هفته نامه سرافرازان شماره 354 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 354

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 354

هفته نامه سرافرازان شماره 354

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دو شنبه‪ 24‬خرداد ‪ 3/1400‬ذی القعده‪ 14/1442‬ژوئن ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /354‬تومان‬ ‫کار کودکان‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫کودکان کار‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫کودکان کار‬ ‫کار کودکان و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مرثیه ای برای یک رویا!‬ ‫مهردادناظری‬ ‫جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫یکــی از نــکات مهــم کــه در پیمان نامــه حقــوق کــودکان بــر ان تا کیــد شــده توجــه بــه ایــن چهــار اصــل پایه ای ســت‪ :‬الــف‪ .‬هیــچ کودکــی نبایــد از تبعیــض رنــج ببــرد‪ .‬ب‪ .‬زمانــی کــه در رابط هبــا کــودکان تصمیم گیــری می شــود‪ ،‬بایــد منافــع عالیــه‬ ‫انــان در راس قــرار گیــرد‪ .‬ج‪ .‬کــودکان حــق حیــات داشــته و بایــد رشــد کننــد‪ .‬د‪ .‬کــودکان حــق دارنــد ازادانــه عقایــد و نظــرات خــود را ابــزار کننــد و ایــن نظــرات در تمــام امــوری کــه بــه ان هــا مربــوط می شــود‪ ،‬بایــد مورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬با توجه به‬ ‫یســت و ا گــر در جامع ـه ای بــه ایــن موضوعــات توجــه نشــود‪ ،‬می تــوان گفــت کــه در زمینــه رفتــار بــا کــودکان‬ ‫نهــا یــک اصــل اساس ‬ ‫ایــن اصــول به نظــر می رســد کــه توجــه بــه ارزش هــای درونــی‪ ،‬احساســات‪ ،‬ادرا کات و کیفیــت زندگــی ا ‬ ‫نا کارامــدی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در مورد اینکه ایا کودکان باید قبل از رسیدن به سن بلوغ فعالیت داشته باشند یا‬ ‫نه‪ ،‬پاسخ این است که کودکان می توانند در راستای فهم معنای همکاری و تعامل‬ ‫بـا خانـواده یـا در مدرسـه کارهـای متفاوتـی انجام دهنـد‪ .‬حتی در برخی از کشـورها‬ ‫مثـل ژاپـن بـرای ایجـاد اسـتقالل هویتـی‪ ،‬ان هـا را بـه شـیوه های گونا گـون بـه بـازار‬ ‫کارمرتبط می کنند تا مهارت ها و تجربه های الزم را برای دوران بزرگ سالی به دست‬ ‫اورنـد‪ .‬در واقـع‪ ،‬ژاپنی هـا بـه هـر روشـی که کـودکان را به انسـان های مولد در جامعه‬ ‫تبدیل می کند‪ ،‬توجه دارند‪ .‬اما اصطالح «کودک کار» به کودکی گفته می شود که‬ ‫از پتانسیل دوران کودکی و عزت نفسش محروم مانده و کارهایی را انجام می دهد‬ ‫کـه بـرای رشـد جسـمی و روانـی او مضـر اسـت‪ .‬در واقـع‪ ،‬وقتـی کـودک وارد محیطـی‬ ‫می شود که خطراتی او را تهدید می کند‪ ،‬او تبدیل به کودک کار می شود‪ .‬از این نظر‬ ‫حتـی کودکانـی کـه در خیابـان کار نمی کننـد امـا در منـزل توسـط حتـی پـدر و مـادر‬ ‫تهدید می شـوند‪ ،‬به نوعی به کودک دورمانده از خویش مبدل می شـوند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫هـر فعالیتـی کـه کـودک را بـه بردگـی بکشـد‪ ،‬او را در قالـب و فضـای تحمیـل قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬پـس چه بسـا بسـیاری از کودکانـی کـه در ظاهـر و فرمـی اشراف منشـانه‬ ‫زندگـی می کننـد‪ ،‬امـا به نوعـی ان ها در شـرایطی قـرار دارند که از زندگی انسـانی خود‬ ‫محرومند یا اینکه به مرور در اثر ظلم های بسـته بندی شـده در فرم ظاهرا مشـروع‪،‬‬ ‫دچـار اختالل هـای متعـددی خواهند شـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬کار کودک به معنـای هر نوع‬ ‫یسـت کـه او را از منـش انسـانی دور می سـازد‪ ،‬پـس ظرافت هـای‬ ‫تحمیـل یـا اجبار ‬ ‫خاصـی در ایـن قضیـه وجـود دارد کـه می توانـد ب همـرور زمـان فرصت هـای رشـد را از‬ ‫ان ها سلب کند‪ .‬در واقع‪ ،‬در نظام اجتماعی که سیستم اموزشی سخت گیرانه و از‬ ‫باال به پائین وجود داشـته باشـد یا برنامه های مناسـبی برای رشـد روانی و معنوی‬ ‫ان هـا در نظـر گرفتـه نمی شـود و به فرهنگ مهـرورزی و شـیوه های درونی سـازی ان‬ ‫اولویتـی داده نمی شـود‪ ،‬می تـوان انتظـار داشـت که ان جامعـه در فضا و مدار تکثیر‬ ‫ً‬ ‫«کـودک رهاشـده» در خـود قـرار دارد‪ .‬براین مبنـا دیگـر نمی تـوان صرفـا کـودکان سـر‬ ‫چهارراه و خیابان ها را کودکان اسیب دیده و کار در نظر گرفت‪ .‬گاهی دیده می شود‬ ‫عدم مسـئولیت پذیری یکـی از والدیـن می توانـد کـودک را بـه انسـانی پرخاشـگر‪،‬‬ ‫اسـیب دیده و بـا تعارض هـای فـراوان مبدل سـازد‪ .‬اقای میم الف می گویـد‪« :‬من در‬ ‫دوران کودکی برای انکه به قول پدرم پخته شوم و بتوانم بار زندگی را در بزرگ سالی‬ ‫بـه دوش بکشـم بـه کارهـای مختلـف وادار می شـدم‪ .‬در یکـی از ایـن مشـاغل‬ ‫صاحب کارم به من تعارض جنسـی کرد و من تا بزرگ سـالی نتوانسـتم این موضوع‬ ‫را فرامـوش کنـم و بدتـر اینکـه هیچ وقـت نتوانسـتم ان را بـرای کسـی بازگـو کنـم»‪.‬‬ ‫براین مبنـا بایـد در نظـر داشـت کـه اسـیب بـه کـودک جنبه هـای متعـددی دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬امـروز از اسـیب های روانـی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی سـخن به میـان‬ ‫ً‬ ‫می اید‪ .‬مثال در دو کشور «اوگاندا» و «کنگو» برخی از کودکان مجبور به ترک خانواده‬ ‫می شـوند؛ چر اکـه جامعـه بـه ان هـا مظنـون اسـت کـه باعـث جادو شـدن خانـواده‬ ‫می شـوند‪ .‬براین مبنـا ان هـا را از فضـای خانـه و خانواده اشـان دور می سـازند‪ .‬یکـی‬ ‫دیگر از مسـائل مهم در اسـیب پذیر کردن کودکان‪ ،‬اسـترس و فشارهای روانی ست‬ ‫کـه ممکـن اسـت ان هـا را وادار بـه اقداماتـی کنـد‪ .‬در بسـیاری از مـوارد تجربـه فـرار‬ ‫کـودکان از خانـه بـه چشـم می خـورد‪ .‬ان هـم در خانواده هایـی کـه مصـرف مـواد‬ ‫مخـدر‪ ،‬خشـونت های فیزیکـی‪ ،‬فقـر‪ ،‬محرومیـت و روابـط نابـارور اجتماعـی وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬مـا شـاهد این گونـه اقدامـات هسـتیم‪ .‬از طرف دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه‬ ‫محیط هایی که خشونت را تکثیر می کنند در شکل دهی کودکان پرخاشگر نقش‬ ‫عمـده ای دارنـد‪ .‬در جامعـه ایـران به دلیـل افزایـش نـرخ پرخاشـگری و تزاحمـات‬ ‫فـراوان در تعاملات افـراد بـا یکدیگـر در ملا عـام‪ ،‬مـا شـاهد بـروز و ظهـور کـودکان‬ ‫خشـمگین هسـتیم‪ .‬نکتـه مهمـی کـه وجـود دارد این اسـت که کمتـر کسـی بـه این‬ ‫موضوع توجه دارد که هرگونه رفتار خشن با کودکان می تواند به روان و ناخودا گاه‬ ‫انـان اسـیب وارد کنـد و ایـن به نوعـی در عمـل باعـث سـقوط و انحطـاط شـخصیت‬ ‫ان هـا می شـود‪ .‬تجربـه نشـان داده کـه کـودکان کار در بزرگ سـالی در ا کثـر مواقـع‬ ‫در قال ِـب شـخصیت های نابهنجـار‪ ،‬در جامعـه نقش افرینـی می کننـد‪ ،‬یعنی بیشـتر‬ ‫ان ها در دوران بزرگسالی تبدیل به شخصیت های خودازار‪ ،‬ضعیف و مسخ شده یا‬ ‫شـخصیت های دگرازار و سـلطه جو می شـوند‪ .‬حتی برخی از ان ها شـخصیت های‬ ‫ما کیاولیستی پیدا می کنند؛ شخصیت هایی که برای انجام خواسته های خود هر‬ ‫عملـی را مجـاز می داننـد‪ .‬ان هـا از فریب و ریا برای رسـیدن به اهداف خود اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ .‬تحقیقـات نشـان می دهـد کـه بسـیاری از کـودکان کار به لحـاظ هـوش‬ ‫ً‬ ‫انتزاعی از سطح نسبتا مناسبی برخوردارند‪ ،‬اما در عمل چون مجبور می شوند در‬ ‫تو پنجه نرم کنند‪ ،‬دچار‬ ‫شـرایط سـخت اجتماعی و با سرنوشـت واقعی خود دسـ ‬ ‫انـواع مشـکالت و اختلاالت می شـوند‪ .‬در جوامعـی کـه روش هـای حمایتـی بـرای‬ ‫کـودکان کار وجـود دارد تلاش می شـود تـا ان هـا را بـه فضـای امـن مدرسـه و امـوزش‬ ‫سـوق داده تـا بتواننـد بـه زندگـی معمولـی و بهنجـار بازگشـت کننـد‪ .‬در مـدارس‬ ‫کودکان کار تالش می شود بر روی مهارت های ان ها تمرکز یافته و قدرت یادگیری‪،‬‬ ‫مو تربیت ان ها مورد توجه قرار‬ ‫کسـب مهارت ها‪ ،‬خالقیت و سـازندگی در مسـیر تعلی ‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین در این گونه مدارس به ان ها شیوه های تعامل‪ ،‬انطباق و سازگاری‬ ‫بـا محیـط امـوزش داده می شـود و تلاش می شـود تـا قـدرت مسـئولیت پذیری‬ ‫ قبـال خـود و دیگـران را در ان هـا تقویـت کننـد‪ .‬امـا انچه که کـودکان کار به ان نیاز‬ ‫در ِ‬ ‫دارنـد در وهلـه اول‪ ،‬عبـور از دام فقـر مطلـق و داشـتن یـک زندگـی نرمـال و بهنجـار‬ ‫اسـت‪ .‬در وهلـه دوم‪ ،‬بایـد حمایت هـای الزم از ان هـا صـورت گیـرد تـا در صورتی کـه‬ ‫والدیـن ان هـا امـکان مراقبـت و قـدرت پذیـرش ان هـا را ندارنـد‪ ،‬جامعـه از ان هـا‬ ‫حمایـت کنـد‪ .‬در اینجـا الزم اسـت توانمنـدی بازگشـت بـه زندگی سـالم بـه کودکان‬ ‫داده شود و این یعنی عبور از بردگی که ان ها به واسطهشرایط اجتماعی و فرهنگی‬ ‫درگیر ان هستند‪ .‬در کشور هندوستان علی رغم وجود کودکان کار و حاشیه نشینی‬ ‫گسترده‪ ،‬دولت تالش می کند به نوعی مفهوم ارامش‪ ،‬فروتنی و مهرورزی را به ان ها‬ ‫امـوزش دهـد؛ چـون دولـت هنـد به خوبـی می دانـد در صـورت عدم توجه بـه زندگی‬ ‫عادی و نرمال کودکان ان ها در بزرگ سالی در شبکه ها و باندهای مافیایی‪ ،‬جذب‬ ‫شـده و عامل ایجاد خشـونت ورزی‪ ،‬قتل در شـهرهای بزرگ خواهند بود‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫در جامعه ای که به کودکان کار توجه می شـود به نوعی به زندگی سـالم همه اقشـار‬ ‫جامعـه تضمیـن می شـود‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه بر اسـاس نـگاه «اریـک فـروم»‪ ،‬انسـان‬ ‫محصول فرهنگ است و سالمت روان ان بستگی به ان دارد که جامعه تا چه حد‬ ‫بـه نیازهـای ان هـا پاسـخ می دهـد؛ دراین صـورت بایـد بپذیریـم کـه در یـک جامعـه‬ ‫سـالم شـرایطی فراهم می شـود تا هرکس بتواند در عشـق بارور شـود‪ .‬این باروری در‬ ‫عشق یکی از موضوعات بسیار مهم هزاره سوم است‪ .‬کودک کار عالوه بر غذا نیاز به‬ ‫درک‪ ،‬توجـه و مهـرورزی دارد؛ چـون عشـق در نهـاد همـه وجـود دارد و انسـانی کـه‬ ‫از لحاظ عاطفی گرسنه است‪ ،‬مثل گرگی می ماند که هر لحظه در پی طعمه است‬ ‫و می خواهد خود را به گله ها نزدیک کند‪ .‬مشکل اصلی امروز جامعه ایران نه تنها‬ ‫در حـوزه کـودکان کار؛ بلکـه در کلیت جامعه این اسـت که امکان پیوند برقـرار کردن‬ ‫افراد با خود و دیگران کمرنگ شـده اسـت‪ .‬باید کودکان را به جامعه پیوند بزنیم و‬ ‫همه اقشـار تالش کنند تا با همه وجود به نیازها و خواسـته های ان پاسـخ دهند‪.‬‬ ‫جامعـه به مثابـه یـک موجـود زنـده اسـت کـه همـه افـراد‪ ،‬اجـزای ان بـه حسـاب‬ ‫می اینـد کـه در کنـار یکدیگـر می تواننـد یـک زندگـی سـالم داشـته باشـند‪ .‬امـا وقتـی‬ ‫کـودکان کار از لحـاظ روانـی اسـیب دیده هسـتند مثـل بدنـی می مانـد کـه دسـتگاه‬ ‫گوارش ان به خوبی کار نمی کند و وقتی دسـتگاه گوارش انسـان به خوبی کار نکند‬ ‫یسـت کـه در جامعـه خـود ریشـه‬ ‫او نمی توانـد عـادی زندگـی کنـد‪ .‬انسـان موجود ‬ ‫دارد‪ .‬براین مبنا باید به درونیات او توجه شـود‪ .‬کودکان امروز اینده سـازان ایرانند‪،‬‬ ‫چـه در کنـار خیابـان و چـه در خانه هـای شـمال شـهر ‪ ...‬فرقـی نمی کنـد‪ .‬ان هـا‬ ‫انسـان های خالق و مهرورز جهان ما هسـتند؛ پس ان ها را به رسـمیت بشناسـیم‪.‬‬ ‫تعطیالت برای بسـیاری کودکان‪ ،‬معنای زیبایی از تفریح‪ ،‬شـادابی و شوروشـوق را‬ ‫به همـراه دارد؛ امـا به دلیـل وجـود نابرابری هـای اقتصـادی در جامعـه همه کودکان‬ ‫امکان اسـتفاده از این شـرایط را ندارند‪ .‬یکی از گروه هایی که جزو محرومان از این‬ ‫شـادی و شـادابی به حسـاب می اینـد‪ ،‬کـودکان کاری هسـتند کـه در کوره هـای‬ ‫اجرپـزی کشـور مشـغول به کارند‪ .‬بـرای کودکانـی کـه در کوره هـای اجرپـزی کار‬ ‫می کننـد‪ ،‬تعطیلات معنایـی نداشـته و کارکردن در شـرایط سـخت‪ ،‬نوعی پذیرش‬ ‫جبری سـت کـه زندگـی بـر ان هـا تحمیـل کـرده‪ .‬بـا مراجعـه بـه ایـن کوره پزخانه هـا‬ ‫می توان کودکانی را یافت که در روز بالغ بر بین ‪ 8‬تا ‪12‬ساعت در این فضای تولیدی‬ ‫و پـر از الودگـی کار می کننـد ‪ ...‬وقتـی از یکی ازان هـا پرسـیده می شـود کـه چـرا در‬ ‫کوره هـا کار می کنیـد؟ او می گویـد‪« :‬پـدر من فوت کـرده و من و مادرم مجبوریم برای‬ ‫گـذران زندگـی‪ ،‬کار کنیـم»‪ .‬ا گـر در کودکانمـان در کوچه وخیابـان شـلیک خنده هـا‬ ‫نشانه ای از شادابی و سالمتی ان ها به حساب می اید‪ ،‬در اینجا ارام بودن و تمرکز بر‬ ‫روی کار‪ ،‬نشـانه سلامت و بهنجـاری ان هاسـت‪ .‬پـدر یکـی از این کـودکان می گوید‪:‬‬ ‫«کرونا باعث شده است که بازار کار رو به کسادی پیش برود‪ .‬ما توان گذران زندگی‬ ‫را نداریـم و چـون کارگـر فصلـی به حسـاب می اییـم‪ ،‬مجبـور می شـویم در کوره هـا‬ ‫مشـغول به کار شـویم‪ ».‬یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه کارگـران کوره پزخانه هـا بـا ان‬ ‫یکـه کار‬ ‫مواجـه هسـتند‪ ،‬مسـئله نبـود بیمه هـای تامیـن اجتماعی سـت‪ .‬ازانجای ‬ ‫ً‬ ‫کوره ها عموما در زمستان تعطیل است و کاری فصلی و موقتی به حساب می اید‪،‬‬ ‫بسـیاری از کارفرماهـا کارگـران خـود را بیمـه نمی کننـد‪ .‬البتـه از زاویـه دیـد کارفرماهـا‬ ‫باتوجه به هزینه های باالی تولید اجر در کشور‪ ،‬هزینه بیمه فراتر از توان بسیاری از‬ ‫کارفرماها به حسـاب می اید‪ .‬ان ها نیز می گویند که دولت از ان ها حمایت نمی کند‬ ‫و حمایت های دولتی و سازمانی می تواند این مشکل را حل کند؛ اما واقعیت تلخ‬ ‫این اسـت که فضـای کار سـخت و فشـار بیش ازحـد‪ ،‬باعـث اسـیب های روانـی و‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫پرونده‬ ‫جسـمی زیـادی بـه کـودکان و سـایر بزرگ سـاالنی می شـود کـه دراین فضاهـا‬ ‫مشـغول به کار ند‪ .‬یکـی از گروه هایـی کـه در کوره هـای اجرپـزی بـه کار مشـغول‬ ‫هسـتند‪ ،‬کودکان مهاجر از کشـورهای اطراف مثل افغانسـتان اسـت‪ .‬این کودکان‬ ‫افغانـی بـا حقـوق کمتـر از کـودکان ایرانـی کار می کننـد و به نوعـی در بـازار رقابـت بـا‬ ‫ایرانی هـا گـوی سـبقت را از ان هـا می رباینـد‪ .‬یکـی از کـودکان کار می گویـد‪« :‬مـن کار‬ ‫می کنـم تـا بتوانـم روزی مهنـدس شـوم»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬مـن عاشـق هواپیمـا‬ ‫هسـتم و دلـم می خواهـد مهنـدس هواپیمـا شـوم»‪ .‬وقتـی بـه او می گویـم کـه چـه‬ ‫رابطـه ای بیـن اجـر و هواپیمـا وجـود دارد؟ می گویـد‪« :‬مـن بـا کار در ایـن کارگاه‪ ،‬بـه‬ ‫ارزوهـای خـودم نزدیـک می شـوم»؛ اما سـوال اساسـی این اسـت که ایـا او می تواند با‬ ‫حقوق ناچیز و کارگری به شکل موقتی‪ ،‬به ارزوهای بزرگ خود دست یابد؟ ایا این‬ ‫اجرهـا به گونـه ای روی هـم چیـده می شـود تـا ه رکـس را به اوج خـود برسـاند؟ درباره‬ ‫حقوق دریافتی کارگران کوره های اجرپزی پاسخ های متعددی دریافت می شود‪.‬‬ ‫عـده ای از دریافـت روزی ‪ 20‬تـا ‪40‬هزارتومان و برخی ‪80‬هزارتومان سـخن می گویند؛‬ ‫امـا انچـه مسـلم اسـت پرداختی هـا از قاعـده مشـخصی تبعیـت نمی کنـد‪ .‬یکـی از‬ ‫کـودکان افغانـی می گویـد‪« :‬مـن ماهیانـه یک میلیـون و ‪200‬هزارتومـان بابـت روزی‬ ‫هشت سـاعت کار دریافـت می کنـم»‪ .‬واقعیـت این اسـت که کار کارگـران در فضـای‬ ‫کوره پزخانه هـا چنگـی بـه دل نمی زنـد‪ .‬ان ها شـبانه روز تالش می کنند تا لقمه نانی‬ ‫ خاطر گرسـنگی جانشـان را از دسـت ندهند‪ .‬شـاید کارکردن در‬ ‫به دسـت اورند و به ِ‬ ‫کوره هـای اجرپـزی نسـبت بـه بیکاری‪ ،‬تجربه مطلوب تری به حسـاب ایـد؛ اما نبود‬ ‫تامین اقتصادی‪ ،‬معیشتی و اسیب های روانی و بهداشتی که این اقشار را تهدید‬ ‫یسـت که نمی شـود از کنار ان به سـادگی عبور کرد‪ .‬به نظر‬ ‫می کند‪ ،‬همواره موضوع ‬ ‫می رسد که یکی از عوامل کارکردن در چنین فضایی‪ ،‬وجود جبر برای افرادی ست‬ ‫کـه راه هایـی دیگـری بـرای کارکـردن برایشـان وجـود نـدارد‪ .‬یکـی از پیرمردهایـی کـه‬ ‫سـال ها در کوره هـای اجرپـزی کار کـرده اسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬مـا کارگـران‪ ،‬اینـده ای‬ ‫یکـه وارد این فضای کار می شـویم‪ ،‬چاره ای بـه ادامه دادن‬ ‫پیـش رو نداریـم؛ امـا وقت ‬ ‫این راه برایمان باقی نمی ماند و مجبوریم تا پیری و سالمندی در اینجا کار کنیم»‪.‬‬ ‫او می گویـد‪« :‬بزرگ تریـن مسـئله کارگـران ایـن کوره هـا این اسـت که ا کثریـت ان هـا بـا‬ ‫اسیب های فیزیکی بسیاری در کار مواجه می شوند»‪ .‬به نظر می رسد که باتوجه به‬ ‫وضعیت سخت اقتصادی کشور دراثر کرونا‪ ،‬مسئله امنیت شغلی این کارگران نیز‬ ‫بیش از گذشـته بـا خطـر مواجـه شـده‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـن کارگـران تـا زمانـی در کوره هـا‬ ‫می ماننـد کـه بتواننـد کار کننـد و در تولیـد نقـش داشـته باشـند؛ امـا زمانی کـه ایـن‬ ‫نقش خود را از دست بدهند‪ ،‬با مشکل بیکاری مواجه خواهند شد و ازانجایی که‬ ‫شـغل یـا مهـارت خـاص دیگـری را بلـد نیسـتند‪ ،‬همچنـان بـه سـپاه کارگـران بیـکار‬ ‫می پیوندند‪ .‬یکی دیگر از مشکالتی که کودکان درگیر کار در این محیط با ان مواجه‬ ‫می شـوند‪ ،‬بازمانـدن از تحصیـل اسـت‪ .‬بسـیاری ازان ها به دلیـل وضعیـت بـد‬ ‫اقتصادی خانواده‪ ،‬حتی بعد از تعطیلی کوره ها به مدرسه ها بازگشت نمی کنند و‬ ‫این مسئله باعث می شود که اسیب عدم امکان تحصیل برای ان ها نیز در کنار فقر‬ ‫و گرسـنگی شـکل بگیـرد‪ .‬ازطرف دیگـر‪ ،‬پایین بـودن کیفیـت زندگـی‪ ،‬باعـث ایجـاد‬ ‫اسـیب های روانـی و بهداشـتی نیـز بـرای ان هـا می شـود‪ .‬عدم امـکان دسترسـی بـه‬ ‫مـواد غذایـی موردنیـاز بـدن‪ ،‬قرارگرفتـن در وضعیـت رفتارهای ناسـالم و نابهنجـار و‬ ‫ً‬ ‫بعضا خشونت های ناشی از شرایط سخت کاری‪ ،‬باعث ایجاد تخریب روانی ان ها‬ ‫نیـز می شـود‪ .‬تخریـب روانـی کـودکان‪ ،‬یـک مسـئله بسـیارمهم اسـت کـه ا گـر بـه ان‬ ‫توجـه نشـود‪ ،‬ب همـرور و طـی زمـان می توانـد عامـل تهدیـد در ورود فـرد بـه حلقـه‬ ‫کج روی هـای اجتماعـی شـود‪ .‬تجربـه نشـان می دهـد کـه کودکانـی کـه در شـرایط‬ ‫ً‬ ‫سـخت کاری قـرار می گیرنـد‪ ،‬بعضـا در بزرگ سـالی وارد باندهـای مافیایـی شـده و‬ ‫یتـر و سـازمان یافته تر‬ ‫به نوعـی در رونـد ایجـاد کج روی هـای اجتماعـی حرفه ا ‬ ‫نقش افرینی می کنند‪ .‬درواقع‪ ،‬کودکی که در فضای کوره پزخانه ها با خشونت های‬ ‫فیزیکـی و روانـی مواجـه اسـت‪ ،‬ممکـن اسـت در بزرگ سـالی به پدیده قتـل‪ ،‬قاچاق‬ ‫مـواد مخـدر‪ ،‬اعتیـاد‪ ،‬خودکشـی و ‪ ...‬روی اورد‪ .‬ازاین منظـر الزم اسـت کـه برای این‬ ‫کـودکان‪ ،‬اندیشـه ای کارامـد درراسـتای بهینه سـازی کیفیـت زندگـی ان هـا درنظـر‬ ‫گرفت‪ .‬در اینجا باید درنظر داشت که متغیرهایی که به لحاظ ذهنی‪ ،‬جهان بینی‬ ‫یک کودک را می سـازد‪ ،‬نقش پررنگی در هویت انسـانی او دارد‪ .‬فردی که احسـاس‬ ‫می کنـد حقـوق اولیـه اش نادیـده گرفتـه شـده یـا از همـان دوران کودکـی بـا مفهـوم‬ ‫ً‬ ‫گرسنگی و فقر دست به گریبان است‪ ،‬طبیعتا در دوران بزرگ سالی با پیچیدگی های‬ ‫ناشی از این مسئله در جهان بینی ذهنی خود مواجه خواهد شد‪ .‬درواقع‪ ،‬ازمنظر‬ ‫جامعه شناسـی؛ او وارد وضعیـت انومیـک یـا بی هنجـاری می شـود‪ .