روزنامه سایه شماره 2199 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2199

روزنامه سایه شماره 2199

روزنامه سایه شماره 2199

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ٢٠‬هزار زندانی تعیین تکلیف شدند‬ ‫‪ ۶.۱‬میلیارد دالر‬ ‫سعید زرندی؛ معاون وزیر صمت در مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت‬ ‫و پنـج شـرکت برتـر تولیـدی بـا موضوع اقتصاد مقاومتی با شـرکت های برتر بـه ارزش‬ ‫‪ ۶.۱‬میلیـارد دالر‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن تفاهم نامه هـا شـامل ‪ ۶۲‬پـروژه در زمینـه معـدن و‬ ‫یسـت؛ هـدف از ایـن‬ ‫صنایـع معدنـی‪ ،‬صنایـع غذایـی‪ ،‬ماشین سـازی و پاالیشگاه ‬ ‫تفاهم نامه هـا نیـز ایجـاد امنیـت سرمایه گذاری سـت»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه با اشـاره به اجـرای طـرح غربالگـری و پایـش‬ ‫زندانیـان در شـش ماهه دوم سـال جـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫نطـرح‪ ،‬وضعیـت بیـش از ‪ ۲۰‬هزار زندانی روشـن شـد»‪ .‬به گزارش‬ ‫ای ‬ ‫اداره کل روابط عمومـی قـوه قضائیـه؛ حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی در اخریـن جلسـه شـورای عالـی قـوه قضائیه‬ ‫در سـال ‪ ،۹۹‬گفـت‪« :‬توجـه بـه اشـتغال در زنـدان‪ ،‬از ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫بـه ‪ ۵۰‬درصـد رسـیده و در برخـی اسـتان ها حتـی بیـش از این رقـم‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی همچنیـن گفـت‪« :‬اعطـای مرخصـی بـه زندانیـان در ایـام کرونایـی حرکتـی‬ ‫ً‬ ‫کاملا انسان دوسـتانه و مبتنی بـر دیـن و ارزش هـای الهـی و اسلامی بـود»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 2 1399‬شعبان ‪ 16 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2199‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوریخواستار شد؛‬ ‫شفاف سازیدر روندانجاموا کسیناسیون‬ ‫ترویج وسایل نقلیه‬ ‫عمومی و نوروز کرونایی‬ ‫مردم‪ ،‬ولی نعمتان‬ ‫مسئوالنهستند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غربالگری روزانه ‪ 6000‬مسافر نوروزی‬ ‫در مرزهای رسمی کشور‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر‪ ،‬وظایـف ایـن جمعیـت در کنتـرل بهداشـتی مسـافران‬ ‫در مبادی مرزی رسـمی فعال کشـور را تشـریح و از غربالگری روزانه شـش هزار مسـافر‬ ‫نـوروزی در مرزهـای رسـمی کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش جمعیـت هالل احمـر؛ کریـم‬ ‫همتـی دربـاره اجـرای طـرح مشـارکت جمعیـت هالل احمـر بـرای کنتـرل بهداشـتی‬ ‫مسـافران در مبـادی مـرزی رسـمی فعـال کشـور (زمینـی‪ ،‬هوایـی و دریایـی)‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس پنجاه ونهمیـن جلسـه سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا مقـرر شـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه بـا اتخـاذ موضعـی عوام فریبانـه‬ ‫در حمایـت از مـردم سـوریه گفـت‪ ۱۰« :‬سـال پیش‪ ،‬مـردم سـوریه به صـورت‬ ‫مسـالمت امیز بـرای ازادی و عـزت قیـام کردنـد!»‬ ‫چرا سلبریتی های کشورمان‬ ‫عالقه ای به پرداخت مالیات ندارند؟‬ ‫گزارش تکان دهنده ‪ SIPRI‬از تجارت شوم جنگ افزار‬ ‫امریکا؛ اولین صادرکننده تسلیحات نظامی در جهان‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫امریکا به سرعت‬ ‫به تعهدات خود بازگردد‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران‪:‬‬ ‫علیپروین‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باید قدرت بیشتری‬ ‫در اسیا داشته باشیم‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس‪:‬‬ ‫طرح یاریگران زندگی‬ ‫در ‪ ۳۰‬درصد مدارس استان اجرا می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اعتبارات عمرانی فارس‬ ‫‪ ۱۳۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪3‬‬ ‫تجدید ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل درنظـردارد نسـبت به انتخاب پیمانـکار دارای صالحیت از سـازمان برنامـه و بودجه جهت انجام‬ ‫موضـوع مناقصـه بـا مشـخصات ذیـل اقـدام نمایـد‪ .‬از کلیـه اشـخاص حقوقـی که تمایل به شـرکت در مناقصـه دارند‪ ،‬دعـوت می نماید جهت‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه در موعـد مقرر به سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫تامین تجهیزات و‬ ‫اجرای روشنایی‬ ‫خیابان‪35‬متری‬ ‫شهرکصنعتی‬ ‫اردبیل ‪2‬‬ ‫شهرک‬ ‫صنعتی‬ ‫اردبیل ‪2‬‬ ‫جاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪3/911/176/659‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪195/558/833‬‬ ‫مبنای قرارداد‬ ‫مدت‬ ‫اجرای کار‬ ‫فهارس بهای ابنیه‬ ‫و تاسیسات برقی‬ ‫و توزیع نیروی برق‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬ماه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫‪99/12‬‬ ‫رتبه‬ ‫نیرو‬ ‫مبلـغ سـپرده شـرکت در مناقصـه بایـد بـه یکـی از صورت هـای زیـر در پا کـت «الـف» بـه صـورت حضـوری بـه دسـتگاه مناقص هگـزار تسـلیم گـردد‪ -1 :‬اصـل فیـش واریـز‬ ‫وجه مزبور به شـماره حسـاب ‪ 4001118906377032‬بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سـوی موسسـات اعتباری‬ ‫غیربانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما؛ ‪ -3‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت‬ ‫و صـدور ضمانتنامـه از سـوی بیمـه مرکـزی ایـران بـه نفـع کارفرمـا؛ ‪ -4‬اوراق مشـارکت بی نـام تضمیـن شـده بانک هـا و دولـت بـا قابلیـت بازخرید قبـل از سررسـید؛ ‪-5‬‬ ‫وثیقـه ملکـی معـادل ‪ 85‬درصـد ارزش کارشـناس رسـمی ان؛ ‪ -6‬ضمانتنامـه صـادره توسـط صندوق هـای ضمانـت دولتـی کـه بـه موجـب قانـون تاسـیس شـده اند و‬ ‫طبـق اساسـنامه فعالیت می نمایند به نفـع کارفرما‬ ‫محل تحویل پا کت الف‪ :‬دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی اردبیل‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ نشر ا گهی تا اخر وقت اداری ‪1400/01/05‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد‪ :‬تا اخر وقت اداری ‪1400/01/17‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات الف و ب و ج‪ :‬ساعت ‪ 11:30‬مورخ ‪1400/01/19‬‬ ‫ مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از اخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود‪.‬‬‫ درج این ا گهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند‪.‬‬‫ کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬‫‪Internet: www.ardebiliec.ir‬‬ ‫‪mail: info@ardebiliec.ir‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫«حفاظت و صیانت از حریم لوله های اصلی انتقال گاز وظیفه ملی‪ ،‬دینی و اخالقی ماست‪».‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره‪1399.7552 :‬‬ ‫جناب اقای مازیار هوشمند‬ ‫انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه سـمت مدیرعامـل خانـه مطبوعات و‬ ‫رسـانه های کشـور تبریـک و تهنیت عرض کـرده و از خداونـد باری تعالی‬ ‫توفیقـات روزافزونتـان را ارزومنـدم‪ .‬رجـاء واثـق دارم کـه در این عرصه‬ ‫جدیـد نیـز همچـون عرصه هـای دیگـر خدمتگـزاری بـه نظـام مقدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران کمـاکان موفق‪ ،‬مویـد و پیروز باشـید‪.‬‬ ‫فریبا محمدی؛‬ ‫ ‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در خراسان شمالی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه‪ :‬حفـظ‪ ،‬نگهـداری و سـرویس دهی خطـوط لولـه و تعمیـرات تاسیسـات و تجهیـزات انتقـال گاز در محـدوده مرکـز فرعـی‬ ‫بهره بـرداری خطـوط لولـه گاز خانگیـران بـه شـماره فراخـوان ‪ 2099091475000016‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 8‬صبح مورخ ‪ 1399/12/25‬لغایت ساعت ‪ 13‬مورخ ‪ 1400/01/11‬می باشد‪ .‬مناقصه گران بایستی ظرف‬ ‫ً‬ ‫مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحویـل پیشـنهادها‪ :‬پیشـنهادها (اسـناد مناقصـه و کلیـه مـدارک)‪ ،‬بایسـتی از سـاعت ‪ 8‬صبـح مـورخ ‪ 1399/12/25‬لغایـت سـاعت ‪ 13‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/25‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‪ ،‬توسـط مناقصه گـران بارگـذاری شـوند‪.‬‬ ‫‪ -4‬نـام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت انتقـال گاز ایـران‪ -‬منطقـه چهـار عملیـات انتقـال گاز به ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬بلوار شـاهنامه‪ ،‬شـاهنامه ‪35‬‬ ‫(شـهید شـعبانی)‪ ،‬مجتمع شـهیدباقری‪ ،‬امور پیمان ها‬ ‫‪ -5‬براورد کلی مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 19,453,767,280‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬نوعومبلغتضمینشرکتدر فرایندارجاع کار‪:‬ضمانتنامهبانکیویافیشنقدیواریزیبهشمارهحسابشبای‪IR880100004101090571214429‬‬ ‫نـزد بانـک مرکـزی ایـران بـه نـام شـرکت انتقـال گاز ایران‪ -‬منطقه چهار عملیات انتقـال گاز‪ ،‬به مبلـغ ‪ 972,688,364‬ریال و یا بصـورت یک یا ترکیبی از‬ ‫تضمین های مورد اشاره در ماده ‪ 6‬ائین نامه تضمین در معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫‪ -7‬زمـان و محـل گشـایش پـا کات پیشـنهاد قیمـت‪ :‬پا کت هـای پیشـنهاد قیمـت در سـاعت ‪ 8‬مـورخ ‪ 1400/02/05‬در محـل منطقه چهار عملیات‬ ‫انتقال گاز‪ ،‬به نشـانی مشـهد‪ -‬بولوار شـاهنامه‪ ،‬شـاهنامه ‪( 35‬شـهید شـعبانی)‪ ،‬مجتمع شـهیدباقری‪ ،‬گشـوده خواهند شـد‪.‬‬ ‫بمنظور دسترسی به اطالعات کلی مناقصه‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 051-33004174 ، 051-33004176‬و شماره نمابر ‪( 051-33656898‬تایید نمابر ‪)051-33004118‬‬ ‫ً‬ ‫تمـاس حاصـل نماییـد‪ .‬ضمنـا متـن کامـل ا گهـی مناقصـه در مهلـت مقرر بـرای دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬در سـایت منطقه چهار عملیات انتقـال گاز با‬ ‫ادرس ‪ district4.nigtc.ir‬بـرای عمـوم قابل دسترسـی می باشـد‪.‬‬ ‫روابط عمومیمنطقهچهار عملیاتانتقال گاز‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Le Point‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سهیالهندی‬ ‫‪The Daily Telegraph‬‬ ‫«عروس داعش» در پوشش غربی‬ ‫یـک رسـانه انگلیسـی زبان در‬ ‫گزارشـی‪ ،‬به تغییر در ظاهر «عروس‬ ‫داعـش» و درمالعـام ظاهر شـدن‬ ‫او در پوشـش غربـی پرداخـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ در این یادداشـت‬ ‫به ظهور شـمیمه بیگم معروف به‬ ‫«عـروس داعـش» در پوشـش غربـی پرداخـت و اعلام کرد که‬ ‫این اقدام؛ تالشی از جانب وی برای جداشدن از گذشته اش‬ ‫و عضویـت در گـروه تروریسـتی داعـش اسـت‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫گـزارش؛ «کمپـل مـک درمیـد» (خبرنـگار تلگـراف) در اردوگاه‬ ‫لشـرق سـوریه بـا بیگـم دیـدار کـرد؛ امـا‬ ‫اوارگان «روژ» در شما ‬ ‫وی از گفت وگـو بـا ایـن خبرنـگار امتنـاع ورزیـده؛ امـا پذیرفتـه‬ ‫اسـت کـه از او عکـس گرفتـه شـود‪ .‬ایـن خبرنـگار دربـاره ایـن‬ ‫دیدار گفت که ظاهر شمیمه نسبت به گذشته بسیار تغییر‬ ‫کرده و دیگر از روبنده اسـتفاده نمی کند و از لباس و پوشـش‬ ‫بـاز غربـی اسـتفاده می کنـد‪ .‬دوسـال اسـت بیگـم ‪ ۲۱‬سـاله‬ ‫یکـه وکالی وی بـه لغـو‬ ‫در اردوگاه روژ زندگـی می کنـد؛ درحال ‬ ‫تابعیتویتوسطانگلیساعتراضمی کنند‪.‬در این دوسال‬ ‫به تدریج ظاهر او تغییر کرد و وی ابتدا لباس های سیاه بلند‬ ‫را کنار گذاشـته و دیگر از پوشـش و حجاب گذشـته استفاده‬ ‫نمی کنـد و امـروز‪ ،‬بـرای گشـت وگذار در خیابـان ا کسـفورد‬ ‫مناسـب تر به نظر می رسـد تـا زندگـی در اردوگاه جهادی های‬ ‫تنـدرو‪ .‬نـورا عبـده؛ مدیـر اردوگاه روژ گفـت‪« :‬زنـان انگلیسـی‬ ‫مستقر در این اردوگاه طبق توصیه وکالیشان اغلب از دیدار و‬ ‫گفت وگـو بـا رسـانه ها خـودداری می کننـد‪ .‬ان ها رفتـار خوبی‬ ‫دارند و مشکلی در اردوگاه ایجاد نمی کنند»‪ .‬وی درباره تغییر‬ ‫ایـن زنـان و تغییـر در تفکـر ان ها تا کید کرد‪« :‬ما متوجه تغییر‬ ‫پوشـش ان هـا شـده ایم‪ .‬ان هـا می خواهنـد بـه میهنشـان‬ ‫بازگردنـد و می گوینـد امـاده تحمـل مجـازات جنایـات خـود‬ ‫هسـتند و برخـی بـه اینـده فرزنـدان خـود فکـر می کننـد»‪.‬‬ ‫یکـه تنهـا ‪ ۱۵‬سـال‬ ‫شـمیمه بیگـم در دوران نوجوانـی هنگام ‬ ‫سـن داشـت‪ ،‬بـرای پیوسـتن بـه گـروه داعـش‪ ،‬از بریتانیـا بـه‬ ‫سـوریه رفـت‪ .‬او یکـی از سـه دخترمدرسـه ای در شـرق لنـدن‬ ‫بـود کـه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬بـه سـوریه رفـت‪ .‬ایـن زن بریتانیایـی‪،‬‬ ‫دوسـال پیش به اسـارت نیروهای دموکراتیک سـوریه درامد‬ ‫و ازان زمـان خواسـتار بازگشـت بـه بریتانیـا شـده؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫وزارت خارجـه لنـدن در سـال ‪ ۲۰۱۹‬ایـن درخواسـت را رد و‬ ‫اعلام کـرد شـهروندی بریتانیایـی وی لغـو شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪Deutsche Welle‬‬ ‫اغاز شکست های مرکل‬ ‫حـزب دموکـرات مسـیحی مـرکل‪،‬‬ ‫در سـایه نارضایتـی شـهروندان از‬ ‫سیاسـت های کرونایـی دولـت‪ ،‬در‬ ‫دو انتخابات مهم محلی در ایاالت‬ ‫بادن‪-‬وورتمبرگوراینلند‪-‬فالتس‬ ‫شکسـت تاریخـی تلخـی را تجربـه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش تسنیم؛ طبق اخرین نتایج انتخابات اخیر در‬ ‫دو ایالت یادشـده‪ ،‬سـبزها و سوسـیال دموکرات ها بیشترین‬ ‫ارا را کسـب کردنـد‪ .‬حـزب دموکـرات مسـیحی بـا ریـزش ارا‪،‬‬ ‫بدتریـن نتایـج انتخاباتـی در ایـن دو ایالـت را داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بر این اسـاس؛ هـر دو نخسـت وزیر ایالتـی در مقـام خـود ابقـا‬ ‫شـدند‪ .‬وینفریـد کرچمـان از حـزب سـبزها در اشـتوتگارت‪،‬‬ ‫مرکـز ایالـت بادن‪ -‬وورتمبـرگ و خانـم مالـو دریـر از حـزب‬ ‫سوسـیال دموکرات در ماینتـس‪ ،‬مرکـز ایالت راینلند‪-‬فالتس‬ ‫می توانند سـکان قدرت ایالتی را همچنان در اختیار داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬حزب دموکرات مسیحی به طوری چشمگیر ریزش‬ ‫ارا داشـت و گفتـه شـده علـت عمـده ان بـه سیاسـت کرونای‬ ‫دولـت به رهبـری انـگال مـرکل و دست داشـتن دو نماینـده‬ ‫ایـن حـزب در پرونـده فسـاد معاملـه تجـاری با ماسـک کرونا‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫برم ‬ ‫گرهارد هادرر‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫ترویج وسایل نقلیه عمومی‬ ‫و نوروز کرونایی‬ ‫غربالگری روزانه ‪ 6000‬مسافر نوروزی‬ ‫در مرزهای رسمی کشور‬ ‫گذرنامه سبز برای سفرهای تابستانی‬ ‫اتحادیـه اروپـا درنظـر دارد گواهـی‬ ‫سلامت تحت عنـوان «گذرنامـه‬ ‫سـبز» حـاوی اطالعاتـی درمـورد‬ ‫همه گیـری کوویـد‪۱۹-‬؛ ازجملـه‬ ‫وا کسیناسـیون یـا ازمایـش منفـی‬ ‫کرونا برای تسهیل سفر در اتحادیه‬ ‫اروپـا تـا قبـل از تعطیلات تابسـتانی بـرای افـراد صـادر کنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ تیـری برتـون (نماینـده اتحادیـه اروپـا) گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن گواهـی دربردارنـده اطالعاتـی؛ ازجمله وا کسیناسـیون‬ ‫کوویـد‪ ،۱۹-‬بهبـودی یا ازمایش منفی کروناسـت و به صورت‬ ‫الکترونیکـی یـا کاغـذی تـا قبـل از مـاه ژوئـن صـادر خواهـد‬ ‫یسـت کـه ایـا فـرد علیـه کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫شـد و دربردارنـده اطالعات ‬ ‫وا کسـینه شـده یااینکـه پـس از ابتلا بـه ایـن بیمـاری بهبـود‬ ‫یافتـه یااینکـه ازمایـش منفـی کرونـا را دریافـت کـرده اسـت‬ ‫یـا خیـر»‪ .‬وی بااشـاره به ضـرورت حفـظ فصـل گردشـگری‬ ‫افـزود‪« :‬صـدور گذرنامـه سـبز برای همـگان رایـگان و در تمام‬ ‫کشورهای اتحادیه اروپا معتبر خواهد بود»‪ .‬وضعیت کنونی‬ ‫برنامه وا کسیناسـیون در انگلیس و اتحادیه اروپا؛ به ویژه در‬ ‫کشـوری ماننـد فرانسـه اشـکارا نشـان می دهـد ایـن اتحادیـه‬ ‫تاکنـون در توسـعه و اجـرای سیاسـت موثـر بـرای مبـارزه بـا‬ ‫همه گیـری کرونا شکسـت خورده اسـت‪ .‬تـری ماریانی؛ عضو‬ ‫یسـت کـه کشـورهای‬ ‫فرانسـوی پارلمـان اروپـا گفـت طبیع ‬ ‫نشـرایطی نخسـت به فکر شـهروندان خود‬ ‫مسـتقل درچنی ‬ ‫هسـتند؛ به ویـژه کـه اصـل اتحادیـه اروپـا در اتخـاذ سیاسـت‬ ‫واحـد‪ ،‬شکسـت خـورده اسـت‪ .‬اتحادیـه اروپـا در سـفارش‬ ‫وا کسـن های خود شکسـت خورد و ا کنون از تائید شکسـت‬ ‫خـود خـودداری می کنـد‪ .‬یـک کارشـناس معتقـد اسـت‬ ‫به نفع اتحادیه اروپاسـت از جنگ تجاری وا کسـن جلوگیری‬ ‫ً‬ ‫کنـد؛ زیـرا قطعـا بازنـده خواهـد بـود‪ .‬باتوج هبـه ادامـه بحـران‬ ‫تامیـن وا کسـن در اتحادیـه اروپـا‪ ،‬برخی از اعضـای ان اعتماد‬ ‫خـود بـه بروکسـل را از دسـت داده انـد و تصمیـم گرفتنـد‬ ‫جدا گانـه سـفارش های خـود را ارائـه دهنـد‪ .