هفته نامه سرافرازان شماره 355 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 355

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 355

هفته نامه سرافرازان شماره 355

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫سه شنبهاولتیر ‪ 11/1400‬ذی القعده‪ 22/1442‬ژوئن ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /355‬تومان‬ ‫پرونده ای برای روزهای گرم تابستانی‬ ‫مثل گرمای تموز ‪...‬‬ صفحه 1 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پرونده ای برای روزهای گرم تابستانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کســالی در ایــران از ســال‬ ‫داغ تریــن تابســتان پی ـش روی همــه اســتان های کشــور اســت‪ .‬خش ‬ ‫‪۵۰‬ســال اخیر اســت‪ .‬الگوهــای‬ ‫‪ ۷۴‬اغــاز شــد؛ امــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬رکــورددار کم بارش تریــن ســال ابــی در ‬ ‫ قرن اخیر‬ ‫هواشناســی نشــان می دهد هوا نیز گرم تر م ‬ ‫یشــود و ایران‪ ،‬نخســتین تابســتان داغ در نیم ِ‬ ‫را تجربــه خواهــد کــرد‪ .‬میانگیــن افزایــش دمــای بلندمــدت ایــران تا نیمــه دهــه ‪ ،۹۰‬ســاالنه ‪ ۰.۴‬درجه‬ ‫یهــا می رســد ‪...‬؛ امــا ایــن فقــط یــک جنبــه از تابســتان‬ ‫بــود کــه امســال بــه ‪1‬درجــه طبــق پیش بین ‬ ‫نهــا‬ ‫یتــوان شــناخت؛ ویژگی هایــی کــه هریک ازا ‬ ‫یهــای دیگــری نیــز م ‬ ‫اســت و این فصــل را بــا ویژگ ‬ ‫بســته بــه نــوع نــگاه افــراد می توانــد «خــوب» یــا «بــد» جلــوه کنــد؛ از گرمــای کالفه کننــده و نیاز مــداوم‬ ‫بــه رفــع عطــش تــا حــس خــوش تعطیــات بــرای مدرس ـه ای ها و موعــد ســفرهای خانوادگــی و‬ ‫یهــا و تفریحــات گروهــی‪ .‬پرونــده این هفتــه‬ ‫یســت بــرای دورهم ‬ ‫بلندشــدن روزهــا کــه خــود‪ ،‬امکان ‬ ‫یپــردازد و البتــه بیش از انکــه بخواهــد بــه زوایــای‬ ‫تنهــا بــه بخــش کوچکــی از یــک تابســتان م ‬ ‫ناامیدکننــده ان ماننــد بحــران کم ابــی و احتمــال قطعــی اب و بــرق و ‪ ...‬بپــردازد؛ بــه نکاتی اشــاره دارد‬ ‫کــه درانتهــا خاطراتــی دل نشــین از ایــن سـه ماه جــذاب‪ ،‬در ذهــن مــا حــک می کنــد‪.‬‬ ‫چگونه در تابستان هم خوش پوش بمانیم و هم خنک؟‬ ‫شــرایط اب وهوایــی هــر فصــل‪ ،‬یکــی از عناصــر تاثیرگــذار در ســبک پوششــی‬ ‫شهــای مســتقیم افتــاب‪،‬‬ ‫افــراد اســت‪ .‬تابســتان به علــت افزایــش دمــا و تاب ‬ ‫گهــا و جنس هایــی برویــم کــه مــا را از گرمــا و‬ ‫یشــود بیشــتر ســراغ رن ‬ ‫باعــث م ‬ ‫تعریــق دور نگــه دارنــد‪ .‬بلــه؛ رنــگ و جنــس لباســی کــه بــه تــن می کنیــم‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫پشــدن اســت؛ بلکــه راهــی بــرای‬ ‫عاملــی بــرای افزایــش جاذبــه و خوش تی ‬ ‫یســت‪ .‬در شــروع فصــل تابســتان‬ ‫مصون مانــدن از تغییــرات محیطــی فصل ‬ ‫می خواهیــم ب هشــکلی خالصــه و ســاده امــا کاربــردی‪ ،‬اصــول پوششــی‬ ‫دراین ایــام را باهــم مــرور کنیــم‪ .‬ا گــر اهــل بهتر به نظر رســیدن هســتید‪ ،‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫خنک ماندنبالباسمناسب‬ ‫در روزهـای تابسـتان‪ ،‬افزایـش دمـا همـراه افزایـش میـزان رطوبـت هـوا؛ به ویـژه‬ ‫یکـه بومـی نواحـی گرم و شـرجی نیسـتند‪ ،‬شـرایط نامسـاعدی را ایجاد‬ ‫بـرای افراد ‬ ‫می کنـد‪ .‬بـدن یـک فـرد سلامت‪ ،‬ب هشـکل طبیعـی بـا تعریـق‪ ،‬خـودش را خنـک‬ ‫نگـه مـی دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬رطوبـت سـطح پوسـت بـا عـرق‪ ،‬پوسـت را خنـک؛ و گرمای‬ ‫مـازاد داخلـی بـدن را خـارج می کنـد‪ .‬عـرق بـدن در هوایـی بـا رطوبـت بـاال سـریع تر‬ ‫تبخیر می شـود؛ ازاین رو‪ ،‬پارچه هایی که برای البسـه تابسـتانی و محیط های گرم‬ ‫انتخاب می شوند‪ ،‬باید جریان هوای بیشتری را از خود عبور دهند تا بدن بتواند‬ ‫به راحتـی میـزان گرمـا و رطوبـت بیشـتری را دفـع کنـد‪ .‬درچنین حالتـی لبـاس هم‬ ‫ازادتـر روی بـدن ایسـتاده و حالـت چسـبندگی پیـدا نمی کنـد‪.‬‬ ‫تفاوتپارچه ها‬ ‫بعضـی پارچه هـا بـا ایجـاد یـک الیـه عایق ماننـد بـر سـطح پوسـت‪ ،‬گرمـا را به نوعـی‬ ‫گیـر می اندازنـد؛ بعضی هـا هـم گرمـا را به خـود جـذب کـرده و مانع از ان می شـوند تا‬ ‫گرمـا و رطوبـت هـوا بـه پوسـت برسـد‪ .‬هرنـوع از پارچـه به علـت سـاختار و بافتـی که‬ ‫دارد‪ ،‬به شکلی متفاوت برابر گرما و رطوبت عمل می کند و به توصیه متخصصان؛‬ ‫بهتریـن پارچه هـا بـرای ایام تابسـتان‪ ،‬انواعی هسـتند که از الیاف طبیعی سـاخته‬ ‫می شوند‪ .‬یکی از ویژگی های مطلوب برای پارچه های تابستانی‪« ،‬توانایی جذب‬ ‫رطوبـت» اسـت‪ .‬الیـاف مصنوعـی دافـع اب هسـتند؛ یعنی میزان تعریـق را کاهش‬ ‫می دهنـد و به همین علـت در فصـول گـرم بـرای فـرد حالـت ناخوشـایندی ایجـاد‬ ‫می کنند و حتی می توانند باعث حساسیت و ازار پوست بشوند‪ .‬الیاف طبیعی در‬ ‫جذب رطوبت از پوست‪ ،‬بهتر عمل می کنند و به پوست اجازه تنفس می دهند‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬طبـق یـک قانـون اولیـه و کلـی‪ ،‬پارچه هـای ساخته شـده از الیاف طبیعی‬ ‫مانند «کتان» انتخاب بهتری برای فصل تابسـتان هسـتند‪ .‬البته بازهم در میان‬ ‫نظیر پشـم‬ ‫الیـاف طبیعـی بایـد سـراغ انواع‬ ‫تابستانی شـان رفت؛ وگرنه پارچه هایی ِ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و ابریشـم اصلا مناسـب نیسـتند؛ مثلا پشـم‪ ،‬جـاذب گرمـای محیـط بـوده و ان را‬ ‫در خـود نگهمـی دارد و ابریشـم هـم در مواجهـه طوالنـی بـا تابـش خورشـید‪ ،‬قـوام و‬ ‫اسـتحکام خـود را از دسـت می دهد‪.‬‬ ‫بهترینانتخاب هایتابستانی‬ ‫خنک مانـدن در گرمـای تابسـتان به دالیلـی؛ ازجمله سلامتی‪ ،‬احسـاس راحتی و‬ ‫ً‬ ‫نشـرایط‪ ،‬قطعا یکـی از‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای رسـیدن بـه ای ‬ ‫البتـه خوش تیپـی‪ ،‬نکتـه مهم ‬ ‫اولیـن و بهتریـن راه هـا این اسـت که در انتخـاب لباس هـای خـود دقـت کنیـم‪ .‬ا گـر‬ ‫می خواهیـد لبـاس مناسـبی بـرای ایـن سـه ماه داشـته باشـید‪ ،‬مـا بـه شـما چنـد‬ ‫پارچـه مناسـب را معرفـی می کنیـم‪:‬‬ ‫ کتان‬‫معروف تریـن پارچـه از الیـاف طبیعـی کـه توانایـی باالیـی در تنفـس داشـته و‬ ‫یسـت‪ ،‬کتـان اسـت‪ .‬الیـاف کتـان از‬ ‫لکـردن هـوا و رطوبـت عال ‬ ‫به عبارتـی در ردوبد ‬ ‫گلوله های گرد و پشـمی گیاه پنبه به دسـت می اید و بعضی منابع علمی اسـتفاده‬ ‫و رواج ان را مربـوط بـه ‪4000‬سـال پیش می داننـد‪ .‬ویژگـی ان در عبـور دادن هـوا از‬ ‫خـود را بایـد مربـوط بـه سـاختار و بافـت پـر از منفـذش دانسـت‪ .‬بافـت پارچه هـای‬ ‫یسـت کـه مرکزشـان حالتـی تهـی دارد و به همین علـت به خوبـی عـرق‬ ‫کتـان طور ‬ ‫پوسـت را جـذب و ان را ب هسـرعت ازاد می کنـد‪ .‬این مسـئله نه تنهـا بـه پارچـه اجـازه‬ ‫می دهـد جریـان هـوا را به خوبـی از خـود عبـور دهـد؛ بلکـه بـا سـرعت باالی تبخیـر‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫تعریـق‪ ،‬پوسـت را خنـک نگـه مـی دارد‪ .‬ازسـویی چـون الیـاف ان طبیع ‬ ‫رنگ پذیری خوبی هم دارد و بعد از رنگ شدن‪ ،‬قوام بیشتری پیدا می کند‪ .‬البته‬ ‫می تـوان ایـن پارچـه را بـا انـواع الیـاف دیگر ترکیب کـرد تـا از ان پارچه های مختلفی‬ ‫نظیـر فالنـل‪ ،‬کریشـه‪ ،‬گینـگام‪ ،‬چیت موصلـی‪ ،‬پارچه های شـراعی‪ ،‬سـاتن و حتی‬ ‫مخمـل نیـز به دسـت اورد‪.‬‬ ‫ لینن‬‫ایـن الیـاف از گیاهـی به نـام بـذرک به دسـت می ایـد‪ .‬ازانجا کـه رشـد و نگـه داری‬ ‫ایـن گیـاه‪ ،‬نیـاز بـه زمـان و توجـه زیـادی دارد و ازسـویی‪ ،‬پارچـه تهیه شـده به علـت‬ ‫نتـر از‬ ‫فقـدان االسـتیکی الزم‪ ،‬بافـت مقاومـی داشـته و چـروک نمی خـورد‪ ،‬گرا ‬ ‫پارچه هـای کتـان اسـت‪ .‬بعضـی مورخـان می گوینـد کـه لینـن قدیمی تریـن پارچـه‬ ‫مورداسـتفاده در جهـان اسـت و شـواهدی بـر وجـود ان در کشـور سـوئیس مربـوط‬ ‫به ‪8000‬سـال پیش یافت شـده‪ .‬بااین حال شـواهدی که نشـان دهد از این الیاف‬ ‫بـرای تهیـه لبـاس اسـتفاده شـده باشـد‪ ،‬مربـوط بـه یونـان باسـتان اسـت‪ .‬حتـی از‬ ‫یکـردن اجسـاد در مصـر باسـتان اسـتفاده می شـد‪ .‬ویژگـی ایـن‬ ‫ان بـرای مومیای ‬ ‫پارچـه در انتقـال جریـان هـوا و همچنینی دوام باالیـی که دارد‪ ،‬باعث شـده امروزه‬ ‫یکـی از رایج تریـن پارچه هـا در تهیـه پوشـا ک باشـد‪ .‬ازنظـر اسـتحکام دو تا سـه برابر‬ ‫نسـبت به کتان مقاوم تر اسـت؛ درحالی که پارچه سـبکی بوده و درمواجهه با گرما‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بهتـر عمـل می کنـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬بهتریـن انتخـاب میـان پارچه هـای تابستان ‬ ‫البتـه یکـی از ویژگی هـای خوب ان‪ ،‬این اسـت که نسـبت به سـایر پارچه ها مراقبت‬ ‫کمتـری نیـاز دارد و به راحتـی و سـرعت اتـو می شـود‪.‬‬ ‫ ریون‬‫ً‬ ‫نمی تـوان ان را پارچـه ای کاملا طبیعـی دانسـت؛ امـا به هرحـال به توصیـه‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای‬ ‫متخصصـان پوشـا ک؛ از گزینه هـای مناسـب در پوشـا ک تابستان ‬ ‫ساخت الیاف ان‪ ،‬از سلولز طبیعی استفاده می شود که در فرایندهایی مصنوعی‬ ‫و چنـد حرکـت شـیمیایی‪ ،‬بـه ان‪ ،‬ویژگی هایـی بخشـیده می شـود تـا در اسـتفاده‬ ‫بـرای پوشـا ک‪ ،‬پارچـه مناسـبی شـود‪ .‬ازنظـر ایجـاد احسـاس خنکـی و راحتـی در‬ ‫پوشش مانند پارچه های کتان و لینن است‪ .‬به عبارتی نه گرمای بدن را در خود‬ ‫حبـس می کنـد و نـه مانـع تعریـق و تبخیـر تعریـق بـدن می شـود‪ .‬برای همیـن در‬ ‫تابستان انتخابی خوب به شمار می رود‪ .‬ریون های معمولی‪ ،‬دوام کمتری دارند؛‬ ‫امـا نوعـی از ان هـا به نام ‪ HWM‬هم مسـتحکم تر بوده و هم به راحتی می تـوان ان را‬ ‫در ماشـین لباسشـویی شست وشـو داد‪.‬‬ ‫چگونهلباسبپوشیم؟‬ ‫وقتی صحبت از پوشش مناسب تابستانی ست‪ ،‬باید چند مسئله مهم را مدنظر‬ ‫قرار داد‪ .‬مسائلی که جدای از ایجاد یک ظاهر مناسب تر و کمک به خوش پوشی‪،‬‬ ‫برای راحتی بیشتر شما و حفظ شادابی و سالمتی تان اهمیت دارند‪:‬‬ ‫‪ .1‬از پوشـیدن لباس هـای خیلـی فیـت و تنـگ خـودداری کنیـد‪ .‬ایـن لباس هـا بـه‬ ‫پوسـت شـما چسـبیده و نه تنها اجازه نفس کشـیدن به پوسـت را نمی دهد؛ بلکه‬ ‫دراثـر حفـظ تعریـق و جـذب گرمـا همـراه بـا ایجـاد اصطـکا ک‪ ،‬باعـث ازار پوسـت‬ ‫شـده و سـطح پوسـت را ملتهـب می کنـد‪ .‬لباس هایـی کـه بـه ازادی روی بـدن‬ ‫می نشـینند‪ ،‬جریـان هـوا را بیـن لبـاس و پوسـت کنتـرل کـرده و مانـع احسـاس‬ ‫گرمـای بیشـتر می شـوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬یقه هـای مطلـوب بـرای تابسـتان انـواع گـرد و هفـت هسـتند کـه حرکـت گـردن‬ ‫را ازادتـر گذاشـته و اجـازه تحریـک پوسـت گـردن را نمی دهنـد‪ .‬ضمن انکـه بـرای‬ ‫یکـه بایـد‬ ‫اسـتفاده از گردنبنـد هـم انتخـاب مناسـب تری هسـتند‪ .‬یکی ازموارد ‬ ‫به خاطـر بسـپارید‪ ،‬دوری از لباس هـای اسـتین کوتاه یـا یقه بـاز اسـت‪ .‬این لباس ها‬ ‫تمـاس «یـووی» خورشـید بـا پوسـتتان را ممکـن سـاخته و باعـث بـروز مشـکالت‬ ‫مختلفـی بـرای سلامتی و زیبایـی پوسـتتان می شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬درمـورد رنگ هـای مناسـب جـدای از رنگ هـای فصـل کـه بـه ان هـا اشـاره‬ ‫تکـه نـور را بیشـتر بازتـاب داده‬ ‫خواهیـم کـرد‪ ،‬سـراغ انـواع روشـن برویـد‪ .‬به این عل ‬ ‫و گرمـای محیـط را جـذب نمی کننـد‪ .‬سـفید‪ ،‬بـژ‪ ،‬رنگ های موسـوم به پاسـتل که‬ ‫زمینه طبیعی دارند‪ ،‬انتخاب های خوبی هستند‪ .‬حتی طر ح های طبیعی مانند‬ ‫گل هـا و اشـکال درشـت رنگـی حس وحـال بهتـری دارنـد‪.‬‬ ‫‪ .4‬درسـت اسـت کـه به علـت گرم شـدن هـوا پاپوش هایی چـون صنـدل رواج پیدا‬ ‫ً‬ ‫می کننـد؛ امـا متخصصـان پوسـت می گوینـد ایـن پاپوش هـا اصلا خـوب نبـوده و‬ ‫به خصـوص ازانجا کـه بـدون جـوراب پوشـیده می شـوند‪ ،‬می تواننـد زمینه سـاز و‬ ‫باعـث مشـکالت پوسـتی ازجملـه عفونت هـای مختلـف بشـود‪ .‬بهتـر ایـن اسـت‬ ‫سـراغ کفش های تهیه شـده از جنس های تابسـتانی بروید‪ .‬جنس های پارچه ای‬ ‫انتخـاب خوبـی هسـتند؛ چـون هـم در حرکـت راحـت بـوده و هـم مانـع تعریـق پـا‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬جوراب هـای رنـگ روشـن به ویـژه سـفید بـرای تابسـتان بهتـر هسـتند؛ چـون‬ ‫یکـه انـواع تیـره مانـع بـروز شـده و‬ ‫الودگـی را به سـرعت نشـان می دهنـد؛ درحال ‬ ‫به همین علـت ممکـن اسـت کـه در حرکـت مـداوم و مانـدن زیـاد پاهـا در کفـش و‬ ‫تعریـق بـاالی کـف پـا باعـث بـروز مشـکالت عفونـی بشـود‪ .‬در انتخـاب جـوراب بـه‬ ‫الیـاف ان هـم توجـه کنیـد و سـراغ مدل هـای نـازک بـا الیـاف طبیعـی برویـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬یکـی از ملزومـات همیشـگی تابسـتان کـه نیـاز بـه ان کاملا حـس می شـود‪،‬‬ ‫عینک دودی سـت‪ .‬برای جلوگیری از اسـیب های ناشـی از تابش مسـتقیم افتاب‬ ‫یـا بازتـاب ان از محیـط‪ ،‬به چشم گذاشـتن عینکی بـا محافظ کامل «یـووی» امری‬ ‫واجب اسـت‪ .‬سـعی کنید فریم سـبک و پهنی را انتخاب کنید تا به پوسـت شـما‬ ‫فشـار وارد نکند و میزان بیشـتری از تشعشـع روی پوسـت را بپوشـاند‪ .‬البته خوب‬ ‫اسـت از کاله هـای لبـه دار یـا سـایبان هـم اسـتفاده کنیـد تـا مانـع سـوختن و تغییـر‬ ‫رنـگ پوسـت صورتتان بشـوید‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫پرونده‬ ‫سفرنامه‬ ‫با شهرزاد عبدالمجید‬ ‫در ســفر‪ ،‬هرکــس بــرای خــودش به دنبــال رفــع قســمتی از هیجــان ذهن ـی اش‬ ‫یســت کــه بــه ســفر‪،‬‬ ‫اســت و «شــهرزاد عبدالمجیــد» از ان دســته ادم های ‬ ‫نگاهــی ماجراجویانــه دارد‪ .‬او تجربه هایــی کــه از دل ســفرهایش کســب‬ ‫تهــای‬ ‫کــرده اســت را یکــی از کاربردی تریــن ابــزار دانشــی بــرای افزایــش مهار ‬ ‫زندگ ـی اش می دانــد و می گویــد کــه در هــر فرصتــی‪ ،‬ســفر جــزو اولیــن‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫برنامه هایــش بــرای تازه کــردن روحــش و یافتــن نگاهــی تــازه بــه زندگ ‬ ‫ا گــر می خواهیــد از نظــرات و پیشــنهادهای او دربــاره ســفر بهره منــد شــوید‪،‬‬ ‫ادامــه مطلــب را بخوانیــد؛ البتــه بااین توضیــح که این گفت وگو پیش از شــیوع‬ ‫ـای ان نیس ـت که حــاال زمــان‬ ‫کرونــا در جهــان و ایــران انجــام گرفتــه و به معنـ ِ‬ ‫یســت‪ .‬قصــد مــا تنهــا ارائــه‬ ‫مناســبی بــرای رفتــن بــه مســافرت های تفریح ‬ ‫ً‬ ‫نظراتــی از یــک چهــره محبــوب دربــاره کلیــت ســفر اســت و ازانجا کــه عمومــا‬ ‫بهــار و تابســتان را به عنــوان بهتریــن ایــام ســفر می شناســند‪ ،‬دراین پرونــده‬ ‫گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫در سـفرهایی کـه رفته ایـد‪ ،‬کـدام مقاصـد داخلـی و خارجـی را مناسـب تابسـتان‬ ‫می دانیـد؟‬ ‫به نظـرم‪ ،‬سـفر تابسـتانی مناسـب بـرای یـک مقصـد خارجـی‪ ،‬ترکیـه و برخـی‬ ‫کشـورهای اسـیای شـرقی هسـتند؛ ولی به صورت کلی‪ ،‬در تابسـتان‪ ،‬کشـورهایی‬ ‫کـه اب وهـوای مناسـب بـرای این فصـل را دارنـد‪ ،‬در اولویت هسـتند‪ .‬درمورد سـفر‬ ‫تابستانی داخلی نیز بهترین مقاصد‪ ،‬شهرهای شمال غربی و جنوب غربی کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مهم ترین وسایلی که برای یک سفر خوب پیشنهاد می کنید‪ ،‬چیست؟‬ ‫ً‬ ‫برای قدم اول‪ ،‬وسـایل شـخصی از مهم ترین وسـایل برای سـفر هسـتند؛ ولی کال‬ ‫ایـن را بایـد درنظـر گرفـت کـه چـه مقصـدی را بـرای مسـافرت انتخـاب کرده ایـم و‬ ‫براسـاس ان‪ ،‬وسـایل خـود را انتخـاب کنیـم‪ .‬ترجیـح خـودم این اسـت که بایـد‬ ‫ُ‬ ‫«سـبک» سـفر کـرد‪.‬‬ ‫نقش توصیه دیگران را در رفتن به مقاصد تفریحی جدید‪ ،‬چقدر جدی می گیرید‬ ‫ً‬ ‫و اصال خودتان چقدر اهل پیشنهاد دادن مقاصد مختلف مسافرتی هستید؟‬ ‫ایـن توصیه هـا بـرای مـن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬همیشـه از تجـارب‬ ‫و پیشـنهاد های کسـانی که بـه مقصـدی سـفر کرده انـد کـه مـن بـه انجـا نرفتـه ام‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده می کنـم؛ مثلا مـن هیچ وقت به کویر نرفته بـودم؛ تااینکه به توصیه یکی‬ ‫از دوسـتان‪ ،‬بـا تـور بـه ایـن سـفر رفتـم ‪ .‬انجـا متوجـه شـدم کـه توصیه هـا و تجـارب‬ ‫ً‬ ‫ان ها تاچه اندازه برای من کارسـاز بود؛ مخصوصا درمورد بردن وسـایل موردنیاز‪.‬‬ ‫درمـورد سـفرهای خار ج ازکشـور نیـز پیشـنهاد ها بـرای دیـدن اما کـن دیدنـی‬ ‫ً‬ ‫را از دوسـتانی کـه تجربـه ایـن سـفرها را داشـتند‪ ،‬پذیـرا هسـتم‪ .‬معمـوال هـم ا گـر‬ ‫شـخصی از من درمورد سـفرهایی که داشـتم‪ ،‬سـوالی بپرسد یا مشورتی بخواهد‪،‬‬ ‫تاانجا کـه امـکان داشـته باشـد و مطلـع باشـم‪ ،‬او را راهنمایـی می کنـم‪.‬‬ ‫بهترین سن برای سفر را چه سنی می دانید و چرا؟‬ ‫معتقـدم کـه سـفر بایـد از سـنین کودکـی اغـاز شـود؛ چـون دیـدن‪ ،‬تجرب هکـردن و‬ ‫تفریح کـردن هـم از سـنین کودکـی اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫سفرهای جمعی دوستانه را پیشنهاد می دهید یا سفرهای انفرادی یا خانوادگی؟‬ ‫هر یک از این هـا؛ چـه دوسـتانه و دسـته جمعی و چـه انفـرادی یـا خانوادگـی‪ ،‬جـای‬ ‫خـود را دارنـد‪ .‬بسـتگی بـه ایـن دارد در چـه مرحلـه از حـاالت روحـی قـرار داشـته‬ ‫باشـید‪ .‬مـن تمـام این نـوع سـفرها را دوسـت دارم؛ البتـه هر یـک به جـای خـودش‬ ‫و در زمـان خـودش‪.‬‬ ‫برای سفر‪ ،‬چقدر درباره مقصدتان مطالعه و تحقیق می کنید؟‬ ‫ً‬ ‫معموال زیاد؛ چون دوست دارم کامل که نه؛ ولی تاحدودی به جایی که می روم‪،‬‬ ‫ا گاهـی داشـته باشـم‪ .‬فـرق نمی کنـد اینجـا یـا خار ج ازکشـور‪ .‬ترجیـح می دهـم کـه‬ ‫یکـه مـی روم‪،‬‬ ‫بـا اداب ورسـوم‪ ،‬اما کـن دیدنـی‪ ،‬جاهـای تفریحـی و فرهنـگ هرجای ‬ ‫کمی اشـنایی داشـته باشم‪.‬‬ ‫مهم ترین تجربه هایی که طی سفرهای مختلفتان کسب کرده اید‪ ،‬چه بود؟‬ ‫همـه تجربه هـا در زندگـی مهـم هسـتند‪ .‬نمی شـود گفـت کـه مهم تریـن تجربـه ام‬ ‫ایـن بـوده یـا ان؛ امـا تفـاوت فرهنگ ها برای من همیشـه خیلی مهم بـوده و جای‬ ‫سـوال داشـته است‪.‬‬ ‫استفاده از تورهای مسافرتی را پیشنهاد می کنید؟‬ ‫ً‬ ‫بلـه خیلی خـوب هسـتند؛ چـون تورهـا معمـوال ا گاهـی بیشـتری بـرای لذت بردن‬ ‫مسـافرین طـی سـفر دارنـد و از امنیـت بیشـتری نیـز برخوردارند‪.‬‬ ‫بهترین توصیه های شما برای یک سفر تابستانی؟‬ ‫لذت بردن از سـفر! این توصیه من چه در تابسـتان و چه در فصلی دیگر اسـت؛ و‬ ‫البته حدا کثر اسـتفاده از اوقات ارامش در سـفر‪.