هفته نامه سرافرازان شماره 352 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 352

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 352

هفته نامه سرافرازان شماره 352

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 10‬خرداد ‪ 19/1400‬شوال‪ 31/1442‬می ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /352‬تومان‬ ‫پرونده ای به مناسبت روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات‬ ‫دودی که به چشم‬ ‫زندگیمی رود!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ انگیز اقتصاد دخانیات در ایران‬ ‫امار شگفت ِ‬ ‫معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در اطالعیــه ای‪ ،‬شــعار و روزشــمار هفتــه‬ ‫بــدون دخانیــات را اعــام کــرد‪ .‬ب هگــزارش وبــدا؛ هرســاله به مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی بــدون‬ ‫دخانیــات در تار یــخ ‪ ۳۱‬مــاه مــی‪ ،‬اقدامــات هماهنــگ و گســترده ای در سراســر جهــان بــرای تنویــر افــکار‬ ‫عمومــی درخصــوص مضــرات اســتعمال دخانیــات‪ ،‬ترفندهــای صنایــع دخانــی و اهمیــت تــرک دخانیــات‬ ‫یشــود‪ .‬شــعار ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال جــاری باعنــوان «تعهــد بــرای تــرک دخانیــات»‬ ‫انجــام م ‬ ‫تهــا و اقداماتــی بــرای افزایــش ا گاهــی‬ ‫(‪ )Commit To Quit‬اعــام شــده و دراین راســتا مقــرر اســت فعالی ‬ ‫عمومــی؛ به خصــوص جوانــان‪ ،‬درخصــوص تاثیــرات مضــر مصــرف دخانیــات‪ ،‬از ســرطان تــا بیماری هــای‬ ‫تنفســی مزمــن‪ ،‬اهمیــت کاهــش و تــرک مصــرف دخانیــات و نیــز خطــرات مواجهــه بــا دود دسـت دوم و ســوم‪،‬‬ ‫تمرکــز یابــد‪ .‬توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی در برگــزاری ایــن مناســبت‪ ،‬حمایــت و تقویــت سیاسـت ها بــا‬ ‫هــدف افزایــش تقاضــای تــرک و توســعه دسترســی بــه خدمــات مشــاوره و تــرک دخانیــات در بخــش دولتــی‬ ‫و خصوصــی‪ ،‬راه انــدازی خــط ملــی تلفنــی تــرک دخانیــات‪ ،‬ایجــاد محیط هــای حامــی عــاری از دخانیــات‪،‬‬ ‫بـه این اعـداد دقـت کنیـد‪ :‬هشـت شـرکت بین المللـی در سـال گذشـته‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارددالر سـیگار فروخته اند؛ سـاالنه ‪ ۸‬میلیون نفر در سراسـر جهان براثر‬ ‫پیامدهـای مصـرف محصـوالت دخانـی می میرنـد‪ ،‬در ایران سـاالنه ‪ ۶۰‬هزارنفر‬ ‫براثر مصرف دخانیات جان خود را از دسـت می دهند؛ سـال گذشـته ایرانی ها‬ ‫‪ ۶۵‬میلیاردنخ سـیگار مصرف کرده اند؛ یعنی به ازای هر ایرانی ‪ ۷۸۳‬نخ سـیگار‬ ‫دود شـده اسـت‪ .‬البته بازار دخانیات تنها در سـیگار خالصه نمی شـود و طبق‬ ‫امارهـا‪ ،‬ایرانی هـا طـی سـال گذشـته بیـش از ‪10‬هزارتن تنبا کـوی قلیان مصرف‬ ‫یسـت کـه گفتـه‬ ‫کرده انـد‪ .‬ماحصـل این هـا‪ 30 ،‬هزارمیلیاردتومـان گـردش مال ‬ ‫می شـود بـازار دخانیـات ایـران طـی سـال گذشـته در بـراورد حداقلـی ان را‬ ‫دشـت کـرده اسـت‪ .‬این اعـداد و ارقـام تنها بخشـی از امارهای اقتصـادی حوزه‬ ‫سـیگار و دخانیـات اسـت؛ چرا کـه درکنارایـن امـار و ارقـام‪ ،‬سـاالنه به واسـطه‬ ‫پیامدهـای مصـرف دخانیـات‪ ،‬زیـان چشـمگیری هـم بـه سیسـتم بهداشـتی‬ ‫کشـور وارد می شـود‪ .‬به واسـطه ایـن زیـان و ضررهـای مـادی و معنـوی کـه‬ ‫مصـرف دخانیـات بـه جامعـه وارد می کنـد‪ ،‬در سـطح جهـان کشـورهای‬ ‫مختلـف نر خ هـای مالیاتـی سـنگینی روی مصـرف دخانیـات اعمـال کرده انـد‬ ‫متـرازان‪ ،‬درامدهـای‬ ‫کـه تاحـدودی در کاهـش مصـرف تاثیـر داشـته و امـا مه ‬ ‫ً‬ ‫چشـمگیری را عایـد دولت هـا کـرده کـه ایـن درامدهـا مسـتقیما در سیسـتم‬ ‫بهداشـتی و درمانـی و کمک هـای اجتماعـی مصـرف می شـود‪ .‬بـرای مثـال‪،‬‬ ‫در سـطح جهـان میانگیـن نـرخ مالیـات محصـوالت دخانـی حـدود ‪ 75‬درصـد‬ ‫از کل قیمـت هـر بسـته سـیگار یـا محصـول دخانـی اسـت؛ درحالـی این میـزان‬ ‫در ایـران حـدود ‪ 20‬درصـد و در کشـور همسـایه یعنـی ترکیـه بیـش از ‪ 80‬درصـد‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش اقتصادانالیـن؛ این موضـوع به قدری دارای اهمیت اسـت که‬ ‫کهــای صنعــت دخانیــات اســت‪ .‬برهمین اســاس‪ ،‬باتوجه بــه‬ ‫اطالع رســانی و افزایــش ا گاهــی از تا کتی ‬ ‫اپیدمــی کوویــد‪ ۱۹-‬و اهمیــت تــرک مــواد دخانــی به ویــژه قلیــان در ارتقــای ســامت مــردم‪ ،‬همچنیــن اجــرای‬ ‫برنامــه شــهرها و روســتاهای بــدون دخانیــات باتا کیدبــر ممنوعیــت پایــدار عرضــه قلیــان‪ ،‬شــعار ملــی امســال‬ ‫«تعهــد مــن‪ ،‬تــرک قلیــان» تعییــن و عناویــن ایــام هفتــه ملــی بــدون دخانیــات (‪ ۴‬تــا ‪ ۱۰‬خــرداد) به این شــرح‬ ‫اعــام می شــود‪ :‬بــرای سه شــنبه ‪ 4‬خــرداد شــعار «تعهــد مــن؛ تــرک قلیــان بــرای پیشــگیری از بیماری هــای‬ ‫وا گیــر و غیروا گیــر ازجملــه کوویــد‪»۱۹-‬؛ بــرای چهارشــنبه ‪ 5‬خــرداد شــعار «تــرک قلیــان بــا حمایــت جوانــان‬ ‫متعهــد»؛ پنج شــنبه ‪ ۶‬خــرداد عنــوان «تعهــد مــن؛ تــرک قلیــان بــا حمایــت خانواده هــای مســئولیت پذیر»؛‬ ‫نگــذاران و دولتمــردان»‪ ،‬شــنبه ‪ 8‬خــرداد‬ ‫جمعــه ‪ 7‬خــرداد عنــوان «تعهــد مــن؛ تــرک قلیــان بــا حمایــت قانو ‬ ‫شــعار «تعهــد مــن؛ تــرک قلیــان بــا ســازمان های مردم نهــاد»؛ یکشــنبه ‪ ۹‬خــرداد باعنــوان «تعهــد مــن؛ تــرک‬ ‫قلیــان بــا حمایــت صنایــع ســامت محور»؛ و دوشــنبه ‪ ۱۰‬خــرداد باعنــوان «تعهــد مــن؛ تــرک قلیــان بــا حمایــت‬ ‫نظــام ســامت توانمنــد» تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ا گر دولت طی سـال گذشـته با نرخ اسـتاندارد جهانی از مصرف سیگار مالیات‬ ‫می گرفـت‪ ،‬به جـای ‪ 2.5‬هزارمیلیاردتومـان درامـد مالیاتـی‪ ،‬رقـم درامد مالیاتی‬ ‫از مصـرف سـیگار بـه ‪ 9.3‬هزارمیلیاردتومـان می رسـید‪ .‬ایـن نر خ هـای پاییـن‬ ‫مالیاتی حاال موجب شـده از ‪ 18‬شـرکت بزرگ بین المللی‪ 17 ،‬شـرکت باواسـطه‬ ‫یـا بی واسـطه وارد بـازار تولیـد سـیگار و محصـوالت دخانـی ایـران شـوند‪.‬‬ ‫همچنیـن ازانجا کـه سـیگار معـاف از تحریم هـای امریـکا بـوده‪ ،‬طـی سـال های‬ ‫اخیـر سـرمایه گذاری در بخـش سـیگار و محصـوالت دخانـی رقـم قابل توجهـی‬ ‫را شـامل می شـود‪ .‬بـرای مثـال طـی سـال گذشـته از کل ‪ 855‬میلیـون دالر‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی‪ ،‬بیـش از نیمـی از ان مربـوط بـه سـرمایه گذاری در‬ ‫بخـش دخانیـات بـوده‪ .‬درنهایـت اینکـه‪ ،‬جامعـه مـا درحالـی سـاالنه چندیـن‬ ‫هزارمیلیاردتومـان بابـت پیامدهـای مصـرف سـیگار و محصـوالت دخانـی از‬ ‫بودجه هـای اجتماعـی مصـرف می کنـد کـه به جهـت نبـود نر خ هـای مالیاتـی‬ ‫مطابـق بـا اسـتاندارد جهانـی‪ ،‬سـودهای هنگفـت عایـد دالالن‪ ،‬واسـطه ها و‬ ‫قاچاقچیـان سـیگار و محصـوالت دخانـی می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طبق امارهای ارائه شـده ازسـوی وزارت صمت‪ ،‬در سـال ‪ 98‬ایرانی ها مجموعا‬ ‫‪ 65‬میلیـارد و ‪ 110‬میلیون نـخ سـیگار مصـرف کرده انـد کـه به طورمیانگیـن بـا‬ ‫لحـاظ ‪ 83‬میلیون نفـر جمعیـت‪ ،‬بـه ازای هـر ایرانـی سـرانه ‪ 784‬نـخ سـیگار‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬البتـه این عـدد فقـط بـرای مصـرف سـیگار بـوده و کل‬ ‫محصـوالت دخانـی را شـامل نمی شـود؛ زیـرا مطابـق امارهـا‪ ،‬سـاالنه ایرانی هـا‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتـن نیـز تنبا کـوی قلیـان در کشـور مصـرف می کننـد کـه درنوع خـود رقـم‬ ‫قابل توجهـی اسـت‪ .‬امارهـای وزارت صمـت همچنیـن نشـان می دهـد در‬ ‫سـال گذشـته از حـدود ‪ 65‬میلیاردنـخ سـیگار مصرف شـده در کشـور‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ 55‬میلیاردنـخ در کشـور تولیـد شـده و ‪ 10‬میلیاردنـخ ان نیز ازطریـق قاچاق وارد‬ ‫کشـور شـده اسـت‪.‬‬ ‫درخصـوص حجـم بـازار و گـردش مالـی دخانیـات گفتـه می شـود ایـن بـازار‬ ‫ازجملـه ‪ 5‬صنایـع پرسـود در دنیـا بـوده و در بسـیاری از کشـورها نیـز ازنظـر‬ ‫سـوددهی هـم رده بـا صنعـت فـوالد و پتروشیمی سـت‪ .‬دراین زمینـه براسـاس‬ ‫امارهـای منتشرشـده‪ ،‬گـردش مالـی دخانیـات در ایـران طـی سـال ‪ 1398‬در‬ ‫بـراورد حداقلـی حدود ‪ 30‬هزارمیلیاردتومان بوده اسـت‪ .‬همان طورکه درادامه‬ ‫خواهـد امـد‪ ،‬فـروش دخانیـات سـود قابل توجهـی را عایـد فعـاالن این بخـش‬ ‫می کنـد کـه بخـش عمـده ان به جهـت فعالیـت شـرکت های خارجـی در ایـران‪،‬‬ ‫عایـد انـان می شـود‪ .‬درهمین زمینـه براسـاس گزارش هـای وزارت صمـت‪،‬‬ ‫درحال حاضـر ‪ 62‬واحـد تولیـدی در حـوزه دخانیـات مشـغول فعالیت هسـتند‬ ‫کـه ازاین تعـداد‪ 23 ،‬واحـد در حـوزه تولیـد سـیگار و ‪ 39‬واحـد دیگر نیـز در حوزه‬ ‫تنبا کـو فعالیـت می کننـد‪ .‬همچنیـن از واحدهـای تولیـدی سـیگار در کشـور‪،‬‬ ‫ده هـا شـرکت خارجـی طـی سـال های اخیـر شـرکت های تابعـه خـود را در ایـران‬ ‫تاسـیس کرده انـد کـه ازان جملـه می تـوان بـه شـرکت های تابعـه بریتانیایـی‪-‬‬ ‫ امریکایـی ‪ ،BAT‬ژاپنـی ‪ JTI‬و کـره ای ‪ G&KT‬اشـاره کـرد‪ .‬درهمین زمینـه‬ ‫حسـن اذری پـور؛ عضـو کمیتـه سیاسـت گذاری کنتـرل دخانیـات در سـال‬ ‫‪ 1397‬می گویـد‪ ۱۷« :‬شـرکت از ‪ ۱۸‬شـرکت بـزرگ دخانـی دنیـا بـا ترفندهـای‬ ‫مختلـف توانسـته اند در داخـل ایـران کارخانـه خـود را راه انـدازی کننـد»‪.‬‬ ‫همچنیـن بررسـی ها نشـان می دهـد در برخـی از ایـن شـرکت ها مدیـران ارشـد‬ ‫ً‬ ‫شـرکت نیـز خارجـی هسـتند‪ .‬مثلا شـرکت «بی ای تی پـارس» کـه تولیدکننـده‬ ‫برندهـای کنـت‪ ،‬دانهیـل‪ ،‬مونتانـا و پامـال اسـت‪ ،‬بـا مدیرعاملـی «کاخابـر‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫پرونده‬ ‫بنیـدزه» فعالیـت می کنـد‪ .‬در شـرکت «کی تی انـد جـی پـارس» نیـز کـه نماینـده‬ ‫شـرکت جی تـی ژاپـن اسـت‪« ،‬بیونـگ وان یانـگ» مدیرعامـل‪ ،‬جیونـگ دا چـو‬ ‫و یوهـان چـو نیـز عضـو هیئت مدیـره ان هسـتند‪ .‬در شـرکت «اسـیان تجـارت‬ ‫اوا پـارس» هـم کـه به نمایندگـی از شـرکت ‪Yunnan Tobacco international‬‬ ‫چیـن در ایـران فعالیـت می کنـد‪« ،‬یـو لیـو» مدیرعامـل و نماینده شـرکت مذکور‬ ‫در ایـران اسـت‪ .‬حضـور خارجی هـا در ایـران ازاین منظـر قابل توجـه اسـت کـه‬ ‫تعداد شـرکت های تولیدی سـیگار در ایران در سـال ‪ 1393‬فقط هفت شـرکت‬ ‫بـا تولیـد سـاالنه ‪ 29‬میلیاردنـخ بـوده کـه این میـزان تـا سـال ‪ 95‬بـه ‪ 12‬شـرکت با‬ ‫‪45‬میلیاردنـخ سـیگار و بـه ‪ 23‬شـرکت بـا تولیـد ‪ 55‬میلیاردنـخ سـیگار در سـال‬ ‫‪ 1398‬رسـید‪ .‬این نکتـه قابل ذکـر اسـت کـه طـی مدتی که شـرکت های خارجی‬ ‫در ایـران اقـدام بـه تاسـیس شـرکت های تابعـه کرده انـد‪ ،‬میـزان قاچـاق سـیگار‬ ‫گرچـه تاحـدودی کاسـته شـده‪ ،‬امـا براسـاس انچـه درادامـه می اید حضـور این‬ ‫شـرکت ها در داخـل باتوج هبـه انـدک بـودن حجم مالیات بر سـیگار‪ ،‬به صرفه تر‬ ‫از فـروش و قاچـاق سـیگار بـه ایـران اسـت‪ .‬نیـز بررسـی ها نشـان می دهـد طـی‬ ‫سـال ‪ 855 ،98‬میلیـون دالر سـرمایه گذاری خارجـی در ایـران جـذب شـد کـه‬ ‫گفتـه می شـود حـدود بیـش از نیمـی از ان در حـوزه تولیـد دخانیـات بـود‪.‬‬ ‫گفتـه شـد کـه طبـق امارهـای رسـمی گـردش مالـی دخانیـات در ایـران سـاالنه‬ ‫حدود ‪30‬هزارمیلیاردتومان است‪ .‬همچنین طبق امارهای وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫سـاالنه حدود ‪ 60‬هزار ایرانی به واسـطه مصرف دخانیات جان خود را از دسـت‬ ‫می دهنـد‪ .‬البتـه بـه این امارها باید زیان ده ها میلیاردتومانی بخش بهداشـت‬ ‫و درمـان کشـور را نیـز اضافـه کنیـم‪ .‬نیـز معـروف اسـت دخانیـات دروازه ورود‬ ‫بـه بـازار تباه کننـده مـواد مخـدر اسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬در سـطح جهـان کشـورهای‬ ‫مختلـف اعـم از کشـورهای درحال توسـعه و توسـعه یافته‪ ،‬درراسـتای کنتـرل‬ ‫مصـرف سـیگار و مجموعـه دخانیـات مالیات هـای سـنگینی بـرای تولیـد و‬ ‫یکـه براسـاس امارهـای سـازمان همـکاری‬ ‫مصـرف ان اعمـال کرده انـد‪ ،‬به طور ‬ ‫و توسـعه اقتصادی (‪ )OECD‬و امارهای سـازمان جهانی بهداشـت میانگین‪،‬‬ ‫دخانـی دنیـا ‪ 75‬درصـد از کل قیمـت‬ ‫مالیـات بـر خرده فروشـی محصـوالت‬ ‫ِ‬ ‫ایـن محصـوالت اسـت‪ .‬همچنیـن دراین زمینـه بررسـی تطبیقـی میانگیـن‬ ‫نـرخ مالیـات از قیمـت نهایـی سـیگار در ایـران بـا ‪ 30‬کشـور توسـعه یافته نشـان‬ ‫می دهـد این میـزان درحالـی در کشـورمان حـدود ‪ 20‬درصد از کل قیمت اسـت‬ ‫کـه میانگیـن ان در ایـن ‪ 30‬کشـور موردبررسـی در حـدود ‪ 76‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫طبـق ایـن امارهـا‪ ،‬سـهم مالیـات از قیمـت نهایـی سـیگار در فنالنـد و یونـان‬ ‫بـا ‪ 84‬درصـد باالتریـن میـزان دریافـت مالیـات از سـیگار بیـن کشـورهای عضـو‬ ‫سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی (‪ )OECD‬اسـت‪ .‬پـس از ایـن دو کشـور‪،‬‬ ‫ترکیه با ‪ 82‬درصد‪ ،‬اسلونی‪ ،‬کرواسی و انگلستان هرکدام با ‪ 81‬درصد به ترتیب‬ ‫در رتبه هـای دوم تـا پنجـم ازلحـاظ باالبـودن سـهم مالیـات از قیمـت نهایـی‬ ‫سـیگار قـرار دارنـد‪ .‬در کنـار ایـران با بررسـی کشـورهایی که سـهم مالیـات از کل‬ ‫قیمـت سـیگار در ان هـا پاییـن بـوده‪ ،‬می تـوان بـه سـهم ‪ 43‬درصدی مالیـات از‬ ‫کل قیمـت سـیگار در امریـکا اشـاره کـرد‪ ،‬پس از این کشـور‪ ،‬این میـزان در کانادا‬ ‫‪ 66‬درصـد‪ ،‬در لوکزامبـورگ ‪69‬درصـد و در المـان و پرتغـال نیز ‪ 73‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫براین اسـاس نـرخ مالیـات از قیمـت خرده فروشـی محصـوالت دخانی و سـیگار‬ ‫در ایران حدود ‪ 55‬درصد از اسـتاندارد جهانی ان کمتر اسـت‪ .‬همچنین برای‬ ‫تصـور درشـتی ارقـام مالیـات بـر سـیگار‪ ،‬نگاهـی بـه امارهـا نشـان می دهـد طـی‬ ‫سـال ‪ 2019‬قیمـت یـک پا کـت ‪ 20‬عـددی سـیگار برنـد «مارلبـرو» در اسـترالیا‬ ‫‪ 20‬دالر (‪440‬هزارتومـان)‪ ،‬در نیوزیلنـد ‪ 18‬دالر (‪ 396‬هزارتومـان)‪ ،‬در ایرلنـد‬ ‫‪ 13‬دالر (‪286‬هزارتومـان) و در انگلیـس ‪ 12‬دالر (‪ 246‬هزارتومـان) بـوده اسـت‪.‬‬ ‫طبـق امارهـای سـازمان امـور مالیاتـی کشـور‪ ،‬میـزان درامـد مالیاتـی کشـور‬ ‫طـی سـال های ‪ 1397 ،1396‬و ‪ 1398‬به ترتیـب ‪ 96.3‬هزارمیلیاردتومـان‪،‬‬ ‫‪ 109.2‬هزارمیلیاردتومـان و ‪ 141.2‬هزارمیلیاردتومـان بـوده‪ .‬همچنیـن بررسـی‬ ‫دو پایـه مالیاتـی مالیـات بـر فـروش و مالیـات بـر مصـرف سـیگار در کشـور نشـان‬ ‫می دهـد این میـزان طـی سـال های ‪ 1397 ،1396‬و ‪ 1398‬به ترتیـب هـزار و‬ ‫‪ 143‬میلیاردتومـان‪ ،‬هـزار و ‪ 774‬میلیاردتومـان و دوهـزار و ‪ 489‬میلیاردتومـان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬به عبارتی دیگـر طـی سه سـال اخیر در سـال ‪ 96‬حـدود ‪ 1.2‬درصـد‬ ‫از کل مالیـات کشـور مربـوط بـه فـروش و مصـرف سـیگار بـوده‪ ،‬در سـال ‪1397‬‬ ‫این میـزان بـه ‪ 1.6‬درصـد و در سـال ‪ 1398‬نیـز این میـزان بـه ‪ 1.8‬درصـد از کل‬ ‫درامدهـای مالیاتـی ایـران رسـید‪ .‬بااین حسـاب ا گـر نـرخ مالیـات از قیمـت‬ ‫خرده فروشـی سـیگار بـه ‪ 75‬درصـد می رسـید‪ ،‬درامـد مالیاتـی دولـت در سـال‬ ‫‪ 98‬حداقـل و فقـط از سـیگار بـه بیـش از ‪ 9.3‬هزارمیلیاردتومـان می رسـید‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 2019‬از کل درامـد مالیاتـی ‪ 778‬میلیـارد و ‪ 570‬میلیون لیـر‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ 51‬میلیارد لیر یا حدود ‪ 6.5‬درصد ان مربوط به مالیات از سـیگار و محصوالت‬ ‫دخانـی (ب هجـز مشـروبات الکـی) بـوده اسـت‪ .‬بـرای فهـم درشـتی این رقـم‬ ‫یسـت تصـور کنیـم درامـد ‪51‬میلیـارد لیـری ترکیـه از دخانیـات به نـرخ‬ ‫کاف ‬ ‫حـال و بادرنظرگرفتـن نـرخ تبدیـل هـر لیـر بـه تومـان در بـازار فعلـی‪ ،‬حـدود‬ ‫‪188‬هزارمیلیاردتومـان یعنـی ‪39‬هزارمیلیاردتومـان بیشـتر از کل درامـد‬ ‫مالیاتـی ایـران در سـال ‪( 1398‬حـدود ‪ 141‬هزارمیلیاردتومـان) و ‪ 75‬برابـر درامـد‬ ‫مالیاتـی نزدیـک به ‪ 2.5‬هزارمیلیاردتومانی سـیگار درهمان سـال ‪ 1398‬اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بررسـی های امـاری نشـان می دهـد طـی سـال های ‪ 2006‬تـا ‪2019‬‬ ‫درامـد مالیاتـی دولـت ترکیـه از محصـوالت دخانـی حـدود ‪ 326‬میلیـارد لیـر یـا‬ ‫معادل ‪ 47‬میلیارددالر بوده اسـت‪ .‬دراین مدت‪ ،‬سـهم مالیات از دخانیات در‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت نیز از ‪ 5.1‬درصد در سـال ‪ 2006‬به ‪ 6.9‬درصد تا سـال‬ ‫‪ 2018‬و بـه ‪ 6.5‬درصـد در سـال ‪ 2019‬رسـید‪ .‬براین اسـاس سـهم ‪ 6.5‬درصـدی‬ ‫ً‬ ‫مالیـات دخانیـات از کل درامدهـای مالیاتـی دولـت ترکیـه دقیقا برابـر ‪ 3.6‬برابر‬ ‫نـرخ ان در ایـران اسـت‪.‬‬ ‫یتـر‪ ،‬از میـزان هزین هکـرد افـراد سـیگاری در کشـور وجـود‬ ‫گرچـه امارهـای جزئ ‬ ‫نـدارد‪ ،‬امـا طبـق امارهـای مرکـز امـار ایـران‪ ،‬طـی سـال ‪ 98‬هـر خانـوار ایرانـی‬ ‫به طورمتوسـط ‪ 304‬هـزار و ‪ 300‬تومـان بـرای دخانیـات هزینـه کـرد‪ .‬همچنیـن‬ ‫این میـزان بـرای دهـک اول (کم درامدتریـن) ‪ 153‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک دوم‬ ‫‪ 246‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک سـوم ‪292‬هزارتومـان‪ ،‬دهک چهـارم ‪336‬هزارتومان‪،‬‬ ‫دهـک پنجـم ‪305‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک ششـم ‪354‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک هفتـم‬ ‫‪355‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک هشـتم ‪340‬هزارتومـان‪ ،‬دهـک نهـم ‪ 375‬هزارتومـان‬ ‫و بـرای دهـک دهـم هـم ‪ 285‬هزارتومـان اسـت‪ .‬طبـق امـار؛ میانگیـن سـهم‬ ‫دخانیـات در سـبد خورا کـی خانوارهـای ایرانـی حـدود ‪ 2.6‬درصـد‪ ،‬این میـزان‬ ‫بـرای خانوارهـای دهک هـای اول تـا چهـارم حـدود ‪ 3.5‬درصـد‪ ،‬بـرای‬ ‫دهک هـای پنجـم تـا هفتـم نزدیـک بـه ‪ 3‬درصـد‪ ،‬بـرای دهک هـای هشـتم و‬ ‫نهـم ‪ 2.4‬درصـد و بـرای دهـک دهـم (ثروتمندتریـن) حـدود ‪ 1.3‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫گفته شـد که مالیات سـیگار در ایران درمقایسـه با کشـورهای دیگر بسیارناچیز‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا این موضـوع به این مفهـوم نیسـت کـه قیمـت سـیگار بـرای مصـرف‬ ‫ً‬ ‫داخلـی خیلـی ارزان باشـد‪ ،‬زیـرا عملا قیمت هـا افزایـش یافته انـد‪ ،‬امـا ایـن‬ ‫سـودها در فقـدان نر خ هـای مالیاتـی منطقـی‪ ،‬عایـد دالالن‪ ،‬قاچاقچیـان و‬ ‫واسـطه ها شـده اسـت‪ .