هفته نامه سرافرازان شماره 348 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 348

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 348

هفته نامه سرافرازان شماره 348

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ 20/1400‬رمضان‪ 3/1442‬می ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /348‬تومان‬ ‫بررسی جایگاه معلم در ساختارهای اموزشی و توسعه جوامع‬ ‫روزگار اموزگاران‬ ‫ِ‬ ‫شو پرورش خبر داد؛‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫‪6‬‬ ‫الکترونیکی شدن‬ ‫ثبت نام دانش اموزان‬ ‫کلوئی ژائو‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کاپیتالیستم‬ ‫به همه چیز چنگ انداخته است‬ ‫‪10‬‬ ‫چگونه رفتار نامطلوب کودکان را‬ ‫تغییردهیم؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫معلم ؛‬ ‫انسانیمتعالی‬ ‫با تجربه های‬ ‫زیسته فراوان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫به نظـر می رسـد مفهـوم امـوزش‪ ،‬در قـرن بیسـت ویکم بـا تغییـر و تحـوالت اساسـی‬ ‫مواجـه شـده اسـت‪ .‬ا گـر در قـرن بیسـتم‪ ،‬سـخن از اموزش هـای از باال به پائیـن بـود‬ ‫ً‬ ‫و اینکـه دانش امـوزان نیـز عمومـا عالقـه ای بـه ان پکیج اموزشـی نداشـتند‪ ،‬امـروز از‬ ‫امـوزش به معنـای وسـیع و عـام و هنر زندگی سـخن به میـان می اید‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫دیگـر نمی تـوان معلـم را یـک کنشـگر اموزش دهنـده صـرف در کالس هـای درس‬ ‫دانسـت؛ بلکـه او را به مثابـه انسـانی متعالـی کـه تجربه هـای زیسـته فراوانـی دارد‪،‬‬ ‫می شناسـیم که وقتی وارد کالس می شـود‪ ،‬راهبری و اسـلوب چگونه زیسـتن را به‬ ‫دانش امـوزان امـوزش می دهـد‪ .‬ازاین منظـر‪ ،‬او تلاش می کنـد تـا خـود را در کالس‬ ‫راه زیسـتن را بـه ان هـا تعلیـم‬ ‫زندگـی کنـد و بـا روش هـای متفـاوت و جان بخـش‪ِ ،‬‬ ‫دهـد‪ .‬ازاین منظـر‪ ،‬می تـوان رابطـه دانش امـوز بـا معلم را یـک رابطه عمیق معنوی‬ ‫و روحی دانسـت که درصورت شـکل گیری این پیوند‪ ،‬تغییر و تحوالت اساسـی در‬ ‫دانش امـوز پدیـد می ایـد؛ امـا دراینجـا بایـد به این نکتـه توجه کـرد که همه معلم ها‬ ‫در کالس هـای درس‪ ،‬یکسـان رفتـار نمی کننـد‪ .‬براین مبنـا؛ می تـوان معلم هـا را در‬ ‫چنـد دسـته طبقه بنـدی کرد‪:‬‬ ‫یسـت‪ .‬او تلاش می کنـد انچـه بـر‬ ‫یـک معلـم متوسـط در کالس‪ ،‬سـخنور خوب ‬ ‫ً‬ ‫عهـده اش گذاشـته اند را به خوبـی انجـام دهـد؛ امـا معلـم متوسـط عمومـا بـه‬ ‫نتایـج و اهـداف اموزشـی‪ ،‬چنـدان توجهـی نـدارد‪ .‬در مقابـل او‪ ،‬یـک معلـم خـوب‬ ‫یسـت کـه هـم موضوعـات را به خوبـی توضیـح می دهـد و هـم درخصـوص‬ ‫معلم ‬ ‫نتایج به دسـت امده از مسـیر طی شده‪ ،‬مسـئولیت و توجه از خود نشان می دهد؛‬ ‫امـا معلـم برتـر به عنـوان یـک «الگـو» رفتـار می کنـد‪ .‬او مسـیرها را نشـان می دهـد‬ ‫و تلاش می کنـد تـا بچه هـا در مسـیرها به خوبـی حرکـت کننـد؛ و امـا معلـم بـزرگ و‬ ‫یسـت کـه الهام بخـش اسـت‪ .‬او تغییـرات را به صـورت عمیـق در‬ ‫برجسـته معلم ‬ ‫عمـق وجـود و وجـدان انسـانی دانش امـوزان ایجـاد می کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬براسـاس‬ ‫دیدگاه اتاتورک؛ معلم برجسته‪ ،‬مانند یک شمع است و خود را برای روشن کردن‬ ‫راه دیگـران مصـرف می کنـد‪.‬‬ ‫«الهام بخشـی» نکته بسـیارمهمی در امـوزش اسـت‪ .‬دانش اموزان امـروز در فضای‬ ‫اطالعـات‪ ،‬بـه کسـانی نیـاز دارنـد کـه بصیـرت‪ ،‬حرکـت در مسـیر کمـال‪ ،‬انسـانیت و‬ ‫عشـق را بـه ان هـا بیامـوزد‪ .‬معلـم متعالـی‪ ،‬معلم عاشـق اسـت؛ معلمـی که معنای‬ ‫عمیق عشق را درک می کند‪ .‬ا گر بپذیریم که عشق یک کیفیت‪ ،‬یک خصوصیت‬ ‫و چیـزی در قلـب خداونـد اسـت‪ ،‬دران صـورت مـا به عنـوان سـا کنین کـره زمیـن‪،‬‬ ‫می توانیـم کـه بخشـی از ان جریـان بـزرگ انـرژی عشـق بـر روی کـره زمیـن باشـیم‪.‬‬ ‫«اریک فروم» به ما می گوید؛ تنها زمانی می توانیم به عشق نائل شویم که بتوانیم‬ ‫تنهـا بـر روی پای هـای خـود بایسـتیم و بـه امنیت خاطـر برسـیم‪ .‬او تا کید می کند؛‬ ‫عشـق بالغانـه وحـدت در شـرایط‪ ،‬حـس تمامیـت و فردیـت خویشـتن اسـت‪.‬‬ ‫براین مبنـا؛ معلمـی که می تواند بلـوغ را برای دانش امـوزان به ارمغان اورد‪ ،‬معلمی‬ ‫بصیـر و برجسـته به حسـاب می ایـد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه در دنیـای جدیـد‪ ،‬میـزان دسترسـی بـه اطالعـات باالتـر رفتـه‪ ،‬مـا‬ ‫بـا پدیـده ای به نـام «غرق شـدن در انبـوه اطالعـات» مواجهیـم‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫هـدف و هویـت امـوزش در مـدارس بسـیار تغییـر کـرده‪ .‬ا گـر در گذشـته تا کیـد‬ ‫یسـت کـه اطالعـات دانش امـوزان را افزایـش دهـد‪،‬‬ ‫بران بودکـه معلـم موفـق کس ‬ ‫امروز می گوییم معلم برجسته کسی ست که قدرت بهترزیستن‪ ،‬حرکت در مسیر‬ ‫عشـق و بلـوغ درونـی را بـرای ان هـا به ارمغـان اورد‪« .‬ویلیـام باتلر بیتـس» می گوید‪:‬‬ ‫«امـوزش‪ ،‬پرکـردن یـک سـطل نیسـت؛ بلکه روشـن کردن اتش اسـت!» ما چگونه‬ ‫می توانیـم اتـش حضـور عمیـق و بالغ کـودکان را در روی کره زمین روشـن سـازیم؟‬ ‫ایـن‪ ،‬هنری برجسـته اسـت؛ هنـری که نیاز به تامل‪ ،‬خـودکاوی‪ ،‬عمق یابی ‪ ،‬تفکر‬ ‫و احساس و حرکت در مسیر متعالی دارد‪ .‬اینک دانش اموزان وقتی مدت زیادی‬ ‫سـر کالس می نشـینند‪ ،‬از گـوش دادن بـه سـخنان معلم هـا خسـته می شـوند؛‬ ‫به ان دلیـل کـه معلم هـا طـراوت‪ ،‬نـواوری و خالقیت در بیـان و مهارت ایجاد حس‬ ‫هوشمندانه زندگی را در دانش اموزان از دست داده اند‪ .‬ا گر بخواهیم تغییر ایجاد‬ ‫کنیـم‪ ،‬بایـد بـا قـدرت و انـرژی باالی عشـق‪ ،‬ایجـاد حـس زندگـی را در دانش اموزان‬ ‫محقـق سـازیم‪ .‬ممکـن اسـت وقتـی دانش امـوزی روی نیمکـت مدرسـه‬ ‫می نشـیند‪ ،‬احسـاس ِزبـری و نامالیمـت از زندگـی بـه او دسـت دهـد و شـاید فکـر‬ ‫کند که والدین و معلم ها او را به این مکان اورده اند تا ازارش دهند‪ .‬براین اساس؛‬ ‫«ایـوان ایلیـچ» در نظریـه معـروف خـود با عنـوان «مدرسـه زدایی از جامعـه» بـه‬ ‫یپـردازد و نشـان می دهـد کـه چگونـه در قـرن بیسـتم‪ ،‬مدرسـه ها‬ ‫این موضـوع م ‬ ‫بـه مکان هایـی فاقـد کارامـدی و تاثیرگـذاری مبـدل شـده اند‪ .‬او تا کید می کند که‬ ‫معلم هـا اصولـی را بـه بچه هـا یـاد می دهنـد که دیگـر موردنیاز ان ها نیسـت و هیچ‬ ‫یکـردن‪ ،‬دو‬ ‫اسـتفاده ای در جامعـه نـدارد؛ امـا واقعیت این اسـت که امـوزش و زندگ ‬ ‫چیـز جـدا از هـم نیسـتند؛ بلکـه به تعبیـری می تـوان گفـت ایـن دو‪ ،‬پیوسـتاری از‬ ‫یک سـوژه هسـتند که باید درکنارهم دیده شـوند‪ .‬ا گر فضای اموزشـی تغییر کند‪،‬‬ ‫دانش امـوزان می تواننـد وقتـی بـر روی نیمکت هـا می نشـینند‪ ،‬ارام و تدریجـی بـه‬ ‫یسـت که شـوق یادگیـری را‬ ‫ خـود واقعی شـان نزدیـک شـوند‪ .‬معلـم برجسـته کس ‬ ‫در دانش امـوزان ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫یکی از معضالت زندگی مدرن امروزی این اسـت که زندگی مصرفی باعث گسسـت‬ ‫معنایـی و معنـوی انسـان از خویشـتن شـده‪ .‬براین مبنـا؛ دانش امـوزان به دلیـل‬ ‫زندگـی در فضـای مصـرف‪ ،‬تجربیـات عمیقـی از مهـرورزی‪ ،‬دوست داشـتن خـود و‬ ‫دیگـران و تجربه هـای عمیـق روحـی به دسـت نمی اورنـد‪ .‬درواقـع‪« ،‬تزلـزل هویتی»‬ ‫مسـئله بسیارمهمی سـت کـه در فضـای مـدرن امـروزی به وقـوع می پیونـدد‪.‬‬ ‫بسـیاری از انسـان ها‪ ،‬بخـش اصلی هویـت خود را فراموش می کنند و به مـرور دچار‬ ‫ازخودبیگانگـی می شـوند؛ امـا معلـم توانـا معلمی سـت که درک درسـتی از سـاختار‬ ‫انسـان دارد‪.‬‬ ‫مـا موجوداتـی دووجهـی شـامل بخـش الهـی و انسـانی هسـتیم و در کنـش خـود‪،‬‬ ‫به سـوی تاریکـی و روشـنایی امـکان حرکـت داریـم‪ .‬دراینجـا نقـش کلیـدی معلـم‬ ‫ی مـا بـا بخش هـای‬ ‫یسـت‪ .‬وقتـ ‬ ‫در فهـم هنـر زندگـی و زیسـتن‪ ،‬موضـوع مهم ‬ ‫اصلـی خودمـان ارتبـاط نداریـم‪ ،‬دچـار گسسـت معنایـی می شـویم‪ .‬دراینجاسـت‬ ‫کـه تناقـض و ناا گاهـی‪ ،‬بـر مـا مسـتولی می شـود؛ پـس معلـم بایـد بتوانـد ضمـن‬ ‫خودشناسـی‪ ،‬هویـت زندگـی عاشـقانه خلاق را در هـزاره سـوم بـرای دانش امـوزان‬ ‫محقـق سـازد‪.‬‬ ‫در وجـود هـر انسـان‪ ،‬جنگـی وجـود دارد‪ .‬ایـن جنـگ‪ ،‬تناقـض میـان منطـق و‬ ‫احسـاس اسـت یـا به تعبیـری درگیـری بیـن نیروهـای خیـر و شـر کـه در وجـود هـر‬ ‫انسانی هست‪ .‬اینکه هرکس بتواند گرگ ها و فرشته های درونی خود را بشناسد‪،‬‬ ‫موضوع مهم قرن بیسـت ویک اسـت‪ .‬راز بزرگ این اسـت که ما خودهای درونی را‬ ‫بشناسـیم و بـرای تحقـق خـود واقعی مـان تلاش کنیـم‪ .‬این خـود واقعی در سـایه‬ ‫نیروهـای عشـق خلاق بـه مرحلـه ظهـور و بـروز می رسـد‪ .‬مـا نبایـد دانش اموزانـی‬ ‫تربیـت کنیـم کـه بـه انسـان های خودویرانگـر مبـدل شـوند‪ .‬ا کنـون‪ ،‬امـار بـاالی‬ ‫اعتیاد و خودکشـی در جوامع بشـری‪ ،‬نشـان می دهد نه نظام خانواده و نه نظام‬ ‫اموزشـی و مـدارس نتوانسـته اند‪ ،‬راهبـرد چگونه زیسـتن را بـه نسـل اینـده امـوزش‬ ‫دهنـد؛ درحالی کـه ا گـر دراین فضـا خـوب عمـل شـود و دانش امـوزان بتواننـد بـه‬ ‫این موضـوع ا گاه شـوند کـه هـم تاریکـی و روشـنی؛ و هـم خیـر و شـر در وجودشـان‬ ‫نهفتـه اسـت و ان هـا می تواننـد بـا نیروهـای عشـق و پیوسـتار مناسـب بـا خـود‪،‬‬ ‫دیگـران و خداونـد راه بهترزیسـتن را طـی کننـد‪ ،‬دران صـورت‪ ،‬امـار اسـیب های‬ ‫اجتماعـی بـا نـزول مواجـه خواهـد شـد‪ .‬دراینجـا یکـی از نـکات مهـم‪ ،‬برداشـتن‬ ‫ماسک هایی سـت کـه به شـکل مصنوعـی ممکـن اسـت هـر انسـان بـر چهـره خـود‬ ‫بزنـد و معلـم توانمند می تواند با شـناخت ماسـک ها نشـان دهد چگونـه یک فرد‬ ‫می توانـد در تحقـق خویـش گام بـردارد‪.‬‬ ‫مـا بـا چالش هـای زیـادی در زندگـی مواجـه هسـتیم‪ .‬در جوامـع بشـری رفتارهـای‬ ‫خشـونت امیز درحال گسترش اسـت و فریب‪ ،‬دروغ و ریا کاری راهبردهایی ست که‬ ‫انسـان ها را بـه منافـع عظیـم مالی می رسـاند‪ .‬براین مبنا؛ کار معلم ها بسیاردشـوار‬ ‫است‪ .‬درشرایطی که خشونت و فریبکاری روبه تزاید است‪ ،‬تبلیغ عاشقانه زیستن‪،‬‬ ‫کار دشواری سـت‪ .‬درهرحـال این روزهـا‪ ،‬باورهـای سـتمگرانه علیـه انسـانیت‬ ‫و گسـترش نیروهـای خودویرانگـر در جوامـع بسـیار دیـده می شـود‪ .‬براین مبنـا؛‬ ‫معلم ها سپرهایی هستند که در برابر بالیای ناشی از واقعیات اجتماعی مقاومت‬ ‫می کنند‪ .‬ان ها راه عاشقانه زیستن را به ما اموزش می دهند‪ .‬ان ها به ما می گویند‬ ‫کـه زندگـی‪ ،‬در سـایه تنفـر رشـد نمی کنـد و هـر انسـانی بـا دادن عشـق‪ ،‬چراغـی برای‬ ‫خـود و دیگـری روشـن می کنـد‪ .‬عشـق خلاق در سـایه تلاش و کوشـش و بـروز‬ ‫اسـتعدادهای درونـی پدیـد می ایـد‪ .‬اینکـه هـر دانش امـوز بایـد یـاد بگیـرد چگونـه‬ ‫شـعله های عشـق درونـی خـود را روشـن نگـه دارد؟ مـا بایـد کودکانمـان را بـرای‬ ‫زندگـی در شـرایط متفـاوت و سـخت تربیـت کنیم‪ .‬هیچ کس نمی توانـد حفره های‬ ‫خالـی درون مـا را پـر کنـد و فقـط یک معلم عاشـق به ما نشـان می دهد که بـه دوراز‬ ‫خودشـیفتگی و با شـناخت زندگی در جهان واقعی‪ ،‬چگونه می توانیم شـاد‪ ،‬ارام و‬ ‫عاشـق زندگـی کنیم‪.‬‬ ‫معلم موفق‪ ،‬کسی ست که درمقایسه با انچه به دیگران می دهد‪ ،‬ا گرچه حداقل‬ ‫به لحـاظ مـادی اندوختـه و دسـتاورد زیـادی نـدارد؛ امـا هـرروز در دنیـای معنـای‬ ‫عشق‪ ،‬متعالی و متعالی تر می شود‪ .‬درواقع‪ ،‬او بخشی از روح خالق جمعی جامعه‬ ‫خویـش اسـت کـه دانش امـوزان را در مسـیر زندگـی راهبـری و مدیریت می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی کوتاه به تاریخچه تربیت معلم در ایران و جهان‬ ‫شهراماسکندر ی پور‬ ‫کارشناس ارشد تحقیقات اموزشی‬ ‫معلم هایدبستان‬ ‫در کدام کشورها‬ ‫باالترین دستمزد را می گیرند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫گـزارش منتشـره ازسـوی ‪ Business Insider‬گویـای ان اسـت که اخریـن پژوهـش‬ ‫‪« TGCR‬انجمن جهانی اقتصاد» (‪ )WEforum‬با درنظرگرفتن‪ 1 2‬شاخص؛ ازجمله‬ ‫زیرسـاخت ها‪ ،‬چشـم انداز بازار کار‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬سـطح اموزشـی و برنامه های پولی‬ ‫مبتنی بـر اقتصـاد کالن‪ ،‬سیسـتم مـدارس ابتدایی «فنالنـد» را با امتیـاز ‪ 6.7‬از ‪،10‬‬ ‫ً‬ ‫به عنـوان بهتریـن سیسـتم اموزشـی برگزیـده اسـت؛ درحالی کـه اساسـا این کشـور‬ ‫از سیسـتم اموزشـی یک پارچـه ای پیـروی نمی کنـد‪ .‬بخشی ازاین رشـد در سـطح‬ ‫مـدارس کشـورهای توسـعه یافته‪ ،‬در توانمندسـازی نیـروی کار مجموعه هـای‬ ‫اموزشی و کادر معملین ان هاست که بی شک قسمتی از اهمیت ماجرا در گروی‬ ‫تقویت بنیه مالی اموزگاران نهفته اسـت‪ 12 .‬اردیبهشـت ماه مصادف با شـهادت‬ ‫اسـتاد مرتضـی مطهـری‪ ،‬در تقویـم مناسـبت های ایـران «روز معلـم» شـناخته‬ ‫می شـود کـه به همین دلیـل‪ ،‬مـروری خواهیم داشـت بر کشـورهایی که امـوزگاران‬ ‫دوره ابتدایی شـان باالتریـن سـطح حقـوق را نسـبت بـه همتایـان خـود در‬ ‫سراسـر جهـان می گیرنـد‪ .‬مبنـای این گـزارش مربـوط بـه اخریـن (‪ )2016‬داده هـای‬ ‫«سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی» (‪ )OECD‬اسـت که نتایج ان‪ ،‬در سـایت‬ ‫یسـت؛ باالتریـن سـطح دسـتمزد‬ ‫ن گـزارش مدع ‬ ‫این مجموعـه چـاپ شـده‪ .‬ایـ ‬ ‫در ‪ 10‬کشـور اول‪ ،‬اختلاف قابل توجهـی بـا باالتریـن سـطح دسـتمزد در ‪ 10‬کشـور‬ ‫دوم فهرسـت دارد؛ به طور ی کـه نهایـت حقـوق معلـم دبسـتان در «لوکزامبـورگ»‬ ‫درحالی ساالنه ‪137‬هزاردالر است که در وضعیت مشابه‪ ،‬اموزگاری از «نیوزیلند»‬ ‫جایگاه ‪ 11‬این فهرست‪ ،‬تنها ‪44‬هزاردالر در سال عایدی دارد‪ .‬عداد مقابل هر‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫کشـور‪ ،‬حدا کثـر حقـوق سـاالنه معلمین انجاسـت‪.‬‬ ‫‪ .1‬لوکزامبورگ (‪137‬هزاردالر)‬ ‫‪ .2‬سوئیس (‪92‬هزاردالر)‬ ‫‪ .3‬المان (‪75‬هزاردالر)‬ ‫‪ .4‬کره جنوبی (‪75‬هزاردالر)‬ ‫‪ .5‬امریکا (‪67‬هزاردالر)‬ ‫‪ .6‬اتریش (‪66‬هزاردالر)‬ ‫‪ .7‬هلند (‪66‬هزاردالر)‬ ‫‪ .8‬کانادا (‪65‬هزاردالر)‬ ‫‪ .9‬ایرلند (‪65‬هزاردالر)‬ ‫‪ .10‬ژاپن (‪62‬هزاردالر)‬ ‫جوامـع قرون وسـطی و یونـان باسـتان‪ ،‬فاقـد موسسـه هایی بـرای اموزشـی‬ ‫اصولـی و مهارت هـای معلمـی بـود و فقـط افرادی کـه عالقه منـد بودنـد‪،‬‬ ‫می توانسـتند اطالعات خود را ازطریق دانش ا کتسـابی به نمایش بگذارند‪ .‬در‬ ‫دوره رنسـانس‪ ،‬تعـدادی از معلمـان در اروپـا ازقبیـل «ویتورینـو» و «دافلتـر» در‬ ‫ایتالیا و «جانز استرام» در المان و «جان کالت» در انگلستان‪ ،‬شناخت تازه ای‬ ‫از یادگیـری و توانایی هـا کسـب کردنـد‪ .‬امـوزش معلمـان تـا اغـاز حرکـت نویـن‬ ‫اصول دموکراتیک در قرون ‪ 17‬و ‪ 18‬و با اثبات اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی‬ ‫و اقتصـادی ملت هـا فقـط می توانـد ازطریـق امـوزش شـهروندان تحقـق یابـد‪،‬‬ ‫مـورد غفلـت بـود و از ان زمان به بعـد‪ ،‬اولیـن نهـاد تربیت معلـم تاسـیس شـد‪.‬‬ ‫اولیـن موسسـه ای کـه برنامـه منظـم امـوزش معلمـان را ارائه می کرد‪ ،‬موسسـه‬ ‫برادران مسـیحی بود که در سـال ‪ 1685‬در «ریم فریس» به وسـیله دو کشـیش‬ ‫فرانسـوی به نام های «دالسـال» و «جان بابیتیس» تاسـیس شـد‪ .‬در قرن ‪،18‬‬ ‫موسسـه های دیگـری در فرانسـه و المـان تاسـیس شـدند‪ .‬مـدارس تحت نظـر‬ ‫دولـت فرانسـه در سـال ‪ 1794‬اولیـن گامـی بـود به دنبـال اصولـی کـه به وسـیله‬ ‫«ژان ژا ک روسـو» ابـداع شـده بـود‪ .‬او معتقـد بـود کـه مربیـان بایـد اول بـه نیـاز‬ ‫جسـمی و روحـی دانش امـوزان توجـه کننـد و بعـد‪ ،‬بـه موضوعـات درسـی‬ ‫بپردازنـد‪ .‬ایـن اصـل بعدهـا موردتوجـه مرا کـز تربیت معلـم در سراسـر دنیـا‬ ‫واقـع؛ و به عنـوان دکتریـن در نظریه هـای اموزشـی شـد‪ .‬از مهم تریـن مربیانـی‬ ‫کـه نظریه هـای پدا گـوژی «روسـو» را در قـرن ‪ 18‬توسـعه داد‪« ،‬پسـتالوز» (اهـل‬ ‫سـوئیس) بـود‪ .‬در سـال ‪« ،1770‬کریسـتوفر دا ک»؛ معلـم المانی االصـل سـا کن‬ ‫پنسـیلوانیا‪ ،‬اولیـن جلـد از مجموعـه «مسـتعمره های امریکایـی در امـوزش‬ ‫نظیر «بنجامین فرانکلین» اصرار به‬ ‫معلمان» را انتشـار داد‪ .‬رهبران امریکایی ِ‬ ‫ایجـاد مرکـز تربیت معلـم داشـتند؛ امـا تـا پایان قـرن ‪ ،18‬هیـچ گامـی دراین مورد‬ ‫کگـروه از معلمیـن در شـهر نیویـورک در سـال ‪1794‬‬ ‫برداشـته نشـد؛ تااینکـه ی ‬ ‫انجمـن معلمـان را تاسـیس کـرد و سلسـله بحث هایـی راجـع بـه مسـائل‬ ‫اموزشـی و ارتقای کیفیت اموزش معلمان شـروع شـد‪ .‬در سـال ‪« ،1805‬دیوید‬ ‫کلینتـون» به عنـوان شـهردار نیویـورک؛ موسـس انجمـن مدرسـه ازاد در امریـکا‬ ‫بـود کـه ایـن انجمـن‪ ،‬مسـئولیت امـوزش معلمـان را بـا کمـک سـرمایه عمومی‬ ‫ً‬ ‫به عهده گرفت و یک دوره شش و بعضا تا هشت هفته ای را سازمان دهی کرد‪.‬‬ ‫باتوجه بـه کیفیـت بـاالی این دوره اموزشـی‪ ،‬انجمن بـا تقاضاهایی از معلمین‬ ‫شـهرهای همسـایه مواجـه شـد‪ .‬بعـدازان‪ ،‬تعـدادی از مربیـان عـازم مرا کـز‬ ‫خصوصـی در ورماسـت و ماساچوسـت شـدند‪ .‬یکـی از مرا کـز موفـق و مانـدگار‬ ‫تربیت معلـم‪ ،‬سـال ‪ 1839‬تاسـیس شـد‪ .‬همان زمـان بـود کـه اولیـن مدرسـه‬ ‫عمومـی نیـز در ایالت هایـی ماننـد لکزنتـون افتتاح شـد که مدیـون تالش های‬ ‫«اوریـس مـن» بـود‪ .‬از سـال ‪ ،1875‬برنامه هـا بیشـتر بـه قـرن ‪ 19‬اشـاره داشـته و‬ ‫دراین راسـتا تدویـن شـده بودنـد‪ .‬برمبنـای ایـن قوانیـن؛ ثبت نـام در مـدارس‬ ‫متوسـطه افزایـش داشـت و ایـن امـر به صـورت تدریجـی منجـر شـد بـه توسـعه‬ ‫دانشکده های تربیت معلم که موجب اخذ مدرک و اموزش دانشجویان برای‬ ‫ت معلمان‪ ،‬تاسـیس‬ ‫حرفـه معلمـی بـود‪ .‬ضرورت نیازهای روبه رشـد برای تربی ‬ ‫موسسـاتی مثـل دانشـگاه بـراون در سـال ‪ 1855‬بـرای ایجـاد رشـته های جدید‬ ‫در امـوزش فنـون تدریـس را در پـی داشـت‪ .‬در قـرن بیسـتم‪ ،‬مسـائل جدیـدی‬ ‫درارتباط بـا رشـد حرفـه معلمـی مطـرح شـد و تالش هـای فیلسـوف امریکایـی‬ ‫به نـام «جـان دیوئـی» به خاطـر مطالعـه روش هـای اموزش به عنـوان یک علم‪،‬‬ ‫ایـن حرفـه مورد تائیـد قـرار گرفـت‪ .‬توسـعه یافتن اسـتانداردها بـرای گواهینامه‬ ‫معلمـی در تمـام ایالت هـا ضـرورت داشـت‪ .‬معلمـان ابتدایی مجبـور بودند که‬ ‫یـک دوره تربیت معلـم را قبل ازاینکه معلم دائمی شـوند‪ ،‬بگذرانند؛ درحالی که‬ ‫اخـذ مـدرک لیسـانس نیـز بـرای تدریـس اصـول اساسـی در دبیرسـتان ضـرورت‬ ‫داشـت‪ .‬نیـز از یـک معلـم شایسـته انتظـار می رفـت درزمینـه روانشناسـی‪،‬‬ ‫اصـول و فن هـای معلمـی و تاریخچـه فلسـفه تعلیم وتربیـت اطالعات وسـیعی‬ ‫داشـته باشـد؛ ازایـن رو‪ ،‬صدهـا دانشـکده تربیت معلـم در امریکا به وجـود امد و‬ ‫امـوزش معلمـان به عنوان رشـته تخصصی‪ ،‬جایـگاه خود را در ا کثر دانشـگاه ها‬ ‫و دانشـکده ها تثبیـت کـرد‪ .‬موجـی از بازسـازی اموزشـی کـه در سـال ‪1973‬‬ ‫توسط رئیس جمهوری وقت؛ «رونالد ریگان» در کمیسیون ملی اموزش عالی‬ ‫شـروع شـد‪ ،‬امـوزش معلمـان را تحت تاثیـر قـرار داد‪ .