اهمیـت ایـن هنـر و مشـکالت سـد راهشـان مطلـع شـویم‪.‬‬ ‫نرگـس کریمـی؛ هنرمنـد کاغـذ دست سـاز و پاپیـه ماشـه‬ ‫بااشـاره به اینکه از سـال ‪ ۱۳۸۳‬بـرای بـه سـرانجام رسـاندن‬ ‫پایان نامـه کارشناسـی خـود بـه حرفـه کاغـذ دست سـاز‬ ‫روی اورد‪ ،‬گفـت‪« :‬بااینکـه تلاش بسـیاری کـردم؛ امـا بـه‬ ‫دالیلـی هماننـد همـکاری نکـردن کتابخانه هـا و موزه هـا‪،‬‬ ‫مهیا نشـدن کارگاه مناسـب بـا شـرایط کاغذسـازی و‬ ‫افزایـش نا گهانـی قیمـت وسـایل و دسـتگاه ها بـه ناچـار‬ ‫در حـوزه پاپیـه ماشـه شـروع بـه فعالیـت کـردم»‪ .‬او ادامـه‬ ‫داد‪« :‬در ان زمـان مقـداری از وسـایل موردنیـاز کاغـذ‬ ‫دست سـاز هماننـد دسـتگاه پـرس را بـا قیمـت گزافـی‬ ‫خریداری کردم؛ اما افسـوس که شـرایط فراهم نشـد‪ ،‬حتی‬ ‫بـرای مهیـا شـدن کارگاه مناسـب بـرای کاغـذ دست سـاز‬ ‫بـه سـازمان های مختلفـی سـر زدم کـه باوجـود تشـویق‬ ‫ظاهـری و اولیـه‪ ،‬اقدامـی صـورت نگرفـت»‪ .‬ایـن هنرمنـد‬ ‫درخصـوص اهمیـت احیـای هنـر کاغـذ دست سـاز‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«احیـای ایـن هنـر و تولیـدات انبـوه کاغـذ دست سـاز نیـاز‬ ‫هسـت؛ زیـرا در رشـته هایی هماننـد نگارگـری‪ ،‬گل و مـرغ‪،‬‬ ‫خطاطـی‪ ،‬خوشنویسـی و حتـی بـرای ترمیـم کتـب نسـخ‬ ‫خطـی به دلیـل کیفیـت بـاال و مقاوم بـودن ایـن نـوع کاغـذ‬ ‫یسـت»‪ .‬کریمـی بااشـاره به مرمـت کتـب‬ ‫بسـیار کاربرد ‬ ‫نسـخ خطـی قدیمـی بـا کاغـذ دست سـاز‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بـرای‬ ‫مرمـت کاغذ هـای ایـن کتـب بـه کاغـذی نزدیـک بـه همـان‬ ‫کیفیـت نیازمندیـم و نمی تـوان کاغـذی را کـه مربـوط بـه‬ ‫دوره تیمـوری‪ ،‬صفویـه و یـا حتـی قاجار هسـت با کاغذ های‬ ‫یکـه بـه یـاد دارم این‬ ‫یکـه تاجای ‬ ‫امـروزی مرمـت کـرد؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫نـوع کاغـذ را معمـوال از کشـور های دیگـر وارد می کردنـد»‪ .‬او‬ ‫بااشـاره به نا کام مانـدن تالش هـای بسـیار در حـوزه کاغـذ‬ ‫دست سـاز‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬بـرای ادامـه دادن بـه حرفـه کاغـذ‬ ‫دست ساز تصمیم گرفتم تا با فعالیت در حوزه پاپیه ماشه‬ ‫درامـد حاصـل از ان را صـرف کاغذسـازی کنـم؛ ولـی ان گونـه‬ ‫کـه انتظـار داشـتم پیش نرفت به دلیل وخیم شـدن شـرایط‬ ‫اقتصـادی صنایع دسـتی بسـیار ضربـه خـورد؛ زیـرا مـردم‬ ‫بایـد وضـع اقتصـادی خوبـی داشـته باشـند تا بتواننـد مازاد‬ ‫بـر نیاز هـای اولیـه خـود خریـد کننـد؛ البتـه بیمـاری کرونـا‬ ‫هـم بـه مشـکالت دامـن زد»‪ .‬ایـن هنرمنـد اصفهانـی افـزود‪:‬‬ ‫«در زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا کارگاه هـای صنایع دسـتی‬ ‫بـا مشـکالت بسـیاری ازجملـه تعطیلـی کارگاه هـا‪ ،‬پرداخـت‬ ‫اجـاره کارگاه‪ ،‬حقـوق و بیمـه کارکنـان مواجـه بودنـد کـه‬ ‫دراین میـان حمایتـی حتـی انـدک از طـرف دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط صـورت نگرفـت ب هجـز اداره ارشـاد کـه چنـد مـاه‬ ‫بیمـه هنرمنـدان خـودش را پرداخـت کـرد»‪ .‬کریمـی گفـت‪:‬‬ ‫«تـا قبـل از شـیوع بیمـاری کرونـا در دانشـگاه هنـر اصفهـان‬ ‫یکـردم؛ امـا با انالین شـدن کالس ها‬ ‫ایـن حرفـه را تدریـس م ‬ ‫به دلیـل کاربـردی نبـودن و فراهم نشـدن شـرایط کار عملی‬ ‫بـرای دانشـجویان ترجیـح دادم تـا ترم هایی را کـه به صورت‬ ‫انالیـن بـود تدریـس نکنـم»‪ .