‬در اروپـا بیـش از‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون نفر به کووید‪ ۱۹-‬مبتال شده که ازاین میان بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلیون نفـر تاکنـون بهبود یافته و بیـش از ‪ ۸۵۶‬هزارنفر‬ ‫نیـز جـان خـود را از دسـت داده انـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر‪ ،‬وظایــف ایــن جمعیــت در کنتــرل‬ ‫بهداشــتی مســافران در مبادی مرزی رســمی فعال کشــور را تشریح‬ ‫و از غربالگــری روزانــه شـش هزار مســافر نــوروزی در مرزهــای رســمی‬ ‫کشــور خبــر داد‪ .‬ب هگــزارش جمعیــت هالل احمــر؛ کریم همتــی درباره‬ ‫اجــرای طــرح مشــارکت جمعیــت هالل احمــر برای کنترل بهداشــتی‬ ‫مســافران در مبــادی مــرزی رســمی فعــال کشــور (زمینــی‪ ،‬هوایــی و‬ ‫دریایی)‪ ،‬گفت‪« :‬براساس پنجاه ونهمین جلسه ستاد ملی مبارزه‬ ‫بــا کرونــا مقــرر شــد تــا کنتــرل بیشــتر تــردد در مبــادی ورودی کشــور با‬ ‫اســتقرار جمعیت هالل احمر انجام شــود‪ .‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان‬ ‫و امــوزش پزشــکی بــا هماهنگــی جمعیــت هالل احمــر و وزارت‬ ‫راه و شهرســازی دســتورالعمل چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت ایــن‬ ‫جمعیــت را بــرای اســتقرار در مبــادی مرزهــای زمینــی‪ ،‬ریلــی‪ ،‬هوایــی‬ ‫و دریایــی و کنتــرل مســافران اجرایــی می کنــد»‪.‬‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر گفـت‪« :‬جمعیـت هالل احمـر از ‪۱۵‬‬ ‫اسـفندماه سـال جـاری در همـه مرزهـای فعـال کشـور مسـتقر‬ ‫شـده و نسـبت بـه انجـام کنترل هـای بهداشـتی اقـدام می کنـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫اموزش هـای الزم را بـه عوامـل جمعیـت هالل احمـر ارائـه خواهـد‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن وزارتخانـه بـر عملکـرد جمعیـت هالل احمـر‬ ‫نظـارت خواهـد کـرد‪ .‬همچنیـن وزارت راه و شهرسـازی بـا‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط بـرای همـکاری بـا نیروهـای جمعیـت‬ ‫هالل احمر براسـاس دسـتورالعمل ابالغی ازسـوی قرارگاه عملیاتی‬ ‫دربـاره تـردد در مبـادی ورودی و خروجـی هماهنگی هـای الزم را‬ ‫نطـرح گفـت‪:‬‬ ‫انجـام خواهـد داد»‪ .‬وی دربـاره ضـرورت اجـرای ای ‬ ‫«انجـام کنترل هـای بهداشـتی باتوج هبـه ورود روزانه حـدود ‪۶۲۰۰‬‬ ‫مسـافر از مبـادی مـرزی رسـمی (‪ ۳۰۰۰‬نفـر زمینـی‪ ۳۰۰۰ ،‬نفـر هوایـی‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفـر دریایـی)‪ ،‬وجـود خطـر ورود انـواع جدیـد و جهش یافتـه‬ ‫بیمـاری ازسـوی مسـافران مبتلا‪ ،‬کمبـود امکانـات‪ ،‬تجهیـزات و‬ ‫به ویـژه منابـع انسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی‬ ‫بـرای مدیریـت این بخـش‪ ،‬توانمنـدی جمعیـت هالل احمـر و‬ ‫ظرفیت هـای داوطلبانـه موجـود دراین سـازمان بـرای مشـارکت‬ ‫و بسـیج ملـی امکانـات و تجهیـزات بـرای ریشـه کن کردن بیمـاری‬ ‫نطـرح‬ ‫یسـت کـه ضـرورت اجـرا ای ‬ ‫در کشـور از جملـه موارد ‬ ‫را دوچنـدان می کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به تعـداد مرزهـای فعـال‬ ‫نطـرح‪ ،‬افـزود‪« :‬درحال حاضـر‪ ۱۱۷ ،‬مـرز وجـود‬ ‫در اجـرای ای ‬ ‫دارد کـه ازاین تعـداد ‪ ۹۵‬مـرز فعـال اسـت کـه ازاین تعـداد ‪ ۳۲‬مـرز‬ ‫رسـمی‪ ،‬مسـافرپذیر بـوده کـه ایـن مرزهـا در ‪ ۱۶‬اسـتان کشـور واقع‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس جمعیـت هالل احمـر بـه کنترل هـای بهداشـتی‬ ‫مبـادی مـرزی رسـمی (زمینـی‪ ،‬هوایـی و دریایـی) دارای تـردد‬ ‫مسـافران بین المللـی بـرای جلوگیـری از شـیوع بیمـاری کرونـا‬ ‫نطـرح اشـاره کـرد و یـاداور‬ ‫به عنـوان یکـی از اهـداف اجـرای ای ‬ ‫شـد‪« :‬شناسـایی‪ ،‬غربالگـری‪ ،‬کمـک در ازمایش هـا و مدیریـت‬ ‫مسـافران ورودی مشـکوک از مبـادی مرزهـای رسـمی کشـور‬ ‫(هوایی‪،‬دریایی‪،‬زمینـی)‪ ،‬همـکاری در قرنطینـه موقـت و ره گیـری‬ ‫مسـافران ورودی مبتالبه کرونـا تـا اتمـام فراینـد بیمـاری و کمـک‬ ‫بـه کاهـش ریسـک شـیوع بیمـاری کرونـا در سـطح کشـور از دیگـر‬ ‫نطـرح ازسـوی جمعیـت هالل احمـر اسـت‪.‬‬ ‫اهـداف اجـرای ای ‬ ‫به گفتـه وی؛ جمعیـت هالل احمـر متعهـد شـده اسـت تـا تامیـن‬ ‫گروه هـای عملیاتـی موردنیـاز در هـر مـرز رسـمی مطابـق بـا اعلام‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬همـکاری در شناسـایی و غربالگـری (چشـمی‪،‬‬ ‫تب سـنجی‪ ،‬خوداظهـاری و بررسـی گواهـی تسـت منفـی ‪)PCR‬‬ ‫مطابـق بـا دسـتورالعمل های ابالغـی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫اموزش پزشـکی‪ ،‬همکاری در انجام ازمایش های سـریع مسافران‬ ‫مشـکوک شناسایی شـده در مرزهـای رسـمی‪ ،‬همـکاری در‬ ‫مدیریـت قرنطینـه موقـت مسـافران مشـکوک (امـوزش و حمایـت‬ ‫روانـی)‪ ،‬همـکاری در ره گیـری و ازمایـش مجـدد مسـافران بیمـار‬ ‫شناسایی شـده در دوران قرنطینـه دائـم و مشـارکت در اجـرای‬ ‫اموزش های همگانی به مسـافران مشـکوک با شـرایط مناسب در‬ ‫قرنطینـه خانگـی یـا شـخصی را فراهم کند‪ ،‬البتـه باید به این نکته‬ ‫توجـه کـرد کـه مسـئولیت مدیریـت همـه ایـن فراینـد بـا وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشکی سـت‪ .‬وی بـا تشـریح وظایـف‬ ‫سـازمان امدادونجـات جمعیـت هالل احمـر‪ ،‬گفـت‪« :‬برنامه ریزی‬ ‫به منظور نظارت و ارزیابی میدانی طرح در نوروز و بعدازان تا اتمام‬ ‫طـرح‪ ،‬نظـارت بر رعایت دسـتورالعمل و چیدمـان دقیق نیروهای‬ ‫عملیاتـی‪ ،‬هماهنگـی برون سـازمانی با دسـتگاه های همـکار برای‬ ‫حـل مشـکالت احتمالـی درطـول اجـرای طـرح و تسـهیل گری در‬ ‫اجـرای طـرح‪ ،‬انجـام مطالبـات و پاسـخگویی بـه دسـتگاه های‬ ‫متولی و همکار‪ ،‬مدیریت امار و اطالعات طرح جهت ارائه گزارش‬ ‫نهایـی‪ ،‬مستندسـازی نهایـی طـرح بـا مشـارکت تمـام حوزه هـای‬ ‫داخلـی‪ ،‬سـتادی و اسـتانی‪ ،‬اطالع رسـانی الزم طـرح به منظـور‬ ‫اجـرای کلیـه مفـاد دسـتورالعمل تـا سـطوح عملیاتـی اسـتان ها و‬ ‫شـعب‪ ،‬تامیـن نیازهـای ضـروری جمعیـت هالل احمـر اسـتان ها‬ ‫و شـعب را مطابـق بـا نیازهـای طـرح در شـرایط اضطـرار‪ ،‬اعـزام‬ ‫تیم هـای ارزیابـی سـتادی و اسـتانی درطـول اجـرای طـرح‪ ،‬تامین‬ ‫و تخصیـص متناسـب تجهیـزات‪ ،‬منابـع مالـی و هزینه هـای مـازاد‬ ‫و پیش بینی نشـده اسـتان ها (به ویـژه در شـرایط شـیوع بیمـاری‬ ‫کرونـا) درخصـوص اجرای طرح و تشـکیل جلسـات دوره ای سـتاد‬ ‫ملـی به منظـور اجـرای بهتـر طـرح و ابلاغ بـه اسـتان ها‪ ،‬از جملـه‬ ‫وظایف سازمان امدادونجات است»‪ .‬رئیس جمعیت هالل احمر‬ ‫دربـاره وظایـف سـازمان جوانـان هالل احمـر در اجـرای طـرح‬ ‫غربالگـری مسـافران نـوروزی‪ ،‬گفـت‪« :‬همـکاری در شناسـایی‪،‬‬ ‫غربالگـری و انجـام ازمایش هـای سـریع و نهایـی ملحـوظ در طـرح‬ ‫بـا وزارت بهداشـت‪ ،‬حمایـت روانـی موردنیـاز مسـافران مشـکوک‬ ‫بـه بیمـاری و در قرنطینـه‪ ،‬هماهنگی با واحدهای اسـتانی جهت‬ ‫همـکاری کامـل بـا حوزه هـای امدادونجـات‪ ،‬همـکاری در ارائـه‬ ‫خدمـات مراقبتـی در قالـب قرنطینـه موقـت و دائـم‪ ،‬هماهنگـی‬ ‫بـا سـازمان امدادونجـات جهـت ارائـه گـزارش طـرح‪ ،‬تامیـن‬ ‫سـرمایه های داوطلبـی جـوان موردنیـاز بـرای اجـرای طـرح‪ ،‬در‬ ‫قالـب تیم هـای سـازمان یافته‪ ،‬از جملـه وظایـف سـازمان جوانـان‬ ‫هالل احمـر اسـت‪ .‬البتـه امدادگـران معرفی شـده ازسـوی سـازمان‬ ‫جوانـان می بایسـت سـن بـاالی ‪ ۱۸‬سـال و کارت پایـان خدمـت‬ ‫داشته باشند»‪ .‬وی بسیج ظرفیت های داوطلبانه جهت اجرای‬ ‫بهینه طرح‪ ،‬همکاری با سازمان امدادونجات به منظور مدیریت‬ ‫بهینه و مشارکت در طرح‪ ،‬هماهنگی با واحدهای استانی جهت‬ ‫همـکاری کامـل بـا حوزه هـای امدادونجـات‪ ،‬بـرای تامین بخشـی‬ ‫از منابـع مالـی و امکانـات و تجهیـزات امـدادی موردنیـاز در طـرح‪،‬‬ ‫از محـل مشـارکت های مردمـی و خیریـن‪ ،‬همـکاری الزم را بـا‬ ‫سـازمان امدادونجات به عمل اورد‪ ،‬تامین پزشـک داوطلب برای‬ ‫‪ EOC‬اسـتان ها جهـت هدایـت تیم های عملیاتی و دیسـپچینگ‬ ‫و همـکاری در ارائـه خدمـات مراقبتـی در قالـب قرنطینـه موقـت و‬ ‫دائـم از جملـه وظایـف سـازمان داوطلبـان جمعیـت هالل احمـر‬ ‫است»‪ .‬رئیس جمعیت هالل احمر به وظایف معاونت بهداشت‪،‬‬ ‫درمـان و توان بخشـی جمعیـت اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬همـکاری در‬ ‫توجیـه عوامـل اسـتانی بـرای همـکاری کامـل بـا امدادونجـات‪،‬‬ ‫پیگیـری و هماهنگـی الزم برای تامین تجهیـزات ضروری مراقبت‬ ‫بهداشـتی و حفاظـت فردی‪ ،‬هماهنگـی با سـازمان امدادونجات‬ ‫جهـت ارائـه گـزارش عملکـرد طـرح در سـتاد کرونـا و همـکاری بـا‬ ‫سـازمان امدادونجـات جهـت امـوزش کاربـردی عوامـل اجرایـی و‬ ‫تهیـه محتوای اموزشـی موردنیاز برای امـوزش در فضای مجازی‪،‬‬ ‫از وظایـف معاونـت بهداشـت‪ ،‬درمـان و توان بخشـی هالل احمـر‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه معاونـت امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری‬ ‫نطـرح‬ ‫جمعیـت هالل احمـر هـم بـا وظایفـی را در قالـب اجـرای ای ‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪« :‬اطالع رسـانی اقدامات پیشـگیرانه و تولید محتوای‬ ‫اموزشـی موردنیـاز در طـرح (همگانـی و تخصصـی) بـا رویکـرد‬ ‫مقابلـه بـا بیمـاری کرونا و برگـزاری امـوزش برای کارمنـدان (ضمن‬ ‫خدمـت)‪ ،‬امدادگـران حاضـر در طـرح و مسـافران مشـکوک بـه‬ ‫بیماری در فضای مجازی هم توسط معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فنـاوری جمعیـت هالل احمـر انجـام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫امریکا؛ اولین صادرکننده تسلیحات نظامی در جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫تازه تریـن گـزارش «انسـتیتو بین المللـی‬ ‫پژوهش هـای صلـح اسـتکهلم» (‪ )SIPRI‬نشـان‬ ‫داد کـه میـزان فـروش جنگ افـزار طـی دوره های‬ ‫پنج سـاله از ‪ 2011‬تـا ‪ 2015‬و از ‪ 2016‬تـا ‪2020‬‬ ‫پس ازسـال ها افزایـش قابل توجـه‪ ،‬سـرانجام‬ ‫رونـد کاهشـی به خـود گرفـت؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫«امریـکا» همچنـان صادرکننـده اول تسـلیحات‬ ‫نظامـی در جهـان اسـت و حتـی توانسـته سـهم‬ ‫صـادرات خـود را از ‪32‬درصـد‪ ،‬بـه ‪37‬درصـد طی‬ ‫دو بـازه زمانـی یادشـده افزایـش دهـد‪ .‬صـادرات‬ ‫«ایـاالت متحـده» در دوره پنج سـاله دوم بـه ‪96‬‬ ‫کشـور انجـام شـد کـه ‪47‬درصـد ان‪ ،‬کشـورهای‬ ‫خاورمیانـه بودنـد‪« .‬روسـیه» نیـز بـا سـهم‬ ‫‪20‬درصـدی ازاین بـازار کـه البتـه نسـبت بـه دوره‬ ‫قبلـی خـود‪22 ،‬درصد کاهش را نیز شـاهد بوده؛‬ ‫در رتبـه دوم فهرسـت قـرار دارد‪ .‬ا گرچـه ایـن‬ ‫کشـور‪ ،‬مقصدهـای صادراتـی خـود دراین زمینـه‬ ‫را بـه کشـورهای «چیـن‪ ،‬الجزیـره و مصـر» نیـز‬ ‫ـری فـروش‬ ‫گسـترش داده؛ امـا بـاز نتوانسـته کس ِ ‬ ‫خـود بـه «هنـد» را پـس از حـذف بـازار ایـن کشـور‬ ‫اسـیایی از دایـره مشـتریانش‪ ،‬جبـران کنـد‪ .‬دو‬ ‫کشـور «فرانسـه و المـان» نیز تلاش کردند میزان‬ ‫صـادرات ادوات نظامـی سـاخت خـود را افزایـش‬ ‫دهنـد؛ ازایـن رو‪ ،‬در رده بنـدی سـال ‪،2020‬‬ ‫به ترتیـب بـا سـهم ‪8.2‬درصـدی و ‪5.5‬درصـدی‬ ‫در رتبه هـای سـوم و چهـارم ایسـتادند‪« .‬چیـن»‬ ‫یکـه در بـازه ‪ 2016‬تـا ‪ 2020‬شـاهد افـت بازار‬ ‫درحال ‬ ‫فـروش تسـلیحاتش بـود؛ بااین وجـود بـا سـهم‬ ‫‪7.8‬درصـدی از بـازار جهانـی صـادرات‪ ،‬حلقـه‬ ‫پنـج کشـور اول جهـان ازاین حیـث را تکمیـل‬ ‫کـرد‪ .‬در بـازه پنج سـاله اول گـزارش‪ ،‬اژدهـای‬ ‫سرخ اسیا حتی با داشتن مشتریان پروپاقرصی‬ ‫نظی ِـر «پاکسـتان‪ ،‬الجزایر و بنگالدش»‪ ،‬سـهمی‬ ‫‪5.5‬درصـدی ازاین حـوزه داشـت‪ .‬اینفوگرافیـک‬ ‫امـروز‪ ،‬عمـده صادرکنندگان اسـلحه در جهـان را‬ ‫نشـان می دهـد؛ جالب انکـه همـه ایـن جوامـع‬ ‫ماننـد «رژیـم اشـغالگر قـدس» و «تروئیـکای‬ ‫اروپایـی»‪ ،‬مدعـی صلح بین الملل نیز هسـتند!‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫امریکا به سرعت به تعهدات خود بازگردد‬ ‫رئیس جمهوریخواستار شد؛‬ ‫شفاف سازی درروند انجام وا کسیناسیون‬ ‫وزیـر امـور خارجـه با بیان اینکـه زمـان امریـکا بـرای بازگشـت بـه‬ ‫برجـام در حال از دسـت رفتن اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬دولـت بایـدن‬ ‫تا کنـون عملکـرد متفاوتـی نسـبت بـه دولـت ترامـپ نداشـته»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ محمدجـواد ظریـف در گفت وگـو بـا اندیشـکده‬ ‫مرکـز سیاسـت اروپـا تا کیـد کـرد واشـینگتن بـرای احیـای توافـق‬ ‫هسـته ای بایـد ب هسـرعت دسـت بـه اقـدام بزنـد و بـه تعهداتـش‬ ‫ً‬ ‫در برجـام بازگـردد‪ .‬ظریـف گفـت‪« :‬در این صـورت ایـران نیـز فـورا‬ ‫یگـردد؛ پـس نیـازی بـه مذا کـرات‬ ‫بـه تعهـدات برجامـی اش بازم ‬ ‫بیشـتر در این زمینـه نیسـت‪ .‬مـا‪ ،‬در اینجـا بـا محدودیـت زمانـی‬ ‫مواجهیـم؛ و وقتـی انتخابـات در کشـور برگـزار شـود‪ ،‬ایـن دولـت‬ ‫ً‬ ‫قـادر بـه انجـام هیچ کار جدی نیسـت و تقریبا شـش ماه یک دوره‬ ‫انتظـار خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫«شاد» جایگزین معلم نیست‬ ‫شو پـرورش گفـت‪« :‬شـبکه دانش امـوزی شـاد در عمـر کوتـاه‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫خـود بـا پیشـرفت روزافـزون ا کنـون بـه بزرگ تریـن اپلیکیشـن فعـال در کشـور‬ ‫تبدیـل شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«عدم دسترسـی دانش امـوز بـه اینترنـت و نداشـتن ابـزار هوشـمند‪ ،‬مسـاوی‬ ‫بـا بازماندگـی از تحصیـل نیسـت؛ چرا کـه مـا از معلمـان خواسـتیم تـا نسـبت‬ ‫بـه یادگیـری دانش امـوزان خـود حسـاس باشـند‪ .‬شـاد‪ ،‬یـک ابـزار اسـت و‬ ‫قـرار نیسـت جایگزیـن معلـم شـود؛ پـس معلمـان بایـد مطمئـن باشـند کـه‬ ‫دانش امـوزان امـوزش می بیننـد‪ .‬تمـام دانش امـوزان کـه بـه شـاد دسترسـی‬ ‫ندارنـد‪ ،‬نبایـد محـروم از امـوزش باشـند و نبایـد اجـازه دهیـم دانش امـوزی از‬ ‫اموختـن محـروم شـود»‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫روسیه‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫انگلستان‬ ‫اسپانیا‬ ‫اسرائیل‬ ‫معاون وزیر کشور تاکید کرد؛‬ ‫پرهیز از هر گونه جابه جایی بین شهری‬ ‫تلنگر‬ ‫رئیس جمهوری اقدامات انجام شـده برای تهیه و تامین وا کسـن‬ ‫کرونا در شرایط سخت را افتخارامیز خواند و گفت‪« :‬شفاف سازی‬ ‫وزارت بهداشـت در زمینـه رونـد وا کسیناسـیون براسـاس‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اولویت هـای تعیین شـده در سـند ملـی ضرور ‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ حسـن روحانـی پـس از‬ ‫دریافـت گـزارش دسـتگاه های ذی ربـط درخصـوص اقدامـات در‬ ‫مسـیر تهیه و تامین وا کسـن مطمئن از کشـورهای روسـیه‪ ،‬چین‬ ‫و هنـد‪ ،‬بـا قدردانـی از تالش هـای انجام شـده و تا کیـد بـر تـداوم‬ ‫پیگیری هـا‪ ،‬از وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی‪ ،‬وزارت‬ ‫امور خارجه و به ویژه سفیران ایران در این کشورها و بانک مرکزی‬ ‫و سـازمان برنام هو بودجـه بـرای تامیـن منابـع ارزی مورد نیـاز برای‬ ‫تهیـه وا کسـن مطمئـن خارجـی قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫کرونـا بالیـی بـود کـه بـر سـر جهـان هسـتی نـازل شـد‪ .‬صدها میلیون نفـر‬ ‫از سـا کنان کـره خا کـی را مبتلا کـرد و چند ده میلیون نفـر را بـه کام مـرگ‬ ‫فرسـتاد‪ .‬بالیـی کـه شـاید در ‪ 100‬سـال اخیر نمونـه ان را شـاهد نبوده ایـم‪.‬‬ ‫سـال ها پیش‪ ،‬بیماری وبا امد و با وجود تلفات سـنگین انسـانی و حیوانی؛‬ ‫امـا پـس از چند مـاه باالخـره ریشـه کن شـد‪ .‬انفوالنـزا شـیوع پیدا کـرد‪ ،‬بیش‬ ‫از یک سـوم جمعیـت جهـان را مبتلا کـرد؛ اما امـار قربانیان ان‪ ،‬بسـیار کمتر‬ ‫از کرونـا بـود و خیلـی زود شـرش را از سـر ادمیـان کـم کـرد و رفـت؛ امـا ایـن‬ ‫ویـروس منحـوس‪ ،‬بدجـوری جـا خـوش کـرده اسـت‪ .‬بیـش از یک سـال‬ ‫اسـت کـه جهـان را در خـود فـرو بـرده؛ امـا هیـچ افـق روشـنی کـه حکایـت‬ ‫از ریشـه کنی ان داشـته باشـد‪ ،‬به این زودی هـا متصـور نیسـت‪ .‬یک سـال از‬ ‫ً‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا گذشـت تـا وا کسـن بـرای ان تهیـه شـود کـه ظاهـرا در‬ ‫خوش بینانه تریـن حالـت‪ ،‬بیـش از یک سـال دیگـر نیـز زمـان الزم اسـت تـا‬ ‫بـرای تمـام مـردم جهـان وا کسـن تهیـه شـود؛ امـا در کشـور ما نـه می توانم و‬ ‫نـه می دانـم کـه از کـدام مـورد سـخن بگویـم؛ از اپیدمـی ان بنالـم یـا از نبـود‬ ‫وا کسـن؟ از عـدم برنامه ریـزی صحیـح بـرای مبـارزه بـا ان بگویـم یـا از تضـاد‬ ‫رای بـرای مبـارزه بـا ایـن ویـروس و عـدم هماهنگـی دسـتگاه های مسـئول‬ ‫کشـوری بـرای اتخـاذ یـک شـیوه مبـارزه یکسـان؟ به هـر روی مـاه اسـفند‬ ‫را تـا نیمـه گذرانده ایـم و به اصطلاح بـه شـب عیـد نزدیـک شـدیم؛ ماهـی‬ ‫کـه در ان‪ ،‬تلاش و کوشـش و خانه تکانـی و خریـد یـا نوسـازی و غبارروبـی‬ ‫از درودیـوار منـازل به صـورت یـک سـنت همیشـگی و مورداحتـرام درامـده‬ ‫اسـت؛ درعین حـال‪ ،‬مراسـمی را حتـی بـا شـیوع و همه گیـری ویـروس کرونـا‬ ‫برگـزار می کنیـم‪ .