هفته نامه سرافرازان شماره 353 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 353

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 353

هفته نامه سرافرازان شماره 353

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 17‬خرداد ‪ 26/1400‬شوال‪ 7/1442‬ژوئن ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /353‬تومان‬ ‫رنج انسان در قاب فقر‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫فقر؛ اتوپیای ارزوها و سراب خوشبختی‬ ‫مهردادناظری‬ ‫جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫یکـی از دغدغه هـای مهـم بشـر درطول تاریـخ توجـه بـه مسـئله فقـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫درمورد فقر تعاریف و معانی متفاوتی وجود دارد و هر کس از زاویه ای به ان می نگرد‬ ‫ً‬ ‫و ان را تفسیر می کند‪ .‬مثال ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر اید کسانی که‬ ‫در روز کمتـر از یـک دالر درامـد دارنـد طبـق شـاخص های جهانـی فقیـر به حسـاب‬ ‫یبـر مقتضیـات جغرافیایـی‪ ،‬زمانـی‪ ،‬مکانـی‬ ‫می اینـد؛ امـا ا گـر نـگاه نسـبی و مبتن ‬ ‫داشـته باشـیم باتوجه بـه پیچیدگـی ایـن مفهـوم‪ ،‬می تـوان گفـت کـه مـدل فقری‬ ‫ً‬ ‫کـه مثلا در کشـور فنالنـد وجـود دارد بـا مـدل فقـر زیمبابوه متفاوت اسـت‪ .‬ممکن‬ ‫است فردی در نروژ این احساس را داشته باشد که نمی تواند همه استعدادهای‬ ‫خـود را بـه ظهـور یـا شـکوفایی برسـاند‪ .‬درواقـع جامعـه شـاید همـه امکانـات را‬ ‫دراختیـار یـک فـرد قـرار نمی دهـد تـا او بتوانـد به سـادگی بـه خواسـته های خـود‬ ‫دسـت یابـد؛ امـا واقعیـت این اسـت که مهم ترین چیزی کـه در جهان امـروز عالوه بر‬ ‫رسـیدن بـه خواسـته ها مهـم اسـت و به شـکل بحـران خـود را نشـان می دهـد‪،‬‬ ‫مسئله محرومیت و گرسنگی ست‪ .‬گرسنگی می تواند مفهوم انسان بودن را از او‬ ‫سـلب نمـوده و او را بـه یـک موجـودی ضعیف‪ ،‬نحیف و اسـیب پذیر مبدل سـازد‪.‬‬ ‫فردی کـه قـدرت فکـر و احساسـش را از دسـت می دهـد و در نظـام اجتماعـی زیـر‬ ‫چکمه های سرمایه سـاالری له می شـود‪ .‬به نظر می رسـد در سـال های اخیر همه‬ ‫برنامه ریزی هـا و تالش هایـی کـه بـرای پایـان دادن بـه فقـر انجام شـده با شکسـت‬ ‫مواجـه شـده اسـت‪ .‬طبـق اخریـن تحقیق هـای بانـک جهانـی در سـال ‪2020‬‬ ‫فقـر مطلـق در جهـان بـرای اولین بـار در بیـش از ‪20‬سال گذشـته افزایـش یافتـه‪.‬‬ ‫ازطرف دیگر گسـترش کووید‪ 19-‬و کرونا باعث شـده تا میزان فقیر شـدن انسان ها‬ ‫در کشـورهای جهـان افزایش یابـد‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ 120‬میلیون نفر در نتیجه‬ ‫بیماری هـای همه گیـر در فقـر زندگـی می کننـد و انتظـار مـی رود تا پایان سـال ‪2021‬‬ ‫تعـداد این افـراد بـه ‪ 150‬میلیون نفـر برسـد (‪ .)The world bank,2021‬عالوه برایـن‬ ‫در سـال ‪ 2018‬تحقیقـات نشـان می دهـد کـه از هـر پنج نفـر چهارنفـر زیـر خـط فقـر‬ ‫یسـت‪ .‬اسـیب پذیری و‬ ‫هسـتند کـه محـل زندگی شـان نیـز در مناطـق روستای ‬ ‫شـکنندگی فقـر زمانـی حائزاهمیـت می شـود کـه متوجـه می شـویم نیمـی از فقـرا‬ ‫کودکان هستند که توان کارکردن یا عبور از محرومیت را ندارند‪ .‬عالوه بر کودکان‪،‬‬ ‫زنـان نیـز در ا کثـر مناطـق ا کثریـت فقـرا را تشـکیل می دهنـد‪ .‬براسـاس تحقیقـات‬ ‫ً‬ ‫بانک جهانی تا کید می کند ‪70‬درصد فقرای جهان زیر ‪15‬سـال و عموما بی سـواد‬ ‫یـا دارای تحصیلات ابتدایـی هسـتند (‪ )The world bank,2021‬مجموعـه ایـن‬ ‫امارهـا نشـان می دهـد کـه مـا بـا گسـترش پدیـده فقـر در جهـان روبـرو هسـتیم‪ .‬در‬ ‫ایران نیز بعد از گسترش بیماری کووید‪ ۱۹-‬و تضعیف قدرت اقتصادی خانوارها‬ ‫مسـئله فقـر شـدت بیشـتری یافتـه اسـت و روزبـه روز بـر تعـداد کسـانی که امـکان‬ ‫زندگـی اسـتاندارد و نرمـال را دارنـد کمتـر می شـود‪ .‬درحال حاضر بیکاری گسـترده‬ ‫یسـت کـه دولـت‬ ‫ناشـی از کوویـد‪ ۱۹-‬و تحریـم اقتصـادی از عمده تریـن مشکالت ‬ ‫ایران با ان مواجه است؛ زیرا یافتن رویه و راهکارهایی که بتواند این فضا را تغییر‬ ‫دهد خود موضوع بسیارمهمی سـت‪ .‬یکی از مسـائلی که فقر را در ایران گسـترش‬ ‫داده‪ ،‬تضعیـف طبقـه متوسـط و دوقطبی شـدن جامعـه اسـت‪ .‬ا گـر قـدرت خریـد‬ ‫مـردم به مـرور کـم شـود و اقلام موردنیـاز به مـرور از سـبد خانـوار حـذف شـود ایـن‪،‬‬ ‫نوعـی تکثیـر و گسـترش یافتن فقر در خانواده هـای ایرانی را نشـان می دهد‪ .‬البته‬ ‫درمورد اینکـه ایـا مـردم در زیـر خـط فقـر زندگـی می کننـد یـا خیـر؟ نظـرات مختلفی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬دراین خصـوص‪ ،‬امارتیاسـن متخصـص توسـعه معتقـد اسـت‪« :‬بایـد‬ ‫ایـن سـوال را پرسـید ایـا افـراد می تواننـد بـا درامدشـان از امکانـات موجـود در یـک باشـد‪ .‬در عشـق اجتماعـی تا کیـد براین اسـت که زندگـی همـه سـا کنین کـره زمین‬ ‫جامعه اسـتفاده کنند؟» دراین حالت ممکن اسـت در امدها وضعیت نابسامانی بـه یکدیگـر وابسـته اسـت و هر کـس باید درراسـتای زندگی دیگران تلاش کند‪ .‬ا گر‬ ‫را نشـان ندهـد و هزینه هـای یک نفـر بـاالی خـط فقـر باشـد‪ .‬ولـی مشـکالت غیرازاین عمل کنیم به جای خیر‪ ،‬شـر را در جهان گسـترش داده ایم‪ .‬عالوه براین‬ ‫عدیـده ای شـامل بهداشـت‪ ،‬امـوزش‪ ،‬هـوای تمیـز‪ ،‬فضـای مناسـب کسـب وکار و در جهانـی کـه فقـر را درونـی می کنـد و می پذیـرد خشـونت‪ ،‬نفـرت‪ ،‬کینـه‪ ،‬قتـل‪،‬‬ ‫یسـت کـه او بـه ان هـا نیـاز دارد و ان هـا دراختیـارش قـرار نـدارد‪ .‬لـذا خودکشـی‪ ،‬اعتیاد مشـروع و مقبول می شـود‪ .‬برای انکه بشـر بتواند زندگی در فاز‬ ‫‪ ...‬از موارد ‬ ‫به نظـر می رسـد وقتـی شـهروندان یـک جامعه ب همـرور از موهبت هـای اقتصادی‪ ،‬باالتـر را تجربـه کنـد بایـد از محرومیـت عبـور نماید‪ .‬تلـه فقر و محرومیت براسـاس‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی بهره مندی شـان را از دسـت می دهنـد به نوعـی می تـوان دیـدگاه ریچـارد چمبـرز به این معناسـت که مجموعـه ای از عواملـی نظیـر ضعـف‬ ‫گفـت ان هـا دچـار فقـر شـده اند‪ .‬ممکـن اسـت در یـک شـهر کوچـک درامـد مـردم جسـمانی‪ ،‬بی قدرتـی‪ ،‬بی سـوادی‪ ،‬انـزوا‪ ،‬اسـیب پذیری‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬بی درامـدی‬ ‫و‪ ...‬بـه هـم گـره خـورده و دور باطل فقر و محرومیت را برای‬ ‫امـکان خریـد مـواد غذایـی را بـه ان هـا بدهد یـا ان ها‬ ‫نشـرایطی‬ ‫افـراد رقـم می زنـد (تاج الدیـن‪ .)1397،‬درچنی ‬ ‫مشـکل مسـکن نداشـته باشـند‪ ،‬امـا وقتـی مدرسـه‬ ‫فـرد امـکان باالامـدن از پله هـای ترقـی جامعـه را دارد‪.‬‬ ‫یـا دانشـگاه در دسترسشـان نباشـد‪ ،‬فرزنـدان مـردم‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری ازافراد فقیـر مجبورنـد بخـش عظیمـی از درامـد‬ ‫ان شـهر دچـار محرومیتی می شـوند که نهایتـا فقر را‬ ‫خـود را صـرف تامیـن غـذا کننـد؛ لـذا ان هـا نیـروی کار خـود‬ ‫بـرای ان هـا به ارمغان خواهـد اورد‪ .‬ضمن اینکه باید‬ ‫را در ازای تامین غذا به فروش می رسانند (رئیسی‪.)1395 ،‬‬ ‫بپذیریـم تغییـرات اقلیمـی ایـران و رفتـن به سـوی‬ ‫عالوه برایـن زمانی کـه فقر می اید قـدرت کنش های ارتباطی‬ ‫خشک سـالی ها می توانـد فقـر را در اشـکال گونا گون‬ ‫انسـان ها تضعیـف می شـود و وقتـی کنش هـای ارتبـاط‬ ‫در جامعـه ایـران و به ویـژه در مناطـق روسـتایی‬ ‫تکـردن‪،‬‬ ‫انسـان ضعیـف شـود‪ ،‬توانایـی همدلـی‪ ،‬مراقب ‬ ‫گسـترش دهـد‪ .‬البتـه این موضـوع فقـط مربـوط بـه‬ ‫عشـق ورزی و ایثـار را از دسـت می دهـد و در جامعـه ای کـه‬ ‫ایـران نیسـت‪ .‬تحقیقـات جدیـد تخمیـن می زنـد‬ ‫ایـن ارزش هـای انسـانی از بیـن بـرود امـکان بقـاء و زیسـت‬ ‫بو هوایـی تـا سـال ‪ 2030‬میلادی‬ ‫کـه تغییـرات ا ‬ ‫سـالم و اسـتاندارد وجـود نخواهـد داشـت‪ .‬همچنیـن فقـر‬ ‫‪ 68‬تـا ‪ 132‬میلیون نفـر را ب هسـمت فقـر می کشـاند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تبعیض را در جامعه گسـترش می دهد‪ .‬مثال درنظر بگیرید‬ ‫دراین خصوص ایران نیز جزو کشورهای اسیب پذیر‬ ‫کـه وقتـی عـده قلیلـی ایـن امـکان را دارنـد کـه بچه هـای‬ ‫به حسـاب می اید که می تواند با مقوله فقر به شـیوه‬ ‫خـود را در مدرسـه های غیرانتفاعـی ثبت نـام کننـد و بـرای‬ ‫یکـه در‬ ‫متفاوتـی مواجـه شـود‪ .‬مهم تریـن چیز ‬ ‫ا کنــون ثروتمنــدان جهــان و ایــران کمتــر ان هـا کالس هـای فوق برنامـه مثـل موسـیقی‪ ،‬نقاشـی‪،‬‬ ‫مسـئله فقـر حائزاهمیـت اسـت پیش بینـی وضـع‬ ‫احســاس مســئولیت مدنــی نســبت بــه فیلم سـازی‪ ،‬زبـان سـوم و چهـارم و ‪ ...‬فراهـم کننـد در‬ ‫اینـده و توجـه بـه وضـع حـال و حرکـت سـوی حـل‬ ‫فقــرا می کننــد‪ .‬بایــد بپذیریــم کــه کمــک برابـر ا کثریتـی کـه چنیـن امکانـی را ندارنـد جامعـه را بـا یـک‬ ‫ریشـه ای مسـئله فقـر باتوج هبـه اسـتراتژی های‬ ‫بــه مســتمندان هرچنــد اقدام ارزشــمند تبعیـض گسـترده مواجـه می سـازند‪ .‬یـک جامعـه ای کـه در‬ ‫توسـعه گرا خواهد بـود‪ .