‬گزارشـی باعنـوان «ملـت‬ ‫در خطـر» اقـدام بـه پیش بینـی کمبـود معلمیـن در برخـی از رشـته ها در سـال‬ ‫‪ 2000‬کـرده بـود‪ .‬ایـن گـزارش منجـر بـه افزایـش ا گاهـی ملـی و سـرمایه گذاری‬ ‫کالن در بخـش تربیت معلـم شـد و سـازمان های اموزشـی‪ ،‬تحقیقـات موثـری‬ ‫درزمینـه ایجـاد تغییـرات اساسـی در تربیت معلـم انجـام دادنـد کـه ایـن امـر‬ ‫منجر به ارتقای کیفیت اموزشـی موسسـات و مرا کز تربیت معلم شـد‪ .‬سـوابق‬ ‫سـادگی ارتباطات‬ ‫تعلیم وتربیـت در ایـران باسـتان نشـان می دهـد کـه به علـت‬ ‫ِ‬ ‫انسـانی و ناچیز بـودن مجموعـه میـراث اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬اموزش وپرورش‬ ‫به وسـیله خانواده هـا و بیشـتر غیرعمـدی انجـام گرفتـه اسـت‪ .‬بـا توسـعه‬ ‫فرهنـگ و تمـدن در ایـران و گسـترش دامنـه علـوم و مهارت هـای بشـری و‬ ‫ترا کـم جمعیـت در شـهرها و روسـتاها و افزایـش ان‪ ،‬رفته رفتـه نوعـی دخالـت‬ ‫ا گاهانـه در تعلیم وتربیـت کودکان ونوجوانـان صـورت گرفـت و سـالمندان‬ ‫باتوجه بـه اهـداف و مقاصـد معینـی‪ ،‬بـه پـرورش خردسـاالن می پرداختنـد‪ .‬در‬ ‫ایـران باسـتان و در میـان اقـوام اریایـی‪ ،‬تعلیم وتربیـت کـودکان به عهـده مغ هـا‬ ‫یکـه بـه ان هـا‬ ‫و رهبـران روحانـی زرتشـتی بـود‪ .‬در زمـان هخامنشـیان‪ ،‬افراد ‬ ‫امـوزگار می گفتنـد‪ ،‬وظیفـه تعلیم وتربیـت کـودکان را برعهـده داشـتند‪ .‬در صدر‬ ‫اسلام نیـز تعلیم وتربیـت در مسـاجد‪ ،‬تکایـا و مکتب خانه ها صـورت می گرفت‪.‬‬ ‫سـوابق مربـوط بـه قبـل از تاسـیس «دارالمعلمیـن» و «دارالمعلمـات» نشـان‬ ‫می دهـد کـه تـا سـال ‪ ،1297‬معلمـان مکتب خانه هـا و مـدارس ایـران در مرا کـز‬ ‫ً‬ ‫خـاص تربیت معلـم‪ ،‬تربیت نمی شـده اند‪ .‬ان ها معموال از میان طالب سـاعی‬ ‫لو جواب‪ ،‬لیاقـت خـود را‬ ‫و بااسـتعدادی کـه در جلسـه های اسـتادان‪ ،‬بـا سـوا ‬ ‫نشـان می دادنـد یـا براسـاس تعلیقاتـی کـه بـر کتاب هـای موجـود می افزودند و‬ ‫رسـاله های علمـی کـه می نوشـتند‪ ،‬انتخـاب می شـدند‪ .‬ازانجا کـه اسـتادان در‬ ‫جریـان پیشـرفت شـا گردان خـود بوده انـد و بـا انـان ارتبـاط نزدیکی داشـته اند‪،‬‬ ‫اجازه نامـه ای بـه شـا گردان اعطـا می کردند که درواقع‪ ،‬دانشـنامه یا گواهینامه‬ ‫معلمـی بـود‪ .‬ایـن گواهی نامـه را اسـتاد به خط خـود می نوشـت و در ان‪ ،‬درباره‬ ‫موقعیـت علمـی و نفسـانی معلـم جدیـد به تفصیـل توضیـح مـی داد‪ .‬ان زمـان‬ ‫«مکتـب داری»‪ ،‬حرفـه ای خصوصـی بـود و تنهـا افـراد باحوصلـه و عالقه منـد‬ ‫بـه ایـن شـغل‪ ،‬بـه ان می پرداختنـد و بـرای ایـن امـر تـا زمـان تصویـب قانـون‬ ‫اساسـی معـارف در سـال ‪ 1290‬و مصوبـات شـورای عالـی معـارف مجـوز خاصـی‬ ‫الزم نبود‪ .‬با تاسـیس «دارالفنون» در سـال ‪ 1228‬و شـکل گیری «وزارت علوم»‬ ‫در سـال ‪ 1232‬و ایجـاد مـدارس جدیـد در شـهرهای ارومیـه‪ ،‬تبریـز‪ ،‬اصفهـان و‬ ‫تهـران؛ سـاختار جدیـدی بـرای اموزش وپرورش تعیین شـد و به تدریـج‪ ،‬دولت‬ ‫سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی بـرای اموزش وپـرورش رسـمی را برعهـده گرفت‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ در مـاده ‪ 15‬قانـون اساسـی معـارف (مصـوب ‪ )1290‬چهـار درجـه‬ ‫برای تحصیل معین شـد؛ شـامل دبسـتان دهکده‪ ،‬دبسـتان شهر‪ ،‬دبیرستان‬ ‫و مـدارس عالـی؛ بنابرایـن‪ ،‬پـس از تاسـیس «دارالفنـون» و سـایر مـدارس‬ ‫جدیـد؛ و نیـز بـا وضـع مـواردی از متمم قانون اساسـی مشـروطیت ناظر بـر امور‬ ‫اموزش وپـرورش کشـور و تصویـب قانـون اساسـی معـارف‪ ،‬قانـون اداری وزارت‬ ‫معـارف و قانـون اعـزام دانشـجو بـه خار ج ازکشـور تـا سـال ‪ 1290‬موجـب شـد کـه‬ ‫دوره هـای مختلـف تحصیلـی در مـدارس به تدریـج تاسـیس شـود و گسـترش‬ ‫یابـد و نیـاز بـه معلـم بـرای تدریـس در مـدارس (به ویـژه معلم هایـی کـه بـا‬ ‫اصول تعلیم وتربیت جدید اشـنا باشـند) به خوبی احسـاس می شـد‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫تشـکیل کالس خـاص بـرای تدریـس اصـول تعلیـم به منظـور افزایـش سـطح‬ ‫سـواد معلمان در دبیرسـتان «دارالفنون» در اوایل سـال ‪ 1290‬را اولین اقدامی‬ ‫می داننـد کـه درزمینـه تربیت معلـم صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬به موجـب قانـون‬ ‫مصـوب اردیبهشـت ماه ‪1290‬؛ بـرای اولین بـار مجـوز اعـزام ‪ 30‬نفـر جهـت ادامـه‬ ‫تحصیل به خار ج ازکشـور صادر شـد که ازاین تعداد ‪ ،‬هشـت نفر جهت تحصیل‬ ‫در علـوم و فنـون نظامـی‪ ،‬هفت نفـر برای مهندسـی و ‪ 15‬نفر نیز برای معلمی در‬ ‫رشـته تعلیم وتربیت انتخاب شـدند؛ باهدف اینکه پس از بازگشـت‪ ،‬نخسـتین‬ ‫موسسـات تربیت معلـم را در ایـران دایـر کننـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫معلم های‬ ‫به یادماندنی‬ ‫در سینما‬ ‫جایگاه معلم؛ چه در فیلم ها و‬ ‫چه در زندگی حقیقی‪ ،‬جایگاهی‬ ‫واال و ا نکار نشدنی ست‪.‬‬ ‫پا کباخته هایی کهدر طول تاریخ‬ ‫مو تربیت زیباترین‬ ‫در عرصه تعلی ‬ ‫جلوه های عشق و ایثار را نمایش‬ ‫داده اند‪ .‬کسانی که مصداق بارز‬ ‫ضرب المثل «ا گر می خواهی به‬ ‫کسی لطف کنی‪ ،‬به او ماهی نده؛‬ ‫ماهیگیری را بیاموز» هستند و با‬ ‫درس اموختن‬ ‫صبر و مهربانی‪ِ ،‬‬ ‫و اندیشیدن به ما می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش سالم نو؛ می خواهیم به‬ ‫تعدادی از معلم های قابل توجه‬ ‫که در سینما تصویر شده اند‬ ‫ً‬ ‫اشاره کنیم‪ .‬قطعا جای مواردی‬ ‫همچون «انجمن شاعران‬ ‫مرده»‪« ،‬گسیختگی»‪« ،‬دختران‬ ‫متحدالشکل»‪«،‬لبخندمونالیزا»‬ ‫و ‪ ...‬دراین فهرست خالی ست‪.‬‬ ‫معلمـان الهام بخـش‪ ،‬بچه هـای سرسـخت را رام می کننـد؛ ایـن‪ ،‬خـط داسـتانی‬ ‫ِ‬ ‫همان طورکـه این فهرسـت تا کنـون نشـان داده‪ ،‬یکـی از محبوب تریـن‬ ‫زیرژانرهاسـت‪ .‬مدخل های ضعیف تر معلمان ایدئال گرایشـان را کمی بیش ازحد‬ ‫بـودن در برابـر این‬ ‫ایدئـال می کننـد‪ .‬فیلـم مسـتقل و معصومانـه رایـان فلیـک و انـا ِ‬ ‫وسوسـه مقاومـت می کنـد و معلمـی متعهـد و کاریزماتیـک را به نمایـش می گـذارد‬ ‫بروکلینـی عاقـل کالسـش ناسـازگار و به هم ریختـه اسـت‪.‬‬ ‫کـه ماننـد نوجوانـان‬ ‫ِ‬ ‫همان طورکـه «دن دون» (رایـان گاسـلینگ) بـا اعتیـادش به مواد مخدر‪ ،‬مبـارزه و‬ ‫مشکالت زندگی اش را حل وفصل می کند؛ رابطه افالطونی و مملو از احساسی که‬ ‫«دری» (شـاریکا ِاپـس) شـکل می گیـرد‪ ،‬می توانـد هـردوی‬ ‫بـا یکـی از دانش امـوزان؛ ِ‬ ‫ان هـا را نجـات دهـد‪ .‬راحـت می تـوان مهارت و قدرت «نیمه نلسـون» را دسـت کم‬ ‫ً‬ ‫گرفت؛ اما فیلم کامال کلیشه معلم های خوب‪ ،‬گنگسترها و حتی دالل مواد دلربا‬ ‫ً‬ ‫(انتونـی مکـی) کـه معمـوال بـاال مـی اورد را کنـار می زنـد تـا به عمق شـخصیت های‬ ‫مخالـف دسـت پیـدا کند‪.‬‬ ‫«کالس درس»؛ مجموعـه هماهنـگ لـورن کانتـه؛ فیلـم برنـده نخـل طلای کـن‪،‬‬ ‫تسـر گذاشـته‪ .‬فیلـم طبـق‬ ‫ب هشـکلی عجیـب و سـریع بیـش از یک دهـه را پش ‬ ‫خاطـرات طوالنـی یک سـال «فرانسـوا بـگادو»؛ معلـم زبـان فرانسـه (کـه دراینجـا‬ ‫نسـخه ای نمایشـی از خود را بازی می کند) در یک مدرسـه راهنمایی چند نژادی‬ ‫در پاریس است و استعاره ای از یک جامعه چندنژادی‪ ،‬چند ایده ای و چندزبانی را‬ ‫ً‬ ‫نشان می دهد؛ و تضاد اجتماعی‪ ،‬به هم ریختگی‪ ،‬نا کامل بودن و نهایتا حقیقت‬ ‫ً‬ ‫واقعـی مدرسـه (زندگـی) را به نمایـش می گـذارد‪ .‬کانتـه معمـوال نظام هـای دولـت‬ ‫و قـدرت را بـه بوتـه نقـد می کشـاند‪ .‬از زندگـی و کار دفتـری (در فیلـم «وقـت تمـام‬ ‫شـد») تا تجارت توریسـم فحشـا («ب هسـمت جنوب») و تاثیرشـان روی کسـانی که‬ ‫تصمیـم گرفتنـد وارد این مقولـه شـوند‪ .‬نقـاط ضعـف و شکسـت های «فرانسـوا» و‬ ‫دانش اموزانـش‪ ،‬بـرای درک خـود و یکدیگـر ب هشـکلی نیشـدار؛ درعین حـال‪ ،‬عاری‬ ‫از هرگونه احساس به بیننده منتقل می شود‪ .‬تماشا گر در انتها با احساساتی رها‬ ‫می شـود کـه «فرانسـوا» در ازمـون خـودش بـا همان هـا شکسـت می خـورد؛ ازمونی‬ ‫یکـه او درطول سـال اموختـه بـود‪ .‬بااین حـال‪ ،‬همـه این هـا‬ ‫دربـاره همـه ان چیز ‬ ‫پرسـش هایی هسـتند بسیاردشـوار و بدون پاسـخ هایی اسـان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معلم هـا بـا روش هـای غیرقراردادی شـان در فیلم هـا معمـوال پیش پاافتاده به نظر‬ ‫می اینـد؛ امـا اینکـه بخواهنـد از دانش امـوزان‪ ،‬بـا خـون الوده بـه ‪ HIV‬حل شـده در‬ ‫پا کت هـای شـیر ؛ ولـو بـرای یک حماسـه پیچیـده ژاپنی انتقـام بگیرند‪ ،‬زیـاده روی‬ ‫یسـت که خانـم «موریگوچـی» (تا کا کو‬ ‫به حسـاب می ایـد! بااین وجـود‪ ،‬ایـن درس ‬ ‫ماتسو) در فیلم «اعترافات» و برای برانگیختن احساس ندامت در دو پسر گستاخ‬ ‫کالسـش به خاطـر کشـتن دختـر جـوان خـود می دهـد و ایـن فقـط کنـش اغازیـن‬ ‫فیلـم تتسـویا نا کاشیماسـت کـه برنـده جوایـز مختلفـی شـده و ایـن اثـر را براسـاس‬ ‫رمـان پرفـروش کانائـه میناتـو سـاخته اسـت‪ .‬رونـد وقـوع رخدادهـا تغییـر می کنـد‪،‬‬ ‫نوجوانـان بیشـتری بـه کام مـرگ کشـیده می شـوند و در انتهـا مشـخص نیسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه «موریگوچـی» کاملا دیوانـه شـده یـا همچنـان در راهنمایـی شـا گردانش بـرای‬ ‫«کشاندنشـان بـه مسـیر درسـت» بـه بیراهـه کشـیده شـده؟ بااین حـال‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫زیـاد از اسلوموشـن و زوایـای دوربیـن نامتعـارف‪ ،‬به علاوه اسـتفاده مکـرر از قطعـه‬ ‫کمتر ناشـنیده گـروه ِ«ردیوهـد» (اخریـن گل هـا) و شـیوه خـاص نا کاشـیما در‬ ‫بهره گیـری از محتـوای بصـری کـه تاحـدی بـه بی حسـی مخاطـب کمـک می کند‪،‬‬ ‫اتمسـفر مدرسـه را غنـی می سـازد‪.‬‬ ‫بـرای کـودکان نامعمول نیسـت ا گـر از همان ابتدا در موقعیت های مختلف معلم‬ ‫خـود را «مامـان» یـا «بابـا» خطـاب کننـد‪ .‬بـرای ا کثـر بچه هـا این افـراد بزرگ سـال‪،‬‬ ‫نخسـتین کسـانی هسـتند کـه بیـرون از محیـط خانـه بخـش زیـادی از زمان هـای‬ ‫عاطفـی خـود را بـا ان هـا می گذراننـد‪ .‬دل بسـتگی ها به شـکل قابل درکـی قـوی‬ ‫می شـود و بسـیاری از دانش امـوزان بزرگ تـر در راه کسـب موفقیـت‪ ،‬بخـش زیـادی‬ ‫از عاقبـت خـوش خـود را نثـار معلمـی می کننـد کـه الهام بخـش ان هـا بـوده یـا بـه‬ ‫ان هـا بـاور داشـته اسـت‪ .‬چنیـن اثـار مثبـت و مانـدگاری بسـیارقدرتمند هسـتند؛‬ ‫امـا اثـر متقابـل ایـن امـر چیسـت؟ یعنـی اثـری که بـر خود معلم گذاشـته می شـود‪.‬‬ ‫یکـه رابطـه دانش اموز‪-‬معلـم به وضـوح و ضـروری‪ ،‬یـک رابطـه نامتعـادل‬ ‫درحال ‬ ‫اسـت؛ امـا همچنـان ارتباطـی دوطرفـه اسـت کـه می توانـد وا کنـش عمیقـی را از‬ ‫بخـش بالغ تـر رابطـه اسـتخراج کنـد‪« .‬معلـم مهدکـودک» سـاخته سـارا کوالنجلـو‪،‬‬ ‫بازسـازی فیلمـی به همین نـام از نـداف الپیـد؛ کارگـردان اسـرائیلی در سـال ‪،۲۰۱۴‬‬ ‫نمونـه خوبـی دراین زمینـه اسـت‪« .‬لیـزا» (مگـی جیلنهـال)؛ معلـم کهنـه کار ناحیه‬ ‫سـتا ِتن ایلنـد اسـت کـه در برگـزاری کالس شـب شـعر ناموفـق ظاهـر شـده‪ .‬یـک روز‬ ‫متوجـه می شـود یکـی از شـا گردهای پنج سـاله اش به نـام «جیمـی»‪ ،‬یکی از اشـعار‬ ‫پرشور خود را می خواند‪ .‬وقتی «لیزا» متوجه فقدان هرگونه اشتیاق یا پشتیبانی‬ ‫در خانـواده او می شـود‪ ،‬تصمیـم می گیـرد ایـن نابغـه خردسـال را به شـیوه خودش‬ ‫تربیـت کنـد؛ تاانجا کـه کارهـای او را به نـام خـودش نیـز می فروشـد‪ .‬همیـن کار او و‬ ‫ً‬ ‫البته «جیمی» را به ورطه خطرنا کی می کشاند‪ .‬فیلم‪ ،‬گیراست و غالبا شخصیت‬ ‫غافلگیرکننـده ای بـرای مطالعـه دارد کـه ایده هـای هنـری‪ ،‬مالکیـت‪ ،‬بلندپـروازی‬ ‫و هران چیزی کـه می تـوان ان هـا را پـرورش داد یـا تبـاه کـرد را مـورد وا کاوی قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬فیلـم‪ ،‬همچنیـن نگاه نافـذی دارد به زندگی درونی معلم و اینکه چطور‬ ‫رابطـه او بـا دانش اموزانـش شـکل می گیـرد‪.‬‬ ‫یـک نمونـه کالسـیک‪« :‬خداحافـظ اقـای چیپـس»؛ ایـن پـدر همـه اثار سـینمایی‬ ‫بـا معلم هایـی الهام بخـش (جنـگل تخته سـیاه‪ ،‬انجمـن شـاعران مـرده‪ ،‬قطعـه‬ ‫َ‬ ‫موسـیقی اقـای هالنـد و ‪ )...‬زندگـی و حرفـه معلمـی متواضـع و بعدتـر بیـوه ای‬ ‫بـدون فرزنـد و یـک مدیـر به نـام اقـای «چیپینـگ» را دنبـال می کنـد‪ .‬او به عنـوان‬ ‫شخصی بی تجربه و تاحدی شبه کاراموز وارد مدرسه ممتاز شبانه روزی بروکفیلد‬ ‫می شـود؛ و ا گرچـه بـه شـخصیتی محبـوب و سـالخورده بـدل می شـود‪ ،‬می توانـد‬ ‫مشـتاقانه در بسـتر مـرگ خـود این چنیـن ادعـا کند کـه‪« :‬تو گفتی ایـن یه ترحمه‪.‬‬ ‫من هیچ وقت بچه ای نداشتم؛ ولی تو اشتباه می کنی‪ .‬من دارم! من هزارتا از اونا‬ ‫دارم!» رمان پرفروش جیمز هیلتون فقط پنج سال زودتر ظاهر شد؛ بااین وجود‪،‬‬ ‫شبح ویران کننده جنگ جهانی‬ ‫در ا کران تابستان ‪ ،۱۹۳۹‬تنها چندهفته پیش از ِ‬ ‫دوم‪ ،‬فیلـم پراحسـاس و معرکـه سـم وود‪ ،‬هماننـد یـک بیانیـه نوسـتالژیک بـرای‬ ‫زمان هایی با معصومیت و مهربانی بیشـتر عمل کرد‪ .‬فیلم‪ ،‬شـخصیت و جهانی‬ ‫بیش ازحـد منـزه دارد کـه به راحتـی می تـوان ان را به سـخره گرفـت؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫رابرت دونات کارش را درسـت انجام داده اسـت؛ گریم سـنگین‪ ،‬اجرایی که جایزه‬ ‫اسـکار را برایـش به همـراه داشـت و جاذبـه ای ابدی برای اسـودگی ها و سـنت های‬ ‫سـاده تر زندگـی و ‪ ...‬همگـی ادامـه می یابنـد تـا در برابـر ازمایش هایـی سـخت تر از‬ ‫یـک پـارودی مقاومـت کنند!‬ ‫بیـراه نیسـت ا گـر بگوییـم دبیرسـتان النـدن دا کـس هرگـز کسـی را نظیـر سـیدنی‬ ‫شـهری دبیرسـتان نیـز بـرای‬ ‫پواتیـه به خـود ندیـده اسـت‪ .‬ازان طـرف‪ ،‬قلدرهـای‬ ‫ِ‬ ‫معلـم گینه ای‪-‬بریتانیایـی جدیدشـان‪ ،‬شـبیه گونه هایـی بیگانـه و غریـب‬ ‫می ماننـد‪ .‬سـیدنی پواتیـه را طـوری تنبیـه می کننـد تـا کنترلـش را به یک بـاره از‬ ‫ً‬ ‫دسـت می دهـد و ایـن همـان لنـدن َ‬ ‫پرنوسانی سـت کـه واقعـا بایـد در دهـه ‪۶۰‬‬ ‫ِ‬ ‫بشناسـید‪ .‬هماننـد عنـوان فیلـم‪« :‬بـه اقـا‪ ،‬بـا عشـق!» و اهنـگ پرطرفـدار «لولـو»‪،‬‬ ‫فیلـم از ایـن می گویـد که دشـمنی دوطرفه خیلـی زود جایش را به عشـق می دهد‬ ‫و شـرافت و همدلـی معلـم‪ ،‬حمایـت بچه هـا را برمی انگیزاند‪ .‬ان سـال برای پواتیه‬ ‫بسـیار فوق العـاده شـروع شـد‪ .‬ایـن فیلـم‪« ،‬در گرمـای شـب» و «حـدس بـزن‬ ‫چه کسـی بـرای شـام میـاد» همـه در بازهـی شـش ماهه ا کـران شـدند‪ .‬تصویـری‬ ‫فرمولی شـده؛ اما صمیمانه از یک دوره و یک پرسـونای خاص‪ .‬ا گر رویای مارتین‬ ‫لوتر کینگ کمی بعدتر شکسـت می خورد‪ ،‬پواتیه روی پرده سـینما می توانسـت‬ ‫ان را بسـیار واقعـی تصویـر کنـد!‬ ‫می توانیـد تصـور کنیـد چه جـور نوجوانـی در برابـر هیچ چیـز متوقـف نمی شـود تـا‬ ‫رئیـس شـورای دانش امـوزی دبیرسـتان شـود؟ و چه جـور معلمـی یـک کمپیـن‬ ‫کامـل را اجیـر می کنـد تـا جلـوی ان هـا را بگیـرد؟ «انتخابـات»؛ هجویـه سیاسـی و‬ ‫فلیـک» فراتـر از حـد انتظـار را بـا بـازی ریـس‬ ‫خیره کننـده الکسـاندر پیـن‪« ،‬تریسـی‬ ‫ِ‬ ‫ الیسـتر» عصبانی بـا بازی متیـو برودریک به رقابت‬ ‫ویترسـپون در برابـر «جیـم مک‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫عزم ظاهرا اجتناب ناپذیر «فلیک»‬ ‫وا می دارد‪ .‬خشـم و‬ ‫نگرانی «مک الیسـتر» برابر ِ‬ ‫ِ‬ ‫ شود «جیم»‪ُ ،‬‬ ‫عشق ورزش‪ ،‬محبوب‪ ،‬اسیب دیده؛‬ ‫»‬ ‫ل‬ ‫«پ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برای قدرت‪ ،‬باعث‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ولـی احمـق را وادار کنـد تـا «تریسـی» را بـه مبـارزه بخوانـد‪ .‬پـس ازان‪ ،‬خواهـر‬ ‫ً‬ ‫تلخ اندیـش «پـل» وارد رقابـت می شـود و نتیجـه کارزار تقریبـا غیرقابل پیش بینی‬ ‫می شـود‪ .‬فیلم نامـه تندوتیـز پیـن و همـکار همیشـگی اش؛ جیـم تیلـور‪ ،‬جهنمـی‬ ‫از طعنه هاسـت‪.‬‬ ‫فیلمـی بـدون فیلم نامـه و دست کم گرفته شـده کـه به زیبایـی و البتـه به صرفـه‬ ‫تولید شـده؛ «بودن و داشـتن» یک لذت سـینمایی مدرن و کمیاب را به نمایش‬ ‫مـی گـذارد؛ تجربـه ای کـه حتـی در مسـتندهای این روزهـا هـم یافـت نمی شـود؛ تا‬ ‫فیلمـی را تجربـه کنیـم کـه به سـادگی هـم بـه سـوژه ها و هـم بـه مخاطبانـش اجازه‬ ‫می دهد در لحظه سـیر کنند‪ .‬یک مدرسـه روسـتایی فرانسـوی کوچک با کالسـی‬ ‫مشترک‪ ،‬دانش اموزانی از سن چهار تا ‪11‬سال و یک معلم مجرد میان سال به نام‬ ‫«ژرژ لوپز»‪ .‬کارگردان فیلم؛ نیکوالس فیلیبرت در یک دوره شـش ماهه‪ ،‬ب هشـکلی‬ ‫نامعلـوم رخدادهـای روزانـه میان دیوارهای مدرسـه و پشـت ان ها را موردمطالعه‬ ‫قـرار داده و تغییـرات ارام در ریتـم فصل هـا و اینکـه چطـور «لوپـز» بـه بچه هـا در‬ ‫تکالیـف مدرسـه و درس هـای بزرگ تـر زندگـی کمـک می کنـد را به تصویـر می کشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به طورکلی‪ ،‬پشتکار صبورانه و حساسیت مهارشده معلم (و کارگردان) کامال بدل‬ ‫یکـه تو‬ ‫مـارول حقیقـی می شـود؛ «لوپـز» جایـی از فیلـم می گویـد‪« :‬هرچیز ‬ ‫بـه یـک ِ‬ ‫اونجـا مـی ذاری‪ ،‬بچه هـا همیشـه بـرش می گردونن»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«دووی فیـن» (جـک بلـک) اساسـا معلـم نیسـت؛ او یـک شکسـت خورده اسـت؛‬ ‫یـک خود درگیـر؛ کسـی که می خواهـد یـک سـتاره را ک باشـد‪ .‬مرد‪-‬کودکـی کـه از‬ ‫گـروه خـود رانـده شـده و نزدیـک اسـت ازسـوی بهتریـن دوسـتش نیـز از خانـه اش‬ ‫«دووی» ناامیـد‪،‬‬ ‫طـرد شـود‪ .‬او جایگزیـن یـک مربـی به نـام «شـنیبلی» می شـود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بـا هـدف کسـب یـک شـغل موقـت‪ ،‬تماسـی تلفنـی ازطـرف مدیـر یـک مدرسـه را‬ ‫به جـای «شـنیبلی» جـواب داده و خـود را در یک مدرسـه خصوصـی به جای او جا‬ ‫می زنـد؛ ان هـم فقـط به این خاطر که دریابد کالس جوان و باهوشـش ویژگی های‬ ‫یک گـروه را ک کشـنده را دارنـد یـا نـه؛ و ا گـر ان هـا بتواننـد والدیـن کوته فکـر و مدیـر‬ ‫خشـمگین خـود و هـوادار سـابق اسـتیو نیکـز؛ «روزالـی مولینـز» (جـون کیـوزا ک) را‬ ‫فریـب دهنـد‪ ،‬همیـن بچه هـا می تواننـد بـه او کمـک کننـد تـا باالخره در «مسـابقه‬ ‫بندها» پیروز شـود‪ .‬یادمان رفت که بگوییم درباره فیلم «مدرسـه را ک» صحبت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫شو پرورش خبر داد؛‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫حضور در شب های قدر مستحب؛ ولی مراعات دستورالعمل ها واجب است‬ ‫الکترونیکی شدن ثبت نام دانش اموزان‬ ‫شو پـرورش گفـت‪« :‬بـرای جلوگیـری از حضـور اولیـا و دانش امـوزان در مـدارس‪ ،‬امسـال‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫ثبت نـام در همـه پایه هـای تحصیلـی‪ ،‬الکترونیکـی انجـام خواهـد شـد»‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ محسـن‬ ‫شو پـرورش طراحـی و فعـال شـده اسـت و در ایـن‬ ‫حاجی میرزایـی افـزود‪« :‬سـامانه یکپارچـه اموز ‬ ‫سـامانه‪ ،‬همـه خدمـات اموزشـی بـه دانش امـوزان و اولیـا؛ از جملـه ثبت نـام به صـورت الکترونیکـی‬ ‫به سـادگی انجام می شـود‪ .