‬خـوب اسـت نگاهـی داشـته باشـیم بـه اسـتان خوزسـتان؛‬ ‫اسـتان طلای سـفید کـه این روزهـا بسـیار ناخـوش اسـت و این قـدر اوضـاع‬ ‫خـراب شـده اسـت کـه حتـی وضعیـت قرمـز را هـم گذرانـده و بـه وضـع ویـژه‬ ‫رسـیده اسـت و مدتی سـت کـه همـه روزه حـدود یک سـوم قربانیـان ایـن‬ ‫ویـروس در کشـور از اسـتان خوزسـتان هسـتند‪ .‬نماینـده مجلـس ایـن‬ ‫اسـتان دسـت نیـاز به سـوی همـه دسـتگاه ها دراز کـرده و از شهرسـتان ها‬ ‫کمـک می طلبـد؛ چرا کـه بیمارسـتان ها تخـت خالـی ندارنـد‪ .‬دسـتگاه های‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ا کسیژن سـاز کافـی نیسـت و در یـک کالم‪ ،‬تجهیـزات بسـیار نا کاف ‬ ‫وضعیت به حد ویژه رسـیده اسـت و بنا به تصمیمات مسـئوالن در اسـتان‬ ‫خوزسـتان و سـتاد مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬مصـوب شـده اسـت کـه در ایـام نـوروز‪،‬‬ ‫هیـچ وسـیله غیربومـی حـق ورود بـه اسـتان خوزسـتان به خصـوص ‪11‬‬ ‫شهرسـتان دارای وضعیت قرمز ان را ندارند‪ .‬وزیر کشـور هم برای تعدادی‬ ‫از اسـتان ها‪ ،‬همیـن شـرایط عـدم ورود خودروهـای غیربومـی را مصـوب‬ ‫کـرده اسـت؛ امـا و در نهایـت تعجـب‪ ،‬بعضـی از سـازمان ها از هم ا کنـون‬ ‫بـه اسـتقبال نـوروز رفته انـد و اجـرای یکسـری مقـررات را الزم دانسـته اند؛‬ ‫از جملـه فـروش بلیت هـای قطـار و ماشـین های نقلیـه عمومـی و هواپیمـا‬ ‫کـه بـرای جابه جایـی درنظـر گرفتـه شـده و بـرای انـان مقرراتـی را الزم و‬ ‫ضـروری دانسـته اند تـا مـردم کشـورمان به جـای اسـتفاده از خودروهـای‬ ‫شـخصی‪ ،‬از وسـایل نقلیه عمومی اسـتفاده کنند‪ .‬هرچند که وضع چنین‬ ‫قوانینـی‪ ،‬بـا اجـرای طر ح هـای ترافیـک در کالن شـهر تهـران مغایـرت دارد؛‬ ‫کما اینکـه در مواقعـی کـه تهـران در وضعیـت غیرعـادی قرار دارد‪ ،‬شـهرداری‬ ‫تهـران‪ ،‬بـرای خودروهـای شـخصی‪ ،‬تسـهیالتی را منظـور می کنـد تـا مـردم‬ ‫از هجـوم بـه متـرو و اتوبـوس خـودداری کننـد؛ زیـرا از ابتـدای شـیوع ایـن‬ ‫بیمـاری‪ ،‬بسـیاری وسـایل نقلیـه عمومـی را محـل اشـاعه اپیدمـی کرونـا‬ ‫می دانسـتند‪ .‬حال انکـه بـرای مسـافرت های نـوروزی‪ ،‬ا گـر خانواده هـا در‬ ‫دو رفـت کننـد‪ ،‬از نظـر رعایـت مسـائل بهداشـتی‬ ‫یـک خـودروی شـخصی ام ‬ ‫بسـیار مناسـب اسـت و خطـرات ابتلا بسـیار کمتـر از اتوبـوس و متـرو و قطـار‬ ‫اسـت؛ ایـن مـورد را بسـیاری از مـردم نیـز قبـول دارنـد؛ اینکـه چه بسـا ا گـر‬ ‫درون یـک اتوبـوس یـا در وا گـن یـک قطـار‪ ،‬یـک ناقـل کرونـا وجـود داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬ایـن یک نفـر می توانـد ابتلای تعـداد بیشـتری از مسـافران اتوبوس را‬ ‫ً‬ ‫باعـث شـود؛ بنابرایـن امیدواریـم مـردم عزیـز مـا واقعـا بـه عمق ایـن بیماری‬ ‫توجـه کـرده‪ ،‬مقـررات و مصوبـات بهداشـتی را جـدی بگیرنـد و رعایـت‬ ‫فواصـل اجتماعـی را لحـاظ کننـد تـا ان شـاءاهلل در تعطیلات نـوروز موجـب‬ ‫شـیوع بیشـتر ویـروس کوویـد ‪ 19 -‬نباشـیم‪.‬‬ ‫معـاون امنیتـی و انتظامـی وزارت کشـور و رئیس کمیته امنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و انتظامـی سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬اصـل بـر نرفتـن سـفر و پرهیـز از هر گونـه جابه جایـی‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت کشـور؛‬ ‫بین شهر ‬ ‫حسـین ذوالفقـاری افـزود‪« :‬پروتکل هـا‪ ،‬پشـتیبانی‪ ،‬تجهیـزات‬ ‫تخصصـی و امـوزش در این خصـوص بایـد صـورت بگیـرد‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشـت نیـز الزامـات ورود بـه داخـل کشـور را بـه هالل احمـر‪،‬‬ ‫وزارت امـور خارجـه‪ ،‬نیـروی انتظامـی و وزارت راه و شهرسـازی‬ ‫اعلام کنـد‪ .‬سـفر بـه شـهرها و از شـهرهای بـا وضعیـت قرمـز و‬ ‫نارنجـی کرونایـی ممنـوع اسـت و بـا اعلام اخیـر رنگ بنـدی‬ ‫شـهرها؛ تـا ‪ ۱۵‬فروردین مـاه ‪ 1400‬وضعیـت به همان منـوال باقـی‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫توسط خیریه «ابشار عاطفه ها» برگزار شد؛‬ ‫رزمایش کمک های مومنانه در خوزستان‬ ‫بی بی زهرالعلموسوی‬ ‫مسـئول قـرارگاه محرومیت زدایـی بنیـاد بین المللـی خیریـه «ابشـار‬ ‫عاطفه هـا»؛ فاطمـه چوپانـی عنـوان کـرد کـه در قالـب کمیتـه ملـی‬ ‫حمایت هـای اجتماعـی‪ ،‬اقـدام بـه برگـزاری رزمایـش کمک هـای مومنانـه‬ ‫لو قوه الهی و با دسـتور مدیر عامل‬ ‫در اسـتان خوزسـتان کرده ایم که به حو ‬ ‫ایـن بنیـاد؛ حاج اقـا محمد جـواد فوالد پـور صـورت گرفـت و ابالغیـه بـه‬ ‫سراسـر کشـور نیـز صـادر شـد؛ تمـام نمایندگی هـای «ابشـار عاطفه هـا» در‬ ‫سراسـر کشـور در اقدامـی فـوری بـه یـاری اسـتان خوزسـتان امدنـد کـه هـم‬ ‫یبـرد و هم جـزو اسـتان های کم برخوردار‬ ‫در وضعیـت قرمـز کرونایـی بسـر م ‬ ‫اسـت و شـهرها و روسـتاهایی بـا وضعیـت معیشـتی محـروم دارد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫کمک هـای مومنانـه در قالـب کمیتـه ملـی حمایت هـای اجتماعـی انجـام‬ ‫شـد و ‪20‬هـزار بسـته معیشـتی و اقلام بهداشـتی از اسـتان ها جمـع اوری؛‬ ‫و در روزهـای ‪ 20‬و ‪ 21‬اسـفندماه ‪ 1399‬مصـادف بـا مبعـث حضـرت رسـول‬ ‫ا کـرم (ص)‪ ،‬در شهرسـتان های محـروم ایـن اسـتان توزیـع شـد‪ .‬مبلـغ‬ ‫کل کمک هـای مومنانـه کـه از سراسـر اسـتان ها جمـع اوری شـده بـود‪،‬‬ ‫‪12‬میلیارد تومـان اسـت‪ .‬امیـد اسـت کـه ایـن خیریـه دریچـه ای دیگـر از‬ ‫کمـک مومنانـه را بـه روی هم وطنـان نیازمند بگشـایند و بنیـاد بین المللی‬ ‫خیریـه «ابشـار عاطفه هـا» به عنـوان کمیتـه ملـی حمایت هـای اجتماعـی‬ ‫در امـر خدمت رسـانی بـه جامعـه هـدف پیشـرفت روز افزونـی را بـه کمـک‬ ‫خیریـن گران قـدر میهـن اسلامی داشـته باشـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم‪ ،‬ولی نعمتان مسئوالن هستند‬ ‫وکیل محمود الهی (مسافر)‬ ‫از خاطرات زخمی یک دفتر سفید‬ ‫امشب تمام ثانیه های تو پر کشید‬ ‫بغض غزل های خسته ام‬ ‫اری شکست‬ ‫ِ‬ ‫زخمی است اولین شب دی ماه سررسید‬ ‫در قاب سرد پنجره هامان نشسته بود‬ ‫نسل بید‬ ‫چشمان خیس دختر معصوم ِ‬ ‫تنها سکوت زمزمه می کرد و رفتنش‬ ‫خطی سیه به زاویه های قفس کشید‬ ‫در سوگ لحظه های پر از بوسه و غزل‬ ‫ساعت‪ ،‬صلیب سرخ سکون را به جان خرید‬ ‫از دود اخرین نخ سیگار می گریخت‬ ‫شادابی و طراوت و اینده ای سپید‬ ‫دیگر به پای سست ُمسافر توان نبود‬ ‫وقتی دوباره ایینه اش را سرک کشید‬ ‫داسـتان برخـی مسـئوالن و‬ ‫روسـای جمهـوری مـا این بوده که‬ ‫هر کسـی حرف خودش را می زند؛‬ ‫ً‬ ‫اصال گوش نمی دهند تا بفهمند‬ ‫رهبـر انقالب چه می گویـد! برخی‬ ‫اقایـان نـه مطالعـه می کننـد ‪،‬‬ ‫نـه گـوش می کننـد ‪ ،‬نـه توجـه‬ ‫می کننـد ‪ ،‬نـه یـاد می گیرنـد ‪ ،‬نـه‬ ‫بنای فهم دارند ؛ راه خود را می روند‪ .‬مسئول در جمهوری اسالمی باید بداند‪:‬‬ ‫‪ .1‬توحید ؛ الهامی در زمینه حکومت دینی ست‪ .‬او باید موحد و دنبال حکومت‬ ‫اسلامی باشـد و دسـتور دیـن را اجـرا کنـد‪ .2 .‬توحیـد با نفی طاغوت و اسـتکبار‬ ‫معنـا پیـدا می کنـد‪ .‬همـه پیامبـران و اولیـای الهـی مامـور بودند طاغـوت را نفی‬ ‫کنند و حکومت دینی را شکل بدهند؛ تا‪ :‬الف‪ .‬دین در جامعه حاکم و مستقر‬ ‫شـود ؛ ب‪ .‬تـرس و بیـم از بیـن بـرود ؛ ج‪ .‬امنیـت حاکم گـردد ؛ د‪ .‬خداوند عبادت‬ ‫شـود ؛ ه‪ .‬شـرک از بیـن بـرود ‪ .3 .‬در عصـر غیبـت‪ ،‬ولی فقیـه جانشـین حضـرت‬ ‫ولی عصـ ر روحـی له الفداسـت ‪ .‬بی توجهی بـه حـرف وی ‪ ،‬رد حرف امام معصوم‬ ‫اسـت و رد کـردن حـرف امام زمان (عـج)‪ ،‬رد کـردن خـدا و شـرک اسـت‪ .4 .‬طبـق‬ ‫اصل ‪ 110‬قانون اساسی؛ سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی به وسیله‬ ‫رهبری مشخص می شود و رئیس جمهوری و مسئولین کشور باید طبق نگاه‬ ‫والیت حرکت کنند‪ .5 .‬ولی فقیه نیز در حکم والیی موظف است به نظر خود‬ ‫عمـل کنـد؛ چـون وی طبـق حکـم الهـی فرمـان می دهـد و نمی توانـد خلاف‬ ‫حکم الهی رفتار کند ‪ .6 .‬هدف الهی و پیامبران و ائمه و ولی فقیه ؛ شکل دهی‬ ‫به حکومتی ست که انسان ها در یک محیط سالم و مناسب و در یک کارخانه‬ ‫انسان سـازی‪ ،‬رنـگ الهـی بگیرنـد‪ .7 .‬هـدف حاکم و حکومت دینی ‪ ،‬ترسـیم و‬ ‫شـکل دهی بـه حاکمیتی سـت که انسـان ها در محیطـی عادالنه زندگـی؛ و فقر‬ ‫را ریشـه کن کننـد ‪ .8 .‬ا گـر کسـی در تحکیـم پایه هـای والیتمـداری سسـتی کند‬ ‫و جامعـه دچـار اسـیب شـود ‪ ،‬متخلـف؛ پایه های نبـوت و امامـت را ناقص کرده‬ ‫است‪ .9 .‬وظیفه مسئول‪ ،‬توجه به دین و معنویت جامعه است و ا گر رئیسی‬ ‫بـا عملـش پایه هـای دین را سسـت کند ؛ همان طاغوت اسـت و حکمش نافذ‬ ‫نیسـت‪ .10 .‬مردم بر اسـاس دسـتور دین ؛ ولی نعمت مسـئولین هسـتند و باید‬ ‫قـدر انـان دانسـته شـود‪ .11 .‬بـه مـردم نبایـد دروغ گفـت‪ .‬مسـئول بایـد صـادق‬ ‫باشـد‪ .‬روراسـت باشـد‪ .‬به وعده عمل کند‪ .12 .‬برای شکل گیری نظام اسالمی‬ ‫ایران ‪ ،‬امامین انقالب و مردم سختی کشیدند ‪ ،‬رنج بردند ‪ ،‬شهید دادند ‪ ،‬اسیر‬ ‫دادنـد ‪ ،‬جانبـاز شـدند ‪ .‬همـه این هـا بـرای اجـرای دسـتورات دیـن و ایسـتادگی‬ ‫در برابـر دشـمنان اسلام و ملـت ایـران اسـت‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬بایـد حـرف والیـت را‬ ‫شـنید‪ .‬ان را فهـم کـرد‪ .‬بـه ان عمـل کـرد‪ .‬خـوب اسـت ناشـنوایان عمـدی برای‬ ‫ریاسـت جمهوری کاندیـدا نشـوند و دنیـا و اخـرت خـود را تبـاه نسـازند‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی شیرازی‬ ‫چرا سلبریتی ها عالقه ای‬ ‫به پرداخت مالیات ندارند؟‬ ‫دســت برخــی از تشــکل های صنفــی هنرمنــدان در نقــد مصوبــه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫مبنی بر حذف معافیت مالیاتی هنرمندان با درامد باالتر از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در سال‪ ،‬ان قدر‬ ‫یســت کــه شــروع بــه تهدیــد مجلــس و دولــت دربــاره احتمــال ازبین رفتــن ارتبــاط جامعــه‬ ‫خال ‬ ‫هنــری بــا نظــام درصــورت اخــذ این مالیــات کرده اند‪ .‬ب هگــزارش فــارس؛ یکی از تصمیمات مهم‬ ‫کمیســیون تلفیــق مجلــس در جریــان بررســی الیحــه بودجــه ‪ 1400‬کــه در صحــن علنی مجلس‬ ‫هــم به تصویــب رســید‪ ،‬حــذف معافیت مالیاتی هنرمنــدان بود‪ .‬البته طبق مصوبه کمیســیون‬ ‫تلفیــق مجلــس؛ معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان بــا درامــد بــاالی ‪ 500‬میلیون تومــان حــذف شــده‬ ‫بــود؛ امــا در صحــن علنــی مجلــس‪ ،‬این رقــم بــه ‪ 200‬میلیون تومــان؛ یعنــی بیــش از چهاربرابــر‬ ‫شهــای دولتــی و غیردولتــی کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ســقف معافیــت مالیاتــی کارکنــان بخ ‬ ‫ساراسلماسی‬ ‫همعرض شانه ام‬ ‫دست مرا رها کن و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫محکم بایست در وسط هر چه باورم‬ ‫با من بجیغ‪ ،‬قابله ام بی رمق شده‬ ‫با لطف تیغ‪ ،‬بچه به دنیا بیاورم‬ ‫هجوم هر چه نفس جیغ می زنم‬ ‫من با‬ ‫ِ‬ ‫من جیغ می زدم ِته بیغوله ها‪ ،‬کسی‬ ‫میشی من همصدا نشد‬ ‫با چشم های‬ ‫ِ‬ ‫با گرگ های هر طرفم در محاصره‬ ‫خیال خام تو از من جدا نشد‬ ‫تنها ِ‬ ‫َ‬ ‫از حسرتی که روی دلم مانده می کنم‬ ‫درد لعنتی؟‬ ‫پس کی عبور می کند این ِ‬ ‫ های بد؟‬ ‫ه‬ ‫لحظ‬ ‫پس کی غروب می شود این‬ ‫ِ‬ ‫من را بگیر‪ ،‬بچه به دنیا بیاورم‬ ‫از عقده های توی دلم مانده تا ابد‬ ‫َ‬ ‫سر تاریخ الکنم‬ ‫هی داد می کشم‬ ‫ِ ِ‬ ‫من از کدام نطفه ی تو درد می کشم؟‬ ‫من با کدام بوسه ی تو حال کرده ام؟‬ ‫ً‬ ‫نجابت این شعر خسته را‬ ‫اصال بگو‬ ‫ِ‬ ‫کی زیر طعنه های تو‪ ،‬پامال کرده ام؟‬ ‫سردی تنم‬ ‫هی چنگ می زنم به تو از‬ ‫ِ‬ ‫سر من روی سینه ات‬ ‫سنگین تر از جهان‪ِ ،‬‬ ‫مجال طعنه شنیدن نمانده است‬ ‫دیگر ِ‬ ‫ناف پاره شده از جنون مرا‬ ‫بند ِ‬ ‫یا ِ‬ ‫زخم بی نهایت غم ها کشانده است‬ ‫تا ِ‬ ‫یا من به انزوای خودم پیله می تنم‬ ‫َ‬ ‫جان می کنم که بچه به دنیا بیاورم‬ ‫َ‬ ‫نهایت سر سختی من است‬ ‫جان کندنم ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫این یادگار اخری ام ‪ ،‬پاره ی تنم‬ ‫از اقتباس سایه ی هم تختی من است‬ ‫صالحزیرکی‬ ‫اغاز ما اغاز تلخی بود‬ ‫ما هردومان اسیمه سر بودیم‬ ‫در گوش های خسته از گفتن‬ ‫فریاد های بی ثمر بودیم‬ ‫بد بود هم اغوش هم بودیم‬ ‫بدتر که چشمانت مردد بود‬ ‫حق می دهم درد و هراست را‬ ‫ان قصه از اغاز هم بد بود‬ ‫دستان من اهوی چاال کند‬ ‫اما تنت صحرای بی پایان‬ ‫جوالنگه لب های من بودند‬ ‫این تپه های خاکی عریان‬ ‫ما گریه های بی امان بودیم‬ ‫با سوز اواز غم انگیزت‬ ‫از شهر اغوش تو راهی نیست‬ ‫تا بوسه های شهوت انگیزت‬ ‫حاال ببین با من چه کردی که‬ ‫دنیای من همرنگ تاریکیست‬ ‫انگار در اغوش هم مردیم‬ ‫این حس تلخ بعد نزدیکیست‬ ‫شرح عزیمت از تنت تا تو‬ ‫صدها رمان و دفتر شعر است‬ ‫رویا شدی در عین تن بودن‬ ‫این انقالب اخر شعر است‬ ‫دلخورده از دیروز و امروزیم‬ ‫سرخورده از فردای بی پایان‬ ‫در فصل پاییزی که می اید‬ ‫بر بام ها باران پس از باران‬ ‫همان طور کـه انتظـار می رفـت؛ ایـن مصوبـه‬ ‫مجلـس بـا وا کنـش منفـی برخـی تشـکل های‬ ‫ً‬ ‫صنفـی و هنرمنـدان مواجـه شـد؛ مثلا منوچهـر‬ ‫محمـدی (تهیه کننـده سـینما) در گفت وگـو بـا‬ ‫یکـی از خبرگزاری هـا باتا کیدبراینکه این مصوبه‬ ‫ً‬ ‫مجلـس صرفـا شـامل بازیگـران سـینما نیسـت؛‬ ‫بلکـه شـامل تمـام هنرمنـدان کشـور اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬وقتی در شـرایط رکود اقتصادی هسـتیم‬ ‫و ازطرف دیگـر در یـک تحریـم کمرشـکن قـرار‬ ‫داریـم کـه ماه هاسـت دولتمـردان از ان به عنوان‬ ‫جنـگ اقتصـادی یـاد می کننـد‪ ،‬ایجـاد چنیـن‬ ‫مالیات هایـی می توانـد بـه نارضایتـی منجـر‬ ‫شـود که امیدوارم تحقق پیدا نکند‪ .‬هنرمندان‬ ‫بایـد گوش به زنـگ باشـند؛ چـون ازانجا کـه‬ ‫یگـردد‪،‬‬ ‫ایـن کار ازنظـر اجرایـی بـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬برم ‬ ‫ً‬ ‫قطعـا سـال اینـده بخـش عظیمـی از هنرمنـدان‬ ‫کشـور در رشـته های مختلـف درگیـر این ماجـرا‬ ‫یسـت و‬ ‫می شـوند؛ به نظـرم موجـب نارضایت ‬ ‫عواقـب ناخوشـایندی خواهـد داشـت»‪ .‬محمد‬ ‫خزائـی (تهیه کننـده سـینما و تلویزیـون) هـم بـا‬ ‫ارسـال نامـه ای بـه نماینـدگان مجلـس‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫مصوبـه اعتـراض کـرد‪ .‬در بخشـی از ایـن نامـه‬ ‫باتا کیدبراینکـه «مـن‪ ،‬مخالـف گرفتن مالیـات از‬ ‫هنرمنـدان نیسـتم؛ ولـی ا گرچنـد چهـره خـاص‬ ‫و سـلبریتی را اسـتثناء کنیـم‪ ،‬ایـن خانـواده‬ ‫بـرای تامیـن بدیهی تریـن نیازهـای زندگـی‬ ‫دچـار مشـکل اسـت» امـده‪« :‬در همه جـای دنیا‬ ‫برخـی مشـاغل کـه درمعرض خطـر نابودی انـد‬ ‫یـا صنایعـی کـه بـا چالش هـا‪ ،‬بحران هـا و‬ ‫شـرایط اقتصـادی نا به سـامان و ضعیـف مواجـه‬ ‫هسـتند‪ ،‬از حمایت هـا و تسـهیالتی ازسـوی‬ ‫ً‬ ‫سـینما و‬ ‫دولت هـا برخـوردار می شـوند‪ .‬قطعـا‪ِ ،‬‬ ‫تئاتـر و اغلـب رشـته های هنـری این وضعیـت‬ ‫را دارنـد‪ .‬مصوبـه مجلـس‪ ،‬هنرمنـدان را‬ ‫فتـر می کنـد و حرکـت‬ ‫مسـتضعف تر و ضعی ‬ ‫سـینما‬ ‫چر خ هـای صنعـت نحیـف و شـکننده ِ‬ ‫را کنـد کـرده یـا از کار می انـدازد؛ ضمن اینکـه‬ ‫انگیزه هـا و مشـوق های نسـبی موجـود بـرای‬ ‫گرانـش و کشـش بخش هـای خصوصـی بـرای‬ ‫سـرمایه گذاری و سـرمایه گذاران را سـلب‬ ‫می نمایـد»‪ .‬عالوه برایـن؛ کانـون کارگردانـان‬ ‫سـینمای ایـران و انجمـن تهیه کننـده‪-‬‬ ‫ کارگردانـان سـینما بـا انتشـار بیانیه ای مشـترک‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بـه ایـن مصوبه مجلس شـدیدا اعتـراض کردند‪.‬‬ ‫دراین بیانیـه باتا کیدبراینکـه ا کثـر هنرمنـدان‪،‬‬ ‫شگـران گمنامـی هسـتند کـه تحت فشـار‬ ‫تال ‬ ‫اقتصادی ناشی از نبود عرصه شغلی مناسب یا‬ ‫بیکاری درازمدت که گاه به چندسال می رسد‪،‬‬ ‫درمجمـوع و به طورمیانگیـن بـه درامـدی‬ ‫ناچیـز جهـت اداره زندگـی خـود و خانواده شـان‬ ‫ً‬ ‫بسـنده می کننـد‪ ،‬امـده‪« :‬طبعـا ا گـر کارگـردان‪،‬‬ ‫تهیه کننـده‪ ،‬فیلم نامه نویـس‪ ،‬بازیگـر یـا هرکـدام‬ ‫از عوامل مشـغول دراین عرصه بعد از چندسـال‬ ‫بیکاری و درامد صفر‪ ،‬بخت این را داشـته باشـد‬ ‫که ب ه پیشنهاد کاری جدیدی فراخوانده شود‪،‬‬ ‫بـا تغییراتـی کـه دراین قانـون صـورت پذیرفتـه‪،‬‬ ‫بـدون توجـه بـه سرشکن شـدن مبلغـی کـه‬ ‫دریافـت می کنـد بـه سـال های بیـکاری قبلـی‪،‬‬ ‫مـودی را به نـا گاه مشـمول مالیاتـی غیرعادالنـه‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬مضاف بر انکـه برخلاف شـایعه‬ ‫کذبـی کـه گروهـی فرا گیـر کرده انـد‪ ،‬تا کنـون‬ ‫نیـز تمـام متصدیـان هنـر و فرهنـگ فراتـر از یـک‬ ‫رقـم مشـخص سـاالنه الـزام بـه پرداخـت مالیات‬ ‫داشـته و دارنـد‪ .