‬درواقع یک دولت توسـعه گرا‬ ‫و اخالقی ســت امــا هرگــز مســئله فقــر را مسـیر توسـعه حرکـت می کنـد درتلاش خواهـد بـود تـا بسـتر‬ ‫می توانـد هویـت فقـر را در یـک جامعـه تغییـر دهـد‪،‬‬ ‫در یــک کشــور حــل نمی کنــد‪ .‬در اینجــا حرکـت را بـرای تک تـک شـهروندان خویـش فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫چرا کـه بایـد بپذیریـم فقـر هویـت انسـانی و معنایـی‬ ‫نیــاز بــه ایجــاد یــک تــوان حرکــت و دنیـای امـروز بـه یـک بـاور عمیـق بـرای تغییـر وضعیـت نیـاز‬ ‫متفاوتـی را ایجـاد می کنـد و باعـث می شـود کـه‬ ‫ً‬ ‫پتانســیل عظیــم بــرای تغییــر وجــود دارد دارد‪ .‬مـا صرفـا نیـاز بـه رشـد اقتصـادی بـرای نجـات یـک‬ ‫انسـان ها نه تنهـا خصلت هـای انسـانی بلکـه‬ ‫کــه شــاید بــا گســترش و فهــم معنــای جامعـه نداریـم بلکـه توجـه بـه تک تـک افرادی کـه بـر روی‬ ‫زمینه هـای بـروز و شـکوفایی خالقیتشـان را ب همـرور‬ ‫زمیـن زندگـی می کننـد مسـئله اساسـی ماسـت‪ .‬فقـر یـک‬ ‫از دسـت بدهنـد‪ .‬به تعبیـری می تـوان گفـت فقـر‬ ‫عشــق اجتماعــی امکان پذیــر باشــد‬ ‫مسـئله پیچیـده اسـت امـا این بدان معنا نیسـت کـه نتوان‬ ‫حیـات اجتماعـی یـک جامعـه را بـا مخاطـره مواجـه‬ ‫ان را حل کرد‪ .‬فقط باید درنظر داشت باشیم که برای حل‬ ‫می سـازد‪ .‬نلسـون ماندال می گوید‪« :‬تازمانی که فقر‪،‬‬ ‫مسـئله فقـر نیـاز بـه راه هـای اجتماعـی وجـود دارد تصحیـح‬ ‫بی عدالتـی و نابرابری هـای فاحـش در جهـان وجود‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬هیچ یک از ما واقعا نمی توانیم وجود خارجی داشـته باشـیم»‪ .‬کوفی عنان فرهنگ مصرف‪ ،‬مقابله با جنگ های خانمان سـوز؛ جلوگیری از گسـترش سلاح‬ ‫دبیر پیشـین سـازمان ملل نیز براین باوراسـت که فقر مطلق در هر نقطه تهدیدی و تسـلیحات نظامـی نیـز بخشـی از عواملی سـت کـه می توانـد دراین زمینـه موثـر‬ ‫برای امنیت انسان در همه کره زمین است؛ پس مسئولیت مواجهه با فقر برای باشـد‪ .‬درواقـع بودجه هـا بایـد به جـای توجـه بـه مکانیسـم بقـای سـرمایه داری‬ ‫نشـرایطی‬ ‫کتـک انسـان ها وجـود دارد‪ .‬ا کنـون ثروتمنـدان جهـان و ایـران کمتـر احسـاس بـه بقـای انسـان ها و هویـت انسـانی ان هـا سـوق داده شـود‪ .‬درچنی ‬ ‫ت ‬ ‫مسئولیت مدنی نسبت به فقرا می کنند‪ .‬باید بپذیریم که کمک به مستمندان می تـوان امیـدوار بـود نـرخ گسـترش فقر در جهـان کنترل شـده و دیگر محرومیت‬ ‫یسـت امـا هرگـز مسـئله فقـر را در یـک کشـور حـل بازتولید نمی شـود؛ اما امروز راه درازی تا رسـیدن به این ارمان وجود دارد و شـاید‬ ‫هرچنـد اقـدام ارزشـمند و اخالق ‬ ‫نمی کنـد‪ .‬در اینجـا نیـاز بـه ایجـاد یـک تـوان حرکـت و پتانسـیل عظیـم بـرای تغییر حتـی کنتـرل و مدیریـت فقـر یـک ارزو و اتوپیایـی باشـد کـه مـا به سـادگی بـه ان‬ ‫وجـود دارد کـه شـاید بـا گسـترش و فهـم معنـای عشـق اجتماعـی امکان پذیـر دسـت نخواهیـم یافـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫پرونده‬ ‫بررسی وضعیت‬ ‫«فقر» در ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫فهــای کالن نظا مهــای برنامه ریــزی در جهــان اســت‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬غلبــه بــر فقــر‪ ،‬توزیــع عادالنــه درامدهــا و برخــورداری‬ ‫افزایــش درامــد و ارتقــای رفــاه اجتماعــی در زمــره مهم تریــن هد ‬ ‫همگانــی از مواهــب توســعه‪ ،‬ضــرورت اجتناب ناپذیــر توســعه اجتماعی‪-‬اقتصــادی کشورهاســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ مفهــوم «فقــر» بــه دو قســمت «مطلــق» و «نســبی» طبقه بنــدی‬ ‫یشــود کــه درامدشــان کمتــر از یـک دوم میانــه درامــدی جامعــه اســت؛ این درحالی سـت که براســاس تحلیــل محاســبات درامــد‬ ‫می شــود‪ .‬خــط فقــر نســبی‪ ،‬شــامل افــراد و خانوارهایــی م ‬ ‫هزینــه خانــوار در ســال ‪ ،۱۳۹۷‬تعــداد خانوارهایــی کــه زیــر ایــن ی ـک دوم میانــه درامــدی قــرار می گیرنــد‪ ،‬حــدود ‪ ۲۴‬درصــد بــود‪ .‬خــط فقــر نســبی؛ به نوعــی البتــه گویــای وضعیــت توزیــع‬ ‫درامدهــا در جامعــه نیــز هســت‪ .‬دراین راســتا رئیــس انجمــن علمــی اقتصــاد ســامت ایــران سیاسـت های تــورم زا را مهم تریــن عامــل پیدایــش فقــر و ایجــاد نابرابــری در جامعــه می دانــد و‬ ‫می گویــد‪« :‬درچنین شــرایطی دولــت نیــز الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را انبســاطی و تــورم زا تنظیــم؛ و در ان‪ ،‬نــرخ پایــه ارز را حــدود ‪ 11700‬تومــان تعییــن کرده‪ .‬کمیســیون تلفیق مجلــس نیز این فرایند‬ ‫نابهینــه را تشــدید کــرد و نــرخ پایــه ارز را بــه ‪ ۱۸‬هزارتومــان افزایــش داد کــه خوشــبختانه در صحــن مجلــس رای نیــاورد»‪.‬‬ ‫محمدرضا واعظ مهدوی ضمن بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای‬ ‫ایرانی بیان می کند‪« :‬براسـاس اخرین سرشـماری سـال ‪ ۱۳۹۵‬کشـور‪ ،‬جمعیت کل‬ ‫کشـور به میـزان ‪ ۷۹‬میلیـون و ‪ ۹۲۶‬هـزار و ‪ ۲۷۰‬نفـر محاسـبه شـده کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۳۹‬میلیـون و ‪۴ ۲۷‬هـزار و ‪ ۸۲۸‬نفـر از ان هـا زن و ‪ ۴۰‬میلیـون و ‪۴ ۹۸‬هـزار و ‪ ۴۴۲‬نفـر از‬ ‫ان هـا مـرد هسـتند»‪ .‬به گفتـه وی؛ بیشـترین جمعیـت در گروه سـنی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۶‬سـال‬ ‫قـرار دارد‪ .‬رتبـه بعـدی گـروه سـنی ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۲۹‬سـال اسـت‪ ،‬لذا بخش مهم جمعیت ما‬ ‫ً‬ ‫در سـنین ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـال هسـتند کـه عمدتـا سـنین کار در جامعـه محسـوب‬ ‫می شـوند‪ .‬واعـظ مهـدوی مطالعـات درامـد هزینـه خانـوار را یکـی از ارزنده تریـن‬ ‫مطالعاتـی می دانـد کـه بـه شناسـایی وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خانوارهـای‬ ‫کشـور کمـک می کنـد‪ .‬وی می افزایـد‪« :‬اخرین گـزارش درامد هزینه خانوار مربوط به‬ ‫سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬هزینه سالیانه یک خانوار شهری ‪ ۴۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزارتومان و یک‬ ‫خانـوار روسـتایی به طورمتوسـط ‪ ۲۶‬میلیون تومـان اسـت»‪ .‬او بابیان اینکـه میـزان‬ ‫یسـت‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫هزینه خانوارهای روسـتایی حدود نصف خانوارهای شهر ‬ ‫«مالحظـات تحلیلـی وضعیـت درامـد خانوارهـا به این ترتیـب بـوده کـه در سـال ‪۹۸‬‬ ‫درامد خانوار شهری ساالنه‪ ۵۴۱‬میلیون ریال بوده است‪ ،‬درحالی که هزینه متوسط‬ ‫یک خانوار شهری ‪ ۴۷۴‬میلیون ریال است؛ یعنی به طورمتوسط درامد خانوارهای‬ ‫شهری حدود ‪ ۶۷‬میلیون ریال از هزینه ها بیشتر بوده»‪ .‬او بااشاره به وضعیت درامد‬ ‫خانوارهـای روسـتایی می گویـد‪« :‬درامـد سـاالنه خانوارهـای روسـتایی‬ ‫یسـت که هزینـه خانوارهـای روسـتایی‬ ‫‪ ۲۹۷‬میلیون ریـال بـوده؛ این درحال ‬ ‫‪ ۲۶۱‬میلیون ریال است‪ ،‬پس درامد ساالنه خانوارهای روستایی نیز به طورمتوسط‬ ‫حـدود ‪ ۳۶‬میلیون ریـال از هزینـه بیشـتر بـوده اسـت»‪ .‬او معتقـد اسـت کـه حـدود‬ ‫چهارسالی ست که در گزارش های درامد هزینه خانوار‪ ،‬درامد بیشتر از هزینه اعالم‬ ‫می شـود و این در حد خود دسـتاورد مثبتی تلقی می شـود زیرا تا قبل از سـال های‬ ‫‪ ۹۵‬همیشـه خانواده هـا هزینـه را بیشـتر از درامـد گـزارش می دادنـد‪ .‬او درادامـه بـه‬ ‫مقایسـه درامد سـاالنه خانوارهای روسـتایی و شـهری پرداخته و می گوید‪« :‬درواقع‬ ‫درامد روستاییان به طورمتوسط ‪ ۵۴‬درصد درامد شهری ست که نشانگر تبعیضی‬ ‫در وضعیـت درامـد شـهر و روستاسـت؛ توجـه بـه ایـن تبعیـض بـرای مـا و دولـت‬ ‫توصیـه ای سیاسـتی به همـراه دارد و ان این اسـت که ا گـر اقداماتـی بـرای جبـران‬ ‫هزینه های ناشی از تورم موردتوجه باشد‪ ،‬روستاییان باید بیشتر موردتوجه باشند؛‬ ‫یعنـی بایـد در تخصیـص یارانـه‪ ،‬سـبد کاال و کمک هـای معیشـتی‪ ،‬روسـتاییان در‬ ‫اولویـت قـرار گیرنـد‪ ،‬امـا سـوال این اسـت که ایا ایـن اولویت در سیاسـت ها و اقدامات‬ ‫کشور اعمال شده است؟ متاسفانه پاسخ منفی ست‪ .‬لذا این موضوع نشان دهنده‬ ‫ان است که تصمیمات نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور براساس اولویت بندی و‬ ‫مسـتند به شـواهد و داده ها نیسـت»‪ .‬او با تحلیلی از وضعیت مسـکن خانوارهای‬ ‫روسـتایی و شـهری می گویـد‪« :‬گزارش هـای درامد هزینه و گزارش های سرشـماری‪،‬‬ ‫وضعیت مالکان مسکن را نیز مشخص می کنند‪ .‬این گزارش ها نشان می دهند که‬ ‫به طورکلـی در جامعـه شـهری ‪ ۶۷‬درصـد خانوارهـا خانـه ملکـی‪ ۲۴ ،‬درصـد خانـه‬ ‫اجـاره ای و حـدود ‪ ۹‬درصـد خانوارهـا سـایر اشـکال سـکونت را دارنـد‪ .‬در روسـتاها‬ ‫‪ ۸۶‬درصـد از خانوارهـا مالـک خانـه هسـتند و ‪ ۴.۵‬درصـد اجاره نشـین اند؛ لـذا‬ ‫اجاره نشـینی در روسـتاها بسـیارکمتر از شهرهاسـت و ا گـر تسـهیالت مربـوط بـه‬ ‫خریـداری مسـکن بانک ها به اشـخاص فاقد مسـکن اختصـاص یابـد‪ ،‬خودبه خود‬ ‫جامعـه شـهری بیشـتر این تسـهیالت را به خود اختصاص می دهنـد زیـرا ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫جامعـه شـهری اجاره نشـین هسـتند‪ ،‬یعنـی میـزان اجاره نشـینی در شـهر ‪ ۶‬برابـر‬ ‫روستاست»‪ .