‬او بابیان اینکـه هم ا کنـون‬ ‫در حـوزه پاپیـه ماشـه فعـال و منتظـر روزنـه امیـدی بـرای‬ ‫فعالیـت درزمین ٔـه کاغـذ دست سـاز هسـتم‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫رشته هایی همانند کاغذ دست ساز وجودشان الزم است؛‬ ‫زیـرا جـزوی از فرهنـگ مـا محسـوب می شـوند و در دنیـا مـا‬ ‫را بـا ایـن فرهنگ و رشـته های صنایع دسـتی می شناسـند‪،‬‬ ‫بنابرایـن بهتـر اسـت دسـتگاه های مرتبـط بـرای حفـظ ایـن‬ ‫رشـته ها اهتمـام ویـژه ای داشـته باشـند‪.‬‬ ‫از تولید کاغذ دست ساز تا خا ک خوردن دستگاه ها‬ ‫فریبـا مجیـدی؛ هنرمنـد کاغـذ دست سـاز بااشـاره به اینکه‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۸۴‬تدریـس هنـر کاغذسـازی را در دانشـگاه هنـر‬ ‫اصفهـان شـروع کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از اموزش هـای بسـیار‬ ‫درنهایت در سال ‪ ۱۳۸۷‬کارگاه کاغذ دست ساز را راه اندازی‬ ‫کـردم؛ امـا به دلیل اینکـه مراحـل کاغذسـازی ازجملـه‬ ‫نبـر و مشـکل اسـت تصمیم به تهیه‬ ‫اماده سـازی خمیـر زما ‬ ‫و سفارش دستگاه هایی همانند دستگاه کوبنده ای گرفتم‬ ‫که شـاید اولین بار در ایران سـاخته شـد که قابلیت کوبیدن‬ ‫الیـاف اصلـی هماننـد کنـف‪ ،‬کتـان‪ ،‬پنبـه و پارچه هـای‬ ‫کهنـه را بـرای تهیـه کاغـذ داشـت»‪ .‬او دربـاره از دسـت دادن‬ ‫کارگاهـش در سـال ‪ ،۱۳۹۶‬اظهـار کـرد‪« :‬کارگاه کاغذسـازی را‬ ‫اجاره کرده بودم که سرانجام در سال ‪ ۱۳۹۶‬صاحب اصلی‬ ‫کارگاه‪ ،‬ملکش را درخواسـت کرد‪ ،‬ازان پس برای مهیا کردن‬ ‫کارگاهـی بـا شـرایط مناسـب بـرای کاغـذ دست سـاز تلاش‬ ‫و ازطریـق میراث فرهنگـی بـرای ادامـه کار دریکـی از‬ ‫سـاختمان های قدیمـی اقـدام کـردم»‪ .‬ایـن کارشـناس‬ ‫ارشـد حفاظـت و مرمـت اثـار تاریخـی ادامه داد‪« :‬متاسـفانه‬ ‫باوجوداینکـه دومرتبـه بـه اداره میراث فرهنگی بـرای کارگاه‬ ‫درخواسـت دادم‪ ،‬ایـن امـر میسـر نشـد‪ ،‬حتـی سـال قبل که‬ ‫بـرای بـار دوم درخواسـت دادم حاضـر بـودم تا خانه تاریخی‬ ‫مخروبـه ای را بـا هزینـه خودم مرمت و در انجا فعالیت کنم؛‬ ‫امـا به گفتـه مسـئوالن‪ ،‬کاربری دیگری بـرای ان خانه درنظر‬ ‫گرفته شـده بود»‪ .‬مجیدی درخصوص اهمیت کارگاه ثابت‬ ‫بـرای کاغـذ دست سـاز‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬کارگاه کاغـذ دست سـاز‬ ‫بهتـر اسـت تا حد امـکان ثابـت باشـد؛ زیـرا علاوه بـر دشـوار‬ ‫بـودن جابه جایـی وسـایل و بسـتن دسـتگاه بـه شـکلی کـه‬ ‫کم ترین حجم فشـار را داشـته باشـد‪ ،‬امکان دارد که هنگام‬ ‫جابه جایـی بـه وسـایل و دسـتگاه ها اسـیب وارد شـود کـه‬ ‫متاسـفانه بااین اوصـاف‪ ،‬از زمانـی کـه کارگاه را از دسـت‬ ‫دادم دسـتگاه های مـن در انبـار گمـرک اصفهـان خـا ک‬ ‫می خـورد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه باوجـود مهیـا نشـدن شـرایط‬ ‫کارگاه‪ ،‬همچنـان بـه اموزش در حوزه کاغذ دست سـاز ادامه‬ ‫می دهد‪ ،‬اظهارکرد‪« :‬امیدوارم زمینه به شـکلی فراهم شـود‬ ‫ً‬ ‫تـا اموزش هـا دراین حوزه صرفا انالین نباشـد و دانشـجویان‬ ‫به صـورت حضـوری بـا سـاخت کاغـذ اشـنا شـوند‪ ،‬حتـی‬ ‫مـن بـر ایـن بـاور هسـتم کـه اموزش هـا در سـطحی انجـام‬ ‫شـود کـه هرکسـی بتوانـد کاغـذ موردنیـازش را تولیـد کنـد»‪.