‬بـرای مثـال طـی یک سـال اخیر قیمـت انـواع برندهـای‬ ‫سیگار داخلی و خارجی حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد افزایش یافته است‪ ،‬بااین حال‬ ‫باوجود اصالح نر خ های مالیات بر سـیگار و مواد دخانی در دی ماه سـال ‪،98‬‬ ‫هنـوز نـرخ مالیـات بـر سـیگار و مـواد دخانـی حـدود ‪ 20‬تـا ‪ 25‬درصـد اسـت کـه‬ ‫این میـزان ‪ 55‬درصـد از نـرخ اسـتاندارد جهانـی ان کمتـر اسـت‪ .‬گفتـه می شـود‬ ‫این موضـوع در کنـار کاهـش ارزش تومـان‪ ،‬موجـب قاچـاق معکـوس ایـن‬ ‫محصوالت شـده اسـت و دالالن و واسـطه ها در قالب های کوله بری و ‪ ...‬این‬ ‫محصـول را بـه کشـورهای منطقـه قاچـاق می کننـد‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای ارائ هشــده ازســوی وزارت‬ ‫ً‬ ‫صمــت‪ ،‬در ســال ‪ 98‬ایرانی هــا مجموعــا‬ ‫ننــخ ســیگار مصــرف‬ ‫‪ 65‬میلیــارد و ‪ 110‬میلیو ‬ ‫کرده انــد کــه به طورمیانگیــن بــا لحــاظ‬ ‫‪ 83‬میلیون نفــر جمعیــت‪ ،‬بـه ازای هــر ایرانــی‬ ‫‪7‬نــخ ســیگار را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســرانه ‪ 84‬‬ ‫نعــدد فقــط بــرای مصــرف ســیگار‬ ‫البتــه ای ‬ ‫بــوده و کل محصــوالت دخانــی را شــامل‬ ‫یشــود؛ زیــرا مطابــق امارهــا‪ ،‬ســاالنه‬ ‫نم ‬ ‫یهــا ‪ ۱۰‬هزارتــن نیــز تنبا کــوی قلیــان در‬ ‫ایران ‬ ‫کشــور مصــرف می کننــد کــه درنوع خــود رقــم‬ ‫قابل توجهــی اســت‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫چهره های معروفی که‬ ‫سیگار را ترک کردند‬ ‫معصومهسلیمی نسب‬ ‫نتایــج تحقیقــات نشــان داده حــدود ‪ 65‬درصــد ســیگاری ها‪ ،‬بــرای تــرک ان تــاش می کننــد‪ .‬دراین میــان عــده ای موفــق می شــوند و برخــی همچنــان بــه سیگارکشــیدن ادامــه می دهنــد‪ .‬چهر ههــای سرشــناس هــم مثــل خیلــی از مــردم عــادی‬ ‫نهــا همیــن رونــد را پــی می گیرنــد و بعضــی دیگــر بــه فکــر تــرک می افتنــد امــا گاهــی ان هــا هــم نمی تواننــد به ســادگی از شــر ســیگار خــاص شــوند و مبــارزه ان ها بــرای ترک‪ ،‬حتــی ســال ها ادامه پیــدا می کند‪.‬‬ ‫یشــوند‪ .‬بعضی ازا ‬ ‫معتــاد بــه ســیگار م ‬ ‫ب هگــزارش زندگــی مثبــت؛ اشــنایی بــا تعــدادی از این افــراد مشــهور و قرارگرفتــن در جریــان ترکشــان مــا را به این نتیجــه می رســاند تــرک ســیگار دراغلب مــوارد یــک مســیر خطــی و مســتقیم نیســت بلکــه یــک فراینــد و جریان زمان بر اســت‪.‬‬ ‫کاترین هایگل‪ ،‬بازیگر امریکایی‪ ،‬از سـیگار الکترونیک برای ترک اسـتفاده کرد‪ .‬او‬ ‫گفتـه‪« :‬می دانـم ایـن کار ممکـن اسـت مضحـک و خنـده دار به نظـر برسـد ولـی بـه‬ ‫من کمک می کند سـیگار واقعی نکشـم‪ .‬با سـیگار الکترونیک احسـاس می کنید‬ ‫در حال سیگارکشیدن هستید ولی نیکوتینی وجود ندارد و فقط بخار اب است‪.‬‬ ‫مـن ماه هـا ایـن کار را انجـام دادم چـون سـیگار عصاره وجـود را می مکد»‪.‬‬ ‫ووپـی گلدبـرگ‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬کمدیـن و بازیگـر برنـده اسـکار یکـی از چهره هـای‬ ‫ی اسـت کـه تالش هایـش را بـرای تـرک سـیگار در رسـانه های اجتماعـی‬ ‫مطرحـ ‬ ‫منتشـر کـرد‪ .‬ایـن بازیگـر یک انجمـن حمایتی برای توقف سیگارکشـیدن در یکی‬ ‫از شـبکه های اجتماعـی ایجـاد کـرد و هـرروز درمـورد رونـد تـرک سـیگارش مطلـب‬ ‫ً‬ ‫می نوشـت‪ .‬مثلا یک بـار نوشـت‪« :‬من به جای سیگارکشـیدن مطالعـه می کنم»‪.‬‬ ‫او سـرانجام توانسـت سـیگار را تـرک کنـد‪ .‬او در صفحـه اجتماعـی اش نوشـت‪« :‬از‬ ‫ً‬ ‫‪ 10‬نخ سیگار در هفته شروع کنید و هروقت احساس راحتی کردید کامال قطعش‬ ‫کنیـد‪ .‬ایـن کاری بـود کـه مـن انجـام دادم»‪.‬‬ ‫مـت دیمـون‪ ،‬بازیگـر مطرح هالیوود با هیپنوتیزم اعتیـادش را ترک کرد و بعد از ‪3‬‬ ‫جلسـه سـیگار را کنـار گذاشـت‪ .‬هیپنوتیز مگـر به دیمـون گفته بـود‪« :‬دلیلی که تو‬ ‫باالخـره تـرک کـردی این اسـت که متوجـه شـدی سـیگار بـا تو چـه کـرده»‪ .‬دیمون‬ ‫یبـری و می بینـی هیـچ‬ ‫در مصاحبـه ای گفـت‪« :‬یـک روز بـه عواقـب ایـن کار پـی م ‬ ‫دلیلـی بـرای ادامـه سیگارکشـیدن وجود نـدارد‪ .‬فکر می کنم این واقعیـت درمورد‬ ‫هـر اعتیـادی صـدق می کند»‪.‬‬ ‫شـارلیز تـرون‪ ،‬تهیه کننـده و بازیگـر توانمنـد اهـل افریقـای جنوبـی‪ ،‬سـال ها بـرای‬ ‫کنارگذاشـتن سـیگار تقال کرد‪ .‬او که به طورمرتب روزی ‪ 3‬پا کت سـیگار می کشـید‬ ‫باالخـره توانسـت در سـال ‪ 2011‬سـیگار را کنـار بگـذارد‪ .‬تـرون درمـورد اعتیادش به‬ ‫سـیگار گفتـه‪« :‬به شـدت معتـاد بـه سـیگار بـودم‪ ،‬فکـر می کنـم مثـل مـردم عـادی‬ ‫سـیگار نمی کشـیدم طـوری سـیگار می کشـیدم که بمیـرم»‪.‬‬ ‫جنیفـر انیسـتون‪ ،‬بازیگـر سـال های قبـل اوضـاع چندان خوبـی نداشـت چـون‬ ‫نمی توانسـت با سیگارکشـیدن خداحافظی کند‪ .‬او حاال عادت به سـیگار ندارد‪.‬‬ ‫انیسـتون اعتقاد دارد ترک سـیگارش را مدیون یوگاسـت‪ .‬او در سـال ‪ 2012‬سیگار‬ ‫را کنار گذاشـت و مقداری وزن اضافه کرد طوری که مردم فکر کردند باردار اسـت‬ ‫ولـی او نمی خواسـت بـه وضعیـت قبلی خود برگـردد درعوض به طورمرتـب ورزش‬ ‫کـرد و غذاهـای سـالم خـورد برای اینکـه بدنـش را از کافئیـن و نیکوتیـن پا ک کند‪.‬‬ ‫بـن افلـک‪ ،‬دوسـت نزدیـک مـت دیمـون‪ ،‬یادداشـت هایش را دربـاره تـرک‬ ‫سـیگار خوانـد و همـان درمانگـر دیمـون را مالقـات کـرد برای اینکـه بعدازسـال ها‬ ‫سیگارکشـیدن را تـرک کنـد‪ .‬افلـک گفتـه‪« :‬مـن تصمیـم بـه تـرک سـیگار گرفتـم‬ ‫چـون می خواسـتم بچـه دار شـوم و ایـن در درجـه اول اهمیـت بـرای مـن بـود‪،‬‬ ‫درمانگـر بـرای مـن توضیـح داد کـه نیکوتیـن یـک سـم اسـت و انچـه نا گهـان بـه‬ ‫فکـرش افتـادم این بودکـه تمام این سـال ها به طرز احمقانه ای ایـن کار را با خودم‬ ‫کـرده ام»‪.‬‬ ‫انتونـی بـوردن‪ ،‬اشـپز و مجـری امریکایی‪ 38 ،‬سـال سـیگار می کشـید ولـی از وقتی ‬ ‫او و همسرش دختری را به فرزندی پذیرفتند دیگر در اپارتمانش سیگار نکشید‪.‬‬ ‫بـوردن‪ ،‬بایـد ‪ 11‬طبقـه را پاییـن می رفـت برای اینکـه بتوانـد در فضـای بـاز سـیگار‬ ‫بکشـد‪ .‬درنهایت فکر کرد این طور سیگارکشـیدن سـخت تر از ترک سـیگار است و‬ ‫سـرانجام در سـال ‪ 2007‬سـیگار را ترک کرد‪.‬‬ ‫گوئینـت پالتـرو‪ ،‬بازیگـر نامـدار امریکایـی که امـروزه یکـی از طرفداران زندگی سـالم‬ ‫محسـوب می شـود در سـال های نوجوانـی و اولیـه جوانـی از مشـتاقان سـیگار‬ ‫بـود‪ .‬او روزی ‪ 2‬پا کـت سـیگار می کشـید و حتـی وقتـی پـدرش در سـال ‪ 2002‬براثـر‬ ‫یکـه اولیـن‬ ‫سـرطان از دنیـا رفـت‪ ،‬از سیگارکشـیدن دسـت برنداشـت؛ امـا زمان ‬ ‫دختـرش را بـاردار بـود سـیگار را بـرای همیشـه کنـار گذاشـت‪.‬‬ ‫مایـکل دا گالس‪ ،‬بازیگـر مشـهور امریکایـی‪ ،‬زمانـی طوالنـی را بـرای تـرک اعتیـاد‬ ‫بـه سـیگار اختصـاص داد‪ .‬در سـال ‪ 2011‬یـک تومـور سـرطانی در گلـوی دا گالس‬ ‫تشخیص داده شد که بیشتر به دلیل مصرف مکرر الکل و استعمال سیگار بود‪.‬‬ ‫سـیگار به طورجـدی اثـار پرتودرمانـی را ضعیـف می کـرد طوری کـه بـه او گفتـه شـد‬ ‫بایـد سـیگار را کنـار بگـذارد و سـرانجام دا گالس سـیگار را تـرک کـرد‪.‬‬ ‫ژیزلـی بینچنـی‪ ،‬سـوپر مدل برزیلـی‪ ،‬گفتـه کـه ابتـدای ورودش بـه دنیـای مـد‪،‬‬ ‫بسـیار بـه سـیگار وابسـته بـوده برای اینکـه بتوانـد الغـر بمانـد‪ .‬او در سـال ‪2003‬‬ ‫سـیگارش را تـرک و به همین دلیـل ‪ 7‬کیلـو وزن اضافـه پیـدا کـرد ولـی اعتقـاد دارد‬ ‫ارزشـش را داشـت‪ .‬او در دهـه گذشـته توانسـت شـهرت جدیـدی بـرای خـودش‬ ‫دسـت وپا کنـد‪ .‬او این روزهـا به عنـوان ملکـه زندگـی پـا ک شـناخته می شـود‪.‬‬ ‫بـارا ک اوبامـا‪ ،‬از وقتـی نوجـوان بـود سیگارکشـیدن را شـروع کـرد‪ .‬او گفتـه از‬ ‫سـال ‪ 2007‬بـا خـودش عهـد کـرده بـود سـیگار را تـرک کنـد ولـی تصدیـق کـرد‬ ‫سیگارکشـیدن او همچنـان ادامـه داشـت چـون فکـر می کـرد نیکوتیـن در‬ ‫دورشـدن از اسـترس های ریاسـت جمهوری موثـر اسـت ولـی هرگـز در حضـور‬ ‫اعضـای خانـواده اش سـیگار نمی کشـید‪ .‬سـرانجام اوبامـا در سـال ‪ 2011‬اعلام‬ ‫کـرد سـیگار را از تـرس همسـرش کنـار گذاشـته؛ بنابرایـن مطبوعـات امریـکا سـر‬ ‫همین قضیه شـوخی کردند و گفته شـد میشـل اوباما‪ ،‬سـر همسـرش برای ترک‬ ‫سـیگار دادوبیـداد کـرده‪ .‬اوبامـا در جلسـه ای بـه یکـی از حاضران گفتـه‪« :‬ادامس‬ ‫نیکوتیـن دار می جـوم و سال هاسـت سـیگار نکشـیده ام»‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫کشورهاییبابیشترینجمعیتسیگاری‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ی کـه‬ ‫جمعیتـی بیـش از ‪1.1‬میلیاردنفـر در جهـان سـیگاری هسـتند! حقیقتـ ‬ ‫‪ VeryWellmind‬در تاریـخ ‪ 15‬مـی ‪ 2018‬ان را منتشـر کـرده و درادامـه مدعـی شـده‬ ‫کـه ا گـر برهمین منـوال جلـو برویـم؛ این عـدد تـا سـال ‪ 2025‬بـه ‪1.6‬میلیاردنفـر‬ ‫درعین حـال نتایـج تحقیقـات امـاری سـازمان بهداشـت جهانـی‬ ‫خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کـه توسـط ایـن منبـع در نهـم مـارس امسـال منتشرشـده بـه مـرگ سـاالنه‬ ‫دراثـر اسـتعمال دخانیـات اشـاره دارد کـه بیـش از‬ ‫بیـش از هفت میلیون نفـر‬ ‫ًِ‬ ‫شش میلیون نفرشـان مسـتقیما مصرف کننـده سـیگار هسـتند و سـایرین‬ ‫درمعـرض دودش قـرار دارنـد‪ .‬گـزارش همیـن منبـع اورده کـه حـدود ‪80‬درصـد‬ ‫ِ‬ ‫سـیگاری های جهـان نیـز سـا کن مناطقـی بـا درامد پائین یا متوسـط هسـتند‪ .‬در‬ ‫ باربـودن عـادت کشـیدن سـیگار شـکی وجـود نـدارد و حتـی بـرای اطمینـان‬ ‫مرگ‬ ‫ِ‬ ‫بیشـتر‪ ،‬بیـن بیمـاران مبتالبه ایـدز غیرسـیگاری و بیمـاران مبتالبه ایـدز سـیگاری؛‬ ‫ازمایشـی مقایسـه ای صورت گرفت‪ .‬دراین بررسـی که نتایج ان در ‪ 26‬ا کتبر ‪2017‬‬ ‫در سایت پژوهشکده دانشگاه کپنها ک به اشترا ِک عموم گذاشته شد؛ امده که‬ ‫ُ‬ ‫ طورمتوسـط‬ ‫سـیگار به‬ ‫ِ‬ ‫ عنـوان یـک ریسـک فا کتور کشـنده به تنهایـی می توانـد به ِ‬ ‫حـدود ‪13‬سـال از عمـر احتمالـی افـراد کم کند‪ .‬حال ا گر فرد سـیگاری مبتالبه ایدز‬ ‫نیـز باشـد‪ ،‬همبسـتگی ایـن دو عامـل می توانـد کاهش عمر متوسـط را به ‪16‬سـال‬ ‫نیـز افزایـش دهـد‪ .‬درواقـع؛ سیگارکشـیدن در ترکیـب بـا سـایر عوامـل خطرسـاز‪،‬‬ ‫وقـوع مـرگ را تسـریع و احتمـال بـروز بیماری هـا را تشـدید می کنـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫همچنـان «سـیگار» یکـی از پدیده هـای رایـج در سـبک زندگـی بسـیاری ازافراد‬ ‫اسـت؛ به طوری کـه گـزارش سـوم مـای ‪ 2018‬مرکـز داد هپـردازی ‪ Statista‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه بخـش عمـده تنبا کـوی جهـان‪ ،‬در تولیـد سـیگار اسـتفاده می شـود‬ ‫و تنهـا در سـال ‪ 2014‬بیـش از ‪5.8‬تریلیون نـخ سـیگار دود شـد! گـزارش سـاالنه‬ ‫یسـت که میزان سـیگار دودشـده‬ ‫‪( Tobacco Atlas‬هشـتم مارس ‪ )2018‬نیز مدع ‬ ‫برمبنای این گزارش؛ متوسط مصرف‬ ‫در سال ‪ 2016‬بیش از ‪5.7‬تریلیون نخ بود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫باالی ‪15‬سـال‪937 ،‬نـخ اسـت‪ .‬گـزارش مجموعـه‬ ‫سـاالنه هـر ایرانـی سـیگاری ِ‬ ‫تحلیـل بازارهـای جهانـی ‪ IBISWorld‬نیـز دراین بـاره اورده اسـت کـه گردش مالی‬ ‫صنعت سـیگار در جهان‪ ،‬از مرز ‪663‬میلیارددالر گذشـته اسـت‪ 31 .‬مای هرسـال‬ ‫مصـادف بـا ‪ 10‬خردادمـاه؛ «روز جهانـی بـدون دخانیـات» اسـت که در سـال ‪1987‬‬ ‫توسـط کشـورهای عضـو ‪ WHO‬پایه گـذاری شـد‪ .‬به همین مناسـبت؛ فهرسـت‬ ‫امروز را به کشـورهایی با بیشـترین جمعیت سـیگاری اختصاص داده ایم که امار‬ ‫ ای‬ ‫ان‬ ‫ازسـوی ‪ CIA Factbook‬در ‪ 11‬ژانویـه ‪ 2018‬ارائـه شـده اسـت‪ .‬کشـور جزیـره ِ‬ ‫ِ‬ ‫«کریباتی» در اقیانوس ارام که اندکی بیش از ‪114‬هزارنفر جمعیت دارد‪ ،‬بیشترین‬ ‫درصد سـیگاری های جهان را داراسـت؛ تاجایی که گفته می شـود دوسـوم مردان‬ ‫ً‬ ‫ان سـیگار می کشـند و تقریبـا مـکان عمومـی بـا ممنوعیـت مصـرف دخانیـات‬ ‫در انجـا وجـود نـدارد! در ایـران‪ ،‬تعـداد مکان هایـی کـه مصـرف دخانیـات در ان‬ ‫ممنوع اعالم شده؛ برپایه گزارش ‪ Tobacco Atlas‬به ‪ 16‬فضای عمومی می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ پردرامدتریـن کارخانـه دخانیـات جهـان در سـال ‪ 2017‬نیـز یـک‬ ‫ عنـوان ‪ Imperial Tobacco‬بـود کـه ‪39.1‬میلیـارددالر‬ ‫تحت‬ ‫مجموعـه بریتانیایـی ِ‬ ‫ِ‬ ‫فـروش داشـت‪.‬‬ ‫‪ .1‬کریباتی (‪52.2‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .2‬نائورو (‪47.5‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .3‬یونان (‪42.4‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .4‬صربستان (‪41.6‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .5‬اردن (‪41‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .6‬اندونزی (‪39.8‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .7‬روسیه (‪39.1‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .8‬لبنان‪ /‬بوسنی و هرزگوین (‪38.3‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .9‬شیلی (‪38‬درصد جمعیت سیگاری)‬ ‫‪ .10‬کرواسی (‪36.4‬درصد جمعیت سیگاری)‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫از دولت اینده انتظار داریم؛ دور برگردان نداشته باشد‬ ‫اداره کشور منهای سیاست رفاهی ممکن نیست‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده با تا کید بر اینکـه یکـی از دسـتاوردها و افتخـارات‬ ‫دولـت دوازدهـم‪ ،‬تدویـن و تصویـب شـاخص های عدالـت جنسـیتی بـر پایـه شـر ع مقـدس و‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از دولـت اینـده هـم انتظـار داریـم از ایـن تجربیـات‬ ‫سیاسـت های ابالغـی رهبر ‬ ‫اسـتفاده کنـد و دور برگـردان نداشـته باشـد»‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری همچنیـن با تا کید بر اینکـه‬ ‫یکـی از دسـتاوردها و افتخـارات ایـران پیشـرفت های علمـی دختـران و پسـران بـوده‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬امیـدوارم بتوانیـم تـا پایـان دولـت ایـن دوره هـا را بـا رعایـت کیفیـت الزم االجـرا کنیـم؛‬ ‫چرا کـه ابزاری سـت کـه فرزنـدان مـا بـرای انسـان های شـریف بودن و داشـتن زندگـی خـوب نیـاز‬ ‫دارنـد»‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬بایـد بپذیریـم کـه منهـای سیاسـت های رفاهـی‪ ،‬اداره جوامـع ممکـن‬ ‫نیسـت و توسـعه ها‪ ،‬توسـعه های مصیبت بـاری خواهنـد بـود»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫دولـت؛ علـی ربیعـی در اختتامیـه همایـش ملـی «ایـران ‪ :۱۴۰۰‬رفـاه و تامیـن اجتماعـی» اظهـار کرد‪:‬‬ ‫«سیاسـت رفاهی در کشـورهای توسـعه یافته و در کشـورهای در حال گذار‪ ،‬از تفاوت های بنیادین‬ ‫برخوردار اسـت‪ .‬سیاسـت رفاهی در کشـورهای درحال گذار که ایران هم از جمله ان هاسـت‪ ،‬ابعاد‬ ‫مختلفـی دارد و دارای پیچیدگی هـای خاصی سـت»‪ .‬وی دراین بـاره افـزود‪« :‬ابتـدای شـکل گیری‬ ‫نظـام رفاهـی در کشـورهای توسـعه یافته مقابلـه بـا سوسیالیسـم رو به رشـد در اروپـا و اولیـن‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫جرقه هـای رشـد نظریه هـای بیسمارک ‬ ‫«مشارکتحدا کثری»؛ کلیدواژ هانتخاباتموفق‬ ‫«مشـارکت حدا کثـری» کلیدواژه ای سـت کـه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب و رئیس جمهـوری در ماه هـای اخیـر بارهـا بـر ان‬ ‫تا کیـد و تصریـح کرده انـد‪ .‬یکـی از مسـائلی کـه دولـت نیـز بـر‬ ‫ان تا کیـد دارد‪ ،‬متنوع بـودن نامزدهاسـت کـه سـبب شـکوه‬ ‫و حضـور بیشـتر در انتخابـات می شـود‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشـت ماه ثبت نـا م انتخابـات ریاسـت جمهوری کلیـد‬ ‫خـورد و بعـد از پنـج روز پایـان یافـت‪ .‬علـی ربیعی؛ سـخنگوی‬ ‫دولـت درهمان زمـان شـروع ثبت نـام‪ ،‬بـر لـزوم مشـارکت‬ ‫حدا کثـری و حضـور همـه سلایق در رقابـت پیـش رو تا کیـد‬ ‫کـرد و بـا یاداوری سـخنان رهبر معظـم انقالب که «هیچ چیز‬ ‫دیگـری جـای انتخابات را برای کشـور و اسـتحکام پایه های‬ ‫اقتدار کشور‪ ،‬نمی گیرد‪ ،».‬انتخابات را ادامه فرایند ‪ ۴۲‬ساله‬ ‫از «تمریـن مردم سـاالری» خوانـد و تصریـح کـرد‪ ،‬همـه‬ ‫گرایش هـای سیاسـی‪ ،‬اقشـار گونا گـون ملـت و همـه سلایق‬ ‫بتواننـد نماینـده خـود را در سـطح نامزدهـای انتخاباتـی‬ ‫داشـته باشـند؛ سـطح فرا گیـری و شـمول ایـن حماسـه‬ ‫سـطح چالش هـای‬ ‫بـزرگ اراده ملـی‪ ،‬بایـد متناسـب بـا‬ ‫ِ‬ ‫گونا گـون داخلـی و سـطح تهدیدهـای منطقـه ای و جهانـی‬ ‫ارتقـا یابـد‪ .‬دوروزبعـد نیـز رئیس جمهـوری در مراسـم افتتـاح‬ ‫طر ح هـای ملـی باتا کیدبـر لـزوم رعایـت اخلاق انتخاباتـی در‬ ‫انتخابـات پیـش رو‪ ،‬تا کید کرد‪ ،‬همـه گروه ها و جناح ها باید‬ ‫در انتخابـات شـرکت داشـته باشـند و بـا تنـوع در نامزدهـای‬ ‫انتخاباتی شـاهد شـکوه و حضور مردم در انتخابات باشیم‪.‬‬ ‫همـان روز‪ ،‬دولـت در بیانیـه ای باردیگـر تا کیـد کـرد کـه همـه‬ ‫مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور‪ ،‬باید بتوانند‬ ‫در جمـع نامزدهـای انتخابـات‪ ،‬گزینـه ای را بیابند که بیانگر‬ ‫خواسـت ها و نظـرات ان هـا باشـند و تصریـح کـرد‪ ،‬دولـت‬ ‫ً‬ ‫عمیقـا بـاور دارد کـه وحـدت در حضـور‪ ،‬معنا می یابـد و نه در‬ ‫ً‬ ‫حذف؛ ضمنا فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی‪ ،‬حق‬ ‫شـهروندان و تکلیفـی بـر حا کمـان اسـت و در مردم سـاالری‬ ‫دینی‪ ،‬بیش ازانکه شـهروندان در مشـارکت‪ ،‬مکلف باشـند‪،‬‬ ‫«حا کمـان هسـتند کـه مکلف انـد و موظـف»‪ .‬همچنیـن‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ن هفتـه از افتتـاح طر ح هـای‬ ‫رئیس جمهـوری در ‪67‬امیـ ‬ ‫ملـی کشـور باتا کیدبـر لـزوم رعایـت اخلاق انتخاباتـی در‬ ‫انتخابـات پیـش رو گفـت‪« :‬همـه جناح هـا و گروه هـا بایـد در‬ ‫انتخابـات شـرکت داشـته باشـند؛ تنـوع در میـان نامزدهـا‬ ‫پرجاذبـه باشـد‪ .‬جاذبـه و شـکوه از اینجـا درسـت می شـود‬ ‫همـه این هـا کـه می گوییـم مـردم در انتخابـات بیاییـد و‬ ‫یگـردد و‬ ‫همـه حضـور پیـدا کنیـد‪ ،‬اخـرش بـه یـک کلمـه برم ‬ ‫ان اینکـه همـه تلاش کنیـم کـه نامزدهـا متنـوع باشـند ا گـر‬ ‫تنـوع را از نامزدهـا گرفتیـم شـکوه و حضـور را هم از انتخابات‬ ‫گرفتیـم»‪ .