روزنامه سایه شماره 2200 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2200

روزنامه سایه شماره 2200

روزنامه سایه شماره 2200

‫مدیرکلاژانس‪:‬‬ ‫اعضای برجام از فرصت سه ماهه ایران استفاده کنند‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توانیـر گفـت‪« :‬بـرای توسـعه شـبکه در سـال ‪ ۹۹‬به عنـوان‬ ‫سـخت ترین سـال صنعـت بـرق‪ ۱۲ ،‬هزار میلیارد تومـان سـرمایه گذاری صـورت‬ ‫گرفته»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمدحسن متولی زاده افزود‪« :‬تامین منابع مالی به دلیل‬ ‫وابستگی گردش منابع به هدفمندی یارانه ها‪ ،‬صنعت برق را دچار چالش جدی‬ ‫کـرده و یکـی از سـخت ترین سـال های صنعـت بـرق ب هشـمار می رفـت»‪.‬‬ ‫رافائـل گروسـی؛ مدیـرکل اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی‪ ،‬از‬ ‫کشـورهای عضـو توافـق هسـته ای (برجـام) درخواسـت کـرد کـه‬ ‫از پنجـره دیپلماتیـک و فرصـت سـه ماهه ای کـه ایـران در نظـر‬ ‫گرفتـه‪ ،‬بـرای حفـظ ایـن توافـق اسـتفاده کننـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ او‬ ‫ایـن مطلـب را در نشسـت مجـازی کمیسـیون های دفـاع و روابـط‬ ‫خارجـی پارلمـان اروپـا مطـرح کـرد‪ .‬او ابـراز امیـدواری کـرد کـه‬ ‫طرف هـای عضـو برجـام در ایـن دوره زمانـی سـه ماهه بتواننـد بـه‬ ‫برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) بازگردند یا دسـت کم حرکتی برای بازگشـت را اغاز کنند‪.‬‬ ‫او بازگشـت امریـکا بـه توافـق هسـته ای ‪ ۲۰۱۵‬بـا ایـران را امکان پذیـر دانسـت؛ امـا تا کیـد کـرد که‬ ‫هر دوطـرف بایـد امـاده مذا کـره باشـند‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 3 1399‬شعبان ‪ 17 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2200‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سخنگوی دولت عنوان کرد؛‬ ‫اینترنتماهواره ای؛ضرورتعصراقتصاددیجیتال‬ ‫‪2‬‬ ‫سالی که گذشت‬ ‫و سالی که می اید‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هر روزتان نوروز‬ ‫نوروزتان پیروز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ Reuters‬گزارش داد؛‬ ‫هشدار خواهر رهبر کر ه شمالی‬ ‫به دولت جو بایدن‬ ‫کیـم یـو جونگـه؛ خواهـر رهبـر کـر ه شـمالی بـا انتقـاد از رزمایـش مشـترک امریـکا و‬ ‫کره جنوبـی‪ ،‬بـه مقام هـای واشـینگتن هشـدار داد کـه اقدام هـای تحریک امیـر علیـه‬ ‫پیونگ یانـگ را متوقـف کننـد‪ .‬این درواقع‪ ،‬نخسـتین اظهارنظر مسـتقیم مقام های‬ ‫کـره شـمالی دربـاره دولـت جـو بایـدن به شـمار مـی رود‪ .‬کیـم طـی ایـن هشـدار‬ ‫شـدید اللحن اعلام کـرد‪« :‬ا گـر مقام هـای امریـکا می خواهنـد طـی چهار سـال اینده‬ ‫شـب ها خـواب راحتـی داشـته باشـند»‪ ،‬از تحریـک بیشـتر‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معصومـه ابتـکار؛ معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده در میزگـرد‬ ‫عالی رتبه نشست مقام زن در سازمان ملل؛ گفت که دستور حسن روحانی راه‬ ‫و زمینه حضور زنان در سطوح مختلف پست های تصمیم گیری را هموار کرد‪.‬‬ ‫باحضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از چندین پروژه عمرانی‬ ‫در شهر جدید صدرا‬ ‫‪7‬‬ ‫انسان تحقق یافته‪ ،‬ناشی از فلسفه نوروز‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران مطرح کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫در این دو ماه‬ ‫اقدامی از دولت جدید امریکا ندیده ایم‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛‬ ‫اثرگذاری جوانان‬ ‫مو تربیت‬ ‫در کیفیت بخشی تعلی ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه صنعت بیمه؛‬ ‫نیازمند قوانین جدید‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ‪99/1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع عمـوم می رسـاند شـهرداری سـلطان اباد درنظـردارد بـه اسـتناد موافقت نامـه شـماره ‪ 436627‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/08/18‬بـه شـرح ذیـل‪ ،‬نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه و انتخـاب پیمانکار واجد شـرایط اقدام نماید‪ .‬لذا از شـرکت هایی‬ ‫کـه دارای صالحیـت می باشـند‪ ،‬دعـوت می شـود جهـت دریافـت اوراق و اسـناد مناقصـه ذیـل بـه شـهرداری سـلطان اباد مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ پایه طبق فهرست بهاء‬ ‫‪( 99‬ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل شهرداری سلطان اباد‬ ‫‪26/973/156/210‬‬ ‫‪1/348/657/810‬‬ ‫‪ 5‬راه‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری سلطان اباد‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر‪ -‬وجه نقد واریزی به حساب سپرده به شماره نزد بانک‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/23‬لغایت ‪1400/01/11‬‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬خوزستان‪ -‬شهر سلطان اباد‪ ،‬شهرداری سلطان اباد تا پایان وقت اداری ‪1400/01/25‬‬ ‫‪ -5‬محل و تاریخ گشایش پا کت های مناقصه‪ :‬خوزستان‪ -‬شهر سلطان اباد‪ ،‬شهرداری سلطان اباد‬ ‫‪ -6‬مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 500.000‬ریال واریز به حساب ‪ 31000007252001‬بانک ملی‬ ‫‪ -7‬به پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقد امضاء‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش‪ ،‬و فاقد سـپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت معتبر و پیشـنهاداتی که بعد از انقضاء‬ ‫ً‬ ‫مـدت مقـرر واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬مناقصه گرانـی کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت می نماینـد‪ ،‬حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 72‬سـاعت بایسـتی عـدم شـرکت خـود را بـا ذکـر دلیـل به شـهرداری‬ ‫ً‬ ‫سـلطان اباد (واحـد قراردادهـا) کتبـا اعلام نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫یونس پنائی شمس؛ شهرداری سلطان اباد‬ ‫رایگان‬ ‫دختر نازنینم ترنم جان‬ ‫امدنت در زمستان نوید بهار را می دهد‬ ‫زیبای من تولدت مبارک‬ ‫مامان و بابا‬ ‫ایدیناغداشلو‪:‬‬ ‫در پی حذف من هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب رتبه دوم اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی‬ ‫در ارزیابی عملکرد مدیران استانی درون سازمانی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی بیان داشت‪« :‬اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی در ارزیابـی عملکرد مدیران درون سـازمانی موفق‬ ‫به کسب رتبه دوم درمجموع شاخص های موردنظر بین ادارات راهداری و حمل ونقل‬ ‫یفـر اظهـار داشـت‪« :‬همچنیـن طـی دوسـال پیاپـی‬ ‫جـاده ای کشـور شـد‪ .‬علـی زند ‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی در بخـش تکریـم ارباب رجـوع و رعایـت‬ ‫یفـر درادامه‬ ‫حقـوق مصرف کننـدگان دسـتگاه های اجرایی رتبه برتر را کسـب کرد»‪ .‬زند ‬ ‫بااشـاره به اجرای سیسـتم روشـنایی بزرگراه ارا ک‪-‬پلیس راه توره‪ ،‬گفت‪« :‬محور ارا ک به‬ ‫بروجرد یکی از محورهای مه گیر اسـت که تا منطقه پل دواب روشـنایی کامل اسـت‪ ،‬از‬ ‫انجـا تـا پلیـس راه تـوره گپی وجود داشـت و باتوجه به ترافیک باالی این مسـیر‪ ،‬مجوزی‬ ‫به میـزان شـش میلیاردتومان جهـت ایجـاد روشـنایی اخـذ و پیمانـکار انتخـاب شـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل حاده ای اسـتان مرکزی تصریح کرد‪« :‬قرارداد یک سـاله‬ ‫اسـت اما در تالش هسـتیم تا هفته دولت به اتمام برسـد و با این اقدام در سـطح اسـتان‬ ‫مرکـزی ‪ ۳۴۰‬کیلومتـر روشـنایی ایجـاد می شـود کـه اسـتان را جـزو نخسـتین اسـتان های‬ ‫یفـر اضافـه کـرد‪« :‬تقرییـا ‪ ۲۰‬نقطـه و مقطـع‬ ‫یسـت»‪ .‬زند ‬ ‫کشـور ازنظـر طـول روشنای ‬ ‫پرتصـادف نیـز روشـن شـده کـه تاثیـر باالیـی در کاهـش تصادفـات در ایـن نقـاط داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‪ ،‬درراسـتای‬ ‫پیشـبرد اهـداف طـرح سراسـری ارتقـای ایمنـی راه هـا و مرتفع سـاختن مشـکالت و‬ ‫مطالبـات مردمـی‪ ،‬تکمیل سیسـتم روشـنایی محـور ارا ک‪-‬توره‪-‬پلیس راه تـوره تا پایان‬ ‫ُ‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬به طول نه کیلومتر اجرا خواهد شـد»‪ .‬زندی فر اظهار داشـت‪« :‬اسـتان مرکزی‬ ‫ازلحـاظ سیسـتم روشـنایی راه هـا درمقایسـه با سـایر اسـتان ها از جایـگاه بسـیارخوبی‬ ‫برخـوردار بـوده و جـزو اسـتان های سـطح یـک ب هشـمار مـی رود»‪ .‬وی درادامـه اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیاردریـال و به طول نه کیلومتـر در ‪ 5.6‬کیلومتر از‬ ‫مسـیر توسـط پیمانکار تعیین شـده ظرف مدت یک سـال اینده به بهره برداری خواهد‬ ‫رسـید»‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان مرکزی هدف از ارتقای سـطح‬ ‫ایمنـی راه هـا را کاهـش تصادفـات جـاده ای برشـمرد و افـزود‪« :‬همسـو بـا ایمن سـازی‬ ‫یسـت کـه بـه‬ ‫فیزیکـی راه هـا‪ ،‬ارتقـای سـطح فرهنـگ ترافیـک از اقدامـات حائز اهمیت ‬ ‫طرق مختلف با هدف توسـعه زیرسـاختی و با اسـتفاده از ظرفیت های موجود ازطریق‬ ‫رسـانه های تصویـری‪ ،‬شـنیداری و سـرگرمی بـرای کـودکان به انجـام می رسـد تـا کاربـران‬ ‫راه هـا بـا حدا کثـر ایمنـی ممکـن از جاده هـای اسـتان عبـور کنند»‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Associated Press‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫دور تازه مذا کرات یونان و ترکیه‬ ‫دیپلمات هـای بلندپایـه یونـان و‬ ‫ترکیـه پس ازسـال ها تیرگـی روابـط‬ ‫دوجانبه‪ ،‬بـرای کاهش تنش های‬ ‫دیرینـه میـان دو عضـو ناتـو‪ ،‬دربـاره‬ ‫اختلاف بـر سـر مرزهـای دریایـی و‬ ‫حقـوق بهر هبـرداری از معـادن زیـر‬ ‫بسـتر دریـا‪ ،‬در اتـن دیـدار و مذا کـره کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫هـدف از ایـن مذا کـرات مقدماتـی‪ ،‬دسـتیابی بـه مذا کـرات‬ ‫لتـر پـس از پنج سـال اسـت‪ .‬تنش میـان یونان‬ ‫رسـمی مفص ‬ ‫و ترکیه منجر به تقویت خطرناک نیروهای نظامی در بخش‬ ‫شرقی مدیترانه در سال گذشته (‪ )۲۰۲۰‬و تیره تر شدن روابط‬ ‫انکارا با اتحادیه اروپا شد که تنها یونان در ان عضویت دارد‪.‬‬ ‫مقام هـای کشـورهای اروپایـی در روزهـای اخیـر گفته اند که‬ ‫نشانه هایی از بهبود روابط با ترکیه پدیدار شده است‪ .‬تنش‬ ‫میان یونان و ترکیه از اعضای ناتو در سـال گذشـته در شـرق‬ ‫دریای مدیترانه در پی رویارویی سخت چندهفته ای این دو‬ ‫کشـور‪ ،‬تـا سـطح بی سـابقه ای افزایـش یافـت‪ .‬یونـان در پـی‬ ‫ً‬ ‫بحـران مالـی ‪ ۱۰‬سـاله کـه تقریبا یک چهـارم از تولیـد ملی این‬ ‫کشـور را نابـود کـرد‪ ،‬بـه رشـد زیـاد در سـال ‪ ۲۰۲۰‬امیـد بسـته‬ ‫بـود کـه با همه گیری گسـترده ویروس کرونـا‪ ،‬این امید بر باد‬ ‫رفـت‪ .‬ایـن کشـور جنـوب اروپا در پـی افت حـدود ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫اقتصادی در سال ‪ ،۲۰۲۰‬برای سال ‪ ۲۰۲۱‬رشد ‪ ۴.۸‬درصدی‬ ‫پیش بینـی کـرده اسـت‪ .‬دولـت یونـان به رغـم مشـکالت‬ ‫اقتصـادی بـه سـرمایه گذاری بـر روی نیروهـای مسـلح‪،‬‬ ‫به کارگیـری کارکنـان و ناوچه هـا‪ ،‬بالگردهـا و پهپادهـای تـازه‬ ‫و به روزرسـانی و ارتقـای نـاوگان جت هـای جنگـی اف‪۱۶-‬‬ ‫خـود ابـراز تمایـل کـرده اسـت‪ .‬یونـان و ترکیـه‪ ،‬مذا کـرات را از‬ ‫‪ ۲۵‬ژانویه درباره نشـانه گذاری مناطق ا کتشـافی دریانوردی‬ ‫از سـر گرفته انـد‪.‬‬ ‫محمود احمدی نژاد و انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫افزایش تنش نظامی در یمن‬ ‫فرسـتاده سـازمان ملـل بـه یمـن‪،‬‬ ‫نسـبت بـه افزایـش حملات‬ ‫پهپادی به عربستان و نیز حمالت‬ ‫هوایـی ائتلاف سـعودی بـه صنعا‪،‬‬ ‫ابـراز نگرانـی کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫مارتیـن گریفیـث در گـزارش خـود‬ ‫شبـس‪ ،‬یکـی از ضروریـات‬ ‫بـه شـورای امنیـت گفـت کـه ات ‬ ‫اصلـی به منظـور کاهـش تاثیر نـزاع علیه غیرنظامیان اسـت‪.‬‬ ‫گریفیـث تصریـح کـرد‪« :‬درگیری هـا در یمن بـا ادامه عملیات‬ ‫انصـاراهلل در مـارب و افزایـش حملات هوایـی بـه صنعـا و نیـز‬ ‫حمالت موشکی و پهپادی به عربستان بسیار شدت یافته‬ ‫شبـس‪ ،‬بازگشـایی‬ ‫اسـت»‪ .‬مقـام سـازمان ملـل افـزود‪« :‬ات ‬ ‫فرودگاه صنعا‪ ،‬انتقال سوخت و کاالهای دیگر از طریق بندر‬ ‫الحدیـده‪ ،‬اصلی تریـن ضروریـات انسـانی بـرای کاهـش تاثیـر‬ ‫جنگ بر زندگی غیرنظامیان اسـت»‪ .‬او همچنین خواسـتار‬ ‫تحقیقاتی مستقل در خصوص اتش سوزی ر خ داده در مرکز‬ ‫بازداشـتگاه مهاجـران در صنعـا در تاریـخ ‪ 7‬مـارس شـد کـه‬ ‫ده هـا کشـته و ‪ ۱۷۰‬زخمـی برجـای گذاشـت‪.‬‬ ‫‪TACC‬‬ ‫قانونی بودن همه پرسی در کریمه‬ ‫دیمیتـری پسـکوف؛ سـخنگوی‬ ‫کاخ کرملیـن طـی سـخنانی‪ ،‬واقعه‬ ‫تصـرف شـبه جزیره کریمـه اوکرایـن‬ ‫ً‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۴‬را کاملا مشـروع‬ ‫و ایـن کار را منطبـق بـا حقـوق‬ ‫بین المللـی و مصوبـات پارلمـان‬ ‫اوکراین دانست‪ .‬به گزارش مهر؛ او در سخنان خود با اشاره به‬ ‫همه پرسـی برگزاری شـده در کریمه گفت‪« :‬ان همه پرسـی از‬ ‫اسـاس مشـروع بـود‪( .‬هـم) از نقطه نظـر حقـوق بین الملـل‬ ‫و هـم طبـق حقـوق داخلـی اوکرایـن»‪ .‬او دربـاره مشـروعیت‬ ‫همه پرسـی برگزار شـده سـال ‪ ۲۰۱۴‬در خصـوص پیوسـتن‬ ‫شبه جزیره کریمه به روسیه‪ ،‬گفت که شبه جزیره اوکراین در‬ ‫قانون اساسـی و حقوق داحلی اوکراین نیز از شـرایط خاصی‬ ‫برخوردار بود و از سوی دیگر تمام نمایندگان پارلمان کریمه‬ ‫به اتفاق انجام این همه پرسی را تصویب کردند‪ .‬سخنگوی‬ ‫کاخ سـفید همچنیـن در خصـوص چگونگـی مشـروعیت‬ ‫همه پرسی مذکور‪ ،‬گفت طبق قانون اساسی اوکراین‪ ،‬تمام‬ ‫مناطـق ایـن کشـور حـق برگـزاری همه پرسـی بـدون نیـاز بـه‬ ‫جلـب موافقـت نهادهـای کشـوری و دولتـی را دارنـد‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫هشدار خواهر رهبر کره به بایدن‬ ‫کیـم یـو جونگـه؛ خواهـر رهبـر کـر ه‬ ‫شمالی با انتقاد از رزمایش مشترک‬ ‫امریـکا و کره جنوبـی‪ ،‬بـه مقام های‬ ‫واشـینگتن هشـدار داد اقدام هـای‬ ‫تحریک امیـر علیـه پیونگ یانـگ‬ ‫را متوقـف کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛‬ ‫ایـن اولین اظهارنظر مسـتقیم مقام هـای کره شـمالی درباره‬ ‫دولـت جـو بایـدن ب هشـمار مـی رود‪ .‬کیـم طـی ایـن هشـدار‬ ‫شـدید اللحن اعلام کـرد‪« :‬ا گـر مقام هـای امریـکا می خواهند‬ ‫طی چهار سـال اینده شـب ها خواب راحتی داشـته باشند»‪،‬‬ ‫از تحریک بیشتر پیونگ یانگ خودداری کنند‪ .‬سخنان وی‬ ‫دراستانه سفر انتونی بلینکن و لوید استین؛ وزرای خارجه و‬ ‫دفـاع امریـکا‪ ،‬بـه ژاپن و کره جنوبی با محوریت رایزنـی درباره‬ ‫کـره شـمالی و مسـائل منطقـه ای‪ ،‬بیـان شـده اسـت‪ .‬خواهـر‬ ‫بانفـوذ رهبـر کـره شـمالی کـه مسـئولیت روابـط بـا همسـایه‬ ‫جنوبـی را بر عهـده دارد‪ ،‬افـزود کـه پیونگ یانـگ چنانچـه‬ ‫مجبـور شـود‪ ،‬توافـق دوجانبـه سـال ‪ ۲۰۱۸‬بـرای کاهـش‬ ‫تنش هـای نظامـی با سـئول را لغـو می کنـد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کر ه شـمالی رفتار همسـایه جنوبی خود را زیر نظر دارد‪ ،‬گفت‬ ‫که ا گر ان ها دست به اقدام های تحریک امیز بیشتری بزنند‪،‬‬ ‫ما هم در مسـیر مشـابهی قدم خواهیم گذاشـت‪ .‬کیم ادامه‬ ‫داد‪« :‬من می خواهم از این فرصت استفاده کرده و به دولت‬ ‫جدید امریکا که خیلی مشتاق بوی باروت در کشور ماست‪،‬‬ ‫نصیحتـی بکنـم؛ ا گر ان هـا می خواهند طی چهار سـال اینده‬ ‫شـب ها راحت بخوابند‪ ،‬به نفعشـان است دسـت به اقدامی‬ ‫نزننـد کـه از همیـن ابتـدا مانـع ایـن امر شـود»‪.‬‬ ‫هانی عباس‬ ‫هر روزتان نوروز‪ ،‬نوروزتان پیروز‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫سـال ‪ 99‬بـا تمامـی مصائـب ان دارد شـرش را از سـر ملـت نجیـب ایـران کـم‬ ‫می کنـد‪ .‬سـالی کـه در ان تـا بـود‪ ،‬درد و رنـج بـود‪ .‬سـالی کـه کرونـای منحوس‪،‬‬ ‫جهـان را در این سـال مملـو از غـم و گرفتـاری کـرد؛ خانواده هـای بسـیاری را‬ ‫داغـدار کـرد؛ میلیون ها نفـر را مبتلا کـرد و در یـک کالم‪ ،‬تار و پـود زندگـی مـردم‬ ‫را از هـم گسـیخته کـرد و نظـام خانـواده را مختـل‪ .‬ا گـر ایـن ویـروس را بلای‬ ‫اسـمانی بپنداریـم و نقـش بشـر را در افرینـش ان ناچیـز بدانیـم‪ ،‬در کنـار ان‪،‬‬ ‫کـم کاری بسـیاری را از سـوی مسـئولین شـاهد بودیـم‪ .‬به ویـژه در گرانـی اقلام‬ ‫غذایـی کـه در برخـی از ان هـا‪ ،‬شـاهد رشـد صد درصـدی قیمت هـا بودیـم‪.‬‬ ‫بسـیاری از شـرکت ها و کارخانه هـای تولیـدی متاثـر از تحریم هـا‪ ،‬به ناچـار و‬ ‫علی رغـم میـل باطنـی مجبـور بـه تعطیلـی شـدند‪ .‬پـاره ای از اقلام اساسـی‬ ‫خورا کـی از سـفره خانـوار حـذف شـد تـا در اصطلاح‪ ،‬خانـواده ادامـه حیـات‬ ‫لو خـرج متعـادل و متـوازن شـود؛ امـا مـا مطبوعاتی ها‬ ‫داده و تـا انـدازه ای دخ ‬ ‫هرسـال کـه می گـذرد‪ ،‬در اغـاز سـال بعـدی و در پـای سـفره هفت سـین و در‬ ‫لحظه ملکوتی تحویل سال و هنگام شمارش معکوس تحویل سال نو‪ ،‬ارزو‬ ‫شرو توام با سلامتی و موفقیت برای همه مردم کشـور‬ ‫می کنیـم کـه سـال پیـ ِ ‬ ‫باشـد و ایـن طلـب ارزو بیـش از ‪ 15‬سـال اسـت کـه تکـرار می شـود و همچنـان‬ ‫بـا امیـد‪ ،‬ادامـه حیـات می دهیـم؛ گو اینکـه هـرروز بـرای جامعـه مطبوعـات یـا‬ ‫رسـانه های مکتـوب‪ ،‬روزگار سـخت تر از روز پیـش به تصویـر کشـیده می شـود؛‬ ‫از جملـه اینکـه در سـال ‪ ،99‬کاغـذ یعنی وسـیله اصلی و اساسـی یـک روزنامه‪،‬‬ ‫از شـمول کاالی قابل اسـتفاده از ارز دولتـی خـارج و به مثابـه میخـی بـود کـه‬ ‫بـر تابـوت مطبوعـات زده شـد؛ تا جایی کـه هم ا کنـون کـه این جانـب قلـم را‬ ‫به واسـطه فشـاری که بر من و ما وارد شـده با قهر بیشـتری بر روی کاغذ فشـار‬ ‫مـی اورم‪ .‬قیمـت هرکیلـو کاغـذ روزنامـه و در اصطلاح عوامـل کاغـذ‪ ،‬کم مقـدار‬ ‫گاهـی بـه ‪18‬هزار تومـان رسـیده اسـت و ایـن یعنـی اخریـن ضربـه کاری بـرای‬ ‫تعطیلـی مطبوعـات نوشـتاری‪ .‬ا گرچـه قبـل از حـذف کاغـذ دولتـی‪ ،‬زینـک‬ ‫به یک بـاره از هـر قطعـه ‪22‬هزار تومـان بـه ‪60‬هزار تومـان افزایـش یافتـه بـود‪.‬‬ ‫سـایر تجهیـزات و افزایـش حقـوق بـرای مطبوعـات جدیـد حـذف‪ ،‬پرداخـت‬ ‫‪10‬درصـدی و پرداخـت ‪30‬درصـدی حـق بیمـه کارکنـان و درنتیجه جمع این‬ ‫افزایش هـا‪ ،‬فشـارهای مضاعـف بـر مدیـران مطبوعـات کـه دیـر یـا زود ا کثریت‬ ‫مدیـران مطبوعاتـی عاشـق بـه کار بایـد از عشـق خـود دسـت بکشـند‪ .‬با تمام‬ ‫ایـن مشـکالت‪ ،‬مـن نویسـنده وقتـی می دانـم در ‪ 31‬منطقـه یـا اسـتان کشـور‬ ‫و ده هـا شهرسـتان بـزرگ و درجـه یـک کشـور‪ ،‬نمایندگانـی دارم کـه زندگـی‬ ‫بخورونمیـر خـود را بـه ایـن روزنامـه گـره زده انـد و در کنـار ان چاپخانه هـا‪،‬‬ ‫سـامانه های توزیـع‪ ،‬دکه هـای روزنامه فروشـی و موزعیـن و ده هـا نمونـه‬ ‫دیگـر ان از بامـدادان تـا پاسـی از شـب گذشـته‪ ،‬بـه کار مشـغول هسـتند‪ ،‬البـد‬ ‫می شـوم تـا همچنـان ادامـه کار دهـم‪ .‬ا گـر کـه تـوازن در دخل وخـرج نباشـد‪،‬‬ ‫به هـرروی بـا همـه وجـود‪ ،‬و به نـام فردی کـه چندین دهـه اسـت‪ ،‬در خانـواده‬ ‫مطبوعـات حضـور فعالـی داشـته ام‪ .‬از همـه همـکاری صدیـق‪ ،‬سرپرسـتان‬ ‫روزنامـه سراسـری سـایه‪ ،‬در اسـتان ها‪ ،‬نماینـدگان در شهرسـتان ها‪ ،‬از چـاپ‬ ‫ص اقـای فدایـی؛ مدیـر ایـن چاپخانـه کـه بـا عزت نفـس و بـا‬ ‫ریحـان و شـخ ‬ ‫ً‬ ‫حفـظ حرمـت‪ ،‬هیـچ گاه قادر نیسـت از بدهکاری کاغذ و چاپ‪ ،‬مسـتقیما مرا‬ ‫مخاطـب قـرار دهـد‪ ،‬نهایـت امتنـان و تشـکر را دارم کـه همچنـان مـرا تحمـل‬ ‫می کنـد‪ .‬از همـکاران محتـرم اداری و تحریریـه کـه حتـی در روزهـای تعطیـل‬ ‫جمعه‪ ،‬یا حتی عاشورا باید در دفتر روزنامه به کار مشغول باشند تا روزنامه‪،‬‬ ‫سـاعت هفـت صبـح در اختیـار خواننـدگان قـرار گیـرد و از سیسـتم توزیـع‬ ‫اقـای جـراری و باالخـره از نویسـندگان محترمـی کـه مـا را در راه ایـن خدمـت‬ ‫ناچیـز یـاری می دهنـد‪ ،‬صمیمانـه سپاسـگزاری می کنـم‪ .‬از معاونـت محتـرم‬ ‫مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و همـه کارکنـان زحمتکـش ان‬ ‫مجموعـه کـه در راه رفـع مشـکالت‪ ،‬بـرای جامعه مطبوعات از هیچ کوششـی‬ ‫فروگـذار نمی کننـد نیـز بـا تمـام خلـوص تشـکر و سـپاس دارم؛ و از سـایرین کـه‬ ‫نامـی از انـان بـرده نشـده نیـز تشـکر و قدردانـی می کنـم و بـرای همـگان سـال‬ ‫جدیـد را تبریـک و فرخنده بـاش می گویـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توسعه صنعت بیمه؛ نیازمند قوانین جدید‬ ‫از مدت هاپیـش رسـانه های مختلـف خبـر از عـزم راسـخش‬ ‫بـرای شـرکت در انتخابـات داده بودنـد؛ خبـری کـه البتـه عـده ای‬ ‫معتقـد بودنـد هرگـز به واقعیت بـدل نخواهد شـد؛ چرا که محمود‬ ‫ینـژاد (رئیس جمهـوری قبلـی) در سـال ‪ ۹۶‬هـم عـزم امـدن‬ ‫احمد ‬ ‫بـه میـدان داشـت؛ امـا بـا عدم احـراز صالحیـت ازسـوی شـورای‬ ‫نگهبـان مواجـه شـد‪ .‬بااین حـال؛ امـا برخـی معتقـد بودنـد کـه‬ ‫ینـژاد بـرای‬ ‫ایـن عدم احـراز صالحیـت چیـزی از اراده احمد ‬ ‫حضـورش در انتخابـات کـم نکـرده و او همچنـان رویـای رسـیدن‬ ‫بـه پاسـتور را در سـر می پرورانـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان؛ مدت هاقبـل محمدحسـن قدیـری ابیانـه در مصاحبه ای‬ ‫ینـژاد و شـعارهایی کـه‬ ‫گفتـه بـود کـه «سـفرهای مکـرر احمد ‬ ‫ینـژاد برگـرد‪ ،‬زمینه سـازی‬ ‫ راه می انـدازد؛ نظیـر اینکـه احمد ‬ ‫طرفدارانـش و اظهـارات مشـاور رسـانه ای او؛ علی ا کبـر جوانفکـر‬ ‫ینـژاد در انتخابـات ریاسـت جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مبنی براینکـه احمد ‬ ‫شـرکت خواهـد کـرد‪ ،‬همـه نشـان از تصمیـم قاطـع او بـرای حضـور‬ ‫یفـر (از چهره هـای بسـیار نزدیک‬ ‫دارد»‪ .‬عالوه برایـن؛ عبـاس امیر ‬ ‫ینـژاد) نیـز دربـاره حضـور او گفتـه بـود کـه «شـک نـدارم‬ ‫بـه احمد ‬ ‫او بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ‪ ۱۴۰۰‬می ایـد»؛ هرچنـد‬ ‫یفـر (رئیـس شـورای فرهنگـی و امام جماعت مسـجد‬ ‫عبـاس امیر ‬ ‫ینـژاد دوره‬ ‫نهـاد ریاسـت جمهوری در دولـت نهـم) افـزود‪« :‬احمد ‬ ‫ً‬ ‫قبـل ردصالحیـت شـد و ایـن دوره هـم قطعـا ردصالحیـت خواهـد‬ ‫کتـک اعضـای شـورای نگهبان‬ ‫شـد‪ .‬ان طورکـه مـن بـا روحیـات ت ‬ ‫ً‬ ‫اشـنایی دارم‪ ،‬او قطعـا ردصالحیـت خواهـد شـد‪ .‬خـودش هـم‬ ‫می داند؛ اما شرکت می کند و اشکالی هم ندارد»‪ .‬صادق زیبا کالم‬ ‫(فعـال سیاسـی اصالح طلـب) هـم معتقـد اسـت کـه «شـورای‬ ‫ینـژاد را ردصالحیـت می کند؛ ضمن اینکه شـرایط‬ ‫نگهبـان احمد ‬ ‫ینـژاد نیسـت»‪ .‬عالوه براین؛‬ ‫اجتماعـی در اینـده نیـز به نفع احمد ‬ ‫چندی پیـش غالمعلـی حـداد عـادل (رئیـس شـورای ائتلاف‬ ‫نیرو هـای انقلاب) بااشـاره به برخـی اخبـار درمـورد گزینه هـای‬ ‫ینـژاد اظهـار کـرد‪« :‬امـدن احمدی نـژاد را‬ ‫موردحمایـت احمد ‬ ‫ً‬ ‫اصلا به عنـوان شـوک انتخابـات درنظـر نگیریـد؛ یعنـی تکلیـف‬ ‫روشـن اسـت‪ .‬زیـاد تحت تاثیـر موضع گیـری و فضـای مجـازی و‬ ‫حرف زدن هـا نباشـید‪ .‬چنیـن اتفاقـی نخواهـد افتـاد‪ .‬دفعـه قبـل‬ ‫هـم نیفتـاد‪ .‬حـاال کـه چهارسـال گذشـته و بدتـر هـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫این دفعه دالیلش بیشـتر اسـت؛ بنابراین‪ ،‬به این فکر نکنید»؛ اما‬ ‫خـب ایـن تمـام ماجـرا نیسـت؛ چرا که همیشـه یک مسـیر میان بر‬ ‫ینـژاد شـورای نگهبـان را دور خواهـد‬ ‫هـم وجـود دارد‪ .‬ایـا احمد ‬ ‫زد؟ چندی پیـش بـود کـه روزنامـه «اعتمـاد» نوشـت‪« :‬چنانچـه‬ ‫ینـژاد مجـوز حضـور در انتخابـات ریاسـت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫احمد ‬ ‫دریافت نکند‪ ،‬این احتمال وجود دارد که با حمایت از یک نامزد‬ ‫اجـاره ای‪ ،‬شـورای نگهبـان را دور بزنـد و در تشـکیل دولـت اینـده‬ ‫سـهیم شـود»‪ .‬هم زمان با گفتن این صحبت ها‪ ،‬نام چندنفر هم‬ ‫به عنـوان نامـزد احتمالی انتخابـات اینده اعالم شـد؛ افرادی نظیر‬ ‫رسـتم قاسـمی‪ ،‬غالمحسـین الهام و عزت اهلل ضرغامی؛ موضوعی‬ ‫کـه حسـین کنعانی مقدم (فعـال اصولگرا) نیـز در گفت وگویـی ان را‬ ‫ً‬ ‫تائیـد کـرده و دراین بـاره گفتـه اسـت‪« :‬احتمـاال احمدی نـژاد در‬ ‫انتخابـات تائیدصالحیـت نشـده و ارای خـود را بـه سـبد یکـی از‬ ‫نامزدهای مدنظرش منتقل خواهد کرد»‪ .‬او همچنین بااشاره به‬ ‫نام هایی همچون رستم قاسمی‪ ،‬ضرغامی و الهام گفت‪« :‬این ها‬ ‫ گیری‬ ‫همواره گعده های خود را با احمدی نژاد دارند و هنوز موضع ِ‬ ‫خاصی درباره احمدی نژاد نداشـته اند و خیلی محتمل اسـت که‬ ‫به نیابت از او وارد شـوند»‪ .‬شـاید بد نباشـد که به سـوابق هر یک از‬ ‫این اسـامی مطر ح شـده نگاهی بیندازیم‪ .‬رستم قاسمی؛ نهمین‬ ‫یسـت که سـال های ‪ ۹۰‬تـا ‪ ۹۲‬با دولت‬ ‫وزیـر نفـت جمهوری اسالم ‬ ‫ینـژاد همـکاری کـرد‪ .‬او در مصاحبـه ای‬ ‫دوم محمـود احمد ‬ ‫درپاسخ به این پرسـش که با توج هبـ ه طـرح نامتان به عنـوان یکی از‬ ‫نامزد های انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬ایا به شرکت در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فکـر می کنیـد یـا خیـر؟ گفـت‪« :‬هرکسـی ممکـن اسـت بـه‬ ‫خیلی چیزهـا فکـر کند؛ فکرکـردن که مشـکلی نـدارد!» پیش ازاین‬ ‫نیز خبر های غیررسـمی حا کی از ان بودکه فعالیت انتخاباتی اش را‬ ‫اغاز کرده و گفته می شود اتاق فکر انتخاباتی او با همراهی جمعی‬ ‫از اعضـای هیئت دولـت احمدی نژاد درحال پیشـبرد اهداف خود‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬عـزت اهلل ضرغامـی؛ رئیـس اسـبق صداوسـیما هـم قبلا در‬ ‫گفت وگویـی‪ ،‬از دیـدار اخیـرش بـا محمـود احمدی نـژاد خبـر داد و‬ ‫گفت‪« :‬سه هفته قبل منزل احمدی نژاد بودم؛ به ما شام هم داد‬ ‫که این دیدار در حدود چهارسـاعت به طول انجامید‪ .‬دونفر دیگر‬ ‫هـم بودنـد کـه از ذکـر نـام ان هـا معـذورم‪ .‬بحث های مـا‪ ،‬در فضای‬ ‫سیاسـی کشـور بـود‪ .‬دغدغه هایـی کـه مـا دراین دیـدار مطـرح‬ ‫کردیم‪ ،‬بیشـتر دلسـوزی هایی بود که نسـبت به یکدیگر داشـتیم‪.‬‬ ‫نکتـه دیگـر‪ ،‬اینکـه دوسـت داشـتم دیدگاه هـای احمدی نـژاد‬ ‫را پـس از دسـتگیری مشـایی و بقایـی بشـنوم و به همین دلیـل‬ ‫دراین زمینـه صحبـت کردیـم»‪ .