‬‬ ‫ازنظر شما شباهت سفر با زندگی در چیست؟‬ ‫یسـت کـه کسـب می کنـم‪ .‬تجاربـی کـه از‬ ‫شـباهت سـفر و زندگـی در تجربه های ‬ ‫دیـدن و مالقـات بـا ادم هـا و زندگی هـای ناشـناخته به دسـت مـی اورم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫فرار از تله های تابستان!‬ ‫انچه باید از گرمازدگی بدانید‬ ‫گرمازدگیچیست؟‬ ‫نـام گرمازدگـی متـرادف بـا عارضه هایی سـت کـه ناشـی از افزایـش دمـای بـدن بوده‬ ‫و بیش ازهرچیـزی عواملـی همچـون تقابـل گرمـای محیطی همراه فعالیت شـدید‬ ‫بدنـی بیرونـی در ان نقـش دارد‪ .‬ا گرچـه در مـوارد معمولـی ایـن عارضـه می توانـد‬ ‫به سـرعت و بـا تمهیداتـی سـاده رفـع شـود؛ امـا درمـورد کـودکان و به ویـژه نـوزادان و‬ ‫البتـه سـالمندان بسـیارخطرنا ک اسـت‪ .‬به همین علـت بایـد از حضـور این افـراد‬ ‫یگـرم‬ ‫به ویـژه ا گـر دچـار مشـکلی در سلامتی هـم هسـتند‪ ،‬در محیط هـای خیل ‬ ‫خـودداری کـرد‪.‬‬ ‫علت ها‬ ‫صرف نظر از شرایط گرمای اضافی محیطی‪ ،‬بدن یک فرد سالمت دمایی به اندازه‬ ‫‪ 37‬درجـه سـانتی گراد دارد‪ .‬در هـوای گـرم یـا طـی انجـام فعالیت هـای شـدید‪ ،‬بدن‬ ‫دچـار تعریـق می شـود‪ .‬ایـن تعریـق روی پوسـت باعـث می شـود بـدن بـه حالتـی‬ ‫تعـادل از دمـای درون و بـرون رسـیده و به این شـکل‪ ،‬خـود را خنـک کنـد؛ امـا ا گـر‬ ‫شـدت و مـدت ایـن گرمـا بیش ازحـد باشـد‪ ،‬توانایـی بـدن در این مکانیسـم کاهش‬ ‫یافتـه و مختـل می شـود‪ .‬دراین حالـت اسـت کـه فـرد دچـار گرمازدگـی می شـود‪.‬‬ ‫به عبارتـی گرمازدگـی زمانـی رخ می دهـد کـه گرمـای داخلـی بـدن یـا محیـط اطراف‬ ‫فرد‪ ،‬از حد مطلوب متابولیکی خارج شده و به باالتر از ظرفیت تحمل بدن برسد‪.‬‬ ‫نشـرایط بـدن فـرد قـادر نیسـت بیـن گرمـای دریافتـی و انچـه ب هشـکل تعریـق‬ ‫در ای ‬ ‫دفـع می کنـد‪ ،‬تعادلـی منطقـی برقـرار کنـد و دچار مشـکل می شـود‪.‬‬ ‫فا کتورهایسالمتیافزایندهخطر‬ ‫جـدای از گرمـای محیـط؛ چـه به شـکل طبیعـی و چـه مصنوعـی‪ ،‬بعضـی مسـائل‬ ‫ماننـد سـبک زندگـی و شـرایط سلامتی و بدنـی فـرد هـم می توانـد خطـر گرمازدگـی‬ ‫را تشـدید کنـد‪ .‬مشـکالت سلامتی کـه می توانـد احتمـال ایـن خطـر را بـاال ببرنـد‬ ‫عبارت انـد از‪:‬‬ ‫ گردش خون ضعیف‬‫ اختالل عملکرد موثر غدد چربی‬‫ تغییرات پوستی ناشی از افزایش سن و پیری‬‫بیماری هایدستگاه هایقلبی‪ ،‬کلیویوریوی‬‫عارضه هایضعیف کنندهو کاهندهفشارخون‬‫ چاقی یا الغری مفرط‬‫نکتـه‪ :‬بعضـی روش های تغذیـه ای می توانند باعث باالبردن احتمـال گرمازدگی در‬ ‫ً‬ ‫افراد شوند؛ مثال افرادی که به هرعلتی باید رژیم های غذایی بسیارکمنمک مصرف‬ ‫ُ‬ ‫کننـد‪ ،‬چـون داروهـای مـدر نیـز اسـتفاده می کننـد‪ ،‬شـاید توانایـی بدنـی کمتـری‬ ‫درزمینـه ایجـاد تعـادل گرمـای بـدن داشـته باشـند و همین مسـئله می توانـد خطر‬ ‫گرمازدگی را در ان ها افزایش دهد‪ .‬استفاده از بعضی داروهای مربوط به فشارخون‬ ‫و ناراحتی هـای قلبـی هـم ایـن امـکان را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫سبک زندگی و گرمازدگی‬ ‫در احتمـال بـروز گرمازدگـی نقـش بعضـی ویژگی های مربوط به سـبک زندگـی افراد‬ ‫ً‬ ‫یکـه بـا گرمـای زیـاد سـروکار دارنـد یـا‬ ‫را نمی تـوان نادیـده گرفـت؛ مثلا شـغل افراد ‬ ‫حتـی عاداتـی ماننـد لباس پوشـیدن بیش ازحـد می توانـد باعـث ایـن اتفـاق شـود‪.‬‬ ‫این مسئله به ویژه میان سالمندان و اطفال مشکل ساز خواهد شد‪ .‬بیرون ماندن‬ ‫طوالنـی در سـاعاتی کـه تابـش خورشـید در بیشـترین و عمودی تریـن حالـت خـود‬ ‫اسـت و گرمـا شـدت بیشـتری دارد هـم زمینه سـازی بـرای بـروز ایـن عارضـه اسـت‪.‬‬ ‫حتـی گاهـی بـودن در محافـل خیلی شـلوغ و پرجمعیـت در سـاعات گـرم می توانـد‬ ‫فـرد را دچـار گرمازدگـی کنـد‪ .‬به همین دلیـل خـوب اسـت همیشـه از وضعیـت هـوا‬ ‫باخبـر باشـید تـا موردحملـه و هجـوم حملـه گرمـای زیاد قـرار نگیریـد‪ .‬به انـدازه الزم‬ ‫لباس پوشیده و برای بیرون رفتن و بیرون ماندن ساعت هایی را انتخاب کنید که‬ ‫تابـش خورشـید شـدت کمتـری دارد‪ .‬همچنیـن از مانـدن و رفتـن بـه محیط هـای‬ ‫شـلوغ خـودداری کنید‪.‬‬ ‫نشانه هایخطر‬ ‫دو نـوع رایـج از گرمازدگـی ‪ Heat Exhaustion‬و ‪ Heat Stroke‬هسـتند کـه نـوع دوم‬ ‫بسـیارخطرنا ک بـوده و نیـاز بـه مراقبت هـای امـدادی سـریع دارد؛ امـا ب هجـز ان هـا‬ ‫انـواع دیگـری از گرمازدگـی هـم هسـت کـه در اینجـا بـه ان هـا اشـاره می کنیـم‪:‬‬ ‫‪Heat Stress .1‬‬ ‫این گرمازدگی زمانی رخ می دهد که بدن به علت گرمای محیطی زیاد تحت فشار‬ ‫قرار بگیرد و فرد احساس کشیدگی و خستگی در اندام ها کند‪.‬‬ ‫‪Heat Fatique .2‬‬ ‫احسـاس ضعفی سـت که در بدن به علت افزایش بیش ازحد گرمای محیط ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬نشانه های ان خنک شدن نا گهانی بدن‪ ،‬تعریق زیاد پوست در لحظه و‬ ‫ضعیف شـدن نبض اسـت که ممکن اسـت طی ان فرد غش کند‪.‬‬ ‫‪Heat Syncope .3‬‬ ‫دراین نوع گرمازدگی فرد نا گهان بعد از تحرک مانند ورزش در گرما‪ ،‬دچار سرگیجه‬ ‫می شـود‪ .‬رنـگ پوسـت پریـده و دچـار تعریـق می شـود‪ .‬نبـض ضعیـف شـده و‬ ‫برعکـس‪ ،‬ضربـان قلب شـدت و سـرعت می گیـرد‪ .‬جالب انکـه دراین نـوع گرمازدگی‬ ‫دمـای بـدن ب هشـکل طبیعـی باقـی می مانـد‪.‬‬ ‫دکتر ایرج خسرونیا اغــاز فصــل گرمــا در کنــار همــه ویژ گی هــای خوبــش‪ ،‬گاهــی بــا مشــکالتی نیــز همــراه اســت کــه ا گــر بــرای مقابلــه‬ ‫نهــا امــاده نباشــیم‪ ،‬می توانــد درشــرایطی که انتظــارش را نداریــم‪ ،‬مــا را از زندگــی روزمره مــان منفــک کــرده و‬ ‫متخصصداخلی بــا ا ‬ ‫تهــای مختلفمــان برســیم‪ .‬یکــی از ایــن عــوارض ‪ Hyperthermia‬اســت کــه ان را بــا نــام «گرمازدگــی» می شناســیم‪.‬‬ ‫اجــازه ندهــد بــه فعالی ‬ ‫گرمازدگــی درواقــع افزایــش دمــای داخلــی بــدن اســت کــه علــت ان نیــز ناتوانــی بــدن در تنظیــم و تعدیــل دمــای بــدن بــا محیــط اســت‪.‬‬ ‫یکــه بــدن بــا هجــوم گرمــای بیش ازحــدی از محیــط روب ـه رو می شــود و نمی توانــد بــا ان بــه تعــادل برســد‪ ،‬فــرد دچــار‬ ‫به عبارتــی هنگام ‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه گاهــی این مســئله در شــرایطی شــدت می یابــد کــه یکی ازان هــا نقــص ســامتی فــرد اســت‪ .‬گرمازدگــی می توانــد‬ ‫گرمازدگــی م ‬ ‫باعــث ســرگیجه‪ ،‬خشــکی دهــان و حــاالت نزدیــک بــه غش کــردن ایجــاد کنــد و در مــواردی حــاد حتــی می توانــد بســیار خطرســاز و مرگبــار‬ ‫هــم بشــود‪ .‬دراین مطلــب می خواهیــم نکاتــی را دربــاره ایــن عارضــه کــه نمی تــوان ان را بیمــاری خوانــد و بیشــتر یــک وا کنــش رفتــاری و‬ ‫مکانیکــی بــدن بــه محیــط اســت‪ ،‬مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫‪Heat Cramps .4‬‬ ‫همان طورکـه از نـام ایـن عارضـه مشـخص اسـت‪ ،‬فـرد گرمـازده احسـاس گرفتگـی‬ ‫و اسپاسـم عضالنـی دردنا کـی در ناحیـه شـکم‪ ،‬دسـت ها و پاهـا کـرده کـه ناشـی از‬ ‫یسـت‪ .‬البته باید دانسـت که این مسئله زمانی رخ‬ ‫فعالیت های بیش ازحد فیزیک ‬ ‫می دهـد کـه فـرد دچـار کمبـود نمـک در بـدن باشـد‪.‬‬ ‫‪Heat Exhaustion .5‬‬ ‫گرمازدگـی اخطاردهنـده ای کـه نشـان می دهـد بـدن درمعـرض گرمـای بیش ازحـد‬ ‫قـرار گرفتـه‪ .‬شـخص دراین حالت احسـاس تشـنگی‪ ،‬گیجـی‪ ،‬ضعف‪ ،‬عدم تعـادل‪،‬‬ ‫تهوع و تعریق بسیارزیاد خواهد کرد‪ .‬ا گرچه پوست رنگ پریده می شود؛ اما دمای‬ ‫بـدن فـرد نرمـال بـوده و نبـض او هم طبیعی یـا درحال افزایش اسـت‪.‬‬ ‫‪Heat Stroke .6‬‬ ‫این نـوع گرمازدگـی شـدید می توانـد جـان فـرد را به خطـر بینـدازد و تـا پـای مـرگ او‬ ‫پیـش بـرود‪ .‬دراین حالـت دمـای بـدن فـرد بـه بـاالی ‪ 40‬درجـه سـانتی گراد رسـیده‬ ‫و شـاهد نشـانه هایی همچـون گیجـی‪ ،‬پرخاشـگری‪ ،‬رفتارهـای عجیب وغریـب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بیهوشـی‪ ،‬تلوتلو خوردن‪ ،‬ضربان سـریع و کوبنده و حتی کما هسـتیم‪ .‬باید حتما‬ ‫به این توجه داشـته باشـید که در این گرمازدگی افزایش غیرقابل کنترل دمای بدن‬ ‫می تـوان اسـیب جـدی بـه مغـز بزنـد‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫قبل از هرچیـز بایـد فـرد گرمـازده را از ان محیـط گـرم دور کنیـد‪ .‬ا گـر نشـانه های‬ ‫ً‬ ‫گفته شـده در انـواع حـاد گرمازدگـی را در شـخص مشـاهده کردیـد‪ ،‬سـریعا بـه‬ ‫فوریت های پزشکی زنگ بزنید و اقدام های اورژانسی را انجام دهید‪ .‬در قدم اول‪،‬‬ ‫فرد را از افتاب و گرما دور کرده و به یک محیط خنک ببرید؛ جایی که دارای تهویه‬ ‫مناسـب و سیسـتم خنک کننده باشـد بهتر اسـت‪ .‬به او مایعات بنوشانید‪ .‬البته از‬ ‫ً‬ ‫دادن مایعات حاوی کافئین خودداری کنید‪ .‬بهترین گزینه ها اب نسبتا خنک و‬ ‫اب میـوه هسـتند‪ .‬بـا یک دسـتمال نمـدار بـدن او را خنک کنید تا گرمـای دریافتی‬ ‫بدنـش را بگیریـد‪ .‬سـعی کنیـد او را روی سـطح مناسـبی بخوابانیـد تـا در حالـت‬ ‫درازکـش باشـد‪ .‬سـپس بـا فوریت هـای امـداد تمـاس بگیریـد‪.‬‬ ‫پیشگیری‬ ‫ً‬ ‫برای جلوگیری از گرمازدگی باید از عوامل ایجادکننده ان دوری کرد؛ مثال همیشـه‬ ‫یـک بطـری اب همراهتـان باشـد و اجـازه ندهیـد بدنتـان کـماب شـود‪ .‬در سـاعات‬ ‫ً‬ ‫خیلی گـرم مثلا ‪ 11‬صبـح تـا ‪ 4‬عصـر حتی المقـدور بیـرون نرویـد‪ .‬مـدت زیـاد زیـر نـور‬ ‫ً‬ ‫افتاب نمانید‪ .‬حتما از کاله استفاده کرده و از سایه عبور کنید‪ .‬لباس های مناسب‬ ‫بـا رنـگ روشـن و جنس هـای خنـک پوشـیده و هـر زمـان حـس کردیـد گرما ممکن‬ ‫اسـت شـما را دچـار مشـکل کنـد‪ ،‬بـه محـل خنکـی پنـاه ببریـد‪ .‬فعالیت هـای بدنی‬ ‫خـود را در سـاعات گـرم در بیـرون به حداقـل برسـانید و همیشـه بدنتـان را سـیراب‬ ‫نگـه داریـد‪ .‬خـوب اسـت کـه در روزهـای گرم تابسـتان صبح ها پیـش از بیرون رفتن‬ ‫از خانـه دو تـا چهـار لیـوان اب بنوشـید‪ .‬یادتـان باشـد کمتـر سـراغ نوشـیدنی هایی‬ ‫مانند قهوه و چای پررنگ بروید؛ چون اب بدن را خشک می کنند‪ .‬سیگار و قلیان‬ ‫هـم از عواملـی هسـتند کـه اب بـدن را تحلیـل می برند‪ .‬لباس هایـی به تن کنید که‬ ‫حالت ازاد دارند و تعریق را بیش ازحد نمی کنند‪ .‬سـالمندان و اطفال را در سـاعات‬ ‫گرم بیرون نبرده و از پوشـاندن بیش ازحد لباس به ان ها یا کمتر از میزان طبیعی‪،‬‬ ‫خـودداری کنید‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫پرونده‬ ‫شخصیتشناسی از روی بستنی محبوب شما‬ ‫وانیلی هستی یا دبل چا کلت؟!‬ ‫یســت کــه‬ ‫‪ EGIC‬نــام یــک برنــد تولیــد بستن ‬ ‫مطالعــات جالبــی دربــاره رابطــه طعــم بســتنی‬ ‫یشــان‬ ‫یهــای شخصیت ‬ ‫محبــوب افــراد بــا ویژ گ ‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬در نتایــج به دس ـت امده از‬ ‫تحقیقــات ایــن شــرکت مشــخص شــده اد مهــا‬ ‫یهــای فــردی و خــاص خــود‪ ،‬در‬ ‫براســاس ویژ گ ‬ ‫میــان بســتنی ها دســت بــه انتخــاب می زننــد‪.‬‬ ‫ایــن تحقیقــات علمــی ازســوی دکتــر «الــن ار‪.‬‬ ‫هــرش»؛ مدیــر مرکــز عصب شناســی درزمینــه‬ ‫شــناخت بــو و مــزه در موسس ـه ای در شــیکا گو‬ ‫انجــام شــد‪ .‬او متوجــه این نکتــه جالــب شــد کــه‬ ‫انتخــاب نــوع بســتنی در افــراد مختلــف ناشــی‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫از وجــود برخــی شــاخصه های فرد ‬ ‫نهــای‬ ‫متنــی کــه می خوانیــد‪ ،‬برگرفتــه از ازمو ‬ ‫انجا مشــده شــخصیتی دراین مرکــز و از نتایــج‬ ‫تحقیقــات علمــی دکتــر «هــرش» اســت کــه‬ ‫می توانــد بــرای شــما هــم جالــب باشــد‪.‬‬ ‫ا گر بستنی کره ای دوست دارید ‪...‬‬ ‫مهم نیست ترکیبات بستنی کره ای محبوب شما چه باشد؛ ا گر به پایه اصلی طعم کره در بستنی عالقه دارید‪ ،‬در حیطه‬ ‫کار جـزو ادم هایـی هسـتید کـه می تـوان نـام کمال گـرا را بـر شـما گذاشـت‪ .‬ضمن انکه فردی باوجدان‪ ،‬مشـتاق‪ ،‬خدمتگـزار و‬ ‫البته با رفتاری حا کی از احترام هستید‪ .‬استانداردهای زندگی شما باالست‪ .‬به ویژه در مسائلی که از دید خودتان درست‬ ‫یا غلط اسـت‪ ،‬سـخت گیری خاصی دارید‪ .‬همین مسـئله باعث شـده نسـبت به احساسـات دیگران بسیارحسـاس باشـید‪.‬‬ ‫عـادت نداریـد عواطـف خـود را پنهـان کنیـد و البتـه دوسـتان و اقـوام به راحتـی بـا شـما از عقایـد و افکارشـان حـرف می زننـد؛‬ ‫چـون شـما جسـارت خودمانی شـدن را به ان هـا می دهید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی با تکه های شکالت دوست دارید ‪...‬‬ ‫به عنوان یک عاشـق شـکالت تکه ای در بسـتنی‪ ،‬شـما فردی اهل رقابت و مصر در به انجام رسـاندن کارها هسـتید‪ .‬به نظر‬ ‫شـما هیچ پیروزی بی زحمت و تالش الزم‪ ،‬طعم واقعی پیروزی را ندارد و لذت بخش نیسـت‪ .‬شـما در کار و در روابط خود‬ ‫نظیر زمان و پول بخشـنده هسـتید و هرگز برای دیگران در این موارد‬ ‫ادمی بسـیار بلندپرواز هسـتید‪ .‬ضمن انکه در مسـائلی ِ‬ ‫کـم نمی گذاریـد‪ .‬ازانجا کـه فـردی خوش برخـورد و جذاب هسـتید‪ ،‬به راحتی در هر جمعـی موردتوجه قرار می گیرید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی کا کائویی دوست دارید ‪...‬‬ ‫افرادی که به این بستنی عالقه دارند‪ ،‬روحیه ای سرزنده‪ ،‬دراماتیک و خوش مشرب دارند‪ .‬ان ها به راحتی معنای عشق را‬ ‫ً‬ ‫در هرچیز کوچکی کشـف می کنند و به نظرشـان باید از زندگی کامال لذت برد و قدر ان را دانسـت‪ .‬یکی از ویژگی های فردی‬ ‫ان هـا این اسـت که در مسـائل متعـددی وارد می شـوند و به همین دلیـل گاه بیش ازحـد اظهارنظـر می کننـد‪ .‬شـاید بتـوان به‬ ‫ان ها این خرده را نیز گرفت که هنوز کاری را تمام نکرده‪ ،‬سراغ کار دیگری می روند‪ .‬روابط معمولی و بدون هیجان‪ ،‬ان ها‬ ‫را خسـته می کند و دائم به دنبال یک سـورپرایز و اتفاق های جدید هسـتند‪ .‬می توان ادعا کرد فردی ماجراجو هسـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی دبل چا کلت دوست دارید ‪...‬‬ ‫در روحیه شـما بیش ازهرچیز رمانتیک بودن و قدرت خالقه به چشـم می خورد‪ .‬شـما زندگی را یک مهمانی بزرگ می دانید‬ ‫و ایـن توانایـی را داریـد تـا در مالقـات بـا دیگـران به خوبـی بـر ان هـا تاثیـر بگذاریـد‪ .‬ایـن را هـم مدیـون حـس خـوب و سـلیقه‬ ‫زیبایتـان در هرچیـزی هسـتید‪ .‬البتـه نبایـد بـر ایـن واقعیـت چشم پوشـی کـرد که شـما خودتان شـیفته این هسـتید کـه در‬ ‫جمـع بـه شـما توجـه کننـد و مـدام از شـما تعریـف شـود! بیشـتر اوقـات ترجیـح می دهیـد در حلقـه دوسـت و اشـنا باشـید؛‬ ‫تااینکه گوشـه ای تنها بمانید‪ .‬دلتان می خواهد در روابط عاطفی خود عشـق واقعی را دریافت کنید و از شـریک زندگی تان‬ ‫بیشـترین توجهی کـه می شـود را بگیرید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی نعناعی دوست دارید ‪...‬‬ ‫بایـد گفـت کـه فـردی بلندپـرواز و درعین حـال بااعتمادبه نفـس هسـتید‪ .‬البتـه گاه دیگـران را بـا شـکا کی های خود به سـتوه‬ ‫می اوریـد‪ .‬به نظـر می ایـد واقع گرایـی شـما باعـث شـده تـا بـه اینده نگاهی فکر شـده داشـته باشـید و ازایـن رو برای هـر اقدامی‬ ‫سـعی دارید نقشـه ای حساب شـده داشـته باشـید‪ .‬به نوعی تا مطمئن نباشـید‪ ،‬اقدام و حرکتی نخواهید داشـت‪ .‬در کار و‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی خـوب عمـل می کنیـد و گاهـی البتـه فقـط گاهـی روابط خـود را سـخت به چالش می کشـید‪ .‬در کنار‬ ‫همـه این هـا؛ صداقـت‪ ،‬شـخصیت‪ ،‬اصالـت و وابسـتگی تان از شـما فـردی دوست داشـتنی سـاخته کـه تـا پـای جـان بـرای‬ ‫دوسـتان و اعضـای خانواده می ایسـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی توت فرنگی دوست دارید ‪...‬‬ ‫جـزو افـرادی هسـتید کـه متفکرانـه رفتـار می کننـد و قبـل از هـر تصمیمـی‪ ،‬تمـام جوانـب ان را می سـنجند‪ .‬بسـیار پایبنـد‬ ‫قانون هسـتید؛ به همین علت محتاطانه رفتار می کنید‪ .‬دوسـت دارید بیش ازانکه دنباله رو باشـید‪ ،‬دیگران از شـما پیروی‬ ‫ً‬ ‫کنند‪ .‬اساسا جلودار بودن را دوست دارید‪ .‬درزمینه کاری‪ ،‬فردی موثر‪ ،‬تالشگر و پر از حس موفقیت هستید‪ .‬در روابط اما‬ ‫شـخصیتی خجالتـی داریـد کـه به سـختی می توانیـد حرف های خـود را به طرف مقابلتان بگویید‪ .‬ا گرچه ادمی نیسـتید که‬ ‫مقابـل خواسـته دیگـران زانـو بزنیـد؛ امـا بسـیاری اوقات نمی توانیـد به راحتی نه بگویید‪ .‬به عشـق در اولین نگاه بـاور دارید و‬ ‫ایـن جـزو ویژگی هـای رفتاری شماسـت که نسـبت بـه عزیزانتان فدا کار و حمایتگر هسـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی وانیلی دوست دارید ‪...‬‬ ‫درباره عالقه مندان طعم وانیلی یک چیز مسـلم اسـت‪ :‬ان ها قابل پیش بینی نیسـتند؛ چون بسـیاری اوقات خودشـان هم‬ ‫هیـچ برنامـه ای ندارنـد‪ .‬شـما فـردی عاشـق ریسـک های دراماتیـک هسـتید و بیـش از نیروی عقـل و تفکر‪ ،‬پیرو احساسـات‬ ‫خود هسـتید‪ .‬شـاید به همین علت مشـکالت زیادی را در کار و روابط خود تجربه کرده باشـید‪ .‬البته باید اشـاره کنیم شـما‬ ‫ازنظـر احساسـی‪ ،‬فـردی ایدئالیسـت بـوده و همیشـه بـه اهـداف بـزرگ فکـر می کنیـد‪ .‬حتـی خیلی اوقـات خـود را مجبـور بـه ‬ ‫مواجهـه بـا موقعیت هـای جدیـد و خـاص می کنیـد‪ .‬خودتان حس می کنیـد برای انکه خود واقعی تـان را نشـان داده و تمام‬ ‫ً‬ ‫زندگی تـان را فـدای عزیـزی کنیـد‪ ،‬الزم اسـت کـه حتمـا از امنیت رابطه تان و دوام ان مطمئن باشـید؛ ازاین رو شـاید هرگز در‬ ‫زندگـی مشـترک‪ ،‬طعـم لـذت واقعی را نچشـید؛ چون همیشـه در حالتـی از دودلی بسـر می برید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریمنتخب‪:‬‬ ‫رئیس سازمان نوسازی مدارس خبر داد؛‬ ‫از تجربیات و اندوخته های دولت کنونی استفاده خواهم کرد‬ ‫اغاز توسعه فضاهای اموزشی با تخصیص اعتبارات‬ ‫رئیـس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور خبـر داد؛ طـی سـال های ‪ 1397‬و ‪ 1398‬و‬ ‫‪ 1399‬صد درصـد تخصیـص اعتبـارات گرفتـ ه شـد؛ امسـال نیـز بودجـه خوبـی بـرای نوسـازی مـدارس‬ ‫پیش بینی شده که با تخصیص صددرصدی روند رشد و توسعه فضاهای اموزشی که در کشور اغاز‬ ‫شـده ادامه خواهد یافت‪ .