‬ا کنون باتوجه به پایان مهلـت ثبت نام نامزدهای‬ ‫انتخابـات ‪ ۲۸‬خـرداد‪ ،‬مواضـع رئیس جمهـوری و دولت چه‬ ‫اهمیتی دارد؟ چرا دسـتگاه اجرایی کشـور تااین حد نسـبت‬ ‫بـه مشـارکت حدا کثـری و حضـور همـه گروه هـا و لـزوم پرهیـز‬ ‫از «حـذف» سلایق هشـدار می دهـد؟ بـرای درک نگرانـی‬ ‫دولـت و رئیـس ان‪ ،‬الزم اسـت نگاهـی گـذرا داشـته باشـیم‬ ‫به روند تحوالت یک سال گذشـته درصحنه سیاسـی کشور‪.‬‬ ‫نخسـتین نگرانی هـا از اخلال در مشـارکت حدا کثـری مـردم‬ ‫در انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬بـه ماه هـای اغازیـن فعالیـت مجلـس‬ ‫اصولگـرای یازدهـم برمی گردد که جمعـی از اعضای ان طرح‬ ‫اصلاح قانـون انتخابـات ریاسـت جمهوری را در دسـتورکار‬ ‫قرار دادند؛ این طرح وقتی بیشـتر در فضای سیاسـی کشـور‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت کـه شـرایط و پیش نیازهـای خاصـی‬ ‫بـرای داوطلبـان ریاسـت جمهوری مطـرح و شـائبه تحدیـد‬ ‫دایـره انتخـاب مـردم در سـطح وسـیع ایجـاد شـد‪ .‬هم زمـان‬ ‫با بررسـی و بازنویسـی این طرح‪ ،‬بسـیاری فعاالن سیاسـی و‬ ‫حتـی جامعه حقوقی کشـور نسـبت بـه محتوای ان هشـدار‬ ‫دادند و حتی برخی اصولگرایان نیز ان را تالش برای دوختن‬ ‫قانـون بـه تـن شـخصی خـاص‪ ،‬تعبیـر کردنـد‪ .‬ازانجا کـه‬ ‫هـر مصوبـه در مجلـس‪ ،‬نیـاز بـه تائیـد شـورای نگهبـان‬ ‫قانـون اساسـی دارد‪ ،‬در جلسـه فروردین مـاه ایـن نهـاد‪،‬‬ ‫ایرادهـای قانونـی ایـن مصوبـه اعلام شـد و به این ترتیـب بـه‬ ‫انتخابات خردادماه نرسـید‪ .‬از اوایل اردیبهشـت ماه‪ ،‬اخبار‬ ‫نگران کننـده ای از ردصالحیـت اولیـه نامزدهـای شـوراهای‬ ‫اسلامی شـهر و روستا منتشـر شد تاحدی که ضمن اعتراض‬ ‫دولـت و وزارت کشـور‪ ،‬جلسـاتی بـا هیئت مرکـزی نظارت که‬ ‫طبـق قانـون وابسـته بـه مجلـس یازدهـم بودند‪ ،‬برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه رونـد انتخابـات شـوراها کـه قـرار اسـت هم زمـان‬ ‫بـا ریاسـت جمهوری برگـزار شـود‪ ،‬چندروزمانـده بـه اغـاز‬ ‫ثبت نـام نامزدهـای ریاسـت جمهوری‪ ،‬شـورای نگهبـان‬ ‫تصمیـم خاصـی را گرفـت کـه به موجـب ان شـرایط خاصـی‬ ‫بـرای داوطلبـان تـدارک شـده بـود و از محدودیـت سـنی‬ ‫تـا سـابقه مدیریتـی و سیاسـی را دربـر می گرفـت؛ نگرانی هـا‬ ‫دربـاره ایـن تصمیـم شـورای نگهبان به سـویه های سیاسـی‬ ‫ان محـدود نمانـد و بسـیاری از حقوقدانـان نیـز ان را مغایـر‬ ‫بـا مصرحـات قانون اساسـی نظام جمهوری اسلامی بـراورد‬ ‫کردنـد و نسـبت بـه اجرایی شـدن ان هشـدار دادنـد‪ .‬در کنـار‬ ‫انتقادهای وسـیع برخی احزاب و شـخصیت های سیاسی‪،‬‬ ‫استخراج رمزارزها؛ قانونی یا غیرقانونی؟‬ ‫بـا رونق افزایـی بـازار ارزهـای دیجیتـال و هم زمانـی ان بـا ایجـاد رکـود در بـازار‬ ‫بـورس ایـران‪ ،‬بخـش قابل توجهـی از سـرمایه های کشـور کـه تـا پیـش ازان در‬ ‫بورس غوطه ور بود‪ ،‬ب هسـمت خریدوفروش بازار رمزارزها تغییر مسـیر داد‪ .‬رشـد‬ ‫یسـت تا میل سـرمایه گذاران‬ ‫قابل توجه رمزارزها در سـال های اخیر‪ ،‬خود عامل ‬ ‫به این سـو افزایـش داده اسـت و سـرمایه گذاری دراین حـوزه را برایشـان‬ ‫هیجان انگیـز کنـد‪ .‬نیـز در سـال های اخیـر اقتصـاد ایـران‪ ،‬سـهم قابل توجهـی از‬ ‫بـازار جهانـی رمزارزهـا کسـب کـرده اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬یکـی از مخاطـرات مهـم‬ ‫حـوزه رمزارزهـا‪ ،‬تشـدید خـروج سـرمایه از کشـور اسـت‪ .‬بـا خـروج سـهامداران‬ ‫گتـر از‬ ‫بـازار بـورس و مهاجـرت ان هـا ب هسـمت بـازار رمزارزهـا‪ ،‬ایـن خطـر پررن ‬ ‫گذشـته شـده‪ .‬موضوعی که یکی از عوامل مهم ان‪ ،‬به مسـئوالن سیاسـت گذار‬ ‫دراین حوزه برمی گردد و منجر به تشـویق مردم به فضاهای هیجانی می شـود‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بردرامد توسـط استخراج کنندگان‬ ‫و معامل هگـران رمـزارز چالـش جدیـدی بـرای اقتصـاد کشـور محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش انـا؛ بررسـی ها نشـان از چندمـورد می دهـد‪ :‬اول انکـه نحـوه برخـورد‬ ‫ً‬ ‫سازمان امور مالیاتی با فعاالن و سرمایه گذاران رمزارزها در کشور صرفا دو اقدام‬ ‫صورت گرفتـه کـه ان هـم شـامل اسـتخراج کنندگان رمـزارز دارای مجـوز را شـامل‬ ‫می شـود کـه بـا ورود نهـاد قانون گـذار مجلـس دوره یازدهم و بازنگـری به قوانین‬ ‫وضـع مالیـات عایـدی بـر سـرمایه ازسـوی تعـدادی از نماینـدگان خانـه ملـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه فـرار مالیاتـی‪ ،‬چنـد جنبـه دارد؛ بـا اسـتفاده از‬ ‫رمزارز یا استفاده از رمزارز برای هدف پول شویی و اجتناب مبادالتی در مبادله‬ ‫رمزارزهـا بـرای فعـاالن دراین حـوزه کـه به دلیـل ماهیـت ناشـناس ماندن ان هـا‬ ‫اتفـاق می افتـد؛ چرا کـه اغلـب رمزارزهـا مبـدا ترا کنش هـای مخفـی و ناشـناس‬ ‫بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای مختلـف هسـتند‪ .‬هـر کاربـر می توانـد چندیـن‬ ‫نشـانی برای معامالت داشـته باشـد و بسیاردشـوار می توان عملیات هر کاربر را‬ ‫یسـت؛‬ ‫ردیابـی کـرد‪ .‬موضـوع دیگـر‪ ،‬مسـئله خریدوفروش ایـن ارزهای دیجیتال ‬ ‫درپ ِـی گسـترش اخبـار رمزارزهـا‪ ،‬جهـان رمـزارز بدون وجـود صرافی هـای ارزهای‬ ‫رمزنگاری شـده ناممکـن به نظـر می رسـد‪ .‬سـال گذشـته اعلام شـد کـه مبادلـه‬ ‫رمزارزهـا تنهـا بـرای اسـتخراج رسـمی رمـزارز جهـت واردات بالمانـع اسـت؛ امـا‬ ‫معاملـه این نـوع ارز بیـن افـراد ممنـوع اسـت‪ .‬ا گرچـه می توان گفت که اسـتفاده‬ ‫و معاملـه رمزارزهـا در ایـران غیرقانونـی نیسـت؛ امـا هنـوز سـازوکار ان به صـورت‬ ‫قانونـی شـکل نگرفتـه اسـت‪ .‬براین اسـاس؛ ازطرفـی‪ ،‬فقـدان قانـون مشـخص‬ ‫بـرای برخـورد بـا فعـاالن این حـوزه کـه ازسـوی بانـک مرکـزی فعالیـت ان هـا‬ ‫سـخنگوی شـورای نگهبـان در چنـد نوبـت بر اجرایی شـدن‬ ‫مصوبه پای فشرد و تا کید کرد این تصمیم غیرقابل برگشت‬ ‫اسـت‪ .‬درهمین شـرایط یک روزمانـده بـه اغـاز ثبت نام هـا‪،‬‬ ‫رئیس جمهـوری به عنـوان مسـئول اجـرای قانـون اساسـی‬ ‫کشـور‪ ،‬بـه وزارت کشـور دسـتور داد رونـد ثبت نـام بایـد طبـق‬ ‫قوانیـن موجـود؛ نـه مطابـق مصوبه جدید شـورای نگهبان‪،‬‬ ‫طی شود‪ .‬این دستور روحانی‪ ،‬مستند به استعالم معاونت‬ ‫حقوقـی ریاسـت جمهوری بـود کـه مصوبـه عجیـب شـورای‬ ‫نگهبـان را نافـی سلسـله مراتب قانونـی و مغایـر بـا قوانیـن‬ ‫فرادسـتی خوانـده بـود؛ درواقـع گذشـته از مغایرت هـای‬ ‫قانونـی مصوبـه شـورای نگهبـان‪ ،‬طبـق رویه هـای کالن‬ ‫اداری‪ ،‬هر مصوبه ای برای اجرا باید پس از گذراندن مراحل‬ ‫متعـارف‪ ،‬بایـد توسـط رئیس جمهـوری به دسـتگاه مربوطه‬ ‫ابلاغ شـود؛ امری کـه درمـورد تصویب نامـه شـورای نگهبـان‬ ‫طی نشده بود‪ .‬به هرحال‪ ،‬با دستور رئیس جمهوری‪ ،‬مانع‬ ‫اولیه حذف و تحدید داوطلبان ریاسـت جمهوری برداشـته‬ ‫شـد امـا بـا اصـرار شـورای نگهبـان‪ ،‬ماجـرا وارد فـاز جدیـدی‬ ‫شـد؛ درحالی کـه وزارت کشـور مطابـق مسـتندات معاونـت‬ ‫حقوقـی ریاسـت جمهوری و دسـتور صریـح روحانـی موظف‬ ‫به ثبت نام داوطلبان مانند دوره های گذشـته بود‪ ،‬شـورای‬ ‫نگهبـان بـا پوشـش خبـری گسـترده صداوسـیما‪ ،‬اعلام کرد‬ ‫پرونـده ثبت نام کنندگانـی را کـه مـدارک موردنظـر را ارائـه‬ ‫ندهنـد‪ ،‬از وزارت کشـور تحویـل نخواهـد گرفـت! ماجـرای‬ ‫ُ‬ ‫انتخابـات ‪13‬امین دوره ریاسـت جمهوری به همین مصوبه‬ ‫و دسـتور رئیس جمهـوری محـدود نمانـد؛ از ماه هاپیـش‪،‬‬ ‫زمزمه هایـی مبنی بـر ردصالحیـت گسـترده داوطلبـان‬ ‫شـنیده می شـد کـه رفتـار جناحـی هیئـت نظـارت مجلـس‬ ‫در انتخابـات شـوراها‪ ،‬بـر جدی بـودن ان افـزود‪ .‬درواقـع‬ ‫انچـه سـخنگوی دولـت‪ ،‬رئیس جمهـوری و هیئت دولـت را‬ ‫بـه اعلام موضـع و هشـدارهای دلسـوزانه واداشـت‪ ،‬نگرانـی‬ ‫از رویه ای سـت کـه امـکان دارد در بررسـی صالحیت هـا در‬ ‫شـورای نگهبـان پیگیـری شـود؛ تا کیـد دوبـاره رهبـر معظـم‬ ‫انقالب در سـخنان رمضانی خود با دانشـجویان که باردیگر‬ ‫اولویت نخست نظام را «مشارکت حدا کثری» اعالم کردند؛‬ ‫به مثابـه جهت گیـری کلـی کالن کشـور اسـت کـه همـه‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و نظارتـی بایـد باتوجه بـه ان حرکـت‬ ‫کننـد؛ مشـارکت حدا کثـری و پرشـور نـه از داالن تنگ حذف‬ ‫و تحدید سالیق؛ بلکه از مسیر تنوع نامزدها از همه سالیق‬ ‫و جریان هـای ملتـزم بـه نظـام می گـذرد‪.‬‬ ‫ل ان دسـته کـه اسـتفاده از ارز دیجیتـال را راهی‬ ‫غیرقانونـی اعلام شـده و درمقابـ ‬ ‫بـرای مبـادالت خارجـی و ارزاوری می داننـد؛ و ازطرفـی‪ ،‬وا کنـش مسـئوالن‬ ‫وزارت نیـرو کـه افزایـش مصـرف بـرق را در فصـل گرما به گردن اسـتخراج کنندگان‬ ‫می انـدازد و هـرروز یـک مزرعـه اسـتخراج را بـا ایـن ادعـا شناسـایی و جمـع اوری‬ ‫می کننـد‪ .‬مصطفی رجبی مشـهدی؛ سـخنگوی صنعت بـرق بااینکه چه میزان‬ ‫از مصـرف بـرق کشـور مربـوط بـه واحدهـای اسـتخراج کننده رمـزارز مجـاز و‬ ‫غیرمجـاز اسـت‪ ،‬می گویـد کـه طبـق تخمیـن منابـع علمـی خار ج ازایـران؛ کل‬ ‫مصـرف بـرق اسـتخراج رمزارزهـا در جهـان حـدود ‪ ۱۵‬هزارمـگاوات اسـت کـه‬ ‫ازاین میـزان‪ ،‬بیـن هشـت تـا ‪ ۱۰‬درصـد مصـرف بـرق مربـوط بـه ایـران اسـت‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ می تـوان گفـت کـه مصـرف بـرق واحدهـای اسـتخراج رمـزارز مجـاز‬ ‫و غیرمجـاز در کشـورمان‪ ،‬حـدود ‪۱ ۵۰۰‬مـگاوات اسـت کـه ازاین میـزان‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬مـگاوات به طـور مجـاز درحال فعالیـت هسـتند و بقیـه به صـورت غیرمجـاز‪.‬‬ ‫ براین اسـاس؛ فقـط ‪ ۱۳‬درصـد اسـتخراج رمزارزهـا در کشـور قانونـی و ‪ ۸۷‬درصـد‬ ‫یسـت‪ .‬او بابیان اینکـه توانسـته ایم از حـدود ‪ ۱۳۰۰‬مـگاوات مصرف برق‬ ‫غیرقانون ‬ ‫غیرمجـاز واحدهـای رمـزارز‪ ۳۲۲ ،‬مـگاوات را شناسـایی کنیـم‪ ،‬می افزایـد که رقم‬ ‫باقی مانـده را نیـز درتلاش بـرای شناسـایی و برخـورد قانونـی هسـتیم‪ .‬به گفتـه‬ ‫سـخنگوی صنعت برق؛ واحدهای غیرمجاز اسـتخراج رمزارز به صورت پرا کنده‬ ‫در کشـور وجـود دارنـد؛ امـا انچـه موجـب نگرانـی زیـاد صنعـت بـرق؛ به ویـژه در‬ ‫پیـک مصـرف بـرق تابسـتان شـده‪ ،‬اسـتفاده خانگـی از اسـتخراج کننده های‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫اپل؛ سردمدار گوشی های هوشمند‬ ‫در سه ماه اخر سال ‪2020‬‬ ‫مجموع صادرات‬ ‫سه ماههچهارم‬ ‫سال ‪2020‬‬ ‫سه ماههچهارم‬ ‫سال ‪2019‬‬ ‫نسـری از ایفون هـای ‪« ،5G‬اپـل» در صدر فهرسـت برندهای تولیدکننده و‬ ‫به لطـف فـروش رکوردشـکن اولی ‬ ‫ تاریخ‬ ‫پایانی سال ‪ 2020‬بود‪ .‬گزارش ِ‬ ‫اماری انتشار یافته به ِ‬ ‫عرضه کننده گوشی های هوشمند در یک چهارم ِ‬ ‫‪ 27‬ژانویـه ‪ 2021‬توسـط کارشناسـان ‪IDC‬؛ غـول فنـاوری مسـتقر در «کوپرتینـو» (کالیفرنیا‪/‬ایـاالت متحـده)‬ ‫ ماه اخر سـال گذشـته میلادی‪90 ،‬میلیون دسـتگاه را صـادر کـرد کـه بیـش از میـزان صـادرات هـر برند‬ ‫در سـه ِ‬ ‫دیگـری دراین عرصـه در بـازه زمانـی مشـابه بـود‪ .‬ایـن گـزارش عنوان می کند که شـرکت های «سامسـونگ»‪،‬‬ ‫«شـیائومی» و «اوپـو» نیـز شـاهد افزایـش عرضه نسـبت به سـه ماهه چهـارم سـال ‪ 2019‬بودند و بعـد از نه ماه‬ ‫متوالـی عرضـه محصـوالت‪ ،‬در یک چهارم نهایی سـالی که‬ ‫(سـه دوره سـه ماهه ابتـدای سـال ‪ )2020‬کاهـش‬ ‫ِ‬ ‫گذشـت‪ ،‬با رشـد امیدوارکننده ای مواجه شـدند‪.‬‬ ‫پریوس‪ ،C-HR ،‬کمری‪ ،‬لکسـوس ‪ NX‬و ‪ ،۲۰۰ CT‬هیوندای‬ ‫سوناتا‪ ،‬کیااپتیماومیتسوبیشیاوتلندر شاملاین مجموعه‬ ‫می شـوند کـه به نظـر برخـی از دالیـل عدم اسـتقبال‬ ‫گسـترده ازاین دسـت خودرو هـا در بـازار کشـور را می تـوان در‬ ‫مـواردی چـون قیمـت بیشـتر به نسـبت مدل هـای بنزینـی‪،‬‬ ‫عدم شـناخت مصرف کننـدگان از مکانیسـم ان هـا و نگرانـی از‬ ‫خدمـات پس ازفـروش و هزینه هـای نگهداری جسـتجو کرد‪.‬‬ ‫فـارغ از بحـث خودرو هـای وارداتـی‪ ،‬برای حفظ هرچه بیشـتر‬ ‫پا کیزگـی و سلامت هـوا کـه این روزهـا در کالن شـهرهای‬ ‫کشـورمان بـه یـک چالـش بـزرگ تبدیـل شـده‪ ،‬رشـد‬ ‫هرچه بیشـتر و سـریع تر صنعـت خودروسـازی و قطعه سـازی‬ ‫تکـردن ب هسـمت انرژی هـای جایگزیـن پـاک‬ ‫در کشـور و حرک ‬ ‫(باتوج هبـه تجدید ناپذیـری انرژی هـای فسـیلی)‪ ،‬این روزهـا‬ ‫ن خودرو ها‬ ‫نیـاز مبرمـی بیش از هر زمـان‪ ،‬به مونتـاژ و عرضه ایـ ‬ ‫در تیـراژ عمـده داریـم‪ .‬بـرای ایـن کار می تـوان سـراغ ژاپنی هـا‬ ‫رفـت کـه سـابقه طوالنـی به نسـبت سـایرین در طراحـی و‬ ‫ً‬ ‫تولیـد ایـن خودرو هـا دارند؛ قطعا می توان تویوتا را یک نمونه‬ ‫بسیارموفق دانست‪ .‬درحال حاضر در دنیا چهار گونه معمول‬ ‫خـودروی هیبریـد بـا نام هـای مخفـف التیـن ‪ EV، BEV‬و‬ ‫‪ HEV، PEHV‬وجـود دارنـد کـه برپایـه سـه محـور باطـری‪،‬‬ ‫موتورالکتریکـی و موتور بنزینـی تشـکیل شـده اند کـه برخـی‬ ‫ترکیبـی از هـر سـه و برخـی دوبخشـی هسـتند‪ .‬ازاین میـان‬ ‫دو گونـه خـودروی هیبریـد وجـود دارد کـه بـر طبـق امار هـای‬ ‫رسمی جهانی مورداستقبال بیشتری در دنیا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نخست نمونه ‪ HEV‬و دوم‪ ،‬نمونه ‪ PHEV‬بوده که گونه اول‬ ‫نیاز به زیرساخت (مثل جایگاه تامین نیرو معروف) نداشته‪،‬‬ ‫هماننـد تویوتـا پریـوس و لکسـوس ‪ NX‬و نمونـه دوم نیازمند‬ ‫رمـزارز بـوده کـه شـایع شـده اسـت‪ .‬هـر ماینـر به میـزان یـک کولـر گازی بـرق‬ ‫مصرف می کند‪ .‬همین روند غلط استفاده از برق خانگی می تواند موجب‬ ‫اسـیب به ترانس برق همسـایه ها و حتی یک محله شـود‪ .‬او معتقد اسـت‬ ‫کـه اسـتفاده غیرمجـاز از بـرق خانگـی بـرای ماینرهـا می توانـد موجـب ایجاد‬ ‫خاموشـی در یـک منطقـه شـود‪ .‬بهتـر اسـت دارنـدگان ماینـر‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫دریافـت مجـوز اسـتفاده از بـرق بـرای ماینرهـا کننـد و نیـز در مناطـق معیـن‬ ‫ماننـد شـهرک های صنعتـی‪ ،‬اقـدام بـه احـداث واحدهـای اسـتخراج رمزارز‬ ‫کنند‪ .‬ازسویی‪ ،‬ا گر فردی از محل استفاده غیرمجاز ماینرها اطالع دارد‪ ،‬با‬ ‫ثبـت ان در سـایت «سـمات» شـرکت توانیـر می توانـد جایزه نقـدی دریافت‬ ‫کنـد‪ .‬او بااشـاره به اینکه ا گـر واحـد خانگـی دارای کنتـور هوشـمند باشـد‪،‬‬ ‫یسـت‪ ،‬می گویـد؛ ایـن کار‬ ‫میـزان مصـرف بـرق غیرمجـاز ان هـا قابل ردیاب ‬ ‫زحمـت زیـادی دارد؛ زیـرا مشـترکان خانگـی مـا زیـاد هسـتند و نیـاز به کمک‬ ‫مردمـی داریـم‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬احداث مزار ع اسـتخراج رمزارز در نیمه شـمالی‬ ‫کشـور توجیـه اقتصـادی دارد‪ .‬سـخنگوی صنعـت بـرق باتا کیدبراینکـه از‬ ‫فعالیـت واحدهـای اسـتخراج گر رمـزارز در چهارچـوب قانـون بـا دریافـت‬ ‫مجـوز مصـرف بـرق بـرای واحدهـای خـود‪ ،‬حمایـت می کنیـم‪ ،‬می افزایـد‬ ‫کـه وزارت نیـرو بـرای بهره منـدی متقاضیـان احـداث واحدهـای اسـتخراج‬ ‫رمـزارز‪ ،‬راهکارهـای معینـی را ابلاغ کـرده اسـت؛ وظیفه قانونـی ما‪ ،‬حمایت‬ ‫از متقاضیـان مجـاز اسـت‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫رویکردی نوین در ارائه خدمات متمایز بیمه ایران؛‬ ‫عملیات امداد و نجات با بالگرد‬ ‫خودروهای هیبریدی چگونه از الودگی هوا می کاهند؟‬ ‫فائزه شعبانی اصل‬ ‫از حـدود دهـه ‪ ۹۰‬میلادی بـود کـه یکـی از‬ ‫پرچـم داران بنـام صنعـت خودروسـازی دنیـا یعنی‬ ‫تویوتـا بـا طراحـی و تولیـد مـدل پریـوس نخسـتین‬ ‫خـودروی هیبریـد تولیـد عمـده جهـان را در حـدود‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬میلادی روانـه بـازار کـرد و این مـدل‬ ‫توانسـته تاکنـون جایـگاه ویـژه و بسـیار پرفروشـی‬ ‫در سـطح بین المللـی ازان خـود کنـد و حـاال عمـوم‬ ‫خودروسـازان بـزرگ دنیـا از مرسـدس بنـز گرفتـه تـا‬ ‫کره ای هـا و به ویـژه چینی هـا درحال توسـعه بیشـتر‬ ‫سـبد محصـوالت خـود بـا خودرو هـای هیبریـد‬ ‫هسـتند‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛‬ ‫در ایـران نیـز اوایـل مهرمـاه ‪ ۸۹‬بـود کـه مسـئوالن‬ ‫وزارت صنایع و معادن و معاونت علمی و فن اوری‬ ‫ریاسـت جمهوری درحالـی تفاهم نامـه طرح ملـی موتور های‬ ‫هیبریدی را به امضاء رسـاندند که براسـاس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شـده‪ ،‬قـرار بـود شـرکت های ایران خـودرو و سـایپا‬ ‫به ترتیـب ‪ ۳۰‬هزاردسـتگاه سـمند و ‪ ۲۰‬هزاردسـتگاه پرایـد را‬ ‫بـا فـن اوری میکروهیبریـد تولیـد کننـد کـه ایـن خودرو هـا‬ ‫در گام نخسـت به عنـوان تاکسـی وارد سیسـتم حمل ونقـل‬ ‫شـهری شـوند‪ .‬ازان زمـان و امضـای ایـن تفاهم نامـه درحالـی‬ ‫بیـش از یک دهـه می گـذرد کـه تنهـا چنـد نمونـه پروتوتایـپ‬ ‫(پیش تولیـد محـدود) از محصوالتـی چـون رانـا هیبریـدی‪،‬‬ ‫دنـا هیبریـدی و ‪ ...‬تولیـد و حتـی زمزمه هایـی درخصـوص‬ ‫ال ‪ ۹۰‬هیبرید نیز شـنیده شـد! اما همچنان تمام این طر ح ها‬ ‫بـرای تولیـد انبـوه بـه خـط تولیـد تاکنـون نزدیـک نشـده کـه‬ ‫ً‬ ‫تقریبا با به فراموشی سپرده شدن این پروژه ها علیرغم هزینه‬ ‫هنگفتشـان‪ ،‬در دی مـاه ‪ ۹۹‬بـا حضـور رزم حسـینی (وزیـر‬ ‫صمت) از نخستین پیشرانه‪ ۳‬سیلندر ایران خودرو رونمایی‬ ‫شـد کـه به گفتـه ایـن شـرکت بـا داشـتن اسـتاندارد االیندگـی‬ ‫یورو ‪ ۶‬در هر کیلومتر ‪ ۱۳۵‬گرم دی ا کسید کربن تولید می کند‪.‬‬ ‫این رویداد درحالی به وقوع پیوسـت که بازار خودروی کشـور‬ ‫انتظـار ورود نخسـتین خـودروی ملـی هیبریـد را می کشـد‪،‬‬ ‫ا گرچـه کـه طـی سـال های گذشـته بـا بازبـودن مقطعـی‬ ‫واردات خـودرو نمونه هایـی از ایـن اتومبیل هـای هیبریـدی‬ ‫از برند هـای معتبـر جهانـی وارد بـازار کشـور شـده اند‪ .‬مسـیح‬ ‫فرزانـه کارشـناس صنعت خودرو می گویـد‪« :‬ما در بازار کشـور‪،‬‬ ‫خودرو هـای متعدد هیبریـد وارداتی داریم که هم نمونه های‬ ‫موفقـی در دنیـا هسـتند و هـم از فنـاوری روز بهـره می برنـد‪،‬‬ ‫ا گرچـه تامیـن قطعـات یدکـی ایـن خودرو هـا طی این سـال ها‬ ‫ً‬ ‫بـا دشـواری و قیمـت نسـبتا بـاال صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬تویوتـا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫بانک‬ ‫جایـگاه یـا همـان استیشـن یـا مبـدل الکتریسـیته‬ ‫به صـورت ثابـت یـا سـیار هماننـد بـی ام و ‪ i۸‬یـا‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر است»‪ .