‬غالمحسـین الهام هم سـخنگوی‬ ‫دولـت محمـود احمدی نـژاد‪ ،‬وزیـر دادگسـتری و رئیـس سـتاد‬ ‫مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـود‪ .‬الهـام‪ ،‬مـدرک کارشناسـی حقـوق‬ ‫قضائی از دانشـگاه تهران‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و دکترای حقوق جزا‬ ‫و جرم شناسـی از دانشـگاه تربیـت مـدرس دارد‪ .‬او در مرداد مـاه‬ ‫ینـژاد به عنـوان مشـاور حقوقـی‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬توسـط محمـود احمد ‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهـوری منصـوب شـد‪ .‬او در ‪ ۱۰‬ابان مـاه سـال ‪ ۹۱‬مجـددا‬ ‫به عنـوان سـخنگوی دولـت معرفـی و در ‪ ۲۱‬اذرماه منصوب شـد؛ و‬ ‫ً‬ ‫ظاهـرا احمدی نـژاد عالقـه زیـادی بـه او دارد‪ .‬حـال اما باید دید که‬ ‫محمـود احمدی نـژاد درنهایت پشـت لوای کدام یـک از این نام ها‬ ‫وارد انتخابـات ریاسـت جمهوری خواهـد شـد‪ .‬ایـا احمدی نـژاد‬ ‫مسـتقیم وارد انتخابـات می شـود یـا بـا گزینـه اجـاره ای‪ ،‬شـورای‬ ‫نگهبـان را دور می زنـد؟‬ ‫سخنگوی دولت عنوان کرد؛‬ ‫اینترنتماهواره ای؛‬ ‫ضرورت عصر اقتصاد دیجیتال‬ ‫رئیس بنیاد شهید تاکید کرد؛‬ ‫جانبازان؛‬ ‫تجلی عزت و اقتدار ملی کشور‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫در این دو ماه‬ ‫اقدامی از دولت جدید امریکا ندیده ایم‬ ‫تلنگر‬ ‫سـخنگوی دولـت‪ ،‬اینترنـت ماهـواره ای را ضـرورت عصـر اقتصـاد‬ ‫دیجیتال عنوان کرد و گفت‪« :‬هر شرکت بین المللی می تواند پس‬ ‫از اخذ مجوز‪ ،‬در ایران خدمت رسانی کند؛ دولت نگاه تهدید محور‬ ‫بـه ایـن فنـاوری نـدارد»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫یبـر‬ ‫علـی ربیعـی در وا کنش بـه اظهـارات نماینـده جـو بایـدن مبن ‬ ‫تاثیر نداشـتن جـدول زمان بنـدی مذا کـره هسـته ای از سـوی ایران‬ ‫در سیاسـت ایـن کشـور‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬مـا از این موضـع غافلگیـر‬ ‫نشـدیم؛ چـون انتخابـات پیشـین کشـور امریـکا هـم تاثیـری بـر‬ ‫سیاسـت ما‪ ،‬در امادگی برای بازگشـت فوری ایران به اجرای کامل‬ ‫تعهداتش در برجام پس از پایبندی دوباره امریکا به تعهدات‪ ،‬لغو‬ ‫تحریم هـا و اجـرای قطعنامـه ‪ ۲۲۳۱‬شـورای امنیـت نداشـت»‪.‬‬ ‫رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران عنـوان کـرد‪« :‬اعتقـاد قلبـی‬ ‫و خالصانـه مـا این اسـت که وجـود پربرکـت جانبـازان معـزز در‬ ‫جامعـه‪ ،‬نمـاد و تجلـی اقتـدار و عـزت ملی سـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا ؛ سـعید اوحـدی در دیـدار صمیمـی بـا جانبـازان بیمارسـتان‬ ‫روان پزشـکی صـدر بیـان کـرد‪« :‬جانبـازان‪ ،‬تجلـی اصلـی عـزت و‬ ‫اقتدار ملی کشور هستند و این باور‪ ،‬یک اعتقاد قلبی و خالصانه‬ ‫یسـت‪ .‬رسـیدگی بـه امـور‬ ‫میـان همـه خادمـان جامعـ ه ایثارگر ‬ ‫جانبـازان‪ ،‬از اهـم اقدامـات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـت و‬ ‫بتـر بـه‬ ‫در این راسـتا و به منظـور تسـهیل در امـر رسـیدگی مطلو ‬ ‫این جانبازان معزز باید زیرسـاخت های الزم برای اسایشـگاه ها و‬ ‫بیمارسـتان های مخصـوص جانبـازان فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به ظلـم دولـت قبلـی امریـکا بـه مـردم‬ ‫ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬در این دو مـاه‪ ،‬اقدامـی از دولـت جدیـد امریـکا‬ ‫ندیده ایـم»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ حجت االسالم والمسـلمین دکتـر‬ ‫حسـن روحانـی دیروز و طی مراسـم افتتاح طر ح های ملـی وزارت‬ ‫نیـرو‪ ،‬بـا تبریـک اعیـاد شـعبانیه و نیـز تشـکر از وزارت نیـرو بابـت‬ ‫افتتـاح طر ح هـای مهـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬مـا‪ ،‬در سـال بسیار سـخت‬ ‫کرونـا و جنـگ اقتصـادی توانسـتیم جهش تولیـد را در مقام عمل‬ ‫محقق کنیم‪ .‬وزارت نیرو در این زمینه تالش بسیاری انجام داد و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رهبر معظم انقالب کتبا و شفاها از این وزارتخانه تشکر کرده اند‪.‬‬ ‫مـن نیـز به نوبه خـود از وزیـر ‪ ،‬مدیـران و مهندسـان و طراحـان و‬ ‫مجریـان وزارت نیـرو تشـکر می کنـم»‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪« :‬پیشبرد برنامه ها و هدف گذاری های صنعت‬ ‫بیمـه‪ ،‬بـه کیفیـت وضـع قوانیـن جدیـد در مجلـس نیـاز دارد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره کل روابط عمومـی بیمـه مرکـزی؛ غالمرضـا سـلیمانی افـزود‪« :‬مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬اینـه وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی کشـور ب هشـمار‬ ‫مـی رود و همـکاری بـا ان بـه رشـد و توسـعه سـازمان ها منجـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫او با بیان اینکـه حفـظ چهارچـوب و مقـررات سـازمانی در سـایه تعامـل فرا گیـر‬ ‫دسـتگاه های دولتـی و مجلـس‪ ،‬یـک ضـرورت اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای برقـراری‬ ‫کامـل و اثربخشـی ایـن ارتبـاط سـازنده‪ ،‬تببیـن قوانین‪ ،‬ساده سـازی مفاهیم‬ ‫ت گسـترده روابط عمومی هـای‬ ‫و ا گاهی بخشـی بـه جامعـه می تـوان از ظرفیـ ‬ ‫سـازمان های اقتصـادی و رسـانه های گروهـی کشـور اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫پیگیری های دستگاه قضا برای مهار قیمت کاغذ‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه در سـفر خـود بـه مازنـدران‪ ،‬دسـتوراتی بـرای فعال شـدن‬ ‫بو کاغـذ صـادر؛ و بازرسـی و دادگسـتری‬ ‫خـط تولیـد ‪ ۹۰‬هزار تنـی کارخانـه چو ‬ ‫مازنـدران را مامـور کـرد تـا همـراه مدیـران اسـتانی‪ ،‬موضـوع را تا زمـان حصول‬ ‫نتیجـه دنبـال کننـد‪ .‬به گـزارش فـارس ؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫در این بازدید تا کید کرد با پیگیری دسـتگاه قضا‪ ،‬سیسـتم بانکی‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫اسـتان و مسـئوالن کارخانـه چوب وکاغـذ‪ ،‬هرچه سـریع تر مشـکالت و موانـع‬ ‫ایـن کارخانـه در راه افزایـش رونـد تولیـد برطـرف شـود‪.‬‬ ‫تصمیمات جدید برای عرضه مر غ‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬همـه تولیدکننـدگان موظف انـد مـرغ‬ ‫باالی ‪ ۴۵‬روز را به کشتارگاه ها عرضه کنند؛ وگرنه اقدامشان تخلف محسوب‬ ‫می شـود»‪ .‬به گـزارش دانشـجو؛ کاظـم خـاوازی دراین بـاره افـزود‪« :‬مـرغ‬ ‫به اندازه کافـی وجـود دارد و بـا تصمیمـات اخیـر‪ ،‬مـرغ گرم و منجمد با کیفیت‬ ‫در سیسـتم های مختلـف طراحـی و توزیـع می شـود‪ .‬امیدواریـم در وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬بـا سـرعت و دقـت زیـاد مـرغ در اختیـار مـردم قـرار بگیـرد»‪ .‬او ضمـن‬ ‫هشـدار بـه تولیدکننـدگان افـزود‪« :‬ا کنـون تنـاژ باالیـی مـرغ در مرغداری هـای‬ ‫کشـور داریم که هماهنگی ها برای عرضه ان انجام شـده اسـت‪ .‬در صورتی که‬ ‫تولیدکننـدگان اقـدام بـه عرضـه نکننـد‪ ،‬بـا انـان برخـورد می شـود»‪.‬‬ ‫توسعه انرژی های تجدید پذیر با کمک رمزارزها‬ ‫مدیرعامـل سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری بـرق ایـران‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تلاش می شـود بـا اختصـاص بـرق حاصـل از انرژی هـای تجدید پذیـر بـه‬ ‫استخراج رمز ارزها‪ ،‬توسعه این انرژی ها تسریع شود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمد‬ ‫ساتکین در مراسم افتتاح اخرین طر ح های پویش هر هفته ‪#‬الف ب‪-‬ایران‬ ‫در سـال جـاری‪ ،‬افـزود‪« :‬اختصـاص بـرق حاصـل از انرژی های تجدید پذیر به‬ ‫اسـتخراج رمـز ارز از سـال اینـده جدی تـر دنبـال خواهـد شـد کـه این موضـوع‪،‬‬ ‫بـه توسـعه ایـن انرژی هـا در کشـور خواهـد انجامیـد‪ .‬امسـال و در قالـب‬ ‫پویـش هـر هفتـه ‪#‬الـف ب‪-‬ایـران‪ ۴۶ ،‬نیـروگاه تجدید پذیـر بـا سـرمایه گذاری‬ ‫هـزار و ‪ ۵۱۴‬میلیارد تومـان احـداث شـد‪ .‬از این تعـداد‪ ۳۲ ،‬نیـروگاه بـا ظرفیـت‬ ‫‪ ۸۲.۹‬مـگاوات خورشیدی سـت‪ .‬پنـج نیـروگاه بـادی به ظرفیـت ‪ ۱۲‬مـگاوات و‬ ‫پنـج نیـروگاه برق ابـی کوچک به ظرفیـت ‪ ۹.۱۷‬مگاوات و یک نیروگاه انبسـاط‬ ‫حرارتـی و یـک نیـروگاه توربیـن انبسـاطی جـزو ایـن نیروگاه هـا به شـمار می رود‬ ‫کـه احـداث شـده اسـت‪ .‬سـال اینـده بـا دو محـور منابـع دولتـی و غیردولتـی‬ ‫توسـعه تجدیدپذیرهـا دنبـال خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫نفس هایزمستان‬ ‫اشک بر تقویم‬ ‫می ریزد!!‬ ‫حتا بهار هم‪،‬‬ ‫دلتنگ زمستانی است‬ ‫ِ‬ ‫سال دیگر‬ ‫که تا یک ِ‬ ‫بر نمی گردد!!‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سالی که گذشت و سالی که می اید‬ ‫نوروز را از زاویه دیگر بشناسیم‬ ‫انسان تحقق یافته‪ ،‬ناشی از فلسفه نوروز‬ ‫ژاله زارعی‬ ‫خیالم بر تخت‬ ‫راحتمی خوابید‬ ‫وقتی خستگی های مادرم‪،‬‬ ‫از دانه های تسبیح‪،‬‬ ‫می گذشت‪.‬‬ ‫مادرم‪،‬‬ ‫کوهی که هر صبح‪،‬‬ ‫خورشید‬ ‫َ‬ ‫از شانه اش طلوع می کند‬ ‫من زن ام ‪...‬‬ ‫با تمام پست بلندی هایم‬ ‫با جاذبه ای که عقربه های زمان را بر مدارم می چرخاند‬ ‫می افتم‬ ‫کمر راست می کنم‬ ‫بلندمی شوم‬ ‫و می توانم اسمان را بر سرانگشتان ام برقصانم‬ ‫منافتابگردان ام‬ ‫با طلوع تو می خندم‬ ‫با غروبت‪ ،‬می خوابم‬ ‫و جز در پای خودم‪ ،‬خم نمی شوم‬ ‫و هر روز در مقابل ات قد می کشم‬ ‫تکثیرمی شوم‬ ‫تا خورشیدی شوم‬ ‫که روشنایی و گرمی‬ ‫وامدار ایستادن ام باشد‬ ‫روز بارانی‬ ‫یک ِ‬ ‫مردمانی با چشم های مبهوت‬ ‫خیره‪ ،‬به طنابی‬ ‫حلقه بر گردنت‬ ‫چهارپایه ای زیر پاهایت‬ ‫و سیبی که در دست داشتی‬ ‫چهارپایه را از زیر پاهایت کشیدند‬ ‫تو دیگر نیستی‪ ،‬اما‬ ‫ان سیب‪،‬‬ ‫هنوز بر روی زمین می چرخد‪.‬‬ ‫من به نبودن‬ ‫به ندیدن‬ ‫به نخواستن‪ ،‬عادت ندارم‬ ‫هنوز هم سینه ام پر است‬ ‫از هوایی که با هم نفس کشیدیم‬ ‫به افتابی که با «ما» به یک اندازه مهربان بود‬ ‫مهربان است ‪...‬‬ ‫من‬ ‫باور نمی کنم ‪...‬‬ ‫چگونه باور کنم؟‬ ‫جایی که تو نباشی‬ ‫پرنده باشد و مهربانی‬ ‫و دست هایی که جز به زندگی‪،‬‬ ‫فکر نمی کنند ‪...‬‬ ‫بجای تو‬ ‫روبرویم لیست گنگی بود‬ ‫فیلم بلند‬ ‫ما‬ ‫ِ‬ ‫بازیگران چندین ِ‬ ‫دچار سوءتفاهم های بسیار‬ ‫گاهی ارقام‬ ‫به شکل عجیبی در لیست ها‬ ‫پایین و باال می شود و‬ ‫امار‬ ‫سر از دستکاری در می اورد‬ ‫من ُمرده‬ ‫تو زنده‬ ‫َ‬ ‫داری جان می کنی‬ ‫تا نفس هایم را برای‬ ‫انسان بعدی‬ ‫شماره کنم‬ ‫خالصه اشوب بازاری است!‬ ‫که من‬ ‫شاید بازمانده ی یک‬ ‫اشتباهدرست شده ام‬ ‫ِ‬ ‫توهم دوست داشتن‬ ‫در ِ‬ ‫که سرفه هایم بوی زندگی می دهند‬ ‫و خون در رگ هایم‬ ‫ خالفهمیشه‬ ‫بر‬ ‫ِ‬ ‫چمنی خوش رنگ را‬ ‫سبز‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به یاد می اورد‬ ‫هر قدمی که بر می دارم‬ ‫از خودم دور و دورتر می شوم‬ ‫و هزار قدم به تو نزدیک تر ‪...‬‬ ‫ت دارم‬ ‫دوس ‬ ‫سنگینی ان نشانی حلقه شده بر انگشتت‬ ‫ِ‬ ‫که ِرد بوسه های من است‬ ‫زندگی را دوست دارم‬ ‫و جریانی که تو‬ ‫در شریانش فریاد می ِ کشی‪.‬‬ ‫تو نه جویباری نه رودی و نه دریا‬ ‫تو بارانی‬ ‫قطره قطرهمی ایی‬ ‫دری ا دریا در سینه ام می نشینی‪.‬‬ ‫ببار ‪...‬‬ ‫ببار و مرا در خودت غرق کن‬ ‫این اولین‬ ‫و اخرین حرف من است‬ ‫به سادگی تغییر یک پایان بندی‬ ‫برای فیلمی که دو بازیگر‪ ،‬بیشتر ندارد‬ ‫این بار بیا و برایم کلمه ببار‬ ‫ً‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫دوست ‪ ...‬دارم ‪ ...‬تو را ‪...‬‬ ‫برایهمیشه‬ ‫رجعت دوباره لحظه ها ایمان دارم‪.‬‬ ‫من به‬ ‫ِ‬ ‫لیست گنگ‬ ‫حاال که به جای‬ ‫ِ‬ ‫معجزه ای بنام تو‬ ‫روبرویم نشسته ‪...‬‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫نهــا و جش ـن های بــزرگ جهانــی را بایــد نــوروز دانســت‪ .‬نــوروز‪ ،‬یکــی از‬ ‫یشــک یکــی از ائی ‬ ‫ب ‬ ‫یســت کــه کمتــر از ایــن زاویــه درمــورد ان ســخن‬ ‫تاثیرگذارتریــن تحــوالت فــردی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگ ‬ ‫یســازی‪ ،‬همه چیــز را‬ ‫به میــان امــده اســت‪ .‬در دنیایــی کــه مدرنیتــه تــاش می کنــد بــا جهان ‬ ‫یهــا می توانــد دراین زمینــه؛ یعنــی توجــه بــه عناصر‬ ‫تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد‪ ،‬هوشــمندی ایران ‬ ‫اثرگــذار فرهنگــی و ارائــه ان بــه دنیــای جدیــد‪ ،‬نقــش موثــری را ایفــاء کنــد؛ امــا تجربــه تاریخــی نشــان‬ ‫یســازی نوروز»‪ ،‬نتوانســته ایم چنــدان موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫می دهــد کــه مــا دراین زمینــه؛ یعنی «جهان ‬ ‫نـوروز‪ ،‬بزرگ تریـن جشـن ایرانیـان از روزگار کهـن‬ ‫تابه امـروز اسـت‪ .‬ایـن جشـن‪ ،‬اهمیـت ویـژه ای‬ ‫در نـوع مواجهـه انسـان بـا جهـان بیـرون دارد‪.‬‬ ‫درخصـوص پیدایـش نـوروز و ریشـه های تاریخـی‬ ‫ان سـخن زیـاد به میـان امـده؛ امـا دراین نوشـتار‬ ‫هـدف ان اسـت که این موضـوع را از منظـری‬ ‫جامعه شناسی و مبتنی بر فلسفه معنایی عشق‬ ‫مدنظـر قـرار دهیـم‪ .‬ازاین منظـر می تـوان مراسـم‬ ‫نـوروز را نوعـی دادوسـتد و مبادلـه یـک فـرد بـا‬ ‫جهان بیرونی دانست‪ .‬بنابراین‪ ،‬ا گر کسی بتواند‬ ‫ُ‬ ‫بـه عمـق و کنـه معنـای ایـن جشـن پـی ببـرد‪،‬‬ ‫درنوع خـود و در زندگـی اجتماعـی و فرهنگـی بـا‬ ‫تحول و دگردیسی عمیقی روبه رو می شود‪ .‬حال‬ ‫باتوجه بـه نکات اشاره شـده‪ ،‬موارد اهمیـت نوروز‬ ‫را می تـوان در مـوارد زیـر خالصـه کـرد‪:‬‬ ‫الف‪ .‬شـیوه های گسـترش خـود در دایره بیرونی‪:‬‬ ‫یکـی از مسـائل مهم درزمینه نـوروز به عنوان یک‬ ‫رویـداد بـزرگ‪ ،‬پیونـددادن هـر فـرد بـه دیگـران‬ ‫اسـت‪ .‬در این جشـن‪ ،‬تا کید بران اسـت که افـراد‬ ‫درراسـتای تعامـل و ارتبـاط بـا یکدیگـر حرکـت‬ ‫کننـد‪ .‬ازنظـر ایرانیـان؛ وقتی کـه نـوروز می ایـد‪،‬‬ ‫هوایـی تـاز ه در طبیعـت پدیـد امـده کـه باعـث‬ ‫نزدیکـی انسـان ها بـه یکدیگـر می شـود‪ .‬ایرانیـان‬ ‫ی نـوروز و سـال‬ ‫از گذشـته های دور تا کنـون وقتـ ‬ ‫نـو اغـاز می شـد‪ ،‬بـه دیدوبازدیـد و ارتبـاط بـا هـم‬ ‫مشـغول می شـدند‪ .‬درواقـع‪ ،‬جشـن هایی کـه‬ ‫درطول تاریـخ در ایـام نـوروز گرفتـه شـده‪ ،‬بیانگـر‬ ‫نوعی تعامل و ارتباط انسـان ها با دیگران اسـت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه در عصـر مدرن «تنهایی انسـان»‬ ‫یکـی از معضلات اساسـی زندگـی بشـر اسـت‪،‬‬ ‫ایـده تعامـل و ارتبـاط کـه در عمـق ایـن جشـن‬ ‫وجـود دارد را می تـوان نقطه قوتی بـرای ان درنظر‬ ‫گرفت‪ .‬در فلسـفه پیدایش نوروز‪ ،‬توجهی عمیق‬ ‫بـه هویـت انسـان و ارزش هـای متعالـی او شـده‪.‬‬ ‫ایرانی ها از گذشـته های دور‪ ،‬انسـان را موجودی‬ ‫اجتماعـی درنظـر می گرفتنـد کـه بایـد بـا دیگـران‬ ‫درارتبـاط باشـد‪ .‬ایـن تعامـل و ارتبـاط با دیگـران؛‬ ‫یعنـی عبـور از تنهایـی عمیقـی کـه انسـان را بـه‬ ‫چالش هایی مثل خودکشی‪ ،‬افسردگی یا اعتیاد‬ ‫نزدیـک خواهـد کـرد‪ .‬درواقـع در فلسـفه نـوروز‪،‬‬ ‫نوعـی فهـم متفاوت از معنای عشـق وجـود دارد؛‬ ‫عشـقی که انسـان را به سـاحتی عمیق در تعامل‬ ‫و ارتبـاط بـا دیگـران و حفـظ تعاملات اجتماعـی‬ ‫دعـوت می کنـد‪ .‬از منظـری دیگـر می تـوان گفـت‬ ‫در اینجـا عشـقی مدنظـر اسـت کـه انسـان را از‬ ‫نیروهای اهریمنی رهایی داده و او را به نیروهای‬ ‫یسـت که‬ ‫خیـر نزدیـک می کنـد؛ و این همان چیز ‬ ‫در اندیشـه های زرتشـت نیز وجود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫نشـرایطی ا گـر عشـق تحقـق یابـد‪ ،‬مـا بـا‬ ‫درچنی ‬ ‫ظهور جامعه ای روبه رو هسـتیم که در ان دروغ‪،‬‬ ‫پلیـدی‪ ،‬افسـردگی و اختالل هـای روانـی عمیـق‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬ازطرف دیگـر‪ ،‬این شـرایط باعـث‬ ‫می شـود تـا انسـان ها به جـای خودخواهی هـا‪،‬‬ ‫بـه دگرخواهی هـا توجـه کننـد‪ .‬نـوروز را می تـوان‬ ‫جشن دریافت و ارائه نوعی عشق معنایی عمیق‬ ‫دانست‪ .‬عشقی که نتیجه ان‪ ،‬ایجاد مطلوبیت و‬ ‫انسان خوب است؛ انسانی که می تواند دیگران را‬ ‫دوست داشته باشد و مورد دوست داشته شدن‬ ‫واقـع شـود‪ .‬این فضـا انسـان را از یـاس و ناامیـدی‬ ‫دور می سازد و قدرت شگفت انگیزی در شناخت‬ ‫خـود و دیگـران بـه کنشـگر می دهـد‪ .‬مـا‪ ،‬در نـوروز‬ ‫متوجـه می شـویم انسـان های دیگـر‪ ،‬موجوداتی‬ ‫دوست داشـتنی بـوده و همـه مشـتاق تعامـل و‬ ‫ارتباط انـد‪ .‬البتـه ایـن به معنای نادیده انگاشـتن‬ ‫خلوت و خلوت گزینی بشـر نیسـت؛ بلکه مقصود‬ ‫نوعـی از تنهایـی مفرطی سـت کـه سـارتر‪ ،‬کامـو‪،‬‬ ‫کافـکا و صـادق هدایـت بـه ان اشـاره کرده انـد‬ ‫کـه پیامـد ان‪ ،‬پوچی سـت‪ .‬نـوروز را می تـوان‬ ‫نوعـی جشـن هنـر زندگـی دانسـت‪ .‬انسـانی که‬ ‫هنرمندانه و هنرورزانه در خود طی طریق نموده‬ ‫و بـا شـناختی عمیـق از خـود‪ ،‬بـه دیگـران نزدیـک‬ ‫می شـود‪ .‬نـوروز را می تـوان نوعـی خـروج از خـود‬ ‫برای رسـیدن به یک مطلوبیت عمیق دانسـت‪.‬‬ ‫تجربـه ای کـه مـا را از بیمـاری قـرن رهـا می سـازد‬ ‫و قـدرت زندگی کـردن و درحال زیسـتن را بـه مـا‬ ‫می بخشـد‪ .‬ازاین منظر می توان گفت که فلسفه‬ ‫نوروز به نوعی در برابر فلسفه پوچی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هرچندکـه نیچـه تلاش می کنـد بـا بازگشـت بـه‬ ‫انسان و ارائه ابرانسان‪ ،‬راهی برای اینده او بیابد؛‬ ‫امـا ایـن فلسـفه ایرانـی مهرورزی سـت کـه راهـی‬ ‫مطمئـن را بـه انسـان ها نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬پا ک سـازی درون‪ :‬نکتـه دیگـری کـه در‬ ‫جشـن نـوروز بـه ان توجـه می شـود‪ ،‬پا ک سـازی‬ ‫درون و پا ک سـازی خانـه خویـش از غبارهـا و‬ ‫الودگی هاسـت‪ .‬این پا ک سـازی‪ ،‬معنای عمیقی‬ ‫را در فلسـفه ایرانـی دارد‪ .‬درواقـع وقتی کـه نـوروز‬ ‫می ایـد‪ ،‬فصـل سـرما بـه پایـان رسـیده و بهـار‬ ‫اغـاز می شـود‪ .‬بهـار را می تـوان فرصتـی مناسـب‬ ‫بـرای تحـول و دگرگونـی درون و بیـرون دانسـت‪.‬‬ ‫برخلاف تصـور عـده ای از فیلسـوفان کـه فلسـفه‬ ‫ً‬ ‫شـرق و ایـران را صرفـا توجـه بـه درون می داننـد؛‬ ‫امـا نـوروز نشـان می دهـد نه تنهـا بـه درون‬ ‫انسـان ها توجـه دارد؛ بلکـه بـه رابطـه و تعامـل‬ ‫انسـان بـا محیـط نیـز توجـه می کنـد‪ .‬ازاین منظـر‬ ‫پا ک سازی نه تنها در درون فرد؛ بلکه در زندگی او‬ ‫ی ایرانی هـا در تدارک‬ ‫نیـز به وقوع می پیوندد‪ .‬وقت ‬ ‫سـال تحویل‪ ،‬سـفره هفت سـین می چیننـد‪،‬‬ ‫همـواره سـخن از ایـن به میـان می ایـد کـه ایـن‬ ‫هفت سین جنبه های نمادین و سمبلیک دارد‬ ‫ً‬ ‫و ا کثـرا معنـای عمیـق ان را نمی داننـد؛ امـا خـارج‬ ‫از توجـه بـه هفت سـینی کـه در سـفره گذاشـته‬ ‫می شـود‪ ،‬می تـوان هفت سـین را ب هشـرح زیـر‬ ‫مدنظـر قـرار داد‪:‬‬ ‫سین اول سالم‪،‬‬ ‫سالم به بهار و باران و یاران‪،‬‬ ‫سالمبهپا کیچشمه ساران‪.‬‬ ‫سین دوم سحر‪،‬‬ ‫سحر که مرغ می خواند‬ ‫سحر که اوازش را سپیدار بلند می داند‪.‬‬ ‫سین سوم سادگی‪،‬‬ ‫سادهباشیم‪.‬‬ ‫مثلبنفشه کنار جوی‪،‬‬ ‫باپا کیهم کاسهباشیم‪.‬‬ ‫سین چهارم سرود‪،‬‬ ‫سرود شقایق و شعر و شور‪.‬‬ ‫سرود پرواز به دور‪.‬‬ ‫سینپنجمسپید‪،‬‬ ‫دستمانسپید‪،‬قلبمانسپید‪،‬‬ ‫مثل پرنده ای که به اسمان پرید‪.‬‬ ‫سینششمسفر‪،‬‬ ‫سفر با پر سیمرغ در صبح روشن‪،‬‬ ‫به سرزمین اب و گل نسترن‪.‬‬ ‫سینهفتمسالم‪،‬‬ ‫دوباره سالم‬ ‫سالم به صبح و سپیده و سحر‪.‬‬ ‫سالم به پرواز و پر‪.‬‬ ‫یبـه ایـن هفت سـین اشاره شـده‪ ،‬چنـد‬ ‫بانگاه ‬ ‫نکتـه را می تـوان مدنظـر قـرار داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اوال توجـه به حرکـت دایره گـون به جـای‬ ‫تک خطـی‪ ،‬در اندیشـه و فلسـفه ایرانـی‬ ‫درنوع خـود حائزاهمیـت اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬حرکـت‬ ‫از سلام اغـاز و بـه سلام ختـم می شـود‪« .‬سلام»‬ ‫اسـاس‪ ،‬بنیـاد‪ ،‬پایـه تعامـل و ارتباطـات اسـت که‬ ‫در فرهنـگ ایـن مرزوبـوم اهمیـت دارد‪ .‬دومیـن‬ ‫یبـه هفت سـین به نظـر‬ ‫نکتـه اینکـه بانگاه ‬ ‫می رسـد کـه اندیشـه پا کـی و زاللـی‪ ،‬سـادگی‪،‬‬ ‫سـپید بودن و پروازکـردن درنوع خـود قابل توجـه‬ ‫و تامـل اسـت‪ .‬در فرهنـگ ایرانـی به شـدت‬ ‫بـا پلیدی هـای اخالقـی مقابلـه می شـود و‬ ‫درپی ان اسـت که انسـان ایرانـی را به عنـوان یـک‬ ‫انسـان عاشـق و عـاری از هرگونـه تزویـر‪ ،‬ریـا و مکـر‬ ‫خلـق کنـد‪ .‬سـومین نکتـه اینکـه در همـه اقلام‬ ‫هفت سـین و سـایر نمادهایـی کـه درایـن دوران‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬ضمـن رجـوع بـه مفهومـی متعالـی‬ ‫از انسـان‪ ،‬او را در پیونـد بـا جامعـه و فرهنـگ‬ ‫خویـش درنظـر می گیرنـد‪ .‬انسـانی که عشـق نگر‬ ‫اسـت و راهـی به سـوی خویـش دارد‪ .‬در اینجـا‬ ‫دانشـی شـکل می گیرد؛ دانشـی که از پا ک سـازی‬ ‫درون اغـاز و بـه پیونـد و ارتبـاط بـا دیگـران پایـان‬ ‫می یابـد‪ .‬براین مبنـا می تـوان گفـت کـه در نـوروز‬ ‫نوعـی شادزیسـتن‪ ،‬انبسـاط درونـی و توجـه بـه‬ ‫خـردورزی عاشـقانه شـده اسـت‪ .‬نیروهایـی کـه‬ ‫انسـان را بـه کنشـگری خلاق در زندگـی مبـدل‬ ‫می سـازد‪ .‬ائین هـای نـوروز در پـی ایجـاد زیبایـی‬ ‫و زیبایی افرینـی بـر روی کـره زمیـن اسـت و‬ ‫ازاین منظـر‪ ،‬مـرزی بیـن انسـان ها بـرای برگـزاری‬ ‫چنیـن جشـنی وجـود نـدارد‪ .‬شـاید از منظـری‬ ‫بتـوان گفـت جهـان امـروز بـرای عبـور از تنگناهـا و‬ ‫یک سـویه گری هایش‪ ،‬نیـازی عمیـق بـه هویـت‬ ‫فرهنگـی و معنایـی نـوروز دارد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬نـوروز‬ ‫را نبایـد یـک اسـطوره داخـل ویتریـن دانسـت‬ ‫کـه بـرای زندگـی هیـچ کارکـردی نـدارد‪ .‬ازطرفـی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نبایـد ان را صرفـا یـک تغییـر سـال و صرفا رسـیدن‬ ‫به نوعـی تعطیلات بـرای گـذر از یـک وضعیـت بـه‬ ‫وضعیت دیگر دانست؛ بلکه باید عمق عقالنی و‬ ‫خـرد حا کـم بـر شـکل دهی ان را درک کـرد؛ خردی‬ ‫که در پی نجات دادن زندگی انسـان اسـت‪ .‬ا گر در‬ ‫عقـل روشـنگری کـه پایـه مدرنیتـه اسـت‪ ،‬هـدف‬ ‫این بودکـه راهـی بـرای رشـد عقـل انسـان و عبـور‬ ‫او از دوران صغـارت بـه دوران بزرگ سـالی بیابـد‪،‬‬ ‫می تـوان ارمـان اصلـی نـوروز را ایجـاد شـیوه های‬ ‫تکثراندیشی‪ ،‬تعامل بین عقل و احساس‪ ،‬راهی‬ ‫به سـوی پا ک سـازی درون و همسـازی بـا دنیـای‬ ‫بیـرون و نوعـی خـرد انسـان گرا درراسـتای مـدارا و‬ ‫همـکاری بـا جهـان بیـرون دانسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬در‬ ‫تعریـف نـوروز می تـوان ان را نوعـی تغییـر عمیـق‬ ‫نگـرش و تفکـر انسـانی دانسـت کـه از یک سـال‬ ‫بـه سـال دیگـر ایـن حرکـت را در خـود اغـاز و بـه‬ ‫سـرانجام می رسـاند‪ .‬نـوروز‪ ،‬نوعـی حرکـت اسـت؛‬ ‫حرکتـی کـه درپـی ان‪ ،‬ارزش های انسـانی متعالی‬ ‫می شـود‪ .‬دراین حیطـه کنشـگر‪ ،‬تلاش می کنـد‬ ‫کـه خـود را بیابـد و از فضـای جهـل و ناسـازگاری با‬ ‫خویشـتن بیرون امده و بازتابی از عشـق و تجربه‬ ‫متعالـی انسـانی شـود‪ .‬نـوروز‪ ،‬امپراتـوری کوچکی‬ ‫در هـر فـرد ایجـاد می کنـد؛ امپراتـوری ای کـه دراثـر‬ ‫هم زیسـتی مسـالمت امیز هـر فـرد بـا خـود پدیـد‬ ‫امـده و قـدرت خالقیـت او را درراسـتای سـاحت‬ ‫انسـانی بـه کار می گیـرد‪ .‬ا گـر در عصـر روشـنگری‪،‬‬ ‫سـعادت انسـان یافتنی نمی شـود؛ اما با بازگشت‬ ‫بـه نـوروز و تبییـن معنا گرایـی انسـان خـردورز‬ ‫عاشـق می تـوان راهـی به سـوی ایـن سـعادت‬ ‫پیـدا کـرد‪ .‬در فلسـفه ایرانـی‪ ،‬خیـر و خیرخواهـی‬ ‫انسـانی بسـیارمهم اسـت و تلاش می شـود کـه او‬ ‫را در ساحتی متفاوت به حرکت واداشته و قدرت‬ ‫بلـوغ و عبـور از تاریکـی را بـه او ببخشـد‪ .‬نـوروز‬ ‫ً‬ ‫نبایـد صرفـا جشـن بزرگ چند کشـور مثل ایـران‪،‬‬ ‫تاجیکسـتان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬پا کستان و افغانستان‬ ‫یسـت کـه‬ ‫و ‪ ...‬باشـد؛ بلکـه ایـن فراینـد و جشن ‬ ‫بایـد در تمـام جهـان ان را مدنظـر قـرار داد‪ .‬البتـه‬ ‫الزم بـه توضیـح اسـت کـه طبـق تحقیق هـای ‬ ‫اسـتاد محمـود روح االمینـی؛ انسان شـناس‪،‬‬ ‫گذشـته از ایـران در برخـی از کشـورهای دیگـر نیـز‬ ‫مثـل اسـیای صغیـر و یونان جشـن هایی مشـابه‬ ‫در اغـاز بهـار گرفتـه می شـده کـه این هـا بیانگـر‬ ‫ان اسـت که توجـه بـه بهـار به واسـطه اعتدالـی کـه‬ ‫در انسـان ایجـاد می کنـد و مفهـوم حرکـت کـه در‬ ‫عمـق ایـن تغییروتحـول جغرافیایـی وجـود دارد‪،‬‬ ‫موضوعی بسیارمهم در هستی انسان به حساب‬ ‫می ایـد‪ .‬براین مبنا؛ فلسـفه عمیق معنایی نـوروز‬ ‫در حرکـت انسـان در مسـیر تغییـر‪ ،‬پیشـرفت و‬ ‫مطلوبیـت اسـت و شـاید به معنـای امـروز بتـوان‬ ‫انسـان کارامـد و همسـو بـا نیازهـا و خواسـته های‬ ‫درونـی اش را نوعـی انسـان تحقق یافتـه ناشـی‬ ‫از فلسـفه نـوروز دانسـت؛ انسـانی که عشـق را‬ ‫می فهمـد‪ ،‬بـا عشـق زندگـی می کنـد و جاودانگـی‬ ‫را بـرای سـاحت انسـانی در عالـم هسـتی پدیـد‬ ‫مـی اورد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسواستاددانشگاه‬ ‫پاسخ به شش سال شایعه سازی‬ ‫ایدین اغداشلو‪ :‬در پی حذف من هستند‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫ایدیــن اغداشــلو؛ اســتاد شناخت هشــده هنــر ایــران‬ ‫یشــود‬ ‫یســت در فضــای مجــازی بــا اتهاماتــی روبـه رو م ‬ ‫چندسال ‬ ‫ً‬ ‫جمــاه‬ ‫نهــا ســکوت کــرده اســت؛ حتــی مقالــه پن ‬ ‫کــه معمــوال برابــر ا ‬ ‫پیــش نیویورک تایمــز و شــبکه های تلویزیونــی ماهــواره ای‬ ‫بهــا‬ ‫فارسـی زبان خــارج کشــور نیــز ســبب نشــد او بــه ایــن تخری ‬ ‫پاســخ دهــد؛ امــا اکنــون دراســتانه ســال نــوی خورشــیدی او در‬ ‫گفت وگویــی بــه بخشــی از ایــن شــایعات پاســخ داد‪.‬‬ ‫اغداشلو در گفت وگو با هومن مرتضوی؛ مجسمه ساز و گرافیست‬ ‫گفته اسـت‪« :‬قص ه من این اسـت که درمعرض بی انصافی عظیمی‬ ‫چ رابطه ی‬ ‫قـرار گرفتـه ام‪ .‬قصـه این اسـت که ادمـی کـه بـا قدرت هیـ ‬ ‫مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی نداشـته‪ ،‬درمعـرض زشـت ترین و‬ ‫رکیک تریـن افتراهـا به قصـد حذف شـدن قـرار گرفتـه‪ .