‬نادیده انـگاری یک بـاره ایـن‬ ‫ً‬ ‫مناسـبات قوام یافتـه بین تمـام اهل هنر و طبعا‬ ‫اجـرای ان می توانـد ایـن باقی مانـده الفـت اهـل‬ ‫هنـر و فرهنـگ را در همراهـی با دولت و نیز نظام‬ ‫قانون گـذاری کشـور‪ ،‬درخطـر جـدی قـرار دهد»‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا کاهـش شـدید درامدهـای نفتـی‬ ‫و هم زمـان بـا تشـدید تحریم هـا‪ ،‬موضـوع‬ ‫حـذف معافیت هـای مالیاتـی غیرضـروری و‬ ‫حتـی پرضـرر بـا هـدف جبـران کسـری بودجـه‪،‬‬ ‫موردتوجـه دولـت و کارشناسـان قـرار گرفـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا محمدهـادی سـبحانیان (اقتصـاددان و‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه خوارزمـی) در یـک‬ ‫برنامـه تلویزیونـی در اوایـل مردادمـاه ‪ 98‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«در بحـث معافیت هـای مالیاتـی‪ ،‬مـا واقعـا االن‬ ‫در قانـون مالیات هـای مسـتقیم معافیت هایـی‬ ‫داریـم کـه بـا هیـچ منطقـی سـازگار نیسـت‪ .‬االن‬ ‫همـه بازیگـران و همـه هنرمنـدان از پرداخـت‬ ‫مالیات معاف هسـتند‪ .‬بـا چه منطقی فردی که‬ ‫بـرای یـک فیلـم سـینمایی یـا برگـزاری یـک‬ ‫کنسـرت‪ ،‬یک میلیـارد یـا چند میلیـارد درامـد‬ ‫کسـب می کنـد‪ ،‬بایـد از مالیـات معـاف باشـد؟»‬ ‫معافیـت مالیاتـی هنرمندان‪ ،‬ناشـی از بنـد «ل»‬ ‫مـاده ‪ 139‬قانـون مالیات هـای مسـتقیم بـود‪.‬‬ ‫در این مـاده امـده‪« :‬فعالیت هـای انتشـاراتی‬ ‫و مطبوعاتـی و قرانـی (دارای مجـوز از وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط) ‪ ،‬فرهنگـی و هنـری کـه به موجـب‬ ‫مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی انجـام‬ ‫می شـوند‪ ،‬از پرداخـت مالیـات معـاف اسـت»‪.‬‬ ‫بـا جدی تر شـدن حـذف معافیـت مالیاتـی‬ ‫هنرمنـدان در پیش نویـس الیحـه بودجـه ‪ 99‬و‬ ‫پیش نویـس الیحـه اصلاح قانـون مالیات هـای‬ ‫مسـتقیم کـه به ترتیـب توسـط سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه و وزارت امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی درحال تهیـه بـود‪ ،‬سـید عبـاس صالحـی‬ ‫(وزیـر فرهنـگ و ارشـاد) دسـت به قلم شـد و در‬ ‫نامـ ه بـه سـه مقـام مسـئول دولتـی (معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬رئیس دفتـر رئیس جمهـوری‬ ‫و وزیـر اقتصـاد) در اوایـل اذرمـاه از حـذف ایـن‬ ‫معافیـت مالیاتـی ابـراز نگرانـی کـرد و خواسـتار‬ ‫بازنگـری دربـاب ان شـد‪ .‬اسـتدالل وزیـر‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـرای مخالفـت بـا ایـن‬ ‫پیشـنهاد‪ ،‬ایـن بـود‪« :‬فعالیت هـای فرهنگـی و‬ ‫ً‬ ‫هنـری اصـوال درامدزایـی چندانـی نداشـته و‬ ‫انتفاعـی محسـوب نمی شـود؛ و براین اسـاس؛‬ ‫در ادوار مختلـف بـه مجوزهـای صادرشـده‬ ‫به چشـم اقتصـادی نـگاه نشـده و همـواره سـعی‬ ‫درحمایـت از ان هـا بـوده»‪ .‬در همین روزهـا‬ ‫بـود کـه محمدباقـر نوبخـت (رئیـس سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه) بـه جمـع مدافعـان باقی ماندن‬ ‫معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان پیوسـت و در‬ ‫مصاحبـه بـا یکـی از رسـانه ها گفت‪« :‬بخشـی که‬ ‫بایـد از معافیـت مالیاتـی مسـتثنا شـده یا تقلیل‬ ‫گو هنـر نیسـت»‪ .‬او‬ ‫پیـدا کنـد‪ ،‬بخـش فرهن ‬ ‫درجهـت پیاده سـازی ایـن دیدگاهـش‪ ،‬دسـتور‬ ‫داد پیشـنهاد محدو دیـت معافیـت مالیاتـی‬ ‫هنرمنـدان در پیش نویـس الیحـه بودجـه ‪،99‬‬ ‫از ایـن الیحـه حـذف شـود و فعالیت هـای مزبـور‬ ‫کمـا کان از معافیـت صددرصـدی برخـوردار‬ ‫باشـند‪ .‬ایـن دسـتور عجیـب نوبخـت‪ ،‬بـا انتقـاد‬ ‫گسـترده کارشناسـان مواجـه شـد و وا کنـش‬ ‫منفـی شـدیدی در فضـای مجـازی به دنبـال‬ ‫داشـت‪ .‬هرچنـد بـا عقب نشـینی نوبخـت‪،‬‬ ‫موضـوع حـذف معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان در‬ ‫بودجه ‪ 99‬منتفی شـد؛ اما فرهاد دژپسـند (وزیر‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی) بـر دیـدگاه کارشناسـی‬ ‫یبـر ضـرورت محدود شـدن‬ ‫ایـن وزارتخانـه مبن ‬ ‫معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان در قالـب الیحـه‬ ‫اصلاح قانـون مالیـات مسـتقیم پافشـاری کـرد‬ ‫و این موضـوع در قالـب پیش نویـس ایـن الیحـه‬ ‫راهـی دولـت شـد‪ .‬ایـن پیشـنهاد وزارت اقتصـاد‬ ‫بـا اصالحـات اندکـی به تصویـب کمیسـیون‬ ‫اقتصـادی دولـت رسـید و ایـن مصوبـه راهـی‬ ‫هیئت دولت شد‪ .‬در مصوبه کمیسیون اقتصاد‬ ‫دولـت‪ ،‬ایـن متـن جایگزیـن بنـد «ل» مـاده ‪139‬‬ ‫قانون مالیات های مسـتقیم شـده بـود‪« :‬درامد‬ ‫مشـمول مالیـات ابـرازی حاصـل از فعالیت های‬ ‫انتشـاراتی و مطبوعاتـی و قرانـی (دارای مجـوز از‬ ‫وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط)‪ ،‬فرهنگـی و هنـری کـه به موجـب‬ ‫مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی انجـام‬ ‫می شـوند‪ ،‬درمـورد اشـخاص حقوقـی معـادل‬ ‫تو پنجاه ریال و درمـورد‬ ‫یک میلیـارد و دویسـ ‬ ‫تو پنجاه میلیون ریال‬ ‫اشـخاص حقیقـی دویسـ ‬ ‫در هرسـال از پرداخـت مالیـات معـاف اسـت»‪.‬‬ ‫البتـه در پیش نویـس ایـن الیحـه کـه توسـط‬ ‫وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تهیـه شـده‬ ‫بـود‪ ،‬سـقف معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان‬ ‫یک میلیاردریـال (‪ 100‬میلیون تومـان) در سـال‬ ‫ پیش بینـی شـده بـود‪ .‬باتوجه به اینکـه مصوبـه‬ ‫کمیسیون اقتصادی دولت درباره الیحه اصالح‬ ‫قانـون مالیات هـای مسـتقیم در هیئت دولـت‬ ‫گیـر کـرد و هنـوز به تصویـب نهایـی نرسـیده‬ ‫و راهـی مجلـس نشـده‪ ،‬اعضـای کمیسـیون‬ ‫تلفیـق مجلـس تصمیـم گرفتنـد مصوبـه ای‬ ‫مشـابه مصوبـه کمیسـیون اقتصـادی دولـت‬ ‫برای حذف معافیت مالیاتی هنرمندان داشته‬ ‫باشـند تـا ایـن معافیـت مالیاتـی غیرضـروری و‬ ‫غیرقابل توجیـه تـداوم پیـدا نکنـد‪ .‬در مصوبـه‬ ‫کمیسـیون تلفیـق مجلـس کـه در صحـن علنـی‬ ‫هـم به تائیـد نماینـدگان مجلـس رسـید‪ ،‬سـقف‬ ‫معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان ‪ 200‬میلیون تومـان‬ ‫در سـال؛ یعنـی دوبرابـر رقـم پیشـنهادی وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی در پیش نویـس الیحـه‬ ‫اصالح قانون مالیات های مسـتقیم تعیین شـد‬ ‫و هنرمندانـی کـه باالترازایـن رقم در سـال درامد‬ ‫دارنـد‪ ،‬مشـمول مالیـات خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫بررسی های مرکز پژوهش های مجلس درزمینه‬ ‫وضعیـت مالیاتـی هنرمنـدان در کشـورهای‬ ‫یکـه در‬ ‫مختلـف جهـان نشـان می دهـد درحال ‬ ‫ایـران کلیه فعالیت های هنـری به صورت کامل‬ ‫از پرداخـت مالیـات معـاف بودند‪ ،‬در بسـیاری از‬ ‫کشـورها به دلیـل وجـود پایـ ه مالیـات بـر مجموع‬ ‫درامـد‪ ،‬ا کثـر فعالیت هـای درامـدزا؛ ازجملـه‬ ‫علیپروین‪:‬‬ ‫باید قدرت بیشتری در اسیا داشته باشیم‬ ‫سـرمربی پیشـین پرسـپولیس با بیان اینکـه‬ ‫بازیکنـان خوبـی در تیـم ملـی حضـور دارنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تیـم ملـی فوتبـال مـا بـه جـام جهانـی‬ ‫صعـود خواهـد کـرد»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ علـی‬ ‫پرویـن در حاشـیه دیـدار یادبـود دو بازیکـن‬ ‫پیشـین پرسـپولیس بیـن منتخـب اسـتقالل‬ ‫و پرسـپولیس و رسـانه ورزش‪ ،‬گفـت‪« :‬باز هـم‬ ‫بـه خانـواده مهـرداد میناونـد و علـی انصاریـان‬ ‫تسـلیت می گویـم و بـرای ان هـا ارزوی سلامتی‬ ‫دارم»‪ .‬وی درمـورد صعـود تیـم ملـی بـه جـام‬ ‫جهانـی گفـت‪« :‬تیـم ملـی کشـورمان بازیکنـان‬ ‫خوبـی دارد و مطمئنـم بـا ایـن نفـرات خـوب‬ ‫بـه جـام جهانـی صعـود خواهیـم کـرد»‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این پرسـش که ایـا اسـکوچیچ‬ ‫می تواند تیم ملی را به جام جهانی ببرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«فعلا او سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان‬ ‫اسـت و همـه بایـد از او حمایـت کنیـم»‪ .‬علـی‬ ‫پرویـن در خصـوص گرفتـن میزبانـی از تیم هـای‬ ‫ایرانـی هـم گفـت‪« :‬تـا وقتـی جایگاهـی در ‪AFC‬‬ ‫نداشـته باشـیم‪ ،‬شـرایط مـا همیـن اسـت؛ مـا‬ ‫بایـد قـدرت بیشـتری در اسـیا داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره اینکه چرا بازیکنان اسـتقالل‬ ‫و پرسـپولیس به راحتـی از تیـم جـدا شـده و بـه‬ ‫تیـم حریـف می پیوندنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در زمـان مـا‬ ‫چنین چیـزی وجود نداشـت و این موضـوع را بد‬ ‫می دانسـتند؛ اما این اتفاق در حال حاضر عادی‬ ‫شده و به راحتی بازیکنان به خاطر مسائل مالی‬ ‫تیمشـان را عـوض می کننـد»‪.‬‬ ‫فعالیت هـای هنـری‪ ،‬مشـمول مالیات بردرامـد‬ ‫اسـت و افـراد‪ ،‬متعهـد بـه پرداخـت مالیـات‬ ‫هسـتند‪ .‬نیـز بررسـی های بـازوی کارشناسـی‬ ‫مجلس نشـان می دهد در بسـیاری از کشـورها‪،‬‬ ‫نه تنهـا هنرمنـدان هـم مشـابه سـایر اقشـار‬ ‫جامعـه مالیات می پردازند؛ بلکه دراین کشـورها‬ ‫به دلیـل جایـگاه خـاص هنرمنـدان تلاش شـده‬ ‫اسـت از ظرفیت اجتماعی ان ها اسـتفاده شـود؛‬ ‫یکـه از مالیـات پرداختـی هنرمنـدان‬ ‫به طور ‬ ‫به عنـوان یـک اهـرم انگیزشـی بـرای افزایـش‬ ‫مسـئولیت شـهروندی سـایر مـردم اسـتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬تجارب کشـورهای امریکا‪ ،‬انگلستان‪،‬‬ ‫مالـزی‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬هندوسـتان‪ ،‬کـره جنوبـی و‬ ‫ایرلنـد درزمینـه اخـذ مالیـات از هنرمنـدان‪ ،‬در‬ ‫رسـانه ها قابل مشـاهده اسـت‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫این اسـت که در کشـورهایی ماننـد امریـکا و‬ ‫انگلسـتان‪ ،‬نه تنهـا از درامدهـای هنرمنـدان؛‬ ‫بلکـه از جوایـز هنرمندان هم مالیـات می گیرند‪.‬‬ ‫مهم تریـن انتقـاد کـه توسـط برخـی تشـکل های‬ ‫صنفـی و هنرمنـدان بـه مصوبـه مجلـس وارد‬ ‫شـده‪ ،‬این موضـوع اسـت کـه ا کثـر هنرمنـدان‬ ‫بـرای تامیـن بدیهی تریـن نیازهـای زندگـی‬ ‫دچـار مشـکل هسـتند و نبایـد درامدهـای ان ها‬ ‫یسـت که‪:‬‬ ‫مشـمول مالیـات شـود؛ این درحال ‬ ‫ً‬ ‫الـف‪ .‬قطعـا در همـه اقشـار؛ ازجملـه هنرمندان‪،‬‬ ‫افـرادی هسـتند کـه حقـوق اندکـی دارنـد و برای‬ ‫تامیـن نیازهـای خـود دچـار مشـکل هسـتند‪.‬‬ ‫این موضـوع‪ ،‬توجیهـی بـرای معافیـت مالیاتـی‬ ‫کل افـراد ان قشـر محسـوب نمی شـود؛ بلکـه‬ ‫بـا تعییـن سـقف معافیـت مالیاتـی‪ ،‬تلاش‬ ‫ً‬ ‫می شـود صرفـا افـرادی مشـمول مالیـات شـوند‬ ‫کـه درامدشـان باالتـر از حداقـل موردنیـاز بـرای‬ ‫زندگی سـت‪.‬‬ ‫تبـه‬ ‫ب‪ .‬باتوج هبـه نکتـه بـاال و باعنای ‬ ‫وضعیـت خـاص شـغلی برخـی از هنرمنـدان‬ ‫و ضـرورت توجـه بـه معیشـت ان هـا‪ ،‬مجلـس‬ ‫سـقف معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان را‬ ‫‪ 200‬میلیون تومـان در سـال؛ یعنـی بیـش از‬ ‫چهاربرابـر سـقف معافیـت مالیاتـی کارکنـان‬ ‫بخـش دولتـی و غیردولتـی (‪ 48‬میلیون تومـان‬ ‫در سـال) تعییـن کـرده اسـت‪ .‬باتوج هبـه انچـه‬ ‫گفتـه شـد؛ انتقـادات برخـی تشـکل های صنفـی‬ ‫و هنرمنـدان بـه مصوبـه مجلـس دربـاره حـذف‬ ‫معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان‪ ،‬هیـچ توجیهـی‬ ‫نـدارد و ا گـر ایـن انتقـادات را در کنـار تهدیـد‬ ‫نظـام مبنی براینکـه درصـورت اخـذ مالیـات‬ ‫از هنرمنـدان‪« ،‬ایـن باقی مانـده الفـت اهـل‬ ‫هنـر و فرهنـگ را در همراهـی بـا دولـت و نیـز‬ ‫نظـام قانون گـذاری کشـور‪ ،‬درخطـر جـدی قـرار‬ ‫می گیـرد»‪ ،‬قـرار دهیـم؛ متوجـه خواهیـم شـد‬ ‫برخـی افـراد و گروه هـای هنـری انتظـار داشـتند‬ ‫این موضـوع به عنـوان یـک «رانـت سیاسـی»‬ ‫به صـورت دائـم بـرای اهالی فرهنگ و هنر حفظ‬ ‫یسـت که ایـن انتظـار نه تنهـا‬ ‫شـود‪ .‬این درحال ‬ ‫ً‬ ‫هیـچ توجیـه عقالنی نـدارد؛ بلکه کاملا برخالف‬ ‫یکـی از مهم تریـن شـعارهای جامعـه هنـری‬ ‫یبـر درک شـرایط اقتصـادی سـخت‬ ‫کشـور مبن ‬ ‫ایران و همنوایی و هم دردی با مشکالت عموم‬ ‫مـردم اسـت‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫ویژه برنامه های«ایران صدا» در نوروز ‪1400‬‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن‬ ‫ایـام نـوروز‪ ،‬ایران صـدا‬ ‫برنامه هـای دل نشـین و‬ ‫جذابـی را بـرای مخاطبـان‬ ‫خـود فراهـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ایران صـدا بـرای تهیـه ایـن‬ ‫ویژه برنامه هـا در حوزه هـای‬ ‫کتـاب گویـا‪ ،‬موسـیقی‪،‬‬ ‫سـخنرانی‪ ،‬اواهـا و نغمـات‬ ‫مذهبـی‪ ،‬قـران کریـم و کـودک؛ از بزرگان برجسـته و محبوب ایران اسلامی در‬ ‫هـر حـوزه اسـتفاده نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫پایگاه موسیقی‪ :‬این پایگاه‪ ،‬پادکست «بهارستان» را به تهیه کنندگی محسن‬ ‫کریمی و پادکست «یه قاچ ترانه» ویژه نوروز را به تهیه کنندگی مریم بابایی که‬ ‫هریک شـامل یک سـاعت تصنیف‪ ،‬ترانه و موسـیقی از بهترین های هر قالب‬ ‫تهیـه و تولیـد کـرده‪ .‬در پایـگاه موسـیقی عالوه بر پادکسـت های معرفی شـده‪،‬‬ ‫قطعات جدیدی نیز به مناسـبت این ایام بارگذاری خواهد شـد‪.‬‬ ‫پایـگاه کـودک‪ :‬پایـگاه کـودک ایران صـدا چهـار ویژه برنامـه را بـرای ایـام نـوروز‬ ‫کودکان درنظر گرفته که از جمله ان ها برنامه «سـرزمین اسـرارامیز» اسـت که‬ ‫دراین برنامـه عالوه بـر روایـت یـک داسـتان معـروف و مشـهور‪ ،‬کـودکان را وادار‬ ‫می کنـد تـا ضمـن تقویت قوه تخیل و تعقل ان ها؛ لحظه به لحظه و گام به گام‬ ‫بـه معماهـای مطر ح شـده در برنامـه پاسـخ دهنـد‪ .‬از دیگـر برنامه هـای‬ ‫ایـن پایـگاه‪« ،‬قصه هـای قبل ازخـواب» اسـت کـه بـا روایـت و صـدای‬ ‫دوست داشتنی و خاطره انگیز «گیتی خامنه» روایت می شود و هرشب یکی‬ ‫از قصه هـا بـرای کـودکان بارگـذاری می شـود؛ قـرار اسـت ایـن برنامـه تـا پایـان‬ ‫سال ادامه یابد‪ .‬این پایگاه باتوجه به محدودیت های کرونایی و سفرنرفتن‬ ‫خانواده هـا ویژه برنامـه «ایران گـردی» را جهـت اشـنایی کـودکان بـا شـهرهای‬ ‫معروف ایران‪ ،‬سوغات شهرها و اداب ورسوم ان ها تهیه کرده‪« .‬اسم فامیل»‬ ‫ویژه برنامـه دیگری سـت کـه پایگاه کودک ایران صـدا برای ایام نـوروز و ارتباط‬ ‫بیشـتر کـودکان بـا خانواده هـا تهیـه کـرده‪ .‬دراین برنامـه‪ ،‬هـر سـه روز یک بـار با‬ ‫یکـی از حـروف الفبـا کـودکان بایـد بـازی اسـم فامیل را همـراه خانـواده انجـام‬ ‫دهند‪ .‬اتی جان افشـان تهیه کنندگی و تعداد زیادی از بازیگران صداوسـیما‪،‬‬ ‫اجـرای ایـن برنامه هـا را به عهـده داشـته اند‪.‬‬ ‫پایگاه سخنرانی‪ :‬این پایگاه به مناسبت فرارسیدن بهار ‪ 1400‬ویژه برنامه های‬ ‫اموزنده ای از سخنرانان مشهور و برجسته منتشر خواهد کرد‪ .‬تبیین دعای‬ ‫تحویـل سـال توسـط حجت االسلام فرحـزاد‪ 14 ،‬قطعـه سـخنرانی ویـژه ایـام‬ ‫نـوروز بـا محوریت سـنت های مثبت نـوروز و پیام های بهار از اقایان حسـینی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫قمـی‪ ،‬پناهیـان و نظـری منفـرد از ویژه برنامه هـای پایـگاه سخنران ‬ ‫«اینـک بهـار» کـه بـه بیـان نکته هـای نـاب معارفـی پیرامـون نـوروز و بهـار در‬ ‫‪ 25‬قسـمت بـا سـخنرانی حجج االسلام رفیعـی‪ ،‬انصاریـان‪ ،‬سـرلک‪ ،‬قرائتـی‪،‬‬ ‫مانـدگاری و ایـات حائـری شـیرازی و سـید احمـد خاتمـی؛ از دیگر برنامه های‬ ‫ایـن پایـگاه بـرای نوروز اسـت‪.‬‬ ‫پایـگاه کتـاب گویـا‪ :‬پایـگاه کتـاب گویـای ایران صـدا در بهـار و نـوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کتاب هـای ویـژه ای را بـرای ایرانیـان و همـ ه هم وطنـان و پارسـی زبانان در‬ ‫سراسـر دنیا تدارک دیده؛ از جمله «باشـگاه مشـت زنی‪ ،‬قرمز‪ ،‬مثلث مقدس‪،‬‬ ‫تاریکـی در نیمـروز‪ ،‬ریسـمان نامرئـی‪ ،‬جاسوسـی از سـرزمین سـرد‪ ،‬شـب های‬ ‫روشـن‪ ،‬انجیـل مقـدس‪ ،‬شـب خامـوش و فرزنـد نداشـته خانـم مینـگ» کـه‬ ‫بـرای روایـت و بازیگـری ایـن کتاب هـا‪ ،‬از چهره هـای ارزشـمند و صداهـای‬ ‫ماندگار هنرمندان متعددی مثل حمید محمدی‪ ،‬حمید یزدانی‪ ،‬کوروش‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬بـاران بهـاری‪ ،‬کسـری کیانـی‪ ،‬شـیما جان قربـان و محمد شـریفی‬ ‫مقـدم اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬اسـتاد سـعید مظفـری؛ از دیگـر هنرمنـدان‬ ‫پیش کسـوت سـازمان‪ ،‬روایت کتاب «باشـگاه مبارزان» را برعهده داشـته که‬ ‫برای نوروز تدارک دیده شـده اسـت‪ .‬از دیگر کتب گویای تهیه شـده «سـه نفر‬ ‫در قایـق» اسـت کـه توسـط هنرمنـد چیره دسـت کشـورمان اسـتاد سـامان‬ ‫ت شـده‪ .‬همچنیـن پایـگاه کتـاب گویـای ایران صدا جلـد اول‬ ‫احتشـامی روایـ ‬ ‫کتـاب موفـق «دن کیشـوت» را بـا روایـت و بـازی جمعـی از محبوب تریـن و‬ ‫پیش کسـوتان صداوسـیما؛ ازجملـه ا کبـر زنجانپـور‪ ،‬پـری امیرحمـزه‪ ،‬رامیـن‬ ‫پور ایمـان‪ ،‬ماندانـا سـوری‪ ،‬محمـد سـلوکی‪ ،‬امیـر غفارمنـش‪ ،‬شمسـی‬ ‫فضل اللهـی‪ ،‬منوچهـر اذری‪ ،‬عبـاس محبـی‪ ،‬تـورج نصـر و نسـرین زار ع؛‬ ‫به صـورت گویـا بـرای عالقه منـدان تولیـد کرده اسـت‪ .