‬‬ ‫ایـن هنرمنـد اصفهانـی بااشـاره به اینکه درحال حاضـر کار‬ ‫سـاخت کاغـذ دست سـاز را به صـورت محـدود و خـاص‬ ‫انجـام می دهـد دربـاره اهمیـت ایـن هنـر‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«تقاضا برای این هنر بسـیار اسـت؛ تاجایی که حتی واردات‬ ‫کاغـذ دست سـاز بـه ایـران راداریـم؛ امـا خـوب اسـت بدانیـد‬ ‫هنـر کتابـت و نگارگـری ایـران به ویـژه خوش نویسـی بـا قلـم‬ ‫نی اسـت؛ درصورتی که کاغذ های تولیدی در سـایر کشور ها‬ ‫به جـز ترکیـه مصـارف دیگـری دارنـد و شـیوه خطاطـی ان هـا‬ ‫نیـز متفـاوت اسـت»‪ .‬مجیـدی دربـاره بااینکـه ایـا در حـوزه‬ ‫کاغذ سـازی موردحمایـت مسـئوالن قرارگرفتـه یا خیـر‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪« :‬فقـط در سـال ‪ ۱۳۹۵‬از طـرف میراث فرهنگـی وامـی‬ ‫گرفتـم کـه بـرای تهیـه دسـتگاه های موردنیـازم اسـتفاده‬ ‫کردم»‪ .‬او بااشـاره به کاربرد مختلف کاغذ دست سـاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«زمانی کـه کارگاه داشـتم بـرای تولیـد کاغـذ دست سـازی‬ ‫کـه به عنـوان کاغذدیـواری اسـتفاده شـود هـم تلاش‬ ‫کردیـم‪ ،‬عالوه برایـن برخـی از دوسـتان بـرای چـاپ دسـتی‪،‬‬ ‫کاغـذ دست سـاز را درخواسـت کردنـد کـه خوشـبختانه‬ ‫نمونه سـازی های مـا به خوبـی انجام شـد؛ ولی افسـوس که‬ ‫کارگاه را از دسـت دادم»‪ .‬این هنرمند اصفهانی درخصوص‬ ‫علـت تمدید نکـردن پروانـه کارگاه کاغذسـازی خـود‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬امسـال در صورتی می توانسـتم پروانـه کارگاه را تمدید‬ ‫کنـم کـه فضایـی را بـرای فعالیـت در دسـت داشـته باشـم؛‬ ‫ولـی متاسـفانه فراهـم نشـد؛ تاجایی کـه حتـی تصمیـم بـه‬ ‫فـروش دسـتگاه ها گرفتـم؛ زیـرا دیگـر امیـدی برایـم باقـی‬ ‫نمانـد‪ ،‬امـا ا گـر شـرایط بـرای فعالیـت دراین حـوزه فراهـم‬ ‫شـود از فـروش دسـتگاه ها صرف نظـر می کنـم و باعالقـه‬ ‫بسـیار بـه ایـن کار می پـردازم»‪ .‬مجیـدی بااشـاره به دوام‬ ‫بسـیار بـاال و تنـوع کاغذ های دست سـاز ایرانـی‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫«کاغـذ دست سـاز ایرانـی را مشـاهده کـردم کـه حتـی پـس از‬ ‫گذشت ‪ ۷۰۰‬یا ‪ ۸۰۰‬سال هنوز پابرجا هستند‪ ،‬ما که سازنده‬ ‫کاغـذ و صادرکننـده فـن کاغذسـازی بـه کل دنیـا بودیـم پـس‬ ‫می توانیم با تدابیری از این فن استفاده بهینه ای را داشته‬ ‫باشـیم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 14‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪357‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان‬ ‫قصه نان محلی پیازی‬ ‫در روزهایـی کـه پخـت نـان محلـی و سـنتی در کشـور‬ ‫یسـت؛ امـا در روسـتای‬ ‫به تدریـج در حـال فراموش ‬ ‫«دهمیـان» سـواد کوه بسـیاری از خانواده هـا در‬ ‫ایـام خاصـی اقـدام بـه پخـت نـان محلـی «پیـازی»‬ ‫می کننـد‪ .‬نـان پیـازی منطقـه سـوادکوه روسـتای‬ ‫دهمیـان ب هشـماره ‪ ۲۲۲۲‬در فهرسـت ملـی حاملان‬ ‫میراث فرهنگـی ناملمـوس بـه ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حوا احمدی‪ /‬مهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن لرستان خبر داد؛‬ ‫نوسازی ‪85‬درصد واحدهای روستایی لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«لرسـتان دومیـن اسـتان مقـاوم کشـور‬ ‫یسـت»‪ .