‬در این هفته‪ ،‬قابلیت های این سـامانه دوباره بازنگری و بررسی خواهد‬ ‫شو پـرورش تشـکیل شـده و بـه زودی فعالیـت خـود را اغـاز می کنـد‪.‬‬ ‫شـد‪ .‬سـتاد ثبت نـام در اموز ‬ ‫پیش ثبت نـام دانش امـوزان اول ابتدایـی در حال انجـام اسـت؛ ولـی ثبت نـام دانش امـوزان سـایر‬ ‫پایه هـا بعـد از اتمـام امتحانـات و صـدور کارنامـه انجـام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مباحثـات جـاری دربـاره برجام با حضور کشـورهای اروپایی‪،‬‬ ‫روسـیه‪ ،‬چیـن‪ ،‬ایـران و در حاشـیه ان‪ ،‬ایـاالت متحـده‪ ،‬بـا‬ ‫اضطـراب در بازارهـای بین المللـی نفـت همـراه بـوده‪ .‬هنـوز‬ ‫دربـاره احتمـال پیوسـتن مجـدد ایـاالت متحـده به توافـق‬ ‫هسـته ای بین المللـی ایـران تردیـد وجـود دارد؛ امـا به نظـر‬ ‫می رسـد کـه دولـت جـو بایـدن دارد چنیـن اقدامـی را بررسـی‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـران اعلام کـرده اسـت کـه تنهـا درصـورت لغـو‬ ‫تحریم هـای ایـاالت متحـده بـر بخش هـای اصلـی اقتصـادی‬ ‫خـود؛ یعنـی نفـت و گاز‪ ،‬بـه تعهـدات برجامـی بازخواهـد‬ ‫گشـت‪ .‬درهمین حـال‪ ،‬تحلیل گران نگـران پیامدهای منفی‬ ‫احتمالـی احیـای برجـام در میـزان عرضـه و قیمـت نفـت در‬ ‫بـازار جهانـی هسـتند‪ .‬به گـزارش دیپلماسـی ایرانـی؛ بـازار‬ ‫جهانـی نفـت درحال حاضـر ب هسـمت ثبـات پیـش مـی رود؛‬ ‫امـا بهبـودی کامـل ان هنـوز قطعـی نیسـت‪ .‬تنهـا به دلیـل‬ ‫اقدامـات عربسـتان سـعودی با کمـک دیگر اعضای سـازمان‬ ‫اوپـک پلاس بـوده کـه امـکان احیـا و بازیابـی ایـن بـازار فراهـم‬ ‫امـده و یکـی از مهم تریـن دالیلی که عربسـتان قادر بـوده این‬ ‫کاهـش تولیـد یک جانبـه را پیـش ببـرد‪ ،‬این بود هکـه سـایر‬ ‫تولیدکننـدگان از بـازار خارج شـده اند‪ .‬ایـران و ونزوئال به دلیل‬ ‫تحریم هـای بین المللـی مجبـور بـه محدودیـت در سـطح‬ ‫تولیـد و شـاهد کاهـش امـکان عرضـه بوده انـد و لیبـی و عـراق‬ ‫از درگیری هـای داخلـی و درگیری های سیاسـی رنج می برند‪.‬‬ ‫عربسـتان‪ ،‬امـارات و روسـیه بـدون حضـور ایـن بازیگـران‬ ‫توانسـتند بـازار جهانـی نفـت را بـا موفقیـت تحت کنتـرل‬ ‫دراورنـد‪ .‬لغـو تحریم هـای ایران طبق توافق جدید سـر برجام‬ ‫تولیدکننـدگان عـرب‪ ،‬تولیدکننـدگان نفـت شـیل ایـاالت‬ ‫متحـده و تولیدکننـدگان روس را نگـران می کنـد؛ امـا ایـن‬ ‫ً‬ ‫نگرانی هـا احتمـاال بی اسـاس هسـتند‪ .‬ا کثر تحلیل گران بـازار‬ ‫نفـت این طـور اسـتدالل می کننـد کـه موفقیـت مذا کـرات‬ ‫برجـام می توانـد بازارهـای نفـت و گاز را بی ثبـات کنـد‪،‬‬ ‫نوسـانات قیمت را افزایش دهد و حتی به بازگشـت وضعیت‬ ‫اشـباع بـازار نفـت پیـش از کرونـا بیانجامـد؛ امـا این نـوع‬ ‫یبـر ایـن‬ ‫تجزیه وتحلیـل یـک نقـص عمـده دارد؛ چـون مبتن ‬ ‫جکـردن کامـل نفـت ایـران‬ ‫فـرض اسـت کـه تحریم هـا در خار ‬ ‫از بـازار موفـق بوده اند‪ .‬بی شـک‪ ،‬درسـت اسـت حجـم فروش‬ ‫نفـت ایـران در باالتریـن سـطح ان در تاریـخ نیسـت؛ امـا هنـوز‬ ‫قابل توجه است‪ .‬ردیاب های نفت و نفت کش مانند «سمیر‬ ‫مدنـی» و دیگـران بارهـا نشـان داده انـد کـه صـادرات نفـت‬ ‫ایـران نه تنهـا بسـیار انعطاف پذیـر بـوده کـه فزاینـده رونـدی‬ ‫تهاجمـی داشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش اژانـس بین المللـی انـرژی؛‬ ‫چیـن هرگـز خریـد نفـت از ایـران را به طورکامل متوقف نکرده‪.‬‬ ‫ناظـر انـرژی سـازمان توسـعه و همـکاری اقتصـادی هـم اعالم‬ ‫کـرده میـزان فـروش نفـت ایـران بـه چیـن در سـه ماهه چهارم‬ ‫سـال ‪ 2020‬برابـر بـا ‪ 360‬هزاربشـکه در روز بـوده؛ درحالی کـه در‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬حضـور در شـب های قـدر‪ ،‬مسـتحب؛ ولـی مراعـات دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی واجـب اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ حسـن روحانـی با بیان اینکـه براسـاس امارهـای جدیـد‪،‬‬ ‫مراعـات مـردم نسـبت بـه پروتکل هـای بهداشـتی‪ ۶۱ ،‬درصـد اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن بسـیار خطرنـا ک‬ ‫اسـت؛ یعنـی می خواهیـم زمـان بیشـتری در مـوج چهـارم بمانیـم و دیرتـر خـارج شـویم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بایـد بـا تشـدید نظارت هـا شـاهد نارنجی شـدن مناطق قرمز تـا پایان هفته باشـیم»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫ً‬ ‫شرو بودن شب های قدر‪ ،‬یاداور شد‪« :‬این شب ها گرانقدر است؛ اما باید حتما پروتکل های‬ ‫در پی ِ ‬ ‫بهداشـتی را بـا حدا کثـر رعایـت انجـام دهنـد‪ .‬حضـور در یـک جلسـه مسـتحب اسـت؛ امـا همـه بایـد‬ ‫پروتکل هـا را رعایـت کننـد»‪.‬‬ ‫درانتظار شوک ایرانی‬ ‫بازار جهانی نفت‬ ‫ِ‬ ‫نه ماهه اول سال متوسط به ‪ 150‬هزاربشکه در روز می رسیده‬ ‫اسـت‪ .‬درسـت پیـش از شـروع گفت وگوهـای برجـام‪ ،‬ایـران‬ ‫صـادرات خـود را بـه چیـن بـه حـدود ‪ 600‬هزاربشـکه در روز‬ ‫افزایـش داد‪ .‬اوپـک همچنیـن گـزارش داده کـه میـزان تولیـد‬ ‫نفـت خـام ایـران در مـارس ‪ 6.3‬درصـد (‪ 137‬هزاربشـکه در‬ ‫روز) افزایـش داشـته‪ .‬طبـق گـزارش اوپـک؛ میانگیـن تولیـد‬ ‫نفـت ایـران در سـال ‪ 2020‬بـه ‪ 1.985‬میلیون بشـکه در روز‬ ‫رسـید کـه از ‪ 2.356‬میلیون بشـکه در روز در سـال ‪ 2019‬و‬ ‫‪ 3.553‬میلیون بشـکه در روز در سـال ‪ 2018‬کمتـر اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشتریان عمدتا اسیایی ایران در چین‪ ،‬هند و سایر کشورها‬ ‫از خریدن نفت ایرانی به دلیل قیمت بسیا رپائین و جذابیت‬ ‫شکـردن یـا تلاش بـرای‬ ‫ان خوشـنود خواهنـد شـد‪ .‬فرامو ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کاهـش نقـش ایـران در بـازار نفت‪ ،‬یک خطای اساس ‬ ‫موفقیت مذا کرات برجام نه تنها تهدیدی برای قیمت نفت‬ ‫خواهـد بـود؛ بلکـه بـه افزایـش درامـد پایـه ایـران می انجامـد‪.‬‬ ‫ا کنـون صـادرات نفـت ایـران براسـاس فـروش غیرقانونـی یـا‬ ‫تاحـدودی «ناشـناخته» به مشـتریان باقیمت هـای پائین تر‬ ‫اسـت کـه درامـد محـدودی دارد‪ .‬درصـورت لغـو تحریم هـا‬ ‫بـر صـادرات نفـت ایـران‪ ،‬ایـن کشـور نه تنهـا حجـم صـادرات‬ ‫خـود را افزایـش داده؛ بلکـه فـروش نفـت خام با تخفیف را نیز‬ ‫ً‬ ‫متوقـف خواهـد کـرد‪ .‬نفـت ایـران احتمـاال در سـطوح عـادی‬ ‫قیمـت بـازار قیمت گـذاری می شـود‪ .‬در کوتاه مـدت به دلیـل‬ ‫حجـم باالتـر فـروش جریان بالقـوه درامـدی را افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬درعین حـال‪ ،‬بـرای ایـران ایـن واقعیـت مطـرح اسـت که‬ ‫مشـتریان کنونـی ان تمایلـی بـه خریـد حجـم بـاالی نفـت بـا‬ ‫قیمت بیشتر نخواهند داشت‪ .‬وضعیت فعلی عرضه وتقاضا‬ ‫شـرایط را بـرای ورود میلیون ها بشـکه اضافـی نفـت بـه بـازار‬ ‫دشـوار کـرده‪ .‬صرف نظـر از موفقیـت در بحث هـای برجـام‪،‬‬ ‫ورود حجـم بـاالی نفـت ایـران بـه بـازار جهانـی در ماه هـای‬ ‫اتـی ممکـن نخواهد بـود‪ .‬باتوج هبـه ظرفیت بالقوه صـادرات‬ ‫نفـت ایـران در حـدود دومیلیون بشـکه در روز درحالی کـه‬ ‫صـادرات فعلـی ان حـدود یک میلیون بشـکه در روز بـراورد‬ ‫چگونه از سر و ته مزد کارگران بزنیم؟‬ ‫نسرین هزاره مقدم‬ ‫پارادایـم‬ ‫از دیـد کارفرمایـان؛ کارگـران در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بازهـم جسـتند و نشـد کـه‬ ‫ِ‬ ‫«مـزد منطقـه ای» علی رغـم اصـرار و ابـرام بسـیار گـروه کارفرمایـی؛ عملـی شـود و به‬ ‫کرسـی بنشـیند‪ .‬کارفرمایـان در سـال های اخیـر‪ ،‬بااسـتنادبه یـک عبـارت کوتـاه در‬ ‫ درامـد مـاده ‪ ۴۱‬قانـون کار (شـورای عالـی کار همه سـاله موظـف اسـت میـزان‬ ‫پیش ِ‬ ‫حداقـل مـزد کارگـران را بـرای نقـاط مختلـف کشـور یـا صنایـع مختلـف باتوج هبـه‬ ‫معیارهـای ذیـل تعییـن نمایـد) از لـزوم اسـتقرار مزد منطقـه ای و مزد صنفـی دفاع‬ ‫می کننـد؛ یعنـی مـزد در نقـاط مختلـف کشـور و بـرای صنایـع مختلـف‪ ،‬متفـاوت‬ ‫تعییـن شـود‪ .‬ایـن پافشـاری البتـه‪ ،‬فقـط یـک هـدف دارد‪ :‬کاسـتن از هزینه هـای‬ ‫کارفرمایـان در بسـیاری از مناطـق کشـور و در حوزه هـای گونا گون و به خصـوص در‬ ‫نقـاط محـروم و در کارگاه هـای کوچـک‪ .‬ان هـا همیشـه یـک اسـتدالل را به عنـوان‬ ‫پشـتوانه اساسـی دفـاع از مـزد منطقـه ای طـرح می کننـد‪« :‬می خواهیـم اشـتغال‬ ‫رونـق بگیـرد و کارافرینـان از کارافرینـی و ایجاد فرصت های شـغلی فراری نشـوند!»‬ ‫یسـت که اولیـن معضـل‪ ،‬فقـدان تـوان چانه زنـی کارگـران اسـت‪ .‬امـروز‬ ‫این درحال ‬ ‫کارگران قرارداد موقت و فاقد تشکل های سرتاسری‪ ،‬نه در درون کارگاه ها به عنوان‬ ‫نیـروی کار شـاغل و نـه در سـطح اجتمـاع به عنـوان نیـروی جویـای کار‪ ،‬قـدرت‬ ‫چانه زنـی ندارنـد و مجبورنـد هرچـه کارفرمایـان به عنـوان مـزد پیشـنهاد می کنند‪،‬‬ ‫بی چون وچـرا و دربسـت بپذیرنـد‪ .‬ا گـر قـرار باشـد کـه اتحادیه هـا و سـندیکاها در‬ ‫اصناف مختلف کشـور به صورت سلسـله مراتبی و در اسـتان ها به صورت همگرا و‬ ‫منطقـه ای وجود نداشـته باشـند‪ ،‬چطـور می تـوان درمقابل کارفرمایـان اصناف یا‬ ‫کارفرمایان استان های متفاوت از حقوق مزدی کارگران دفاع کرد؟ همین امروز که‬ ‫فقط یک مرجع رسمی برای تعیین دستمزد به صورت سرتاسری به نام «شورای‬ ‫عالـی کار» داریـم‪ ،‬قـدرت دولتی هـا و کارفرمایـان بـه کارگـران می چربـد و کارگـران‬ ‫نمی توانند دستمزد را به هزینه های واقعی زندگی نزدیک کنند‪ .‬بااین همه‪ ،‬دفاع‬ ‫کارفرمایان از مزد منطقه ای تمامی ندارد و به نظر می رسـد ان ها برای سـال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫مذا کرات مزدی ان از همین ابتدای سال برنامه دارند! به گزارش ایلنا؛ حمیدرضا‬ ‫سیفی (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) در دفاع از مزد منطقه ای و صنفی گفته‬ ‫اسـت‪« :‬مـزد ‪ ۱۴۰۰‬به صـورت ملـی تعییـن شـد؛ هرچنـد مـا اعتقـاد داریـم این شـیوه ‬ ‫تعییـن مـزد‪ ،‬بـه کارگـران اسـیب می زنـد‪ .‬در قانـون کار‪ ،‬مقولـه ای به نـام مـزد ملـی‬ ‫ً‬ ‫وجـود نـدارد و صرفـا تعییـن حداقـل مزد موردتا کید اسـت‪ .‬در قانون کار‪ ،‬بر تعیین‬ ‫مـزد طبـق مناطـق و رشـته های مختلـف تا کیـد شـده‪ .‬گـروه کارفرمایـی دالیـل‬ ‫منطقـی بـرای مخالفـت بـا حداقـل مـزد ملـی دارد؛ ازانجا کـه ‪ ۹۲‬درصـد کارگاه هـای‬ ‫می شـود‪ ،‬بازارهـا شـوکه نخواهنـد شـد‪ .‬تقاضـا هنـوز ضعیـف‬ ‫اسـت و تهدیـدی دوبـاره باتوج هبـه مـوج سـوم کرونـا در اروپـا‬ ‫و مشـکالت در بازگشـایی بازارهـای ان و افزایـش تلفـات کرونا‬ ‫در غـول نوظهـور اسـیا وجـود خواهـد داشـت؛ امـا بعیـد اسـت‬ ‫پتانسـیل و صـادرات نفـت ایـران بـازار را از خطـر بینـدازد‪.‬‬ ‫بانگاهی به استراتژی ها و انسجام اوپک پالس می توان گفت‬ ‫که یک میلیون بشکه اضافی در روز از ایران شوکی به سیستم‬ ‫وارد نخواهـد کـرد؛ امـا بـازار قـادر بـه دریافـت حجـم بیشـتری‬ ‫نخواهد بود و بعید است که مشتری های ایرانی هم تمایل‬ ‫بـه افزایـش خریـد درصـورت گران شـدن قیمـت نفـت ایـن‬ ‫کشور داشته باشند‪ .‬تالش سرمایه گذاران «نایمکس‪-‬ایس»‬ ‫بـرای معنا کـردن همـه ایـن تحـوالت درروند قیمت گـذاری در‬ ‫ً‬ ‫بازارهـای نفـت جالـب اسـت؛ امـا فعلا اسـتفاده از بـرگ ایـران‬ ‫به عنـوان توجیهـی بـرای کاهـش قیمت هـا ممکـن نخواهـد‬ ‫بـود‪ .‬باتوجه بـه شـرایط کنونـی‪ ،‬هنـوز رهبـران اوپک پلاس‬ ‫بازیگـران اصلـی قـدرت در بـازار نفـت هسـتند‪.‬‬ ‫کشور را کوچک ها و متوسط ها تشکیل می دهند‪ ،‬با اجرای افزایش مزد به صورت‬ ‫ملی و بی توجه به مناطق و رشته ها‪ ،‬بسیاری ازان ها ورشکسته می شوند و دست‬ ‫به تعدیل کارگران خود می زنند‪ .‬از زمان تصویب قانون کار در سال ‪ ،۶۹‬به واسطه‬ ‫اجـرای سیاسـت مـزد ملـی و افزایـش یکسـان ان بـرای تمـام کارگاه هـا‪ ،‬کارگاه هـای‬ ‫ق به سمت‬ ‫مشکل دار زیر فشار قرار گرفتند»‪ .‬او کارگران را از تعدیل‪ ،‬بیکاری و سو ‬ ‫غیررسـمی ترسـانده اسـت‪« :‬ان دسـته از کارفرمایـان کـه تـوان پرداخـت‬ ‫اقتصـاد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫حداقـل مـزد ملـی را ندارنـد‪ ،‬بخـش زیـادی از کارگـران خـود را ب هسـمت اقتصـاد‬ ‫غیررسمی سوق می دهند‪ .‬به همین دلیل ‪ ۷.۵‬میلیون شاغل غیررسمی در ایران‬ ‫وجـود دارنـد کـه از بیمـه محروم انـد‪ .‬دراین شـرایط‪ ،‬بایـد بـه اجـرای دقیـق قانـون‬ ‫کار بازگردیـم و مـزد را منطقـه ای و رشـته ای تعریـف کنیـم»‪ .‬چقدر این اسـتدالالت‬ ‫درست است و می تواند مبنایی عاقالنه برای گذشتن کارگران از حقوق اولیه خود‬ ‫باشد؟ ایا کارگران باید از ترس بیکاری و اقتصاد غیررسمی‪ ،‬به مزدهای بسیارناچیز‬ ‫و کمتر از یک سوم هزینه های حداقلی تن بدهند؟ مزدهایی ناچیز و غیرقانونی که‬ ‫همین امروز هم در کارگاه های کوچک و اصناف سراسر کشور به کارگران پرداخت‬ ‫می شـود؛ ایا قانونی شـدن و البته سرتاسری شـدن این اجحاف می تواند به تولید‬ ‫و اقتصـاد کمـک کنـد؟ وقتـی کارگـر یک مـاه تمـام کار کند و دسـتمزدش پایـان ماه‬ ‫به انـدازه اجـاره خانـه اش نباشـد‪ ،‬چطور می تواند انگیزه و توان برای تولیـد و تداوم‬ ‫فعالیت داشـته باشـد؟ به گفته علی اصالنی (عضو کانون عالی شـوراهای اسلامی‬ ‫کار)؛ امـروز هسـتند کارگـران غیررسـمی کـه زیـر دومیلیون تومان حقـوق می گیرند و‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هند‬ ‫چین‬ ‫سنگاپور‬ ‫برزیل‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫المان‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫انگلستان‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ژاپن‬ ‫روسیه‬ ‫سطح اعتماد مشتریان در دوره کرونا‬ ‫ارتقای سـطح «اعتماد مشـتریان» در صورت پایان یافتن همه گیری کرونا‪ ،‬برای مشـاغل بسـیار مهم اسـت‪ .‬این‬ ‫امـر در برخـی از بخش هـا ماننـد صنعـت هواپیمایـی در یکسـری از کشـورها کـه بـه مسـافران‪ ،‬ایـن امـکان را داده‬ ‫تـا بسته به شـرایط‪ ،‬رزرو هـای خـود را بـدون اخـذ جریمـه‪ ،‬تغییـر دهنـد‪ ،‬نمـود بیشـتری دارد‪ .‬گـزارش سـال ‪2021‬‬ ‫برمبنای نظرسـنجی از ‪33‬هزار شـرکت کننده از ‪ 28‬کشـور (در بازه زمانی ‪ 19‬ا کتبر‬ ‫تحقیقاتی ‪Edelman‬‬ ‫مجموعه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تـا ‪ 18‬نوامبـر ‪ )2020‬دربـاره میـزان اعتمادشـان بـه حـوزه تجـارت کشورشـان‪ ،‬نشـان می دهـد کـه باالتریـن سـطح‬ ‫این شـاخص‪ ،‬در مردم کشـورهای «هند» با ‪82‬درصد رضایتمندی؛ و سـپس «چین» با ‪70‬درصد رضایتمندی‬ ‫دیـده می شـود‪ .‬کمتریـن سـطح ان نیـز بـرای مـردم «روسـیه» بـا ‪54‬درصـد به ثبـت رسـیده کـه حتـی از میـزان‬ ‫‪54‬درصـدی جامعـه «امریـکا» نیـز پائین تر اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اتحاد امریکا و ‪ 40‬کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی‬ ‫در نشسـت مجـازی تغییـرات اقلیمـی به میزبانـی ایـاالت‬ ‫متحـده‪ ،‬رهبـران امریـکا و ‪ ۴٠‬کشـور جهـان‪ ،‬بـر لـزوم اتخـاذ‬ ‫اقدامات موثر برای مقابله با تغییرات اقلیمی متعهد شدند‪.‬‬ ‫دولت جو بایدن قصد دارد برخالف چهارسال گذشـته دولت‬ ‫ترامـپ‪ ،‬ابتکارعمـل را دراین زمینـه به دسـت گیـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ رهبـران ‪ ۴٠‬کشـور جهـان‪ ،‬روزهـای پنج شـنبه و جمعـه‬ ‫‪ ۲۲-۲۳‬اوریـل (‪ ۲-۳‬اردیبهشـت ماه)‪ ،‬مصـادف بـا «روز‬ ‫زمیـن»‪ ،‬در نشسـت مجـازی تغییـرات اقلیمی کـه به میزبانی‬ ‫امریـکا شـرکت کردنـد‪ .‬ایـن اجالس به معنای بازگشـت امریکا‬ ‫بـه موضـوع مبـارزه بـا تغییـرات اب وهوایـی‪ ،‬پـس از خـروج‬ ‫ترامپ از توافق اقلیمی پاریس محسـوب می شـود‪ .‬به نوشـته‬ ‫شـبکه خبـری سی ان بی سـی؛ امریـکا و چیـن دو کشـوری‬ ‫هسـتند کـه بیشـترین سـهم را در الودگـی ناشـی از انتشـار‬ ‫گازهـای گلخانـه ای در جهـان دارنـد‪ ،‬دراسـتانه ایـن نشسـت‬ ‫دوروزه‪ ،‬دربـاره همـکاری درزمینه تغییـرات اب وهوایی توافق‬ ‫کردند‪ .‬جو بایدن؛ رئیس جمهوری امریکا در جریان سخنرانی‬ ‫افتتاحیـه نشسـت تغییـرات اقلیمـی متعهـد شـد تـا دولـت‬ ‫او انتشـار گازهـای کربنـی حاصـل از مصـرف سـوخت های‬ ‫فسـیلی در امریـکا را تـا ‪ ۲۰۳۰‬بیـن ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۵۲‬درصد درمقایسـه با‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۵‬کاهش دهد‪ .‬همسـویی ایاالت متحده با اهداف‬ ‫تعیین شـده توسـط سایر متحدان فعالش درزمینه مقابله با‬ ‫یسـت که طـی چهارسال گذشـته‬ ‫تغییـرات اقلیمـی در شرایط ‬ ‫ً‬ ‫امریکا با هدایت دونالد ترامپ عمال از پایبندی به توافق نامه‬ ‫ً‬ ‫اقلیمـی پاریـس کـه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬منعقـد شـده‪ ،‬کاملا‬ ‫عقب نشـینی کـرده بـود‪ .‬انتونیـو گوتـرش؛ دبیـرکل سـازمان‬ ‫ملـل متحـد ضمـن هشـدار دربـاره تغییـرات اب وهوایـی‪ ،‬از‬ ‫همـه رهبـران جهـان خواسـت تـا بـرای مقابلـه بـا ایـن امـر در‬ ‫همه جا وارد عمل شوند‪ .‬دبیرکل سازمان ملل متحد گفت‪:‬‬ ‫«گازهـای گلخانـه ای خطرنـاک در سـطوحی هسـتند کـه‬ ‫طـی سه میلیون سـال مشـاهده نشـده اند‪ .‬دمـای کـره زمیـن‬ ‫‪ ۱.۲‬درجه سانتی گراد افزایش یافته که به فاجعه می انجامد‪.‬‬ ‫مـا دراسـتانه پرتـگاه هسـتیم و بایـد مطمئـن شـویم کـه گام‬ ‫بعدی در مسـیر درسـت قرار دارد»‪ .‬او از کشـورهای پیشـرفته‬ ‫خواسـت در اجلاس گـروه ‪ ۷‬در مـاه ژوئـن (خرداد مـاه)‪،‬‬ ‫بودجـه عمومـی اب وهـوا؛ ازجملـه مبلـغ ‪ ۱۰۰‬میلیـارددالر برای‬ ‫اقدامـات اب وهوایـی در کشـورهای درحال توسـعه را تامیـن‬ ‫کننـد‪ .‬گوتـرش خاطرنشـان کـرد‪« :‬بیـش از ‪ ۷۰۰‬شـهر تـا سـال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬بـه کربـن صفـر متعهـد شـده اند»‪ .‬والدیمیـر پوتیـن؛‬ ‫رئیس جمهوری روسـیه دراین نشسـت مجازی ضمن تا کید‬ ‫بـر تعهـد کشـورش درمقابله بـا تغییـرات اقلیمـی از احتمـال‬ ‫اعمـال سیاسـت های تشـویقی دراین کشـور بـرای جـذب‬ ‫سرمایه گذاری ها در بخش تولید و توسعه مصرف انرژی های‬ ‫پـا ک خبـر داد‪ .‬شـی جین پینـگ؛ رئیس جمهـوری چین هم‬ ‫به نوبه خود گفت‪« :‬کشـورش درراسـتای ایفای تعهد خود به‬ ‫توسعه سبز تا سال ‪ ۲۰۶۰‬انتشار گازهای گلخانه ای را متوقف‬ ‫خواهد کرد و دراین مسیر با جامعه جهانی و ازجمله با ایاالت‬ ‫متحده همکاری خواهد کرد»‪ .‬انگال مرکل؛ صدراعظم المان‬ ‫نیـز دراین نشسـت وعـده داد کشـورش تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬حداقـل‬ ‫‪ ۵۵‬درصـد از میـزان انتشـار گازهـای کربنـی درمقایسـه با سـال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬را بکاهـد‪ .‬امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه‬ ‫هـم از رهبـران جهـان خواسـت کـه بـا سـرعت بیشـتری بـر‬ ‫روی فن اوری هـای نواورانـه سـرمایه گذاری کننـد و بـا ایجـاد‬ ‫یـک تحـول مالـی عظیـم‪ ،‬از بهـا دادن بـه سـوخت های‬ ‫فسـیلی بپرهیزنـد‪ .