‬او درباره لزوم طراحی‪،‬‬ ‫تولیـد و توسـعه این دسـت خودرو هـای هیبریـد و‬ ‫نیـاز بـازار کشـور و مصرف کننـده بـه ان‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«امار هـای رسـمی جهانـی در ‪ ۳‬مـاه نخسـت سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نشـان می دهنـد در بـازار اروپـا به مـدت مشـابه‬ ‫در ‪( ۲۰۱۲‬پروسـه ای ده سـاله) سـهم اسـتفاده از‬ ‫خودرو هـای هیبریـد از زیـر ‪ ۱‬درصـد بـه حـدود ‪۱۵‬‬ ‫تـا ‪ ۱۷‬درصـد رسـیده و کشـور هایی اسـکاندیناوی‬ ‫سـهمی بیـن ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۲‬درصـد دارنـد‪ .‬دراین دسـت‬ ‫کشـور ها و در ایـاالت متحـده یکـی از مشـوق های‬ ‫دولت ها برای جذب و تشویق بیشتر مصرف کننده‬ ‫سـمت خریـد خودرو هـای پـاک‪ ،‬پرداخـت مالیـات‬ ‫بـه خریـداران به نسـبت االیندگـی پاییـن مدل هـای مختلـف‬ ‫یکـه در قانـون جدیـد مالیاتـی وضع شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬درصورت ‬ ‫در کشـورمان قـرار اسـت از مالکیـن خودرو هـای هیبریـد هـم‬ ‫مالیـات اخـذ شـود! همچنیـن در ‪ ۳‬مـاه نخسـت سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫سـه محصـول از کمپانی هـای تسلا‪ ،‬رنـو و فولکس وا گـن‬ ‫بیشـترین امـار فـروش هیبریـد را در اروپـا ازان خـود کرده انـد و‬ ‫دو محصـول از دو برنـد کـره ای یعنـی هیونـدای و کیـا در مقـام‬ ‫چهارم و پنجم هستند‪ .‬نکته جالب دیگر اینکه در بازار امروز‬ ‫خودرو های هیبرید و الکتریکی سـه شـرکت در نیمه نخسـت‬ ‫کرده اند که هر‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬بیشـترین سـهم و رشـد را ازان خود َ‬ ‫‪ ۳‬نیز چینی هستند! ازطرفی یکی از پاشنه های اشیل تولید‬ ‫خودرو هـای هیبریـد باطـری ان هاسـت‪ .‬بـازار امـروز دنیـا برای‬ ‫تولید این باطری ها که بین ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬و در برخی مدل ها ‪ ۱۰‬سال‬ ‫عمـر دارنـد‪ ،‬درحال حاضـر دراختیـار ‪ ۷‬شـرکت اسـت کـه اولـی‬ ‫تسلا (امریـکا)‪ ،‬دومـی ‪( NIO‬چیـن) و بخـش بزرگـی از بازیگران‬ ‫ایـن بـازار چینی هـا هسـتند‪ .‬مناسـب اسـت درصـورت رفـع‬ ‫تحریم های ظالمانه بین المللی در اینده نزدیک و باتوجه به‬ ‫سـند همـکاری بلندمـدت بیـن ایـران و چیـن‪ ،‬ایـن بهتریـن‬ ‫زمـان و اتفـاق ممکـن بـرای انتقـال دانـش و بهره بـرداری از‬ ‫پتانسـیل های باالی چنین شـرکت های چینی که در سـطح‬ ‫جهـان مطـرح هسـتند بـه کشـورمان اسـت‪ .‬زیـرا در ژانویـه‬ ‫امسـال برای مثال شـرکت ها ‪ NIO‬بیش از هفت هزار دستگاه‬ ‫خودرو تنها در چین فروخته و ا کنون در ‪ ۶۴‬شهر چین دارای‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬ایستگاه شارژ است‪ .‬پاشنه اشیل دوم برای تولید‬ ‫خودرو های هیبرید (تمام الکتریکی) داشتن زیر ساخت های‬ ‫قـوی همچـون ایسـتگاه شـارژ متعـدد در مناطـق گونا گـون‬ ‫کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫بیمـه ایـران بـرای نخسـتین بار در تاریـخ صنعـت بیمـه‬ ‫کشـور‪ ،‬بـرای خـارج کـردن یـک وسـیله نقلیـه سـواری‬ ‫ سـقوط کرده بـه دره از عملیـات امـداد و نجـات بـا بالگـرد‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬جهانگیـر کرمـی؛ مدیـر کل بیمه هـای‬ ‫اتومبیـل بیمـه ایـران بـا اعلام ایـن خبـر افـزود ‏‪« :‬بـا هـدف‬ ‫ایجـاد تحـوالت اساسـی در صنعـت بیمـه‪ ،‬به ویـژه ارائـه‬ ‫خدمـات بیمـه ای ممتـاز توسـط بیمـه ایـران و پرداخـت‬ ‫سـریع و اسـان خسـارت‪ ،‬در رویکـردی نویـن‪ ،‬بیمـه ایـران‬ ‫بـرای بیـرون اوردن یـک دسـتگاه سـواری نیسـان رونیـز از‬ ‫دره ای صعب العبـور‪ ،‬از عملیـات امـداد هوایـی بـا بالگـرد‬ ‫بهره برد»‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‏«سـواری نیسـان رونیز به ارزش‬ ‫بیـش از ‪ 10‬میلیارد ریـال تحـت پوشـش بیمه نامـه بدنـه‬ ‫بیمـه ایـران قـرار ‏داشـت کـه در تاریـخ ‪ ۱۵‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬هنگام رانندگی بیمه گذار در شرایط افرود به دره ای‬ ‫درمحوطه روسـتای وریج (محدوده خشـکه دره) سـقوط‬ ‫می کنـد»‪ .‬مدیـر کل بیمه هـای اتومبیـل بیمـه ایـران بـه‬ ‫صعب العبور بـودن و عـدم دسترسـی زمینـی بـه محـل‬ ‫سقوط خودرو و دیگر شرایط سخت برای بیرون کشیدن‬ ‫ایـن خـودرو اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬پـس از وصـول اعلام‬ ‫خسارت ‪ ،‬تیم کارشناسی بیمه ایران متشکل از مدیریت‬ ‫اتومبیل‪ ،‬شـعبه پایانه غرب‪ ،‬کارشـناس ارشـد شعبه کرج‬ ‫بـه همـراه افسـر تحقیـق مدیریت اتومبیـل‪ ،‬این محـل را از‬ ‫نزدیـک بازیدکـرده و طـی چهـارروز نظـر کارشناسـی خـود را‬ ‫در خصوص ارزیابی خسارت و چگونگی دسترسی به این‬ ‫محـل بـرای نجـات خـودرو اعلام کردنـد»‪ .‬کرمـی درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬پـس از وصـول نظـرات تیـم کارشناسـی‪ ،‬اقدامـات‬ ‫و هماهنگـی الزم بـا تیـم متخصـص کارشناسـان هوایـی‬ ‫بـرای امـاده سـازی و نجـات خودرو به وسـیله بالگـرد برای‬ ‫جلوگیری از تلف کلی مورد بیمه به عمل امد‪ ،‬از پرداخت‬ ‫زیـان ‪ 10‬میلیارد ریالـی جلوگیـری شـد و خسـارت پرداختـی‬ ‫به یک چهارم سرمایه مورد بیمه تقلیل پیدا کرد که یکی‬ ‫از اقدامـات منحصر به فـرد در تاریـخ صنعت بیمه کشـوردر‬ ‫حـوزه بیمه هـای اتومبیـل محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪ 37‬هزار فقره‬ ‫«نشان اعتباری» توسط بانک ملی ایران‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران اعلام کـرد که تعداد «نشـان‬ ‫اعتبـاری» صـادر شـده بـرای مشـتریان ایـن بانـک از‬ ‫مـرز ‪ 37‬هـزار فقـره فراتـر رفتـه اسـت‪ .‬بـه گـزارش روابـط‬ ‫عمومـی بانـک ملـی ایـران؛ دکتـر محمد رضـا حسـین زاده‬ ‫با بیان اینکـه «نشـان اعتبـاری» یـا کارت اعبـاری سـهام‬ ‫عدالـت بـا اسـتقبال دارنـدگان ایـن سـهام مواجـه شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬در حال حاضر دارندگان این کارت اعتباری‬ ‫می تواننـد بـا مراجعـه به فروشـگاه های رفاه‪ ،‬ویـن مارکت‪،‬‬ ‫پا کشـوما و شـبکه فروشـگاه های طرف قرارداد بانک ملی‬ ‫ایـران از ان اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬متقاضیـان‬ ‫کارت اعتباری سـهام عدالت با مراجعه به سـامانه «نشان‬ ‫بانک» در اپلیکیشن های «ایوا»‪« ،‬بله» و «شصت» بانک‬ ‫ملـی ایـران می تواننـد پـس از احـراز هویـت غیرحضـوری‪،‬‬ ‫درخواسـت خـود را ثبـت کـرده و پـس از تکمیـل مـدارک‪،‬‬ ‫منتظـر صـدور کارت اعتبـاری مجـازی خـود باشـند»‪.‬‬ ‫تقدیر جامعه معلولین ایران‬ ‫از بانک پارسیان‬ ‫مدیرعامـل جامعـه معلولیـن ایـران بـا ارسـال نامـه ای از‬ ‫حمایـت بانـک پارسـیان درکمـک بـه تکمیـل سـاختمان‬ ‫نیمه تمـام جامعـه معلولیـن تقدیـر کـرد‪ .‬در نامـه کامـران‬ ‫عـاروان خطـاب بـه کـورش پرویزیـان مدیرعامـل بانـک‬ ‫پارسـیان امـده اسـت‪ :‬جامعـه معلولیـن ایـران بابـت‬ ‫مسـاعدت و همـکاری ان مجموعـه نهایـت قدردانـی را‬ ‫دارد و امید اسـت در راسـتای این نیت خیرخواهانه بانک‬ ‫پارسـیان؛ ایـن موسسـه بتوانـد در جهـت پیشـبرد اهـداف‬ ‫عالیه خود برای ارتقاء و اعتالی معلوالن جسـمی حرکتی‬ ‫کشـور گام هـای موثـری بـردارد‪ .‬گفتنـی اسـت؛ بانـک‬ ‫پارسـیان در راسـتای ایفـای مسـئولیت هـای اجتماعـی‬ ‫خـود بـرای چندمیـن بـار در سـال جـاری بخش هایـی از‬ ‫هزینه تبلیغات خود را صرف چنین اقداماتی کرده اسـت‬ ‫کـه در این بخـش‪ ،‬مبلـغ دو میلیارد وسـیصد میلیون ریال‬ ‫به منظـور تکمیـل سـاختمان نیمه تمام جامعـه معلولین‬ ‫ایـران تخصیـص داده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫جومپاالهیری‪:‬‬ ‫تاثیر فقدان‪ ،‬کورکننده است‬ ‫مریمسیفی پور‬ ‫از نوشــتن دربــاره تجربــه مهاجــران هنــدی‪ ،‬جومپــا الهیــری بــرای نوشــتن به زبــان‬ ‫ایتالیایــی جهــش جســورانه ای داشــته؛ او اخریــن رمانــش «جایی کــه هســتم»‬ ‫را به ان زبــان نوشــته و خــودش نیــز رمــان را از ایتالیایــی بــه انگلیســی برگردانــده‪.‬‬ ‫به گــزارش ایبنــا؛ الهیــری در یــک مصاحبه انالین از دانشــگاه «پرینســتون»؛ جایی که‬ ‫نویســنده برنــده جایــزه پولیتــزر «مترجــم دردهــا» و «همنــام»‪ ،‬ادبیــات خالقانــه‬ ‫تدریــس می کنــد‪ ،‬دربــاره کتــاب خــود‪ ،‬نوشــتن روزانــه و فقــدان صحبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫شما همواره درباره فقدان و اندوه خیلی تاثیرگذار نوشته اید و حاال افراد بسیاری در هند‬ ‫بـا ایـن فقدان و اندوه دسـت وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫نویسـندگان فکـر می کننـد مـا زبانـی دراختیـار داریـم کـه می توانیـم به چیزها معنا ببخشـیم‬ ‫ً‬ ‫و معنادارشـان کنیـم؛ امـا دقیقـا همین مواقع انـد کـه هرنـوع قـدرت بیانـی را به چالـش‬ ‫می کشـند‪ .‬فقدان وجود دارد؛ بسـیار و وحشـتنا ک و تاثیرش کورکننده اسـت‪ .‬فکر می کنم‬ ‫انچـه مـا می توانیـم انجـام دهیـم حفـظ یکدیگـر اسـت‪ .‬حفـظ و نگاه داشـتن انچـه دارایـی‬ ‫ماسـت و رسـیدن بـه ایـن درک کـه بایـد این روزهـا را تـاب بیاوریـم‪ .‬چیزی کـه در هنـد اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬در همه جـای دیگـر جهـان هـم رخ می دهـد‪.‬‬ ‫در رمـان جدیدتـان‪ ،‬راوی در شـهری بی نـام حرکـت می کنـد و ازطریـق یـک مجموعـه‬ ‫رویارویی هـای کوچـک تصادفـی جهانـی را زنـده می کنـد؛ وگرنـه هرگـز قـادر بـه دیدنـش‬ ‫نبودیـم‪ .‬دربـاره ایـن لنز هـای اشـکار بگوییـد؟‬ ‫درواقـع روشـی جدیـد بـرای نگاه کـردن بـه واقعیـت شخصیت هاسـت و مـن فکـر می کنـم‬ ‫ایـن لنـز جدیـد به لطـف زبـان جدیدم ایتالیایی سـت که مسـیری و راهـی را کـه ازطریق زبان‬ ‫انگلیسـی بـه ان فکـر می کـردم‪ ،‬کنار می گذارد‪ .‬نگاه کـردن با گرامر جدید‪ ،‬نحو جدید‪ ،‬ریتم و‬ ‫موسـیقی و لغات جدید‪ .‬دراین مسـیرها و راه های جالب‪ ،‬نقطه دید تیزتر و هوشـیارتر شده‬ ‫و من به دسترسـی مسـتقیم تری از احساسـات رسـیده ام و این همان چیزی سـت که من را‬ ‫به عنوان نویسـنده نگاه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شـما کتاب هایتـان را از زبـان بنگالـی و ایتالیایـی ترجمـه کرده ایـد‪ .‬اینکـه یـک نویسـنده‪،‬‬ ‫مترجـم اثـار خـودش باشـد چـه حسـی دارد؟‬ ‫یـک مترجـم خیلی چیزهاسـت؛ یـک مفسـر‪ ،‬یـک میانجـی و یـک وکیل مدافـع بـرای اثـرش‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتـی ا گـر مترجـم مشـخصا کتـاب را دوسـت نداشـته باشـد؛ امـا خلـق دوبـاره ان ارزشـش را‬ ‫دارد‪ .‬ارزشـش را دارد کـه گشـتی در کرانه هـای زبـان بزنـی‪ .‬خیلی بهتـر می شـد ا گـر شـخص‬ ‫ً‬ ‫دیگری این کار را تقبل می کرد‪ .‬کمی عجیب است خودت کتابت را ترجمه کنی و واقعا نیاز‬ ‫دارم خـودم را از نویسـنده ای کـه کتـاب را به زبـان ایتالیایـی نوشـت و نویسـنده ای کـه حـاال‬ ‫می خواهـد همـان کتـاب را به زبـان انگلیسـی برگردانـد جـدا کنم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شما اخیرا کالسی در دانشگاه پرینستون برگزار کردید که بر نوشتن خاطرات تمرکز دارد‪.‬‬ ‫بـرای مـن خاطـرات همـواره فضایی حیاتی هسـتند‪ .‬خاطره نویسـی ازلحاظ تکنیکی اولین‬ ‫فضایـی بـود کـه مـن به عنـوان کـودک در ان فضـا نوشـتم و به عنـوان یـک بزرگ سـال فکـر‬ ‫می کنم پیشرفت من مسیر یکسانی داشته‪ .‬نوشتن خاطرات به ما می اموزد که نویسنده‬ ‫بایـد اول بـرای خـودش بنویسـد؛ حتـی ا گـر شـخصی بـرای ناشـر بـرای عمـوم یـا سفارشـی‬ ‫ً‬ ‫بنویسـد‪ ،‬ان فضـای کاملا درونـی بایـد مـورد اعتنـا قـرار بگیـرد‪ .‬فرم هـای خـام از انعـکاس‬ ‫تمـام انچـه بـه یـک فضای داسـتانی ختم می شـوند‪ ،‬در تجسـم اولیه شـان در خاطرات من‬ ‫حضور داشـته اند‪ .‬شـگفت انگیزترین چیزها از خاطراتم بیرون زده اند‪ .‬خاطره نویسـی مثل‬ ‫ازمایشـگاه خصوصـی مـن اسـت‪ .‬خاطـرات‪ ،‬یـک ابـزار ادبـی هسـتند کـه می توانیـم ببینیـم‬ ‫چطـور بسـیاری از نویسـندگان در رمان هـا و اثارشـان خاطـرات داسـتانی خـود را برای گفتن‬ ‫داسـتان به شـکلی جدیـد بـه کار می برنـد‪.‬‬ ‫توصیه هایدیگرنویسندگی؟‬ ‫یکی از راه های مسـتقیم برای نوشـتن‪ ،‬ترجمه ادبیاتی سـت که دوسـت دارید و تحسـینش‬ ‫می کنیـد‪ .‬ترجمـه‪ ،‬موثرتریـن و کارامدتریـن شـکل کاراموزی سـت‪ .‬در ترجمه اسـت کـه وارد‬ ‫ذهـن و زبـان یـک نویسـنده می شـوید و به عنـوان یـک مترجـم ان را بازافرینـی می کنیـد‪.‬‬ ‫مثل اینکـه بگوییـم هنرجویـی از روی دسـت اثـار هنرمنـدان دیگـر کپـی می کنـد‪ ،‬امـا شـما‬ ‫فقـط دراین صـورت اسـت کـه بـه درک انتخاب هـای هنرمنـد می رسـید و همیـن کمـک‬ ‫می کند رفته رفته به انتخاب های خودتان برسـید‪ .‬احسـاس خوبی دارم که هند همیشـه‬ ‫یـک کشـور چندزبانـه بـوده‪ .‬همیـن‪ ،‬یکـی از زیبایی هـا و شـگفتی های هنـد بـوده‪ .‬افـراد‬ ‫بسـیاری با زبان های مختلف درکنارهم زندگی می کنند‪ .‬ا گاهی از زبان های دیگر و ترکیبی‬ ‫ً‬ ‫که نهایتا ازاین رهگذر خلق می شـود‪ ،‬فوق العاده اسـت و امیدوارم که نویسـندگان جوان در‬ ‫هنـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫و در پایان یک راز نویسندگی؟‬ ‫انچـه واضـح اسـت‪ ،‬نویسـندگی‪ ،‬توسـعه ارتبـاط بـا ادبیـات و مطالعـه اسـت‪ .‬وقتی فهمیدم‬ ‫مطالعـه درسـت مثـل غذاخـوردن و نفس کشـیدن و خوابیـدن اسـت‪ ،‬احسـاس می کنـم که‬ ‫فهمیـدم یـک نویسـنده ام‪ .‬مطالعـه درگذرزمـان بـه نوشـتن منجر می شـود‪ .‬نویسـندگان به‬ ‫حسی از نظم و زیبایی شما بدل می شوند و شما ارتباطی را با ان ها شکل می دهید و این‬ ‫الزم اسـت کـه بـرای همه نویسـندگان اتفاق بیفتد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫زهرا صدراعظم نوری؛ اولین شهردار زن در ایران‬ ‫‪ ۴۰‬درصد؛ نرخ افزایش‬ ‫امار خانم های قلیانی‬ ‫مهـری قدوسـی؛ انکولوژیسـت (سـرطان شـناس)‬ ‫می گویـد‪« :‬سـرطان سـینه‪ ،‬از شـایع ترین انـواع‬ ‫سـرطان زنـان در دنیـا و علـت عمـده مرگ ان هاسـت‬ ‫کـه نقـش سـیگار و قلیـان در بـروز ایـن سـرطان‪،‬‬ ‫ثابـت شـده»‪ .‬علیرضـا رئیسـی‪ ،‬در نشسـت خبـری‬ ‫«هفتـه بـدون دخانیـات» کـه به صـورت مجـازی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بـه ارائـه گزارشـی از وضعیت مصـرف مواد‬ ‫دخانـی در ایـران پرداخـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ معـاون‬ ‫وزیـر بهداشـت بااشـاره به افزایـش مصـرف قلیـان در‬ ‫کشـور‪ ،‬گفت‪« :‬در هشت سال گذشـته شـاهد افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصـدی مصـرف قلیـان در کشـور هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫از رونـد روبه افزایـش مصـرف قلیـان بین خانم هـا ابراز‬ ‫نگرانـی کـرد و افـزود‪« :‬افزایـش مصـرف قلیـان در بین‬ ‫خانم هـا‪ ،‬یـک زنـگ خطر اسـت»‪ .‬رئیسـی نسـبت به‬ ‫واردات تنبا کوهـای معطـر و معسـل هشـدار داد و‬ ‫گفـت‪« :‬جـای تاسـف دارد کـه طبـق مصوبـه دیـوان‬ ‫عدالـت از سـال ‪ 1396‬واردات تنبا کوهـای معطـر و‬ ‫معسـل به کشـور ممنوع شـده؛ اما هنوز این مصوبه‬ ‫اجرایـی نشـده و بـر زمیـن مانـده اسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫بهداشـت وزارت بهداشـت افـزود‪« :‬مـا از صنعـت‬ ‫گالیه داریم و هشدار می دهیم که تنبا کوهای معطر‬ ‫و معسـل عامـل تشـویق جوانـان به مصـرف قلیـان‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬متاسـفانه برنامه هایـی‬ ‫بـرای چنیـن اقداماتـی دارنـد کـه بتواننـد مشـتری‬ ‫بیشـتری بـرای تولیـدات مـواد دخانـی در کشـور‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬رئیسـی باعنـوان ایـن مطلـب کـه‬ ‫بیماری کرونا از ابتدای شـیوع تا کنون در دنیا عامل‬ ‫مرگ ‪ ۳.۵‬میلیون نفر شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬دخانیات‬ ‫سـاالنه هشـت میلیون قربانـی می گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«در ایـران هشـت میلیون نفر مصرف کننـده مـواد‬ ‫دخانـی هسـتند و هزینـه ای کـه دخانیـات بـه مـا‬ ‫تحمیـل می کند حـدود ‪ ۱۳۰‬تـا ‪ ۱۴۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫اسـت‪ .‬سـاالنه از دخانیـات رقمـی بیـن ‪ ۲۰‬تـا‬ ‫‪ ۲۵‬هزارمیلیاردتومـان پـول به جیـب می زننـد»‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر بهداشـت بـه ردپـای مافیـای دخانیـات‬ ‫در کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در تحریم هـای امریـکا‬ ‫شـرکت سامسـونگ و ال جـی کـره جنوبـی از ایـران‬ ‫«شـهرداری تهـران» در ‪ ۱۲‬خردادمـاه ‪ ۱۲۸۶‬ب هنـام «بلدیـه تهـران»‪ ،‬بنیـان نهـاده شـد؛ به همین علـت‪،‬‬ ‫زن کشـور اختصاص داده ایم‪ .‬تا نیمه‬ ‫بخش معرفی اولین های زنانه در ایران را به معرفی اولین شـهردار ِ‬ ‫‪ 1375‬مدیریـت شـهرداری‪ ،‬مردانـه بـود‪ .‬حتـی در سـال های ‪ 50‬کـه اقداماتـی بـرای ورود زنـان بـه عرصـه‬ ‫مدیریت انجام شده بود‪ ،‬شهرداری جزو ارگان هایی باقی ماند که مسئوالن ارشد و میانی اش همیشه‬ ‫ن کرباسـچی ‪ ،‬نخسـتین شـهردار زن را بـرای اداره‬ ‫نسـال‪ ،‬غالمحسـی ‬ ‫نمـاه ا ‬ ‫از مـردان بودنـد‪ .‬در ‪ 28‬ابا ‬ ‫یکـرد و‬ ‫منطقـه ‪ 7‬منصـوب کـرد؛ زهـرا صدراعظم نـوری (متولـد ‪ )1341‬کـه در مرا کـز تربیت معلـم تدریـس م ‬ ‫عضـو شـورای سیاسـت گذاری کمیسـیون های امـور بانـوان وزارت کشـور بـود‪.‬‬ ‫داوران زن ایران‬ ‫در مسابقات جهانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫زری فتحـی؛ داور بین المللـی فوتسـال ایـران‪ ،‬روز دوم خردادمـاه‬ ‫به عنوان داور دوم‪ ،‬دیدار تیم های ویتنام و لبنان را در مسابقات‬ ‫انتخابـی جـام جهانـی مـردان قضـاوت کـرد‪ .‬او به همـراه گالره‬ ‫ناظمـی و ابراهیـم محرابی افشـار به عنـوان سـه نماینـده ایـران‬ ‫بـه مسـابقات انتخابـی دعـوت و راهـی امـارات شـدند‪ .‬او در مـورد‬ ‫چالش هایـی کـه زنـان بـرای قضـاوت مسـابقات مـردان دارنـد‪،‬‬ ‫نکـه یـک داور باحجـاب وارد‬ ‫می گویـد‪« :‬فکـر می کنـم همی ‬ ‫نسـمت مـی رود کـه چگونـه‬ ‫این عرصـه می شـود‪ ،‬نگاه هـا به ای ‬ ‫یـک داور زن باحجـاب قـرار اسـت بـازی مـردان را قضـاوت کنـد؛‬ ‫امـا بعد از اینکـه بـه هتل برگشـتم‪ ،‬بازخوردهای خوبـی از مربیان‪،‬‬ ‫سرپرسـتان و حتـی بازیکنـان گرفتـم کـه برایـم خیلـی لذت بخش‬ ‫بود»‪ .‬او البته اولین و تنها داور زن از کشورمان نیست که در یک‬ ‫رویـداد جهانـی سـوت زده اسـت‪ .‬در گـزارش این هفتـه بـه ‪ 10‬داور‬ ‫زن بـا حضـور بین المللـی اشـاره خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫لیال امانی بنی‬ ‫داوربین المللی کشتی کهدانشجوی‬ ‫مترجمیزبانانگلیسی ست‪.