‬به گزارش پانا؛ مهراله رخشـانی مهر با بیان اینکه مدارس با سـاختار و نقشـه‬ ‫قدیمـی نمی توانـد تحقـق اهـداف نظـام تعلیم وتربیـت را میسـر سـازد‪ ،‬افـزود‪« :‬تحقق هدف مدرسـه‬ ‫به عنوان کانون تربیتی محله‪ ،‬در مدارس بزرگ و مجتمع های اموزشی امکان پذیر است؛ در زیرنظام‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫تامین فضا و تجهیزات برای تحول در نظام اموزشـی‪ ،‬تحول در مدرسه سـازی‪ ،‬بسـتر مهم ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین؛ سـید ابراهیـم رئیسـی گفـت‪« :‬سـپاس و تشـکر خـود را بـه مـردم عزیـز‪،‬‬ ‫بزرگوار و زمان شناس ایران ابراز می کنم و خدا را به سبب اعتمادی که مردم به این طلبه خدمتگزار‬ ‫داشـته اند‪ ،‬شـا کرم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ وی افـزود‪« :‬مـردم بـا اعتمـاد خـود‪ ،‬وظیفـه سـنگینی بـر دوش‬ ‫مـن گذاشـتند کـه بـا کمـک خداونـد و اهل بیـت (ع) ایـن طلبـه خدمتگـزار و دولـت همـه تلاش خود‬ ‫ً‬ ‫را خواهـد کـرد»‪ .‬رئیس جمهـوری منتخـب کشـور باتا کیدبراینکـه حتمـا از تجربیـات و اندوخته های‬ ‫دولت کنونی استفاده خواهم کرد‪ ،‬افزود‪« :‬با همکاری ای که روحانی و دولت دراین مدت خواهند‬ ‫داشـت از ظرفیت ها‪ ،‬تجربیات و گزارش های انان اسـتفاده خواهم کرد و نشسـت خواهم داشـت»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب خطاب به منتخبان ملت‪:‬‬ ‫فرصتخدمتگزاری‬ ‫به کشور و ملت را قدر بدانید‬ ‫ُ‬ ‫‪13‬امیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری هم زمـان بـا دو‬ ‫انتخابـات میـان دوره ای مجلـس شـورای اسلامی و مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری و همچنیـن ششـمین دوره انتخابـات‬ ‫شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا سـاعت ‪ ۷‬صبـح روز جمعـه‬ ‫در سراسـر کشـور و ‪ ۱۳۳‬کشـور دنیـا برگـزار شـد و به دلیـل‬ ‫شـرایط کرونایـی و باتوجه بـه مصوبـه سـتاد ملـی کرونـا بـرای‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬اخـذ رای از مـردم تـا سـاعت‬ ‫‪ ۲‬بامـداد تمدیـد شـده بـود‪ .‬ا گرچـه سـاعت ‪ ۲‬بامـداد درهای‬ ‫شـعبه های اخـذ رای بسـته شـد؛ امـا افرادی کـه در محـل‬ ‫شـعبه حضـور داشـتند‪ ،‬بـه داخـل هدایـت شـده و از همـه‬ ‫ان هـا به طورکامـل رای گیـری شـده اسـت‪ .‬معـاون وزیر کشـور‬ ‫و رئیـس سـتاد انتخابـات اعلام کـرد؛ از مجمـوع ‪ ۲۸‬میلیـون‬ ‫و ‪ 933‬هزارنفـر ارای ماخـوذه‪ ،‬سـید ابراهیـم رئیسـی بـا‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۱۷‬میلیـون و ‪ 926‬هـزار رای پیشـتاز ‪13‬امیـن دوره انتخابـات‬ ‫ریاست جمهوری سـت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ جمال عرف در جمع‬ ‫خبرنـگاران بـا قدردانی از متصدیـان و عوامل اجرایی نظارتی‬ ‫امنیتـی و انتظامـی کـه حافـظ ایـن حماسـه بـزرگ بودنـد‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طبق تنظیم بیـش از ‪ ۹۰‬درصد صورت جلسـات‬ ‫شعب سراسر کشور و طبق تعرفه های مصرفی ‪ ۲۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزارنفر از هم وطنان در این حماسـه مشـارکت داشـتند»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬باتوجه به اینکه هنوز شـمارش و تجمیـع ارا‬ ‫به ویـژه در شـعبی کـه تـا بامـداد مشـغول بـه اخـذ ارای مـردم‬ ‫بوده انـد‪ ،‬هنـوز نتایـج نهایـی اعلام نشـده؛ امـا دراین میـان‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی ‪ ۱۷‬میلیـون و ‪ 926‬هـزار و ‪ 345‬رای‪،‬‬ ‫محسن رضایی سه میلیون ‪ 412‬هزار رای و عبدالناصر همتی‬ ‫بیـش از دومیلیـون و ‪ 427‬هـزار رای و امیرحسـین قاضـی زاده‬ ‫هاشمی ‪999‬هزار رای کسب کردند»‪ .‬در پی حضور حماسی‬ ‫و شـورانگیز ملـت بـزرگ ایـران در انتخابـات ‪ ۲۸‬خردادمـاه‬ ‫‪ ،1400‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در پیامـی خطـاب بـه‬ ‫منتخبـان مـردم در مسـئولیت واالی ریاسـت جمهوری یـا‬ ‫عضویـت شـوراها گفتنـد‪« :‬فرصـت خدمتگـزاری بـه کشـور و‬ ‫ملـت را قـدر بدانیـد و انگیزه هـای خدایـی را همـواره مدنظـر‬ ‫داشـته باشـید»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام‬ ‫نشـرح اسـت‪:‬‬ ‫معظـم رهبـری؛ متـن پیـام ایشـان به ای ‬ ‫بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ ملـت بـزرگ و سـربلند ایـران!‬ ‫حضور حماسـی و شـورانگیز در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬صفح ه‬ ‫درخشـان دیگـری بـر افتخارات شـما افـزود‪ .‬در میان ه عواملی‬ ‫کـه هریـک به گونـه ای می توانسـت مشـارکت در انتخابـات‬ ‫را کم رنـگ کنـد‪ ،‬مناظـر چشـم نواز اجتماعـات شـما در مرا کـز‬ ‫رای گیـری در سراسـر کشـور‪ ،‬نشـان ه اشـکاری از عـزم راسـخ و‬ ‫دل امیـدوار و دیـد ه بیـدار بـود‪ .‬پیـروز بـزرگ انتخابـات دیـروز‪،‬‬ ‫ملـت ایـران اسـت کـه باردیگـر در برابـر تبلیغـات رسـانه های‬ ‫مـزدور دشـمن و وسوسـ ه خام اندیشـان و بدخواهـان‪ ،‬قـد‬ ‫برافراشـت و حضـور خـود در قلـب میـدان سیاسـی کشـور را‬ ‫نشـان داد‪ .‬نـه گالیـه از دشـواری معیشـت طبقـات ضعیـف‪،‬‬ ‫نه دل تنگی از تهدید بیماری فرا گیر‪ ،‬نه مخالف خوانی هایی‬ ‫کـه بـا انگیـز ه دلسـرد کردن مـردم از ماه هاپیش اغاز شـده بود؛‬ ‫و نه حتی برخی اختالالت در جریان رای گیری در سـاعاتی از‬ ‫چیـک نتوانسـت بـر عزم ملت ایـران فائق اید‬ ‫روز انتخـاب‪ ،‬هی ‬ ‫ِ‬ ‫و انتخابات مهم ریاسـت جمهوری و شـوراهای شـهر و روستا‬ ‫را دچـار مشـکل سـازد‪ .‬این جانـب جبهـه سـپاس بـر خـا ک‬ ‫می سـایم و خداونـد علیـم و قدیـر را بـر توفیقـی کـه بـه ملـت‬ ‫ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسالمی‬ ‫یگـزارم‪ .‬بـه ملـت ایـران شـادباش‬ ‫افکنـد‪ ،‬شـکر بی پایـان م ‬ ‫می گویـم و بـه حضـرات محترمـی کـه بـا انتخـاب مـردم بـه‬ ‫مسـئولیت واالی ریاسـت جمهوری یـا عضویـت شـوراها در‬ ‫سراسـر کشـور دسـت یافته انـد‪ ،‬همـراه بـا عـرض تبریـک‪،‬‬ ‫قدردانـی از ایـن ملـت باوفا و پایبندی کامل به وظایفی را که‬ ‫در قانـون بـرای انان شـمرده شـده‪ ،‬یـاداوری می کنم‪ .‬فرصت‬ ‫خدمتگـزاری بـه کشـور و ملـت را قـدر بدانیـد و انگیزه هـای‬ ‫خدایـی را همـواره مدنظـر داشـته باشـید‪ .‬الزم می دانـم‬ ‫از شـورای محتـرم نگهبـان و وزارت کشـور و دسـتگاه های‬ ‫حافـظ امنیـت و سلامت و رسـان ه پرتلاش ملـی و نامزدهـای‬ ‫محترم و هم ه کسانی که به نحوی به این ازمون بزرگ کمک‬ ‫کرده انـد‪ ،‬تشـکر کنـم‪ .‬بـه حضـرت ولی اهلل االعظـم ارواحنـا‬ ‫فـداه کـه صاحـب اصلـی ایـن کشـور و این نظام اسـت‪ ،‬سلام‬ ‫عـرض می کنـم و درود می فرسـتم‪ .‬علـو درجـات امـام عزیـز که‬ ‫سلسـله جنبان حرکـت عظیـم ملـت ایـران بـود و شـهیدان‬ ‫واالمقـام را کـه برتریـن افتخـارات کشـورند‪ ،‬از خداونـد متعال‬ ‫مسـالت می کنـم‪ /‬سـید علـی خامنـه ای‪ ۲۹ /‬خـرداد ‪.۱۴۰۰‬‬ ‫تجارت الکترونیک؛ توسعه روی پهنای باند‬ ‫وعده هـای نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری دربـاره زیرسـاخت های‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ممکـن اسـت در نـگاه اول‪ ،‬قابل قبـول باشـد؛‬ ‫سـرعت بـاال کـه به معنـای پهنـای بانـد بیشـتر؛ و مخالفـت بـا فیلترینـگ کـه‬ ‫به معنـای دسترسـی ازاد بـه اینترنـت اسـت؛ امـا ایـا رئیـس اینـده قـوه مجریـه‬ ‫می توانـد وعده هایـی را تحقـق بخشـد کـه درتضادبـا طـرح در حال تصویـب‬ ‫مجلـس هسـتند؟ فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی نقـش موثـری در‬ ‫ایجـاد ارتبـاط بیـن مسـئوالن و اقشـار مختلـف جامعـه دارد و عالوه برایـن‪،‬‬ ‫برنام ه نامزدهای سـیزدهمین انتخابات ریاسـت جمهوری را نیز دسترسـی پذیر‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬نامزدهـای سـیزدهمین انتخابـات ریاسـت جمهوری نه تنهـا از‬ ‫وب سـایت های شـخصی بـرای ارائـه برنامه های خود اسـتفاده می کننـد‪ ،‬بلکه از‬ ‫ظرفیـت شـبکه های مجـازی نیـز غافـل نبوده انـد‪ .‬به گـزارش ایرنا؛ «اینسـتا گرام»‬ ‫کـه در دوره هـای مختلـف همـواره بـر لبـه تیـغ فیلترینـگ قـرار داشـت‪ ،‬امـروزه بـه‬ ‫محلی برای رقابت های انتخاباتی تبدیل شـده اسـت؛ تاجایی که سـید ابراهیم‬ ‫رئیسـی (رئیـس قـوه قضائیـه) و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری گفتـه کـه‬ ‫ازطریق دومیلیون فالوئر صفحه اینسـتا گرامش با مردم درارتباط اسـت و درباره‬ ‫بسیاری از مسائل و موضوع هایی که در کانون توجه اقشار مختلف جامعه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ازاین طریـق ا گاه می شـود‪ .‬البتـه نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫عالو هبـر اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی ماننـد اینسـتا گرام کـه در زمان هـای‬ ‫مختلـف در سـایه تهدیـد فیلترینـگ قـرار داشـته‪ ،‬از سـایر شـبکه هایی کـه ازقضـا‬ ‫فیلتـر هسـتند نیـز اسـتفاده می کننـد‪ .‬حضـور پررنـگ نامزدهـای انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری در شـبکه های اجتماعـی ماننـد توئیتـر و پیام رسـان هایی‬ ‫ماننـد تلگـرام نشـان می دهـد هرجا کـه مخاطـب حضـور دارد فضـای مناسـبی‬ ‫یسـت‪ ،‬حتـی ا گـر دسترسـی ازاد بـه ان وجـود نداشـته‬ ‫بـرای رقابـت انتخابات ‬ ‫باشد‪ .‬به عنوان نمونه سعید جلیلی درحالی که در توئیتر برنامه های انتخاباتی‬ ‫خـود را منتشـر می کنـد و معتقـد اسـت کـه فیلترینـگ توئیتـر توجیـه نـدارد امـا‬ ‫این شـبکه اجتماعـی در زمـان مسـئولیت او به عنـوان دبیـر شـورای امنیـت ملـی‬ ‫به دسـتور ایـن شـورا فیلتـر شـد‪ .‬بااینکـه شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬پیام رسـان ها‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی و اینترنـت در دوره هایی که رقابت هـای انتخاباتی درحال انجام‬ ‫هسـتند‪ ،‬بیش ازپیـش موردتوجـه نامزدهـا قـرار گرفته انـد امـا رویکـرد واقعـی این‬ ‫نامزدهـا بـه سیاسـت گذاری ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات نـه در وعده هایـی‬ ‫ماننـد اینترنـت رایـگان بـرای اقشـار کم درامـد یـا اینترنـت پرسـرعت بلکـه پـس از‬ ‫یسـت‪ .‬مجلس شـورای اسلامی‬ ‫انتخاب به عنوان رئیس قوه مجریه قابل ارزیاب ‬ ‫درحال پیگیـری طرحـی بـرای «سـاماندهی فضـای مجازی» سـت کـه درصـورت‬ ‫تصویـب‪ ،‬هر یـک از نامزدهایـی کـه امـروز به عنـوان مدافـع دسترسـی ازاد و بـا‬ ‫سرعت خوب به اینترنت هستند‪ ،‬مکلف به اجرای ان خواهند شد و مشخص‬ ‫نیسـت سرنوشـت وعده هـای اینترنتـی ان هـا چـه خواهـد شـد؟ رضـا تقی پـور‬ ‫(نماینـده تهـران در مجلـس شـورای اسلامی و وزیـر اسـبق ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات) پیش ازایـن اعلام کرده بود که این طرح پس از بررسـی در کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬در نوبـت بررسـی در صحـن علنـی قـرار دارد‪ .‬طبـق طـرح «سـاماندهی‬ ‫فضـای مجـازی» درصورتی کـه پیام رسـان های اجتماعـی داخلـی و خارجـی در‬ ‫پنجـره واحـد رعایـت قوانیـن کشـور ثبـت نشـوند‪ ،‬هیئـت سـاماندهی و نظـارت‪،‬‬ ‫فعالیـت ان هـا را تائیـد نکنـد و شـرکتی ایرانـی به عنـوان نماینـده پیام رسـان های‬ ‫خارجـی در داخـل کشـور معرفـی نشـود‪ ،‬فعالیـت ان هـا غیرقانونـی تلقـی شـده‬ ‫و دسترسـی بـه ان هـا مسـدود خواهـد شـد‪ .‬رصـد شـاخص هایی نظیـر تعـداد‬ ‫کاربـران ثبت نامـی‪ ،‬تعـداد کاربـران فعـال ماهانـه‪ ،‬هفتگـی‪ ،‬روزانـه‪ ،‬میـزان رشـد‬ ‫عضویـت کاربـران در پیام رسـان‪ ،‬پرا کندگـی کشـوری‪ ،‬نـوع خدمـت و حجـم‬ ‫ترافیک ایجادشده در پیام رسان ها برعهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد‬ ‫بـود‪ .‬همچنیـن پیام رسـان های اجتماعـی موظـف می شـوند الزامـات مربوط به‬ ‫احـراز هویـت اشـخاص‪ ،‬اما کـن‪ ،‬اشـیا‪ ،‬اطالعـات‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬دسـتگاه ها و دیگـر‬ ‫موجودیت هـای تحـت پیام رسـان را فراهـم کننـد‪ .‬یکی ازمـوارد موردبحـث‬ ‫در این طـرح‪ ،‬مربـوط بـه کسب وکارهاسـت‪ .‬براین مبنـا هـر فعالیـت رسـانه ای‪،‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫خالق ترین اقتصادهای سال ‪2021‬‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫تغییر رتبه نسبت به‬ ‫سال ‪2020‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫سنگاپور‬ ‫تحقیقـات درزمینـه بیمـاری سـرطان‪ ،‬گوشـت های جایگزیـن و فناوری هـای مربـوط بـه خانه هـای هوشـمند؛ از‬ ‫بزرگ تریـن دسـتاوردهای روبه تکامـل دوران مـا هسـتند؛ امـا کـدام کشـورها در امر تحقیـق و پژوهش و البتـه ارائه این‬ ‫ عنـوان رهبـران نـواوری در جهـان امـروز‬ ‫دانش هـا توانسـته اند نسـبت بـه سـایر جوامـع‪ ،‬پیـش رو شـده و نـام خـود را به‬ ‫ِ‬ ‫ تاریـخ ‪ 3‬فوریـه ‪2021‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫نتایـج‬ ‫ـه‬ ‫ص‬ ‫خال‬ ‫به ثبـت برسـانند؟ بررسـی های اخیـر کارشناسـان نشـریه «بلومبـرگ» کـه‬ ‫ِ‬ ‫برمبنای شاخص خالقیت اقتصادی‪« ،‬کره جنوبی» به صدر‬ ‫ بندی کشورها‬ ‫ِ‬ ‫منتشر شده؛ نشان می دهد که در رتبه ِ‬ ‫جـدول راه یافتـه؛ یعنـی جایگاهـی کـه در گـزارش سـال گذشـته میلادی‪ ،‬بـه «المـان» تعلـق داشـت‪ .‬البتـه باید گفت‬ ‫کـه ایـن کشـور فوق پیشـرفته اسـیایی‪ ،‬به نوعـی جایـگاه خـود بیـن سـال های ‪ 2014‬تـا ‪ 2019‬را کـه در سـال ‪ 2020‬وا گذار‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬پـس گرفت‪.‬‬ ‫سوئیس‬ ‫المان‬ ‫سوئد‬ ‫دانمارک‬ ‫رژیم اشغالگر قدس‬ ‫فنالند‬ ‫هلند‬ ‫اتریش‬ ‫زنگ خطر کمبود اب را جدی بگیریم!‬ ‫سـید علـی سـیدزاده گفـت‪« :‬ایـران‪ ،‬سـرزمینی‬ ‫کوهستانی سـت کـه دو رشـته کوه البـرز و زا گـرس هماننـد‬ ‫دیـواره ای‪ ،‬مانـع رسـیدن ابرهـای بـاران زا از شـمال و غـرب‬ ‫کشـور بـه بخش هـای مرکـزی می شـوند و ازایـن رو‪ ،‬بخـش‬ ‫اعظـم کشـور را مناطـق خشـک و نیمه خشـک تشـکیل‬ ‫می دهـد»‪ .‬مدیـرکل روابط عمومـی شـرکت مهندسـی اب و‬ ‫فاضلاب کشـور عنـوان کـرده کـه کمبـود منابـع ابـی همـواره‬ ‫به عنـوان یـک عامـل محدودکننـده فعالیت هـا در اقلیـم‬ ‫ایـران مطـرح بـوده‪ .‬متوسـط بارندگـی در جهـان حـدود‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلی متر اسـت؛ درحالی که متوسـط درازمـدت این رقم‬ ‫در کشـورمان ‪ ۲۵۰‬میلی متـر اسـت‪ .‬توزیـع بارندگـی در ایـران‬ ‫یکـه یک درصـد از مسـاحت‬ ‫نیـز ناهمگـون اسـت؛ به نحو ‬ ‫ایـران بارشـی بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬میلی متـر دارد و میـزان بارندگـی‬ ‫در مناطقـی همچـون حوضـه ابریـز شـرق کشـور حـدود‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۴۸‬میلی متر اسـت‪ .‬کال اب در سـه بخش کشاورزی‪ ،‬شرب‬ ‫و صنعـت مصـرف می شـود‪ .‬در کشـور مـا‪ ،‬سـهم مصـرف‬ ‫اب در کشـاورزی حـدود ‪ ۹۰‬درصـد‪ ،‬شـرب هشـت درصد و‬ ‫صنعت و معدن دودرصد است؛ درصورتی که در کشورهای‬ ‫توسـعه یافته سـهم کشـاورزی ‪ ۳۰‬درصـد‪ ،‬شـرب و بهداشـت‬ ‫‪ ۱۱‬درصـد و سـهم بخـش صنعـت و معـدن ‪ ۵۹‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش شـرب و بهداشـت‪ ،‬مصـارف بـه دو بخـش کلـی‬ ‫«خانگـی» و «غیر خانگـی» تقسـیم می شـود‪ .‬غیر خانگـی‪،‬‬ ‫شامل مصارف تجاری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬عمومی و اداری‪ ،‬اموزشی‬ ‫و اما کـن مذهبـی‪ ،‬بنایـی و ازاد و ‪ ...‬اسـت‪ .‬در کشـور‬ ‫ایـران‪ ،‬در بخـش شـهری میـزان مصـرف اب (اب فـروش‬ ‫رفته‪+‬هدررفـت ظاهـری‪ +‬مصـارف بـدون درامـد) در سـال‬ ‫در حدود ‪ ۵.۴‬میلیاردمترمکعب اسـت‪ .‬ازاین میزان مصرف‬ ‫مقـدار ‪ ۴.۳‬میلیاردمترمکعـب مربـوط بـه مصـارف بخـش‬ ‫یسـت؛ لـذا باتوج هبـه جمعیـت تحت پوشـش در‬ ‫خانگ ‬ ‫مناطق شهری‪ ،‬میزان سرانه مصرف اب یا همان میانگین‬ ‫مصـرف اب بـه ازای هر نفـر در روز‪ ،‬برای کل مصارف ‪ ۲۲۴‬لیتر‬ ‫بـه ازای هر نفـر در روز و بـرای مصـارف خانگـی ‪ ۱۸۰‬لیتـر‬ ‫بـه ازای هر نفـر در روز اسـت‪ .‬سـرانه مصـرف اب‪ ،‬بـه عوامـل‬ ‫بو هوایـی‪،‬‬ ‫متعـدد؛ ازجملـه شـرایط اقلیمـی و وضعیـت ا ‬ ‫نـوع فرهنـگ مناطـق‪ ،‬تعرفه و قوانیـن بازدارنـده‪ ،‬تجهیزات‬ ‫کاهنـده مصـرف‪ ،‬وضعیـت بهداشـتی و ‪ ...‬بسـتگی دارد و‬ ‫ً‬ ‫در کشـورهای مختلـف‪ ،‬دارای ارقـام متفاوتی سـت‪ .‬کال در‬ ‫ا کثر کشـورهای توسعه یافته به دلیل وجود زیرساخت های‬ ‫مناسـب و قوانیـن بازدارنـده و تعرفه هـای بـاالی اب‪ ،‬میـزان‬ ‫ً‬ ‫سـرانه مصـرف اب از ایـران کمتـر اسـت؛ مثلا سـرانه مصـرف‬ ‫اب روزانـه در «دانمـارک» (‪« ،)۱۵۹‬سـوئد» (‪« ،)۱۶۴‬پرتغـال»‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫پرداختتسهیالتقرض الحسنه‬ ‫در بانک مهر ایران‬ ‫بانـک مهـر ایـران بـا پرداخـت گسـترده تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـه مددجویـان نهادهـای مختلـف سـعی‬ ‫کـرده در ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای اقشـار کمتـر برخـوردار و‬ ‫محروم جامعه گام بردارد‪ .‬ازانجایی که بانک مهر ایران یک‬ ‫بانـک تخصصـی قرض الحسـنه اسـت و در حـوزه بانکـداری‬ ‫خـرد فعالیـت می کنـد‪ ،‬تنهـا امـکان پرداخـت تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـه اشـخاص حقیقـی و با سـقف مشـخص را‬ ‫داراسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بانـک مهـر ایران با تعریـف طر ح های‬ ‫تسـهیالتی متنـوع و همچنیـن امضـای تفاهم نامـه بـا‬ ‫نهادهـای حمایتـی مختلـف‪ ،‬اقدامـات موثـری در حـوزه‬ ‫اشـتغال زایی و کارافرینـی بـا اولویـت دهک هـای پائیـن‬ ‫درامـدی انجـام داده اسـت‪ .‬تـا پایـان سـال ‪ ۱۳۹۹‬بیـش از‬ ‫‪۶۰۰‬هزارفقـره تسـهیالت بـه ارزش ‪۵۶‬هزارمیلیاردریـال بـه‬ ‫مددجویـان نهادهـای مختلـف حمایتـی پرداخـت شـده‬ ‫است‪ .‬این تسهیالت در چارچوب تفاهم نامه با نهادهایی‬ ‫مانند کمیته امداد خمینی(ره)‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬بنیاد‬ ‫برکـت‪ ،‬بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی و معاونـت امـور زنـان‬ ‫و خانـواده ریاسـت جمهوری پرداخـت شـده اسـت‪ .‬کارمـزد‬ ‫ایـن تسـهیالت بیـن صفـر تـا چهاردرصـد و متوسـط دوره‬ ‫بازپرداخـت ان هـا نیـز ‪ ۴۸‬مـاه اسـت‪.‬‬ ‫تخصیص‪۴۰‬درصدتسهیالتبانکملی‬ ‫به «سرمایه در گردش برای حمایت از‬ ‫تولیدواشتغال»‬ ‫(‪« ،)۱۹۴‬اسـپانیا» (‪« ،)۲۰۰‬انگلسـتان» (‪« ،)۱۵۳‬اتریـش»‬ ‫(‪« ،)۱۵۳‬ایرلنـد» (‪« ،)۱۴۲‬فرانسـه» (‪« ،)۱۳۹‬المـان» (‪،)۱۲۹‬‬ ‫«هلند» (‪« ،)۱۲۹‬بلژیک» (‪« ،)۱۱۲‬لهسـتان» (‪« ،)۹۸‬فنالند»‬ ‫(‪ )۲۱۳‬و «ایتالیـا» (‪ )۲۱۳‬اسـت‪ .‬در تعـدادی از کشـورها نیـز‬ ‫سـرانه مصـرف اب باالتـر از ایـران اسـت؛ ازجمله «سـوئیس»‬ ‫(‪« ،)۲۵۲‬اسـترالیا» (‪« ،)۲۶۸‬امریـکا» (‪ )۲۹۵‬و «کانـادا»‬ ‫(‪۳۲۶‬لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز)‪ .