‬در وضعیـت‬ ‫بی هنجـاری‪ ،‬او هیـچ الگویـی را نمی پذیرد و به شـدت با همه الگوهایی که جامعه‬ ‫بـه او پیشـنهاد می دهـد‪ ،‬مقابلـه می کنـد‪ .‬بسـیاری از کـودکان کوره هـای اجرپـزی‬ ‫براین اعتقاد بوده اند که «زندگی ان ها سخت است»‪ .‬وقتی کودکی مفهوم سختی‬ ‫از زندگـی را دریافـت کنـد درواقـع‪ ،‬او دیگـر کودک به حسـاب نمی ایـد و دوران کودکی‬ ‫یسـت کـه بـه دوران بزرگ سـالی رانـده شـده اسـت‬ ‫خـود را از دسـت داده‪ .‬او کودک ‬ ‫درواقـع‪« ،‬کـودک بزرگ سالی»سـت کـه از زندگـی سـختی و رنـج را دریافـت می کنـد و‬ ‫نمی دانـد کـه کودکـی می توانـد همـراه دریافـت محبـت‪ ،‬بـازی و تفریـح و اسـایش‬ ‫باشـد‪ .‬تابسـتان ها بـرای کـودکان کوره هـای اجرپزی هرگـز رنگ زیبایی نـدارد‪ .‬حاال‬ ‫دیگـر کرونـا هـم بـر سـختی های کار اضافـه شـده و ان هـا بایـد در هراس باشـند که با‬ ‫کرونا گرفتن از کار در کوره ها هم بازمی مانند و نمی توانند معیشت خود را به سادگی‬ ‫بگذراننـد‪ .‬در اینجـا بایـد بـه ذکـر این نکتـه توجـه کـرد‪ ،‬بـرای تحقـق یـک جامعـه‬ ‫توسعه یافته و ارام نیاز است که رضایت از زندگی را برای همه اقشار جامعه تسهیل‬ ‫کنیـم‪ .‬رضایـت بـرای کـودک کار ایجـاد امنیـت اقتصـادی و تحقـق شـرایط تحصیل‬ ‫رایگان است‪ .‬ما باید به نیازهای اولیه کودکان پاسخ دهیم‪ .‬ان ها با جبر ما به دنیا‬ ‫امده انـد و نبایـد بـا سـختی های ناشـی از اقتصـاد سرمایه سـاالری دچـار اسـتثمار و‬ ‫حاشیه نشـینی شـوند‪ .‬کـودکان کار فرصت هـای اقتصـادی زیـادی را بـرای کشـور‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬ان ها کار می کنند تا بر ج ها در شهرهای بزرگ ساخته شود‪ .‬بدون‬ ‫حضـور کـودکان کار در کوره هـای اجرپـزی هیـچ سـتونی بـاال نمـی رود‪ .‬بایـد بـرای‬ ‫کسـانی که در اهتزاز سـتون ها نقش دارند‪ ،‬ارزش افرینی کرد‪ .‬باید به تکریم کودکان‬ ‫روی اوریـم و ان هـا را از حاشـیه‪ ،‬بـه متـن زندگـی بازگردانیـم‪ .‬چه بسـا دراین بیـن‪،‬‬ ‫کودکانـی کـه اسـتعدادهایی در راه تغییـر سرنوشـت و اینـده یـک کشـور را داشـته‬ ‫باشند؛پسبایدبسترتغییر شرایطرافراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫کودکان کار؛ یک اسیب اجتماعی حل نشده‬ ‫مهنازبیرانوند‬ ‫ «نکـن‪ ...‬نکـن‪ ...‬شیشـه را تـازه تمیـز کـردم؛ دسـت نـزن!» ‪« -‬اخـه منـم بایـد‬‫یسـت که هـر روز میـان راننده‬ ‫پولـی بـه خانـه ببـرم؛ بـذار تمیز کنم!» اینها مکالمات ‬ ‫و کـودکان کار اتفـاق می افتـد‪ .‬البتـه گاهی اوقـات حتـی ایـن کـودکان‪ ،‬فحـش‬ ‫نصیـب راننـدگان در سـر چهارراه هـای تهـران می کننـد‪ .‬گاهی اوقـات هـم‪ ،‬چنـان‬ ‫میـان راننـده و ایـن کـودکان ج رو بحـث می شـود کـه راننـده را به هـم می ریـزد؛ زیـرا‬ ‫کـودک اصـرار بـه تمیـزی شیشـه می کنـد و راننـده تلاش دارد چـون تـازه ماشـینش‬ ‫ـرف کـودک می شـود‪ .‬فقـط ایـن‬ ‫را بـه کارواش بـرده؛ مانـع پا ‬ ‫ککـردن شیشـه از ط ِ‬ ‫ککـردن شیشـه نیسـت؛ بلکـه فـروش گل‪ ،‬بادبـادک‪ ،‬دارت و‬ ‫جنجال هـا در پا ‬ ‫ سوی کودکان کار‪ ،‬گرچه گاهی اوقات احساسات‬ ‫دستمال کاغذی با اصرار زیاد از ِ‬ ‫ حدودزیـادی ایجـاد‬ ‫راننـدگان و سرنشـینان خـودرو را جریحـه دار می کنـد؛ امـا تا‬ ‫ِ‬ ‫مزاحمـت فـراوان در سـر چهارراه هـا را هـم به دنبـال دارد‪ .‬البتـه ایـن کـودکان کار‬ ‫ا گـر هـم کاری انجـام ندهنـد یـا چیـزی نفروشـند‪ ،‬انتظـار دارنـد کـه پولـی بـه انهـا‬ ‫داده شـود؛ چـون به گفتـه یکی ازانهـا کـه تنهـا ‪ 10‬سـال دارد و سه سـال اسـت کـه کار‬ ‫دستفروشـی را اغـاز کـرده؛ بایـد ه رشـب پولـی بـه خانه ببـرد؛ البته به گفتـه خودش‬ ‫خانـه کـه نـه؛ بایـد بـرای صاحـب کارش ببـرد‪ ...‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ناهیـد تاج الدیـن‬ ‫هیئت رئیسـه کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسلامی) پیشـتر گفته‬ ‫(عضو‬ ‫ِ‬ ‫بـود کـه برخـی کارشناسـان مسـائل اقتصاد شـهری‪ ،‬امـار کـودکان کار ایـران را بین‬ ‫سـه تـا هفت میلیون نفـر عنـوان می کننـد و ایـن رقـم بـرای تهـران نیـز ‪ 20‬هزار نفـر‬ ‫ دلیل اینکـه بیشـتر کـودکان کار هیچ گونـه ثبت هویتی‬ ‫تخمیـن زده می شـود امـا به ِ‬ ‫ندارنـد‪ ،‬امـار دقیقـی در این زمینـه نمی تـوان ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫این روزهـا سـر هـر چهـارراه‪ ،‬تعـداد زیـادی از ایـن کـودکان دیـده مـی شـوند امـا‬ ‫حو روان مـردم بـازی‬ ‫مهم تریـن موضـوع این اسـت که فحـش دادن انهـا بـا رو ‬ ‫نو سـال کم‪ ،‬به دلیل کمک نکـردن مردم یا نخریدن‬ ‫می کنـد‪ .‬اینکـه کودکانی با س ‬ ‫اجنـاس انهـا یـا اجازه ندادن برای پا ک کردن شیشـه های ماشـین‪ ،‬به همه فحش‬ ‫می دهـد‪ ،‬بسـیار رنـج اور اسـت؛ زیـرا بسـیاری مـردم از ایـن وضعیـت نگران هسـتند‬ ‫و شـاید بیشـتر نگـران کـودکان خـود کـه داخـل ماشـین هسـتند و ایـن حرف هـا را‬ ‫می شـنوند‪ .‬یکی از این کودکان که صورتی سـیاه چرده و لباسـی بسـیار کثیف بر تن‬ ‫دارد‪ ،‬وقتی با عصبانیت اب را با اب پاش روی شیشه ماشین می پاشد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«بـذار تمیـز کنـم؛ بایـد باالخـره پولی گیـرم بیاید!» اما بـه چه قیمتی؟ با عصبانیت‬ ‫بکـردن روحیـه مـردم یا فحش دادن؟ در این میـان‪ ،‬یکی از رانندگان نیز‬ ‫خـود‪ ،‬خرا ‬ ‫به محض پاشـیدن اب روی شیشـه ماشـینش‪ ،‬برف پا ک کن را به جریان می اندازد‬ ‫یتـر می کنـد‪ .‬بعـد‪ ،‬اب پـاش را محکـم بـه‬ ‫کـه ایـن موضـوع‪ ،‬کـودک کار را عصبان ‬ ‫ککـن نـزن لعنتـی؛ چـرا نمی گذاریـد مـا هـم‬ ‫ماشـین می کوبـد و می گویـد‪« :‬برف پا ‬ ‫دو ریـال بـه خانـه ببریـم؟ ایـن‪ ،‬شـغل ماسـت و صاحـب کارم ه رشـب از مـا مبلغـی‬ ‫را می خواهـد کـه صبـح تعییـن کـرده اسـت»‪ .‬او کـه خـود را رضـا معرفـی می کنـد؛‬ ‫می گوید‪« :‬ما حدود ‪ 20‬نفر هستیم که در یک کلبه خرابه در حاشیه تهران زندگی‬ ‫می کنیم‪ .‬صبح سـاعت ‪ 6‬از خواب بیدار می شـویم»‪ .‬با این جمالت کودکان‪ ،‬ادم‬ ‫یـاد سـربازی می افتـد کـه بایـد صبـح زود از خـواب بیـدار شـود‪« .‬بعـد از بیدار شـدن‬ ‫یک لقمه نـان خالـی دسـت مان می دهنـد و ان می شـود صبحانـه یـک روز مـا! از‬ ‫صبـح زود سـر چهارراه هـا بایـد کارمـان را شـروع کنیـم‪ .‬ناهـار را هـم در میـان دود و‬ ‫سـ رو صدا سـر همـان چهارراه هـا می خوریـم؛ البتـه گاهی اوقـات برخـی از مـردم هـم‬ ‫بـه مـا ناهـار می دهنـد‪ .‬خالصـه تـا شـب این جـوری هسـتیم»‪ .‬وی کـه چهـره ای‬ ‫عبوس دارد‪ ،‬راه التماس را نیز خوب بلد است و می گوید‪« :‬برخی مواقع مجبوریم‬ ‫به مردم التماس کنیم؛ گاهی هم با زور از انها درخواست کمک می کنیم!» کمی‬ ‫مکـث می کنـد و می گویـد‪« :‬گاهـی کـه کمـک نمی کننـد‪ ،‬فحـش هـم می دهیـم!»‬ ‫می پرسـم کـه به نظـرت بـا فحـش دادن می توانـی درامـدی داشـته باشـی؟ کـه بـا‬ ‫قاطعیـت تمـام پاسـخ می دهـد‪« :‬بعضی هـا به خاطر اینکـه اعصاب شـان بیشـتر‬ ‫خـراب نشـود‪ ،‬کمـک می کننـد؛ ایـن‪ ،‬یـک ترفنـد اسـت!» از او می پرسـم چـرا‬ ‫با وجود اینکـه سـن کمـی داری امـا این قـدر راه التمـاس و گاهی اوقـات توهیـن بـه‬ ‫ً‬ ‫مـردم را خـوب یـاد گرفتـه ای؟ چـرا اصلا بـه مردمـی کـه نمی گذارند شیشـه خـودرو‬ ‫را پـا ک کنیـد یـا چیـزی از شـما بخرنـد‪ ،‬توهیـن می کنـی؟ می گویـد‪« :‬ا گـر ایـن کار را‬ ‫نکنیـم کـه نمی توانیـم پولـی جمع کنیـم»‪ .‬از او می پرسـم مگـر خانـواده ندارید که‬ ‫در خرابـه زندگـی می کنیـد؟ جوابـی نمی دهـد؛ فقـط سـرش را تکان می دهـد و با اه‬ ‫سـردی سـریع می گویـد کـه نمی خواهـم دربـاره ایـن موضـوع حرفـی بزنـم‪...‬‬ ‫رضـا جعفـری (رئیـس اورژانـس اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی کشـور) می گویـد‪:‬‬ ‫«‪ 31‬درصـد کـودکان کار و خیابـان ایرانـی و سـایرین‪ ،‬جـزو اتبـاع خارجـی و به ویـژه‬ ‫از افغانسـتان و پا کسـتان هسـتند‪ .‬به تازگـی نیـز اتبـاع کشـورهای دیگـر بـه انهـا‬ ‫اضافـه شـده اند‪ 74 .‬درصـد کـودکان کار و خیابـان خارجـی‪ ،‬فاقـد اسـناد هویتـی و‬ ‫اوراق معتبـر هسـتند کـه ارائـه خدمـت از سـوی بهزیسـتی بـه انـان را دچـار مشـکل‬ ‫می کنـد و بسـیاری از انـان از ادامـه تحصیـل بـاز می ماننـد»‪ .‬وی ادامـه می دهـد‪:‬‬ ‫«ایـن کـودکان‪ ،‬از خانواده هـای فقیـر هسـتند و فقـر اقتصـادی و معیشـتی موجب‬ ‫کار انان می شـود‪ .‬رویکرد بهزیسـتی این اسـت که سـاعات کار کودکان کار را کاهش‬ ‫دهـد‪ .‬در حال حاضـر ‪ 33.8‬درصـد انـان بیـن یـک تـا چهار سـاعت ‪ 13.7 ،‬درصـد‬ ‫بیـش از هشت سـاعت و ‪ 51.2‬درصـد چهـار تـا هشت سـاعت در روز کار می کننـد‪.‬‬ ‫در حال حاضـر‪ ،‬بـه ‪1 2‬هـزار کـودک کار و خیابـان در مرا کـز شـبانه روزی و همچنیـن‬ ‫مرا کـز روزانـه حمایتـی اموزشـی دولتـی‪ ،‬خدمـات پزشـکی‪ ،‬تحصیلـی‪ ،‬حقوقـی و‬ ‫مالـی ارائـه می شـود»‪ .‬رئیـس اورژانـس اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی می گویـد‪:‬‬ ‫«بر اساس امارها؛ ‪ 31‬درصد والدین کودکان کار بیکار‪ 40 ،‬درصد کارگر و دستفروش‬ ‫و هفت درصـد دارای مشـاغل فصلـی و پنج درصـد کـودکان کار و خیابـان‪،‬‬ ‫بی سرپرسـت هسـتند»‪.‬‬ ‫کـودکان کار در تمـام چهارراه هـای تهران برای دستفروشـی حضور دارند‪ .‬دخترکی‬ ‫کـه شـاید حـدود هفـت یـا هشت سـال سـن دارد‪ ،‬اسـپند دودی در دسـت دارد؛‬ ‫قدش به زور به شیشـه ماشـین می رسـد‪ .‬از پشـت شیشـه به من نزدیک می شـود‬ ‫و بـا لفظـی ملتمسـانه کـه «خانـم تو رو خـدا! جـان بچـه ات‪ ،‬جـان شـوهرت‪ ،‬یـک‬ ‫کمکـی بـه مـن بکـن!» دلـم را ریش ریـش کـرد؛ از این وضعیـت خیلی ناراحت شـدم‬ ‫امـا چـه می شـد کـرد؟ یکی‪،‬دو نفر نیسـتند که بتـوان به همه انها کمک کـرد‪ .‬باب‬ ‫تو گـو را بـا ایـن دختـرک زیبا اما در عین حال اشـفته ازنظر ظاهـری اغاز می کنم‪.‬‬ ‫گف ‬ ‫ «چرا سر چهارراه هستی؛ مگه خونواده نداری؟»‬‫ «مـن و مـادرم هـر روز صبـح سـرچهارراه هسـتیم؛ چـون پـدرم معتـاده و نمی تونـه‬‫پـول در بیـاوره»‪.‬‬ ‫ «تو چرا درس نمی خونی؟ االن که زمان درس و مدرسه است؟»‬‫ «من باید امسال به کالس سوم می رفتم؛ اما بابا پول نداره تا من رو به مدرسه‬‫بفرسته»‪.‬‬ ‫ «چند ساله که سر چهارراه میای؟»‬‫ «خیلی نیست؛ ولی مامانم گفته باید اون قدر بیاییم که هم پول مواد بابا را در‬‫بیاریم و هم بتونیم برای خونه چیزایی بخریم»‪.‬‬ ‫ «پدرت شغلی نداره؟»‬‫ً‬ ‫ «نه؛ بابام قبال سر کار بود اما االن دیگه نیست‪ .‬تازه خیلی هم بداخالق شده»‪.‬‬‫ «پول هایی که در می ارید‪ ،‬چه کار می کنید؟»‬‫ «تـا می رسـیم خونـه‪ ،‬بابـام همـه رو از مامانم می گیرد و همیشـه سـر این مسـئله‬‫یشـه و همـه پول هـا رو‬ ‫بیـن مامـان و بابـا دعـوا می شـه؛ امـا همیشـه بابـام برنـده م ‬ ‫بر مـی داره»‪.‬‬ ‫از او می پرسـم کـه مـادرت هـم شـغلی نـداره؟ جوابـی کـه بـه مـن داد‪ ،‬خیلـی برایـم‬ ‫جالـب بـود؛ زیـرا می گویـد‪« :‬یکـی از همسـایه های مـا هـم هـر روز سـر چهـارراه گل‬ ‫می فروشـه امـا پولـی کـه از گل فروشـی در مـی اره‪ ،‬خیلـی زیـاده کـه برای همیـن‬ ‫مـادرم گفـت مـا هـم بایـد بریم ایـن کارو انجام بدیم تا بتونیـم پولی در بیاریـم‪ .‬االن‬ ‫نمی دونم روزی چقدر می شه ولی مامان همیشه برای این موضوع خدا رو شکر‬ ‫می کنـه‪ .‬مـن هرچـی از صبـح جمـع می کنـم‪ ،‬اخـر شـب همـه پول هـا رو بـه مامانـم‬ ‫مـی دم!»‬ ‫به راسـتی چـرا یـک کـودک هفت سـاله؛ شـاید هـم کوچک تـر‪ ،‬بایـد دغدغـه تامیـن‬ ‫مخارج روزانه زندگی را داشـته باشـد؟ چرا باید پدر و مادرانی وجود داشـته باشـند‬ ‫کـه به خاطـر زیاده خواهـی خـود‪ ،‬کـودکان خردسال شـان را در خیابان هـا رهـا کنند‬ ‫تـا نـه بـرای دستفروشـی؛ بلکه بـرای تکدی گری تربیت شـوند؟‬ ‫شـهیندخت مـوالوردی (دسـتیار رئیس جمهـوری در امـور حقـوق شـهروندی)‬ ‫معتقـد اسـت کـه اصـل مهـم در حقـوق کـودک این اسـت که هیـچ کودکـی نبایـد از‬ ‫سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـا‬ ‫جـا بمانـد و از حقـوق هیـچ کودکـی‬ ‫نبایـد غفلـت شـود‪ .‬وی می گویـد‪:‬‬ ‫«حقـوق بشـر و شـهروندی‪ ،‬حـق‬ ‫همـه انسان هاسـت و کـودکان هـم‬ ‫بایـد از همـه حقـوق خـود بهره منـد‬ ‫باشـند‪ .‬منظـور از کـودکان‪ ،‬همـه‬ ‫انـان بـه دور از هرنـوع تبعیض اسـت‪.‬‬ ‫حقوق همه کودکان؛ اعم از کودکان‬ ‫بازمانـده از تحصیـل‪ ،‬کـودکان کار و‬ ‫خیابان‪ ،‬کودکان قربانی ازدواج های‬ ‫زودهنـگام‪ ،‬کودک بیوه هـا و کودکان‬ ‫حاشیه نشـین بایـد مورد توجـه قـرار‬ ‫گیرنـد»‪ .‬مـوالوردی اظهـار می کنـد‪:‬‬ ‫«حقـوق کـودک در قلمـرو حقـوق‬ ‫عمومـی جـای می گیـرد و کـودک‪،‬‬ ‫یسـت کـه حمایـت از‬ ‫فـرد مستقل ‬ ‫او برعهـده والدیـن و دولـت اسـت و‬ ‫انـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم حـق‬ ‫شنیده شـدن و دیده شـدن دارنـد»‪.‬‬ ‫عالیه شکربیگی (جامعه شناس) نیز‬ ‫در این بـاره می گویـد‪« :‬بحث کودکان‬ ‫کار و خیابـان‪ ،‬بحـث جدیـدی‬ ‫ً‬ ‫نیسـت‪ .‬طبیعتا به دلیل بی تعهدی‬ ‫مسـئوالن یـا عدم قاطعیـت انهـا‬ ‫در ارتباط بـا ایـن موضـوع اجتماعـی‪،‬‬ ‫ایـن مسـئله حل نشـده اسـت؛‬ ‫زیـرا کـودکان روش هـای مختلـف و‬ ‫مهارت هایـی بـرای به هم ریختـن‬ ‫اعصـاب و روان مـردم دارنـد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه می دهـد‪« :‬وقتـی انسـان‪ ،‬یک‬ ‫کـودک کار و خیابـان را می بینـد‪،‬‬ ‫ناراحـت می شـود از اینکـه یـک‬ ‫کـودک چهـار‪ ،‬شـش یـا ‪ 10‬سـاله گل‬ ‫بفروشـد‪ ،‬ماشـین پـا ک کنـد یـا هر کار‬ ‫دیگـری در خیابان هـا انجـام دهـد‪.‬‬ ‫در حالی کـه بایـد درس بخواننـد؛‬ ‫امـا در خیابـان رهـا هسـتند»‪.‬‬ ‫شـکربیگی می افزایـد‪« :‬ایـن کـودکان‬ ‫در گروه هایـی دارای سلسـله‬ ‫مراتـب و در سیسـتمی تعریف شـده‬ ‫هسـتند؛ روزهـا در خیابان هـا پخش‬ ‫و شـب ها جمـع می شـوند‪ .‬ا گـر اراده ای بـر ریشـه کن کردن ایـن مسـئله باشـد‪،‬‬ ‫می شـود ایـن مشـکل را حـل کـرد‪ .‬چگونـه اسـت کـه وقتـی مسـئوالن اراده بـر‬ ‫انجـام یـک امـر می کننـد‪ ،‬هـر کاری برای رسـیدن به ان مسـئله انجام می دهنـد و از‬ ‫راه هایـی کـه عـرف و قانونی سـت‪ ،‬بـه ان می رسـند؛ اما بـرای کـودکان کار و خیابان‬ ‫هنـوز پس از سـال ها انـدر خـم یـک کوچـه هسـتند؟!» ایـن جامعه شـناس مسـائل‬ ‫اجتماعـی می گویـد‪« :‬مسـئوالن می گوینـد کـه انهـا را چنـد روز در اختیـار می گیرنـد‪،‬‬ ‫دوبـاره رهـا می شـوند‪ ...‬امـا بایـد گفـت کـه وقتـی مشـاوره بـه انهـا داده نمی شـود‪،‬‬ ‫بسـیار طبیعی سـت کـه دوبـاره در خیابان هـا رهـا شـوند‪ .‬وقتـی از دایـره مـددکاران‬ ‫خـارج می شـوند؛ چـون هیـچ کاری بلـد نیسـتند‪ ،‬دوبـاره اسـیر دسـت گروه هـای‬ ‫مافیایـی می شـوند و در گوشـ هو کنار شـهرها رهـا می شـوند»‪ .‬وی معتقـد اسـت‪:‬‬ ‫«قبل از هر چیـزی بایـد اراده ای بـرای حـل ایـن مسـئله باشـد‪ .‬یکـی از سـازمان های‬ ‫دخیـل کـه بایـد قاطعیـت جـدی بـرای حـل ایـن مسـئله داشـته باشـد‪ ،‬سـازمان‬ ‫مدیریت شـهری در سـطح تهران اسـت‪ .‬باید سـوال کرد که برای حل این مسـئله‬ ‫چـه کاری انجـام داده؛ ا گرچـه ظرفیـت‪ ،‬امکانـات و زمـان زیـادی بـرای حل مسـئله‬ ‫داشـته امـا به دلیـل سـهل انگاری و بی تفاوتـی‪ ،‬شـاهد ایـن پدیـده هسـتیم»‪.‬‬ ‫شکربیگی ادامه می دهد‪« :‬ا گر مدیریت شهری تهران بخواهد شهر سالم را تعریف‬ ‫کند‪ ،‬تهران نمی تواند یک شـهر سـالم باشـد‪ .‬یکی از پدیده هایی که سلامت شـهر‬ ‫تهـران را تهدیـد می کنـد‪ ،‬وجـود ایـن کودکان اسـت؛ چون سلامت روان مـردم را با‬ ‫مشـکل مواجه می کنند‪ .‬گاهی برخوردهای خشـن این کودکان نشـان از عصیان‬ ‫و یـاس انهـا در برابـر مسـائل زندگی سـت‪ .‬وقتـی کـودکان بـه فحاشـی می رسـند‪ ،‬به‬ ‫نقطـه اخـر خـط رسـیده اند و نمی داننـد که طرز صحیـح رفتار چگونه اسـت»‪ .‬این‬ ‫جامعه شـناس تا کید می کند‪« :‬کسـانی که مدعی حقوق شـهروندی هستند‪ ،‬باید‬ ‫به این پدیده هم رسیدگی کنند و حقوق شهروندی انها را در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫تعاملـی کـه بـا ایـن افـراد می شـود نـه بـا زور و خشـونت؛ بلکـه بایـد بـا بیـان تعامـل‬ ‫مثبـت‪ ،‬امـوزش دادن و فراهم کـردن حداقل هـای زندگـی بـرای انهـا و رهایـی ایـن‬ ‫کـودکان از دسـت گروه هـای مافیایـی باشـد»‪ .‬وی می گویـد‪« :‬از انجا که کـودکان کار‬ ‫اسـیر گروه هـای مافیایـی هسـتند‪ ،‬بایـد کار کننـد و در واقـع به صاحبان خـود پول‬ ‫بدهنـد‪ .‬بایـد ایـن موضـوع‪ ،‬بیشـتر رسـیدگی شـود»‪ .‬ایـن جامعه شـناس درپایـان‬ ‫افزود‪« :‬از این کودکان بهره برداری ابزاری می شـود؛ انها قربانی خانواده های خود‬ ‫هسـتند‪ ،‬قربانـی سـازمان های مسـئول در برابـر انهـا هسـتند کـه کارکرد مسـئوالنه‬ ‫ندارنـد؛ اینهـا از همه نظـر در فشـار هسـتند و ا گـر فحاشـی می کنند و بـا صدای بلند‬ ‫حـرف می زننـد‪ ،‬خودشـان را تخلیـه می کننـد»‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫این روزها شاهد تحریف‪ ،‬تغییر و امار غلط و دروغ هستیم‬ ‫علیالریجانی‪:‬‬ ‫دالیل عدم احراز صالحیت مرا بدون هرگونه پرده پوشی اعالم کنید‬ ‫مشاور مقام معظم رهبری در پیامی از شورای نگهبان تقاضا کرد همه دالیل عدم احراز صالحیت‬ ‫وی را بـدون پرده پوشـی به صـورت رسـمی و عمومـی اعلام کنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ در بخشـی از پیـام‬ ‫علـی الریجانـی امـده اسـت‪« :‬از شـورای نگهبـان خواهشـمندم بیـن خـود و خـدا با توجه بـه اثبـات‬ ‫کذب بـودن گزارش هـای داده شـده بـه ان شـورا در رابطـه با بنـده و خانواده ام در جریان بررسـی احراز‬ ‫ت نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری‪ ،‬همـه دالیـل عـدم احـراز صالحیـت اینجانـب را‬ ‫صالحیـ ‬ ‫بـدون هرگونـه پرده پوشـی به صـورت رسـمی و عمومـی اعلام فرماییـد‪ .‬حداقـل بـه اجـرای سیاسـت ‬ ‫کلـی مصـوب رهبـری معظـم انقلاب در بـاب پاسـخگویی ان شـورا عمـل نمایید»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری بـا برشـمردن اقدامـات انجـام شـده در حـوزه سلامت و مهـار بیمـاری کرونـا در‬ ‫کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬این روزهـا شـاهد تحریـف‪ ،‬تغییـر و امـار غلـط و دروغ هسـتیم»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫حسـن روحانـی افـزود‪« :‬تمـام تجهیـزات در داخل تولید شـد‪ .‬همه بیمارسـتان ها دارای تجهیزات‬ ‫اسـت‪۲۴۲ .‬سـی تـی اسـکن در اختیـار بیمارسـتان ها قـرار گرفـت‪ .‬در طـول‪ ۱۶‬مـاه دچـار کمبـود‬ ‫تخـت نشـدیم‪ .‬دچـار حیرتـم نسـبت بـه کسـانی کـه دربـاره کرونـا بـا الفاظـی صحبـت می کننـد‪ .‬در‬ ‫برخی کشـورها بیماران را در بیرون بیمارسـتان قرار می دادند؛ اما ما وارد این شـرایط نشـدیم‪ .‬ا گر‬ ‫یک مـورد در ایـران رخ داده بـود‪ ،‬در رسـانه ها ببینیـد چـه اتفاقـی می افتـاد»‪.‬‬ ‫«افسردگیسیاسی»چگونهشوقانتخاباترا کمرنگمی کند؟