‬اوسال ها‬ ‫در رشته های مختلف رزمی؛ از جمله‬ ‫دفاع شخصی(مولتی کامبت)فعالیت‬ ‫می کرده و حدود دو سال نیز دبیر‬ ‫این سبک و مسئول برگزاری ان بود‪.‬‬ ‫توانایی اش در داوری‪ ،‬موجب شد که‬ ‫به دوره داوری بین المللی مجارستان‬ ‫و در ادامه‪ ،‬مسابقات قهرمانی اروپا در‬ ‫مجارستاندعوتشود‪.‬‬ ‫رفتنـد‪ ،‬امـا یـک شـرکت کـره ای در ایـران مانـده و‬ ‫سـیگار و تنبا کـو تولیـد می کنـد‪ .‬متاسـفانه کسـی‬ ‫هـم بـا این هـا کاری نـدارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ ،۹۹‬سـالی ‪ ۵۹‬میلیاردنـخ سـیگار در کشـور‬ ‫تولیـد شـده اسـت و ایـن محصـوالت‪ ،‬مشـتری‬ ‫می خواهد»‪ .‬رئیسـی باعنوان این مطلب که سـاالنه‬ ‫‪ ۵۵‬میلیاردنـخ سـیگار در کشـور مصـرف می شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تنهـا محصولـی کـه در کشـور تولیـد می شـود‬ ‫و ارزان هـم هسـت و خریـدن ان صـف نمی خواهـد‪،‬‬ ‫سـیگار اسـت»‪ .‬وی بـا انتقاد از صنعـت دخانیات که‬ ‫ دنبـال فـروش سـیگار در بسـته بندی های خوشـگل‬ ‫و فریب دهنـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬قـرار بـود طبـق‬ ‫مصوبـات قانـون جامـع کنتـرل دخانیـات‪ ،‬سـیگارها‬ ‫در بسـته بندی یکدسـت و سـاده تولیـد شـوند»‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت همچنیـن بـه‬ ‫تبلیغـات سـیگار در فیلم هـا و سـریال ها اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬هنـوز شـاهد سیگارکشـیدن قهرمانـان‬ ‫فیلم هـا هسـتیم و صداوسـیما دراین مسـیر کم کاری‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مهریمهرپور‬ ‫ملیحهنوری‬ ‫در جوانی و نوجوانی در اصفهان اولین داور رسمی زن ایران‬ ‫در مسابقات اسیایی جودو‪،‬‬ ‫به عنوانوالیبالیستفعالیت‬ ‫ن ورزش را از سال ‪ 78‬اغاز‬ ‫داشت و از ‪ 23‬سالگی‪ ،‬وارد داوری ای ‬ ‫کرده و چندین دوره نیز موفق‬ ‫شده‪ .‬او که ‪26‬سال در عرصه‬ ‫قضاوت در این رشته مشغول است‪ ،‬به کسب عناوین قهرمانی‬ ‫در بازی های المپیک کشور های شده است‪ .‬او در سال ‪ 88‬به‬ ‫اسالمی بزرگ ساالن با کو (‪ )2017‬مسابقاتقهرمانینوجوانان‬ ‫به عنوان داور اول در دیدار نهایی و جوانان اسیا در لبنان اعزام‬ ‫شد و درجه داوری ‪ A‬قاره ای را‬ ‫حضور داشت و در هر دو بخش‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫اقایان و بانوان سوت زد‪.‬‬ ‫مهناز عبدالکریمی‬ ‫بدری اسدی‬ ‫دارندهمدال هایارزشمنددر چند تیرانداز زن ایرانی و اولین داور‬ ‫دورهمسابقاتبین المللیتکواندو؛ بین المللی ایرانی تیراندازی با‬ ‫حاال یکیاز بهترینداوران کشور در کمان است‪ .‬او که اولین داور زن‬ ‫نالمللیاین رشتهاست ایرانی در بازی های پارااسیایی‬ ‫عرصه هایبی ‬ ‫ودرسمینارهایداوریبین المللی (در کره جنوبی) بوده است؛ در‬ ‫در تمام کشورهاحضوریفعالدارد‪ .‬سال ‪ 89‬در سمینار داوری که‬ ‫از سوی فدراسیون جهانی برگزار‬ ‫اوهمچنینتنهازندعوت شده‬ ‫از طرففدراسیونجهانیتکواندودر شد‪ ،‬حضور یافت و با امتیاز‬ ‫کمپالمپیک‪ ۲۰۲۰‬در شهرووشی عالی‪ ،‬کالس ارتقای داوری را‬ ‫پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫چینبودهاست‪.‬‬ ‫فهیمهعلیمرادی‬ ‫سیمینرضایی‬ ‫فهیمهعلیمرادی‪،‬داور بین المللی‬ ‫سال ‪ 98‬خبر رسید که برای‬ ‫اولین بار در تاریخ ‪17‬دوره ای حضور کشورمان پس از ‪ ۳۷‬سال برای‬ ‫نخستین بار در یک میدان‬ ‫ایران در ادوار مختلف المپیک‬ ‫تابستانی؛ یک بانوی داور ایرانی بین المللی قضاوت کرد‪ .‬این‬ ‫خبری بود که در سال ‪ 96‬نگاه ها را‬ ‫در این بازی ها قضاوت داشت؛‬ ‫ان هم به دعوت فدراسیون جهانی به سمت این داور حوزه بسکتبال‬ ‫جلب کرد‪ .‬او در سومین روز از‬ ‫تنیس روی میز‪ .‬او در ایران‪،‬‬ ‫رقابت های اسیایی هند‪ ،‬قضاوت‬ ‫دوره های اموزش داوری رشته‬ ‫تنیس را اغاز کرد و در سال ‪ ۲۰۰۶‬نیز بازی بین دو کشور چین تایپه و‬ ‫نیوزلند را به عهده داشت‪.‬‬ ‫مدرک بین المللی گرفت ‪.‬‬ ‫الهامصانعی‬ ‫هدی ضیاغم‬ ‫این بانوی خوزستانی‪ ،‬در سال ‪ 94‬او که در سال ‪ 83‬به جرگه داوران‬ ‫و در پنجمین دوره مسابقات اسنوکر بین المللیرشتهایروبیک‬ ‫ژیمناستیک پیوست و سابقه‬ ‫قهرمانی کشور بانوان‪ ،‬به مقام‬ ‫قهرمانی رسید و بعدها به عنوان قضاوت در چنددوره مسابقات‬ ‫جهانی و اسیایی را نیز در کارنامه ‬ ‫داور بین المللی و سرپرست‬ ‫کمیته داوران در بخش بانوان به دارد‪ ،‬با حضور در تایلند و شرکت‬ ‫فعالیت پرداخت‪ .‬او کتب «مرجع در دوره جهانی داوری ایروبیک‬ ‫ژیمناستیک‪،‬باالتریندرجه‬ ‫قوانین رشته های بیلیاردی» و‬ ‫«روانشناسی و مدیریت داوری در داوری این رشته را بین داوران‬ ‫رویدادهای ورزشی» را نیز نوشته‪ .‬ژیمناستیک کشور کسب کرد‪.‬‬ ‫مهساقربانی‬ ‫طبق اعالم فیفا؛ مهسا قربانی‬ ‫(داور) و انسیه خباز مافی نژاد‬ ‫(کمک داور) کاندیدای قضاوت در‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۳‬زنان شده اند‪.‬‬ ‫قربانی‪ ،‬اولین داور زن ایرانی بود‬ ‫که توانست بازی فوتبال مردان را‬ ‫قضاوت کند‪ .‬او داور چهارم دیدار‬ ‫ژاپن و کره جنوبی در مسابقات‬ ‫فوتبال بانوان شرق اسیا نیز بوده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫یکی از چالش هایی که افراد با ان روبه رو هستند‪ ،‬احساس‬ ‫عـدم رضایـت از برخـی ویژگی ها و خصوصیات رفتاری شـان‬ ‫اسـت‪ .‬گاهـی افـراد مایلنـد کـه تغییراتـی در نحـوه برخـورد‬ ‫خـود بـا دیگـران ایجـاد کننـد؛ امـا بـرای دسـت یافتن بـه این‬ ‫مهم‪ ،‬باید مقدماتی را فراهم کرد‪ .‬درواقع‪ ،‬پیش از اینکه به‬ ‫چگونگـی تغییـر رفتـار خـود بپردازیـم الزم اسـت کمـی درباره‬ ‫ً‬ ‫رفتـار‪ ،‬حـس و احسـاس بیشـتر بدانیـم‪ .‬رفتـار را معمـوال بـه‬ ‫عملـی تشـبیه می کننـد کـه نمـاد بیرونـی دارد و به راحتـی‬ ‫قابل مشاهده است‪ .‬به طور مثال؛ یکی از نمادهای بیرونی‬ ‫رفتـار‪ ،‬پرخاشگری سـت که به شـکل اخم کـردن‪ ،‬چپ چپ‬ ‫نـگاه کـردن‪ ،‬داد و فریـاد کـردن و ‪ ...‬خـود را نشـان می دهـد؛‬ ‫امـا احسـاس یـک حالـت درونـی ادمی سـت کـه می توانـد بد‬ ‫یـا خـوب باشـد‪ .‬موضوع مهم این اسـت که بدانیم احسـاس‬ ‫مـا تحت تاثیـر چـه عواملـی به وجـود می ایـد‪ ..‬به طـور کلـی؛‬ ‫احسـاس مـا تحـت تاثیـر سـه عامـل زیـر به وجـود می ایـد‪.1 :‬‬ ‫ً‬ ‫تحـت تاثیـر افـکار و باورهای ما (مثال انتظار ما از دیگران زیاد‬ ‫اسـت و چـون بـه انتظـار مـا پاسـخ مناسـت داده نمی شـود‪،‬‬ ‫بسـیار دلخـور می شـویم و از ایـن دلخـوری احسـاس خوبـی‬ ‫نمی کنیـم یـا بـه یاد یـک خاطره خوبی می افتیم و احسـاس‬ ‫خوبـی بـه مـا دسـت می هـد) ‪ .2‬تحت تاثیـر عوامـل درونی یا‬ ‫ً‬ ‫ارگان هـای داخلـی بـدن مـا به وجـود می ایـد (مثال معـده درد‬ ‫داریم؛ پس احساس خوبی نخواهیم داشت) ‪ .3‬تحت تاثیر‬ ‫ً‬ ‫عوامـل بیرونـی مثلا تغییـرات و وا کنش هـای حـواس‬ ‫ً‬ ‫پنچگانـه (مثلا صـدای زیـاد‪ ،‬گـوش مـا را اذیـت می کنـد؛‬ ‫درنتیجـه مـا احسـاس بـدی می کنیـم)‪ .‬موضوعـی کـه بـرای‬ ‫تغییـر رفتـار و احسـاس مـا حائـز بیشـترین میـزان اهمیـت‬ ‫اسـت‪ ،‬این اسـت که دو نکتـه را درنظـر داشـته باشـیم‪ .‬اول‬ ‫اینکـه؛ مـا همیشـه اول فکـر می کنیـم و بعـد احسـاس و رفتار‬ ‫می کنیـم‪ .‬دوم اینکـه؛ ا گـر می خواهیـم رفتـار و احساسـمان‬ ‫را تغییـر دهیـم‪ ،‬مهم تریـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـم‪،‬‬ ‫تغییـر افکارمـان اسـت‪ .‬نکتـه اول اینکـه مـا همیشـه اول‬ ‫فکـر می کنیـم؛ سـپس احسـاس و رفتـار می کنیـم‪ .‬ا گـر ایـن‬ ‫اصـل واقعـی را بپذیریـم بایسـتی بدانیـم که ا گـر می خواهیم‬ ‫ً‬ ‫رفتارمـان را تغییـر دهیـم (مثلا تصمیـم داریـم کـه دیگـر‬ ‫عصبانی نشـویم) باید اول به دنبال تغییر رفتارمان باشـیم ‪.‬‬ ‫ا گر از اینکه کسی پشت سر ما حرف بزند‪ ،‬ما احساس بدی‬ ‫ً‬ ‫می کنیـم و ناراحـت می شـویم؛ بایـد حتمـا افکارمـان را تغییر‬ ‫بدهیم تا دیگر از گفته کسـی ناراحت نشـویم و اینکه چطور‬ ‫افکارمـان را عـوض کنیـم ؟ بایـد بدانیـم پایـه و منبـع اصلـی‬ ‫افـکار مـا باورهـای درسـت یـا نادرسـت مـا اسـت کـه باعـث‬ ‫افـکاری در مـا می شـود کـه احسـاس خـوب یـا بـد یـا رفتـار‬ ‫سراشپز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫کینوا‪1:‬پیمانه‬ ‫اب‪ ۲:‬پیمانه‬ ‫ذرت‪ ۱:‬پیمانه‬ ‫لوبیاسیاه‪ ۱:‬پیمانه‬ ‫گوجه گیالسی‪ ۱:‬پیمانه‬ ‫پیاز قرمز‪ 1/4 :‬پیمانه‬ ‫اوا کادو‪ ۲ :‬عدد‬ ‫روغن زیتون‪ 1/3 :‬پیمانه‬ ‫گشنیز‪ 1/4:‬پیمانه‬ ‫سرکه سیب‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫ابلیمو‪ 1/2:‬پیمانه‬ ‫فلفل‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫پودر سیر‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫عسل‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫پودر پاپریکا‪ ۱ :‬پنس‬ ‫نمک‪ 1/8 :‬قاشق چای خوری‬ ‫پودر زیره‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫پیش شرط هایی‬ ‫برای تغییر رفتار‬ ‫و احساس خود‬ ‫بـد یـا رفتـار خـوب را موجـب می شـود؛ پـس ا گـر می خواهیـم‬ ‫احسـاس خـوب و رفتـار خـوب داشـته باشـیم‪ ،‬بایـد پیـش‬ ‫از هرچیـزی باورهـای نادرسـت خـود را تغییـر دهیـم ‪ .‬حـال‬ ‫متـر این اسـت که چـه باورهایـی در مـا باعـث‬ ‫پرسـش مه ‬ ‫می شـود کـه مـا ذهـن خـود را بـا فکرهـای بـد و نادرسـت‬ ‫یسـت که ایـن فکـر بـد به نوبه خـود‬ ‫مشـغول کنیـم؟ بدیه ‬ ‫باعـث احسـاس و رفتـار بـد و ازار دهنـده در مـا می شـود‪.‬‬ ‫بخشـی از ایـن باورهـا به نوبه خـود به ترتیـب زیرعبارتنـد از ‪:‬‬ ‫‪ .1‬حسـاس بـودن و شـخص گرفتـن نظـر دیگـران (ا گـر گفتـار‬ ‫و رفتـار دیگـران بـرای مـا گرانـی بیایـد‪ ،‬معنایش این اسـت که‬ ‫مـا حسـاس هسـتیم و ایـن حساسـیت‪ ،‬باعـث احسـاس بـد‬ ‫در مـا می شـود‪ .‬بـرای ایـن منظـور بایـد بپذیریـم کـه دیگـران‬ ‫حـق دارنـد نظـر بدهنـد و مـا هـم حـق داریـم که نظـر دیگران‬ ‫را نپذیریـم؛ امـا اینکـه چـرا حـرف دیگـران بـرای مـا گـران‬ ‫تمـام می شـود‪ ،‬شـاید به خاطـر ایـن باشـد کـه مـا خودمـان‬ ‫را برجسـته تر از دیگـران فـرض می کنیـم؛ به همیـن خاطـر بـه‬ ‫مـا بـر می خـورد و ایـن باعـث به وجـود امـدن احسـاس بـد و‬ ‫رفتـار بـد در مـا می شـود) ‪ .2‬پرتوقعـی از خـود ‪ .3‬پـر توقعـی از‬ ‫دیگران ( باید بدانیم وقتی ما خودمان نمی توانیم نیازهای‬ ‫ً‬ ‫خـود رابـراورده کنیـم‪ ،‬حتما دیگـران به خوبی ما نمی توانند‬ ‫انهـا را بـراودره کننـد؛ پـس نبایـد از دیگـران توقـع داشـت‪.‬‬ ‫راه صحیـح این اسـت که بایـد از دیگـران توقـع را درحـد کـم‬ ‫و مناسـب توانائـی و شـرایط و روابطمـان داشـته باشـیم و‬ ‫جسـتجو کنیـم؛ وگرنـه چـون دیگـران موظـف بـه ارضـای‬ ‫نیازها و توقعات ما نیستند ما از انها دلخور می شویم و این‬ ‫دلخـوری یعنـی همـان احسـاس بـد و در پایـان رفتار بـد را در‬ ‫مـا نسـبت بـه دیگـران به وجـود مـی اورد ‪ .4‬مقایسـه کـردن‬ ‫خـود بـا دیگران ‪ .5‬کمال پرسـت بودن ‪ .6‬تعمیـم دادن (ا گر‬ ‫فـردی یـک بـار دزدی کـرد؛ نبایـد او را همیشـه دزد خطـاب‬ ‫کنیـم؛ چر اکـه ایـن فـرد ممکـن یک بـار ایـن خطـا را کـرده‬ ‫باشـد‪ ،‬نمی تـوان ب هصـرف یک خطا‪ ،‬همیشـه ایـن صفت را‬ ‫بـه او نسـبت دهیـم‪ .‬ایـن فکـر بـد باعث احسـا س بدتـر در ما‬ ‫ی یـا مـردی‬ ‫نسـبت بـه ان ادم یـا دیگـران می شـود) یـا ا گـر ( زنـ ‬ ‫بـه همسـرش خیانـت کـرد‪ ،‬ا گـر در مواجهـه بـا ایـن شـرایط‬ ‫بگویئـم همـه مـردان یـا همـه زنـان خیانـت می کننـد‪ ،‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫کامال اشـتباه اسـت) ‪ .7‬فرافکنی کردن ‪ . 8‬مارک و انگ زدن‬ ‫بـه دیگـران ‪ .9‬خوش بینـی بیـش از انـدازه (مثبت اندیشـی‬ ‫بسـیار خـوب اسـت؛ امـا وقتـی بیـش ازانـدازه بـه موضوعـی‬ ‫باورداریـم و ریسـک عوامـل بیرونـی را در نظـر نمی گیریـم‬ ‫دچـار مشـکل می شـویم به همیـن خاطـر خوش بینـی مـا را‬ ‫می توانـد نـه همیشـه بلکـه گاهـی بـا مشـکل روبـه رو کند که‬ ‫ایـن احسـاس بـد و رفتـاری نادرسـتی را از مـا می توانـد باعث‬ ‫شـود) ‪ .10‬انـکار واقعیـت ‪ .11‬ناتوانـی در عقب انداختن لذت‬ ‫‪ .12‬وا کنشـی عمـل کـردن (معنایـش این اسـت که پیـش از‬ ‫اینکه حرف دیگری را کامل شینده باشیم‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫کـرده باشـیم‪ ،‬دسـت بـه عمـل و یاسـخ گویی بزنیـم‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫رفتـار‪ ،‬وا کنشـی عمـل کـردن می گوینـد کـه در بیشـتر مـوارد‬ ‫پیامـد منفـی و احسـاس بـد را به دنبـال خواهـد داشـت)‪.‬‬ ‫سـاالد کینوا مکزیکی؛ عالوه بر اینکه یک سـاالد اسـت‪ ،‬به علت وجود دانه های کینوا منبع غذایی غنی از پروتئین‪ ،‬امالح و ویتامین هاسـت و به علت فیبر باالیی‬ ‫که دارد تا سـاعت ها می تواند شـما را سـیر نگه دارد‪ .‬این سـاالد کم کالری بوده و برای کسـانی که رژیم غذایی داشـته یا گیاه خوار هسـتند‪ ،‬توصیه می شـود‪.‬‬ ‫ساالد کینوا مکزیکی‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا تابـه نسـوز یـا تفلون مناسـبی را انتخاب کـرده و یک پیمانه‬ ‫کینـوا و دو پیمانـه اب را درون تابـه بریزیـد‪ .‬تابـه را بـر روی شـعله‬ ‫بـا حـرارت متوسـط قـرار دهیـد تـا اب بـه جـوش بیایـد؛ سـپس‬ ‫ً‬ ‫شـعله زیـر تابـه را کـم کـرده و اجـازه دهیـد تـا اب درون تابـه کاملا‬ ‫جـذب کینـوا شـده و کینـوا نیز پخته شـود؛ سـپس شـعله زیر تابه‬ ‫را خامـوش کـرده و کینـوا را درون ظرفـی ریختـه و اجـازه دهیـد‬ ‫تـا خنـک شـود و بعـد از ان بـه مـدت یـک الـی دو سـاعت درون‬ ‫ً‬ ‫یخچـال قـرار دهیـد تـا کاملا کینـوا سـرد شـود‪ .‬سـپس چاشـنی‬ ‫سـاالد را امـاده کنیـد‪ .‬بـرای ایـن کار یـک شیشـه خالـی مربـا یـا‬ ‫سـس را انتخاب کنید؛ سـبزی گشـنیز را پا ک کرده و بشـویید و با‬ ‫چاقـو تـا ان جـا که می توانید سـبزی را خر د کرده و به همراه سـرکه‬ ‫سـیب‪ ،‬ابلیمـو‪ ،‬پـودر زیـره سـبز‪ ،‬نمـک‪ ،‬عسـل‪ ،‬پـودر سـیر‪ ،‬پـودر‬ ‫فلفـل قرمـز‪ ،‬روعـن زیتـون و پـودر پاپریـکا را درون شیشـه بریزیـد؛‬ ‫درب شیشـه را محکـم ببندیـد و شیشـه را خـوب تـکان دهیـد تـا‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫مـواد درون شیشـه کاملا بـا یکدیگـر مخلـوط شـود و تا زمان ‬ ‫سـاالد خود را اماده می کنید‪ ،‬اجازه دهید تا چاشـنی سـاالد شما‬ ‫درون شیشـه باقـی بمانـد تا طعـم مـواد درون ان با یکدیگر تریب‬ ‫شـوند‪ .‬طـرف مناسـبی بـرای سـاالد خـود انتخـاب کـرده و ذرت‬ ‫پخته شده به همراه لوبیای پخته شده‪ ،‬پیاز خرد شده و گوجه‬ ‫گیالسـی نصـف شـده را درون ظـرف بریزیـد؛ چاشـنی سـاالد را کـه‬ ‫از قبـل امـاده کرده ایـد را بـر روی سـاالد خـود ریخته؛ سـپس همه‬ ‫مـواد را بـه ارامـی بـا هم مخلوط کنید‪ .‬اوا کادوها را شسـته و ان ها‬ ‫را از وسـط برش طولی داده؛ سـپس پوسـت گرفته و هسـته ان ها‬ ‫را خـارج کـرده و به همـراه سـاالد سـرو کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روش گرفتن اسکرین شات در ویندوز ‪۱۰‬‬ ‫ملیکاطاهران پور‬ ‫ً‬ ‫احتمــاال برایتــان پیــش امــده اســت کــه بخواهیــد‬ ‫از قســمتی از وینــدوز یــا صفح ـه ای در مرورگــر‬ ‫نشــات بگیریــد و ان را بــا دیگــران بــه‬ ‫اسکری ‬ ‫اشــترا ک بگذاریــد‪ .‬ب هگــزارش زومیــت؛ بــرای‬ ‫شهــای‬ ‫گرفتــن اسکرین شــات در وینــدوز ‪ ، ۱۰‬رو ‬ ‫زیــادی وجــود دارد کــه می توانیــد برحســب نیــاز‬ ‫و راحتــی خــود یکــی از ان هــا را انتخــاب کنیــد‪ .‬در‬ ‫نشــات در‬ ‫ادامــه چنــد روش بــرای گرفتــن اسکری ‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۰‬را امــوزش می دهیــم‪.‬‬ ‫ابزار ‪Snip & Sketch‬‬ ‫دسترسـی بـه تصاویـر‪ ،‬اشـترا ک گذاری و‬ ‫حاشیه نویسـی بـا اسـتفاده از ابـزار ‪Snip & Sketch‬‬ ‫ً‬ ‫اسـان تر از ابـزار قدیمـی ‪ Snipping‬اسـت‪ .‬مطمئنـا‬ ‫نکـردن ایـن ابـزار دیگـر بـه فکر اسـتفاده‬ ‫پـس از امتحا ‬ ‫از ابزار ‪ Snipping‬نخواهید افتاد‪ .‬سـاده ترین راه برای‬ ‫دسترسـی بـه ایـن ابـزار اسـتفاده از دکمه های میانبـر ویندوز‬ ‫‪ +‬شـیفت ‪ S +‬اسـت‪ .‬همچنیـن می توانیـد ایـن اپ را در‬ ‫لیسـت الفبـای دکمـه ی اسـتارت وینـدوز بیابیـد یـا نـام ان را‬ ‫جست وجو کنید‪ .‬در پنل اعالن نیز می توانید با جستجوی‬ ‫‪ Screen snip‬به ان دسترسی پیدا کنید‪ .‬ا گر از جمله افرادی‬ ‫هسـتید کـه به دفعـات بـه گرفتـن اسکرین شـات نیـاز دارند‪،‬‬ ‫بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم بـرای راحتـی کارتـان ایـن ابـزار را‬ ‫بـه نـوار وظیفـه ی وینـدوز پیـن کنیـد‪ .‬پـس از انتخـاب ابـراز‪،‬‬ ‫صفحـه کمـی تاریـک می شـود‪ ،‬ابـزار بـاال می ایـد و بـه شـما‬ ‫امـکان می دهـد از میـان چهـار گزینـه ی ‪rectangular ،free-‬‬ ‫‪ form ،window‬یـا ‪ full-screen‬یکـی را انتخـاب کنیـد‪ .‬پـس‬ ‫از گرفتـن اسکرین شـات‪ ،‬عکـس در کلیپ بـورد ذخیـره‬ ‫ن در گوشـه پایینـی سـمت راسـت‬ ‫و به صـورت یـک اعلا ‬ ‫صفحه نمایش‪ ،‬نشان داده می شود‪ .‬برای باز کردن عکس‬ ‫در ‪ Snip & Sketch‬روی ان کلیـک کنیـد تـا بتوانیـد روی‬ ‫ان یادداشـت بنویسـید‪ ،‬ان را ذخیـره کنیـد یـا بـه اشـترا ک‬ ‫بگذاریـد‪ .‬ا گـر اعلان اسکرین شـات را از دسـت دادیـد یـا ان را‬ ‫نمی بینید‪ ،‬کافی اسـت پنل اعالن را باز کنید‪ .‬ا گر ابراز ‪Snip‬‬ ‫‪ & Sketch‬را از منـوی اسـتارت یـا بـا جسـت وجو‪ ،‬بـاز کنیـد‪،‬‬ ‫ابـزار بـ ه جای باز شـدن در یک نـوار در باالی صفحه‪ ،‬در یک‬ ‫پنجـر ه بـاز خواهـد شـد‪ .‬در ایـن پنجـره‪ ،‬روی دکمـه ی ‪New‬‬ ‫در قسـمت باالیی سـمت چپ کلیک کنید تا پنل کوچک‬ ‫بـاز شـود و بـه شـما امـکان گرفتـن اسکرین شـات بدهـد‪ .‬بـا‬ ‫ایـن کار یـک قـدم بـه مراحـل اسکرین شـات گرفتـن اضافـه‬ ‫می شـود؛ امـا می توانیـد از ایـن پنجـره‪ ،‬اسکرین شـات را بـا ‪۳‬‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬ثانیـه تاخیـر از صفحـه تهیـه کنیـد (ماننـد تنظیـم تایمر‬ ‫بـرای گرفتـن عکـس)‪.‬‬ ‫ابزار ‪Snipping Tool‬‬ ‫از زمـان وینـدوز ویسـتا‪ ،‬ابـزار ‪ Snipping Tool‬در دسـترس‬ ‫بوده است‪ .‬هرچند سال ها است که ویندوز در مورد حذف‬ ‫ایـن ابـزار بـه کاربـران هشـدار می دهـد؛ امـا ایـن ابـزار در جای‬ ‫خـود باقـی مانده اسـت‪ .‬دقت داشـته باشـید کـه این ابـزار از‬ ‫منـوی اسـتارت حذف شـده اسـت؛ امـا می تـوان ان را در نوار‬ ‫جسـت وجو پیـدا کـرد‪ .‬بـرای گرفتـن اسکرین شـات‪ ،‬روی‬ ‫دکمه ی ‪ New‬کلیک کنید‪ .‬حالت اسکرین شات به صورت‬ ‫شفـرض بـه شـکل مسـتطیل اسـت کـه می توانید شـکل‬ ‫پی ‬ ‫ان را به صـورت دسـتی یـا به صـورت تمـام صفحـه‪ ،‬تغییـر‬ ‫بدهیـد‪ .