‬طبق امار؛ در بسیاری‬ ‫جوامـع کـه دارای منابـع ابـی بیشـتری از ایـران هسـتند و‬ ‫بو هوایـی مناسـبی نیـز دارنـد‪ ،‬سـرانه مصـرف اب‬ ‫شـرایط ا ‬ ‫یسـت‬ ‫نتـر اسـت؛ لـذا در کشـور مـا ضرور ‬ ‫از کشـور ایـران پائی ‬ ‫درراسـتای مدیریـت بهینـه منابـع اب و دسـتیابی بـه وضـع‬ ‫تبلیغاتـی‪ ،‬مالـی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬ارتباطـی و ماننـد این هـا کـه بـر بسـتر پیام رسـان ها انجـام شـود‪،‬‬ ‫مشـمول قوانیـن موضوعـه خـاص ان فعالیت هـا ازقبیل قانـون تجـارت الکترونیک خواهد‬ ‫بـود و هرگونـه ارائـه خدمـات پولـی و بانکـی بـه کسـب وکارهای فعـال در پیام رسـان های‬ ‫اجتماعـی خارجـی ممنـوع خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن اسـتفاده و عرضـه «رمـزارز» توسـط‬ ‫پیام رسـان های خارجـی در داخـل کشـور ممنـوع بـوده و وزارت ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات مکلـف اسـت بالفاصلـه نسـبت بـه مسدودسـازی موقـت ان پیام رسـان های‬ ‫خارجـی اقـدام کنـد‪ .‬این طـرح درحالی کـه بـر انحصارزدایـی تا کیـد دارد و در تبصـره چهـارم‬ ‫بند سـوم فصل اول‪ ،‬یکی از وظایف هیئت سـاماندهی و نظارت را «جلوگیری از هر شـکل‬ ‫و نوع انحصار پیام رسـان داخلی و خارجی در کشـور» تعیین کرده‪ ،‬تبعیض هایی را درنظر‬ ‫ً‬ ‫گرفتـه کـه نهایتـا بـه ایجـاد انحصـار بـرای پیام رسـان های داخلـی منجـر می شـود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونـه طبـق این طـرح‪ ،‬قیمـت پهنـای بانـد داخلـی در نظـام قیمت گـذاری درهرحـال‬ ‫بایـد حدا کثـر یک سـوم قیمـت پهنـای بانـد بین الملـل باشـد و وزارت ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات مکلـف می شـود تا پهنـای باند موردنیـاز کاربران پیام رسـان های داخلی حداقل‬ ‫دوبرابر پهنای باند موردنیاز پیام رسـان های خارجی باشـد‪ .‬شـاید در نگاه اول‪ ،‬این شـیوه‬ ‫به عنـوان سیاسـت حمایـت از پیام رسـان های داخلـی دیده شـود امـا خروجـی ان‪ ،‬ناتوانی‬ ‫در رشـد این پیام رسـان ها و تبدیل ان ها به کسـب وکارهای کم مخاطب و زیان ده خواهد‬ ‫شـد‪ .‬طـرح اخیـر مجلـس درحالـی درصـورت تصویـب نه تنهـا وعده هـای اینترنتـی نامزدهـا‬ ‫را به سـختی قابل تحقـق می کنـد‪ ،‬بلکـه می توانـد دسـتاوردهای دولـت روحانـی درزمینـه‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات را نیـز تحت الشـعاع قـرار دهـد‪ .‬پهنـای بانـد در دولـت حسـن‬ ‫مطلـوب در اینـده و جلوگیـری از بحران هـای احتمالـی‬ ‫به دلیـل کمبـود منابـع ارزشـمند ابـی‪ ،‬افزایش بهـره وری اب‬ ‫ازطریـق اقداماتـی همچـون مدیریـت تقاضـا و مصـرف اب و‬ ‫افزایـش ا گاهی هـای اجتماعـی در اولویـت مدیریـت صنعت‬ ‫بـزرگ اب و فاضلاب قـرار گیـرد‪ .‬وقتـی می گوییـم کـه حیـات‬ ‫مـا بـه اب وابسـته اسـت؛ یعنـی نه تنهـا ان را در قالـب مایعـی‬ ‫زندگی بخـش کـه نیـاز روزانـه هیدراته مانـدن مـا را تامیـن‬ ‫می کنـد‪ ،‬بایـد درنظر گرفت؛ بلکه ضـرورت ان در بخش های‬ ‫مختلـف زندگی مـان را نیـز بایـد لحـاظ کـرد؛ درواقـع‪ ،‬چیـزی‬ ‫در جهـان وجـود نـدارد که بدون حضور و وجود اب‪ ،‬تولید و‬ ‫بـرای مصـارف عمومـی مهیـا شـود‪.‬‬ ‫روحانـی ‪ ۳۵‬برابـر شـده و طبـق همین زیرسـاخت ارتباطـی‪ ،‬ظرفیت افراد شـاغل در فضای‬ ‫مجازی به ‪ ۵۰۰‬هزارنفر رسـیده اسـت‪ .‬پهنای باند نه تنها زیرسـاخت شـبکه های اجتماعی‬ ‫و پیام رسـان ها بلکـه ضرورتـی بـرای توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان اسـت‪ .‬عملکـرد دولـت‬ ‫دراین زمینـه نشـان دهنده تحولـی در شـرکت های دانش بنیـان بـوده تاجایی کـه تعـداد‬ ‫ان هـا از ‪ ۵۵‬شـرکت بـه ‪ ۵۷۰۰‬شـرکت افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملی ایران اعالم کرد که بیـش از ‪40‬درصد‬ ‫تسـهیالت پرداختـی ایـن بانـک طـی دوماه نخسـت سـال‬ ‫جـاری بـه «سـرمایه در گـردش بـرای حمایـت از تولیـد‬ ‫و اشـتغال» تخصیـص یافتـه اسـت‪ .‬دکتـر محمدرضـا‬ ‫حسین زاده بابیان اینکه کمبود نقدینگی یکی از مهم ترین‬ ‫موانـع پیـش روی تولیدکننـدگان اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در‬ ‫سـفرهای اسـتانی و پـس از حضـور در واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫همـواره شـاهد بـوده ام کـه یکـی از دغدغه هـای اساسـی‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی‪ ،‬نبود سرمایه در گردش‬ ‫اسـت و ازایـن رو‪ ،‬بانـک ملـی ایـران حـل ایـن مشـکل را‬ ‫به صـورت جـدی در دسـتورکار قـرار داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بانـک ملـی ایران به منظور تحقق حدا کثـری «مانع زدایی‬ ‫از تولیـد»‪ ،‬تامیـن مالـی واحدهـای تولیـدی را به طورجـدی‬ ‫پیگیری می کند‪ ،‬به طوری که تنها در دوماه نخست امسال‬ ‫بیـش از ‪۱۱‬هزار فقـره تسـهیالت سـرمایه در گـردش بـرای‬ ‫حمایـت از تولیـد و اشـتغال پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عملکردمطلوببانکسپه‬ ‫در حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫مدیرعامـل بانـک سـپه گفـت‪« :‬ایـن بانـک هم زمـان‬ ‫بـا اجـرای پـروژه ملـی ادغـام‪ ،‬طـی سه سـال اخیر نقـش‬ ‫محـوری در حمایـت از واحدهـای تولیـدی‪ ،‬اقشـار‬ ‫اسـیب دیده و اسـیب پذیر‪ ،‬رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال‬ ‫در اقتصـاد کشـور ایفا کرد»‪ .‬محمدکاظم چقـازردی ضمن‬ ‫اعلام مطالـب فـوق‪ ،‬افـزود‪« :‬بانـک سـپه طـی سـال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تـا ‪ ۱۳۹۹‬حـدود ‪۵۷۵‬هزارمیلیاردریـال منابـع خـود‬ ‫را دراختیـار فعـاالن بنگاه هـای اقتصـادی کوچـک و‬ ‫متوسـط و طر ح هـای اقتصـادی کالن‪ ،‬اسـیب دیدگان‬ ‫حـوادث قهـری و کرونـا‪ ،‬مدد جویـان کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی و سـایر اقشـار اسـیب پذیر‬ ‫جامعـه قـرار داده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬ایـن بانـک‬ ‫بـا برنامه ریـزی مناسـب در سه سـال اخیر کمـک شـایانی‬ ‫بـه اجـرای طر ح هـای بـزرگ و کالن و جلوگیـری از تعطیلـی‬ ‫واحدهـای تولیـدی به ویـژه بنگاه هـای کوچک و متوسـط‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬چقـازردی درمـورد پشـتیبانی بانـک سـپه از‬ ‫بنگاه هـای کوچـک و متوسـط و اجـرای طر ح هـای کالن‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬به منظـور فعال سـازی ظرفیت هـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬صنایـع کوچـک و متوسـط‪ ،‬توزیـع منابـع در‬ ‫تمامـی نقـاط کشـور و حفـظ و ایجـاد اشـتغال‪ ،‬بانـک سـپه‬ ‫بیش از ‪۹۷۰‬هزار فقره تسهیالت به فعاالن حوزه بنگاه های‬ ‫کوچـک و متوسـط و طر ح هـای کالن در سه سـال اخیر‬ ‫پرداخـت کـرد کـه به لحـاظ تعـداد تسـهیالت ‪۱۱۵‬درصـد‬ ‫رشـد نشـان می دهد»‪ .‬وی رقم تسـهیالت پرداختی بانک‬ ‫سـپه بـه بنگاه هـای کوچـک و متوسـط و طر ح هـای کالن‬ ‫در سه سـال اخیر را حـدود ‪۵۷۴‬هزارمیلیاردریـال اعلام کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬ایـن رقـم در سـال ‪ ۱۳۹۹‬نسـبت بـه سـال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۰‬درصـد افزایـش داشـته اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫شبنممقدمی‪:‬‬ ‫در اثار زویا پیرزاد‬ ‫تعریفیملموس‬ ‫از شخصیتزنمی بینیم‬ ‫رمـان «چراغ هـا را مـن خامـوش می کنـم» کـه تابه امـروز نزدیـک بـه ‪ 110‬بـار تجدیدچاپ شـده؛‬ ‫از پرفروش تریـن اثـار ادبیـات فارسی سـت کـه به تازگی ازسـوی «نوین کتاب گویـا» و با صدای‬ ‫«شـبنم مقدمـی» به صـورت صوتـی منتشـر شـده اسـت‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ به همین مناسـبت‬ ‫گفت وگویـی بـا این هنرمنـد انجـام داده ایم‪.‬‬ ‫شـما تجربـه موفقـی در اجـرای کتـاب صوتـی «چراغ هـا را مـن خامـوش می کنـم» داشـتید؛‬ ‫چقـدر حس وحـال کالریـس دهـه ‪ 40‬را دراین کتـاب نزدیـک بـه خانم هـای مـدرن امـروزی‬ ‫می بینیـد؟‬ ‫این هـا مـال کالریـس به تنهایـی نیسـت‪ .‬مـال هـر زنـی می توانـد باشـد؛ چـه مـدرن و چـه‬ ‫ً‬ ‫کالسـیک؛ متعلـق بـه هـر دوره ای از تاریـخ‪ .‬به نظـرم اصلا جذابیـت ایـن رمان دراین اسـت که‬ ‫هر زنی می تواند با او همزادپنداری کند؛ با زن اصلی داستان یا حتی زن های دیگر داستان‬ ‫کـه زندگی شـان را تعریـف می کننـد‪ .‬می شـود باهمه این هـا به سـادگی همزادپنـداری کـرد‪.‬‬ ‫درونیـات کالریـس می توانـد درونیـات مـن باشـد یـا هـر زن دیگـری کـه تـوی هـر دوره از تاریـخ‬ ‫زندگـی می کنـد‪.‬‬ ‫شـاید به همین دلیـل ایـن کتـاب طـی چنددهـه‪ ،‬همچنـان در صدر فـروش اسـت و مخاطب‬ ‫خـودش را دارد؟‬ ‫بله‪ .‬گمان می کنم خانم ها دوسـتش دارند؛ به دلیل اینکه قصه به شـدت زنانه اسـت‪ .‬راجع‬ ‫ً‬ ‫بـه عواطـف‪ ،‬احساسـات و درونیـات یـک زن اسـت و مـردان هـم حتمـا ایـن برایشـان جالـب‬ ‫اسـت کـه می بیننـد در درون خانم هـا چـه می گـذرد‪.‬‬ ‫قسـمتی از کتـاب بـوده کـه بـرای شـما معنـی خاصـی داشـته باشـد و روی شـما تاثیـر گذاشـته‬ ‫باشد؟‬ ‫مـن ایـن زن را خیلـی دوسـت دارم؛ زن خاصـی کـه از بدیهی تریـن رفتارهـای خانگـی و‬ ‫اجتماعـی یـک زن می توانـد تعریـف احساسـی ارائـه بدهـد‪ .‬به نظـرم خیلـی شـخصیت‬ ‫جذابی سـت و کاش جـای مـرد داسـتان بـودم کـه می دانسـتم چطـور بایـد بـا او رفتـار کنـم‪.‬‬ ‫قبل از اینکـه تصمیـم بگیریـد ایـن کتـاب را به صـورت صوتـی بخوانیـد‪ ،‬ان را مطالعـه کـرده‬ ‫بودیـد؟‬ ‫بلـه‪ .‬فکـر می کنـم همان سـالی که درامـد‪ ،‬کتـاب را خوانـدم‪ .‬ا گر اشـتباه نکنـم‪ ،‬اوایـل دهه ‪80‬‬ ‫بـود‪ .‬خانـم پیـرزاد درواقـع‪ ،‬نویسـنده موردعالقـه مـن اسـت و خیلـی اثـارش را دوسـت دارم؛‬ ‫به ویـژه ایـن رمـان را کـه میـان اثـارش از همـه بیشـتر می پسـندم‪ .‬به نظـرم او نـگاه خـاص‬ ‫زنانـه ای دراین اثـر دارد؛ نگاهـی جـدا از هرگونـه شـعارزدگی‪ ،‬جـدا از هرگونـه برتری طلبـی‬ ‫یسـت؛‬ ‫جنسـیتی‪ .‬در اثـار او تعریفـی از شـخصیت زن می بینیـم کـه ملمـوس و خواستن ‬ ‫قابـل درک اسـت و می شناسـیمش‪ .‬خـب ایـن‪ ،‬نکتـه خیلـی مهمی سـت و بـرای مـن خیلـی‬ ‫جذابیـت ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫دراین مـدت بـا زویـا پیـرزاد درارتباط بودید و درباره کتاب باهم صحبت کردیـد؛ از زویا پیرزاد‬ ‫برایمان بگویید‪.‬‬ ‫راسـتش به دلیل انکه این کتاب‪ ،‬رمان موردعالقه من اسـت‪ ،‬خودم خیلی حساسـیت های‬ ‫ویـژه ای روی ان داشـتم؛ اینکـه برخـی دیالوگ هـا را چطـور بگویـم و حس وحالـش چطـور‬ ‫باشـد‪ .‬اینکـه تلفـظ اسـامی خـاص چطـور باشـد؟ تلفـظ مکان هایـی کـه در گذشـته بـوده یـا‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫االن شـاید باشـد؛ ولـی شـاید خیلـی شناخته شـده نباشـد‪ .‬در کل‪ ،‬خیلـی دقـت م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حتمـا همه چیـز درسـت باشـد‪ .‬واقعـا کلمه به کلمـه و جمله به جملـه را چـک کـردم‪ .‬وقتـی‬ ‫بـا او بیشـتر اشـنا شـدم‪ ،‬فکـر کـردم کاش بیشـتر می نوشـتند؛ برای اینکـه احسـاس می کنـم‬ ‫ادبیـات امـروز مـا بـه کسـانی مثـل خانـم پیـرزاد نیازمنـد اسـت؛ زیـرا او سـوادش را‪ ،‬نگاهـش‬ ‫را و اندیشـه اش را دارد و حیـف اسـت کـه ننویسـد‪ .‬امیـدوارم ازاین به بعـد بتوانـم رمان هـای‬ ‫بیشـتری بخوانـم؛ چـه در خانـه‪ ،‬چـه در اسـتودیو بـرای مخاطبـان‪.‬‬ ‫دراین روزهای خانه نشینی چه کتاب هایی را پیشنهاد می دهید؟‬ ‫اخرین رمانی که خواندم «صدای مردگان» حمید امجد بود‪ .‬ا گر قلم وی را دوست داشته‬ ‫باشـید؛ کـه مـن دوسـت دارم‪ ،‬توصیـه می کنـم ایـن رمـان جـذاب را بخوانیـد‪ .‬به نظـرم رمـان‬ ‫بسیارخوبی ست‪.‬‬ ‫از کتاب های قدیمی تر؟‬ ‫«شـیفتگی» کتابـی کـه مهسـا ملک مرزبـان ترجمـه کـرده اسـت؛ و «مـردی به نـام اوه»؛ البتـه‬ ‫ان را یک باردیگـر خوانـدم‪ .‬احسـاس می کـردم بایـد یک باردیگـر ایـن کتـاب را بخوانـم‪.‬‬ ‫شـما از اولین کسـانی بودید که برای خواندن کتاب پیشـگام شـدید و خاطرم هسـت سـال‬ ‫‪« 87‬قصه هـای شـیخ عطـار» را خواندیـد‪ .‬ارتبـاط خودتـان بـا کتاب صوتی چگونه اسـت؟‬ ‫این روزهـا بیش از قبـل ارتبـاط برقـرار می کنم‪ .‬البته همیشـه عالقه مند بودم؛ چرا که راسـتش‬ ‫«زمـان مـرده» مـا محسـوب می شـود؛ مثـل وقتـی در ترافیـک‬ ‫فکـر می کـردم درزمانی کـه‬ ‫ِ‬ ‫ی در سـفر هسـتیم‪ ،‬بهترین زمـان اسـت‪ .‬به هرحال‪،‬‬ ‫هسـتیم‪ ،‬وقتـی در جـاده هسـتیم‪ ،‬وقتـ ‬ ‫در این زمان هـا جز اینکـه در ماشـین بنشـینیم‪ ،‬کار دیگـری نمی توانیـم انجام دهیم؛ در سـفر‬ ‫بـا وسـایل دیگـر نیـز شـرایط به همین شـکل اسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬کتـاب صوتـی را خیلـی دوسـت‬ ‫داشـتم و حـاال بیشـتر‪.‬‬ صفحه 8 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫زنان‬ ‫‪9‬‬ ‫طالقانی‪ ،‬دستغیب‪ ،‬صدیقی و بهروزی؛‬ ‫زنان؛ ‪ ۵.۴‬درصد‬ ‫از جمعیت معتادان کشور‬ ‫دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت‪« :‬براثـر‬ ‫اخرین شیوع شناسی در کشور‪ ۵.۴ ،‬درصد معتادین‬ ‫کشـور بانـوان هسـتند کـه نشـان دهنده این اسـت که‬ ‫بانوان کمی به اعتیاد مبتال هستند»‪ .‬به گزارش مهر؛‬ ‫سـردار اسـکندر مومنـی در مراسـم انعقـاد تفاهم نامـه‬ ‫اجرایی یاریگران زنان با رویکرد کاهش تقاضای مواد‬ ‫مخـدر در سـال ‪ 99‬گفتـه بـود‪« :‬رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫بـه موضـوع اعتیـاد تا کیـد داشـتند؛ رئیس جمهـوری‬ ‫نیـز بـر موضـوع طـرح یاریگـران زندگـی و سـاماندهی‬ ‫معتـادان متجاهـر و به ویـژه زنـان تا کیـد داشـته اند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه تجـارت مـواد مخـدر‪ ،‬یکـی از‬ ‫تجارت هـای بـزرگ دنیاسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هرازچندگاهی‬ ‫شـگردهای جدیـدی توسـط قاچاقچیـان بـرای‬ ‫افزایـش مخاطبـان اسـتفاده می شـود‪ .‬یکـی از ان‬ ‫این بودکـه بـا شـیوع کرونـا بـه تبلیـغ تاثیـر مـواد مخدر‬ ‫بـرای پیشـگیری از کرونـا پرداختنـد و تمـام ایـن‬ ‫حرف هـا کـذب محـض اسـت»‪ .‬مومنـی افـزود‪« :‬از‬ ‫دیگـر اقدامـات قاچاقچیـان این اسـت که اقشـاری از‬ ‫جمعیـت را موردهـدف قـرار می دهنـد تـا مشـتریان‬ ‫بیشـتری جذب کنند؛ یکی از این اقشـار‪ ،‬زنان اسـت‬ ‫و در دودهه اخیـر بـر روی افزایـش امـار ابتلای زنـان‬ ‫بـه اعتیـاد کار کردنـد و ایـن جامعـه را موردهـدف قـرار‬ ‫دادنـد؛ هرچندکـه تاحـدی هـم موفـق شـدند‪ .‬یکی از‬ ‫اقشـار موردهـدف قاچاقچیـان مـواد مخـدر‪ ،‬بانـوان‬ ‫اسـت‪ .‬یکی‪،‬دودهه اخیـر بسـیار تلاش کردنـد اعتیـاد‬ ‫و مصـرف مـواد مخـدر در بانـوان را افزایـش بدهنـد»‪.‬‬ ‫مومنـی گفـت‪« :‬نـرخ شـیوع مصرف مـواد مخـدر؛ هم‬ ‫در ایـران و هـم در دنیـا در دودهه اخیـر کـم بـوده‪.‬‬ ‫براثـر اخریـن شیوع شناسـی در کشـور‪ ۵.۴ ،‬درصـد‬ ‫معتادیـن کشـور بانـوان هسـتند کـه نشـان دهنده‬ ‫این اسـت که بانـوان کمـی بـه اعتیـاد مبتلا هسـتند»‪.‬‬ ‫دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت‪« :‬در دنیـا‬ ‫از میـان ‪ ۳۰۰‬میلیـون مبتالبه اعتیـاد تنهـا ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫ان هـا زن هسـتند؛ همچنیـن از میـان معتـادان در‬ ‫امریکای التین ‪ ۳۰‬درصد زن هسـتند و در کشـورهای‬ ‫اروپایـی ‪ ۴۰‬درصـد و در اسـیا ‪ ۱۵‬درصـد زنـان از بیـن‬ ‫جمعیـت معتـاد بـه مـواد مخـدر اعتیـاد دارنـد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه در مکزیـک بیـن ‪ ۲۰۱۱‬تـا ‪ ،۲۰۱۶‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۷‬درصـد رشـد ابتلای زنـان بـه اعتیـاد بـوده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬از جمعیـت ‪ ۱۴‬میلیونـی زنـان در افغانسـتان‪،‬‬ ‫یک میلیون نفـر معتـاد هسـتند کـه در دهـه اخیـر‬ ‫سـه برابر شـده اسـت و بخـش وسـیعی از جامعـه زنان‬ ‫را موردهـدف قاچاقچیـان قـرار گرفته انـد»‪ .‬مومنـی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬فریب هـای فرهنگـی و ترویـج باورهای‬ ‫غلـط مبنی بـر مصـرف مـواد بـرای کاهـش وزن‪،‬‬ ‫ارامـش‪ ،‬مقابلـه بـا مشـکالت روحـی و ‪ ...‬دالیـل ابتلا‬ ‫و گرایـش زنـان به اعتیاد اسـت؛ درحالی که پشـت این‬ ‫تبلیغـات‪ ،‬قاچاقچیـان مـواد مخـدر قـرار دارنـد‪ .‬ایران‬ ‫دراین حـوزه اقدامـات ارزنـده ای انجـام داده اسـت»‪.‬‬ ‫دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت‪« :‬ا کنـون‬ ‫‪۱۳‬هـزار معتـاد متجاهـر در سـرپناه‬ ‫تنهـا در تهـران ‬ ‫داده ایـم کـه باالتریـن امـار طـی سـالیان قبـل بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ در تفاهم نامـه یاریگـران زنـان‪،‬‬ ‫مهم ترین موضوع‪ ،‬توانمندسازی زنان معتاد است‪.‬‬ ‫زنان دوره نخست مجلس شورای اسالمی‬ ‫در اولیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی در مرحلـه اول و دوم‪ ،‬چهـار نامـزد زن از تهـران به عنـوان‬ ‫منتخبیـن حـوزه انتخابی هشـان‪ ،‬روانـه مجلـس اول شـدند‪ :‬اعظـم طالقانـی (روزنام هنـگار و کنشـگر‬ ‫حقوق زنان)‪ ،‬گوهرالشریعه دستغیب (از فعاالن سیاسی جناح چپ و اصالح طلب)‪ ،‬عاتقه صدیقی‬ ‫(پوران رجایی؛ همسر محمدعلی رجایی) و مریم بهروزی (فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی؛ و‬ ‫دبیرکل جامعه زینب سلام اهلل علیها)‪ .‬تا کنون در ‪ ۱۱‬دوره مجلس شـورای اسلامی‪ ۷۸ ،‬زن موفق به‬ ‫کسـب ‪ ۱۱۱‬کرسـی در دوره های مختلف شـده اند‪ .‬حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر‬ ‫و پردیس؛ با داشـتن ‪ ۵۷‬کرسـی زن در دوره های مختلف مجلس‪ ،‬رکورددار حضور زنان بوده اسـت‪.‬‬ ‫اولین ها‬ ‫زنان مبارز در حفظ محیط زیست‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یکـی از اخریـن فیلم هـای جانـی دپ‪« ،‬میناماتـا» سـاخته انـدرو لویتـاس اسـت کـه در ان‪ ،‬نقـش‬ ‫«ویلیـام اوژن اسـمیت»؛ عـکاس و فوتوژورنالیسـت معـروف امریکایـی را بـازی کـرده‪ .‬ایـن فیلـم کـه‬ ‫بر مبنـای رویداد هـای واقعـی سـاخته شـده؛ ماجـرای جـدال «اسـمیت» در برابـر شـرکت قدرتمنـد‬ ‫ژاپنـی ‪ Chisso‬را روایـت می کنـد کـه عامـل مسـموم کردن مـردم شـهر «میناماتـا» در ژاپـن بـا جیـوه در‬ ‫یکـرد کـه مصـرف مـواد‬ ‫سـال ‪ ۱۹۷۱‬بـود‪ .‬ایـن شـرکت‪ ،‬مـواد زائـد فلـزی سـنگین را داخـل دریـا خالـی م ‬ ‫غذایی الوده به ان‪ ،‬باعث شـیوع یک بیماری ناشـناخته سیسـتم اعصاب مرکزی شـد‪ .‬این عارضه‪،‬‬ ‫مشـکالتی را در راه رفتن‪ ،‬سـخن گفتن‪ ،‬بینایی‪ ،‬شـنوایی‪ ،‬بی حسـی اعضای بدن‪ ،‬گرفتگی عضالنی و‬ ‫نیـز ازدسـت دادن هوشـیاری و تعـادل سـا کنین ان منطقـه ایجاد کـرد و به بیمـاری «میناماتا» معروف‬ ‫شد‪« .‬اسمیت» با ارائه گزارشی مصور از بیماران برای نشریه «الیف»؛ به ویژه با انتشار عکس معروف‬ ‫«توموکـو در حمـام» از ایـن رویـداد‪ ،‬کمـک کـرد تـا بـرای جبـران خسـارات قربانیـان‪ ،‬کوشـش هایی‬ ‫صـورت بگیـرد‪ .