‬ا کبر منانی؛ صداپیشـه‬ ‫و دوبلـور شـخصیت به یادماندنـی «پـوارو» بـا روایـت یـک کتـاب گویـای دیگـر‬ ‫پلیسـی‪،‬جنایی به نـام «قتـل در قطـار سریع السـیر شـرق» ایـام نـوروز امسـال‬ ‫را بـرای مخاطبـان ایـن پایـگاه خاطره انگیـز خواهنـد کـرد‪« .‬تفسـیر مثنـوی‬ ‫معنـوی» از دیگـر کتـب گویایی سـت که توسـط مهدی محبتی روایت شـده‪.‬‬ ‫جلـد ششـم «تاریـخ بلعمـی» بـا روایـت محسـن حکیم معانـی نیـز در نـوروز در‬ ‫دسـترس مخاطبـان ایران صـدا قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫پایـگاه مداحـی و نغمه هـای مذهبـی‪ :‬ایـن پایـگاه هم زمان با سـال نـو‪ ،‬دعای‬ ‫تحویـل سـال را بـا اجرای گروه های تواشـیح مختلـف و اجراهای متنوع برای‬ ‫عالقه منـدان بارگـذاری خواهـد کـرد‪ .‬پایـگاه مداحـی و نغمه هـای مذهبـی‬ ‫ایران صـدا مجموعـه ای از نغمه هـای بهـاری را از خواننـدگان و گروه هـای‬ ‫متفـاوت نغماتـی منتشـر می کنـد‪ .‬این پایـگاه مجموعـه ای از مداحی ها برای‬ ‫والدت حضـرت علی ا کبـر(ع) را نیـز دراختیـار مخاطبـان خـود قرار خواهـد داد‬ ‫عالقه منـدان بـرای دریافـت ایـن برنامه هـا می تواننـد نرم افـزار‬ ‫تلفن همـراه «ایران صـدا» را بـرای سیسـتم عامل اندرویـد و ‪ IOS‬از نشـانی‬ ‫‪ IRANSEDA.IR‬به رایگان دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 131SL‬مدل ‪ 1391‬با شـماره پال ک ایران ‪294 -42‬ص‪ 66‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 4800647‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100C4907299‬به مالکیت رسـول براهوئی عرب مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای قدرت اهلل ملکی فرزند فر ج اله و رقیه دارای شناسـنامه شـماره ‪ 1811‬به شـرح دادخواسـت به کالسه‬ ‫‪ 1373/99/4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه‬ ‫ملکی فرزند عبدولی و بانو به شناسنامه شماره ‪ 3‬در تاریخ ‪ 1399/08/28‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود‬ ‫زندگی گفته و ورثه ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬عبداهلل ملکی فرزند فر ج اله و رقیه به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 426‬متولـد ‪ 1347‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬کافیـه ملکـی فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 509‬متولـد‬ ‫‪ 1350‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬فوزیـه ملکـی فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬متولـد ‪ 1355‬فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -4‬رمضـان ملکـی فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 1474‬متولـد ‪ 1359‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -5‬قدرت الـه ملکـی فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 1811‬متولـد ‪ 1362‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬زهـرا‬ ‫ملکـی فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 2673‬متولـد ‪ 1365‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬خدیجـه ملکـی‬ ‫فرزنـد فر ج الـه و رقیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 81‬و کـد ملـی ‪ 4490027281‬متولـد ‪ 1368‬فرزنـد متوفـی ‪-8‬‬ ‫فرج ملکی فرزند محمدعلی وخدیجه به شماره شناسـنامه ‪ 1‬متولد ‪ 1321‬همسـر متوفی‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در سـه نوبـت پی درپـی ماهـی یـک مرتبـه ا گهـی می نمایـد تـا هـر‬ ‫کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی طرف یک‬ ‫مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم فریبـا باقرخانـی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده توسـط دفتـر اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 17‬سـنقر بشـماره ‪ 1399/12/19-139921716009012349‬و تقاضـای وارده بشـماره‬ ‫‪ 1399/12/19-139921716009012348‬مبنـی بـر فقـدان سـند مالکیت ششـدانگ یکبـاب خانه مفروزه‬ ‫پال ک ثبتی ‪ 4‬فرعی از ‪ 367‬اصلی که بشماره سریال ‪ 189862‬ذیل ثبت ‪ 24099‬صفحه ‪ 94‬دفتر ‪10/125‬‬ ‫بنـام اقـای عبدالـه سـیدی صـادر و تسـلیم شـده و سـپس برابر خالصـه سـند شـماره ‪1383/12/09-417‬‬ ‫تنظیمـی دفتـر ‪ 64‬سـنقر ششـدانگ بصـورت قطـع بـه خانـم فریبـا باقرخانـی فرزند محمود منتقل شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬حـال بدلیـل سـهل انگاری سـند مالکیـت مفقـود گردیـده و مالـک تقاضـای صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به پال ک فوق و یا وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫ً‬ ‫خـود می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ضمیمـه اصـل سـند‬ ‫مالکیت و یا اصل سند معامله به اداره ثبت سنقر تسلیم و رسید دریافت نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از‬ ‫انقضاء مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/26 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثی در‬ ‫پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002003474‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند بنام خانم شـاهزنان نظری‬ ‫بـه ش ش ‪ 6419519438‬فرزنـد خانعلـی صـادره از اسلام ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 177/32‬در روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1400/01/17‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب ایـن ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجـاور اخطـار می گردد کـه در‬ ‫روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه‬ ‫دادنامه طالق‬ ‫ً‬ ‫اقای حسـین ارسـلی فرزند امیرای احتراما به اطالع می رسـاند خانم شـیرین زردشتیان فرزند کرم همسر‬ ‫مطلقـه شـده شـما بـه شـرح دادنامـه ‪ 1399/11/05-99090078311401454‬و گواهـی قطعیـت شـماره‬ ‫‪ 1399/12/24-1399050003103604‬شـعبه ‪ 5‬دادگاه خانـواده کرمانشـاه تقاضـای ثبـت طلاق کـه در‬ ‫کشور قبرس شمالی صورت گرفته را دارد‪ .‬لذا بدینوسیله از شما دعوت بعمل می اید حدا کثر ظرف یک‬ ‫هفتـه پـس از روئیـت بـا در دسـت داشـتن مـدارک جهـت ثبـت طلاق به ایـن دفترخانه مراجعـه فرمائید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت عـدم حضـور طلاق در غیـاب شـما بـه ثبـت خواهـد رسـید‪ .‬کرمانشـاه‪ ،‬میـدان‬ ‫وزیـری‪ ،‬ابتـدای خیابـان رشـیدی‪ ،‬دفترخانه ‪ 12/8‬کرمانشـاه‬ ‫خرم شاهی‪ ،‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 12‬طالق حوزه ثبتی کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1392114425001001330‬و رای شـماره ‪ 139560325001012310‬و رای‬ ‫اصالحـی ‪ 139660325001000470‬مورخـه ‪ 1395/10/02‬بـه تقاضـای اقـای محمدقاسـم علی پورمـرادی‬ ‫فرزنـد صیدموسـی نسـبت بـه ششـدانگ عمـارت دو طبقـه بـه مسـاحت ‪ 80/12‬مترمربـع تحـت پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 20‬فرعـی از ‪ 2091‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه‬ ‫سـعید اراسـته رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان‬ ‫حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود‬ ‫اظهار شـده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی‬ ‫کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاعـی حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه‬ ‫مراجعه و گواهی تقدیم دادخواسـت را دریافت و به اداره ثبت محل تسـلیم و درغیراینصورت اداره ثبت‬ ‫اسـناد بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/26 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم ا کـرم فـدوی طبـق درخواسـت شـماره ‪ 47864‬مـورخ ‪ 1399/12/24‬و بـا تقدیـم دو بـرگ فـرم‬ ‫استشـهادیه محلـی مصـدق شـده بـه شـماره ‪ 22817‬مـورخ ‪ 1399/12/24‬دفتـر ‪ 171‬مدعـی اسـت کـه‬ ‫مالکیت ا کرم فدوی فرزند علیرضا شماره شناسنامه ‪ 15044‬تاریخ تولد ‪ 1360/12/20‬صادره از کرمانشاه‬ ‫دارای شـماره ملـی ‪ 3251754157‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک ششـدانگ عرصه و اعیان‬ ‫پلا ک ‪ 81‬فرعـی از ‪ 2615‬اصلـی بخـش دو شـهر‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ‪417645‬‬ ‫سری ب سال ‪ 98‬با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک ‪ 139820316001018731‬صادر و تسلیم گردیده‬ ‫اسـت که به علت سـهل انگاری سـند به شـماره سـریال ‪ 417645‬سـری ب سـال ‪ 98‬مفقود شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا دارای سـند رهنی شـماره ‪ 53223‬مورخ ‪ 1397/05/17‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 58‬شـهر‬ ‫کرمانشـاه اسـتان کرمانشـاه که بنفع بانک مسـکن شـعبه سـیلو به مبلغ ‪ 564/497/265‬ریال به مدت‬ ‫‪ 120‬مـاه می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا‬ ‫چنانچـه فـرد یـا افـرادی مدعـی انجـام معامله یا وجود سـند مالکیت در نزد انان می باشـد از تاریخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز مراتـب را بـه ایـن اداره اعلام دارنـد‪ .‬درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‪ ،‬از طرف علیرضا محمدیان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/07/15-139960318019003817‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کیـوان دهقان لمـر فرزند محرمعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 264‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 966/60‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 317‬از ‪81‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 3‬واقـع در قریـه االالن بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای ایـوب دهقـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/1624‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکـس بـه رنـگ سـورمه ای متالیـک مـدل ‪ ۱۳۷۷‬بـا‬ ‫شماره پال ک ایران ‪۹۵۲ -۱۹‬ط‪ ۱۱‬و شماره موتور ‪ ۲۲۵۲۷۶۰۸۷۶۸‬و شماره شاسی ‪ ۷۶۳۰۹۳۰۷‬و شماره‬ ‫شناسـایی ‪ IRFC761V344309307‬بـه نـام محسـن عزتـی بـه شـماره ملـی ‪ ۳۲۵۶۸۸۲۸۷۰‬مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ثالثباباجانی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/09-139960318019006087‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عـادل قربانی طوالرودپاییـن فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪2086‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1918/89‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعـی ‪ 10404‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 769‬و ‪ 192‬واقـع در قریـه طوالرود بخش ‪ 28‬گیالن‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی قربانی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1632‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حمیدرضـا بخشـی مالـک خـودرو سـواری سـمند مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪868 -29‬د‪18‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 147H0077515‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JCXEF166888‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص عمـران اراز اعتمـاد در تاریـخ ‪ 1399/03/19‬بـه شـماره ثبـت ‪ 1143‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14009193040‬ثبت و امضا ذیـل دفاتر تکمیل گردیده‬ ‫که خالصه ان به شـرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬عملیات سـاخت و سـاز در امور عمرانی و پیمانکاری انواع سـاختمان های مسـکونی‪-‬‬ ‫اداری و تجـاری (اعـم از بتنـی و چوبـی‪ ،‬سـنگی‪ ،‬فلـزی)‪ ،‬ترمیـم بناهـای فرسـوده‪ ،‬نمـا کاری سـاختمان‪ ،‬احـداث راه و یا شـبکه های ابرسـانی و اب و فاضالب‪ ،‬پل سـازی‪،‬‬ ‫عملیـات اسـفالت ریزی‪ ،‬تونل سـازی‪ ،‬سدسـازی‪ ،‬عملیـات انبوه سـازی‪ ،‬خا کبـرداری‪ ،‬خا کریـزی‪ ،‬زهکشـی‪ ،‬کانال کشـی‪ ،‬تولیـد و فروش بتـن اماده‪ ،‬خریـد و فروش کلیه‬ ‫مصالـح سـاختمانی‪ ،‬زیرسـازی‪ ،‬قنـات‪ ،‬الیروبـی‪ ،‬عملیـات مربـوط بـه تاسیسـات و تجهیـزات گازرسـانی‪ ،‬لوله کشـی گاز واحدهـای تجـاری و مسـکونی‪ ،‬بـرق‪ ،‬مخابـرات‪،‬‬ ‫تصفیه خانه‪ ،‬موتورخانه‪ ،‬لوله گذاری خطوط نقل و انتقال‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬خدمات شهری از قبیل احداث و نگهداری فضای سبز‪ ،‬زیباسازی میادین‪ ،‬جدول کشی‪،‬‬ ‫خط کشـی خیابان هـا‪ ،‬نمک پاشـی‪ ،‬سـاخت و نصـب دکل هـای بـرق‪ ،‬نمـا کاری سـطح شـهر‪ ،‬اجـرای کلیـه امـور مرتبـط بـه تاسسـیات مکانیکـی و تاسسـیات و تجهیـزات‬ ‫سـاختمان و بیمارسـتان ها (اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضلاب)‪ ،‬امـور مربـوط بـه تاسیسـات برقـی اعـم از بـرق صنعتـی و خانگـی‪ ،‬صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانی‪،‬‬ ‫شـرکت در کلیـه مناقصه هـا و مزایده هـای دولتـی و خصوصـی‪ ،‬انجـام امـور مربـوط بـه اخـذ تسـهیالت و ضمانتنامـه بانکـی از کلیـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری دولتـی‬ ‫و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان اذربایجـان شـرقی‪،‬‬ ‫شهرسـتان سـراب‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان اغمیـون‪ ،‬روسـتا اغمیـون‪ ،‬محلـه نـدارد‪ ،‬کوچـه «باغـات»‪ ،‬جـاده «اغمیـون»‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف‪ ،‬واحـد ‪ 2‬کدپسـتی‬ ‫‪ 5478116150‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1000000‬ریـال نقـدی منقسـم بـه ‪ 100‬سـهم ‪ 10000‬ریالـی تعـداد ‪ 100‬سـهم ان بانـام عـادی مبلـغ ‪1000000‬‬ ‫ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره ‪ 1105/122‬مورخ ‪ 1399/03/11‬نزد بانک توسـعه تعاون سـراب شـعبه سـراب با کد ‪ 1105‬پرداخت گردیده اسـت‪ .‬اعضا‬ ‫هیئت مدیره‪ :‬خانم سـمیه صفری به شـماره ملی ‪ 0076435040‬و به سـمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقای علیرضا صفری به شـماره ملی ‪0076927768‬‬ ‫و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای علی ا کبـر صفـری بـه شـماره ملـی ‪ 1640331573‬و بـه‬ ‫سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره به مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقای محمدابراهیـم صفری به شـماره ملـی ‪ 1652666710‬و به سـمت‬ ‫مدیرعامـل بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـه مدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارنـدگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای منفـرد مدیرعامـل همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪:‬‬ ‫طبق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬خانم رویا ثابت کارسـوینی به شـماره ملی ‪ 1640356487‬به سـمت بازرس اصلی به مدت یک سـال مالی‪ ،‬اقای مسلم علیزاده اغمیونی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1651147248‬به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار سایه جهت درج ا گهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع‬ ‫فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب (‪)1111718‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده زمین شهرداری جوانرود (مرحله سوم‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫شماره مزایده‪2099005401000004 :‬‬ ‫شهرداری جوانرود درنظردارد به استناد بند سه مصوبات یکصد و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر در مورخ ‪ 1399/09/17‬نسبت به فروش‬ ‫دو قطعه زمین با کاربری مسـکونی و قدرالسـهم خود واقع در قطعات تفکیکی کارکنان شـهرداری موسـوم به اخوان علیزاده به شـرح جدول‬ ‫ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید‪ .