‬ ‫روزهــای زیــادی بــه انتخابــات مهــم ریاسـت جمهوری و‬ ‫ی نمانــده امــا فضای سیاســی جامعه شــوق‬ ‫شــوراها باقـ ‬ ‫و شــور فضــای انتخاباتــی نگرفتــه اســت؛ این وضعیــت‬ ‫عالو هبــر نگرانــی دلســوزان و صاحب نظــران‪ ،‬محــور‬ ‫کانونــی بحث هایــی قــرار گرفتــه کــه چرایــی ایجــاد ان را‬ ‫می کاونــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ چرایــی نبــود شوروشــوق‬ ‫انتخاباتــی و بــروز و ظهــور افســردگی سیاســی‪ ،‬محــور‬ ‫اصلــی ایــن متــن اســت؛ عوامــل متعــددی از منظرهــای‬ ‫مختلــف سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی متصــور اســت‬ ‫کــه همگــی در یــک متــن کوتــاه نمی گنجنــد‪.‬‬ ‫کرونا و مصائب ان‬ ‫مقدم بر همه عوامل و دالیل خمودگی سیاسی در جامعه‪،‬‬ ‫ویـروس کرونـا و همه گیری هـای چندین بـاره ان نقـش‬ ‫مهمـی در وضعیـت اجتماعـی کشـور داشـته اسـت؛ کرونـا‬ ‫نه تنها بسیاری از فعالیت های روزمره مردم را دچار اختالل‬ ‫کـرده بلکـه جامعـه را از پویایـی همیشـگی دور نـگاه داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬در نبـود یـا کمبـود فعالیت هـای تفریحـی‪ ،‬ورزشـی‪،‬‬ ‫هنـری و دیگـر کنش هـای فرهنگـی‪ ،‬تاثیـر کرونا بـر بحث ها و‬ ‫فعالیت های انتخاباتی غیرقابل انکار است؛ در ادوار گذشته‬ ‫برگـزاری اجتماعـات انتخاباتـی در محیط هـای دانشـگاهی‬ ‫و سـالن های بـزرگ‪ ،‬سـهم مهمـی در انتقـال شوروشـوق‬ ‫سیاسـی بـه جامعـه داشـته و بخـش بزرگـی از پویش هـای‬ ‫رقابتـی دراین فضاهـا شـکل می گرفـت؛ بـا محدودیت هـای‬ ‫ی اسـت کـه چهره ها‬ ‫بلندمـدت برگـزاری اجتماعـات‪ ،‬طبیعـ ‬ ‫بـه فضاهـای انالیـن روی اورده انـد امـا گسـتره ایـن ابـزار‬ ‫بـا محیط هـا و رویارویـی حضـوری قابل مقایسـه نیسـت‪.‬‬ ‫افزون برایـن‪ ،‬طوالنی شـدن محدودیت هـای کرونایـی بـه‬ ‫اقتصاد و معیشـت برخی از خانواده ها اسـیب رسانده است‬ ‫ً‬ ‫کـه طبیعتـا باعـث خـروج بحـث سیاسـت از اولویت هـای‬ ‫نخسـت ایـن افـراد شـده و مانـع شـکل گیری جمع هایـی بـا‬ ‫نـگاه سیاسـی در ایـن روزهـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیامدهایتحریم‬ ‫از سـال ‪ ۹۷‬کـه دولـت وقـت امریـکا در اقدامـی غیرقانونـی از‬ ‫برجام خارج شد‪ ،‬روند رشد قیمت ارز و پیامد ان بر اقتصاد‬ ‫کشـور بر کسـی پوشیده نیسـت؛ انچه باعث دشواری بیشتر‬ ‫تامیـن معـاش مـردم شـده‪ ،‬پیونـد نامبـارک تحریم هـا بـا‬ ‫نشـرایطی بسـیاری ازافراد‬ ‫همه گیـری کروناسـت؛ درچنی ‬ ‫شـغل خـود را از دسـت داده یـا درامدشـان کاهـش یافتـه‬ ‫اسـت؛ این وضعیـت سـبب ناامیـدی گسـترده ای در جامعه‬ ‫شـده و امتنـاع سیاسـت ورزی شـاداب را پدیـد اورده اسـت‪.‬‬ ‫در اوج تـورم و گرانـی و گاهـی کمبـود برخـی کاالهـا‪ ،‬طبیعـی‬ ‫اسـت که دغدغه نخسـت بسـیاری از اقشـار از سیاسـت‪ ،‬به‬ ‫درامـد و معیشـت معطـوف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تبلیغات مخالفان داخلی و خارجی‬ ‫بـا روی کارامـدن دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬دو گـروه از رسـانه ها‬ ‫اقدام به فضاسـازی برای شکسـت دولت و رئیس جمهوری‬ ‫منتخـب کردنـد؛ هرچـه انگیـزه و اقـدام خار ج نشـینان‬ ‫علیـه دولـت حسـن روحانـی طبیعـی و درراسـتای منافـع‬ ‫غربی‪،‬سـعودی ان هـا‪ ،‬قابل انتظـار بـود‪ ،‬رفتـار مخالفـان‬ ‫داخلـی گفتمـان دولـت‪ ،‬عجیـب و گاه حیـرت اور بـوده‬ ‫اسـت‪ ۸ .‬سـال تلاش بـرای نا کام نشـان دادن قـوه مجریـه‬ ‫ازسـوی رسـانه های بـزرگ داخلـی نتیجـه ای جـز دل زدگـی‬ ‫و انفعـال مـردم نداشـته اسـت؛ انان کـه بـا بحران سـازی و‬ ‫موج سـواری منافـع ملـی را فـدای مطامع جناحـی و گروهی‬ ‫خـود کردنـد و دولـت مسـتقر را بـا انـواع و اقسـام تهمت هـا و‬ ‫زشـت گویی ها نواختنـد‪ ،‬هرگـز نمی تواننـد از پاسـخگویی‬ ‫دربـاره رویـه نادرسـت خـود فـرار کنند؛ ناامیدسـازی مـردم از‬ ‫رای ‪ ۲۴‬میلیونی تالشـی نامبارک ازسـوی اقلیتی بوده است‬ ‫کـه نتایـج ان ا کنـون مشـاهده می شـود‪.‬‬ ‫تنهایی دولت درپاسخ به اعتراض ها‬ ‫در سـالیان قبـل بخش هایـی از جامعـه به تنـاوب دسـت بـه‬ ‫ً‬ ‫اعتـراض و تجمع هـای صنفـی زده و عمدتـا پاسـخ مناسـبی‬ ‫دریافـت نکرده انـد‪ .‬دولـت روحانـی ا گرچـه توانسـت بـا‬ ‫تدبیـر خـود‪ ،‬موضـوع مالباختـگان صندوق هـای اعتبـاری‬ ‫را تاحدودزیـادی برطـرف کنـد‪ ،‬امـا تجمع هـای صنفـی‬ ‫همچنـان الینحـل مانـده و پاسـخگویی بـه ان‪ ،‬به تنهایی از‬ ‫عهده قوه مجریه خارج اسـت‪ .‬سیسـتم سیاسی جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران به گونـه ای اسـت کـه بـرای رفـع بزرگ تریـن‬ ‫معضلات مبتالبـه جامعـه‪ ،‬نیازمنـد همگرایـی و همراهـی‬ ‫دیگـر قـوا و ایجـاد وحـدت رویـه بـا دولـت اسـت؛ بـدون ایـن‬ ‫هم اوایـی‪ ،‬حـل بسـیاری مشـکالت ا گـر ناممکـن نباشـد‪،‬‬ ‫الاقـل بسیاردشـوار اسـت‪.‬‬ ‫ناامیدی پس از امیدواری‬ ‫ً‬ ‫در روانشناسـی‪ ،‬وضعیتـی اسـت کـه اصطالحـا ناامیـدی‬ ‫نقش تعاونی ها در افزایش بهره وری کارگران‬ ‫حـذف پیمانـکاران از پروژه هـای نفـت و گاز‪ ،‬یکـی از مطالبـات اصلـی فعـاالن‬ ‫یسـت؛ ان هـا معتقدنـد کـه دولـت‪ ،‬انگیزه ای بـرای بهبود وضعیت‬ ‫کارگـران پروژه ا ‬ ‫این دسـت از کارگران که در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی مشـغول هسـتند‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫یکـه چنیـن سیاسـتی از سـوی دولـت برقـرار باشـد‪ ،‬بهبـودی در وضعیـت‬ ‫مادام ‬ ‫نگـروه از کارگـران حاصـل نخواهـد شـد‪ .‬فاصله گـذاری میـان کارفرمـا و کارگـران‬ ‫ای ‬ ‫سـبب شـده تـا بسـیاری از مولفه هـا بـرای این دسـت از نیـروی کار برقـرار نباشـد و‬ ‫ان ها را گرفتار مشـکالت عدیده ای کند‪ .‬تخطی پیمانکاران‪ ،‬اشـکارترین موضوع‬ ‫دراین نـوع روابـط کار اسـت؛ یعنـی کارگـران را از حـق خود محروم می کنند‪ ،‬سـاعت‬ ‫کاری ان هـا را افزایـش می دهنـد و درصـورت اعتـراض‪ ،‬انـان را اخـراج می کننـد‪.‬‬ ‫ـخت کار بـر لـزوم حـذف پیمانـکاران تا کیـد می کنـد؛ امـا‬ ‫ب هگـزارش ایلنـا؛ شـرایط س ِ‬ ‫تاکنـون اقـدام شایسـته ای صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬چندی پیش‪ ،‬موسـی احمدی‬ ‫(نماینـده مـردم کنـگان و نایب رئیـس اول کمیسـیون انـرژی) دربـاره ارائـه طـرح‬ ‫یبـر حـذف پیمانـکاران از پروژه هـای نفـت و گاز گفـت‪« :‬طرحـی در‬ ‫رسـمی مبن ‬ ‫فرا کسـیونی به نام فرا کسـیون هم اندیشـی که تعدادی از نمایندگان در ان شـرکت‬ ‫دارند‪ ،‬مطرح اسـت و بررسـی می شـود و به دنبال تدوین کامل این طرح هسـتیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬روی این طرح کار کارشناسی می شود و بنا داریم از برخی دوستان‬ ‫در وزارت کار هم اسـتفاده کنیم‪ .‬ان شـاءاهلل با مشـورت ان ها طرح جامع و کاملی‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬ا گرچه چنین ادعایی ازسـوی این نماینده مجلس مطرح شـده‬ ‫اسـت؛ امـا ازسـوی علـی بابایـی کارنامـی رد می شـود‪ .‬به گفتـه رئیـس فرا کسـیون‬ ‫کارگـری مجلـس؛ طـرح حذف پیمانکاران در مجلس مطرح نشـده اسـت و الجرم‬ ‫موضـوع حـذف پیمانـکاران در دسـتورکار مجلـس نیسـت‪ .‬بسـیاری از فعـاالن‬ ‫کارگری‪ ،‬بازگشـت پروژه ها به بدنه دولت را تنها راه خروج از بحران برای این دسـت‬ ‫از کارگـران می داننـد‪ .‬همچنیـن برخـی از فعـاالن کارگـری‪ ،‬تشـکیل تعاونی هـای‬ ‫کارگـری و جایگزین شدنشـان بـا واسـطه ها را پیشـنهاد می دهنـد‪ .‬تجربـه تشـکیل‬ ‫تعاونـی کارگـری در مجتمـع پتروشـیمی تبریـز نشـان می دهـد اداره شـرکت های‬ ‫بزرگ را می توان به کارگران سپرد تا واسطه های منفعت طلب را از میان برداشت‪.‬‬ ‫ناصـر چمنـی (رئیـس انجمـن صنفـی کارگـران پتروشـیمی تبریـز) دربـاره ضـرورت‬ ‫گسـترش تعاونی های کارگری و جایگزینی ان ها با پیمانکاران گفت‪« :‬کارگرانی که‬ ‫در شـرکت های پیمانـکاری مناطـق ازاد و ویـژه اقتصـادی اشـتغال دارنـد‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه وضعیـت شـغلی خـود انتقادهایـی را وارد می کننـد‪ .‬ایـن انتقادها گاهی شـدت‬ ‫می گیرنـد و منجـر بـه اعتصاب هـای کارگـری می شـوند‪ .‬مشـکالتی ازاین دسـت‬ ‫را می تـوان به راحتـی حـل کـرد؛ ولـی سیسـتم مدیریتـی تمایلـی بـه این موضـوع‬ ‫پـس از امیـدواری نامیـده می شـود و بسـیار مخـرب‬ ‫و درمانده سـاز اسـت؛ در جامعـه ایـران در دهـه ‪،۹۰‬‬ ‫امیدهـای بسـیاری بـه سـامان امـور به ویـژه رفـع تحریم ها‬ ‫و بازگشـت ثبات به اقتصاد کشـور پدید امد؛ این وضعیت‬ ‫البتـه بـا انتخـاب حسـن روحانـی و توافـق برجـام تشـدید‬ ‫شـد؛ امـا بـا خـروج ترامـپ و بازگشـت دوبـاره تحریم هـا‪،‬‬ ‫جامعـه دچـار شـوکی بـزرگ شـد و همـه انچـه را در ذهـن‬ ‫سـاخته بـود‪ ،‬نقش بـراب دیـد؛ ا گرچـه مخالفـان برجـام‬ ‫و کاسـبان تحریـم نقـش مهمـی در ایجـاد ایـن حالـت‬ ‫داشـتند‪ ،‬امـا سـهم اقـدام غیرقانونـی ترامـپ و ایـادی‬ ‫منطقـه ای او در افرینـش این شـرایط بـر کسـی پوشـیده‬ ‫نیسـت‪ .‬ازنظـر روان شناسـی اجتماعی‪ ،‬جامعـه ایران بعد‬ ‫از امیـدواری سـال ‪ ۹۴‬و ‪ ،۹۵‬به فاصلـه کوتاهـی‪ ،‬بـه دوران‬ ‫سـال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬بازگشـت و بسـیاری جوانه هـای امیـد‪،‬‬ ‫خشـکیده شـد؛ این وضعیـت نه تنهـا در زیسـت اقتصـادی‬ ‫مـردم نمـود داشـت‪ ،‬در انتخابـات مجلـس یازدهـم در‬ ‫اسـفند ‪ ۹۸‬نیـز تجلـی یافـت؛ رقم خـوردن کمترین میـزان‬ ‫مشـارکت درطـول حیـات جمهـوری اسلامی‪ ،‬زنـگ‬ ‫خطـری بـود کـه برخـی متولیـان ترجیـح دادنـد ان را‬ ‫نشـنیده بگیرنـد‪.‬‬ ‫نـدارد‪ .‬تجربـه تشـکیل تعاونـی کارگـری در مجتمع پتروشـیمی تبریز نشـان داد که‬ ‫می توان اداره شرکت های بزرگ را به کارگران سپرد و دست پیمانکاران را به عنوان‬ ‫واسـطه هایی کـه می تواننـد سـودجو باشـند‪ ،‬قطـع کـرد‪ .‬ازسـویی تجربـه نشـان‬ ‫می دهـد کـه پیمانـکاران در تضییـع حقـوق کارگـران دسـت بـاال را دارنـد‪ .‬خـروج از‬ ‫این شـرایط بـه دو روش ممکـن اسـت‪ :‬دولـت به صـورت مسـتقیم نظـارت ایـن‬ ‫مجموعه ها برعهده بگیرد یا تعاونی ها مسـئولیت اجرای امور را در دسـت داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬به گفتـه این فعـال کارگری؛ وقتی پیمانـکاران روزبه روز فربه تر می شـدند‪،‬‬ ‫کارگـران از خـود می پرسـیدند تـا بـه کـی این وضعیـت بایـد ادامـه داشـته باشـد؟‬ ‫جرقـه تشـکیل تعاونـی ابتـدا در بخـش تعمیـرات پتروشـیمی تبریـز زده شـد؛ لـذا بـا‬ ‫همراهـی ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۶۰۰‬نفـر از کارگـران این بخـش بـا همـکاری مدیریت وقت مجموعه‬ ‫کـه بـه تشـکیل تعاونی کارگری اعتقاد داشـت‪ ،‬اولیـن تعاونـی را را ه انداختیم‪ .‬تمام‬ ‫کارگرانـی کـه سـال ها زیرنظـر پیمانـکاران کار می کردنـد و قـرارداد مسـتقیم نشـده‬ ‫بودند‪ ،‬امدند و در تعاونی سهامدار شدند‪ .‬او با انتقاد از عملکرد واسطه ها توضیح‬ ‫داد‪« :‬پیمانـکاری تنهـا به معنـای واسطه گری سـت و ان هـا کوچک تریـن نقشـی‬ ‫در اجـرای امـور مناطـق ازاد تجـاری ندارنـد‪ .‬وقتـی می خواهنـد خطـی را راه انـدازی‬ ‫کنند تا به تولید برسانند‪ ،‬پیمانکارانی مشغول به کار می شوند‪ .‬نیروی کار همیشه‬ ‫در منطقـه حضـور دارنـد؛ امـا پیمانـکاران متعـددی بـه پروژه هـا ورود کرده انـد و‬ ‫پس ازمدتـی‪ ،‬خـارج می شـوند‪ .‬ا گرچـه واسـطه ها در مـدت قـرار خـود بازدیدهـای‬ ‫دوره ای محدودی از پروژه ها دارند؛ اما سود اصلی نصیبشان می شود؛ اما کارگران‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫میزان اندوخته صندوق ثروت ملی کشورها‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫«صنـدوق بازنشسـتگی نـروژ» را بایـد بزرگ تریـن صنـدوق ذخیـره مسـتقل جهـان نامیـد کـه طبق گـزارش اخیر موسسـه ‪SWF‬‬ ‫(یـک شـرکت جهانـی کـه صاحبـان دارایی هـای عمومـی ماننـد صندوق هـای ثـروت حا کـم و سـایر سـرمایه گذاران بلند مـدت‬ ‫دولتـی را تجزی هو تحلیـل می کنـد)؛ دارایـی ان تـا ژانویـه سـال ‪ 2021‬بـه بیـش از ‪1.1‬تریلیـون دالر رسـید‪ .‬البتـه بخـش عمـده ایـن‬ ‫دارایـی در معاملات مربـوط بـه املا ک و مسـتغالت‪ ،‬اوراق قرضـه و بـورس وارد شـده و به ویـژه در دوره شـیوع کروناویـروس‬ ‫توانسـته افزایـش پیـدا کنـد‪ .‬در رتبـه بعـدی این فهرسـت و بـا فاصلـه ای انـدک‪« ،‬تعاونـی سـرمایه گذاری چیـن» قـرار دارد کـه‬ ‫دارایـی هنگفتـی کمـی بیـش از یک میلیـارددالر را مدیریـت می کنـد‪ .‬سـایر صندوق هـای ثـروت ملی در هشـت عنـوان اول این‬ ‫گـزارش‪ ،‬نسـبت بـه دو صنـدوق اول نام بـرده‪ ،‬ان قدرها پربار نیسـتند‪ .‬درواقع‪ ،‬طیفی بین ‪370‬میلیـون دالر تا ‪580‬میلیون دالر‬ ‫را دربرمی گیرند؛ ضمن اینکه باید توجه داشـت عمده همین صندوق های به اصطالح تپل نیز مربوط به حوزه اسـیا و به ویژه‬ ‫کشـورهای عـرب هسـتند‪ :‬هنگ کنـگ‪ ،‬سـنگاپور‪ ،‬کویـت و امـارات‪.‬‬ ‫صندوق بازنشستگی نروژ‬ ‫تعاونی سرمایه گذاری چین‬ ‫سازمان ذخیره ارزی ابوظبی‬ ‫اداره پول هنگ کنگ‬ ‫سازمان سرمایه گذاری کویت‬ ‫شرکت سرمایه گذاری محدود سنگاپور‬ ‫هلدینگتماسک‬ ‫صندوق تامین اجتماعی ملی‬ ‫خطر خشک شدن تاالب ها جدی ست‬ ‫حیـات ادمـی‪ ،‬موجـودات و گیاهـان وابسـته بـه عوامـل‬ ‫یسـت کـه یکی از این عوامـل «اب» اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫متعدد ‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ چندسـالی می شـود کـه بحـث‬ ‫خشک سـالی ایـران و نابـودی تاالب هـای مهـم ایـن کشـور‬ ‫خبرسـاز شـده اسـت‪ ،‬تاالب هایی کـه نابـودی هر یک از ان ها‪،‬‬ ‫بـا نابـودی هـزاران گونـه گیاهـی و جانـوری همـراه خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬بی توجهـی انسـان ها در چنددهه اخیـر باعـث نابـودی‬ ‫گونه هـای متنوعـی از گیاهـان و جانـوران شـده و حـاال‬ ‫نوبـت بـ ه خـود انسـان ها رسـیده اسـت‪ .‬نابـودی نسـل های‬ ‫اینـده در اینـده ای نه چنـدان دور؛ نسـلی کـه باتوج هبـه‬ ‫رونـد نابـودی گونه هـای جانوری‪،‬گیاهـی مختلـف بـه زودی‬ ‫قربانـی خواهـد شـد‪ .‬خودخواهی ما انسـان ها تا کنـون باعث‬ ‫ازدسـت رفتن بخـش وسـیعی از طبیعـت شـده؛ و نابـودی‬ ‫‪ ۹۰‬درصـدی تاالب هـا حا کـی از ایـن ماجراسـت کـه ا گـر بـه‬ ‫زیسـت بوم ها و ا کوسیسـتم توجـه نکنیـم به ناچـار تـاوان‬ ‫سـنگینی گریبان گیرمـان خواهـد شـد؛ تاوانـی کـه نه تنهـا مـا‬ ‫بلکه نسل اینده نیز ان را به دوش خواهد کشید‪ .‬تاالب های‬ ‫طبیعـی جـزو ا کوسیسـتم های فعـال و حیاتـی بـر روی زمیـن‬ ‫هسـتند‪ .‬تاالب ها نه تنها بر زندگی موجودات تاثیر مسـتقیم‬ ‫دارنـد‪ ،‬بلکـه خشک شـدن و نابـودی ان هـا منجـر بـه ایجـاد‬ ‫گردوغبـار و سخت ترشـدن زندگـی انسـان ها می شـود‪ .‬در‬ ‫تاریـخ انسـان های زیـادی تجربـه مهاجرت به علـت گردوغبار‬ ‫بیش ازحد در محل زندگی خود را داشتند‪ ،‬گردوغبارهایی که‬ ‫منشا ان ها خشکی و نابودی تاالب اطراف محل سکونتشان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ایـن تاالب هـا هسـتند کـه بـا فراهم سـاختن‬ ‫اب و قابلیـت زاداوری اولیـه‪ ،‬بـه بقـای گونه هـای جانـوری‬ ‫و گیاهـی روی زمیـن کمـک می کننـد‪ ،‬بسـیاری چرخه هـای‬ ‫حیـات را ا گـر مشـاهده کنیـد‪ ،‬بخـش مولـد ان هـا بـه تاالب ها‬ ‫یگـردد‪ .‬تاالب هـا می تواننـد ذخیره سـازی اب‪ ،‬حفاظـت‬ ‫برم ‬ ‫در مقابـل طوفـان و کاهـش تخریـب سـیل‪ ،‬تثبیـت خطـوط‬ ‫سـاحلی و مهـار فرسـایش‪ ،‬تزریق مجـدد اب هـای زیرزمینی‪،‬‬ ‫تخلیه اب های زیرزمینی‪ ،‬پاالیش اب ازطریق تثبیت عناصر‬ ‫محلول‪ ،‬رسوبات و دیگر الودگی ها و تعدیل اب وهوای محلی‬ ‫را انجـام دهنـد‪ .‬محمدعلـی یکتانیـک؛ کارشـناس محیـط‬ ‫زیست بااشاره به خشک سالی و وضعیت بحرانی تاالب های‬ ‫کشـور اظهـار کـرد‪« :‬تاالب هـا کارکرد هـای حیاتـی و ا کولوژیـک‬ ‫یکـه یک تـاالب از بین مـی رود‬ ‫بسـیار پیچیـده ای دارنـد‪ ،‬زمان ‬ ‫شرایط زندگی گونه های متعددی مختل می شود‪ .‬تاالب ها‬ ‫زیستگاه انواع مختلف از جانوران شامل ماهی ها‪ ،‬خزندگان‬ ‫مختلـف‪ ،‬دوزیسـتان‪ ،‬پرنـدگان و پسـتانداران هسـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن نیزار هـای تـاالب ماننـد بادشـکن عمـل می کننـد‬ ‫و هنـگام طوفـان و وزش‬ ‫بـاد نیزار هـا جلـوی سـرعت‬ ‫بـاد را می گیرنـد و موجـب‬ ‫می شـوند ایـن باد هـا و‬ ‫طوفان ها خسـارت به دنبال‬ ‫نداشـته باشـند»‪‎.‬یکتانیـک‬ ‫بابیان اینکـه تاالب هـا در‬ ‫تعـادل ا کولوژیـک محیـط‬ ‫نقـش بسـیارمهمی دارنـد‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬زمانی کـه‬ ‫تـاالب از بین می رود رطوبت‬ ‫نسبیهوادران منطقهتغییر‬ ‫می کنـد و باعـث می شـود که‬ ‫هـوا روبـه خشک شـدن بـرود‪ .‬نابـودی تـاالب اثـر مسـتقیم بـر‬ ‫روی کشـاورزی دارد‪ ،‬چرا کـه وقتـی رطوبـت نسـبی هـوا کـم‬ ‫می شود نیاز به اب برای کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا‬ ‫می کنـد»‪‎.‬او بااشـاره به اینکه خشک شـدن یـک تـاالب باعـث‬ ‫یکـه‬ ‫خشک تر شـدن محیـط می شـود بیـان کـرد‪« :‬هنگام ‬ ‫تاالبی خشـک می شـود‪ ،‬ا گر شـور باشـد باعث ازادشـدن یون‬ ‫کلـر در وضعیـت هـوا می شـود و ایـن یـون کلـر ازادشـده ابر هـا را‬ ‫نیز نابارور می کند‪ .‬وقتی تاالبی خشک می شود‪ ،‬کارکرد های‬ ‫طبیعـی حیوانـات منطقـه از بیـن مـی رود‪ .‬متاسـفانه حـدود‬ ‫ً‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد تاالب هـای ایـران کاملا تبدیـل بـه بیابـان شـدند‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصـد باقی مانـده هـم به لطـف پسـاب و فاضلاب یـا‬ ‫بارش هـا اب دارنـد‪ .‬برداشـت های بی رویـه اب به وسـیله‬ ‫سدسـازی‪ ،‬حفـر چاه هـای غیرمجـاز‪ ،‬حتـی مجـاز و پمپـاژ‬ ‫باعـث نابـودی تاالب هـا شـده اسـت و پایین دسـت سـد ها‬ ‫ً‬ ‫ا کوسیستم های طبیعی کامال از بین رفته است و از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تاالب هـای زنـده موجـود در کشـور نیـز بیـن ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫اسـیب دیده اسـت»‪ .‬یکتانیک درپاسـخ به اینکه برای احیای‬ ‫یـک تـاالب چـه اقداماتـی الزم اسـت؟ گفـت‪« :‬دلیل اصلی به‬ ‫سـوءمدیریت در اسـتفاده از منابـع ابـی برمی گـردد‪ .‬درواقـع‬ ‫اصـل حیـات تـاالب بـه حق ابـه ان وابسـته اسـت‪ ،‬یعنـی‬ ‫وقتـی حق ابـه تـاالب داده نمی شـود و دیگر اینکـه بـرای ایـن‬ ‫تـاالب چـه اقدامـات دیگـری انجـام می دهند اهمیـت و معنا‬ ‫نـدارد‪ .‬در سـال ‪ 99‬متاسـفانه ‪ ۲۵۰۰‬هکتـار از جنـوب تـاالب‬ ‫میانکالـه در اسـتان مازنـدران را متعاقـب تصـرف و تـاالب‬ ‫خـواری به راحتـی از دسـت دادیـم‪ ،‬لـذا راه مقابلـه بـا نابـودی‬ ‫تاالب هـا تنهـا اجـرای قاطعانـه قانـون دراین زمینـه اسـت»‪.‬‬ ‫مسـعود باقـر زاده کریمـی؛ مدیـرکل دفتـر حفاظـت و احیـای‬ ‫تاالب هـا نیـز بااشـاره به رسـیدگی بـه ان هـا گفـت‪« :‬نکته مهم‬ ‫بی بهره هستند»‪ .‬رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد‪« :‬حذف‬ ‫پیمانکار و تشـکیل تعاونی های کارگری‪ ،‬منوط به مدیریت و شـیوه تفکری مجموعه اسـت‪.‬‬ ‫ا گر خواسـت و اراده ای ازسـوی مدیریت وجود نداشـته باشـد‪ ،‬مطالبه کارگران برای تشـکیل‬ ‫تعاونـی بی اثـر خواهـد مانـد‪ .