‬البتـه دراین مسـیر بایـد بـه نقـش موثـر «ایلیـن میوکـو» (همسـر وی) نیـز اشـاره کـرد کـه‬ ‫ نـام «غـار»‬ ‫درحال حاضـر به عنـوان مستندسـاز حـوزه محیـط زیسـت فعالیـت می کنـد و اثـری موفـق به ِ‬ ‫(‪ )2009‬را نیـز کارگردانـی کـرده‪« .‬اسـمیت» در سـال ‪ 1978‬و در ‪59‬سـالگی درگذشـت؛ امـا همسـرش بـه‬ ‫ت این هفته را به زنانی اختصـاص داده ایم که‬ ‫فعالیت هـای فوتوژورنالیسـتی خـود ادامـه داده‪ .‬فهرسـ ‬ ‫بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت جنگیده انـد و به این منظـور‪ ،‬از گـزارش ‪ 29‬جـوالی ‪ 2020‬مجموعـه‬ ‫ا گاهی رسـان ‪ Greenpop‬اسـتفاده کرده ایـم‪.‬‬ ‫وانگاری مااتای‬ ‫سیلویا ارل‬ ‫راشل کارسون‬ ‫اوراپیشگامجنبشا کتشاف‬ ‫یک طرفدار حفظ محیط زیست زیست شناسامریکایی کهدر‬ ‫‪56‬سالگی درگذشت؛ اما با کتاب‬ ‫بود که به خاطر تالش هایش‬ ‫اقیانوسمی دانند کهبیشاز‬ ‫«بهار خاموش»‪ ،‬به افشای اطالعات‬ ‫‪ 6000‬ساعت را زیر اب گذرانده و از به منظور برقراری صلح و‬ ‫نادرستی کهصاحبانصنایع‬ ‫اولین کاوشگران زیر اب بوده که از دموکراسی‪ ،‬برنده جایزه صلح‬ ‫تجهیزات‪ SCUBA‬استفاده کرد‪ .‬نوبل در سال ‪ ۲۰۰۴‬نیز شد‪ .‬او که شیمیاییدرمورداستفادهاز سموم‬ ‫دریایی‪85‬ساله در ‪71‬سالگی درگذشت؛ در سال دفع افات مصنوعی؛ به ویژه د‪.‬د‪.‬ت‬ ‫اینزیست شناس‬ ‫ِ‬ ‫منتشر کردهبودند‪،‬پرداخت‪.‬این‬ ‫اهلامریکا‪،‬بنیان گذار‪ ۱۹۹۷ MissionBlue‬جنبش «کمربند سبز» را‬ ‫اثر کهمحرکانقالبزیست محیطی‬ ‫است؛ سازمانی که در حوزه ایجاد بنیاد نهاد و توانست با کمک‬ ‫ونگه داریمناطقمحافظت شده زنان دیگر‪ ،‬حدود دومیلیون اصله بود؛ منجر به ایجاد اژانس حفاظت‬ ‫از محیط زیست در امریکا شد‪.‬‬ ‫نهال در زادگاهش؛ کنیا بکارد‪.‬‬ ‫دریاییفعالیتمی کند‪.‬‬ ‫واندانا شیوا‬ ‫فیزیکدان‪ ،‬منتقد و فعال سیاسی‬ ‫ضد سیاست های جهانی سازی‬ ‫متولد هندوستان که ا کنون‬ ‫‪68‬ساله است‪ .‬او بیشتر عمرش‬ ‫را در دفاع از تنوع زیستی سپری‬ ‫کرده‪ .‬او در سال ‪ ، 1991‬موسسه‬ ‫تحقیقاتی ‪ Navdanya‬را با هدف‬ ‫محافظت از تنوع و یکپارچگی‬ ‫بذرهای بومی و نیز برنامه اقدامات‬ ‫تجاری منصفانه تاسیس کرد‪.‬‬ ‫می بوو‬ ‫گرتاتونبرگ‬ ‫ماریناسیلوا‬ ‫ایساتوسیزی‬ ‫ملقب به «ملکه بازیافت»؛ فعال یکی از بنیان گذاران سایت ‪ .350‬جنگجویجنگل هایبارانی‬ ‫نوجوان‪18‬سالهسوئدی کهباجنبش‬ ‫گامبیایی ‪49‬ساله که جنبش‬ ‫‪ org‬است؛ سازمانی که با اتصال امازون‪ ،‬از سال ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰۸‬وزیر «جمعه هابرایاینده»‪،‬اعتراضاتشرا‬ ‫بازیافت «یک کیسه پالستیکی» رهبران در سراسر جهان به فعالیت محیط زیست برزیل بود‪ .‬این‬ ‫نشانداد‪.‬اوبه خاطرفعالیت هایش‬ ‫در برابر تهدیدات زیست محیطی فعال محیط زیست ‪63‬ساله‪ ،‬از‬ ‫را در کشورش ایجاد کرد‪ .‬او‬ ‫بو هوامشهور است‬ ‫پیرامونبحرانا ‬ ‫همکاران چیکو مندز بود که در‬ ‫و عوامل موثر بر تغییر اقلیم‬ ‫برای اموزش شهروندان در مورد‬ ‫ودر مجمعجهانیاقتصاد‪ ،‬کنفرانس‬ ‫بازیافت و کاهش میزان زباله تالش می پردازد‪ .‬هدف این فعال محیط ‪ 1988‬به دلیل دفاع از جنگل های اقلیمسازمانمللو کمیتهانتخاب‬ ‫بارانی ترور شد‪ .‬ان ها تظاهراتی‬ ‫می کند‪ .‬او با طرح تولید کیف های زیستی ‪37‬ساله اهل امریکا‪،‬‬ ‫بو هوادرمجلسنمایندگان‬ ‫بحرانا ‬ ‫پالستیکی از زباله های بازیافتی‪ ،‬مقابله با استفاده بی رویه صنایع را در این زمینه نیز رهبری کردند‪ .‬سخنرانی کرده‪.‬مجله«تایم»اورا‬ ‫ زدایی برزیل طی دوره‬ ‫به عنوان«رهبرنسلبعدی»معرفی‬ ‫باعث کارافرینی برای صدها نفر از از سوخت های فسیلی و کاهش جنگل ِ‬ ‫فعالی ‬ ‫زنان در افریقای غربی شده است‪ .‬انتشار دی ا کسید کربن است‪.‬‬ ‫ت او ‪ 59‬درصد کاهش یافت‪ .‬کرد‪.‬‬ ‫ونسانا کاته‬ ‫فعال محیط زیست ‪24‬ساله از‬ ‫اوگاندا که به خاطر اعتراضاتش‬ ‫خارج از پارلمان کشورش‪ ،‬مشهور‬ ‫است‪ .‬وی که برای جلب توجه‬ ‫عمومی به افزایش دما در ان کشور‬ ‫مبارزه می کند؛ به همراه سایر‬ ‫فعاالن جوانان محیط زیست در‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد ‪ 2020‬در‬ ‫«داووس» شرکت کرد‪ .‬او فعالیت‬ ‫خود را از ‪ 2018‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫جین گودال‬ ‫این دانشمند ‪87‬ساله انگلیسی‪،‬‬ ‫به دلیل عشق به شامپانزه ها‬ ‫و تحقیق در مورد ان ها مشهور‬ ‫است‪ .‬او که در ‪ ، 1960‬برای کشف‬ ‫راهی‬ ‫اسرار گونه های شامپانزه‪ِ ،‬‬ ‫تانزانیا شد‪ ،‬با ارائه نامتعارفش‪،‬‬ ‫روابط بین انسان و حیوان را‬ ‫دگرگون کرد‪ .‬او از ‪ ،۲۰۰۲‬سفیر صلح‬ ‫سازمان ملل در موضوع حفاظت‬ ‫از طبیعت است‪.‬‬ صفحه 9 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫یکـه فـردی از اعضـای خانـواده یـا دوسـتانتان بـه‬ ‫در صورت ‬ ‫افسـردگی مبتلا باشـد‪ ،‬تجربـه هر انـدازه احساسـات سـخت‬ ‫و ناخوشـایند از جمله ناتوانـی‪ ،‬ناامیدی‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬ترس‪،‬‬ ‫گناه و غم و اندوه در شما غیرطبیعی نخواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫افسـردگی یـک دوسـت یـا یکـی از‬ ‫سلامت نیوز؛ برخـورد بـا‬ ‫ِ‬ ‫اعضـای خانـواده اسـان نیسـت و ا گـر شـما نیـز از سلامتی‬ ‫خود غفلت کنید‪ ،‬ممکن است بار این دشواری دوچندان‬ ‫روانـی جـدی امـا‬ ‫شـود‪ .‬افسـردگی‪ ،‬نوعـی اختلال روحـی و ِ‬ ‫قابل درمـان اسـت کـه میلیون هـا انسـان را از جـوان تـا پیـر‬ ‫و در همـه جنبه هـای زندگـی تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫اختلال عالوه بـر ایجـاد مشـکالت جـدی بـرای فـرد مبتلا‪،‬‬ ‫زندگـی همـه اطرافیـان او را نیـز تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن همراهـی و حمایـت شـما می توانـد بـرای بهبـودی‬ ‫عزیزانتان بسـیار مهم باشـد‪ .‬شما می توانید به ان ها کمک‬ ‫کنیـد تـا بـا عالئـم افسـردگی کنار بیاینـد‪ ،‬بر افـکار منفی غلبه‬ ‫کننـد و انـرژی‪ ،‬خوش بینـی و احسـاس لـذت از زندگـی را‬ ‫بازیابـی کننـد‪ .‬توجـه داشـته باشـید تلاش بـرای کمـک بـه‬ ‫فـرد مبتالبـه افسـردگی نیازمنـد ا گاهی هـای خـاص خـود‬ ‫بـوده و مراقبـت از سلامت روانـی خودتـان نیز در ایـن روند از‬ ‫اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫درادامـه چند نکته مفید به نقل از سـایت «ریـچ اوت» اورده‬ ‫شـده کـه بـا رعایـت ان هـا می توانیـد بهتـر بـه افـراد مبتالبـه‬ ‫افسـردگی کمـک کـرده و مراقـب سلامت روانـی خـود نیـز‬ ‫باشـید‪:‬‬ ‫ میـزان ا گاهـی خـود را نسـبت بـه افسـردگی محـک بزنیـد‪.‬‬‫اولیـن قـدم بسـیار مهـم و کاربـردی بـرای کمـک بـه دوسـت‬ ‫افسـرده تان این اسـت که اطالعـات بیشـتری درمـورد ایـن‬ ‫اختالل کسـب کنید‪ .‬این کار به شـما کمک می کند بدانید‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا در ایـن رونـد بـا چـه موضوعـات و موانعـی مواجـه‬ ‫خواهیـد شـد‪.‬‬ ‫ ا گر دوسـت افسـرده شـما تمایل به صحبت کردن دارد به‬‫او گوش بدهید و درمورد وضعیت کلی او سواالتی بپرسید‪.‬‬ ‫می توانیـد سـواالتی ماننـد «چـه کاری می توانـم بـرای کمـک‬ ‫بـه تـو انجـام دهـم؟» و «به نظـر تو چه چیـزی می تواند برایت‬ ‫مفیـد باشـد؟» را مطـرح کنید‪ .‬وقتی می خواهید با دوسـت‬ ‫خود یک مسئله حساس را مطرح کنید‪ ،‬سعی کنید زمان‬ ‫و مکانـی را انتخـاب کنیـد کـه هـر دو راحـت و ارام باشـید؛‬ ‫یکـه صحبـت درمـورد مسـائلی او را ازرده خاطـر‬ ‫در صورت ‬ ‫می کنـد از بیـان ایـن موضوعـات اجتنـاب کنیـد‪.‬‬ ‫ «بی خیال شـدن»‪« ،‬سـرحال امدن» یا «فراموش کردن»‬‫بـرای افـراد مبتالبـه افسـردگی امکان پذیـر نیسـت‪ .‬زمانی کـه‬ ‫سراشپز‬ ‫سوتالچ‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برنج‪ :‬یک استکان‬ ‫اب‪ 10 :‬استکان‬ ‫شیر کم چرب‬ ‫شکر‪ :‬سه استکان‬ ‫عصاره وانیل‪ :‬یک قاشق چای خوری‬ ‫نشاسته‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫شیر‪ :‬یک استکان‬ ‫زرده تخم مرغ‪ :‬یک عدد‬ ‫سرشیر یا کره پاستوریزه‪ 150 :‬گرم‬ ‫توصیه هایی برای مراقبت از بیمار افسرده‬ ‫بـه صحبت هـای ایـن افـراد گـوش می دهیـد به جـای بـه کار‬ ‫بـردن چنیـن عباراتی سـعی کنید از جمالتی همچـون «این‬ ‫ً‬ ‫موضوع باید واقعا سـخت باشـد» یا «من اینجا هسـتم تا به‬ ‫حرف هـای تـو گـوش کنـم» اسـتفاده کنید تا این حـس را به‬ ‫ان هـا منتقل کنید که احساسـات ان هـا را جدی گرفته اید‪.‬‬ ‫یکـه دوسـت افسـرده شـما بـه روانشـناس یـا‬ ‫ در صورت ‬‫یسـت‪.‬‬ ‫روان پزشـک مراجعـه کـرده باشـد‪ ،‬بسـیار عال ‬ ‫می توانید به او بگویید که خدمات مشـاوره انالین و تلفنی‬ ‫نیـز بـرای او در هـر زمـان در دسـترس اسـت‪ .‬در ایـن مـورد‬ ‫تحقیـق کـرده و تمامـی خدمـات حمایتـی در دسـترس را بـه‬ ‫او معرفـی کنیـد‪.‬‬ ‫ ا گـر فکـر می کنیـد دوسـت شـما ممکـن اسـت درمعـرض‬‫خطـر باشـد یـا درمعـرض خطـر اسـیب رسـاندن بـه خـود‬ ‫ً‬ ‫یـا شـخص دیگـری باشـد‪ ،‬فـورا به دنبـال کمـک باشـید و‬ ‫بـه فـردی قابل اعتمـاد و هم چنیـن خدمـات اضطـراری و‬ ‫حمایتـی ایـن موضـوع را اطلاع دهیـد‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬می توانـد‬ ‫ برخـورد بـا شـخصی کـه دچـار افسردگ ‬‫بسـیار ناامیدکننده‪ ،‬فرسـود ه کننده و ناراحت کننده باشد‪.‬‬ ‫شـما تنهـا در صورتـی قـادر بـه کمـک و حمایـت از دوسـت‬ ‫افسـرده خـود خواهیـد بود کـه در ابتدا مراقب سلامت روان‬ ‫خـود باشـید‪.‬‬ ‫مـوارد زیـر را انجـام دهیـد تـا مطمئـن شـوید کـه از سلامت‬ ‫روان مطلوبـی بـرای ایـن اقـدام برخـوردار خواهیـد بـود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫روحیـه خـود را کنتـرل کنیـد‪ :‬ممکـن اسـت واقعا نگـران یک‬ ‫دوسـت مبتالبـه افسـردگی باشـید امـا مهـم این اسـت که بـر‬ ‫میـزان روحیـه و اسـترس خـود نیـز مدیریـت داشـته باشـید‪.‬‬ ‫می توانیـد بـه میـزان روحیـه خـود هـر ‪ ۱۰‬روز یک بـار نمـره‬ ‫تتـر بتوانیـد نحـوه عملکـرد خـود را ارزیابـی‬ ‫دهیـد تـا راح ‬ ‫کنیـد‪ .‬موضوعاتـی کـه از ان هـا لـذت می بریـد را فرامـوش‬ ‫نکنید‪ :‬همیشـه اطمینان حاصل کنید که وقت کافی را به‬ ‫انجـام کارهـای موردعالقـه خـود اختصـاص داده ایـد‪.‬‬ ‫بـرای اسـتراحت وقـت بگذاریـد‪ :‬ارامـش برای کمک به شـما‬ ‫در حـل کـردن مشـکالت و مقابلـه بـا اسـترس بسـیار مفیـد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرزهـا را تعییـن کنیـد‪ :‬قـرار نیسـت ‪ ۲۴‬سـاعت شـبانه روز و‬ ‫هفـت روز هفتـه خود را برای کمک به دوسـت افسـرده خود‬ ‫دراختیار او بگذارید‪ .‬محدودیت هایی را تعیین و مشـخص‬ ‫کنیـد کـه مایـل بـه انجـام چـه کارهایـی بـرای او هسـتید و‬ ‫تمایل به انجام چه کارهایی را ندارید‪ .‬ممکن اسـت برخی‬ ‫سـاعات شـبانه روز نخواهیـد در دسـترس ایـن فـرد باشـید یا‬ ‫نخواهیـد از انجـام برخـی فعالیت هـا یـا شـرکت در برخـی از‬ ‫رویدادهـا‪ ،‬به واسـطه ایـن کار محـروم شـوید؛ بنابرایـن بهتـر‬ ‫اسـت زمان بندی مناسـبی برای کمک به این افراد داشـته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫درخواسـت حمایـت کنیـد‪ :‬بـرای شـما هـم مهـم اسـت کـه‬ ‫یکـه‬ ‫حمایـت عاطفـی خـود را دریافـت کنیـد‪ .‬پـس بـا افراد ‬ ‫بـه ان هـا اعتماد دارید دراین ارتباط صحبت کنیـد و از ان ها‬ ‫کمـک بگیرید‪.‬‬ ‫سوتالچ یک دسر خوشمزه ترکیه ای ست که با برنج و شیر درست می شود‪ .‬این دسر عالوه بر خوشمزه بودنش‪ ،‬طرز تهیه راحتی دارد و غذایی سالم و پرانرژی است‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫برنـج را داخـل قابلمـه بریزیـد و به همراه ‪ 10‬اسـتکان اب روی حرارت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قـرار دهیـد تـا برنج هـا کاملا بـاز شـوند‪ .‬وقتـی اب ان نسـبتا کشـیده‬ ‫شـد‪ ،‬شـیر را اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد و سـپس سـه اسـتکان شـکر را‬ ‫اضافـه کنیـد‪ .‬داخـل کاسـه ای دیگر نشاسـته و یک اسـتکان شـیر را‬ ‫بـا هـم مخلـوط کنیـد‪ .‬زرده و سـفیده تخم مـرغ را از هم جـدا کرده و‬ ‫زرده را داخل ان بریزید و با چنگال یا همزن هم بزنید‪ .‬کم کم چند‬ ‫مالقه از موادی که در قابلمه درسـت کردیم را به مخلوط نشاسـته‬ ‫اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد تـا بـا هـم هم دمـا شـوند‪( .‬ا گـر ان را سـریع‬ ‫اضافـه کنیـم ممکـن اسـت تخم مـرغ و نشاسـته بریده بریده شـود)‪.‬‬ ‫مخلـوط داخـل کاسـه را بـه بقیـه مـواد در قابلمـه اضافه کنیـد و هم‬ ‫بزنیـد‪( .‬هـم زدن را به صـورت مرتـب ادامـه دهید) سرشـیر را بـه مواد‬ ‫ً‬ ‫اضافـه کنیـد و مجـددا هم بزنید تا یکدسـت شـود‪ .‬قابلمـه را از روی‬ ‫حـرارت برداریـد و کـره را در قابلمـه بیندازیـد و هم بزنید تا اب شـود‪.‬‬ ‫حـاال مـواد را بـا اسـتفاده از مالقـه بـه کاسـه های یک نفـره (ظـرف‬ ‫سـوفله) منتقل کنید و در اخر روی هر ظرف یک قاشـق غذاخوری‬ ‫شـیر بریزیـد‪ .‬کاسـه ها را داخـل فـر قـرار دهیـد؛ بـرای انکـه دسـر شـما‬ ‫زیاد خشـک نشـود مقداری اب داخل سـینی فر بریزید (حدود یک‬ ‫فنجـان)‪ .‬سـپس سـینی را به مـدت ‪ 20‬دقیقه در طبقه بـاالی فر قرار‬ ‫دهیـد ( حالـت گریـل فـر را روشـن کنیـد)‪ .‬دسـر ترکیـه ای شـما امـاده‬ ‫اسـت ان را از فـر خـارج کـرده و بگذارید خنک شـود‪ .‬ا گر مایل بودید‬ ‫می توانیـد بعـد از انکـه چنـد سـاعت ان را داخـل یخچـال گذاشـتید‬ ‫سـرو کنیـد‪ .‬نـوش جان!‬ صفحه 10 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دنیای شگفت انگیز قلمی ها!‬ ‫مسعودتوکلی‬ ‫باتری هـای قلمـی سال ه اسـت کـه نیروبخـش طیـف‬ ‫وسـیعی از لـوازم الکترونیکـی خانگـی هسـتند و هرچنـد‬ ‫در این مـدت ازلحـاظ ظاهـری تغییـر چندانـی نکرده انـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امـا تکنولوژی هـای به کاررفتـه در ان هـا کاملا دگرگـون‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن باتری هـا کـه درواقـع نوعـی پیـل خشـک‬ ‫سـیلندری هسـتند‪ ،‬در ابعاد مختلف تولید و به بازار عرضه‬ ‫می شـوند‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛ در این مقالـ ه بـا انـواع باتـری‬ ‫سـیلندری‪ ،‬به خصـوص دو سـایز ‪( AA‬بخوانیـد دابـل ِای)‬ ‫و ‪( AAA‬بخوانیـد تریپـل ِای) کـه در ایـران به ترتیـب بـه‬ ‫«قلمـی» و «نیـم قلمـی» مشـهور هسـتند‪ ،‬اشـنا شـویم‪.‬‬ ‫توجـه داشـته باشـید کـه در سرتاسـر ایـن نوشـتار‪ ،‬منظـور‬ ‫خـاص «باتری هـای‬ ‫نـوع‬ ‫ِ‬ ‫از عبـارت «باتـری»‪ ،‬درواقـع ِ‬ ‫سـیلندری اسـتاندارد» اسـت‪ .‬باتری هـای سـیلندری‪،‬‬ ‫ب هشـکل اشـنایی کـه امـروزه ان هـا را می شناسـیم‪ ،‬اوایـل‬ ‫قـرن بیسـتم میلادی معرفـی و روانـ ه بـازار شـدند‪ .‬در ابتـدا‬ ‫اسـتاندارد خاصـی بـرای ایـن باتری هـا وجـود نداشـت و‬ ‫شـرکت های سـازند ه باتـری‪ ،‬باتری هـای سـیلندری خـود را‬ ‫در انـداز ه دلخـواه تولیـد می کردنـد؛ تـا اینکـه سـازمان های‬ ‫اسـتاندارد ازجمله موسس ه ملی اسـتاندارد امریکا (‪،)ANSI‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۰۷‬اولیـن اسـتانداردها را بـرای ابعـاد باتری هـای‬ ‫سیلندری وضع کردند‪ .‬استاندارد باتری های ‪ AA‬یا قلمی‬ ‫(کـه امـروزه متداول تریـن نـوع باتـری سـیلندری در جهـان‬ ‫ب هشـمار می رونـد) در سـال ‪ ۱۹۴۷‬وضـع شـد؛ هرچنـد ایـن‬ ‫باتری هـا مدت هـا قبـل از استانداردسـازی نیـز به صـورت‬ ‫گسـترده تولیـد و اسـتفاده می شـدند‪ .‬باتری هـای ‪AA‬‬ ‫حـدود پنج سـانتی متر طـول و ‪ ۱٫۳‬سـانتی متر قطـر دارنـد‪.‬‬ ‫وزن باتری هـای قلمـی بسـته بـه نـوع ان هـا متغیـر اسـت و‬ ‫‪۳۱‬گـرم در باتری هـای‬ ‫‪۱۵‬گـرم در باتری هـای لیتیومـی تـا ‬ ‫از ‬ ‫نیکل‪-‬هیدریـد فلـزی می رسـد‪ .‬امـروزه حـدود ‪ ۶۰‬درصـد از‬ ‫باتری هـای الکاالیـن فروخته شـده در جهـان از نـوع ‪AA‬‬ ‫هسـتند‪ .‬باتری هـای ‪ AAAA‬یـا نیم قلـم مـوارد مصـرف‬ ‫بسـیار کمتـری نسـبت بـه دیگر انـواع باتری های سـیلندری‬ ‫دارنـد و هرچنـد از سـال ‪ ۲۰۱۰‬بـه بعـد اندکی به شـهرت ان ها‬ ‫افـزوده شـد ه اسـت؛ امـا همچنـان ب هسـختی می تـوان ان ها‬ ‫را در فروشـگاه های لـوازم الکترونیکـی پیـدا کـرد‪ .‬از ایـن نـوع‬ ‫باتری ها بیشتر در دستگاه های کوچکی چون اشاره گرهای‬ ‫لیزری کوچک‪ ،‬ریموت دزدگیر ماشین‪ ،‬خودکارهای مجهز‬ ‫بـه المـپ ‪ ،LED‬اسـتایلوس ها و امپلی فایرهـای هدفـون‬ ‫استفاده می شود‪ .‬به طورکلی دو دسته باتری قلمی داریم‪.‬‬ ‫دکتر نوراهلل اشراقی‬ ‫جراح مغز و اعصاب‬ ‫کلینیک‬ ‫در جراحی دیسک گردن‬ ‫چه مراحلی را می گذرانیم؟‬ ‫باتری هایغیرشارژی‬ ‫باتری هـای غیـر شـارژی یـا یک بارمصـرف کـه بـا نـام‬ ‫«سـلول های اولیـه» (‪ )Primary Cell‬نیـز شـناخته‬ ‫می شـوند‪ ،‬پـس از یک بـار اسـتفاده دیگـر قابلیـت شـارژ‬ ‫شـدن و اسـتفاده ی مجـدد ندارنـد‪ .‬دلیـل اینکـه ایـن‬ ‫باتری هـا را نمی تـوان شـارژ کـرد‪ ،‬بازگشـت ناپذیر بـودن‬ ‫وا کنـش شـیمیایی تولیدکنند ه الکتریسـیته در ان ه اسـت‪.‬‬ ‫باتری هـای غیـر شـارژی ‪ ۹۰‬درصـد از بـازار ‪ ۵۰‬میلیـارد دالری‬ ‫باتـری را به خـود اختصـاص داده انـد و هرسـال حـدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد عدد از ان ها تولید و روان ه بازار می شود‪ .‬ازجمله‬ ‫باتری هـای قلمـی غیرشـارژی می تـوان بـه باتری هـای‬ ‫روی‪-‬کربـن (‪ )Zinc–Carbon‬اشـاره داشـت کـه قدیمی تریـن‬ ‫باتری هـای خشـک هسـتند کـه بـه تولیـد انبـوه تجـاری‬ ‫رسـیدند‪ .‬ظرفیـت ان هـا در سـایز ‪ AA‬حـدود ‪ ۴۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلی امپـر اسـت‪ .‬باتری هـای الکاالیـن (‪ )Alkaline‬یـا‬ ‫قلیایـی نـوع دیگـری از باتری هـای غیرقابـل شـار ژ هسـتند‬ ‫کـه انـرژی خـود را از وا کنـش بیـن روی و دی ا کسـید منگنـز‬ ‫(‪ )Zn/MnO2‬تامیـن می کننـد‪ .‬البتـه نوعـی از باتری هـای‬ ‫الکاالین با قابلیت شـارژ مجدد نیز وجود دارد؛ اما به اندازه ‬ ‫دیگـر انـواع باتری های شـارژی متداول نیسـت‪ .‬باتری های‬ ‫لیتیومی یکی از جدیدترین انواع باتری های غیرقابل شـارژ‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ .‬در ایـن باتری هـا معمـوال از لیتیـوم به عنـوان اند و‬ ‫منگنـز دی ا کسـید به عنـوان کاتـد اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫باتری هایشارژی‬ ‫باتری هـای بـا قابلیـت شـارژ مجـدد یـا «سـلول های ثانویـه»‬ ‫(‪ )Secondary Cell‬کـه در بـازار بیشـتر بـا نـام «باتری شـارژی»‬ ‫شـناخته می شـوند‪ ،‬باتری هایـی هسـتند کـه می تـوان‬ ‫چندین بـار انـرژی الکتریکـی ذخیره شـده در ان هـا را‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده و مجـددا ان را پـر کـرد‪ .