‬توجـه داشـته باشـید کـه ابـزار ‪،Snipping Tool‬‬ ‫اسکرین شـات را به صـورت خـودکار در کلیپ بـورد ذخیـره‬ ‫می کند اما ان را به شکل فایل در کامپیوتر ذخیره نمی کند؛‬ ‫بنابرایـن بـرای ذخیـره ی ان بایـد از یک ابـزار یا اپ دیگر مثل‬ ‫‪ Microsoft Paint‬کمـک بگیریـد تـا اسکرین شـات را در ان‬ ‫پیسـت و سـپس در محـل مـورد نظـر ذخیـره کنیـد ‪.‬‬ ‫‪Print Screen‬‬ ‫بـرای گرفتـن اسکرین شـات تمام صفحـه در وینـدوز‪،۱۰‬‬ ‫می توانیـد از دکمـه ی ‪ Print Screen‬یـا ‪ PrtScn‬روی‬ ‫صفحه کلیـد اسـتفاده کنیـد‪ .‬بـه کمـک ایـن ابـزار‪،‬‬ ‫اسکرین شـات در کلیپ بـورد ذخیـره می شـود؛ امـا بـه‬ ‫شـکل فایـل در کامپیوتـر ذخیـره نمی شـود‪ .‬بـرای ذخیـره‬ ‫اسکرین شـات بـا ایـن روش بایـد از یـک ابـزار ویرایـش تصویـر‬ ‫ماننـد ‪ Microsoft paint‬کمـک بگیریـد تـا عکـس را در ان‬ ‫پیسـت و سـپس در مـکان دلخواهتـان ذخیـره کنیـد‪.‬‬ ‫می توانیـد کلیـد ‪ PrtScn‬را به گونـه ای تنظیـم کنیـد کـه بـا‬ ‫فشـردن ان‪ ،‬ابـزار ‪ Snip & Sketch‬اجـرا شـود ‪ .‬بـرای ایـن کار‬ ‫بـه تنظیمـات‪ Ease of Access ،‬و سـپس ‪ Keyboard‬برویـد و‬ ‫گزینـه ی ‪ Use the PrtScn button to open screen snipping‬را‬ ‫کـه در زیـر میانبـر ‪ Print Screen‬قـرار دارد‪ ،‬فعـال کنیـد‪.‬‬ ‫دکمه های میانبر ویندوز و ‪Print Screen‬‬ ‫بـرای گرفتـن و ذخیـره ی خـودکار اسکرین شـات در‬ ‫وینـدوز ‪ ۱۰‬می توانیـد از دکمه هـای میانبـر وینـدوز و ‪Print‬‬ ‫‪ Screen‬کمـک بگیریـد‪ .‬هنـگام گرفتـن عکـس از صفحـه‪،‬‬ ‫نـور صفحـه کـم می شـود (ماننـد ثبـت اسکرین شـات در‬ ‫بعضـی گوشـی های هوشـمند)‪ .‬اسکرین شـات در پوشـه ی‬ ‫‪ Pictures > Screenshots‬ذخیره خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر مهران سلیمانها‬ ‫متخصص ارتوپدی‬ ‫کلینیک‬ ‫عمل جراحی پای پرانتزی‬ ‫برای چه کسانی الزم است ؟‬ ‫ا گر تنها مشکل شما شکل زانو ست؛ نیاز به عمل جراحی‬ ‫ً‬ ‫ندارید‪ .‬جراحی اصالح زانوی پرانتزی معموال در بیماران‬ ‫جـوان و فعال دارای اسـتئوارتریت کمپارتمـان داخلی زانو‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬شـرایط مناسـب بیمـار برای ایـن جراحی‬ ‫عبارتنـد از ‪ :‬وزن مناسـب‪ ،‬سـن زیر‪ ۶۰‬سـال‪ ،‬بـروز درد فقـط‬ ‫در یـک قسـمت زانـو باشـد‪ ،‬درد بـا ایسـتادن و فعالیـت یـا‬ ‫راه رفتـن زیـاد تشـدید شـود‪ ،‬دامنـه حرکتـی زانـو مناسـب‬ ‫و حداقل‪۱۰۰-۹۰‬درجـه باشـد‪ ،‬خم ماندگـی ثابـت زانـو‬ ‫نداشـته باشـند‪ ،‬عـدم وجـود بیماری هایـی مثـل ارتریـت‬ ‫روماتوئیـد یـا سـایر بیماری هـای روماتیسـمی‪ .‬امـا بایـد‬ ‫درنظـر داشـت که ایـن جراحی مزایایـی دارد که مهم ترین‬ ‫ان هـا این اسـت که عـوارض و عالئـم ناشـی از بیمـاری را‬ ‫درمـان می کنـد و پـس از انجام عمـل و طی دوران نقاهت‪،‬‬ ‫هیـچ محدودیـت فیزیکـی بـرای بیمـار ایجـاد نمی شـود و‬ ‫می توانـد فعالیت هـای خـود را بـدون محدودیـت خاصـی‬ ‫از سـر بگیـرد‪ .‬از دیگـر مزایـای ایـن جراحـی می تـوان بـه‬ ‫مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪ :‬جلوگیـری از تخریب بیشـتر غضروف‬ ‫مفصلـی‪ ،‬اصلاح شـکل ظاهری زانـو‪ ،‬کاهـش درد‪ ،‬تعویق‬ ‫زمـان تعویـض کامـل مفصـل زانـو‪ .‬امـا پرسـش بسـیاری از‬ ‫بیمـاران در مـورد مراقبت هـای بعـد از عمـل اسـت کـه باید‬ ‫بـه نکاتـی توجـه داشـت‪ :‬از اسـتراحت های طوالنی مـدت‬ ‫و بی حرکتـی طوالنـی انـدام خـودداری شـود‪ .‬بالفاصلـه‬ ‫پـس از ازبین رفتـن بی حسـی انـدام ‪ ،‬شـروع بـه حرکـت‬ ‫مـچ پـا و نیـز انقبـاض عضلات ران کنیـد‪ .‬در روزهـای اول‬ ‫داروهـای ضـد درد و ضد انعقـاد خـون کـه توسـط پزشـک‬ ‫تجویز شـده‪ ،‬اسـتفاده شـود‪ .‬در صورت درد مسکن ساده‬ ‫مثـل اسـتامینوفن در بیشـتر مـوارد کفایـت خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫حتی االمـکان زانـوی شـما در وضعیت مسـتقیم قـرار گیرد‬ ‫و جهـت کاهـش خونریـزی و درد مقـداری باالتـر از سـطح‬ ‫قلـب باشـد و به منظـور کاهـش کبـودی و خونمردگـی‬ ‫در سـاق می توانیـد روی محـل جراحـی کیسـه یـخ‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬اولیـن ویزیـت شـما یک یا دو هفتـه پس از‬ ‫جراحی سـت‪ .‬می توانید سـه روز پس از جراحی اسـتحمام‬ ‫کنیـد؛ البتـه روی زخـم نبایـد خیـس شـود‪ .‬شـما مجازیـد‬ ‫ً‬ ‫زانویتـان را کاملا خـم و راسـت کنیـد؛ مگراینکـه پزشـک‬ ‫جـراح شـما بـه دالیلـی ایـن اجـازه را نـداده باشـد‪ .‬تـا ‪۴-۶‬‬ ‫هفتـه قـادر بـه رانندگـی نیسـتید‪.‬‬ ‫تـرس از شکسـت‪ ،‬امـری رایـج در بیـن بسـیاری از مـردم در سراسـر جهـان اسـت و فـار غ از سـن و سـال افـراد دارای تاثیـرات مثبـت و منفـی‬ ‫شتـر تحت تاثیـر قـرار دهـد‪ .‬ا گر ترس از شکسـت مانع از پیش روی شـما می شـود‪،‬‬ ‫یسـت امـا اثـار منفـی ان ممکـن اسـت زندگی تـان را بی ‬ ‫مختلف ‬ ‫راه هایـی بـرای بیرون امـدن از این حالـت و مقابلـه بـا ان ارائـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫نترسیدن از شکست‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫یکـی از مـوارد اساسـی بـرای مقابلـه بـا تـرس از شکسـت‪ ،‬مثبت اندیشی سـت و‬ ‫از این طریـق قـادر خواهیـد بـود تـا اعتمـاد بـه نفـس خـود را افزایـش دهیـد و افـکار‬ ‫منفـی را بـه مثبـت تبدیـل کنیـد ‪.‬‬ ‫تفکـرات منفـی باعـث افزایـش تـرس از شکسـت می‪‎‬شـوند؛ بنابرایـن بایـد‬ ‫برای جلوگیری از شکست خود‪ ،‬بر افکار منفی تان غلبه کنید و بدانید که‬ ‫ی‪‎‬شـوند‪.‬‬ ‫افـکار منفـی باعـث از بین رفتـن اینـده و حال شـما م ‬ ‫ی‪‎‬توانید ان را از بین ببرید‪ .‬دالیل زیادی برای‬ ‫با شناسایی علت ترس خود‪ ،‬م ‬ ‫تـرس از شکسـت وجـود دارد؛بنابرایـن بایـد علـت واقعـی تـرس را شناسـایی‬ ‫کنیـد کـه در ریشـه کن کردن ترسـتان موفق باشـید‪.‬‬ ‫یهـا بایـد تلاش زیـادی کرد؛ امـا بسـیاری بیش از حد تالش‬ ‫بـرای غلبـه بـر تـرس از نا کام ‬ ‫ی‪‎‬توانید‬ ‫می کنند که عادتی نادرسـت اسـت‪ .‬با کمی اسـتراحت و دست از کار کشـیدن م ‬ ‫تغییـرات زیـادی در زندگی خـود ایجاد کنید‪.‬‬ ‫بسـیاری از افراد نسـبت به گرفتن راهنمایی از افراد با تجربه بی تفاوت هسـتند ‪ .‬برای رسـیدن‬ ‫بـه موفقیـت‪ ،‬کمک گرفتـن از افـراد با تجربـه بسـیار ضروری سـت و باعـث کاهـش تـرس شـما از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عـدم موفقیتتـان نیز م ‪‎‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل زندان های البرز بیان کرد؛‬ ‫سرپرست شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫تکرار جرم‪ ،‬با غفلت از خانواده های زندانیان‬ ‫شهرداری بافت کهن در ساری‬ ‫راه اندازی‬ ‫ِ‬ ‫مدیرکل زندان های استان البرز اعالم کرد‪« :‬غفلت مسئوالن اجرایی وقضایی از خانواده های زندانیان‬ ‫سـبب چرخـش و تکـرار جـرم و اسـیب در جامعـه می شـود»‪ .‬اسـماعیل جمیـاری در نشسـت خبـری بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه کـه در ندامتـگاه فردیـس کـرج برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬برهمین اسـاس پنـج انجمـن بـرای‬ ‫حمایت از خانواده های زندانیان در استان البرز تشکیل شده است»‪ .‬وی گفت‪« :‬ا گر مسئوالن قضایی‬ ‫واجرایی ازخانواده های زندانیان غافل شوند‪ ،‬چرخه جرم تکرار می شود؛ زیرا این خانواده ها به سبب‬ ‫زندانی بودن سرپرست با مشکالت مختلفی مواجه می شوند»‪ .‬جمیاری توضیح داد‪« :‬رئیس سازمان‬ ‫زندان های کشـور‪ ،‬سـال ‪ ۱۴۰۰‬را سـال حمایت ویژه از خانواده های زندانیان تعیین کرده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرداری بافت تاریخی در هسته مرکزی شهر ساری خبر‬ ‫سرپرست شهرداری ساری از راه اندازی‬ ‫ِ‬ ‫داد‪ .‬جواد طالبی در ائین انعقاد تفاهم نامه بهره برداری از موزه های بوسـتان والیت شـهر سـاری‪،‬‬ ‫بـا تبریـک سـوم خـرداد‪ ،‬گفـت‪« :‬مسـاحت تقریبـی موزه هـای بوسـتان والیـت به مسـاحت تقریبی‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬مترمربـع در چهـار سـالن اسـت کـه حـدود چهارسـال بـدون اسـتفاده در ایـن مـکان رهاشـده‬ ‫بـود»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬بـا هماهنگـی و عقـد تفاهم نامـه بـا سـازمان میـراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان مازنـدران ایـن سـالن ها بـا هـدف تجهیـز و راه انـدازی بـه ایـن سـازمان وا گذار‬ ‫شـده اسـت تـا بتـوان ازاین طریـق خدمـات شایسـته فرهنگی به شـهروندان سـاروی ارائـه کرد»‪.‬‬ ‫گندمی که برای دام ها نان شد‬ ‫به نام نان و به کام دام‬ ‫کوثرکریمی‬ ‫در روزهــای اخیــر گنــدم کاران خوزســتانی به دلیــل نــرخ‬ ‫پاییــن قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصــول نســبت‬ ‫بــه فــروش تولیــدات بــه دولــت بدبیــن شــده اند و انهــا‬ ‫اعتقــاد دارنــد کــه ایــن قیمــت ناعادالنــه اســت و حتــی‬ ‫جوابگــوی هزین ههــای اولیــه برای کشــت گندم نیســت‪.‬‬ ‫اســتان خوزســتان رتبــه اول تولیــد و فــروش گنــدم را در‬ ‫کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت و بیــش از ‪۶ ۱‬هــزار‬ ‫گنــدم کار در ایــن اســتان نســبت به کشــت این محصول‬ ‫اقــدام می کنــد؛ کشــاورزان خوزســتانی اعتقــاد دارنــد کــه‬ ‫دولــت قیمــت غیرمنصفان ـه ای را بــرای خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم اعــام کــرد و ایــن در حالی س ـت که بــرای واردات‬ ‫گنــدم بایــد هزین ههــای چنــد برابــری را صــرف کننــد‪.‬‬ ‫ایـن روزهـا گنـدم تولیـد شـده ولـی بـرای تبدیـل بـه ارد‬ ‫و در نهایـت نـان مصرفـی مـردم از سـوی کشـاورزان بـا‬ ‫قیمـت تضمینـی بـه فـروش نمی رسـد و دامـداران از ایـن‬ ‫فرصـت اسـتفاده و نسـبت بـه خریـد گندم هـای تولیـدی‬ ‫بـرای خـورا ک دام اقـدام کردنـد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ ابوالفضـل‬ ‫حسـینی؛ کشـاورز ایـذه ای تا کیـد می کنـد‪« :‬بـا ایـن قیمتـی‬ ‫کـه بـرای خریـد تضمینـی گنـدم اعالم شـده و بـا هزینه هایی‬ ‫کـه بـرای کشـت داشـتیم‪ ،‬به هیچ وجـه بـه صرفـه نیسـت که‬ ‫محصـوالت تولیـدی خـود را بـه دولـت تحویـل بدهیـم»‪ .‬او‬ ‫با اشـاره به اینکه قیمت حتی نسـبت به هزینه های مصرفی‬ ‫برای ادوات و یا خرید کودهای پایه منصفانه نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهـد‪« :‬چـرا بایـد بـا ایـن قیمـت پائیـن گنـدم را بـه دولت‬ ‫تحویـل دهیـم کـه بعد با هزینه های چند برابری جو بخریم‬ ‫و برای خورا ک به دام ها بدهیم»‪ .‬این کشاورز اهل سادات‬ ‫حسـینی شهرسـتان ایـذه بیـان می کنـد‪ ۴۰« :‬هزار هکتـار‬ ‫کشـت دیـم گنـدم دارم ولـی هیـچ وقـت محصـول تولیـدی‬ ‫خـود را بـه دولـت تحویـل نمی دهـم ب هجـز اینکـه بـا اصلاح‬ ‫قیمـت خریـد تضمینـی حداقـل پنج درصـد از هزینه هایـی‬ ‫را کـه صـرف کردیـم‪ ،‬برگشـت داده شـود»‪ .‬حسـینی کـه‬ ‫دکترای کشـاورزی دارد‪ ،‬می گوید‪« :‬جهاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫خوزسـتان بـرای کمباین هـا نـرخ داده اسـت که هر هکتاری‬ ‫یک میلیـون بـرای کلـزا پرداخـت شـود ولـی وقتـی ‪ ۳۰‬روز‬ ‫بارندگی نداشـتیم‪ ،‬چگونه این قیمت را داده اند»‪ .‬او یاداور‬ ‫می شـود‪« :‬اراضی کشـاورزی که کنار جاده واقع شـده اند‪ ،‬با‬ ‫ا گـزوز داغ خودروهـا دچـار اتش سـوزی می شـوند و محصول‬ ‫و زحمات کشاورزان به دقیقه ای روی هوا می رود؛ بنابراین‬ ‫کشاورزان مجبور هستند که در یک تا دو هفته محصوالت‬ ‫ُ‬ ‫را بـا کمبایـن برداشـت کننـد»‪.‬‬ ‫قیمت تضمینی گندم منصفانه نیست‬ ‫رئیـس انجمـن صنفـی کشـاورزان اسـتان خوزسـتان اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬فـروش گنـدم بـه دامـداران یـک مسـئله طبیعی سـت‬ ‫و عجیـب نیسـت؛ وقتـی کاه کیلویـی سـه هـزار و ‪ ۷۰۰‬تومـان‬ ‫اسـت و از کشـاورز محصـول گنـدم را پنج هزار تومـان مطالبـه‬ ‫ً‬ ‫کنند؛ قطعا انها تولیدات خود را به دامداران می فروشـند»‪.‬‬ ‫مسـعود اسـدی اضافـه می کنـد‪« :‬در اسـتان خوزسـتان‬ ‫به خاطـر اینکـه تولیدکننـده در سـطح گسـترده تولیـد دارد‪،‬‬ ‫ُتنـاژ تولیـد شـده و سـطح اراضـی کشـاورزان باالسـت و تـوان‬ ‫ذخیره سـازی گنـدم را ندارنـد چـرا کـه حجـم تولیـد باالسـت‬ ‫و ا گـر قیمـت اصلاح نشـود‪ ،‬در اسـتان های شـمالی و‬ ‫اسـتان هایی کـه بعـد از خوزسـتان گنـدم درو می کننـد کـه‬ ‫سـطح کشـت انهـا بـاال نیسـت‪ ،‬گنـدم یـا بـه دولـت فروختـه‬ ‫نمی شـود و توسـط کشـاورزان ذخیـره می شـود و یـا توسـط‬ ‫دامـداران خریـداری می شـود»‪ .‬وی یـاداور می شـود‪« :‬ایـن‬ ‫موضـوع از قبـل پیش بینـی شـده بـود و ا گـر بـه طـور سـریع‬ ‫ً‬ ‫نسـبت بـه اصلاح قیمت خرید تضمینـی اقدام نشـود قطعا‬ ‫امسـال سـالی خواهـد بـود کـه دولـت میلیون ها ُ تـن گنـدم‬ ‫وارد کنـد»‪ .‬رئیـس انجمـن صنفـی کشـاورزان خوزسـتان‬ ‫تصریـح می کنـد‪« :‬قیمـت منصفانـه و حداقلـی کیلویـی‬ ‫شش هزار تومان بود که مرکز تحقیقات استراتژیک مجلس‬ ‫و دیگـر کارشناسـان نیـز ان را تعییـن کردنـد؛ ولـی دولـت در‬ ‫سـالی کـه قـرار بـوده از تولیـد پشـتیبانی و مانع زدایـی شـود؛‬ ‫ولـی بـه مانـع زایـی بـرای تولیـد و جلوگیـری از پشـتیبانی از‬ ‫کشـاورزان تـن داده اسـت»‪.‬‬ ‫کشت ساالنه ‪ ۵۷۰‬هکتار گندم در خوزستان‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی جهاد کشـاورزی خوزسـتان‬ ‫می گویـد‪« :‬خوزسـتان مهم تریـن اسـتان در حوزه کشـاورزی‬ ‫کشـور اسـت کـه از نظـر تولیـد و خریـد گنـدم‪ ،‬اسـتان اول‬ ‫ایـران اسـت و به طـور میانگیـن ‪ ۱۲.۵‬درصـد از تولیـد و خریـد‬ ‫گندم کشـور به این اسـتان تعلق دارد»‪ .‬تورج نوروزی ادامه‬ ‫می دهـد‪« :‬در کشـور بـه طـور میانگیـن شـش میلیون هکتار‬ ‫گندم کشت می شود و با توجه به وضعیت بارندگی و شرایط‬ ‫اب و هوایی تولید و خرید گندم متغیر اسـت و میزان تولید‬ ‫گنـدم میـان ‪ ۱۳‬تـا ‪ ۱۴‬میلیون ُ تـن اسـت»‪ .‬او با اشـاره به اینکـه‬ ‫میانگیـن خریـد میـان هشـت تـا ‪ ۱۰‬میلیون ُ تـن و بسـتگی بـه‬ ‫شـرایط اب و هوایـی متغیـر اسـت‪ ،‬تصریـح می کنـد‪« :‬در‬ ‫سـال های اخیر تالش های زیادی برای تولید و خرید گندم‬ ‫انجـام شـده و میـزان خوداتکایـی بـه گنـدم افزایـش و حجم‬ ‫واردات کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬نـوروزی با اشـاره به اینکه‬ ‫در سـال های پربـارش خریـد گنـدم مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان‬ ‫بـه یک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزار ُ تـن نیـز رسـیده اسـت‪ ،‬عنـوان‬ ‫می کنـد‪« :‬گنـدم در تمام شهرسـتان های اسـتان خوزسـتان‬ ‫کشـت می شـود و مهم تریـن انهـا در مناطـق ابـی مثـل‬ ‫شهرسـتان های شـوش‪ ،‬شوشـتر‪ ،‬اهواز‪ ،‬دزفول‪ ،‬حمیدیه و‬ ‫بهبهـان و در مناطـق کوهسـتانی و دیم نیز شهرسـتان های‬ ‫ایـذه و باغملـک اسـت»‪ .‬وی خبـر می دهـد‪« :‬تعـداد‬ ‫بهر هبـرداران گنـدم خوزسـتانی به طـور میانگیـن ‪ ۶۱‬هـزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬نفـر هسـتند کـه بیشـترین تعـداد بهره بـرداری میـان‬ ‫محصـوالت زراعـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد»‪ .‬معـاون‬ ‫بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی خوزسـتان اضافـه‬ ‫می کنـد‪« :‬سـازمان جهـاد کشـاورزی بـرای افزایـش تولیـد و‬ ‫بهره وری گندم اقدامات مختلفی را از جمله نوسازی اراضی‬ ‫زراعـی کشـاورزان در قالـب اجـرای طـرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتـاری‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و افزایـش تولیـد و توزیـع نهاده هـای‬ ‫مورد نیـاز کشـاورزان از قبیـل تامیـن کودهـای شـیمیایی‬ ‫بـذور اصلاح شـده و همچنیـن تامیـن ماشـین االت و‬ ‫ترا کتـور و سـوخت مـورد نیـاز کشـاورزان انجـام داده اسـت»‪.‬‬ ‫نـوروزی می گویـد‪« :‬بهبـود روش هـای کشـت و تولیـد گنـدم‬ ‫از طریـق توسـعه مکانیزاسـیون و ارقـام اصلاح شـده گنـدم‬ ‫باعـث افزایـش عملکـرد و تولیـد کشـاورزان گنـدم کار شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی اظهـار می کنـد‪« :‬امـوزش بهره بـرداران و رعایـت‬ ‫مسـائل زراعـی ماننـد رعایـت تاریـخ کاشـت‪ ،‬تغذیـه متعادل‬ ‫گیـاه‪ ،‬کنتـرل ترا کـم کاشـت‪ ،‬مبـارزه بـا عوامـل زیـان رسـان‬ ‫مثـل بیماری هـا‪ ،‬علف هـای هـرز و ابیـاری بـه موقـع از دیگـر‬ ‫اقدامـات انجـام شـده اسـت»‪ .‬معـاون بهبـود تولیـدات‬ ‫گیاهی جهاد کشـاورزی خوزسـتان می گوید‪« :‬مسـاعدت در‬ ‫برداشـت و خریـد محصـول کشـاورزان از طریـق تامیـن سـه‬ ‫ُ‬ ‫هـزار دسـتگاه کمبایـن بـرای برداشـت گنـدم و تشـکیل ‪۱۵۶‬‬ ‫گـروه و کنتـرل برداشـت بـه منظـور کاهـش ضایعـات گنـدم‬ ‫کشـاورزان و همچنیـن راه انـدازی حدا کثـر ‪ ۱۰۶‬مرکـز خریـد‬ ‫گنـدم بـرای کشـاورزان کـه بـه راحتـی محصـول خـود را در‬ ‫حداقـل زمـان ممکن برداشـت و بـه این مرا کز خرید تحویل‬ ‫دهنـد‪ ،‬از جملـه اقدامـات انجـام شـده توسـط این سـازمان‬ ‫اسـت»‪ .‬نـوروزی خبـر می دهـد‪« :‬مسـاعدت در افزایـش‬ ‫قیمـت گنـدم کشـاورزان از ‪ ۲۵‬هزار ریـال در سـال زراعـی ‪-۹۹‬‬ ‫‪ ۹۸‬بـه ‪ ۵۰‬هزار ریـال و در سـال زراعـی ‪ ۹۹-۴۰۰‬کـه معـادل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـد افزایـش قیمـت گنـدم خورا کـی بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان می کنـد‪« :‬بـه کشـاورزان توصیـه می کنیـم کـه گنـدم‬ ‫خـود را بـه مرا کـز خریـد تضمینـی تحویـل دهنـد تـا بـا خیـال‬ ‫اسوده وجه انها به حسابشان واریز شود»‪.‬‬ ‫اثرات منفی قیمت پایین گندم‬ ‫دبیـر بنیـاد ملـی گنـدم کاران خوزسـتان بیـان می کنـد‪:‬‬ ‫«مجلـس شـورای اسلامی در سـال ‪ ۸۴‬و در اصالحیـه ای‬ ‫قانـون خریـد تضمینی محصوالت کشـاورزی را بـرای واقعی‬ ‫کـردن قیمـت خریـد محصـوالت توسـط دولت تصویـب کرد‬ ‫تـا اثـر تورم محاسـبه شـده و جـدای از میـزان افزایش قیمت‬ ‫سـالیانه بر قیمت نهایی افزوده شـود»‪ .‬سـجاد سعیدی پور‬ ‫ادامـه می دهـد‪« :‬بنابرایـن افزایـش قیمـت خریـد گنـدم‬ ‫نسبت به سال گذشته را افزایش قیمت خرید محصول در‬ ‫نظـر گرفـت چـرا کـه اثر تورمـی در حال لحاظ نشـده و تخلف‬ ‫از قانـون اسـت»‪ .‬او تصریـح می کنـد‪« :‬بررسـی امـار ‪ ۲۰‬سـاله‬ ‫خریـد گنـدم توسـط دولـت نشـان می دهـد که هر سـالی که‬ ‫قیمـت خریـد تضمینـی پاییـن نگـه داشـته شـد‪ ،‬اثـرش در‬ ‫سـال های بعـدی در کاهـش تولیـد و افزایـش واردات دیـده‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬دبیـر بنیـاد ملی گندم کاران خوزسـتان یـاداور‬ ‫می شـود‪« :‬به عنوان مثـال قیمـت گنـدم در سـال های ‪ ۹۰‬تـا‬ ‫‪ ۹۲‬بسـیار پائین نگه داشـته شـد و در سـال ‪ ۹۳‬دولت نا گزیر‬ ‫به واردات بیش از ‪ ۷.