هفته نامه سرافرازان شماره 356 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 356

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 356

هفته نامه سرافرازان شماره 356

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 7‬تیر ‪ 17/1400‬ذی القعده‪ 28/1442‬ژوئن ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /356‬تومان‬ ‫به مناسبت روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی‬ ‫بیوتروریسم؛‬ ‫مبارزهمسمومعلیهبشریت‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫یکـی از مظاهـر رفتـار غیرانسـانی و وحشـیانه دنیای اسـتکباری در جنگ تحمیلی‬ ‫هشت ساله علیه ایران‪ ،‬استفاده رژیم بعثی موردحمایت ان ها از جنگ افزارهای‬ ‫شیمیایی و میکروبی علیه رزمندگان دفاع مقدس و صدالبته فجیع تر از ان علیه‬ ‫مـردم بی دفـاع شـامل کـودکان‪ ،‬زنـان و مـردان شـهر و روسـتاهای ایـن سـرزمین‬ ‫است‪ .‬استفاده از سالح های شیمیایی در جبهه های جنگ و بمباران شیمیایی‬ ‫خانـه و زندگـی مردمـان بی گنـاه و بی دفـاع سردشـت یکـی از جنبه هـای اقدامـات‬ ‫یسـت کـه ازسـوی دشـمن بعثـی و جهـان مدعـی دفـاع از حقـوق بشـر‬ ‫غیرانسان ‬ ‫رخ داد‪ .‬جنـگ تحمیلـی هشت سـاله علیـه ایـران از ابعـاد مختلفـی قابل بررسـی‬ ‫و تحلیـل اسـت امـا انچـه بررسـی و تحلیـل ایـن جنـگ و مقاومـت ایثارگرانـه مـردم‬ ‫سلحشـور ایـران را در برابـر برپادارنـدگان ان خـاص می نمایـد و عظمـت مقاومـت‬ ‫و پیـروزی در ان را برجسـته می کنـد‪ ،‬حضـور و حمایـت تمام قـد قدرت هـای‬ ‫اسـتکباری از رژیـم بعثـی عـراق بـا وسـیع ترین و پیشـرفته ترین تجهیـزات جنگـی‬ ‫برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران اسـت‪ .‬دشـمن بعثی عراق به رغم پشتوانه‬ ‫عظیـم حامیانـش و برخـورداری از تجهیـزات و امکانـات جنگـی وسـیع‪ ،‬انگاه که در‬ ‫میـدان نبـرد در مقابـل دالورمردی هـای برامـده از روحیـه ایثـار و شـهادت طلبی‬ ‫رزمنـدگان اسلام الهام یافتـه از فرهنـگ ایثـار و شـهادت نـا کام مانـد‪ ،‬بی رحمانـه‬ ‫مـردم بی دفـاع شـهر و روسـتاها را هـدف بمباران هـای خـود قـرار داد‪ .‬از زمسـتان‬ ‫‪ 1362‬حملات شـیمیایی گسـترده عـراق علیـه ایـران اغـاز شـد و طـی مـدت‬ ‫پنج سال حمالت متعددی علیه مناطق نظامی و مسکونی انجام داد که حمله‬ ‫بـه سردشـت در سـال ‪ 1366‬یکـی از سـهمگین ترین انـان بـود‪ .‬واقعـه سردشـت و‬ ‫سردشـت های ایران زمیـن و مقاومـت و شـهادت مردمـان دلیـر و مظلـوم ان هـا‬ ‫دلیـل بـر ناتوانـی دشـمنان متجـاوز درتقابل بـا رزمنـدگان دلیـر در جبهه هـای نبـرد‬ ‫و بهـای ایسـتادگی نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی در مقابـل مطامـع نظـام‬ ‫اسـتکباری بوده اسـت‪ .‬هشـتم تیرماه سـال ‪ 1366‬یاداور یکی از تلخ ترین روزهای‬ ‫تاریـخ بـرای مـردم ایـران و بشـریت و نمـاد مظلومیـت مـردم بی دفـاع سردشـت و‬ ‫رفتار متوحشـانه و غیرانسـانی دنیای مدعی دفاع از حقوق بشـر اسـت‪ .‬نام گذاری‬ ‫ایـن روز به نـام «روز مبـارزه با سلاح های شـیمیایی و میکروبـی»‪ ،‬به خاطر حمالت‬ ‫شـیمیایی جنگنـده بمب افکن هـای رژیـم بعثـی عـراق بـه شـهر سردشـت در غرب‬ ‫ایـران اسـت کـه دراثـر ایـن جنایـت بـزرگ ده هانفـر بالفاصلـه شـهید و هزاران نفـر‬ ‫مجـروح و مصـدوم شـدند و حـال نیـز از عـوارض شـدید ریـوی‪ ،‬چشـمی و پوسـتی‬ ‫رنج می برند‪ .‬روز مبارزه با سلاح های شـیمیایی و میکروبی‪ ،‬یاداور هزاران شـهید‬ ‫و قربانی شـدن بیش از ‪ 63000‬نفر به صورت مجروح و مصدوم و جانباز در حمالت‬ ‫دشـمن بـا سلاح های شـیمیایی در جبهه هـای نبـرد و نقـاط مسـکونی اسـت کـه‬ ‫به تعـداد ‪ 387‬بـار طـی جنـگ عـراق علیـه ایـران انجـام گرفـت‪ .‬ثبـت و یـاداوری‬ ‫ایـن روز و روزهـا در تاریـخ‪ ،‬مجالـی را بـرای تامـل و تعمـق بشـریت فراهـم نمـوده و‬ ‫یسـت برای به خاطر داشـتن رنج های تمام قربانیان سلاح های شـیمیایی‬ ‫فرصت ‬ ‫مرگبـار چـه در سردشـت و حلبچـه و چـه در جبهه هـای نبـرد تـا نگاه هـا و افـکار را‬ ‫متوجـه ان کـرده و اقدامـات الزم را بـرای ممانعـت و مقابلـه بـا ان تهییـج و بسـیج‬ ‫بیوتروریسم؛‬ ‫مبارزهمسموم‬ ‫علیهبشریت‬ ‫نمایـد و مرهمـی بـرای کاهـش االم قربانیـان‪ ،‬بازماندگان انـان و وجدان های بیدار‬ ‫تاریـخ باشـد‪ .‬عمـق و گسـتره فاجعـه سردشـت به حـدی بـود کـه «نخسـتین شـهر‬ ‫قربانـی حملات جنگ افزارهـای شـیمیایی در جهـان پـس از بمبـاران هسـته ای‬ ‫هیروشـیما» نامیـده شـد‪ .‬به گفتـه برخـی از محققـان‪ ،‬فاجعـه سردشـت حتـی‬ ‫وخیم تر از بمباران شـیمیایی حلبچه که بعدازان اتفاق افتاد‪ ،‬بوده اسـت چرا که‬ ‫در سردشـت از گاز اعصـاب و خـردل و در حلبچـه از گاز سـیانور اسـتفاده شـد‪ .‬گاز‬ ‫خـردل از نـوع گازهایی سـت کـه همـواره در محیـط و بـدن مصـدوم باقـی می مانـد‬ ‫و تا کنـون نیـز هیچ گونـه راه درمانـی بـرای ان کشـف نشـده‪ .‬در حلبچـه هرچنـد‬ ‫تعـداد تلفـات زیـاد بـود ولـی اثـار گاز انـی بـوده و در بدن باقی نمی مانـد‪ ،‬درحالی که‬ ‫وضعیـت مصدومـان سردشـت به قـدری عمیق بوده اسـت که با گذشـت سـال ها‬ ‫از ایـن حادثـه اسـیب دیـدگان همچنـان از عـوارض شـیمیایی رنج می برنـد‪ .‬واقعه‬ ‫سردشـت و حمالت با اسـلحه مرگبار شـیمیایی طی جنگ هشت سـاله که بیش‬ ‫از هـزاران قربانـی از خـود به جـا گذاشـت‪ ،‬نماد مظلومیت جمهوری اسلامی ایران‬ ‫و از اشـکارترین مصادیق ظلم و سـتم و برخورد سیاسـی و غیرانسـانی قدرت های‬ ‫اسـتکباری با مقوله حقوق بشـر اسـت‪ .‬نام گذاری سـالروز حمله شـیمیایی به این‬ ‫شـهر به عنـوان روز مبـارزه بـا سلاح های شـیمیایی و میکروبـی فرصـت مناسـبی‬ ‫بـرای یـاداوری ایـن واقعیات و تبیین تالش انسان دوسـتانه و صادقانـه ایران برای‬ ‫مقابلـه موثـر بـا اسـلحه شـیمیایی و کشتارجمعی سـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫پرونده‬ ‫کشنده ترین سالح های بیولوژیک تاریخ‬ ‫هرگونـه عامـل عفونـی نظیـر ویـروس‪ ،‬با کتـری یـا سـم کـه از روی غـرض و ا گاهانـه بـرای اسیب رسـاندن بـه‬ ‫سالمتی افراد‪ ،‬حیوانات و طبیعت استفاده شود‪« ،‬سالح بیولوژیک» تلقی می شود که می توانند تلفات‬ ‫جانی گسـترده‪ ،‬مشـکالت اجتماعی‪ ،‬خسـارت های مالی و مسائل زیست محیطی غیرقابل جبران در پی‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬تحت کنترل دراوردن و مدیریت پیامد های ناشـی از این سلاح ها نیز بسیاردشـوار اسـت‪،‬‬ ‫چرا که پس از انتشار به گونه ای افسارگسیخته میان افراد جامعه شیوع پیدا کرده و به صورت لحظه ای بر‬ ‫دامنه نفوذ ان ها افزوده می شـود که حتی ممکن اسـت از منطقه موردهدف نیز فراتر برود و سـایر جوامع‬ ‫را هم مبتال کند‪ .‬به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان؛ این گونه از تسـلیحات غیرقابل رویت و بسـیار مرگبار‬ ‫ً‬ ‫بـوده و عمـر ان هـا صرفـا بـه عصـر حاضر محـدود نمی شـود؛ این نوع از بیوتروریسـم که میکروارگانیسـم ها یا‬ ‫نمونه هـای عفونـی را بـرای ایجـاد رعـب مورداسـتفاده قـرار می دهـد‪ ،‬مدت هاقبل یعنی وقتی هیتی هـا در‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬سال قبل ازمیالد گوسفندان مبتال به بیماری توالرمی را به محدوده دشمنان می فرستادند‪ ،‬شکل‬ ‫گرفـت‪ .‬بااین حـال به اسـتثنای برخـی حـوادث نـادر و مستند شـده‪ ،‬مورخـان و زیست شناسـان قـادر بـه‬ ‫تمییز اپیدمی های طبیعی از حمالت عمدی بیولوژیکی به وقوع پیوسته در دوران قدیم نیستند؛ چرا که‬ ‫نه تنها اطالعات چندان دقیقی از گذشته علم زیست شناسی دردسترس نیست بلکه امکان دست کاری‬ ‫همیـن اطالعـات انـدک به خاطـر اغـراض سیاسـی وجـود دارد و گـذر زمـان نیـز می تواند حقیقـت را تحریف‬ ‫کرده باشد‪ .‬به هرروی‪ ،‬سالح های بیولوژیک بسیار کشنده هستند و درصورت شیوع ممکن است تمام‬ ‫جهـان را الوده کنند‪.‬‬ ‫سیاه زخم‬ ‫با کتری «باسیلوس انتراسیس» عامل بیماری سیاه زخم بوده و یکی از مرگبارترین میکروارگانیسم هایی‬ ‫بـوده کـه تا کنـون به عنـوان سلاح بیولوژیـک مورداسـتفاده قـرار گرفتـه‪ .‬ایـن با کتـری در مرکـز کنتـرل و‬ ‫پیشـگیری از بیماری هـای امریـکا در گـروه ‪ A‬طبقه بنـدی شـده کـه نشـان از درجـه ریسـک بـاالی ان برای‬ ‫سلامت بشـر دارد‪ .‬الزم به ذکـر اسـت کـه عامـل بیمـاری سـیاه زخم می توانـد طـی مدت زمـان طوالنـی در‬ ‫محیـط اطـراف زنـده بمانـد‪ .‬ایـن سلاح بیولوژیـک از حـدود یک قرن پیـش در قالـب پـودر‪ ،‬ذرات معلـق‬ ‫در هـوا‪ ،‬اب و غـذا و ‪ ...‬مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ازانجا کـه عامـل سـیاه زخم فاقـد بـو و طعـم بـوده و‬ ‫غیرقابل رویـت اسـت‪ ،‬به عنـوان یکـی از موثرتریـن سلاح های بیولوژیکـی ب هشـمار مـی رود‪ .‬در سـال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫نامه هایی حاوی پودر سـیاه زخم ازطریق سیسـتم پسـت ایاالت متحده به ادرس برخی افراد ارسـال شـد‬ ‫کـه ‪ ۵‬کشـته و ‪ ۲۰‬بیمـار برجـا گذاشـت‪.‬‬ ‫توالرمی‬ ‫با کتـری عامـل ایـن بیمـاری «فرانسیسلا توالرنسـیس» نـام دارد و بسـیار وا گیـردار اسـت‪ .‬عامـل توالرمی یا‬ ‫بیماری تب خرگوش ازطریق هوا منتشـر شـده و منجر به بروز ذات الریه شـدید همراه با عفونت خطرنا ک‬ ‫در بدن می شود‪ .‬این با کتری در طبیعت و ذرات معلق وجود دارد و عالوه بر حیواناتی همچون خرگوش‬ ‫و دیگـر جونـدگان‪ ،‬انسـان را نیـز مبتلا می کنـد‪ .‬تماس مسـتقیم بـا حیوان ناقـل‪ ،‬نفـوذ اب و ذرات الـوده به‬ ‫دهـان و گزیده شـدن توسـط حشـرات ناقـل‪ ،‬ازجملـه راه های انتقـال این بیماری ب هشـمار می روند‪.‬‬ ‫ابله‬ ‫ابله یک بیماری عفونی فوق العاده جدی و خطرنا ک به حساب می اید و عامل ان ویروس «واریوال» است‬ ‫که به طور بالقوه می تواند در قالب یک سالح بیوتروریسم مورداستفاده قرار بگیرد‪ .‬ا گرچه ابله قابل انتقال‬ ‫از انسـان به انسـان بوده‪ ،‬اما دیگر به عنوان تهدیدی برای سلامت بشـر درنظر گرفته نمی شـود؛ چرا که از‬ ‫سـال ‪ ۱۹۸۰‬ریشـه کن شـده اسـت‪ .‬بااین حال ویروس واریوال هم ا کنون در ازمایشـگاه هایی واقع در روسیه‬ ‫ل به یک سالح مرگبار را‬ ‫و ایاالت متحده نگهداری می شود و ا گر به دست افراد شرور بیفتد‪ ،‬قابلیت تبدی ‬ ‫دارد؛ چون که این ویروس به سـرعت و به راحتی میان انسـان ها شـیوع پیدا می کند‪.‬‬ ‫بوتولیسم‬ ‫بوتولیسم یک بیماری خطرنا ک ناشی از سم تولیدشده توسط با کتری «کالستریدیوم بوتولینوم» است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فراینـد تولیـد این سـم نسـبتا اسـان بـوده و از قدرت کشـندگی باالیـی برخـوردار اسـت؛ درحدی که یک گرم‬ ‫از ان قـادر بـه کشـتن بیـش از یک میلیـون انسـان خواهـد بود‪ .‬سـم بوتولیسـم به وسـیله اب و غـذای الوده‬ ‫یـا ذرات معلـق در هـوا قابلیـت انتشـار دارد‪ .‬ایـن سـم به طورطبیعـی در خـا ک جنگل هـا یـا رسـوبات تـه‬ ‫دریاچه هـا یافـت می شـود‪ .‬گفتـه شـده در اوایـل دهـه ‪ ۱۹۳۰‬گروهـی از سـربازان ژاپنی طی عملیات اشـغال‬ ‫«مانچو» اسرای چینی را به سم بوتولیسم الوده کرده اند‪ .‬نا گفته نماند که سالح های بیولوژیک در دوران‬ ‫جنـگ جهانـی دوم رشـد زیـادی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫ابوال‬ ‫ً‬ ‫بیمـاری ابـوال منجـر بـه تـب هموراژیک ویروسـی در انسـان شـده و تقریبا مشـابه تب ماربـورگ و تب دنگی‬ ‫عمل می کند‪ .‬این بیماری از حیوانات به انسان منتقل شده و از درجه کشندگی باالیی برخوردار است؛‬ ‫طبـق شـنیده ها ایـن ویـروس طـی سـال های ‪ ۱۹۸۶‬تـا ‪ ۱۹۹۰‬به عنـوان یـک سلاح بیولوژیـک توسـط اتحـاد‬ ‫جماهیـر شـوروی تولیـد می شـد‪ .‬بااین حـال هیـچ مدرکـی دال بـر اثبـات ایـن سـخن تا کنون یافت نشـده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنیـن ظاهـرا کشـور مذکـور به توانایی تولید انبوه ویـروس ماربورگ نوع ‪U‬؛ که به عنـوان گونه دوقلوی‬ ‫ابـوال شـناخته می شـود نیـز دسـت یافت‪ .‬بایـد بدانید تب ماربـورگ دارای نرخ کشـندگی ‪ ۹۰‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫طاعون‬ ‫با کتـری ِ«یرسـینیا پسـتیس» عامـل بـروز انـواع بیمـاری طاعون در انسـان ها ب هشـمار مـی رود؛ این با کتری‬ ‫ً‬ ‫ازطریـق نیـش کک کـه از خـون جونـدگان مبتلا تغذیـه کرده باشـد به انسـان منتقل خواهد شـد و سـریعا‬ ‫میان جوامع بشری گسترش پیدا می کند؛ انتی بیوتیک ها نیز نمی توانند تاثیر مناسبی در فرایند مقابله‬ ‫با ان داشته باشند‪ .‬قابلیت تولید انبوه‪ ،‬انتشار ازطریق ذرات معلق‪ ،‬نرخ باالی کشندگی و شیوع سریع‪،‬‬ ‫طاعـون را بـه یـک سلاح بیولوژیـک فوق العـاده مهلـک تبدیـل کـرده اسـت‪ .‬در دوران جنـگ جهانـی دوم‬ ‫کک های حامل طاعون توسـط ژاپنی ها در برخی مناطق چین پخش شـد‪ .‬همچنین شـوروی سـابق در‬ ‫دهـه ‪ ۱۹۸۰‬مقادیـر زیـادی از ایـن ویـروس را بـرای اهـداف نظامی به تولید رسـاند‪.‬‬ ‫بانیاویروس ها‬ ‫خانواده ویروس های «بانیاویردا» شامل سه دسته با نام های‪ :‬نایرو ویروس‪ ،‬فلبوویروس و هانتاویروس‬ ‫هستند‪ .‬ا گرچه هیچ گونه سندی مبنی بر اثبات استفاده از این گونه ویروس ها به عنوان سالح بیولوژیک‬ ‫دردسـترس نیسـت‪ ،‬امـا طـی جنـگ کره حدود سـه هزار سـرباز امریکایـی و کره ای مبتال به تـب هموراژیک‬ ‫ناشـی ازان هانتاویروس شـدند‪ .‬نرخ کشـندگی بانیاویروس ها حدا کثر تا ‪ ۵۰‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫وبا‬ ‫بیمـاری وبـا به نوعـی عفونـت در روده کوچـک اطلاق می شـود کـه بـا مصـرف اب و مـواد غذایـی الـوده بـه‬ ‫با کتـری پدیـد می ایـد؛ با کتـری در روده شـخص مـواد سـمی منتشـر کـرده و منجـر بـه بـروز اسـهال شـدید‬ ‫می شـود‪ .‬با کتـری وبـا در اصطلاح علمـی «ویبریو کلـرا» نـام دارد و درصـورت عدم درمـان به موقع می تواند‬ ‫منجر به کم ابی مفرط و مرگ فرد مبتال شـود‪ .‬نکته خوشـحال کننده اینجاسـت که وبا به راحتی از فردی‬ ‫بـه فـرد دیگـر منتقـل نمی شـود‪ .‬در گذشـته ایـن بیمـاری توسـط برخـی از کشـور ها نظیـر امریـکا‪ ،‬افریقـای‬ ‫جنوبـی‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬عـراق و ‪ ...‬مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫بیوتروریسمدر سینما‬ ‫یهــای متعــددی درخصــوص احتمــال حملــه بیوتروریســم ازســوی برخــی کشــورها مطــرح شــد‪ .‬نیــز ایــن واقعیــت کــه جنــگ اینــده می توانــد جنــگ خطرنــا ک بیوتروریســم باشــد‬ ‫بــا شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در جهــان گمانه زن ‬ ‫بیش ازپیــش موردتوجــه قــرار گرفــت‪ .‬ازســوی دیگر تــرس و نگرانــی بیــن جامعــه جهانــی باعــث شــد مــردم بــه ایــن واقعیــت کــه پیدایــش یــک اپیدمــی جهانــی خطرنــا ک تاچه حــد می توانــد واقعیــت داشــته باشــد پــی بــرده و رعایــت‬ ‫مهــای‬ ‫نقــدر غیرمنتظــره و دورازذهــن بــود کــه تنهــا می تــوان مشــابه ان را در برخــی از فیل ‬ ‫راهکارهــای بهداشــتی و محافظتــی بــه اولویــت اول زندگــی بســیاری از مــردم جهــان تبدیــل شــد‪ .‬به وجودامــدن این وضعیــت بحرانــی و حســاس ا ‬ ‫ســینمایی جســتجو کــرد! ازایـن رو بــرای اشــنایی هرچه بیشــتر شــما بــا مفهــوم تــرور بیولوژیــک یــا بیوتروریســم و راهکارهــای مقابلــه بــا ان‪ ،‬تعــدادی از فیلم هــا بــا این موضوعــات را گــرداوری کردیــم کــه در ذیــل قابل مشــاهده هســتند‪.‬‬ ‫فیلـم ‪ Virus‬سـاخته ‪ Aashiq Abu‬حـوادث واقعـی طـی شـیوع ویـروس ‪NIPAH‬‬ ‫(هنیپاویـروس) در ایالـت کـراال هنـد را به تصویـر کشـیده اسـت و مبـارزه شـجاعانه‬ ‫چندین نفـر را بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس از اغـاز انتشـار تـا نابـودی را به تصویـر‬ ‫می کشـد‪ .