‬عالقمندان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و اطالع از شـرایط مزایده از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی در مورخ‬ ‫‪ 1399/12/17‬بـه مـدت ‪ 7‬روز کاری‪ ،‬تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/25‬بـه واحـد املا ک و حقوقـی شـهرداری مراجعـه و از تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‬ ‫ایـن ا گاهـی در مـورخ ‪ 1399/12/26‬بـه مـدت ‪ 10‬روز کاری (‪ )1400/01/14‬مهلت کاری دارند‪ ،‬در مزایده شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات قطعات مورد مزایده برابر جدول ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیـان می بایسـت جهـت شـرکت در مزایـده قطعـه شـماره ‪ 4‬بلـوک ‪ 2‬مبلـغ ‪ 251/190/000‬ریـال (معـادل بیسـت و پنـج میلیـون و یکصـد و نـوزده هـزار تومـان) و‬ ‫قطعـه شـماره ‪ 11‬بلـوک ‪ 1‬مبلـغ ‪ 510/040/000‬ریـال (معـادل پنجـاه و یـک میلیـون و چهـار هـزار تومـان) وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره ‪ 0108778157006‬بـه نام شـهرداری‬ ‫جوانـرود نـزد بانـک ملـی شـعبه طالقانـی جوانـرود یـا ارائـه ضمانتنامـه بانکـی معتبـر و یا چک تضمین شـده بانکـی در حد مبلغ مذکـور بعنوان سـپرده شـرکت در مزایده‬ ‫اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬محتویات پا کت ها‪:‬‬ ‫‪ -3-1‬پا کت الف‪ :‬تضمین سپرده شرکت در مزایده (واریز وجه نقد‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ،‬چک تضمیین شده بانکی)‬ ‫تبصـره‪ :‬چنانچـه در پا کـت «الـف» هرگونـه وجـه نقـد‪ ،‬ایـران چـک‪ ،‬چـک اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی بابت تضمین گذاشـته شـود مـورد قبول نبـوده و پیشـنهاد مردود‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬پا کت ب‪ :‬برگه پیشـنهاد قیمت که باید بصورت عددی و حروفی نوشـته شـود و درصورت مغایرت مبلغ عددی و حروفی مبلغ پیشـنهادی حروفی مال ک‬ ‫عمـل خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬شـهرداری در رد یـا پذیـرش هـر یـک از پیشـنهادات مختـار اسـت و متقاضـی هیچگونـه ادعـا یـا اعتراضـی دراینخصـوص نخواهـد داشـت و هرگونـه ادعـا و اعتـراض در‬ ‫محا کـم اداری و قضایـی مسـموع نمی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنـده مزایـده موظـف اسـت حدا کثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه کل وجـه پیشـنهادی را بـه حسـاب شـماره ‪ 0106355273000‬بنـام شـهرداری جوانـرود واریـز نمایـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت سـپرده وی ضبـط و بـه فـرد واجدالشـرایط بعـدی وا گـذار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬سپرده نفرات اول تا سوم برای قطعه مذکور تا زمان واریز کل وجه برنده و انعقاد قرارداد با ایشان‪ ،‬عودت داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬کلیه هزینه های بعدی از جمله نقل و انتقال سـند‪ ،‬اماده سـازی (تاسیسـات زیربنایی و روبنایی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬صدور پروانه سـاختمانی‪ ،‬دارایی و ‪)...‬‬ ‫بعهده برنده مزایده می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬قیمت پایه کارشناسی قطعات مورد مزایده در جدول ذیل تعیین گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬به استناد ائین نامه مالی شهرداری ها ماده ‪ 7‬قانون مناقصه یا مزایده با توجه به تجدید مزایده پیشنهاد یک نفر بررسی و پا کت بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -12‬افراد متقاضی الزاما باید در سامانه ستاد (ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬سازمان همیاری شهرداری ها‪ ،‬طبقه ششم‪ ،‬اقای کویلی) ثبت نام بعمل اورند‪ .‬درغیراینصورت پا کت‬ ‫پیشنهاد قیمت بازگشایی نمی گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -13‬پیشنهاددهندگان رسما اعالم نمایند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب ‪ 22‬دی ماه ‪ 1337‬نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬در سـامانه سـادا شـماره مـال ‪ 2199005401000006‬متعلـق بـه قطعـه تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 127/51‬مترمربـع و شـماره مـال ‪ 2199005401000005‬متعلـق بـه قطعـه‬ ‫تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 83/73‬مترمربـع می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -15‬تاریخ بازگشایی اسناد مزایده روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/01/15‬راس ساعت ‪ 9‬صبح در دفتر شهردار می باشد‪.‬‬ ‫مشخصاتقطعه‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت کل پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫قطعات تفکیکی کارکنان شهرداری موسوم به اخوان علیزاده‬ ‫(خیابان ‪12‬متری)‬ ‫‪83/73‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪5/023/800/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعات تفکیکی کارکنان شهرداری موسوم به اخوان علیزاده‬ ‫(تقاطع خیابان ‪16‬متری)‬ ‫‪127/51‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪10/200/800/000‬‬ ‫فرهاد تاب زر؛ شهردار‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقـای سـیدداود موسـوی والیتـا از طـرف فرزنـد صغیـر خـود خانـم سـیده دردانه‬ ‫موسـوی متولـد ‪ 1382/10/7‬ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیق شـده‬ ‫اعلام نمـوده اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی‬ ‫واقـع در طبقـه ‪ 4‬بـه مسـاحت ‪ 114/23‬مترمربـع قطعـه ‪ 16‬تفکیکـی بـه شـماره‬ ‫‪ 60352‬فرعی از ‪ 170‬اصلی مفروز از ‪ 9497‬فرعی از اصلی مذکور ذیل شماره ثبت‬ ‫دفتـر امال ک الکترونیکـی ‪ 139720331011000886‬به شـماره چاپی ‪ 982995‬که‬ ‫بنام سـیده دردانه موسـوی صادر و تسـلیم گردیده اسـت به علت سرقت مفقود‬ ‫گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتب‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحی به مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبـت در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود و یا انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این ا گهی به مدت ده روز اعتراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات‬ ‫عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچه ظرف مـدت مقرر اعتراضی واصل نشـود و یا‬ ‫درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمـد شـکری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪/99/570‬ف‬ ‫ناحیـه سـه کـرج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006464‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا محبی هره دشـت فرزنـد باالسـی بـه شماره شناسـنامه ‪125‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 270/15‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعـی ‪ 10405‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5404‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای عزیز ثریایی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1634‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006465‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسـن کائینی فرزند غالمحسـین به شماره شناسـنامه ‪ 85‬صادره‬ ‫از تهـران در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 626/74‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 365‬از ‪75‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‪ -‬واقـع در قریـه گتکسـر بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای قاسـم قلی نـژاد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1637‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/21-139960318011014892‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای ساسـان شـیروانی احمدی فرزند سـرتیپ به شماره شناسـنامه ‪2369‬‬ ‫صـادره از ابـادان در ششـدانگ یـک قطعه زمین بمسـاحت ‪ 276/14‬مترمربع مشـتمل بـر اعیان احداثی‬ ‫بمسـاحت ‪ 85/85‬مترمربـع پلا ک ‪ 320‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪23‬‬ ‫اصلی واقع در قریه صیقالن تولم بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق ابوالقاسـم مهدی نژاد محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/955‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـیدداود موسـوی با ارائه وکالتنامه شـماره ‪ 31854‬مـورخ ‪1398/07/29‬‬ ‫دفترخانه ‪ 98‬کرج ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده‬ ‫اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک واحـد تجـاری بـه مسـاحت ‪38/42‬‬ ‫مترمربـع قطعـه ‪ 11‬تفکیکـی بـه شـماره ‪ 49453‬فرعـی از ‪ 170‬اصلی مفـروز از پال ک‬ ‫‪ 45763‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در اراضـی حـوزه ثبتـی شهرسـتان کـرج بـه‬ ‫شماره چاپی ‪ 970933‬بشماره الکترونیک ‪ 139720331011017516‬بنام بهمن‬ ‫تنـژاد صـادر شـده مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫نعم ‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصره یـک اصالحی بـه مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود و یـا انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکور باشـد از تاریـخ این‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچـه ظـرف مـدت‬ ‫مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض اصل سـند ارائه نگردد سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الـف ‪/99/571‬ف‬ ‫ناحیـه سـه کـرج‬ ‫محمـد شـکری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫ا گهی مزایده غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع عمـوم می رسـاند بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 139804017099000098‬لـه خانـم گلشـاد احمـدی علیه اقای سـعید ممبینی سـهم االرث اقای سـعید ممبینی در سـند رسـمی قطعـی ‪ 3319‬مورخ‬ ‫‪ 1342/06/22‬صادره از دفترخانه ‪ 27‬اهواز (موازی ‪ 5‬و بیسـت و پنج هشـتاد و نهم سـهم مشـاع از مقسـم ‪ 188‬سـهم اراضی ابی و دیم قریه پا گچی ممبینی به انضمام ‪ 5‬هشـتاد و نهم از ‪2‬سـهم مشـاع عرصه خانه) بنام‬ ‫اقـای علی محمـد ممبینـی ثبـت شـده اسـت و بـه موجـب یـک فقـره اقرارنامـه حـق ارتفـاق تنظیمـی دفترخانـه ‪ 118‬رامهرمـز مـوازی ‪ 1307/03‬مترمربـع از مالکیـت مالـک کسـر و بـه غیـر وا گـذار گردیـد کـه کل ملـک طبـق نظـر‬ ‫کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 5/330/000/000‬ریـال (پنـج میلیـارد و سـیصد و سـی میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده و پلا ک فـوق دارای معـادل تقریبـی ‪ 6/25‬هکتـار اراضـی مزروعـی می باشـد کـه ‪ 5/6515‬هکتـار ابـی و ‪0/5985‬‬ ‫هکتـار دیـم می باشـد و مبلـغ ‪ 4/000/000/000‬ریـال بـراورد گردیـده و عرصـه خانـه کـه حسـب اظهـار کارشـناس رسـمی دادگسـتری براسـاس نامه جهاد کشـاورزی ‪ 665‬مترمربع می باشـد که با توجه به قیمـت ملک و نزدیکی‬ ‫ً‬ ‫به شـهر مجموعا به مبلغ ‪ 1/330/000/000‬ریال (یک میلیارد و سـیصد و سـی میلیون ریال) ارزیابی گردیده و میزان سـهم االرث متعهد در پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1400/01/08‬در شـعبه اجرای‬ ‫ثبت رامهرمز واقع در رامهرمز‪ ،‬خیابان طالقانی غربی از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده سـهم االرث متعهد از مبلغ پایه به مبلغ ‪ 1/036/388/890‬ریال (یک میلیارد و سـی و شـش میلیون و سـیصد و هشـتاد و‬ ‫هشـت هزار و هشـتصد و نود ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته می شـود که شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد مبلغ پایه مزایده به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او‬ ‫در جلسـه مزایـده می باشـد و درصـورت برنـده شـدن در مزایـده می بایسـت مابه التفـاوت مبلـغ را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از روز مزایـده به حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت عدم واریز مانـده فروش ظرف‬ ‫مـدت مذکـور مبلـغ ‪10‬درصـد پرداختـی قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهد شـد و عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می گردد و حقـوق دولتی و حق مزایده طبق مقـررات وصول خواهد‬ ‫شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و چنانچه روز‬ ‫ً‬ ‫مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا هیچگونه گواهی حصر وراثت مبنی بر تعیین ورثه حین الفوت مرحوم علی محمد ممبینی ارائه نشده‬ ‫اسـت و بسـتانکار ورثه را به شـرح ذیل اعالم نموده که عبارتند از سـه پسـر و سـه دختر و همسـر ایشـان می باشـد که این واحد هیچ اطالعاتی درخصوص تنظیم یا عدم تنظیم اقرارنامه ثمنیه اعیانی نداشـته و سـهم متعهد‬ ‫موازی دو نهم از ‪4/6207865168‬سهم از پنج و بیست و پنج هشتاد و نهم سهم مشاع از مقسم ‪ 188‬سهم اراضی ابی و دیم قریه پا گچی ممبینی جز پال ک ‪ 3‬بخش ‪ 2‬رامهرمز به انضمام دو نهم از ‪0/491573034‬سهم‬ ‫از پنج هشـتاد و نهم از ‪2‬سـهم مشـاع عرصه خانه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/827‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده‬ ‫شماره مناقصه‪73/99/58 :‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪2099001173000074 :‬‬ ‫کارفرمـا‪ :‬اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کردسـتان بـه ادرس‪ :‬سـنندج‪ ،‬چهـارراه ا کباتـان‪ ،‬روبروی اسـتادیوم‬ ‫ملک نیـا‪ ،‬کدپسـتی ‪6615763154‬‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه های عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده بهسازی نوع ‪ 2‬راه روستاهای کال‪ -‬اسکول‪،‬‬ ‫ابراهیم ابـاد‪ -‬مبارک ابـاد‪ -‬هزارخانـی‪ ،‬بیسـاران و دواب‪ -‬پایـگالن‪ -‬تفیـن شهرسـتان شهرسـتان های مریـوان و سـرواباد‬ ‫(طـرح ابرار)‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ :‬طبق جدول ذیل و براساس فهرست بهاء راه‪ ،‬راه اهن و باند فرودگاه سال ‪ 1399‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی نوع ‪ 2‬راه روستاهای‬ ‫کال‪ -‬اسکول‪ ،‬ابراهیم اباد‪-‬‬ ‫مبارک اباد‪ -‬هزارخانی‪ ،‬بیساران‬ ‫و دواب‪ -‬پایگالن‪ -‬تفین‬ ‫شهرستان های مریوان و سرواباد‬ ‫(طرح ابرار)‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪29,404,421,061 2099001173000074 73/99/58‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1,471,000,000‬‬ ‫مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬طبق جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سـه ماهه و یا سـایر تضامین اعالم‬ ‫شـده طبـق تصویـب نامه هیات محتـرم وزیران بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیه شرکت های دارای رتبه ‪ 5‬رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫مدارک و اسـناد مناقصه از تاریخ ‪ 1399/12/26‬از سـاعت ‪ 8:00‬در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫قابل دریافت می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار نوبت دوم ا گهی به مدت ‪ 10‬روز و تا ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1400/01/05‬از سامانه‬ ‫مذکور می باشد‪.‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬و درج ان در سامانه ستاد به مدت ‪ 17‬روز و حدا کثر تا تاریخ ‪ 1400/01/22‬ساعت ‪ 14:00‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪ 8:00‬صبح مورخ ‪ 1400/01/24‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1113204 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهریار خبر داد؛‬ ‫‪1000‬میلیاردتومان بودجه شهرداری در سال‪1400‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شـهردار شـهریار از پیش بینـی بودجـه‬ ‫یک هزارمیلیاردتومانـی شـهرداری بـرای سـال اینـده خبر‬ ‫داد و اظهـار داشـت‪« :‬تنظیـم بودجـه سـاالنه براسـاس‬ ‫واقعیت هـا‪ ،‬یکی از مهم ترین وظایف مجموعه مدیریت‬ ‫یسـت؛ لـذا بـا برقـراری ‪ 16‬جلسـه تخصصـی‬ ‫شهر ‬ ‫توانسـتیم بودجـه سـال ‪ 1400‬را پیش بینـی کنیـم»‪.‬‬ ‫بهـروز کاویانـی در همـان ابتـدا از تلاش تمـام معاونیـن و‬ ‫مدیـران‪ ،‬در تهیـه ایـن بودجـه تشـکر و قدردانـی کـرد و‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬پشـتکار و دقـت مدیر مالـی و تیم تخصصی‬ ‫وی در کنـار سـایر معاونیـن و مدیـران‪ ،‬طـی ایـن مـدت‬ ‫یسـت و امیدواریـم در سـال اینـده بـا‬ ‫از هـر حیـث ستودن ‬ ‫همیـن تـوان و جدیـت بتوانیـم رضایتمندی شـهروندان‬ ‫و توسـعه عمرانـی شـهر را رقـم زنیـم»‪ .‬کاویانـی از همدلـی‬ ‫یکایـک اعضـای شـورای اسلامی شـهر در بررسـی‬ ‫بودجـه و همچنیـن پیشـنهاد افزایـش ان توسـط شـورا‬ ‫این گونـه سـخن گفـت‪« :‬بودجـه ‪۸۵۰‬میلیاردتومـان بـه‬ ‫شـورای اسلامی شـهر پیشـنهاد شـد کـه بعـد از بررسـی‬ ‫کمیسـیون های شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬ایـن رقـم را بـه‬ ‫یک هزارمیلیاردتومـان افزایـش دادنـد تـا شـهروندان‬ ‫ستـری از شـهرداری باشـند»‪.‬‬ ‫شـاهد خدمـات ملمو ‬ ‫وی افـزود‪« :‬ایـن افزایـش بودجـه در حـوزه عمرانـی اتفاق‬ ‫افتـاده و از مجمـوع یک هزارمیلیاردتومـان‪۵۷ ،‬درصـد‬ ‫بـرای خدمـات عمرانـی و ‪۴۳‬درصـد بـرای مصـارف‬ ‫اقتصـادی (بودجـه جـاری) لحاظ شـده اسـت»‪ .