‬او ادامه داد‪« :‬درحالی که ا گر تسهیالت به بهسازی و تعمیرات مسکن‬ ‫جهت داده شـود؛ امکان بهره مندی بیشـتر روسـتائیان از تسهیالت بانکی مسکن‬ ‫بهتـر فراهـم می شـود‪ ،‬البتـه دراین صـورت الزم اسـت تـا شـرط سـنددار بودن ملـک‬ ‫برای دریافت تسـهیالت نیز برداشـته شـود‪ .‬باید توجه داشـته باشـیم که با مقررات‬ ‫ً‬ ‫ایین نامه هـای فعلـی بانکـی؛ عملا بهره منـدی بخـش اعظـم جامعـه روسـتایی از‬ ‫امکانات و منابع بانکی میسر نیست»‪ .‬او درپاسخ به سوالی درخصوص وضعیت فقر‬ ‫در ایـران می گویـد‪« :‬طبـق قانـون نظـام جامـع رفـاه و تامیـن اجتماعـی محاسـبات‬ ‫مربوط به خط فقر باید هرسـاله توسـط وزارت رفاه و سـازمان برنامه وبودجه تهیه و‬ ‫نتایـج ان اعلام و منتشـر شـود کـه الزمـه ان این اسـت که وضعیـت بعـد خانـوار و‬ ‫محاسـبات دقیق خط فقر در سـطح ملی و اسـتانی و حتی شهرسـتان های کشـور‬ ‫انجـام شـود‪ ،‬امـا چنیـن محاسـبات و گزارش هایـی ا کنـون وجـود نـدارد»‪ .‬او‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکه کال محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه بندی می شود؛‬ ‫ایـن محاسـبات را حداقـل بـرای بـراورد ‪ .۱‬خـط فقر شـدید یا کمرشـکن‪ .۲ ،‬خط فقر‬ ‫نسـبی و ‪ .۳‬خـط فقـر مطلـق و به تفکیـک کلیـه اسـتان ها بـرای سیاسـت گذاری‬ ‫درخصـوص جمعیـت زیـر هـر سـه نـوع خـط فقـر مذکـور ضـروری دانسـت‪ .‬او اظهـار‬ ‫می کنـد‪« :‬خـط فقـر شـدید یـا کمرشـکن ‪ Catastrofic Poverty Line‬یـا ‪Extream‬‬ ‫یسـت کـه درامـد روزانه شـان کمتـر از یـک دالر به نرخ‬ ‫‪ ،Poverty Line‬عبـارت از کسان ‬ ‫محاسـبات برابـری قـدرت خریـد (‪ )PPP‬اسـت‪ .‬محاسـبات این زمینـه‬ ‫حکایت ازاین داردکه کمتر از ‪ ۲‬درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند‪.‬‬ ‫البته در برنامه چهارم‪ ،‬پنجم و ششـم توسـعه هدف گذاری شـده بود که افرادی که‬ ‫زیر خط فقر شدید هستند میزانشان به صفر برسد و سیاست های حمایتی بتواند‬ ‫ان هـا را به طورکامـل پوشـش دهـد»‪ .‬او بااشـاره به خـط فقـر نسـبی‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫یسـت کـه درامدشـان کمتـر از یـک دوم میانـه‬ ‫«خـط فقـر نسـبی عبـارت از کسان ‬ ‫درامـدی باشـد‪ .‬طبـق تحلیـل محاسـبات درامـد هزینـه خانـوار‪ ،‬در سـال ‪ ۹۷‬میانـه‬ ‫درامـدی حـدود ‪ ۳۰۹‬میلیون ریـال محاسـبه می شـود کـه یـک دوم میانـه درامـدی‬ ‫حـدود ‪ ۱۵۴‬میلیون ریـال خواهـد بود و تعـداد خانوارهایی که زیر این یک دوم میانه‬ ‫درامـدی قـرار می گیرنـد‪ ،‬حـدود ‪ ۲۴‬درصـد خانوارهـای جامعـه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دراین زمینـه بایـد توجـه کـرد سیاسـت های تـورم زا مهم ترین عامل پیدایش فقـر در‬ ‫جامعه هستند‪ .‬بخش مهمی از سیاست های تورم زا به دست کاری های قیمتی در‬ ‫جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می گیرد‪ ،‬برمی گردد‪ .‬دست کاری قیمت‬ ‫ت بنزیـن و گاز و بـرق کـه در سـال ‪ ۱۳۸۹‬باعنـوان‬ ‫حامل هـای انـرژی و افزایـش قیمـ ‬ ‫هدفمندسـازی یارانه ها انجام شـد و در سـال های ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ ۱۳۹۶‬تکرار شـد‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تریـن عوامـل ایجـاد تـورم در جامعـه بـوده اسـت»‪ .‬او افزایـش قیمـت ارز را عامل‬ ‫مهـم دیگـر تـورم در جامعـه می دانـد و می گویـد‪« :‬اقتصاددانـان تـورم را مالیـات فقـرا‬ ‫قلمـداد کرده انـد؛ مالیاتـی که فقـرا به ثروتمندان می دهند‪ ،‬زیرا دراثر سیاسـت های‬ ‫تورمـی قـدرت خریـد دسـتمزدبگیران‪ ،‬کارگـران‪ ،‬بازنشسـتگان‪ ،‬معلمـان‪ ،‬کارگـران و‬ ‫ً‬ ‫کشـاورزان مرتبـا کاهـش پیدا می کنـد و برعکس ارزش سـرمایه های ثابت در جامعه‬ ‫یکـه ماهیانـ ه سـه میلیون تومان حقـوق‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬در شـرایط تورمـی فرد ‬ ‫دریافت کند؛ ا گر گوشت کیلویی ‪ ۱۰۰‬هزارتومان باشد‪ ،‬قدرت خرید حقوق ماهیانه‬ ‫او به اندازه ‪ ۳۰‬کیلو گوشـت اسـت اما ا گر گوشـت ‪ ۱۲۰‬هزارتومان قیمت داشـته باشد‪،‬‬ ‫قدرت خرید فرد فقط برای خرید ‪ ۲۵‬کیلوگرم پاسـخگو خواهد بود‪ ،‬یعنی ‪ ۵‬کیلوگرم‬ ‫گوشت از قدرت خرید او کم شده‪ .‬بالعکس نیز‪ ،‬به طورمثال درشرایطی که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تـورم در جامعـه وجـود دارد‪ ،‬ا گـر فـردی ملـک یـا سـرمایه ای داشـته باشـد کـه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردتومـان ارزش داشـته باشـد‪ ۱۰ ،‬میلیاردتومـان ملـک بـه ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان‬ ‫می رسـد؛ یعنـی قـدرت خریـد فـرد ‪ ۲‬میلیاردتومـان افزایش می یابـد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اسـت که سیاسـت های تورمی به زیان فقراسـت و ارزش سـرمایه و ثروت ثروتمندان‬ ‫را بیشـتر می کنـد»‪ .‬او یـاداور می شـود‪« :‬تـورم عالو هبـر اثـر منفـی بـر قـدرت خریـد‬ ‫دسـتمزدبگیران و افزایش فقر‪ ،‬باعث پیدایش مجموعه اسـترس های اجتماعی و‬ ‫رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز می شود‪ .‬در شرایط تورمی افراد امید به اینده خود‬ ‫ً‬ ‫یکـه بـرای ازدواج فرزنـدش پس انـداز کـرده‪ ،‬قـدرت‬ ‫را از دسـت می دهنـد؛ مثلا پدر ‬ ‫ی پس اندازهـای خـود را از دسـت می دهـد و نا گهـان متوجه می شـود توان تهیه‬ ‫مالـ ‬ ‫جهیزیه دخترش را ندارد‪ ،‬پس مستاصل می شود و ممکن است برای حفظ ابروی‬ ‫خـود بـه اقدامـات خلاف روی اورد و ممکـن اسـت در کار خـود رشـوه بگیـرد و گرفتار‬ ‫یسـت کـه در شـرایط تورمـی رخ می دهـد»‪ .‬او‬ ‫فسـاد شـود‪ ،‬لـذا فسـاد از پدیده های ‬ ‫خاطرنشـان می کند‪« :‬همچنین جوانی که قصد ازدواج دارد و متوجه می شـود که‬ ‫با کار شـرافتمندانه نمی تواند مقدمات ازدواج خود را فراهم کند‪ ،‬ممکن اسـت به‬ ‫این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل شود‪ ،‬دزدی مسلحانه‪ ،‬زورگیری‬ ‫و ناامنی های اجتماعی از پدیده هایی هستند که در شرایط تورمی ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫اشـخاصی که دارای بدهی هسـتند براثر شـرایط تورمی قدرت برنامه ریزی مالی را از‬ ‫دسـت می دهنـد‪ .‬مطالعـات متعدد نشـان داده اسـت که در شـرایط تورمـی‪ ،‬تعداد‬ ‫چک هـای برگشـتی و بدهـکاران در زندان هـا افزایـش می یابـد»‪ .‬او بـه تاثیـر تـورم بـر‬ ‫زندگـی جامعـه بازنشسـتگان اشـاره می کنـد و ادامـه می دهـد‪« :‬بازنشسـتگان‬ ‫ی برایشـان کفـاف زندگـی‬ ‫نشـرایط متوجـه می شـوند کـه حقـوق بازنشسـتگ ‬ ‫درای ‬ ‫ابرومند را نمی دهد‪ ،‬درنتیجه زمانی که فرزندشـان به منزلشـان می ایند‪ ،‬احسـاس‬ ‫شرمندگی می کنند و استرس ناشی ازاین احساس شرمندگی و خجالت برای ان ها‬ ‫بیماری به همراه دارد و دچار افسردگی می شوند‪ ،‬درنتیجه به پزشک مراجعه کرده‬ ‫و در بیمارسـتان بسـتری می شـوند و هزینه هـای پزشـکی کشـور افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫سـرمایه گذاران یـا تولیدکنندگانـی کـه برای تهیـه مواد اولیه به مبالغی نیاز داشـتند‪،‬‬ ‫متوجـه می شـوند کـه در شـرایط تورمـی گـردش مالـی کارخانه هـا بـا مشـکل مواجـه‬ ‫می شودونمی توانندنقدینگیموردنیاز راتامین کنند‪.‬درنتیجهتولیدشانمتوقف‬ ‫می شود و دراین شرایط نا گزیر به اخراج کارگران خود اقدام می کنند‪ ،‬لذا بیکاری در‬ ‫جامعـه رشـد کـرده بیـکاران نیـز گرفتـار انـواع اسـیب های اجتماعـی ازجملـه اعتیـاد‬ ‫می شـوند‪ .‬مجموعـه این شـرایط منجـر بـه شـرایطی می شـود کـه بـه رکـود تورمـی‬ ‫ً‬ ‫موسـوم اسـت»‪ .‬او بابیان اینکه کال عوارض اجتماعی که دراثر تورم و شـرایط تورمی‬ ‫ایجاد می شود بسیار وسیع و گسترده است‪ ،‬می گوید‪« :‬درچنین شرایطی می بینیم‬ ‫که متاسفانه دولت الیحه بودجه‪ ۱۴۰۰‬را انبساطی و تورم زا تنظیم می کند و تصمیم‬ ‫می گیرد نرخ پایه ارز را به بیش از ‪ ۱۱‬هزارتومان برساند‪ .‬کمیسیون تلفیق مجلس نیز‬ ‫ایـن کار را تشـدید می کنـد و نـرخ پایـه ارز را بـه ‪ ۱۸‬هزارتومـان افزایـش می دهـد‪ .‬همـه‬ ‫این هـا بـه جامعـه و بازار‪ ،‬سـیگنال نبـودن اراده جدی برای کنترل و کاهش تـورم در‬ ‫ً‬ ‫برخی مسئوالن را می دهد‪ .‬ایا واقعا صاحب نظران و تصمیم سازان دولت و مجلس‬ ‫اثار تورم زای ناشی از افزایش نرخ ارز را درک نمی کنند؟ ایا ان ها متوجه نشده اند که‬ ‫افزایـش قیمـت ارز چـه اثـر نامطلوبـی بر زندگی و سـفره کوچک حقوق بگیـران و فقرا‬ ‫گذاشـته اسـت؟ ایـا متوجه نشـده اند کـه افزایش هـای نـرخ ارز درطول سـال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫چـه مقـدار باعـث افزایـش جمعیـت زیـر خط فقـر شـده؟ چرا بازهـم بر طبـل افزایش‬ ‫قیمت ها و باالرفتن نرخ ارز کوبیده می شود؟» او باتا کیدبراینکه مهم ترین سیاست‬ ‫بـرای کاهـش فقـر‪ ،‬مبـارزه بـا فقـر نیسـت‪ ،‬بلکـه پیشـگیری از فقـر اسـت‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«پیشـگیری از فقـر یعنـی سیاسـت هایی را دنبـال کنیـم کـه تـورم را به دنبـال خـود‬ ‫نیـاورد‪ ،‬ارزش پـول ملـی را حفـظ کنیـم‪ ،‬سـعی کنیـم قیمت هـا بـاال نرونـد‪ ،‬تـورم را‬ ‫کنتـرل کنیـم؛ و از سیاسـت های تـورم زا به طورجـدی احتراز کنیم‪ .