‬فیلـم ‪ Patient Zero‬سـاخته ‪ Stefan Ruzowitzky‬دربـاره شـیوع یک نـوع‬ ‫یسـت کـه باعـث افزایـش خشـونت و تبدیل قربانیانش بـه موجوداتی قاتل‬ ‫بیمار ‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬مورگان که دنش در برابر بیماری مقاوم است و توانایی صحبت کردن با‬ ‫این افراد را دارد‪ ،‬سعی می‪‎‬کند تا با کمک نجات‪‎‬یافته ها‪ ،‬بیمار صفر و درمانی برای‬ ‫این بیماری بیابند‪ .‬فیلم ‪ 2017 Cargo‬ساخته ‪ Ben Howling‬شیوع یک بیماری‬ ‫فرا گیـر را روایـت می کنـد کـه درصـورت مبتالشـدن هرکـس بـه ان تنهـا ‪ 48‬سـاعت‬ ‫فرصت زنده ماندن دارد‪ .‬در این هنگام پدری بعد از الوده شدن مادر خانواده‪ ،‬باید‬ ‫خـود و بچـه خردسـالش را از ایـن دنیای درحال نابودی نجات دهـد و وقت زیادی‬ ‫هـم نـدارد‪ .‬فیلـم ‪ Train To Busan‬سـاخته ‪ Sang-ho Yeon‬دربـاره این اسـت که‬ ‫به دنبـال شـیوع ویروسـی مرگبـار در کـره جنوبی‪ ،‬مسـافران قطار سـئول به بوسـان‬ ‫در میـان ارتشـی از زامبی هـا گرفتـار می شـوند‪ .‬فیلـم ‪ Pandemic Poster‬سـاخته‬ ‫بیمـاری همه گیـر کل‬ ‫یکـه یـک‬ ‫‪ John Suits‬در اینـده ای نزدیـک رخ می دهـد؛ جای ‬ ‫ِ‬ ‫سـیار ه زمین را فرا گرفته اسـت و دراین بین‪ ،‬گروهی سـعی دارند بازماندگان سـالم‬ ‫این فاجعه را نجات دهند‪ .‬فیلم ‪ Maggie‬ساخته ‪ Henry Hobson‬ماجرای پدری‬ ‫اهل ایاالت مرکزی امریکا را دنبال می کند که دختر نوجوانش توسط ویروسی که‬ ‫در سراسـر کشـور شـیوع پیدا کرده و انسـان ها را به ارامی تبدیل به زامبی می کند‪،‬‬ ‫الوده شـده اسـت و دراین وضعیـت دردنـا ک‪ ،‬پـدرش بـا عشـقی بی پایـان در کنـار‬ ‫او می مانـد‪ .‬فیلـم ‪ World War Z‬سـاخته ‪ Mark Forster‬دربـاره گـری لیـن اسـت؛‬ ‫مامـور سـابق سـازمان ملـل که کنار خانـواده اش در ارامـش زندگی می کند‪ .‬نا گهان‬ ‫دنیـا بـا ویـروس مرمـوز و مهلکـی کـه انسـان ها را بـه زامبی هـای وحشـی تبدیـل‬ ‫می کند‪ ،‬درگیر می شـود‪ .‬بعدازاینکه لین و خانواده اش ب هسـختی از هر ج ومرج فرار‬ ‫می کننـد‪ ،‬از او درخواسـت می شـود بـرای تحقیـق دربـاره این بیمـاری به ماموریتی‬ ‫یپـردازد کـه‬ ‫بـرود‪ .‬فیلـم ‪ The Bay‬سـاخته ‪ Barry Levinson‬بـ ه این موضـوع م ‬ ‫پـس از ر خ دادن فاجعـه زیسـت محیطی در یـک شـهر کوچـک سـاحلی از ایالـت‬ ‫مریلنـد یـک بیمـاری عجیب شـیوع پیدا می کنـد و هر ج ومـرج اغاز می شـود‪ .‬فیلم‬ ‫‪ Contagion‬سـاخته ‪ Steven Soderbergh‬مربـوط بـه انتشـار ویـروس منتقل شـده‬ ‫توسـط فومیت هـا‪ ،‬تلاش محققـان پزشـکی و مسـئوالن بهداشـت عمومـی بـرای‬ ‫ً‬ ‫شناسایی و مهار این بیماری‪ ،‬ازبین رفتن نظم اجتماعی طی همه گیری و نهایتا‬ ‫فکـردن شـیوع ان اسـت‪ .‬فیلـم ‪ The Crazies‬سـاخته‬ ‫معرفـی وا کسـن بـرای متوق ‬ ‫‪ Breck Eisner‬این گونه اسـت که در یـک شـهر کوچـک بعدازاینکـه سـمی مرمـوز‬ ‫منبـع اب شـهر را الـوده می کنـد‪ ،‬سـا کنان شـهر بـا خـوردن اب دچـار جنـون شـده و‬ ‫نشـرایط عـده ای از سـا کنان که هنوز الوده نشـده اند‪،‬‬ ‫بعدازمدتـی می میرنـد‪ .‬درای ‬ ‫بـرای زنده مانـدن می جنگنـد‪ .‬فیلـم ‪ The Terror Experiment‬سـاخته ‪George‬‬ ‫‪ Mendeluk‬داسـتان یک تروریسـت اسـت که انفجاری را ترتیب می دهد که باعث‬ ‫لرزیدن ساختمان فدرال امریکا می شود و یک گاز سمی مرموز در سراسر سیستم‬ ‫تهویـه رهـا می شـود کـه هرکـس درمعـرض ان قـرار گیـرد تبدیـل بـه یـک موجـود‬ ‫وحشی می گردد! هدف او از این کار افشای فعالیت های مخفی بیولوژیکی دولت‬ ‫است‪ .‬فیلم ‪ Carriers‬ساخته ‪ David Pastor‬از جایی اغاز می شود که یک ویروس‬ ‫مرگبـار کل دنیـا را فرا گرفتـه و کسـانی که بـه ان مبتلا شـوند‪ ،‬پـس از مـدت کوتاهـی‬ ‫می میرنـد‪ .‬دراین بیـن چهـار دوسـت در حال سـفر به مکانی امن هسـتند اما طولی‬ ‫نمی کشـد کـه می فهمند خـود ان ها حتی از این بیمـاری هم خطرنا ک ترند‪ .‬فیلم‬ ‫‪ Blindness‬ساخته ‪ M. Night Shyamalan‬درباره مردمان شهری ست که نا گهان‬ ‫همه به یک کوری مسـری مبتال می شـوند؛ جز یک زن به نام مور که اسـتثنائا کور‬ ‫نشـده و جامعـه اش را می بینـد کـه چطـوری در کثافـت و سـردرگمی فرورفته انـد!‬ ‫فیلـم ‪ The Happening‬سـاخته دیگـری از ‪ M. Night Shyamalan‬روایتگـر اتفاقاتـی‬ ‫یسـت‪ .‬مردم به طور نا گهانی کنتـرل اعمال‬ ‫عجیـب‪ ،‬ترسـنا ک و غیرقابل پیش بین ‬ ‫حرکتی خود را از دست داده و شروع به خودکشی می کنند‪ .‬الیوت مور معلم علوم‬ ‫مدرسـه و خانـواده اش نیـز درگیـر ایـن اتفاق هولنا ک می شـوند‪ .‬فیلـم ‪Quarantine‬‬ ‫ساخته ‪ John Erick Dowdle‬با ماجرای انجال ویدال اغاز می شود؛ او یک گزارشگر‬ ‫تلویزیونی ست که به همراه فیلم بردارش برای پوشش خبری از فعالیت های یک‬ ‫ایسـتگاه اتش نشـانی در لس انجلس اعزام می شود‪ .‬پس ازاینکه با ایستگاه تماس‬ ‫گرفتـه می شـود‪ ،‬انجلا همـراه گـروه اتش نشـانی عـازم اپارتمانی کوچک می شـوند‪.‬‬ ‫زمانی که ان ها به مقصد می رسـند متوجه می شـوند تمام افراد سـاختمان توسـط‬ ‫ویـروس الوده شـده اند کـه ان هـا را تبدیـل بـه قاتلان خون خوار می کنـد‪ ،‬بالفاصله‬ ‫سـاختمان قرنطینه؛ و راه های خروج مسـدود شـده و انجال گیر می افتد‪ .‬فیلم ‪28‬‬ ‫‪ Weeks Later‬سـاخته ‪ Juan Carlos Fresnadillo‬داسـتانی چنیـن دارد‪ :‬شـش ماه‬ ‫بعد از پخش ویروس خشم در انگلستان‪ ،‬ارتش امریکا سعی دارد بخش کوچکی‬ ‫از لنـدن را تحـت محافظـت قـرار دهـد تا بازماندگان در انجا سـا کن شـده و شـروعی‬ ‫دوباره را تجربه کنند؛ اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود‪ .‬فیلم ‪I am Legend‬‬ ‫سـاخته ‪ Francis Lawrence‬ماجـرای یـک ویـروس اصالح شـده بـرای درمـان‬ ‫ً‬ ‫سـرطان اسـت که بین انسـان ها پخش شـده و برخالف انتظار‪ ،‬تقریبا تمام نسـل‬ ‫بشـر را از بیـن بـرده‪ .‬دکتـر رابـرت نویـل تنهـا انسـان باقی مانـده در نیویـورک و شـاید‬ ‫هم تمام دنیاسـت‪ .‬مدت سه سـال‪ ،‬او هرروز پیغام های رادیویی را ارسـال می کند‬ ‫به امید بازمانده های دیگری را هم پیدا کند؛ اما او تنها نیست‪ .‬بعضی از مبتالیان‬ ‫بـه ویـروس هنـوز نمرده انـد و بـه دوراز نـور خورشـید‪ ،‬در تاریکـی زندگـی می کننـد و‬ ‫تمـام اعمـال نویـل را زیرنظـر دارنـد و تنهـا منتظـر یـک اشـتباه از جانـب او هسـتند‪،‬‬ ‫اشـتباهی کـه می توانـد به قیمـت جانـش تمام شـود‪ .‬فیلـم ‪ The Invasion‬سـاخته‬ ‫‪ Oliver Hirschbiegel‬دربـاره یـک بیمـاری مسـری مرمـوز اسـت کـه دنیـا را تهدیـد‬ ‫می کنـد‪ .‬روان پزشـکی اهـل واشـینگتن به نـام کارول بنـل ریشـ ه ایـن بیمـاری را در‬ ‫موجـودات فضایـی کشـف می کنـد و درمی یابـد تنهـا راه نجـات بشـر از شـر بیمـاری‬ ‫در وجـود پسـرش اسـت‪ .‬او به کمـک همـکارش بـن دریسـکول بایـد راهـی بـرای‬ ‫درمان این بیماری پیدا کند پیش ازاینکه هم ه دنیا نابود شـود‪ .‬فیلم ‪Pandemic‬‬ ‫سـاخته ‪ Armand Mastroianni‬نیـز دربـاره یـک ویـروس کشـنده ناشـناخته جدید‬ ‫اسـت کـه شـهر لس انجلـس را الـوده می کنـد‪ .‬دکتـر کیلا مارتیـن و گروهـش بایـد بـا‬ ‫یک شـهردار سرسـخت مبارزه کنند تا از همه گیری بیماری جلوگیری کنند‪ .‬فیلم‬ ‫یپـردازد کـه بعـد‬ ‫‪ Right at your Door‬سـاخته ‪ Chris Gorak‬بـه ماجراهایـی م ‬ ‫از انفجـار یـک بمـب بیولوژیکـی در شـهر لس انجلـس پیـش می ایـد؛ انفجـاری‬ ‫کـه در بزرگراه هـا اختلال به وجـود مـی اورد و یـک تـوده عظیـم ابـر سـمی‪ ،‬شـهر را‬ ‫می پوشـاند‪ .‬فیلـم ‪ Contagious‬سـاخته ‪ Joe Napolitano‬دراین بـاره اسـت کـه‬ ‫براثـر سـرو میگوهـای مکزیکـی الـوده به نوعی ویروس به مسـافران یک پـرواز‪ ،‬نوعی‬ ‫بیمـاری ناشـناخته شـیوع می یابـد‪ .‬پزشـکی ماموریـت می یابـد منشـا بیمـاری‬ ‫را پیـدا کنـد‪ .‬فیلـم ‪ Outbreak‬سـاخته ‪ Wolfgang Petersen‬ماجرایـش در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۷‬می گـذرد؛ در یـک اردوگاه سـربازان‪ ،‬ویروسـی مرگبـار از قـاره افریقـا وارد کشـور‬ ‫نشـرایط‪ ،‬پزشـکان ارتش‬ ‫امریـکا می شـود و در کالیفرنیـا شـیوع پیـدا می کنـد‪ .‬درای ‬ ‫ایـاالت متحـده سـخت تلاش می کننـد دارویـی را بـرای ریشـه کنی ان پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫فیلـم ‪ Monkeys 12‬سـاخته ‪ Terry Gilliam‬دربـاره جیمـز کـول اسـت؛ یـک زندانـی‬ ‫حکومتـی کـه در سـال ‪ 2035‬به شـرطی بـا ازادی اش موافقت می شـود کـه به زمان‬ ‫گذشـته برگـردد و مانـع گسـترش یـک بیمـاری ویروسـی شـود‪ .‬ایـن بیمـاری باعـث‬ ‫نابودی بیشتر مردم کر ه زمین شده و به خاطر الودگی هوا‪ ،‬بازماندگان در زیرزمین‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬فیلـم ‪ Day of Resurrection or Virus‬سـاخته ‪Kinji Fukasaku‬‬ ‫این گونـه اسـت؛ بـا ازبین رفتـن جمعیت جهان براثـر نوعی ویـروس ویرانگر‪ ،‬گروهی‬ ‫از بازمانـدگان در قطـب جنـوب درتالش انـد تـا راهـی بـرای نجـات نـژاد بشـر پیـدا‬ ‫کننـد‪ .‬فیلـم ‪ The Cassandra Crossing‬سـاخته ‪ George Pan Cosmatos‬قصـه اش‬ ‫از جایـی شـروع می شـود؛ کـه یـک تروریسـت سـوئدی الـوده بـه با کتـری طاعـون‪،‬‬ ‫باعـث الودگـی مسـافران یـک قطـار می شـود‪ .‬ارتـش امریـکا ایـن قطـار را مهرومـوم‬ ‫می کنـد و قصـد دارد ان را بـه یـک خـط متروکـه راه اهـن بفرسـتد‪ .‬ایـن خـط از پلـی‬ ‫فـوالدی به نـام گـذرگاه کاسـاندارا می گـذرد کـه از سـال ‪ 1948‬دیگـر از ان اسـتفاده‬ ‫نشـده و احتمال اینکه با گذر قطار فروبریزد بسـیار اسـت‪ .‬فیلم ‪The Omega Man‬‬ ‫سـاخته ‪ Boris Sagal‬نشـان می دهـد کـه چگونـه یـک دکتـر ارتـش درتلاش اسـت‬ ‫درمانی برای طاعونی که کل بشریت را از بین برده است و عده ای را به مرده های‬ ‫متحرک تبدیل نموده‪ ،‬پیدا کند‪ .‬فیلم ‪ The Andromeda Strain‬سـاخته ‪Robert‬‬ ‫‪ Wise‬درمورد گروهی از دانشـمندان اسـت که درمورد یک ویروس بیگانه کشـنده‬ ‫تحقیـق می کننـد و سـعی دارنـد جلـوی شـیوع ان در زمیـن را بگیرنـد‪ .‬فیلـم ‪Satan‬‬ ‫‪ Bug‬سـاخته ‪ John Sturges‬داسـتان یک ازمایشـگاه سلاح های بیولوژیکی دولت‬ ‫امریکاسـت که دچار سـانحه می شـود‪ .‬فیلم ‪ Panic In Streets‬سـاخته ‪Elia Kazan‬‬ ‫دربـاره همـکاری یـک پزشـک و یک پلیس اسـت که تنها ‪ 48‬سـاعت فرصـت دارند‬ ‫یسـت تـا جلوی شـیوع گسـترده‬ ‫قاتلـی را بیابنـد کـه مبتلا بـه طاعـون ریـوی مسر ‬ ‫ایـن بیمـاری در شـهر را بگیرنـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫پرونده‬ ‫کدام کشورها از سالح های بیولوژیک استفاده کرده اند؟‬ ‫پوریاسلیمان زاده‬ ‫یشـان نمانده؛ «کافا» شـهری در سـوئد‬ ‫تزارهای روسـی به «کافا» رسـیده اند و چیزی به پیروز ‬ ‫اسـت‪ .‬تزارهـا از روشـی بـرای مرگ ومیـر گسـترده مـردم ایـن شـهر اسـتفاده می کننـد کـه شـاید‬ ‫پیش ازایـن در جنگـی دیـده نشـده اسـت ‪ ...‬در سـال ‪ ۱۵۳۰‬میلادی‪ ،‬سـربازان روس‪ ،‬جنـازه‬ ‫افرادی کـه براثـر طاعـون جـان خـود را از دسـت داده بودنـد را بـر روی منجنیـق گذاشـته و سـپس‬ ‫ان ها را داخل شـهر پرتاب می کردند‪ .‬بدین وسـیله تعداد زیادی از افراد این شـهر جان باختند‬ ‫و پـس ازان روس هـا بـا مقاومـت کمـی توانسـتند «کافـا» را در تصـرف خـود دراورنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سهـا نبوده انـد کـه از عوامـل بیولوژیـک در جنـگ اسـتفاده‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ تنهـا رو ‬ ‫کرده انـد؛ صفحـات تاریـخ نشـان می دهـد کشـورهای دیگری در قـاره اروپا‪ ،‬امریـکا و حتی غرب‬ ‫اسـیا از سلاح های زیسـتی به طورمسـتقیم در جنگ هایشـان بهـره برده انـد‪ .‬اسـپانیایی ها در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۶۵‬نوشـیدنی های خـود را بـا خـون بیمـاران جزامـی ترکیـب می کردنـد تـا بـه دشـمنان‬ ‫فرانسـوی خـود در ایتالیـا بفروشـند‪ .‬در سـال ‪ ۱۷۱۲‬انگلیسـی های سفیدپوسـت مهاجـر بـه‬ ‫قـاره امریـکا‪ ،‬پتوهـای بیمـاران مبتلا بـه ابلـه را در میـان بومیـان ایـن قاره تقسـیم کردنـد و منجر‬ ‫بـه کشت هشـدن ده هاهـزار سرخپوسـت شـدند‪ .‬در سـال ‪ ۱۹۸۸‬میلادی نیـز رژیـم بعـث عـراق‬ ‫در حملـه بـه غیرنظامیـان ایرانـی تعـداد زیـادی را بـا گاز سـارین‪ ،‬خـردل و طاعـون ب هشـهادت‬ ‫رسـاند‪ .‬در سـال ‪ ۱۹۲۵‬میلادی‪« ،‬دسـتورکار ‪ 1925‬ژنـو» به منظـور منـع اسـتفاده از سلاح های‬ ‫ً‬ ‫بیولوژیک به امضای ‪ ۱۰۸‬کشـور رسـید؛ پروتکلی که به علت عد مشـفافیت‪ ،‬تقریبا اجرای ان‬ ‫ً‬ ‫چیـک از بندهـای ایـن پروتـکل بین المللـی‪ ،‬اشـاره ای به بازرسـی‬ ‫غیرممکـن اسـت؛ مثلا در هی ‬ ‫از مرا کـز مخفـی زیسـتی کشـورها نشـده اسـت‪ .‬همیـن ویژ گـی باعـث شـده تا کشـورهایی نظیر‬ ‫ژاپن‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬چین و روسـیه با اسـتفاده از خالء قانونی‪ ،‬توسـعه سالح های‬ ‫یشـان را متوقـف نکننـد‪ .‬در کنـار همـه ایـن کشـورها؛ امـا ایـاالت متحـده امریـکا تنهـا‬ ‫زیست ‬ ‫یسـت کـه پروتـکل منـع اسـتفاده از سلاح های زیسـتی را امضـاء نکـرده؛ کشـوری کـه‬ ‫کشور ‬ ‫ازمایـش سلاح های زیسـتی را از سـال ‪ ۱۹۴۹‬در ایالت هـای مختلـف خـودش اغـاز کـرد‪ .‬انتشـار‬ ‫گسترده کروناویروس در همه کشورهای جهان و سابقه کشورهایی که از سالح های زیستی‬ ‫درطول تاریـخ بهـره برده انـد‪ ،‬باعـث شـد تا توجهات به برخی کشـورها جلب شـود‪ .‬باتوجه به‬ ‫سابقه طوالنی امریکا در بهره برداری از سالح های بیولوژیک و باتوجه به شیوع کرونا در چین‪،‬‬ ‫نـگاه جهانیـان این روزهـا بیشـتر بـر این دو کشـور متمرکـز اسـت‪ .‬دراین میان‪ ،‬مقامـات چینی و‬ ‫امریکایـی تا کنـون بارهـا یکدیگـر را بـه شـیوع کروناویروس متهـم کرده اند‪ .‬چینی ها امریـکا را به‬ ‫پنهان کاری متهم کرده و اعتقاد دارند بخش زیادی از کشته شدگان انفوالنزا در ایاالت متحده‬ ‫در سـال ‪۲۰۱۹‬؛ درواقـع بیمـاران مبتلا بـه کرونـا بوده انـد کـه به نـام کشته شـدگان انفوالنـزا جـا‬ ‫یهـا نیـز معتقدنـد چینی هـا بـا پنهـان کاری و ارائه نکردن امار درسـت‪ ،‬جهـان را‬ ‫زده انـد؛ امریکای ‬ ‫فریب داده و درواقع‪ ،‬خودشان سازنده «کووید‪ »۱۹-‬هستند‪ .‬در میان تنش های سیاسی این‬ ‫دو کشـور بر سـر کروناویروس‪ ،‬موضوعی که ازسـوی سرویس های اطالعاتی امریکا مطرح شد‬ ‫این بودکـه «کوویـد‪ »۱۹-‬ازمایشـگاهی و سـاخته دسـت بشـر نیسـت‪ .‬درحالـی این روزهـا اخبـار‬ ‫ضدونقیـض بسـیاری پیرامـون ازمایشـگاهی بودن یـا نبـودن کروناویـروس مطـرح می شـود کـه‬ ‫حاال قتل دکتر «بینگ لئو»؛ محقق ‪۳۷‬ساله چینی سا کن ایاالت متحده‪ ،‬ابهامات درباره این‬ ‫ویروس ناشـناخته را بیش ازقبل کرده اسـت‪ .‬دکتر «لئو» اسـتادیار دانشـکده پزشکی دانشگاه‬ ‫«پیتسبورگ» امریکا بود که جسدش چندروزپیش در منزلش کشف شد‪ .‬او پیش ازاین گفته‬ ‫بود دراسـتانه یافتن اطالعات بسـیارمهم درباره مکانیسـم های سـلولی بوده که سـبب ایجاد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫«کوویـد‪ »۱۹-‬م ‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫معاون طرح و برنامه صمت خبر داد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫حمایت از بنگاه های کوچک با استفاده از سرمایه های خرد مردمی‬ ‫مبنای قیمت واکسن ریالی ست؛ نه ارزی‬ ‫معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت بـه اجـرای طـرح اقتصـاد مقاومتـی بـا شـرکت های برتـر و انعقـاد‬ ‫‪ ۱۰‬تفاهم نامـه بـا بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی به منظـور حمایـت از تولیـد اشـاره کـرد و باتا کیدبر لزوم‬ ‫حمایـت همـه ارکان نظـام از این طر ح هـا افـزود‪« :‬در کنـار مدیریـت حوزه تولید از طریق شـرکت های‬ ‫بـزرگ و مگاپروژه هـا‪ ،‬حمایـت از شـرکت های کوچـک تولیـدی نیـز مورد توجه قرار گرفـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫ُ‬ ‫شـاتا؛ سـعید زرنـدی افـزود‪« :‬عالو هبـر حمایـت از طریـق زنجیره سـازی بیـن واحد هـای بـزرگ و خـرد‪،‬‬ ‫اسـتفاده از سـرمایه های خـرد مردمـی نیـز مد نظـر قـرار گرفـت‪ .