‬تعاونی هـا بـه حمایـت مدیریتـی نیـاز دارنـد و بایـد تحت پوشـش‬ ‫چتـر حمایتـی مدیریـت یـک مجموعـه قـرار گیرنـد‪ .‬الزمـه بقـا‪ ،‬برخـورداری از حمایت هـای‬ ‫همه جانبـه اسـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه درواقـع تعاونی هـای کارگری‪ ،‬حلقه مفقوده بهـره وری‬ ‫و افزایش تولید هستند‪ ،‬توضیح داد‪« :‬زمانی که کارگر احساس کند در یک شرکت سهام دارد‬ ‫و سودی نصیبش می شود‪ ،‬با هدف کسب درامد بیشتر‪ ،‬بهره وری خواهد داشت‪ .‬تشکیل‬ ‫ایـن تعاونی هـای کارگـری می توانـد تمـام امتیـازات رفاهـی کارگـران قـرارداد مسـتقیم را بـرای‬ ‫کارگران پیمانکاری فراهم کند تا ان ها هم اوقات فراغت و اسـتراحت خود را در مانند قرارداد‬ ‫مستقیمی ها بدون هزینه کردن از جیبشان‪ ،‬بگذرانند‪ .‬افزایش امنیت شغلی‪ ،‬از دیگر مزایای‬ ‫این طرح محسوب می شود‪ .‬تعاونی ها مشکالت کارگران را نیز کاهش می دهند؛ بارها شاهد‬ ‫این موضوع بوده ایم که حق بیمه کارگران توسط پیمانکار به درستی پرداخت نمی شد؛ ولی‬ ‫تمـام حقـوق و مزایـای کارگران در این تعاونی ها پرداخت می شـود‪ .‬اجرای طرح طبقه بندی‬ ‫مشاغل نیز میسر خواهد شد‪ .‬ما‪ ،‬در تعاونی تبریز توانستیم طرح طبقه بندی را اجرا؛ و سود‬ ‫حاصله را در دستمزد کارگران تقسیم کنیم‪ .‬پرداخت سهم چهاردرصدی برای بازنشستگی‬ ‫یسـت که با تعاونی می توان‬ ‫مشـاغل سـخت و زیان اور‪ ،‬از دیگر اقدامات ما بود‪ .‬این ها موارد ‬ ‫انجام داد»‪ .‬رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد‪« :‬حمایت های‬ ‫پرتو‬ ‫همه جانبه از ما باعث شـد تا مشـکالت را کم کنیم و به اسـتقالل برسـیم‪ .‬به هرحال‪ ،‬در ِ‬ ‫در انتخـاب تاالب هـا و تلاش بـرای احیایشـان کارکرد هـای‬ ‫ا کولوژیکـی ان هاسـت؛ ان هـا مهم تریـن تولیدکننـده حیـات‬ ‫گیاهـی و جانـوری هسـتند‪ ،‬چرا کـه بیشـترین تنـوع را دارند»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به دسـتاورد های اخیـر در حوزه تاالب ها گفـت‪« :‬در‬ ‫دولـت یازدهـم و دوازدهـم دراین حـوزه کـه بسـیار هـم مهـم‬ ‫اسـت؛ قانـون تاالب هـا بـود و دیگـری شـکل گیری سـتاد ملـی‬ ‫یسـت و مسـئولیت تـاالب‬ ‫تاالب هـا کـه در این سـتاد فرابخش ‬ ‫را به دولت می سـپارد‪ .‬رئیس جمهوری مسـئول تاالب اسـت‬ ‫و اعضای حقیقی دارد بخش های غیردولتی و متخصصان و‬ ‫دانشـگاه هـم با حـق رای دراین سـتاد حضـور دارند‪ .‬به لحاظ‬ ‫ا کولوژیکی و تجاربی که بشر در حفظ تاالب ها دارد‪ ،‬نباید در‬ ‫وضعیـت تـاالب دخالـت کـرد؛ در اینکـه تاالب زمان بیشـتری‬ ‫اب خـود را نگـه مـی دارد‪ .‬برای اینکـه تـاالب بـه وضعیـت‬ ‫مطلـوب برسـد بایـد چند اتفـاق رخ دهـد؛ باید رویکـرد دولت‬ ‫سـازگار بـا تغییـر اقلیـم باشـد و خـودش را با طبیعت سـازگاری‬ ‫کنـد و نمونـه اش می شـود اینکـه انتقـال اب انجـام نگیـرد؛‬ ‫انتقـال اب به این منظـور کـه بخواهیـم در کویـر‪ ،‬صنعـت‬ ‫فـوالد و توریسـت داشـته باشـیم پـس بایـد اب هـم بـه انجـا‬ ‫ببریـم‪ .‬نه تنهـا تاالب هـای ایـران بلکه طبق هشـدار صندوق‬ ‫جهانـی حیات وحـش ‪ ۸۵‬درصـد از تاالب هـای جهـان طـی‬ ‫‪ ۵۰‬سـال اخیر از بیـن رفته انـد‪ ،‬عمده اقیانوس هـای کره زمین‬ ‫الـوده هسـتند‪ .‬صیـد بیش ازحـد‪ ،‬الودگـی‪ ،‬فاضالب هـای‬ ‫صنعتی و انسانی و توسعه مناطق ساحلی عمده فشار های‬ ‫بشـر بـر اقیانوس هـا اسـت‪ .‬همچنیـن زیسـتگاه های اب‬ ‫شـیرین (رودخانه هـا‪ ،‬تاالب هـا‪ ،‬دریاچه هـا و ‪ )...‬بیشـترین‬ ‫اسـیب را از نابـودی تنـوع زیسـتی در ‪ ۵۰‬سـال اخیر دیده انـد و‬ ‫این ‪ ،‬تاثیر زیادی بر ازبین رفتن تنوع زیستی محیط های ابی‬ ‫داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫تعاونی هـا‪ ،‬اجـرای امـور در‬ ‫دسـت کارگـران قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫چنیـن سیسـتمی مشـکالت‬ ‫را بـه حداقـل می رسـاند و یـک‬ ‫معاملهبرد‪-‬بردبرای کارفرمای‬ ‫مـادر و نیـروی کار اسـت»‪.‬‬ ‫چمنـی معتقـد اسـت کـه تمام‬ ‫پروژه هـای کشـور‪ ،‬پتانسـیل‬ ‫ازطریـق‬ ‫مدیریت شـدن‬ ‫تعاونی هـا را دارنـد‪ .‬او توضیـح‬ ‫داد‪« :‬مـا چنیـن طرحـی را در‬ ‫پتروشـیمی تبریـز اجـرا کردیـم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطعـا دیگـران نیـز می تواننـد‬ ‫چنین عملکردی داشته باشند‪ .‬مهم ترین بخش‪ ،‬یکی از بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی‬ ‫کشـور را اداره کننـد و تمـام کارهـای مربـوط به تعمیرات یا به اصطلاح اورهـال را انجام دهند و‬ ‫بازخـورد مناسـبی هـم بگیرنـد؛ چرا کـه تعاونـی کارگری ما به عنوان تعاونی برتر اسـتان و کشـور‬ ‫انتخاب شد‪ .‬سایر کارگران بخش های دیگر که نمی خواستند زیردست پیمانکاران باشند‪،‬‬ ‫امدنـد تـا بـه تعاونـی بپیوندنـد و در ان سـهام دار شـوند‪ .‬صرف نظر از بعد مسـافت؛ مـا دانش و‬ ‫تجربـه خـود را دراختیـار دیگـران قـرار می دهیـم»‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک ها رفت‬ ‫بانـک مرکـزی مصوبات‬ ‫بانکـی سـتاد ملـی‬ ‫کرونـا را بـه بانک هـا و‬ ‫موسسـات اعتبـاری‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫طـی بخشـنامه ای‬ ‫مصوبات بانکی جلسـه‬ ‫‪ ۷۱‬سـتاد ملـی کرونـا را بـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری‬ ‫ابلاغ کـرد کـه براسـاس ان تسـهیالتی در مـورد بازپرداخـت‬ ‫اقسـاط تسـهیالت برای مشـاغل به شـدت اسـیب دیده از‬ ‫کرونـا و همچنیـن معافیت هایـی از محدودیت هـای مقـرر‬ ‫در قانـون چـک در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬بـر اسـاس ایـن‬ ‫بو کارهای‬ ‫بخشـنامه‪ .۱ :‬بـرای صاحبـان مشـاغل و کسـ ‬ ‫بـه شـدت اسـیب دیده از کرونـا (بـه غیـر از تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه) بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی‬ ‫کـه موعـد پرداخـت انهـا در چهـار ماهـه اول سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخت نشـده اسـت منوط به‬ ‫اینکـه بدهـی انهـا به شـبکه بانکی تـا تاریـخ اول بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در طبقـه جـاری قرار داشـته باشـد‪ ،‬به انتهـای دوره‬ ‫تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط پس از اخرین‬ ‫قسـط وصـول شـود؛ همچنیـن‪ ،‬تسـهیالت پرداختـی از‬ ‫بو کارهای‬ ‫محـل صنـدوق کارافرینـی امید که جهت کسـ ‬ ‫به شـدت اسـیب دیده پرداخـت شـده اسـت نیـز مشـمول‬ ‫امهـال ایـن بنـد می شـود‪ .‬موعـد پرداخـت تسـهیالت بـا‬ ‫بازپرداخت به صورت دفعی برای مشـمولین این بند که‬ ‫سررسید بازپرداخت ان در سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬باشد‬ ‫بـه پایـان تیرمـاه سـال جـاری منتقـل می شـود‪ .‬اسـتمهال‬ ‫مـوارد ایـن بنـد از احتسـاب و اخـذ وجه التـزام تاخیر تادیه‬ ‫دیـن و کارمـزد اضافی مستثنی سـت‪ .‬مشـمولین این بند‬ ‫تـا موعـد مقـرر بـرای بازپرداخـت اقسـاط دارای سررسـید‬ ‫چهـار ماهـه اول سـال ‪ ،۱۴۰۰‬مشـمول محدودیت هـا و‬ ‫ممنوعیت هـای بانکـی ناظـر بـر اشـخاص دارای بدهـی‬ ‫غیر جاری نمی شـوند‪ .۲ .‬ممنوعیت ها و محدودیت های‬ ‫ً‬ ‫مقـرر در مـاده ‪ ۵‬مکـرر الحاقـی بـه قانـون چک (صرفـا برای‬ ‫اخـذ تسـهیالت) برای چک هـای صادره توسـط صاحبان‬ ‫بو کارهای به شـدت اسـیب دیده از کرونـا‬ ‫مشـاغل و کسـ ‬ ‫کـه تاریـخ منـدرج در چـک در سـه ماهه اول سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـوده و منجـر بـه برگشـت چـک و صـدور گواهینامـه عـدم‬ ‫پرداخـت حدا کثـر تـا پایـان تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬شـود‪ ،‬در صـورت‬ ‫تسـلیم تقاضـا از سـوی صادرکننـده چـک بـه بانـک یـا‬ ‫موسسـه اعتبـاری محـال علیـه‪ ،‬طـی یک مـاه پـس از‬ ‫برگشـت‪ ،‬اعمـال نخواهـد شـد‪ .۳ .‬مصوبـه جلسـه ‪۶۷‬‬ ‫سـتاد ملی مدیریت کرونا به شـرح زیر اصالح می شـود‪ :‬در‬ ‫صـورت عـدم موجـودی کافـی اشـخاص بـرای چک هـای‬ ‫صـادره بـا سررسـید اول تـا بیسـتم اردیبهشـت ماه سـال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بانک هـا و موسسـات اعتبـاری بایـد از صـدور‬ ‫گواهینامـه عـدم پرداخـت و برگشـت چـک‪ ،‬درصورتـی‬ ‫کـه حدا کثـر تـا ‪ ۲۰‬خرداد مـاه سـال جـاری بـه بانـک ارائـه‬ ‫شـوند‪ ،‬اجتنـاب کننـد‪ .‬محا کـم و ضابطیـن قضایـی‬ ‫نیـز از صـدور اجراییـه در ایـن مـوارد در بـازه زمانـی مزبـور‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬همچنیـن چک هایـی که سررسـید انها‬ ‫اول تـا بیسـتم اردیبهشـت مـاه سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـوده و به دلیـل‬ ‫عـدم موجـودی کافـی منجـر بـه صـدور گواهینامـه عـدم‬ ‫پرداخـت شـده اند تـا ‪ ۲۰‬خردادمـاه سـال جـاری مشـمول‬ ‫ممنوعیت هـا و محدودیت هـای مقـرر در قانـون صـدور‬ ‫چـک نخواهنـد شـد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بیمه تجارت نو‬ ‫بیمه تجارت نو افزایش سرمایه‬ ‫پیرو تصمیمات مجمع عمومی‬ ‫فوق العـاده افزایـش سـرمایه‬ ‫می دهـد‪ .‬ایـن شـرکت اعلام‬ ‫کـرد؛ پیـرو تصمیمـات مجمـع‬ ‫عمومـی فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/09/02‬مبنـی بـر تصویب‬ ‫افزایـش سـرمایه از مبلـغ ‪ 1,570,000,000,000‬ریـال بـه مبلـغ‬ ‫‪ 6,000,000,000,000‬ریـال از محـل سـود انباشـته ‪ ،‬سـایر‬ ‫اندوخته ها به منظور اصالح سـاختار مالی ‪ ،‬هیئت مدیره‬ ‫در نظر دارد نسـبت به انجام مرحله دوم افزایش سـرمایه‬ ‫از مبلـغ ‪ 3,000,000,000,000‬ریـال به مبلـغ ‪6,000,000,000,000‬‬ ‫ریـال از محـل سـود انباشـته ‪ ،‬سـایر اندوخته هـا به منظـور‬ ‫اصلاح سـاختار مالـی اقـدام کنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مونا فرجاد‪:‬‬ ‫باید شهامتم را جمع کنم‬ ‫و بروم سراغ کارگردانی‬ ‫عباسغفاری‬ ‫تـا حـاال بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه ا گـر فرزنـد یـک بازیگـر مطـرح بودیـد‪ ،‬برایتـان چـه اتفاقـی‬ ‫می افتاد؟ شما هم بازیگر می شدید؟ یا از دنیای هنر و بازیگری متنفر؟ از شهرت ان موقعیت‬ ‫اسـتفاده می کردیـد؟ یـا از سـوال وجواب مـداوم و درمعـرض فالش هـای دوربین ها قرارگرفتن‬ ‫به تنگ می امدید؟ چه بسیار بازیگرانی که فرزندانشان را از دنیای هنر دورنگه داشتن و چه‬ ‫بسیار که ان ها را تشویق هم کردند‪ .‬به گزارش هنرانالین؛ مونا فرجاد یکی از همین هاست؛‬ ‫همیـن فرزندهـا‪ .‬او چشـم کـه بـاز کـرد‪ ،‬پـدرش (جلیـل فرجـاد) بازیگـر مطرحـی بـود؛ چـه در‬ ‫عرصه تئاتر‪ ،‬چه سینما و چه تلویزیون‪ .‬او و خواهر بزرگ ترش (مارال)‪ ،‬تمام جنبه های این‬ ‫دنیـای فریبنـده؛ امـا دشـوار را دیدنـد و بزرگ شـدند‪ .‬او می توانسـت ب هسـمت رشـته ای دیگر‬ ‫بـرود؛ امـا بازیگـری را انتخـاب کـرد و مانـد؛ موفق شـد و به راهش ادامـه داد‪.‬‬ ‫ا گر دختر جلیل فرجاد نبودید هم بازیگر می شدید؟‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یکـردم؛ چـون احتمـاال بـه‬ ‫نمی شـدم! ا گـر پـدرم پزشـک بـود‪ ،‬حتمـا این رشـته را دنبـال م ‬ ‫پزشـکی عالقه مند می شـدم‪ .‬مهندسـی معماری و دندانپزشـکی را خیلی دوسـت داشـتم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ت پدرومادرها نه تنها دردسرساز می شود؛ بلکه حتی بازدارنده است؛ مثال گاه دیده‬ ‫گاه شهر ‬ ‫شـده که فرزند یک فوتبالیسـت از فوتبال متنفر شـده و سـراغ این حرفه نرفته اسـت‪ .‬پدرتان‬ ‫از اینکه شما بازیگر شدید‪ ،‬خوشحال بود و تشویقتان می کرد یا مخالف بود؟‬ ‫ً‬ ‫اصوال در خانه ما دموکراسـی برقرار بود و همه ازاد بودند هرکاری که دوسـت داشـتند‪ ،‬انجام‬ ‫دهنـد‪ .‬مـادر و پـدرم همیشـه بـرای مـن و مارال‪ ،‬یک سیاسـتی داشـتند که مـا فکر می کردیم‬ ‫در اوج ازادی هستیم؛ ولی از اول جوری تربیتمان کرده بودند که پایمان را از چهارچوب ها‬ ‫بیرون نمی گذاشـتیم‪ .‬مادر من هیچ وقت مخالف انتخاب های ما؛ از جمله شـغلمان نبود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصوال حمایتگر بود و هست‪ .‬پدرم البته در مخیله اش نمی گنجید که من و مارال بخواهیم‬ ‫ایـن شـغل را ادامـه دهیـم‪ .‬مـن و مـارال‪ ،‬بـا سـختی های این کار بزرگ شـدیم و همه چیـز ان را‬ ‫لمـس کردیـم‪ .‬پـدرم هیچ وقـت از عاطفـه پـدری چیـزی بـرای ما کم نگذاشـت و مـا کمبودی‬ ‫احسـاس نمی کردیـم کـه از شـغل او متنفـر شـویم؛ چـون در اوج کارش نیـز بـرای مـا وقـت‬ ‫می گذاشـت‪ .‬ما ا گاهی کامل داشـتیم که این حرفه می تواند چه زیبایی ها و خوشـی هایی‬ ‫داشـته باشـد و می توانـد چـه لطمه هایی بـه ادم بزند‪.‬‬ ‫از جایی کـه جدی تـر شـدید تـا بازیگـری را ادامـه دهیـد‪ ،‬پدرتـان پیشـنهاد نـداد برویـد سـراغ‬ ‫دانشـگاه و درس بازیگـری بخوانیـد؟‬ ‫پـدرم از بچگـی تا کیـد زیـاد داشـت کـه کتـاب بخوانیـم‪ .‬ان قـدر شـعرهای شـاملو را بـرای مـا‬ ‫می خوانـد کـه مـا همه شـان را بلـد بودیم‪ .‬من تا قبـل از دوران راهنمایی‪ ،‬کتاب هـای زیادی‬ ‫خوانـده بـودم‪ .‬صادقانـه بگویـم کـه پـدرم مخالـف بود که مـا‪ ،‬در دانشـگاه درس ایـن حرفه را‬ ‫کارگردانی سـینما موافـق بود‪.‬‬ ‫بخوانیـم؛ ولـی بـا‬ ‫ِ‬ ‫در چه رشته ای درس خواندید؟‬ ‫مـن رشـت ه اقتصـاد نظـری خوانـدم و مـارال ریاضـی کاربـردی‪ .‬االن به این نتیجـه رسـیده ام‬ ‫ای کاش رشـته ای می خوانـدم کـه بـه ان عالقـه داشـتم‪.‬‬ ‫شما تجربه کارگردانی هم داشتید؛ چرا ان را ادامه ندادید؟‬ ‫بخـش عمـده ای از ان به خاطـر ترسی سـت کـه در درونـم وجـود دارد‪ .‬همیشـه می گویـم‬ ‫ای کاش از اول بـا بـزرگان ایـن حرفـه بـزرگ نشـده بودم که به نظرم بیاید کارگـردان‪ ،‬یک جای‬ ‫ن هـم‬ ‫ویـژه و واالیـی دارد و هنـوز ان قـدر دانـش نـدارم کـه بـه ان جایـگاه برسـم‪ .‬بخشـی از ا ‬ ‫یکـه انجام می دهـم‪ ،‬باید بهترین باشـد‪ .‬قبل از‬ ‫کمال گرایی سـت‪ .‬همیشـه فکـر می کنـم کار ‬ ‫کرونـا نمایشـنام ه بانمکـی پیـدا کـردم و می خواسـتم اجرایـش کنـم‪ .‬بـا مدیران سـالن سـپند‬ ‫هـم حـرف زده بـودم و فقـط داشـتم دنبـال بازیگر اصلی مرد می گشـتم که متاسـفانه با کرونا‬ ‫مواجه شـدیم‪.‬‬ ‫شـما کمتـر کار مشـترکی بـا پدرتـان و مـارال داشـته اید‪ .‬ایـا همین طـور اتفاقـی بـوده یـا خودتـان‬ ‫نخواسـتید کار کنید؟‬ ‫اتفاقـی بـوده‪ .‬مـن و مـارال با همدیگر در نمایش «اخرین حکایت فرهاد» به کارگردانی شـهره‬ ‫سـلطانی بازی کردیم و یک سـریال هم با نام «حجر بن عدی» در کودکی که پدرم هم بود‪.‬‬ ‫مارال نقش اصلی سـریال بود؛ ولی من سـه سـکانس بازی داشـتم که در تیتراژ‪ ،‬نام من اول‬ ‫امـده بـود؛ ولـی نـام مـارال اخـر تیتراژ بـود! با پدرم نیز یک سـریال کار کـرده ام‪ .‬البته من وقتی‬ ‫بـا ان ها کار می کنم‪ ،‬اسـترس می گیرم‪.‬‬ ‫هیچ موقـع بـه پدرتـان پیشـنهاد ندادیـد یـک کاری را کارگردانـی کنیـد تـا بـا همدیگـر همـکار‬ ‫شـوید؟‬ ‫پـدرم بارهـا ایـن پیشـنهاد را بـه مـن داده‪ .‬می خواسـتم با پـدرم یک فیلم کوتاه بسـازم که به‬ ‫کرونا خوردیم‪ .‬ساختن فیلم کوتاه یک زمانی کار کم هزینه ای بود؛ ولی االن قیمت ساخت‬ ‫فیلـم کوتاه هم باال رفته اسـت‪.‬‬ ‫ا گر بخواهید بازیگری را کنار بگذارید‪ ،‬چه کار می کنید؟‬ ‫نمی دانـم؛ کار دیگـری بلـد نیسـتم‪ .‬باید عزمـم را جزم کنـم و از کمال گرایی ام پائین تر بیایم و‬ ‫ً‬ ‫شـجاعت و شـهامتم را جمع کنم و بروم سـراغ کارگردانی‪ .‬ا گر االن می توانسـتم‪ ،‬حتما انجام‬ ‫می دادم‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫زنان‬ ‫سهم ‪ ۴۰‬درصدی زنان و دختران‬ ‫از کارافرینان بنیاد برکت‬ ‫امیرحسـین مدنـی گفـت‪ ۴۰« :‬درصـد از کارافرینـان‬ ‫بنیـاد برکـت را زنـان و دختـران تشـکیل می دهنـد و‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هـزار شـغل خـرد و خانگـی ایجادشـده تـا پایـان‬ ‫‪۱۲۰‬هـزار شـغل بـه ان هـا تعلـق داشـته»‪.‬‬ ‫‪ ،۹۹‬بیـش از ‬ ‫‪۷۰‬هـزار طـرح‬ ‫به گـزارش بنیـاد برکـت؛ وی افـزود‪« :‬از ‬ ‫اشـتغال زایی اجتماع محـور پیش بینی شـده بـرای‬ ‫امسـال هـم ‪ ۲۸‬هـزار طـرح بـه زنـان و دختـران‬ ‫اختصـاص دارد کـه ایجـاد ‪ ۸۴‬هـزار فرصـت شـغلی را‬ ‫بـرای ان هـا به دنبـال دارد»‪ .‬به گفتـه مدیرعامل بنیاد‬ ‫برکـت؛ حجـم کل سـرمایه گذاری اشـتغال زایی بـرای‬ ‫بانـوان تـا پایـان سـال گذشـته‪ ۳۶ ،‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫بـوده‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای ایجـاد ‪ ۸۴‬هـزار شـغل در‬ ‫دسـتورکار بـرای امسـال اعتبـار ‪ ۳۸‬هزارمیلیاردریالـی‬ ‫پیش بینـی شـده»‪ .‬وی دربـاره رسـته های مشـاغل‬ ‫ایجادشـده بـرای زنـان و دختـران گفـت‪« :‬تولیـد‬ ‫پوشـا ک‪ ،‬صنایع دسـتی‪ ،‬فـرش‪ ،‬محصـوالت‬ ‫گلخانـه ای‪ ،‬دا مپـروری و خدماتـی بیشـترین سـهم‬ ‫را از ایـن مشـاغل به خـود اختصـاص می دهنـد»‪.‬‬ ‫وی در تشـریح سـهم و حضـور زنـان در میـان‬ ‫تسـهیلگران ایـن بنیـاد گفـت‪« :‬زنـان و دختـران‬ ‫جـوان ‪ ۴۰‬درصـد از تسـهیلگران بنیـاد را تشـکیل‬ ‫می دهنـد و درحال حاضـر‪ ۳۲۰ ،‬تسـهیلگر زن‬ ‫در کشـور مشـغول به فعالیت و خدمت رسـانی بـه‬ ‫محرومین انـد‪ .‬ان هـا بـا حضـور در مناطـق روسـتایی‬ ‫و محـروم اقـدام بـه شناسـایی زنـان متقاضـی‬ ‫اشـتغال و تشـکیل پرونـده بـرای ان هـا می کننـد‪.‬‬ ‫ایـن زنـان پـس از اهلیت سـنجی فنـی‪ ،‬بـرای دریافـت‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه به بانک های عامل معرفی‬ ‫می شـوند»‪ .‬وی باتا کیدبـر حمایت همه جانبه بنیاد‬ ‫برکـت از زنـان و دختـران گفـت‪« :‬بخـش عمـده ای از‬ ‫حمایت های ویژه بنیاد از اقشـار خاص و اسـیب پذیر‬ ‫جامعـه؛ ازجملـه زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬کول بـران‪،‬‬ ‫سـوخت بران‪ ،‬خانـواده زندانیـان‪ ،‬معلولیـن و‬ ‫خانواده هـای دارای معلول‪ ،‬سـربازان و خانواده های‬ ‫کـودکان بازمانـده از تحصیـل شـامل زنـان و دختـران‬ ‫جـوان می شـود و به شـکل ویـژه از ان هـا حمایـت و‬ ‫پشـتیبانی صـورت می گیـرد‪ .‬بنیـاد درحال برگـزاری‬ ‫رویـداد ملـی بانـوی برکـت بـا هـدف کارافرینـی در‬ ‫حـوزه کسـب وکارهای خانگـی و خانوادگـی بـرای‬ ‫بانـوان اسـت‪ .‬طراحـی مدل های بومی بـرای افزایش‬ ‫حضـور بانـوان در حوزه هـای اقتصـاد خانـواده و‬ ‫کسـب وکارهای خانگـی‪ ،‬افزایـش مشـارکت اقتصادی‬ ‫بانوان‪ ،‬تقویت شبکه اجتماعی بانوان کارافرین بنیاد‬ ‫برکـت و ارائـه طر ح هـای صنایـع خلاق در کسـب وکار‬ ‫بانـوان از جملـه اهداف برگزاری این به شـمار می رود‪.‬‬ ‫بنیـاد برکـت بـا طراحـی و تشـکیل زنجیـره تولیـد‪،‬‬ ‫سـعی در راه انـدازی مشـاغل بـرای کارافرینـان زن‬ ‫ی رسـیدن‬ ‫دارد و تسـهیلگران تـا ثبـات و بـه سـودده ‬ ‫طر ح هـا کنـار ان هـا می ماننـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫راه انـدازی ‪ ۷۰‬هـزار طـرح اشـتغال زایی اجتماع محـور‬ ‫‪۱۲‬هـزار روسـتا‬ ‫در امسـال گفـت‪ ۳۵۰« :‬شهرسـتان و ‬ ‫تحت پوشـش فعالیت های اشـتغال زایی بنیاد برکت‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬بنیـاد طبـق منویـات رهبـر معظـم انقالب‬ ‫و سیاسـت های ابالغـی ازسـوی سـتاد اجرایـی فرمان‬ ‫امـام‪ ،‬ایجـاد فرصت های شـغلی در مناطق محروم با‬ ‫هـدف محرومیت زدایی‪ ،‬توانمندسـازی اقتصـادی و‬ ‫برقـراری عدالـت اجتماعـی دراین مناطـق را اولویـت‬ ‫برنامه هـا و فعالیت هـای خـود قـرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫مهتاب کرامتی؛ اولین سلبریتی ایرانی در «یونیسف»‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫این روزهـا بحـث «کـودکان کار» روی بـورس اخبـار اسـت؛ در میـان نهادهـای بین المللـی فعـال‬ ‫حقـوق کـودکان‪« ،‬صنـدوق کـودکان ملـل متحـد» (‪ )UNICEF‬مطر ح ترینشـان اسـت‪« .