‬مسـعود‬ ‫در مسـکن روستای ‬ ‫رضایـی در جلسـه مشـترک بـا سرپرسـت‬ ‫جهـاد دانشـگاهی اسـتان‪ ،‬میانگیـن‬ ‫مقاوم سـازی مسـکن روسـتایی در‬ ‫لرسـتان را ‪ ۸۵‬درصـد عنـوان کـرده و افزود‪:‬‬ ‫«لرسـتان در جایـگاه دوم مقاوم سـازی‬ ‫مسـکن روسـتایی کشـور قـرار دارد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به ظرفیت هـای گسـترده جهـاد‬ ‫دانشـگاهی در حوزه هـای اموزشـی‪،‬‬ ‫پژوهشـی و فرهنگـی بـر بهره منـدی از‬ ‫ایـن قابلیت هـا در برنامه هـای بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان لرسـتان تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان میانگیـن‬ ‫مقاوم سـازی واحدهـای مسـکن‬ ‫روسـتایی کشـور را ‪ ۴۵‬درصـد عنـوان‬ ‫نمـوده و تصریـح کـرد‪« :‬بـا کار و همـت‬ ‫جهـادی همـکاران ‪ ۸۵‬درصـد واحدهـای‬ ‫مسـکن روسـتایی در لرسـتان بهسـازی و‬ ‫بازسـازی شـده و اسـتان در مقاوم سـازی‬ ‫مسـکن روسـتایی در رتبـه دوم کشـوری‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬وی طـرح منظومـه روسـتایی‬ ‫بخـش زز و ماهـرو شهرسـتان الیگـودرز‬ ‫را یکـی از هفـت طـرح پایلـوت کشـوری‬ ‫عنـوان کـرده و تصریـح کـرد‪« :‬اجـرای‬ ‫طـرح توسـعه پایـدار منظومه ی روسـتایی‬ ‫کاری فرابخشـی و مسـتلزم مسـاعدت و‬ ‫هم افزایـی دسـتگاه های مختلـف اجرایی‬ ‫در اسـتان اسـت»‪ .‬رضایـی اجرایی شـدن‬ ‫طـرح توسـعه پایـدار منظومـه روسـتایی‬ ‫را عامـل توسـع ه پایـدار و هدفمنـد‬ ‫روسـتاهای کشـور دانسـته و بـر اهمیـت‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای ارزشـمند علمـی‬ ‫و پژوهشـی جهـاد دانشـگاهی در اجـرای‬ ‫طـرح منظومـه روسـتایی بخـش ززو‬ ‫ماهـرو شهرسـتان الیگـودرز تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫سرپرسـت جهـاد دانشـگاهی لرسـتان‬ ‫بااشـاره به اجـرای الگوسـازی های موفـق‬ ‫در برنامه هـای کاری جهـاد دانشـگاهی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بهره منـدی از نیروهـای‬ ‫جـوان‪ ،‬نخبـه و متخصـص در حوز ه‪‎‬هـای‬ ‫مختلـف موجـب موفقیـت ایـن نهـاد‬ ‫مولـود انقلاب بـوده اسـت»‪ .‬سلاحورزیان‬ ‫یکـی از مباحـث مهـم کاری جهـاد‬ ‫دانشـگاهی را ورود بـه حـوزه اشـتغال‬ ‫دانسـته وبـر اهمیـت پیگیـری مشـکالت‬ ‫حـوزه اشـتغال بـا دیـدگاه اینده پژوهانـه‬ ‫و بـا محوریـت اشـتغال دانش اموختـگان‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬همچنیـن معـاون مسـکن‬ ‫شـهری بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫در اغـاز عملیـات اجرایـی احـداث‬ ‫واحدهـای مسـکونی منطقـه گرجـی‬ ‫شهرسـتان ازنـا صنعـت سـاختمان را‬ ‫موتـور محرکـه اقتصـادی کشـور دانسـته‬ ‫و بـر بهره منـدی از ایـن صنعـت به عنـوان‬ ‫یکـی از صنایـع فرصت افریـن درراسـتای‬ ‫رشـد اقتصـادی و افزایـش تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی و اشـتغال زایی تا کیـد کـرد‪ .‬جـواد‬ ‫حق شـناس ارائـه نسـخه واحـد بـرای‬ ‫حـل مشـکل مسـکن را راهـکاری نا کارامـد‬ ‫دانسـته و افـزود‪« :‬احـداث مسـکن تابـع‬ ‫عوامـل و شـرایط فرهنگـی‪ ،‬اقلیمـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و معیشـتی جامعـه اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون مسـکن شـهری بنیـاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی ورود نقدینگی به صنعت‬ ‫سـاختمان را نیازمنـد تدویـن اسـتراتژی و‬ ‫سیاسـت گذاری دقیـق دانسـته و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بهره منـدی از ایـن صنعت به عنوان‬ ‫یکـی از صنایـع فرصت افریـن موجـب‬ ‫رشـد اقتصـادی و افزایـش تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی و اشـتغال زایی خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫رضایـی گفـت‪۱۶« :‬واحـد مسـکونی در‬ ‫منطقـه گرجـی شهرسـتان ازنـا در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪۳۴۰۰‬مترمربـع