‬وزارت صمـت از ‪ ۲‬سال گذشـته جهت‬ ‫جبـران سـرمایه گذاری‪ ،‬اسـتفاده از روش هـای نویـن تامیـن مالـی را در دسـتور کار خـود قـرار داده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه بایـد بـه سـاخت وا کسـن کرونـا در ایران افتخـار کنیم‪ ،‬گفـت‪« :‬اقدام‬ ‫مقام معظم رهبری در استفاده از وا کسن ایرانی‪ ،‬بهترین تشویق برای دانشمندان ایرانی ست»‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه خبـری دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی دربـاره قیمت وا کسـن‬ ‫توضیح داد‪« :‬وزارت بهداشـت باتوجه به سـرمایه گذاری های صورت گرفته‪ ،‬سـاخت وا کسـن کرونا‬ ‫را محاسـبه قیمـت می کنـد‪ .‬این موضـوع جـای دعوا و نزاع نیسـت؛ البته هنـوز قیمت دقیقی بیان‬ ‫نشـده اسـت و مبنـای مـا نیـز به شـکل ریالی سـت و نـه ارزی؛ این هـم دوگانگـی بیخـود اسـت کـه در‬ ‫جامعه شـروع شـده اسـت‪ .‬ما درحال حاضر در حال خرید وا کسـن خارجی هسـتیم و در داخل هم‬ ‫کار تولیـد در دسـتورکار شـرکت های داخلی قـرار دارد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫حال فک های خزری ایران خوب نیست!‬ ‫اصغـر عبدلـی دراین بـاره اظهـار کـرد‪« :‬مـا بایـد توجـه کنیـم‬ ‫ُ‬ ‫کـه فـک خـزری‪ ،‬تنهـا پسـتاندار ابـزی دریـای خـزر و جانـوری‬ ‫گوشـت خوار اسـت کـه غـذای اصلـی ان‪ ،‬ماهی هـا هسـتند و‬ ‫ُ‬ ‫بیشترین ماهی که در تغذیه این فک نقش دارد‪ ،‬از خانواده‬ ‫کیلکا ماهیـان بـوده کـه جـزو فراوان تریـن ماهیـان دریـای خزر‬ ‫محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ ایـن عضـو هیئت علمی‬ ‫ُ‬ ‫دانشـگاه افـزود‪« :‬ایـن فـک در قسـمت های شـمالی و بـر روی‬ ‫یخ هـای شـناور فرزنـدش را به دنیـا مـی اورد و بـرای تغذیـه بـه‬ ‫بخش هـای میانـی و جنوبـی می ایـد‪ ،‬پـس می تـوان گفـت‬ ‫ایـن موجـود هـم بـه شـمال و هم بـه بخش های جنوبـی خزر‬ ‫وابسته است»‪ .‬عبدلی بیان کرد‪« :‬یک از اتفاقاتی که جمعیت‬ ‫ُ‬ ‫ایـن فـک را درمعرض خطـر انقـراض قـرار می دهـد‪ ،‬گرمایـش‬ ‫کـره زمیـن و تاثیـر ان بـر روی اب اسـت کـه باعـث شـده تـا در‬ ‫سـال های اخیر شـمال دریای خزر یخ نزند و وقتی این اتفاق‬ ‫رخ می دهـد‪ ،‬ایـن موجـود بـرای محـل زادوولـد دچار مشـکل‬ ‫می شـود»‪ .‬وی درادامـه عنـوان کـرد‪« :‬در برخـی از سـال ها‬ ‫ُ‬ ‫شـیوع ویروس دیسـتمپر باعث مرگ ومیر هزاران فک دریای‬ ‫ُ‬ ‫خـزر شـده‪ .‬مسـئل ه دیگـر‪ ،‬صید و شـکار فک در قسـمت های‬ ‫شـمالی دریـای خـزر اسـت کـه متاسـفانه هرسـاله بـرای‬ ‫اسـتفاده از پوسـت ایـن موجـود ان را شـکار می کردنـد؛ البتـه‬ ‫در سـال های اخیـر باتوج هبـه خطـر انقـراض ایـن گونـه‪ ،‬صیـد‬ ‫در برخـی زمان هـا متوقـف شـده‪ .‬نکتـ ه مهـم‪ ،‬برهم خـوردن‬ ‫زنجیره هـای غذایـی دریـای خـزر اسـت؛ از کیلـکای دریـای‬ ‫خـزر بیش ازانـدازه بهر هبـرداری؛ و ایـن‪ ،‬باعـث کاهـش شـدید‬ ‫ذخایـر ایـن ماهـی شـد‪ .‬صیـد بیش ازحـد کیلـکا در کنـار ورود‬ ‫گونه هـای مهاجمـی ماننـد شـانه داری کـه وارد دریـای خـزر‬ ‫شـده‪ ،‬باعث شـده جمعیـت فراوان ترین ماهی دریـای خزر تا‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد کاهـش پیـدا کنـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬یکـی از عوامل‬ ‫بسـیارتاثیرگذار بـرای بقـای ایـن موجـود‪ ،‬مـواد غذایـی بـوده‬ ‫یکـه منابـع غذایـی ایـن موجـود کاهـش‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن زمان ‬ ‫پیـدا می کنـد‪ ،‬به تبـع ان‪ ،‬گونه هـای جانـوری کـه از ان تغذیـه‬ ‫می کننـد کاهـش می یابنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکی دیگـر از عوامـل‬ ‫مهـم نیـز تاثیـر تغییـر اقلیـم اسـت؛ بخش هایـی کـه دررابطه با‬ ‫تغییر اقلیم در اینده برای دریای خزر پیش بینی شده نشان‬ ‫می دهـد کـه بخش هـای شـمالی دریـای خـزر تاحدزیـادی از‬ ‫بیـن مـی رود‪ .‬هرسـال چنـد سـانتی متر از عمـق دریـای خـزر‬ ‫کـم می شـود و پیش بینـی شـده کـه تـا پایـان قـرن حاضـر بیـن‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۸‬متر از عمق دریای خزر کاسـته می شـود‪ .‬کاهش عمق‬ ‫دریـای خـزر به معنـای ازبین رفتـن بخش هـای وسـیعی از‬ ‫ُ‬ ‫زیستگاه های فک خزری در شمال و بخش های شرقی ست‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫کـه قطعـا ایـن اتفـاق جمعیـت فـک را نیـز متاثـر خواهد کـرد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وی به عنـوان راهـکاری بـرای حفـظ فک هـای دریایـی گفـت‪:‬‬ ‫«بایـد بـا نـگاه جامع نگـر ا کولوژیـک و ا کوسیسـتم محور‪،‬‬ ‫بادرنظرگرفتـن مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی بـا مجمـوع‬ ‫این موضوعـات اقدامـات مدیریتـی داشـته باشـیم تـا بتوانیم‬ ‫ُ‬ ‫بخشـی از زیسـتگاه ها و بخشـی از جمعیت فک دریای خزر را‬ ‫احیـا کنیـم‪ .‬در جنـوب دریـای خـزر‪ ،‬یکی از مناطق امـن برای‬ ‫ایـن موجـود‪ ،‬اشـوراده اسـت کـه به بهانـ ه توسـعه گردشـگری‬ ‫دراین منطقـه ساخت وسـاز انجـام می شـود‪ .‬انجـا عالو هبـر‬ ‫ُ‬ ‫فـک‪ ،‬زیسـتگاه پرنـدگان و گیاهان نیز هسـت‪ .‬مـا با همکاری‬ ‫کشور های حاشی ه دریای خزر و با اولویت قراردادن این گونه‬ ‫ُ‬ ‫بایـد فک هـای خـزری و بخش هـای دیگر دریای خـزر را احیا و‬ ‫بـرای این اقـدام از ظرفیت هـا اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫امیـر شـیرازی؛ مدیـر مرکـز حفاظـت از «فـک خـزری» ایـران‬ ‫دراین بـاره گفـت‪« :‬تحقیقـات نشـان می دهـد کـه طـی قـرن‬ ‫گذشـته‪ ،‬جمعیـت ایـن گونـه جانـوری بیـش از ‪ ۹۵‬درصـد‬ ‫کاهـش داشـته کـه ایـن کاهـش شـدید‪ ،‬بسـیار نگران کننـده ‬ ‫ُ‬ ‫اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۰۶‬مطالعـات انجام شـده بـر روی فک هـا‬ ‫برای اولین بار نشـان داد که این جمعیت روبه کاهش شـدید‬ ‫بـوده و بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد کاهـش داشـته‪ .‬همچنیـن در سـال‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬اعلام شـد کـه نتایـج ایـن سرشـماری ‪100‬هـزار فـک را‬ ‫ُ‬ ‫نشـان می دهـد و از همان زمـان نـام فـک خـزری وارد لیسـت‬ ‫قرمـز ‪ IUCN‬شـد؛ سـازمانی کـه فهرسـتی از اسـامی جانـوران‬ ‫درحال انقـراض دارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از سـال ‪ ۲۰۰۸‬به بعـد‪،‬‬ ‫حساسیت نسبت به این گونه بیشتر شد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۰‬طی‬ ‫ُ‬ ‫شـش ماه براثر بیماری ویروسـی دیسـتمپر‪ ۱۰ ،‬هزار الشـه فک‬ ‫خزری در سـواحل پنج کشـور اطراف دریاچه خزر پیدا شـد»‪.‬‬ ‫وی درادامـه عنـوان کـرد‪« :‬در سـال ‪ ۲۰۱۰‬اولیـن مرکـز درمـان و‬ ‫ُ‬ ‫تحقیقـات فک خـزری در ایـران‪ ،‬در جزیره اشـوراده راه اندازی‬ ‫شـد‪ .‬اصـل کار ایـن سـه مرکـز بـر سـه سـتون پایه گـذاری شـد؛‬ ‫امـوزش‪ ،‬امدادونجـات و پژوهـش کـه ایـن کار در سـال ‪ ۲۰۱۷‬با‬ ‫ُ‬ ‫کمک مرکز ایران مرکز دو محافظت از فک خزری در قزاقستان‬ ‫تاسیس شد»‪ .‬وی گفت‪« :‬قزاقستان‪ ،‬جزو مناطقی ست که‬ ‫ُ‬ ‫تعـداد و ترا کـم فک هـا در ان بسـیارزیاد بـوده و محـل اصلـی‬ ‫ُ‬ ‫زاداوری فک هـا در فصـل زمسـتان‪ ،‬کشـور قزاقسـتان اسـت؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬مرکـز دوم دراین کشـور راه انـدازی شـد؛ درعین حـال‬ ‫فعالیـت در سـایر کشـور ها را متوقـف نکردیـم»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫ُ‬ ‫کـرد‪« :‬کشـور روسـیه نیز جـزو مناطـق زاداوری فک ها در فصل‬ ‫ُ‬ ‫زمسـتان اسـت؛ دراین کشـور تـا سـال گذشـته شـکار فک هـا‬ ‫به صـورت مجـاز انجـام می شـد و سـازمان شـیالت روسـیه‬ ‫مجـوز شـکار را بـه شـکارچیان می فروخـت و هرسـاله حداقـل‬ ‫ُ‬ ‫نشـکل از بیـن می رفتنـد کـه یکـی‬ ‫جهـزار فـک به ای ‬ ‫حـدود پن ‬ ‫از مهم تریـن دالیـل ان‪ ،‬تجـارت پوسـت بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫برنج و قیمت هایی که مدام قد می کشند‬ ‫برنج به عنوان کاالی اساسی و استراتژیک مصرفی بین خانوار ایرانی از تابستان‬ ‫سـال گذشـته تا کنـون دچـار تغییـرات قیمتی مکرر شـده اسـت‪ .‬جهش قیمتی‬ ‫ایجادشـده دراین بخش ابتدا با سیاسـت نادرسـت اتخاذی ازسـوی دولت اغاز‬ ‫یکـه علـم بـه این موضـوع داشـت‬ ‫شـد‪ ،‬تنظیم کننـده بـازار کاالی اساسـی درحال ‬ ‫کـه تولیـد برنـج داخلـی توسـط شـالی کاران تنهـا پاسـخگوی ‪ 50‬درصد از نیـاز بازار‬ ‫اسـت و شـش دهـک از اقشـار اسـیب پذیر کشـور به دلیـل گرانـی برنـج ایرانـی بـه‬ ‫خریـد برنـج خارجـی مبادرت می ورزند به بهانه حمایـت از تولید داخلی و بدون‬ ‫تـوازن ایجادشـده بیـن تولیـد‪ ،‬عرضـه و تقاضـا‪ ،‬ممنوعیـت واردات ان را اعلام‬ ‫کرد‪ .‬ممنوعیت واردات برنج دراسـتانه فصل برداشـت این محصول در شـمال‬ ‫کشـور بـا برهـم زدن تعـادل بیـن عرضه وتقاضا منجر به کمبود برنج در بازار شـده‬ ‫و رشـد قیمـت ان را رقـم زد‪ .‬دومیـن مـوج جهـش قیمتـی برنـج نیـز در فصـل‬ ‫برداشـت و به دلیـل رشـد هزینه هـای تولیـد و برداشـت اتفـاق افتـاد‪ .‬به گـزارش‬ ‫انـا؛ دو عامـل فـوق باعـث شـد تـا برنـج ایرانی و برنـج خارجی که در ابتدای سـال‬ ‫‪ 99‬در بـازار بـه قیمت هـای ‪ 24‬هزارتومـان و ‪ 10‬هزارتومـان به فـروش می رسـید‬ ‫در اواسـط فصـل تابسـتان به ترتیـب بـا قیمت هـای کیلویـی ‪ 25‬هزارتومـان و‬ ‫‪ 15‬هزارتومـان در بـازار عرضـه شـدند‪ .‬رونـد صعـودی قیمـت برنج تا جایـی ادامه‬ ‫یافـت کـه در دی مـاه سـال گذشـته بسـته بـه کیفیـت برنـج ایرانـی تـا کیلویـی‬ ‫‪ 37‬هزارتومـان و برنـج خارجـی تـا ‪ 25‬هزارتومان فروخته شـد‪ .‬در گـزارش اعالمی‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت از تغییـرات قیمتـی کاالی اساسـی در اسـفند‬ ‫‪ ،99‬برنـج بـا رشـد ‪ 113.6‬درصـدی در صـدر کاالهـای اساسـی بـا بیشـترین رشـد‬ ‫قیمتـی نسـبت بـه اسـفند سـال ‪ 98‬قـرار گرفـت‪ .‬طبـق جـدول زیـر هرکیلـو برنـج‬ ‫داخلـی هاشـمی درجه یـک با رشـد ‪ 1.3‬درصـدی از قیمت ‪ 32‬هـزار و ‪ 939‬تومان‬ ‫‪3‬هـزار و ‪ 362‬تومـان در اسـفند ‪ 99‬رسـید کـه نسـبت‬ ‫در بهمـن ‪ 99‬به قیمـت ‪ 3‬‬ ‫بـه اسـفند ‪ 98‬و باقیمـت ‪ 23‬هـزار و ‪ 254‬تومـان‪ ،‬جهـش قیمتـی ‪ 43.5‬درصدی‬ ‫را به ثبـت رسـاند‪ .‬قیمـت هرکیلـو برنـج پا کسـتانی باسـماتی درج هیـک نیـز در‬ ‫بهمـن ‪ 99‬حـدود ‪ 24‬هـزار و ‪ 340‬تومـان بـود کـه بـا رشـد ‪ 1.1‬درصـدی در اسـفند‬ ‫‪ 99‬به حدود ‪ 24‬هزار و ‪ 608‬تومان رسـید و این قیمت نسـبت به اسـفند ‪ 98‬که‬ ‫قیمـت هرکیلـو برنـج پا کسـتانی باسـماتی درجه یـک حـدود ‪ 11‬هـزار و ‪ 518‬تومان‬ ‫بـود ‪ 113.6‬درصـد رشـد داشـت‪ .‬به رغـم وعـده روحانـی رئیس جمهـوری در‬ ‫هیئت وزیـران مبنی براینکـه در سـال ‪ 1400‬و روزهـای پایانـی دولـت دیگـر هیـچ‬ ‫تا کید کرد‪« :‬با جمع اوری امضاء‪ ،‬روسـیه مجبور به قطع این‬ ‫ُ‬ ‫شـکار قانونـی در سـال ‪ ۲۰۲۰‬شـد‪ .‬فک هـای خـزری به علـت‬ ‫داشـتن رژیـم خـاص و مشـترک بـا انسـان ها‪ ،‬بسـیار اسـیب‬ ‫دیده انـد‪ .‬دسـته ای از ماهیـان که ماهی کیلکا نیز جـزو انان و‬ ‫ُ‬ ‫یسـت‪ .‬الودگی هـای دریایی‪،‬‬ ‫رژیـم موردعالق ه فک های خزر ‬ ‫ُ‬ ‫مهم تریـن عامـل تهدیـد نه تنهـا فک هـای خـزری؛ بلکـه‬ ‫تمـام موجوداتی سـت کـه در این ا کوسیسـتم وجـود دارنـد‪.‬‬ ‫ایـن الودگی هـا بـه انـواع روش هـا می تواننـد تاثیرگـذار باشـند؛‬ ‫بیمـاری دیسـتمپر ‪ ۱۰‬هـزار تلفـات داشـته اسـت؛ درحالی کـه‬ ‫ِ‬ ‫این بیماری در حالت معمول نباید این میزان تلفات داشته‬ ‫باشـد»‪ .‬شـیرازی عنـوان کـرد‪« :‬تحقیقـات نشـان می دهد که‬ ‫جمع شـدن ذرات الـوده ای کـه براثـر علـل مختلـف ماننـد؛‬ ‫الودگی هـای نفتـی‪ ،‬سـموم کشـاورزی‪ ،‬پسـاب های صنعتـی‬ ‫و فاضالب هـای شـهری در اب هسـتند‪ ،‬به مرورزمـان بـا‬ ‫جمع شـدن در بـدن موجـودات‪ ،‬باعـث تضعیـف سیسـتم‬ ‫ایمنـی بـدن می شـود و ممکـن اسـت کـه بـدن بـا ورود هـر‬ ‫با کتـری و میکروبـی‪ ،‬تـوان مقابلـه بـا ان را نداشـته یـا کمتـر‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬مسـمومیت هایی کـه براثـر ایـن‬ ‫الودگی ها ایجاد می شود‪ ،‬به دو گونه است‪ :‬مسمومیت های‬ ‫حـاد و مزمـن‪ .‬مسـمومیت های حـاد‪ ،‬زمانـی رخ می دهـد‬ ‫کـه میـزان شـدیدی از االینده هـا در یـک مـکان جمـع شـده‬ ‫و باعـث می شـود به سـرعت دچـار مسـمومیت شـود‪ .‬از اثـار‬ ‫مسـمومیت های مزمـن می تـوان بـه کاهش قدرت سیسـتم‬ ‫ایمنـی‪ ،‬کاهـش بـاروری و بـروز سـرطان ها اشـاره کـرد و ایـن‪،‬‬ ‫باعـث اسـیب جـدی بـه همـه گونه هـا می شـود‪ .‬می تـوان‬ ‫ُ‬ ‫گفـت کـه تاثیـر اصلـی کاهـش جمعیـت فک هـا‪ ،‬الودگی هـای‬ ‫ً‬ ‫دریایی سـت و چنانچـه این رونـد ادامـه داشـته باشـد‪ ،‬قطعـا‬ ‫اینـده روشـنی را پیـش رو نخواهیـم داشـت»‪ .‬مدیـر مرکـز‬ ‫ُ‬ ‫حفاظـت از «فـک خـزری» ایـران گفـت‪« :‬بـرای حفاظـت‬ ‫ُ‬ ‫از فک هـای خـزری و ا کوسیسـتم هـر پنـج کشـور ایـران‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬روسیه و اذربایجان مسئول هستند‬ ‫و بایـد دست به دسـت یکدیگـر دهنـد و باهـم بـه حفاظـت‬ ‫ُ‬ ‫دریاچـه خـزر و گونه هایـی ماننـد فـک خـزری یـا ماهیـان‬ ‫خاویاری رسـیدگی کنند‪ .‬قرارگرفتن مسـئولین هر پنج کشـور‬ ‫و مردم درکناریکدیگر و در کنار سازمان های حفاظتی محیط‬ ‫زیسـت و نیـز ا گاه سـازی مـردم توسـط رسـانه ها می توانـد‬ ‫تاحدزیـادی نه تنها فقط دربـاره دریای خزر؛ بلکه درباره همه‬ ‫ا کوسیستم تاثیرگذار باشد‪ .‬با وجود این تعاریف و تعابیر باید‬ ‫منتظر اقدامات مسئولین و درکناران‪ ،‬همکاری مردم جهت‬ ‫حفاظـت از محیـط زیسـت و ا کوسیسـتم بـود»‪.‬‬ ‫کاالیـی گـران نخواهـد شـد و هرچـه گران شـدنی بـود در سـال ‪ 99‬گـران شـد امـا‬ ‫بـا وجـود گذشـت سـه ماه از سـال شـاهد گرانی هایـی در حـوزه کاالی اساسـی‬ ‫نظیـر روغـن مایـع‪ ،‬روغـن جامـد‪ ،‬مـرغ‪ ،‬تخم مـرغ‪ ،‬نـان و برنـج در بازار هسـتیم‪.‬‬ ‫براسـاس گـزارش مرکـز امـار ایـران‪ ،‬هرکیلـو برنـج درجه یـک ایرانی در اردیبهشـت‬ ‫یسـت که‬ ‫امسـال به طورمتوسـط حـدود ‪ 36‬هزارتومـان فـروش رفـت این درحال ‬ ‫قیمـت متوسـط ثبت شـده بـرای ایـن کاالی اساسـی در فروردیـن امسـال‬ ‫تـا ‪ 35‬هزارتومـان بـود و در اردیبهشـت سـال قبـل قیمـت هرکیلـوی ان‬ ‫‪ 25‬هزارتومـان بـوده اسـت‪ .‬ایـن تغییـر نشـان می دهـد هرکیلـو برنـج درج هیـک‬ ‫ایرانـی در اردیبهشـت ‪ 1400‬نسـبت بـه مـاه قبـل ‪ 1.9‬درصـد و درمقایسـه با مـدت‬ ‫مشـابه پارسـال ‪ 44.4‬درصـد افزایـش قیمـت دارد‪ .‬قیمـت هرکیلـو برنـج وارداتـی‬ ‫نیـز در دومین مـاه از سـال جدیـد به طورمتوسـط ‪2 4‬هـزار و ‪ 600‬تومـان بـود ولـی‬ ‫حداقـل قیمـت ‪ 23‬هزارتومـان و حدا کثـر قیمـت ‪ 30‬هزارتومـان هـم بـرای ان‬ ‫یسـت که قیمـت هرکیلـو برنـج وارداتـی در‬ ‫در معاملات ثبـت شـد این درحال ‬ ‫فروردیـن جـاری‪24500 ،‬تومـان و در اردیبهشـت ‪ 99‬حـدود ‪ 12‬هزارتومـان بـود‪.‬‬ ‫گزارش هـای میدانـی اخیـر‪ ،‬از افزایـش حـدود ‪ 15‬هزارتومانـی قیمـت هرکیلو برنج‬ ‫ایرانـی و خارجـی در بـازار خرده فروشـی ها و کاهـش فاصلـه قیمتـی ایـن دو نـوع‬ ‫برنج حکایت دارند‪ .