‬باید سـعی کنیم‬ ‫کاری کنیـم کـه نـرخ ارز افزایـش نیابـد و از افزایش های نابخردانه قیمت حامل های‬ ‫انـرژی دسـت برداریـم‪ .‬تولیـد را محـور قـرار دهیـم و کاری کنیـم کـه تولیـد واقعـی و‬ ‫فناورانه برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و سرمایه ها به تولید جذب شود‪ .‬تولید‬ ‫فناورانـه؛ اشـتغال مولـد را به دنبـال خواهـد اورد و اشـتغال باعـث ایجـاد درامـد بـرای‬ ‫نیروی کار می شـود و قدرت خرید کارگران از بین می رود و این خود مضاعف باعث‬ ‫افزایـش رونـق اقتصـادی و تولیـد بیشـتر می شـود‪ .‬در سـایه تولیـد فناورانـه؛ توزیـع‬ ‫عادالنه درامدها صورت می پذیرد و فقر کاهش می یابد و تورم مهار و امید به اینده‬ ‫ایجـاد می شـود؛ همچنیـن اعتماد اجتماعی شـکل می گیـرد و این ها اثـرات فزاینده‬ ‫هم را تشدید می کنند؛ موثرترین سیاست فقرزدایی‪ ،‬سیاست ضدتورمی و حمایت‬ ‫از تولیدفناورانهملی ست»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهیتغییراتشرکتمهندسیرستا کپویاشرکتسهامیخاص‬ ‫به شماره ثبت‪ 273262‬و شناسه ملی‪10103069333‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت منتهی به سـال‬ ‫‪ 1398/12/29‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت‬ ‫تدبیـر محاسـب اریـا بـه شـماره شناسـه ملـی ‪ 10103875490‬بعنـوان بـازرس اصلی و‬ ‫اقـای احمـد احمدیان تازه محله به شـماره کـد ملـی ‪ 2802397249‬بعنـوان بازرس‬ ‫علی البـدل شـرکت بـرای مـدت یک سـال مالی انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1144366‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک امن موج شرکت با‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 471963‬و شناسه ملی‬ ‫‪14004896927‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مورخ ‪ 1400/01/17‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمد رضا تهوری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0370242262‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره‪،‬‬ ‫محمد حسین غالمی به شماره ملی ‪ 4710005702‬به سمت عضو‬ ‫هیئـت مدیـره و مدیرعامـل‪ ،‬سـیدحمید موسـویبیوکی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0010472754‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬امیـن‬ ‫معاون جوال به شـماره ملی ‪ 1757620389‬به سـمت عضو هیئت‬ ‫مدیـره انتخـاب گردیدنـد و کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـا دار و‬ ‫تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و عقـود اسلامی و‬ ‫ً‬ ‫قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی و اداری بـه امضاء مدیرعامل و رئیس‬ ‫هیئـت مدیـره همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1144371‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پویش طرح سامان انرژی شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪337735‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10103775489‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/02/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقـای ناصـر‬ ‫پناه زاده بقـال بـه شـماره ملـی ‪ 1461390532‬بـا پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 19.600.000.000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خـود‬ ‫را بـه مبلـغ ‪ 58.800.000.000‬ریـال افزایـش داد‪ -2 .‬اقـای امیـن‬ ‫پناه زاده بقـال بـه شـماره ملـی ‪ 1467270581‬بـا پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 400.000.000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خـود را بـه‬ ‫مبلغ ‪ 1.200.000.000‬ریال افزایش داد‪ .‬درنتیجه سـرمایه شـرکت‬ ‫از مبلـغ ‪ 40.000.000.000‬ریـال بـه ‪ 60.000.000.000‬ریـال افزایـش‬ ‫یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه شـرکت اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اسـامی شـرکاء و میزان سهم الشـرکه انان بشـرح فوق می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1144369‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه انجمن علمی پرستاری ایران به شماره ثبت‬ ‫‪ 16650‬و شناسه ملی ‪10100595835‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫و مجـوز شـماره ‪ 503/42‬مـورخ ‪ 1400/02/19‬وزارت بهداشـت درمـان و‬ ‫اموزش پزشـکی تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬مواد اساسـنامه بشـرح ذیل‬ ‫اصلاح گردیـد‪ :‬مـاده ‪ -14‬اعضـای هیـات مدیـره مرکـب از ‪ 7‬نفـر اسـت و ‪2‬‬ ‫نفـر بـه عنـوان عضـو علی البـدل‪ .‬اعضـای مذکـور هـر سـه سـال یـک بـار بـا‬ ‫انتخابـات الکترونیـک برطبـق ضوابـط و نظـارت کمیسـیون انجمن های‬ ‫علمـی گـروه پزشـکی از میـان اعضـای پیوسـته انتخـاب می گردنـد و‬ ‫درصـورت فراهـم نبـودن شـرایط‪ ،‬بـا موافقـت کمیسـیون انجمن هـای‬ ‫علمی گروه پزشکی انتخابات بصورت حضوری برگزار می گردد و عضویت‬ ‫در هیـات مدیـره افتخـاری اسـت‪ .‬مـاده ‪ -18‬انجمـن دارای یـک نفـر‬ ‫بـازرس اصلـی و یـک نفـر علی البـدل خواهد بود که هر سـه سـال یـک بار با‬ ‫انتخابـات الکترونیـک همزمان با انتخابات هیـات مدیره برطبق ضوابط‬ ‫و نظـارت کمیسـیون انجمن هـای علمـی گـروه پزشـکی از میـان اعضـای‬ ‫پیوسـته انتخـاب می گردنـد‪ .‬درصـورت فراهـم نبـودن شـرایط بـا موافقـت‬ ‫کمیسـیون انجمن هـای علمی گروه پزشـکی انتخابات بصـورت حضوری‬ ‫برگـزار می گـردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1144370‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسی ایستا ساز تسنیم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 366414‬و شناسه ملی ‪10320166225‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العاده مـورخ ‪ 1400/03/01‬تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد‪ - :‬اعضاء هیئت مدیره به قـرار ذیل برای‬ ‫مـدت نامحـدود انتخـاب گردیدنـد‪ :‬مهـدی یـادگاری بـه شـماره ملـی ‪ 0078103320‬بـه سـمت رئیـس و عضو هیئت مدیـره‪ ،‬مهدی کریمی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0323950868‬بـه سـمت نائـب رئیـس (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬حسـن مصطفایـی بـه شـماره ملـی ‪ 0083289666‬بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره‬ ‫(خـارج از شـرکاء)‪ ،‬مجتبـی پیرحسـین لو بـه شـماره ملـی ‪ 0078115752‬بـه عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬علیرضـا باقری نقره دهـی بـه شـماره ملی‬ ‫‪ 0062227297‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬علیرضـا خالقـی بـه شـماره ملـی ‪ 0016732278‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از‬ ‫شـرکاء)‪ ،‬اسـماعیل درخشـان بـه شـماره ملـی ‪ 0077975596‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬محمدمهـدی صادق یـان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0016682866‬به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)‪ ،‬محسن زمانی به شماره ملی ‪ 0014848171‬به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)‪،‬‬ ‫شـیما محمدزاده به شـماره ملی ‪ 0014609037‬به سـمت عضو هیئت مدیره (خارج از شـرکاء)‪ ،‬مریم اعظمی به شـماره ملی ‪ 1210094983‬به سـمت عضو‬ ‫هیئت مدیره (خارج از شرکاء)‪ ،‬مصطفی فهمیده کاوه به شماره ملی ‪ 0045836078‬به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)‪ ،‬علیرضا فوالدوند به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4219777636‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬نادر حسـینی دادرس به شـماره ملـی ‪ 0046281975‬به سـمت عضو هیئت‬ ‫مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬محسـن عزیـزی بـه شـماره ملـی ‪ 0066243246‬بـه سـمت عضـو هیئت مدیره (خارج از شـرکاء)‪ ،‬روجا شـت یافته به شـماره ملی‬ ‫‪ 0063198967‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬ابراهیـم توسـلی بـه شـماره ملـی ‪ 1219911623‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از‬ ‫شـرکاء)‪ ،‬مجید موقتیان به شـماره ملی ‪ 0036996653‬به سـمت عضو هیئت مدیره (خارج از شـرکاء)‪ ،‬وحید پورحسـین به شـماره ملی ‪0074054228‬‬ ‫بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬علـی عابدی پـور به شـماره ملـی ‪ 0062801971‬به سـمت عضو هیئـت مدیره (خـارج از شـرکاء)‪ ،‬علی اصغر‬ ‫زرجویـان بـه شـماره ملـی ‪ 0052867633‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره (خارج از شـرکاء)‪ ،‬علی رضا پهلوان حسن کاشـانی به شـماره ملـی ‪ 0066113040‬به‬ ‫سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)‪ ،‬المیرا قبادی صالح بیگلو به شماره ملی ‪ 0012992739‬به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) ‪ -‬کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات و قراردادها و عقود اسالمی