درقالـب ‪۱۶‬‬ ‫قطعـه و بـا مسـاحت مفیـد ‪ ۱۷۶۰‬مترمربـع‬ ‫به صـورت یـک طبقـه احـداث و بـه‬ ‫متقاضیـان وا گـذار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫برخورداری ‪97‬هزار مشترک در جنوب غرب کرمان از نعمت برق‬ ‫عفت فالح‬ ‫مدیـر امـور بـرق جنـوب غـرب کرمـان در جلسـه هماهنگی‬ ‫برنامه هـا و اقدامـات موردنیـاز بـرای مدیریـت مصـرف‬ ‫و کنتـرل پیک بـار تابسـتان باتا کیدبراینکـه مدیریـت‬ ‫مصـرف انـرژی از اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت‪،‬‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬مدیریـت مصـرف به عنـوان یـک تکلیـف‬ ‫ملـی بایـد در جامعـه نهادینـه شـود»‪ .‬مجیـد عمادابـادی‬ ‫بااشـاره به اینکه افزایـش میانگیـن دمـا و کاهـش بارندگـی‪،‬‬ ‫لـزوم توجـه بـه مدیریـت مصـرف را چندیـن برابـر می کنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬رعایـت اصـول مدیریـت مصـرف به ویـژه سـرویس‬ ‫و نگهـداری به موقـع دسـتگاه های خنک کننـده و رعایـت‬ ‫دمـای متعـادل ‪ ۲۵‬درجـه سـانتی گراد‪ ،‬از نـکات مهـم‬ ‫درزمینـه کاهـش مصـرف انـرژی محسـوب می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به تشـکیل تیم هـای بازرسـی بـرای کنتـرل و پایش‬ ‫مصرف برق دستگاه های اجرایی ازسوی امور برق جنوب‬ ‫غـرب کرمـان و ارائـه گـزارش هفتگـی بـه اسـتانداری اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬کلیـه ادارات می بایسـت بـه مولـد بـرق اضطـراری‬ ‫مجهز باشـند و از این ظرفیت نیز به نحو شایسـته ای برای‬ ‫کاهـش بـار مصرفـی اسـتان اسـتفاده شـود»‪ .‬عمادابـادی‬ ‫بابیان اینکه بیش از ‪97‬هزار مشترک در حوزه امور جنوب‬ ‫غـرب کرمـان از نعمـت بـرق برخـوردار هسـتند و از صنعـت‬ ‫بـرق خدمـات دریافـت می کننـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬بیـش از‬ ‫‪83‬درصـد مصـارف شـامل مشـترکین خانگـی‪12 ،‬درصـد‬ ‫تجـاری‪ ،‬چهاردرصـد عمومی و کمتـر از یک درصد مصارف‬ ‫صنعتـی هسـتند»‪ .‬مدیـر امـور بـرق جنـوب غرب کرمـان با‬ ‫ارائـه گزارشـی از وضعیـت مصـرف بـرق و همـکاری ادارات‬ ‫در پیک بـار اظهـار داشـت‪« :‬پایـش مصـرف بـرق مغازه هـا و‬ ‫پاسـاژها و مرا کـز تجـاری به صـورت روزانه توسـط گروه های‬ ‫نظـارت و بازرسـی امـور بـرق جنـوب غـرب انجـام می شـود‬ ‫و درصـورت تجـاوز از خـط قرمـز مصـرف تذکـر یـا اخطـار‬ ‫داده خواهـد شـد از زمـان شـروع پیک بـار و افزایـش‬ ‫مصـرف تا کنـون حـدود ‪ ۵۵۰۰‬محـل مصـرف با تعرفه سـایر‬ ‫ً‬ ‫مصـارف بازدیـد شـده و حـدودا هفت درصـد ان هـا مصـرف‬ ‫غیرمتعـارف داشـتند کـه بـه ان هـا اخطار داده شـده اسـت‬ ‫و درصـورت تـداوم شـرایط پرمصـرف نسـبت بـه قطـع‬ ‫بـرق ایـن مرا کـز اقـدام می شـود»‪ .‬وی بـا تقدیـر از اداره کل‬ ‫راه اهـن‪ ،‬بیمارسـتان شـهید باهنـر‪ ،‬بیمارسـتان فاطمـه‬ ‫زهـرا‪ ،‬شـرکت زغال سـنگ کرمـان‪ ،‬بانـک ملـت‪ ،‬شـرکت‬ ‫نفت‪ ،‬فروشـگاه رفاه‪ ،‬قرارگاه خاتم االنبیا‪ ،‬مرا کز مخابرات‪،‬‬ ‫اداره کل پسـت‪ ،‬فروشـگاه معلـم‪ ،‬اداره ثبت اسـناد‪،‬‬ ‫درمانـگاه جواداالئمـه به خاطـر همـکاری خـوب و موثـر در‬ ‫سـاعات پیک بـار گفـت‪« :‬بـا شـهرداری منطقـه سـه کرمان‬ ‫نیـز تفاهم نامـه ای امضـاء شـده اسـت تا نسـبت بـه تعدیل‬ ‫روشـنایی پارک هـا و بوسـتان های منطقـه سـه اقـدام‬ ‫شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه ادارات و بیمارسـتان ها موظـف‬ ‫هسـتند تـا مولـد اضطـراری داشـته باشـند اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«تغییـر سـاعت کار دسـتگاه های اجرایـی بـر نمـودار بـار‬ ‫مصرفی ادارات استان تاثیرگذار بود»‪ .