‬قیمت هرکیلو برنج هندی ‪ 22‬تا ‪ 23‬هزارتومان‪ ،‬پا کستانی‬ ‫‪ 24‬تـا ‪ 26‬هزارتومـان و ایرانـی ‪ 28‬تـا ‪ 36‬هزارتومـان اسـت کـه درمقایسـه با مـدت‬ ‫مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است‪ .‬یکی از خرده فروشان برنج‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫کشورهاییبابیشترینجمعیت‪100‬ساله ها‬ ‫نتایـج تحقیـق انجام شـده توسـط کارشناسـان موسسـه ‪ Pew‬نشـان می دهـد کـه تـا سـال ‪2050‬‬ ‫باالی ‪ 100‬سـال خواهد بود؛ ضمن اینکه «ژاپن»‬ ‫میالدی‪ ،‬جهان شـاهد حضور ‪3.7‬میلیون سـالمند ِ‬ ‫جمعیت‬ ‫اماری بخش محاسـبات‬ ‫ِ‬ ‫بیشـترین تعداد از این افراد را میزبانی خواهد کرد‪ .‬طبق گزارش ِ‬ ‫«سـازمان ملـل متحـد»؛ در سـال ‪ ،2020‬ایـن کشـور اسـیایی‪ ،‬محـل سـکونت ‪79‬هـزار فـرد سـالمند‬ ‫باالی ‪100‬سـال بـود کـه انجـا را مقـر اصلـی این موضـوع در جهان کرده؛ البته نه اینکه بیشـترین تعداد‬ ‫ِ‬ ‫درصـدی‬ ‫ نسـبت تعـداد کل جمعیـت یـک کشـور‪« ،‬ژاپـن» سـهم‬ ‫صدسـاله ها ژاپنـی باشـند؛ بلکـه به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫باالتـری دارد؛ وگرنـه بیشـترین افـراد بـا ‪100‬سـال یـا بیـش از ‪100‬سـال سـن‪ ،‬در «ایاالت متحـده امریکا»‬ ‫هسـتند‪97 :‬هزار نفر!‬ ‫بنیامین نتانیاهو؛ پایان یک جادوگر‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ائتــاف متنــوع رژیــم صهیونیســتی توانســت بــه حکمرانــی ‪ ۱۲‬ســاله بنیامیــن نتانیاهــو در پســت‬ ‫نخس ـت وزیری پایــان دهــد و هم ا کنــون نگا ههــا متوجــه اینــده محا کمــه نخس ـت وزیر پیشــین‬ ‫ایــن رژیــم به اتهــام فســاد اســت‪ .‬ب هگــزارش اخیــر شــبکه «الجزیــره»؛ نتانیاهــو اولیــن نخسـت وزیر‬ ‫اســرائیل اســت کــه در دوران نخس ـت وزیری متهــم شــده اســت‪ .‬نتانیاهــو هم ا کنــون بــا‬ ‫شهــای گونا گونــی روبه روســت کــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫چال ‬ ‫هوادارانش او را «کینگ‬ ‫بی بی» نامیده اند و‬ ‫به خاطرپیروزی اش‬ ‫در انتخابات با حیله و‬ ‫دسیسه‪ ،‬او را «جادوگر»‬ ‫نیز لقب داده اند‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫نخست وزیر‬ ‫شد‬ ‫پیروز انتخابات‬ ‫دور جدید بود‬ ‫رهبر حزب راست گرای «لیکود» است‬ ‫به عنوان کاپیتان «واحد‬ ‫کماندوهاینخبه»فعالیت‬ ‫کرد و در «جنگ ‪1973‬‬ ‫خاورمیانه» شرکت داشت‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2002-03‬‬ ‫انتخابات را‬ ‫وزیر امور خارجه‬ ‫شد‬ ‫از دست داد‬ ‫‪2015‬‬ ‫طوالنی ترین دوران نخست وزیری در‬ ‫اسرائیل متعلق به اوست؛ ‪15‬سال و طی‬ ‫دو دوره بین سال های ‪ 1996‬تا ‪ 1999‬و نیز‬ ‫بین سال های ‪ 2009‬تا ‪2021‬‬ ‫‪1967-73‬‬ ‫وارد «کنست» شد‬ ‫نمایندهاسرائیل‬ ‫و به ساختار رژیم پیوست در سازمان ملل شد‬ ‫‪1996‬‬ ‫در انتخابات مجدد‬ ‫در سمت خود ابقا شد‬ ‫‪2019‬‬ ‫ایرانـی‪ ،‬قیمـت هرکیلـو برنـج مرغـوب‬ ‫هاشـمی را در بـازار حـدود ‪ 42‬هزارتومان‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪« :‬پیش بینـی‬ ‫می شـود بعـد از فصـل برداشـت برنـج‬ ‫هاشـمی تـازه در عمده فروشـی ها‬ ‫بیـش از ‪ 40‬هزارتومـان ب هفـروش‬ ‫برسـد کـه دراین صـورت قیمـت ایـن‬ ‫برنـج بـرای فـروش در خرده فروشـی تـا‬ ‫‪ 48‬هزارتومـان نیـز قیمـت می خـورد‪.‬‬ ‫برخـی از شـالی کاران بـا اعتقـاد بـه اینکـه‬ ‫یسـت از عرضـه‬ ‫قیمت هـا روبه فزون ‬ ‫برنـج خـود بـه بـازار ممانعـت کـرده و در‬ ‫حـال انبـار ان هسـتند تـا بعـد از افزایـش‬ ‫رسـمی قیمـت‪ ،‬محصـول تولیـدی خود‬ ‫را بـه بـازار عرضـه کننـد»‪ .‬رشـد پرشـتاب‬ ‫قیمـت برنـج ایرانـی و خارجـی و کاهـش‬ ‫فاصلـه قیمتـی بیـن ایـن دو محصـول‬ ‫باعـث کم رنگ شـدن ایـن کاالی‬ ‫اساسـی در سـفره خانـوار شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫تولد‬ ‫در تل اویو‬ ‫‪2003-05‬‬ ‫به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد؛ اما‬ ‫در اعتراض بهطرحخروجشهرک نشینان‬ ‫اسرائیلی از غزه‪ ،‬استعفا داد‬ ‫‪2013‬‬ ‫متهم به کاله برداری‪ ،‬ارتشا‬ ‫و نقض اعتماد عمومی شد‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪2009‬‬ ‫مجددنخست وزیر‬ ‫شد‬ ‫‪2020‬‬ ‫انتخابات را ُبرد‬ ‫دسامبر ‪2005‬‬ ‫در قالب ریاست‬ ‫حزب «لیکود» بازگشت‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫از نخست وزیری‬ ‫کنار گذاشته شد‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫فرانسه‬ ‫ژاپن‬ ‫تراز مثبت بانک کارافرین در فصل بهار‬ ‫ایتالیا‬ ‫پورتوریکو‬ ‫بانک‬ ‫کوبا‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫اروگوئه‬ ‫رهبری اپوزسیون‬ ‫نتانیاهـو به عنـوان رئیـس بزرگ تریـن حـزب سیاسـی خـارج از ائتلاف‬ ‫دولتـی جدیـد در رژیـم صهیونیسـتی درحال حاضـر خـودکار بـه‬ ‫رهبـر اپوزسـیون در پارلمـان ایـن رژیـم تبدیـل شـده اسـت؛ به ویـژه‬ ‫باتوجه به اینکـه او بـر ادامـه فعالیت هـای سیاسـی تا کیـد دارد‪ .‬قبـل‬ ‫از رای گیـری «کنسـت» (پارلمـان) جهـت دادن رای اعتمـاد بـه ائتلاف‬ ‫جدیـد تشـکیل یافته توسـط «یائیـر الپیـد» به ریاسـت راسـت گرای‬ ‫افراطـی «نفتالـی بنت»‪ ،‬نتانیاهو گفت‪« :‬مـا همه روزه علیه این دولت‬ ‫پگـرای بـد فعالیـت می کنیـم تـا ان را سـرنگون سـازیم»‪.‬‬ ‫چ ‬ ‫معامله قضائی‬ ‫«افیعـاد هکوهیـن»؛ اسـتاد حقوق قانونی و رئیس دانشـکده حقوق و‬ ‫علـوم دراین رابطـه گفته که طبق قانون؛ همه باهم مسـاوی هسـتند؛‬ ‫یشـک محا کمه نتانیاهو درعمل‪ ،‬با خـود‪ ،‬پیامدهایی به همراه‬ ‫امـا ب ‬ ‫دارد؛ زیـرا وی بادرپیش گرفتـن چنیـن رویکـردی با اسـتفاده از نفوذی‬ ‫کـه دارد‪ ،‬می توانـد بـه یـک معاملـه قضائـی دسـت یابـد‪ .‬دادسـتان کل‬ ‫اسـرائیل بسـیار مایـل اسـت تـا با نتانیاهو بـه یک معامله دسـت یابد‪.‬‬ ‫عفو ریاست جمهوری‬ ‫چیـک از اعضـای پارلمـان‬ ‫طبـق قانـون اسـرائیل؛ نخسـت وزیر و هی ‬ ‫ان؛ ازجملـه رهبـر مخالفـان‪ ،‬از مصونیـت قضائـی برخـوردار نیسـتند‪.‬‬ ‫بنیامیـن نتانیاهـو؛ نخسـت وزیر سـابق ‪ ۷۱‬سـاله اسـرائیل بـه سـه فقره‬ ‫دریافـت رشـوه و کال هبـرداری و خیانـت در امـوال عمومـی و دریافـت‬ ‫صدهاهـزاردالر از کارگردانـان اسـرائیلی هالیوود متهم شـده‪ .‬جلسـات‬ ‫محا کمـه نتانیاهـو در مـاه مـی ‪ ۲۰۲۰‬اغـاز شـد؛ امـا بارهـا به خاطـر‬ ‫محدودیت هـای اعمال شـده به خاطـر ویـروس کرونـا به تعویـق‬ ‫افتـاد‪ .‬هم ا کنـون نتانیاهـو به عنـوان اخریـن فرصـت پیـش روی خـود‬ ‫می توانـد در دوران برگـزاری جلسـات محا کمـه درصـدد دسـتیابی بـه‬ ‫عفو ریاسـت جمهوری براید؛ البته دنبال انتخاب «اسـحاق هرتسـوغ»‬ ‫ازسـوی «کنسـت» در دوم ژوئـن به عنـوان رئیس جمهـوری جدیـد‬ ‫اسـرائیل بعیـد به نظـر می رسـد نتانیاهـو اقـدام بـه چنیـن کاری کنـد‪.‬‬ ‫صدور حکم زندان‬ ‫نتانیاهـو بارهـا سـعی کـرد تـا رونـد پیگـرد قضائـی خـود را متوقـف‬ ‫و از میـزان اختیـارات دادگاه هـای اسـرائیل بکاهـد و به نفـع خـود‬ ‫حـوزه اختیاراتشـان را تصحیـح کنـد‪ .‬وی هم ا کنـون و پـس از‬ ‫کنارگذاشته شـدن‪ ،‬بـا صـدور حکـم زنـدان به مـدت حدا کثـر ‪10‬سـال‬ ‫به اتهـام فسـاد؛ و سه سـال زنـدان به اتهـام کاله بـرداری و خیانـت‬ ‫مواجـه اسـت‪ .‬البتـه دادگاه وی ممکـن اسـت چندسـال به طـول‬ ‫انجامـد و طـی ان ممکـن اسـت بتوانـد بـا دادسـتان کل اسـرائیل بـه‬ ‫معاملـه دسـت یابـد و ضمـن اعتراف بـه جرائم خود؛ برخـی اتهامات از‬ ‫او سـاقط؛ یـا مشـمول تخفیـف مجـازات شـود‪.‬‬ ‫تـراز بانـک کارافریـن در فصـل‬ ‫بهـار‪ ،‬مثبـت ‪ 163‬میلیارد تومـان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بانـک کارافریـن در‬ ‫خرداد مـاه‪ 447 ،‬میلیارد تومـان‬ ‫درامـد از تسـهیالت اعطایـی‬ ‫به دسـت اورد کـه نسـبت بـه‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ 12‬درصـد و‬ ‫نسـبت بـه میانگیـن سـال گذشـته‪ 60 ،‬درصـد افزایـش‬ ‫را نشـان می دهـد‪« .‬وکار» در این مـاه هماننـد مـاه‬ ‫گذشـته‪ 350 ،‬میلیارد تومـان سـود سـپرده پرداخـت کـرد‪.‬‬ ‫میانگیـن ماهانـه سـود پرداختـی بانـک در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫‪ 228‬میلیارد تومـان بـوده اسـت‪ .‬در مجمـوع‪ ،‬تـراز بانک در‬ ‫فصـل بهـار‪ ،‬مثبـت ‪ 163‬میلیارد تومـان شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫در حالی ست که در مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬تراز بانک‪،‬‬ ‫منفـی ‪ 21‬میلیارد تومـان بـوده اسـت‪ .‬سـهام ایـن بانـک در‬ ‫یک ماه اخیـر‪ ،‬نه درصـد بازدهـی کسـب کـرده اسـت‪.‬‬ ‫عرضه نسخه دسکتاپ سامانیوم‬ ‫باشـگاه مشـتریان بانـک سـامان‪ ،‬بـا هـدف توسـعه‬ ‫خدمات الکترونیک خود نسخه سازگار با مرورگر رایانه ای‬ ‫سـامانیوم را بـرای کاربـران عرضـه کـرد‪ .‬تمامـی کاربـران‬ ‫باشـگاه مشـتریان بـرای اسـتفاده از نسـخه یادشـده نیـاز‬ ‫بـه دانلـود و نصـب برنامـه ندارنـد و می تواننـد بـا اسـتفاده‬ ‫از مرورگر رایانه‪/‬تبلت خود از خدمات سـامانیوم اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬بـا ایـن اقـدام‪ ،‬ارائـه خدمـات بـه کاربرانـی کـه از‬ ‫تلفن هـای همـراه هوشـمند اسـتفاده نمی کننـد‪ ،‬تسـهیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬این دسـته از کاربـران بـرای اسـتفاده از ایـن‬ ‫نسـخه بایـد ازطریـق مرورگـر سیسـتم خـود بـه ادرس‬ ‫‪ https://sb24.ir/samanium‬مراجعه کنند‪ .‬در همین ارتباط‪،‬‬ ‫الزم به ذکـر اسـت کـه شـرایط ورود بـه برنامـه سـامانیوم‬ ‫تغییـری نکـرده و کاربـران بـا شـماره موبایـل و رمـز خـود‬ ‫می تواننـد از ایـن نسـخه اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫انتشار نسخه جدید همراه بانک‬ ‫«مهریران»‬ ‫اخریـن نسـخه نرم افـزار همراه بانـک مهـر ایـران بـا ارائـه‬ ‫قابلیت هایـی جدیـد بـرای کاربـران اندرویـد ارائـه شـد‪.‬‬ ‫در نسـخه مذکـور سـرویس های جدیـدی همچـون‬ ‫تسهیالت انالین با ضامن‪ ،‬تسهیالت کاال کارت سازمانی‬ ‫و سـامانه صیـاد راه انـدازی و فراینـد برخـی سـرویس ها‬ ‫نیـز بهینه سـازی شـده اسـت‪ .‬نرم افـزار «مهریـران»‬ ‫بسـیار کاربرپسـند بـوده و اسـتفاده از ان بسـیار اسـان‬ ‫اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬درادامـه توضیحاتـی بـرای بهر هبـردن‬ ‫اسـان تر کاربـران از قابلیت هـای نسـخه جدیـد ارائـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در بخـش چـک صیـادی سـه قابلیـت ثبـت چـک‪،‬‬ ‫دریافـت چـک و انتقـال چـک درنظـر گرفته شـده کـه برای‬ ‫صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ضروری ست‪ .‬الزم‬ ‫یسـت؛ بـا اجـرای قانون جدیـد چک‪ ،‬چک های‬ ‫به یاداور ‬ ‫جدیـد زمانـی اعتبار پیـدا می کنند که ازسـوی صادرکننده‬ ‫و دریافت کننده چک در سـامانه صیاد بانک مرکزی ثبت‬ ‫شـوند‪ .‬همچنیـن انتقـال چـک نیـز بـه ثبـت در سـامانه‬ ‫صیـاد نیـاز دارد‪ .‬ا کنـون ایـن قابلیت هـا در نسـخه جدیـد‬ ‫همراه بانک مهر ایران ارائه شـده اسـت‪ .‬بخش تسـهیالت‬ ‫نیـز در نسـخه جدیـد نرم افـزار همراه بانـک مهـر ایـران‬ ‫لتـر شـده و ا کنـون در قسـمت درخواسـت تسـهیالت‬ ‫کام ‬ ‫انالیـن‪ ،‬سـه مورد تسـهیالت بـدون ضامـن‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫دارای ضامـن و تسـهیالت کاال کارت بـه چشـم می خـورد‪.‬‬ ‫قابلیـت درخواسـت تسـهیالت بـدون ضامـن پیش ازایـن‬ ‫نیـز روی نرم افـزار همراه بانـک وجـود داشـت‪.‬‬ ‫بانک پارسیان به مجمع می رود‬ ‫مجمـع بانـک پارسـیان شـانزدهم تیر مـاه سـال جـاری‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬ایـن بانـک از تمامـی سـهامداران‪ ،‬وکیـل‬ ‫یـا قائـم مقـام قانونـی صاحـب سـهم و همچنیـن نماینـده‬ ‫یـا نماینـدگان اشـخاص حقوقـی دعـوت کـرد تـا در جلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی ایـن شـرکت کـه در سـاعت ‪ 16:00‬روز‬ ‫چهار شـنبه؛ مـورخ ‪ 1400/04/16‬در اسـتان تهـران ‪،‬‬ ‫شـهر تهـران بـه ادرس تهـران‪ ،‬شـهرک غـرب‪ ،‬بلـوار شـهید‬ ‫فرحـزادی‪ ،‬خیابـان زرافشـان غربـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،4‬سـالن‬ ‫امفی تئاتر واقع در سـاختمان مرکزی بانک پارسـیان برگزار‬ ‫می شـود‪ ،‬مشـارکت کننـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مه کیاصادقیمنفرد‪:‬‬ ‫معتقدمهیچشغلی‬ ‫زنانه و مردانه ندارد‬ ‫ایرانـی دریـای خـزر که ‪ ۲۱‬اردیبهشـت ماه امسـال حضور‬ ‫نخسـتین بانـوی دریانـورد‬ ‫ِ‬ ‫رسمی اش در عرصه دریانوردی را از بندر فریدونکنار و روی یک کشتی تجاری اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۷۸‬است‪« .‬مه کیا صادقی منفرد» که با نام دیگرش یعنی «کوثر» در‬ ‫بسـیاری از رسـانه ها از او یاد شـده‪ ،‬اهل زنجان اسـت؛ دختری با ارزوهایی مرتبط‬ ‫بـا دریـا کـه به گفتـه خـودش؛ زمانـی ایـن ارزوهـا را دسـت نیافتنی می دیـد؛ امـا حـاال‬ ‫بـه بخشـی از ان ها رسـیده و در تلاش اسـت باقـی ارزوهایـش در عرصـه دریانـوردی‬ ‫را بـراورده کنـد‪ .‬او می گویـد هدفـش این اسـت که روزی سـکان دار کشـتی های‬ ‫اقیانوس پیمـا شـود و تا کیـد هـم دارد کـه بـه ایـن هدف می رسـد‪ .‬می گوید‪« :‬سـالی‬ ‫که کنکور داشتم‪ ،‬یکی از استادها در کالس توصیه کرد که کمی هم به رشته های‬ ‫ً‬ ‫غیرتکـراری و متفـاوت فکـر کنیـم؛ مثلا به رشـته های مرتبـط با صنعـت دریانوردی‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬حضـور در این صنعـت را تصـور کـردم؛ امـا با توجه به مردانه دانسـتن این‬ ‫ً‬ ‫شـغل‪ ،‬فکـر کـردم حضـور در این عرصه برایم تقریبـا دست نیافتنی سـت‪ .‬با این حال‬ ‫موضـوع را بـا خانـواده ام مطـرح کـردم‪ .‬ان هـا مخالفـت نکردنـد؛ ولـی طبیعـی بـود‬ ‫کـه نگاهشـان نزدیـک بـه دیـدگاه جامعـه باشـد و تردیـد داشـته باشـند‪ .‬در نهایـت‬ ‫تصمیـم گرفتـم بـرای حضـور در دانشـگاه سـراغ رشـته های مرتبـط بـا دریـا بـروم‪.‬‬ ‫همیـن کار را هـم کـردم و در دانشـگاه علـوم و فنـون دریایـی خرمشـهر برای تحصیل‬ ‫در رشـته مدیریـت دریـا پذیرفتـه شـدم‪ .‬در ذهـن مـن کم کـم ایـن شـکل گرفتـه بـود‬ ‫که یک دریانورد واقعی شـوم و مانند دریانوردهای حرفه ای در مسـیرهای طوالنی‬ ‫بین المللی زندگی و کار روی کشتی را تجربه کنم؛ اما مسئله این بود که رشته های‬ ‫دانشـگاهی مرتبـط بـا دریـا ماننـد گمـرک و مدیریـت دریـا نمی تواننـد خانم هـا را بـه‬ ‫دریـا برسـانند‪ .‬به همین دلیـل تـرم دوم کـه تمـام شـد‪ ،‬تصمیـم گرفتـم مرخصـی‬ ‫بگیـرم و به جـای تـرم سـوم و چهـارم‪ ،‬وارد دوره هـای اموزشـی ملوانـی و دریانـوردی‬ ‫شـدم و پـس از پایـان دوره‪ ،‬از دانشـگاه انصـراف دادم‪ .‬بهمن مـاه ‪ ۱۳۹۸‬شناسـنامه‬ ‫دریانـوردی ام را دریافـت کـردم و پیگیـر ورود جـدی بـه صنعـت دریانـوردی شـدم‪.‬‬ ‫بعـد از پایـان دوره‪ ،‬پیگیری هایـی بـرای فرسـتادن مـدرک بـه شـرکت های خارجـی‬ ‫داشـتم تـا بتوانـم در دوره افسـری کشـتی های اقیانوس پیمـا شـرکت کنـم‪ .‬از‬ ‫چنـد کاپیتـان خارجـی هـم به واسـطه اینترنـت مشـورت گرفتـم‪ .‬در نهایـت اتفـاق‬ ‫جالبـی افتـاد و رزومـه و درخواسـت همـکاری مـن توسـط یکـی از شـرکت های‬ ‫خارجـی بـه یـک شـرکت ایرانـی ارائـه شـد و مـن بـه ایـن شـرکت معرفـی شـدم و از ‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشـت ماه به عنـوان یکـی از اعضـای کادر دریانـوردی ایـن کشـتی در اب هـای‬ ‫خـزر کارم را اغـاز کـردم»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬در کشـور مـا هنـوز نگاه هـا بـه حضـور‬ ‫بانـوان در دریانـوردی سنتی سـت‪ .