‬نامـ ه اعمـال‬ ‫من گواه است‪ :‬ادمی که هزاران نقاشی کشیده‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۵‬جلد‬ ‫کتـاب دارد‪ ،‬صدهـا جلسـه سـخنرانی کـرده و هزاران شـا گرد تعلیم‬ ‫ً‬ ‫داده اسـت‪ .‬یـک ادم معمولـی هسـتم و حتمـا خطاهـای بسـیاری‬ ‫نیـز در زندگـی کـرده ام؛ اما نه از این خطاها که مقاله نیویورک تایمز‬ ‫و منبـع بال گـر دروغ پـردازش می گوینـد‪ .‬این هـا سندسـازی و جعـل‬ ‫اسـت تـا بتواننـد هـدف دیگـری را بـا ان بپوشـانند؛ هـدف حـذف‬ ‫ً‬ ‫مـرا! قطعـا مـن ادم کاملـی نیسـتم؛ ولـی سـعی کـردم به هر قیمت و‬ ‫ضـرب وزوری مسـتقل بمانـم‪ .‬ایسـتاده ام و کارم را کـرده ام‪ .‬سـوال‬ ‫هـم از مـن کرده انـد و بـه سـواالت مختلـف و متعدد پاسـخ داده ام‪.‬‬ ‫بارهـا هـم بابـت اندیشـه ام و اینکـه موضعـم چیسـت‪ ،‬بازجویـی‬ ‫شـده ام؛ امـا خـودم را هیچ وقـت بـه هیـچ قدرتی و حا کمی وابسـته‬ ‫نکـرده ام‪ .‬ا گـر هـم کار کـرده ام‪ ،‬به خاطـر مـردم بـوده اسـت؛ نـه‬ ‫به دسـتور دولت های گذرا‪ .‬همیشـه سـعی کرده ام مسـتقل بمانم‬ ‫و مسـتقل هم هسـتم»‪ .‬اغداشـلو توضیح داد‪« :‬ماجرا این است که‬ ‫مـدت پنج ‪،‬شش سـال اسـت مـن و شـاید بیـش از ‪100‬نفـر از اهـل‬ ‫فرهنـگ و هنـر مملکـت‪ ،‬توسـط یـک وبال گ نویـس زرد سـا کن‬ ‫نیویـورک درمعـرض افتـرا و فحاشـی گسـترده ای قرارگرفته ایـم‪.‬‬ ‫اینکـه ایـن افتراهـا از کجـا تامیـن می شـود و ابشـخورش کجاسـت‪،‬‬ ‫بحـث مفصلی سـت؛ امـا درمـورد شـخص مـن‪ ،‬نـوع اتهامـات دور‬ ‫از عقل تریـن و گسـترده ترین بـوده‪ .‬بـه هرانچـه می توانـد در ذهـن‬ ‫کسـی بگنجـد‪ ،‬متهـم شـدم؛ حتـی عنـوان شـد کـه عکـس پـدرم‪،‬‬ ‫عکـس پـدرم نیسـت! به قـول جـوزف گوبلـز؛ ا گـر یـک دروغ بـزرگ را‬ ‫مـدام تکـرار کنـی‪ ،‬مردم باورش خواهند کـرد‪ .‬این هتا کی های کور‬ ‫و انباشته شـده اسـباب ناراحتـی خانـواده ‪ ،‬دوسـتان و اطرافیانـم‬ ‫را فراهـم کردنـد و مجموعـ ه خدمـات فرهنگـی مـن کـه کـم هـم‬ ‫ً‬ ‫نیسـت‪ ،‬تماما نفی و انکار شـد‪ .‬این ماجرا ادامه داشـت و ماهی دو‬ ‫یا سـه بار یک اختراع تاز ه و یک افترا و تهمت بدون سـند و مدرکی‬ ‫مطـرح شـد‪ .‬ایـن ادم در هیـچ دادگاهـی در ایـران یـا امریـکا حاضـر‬ ‫نمی شـود و مخفیانـه زندگـی می کنـد‪ .‬حتـی در یکـی از ایـن متـون‬ ‫بـه مـرگ مـن و صحنه ارایـی مـرگ مـن اشـاره شـد؛ به نشـان ه تمایل‬ ‫لمـرگ مجسـم کنـد! ایـن‬ ‫شـدید نویسـنده بـه اینکـه مـرا در حا ‬ ‫دیگـر نـه یـک افشـا گری اجتماعـی؛ کـه تجسـم یک کین ه شـخصی‬ ‫ً‬ ‫و بی حدوحصـر بـود‪ .‬هرکسـی بـه چیـزی متهـم بـود؛ مثلا فلان‬ ‫مدیـر فرهنگـی بـه سـرقت از مـوزه یـا فلان خوشـنویس بـه جعـل یا‬ ‫رونویسـی از روی خط خودش متهم شـد‪ .‬مشـخص بود که اینجا‬ ‫هـدف اشـکاری در کار اسـت تـا ادم هـا را حـذف کنـد‪ .‬ایـن حـذف‪،‬‬ ‫یکـه اعلام کـرده بودنـد بـازار‬ ‫شـامل حـذف مالـی هـم بـود؛ به طور ‬ ‫فـروش فلان خوشـنویس را بـه صفـر یـا فلان شـاعر و تران هسـرا را بـه‬ ‫بیـکاری مطلـق رسـانده اند؛ امـا مـن بـا اتهامـات متعـدد مواجـه‬ ‫شدم که بسیاربیشتر از اتهاماتی بود که شامل بقیه شده‪ .‬به این‬ ‫اتهامات هیچ پاسخی ندادم؛ اما در طراحی توطئ ه حذف‪ ،‬هرنوع‬ ‫اتهامـی جایـز اسـت‪ .‬پـس رفته رفتـه شـدت اتهامـات حیرت انگیـز‬ ‫باالتـر رفـت تـا بـه افتراهای جنسـی رسـید‪ .‬بهتان هایی که سرشـار‬ ‫از تناقـض بـود و ایـن تناقض هـا اشـکار شـد؛ امـا همیـن خمیرمایـه ‬ ‫دروغیـن‪ ،‬اسـباب کار خبرنـگار ایرانـی روزنامـه نیویورک تایمـز‬ ‫شـد تـا بـه ان پروبـال بدهـد کـه نویسـند ه مقالـه نیـز خـود بـه ایـن‬ ‫وابسـتگی و ارتبـاط اشـاره کـرده؛ امـا وضعیـت اتهام هـای زده شـده‬ ‫یکسـان نبـود‪ .‬دو یـا سـه نفر دراین میـان تکذیـب کردنـد؛ بقیـه هم‬ ‫صاحـب هویـت نبودنـد و بی نام ونشـان بودنـد‪ .‬برای اینکـه توجیه‬ ‫شـود چـرا صاحـب اسـمی نیسـتند و چـرا از مـن شـکایت نمی کننـد‬ ‫(تابه این لحظـه حتـی یـک شـکایت هـم علیـه مـن مطـرح نشـده)‬ ‫قصـ ه پـوچ و نامربـوط وصل بـودن من به قدرت را بی هیچ سـندی‬ ‫عنـوان کردنـد»‪ .‬اسـتاد نقـاش بـا ذکر این نکته که همیـن االن یکی‬ ‫از دل شکسـتگی هایم این اسـت که بعضـی از دوسـتان و همـکاران‬ ‫قدیمـی ام این روزهـا سـا کت نشسـته اند و حرف حـق را نمی زنند و‬ ‫از ان هـا گلـه دارم و دل شکسـته هسـتم‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر جامعـه ای در‬ ‫مقابـل افتـرا‪ ،‬دروغ و بهتـان سـا کت بنشـیند و فـرض کنـد خـود ان‬ ‫ادم وارد و خبـر ه اسـت و خـود از عهـده برمی ایـد و پاسـخ ادم هـای‬ ‫بی انصـاف را می دهـد‪ ،‬درسـت نیسـت و هیچ وقـت ایـن اتفـاق‬ ‫یادداشت‬ ‫نمی افتـد‪ .‬ا گـر جامعـه بـه تکلیـف خـود عمـل نکنـد‪ ،‬ایـن اتفـاق‬ ‫نمی افتد»‪ .‬او درباره سرانجام شکایتش از روزنامه «نیویورک تایمز»‬ ‫گفـت‪« :‬خواسـتم از روزنامـه نیویورک تایمـز به خاطـر دروغ هایـی‬ ‫کـه نوشـته‪ ،‬شـکایت کنـم؛ بـه مـن گفتنـد وارد این مقولـه نشـوم؛‬ ‫تسـر خبرنـگار غیرحرفـه ای و کارنابلدش‬ ‫چـون نیویورک تایمـز پش ‬ ‫میلیون هادالر بیمه دارد! یعنی ا گر شما شکایت کنید و در دادگاه‬ ‫هـم نادرسـتی ادعـا ثابـت شـود کـه ثابـت هـم می شـود‪ ،‬همـان‬ ‫چندمیلیـون دالر بیمـه خالصـش می کنـد! البتـه مـن چنیـن پولی‬ ‫نـدارم کـه بتوانـم پابه پای ایـن روزنامه هزین ه وکیـل و دادگاه و ‪ ...‬را‬ ‫بپردازم»‪ .‬نقاش «خاطرات انهدام» خاطرنشان کرد‪« :‬به سانسور‬ ‫اعتقـاد نـدارم‪ .‬معتقـدم ازادی بیـان بایـد وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫معتقدم ا گر انسـان سانسـور شـود‪ ،‬ارام ارام خودسانسوری می کند‬ ‫و ادمی که خودسانسوری کند‪ ،‬الل می شود‪ .‬ادم الل به چه درد‬ ‫جامعـه حتـی یک سـونگر می خـورد؟ مـن بـه ازادی و برابـری زن و‬ ‫مـرد معتقـدم‪ .‬برویـد نقاشـی هایم را نـگاه کنیـد؛ ببینیـد چه تعداد‬ ‫نقاشـی دربـار ه انسـان رنج دیـده و صدمه خـورده کشـیده ام‪ .‬سـری‬ ‫نقاشـی های خاطـرات انهـدام‪ ،‬سـند مـن اسـت‪ .‬در خاطـرات‬ ‫انهدام ا گر هم بنا‪ ،‬کاسه‪ ،‬قطعه خط‪ ،‬یا مینیاتوری منهدم شده‪،‬‬ ‫یسـت که پشـت ان قرار گرفته‪ .‬ا گر کسـی به من بگوید‬ ‫نشـانه ادم ‬ ‫‪ ۸۰‬سـال عمر کردی و چه حاصلی دادی؟ می گویم برو کتاب هایم‬ ‫را ورق بـزن‪ .‬خیلی سـاده اسـت‪ .‬هنـر بایـد غیرمسـتقیم باشـد‪ .‬مـن‬ ‫همـه حرف هایـم را زده ام‪ .‬دربـار ه زنـان زیاد حـرف زده ام‪ .‬هیچ کس‬ ‫جرئـت نـدارد ادعـا کنـد کـه بـه موقعیـت زن درطول تاریـخ بی اعتنا‬ ‫بـوده ام‪ .‬ا گـر ‪ ۴۰‬نقاشـی خاطـرات انهـدام و معمـا کشـیده باشـم‪،‬‬ ‫یکـه درمعـرض انهـدام قـرار‬ ‫‪ ۳۰‬تایـش دربـاره زنـان اسـت‪ .‬مردهای ‬ ‫گرفته باشند را خیلی کمتر از زنان کشیده ام‪ .‬پس چطور می شود‬ ‫یک نفـر رویـش بشـود ادعـا کنـد نسـبت بـه سرنوشـت تاریخـی‬ ‫زنـان بی اعتنـا بـوده ام؟» اغداشـلو یـاداوری کـرد‪« :‬یـک کسـی‬ ‫قبل ازانقلاب ممکـن اسـت فکـر کنـد ا گـر در دسـتگاه دولتـی کار‬ ‫کند‪ ،‬مثمرثمر باشـد و چند موزه بسـازد‪ .‬پیش ازانقالب موزه هایی‬ ‫را سـاختم کـه قبـل از مـن وجـود نداشـت‪ .‬مـوزه رضا عباسـی را من‬ ‫تاسـیس کـردم؛ امـا حقوقـم از حقـوق منشـی ام کمتـر بـود‪ .‬مگـر‬ ‫صاحـب چـه شـدم؟ ایـن را دربـاره من اصلاح کنید‪ :‬من بسـتانی از‬ ‫هیـچ حکومتـی نداشـتم‪ .‬دولـت ا کـراه دارد کاری از مـن بخواهـد؛‬ ‫یکـه مـن دارم‪ ،‬دلخـواه او نیسـت؛ و اال چـرا بی هیـچ‬ ‫چـون چیزهای ‬ ‫خطایـی؛ و به خاطـر افـکارم بایـد ممنوع الخـروج و بازجویـی‬ ‫می شـدم و بارهاوبارهـا مـورد سـوال قـرار می گرفتـم؟ ایـن‪ ،‬نشـانه ‬ ‫رضایـت از مـن نیسـت‪ .‬در ایـام بعدازانقلاب تنهـا لطفـی کـه به من‬ ‫شـد این بودکه تحمل شـدم؛ من معلم نقاشـی هستم و بس‪ .‬این‬ ‫دروغ هـای پرتـی کـه مطرح شـد‪ ،‬انصاف نبـود‪ .‬روضه نمی خواهم‬ ‫بخوانـم؛ امـا مـن کـه االن دارم بـا شـما صحبـت می کنـم‪ ،‬صاحـب‬ ‫مال ومنالـی نیسـتم»‪.‬‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫شنبه اخر امسال‪ ،‬مثل بخشی از زندگی بالتکلیف است‪.‬‬ ‫شنبه اخر سال‪ ،‬قبل از ظهر سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫شنبه اخر سال‪ ،‬بعد از ظهر سال ‪ ۱۴۰۰‬شروع شده است‪.‬‬ ‫ممـرغ روی سـفره‬ ‫شـنبه اخـر سـال‪ ،‬سـاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۷‬دقیقـه و ‪ ۲۸‬ثانیـه تخ ‬ ‫تسـین در خیال ما چرخیده و خورشـید به نقطه اعتدال بهاری در برج‬ ‫هف ‬ ‫ل الحـول و االحـوال»‪ ،‬حـال ما‬ ‫فلکـی حمـل رسـیده و دعـا کرده ایـم کـه «محـو ‬ ‫را‪ ،‬حـال عزیـزان مـا را‪ ،‬حـال بسـتگان ما را‪ ،‬حال دوسـتان مـا را‪ ،‬حال بیماران‬ ‫مـا را‪ ،‬حـال همـکاران مـا را‪ ،‬حـال همسـایگان مـا را‪ ،‬حـال همشـهریان مـا را‪،‬‬ ‫حـال خواننـدگان مـا را‪ ،‬حـال همه یـاران ما را‪ ،‬حال مـردم ما را‪ ،‬حال مملکت‬ ‫مـا را‪ ،‬حـال اب وهـوا و خـا ک و زندگـی مـا را‪ ،‬حـال کره زمین مـا را‪ ،‬حال زمین و‬ ‫زمـان مـا را بـه بهتریـن احوال بگـردان‪.‬‬ ‫شنبه اخر سال‪ ،‬سال قدیمی ست‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫شنبه اخر سال‪ ،‬سال جدید است‪ ،‬سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫شنبه اخر سال‪ ،‬نیمه های دو سیب است‪.‬‬ ‫سال جدید در سال قدیم متولد می شود‪.‬‬ ‫شنبه است‪،‬‬ ‫اول هفته است‪،‬‬ ‫اول ماه است‪،‬‬ ‫اول سال است‪،‬‬ ‫اول بهار است‪.‬‬ ‫سال گاو است‪.‬‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬سال موش بود‪ ،‬سال عجیبی بود‪.‬‬ ‫سـالی کـه گذشـت‪ ،‬مثـل سـال های قحطـی‪ ،‬مثـل سـال طاعـون‪ ،‬مثل سـال‬ ‫وبـا‪ ،‬سـال کرونـا بود‪.‬‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬سال امید نبود‪ ،‬بیشتر به سال های ناامیدی شبیه بود‪.‬‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬در میان اسمان و زمین طی شد‪.‬‬ ‫ـتری خا کسـتری‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫خا‬ ‫ـفید‪،‬‬ ‫سـالی کـه گذشـت‪ ،‬زندگـی نـه سـیاه بـود و نه س‬ ‫ِ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سـالی کـه گذشـت‪ ،‬تالشـی بـرای زند هبـودن بـود و در هیچ کجـای ان تدبیـر‬ ‫راهـی نداشـت‪.‬‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬هرچه بود‪ ،‬گذشت‪.‬‬ ‫سالی که گذشت را باید کنار گذاشت و از ذهن شست‪.‬‬ ‫یهـا و بدی هایـش را تجربـه‬ ‫پرونـده سـالی کـه گذشـت را بایـد بسـت‪ ،‬خوب ‬ ‫اینـده کـرد و از روی ان گذشـت‪ ،‬کامیـون حمـل زباله را بایـد از ذهن دور کرد و‬ ‫بـه روزهـای بهتـر‪ ،‬بـه افـق دورتـر‪ ،‬بـه اینـده روشـن تر دل بسـت‪.‬‬ ‫تا چند روز دیگر‪ ،‬هفته اینده وارد سال جدید خواهیم شد‪.‬‬ ‫شـاید هـم شـما ایـن یادداشـت را در روزهـای سـال جدیـد بخوانیـد و نـوروز بـر‬ ‫شـما فرخنـده گذشـته باشـد و از برکـت افتـاب ‪ ۱۴۰۰‬روشـنایی بسـیار بـر شـما‬ ‫تابیده باشـد‪.‬‬ ‫باید باور کنیم که با همه سیاهی های ذهن‪ ،‬سیاهی های دل‪ ،‬سیاهی های‬ ‫جیـب‪ ،‬سـیاهی های روزگار سیاسـت و مدیریـت و اقتصـاد‪ ،‬هـر صبـح نشـانه‬ ‫یسـت‪ ،‬خورشـید طلـوع می کنـد تـا بگویـد تاریکـی‬ ‫رفتـن شـب سـیاه ظلمان ‬ ‫نهـا و‬ ‫ماندنـی نیسـت‪ ،‬گـردش افلا ک و نظـم خداونـدی در همیـن رفت ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا تعریـف م ‬ ‫امد ‬ ‫نهـا در مـوش و گاو‬ ‫مـن هیـچ اعتقـادی بـه ایـن نمادهـای ساخته شـده ذه ‬ ‫و پلنـگ و نهنـگ و اژدهـا و مـار و اسـب و گوسـفند و خـوک و میمـون و مـرغ و‬ ‫خـروس و سـگ و گربـه نـدارم؛ امـا وقتـی دیگـری بـاور دارد‪ ،‬بـه ذهـن او احترام‬ ‫یگـذارم‪ ،‬بنابـر اعتقـادات دیرینـه مشـرق زمینیان‪ ،‬بـر هـر سـال عالمـت‬ ‫م ‬ ‫حیوانـی حا کـم اسـت کـه سـال از رفتارهـای ان تاثیـر می پذیـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـالی کـه گذشـت‪ ،‬ظاهـرا سـال اقـا موشـه بـود کـه حیوانـی متجـاوز‪ ،‬مهاجـم‬ ‫یقـرار اسـت کـه حریـم و حرمـت نمی شناسـد‪ .‬مـوش نمـاد همـان‬ ‫وب ‬ ‫یسـت کـه «دیـوار مـوش دارد و مـوش هـم گـوش دارد» و‬ ‫ضرب المثـل قدیم ‬ ‫یهـای بیجـای اقا موشـه‬ ‫ناظـر بـر ایـن موضـوع اسـت کـه بایـد مواظـب فضول ‬ ‫لهـای ناامـن‬ ‫می بودیـم‪ ،‬در باورهـا امـده اسـت کـه سـال مـوش سـال پو ‬ ‫اسـت‪ .‬مـوش کوچولـو بـه سیاسـت و تجـارت عالقه منـد اسـت؛ امـا موجودی‬ ‫یسـت‪ ،‬سـال موش‪ ،‬سال وام‬ ‫احساسـاتی و دال ل صفت اسـت و نماد بی برکت ‬ ‫نهـا بـود‪.‬‬ ‫و قرض گرفت ‬ ‫ً‬ ‫سـالی کـه می ایـد‪ ،‬ظاهـرا سـال گاو اسـت و گاو نمـاد خـودداری‪ ،‬متانـت‪،‬‬ ‫کم رویـی و انضبـاط اسـت‪ .‬می گوینـد گاو برخلاف بـاور عمومـی‪ ،‬حیـوان‬ ‫یسـت کـه ایـن هـوش را پشـت چهـره سـاده اش مخفـی می کنـد‪ .‬او‬ ‫هوشیار ‬ ‫به راحتـی می توانـد اعتمـاد قلبـی دیگـران را ب هخـود جلـب کنـد‪.‬‬ ‫می نویسـند کـه گاو موجـودی اندیشـمند اسـت‪ ،‬تنهایـی را دوسـت دارد‪،‬‬ ‫هدفش را با پشـتکار تعقیب می کند‪ ،‬ا گر خشـمش برانگیخته شـود‪ ،‬افراطی‬ ‫و متعصـب اسـت و بهتـر اسـت زیـاد سرب هسـرش نگذاریـد‪ ،‬خـودش را در‬ ‫نهـای گاوبـازی نشـان داده اسـت‪ ،‬یک دنـده و لجـوج و نافرمان اسـت؛‬ ‫میدا ‬ ‫اما با مهربانی می توان شیرش را هم دوشید‪ ،‬اما ا گر کسی پایش را در کفش‬ ‫او بکنـد ان روی گاوی اش بـاال می ایـد و دیگـر کسـی جلـودارش نیسـت‪.‬‬ ‫گاوهـا از متجد دشـدن و نوگرایـی دوری می کننـد و خودکامه و زورگو هسـتند‪.‬‬ ‫گاو از تجارت دوری می کند و برای کشـاورزی خلق شـده اسـت‪ .‬گاو کل هشـق‬ ‫اسـت؛ اما اهل کار و سـختی هم اسـت‪ .‬در مشـاغلی که ارتباطات زیادی الزم‬ ‫دارد به دلیـل خـوی تنهایـی ممکـن اسـت مشـکل به وجـود اورد‪ .‬اما در سـال‬ ‫یهـا‪ ،‬بیشـتر بـه فکـر سلامتی خـود‬ ‫گاو مـردم بایـد بـه اعتقـاد طالع بینـی چین ‬ ‫باشـند و به کودکان و بسـتگان خود نیز توجه بیشـتری نشـان دهند‪.‬‬ ‫ا گـر همـه انچـه گفته انـد یـک بـاور غلـط باشـد‪ ،‬امـا در ایـن اوضاع واحـوال‬ ‫ً‬ ‫کرونایـی‪ ،‬حتمـا بایـد بیشـتر مواظـب ویـروس بـدذات چینـی کرونـا باشـیم تـا‬ ‫سلامتی مـردم و خودمـان حفـظ شـود‪.‬‬ ‫به هرحـال‪ ،‬ا گـر از روی تفنـن و طنـز هـم بـه ایـن نمادهـا بنگریـم چیـزی از‬ ‫باورهـای جمعـی مـردم کـم نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫مـن فقـط می توانـم ارزو کنـم که در سـال موش و گاو و ببـر و اژدها و هر حیوان‬ ‫دیگـری‪ ،‬جهـان رنـگ صلـح را بـر خـود ببینـد و ملـت و مملکـت مـا‪ ،‬در ارامش‬ ‫روزگار بگذرانـد و تنگناهـا برطـرف شـود و روزهـای بهتـر و لحظات شـادتر برای‬ ‫یکایـک مـردم ما فراهم شـود‪ .‬امین‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫دوچرخه‪ ،‬تهران‪ ،‬زندگی‬ ‫تهـران‪،‬‬ ‫شـهرداری‬ ‫هم زمـان بـا فرا رسـیدن‬ ‫فصـل بهـار‪ ،‬پویـش‬ ‫تهـران‪،‬‬ ‫«دوچرخـه‪،‬‬ ‫زندگـی» را از تاریـخ ‪۲۰‬‬ ‫اسـفند ماه در اپلیکیشـن‬ ‫«دوچرخـه» اغـاز و‬ ‫شـهروندان تهرانـی را‬ ‫دعـوت بـه رکاب زنـی در‬ ‫پایتخت کـرده‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی سـازمان‬ ‫اطالعـات‬ ‫فنـاوری‬ ‫شـهرداری تهـران؛ ایـن‬ ‫پویـش کـه بـا هـدف‬ ‫اشـترا ک گذاری تصاویـر و‬ ‫ایجـاد فضـای مشـارکت‬ ‫میـان کاربـران در شـبکه‬ ‫اجتماعی درون اپلیکیشـن «دوچرخه» برنامه ریزی شـده تا ‪ ۳۱‬فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬دوچرخـ ه و مسـیرهای دوچرخه سـواری‪،‬‬ ‫لو نقـل عمومـی (متـرو)‪ ،‬دوچرخـه و خانـواده‪ ،‬دوچرخـه‬ ‫دوچرخـه و حم ‬ ‫و المان هـای شـهری‪ ،‬دوچرخـه و جاذبه هـای گردشـگری شـهر تهـران‪،‬‬ ‫دوچرخه و بهار و دوچرخه و سفره هفت سین‪ ،‬محورهای اصلی این پویش‬ ‫اسـت‪ .‬در انتهـای ایـن پویـش‪ ،‬تصاویـری کـه بیشـترین میـزان عالقه منـدی‬ ‫سایر کاربران (‪ )Like‬را در شبکه اجتماعی اپلیکیشن دوچرخه کسب کنند‪،‬‬ ‫به مرحله داوری راه یافته و از پنج اثر برگزیده تقدیر خواهد شـد‪ .‬شـهروندان‬ ‫عالقه منـد بـه دوچرخه سـواری و عکاسـی می تواننـد بـا مراجعـه بـه قسـمت‬ ‫کمپین هـا در پورتـال ‪ bike.tehran.ir‬یـا بخـش کمپین هـا در اپ «دوچرخـه»‬ ‫اطالعات بیشـتری کسـب کنند‪ .‬بعد از «سـفر عشـق» و «رکاب و کتاب»‪ ،‬این‬ ‫سـومین پویشی سـت کـه در اپ موبایلـی «دوچرخـه» برگـزار می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو کامیونت ون زامیاد ‪ Z24NIB‬مدل ‪ 1398‬با شماره پال ک ایران ‪597 -32‬م‪ 46‬و شماره‬ ‫موتور ‪ Z24806306Z‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140BK0542423‬به مالکیت هادی علی بیگی ازغندی‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای عبـاس دیوانـدری بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی گواهـی امضـا شـده طـی درخواسـت مـورخ‬ ‫‪ 1399/12/14-139921706011030539‬تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول ششـدانگ‬ ‫بشماره پال ک ‪ 733‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی شهرستان سبزوار که دفتر الکترونیکی‬ ‫به شـماره ‪ 139520306011008640‬سـند به شـماره چاپی ‪093629‬د‪ 94‬بنام نامبرده ثبت و سـند صادر و‬ ‫تسلیم شده است و حسب اعالم مالک‪ -‬متقاضی سند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود شده را نموده‬ ‫اسـت‪ .‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی تـا چنانچـه اشـخاصی مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود اصـل سـند مالکیت نزد خود می باشـند ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی‬ ‫اعتـراض کتبـی خـود را بـه همـراه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه اداره ثبـت محـل ارائـه تا‬ ‫مراتـب صورتجلسـه گـردد‪ .‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یا درصـورت اعتراض‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬ایـن اداره مطابق مقـررات اقدام به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی به نـام مالک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/27 :‬‬ ‫ت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪ 99/2358‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثب ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید معمولی مدل ‪ 1375‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪898 -36‬ق‪ 68‬و شماره موتور ‪ 00006620‬و شماره شاسی ‪ S1442275122272‬به مالکیت محمدحسام‬ ‫بندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 349‬کاشمر‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانو ماه پری محمدی فرزند محمدعلی بشناسنامه ‪ 279‬صادره از باغملک درخواستی بخواسته صدور‬ ‫گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم ولی ممبنی بشناسنامه ‪ 91‬صادره باغملک‬ ‫در تاریـخ ‪ 1396/11/14‬در اهـواز اقامتـگاه فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬ماه پـری محمـدی فرزنـد محمد‬ ‫ش ش ‪ 279‬کـد ملـی ‪ 4818976555‬متولـد ‪ 1313/10/25‬زوجـه متوفـی ‪ -2‬نادعلـی ممبنـی فرزنـد ولـی‬ ‫ش ش ‪ 710‬کد ملی ‪ 4819141481‬متولد ‪ 1342/01/02‬پسر متوفی ‪ -3‬مرتضی ممبنی فرزند ولی ش ش‬ ‫‪ 711‬کـد ملـی ‪ 4819141491‬متولـد ‪ 1344/01/05‬پسـر متوفـی ‪ -4‬محمدعلـی ممبینـی فرزنـد ولـی ش ش‬ ‫‪ 5‬کـد ملـی ‪ 1911528815‬متولـد ‪ 1351/03/01‬پسـر متوفـی ‪ -5‬رضـا ممبینـی فرزند ولـی ش ش ‪ 6‬کد ملی‬ ‫‪ 1911528823‬متولـد ‪ 1351/03/01‬پسـر متوفـی ‪ -6‬داریـوش بارانی نسـب فرزنـد ولـی ش ش ‪ 274‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 1910483559‬متولـد ‪ 1355/01/07‬پسـر متوفـی ‪ -7‬زینـب ممبنـی فرزند ولی کد ملـی ‪1911857101‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -8‬شـابیگم ممبنـی فرزنـد ولـی ش ش ‪ 709‬کـد ملـی ‪ 4819141473‬متولـد ‪1340/01/15‬‬ ‫دختر متوفی ‪ -9‬شـاهی ممبنی فرزند ولی کد ملی ‪ 4819141503‬متولد ‪ 1345/11/02‬دختر متوفی ‪-10‬‬ ‫شهین ممبینی فرزند ولی ش ش ‪ 352‬کد ملی ‪ 1910516430‬متولد ‪ 1353/05/04‬دختر متوفی والغیر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/840‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم نرگـس حـاج زاده فرزنـد بهمـن بشناسـنامه ‪ 13383‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صدور‬ ‫گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم مراد حاجی زاده بشناسنامه ‪ 638‬صادره از باغملک‬ ‫در تاریـخ ‪ 1399/12/11‬در اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد‬ ‫از‪ -1 :‬نرگـس حـاج زاده فرزنـد بهمـن ش ش ‪ 13383‬و کـد ملـی ‪ 1910133930‬متولـد ‪ 1357/06/08‬زوجـه‬ ‫متوفـی ‪ -2‬حمـزه حاجـی زاده فرزند ابراهیـم ش ش ‪ 115‬کد ملی ‪ 4819263390‬متولـد ‪ 1314/07/03‬پدر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬رضـا حاجـی زاده فرزنـد مـراد ش ش و کـد ملـی ‪ 1900379295‬متولـد ‪ 1376/11/11‬پسـر متوفی‬ ‫‪ -4‬علی رضـا حاجـی زاده فرزنـد مـراد ش ش و کـد ملـی ‪ 1900694573‬متولـد ‪ 1389/01/02‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -5‬سـحر حاجـی زاده فرزنـد مـراد ش ش و کـد ملـی ‪ 1900332019‬متولـد ‪ 1375/02/18‬دختـر متوفـی‬ ‫‪ -6‬فاطمـه حاجـی زاده فرزنـد مـراد ش ش و کـد ملـی ‪ 1900527863‬متولـد ‪ 1382/08/17‬دختـر متوفـی‬ ‫والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/839‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329126001906‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ارادان تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز سـوری فرزنـد رمضانعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬در یکبـاب‬ ‫دامـداری و حقابـه بـه مسـاحت ‪ 18532/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 15‬فرعـی از ‪ 67‬اصلـی واقـع در سـوداغالن‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقایان مختار رسـتمیان و قاسـمعلی شـکیبا محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 965‬علی عرب سرهنگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مهـدی پا ک طینـت مالـک ‪1260‬سـهم مشـاع از ‪16500‬سـهم مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 166/14‬واقـع‬ ‫در قریـه گل حصـار بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬گل حصـار‪ ،‬جـاده حسـن اباد‪ ،‬نبـش کوچـه یـاس ‪ 2‬موضـوع سـند‬ ‫مالکیـت شـماره ‪87‬الـف‪ 0189218-‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1399/07/03‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم‬ ‫رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب‬ ‫شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی‬ ‫در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی‬ ‫میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بـه حکایـت کالسـه پرونـده ‪ 709/4/98‬و بـه موجب دادنامـه شـماره ‪ 277‬مورخـه ‪ 1399/05/26‬صادره‬ ‫از شـورای حـل اختلاف حـوزه شـماره ‪ 4‬بخـش کهریـزک محکوم علیـه اقـای غالمرضـا رحمانی اشسـتانی‬ ‫محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 40/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ‪ 1050000‬ریـال بابـت هزینـه‬ ‫دادرسـی و پرداخـت خسـارت تاخیـر و تادیـه از تاریـخ سررسـید چـک لغایـت وصـول طبـق شـاخص های‬ ‫تورمـی بانـک مرکـزی در حـق خواهـان محکـوم می نمایـد در حـق محکوم لـه اقـای بهـرام مهریـار گردیـده‬ ‫اسـت و همچنیـن نیم عشـر دولتـی بمبلـغ در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا مراتـب بـرای یـک نوبـت نشـر و‬ ‫محکـوم علیـه ظـرف مهلـت ‪ 10‬روز پـس از نشـر نسـبت بـه دریافـت اصـل بـرگ اجرائیـه در دفتـر شـعبه دوم‬ ‫حاضـر گـردد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1181‬شورای حل اختالف حوزه چهار بخش کهریزک‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1399/10/06‬در وقـت فوق العـاده شـورای حـل اختلاف شـوش بـه تصـدی امضاءکننـده ذیـل‬ ‫تشـکیل‪ ،‬پرونده کالسـه ‪ 219/5/99‬تحت نظر اسـت با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسـیدگی‬ ‫را اعلام و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال بشـرح اتـی مبـادرت به صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصوص دادخواست تقدیمی اقای قاسم احمدی فرزند فاضل بطرفیت اقای رضا مومنی بخواسته‬ ‫الزام به فک پال ک خودرو وانت پیکان بشـماره انتظامی ‪458 -24‬و‪ 31‬شـورا با بررسـی محتویات پرونده‬ ‫نظـر بـه اینکـه پلا ک وسـیله نقلیه اختصـاص بـه شـخص داشـته و امـروزه فـک و تعویـض پلا ک از جملـه‬ ‫لـوازم عرفـی و قانونـی بیـع خـودرو می باشـد و خوانـده نیز تعرضی به اصالـت قرارداد نکرده اسـت و با توجه‬ ‫به پاسـخ اسـتعالم واصله از پلیس راهور شـوش شـماره ‪ 2161/139/99/18‬مورخ ‪ 1399/09/26‬مبنی بر‬ ‫تعلـق پلا ک خـودرو بـه خواهـان‪ ،‬لـذا دعـوی مطروحـه را ثابـت تشـخیص و بـا اسـتناد بـه مـواد ‪ 220‬و ‪225‬‬ ‫قانـون مدنـی و مـاده ‪ 198‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی حکم به محکومیـت خوانده به فک پلا ک خودرو‬ ‫وانـت پیـکان مـدل ‪ 1387‬بشـماره موتـور ‪ 11487015078‬و پلا ک ایـران ‪458 -24‬و‪ 31‬در حـق خواهـان‬ ‫صادر می نماید‪ .‬رای صادره غیابی اسـت و ظرف بیسـت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع‬ ‫و سـپس ظـرف مـدت بیسـت روز قابـل تجدیدنظـر در دادگاه هـای عمومـی حقوقـی شهرسـتان شـوش‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بـه حکایـت کالسـه پرونـده ‪ 657/6/98‬و بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 157‬مورخـه ‪ 1399/04/18‬صادره‬ ‫از شـورای حـل اختلاف حـوزه شـماره سـوم بخـش کهریـزک محکوم علیـه اقـای رحیـم شـکری محکـوم‬ ‫بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 20/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ‪ 800/000‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی‬ ‫و خسـارت تاخیـر و تادیـه از تاریـخ سررسـید چـک لغایـت وصـول طبـق شـاخص های تورمـی در حـق‬ ‫محکوم لـه اقـای بهـرام مهریـار گردیـده اسـت و همچنین نیم عشـر دولتی بمبلـغ در حق صنـدوق دولت‪.