‬یوشـیهیده سـوگا؛ نخسـت وزیر ژاپـن نیـز‬ ‫سـاعاتی پیـش از اغازبـه کار اجلاس‪ ،‬اعلام کـرد کـه کشـورش‬ ‫کاهـش ‪ ۴۶‬درصـدی انتشـار گازهـای گلخانـه ای را تـا سـال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬هدف گـذاری کـرده و نیـز سـال ‪ ۲۰۵۰‬را به عنـوان افـق‬ ‫به صفررسـاندن انتشـار ایـن گازهـا تعییـن کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کشـورهای اروپایـی اخیـرا ژاپـن را تحت فشـار قـرار داده بودنـد‬ ‫تـا هدف گـذاری ‪ ۲۳‬درصـدی خـود را بـرای کاهـش انتشـار‬ ‫گازهـای گلخانـه ای بهبـود ببخشـد‪ .‬سـوگا نیـز در سـفر هفتـه‬ ‫گذشـته خـود بـه واشـینگتن‪ ،‬موافقـت کـرد بـا‬ ‫پیشـبرد فن اوری هـای انـرژی پـاک و اجـرای‬ ‫توافـق پاریـس در تالش هـای جهانـی بـرای‬ ‫نبـر امریـکا‬ ‫کربن زدایـی همـکاری کنـد‪ .‬افزو ‬ ‫و ژاپـن‪ ،‬کانـادا‪ ،‬اتحادیـه اروپـا و انگلیـس‬ ‫نیـز کـه درمجمـوع نیمـی از اقتصـاد جهـان‬ ‫را نمایندگـی می کننـد نیـز دراسـتانه برگـزاری‬ ‫ایـن نشسـت بـا انتشـار اعالمیه هایـی متعهـد‬ ‫شـدند کـه انتشـار گازهـای گلخانـه ای را‬ ‫بیش ازپیـش کاهش دهنـد و مانـع از وخامت‬ ‫شـرایط زیسـت محیطی کـره زمیـن شـوند‪.‬‬ ‫بوریـس جانسـون؛ نخسـت وزیر انگلیـس‬ ‫در این نشسـت ادعـا کـرد کـه ایـن کشـور در‬ ‫چهارچـوب طـرح «انقلاب سـبز» ثابـت کـرد‬ ‫کـه می تـوان هم زمـان بـا رشـد اقتصـادی‪،‬‬ ‫انتشـار گازهای کربنـی را کاهـش داد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«ا گـر حقیقتا بخواهیـم مانع تغییرات اقلیمی‬ ‫شویم‪ ،‬امسال سالی ست که باید جدی رفتار‬ ‫کنیـم‪ .‬اینـدگان این دهـه را به عنـوان دهـه ای‬ ‫یـاد می کننـد که رهبـران جهان علیه تغییرات‬ ‫اقلیمی متحد شدند یا شکست خوردند»‪ .‬او‬ ‫از شـرکت کنندگان دعـوت کـرد تـا بـرای شـرکت‬ ‫در «کنفرانـس اقلیمـی گالسـکو» در مـاه نوامبر‬ ‫شـاهدیم در فروشـگاه های برند سراسـر کشـور‪ ،‬دانش اموزان یا نیروی جویای کار را با حقوق‬ ‫ شـدن مـزد توافقی به‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزارتومـان بـه کار گمارده انـد! این هـا ظلم ‬ ‫یسـت کـه قبـل از قانونی ِ‬ ‫یکـه مـزد توافقـی‬ ‫کارگـران کشـور روا می شـود و کسـی هـم جلـودارش نیسـت! وای به حـال روز ‬ ‫ً‬ ‫دیگر کامال قانونی شود! وقتی کارگران تشکل و اتحادیه و سندیکا در سطح اصناف به صورت‬ ‫سرتاسـری و در سـطح اسـتان ها به صـورت منطقـه ای نداشـته باشـند‪ ،‬نتیجـه عملی شـدن‬ ‫مـزد منطقـه ای و مـزد صنفـی همـان «مزد توافقـی» می شـود؛ در این‪ ،‬هیچ تردیدی نیسـت‪.‬‬ ‫فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دسـتمزد کانون عالی شـوراهای اسلامی کار کشـور) درپاسخ به‬ ‫اظهارات سیفی و دفاعی که از غیرسراسری شدن مزد صورت داده‪ ،‬می گوید‪« :‬گویا تبلیغات‬ ‫گروه هـای به ظاهـر خیریـه کـه سال هاسـت به دنبـال عملی شـدن مـزد توافقـی هسـتند و‬ ‫می خواهند کارگران را قانونی و رسمی استثمار کنند‪ ،‬روی نمایندگان کارفرمایان تاثیر بسیار‬ ‫گذاشـته!» او اضافـه می کنـد‪« :‬ا گـر حـرف ایشـان را بپذیریـم کـه ‪ ۹۲‬درصـد کارگاه هـای کشـور‪،‬‬ ‫کارگاه های کوچک و متوسط هستند و مزد به صورت ملی این ها را ورشکسته می کند؛ اولین‬ ‫سـوال این اسـت که ایا کارفرمایان روی ترکیب این کارگاه های کوچک و متوسـط کار کرده اند‬ ‫که در کدام شـهرها و اسـتان ها قرار دارند و جزو کدام مشـاغل هسـتند؟! ا گر فرض کنیم یک‬ ‫کارگاه کوچـک قطعه سـازی در یـک شـهر دورافتـاده کشـور قـرار دارد‪ ،‬ایـا هزینه هـای زنجیـره‬ ‫تامیـن کاالهـای سـاخت ایـن کارگاه و هزینه هـای سـربار بـرای رسـاندن تولیـد بـه شـهرهای‬ ‫اصلـی را محاسـبه کرده انـد؟ ا گـر خـوب نـگاه کنیم‪ ،‬می بینیـم که همین کارگاه هـای کوچک‬ ‫و متوسـط‪ ،‬بیشـتر در شـهرهای بزرگ و کالن شهرها در کنار کارگاه های بزرگ شکل گرفته اند‬ ‫تـا بتواننـد از امکانـات موجـود بهـره بگیرنـد و سـهمی در تولید و اشـتغال ملی داشـته باشـند؛‬ ‫اینـده بـا اهـداف و برنامه هـای بلندپروازانـه در راسـتای تحقق‬ ‫بو هوایی پاریس حاضر شـوند‪ .‬جانسـون‬ ‫اهداف توافقنامه ا ‬ ‫گفت‪« :‬بگذارید کتاب های تاریخ ثبت کنند که نسل رهبران‬ ‫مـا بـرای حفاظـت از کـره زمیـن‪ ،‬از خـود اراده نشـان دادنـد»‪.‬‬ ‫نخسـت وزیر انگلیـس چندی پیـش برنامـه ‪ ۱۰‬مـاده ای خـود‬ ‫تحت عنوان «انقالب صنعتی سبز» را رونمایی کرد‪ .‬جانسون‬ ‫بـا انتشـار طـرح مذکـور اعلام کـرد که ایـن برنامه بـا دربر گرفتن‬ ‫موضوعاتـی نظی ِـر انـرژی پـاک‪ ،‬حمل و نقـل‪ ،‬محیط زیسـت و‬ ‫طبیعـت و فن اوری هـای نویـن‪ ،‬بـه انگلیـس اجـازه می دهـد‬ ‫بو هوایـی تـا سـال‬ ‫تـا سـهم خـود را در چشـم انداز تغییـرات ا ‬ ‫‪۲۰۵۰‬؛ به ویژه در ارتباط با اجالس بین المللی اقلیمی سازمان‬ ‫ملـل متحـد به پیـش ببـرد‪ .‬اورسـوال فـون درالیـن؛ رئیـس‬ ‫کمیسـیون اروپـا نیـز سـخنان نخسـت وزیر انگلیـس را بازتـاب‬ ‫داد و این دهـه را سرنوشت سـاز خوانـد‪ .‬او توافقنامـه اقلیمـی‬ ‫پاریـس را «بیمـه جـان بشـریت» خوانـد و گفـت مـا به شـکل‬ ‫خطرناکـی در حال نزدیک شـدن بـه افزایـش ‪ ۱.۵‬درجـه ای‬ ‫یسـت که روسای جمهوری‬ ‫دمای کره زمین هسـتیم‪ .‬گفتن ‬ ‫برخـی کشـورهای امریـکای التیـن ماننـد ارژانتیـن‪ ،‬شـیلی و‬ ‫مکزیـک نیـز دراین نشسـت حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫پـس وقتـی بیشـتر کارگاه هـای تولیـدی (چـه بـزرگ و چـه کوچک و متوسـط) در کالن شـهرها‬ ‫قـرار دارنـد و مـزد در همـه ایـن کارگاه هـا مشـمول سـبد معیشـت کالن شـهرها می شـود‪ ،‬دیگر‬ ‫چگونه از لزوم پرداخت مزد منطقه ای در کارگاه های کوچک دفاع می کنند؛ مگر چنددرصد‬ ‫ً‬ ‫کارگاه هـای واقعـا تولیـدی در شـهرهای دورافتـاده هسـتند؟» او بـرای چندمین بـار تا کیـد‬ ‫می کنـد کـه هنـوز زیرسـاخت ها بـرای اجرایی شـدن مـزد منطقـه ای و صنفـی فراهـم نیسـت‪:‬‬ ‫«ضمـن اسـتقبال از کارهـای پژوهشـی دراین زمینـه‪ ،‬بایـد بدانیـم هـر قـدم اشـتباه می توانـد‬ ‫بحران های شدید در عرصه روابط کار و اشتغال به وجود اورد؛ بحران هایی که برگشت ناپذیر‬ ‫و غیرقابل جبـران هسـتند‪ .‬اینکـه امروز کارگران بسـیاری غیررسـمی و زیرپلـه ای کار می کنند‪،‬‬ ‫به دلیـل باالبـودن دسـتمزد و هزینه هـای کارگـر نیسـت؛ بلکـه به دلیـل عدم نظـارت قـوی و‬ ‫عدم اجرای قانون اسـت‪ .‬قوه مقننه و قوه قضائیه باید به میدان بیایند و از وزارت کار سـوال‬ ‫بپرسـند که چرا چند میلیون کارگر غیررسـمی در کشـور وجود دارد؟» نگرانی سـرمایه گذاران‬ ‫در شـهرهای کوچک بابت باالبودن دسـتمزد نیسـت‪ .‬دسـتمزد مانع اشـتغال زایی نیسـت؛‬ ‫انچه سرمایه گذاری را دشوار می کند‪ ،‬فراهم نبودن زیرساخت ها و موانع بی شماری ست که‬ ‫تو پای تولیـد را می بنـدد‪ .‬نمی توانیـم از دسـتمزد کارگـر کـه در حـد خـط گرسنگی سـت‪،‬‬ ‫دسـ ‬ ‫بکاهیم تا سـرمایه دار نفسـی از سـر اسـودگی بکشـد و به سـرمایه گذاری ترغیب شـود! به گفته‬ ‫یسـت‪ ،‬فراهم نبـودن شـبکه‬ ‫توفیقـی؛ انچـه در مناطـق محـروم و دورافتـاده کشـور مانـع اصل ‬ ‫ریلی و مویرگی انتقال کاالسـت؛ فقدان شناسـایی دقیق اسـتعدادهای محلی و بومی سـت؛‬ ‫نبـودن تسـهیلگری واقعـی بـرای تولیـد اسـت و هـزاران مانـع دیگـر ازاین قبیـل! نماینـدگان‬ ‫کارفرمایـان چـرا بـه این مشـکالت نمی پردازند؟!‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫دریافتپیامکترا کنش هایبانکی‬ ‫بانک پارسیان در پیام رسان ایگپ‬ ‫کاربـران پیام رسـان ایگـپ کـه در بانـک‬ ‫پارسـیان دارای حسـاب هسـتند‪،‬‬ ‫از این پـس امـکان دریافت ترا کنش های‬ ‫بانکـی خـود از طریـق ایگـپ را خواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن امـکان کاربـران ایگـپ را‬ ‫قادر می سازد تا عالوه بر دریافت گزارش‬ ‫ترا کنـش در قالـب پیامـک‪ ،‬شـرح کامـل گـزارش ترا کنـش‬ ‫خود را در بات اختصاصی بانک پارسیان به صورت انالین‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬از مزایـای ایـن امکان در مقایسـه با پیامک‬ ‫یسـت‬ ‫هـای تلفـن همـراه‪ ،‬نبـود محدودیت هـای پیامک ‬ ‫و بانـک می توانـد در هـر پیـام از تعـداد کارا کتـر بیشـتری‬ ‫اسـتفاده کـرده و گـزارش ترا کنـش را به صورت کامـل بـرای‬ ‫مشـتری ارسـال کنـد؛ بنابرایـن گـزارش‪ ،‬برخـی دیگـر از‬ ‫امکانـات موجـود در همـراه بانـک پارسـیان در سـرویس در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حال توسـعه «سـرزمین پارسـیان» قابل بهره بردار ‬ ‫کاربـران در زمـان افتتـاح حسـاب در یکـی از شـعب‬ ‫بانـک پارسـیان یـا مراجعـه بـه خانـه پارسـیان بـه ادرس‬ ‫‪ https://ipbhome.parsian-bank.ir‬نسـبت بـه برقـراری‬ ‫خدمـت اینترنـت بانـک و دریافـت نـام کاربـری و رمـز عبـور‬ ‫خـود اقـدام کننـد‪ .‬مشـتری پـس از مراجعـه بـه ادرس‬ ‫‪ https://ipb.parsian-bank.ir‬و با استفاده از نام کاربری و‬ ‫رمـز عبـور و همچنین رمز یک بار مصـرف وارد اینترنت بانک‬ ‫شـده و در بخـش تنظیمـات ‪ /‬تنظیمـات ایگـپ نسـبت‬ ‫بـه فعـال سـازی اعالنـات اقـدام کنـد‪ .‬همچنیـن امـکان‬ ‫فعال سـازی ایـن خدمـت‪ ،‬در پیام رسـان ایگـپ و در بخـش‬ ‫سرزمین پارسیان‪ /‬پارسیان من و با استفاده از نام کاربری‬ ‫و رمز عبور همراه بانک پارسیان نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اغاز فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژهسرمایه گذاریعام‬ ‫فـروش اوراق گواهـی‬ ‫سـپرده مـدت دار ویـژه‬ ‫سـرمایه گذاری عـام در‬ ‫شـعب بانـک رفـاه کارگـران‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬بر اسـاس‬ ‫مجـوز بانـک مرکـزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬فـروش اوراق گواهـی سـپرده‬ ‫مـدت دار ویـژه سـرمایه گذاری عـام بانک رفـاه کارگـران از روز‬ ‫چهارشـنبه اول اردیبهشت ماه سـال جاری توسط تمامی‬ ‫شـعب ایـن بانـک اغـاز و تـا پایـان شـهریور ماه سـال جـاری‬ ‫ادامه خواهد داشـت‪ .‬مدت سررسـید این اوراق یک سـاله‬ ‫بـا نـرخ سـود ‪18‬درصـد اسـت که سـود ان به صـورت ماهانه‬ ‫پرداخت خواهد شد‪ .‬گفتنی ست؛ نرخ سود بازخرید قبل‬ ‫از سررسـید ایـن اوراق ‪ 10‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫مراحل ثبت چک صیادی‬ ‫در اینترنتبانک‬ ‫طبق اعلام بانک مرکزی باید‬ ‫عملیـات ثبت‪ ،‬تائید و انتقال‬ ‫چـک مشـتریان از سـامانه‬ ‫پیچـک سـمت بانـک مرکـزی‬ ‫ارسـال شـود‪ .‬در همین راسـتا‬ ‫بانـک ایران زمیـن جهـت‬ ‫سـهولت مشـتریان خـود فرایندهـای ثبـت چـک صیـاد‪،‬‬ ‫تائیـد یـا رد چـک صیـاد و انتقـال چـک صیـاد را در‬ ‫اینترنت بانک اشـخاص حقوقی یا حقیقی مشـترک دارای‬ ‫شرایط برداشت جدید فراهم کرده است‪ .‬به نقل از روابط‬ ‫عمومـی؛ در منـوی مدیریـت چـک در اینترنـت بانـک سـه‬ ‫گزینـه ثبـت چـک صیـاد‪ ،‬تائیـد یـا رد چـک صیـاد و انتقـال‬ ‫چـک صیـاد وجـود دارد‪ .‬در مرحلـه اول مشـتری حقوقـی‪/‬‬ ‫حقیقـی مشـترک (دارای شـرایط برداشـت جدیـد) اقـدام‬ ‫بـه ثبـت چـک صیـادی خـود از منـوی ثبـت چـک صیـاد‬ ‫می کنـد و سـپس مطابـق روزنامـه رسـمی شـرکت یا شـرایط‬ ‫برداشـت تعریف در مرحله ارسـال درخواسـت به کارپوشـه‬ ‫تائید کننـدگان انتخـاب و تعریـف می شـده در خصـوص‬ ‫امضـاداران مجـاز شـوندد‪ .‬سـپس ثبت کننـده اولیـه اقـدام‬ ‫بـه تائیـد درخواسـت ثبت شـده در کارپوشـه می کننـد؛ در‬ ‫ادامه هر یک از امضاداران انتخاب شـده نسـبت به تائید‪/‬‬ ‫رد درخواسـت ثبت شـده در منوی کارپوشـه اقدام می کند‬ ‫و در نهایـت ثبت کننـده اولیه نسـبت بـه اجرای درخواسـت‬ ‫یاد شـده اقـدام می کنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫کلوئیژائو‪:‬‬ ‫کاپیتالیستم‬ ‫به همه چیز‬ ‫چنگ انداخته است‬ ‫شیوا اخوان راد‬ ‫کلویـی ژائـو؛ فیلمسـاز چینی تبـار امریکایی سـت کـه فیلـم اخیـرش «سـرزمین‬ ‫اوارگان» دربـاره قربانیـان بحـران سـرمایه داری و رکـود اقتصـادی سـال ‪ 2008‬و‬ ‫مردمی که کار و زندگی شـان را از دسـت داده و اواره کوه و بیابان شـده اند‪ ،‬نه تنها‬ ‫در مراسـم اهدای جوایز گلدن گلوب ‪ 2021‬به عنوان بهترین فیلم شـناخته شـد و‬ ‫او نیـز جایـزه بهتریـن کارگردانـی را دریافـت کـرد؛ بلکـه حـاال برنـده اسـکار نیـز شـده‬ ‫و او را تبدیـل بـه شگفتی سـاز ا کادمـی ‪ 2021‬و البتـه دومیـن زن تاریـخ (اولیـن‬ ‫کارگـردان زن برنـده جایـزه اسـکار «کاتریـن بیگلو» برای فیلم «مهلکه» اسـت) این‬ ‫مراسـم کرد که جایزه اول بهترین کارگردانی را می گیرد‪ .‬به گزارش سینما‪-‬چشـم؛‬ ‫دراین مصاحبـه او از مراحـل سـاخت ایـن اثـر می گوید‪ .‬او دربـاره علت انتخاب این‬ ‫قصـه بـرای سـاخت یـک فیلـم سـینمای می گویـد‪« :‬به نظـرم دنیایـی کـه جسـیکا‬ ‫بـرودر (سـرزمین اوارگان از روی کتـاب ایـن نویسـنده سـاخته شـده) تصویـر کـرده‬ ‫بـود‪ .‬دورانـی از امریـکا کـه شـکلی از زندگـی در ان به سـرعت در حال محو شـدن بـود‬ ‫و او ان را به زیبایـی ثبـت کـرده بـود؛ فصـل امپایـر در نـوادا‪ ،‬فصـل معـدن کوارتـز و‬ ‫ً‬ ‫جهـان کتـاب‬ ‫فصـل انبـار امـازون‪ .‬او واقعـا توانسـت یـک دوران را ثبـت کنـد‪ .‬پـس‬ ‫ِ‬ ‫او بـرای مـن جـذاب بـود‪ .‬بـا فکرکـردن در مـورد ایـن شـخصیت های منحصر ب هفـرد‬ ‫ً‬ ‫در ان دنیـای بصـری‪ ،‬فهمیـدم کـه واقعـا هرگـز جهـان را از منظـر یـک فـرد مسـن‬ ‫کاوش نکـرده ام‪ .‬دربـار ه ان دور ه خـاص در این کشـور چیزهـای زیـادی گفته انـد کـه‬ ‫احسـاس کـردم دلـم می خواهـد ان ها را به تصویر در بیـاورم؛ قبل ازاینکه خیلی دیر‬ ‫شـود»‪ .‬او دربـاره اینکـه ایـا حسـی از همـدردی نسـبت بـه مردمـی دارد کـه بـا عـزم‬ ‫خاصی قصد دارند تا شـیوه زندگی شـان را حفظ کنند؛ در حالی که شـانس زیادی‬ ‫بـرای موفقیـت ندارنـد‪ ،‬می گویـد‪« :‬تصـور می کنـم کـه یـک حس غریزی نسـبت به‬ ‫این نـوع داسـتان ها وجـود دارد کـه توجـه مـا را بـه خـود جلـب می کنـد‪ .‬مـن از یک‬ ‫شـهر کوچـک در نبراسـکا بـا جمعیت ‪ 18‬نفـره می گذرم که پیش تر بـا راه اهنی که از‬ ‫انجـا رد می شـد‪ ،‬شـهر پرجمعیتـی بـود؛ تا زمانی کـه خـط اهـن برچیـده شـد و تمام‬ ‫ً‬ ‫کاری کـه می خواهـم انجـام دهـم این اسـت که بفهمـم چنانچـه شهرشـان کاملا‬ ‫نابـود شـود‪ ،‬بعدهـا‪ ،‬دیگـران چگونـه ان را به یـاد خواهنـد اورد‪ .‬ایـن انگیـزه هنـوز‬ ‫من را تهییج می کند‪ .‬به عنوان قصه گو‪ ،‬درگیر ثبت موارد مختلفی هسـتیم؛ ثبت‬ ‫زمـان‪ ،‬ثبـت مـردم و ‪...‬؛ مـن بـه چیزهایـی عالقه مندم کـه در حال محو شـدن اند‪.‬‬ ‫فکـر نمی کنـم کـه بخواهـم مسـئله ای را بررسـی یـا بیانیه صـادر کنم‪ .‬من همیشـه‬ ‫سـعی می کنم از منظر شـخصی که عاشـق چنین مکانی سـت و این شـیو ه زندگی‬ ‫را دوسـت دارد‪ ،‬بنگـرم»‪ .‬او کـه در چیـن بـزرگ شـده‪ ،‬دربـاره ورودش بـه امریـکا‬ ‫می گویـد‪« :‬سـال اخـر دبیرسـتان‪ ،‬بـه امریـکا مهاجـرت کـردم و وقتـی وارد شـدم‪،‬‬ ‫فرهنـگ پـاپ غالـب بـود کـه مـن در چیـن هـم بـا ان اشـنا بـودم‪ .‬بیشـتر موسـیقی‬ ‫برایـم مطـرح بـود تـا سـینما‪ .‬موسـیقی دان ها تـا فیلم سـازها‪ .‬مـن در سـال ‪1999‬بـا‬ ‫ً‬ ‫شـناخت بسـیار کمی از امریـکا در مرکـز شـهر لس انجلـس مسـتقر شـدم و قطعـا‬ ‫ِ‬ ‫چیزهایـی کشـف کـردم کـه بیـش از ظرفیتم بـود‪ .‬ارتباط بین مـردم‪ ،‬نـژاد‪ ،‬هویت‬ ‫و طبقـه را درک نکـردم؛ بنابرایـن‪ ،‬سـال اخـر دبیرسـتان خیلـی سـخت کار کـردم‪.‬‬ ‫چهار سال در کالج مشغول تحصیل در رشت ه سیاست های امریکا شدم‪ .‬تمرکزم‬ ‫روی این موضـوع بـود‪ .‬مـن زاد ه سـرزمینی ام کـه مردمـش خیلـی تحـرک ندارنـد و‬ ‫کشـوری را بنـا کردنـد کـه به تازگـی درهـای خـود را به سـوی مـردم جهـان بـاز کـرده؛‬ ‫نوادگان برنج کاران‬ ‫چون خیلی خودکفا بودند‪ .‬همیشـه به شـوخی می گویم که از‬ ‫ِ‬ ‫هستم و در برنج کاری‪ ،‬شما زمین را بارها و بارها در یک مکان زیر کشت می برید‪.‬‬ ‫بعـد دیـدم دارم دربـار ه افـرادی فیلـم می سـازم کـه ترجیـح می دهنـد شـکارچی یـا‬ ‫دامـدار باشـند و مـدام جا به جـا شـوند‪ .‬در امریـکا‪ ،‬به لطـف بزرگراه هایـی کـه دارد‪،‬‬ ‫جامعه بر مبنای حرکت بنا شـده و فکر می کنم این چیزی سـت که شـما در جوانی‬ ‫نمی توانیـد تجربـه کنیـد»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬اقتصـاد کاپیتالیسـتی همیشـه راهـی را‬ ‫بـرای ورود بـه ایدئولوژی هـای شـما پیـدا می کنـد‪ .‬حتـی یـک زندگـی به شـیوه ‬ ‫مینی مالیسـتی و در داخـل یـک ون نیز می توانـد از راضی بودن به حداقل ها برای‬ ‫یک زندگی مقتصدانه به سمت خرید چیزهای مینیمالیستی خیلی گران قیمت‬ ‫منحـرف شـود؛ چرا کـه فکـر می کنـی قـرار اسـت مدتـی طوالنـی به ایـن روش زندگـی‬ ‫کنـی‪ .‬تـو می توانـی انالیـن شـوی و از وب سـایت های مربـوط بـه فروشـگاه های‬ ‫مینی مالیسـتی خریـد کنـی‪ .‬ایـن کار ا کنـون تبدیـل بـه یـک ترند شـده اسـت؛ یک‬ ‫ترند اقتصادی‪ .‬بازوهای کاپیتالیسـتم‪ ،‬به همه چیز چنگ انداخته‪ .‬این مشـابه‬ ‫زندگـی درون یـک ون اسـت‪ .‬تـو حتـی بـا نیم میلیـون دالر هـم بـه یـک تریلـر بـزرگ‬ ‫نیـاز نـداری؛ بلکـه می توانـی یک ون مرسـدس کوچک تر پیدا کنـی که همه چیز را‬ ‫درون خـود جـا می دهـد»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫زنان‬ ‫زنان؛ ‪ 60‬درصد‬ ‫معلمان کشور‬ ‫طبـق گزارشـی کـه در شـهریورماه سـال ‪ 1399‬منتشـر‬ ‫شـد؛ ‪ ۵۰۰‬هـزار معلـم زن داریـم کـه ‪ ۶۰‬درصـد معلمـان‬ ‫کشـور را تشـکیل می دهنـد‪ .‬به گـزارش عصـر ایـران؛‬ ‫ش و پـرورش گفـت‪« :‬بااین حـال‪،‬‬ ‫مشـاور وزیـر امـوز ‬ ‫از بیـن ‪ ۳۰‬مدیـرکل حـوزه وزارتـی‪ ،‬دو معـاون وزیـر و‬ ‫رئیـس سـازمان داریـم‪ .‬از ‪ ۳۲‬مدیـر کل اسـتانی‪ ،‬تنهـا‬ ‫یـک مدیـرکل زن‪ ،‬از ‪ ۲۲۰‬معـاون مدیـرکل اسـتانی‬ ‫فقـط ‪ ۲۳‬نفـر زن‪ ،‬از ‪ ۷۵۰‬رئیـس منطقـه تنهـا ‪ ۲۴‬نفـر‬ ‫زن‪ ،‬از ‪ ۳۲‬مدیـر کل کانـون پـرورش فکـری نیـز ‪ ۱۱‬نفـر‬ ‫زن هستند‪ .‬در ادارات استثنایی؛ ‪ ۱۱‬رئیس زن داریم‬ ‫ً‬ ‫و مجموعـا هفت درصـد زنـان‪ ،‬در حـوزه مدیریتـی‬ ‫فعالیـت می کننـد کـه قـرار بوده ایـن امار بـه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫برسـد»‪ .‬فرحنـاز مینایی پـور افـزود‪ ۶۰« :‬درصـد‬ ‫معلمـان زن هسـتند و به عبارتـی ‪ ۶۰‬درصـد افسـران‬ ‫پیشـرفت کشـور را زنـان تشـکیل می دهنـد و بایـد‬ ‫بیشـتر بـه ایـن حـوزه توجـه کـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬به جهـت تخصصی بـودن‬ ‫حـوزه اموز ‬ ‫خانـواده و زنـان‪ ،‬دو دفتـر جدا گانـه بـرای ایـن حـوزه‬ ‫شو پـرورش بایـد توجـه‬ ‫درنظـر گرفته انـد و وزارت اموز ‬ ‫خاصـی بـه اولیـاء داشـته باشـد‪ ۳۰ .‬میلیـون اولیـای‬ ‫دانش امـوز داریـم کـه می تواننـد بـازوی موثـری بـرای‬ ‫مـا باشـند‪ .‬زنـان‪ ،‬رکـن رکیـن خانواده هـا را تشـکیل‬ ‫شو پـرورش در امـور‬ ‫می دهنـد»‪ .‬مشـاور وزیـر اموز ‬ ‫بانـوان با بیان اینکـه سـعی کردیـم اموزش هایـی را‬ ‫بـرای دختـران داشـته و در افزایـش شایسـتگی های‬ ‫انان اثرگذار باشـیم‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬ا گر بتوانیم دختران‬ ‫شایسـته ای را تربیـت کنیـم‪ ،‬کل جامعـه را اصلاح‬ ‫کرده ایـم‪ .