‬بیـش از ‪ ۳۰۰‬بانـوی ایرانـی در حال حاضـر در‬ ‫صنعـت دریانـوردی حضـور دارنـد کـه بیشترشـان در بخـش شـناورهای مسـافری‬ ‫اب هـای جنـوب فعالیـت می کننـد‪ .‬تعدادی از ان هـا نیـز مـدرک دریانـوردی بـرای‬ ‫ً‬ ‫کشـتی های زیـر ‪ ُ ۵۰۰‬تـن و زیـر سـه هزار ُ تن دارنـد؛ امـا معمـوال سـکان کشـتی ها بـه‬ ‫خانم هـا سـپرده نمی شـود‪ .‬به همین دلیـل حضـور بانـوان را در عرصـه دریانـوردی؛‬ ‫به ویـژه بـرای کار در کشـتی های تجـاری کمرنـگ می بینیـم‪ .‬البتـه چنـد بانـوی‬ ‫افسـر دریایـی هـم داریـم کـه در اب هـای جنـوب فعـال هسـتند؛ امـا تعدادشـان‬ ‫کمتـر از انگشـتان یـک دسـت اسـت‪ .‬ضمن اینکـه در کشـتی های اقیانوس پیمـا‬ ‫به دالیلـی از بانـوان اسـتفاده نمی کننـد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬کار دریانـوردی روی‬ ‫کشـتی های تجـاری و در مسـیرهای بین المللـی و طوالنـی بسـیار متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همان چیزی سـت که دوسـتش دارم‪ .‬اصلا دلیـل اینکـه حضـورم در این صنعـت از‬ ‫همـان ابتـدا مورد توجه قرار گرفت همین بود که سـفری بین المللـی را تجربه کردم‪.‬‬ ‫اولیـن سـفر دریایـی مـن ‪ ۳۴‬روز طـول کشـید و از سـواحل مازنـدران تـا بنـدر ا کتائـو‬ ‫قزاقسـتان رفتـم»‪ .‬او دربـاره اینکـه ایا فضای حا کم بر کشـتی با انچـه در ذهن تصور‬ ‫می کـرد‪ ،‬متفـاوت نبـود؟ می گویـد‪« :‬ا گـر منظورتـان مردانـه دیـدن فضـای کاری‬ ‫کشتی سـت؛ با توجه به اینکـه از ابتـدا نـگاه مردانـه ای بـه ایـن کار نداشـتم و معتقـد‬ ‫ً‬ ‫بـودم کـه هیـچ شـغلی زنانـه و مردانـه نـدارد‪ ،‬اصلا بـه این موضـوع فکـر هـم نکـردم‪.‬‬ ‫مثل این اسـت که بگوییم اشـپزی شـغل ویژه زنان اسـت؛ ولی می بینیم اشـپزهای‬ ‫مـرد ماهـر زیـادی وجـود دارنـد‪ .‬اینکه شـغلی مردانه باشـد یا زنانه‪ ،‬بسـتگی به نگاه‬ ‫فـرد دارد‪ .‬مـن بـا ایـن نـگاه وارد دریانـوردی شـدم و بـه حضـورم ادامـه می دهـم»‪.‬‬ ‫او ادامـه می دهـد‪« :‬بانـوان زیـادی در دنیـا دریانـورد هسـتند و زندگی شخصی شـان‬ ‫را هـم دارنـد‪ .‬به هر حـال‪ ،‬دریانـوردی‪ ،‬شـغلی بـا شـرایط خـاص خـودش اسـت و‬ ‫کسـی که وارد ان می شـود‪ ،‬بـه همـه ان هـا فکـر کـرده اسـت‪ .‬خانم هـای دریانـوردی‬ ‫در کشـورهای دیگـر می شناسـم کـه زندگـی روتیـن خودشـان را دارنـد»‪ .‬او در ادامـه‬ ‫صحبت هایـش می گویـد‪« :‬در فضـای مجـازی‪ ،‬دختـران زیـادی پیـام می دهنـد و‬ ‫از مـن دربـاره ایـن شـغل می پرسـند‪ .‬خیلی هـا هـم می گوینـد دریانـوردی را دوسـت‬ ‫دارنـد؛ امـا به خاطـر نگاه هـای موجـود در جامعـه سـراغش نمی رونـد‪ .‬به نظـرم بایـد‬ ‫برای رسیدن به اهدافی که هیچ منع قانونی در مسیر رسیدن به ان وجود ندارد‪،‬‬ ‫بایـد مقابـل برخـی باورهـای موجـود بایسـتند و تلاش کننـد»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫زنان‬ ‫مهناز میرزایی؛ نخستین زن معدن کار ایرانی‬ ‫ درصدی بانوان‬ ‫سهم ‪۸۵‬‬ ‫ِ‬ ‫از تولیدکنندگانصنایع دستی‬ ‫ویـدا توحـدی؛ مدیـرکل دفتـر توسـعه و ترویـج‬ ‫صنایع دسـتی وزارت میراث فرهنگـی و گردشـگری‬ ‫بااشـاره به برخـی ویژگی هـا مرتبـط بـا حضـور زنـان‬ ‫در حـوزه صنایع دسـتی‪ ،‬گفـت‪« :‬از جملـه ایـن‬ ‫نقش افرینی هـا می تـوان بـه سـهم ‪ ۷۵‬درصـدی زنـان‬ ‫در میان تولیدکنندگان صنایع دسـتی‪ ،‬نقش انان در‬ ‫صادرات صنایع دستی و حفاظت از تولیدات‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشـتغال بـا کمتریـن سـرمایه اولیـه و حضـور درصـد‬ ‫باالی فار غ التحصیالن دختر در حوزه صنایع دستی‪،‬‬ ‫امـکان فراهم سـاختن اشـتغال زایی و کارافرینـی‬ ‫خالقانـه در سـطح وسـیع و نقـش غیرقابل انکارشـان‬ ‫در ترویـج هویـت ملـی و صیانـت از محیـط زیسـت و‬ ‫احتـرام بـه ان در داخـل و خار ج ازکشـور اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن نبایـد از نقـش زنـان در امـوزش سـنتی و‬ ‫دانشـگاهی در مقاطـع و سـنین مختلـف و نقـش‬ ‫تاثیرگـذار انـان در ترویـج فرهنـگ اسـتفاده از نقوش و‬ ‫نماد هـای ایرانـی و مصـرف صنایع دسـتی و نیـز ثبـت‬ ‫مبـدا و منشـا تولیـد اثـر و محصـول و درپـی ان ایجـاد‬ ‫و توسـعه اشـتغال در مناطـق مختلـف (شـهر‪ ،‬روسـتا‬ ‫و حتـی در عشـایر و نقشـی کـه زنـان دراین جوامـع‬ ‫دارنـد) و حضـور غیرقابل انـکار و موثرشـان به عنـوان‬ ‫خالقـان و پدیداورنـدگان صنایع دسـتی غافـل شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬نمونه هـای عینـی سـهم زنـان در ثبـت‬ ‫نشـانه های جغرافیایـی در مناطـق مختلـف در‬ ‫حـوزه صنایع دسـتی نیـز شـامل این مـوارد اسـت‪:‬‬ ‫شـیریکی پیـچ سـیرجان بـا ایفـای نقـش بـاالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصـدی زنـان نسـبت بـه مـردان‪ ،‬نـازک کاری‬ ‫سـنندج‪ ،‬باتوجه به اینکـه این رشـته در تصـرف‬ ‫مـردان بـوده و در سـال های اخیـر زنـان بـه این عرصـه‬ ‫وارد شـده اند‪ .‬زیلـوی میبـد باتوجه به اینکـه رشـته‬ ‫در تصـرف مـردان بـوده و در سـال های اخیـر زنـان‬ ‫بـه این عرصـه وارد شـده اند‪ ،‬گلیـم هرسـین‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور موثـر و باالی ‪۸۰‬درصـد‪ ،‬ورنـی دشـت مغـان‬ ‫کـه باالی ‪۸۵‬درصـد زنـان حضـور فعـال دراین حـوزه‬ ‫دارنـد و چادرشـب بافی گیلان کـه باالی ‪ ۹۰‬درصـد‬ ‫فعـاالن ان را زنـان تشـکیل می دهنـد‪ .‬طبـق تعاریـف‬ ‫کنوانسـیون میراث فرهنگی ناملموس؛ دانش سنتی‬ ‫اولین ها‬ ‫‪ 10‬تیرمـاه مصـادف بـا روز صنعـت و معـدن اسـت؛ به همین مناسـبت یـادی می کنیـم از «مهنـاز‬ ‫میرزایی» که نخستین زن معدن کار ایرانی ست‪ .‬او که در سال ‪ 1359‬در شهرستان زرند استان‬ ‫ک رمـان متولـد شـده؛ دانش اموختـه کارشناسـی مهندسـی معـدن دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان‬ ‫لسـنگ سـراپرده و در سـال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫نبـار کارش را در معـدن خصوصـی زغا ‬ ‫اسـت‪ .‬میرزایـی اولی ‬ ‫اغـاز کـرد و بعدازمدتـی کوتـاه؛ یعنـی در سـال ‪ 1385‬ریاسـت این معدن را بر عهده گرفـت‪ .‬او که از‬ ‫نوجوانـی بـه ایـن کار عالقه داشـت‪ ،‬تصمیم گرفت در دانشـگاه مهندسـی معـدن بخواند؛ کنکور‬ ‫داد و در رشـته مهندسـی معدن با گرایش اسـتخراج دانشـگاه شـهید باهنر کرمان قبول شـد‪.‬‬ ‫زنان معروفی که در تصادف خودرو درگذشتند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در سـانحه واژگونـی اتوبـوس حامـل تعـدادی از خبرنـگاران‬ ‫بـرای تهیـه گـزارش از وضعیـت دریاچـه ارومیـه در اسـتان‬ ‫اذربایجـان غربـی‪ ،‬مهشـاد کریمـی (خبرنـگار ایسـنا) و ریحانـه‬ ‫یاسـینی (خبرنـگار ایرنـا) جـان باختنـد‪ .‬سـوانح رانندگـی‪،‬‬ ‫روزانـه باعـث مـرگ حـدود ‪ 3700‬نفـر در جهـان می شـود کـه بـه‬ ‫رقـم عجیـب ‪1.35‬میلیون نفـر در سـال می رسـد‪ .‬درعین حـال‪،‬‬ ‫تعـداد اسـیب دیدگان از ایـن حـوادث کـه منجربه فـوت نشـده‬ ‫را سـاالنه بیـن ‪ 20‬تـا ‪50‬میلیون نفـر تخمیـن می زننـد‪ .‬جوامـع‬ ‫کم درامـد یـا بـا درامـد متوسـط ا گرچـه ‪60‬درصـد وسـایل نقلیه‬ ‫جهـان را دراختیـار دارنـد؛ امـا ‪93‬درصـد حـوادث جـاده ای‬ ‫متعلـق بـه ان هاسـت‪ .‬طبـق گـزارش ‪WHO‬؛ هزینـه مربـوط‬ ‫ً‬ ‫بـه ایـن وقایـع در کشـورها عمدتـا تـا سـه درصد ‪ GDP‬ان هـا را‬ ‫یشـک بخشـی از جان باختگان‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬ب ‬ ‫این اتفاق را نیز ادم معروف ها تشـکیل می دهند که در گزارش‬ ‫این هفتـه بـه ‪ 10‬نمونـه از ان هـا اشـاره می کنیـم ؛ البتـه در گـروه‬ ‫زنـان نامـدار‪.‬‬ ‫دایانا اسپنسر‬ ‫گریس کلی‬ ‫در ‪ 13‬سپتامبر ‪ 1982‬در ‪52‬سالگی‪ ،‬معروف به «پرنسس دایانا» در ‪31‬‬ ‫حین رانندگی دچار سکته مغزی اوت ‪ 1997‬در ‪36‬سالگی‪ ،‬همراه‬ ‫شد‪ ،‬کنترل خودرو را از دست داد نامزدش؛ دودی الفاید حین فرار از‬ ‫و یک روزبعد براثر جراحات وارده‪ ،‬دست پاپاراتزی ها در یک لیموزین‬ ‫در تونلی در پاریس تصادف کردند‪.‬‬ ‫درگذشت‪ .‬او با بازی در اثاری‬ ‫راننده و الفاید درجا مردند؛ اما او‬ ‫نظیر‬ ‫متعدد از الفرد هیچکا ک ِ‬ ‫در امبوالنس دچار حمله قلبی شد‬ ‫«پنجره پشتی» و «ام را به نشانه‬ ‫مرگ بگیر» به شهرت رسید و برای و در بیمارستان بر اثر خون ریزی‬ ‫ریوی و مغزی درگذشت‪.‬‬ ‫«دختر روستایی» اسکار گرفت‪.‬‬ ‫و اعمـال مرتبـط بـا طبیعـت و کیهـان‪ ،‬فعالیت هـای‬ ‫جمعـی‪ ،‬ایین هـا و جشـن ها‪ ،‬بیـان و سـنت های‬ ‫شفاهی و سنت های مرتبط با صنایع دستی در زمره‬ ‫ایـن تقسـیم بندی قـرار می گیرند و حمایـت از این اثار‬ ‫می توانـد کـه شـامل برندسـازی و اطمینان بخشـی‬ ‫بـه مصرف کننـدگان محصـوالت ایرانـی در بازار هـای‬ ‫ملـی و بین المللـی‪ ،‬افزایـش ارزش افـزوده بـرای‬ ‫تولیدکننـدگان در بازار هـای داخلـی و خارجـی‪،‬‬ ‫جلوگیـری از فله فروشـی و ایجـاد انگیـزه و تشـویق‬ ‫جهـت بسـته بندی محصـوالت صنایع دسـتی باشـد‬ ‫و نیـز جلوگیـری از سوءاسـتفاده از شـهرت و جایـگاه‬ ‫تجـاری محصـوالت بومـی و منطقـه ای کـه دامنـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫شـمول ان تمـام محصـوالت صنایع دست ‬ ‫در سـازمان ثبت اسـناد و املا ک کشـور بـه ثبـت ملـی‬ ‫اسـامی مبـدا رسـیده اند»‪ .‬وی دربـاره حفـظ حقـوق‬ ‫هنرمنـدان و صنعتگـران‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی از ابزار هـای‬ ‫حمایتـی مـا‪ ،‬ثبـت رشـته های صنایع دسـتی و روش‬ ‫سـاخت به صـورت عـام و ثبـت اثـار خالقانـه و ثبـت‬ ‫نشـانه های جغرافیایـی به صـورت خـاص اسـت»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جسیکا ساویچ‬ ‫مارگارتمیچل‬ ‫جین منسفیلد‬ ‫او که گوینده خبر و روزنامه نگار بود؛‬ ‫نوولیست معروفی که با کتاب‬ ‫بازیگر معروف فیلم «دزد» در‬ ‫«بربادرفته»به شهرتیجهانیرسید؛ ‪ 23‬ا کتبر ‪ 1983‬و در ‪36‬سالگی‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪ 1967‬و در ‪34‬سالگی‬ ‫در ‪ 16‬اوت ‪ 1949‬در ‪48‬سالگی جان از دنیا رفت‪ .‬درواقع‪ ،‬او سرنشین‬ ‫درحالی که سوار خودرو بود‪ ،‬با‬ ‫باخت‪ .‬البته او پنج روز پیش از این خودرویی بود که از ارتفاع‪15‬پایی‬ ‫یک ترا کتور تصادف کرد و دراثر‬ ‫یواسیب هایمتعدد که تاریخ همراه همسرش‪ ،‬با راننده ای به داخل یک رودخانه سقوط‬ ‫شکستگ ‬ ‫کرد‪ .‬علت حادثه‪ ،‬لیزبودن جاده‬ ‫به جمجمه اش وارد شد‪ ،‬درگذشت‪ .‬که الکل نوشیده بود و کنترل‬ ‫به خاطر باران عصرگاهی بود‪ .‬او در‬ ‫او به همراه نامزدش و سه کودک در خودرواش را از دست داده بود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫صندلی عقب بودند که کودکان از تصادف کرده بود و دراین مدت در برنامه های«اخبارشبانهان بی سی»‬ ‫و«ان بی سینیوز»فعالیتمی کرد‪.‬‬ ‫بیمارستان گریدی بستری بود‪.‬‬ ‫سانحه جان سالم به در بردند‪.‬‬ ‫بسی اسمیت‬ ‫دورتی دل‬ ‫هتر برتون‬ ‫دوتی وست‬ ‫او در ‪ 26‬سپتامبر‪ 1937‬در ‪43‬سالگی‬ ‫بازیگری که تنها چهار فیلم در‬ ‫مانکن معروف که گفته می شد‬ ‫از زنان پیشگام عرصه موسیقی‬ ‫کارنامه اش به ثبت رساند‪ .‬او در ‪ 8‬پساز اسیب دیدگیشدیددر سانحه‬ ‫جهان مدلینگ نوجوانان را‬ ‫کانتری که ‪ 4‬سپتامبر ‪ 1991‬در‬ ‫ژوئن ‪ 1934‬در ‪19‬سالگی هنگامی که رانندگی؛دربیمارستانیدرتنسی‬ ‫‪58‬سالگی درگذشت‪ .‬مرگ تراژیک دستخوش تغییر کرد؛ در ‪22‬‬ ‫درگذشت‪.‬بسیاریبر این باورند که‬ ‫برای دیدار مادرش بین دوره‬ ‫جوالی ‪ 2006‬در ‪ 19‬سالگی دراثر‬ ‫او یکی از بدشانسی های بزرگ‬ ‫استراحت تا شروع فیلم بعدی‪ ،‬ا گرامبوالنساورابهبیمارستان‬ ‫تاریخ موسیقی ست‪ .‬قرار بود این تصادف از دنیا رفت‪ .‬او از یک‬ ‫سفیدپوستانمی برد‪،‬زندهمی ماند‪.‬‬ ‫هنرمند را یکی از همسایگانش‬ ‫جلسه عکاسی برای نشریه مطرح عازم بود دچار سانحه رانندگی‬ ‫شد‪ .‬خبر مرگ او را مدتی از شرلی بهاولقب«ملکهموسیقیبلوز»داده‬ ‫ نام ‪ W‬به سمت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫فشن‬ ‫دنیای‬ ‫تصادف‬ ‫به محل اجرا برساند که‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫خانه برمی گشت که در بزرگراهی تمپل؛ دیگر بازیگر نوجوان مطرح بودند‪ .‬این خواننده‪ ،‬در سال‪۱۹۸۰‬‬ ‫کردند و بعدا مشخص شد که‬ ‫به عضویتتاالرمشاهیرموسیقی‬ ‫گواهینامه راننده‪ ،‬به علت مستی در نیوجرسی دچار سانحه شد و ان سال ها مخفی نگه داشته‬ ‫بلوزدرامد‪.‬‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫خودرواش اتش گرفت‪.‬‬ ‫باطل نیز شده بود‪.‬‬ ‫دوتی رامبو‬ ‫خواننده سبک گاسپل‬ ‫برنده گرمی که همراه دختر و‬ ‫همسرش یک گروه موسیقی‬ ‫نیز تاسیس کرد‪ .‬او در ‪ 11‬می‬ ‫‪ 2008‬در ‪74‬سالگی دراثر وقوع‬ ‫یک تصادف اتوبوس درگذشت‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬او درحال برگشت از اجرایی‬ ‫به مناسبت روز مادر در تگزاس بود‬ ‫که دچار حادثه شد‪ .‬دران اتوبوس‬ ‫‪ 44‬مسافر دیگر نیز بودند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫افـراد مبتلا بـه «اختلال وحشـت» دچـار حملات نا گهانی و‬ ‫مکـرر تـرس می شـوند کـه بـرای چند دقیقـه یـا بیشـتر ادامـه‬ ‫دارد‪ .‬بـه ایـن حملات‪ ،‬وحشـت گفتـه می شـود‪ .‬مشـخصه‬ ‫حملات هـراس‪ ،‬تـرس از فاجعـه یـا از دسـت دادن کنتـرل‪،‬‬ ‫حتـی در صـورت عـدم وجـود خطـر واقعی سـت‪ .‬یـک فـرد‬ ‫همچنیـن ممکـن اسـت در هنگام حمله وحشـت‪ ،‬وا کنش‬ ‫جسـمی شـدیدی داشـته باشـد‪ .‬ممکـن اسـت احسـاس‬ ‫حملـه قلبـی داشـته باشـد‪ .‬حملات هـراس در هـر زمـان‬ ‫ممکـن اسـت رخ دهـد و بسـیاری از افـراد مبتلا بـه اختلال‬ ‫وحشـت از احتمـال حملـه مجـدد نگـران هسـتند و از ان‬ ‫وحشـت دارند‪ .‬به گزارش سـایت تخصیی کلینیک پیروزی؛‬ ‫فـرد مبتلا بـه اختلال وحشـت‪ ،‬ممکـن اسـت دلسـرد شـده‬ ‫و احسـاس شـرم کنـد؛ زیـرا نمی توانـد کارهـای عـادی ماننـد‬ ‫رفتـن بـه مدرسـه یـا کار‪ ،‬رفتـن بـه فروشـگاه مـواد غذایـی یـا‬ ‫رانندگـی را انجـام دهـد‪ .‬اختلال هـراس‪ ،‬اغلـب در اواخـر‬ ‫نوجوانـی یـا اوایـل بزرگسـالی اغـاز می شـود‪ .‬زنـان بیشـتر از‬ ‫مـردان دارای اختلال وحشـت هسـتند؛ امـا هرکسـی کـه‬ ‫حملات وحشـت را تجربـه کنـد‪ ،‬دچـار اختلال وحشـت‬ ‫نخواهـد شـد‪ .‬افـراد مبتلا بـه اختالل وحشـت ممکن اسـت‬ ‫عالئم زیر را داشته باشند‪ :‬حمالت وحشت نا گهانی و مکرر‬ ‫از اضطـراب و تـرس طاقت فرسـا‪ ،‬احسـاس عـدم کنتـرل‪،‬‬ ‫یـا تـرس از مـرگ یـا عاقبـت قریـب الوقـوع در هنـگام حملـه‬ ‫وحشـت‪ ،‬عالئـم جسـمی هنـگام حملـه وحشـت‪ ،‬ماننـد‬ ‫ضربـان قلـب یـا تپـش قلب‪ ،‬تعریـق‪ ،‬لـرز‪ ،‬لرزیدن‪ ،‬مشـکالت‬ ‫تنفسـی‪ ،‬ضعـف یـا سـرگیجه‪ ،‬بی حسـی یـا بی حسـی‬ ‫دسـت ها‪ ،‬درد قفسـه سـینه‪ ،‬درد معـده و حالـت تهـوع‪،‬‬ ‫نگرانـی شـدید در مـورد زمـان وقـوع حملـه وحشـت بعـدی‪،‬‬ ‫تـرس یـا اجتنـاب از مکانه ایـی کـه حملات وحشـت در‬ ‫گذشـته رخ داده اسـت‪ .‬همان طـور کـه از لیسـت مشـاهده‬ ‫می کنیـد‪ ،‬بسـیاری از عالئـم ممکـن اسـت ظاهـر شـود‪.‬‬ ‫برخـی در این شـرایط جهـت درمـان پانیک به دنبال پزشـک‬ ‫می رونـد و برخـی از یـک روانشـناس کمـک می گیرند‪ .‬کسـی‬ ‫کـه دچـار اختلال پانیک اسـت‪ ،‬دارای ترس مـداوم از حمله‬ ‫مجـدد یـا نگرانـی در مـورد عواقـب حملـه کـردن‪ ،‬رفتـار خـود‬ ‫را تغییـر می دهـد‪ .‬بـرای جلوگیری از حمالت وحشـت برخی‬ ‫یکـه انهـا سـعی‬ ‫از افـراد تحت تاثیـر قـرار مـی گیرنـد؛ به حد ‬ ‫می کننـد از هـر مکانـی کـه ممکـن اسـت انهـا را وحشـت زده‬ ‫کند یا فرار از ان دشـوار باشـد‪ ،‬اجتناب کنند‪ .‬زمانی که این‬ ‫اجتناب شـدید اسـت به ان «ا گورافوبیا» می گویند‪ .‬اختالل‬ ‫هـراس بیـش از انچـه فکـر می کنیـد شـایع اسـت‪ .