‬وی گفت‪ 18« :‬مرکز‬ ‫حسـاس در جنـوب غـرب کرمـان دارای مولـد اضطـراری یـا‬ ‫دیـزل ژنراتـور هسـتند که با شـروع فصل پیک بار تابسـتان‬ ‫از سـاعت ‪ 11‬تـا ‪ 13‬هـرروز موظـف بـه همـکاری هسـتند کـه‬ ‫به طـور متوسـط سـه مگاوات بـه کاهـش پیـک کمـک‬ ‫می کند»‪ .‬مجید عمادابادی اضافه کرد‪« :‬به جایگاه داران‬ ‫گاز ‪ CNG‬نیـز توصیـه شـده اسـت کـه بیـن سـاعات ‪ 12‬تا ‪18‬‬ ‫بـا برنامه ریـزی منطقـه ای مشـخص ضمـن اطالع رسـانی‬ ‫بـه مـردم‪ ،‬بـه مـدت دوسـاعت کـه هم زمـان بـا اوج گیـری‬ ‫گرمـا و پیـک مصـرف بـرق در اسـتان اسـت‪ ،‬کمپرسـورهای‬ ‫جایـگاه را از مـدار خـارج کننـد تـا بـا مدیریـت مصـرف بـرق‪،‬‬ ‫در کاهـش مصـرف انـرژی همراهـی داشـته باشـند»‪ .‬مدیـر‬ ‫امـور بـرق جنـوب غـرب بااشـاره به اسـتخراج غیرمجـاز‬ ‫رمزارزهـا گفـت‪« :‬از پیک زمسـتان تا پایان خردادماه سـال‬ ‫جـاری بیـش از ‪ ۱۴۷‬دسـتگاه ماینـر غیرمجـاز از ‪ ۱۱‬محـل‬ ‫مشـکوک مصـرف یا گزارش مردمی توسـط همـکاران لوازم‬ ‫اندازه گیـری کشـف و متخلفیـن بـه مراجـع قضائـی معرفـی‬ ‫شـدند»‪ .‬وی از مشـترکین خواسـت تـا درصـورت مشـاهده‬ ‫هرگونـه اسـتفاده غیرمجـاز از انشـعاب بـرق برای اسـتخراج‬ ‫رمزارزها به سـایت شـرکت توانیـر بـه ادرس ‪www.tavanir.‬‬ ‫‪ co.ir‬مراجعـه و در بخـش گـزارش تخلـف رمـزارز ثبت کنند‬ ‫تـا رسـیدگی شـود‪ .‬وی همچنیـن اسـتفاده از مولدهـای‬ ‫اضطـراری در سـاعات اوج مصـرف‪ ،‬خامـوش کـردن‬ ‫سیسـتم های روشنایی‪ ،‬سرمایشـی و مصارف غیرضروری‬ ‫در پایـان وقـت اداری‪ ،‬انجـام سـرویس دوره ای تجهیـزات‬ ‫سرمایشـی و مشـخص کردن فـردی به عنـوان مدیـر انـرژی‬ ‫را به عنـوان اهـم انتظـارات از دسـتگاه های اجرایـی بـرای‬ ‫عبـور از پیک بـار تابسـتان سـال جـاری برشـمرد‪ .‬یـاداور‬ ‫می شـود؛ دراین نشست پیرامون مرا کز غیرمجاز استخراج‬ ‫رمزارز دیجیتال‪ ،‬مدیریت انشـعاب های غیرمجاز‪ ،‬تعدیل‬ ‫روشـنایی پارک هـا و بوسـتان ها‪ ،‬ارائـه پیشـنهادهای‬ ‫مرتبـط بـا مدیریـت مصرف بـرق صنایع بحـث و تبادل نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهر ری‬ ‫شهردار تهران‪:‬‬ ‫با ضاربان دست فروش شهرری‬ ‫برخورد شد‬ ‫شـهردار تهـران در پاسـخ مکتـوب بـه تذکـر مجیـد فراهانی‬ ‫مبنی بـر ضـرب و شـتم دسـت فروش محـدوده منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬از برخـورد بـا عوامـل و پیمانـکار خبـر داد و بـر لـزوم‬ ‫خویشـتن داری مامـوران شـهرداری تا کیـد کـرد‪ .‬پیـروز‬ ‫حناچـی در ایـن نامـه بااشـاره به تذکـر مجیـد فراهانـی؛‬ ‫عضـو و ناظـر در امـور محاسـبات و پایـش عملکـرد شـورای‬ ‫اسلامی شـهر تهـران عنـوان کـرد‪« :‬کمیتـه انضباطـی‬ ‫رسـیدگی بـه تخلفـات عوامـل اجرایی پیمانکار در شـرکت‬ ‫شـهربان و حریم بـان در ‪ ۲۵‬اردیبهشـت تشـکیل و طبـق‬ ‫تصمیمـات اتخاذشـده ازسـوی اعضـای کمیتـه مصـوب‬ ‫و نسـبت بـه قطـع همـکاری بـا عوامـل اقـدام شـد‪ .‬بـه‬ ‫دسـتور دادسـتان شهرری حکم برخورد با عوامل اجرایی‬ ‫پیمانـکار صـادر شـده اسـت»‪ .‬حناچـی افـزود‪« :‬براسـاس‬ ‫تصمیمـات شـورای تحـول شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬مصـوب‬ ‫شـد برخـی از مسـئوالن ایـن منطقـه جهـت رسـیدگی بـه‬ ‫موضـوع بـه اداره کل هیئت هـای رسـیدگی بـه تخلفـات‬ ‫اداری معرفـی و یـک نفـر از سـمت خـود عـزل شـود»‪۲۴ .