‬فراینـد شـارژ در این باتری ها‬ ‫یسـت که الکتـرود فعـال مثبـت بـا ا کسـید شـدن‪،‬‬ ‫به گونه ا ‬ ‫الکتـرون تولیـد می کنـد و الکتـرود منفـی بـا دریافـت الکتـرون‬ ‫کاهـش (‪ )Redox‬می یابـد و دراین میـان الکترولیـت نقـش‬ ‫ل باتری های‬ ‫بافـر بیـن دو الکتـرود را بازی می کنـد‪ .‬اولین مد ‬ ‫شـارژی «نـرخ خالـی شـدن شـارژ» بسـیار باالیـی داشـتند؛‬ ‫به طوری کـه پیـش از اینکـه به دسـت مشـتری برسـند‪ ،‬روی‬ ‫قفسـه ی فروشـگاه تمام شـارژ ان ها خالی می شـد و کاربران‬ ‫قبل از اولین استفاده مجبور بودند ان ها را ابتدا شارژ کنند؛‬ ‫ً‬ ‫امـا باتری هـای شـارژی امـروزی معمـوال نـرخ خالی شـدن‬ ‫شـارژ بسـیار کم تری دارند‪ .‬عالوه بر قابلیت استفاد ه مجدد‪،‬‬ ‫از جملـه مهم تریـن مزایـای باتری هـای شـارژی نسـبت بـه‬ ‫ً‬ ‫باتری هـای یک بارمصـرف می تـوان بـه ولتـاژ نسـبتا ثابـت‬ ‫ان هـا درطـول مـدت شـارژدهی اشـاره کـرد‪ .‬همچنیـن بـا‬ ‫ً‬ ‫اینکه قیمت اولی ه باتری های شارژی معموال بسیار گران تر‬ ‫از باتری هـای غیـر شـارژی اسـت؛ امـا باتوجه بـه قابلیـت‬ ‫شـارژ مجـدد‪ ،‬هزینـ ه کلـی ان هـا در درازمـدت به مراتـب از‬ ‫باتری هـای غیـر شـارژی ارزان تـر تمـام می شـود‪.‬‬ ‫کو نیم‬ ‫به طورکلـی عمـل جراحی دیسـک گردن‪ ،‬حـدود ی ‬ ‫تـا چهار سـاعت بر اسـاس وسـعت عمل شـما طـول خواهد‬ ‫کشید و به این زمان باید یک تا دو ساعت زمان الزم برای‬ ‫بیهوش کـردن و به هوش امـدن را اضافـه کـرد‪ .‬در مرحلـه‬ ‫اول‪ ،‬پزشـک بیهوشـی می خواهـد کـه بـه پشـت روی‬ ‫میـز جراحـی دراز بکشـید تـا بتوانـد فراینـد بیهوش شـدن‬ ‫شـما را انجـام دهـد‪ .‬پزشـک بـرش کوچکـی را در قسـمت‬ ‫راسـت یـا چـپ گـردن شـما ایجـاد می کنـد و بـا کنـار زدن‬ ‫عضلات گـردن و جمع کـردن نـای‪ ،‬مـری و شـریان ها‬ ‫حفـره ای را در بـه درون سـتون فقـرات در ناحیـه گـردن‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬در نهایت نیز عضالتی که از قسمت جلوی‬ ‫سـتون فقـرات محافظـت می کننـد‪ ،‬برداشـته شـده و کنـار‬ ‫زده می شـوند تـا پزشـک بتوانـد به خوبـی دیسـک و مهـره‬ ‫اسـتخوانی را مشـاهده کنـد‪ .‬جـراح با اسـتفاده از دسـتگاه‬ ‫رادیولـوژی‪ ،‬محـل دقیـق دیسـک و مهـره اسـیب دیده را‬ ‫مشـخص می کنـد‪ .‬اسـتخوان های مهـره در قسـمت زیـر و‬ ‫بـاالی دیسـک اسـیب دیده بـه کمک دسـتگاه مخصوص‬ ‫جـدا می شـوند‪ .‬پزشـک‪ ،‬الیـه خارجـی دیسـک را بـرش‬ ‫می زننـد و بـه کمـک وسـایل مخصـوص جراحـی حـدود‬ ‫دو سـوم از دیسـک را خارج و به کمک یک میکروسـکوپ‬ ‫جراحـی‪ ،‬موضـع مورد نظـر را بررسـی می کنـد تـا بقایـای‬ ‫دیسـک را نیـز خـارج کنـد‪ .‬رباط هایـی کـه در قسـمت‬ ‫پشـت مهـره قـرار دارنـد‪ ،‬برداشـته می شـوند تـا پزشـک‬ ‫بتوانـد بـه کانـال نخاعـی دسترسـی پیـدا کـرده و بقایـای‬ ‫دیسـک کـه بـه اعصـاب سـتون فقـرات فشـار وارد می کنند‬ ‫را خـارج کنـد‪ .‬سـپس اقـدام به رفـع زائده های اسـتخوانی‬ ‫می کنـد کـه باعـث فشـار بـه ریشـه عصـب هسـتند‪ .‬بـه‬ ‫کمـک دریـل مخصـوص جراحـی سـوراخی کـه اعصـاب‬ ‫نخاعـی از ان خـارج می شـوند را بـزرگ می کنـد‪ .‬بـه ایـن‬ ‫ی گفتـه می شـود کـه فضـای بیشـتری‬ ‫روش فورامینوتومـ ‬ ‫را بـرای اعصـاب مهیـا می کنـد‪ .‬سـپس پزشـک یـک‬ ‫دیسـک مصنوعـی را کـه از مـواد سـنتتیک (مصنوعـی)‬ ‫سـاخته شـده‪ ،‬درون فضـای خالـی دیسـک قـرار می دهد‪.‬‬ ‫داخـل دیسـک مصنوعـی از اسـتخوان یـا مـواد سـنتتیک‬ ‫پـر می شـود تـا پـس از چند مـاه مهره هـای بـاال و پائیـن‬ ‫ً‬ ‫دیسـک بـه هـم چسـبانده شـوند‪ .‬نهایتا پزشـک اقـدام به‬ ‫بخیـه زدن عضلات و پوسـت خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫قدرت مثبت اندیشـی بر زندگی انسـان ها بسـیار شـگفت انگیز اسـت‪ .‬مثبت اندیشـی‪ ،‬نه تنها کارایی‪ ،‬خالقیت و تصمیم گیری انسـان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بلکه‬ ‫ً‬ ‫بـر میـزان شـادی و رضایـت و درنتیجـه سلامت جسـمی شـما نیـز تاثیـر می گـذارد؛ ازسـوی دیگر خوش بین هـا تقریبـا در همـه جنبه هـای زندگـی بهتـر از بدبین هـا عمـل‬ ‫ً‬ ‫می کننـد و معمـوال بـه موفقیت هـای بیشـتری نائـل شـده و بـا شـادی از موفقیت هـای اجتماعی‪ ،‬لـذت می برند‪.‬‬ ‫شاد زیستن‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫مغـز بـرای خلـق شـادی طراحـی نشـده بلکـه بـرای حفـظ بقـا تکامل یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫نهـای شـادی را ذخیـره و در هنـگام نیازهـای حیاتـی از ان هـا اسـتفاده‬ ‫هورمو ‬ ‫نهـای شـادی را تحریـک کنیـم‪.‬‬ ‫می کنـد‪ .‬پـس بیاموزیـم چطـور هورمو ‬ ‫نوشـتن‪ ،‬باورهـا را نهادینـه می کند‪ 60.‬ثانیـه از روز خـود را بـه نوشـتن یـک‬ ‫یادداشت صرف کنید و در اخر ان‪ ،‬یک تعریف از خود بنویسید یا از برخی‬ ‫از کلمـات دلگرم کننـده اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه قدردانـی‪ ،‬نتایـج فوق العـاده ای به دنبـال‬ ‫دارد‪ .‬شـکرگزاری نه تنهـا ذهـن شـما را نسـبت بـه دیگـران خوش بیـن؛ بلکـه از‬ ‫یهـای انسـداد شـرایین هـم جلوگیـری می کنـد‪ .‬قدردانی کردن شـما را از‬ ‫بیمار ‬ ‫درون شـاد می کنـد‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬باید فقط افراد مثبـت را در اطرافتان نگه دارید؛‬ ‫ازانجا کـه حـال خـوب و بد مسر ‬ ‫کسـانی که بتواننـد الهام بخـش باشـند و بـه شـما انگیـزه بدهنـد‪ ،‬نـه کسـانی که الگـوی‬ ‫یشـود» اسـت‪.‬‬ ‫یشـان « می دانـم نم ‬ ‫رفتار ‬ ‫یکـی بهتریـن را ههـای شادزیسـتن این اسـت که زمانـی مفیـد بـه انجـام عالیق خـود اختصاص‬ ‫دهیـد‪ .‬مهـم نیسـت کـه مطالعـه باشـد یـا اشـپزی‪ ،‬ورزش کـردن یـا گـردش بـا دوسـتان؛ فقـط‬ ‫یسـت بـه ان عالقـه داشـته باشـید‪.‬‬ ‫کاف ‬ صفحه 11 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد؛‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫بی نیازی بیمه شدگان به دفترچه کاغذی از ابتدای تیرماه‬ ‫بهره برداری از بیمارستان ‪ ۳۲۹‬تختخوابی فیروزابادی شهرری‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۳۲۹‬تختخوابی فیروزابادی شـهرری با حضور انوشـیروان محسـنی بندپی؛ اسـتاندار‬ ‫تهران و سـید کامل تقی نژاد؛ معاون توسـعه وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس توسـط رئیس جمهـوری بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫در این مراسـم اظهـار داشـت‪« :‬بیمارسـتان فیروزابـادی پس از دودهه عملیـات عمرانی و تجهیز به‬ ‫بهره بـرداری رسـید»‪ .‬حسـین توکلـی کجانی گفت‪« :‬این بیمارسـتان با اعتبـار ‪۹۸۰‬میلیاردتومان از‬ ‫محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬اعتبارات ملی و فرمانداری شهرستان ری احداث و تجهیز‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بیمارسـتان فیروزابـادی به عنـوان پیشـرفته ترین بیمارسـتان جنـوب‬ ‫تهـران انـواع خدمـات درمانـی را بـه سـا کنان شهرسـتان و سـایر مناطـق جنوبـی تهـران می دهد»‪.‬‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت گفت‪« :‬چاپ دفترچه کاغذی بیمه سالمت‬ ‫در صندوق هـای کارکنـان دولـت‪ ،‬صنـدوق بیمـه سلامت ایرانیـان و صنـدوق سـایر اقشـار از ابتـدای‬ ‫تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬درراسـتای الکترونیکی شـدن خدمـات سـازمان بیمـه سلامت متوقـف می شـود و ایـن‬ ‫بیمه شـدگان بـرای دریافـت خدمـات نیـازی بـه دفترچـه کاغـذی بیمـه سلامت نخواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫مهـدی رضایـی دربـاره فراینـد کاهش نیاز به دفترچه های کاغذی بیمه سلامت افزود‪« :‬درراسـتای‬ ‫تحقـق قانـون برنامـه ششـم توسـعه و همچنیـن قانـون برنامـه بودجـه سـال ‪ ،۱۴۰۰‬سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت مکلـف اسـت کـه خدمات را به صـورت الکترونیک ارائه کند کـه دراین زمینه‪ ،‬کاهش نیاز به‬ ‫دفترچه هـای کاغـذی بیمـه سلامت نیـز باید محقق شـود»‪.‬‬ ‫حیات وحشاصفهاندرگیرخشکسالی ست‬ ‫حیوانات تشنه در اغوش مرگ‬ ‫نداسپاهی‬ ‫این روزهـا کـه مسـئوالن دغدغـه تامیـن اب شـرب شـهرها‬ ‫و روسـتاها را دارنـد و از جیـره بنـدی اب سـخن می گوینـد‪،‬‬ ‫خشکسـالی‪ ،‬گلوی طبیعت رنجور را بی رحمانه می فشـارد‪.‬‬ ‫خشکسـالی در بیـن عوامـل مختلـف تهدید کننـده جمعیـت‬ ‫و گونه هـای حیات وحـش کشـور از جملـه تخریـب زیسـتگاه‪،‬‬ ‫تصادفات جاده ای و شکار غیر مجاز‪ ،‬مهم ترین عامل تهدید‬ ‫حیات وحش ایران است‪ .‬یکی از خشک ترین تابستان های‬ ‫پنج دهـه اخیـر ایـران در پیش اسـت و تشـنگی از هم ا کنون بر‬ ‫مناطق حفاظت شـده و زیسـتگاه های حیات وحش اسـتان‬ ‫اصفهـان غلبـه کـرده اسـت‪ .‬بی ابـی امسـال حیات وحـش را‬ ‫بیشـتر از همیشـه تهدیـد می کنـد‪ .‬پوشـش گیاهـی حتـی در‬ ‫برخـی مناطـق از بیـن رفتـه اسـت و اهوهـا‪ ،‬جبیرهـا‪ ،‬قـوچ و‬ ‫میش هـا بـرای رفـع عطـش و گرسـنگی بـه مـزارع کشـاورزی و‬ ‫محـدوده مناطـق مسـکونی پنـاه می برنـد‪ .‬نه تنهـا وحـوش‬ ‫علفخـوار بلکـه بـی ابـی تداعـی مـرگ بـرای سـایر گونه هـای‬ ‫حیات وحـش از جملـه گوشـتخواران‪ ،‬سگ سـانان و‬ ‫گربه سـانان و همچنیـن پرنـدگان و خزنـدگان اسـت‪.‬‬ ‫اصفهان با اقلیمی خشـک و نیمه خشـک دارای ‪ ۲۲‬منطقه‬ ‫تحـت مدیریـت محیـط زیسـت و شـکار ممنـوع در مسـاحت‬ ‫دو میلیـون و ‪ ۲۸۰‬هزار هکتـار اسـت کـه از مناطـق معتـدل‬ ‫کوهسـتانی تـا بیابانـی و کویـر گسـترده شـده اسـت‪ .‬برپایـه‬ ‫امـار هواشناسـی اسـتان‪ ،‬امسـال ‪ ۸۰‬درصـد اسـتان درگیـر‬ ‫خشکسـالی کـم تـا بسـیار شـدید اسـت واز ابتـدای سـال ابـی‬ ‫‪ ۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬سهم اصفهان از بارندگی ها ‪ ۱۰۶‬میلی متر بوده و‬ ‫ایـن اسـتان بـر اثـر تشـدید خشکسـالی ‪ ۳۳‬درصد و نسـبت به‬ ‫بلند مدت ‪ ۲۹‬درصد کاهش بارندگی دارد‪ .‬با کاهش بارندگی‬ ‫و خشکسـالی شـدید‪ ،‬ابدهی چشـمه ها در مناطق حفاظت‬ ‫شـده کاهـش یافتـه و بسـیاری از چاه هـا خشـک شـده اند‪.‬‬ ‫این روزها تشـنگی حیات وحش را از زیستگاه هایشـان فراری‬ ‫داده و حیوانـات بـه هـوای اب و غـذا در اغـوش مـرگ می روند‪.‬‬ ‫حسـین ا کبـری؛ معـاون پایـش و نظـارت اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان می گویـد‪« :‬اسـتان اصفهـان بـه‬ ‫لحاظ اقلیمی و بارش درگیر خشکسـالی های بسـیار شـدید و‬ ‫متوالی شـده اسـت که فشار مضاعفی را بر عرصه های زیست‬ ‫محیطـی وارد می کنـد‪ ،‬سـال ابی ‪ ۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬بی سـابقه ترین‬ ‫خشکسالی و فرا گیر در سطح استان اصفهان شاهد هستیم‬ ‫و مناطـق حفاظـت شـده و عرصه هـای محیـط زیسـتی نیـز‬ ‫از ایـن معضـل مسـتثنی نیسـت و به شـدت درگیر نـد»‪ .‬وی‬ ‫می افزایـد‪« :‬شـدت خشکسـالی در مناطـق چهارگانـه تحـت‬ ‫مدیریـت از بسـیار شـدید تـا حـاد و بحرانـی متفـاوت اسـت و از‬ ‫غـرب و جنـوب غـرب اسـتان هرچـه به سـمت مناطق شـرقی‬ ‫یتـر بـوده و حفاظـت عرصه هـای‬ ‫برویـم خشکسـالی بحران ‬ ‫زیسـت محیطـی را بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫هشدار دربارهشیوعبیماری هایمرگبار بینحیات وحش‬ ‫معـاون پایـش و نظـارت اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫اصفهـان خاطرنشـان می کنـد‪« :‬خشکسـالی های فرا گیـر‪،‬‬ ‫اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـر مناطـق محیـط زیسـتی‬ ‫داشـته از جملـه اینکـه تولیـد گیاهـی (علوفـه) و منبـع غذایی‬ ‫حیات وحش به شـدت کاهش یافته اسـت و حتی در برخی‬ ‫مناطق شـرقی اسـتان به صفر رسـیده است‪ .‬منابع ابی نیز بر‬ ‫اثر خشکسالی های پی در پی رو به خشکی می رود و سختی‬ ‫تامیـن اب پایـدار بـرای حیات وحـش را دو چنـدان می کنـد‪.‬‬ ‫ورود و چـرای دام هـای اهلـی و اسـتفاده مشـترک دام هـا از‬ ‫ابشـخورهای حیات وحـش‪ ،‬وحـوش منطقه حفاظت شـده‬ ‫کاله قاضـی را در دو سـال اخیـر درگیـر بیمـاری مرگبـار طاعـون‬ ‫نشـخوار کننـدگان کوچـک کـرده و بر اسـاس اخریـن امارهـا‬ ‫بیـش از ‪ ۶۰۰‬راس کل و بـز بـر اثـر ایـن بیمـاری تلـف شـدند»‪.‬‬ ‫ا کبـری ادامـه می دهـد‪« :‬مـا بـا بضاعـت و نیرویـی کـه داریـم‪،‬‬ ‫محیط بانـان و کارشناسـان مـا شـبانه روزی در حال حفاظت‬ ‫هسـتند؛ امـا وقتی وحـوش به ناچار از مناطق حفاظت شـده‬ ‫دور شـوند مشـکالت عدیـده ای برای حفاظـت ایجاد می کند‬ ‫زیـرا هنگامـی کـه از چتـر حفاظتـی خـارج می شـوند ممکـن‬ ‫است در دام شکارچیان بیافتند و یا بر اثر تصادفات جاده ای‬ ‫تلـف شـوند؛ معضلـی کـه در حاشـیه جـاده مناطـق موتـه‪،‬‬ ‫قمیشلو و عباس اباد شاهد هستیم»‪ .‬معاون پایش و نظارت‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه امسال‬ ‫شـرایط بسـیار سـختی در مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت‬ ‫اسـتان ایجـاد شـده و بـی شـک حفاظت پایـدار ایـن عرصه ها‬ ‫نیازمنـد مشـارکت همـه اقشـار و حمایت مسـئوالن در تامین‬ ‫اعتبـارات الزم بـرای بـرون رفـت از مشـکالت و کاهـش اثـرات‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار می کنـد‪« :‬مـا بـرای تامیـن علوفـه‬ ‫خشکسال ‬ ‫حیات وحش و اب پایدار به شدت نیازمند اعتبارات مناسب‬ ‫هستیم»‪.‬‬ ‫مردمومسئوالنبرایحفظمیراثطبیعی کمک کنند‬ ‫ا کبـری می افزایـد‪« :‬بـرای تامیـن اعتبـارات مـورد نیـاز از طریـق‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اصفهـان و‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور پیگیـری کردیـم و با‬ ‫سازمان مدیریت بحران کشور مکاتباتی شده که امید است‬ ‫ایـن تالش هـا نتیجـه بخش باشـد؛ اما با وجـود پیگیری های‬ ‫تا کنـون مـا در سـطح اسـتانی و ملـی بـرای اسـتفاده از هـر‬ ‫ظرفیتـی بـرای تامیـن اعتبـارات‪ ،‬مشـکل انقـدر فرا گیـر اسـت‬ ‫کـه بـه شـدت نیازمنـد همراهـی مـردم‪ ،‬نهادهـای حقیقـی و‬ ‫حقوقی هسـتیم‪ .‬امسـال شـرایط به گونه ای است که پویش‬ ‫لتـر از سـال های قبل باشـد تـا با کمک‬ ‫نـذر طبیعـت بایـد فعا ‬ ‫عوامـل و کارشناسـان محیط زیسـت و برنامـه ریزی هـا و هـم‬ ‫افزایی مردم و مسئوالن این شرایط سخت را با اثرات کمتری‬ ‫پشـت سـر بگذاریـم»‪ .‬وی با بیان اینکـه در سـطح مناطـق‬ ‫حفاظت شـده تعـدادی زیـادی ابشـخور‪ ،‬اب انبـار و چـاه اب‬ ‫وجـود دارد کـه ابدهـی چندانـی نـدارد‪ ،‬می افزاید‪« :‬این منابع‬ ‫ابـی بـرای حیات وحـش تا به حـال به صـورت پایـدار نگهـداری‬ ‫شـده؛ امـا خشکسـالی های پی د رپـی سـال های اخیـر سـبب‬ ‫شـده کـه درصـد قابل توجهـی از ایـن چاه هـا خشـک شـود‬ ‫و امسـال نیـز بـا شـروع فصـل گرمـا ممکـن اسـت بـا سـرعت‬ ‫بیشـتری ایـن مناطـق رو بـه خشـکی رود»‪ .‬وی می گویـد‪:‬‬ ‫«اداره محیط زیست بی وقفه الیروبی این چشمه ها‪ ،‬پاکیزه‬ ‫نگه داشـتن انها را در دسـتور کار دارد؛ اما به هر حال با توجه به‬ ‫پرا کندگـی گسـترده منابـع ابـی و تعـداد زیـاد انهـا و شـرایط‬ ‫سـخت بیابـان و کوهسـتان ها‪ ،‬بـه شـدت نیازمنـد کمـک و‬ ‫مساعدت مسئوالن در تامین اعتبارات و همراهی و همدلی‬ ‫مـردم در حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫تشنگیحیات وحشوتعدیشکارچیانبهزیستگاه ها‬ ‫عصر پنجم خردادماه‪ ،‬شکارچیان در تعقیب و گریز اهوهای‬ ‫تشـنه ای کـه در جسـت وجـوی اب و غـذا در روسـتاهای‬ ‫محـدوده منطقـه قمیشـلو راه گـم کـرده بودنـد‪ ،‬بـا محیـط‬ ‫بـان رضاقلـی خسـروی درگیـر شـدند و او را بـا ضربـات شـدید‬ ‫چـوب و چمـاق از ناحیـه سـر مصـدوم کـرده و متواری شـدند‪.‬‬ ‫ایـن حادثـه دومیـن درگیـری خونیـن شـکارچیان مسـلح بـا‬ ‫محیـط بانـان ایـن منطقـه در کمتـر از ‪ ۲۰‬روز گذشـته بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬مرتضی جمشـیدیان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط‬ ‫زیسـت اسـتان اصفهان می گویـد‪« :‬وحوش علفخـوار به دلیل‬ ‫خشکسالی به مزارع اطراف مناطق‪ ،‬برای دسترسی به اب و‬ ‫علوفه پناه می برند و این امر برخی از متخلفان شـکار و صید‬ ‫را بـه تعـدی بـه ایـن مناطـق ترغیـب می کنـد»‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫«براسـاس سرشـماری سـال ‪ ۱۳۹۹‬تنهـا حـدود ‪ ۴۴‬هـزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫راس اهـو‪ ،‬جبیـر‪ ،‬کل و بـز و قـوچ و میـش در مناطـق محیـط‬ ‫زیسـت اصفهـان زیسـت می کننـد‪ .‬حیات وحـش اسـتان‬ ‫امسـال نیـز زاد اوری داشـتند؛ ولـی با توجه بـه شـرایط موجـود‬ ‫معلوم نیسـت بتوانند بچه های خود را شـیر داده‪ ،‬نگهداری‬ ‫و بـزرگ کننـد»‪ .‬جمشـیدیان با بیان اینکـه هـر روز بـا تانکـر بـه‬ ‫ابشـخورهای حیات وحـش در مناطـق ابرسـانی می کنیـم‪،‬‬ ‫می افزایـد‪« :‬برخـی از ایـن ابشـخورها نیاز به مرمت و بازسـازی‬ ‫دارد و برای حفظ حیات در عرصه های محیط زیست تامین‬ ‫اعتبـارات ضـروری اسـت و مـا در این بـاره از طریـق سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت و مدیریـت بحـران کشـور پیگیـری کردیـم»‪.‬‬ ‫برایطبیعتنذر کنیم‬ ‫همچنیـن مهـدی دادخـواه تیرانـی؛ نماینـده مجمـع فعاالن‬ ‫زیسـت محیطـی ایـران و مدیرعامـل انجمـن دوسـتداران‬ ‫محیـط زیسـت شهرسـتان تیـران و کـرون می گویـد‪« :‬سـال‬ ‫جـاری کاهـش بـارش بـاران‪ ،‬وقـوع خشکسـالی شـدید در‬ ‫منطقـه و فقـر مراتع و تعـرض دامـداران به مراتع پناهگاه های‬ ‫حیات وحـش و محـدود شـدن منابـع غذایـی و حتـی ابـی‬ ‫در طبیعـت سـبب شـده تـا وحـوش بـه حاشـیه روسـتاها و‬ ‫نزدیکـی مناطـق مسـکونی کشـانده شـوند»‪ .‬وی می افزایـد‪:‬‬ ‫«بـا گشـت و پایـش مناطـق حیات وحش پارک ملی قمیشـلو‬ ‫و منطقـه شـکارممنوع پلنـگ گالـون در روزهـای اخیـر حدود‬ ‫پنجـاه راس اهـو کـه از محـدوده حفاظتـی خـارج شـده بودند‬ ‫بـه داخـل منطقـه هدایـت شـدند»‪ .‬این فعال محیط زیسـت‬ ‫خاطرنشـان می کنـد‪« :‬نخسـتین اقدامی که بایـد در مواجهه‬ ‫بـا حیات وحـش در مناطـق مسـکونی انجـام داد تمـاس بـا‬ ‫شـماره ‪ ۱۵۴۰‬ادارات محیط زیسـت و گزارش موقعیت و گونه‬ ‫جکـردن امـن‬ ‫مشـاهده شـده اسـت تـا ان هـا نسـبت بـه خار ‬ ‫حیـوان از منطقـه سـکونتگاهی و بازگردانـدن ان بـه زیسـتگاه‬ ‫خـود اقـدام کننـد»‪ .‬دادخـواه با بیان اینکـه افـراد در صـورت‬ ‫رویارویـی بـا حیات وحش به هیچ عنوان نباید باعث تحریک‬ ‫و ازار و اذیـت ان هـا شـوند‪ ،‬می گویـد کـه در تلاش اسـت تـا‬ ‫بـا جمـع اوری کمک هـای مردمـی منطقـه بتـوان بـرای لـب‬ ‫تشـنگان حیات وحـش قمیشـلو اب و علوفـه تامیـن کـرد‪.‬‬ ‫کاهـش اثـرات خشکسـالی بـر حیات وحـش و حفـظ محیـط‬ ‫زیسـت تنها با اعتبار محدود اداره کل محیط زیسـت اسـتان‬ ‫تاثیـر جـدی نخواهـد داشـت و نیاز اسـت مردم با مشـارکت در‬ ‫طـرح نـذر طبیعـت با اهـدای مخزن ذخیـره اب‪ ،‬تامیـن اب و‬ ‫علوفـه به صـورت دسـتی بـرای حیات وحش‪ ،‬از خطـر انقراض‬ ‫انهـا جلوگیـری کنند‪.