‬مطالعـه‬ ‫اخیـر گـزارش کـرده اسـت کـه ‪22.7‬درصـد از افـراد‪ ،‬مبتلا بـه‬ ‫ایـن بیمـاری هسـتند‪ .‬اینهـا تعـداد معـادل میلیون ها نفـر‬ ‫در سراسـر جهـان اسـت‪ .‬پانیـک ممکـن اسـت همـراه بـا‬ ‫سراشپز‬ ‫عالئم و روش های‬ ‫درمانپانیک‬ ‫افسـردگی‪ ،‬سـایر اختلاالت اضطرابـی‪ ،‬وابسـتگی بـه الـکل یا‬ ‫مـواد مخـدر و همچنیـن ممکن اسـت اختالل شـغلی ایجاد‬ ‫کنـد‪ .‬محققـان دریافته انـد کـه چندیـن قسـمت از مغـز و‬ ‫همچنیـن فرایندهـای بیولوژیکـی نقـش اساسـی در تـرس‬ ‫و اضطـراب اجتماعـی دارنـد‪ .‬بـا کسـب اطالعـات بیشـتر در‬ ‫مـورد نحـوه عملکـرد مغـز و بـدن در افـراد مبتلا بـه اختلال‬ ‫وحشـت‪ ،‬دانشـمندان می تواننـد درمان های بهتـری ایجاد‬ ‫کننـد‪ .‬محققان همچنیـن به دنبال راه هایی هسـتند که در‬ ‫انهـا ممکـن اسـت اسـترس و عوامـل محیطـی نقش داشـته‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫روش های درمان پانیک‬ ‫پیش از هر چیـز‪ ،‬ابتـدا بـا پزشـک خـود در مـورد عالئـم خـود‬ ‫صحبت کنید‪ .‬اختالل وحشـت به طور کلی با روان درمانی‪،‬‬ ‫دارو یـا هـر دو درمـان می شـود‪ .‬بـا پزشـک خـود در مـورد‬ ‫بهتریـن درمـان بـرای رفـع ایـن مشـکل‪ ،‬صحبـت کنیـد‪.‬‬ ‫روان درمانـی‪ :‬نوعـی روان درمانـی بـه نـام درمان شـناختی‬ ‫الزانیا راو�یولی و پن�یر‬ ‫رفتـاری (‪ )CBT‬به ویـژه به عنـوان درمـان خـط اول اختلال‬ ‫وحشـت بسـیار مفیـد اسـت‪ CBT .‬روش هـای مختلـف‬ ‫تفکـر‪ ،‬رفتـار و وا کنـش به احساسـاتی را که با حمله وحشـت‬ ‫ایجـاد می شـوند بـه شـما می امـوزد‪ .‬هنگامـی کـه یـاد‬ ‫بگیریـد وا کنـش متفاوتـی نسـبت بـه احساسـات جسـمی‪،‬‬ ‫اضطـراب و تـرس کـه در طـی حملات وحشـت ایجـاد‬ ‫می شـود داشـته باشـید‪ ،‬وحشـت شـما از بین می رود‪ .‬دارو‪:‬‬ ‫پزشـکان همچنیـن ممکـن اسـت انـواع مختلفـی از داروهـا‬ ‫را بـرای کمـک بـه درمـان اختلال وحشـت تجویـز کننـد‪:‬‬ ‫مهارکننده های انتخابی جذب مجدد سـروتونین (‪،)SSRI‬‬ ‫مهارکننده هـای جـذب مجـدد سـروتونین‪-‬نوراپی نفریـن‬ ‫(‪ ،)SNRI‬مسـدود کننده های بتـا‪ ،‬بنزودیازپین هـا‪.‬‬ ‫چگونه از حمالت پانیک پیشگیری کنیم؟‬ ‫متخصصان راهی برای جلوگیری کامل از حمالت وحشـت‬ ‫پیـدا نکرده انـد‪ .‬امـا ا گـر فکـر می کنیـد مسـتعد ابتلا بـه انهـا‬ ‫هسـتید‪ ،‬می توانیـد در جهت محافظت از خـود گام بردارید‬ ‫و از عادت هـای روزمـره خـود شـروع کنیـد‪ .‬اولیـن قـدم ایـن‬ ‫اسـت کـه بفهمیـد چـه خبـر اسـت‪ .‬بـرای ایـن کار بایـد بـه‬ ‫دکتـر خـود مراجعـه کنیـد‪ .‬بـا عالئـم حملـه وحشـت‪ ،‬ماننـد‬ ‫ضربـان قلـب‪ ،‬تعریـق‪ ،‬احسـاس تنگـی نفـس و تـرس یـا‬ ‫وحشـت‪ ،‬شـبیه بـه حملـه قلبـی در سـایر بیماری ه اسـت؛‬ ‫بنابرایـن ا گـر دچـار حملـه شـده اید یـا فکـر می کنید کـه دچار‬ ‫ان شـده اید‪ ،‬بـه یـک پزشـک یـا روانشـناس مراجعـه کنیـد‪.‬‬ ‫وقتی وحشـت یا اضطراب شـروع شـد‪ ،‬به یاد داشـته باشید‬ ‫کـه روی برخـی از راهکارهایـی کـه ممکـن اسـت بـه شـما در‬ ‫کنترل این احساسات کمک کنند‪ ،‬تمرکز کنید‪ .‬نفس خود‬ ‫را کـم کـرده و از شـکم‪ ،‬نفـس عمیـق بکشـید‪ .‬از تـرس خـود‬ ‫فـرار نکنیـد‪ .‬بـا انها روبه رو شـوید‪ .‬در حالی که اسـتراتژی های‬ ‫خودیـاری می تواننـد قدرتمنـد باشـند‪ ،‬نیـازی نیسـت کـه‬ ‫ان را به تنهایـی انجـام دهیـد‪ .‬در مـورد احسـاس اضطـراب‬ ‫خـود بـا پزشـک یـا روانشـناس صحبـت کنیـد‪ .‬درمـان و دارو‬ ‫همچنیـن می توانـد بـه شـما کمـک کند تـا اضطراب خـود را‬ ‫کنتـرل کـرده و بهزیسـتی ذهنـی خـود را بهبـود ببخشـید‪.‬‬ ‫الزانیـا راویولـی و پنیـر تهیـه شـده از پاسـتا و پنیـر سـنتی ایتالیایـی‪ ،‬یـک وعـده غذایـی که بـرای میز شـامتان رضایت بخش خواهد بـود‪ .‬من عاشـق وعده های‬ ‫غذایـی سـریع هسـتم کـه در کمتـر از سـی دقیقه روی میـز قـرار می گیـرد‪ .‬راویولـی نوعـی پاسـتای بالشتی شـکل کوچـک و ُپـر مغـز ایتالیایی سـت کـه به صـورت‬ ‫ً‬ ‫چهارگـوش یـا گـرد تهیـه شـده و معمـوال بـا مـواد گونا گونـی همچـون پنیـر‪ ،‬گوشـت یـا سـبزیجات درون ان را پـر می کننـد‪ .‬راویولی هـا را بـرای خـوردن ابتـدا در‬ ‫بکـش کـرده بـر رویشـان خامـه‪ ،‬پنیـر یـا سـس گوجه فرنگـی می ریزنـد و ترکیـب به دسـت امـده را در اجـاق می پزنـد‪.‬‬ ‫اب جـوش پختـه‪ ،‬سـپس ا ‬ ‫مواد مورد نیاز‪:‬‬ ‫روغن زیتون‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سوسیس یا گوشت گاو بدون چربی‪ ۴۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد(خرد شده)‬ ‫سیر‪ ۲ :‬حبه(خرد شده)‬ ‫گوجه فرنگی خرد شده‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫سس گوجه فرنگی‪ ۱ :‬پیمانه‬ ‫اب گوشت‪ ۲ :‬پیمانه‬ ‫راویولی‪ ۱ :‬بسته‬ ‫پنیر موزارال تازه‪ ۱۵۰ :‬گرم‬ ‫پنیر پارمسان تازه رنده شده‪ ۲/۱ :‬فنجان‬ ‫جعفری‪ :‬به مقدار کافی‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫موادی که راویولی را تشـکیل می دهند؛ مانند پاسـتا عبارت اسـت؛ از ارد سـمولینا‪ ،‬تخم مرغ و سـبزیجات معطر که‬ ‫داخل ان را با مواد مختلف مانند پنیر پارمسـان‪ ،‬سـبزیجات تازه و گوشـت گوسـاله پر می کنند‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫روغـن زیتـون را بـه ماهـی بـزرگ اضافه کنیـد و در ماهـی تابه بریزید‪.‬‬ ‫پیـاز و سـیر را در روغـن زیتـون روی حـرارت متوسـط گذاشـته تـا‬ ‫زمانـی کـه نـرم و شـفاف شـوند‪ .‬سوسـیس را اضافـه کـرده و بپزیـد‪.‬‬ ‫پـس از پخته شـدن سوسـیس‪ ،‬گوجه فرنگـی‪ ،‬سـس گوجه فرنگـی ‪،‬‬ ‫ابگوشـت و راویولـی را اضافـه کنیـد‪ .‬مخلـوط را بـه جـوش بیاوریـد‪،‬‬ ‫سـپس حرارت را کم کنید و روی حرارت متوسـط بجوشـانید‪ .‬برای‬ ‫‪ ۲۰-۱۵‬دقیقـه بپزیـد تـا پاسـتا غلیـظ شـود؛ سـپس از روی حـرارت‬ ‫برداشته و پنیر موزارال و پارمسان را اضافه کنید‪ .‬پاستا را با جعفری‬ ‫خـرد شـده تزئیـن کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روش هایی هوشمندانه برای بستن چمدان سفر‬ ‫همیشـه بـا نحـوه بسـتن چمـدان خـود مشـکل داریـد؟ تـا‬ ‫حـاال پیـش امـده کـه در فـرودگاه بـرای بزرگـی چمدانتـان‬ ‫مجبـور بـه پرداخـت هزینـه اضافـه شـده باشـید؟ یـا امنیـت‬ ‫فـرودگاه چمـدان شـما را بازرسـی کـرده باشـد یـا از شـلوغی‬ ‫وسـایل درون چمدانتـان بـه سـتوه امـده باشـید؟ ایـن‬ ‫وضعیت از سـرعت شـما در سـفر می کاهد و شاید کمی شما‬ ‫را استرسـی کنـد؛ امـا نگـران نباشـید‪ .‬ب هگـزارش الی گشـت؛‬ ‫در ایـن مطلـب نحـوه بسـتن چمـدان را بـه شـما امـوزش‬ ‫می دهیـم‪.‬‬ ‫با برنامه پیش بروید‬ ‫تنهـا لوازمـی بـرای سـفر خـود‬ ‫برداریـد کـه فکـر می کنیـد‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصـد در سـفر مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫بـرای همیـن بایـد قبـل از‬ ‫سـفر برنامه ریـزی کنیـد‪ .‬بایـد‬ ‫اول هـر چـه کـه می خواهیـد‬ ‫بـا خـود برداریـد را بـر روی زمیـن‬ ‫و در کنـار هـم بچینیـد‪ .‬سـپس‬ ‫بایسـتید و بـه هـر چـه در روبـروی‬ ‫شـما قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬نـگاه‬ ‫بیندازیـد‪ .‬به این ترتیـب می توانیـد‬ ‫از بسـته بندی وسـایل اضافـه جلوگیـری‬ ‫کنیـد؛ چر اکـه وقتـی وسـایل جلـوی چشـمان‬ ‫شـما قـرار می گیرنـد‪ ،‬می توانیـد بهتر تصمیـم بگیرید و‬ ‫اشـتباهات خـود را کاهـش دهیـد‪.‬‬ ‫برای برداشتن لباس ها رژیمی پیش بروید‬ ‫لباس هایـی را بـرای سـفر انتخـاب کنیـد کـه نـازک هسـتند‬ ‫یـا موقـع ت اکـردن حجـم بسـیار کمـی می گیرنـد‪ .‬به جـای‬ ‫برداشـتن یـک لبـاس پشـمی کلفـت یـا شـلوار جیـن‪ ،‬سـعی‬ ‫کنید از پلیورهای نازک بافت استفاده کنید یا از شلوارهای‬ ‫پارچـه ای و جـوراب شـلواری اسـتفاده کنیـد‪ .‬دامـن‬ ‫شـلواری ها یـا شـلوارهایی بـا پاچه هـای بـزرگ نخـی گزینـه‬ ‫مناسـبی بـرای سـفر هسـتند؛ چر اکـه بـه هـر تیپـی می اینـد و‬ ‫به راحتـی در زیـر ان هـا می توانیـد دیگـر لباس هـای خـود را‬ ‫بپوشـید‪ .‬حتـی به جای پتو هـم می توانید از ان ها اسـتفاده‬ ‫کنیـد! نمی دانیـد کاپشـن‪ ،‬کـت یـا گرمکـن خـود را کجـا قـرار‬ ‫دهید؟ وقتی مجبورید لباس های گرم و حجیمی بردارید‪،‬‬ ‫بهتریـن راه بـرای نحوه بسـتن چمـدان‪ ،‬در واقع نگذاشـتن‬ ‫ان هـا در چمـدان اسـت‪ .‬ان هـا را بپوشـید‪ .‬به هر حـال‪ ،‬ایـن‬ ‫لباس هـا از سـرما و خنـکای سـفر در طـول راه‪ ،‬شـما را گـرم‬ ‫نگـه می دارنـد‪.‬‬ ‫لباس هایتان را اسپری کنید‬ ‫در سـفر بـه مقصـد خـود رسـیده اید و در نحـوه بسـتن‬ ‫چمـدان هـم دقـت کرده اید؛ امـا باز وقتی‬ ‫در هتـل چمدانتـان را بـاز می کنیـد‬ ‫می بینیـد لباس هایتـان چـروک‬ ‫شـده اند یـا خـط تـا در ان هـا افتـاده اسـت‪ .‬چـه کار‬ ‫می کنیـد؟ یـک راهـکار سـریع بـه شـما امـوزش می دهیـم‪.‬‬ ‫لباس هـا را در حمـام اویـزان کنیـد و هنگامی کـه در حـال‬ ‫دوش گرفتـن هسـتید‪ ،‬بخـاراب ان هـا را صـاف می کنـد‪ .‬ا گـر‬ ‫ایـن روش هـم جـواب نـداد‪ .‬می توانیـد اسـپری ضد چـروک‬ ‫تهیـه کنیـد و بـر روی لباس هایتـان اسـپری کنیـد‪ .‬این گونه‬ ‫در وقـت خـود هـم صرفه جویـی کرده ایـد‪.‬‬ ‫انتخاب کفش در نحوه بستن چمدان‬ ‫یک روش برای نحوه بسـتن چمدان و جاداری بیشـتر ان‪،‬‬ ‫انتخـاب درسـت کفـش اسـت‪ .‬تعـداد کفش هایـی را کـه بـا‬ ‫خود برمی دارید کاهش دهید‪ .‬برای هر سفر خانم ها‪ ،‬تنها‬ ‫یـک کفـش پاشـنه دار و یـک کفـش بـا تخـت صـاف بردارند‪.‬‬ ‫کفش هـا را برعکـس و درکنـار هـم و در انتهـای چمـدان‪،‬‬ ‫در گوشـه قـرار دهیـد‪ .‬درون کفش هـا را می توانیـد بـا دیگـر‬ ‫وسـایل خـود یـا وسـایل شکسـتنی پرکنید‪.‬‬ ‫لباس هایتانراجدا گانهبسته بندی کنید‬ ‫در بـازار بسـته هایی بـرای جوراب هـا‪ ،‬شـال ها‪ ،‬لبـاس‬ ‫و پیراهـن و شـلوار بـرای خریـد وجـود دارد‪ .‬مزیـت ایـن‬ ‫کیف هـا و بسـته بندی ها این اسـت که وسـایلتان را جـدا‬ ‫از هـم نگه داشـته و از قاطـى شـدن ان هـا باهـم جلوگیـری‬ ‫می کنـد‪ .‬حتـی بعضی از این بسـته ها ضد‬ ‫اب هسـتند و بـرای چیدمـان‬ ‫درون چمـدان و نحـوه بسـتن‬ ‫چمـدان شـما بسـیار مرتـب‬ ‫هسـتند‪ .‬بعضـی پوشـه‬ ‫و بسـته هایی جدا گانـه‬ ‫بـرای کاربردهـای مختلـف‬ ‫نیـز دارنـد‪ .‬بـا ایـن روش‬ ‫بسـته بندی درون چمـدان‬ ‫حتـی در زمـان ورود بـه هواپیمـا‬ ‫در گیـت ورودی معطـل نیـز‬ ‫نگـران بـه هـم ریختـن چمدانتـان‬ ‫نخواهیـد بـود‪.‬‬ ‫به لوازم بهداشتی خود مرخصی‬ ‫بدهید‬ ‫یـک ایـده عالـی این اسـت که تمـام لـوازم بهداشـتی از قبیـل‬ ‫شـامپو‪ ،‬صابـون‪ ،‬مسـوا ک و کـرم بـدن خـود را در خانـه‬ ‫بگذارید و از محصوالت هتل اسـتفاده کنید‪ .‬شـاید عاشـق‬ ‫ً‬ ‫محصـوالت جدیـد هتـل شـوید‪ .‬همچنیـن ا گـر احیانـا نیـاز‬ ‫به شـامپو یا لوازم بهداشـتی مارک خود را داشـتید همیشـه‬ ‫مغـازه ای بـرای خریـد این گونـه لـوازم پیدا می کنیـد بنابراین‬ ‫نگـران نبـود ان هـا در چمدانتـان نباشـید‪.‬‬ ‫فشرده سازی لباس ها در نحوه بستن چمدان‬ ‫در بـازار بسـته های فشرده سـازی لبـاس وجـود دارد کـه بـه‬ ‫شـما اجـازه می دهـد تـا دو برابـر حد معمول در نحوه بسـتن‬ ‫چمدان خود جا داشته باشید‪ .‬با این بسته ها دیگر نیازی‬ ‫بـه پریـدن‪ ،‬نشسـتن و فشـردن چمـدان بـرای بسـتن درش‬ ‫وجود نخواهید داشـت‪ .‬این پالسـتیک های فشرده سـازی‬ ‫باعـث تخلیـه هـوای اضافه در بین وسـایل و لباس ها شـده‬ ‫و فضـای بیشـتری برای شـما به وجود مـی اورد‪.‬‬ ‫دکتر سهیل فاتح‬ ‫متخصص پوست‬ ‫کلینیک‬ ‫راه هایپیشگیری‬ ‫از چین وچروک صورت کدامند؟‬ ‫پوسـت یکـی از وسـیع ترین اعضایی سـت کـه بـا محیـط‬ ‫خـارج در تمـاس بـوده و در معـرض انـواع الودگی هـای‬ ‫محیطـی شـامل گردوغبـار و دوده موجـود در هواسـت؛‬ ‫از طـرف دیگـر ترشـحات خـود پوسـت (عـرق) و باقیمانـده‬ ‫موادارایشـی نیـز بـه ایـن الودگی هـا اضافـه شـده و همگـی‬ ‫بـه الیـه چربـی نـازک پوسـت می چسـبند و به راحتـی‬ ‫بـا شست وشـوی معمولـی پـا ک نمی شـوند و در اینجـا‬ ‫متخصـص پوسـت بـا انجـام روش هـای پا کسـازی همـراه‬ ‫بـا تجویـز شـوینده های مناسـب در منـزل کمـک می کنـد‬ ‫تـا الودگی هـای سـطحی و عمقـی همـراه بـا دانه هـای‬ ‫سرسـیاه پوسـت پـا ک شـده و پوسـت ظاهـری سـالم تر‪،‬‬ ‫شـاداب تر و زیباتـر پیـدا کنـد‪ .‬درعین حـال ا گـر پوسـت‬ ‫چربـی داریـد؛ بـرای شست وشـوی ان از ژل هـای شـوینده‬ ‫و پن هـا اسـتفاده کنیـد‪ .‬شـیرپا ک کن ها شـوینده های‬ ‫مناسـبی بـرای پوسـت چـرب نیسـتند؛ مگـر اینکـه به طـور‬ ‫اختصاصی برای پوسـت چرب فرموله شـده باشـند‪ .‬لوازم‬ ‫ارایـش و ضد افتـاب از نـوع بـدون چربـی و غیر جـوش زا‬ ‫انتخـاب شـود‪ .‬ا گـر پوسـت نرمالـی داریـد؛ پوسـت طبیعی‬ ‫نیـازی بـه تغییـر و اصلاح نـدارد‪ .‬چـون از نظـر مکانیکـی و‬ ‫فیزیولـوژی متعـادل اسـت؛ ولـی این تعـادل پایدار نیسـت‬ ‫و الزم اسـت جهـت جلوگیـری از اسـیب های خارجـی از‬ ‫ترکیبات ضد افتاب و مرطوب کننده ها اسـتفاده کنید‪ .‬در‬ ‫پایان به چند نکته به ظاهر سـاده ولی مهم که می توانید‬ ‫نو چروک هـای صـورت پیشـگیری‬ ‫بـا رعایـت ان هـا از چی ‬ ‫کنید اشـاره می شـود‪ :‬خسـتگی زیاد ‪ ،‬بی خوابی و اسـترس‬ ‫را رهـا کنیـد‪ .‬از اخم کـردن ‪ ،‬انداختـن چین وچـروک و‬ ‫کشـیدن پوسـت خودداری کنید‪ .‬از رژیم غذایی سرشـار از‬ ‫ویتامین ‪ ،‬کم چربی و تازه اسـتفاده کنید ‪ .‬فعالیت ورزشـی‬ ‫را فرامـوش نکنیـد‪ .‬نـور خورشـید موثرتریـن عامـل در‬ ‫ایجـاد پیـری زودرس پوسـت اسـت‪ .‬در برابـر نـور خورشـید‬ ‫از کـرم ضد افتـاب مناسـب نـوع پوسـت (طبـق مشـاوره‬ ‫بـا متخصـص پوسـت ) اسـتفاده کنیـد‪ .‬نیـم سـاعت قبـل‬ ‫از خـروج از خانـه ضـد افتـاب اسـتفاده شـود و هـر دو تـا‬ ‫سه سـاعت تکرار شـود‪ .‬هر شـب پوسـت خود را با استفاده‬ ‫از شـوینده مناسـب و لوسـیون پا کسـازی کنید و کرم شب‬ ‫مناسـب پوسـت را بـه کار ببریـد‪ .‬از مـواد ارایشـی شـناخته‬ ‫شـده و معتبـر اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫دو نقیض مانند پرهیز رژیم غذایی‪،‬‬ ‫افکار مثبت در کوشش شما برای الغری تاثیر مهمی دارد‪ .‬همیشه طرز فکر منفی داشتن می تواند به شخصیت های ض ‬ ‫زیاد خوردن و چشم پوشـی تمرینات ورزشـی بینجامد؛ اما ازطرف دیگر مثبت فکر کردن می تواند سـطح انرژی تان را باال ببرد‪ .‬باید به خاطر داشـته باشـید که‬ ‫طرز تفکر شـما و ان چه از ذهنتان می گذرد رابطه ای معناداری با جسـم شـما دارد‪.‬‬ ‫کاهش وزن‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫خـود را سـرزنش نکنیـد‪ .‬ا گـر ه ربـار کـه غـذای اشـتباهی خوردیـد‪ ،‬خود را سـرزنش‬ ‫کـرده و دائـم بـه همـان چیزهایـی کـه نمی توانیـد بخوریـد تمرکـز و بـا تـرس‪ ،‬ورزش‬ ‫می کنیـد‪ ،‬تالشـتان بی نتیجـه خواهـد مانـد‪.‬‬ ‫زمانـی هـم کـه احسـاس کنیـد دیگـر نیرویـی نداریـد و افسـرده باشـید‪،‬‬ ‫انگیز هتـان را از دسـت می دهیـد و بـرای اینکـه حـال بهتـری پیـدا کنیـد یـک‬ ‫بسـته چیپـس می خوریـد‪ .‬پـس افسـردگی را فرامـوش کنیـد‪.‬‬ ‫مثبت اندیشـی زمانی موثر خواهد بود که احسـاس واقعی تان باشـد‪ .‬ا گر شما‬ ‫ً‬ ‫حقیقتا دربار ه وزن فعلی تان احساس بدی دارید‪ ،‬اما به خودتان بگویید که‬ ‫همه چیز روبه راه اسـت‪ ،‬به یک تناقض درونی خواهید رسـید‪.‬‬ ‫یسـت کـه قـوی و بـا اراده هسـتید‪ ،‬روی ان لحظـات تمرکـز کنیـد و انهـا را‬ ‫ا گـر زمان های ‬ ‫ً‬ ‫جشـن بگیریـد! مثلا شـاید امروز شـکر کمتـری در قهوه تـان ریخته اید یا به تکـه ای پیتزا‬ ‫پشـت کرده ایـد‪.‬‬ ‫تغییـردادن افـکار مزاحـم مهـم اسـت‪ .‬وقتـی بـر احساسـات و افـکار تیره تـان اذعـان کنیـد‪ ،‬انهـا‬ ‫قـدرت کمتـری بـرای تسـلط بـر شـما خواهنـد داشـت‪ .