‬‬ ‫اردیبهشـت ماه در پی انتشـار ویدئویی در فضای مجازی‬ ‫مبنی بـر ضرب و شـتم یک دسـت فروش توسـط تعـدادی‬ ‫از مامـوران سـد معبـر شـهرداری در شـهرری‪ ،‬غالمرضـا‬ ‫نوفرسـتی؛ دادسـتان عمومـی و انقلاب شـهرری از صـدور‬ ‫دسـتور قضائـی به منظـور شناسـایی و برخـورد بـا عوامـل‬ ‫بو شـتم ایـن دسـت فروش خبـر داد‪.‬‬ ‫ضر ‬ ‫ا کران «قاتلین عزرائیل»‬ ‫در جشنواره «اسمان»‬ ‫فیلـم داسـتانی «قاتلیـن عزرائیـل» بـرای اولین بـار پـس‬ ‫از تولیـد در بخـش کرونا فیلـم دومیـن جشـنواره فیلـم‬ ‫کوتـاه اسـمان قضـاوت و ا کـران خواهـد شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری؛ «قاتلیـن عزرائیـل» به نویسـندگی و کارگردانـی جـواد‬ ‫مزد ابـادی از کارگردانـان شـهیر شـهرری اسـت‪ .‬جـواد‬ ‫مزدابـادی گفـت‪« :‬پخـش جهانـی ایـن فیلـم داسـتانی‬ ‫بـا ارسـال ان بـه سـه جشـنواره ازمیـر ترکیـه‪ ،‬بوسـان کـره‬ ‫جنوبـی و سـاندنس امریـکا اغاز شـد»‪ .‬جواد مزدابـادی در‬ ‫ایـن فیلـم بـا نگاهـی خالقانـه و نـو بـه سـراغ بیمـاری کرونـا‬ ‫رفتـه و قصـه ای را از دریچـه دینـی بـا نـگاه لطیـف هنـری‬ ‫بیان کرده است که نه تنها هر مخاطبی را برای دیدن ان‬ ‫وسوسه می کند؛ بلکه شانس و اقبال خود را یک بار دیگر‬ ‫بـرای کسـب موفقیت هـای جهانـی افزایـش داده اسـت‪.‬‬ ‫اجرای طرح اصالح ترافیکی‬ ‫خیابان های کهریزک‬ ‫رئیـس سـازمان حمل ونقـل همگانـی شـهرداری کهریزک‬ ‫از اجرای طرح اصالح ترافیکی معابر پرتردد شهر کهریزک‬ ‫خبـر داد‪ .‬حسـن حق بیـن گفـت‪« :‬خیابـان ولیعصر(عـج)‬ ‫یکـی از معابـر قدیمـی و پرتـردد شـهر کهریـزک محسـوب‬ ‫می شـود کـه باتوجه بـه دسترسـی محلـی سـایر معابـر‬ ‫فرعـی بـه ایـن خیابـان‪ ،‬بار ترافیکی سـنگینی به این معبر‬ ‫تحمیـل می شـد؛ ازایـن رو‪ ،‬براسـاس نظـر کارشناسـان‬ ‫حـوزه حمل ونقـل و ترافیـک و ایجـاد دسترسـی های‬ ‫محلـی و جایگزیـن با هدف کنترل و کاهش بی انضباطی‬ ‫ترافیکـی در معابـر‪ ،‬یک طرفـه شـد‪ .‬به منظـور اجـرای ایـن‬ ‫طـرح عملیـات اصلاح هندسـی درطـول مسـیر و ورودی‬ ‫معبـر اجـرا شـد و تابلوهـای عالئـم ترافیکی جهـت هدایت‬ ‫مسـیر راننـدگان نصـب شـده اسـت کـه اجـرای ایـن طـرح‬ ‫ترافیکـی تاثیـر بسـزایی در بهبـود اوضـاع تـردد راننـدگان و‬ ‫اسـایش اهالـی و سـا کنان ایـن معبـر دارد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫دینامیت‬ ‫خاطرات خانه ای که ‪...‬‬ ‫فیلمـی سـاخته مسـعود اطیابـی؛ بـا بـازی پژمـان جمشـیدی‪ ،‬محسـن‬ ‫کیایـی‪ ،‬احمـد مهرانفـر‪ ،‬نازنیـن بیاتـی‪ ،‬نـادر سـلیمانی‪ ،‬زیبـا کرمعلـی و‬ ‫میرطاهـر مظلومـی‪ .‬دو دختـر جـوان‪ ،‬یـک سـاقی‪ ،‬دو طلبـه و ‪ ...‬از جملـه‬ ‫سـا کنان خانـه ای هسـتند کـه تضادهـای فکـری ان هـا به سـوی وقـوع‬ ‫اتفاقـات طنازانـه مـی رود‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬پـس از سه سـال کـه از سـاخت ان‬ ‫می گـذرد‪ ،‬در سـینماهای کشـور ا کـران شـده اسـت‪.‬‬ ‫طـی روزهـای جنـگ‪ ،‬بمـب جنگنده هـا‪ ،‬بـر سـر خانـواده ای هـوار می شـود‪.‬‬ ‫همـ ه شـهید می شـوند؛ جـز یک نفـر کـه بایـد سـال ها غـم نبـود دیگـران را‬ ‫بـه دوش بکشـد ‪ !...