‬‬ صفحه 12 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫منطقهپیچه بنالموت‬ ‫لشـرقی‬ ‫«پیـچ بـن» منطقـه ییالقـی و مرتفـع در شما ‬ ‫المـوت بـا ارتفاعـی بیـش از ‪ ۲۵۰۰‬متر اسـت‪ .‬این روسـتا‬ ‫در نزدیگـی گردنـه سـلح انبـار‪ ،‬مـرز اسـتان قزویـن و‬ ‫اسـتان مازندران اسـت‪ .‬کاروانسرای «پیچه بن» که در‬ ‫منطقـه واقـع شـده‪ ،‬از دوره قاجـار اسـت کـه به عنـوان‬ ‫یکـی از اثـار ملـی ایـران به ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حدیث باقری ‪ /‬ایسنا‬ ‫تاکید معاون جوانان ورزش لرستان بر افزایش سمن ها در استان‬ ‫راه یابیروشندل گلستانی‬ ‫بهپار المپیکتوکیو‬ ‫در حـوزه ورزش و جوانـان لرسـتان در رونـد ثبـت قـرار دارد و‬ ‫پیگیر بازگرداندن خانه های جوان در سـطح شهرسـتان ها‬ ‫هسـتیم»‪ .‬حشـمت اهلل امان الهـی گفـت‪« :‬بـا اقدامـات‬ ‫موثری که در معاونت امور جوانان ورزش وجوانان اسـتان‬ ‫انجام گرفته شاهد تغییر و تحوالت خوبی در حوزه جوانان‬ ‫هسـتیم»‪ .‬در نشسـت هم اندیشـی سـازمان های مـردم‬ ‫نهـاد حـوزه ورزش و جوانـان اسـتان که در هتل گردشـگری‬ ‫و جهانگـردی خرم ابـاد بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫برگزار شده بود‪ ،‬مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به‬ ‫نقش سمن ها در توسعه و پیشرفت جامعه ضمن دعوت‬ ‫از سـمن های حوزه جوانان اسـتان به همدلی ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«بـا اقدامـات موثـری کـه در معاونـت امـور جوانـان ورزش‬ ‫و جوانـان اسـتان انجـام گرفتـه‪ ،‬شـاهد تغییـر و تحـوالت‬ ‫خوبـی در حـوزه جوانـان هسـتیم»‪ .‬امان الهـی با اشـاره به‬ ‫جمعیـت ‪۶۰۵‬هـزار و ‪ ۹۸۶‬نفـر جـوان لرسـتان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«سـازمان های مردم نهـاد می تواننـد نقـش موثـری در‬ ‫مطالبـه بحـق جوانان از دسـتگاه های متوالی امـور جوانان‬ ‫در حوزه هـای اشـتعال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬مسـکن‪ ،‬اوقـات فراغـت‪،‬‬ ‫کاهـش اسـیب های احتماعـی و ‪ ...‬داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫امان الهـی خاطر نشـان کـرد‪« :‬سـال ‪ ۹۹‬تعـداد ‪ ۳۳‬سـمن‬ ‫ثبـت شـده وجـود داشـت کـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا ثبـت چهـار‬ ‫سـمن دیگـر ایـن تعـداد به ‪ ۳۷‬سـمن ثبت شـده در اسـتان‬ ‫رسـیده اسـت و در حال حاضر تعداد ‪ ۲۱‬سـمن در روند ثبت‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬امان الهـی با اشـاره به مهم ترین برنامه های اجرا‬ ‫شـده ملـی در حـوزه معاونـت امـور جوانـان ورزش و جوانان‬ ‫اسـتان ‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ ۳۵۳« :‬برنامـه متنـوع فرهنگـی و‬ ‫مناسـبتی و اموزشـی و همچنین رونمایی از کتاب نردبان‬ ‫ترقـی (جـوان و مهدویـت) و برگـزاری مسـابقات فرهنگـی از‬ ‫جملـه برنانه هایـی بـود کـه اجـرا شـدند»‪ .‬او در ادامـه بـه‬ ‫موفقیـت سـمن های لرسـتان به عنـوان سـمن های برتـر‬ ‫در جشـنواره های ملـی ماننـد جشـنواره اتفـاق ‪ ۳‬و تجلیـل‬ ‫از سـمن های برتـر حـوزه عشـایر کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«همچنیـن کسـب رتبـه اول در بیـن اسـتان هـا بـه خاطـر‬ ‫اجـرای دقیـق و درسـت طـرح شـتاب دهی کسـب وکار‬ ‫جوانـان لرسـتان بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی اسـتان ‪،‬‬ ‫اجـرای دقیـق بیـش از ‪ ۱۰۰‬مـورد رویداد هـای اموزشـی‬ ‫مجـازی و اسـتارتاپ ها در فـاز ترویـج و ‪ ۸۰‬مـورد در فـاز‬ ‫نـو اوری و همچنیـن برگـزاری ‪ ۱۴۱‬مـورد کارگاه هـای ازدواج‬ ‫از جملـه اقدامـات موثـر دیگـر انجـام گرفتـه در سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـرای سـمن ها توسـط معاونـت امـور جوانـان اسـتان بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬بحـث امـوزش و توانمندسـازی‬ ‫و مهارت امـوزی و همچنیـن برگـزاری کارگاه هـای اموزشـی‬ ‫یسـت کـه سـمن ها بایـد بـه سـمت انهـا‬ ‫ازجملـه موارد ‬ ‫حرکـت کننـد»‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان‪:‬‬ ‫«به همین سادگی» از تابستان گرم‪ ،‬بدون خاموشی عبور کنیم‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫سـخنگوی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان بااشـاره به‬ ‫اغـاز زودهنـگام مـوج گرمـا در بهـار ‪ 1400‬گفـت‪« :‬مصـارف‬ ‫خانگی و وسایل سرمایشی به خصوص در مناطق گرم نیز‬ ‫به دلیل گرمای شدید زودتر از سال گذشته وارد مدار شده‬ ‫کـه جبـران تـداوم مصـرف بی رویـه انـرژی یـا بایـد ازطریـق‬ ‫خاموشـی دادن بـه مشـترکان انجـام شـود یـا بـا مدیریـت‬ ‫بهینه مصرف و همراهی هدفمند مردم‪ ،‬متوسـط مصرف‬ ‫کاهش یافته و تعادل در تولید و مصرف برق ایجاد شـود»‪.‬‬ ‫مهنـدس امیر رمضانی گفت‪« :‬عالوه براین به دلیل کاهش‬ ‫نـزوالت اسـمانی بخشـی از ظرفیـت نیروگاه هـای برق ابـی‬ ‫کشـور نیـز امسـال دراختیـار نیسـت و برهمین اسـاس‬ ‫‪۳۶‬درصـد از منابـع ابـی کشـور کمتـر شـده کـه بـا کاهـش‬ ‫فعالیـت نیروگاه هـای برق ابی‪ ،‬تـراز تولید و مصرف به میزان‬ ‫چهارهـزار مـگاوات کمتـر شـده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کشف ‪ 61‬دستگاه استخراج ارز دیجیتال‬ ‫معـاون بهره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫برق گلسـتان از کشـف ‪ ۶۱‬دسـتگاه ماینر طی مانور یک روزه‬ ‫در اسـتان خبـر داد‪ .‬بهـرام قائمـی اظهـار کـرد‪« :‬در مانـور‬ ‫جمع اوری دستگاه های غیرمجاز رمزارز دیجیتال هم زمان‬ ‫با سراسـر کشـور‪ ،‬طی بازرسی های صورت گرفته ‪ ۶۱‬دستگاه‬ ‫استخراج ارز غیرمجاز (ماینر) در استان کشف و ضبط شد»‪.‬‬ ‫معـاون بهره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق گلسـتان توضیـح داد‪« :‬دسـتگاه های اسـتخراج ارز‬ ‫دیجیتـال ازجملـه عوامـل افزایش مصرف برق هسـتند و در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۹۰۰‬دسـتگاه اسـتخراج ارز دیجیتال کشـف‬ ‫و شناسـایی شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده های‬ ‫احتمالـی‪ ،‬نظـارت بـر مناطـق مشـکوک و پرمصـرف بـرق را‬ ‫تشـدید کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معـاون جوانـان ورزش لرسـتان گفـت‪« :‬افزایـش تعـداد‬ ‫سـازمان های مـردم نهـاد جوانـان در اسـتان باعـث‬ ‫افزایـش کالس هـای اموزشـی شـده کـه بـر حل اسـیب های‬ ‫اجتماعی جوانان موثر اسـت»‪ .‬مجید زهره ای در نشسـت‬ ‫هم اندیشـی سـازمان های مـردم نهـاد حـوزه ورزش و‬ ‫جوانـان اسـتان کـه در هتـل جهانگـردان خرم ابـاد برگـزار‬ ‫شـده بود با تا کید بر همدلی بین سـمن های حوزه جوانان‬ ‫اسـتان‪ ،‬اظهارکـرد‪« :‬امـاده شـنیدن مطالبـات سـمن ها‬ ‫هسـتیم»‪ .‬او با بیان اینکـه سـمن ها در برگـزاری کارگاه هـای‬ ‫اموزشـی ازدواج از سـرفصل های متنوع تـری اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬فعالیـت سـمن ها در بحـث کارگاه هـای‬ ‫اموزشـی قبـل ‪ ،‬حیـن و بعـد از ازدواج بایـد از سـرفصل های‬ ‫متنوع تـری اسـتفاده کـرده و جذابیـت داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫زهره ای با اشـاره به بحث اسـیب های اجتماعی در استان ‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬استان جوانی مانند لرستان در حل مسائل‬ ‫اجتماعی نیازمند کالس های اموزشـی اسـت که الزمه ان‬ ‫افزایـش تعـداد سمن ها سـت» ‪ .‬معـاون امور جوانـان ورزش‬ ‫و جوانـان لرسـتان با تا کید بـر لـزوم افزایـش سـمن ها در‬ ‫سـطح اسـتان ‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪« :‬افزایـش تعداد سـمن ها‬ ‫باعـث افزایـش تعـداد کالس هـای اموزشـی موثـر اسـت کـه‬ ‫بـر حـل اسـیب های اجتماعـی تاثیرگـذار اسـت»‪ .‬زهـره ای‬ ‫با بیان اینکـه مجـوز فعالیـت برخـی از سـمن ها بـه دالیلـی‬ ‫ماننـد افزایـش سـن مسـئولین و دبیـران ایـن سـمن ها بـه‬ ‫اتمام رسـیده که بر روی تعداد سـمن های استان تاثیرگذار‬ ‫اسـت ‪ ،‬گفـت‪« :‬در این زمینـه مجـوز سـمن هایی را کـه تمام‬ ‫شـده اند را جبـران می کنیـم و در عین حـال تعـداد سـمن‬ ‫هـا را نیـز افزایـش می دهیـم «‪ .‬او بیـان کـرد‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫کیفیـت کار سـمن های جدیـد افزایـش یافته و مسـئولین و‬ ‫اعضـای ایـن سـمن ها حـرف بـرای گفتـن دارنـد»‪ .‬زهـره ای‬ ‫در ادامـه بـه بحـث خانه هـای جـوان در اسـتان اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬در تلاش بـرای راه اندازی و بازگرداندن خانه های‬ ‫جـوان در شهرسـتان ها هسـتیم»‪ .‬معـاون امـور جوانـان‬ ‫ورزش و جوانـان لرسـتان با اشـاره توانمند سـازی سـمن ها ‪،‬‬ ‫یاداور شـد‪« :‬سـمن ها نقش موثری در مشـارکت ها از جمله‬ ‫بحـث انتخابـات دارنـد وا گـر سـمن ها بحـث مشـارکت خود‬ ‫را بـا محتـوا پیـش ببرنـد‪ ،‬بر روی حل مسـائل اجتماعی نیز‬ ‫موثـر خواهنـد بـود»‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان لرسـتان در‬ ‫نشسـت هم اندیشـی سـمن های اسـتان گفت‪ ۲۱« :‬سـمن‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫کـرد‪« :‬حـدود ‪ 600‬مـگاوات از ‪ 2000‬مـگاوات بـرق موردنیـاز در‬ ‫اسـتان در پیـک تابسـتان فقـط صـرف وسـایل سرمایشـی‬ ‫می شـود و درخواسـت از مشـترکان بـرق ایـن نیسـت کـه‬ ‫ایـن وسـایل را به طورکلـی از مـدار خـارج کننـد؛ بلکه انتظار‬ ‫مـی رود کولرهـای اضافـی را از مـدار خـارج کننـد و کولرهای‬ ‫گازی را نیـز روی دمـای ‪ ۲۵‬درجـه بـه بـاال تنظیـم کـرده و‬ ‫کولرهای ابی را در دور کند استفاده کنند»‪ .‬رمضانی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬بخش صنعت و کشـاورزی در سـال های گذشته‬ ‫بـا انعقـاد تفاهم نامه هایـی‪ ،‬همـکاری بسـیاری بـا شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان داشـتند کـه براسـاس ایـن‬ ‫قراردادهـا صنایـع و کشـاورزی متعهـد می شـوند مصـرف‬ ‫خـود را از بـار اوج مصـرف بـه یک سـاعت دیگر منتقل کنند‬ ‫و از ایـن بابـت پاداش هایـی هـم داده می شـود کـه سـال‬ ‫غبـر ‪160‬میلیاردریـال بـه صنایـع همـکار‪ ،‬ادارات‬ ‫گذشـته بال ‬ ‫و کشـاورزان پرداخـت شـد»‪ .‬رمضانـی بااشـاره به اینکه‬ ‫اسـتخراج هـر یک عـدد بیت کوین‪ ،‬باعث انتشـار ‪ ُ 300‬تن گاز‬ ‫کربن در فضا می شود‪ ،‬گفت‪« :‬در شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهـان موفـق بـه جمـع اوری ‪ 10526‬دسـتگاه رمـزارز در‬ ‫‪ 234‬محـل بـا مصـرف ‪ 26315‬کیلـووات مصـرف غیرمجـاز‬ ‫از خردادمـاه ‪ 98‬تا کنـون شـده ایم و همچنـان کارکنـان‬ ‫ایـن شـرکت بـا همـکاری نیـروی انتظامـی بـه جمـع اوری‬ ‫انشـعابات غیرمجـاز رمـزارز مشـغول هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«حساسـیت همـه افـراد نسـبت بـه مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫می توانـد باعـث حفظ محیط زیسـت شـود؛ چرا کـه هر یک‬ ‫کیلـووات سـاعت مصـرف برق باعث انتشـار یک کیلوگرم گاز‬ ‫‪ CO2‬در جـو می شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬چنانچـه مـردم‬ ‫بداننـد هـر کولـرگازی به اندازه ‪ 20‬دسـتگاه تنفس مصنوعی‬ ‫ً‬ ‫بـرق مصـرف می کنـد‪ ،‬حتمـا در شـرایط بحرانـی فعلـی‬ ‫بیمـاری کرونـا کـه بسـیاری از هم وطنـان بیش ازپیـش بـه‬ ‫دسـتگاه های تنفـس مصنوعـی احتیـاج دارنـد از مصـارف‬ ‫خـود خواهنـد کاسـت و ایـن امـر بـه ا گاه سـازی گسـترده‬ ‫توسـط صداوسـیما و رسـانه های جمعـی نیـاز دارد»‪.‬‬ ‫نورمحمـد ارخـی؛ روشـندل گلسـتانی در رشـته پرتـاب وزنـه‬ ‫جـواز ورود بـه مسـابقات بـه پارالمپیـک توکیو ژاپن را کسـب‬ ‫کـرد‪ .‬جـواد جاللـی؛ رئیـس هیئـت نابینایـان و کم بینایـان‬ ‫اسـتان بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬بـا حمایـت سـازمان‬ ‫بهزیسـتی و اداره ورزش و جوانان اسـتان در یک ماه گذشـته‬ ‫این ورزشکار روشندل موفق به تغییر حدنصاب پرتاب های‬ ‫خـود شـده و بـه ایـن مسـابقات جهانـی راه یافـت»‪ .‬جاللـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در ایـن مرحلـه از مسـابقات حدنصـاب پرتـاب‬ ‫جهـت حضـور ‪ 13.99‬بـوده کـه نماینـده گلسـتان بـا پرتابـی‬ ‫‪ 10.14‬متری توانست این مجوز را به دست اورد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«در ایـن مرحلـه هـر فـرد مجـاز بـه پرتـاب شـش وزنـه بـود کـه‬ ‫ارخـی تنهـا بـا پرتاب سـه عدد از وزنه ها توانسـت این مهـم را‬ ‫کسـب کند»‪.‬‬ ‫برگزاریجلسهشورایفرهنگی‬ ‫اداره کلمنابعطبیعی‬ ‫نماینده حوزه ولی فقیه اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اسـتان گلسـتان از برگـزاری گردهمایـی درخصـوص شـعار‬ ‫سـال در تیرماه ‪ 1400‬خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان گلسـتان؛‬ ‫صادقعلـی خادملـو گفـت‪« :‬بایـد همه مسـئوالن کشـوری و‬ ‫اسـتانی فرامیـن رهبـری و تحقـق شـعار سـال ‪« 1400‬تولیـد‪،‬‬ ‫پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها» را در اولویت و دسـتورکار خود‬ ‫برای پیشـرفت کشـور قـرار داده تا نیازهای داخلی را بـراورده‬ ‫کرده و مشکالت را به حداقل برسانیم»‪ .‬خادملو تا کید کرد‪:‬‬ ‫«در همین خصـوص و براسـاس تصمیـم شـورای فرهنگـی‬ ‫مقـرر شـد کـه گردهمایـی براسـاس شـعار سـال مقام معظم‬ ‫رهبـری بـا حضـور میهمانـان ویـژه از سـازمان جنگل هـا‪،‬‬ ‫مراتـع و ابخیـزداری کشـور ازجمله مسـئول حوزه نمایندگی‬ ‫ولی فقیـه و معاونیـن محتـرم سـازمان در یکـم تیرمـاه ‪1400‬‬ ‫برگـزار شـود»‪.‬‬ ‫تولید‪ ۴۳‬درصددانه هایروغنی کشور‬ ‫در استان گلستان‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گلسـتان با بیان اینکـه‬ ‫ایـن اسـتان در تولیـد سـویا‪ ،‬کلـزا و افتاب گـردان رتبـه اول‬ ‫کشـور را داراسـت‪ ،‬گفـت‪ ۴۳« :‬درصـد دانه هـای روغنـی‬ ‫کشـور در گلسـتان تولیـد می شـود»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مختار‬ ‫مهاجـر بـا تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی اظهـار کـرد‪« :‬در‬ ‫گلسـتان ‪ ۴۵۲‬هزار هکتـار جنـگل‪ ۸۶۰ ،‬هزار هکتار مرتـع‪،‬‬ ‫‪ ۶۵۳‬هزار هکتـار اراضـی زراعـی و ‪ ۳۳‬هزار هکتـار اراضـی‬ ‫باغـی داریـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬گلسـتان بـا تولیـد پنج میلیـون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن انواع محصوالت زراعی‪ ،‬باغی و دامی رتبه پنجم‬ ‫کشـور را در تولیـد محصـوالت کشـاورزی داراسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گلنان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت‪ 105085‬و شناسه ملی‬ ‫‪10101489774‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/02/11‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫اقـای محمـود عابدسـلیمی بـه شـماره ملـی ‪ 0037862588‬بـا دریافـت کلیـه سهم الشـرکه خـود از‬ ‫صنـدوق شـرکت‪ ،‬از ردیـف شـرکاء خـارج گردیـد‪ .‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 3000000000‬ریـال بـه مبلـغ‬ ‫‪ 2955000000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬اسـامی شـرکا پـس از‬ ‫کاهـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ :‬حبیب الـه حـداد بـه شـماره ملـی ‪ 0859218414‬دارنـده‬ ‫مبلـغ ‪ 1048000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬مهیـن دانش پـژوه بـه شـماره ملـی ‪ 0859249409‬دارنـده مبلـغ‬ ‫‪ 237000000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬صدرا حداد به شماره ملی ‪ 0062786512‬دارنده مبلغ ‪ 180000000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه‪ ،‬صادق حداد به شـماره ملی ‪ 0068643748‬دارنده مبلغ ‪ 180000000‬ریال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫سـعیده حـداد بـه شـماره ملـی ‪ 0010970037‬دارنـده مبلـغ ‪ 240000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬داود رضائـی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 3932348192‬دارنـده مبلـغ ‪ 250000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬حمیدرضـا حـدادزاده بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0859233480‬دارنـده مبلـغ ‪ 205000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬ربابه السـادات کرباسـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4321932556‬دارنـده مبلـغ ‪ 170000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬پروانه خضرائی نیا به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0519799755‬دارنـده مبلـغ ‪ 170000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬حبیب الـه وفاجوئـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1198839910‬دارنده مبلغ ‪ 40000000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬عنایت فاروقی به شماره ملی ‪0039177785‬‬ ‫دارنـده مبلـغ ‪ 75000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬عبـاس جوانشـیر بـه شـماره ملـی ‪ 1261494581‬دارنـده‬ ‫مبلـغ ‪ 160000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1152799‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سیستم های لیام افزار‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/03/31‬بـه شـماره ثبـت ‪ 579602‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010108631‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولیـد‬ ‫تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و ارائـه رایانـه ‪ ،‬تولیـد و ارائـه دسـتگاه های جانبـی‪ ،‬تولیـد و پشـتیبانی نرم افزارهـای سـفارش مشـتری‪ ،‬ارائـه و‬ ‫پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و لـوح فشـرده اطالعاتـی تولیـد داخـل‪ ،‬خدمـات شـبکه های اطالع رسـانی‬ ‫مشـاوره و نظـارت بـر اجـرای طر ح هـای انفورماتیکـی‪ ،‬شـبکه داده هـا (ارائـه اجـرا و پشـتیبانی) موضوعـات‬ ‫مربـوط بـه تجـارت الکترونیـک درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربـط‪ .