‬ایـن اتفـاق بـرای اینکـه افکارتـان را تغییـر‬ ‫دهیـد‪ ،‬خیلی مهـم اسـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل غله وخدمات بازرگانی مازندران خبر داد؛‬ ‫معاون شهرسازی شهرداری گرگان خبر داد؛‬ ‫پایان داوری اثار طراحی المان میدان شهرداری‬ ‫خریداری ‪ ۵۲‬هزار تن گندم در مازندران‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران میـزان خرید گنـدم از کشـاورزان را در اسـتان ‪ ۵۲‬هزار تن‬ ‫ینـژاد گفـت‪« :‬از اغـاز عملیـات خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬عباسـعلی وفای ‬ ‫‪۷۷۲‬تـن گنـدم از کشـاورزان خریـداری شـد کـه اسـناد ثبت شـده به مبلـغ‬ ‫در اسـتان‪۵ ۲ ،‬هـزار و ‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان بابت مطالبات تا کنون پرداخت شـد»‪ .‬وی با بیان اینکه کیفیت گندم تولیدی‬ ‫مازنـدران باالتـر از سـایر استان هاسـت‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬طبـق بررسـی های صورت گرفتـه همـواره‬ ‫لو نقـل می شـد که با مصوبـه شـورای ارد و‬ ‫بخشـی از گنـدم مرغـوب اسـتان بـه خـارج از اسـتان حم ‬ ‫نان و با هماهنگی نیروی انتظامی‪ ،‬خروج گندم از استان ممنوع و در واقع مدیریت شده است»‪.‬‬ ‫معـاون شهرسـازی شـهرداری گـرگان در خصـوص داوری طر ح هـای ارسـالی المـان میدان شـهرداری‬ ‫گـرگان گفـت‪« :‬پـس از دو روز ارزیابـی و بررسـی‪ ،‬کار داوری طر ح هـای ارسال شـده المـان میـدان‬ ‫شـهرداری از سـوی شـهروندان به پایان رسـید»‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری‬ ‫گـرگان؛ طاهـری افـزود‪« :‬داوران پـس از بررسـی های دقیـق‪ ،‬هیـچ از یـک از اثـار ارائه شـده را مورد تائیـد‬ ‫قـرار ندادنـد و هیچ یـک از اثـار شایسـته نصـب در میـدان مرکـزی شـهر‪ ،‬تشـخیص داده نشـد‪.‬‬ ‫با این وجـود‪ ،‬بـه دکتـر دادبـود؛ شـهردار گـرگان پیشـنهاد دادیـم کـه از صاحبـان دو اثـر کـه نسـبت بـه‬ ‫سـایر اثـار از طراحـی مناسـب و جذاب تـری برخـوردار بودنـد بـه رسـم یادبـود جوایـزی تقدیـم شـود»‪.‬‬ ‫نگاهی به تولید کرم ابریشم در کردستان‬ ‫زنان روستایی‪ ،‬پیله ها را پول می کنند‬ ‫نوغانــداری یــا پــرورش کــرم ابریشــم دارای قدمــت ‪ ۴۵۰۰‬ســاله‬ ‫در جهــان اســت و ایــران نیــز از قدیمی تریــن کشــورهای‬ ‫پرورش دهنــده کــرم ابریشــم ب هشــمار می ایــد‪ .‬طبــق امارهــای‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنعــت ابریشــم ایــران در حــال خــروج از‬ ‫رکــود اســت‪ .‬صنعــت نوغانــداری در ده ههــای ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬دچــار‬ ‫افــول شــده بــود؛ امــا بــا تصویــب هیئــت وزیــران در ســال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور به عنــوان متولــی ایــن بخــش‬ ‫بــرای اعمــال وظایــف حا کمیتــی‪ ،‬نظارتــی و توســعه ای راه انــدازی‬ ‫شــد تــا نهاد ههــای مورد نیــاز ایــن بخــش از جملــه نهــال تــوت‬ ‫اصــاح شــده و تخــم نوغــان را بــا کمک هــای یاران ـه ای تولیــد و‬ ‫بــا حداقــل قیمــت در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار دهــد‪ .‬ا کنــون‬ ‫‪۱۲۰‬تــن ابریشــم رتبــه هشــتم جهــان را بــه خــود‬ ‫ایــران بــا تولیــد ‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ ۵۰ .‬درصــد پیل هتــر ابریشــم در اســتان‬ ‫گیــان و حــدود ‪ ۳۰‬درصــد در اســتان خراســان رضــوی تولیــد‬ ‫می شــود‪ .‬بــا پــرورش کــرم ابریشــم مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫فــرش بافــی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬نظامــی و الکترونیــک تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن اســتان ها‪ ،‬صنعــت نوغانــداری در کردســتان نیــز‬ ‫یســت‪ .‬سال هاســت کــه زنــان‬ ‫دارای پیشــینه قابل مالحظه ا ‬ ‫روســتایی کردســتان نســبت بــه تولیــد کــرم ابریشــم اقــدام کــرده‬ ‫و بــا دس ـت های خــود از پیل ههــای تولیدشــده درامــد کســب‬ ‫می کننــد‪ .‬هرچنــد این روزهــا بــا چالش هایــی نیــز در ایــن راه‬ ‫مواجــه هســتند کــه بــرای برون رفــت از شــرایط نابســامان ایــن‬ ‫نهــا ضروری ســت‪.‬‬ ‫صنعــت در کردســتان توجــه بــه ا ‬ ‫سـال های دور و زمانی کـه واردات هنـوز رونـق نگرفتـه بـود و‬ ‫کاالهای چینی بازار را دراختیار نداشـت‪ ،‬تولید کرم ابریشـم‬ ‫در کردسـتان رواج خوبـی داشـت و عالوه برایـن صنایـع‬ ‫ن هـم در اسـتان فعـال بـود‪ .‬به تدریـج کـه انـواع نـخ‬ ‫فـراوری ا ‬ ‫مصنوعی چینی با قیمت پایین تر وارد بازار شد پرورش کرم‬ ‫ابریشـم هـم تحت تاثیـر ان قـرار گرفت و طی چند سـال دیگر‬ ‫اثـری از ان در ایـن اسـتان باقـی نمانـد و واحدهـای تولیـدی‬ ‫کـه مـاده اولیـه ان هـا نـخ ابریشـم بـود هـم تعطیـل شـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ حال زنان روستایی در کردستان که همواره‬ ‫در بخش کشاورزی و تولیدی هم چون زنبورداری و پرورش‬ ‫مرغ و بوقلمون‪ ،‬زنبورعسـل و شـیالت در کنار همسرانشـان‬ ‫بـه کار مشـغول اند بـا کسـب اموزش هـای الزم پـا بـه عرصـه‬ ‫پـرورش کرم ابریشـم گذاشـتند تا زمینـه احیای این صنعت‬ ‫در اسـتان را فراهـم کننـد‪ .‬رخسـار حیـدری یکـی از زنـان‬ ‫روسـتایی در ایـن اسـتان اسـت کـه به عنـوان پیش قـراول‬ ‫زنـان دیگـر نوغانـداری را شـروع کـرده او خـود مدیرعامـل‬ ‫صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستای گندمیان‬ ‫از توابع شهرستان سنندج است که با این اقدام خود زنان‬ ‫دیگـر را هـم بـه فعالیـت دراین حـوزه ترغیـب و تشـویق کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬روسـتای گندمیـان در ‪ ۱۸‬کیلومتـری سـنندج واقـع‬ ‫شـده و بیـش از ‪ ۱۵۲‬نفـر جمعیـت دارد و دارای دو صنـدوق‬ ‫اعتبـاری خـرد زنـان روسـتایی اسـت کـه درمجمـوع ‪ ۳۵‬نفـر‬ ‫در ایـن صندوق هـا عضویـت دارنـد‪ .‬خانـم حیـدری دارای‬ ‫مدرک فوق دیپلم و صاحب دو فرزند نه و شش سـاله اسـت‬ ‫و از اوایـل خرداد مـاه امسـال بـا دریافـت تخم هـای نوغـان‬ ‫از سـوی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فعالیـت خـود را‬ ‫برای پرورش کرم ابریشـم اغاز کرد‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬بعد‬ ‫از ایجـاد صنـدوق اعتبـاری خـرد زنـان ‪ ،‬صنـدوق کارافرینـی‬ ‫و امیـد تسـهیالتی بـه مـا پرداخـت کـرد»‪ .‬ایـن زن نوغانـدار‬ ‫روسـتای گندمیـان سـنندج یکـی از مشـکالت پیـش روی‬ ‫خـود در پـرورش کـرم ابریشـم را تامیـن بـرگ تـوت خوانـد و‬ ‫گفـت‪« :‬درختـان تـوت منطقـه بیشـتر مثمـر هسـتند و مردم‬ ‫میـوه ان را برداشـت می کننـد؛ ولـی بااین وجـود هـر بـار کـه به‬ ‫روسـتاهای اطـراف هم مراجعه کردیم به انـدازه ای برگ این‬ ‫درختـان را دراختیارمـان گذاشـتند»‪ .‬حیـدری پشـتیبانی‬ ‫همسـر خـود را از عوامـل موثـر در شـروع ایـن کار خـود خوانـد‬ ‫و افـزود‪« :‬بـار تامیـن بـرگ درختـان تـوت بـر دوش همسـرم‬ ‫یشـک بـدون او نمی توانسـتم تـا ایـن مرحله‬ ‫بـوده اسـت و ب ‬ ‫ان را ادامـه دهـم» ‪ .‬وی با اشـاره به اینکه بـرگ درختـان تـوت‬ ‫سم پاشـی شـده قابلیـت اسـتفاده در پـرورش کـرم ابریشـم‬ ‫را نـدارد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬بـدون اطلاع تعـدادی بـرگ درختـان‬ ‫سم پاشـی شـده را اسـتفاده کردیـم کـه موجـب تلفـات‬ ‫شـد ولـی خوشـبختانه زود متوجـه قضیـه شـدیم و ان را‬ ‫جمـع اوری کردیـم»‪ .‬محمـد شیخ االسلامی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫جهـزار اصـل نهـال تـوت‬ ‫«در سـال زراعـی جـاری سـهمیه پن ‬ ‫بـه اسـتان داده شـد کـه در بیـن شهرسـتان های سـنندج‪،‬‬ ‫بانـه‪ ،‬بیجـار و دیوانـدره توزیـع شـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬یکی‬ ‫از برنامه هـای چنـد سـال اینده این اسـت که در صـورت رونق‬ ‫تولید کرم ابریشـم در اسـتان مرکز توسـعه نوغانداری گیالن‬ ‫بـا نهالسـتان های کردسـتان بـرای تولیـد نهال توت قـرارداد‬ ‫منعقـد کنـد»‪ .‬کارشـناس مسـئول پـرورش کـرم ابریشـم‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کردسـتان افـزود‪« :‬بـا ایـن‬ ‫اقـدام سـاالنه در اسـتان ‪ ۲۰‬هـزار اصـل نهـال تـوت تولیـد و‬ ‫بدین گونه فرایند تولید توتستان هم دراین منطقه تسریع‬ ‫می شـود»‪ .‬شیخ االسلامی میزان سـهمی ه تخم نوغان برای‬ ‫اسـتان را ‪ ۳۰‬جعبـه اعلام کـرد کـه به دلیـل شـرایط کرونایـی‬ ‫همه ان تحقق نیافت‪،‬اظهار داشـت‪« :‬پیش بینی می شـود‬ ‫در سـال جـاری از سـه جعبـه تخـم نوغـان توزیـع شـده در‬ ‫اسـتان ‪ ۶۰‬کیلوگرم پیله َتر تولید شـود»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫مشـکلی بابت بازار و فروش این پیله ها وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایـن پیله هـا به صـورت تضمینـی و با قیمـت روز و بر اسـاس‬ ‫کیفیـت ان هـا از نوغانداران خریداری می شـود»‪ .‬کارشـناس‬ ‫مسـئول پـرورش کـرم ابریشـم سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫استان کردستان نخستین زیرساخت تولید کرم ابریشم در‬ ‫اسـتان را ارائـه امـوزش خوانـد و یـاداور شـد‪« :‬اموزش توسـط‬ ‫واحـد ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه متقاضیـان ارائـه‬ ‫می شود و عالوه بران هم مرکزی با عنوان توسعه نوغانداری‬ ‫در گیلان بـرای احیـای صنعـت کـرم ابریشـم اقـدام بـه ارائـه‬ ‫امـوزش و سـپس خدمـات یارانـه دار همچـون توزیـع رایـگان‬ ‫تخـم نوغـان‪ ،‬نهـال تـوت و خریـد تضمینـی پیله هـای تـر و‬ ‫خشـک کـرده اسـت»‪ .‬شیخ االسلامی افـزود‪« :‬کارشناسـانی‬ ‫از ایـن مرکـز بـرای امـوزش نحـوه پـرورش کـرم ابریشـم بـه‬ ‫متقاضیان در اسـتان های مختلف اعزام می شـوند که قبل‬ ‫از شـیوع کرونـا دو دوره اموزشـی در ایـن اسـتان ارائـه کردنـد‬ ‫و بعـد از همه گیـری ایـن بیمـاری هـم به صـورت مجـازی‬ ‫پیگیـری شـد»‪ .‬هر جعبه حاوی ‪ ۲۷‬هـزار تخم نوغان به طور‬ ‫میانگیـن ‪ ۳۵‬کیلوگـرم از ان پیلـه تـر ابریشـم قابل برداشـت‬ ‫اسـت و ا گـر از تجهیـزات و امکانـات مناسـب اسـتفاده شـود‬ ‫و مدیریـت خوبـی هـم ازلحـاظ دمـا و رطوبـت و تامین منبع‬ ‫غذایـی انجـام گیـرد امکان تولید ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬کیلوگرم هـم دارد‪.‬‬ ‫قیمـت هر کیلوگرم پیله خشـک دوبرابر قیمت پیلـه تر بوده‬ ‫کـه در حال حاضـر هـر کیلوگـرم پیلـه تـر حـدود یک میلیـون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار ریـال اسـت و بـرای تولیـد هـر کیلوگـرم نـخ بـه‬ ‫پنج کیلوگـرم پیلـه تـر و به عبارتـی دو کیلوگـرم پیلـه خشـک‬ ‫ابریشـم نیـاز اسـت‪ .‬دوره تولیـد کـرم ابریشـم چهـل روز اسـت‬ ‫کـه کشـاورزان در کنـار دیگـر فعالیت هـای خـود می توانند به‬ ‫نوغانـداری هـم بپردازنـد و این گونـه درامـد خـود را افزایـش‬ ‫دهنـد‪ ،‬یکـی از ویژگی هـای خـوب ایـن کار این اسـت که‬ ‫می تـوان از سـالن و قفسـه های تولیـد کرم ابریشـم به صورت‬ ‫چند منظـوره اسـتفاده کـرد و بعـد از برداشـت ان اقـدام‬ ‫بـه تولیـد قـارچ خورا کـی در ان کـرد‪ .‬حـال سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی کردسـتان در قالب طرح ملی حمایت از تشـکیل‬ ‫و راه انـدازی صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی‬ ‫و عشـایر زمینـه تولیـد محصـوالت مختلـف و پـرورش‬ ‫حیوانـات و جانورانـی از جملـه پـرورش کـرم ابریشـم بـرای‬ ‫زنان روسـتایی اسـتان را فراهم کرده اسـت‪ .‬کارشـناس امور‬ ‫زنـان روسـتایی مدیریـت هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی کردسـتان اظهـار داشـت‪ ۶۴« :‬صنـدوق اعتبـاری‬ ‫خرد زنان روستایی در استان تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫دو صندوق در روسـتای گندمیان اسـت»‪ .‬نسـرین روشـنی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬عالوه بـر پـرورش کـرم ابریشـم از دیگـر رسـته ها‬ ‫و فعالیت هـای کشـاورزی‪ ،‬طیـور و دامـداری هـم ماننـد‬ ‫پـرورش حلـزون‪ ،‬قـارچ خورا کـی‪ ،‬زنبورعسـل در روسـتاها‬ ‫هـم حمایـت می شـود»‪ .‬اسـتان کردسـتان به خاطر داشـتن‬ ‫اراضـی خـوب و بـارش مناسـب بـاران ‪ ۵۴۰‬میلی متر(دوبرابـر‬ ‫میانگین کشـور) می تواند یکی از اسـتان های مسـتعد برای‬ ‫پـرورش کـرم ابریشـم در منطقـه غـرب و شـمال غـرب کشـور‬ ‫باشـد‪ .‬این اسـتان با داشـتن نیروی کار جوان و فعال کافی‬ ‫(حـدود ‪ ۳۰‬درصـد از جمعیـت یک میلیـون و ‪ ۶۰۱‬هزار نفـری)‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه تولیـد فـرش‬ ‫و هنرمنـدان چیره دسـت به ویـژه‬ ‫دسـتباف در صـورت حمایت هـای دولـت می توانـد بـازار‬ ‫مناسـبی برای فراوری نخ ابریشـم نیز داشـته باشد و بخشی‬ ‫از بیـکاران را به سـمت فعالیـت و اشـتغال در ایـن بخـش‬ ‫هدایت و راهنمایی کند‪ .‬سـهم ایران از سـبد تولید ابریشـم‬ ‫دنیا کمتر از یک درصد اسـت و از این حیث در رتبه هشـتم‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫قرقبان تخت صمنبر‬ ‫صمنبـر؛ دختـر پادشـاه کشـمیر ه رسـال بـرای بـردن‬ ‫گیاهـان دارویـی عـازم ایـران و منطقـه سـبزکوه‬ ‫یشـده اسـت کـه در یکـی از‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری م ‬ ‫سـفرهایش حیدربـک‪ ،‬خـان سـبزکوه دلباختـه صمنبـر‬ ‫یشـود‪ ...‬علـی محمـد طاهـری از سـال ها قبـل بـا‬ ‫م ‬ ‫حمایـت اداره منابـع طبیعـی اسـتان به عنـوان قرقبـان‬ ‫محلـی سـعی در حفـظ منطقـه سـبزکوه دارد‪.‬‬ ‫مریم ال مومن‪ /‬ایرنا‬ ‫فرماندار شهرستان ری در ائین گرامیداشت روز اصناف‪:‬‬ ‫اصناف‪ ،‬جزو اقشار مهم کشور محسوب می شوند‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬صنـوف همـواره‬ ‫پـای کار بودنـد و همـکاری ویـژه ای بـا اتـاق اصنـاف دارنـد امـا‬ ‫در شـرایط سـخت اقتصادی نتوانسـتیم ان گونه که شایسته‬ ‫بـود مشـکالت را برطـرف کنیـم»‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ حسـین‬ ‫توکلـی کجانـی در ائیـن گرامیداشـت روز اصنـاف بااشـاره به‬ ‫همراهـی همیشـگی صنـوف در تمامـی دوره هـا و ضمـن‬ ‫تبریـک روز اصنـاف اظهـار داشـت‪« :‬در ایـام مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫محدودیت هـای بسـیاری بـرای اصنـاف ایجـاد شـد امـا در‬ ‫شـرایط سـخت اقتصـادی نتوانسـتیم ان گون هکـه شایسـته‬ ‫بود مشـکالت این قشـر را برطرف کنیم؛ اما همچنان شاهد‬ ‫همـکاری خـوب صنـوف شهرسـتان ری بودیـم و به دلیـل‬ ‫همراهـی خـوب کسـبه در تعطیلات کرونایـی قـدردان ان ها‬ ‫هستیم»‪.‬ویافزود‪«:‬در مجموعهفرمانداریشهرستانری‬ ‫تالش های زیادی برای تغییر گروه بندی های شغلی جهت‬ ‫فعالیـت بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی صورت گرفت و شـاهد تغییراتـی در نحوه فعالیت‬ ‫برخی مشاغل در دوران تعطیالت کرونایی بودیم»‪ .‬فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری درادامـه گفت‪« :‬مجموعه اتـاق اصناف‬ ‫شهرسـتان ری به واسـطه رویکـرد جدیـد و تعامـل بـا ادارات‪،‬‬ ‫موجـب همـکاری همه جانبـه بـا دسـتگاه های حاکمیتـی‬ ‫درزمینـه رفـع مشـکالت و معضلات صنـوف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫توکلی تصریح کرد‪« :‬اصناف جزو اقشار مهم کشور محسوب‬ ‫می شـوند و بـرای پیشـبرد اهـداف در موضوعـات اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و اقتصـادی تاثیـر بسـزایی دارنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اصنـاف شهرسـتان ری از دیربـاز در رفـع فرازونشـیب های‬ ‫جامعـه مشـارکت داشـته و همـواره بـا ارتبـاط دوسـویه بـا‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬در عرصه هـای مختلـف کشـور‬ ‫نقش افرین هستند که باید تالش کنیم این ارتباط روزبه روز‬ ‫تقویـت شـود»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«سـال گذشـته درراسـتای تحقـق شـعار سـال بـا همـکاری‬ ‫واحدهـای تولیـدی و کسـبه شهرسـتان ری شـاهد ایجـاد‬ ‫‪228‬درصـدی اشـتغال در شهرسـتان و کسـب رتبـه برتـر در‬ ‫اسـتان تهـران بودیـم و همـه بایـد تالش کنیم که امسـال نیز‬ ‫ضمن تحقق شعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» در‬ ‫حوزه های تولید و اشتغال اتفاقات خوبی در شهرستان ری‬ ‫رقـم بخـورد»‪ .