‬یونیسـف»‬ ‫کهـای الزم و حمایت از کـودکان جوامع‬ ‫بـرای معرفـی و گسـترش برنام ههـای خـود جهـت ارائـه کم ‬ ‫در حال توسـعه‪ُ ،‬سـفرایی را از میان افراد مشـهور کشـورها برای دوره های دوسـاله انتخاب می کند‪.‬‬ ‫اولیـن و تا کنـون تنهـا زن ایرانـی کـه به این منظـور انتخـاب شـده؛ «مهتـاب کرامتـی» بازیگـر معـروف‬ ‫اسـت‪ .‬او کـه در ‪ 25‬مهرمـاه ‪ 1349‬در تهـران متولـد شـده‪ ،‬از ‪ ۱۰‬شـهریورماه ‪ ۱۳۸۵‬سـفیر حسـن نیت‬ ‫صلح «یونیسـف» اسـت و نخسـتین جشـن روز جهانی کودک در ایران را نیز او برگزار کرده اسـت‪.‬‬ ‫و ِ‬ ‫ورزشکاران زنی که‬ ‫در سنین کم‬ ‫به مدال های جهانی رسیدند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫«یکتـا جمالـی»؛ دختـر نوجـوان ایـران موفـق شـد در ‪ 8‬خردادمـاه ‪،1400‬‬ ‫بـا ثبـت رکـورد مجمـوع ‪ 308‬کیلوگـرم در مسـابقات وزن هبـرداری قهرمانـی‬ ‫جوانـان جهـان در «تاشـکند» (ازبکسـتان) بـر سـکوی سـوم بایسـتد و سـه‬ ‫مـدال برنـز بـرای کشـورمان به دسـت اورد‪ .‬مـدال او‪ ،‬اولیـن مـدال جهانـی‬ ‫وزنه بـرداری تاریـخ بانـوان ایـران اسـت‪ .‬سـال ‪ ،1396‬بـرای اولین بـار وزارت‬ ‫ورزش اجازه شـروع کار برای کمیته بانوان فدراسـیون وزنه برداری را صادر‬ ‫کـرد و پـس از ان جسـت هو گریخته‪ ،‬خبرهایـی از فعالیـت دختـران وزن هبـردار‬ ‫شـنیده می شـد؛ فارغ از اهمیت کسـب مدال بین المللی برای این رشـته‬ ‫نوپا در ایران‪ ،‬کم سن وسال بودن یکتا جمالی ست؛ زیرا او با ‪16‬سال سن‪،‬‬ ‫ایـن نویـد را می دهـد کـه بـا اسـتمرار تمرینـات و رسـیدگی های فنـی شـاید‬ ‫در اینـده نزدیـک بتوانـد مدال هـای بیشـتری کسـب کنـد‪ .‬به همین بهانه‬ ‫در گزارش این هفته‪ ،‬به ‪ 10‬ورزشـکار زن که موفق شـدند در سـنین پائین‪،‬‬ ‫مدال هـای بین المللـی ارزشـمندی کسـب کننـد‪ ،‬اشـاره می کنیـم‪.‬‬ ‫سیمونبایلز‬ ‫ژیمناست اهل کشور ایاالت‬ ‫ متحده امریکا ست‪ .‬او زمانی که تنها‬ ‫‪ 16‬سال داشت‪ ،‬موفق به کسب‬ ‫مدال طالی مسابقات جهانی‬ ‫ژیمناستیک شد و در ‪19‬سالگی در‬ ‫بازی های المپیک‪ ۲۰۱۶‬چهار مدال‬ ‫طال برای امریکا به دست اورد و‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬من یوسین بولت‬ ‫یا مایکل فلپس بعدی نیستم‪ .‬من‬ ‫اولینسیمونبیلزهستم»‪.‬‬ ‫یونا کیم‬ ‫الیسونفلیکس‬ ‫ِکیتی ِل ِدکی‬ ‫این اسکیت باز کره جنوبی که به این شنا گر امریکایی در واشینگتن‬ ‫د وو میدانی کار امریکا یی که در‬ ‫‪ 18‬سالگی در المپیک اتن‪ ،‬مدال «ملکه یونا» معروف شده؛ یکی از دی‪ .‬سی به دنیا امد و در ‪ 17‬سالگی‬ ‫دوی ‪200‬متر را کسب کرد و مشهورترینچهره های کشورش مدال طالی مسابقات جهانی‬ ‫نقره ِ‬ ‫ورزش های ابی بارسلونا ‪ ۲۰۱۳‬را‬ ‫است‪ .‬او اولین اسکیت باز زن‬ ‫در ‪ 20‬سالگی قهرمان مسابقات‬ ‫ ان خود کرد‪ .‬از افتخارات متعدد‬ ‫‪ 200‬متر مونته کارلو شد‪ .‬بین ‪ ‎۲۰۰۴‬جهان است که قهرمان مسابقات از ِ‬ ‫تا ‪ ۲۰۱۲‬در مسابقات المپیک‬ ‫وی طی دوران حرفه اش می توان‬ ‫جهانی ‪ ،‬گرندپری و المپیک‬ ‫شده و در ‪ 14‬سالگی‪ ،‬اولین مدال به کسب مدال طالی شنای‬ ‫تابستانی‪ ،‬چهار مدال طال و دو‬ ‫نقره را کسب کرد‪ .‬او پرافتخارترین نقره جهانی را برده است‪ .‬او‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر ازاد زنان در بازی های‬ ‫دومیلیون دالر از جوایزش را صرف المپیک تابستانی ‪ ۲۰۱۲‬و بازی های‬ ‫دونده جهان در جمع زنان و‬ ‫امور خیریه کرده است‪.‬‬ ‫المپیک تابستانی ‪ ۲۰۱۶‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫مردان است‪.‬‬ ‫کری والش‬ ‫ورزشکار رشتهوالیبالساحلی‬ ‫امریکایی ‪.‬در حالی که‪ 25‬سال‬ ‫بیشتر نداشت‪ ،‬مدال طالی تور‬ ‫ ان خود‬ ‫جهانیوالیبالساحلیرااز ِ‬ ‫کرد‪.‬اینوالیبالیستیک مترو‬ ‫‪88‬سانتی متریدر بینسال های‬ ‫‪ ‎۲۰۰۴‬تا‪ ۲۰۱۶‬در مسابقات بازی های‬ ‫ً‬ ‫المپیکتابستانیمجموعاسه‬ ‫مدال طال و یک مدال برنز کسب کرد‬ ‫وبهجرگهافتخارافرینانپیوست‪.‬‬ ‫ِدینا وولمر‬ ‫کیم یون‪-‬می‬ ‫کیمیاعلیزاده‬ ‫نادیا کومانچی‬ ‫فومینگژیا‬ ‫ی که از کودکی اسکیت باز سرعت اهل کره جنوبی ِدینا وولمر شنا گر اهل امریکا‬ ‫قهرمان چینی شیرجه جهان‬ ‫او تکواندوکار ایرانی ست که موفق‬ ‫ژیمناست رومانیای ‬ ‫و المپیک که کارشناسان او را‬ ‫شد در ‪18‬سالگی در بازی های‬ ‫و زمانی که تنها شش سال بیشتر زمانی که ‪ 13‬ساله بود‪ ،‬در بازی های در حالی که تنها ‪ 17‬سال سن‬ ‫المپیک ریو ‪ ۲۰۱۶‬در کالس وزن‬ ‫داشت‪ ،‬موفق شد مدال طالی‬ ‫المپیک زمستانی ‪ 1994‬طالی‬ ‫نابغه ای در این رشته می دانند‪ .‬او با نداشت‪ ،‬استعدادش کشف‬ ‫‪ ۵۷‬کیلوگرم زنان مدال برنز را‬ ‫تالش والدینش در سن ‪ ۱۲‬سالگی شد‪ .‬او در ‪ ۱۴‬سالگی مدال طالی اسکیت روی یخ تیمی ‪ 3000‬متر را المپیک را در رشته ‪ 200 × 4‬متر‬ ‫به دست اورد‪ .‬او نخستین و تنها‬ ‫مسابقات ژیمناستیک هنری زنان کسب کرد‪ .‬در المپیک زمستانی ازاد به دست اورد و در مجموع‬ ‫قهرمان شیرجه از سکوی ‪ ۱۰‬متر‬ ‫ًُ‬ ‫زن ایرانی ست که در تاریخ ورزش‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬به رغم امادگی باالی بدنی هفت مدال المپیک را به گردن‬ ‫اروپا را کسب کرد و مجموعا نه‬ ‫المپیک شد و چندین مقام‬ ‫اویخته‪ .‬او در سال ‪ 2017‬در حالی که ایران در بازی های المپیک‪ ،‬برنده‬ ‫مدال طال و نقره المپیک دارد‪ .‬در و اینکه امید کسب مدال طال‬ ‫ ان خود کرد‪ .‬در‬ ‫بین المللی را از ِ‬ ‫شش ماهه حامله بود‪ ،‬در اولین مدال شد ه و همچنین جوان ترین‬ ‫المپیک ‪ ۱۹۹۲‬بارسلونا به راحتی سال ‪ 2015‬مستندی کوتاه درباره برای کره جنوبی بود‪ ،‬به دلیل‬ ‫زندگی او با عنوان «شاهزاده ابدی» اسیب دیدگی ‪،‬متاسفانهفرصت مسابقه اش پس از المپیک حاضر؛ مدال اور تاریخ ایران در المپیک‬ ‫تمام رقبا را پشت سر گذاشت و‬ ‫نیز هست‪.‬‬ ‫حضور در رقابت ها را از دست داد‪ .‬و باعث حیرت شد‪.‬‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫رکوردی جاودان را ثبت کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫ارتباط ابراز و بیان عشق مادر‬ ‫و اعتماد به نفس در کودک‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫یکی از مواردی که بسیاری از خانواده ها بر ان تا کید داشته‬ ‫و از راه هـای گونا گـون درصـدد افزایـش ان هسـتند؛ میـزان‬ ‫اعتمادبه نفـس در فرزندانشـان اسـت؛ چرا کـه در دنیـای‬ ‫امـروز براسـاس مطالعـات روان شناسـان و متخصصیـن‬ ‫مشـخص شـده کـه میـان موفقیـت اجتماعـی‪ ،‬تحصیلـی و‬ ‫شغلی افراد با میزان اعتمادبه نفس ان ها ارتباط معناداری‬ ‫وجـود دارد؛ به این صورت کـه ا گـر در کودکـی پایه هـای ایـن‬ ‫فا کتـور در کـودکان ب هشـکل درسـت ریختـه شـده و تقویـت‬ ‫تتـر می تواننـد بـه حدا کثـر‬ ‫شـد‪ ،‬ان هـا در بزرگ سـالی راح ‬ ‫توانمندی هـای خـود واقـف شـده و گام هـای مثمرثمرتـری‬ ‫را درجهـت پیشـرفت بردارنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬اعتمادبه نفـس‬ ‫ادمـی در دوران پیـش از ‪ 14‬ماهگـی به وجود می اید و عوامل‬ ‫بسـیارمهمی در ایجـاد و نهادینه شـدن ایـن ویژگـی مهـم‬ ‫انسـانی موثـر بـوده و دخالـت دارنـد‪ .‬یکـی از ایـن دالیـل کـه‬ ‫شـاید کمتـر بـه ان توجـه می شـود و اهمیـت ان‪ ،‬بـه میزانـی‬ ‫کـه الزم اسـت درک نشـده‪ ،‬کمیـت و کیفیـت ابـراز و بیـان‬ ‫یکـه‬ ‫عشـق و محبـت اطرافیـان بـه کـودک اسـت؛ به طور ‬ ‫او عشـق و محبـت والدینـش را حـس و احسـاس کنـد‪ .‬در‬ ‫دوران پیـش از ‪ 14‬ماهگـی کـودک ادمـی بیشـترین وقتـش را‬ ‫یـا خـواب اسـت یـا بـا مـادر می گذرانـد؛ به همین خاطـر بیـان‬ ‫احسـاس‪ ،‬عشـق و محبـت مـادر بـه فرزنـدش بسـیار در‬ ‫به وجود امـدن باورهـای او کـه می توانـد مـادر را خوشـحال و‬ ‫راضـی کنـد؛ به طوری کـه مـادر هـم درجهـت بـازی و شـادی‬ ‫او دسـت به کار شـود‪ ،‬در ایجـاد اعتمادبه نفـس کودک بسـیار‬ ‫موثـر اسـت‪ .‬فا کتـوری کـه به نظـر می رسـد باتوجه به اینکـه‬ ‫والدیـن و به ویـژه مـادر به طـور اتوماتیـک ان را انجـام‬ ‫می دهنـد‪ ،‬چنـدان عجیب وغریـب و مهـم نباشـد؛ امـا بایـد‬ ‫بدانیـم کـه فـار غ از کلیشـه های موجـود‪ ،‬کیفیـت رابطـه‬ ‫مـادران و فرزنـدان مختلـف در همیـن سـنین نیـز بسـیار‬ ‫متفـاوت و مهـم اسـت‪ .‬یکـی از نـکات مهـم این اسـت که‬ ‫اسـتعداد های فرزنـد مـا زمانـی شـکوفا می شـود که او شـاهد‬ ‫ابـراز عشـق و محبـت بـدون قیـد و شـرط والدینـش به ویـژه‬ ‫مـادر باشـد‪ .‬ایـن بیـان احسـاس و نشـان دادن عشـق بـه‬ ‫یکـه او بسـیار کوچـک اسـت و شـاید‬ ‫فرزنـد حتـی با وجود ‬ ‫گمـان شـود کـه درک درسـتی از نـوع رفتـار بزرگ سـاالن‬ ‫ً‬ ‫نـدارد‪ ،‬بسـیار حائزاهمیـت اسـت؛ چرا کـه او حتمـا متوجـه‬ ‫می شـود کـه والـدش بـه او ابـراز عالقـه می کنـد؛ امـا کـودک‬ ‫ادمـی ایـن رفتـار مـادر را بـه خـود هم نسـبت می دهد؛ یعنی‬ ‫اینکـه ایـن مـن هسـتم که مـادرم را بـه ابـراز بیان واداشـته ام‬ ‫و مـن کاری کـر ده ام کـه مـادرم شـاد شـده و مـرا شـاد کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن بـاور کـه مـن می توانـم مـادرم را شـاد کنـم تـا بـه‬ ‫سراشپز‬ ‫مـن محبـت کنـد‪ ،‬بسـیار در به وجودامـدن اعتمادبه نفـس‬ ‫یکـه می توانیم‬ ‫در کـودک ادمـی موثـر اسـت؛ درنتیجه تا جای ‬ ‫باید فرزندمان را در اغوش بگیریم؛ ببوسـیم؛ نوازش کنیم و‬ ‫بـا او بـازی کنیـم؛ درعین حال به راحتی بـه او با کالم بگوییم‬ ‫کـه بسـیار دوسـتش داریـم‪ .‬ابـراز نـوازش و محبـت بـه کـودک‬ ‫همان طورکه گفتیم در شکل گیری شخصیت او بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬همچنین باید به خاطر داشته باشیم که بیان عشق‬ ‫و محبت مادر در شـکوف ا شـدن استعدادهای نهفته کودک‬ ‫نقـش فوق العـاده ای را بـازی می کنـد‪ .‬تـا سـال ها پیـش بـه‬ ‫نقـش ابـراز و بیـان عشـق و محبـت مـادر و اهمیـت ان توجـه‬ ‫ویژه ای نمی شـد و در بیشـتر خانواده ها سیستم مستبدانه‬ ‫تنبیـه و تحقیـر‪ ،‬به عنـوان روش پذیرفته شـده تربیتـی بـوده‬ ‫پ�نکیک ساده‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫شیر پرچرب‪ :‬یک پیمانه‬ ‫کره‪ 30 :‬گرم‬ ‫شکر‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫تخم مرغ‪ :‬یک عدد‬ ‫بیکینگ پودر‪ :‬یک قاشق مرباخوری‬ ‫وانیل‪ :‬یک چهارم قاشق چای خوری‬ ‫ارد‪ :‬یک پیمانه‬ ‫نمک‪ :‬یک چهارم قاشق چای خوری‬ ‫اسـت‪ .‬درگذشـته نه چنـدان دور‪ ،‬در همـه جـای دنیـا‪ ،‬پـدر و‬ ‫مـادر موفـق‪ ،‬بـه والدینـی می گفتنـد کـه فرزندانشـان از ان ها‬ ‫حرف شـنوی داشـتند‪ .‬حتی همین امروز هم در بسـیاری از‬ ‫خانواده ها در کشـور خودمان شـنیده می شـود ک ه «باالخره‬ ‫بچـه از یکـی بایـد حسـاب ببـره»! ‪ .‬نکتـه مهم اینجاسـت که‬ ‫فرزنـدان چنیـن خانواده هایـی هرگـز انسـان های سـالم و‬ ‫خوشبختی نخواهند شد‪ .‬امروزه پژوهشگران به این نتیجه‬ ‫رسـیده اند کـه هیـچ عاملـی به انـدازه محبـت بـدون‬ ‫د وشـرط والدیـن و بیـان و ابـراز عشـق و محبـت ازسـوی‬ ‫قی ‬ ‫ان هـا بـه فرزندانشـان در نحـوه رشـد و سلامت روان کـودک‬ ‫اهمیـت نـدارد‪ .‬وقتـی کـودک در اغـوش گـرم و محبت امیـز‬ ‫والدیـن خـود به ویـژه مـادر قـرار می گیـرد و شـاهد ابـراز عشـق‬ ‫و محبـت ان هاسـت‪ ،‬می امـوزد کـه از محبـت و عشـق کافـی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬وقتـی ایـن نیـاز او بـراورده شـد‪ ،‬در بـازی‪،‬‬ ‫همـکاری و رابطـه بـا دیگـران بـه توانایـی و باورهـای خود که‬ ‫او می تواند به خوبی بازی کند و از پس امور بربیاید‪ ،‬مهارت‬ ‫شتـری خواهـد داشـت؛ چرا کـه او می توانـد والدیـن خـود‬ ‫بی ‬ ‫را هروقـت کـه خواسـت دراختیـار داشـته باشـد و اینکـه‬ ‫می دانـد؛ او بچـه دوست داشـتنی و توانایـی در ترغیـب‬ ‫والدیـن بـرای بازی کـردن بـا ان هاسـت‪ .‬ایـن مـوارد به ظاهـر‬ ‫کم اهمیـت‪ ،‬همـان اغازین مراحل ریشـه دوانـدن و نهادینه‬ ‫شـدن اعتمادبه نفـس در کـودک ماسـت‪ .‬پـس بایـد بـا ابـراز‬ ‫عشـق و محبتمـان و بـا نشـان دادن ایـن عشـق و محبـت‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفـس را در فرزندمـان دائمـی کنیـم‪.‬‬ ‫پنکیک می تواند جایگزینی برای نان صبحانه باشـد و به راحتی می توانید این صبحانه خوشـمزه را در خانه و با اسـتفاده از طرز تهیه پنکیک که درادامه اموزش‬ ‫خواهیـم داد‪ ،‬تهیـه کنیـد و دیگـر نیـازی نیسـت کـه صبح هـا به دنبـال خریـدن نـان تـازه در نانوایی هـا باشـید و می توانیـد کـه یـک صبحانـه کامـل و خوشـمزه را بـا‬ ‫درسـت کردن پنکیـک تجربـه کنیـد‪ .‬می توانیـد به راحتـی در کمتـر از نیم سـاعت‪ ،‬مـواد الزم بـرای تهیه پنکیـک را اماده کنید و حدود نیم سـاعت هم بـرای پختن ان‬ ‫زمان الزم اسـت‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫در اولیـن مرحلـه بـرای تهیـه پنکیـک سـاده بایـد داخـل یک کاسـه‬ ‫بزرگ‪ ،‬تخم مر غ ها را به تعدادی که گفته شد بشکنید و با استفاده‬ ‫از همـزن برقـی به خوبـی هـم بزنیـد تـا مخلـوط شـوند‪ .‬درادامـه باید‬ ‫مقـداری شـکر را هـم بـه ان اضافـه کنیـد و هـم زدن را ادامـه دهیـد تا‬ ‫یک کرم لطیف تهیه شود و همه شکر ها اب شوند‪ .‬بعدازان وقت‬ ‫اضافه کـردن وانیـل اسـت و بایـد ان هـا را هـم به خوبـی بـا محتویـات‬ ‫قبلـی مخلـوط کنیـد و چنانچـه طعـم وانیـل را دوسـت نداریـد‪،‬‬ ‫می توانیـد از ان اسـتفاده نکنیـد و از بیـن مـواد غذایـی اولیـه حـذف‬ ‫کنیـد‪ .‬بایـد یـک کـره را در دمـای اتـاق بگذاریـد تا نرم شـود و هم دما‬ ‫بـا اتـاق شـود و بعـد کـره را بـا شـیر بـه مـواد اضافه کنیـد و با اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫از همـزن برقـی مجـددا ان هـا را به خوبـی هم بزنید تا مخلوط شـوند‬ ‫و درنهایـت کمـی نمـک ‪ ،‬بیکینگ پـودر و ارد را هـم الـک کنیـد و بـه‬ ‫محتویـات قبلـی اضافـه کنیـد‪ .‬در این مرحلـه بـرای مخلوط کـردن‬ ‫محتویـات به جـای اسـتفاده از همـزن برقـی‪ ،‬بهتـر اسـت از یـک‬ ‫قاشـق اسـتفاده کنید تا وقتی پنکیک شـما می خواهد پخته شـود‪،‬‬ ‫پف دار تـر باشـد و حجـم بیشـتری پیـدا کنـد‪ .‬سـپس داخـل یـک‬ ‫ماهیتابـه کمـی روغـن بریزیـد و ان را روی شـعله گاز قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫مـواد را در حـدی مخلـوط کنیـد کـه گلوله هـای داخـل ارد تشـکیل‬ ‫نشـده باشـد و بعـد یـک قاشـق از مـواد را به شـکل دایـره به انـدازه‬ ‫کـف دسـت داخـل ماهیتابـه بریزیـد و وقتی کـه یـک طـرف ان سـرخ‬ ‫شـد‪ ،‬ان را برگردانده و صبر کنید تا طرف دیگر هم سـرخ شـود‪ .‬حاال‬ ‫پنکیـک شـما امـاده اسـت و می توانیـد در کنـار صبحانـه خـود میـل‬ ‫کنید‪ .‬همچنین با توجه به میل و ذائقه ای که دارید‪ ،‬می توانید ان را‬ ‫در کنـار شـربت البالـو‪ ،‬عسـل یـا شـیره انگـور یـا شـیرین کننده هایی‬ ‫کـه بـه ان عالقه منـد هسـتید‪ ،‬سـرو کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫شیوه هایی برای جلوگیری از ولخرجی‬ ‫ارتباط سرفه با بیماری قلبی چیست؟‬ ‫ایـا ان قـدر ولخرجـی کرده اید که به همه مقروض شـده اید؟‬ ‫نگـران نباشـید‪ ،‬شـما تنهـا فـردی نیسـتید کــه در چنیـن‬ ‫یسـت‬ ‫شـرایطی قـرار گرفتـه اسـت! زندگـی مـدرن بـه گونه ا ‬ ‫جکـردن می کشـاند‪.‬‬ ‫کـه خواه نا خـواه مـا را ب هسـمت خر ‬ ‫ب هگـزارش مردمـان؛ ب ـه هر حال ا گـر می خواهیـد کلیـه‬ ‫بدهی هایتـان را صـاف کـرده و بـه ارامـش ذهنـی دســت‬ ‫پیـدا کنیـد‪ ،‬بایـد به صـورت ریشـه ای با این مشـکل برخورد‬ ‫کرده کنید‪ .‬در این مقاله چند تکنیک به شما اموزش داده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫متوجه باشید که چه مقدار پول خرج می کنید‬ ‫افـراد بسـیاری کـه بـه خر ج کـردن معتـاد شـده اند‪ ،‬دیگـر‬ ‫متوجـه نیسـتند کـه چـه مقـدار پـول خـرج می کننـد‪ .‬ابتـدا‬ ‫بایـد دقـت کنیـد کـه هـر ایتمـی کـه قصـد خریـد ان را داریـد‬ ‫چـه قیمتـی دارد و بـرای خریـد هـر یـک از ان هـا بایـد چـه‬ ‫مبلغـی را پرداخـت کنیـد؛ ایـن امـر می توانـد بـه شـما کمک‬ ‫کنـد کـه حسـاب پول هایتـان را داشـته بایـد و ببینیـد ایـا‬ ‫ً‬ ‫واقعـا بـه تمـام چیزهایـی کـه می خواهیـد بخریـد‪ ،‬احتیـاج‬ ‫داریـد یا خیر‪ .‬به عنوان مثال؛ یک شـب که بیـرون می روید‪،‬‬ ‫ببینیـد چقـدر خـرج می کنیـد‪ .‬گاهـی اوقـات افـراد ان قـدر‬ ‫پـول نوشـیدنی و غـذای دوسـتان خـود را حسـاب می کننـد‬ ‫ً‬ ‫کـه اصلا متوجـه نمی شـوند جیبشـان خالـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن افـراد زمانی کـه بـه خانـه برمی گردنـد احسـاس می کنند‬ ‫کـه بایـد مقـداری از اسکناس هایشـان را گـم کـرده باشـند‪،‬‬ ‫غافـل از اینکـه تمـام ان هـا را خـرج دوستانشـان کرده انـد‪.‬‬ ‫شـاید چیـز گرانـی هـم نخریـده باشـند و فقـط هزینـه چـای‪،‬‬ ‫قهـوه‪ ،‬و بسـتنی و … بچه هـا را حسـاب کـرده باشـند؛ ا گـر‬ ‫بـا دقـت بیشـتری بـه ایـن نـوع خر ج کردن هـای خـود نـگاه‬ ‫ً‬ ‫چیـک از ان ها‬ ‫کنیـد‪ ،‬می بینیـد کـه اصلا نیـازی به خریـد هی ‬ ‫نبـوده اسـت‪.‬‬ ‫تصمیمات انی برای خرج کردن نگیرید‬ ‫ا گـر شـما جـزو افـرادی هسـتید کـه به طـور انـی تصمیـم‬ ‫می گیرنـد تـا اجناس گران قیمتـی را خریداری کننـد‪ ،‬باید بر‬ ‫روی ایـن خصوصیـت اخالقـی خـود تجدید نظـر کنیـد‪ .‬ا گـر‬ ‫ً‬ ‫چیزی را می بینید که واقعا خوشـتان می اید و می خواهید‬ ‫ان را همـان لحظـه بخریـد‪ ،‬یک لحظـه صبـر کنیـد‪ ،‬حداقـل‬ ‫یـک روز بـه خودتـان وقـت بدهیـد تـا بیشـتر روی خریـد‬ ‫ً‬ ‫ان فکـر کنیـد‪ ،‬شـاید به این نتیجـه رسـیدید کـه اصلا بـه‬ ‫ان نیـازی نداریـد‪ .‬ا گـر هـم بـه ان احتیـاج داشـته باشـید‪،‬‬ ‫دکتر سید شاهرخ تقوی‬ ‫فوق تخصص قلب‬ ‫کلینیک‬ ‫برمی گردیـد و ان را تهیـه می کنیـد‪.‬‬ ‫به مکان هایی که به راحتی می توان پول خرج کرد‪ ،‬نروید‬ ‫ا گـر مـا وقـت زیـادی را در مکان هـای خاصـی صـرف کنیـم‪،‬‬ ‫جکـردن کشـیده می شـویم‪.‬‬ ‫خود به خـود ب هسـمت پـول خر ‬ ‫ً‬ ‫ایـن نـوع پـول خر ج کردن هـا صرفـا احساسـی هسـتند‪.‬‬ ‫یکـه می توانیـد اطـراف‬ ‫بنابرایـن بایـد سـعی کنیـد تا انجای ‬ ‫مغازه هـای موردعالقه تـان پرسـه نزنیـد‪ .‬به پـارک و یا جایی‬ ‫جکـردن بـه پایین تریـن میـزان‬ ‫برویـد کـه وسوسـه پـول خر ‬ ‫خـود برسـد‪.‬‬ ‫در زمان خرید‪ ،‬اهداف خود را معین کنید‬ ‫پیش از اینکه به قصد خرید خانه را ترک کنید‪ ،‬فهرسـتی از‬ ‫تمام چیزهایی که به ان احتیاج دارید تهیه کنید‪ .‬این کار‬ ‫بیانگر ان اسـت که شـما تنها چیزهایی را می خرید که به ان‬ ‫احتیـاج داریـد و اجنـاس را تنهـا بـه ایـن خاطـر کـه «خوشـم‬ ‫امـد» نمی خریـد‪ .‬هیچ گاه بدون تعیین اهـداف خرید‪ ،‬پا به‬ ‫بازارهـای خرید نگذارید‪.