‬‬ ‫لـذا مراتـب بـرای یـک نوبـت نشـر و محکوم علیـه ظـرف مهلـت ‪ 10‬روز پـس از نشـر نسـبت بـه دریافـت اصـل‬ ‫بـرگ اجرائیـه در دفتـر شـعبه دوم حاضـر گـردد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1179‬شورای حل اختالف حوزه سوم بخش کهریزک‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بـه حکایـت کالسـه پرونـده ‪ 710/4/98‬و بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 276‬مورخـه ‪ 1399/05/26‬صـادره‬ ‫از شـورای حـل اختلاف حـوزه شـماره ‪ 4‬بخش کهریزک محکوم علیـه اقای عبدالمطلب خضری محکوم‬ ‫بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 15/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ‪ 737500‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و‬ ‫پرداخـت خسـارت تاخیـر و تادیـه از تاریخ سررسـید چک لغایت وصول طبق شـاخص هـای تورمی بانک‬ ‫مرکـزی در حـق خواهـان صـادر و اعلام مـی دارد در حـق محکوم لـه اقـای بهـرام مهریـار گردیـده اسـت و‬ ‫همچنین نیم عشـر دولتی بمبلغ در حق صندوق دولت‪ .‬لذا مراتب برای یک نوبت نشـر و محکوم علیه‬ ‫ظـرف مهلـت ‪ 10‬روز پـس از نشـر نسـبت بـه دریافـت اصـل بـرگ اجرائیـه در دفتر شـعبه دوم حاضـر گردد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1180‬شورای حل اختالف حوزه چهار بخش کهریزک‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان تعاونـی اعتبـاری ثامن االئمه دادخواسـتی به طرفیت اشـرف ابـروان‪ ،‬طوبی ما کنعلی‪ ،‬مرادعلی‬ ‫فرامـرزی بـه خواسـته پرداخـت وجـه تسـهیالت مالـی بـه میـزان ‪ 170.000.000‬ریـال تقدیـم کـه بـه شـعبه‬ ‫سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز شـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1400/02/11‬سـاعت ‪ 8:30‬صبـح تعییـن وقـت گردیـده و چـون مرادعلـی فرامـرزی مجهول المـکان اعالم‬ ‫ً‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از قانـون ائیـن دادرسـی‬ ‫دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد‬ ‫کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مـدت یـک هفتـه‬ ‫به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم ادرس محل اقامت خود را اعالم‪،‬‬ ‫درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیم مقتضی‬ ‫اتخـاذ خواهـد نمود‪.‬‬ ‫شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪993 -24‬د‪ 18‬و شـماره موتـور ‪ 01048649‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283424088‬بنـام منصور‬ ‫ابراهیمی نـژاد بـا کـد ملـی ‪ 2000584438‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪249 -34‬ص‪ 85‬و شـماره موتـور ‪ 5441192‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100F1149941‬بنـام جمیلـه‬ ‫ال کثیـر فرزنـد علـوان مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری تیبـا بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک بـا شـماره پلا ک ایـران ‪573 -19‬ل‪ 35‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/8346059‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100G5718599‬بـه نـام اقـای میلاد شـیروانی‬ ‫مفقـود و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو کامیـون فلـزی بـاری ولـوو بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪379 -19‬ع‪ 83‬و شـماره موتـور ‪ 012859‬و شـماره شاسـی ‪ YV2J4CNA44T843642‬بـه نـام سـمیه‬ ‫عظیمـی و عبدالرضـا محمـدی مفقـود و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز حمل سلاح شـکاری یک لول سـاچمه زنی کالیبر ‪ 12‬مدل چخماقی سـاخت ترکیه با شـماره سلاح‬ ‫‪ 91452099‬بـه نـام علی وجدانی فرزند علی ا کبر شماره شناسـنامه ‪ 7227‬مفقـود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشاد جهت نشر ا گهی (نوبت سوم)‬ ‫دربـاره پرونـده کالسـه ‪ 9909988331100817‬شـعبه اول دادگاه خانـواده دادگسـتری شهرسـتان اسلام‬ ‫ابـاد غـرب بـا توجـه بـه تقدیـم دادخواسـت خانـم فرنگیـس قنبـری و غیـره بـه طرفیـت اداره ثبـت احـوال‬ ‫اسلام ابـاد غـرب و قبـاد قنبـری موضـوع صـدور حکـم فـوت فرضـی شـخص علـی قنبـری فرزند ایلخـان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 8612‬بـه شـماره ملـی ‪ 3340062161‬متولـد ‪ 1346/01/12‬کـه اعلام داشـته نامبـرده‬ ‫علـی قنبـری از سـال ‪ 1375‬بـه بعـد غایـب و هیچگونـه خبـری از حیـات و ممات وی در دسـترس نیسـت‪،‬‬ ‫لـذا مراتـب در راسـتای مـواد ‪ 155‬قانـون امـور حسـب و مـاده ‪ 1023‬قانـون مدنـی اعلام تـا از کلیـه کسـانی‬ ‫کـه خبـری از غایـب یـاد شـده دارنـد‪ ،‬دعـوت می شـود اطالعـات خـود را بـه نحـو مقتضـی در اختیـار دادگاه‬ ‫قـرار دهنـد تـا حقـی از کسـی تضییـع نگـردد‪ .‬ایـن ا گهـی سـه نوبـت متوالـی بـه فاصلـه یـک مـاه در روزنامـه‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری اسالمشـهر درنظـردارد بـه اسـتناد ردیـف بودجـه متمـم مصـوب سـال ‪ 1399‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‬ ‫نسبت به «پروژه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی‪ ،‬نمازخانه و سرویس بهداشتی و حفظ و نگهداری‬ ‫پل هـای عابـر پیـاده و پله هـای برقـی و نورپـردازی در سـطح مناطـق شـش گانه» بـه اشـخاص حقوقـی از طریـق‬ ‫برگـزاری مناقصـه عمومی اقـدام نماید‪.‬‬ ‫بدینوسـیله از اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت می گـردد جهـت شـرکت در مناقصـه و دریافـت اسـناد همـراه بـا معرفی نامه و مهر شـرکت به‬ ‫ً‬ ‫اداره قراردادهـای شـهرداری اسالمشـهر مراجعـه نماینـد‪ .‬ضمنـا مهلـت دریافت و ارسـال پیشـنهادات حداقل تـا ده روز پـس از چاپ ا گهی نوبت‬ ‫دوم خواهـد بـود‪ .‬هزینـه درج ا گهـی در روزنامـه بـه عهـده برنـده مناقصه عمومی می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 4/700/000/000 :‬ریال‬ ‫‪ -2‬شـرایط شـرکت در مناقصـه‪ :‬اساسـنامه مرتبـط‪ ،‬گواهـی صالحیـت از وزارت کار و امـور اجتماعـی یـا رتبـه ‪ 5‬تاسیسـات از سـازمان مدیریـت‬ ‫برنامه ریـزی کشـور حداقـل ‪ 2‬سـال سـابقه کاری مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه در بـازه زمانـی ‪ 90‬تـا ‪99‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام کار‪ 12 :‬ماه شمسی‬ ‫‪ -4‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ -6‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخ ‪ 1400/01/15‬الی ‪1400/01/25‬‬ ‫‪ -9‬مهلت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1400/01/26‬‬ ‫‪ -10‬جلسه کمیسیون عالی معامالت‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪1400/01/28‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/27 :‬‬ ‫حسین طال؛ شهردار اسالمشهر‬ ‫کثیراالنتشـار منتشـر می گردد‪ .‬بدیهی اسـت چنانچه یک سـال از تاریخ اولین اعالن (نشـر ا گهی) حیات‬ ‫ً‬ ‫غایب ثابت نشـود‪ ،‬حک موت فرضی او صادر خواهد شـد‪ .‬ضمنا یک نسـخه از ا گهی منتشـر شـده برای‬ ‫نگهـداری در پرونـده بـه ایـن شـعبه ارسـال گـردد‪.‬‬ ‫یعقوب ناصری‪ ،‬قاضی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد صبـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک‬ ‫‪337 -19‬س‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 3062910‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288010414‬مفقـود و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امال ک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبت‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ -1 .‬مقدار هفده شـعیر و‬ ‫هشـت هـزار و دویسـت و پنجـاه و چهـار صـد هـزارم شـعیر مشـاع (‪ )17/08254‬از ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بنـام اقـای کمـال قیمتـی فرزنـد بهاءالدیـن تحت پلا ک ‪ 76‬فرعـی از ‪ 5‬اصلی بخـش ده به‬ ‫مسـاحت ‪ 17337‬مترمربع جزء نسـق زارعانه شـماره ‪ 15785‬مورخه ‪ 1345/02/10‬بنام اقای حبیب اله‬ ‫کیخسـروی به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای حسـن اباد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 160390‬هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امال ک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبت‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ -1 .‬ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان و محوطـه متصـل بـه ان بـه مسـاحت ‪ 1433/44‬مترمربـع کـه از کل مسـاحت مذکـور مقـدار‬ ‫‪ 960/67‬متـر ان داخـل در حریـم رودخانـه قـرار دارد‪ ،‬بنـام اقای امیر زمانی دادانه فرزند محمدعلی تحت‬ ‫پال ک ‪ 4001‬فرعی از ‪ 4‬اصلی بخش ده جزء نسق زارعانه شماره ‪ 14298‬مورخ ‪ 1342/02/16‬بنام محمد‬ ‫امینی مشـاعی به ادرس روسـتای حسـن اباد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 160396‬هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002846‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و‬ ‫اراضـی سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای روح الـه بسـاطی فرزنـد طهمـاس بـه ش ش ‪ 28‬صـادره از اسلام ابـاد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 108/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غرب‪ -‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابان ابومسـلم خریداری برابر مبایعه نامه عـادی و عدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000675‬مـورخ ‪ 1399/12/08‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزاد صـدری فرزنـد سـیروس بشماره شناسـنامه ‪21025‬‬ ‫صـادره از سـنقر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن و بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 286/34‬مترمربـع‬ ‫در قسـمتی از ‪ 2088‬اصلی واقع در سـنقر‪ -‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار شهیدصیادشـیرازی خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی خانـم ارزو (ژالـه) ظاهـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000674‬مـورخ ‪ 1399/12/08‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرزاد صدری فرزند سیروس بشماره شناسنامه ‪ 21025‬صادره‬ ‫از سـنقر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن و بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 304/82‬مترمربـع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 2088‬اصلـی واقـع در سـنقر‪ ،‬میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار شهیدصیادشـیرازی‬ ‫خریداری از مالک رسمی خانم ارزو (ژاله) ظاهری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫ا گهی تبدیل وضعیت دفتر خدمات مسافرت هوایی‬ ‫و گردشگری ارال سیر پرواز‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000678‬مـورخ ‪ 1399/12/09‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای علی اقا کاوسی سـطری فرزند علی عسـکر بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 847‬صـادره از سـطر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 57939/33‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 146‬کلیایـی واقـع در سـنقر‪ -‬اراضی مزروعی شـهر سـطر خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫ی اقـا کاوسی سـطری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫علـ ‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی اسـتارا تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه شـرح ذیـل بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ -1 .‬فـر ح روز واحدپـور فرزنـد اسـماعیل شماره شناسـنامه ‪ 3‬بـه‬ ‫شماره ملی ‪ 2619822157‬در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه با کاربری مسکونی و‬ ‫باغات به مسـاحت ‪ 373/95‬مترمربع از ‪ 342‬فرعی مجری شـده از ‪ 11‬فرعی از ‪ 29‬اصلی واقع در ونه بین‬ ‫بخـش ‪ 32‬گیلان خریـداری از نسـق نورمحمـد واحدپـور‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و صدور سـند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف‪ 907/1642‬شیرزاد عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک استارا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/15-139960318011014424‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا نوربخش میاندهی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ‪2253‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 4020/88‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان‬ ‫احداثی بمساحت ‪ 20‬مترمربع پال ک ‪ 252‬فرعی از ‪ 59‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪59‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گلسـر بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق اسـحاق نوربخش محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/967‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/21-139960318011014898‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فخرالدیـن جوانـی فرزنـد حبیـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 1514‬صـادره‬ ‫از سـاری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 4486/47‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی‬ ‫بمسـاحت ‪ 40‬مترمربـع پلا ک ‪ 137‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه کردمحلـه طاهرگـوراب بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق اله بخش حقیقی پشـتیری محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬پـس از انقضـای مدت مذکور طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/969‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب قـدرت بهرامـی مالـک چهـار هـزار و هفتصـد مترمربـع مشـاع از مقـدار مسـاحت پنجـاه و دو هـزار‬ ‫مترمربـع مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن (‪ 4700‬مترمربع سـند و ‪ 300‬متر مبایعه نامـه کد رهگیری)‬ ‫پال ک ثبتی ‪ 181‬اصلی واقع در قریه دوتویه سـفلی به نشـانی کهریزک‪ ،‬خیابان سـرای احسـان‪ ،‬روسـتای‬ ‫دوتویه سـفلی موضوع سـند مالکیت شـماره ‪85‬الـف‪ 040331-‬صـادره به تاریـخ ‪ 1389/02/28‬متقاضی‬ ‫تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه کـن در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام‬ ‫امور اب شـهرری براسـاس ضوابط و مقررات جاری‪ ،‬تعیین بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه‬ ‫نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب‬ ‫منطقه ای تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫اطالعیهفراخوان‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط‬ ‫دعـوت می گـردد جهـت‬ ‫ثبت نـام «راه اندازی اموزشـگاه‬ ‫موتورسیکلت» در شهرستان اغاجاری‪ ،‬به‬ ‫راهنمایـی و رانندگـی شهرسـتان اغاجـاری‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫نظـر بـه اینکـه مجـوز فعالیـت دفتـر خدمـات مسـافرت هوایـی‬ ‫و گردشـگری ارال سـیر پـرواز واقـع در شـهر سـبزوار بـا صاحـب‬ ‫امتیـازی خانـم فهیمـه خیاط باشـی خاوری در شـرف تبدیـل‬ ‫وضعیـت دفتـر از حقیقـی بـه حقوقـی می باشـد‪ ،‬لـذا از کسـانی‬ ‫کـه از دفتـر مذکـور‪ ،‬ادعـا و شـکایتی دارنـد دعـوت بعمـل می ایـد‬ ‫کـه مراتـب را حدا کثـر ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ ایـن ا گهـی‬ ‫بطـور کتبـی بـه سـازمان هواپیمائـی کشـوری‪ ،‬دفتـر نظـارت بـر‬ ‫شـرکت های حمـل و نقـل و امـور فرودگاه هـا و اداره کل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان خراسـان رضوی‬ ‫اعلام نمایـد‪.‬‬ ‫دفتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ارال سیر پرواز‬ ‫راهنمایی و رانندگی اغاجاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003299‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی اقـای رمضانعلـی هرمـزی فرزنـد یدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 119/20‬مترمربـع (یکصـد و‬ ‫نـوزده و بیسـت صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 238‬فرعـی از اراضـی اغویـه پلا ک ‪ 228‬اصلـی‬ ‫دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالک رسـمی سـیداحمد حسـینی اغویی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار‬ ‫در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو ماه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم محبوبه سـادات موسـوی مداح به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن‬ ‫اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت تمامـت ششـدانگ اعیـان یکبـاب‬ ‫اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 11319‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 10194‬فرعـی از ‪ 235‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده‬ ‫اسـت و با بررسـی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شـد تمامت ششـدانگ اعیان پال ک فوق برابر سـند‬ ‫قطعی ‪ 45227‬مورخ ‪ 1395/03/23‬دفتر اسناد رسمی ‪ 115‬مشهد بنام محبوبه سادات‬ ‫موسـوی مداح ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪515472‬الف‪ 94‬صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫سیسـتم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد و این بخشـنامه به اسـتناد تبصره یک‬ ‫اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می گردد هر کس نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪،‬‬ ‫بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 472‬ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک ناحیـه سـه‬ ‫مشـهد مقـدس‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫رونمایی از دسته چک های پیچک (صیاد) بانک اینده‬ ‫باحضـور مدیرعامـل‪ ،‬اعضـای هیئت مدیـره‪ ،‬جمعـی از معاونـان و مدیـران بانـک اینـده‪،‬‬ ‫از دسـته چک های جدیـد در شـعبه مرکـزی بانـک اینـده رونمایـی شـد‪ .‬براسـاس قانـون‬ ‫جدیـد صـدور چـک‪ ،‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۰‬تمامـی چک هـا بایـد در سـامانه پیچـک ثبت‪،‬‬ ‫تائید‪ ،‬انتقال و اسـتعالم شـود که مشـتریان بانک اینده می توانند با اسـتفاده از سـامانه‬ ‫«کیلیـد» و «پیشـخوان مجـازی» بـه ایـن سـامانه دسترسـی یابنـد‪ .‬رنگ بنفش‪ ،‬داشـتن‬ ‫شناسـه یکتـای ‪ ۱۶‬رقمـی در سـمت چـپ باالی هر بـرگ‪ ،‬دارابـودن بارکد چاپ شـده روی‬ ‫هـر بـرگ چـک و هم چنیـن عبـارت «کارسـازی ایـن چـک منـوط بـه ثبـت صـدور‪ ،‬دریافـت‬ ‫و انتقـال ان در سـامانه صیـاد اسـت»‪ ،‬از ویژگی هـای ظاهـری چک هـای جدیـد اسـت‪.‬‬ ‫از ابتـدای سـال اینـده‪ ،‬چک هـای جدیـد بـا مشـخصات ذکرشـده‪ ،‬در شـعب بانـک بـه‬ ‫مشـتریان عزیـز عرضـه می شـود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫بیش از پنج میلیون مرغ اماده کشتار برای نوروز ‪1400‬‬ ‫اعالم برندگان قرعه کشی نرم افزار جامع پرداخت فام ملل‬ ‫قرعه کشـی اپلیکیشـن جامـع پرداخـت فـام موسسـه اعتبـاری ملـل برگـزار و برنـدگان‬ ‫ان مشـخص شـدند‪ .‬ایـن جشـنواره کـه از ‪ ۲۵‬بهمن مـاه و هم زمـان بـا والدت امـام‬ ‫محمدباقر(ع) اغاز و در روز مبعث حضرت رسـول گرامی اسلام(ص) به پایان رسـیده‬ ‫بود در سـاعت ‪ ۱۵‬روز شـنبه ‪ 99/12/23‬باحضور مدیرعامل شـرکت فام و تعدادی از‬ ‫مدیران موسسه اعتباری ملل‪ ،‬برگزار و ازطریق صفحه اینستا گرام فام و صفحه فام‬ ‫در اپـارات به صـورت زنـده پخـش شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ بـرای ایـن جشـنواره یـک جایـزه‬ ‫نقد ‪۵۰۰‬میلیون ریالی و سـه گوشـی هوشـمند و سـه دسـتگاه سـاعت هوشمند و ‪۳۷‬‬ ‫کارت هدیـه پنجمیلیون ریالـی درنظر گرفته شـده بـود‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬شـرکت فام‬ ‫درنظـر دارد در ایـام تعطیلات سـال نـو نسـبت بـه برگـزاری قرعه کشـی بـرای اعضـای‬ ‫نرم افـزار جامـع پرداخـت فـام اقـدام و جوایـزی را اهـداء کند‪.‬‬ ‫حمایت از ‪ ۳۵‬کودک بی سرپرست‬ ‫به یاد ‪ ۳۵‬شهید خدمت بانک مسکن‬ ‫بانک مسکن درراستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و در اقدامی خیرخواهانه‪ ،‬اقدام به اهدای لوازم التحریر‬ ‫و افتتـاح حسـاب قرض الحسـنه بـرای ‪ ۳۵‬نفـر از کـودکان بی سرپرسـت تحت پوشـش موسسـه خیریـه حضـرت‬ ‫علی ابن ابیطالب(ع) کرد‪ .‬مدیر شـعب اسـتان یزد هدف از این اقدام خیرخواهانه بانک مسـکن را گرامیداشـت یاد و‬ ‫خاطـره ‪ 35‬نفـر از کارکنانـی کـه در راه خدمـت بـه هم وطنان و به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دسـت دادند عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بانـک مسـکن و کارکنـان ان در شـرایط سـخت همـواره در کنـار هم وطنان بوده انـد و جهت کاهش رنج‬ ‫اسیب دیدگان کوشیده اند»‪ .‬وی اظهار داشت‪« :‬بانک مسکن از سال های گذشته تاکنون در هنگام وقوع حوادثی‬ ‫مانند سـیل و زلزله با کمک در بازسـازی منازل اسـیب دیده در کنار هم میهنان بوده تا مرهمی بر دردها و مشـکالت‬ ‫انان باشند»‪ .‬صیدنبی حیدریان افزود‪« :‬در روزهای پایانی سال و به امید سالی بهتر و عاری از فقدان عزیزان‪ ،‬بر ان‬ ‫شـدیم تـا بـا اهـدای لوازم التحریـر و افتتـاح حسـاب قرض الحسـنه بـرای ‪ 35‬نفـر از کـودکان بی سرپرسـت‪ ،‬یـاد و خاطره‬ ‫درگذشـتگان و شـهدای خدمت بانک مسـکن را زنده نگه داریم»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬به لحـاظ تامیـن مـر غ گوشـتی در خراسـان‬ ‫رضـوی هیچ گونـه کمبـودی وجـود نـدارد و در ایـام نـوروز‬ ‫‪ ،1400‬پنج میلیـون و ‪799‬هـزار و ‪ 284‬قطعـه مـرغ امـاده‬ ‫کشـتار در اسـتان داریـم»‪ .‬محمدرضـا اورانـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه کمبـود نهاده هـای دامـی با ورود اسـتانداری‬ ‫‪10‬هزارتن جو و سـه ُ‬ ‫ُ‬ ‫ هزارتن ذرت مازاد بر سـهمیه‬ ‫دسـتور‬ ‫اسـتان گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬ضمن اینکـه کنسـانتره مـازاد‬ ‫بـر سـهمیه ای کـه توزیـع شـده دراختیـار دامـداران‬ ‫شهرسـتان ها باتوج هبـه ضریـب دامـی هـر شهرسـتان‬ ‫قـرار می گیـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه تمـام واحدهـای‬ ‫گاوداری‪ ،‬دامـداری کـه از جهـاد کشـاورزی اقـدام بـه‬ ‫اخـذ مجـوز کردنـد متعهـد شـدند کـه علوفـه موردنیـاز‬ ‫خـود را خـود تامیـن کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بازدیدهـای میدانـی‬ ‫مـا نشـان می دهـد کـه بسـیاری از واحدهـای دامـداری‬ ‫و گاوداری در مزارعـی کـه دراختیـار دارنـد به جای اینکـه‬ ‫علوفـه موردنیـاز خـود را تامیـن کننـد نسـبت بـه سـایر‬ ‫کشـت محصـوالت مثـل زعفـران و پسـته اقـدام کردنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان رضـوی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬فـرد دامـدار بایـد کشـت خـود را درراسـتای تامیـن‬ ‫دامـداری خـود قـرار دهـد و ایـن در شـرایط موجـود بـر‬ ‫واردات فشـار مـی اورد و اینکـه مـا بتوانیـم از صفـر تـا ‪100‬‬ ‫تمـام نیـاز دامـداران و گاوداران از محـل علوفـه وارداتـی‬ ‫تامیـن کنیـم‪ ،‬امکان پذیـر نیسـت»‪ .‬اورانـی ضمـن اشـاره‬ ‫بـه کاهـش نقدینگـی واحدهـای تولیـدی‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«افزایـش نـرخ تورم و کاهش شـدید نقدینگی واحدهای‬ ‫یسـت کـه بایـد بـه ان توجـه‬ ‫تولیـدی یکـی از نکات ‬ ‫داشـت‪ ،‬به طورمثـال در فصـل برداشـت محصـوالت‬ ‫زراعـی از جملـه غلات قیمت هـا پائیـن اسـت‪ ،‬یـک واحد‬ ‫تولیـدی نقدینگـی دارد در فصـل برداشـت نیازهـای‬ ‫علوفـه ای خـود را از کشـاورزان تامیـن و ذخیره سـازی‬ ‫می کنـد‪ ،‬برخـی از واحدهـای تولیـدی نقدینگـی پائینـی‬ ‫دارنـد و نمی تواننـد نیـاز خـود را تامیـن کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬در حـوزه مـر غ گوشـتی در اسـتان بالغ بـر‬ ‫‪ 1580‬واحـد مـر غ گوشـتی فعـال وجـود دارد‪ ،‬از ابتـدای‬ ‫سـال یعنـی یـک فروردیـن امسـال تـا روز گذشـته بالغ بـر‬ ‫‪82‬میلیـون و ‪445‬هزار قطعـه جوجه ریـزی در واحدهای‬ ‫مـرغ گوشـتی اسـتان صـورت گرفتـه اسـت و ایـن حجـم‬ ‫جوجه ریـزی به معنـای تولیـد ‪164‬هـزار و ‪ ُ 890‬تـن‬ ‫گوشـت مـرغ در اسـتان اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی خراسـان رضـوی بابیان اینکـه در چهار مـاه‬ ‫غبـر ‪30‬میلیون قطعـه جوجه ریـزی در‬ ‫پایانـی سـال ‪ 99‬بال ‬ ‫اسـتان انجـام شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در اذرمـاه‬ ‫هفت میلیـون و ‪367‬هـزار و ‪ 425‬قطعـه جوجه ریـزی‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬در دی مـاه هفت میلیـون و ‪537‬هـزار و‬ ‫‪ 500‬قطعـه جوجه ریـزی و در بهمـن نه میلیـون و ‪142‬هزار‬ ‫و ‪ 875‬قطعـه جوجه ریـزی‪ ،‬اسـفند تـا ‪ 23‬اسـفند‪،‬‬ ‫شـش میلیون و ‪200‬هـزار و ‪ 750‬قطعـه جوجه ریزی انجام‬ ‫شـده کـه بـا براوردهـای انجام شـده ایـن جوجه ریـزی تـا‬ ‫پایـان ایـن مـاه بـه بیـش از هفت میلیون قطعـه خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬اورانـی تا کیـد کـرد‪« :‬از ‪ 25‬اسـفند امسـال تـا ‪15‬‬ ‫فرودیـن ‪ ،1400‬پنج میلیـون و ‪799‬هـزار و ‪ 284‬قطعـه‬ ‫مـر غ امـاده کشـتار داریـم بـا متوسـط سـن ‪ 45‬روز یعنـی‬ ‫و امـروز مـا کمتـر از ‪ 45‬روز کشـتار نداریـم و ایـن یعنـی‬ ‫تولیـد ‪11‬هـزار و ‪ ُ 598‬تـن گوشـت مـرغ در ‪ 21‬روز اینـده کـه‬ ‫متوسـط روزانـه عرضـه ‪ ُ 550‬تـن گوشـت مـر غ می شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه سـامانه بـازارگاه کمـک شـایانی‬ ‫بـه بحـث شـفافیت کـرده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬بنابرایـن‬ ‫به لحـاظ تامیـن مـر غ گوشـتی در خراسـان کمبـود‬ ‫وجـود نـدارد و بـا هماهنگـی خـوب بیـن دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬نظارتـی و قضائی با محوریت اسـتانداری‪ ،‬برای‬ ‫مرغدارانـی کـه نهـاده یارانـه دار دریافـت کرده انـد و مـر غ‬ ‫خود را تحویل نکنند؛ همچنین ضمن برخورد قانونی و‬ ‫تخلیه مرغداری و کشـتار ان‪ ،‬از ادامه تامین نهاده برای‬ ‫مراحـل بعـد جلوگیـری می شـود و ا گـر مرغـداری مـر غ‬ ‫زنـده خـود را خـارج از شـبکه عرضـه کنـد ایـن در سـامانه‬ ‫بایـد مجـوز بگیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مرغـی کـه از مرغـداری‬ ‫خـارج شـود ولـی در سـامانه های دامپزشـکی مجـوز‬ ‫حمـل نداشـته باشـد ضمـن برخـورد بـا مرغـدار به عنـوان‬ ‫عرضـه خـارج از شـبکه مابه التفـاوت نهـاده یارانـه‬ ‫پرداختـی از او اخـذ و بـه خزانـه واریـز و از ادامـه فعالیـت‬ ‫کهـزار‬ ‫او جلوگیـری می شـود»‪ .