و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیئت‬ ‫مدیـره و یـا مدیرعامـل همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1144368‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی بالن گاز اسیا شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 265946‬و شناسه ملی ‪10103047385‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/02/12‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬تعـداد اعضـاء هیـات مدیـره بـه ‪ 5‬نفـر افزایـش‬ ‫یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1144367‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کم ابی شدید رودخانه بازفت‬ ‫رودخانـه بازفـت واقـع در شهرسـتان کوهرنـگ‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری‪ ،‬یکـی از سرچشـمه های اصلـی‬ ‫رودخانه کارون به حساب می اید‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫به دلیل کاهش بارش و همچنین افزایش دمای منطقه‬ ‫حجـم اب ایـن رودخانـه ب هشـدت کاهـش پیـدا کـرده‬ ‫اسـت و هم ا کنـون ایـن رودخانـه بـا بسـتری خشـک‬ ‫مواجـه شـده کـه محـل عبـور خودروهـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫احمد ریاحی دهکردی ‪ /‬ایرنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫احداث ‪ ۱۳۰‬کالس درس در شهرستان‬ ‫فرماندار ویژه شهرسـتان ری گفت‪« :‬طر ح های اموزشـی‬ ‫ایـن شهرسـتان بـا ظرفیـت بیـش از ‪ ۱۳۰‬کالس درس و‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۹۰‬درصـد دردست اجر اسـت»‪.‬‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی افـزود‪« :‬یـک طـرح اموزشـی نیـز‬ ‫درحـال احـداث‬ ‫توسـط فرمانـداری تامیـن اعتبارشـده و‬ ‫ِ‬ ‫اسـت کـه باتوج هبـه اهمیـت حـوزه امـوزش‪ ،‬سـازمان‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مدارس اسـتان تهران تسـریع‬ ‫دررونـد تکمیـل پروژه هـا را بـا همراهـی دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی در اولویـت قـرار دهـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی خیـران در احـداث‬ ‫فضاهـای اموزشـی مشـارکت ارزشـمندی داشـته و‬ ‫دارنـد و در شهرسـتان ری نیـز باهمـت خیـران کـه‬ ‫همـواره نـگاه ویـژه ای بـه ایـن شهرسـتان دارنـد مـدارس‬ ‫متعـددی احـداث شـده کـه ظرفیت هـای خوبـی را در‬ ‫حـوزه اموزشـی و فنـی ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در سـال گذشـته خشـت گذاری‬ ‫چندیـن طـرح اموزشـی در شهرسـتان ری انجـام‬ ‫شـد و درحال حاضـر ایـن پروژه هـا درحال حاضـر اجـرا‬ ‫اسـت و بایسـتی باتوج هبـه ضـرورت و نیـاز بـه فضاهـای‬ ‫اموزشـی دررونـد اجـرا تسـریع شـود و در سـال جـاری بـه‬ ‫بهر هبـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۳‬میلیاردریال‬ ‫لوازم خودروی قاچاق‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬گفـت‪ ۴۱« :‬هـزار و ‪ ۳۷۰‬عـدد تسـمه دینـام‬ ‫قاچـاق بـه ارزش ‪ ۱۳‬میلیـارد و ‪ ۶۵۷‬میلیون ریـال از‬ ‫یـک انبـار در شهرسـتان ری کشـف و ضبـط شـد»‪.‬‬ ‫احمـد جعفری نسـب گفـت‪« :‬ایـن تسـمه های دینـام‬ ‫کـه به صـورت قاچـاق وارد کشـور شـده بـود و داخـل‬ ‫یـک انبـار در شـوراباد نگهـداری می شـد توسـط گشـت‬ ‫مشـترک اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل اطالعات‬ ‫جنوب تهران کشـف شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫ایـن کاالهـا بـه جـرم قاچـاق و نگهـداری غیرمجـاز‬ ‫ضبـط شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬پرونـده ایـن تسـمه های دینـام‬ ‫قاچـاق بـرای رسـیدگی و تعییـن جریمـه بـه مراجـع‬ ‫قضایـی ارجـاع داده شـد کـه تـا حکـم الزم صادر شـود»‪.‬‬ ‫جعفری نسـب تا کیـد کـرد‪« :‬متخلفـان اقتصـادی در‬ ‫حوزه هـای قاچـاق‪ ،‬اختفـاء و احتـکار بایـد بداننـد کـه‬ ‫تمامـی انبارهـای نگهـداری کاالی مجـاز و غیرمجـاز‬ ‫توسـط نیروهـای اطالعاتـی و بازرسـان ادارات تعزیـرات‬ ‫حکومتـی و صمـت زیر نظـر هسـتند و هرگونـه تخلـف از‬ ‫دیـد بازرسـان پنهـان نیسـت»‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 36‬کوره زغال گیری در کهریزک‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت‪:‬‬ ‫«‪ ۳۶‬کـوره زغال گیـری غیرمجـاز (تولیـد زغـال) بـا دسـتور‬ ‫مقـام قضایـی در روسـتای دوتویـه و جهان ابـاد بخـش‬ ‫کهریـزک ایـن شهرسـتان تخریـب شـد»‪ .‬زهـره عبادتـی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن کوره هـای به تازگـی توسـط گشـت های‬ ‫مشـترک بخشـداری کهریـزک و اداره محیط زیسـت‬ ‫شناسـایی و بـا حکـم قضایـی تخریـب شـدند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه مالـکان کوره هـای زغال سـوزی‪ ،‬ایرانـی‬ ‫و ا کثـر کارگـران انهـا اتبـاع بیگانـه هسـتند کـه به صـورت‬ ‫غیرمجـاز در این منطقـه شـکل گرفته و فعالنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«چهار نفـر از متصدیـان کوره هـای تخریب شـده نیـز‬ ‫بازداشـت و به مراجعه قضایی معرفی شـدند‪ .‬کوره های‬ ‫غیرمجـاز زغال گیـری بـا انتشـار مسـتقیم دود و گازهـای‬ ‫سـمی در روسـتاها و مناطـق مسـکونی جنـوب پایتخـت‬ ‫موجـب الودگـی هـوا در سـطح این منطقه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار خرم اباد تاکید کرد؛‬ ‫اهمیت پوشش رسانه ای اقدامات سازنده شهرداری‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مراسـم تجلیـل از روابط عمومی هـای‬ ‫شـهرداری خرم ابـاد به ریاسـت محمـد‬ ‫شـریفی مقـدم و بـا حضـور علـی ما کنعلـی؛‬ ‫رئیـس کمیسـیون فرهنگـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر خرم ابـاد در دفتـر شـهردار‬ ‫مرکـز اسـتان برگـزار شـد‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‬ ‫در اغـاز سـخنان خـود‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫روز ارتباطـات و روابط عمومـی و هفتـه‬ ‫نکوداشـت خرم ابـاد‪ ،‬بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«امسـال در کمیسـیون فرهنگـی شـورای‬ ‫اسلامی به ریاسـت ما کنعلـی از ‪ 20‬تـا ‪27‬‬ ‫اردیبهشـت به عنـوان هفتـه فرهنگـی‬ ‫و نکوداشـت شـهر خرم ابـاد نام گـذاری‬ ‫شـد کـه یـک اتفـاق خـوب و مبـارک‬ ‫بـود»‪ .‬محمـد شـریفی مقـدم بابیان اینکـه‬ ‫برنامه هـای ارزشـمندی در هفتـه‬ ‫نکوداشـت خرم ابـاد صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در سـپیده دم ‪ ۲۰‬اردیبهشـت ماه‬ ‫در اولیـن روزشـمار هفتـه نکوداشـت‬ ‫خرم ابـاد نـوزاد پسـری متولـد شـد کـه‬ ‫به نـام فرزنـد خرم ابـاد در تاریـخ ایـن شـهر‬ ‫ثبـت شـد و بـا حضـور در بیمارسـتان‬ ‫تامیـن اجتماعـی از مـادر و خانـواده ایـن‬ ‫نـوزاد تجلیـل به عمـل امـد»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬افتتـاح شـش پـروژه از پروژه هـای‬ ‫عمرانـی و خدماتی شـهر خرم اباد با حضور‬ ‫دکتـر خادمـی؛ اسـتاندار لرسـتان‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و مسـئولین استانی‬ ‫و شهرسـتانی برگـزار شـد؛ جهت ایـن پروژه‬ ‫غبـر ‪۱۷‬میلیاردتومـان اعتبـار عمرانـی و‬ ‫بال ‬ ‫جـاری هزینـه شـده کـه ایـن کار ارزشـمند‪،‬‬ ‫دومیـن برنامـه از سـری برنامه هـای‬ ‫هفتـه نکوداشـت خرم ابـاد بـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫مرکـز اسـتان‪ ،‬تجلیـل از خانواده هـای‬ ‫معظـم شـهدا را یکی دیگـر از مصوبـات‬ ‫کمیسـیون فرهنگی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫در هفتـه نکوداشـت خرم ابـاد عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬تجلیـل از خانـواده معـزز شـاهد‬ ‫و همـکاران شـهرداری در حـوزه خدمـات‬ ‫شـهری صـورت گرفـت و تقدیـری نیـز از‬ ‫کادر درمانـی بیمارسـتان شـهدای عشـایر‬ ‫داشـتیم»‪ .‬محمـد شـریفی مقـدم پـس‬ ‫از ایـن مقدمـه بلنـد بـه موضـوع جلسـه‬ ‫ورود کـرد و در ابتـدا روابط عمومـی را قلـب‬ ‫تپنـده هـر سـازمان برشـمرد و گفـت‪« :‬روز‬ ‫روابط عمومی و هفته ارتباطات را خدمت‬ ‫شـما عزیـزان کـه هرکـدام تحت عنـوان‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬قلـب تپنـده هـر سـازمان و‬ ‫دسـتگاه اجرایی هسـتید تبریک و تهنیت‬ ‫عـرض می کنـم»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد فضـا را‬ ‫مناسـب دیـد و بـا گالیـه از عملکـرد حـوزه‬ ‫روابط عمومی هـای شـهرداری خرم ابـاد‪،‬‬ ‫شـفاف بیـان داشـت‪« :‬شـهرداری در ایـام‬ ‫کرونا بعد از کادر درمان در جبهه دوم قرار‬ ‫دارد و پیگیر امورات اسـت؛ ولی متاسـفانه‬ ‫روابط عمومی هـای مرکـزی‪ ،‬مناطـق‬ ‫سـه گانه و سـازمان های تابعـه به خوبـی‬ ‫نتوانسـتند کارهـای ارزشـمند و مانـدگاری‬ ‫کـه در شـهر خرم ابـاد اتفـاق افتـاده را در‬ ‫فضـای عمومـی‪ ،‬مطبوعـات و فضـای‬ ‫مجـازی بیـان کننـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬در ادوار گذشـته همیشـه مـورد‬ ‫خطـاب مـردم و مسـئولین بـود کـه چـرا‬ ‫شـهرداری این همـه اسـتخدام بی رویـه‬ ‫دارد ولـی در دوره پنجـم شـورای اسلامی‬ ‫شـهر خرم ابـاد یک نفـر به پیکره شـهرداری‬ ‫اضافـه نشـد‪ ،‬خوشـبختانه در ایـن دوره از‬ ‫حیف ومیـل و اسـراف جلوگیـری به عمـل‬ ‫امـد‪ ،‬از برگـزاری جلسـاتی کـه منجـر بـه‬ ‫هدررفـت منابـع انسـانی و پولـی بـود‬ ‫ُ‬ ‫خـودداری شـد‪ ،‬حـدود نه سـال شـهر‬ ‫خرم ابـاد فاقـد طـرح تفصیلـی بـود بعـد از‬ ‫ُ‬ ‫گذشـت نه سـال ایـن مهـم در ایـن دوره‬ ‫اتفـاق افتـاد کـه فقـط در یـک جملـه یـک‬ ‫روز بیـان و خاتمـه یافـت و گویـا هیـچ‬ ‫اتفاقـی نیفتـاده اسـت»‪ .