‬‬ ‫مایحتاج خود را اولویت بندی کنید‬ ‫پیـش از اینکـه جنسـی را بخریـد‪ ،‬ببینیـد ارزش ان چقـدر‬ ‫اسـت و تاچه حـد بـه ان احتیـاج داریـد‪ .‬ا گـر ایـن کار را‬ ‫واقع بینانـه انجـام دهیـد‪ ،‬ان وقـت متوجـه می شـوید کـه از‬ ‫هر ‪ ۱۰‬ایتمی که یادداشت کرده اید‪ ،‬تنها به هشت مورد ان‬ ‫نیـاز داشـتید‪ .‬ا گـر بـرای ایـن کار یـک روز بـه خودتـان مهلت‬ ‫یکـه برای خرید بیـرون می روید‪ ،‬تنها‬ ‫بدهیـد‪ ،‬ان وقـت زمان ‬ ‫ً‬ ‫چیزهایـی را تهیـه می کنیـد کـه واقعـا بـه ان نیـاز داریـد‪.‬‬ ‫از روی عادت‪ ،‬پول خرج نکنید‬ ‫در ا کثـر مـوارد بیشـتر ولخرجی هـای روزانـه مـا تنهـا از روی‬ ‫عـادت شـکل می گیرنـد‪ .‬در بسـیاری از مواقـع ایـن مخـارج‬ ‫روزانـه غی رضـروری به نظـر می رسـند‪ .‬به عنوان مثـال؛ ا گـر‬ ‫هـرروز صبـح در مسـیر خـود بـه محـل کار یـک فنجـان‬ ‫قهـوه می خریـد‪ ،‬چـرا ایـن پـول را بـرای خریـد یـک قهوه سـاز‬ ‫پس انداز نمی کنید؟ یا ا گر هر روز دو تا سـه هزار تومان صرف‬ ‫نهـار می کنیـد‪ ،‬بـه ان معنا نیسـت که مجبور هسـتید تا اخر‬ ‫عمـر ایـن کار را انجـام دهیـد‪ .‬از خانه نهـار ببرید‪ .‬کلیه اداب‬ ‫ً‬ ‫جکـردن خـود را مجـددا ارزیابـی کـرده و ببینیـد کـه ایـا‬ ‫خر ‬ ‫یسـت یـا خیـر‪.‬‬ ‫انجـام ان هـا ضرور ‬ ‫برای خود محدودیت های مالی محکم تعیین کنید‬ ‫ً‬ ‫ا گـر واقعـا نمی توانیـد جلـوی ولخرجی هـای بی مـورد خـود‬ ‫را بگیریـد‪ ،‬بهتـر اسـت به صـورت ی‪ ،‬میـزان محـدودی‬ ‫پـول بـه خودتـان بدهیـد‪ .‬ایـن پول بایـد نقد باشـد؛ چرا که‬ ‫تتـر اسـت‪ .‬ا گـر یـاد بگیریـد که‬ ‫کنتـرل و رسـیدگی بـه ان راح ‬ ‫بـا ماهـی ‪ ۲۰۰‬هزارتومـان مخـارج روزمـره خـود را بگذرانیـد‪،‬‬ ‫بـرای پول هایتـان ارزش بیشـتری قائـل می شـوید و اداب‬ ‫صرفه جویـی را به خوبـی یـاد می گیریـد‪.‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫سـرفه کـه از شـایع ترین عالئـم بیمـاری قلبـی و تنفس ‬ ‫یسـت که درخـت ترا کئوبرونکیال‬ ‫در واقـع یـک بـازدم انفجار ‬ ‫را از ترشـحات و اجسـام خارجی پاک می کند‪ .‬سـرفه به دلیل‬ ‫ایجـاد خسـتگی‪ ،‬بی خوابـی و تـرس از بیماری هایـی چـون‬ ‫سرطان‪،‬باعثنگرانیبیمار شدهواورانزدپزشکمی کشاند‪.‬‬ ‫کهـای التهابی مکانیکی‬ ‫علل سـرفه به طورکلی شـامل محر ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬علـل التهابـی مثال برونشـیت های‬ ‫شـیمیایی و حرارت ‬ ‫ویـرال و باکتریـال سـرماخوردگی مصـرف زیـاد سـیگار ‪PND‬‬ ‫یهـای را ههـای‬ ‫اسپیراسـیون ترشـحات معـدی بیمار ‬ ‫هوایـی (مثـل الرنژیـت ترا کنیـت برونشـیت و برونشـیولیت)‬ ‫یهـای الوئولـی (پنومونـی و ابسـه­ی ریـه) مـورد بعـدی‪،‬‬ ‫بیمار ‬ ‫تحریکات مکانیکی ست که در ان با استنشاق موادی چون‬ ‫گر د وخـاک و نیـز بـا تحـت فشـار یـا کشـش قرار گرفتـن را ههـای‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬مثلا کانسـر ریـه ادنوم برونش جسـم‬ ‫هوایـی ایجـاد م ‬ ‫ً‬ ‫خارجـی انقبـاض عضلات صـاف را ههـای هوایـی ( مثلا در‬ ‫اسـم برونکیـال) انوریسـم های ائـورت تومورهـای مدیاسـتن‬ ‫فیبـروز بینابینـی ریـه ِا ِدم اتلکتـازی‪ .‬تحریـکات شـیمیایی نیز‬ ‫در بروز سـرفه بسـیار موثرند‪ .‬مثل استنشـاق گازهای محرک‬ ‫ً‬ ‫( مثـل دود سـیگار و بخـارات شـیمیایی) و نیـز داروهـا ( مثلا‬ ‫سرفه عارضه جانبی اصلی ‪ACEI‬ها ست‪ ).‬همچنین از تاثیر‬ ‫یتـوان گذشـت؛ مثـل استنشـاق‬ ‫تحریـکات حرارتـی نیـز نم ‬ ‫هـوای بسـیار سـرد یـا بسـیار گـرم‪ .‬نکتـه مهـم این اسـت که‬ ‫سرفه های همراه با خلط فراوان را نباید مهار کرد؛ زیرا تجمع‬ ‫مخـوردن توزیـع ونتیالسـیون و‬ ‫خلـط در ریه هـا سـبب به ه ‬ ‫لهـا شـده و مقاومـت ریـه را در‬ ‫جلوگیـری از هوا گیـری الوئو ‬ ‫یکـه ترشـحات غلیـظ‬ ‫تهـا کاهـش می دهـد‪ .‬وقت ‬ ‫برابـر عفون ‬ ‫و چسـبنده هسـتند‪ ،‬هیدرات هکـردن بیمـار مصـرف داروهـای‬ ‫بکـردن هـوا بـا یـک نیوالیزر‬ ‫خلـط اور ( ا کسـپکتورنت) و مرطو ‬ ‫اولتراسـونیک به همـراه ایپراتروپیـوم برومایـد می توانـد‬ ‫مفیـد باشـد‪ .‬گلیسـرول یـد دار (‪ )30mg/QID‬ممکـن اسـت‬ ‫به خصـوص در بیمـاران بـا اسـم سـرفه ای یـا برونشـیت مزمن‬ ‫مفیـد باشـد‪ .‬گایافنزیـن در برونشـیت حـاد یـا مزمـن مفیـد‬ ‫اسـت‪ .‬داروهای سـرفه اور درجهت افزایش کارایی سرفه های‬ ‫مفید اما نارسا طراحی شده اند‪ .‬ایروسل سالین هیپرتونیک‬ ‫ککـردن ذرات از را ههـای هوایـی تحتانـی را در‬ ‫می توانـد پا ‬ ‫مبتالیـان بـه برونشـیت افزایـش دهـد‪ .‬از طـرف دیگـر معلـوم‬ ‫شـده کـه ایروسـل امیلورایـد دارای اثـر مشـابه در مبتالیـان بـه‬ ‫‪ C.F‬اسـت‪.‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫یکـردم دوسـتم از اتفاقـی کـه افتـاده خوشـحال می شـود‪ .‬امـا امـان از افکار منفی‪ .‬فکر کردن بـه ان ها می تواند بهترین روزهای مـا را خراب کند‪ ،‬بهترین اتفاقات‬ ‫فکـر م ‬ ‫زندگی را به تلخی بکشد و ما را از لذت های ساده و دوست داشتنی محروم کند‪ .‬به گزارش چطور؛ برای دور کردن افکار منفی‪ ،‬رعایت چند نکته ساده کمک می کند‬ ‫تا جلوی فکرهای منفی را بگیرید‪.‬‬ ‫شکست‬ ‫شاخ مشکالت‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫ً‬ ‫بـرای دور کـردن افـکار منفـی نبایـد بـه تـه خـط فکر کنیـد‪ .‬تقریبا هیچ جـای زندگی‬ ‫چجـای زندگـی صفـر و یکـی نیسـت و هیچ چیـزی در‬ ‫سیا ه وسـفید نیسـت‪ ،‬هی ‬ ‫زندگـی از همـه یـا هیـچ پیـروی نمی کنـد‪.‬‬ ‫اتفاقـات بـد را تعمیـم ندهیـد‪ .‬وقتـی اتفـاق بـدی می افتـد‪ ،‬فکـر نکنیـد بـه‬ ‫هم هجـا سـرایت می کنـد و ب هجـای اینکـه ان را محـدود بـه زمـان و مـکان‬ ‫مشـخصی کنیـد‪ ،‬بـه همه چیـز و همه جـا ربـط ندهیـد‪.‬‬ ‫ـت کم نگیریـد‪ .‬هرچنـد افـکار منفـی باعـث می شـوند کـه‬ ‫اتفاقـات خـوب را دس ِ‬ ‫ً‬ ‫اتفاقـات مثبـت را حتـی وقتـی واقعـا اتفـاق می افتنـد‪ ،‬نبینیـم؛ نـکات مثبـت‬ ‫همیشـه هسـت؛ ایـن شـمایید کـه بایـد انهـا را پیـدا کنیـد‪.‬‬ ‫ب هجـای بقیـه فکـر نکنیـد‪ .‬افـکار منفـی‪ ،‬ارامـش را می گیرنـد و ممکـن اسـت باعـث‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«ذهن خوانـی» شـوند؛ مثلا «جـواب ایمیلـم رو نـداد؛ حتمـا ازم خوشـش نمیـاد!» پـس‬ ‫قضـاوت در مـورد اتفاقـات مبهـم را کنـار بگذاریـد‪.‬‬ ‫الزم نیسـت مسـئولیت همه چیـز را بـه عهـده بگیریـد و اتفاقـات منفـی را درونی سـازی کنیـد‪.‬‬ ‫همیشـه بـه ایـن فکـر کنیـد کـه چیزهایـی کـه راجـع بـه انهـا منفی بافـی می کنیـد‪ ،‬چقـدر تحـت‬ ‫کنتـرل شـما هسـتند؟‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫دادستان کرج‪:‬‬ ‫شورای شهر عرصه خدمت است؛ نه فضای کسب قدرت‬ ‫لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در ستادهای تبلیغاتی‬ ‫فرماندار ویژه و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان ری گفت‪« :‬براساس ابالغ ستاد انتخابات‬ ‫کشـور و دسـتورالعمل سـتاد ملـی مدیریـت بیماری کرونا‪ ،‬همـه نامزدهای انتخابـات خردادمـاه‪۱۴۰۰‬‬ ‫در شهرستان‪ ،‬ملزم به رعایت دستورالعمل ابالغی و پروتکل های بهداشتی در ستادهای تبلیغاتی‬ ‫هستند»‪ .‬حسین توکلی کجانی افزود‪« :‬رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی تخلف بوده و برای‬ ‫انتخابات ریاسـت جمهوری رئیس سـتاد و برای انتخابات شـوراهای اسلامی شـهر و روستا‪ ،‬شخص‬ ‫نامـزد پاسـخگو خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن هرگونـه تجمـع انتخاباتـی و مراسـم سـخنرانی در مکان هـای‬ ‫سربسـته از قبیـل مسـاجد‪ ،‬سـالن های اجتماعـات‪ ،‬تاالرهـای پذیرایـی و سـالن های ورزشـی ممنوع‬ ‫بـوده و همچنیـن برپایی کارناوال انتخاباتی نیز ممنوع اسـت»‪.‬‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب اسـتان البـرز گفـت‪« :‬شـورای شـهر عرصـه خدمـت اسـت؛ فضـای‬ ‫یکـه پیش از ایـن مسـیری جـز خدمـت را طـی کردنـد‪ ،‬خسـارت های‬ ‫کسـب قـدرت نیسـت و افراد ‬ ‫جبران ناپذیـری را متحمـل شـده اند‪ ،‬دسـتگاه قضائـی نیـز بـا احـدی تعـارف نـدارد و تمامـی تحـرکات‬ ‫و تخلفـات در فضـای مجـازی و حقیقـی رصـد و پایـش می شـود»‪ .‬حسـن مـددی قبـول مسـئولیت را‬ ‫امـری خطیـر دانسـت و افـزود‪« :‬شـورای شـهر عرصـه خدمـت اسـت‪ ،‬عضویت در شـورا شـغل نیسـت؛‬ ‫بلکـه تلاش شـبانه روزی بـرای خدمـت بـه مـردم اسـت و ایـن رضایتـی کـه از خدمت به خلـق فراهـم‬ ‫می شـود عالو هبـر رضایـت خداونـد‪ ،‬محبوبیـت الزم را نیـز بیـن شـهروندان ایجـاد می کنـد»‪.‬‬ ‫فرصت سرمایه گذاری که مغفول ماند‬ ‫خراسان شمالی؛ داروخانه گیاهان دارویی در کشور‬ ‫اکرم دانش طلب‬ ‫بــه مــاه انتهایــی بهــار کــه می رســیم‪ ،‬گیاهــان دارویــی‬ ‫در دشـت های خراســان شــمالی خودنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ خراســان شــمالی‬ ‫یســت‪ ،‬گیاهانــی‬ ‫رویشــگاه بســیاری از گیاهــان داروی ‬ ‫کــه ب هصــورت خــودرو در دامــن طبیعــت رشــد می کنــد‪،‬‬ ‫بو هوایــی و نــوع خــا ک‪ ،‬ایــن منطقــه را از‬ ‫شــرایط ا ‬ ‫دیربــاز مامــن رویــش بســیاری از گیاهــان دارویــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬گســتره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫‪۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه‬ ‫شــمالی دومیلیــون و ‬ ‫از این وســعت یک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار مرتــع‪،‬‬ ‫‪۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸۳‬هزار هکتــار بیابــان و ‬ ‫جنــگل اســت‪ .‬ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۲۸۵‬هکتــار بــا تولیــد هــزار و‬ ‫‪۹۲۰‬تــن اســت؛ معروف تریــن گیاهــان دارویــی اســتان‬ ‫ ‬ ‫زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬انــخ‪ ،‬باریجــه‪ ،‬نعنــا فلفلــی‪،‬‬ ‫خا کشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی و کتــان اســت‪.‬‬ ‫مصـرف گیاهـان دارویـی در خراسـان شـمالی بـه لحـاظ‬ ‫داشـتن ویژگی هـای خـاص طبیعـی و اقلیمـی و تنـوع‬ ‫بو هوایی منحصر به فرد‪ ،‬از دیرباز مورد توجه مردم استان‬ ‫ا ‬ ‫بوده است و هم ا کنون در ا کثر مناطق روستایی و عشایری‬ ‫مصـرف گیاهـان دارویـی در درمـان برخـی بیماری هـا از‬ ‫جایـگاه باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬اقتصـاد خراسـان شـمالی‬ ‫بـر پایـه روستا نشـینی اسـتوار اسـت و فـراوری محصـوالت‬ ‫کشاورزی ازجمله یکی از نیاز های مهم استان جهت ارتقاء‬ ‫سـطح درامد و اشـتغال سـا کنان اسـت‪ .‬در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۳۵۰‬گونـه گیـاه دارویـی‪ ،‬معطـر و ادویـه ای شناسـایی شـده‬ ‫اسـت کـه بیشـتر ایـن گونه ها قابلیـت صنعتی شـدن دارند‪،‬‬ ‫اما برداشـت های غیراصولی از اصلی ترین مخاطراتی اسـت‬ ‫کـه رویشـگاه گیاهـان دارویـی را تهدیـد می کنـد‪ .‬احمـدی‬ ‫اسـکویی؛ مسـئول بهر هبـرداری اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری خراسـان شـمالی‪ ،‬گفـت‪« :‬کنگـر گیاهـی بوته ای‬ ‫و خـاردار اسـت کـه بـه صـورت طبیعـی در قسـمت های‬ ‫کوهسـتانی اسـتان می رویـد‪ .‬گفتـه می شـود ایـن گیـاه برای‬ ‫بهبـود عملکـرد کلیـه‪ ،‬کیسـه صفـرا و کبـد توصیـه می شـود‬ ‫وبـرای درمـان کـم خونـی نیـز مناسـب به نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫مسـئول بهر هبـرداری اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬افـزود‪« :‬کنگـر خـودرو اسـت‪ ،‬یعنـی کسـی‬ ‫ان را نمـی کارد‪ ،‬از خـار پوشـیده شـده و بنابرایـن چیدنـش‬ ‫کمـی سـخت اسـت و چـون خاصیـت دارویـی دارد‪ ،‬از ان‬ ‫خورشـت و بورانـی نیـز تهیـه می کننـد»‪ .‬باریجـه بـا نام علمی‬ ‫(‪ )Ferula gummosa‬از مهم تریـن محصـوالت مرتعـی ایـران‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گیـاه بـا داشـتن ارزش هـای دارویـی و صنعتـی‬ ‫فـراوان‪ ،‬در بسـیاری از نقـاط ایـران اسلامی خاصـه اسـتان‬ ‫خراسـان یافـت می شـود‪ .‬علیرضـا احمـدی اسـکویی؛‬ ‫مسـئول بهر هبـرداری اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬گفت‪« :‬در نه ماه سـال ‪ ۹۹‬سـه تن باریجه‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬کیلوگـرم کتیـرا از هـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتـار از اراضـی کشـت‬ ‫شـده ایـن گیاهـان دارویـی برداشـت شـد»‪ .‬او با بیان اینکـه‬ ‫ارزش هـر کیلوگـرم باریجـه برداشـت شـده پنج میلیون ریـال‬ ‫کتـن‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تولیـد باریجـه نسـبت بـه پارسـال ی ‬ ‫و کتیـرا ‪ ۲۰۰‬کیلوگـرم کاهـش داشـته اسـت»‪ .‬چریـش یکـی‬ ‫یسـت کـه بـا فرارسـیدن فصـل بهـار از نیمـه‬ ‫از انـواع گیاهان ‬ ‫فروردین مـاه در مراتـع خراسـان شـمالی شـروع بـه روییـدن‬ ‫مـی کنـد و تـا پایـان فصـل بهـار قابـل برداشـت اسـت‪.‬‬ ‫شـریکیان بیـان کـرد‪« :‬شهرسـتان های خراسـان شـمالی از‬ ‫طبیعـت و اقلیـم مسـاعدی بـرای کشـت های نیمـه ابـی و‬ ‫دیمزار ها برخوردار هستند‪ .‬مناطق کوهپایه ای و ارتفاعات‬ ‫خاسـتگاه اقلیمـی مناسـبی دارنـد‪ .‬در ایـن مکان ها مصرف‬ ‫سموم و نهاده ها کم است‪ .‬به همین دلیل گیاهان دارویی‬ ‫از جملـه گل محمـدی و باریجـه در ایـن نواحـی به خوبـی‬ ‫رشـد می کنند»‪ .‬او اضافه کرد‪« :‬در اسـتان ‪ ۵۰‬هزار هکتار باغ‬ ‫داریم که ‪ ۱۰‬هزار هکتار ان دیم اسـت‪ .‬با شناسـایی دیمزار ها‬ ‫در مناطـق زودبـازده سـعی می کنیـم ایـن نـوع کشـت را‬ ‫بـرای گیاهـان دارویـی گسـترش دهیـم»‪ .‬شـریکیان اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬ا کنـون قیمـت هـر کیلوگـرم گل محمـدی بیـن ‪ ۱۴۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار ریـال اسـت و توسـعه گل محمـدی بـه حفـظ خـا ک‬ ‫در اراضـی شـیب دار‪ ،‬افزایـش درامـد پایدار کشـاورزان کمک‬ ‫می کنـد»‪ .‬انـخ (‪ )anekh‬یـا کا کوتـی گیـاه کوهـی و خـودرو کـه‬ ‫در خراسـان شـمالی در بیـن کرمانج هـا و ترک هـا بـه نـام انـخ‬ ‫شـناخته مـی شـود و در میـان فارس هـا بـه کا کوتـی معـروف‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گیـاه هـم خانـواد ه گیـاه اویشـن و از تیـره ی‬ ‫نعنائیـان اسـت‪ .‬گیـاه انـخ هـم خاصیـت داروئـی دارد و‬ ‫هـم خاصیـت غذایـی‪ .‬کا کوتـی اغلـب در درمـان اختلاالت‬ ‫گوارشـی کاربـرد دارد‪ .‬در خراسـان شـمالی‪ ،‬بیشـتر انـخ را بـه‬ ‫همـراه چـای دم می کننـد‪.‬‬ ‫ممنوعیتبرداشت‬ ‫حسـن وحیـد؛ مدیـر کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫خراسـان شـمالی افـزود‪« :‬برداشـت گیاهـان دارویـی در‬ ‫عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـتان جـز در قالـب طـرح و‬ ‫بـدون مجـوز اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری خراسـان‬ ‫شمالی‪ ،‬ممنوع است و با متخلفان در این باره برخورد می‬ ‫شـود و امسـال نیـز بـه دلیـل شـیوع کرونـا برداشـت گیاهـان‬ ‫دارویـی ممنـوع شـده اسـت»‪ .‬علیرضـا احمـدی اسـکویی؛‬ ‫مسـئول بهره بـرداری اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬گفـت‪« :‬با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا و‬ ‫به منظـور حفـظ گونه هـای گیاهـی‪ ،‬برداشـت هـر گونـه گیاه‬ ‫خورا کـی و دارویـی وحشـی تـازه روییـده از منابـع طبیعـی‬ ‫و مراتـع اسـتان تـا اطلاع ثانـوی ممنـوع اسـت»‪ .‬مسـئول‬ ‫بهره بـرداری اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری خراسـان‬ ‫شـمالی اظهـار کـرد‪« :‬با توجه بـه خشکسـالی های پیاپـی در‬ ‫عرصه هـای مرتعـی‪ ،‬تعـدادی از گونه هـای بـا ارزش دارویـی‬ ‫و صنعتـی بـه دلیـل بهـره برداری هـای بـی رویـه بـه ویـژه در‬ ‫مناطقـی بـا دسترسـی اسـان در معـرض انقـراض و نابـودی‬ ‫قـرار گرفتـه و بـه همیـن دلیـل برداشـت گونه هـای دارویـی و‬ ‫خورا کـی شـامل کنگـر‪ ،‬و دنبلان کوهـی ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی استان با فراوری گیاهان دارویی‬ ‫خراسـان شـمالی بـا وجـود عرصه هـای طبیعـی و مراتـع‬ ‫منحصـر بـه فـرد کلکسـیونی از انـواع گیاهـان دارویـی‬ ‫اسـت‪ .‬تنـوع گونه هـای گیاهـی و شـرایط اقلیمـی متمایـز‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬اقـای محمـد علـی معمـوری را بـرای‬ ‫فـراوری ایـن محصـول مجـاب کـرده اسـت‪ .‬محمـد علـی‬ ‫معمـوری؛ مدیرعامـل کارخانـه فـراوری گیاهـان دارویـی‬ ‫جاجـرم گفـت‪« :‬نیاز واحد صنعتـی فراوری گیاهـان دارویی‬ ‫اسـتان و محـروم بـودن ایـن منطقـه باعث احـداث کارخانه‬ ‫فـراوری گیاهـان دارویـی شـد»‪ .‬معمـوری با اشـاره به ترغیب‬ ‫کشـاورزان منطقـه بـرای توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن کارخانـه بـا زیربنای هـزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع سـاالنه‬ ‫‪ ۳۰۰‬تـن عرقیـات گیاهـی و سـه تـن اسـانس های گیاهـی و‬ ‫‪ ۲۱۰‬تـن عصـاره گیاهـی تولیـد می کنـد»‪ .‬مدیرعامـل کارخانه‬ ‫فـراوری گیاهـان دارویی جاجرم عنوان کـرد‪« :‬در حال حاضر‬ ‫محصـوالت فـراوری شـده بـه کشـور های فرانسـه‪ ،‬المـان‪،‬‬ ‫انگلسـتان و دوبـی صـادر می شـود»‪ .‬حسـن محمـدی‬ ‫کشـاورز جاجرمـی گفـت‪« :‬دوسـال اسـت کـه گیاهـان‬ ‫دارویـی از جملـه نعنا فلفلی‪ ،‬گل محمدی و اویشـن کشـت‬ ‫می کنـم»‪ .‬حسـن اقـا ادامـه داد‪« :‬وجـود کارخانـه فـراوری‬ ‫گیاهـان دارویـی در جاجـرم مشـکل بازاریابـی را بـرای‬ ‫کشـاورزان ایـن حـوزه رفـع کنـد‪ .‬ایـن کارخانـه بـا مجمـوع‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیون تومـان سـرمایه گذاری بـرای ‪ ۲۰۰‬نفـر به صـورت‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم فرصـت شـغلی فراهـم کرده اسـت‪.‬‬ ‫سـه مرحله کاشـت‪ ،‬فـراوری و صـادرات محصـوالت دارویی‬ ‫سـه ضلع مثلثـی هسـتند کـه در کنـار هـم رشـد اقتصـادی‬ ‫اسـتان را به همـراه دارنـد»‪.‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۴۰۰‬تن عرقیات گیاهی در بجنورد‬ ‫علـی اصغـر شـریکیان؛ مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی خراسـان شـمالی گفـت‪« :‬هم ا کنـون یـک‬ ‫واحـد بسـته بندی عرقیـات گیاهـی بـا ظرفیـت اسـمی‬ ‫سـاالنه ‪ ۴۰۰‬تـن در شهرسـتان بجنـورد و یـک واحـد فعـال‬ ‫عصاره گیـری‪ ،‬اسـانس گیری و بسـته بندی عرقیـات و‬ ‫گیاهـان دارویـی در شهرسـتان جاجـرم مشـغول فعالیـت‬ ‫هسـتند»‪ .‬او در خصـوص اقدامـات انجام شـده در راسـتای‬ ‫افزایـش کشـت گیاهـان دارویـی در اسـتان‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«کارگـروه توسـعه و کشـت گیاهـان دارویـی تشـکیل شـده و‬ ‫همچنیـن طـرح توسـعه گیاهـان دارویـی در برنامـه سـتاد‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی اسـتان مصـوب شـده‪ ،‬برگـزاری کالس هـا‬ ‫و کارگاه هـای اموزشـی بـا بهـره گیـری از تـوان علمـی مرا کـز‬ ‫تحقیقاتـی و پژوهشـی‪ ،‬پیگیـری تخصیـص اعتبـارات از‬ ‫محـل یارانـه نهـال جهـت توسـعه گیاهـان دارویـی و گل‬ ‫محمـدی‪ ،‬اخـذ مجوز هـای الزم از موسسـه اصلاح نهـال‬ ‫و بـذر بـرای دو واحـد تولیـد کننـده گل محمـدی و نشـاء‬ ‫گیاهـان دارویـی بادرنجوبه‪ ،‬اویشـن باغی‪ ،‬مریم گلـی و‪ ..