‬اورانـی عنـوان کـرد‪« :‬از ی ‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬واحـد مرغـداری کـه از ‪ ۱‬ابـان بودجه ریـزی و نهـاده‬ ‫زیر ‪۷۰‬درصد جوجه خود را‬ ‫دریافـت کردنـد‪ ۱۳۸ ،‬مرغـدار ِ‬ ‫تحویـل دادنـد اطالعـات ان هـا در سـامانه احصـاء شـده‬ ‫اسـت بـرای برخـی پرونـده تخلـف تنظیـم و برخـی دیگـر‬ ‫ازطریـق دسـتگاه قضائـی برخـورد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫با هدف تسهیل و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و کمک به حفظ محیط زیست انجام شد؛‬ ‫تمدید اعتبار یک ساله کارت های نقدی‬ ‫بانک پارسیان تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫راه اندازی کتابخانه دیجیتال در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫بانـک پارسـیان درراسـتای مدیریـت و کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا و به منظـور کاهش مراجعات حضوری مشـتریان‬ ‫ارجمنـد بـه شـعب بانـک‪ ،‬اعتبـار کارت های نقدی خـود را تا پایان سـال ‪ 1400‬تمدید کرد‪ .‬در همین راسـتا کارت های‬ ‫نقـدی بانـک پارسـیان کـه تاریـخ انقضـای ان هـا اسـفند ‪ 1399‬اسـت بـه مـدت یک سـال تمدیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ مشـتریان بانک پارسـیان می توانند با اسـتفاده از خدمات الکترونیکی این بانک مانند اینترنت بانک‪،‬‬ ‫همراه بانـک و ‪ ...‬بسـیاری از فعالیت هـای مـورد درخواسـت خـود را بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعبه دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫عالوه بـر خدمـات یادشـده‪ ،‬کارشناسـان مرکـز تمـاس و صـدای پارسـیان ایـن بانـک بـه شـماره ‪ 81151000‬در تمـام ایام‬ ‫هفتـه و به صـورت ‪24‬سـاعته امـاده پاسـخگویی بـه پرسـش ها و ابهامـات مشـتریان ارجمنـد هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس امـور فناوری اطالعـات و ارتباطات شـرکت پاالیش‬ ‫گاز شهید هاشمی نژاد از راه اندازی کتابخانه دیجیتال در‬ ‫ایـن مجتمـع گازی خبـر داد‪ .‬محسـن تقوایـی در مراسـم‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن کتابخانـه بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪:‬‬ ‫«روزانـه حجـم زیـادی از درختـان در سراسـر جهـان قطـع‬ ‫می شوند تا از ان در صنعت کاغذ مورداستفاده قرار گیرد‬ ‫و ایـن موضـوع سـبب به خطر افتـادن محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫بو هوایـی‬ ‫ازبین رفتـن جنگل هـا و تغییـر در الگوهـای ا ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬بنابـر امارهـا بـرای‬ ‫تولیـد هـر تـن کاغـذ‪ ،‬بایـد ‪ ۲۴‬درخـت تنومنـد قطـع شـود‬ ‫و سـاالنه ‪۲۳۰‬میلیون ُ تن کاغذ در دنیا مصرف می شـود»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد‪« :‬درراسـتای ارتقـای‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانـی و تـداوم فرهنـگ کاهـش مصـرف‬ ‫کاغـذ در ایـن مجتمـع گازی و دسترسـی اسـان تمامـی‬ ‫کارکنـان و خانواده هـا ان هـا بـه کتاب هـای الکترونیکـی و‬ ‫حـذف محدودیت هـای روش هـای سـنتی کتاب خوانی‪،‬‬ ‫سـامانه بـا عنوان کتابخانـه الکترونیکی با اعتبـاری بالغ بر‬ ‫‪350‬میلیون ریـال راه انـدازی شـد»‪ .‬تقوایـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«حـذف کتاب هـای کاغـذی‪ ،‬امـکان دسترسـی اسـان‬ ‫ازطریـق اینترنـت‪ ،‬عـدم مشـکل در امانـت بـودن کتـاب‪،‬‬ ‫امـکان اسـتفاده بهتـر همـکاران و خانواده هـا از محتـوای‬ ‫چندرسـانه ای هماننـد فیلـم‪ ،‬صـوت و تصاویـر از مزایـای‬ ‫راه انـدازی کتابخانـه الکترونیکـی و دیجیتـال اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس امـور فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات پاالیشـگاه‬ ‫گاز شـهید هاشـمی نژاد تا کیـد کـرد‪« :‬خوانـدن نسـخه‬ ‫الکترونیکی کتاب و نشریات نیز یکی از راه های جلوگیری‬ ‫از مصرف کاغذ اسـت و برای این منظور باید اموزش الزم‬ ‫بـه مـردم داده شـود تـا از مصـرف کاغـذ جلوگیـری کننـد و‬ ‫به طور مستقیم در حفاظت از جنگل ها سهیم باشند»‪.‬‬ ‫قابلیت رمزارزها برای ورود به حوزه تجارت کاال‬ ‫مدیرعامـل بانـک توسـعه صـادرات ایـران گفـت‪« :‬سـود تسـهیالت ارائه شـده بـه صادرکننـدگان‬ ‫توسـط بانـک توسـعه صـادرات بـا نـرخ ترجیحـی و میانگیـن نـرخ ان ‪ ۱۴‬تـا ‪۱۴.۵‬درصـد اسـت»‪ .‬علـی‬ ‫صالح ابـادی‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر ارز عمـده کشـور از منابـع غیرنفتـی مشـروط بـر بازگشـت ارز‬ ‫صادراتـی قابـل تامیـن اسـت‪ .‬بـا شـناختی کـه از حـوزه تجـارت خارجـی دارم‪ ،‬می دانـم کـه مـا بایـد در‬ ‫مصـرف ارز صرفه جویـی کنیـم‪ .‬به این نح وکـه کاالهـای غیرضـروری و لوکـس را وارد نکـرده و نگاهی به‬ ‫تولیـد داخلـی داشـته باشـیم‪ .‬همچنیـن بایـد اقتصـاد مقاومتـی را به درسـتی اجـرا کنیـم»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬علی رغـم تحریم هـای اعمال شـده‪ ،‬صـادرات بخـش غیرنفتـی در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد‪.‬‬ ‫بانک توسـعه صادرات در این محور سـعی می کند سـرمایه در گردش بنگاه های صادراتی را تامین و‬ ‫ظرفیت های صادراتی کشـور را توسـعه دهد‪ .‬ما در همه زمینه ها بیش از هشـتت هزارمیلیاردتومان‬ ‫تسـهیالت در قالـب سـرمایه در گـردش و ثابـت بـه بخش هـای صادراتـی کشـور پرداخـت کردیـم»‪.‬‬ ‫صالح ابـادی بیـان کـرد‪« :‬مسـائل مربـوط بـه نقـل و انتقـاالت ارز بـه کشـور‪ ،‬ازطریـق بانـک و صرافـی‬ ‫وابسـته بـه صـادرات را تسـهیل می بخشـیم‪ .‬به این صـورت که کمـک می کنیم هر صادرکننـده ای که‬ ‫قصد صادر کردن هر مقدار ارزی را به هر نقطه ای داشته باشد‪ ،‬بتواند ارز خود را انتقال دهد»‪ .‬سود‬ ‫تسهیالت ارائه شده به صادرکنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ‬ ‫ان ‪ ۱۴‬تـا ‪۱۴.۵‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه ‪1832‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه ‪1831‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫دانشـکده علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بهبهان درنظردارد «امور نگهبانی واحدهای تابعه دانشـکده علوم پزشـکی و‬ ‫خدمات بهداشتی درمانی بهبهان (بیمارستان فریده بهبهانی‪ ،‬ستاد مرکزی دانشکده‪ ،‬معاونت اموزش‪ ،‬تحقیقات و دانشجویی فرهنگی‪ ،‬شبکه بهداشت و درمان‬ ‫اغاجاری‪ ،‬معاونت بهداشت و مرا کز بهداشتی بهبهان‪ ،‬فوریت های پزشکی) در سال ‪ »1400‬را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به صورت مدیریتی به شرکت های‬ ‫واجد شـرایط وا گذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط دعوت به عمل می اید وفق برنامه زمان بندی شـده ذیل جهت دریافت اسـناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫نحـوه خریـد‪ /‬تهیـه اسـناد‪ :‬اسـناد مناقصـه از طریـق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان بـه ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/27‬لغایـت روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪ 1400/01/15‬بـه فـروش می رسـد و اعتبـار مـدارک تحویلـی از سـوی شـرکت کننده مناقصـه منـوط بـه ممهـور شـدن اوراق بـه مهـر اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‬ ‫دانشـکده می باشـد‪.‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریال جهت شرکت در مناقصه ‪ %5‬مبلغ پیشنهادی به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬واریز نقدی به شماره حساب ‪ 4733769419‬شماره شبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانک ملت شعبه پیروزی به نام حساب تمرکز سپرده های حسن انجام کار‬ ‫ اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پا کت (الف) قرار دهند‪.‬‬‫ دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ درصورت تجدید مناقصه‪ ،‬کلیه هزینه های چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 11‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫محل تحویل پیشنهادات‪ :‬استان خوزستان‪ ،‬شهرستان بهبهان‪ ،‬خیابان شهید زیبایی‪ ،‬جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده‪ ،‬ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی بهبهان‪ ،‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬امور قراردادها‬ ‫زمان گشایش پا کات‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/01/25‬‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشکده به ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬مراجعه کرده و یا با تلفن ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی‬‫و یا مرکز تلفن به شماره ‪ 061-52839011-13‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/27 :‬‬ ‫دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان درنظـردارد «امـور نگهبانـی و حفاظـت فیزیـک واحدهـای تابعـه‬ ‫دانشـکده علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بهبهان (بیمارسـتان دکتر شـهیدزاده‪ ،‬بیمارسـتان ولی عصر(عج)‪ ،‬پد بالگرد اورژانس هوایی) در سـال ‪ »1400‬را از‬ ‫طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه صـورت مدیریتـی بـه شـرکت های واجد شـرایط وا گذار نماید‪ .‬لـذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط دعوت به عمل می ایـد وفق برنامه‬ ‫زمان بنـدی شـده ذیـل جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫نحـوه خریـد‪ /‬تهیـه اسـناد‪ :‬اسـناد مناقصـه از طریـق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان بـه ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/27‬لغایـت روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400/01/15‬به فروش می رسد و اعتبار مدارک تحویلی از سوی شرکت کننده مناقصه منوط به ممهور شدن اوراق به مهر اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریال جهت شرکت در مناقصه ‪ %5‬مبلغ پیشنهادی به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬واریز نقدی به شماره حساب ‪ 4733769419‬شماره شبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانک ملت شعبه پیروزی به نام حساب تمرکز سپرده های حسن انجام کار‬ ‫ اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پا کت (الف) قرار دهند‪.‬‬‫ دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ درصورت تجدید مناقصه‪ ،‬کلیه هزینه های چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 11‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫محل تحویل پیشـنهادات‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬خیابان شـهید زیبایی‪ ،‬جنب بیمارسـتان دکتر شهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی درمانی بهبهان‪ ،‬اداره امور پشـتیبانی و رفاهی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬امور قراردادها‬ ‫زمان گشایش پا کات‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/01/25‬‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشکده به ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬مراجعه کرده و یا با تلفن ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی‬‫و یا مرکز تلفن به شـماره ‪ 061-52839011-13‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/27 :‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫توزیع مرحله دوم کمک های مومنانه‬ ‫ازسوی شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرمان خبر داد؛‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫ضرورت تداوم برنامه های فرهنگی‪،‬اجتماعی شهرداری‬ ‫عفت فالح‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان درراسـتای فرمایشـات‬ ‫یبـر تـداوم نهضـت کمـک مومنانـه در پـی شـیوع‬ ‫مقـام معظـم رهبـری مبن ‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬بسـته های ارزاق بـا عنـوان همدلـی مومنانـه را بـرای کمک به‬ ‫محرومیـن میـان خانواده هـای نیازمنـد توزیـع کـرد‪ .‬فرمانـده بسـیج شـرکت‬ ‫ابفـا اسـتان اصفهـان گفت‪« :‬بسـیج از ابتدای شـیوع ویـروس کرونا با نهضت‬ ‫کمک هـای مومنانـه به عنـوان یـک نهـاد مردمـی در کنـار هم وطنـان بـوده‬ ‫اسـت و در ایـن اقـدام ‪ 400‬بسـته کمک هـای معیشـتی شـامل ‪ 10‬کیلـو برنـج‪،‬‬ ‫روغـن‪ ،‬حبوبـات‪ ،‬ما کارونـی و رب گوجه فرنگـی فراهـم شـده اسـت»‪ .‬هاشـم‬ ‫امینـی ضمـن تشـکر از خیریـن در اجـرای ایـن طـرح افـزود‪« :‬مرحلـه دوم ایـن‬ ‫نهضـت نیـز به همـت بسـیجیان و سـایر کارکنـان شـرکت ابفا اسـتان اصفهان‬ ‫برگـزار شـده و تـا رفـع ایـن ویـروس‪ ،‬بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان بسـیج‬ ‫درصـدد رفـع برخـی از مشـکالت معیشـتی نیازمنـدان خواهیـم بـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ویـروس کرونـا هـم بـرای دولت هـا و هـم بـرای مـردم ایجـاد مشـکل‬ ‫کـرده اسـت و نظـام اداری‪ ،‬دولتـی و مشـاغل را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داده‬ ‫اسـت و مـا براسـاس مسـئولیت اجتماعـی کـه داریـم‪ ،‬رفـع برخـی از مشـکالت‬ ‫هم وطنـان را یکـی از وظایـف اصلـی خـود می دانیـم»‪ .‬فرمانـده پایـگاه بسـیج‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان درادامـه افـزود‪« :‬در زمـان شـیوع مـوج اول کرونـا‬ ‫بسـیجیان ابفا به همراه تیم های بهداشـتی‪ ،‬با ضدعفونی معابر و خیابان ها‬ ‫گامـی درجهـت کنتـرل و کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا در اسـتان برداشـتند و‬ ‫همچنیـن تولیـد و توزیـع اب ژاول نیـز در دسـتورکار شـرکت ابفـا قـرار گرفـت و‬ ‫ان شـاءاهلل تـا زمـان غلبـه بـر ویـروس کرونـا و رفع مشـکالت‪ ،‬در حد تـوان برای‬ ‫کمـک بـه هم وطنـان تلاش می کنیـم»‪.‬‬ ‫بهسازی باند برگشت شهرک صنعتی اردبیل(‪)1‬‬ ‫پروین حسینی‪ /‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«بـا اختصـاص اعتبـارات‬ ‫عمرانـی‪ ،‬بهسـازی و ترمیـم‬ ‫باند برگشت شهرک صنعتی‬ ‫اردبیـل(‪ )1‬اجـرا می شـود»‪.‬‬ ‫محمـد اهلـی در جریـان‬ ‫بازدیـد از شـهرک صنعتـی‬ ‫اردبیـل (‪ )1‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«بـا اسـتفاده اعتبـارات عمرانـی وضعیـت معابر این شـهرک صنعتی بهسـازی‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬اهلـی ادامـه داد‪« :‬در سـال جـاری بـا جـذب ‪ 10‬میلیارد ریـال از‬ ‫محـل اعتبـارات عمرانـی‪ ،‬بهسـازی و اسـفالت خیابـان پنجـم ایـن شـهرک‬ ‫انجـام شـد کـه در گام بعـدی نسـبت بـه اصلاح بانـد برگشـت ایـن شـهرک‬ ‫اقـدام می شـود»‪ .‬وی میـزان اعتبـارات در نظر گرفتـه بـرای ترمیم باند برگشـت‬ ‫ایـن شـهرک صنعتـی را در حـدود ‪ 10‬میلیارد ریـال برشـمرد و افـزود‪« :‬مراحـل‬ ‫پیمان سـپاری پـروژه در حـال انجـام بـوده کـه پـس از انجـام تشـریفات اداری‬ ‫و تعییـن پیمانـکار ذی صلاح تـا پایـان سـال جـاری‪ ،‬نسـبت بـه اجـرای‬ ‫پـروژه در فروردین مـاه سـال اتـی اقـدام خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل افـزود‪« :‬بـا تخصیـص اعتبـارات عمرانـی‬ ‫و بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه تلاش می شـود‪ ،‬معابـر ایـن شـهرک‬ ‫صنعتـی بهسـازی و بـرای عبور و مـرور واحدهـای تولیـدی مناسب سـازی و‬ ‫تسـهیل شـود»‪ .‬اهلـی فرسـودگی و نیـاز بـه ترمیـم معابـر و تاسیسـات شـهرک‬ ‫صنعتـی اردبیـل(‪ )1‬را از مهم تریـن مشـکالت ایـن شـهرک صنعتـی برشـمرد و‬ ‫تصریح کرد‪« :‬به علت مستهلک شدن و فرسودگی معابر و تاسیسات شهرک‬ ‫صنعتـی اردبیـل(‪ ،)1‬بهسـازی ان در حـد تـوان شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫نبـوده و بـه اعتبـارات عمرانـی نیـاز اسـت کـه بـا جـذب ایـن اعتبـارات‪ ،‬رونـد‬ ‫بهسـازی و تکمیـل زیرسـاخت های این شـهرک شـتاب خواهد گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫ابراز امیدواری کرد تا با تکمیل زیرسـاخت ها در شـهرک های صنعتی‪ ،‬شـاهد‬ ‫حضور سرمایه گذاران بیشتری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان باشیم‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫اسیب های تلفن همراه بر کودکان‬ ‫محققـان با توجه بـه تحقیقـات زیـادی کـه در زمینـه امـواج الکترومغناطیـس‬ ‫و اشـعه تلفـن همـراه داشـته اند‪ ،‬به این نتیجـه رسـیده اند کـه اسـتفاده زیـاد و‬ ‫مداوم از تلفن همراه برای کودکان ضرر دارد و اسیب های فراوانی را به ان ها‬ ‫وارد می کنـد کـه عبارتنـد از؛ اعتیـاد و وابسـتگی‪ ،‬اسـیب بـه چشـم‪ ،‬اضافه وزن‬ ‫در کـودکان‪ ،‬اسـیب بـه مغـز و شـنوایی‪ ،‬انـزوا در کـودکان‪ ،‬بلـوغ زودهنـگام‪،‬‬ ‫بـروز مشـکالت عصبـی در کـودکان‪ ،‬پائین امـدن کیفیت خواب و اسـیب های‬ ‫انگشـت دسـت کـودکان می تـوان اشـاره کـرد‪ .‬بافـت مغـزی کودکان بـه خاطر‬ ‫داشـتن رطوبـت بیشـتر یـک رسـانای عالی برای اشـعه تلفن همراه بـوده و به‬ ‫نسـبت مغـز افـراد بزرگسـال در مواجهـه بـا ایـن اشـعه بسـیار گرمتـر می شـود‪.‬‬ ‫نزدیـک بـه سـه هزار کـودک در سـال در ایـاالت متحـده بـا تومور مغـزی مواجه‬ ‫هسـتند‪ .‬این در حالی سـت که به طور معمول یک چهارم سـرطان های دوران‬ ‫کودکـی را تومـور مغزی تشـکیل می دهـد‪ .‬ا گر کودکان اسـتفاده از تلفن همراه‬ ‫را از کودکـی اغـاز کـرده باشـند در اواسـط سـن نوجوانـی کاندیـد تومـور مغـزی‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬ایـن شـرایط زمانـی بـه اوج خطـر نزدیـک می شـود کـه تلفـن‬ ‫همـراه بـه اتـاق خـواب راه یافتـه یـا در بالیـن کـودکان قـرار گیـرد‪ .‬علـت اصلـی‬ ‫یسـت کـه مغـز در‬ ‫خطـر گوشـی های همـراه و دسـتگاه های بی سـیم وقت ‬ ‫میـدان الکترومغناطیسـی ایـن دسـتگاه ها قـرار می گیـرد‪ .‬همچنیـن از اثـرات‬ ‫دیگـر ایـن دسـتگاه ها و گوشـی روی کـودکان می تـوان بـه ناباروری‪ ،‬اوتیسـم‪،‬‬ ‫کاهـش رطوبـت مغـز و الزایمـر‪ ،‬اختلال عملکـرد سیسـتم ایمنـی و ‪ ...‬اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬متاسـفانه عـدم اطلاع والدیـن از این مـوارد و ورد تلفـن همـراه بـه اتـاق‬ ‫خـواب کـودکان شـانس ایـن اختلاالت را به شـدت بـاال می برد و تاثیـر میدان‬ ‫الکترومغناطیس گوشی همراه بر مغز کودکان از طریق افزایش حرارت و ایجاد‬ ‫ً‬ ‫تغییـر در پروتئین هـا و نهایتـا ژن هـا عامـل شـروع مـرگ مغـزی ارام یـا سـرطان‬ ‫مغـزی در جهـان شـناخته شـده اسـت‪ .‬زمانـی کـه کـودکان بـا تلفـن همـراه‬ ‫بـازی می کننـد دوپامیـن در بـدن ان هـا به واسـطه الکترونیـک ازاد می شـود و‬ ‫می توانـد مغـز توسـعه نیافته کـودکان را هدف قـرار دهد‪ .‬هر چه کـودکان روی‬ ‫بازی هـای رایانـه ای بـا بازی هـای روی گوشـی موبایـل متمرکـز شـوند؛ ان هـا‬ ‫بـه دیگـر کارهـا ماننـد کارهـای خانـه و بـازی در بیـرون خانـه اهمیـت کمتـری‬ ‫می دهنـد‪ .‬ایـن کار بـه مـرور باعـث بـروز مشـکالت تمرکـز در کـودکان می شـود‬ ‫و بـه مـرور بـر عملکـرد درسـی انهـا تاثیـر می گـذارد‪ ،‬فقـط ‪ 30‬دقیقـه اسـتفاده از‬ ‫تلفـن همـراه سـاعت خـواب بـدن کـودکان را مختـل می کنـد‪ ،‬اسـتفاده از این‬ ‫وسـیله بـا مالتونیـن یعنـی هورمونـی کـه بـه مـا می گویـد شـب شـده اسـت و‬ ‫وقت خواب اسـت تداخل دارد و فاصله نزدیک نور به چشـم باعث می شـود‬ ‫هنـگام اسـتفاده از تلفـن همـراه کـودکان احساسـات زیـادی را تحمـل کننـد‪،‬‬ ‫که این امر باعث اختالل در سیسـتم عصبی انها شـده و موجب می شـود که‬ ‫دمدمی مـزاج شـوند‪.‬‬ ‫فرهان دانشجو‪ /‬دبستان قرانی میثاق‪ /‬کالس ششم‬ ‫شهرستان مه والت‬ ‫نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کرمـان‪ ،‬باحضـور رئیـس و سـایر اعضـای‬ ‫شـورا و شـهردار کرمـان‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان گفـت‪:‬‬ ‫«کارهـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و گردشـگری‬ ‫شـهرداری‪ ،‬ازجملـه «جشـنواره جهانـی‬ ‫نقاشـی کـودک»‪ ،‬قابل توجـه اسـت کـه از‬ ‫شـهردار محتـرم می خواهیـم ایـن برنامه هـا‬ ‫تـداوم داشـته باشـد»‪ .‬محمـد فرشـاد ضمـن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن سـال نـو‪ ،‬افـزود‪« :‬از‬ ‫زحمات تمام اعضای شـورا و شـهردار درطول‬ ‫سـال گذشـته تشـکر می کنـم و امیـدوارم در‬ ‫سـال اینـده هـم‪ ،‬بـا روحیـه قوی تـر و تلاش‬ ‫مضاعـف‪ ،‬خدمت رسـانی بـه مـردم ادامـه‬ ‫پیـدا کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬امیدواریـم‬ ‫سـال اینـده معضـل کرونـا بـه پایـان برسـد‬ ‫تـا ضمـن سلامت مـردم‪ ،‬شـهرداری هـم‬ ‫برنامه هـای خـود را بـا تـوان بیشـتر و راحت تـر‬ ‫اجـرا کند»‪ .‬رئیس شـورا همچنیـن از زحمات‬ ‫شـهردار و مجموعـه شـهرداری درطـول‬ ‫سـال گذشـته تشـکر کـرد و گفـت‪« :‬در هفتـه‬ ‫مسـطح‬ ‫گذشـته‪ ،‬شـاهد افتتاح تقاطع غیره ‬ ‫«سـربازان گمنـام امـام زمان»(عـج) بودیـم و‬ ‫کار سـاخت تقاطـع غیرهم سـطح «شـهدای‬ ‫خلبان» هم شـروع شـده اسـت؛ ضمن اینکه‬ ‫خوشـبختانه پروژه هـای متعـدد دیگـری‬ ‫هـم اجـرا شـده و یـا درحـال اجراسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون معمـاری‪ ،‬شهرسـازی و‬ ‫حاشیه نشـینی شـورا نیـز در این نشسـت‪،‬‬ ‫ضمـن تبریـک فرارسـیدن سـال نـو گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از مـواردی کـه کمیسـیون معمـاری و‬ ‫شهرسـازی مدت هـا درگیـر ان بـود‪ ،‬موضـوع‬ ‫ارزش افـزوده بـود کـه در کمیسـیون های‬ ‫حقوقـی و بودجـه هـم مطـرح شـد»‪ .‬رامیـن‬ ‫ارجمنـد کرمانی افزود‪« :‬کمیسـیون معماری‬ ‫و شهرسـازی بـا بررسـی های کارشناسـانه‪،‬‬ ‫مصوبـه ای را کـه شـامل چهـار بنـد اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫تصویـب رسـاند»‪ .‬وی بابیان اینکـه مـا ایـن‬ ‫موضـوع را بـرای کارشناسـی بـه شـهرداری‬ ‫هـم منعکـس کردیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬مقـرر شـد‬ ‫ارزش افـزوده در هنـگام اسـتفاده از مزایـای‬ ‫طـرح‪ ،‬مبنـای محاسـبه قـرار گیـرد و چنانچه‬ ‫مالـک ملکـی قصـد اسـتفاده از مزایـای‬ ‫ِ‬ ‫طـرح جدیـد را نداشـته باشـد‪ ،‬اقدامـات‬ ‫مربـوط طبـق ضوابـط قبـل از اجـرای طـرح‬ ‫انجـام گیـرد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون معمـاری‪،‬‬ ‫شهرسـازی و حاشیه نشـینی شـورا ادامه داد‪:‬‬ ‫«مزایـای طـرح عبارت اند از مجموعه ضوابط‬ ‫شهرسـازی کـه تعریـف مصادیـق ان توسـط‬ ‫شـهرداری تعییـن و جهـت تصویـب بـه شـورا‬ ‫فرسـتاده خواهـد شـد»‪ .‬ارجمنـد کرمانـی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬همچنیـن ا گـر مالـک‪ ،‬متقاضـی‬ ‫اسـتفاده از مزایـای طـرح باشـد‪ ،‬در زمـان‬ ‫مراجعـه می توانـد از مزایـای ان اسـتفاده کنـد‬ ‫و در قبال ان‪ ،‬از وی ارزش افزوده اخذ شـود»‪.‬‬ ‫یکـه مالـک در هنـگام‬ ‫وی افـزود‪« :‬درصورت ‬ ‫مراجعـه‪ ،‬متقاضـی پرداخـت ارزش افـزوده‬ ‫باشـد‪ ،‬بالمانـع اسـت»‪.‬درادامه‪ ،‬ایـن طـرح‬ ‫بعـد از رای گیـری‪ ،‬بـه تصویـب اعضـای شـورا‬ ‫رسـید‪ .‬حسـین چناریـان‪ ،‬رئیس کمیسـیون‬ ‫برنامـه‪ ،‬بودجـه و ایجـاد منابع پایدار شـورا نیز‬ ‫ضمن تبریک فرارسـیدن سـال نو‪ ،‬به مکاتبه‬ ‫شـهرداری‪ ،‬مبنی براینکـه شـهرداری کرمـان‬ ‫قصد دارد جهت تکمیل سـایت فضای سـبز‬ ‫اطراف سـازمان اداری شـهرداری مرکز‪ ،‬تعداد‬ ‫سه قطعه زمین در ابتدای خیابان «شهدای‬ ‫کارگـر» را از متولـی موقوفـه «گنجعلی خانـی»‬ ‫تملـک کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین زمینـه مقـرر‬ ‫شـد درراسـتای وا گـذاری و انتقـال رسـمی‬ ‫قطعـات مذکـور بـه نـام شـهرداری کرمـان‪،‬‬ ‫هفت قطعـه زمیـن در بلـوار «پزشـک» بـا ایـن‬ ‫زمین هـا تهاتـر شـود که این اقـدام درراسـتای‬ ‫اجـرای پـارک گردشـگری میـدان «شـورا»‬ ‫در اینـده انجـام خواهـد شـد»‪ .‬درادامـه‪،‬‬ ‫ایـن موضـوع بـه رای گذاشـته شـد و پـس از‬ ‫کسـب ارای موافـق‪ ،‬به تصویب رسـید‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسـیون گردشـگری و اصنـاف شـورا نیـز بـا‬ ‫تبریـک فرارسـیدن سـال نـو گفـت‪« :‬اقدامات‬ ‫پسـندیده ای توسـط سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری انجام شده که‬ ‫از طرف سه کمیسیون گردشگری و اصناف؛‬ ‫فرهنگـی هنری و بانوان‪ ،‬و اجتماعـی‪ ،‬ورزش‬ ‫و جوانـان‪ ،‬از دکتـر جهانشـاهی؛ معـاون‬ ‫شهردار و رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی و همـکاران ایشـان تشـکر می کنـم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫شمار مبتالیان به کرونای انگلیسی در استان به هفت نفر رسید‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران از مثبت شـدن تسـت‬ ‫کرونای جهش یافته انگلیسی پنج نفر دیگر در استان خبر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬تمامـی مبتالیـان جدیـد افـرادی هسـتند کـه بـا زوج‬ ‫قائمشـهری مبتلا بـه ویـروس کرونـای جهش یافتـه در ارتباط‬ ‫بودنـد»‪ .‬دکتـر سـید عبـاس موسـوی گفـت‪« :‬بر اسـاس اخریـن‬ ‫گـزارش ازمایـش کرونـای جهش یافتـه یـا انگلیسـی پنج نفـر از‬ ‫افـرادی کـه بـا دو مبتلای قبلـی ارتبـاط داشـتند مثبـت شـد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬پس از مثبت شدن تست کرونای انگلیسی زن‬ ‫و شـهر اهل قائمشـهر که از طریق مهمانان قزوینی خود مبتال‬ ‫شدند ‪ ،‬عملیات رصد و پایش افراد مرتبط با این زوج اغاز شد‬ ‫که شـامل بسـتگان‪ ،‬همسـایگان‪ ،‬افراد مرتبط مانند دوستان‬ ‫و محـل کار و فعالیـت ان هـا می شـود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران گفـت‪« :‬از ‪ ۲۰‬فـرد مشـکوکی کـه در محیـط‬ ‫کار بـا ایـن زوج در ارتبـاط بودنـد‪ ،‬خوشـبختانه تسـت کرونـای‬ ‫جهش یافتـه هیچ کـدام مثبـت نشـد و ایـن افراد مبتال نشـدند‬ ‫که نشان از تاثیر رعایت ماسک زنی بر جلوگیری از این ویروس‬ ‫دارد»‪ .