‬محمـد شـریفی‬ ‫مقـدم درادامـه یـاداور شـد‪« :‬تخریـب‬ ‫پـادگان ‪ ۰۷‬یکـی از ارزوهـای دیرینـه مـردم‬ ‫شـهر خرم ابـاد بـود‪ ،‬همچنیـن تخریـب‬ ‫دیـوار نبـش ا گاهـی اسـتان کـه سـه‬ ‫دوره پیگیـر ایـن تخریـب بودنـد تـا اینکـه‬ ‫ً‬ ‫در دوره پنجـم رخ داد؛ تقریبـا ‪ ۱۸‬برابـر‬ ‫هفت سال گذشـته کارهـای عمرانـی در‬ ‫شـهر خرم ابـاد انجـام شـده کـه بیشـترین‬ ‫امـار پروژه هـای عمرانـی نسـبت بـه‬ ‫هفت سال گذشـته اسـت و انتظار داشـتیم‬ ‫همـکاران مـا در روابط عمومی هـا بـه‬ ‫ایـن کارهـا بپردازنـد ولـی گویـا هیـچ اتفـاق‬ ‫عمرانـی در شـهر رخ نـداده»‪ .‬شـهردار مرکـز‬ ‫اسـتان‪ ،‬در خاتمـه بیـان داشـت‪« :‬تهاتـر‬ ‫بنـد واو یکـی از اقدامـات خوب و ارزشـمند‬ ‫حـوزه اداری‪-‬مالـی بـود کـه بـا ایـن تهاتـر‬ ‫بالغ بـر ‪۹۰‬میلیاردتومـان از بدهی هـای‬ ‫شـهرداری تسـویه شـد؛ تاجایی کـه‬ ‫‪۴۵‬میلیاردتومـان از بدهـی زیرگـذر شـهید‬ ‫مـرادی در بلـوار بهارسـتان از همیـن بنـد‬ ‫واو تسـویه شـد کـه دراین راسـتا تقدیـر و‬ ‫تشـکری از زحمـات گرمـه ای؛ معاونـت‬ ‫منابـع انسـانی داریـم؛ لذا خواهـش ما این‬ ‫اسـت در مـدت باقی مانـده‪ ،‬کارهایـی کـه‬ ‫شـهرداری انجـام می دهـد تحت پوشـش‬ ‫مناسـب روابط عمومی هـا قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫تقدیر فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی از شهردار خرم اباد‬ ‫فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی لشـکر ‪۸۴‬‬ ‫پیـاده لرسـتان بـا حضـور در شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد‪ ،‬از شـهردار خرم ابـاد تجلیـل‬ ‫به عمـل اورد‪ .‬در جلسـه ای کـه به منظـور‬ ‫بحـث و تبادل نظـر در خصـوص برخـی‬ ‫همکاری هـای فی مابیـن‪ ،‬در سـالن‬ ‫جلسـات شـهرداری خرم اباد تشکیل شد‪،‬‬ ‫امیـر مـراد خوش کنـار به همـراه تنی چنـد از‬ ‫فرماندهـان و مسـولین قـرارگاه عملیاتـی‬ ‫لشـگر ‪ ۸۴‬پیـاده لرسـتان‪ ،‬در شـهرداری‬ ‫ حضـور یافتنـد‪ .‬در ابتـدای جلسـه‪،‬‬ ‫شـهردار خرم ابـاد ضمـن خیر مقـدم بـه‬ ‫امیـر خوش کنـار و همراهـان‪ ،‬مسـاعدت‬ ‫امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری؛ فرمانـده‬ ‫نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران و پیگیـری مجدانـه و دلسـوزانه‬ ‫امیـر خوش کنـار را عامـل بسـیار مهمی‬ ‫در به نتیجه رسـیدن پـروژه تخلیـه و‬ ‫جابه جایـی پـادگان ‪ ۰۷‬برشـمرد‪ .‬محمـد‬ ‫شـریفی مقدم‪ ،‬جابه جایی این پادگان را از‬ ‫ارزوهای دیرینه مردم خرم اباد دانست که‬ ‫با مسـاعدت دستگاه های مختلف دولتی‬ ‫و به ویـژه نـگاه توسـعه محور و دلسـوزانه‬ ‫امیر خوش کنار به سـرانجام نهایی نزدیک‬ ‫شـده اسـت‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‪ ،‬ارتـش‬ ‫را یـار و یـاور مـردم دانسـت کـه همـواره‬ ‫در اتفاقـات و حـوادث مهـم همچـون‬ ‫حادثـه سـیل لرسـتان بـا اخلاص و ایثـار‬ ‫در کنـار مـردم بـوده اسـت‪ .‬فرمانده قـرارگاه‬ ‫عملیاتی لشـگر ‪ ۸۴‬پیاده لرستان تالش ها‬ ‫و همکاری هـای دلسـوزانه شـهردار‬ ‫خرم ابـاد را سـتودنی توصیـف کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«مهنـدس شـریفی به صـورت شـبانه روزی‬ ‫پیگیـر رونـد تخلیـه و تخریـب پـادگان ‪۰۷‬‬ ‫بـوده و هسـتند و مـا بـه داشـتن چنیـن‬ ‫مدیـران متعهـدی بـر خـود می بالیـم»‪ .‬در‬ ‫ادامـه جلسـه‪ ،‬مهـرداد علی پنـاه‪ ،‬سـجاد‬ ‫بابایـی‪ ،‬اسـماعیل رضایـی و زهـرا نظـری؛‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد‬ ‫بـه ایـراد سـخن پرداختنـد‪ .‬امیـر مـراد‬ ‫خوش کنـار نیـز ضمـن تشـکر از شـهردار و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد در‬ ‫سـخنانی بـه تشـریح روند تخلیـه و تخریب‬ ‫اما کـن غیرتاریخـی پـادگان ‪ ۰۷‬پرداخـت و‬ ‫خواسـتار همـکاری ویـژه شـهرداری جهـت‬ ‫حمـل نخاله هـای موجـود شـد‪ .‬در پایـان‬ ‫جلسـه‪ ،‬امیـر مـراد خوش کنـار بـا اهـدای‬ ‫لـوح سـپاس و هدایایـی از طـرف امیـر‬ ‫سرتیپ کیومرث حیدری؛ فرمانده نیروی‬ ‫زمینی ارتش جمهوری اسلامی از شـهردار‬ ‫خرم ابـاد تجلیـل به عمـل اورد‪ .‬در بخشـی‬ ‫از لـوح سپاسـی کـه بـه شـهردار خرم ابـاد‬ ‫اهـداء شـد‪ ،‬امـده اسـت‪« :‬بدین وسـیله از‬ ‫تعامـل و همـکاری سـازنده بـا فرماندهـان‬ ‫و کارکنـان خـدوم نزاجـا در یگان هـای‬ ‫سـرزمینی لرسـتان که بیانگر ایمـان‪ ،‬تعهد‬ ‫و احسـاس مسـولیت سـتودنی شم اسـت‪،‬‬ ‫تشـکر و قدردانـی می نمائیـم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 17‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪353‬‬ ‫رویداد‬ ‫مرگ ساالنه ‪ 750‬هزار نفر به خاطر کار کردن طوالنی‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی و سـازمان بین المللـی کار اعلام کردنـد کـه سـاالنه ‪ 745‬هزار نفـر به خاطـر سـاعت کاری زیـاد‬ ‫جـان خـود را در جهـان از دسـت می دهنـد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ مطالعـه مشـترک از سـوی سـازمان بهداشـت جهانـی و‬ ‫سـازمان بین المللـی کار نشـان داد به خاطـر سـاعت کاری زیـاد‪ ،‬سـاالنه صدهاهزارنفـر در جهـان جـان خـود را از دسـت‬ ‫می دهند‪ .‬نتایج این تحقیق نشـان می دهد که در سـال ‪ 2016‬حدود ‪ 745‬هزارنفر به خاطر سـکته قلبی و بیماری قلبی‬ ‫ناشـی از سـاعت کاری طوالنی مـدت جـان خـود را از دسـت داده انـد کـه نسـبت بـه سـال ‪ 2000‬میلادی ‪ 29‬درصـد افزایش‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬ایـن مطالعـه می گویـد؛ در سـال ‪ ،2016‬معـادل ‪ 488‬میلیون نفـر در سراسـر جهـان درمعـرض سـاعت کاری‬ ‫طوالنی مـدت قـرار داشـته اند و ایـن بدان معناسـت کـه ان هـا در هفتـه بیـش از ‪ 55‬سـاعت کار می کردنـد‪ .‬ایـن مطالعـه می گویـد؛ به خاطـر کارکـردن بیـش از ‪ 55‬سـاعت در هفته در سـال‬ ‫‪ 398 ،2016‬هزارنفر به خاطر سـکته قلبی و ‪ 347‬هزارنفر به خاطر بیماری های قلبی جدی جان خود را از دسـت داده اند‪ .‬به طورکلی از سـال ‪ 2000‬تا سـال ‪ 2016‬میزان مرگ ومیر ناشـی‬ ‫از باالبـودن سـاعت کار به خاطـر بیماری هـای قلبـی ‪ 42‬درصـد و به خاطـر سـکته قلبـی ‪ 19‬درصـد بیشـتر شـده اسـت‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد؛ بیشـتر کسـانی که به خاطر این مسـئله جان‬ ‫خـود را از دسـت داده انـد‪ ،‬شـامل کسـانی بوده انـد کـه بیـن ‪ 60‬تـا ‪ 79‬سـال سـن داشـته اند و بیـن ‪ 45‬تـا ‪ 74‬سـالگی درمعـرض کارکـردن بیش ازحد قرار داشـته اند‪ .‬این مطالعه همچنین‬ ‫می گویـد؛ کسـانی که بیـش از ‪ 55‬سـاعت در هفتـه کار می کننـد ‪ 35‬درصـد بیشـتر درمعـرض سـکته قلبـی و ‪ 17‬درصـد بیشـتر درمعرض بیماری های قلبـی قرار می گیرند‪ .‬دبیر کل سـازمان‬ ‫بهداشـت جهانی می گوید‪« :‬شـیوع ویروس کرونا الگوی کارکردن را در سراسـر جهان تغییر داده و حاال دورکاری به یک الگوی پذیرفته شـده در جهان تبدیل شـده اسـت‪ .‬هیچ شـغلی‬ ‫ارزش سـکته قلبـی و یـا ابتلا بـه بیمـاری قلبـی را نـدارد و دولت هـا‪ ،‬کارفرماهـا و کارگـران بایـد بـا هـم توافـق کننـد تـا از قلب کارگـران محافظت کنند»‪.‬‬ ‫ سال تاریخی یک دولت‬ ‫هشت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دراین روزهـای انتخاباتـی‪ ،‬تلاش طیـف مخالـف دولـت بـرای‬ ‫کسـب منافـع جناحـی بـه جایـی رسـیده کـه رویکردشـان‬ ‫هم صدا با جریان های برانداز در خار ج ازکشور شده و به راحتی‬ ‫بـه تخریـب دسـتاوردهای دولـت کنونـی و درواقـع مجموعـه‬ ‫نظـام می پردازنـد و هیـچ توجهـی بـه پیامدهـای رفتارهـای‬ ‫خـود ندارنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ علـی ربیعـی (سـخنگوی دولـت)‬ ‫چندی پیـش در نشسـت هفتگـی بـا خبرنـگاران نکات مهمی‬ ‫دربـاره برخـی نقدهـا و اظهارنظرهـا مطـرح کـرد کـه قابل تامـل‬ ‫تهـا بخشـی از تاریـخ ایـن انقلاب‬ ‫اسـت؛ او گفـت‪« :‬همـه دول ‬ ‫هستند و فراموش نکردیم در دوره ای افرادی برای جلب رای‪،‬‬ ‫تهـای پس ازانقلاب‬ ‫تهـا و دسـتاوردهای دول ‬ ‫تمامـی دول ‬ ‫را تخریـب کردنـد و امـروز بـه تمـام دسـتاوردهای نظـام طعنـه‬ ‫می زننـد»‪ .‬او همچنین بااشـاره به فشـار بـر مـردم و زندگی ان ها‬ ‫نکته مهم دیگری را یاداور شد که پیش ازاین رئیس جمهوری‬ ‫هـم بـه ان اشـاره کـرده بـود‪« :‬رسـانه های برانـداز نظـام از خـارج‬ ‫علیـه کلیـت نظـام و مخالفـان دولـت در داخـل علیـه دولـت‬ ‫به نحوی در این صحبت ها به هم می رسیدند»‪ .