‬سـیروس سـپهری‪ ،‬رسـتا رضـوی‪ ،‬حمیدرضـا مـرادی‪،‬‬ ‫ن تئاتـر به کارگردانی امین‬ ‫بنیامیـن صیادی نیـا و کیانـا سـپهری؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫اشـرفی هسـتند که برپایه متن کامران شـهالیی؛ تا ‪ 31‬تیر ماه سـاعت ‪19:30‬‬ ‫(‪60‬دقیقـه) در تماشـاخانه «سـرو» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫ابیگیل‬ ‫دل ُزارم‬ ‫کتابی به قلم ما گدا سـابو با ترجمه نصراله مرادیانی که انتشـارات «بیدگل»‬ ‫در ‪658‬صفحـه و بـا قیمـت ‪135‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ .‬سـابو؛ در سـال‬ ‫‪ 1917‬در مجارسـتان متولد شـد و در سـال ‪ 2007‬درگذشـت‪ .‬قصه این رمان‬ ‫این اسـت که گینـای ‪14‬سـاله احسـاس می کنـد زندگـی اش به پایان رسـیده؛‬ ‫چرا که پدرش تصمیم گرفته است او را از بوداپست دور کند و به مدرسه ای‬ ‫شبانه روزی بفرستد‪.‬‬ ‫تازه تریـن اثـر نویـد اربابیـان پـس از نخسـتین البومـش باعنـوان «خـط‬ ‫خنـده ش» کـه در قالـب هفت قطعه تولید شـده اسـت‪ .‬قطعات ایـن البوم‪،‬‬ ‫بـا قصه هایـی از روایت هـای فولک خراسـان‪ ،‬رزیتا شـکیبا‪ ،‬رضـا عابدینزاده‪،‬‬ ‫ابـان صابـری‪ ،‬رضـا دادخـواه و نویـد اربابیـان سـاخت هو پرداخته شـده و‬ ‫میکس و مسـتر قطعات نیز در اسـتودیو پاپ صورت گرفته‪ .‬این اثر توسـط‬ ‫نشـر موسـیقی «ارغنـون» منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫نقاشی ها و مجسمه های سلمان خوشرو‬ ‫نسیم‬ ‫بهرامبیضایی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی سـلمان خوشـرو کـه تـا ‪ 28‬تیرمـاه جـاری در گالـری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان‬ ‫«ایرانشـهر» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 21‬به‬ ‫ِ‬ ‫زنـد‪ ،‬شـهید عضـدی‪ ،‬خیابـان سـپند برپاسـت‪ .‬خوشـرو؛ متولـد ‪ 1362‬و‬ ‫دانش اموختـه رشـته هنـر دیجیتـال از دانشـگاه ملـی استرالیاسـت‪ .‬او‬ ‫بعد از سـال ها فعالیت در عکاسـی و هنر دیجیتال‪ ،‬سـال ‪ 1388‬رو به نقاشی‬ ‫اورد و خودامـوز‪ ،‬ایـن مهـارت را کسـب کـرد‪.‬‬ ‫بو هوایی‬ ‫یـک نرم افـزار هواشناسـی که با گرافیکی جذاب‪ ،‬به ارائه گـزارش ا ‬ ‫شـهرهای مختلـف کشـور و نیـز ارائـه اطالعـات مربوط بـه الودگی هـوای این‬ ‫شـهرها و پیش بینـی سـه روز اینده می کنـد‪ .‬ایـن نرم افـزار کـه مخصـوص‬ ‫ً‬ ‫کاربـران ایرانـی و به صـورت کاملا بومـی سـاخته شـده‪ ،‬از ا کثـر شـهرها و‬ ‫اسـتان های کشـور پشـتیبانی می کنـد و تمـام تاریخ هـا و نوشـته ها در ان‬ ‫به صـورت فارسـی تنظیـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫ی در وای؛‬ ‫ت َو ه َو ه وا ‬ ‫ی خاس ‬ ‫خروش ‬ ‫ََ‬ ‫ک ُب َ‬ ‫ت نا گاه !‬ ‫گسس ‬ ‫قانون فل ‬ ‫ک ه ِ‬ ‫ُ‬ ‫ک افتاد‪،‬‬ ‫ن از کو ‬ ‫ساز جها ‬ ‫مگر ِ‬ ‫ت تا ماه !‬ ‫ف َبرخاس ‬ ‫سوگ تار و َد ‬ ‫ک ه ِ‬ ‫ن َبر شد ز هر سو شور در شور‪،‬‬ ‫فغا ‬ ‫قهر تقدیر!‬ ‫ک ه ساز ‬ ‫ی را شکست ه ِ‬ ‫ن َ‬ ‫ت در خا ک ؛‬ ‫کرده س ‬ ‫خ نها ‬ ‫نوایی ُر ‬ ‫ن ب ه تعبیر!‬ ‫ی جز که قهر از ای ‬ ‫چ ه دان ‬ ‫گ در مرگ ؛‬ ‫ی مر ‬ ‫غریو امد ز گیت ‬ ‫ُ‬ ‫ن َبست !‬ ‫خون روا ‬ ‫ک ه خنیا گر ِره ِ‬ ‫لب ساز‪،‬‬ ‫چو خند ه دید رفت ه از ِ‬ ‫ش ِبشکست !‬ ‫جان خوی ‬ ‫ن ه ساز ـ ار ‬ ‫ی ـ ک ه ِ‬ ‫برامد موی ه از َ‬ ‫نتار چنگی ؛‬ ‫چ‬ ‫ِ‬ ‫ل ب ه زخم ه باز َ‬ ‫کردم !‬ ‫زخم د ‬ ‫ک ه ِ‬ ‫چو َ‬ ‫مضراب دوتایی ‪،‬‬ ‫ت را ب ه‬ ‫یاد ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ن اواز کردم !‬ ‫ن جها ‬ ‫گوش ای ‬ ‫ب ه ِ‬ ‫سانتیاگوکورنو‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 376

هفته نامه سرافرازان 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/09/01
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!