‬موسـوی پنـج مبتلای جدیـد بـه کرونـای انگلیسـی را‬ ‫شامل همسایه و بستگان نزدیک عنوان کرد و گفت‪« :‬سه نفر‬ ‫از اعضـای خانـواده ایـن زوج و دونفـر دیگـر نیـز از همسـایگان‬ ‫ان هـا هسـتند»‪ .‬وی از ادامـه عملیـات رهگیـری مبتالیـان در‬ ‫افـراد مرتبـط بـا ایـن زوج و همچنیـن مبتالیـان جدیـد اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬بـا مثبت شـدن ابتلای ایـن پنج نفـر جدیـد دایره‬ ‫رهگیری بسیار وسیع تر شده و ممکن است تعداد بسیاری با‬ ‫این افراد در تماس بوده باشـند»‪ .‬دکتر موسـوی حال عمومی‬ ‫تمامـی ایـن هفـت مبتلا بـه کرونـای جهش یافتـه را مسـاعد‬ ‫توصیـف کـرد و اظهار داشـت‪« :‬همـه ان ها در قرنطینه خانگی‬ ‫قـرار دارنـد و به دلیـل شـرایط خـوب عمومـی نیـازی به بسـتری‬ ‫انـان در مرا کـز بیمارسـتانی نیسـت»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشکی مازندران شیوع ویروس کرونای انگلیسی در استان را‬ ‫ناشـی از کم توجهی به همان هشـدارهایی دانسـت که پیشتر‬ ‫در یک سـاله گذشـته کادر درمانـی و پزشـکی نسـبت برگـزاری‬ ‫دورهمی هـا‪ ،‬پذیرایـی از مهمان هـا و رفت وامدهـای غیـر‬ ‫ضـروری داده بـود»‪ .‬وی مهمان پذیـری را یـک ویژگی بارز برای‬ ‫هویـت و فرهنـگ مـردم مازنـدران دانسـت و افـزود‪« :‬امـا ا کنون‬ ‫شـرایط عـادی نیسـت و بایـد همه ایـن مسـئله را درک کنند»‪.‬‬ ‫روز گذشته برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫از مشـاهده کرونـای انگلیسـی در دو بیمـار اهـل قائمشـهر خبر‬ ‫داد کـه مشـخص شـد ایـن زوج به خاطـر پذیرایی از مسـافرانی‬ ‫کـه کرونـای انگلیسـی داشـتند و از اسـتان قزویـن مهمـان‬ ‫انهـا بودنـد مبتلا شـدند‪ .‬کرونـای انگلیسـی از ‪ ۳۰‬شـهریور ماه‬ ‫در انگلیـس شـیوع یافـت و اندکـی بعـد بـا سـرعت زیـادی بـه‬ ‫کشـورهای دیگر رسـید‪ .‬این ویروس بسـیار سـرایت پذیر اسـت‬ ‫و افـراد بـا سـن پائیـن را هـم مبتلا می کنـد و تنهـا راه مقابلـه‬ ‫بـا ان رعایـت دقیـق پروتکل ه اسـت‪ .‬در ایـران نیـز پروازهـا بـه‬ ‫انگلیـس و بالعکـس قطـع شـد و همچنیـن بـرای مسـافران از‬ ‫تمـام کشـورهای اروپایـی کـه قصـد سـفر بـه ایـران داشـتند‪،‬‬ ‫اقدام های سـختگیرانه از سـوی وزارت بهداشـت در نظر گرفته‬ ‫شـد از جمله اینکـه بایـد بـا تسـت منفـی وارد کشـور شـوند و در‬ ‫فـرودگاه هـم تسـت مجـدد گرفتـه شـود و حتـی بـا منفی بودن‬ ‫تسـت ان ها باید ‪ ۱۴‬روز در منزل قرنطینه شـوند؛ اما با این حال‬ ‫امارهـای رسـمی و غیررسـمی نشـان می دهـد کـه ا کنـون در‬ ‫ایـران بیـش از ده ها نفـر مبتلا بـه کرونـای انگلیسـی شناسـایی‬ ‫شدند‪ .‬حوزه درمان مازندران تحت پوشش دو دانشگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و بابل قـرار دارد که در حال حاضر ‪ ٥٦۵‬بیمار‬ ‫کرونایـی در بیمارسـتان های تحت پوشـش ایـن دو دانشـگاه‬ ‫بستری هستند و از این تعداد ‪ ١١۹‬نفر با عالئم حاد تنفسی در‬ ‫بخـش مراقبت هـای ویـژه نگهـداری می شـوند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در جلسه هم اندیشان جوان مطرح کرد؛‬ ‫اثرگذاری جوانان در کیفیت بخشی تعلی م و تربیت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در‬ ‫جلسـه هم اندیشـان جـوان‪ ،‬اثرگـذاری در‬ ‫کیفیت بخشـی بـه دسـتگاه تعلیـم و تربیـت‬ ‫توسـط جوانـان نخبـه در اموزش وپـرورش را‬ ‫مـورد تا کیـد قـرار داد‪ .‬علیرضـا سـعدی پور در‬ ‫جلسـه هم اندیشـان جـوان اموزش وپـرورش‬ ‫با اشـاره به جوانانـی کـه در عرصـه تعلیـم‬ ‫و تربیـت اثـرات بسـیار ارزنـده ای را بـرای‬ ‫مو تربیـت و کیفیت بخشـی بـه‬ ‫ارتقـای تعلی ‬ ‫ش وپـرورش در تلاش هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫اموز ‬ ‫«جوانـان می تواننـد بـا اسـتفاده از اید ههـای‬ ‫نـاب و خالقیـت خـود اتفاقـات خوبـی را در‬ ‫ش وپـرورش رقـم بزننـد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫اموز ‬ ‫مسئول با اشاره به اهمیت استفاده از جوانان‬ ‫و مشـورت گرفتن از نیروهـای توانمنـد و نخبه‪،‬‬ ‫چکـس نمی توانـد کارهـای‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬هی ‬ ‫بزرگ و چه بسا کوچک را بدون مشورت انجام‬ ‫دهـد؛ چـرا خـرد جمعـی همـواره از تفکـر یـک‬ ‫یتـر اسـت و جوانـان می تواننـد بـا ارائـه‬ ‫نفـر قو ‬ ‫نظری ههـای جدیـد و راهکارهـای تـازه‪ ،‬مسـیر‬ ‫شو پرورش ایجاد کنند»‪ .‬وی‬ ‫تازه ای را در اموز ‬ ‫با اشـاره به اید ههـای عملـی و تئـوری‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«از مشـاوران جـوان انتظـار مـی رود تـا بـا ارائـه‬ ‫نظریـه و اید ههـای عملـی خود سـعی در ایجاد‬ ‫نصـورت ارائه صرف‬ ‫تغییرات باشـند؛ در غیر ای ‬ ‫اید ههـای نظـری نمی توانـد نتییجه بخـش‬ ‫بـوده و در امـر تسـهیل گری مورد اسـتفاده قـرار‬ ‫ش وپـرورش مازنـدران‬ ‫گیـرد»‪ .‬مدیـرکل اموز ‬ ‫با اشـاره به اینکه اموزش وپـرورش کاری‬ ‫یسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬اسـتفاده‬ ‫جمع ‬ ‫از ظرفیـت همـه افـراد به خصـوص افـراد‬ ‫صاحب نظـر و متخصـص‪ ،‬بـرای پیشـبرد‬ ‫اهـداف ایـن دسـتگاه مورد نیـاز اسـت و‬ ‫همچنیـن با توج هبـه تا کیـد مقـام معظـم‬ ‫رهبـری در بیانییـه گام دوم انقلاب‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫لکـردن انهـا در‬ ‫از ظرفیـت جوانـان و دخی ‬ ‫تهـای اموزشـی اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به سـخنی از امـام‬ ‫علـی(ع) در بـاب اسـتفاده از ظرفـت جوانـان‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬جوانـان در دیـد ائمه اطهار‬ ‫نیـز همـواره مورد توجه و اعتمـاد بودند؛ چرا که‬ ‫جوانـان دارای ویژگی هایـی چـون؛ نـگاه نـو‪،‬‬ ‫تحول نو و ابتکار عمل هسـتند و همانند یک‬ ‫معلـم می تواننـد نقـش تسـهیل گری را ایفـاء‬ ‫کننـد»‪ .‬مدیـرکل در پایـان با تا کی دبـر تقویـت‬ ‫قمـداری و اخالق محـوری‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫اخال ‬ ‫تقویـت ایـن خصیص ههـا در خـود می توانیـم‬ ‫خـود را از پوچ گرایـی و کارهـای بیهـوده بـه دور‬ ‫نگـه داریـم‪ ،‬همچنیـن مشـاوران بایـد در همه‬ ‫زمینه ها اعم از اموزشـی‪ ،‬پرورشـی‪ ،‬معیشـتی‬ ‫و سـایر حوز ههـای مختلف به تولیـد ایده های‬ ‫نهـا‬ ‫یکـردن ا ‬ ‫نـو بپردازنـد و سـعی در اجرای ‬ ‫باشـند»‪.‬‬ ‫کسب دو رتبه برتر توسط شرکت گاز کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان درزمینـه‬ ‫رعایـت مسـائل زیسـت محیطی از سـازمان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت کشـور لـوح تقدیـر‬ ‫و تندیـس سـیمین و در جشـنواره شـهید‬ ‫رجایی که به مناسـبت پاسداشـت شـهدای‬ ‫دولـت به خصـوص یـاد و خاطـره شـهیدان‬ ‫رجایی و باهنر هرسـال برای بررسـی عملکرد‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی برگـزار می شـود در‬ ‫بخـش شـاخص های اختصاصـی موفـق بـه‬ ‫کسـب رتبـه برتـر شـد‪ .‬در متـن لـوح تقدیـر‬ ‫اهدایـی از طـرف دکتـر مسـعود تجریشـی؛‬ ‫معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت کشـور خطـاب بـه مهنـدس‬ ‫احمـد فعل هگـری؛ مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان کردسـتان امـده اسـت‪« :‬عرصـه‬ ‫توسـعه‪ ،‬بالندگـی و سـعادت نسـل های‬ ‫اینـده مرهـون تلاش و زحمـات بی دریـغ و‬ ‫مجدانـه افرادی سـت کـه خـود را امانـت دار‬ ‫سـرمایه های مـادی‪ ،‬طبیعـی و معنـوی این‬ ‫سـرزمین می داننـد و بـا گام هـای ارزنـده ای‬ ‫کـه درراسـتای حفاظـت از محیـط زیسـت‬ ‫برداشـته اند ایـن ودیعـه را سـالم و پـا ک‬ ‫بـه نسـل های بعـدی تحویـل می دهنـد»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن لـوح تقدیـر اهدایـی از طـرف‬ ‫سـازمان محیـط زیسـت اورده شـده اسـت‪:‬‬ ‫«اقدامـات قابل تقدیـر شـما باعـث شـد تـا‬ ‫کمیتـه انتخـاب صنعـت‪ ،‬معـدن و خدمـات‬ ‫سـبز‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان کردسـتان را‬ ‫به عنـوان واحـد "خدماتـی سـبز" تعییـن‬ ‫کنـد»‪ .‬در پایـان لـوح تقدیـر امـده اسـت‪:‬‬ ‫«ازایـن رو ضمـن عـرض تبریـک و ارزوی‬ ‫توفیـق روزافـزون ان واحـد‪ ،‬امیـد اسـت بـا‬ ‫مدیریـت زیسـت محیطی ان مجموعـه‬ ‫گامـی اساسـی در دسـتیابی بـه اهـداف‬ ‫توسـعه پایـدار بردارنـد»‪ .‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان تا کنـون چهارسـال پیاپـی موفـق‬ ‫بـه کسـب رتبه هـای برتـر درزمینـه رعایـت‬ ‫مسـائل زیسـت محیطی شـده اسـت و در‬ ‫ایـن مـورد سـرامد اسـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان تا کنـون موفـق‬ ‫شـده در جشـنواره شهید رجایی از سال ‪83‬‬ ‫تا کنـون هفت بـار در شـاخص های عمومـی‬ ‫و اختصاصـی‪14 ،‬بـار در شـاخص های‬ ‫ُ‬ ‫اختصاصـی و نه بـار در شـاخص های طـرح‬ ‫تکریـم حائـز رتبـه برتـر شـود و در میـان‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان کردسـتان‬ ‫پیشر و سـت‪.‬‬ ‫انتخابات شوراها؛ فرصتی برای مشارکت جوانان‬ ‫در مدیریت شهری ‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از تا کیـدات مهـم‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه‬ ‫گام دوم انقلاب‪ ،‬حضـور جوانـان‬ ‫در عرصه هـای مختلـف کشـور‬ ‫است و دراین خصوص انتخابات‬ ‫شـوراهای اسلامی نیـز به عنـوان‬ ‫یـک نهـاد مردمـی‪ ،‬فرصت خوبی‬ ‫برای مشـارکت جوانان در عرصه مدیریت شـهری و روستایی سـت»‪ .‬حسین‬ ‫توکلـی کجانـی در سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری افـزود‪« :‬در ایـن شهرسـتان‬ ‫جوانان مسـتعد و نخبگان فراوانی حضور دارند که برای توسـعه و پیشـرفت‬ ‫شهرسـتان در عرصه هـای مختلـف علمـی و ورزشـی تلاش می کننـد و امـروز‬ ‫ضـرورت دارد ایـن جوانـان ضمـن اسـتفاده از تخصـص و ظرفیت هـا‪ ،‬در‬ ‫اداره شـهر و روسـتای خـود سـهیم شـوند»‪ .‬به گفتـه رئیـس هیئـت اجرایـی‬ ‫انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬شهرسـتان ری‪ ،‬تـا پایـان روز پنجـم ثبت نـام از داوطلبیـن‬ ‫ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهرهای شهرسـتان ری‪۹۰ ،‬‬ ‫داوطلب از شـهرهای حسـن اباد‪ ،‬باقرشـهر‪ ،‬کهریزک‪ ،‬قیامدشـت و قلعه نو در‬ ‫انتخابات نام نویسی کردند که براساس امار از این تعداد ‪ ۳۹‬نفر در رده سنی‬ ‫جوانان قرار دارند‪ .‬گفتنی سـت؛ نام نویسـی از داوطلبان شـرکت در انتخابات‬ ‫شـوراهای اسلامی شـهرها از ‪ ۲۰‬اسـفند و شـوراهای اسلامی روسـتاها از ‪۱۶‬‬ ‫فروردیـن به مـدت یک هفتـه در فرمانداری هـا و انتخابـات رئیس جمهـوری‬ ‫نیـز از ‪ ۲۱‬اردیبهشـت بـه مـدت پنـج روز در سـتاد انتخابـات کشـور انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬انتخابات ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر‪ ،‬روسـتا و عشـایر‬ ‫هم زمـان بـا سـیزدهمین دوره رئیس جمهـوری‪ ،‬دومیـن میـان دوره ای‬ ‫مجلـس خبـرگان رهبـری و نخسـتین میـان دوره ای مجلس شـورای اسلامی‬ ‫یازدهـم ‪ ۲۸‬خردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫خدمات رسانی ‪ ۱۱‬تیم راهداری شهرستان در نوروز‬ ‫سرپرسـت اداره راهـداری و حمـل نقـل جـاده ای شهرسـتان ری‪ ،‬گفـت‪۱۱« :‬‬ ‫تیـم راهـداری در چهـار ایسـتگاه شـهرک واوان‪ ،‬گردنه نعل بندان‪ ،‬حسـن اباد‬ ‫فشـافویه و عوارضی تهران ـ قم در تعطیالت نوروزی خدمات رسـانی خواهند‬ ‫کـرد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مهـدی مقـدادی بابیان اینکه ترددهـای نـوروزی از ‪۲۵‬‬ ‫اسـفند تـا ‪ ۱۵‬فروردین مـاه سـال اینـده ادامـه خواهـد داشـت‪ ،‬افـزود‪ ۳۳« :‬نفـر‬ ‫از نیرو هـای اداره راهـداری به همـراه چهـار دسـتگاه خودروی گشـتی‪ ،‬هشـت‬ ‫دستگاه کامیون برف روب و نمک پاش‪ ،‬یک دستگاه برف خور و دو دستگاه‬ ‫گریـدر وظیفـه خدمات رسـانی در نـوروز را به عهـده دارنـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«چهار تیم بازرسی اداره راه وظیفه کنترل و نظارت بر رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشـتی ازجملـه فاصله گـذاری و اسـتفاده از ماسـک توسـط مسـافران را در‬ ‫اتوبوس هـا و تا کسـی های بین شـهری برعهده دارند»‪ .‬مقـدادی بابیان اینکه‬ ‫دراستانه تعطیالت نوروزی ایمن سازی جاده های اصلی و فرعی شهرستان‬ ‫ری در دسـتورکار اداره راهـداری شهرسـتان ری قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬خط کشـی ‪ ۱۰۰‬کیلومتـر از جاده هـای شهرسـتان‪ ،‬نصـب ‪ ۵۵۰‬عالئـم‬ ‫انتظامـی و خطر نمـا‪ ،‬رنگ امیـزی سـرعت گاه ها و منظر ارایـی حاشـیه ازادراه‬ ‫تهران‪-‬قـم از جملـه ایـن اقدامـات اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن‬ ‫سـرویس چراغ های چشـمک زن و لکه گیری با اسـفالت سـرد و گرم در ازادراه‬ ‫تهران‪-‬قـم‪ ،‬کمربنـدی دوم تهـران‪ ،‬جـاده قدیـم تهران‪-‬قـم‪ ،‬جـاده ورامیـن و‬ ‫خط کشـی جاده هـای روسـتایی تا کنـون انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مشاهده الودگی میکروبی در رودخانه های شهرستان‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت‬ ‫محیط زیست شهرستان‬ ‫ری گفـت‪« :‬پایش هـای‬ ‫صورت گرفتـه بـر روی اب‬ ‫رودخانه های شهرستان‬ ‫ری بیانگـر الودگـی شـدید‬ ‫میکروبـی و انسـانی ایـن‬ ‫ر و د خا نه ها سـت » ‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ زهـره‬ ‫عبادتـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«فاضالب انسـانی شـهر و‬ ‫شـهرک های باالدسـت رودخانه های شهرسـتان ری به دلیل تکمیل نشـدن‬ ‫شـبکه انتقـال فاضالب و ظرفیت محـدود تصفیه خانه هـا وارد رودخانه های‬ ‫ری می شود»‪ .‬وی بااشاره به اینکه چهار مرحله پایش در سال جاری بر روی‬ ‫رودخانه هـای شهرسـتان ری انجـام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬میـزان پارامترهای‬ ‫شـیمیایی و فلزات سـنگین اب رودخانه های کن‪ ،‬کرج‪ ،‬سـرخه حصار‪ ،‬شـور‬ ‫و نهر فیروزاباد در شهرسـتان ری در رنج اسـتاندارد اسـت؛ ولی میزان الودگی‬ ‫میکروبـی ان بسـیار باالتـر نشـان می دهـد»‪ .‬عبادتـی ادامـه داد‪« :‬بخشـی از‬ ‫فاضلاب کالن شـهر تهـران به دلیـل تکمیل نشـدن شـبکه های اصلـی انتقال‬ ‫و ظرفیـت کـم تصفیه خانه هـای به ناچـار وارد رودخانه هـای سـرخه حصار و‬ ‫نهـر فیروزابـاد می شـود کـه بایـد شـرکت اب و فاضلاب اقدامـات الزم را انجـام‬ ‫دهـد»‪ .‬ایـن مسـئول بااشـاره به اینکه در مسـیر رودخانه هـای کـن‪ ،‬کـرج و‬ ‫شـور نیز شـهرها و شـهرک های مختلفی ایجادشـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«فاضلاب برخـی از ایـن شـهرک ها نیـز وارد ایـن رودخانه هـا می شـود کـه بایـد‬ ‫جلـوی ان گرفتـه شـود»‪ .‬عبادتـی اضافـه کـرد‪« :‬شـرکت اب و فاضلاب در‬ ‫برخـی محلات خطـوط فرعـی انتقـال فاضلاب را ایجـاد کـرده ولـی به دلیـل‬ ‫ً‬ ‫تکمیل نشـدن خطـوط اصلـی اب ان را مسـتقیما وارد رودخانه هـای می کنـد‬ ‫بایـد جلـوی ایـن کار گرفتـه شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه اب رودخانه هـای‬ ‫شهرسـتان ری در بخش کشـاورزی مصرف می شـود‪ ،‬افزود‪« :‬اسـتفاده از اب‬ ‫رودخانه هـای الـوده بـه فاضلاب در بخـش کشـاورزی به صـورت مسـتقیم و‬ ‫غیرمسـتقیم وارد زنجیره غذایی انسـان می شـود»‪ .‬عبادتی یاداور شـد‪« :‬اب‬ ‫رودخانه هـای شهرسـتان ری یـا بـرای کاشـت سـبزی و صیفـی بـه کار مـی رود‬ ‫یـا بـرای تهیـه علوفـه دام بـرای تولیـد گوشـت و شـیر مصـرف می شـود کـه در‬ ‫هـر دو صـورت امنیـت غذایـی تهدیـد می شـود»‪ .‬رئیـس اداره محیـط زیسـت‬ ‫شهرسـتان ری بااشـاره به اینکه مصـرف اب الـوده در بخـش کشـاورزی‬ ‫عالوه بـر الودگـی محصـوالت ان موجـب الودگی خا ک‪ ،‬منابـع زیرزمینی‪ ،‬افت‬ ‫حاصلخیزی خا ک در بلندمدت و انتشار بوی نامطبوع در منطقه می شود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬هم ا کنـون انتشـار بـوی نامطبـوع ازادراه تهران‪-‬قـم و جنـوب تهـران‬ ‫بخشـی از ایـن مشـکالت اسـت»‪ .‬عبادتـی اضافـه کـرد‪« :‬هم ا کنـون بخشـی از‬ ‫فاضلاب تهـران ازطریـق رودخانه کن و نهر فیروزاباد بخش غربی شهرسـتان‬ ‫ری و بخشـی دیگـر نیـز از طریـق رودخانـه سـرخه حصار شـرق ایـن شهرسـتان‬ ‫را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬همچنیـن اب رودخانه هـا‬ ‫کـرج‪ ،‬کـن و شـور کـه بخشـی از فاضلاب شـهرک های مسـکونی اسـتان البرز و‬ ‫شـهرهای رباط کریـم و اسالمشـهر در ان هـا جاری سـت نیـز اراضـی کشـاورزی‬ ‫حسـن اباد فشـافویه در جنوب شهرسـتان ری را تحت تاثیر قرار داده که باید‬ ‫اقدامـات الزم دراین حـوزه انجـام شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ بـوی نامطبوعی که‬ ‫در مسـیر عوارضـی تهران‪-‬قـم تـا فرودگاه بین المللی امام خمینـی(ره) به ویژه‬ ‫ماه هـای گـرم سـال بـه مشـام می رسـد‪ ،‬طـی چندسـال اخیر همـواره خبرسـاز‬ ‫بوده و حل نشـده باقی مانده اسـت‪ .‬رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اسـفندماه سـال گذشـته در جریان بازدید از محل تصفیه خانه دامداری ها و‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر در جنوب پایتخت عنوان کرد که رئیس جمهوری‬ ‫بـه شـهرداری تهـران دسـتور داده تـا بـوی نامطبـوع منطقـه برطـرف شـود‪.‬‬ ‫براسـاس بررسـی های الزم‪ ۱۰۰ ،‬نقطـه از منابـع الوده کننـده شـامل فاضلاب‪،‬‬ ‫کارخانه هـا‪ ،‬کشـتارگاه‪ ،‬دامـداری و مرا کـز جمـع اوری پسـماند شناسـایی‬ ‫شده اند و تمهیدات الزم برای اصالح و انتقال این مرا کز اندیشیده شده که‬ ‫دامداری های شهرسـتان ری نیز بر مبنای این سـاماندهی پایش می شـوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرمان‬ ‫چهارشنبه‪ 27‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2200‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫جوانان خالق کرمانی‪ ،‬شایسته تقدیر هستند‬ ‫تشکیل کارگروه رفع موانع و مشکالت کسبه بازار بزرگ‬ ‫مدیرعامل سـازمان سـاماندهی مشاغل‬ ‫شـهری و فراورده هـای کشـاورزی‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬از تشـکیل کارگـروه‬ ‫رفـع موانـع و مشـکالت کسـبه بـازار بـزرگ‬ ‫و تاریخـی شـهر کرمـان خبـر داد‪ .‬محمـود‬ ‫ایرانمنـش به برگزاری جلسـه ای باحضور‬ ‫هیئت امنـای بـازار بـزرگ و مدیـران و‬ ‫کارشناسان سازمان ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت‪« :‬این جلسه به منظور هم اندیشی‬ ‫درخصـوص رفـع مشـکالت مربـوط بـه سـد معبـر و شـلوغی و ازدحـام مـردم در‬ ‫روزهـای پایانـی سـال و همچنیـن پیگیـری درخصـوص رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی برگـزار شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬دراین جلسـه‪ ،‬تمهیداتـی درخصـوص‬ ‫چگونگی رعایت پروتکل های بهداشـتی ازسـوی کسـبه بازار و رفع مشکل سد‬ ‫خیـال اسـوده و بـا درنظرگرفتـن ضوابـط‬ ‫معبـر اندیشـیده شـد تـا شـهروندان بـا ِ‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اقالم موردنیاز خود را خریداری کنند»‪ .‬ایرانمنش خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«دراین جلسه مشکالت کسبه بازار بزرگ ازسوی نمایندگان ان ها مطرح و مقرر‬ ‫شـد کسـبه ضمن رعایت قوانین و مقررات شـهری‪ ،‬درخصوص رفع مشـکالت‬ ‫مطر ح شـده‪ ،‬بـا شـهرداری همـکاری کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه شـهرداری بـرای‬ ‫ـش رو‪ ،‬با هیئت امنا نیز همکاری خواهد داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کارگروه‬ ‫رفـع موانـع پی ِ‬ ‫رفع موانع کسبه و مشکالت بازار بزرگ کرمان‪ ،‬در سال ‪ 1400‬به صورت دوره ای‬ ‫بـه فعالیـت خـود ادامه خواهد داد»‪ .‬مدیرعامل سـازمان سـاماندهی مشـاغل‬ ‫شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرمان‪ ،‬باتا کیدبراینکه این کارگروه‬ ‫موجب هم افزایی و همدلی بیشتر بین کسبه بازار بزرگ و مجموعه شهرداری‬ ‫کرمان می شود‪ ،‬گفت‪« :‬امیدواریم با ادامه فعالیت این کارگروه‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫مشـکالت در بـازار تاریخـی بـزرگ کرمـان باشـیم»‪.‬‬ ‫به همت گروه جهادی کریم اهل بیت(ع) شهرداری کرمان؛‬ ‫«بوستان توانا» به بهره برداری رسید‬ ‫باحضـور شـهردار کرمـان‪« ،‬بوسـتان توانـا» کـه به همـت گـروه جهـادی کریـم‬ ‫اهل بیـت(ع) شـهرداری کرمـان سـاخته شـده‪ ،‬بـه بهر هبـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان در ائیـن بهر هبـرداری از ایـن بوسـتان گفـت‪« :‬گـروه جهـادی‬ ‫کریم اهل بیت(ع) شهرداری کرمان‪ ،‬به صورت دلی و اعتقادی کار می کنند»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده افـزود‪« :‬در شـهرداری کرمـان دنبـال راهـی بودیـم کـه‬ ‫بتوانیـم از طـرق مختلـف در مجموعه هایـی کـه نمی توانیـم به صـورت اداری‬ ‫خدمت رسـانی کنیـم‪ ،‬به انـدازه بضاعتمـان در انجـام امـور خیر سـهیم باشـیم‬ ‫که خوشبختانه با استقبال تعدادی از کارکنان خیر شهرداری‪ ،‬گروه جهادی‬ ‫کریـم اهل بیـت(ع) شـهرداری کرمـان تشـکیل شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬گـروه‬ ‫جهانی کریم اهل بیت(ع) شـهرداری کرمان‪ ،‬مشـارکت ویژه ای در امور خیریه‬ ‫دارنـد و فعالیت هـای مطلوبـی انجام می دهند»‪ .‬شـهردار کرمان بابیان اینکه‬ ‫کسـانی کـه در امـور خیریـه و کمـک بـه دیگـران فعالیـت می کننـد‪ ،‬موردتوجـه‬ ‫خداونـد هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬هـر شـخصی کـه در ایـن مسـیر بیشـتر تلاش کنـد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫بهره اخروی بیشتری خواهد برد و اجر بیشتری دارد»‪ .‬عالم زاده افزود‪« :‬برای‬ ‫همـه افـرادی کـه در ایـن گـروه جهـادی و دیگـر خیریه هـا فعالیـت می کننـد‪،‬‬ ‫ارزوی سلامتی و موفقیـت دارم»‪ .‬معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی‬ ‫شـهردار کرمـان نیـز در این مراسـم‪ ،‬بااشـاره به نیـت خیـر شـهردار کرمـان در‬ ‫کمـک بـه موسسـات خیریه‪ ،‬ایتـام و انجام امور خیر‪ ،‬گفت‪« :‬بر همین اسـاس‪،‬‬ ‫تعـدادی از همـکاران به صـورت دلـی پـای کار امده انـد و دراین زمینـه اقدامـات‬ ‫خداپسـندانه ای انجـام می دهنـد»‪ .‬مهـدی نیکویـی ادامـه داد‪« :‬بوسـتان‬ ‫«توانـا» نیـز به همـت گـروه جهـادی کریـم اهل بیـت(ع)‪ ،‬در مجموعـه خیریـه‬ ‫«توانـا» کـه بـه بچه هـای کم تـوان جسـمی‪ ،‬حرکتـی و ذهنـی تعلـق دارد‪،‬‬ ‫سـاخته شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن بوسـتان بـا زیربنـای ‪750‬مترمربـع‪،‬‬ ‫در مـدت ‪30‬روز کاری ویـژه توان یابـان ایـن مرکـز طراحـی و سـاخته شـد»‪.‬‬ ‫معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهردار کرمان بابیان اینکه این بوسـتان‬ ‫دارای مبلمـان پارکـی‪ ،‬دو االچیـق و اب نماسـت‪ ،‬بـه کاشـت ‪ 200‬نـوع درخـت‬ ‫شـامل زیتـون خورا کـی‪ ،‬زیتون تلـخ‪ ،‬اقاقیـا و انـواع بیـد و ‪200‬عـدد انـواع گل‬ ‫شـامل گل هـای فصلـی‪ ،‬شـب بو‪ ،‬رزمـاری و گل ُرز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬حـدود‬ ‫‪650‬مترمربـع فـرش موزاییـک نیـز در این بوسـتان اجرا شـده اسـت»‪ .‬نیکویی‬ ‫افزود‪380« :‬مترمربع جدول گذاری‪ ،‬نقاشی و ساخت المان‪ ،‬از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شـده در بوسـتان «توانا»سـت»‪ .‬وی درپایـان‪ ،‬از اعضـای گـروه جهـادی‬ ‫کریـم اهل بیـت(ع) شـهرداری کرمـان تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ جلسه مشکالت شرکت پلی استر بنیس اذر ارونق به ریاست قبادی؛ معاون‬‫اقتصـادی اسـتاندار باحضـور احمدپـور؛ فرمانـدار ابیـک‪ ،‬خانپـور؛ مدیرعامـل‬ ‫ت شـهرک های صنعتـی موردبررسـی قـرار گرفت و تبادل نظر به عمـل امد‪.‬‬ ‫شـرک ‬ ‫ دکتر حبیبی از کاندیدا شدن جهت شرکت در انتخابات شورای اسالمی شهر‬‫و روستا خبر داد‪.‬‬ ‫ با توج هبـ ه وجـود ‪ ۵۴‬سـازمان مردم نهـاد فعـال و دارای مجـوز از اسـتانداری‬‫به ویـژه مجموعـه خیریـن ثروتمنـد مدرسه سـاز روزنامـه سـایه قزویـن درمـورد‬ ‫همکاری و حمایت از نهادهای خیریه امادگی همکاری در انعکاس فعالیت ها‬ ‫و خواسـته های ان هـا را اعلام می کنـد‪ .‬نا گفتـه نمانـد به تدریـج اقدامات مفید‬ ‫و موثـر فعـال ان در سـطح وسـیع تر انعـکاس داده خواهـد شـد‪ .‬عالقه منـدان بـا‬ ‫تلفـن ‪ 09128829648‬ارتبـاط برقـرار کننـد‪.‬‬ ‫ اصغـر بهنـام زاده؛ مدیـر شـهرداری منطقـه یـک قزویـن از پیشـرفت فیزیکـی‬‫چمـن مصنوعـی دانـش و سـرویس بهداشـتی ان‪ ،‬اغـاز عملیـات سـنگ فرش‬ ‫در پـی درخواسـت شـهروندان و بازدیـد سـیاوش طاهرخانـی؛ شـهردار از ایـن‬ ‫اقدامات خبر داد‪ .‬وی همچنین از عملیات دیوارکشی و اعمال ماده‪ 110‬قانون‬ ‫شـهرداری خبـر داد و افـزود‪« :‬شـهرداری موظـف اسـت نسـبت بـه زمین هـای‬ ‫بایری که در محدوده شهر قرار گرفته و باعث الودگی و نازیبایی شهر شده اند‪،‬‬ ‫پـس از صـدور اخطـار و ابلاغ قانـون به مالک و در صـورت عدم مراجعه مالک در‬ ‫دیوارکشـی ملـک کند»‪.‬‬ ‫زمـان مقـرر‪ ،‬اقـدام به‬ ‫ِ‬ ‫ روسـای جدیـد کمیتـه امـداد بخـش رامند؛ هـادی ابراهیمی و المـوت غربی؛‬‫جـواد میرزاپـور در مراسـم معرفـی عبـاس برزگـر؛ جانشـین فرمانـده سـپاه در‬ ‫نشسـت مشـترک بسـیج و کمیتـه امـداد پیرامـون نیکـوکاری‪ ،‬جایـگاه خـاص‬ ‫کمیتـه و خدمـت بـه محرومـان بیاناتـی ایـراد کردنـد‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫باحضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛‬ ‫شهردار کرمان در ائین رونمایی از «ربات انسان نما»‪:‬‬ ‫شـهردار کرمان گفت‪« :‬جوانان خالق کرمانی شایسـته تقدیر هسـتند»‪ .‬سـید‬ ‫مهـران عالـم زاده در ائیـن رونمایـی از «ربـات انسـان نما» و دسـتاوردهای دیگـر‬ ‫«شـرکت دانش بنیـان توسـعه و سـازندگی بین المللـی پـارس»‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫فرارسیدن اعیاد شعبانیه و عید نوروز‪ ،‬بر حمایت از جوانان خالق تا کید کرد و‬ ‫گفت‪« :‬علی رغم مشغله کاری در روزهای پایانی سال‪ ،‬برای تبریک به جوانان‬ ‫سـخت کوش کرمانـی‪ ،‬در ایـن مراسـم شـرکت کـردم»‪ .