‬کاویانی‬ ‫بابیان اینکـه ‪۵۰۰‬میلیاردتومـان از اعتبار پیش بینی شـده‬ ‫از محـل منابـع غیرنقـدی‪۳۰۰ ،‬میلیاردتومـان از‬ ‫محـل سـرمایه گذاری و ‪۲۰۰‬میلیاردتومـان نیـز از محـل‬ ‫فـروش املا ک تامیـن می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬شـهرداری بـا‬ ‫احتسـاب خـودش هشـت مرکـز هزینـه دارد کـه بـرای‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬احتمـال بـا ابلاغ مناطـق؛ مرا کـز هزینـه‬ ‫بـه ‪ ۱۱‬مرکـز افزایـش خواهـد یافـت ولـی درحال حاضـر‬ ‫از اعتبـار پیش بینی شـده ‪۷۳‬درصـد معـادل‬ ‫‪۷۳۰‬میلیاردتومـان بـرای شـهرداری مرکـزی‪۱۲ ،‬درصـد‬ ‫معـادل ‪121‬میلیاردتومـان بـرای مدیریـت پسـماند‪،‬‬ ‫‪۶۵‬میلیـارد بـرای سـازمان سـیما و منظـر‪۲۹ ،‬میلیـارد و‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون برای اتش نشـانی‪۱۷ ،‬میلیارد برای مدیریت‬ ‫حمل ونقـل‪۱۲ ،‬میلیـارد بـرای سـازمان ارامسـتان‪،‬‬ ‫پنج میلیـارد و ‪۷۰۰‬میلیـون برای حوزه عمـران و بازافرینی‬ ‫و چهارمیلیـارد بـرای سـاماندهی مشـاغل لحـاظ شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬رویکـرد شـهرداری ایـن بـود‬ ‫کـه باتوج هبـه اسـتانداردی کـه از سـازمان شـهرداری ها‬ ‫و دهیاری هـای کشـور ابلاغ شـده‪ ،‬بودجـه را تنظیـم‬ ‫کنـد»‪ .‬بهـروز کاویانـی بـه فعالیت هـا و بودجـه عمرانـی‬ ‫شـهرداری اشـاره کـرد و گفـت‪۵۷۰« :‬میلیاردتومـان از‬ ‫مجمـوع ‪۱۰۰۰‬میلیاردتومـان بودجـه سـال ‪ ،۱۴۰۰‬بـرای‬ ‫شـش ماموریـت هزینـه می شـود کـه بیشـترین اعتبـار‬ ‫بـرای حـوزه حمل ونقـل و ترافیـک بـا ‪۳۰‬درصـد و حـدود‬ ‫‪۱۶۹‬میلیاردتومـان تعییـن شـده و بـرای اسـفالت معابـر‪،‬‬ ‫اصلاح هندسـی میادیـن و تقاطع هـا‪ ،‬پیاده روسـازی و‬ ‫سـاماندهی حمل ونقـل هزینـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬از ‪۵۷۰‬میلیاردتومـان بودجـه عمرانـی‬ ‫‪۱۷‬درصد معادل ‪۹۳‬میلیارد و ‪۷۰0‬میلیون تومان در حوزه‬ ‫محیط زیسـت و خدمات شـهری مانند احداث و توسعه‬ ‫فضـای سـبز‪ ،‬پروژه هـای جامـع مدیریـت پسـماند و امـور‬ ‫اب هـای سـطحی و حـدود ‪۱۷‬درصـد معـادل ‪۹۶‬میلیـارد‬ ‫و ‪۸۰۰‬میلیون تومـان در حـوزه ماموریـت اجتماعـی و‬ ‫فرهنگـی ماننـد سـاخت مسـجد گرمخانـه‪ ،‬تعمیـر و‬ ‫نگهـداری اما کن ورزشـی‪۴۴ ،‬میلیـارد و ‪۸۰۰‬میلیون برای‬ ‫ائین کلنگ زنی احداث مجتمع قضائی نیروهای مسلح جنوب غرب‬ ‫استان تهران برگزار شد‬ ‫به گزارش واحد خبر و اطالع رسـانی مدیریت ارتباطات؛ باحضور معاون قضائی نیروهای مسـلح اسـتان تهران‪ ،‬اعضای شـورای تامین شهرسـتان شـهریار‪ ،‬شـهردار شـهریار‪ ،‬اعضای شـورای‬ ‫اسالمی شهر‪ ،‬ائین کلنگ زنی احداث مجتمع قضائی نیروهای مسلح جنوب غرب استان تهران در زمینی به مساحت ‪۱۹۳۰‬مترمربع واقع در شهرک اداری جنب سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی که طبق مصوبه شـورای اسلامی شـهر توسـط شـهرداری شـهریار به مجتمع قضائی نیروهای مسـلح جنوب غرب اسـتان تهران وا گذار شده اسـت‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫حوزه خدمات و مدیریت شـهری شـامل هوشمندسازی‬ ‫و زیرسـاخت های الکترونیـک‪ ،‬مطالعـات طر ح هـای‬ ‫عمرانـی و احـداث و توسـعه و بازسـازی اما کـن و‬ ‫سـاختمان ها‪ ،‬پنج میلیـارد و ‪۷۰۰‬میلیون تومـان دیگـر‬ ‫بـرای تجهیـز ایسـتگاه های اتش نشـانی و بقیـه بـرای‬ ‫ماموریـت کالبـد شهرسـازی شـامل تملک هـا و روشـنایی‬ ‫معابر است که تنها برای روشنایی معابر ‪۱۵‬میلیاردتومان‬ ‫ائین کلنگ زنی احداث یادمان شهدای گمنام فاز یک اندیشه برگزار شد‬ ‫هم زمـان بـا مبعـث نبـی مکـرم اسلام؛ حضـرت محمـد مصطفی(ص) و سـومین سـالگرد‬ ‫تدفیـن پیکـر مطهـر شـهدای گمنـام فـاز یـک اندیشـه‪ ،‬ائیـن کلنگ زنـی احـداث یادمـان‬ ‫افتتاح مدرسه ‪ 15‬کالسه در شهر فردوسیه‬ ‫مراسـم افتتاحیـه مدرسـه ‪ 15‬کالسـه شـهرک ثامن االئمـه(ع)‬ ‫باحضـور مهنـدس چراغعلـی؛ معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی‬ ‫اسـتانداری تهـران و هیئـت همـراه‪ ،‬مهنـدس طاهـری؛ فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان شـهریار و معاونیـن‪ ،‬دکتـر حـق وردی؛ نماینـده حـوزه‬ ‫شـهریار‪ ،‬قـدس و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬پارسـا؛‬ ‫ریاسـت اموزش وپـرورش شهرسـتان شـهریار‪ ،‬علیرضـا اسـدی؛‬ ‫شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی شـهر فردوسـیه‪ ،‬برخـی‬ ‫مدیـران دسـتگاه های شهرسـتان شـهریار و جمعـی از خانـواده‬ ‫معظـم شـهدا و ایثارگـران برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری فردوسـیه؛ مهندس چراغعلی؛ معاون‬ ‫امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران در گفت وگـو بـا خبرنـگاران‬ ‫حاضـر در مراسـم از تلاش و همـت مسـئولین شهرسـتان شـهریار‬ ‫به ویـژه مجموعـه شـورای شـهر و شـهرداری فردوسـیه جهـت‬ ‫پیگیری و احداث این فضای اموزشـی در دوسال گذشـته تشـکر‬ ‫کـرد و خاطرنشـان کـرد کـه خوشـبختانه اسـتانداردهای الزم‬ ‫دراین مجموعـه رعایـت شـده اسـت‪ .‬علیرضـا اسـدی؛ شـهردار‬ ‫فردوسـیه نیـز در حاشـیه ایـن برنامـه بـه تشـریح فعالیت هـای‬ ‫صورت گرفتـه ازسـوی شـهرداری فردوسـیه پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫«پـروژه ای کـه به دسـت معاونـت عمرانـی اسـتانداری تهـران‬ ‫و مسـئولین شهرسـتان بـه بهره بـرداری رسـید‪ ،‬در زمینـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 3332‬مترمربـع بـا زیربنـای ‪2080‬متـر پیگیـری و‬ ‫به اتمـام رسـید»‪ .‬اسـدی افـزود‪« :‬مدرسـه ‪ 15‬کالسـه شـهرک‬ ‫ثامن االئمـه(ع) علی رغـم اینکـه در تعهـدات مدیریـت شـهری‬ ‫فردوسـیه نبـود‪ ،‬بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪70‬میلیاردریـال از محـل‬ ‫ارزش افـزوده و شـهرداری فردوسـیه بـا بهتریـن کیفیـت و در‬ ‫چهار طبقـه احـداث شـده کـه فضاسـازی مناسـب و رعایـت تمام‬ ‫اسـتانداردهای الزم در ایـن پـروژه ان را متمایـز کـرده اسـت؛‬ ‫به طوری کـه گنجایـش ‪ 500‬دانش امـوز را دارد و از سـال تحصیلـی‬ ‫اتـی مورداسـتفاده شـهروندان فهیـم ایـن شـهرک قـرار خواهـد‬ ‫گرفـت»‪.‬‬ ‫شـهردار فردوسـیه درادامـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬جـا دارد از‬ ‫حمایت هـای بی دریـغ اسـتانداری تهـران‪ ،‬مجموعـه فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان شـهریار و همچنیـن نماینـده حـوزه مشـق در تامیـن‬ ‫اعتبـارات الزم‪ ،‬همراهـی مدیریـت اموزش وپـرورش و دیگـر‬ ‫دسـتگاه های شهرسـتان کـه یاریگـر شـهرداری در احـداث ایـن‬ ‫پـروژه مهـم بوده انـد‪ ،‬تشـکر کنـم»‪ .‬اسـدی یـاداور شـد‪« :‬اهتمـام‬ ‫مجموعه شـورای اسلامی شـهر و شـهرداری فردوسـیه در تامین‬ ‫سـرانه های مختلـف شـهر به ویـژه در حـوزه اموزشـی‪ ،‬مشـهود‬ ‫اسـت و درطـول ایـن دوره ضمـن تخصیـص زمیـن موردنیـاز‬ ‫فضـای اموزشـی‪ ،‬سـهم بسـزایی در پیگیـری و احـداث مدرسـه‬ ‫داشـته ایم کـه جـا دارد ضمـن تقدیـر از خیریـن و مسـئولین‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬از تلاش همـکاران خـودم در مجموعـه شـهرداری‬ ‫و همچنیـن از دغدغه مندبـودن مجموعـه شـورای شـهر در‬ ‫ارتقـای سـطح سـرانه های اموزشـی فردوسـیه تشـکر کنـم و‬ ‫امیـد اسـت بـا اتحـاد و همدلـی و مشـارکت شـهروندان بتوانیـم‬ ‫دیگـر نیازهـای موردنیـاز شـهر دراین حـوزه را فراهـم اوریـم و رفـاه‬ ‫و اسـایش دانش امـوزان افتخارافریـن شـهرمان تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫اسـدی در بخـش دیگـری از ایـن گفت وگـو بـه دیگـر فعالیت هـای‬ ‫صورت گرفتـه شـهردار فردوسـیه در ماه هـای اخیـر اشـاره داشـت‬ ‫و گفـت‪« :‬شـاید ایـن جملـه تکـراری امـا ضروری باشـد کـه در ایام‬ ‫شـیوع کرونـا و درراسـتای حفـظ سلامت شـهروندان‪ ،‬وظیفـه‬ ‫اسـت تـا همـه دسـتگاه های اداری و اجرایـی کشـور نسـبت بـه‬ ‫تسـهیل در امـور شـهروندان به ویـژه در ترغیـب ایشـان بـه انجـام‬ ‫غیرحضـوری امـور‪ ،‬اهتمـام ویـژه داشـته باشـند تـا بـا همـکاری‬ ‫و تمکیـن بـه رعایـت دسـتورالعمل های صـادره از سـتاد مبـارزه‬ ‫بـا کرونـا‪ ،‬زمینـه را بـرای عبـور از ایـن بحـران فراهـم اوریـم‪ .‬لـذا‬ ‫شـهرداری فردوسـیه نیـز بـه تاسـی از دیگـر نقـاط کشـور درطـول‬ ‫یک سال گذشـته سـعی داشـته اسـت شـرایطی را رقـم بزنـد تـا‬ ‫تکریـم ارباب رجـوع درراسـتای کاهـش اسـیب های احتمالـی‬ ‫به نحواحسـن صـورت پذیرفتـه و کار ایـن شـهروندان و مراجعین‬ ‫بـه شـهرداری در کمتریـن زمـان ممکـن صـورت پذیـرد»‪.‬‬ ‫شـهردار فردوسـیه همچنیـن تصریـح کـرد‪« :‬درهمین راسـتا و‬ ‫باتوج هبـه جدیـت مجموعـه شـورای شـهر و شـهرداری فردوسـیه‬ ‫و همچنیـن همـکاری خـوب و ارزنـده اقـای نعیـم زاده؛ ریاسـت‬ ‫اداره ثبت اسـناد و املا ک شهرسـتان شـهریار و حمایت هـای‬ ‫بی دریـغ جنـاب مهنـدس امینـی؛ ریاسـت بنیـاد مسـکن مسـتقر‬ ‫یکـه ایـن رقـم سـال گذشـته‬ ‫اعتبـار لحـاظ شـده؛ درحال ‬ ‫یک میلیـارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومـان بـود»‪ .‬شـهردار شـهریار‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬براسـاس قانـون‪ ،‬اولویـت بودجه بنـدی و‬ ‫فعالیـت شـهرداری ها بـر تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام‬ ‫اسـت کـه در سـال اینـده تملـک برخـی واحدهـا بـرای‬ ‫ادامـه پروژه هـا را در دسـتورکار داریـم و در کنـار ان هـا نیـز‬ ‫اسـفالت معابـر بـا ‪۷۰‬میلیاردتومـان‪ ،‬سـاخت دو کالنتـری‬ ‫در شـهرک جعفریـه و محمدابـاد‪ ،‬احـداث شـش مدرسـه‬ ‫دیگر در طر ح های عمرانی دیده شـده اسـت»‪ .‬سـکان دار‬ ‫مدیریـت شـهر شـهریار خاطرنشـان کـرد‪« :‬طبـق قانـون‬ ‫شـهرداری باید ماهانه نیم درصد از درامد خود را به نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کشـور واریز کند که ما در سـال ‪۹۹‬‬ ‫مبلـغ یک میلیـارد و ‪۲۵۴‬میلیون تومان به صورت ماهانه‬ ‫و نقـدی پرداخـت کردیـم و ایـن روند برای سـال اینده نیز‬ ‫ادامه دارد»‪ .‬او درادامه به قانون اختصاص سـه درصدی‬ ‫درامـد بـرای حـوزه ورزش اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬شـهرداری‬ ‫دراین زمینه بسیار خوش درخشیده و می توان گفت که‬ ‫شهرداری در بحث عمران ورزشی ‪۹۰‬درصد از اداره ورزش‬ ‫و جوانـان جلوتـر اسـت»‪ .‬وی پرداخت ‪۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬بابـت جمـع اوری و نگهـداری معتـادان را از‬ ‫دیگر فعالیت های شـهرداری دانسـت و گفت‪« :‬این روند‬ ‫بـرای سـال ‪۱۴۰۰‬نیـز ادامـه دارد؛ زیـرا رها بـودن معتـادان‬ ‫در شـهر خسـارت و هزینه هـای بیشـتری دارد»‪ .‬وی بـه‬ ‫حـوزه مصـارف اقتصـادی (هزینه هـای جـاری) اشـاره‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۰۰‬نفـر‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬شـهرداری ماهانـه بـه ی ‬ ‫از کارکنـان خـود حقـوق می دهـد کـه بـرای سـال اینـده‬ ‫هیچ گونـه اسـتخدام و جـذب نیـروی جدیـد نخواهیـم‬ ‫داشـت ولـی نیروهـای حفاظـت فیزیکـی و شـهربان را‬ ‫بـرای سـال اینـده برون سـپاری خواهیـم کـرد و ازطریـق‬ ‫شـورا و برگـزاری مناقصـه‪ ،‬ایـن کار بـه بخـش خصوصـی‬ ‫وا گـذار می شـود»‪ .‬وی بودجـه سـال ‪99‬شـهرداری را‬ ‫‪۶۳۰‬میلیاردتومـان دانسـت و گفـت‪۳۷۳« :‬میلیـارد ان‬ ‫نقـدی و ‪۲۵۷‬میلیـارد ان غیر نقـدی و شـامل دو بخـش‬ ‫فـروش املا ک و وا گـذاری غرفه هـا بـوده کـه متاسـفانه‬ ‫در بخـش وا گـذاری غرفه هـا چـون مجوزهـا پایـان سـال‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬فرصتـی بـرای تبلیـغ نبـود و در ایـن بخـش‬ ‫موفـق نبودیـم و کار بـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬موکـول شـد ولـی در‬ ‫حوزه فروش امال ک ‪۶۰‬درصد وصولی داشـتیم»‪ .‬شـهردار‬ ‫شـهریار تصریـح کـرد‪« :‬باتوجه بـه اهمیـت حـل مشـکالت‬ ‫برخـی طر ح هـای نیمه تمـام و مجـوزات سـرمایه گذاری‬ ‫در پروژه هـا و رفـع مشـکالت میـدان میـوه و تره بـار و‬ ‫البتـه شـروع کار از ابتـدای سـال‪ ،‬پیش بینـی می شـود‬ ‫سـال اینـده بخـش زیـادی از بودجـه تامیـن شـود؛ چـون‬ ‫ظرفیـت شـهرداری بیشـتر از یک هزارمیلیاردتومـان بـوده‬ ‫غبـر ایـن بودجـه پـروژه عمرانـی الزم دارد»‪ .‬وی‬ ‫و بال ‬ ‫درپایـان ‪ ،‬پیشـاپیش اغـاز سـال نـو را بـه همـه شـهروندان‬ ‫تبریـک گفـت و ابـراز داشـت‪« :‬در بخش هـای فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی و راه انـدازی فرهنگسـراها و سـراهای محلـه‬ ‫بـرای سـال اینـده اعتبـارات خوبـی را پیش بینـی کرده ایم‬ ‫کـه امیدواریـم شـیوع ویـروس کرونـا از تمـام دنیـا برطـرف‬ ‫شـود تـا بتوانیـم روزهـای پرطـراوت و بهتـری را کنـار هـم‬ ‫تجربـه کنیـم»‪.‬‬ ‫در غـرب اسـتان تهـران در ارائـه اسـناد مالکیـت بـه شـهروندان‪،‬‬ ‫طـی جلسـات متعـدد بـا روسـای ایـن دو مجموعـه‪ ،‬مقـرر شـده‬ ‫کـه شـهرداری تامیـن و تجهیـز مـکان موردنظـر را تعبیـه کـرده تـا‬ ‫مراحـل اولیـه تشـکیل پرونـده و اخـذ مـدارک الزم از متقاضیان و‬ ‫همچنیـن دیگـر مراحـل ابتدایی این پروسـه با اسـتقرار نیروهای‬ ‫الزم در محـل شـهرداری صـورت پذیـرد‪ .‬لـذا ایـن مهـم رخ داد‬ ‫و مدیریـت شـهری فردوسـیه ضمـن تامیـن و اسـتقرار نفـرات‬ ‫و امکانـات موردنیـاز‪ ،‬در ماه هـای اخیـر شـرایطی فراهـم اورده‬ ‫اسـت تـا بی نیـازی شـهروندان و متقاضیـان اسـناد مالکیـت از‬ ‫تـردد بـه بنیـاد مسـکن و شهرسـازی و اداره ثبت اسـناد و املا ک‬ ‫شهرسـتان تامیـن شـده و کلیـه مراحـل ابتدایـی و تشـریح در‬ ‫محـل شـهرداری صـورت پذیـرد»‪ .‬شـهردار فردوسـیه افـزود‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه ایـن طـرح باتوج هبـه اطالع رسـانی خـوب و‬ ‫وسـیع در سـطح شـهر‪ ،‬مـورد اسـتقبال شـهروندان قـرار گرفتـه و‬ ‫مراجعـه روزافـزون ایـن عزیـزان را شـاهد هسـتیم»‪ .‬ایـن مسـئول‬ ‫درهمین راسـتا خاطرنشـان کـرد‪« :‬درطـول ایـن مـدت و در‬ ‫مرحلـه اول شـش فقره سـند مالکیـت امـاده و باحضور مسـئولین‬ ‫تحویـل متقاضیـان شـده اسـت و در مرحلـه دوم نیـز الزم به ذ کـر‬ ‫اسـت کـه تا کنـون برای ‪ 51‬فقره پرونـده اخذ رای صورت پذیرفته‬ ‫کـه ‪ 35‬فقـره در وضعیـت تحویل و ‪ 16‬مـورد نیز در موقعیت صدور‬ ‫سـند اسـت»‪ .‬شـهردار فردوسـیه درادامـه بیـان داشـت‪« :‬جـا‬ ‫دارد ضمـن تشـکر از مسـئولین شهرسـتان دراین حـوزه به ویـژه‬ ‫روسـا و کارکنـان خـدوم بنیـاد مسـکن غرب اسـتان تهـران و اداره‬ ‫ثبت اسـناد و املا ک شهرسـتان شـهریار‪ ،‬از همـکاری و مشـارکت‬ ‫شـهروندان فردوسـیه تشـکر ویـژه داشـته باشـم و امیـد اسـت‬ ‫بتوانیـم بـا پیگیـری مطالبـات شـهروندان دراین حـوزه‪ ،‬سـهمی‬ ‫مهـم و روزافـزون در کاهـش دغدغه های این عزیزان و همچنین‬ ‫کاهـش دعـاوی و تخلفـات ملکـی و همچنیـن تسـهیل امـور در‬ ‫شـهرداری باشـیم»‪ .‬اسـدی درپایـان افـزود‪« :‬در روزهـای پایانـی‬ ‫سـال هسـتیم و جـا دارد ضمـن ارزوی بهـروزی و تندرسـتی بـرای‬ ‫مـردم ایـران و بـه تخصیـص شـهروندان خونگـرم و باصفای شـهر‬ ‫فردوسـیه‪ ،‬بهـاری دل انگیـز و فر ح بخـش را از درگاه ایـزد متعـال‬ ‫بـرای همـه عزیـزان ارزومندیـم»‪.‬‬ ‫شـهدا باحضـور مهنـدس کاویانـی؛ شـهردار شـهریار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫سـرهنگ زرگـر؛ فرمانـده سـپاه ناحیـه اندیشـه و جمعـی از شـهروندان برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫پای کرونای انگلیسی به استان باز شد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان بیان کرد؛‬ ‫موقوفه بودن اراضی و نداشتن سند؛‬ ‫مشکل شهرک های صنعتی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‬ ‫مازنـدران نداشـتن سـند‬ ‫و موقوفی بـودن اراضـی‬ ‫صنعتـی را از چالش هـای‬ ‫مهـم فـراروی بخـش‬ ‫خصوصـی در اسـتان‬ ‫بیـان کـرد و خواسـتار‬ ‫برنامه ریـزی بـرای رفـع ان‬ ‫شـد‪ .‬عبـداهلل مهاجـر در‬ ‫نشسـت بررسـی مشـکالت اقتصـادی و بخـش خصوصـی اسـتان بااشـاره به‬ ‫مسـائل فـراروی بخـش خصوصـی نداشـتن سـند و موقوفه بـودن اراضـی‬ ‫صنعتـی را از جملـه چالش هـا ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬ده هـا جلسـه بـرای حل این‬ ‫مشـکالت تشـکیل شـد که تا کنون نتیجه بخش نبوده اسـت»‪ .‬وی خواستار‬ ‫ورود سـازمان بازرسـی بـرای حـل مشـکالت مربـوط بـه بخـش خصوصی شـد‬ ‫و گفـت‪« :‬بیـش از ‪۱۰‬هزارنفـر در شـهرک های صنعتـی مشـغول به کار هسـتند‬ ‫کـه مشـکالتی را شـاهد هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه نسـاجی به عنـوان‬ ‫قطـب اقتصادی مهم در اسـتان ب هشـمار مـی رود‪ ،‬گفت‪« :‬عـدم وحدت رویه‬ ‫بانک ها در سطح استان درزمینه عدم تملیک واحدها مشکالت عدیده ای‬ ‫را ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬مهاجـر یـاداور شـد‪« :‬یکـی از دغدغه هـای جـدی حوزه‬ ‫کسـب وکار تملیـک واحدهـا توسـط بانک هـا بـوده که باید نسـبت به حـل ان‬ ‫اقدام کرد»‪ .‬حسن خیریان پور؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫مازنـدران نیـز در این جلسـه بااشـاره به برنامه هـای جهـش تولیـد در اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬سـعی کردیـم از ظرفیـت قانونـی کارگروه تسـهیل و رفع موانع‬ ‫تولیـد بـا برگـزاری ‪ ۶۵‬جلسـه بـرای گره گشـایی از واحدهـای تولیدی اسـتفاده‬ ‫کردیم»‪ .