‬مدت فعالیت‪:‬‬ ‫از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪،‬‬ ‫محلـه اسـمان‪ ،‬کوچـه گلبـرگ سـوم‪ ،‬کوچـه گلبـرگ دوم‪ ،‬پلا ک ‪ ،5‬سـاختمان گلبـرگ‪ ،‬بلوک شـرقی‪ ،‬طبقه‬ ‫همکـف‪ ،‬واحـد ‪ 1‬کدپسـتی ‪ 1981137484‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪10.000.000‬‬ ‫ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم پریسـا ویسـی بـه شـماره ملـی ‪0061773042‬‬ ‫دارنـده ‪ 2000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای پویـا ویسـی بـه شـماره ملـی ‪ 0064705307‬دارنـده ‪ 8000000‬ریـال‬ ‫سهم الشرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬خانم پریسا ویسی به شماره ملی ‪ 0061773042‬و به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای پویـا ویسـی بـه شـماره ملـی ‪ 0064705307‬و بـه سـمت مدیرعامل‬ ‫بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره به مدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حق امضا‪ :‬کلیـه اوراق‬ ‫و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنین کلیه‬ ‫نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء پویـا ویسـی در سـمت مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1152801‬‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی کیهان سازه عمران با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 174543‬و شناسه ملی ‪10102169334‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه‬ ‫دکترهوشـیار‪ ،‬بلـوار اسـتادمعین‪ ،‬خیابـان طـوس‪ ،‬پلا ک ‪ ،848‬طبقـه اول‬ ‫کدپستی ‪ 1341716138‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق‬ ‫اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1152798‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ارم دیانا سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 201649‬و شناسه ملی ‪10861872156‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬تعـداد اعضـای هیـات‬ ‫مدیـره در اساسـنامه بـه ‪ 5‬نفـر تغییـر یافـت و مـاده ‪ 34‬اساسـنامه‬ ‫بدیـن ترتیـب اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1152804‬‬ ‫ا گهی اصالحی شرکت کشت و صنعت زانیار اریایی شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 343936‬و شناسه ملی‬ ‫‪10103892880‬‬ ‫پیـرو ا گهـی شـماره ‪ 139930400901066260‬مـورخ ‪ 1399/06/25‬اعلام‬ ‫مـی دارد‪ :‬اقـای ابوالفضـل عباسـپور بـه شـماره ملـی ‪ 1375917579‬بـه‬ ‫سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و شرکا) انتخاب گردید‪ .‬مراتب‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫بدینوسـیله اصلاح م ‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1152802‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی پارس کیمیا کاوش به‬ ‫شماره ثبت ‪ 494769‬و شناسه ملی ‪14005982629‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/29‬و مجـوز بـه شـماره‬ ‫‪ 002/30/1428‬مـورخ ‪ 1400/01/17‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬صورت هـای مالـی سـال ‪ 98‬بـه تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫سـرمایه شـرکت تعاونـی از مبلـغ ‪ 1000000000‬ریـال بـه مبلـغ‬ ‫‪ 10000000000‬ریـال افزایـش یافـت‪ .‬ا کبـر رهبربصیر به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0056181647‬بـه عنـوان بـازرس اصلـی و بهنـام‬ ‫معصومـی بـه شـماره ملـی ‪ 0067558771‬بـه عنـوان‬ ‫اعضـای علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1152800‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت دید گستر طب سهامی خاص به شماره ثبت ‪359025‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10104070340‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/02/30‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬عبـارت ذیـل به موضوع فعالیت الحاق گردید و مـاده مربوطه در‬ ‫اساسـنامه اصالح یافت‪ -‬سـاخت و بهره برداری کلینیک‪ ،‬درمانگاه و بیمارسـتان‬ ‫مرتبـط بـا فعالیت هـای پزشـکی و چشم پزشـکی و ادغـام و مدیریت مرا کز پزشـکی‬ ‫و بیمارسـتان ها بصـورت اجـاره یـا پیمـان مدیریـت‪ .‬در صـورت لـزوم پـس از اخـذ‬ ‫مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1152803‬‬ صفحه 14 ‫سه شنبه اول تیر ‪ / 1400‬شماره ‪355‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ ‫علی پروین‬ ‫سروش راسخ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«من در ایران زندگی می کنم و حتما رای می دهم‪ .‬کسـانی که دوسـت نداشـتند‪ ،‬حتما می روند‪ .‬ما در انتخابات شـرکت‬ ‫خواهیـم کـرد و بـه گزینـه مورد نظرمـان رای خواهیـم داد»؛ این جمالت که در مصاحبه کوتـاه پیش از انتخابات‪ ،‬با علی‬ ‫پرویـن از زبـان ایـن چهـره پیش کسـوت فوتبـال کشـورمان عنـوان شـد‪ ،‬این روزهـا او را نیـز به نوعی وارد حاشـیه کـرده و‬ ‫حمایـت وی از حجت االسالم والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی باعـث شـد تـا در صفحـات مجازی‪ ،‬ازسـوی هـواداران‬ ‫تهـای‬ ‫رقبـای انتخاباتـی‪ ،‬بـه او حمالتـی صـورت گیـرد و حتـی ماجـرا تـا جایـی پیـش رفـت کـه او مجبـور بـه بسـتن کامن ‬ ‫ً‬ ‫صفحـه خـود در اینسـتا گرام شـد‪ .‬فار غ ازاینکـه ایـا اصلا چنیـن حمایت هایـی کـه می تواننـد بـه مسـیر یـک جریـان مهم‬ ‫یسـت و البتـه‬ ‫ثهـای کارشناس ‬ ‫یسـت یـا نـه (کـه نیازمنـد بح ‬ ‫ماننـد انتخابـات ریاسـت جمهوری جهـت دهنـد‪ ،‬اصول ‬ ‫ایرانی دیگـری این اختیار و اجـازه را‬ ‫هر‬ ‫ـد‬ ‫ن‬ ‫مان‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫ـم‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ـاور‬ ‫امری سـت رایـج در شـاید همـه کشـورها) نمی خواهیـم ب‬ ‫ِ‬ ‫دارد کـه نظـرات شـخصی خـود را بیـان کنـد؛ کمااینکـه درصـدی از ارای انتخابات ایـن دوره را ارای باطله تشـکیل داده و‬ ‫بی شک بخشی از افراد همین جامعه نیز حال با هنر نگاهی‪ ،‬پای صندوق های رای نرفتند‪ .‬این اتفاق باردیگر یادمان‬ ‫یشـود‪ ،‬تاچه انـدازه از عقایـد خـود درمـورد دموکراسـی و‬ ‫انداخـت کـه وقتـی صحبـت از دیـدگاه مخالـف بـا دیـدگاه مـا م ‬ ‫نبـاره کـه هرکـس حـق دارد نظـر خـود را بگویـد؛ یـک شـوخی دردنـا ک‬ ‫ازادی بیـان دور می شـویم و نـگاه ارمانـی مـا در ای ‬ ‫اسـت و حقیقـت ماجـرا این اسـت که نظـر دیگـران تـا زمانی برای ما محترم اسـت و اعتبـار دارد که هـر ابرازنظری درجهت‬ ‫و هم راسـتای نـگاه خودمـان باشـد‪ .‬این بـار می خواهیـم در چهر ههـا از علـی پرویـن بگوییـم‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 1325‬در تهران‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫فاقد تحصیالت دانشگاهی‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫بازیکن و مربی فوتبال‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫نسـال ها خانـواده اش به محله دوالب‬ ‫عالقـه پرویـن بـه فوتبـال‪ ،‬از سـال های کودکی در وی شـکل گرفت‪ .‬در هما ‬ ‫لمـکان کردنـد کـه ایـن جابه جایـی در افزایـش عالقـه او بـه فوتبـال تاثیـری بسـزا داشـت؛ زیـرا‬ ‫(خیابـان عـارف) نق ‬ ‫نهـای خا کـی فـراوان مثـل زمین نـادر‪ ،‬زمین منبع‪ ،‬زمیـن عـارف و ‪ ...‬مورد توجه‬ ‫محلـه دوالب به خاطـر داشـتن زمی ‬ ‫عالقه مندان به فوتبال بود‪ .‬وی در مهرماه ‪ ۳۲‬وارد دبسـتان شـد و از مدرسـه «توحید»‪ ،‬تحصیل را اغاز کرد؛ ولی‬ ‫عالقـه بـه فوتبـال مانـع پیشـرفت او در زمینـه درسـی شـد‪ .‬پرویـن‪ ،‬فوتبـال را به طور جـدی از ‪12‬سـالگی و از زمیـن‬ ‫عـارف واقـع در خیابـان ‪ ۱۷‬شـهریور و محلات شـیوا و غیاثـی اغـاز کـرد‪ .‬اولیـن تیمـی کـه او بـه عضویـت ان درامـد‪،‬‬ ‫«عارف» بود که با ان‪ ،‬قهرمان محالت جنوبی تهران شد‪ .‬در جوانی به «البرز» که تیم دسته دوم باشگاه «کیان»‬ ‫بود‪ .‬درخشـش او و بازی های قابل قبولش باعث شـد در سـال ‪ ۴۴‬به تیم «کیان» بپیوندد‪ .‬د وسـال در ان باشـگاه‬ ‫عضویـت داشـت و در دیـدار بـا تیـم «پـاس» مورد توجـه قـرار گرفـت‪ .‬پـس از تشـکیل باشـگاه «ایران ناسـیونال»‬ ‫(پیـکان) در سـال ‪ ،4۶‬بـه ایـن تیـم پیوسـت و در سـال ‪ 47‬مـرد «شـماره یک» تیـم بود‪ .‬در ‪24‬سـالگی توسـط محمد‬ ‫تهـای «جـام عمـران منطقـه ای»‬ ‫بیاتـی (مربـی وقـت) بـه تیـم ملـی دعـوت شـد و در ‪ ۱۵‬شـهریورماه ‪ 49‬و در رقاب ‬ ‫مقابـل تیـم ملـی پا کسـتان در نیمـه دوم ب هجـای علـی جبـاری بـه میـدان امـد و یکـی از هفـت گل ایـران را به ثمـر‬ ‫رسـاند‪ .‬او در دیـدار دوم ایـران برابـر ترکیـه نیـز ب هجـای مهـدی مناجاتـی وارد زمیـن شـد و ‪12‬روز بعـد؛ یعنـی در ‪۲۷‬‬ ‫فبـا «عقـاب» یـاری داد‪.‬‬ ‫نبـار بـا پیراهـن «پرسـپولیس» بـه میـدان امـد و ایـن تیـم را درمصا ‬ ‫شـهریور ماه بـرای اولی ‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫در محلـه بـازار‪ ،‬کوچـه غریبـان به دنیـا امـد‪ .‬او پنجمیـن فرزن ِـد یـک خانـواده پرجمعیـت ‪10‬نفـره اسـت‪ .‬او به خاطـر چشـمان سـبز خود‬ ‫بـه «علـی زاغـی» معـروف بـود‪ .‬پـدرش؛ «احمـد» کله پـزی داشـت و از لحـاظ مالی به نوعی متمـول بود‪ .‬در سـال ‪ 1353‬وقتی ‪2 8‬سـاله‬ ‫بـود‪ ،‬ازدواج کـرد‪ .‬می گویـد کـه به صـورت سـنتی ازدواج کـردم؛ وقتی در محله اب منگل بودیم‪ ،‬خانمـم را به ما معرفی کردند و «مامان‬ ‫نهـا سـه فرزنـد اسـت‪ :‬دو دختـر به نا مهـای «الدن»‬ ‫نصـرت» (مـادرش) رفـت و دیـد و پسـندید و بعـد ازدواج کردیـم‪ .‬ثمـره ازدواج ا ‬ ‫(متولـد ‪ )1354‬و «لیـدا» (متولـد ‪ )1358‬و یـک پسـر ب هنـام «محمـد» (متولـد ‪.)1367‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫بـا تیـم «پرسـپولیس» برنـده جا مهـای منطقـه ای فوتبـال ایـران‪ ،‬تخـت جمشـید‪ ،‬اسـپندی‪ ،‬وحـدت‪ ،‬مسـابقات‬ ‫استانی لیگ تهران و مسابقات استانی جام حذفی تهران شده‪ .‬با تیم ملی نیز به قهرمانی در جام ملت های‬ ‫اسیا‪ ،‬بازی های اسیایی‪ ،‬جام منطقه ای و جام کوروش رسید‪ .‬در دوران سرمربیگری با تیم پرسپولیس قهرمان‬ ‫جام وحدت‪ ،‬شش بار قهرمانی مسابقات لیگ تهران‪ ،‬سه بار قهرمانی لیگ ایران و سه بار نایب قهرمانی این‬ ‫مسـابقات‪ ،‬سـه بار پیـروز جـام حذفـی فوتبـال ایـران و قهرمـان جام برنـدگان جـام اسـیا (‪ )91-90‬و نایب قهرمان‬ ‫‪۳۶‬سـالگی‪ ،‬با ‪۱۴‬‬ ‫این رویداد (‪ )93-92‬بود‪ .‬با تیم ملی نیز قهرمان بازی های اسـیایی ‪ 90‬شـد‪ .‬سـال ‪ 61‬در سـن ‬ ‫گل‪« ،‬اقای گل» جام باشـگاه های تهران شـد‪.‬‬ ‫گزیدهفعالیت ها‪:‬‬ ‫بیـن سـال های ‪ ۱۳۴۷–۱۳۴۴‬بـا تیـم «کیـان» کار کـرد‪ .‬بیـن سـال های ‪ ۱۳۴9–۱۳47‬بـا تیـم «پیـکان» کار کـرد و بیـن سـال های ‪–۱۳۴9‬‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳66‬بـا «پرسـپولیس» بـود کـه طـی ‪ 341‬بـازی‪ 95 ،‬گل به ثمـر رسـاند‪ .‬او هافبـک هجومـی بـود کـه بـا لبـاس شـماره ‪ 7‬بـازی م ‬ ‫یهـای درخشـانش پرسـپولیس‬ ‫یکـه بـا باز ‬ ‫پرویـن ‪1 8‬سـال در پرسـپولیس حضـور داشـت‪ .‬او از زمان ‬ ‫را بـه گل و قهرمانـی می رسـاند‪« ،‬سـلطان» لقـب گرفـت‪ .‬پیـش از او‪ ،‬علـی جبـاری لقـب «سـلطان»‬ ‫یهـا به این خاطـر بـود کـه جبـاری دیگـر نیـازی‬ ‫را یـدک می کشـید‪ .‬داسـتان سـلطان بودن اسـطوره اب ‬ ‫مکـم لقـب‬ ‫بـه بسـتن بازوبنـد کاپیتانـی نداشـت و ایـن بازوبنـد روی لبـاس او دوختـه شـده بـود؛ امـا ک ‬ ‫«سـلطان» جبـاری کم رنـگ شـد‪ .‬علـی پرویـن قبـل از کناره گیری از فوتبـال‪ ،‬سـال ها در قامت مربی‪-‬‬ ‫بازیکن در پرسپولیس درخشید و برای سر خ پوشان انواع و اقسام جام ها را اورد و سکوها هم به او‬ ‫لقـب «سـلطان علـی پرویـن» را دادند‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫فوتبال را از زمین های عارف تهران شـروع کردم‪ .‬از زمین های خا کی محله خراسـان‬ ‫یسـیم‪ .‬ان زمـان بـا کتانـی چینـی و گر مکـن فوتبـال بـازی می کـردم‪ .‬زمانی کـه بـه‬ ‫وب ‬ ‫پیـکان رفتـم‪ 20 ،‬هزار تومـان گرفتـم‪ .‬شـب کـه به خانه رفتـم‪ ،‬پدرم فکر می کـرد من این‬ ‫پول را دزدیدم! شبانه دستم را گرفت و نزد مدیر پیکان برد‪ .‬باور کنید این پول را در‬ ‫اتـاق گذاشـتم و روی ان غلـت زدم!‬ ‫یـادم می ایـد بـا تیـم ملـی بـه فرانسـه رفتـه بودیـم‪ .‬خبرنـگاری امـد و پرسـید چگونـه‬ ‫می خواهیـد پالتینـی را مهـار کنیـد کـه بـه او گفتـم پالتینی باید به فکر مهار من باشـد!‬ ‫نبـازی ‪ 2‬بـر ‪ 1‬بـه فرانسـه باختیـم‪ ،‬امـا در دقیقـه ‪ 85‬گل خوردیـم کـه افسـاید هـم‬ ‫در ا ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سـالی کـه مرحـوم محـراب شـاهرخی را کنـار گذاشـتند‪ ،‬همـراه دادکان و مایلی کهـن‬ ‫نـزد عسـگرزاده رفتیـم و خواسـتیم او مربـی شـود کـه قبـول نکـرد‪ .‬وقتـی بر می گشـتیم‬ ‫مایلی کهـن گفـت مـن مربـی شـوم‪ .‬گفتـم مـن مربیگـری بلـد نیسـتم؛ در نهایـت قبـول‬ ‫کـردم‪ .‬ان زمـان پولـی نبـود و بازیکنـان به خاطـر پیراهـن بـازی می کردنـد‪ .‬یـادم می ایـد‬ ‫یفـرد گفتـم شانسـی قهرمـان شـدیم! هیـچ‬ ‫در پکـن کـه قهرمـان شـدیم‪ ،‬بـه غفور ‬ ‫یفـرد گفتـم کـره بـا جـت پیشـرفت می کنـد مـا با‬ ‫مربـی ایـن حـرف را نمی زنـد‪ .‬بـه غفور ‬ ‫موتـور گازی!‬ ‫ان موقـع فوتبـال سـخت بـود؛ اما االن تیم را دسـت هر کسـی بدهی‪ ،‬تیـم را می برد جام‬ ‫جهانـی‪ .‬مـن می گویـم فوتبالیسـت وقتـی قهرمـان می شـود‪ ،‬بایـد اول جنبـه اش را‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬االن فوتبالیسـت های ما تا اسـم در می کنند‪ ،‬ریش می گذارند و مو بلند‬ ‫نطـوری بـود و ریش هایـم را کوتـاه‬ ‫می کننـد‪ .‬مـن خـودم همیشـه مـدل موهایـم همی ‬ ‫یکـردم‪ .‬االن هـم ا گـر ریش هایـم سـفید نبـود‪ ،‬کوتـاه نمی کردم‪ .‬تیـپ من هم همینی‬ ‫م ‬ ‫مهـا کـه می گوینـد خوش تیـپ هسـتم‪.‬‬ ‫بـوده کـه هسـت؛ خان ‬ ‫دو بیراه گفته ام؛ اما فحاشـی نه‪ .‬این هم‬ ‫قبـول دارم گاهی اوقـات به خاطـر نتیجـه تیم ب ‬ ‫از ان حرف هاسـت‪ .‬مـن از شکسـت متنفـرم‪ .‬ایـن اخلاق از بچگـی بـا مـن اسـت‪.‬‬ ‫یهـای تـوی کوچـه شکسـت‬ ‫به خاطـر دارم حتـی وقتـی در دوران کودکـی و در باز ‬ ‫می خوردم‪ ،‬در تنهایی بغض می کردم و نمی توانسـتم این شکسـت را هضم کنم‪ .‬ا گر‬ ‫هـم می بینیـد پرویـن شـده ام‪ ،‬اول لطـف خـدا و ائمـه بـود؛ سـپس ایـن اخلاق کـه از‬ ‫یشـد هر روز سـعی کنم بهتر از دیروز باشـم تا‬ ‫شکسـت متنفر بودم‪ .‬این تنفر باعث م ‬ ‫قتـر از دیـدار قبلـی عمـل کنـم‪.‬‬ ‫در هـر بـازی‪ ،‬موف ‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫ابجی‬ ‫تراژدی زمین و دلقک ها‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی مرجـان اشـرفی زاده؛ و بـازی گالب ادینـه‪ ،‬پانتـه ا‬ ‫پناهی هـا‪ ،‬علیرضـا اسـتادی‪ ،‬معصومـه قاسـمی پور‪ ،‬حمیدرضـا اذرنـگ‪،‬‬ ‫شـیرین یزدان بخـش و بابـک حمیدیـان‪ .‬طلا و عطـی (ابجـی)‪ ،‬مـادر و‬ ‫دختری هسـتند که سـالیان سـال اسـت کنار هم زندگی می کنند؛ به درازای‬ ‫زندگـی ابجـی؛ یعنـی حـدود ‪ ۵۰‬سـال؛ امـا این وضعیـت پایـدار نیسـت و‬ ‫روزهـای جدایـی از راه می رسـند‪ .‬ایـن اثـر در سـال ‪ 94‬سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫دختـر و پسـری بـا کمـک دلقک هـا می خواهنـد دنیـا را از نابـودی نجـات‬ ‫دهنـد! جمـال رنجبـرزاده‪ ،‬حامـد نسـاج بخارایـی‪ ،‬علـی پرپنچـی‪ ،‬زهـرا‬ ‫محمدی‪ ،‬محسـن محمدی‪ ،‬مائده کریمی‪ ،‬رویا یکه فالح‪ ،‬شـیوا سـلیمی‪،‬‬ ‫ن تئاتـر کـودک و نوجـوان‬ ‫مصطفـی صادقـی و متیـن نوروسـتا؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫به نویسـندگی و کارگردانی جمال رنجبرزاده هسـتند که تا ‪ 10‬تیر ماه سـاعت‬ ‫‪50( 18:30‬دقیقـه) در «تـاالر هنـر» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫دلدادگان‬ ‫دفینه‬ ‫کتابـی به قلـم اومبرتـو ا کو که انتشـارات «پرتقال» با ترجمـه غالمرضا امامی‬ ‫در ‪100‬صفحـه و قیمـت ‪49‬هزار تومـان منتشـر کـرده‪ .‬ا کـو؛ در سـال ‪1932‬‬ ‫در ایتالیـا متولـد شـد و در سـال ‪ 2016‬درگذشـت‪ .‬در این اثـر کـه در قـرن ‪16‬‬ ‫می گـذرد‪ ،‬دو دلـداده (لوچیـا و لورنـزو) تصمیـم بـه ازدواج می گیرنـد؛ امـا‬ ‫حا کـم سـتمگر میلان‪ ،‬بـا همدسـتی کشیشـان شـرور‪ ،‬مانـع ازدواج ان هـا‬ ‫می شـود و ‪...‬‬ ‫اثـری بـا اهنگسـازی و افرینـش اسـتاد شـریف لطفـی و اواز جمال الدیـن‬ ‫منبـری (تنهـا در یک قطعـه)؛ کـه در قالـب ‪ ۱۱‬قطعـه بـا کالم و بـی کالم ارائـه‬ ‫خود لطفی می خوانیم‪« :‬شـیوه افرینش‬ ‫شـده اسـت‪ .‬درباره این اثر به قلم ِ‬ ‫(اهنگسـازی) در عرصـه موسـیقی ایـران را بنـا بر ابداعات شـخصی ام که در‬ ‫کتـاب افرینـش در موسـیقی ایـران شـرح کامـل ان امـده اسـت‪ ،‬در اثـارم‬ ‫بـه کار گرفتـه ام»‪.‬‬ ‫اثار سمیراعلیخانزاده‬ ‫استیکیفای‬ ‫شاپور بنیاد‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار سـمیرا علیخانـزاده که تـا ‪ 18‬تیرماه جـاری در گالری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان ایرانشـهر ‪ ،‬کـوی‬ ‫«اثـر» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫برفروشـان‪ ،‬پال ک ‪ ۱۶‬برپاسـت‪ .‬علیخانزاده؛ با استفاده از تصاویر یافت شده‬ ‫کـه مربـوط بـه ایـران قبل از انقلاب اسـت‪ ،‬تکه تکه شـدن‪ ،‬چشـم انداز و‬ ‫حافظـه کلیـد فلسـفه را به تصویـر می کشـد‪ .‬کارهـای ایـن هنرمنـد به نوعی‪،‬‬ ‫سـوزش ناشـی از گذشـت زمـان را تداعـی می کنـد‪.‬‬ ‫کامل تریـن مجموعـ ه برچسـب بـرای واتـس اپ‪ .‬یـک برنامـه دانلـود کنیـد؛‬ ‫هـزاران برچسـب بگیرید! می توانید برچسـب مورد عالقـ ه خود را بـا ‪Stickify‬‬ ‫‪ Sticker Maker App‬بسـازید و به اشـترا ک بگذاریـد‪ .‬برچسـب های‬ ‫اسـتیکیفای رایـگان هسـتند و کاربـران امـکان اضاف هکـردن محتـوا بـه ایـن‬ ‫برنامـه را دارنـد؛ درواقـع‪ ،‬ایـن برنامـه شـامل محتـوای تولید شـده توسـط‬ ‫کاربـران اسـت و ازایـن رو‪ ،‬هرگونـه نقـض قوانیـن و محتـوای نامناسـب‪،‬‬ ‫پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫نام خود را بگو‬ ‫تو‬ ‫که کاشف نا گهان های اتفاق بودی‬ ‫تو که در سقوط صریح اتش‬ ‫به باغی از نمی دانم های جهان‪ ،‬رها بودی‬ ‫تو که در استعاره های پنهان جهان‬ ‫که از همه سو مرگ را می برد‬ ‫نور بودی‬ ‫دور اما‬ ‫نبودی‬ ‫نام خود را بگو‬ ‫وقتی که گفتم نام خود را بگو‬ ‫گو زنی از پهنه ی اشراق‬ ‫طلوع کرد از عیار خورشید‬ ‫از عیار اب‬ ‫بی نیاز‬ ‫از صفت و تسمیه‬ ‫مثل زندگی درخت‬ ‫در ارتباط روشنش با فردا ها‬ ‫با‬ ‫همیشه یعرفان‬ ‫شکل افتادن شد‬ ‫ِ‬ ‫ شکل افتاب ظهر‬ ‫این موج بی ِ‬ ‫پیراهن درخت اذرماه‬ ‫رها‬ ‫کنار اجاق حرف‬ ‫کنار بار سنگین جهان‬ ‫شکل افتادن شد‬ ‫سایه در سایه‬ ‫سیاه‬ ‫سیاه سیاه‬ ‫ِ‬ ‫انریکوبرتوچیولی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
هفته نامه سرافرازان 370

هفته نامه سرافرازان 370

شماره : 370
تاریخ : 1400/07/19
هفته نامه سرافرازان 369

هفته نامه سرافرازان 369

شماره : 369
تاریخ : 1400/07/12
هفته نامه سرافرازان 368

هفته نامه سرافرازان 368

شماره : 368
تاریخ : 1400/07/06
هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!