‬یکـی از طر ح هایـی کـه در این حـوزه کلیـد‬ ‫خـورده‪ ،‬امـوزش سـواد زندگـی بـا رویکـرد طراحـی‬ ‫مسـیر خوب زیسـتن در زندگـی مشـترک اسـت کـه‬ ‫بـا همـکاری معاونـت پرورشـی در حال اجراسـت‬ ‫و بـه زودی دوره هـای اموزشـی ان اغـاز خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬او با اشـاره به اینکه باتوجه بـه تا کیـدات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری نسـبت بـه فرزنـداوری و خانـواده‬ ‫اموزش هایـی ویـژه ای را در ‪ ۱۰‬اسـتان خواهیـم‬ ‫داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دوره هـای اموزشـی را بـا همـکاری‬ ‫معاونـت متوسـطه در ‪ ۱۰‬اسـتان پیـاده خواهیـم کـرد‬ ‫و امید اسـت تاثیر مثتبی در حوزه فرزنداوری داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬امـوزش حقـوق شـهرورندی بـه دختـران‪،‬‬ ‫در سـال های پیـش اجـرا شـد‪ .‬سـال قبـل طـی‬ ‫تفاهم نامـه ای بـا معاونـت زنـان ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫کهگیلوی هو بویراحمد تحت پوشـش کامـل قرار گرفت‬ ‫و بـرای همـه معلمان ابتدایی اموزش هایی داشـتیم‬ ‫کـه ایـن مدرسـان بتواننـد کل معلمـان مـا را بـا تامین‬ ‫بودجـه از سـوی قـوه قضائیـه امـوزش بدهنـد کـه در‬ ‫اینـده نزدیـک محقـق می شـود»‪ .‬او با اشـاره به اینکه‬ ‫بـرای دانش افزایـی زنـان فرهنگـی سرپرسـت خانـوار‬ ‫برنامه هـای ویـژه ای تـدارک دیده ایـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«‪7.5‬میلیـون دانش امـوز دختـر داریـم کـه به دالیـل‬ ‫متعـددی بایـد مورد توجـه قـرار بگیرنـد»‪ .‬مینایی پـور‬ ‫با بیان اینکـه بـا چهـار شـاخص اموزشـی‪ ،‬بهداشـتی‬ ‫اقتصـادی و مشـارکت اجتماعـی مباحـث حـوزه‬ ‫دختـران و زنـان سـنجیده می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی‬ ‫‪ ۴۰‬سـال بعد از انقلاب در حـوزه امـوزش و بهداشـت‪،‬‬ ‫موقعیت هـای خوبـی داشـته ایم‪ .‬نـرخ پوشـش‬ ‫تحصیلـی در ابتدایـی ‪ ۹۸‬و در متوسـطه ‪ ۹۴‬درصـد در‬ ‫سـال های اخیـر بـوده اسـت‪ .‬در متوسـطه دوم امـار‬ ‫نتـر اسـت و بایـد تلاش کنیـم بـه حـد مطلـوب‬ ‫پائی ‬ ‫برسـد»‪.‬‬ ‫عین الهدی و صدیقه نجم ابادی؛ اولین ماماهای ایران‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫از سـوی سـازمان بهداشـت جهانـی و کنفدراسـیون بین المللـی مامایـی‪ 5 ،‬مـی (‪ 15‬اردیبهشـت ماه) «روز جهانـی مامـا»‬ ‫نا مگـذاری شـده و ازایـن رو‪ ،‬اشـاره ای داریـم بـه اولین زنان فار غ التحصیل رشـته مامایی در ایـران‪« .‬عین الهدی» و «صدیقه»‬ ‫(نجم ابادی) دو خواهر البرزی هسـتند که در ردیف نخسـتین ماماهای دانشـگاهی ایران ب هشـمار می روند‪ .‬درواقع‪ ،‬وقتی در‬ ‫سـال ‪ 1308‬اولیـن «مدرسـه عالـی مامایـی» بـا اعطـای مدرک معادل لیسـانس به عنوان یکی از شـعب مدرسـه طـب در ایران‬ ‫نهـا نیـز وارد این مجموعـه علمـی شـدند‪« .‬عین الهـدی» سـال ‪ 1277‬به دنیـا امـد و سـال ‪ 1314‬درگذشـت‪.‬‬ ‫اغاز بـه کار کـرد‪ ،‬ا ‬ ‫در یکـی از اسـناد به جا مانـده از مدرسـه قابلگـی ایـران کـه متعلـق بـه سـال ‪ 1303‬اسـت‪ ،‬نـام وی بـا معـدل ‪ 15.33‬در ردیـف‬ ‫دانش اموختگان ان مدرسـه ذکر شـده اسـت‪« .‬صدیقه» نیز که در سـال ‪ 1281‬در تهران زاده شـد و در سـال ‪ 1334‬درگذشـت؛‬ ‫نهـا نو ههـای ایـت اهلل شـیخ هـادی نجم ابـادی بودنـد‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬ا ‬ ‫از نخسـتین دانش اموختـگان همیـن مدرسـه مامای ‬ ‫محجبه های‬ ‫تاریخ ساز‬ ‫در عرصه ورزش‬ ‫این روزهـا حضـور زنـان مسـلمان در عرصه هـای ورزشـی‪ ،‬دیگـر خبـر تـازه ای نیسـت و کم وبیـش‬ ‫شـاهد فعالیـت ان هـا در این حـوزه هسـتیم؛ این درحالی سـت که انجـام فعالیت هـای ورزشـی‬ ‫یگـردد‪ .‬در سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫توسـط زنـان مسـلمان‪ ،‬اتفاقـی دیرینـه بـوده و بـه قـرن هفتـم برم ‬ ‫حتـی شـاهد کسـب عناویـن قهرمانـی ازسـوی ورزشـکاران زن در رویدادهـای گونا گـون ورزشـی؛‬ ‫ازجمله والیبال‪ ،‬تنیس‪ ،‬فوتبال‪ ،‬شمشیربازی و بسکتبال نیز هستیم؛ تاجایی که در بازی های‬ ‫المپیک ‪ ،2019‬تعداد زنان مسلمانی که در رشته های مختلف مدال اور شدند‪ ،‬به ‪14‬نفر رسید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بااین حال‪ ،‬انچه هنوز در بعضی از رقابت ها و بعضی از کشورها کامال پذیرفته نشده و با موانعی‬ ‫روبه روسـت؛ حضـور زنـان محجبـه اسـت کـه گاه بـه حـذف ورزشـکار موردنظـر از ان رقابت هـا‬ ‫نیـز می انجامـد‪ .‬در این گـزارش‪ ،‬بـه ‪ 10‬ورزشـکار مسـلمان اشـاره می کنیـم کـه نه تنهـا توانسـتند بـا‬ ‫پوشـش کامـل در عرصـه مسـابقات حضـور یابنـد؛ بلکـه شـگفتی افرین و تاریخ سـاز نیز شـدند‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫امایا ظفر‬ ‫«رقصان چون پروانه؛ گزنده‬ ‫چون زنبور!» این جمله از‬ ‫محمد علی کلی‪،‬تعریفی‬ ‫درخور از بوکسور جوان؛ امایا‬ ‫ظفر ارائه می دهد‪ .‬او که‬ ‫‪21‬ساله و اهل امریکاست‪،‬‬ ‫اولین زن در مسابقات بوکس‬ ‫اماتور زنان ایاالت متحده‬ ‫است که با پوشش کامل بدن‬ ‫و موها حاضر شد و به پیروزی‬ ‫نیز رسید‪.‬‬ ‫ابتهاجمحمود‬ ‫اولین زن مسلمانی که برای‬ ‫جهانی‬ ‫امریکا در رقابت های‬ ‫ِ‬ ‫شمشیربازی «سابر» رقابت‬ ‫کرد؛ و وقتی در سال ‪،2016‬‬ ‫با حجاب کامل وارد میدان‬ ‫رقابت های المپیک شد‪،‬‬ ‫ سازی خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫تاریخ ِ‬ ‫ً‬ ‫او ‪35‬سال دارد و اصالتا‬ ‫افریقایی ست‪« .‬باربی»‪،‬‬ ‫عروسکی محجبه و شمشیرباز‬ ‫را با الهام از او ارائه کرده است‪.‬‬ ‫هدایه مالک‬ ‫هاجرابوالفضل‬ ‫بعد از سقوط طالبان در سال‪ ،2001‬تکواندوکار اهل مصر که در‬ ‫او که دکتر نیز است؛ ازادانه به فعالیت مسابقات کشوری و بین المللی‬ ‫ً‬ ‫موردعالقهخودپرداخت‪:‬فوتبال؛ مجموعا برنده چهار مدال طال‪،‬‬ ‫دو مدال نقره و سه مدال برنز‬ ‫هرچنددرجامعهمحافظه کار‬ ‫شده است‪ .‬او ‪28‬ساله است و‬ ‫افغانستان‪،‬بدونحضورطالبان‬ ‫هنجارشکنی از شش سالگی تکواندو را دنبال‬ ‫نیزچنینتصمیمی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگی ست‪ .‬او‪27‬ساله؛ و از اولین کرده‪ .‬در مسابقات المپیک‬ ‫نسلفوتبالزنان کشورشاست‪« .‬ریو» بود که خود را به عنوان‬ ‫یکی از پنج زن برتر ورزشکار‬ ‫درحال حاضر‪،‬مربیتیمفوتبال‬ ‫زیر ‪ 17‬سالزنانافغانستاناست‪ .‬مطرح کرد‪.‬‬ ‫زهرا الری‬ ‫تصویر او با حجاب کامل‬ ‫ورزشی‬ ‫به جهت تبلیغ پوشا ک‬ ‫ِ‬ ‫برندهای بزرگ‪ ،‬باعث شد تا برای‬ ‫غیرورزشی ها نیز شناخته شود‪.‬‬ ‫او که ‪26‬سال دارد‪ ،‬اسکیت باز‬ ‫اماراتی رشته اسکیت نمایشی؛ و‬ ‫اولین اسکیت باز این کشور است‬ ‫که در رقابت های بین المللی‬ ‫شرکت می کند‪ .‬او در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۸‬قهرمان ملی امارات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شیرین گرامی‬ ‫کلثومعبداهلل‬ ‫او اولین ورزشکار زن ایران در‬ ‫وزنه بردارپاکستانی‪،‬امریکاییبا‬ ‫‪45‬سال سن که هنگام حضور در مسابقات سه گانه و اولین زن‬ ‫ایرانی قهرمان ‪Ironman World‬‬ ‫مسابقاتجهانی‪ 2011‬به عنوان‬ ‫ِ‬ ‫اولین وزنه بردار زن نماینده کشورش ‪ Champion‬است‪« .‬سه گانه»‪،‬‬ ‫معرفیشد‪ .‬همان سال‪،‬فدراسیون ورزشی ترکیبی ست شامل دو‪،‬‬ ‫بین المللیوزنه برداری(‪)IWF‬نیز دوچرخه سواری و شنا‪ .‬پیش‬ ‫قوانین این عرصه را به خواست او از حضور او‪ ،‬به دلیل مشکل‬ ‫تغییر داد تا نامش به عنوان اولین عدم پذیرش پوشش اسالمی در‬ ‫بخش شنا؛ زنان ورزشکار ایرانی‬ ‫تو پای‬ ‫زنی که با روسری و دس ‬ ‫پوشیدهبه رقابتمی پردازد‪،‬به ثبت تنها می توانستند در دوگانه شرکت‬ ‫کنند‪ .‬او ‪ 42‬سال دارد‪.‬‬ ‫برسد و تاریخ ساز شود‪.‬‬ ‫اریسسوسانتی‬ ‫استفانی کورلو‬ ‫رهف خطیب‬ ‫ملقب به «زن عنکبوتی» و عاشق‬ ‫می توان گفت که به عنوان مادر سه باورنکردنی ترینمورد‬ ‫فرزند‪ ،‬توانمندی خوبی از خودش دراین فهرست‪ ،‬اوست؛ یک بالرین بلندی های نفس گیر‪ .‬او که‬ ‫‪26‬ساله و اندونزیایی ست‪ ،‬از‬ ‫‪18‬ساله که با حجاب کامل در‬ ‫در مسابقات ورزشی که نیازمند‬ ‫ نوردی‬ ‫گ‬ ‫سن‬ ‫ سمت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ نوردی‬ ‫ه‬ ‫کو‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ظاهر‬ ‫مسابقات‬ ‫تمرکز باال هستند‪ ،‬نشان داده‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫پدری استرالیایی و مادری روس سرعتی امد؛ و در سال ‪ 2019‬با‬ ‫این ورزشکار مسلمان ‪38‬ساله‬ ‫به عنوان عضوی از تیم ویژه بانوان متولد شده و از ‪ 11‬سالگی حجاب را ثبت زمان ‪6.99‬ثانیه در مسابقات‬ ‫انتخاب کرده‪ .‬سخت ترین موانع ‪ IFSC Xiamen‬رکورد زنان قبلی‬ ‫در مسابقات «ماراتن بوستون»‬ ‫را شکست‪ .‬او اولین زنی ست که‬ ‫خوش درخشید و فینالیست شد؛ را بین زنان ورزشکار‪ ،‬او پیش رو‬ ‫و به یک ستاره بین المللی برخاسته داشته؛ هنوزهم کسی نمی تواند در کمتر از هفت ثانیه از یک دیوار‬ ‫انجام باله با حجاب را تصور کند‪ .‬سرعت باال رفت‪.‬‬ ‫از سوریه تبدیل شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫یکـی از نـکات جالبـی کـه در مـورد تعامـل میـان والدیـن و‬ ‫فرزنـدان وجـود دارد‪ ،‬این اسـت که در زمینـه ارزیابـی رفتـار مـا ‪،‬‬ ‫فرزندان مـان بسـیار اسـتادانه رفتـار می کننـد! انهـا از همـان‬ ‫دوران شـیرخوارگی متوجـه کنش هـای خـود و وا کنش هـای‬ ‫والدیـن می شـود‪ .‬فرزنـدان مـا رفته رفتـه می بیننـد کـه در‬ ‫برابـر خواسته هایشـان‪ ،‬رفتـار والدین شـان چگونـه خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬کـودکان به راحتـی از خواسـته خـود عقب نشـینی‬ ‫نمی کننـد و در نتیجـه ایـن والدیـن هسـتند کـه درمقابـل‬ ‫خواسـته ها ‪ ،‬تقاضاهـا و تمایلات فرزنـدان خـود مجبـور‬ ‫هسـتند کـه به اصطلاح‪ ،‬کوتـاه بیاینـد؛ امـا می تـوان بیـن‬ ‫مو غصـه‬ ‫کنـش کـودکان و وا کنـش والدیـن بـه درگیرهـای‪ ،‬غ ‬ ‫ن و عصبانی شـدن ‪،‬‬ ‫خـوردن‪ ،‬حرص خـوردن‪ ،‬خشـمگی ‬ ‫تنبیـه و مجـازات و ‪ ...‬هـم اشـاره کـرد کـه بخـش مهمـی از‬ ‫پیونـد میانفرزنـدان و والدیـن را تشـکیل می دهنـد‪ .‬حـال بـا‬ ‫فرزنـدی روبـه رو می شـویم کـه بـه بـاور مـا رفتـاری می کنـد کـه‬ ‫مـا نمی پسـندیم یـا ان را درسـت نمی دانیـم‪ .‬خـب‪ ،‬چـه کار‬ ‫بایـد کـرد؟ چطـور می تـوان رفتـار او را تغییـر داد؟ زمانـی کـه مـا‬ ‫با رفتاری نامناسب از طرف فرزندمان روبه رو می شویم‪ ،‬باید‬ ‫بدانیـم کـه او محصـول مشـترک هـردو والـد اسـت‪ .‬ا گـر خـوب‬ ‫اسـت‪ ،‬پـس معنایـش این اسـت که مـا روش تربیتـی خـوب‬ ‫و درسـتی داشـته ایم و امـا ا گـر برعکـس‪ ،‬رفتـارش نادرسـت و‬ ‫اذیت کننـده اسـت بایـد خودمـان را مقصـر بدانیـم و سـرزنش‬ ‫کنیم نه فرزندمان را؛ چرا که او همه چیز را از ما اموخته است‪.‬‬ ‫رفتار متفاوت فرزند ما از سـه عامل اصلی نشـات می گیرد‪.1 .‬‬ ‫ریشـه ژنتیکـی ‪ .2‬ریشـه ارثـی ‪ .3‬اموختنـی ا کتسـابی‪.‬‬ ‫در این نوشـته بـه ریشـه ژنتیکـی و ارثـی اشـاره ای نمی کنیـم؛‬ ‫چر اکـه نمی توانیـم بـه ایـن سـادگی انهـا را تغییـر دهیـم؛ امـا‬ ‫یسـت را می تـوان تغییـر‬ ‫بخـش سـوم کـه اموختنـی و ا کتساب ‬ ‫داد‪ .‬حـال مـا فرزنـدی داریـم کـه از کاره ایـش‪ ،‬از گفته هایش‪،‬‬ ‫قنـق کردن هایـش و داد و بیدادهایـش خسـته شـده ایم؛‬ ‫ن ‬ ‫چر اکـه رفتـارش نادرسـت اسـت‪ .‬ازار دهنـده اسـت‪ .‬بـرای‬ ‫خـودش و دیگـران اسـیب زا و خطرنـا ک اسـت‪ .‬پـس مـا‬ ‫به عنـوان والـد بـرای تغییـر ایـن رفتـار او چـه کاری بایـد انجـام‬ ‫دهیـم کـه به عبارت دیگـر‪ ،‬رفتـار او درسـت شـود؟ چطـور‬ ‫می تـوان کنش هـا و وا کنش هـای او را تصحیـح کـرد؟‬ ‫مواردی که بسـیاری از والدین به ان اشـاره می کنند می تواند‬ ‫ناشـی از لج بازی کردن‪ ،‬پرت کردن اشـیاء‪ ،‬هل دادن دیگران‪،‬‬ ‫داد و فریـاد کـردن‪ ،‬کتـک زدن دیگـران‪ ،‬بی توجهـی کـردن‪،‬‬ ‫ن زدن و مـوارد متعـدد دیگـری باشـد‪.‬‬ ‫خـود را بـه نشـنید ‬ ‫اشتباهی که بسیاری از والدین انجام می دهند‪ ،‬این است که‬ ‫فکر می کنند فرزندشـان کوچک اسـت و چیزی نمی فهمد و‬ ‫سراشپز‬ ‫چگونهرفتار نامطلوب کودکانراتغییردهیم؟‬ ‫برای او به طور واضح و شفاف توضیح نمی دهند که از او چه‬ ‫رفتـار و گفتـاری را انتظـار دارند‪ .‬دراین مرحله برای تغییر رفتار‬ ‫فرزندتـان هرچنـد دیـر اسـت؛ ولی هنوز فرصت هسـت‪.‬‬ ‫مهم ترین نکته این است که برای او شفاف و واضح توضیح‬‫دهید که شما چه انتظاری از او دارید و او چه باید بکند‪.‬‬ ‫بـه فرزندتـان حتما بگوئیـد و برایش روش توضیح دهید که‬‫پیامـد رفتـارش چـه خواهـد بـود؛ چرا کـه بـرای بچه ها سـخت‬ ‫است تا بتوانند نتیجه کارهای خودشان را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پـس بـه او بگوئیـد کـه ا گر مثلا خواهـرت را بزنی‪ ،‬اجـازه نداری‬ ‫تلویزیون نگاه کنی‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ فرزنـدان حتمـا بایـد بتواننـد رفتـار مـا را پیش بینـی کننـد‪.‬‬‫ایـن پیش بینـی او بایسـتی براسـاس ثبـات در رفتـار مـا باشـد؛‬ ‫یعنـی او بدانـد کـه ا گـر اشـتباه یـا خطایـی از او سـر بزنـد‪ ،‬پـدر یا‬ ‫مادرش این رفتار را می کنند‪ .‬ا گر او نتواند پیش بینی درستی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به تدریج در یک گیجی و ناامنی ویژه ای به سر‬ ‫می بـرد کـه او را نگـران و مضطـرب می کنـد‪ .‬به طور مثـال او‬ ‫بایـد بدانـد کـه ا گـر اسـباب بازی خواهـرش را بـردارد‪ ،‬مـادرش‬ ‫چـه برخـوردی می کنـد‪ .‬ایـن توانایـی‪ ،‬ارامـش خاصـی بـه او‬ ‫می دهـد کـه جلـوی لـج بـازی او را بـا والدیـن می گیـرد؛ امـا ا گـر‬ ‫ندانـد کـه مـادرش کار ا و را تائیـد می کند؟ همان اسـباب بازی‬ ‫وافل‬ ‫را بـرای او هـم می خـرد؟ ایـا او را دعـوا می کنـد؟ ایـا ا و را تشـویق‬ ‫می کنـد؟ مضطـرب خواهـد شـد‪ .‬پـس بـه او نشـان دهیـد کـه‬ ‫شـما در مقابـل اشـتباه و خطـای او همیشـه رفتـاری یکسـان‬ ‫خواهیـد داشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در تشویق و تنبیهی که مصمم به انجام ان شده اید‪ ،‬حتما‬‫ان کاری را کـه درنظـر داریـد‪ ،‬انجـام دهید تا او ثبات را در افکار‬ ‫و رفتار شما ببیند‪.‬‬ ‫تنبیه شما باید همیشه متناسب با سن و کار اشتباه فرزند‬‫شـما باشـد‪ .‬خشـم و کینه گذشـته را بر سر او خالی نکنید که‬ ‫تاثیـر وارونه ای برای شـما به ارمغان مـی اورد‪.‬‬ ‫حرمـت او را به رسـمیت بشناسـید‪ .‬به گفته دیگـر؛ بـه حریـم‬‫ً‬ ‫شـخصی او احترام بگذارید‪ .‬مثال اسـباب بازی او مال اوسـت؛‬ ‫شـما اجـازه نداریـد ان را بـه کـودک دیگـری بدهید‪.‬‬ ‫به ازادی او احترام بگذارید‪ .‬بدان معنا که او باید ازاد باشـد؛‬‫در چهارچوبی که ارامش ‪ ،‬امنیت و سلامت روان و فیزیک او‬ ‫را تامین می کند‪ .‬او باید ازادی عمل داشـته باشـد‪ .‬ا گر ازادی‬ ‫ً‬ ‫او را خدشـه دار کنید‪ ،‬او حتما وا کنشـی نشـان خواهد داد که‬ ‫شـما انتظـارش را نداریـد‪ .‬بـرای نمونـه ا گر بـا او توافـق کرده اید‬ ‫که در چه سـاعاتی برنامه کار تون تلویزیون را نگاه کند‪ ،‬شـما‬ ‫نبایسـتی حـق انتخـاب و ازادی عمـل او را کـه می خواهـد‬ ‫تلویزیون نگاه کند‪ ،‬به بهانه اینکه می خواهیم شام بخوریم‪،‬‬ ‫خـراب کنیـد‪ .‬شـام شـما مهـم نیسـت؛ بلکـه ازادی او مهـم‬ ‫اسـت کـه انتخـاب کـرده در ان سـاعت تلویزیـون نـگاه کنـد؛‬ ‫چرا کـه ازادی؛ یعنـی حـق انتخـاب‪.‬‬ ‫هرگـز در مقابـل دیگـران او را سـرزنش و تحقیـر نکنیـد؛ چرا که‬‫در ان صـورت او را بـا خشـم و عصبانیتـی همـراه می کنیـد کـه‬ ‫بـه زودی ان را بـه شـما نشـان خواهـد داد‪.‬‬ ‫فرزنـدان مـا لج بـاز نیسـتند؛ بلکـه ایـن والدیـن هسـتند کـه‬‫لج بـاز هسـتند‪ .‬ا گـر بـاور داریـد کـه فرزندتـان بـا شـما لج بـازی‬ ‫می کند‪ ،‬این را بدانید که این شما هستید که لج باز بزرگ به‬ ‫شـمار می رویـد؛ نـه فرزندتـان لج بـاز کوچکتـان!‬ ‫بـه او بایـد مهارت هایـی را کـه الزم اسـت بیاموزیـد؛ امـا نـه بـا‬‫موعظه کـردن بلکـه بـا درسـت رفتار کـردن‬ ‫فرزندان ما با رفتارهایشان به ما همیشه این نکته را نشان‬‫می دهنـد کـه می گوینـد‪« :‬مـادر! پـدر! بـه مـن توجه کـن» انها‬ ‫حتـی می گوینـد‪« :‬بـه مـن محبت بیشـتری کنیـد» یا شـاید با‬ ‫رفتار هـای تنـد پرخاشگرانه شـان بـه شـما پیـام می دهنـد که‬ ‫«چـرا بـه خواسـته من توجه نمی کنیـد؟»‪.‬‬ ‫در پایـان فرامـوش نکنیـم کـه هیـچ تنبیـه و مجازاتـی بهتـر از‬ ‫تشـویق کردن نتیجـه نمی دهـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وافل؛ نانی خوشـمزه و شـیرین و ترد اسـت که معموال در وعده صبحانه و همراه مربا خورده می شـود؛ البته ترکیب وافل و بسـتنی های میوه ای نیز بی نظیر اسـت‬ ‫و می تواند مثل پنکیک یک دسـر خوشـمزه باشـد‪ .‬در این مطلب طرز تهیه وافل ترد و خوشـمزه را به شـما اموزش خواهیم داد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ارد چند منظوره‪ ۱ :‬پیمانه‬ ‫نمک‪ ۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫بیکینگ پودر‪ ۲ :‬قاشق چایخوری‬ ‫شکر‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫تخم مرغ‪ ۲ :‬عدد‬ ‫شیر‪ ۴/۳ :‬پیمانه‬ ‫کره اب شده یا روغن‪ ۲ :‬الی ‪ ۵‬قاشق غذاخوری‬ ‫عصاره وانیل‪ ۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫دسـتگاه وافـل سـاز را روشـن کنیـد تـا گـرم شـود و بـه‬ ‫دمـای مورد نظـر برسـد‪ .‬در ایـن مرحلـه بایـد مـواد اولیه‬ ‫خشک را با هم ترکیب کنید‪ .‬ارد‪ ،‬بیکینگ پودر‪ ،‬نمک‬ ‫و شـکر را در کاسـ ه بزرگـی بریزیـد‪ .‬ا گـر دوسـت داریـد‬ ‫وافـل خـوب پـف بکنـد می توانیـد مواد خشـک را قبـل از‬ ‫مخلـوط کـردن الک بکنید‪ .‬زرده و سـفیده تخم مر غ ها‬ ‫را از هـم جـدا کنیـد و در دو ظـرف جدا گانـه بریزیـد‪ .‬از‬ ‫یک همزن برقی برای هم زدن سفیده تخم مرغ کمک‬ ‫بگیرید‪ .‬انقدر سـفیده تخم مرغ را هم بزنید تا به شـکل‬ ‫فـوم دربیایـد‪ .‬بقیـه مـواد اولیه از جمله کره اب شـده یا‬ ‫روغـن و زرده تخـم مـرغ را در کاسـه ای دیگـر هـم بزنیـد‪.‬‬ ‫سـپس شـیر و عصـاره وانیـل را بـه مخلـوط اضافـه کنیـد‬ ‫ً‬ ‫و انقـدر هـم بزنیـد تـا کاملا یک دسـت شـوند‪ .‬مخلـوط‬ ‫زرده تخـم مـرغ و شـیر را بـه مـواد خشـک اضافـه کنیـد‬ ‫و بـا یـک همـزن دسـتی خـوب هـم بزنیـد‪ .‬دقـت داشـته‬ ‫باشـید کـه الزم نیسـت ایـن مخلـوط کاملا یکدسـت‬ ‫باشـد‪ .‬سـفیده تخـم مـرغ را بـه مـواد وافـل اضافـه کنیـد‬ ‫و در حـد مخلـوط شـدن بـا یک قاشـق هم بزنید‪ .‬قالب‬ ‫دسـتگاه وافـل سـاز را بـا کمـی روغـن چـرب کنیـد‪ .‬بـا‬ ‫اسـتفاده از یـک مالقـه کمـی از خمیـر وافـل را برداریـد‬ ‫و درون قالـب وافـل سـاز بریزیـد‪ ،‬ا گـر زیادتـر یـا کمتـر از‬ ‫گنجایش وافل سـاز درون ان خمیر بریزید‪ ،‬شـکل وافل‬ ‫شما خوب از اب در نخواهد امد‪ .‬با توجه به تنظیمات‬ ‫وافـل سـاز و دمـای ان ‪ 2‬الـی ‪ 5‬دقیقـه زمـان الزم اسـت‬ ‫که وافل به خوبی بپزد‪ .‬بعد از اماده شدن وافل ان را از‬ ‫دستگاه خارج کنید‪ .‬از کمی پودر قند و میوه های تازه‬ ‫خـرد شـده بـرای تزئیـن وافـل اسـتفاده کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫افزایش مدت شارژدهی باتری با راهکارهای ساده‬ ‫دکتر علی شهابی‬ ‫متخصص گوش‪،‬‬ ‫حلق و بینی‬ ‫کلینیک‬ ‫با کبودی های بعد از عمل بینی‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫ملیکاطاهران پور‬ ‫باتـری یکـی از مهم تریـن اجزای گوشـی های همراه اسـت که‬ ‫ً‬ ‫مسـلما همـ ه مـا خواسـتار حفـظ و افزایـش مـدت شـارژدهی‬ ‫و کاهـش زمـان شـارژ شـدن ان هسـتیم‪ .‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫نـکات بـرای افزایـش طـول عمـر باتـری‪ ،‬اسـتفاده ی درسـت‬ ‫و اهمیـت دادن بـه موضوعـات مرتبـط بـا ان اسـت؛ بنابرایـن‬ ‫توصیه می شود از همان روز اولی که گوشی خود را خریداری‬ ‫می کنیـد از ایـن موضـوع غافـل نشـوید‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛‬ ‫شـاید بـا دیـدن تیتـر ایـن مقالـه بـا خـود بگوییـد بازهـم یـک‬ ‫مقالـه ی دیگـر در مـورد باتـری؟ امـا ایـن موضـوع ان قـدر مهم‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه همـواره باید اهمیـت ان را یـاداوری کنیم‪ .‬مطمئنا‬ ‫یکـه در حـال شکسـتن بهتریـن رکـورد‬ ‫دوسـت نداریـم زمان ‬ ‫خـود در یـک بـازی هیجان انگیـز هسـتیم بـا هشـدار «شـارژ‬ ‫باتـری کـم اسـت» مواجـه شـویم؛ حـال فکـر کنید وسـط یک‬ ‫تماس تلفنی مهم یا انجام یک پروژه ذخیره نشده هستید‪.‬‬ ‫در ایـن مقالـه می خواهیـم بـه سـاده ترین راهکارهـای حفـظ‬ ‫شـارژ باتـری گوشـی بپردازیـم‪.‬‬ ‫برنامه هایپرمصرفراشناسایی کنید‬ ‫عمر و مدت زمان شارژدهی باتری ان قدر موضوع پراهمیت‬ ‫یسـت کـه هـر دو شـرکت بـزرگ اپـل و گـوگل‬ ‫و نگران کننده ا ‬ ‫ابزارهـای نظارتـی بـر این موضوع را در سیسـتم عامل موبایل‬ ‫خـود گنجانده انـد‪ .‬از طریـق این ابزارها کاربـران می توانند در‬ ‫گوشـی خود برنامه هایی که بیشـترین مصرف انرژی را دارند‬ ‫شناسـایی کننـد‪ .‬در ‪ iOS‬یـا اندرویـد بـه بخـش تنظیمـات‬ ‫برویـد و روی گزینـ ه باتـری (‪ )Battery‬ضربـه بزنیـد‪ .‬در ایـن‬ ‫قسـمت می توانیـد برنامه هایی که بیشـترین انرژی باتـری را‬ ‫از زمان اخرین شارژ گوشی مصرف کرده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬ ‫شرو‬ ‫پـس از شناسـایی پرمصرف ترین اپ ها‪ ،‬چنـد گزینه پی ِ ‬ ‫داریـد‪ .‬می توانیـد سـاده ترین راه را انتخـاب و برنامه هـای‬ ‫ً‬ ‫پرمصـرف را کاملا حـذف کنیـد تـا از صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫باتـری لـذت ببرید یا به تنظیمات جدا گانه ی هر برنامـه وارد‬ ‫شـوید و سـعی کنیـد مصـرف باتـری ان هـا را کاهـش بدهید‬ ‫ویژگیصرفه جوییدر مصرفباتریرافعال کنید‬ ‫عالوه بر غیرفعال کردن عواملی که باعث کاهش شـارژ باتری‬ ‫می شـوند‪ ،‬می توانیـد گزینه هایـی کـه اندرویـد و ‪ iOS‬بـرای‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف باتـری تعبیه کرده انـد را فعال کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن گزینه هـا معمـوال زمانـی فعال می شـوند کـه شـارژ باتری‬ ‫به مقدار خاصی برسـد؛ اما به صورت دسـتی نیز قابل تنظیم‬ ‫هسـتند‪ .‬در دسـتگاه های اپـل ایـن گزینـه‪Low Power ،‬‬ ‫‪ Mode‬نـام دارد کـه از بخـش ‪ Battery‬در تنظیمـات قابـل‬ ‫دسترسـی اسـت‪ .‬می توانیـد زمـان فعال شـدن ایـن گزینـه را‬ ‫شفـرض‬ ‫دسـتی فعـال کنیـد یـا اجـازه بدهیـد بـه شـکل پی ‬ ‫وقتی میزان شـارژ باتری به ‪ ۲۰‬درصد رسـید‪ ،‬این گزینه فعال‬ ‫شـود؛ در این صورت پس از رسـیدن انرژی باتری به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫یـک پنجـر ه پـاپ اپ بـرای اطالع رسـانی به شـما باز می شـود‪.‬‬ ‫ایـن گزینـه باعـث کاهـش برخـی از فرایندهـای در حال اجـرا‬ ‫در پس زمینـ ه تلفـن شـما ماننـد گـوش دادن بـه کنتـرل‬ ‫فعال سـازی صـدای «هـی‪ ،‬سـیری!» می شـود‪.‬‬ ‫تنظیمات گوشیخودرابهینه کنید‬ ‫نمایشـگر بزرگ و شـفاف تلفن های همـراه یکـی از بزرگ ترین‬ ‫عوامـل کاهـش سـریع شـارژ باتـری اسـت؛ بنابرایـن کاهـش‬ ‫روشـنایی یـا تغییر تم گوشـی به حالـت تاریـک (‪)Dark mode‬‬ ‫می توانـد بـه افزایـش عمـر باتـری کمـک کنـد‪ .‬در تنظیمـات‬ ‫اندرویـد می توانیـد ایـن گزینـه را در بخـش ‪ Display‬و در‬ ‫تنظیمـات ‪ iOS‬در بخـش ‪ Display & Brightness‬پیـدا‬ ‫کنیـد‪ .‬اندرویـد و ‪ iOS‬هـردو به شـما امکان می دهند سـرعت‬ ‫ل صفحـه را روی تلفـن خـود تنظیـم کنیـد‪.‬‬ ‫فعال شـدن قفـ ‬ ‫بـرای اینکـه مطمئـن شـوید صفحه نمایـش دسـتگاه شـما‬ ‫پـس از اینکـه دیگـر کاری بـا ان نداریـد‪ ،‬زمـان زیـادی روشـن‬ ‫نمی مانـد‪ ،‬زمـان ایـن گزینـه را کمتریـن مقـدار ممکـن در‬ ‫نظـر بگیریـد‪ .‬بـرای تنظیـم ایـن گزینـه در اندرویـد از بخـش‬ ‫تنظیمات وارد‪ Display & Brightness‬شوید سپس گزینه ی‬ ‫‪ Auto-Lock‬را انتخـاب کنیـد‪ .‬در تنظیمـات اندرویـد نیـز‬ ‫بـه ‪ Display‬برویـد و بـا ورود بـه ‪ Advanced‬گزینـه ی ‪Screen‬‬ ‫‪ timeout‬را انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫اتصال گوشیبهشبکهراقطع کنید‬ ‫هیچ چیـز ماننـد قطـع اتصـال تلفـن بـا شـبکه باعـث‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف باتـری نمی شـود‪ .‬بـرای مثـال ا گـر‬ ‫گوشـی شـما به اینترنت سیم کارت متصل نباشد‪ ،‬فیسبوک‬ ‫نمی تواند هر پنج دقیقه یک بار با اتصال به وب به روزرسـانی‬ ‫ً‬ ‫کنـد‪ .‬ا گـر واقعـا در شـرایطی قـرار گرفته ایـد که ناچاریـد اخرین‬ ‫مقـدار شـارژ باتـری خـود را حفـظ کنیـد‪ ،‬باید تلفـن خـود را در‬ ‫حالـت هواپیمـا قـرار بدهیـد تـا سـطح باتـری ثابت بمانـد؛ اما‬ ‫متاسـفانه در بیشـتر مواقـع کارهـای مـا وابسـته بـه اتصـال به‬ ‫شبکه هسـتند‪.‬‬ ‫بسـیاری از افـراد نگـران کبـودی چشـم و زیـر چشـم‬ ‫بعـد از عمـل جراحـی بینـی هسـتند‪ .‬ا گـر بـا مطالعـه و‬ ‫ً‬ ‫دانـش کافـی بـه اسـتقبال عمـل بینـی برویـد‪ ،‬قطعـا‬ ‫بـا کبودی هـای بعـد از عمـل هـم مشـکلی نخواهیـد‬ ‫داشـت‪ .‬ضمـن اینکـه ایـن کبودی هـا مانـدگار نیسـت و‬ ‫بـا یـک ریـکاوری دقیـق و حرفـه ای می تـوان به راحتـی از‬ ‫ایـن مرحلـه هـم عبـور کـرد‪ .‬بعـد از جراحـی بینـی‪ ،‬تـورم‬ ‫ً‬ ‫کاملا طبیعی سـت؛ به علاوه میـزان کبـودی خفیفـی‬ ‫در زیـر چشـم ها در هفتـه اول بعـد از جراحـی نیـز وجـود‬ ‫ً‬ ‫خواهـد داشـت کـه بـا گذشـت زمـان کاملا رفـع خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ورم بعـد از جراحـی بینـی گوشـتی به مراتـب بیشـتر‬ ‫از بینی هـای استخوانی سـت‪ .‬هـدف از اقدامـات بعـد از‬ ‫جراحـی بینـی محافظـت و تثبیـت شـکل جدیـد بینـی‬ ‫و تسـریع در رونـد التیـام و بهبـودی بینی سـت‪ .‬قبـل از‬ ‫جراحـی بینـی از مصـرف داروهایـی از قبیـل اسـپرین‪،‬‬ ‫بروفـن کـه موجـب رقیق شـدن خـون می شـوند‪،‬‬ ‫خـودداری کنیـد‪ .‬دو الـی سـه هفته قبـل از جراحـی‬ ‫زیبایـی بینـی از مصـرف تمامـی مکمل هـای گیاهـی‬ ‫یـا مولتـی ویتامین هـا پرهیـز کنیـد‪ .‬پـس از جراحـی‪،‬‬ ‫پماد هـای ضد التهـاب و انتی بیوتیـک در صـورت‬ ‫تشـخیص پزشـک تجویـز خواهـد شـد تـا باعـث کاهـش‬ ‫تورمـات شـود‪ .‬توصیـه می شـود مصـرف اب کرفـس‬ ‫و اب انانـاس بـه کوتاه تر شـدن دوره نقاهـت بعـد از‬ ‫جراحـی کمـک خواهـد کـرد‪ .‬همچنیـن توصیـه می شـود‬ ‫کـه بـرای رفـع سـریع تر تورمـات ناشـی از جراحـی‪ ،‬از بـه‬ ‫پهلـو خوابیـدن بپرهیزیـد و به صـورت سـر باال بخوابیـد ‪.‬‬ ‫می توانیـد دو بالشـت در کناره هـای سـر خـود بگذاریـد‬ ‫تـا اجـازه چرخیـدن بـه سـر شـما ندهـد‪ .‬از قرار گرفتـن در‬ ‫معرض نور مسـتقیم خورشـید برای جلوگیری از کبودی‬ ‫و ایجـاد لکـه در اطـراف بینـی و چشـم ها خـودداری‬ ‫کنیـد‪ .‬تـا ‪ 2‬الـی ‪ 3‬روز بعـد از جراحی زیبایی بینی توصیه‬ ‫می شـود که کمپرس یخ بر روی چشـم ها گذاشـته شـود‬ ‫تا کبودی و ورم دور چشـم برطرف شـود‪ .‬کمپرس یخ را‬ ‫بـر روی پیشـانی نگذاریـد؛ چـون احتمـال ایجـاد بـروز سـر‬ ‫درد وجـود دارد‪ .‬سـعی کنیـد اجسـام سـنگین را جا به جا‬ ‫نکنیـد؛ چر اکـه بـه سـر فشـار زیـادی وارد خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫همه ما ادم ها به نوعی گاهی درگیر اضطراب خواهیم شـد‪ .‬داشـتن اضطراب ‪ ،‬فوق العاده خسـته کننده و بسـیار ازاردهنده اسـت؛ گاهی اضطراب به سـراغ ما می اید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بدون اینکه دلیلش را بدانیم؛ اما با این راهکار های سـاده و متفاوت می توانیم در مواقع اضطراری‪ ،‬اضطراب خود را تاحدی کنترل کنیم‪ .‬لطفا با دقت این مطلب‬ ‫را بخوانید و با حوصله تمرینات را انجام دهید‪.‬‬ ‫کنترل اضطراب‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫خـود را نـوازش کنیـد‪ .‬یکـی از دسـتان خـود را بـر روی قلـب گذاشـته و دسـت دیگر‬ ‫را روی صورت خود بگذارید یا با هر دو دسـت ‪ ،‬سـخت خود را در اغوش بگیرید‪.‬‬ ‫بـه خـود یـاداوری کنیـد کـه اضطـراب فقـط سـهم شـما نیسـت‪ .‬اضطـراب‪،‬‬ ‫بخشـی از وجـود انسـان اسـت و هزاران نفـر در دنیـا بـا ان درگیـر هسـتند‪.‬‬ ‫بدانیـد کـه در یـک مبـارزه جهانـی قـرار داریـد‪.‬‬ ‫در لحظـه زندگـی کنیـد‪ .‬شـما وقتی که مضطرب هسـتید‪ ،‬در واقـع در حال فکر‬ ‫ کـردن بـه اینـده خود هسـتید؛ بنابراین سـعی کنید کـه در حال‪ ،‬حضور داشـته‬ ‫باشـید و نه در گذشـته یا اینده‪.‬‬ ‫از واژه هایـی اسـتفاده کنیـد کـه احسـاس قـدرت و موفقیـت را در شـما بیـدار می کنـد؛‬ ‫یشـود که انواع اضطراب ها به سـراغ شـما امده و‬ ‫چرا که تکرار جمالت منفی‪ ،‬باعث م ‬ ‫در وجودتـان تقویـت شـود‪.‬‬ ‫نبـض خـود را پیـدا کنیـد و سـپس چشـمان خـود را ببندیـد‪ .‬حـاال بـا اولیـن ضربـه نبـض‪ ،‬شـروع‬ ‫کنیـد بـه شـمارش کـردن ان و در حیـن شـمارش نبـض‪ ،‬قلـب خـود را احسـاس کنیـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران خبر داد؛‬ ‫استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۳۸۰۰‬تیم بهداشتی ناظران سالمت در استان‬ ‫نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساخت ها در مناطق روستایی‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبی بر نگاه ویژه دولت به توسـعه زیرسـاخت ها در مناطق روسـتایی استان‬ ‫تا کید کرد‪ .‬حمید مالنوری در مراسـمی که با حضور ویدئو کنفرانسـی معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫استانداران‪ ،‬مدیران کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری‪ ،‬شهرداران و منتخبان شوراها‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬خراسـان جنوبـی بـا ‪ ۱۵۱‬هزار کیلومتر مربـع وسـعت‪ ،‬سـومین اسـتان‬ ‫پهنـاور کشـور محسـوب می شـود؛ بنابرایـن ارائـه خدمـات در این اسـتان بـا ایـن پهنـا‪ ،‬هزینه هـای‬ ‫بسـیار باالیـی دارد‪ .‬در راسـتای فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی در اسـتان و شـهر بیرجنـد‪ ،‬بـا‬ ‫تلاش شـهرداری و اعضـای شـورای اسلامی‪ ،‬فرهنگسـرایی بـا مسـاحت ‪ ۲۳‬هزار متر مربـع بـا اعتبـار‬ ‫‪ ۴۸۵‬میلیارد ریـال از محـل اعتبـارت داخلـی شـهرداری امـروز بـه بهر هبـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر مازنـدران از فعالیـت سـه هزار و ‪ ۸۰۰‬تیـم بهداشـتی ناظران سلامت‬ ‫در قالـب طـرح ملـی مهـار کرونـا در این اسـتان خبـر داد‪ .‬غالمعلـی فخـاری گفـت‪« :‬تا کنـون ‪۶۲‬هـزار‬ ‫مـکان پرتـردد توسـط تیم هـای بهداشـتی هالل احمـر اسـتان مـورد پایـش قـرار گرفتـه و توصیـه‬ ‫بهداشـتی ضـروری نیـز بـه ‪۱۲۰‬هزارنفـر ارائـه شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه مشـارکت موثـر در برنامـه ملـی‬ ‫مهـار همه گیـری ویـروس کوویـد‪ ۱۹-‬در دسـتورکار جمعیـت هالل احمـر اسـتان قـرار گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬این طرح با هماهنگی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان و مشـارکت مرا کز بهداشـت درراسـتای‬ ‫اقدامـات مشـارکتی و حمایتـی جمعیـت هالل احمـر از روز ‪ ۱۰‬اذرمـاه ‪ ۱۳۹۹‬در تمامـی مناطـق اسـتان‬ ‫اجرایـی شـد»‪.‬‬ ‫قصه کم ابی؛ غصه بزرگ مردم مازندران‬ ‫با توج هبـه رغبـت مـردم مازنـدران بـه کشـاورزی و اینکـه بـا‬ ‫برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه از سـوی مسـئوالن‪ ،‬ایـن‬ ‫اسـتان در تولیـد بسـیاری از محصـوالت در جایـگاه بسـیار‬ ‫مناسـبی در کشـور قرار دارد؛ اما همچنان مشـکالت فراوانی‬ ‫در مازنـدران ر خ نمایـی می کنـد‪ .‬مازنـدران‪ ،‬استانی سـت‬ ‫کـه به دلیـل دارا بـودن مزیت هـای مختلـف‪ ،‬همـواره کانـون‬ ‫توجـه بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی داخلـی و خارجـی قـرار‬ ‫می گیـرد‪ ،‬مزیت هایـی کـه در کنـار پول سـاز بـودن‪ ،‬همـواره‬ ‫بـا حاشـیه های فراوانـی نیـز همراه بـوده و مردم این اسـتان‪،‬‬ ‫بـا ان انـس پیـدا کرده انـد‪ .‬گردشـگری یکـی از مهم تریـن‬ ‫مزیت هـای مازنـدران اسـت؛ ایـن اسـتان بـا دارا بـودن کـوه‪،‬‬ ‫جنـگل و دریـا بـه صـورت توامـان‪ ،‬زمینـ ه حضـور توریسـت و‬ ‫درامد پایدار را فراهم کرده و مردم این استان بخش زیادی‬ ‫از رزق خـود را از حضـور مسـافر و گردشـگرپذیر بـودن تامیـن‬ ‫می کننـد یـا اینکـه دریـا‪ ،‬بـا تمـام بی توجهی هایـی کـه بـه ان‬ ‫می شـود‪ ،‬همواره هدف اصلی گردشـگران داخلی و خارجی‬ ‫بـوده کـه ایـن مـورد نیـز بـه خـودی خـود‪ ،‬زمینـه پول سـاز‬ ‫بـودن ایـن اسـتان را فراهـم کـرده اسـت‪ .‬در این میان‪ ،‬شـاید‬ ‫بتـوان گفـت مهم تریـن مزیـت مازنـدران‪ ،‬بخـش کشـاورزی‬ ‫ان اسـت‪.‬‬ ‫بسـیاری از مردم این اسـتان کشـاورز هستند و امورات خود‬ ‫ً‬ ‫را بـا کشـاورزی می گذراننـد‪ ،‬تقریبـا در تمـام سـال‪ ،‬از شـرق تا‬ ‫غـرب مازنـدران‪ ،‬کشـت و کار رونـق دارد و هیـچ روزی بـدون‬ ‫فعالیـت کشـاورزی در این اسـتان نمی گـذرد‪ .‬بر این اسـاس‬ ‫و با توجه بـه رغبـت مـردم مازنـدران بـه کشـاورزی و اینکـه‬ ‫بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه از سـوی مسـئوالن‪،‬‬ ‫ایـن اسـتان در تولیـد بسـیاری از محصـوالت در جایـگاه‬ ‫بسـیار مناسـبی در کشـور قـرار دارد؛ امـا همچنـان مشـکالت‬ ‫فراوانـی در مازنـدران ر خ نمایـی می کنـد کـه زمینه سـاز‬ ‫بسـیاری از معضلات جدیـد همچـون بهـره وری پائیـن‪،‬‬ ‫تغییـر کاربـری گسـترده اراضـی‪ ،‬کم توجهـی بـه بـازار روسـیه‬ ‫و سـخت بودن مسـیر بکـر صـادرات‪ ،‬داشـتن نسـخه واحـد‬ ‫مکانیزاسـیون بـرای اراضـی کشـاورزی‪ ،‬مشـکالت ناشـی از‬ ‫کم ابـی‪ ،‬نابـودی خـا ک‪ ،‬از بیـن رفتن بسـیاری از محصوالت‬ ‫دامـی‪ ،‬طیـور و غیـره دانسـت‪ .‬قصـه کم ابـی و خشکسـالی‬ ‫بـه غصـه بـزرگ مازندرانی هـا هـم مبـدل شـده‪ ،‬باران هـای‬ ‫سـیل اسـای پائیـزه و زمسـتانه و نـم بـاران بهـاره و تابسـتانه‬ ‫کـه بـه زحمـت لب هـای زمیـن را تـر می کنـد‪ ،‬مازنـدران را در‬ ‫شـمار اسـتان های کم اب قرار داده اسـت‪ .‬دشت ها و مزار ع‬ ‫مازنـدران بـا سـرعت زیـاد ب هسـمت شـوری و خشکسـالی‬ ‫پیـش می رونـد و هر سـال کم ابـی و بی ابـی‪ ،‬نفـس مـزار ع را‬ ‫به شـماره انداخته و سـطحی از ان را بایر و خشـک می کند‪.‬‬ ‫مافیا در اندیشه غارت اب‬ ‫یکـه مازنـدران بـا کابـوس خشـکی و خشکسـالی‬ ‫در حال ‬ ‫تو پنجه نـرم می کنـد‪ ،‬سدسـازی در کشـور و ان سـوی‬ ‫دسـ ‬ ‫مرزهـای مازنـدران‪ ،‬تیشـه بـه ریشـه اب هـای سـرزمینی‬ ‫ایـن اسـتان زده و طر ح هایـی نظیـر انتقـال اب دریـای خـزر‬ ‫بـه کویـر و سـاخت سـد فینیسـک را بـوق و کرنـا کرده انـد‪.‬‬ ‫هرچـه ان سـوتر مافیـای سدسـازی بـرای غـارت منابـع‬ ‫اب مازنـدران عـزم جـزم کرده انـد‪ ،‬سـهم ایـن اسـتان از‬ ‫سدسـازی تنهـا ‪ ۱۱‬سـد کوچـک و بـزرگ اسـت که بـه زحمت‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب منابع ابی را ذخیره می کنند‪ .‬در این‬ ‫وانفسـفای کـم ابـی که زمین و زمان از اسـمان تمنـای باران‬ ‫دارنـد‪ ،‬اسـمان هـم خشـک شـده و میـزان بارش هـا امسـال‬ ‫در مازنـدران نسـبت بـه سـال قبـل کاهـش چشـمگیری‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ محمدرضـا رضـوی؛ مدیـرکل‬ ‫هواشناسـی مازنـدران با اشـاره به کاهـش میـزان بارندگـی‬ ‫در اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه طـی مـاه گذشـته و جـاری‬ ‫بارندگـی خوبـی در اسـتان نداشـته ایم»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫میـزان بارندگی هـا نسـبت بـه سـال قبـل بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫یسـت که توزیـع و‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪: :‬ایـن درحال ‬ ‫پرا کنـش زمانـی و جغرافیایی خوبی از نظر بارندگی نداریم و‬ ‫بیش تر بارش های اسـتان در فصل هایی که نیاز کشـاورزی‬ ‫نیسـت‪ ،‬بـوده اسـت‪ .‬توزیـع و پرا کنـش زمانـی و جغرافیایـی‬ ‫خوبـی از نظـر بارندگـی نداریـم و بیشـتر بارش هـای اسـتان‬ ‫یسـت کـه نیـاز کشـاورزی نیسـت»‪ .‬وی‬ ‫در فصل های ‬ ‫با اظهار اینکـه بیشـتر بارندگـی مازنـدران در پائیـز و زمسـتان‬ ‫یکـه در فصـل تابسـتان و بهـار‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن درحال ‬ ‫به دلیـل فصـل کشـت محصـوالت کشـاورزی بیـش از هـر‬ ‫زمانـی بـه بارندگـی نیـاز اسـت‪ .‬ابـر و بـاران اب پا کـی روی‬ ‫دسـت کشـاورز مازندرانـی ریخـت و نبـود سـدهای مناسـب‬ ‫و کمبـود مخـازن سـبب شـده کـه سـاالنه حجـم وسـیعی از‬ ‫روان اب های اسـتان بدون اسـتفاده وارد دریا شود و بخش‬ ‫کشـاورزی بـرای کشـت و سـیراب شـدن بـه ابخوان هـا و‬ ‫سـفره های زمینـی چشـم دوختـه و برداشـت های غیرمجـاز‬ ‫هر سـال سـطح این منابع را پائین تر برده اسـت‪ .‬همزمان با‬ ‫فصـل بهـار‪ ،‬کشـت و کار غالـب مازندرانی هـا کشاورزی سـت‬ ‫و پـراب طلب بـودن اغلـب محصـوالت از یـک سـو و کمبـود‬ ‫اب از سـوی دیگر‪ ،‬تنـش و اسـترس ابـی را بیـن شـالیزارهای‬ ‫اسـتان افزایـش داده اسـت»‪ .‬علـی محمـد رمضانـی؛ رئیـس‬ ‫اداره برنـج جهـاد کشـاورزی مازندران با بیان اینکـه ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫شـالیزارهای اسـتان شـخم و شیار و اب تخت شدند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بیـش از ‪ ۹۳‬هزار هکتـار خزانـه گیـری و بذرپاشـی نیـز در‬ ‫‪ ۱۶۳‬هزار هکتـار انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت مدیریت مصرف منابع ابی‬ ‫وی با بیان اینکـه در ‪ ۱۳‬هزار هکتـار از شـالیزارهای اسـتان‬ ‫نشـا کاری صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هفتـه جـاری بـه‬ ‫پیک نشـا کاری در مناطق مرکزی خواهیم رسـید و نیمی از‬ ‫مزار ع مکانیزه نشـا کاری شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫حجـم ابگیـری اب بندان هـا حـدود ‪ ۷۰‬درصـد اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫کشـاورزان و شـالیکاران توصیـه کـرد کـه در مصـرف بهینـه‬ ‫اب توجه اساسـی داشـته باشـند و گفت‪« :‬مدیریت مصرف‬ ‫اب در نواحـی شـرقی اسـتان به دلیـل کمبـود منابـع ابـی‬ ‫یسـت»‪ .‬خشکسـالی و کم ابـی در سـال‬ ‫امـری مهـم و ضرور ‬ ‫جـاری‪ ،‬دغدغـه مناطـق مختلـف مازنـدران شـده و سـهم‬ ‫پائین اسـتان از سدسـازی سـبب شـده تا حدود ‪ ۱۲‬درصد از‬ ‫اب های سـطحی اسـتان ذخیره و مدیریت شود‪ .‬در استان‬ ‫مازنـدران سـاخت سـد مخزنـی هـراز در دسـت اجرا سـت کـه‬ ‫تکمیـل ان سـبب می شـود؛ مدیریـت اب هـای سـطحی در‬ ‫اسـتان بـه ‪ ۲۸‬درصـد افزایـش یابد‪ .‬این سـد برای تکمیل به‬ ‫اعتبـار کالن نیـاز دارد‪.