‬وی بابیان اینکـه امـروزه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و خالق‪ ،‬توانسته اند یک مدل موفق از اقتصاد ملی‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی و ثروت افرینی را به نمایش بگذارند‪ ،‬افزود‪« :‬امروز در این مراسـم‪،‬‬ ‫شاهد گوشه ای از این دستاوردهای بزرگ هستیم»‪ .‬شهردار کرمان بااشاره به‬ ‫تکنولـوژی به کاررفتـه در «ربـات انسـان نما» و توضیحـات سـازندگان ان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«به نظر می رسد شکل گیری شرکت های دانش بنیان و فعالیت جوانان خالق‬ ‫کرمانـی درزمینـه فنـاوری‪ ،‬مطلـوب و تاثیرگـذار بـوده اسـت»‪ .‬عالـم زاده ضمـن‬ ‫تحسـین انگیـزه و دانـش جوانـان کرمانـی افـزود‪« :‬ایـن جوانـان نه تنهـا بـرای‬ ‫کرمـان؛ بلکـه بـرای کشـور موجـب افتخـار هسـتند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه جـای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫مدیـران سـازمان های ذی ربـط بـا ایـن موضـوع‪ ،‬در ایـن مراسـم خال ‬ ‫افـزود‪« :‬الزم اسـت ایـن جوانـان در زمـان مناسـب و جایـگاه مناسـب‪ ،‬ازسـوی‬ ‫مسـئوالن مربـوط مـورد تشـویق قـرار گیرنـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان‬ ‫توسـعه و سـازندگی بین المللـی پـارس نیـز در این مراسـم از تولید چند محصول‬ ‫دانش بنیـان و رسـاندن ایـن محصـوالت بـه مرحلـه تجـاری خبـر داد‪ .‬مهـدی‬ ‫عظمایـی‪ ،‬درخصوص قابلیت «ربات انسـان نما» گفت‪« :‬ایـن ربات‪ ،‬به عنوان‬ ‫یـک نیـروی خدماتـی‪ ،‬در رسـتوران ها‪ ،‬هتل هـا و بیمارسـتان ها کاربـرد دارد‬ ‫و قـادر اسـت بـا حمـل ‪ 40‬کیلوگـرم بـار‪ ،‬در زوایـای مختلـف حرکـت کنـد»‪ .‬وی به‬ ‫«ماسـک» ساخته شـده بـا اسـتفاده از فنـاوری نانـو نیـز اشـاره و بیان کـرد‪« :‬این‬ ‫ماسـک برای کارگران معادن و کارخانه ها که در معرض سـموم شـیمیایی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬مناسـب اسـت و می تواند تا ‪ 28‬ماده سـرطان زا و خطرناک را فیلتر کرده‬ ‫و از ورود ان هـا بـه ریـه فـرد جلوگیـری کنـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از چندین پروژه عمرانی در شهر جدید صدرا‬ ‫راه اندازی ‪۶۵‬شهرک خصوصی در کشور‬ ‫با ایجاد اشتغال ‪ 20‬هزار نفر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی گفـت‪« :‬به مناسـبت‬ ‫نخسـتین روز از مـاه مبـارک شـعبان چنـد‬ ‫پـروژه عمرانـی کـه عمده تریـن مطالبـات‬ ‫مـردم بـوده تقدیـم اهالـی شـهر جدیـد صـدرا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬محمـد اسلامی در حاشـیه‬ ‫بهره بـرداری از پروژه هـای عمرانـی در شـهر‬ ‫صـدرا بااشـاره به اینکه بـا تلاش اسـتاندار‬ ‫و دیگـر مقامـات و مسـئوالن اسـتانی‬ ‫پروژه هـای بسـیاری در ایـن شـهر عملیاتـی‬ ‫و اجرایـی شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بیـش از‬ ‫‪ 63‬کیلومتـر بزرگـراه کـه مهم تریـن بخشـی از‬ ‫کمربنـدی شـرق شـیراز به طـول ‪ 14‬کیلومتـر‪،‬‬ ‫جـاده اختصاصـی جهـت دسترسـی بـه‬ ‫شـهر صـدرا بـا تقاطـع غیرهم سـطح به طـول‬ ‫هفت کیلومتـر و نیـز پروژه هـای محـور اهـواز‪،‬‬ ‫بوشـهر و جهـرم بـه بهر هبـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـهر جدیـد صـدرا‬ ‫بـا احـداث بیمارسـتان پیونـد اعضـاء ان را‬ ‫بـه قطـب جهانـی پزشـکی تبدیـل کـرده‬ ‫اسـت و بایـد ایـن رونـد همچنـان ادامـه‬ ‫یابـد تـا بـه اهـداف زیرسـاختی در شـهر‬ ‫دسـت یابیـم»‪ .‬اسلامی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«صـدرا شـهری بـا جمعیت پذیـری افـزون‬ ‫بـر ‪300‬هزارنفـر؛ عمده تریـن مشـکل ان‬ ‫دسترسـی ایـن شـهر بـه شـیراز بـود کـه بـا‬ ‫تالش هـای انجام شـده ابتـدا در دسـتورکار‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی قـرار گرفـت و سـپس‬ ‫بـا تالش هـای انجام شـده‪ ،‬بزرگـراه شـهید‬ ‫سلیمانی به بهره برداری کامل رسید»‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرسـازی تصریـح کـرد‪« :‬اغـاز عملیات‬ ‫اجرایـی مسـیر جدیدی به طـول ‪ 10‬کیلومتر از‬ ‫دیگـر طر ح هـای اجرایـی در ایـن شـهر اسـت‬ ‫کـه بـا اجرایی شـدن سـهولت رفت وامـد‬ ‫بیشـتری را در ایـن شـهر به وجـود مـی اورد»‪.‬‬ ‫اسلامی درمـورد توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫حمل ونقلـی در اسـتان فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«به دلیـل ترا کـم جمعیـت و گسـتردگی‬ ‫اسـتان فـارس بیشـترین پـروژه راه سـازی‬ ‫بـا بیـش از ‪ 600‬کیلومتـر در دس ِـت احداث‬ ‫اسـت کـه بـا تامیـن منابـع اعتبـاری در یـک‬ ‫یـا دو سـال اینده بـه بهره بـرداری می رسـد و با‬ ‫اجرایی شـدن ان شـاخص های بهره منـدی‬ ‫ایـن اسـتان افزایـش می یابـد»‪ .‬وی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬درراسـتای طـرح ملـی مسـکن‬ ‫دوهزار و ‪ 500‬واحد مسـکونی در شـهر جدید‬ ‫صـدرا اغـاز شـد کـه بـا احتسـاب ایـن تعـداد‬ ‫مجموع طر ح های ملی مسـکن به ‪507‬هزار‬ ‫واحـد افزایـش می یابـد کـه گسـترده ای از‬ ‫کارگاه خانه سـازی در سـطح کشـور را به خود‬ ‫تشـکیل داده اسـت»‪ .‬وزیـر راه و شهرسـازی‬ ‫درمـورد طـرح ازادراه شـیراز بـه اصفهـان‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بـا پیگیری هـای ویـژه ای کـه‬ ‫ازسـوی اسـتاندار فـارس صـورت گرفتـه در‬ ‫ماه هـای ابتـدای سـال ‪ 1400‬و حدا کثـر در‬ ‫نیمـه سـال اینـده بزرگـراه شـیراز اصفهـان بـه‬ ‫بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬اسلامی درمـورد‬ ‫مشـکل اسـفالت شـهر صـدرا بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«برنامه هایـی کـه در دسـتورکار شـهرهای‬ ‫جدیـد قـرار گرفتـه افزایـش کیفیـت زیربنـا و‬ ‫یسـت کـه بخشـی‬ ‫روبناهـای زندگـی شهر ‬ ‫بـه شـهرداری محـول شـده و بخشـی دیگـر‬ ‫کـه مربـوط بـه وزارت راه و شهرسازی سـت بـا‬ ‫جدیـت پیگیـری می شـود»‪ .‬وی درارتباط بـا‬ ‫سـهم کارگـران در اقـدام ملی افـزود‪« :‬بیش از‬ ‫‪230‬هـزار مسـکن ملـی بـرای جامعـه کارگـری‬ ‫و بازنشسـتگان سـازمان بیمـه اجتماعـی‬ ‫و صنـدوق بازنشسـتگی کشـور درنظـر‬ ‫گرفته شـده کـه ‪146‬هزارنفـر از ‪507‬هزارنفر که‬ ‫‪39‬هزارنفـر زنـان سرپرسـت خانـوار مشـمول‬ ‫پروژه هـای عملیاتـی مربـوط بـه جامعـه‬ ‫کارگـری هسـتند و دراین راسـتا سـهمیه‬ ‫کهـزار‬ ‫کارگـران شـهر جدیـد صـدرا بیـش از ی ‬ ‫و ‪ 500‬نفـر اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس در ادامـه ایـن ائیـن اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬باحضـور وزیـر راه و شهرسـازی‬ ‫پروژه هـای زیـادی کـه مطالبـه مـردم اسـتان‬ ‫بوده شامل چندین بزرگراه و ازادراه‪ ،‬کنارگذر‬ ‫شـمال شـرق شـیراز به طـول ‪ 14‬کیلومتـر و نیز‬ ‫اتصـال جـاده شـیراز به صـدرا ازطریـق بزرگراه‬ ‫شـیراز اصفهـان به طـول هفت کیلومتـر بـا‬ ‫سـرمایه گذاری بیـش از ‪250‬میلیاردتومـان‬ ‫بـه قیمـت دفتـری و یک هزارمیلیاردریـال بـه‬ ‫قیمـت روز بـه بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬رحیمـی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬بهره برداری سالن ورزشی‬ ‫صـدرا برگرفتـه از اسـتانداردهای روز ورزش‬ ‫گقـره‬ ‫بین المللـی‪ ،‬اغـاز عملیـات اجرایـی تن ‬ ‫پیـری شـهر صـدرا بـه بلـوار محالتـی‪ ،‬جوادیه‬ ‫شـیراز بااعتبـاری افـزون بـر ‪110‬میلیاردتومـان‬ ‫از دیگـر پروژه هـای ایـن شـهر اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدید صدرا‬ ‫در ادامـه ایـن ائیـن اظهـار داشـت‪« :‬باحضـور‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی چندیـن پـروژه عمرانی‬ ‫شـامل بزرگـراه شـهید سـلیمانی و تقاطـع‬ ‫مسـطح پیونـد به طـول هفت کیلومتـر‬ ‫غیره ‬ ‫کهـزار و‬ ‫و عـرض ‪ 28‬متـر و ارزش روز ی ‬ ‫‪100‬میلیاردریال و سـالن ورزشـی به مساحت‬ ‫‪22‬هزارمترمربـع‪ ،‬دوهـزار صندلـی و بـه ارزش‬ ‫روزافـزون بـر ‪300‬میلیاردریـال به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید»‪.‬‬ ‫خلیـل حاجی پـور بیـان داشـت‪« :‬اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی دوهـزار و ‪ 390‬واحـد‬ ‫مسـکونی در قالـب طـرح اقـدام ملـی‬ ‫مسـکن در زمینـی بـه مسـاحت ‪49‬هـزار و‬ ‫‪ 800‬مترمربـع از دیگـر پروژه هـای شـهر جدیـد‬ ‫صـدرا بـوده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫پروژه هـای شـهر جدیـد صـدرا درحـال‬ ‫اجرایـی و عملیاتی شـدن اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫«فرهنگسـرای قـران و کتابخانـه شـهدای‬ ‫سلامت‪ ،‬مجتمـع مسـکونی ماهـور در قالب‬ ‫طـرح بـا اقـدام ملـی‪ ،‬کتابخانـه مرکـزی‪،‬‬ ‫مجتمـع شـهر راز‪ ،‬مصلای بـزرگ و مجتمـع‬ ‫مسـکونی فرهنگـی‪ ،‬مجتمـع مسـکونی‬ ‫شـار و نیـز مجتمع هـای درمانـی‪ ،‬اموزشـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و دیگر زیرسـاخت های عمرانی از‬ ‫دیگـر فعالیت هـا در ایـن شـهر اسـت»‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در مازندران عنوان کرد؛‬ ‫سفرهای نوروزی‪ ،‬خطر تشدید کرونای انگلیسی را به همراه دارد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتـر نمکـی بـا اشـاره به ضـرورت رعایـت الزامـات پیشـگیرانه‬ ‫بـا نرفتـن بـه سـفرهای نـوروزی‪ ،‬گفـت‪« :‬در اسـتانی ماننـد‬ ‫مازنـدران کـه تجمـع و درهـم امیختگـی جمعیـت در ان زیـاد‬ ‫اسـت هنـر بزرگـی می خواهـد که کرونا مهار شـود و من دسـت‬ ‫زحمتکشـان در ایـن اسـتان را می بوسـم»‪ .‬وزیـر بهداشـت‪،‬‬ ‫درمـان و امـوزش پزشـکی خواسـتار تحمـل شـهروندان بـرای‬ ‫نرفتـن بـه سـفر نـوروزی شـد و هشـدار داد‪« :‬سـفر نـوروزی‬ ‫بـه مازنـدران بـا توجـه بـه چرخـش ویـروس جهش یافتـه‬ ‫کرونـا در کشـور و شـرایط جغرافیایـی خـاص مازنـدران‪ ،‬ایـن‬ ‫اسـتان را وارد مـوج چهـارم شـیوع کرونـا خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید نمکـی در مراسـم ائیـن کلنـگ زنـی بیمارسـتان‬ ‫‪۲۸۰‬تختخوابـی بابلسـر گفـت‪« :‬درخواسـت مـا از مـردم عزیـز‬ ‫این اسـت که تحمـل کـرده و سـفر نـوروزی را امسـال هـم لغـو‬ ‫کننـد؛ چـون سـفرهای نـوروزی تشـدید کننده و عامـل پخش‬ ‫کرونـای جهش یافتـه در کشـور خواهد شـد»‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«شـرایط نـوروز امسـال به مراتـب از شـرایط نـوروز گذشـته بـه‬ ‫دلیـل انتشـار گونـه جهش یافتـه کرونـا سـخت تر و نیـاز اسـت‬ ‫مـردم همراهـی بیشـتری را بـا کادر درمـان داشـته باشـند و از‬ ‫سـفر کـردن بپرهیزند»‪ .‬وزیر بهداشـت توضیـح داد‪« :‬ویروس‬ ‫یسـت کـه در کشـور در حـال‬ ‫جهش یافتـه کرونـا یـک ماه ‬ ‫چرخـش اسـت‪ .‬ایـن ویـروس به شـدت خطرنـا ک تـر اسـت و‬ ‫سـفر می توانـد به عنـوان جا به جا کننـده ایـن ویـروس شـرایط‬ ‫کشـور را بـرای مقابلـه بسـیار سـخت کنـد»‪ .‬وی بـا اعلام ایـن‬ ‫کـه کشـور تا کنـون از سـه مـوج سـخت کرونایـی عبـور کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ا گـر تـاب اوری مـردم به دلیـل یک سـال‬ ‫خانه نشـینی کـم شـده اسـت‪ ،‬تـاب اوری کادر درمانـی نیـز‬ ‫به شـدت کاهـش یافتـه اسـت؛ زیـرا ایـن عزیـزان ‪ ۱۳‬مـاه‬ ‫به صـورت مـداوم در حـال خدمت رسـانی بـه مردم هسـتند و‬ ‫دیگـر توانـی بـرای مقابلـه با موج جدیـد را نخواهند داشـت»‪.‬‬ ‫دکتـر نمکـی شـرایط مازنـدران را بغرنـج توصیـف کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«در این میـان کادر درمـان مازنـدران به دلیـل گسـتردگی موج‬ ‫سـوم کرونـا در ایـن اسـتان به شـدت خسـته شـده اند و در‬ ‫ایـن شـرایط سـفر بـه مازندران موج چهـارم را به این اسـتان و‬ ‫کادر درمانـی ان تحمیـل خواهـد کـرد»‪ .‬وزیر بهداشـت گفت‪:‬‬ ‫یسـت که مناطـق شـهری و‬ ‫«جغرافیـای مازنـدران به گونه ا ‬ ‫یسـت‬ ‫روسـتایی ان به هم پیوسـته و تنیده هسـتند و طبیع ‬ ‫کـه بـا سـفر نـوروزی بـه ایـن اسـتان سـبب می شـود تـا ویروس‬ ‫جهش یافتـه در تمـام شـهرها و روسـتاهای ان پخـش شـود؛‬ ‫یکـه با توج هبـه شـرایط اخیـر کرونایـی و طوالنی شـدن‬ ‫در حال ‬ ‫مـوج سـوم در مازنـدران‪ ،‬کادر درمان توان شـروع موج جدید‬ ‫را نخواهنـد داشـت»‪ .‬دکتـر نمکـی همچنیـن در این مراسـم‬ ‫از مدیریـت کرونـا در اسـتان مازنـدران قدردانـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«موج وحشـتنا ک شـیوع کرونا در مازندران می توانسـت یک‬ ‫قتل عام سـنگین به بار بیاورد؛ ولی خوشـبختانه با مدیریت‬ ‫صحیح و همراهی مردم و کادر درمان‪ ،‬این اسـتان توانسـت‬ ‫از پیـک سـوم بـا موفقیـت خـارج شـود»‪.‬‬ ‫فرماندهانتظامیمازندران‪:‬‬ ‫مازندران‪ ،‬فاقد اردوگاه ترک اعتیاد است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرمانـده انتظامـی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫فاقد اردوگاه ترک اعتیاد در اسـتان هسـتیم‪،‬‬ ‫ایجـاد ان را مطالبـه جـدی بیـان کـرد‪ .‬سـردار‬ ‫مرتضـی میرزایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگاران‬ ‫بابیان اینکـه برخـورد بـا معتـادان متهاجـر و‬ ‫پا ک سـازی محیـط شـهری جـزو برنامه های‬ ‫سـال جـاری بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به رغـم‬ ‫شـیوع کرونـا و محدودیت هـای فـراوان در‬ ‫بخـش نگهـداری و دسـتگیری‪ ،‬بـا تلاش‬ ‫همـکاران انتظامـی‪ ،‬اقدامـات خوبـی‬ ‫دراین راسـتا صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بحـث بـا خرده فروشـان مـواد مخـدر را از‬ ‫دیگـر اقدامـات بیـان کـرد و دربـاره برخـورد بـا‬ ‫توزیع کننـدگان مـواد محترقه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«برخـورد بـا فروشـندگان مـواد محترقـه از‬ ‫یک مـاه پیـش در اسـتان شـروع شـده اسـت‬ ‫و تلاش داریـم از وقـوع هرگونـه حادثـه ای در‬ ‫اسـتان پیشـگیری کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫از ابتدای سـال تا کنـون پنج تن و ‪ ۶۶‬کیلوگرم‬ ‫مـواد مخـدر در اسـتان کشـف شـد‪ ،‬رشـد‬ ‫کشفیات را ‪ ۲۴‬درصد بیان کرد و گفت‪« :‬این‬ ‫مسـئله بیانگـر تلاش و زحمـات همـکاران و‬ ‫پلیـس مـواد مخـدر اسـت»‪ .‬سـردار میرزایـی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬میـزان دسـتگیری ها در حـوزه‬ ‫مـواد مخـدر ‪۲۲‬درصـد کاهـش داشـته و‬ ‫ایـن نشـان می دهـد دسـتگیری ها بـا هـدف‬ ‫و برنامـه صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامـی مازنـدران دربـاره اجـرای طر ح هـا‬ ‫در محل هـای الـوده یـاداور شـد‪« :‬امسـال در‬ ‫‪ ۸۲۴‬نقطه طرح پا ک سازی صورت گرفته و‬ ‫‪ ۵۹۴‬مـورد عملیات برخورد با خرده فروشـان‬ ‫و توزیع کننـدگان مـواد مخـدر انجـام شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪۱۹« :‬مـورد طـرح‬ ‫مقابلـه و پا ک سـازی محیط اطـراف مدارس‬ ‫و مکان هـای فرهنگـی صـورت گرفـت و ‪۹۰‬‬ ‫مرحلـه طـرح پیشـگیری از وقـوع جـرم و‬ ‫توزیـع مـواد در اسـتان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی یـاداور شـد‪« :‬در ‪ ۶۵۰‬مرحلـه‬ ‫بـا اسـتفاده از سـگ های موادیـاب نسـبت‬ ‫بـه کشـف مـواد مخـدر اقـدام شـده اسـت و‬ ‫‪۲۱‬مـورد برخـورد بـا باندهـای مـواد مخـدر‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و ‪۲۰‬درصـد تشـکیل‬ ‫پرونـده بـرای قاچاقچیـان اصلـی رشـد یافته‬ ‫اسـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی مازنـدران یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬ازنظـر عملیـات برجسـته بـا رشـد‬ ‫‪۲۱‬درصـدی مواجـه بودیـم و برخـورد بـا‬ ‫خرده فروشـان بـه سـطح کالنتری هـا محـول‬ ‫شـده و میـزان کشـفیات مـواد مخدر توسـط‬ ‫کالنتری هـا ‪۵۴‬درصـد رشـد داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بانـد سـازمان یافته در‬ ‫مازنـدران نداریـم‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال جـاری‬ ‫‪ ۶۵‬بانـد مـواد مخـدر در اسـتان شناسـایی‬ ‫و متالشـی شـده اسـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫مازنـدران بابیان اینکـه مازنـدران تنهـا‬ ‫یسـت کـه اردوگاه تـرک اعتیـاد نـدارد‪،‬‬ ‫استان ‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن اردوگاه در ‪ ۲۴‬اسـتان کشـور‬ ‫دایـر شـده و الزم اسـت در مازنـدران برپـا‬ ‫یسـت که‬ ‫شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این درحال ‬ ‫وضعیـت مازنـدران ازنظـر محیطـی بـرای‬ ‫برپایـی اردوگاه مناسـب اسـت و بایـد بـرای‬ ‫ایجـاد ان مطالب هگـری صـورت گیـرد؛ زیـرا‬ ‫بایـد برای دوران پس از پا ک شـدن معتادان‬ ‫برنامه ریـزی کـرد»‪.‬‬ ‫روسای نمونه ارشاد شهرستان های مازندران تقدیر شدند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫از تلاش یک سـاله روسـای فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان های مازنـدران تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛‬ ‫در اخریـن جلسـه شـورای اداری‪ ،‬کـه باحضـور عبـاس زار ع؛‬ ‫مدیرکل‪ ،‬معاونین و روسـای ادارات فرهنگ و ارشـاد اسالمی‬ ‫شهرسـتان ها در سـالن کنفرانـس ان اداره کل برگـزار شـد‪،‬‬ ‫عباس زار ع از خدمات یک ساله روسای ادارات شهرستان ها‬ ‫تقدیـر به عمـل اورده و روسـای برتـر شـش ماه اول سـال ‪ ۹۹‬را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬زار ع در این جلسـه در سـخنانی گفت‪« :‬علی رغم‬ ‫اینکـه همه گیـری کرونـا در سـال ‪ ۹۹‬بسـیاری از فعالیت هـای‬ ‫فرهنـگ و هنـری و کسـب وکارهای مرتبط بـا ان را به تعطیلی‬ ‫کشـانده ولـی مجموعـه ایـن اداره کل و ادارات شهرسـتان ها‬ ‫تمامـی تلاش خـود را برای روشـن نگاه داشـتن چراغ فرهنگ‬ ‫و هنـر اسـتان انجـام داده کـه برگـزاری برنامه هـای گونا گـون‬ ‫دراین زمینـه مویـد بـر ایـن تالش هاسـت کـه جـا دارد از‬ ‫تمامی همکاران خود و اهالی فرهنگ و هنر و رسـانه اسـتان‬ ‫قدردانـی کنـم»‪ .‬مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫روسای برتر شهرستان ها در شش ماه نخست را معرفی کرده‬ ‫و با اهدای لوح سپاس از انان تقدیر به عمل اورد و گفت‪« :‬از‬ ‫دیگر رئیسان برتر در شش ماه دوم سال ‪ ۹۹‬نیز در اوایل سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تقدیـر به عمـل خواهـد امـد»‪ .‬داوود فلاح؛ رئیـس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان نور‪ ،‬عیسی فیروزجایی؛‬ ‫رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان بابـل‪ ،‬امیـر‬ ‫امیرنیـا؛ رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫امـل‪ ،‬مهـدی روحـی؛ رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان نـکا‪ ،‬عبدالرضـا رشـیدی؛ رئیـس اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی شهرسـتان رامسـر‪.‬‬ ‫فتحعلـی محمـدزاده در ائیـن تکریـم و معارفـه مدیرعامـل جدیـد شـرکت‬ ‫شـهرکهای صنعتی مازندران گفت‪« :‬در سـطح کشـور بالغ بر ‪۱۱۰‬درخواسـت‬ ‫جـواز تاسـیس شـهرک های صنعتـی خصوصـی ارائه شـده کـه تا کنـون‬ ‫‪ ۶۵‬شـهرک خصوصـی راه انـدازی شـد و بـا راه انـدازی ایـن تعـداد شـهرک‬ ‫خصوصـی‪ ،‬بالـغ بـر ‪۲۰‬هزار نفـر شـغل ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬معـاون فنـی‬ ‫سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران در ائیـن تکریـم و‬ ‫معارفـه مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«در مازنـدران مصوبـه ایجـاد ‪ ۴۶‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی وجـود دارد‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪۳۷‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی عملیاتـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫محمـدزاده با اشـاره به اینکه در اسـتان های شـمالی بخصـوص مازنـدران‪،‬‬ ‫در تامیـن عرصـه زمیـن صنعتـی بـا مشـکل مواجـه هسـتیم‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬کمبـود زمیـن صنعتـی یکـی از دغدغه هـای اصلـی سـازمان صنایـع‬ ‫کوچـک و شـهرک های صنعتـی در اسـتان های شمالی سـت»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه رسـالت سـازمان صنایـع کوچـک بـر دو حـوزه تخصصـی‬ ‫سـخت افزاری‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت های صنعتـی‪ ،‬شهرک سـازی‪ ،‬امـاده‬ ‫سـازی بسـتر بـرای واحدهـای تولیـدی و حـوزه نرم افـزاری‪ ،‬حمایـت از‬ ‫واحدهـای صنایـع کوچـک ایفـای نقـش می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬سـازمان صنایـع‬ ‫ً‬ ‫کوچـک‪ ،‬سـازمان توسعه ای سـت کـه قطعـا رسـالت ان کمـک بـه توسـعه‬ ‫صنعـت استان ه اسـت»‪ .‬معـاون فنـی سـازمان صنایـع کوچـک بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬هم ا کنـون در سـطح کشـور بالـغ بـر ‪ 110‬درخواسـت جـواز تاسـیس‬ ‫شـهرک های صنعتـی خصوصـی داریـم کـه حـدود ‪ ۶۵‬شـهرک خصوصـی‬ ‫راه انـدازی شـده و بـا راه انـدازی این شـهرک های خصوصی بـرای ‪۲۰‬هزار نفر‬ ‫شـغل ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه توسـعه شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان مازنـدران بایـد در اولویـت قـرار گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا توسـعه‬ ‫شـهرک های صنعتـی حـدود ‪۳۵‬درصـد از هزینه هـای ایجـاد شـهرک های‬ ‫جدیـد کاسـته می شـود»‪ .‬محمـدزاده یکـی از ابزارهایـی کـه بـه توسـعه‬ ‫صنعتـی کمـک می کنـد‪ ،‬عرصـه صنعتـی دانسـت و ادامـه داد‪« :‬انچـه کـه‬ ‫بایـد در زمینـه صنعـت فعالیت شـود وجود عرصه صنعتی سـت و با توجه به‬ ‫فشـارهای اقتصـادی در سـال های اخیـر‪ ،‬قیمت زمین ها به شـدت افزایش‬ ‫یافتـه کـه ایـن‪ ،‬کار را بـرای فعالیـت صنعتی با مشـکل مواجه کرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از راهکارهـای رهایـی از ایـن مشـکالت‪ ،‬ایجـاد‬ ‫شـهرک های صنعتـی بخـش خصوصـی اسـت کـه می توانـد راهگشـای‬ ‫بسـیاری از مشـکالت و حضـور بخـش خصوصـی در عرصـه صنعـت باشـد»‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران نیز در این مراسـم‪،‬‬ ‫با اشـاره به اینکه در چنـد سـال اخیـر سـعی و تلاش داشـتیم تـا بـه مـوازات‬ ‫همـه اقدامـات موثـری کـه در سـطح اسـتان انجـام شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا تلاش‬ ‫و همـت مدیریـت و کارکنـان مجموعـه شـرکت شـهرک های صنعتـی‪،‬‬ ‫برنامه هـای ابالغـی بنحـو شایسـته انجـام شـده اسـت»‪ .‬خیریـان پـور اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬ایجـاد زیرسـاخت های الزم در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی‪ ،‬در‬ ‫جلسـات اسـتان و تخصیـص اعتبـارات مناسـب بـرای اجـرای پروژه هـای‬ ‫عمرانـی تا کیـد شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه افزایـش کمـی شـهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬با همت اسـتاندار و پیگیری مدیریت شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬بـا عملیـات اجرایـی شـهرک‬ ‫هزار هکتـاری در منطقـه بهشـهر شـروع شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مسـاحت ایـن شـهرک بـا همـه شـهرک های صنعتـی اسـتان تقریبـا برابری‬ ‫می کنـد»‪ .‬معـاون اسـتاندار بیـان داشـت‪« :‬تعیین تکلیـف واحدهـای را کـد‬ ‫و غیرفعـال یکـی از مهم تریـن اقدامـات شـرکت شـهرک های صنعتـی بـوده‬ ‫کـه در گذشـته ‪ ۱۸۶‬واحـد در اسـتان وجـود داشـته کـه بـا تشـکیل کمیتـه‬ ‫ای بـا دبیـری معاونـت صنایـع کوچـک ایـن شـرکت‪ ،‬موانـع و مشـکالت‬ ‫واحدهـای تملیـک شـده مـورد بـه مـورد بررسـی و مقـرر گردیـد در قالـب‬ ‫اقالـه یـا در قالـب اجـاره بـه شـرط تملیـک‪ ،‬از بانک هـا رهایـی یابنـد کـه‬ ‫درحال حاضـر تعـداد تملیکـی واحدهـا به زیـر ‪۶۰‬واحد تقلیل یافته اسـت»‪.‬‬ ‫خیریـان پـور با اشـاره به یکـی از مهم تریـن اقدامـات شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی درخصـوص تعییـن تکلیـف زمین هـای را کـد و بالاسـتفاده کـه‬ ‫سـالیان متمـادی بـدون هیچگونـه سـاخت و سـاز رهـا شـده بودنـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«برگـزاری جلسـات داوری و تعییـن تکلیـف‪ ،‬براسـاس مهلـت قانونـی‬ ‫وا گـذاری زمین هـای صنعتـی بـه سـرمایه گذاران دارای اهلیـت‪ ،‬از عملکـرد‬ ‫مثبـت مدیریـت شـرکت شـهرک های صنعتـی بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫جدیـد شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران نیـز در این مراسـم گفـت‪« :‬بار‬ ‫سـنگین مسـئولیت در نظـام اسلامی انـگاه احسـاس می شـود کـه بیـش‬ ‫از ‪۳۰۰‬هـزار شـهید خونشـان‪ ،‬بهـای هـر پسـت ریاسـتی ماسـت‪ ،‬باشـد کـه‬ ‫شـرمنده انهـا نباشـیم»‪ .‬یاسـر امینـی بیـان داشـت‪« :‬خـط مقـدم مبـارزه بـا‬ ‫نظـام سـلطه در ایـن سـالها‪ ،‬عرصـه تولیـد اسـت کـه شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی بـا دارابـودن نیروهـای انسـانی نخبـه‪ ،‬جوانـان مبتکـر و خلاق و‬ ‫منابـع عظیـم خـدادادی‪ ،‬پرچمـدار ایـن عرصـه اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«حمایـت از تولیـد و توسـعه شـهرکهای صنعتـی اسـتان از اولویـت کاری‬ ‫شـرکت اسـت»‪ .