۲‬میلیون ُ تن گندم از ‪ ۲۰‬کشور خارجی‬ ‫که پنج کشور اول این لیست فقط دالل و واسطه بودند نه‬ ‫تولیدکننـده!» دبیـر بنیاد ملی گندم کاران خوزسـتان یاداور‬ ‫می شـود‪« :‬این در حالی سـت که دولت مبلـغ یک هزار تومان‬ ‫افزایـش قیمـت را بـه عنوان پـاداش به کشـاورزان می پردازد‬ ‫و انـگار گنـدم کاران نیازمنـد صدقـه دولـت هسـتند؛ ولـی‬ ‫قیمـت واردات گنـدم بـدون در نظـر گرفتـن اثـرات تحریـم و‬ ‫مشـکالت بانکـی بیـش از نه هزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم‬ ‫اسـت»‪ .‬بـا وجـود انکـه خوزسـتان در تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی جـزو سـه اسـتان اول کشـور اسـت؛ ولـی از میـان‬ ‫‪ ۱۸‬نماینـده مـردم ایـن اسـتان در مجلـس تنهـا عبـداهلل‬ ‫ایزدپنـاه؛ نماینـده مـردم ایـذه و باغملـک عضـو کمیسـیون‬ ‫کشـاورزی شـده اسـت کـه تالش هـای خبرنـگار مهـر بـرای‬ ‫مصاحبـه بـا وی بی نتیجـه بـود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫روستایپلکانی کنگ‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫روسـتای پلکانـی کنـگ در ‪ ۱۹‬کیلومتـری غـرب طرقبـه‬ ‫و ‪ ۲۹‬کیلومتـری مشـهد قـرار دارد‪ .‬این روسـتا در دامنـه‬ ‫کـوه بینالـود قـرار گرفتـه و ب هسـبب موقعیـت جغرافیایـی‬ ‫یبـودن منظـره کنگ و به لحاظ زیبایی شناسـی‬ ‫و پلکان ‬ ‫و سـاختار معمـاری بی نظیـر اسـت‪ .‬قدمـت «کنـگ» بـه‬ ‫پیش از اسالم باز می گردد و مقصد مناسبی برای لمس‬ ‫هسـتی کیاسـت‪ /‬ایسـنا‬ ‫تاریـخ اسـت‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛‬ ‫اختصاص اب؛ مطالبه جدی بخش کشاورزی استان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان گفت‪« :‬متوسـط‬ ‫قطعـات اراضـی در اسـتان هفت دهم هکتـار اسـت و ایـن‬ ‫نشـان از خـرده مالکـی و معیشـتی بودن کشـاورزی در‬ ‫اسـتان دارد»‪ .‬دکتـر اسـفندیار حسـنی مقـدم در جلسـه‬ ‫معارفـه رئیـس مرکز تحقیقات و اموزش کشـاورزی و منابع‬ ‫طبیعـی لرسـتان کـه با حضـور اقـای دکتـر مویـدی؛ معـاون‬ ‫سازمان اموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬با اشـاره به مسـاحت اراضـی کشـاورزی اسـتان‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬سـطح اراضـی کشـاورزی لرسـتان حـدود‬ ‫‪ ٨٠٠‬هزار هکتـار اسـت؛ در واقـع چهار و هفت دهـم اراضـی‬ ‫کشاورزی کشور در لرستان وجود دارد؛ همچنین ‪ ٤٠‬درصد‬ ‫جمعیت اسـتان در روسـتاها سـا کن هسـتند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نو دویسـت هزار‬ ‫«سـطح جنگل هـای اسـتان‪ ،‬دو میلیو ‬ ‫هکتـار اسـت‪ .‬مـا بـه لحـاظ سـرانه جنگلـی وضعیـت‬ ‫مطلوبی داریم‪ ،‬سـرانه جنگل در کشـور ‪ ١٧٠٠‬هکتار اسـت؛‬ ‫اما در لرسـتان ‪٦٧٠٠‬هکتار ماسـت که رقم مناسبی ست»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان با بیان اینکـه‬ ‫‪ ١١‬درصـد ابهـای کشـور در اسـتان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـا تنهـا‬ ‫یسـت و ایـن‬ ‫‪ ٢٣‬درصـد از اراضـی کشـاورزی لرسـتان اب ‬ ‫یکـی از دالیـل عـدم توسـعه نیافتگی اسـتان اسـت‪ ،‬سـهم‬ ‫لرسـتان از سـدهای سـاخته شـده تنها نیم درصد است»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـنی مقـدم تاا کیـد کـرد‪« :‬اختصـاص اب مطالبـه‬ ‫جدی بخش کشاورزی استان و مردم از وزارت نیرو است‪،‬‬ ‫مطالبه ای که تحقق ان توسعه استان را به دنبال دارد»‪.‬‬ ‫وی در ادامـه با اشـاره به سـرانه مالکیـت اراضـی کشـاورزی‬ ‫شو نیم هکتار اسـت که‬ ‫اسـتان افـزود‪« :‬سـرانه مالکیت شـ ‬ ‫کو نیم هکتار‪،‬‬ ‫م پنج هکتـار و اراضی ابـی ی ‬ ‫سـهم اراضـی دی ‬ ‫متوسـط قطعات اراضی در اسـتان هفت دهم هکتار اسـت‬ ‫و این نشـان از خرده مالکی و معیشـتی بودن کشـاورزی در‬ ‫اسـتان دارد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫با اشـاره به تولیدات بخش کشـاورزی گفت‪« :‬سـاالنه حدو‬ ‫دومیلیـون و ‪ ٩٠٠‬هزار تـن تولیـدات کشـاورزی داریـم ‪ ،‬کـه‬ ‫سـهم بخـش زراعـی حـدود‬ ‫دومیلیـون و ‪ ٢٠٠‬هزار تـن‪،‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬هزار تـن محصـوالت‬ ‫باغـی و ‪ 4٠٠‬هزار تـن دام‪،‬‬ ‫طیـور و ابزیـان اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـنی مقـدم بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬ارزش افـزوده ناشـی‬ ‫از فـروش محصـوالت‬ ‫کشـاورزی هشـت هزار و‬ ‫‪ ٨٠٠‬میلیارد تومـان اسـت؛‬ ‫در واقـع ‪ 4٠‬درصـد اقتصـاد‬ ‫اسـتان لرسـتان مربـوط بـه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بخـش کشاورز ‬ ‫وی در ادامـه با بیان اینکـه‬ ‫مـا در بخـش تحقیقـات‬ ‫مشـکل تبدیـل علـم بـه‬ ‫ثروت را داریم‪ ،‬افزود‪« :‬یکی‬ ‫از برنامه هـای مـا عبـور از کشـاورزی سـنتی بـه مدرن اسـت‬ ‫کـه بخشـی از ایـن مهـم توسـط تحقیقـات و ترویـج انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬انتقـال دانـش روز بـه واحدهـای تولیـدی بـرای‬ ‫ارتقـاء بهـره وری و کاهـش هزینـه تولید از دیگـر برنامه های‬ ‫مـا در بخـش کشاورزی سـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی لرسـتان گفـت‪« :‬ایجـاد شـرکت هـای دانـش‬ ‫بنیـان‪ ،‬کاهـش ضایعـات محصـوالت زراعـی‪ ،‬توسـعه‬ ‫مکانیزاسـیون‪ ،‬هوشـمند سـازی کشـاورزی و اجـرای‬ ‫الگـوی کشـت از دیگـر اهـداف و اولویت هـای سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی لرسـتان اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی لرسـتان با اشـاره به سـطح زیـر کشـت چغنـدر‬ ‫ن گفـت‪« :‬از هفت هـزار و ‪ ۳۰۰‬هزار هکتـار‬ ‫قنـد در لرسـتا ‬ ‫سـطح زیـر کشـت چغندر قنـد‪ ،‬پیش بینـی می شـود‬ ‫بیـش از ‪ ۴۲۰‬هزار تـن محصـول برداشـت شـود»‪ .‬دکتـر‬ ‫اسـفندیار حسـنی مقدم در دیـدار بـا مدیـر کارخانـه قنـد‬ ‫لرسـتان چگونگـی توسـعه کشـت چغندرقنـد در اسـتان‪،‬‬ ‫نکـردن کشـت چغنـدر قنـد به جـای محصـوالت‬ ‫جایگزی ‬ ‫فرماندار ویژه شهرسـتان ری گفت‪« :‬امسـال‬ ‫‪ ۴۹‬طـرح ملـی بـا دوهـزار و ‪۴۰۰‬میلیاردریـال‬ ‫اعتبـار بـرای ایـن شهرسـتان تعریـف کردیـم‬ ‫نهـا درحـال اجـرا و بخشـی‬ ‫کـه تعـدادی از ا ‬ ‫نیـز در مرحلـه عقـد تفاهم نامـه اسـت»‪.‬‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫بابیان اینکـه اعتبـارات الزم را جذب خواهیم‬ ‫نبـر پروژه های‬ ‫کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬این طر ح ها افزو ‬ ‫یسـت کـه می توانـد رضایـت مـردم را‬ ‫استان ‬ ‫داشـته و باعـث توسـعه شهرسـتان باشـد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬تحقـق شـعار سـال‬ ‫کـه مقـام معظـم رهبـری بـا عنـوان تولیـد‪،‬‬ ‫پشـتیبانی ها و مانع زدایـی نا مگـذاری کردنـد‬ ‫تهـای دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫از اولوی ‬ ‫شهرسـتان ری در سـال جـاری ب هشـمار‬ ‫مـی رود و تلاش می کنیـم تـا محورهایـی کـه‬ ‫شـعار سـال را محقـق می کنـد تقویت شـود»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بااشـاره به برگـزاری منظـم‬ ‫نشسـت های سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع‬ ‫ابدوسـت از جملـه برنـج و نحـوه ترغیـب کشـاورزان جهـت‬ ‫عقـد قـرارداد و تحویـل محصـول چغنـدر قنـد بـه کارخانـه‬ ‫قنـد لرسـتان‪ ،‬ترویـج اسـتفاده از بـذور داخلـی بـا توجـه بـه‬ ‫ارزان بـودن قیمـت بـذور داخلـی تـا یـک چهـارم قیمـت‬ ‫نسـبت بـه بـذور خارجـی از محورهـای گفت وگـو بـود‪ .‬وی‬ ‫سـطح زیـر کشـت چغنـدر قنـد در لرسـتان را ‪ ۷‬هفت هـزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار هکتـار اعلام و پیش بینـی کـرد از ایـن سـطح زیـر‬ ‫کشـت بیـش از ‪ ۴۲۰‬هزار تـن چغندرقنـد برداشـت شـود‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان افـزود‪ ۵۰۰« :‬نفـر‬ ‫به طور مسـتقیم و پنج هزار نفـر به طـور غیر مسـتقیم‬ ‫در زمینه کاشت و تولید چغندر قند فعالیت دارند»‪ .‬دکتر‬ ‫دبـر تغییـر زمـان کشـت چغندرقنـد‬ ‫حسـنی مقدم با تا کی ‬ ‫از بهـار بـه پاییـز جهـت اسـتفاده از اب سـبز‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫بـذر چغنـدر قنـد داخلـی به منظـور کاهـش هزینـه تولیـد‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬گفـت‪« :‬تهیـه بـذر مناسـب‪ ،‬تهیـه بسـتر و‬ ‫مکانیزاسـیون‪ ،‬رعایت تاریخ کاشـت ترا کم و عمق کاشـت‬ ‫درتولیـد محصـول چغندرقنـد مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۴۹‬طرح ملی در شهرستان‬ ‫تولیـد در سـال گذشـته‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«مسـائل مربـوط بـه سـرمایه گذاری‪ ،‬رفـع‬ ‫مشـکالت تولیدکننـدگان‪ ،‬صنعتگـران‪ ،‬حـل‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی را کد و اشتغال‬ ‫یسـت کـه ب هصـورت‬ ‫از مهم تریـن مباحث ‬ ‫جـدی در دسـتورکار ایـن سـتاد طـی سـال‬ ‫جـاری خواهـد بـود»‪ .‬توکلـی بابیان اینکـه در‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان مصوبات‬ ‫خوبی را برای اب و برق شهرک های صنعتی‬ ‫داشـتیم‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬دراین نشسـت ها‬ ‫اعالم کاالبرگ الکترونیکی جدید‬ ‫گاز مایع در استان‬ ‫مسـئول روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه گلسـتان از اعلام کاالبـرگ الکترونیکـی گاز‬ ‫مایع جهت مصارف گرمایشی در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده های‬ ‫نفتـی منطقـه گلسـتان؛ مرتضـی مقـدس‪ ،‬ضمـن اعلام‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪« :‬کاالبـرگ الکترونیکـی گاز مایع بـه میزان‬ ‫‪ 46‬کیلوگـرم از تاریـخ ‪ 1400/03/01‬تـا تاریـخ ‪1400/03/31‬‬ ‫معتبر بوده و قابل تمدید نیست»‪ .‬وی افزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫تغییر روش عرضه‪ ،‬توزیع نفت سفید و گاز مایع خانوارها‬ ‫ً‬ ‫صرفـا ازطریـق سیسـتمی و زیرسـاخت بانکی در روسـتاها‬ ‫و اما کـن بی بهـره از گاز طبیعـی امکان پذیـر خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬مقـدس اظهـار داشـت‪« :‬خانوارهـای مشـمول‬ ‫یسـت‬ ‫ایـن طـرح کـه تا کنـون ثبت نـام نکرده انـد الزام ‬ ‫در اسـرع وقـت نسـبت بـه ثبت نـام در سـامانه جدیـد‬ ‫تجـارت اسـان‪ http://newtejaratasan.niopdc.ir‬اقـدام‬ ‫کنند‪ .‬گفتنی سـت؛ سـهمیه قبلی اعالم شـده نفت سفید‬ ‫خانـوار‪ ،‬تـا پایـان خردادمـاه ‪ 1400‬دارای اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫گلستان‬ ‫موضـوع زیرسـاخت واحدهـا و شـهرک های‬ ‫صنعتیوهمچنینلکه هایصنفیرامرتفع‬ ‫کردیـم و در ایـن جهت دسـتگاه های اجرایی‬ ‫و خدمات رسـان اقدامـات خوبـی انجـام‬ ‫خواهنـد داد»‪ .‬وی بااشـاره به راه انـدازی‬ ‫سـامانه غیرحضـوری بـرای رسـیدگی بـه‬ ‫درخواست هایتولیدکنندگانوصنعتگران‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪« :‬تسهیل امور یکی از اولویت های‬ ‫دستگاه های اجرایی شهرستان ری در سال‬ ‫قهـای خوبـی در ایـن‬ ‫یسـت و اتفا ‬ ‫جار ‬ ‫شهرسـتان رقـم خـورده کـه رضایـت عمومـی‬ ‫را به دنبـال داشـته اسـت»‪ .‬فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرستانریباقدردانیاز پیگیریاصحاب‬ ‫رسـانه بـرای مطالبـات و مشـکالت ب هحـق‬ ‫مـردم شهرسـتان ری گفـت‪« :‬مطالبـات‬ ‫قمـداری باشـد و‬ ‫بایـد درراسـتای اخال ‬ ‫بتوانـد مشـکالت مـردم را حـل کنـد و مـا نیـز‬ ‫پاسخگوی مطالبات مطر ح شده هستیم»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول تا کیـد کـرد‪« :‬اطالع رسـانی در‬ ‫یسـت تـا مـواردی را‬ ‫شهرسـتان ری به نحو ‬ ‫کـه قانـون اجـازه داده انجـام شـود و چیـزی را‬ ‫از خبرنـگاران دور نکردیـم و اصحاب رسـانه را‬ ‫غریبـه نمی دانیـم»‪ .‬توکلـی اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد؛ بـا کمـک خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه‬ ‫قهـای خوبـی در انتخابـات ‪ ۲۸‬خـرداد‬ ‫اتفا ‬ ‫درراستای منافع ملی و تحقق منویات مقام‬ ‫معظـم رهبـری رقـم بخـورد‪ .‬به گفتـه وی‪،‬‬ ‫انتخابـات ‪ ۲۸‬خـرداد در ‪ ۵۹‬نقطـه روسـتایی‬ ‫و شـش نقطه شـهری بـا همـکاری ‪۱۵‬هزارنفر‬ ‫عوامـل اجرایـی و نظـارت در شهرسـتان ری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫توزیع ‪ 550‬بسته معیشتی‬ ‫توسط شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گرگان از توزیع ‪ 550‬بسـته معیشـتی و بهداشـتی‬ ‫در رزمایـش کمـک مومنانـه شـهرداری گـرگان خبـر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا دادبـود در حاشـیه بازدیـد از اجـرای ایـن‬ ‫رزمایـش گفـت‪« :‬پنجمیـن مرحلـه کمک هـای مومنانـه‬ ‫بـا مشـارکت خیریـن‪ ،‬کارکنـان شـهرداری‪ ،‬دسـتگاه ها و‬ ‫نهادهـا امـاده توزیع شـده اسـت»‪ .‬دادبود افـزود‪« :‬در این‬ ‫طـرح جهـادی کـه به نـام حـاج قاسـم نام گـذاری شـده‪،‬‬ ‫‪ 550‬بسـته معیشـتی و بهداشـتی امـاده شـده و بـه زودی‬ ‫در میان نیازمندان سـطح شـهر توزیع خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه ارزش ریالـی هـر بسـته حـدود ‪ 250‬هزار تومان‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬پایگاه مقاومت بسـیج شـهید حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی شـهرداری گـرگان متولـی اصلـی برگـزاری ایـن‬ ‫مرحلـه بـوده و نسـبت بـه تهیـه بسـته ها اقـدام کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار گرگان یاداور شـد‪« :‬با این مرحله تا کنون‬ ‫سـه هزار بسـته معیشـتی در قالـب پنـج طـرح مختلـف در‬ ‫سـطح شـهر توزیـع شـده و بنـا داریـم در اینـده ای نزدیـک‬ ‫ششـمین مرحلـه رزمایـش کمـک مومنانـه را اغـاز کنیم»‪.‬‬ ‫وضعیت سبز گازرسانی‬ ‫در حوزه نمایندگی غرب استان‬ ‫علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫در نشسـت بـا نماینـده غـرب اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬وضعیـت‬ ‫گازرسـانی حـوزه نمایندگـی شهرسـتان های غـرب‬ ‫اسـتان بـه رنـگ سـبز اسـت»‪ .‬عبدالجلال ایـری نماینـده‬ ‫شهرسـتان های کردکـوی‪ ،‬بنـدر گـز ‪ ،‬بنـدر ترکمـن و‬ ‫گمیشـان به همـراه شـهردار بنـدر ترکمن بـا حضـور در اداره‬ ‫گاز بنـدر ترکمـن بـا علـی طالبـی مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان و روسـای ادارات گاز شهرسـتان های‬ ‫حـوزه (ترکمـن‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بنـدر گـز و گمیشـان) دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کردنـد‪ .‬در این دیـدار‪ ،‬مهنـدس طالبـی ضمـن‬ ‫خوشـامدگویی ‪ ،‬گزارشـی از وضعیـت خدمات رسـانی‬ ‫ن ارائـه کـرده و در خصـوص‬ ‫و گازرسـانی در غـرب اسـتا ‬ ‫گازرسـانی بـه روسـتاهایی حـوزه نمایندگـی غـرب اسـتان‬ ‫که قابلیت گازرسـانی داشـتند‪ ،‬گفت‪« :‬همه این روستاها‬ ‫از نعمـت گاز برخـوردار شـده اند و ایـن حـوزه به عنـوان‬ ‫حـوزه سـبز مفتخـر اسـت‪ ،‬ضمن اینکـه در حال حاضـر در‬ ‫بخش های صنعتی و تولیدی نیز گازرسانی با قوت انجام‬ ‫شده است و گازرسانی به شهرک صنعتی گمیشان نیز در‬ ‫مرحلـه طراحـی و انتخـاب پیمانـکار قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شعبه شرکت خارجی تویو اینجینرینگ کورپوریشن‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1152‬و شناسه ملی ‪10100127601‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه درخواسـت نماینـده عمـده شـعبه شـرکت خارجـی‬ ‫مـورخ ‪ 1400/01/21‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬نشـانی محل شـعبه شـرکت‬ ‫خارجـی بـه‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان شـمیرانات‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر‬ ‫تجریـش‪ ،‬محلـه دارابـاد‪ ،‬کوچـه شـقایق‪ ،‬خیابـان شهیداسـماعیل هاشـمی‪،‬‬ ‫پال ک ‪ ،20‬طبقه همکف‪ ،‬واحد شمالی کدپستی ‪ 1956965413‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1141268‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت دارو درمان نوژان با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 334656‬و شناسه ملی ‪10103720880‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/02/07‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت به نشـانی اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخش‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه کـوی نصـر‪ ،‬خیابـان شـهیدمهندس حمیـد‬ ‫صائمـی‪ ،‬خیابـان نوزدهـم‪ ،‬پلا ک ‪ ،8‬طبقـه اول کدپسـتی ‪1447793971‬‬ ‫تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1141269‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت حکمت پویان فاطر اریا شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 574720‬و شناسه ملی ‪14009883834‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/21‬تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬رضـا کاظمی المان اباد کد ملی‬ ‫‪ 2755878630‬و زهـرا حسـینی کـد ملـی ‪ 0945092067‬بعنـوان اعضـاء‬ ‫اصلـی هیئـت مدیـره بمـدت نامحـدود تعییـن و انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1141271‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک‬ ‫کشور به شماره ثبت ‪ 528529‬و شناسه ملی ‪14007713723‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ‪ 1399/12/02‬و‬ ‫تاییدیـه شـماره ‪ 342/400/1578‬مـورخ ‪ 1400/01/25‬سـازمان مرکـزی تعـاون‬ ‫روستائی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬شرکت تعاونی کشاورزی گوسفندداران‬ ‫نجف ابـاد بـه شناسـه ملـی ‪ 10260058832‬و شـرکت تعاونـی کشـاورزی دامـداران‬ ‫اباده به شناسـه ملی ‪ 10530036623‬به سـمت بازرسـین شـرکت انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان منتهـی بـه پایـان سـال ‪ 1398‬بـه تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1141274‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی ابرون بار‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪133782‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10101770333‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1399/11/18‬و مجوز‬ ‫شـماره ‪ 11/68224‬مـورخ ‪ 1399/12/13‬اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪:‬‬ ‫سـمت اعضـاء هیـات مدیـره بـه شـرح ذیـل تعییـن شـد‪ -1 :‬اقـای‬ ‫میررضـا ضیائـی بـه کـد ملـی ‪ 1580598897‬بـه سـمت مدیرعامل‬ ‫و عضـو هیـات مدیـره ‪ -2‬اقـای میرمهـدی ضیائـی بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 1582619220‬بـه سـمت رئیـس هیـات مدیـره ‪ -3‬اقـای محمـد‬ ‫قدیمعلی به کد ملی ‪ 1580603130‬به سـمت عضو هیات مدیره‪.