‬‬ ‫سهم پائین مازندران در مدیریت اب های سطحی‬ ‫محمـد ابراهیـم یخکشـی؛ مدیرعامـل اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران بـه اختصاص حـدود ‪ ۴۰‬میلیارد تومانی امسـال در‬ ‫پیوسـت قانـون بودجه کشـور برای سـد هراز امـل‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکـی از طر ح هـای ملـی در مازنـدران اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«سـال گذشـته نیـز حـدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومـان اعتبـار بـرای‬ ‫سـد هـراز جـذب شـد کـه بخشـی از دیـواره سـد و تزریقـات‬ ‫اب بنـدی و خـا ک انجـام شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای مازنـدران‪ ،‬پیشـرفت اجـرای سـد مخزنـی‬ ‫هـراز را تا کنـون حـدود ‪ ۴۰‬درصـد اعلام کـرد و با بیان اینکـه‬ ‫کمبـود منابـع اعتبـاری اصلی تریـن دلیـل تاخیـر در سـاخت‬ ‫ان بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬با توجه به اینکـه سـد مخزنـی هـراز‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن سـدهای مخزنـی مازنـدران محسـوب‬ ‫می شـود‪ ،‬بـرای تکمیـل سـد و سـاخت جـاده جایگزین سـد‬ ‫در طـول مسـیر جـاده هـراز به طـول ‪ ۱۰‬کیلومتـر حـدود ‪ ۸۰۰‬تـا‬ ‫هزار میلیارد تومـان اعتبـار مورد نیاز اسـت»‪ .‬یخکشـی اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬متاسـفانه اختصـاص کـم منابـع مالـی با توج هبـه‬ ‫هزینه هـا در کشـور‪ ،‬هزینه هـای تمـام شـده زیـاد هسـت و‬ ‫هرچـه منابـع مالـی مورد نیاز به موقع اختصاص داده شـود‪،‬‬ ‫باعـث بهر هبـرداری زودتـر خواهـد شـد»‪ .‬وی ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد کـه با تخصیـص اعتبارهای مورد نیاز و پیش بینی شـده‬ ‫فاینانس داخلی حداقل تا سه سال اینده سد و شبکه های‬ ‫جانبـی ان تکمیـل و بهره بـرداری شـود‪.‬‬ ‫ضرورت تغییر الگوی کشت‬ ‫کمبـود منابـع ابـی در سـال جـاری سـبب شـد تـا اسـتفاده از‬ ‫اب سـدهای اسـتان بـرای مشـروب کردن اراضـی حاشـیه‬ ‫و پائین دسـت زودتـر از سـال های قبـل انجـام شـود و در‬ ‫هفتـه گذشـته اب سـدهای البـرز و شـهید رجایـی بـرای‬ ‫سـیراب کردن بیـش از ‪ ۵۰‬هزار هکتـار از اراضـی رهاسـازی‬ ‫و دریچـه ان بازگشـایی شـد‪ .‬در عین حـال متولیـان امـر و‬ ‫کارشناسـان بـر لـزوم تغییـر الگـوی کشـت و پرهیـز از کشـت‬ ‫محصـوالت اب بـر در منابـع کـم اب اسـتان مازنـدران تا کیـد‬ ‫می کنـد و معرفـی ارقـام مقـاوم بـه شـوری و کم اب طلـب نیـاز‬ ‫اساسـی بـرای پایـداری کشـاورزی در مازنـدران بـه شـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬در سـال جـاری با توجه بـه کاهـش بارندگـی‪ ،‬مـزار ع‬ ‫گنـدم‪ ،‬کلـزا‪ ،‬توت فرنگـی و دانه هـای روغنـی در اسـتانه‬ ‫برداشـت به دلیل کمبود منابع ابی‪ ،‬دچار اسـترس شـدند و‬ ‫شـالیزارهای مازنـدران نیـز در خطـر بی ابـی قـرار دارنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تیروکمان؛‬ ‫سرگرمیاهالی گلشهر‬ ‫گلشـهر؛ یکـی از محل ههـای شـهر مشـهد اسـت کـه‬ ‫از اوایـل انقلاب اسلامی تا کنـون جایـگاه مهاجریـن‬ ‫افغانسـتانی بوده اسـت‪ .‬برخی از سـا کنان گلشـهر که‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا افـراد سـالخورده مهاجـر هسـتند‪ ،‬بـه جهـت‬ ‫گذرانـدن اوقـات فراغـت‪ ،‬تیرانـدازی بـا کمـان می کننـد‪.‬‬ ‫ایـن ورزشـکاران در جمـع خودمانـی و غیر رسـمی‪ ،‬بـه‬ ‫گهـای گلشـهر داده انـد‪.‬‬ ‫خـود لقـب جومون ‬ ‫اشکان پردل ‪ /‬ایسنا‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫بررسیراهکارهایپیشگیری‬ ‫از سرقتتجهیزاتمخابراتی‬ ‫زخم هنرستیزان بر کتیبه قاجاری ری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫هنـوز دومـاه از ثبـت اثـر تاریخـی «چشـمه علی» شهرسـتان‬ ‫ری در فهرسـت میـراث طبیعـی کشـور نگذشـته بـود کـه‬ ‫این بـار هنرسـتیزان بـا افشـانه رنـگ مـو بـه جانـش افتادنـد‬ ‫و کتیبـه تاریخـی به جای مانـده از عهـد قاجـاری را زخمـی‬ ‫کردنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ شـامگاه پنجـم اردیبهشـت ماه‬ ‫قسـمتی از کتیبـه اثـر تاریخـی چشـمه علی شهرسـتان‬ ‫ری در ضلـع جنـوب غربـی توسـط افـراد ناشـناس بـا مـواد‬ ‫شـیمیایی (رنـگ مـو) مخـدوش شـد؛ پـس ازان نـوروز‬ ‫تقی پـور؛ رئیـس اداره میـراث فرهنگـی ایـن شهرسـتان از‬ ‫اغـاز مرمـت و بازسـازی بـرای پا ک سـازی و تثبیـت ان خبـر‬ ‫داد‪ .‬شهرستان ری در جنوب شرقی پایتخت و در منطقه‬ ‫‪ ۲۰‬شـهری واقـع شـده اسـت؛ در انتهـای غربـی رشـته کوه‬ ‫بی بـی شـهربانو کوهـی کم ارتفـاع قـرار دارد کـه از دامنـه‬ ‫جنوبـی ان چشـمه پرابـی می جوشـد‪ .‬چشـمه علی در‬ ‫دوران قبـل از اسلام به نـام خانـواده سـورن کـه از خانـدان‬ ‫مهـم ایـران و ری بودنـد‪ ،‬خوانـده می شـد و در دوران‬ ‫اسلامی به چشـمه علی معروف شـد؛ این چشمه سرمنشا‬ ‫حیـات یکـی از کهن تریـن تمدن هـای جهـان و بنیـاد شـهر‬ ‫باسـتانی ری بـوده اسـت‪ .‬بـاروی ری‪ ،‬کتیبـه فتحعلـی‬ ‫شـاه‪ ،‬چشـمه هشت هزارسـاله کـه بـا اعتقـادات مـردم‬ ‫عجیـن شـده و همگـی جـزو محوطـه ای تاریخـی و یکـی از‬ ‫مناطـق نمونـه گردشـگری تهـران هسـتند که نام باسـتانی‬ ‫ً‬ ‫چشـمه اش (سـورینی) و احتمـاال منسـوب بـه دودمانـی‬ ‫بـزرگ در دوره اشـکانیان و ساسـانیان بـوده‪ ،‬امـا بعدهـا بـه‬ ‫یـاد امـام علـی(ع) به چشـمه علی معروف شـد‪ .‬این منطقه‬ ‫به دلیل برخورداری از نعمت اب از سالیان متمادی محل‬ ‫رفت وامـد مـردم عـادی و محلـی نیـز بـوده و هنـوز هـم در‬ ‫فصـل تابسـتان کـودکان بـرای ابتنـی و خانواده هـا بـرای‬ ‫گـذران تعطیلات ایـن نقطـه را انتخـاب می کننـد‪ .‬هرچنـد‬ ‫به گفتـه رئیـس میـراث فرهنگـی شهرسـتان ری‪ ،‬ایـن بنای‬ ‫تاریخـی تخریـب جـدی نشـده اسـت و مـواد رنگـی قابـل‬ ‫امحاسـت؛ امـا یکـی از اشـکاالتی کـه دوسـتداران میـراث‬ ‫فرهنگی مطرح می کنند این است که باوجودانکه ‪ ۸۷‬سال‬ ‫از ثبـت ایـن کتیبـه در فهرسـت میـراث تاریخـی کشـور‬ ‫می گـذرد امـا هنـوز حفاظـت کافـی از ان وجـود نـدارد و نیـاز‬ ‫است با نصب دوربین مداربسته مانع از تکرار این حوادث‬ ‫در اینـده شـویم‪ .‬چشـمه علی شـهرری در اخریـن جلسـه‬ ‫ُ‬ ‫شـورای ثبت میراث طبیعی کشـور در سـال ‪ ۹۹‬به همراه نه‬ ‫محوطه و پهنه تاریخی اش که پیش ازاین ثبت ملی شده‬ ‫بـود‪ ،‬این بـار در فهرسـت میراث طبیعی کشـور قـرار گرفت و‬ ‫ازاین منظـر چشـمه علی سـومین اثـر طبیعـی اسـتان تهران‬ ‫پـس از ابشـار و درخـت امامـزاده سـنگان ب هشـمار مـی رود‬ ‫کـه در فهرسـت اثـار طبیعـی کشـور ثبـت شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫چشـمه در همسـایگی ابن بابویه‪ ،‬برج طغرل‪ ،‬دژ رشـکان و‬ ‫در زیـر بـاروی شـهرری واقـع شـده اسـت؛ گفته می شـود که‬ ‫اب ان از جاجـرود و قیطریـه تامیـن می شـود و پـس از گـذر‬ ‫از راه های زیرزمینی به چشـمه علی می رسـد‪ .‬چشـمه علی‬ ‫از زیـر صخـره ای بـزرگ خـارج می شـود و ب هسـمت جنـوب‬ ‫و جنـوب شـرق جریـان پیـدا می کنـد‪ .‬بهنـود گوهربیـن؛‬ ‫کارشـناس ارشـد مرمـت اثـار تاریخی و فرهنگی و سرپرسـت‬ ‫کارگـروه حفاظـت ارایه های معماری گروه حفاظت شـورای‬ ‫بین المللـی موزه هـا در ایـران (ایکـوم) دربـاره اسـیب های‬ ‫واردشـده بـه ایـن بنـای تاریخـی در یـک ارتبـاط زنـده‬ ‫اینترنتـی بـه خبرنـگاران این گونـه توضیـح داد‪« :‬بررسـی ها‬ ‫نشـان می دهـد کـه رنـگ استفاده شـده در تخریـب اخیـر‬ ‫از نـوع رنـگ مـو بـوده و باتوج هبـه ترکیبـات شـیمیایی‬ ‫ان‪ ،‬کار پا ک سـازی کتیبـه اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«متاسفانه در فصول گرم سال به خصوص در تابستان که‬ ‫مـردم محلـی و کـودکان بـرای شـنا به این منطقـه می ایند‪،‬‬ ‫شـاهد برخـی تخریب هـا روی کتیبـه هسـتیم و ازانجا کـه‬ ‫ایـن کتیبـه ازنظـر دسترسـی‪ ،‬بسـیار سـهل الوصول اسـت‪،‬‬ ‫برخـی از ایـن تخریب هـا و یادگاری نویسـی ها قابل ترمیـم‬ ‫نیسـت»‪ .‬گوهربیـن بابیان اینکـه ترکیـب مـواد شـیمیایی‬ ‫در رنـگ مورداسـتفاده در تخریـب اخیـر سـبب نفـوذ بیشـتر‬ ‫تخریـب بـه عمـق کتیبـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬عالوه بـر ان‬ ‫خلـل و فر ج هـای موجـود در سـنگ ها نیـز مزیـد بـر علـت‬ ‫شـده و عمـق نفـوذ را زیـاد کرده به طوری که برداشـت کامل‬ ‫الودگی ها برای مرمت گران مشکل شده است»‪ .‬سرپرست‬ ‫کارگـروه حفاظـت ارایه هـای معمـاری گـروه حفاظـت ایکـوم‬ ‫ایـران ایـن نکتـه را نیـز بیـان کـرد کـه چشـمه علی شـهرری‬ ‫عالو هبـر پا ک سـازی رنگ پاشـی اخیـر نیـاز بـه مرمت هـای‬ ‫تکمیلـی دارد و نیـاز اسـت طـرح جامـع مرمـت و حفاظـت‬ ‫ان بـا فوریـت تهیـه‪ ،‬تصویـب و اجرایـی شـود‪ .‬گوهربیـن‪،‬‬ ‫ترک خوردگـی در بخش هایـی از کتیبـه به دلیـل گذشـت‬ ‫زمـان و فرسـایش سـنگ ها‪ ،‬یادگاری نویسـی ها‪ ،‬تغییـر‬ ‫رنـگ بخش هایـی از کتیبـه به دلیـل اب بـاران را از جملـه‬ ‫تخریب ها و اسـیب هایی برشـمرد که چشمه علی ری با ان‬ ‫روبه روسـت و بایـد بـرای رفـع ان برنامه ریزی کرد‪ .‬وی البته‬ ‫این نکته را هم بیان کرد که نقش برجسـته های فتحعلی‬ ‫شـاه قاجـار در ایـن کتیبـه روی نقـش برجسـته های دوران‬ ‫ساسـانی و اشـکانی حکا کـی شـده اسـت و ایـن خـود‬ ‫یـک نـوع تخریـب بـه سـازه اصلـی بـوده اسـت‪ .‬گوهربیـن‬ ‫باتا کیدبراینکـه حفاظـت از کتیبه هـا و سنگ نبشـته هایی‬ ‫چـون چشـمه علی نیـاز بـه فرهنگ سـازی دارد‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬درعین حـال نبایـد از تقویـت مباحـث حفاظتـی‬ ‫ایـن محوطـه همچـون نصـب دوربیـن غافـل شـد»‪ .‬ایـن‬ ‫کارشـناس ارشـد مرمـت اثـار تاریخـی و فرهنگـی در بیـان‬ ‫اهمیـت کتیبـه چشـمه علی اظهـار داشـت‪« :‬جواهـرات و‬ ‫اشـیای ارزشـمندی کـه در ایـن کتیبـه در دسـت فتحعلـی‬ ‫شـاه قاجـار دیـده می شـود‪ ،‬همگـی در موزه جواهـرات ملی‬ ‫ایـران موجـود اسـت و ایـن خـود بـر اهمیـت ایـن کتیبـه‬ ‫می افزایـد»‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪۴۴‬میلیاردتومانیدر مناطقنفت خیزجنوب‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫سرپرسـت مدیریـت تولیـد شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫قشـکن‬ ‫جنـوب گفـت‪« :‬بـا بهینه سـازی مصـرف مـواد تعلی ‬ ‫در ایـن شـرکت‪ ،‬حـدود ‪۴۴۰‬میلیاردریـال در هزینه هـای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬این شرکت صرفه جویی شد»‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی نفت خیـز؛ مهنـدس غالمرضـا نورانـی افـزود‪:‬‬ ‫قشـکن و صرفه جویـی‬ ‫«بهینه سـازی مصـرف مـواد تعلی ‬ ‫در هزینـه ان‪ ،‬بـا دسـتور مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق‬ ‫نفت خیـز جنـوب در دسـتورکار مدیریـت تولیـد این شـرکت‬ ‫قـرار گرفـت و از فروردین مـاه سـال ‪ ۱۳۹۸‬یـک روال مسـتمر‬ ‫بـرای کنتـرل و نظـارت بـر مصرف این مواد برقرار شـد»‪ .‬وی‬ ‫بیان داشـت‪« :‬دراین راستا به دنبال اقدامات صورت گرفته‬ ‫توسـط شـرکت های بهره بـرداری نفـت و گاز تابعـه‪ ،‬درطـول‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬درمجموع نسـبت به سـال ‪( ۱۳۹۶‬سـال مبنا)‪،‬‬ ‫قشـکن صرفه جویـی‬ ‫حـدود ‪ ۶۳۰۰‬بشـکه در مـواد تعلی ‬ ‫به عمـل امـد»‪ .‬مهنـدس نورانـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬کنتـرل‬ ‫قشـکن عالو هبـر کاهـش‬ ‫و نظـارت بـر مصـرف مـواد تعلی ‬ ‫مسـتقیم هزینه هـای خریـد این مواد‪ ،‬به طور غیرمسـتقیم‬ ‫بـر کاهـش سـایر هزینه هـای مرتبـط نیـز اثرگـذار اسـت کـه‬ ‫از جملـه می تـوان بـه کاهـش هزینه هـای انبـارداری و‬ ‫ارزیابـی ازمایشـگاهی مـواد دریافتی‪ ،‬هزینه هـای فرایندی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و هزینه های انجام ثبت و سـفارش کاال اشـاره‬ ‫قشـکن ها عمده تریـن‬ ‫داشـت»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ تعلی ‬ ‫مـواد شـیمیایی مـورد مصـرف در فـراورش نفـت ب هشـمار‬ ‫می رونـد کـه در واحدهـای بهر هبـرداری و نمک زدایی برای‬ ‫جداسـازی اب و نمـک‪ ،‬از نفـت خـام اسـتفاده می شـوند‪.‬‬ ‫راهکارهـای پیشـگیری از سـرقت تجهیـزات مخابراتـی در‬ ‫نشست صمیمانه با فرمانده بسیج ادارات استان گلستان‬ ‫بررسـی شـد‪ .‬غالمعلی شهمرادی در نشست صمیمانه ای‬ ‫که با سرهنگ تناور؛ فرمانده بسیج ادارات استان گلستان‬ ‫داشتضمنتقدیراز اقداماتبسیجدرخصوصهمکاری‬ ‫بـا مخابـرات درجهـت پیشـگیری از سـرقت تجهیـزات‬ ‫مخابراتـی گفـت‪« :‬افزایـش تعامالت بین مخابرات و بسـیج‬ ‫موجـب کاهش سـرقت ها و همچنیـن خسـارت های وارده‬ ‫به مخابرات خواهد شد»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫پایداری نظام و حفظ اقتدار کشـور را درگرو اتحاد و همدلی‬ ‫تمـام مـردم دانسـت و افـزود‪« :‬دسـتگاه های خدمت رسـان‬ ‫می بایسـت دراین زمینـه بسـیار تلاش کـرده تـا بهتریـن‬ ‫خدمـات و سـرویس ها را بـه مـردم ارائـه داده و مخابـرات‬ ‫را نیـز دراین زمینـه مسـتثنا ندانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد‬ ‫همـت مدیـران و کارکنـان مخابـرات اسـتان درجهت جلب‬ ‫رضایـت مـردم باشـد»‪ .‬همچنیـن سـرهنگ تنـاور گفـت‪:‬‬ ‫«ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب ارتباطـی توسـعه اسـتان‬ ‫را در بـر خواهـد داشـت و اجـرای برنامه هـای مشـترک‬ ‫بیـن بسـیج و مخابـرات دراین زمینـه موثـر اسـت کـه از ان‬ ‫اسـتقبال خواهیم کـرد»‪ .‬وی درپایـان از خدمات مخابراتی‬ ‫در اسـتان تقدیـر و گفـت‪« :‬کسـب رضایـت مـردم از خدمات‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی بایـد در دسـتورکار تمامی سـازمان ها‬ ‫باشد و دراین راستا تالش و برنامه ریزی الزم صورت گیرد»‪.‬‬ ‫معرفیسرپرستجدیداداره گاز گنبد‬ ‫مهنـدس علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫گلسـتان‪ ،‬در حکمـی علـی عقباطلـب؛ رئیـس سـابق اداره‬ ‫گاز منطقـه یـک گـرگان را به عنـوان سرپرسـت جدیـد‬ ‫اداره گاز شهرسـتان گنبـد منصـوب کـرد‪ .‬در نشسـتی کـه‬ ‫به همین منظـور در محـل فرمانـداری شهرسـتان گنبـد‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬مهنـدس طالبـی ضمـن تشـکر از مسـاعدت و‬ ‫همـکاری عبدالقدیـر کریمـی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان‪ ،‬گزارشـی از عملکـرد شـرکت ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫درادامـه نیـز کریمـی؛ معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان گنبد ضمن تشـکر از مدیرعامل گاز گلسـتان و‬ ‫رئیس اداره گاز منطقه از فعالیت های انجام شـده شـرکت‬ ‫گاز درراسـتای توسـعه گازرسـانی در سـطح شهرسـتان‬ ‫تقدیـر کـرده و اظهـار امیـدواری کـرد تـا درادامـه بـا وفـاق و‬ ‫همدلـی نسـبت بـه خدمات رسـانی هرچه بهتـر بـه مـردم‬ ‫شـریف و همچنیـن تعامـل سـازنده بـا مسـئولین منطقـه‬ ‫بیش ازپیـش تلاش کننـد‪.‬‬ ‫اغاز حذفتدریجیدفترچه های‬ ‫بیمهسالمت‬ ‫معـاون بیمـه و خدمـات سلامت بیمـه سلامت گلسـتان‬ ‫از حـذف تدریجـی دفترچه هـای درمانـی بیمـه سلامت از‬ ‫ابتدایاردیبهشتدر استانخبرداد‪.‬علیصحرایی گفت‪:‬‬ ‫«الکترونیکی شدن بیمه سالمت از اهداف این نهاد بوده و‬ ‫دراین راستا اقداماتی انجام شد که ازجمله ان تبادل اسناد‬ ‫بستری بین بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه سالمت‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون بیمـه و خدمـات سلامت بیمـه سلامت‬ ‫گلستان گفت‪« :‬در ادامه تبادل الکترونیک‪ ،‬نسخه نویسی‬ ‫و نسخه پیچی الکترونیک در استان شروع شد و هم ا کنون‬ ‫دسترسـی نسـخه الکترونیـک بـرای تمـام پزشـکان طـرف‬ ‫قـرارداد بخـش دولتـی فراهـم شـده اسـت»‪ .‬صحرایـی بیان‬ ‫کرد‪« :‬هم زمان کاهش کاربرد دفترچه ها را هم اجرایی کرده‬ ‫و دراین راسـتا مقرر شـد که از ابتدای اردیبهشـت ماه حذف‬ ‫تدریجی دفترچه ها در صندوق بیمه سالمت همگانی اغاز‬ ‫شـود و چـاپ ایـن دفترچه متوقف خواهد شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت روشنگر رایانه تهران شرکت با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 152779‬و شناسه ملی ‪10101955686‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/12/06‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬ماده ‪ 19‬اساسـنامه بشـرح ذیل اصالح گردیـد و ماده‬ ‫مربوطه در اساسـنامه اصالح شـد‪ :‬هر یک از اعضاء هئیت مدیره می تواند تمام یا‬ ‫قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء و غیرشرکاء‬ ‫برای هر مدت که صالح بداند‪ ،‬تفویض نماید و همچنین هئیت مدیره می تواند‬ ‫تمامـی یـا قسـمتی از اختیـارات خـود را بـه مدیرعامل تفویـض نماید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1128637‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پدیده های معدنی فالت اسیا شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 307439‬و شناسه ملی ‪10103430926‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/05/15‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای مسـعود باریکانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 4899660804‬بـه نمایندگـی از شـرکت اذر کائولـن بـه شـماره ثبـت ‪19545‬‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10200251231‬بـا دریافـت ‪ 100000000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از‬ ‫صنـدوق شـرکت از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬اقـای کاظـم لطیفی به شـماره ملی‬ ‫‪ 2292126273‬بـه نمایندگـی از شـرکت ارازگـون ای بـه شـماره ثبـت ‪26737‬‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10200348394‬بـا دریافـت ‪ 100000000‬ریـال سهم الشـرکه خـود‬ ‫از صنـدوق شـرکت از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬اقـای کاظـم لطیفـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2292126273‬بـه نمایندگـی از شـرکت خـا ک معدنـی و نسـوز دوزج بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 237‬شناسـه ملـی ‪ 10780016899‬بـا دریافـت ‪ 100000000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬اقـای محمـد‬ ‫کدخـدازاده بـه شـماره ملـی ‪ 0080863108‬بـه نمایندگـی از شـرکت معدنـی‬ ‫اسـتقالل فلات اسـیا بـه شـماره ثبـت ‪ 1107‬شناسـه ملـی ‪ 14001929913‬بـا‬ ‫دریافـت ‪ 100000000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از صندوق شـرکت از شـرکت خارج‬ ‫گردیـد‪ .‬اقـای محمـد عبـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0451103645‬بـه نمایندگـی از‬ ‫شرکت نوریاران نگین اسیا به شماره ثبت ‪ 8649‬شناسه ملی ‪10460120070‬‬ ‫بـا دریافـت ‪ 100000000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت از شـرکت‬ ‫خـارج گردیـد‪ .