‬برای بسط و‬ ‫شرح این سخنان نیازمند مروری گذرا به تاریخ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫این کشـور هسـتیم که بسـیار درس اموز اسـت؛ حکایت دولت‬ ‫تدبیـر و امیـد از سـال ‪ ۹۲‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬از جهاتـی بسـیارخاص و‬ ‫مسـابقه اسـت؛ دولتی که با پشـتوانه ارای مردمی سـرکار امد‬ ‫ک ‬ ‫و درمواجه هبـا معضلات و خراب ههـای به جامانـده از مدیریـت‬ ‫قبلی و نیز تحریم بی سابقه غرب‪ ،‬کنش های خاصی را برگزید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در چهارسـال نخسـت‪ ،‬تلاش دولـت مصـروف‬ ‫به سرانجام رسـاندن مذا کـرات برجامـی و هم زمـان تمشـیت‬ ‫امـور بـا خزانـه خالـی بود؛ دولـت دهم نه تنها اندوختـه ای برای‬ ‫سـال های بعـد باقـی نگـذارده بـود‪ ،‬بلکـه بـا هزینه تراشـی های‬ ‫هنگفت از یارانه نقدی و پول پاشی تا انحالل سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه سازی‪ ،‬اوضاع مدیریتی را گرفتار اشفتگی بی مانندی‬ ‫کـرده بـود‪ .‬ازسـوی دیگر بـا کاغذپاره خوانـدن قطعنام ههـای‬ ‫سـازمان ملل‪ ،‬کشـور را ذیل فصل ‪ 7‬منشـور سـازمان ملل برد‬ ‫و هر ان ممکن بود شاهد تجاوز نظامی دشمنان قسم خورده‬ ‫مردم ایران باشیم؛ دراین شرایط دولت روحانی با تدوین یک‬ ‫اسـتراتژی چندوجهـی‪ ،‬خـود را بـرای همـاوردی در دو جبهـه‬ ‫داخلـی و خارجـی امـاده کـرد و نتیجه ان پیروزی شـگفت انگیز‬ ‫در صحنه جهان در مذا کره با ‪ ۶‬قدرت جهانی و حصول توافق‬ ‫مهـم برجام بـود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در صحنه داخلی نیز ا گرچه با بحران هایی همچون حمله‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫به سفارت عربستان‪ ،‬کارشکنی های اقلیت تندرو و‪ ...‬مواجه‬ ‫خهـای اقتصـاد‬ ‫بـود‪ ،‬تاحدامـکان توانسـت یک باردیگـر چر ‬ ‫کشور را همراه با چرخیدن سانتریفیوژها به حرکت دراورد و اثار‬ ‫مبارکی در عرصه اجتماعی و اقتصادی موجب شود‪ .‬با وجود‬ ‫همه کارشکنی هایتندروهاوهجمهسنگینرسانه ایان ها‪،‬‬ ‫تـورم یک رقمـی و گرانـی افسارگسـیخته مهـار شـد و امیدهـای‬ ‫زیادی در دل میلیون ها ایرانی جوانه زد‪ .‬دراین عرصه باکمال‬ ‫شگفتی‪ ،‬برخی رسانه های داخلی تالشی گسترده را هم راستا‬ ‫بـا رسـانه های معانـد و برانـداز اغاز کردند و به نقل از سـخنگوی‬ ‫دولـت‪« ،‬به هم رسـیدند»‪.‬‬ ‫‪ .۳‬چهارسـال‪ ۹۲‬تـا‪ ۹۶‬بـه هـر دشـواری سـپری شـد و نوبـت بـه‬ ‫شهـای مهمـی از اقشـار‬ ‫قضـاوت و گزینـش ملـت رسـید؛ بخ ‬ ‫مختلـف مـردم کـه در دوره نخسـت یـا در انتخابـات شـرکت‬ ‫نکـرده بودنـد یـا بـه گزینـه ای غیـر از روحانـی رای داده بودنـد‪،‬‬ ‫نبـار بـا‬ ‫بـا درک شـرایط حسـاس و تاریخـی‪ ،‬متحـد شـدند و ای ‬ ‫گتـری به انتخـاب ‪۴‬‬ ‫‪ ۲۴‬میلیـون رای‪ ،‬مهـر تائیـد دوبـاره و پررن ‬ ‫سال پیش خود زدند و حماسه بزرگی افریدند؛ چهارسال دوم‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد هم زمـان شـد بـا دو رویـداد مهـم داخلـی و‬ ‫بین المللی‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هنـوز چندماهـی از اغازبـه کار دولـت دوازدهـم نگذشـته بـود‬ ‫کـه در عرصـه داخلی‪ ،‬دسـت های پشـت پرده‪ ،‬شـروع اعتراضی‬ ‫به ظاهر مردمی را در مشهد زدند و غافل از عواقب سنگین ان‪،‬‬ ‫یمـاه ‪ ۹۶‬را موجـب شـدند؛ در عرصـه‬ ‫رویدادهـای تاسـف بار د ‬ ‫خارجـی دولـت نامتعـادل ترامـپ بر سـر کار امد و با یک اشـتباه‬ ‫محاسباتی بزرگ‪ ،‬مدعی فروپاشی نظام جمهوری اسالمی در‬ ‫اندک زمانـی پـس از خـروج از برجام شـد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دولـت ترامـپ بـا تدویـن یـک برنامـه شـیطانی‪ ،‬کارزار‬ ‫گسـترده فشـار حدا کثـری و تحریـم اقتصـادی را بنیـان نهـاد و‬ ‫به تعبیر رئیس جمهوری «جنگ و تروریسم اقتصادی» شکل‬ ‫گرفـت؛ به اعتـراف دوسـت و دشـمن‪ ،‬دولـت دوازدهـم تحـت‬ ‫مهـای امریـکا علیـه‬ ‫یسـابقه ترین تحری ‬ ‫شـدیدترین و البتـه‪ ،‬ب ‬ ‫یـک کشـور قـرار گرفـت و در ادامـه‪ ،‬گرفتـار همه گیـری ویـروس‬ ‫منحـوس کرونـا شـد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دراین گیرودار‪ ،‬هرچه در صحنه جهانی فشار و مضیقه بود‪،‬‬ ‫یهـای‬ ‫دولـت بـا تدبیـر و دیپلماسـی دقیـق وارد شـد و پیروز ‬ ‫مهمـی در دادگا ههـای جهـان و شـورای امنیـت کسـب کـرد؛‬ ‫یسـابقه‪ ،‬حتـی ازسـوی هم پیمانانـش‬ ‫امریـکا در شـرایطی ب ‬ ‫حمایـت نشـد و بارهـا در مجامـع جهانـی شکسـت خـورد؛ امـا‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد هم زمان با جبهه داخلی توانمنـدی روبرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ه رچـه دولـت تلاش کـرد اثـار و پیامدهـای دشـمنی های‬ ‫امریـکا و ایـادی منطقـه ای و رژیـم صهیونیسـتی را خنثـی‬ ‫گتـر کـرده و در‬ ‫یـا کم اثـر کنـد‪ ،‬مخالفـان داخلـی عرصـه را تن ‬ ‫تالشـی هم راسـتا بـا صهیونیسـت ها و گـروه کاخ سـفید‪ ،‬بـه‬ ‫دسـتاوردهای جهانـی دولـت می تاختنـد و به تعبیـر روحانـی‪،‬‬ ‫دشـمنان خارجـی را تبرئـه می کردنـد؛ ایـن طیـف افراطـی‬ ‫هرانچه دشواری و گرفتاری بود‪ ،‬به دولت نسبت داده و بدون‬ ‫ً‬ ‫اشـاره بـه فاکتـور تحریـم و کرونـا‪ ،‬دائمـا دولت را بـه بی تدبیری‪،‬‬ ‫بی عملـی‪ ،‬بی تجربگـی‪ ،‬بی برنامگی‪ ،‬بی عالقگـی‪ ،‬بی خیالی و‬ ‫بی فکـری متهـم می کردنـد!‬ ‫‪ .۸‬کار بـه جایـی رسـید کـه سـخنان مخالفـان دولـت‪ ،‬از دایـره‬ ‫نقـد و اعتـراض فراتـر رفـت و بـه وادی اتهـام و دشـنام رسـید؛‬ ‫اصولگرایـان کـه ا کنـون ا کثریـت مجلـس را نیـز دراختیـار دارند‪،‬‬ ‫درشت گویی و زشت گویی را به صحن علنی مجلس کشاندند‬ ‫و ا گـر نبـود عتـاب تنـد رهبـری‪ ،‬معلـوم نبـود دامنـه هتـک و‬ ‫تخریـب و تهمـت بـه کجـا می رسـید؛ این درحالی بو دکـه دولـت‬ ‫یسـت؛ نـه نیـروی‬ ‫مسـتقر‪ ،‬بخشـی از نظـام جمهـوری اسالم ‬ ‫اپوزیسـیون داخلـی!‬ ‫تهـا بخشـی از تاریـخ‬ ‫‪ .۹‬به تعبیـر سـخنگوی دولـت‪ ،‬همـه دول ‬ ‫نهـا پـای نظـام جمهـوری‬ ‫انقلاب هسـتند و خـوب و بـد ا ‬ ‫نکـه تلاش دارنـد به هرنحوی‬ ‫اسلامی نوشـته خواهـد شـد؛ انا ‬ ‫دولت را ناکارامد نشان دهند و ازاین رهگذر برای منافع حقیر‬ ‫جناحی خود‪ ،‬توشه ای برگیرند‪ ،‬حواسشان نیست در گستره‬ ‫چنددهـه انقلاب‪ ،‬هیـچ دولتـی منفـرد و مجـزا از چارچـوب‬ ‫یشـود؛ ا کنـون ا گـر‬ ‫نظـام سیاسـی‪ ،‬سـنجیده و ارزیابـی نم ‬ ‫هرگونـه دسـتاوردی در ‪ ۴۲‬سال گذشـته حاصـل شـده اسـت‪،‬‬ ‫یـا هـر نامدیریتـی شـکل گرفته‪ ،‬کسـی به تاریـخ و جنـاح حاکم‬ ‫بـر یـک دوره تاریخـی خـاص توجـه نکـرده و همـه ب هپـای نظـام‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جمهـوری اسلامی نوشـته م ‬ ‫‪ .۱۰‬دولت تدبیر و امید نیز بار سـنگین اداره کشـور را در شـرایط‬ ‫یگـذارد و‬ ‫دشـوار تحریـم و کرونـا‪ ،‬چندهفته دیگـر بـه زمیـن م ‬ ‫نکـه در‬ ‫سـنگینی ان بـر دوش دولـت سـیزدهم خواهـد بـود؛ انا ‬ ‫این ‪ ۸‬سـال تا توانسـتند علیه دولت قانونی کشـور‪ ،‬دوختند و‬ ‫تاختند‪ ،‬باید پاسـخگوی تاریخ و مردمی باشـند که ب هسـختی‬ ‫روزگار گذراندنـد و هرگـز روزگار سـخت تحریـم و کرونـا را فرامـوش‬ ‫نخواهنـد کرد‪.‬‬ ‫هزینه زیبایی در چهار گوشه جهان‬ ‫یکـی از معتبرتریـن منابـع در رصد بازار لوازم ارایشـی که با مقایسـه قیمـت هزاران محصول‬ ‫متنـوع از برندهـای معـروف در فروشـگاه های مختلـف‪ ،‬امـکان خریـد بهتـر و متناسـب بـا‬ ‫بودجـه افـراد را در گسـتره ای جهانـی فراهـم سـاخته‪ Cosmetify ،‬اسـت‪ .‬کارشناسـان‬ ‫این مجموعـه مدعـی هسـتند کـه به طورمیانگیـن‪ ،‬مراجعین به این سـایت‪ ،‬تـا ‪38‬درصد‬ ‫خریـد این اقلام صرفه جویـی خواهنـد کـرد؛ ازایـن رو‪ ،‬انالیـز قیمت هـا و‬ ‫در هزینه هـای‬ ‫ِ‬ ‫به روزرسـانی سـریع و دقیـق ان هـا بـرای ایـن مرجـع‪ ،‬بسـیارمهم اسـت‪ .‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫گردانندگان این سـایت‪ ،‬هرازگاهی دسـت به ارائه گزارشـی درمورد محل عرضه گران ترین‬ ‫و ارزان تریـن محصـوالت می زننـد‪ .‬در اخریـن نسـخه به روزشـده گـزارش ایـن سـایت که در‬ ‫اخرین ماه سـال ‪ 2020‬منتشـر شـده؛ پنج محصول نمادین از برندهای مطرح که توسـط‬ ‫متخصصـان زیبایـی انتخـاب شـده اند‪ ،‬به عنـوان «شـاخص» درنظـر گرفتـ ه شـده اند؛ و بـا‬ ‫بررسـی قیمـت ان هـا در شناخته شـده ترین مرا کـز فـروش انالیـن و حضـوری در ‪ 50‬کشـور‪،‬‬ ‫نمایـه ای از هزینـه «زیبایـی» در سـطح جهانـی به دسـت امـده اسـت‪ .‬ایـن محصـوالت‬ ‫عبارت انـد از عطـر ‪ No 5‬از برنـد ‪Chanel‬؛ رژ لـب مـات از برنـد ‪MAC Cosmetics‬؛ کرم پـودر‬ ‫ضدافتـاب از برنـد ‪Estée Lauder‬؛ ژل ابـروی ضـداب‬ ‫دوکاره بـا پوشـش بـاال و حـاوی ِ‬ ‫از برنـد ‪Anastasia Beverly Hills‬؛ و فوندیشـن ‪ SHEER GLOW‬از برنـد ‪.NARS‬‬ ‫طبـق براوردهـای این مجموعـه؛ مرا کـز فـروش لوازم ارایشـی در «کانـادا»‪« ،‬ترکیـه»‪« ،‬ایاالت‬ ‫مالزی‬ ‫امریکا و مکزیک‬ ‫کانادا‬ ‫ترکیه‬ ‫کانادا‬ ‫چین‬ ‫هلند‬ ‫تایوان‬ ‫تایلند‬ ‫چین‬ ‫ارزان ترین ها‬ ‫گران ترین ها‬ ‫متحده»‪« ،‬مکزیک» و «مالزی» این محصوالت را نسـبت به سـایر کشـورها ارزان تر عرضه‬ ‫می کننـد؛ ازان سـو‪ ،‬در «چیـن»‪« ،‬تایلنـد»‪« ،‬تایـوان» و «هلنـد»‪ ،‬همیـن محصـوالت بـا‬ ‫باالتریـن قیمـت نسـبت بـه سـایر کشـورهای جهـان ب هفـروش می رسـند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چند راهکار‬ ‫برای کاهش اسیب های طالق بر کودکان‬ ‫«طلاق» تمـام اعضـای خانـواده را دچـار اسـترس می کند‪،‬‬ ‫ولـی بـرای فرزنـدان نا گوارتر اسـت‪ .