‬‬ ‫کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بروات‪ ،‬قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای‬ ‫مدیرعامـل و اقـای محمـد قدیمعلـی هـر یـک بـه تنهایـی همـراه با‬ ‫مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1141272‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع صنعتی را گا پیمانکاران‬ ‫ولی عصر به شماره ثبت ‪404054‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10320553791‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/12/24‬و‬ ‫مجـوز شـماره ‪ 002/102/19952‬مورخـه ‪ 1400/02/12‬اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی جنـوب تهران تصمیمـات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ - :‬عباس حاج ابن علی ‪ 0491003935‬به سـمت رئیس هیات‬ ‫مدیـره‪ -‬مصطفـی پـا ک زاد ‪ 0558843433‬بـه سـمت مدیرعامـل‬ ‫و نائـب رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬عبـاس اسـماعیلی ‪0559540337‬‬ ‫بـه سـمت منشـی هیات مدیره انتخـاب گردیدند‪ .‬کلیـه قراردادها‬ ‫و اسـناد تعهـداور و اوراق بهـادار شـرکت بـا دو امضـا ‪ -1‬مصطفـی‬ ‫پـا ک زاد مدیرعامـل به عنـوان دارنده حق امضای ثابت ‪ -2‬عباس‬ ‫حاج ابن علی رئیس هیات مدیره همراه مهر شـرکت تعاونی دارای‬ ‫اعتبـار خواهـد بـود‪ .‬و در غیـاب رئیـس هیـات مدیـره‪ ،‬امضـا اقـای‬ ‫عبـاس اسـماعیل منشـی هیـات مدیـره معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1141273‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تریتا صنعت درمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 478537‬و شناسه ملی ‪14005206280‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/12/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای محمدحسـن عچرش عمیری به شـماره‬ ‫ملی ‪ 1819843025‬با پرداخت مبلغ ‪ 1.470.000.000‬ریال به صندوق شرکت‪ ،‬سهم الشرکه خود را تا مبلغ ‪ 17.406.879.000‬ریال افزایش داد‪ .‬اقای‬ ‫فرید یقینی به شـماره ملی ‪ 1292680156‬با پرداخت مبلغ ‪ 1.470.000.000‬ریال به صندوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خود را تا مبلغ ‪17.406.879.000‬‬ ‫ریال افزایش داد‪ .‬اقای پرهام عاطف وحید به شماره ملی ‪ 0012060704‬با پرداخت مبلغ ‪ 1.470.000.000‬ریال به صندوق شرکت‪ ،‬سهم الشرکه خود‬ ‫را تـا مبلـغ ‪ 17.406.879.000‬ریـال افزایش داد‪ .‬اقای سیدحسـام احمدی علویجه به شـماره ملـی ‪ 0453745334‬با پرداخت مبلـغ ‪1.470.000.000‬‬ ‫ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خـود را تـا مبلـغ ‪ 17.406.879.000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬اقـای کیـارش فـوالدی بـه شـماره ملـی ‪ 0011430516‬بـا‬ ‫پرداخـت مبلـغ ‪ 1.460.000.000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خـود را تـا مبلـغ ‪ 17.288.475.000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬اقـای محمدامیـن‬ ‫دینارونـی بـه شـماره ملـی ‪ 1757551301‬بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 1.460.000.000‬ریال به صندوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خـود را تا مبلـغ ‪17.288.475.000‬‬ ‫ریال افزایش داد‪ .‬اقای پژمان عسگری نژاد به شماره ملی ‪ 0452894743‬با پرداخت مبلغ ‪ 200.000.000‬ریال به صندوق شرکت‪ ،‬سرمایه خود را تا‬ ‫مبلغ ‪ 2.368.284.000‬ریال افزایش داد‪ .‬خانم مریم میثاقی به شماره ملی ‪ 0065481038‬با پرداخت مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال به صندوق شرکت‪،‬‬ ‫سهم الشـرکه خود را تا مبلغ ‪ 5.920.710.000‬ریال افزایش داد‪ .‬بنابراین سـرمایه شـرکت از مبلغ ‪ 104.663.460.000‬ریال به مبلغ ‪114.163.460.000‬‬ ‫ریـال افزایـش یافـت و مـاده قانونـی اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکاء و میـزان سهم الشـرکه هـر یـک پـس از افزایش سـرمایه به شـرح زیر‬ ‫می باشـد‪ :‬اقـای محمدحسـن عچرش عمیـری دارنـده ‪ 17.406.879.000‬ریـال‪ ،‬اقـای فریـد یقینـی دارنـده ‪ 17.406.879.000‬ریـال‪ ،‬اقـای پرهـام‬ ‫عاطف وحیـد دارنـده ‪ 17.406.879.000‬ریـال‪ ،‬اقـای سیدحسـام احمدی علویجـه دارنـده ‪ 17.406.879.000‬ریـال‪ ،‬اقـای کیـارش فـوالدی دارنـده‬ ‫‪ 17.288.475.000‬ریـال‪ ،‬اقـای محمدامیـن دینارونـی دارنـده ‪ 17.288.475.000‬ریـال‪ ،‬اقـای پژمـان عسـگری نژاد دارنـده ‪ 2.368.284.000‬ریـال‪،‬‬ ‫خانـم مریـم میثاقـی دارنـده ‪ 5.920.710.000‬ریال‪ ،‬اقای ژیرایـر الـه وردی دارنـده‪ 1.670.000.000‬ریال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1141270‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 10‬خرداد ‪ / 1400‬شماره ‪352‬‬ ‫چهره‬ ‫‪15‬‬ ‫کوین اسپیسی‬ ‫سروش راسخ‬ ‫یکـه خـدا را طراحـی کـرد» جلـوی دوربیـن مـی رود‪ .‬وی‬ ‫کویـن اسپیسـی در فیلمـی بـا بودجـه پائیـن با عنـوان «مرد ‬ ‫در این فیلم نقشی کوچک به عنوان یک کارا گاه پلیس خواهد داشت‪ .‬نقش اصلی فیلم توسط فرانکو نرو؛ کارگردان‬ ‫اثـر ایفـا می شـود‪ .‬ایـن‪ ،‬اولیـن نقش افرینـی اسپیسـی پـس از طـرح اتهامـات متعـدد جنسـی علیـه وی بـود کـه از اواخـر‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۷‬مطـرح شـد و وی را بایکـوت کـرد‪ .‬گفتـه شـده کـه در این فیلـم ونسـا ردگریـو؛ همسـر فرانکـو نـرو نیـز نقشـی‬ ‫یسـی نیوز گفته اسـت‪:‬‬ ‫یشـود‪ .‬فرانکو نرو به ای ب ‬ ‫برعهده داشـته و در نقش معلم پیانوی شـخصیت همسـرش ظاهر م ‬ ‫«بسیارخوشحالم کوین موافقت کرد در فیلم من بازی کند‪ .‬او را بازیگر بزرگی می دانم و نمی توانم بیش از این صبر کنم‬ ‫نبـاره خـودداری کـرده‪ .‬ایـن فیلـم دربـاره ظهـور و نابـودی یک هنرمند‬ ‫تـا کار شـروع شـود»‪ .‬اسپیسـی از اظهار نظـر در ای ‬ ‫نابیناسـت کـه اسـتعداد ذاتـی اش این اسـت که پرتـره افـراد را بـا گـوش دادن بـه صدایشـان تصویـر کنـد‪ .‬پـس از طـرح‬ ‫اتهامـات ازار جنسـی بـه اسپیسـی‪ ،‬وی از سـریال «خانـه پوشـالی» کنـار گذاشـته شـد‪ .‬حداقـل ‪ ۲۰‬بازیگـر جـوان از تئاتـر‬ ‫«اولـد ویـک» لنـدن علیـه وی دادخواسـت دادنـد و وی را به رفتار نامناسـب جنسـی متهم کردنـد‪ .‬اخرین نقش افرینی‬ ‫اسپیسـی در فیلم «باشـگاه پسـران میلیاردر» در سـال ‪ ۲۰۱۸‬بود که به دلیل طرح اتهامات و رسـوایی ایجا دشـده تنها‬ ‫‪ ۲.۷‬میلیـون دالر در گیشـه فـروش کـرد‪ .‬این هفتـه از او بیشـتر می خوانیـم‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪ 1959‬در نیوجرسی (امریکا)‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫دوسال اموزش هنرهای نمایشی در مدرسه عالی جولیارد‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫بازیگر و تهیه کننده‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫فشـدن‬ ‫کسـال دوام نیـاورد‪ .‬سـپس به نیـت معرو ‬ ‫او قـرار بـود ارتشـی شـود؛ امـا در مدرسـه نظامـی بیـش از ی ‬ ‫به عنـوان اسـتنداپ کمدیـن چندسـالی فعالیـت کـرد کـه نتیجه بخـش نبـود‪ .‬بعـدازان‪ ،‬تحصیـل در حـوزه بازیگری‬ ‫را پیگیـری کـرد و ا گرچـه عضـو «گـروه ‪( »12‬چهر ههـای سرشناسـی کـه در مدرسـه عالـی جولیـارد در منهتن تربیت‬ ‫شده اند) بود و زیرنظر ماریان سلدس؛ بازیگر تحسین شده جشنوار ه «تونی» و «دراما دسک اوارد» تمرین کرد؛‬ ‫اما وقتی در سـال ‪ 1981‬نقشـی در قالب یک حمل کننده نیزه در تئاتر «هنری ششـم» در یک جشـنواره نمایشـی‬ ‫کسـال بعد اولیـن حضـور حرفـه ای در نمایـش را در بـرادوی بـا کار‬ ‫به دسـت اورد‪ ،‬بی خیـال ادامـه تحصیـل شـد‪ .‬ی ‬ ‫«ارواح» اثـر هنریـک ایبسـن (بـا هنرنمایـی لیـو اولمـان) به ثبت رسـاند‪ .‬شـهرت او در صحنه تئاتر در سـال ‪ 1986‬با‬ ‫کارگردانی جاناتان میلر؛ مقابل جک لمون و پیتر گاال گر اغاز‬ ‫بازی در نمایش «سـفری طوالنی از روز به شـب» با‬ ‫ِ‬ ‫نسـال‬ ‫شـد‪ .‬بـازی در تلویزیـون را بـا نقشـی در فصـل دوم سـریال «قصـه جنایـت» در دهـه ‪ 80‬شـروع کـرد و هما ‬ ‫لسـوختگی» سـاخته مایـک نیکولـز را کسـب کـرد کـه‬ ‫نیـز تجربـه بـازی در اولیـن فیلـم سـینمایی خـود باعنـوان «د ‬ ‫شهـای اولـش را مریـل اسـتریپ و جـک نیکلسـن برعهده داشـتند‪.‬‬ ‫نق ‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫مـادرش «کاتلیـن ان»؛ منشـی و پـدرش «توماس جئوفری فولر» (نویسـنده فنی و مشـاور) بودنـد‪ .‬برادری بزرگ تر به نام «رنـدی» دارد‬ ‫که راننده لیموزین؛ و خواهرش «جولی» نیز کارمند هسـتند‪ .‬او ازدواج نکرده و مجرد اسـت‪.‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫ازسـوی ا متـی وی‪ ،‬انجمـن بازیگـران فیلـم‪ ،‬بفتـا‪ ،‬انتخـاب منتقـدان و ‪...‬؛ بـرای‬ ‫افتخاراتـی‬ ‫و‬ ‫جوایـز‬ ‫از‬ ‫او جـدای‬ ‫ِ‬ ‫«مظنونیـن همیشـگی» برنـده اسـکار بهتریـن بازیگر مکمل مـرد و بـرای «زیبایی امریکایی» برنده اسـکار بهترین‬ ‫جبـار کاندیـد دریافـت جایـزه‬ ‫بازیگـر نقـش اول مـرد شـد‪ .‬بـرای بـازی در مجموعـه تلویزیون ِـی «خانـه پوشـالی» پن ‬ ‫کبـار نیـز برنـده جایـزه گلدن گلـوب شـده‪ .‬او نامـزد جایـزه گلدن گلـوب بـرای «بازشـماری»‪« ،‬مظنونیـن‬ ‫امـی؛ و ی ‬ ‫همیشـگی»‪« ،‬زیبایـی امریکایـی»‪« ،‬اخبـار کشـتیرانی»‪« ،‬فراتـر از دریـا» و «کازینـ و جک» نیز شـده‪ .‬در سـال ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫اسپیسـی سـتاره ای در پیـاده روی شـهرت هالیـوود دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫گزیدهفعالیت ها‪:‬‬ ‫ـینمایی «هفـت‪ ،‬لس انجلـس محرمانـه‪ ،‬کـی پکـس‪ ،‬زندگـی دیویـد گیـل و بـه دیگـری نیکـی کـن»؛ سـریال های «تفنـگ‬ ‫مهـای س‬ ‫فیل ‬ ‫ِ‬ ‫شهـای «داسـتان فیالدلفیـا‪ ،‬مـرد یخیـن می ایـد و گمشـده در یانکـرز»؛ و‬ ‫روز رسـتاخیز‪ ،‬وقتـی مـرا به خاطـر بیـاوری و تریبیـکا»؛ نمای ‬ ‫کارگردانـی «ان سـوی دریـا»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫شـبکه نتفلیکس سـاخت ادامه مجموعه تلویزیونی «خانه پوشـالی» را به علت اتهامات واردشـده‬ ‫بـه او به عنـوان ازارگـر جنسـی‪ ،‬متوقف کرد و فصل ششـم‪ ،‬به عنـوان اخرین فصل این مجموعه اعالم‬ ‫و پخـش ان در سـال ‪ ۲۰۱۸‬پایـان یافـت‪ .‬هرچنـد او در ‪ ۱۸‬ژوئیـه ‪ ۲۰۱۹‬از اتهامـات وارده تبرئـه شـد؛ امـا‬ ‫هشـت نفر از متصدیان این مجموعه نیز اسپیسـی را به سـوءرفتار جنسـی متهم کردند‪.‬‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫به ندرت پیش می اید به کسـی بگویم می توانم شـرایطش را درک کنم؛ چون‬ ‫ممکـن اسـت تجربـ ه ان ها کـه بسـیار شـخصی و منحصر ب هفـرد اسـت را تقلیـل‬ ‫دهـم؛ امـا در مـورد بیـکاری ناشـی از کرونـا‪ ،‬می دانـم کـه چـه حسـی دارد وقتـی‬ ‫دنیایتـان نا گهـان متوقـف شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬خودمـان را در شـرایط مشـابهی‬ ‫بیابیـم‪ .‬هرچنـد بـا علت هـای بسـیارمتفاوت؛ امـا مـن بـاور دارم کـه بعضـی از‬ ‫ً‬ ‫اسـیب های روانـی تقریبـا یکسـان اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر خوش شانسـی بـه شـما رو کـرد و بـه بـاال رسـیدید؛ وظیفـه شماسـت کـه‬ ‫اسانسـور را بـرای سوارشـدن دیگـران نیـز به سـمت پائیـن بفرسـتید‪.‬‬ ‫به نظرم ادمی که تا ‪20‬سـالگی هیچ شـور و هیجانی را تجربه نکند‪ ،‬قلب ندارد‬ ‫و ا گر بعد از ‪30‬سـالگی دسـت از این کارها برندارد فاقد عقل اسـت‪.‬‬ ‫مـردم دالیـل خـاص خـود را بـرای زندگی و کارهایشـان دارند؛ نمی توانید همه‬ ‫را در یک جعبه بگذارید و بگویید همین اسـت که هسـت‪.‬‬ ‫ا گـر در تلویزیـون‪ ،‬فیلـم تماشـا کنیـد‪ ،‬دیگـر اسـمش سـینما نیسـت؛ زیـرا در‬ ‫سـالن ان را نمی بینیـد؟ یـا ا گـر ازطریـق ای پـاد خـود یـک برنامـه تلویزیونـی را‬ ‫تماشـا می کنیـد ‪ ،‬دیگـر نمی شـود اسـمش را گذاشـت یـک برنامـه تلویزیونی؟‬ ‫لو عـرض دسـتگاه بی ربـط اسـت‪ .‬برچسـب زدن بی فایـد ه اسـت؛ جـز‬ ‫طو ‬ ‫شـاید بـرای کاسـب کارها کـه از ایـن برچسـب ها بـرای انجام معاملات تجاری‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫من همیشه اعتقاد داشته ام که افراد خطرپذیر در نهایت پاداش می گیرند‪.‬‬ ‫مواقعـی هسـت کـه در یـک نمایـش بـازی داریـد و شـاید فقـط د وسـاعت در‬ ‫قالـب شـخصیتی زندگـی کنیـد؛ امـا اخـر شـب کـه بـه خانـه می ایید‪ ،‬احسـاس‬ ‫ً‬ ‫شهـا واقعـا‬ ‫می کنیـد یـک کامیـون شـما را زیـر گرفتـه؛ دشـواری بعضـی از نق ‬ ‫همین گونـه اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از مـن می پرسـند کـه ایـا مغـرور هسـتم؟ بلـه مـن مغـرور بـوده ام؛ مطمئنـا همـه‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫ادم هـا مغـرور بوده انـد یـا زمانـی بـه خودشـان مغـرور شـده اند یـا م ‬ ‫مـن بسـیار خوش شـانس بـودم کـه مربیانـی داشـتم کـه نمون ههـای خوبـی‬ ‫بودنـد‪ .‬نـه به این دلیل کـه ان هـا مـرا نشـاندند و بـه مـن درس دادنـد؛ بلکـه‬ ‫به دلیل رفتار ان ها بود‪ .‬مربی خوب می تواند با رفتارش شـما را وارد مسـیری‬ ‫کند که بیشـتر بر خودتان تمرکز کنید و این راز موفقیت انسان هاسـت؛ اینکه‬ ‫اول خـودت را خـوب بشناسـی‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫تو مشغول مردنت بودی‬ ‫ی‪ /‬یرما‬ ‫ب‪ /‬خارج ‬ ‫ش ‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی مجتبا اسـپنانی؛ خواهـری به دیدن خواهر دانشـجوی‬ ‫خود در شهر می رود‪ ،‬متوجه مشکل او می شود و تالش می کند همان شب‬ ‫مشـکل را حـل کنـد‪ .‬شـاهده خـدادادی‪ ،‬حانیه پـوراذری‪ ،‬جهانگیر نکویی‬ ‫و هیراد ا کبری؛ از بازیگران ان هسـتند‪ .‬نسـخه اول اثر که نخسـتین ساخته‬ ‫کارگردانـش اسـت؛ در سـال ‪ ۱۳۹۴‬سـاخته شـد؛ امـا تغییراتـی در سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در ان ایجاد شـد‪.‬‬ ‫ت جامعـه نمی شـود ‪...‬؛‬ ‫زنـی بـرای ارزویـش می جنگـد و تسـلیم قضـاو ‬ ‫اناهیـد ادبـی‪ ،‬علیرضـا عبدالعلـی زاده‪ ،‬سـجاد طاهـری‪ ،‬سـوگند حسـینی‪،‬‬ ‫عاطفـه غضنفـری‪ ،‬دانیـال محمـدی‪ ،‬شـبنم خاتون حسـینخانی و شـهاب‬ ‫ن تئاتـر به نویسـندگی فدریکـو گارسـیا لـورکا و کارگردانـی‬ ‫راد؛ از بازیگـران ایـ ‬ ‫مشـترک نسـیم ادبی و ندا شـاهرخی هسـتند که تا ‪ 13‬خرداد ماه سـاعت ‪18‬‬ ‫(‪75‬دقیقـه) در « تـاالر مولـوی» (سـالن اصلـی) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ‬ ‫همراز عشق‬ ‫کتابـی به قلـم الکسـاندر سولژنیتسـین بـا ترجمـه رضـا فر خ فـال توسـط‬ ‫انتشـارات «نشـر نـو» در ‪171‬صفحـه و قیمـت ‪52‬هزار تومـان منتشـر کـرد‪.‬‬ ‫سولژنیتسـین؛ سـال ‪ 1918‬در کیسلوفودسـک (روسـیه) متولـد شـد‪ .‬ایـن‬ ‫کتـاب‪ ،‬دربـاره تلاش انسـان بـرای غلبـه بـر سـبعیت و مناسـبات غیرانسـانی‬ ‫دوران اسـتالین اسـت‪ .‬یکـی از درونمایه هـای مفهومـی اثـر‪ ،‬این اسـت که‬ ‫اردوگاه کار اجبـاری‪ ،‬محلـی بـرای ازمایـش عـزت و شـرف انسـان نیز هسـت‪.‬‬ ‫البومـی در سـبک موسـیقی سـنتی کـه بهـزاد انصـاری اهنگسـازی و رضـا‬ ‫احمدی اواز ان را بر عهده داشته و در قالب ‪ ۱۰‬قطعه ساخت هو پرداخته شده‬ ‫اسـت‪ .‬در قطعـات ایـن البـوم‪ ،‬از سـروده های شـاعران کهـن مثـل سـعدی‪،‬‬ ‫وحشـی بافقـی‪ ،‬حافـظ‪ ،‬موالنـا و باباطاهر بهره گرفته شـده‪ .‬پگاه خیردوش‬ ‫(کمانچـه)‪ ،‬چـاوش اسـکندری خواه (دیـوان)‪ ،‬مجیـد رهنمـا (نـی) و نازنیـن‬ ‫بازرگانـی (سـازهای کوبـه ای) از نوازنـدگان ان هسـتند‪.‬‬ ‫تعلیق‬ ‫گاراژ‬ ‫پرویناعتصامی‬ ‫انفرادی طراحی و نقاشی ثمیال امیر ابراهیمی که تا ‪ 21‬خردادماه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫ِ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪19‬‬ ‫تـا‬ ‫‪13‬‬ ‫سـاعات‬ ‫بیـن‬ ‫ ‪/‬جـا»‬ ‫ن‬ ‫«ای‬ ‫در گالـری‬ ‫ِ‬ ‫کریمخان زند‪ ،‬خیابان میرزای شیرازی‪ ،‬شماره ‪ ۹۵‬برپاست‪ .‬در بیانیه این‬ ‫رویـداد امـده‪« :‬کارهـای این مجموعـه‪ ،‬هرچند از نظر شـکل و مضمون با هم‬ ‫سو حالی مشترک از وضعیتی اشنا و عمومی سخن‬ ‫تفاوت دارند؛ اما در ح ‬ ‫می گوینـد کـه هم چنـان تجربـه می کنیم»‪.‬‬ ‫د وفـروش خـودرو‬ ‫یـک اپلیکیشـن تخصصـی مرتبـط بـا نیازمندی هـا و خری ‬ ‫و قطعـات یدکـی‪ .‬در ایـن اپ به اسـانی می توانیـد نیازمندی هایتـان را طبـق‬ ‫موضـوع و شـهر دسـته بندی کنیـد و نزدیک ترین هـا را بیابیـد‪ .‬میلیون هـا‬ ‫ی شـما را خواهنـد دیـد و بر اسـاس محـل‬ ‫کاربـران ایـن برنامـه به اسـانی ا گهـ ‬ ‫ً‬ ‫تتـر خواهنـد یافـت‪ .‬در ایـن اپ کاربـران مسـتقیما بـا هـم‬ ‫ا گهـی شـما را راح ‬ ‫تمـاس گرفتـه و ازایـن رو‪ ،‬هیـچ واسـطه ای وجـود نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫غنچه ای گفت به پژمرده گلی‬ ‫که ز ایام‪ ،‬دلت زود ازرد‬ ‫اب‪ ،‬افزون و بزرگست فضا‬ ‫ز چه رو‪ ،‬کاستی و گشتی خرد‬ ‫زین همه سبزه و گل‪ ،‬جز تو کسی‬ ‫نه فتاد و نه شکست و نه فسرد‬ ‫گفت‪ ،‬زنگی که در ائینه ماست‬ ‫نه چنانست که دانند سترد‬ ‫دی‪ ،‬می هستی ما صافی بود‬ ‫صاف خوردیم و رسیدیم به درد‬ ‫خیره نگرفت جهان‪ ،‬رونق من‬ ‫بگرفتش ز من و بر تو سپرد‬ ‫تا کند جای برای تو فراخ‬ ‫باغبان فلکم سخت فشرد‬ ‫چه توان گفت به یغما گر دهر‬ ‫چه توان کرد‪ ،‬چو می باید مرد‬ ‫تو به باغ امدی و ما رفتیم‬ ‫انکه اورد ترا‪ ،‬ما را برد‬ ‫اندرین دفتر پیروزه‪ ،‬سپهر‬ ‫انچه را ما نشمردیم‪ ،‬شمرد‬ ‫غنچه‪ ،‬تا اب و هوا دید شکفت‬ ‫چه خبر داشت که خواهد پژمرد‬ ‫ساقی میکده دهر‪ ،‬قضاست‬ ‫همه کس‪ ،‬باده از این ساغر خورد‬ ‫ارس‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 353

هفته نامه سرافرازان 353

شماره : 353
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه سرافرازان 351

هفته نامه سرافرازان 351

شماره : 351
تاریخ : 1400/03/03
هفته نامه سرافرازان 350

هفته نامه سرافرازان 350

شماره : 350
تاریخ : 1400/02/27
هفته نامه سرافرازان 349

هفته نامه سرافرازان 349

شماره : 349
تاریخ : 1400/02/20
هفته نامه سرافرازان 348

هفته نامه سرافرازان 348

شماره : 348
تاریخ : 1400/02/13
هفته نامه سرافرازان 347

هفته نامه سرافرازان 347

شماره : 347
تاریخ : 1400/02/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!