‬اقـای مسـعود باریکانـی بـه شـماره ملـی ‪ 4899660804‬بـه‬ ‫نمایندگی از شـرکت معدنی نگین اران اسـیا به شـماره ثبت ‪ 74‬شناسـه ملی‬ ‫‪ 14000228190‬با دریافت ‪ 100000000‬ریال سهم الشـرکه خود از صندوق شـرکت‬ ‫از شـرکت خـارج گردیـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه از ‪ 10600000000‬ریال بـه ‪10000000000‬‬ ‫ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬نـام شـرکاء‬ ‫میزان سهم الشـرکه هریک بشـرح ذیل می باشـد‪ :‬اقای مسـعود باریکانی کد‬ ‫ملـی ‪ 4899660804‬مبلـغ ‪ 5450000000‬ریـال‪ ،‬اقـای کاظـم لطیفـی کـد ملـی‬ ‫‪ 2292126273‬مبلـغ ‪ 4250000000‬ریـال‪ ،‬اقـای روح الـه شـرفیان اردکانی کـد‬ ‫ملـی ‪ 0385150229‬مبلـغ ‪ 300000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1128634‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت معدنی استقالل فالت اسیا شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪444273‬‬ ‫و شناسه ملی ‪14001929913‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای محمـد‬ ‫کدخـدازاده بـه شـماره ملـی ‪ 0080863108‬بـا دریافـت‬ ‫‪ 4000000000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت از‬ ‫شـرکت خـارج شـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه از ‪ 10000000000‬ریـال بـه‬ ‫‪ 6000000000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه‬ ‫یگـردد‪ .‬تعـداد اعضـاء هیـات مدیـره‬ ‫بـه نحـو مذکـور اصلاح م ‬ ‫بـه ‪2‬نفـر کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح‬ ‫گردید‪ .‬لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه‪ -1 :‬اقای علیرضا‬ ‫جعفـری دارای ‪ 3500000000‬ریـال سهم الشـرکه ‪ -2‬اقـای‬ ‫ابوالفضـل دانشـور دارای ‪ 2500000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1128635‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه غیرتجاری حسابرسی اصول‬ ‫اندیشه به شماره ثبت ‪ 13712‬و شناسه ملی ‪10100518981‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطـور فوق العاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/24‬و مجـوز شـماره ‪ 99/269456‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/29‬جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬حسـن حدادی بشـماره ملـی ‪0053475887‬‬ ‫به سـمت رئیس هیات مدیره و شـهریار اذری سـامانی بشـماره‬ ‫ملی ‪ 4621382969‬به سـمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره‬ ‫و طاهـره شـمس بشـماره ملـی ‪ 0046976078‬بـه سـمت نایـب‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫کلیـه اسـناد و اوراق تعهـداور موسسـه از قبیـل قراردادها‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫سـفته‪ ،‬بـرات و سـایر اوراق تجـاری بـا امضـای حداقـل ‪ 2‬نفـر از‬ ‫اعضـای هیـات مدیـره و مهـر موسسـه معتبـر اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫اوراق و اسـناد اداری‪ ،‬بـا امضـای مدیرعامـل و مهـر موسسـه‬ ‫معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1128636‬‬ ‫ا گهی تغییر محل شرکت درمان پویان امید شرکت با‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 1886‬و شناسه ملی‬ ‫‪10103395050‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/01‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬مرکز اصلی شـرکت‬ ‫بـه اسـتان تهـران‪ -‬شهرسـتان بهارسـتان‪ ،‬بخـش بوسـتان‪،‬‬ ‫شـهر نسیم شـهر‪ ،‬محلـه نسیم شـهر‪ ،‬خیابـان شـیرودی‪،‬‬ ‫کوچـه نـور‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬سـاختمان پزشـکان‪ ،‬طبقـه چهـارم‪،‬‬ ‫واحـد ‪ 7‬بـه کدپسـتی ‪ 3767193587‬تغییـر یافـت و مـاده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫حجت الـه قلی تبـار؛ سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و‬ ‫موسسـات غیرتجـاری شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم (‪)1128638‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه رهیافتگان حیات نور به شماره ثبت ‪ 490‬و‬ ‫شناسه ملی ‪14003882387‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/12/26‬و مجـوز شـماره ‪ 917/991/10314‬مورخـه ‪1399/11/25‬‬ ‫سازمان بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪- :‬اقای اسمعیل‬ ‫اسـمعیلیان بـه شـماره ملـی ‪ 0045786577‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره‬ ‫و خانـم شـیدا خلیلـی بـه شـماره ملـی ‪( 0082298688‬خـارج از شـرکاء) عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و خانـم سـمانه میرمصطفایی نـژاد بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 4072802700‬بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و اقـای محمـود‬ ‫اسـمعیلیان بـه شـماره ملـی ‪ 0075086905‬به سـمت عضـو علی البدل هیئت‬ ‫مدیـره بـرای مـدت سـه سـال و مدیرعامـل بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪- .‬خانـم طاهـره ا کبـری بـه شـماره ملـی ‪ 0043753639‬بـه عنـوان‬ ‫بـازرس اصلـی و مریم سـادات حسـینی بـه شـماره ‪ 0072763752‬بـه سـمت‬ ‫بـازرس علی البـدل بـه مدت ‪ 1‬سـال انتخـاب گردیدند‪- .‬تمامی اسـناد و اوراق‬ ‫ً‬ ‫بهـادار و تعهـداور بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا بـا مهـر‬ ‫موسسـه معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫حجت الـه قلی تبـار؛ سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات‬ ‫غیرتجـاری شهرسـتان های اسـتان تهـران سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫کشـور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری پا کدشت (‪)1128639‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ / 1400‬شماره ‪348‬‬ ‫چهره‬ ‫سروش راسخ‬ ‫‪15‬‬ ‫انتونی هاپکینز‬ ‫نمی تـوان فهمیـد کـه «تحسـین» بـرای بازیگـری ماننـد انتونـی هاپکینـز کـه در فهرسـت افتخاراتـش‪ ،‬جوایـزی از‬ ‫نظیر اسکار‪ ،‬بافتا‪ ،‬امی‪ ،‬بریتیش ا کادمی‪ ،‬سیسیل بی‪ .‬دمیل و ‪ ...‬دیده می شود‪ ،‬هنوز جذابیت دارد‬ ‫جشنواره هایی ِ‬ ‫یـا نـه؛ امـا می تـوان به راحتـی فهمیـد کـه او چـرا ایـن جوایز را گرفتـه و می گیرد؛ ان هم وقتی هرسـال با هجـوم چهره هایی‬ ‫ً‬ ‫در عرصه بازیگری روبه رو می شـویم که بعضی از ان ها واقعا چپشـان از اسـتعداد ُپر اسـت! ان ها که فیلم «پدر»؛ اولین و‬ ‫تنها سـاخته «فلوریان زلر» تابه امروز را دیده اند‪ ،‬به خوبی می دانند که اسـکار بهترین بازیگر مرد سـال در نود وسـومین‬ ‫دوره ایـن جشـنواره پرسـروصدای سـینمایی‪ ،‬حـق او بـود‪ .‬بـازی در نقـش پیرمـردی کـه مـا را بـا خـود بـه هزارتـوی‬ ‫دردنـا ک بیمـاری فراموشـی می بـرد و طعـم تلـخ سـالخوردگی در انـزوا را یادمـان می انـدازد‪ .‬محال اسـت پدری که توسـط‬ ‫او بـازی شـده را ببینیـد و بـرای لحظاتـی هـم کـه شـده‪ ،‬تحت تاثیـر انـدوه بی پایـان انسـانی که در بن بسـت خاطراتـش‪،‬‬ ‫بـه گل نشسـته‪ ،‬بغـض نکنیـد؛ و البتـه ایـن شـکوه روبه خاموشـی را انتونی هاپکینز اسـت که چنین تماشـایی پیش روی‬ ‫ً‬ ‫مـا تصویـر می کنـد‪« .‬پـدر» بـدون او و بـا حضـور بازیگـری دیگـر حتمـا شکل وشـمایلی دیگـر ب هخـود می گرفـت و چه بسـا‬ ‫ان گونـه نیـز اثـری زیبـا می شـد؛ امـا بایـد خوشـحال باشـیم کـه ما با نسـخه ای روبه رو هسـتیم که هاپکینـز ‪ 83‬سـاله را در‬ ‫قاب هایـش گنجانـده‪ .‬در تحسـین توانمندی هـای این بازیگر اسـتثنائی همین اشـاره بس که هرچقدر نـگاه نافذش در‬ ‫نقـش «هانیبـال لکتـر» در «سـکوت بره هـا» تنمـان را لرزانـد؛ بـا نقـش «انتونـی» در «پـدر»‪ ،‬دلمـان را لرزانـد‪.‬‬ ‫تولد‪:‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪ 1937‬در مارگام (بریتانیا)‬ ‫تحصیالت‪:‬‬ ‫فار غ التحصیلا کادمیسلطنتیهنرهایدراماتیک‬ ‫حرفه‪:‬‬ ‫بازیگر‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده‬ ‫اغازبه کار‪:‬‬ ‫وقتـی ‪1 5‬سـال داشـت‪ ،‬بـا تشـویق ریچـارد برتـون‪ ،‬بـه کالـج سـلطنتی موسـیقی و درامـای ولـز وارد شـد‪ .‬بعـد از‬ ‫فار غ التحصیلـی‪ ،‬بـرای خدمـت د وسـال بـه ارتـش بریتانیـا ملحـق شـد‪ .‬بعـد‪ ،‬محـل زندگـی اش را بـا هـدف تحصیـل‬ ‫دسـال تمریـن و کار فـراوان‪ ،‬‬ ‫در ا کادمـی سـلطنتی هنرهـای نمایشـی تـرک کـرد و در لنـدن سـکنی گزیـد‪ .‬بعـد از چن ‬ ‫توانسـت نظـر الرنـس الیویـه را ب هخـود جلـب کنـد و تحت حمایـت او قرار بگیـرد‪ .‬در سـال ‪ ،۱۹۶۵‬الیویـه از او دعوت‬ ‫کـرد بـه گـروه تئاتـر سـلطنتی ملـی بپیونـدد و به هنرپیشـ ه علی البـدل وی تبدیل شـود‪ .‬حیـن اماد هسـازی نمایش‬ ‫«رقـص مـرگ»‪ ،‬الیویـه بـه بیمـاری اویزامـاس مبتلا شـد‪ ،‬هاپکینـز جـوان توانسـت به صحن ه بـزرگ پـا بگـذارد‪ .‬او کار‬ ‫خود را در سال ‪ ۱۹۶۷‬با ایفای نقشی کوتاه در فیلم تلویزیونی «ککی در گوش او» (‪ )BBC‬اغاز کرد‪ .‬کمی بعد برای‬ ‫نقـش «شـاه ریچـارد اول» در فیلـم پربازیگـر «شـیر در زمسـتان» انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫خانواده‪:‬‬ ‫مـادرش انـی موریـل (خانـه دار و یکـی از خویشـاوندان ویلیـام باتلـر ییتـس؛ شـاعر ایرلنـدی) و پـدرش ریچـارد ارتـور هاپکینـز (نانـوا)‬ ‫بودند‪ .‬سه بار ازدواج کرد ه است‪ :‬با پترونال بارکر (بازیگر) از ‪ ۱۹۶۶‬تا ‪ ،۱۹۷۲‬با جنیفر لینتون از ‪ ۱۹۷۳‬تا ‪۲۰۰۲‬؛ و از سال ‪ ۲۰۰۳‬با استال‬ ‫اری یاوا که تا کنون ادامه دارد‪ .‬تنها یک دختر از ازدواجش با پترونال بارکر دارد به نام «ابیگیل» (متولد ‪ 20‬اوت ‪ )1968‬که موزیسین‬ ‫سـبک جز و بازیگر اسـت‪.‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫یسـت؛ شـش بار نامـزد اسـکار شـده و دوبـار در سـال های ‪ 1992‬بـرای «سـکوت بر ههـا» و ‪2021‬‬ ‫او بازیگـر پرافتخار ‬ ‫جبـار نامـزد جایـزه امـی شـده‬ ‫بـرای «پـدر» ایـن جایـزه را گرفتـه اسـت‪ .‬هشـت بار نامـزد جایـزه گلدن گلـوب؛ و پن ‬ ‫اسـت‪ .‬در جشـنواره های گونا گونی نامزد یا برنده جایزه شـده و در سـال ‪ 1992‬شایسـته دریافت عنوان شـوالیه از‬ ‫«سـر» شـده اسـت‪.‬‬ ‫امپراتـوری انگلسـتان شـد‪ .‬همچنیـن ملقـب بـه عنوان ِ‬ ‫گزیده اثار‪:‬‬ ‫مهـای سـینمایی «فیل نمـا‪ ،‬هـواردز اِ نـد‪ ،‬درا کـوالی بـرام اسـتوکر‪ ،‬بقایـای روز‪ ،‬نیکسـون‪ ،‬نقـاب زورو‪ ،‬امیسـتاد‪ ،‬هانیبـال‪،‬‬ ‫بازیگـر فیل ‬ ‫ثـور و دو پـاپ»؛ بازیگـر سـریال های «جنـگ و صلـح‪ ،‬طـاق نصـرت‪ ،‬گوژپشـت نتردام‪ ،‬دنیای غرب و شـاه لیر»؛ بازیگر تئاترهای «سـه‬ ‫خواهـر‪ ،‬مکبـث‪ ،‬ا کوئـوس‪ ،‬پـراودا‪ ،‬جنـاب پروانـه»؛ و کارگـردان سـه فیلـم «دیالن توماس‪ :‬سـفر بازگشـت‪ ،‬اسلیپ اسـتریم‪ ،‬اوت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نهـا موفـق نشـد؛ مثلا به رغـم اموختـن موسـیقی و یادگیـری نوازندگـی پیانـو‪،‬‬ ‫چیزهایـی بـود کـه در ا ‬ ‫نتوانست دراین زمینه کسب شهرت کند؛ از ان سو‪ ،‬کسی باور نمی کرد بتواند خودش را از دام اعتیاد‬ ‫بـه الـکل نجـات دهـد‪ .‬او دچـار سـندرم اسـپرگر اسـت؛ نوعـی اختلال رشـد عصبـی کـه بـا مشـکالت‬ ‫ً‬ ‫یشـود و معمـوال به همـراه عالیـق و‬ ‫نفـردی و ارتبـاط غیرکالمـی‪ ،‬مشـخص م ‬ ‫قابل توجـه در ارتبـاط بی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـت؛ درواقـع‪ ،‬شـکل مالیمـی از طیـف اوتیسـم شـمرده م ‬ ‫رفتارهـای وسواسـی و تکرار ‬ ‫دیالوگ‪:‬‬ ‫از مدرسـه کراهت داشـتم‪ .‬وضعیت پیچیده ای بود؛ شـخصیتی ضد اجتماعی داشتم‬ ‫و نمی خواسـتم بـا سـایر بچ ههـای دیگـر ارتبـاط برقـرار کنـم‪ .‬انـگار مغـزی بـرای یادگیـری‬ ‫ً‬ ‫در سـرم نبـود‪ .‬اصلا نمی دانسـتم انجـا چـه می کنـم؛ به همین دلیـل دنبـال راه فـراری‬ ‫می گشـتم کـه بازیگـری را کشـف کـردم‪.‬‬ ‫ثو بررسـی قـرار‬ ‫بـه درام عالقه منـدم؛ به ویـژه درام هایـی کـه زندگـی روزمـره را مورد بح ‬ ‫می دهند و از کیفیت باالیی برخوردارند‪ .‬این زندگی روزمره شامل تمام واقعیت های‬ ‫یهـا‪ ،‬موفقیت هـا و کابوس هـای ادمـی را‬ ‫یشـود و ارزوهـا‪ ،‬نا کام ‬ ‫تلـخ و شـیرین ان م ‬ ‫به نمایش می گذارند‪ .‬البته از نوشته های شعاری که با خطابه های پرطمطراق خود‬ ‫سـعی در ارائـه را هحـل قاطـع و بیانی ههـای جورواجور دارند‪ ،‬خوشـم نمی اید‪.‬‬ ‫یسـت کـه واقعیـات زندگـی را گوشـزد می کنـد‪ .‬وقتـی فیلمـی بـه پایـان‬ ‫سـینما وهم ‬ ‫یشـود و ایـن راه هـا و مکان هـا متفـاوت‬ ‫می رسـد‪ ،‬هرکسـی راهـی خانـه خـودش م ‬ ‫هسـتند‪ .‬در اینجـا زندگـی روی پـرده سـینما تمـام و واقعیـت زندگـی روزمـره ادم هـا‬ ‫یشـود؛ ولی تمام بینندگان مشـغول فکر کردن به قصه ای هستند که‬ ‫دوباره شـروع م ‬ ‫چند دقیقه قبـل داخـل سـالن تاریـک سـینما دیده انـد‪.‬‬ ‫شـما هیچ وقت نمی توانید به ذهن ادمی اطمینان کنید‪ .‬این‪ ،‬یک تله مرگبار اسـت؛‬ ‫ازاین رو‪ ،‬هیچ وقت بیش از حد به مسـائل مختلف فکر نمی کنم‪.‬‬ ‫ا گـر پـول را انتخـاب کنیـد‪ ،‬بـه نتیجـه نمی رسـید‪ .‬ا گر دنبـال موفقیت باشـید‪ ،‬به نتیجه‬ ‫نمی رسـید‪ .‬بایـد چیـزی را انتخـاب کنیـد کـه می خواهیـد باشـید؛ امـا باید ان را درسـت‬ ‫زندگـی کنیـد‪ .‬چنـان عمـل کنیـد کـه هرلحظـه بـا ان باشـید و ان وقـت اسـت کـه جـای‬ ‫درسـت قـرار گرفته ایـد‪.‬‬ ‫یکـه ایـن واقعیـت را بپذیریـد کـه هیچ چیـز بـرای ترسـیدن وجـود نـدارد‪ ،‬فقـط‬ ‫هنگام ‬ ‫جلـو خواهیـد رفـت‪ .‬معتقدم که وقتی کارهـا را بدون ترس انجام می دهیم ‪ ،‬می توانیم‬ ‫هر کاری را انجام دهیم؛ البته ب هشـرطی که به عواقبش فکر کنیم اما نگرانی از عواقب‪،‬‬ ‫مانع ما نشـود‪.‬‬ ‫سـعی نکنیـد رقابـت کنیـد؛ زیـرا زندگی که رقابت نیسـت‪ .‬زندگی‪ ،‬همـکاری و مهربانی‬ ‫با دیگران اسـت‪.‬‬ ‫یسـاده یک «نه» می گویم و ا گر طرف مقابلم‬ ‫وقتی نخواهم کاری را انجام دهم‪ ،‬خیل ‬ ‫اصـرار کـرد؛ از او می پرسـم کـه کـدام بخـش از ایـن کلمـه دوحرفـی را متوجـه نشـده‬ ‫است!‬ ‫وقتـی چیـزی را تمریـن می کنیـد و یـاد می گیریـد‪ ،‬تبدیل بـه ادم بهتری می شـوید‪ .‬برای‬ ‫بهت رشـدن بایـد تلاش کـرد و هـر روز چیزهـای تازه ای یـاد گرفت‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫خون شد‬ ‫من دیوانه نیستم‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی مسـعود کیمیایـی؛ به مثابـه خانـه ای قدیمـی کـه‬ ‫چراغ هایـش خامـوش بـوده و هیچ کـس در اتاق هایـش سـا کن نیسـت‪.‬‬ ‫در این میـان‪ ،‬یکـی از سـا کنین ایـن خانـه می ایـد و همـه چراغ هـا را روشـن‬ ‫می کند‪ .‬سعید اقاخانی‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬هومن برق نورد‬ ‫و لیلا زار ع؛ از بازیگـران ان هسـتند؛ و لیلا زار ع بـرای ایـن اثـر نامـزد دریافـت‬ ‫سـیمرغ بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن شـد‪.‬‬ ‫روانی مرتکب قتل‪ ،‬در بیمارستانی روانی بستری هستند‪ .‬یک‬ ‫چهار بیمار ِ‬ ‫محقـق روان شناسـی بـرای بررسـی این مـوارد وارد انجـا می شـود‪ .‬مرتضـی‬ ‫گلچین‪ ،‬نیلوفر بابایی‪ ،‬کیمیا محمدی‪ ،‬رضا موسوی‪ ،‬ملینا علیمحمدی‪،‬‬ ‫ن تئاتـر‬ ‫یفـر؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫فائـزه صاحبـی‪ ،‬میلاد صوفـی و اویـان برات ‬ ‫به نویسـندگی و کارگردانی مرتضی گلچین هسـتند که تا ‪ 30‬اردیبهشـت ماه‬ ‫سـاعت ‪75( 18‬دقیقه) در «تماشـاخانه اسـتاد جمشـید مشـایخی» میزبان‬ ‫عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫شوخی می کنید مسیو تانر‬ ‫سبز در سبز‬ ‫کتابـی اثـر ژان پـل دوبـوا بـا ترجمـه اصغـر نـوری توسـط انتشـارات «افـق» در‬ ‫‪192‬صفحـه و قیمـت ‪36‬هزار تومـان منتشـر شـد‪ .‬دوبـوا؛ سـال ‪ 1950‬در تولوز‬ ‫(فرانسـه) متولـد شـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬روایـت انهـدام و اسـتحاله اسـت‪ .‬ادم هـا‬ ‫می اینـد و می رونـد تـا خانـه ای از پاافتـاده نونـوار شـود؛ امـا سـروکله زدن بـا‬ ‫ایـن وان‪ ،‬صاحب خانـه را زودتـر از خانـه می سـازد! نویسـنده‪ ،‬برنـده جایـزه‬ ‫ادبـی گنکـور (‪ )2019‬اسـت‪.‬‬ ‫از تازه تریـن اثـار منتشـر ه کـه در قالـب اثـری بـی کالم در ژانر موسـیقی تلفیقی‬ ‫ننـژاد منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫به سرپرسـتی و اهنگسـازی محسـن رمضا ‬ ‫ترکیب سـازهای ایرانی و الکترونیک‪،‬‬ ‫در این اثـر‪ ،‬گـروه اجرایـی تلاش کرده با ِ‬ ‫فضـای متفاوتـی را بـا الهـام از موسـیقی ردیـف دسـتگاهی ایـران اجـرا کنـد‬ ‫کـه طـی سـال های گذشـته نیـز توسـط گروه هـا و هنرمنـدان مختلـف تجربه‬ ‫شـده اند و نوایـی اشـنا دارنـد‪.‬‬ ‫بی خوف‪،‬بی خیال‬ ‫قفل صفحه با حرکت دست‬ ‫محمدرضاشفیعیکدکنی‬ ‫ی مـژگان بختیاری کـه تـا ‪ 7‬خرداد مـاه ‪ 1400‬در‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی از اثـار نقاشـ ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان ایرانشـهر‪ ،‬کـوی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪19‬‬ ‫گالـری «اثـر» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا‬ ‫ِ‬ ‫برفروشان‪ ،‬پال ک‪ ۱۶‬برپاست‪ .‬او مدرک انیمیشن را از دانشگاه تربیت مدرس؛‬ ‫و مـدرک کارشناسـی نقاشـی خـود را از دانشـکده هنرهـای زیبـای دانشـگاه‬ ‫تهـران دریافـت کـرده اسـت‪ .‬اخریـن نمایشـگاه انفـرادی وی در سـال ‪ 96‬بـود‪.‬‬ ‫دوسـت داریـد خـاص باشـید و ب هشـکلی حرفـه ای صفحـه گوشـی تان را‬ ‫بـاز کنیـد؟ بـا ایـن برنامـه به راحتـی می توانیـد بی اینکـه دکمـه ای از گوشـی‬ ‫خـود را لمـس کنیـد‪ ،‬صفحـه تلفن همـراه خـود را روشـن یا قفـل کنید‪ .‬فقط‬ ‫یسـت دسـت خـود را از روی صفحـه حرکـت دهیـد تـا همـه صفحـه‬ ‫کاف ‬ ‫گوشـی تان بـاز و بسـته شـود‪ .‬البتـه ویژگی هـای دیگـری هـم در ان تعبیـه‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫بخوان به نام گل سرخ‪ ،‬در صحاری شب‪،‬‬ ‫که باغ ها همه بیدار و بارور گردند‬ ‫بخوان‪ ،‬دوباره بخوان‪،‬‬ ‫تا کبوتران سپید‬ ‫به اشیانه ی خونین دوباره برگردند‪.‬‬ ‫بخوان به نام گل سرخ‪،‬‬ ‫در رواق سکوت‪،‬‬ ‫که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛‬ ‫پیام روشن باران‪،‬‬ ‫ز بام نیلی شب‪،‬‬ ‫که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد‪.‬‬ ‫ز خشک سال چه ترسی!‬ ‫ که سد بسی بستند‪:‬‬‫نه در برابر اب‪،‬‬ ‫که در برابر نور‬ ‫و در برابر اواز و در برابر شور ‪...‬‬ ‫در این زمانه عسرت‪،‬‬ ‫به شاعران زمان برگ رخصتی دادند‬ ‫که از معاشقه ی سرو و قمری و الله‬ ‫سرودهابسرایند‬ ‫ژرف تر از خواب‬ ‫زال ل تر از اب‪.‬‬ ‫تو خامشی‪،‬‬ ‫که بخواند؟‬ ‫تو می روی‪،‬‬ ‫که بماند؟‬ ‫که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟‬ ‫انجلبولیگان کوربو‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 347

هفته نامه سرافرازان 347

شماره : 347
تاریخ : 1400/02/06
هفته نامه سرافرازان 346

هفته نامه سرافرازان 346

شماره : 346
تاریخ : 1400/01/30
هفته نامه سرافرازان 345

هفته نامه سرافرازان 345

شماره : 345
تاریخ : 1400/01/23
هفته نامه سرافرازان 344

هفته نامه سرافرازان 344

شماره : 344
تاریخ : 1399/12/25
هفته نامه سرافرازان 343

هفته نامه سرافرازان 343

شماره : 343
تاریخ : 1399/12/18
هفته نامه سرافرازان 342

هفته نامه سرافرازان 342

شماره : 342
تاریخ : 1399/12/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!