‬به‬ ‫منظـور تامیـن مـواد رویشـی مـورد نیـاز انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫بو هوایـی از‬ ‫خراسـان شـمالی با توجه بـه شـرایط اقلیمـی و ا ‬ ‫موهبـت بکر بـودن و رشـد انـواع گیاهـان دارویـی در منطقـه‬ ‫برخـوردار اسـت و در چنـد سـال اخیـر پـرورش گیاهـان‬ ‫دارویـی بـا اسـتقبال بسـیاری روبـه رو شـده اسـت؛ امـا ایـن‬ ‫اسـتان بـا تمـام اسـتعدادش به دلیل نبود صنایـع تبدیلی و‬ ‫فـراوری گیاهـان دارویـی ‪ ،‬فرصـت سـرمایه گذاری عظیمی را‬ ‫از دسـت داده اسـت‪ .‬تالش برای این ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫کمـک شـایانی بـه ایجـاد اشـتغال و ارزاوری بـرای اسـتان‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬رشـد گیاهـان دارویـی در اسـتان خراسـان‬ ‫شـمالی قدمتـی بـه بلنـدای تاریـخ دارد و اهالـی ایـن اسـتان‬ ‫از فرصـت به وجودامـده در خصوص فراوری گیاهان دارویی‬ ‫اسـتقبال بسـیاری مـی کننـد؛ همین طـور کـه مشـاهده مـی‬ ‫شود در سطح استان بسیاری از خانواده به جهت مصارف‬ ‫شـخصی و سـاالنه خـود ایـن گیاهـان را بصـورت خانگـی‬ ‫فراوری و گاهی هم از این را کسـب روزی دارند‪ .‬تالش برای‬ ‫رونـق صنعـت گیاهـان دارویـی در اسـتان و توجه به صنایع‬ ‫بسـته بندی و تکمیلـی می توانـد بـه فـراوری ایـن صنعـت و‬ ‫توسـعه ان کمـک کـرده و بـرای شـمار زیـادی از مـردم ایـن‬ ‫منطقـه اشـتغال دائمـی ایجـاد کنـد و بهره بـرداری نادرسـت‬ ‫از گونه هـای گیاهـی و رونـد رو بـه نابـودی برخـی از گونه هـا‬ ‫به شـیوه های سـنتی و نادرسـت که تیشـه به ریشه گیاهان‬ ‫دارویـی اسـتان می زنـد بایـد قاطعانـه جلوگیـری و ذخیـره‬ ‫گاه هـای ژنتیکـی اسـتان مـورد حفاظـت قـرار گیـرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دهکده صنایع دستی سیاه رودبار‬ ‫«سـیاه رودبـار» از توابـع شهرسـتان علی ابـاد کتـول در‬ ‫استان گلستان به عنوان دهکده صنایع دستی‪ ،‬ثبت‬ ‫ً‬ ‫ملـی شـده اسـت و تقریبـا تمامـی بانـوان روسـتا در کار‬ ‫تولید صنایع دسـتی بومی هسـتند‪ .‬بافتن پارچه های‬ ‫رنگارنـگ‪ ،‬نوار بافـی‪ ،‬ال ک تراشـی‪ ،‬سـوزن دوزی و‬ ‫سـاخت عاروسـک و عـاروس کلـه (عروسـک های‬ ‫بومـی سـیاه رودبـار) از مهم تریـن تولیـدات انان اسـت‪.‬‬ ‫راحله حصاری ‪ /‬ایرنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد؛‬ ‫تالش جهاد کشاورزی لرستان‪ ،‬برای عبور از کشاورزی سنتی‬ ‫احمدموسوی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از برنامه هـای مهـم مـا عبـور از کشـاورزی‬ ‫یسـت»‪ .‬دکتـر اسـفندیار حسـنی مقـدم به همـراه‬ ‫سنت ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سید عیسی موسوی؛ مسئول‬ ‫حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان لرسـتان‪ ،‬معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی‪ ،‬مدیـر‬ ‫باغبانـی اسـتان و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫دورود بـا حجت االسالم والمسـلمین حسـینی نـوری‬ ‫امام جمعـه شهرسـتان دورود دیـدار کردنـد‪ .‬دکتـر حسـنی‬ ‫مقـدم بااشـاره به اینکه ازجملـه اولویت هـای وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی و به تبـع ان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫لرسـتان عبـور از کشـاورزی سنتی سـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ورود‬ ‫تجهیـزات و ادوات بـه روز‪ ،‬توسـعه سیسـتم ابیـاری نویـن و‬ ‫توسـعه کشـت های گلخانـه ای ازجملـه راهکارهای عبـور از‬ ‫کشـاورزی سنتی سـت»‪ .‬وی توسـعه باغـات دیـم در اراضـی‬ ‫شیب دار را نیز ازجمله راهکارهای توسعه بخش کشاورزی‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬درامـد حاصـل از باغـداری در اراضـی شـیب دار بـه‬ ‫نسـبت برخـی کشـت های دیـم ماننـد گنـدم باال سـت»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـنی مقـدم بااشـاره به محدودیـت کشـت برنـج در‬ ‫لرسـتان طبـق بخشـنامه هیئـت دولـت‪ ،‬افـزود‪« :‬باوجـود‬ ‫درامـد حاصـل از کشـت برنـج ما به این بخشـنام ه معترض‬ ‫هسـتیم و در سـفر رئیـس قـوه قضائیـه نیـز ایـن موضـوع را‬ ‫مطـرح کردیـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬البته ما نیز بر این نکته تا کید‬ ‫داریـم کـه نبایـد از اب هـای زیرزمینـی بـرای کشـت برنـج‬ ‫اسـتفاده شـود؛ امـا اب هـای سـطحی کـه از اسـتان خـارج‬ ‫می شـود بایـد مورداسـتفاده قـرار بگیـرد»‪ .‬در این دیـدار‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـینی نـوری؛ امام جمعـه‬ ‫شهرسـتان دورود از فعالیت های سـازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اسـتان لرسـتان تقدیـر کـرد و بـر لـزوم اموزش هـای نویـن‬ ‫بـه کشـاورزان تا کیـد کـرد‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوجه بـه بـروز‬ ‫پدیـده خشک سـالی و نیـاز اهالـی شهرسـتان دورود بـه‬ ‫اب بـرای مـزار ع و باغـات‪ ،‬شـرکت اب منطقـه ای در تعامـل‬ ‫بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان و کشـاورزان‬ ‫نسـبت بـه رهاسـازی اب سـد مـروک جهـت اسـتفاده‬ ‫کشـاورزان اقـدام کنـد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان لرسـتان در سـفر بـه شهرسـتان دورود و بازدیـد از‬ ‫طـرح توسـعه کشـت باغـات دیـم در اراضی شـیب دار اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬تا کنـون هفت هـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار کشـت باغـات دیـم‬ ‫در اراضـی شـیب دار اسـتان لرسـتان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان در سـفر‬ ‫بـه شهرسـتان دورود و بازدیـد از طـرح توسـعه کشـت‬ ‫باغـات دیـم در اراضـی شـیب دار اظهـار کـرد‪« :‬تا کنـون‬ ‫تهـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار کشـت باغـات دیـم در اراضـی‬ ‫هف ‬ ‫شـیب دار اسـتان لرسـتان انجـام شـده اسـت»‪ .‬اسـفندیار‬ ‫حسـنی مقدم گفـت‪« :‬از این مقـدار‪ ۴۵۰۰ ،‬هکتـار توسـط‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان و سـه هزار هکتار‬ ‫توسـط اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در ایـن اراضـی گونه هـای بـادام‪ ،‬انجیـر‪ ،‬انگور و‬ ‫گیاهان دارویی ازجمله گل محمدی‪ ،‬سـیاه دانه‪ ،‬گشـنیز‪،‬‬ ‫اویشـن و رزمـاری کشـت شـده اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان با اعالم اینکـه چـال کنـی‬ ‫و تهیـه نهـال به صـورت رایـگان در اختیـار مجریـان طـرح‬ ‫توسـعه کشـت باغـات در اراضـی شـیب دار قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه کمبـود منابـع ابـی سیاسـت وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی بر این اسـت که کشـت گونه هـای درختـی‬ ‫و گیاهـی بـا نیـاز ابـی کمتـر را جایگزیـن گیاهـان و درختـان‬ ‫بـا نیـاز ابـی بیشـتر کنـد»‪ .‬دکتـر حسـنی مقـدم ادامـه داد‬ ‫درهمین راستا کشت گونه های اجیلی مانند بادام که نیاز‬ ‫ابـی کمتـری داشـته و سـوددهی و ارزاوری باالتـری دارنـد‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«توسـعه کشـت گـردوی رقـم پـکان بـرای مناطـق گرمسـیر‬ ‫بو هوایـی منطقـه سـازگار باشـد و‬ ‫اسـتان کـه بـا شـرایط ا ‬ ‫همچنیـن توسـعه کشـت تمشـک در مناطـق سردسـیر‬ ‫استان از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫لرسـتان است»‪ .‬دکتر حسـنی مقدم؛ رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان لرسـتان به همـراه مهنـدس صالحیـان؛‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی‪ ،‬مهنـدس کیانی فـر‪ ،‬مدیـر‬ ‫باغبانـی اسـتان و دکتـر ا کبـری مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان دورود از طـرح ‪ ۱۲۰‬هکتـاری باغـات دیـم اراضـی‬ ‫شـیب دار صنایـع دفـاع دورود و کشـت باغـات دیم منطقه‬ ‫میدانـک ایـن شهرسـتان بازدیـد و توصیه هـای فنـی‬ ‫درخصـوص تغذیـه‪ ،‬ابیـاری‪ ،‬هـرس و احـداث سـامانه های‬ ‫ابگیر ارائه دادند‪ .‬دکتر اسـفندیار حسـنی مقدم‪ ،‬همچنین‬ ‫روسـای مرا کـز را موظـف کـرد کـه بـا شناسـایی ‪ ۳۰۰‬هکتـار از‬ ‫مـزار ع دارای بـذر مرغـوب‪ ،‬نسـبت بـه خریـداری حداقـل‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلوگـرم بـذر گنـدم توسـط هـر مرکـز و درمجمـوع بیـش‬ ‫از سـه هزارتن بـذر مرغـوب بـا پایـه بـذر گواهی شـده اقـدام‬ ‫کننـد»‪ .‬دکتـر حسـنی مقدم افـزود‪« :‬بـرای تهیـه سـایر بـذور‬ ‫ازجملـه بـذر دیـم و ابـی مناطق گرم و بذر ابی مناطق سـرد‬ ‫اسـتان مشـکلی وجود ندارد؛ اما برای تهیه بذر گندم دیم‬ ‫ویـژه مناطـق سـرد در کل کشـور بـا کمبـود مواجـه هسـتیم‬ ‫و جهـت رفـع ایـن مشـکل بایـد از بـذور مرغـوب بـا پایـه‬ ‫بـذر گواهی شـده سـنوات گذشـته اسـتفاده کنیـم»‪ .‬دکتـر‬ ‫حسـنی مقدم گفـت‪« :‬برای سـال جـاری‪ ،‬خریـد ‪ ۲۵‬هزارتن‬ ‫بـذر گنـدم پیش بینی شـده اسـت؛ امـا تنـش خشک سـالی‬ ‫باعث شـده اسـت که در تهیه ارقام دیم ویژه مناطق سـرد‬ ‫با کمبود بذر در زمان کاشـت مواجه شـویم؛ درنتیجه باید‬ ‫بـه کشـاورزانی کـه برایشـان امکان پذیـر اسـت‪ ،‬توصیـه کـرد‬ ‫که از محل برداشـت مزار ع سـال جاری نسـبت به تهیه بذر‬ ‫خودمصرفـی بـرای کاشـت پائیـزه اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫معرفی مدیر توزیع نیروی برق رامیان‬ ‫سیناغریب‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی مهنـدس علی ا کبر نصیری؛ رئیـس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‪ ،‬مدیـر توزیـع نیـروی بـرق رامیـان معرفـی شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان؛ مراسـم تکریـم و معارفـه مدیـر توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق رامیـان با حضور فرماندار شهرسـتان‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران سـتادی‬ ‫در سـالن اجتماعـات فرمانـداری رامیـان برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم طـی حکمـی ازسـوی‬ ‫مهنـدس علی ا کبـر نصیـری؛ رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫گلسـتان‪ ،‬مهنـدس سـید هاشـم حسـینی به عنوان مدیـر توزیع نیـروی برق رامیـان معرفی‬ ‫شـد‪ .‬بنابـر این گـزارش؛ در بخشـی از ایـن ابلاغ امـده اسـت‪« :‬باتوج هبـه تعهـد‪ ،‬تخصـص‬ ‫جنابعالی و مصوبه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران شرکت‪ ،‬بدین وسیله به موجب این‬ ‫ابالغ به عنوان سرپرسـت مدیریت توزیع نیروی برق شهرسـتان رامیان به ردیف سـازمانی‬ ‫‪ ۵۱۳‬منصـوب می شـوید‪ ،‬تـا زیرنظـر این جانـب انجام وظیفـه نماییـد‪ .‬امیـد اسـت بـا اتـکال‬ ‫بـه خداونـد سـبحان و بـا اسـتفاده از تجربیـات خـود و بـا بهره گیـری از تمـام تـوان و تلاش‬ ‫سـایر همـکاران‪ ،‬بـا رعایـت اصـول اخالقـی و اداری در انجـام امـور محولـه‪ ،‬حدا کثـر اهتمـام‬ ‫الزم را درجهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت و تحقق شعار ‪ ۷۷۰۷‬در چشم انداز‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬معمول و ان شاءاهلل در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) درجهت پیشبرد‬ ‫اهـداف نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران و صنعـت بـرق اسـتان گلسـتان‪ ،‬موفـق و‬ ‫مویـد باشـید»‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـم از زحمـات مهندس محمدرضا شـیبانی؛ مدیر سـابق‬ ‫توزیـع بـرق رامیـان و مهنـدس محمدعلـی عـرب کـه در مـدت تعییـن مدیریـت جدیـد‬ ‫سرپرسـتی ایـن مدیریـت را برعهـده داشـت تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫شهر ری‬ ‫سم پاشی‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫از زمین های شهرستان ری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری گفـت‪ ۵۰۰« :‬هکتـار‬ ‫از اراضـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی ایـن شهرسـتان از‬ ‫اردیبهشـت ماه تاکنـون علیـه هجـوم ملـخ سم پاشـی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬جبرئیـل بـرداری اظهـار داشـت‪« :‬ملخ های مهاجم‬ ‫شهرسـتان ری از نـوع بومـی و مرا کشـی هسـتند کـه در اثـر‬ ‫نهـای بهـاری و سـبزی مراتـع جمعیتشـان افزایـش‬ ‫بارا ‬ ‫یافته اسـت و ا گر به خوبی تعداد این حشـرات کنترل نشـود‬ ‫موجـب ایجـاد خسـارت در اراضـی کشـاورزی به خصـوص‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫مـزارع غلات (گنـدم و جـو) م ‬ ‫کارشناسـان جهـاد کشـاورزی هم زمـان از زمـان گر مشـدن‬ ‫خهـا حضـور یافته انـد‬ ‫نهـای اصلـی تجمـع مل ‬ ‫هـوا در کانو ‬ ‫و تمهیـدات درخصـوص کنتـرل جمعیـت ایـن حشـرات‬ ‫اندیشیده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬جهاد کشـاورزی برای رفع‬ ‫نگرانـی کشـاورزان گنـدم و جـو کار شهرسـتان ری سـم بـرای‬ ‫مقابله با ملخ ها را در اختیارشان قرار داده است‪ .‬کانون های‬ ‫اصلـی ملـخ در شهرسـتان ری عرص ههـای منابـع طبیعـی و‬ ‫نهـای بخـش کهریـزک و بخـش حسـن اباد به خصوص‬ ‫زمی ‬ ‫بایـر اطـراف فـرودگاه امـام خمینـی(ره)‪ ،‬روسـتاهای کلیـن‪،‬‬ ‫خانلـق و پشـت شـهرک شـمس اباد اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫نهـای‬ ‫یبـر خسـارت و اسـیب بـه زمی ‬ ‫«هنـوز گزارشـی مبن ‬ ‫کشـاورزی در شهرسـتان ری مخابـره نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل انجمن سینمای جوان‬ ‫ایران با مسئولین شهرداری باقرشهر‬ ‫طـی نشسـتی بـا موسـوی؛ مدیرعامـل انجمـن سـینمای‬ ‫جـوان ایـران‪ ،‬درخصـوص همـکاری در محورهـای تبلیغات‬ ‫مسـازی ب هصـورت کارگاهـی‬ ‫و اطالع رسـانی و امـوزش فیل ‬ ‫بـرای عالقه منـدان بحـث و تبادل نظـر شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری و شـورای اسلامی باقرشـهر؛‬ ‫دراین جلسـه کـه امیـر محبـی؛ معـاون فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫شـهرداری باقرشـهر نیـز حضـور داشـت‪ ،‬مقـرر شـد در بخـش‬ ‫داوری دومیـن جشـنواره فیلـم اسـمان‪ ،‬از تـوان انجمـن‬ ‫سـینمای جـوان ایـران بـرای دعـوت از سـینما گران و‬ ‫هنرمندانعرصهسینمااستفادهشود‪.‬همچنینپیشنهاد‬ ‫افتتـاح دفتـر سـینما جـوان ایران در باقرشـهر ارائه شـد که در‬ ‫مسـازی‬ ‫این دفتر نسـبت به برگزاری کالس های اموزش فیل ‬ ‫یسـت؛‬ ‫بـا ارائـه مـدرک معتبـر بین المللـی انجام شـود‪ .‬گفتن ‬ ‫مهلـت ارسـال اثـار بـرای شـرکت در دومیـن جشـنواره فیلـم‬ ‫اسـمان تـا اول تیرمـاه مصـادف با والدت باسـعادت حضرت‬ ‫علـی بـن موسـی الرضا(ع) تمدیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهسازیمعابر‬ ‫شهرک های تازه تاسیس کهریزک‬ ‫بسـازی معابـر شـهر‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کهریـزک مناس ‬ ‫تهـای حـوزه فنـی و عمـران مدیریـت‬ ‫کهریـزک را از اولوی ‬ ‫شـهرداری کهریـزک برشـمرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شهرداری کهریزک؛ حسین محمدی فرد گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫درخواسـت مکـرر اهالـی و بازدیدهـای میدانـی انجا مشـده‬ ‫از سـطح شـهر‪ ،‬اجـرای عملیـات عمرانـی جـداول‪ ،‬زیرسـازی‬ ‫و اسـفالت معابـر اراضـی غربـی دادگسـتری‪ ،‬فالحتـی‪،‬‬ ‫ندیـم و اخالقـی درحـال اجراسـت‪ .‬در ایـن پـروژه عمرانـی‬ ‫پنج هزارمترمربـع عملیـات زیرسـازی بـرای توزیـع اسـفالت و‬ ‫احـداث یک هزار متـر طـول جداول نهـر و کانیو صورت گرفته‬ ‫یفـرد افـزود‪« :‬اجـرای ایـن عملیـات عمرانی‬ ‫اسـت»‪ .‬محمد ‬ ‫بخـش قابل توجهـی از مشـکالت عمرانـی سـاکنان محلات‬ ‫بسـازی‬ ‫شـهر را مرتفـع کـرده اسـت و اجـرای طـرح مناس ‬ ‫سـایر معابـر شـهر به ویـژه در محلات تازه تاسـیس و فرسـوده‬ ‫و حاشـیه ای شـهر به عنـوان یـک اولویـت حـوزه مدیریـت‬ ‫شـهرداری در فهرسـت برنام ههـای اتـی قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل‬ ‫الکترومکانیکی به شماره ثبت ‪ 19071‬و شناسه ملی ‪10100643330‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/02/26‬‬ ‫و مجـوز بـه شـماره ‪ 1400/84308‬مـورخ ‪ 1400/03/04‬سـازمان صنعـت و‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬نـام موسسـه‬ ‫از تولیدکننـدگان و تعمیـرکاران وسـایل الکترومکانیکـی بـه اتحادیـه صنـف‬ ‫تولیدکننـدگان و تعمیرکاران وسـایل الکترومکانیکی شـهر تهـران تغییر یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1148486‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن اوری زیستی یارا یاخته‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/03/18‬بـه شـماره ثبـت ‪ 578832‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010077577‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر‬ ‫جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬تولید و توزیع نهاده های کشـاورزی (کود‪ ،‬سـم‪ ،‬بذر‪ ،‬نهال‪ ،‬سـوخت‪ ،‬ماشـین االت‪ ،‬ابزار کشـاورزی‪،‬‬ ‫خـورا ک دام و طیـور)‪ ،‬انـواع کـود شـیمیایی‪ ،‬الـی‪ ،‬بیولوژیـک‪ -‬فراورده هـای زیسـتی از قبیـل میکروارگانیسـم ها‪ ،‬انزیم هـا‪ ،‬پروتئین هـا‪ ،‬اسـیدهای امینه و‬ ‫هورمون هـا‪ ،‬مـواد شـیمیایی و دسـتگاه های ازمایشـگاهی‪ ،‬پزشـکی‪ ،‬داروئـی‪ ،‬صنعتـی و کشـاورزی‪ -‬واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کاالهـای مجـاز‪-‬‬ ‫ترخیـص کاالهـای شـرکت از گمـرکات‪ -‬بازرگانـی داخلـی و خارجـی‪ -‬عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقی و حقوقی‪ -‬اخـذ هرگونه وام و ضمانتنامـه از بانک ها‬ ‫و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی بـه نـام شـرکت‪ -‬شـرکت در مناقصه هـا و مزایده هـا‪ -‬اخـذ و یـا اعطـای نمایندگـی بـه شـرکت های داخلـی و‬ ‫خارجی‪ -‬ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور‪ -‬شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی‪ -‬درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات‬ ‫فعالیـت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم (ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بمنزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد) درصورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله‬ ‫شـادمان‪ ،‬خیابـان زنجـان شـمالی‪ ،‬کوچـه شهیدیوسـف صالحی اصـل‪ ،‬پلا ک ‪ ،80‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ،2‬کدپسـتی ‪ 1456833946‬سـرمایه شـخصیت‬ ‫حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای وحیـد جعفـری بـه شـماره ملـی ‪ 1376040611‬دارنـده‬ ‫‪ 900000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬خانم فهیمه ولی پور به شماره ملی ‪ 1382164841‬دارنده ‪ 100000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬اقای وحید جعفری‬ ‫به شماره ملی ‪ 1376040611‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت نامحدود‪ ،‬خانم فهیمه ولی پور به شـماره ملی ‪ 1382164841‬و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت نایب‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود‬ ‫اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪.‬‬ ‫ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1148485‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت توسعه پاالیش هیرکان با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 308822‬و شناسه ملی‬ ‫‪10103466526‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطـور فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/27‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ - :‬اقای خسـرو‬ ‫سـتاری به شـماره ملی ‪ 5929886172‬به سمت رئیس هیئت‬ ‫مدیـره (خـارج از شـرکاء) و خانـم غزالـه مازینـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2121965955‬بـه سـمت مدیرعامـل (خـارج از اعضـاء هیئـت‬ ‫مدیـره) و اقـای امیـر اشـرفی بـه شـماره ملـی ‪2121353690‬‬ ‫بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪ - .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهداور از قبیل چک‪،‬‬ ‫سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا و عقـود اسلامی و اوراق عـادی اداری‬ ‫بـا امضـای مدیرعامـل خانم غزاله مازینـی یا عضو هیئت مدیره‬ ‫اقـای امیـر اشـرفی هـر یـک بـه تنهایـی بـا مهـر شـرکت معتبـر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1148484‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت سـاختار انـرژی ژرف بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبت ‪ 333940‬و شناسـه ملـی ‪ 10103715044‬به اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/02/11‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬نـوع شـرکت از مسـئولیت محـدود بـه سـهامی خـاص تبدیـل گردید‪.‬‬ ‫سـرمایه شـرکت مبلغ ‪ 15000000000‬ریال منقسـم به ‪ 15000000‬سـهم ‪ 1000‬ریالی بانام می باشـد‪ .‬مشـاوره و طراحی تاسیسـات کلیه بخش ها و صنایع‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا تاسیسـات نفتـی و پتروشـیمی و گازی و نیروگاهـی و صنعتـی و انرژی هـای تجدیدپذیـر و فرودگاهـی‪ ،‬پایپینـگ لوله گـذاری و خطوط لوله‬ ‫تجهیزات ایمنی مربوط به این بخش ها از قبیل سیستم های اعالم و اطفاء حریق و تجهیزات مربوط تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها‬ ‫و صنایع حرارتی و برودتی و تهویه مربوطه خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات‬ ‫اخـذ وام و اعطـای تسـهیالت از بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری برپایـی نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی و شـرکت در ان عقـد قـرارداد بـا‬ ‫اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و دولتـی اپارتمـان و ویالسـازی کانال کشـی فاضلاب و ابرسـانی شـهری برگـزاری سـیمنار طراحـی نصـب و راه انـدازی‬ ‫و تعمیـر و نگهـداری سیسـتم های کشـف اعلام و اطفـاء حریـق دسـتی و مکانیـزه و انجـام امـور پیمانـکاری مربـوط بـه تولیـد‪ ،‬توزیـع و انتقـال نیـرو‬ ‫اعـم از نیروگاه هـا‪ ،‬شـبکه های بـرق و تاسیسـات برقـی‪ ،‬پسـت های توزیـع و الکترونیـک عـام و خـاص و نظایـر ان‪ .‬تولیـد و سـاخت انـواع تجهیـزات‬ ‫اتش نشـانی و اطفـاء حریـق از قبیـل انـواع شـیراالت‪ ،‬جعبه هـای اتش نشـانی‪ ،‬نـازل و اتصـاالت اتش نشـانی‪ ،‬شـلنگ اتش نشـانی‪ ،‬کپسـول های‬ ‫اتش نشـانی و سـایر تجهیزات مربوطه‪ .‬انجام امور پیمانکاری مربوط به تاسیسـات سـرچاهی و خطوط لوله جریانی‪ ،‬اجرای خطوط انتقال نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬اجرای تلمبه خانه های نفت ایسـتگاه های تقویت و تقلیل فشـار گاز‪ ،‬سـازه های دریایی نفت و گاز به مدت نامحدود درصورت نیاز پس از‬ ‫اخذ مجوزهای الزم‪ .‬طراحی اجرا مشـاوره و تعمیر و نگهداری سیسـتم های اعالم حریق طراحی اجرا مشـاوره و تعمیر و نگهداری سیسـتم های‬ ‫اطفاء حریق طراحی اجرا مشـاوره و تعمیر و نگهداری سیسـتم های پوشـش مقاوم حریق طراحی اجرا مشـاوره و تعمیر و نگهداری سیسـتم های‬ ‫تهویه دود در سـاختمان فروش تجهیزات ایمنی و اتش نشـانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح محل شـرکت تهران‪-‬‬ ‫تقاطـع سـهروردی شـمالی و شـهید قنـدی‪ ،‬پلا ک ‪ ،735‬واحد ‪ ،6‬کدپسـتی ‪ 1556913131‬می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1148487‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت الندا اریا الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 365870‬و شناسه ملی ‪10320160969‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/02/16‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬منصـور مشـعوف بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2691075060‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و اقـای علـی بسـاطی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 5059213471‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل بـه‬ ‫مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـادار بـا امضـا‬ ‫ً‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره متفقا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1148488‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪354‬‬ ‫چهره‬ ‫سروش راسخ‬ ‫‪15‬‬ ‫اندره ا بوچلی‬ ‫پاواروتـی» فقیـد در افتتاحیـه جـام جهانـی ‪ ۱۹۹۰‬ایتالیـا اهنـگ «بـدون خـواب» «جا کومـو‬ ‫‪ ۳۱‬سـال پس از انکـه «لوچیانـو‬ ‫ِ‬ ‫پوچینـی» را خوانـد‪ ،‬نوبـت بـه دوسـت قدیمی اش؛ «اندره ا بوچلی» رسـید تا این قطعه محبـوب را در یک رقابت فوتبالی‬ ‫دیگـر زنـده اجـرا کنـد‪ .‬اجـرای «بوچلـی» اخریـن بخـش از مراسـم افتتاحیـه یـورو ‪ ۲۰۲۰‬بـود کـه به دلیـل شـیوع کرونـا‪ ،‬بـا‬ ‫یک سـال تاخیر برگزار می شـود‪ .‬خواننده نامدار پس از انکه اعالم شـد قرار اسـت خواننده افتتاحیه یورو باشد‪ ،‬از حضور‬ ‫و اجـرای برنامـه در ورزشـگاه قدیمـی و تاریخـی المپیـک رم ابـراز شـادمانی کـرد و گفـت‪« :‬بسیار خوشـحالم کـه می توانـم‬ ‫پیـام امیـد و مثبت اندیشـی بـه تمـام ‪ ۲۴‬تیـم فوتبـال حاضـر در بازی های یـورو بدهم»‪ .‬هم زمان بـا اجرای «بوچلـی»‪۲۴ ،‬‬ ‫تـوپ بسـیار بزرگ پرشـده بـا گاز هلیـوم نیز در ورزشـگاه به پرواز درامد‪ .‬اجـرای زنده اهنگ «بدون خـواب» به یک اجرای‬ ‫مجـازی بـا حضـور سـه خواننـده دیگـر رسـید تا میلیون ها بیننده تلویزیونی مراسـم افتتاحیه در سراسـر جهـان بتوانند از‬ ‫ُ‬ ‫ان بهره ببرند‪« .‬اندره ا بوچلی» که چهره این هفته به او اختصاص دارد؛ از سال ‪ ۱۹۹۴‬بیش از ‪ ۱۵‬البوم انفرادی و نه اپرا‬ ‫روانـه بـازار کـرده و ‪ ۸۵‬میلیون نسـخه از اثـارش در دنیـا به فروش رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪ 1958‬در توسکانی (ایتالیا)‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫دارای دکترای حقوق از دانشگاه دولتی پیزا‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫خوانندهتنور‬ ‫شسـالگی به دلیـل عالقـه بـه موسـیقی‪ ،‬در‬ ‫یبـرد‪ ،‬در ش ‬ ‫اغازبـه کار‪ :‬او کـه در کودکـی از تنبلـی چشـم رنـج م ‬ ‫اموزشـگاهی به یادگیری پیانو پرداخت و هم زمان به اپرا روی اورد‪ .‬او در کنار عالقه اش به موسـیقی‪ ،‬ورزش را نیز‬ ‫یکـرد و طـی بـازی فوتبـال در سـن ‪ ۱۲‬سـالگی بـا اصابـت تـوپ بـه چشـمش‪ ،‬بینایـی خـود را کامـل از دسـت‬ ‫دنبـال م ‬ ‫داد‪ .‬او سـپس تصمیـم گرفـت با اینکـه بـه پیانـو‪ ،‬فلـوت و سا کسـیفون تسـلط داشـت‪ ،‬در مدرسـه نابینایـان ادامـه‬ ‫تحصیـل دهـد‪ .‬در ‪ 14‬سـالگی اولیـن جایـزه اش را به عنـوان خواننـده و اهنگسـاز در یـک فسـتیوال محلـی دریافـت‬ ‫کرد‪ .‬پس از به پایان رسـاندن دبیرسـتان‪ ،‬در رشـته حقوق وارد دانشـگاه شـد‪ .‬ان روزها برای اینکه خرج تحصیلش‬ ‫کسـال به عنوان وکیل‬ ‫را تامیـن کنـد‪ ،‬شـب ها در رسـتورانی پیانـو مـی زد و اواز می خوانـد‪ .‬پـس از پایان دانشـگاه‪ ،‬ی ‬ ‫دادگسـتری فعالیت کرد‪ .‬بوچلی کار حرفه ای موسـیقی را از سـال ‪ 1992‬شـروع کرد‪ .‬اتفاقی که راه او را به دنیای کار‬ ‫حرفـه ای گشـود این بو دکـه ‪Zucchero‬؛ اهنگسـاز برجسـته ایتالیایـی قطعـه ای را بـرای پاواروتـی (خواننـده معـروف‬ ‫طشـده را برای‬ ‫اپرا) سـاخته بود و از عده ای از خوانندگان جوان خواسـته بود ان قطعه را بخوانند تا بتواند نوار ضب ‬ ‫پاواروتی بفرستد و پاواروتی طبق ان به تمرین این قطعه بپردازد‪ .‬از بخت خوش؛ یکی از این خوانندگان‪ ،‬بوچلی‬ ‫زاچـرو خواسـت ایـن اهنـگ را بـرای صـدای بوچلـی‬ ‫بـود‪ .‬او بـا شـنیدن صـدای بوچلـی مجـذوب ایـن صـدا شـد و از ِ‬ ‫تنظیـم کنـد؛ امـا زاچـرو بـا اصرار‪ ،‬از پاواروتی خواسـت ایـن اهنگ را دو صدایی با بوچلی بخوانـد‪ .‬پاواروتی پذیرفت‬ ‫و اهنگـی کـه ایـن د و ب اهـم خواندنـد‪ ،‬در کنسـرت های اروپایـی پاواروتـی مورد توجـه مـردم قـرار گرفـت‪ .‬این گونـه‪،‬‬ ‫صـدای بوچلـی توانسـت در کنـار صـدای پاواروتـی‪ ،‬بـه گوش جهانیان برسـد‪.‬‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫ نام «الساندرو» و «ادی» متولد شد که به فروش ماشین االت کشاورزی اشتغال‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫والدینی‬ ‫از‬ ‫روستایی‬ ‫و‬ ‫ فقیر‬ ‫ر‬ ‫بسیا‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫خانواد‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫کتـر ب هنـام «البرتـو» نیـز دارد‪ .‬وقتـی‬ ‫داشـتند و ابتـدا تصمیـم گرفتـه بودنـد او را پیـش از به دنیا امـدن از بیـن ببرنـد‪ .‬او یـک بـرادر کوچ ‬ ‫نهـا در ‪ ۲۷‬ژوئـن ‪۱۹۹۲‬‬ ‫اوایـل کارش به عنـوان اواز خـوان در پیانوبـار کار می کـرد‪ ،‬بـا همسـر اولـش؛ «انریـکا چنزاتـی» مالقـات کـرد‪ .‬ا ‬ ‫ازدواج کردنـد‪ .‬حاصـل ایـن ازدواج‪ ،‬دو پسـر به نـام «امـوس» (‪ )۱۹۹۵‬و «متئـو» (‪ )۱۹۹۷‬بـود‪ .‬این زوج در سـال ‪ ۲۰۰۲‬از هم جدا شـدند‪.‬‬ ‫بوچلی در سـال ‪ ۲۰۰۲‬با مدیر برنامه های خود؛ «ورونیکا برتی» اشـنا شـد و در ‪ 21‬مارس ‪ 2014‬با وی ازدواج کرد‪ .‬ان ها دختری به نام‬ ‫«ویرجینیا» دارند‪.‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫بـا اولیـن البـوم حرفـه ای خـود برنـده جایـزه صفحـه طالیـی شـد‪ .‬سـال ‪ ۹۷‬جایـزه ا کـو را بـا همـکاری با سـارا برایتمن‬ ‫دریافـت کـرد‪ .‬در مراسـم جوایـز گرمـی و اسـکار‪ ،‬بهتریـن ترانـه متـن‪ The Prayer ،‬بـود کـه در انیمیشـن ‪Quest for‬‬ ‫‪ Camelot‬از ان اسـتفاده شـد و جایـزه گلدن گلـوب را نصیـب بوچلـی کـرد‪ .‬سـال ‪ ۲۰۰۲‬جایـزه بهتریـن هنرمنـد‬ ‫ایتالیایـی و بهتریـن کالسـیک گر را تصاحـب کـرد‪.‬‬ ‫گزیدهفعالیت ها‪:‬‬ ‫ارائه البوم های ‪ Sì، Sogno، Romanza، Bocelli، Passione، Amore‬و ‪.Believe‬‬ ‫بوچلی در سال ‪ 2006‬شهردار زادگاهش را متقاعد کرد تئاتر ر و بازی را در این شهر تاسیس کند‪ .‬این تئاتر‬ ‫نهـم در‬ ‫کشـب؛ ا ‬ ‫لسـال تعطیـل اسـت و فقـط سـالی ی ‬ ‫ر وبـاز کـه ‪ Teatro Del Silenzio‬نـام دارد‪ ،‬در طو ‬ ‫کشـب‬ ‫کشـب نیز بـه اجرای بوچلی اختصاص دارد‪ .‬بوچلی سـالی ی ‬ ‫مـاه جـوالی فعالیـت می کنـد‪ .‬ان ی ‬ ‫در این تئاتـر‪ ،‬بـزرگان موسـیقی دنیـا را گرد هم می اورد و برایشـان اپـرا اجرا می کند‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫بـرای مـن‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬پرداختـن بـه اشـتیاق دائمـی زندگی ام اسـت و همواره کوشـیده ام‬ ‫بهترین تالشـم را در این راه انجام دهم؛ چون مطمئنم که موسـیقی‪ ،‬شـادی و ارامش؛‬ ‫ً‬ ‫یعنـی صلـح به همـراه دارد و مسـلما کمکـی بـرای بهت رشـدن جهـان اسـت‪ .‬فکر می کنم‬ ‫کـه همـکاران مـن نیز به این مسـئله اطمینـان دارند‪.‬‬ ‫در عشـق مـن بـه موسـیقی شـاید یـک شـوخی ژنتیکـی در کار بـود! پـدرم اسـتعداد و‬ ‫ً‬ ‫تمایـل خاصـی بـرای موسـیقی نداشـت‪ .‬مـادرم البتـه کمـی بهتـر بـود؛ بنابرایـن‪ ،‬واقعـا‬ ‫نمی دانـم کـه اشـتیاق مـن از کـدام تلفیـق ژنتیک ِـی عجیبـی زاده شـد‪ .‬مـن از کودکـی‬ ‫ً‬ ‫هیپنوتیـزم موسـیقی شـدم‪ .‬ظاهـرا ایـن سرنوشـت مـن بـود‪.‬‬ ‫زندگـی بـا مـن خـوب تـا کـرده اسـت‪ .‬مـن بیش از انچـه در زندگـی بتوانـم بازپـس بدهـم‪،‬‬ ‫نحـال ‪ ،‬نمی توانـم انـکار کنـم کـه ماننـد بقیـه اوقـات سـختی‬ ‫از زندگـی گرفتـه ام‪ .‬در عی ‬ ‫ً‬ ‫داشـته ام؛ مثال وقتی پدرم درگذشـت؛ یا در یک دوره دشـوار که نمی توانسـتم ان قدرکه‬ ‫می خواهـم‪ ،‬بـا فرزندانـم وقـت بگـذارم‪ .‬وضعیـت دردنا کـی بـود و در نتیجـه‪ ،‬خطـر‬ ‫از دست دادن اشتیاقم به کار را تجربه کردم؛ اما حتی در ان شرایط نیز موسیقی‪ ،‬تسلی‬ ‫مهمی بـود‪.‬‬ ‫هـدف مـن در مقابـل تماشـا گر‪ ،‬اجـرای قطعـه و معنا بخشـیدن بـه کلمـات اسـت‪ .‬در‬ ‫صحنـه‪ ،‬مـن تمرکـز خـود را بـرای انـدازه مناسـب عقالنیـت و همدلـی حفظ می کنـم؛ زیرا‬ ‫خواننـده بایـد احسـاس خاصـی داشـته باشـد؛ امـا نـه زیـاد؛ در غیر این صـورت‪ ،‬خطـر‬ ‫خف هشـدن تماشـا گر از فـرط احساسـات گرایی وجـود دارد‪.‬‬ ‫مـن همـواره صداهـا را دوسـت داشـته ام‪ .‬فکـر می کنـم خوش اقبالـم کـه می توانـم همراه‬ ‫نبـاری کـه توانسـتم با سـلین دیون‬ ‫مهم تریـن صداهـای دوران خودمـان بخوانـم‪ .‬اولی ‬ ‫و دیگـران بخوانـم؛ بـا احساسـی فوق العـاده به خاطـر مـی اورم‪ .‬از بـس جهـان پـر از‬ ‫صداهـای خـوب اسـت‪ ،‬مـن فرصـت نمی کنـم تـا بـا بسـیاری از صداهـای خـوب دوران‬ ‫خودمـان مشـترک روی صحنـه بـروم‪.‬‬ ‫همیشـه برچسـب زدن بـه چیزهـا دشـوار اسـت‪ .‬زندگـی مـن تا کنـون از دیدگاه هـای‬ ‫مختلـف فوق العـاده بـوده اسـت‪ .‬همیشـه خـودم را انسـان خوشـبختی یافتـه ام؛ زیـرا‬ ‫چیزهایـی داشـته ام کـه ه رکـس اشـتیاق ان را دارد‪ .‬منظـورم مهـر و محبتی سـت کـه‬ ‫انسـان از افـراد نزدیـک و همسـایگانش دریافـت می کنـد‪.‬‬ ‫مـن متقاعـد شـده ام کـه ه رنـوع مخاطبـی‪ ،‬ا گر نبض مخاطب را در مشـت خـود بگیرید‪،‬‬ ‫مایـل اسـت بـا هـم رپرتـواری را کشـف کنیـم کـه شـادی و احساسـات خارق العـاده را‬ ‫منتقل می کند و به ان ها در مورد زیبایی اموزش می دهد‪ .‬جوانان در تمام گوشـه های‬ ‫دنیـا می تواننـد تحت تاثیر قرار بگیرند‪ .‬بسـتگی به مـا دارد که در این صنعت کار می کنیم‬ ‫تا اولین حرکت را انجام دهیم؛ از جمله حضور در سالن ها و دیدار با جوانان‪ .‬ارزشش‬ ‫را دارد؛ زیـرا اپـرا بنـا بـه نیـات و اهـداف مختلـف‪ ،‬یک میراث جهانی واقعی سـت‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫ماه در تکه اینه‬ ‫پس از برخورد جسم سخت به سر‬ ‫مسـتندی به کارگردانـی الهـام حسـامی؛ بـه چگونگـی ساخته شـدن فیلـم‬ ‫«شـبی کـه مـاه کامـل شـد» اثـر نرگـس ابیـار؛ از شـکل گیری ایـده تـا پایـان‬ ‫فیلم بـرداری و بازتاب هـای جهانـی ان پرداختـه اسـت‪ .‬در این فیلـم‪ ،‬بـا‬ ‫شـخصیت های واقعـی در خانـواده فائـزه منصـوری گفت وگـو شـده ‪« .‬شـبی‬ ‫ُ‬ ‫کـه مـاه کامـل شـد» در ‪37‬امیـن جشـنوار ه فجـر موفـق بـه دریافـت شـش‬ ‫سـیمرغ بلوریـن؛ از جملـه بهتریـن فیلـم و بهتریـن کارگردانـی شـد‪.‬‬ ‫از خون جوانان وطن الله دمیده! المیرا دهقانی‪ ،‬محمد شعبانپور‪ ،‬مهرداد‬ ‫طهماسـبی (بازیگـران روزهـای زوج)‪ ،‬عارفـه معماریـان‪ ،‬هـادی احمـدی و‬ ‫ن تئاتر به نویسـندگی و کارگردانی‬ ‫شـهاب حیدری (بازیگران روزهای فرد) ای ‬ ‫سـجاد داغسـتانی هسـتند کـه تـا ‪ 28‬خرداد مـاه سـاعت ‪60( 20‬دقیقـه) در‬ ‫«خانه هنرمندان» (سالن استاد انتظامی) میزبان عالقه مندان است‪ .‬این‬ ‫شتـر نیـز بـا بازیگـران متفاوتی بـه روی صحنه رفتـه بود‪.‬‬ ‫اثـر پی ‬ ‫عمیق و تاریک و خطرناک‬ ‫بازار وکیل‬ ‫کتابـی به قلـم مجیـد مـاری داونینـگ هـان کـه انتشـارات «پیدایـش» بـا‬ ‫ترجمه پریا حسن زاده در ‪272‬صفحه و قیمت ‪59‬هزار تومان منتشر کرده‪.‬‬ ‫داونینـگ هـان؛ در سـال ‪ 1937‬در امریـکا متولـد شـده‪ .‬دختـری نوجـوان‬ ‫عکسـی قدیمـی را در اتـاق زیر شـیروانی پیـدا می کنـد‪ .‬او می دانـد دو کـودک‬ ‫درون عکـس‪ ،‬مـادر و خالـه اش هسـتند؛ امـا شـخص سـومی هـم در عکـس‬ ‫هسـت کـه تصویـرش را بریده انـد!‬ ‫اثـری از سـاخته های ارش هژیـرازاد کـه در قالـب ‪ ۱۳‬قطعه سـاخت هو پرداخته‬ ‫شـده‪ .‬ایـن مـدرس و نوازنـده پیانـو (فرزنـد کاظـم هژیـرازاد) دربـاره اثـر خـود‬ ‫گفـت‪« :‬بـازار وکیل‪ ،‬مجموعه ا ‬ ‫ىسـت بـا ‪ ۱۲‬واریاسـیون ازاد طبق یک قطعه‬ ‫فولکلـور‪ .‬بـرای رسـیدن بـه رنگ بندی جدید در موسـیقی مان و در راسـتای‬ ‫مسـلیقه‪ ،‬این بـار رفیقمـان عرفـان‬ ‫همـکاری بـا هنرمنـدان هم زبـان و ه ‬ ‫ینـژاد بـا گرمـای وجـود و سـازش همراهمـان شـد»‪.‬‬ ‫عاصم ‬ ‫پرسونا‬ ‫بیدود‬ ‫نمایشـگاه اثـار انـدی وارهـول کـه تـا ‪ 3‬مردادمـاه در «مـوزه هنرهـای معاصـر‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کارگـر شـمالی‪،‬‬ ‫تهـران» بیـن سـاعات ‪ 10‬تـا ‪ 18‬به‬ ‫ِ‬ ‫جنـب پـارک اللـه برپاسـت‪ .‬امیـر راد؛ کیوریتـور ان گفـت‪« :‬اثـاری از وارهـول از‬ ‫کلی‬ ‫گنجینـه مـوزه بـرای اولین بار یکجا به نمایش در می اید‪ .‬پرسـونا مفهوم ِ‬ ‫تصویری سـت کـه انسـان در موقعیت های گونا گـون از خـود ارائه می دهد و‬ ‫تعاریـف گسـترده ای دارد»‪.‬‬ ‫اپلیکیشـنی بـرای گوشـی های هوشـمند کـه به وسـیله ان می تـوان از‬ ‫دوچرخه هـای اشـترا کی در سـطح شـهر اسـتفاده کـرد‪ .‬بـا نصـب ایـن‬ ‫اپلیکیشـن می توانیـد هـر زمـان و در هـر نقطـه از شـهرتان‪ ،‬از دوچرخه هـای‬ ‫اشـترا کی هوشـمند بـرای سـفر درون شـهری بـا هزینـه ارزان اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫بـا اسـتفاده از ایـن اپ‪ ،‬می تـوان نزدیک ترین دوچرخه هـا را یافت و با کمک‬ ‫بارکدخـوان گوشـی ‪ ،‬قفـل ان را بـاز کـرد‪.‬‬ ‫قیصرامین پور‬ ‫خسته ام از ارزوها؛ ارزوهای شعاری‬ ‫شوق پرواز مجازی؛ بال های استعاری‬ ‫لحظه های کاغذی را؛ روز و شب تکرارکردن‬ ‫خاطرات بایگانی؛ زندگی های اداری‬ ‫افتاب زرد و غمگین؛ پله های رو به پایین‬ ‫سقف های سرد و سنگین؛ اسمان های اجاری‬ ‫بانگاهیسرشکسته؛چشم هاییپینه بسته‬ ‫خسته از درهای بسته؛ خسته از چشم انتظاری‬ ‫صندلی هایخمیده؛میزهای صف کشیده‬ ‫خنده های لب پریده؛ گریه های اختیاری‬ ‫عصر جدول های خالی؛ پارک های این حوالی‬ ‫پرسه هایبی خیالی؛نیمکت هایخماری‬ ‫رونوشت روزها را؛ روی هم سنجاق کردم‬ ‫شنبه هایبی پناهی؛ جمعه های بی قراری‬ ‫عاقبت پرونده ام را؛ با غبار ارزوها‬ ‫خا ک خواهد بست روزی؛ باد خواهد برد باری‬ ‫روی میز خالی من؛ صفحه ی باز حوادث‬ ‫در ستون تسلیت ها؛ نامی از ما یادگاری‬ ‫بهرامارجمندنیا‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
هفته نامه سرافرازان 365

هفته نامه سرافرازان 365

شماره : 365
تاریخ : 1400/06/15
هفته نامه سرافرازان 364

هفته نامه سرافرازان 364

شماره : 364
تاریخ : 1400/06/08
هفته نامه سرافرازان 363

هفته نامه سرافرازان 363

شماره : 363
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه سرافرازان 362

هفته نامه سرافرازان 362

شماره : 362
تاریخ : 1400/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!