‬تاثیر مسـتقیم طالق بر‬ ‫فرزنـدان تولیـد عواطـف ازاردهنـده ماننـد تـرس‪ ،‬خشـم‪،‬‬ ‫گیج شـدن و بهت زدگـی را به همـراه دارد‪ .‬تاثیـر طلاق‬ ‫بـر فرزنـدان بـه عواملـی ازقبیـل سـن و جنـس کـودک‬ ‫(نوجوانـان و پسـران بیشـترین اسـیب را وارد می کنـد)‪،‬‬ ‫متغیرهای دیگری ازقبیل شـرایط خانوادگی یا تحصیلی‪،‬‬ ‫میـزان درگیـری کـودک در دعـوای بیـن والدیـن‪ ،‬کیفیـت‬ ‫رابطـه بـا خواهـر و بـرادران‪ ،‬خلق وخـوی والدیـن و شـدت‬ ‫دعواهـای بیـن والدیـن قبـل و بعـد از طلاق قـرار دارد‪.‬‬ ‫شـکی نیسـت کـه طلاق بـر کـودکان تاثیـرات مخربـی‬ ‫می گـذارد امـا رفتـار شـما و همسـرتان قبـل و بعـد و در‬ ‫جریـان طلاق می توانـد ایـن اثـرات منفـی را هـم در زمـان‬ ‫حـال و هـم در اینـده فرزندانتـان کاهـش دهـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ محمـد احسـان تقـی زاده‬ ‫(روانشـناس) دررابطه بـا کاهـش اسـیب های طلاق بـر‬ ‫فرزنـدان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬خانـواده اسـاس جامعـه اسـت و‬ ‫حرکـت ان می توانـد شـیطان سـاز یـا انسان سـاز باشـد و‬ ‫خانـواده کوچک تریـن نهـاد اجتماعـی جامعـه بـوده‪ ،‬ولـی‬ ‫ازنظـر کیفیـت بزرگ تریـن نهـاد کیفـی جامعـه محسـوب‬ ‫می شـود و هیـچ انسـانی توصیـه بـه طلاق نمی کنـد مگـر‬ ‫وقتی کـه دیگـر امـکان سـازش وجـود نـدارد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«وقتـی طلاق اتفـاق می افتـد‪ ،‬اسـیب های واردشـده‬ ‫ازلحـاظ (عاطفـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬شـناختی‪ ،‬تحصیلـی و‬ ‫شـغلی) بـه فرزنـدان در سـال های اول بیشـتر و حیطـه‬ ‫گسـترده ای از ان را دربرمی گیـرد‪ .‬ایـن اسـیب ها می توانـد‬ ‫باعـث افسـردگی‪ ،‬بی انگیزگـی و شـدت گرفتن هیجانـات‬ ‫منفـی در فرزنـدان شـود‪ .‬البتـه همیشـه این طـور نبـوده‬ ‫اسـت کـه فرزنـدان طلاق دچـار این اسـیب ها شـوند‪ ،‬ولی‬ ‫ً‬ ‫وجـه مشـترک عاطفـی زوجیـن بچه هـا هسـتند‪ ،‬خصوصا‬ ‫گـروه سـنی زیر ‪12‬سـال کـه بایـد توجـه بیشـتری بـه ان هـا‬ ‫کـرد زیـرا کـودکان خـود را عامـل ایـن اتفـاق دانسـته و دچار‬ ‫عـذاب وجـدان می شـوند»‪ .‬ایـن روانشـناس ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ایـام نوجوانـی دوران شـاخص ترین ویژگـی یـک فـرد بالـغ‬ ‫اسـت کـه ایـن خصوصیـات در فرزنـدان طلاق ب هشـکل‬ ‫خشـم نشـان داده می شـود و ازلحاظ روان شناختی زمان‬ ‫فشـار طوفان هـای زندگی اسـت یعنی (تغییـرات هورمونی‬ ‫در جسـم و روح و ‪ )...‬کـه در صـوت توجه نشـدن بـه ان‬ ‫بحران هـای خـاص خـود را در پـی دارد»‪ .‬تقـی زاده تصریح‬ ‫کرد‪« :‬بچه های طالق کاهش میزان حمایتگری از جانب‬ ‫خانواده را ازلحاظ عاطفی و مالی گاهی احساس می کنند‬ ‫و نقل مـکان بـه محیطی دیگر مانند (رفتن نـزد پدربزرگ و‬ ‫مادربـزرگ‪ ،‬عمـه‪ ،‬خالـه و ‪ )...‬و دخالـت اطرافیـان سـبب‬ ‫ایجـاد فشـار روحـی در فرزنـدان می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫ازدواج مجدد والدین بیان کرد‪« :‬رفتار نامناسـب ناپدری‬ ‫یـا نامـادری بـا فرزنـد می توانـد موجـب ناسـازگاری بچـه‬ ‫بـا والـد خـود شـود و سلامت فکـری و اخالقـی فرزنـد بـا‬ ‫مـرور خاطـرات تلـخ گذشـته و بیـان انچـه میـان والدینـش‬ ‫اتفـاق افتـاده می توانـد خطرسـاز بـوده و سـبب انحرافـات‬ ‫اخالقـی به دلیـل ازدسـت دادن پشـتوانه های عاطفـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬عملکـرد ضعیـف در تحصیـل و ‪ ...‬شـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬درصـورت جدایـی در وهلـه اول بایـد یـک‬ ‫رفتـار تـوام بـا انسـانیت و صلح امیـز را بـا همسـر سـابق خود‬ ‫داشـته باشـیم چرا کـه ایـن برخـورد موجـب قطـع تنش هـا‬ ‫می شـود همچنیـن ارتبـاط سـالم بـا فرزنـدان بایـد حفـظ‬ ‫شـود و ایـن رابطـه نیـز میـان بچه ها با یکدیگـر باید تقویت‬ ‫شـده چرا کـه ریشـه تمـام بیماری هـای جسـمی و روانـی‬ ‫انسـان ها مربـوط بـه اسـترس فـروان و احسـاس بی کسـی‬ ‫کـردن اسـت»‪ .‬تقـی زاده گفت‪« :‬مـادران باید بـه رفتار های‬ ‫ً‬ ‫خـود توجه بیشـتری داشـته باشـند چرا که بچه هـا عمدتا‬ ‫گرایـش بـه مـادران دارنـد و بدگویـی نسـبت بـه همسـر‬ ‫خـود کنـار فرزنـدان و اسـتفاده انـان به عنـوان خبـراور و‬ ‫گروگان کشـی عاطفـی تبعـات اسـیب زایی را به همـراه دارد‬ ‫همچنیـن فرزنـدان بایـد از سرنوشـت والدیـن خـود عبرت‬ ‫گرفتـه و در انتخـاب همسـر دقـت الزم را داشـته باشـند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫کودتای ‪۵۳‬‬ ‫افتراق‬ ‫مستندی به کارگردانی تقی امیرانی؛ روایتی از کودتای ‪ ۲۸‬مرداد که تا کنون‬ ‫بـر پـرده سـینما دیـده نشـده و محصـول ‪10‬سـال کاویـدن اسـناد محرمانـه و‬ ‫پیگیـری مصرانـه شـواهد بـرای درک جزئیـات حیرت انگیز این رویـداد بزرگ‬ ‫تاریـخ ایـران اسـت‪ .‬کارگـردان کـه سـا کن انگلیـس اسـت؛ همـراه والتـر مـرچ‪،‬‬ ‫نظیـر «اینـک اخرالزمـان‪ ،‬مکالمـه و بیمـار انگلیسـی»؛ در‬ ‫تدوینگـر اثـاری‬ ‫ِ‬ ‫تحقیقاتشـان بـه ایـن اسـناد دسـت یافتند‪.‬‬ ‫پرداختـی بـه منشـا تفـاوت جهان بینـی انسـان ها بـا بهـره از تعریف یونـگ از‬ ‫روانشناسـی تحلیلـی ‪...‬؛ مهـران اتـش زای‪ ،‬علیرضـا دهنـوی‪ ،‬فاطمـه دیبا‪،‬‬ ‫پـدرام ازمـوده‪ ،‬فاطمـه یونسـی‪ ،‬محمدرضـا حسـنی‪ ،‬فاطمـه جعفرخـواه و‬ ‫ن تئاتـر اثـر کریسـتوفر دورنـگ و ُتـر الگزانـدر والنـزا‬ ‫وحیـد همـراز ؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫و کارگردانـی محمـد اسـماعیلی هسـتند کـه تـا ‪ 30‬خرداد مـاه سـاعت ‪17:30‬‬ ‫(‪70‬دقیقـه) در «دیـوار چهـارم» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫جاده بهشت‬ ‫ان سوی مرزها‬ ‫کتابـی به قلـم مجیـد پورولـی کلشـتری کـه انتشـارات «کتـاب جمکـران» در‬ ‫‪234‬صفحـه و قیمـت ‪34‬هزار تومان منتشـر کرده اسـت‪ .‬پورولی کلشـتری؛‬ ‫در سـال ‪ 1354‬متولـد شـده و داسـتان ها و رمان هایـش بـا مفاهیم و معارف‬ ‫دینـی گـره خـورده اسـت‪ .‬این کتاب‪ ،‬روایتگر زوجی سـت که مشـکلی بزرگ‪،‬‬ ‫گریبان گیـر زندگی شـان شـده و ان هـا بـرای حـل مشکلشـان به دنبـال هـر‬ ‫مستمسـکی می گردنـد؛ حتـی توسـل بـه مدعـی دروغین!‬ ‫البـوم موسـیقی متـن سـریال «تالطـم» به اهنگسـازی دانیال شـهرتی کـه در‬ ‫قالـب ‪10‬قطعـه منتشـر شـده اسـت‪ .‬او دربـاره این اثر گفـت‪« :‬مـن و کارگردان‬ ‫سـریال سـعی کردیـم بـرای ان موسـیقی ای بسـازیم کـه دارای شـخصیت‬ ‫باشـد تـا منحصر ب هفـرد و دور از تکـرار به گـوش برسـد‪ .‬تیتـراژ ابتدایـی کار‪،‬‬ ‫موسـیقی بـی کالم اسـت و گویـای فضـای داسـتان و صحنه هـای پر تالطـم و‬ ‫در عین حـال احساسـى ان بـود»‪.‬‬ ‫انگاره ها‬ ‫تحصیلدار‬ ‫بیژنالهی‬ ‫به تصویر درختی‬ ‫که در حوض‬ ‫زیر یخ زندانی ست‪،‬‬ ‫چه بگویم؟‬ ‫من تنها سقف مطمئنم را‬ ‫پنداشته بودم خورشید است‬ ‫که چتر سرگیجه هام را‬ ‫ همچنان که فرو نشستن فواره ها‬‫از ارتفاع گیج پیشانی ام می کاهد ‪-‬‬ ‫در حریق باز می کند؛‬ ‫اما بر خورشید هم‬ ‫برف نشست‪.‬‬ ‫چه بگویم به اوای دور شدن کشتی ها‬ ‫که کاالشان جز اب نیست‬ ‫ ابی که می خواست باران باشد ‪-‬‬‫و بادبان هاشان را‬ ‫خدای تمام خداحافظی ها‬ ‫با کبوتران از شانه ی خود رم داده‬ ‫انفـرادی نقاشـی های حمیـد هادی نـژاد کـه تـا ‪ 25‬خردادمـاه‬ ‫نمایشـگاه‬ ‫ِ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬بلـوار‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪20:30‬‬ ‫تـا‬ ‫‪11:30‬‬ ‫سـاعات‬ ‫بیـن‬ ‫ سـنتر»‬ ‫ت‬ ‫«ار‬ ‫در گالـری‬ ‫ِ‬ ‫اندرزگـو‪ ،‬سـلیمی شـمالی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۱۴۵‬بـاغ انجمن خوشنویسـان برپاسـت‪.‬‬ ‫در بیانیـه ان امـده‪« :‬مقابـل کادر سـفید زمـان می ایسـتد؛ و مـکان در مسـیر‬ ‫ارام و پرشـتاب ذهن شـروع به ذوب شـدن می کند‪ .‬فقط من هسـتم با کادر‬ ‫شو خیـال»‪.‬‬ ‫سـفید و اواری از نق ‬ ‫امـروزه با توج هبـه اهمیـت زمـان و همچنیـن وجـود خطـرات و مشـکالت‬ ‫جـاده ای و وجـود بیماری هـای جدیـد‪ ،‬مـردم دنبـال ایـن هسـتند تـا امـور‬ ‫یسـت‬ ‫خـود را برون سـپاری کننـد‪ .‬دغدغـه خیلـی از مـردم‪ ،‬نیـاز به سیستم ‬ ‫کـه بتوانـد کارهـای اداری و تحصیلـداری را برایشـان در زمـان کمتـر انجـام‬ ‫دهـد‪ .‬ایـن اپ بـرای همیـن طراحـی و ارائـه شـده اسـت و در تمـام کشـور‬ ‫کاربـرد دارد‪.‬‬ ‫مهناز یزدانی‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 367

هفته نامه سرافرازان 367

شماره : 367
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه سرافرازان 366

هفته نامه سرافرازان 366

شماره : 366
تاریخ : 1400/06/22
هفته نامه سرافرازان 365

هفته نامه سرافرازان 365

شماره : 365
تاریخ : 1400/06/15
هفته نامه سرافرازان 364

هفته نامه سرافرازان 364

شماره : 364
تاریخ : 1400/06/08
هفته نامه سرافرازان 363

هفته نامه سرافرازان 363

شماره : 363
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه سرافرازان 362

هفته نامه سرافرازان 362

شماره : 362
تاریخ : 1400/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!