‬مدیرعامـل جدیـد شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بایـد جشـن و رونـق تولیـد کـه از فرمایشـات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری اسـت را سـرلوحه کار قـرار دهیـم تـا بسـتر مناسـب بـرای‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬تولیـد و اشـتغال فراهـم شـود»‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـم نیـز‬ ‫مدیرعامـل سـابق شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران با بیان اینکـه از‬ ‫شـروع فعالیـت دولـت یازدهـم تا کنـون ‪۸۷۱‬پـروژه عمرانـی بـا هزینـه ای بالغ‬ ‫بـر ‪۱۲۱۴‬میلیـارد ریـال در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان اجـرا شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در گذشـته ‪۴۲۳‬هکتـار سـند تفکیکـی اخـذ شـده بـود کـه بـا‬ ‫پیگیریهـای همـکاران شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‪ ،‬سـند تفکیکی‬ ‫‪۵۵۳‬هکتـار اخـذ گردیـد کـه ‪۳۱‬درصـد نسـبت بـه دولت هـای گذشـته رشـد‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬موسـوی با اشـاره به انعقـاد بیـش از ‪۵۰۰‬قـرارداد عمرانـی‬ ‫در شـهرک ها‪ ،‬در حـوزه زیرسـاخت تصریـح کـرد‪« :‬اجـرای ‪۲۲‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه فیبـر نـوری‪ ،‬گازرسـانی بـه ‪۱۱‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی بـه طـول‬ ‫‪۲۵‬کیلومتـر‪ ،‬سـاخت ‪7‬تصفیـه خانـه فاضلاب‪ ،‬خریـد ‪ 10‬دسـتگاه ماشـین‬ ‫اطفاء حریـق‪ ،‬تامیـن ‪۱۲۱‬مـگاوات بـرق‪ ،‬تامیـن ‪۲۴۱‬لیتـر بـر ثانیـه اب و‬ ‫سـاخت ‪۷‬ایسـتگاه اتش نشـانی از مهم تریـن اقدامـات شـرکت شـهرک های‬ ‫یسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬در این مـدت‪ ،‬بـا پیگیری هـای همـکاران‬ ‫صنعت ‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‪ ،‬بـا ‪ 901‬سـرمایه گذار جدیـد قـرارداد‬ ‫منعقـد شـد کـه ‪۴۴۲‬واحـد بـا سـرمایه گذاری ‪۱۶‬هـزار و ‪۲۵7‬میلیارد ریـال‬ ‫به بهره برداری رسیدند»‪.‬‬ ‫نوروزخوانان مازندرانی‪ ،‬نوید بهار می اورند‬ ‫هم زمان با سالروز والدت باسعادت امام حسین(ع) نوروزخوانان مازندرانی‬ ‫در سراسـر اسـتان به پیشـواز بهار می روند‪ .‬اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازندران در ادامه برنامه های خود درراسـتای ترویج و توسـعه فعالیت های‬ ‫بومـی و محلـی‪ ،‬در سراسـر اسـتان مراسـم نوروزخوانـی را برگـزار می کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫برنامـه روز چهارشـنبه ‪ ۲۷‬اسـفند از سـاعت ‪ ۱۷‬بـا همـکاری ادارات فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی شهرسـتان ها برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 3 1399‬شعبان ‪ 17 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2200‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تالش شهرداری باغستان‬ ‫در اتمام پروژه های عمرانی‬ ‫ائین روز درختکاری در شهر باغستان برگزار شد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ائیـن روز درخـت و درختـکاری هم زمـان بـا هفتـه منابـع طبیعـی باحضـور مسـئوالن‬ ‫شهرسـتانی و شـهری با غرس نمادین چندین اصله نهال در باغسـتان برگزار شـد‪ .‬ائین‬ ‫روز درخـت و درختـکاری و هفتـه منابـع طبیعی باحضـور دکتر حـق وردی؛ نماینده مردم‬ ‫شهرسـتان های حـوزه مشـق در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مهنـدس طاهـری؛ فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان شـهریار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬دکتـر رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان‪،‬‬ ‫فرماندهـان حوزه هـای مقاومـت بسـیج‪ ،‬معاونیـن و مدیـران و مسـئوالن شـهرداری‪،‬‬ ‫دوسـتداران طبیعـت و محیـط زیسـت و نوجوانـان و جوانـان بـا غـرس نمادیـن چندیـن‬ ‫اصله نهال در بوسـتان بزرگ والیت باغسـتان برگزار شـد‪ .‬حسن رنجبر؛ شهردار باغستان‬ ‫دراین مراسم بابیان اینکه هر میزان پیوند انسان و طبیعت بیشتر شود به همان نسبت‬ ‫اسـتانداردهای زندگـی نیـز تقویـت خواهد شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬درخت یک میـراث برای‬ ‫ایندگان است و مظهر زیبایی و حیات و یکی از زیباترین و پرثمرترین نعمت های بیکران‬ ‫خداونـد اسـت کـه بخـش مهمـی از نیازهـای انسـان را بـراورده می سـازد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫افزود‪« :‬درختکاری در ایران دارای پشتوانه ای از عالقه ملی و سنت تاریخی ست و تاریخ‬ ‫نشـان می دهـد کـه ایرانیـان باسـتان جشـن های خاصـی داشـتند و در ایـن جشـن ها بـه‬ ‫درختـکاری پرداختـه بـه خـا ک و زراعـت احترام می گذاشـتند تا حدی که کاشـت درخت‬ ‫را نوعی عبادت می دانسـتند»‪ .‬شـهردار باغسـتان درپایان اظهار داشـت‪« :‬امروز هم زمان‬ ‫بـا برگـزاری ایـن مراسـم تعـداد پنج هزار اصلـه نهـال مثمـر و غیرمثمر در تمام محالت شـهر‬ ‫به صـورت رایـگان توزیـع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫تداوم عملیات بتن ریزی استادیوم پنج هزارنفری سردار سلیمانی شهر باغستان‬ ‫اجـرای عملیـات بتن ریـزی اسـتادیوم ‪ ۵۰۰۰‬نفـری سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫باغسـتان در قالـب بتن ریـزی مسـلح شـمع های ایـن مجموعـه بـه تعـداد ‪ ۱۰۰‬شـمع و بـا‬ ‫غبـر ‪ ۱۷‬متـر بـا سـرعت پیگیـری می شـود‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫عمقـی بال ‬ ‫و شـورای شـهر باغسـتان؛ ایـن پـروژه شـاخص و زیرسـاختی‪ ،‬در زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫‪۲۵‬هزارمترمربـع و بـا امکاناتـی از قبیـل؛ پیسـت دوچرخه سـواری‪ ،‬امکانـات ورزشـی و‬ ‫تفریحـی و رفاهـی‪ ،‬پارکینـگ‪ ،‬سـالن های متعـدد مربـوط بـه رشـته های مختلـف ورزشـی‬ ‫و ‪ ...‬بـا هـدف افزایـش میـزان سـرانه ورزشـی و ‪ ...‬در ضلـع شـمالی جـاده تهران‪-‬شـهریار‪،‬‬ ‫در مجاورت شـهرک مسـکونی شـقایق (شهرک کارکنان رفاه دادگسـتری) درحال احداث‬ ‫اسـت‪ .‬ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـرورت دارد؛ مجموعـه ورزشـی شـهید سـلیمانی باتوج هبـه‬ ‫جانمایـی مناسـب و اسـتعدادهای روزافـزون ورزشـی شـهر باغسـتان می توانـد بخـش‬ ‫عظیمی از سرانه های ورزشی موردنیاز شهر باغستان را تامین و عالقه مندان بسیاری را‬ ‫رهنمون حوزه ورزش کند که دراین راسـتا مجموعه شـورای شـهر و شـهرداری باغسـتان‬ ‫همـدل و همـگام نسـبت بـه پیگیـری در تسـریع بهره بـرداری از ایـن پـروژه بـزرگ اهتمـام‬ ‫ویـژه دارنـد تـا عالوه بـر تسـریع‪ ،‬اسـتانداردهای فنـی الزم نیـز در پـروژه مذکور لحاظ شـود‪.‬‬ ‫تالش شهرداری باغستان در اتمام پروژه های عمرانی سطح شهر‪ ،‬در دستورکار قرار گرفته‬ ‫اسـت و علی رغـم تعـدد پروژه هـای عظیـم در ایـن شـهر‪ ،‬تمام تالش مدیریت شـهری بـر ان‬ ‫اسـت تا پروژه های مذکور طبق زمان بندی تعریف شـده‪ ،‬اماده بهره برداری شـوند‪ .‬یکی از‬ ‫پروژه های بزرگ و سـاختاری شـهر باغسـتان مربوط به ارتقای سـرانه فرهنگی ان اسـت که‬ ‫بـا جدیـت پیگیـری می شـود و مسـئولین شـهر باغسـتان درصـدد اتمـام ان در موعـد مقـرر‬ ‫هسـتند‪ .‬بـا تکمیـل پـروژه مجموعه فرهنگـی و سـالن همایش های شـهرداری باغسـتان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعا بخش عظیمی از نیاز سخت افزاری فرهنگی شهر تامین و این مجموعه مامنی برای‬ ‫شناسـایی و رشـد عالقه مندان حوزه فرهنگی و هنری سـطح شـهر خواهد بود تا با پرورش‬ ‫خیل عظیم استعدادهای درخشان باغستان‪ ،‬گامی محکم و کاربردی در تحقق بخشی از‬ ‫دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برداشته شود‪ .‬درهمین راستا‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی و سالن همایش های شهرداری باغستان که مزین است به نام «استاد‬ ‫شـهریار» از مفاخر ادبی کشـور عزیزمان ایران‪ ،‬در مسـاحت ‪ 6500‬مترمربع سـاخته می شود‬ ‫کـه درحال حاضـر ایـن پـروژه بـا پیشـرفت فیزیکـی ‪65‬درصـدی روبه روسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـورای شـهر و شـهرداری باغسـتان؛ ایـن مجموعـه فرهنگی به عنـوان یکی‬ ‫از مفاخـر غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬محیطـی اسـتاندارد و مجهـزی جهـت اجـرای امـور فرهنگی‬ ‫ُ‬ ‫و مذهبـی خواهـد بـود و می توانـد باتوج هبـه ارتفـاع سـتون های به کار رفتـه (نه متـر ارتفـاع‬ ‫سـقف) و همچنیـن فضای بسـیار خوب با ظرفیـت ‪ 750‬نفری جهت برگـزاری همایش ها و‬ ‫دیگر برنامه های بزرگ فرهنگی در قالب ملی و مذهبی شـهر باغسـتان و حتی شهرسـتان‬ ‫شـهریار مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪ .‬در ایـن گـزارش امده اسـت که مجموعه فرهنگی و سـالن‬ ‫همایش هـای شـهرداری باغسـتان دارای سـاختمان اداری‪ ،‬فضـای گالـری‪ ،‬مجموعـه‬ ‫منبـت کاری‪ ،‬گالـری هنـر‪ ،‬عکاسـی و ‪ ...‬اسـت و حتـی زیرسـاخت الزم بـرای بهره منـدی‬ ‫مدیر اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری باغستان‪:‬‬ ‫اسمان شهر باغستان با تصاویر شهدای واالمقام ستاره باران شد‬ ‫شهردار فردوسیه خبر داد؛‬ ‫همکاری شهرداری فردوسیه با دستگاه های متولی‬ ‫در صدور اسناد مالکیت شهروندان‬ ‫مجموعـه شـورای شـهر و شـهرداری فردوسـیه درراسـتای ارائـه خدمـات به شـهروندان‬ ‫تلاش شـبانه روزی دارنـد و در حوزه هـای مختلـف عمرانـی‪ ،‬خدماتـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫اموزشـی‪ ،‬تفریحـی و ‪ ...‬فعالیت هـای خـوب و موثـری صـورت پذیرفتـه اسـت‪ .‬اهتمـام‬ ‫مدیریـت شـهری بـه تعریـض و اصلاح معابـر اصلـی شـهر در دسـتورکار ایـن مجموعـه‬ ‫در دوره پنجـم قـرار داشـته اسـت و توافقـات قابل مالحظـه ای نیـز بـا مالکیـن صـورت‬ ‫پذیرفتـه و بسـیاری از معابـر اصلـی در نقـاط مختلـف شـهر بازگشـایی شـده اند‪ .‬اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر فردوسـیه متشـکل از ولـی اهلل حیـدری‪ ،‬محمدرضـا کاشـانی پور‪،‬‬ ‫علـی نفریـه‪ ،‬جابـر فسـا و محمـود دارابـی همـراه بـا مدیریـت شـهری توانسـته اند‬ ‫زیرسـاخت های مهمـی در سـطح شـهر را‬ ‫اجرایی و به منصه ظهور برسـانند‪ .‬اهتمام‬ ‫مدیـران شـهر فردوسـیه در خدمات رسـانی‬ ‫اسـان و زیرسـاختی بـه شـهروندان باعـث‬ ‫شـد تا ضمن تسـریع روند خدمات رسـانی‪،‬‬ ‫از تـردد شـهروندان نیـز ممانعـت به عمـل‬ ‫ایـد‪ .‬درهمین راسـتا علیرضـا اسـدی؛‬ ‫شـهردار فردوسـیه ضمن گرامیداشـت عید‬ ‫مبعـث حضـرت رسـول ا کـرم(ص) بـه برخی‬ ‫فعالیت هـای ایـن مجموعـه در ماه هـای‬ ‫اخیـر اشـاره داشـت و گفت‪« :‬ارائـه خدمات‬ ‫بـه شـهروندان سـرلوحه مجموعـه شـورای‬ ‫شـهر و شـهرداری فردوسـیه قـرار دارد و‬ ‫ازایـن رو تمـام تلاش خود را بـه کار گرفته ایم‬ ‫تـا درراسـتای تکریـم ارباب رجـوع و تسـهیل‬ ‫امور‪ ،‬تدابیری اتخاذ و اجرایی کنیم تا رضایتمندی شـهروندان تامین شـود»‪ .‬اسـدی‬ ‫افزود‪« :‬شـاید این جمله تکراری اما ضروری باشـد که در ایام شـیوع کرونا و درراسـتای‬ ‫حفظ سلامت شـهروندان‪ ،‬وظیفه اسـت تا همه دسـتگاه های اداری و اجرایی کشـور‬ ‫نسـبت بـه تسـهیل در امـور شـهروندان به ویژه در ترغیب ایشـان به انجـام غیرحضوری‬ ‫امـور‪ ،‬اهتمـام ویژه داشـته باشـند تا بـا همکاری و تمکین به رعایت دسـتورالعمل های‬ ‫صـادره از سـتاد مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬زمینـه را بـرای عبـور از ایـن بحـران فراهـم اوریـم؛ لـذا‬ ‫شـهرداری فردوسـیه نیـز بـه تاسـی از دیگـر نقـاط کشـور درطـول یک سال گذشـته‬ ‫سـعی داشـته اسـت شـرایطی را رقـم بزنـد تـا تکریـم ارباب رجـوع درراسـتای کاهـش‬ ‫اسـیب های احتمالـی به نحواحسـن صـورت پذیرفتـه و کار ایـن شـهروندان و‬ ‫مراجعیـن بـه شـهرداری در کمتریـن زمـان ممکـن صـورت پذیـرد»‪ .‬شـهردار فردوسـیه‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬درهمین راسـتا و باتوج هبـه جدیـت مجموعـه شـورای شـهر و شـهرداری‬ ‫فردوسـیه و همچنیـن همـکاری خـوب و ارزنـده نعیـم زاده؛ رئیـس اداره ثبت اسـناد و‬ ‫املا ک شهرسـتان شـهریار و حمایت هـای بی دریـغ مهنـدس امینـی؛ رئیـس بنیـاد‬ ‫مسـکن مسـتقر در غـرب اسـتان تهـران در ارائـه اسـناد مالکیـت بـه شـهروندان‪ ،‬طـی‬ ‫جلسـات متعـدد بـا روسـای ایـن دو مجموعـه‪ ،‬مقـرر شـده کـه شـهرداری تامیـن و‬ ‫تجهیـز مـکان موردنظـر را تعبیـه کـرده تـا مراحـل اولیـه تشـکیل پرونـده و اخـذ مـدارک‬ ‫الزم از متقاضیـان و همچنیـن دیگـر مراحـل ابتدایـی ایـن پروسـه بـا اسـتقرار نیروهـای‬ ‫الزم در محـل شـهرداری صـورت پذیـرد‪ .‬لـذا ایـن مهـم رخ داد و مدیریـت شـهری‬ ‫فردوسـیه ضمـن تامیـن و اسـتقرار نفـرات و امکانـات موردنیـاز‪ ،‬در ماه هـای اخیـر‬ ‫شـرایطی فراهـم اورده اسـت تـا بی نیـازی شـهروندان و متقاضیـان اسـناد مالکیـت‬ ‫از تـردد بـه بنیـاد مسـکن و شهرسـازی و اداره ثبت اسـناد و املا ک شهرسـتان تامیـن‬ ‫شـده و کلیـه مراحـل ابتدایـی و تشـریح در‬ ‫محـل شـهرداری صـورت پذیـرد»‪ .‬شـهردار‬ ‫فردوسـیه افـزود‪« :‬خوشـبختانه ایـن طـرح‬ ‫باتوج هبـه اطالع رسـانی خـوب و وسـیع در‬ ‫سـطح شـهر‪ ،‬مـورد اسـتقبال شـهروندان‬ ‫قـرار گرفتـه و مراجعـه روزافـزون ایـن عزیزان‬ ‫را شـاهد هسـتیم»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول درهمین راسـتا خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬درطـول ایـن مـدت و در مرحلـه اول‬ ‫شـش فقره سـند مالکیـت امـاده و باحضـور‬ ‫مسـئولین تحویـل متقاضیـان شـده اسـت‬ ‫و در مرحلـه دوم نیـز الزم به ذ کـر اسـت کـه‬ ‫تا کنـون بـرای ‪ 51‬فقـره پرونـده اخـذ رای‬ ‫صـورت پذیرفتـه کـه ‪ 35‬فقـره در وضعیـت‬ ‫تحویـل و ‪ 16‬مـورد نیـز در موقعیـت صـدور‬ ‫سـند اسـت»‪ .‬شـهردار فردوسـیه درادامـه بیـان داشـت‪« :‬جـا دارد ضمـن تشـکر از‬ ‫مسـئولین شهرسـتان دراین حـوزه به ویـژه روسـا و کارکنـان خـدوم بنیـاد مسـکن غـرب‬ ‫اسـتان تهـران و اداره ثبت اسـناد و املا ک شهرسـتان شـهریار‪ ،‬از همـکاری و مشـارکت‬ ‫شـهروندان فردوسـیه تشـکر ویـژه داشـته باشـم و امیـد اسـت بتوانیـم بـا پیگیـری‬ ‫مطالبـات شـهروندان دراین حـوزه‪ ،‬سـهمی مهـم و روزافـزون در کاهـش دغدغه هـای‬ ‫ایـن عزیـزان و همچنیـن کاهـش دعـاوی و تخلفـات ملکی و همچنین تسـهیل امور در‬ ‫شـهرداری باشـیم»‪ .‬اسـدی درپایان افزود‪« :‬در روزهای پایانی سـال هسـتیم و جا دارد‬ ‫ضمن ارزوی بهروزی و تندرسـتی برای مردم ایران و به تخصیص شـهروندان خونگرم‬ ‫و باصفـای شـهر فردوسـیه‪ ،‬بهـاری دل انگیـز و فر ح بخـش را از درگاه ایـزد متعـال بـرای‬ ‫همه عزیزان ارزومند باشـم‪ .‬امید اسـت همگی ضمن رعایت کامل دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا‪ ،‬از حضور غیرضروری در مرا کـز عمومی و پرتردد و‬ ‫همچنین پرهیز از سـفرهای غیرضروری در ایام تعطیالت نوروز‪ ،‬شـرایطی را رقم بزنیم‬ ‫تـا جـان اعضـای خانـواده و دیگـر همنوعـان بـا خطـر روبـه رو نشـود»‪.‬‬ ‫طرح سرویس دهی خطوط برق شهر فردوسیه به روش خط گرم‬ ‫درراسـتای جلوگیری از هرگونه خاموشـی و جلوگیری از بروز حادثه در خطوط برقی شـهر‬ ‫فردوسـیه طـی هماهنگـی مجموعـه مدیریتـی شـهر فردوسـیه بـا اداره بـرق شهرسـتان‬ ‫شـهریار‪ ،‬ا کیـپ بررسـی دسـتگاه متولـی در شهرسـتان جهت سـرویس دهی بـا روش خط‬ ‫گـرم سـطح شـهر و روسـتاهای حریـم مسـتقر و فعالیـت خـود را اغـاز کردنـد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـورا و شـهرداری فردوسـیه؛ شـهردار فردوسـیه دراین خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫«یکی از دغدغه های شهروندان فردوسیه در سال های اخیر مربوط به قطعی مکرر برق‬ ‫یکـرد‬ ‫در فصـول مختلـف سـال بـود کـه لطمـات اقتصـادی فراوانـی بـه ایـن عزیـزان وارد م ‬ ‫کـه خوشـبختانه طـی پیگیری هـای به عمل امـده ازسـوی شـورای شـهر و شـهرداری و‬ ‫مشـارکت مدیریـت شـهری بـا اداره بـرق شهرسـتان‪ ،‬تیـم بررسـی خطـوط ان مجموعه در‬ ‫سـطح شـهر مسـتقر و نسـبت بـه سـرویس دهی بـا روش گـرم خطـوط بـرق سـطح شـهر و‬ ‫روسـتاهای حریـم اقـدام کـرد»‪ .‬اسـدی افـزود‪« :‬ایـن خدمـات باعـث تقویت خطـوط برق‬ ‫سـطح شـده و از قطعـی بـرق خواهـد کاسـت»‪.‬‬ ‫ویژه برنامه عید مبعث در شهر فردوسیه برگزار شد‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن عیـد مبعـث حضـرت رسـول ا کـرم(ص) باحضـور مسـئولین‪،‬‬ ‫شـهروندان‪ ،‬ورزشـکاران هیئت هـای مختلـف ورزشـی شهرسـتان شـهریار‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـائق؛ امام جمعه شـهر وحیدیه‪ ،‬اسـدی شـهردار و اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر فردوسـیه‪ ،‬هاشـملو؛ رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان‬ ‫شـهریار‪ ،‬ائمه جماعات شـهر‪ ،‬خانواده معظم شـهدا و بسـیجیان دالور‪ ،‬مراسـم باشکوه‬ ‫عیـد سـعید مبعـث بـا رعایـت کامـل دسـتورالعمل های بهداشـتی در شـهر فردوسـیه‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـورای شـهر و شـهرداری فردوسـیه؛ دراین مراسـم‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـائق؛ امام جمعه شـهر وحیدیه سـخنانی را دررابطه با عید‬ ‫بـزرگ مبعـث بیـان کـرد و درادامـه باحضـور خـدام حـرم حضـرت معصومـه پرچـم حـرم‬ ‫اهل بیـت زینت بخـش برنامـه بـود کـه بـا نـوای گـرم ذا کـر اهل بیت سـید حسـینی برنامه‬ ‫بـا فیـض معنـوی بـه پایـان رسـید‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از روسای هیئات ورزشی شهرستان و خانواده معظم شهدا حاضر‬ ‫در مراسـم تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ علیرضـا اسـدی؛ شـهردار فردوسـیه در‬ ‫حاشـیه این مراسـم و در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی شـورای شـهر و شـهرداری‬ ‫فردوسـیه؛ ضمـن تبریـک ایـام و ارزوی بهـروزی بـرای شـهروندان گفـت‪« :‬عیـد مبعث به‬ ‫مبعوث شـدن حضـرت محمـد (ص) بـه جایـگاه رفیـع پیامبـری مزیـن اسـت کـه ایشـان‬ ‫ازسـوی پـروردگار متعـال بـه پیامبـری نائـل امـد و مامـور شـد تـا شـرک و بت پرسـتی را از‬ ‫زمیـن بـردارد و خداپرسـتی را رواج دهـد و پیـام وحـی را بـه مـردم برسـاند‪ .‬در حقیقـت‬ ‫ایـن روز‪ ،‬اوردگاه برانگیختـن خردهـای بشـری بـود تـا از خرافه گرایـی‪ ،‬هوس پرسـتی و‬ ‫جهل پیشـگی رهایـی یابنـد و تحـت رهکردهـای فرزانـه ای همچـون پیامبـر اسلام بـه‬ ‫تکامل و یکتاپرسـتی نائل ایند»‪ .‬این مسـئول افزود‪« :‬نیاز هر جامعه ای به برخورداری‬ ‫از مباحـث فرهنگـی اجتناب ناپذیـر اسـت و مسـئولین نیـز وظیفـه دارنـد بـا عنایـت ویـژه‬ ‫بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالـی) درخصـوص فعالیت هـای گسـترده‬ ‫و جامـع فرهنگـی در سـطح جامعـه‪ ،‬ایـن رشـد فزاینـده را سـرعت بخشـیده و نسـبت‬ ‫بـه ترمیـم اسـیب های اجتماعـی اهتمـام داشـته باشـند»‪ .‬شـهردار فردوسـیه افـزود‪:‬‬ ‫«در چنیـن روز فرخنـده ای بسـیار مفتخریـم تـا شـرایطی فراهـم شـود بـا رعایـت کلیـه‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی صادرشـده ازسـوی سـتاد مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬جشـنی باشـکوه‬ ‫در پاسداشـت ایـن روز مهـم برپـا کنیـم و شـکرگزار پـروردگار متعـال باشـیم»‪ .‬اسـدی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه دیگـر فعالیت های فرهنگی شـهرداری اشـاره داشـت‬ ‫و گفـت‪« :‬خوشـبختانه کارهـای فرهنگـی خوبـی ازسـوی مجموعـه درطـول سـال های‬ ‫اخیر انجام شـده اسـت و توانسـته ایم بخشـی از نیاز شـهری دراین حوزه را مرتفع کنیم؛‬ ‫امـا متاسـفانه درطـول یک سال گذشـته و بـا شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬سـهم عمـده ای از‬ ‫فعالیت هـا و برنامه هـای فرهنگـی مدنظـر شـهرداری مغفـول مانـد و نتوانسـتیم ان هـا را‬ ‫اجرایـی کنیـم»‪.‬‬ ‫میهمانان و مراجعین از فضا و امکانات پذیرایی‪ ،‬کافی شاپ و همچنین فضایی مناسب‬ ‫جهـت اسـتقرار و تجهیـز کتابخانـه و مطالعـات نیـز تعبیـه شـده اسـت‪ .‬ایـن مجموعـه کـه‬ ‫اواخـر سـال ‪ 97‬باحضـور مسـئولین کلنگ زنـی شـد‪ ،‬امـروز پیشـرفت فیزیکـی ‪65‬درصـدی‬ ‫دارد و تلاش مدیـران شـهر باغسـتان در تسـریع اتمـام ایـن پـروژه عظیـم اسـت‪ .‬ذکـر ایـن‬ ‫نکتـه نیـز ضـرورت دارد کـه بـا تکمیـل ایـن پـروژه‪ ،‬اداره فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و اجتماعـی و‬ ‫همچنین روابط عمومی شـهرداری باغسـتان به همین مجموعه منتقل می شـود تا روند‬ ‫خدمات رسـانی به عالقه مندان شـهر باغسـتان سـرعت بیشـتری بگیرد‪.‬‬ ‫مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری باغسـتان بااشـاره به روز ‪ ۲۲‬اسـفند‬ ‫روز ملـی گرامیداشـت مقـام شـهدا‪ ،‬از به نمایش درامـدن تصاویـر و تمثـال شـهدای‬ ‫شـهر باغسـتان در سـطح شـهر باغسـتان به منظـور گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای‬ ‫واالمقام خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫باغسـتان؛ محمدرضـا شمسـایی؛ مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫باغسـتان ضمـن تبریـک عیـد باسـعادت مبعـث رسـول مکـرم اسلام(ص) گفـت‪« :‬بعثت‬ ‫پیامبـر ا کـرم حضـرت محمـد مصطفـی (ص) جلـوه ای عظیـم از لطـف و عنایـت خداونـد‬ ‫متعـال بـر عالمیـان بـود کـه تـا روز قیامـت الگـوی بی بدیل برای بشـر بـه جـاودان بماند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به روز ‪ ۲۲‬اسـفند روز گرامیداشـت شـهدا افـزود‪« :‬خـون پربرکـت شـهیدان‬ ‫درطـول گذشـت ‪ ۴۲‬سـال از عمـر بابرکـت انقلاب اسلامی نهـال ایـن انقلاب را بـه درختی‬ ‫تنومنـد تبدیـل کـرده اسـت و بـه حـق مطابـق فرمایشـات رهبـری معظـم انقالب مسـئله‬ ‫شـهید و ایثارگری‪ ،‬موتور حرکت جامعه اسـت»‪ .‬مدیر اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری باغسـتان بیـان داشـت‪« :‬درهمین راسـتا بـا فرارسـیدن ایـن روز درراسـتای‬ ‫گرامیداشـت مقـام و یـاد و خاطـره شـهدای واالمقـام انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫تصویـر و تمثـال شـهدا عزیـز شـهر باغسـتان کـه بـه حـق دارای مردمـی والـی و شـهیدپرور‬ ‫هسـتند‪ ،‬به نمایش درامده و ا کران شـد»‪ .‬شمسـایی افزود‪« :‬درطول یک سال گذشـته و‬ ‫طبـق دسـتورات شـهردار محتـرم‪ ،‬فعالیت های فرهنگـی خوبی ازسـوی این حـوزه (اداره‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و اجتماعـی شـهرداری باغسـتان) به ویـژه درراسـتای ارمان هـای نظـام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی برگزار شده است و نمونه بارز ان میزبانی شهرداری باغستان‬ ‫در برگزاری جشـنواره اسـتانی ادبیات داسـتانی بسـیج هنرمندان بود که خوشـبختانه با‬ ‫استقبال عمومی خوبی روبه رو و اثار قابل توجهی از شهرستان های استان به دبیرخانه‬ ‫ایـن جشـنواره وارد شـد و مـورد داوری قـرار گرفـت»‪ .‬مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری باغسـتان درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن مجموعـه بـر خـود وظیفـه‬ ‫می دانـد درراسـتای تکریـم جایـگاه رفیـع شـهدای واالمقـام و خانـواده معـزز شـهدا و‬ ‫ایثارگـران از هیـچ کوششـی دریـغ نورزیـده و در خدمـت ایـن عزیـزان باشـد»‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان خبر داد؛‬ ‫فعالیت شبانه روزی ستاد استقبال از بهار شهرداری باغستان‬ ‫یکی دیگـر از فعالیت هـای شـهرداری باغسـتان در روزهـای پایانـی سـال بـه تنظیـف و‬ ‫یگـردد‪ .‬مجموعـه‬ ‫بهسـازی معابـر شـهری به ویـژه در حـوزه ترافیـک و حمل ونقـل برم ‬ ‫اقدامات سـتاد اسـتقبال از بهار ‪ ۱۴۰۰‬شـهرداری باغسـتان در حوزه حمل ونقل و ترافیک‬ ‫بـه رنگ امیـزی سـرعتگاه ها و محـل عبـور عابریـن پیـاده و دانش اموزان‪ ،‬تعمیـر و تعویض‬ ‫و بهسـازی چراغ هـای راهنمایـی‪ ،‬ایمن سـازی معابـر بـا نصـب تابلوهـای اخبـاری و‬ ‫انتظامـی‪ ،‬خط کشـی محـوری کمربنـدی ازادگان نصیرابـاد و مـواردی ازاین دسـت اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه قطعـا ایـن خدمـات در هفتـه پایانـی اسـفند سـرعت بیشـتری به خـود خواهـد گرفـت‬ ‫و زمینـه بـرای اسـتقبال از بهـار در شـهر باغسـتان مهیـا خواهـد شـد‪ .‬صادقـی؛ سرپرسـت‬ ‫معاونت خدمات شـهری شـهرداری باغسـتان درهمین راسـتا گفت‪« :‬سـتاد اسـتقبال از‬ ‫بهـار شـهرداری باغسـتان بـا هـدف ارائـه خدمـات بهینـه و موثـر بـه شـهروندان‪ ،‬سـعی در‬ ‫اماده سـازی سـطح شـهر به ویژه در حوزه حمل ونقل دارد که نیروهای این حوزه با تمام‬ ‫تـوان در اماده سـازی زیرسـاخت های الزم فعـال هسـتند»‪ .‬صادقی افـزود‪« :‬تنظیف انهار‬ ‫سـطح شـهر و زیباسـازی معابـر نیـز در دسـتورکار اسـت کـه باتوجه بـه تا کیـدات شـهردار‬ ‫محتـرم‪ ،‬سـرعت و دقـت بیشـتری نیـز دراین خصـوص صـورت خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/11‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی درنظـردارد مناقصـه عمومـی به شـرح جدول ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصورت عدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :1‬فقط شرکت هایی مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :2‬ارائه مجوز معتبر از مرکز انتظام ناجا الزامی است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ‪1399/12/26‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت‪ 19‬روز شنبه مورخ‪1400/01/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت‪ 19‬روز سه شنبه مورخ‪1400/01/24‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/01/25‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :3‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های معتبر (براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه‬ ‫ً‬ ‫و تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪1400-11‬‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫وا گذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمان ها و اما کن و‬ ‫تاسیسات و اموال و ‪ ...‬در حوزه عملیاتی مدیریت های توزیع برق استان‬ ‫شماره فراخوان‪2099009003000148 :‬‬ ‫‪2.040.000.000‬‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫منابعداخلی‬ ‫تهـای الـف‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیـه‪ -‬بلوار‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناصـه و ارائه پا ک ‬ ‫ارتـش‪ ،‬سـربازان گمنـام‪ ،‬ارتـش‪ ،‬شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان‪ ،‬تلفـن‪ 044-3110 :‬داخلـی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکزتماس‪021-27313131:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021-85193768‬دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 -09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های‪ http://Iets.Mporg.ir www.waepd.ir www.tavanir.org.ir :‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1113784:‬‬ ‫روابط عمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاذربایجانغربی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!