‬توکلـی افـزود‪« :‬در گذشـته عمـده شـهرک های‬ ‫صنفـی و صنعتـی در شهرسـتان ری ایجادشـده بـود امـا‬ ‫توجهـی بـه مـردم این شهرسـتان نداشـتند و اغلـب از خارج‬ ‫از شهرسـتان اقـدام بـه سـرمایه گذاری و جـذب نیـرو می شـد‬ ‫امـا در مـدت اخیـر تلاش کردیـم کـه بـا ایجـاد هـر شـغل در‬ ‫ری ابتـدا ظرفیتـی بـرای شهرسـتان ری ایجـاد شـود و هـر‬ ‫مجموعـه ای کـه شـروع بـه فعالیـت می کنـد بایـد ظرفیتـی را‬ ‫برای شهرستان ری ایجاد کند و در کنار ان به پیوست های‬ ‫زیست محیطی نیز توجه شود»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬مشکالت‬ ‫اصنـاف ری در حـوزه صنـوف در سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع‬ ‫تولیـد شهرسـتان ری مطـرح و ازسـوی مجموعـه مدیریـت‬ ‫شـهری و دسـتگاه های اجرایـی بـرای رفـع مشـکالت تلاش‬ ‫می شـود و امیدواریـم بتوانیـم باتوج هبـه شـرایط سـخت‬ ‫اقتصـادی ناشـی از تحریم هـا‪ ،‬مشـکالت اصنـاف را تـا حـد‬ ‫توان برطرف کنیم»‪ .‬فرماندار ویژه شهرستان ری بااشاره به‬ ‫بازگشـایی دفاتـر نمایندگـی اتـاق اصنـاف در بخش هـای‬ ‫شهرسـتان گفـت‪« :‬در شهرسـتان ری به واسـطه گسـتردگی‬ ‫بایـد به گونـه ای عمـل شـود کـه کسـبه در دورتریـن نقـاط‬ ‫شهرستان نیز موردتوجه باشند و مورد رصد قرار بگیرند؛ زیرا‬ ‫کـه دوره از مرکـز شهرسـتان در برخـی موارد امکان پیوسـتگی‬ ‫صنـوف واقـع در حـوزه سـرزمینی ری را در شهرسـتان های‬ ‫مجـاور ایجـاد می کنـد»‪ .‬در ادامـه این مراسـم حجت االسلام‬ ‫عامـری؛ مسـئول امـور مسـاجد شهرسـتان ری بااشـاره به‬ ‫نقـش موثـر اصنـاف در پیـروزی انقلاب و تـداوم ان اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در نظـام جمهـوری اسلامی کسـبه دارای جایـگاه‬ ‫ویژه ای هستند و می توانند عاملی برای انتشار معارف دینی‬ ‫باشـند و یکـی از اقشـار بزرگـی کـه در تمامـی بحران هـا بـه داد‬ ‫دولت و ملت رسـیده اسـت اصناف هسـتند که با ورود خود‬ ‫بـه عرصـه میـدان توانسـتند جنـگ را مدیریـت کننـد»‪ .‬وی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬تجلیل از کسبه نمونه که با انصاف خود باری از‬ ‫دوش مـردم برمی دارنـد در این روزها که به مناسـبت اصناف‬ ‫نام گـذاری شـده بسـیار مهـم و ضروری سـت»‪ .‬در پایـان‬ ‫ایـن مراسـم به همـت محمدرضـا رام؛ دبیـر شـورایاری محلـه‬ ‫استخر شهرری توسط مسئوالن حاضر در مراسم از کسبه با‬ ‫انصاف و برتر محله تقدیر شـد‪ .‬شـایان ذکر است؛ این مراسم‬ ‫با حضور دکتر حسین توکلی کجانی؛ معاون استاندار تهران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬حجت االسلام عامـری؛‬ ‫مسئول امور مساجد شهرستان ری‪ ،‬حجت االسالم کنگرلو؛‬ ‫رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرسـتان ری‪ ،‬سـتاره رئیس‬ ‫و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری‪ ،‬شهردار‬ ‫منطقه‪ ،‬رئیس کالنتری ‪ ،۱۷۲‬کسبه محل و مدعوین برگزار‬ ‫یسـت؛ دراین مراسـم از حجت االسلام کنگرلـو؛‬ ‫شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫رئیس اداره سـازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ری تقدیر‬ ‫به عمـل امـد‪.‬‬ ‫از سرگیری طرح تونل «اسپژ» سلسله با اختصاص ردیف مستقل ملی‬ ‫تونل «اسـپژ» تنها طرح ملی شهرسـتان سلسـله که به دلیل‬ ‫شسـال بالتکلیفی‪،‬‬ ‫نبـود اعتبـار معطـل مانده بـود پس از ش ‬ ‫دارای بودجـه مسـتقل در وزارت راه و شهرسـازی شـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ ا کثر مسـافران مسـیر غرب از جمله شهرستان‬ ‫سلسـله بـه بروجـرد و بالعکـس‪ ،‬بـه دلیـل کوتـاه بـودن مسـیر‬ ‫ارتباطـی پرسـک ‪ -‬بروجرد‪ ،‬بـه جـای اسـتفاده از جـاده اصلی‬ ‫خـرم ابا د‪ -‬بروجـرد از مسـیر پرسـک اسـتفاده مـی کننـد تـا‬ ‫در فاصلـه زمانـی کوتاهتـری بـه مقصـد اصلـی برسـند‪ .‬محـور‬ ‫ارتباطی شهرستان سلسله به بروجرد از گردنه معروف اسپژ‬ ‫در منطقه پرسک عبور می کند‪ ،‬محوری که عالوه بر سخت‬ ‫گـذری و شـیب دار بودن در فصـل زمسـتان نیـز برف گیـر و‬ ‫حادثه خیز است و خطرات زیادی برای رانندگان و مسافران‬ ‫به همـراه دارد‪ .‬سـال ‪ ۹۴‬به علـت موقعیـت خـاص منطقـه‪،‬‬ ‫به منظـور افزایـش ایمنی محـور و کاهش ‪ ۱۰۰‬کیلومتـری طول‬ ‫مسـیر ارتباطی دوشهرسـتان‪ ،‬حفر تونل اسـپژ در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬کلنـگ احـداث ان بـه زمیـن زده و قرار شـد ظرف‬ ‫مـدت ‪ ۳۶‬مـاه بـه بهر هبـرداری برسـد‪ .‬امـا تنهـا طـرح ملـی‬ ‫شهرسـتان سلسـله بـا تخصیـص سـه میلیارد تومان اعتبـار‬ ‫ظـرف ایـن مـدت‪ ،‬فقط ‪ ۱۰۰‬متر حفر تونل داشـت و در همین‬ ‫حد باقی ماند؛ در حالی که هم ا کنون ارتباط استان کرمانشاه‬ ‫بـا مرکـز کشـور بـه ویـژه اصفهـان‪ ،‬از طریـق محـور صحنـه‪،‬‬ ‫نهاونـد‪ ،‬بروجـرد و نجف ابـاد اسـت؛ اما بـا بهر هبـرداری از تونل‬ ‫اسپژ‪ ،‬جاده راهبردی اصفهان به کرمانشاه از محور هرسین‪،‬‬ ‫نورابـاد‪ ،‬الشـتر‪ ،‬بروجـرد و نجف ابـاد عبـور می کنـد‪ .‬تونل اسـپژ‬ ‫به عنـوان تنهـا پروژه ملی شهرسـتان سلسـله دارای دوهـزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬متـر طـول و بیـش از نه متـر عـرض اسـت‪ ،‬ایـن تونـل دارای‬ ‫ً‬ ‫دوالین (مسیر) سواره تقریبا‪ ۶۵‬متری و دو شانه یک متری و‬ ‫ارتفاع تونل با تاسیسات‪ ،‬تهویه و روشنایی نیز ‪ ۷۰‬متر است‪.‬‬ ‫در سـال های ابتـدای شـروع طـرح مجمـوع ‪ ۴۱۰‬میلیارد ریـال‬ ‫اعتبار برای احداث ان نیاز بود که معطلی ها‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫یهـای اخیر باعث شـد که به رقمی بیـش از ان‬ ‫مصالـح و گران ‬ ‫یهـای انجا مشـده‪ ،‬به تازگـی‬ ‫نیـاز باشـد‪ .‬ایـن طـرح بـا پیگیر ‬ ‫جانی دوباره گرفته‪ ،‬حفاری مسیرهای ورودی و خروجی ان‬ ‫توسط شرکت جهاد نصر لرستان اغاز شده و دوباره امیدها را‬ ‫برای احداث این طرح ضروری شهرسـتان زنده کرده اسـت‪.‬‬ ‫این پروژه همواره یکی از مطالبات مردم شهرستان سلسله و‬ ‫ارزوی دیرینه ان ها محسوب می شود؛ چرا که با بهره برداری‬ ‫از ایـن تونـل‪ ،‬شهرسـتان سلسـله به عنـوان کریـدور اتصـال‬ ‫محـور شـرق بـه غرب اسـتان محسـوب خواهد شـد‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫در جشنواره «باران وحی» صورت گرفت؛‬ ‫ائین تجلیل از خادمین‬ ‫و نخبگان قرانی کمیته امداد استان‬ ‫جشـنواره قرانـی «بـاران وحـی» درراسـتای فرهنـگ قرانـی‬ ‫و جـذب و مشـارکت حدا کثـری مددجویـان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ عیسـی‬ ‫بابایی؛ مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با یاداوری‬ ‫اینکـه جشـنواره قرانـی بـاران وحـی بـا هـدف تقویـت‬ ‫انـس مددجویـان بـا قـران کریـم برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫جشـنواره در چهـار بخـش معارفـی‪ ،‬اوایـی‪ ،‬ادبـی و هنری‬ ‫بـا رویکـرد قرانـی در دو مرحلـه مقدماتـی و کشـوری برگـزار‬ ‫شـد که به منظور رعایت پروتکل های بهداشـتی و مبارزه‬ ‫بـا ویـروس کرونـا و بـا هـدف اسـتفاده بیشـتر از فضـای‬ ‫مجازی و اسـتعدادیابی به صورت ویدئوکنفرانس ازسوی‬ ‫تیـم داوری کشـوری انجـام شـد»‪ .‬بابایـی بابیان اینکـه‬ ‫کمیتـه امـداد به عنـوان یـک نهـاد به صـورت چندوجهـی‬ ‫در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬حمایتـی به‬ ‫مددجویـان تحت پوشـش خدمـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬در‬ ‫رویکـرد جدیـد کمیته امداد بـا تا کید مقام معظم رهبری‬ ‫و توجهـات ریاسـت محتـرم کمیته امـداد کشـور‪ ،‬در حوزه‬ ‫خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬فعالیـت قرانـی بیـش از‬ ‫گذشته موردتوجه قرار گرفته است»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫عالوه بـر مسـائل حمایتـی‪ ،‬توجه بـه بنیه علمی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و دینـی مددجویـان در سـطح اسـتان بـا رویکـرد جدیـد‬ ‫موردتوجـه بـوده و در دسـتورکار قـرار دارد‪ ،‬ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫«علی رغـم محدودیت هـای ناشـی از شـرایط کرونـا در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در بسـتر فضـای مجـازی بـا رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی درمجمـوع ‪ ۷۷۱‬اثـر از مددجویـان اسـتان‬ ‫گلسـتان در جشـنواره قرانـی بـاران وحـی و بـا موضوعـات‬ ‫مختلف در رشـته های تحقیق‪ ،‬ترتیل‪ ،‬مفاهیم‪ ،‬نقاشـی‬ ‫و ‪ ...‬مطـرح شـد کـه ایـن اسـتان رتبـه ‪ ۵‬کشـوری ازلحـاظ‬ ‫یسـت؛‬ ‫شـرکت کننده را به خـود اختصـاص داد»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین مراسـم از مدیـران کانون هـای فرهنگـی سـطح‬ ‫اسـتان‪ ،‬کارشناسـان فرهنگـی منتخب و همچنیـن اقای‬ ‫ایـل امـان مشـرقی؛ موسـس مرکـز نیکـوکاری انصارالقـران‬ ‫شهرسـتان گنبـد تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫خدمت رسانیصلواتی‬ ‫تا کسی های سطح شهر گرگان‬ ‫(ع)‬ ‫به مناسبت والدت امام رضا‬ ‫سرپرسـت سـازمان حمل ونقـل شـهرداری گـرگان از‬ ‫خدمات دهـی صلواتـی تا کسـی های سـطح شـهر در روز‬ ‫والدت امـام هشـتم(ع) خبر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫شـهرداری گـرگان؛ مهـدی کمـال غریبـی گفـت‪« :‬تعـداد‬ ‫‪ 80‬دسـتگاه تا کسـی به صـورت داوطلـب در روز والدت‬ ‫امـام رضـا(ع) به صـورت رایـگان و صلواتـی خدمات دهـی‬ ‫کردنـد»‪ .‬کمـال غریبـی افـزود‪« :‬همچنیـن توزیـع اقلام‬ ‫فرهنگـی بیـن شـهروندان‪ ،‬غبارروبـی مـزار شـهدا و توزیـع‬ ‫ماسـک رایـگان از دیگـر برنامه هایـی بـود کـه در ایـن روز‬ ‫توسـط سـازمان حمل ونقـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬سـازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری‪ ،‬کانون فرهنگی‬ ‫نور‪ ،‬مرکز افق استان امامزاده عبداهلل‪ ،‬اداره اوقاف ناحیه‬ ‫یـک‪ ،‬اسـتان قـدس رضـوی و جمعیـت امـام رضایی هـا‬ ‫برگـزار شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تیم هـای بازرسـی سـازمان‬ ‫به صـورت کامـل بـه خدمات دهـی تا کسـی ها نظـارت‬ ‫داشـتند و در پایـان مراسـم جهـت تقدیـر از فعالیـت ایـن‬ ‫زحمتکشـان هدایـای نقـدی بـه ان ها اهداء شـد»‪ .‬کمال‬ ‫غریبی گفت‪« :‬برنامه خدمات دهی تا کسی های صلواتی‬ ‫در گـرگان بـه مناسـبت های مختلـف اسـتمرار خواهـد‬ ‫داشـت و همچنیـن درنظـر اسـت هماهنگی هـای الزم‬ ‫جهت خدمات دهی ‪ 313‬دسـتگاه تا کسـی انجام شود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ 3/1400‬ذیالقعده‪ 14/1442‬ژوئن ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /354‬تومان‬ ‫رایگان‬ ‫کار کودکان‬ ‫ِ‬ ‫کودکان کار‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 7‬تیر ‪ / 1400‬شماره ‪356‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫پسر‬ ‫ارزوهای یک موش کور‬ ‫فیلمـی سـاخته نوشـین معراجـی؛ و بـازی سـهیل قنـادان‪ ،‬ناهید حـدادی‪،‬‬ ‫فریـد ‪ 40‬سـاله کـه هنـوز بـا‬ ‫دنیـا حیـدری‪ ،‬مجتبـی فالحـی و اتابـک نـادری‪ِ .‬‬ ‫مادرش زندگی می کند‪ ،‬اسـیب پذیر و گریزان از تنهایی سـت؛ اما سـعی دارد‬ ‫تـا خـود را مسـتقل و تکیـه گاه مـادر نشـان دهـد‪ .‬پـس از مرگ نا گهانـی مادر‪،‬‬ ‫بـرای گریختـن از ایـن موقعیـت ناشـناخته‪ ،‬بـه هـر فـردی چنـگ می انـدازد؛‬ ‫امـا ‪...‬‬ ‫یـک مـوش کـور‪ ،‬بـرای یافتـن ارزوهـای خـود بـ ه سـطح زمیـن می ایـد؛ امـا‬ ‫دراین مسـیر موانعـی سـر راه او قـرار می گیـرد کـه ‪ !...‬سـعید ابـک‪ ،‬خالـق‬ ‫ن تئاتر‬ ‫اسـتواری‪ ،‬علـی باروتـی‪ ،‬هدیـه حاج طاهـری و مانلی نفر؛ بازیگـران ای ‬ ‫نوشـته سـعید ابک و به کارگردانی وحید نفر هسـتند که تا ‪ 18‬تیر ماه سـاعت‬ ‫نو نوجوانـان» (سـالن‬ ‫‪60( 19:15‬دقیقـه) در «کانـون پـرورش فکـری کودکا ‬ ‫بوسـتان) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫اعتراف باز‬ ‫ماه پشت ابر‬ ‫ِ‬ ‫کتابـی به قلـم شـهال زرلکـی کـه انتشـارات «ققنـوس» در ‪184‬صفحـه و‬ ‫قیمـت ‪35‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ .‬زرلکـی؛ در سـال ‪ 1355‬در تهران متولد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬از ‪ 18‬فصـل تشـکیل شـده کـه هریـک روایتـی بر پایـه احـواالت‬ ‫خصوصـی نویسـنده کتـاب‪ ،‬در لحظه های مختلف زندگـی اش؛ بدون نظم‬ ‫زمانـی و مکانـی و ارتبـاط خطی سـت ؛ یک جـور ادبیـات اعترافـی که نـه رمان‬ ‫محسـوب می شـود و نـه مجموعـه ای داسـتان‪.‬‬ ‫اخریـن اثـر گـروه «قمـر» بـا مقدمـه نویـد دهقـان و تنظیـم علیرضـا گرانفـر و‬ ‫صدای ساالر عقیلی و مصطفی جاللی پور که توسط شرکت «ترنم داوودی‬ ‫کهـن» منتشـر شـده‪ .‬دهقـان؛ سرپرسـت گـروه موسـیقی «قمـر» دربـاره‬ ‫جزئیـات البـوم گفـت‪« :‬پنـج تصنیـف در مایـه دشـتی بـه گـردش فروردیـن‬ ‫و مـارش خـون در دسـتگاه ماهـور همـراه دو سـاز و اواز در دشـتی و ماهـور‬ ‫قطعـات البـوم هسـتند»‪.‬‬ ‫پیلگان‬ ‫الگرام‬ ‫محمدتقیبهار‬ ‫اخر از جور تو عالم را خبر خواهیم کرد‬ ‫خلق را از طره ات اشفته تر خواهیم کرد‬ ‫اول از عشق جهانسوزت مدد خواهیم خواست‬ ‫پس جهانی را ز شوقت ُپر شرر خواهیم کرد‬ ‫جان ا گر باید‪ ،‬به کویت نقد جان خواهیم یافت‬ ‫سر ا گر باید‪ ،‬به راهت ترک سر خواهیم کرد‬ ‫هرکسی کام دلی اورده در کویت به دست‬ ‫ما هم اخر در غمت خا کی به سر خواهیم کرد‬ ‫تا که ننشیند به دامانت غبار از خا ک ما‬ ‫روی گیتی را ز اب دیده تر خواهیم کرد‬ ‫یا ز اه نیم شب‪ ،‬یا از دعا‪ ،‬یا از نگاه‬ ‫هرچه باشد در دل سختت اثر خواهیم کرد‬ ‫البه ها خواهیم کردن تا به ما رحم اوری‬ ‫ور به بی رحمی زدی‪ ،‬فکر دگر خواهیم کرد‬ ‫چون بهار از جان شیرین دست برخواهیم داشت‬ ‫پس سر کوی تو را پرشور و شر خواهیم کرد‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های بارانـا سـعادت کـه تـا ‪ 16‬تیرمـاه جـاری در‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬کریم خـان زنـد‪،‬‬ ‫گالـری «شـیرین» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫خیابان سـنایی‪ ،‬کوچ ه سـیزدهم‪ ،‬پال ک ‪ ۵‬برپاست‪ .‬سعادت؛ متولد ‪1379‬‬ ‫و دانش اموخته رشته مهندسی کامپیوتر بوده و برنده جایزه «بیافرین» در‬ ‫رقابت نمایشگاه بین المللی ‪ NordArt2018‬در سال ‪ ۹۷‬نیز شده‪ .‬او نقاشی‬ ‫را تحت نظـر اسـتاد سـیامک عزمـی اموخت‪.‬‬ ‫نرم افـزاری جهـت تولیـد پیام هایـی سـاده؛ امـا با کیفیـت و خالقانـه بـرای‬ ‫کاربـران جهـت انتشـار در شـبکه های اجتماعـی‪ .‬بـا ایـن اپلیکیشـن شـما‬ ‫می توانیـد چهـار دسـته محصـول تولیـد کنیـد‪ :‬پروفایـل و عکس نوشـته‪،‬‬ ‫کارت پسـتال موزیـکال‪ ،‬کاتالـوگ دیجیتـال یـا البـوم موزیـکال؛ و اسـتیکر‬ ‫و تصاویـر چالشـی بامـزه‪ .‬تقسـیم بندی موضوعـی و محتـوای مرتبـط بـا‬ ‫مشـاغل نیـز از ویژگی هایـی ایـن برنامه کاربردی‪ ،‬برای اسـتفاده گسـترده تر‬ ‫مخاطبـان اسـت‪.‬‬ ‫گلیمبرهان بایف‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!