‬وی بااشـاره به فعالیت ‪ ۲۳۰‬واحد صنایع سـلولزی در اسـتان گفت‪:‬‬ ‫«برای جلوگیری از خروج ارز و صیانت از جنگل های هیرکانی نیازمند توسعه‬ ‫زراعـت چـوب هسـتیم»‪ .‬وی شـمار اب بندان هـا را ‪۸۳۲‬هکتـار بـه مسـاحت‬ ‫‪۱۷‬هزارهکتـار ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬کشـت گیاهـان دارویـی نیـز از ظرفیت هـای‬ ‫جهـش تولیـد ب هشـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار گرگان عنوان کرد؛‬ ‫«محله محوری»؛ شعار سال جدید شهرداری‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬شـهردار گـرگان در‬ ‫گفت وگـوی زنـده با برنامـه «روزنـه» رادیو‬ ‫گلسـتان اظهـار کـرد‪« :‬سـتاد اسـتقبال‬ ‫از بهـار ‪ 1400‬از ابتـدای اسـفندماه در‬ ‫شـهرداری گـرگان تشـکیل شـده و‬ ‫تمامـی اقدامـات الزم از جملـه نظافـت‬ ‫و سـاماندهی سـطح شـهر‪ ،‬رنگ امیـزی‬ ‫جـداول درحـال انجـام اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکـز اطالع رسـانی روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری گـرگان؛ عبدالرضـا دادبـود افـزود‪« :‬کاشـت گل‪ ،‬نصـب المان هـای‬ ‫نـوروزی و فعالیت هـای فرهنگـی نشـاط اور بـا حجـم باالتـری نسـبت بـه‬ ‫سـال های گذشـته در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال‬ ‫بـرای اولین بـار نصب المان های نـوروزی را در تمامی محالت به ویژه محالت‬ ‫کمتر برخوردار انجام داده ایم»‪ .‬شهردار گرگان درادامه گفت‪« :‬محله محوری‬ ‫شـعار سـال جدید ما خواهد بود و بنا داریم برنامه ریزی ویژه ای برای تمامی‬ ‫محلات سـطح شـهر داشـته باشـیم»‪ .‬دادبـود در پاسـخ بـه پرسـش مجـری‬ ‫برنامـه درخصـوص زیرگـذر انجیـراب بیـان کـرد‪« :‬اغاز عملیات اجرایـی زیرگذر‬ ‫محلـه انجیـراب بـه زودی اغـاز می شـود و ظـرف مـدت حدا کثـر چهارمـاه بـه‬ ‫بهره برداری خواهد رسید»‪ .‬وی درباره بازگشایی معبر محله محتشم گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه به دسترسی نامناسب در یکی از معابر محتشم‪ ،‬عملیات بازگشایی‬ ‫و اسـفالت محتشـم ‪ 2‬بـه ‪ 4‬انجـام شـد کـه مـورد اسـتقبال خوب مـردم محله‬ ‫قرار گرفت و محور کوی طبیعت تا اوزینه در سال جدید بازگشایی و اسفالت‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی درخصـوص پرداخـت مطالبـات کارگران بیان کـرد‪« :‬تمام‬ ‫مطالبـات پا کبانـان را بـه پیمانـکاران ان هـا پرداخـت کرده ایـم و تا پایان سـال‬ ‫مبلغـی دیگـر بـه ان هـا و همچنیـن کارگـران فصلـی پرداخـت خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان درپایـان بـه بازنشسـتگان اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬پیشـنهاد‬ ‫افزایـش دو برابـری پـاداش پایان خدمت همکاران را به شـورای شـهر داده ایم‬ ‫کـه مـورد تصویـب اعضـاء قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫افزایش پایش سالمت کارکنان‬ ‫در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مسـئول بهداشـت صنعتـی شـرکت پاالیـش گاز‬ ‫شـهید هاشـمی نژاد عملکـرد ایـن مجتمـع گازی را در پاندمـی کرونـا طـی‬ ‫یک سال گذشـته تشـریح کـرد‪ .‬کاوه خواصـه دار ضمـن بیـان مطلـب فـوق‬ ‫افـزود‪« :‬بـا اطالعیـه سـازمان جهانـی بهداشـت در زمـان اغـاز شـیوع ویـروس‬ ‫منحـوس کرونـا در سـطح جهـان و اعالمیه هـای وزارت بهداشـت‪ ،‬کمیتـه‬ ‫شـرایط اضطـراری بـا موضـوع کرونـا برگـزار و سـپس کمیتـه سلامت بـا هـدف‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا تشـکیل شـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬در یک سـالگی فرا گیـری‬ ‫کرونـا تا کنـون ‪ 78‬جلسـه اضطـراری با هدف افزایش نظارت و پایش سلامت‬ ‫کارکنـان در پاالیشـگاه برگـزار شـده اسـت»‪ .‬خواصـه دار همچنیـن بـه اقدامات‬ ‫پاالیشـگاه در حـوزه سلامت کارکنـان اشـاره و بیـان کـرد‪« :‬بـا رونـد شـیوع‬ ‫بیماری کرونا در کشـور و اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬ازسـوی واحد ‪ HSE‬تعداد‬ ‫ُ‬ ‫نـه تیـم ضدعفونـی و هفـت گروه برای غربالگـری کارکنان و مهمانان خـارج از‬ ‫شـرکت تشـکیل شد»‪ .‬مسئول بهداشت صنعتی پاالیشـگاه گاز هاشمی نژاد‬ ‫ادامه داد‪« :‬این تیم ها روزانه ضدعفونی محیط کار شـامل سـایت عملیاتی‪،‬‬ ‫سـاختمان های اداری‪ ،‬ابزاراالت‪ ،‬خودروها و مجتمع های مسـکونی‪ ،‬انجام‬ ‫تسـت های روزانـه شناسـایی بیمـاران و معرفـی افـراد بـه طـب صنعتی جهت‬ ‫معاینـه و لـزوم اخـذ تسـت کرونـا را برعهـده دارنـد»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‪:‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران از تائیـد ابتلای دو‬ ‫فـرد بـه ویـروس جهش یافتـه‬ ‫کرونـای انگلیسـی در اسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـید عبـاس موسـوی‬ ‫بابیان اینکـه ازمایـش دونفـر بـه‬ ‫ویـروس جهش یافتـه کرونـا در‬ ‫اسـتان مثبت شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن افـراد در شهرسـتان قائم شـهر و امـل شناسـایی شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اظهار اینکـه ایـن افـراد و خانواده هایشـان در قرنطینـه خانگـی هسـتند‪،‬‬ ‫بـر لـزوم توجـه بیشـتر بـه پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬سـرعت شـیوع ویـروس جدیـد نسـبت بـه قبلـی بیشـتر‬ ‫اسـت»‪ .‬موسـوی باتا کیدبـر پرهیـز از دورهمی هـا و تجمعـات اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«دو فـرد مبتلای بـه کروناویـروس یـک مـرد و یـک زن هسـتند کـه تحـت‬ ‫مراقبـت هسـتند»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران شـمار بیمـاران‬ ‫شناسایی شـده کرونایی را طی شـبانه روز گذشـته در استان ‪ ۷۹‬نفر اعالم کرد‬ ‫و گفت‪« :‬درحال حاضر ‪ ۴۱۹‬بیمار در حوزه این دانشگاه و ‪ ۱۵۹‬بیمار در حوزه‬ ‫دانشـگاه علوم پزشکی بابل بستری هستند»‪ .‬موسـوی اظهار داشت‪« :‬طی‬ ‫شـبانه روز گذشـته چهـار بیمـار کرونایـی جـان خـود را از دسـت دادنـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ادامه وا کسیناسیون کرونا در اسایشگاه کهریزک‬ ‫وا گذاری شش هزار واحد مسکونی‬ ‫به ایثارگران خراسان رضوی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران‬ ‫خراسـان رضـوی با بیان اینکـه برنامه هـای‬ ‫متنـوع فرهنگـی تحت عنـوان «قدسـیان‬ ‫عرشـیان» برگـزار می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫جهـزار واحـد‬ ‫پیگیری هـای انجـام شـده پن ‬ ‫مسـکونی بـه ایثارگـران اسـتان اختصـاص‬ ‫داده شـد و ما نیز در اسـتان عالوه بر ان هزار‬ ‫واحـد اختصـاص دادیـم»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫حسـین معصومـی با اشـاره با تشـریح‬ ‫عملکـرد و برنامه هـای ایـن اداره کل بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬مهم تریـن اقدامـات بنیـاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران از فروردیـن ‪ ۹۷‬تـا شـهریور‬ ‫‪ ، ۹۹‬سـفر به شهرسـتان ها و دیدار مسـتقیم‬ ‫بـا خانـواده شـهدا و ایثارگـران بـا هـدف‬ ‫شناسـایی و بررسـی مشـکالت جامعـه‬ ‫ایثارگـری در سـه دوره از سـفرها بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در دور اول دیـدار بـا‬ ‫ائمـه جمعـه‪ ،‬فرمانـداران و کارکنـان بنیـاد‬ ‫در ‪ 27‬شهرسـتان صـورت گرفـت کـه در این‬ ‫سـفرها برای نخسـتین بار در کشور جلسات‬ ‫شـورای هماهنگـی امـور ایثارگـران بـا حضـور‬ ‫فرمانـداران ائمـه جمعـه و روسـای ادارات‬ ‫شهرسـتان هـا تشـکیل و نیازهـای جامعـه‬ ‫هـدف بررسـی شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه در‬ ‫دور دوم بیـش از ‪ 4000‬نفـر از جامعـه ایثارگـی‬ ‫بـا حضـور مدیـرکل و معاونیـن طرحـی‬ ‫کـه بـرای نخسـتین بار در کشـور انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬برگـزاری ‪ 92‬جلسـه شـورای‬ ‫هماهنگـی ایثارگـران بـا اهـداف اولویـت‬ ‫بخشـی بـه اشـتغال فرزنـدان شـاهد و‬ ‫ایثارگـر‪ ،‬ارائـه خدمـات درمانـی ‪ ،‬رسـیدگی به‬ ‫وضعیـت مسـکن ایثـارگان و بهسـازی گلـزار‬ ‫شـهدا از جملـه اقدامـات در دوره دوم و در‬ ‫دور سـوم نظـارت بـر رونـد اجـرای مصوبـات‬ ‫قبلـی شـورای هماهنگـی امـور ایثارگـران ‪،‬‬ ‫دیـدار بـا ایثارگـران در روسـتاهای دورافتـاده‬ ‫و نقـاط مـرزی اسـتان بـود»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫معصومـی گفـت‪« :‬بازسـازی و توسـعه مرکـز‬ ‫توانبخشـی سـالمندان ایثارگـر در مشـهد‪،‬‬ ‫افتتاح و تشـخیص فاز دوم مرکز توانبخشـی‬ ‫امـام خمینـی بـا هشـت میلیون تومان‬ ‫اعتبـار‪ ،‬توسـعه خدمت رسـانی بـه جانبـازان‬ ‫قطـع نخاعـی در اسـتان‪ ،‬نوسـازی و توسـعه‬ ‫درمانـگاه تخصصـی داخلـی شـاهد بـا‬ ‫‪ 80‬میلیون تومـان اعتبـار‪ ،‬به ثمر نشسـتن‬ ‫پیگیری ها برای اجرایی شدن قانون جامع‬ ‫خدمات رسـانی بـه ایثارگـران بـا اختصـاص‬ ‫‪ 44‬هزار متر مربـع زمیـن بـرای احـداث ‪1000‬‬ ‫واحـد مسـکونی ویـژه جانبـازان‪ ،‬ازادگان و‬ ‫خانواده هـای شـهدا در مشـهد‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫مجـدد کارخانـه رب جـام تربت جـام بعـد‬ ‫از ‪ 17‬سـال تعطیلـی بـا همـکاری سـازمان‬ ‫اقتصـادی خراسـان از جملـه فعالیت هـای‬ ‫شـاخص ایـن بنیـاد بـوده اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران خراسـان‬ ‫رضـوی ادامـه داد‪« :‬اجـرای پـروژه عمرانـی‬ ‫سـاختمان بنیـاد شـهید در شـهر نیشـابور‪،‬‬ ‫اسـتاندارد سـازی و خریـد ‪ 15‬خـودرو‬ ‫جهـت نـاوگان حمـل ونقـل بنیـاد اسـتان‪،‬‬ ‫سـاماندهی املا ک انتظاعـی بنیـاد شـهید‬ ‫و بنیـاد مسـتضعفان در خراسـان رضـوی‪،‬‬ ‫برگـزاری نشسـت های هـم اندیشـی متعـدد‬ ‫بـا ‪ 22‬تشـکل ایثارگـری‪ ،‬برگـزاری جلسـات‬ ‫هماهنگـی بـا مسـئوالن اسـتان بـرای‬ ‫پیگیـری مشـکالت خانواده هـای شـهدا و‬ ‫ایثـارگان از جملـه جلسـات بـا نماینـده ولـی‬ ‫فقیـه در خراسـان رضوی‪ ،‬اسـتاندار‪ ،‬تولیت‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬نماینـدگان مـردم‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی و مدیریـت کل‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬اشـتغال زایـی بـرای‬ ‫‪ 1568‬نفر از حامعه ایثارگری‪ ،‬بهسازی بیش‬ ‫از ‪ 370‬مزار شـهید واقع در ‪ 15‬گلزار شـهدای‬ ‫اسـتان از دیگـر فعالیـت هـای شـاخص‬ ‫بنیاد شـهید اسـتان اسـت»‪ .‬وی بیـان کرد‪:‬‬ ‫«برگـزاری دوهـزار و ‪ 750‬مراسـم فرهنگـی ‪،‬‬ ‫تحقق اهداف حمایت تحصیلی از فرزندان‬ ‫جامعـه ایثارگـری بـا حمایـت از چهارهـزار‬ ‫و ‪ 89‬دانش امـوز ممتـاز و ‪ 590‬دانشـجوی‬ ‫ممتـاز ‪ ،‬جلـب و مشـارکت ‪6 5‬هـزار و ‪ 951‬نفـر‬ ‫در فعالیت هـای ورزشـی بنیـاد شـامل‬ ‫مسـابقات و ورزش هـای همگانـی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫اردوهـای سـیاحتی و زیارتـی داخـل و خروج‬ ‫از اسـتان بـرای ‪ 33‬هـزار و ‪ 943‬نفـر از جامعـه‬ ‫ایثارگـری ‪ ،‬اجـرای پایـش سلامت بـرای‬ ‫‪ 18‬هزار نفـر از خانواده هـای شـهدا و ایثارگـر‪،‬‬ ‫کسـب رتبـه نخسـت کشـوری پایـگاه اطلاع‬ ‫رسـانی ایثـار اسـتان طـی سه سـال ‪ ،‬انتشـار‬ ‫بیـش از ‪1 2‬هـزار خبـر در سـایت ایثار اسـتان‪،‬‬ ‫امـکان ایجـاد و برقـراری ارتبـاط حضـوری بـا‬ ‫جامعـه هـدف در فضـای مجـازی به عنـوان‬ ‫فعالیت هـای شـاخص بنیـاد شـهید اسـتان‬ ‫انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به ‪۱۶۰‬‬ ‫شـهید‪ ،‬جانبـاز و ازاده زن در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«از ‪ ۲۲‬تـا ‪ ۲۸‬اسـفند ماه مصـادف بـا هفتـه‬ ‫شـهید و جانبار برنامه های متنوع فرهنگی‬ ‫تحت عنـوان «قدسـیان عرشـیان» برگـزار‬ ‫می شـود؛ همچنیـن در برگـزاری کنگـره ملی‬ ‫‪ 17‬هـزار شـهید‪ ،‬جانبـار و ازاده زن در کشـور‬ ‫وهمزمـان در اسـتان از هفـت بانـو تجلیـل‬ ‫می شـود»‪ .‬حجت االسلام معصومـی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬کاری کـه در طـول ایـن سه سـال بـا‬ ‫پیگیـری رسـانه ها به ثمر نشسـت‪ ،‬وا گذاری‬ ‫زمیـن بـه ایثارگـران‪ ۵۰۰۰ ،‬واحـد مسـکونی و‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬اشـتغال بـود و مـا در اسـتان علاوه بـر‬ ‫ان ‪ 1000‬واحـد اختصـاص دادیـم کـه ‪6000‬‬ ‫واحـد شـد و از ایـن شـش هزار واحـد بـا‬ ‫تفاهم نامـه ای کـه انجـام شـده ‪ 1000‬واحـد‬ ‫در مشـهد و ‪ 312‬واحـد در نیشـابور و بـه‬ ‫مـرور در سـایر شهرسـتان ها اختصـاص‬ ‫داده می شـود»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران خراسـان رضـوی در خصوص‬ ‫وا کسیناسـیون ایثارگـران گفـت‪« :‬امسـال‬ ‫حـدود ‪ ۱۱‬هزار نفـر از ایثارگران و جامعه هدف‬ ‫از وا کسـینه بـه انفلوانـزا شـدند و ‪ ۴۷۲‬دوز‬ ‫وا کسـن یـرای ایثارگـران در سـطح اسـتان‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده کـه در مشـهد ایـن رقـم‬ ‫‪ ۲۵۰‬دوز اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه کیوسـک‬ ‫تو امـد‬ ‫اطالعـات شـهدا را در مرا کـز پررف ‬ ‫از جملـه در فـرودگاه و راه اهـن نصـب خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از طریـق ایـن کیوسـک‬ ‫اطالعـات کامـل شـهید را خواهیـم داشـت ؛‬ ‫همچنیـن بـا وار دکـردن کـد کیـو ار کـد‪ ،‬اول‬ ‫هـر کوچـه می توانیـد اطالعـات ان شـهید‬ ‫کـه بـر اسـم ان کوچه گذاشـته شـده اسـت را‬ ‫داشـته باشـید»‪.‬‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح یاریگران زندگی در ‪۳۰‬درصد مدارس استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر مازنـدران‬ ‫کهـزار‬ ‫گفـت‪۳۰« :‬درصـد مـدارس اسـتان بـه تعـداد ی ‬ ‫و ‪ ۲۰۷‬واحـد تحت پوشـش طـرح یاریگـران زندگـی قـرار‬ ‫گرفتنـد»‪ .‬احمـد مظفـری در گفت وگـو بـا خبرنـگاران شـمار‬ ‫کمپ هـای تـرک اعتیـاد را در اسـتان ‪ ۵۱‬واحـد بیـان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬باتوج هبـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬ایـن‬ ‫کمپ هـا بـا ظرفیـت ‪ ۸۵۰‬نفـر درحـال فعالیـت هسـتند»‪.‬‬ ‫کهـزار و ‪۸۰۰‬نفـر ذکـر کـرد‬ ‫وی ظرفیـت کلـی کمپ هـا را ی ‬ ‫و گفـت‪« :‬درحال حاضـر کمپ هـا بـا ظرفیـت ‪۵۰‬درصـدی‬ ‫درحـال فعالیـت هسـتند و از ابتـدای امسـال تا کنـون قریـب‬ ‫بـه شـش هزارنفر در کمپ هـا پذیـرش شـدند و از مجمـوع‬ ‫پذیرش شـدگان ‪ ۷۰۰‬نفـر بـا احـکام قضائـی در ایـن کمپ هـا‬ ‫پذیـرش شـدند»‪ .‬وی با اظهار اینکـه ‪ ۱۳‬مرکـز کاهـش اسـیب‬ ‫در اسـتان فعالیـت دارنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬حـدود سـه هزارنفر‬ ‫در ایـن مرا کـز شـامل معتـادان متهاجـر تحت پوشـش قـرار‬ ‫گرفتنـد»‪ .‬مظفـری باعنوان اینکـه ‪ ۵۹‬مرکـز درمـان سـرپایی‬ ‫و بازتوانـی در اسـتان فعالیـت می کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بیـش‬ ‫از هفت هزارنفـر در ایـن مرا کـز از خدمـات دریافـت کردنـد»‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر مازنـدران‬ ‫یاداور شـد‪« :‬مرکز ماده ‪ ۱۶‬اسـتان برای جمع اوری معتادان‬ ‫مهیـا شـد و بـرای تکمیـل و تجهیـز ان نیازمنـد مشـارکت‬ ‫دسـتگاه های مختلـف هسـتیم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مجمـوع‬ ‫کشـفیات اسـتان در سـال جـاری شـش ُ تن و ‪ ۶۰۰‬کیلوگـرم‬ ‫مـواد مخـدر بـوده کـه رشـد ‪۲۹‬درصـدی داشـته اسـت و از‬ ‫ایـن میـزان پنج ُ تـن توسـط پلیـس انتظامـی و مـواد مخـدر‬ ‫صـورت گرفتـه و ُ‬ ‫‪1.5‬تن مواد مخدر توسـط اطالعات اسـتان‬ ‫کشـف شـده اسـت»‪ .‬مظفری یاداور شد‪« :‬سرجمع ‪ ۱۱۸‬باند‬ ‫قاچـاق مـواد مخـدر در قالب دوهـزار و ‪ ۲۳۳‬طرح و عملیات‬ ‫توسـط دسـتگاه های مختلف در اسـتان کشـف شـده اسـت‬ ‫و بـا دسـتگیری بیـش از شـش هزار خرد هفـروش شـمار‬ ‫دستگیرشـدگان بـه بیـش از ‪۱۰‬هزارنفـر رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬روزانـه ‪ ۳۲‬نفـر در اسـتان به دلیـل جرائـم مرتبـط‬ ‫بـا مـواد مخـدر در اسـتان دسـتگیر می شـوند کـه نیازمنـد‬ ‫مدیریـت اسـت»‪ .‬وی از اجـرای طـرح یاریگـران زندگـی در‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۷‬مدرسـه اسـتان خبـر داد و گفـت‪۳۰« :‬درصـد‬ ‫ی ‬ ‫مـدارس اسـتان تحت پوشـش طـرح یاریگـران زندگـی قـرار‬ ‫گرفتنـد و ‪ ۴۲‬خانـه ورزش روسـتایی نیـز به مناسـبت دهـه‬ ‫فجـر تجهیـز و تکمیـل شـدند»‪.‬‬ ‫کاهش احتمال وقوع حوادث در پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫با اجرای پروژه های مطالعاتی در حوزه ‪HSE‬‬ ‫سمیه اذر مهر‬ ‫رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیـط زیسـت‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫سـه پـروژه مطالعاتـی کـه توسـط مشـاوران‬ ‫ذی صلاح در حـال اجراسـت‪ ،‬احتمـال وقوع‬ ‫حـوادث در ایـن واحـد صنعتـی کاهـش‬ ‫می یابـد»‪ .‬علـی سـلیمانی افـزود‪« :‬مطالعات‬ ‫بررسـی خطاهـای انسـانی‪ ،‬مدیریـت ایمنـی‬ ‫فراینـد و بررسـی راهکارهـای کاهـش صـدا‬ ‫در ناحیـه فراینـدی توسـط مشـاوران‬ ‫ذی صلاح در حـال اجراسـت»‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬بررسـی خطاهـای انسـانی و حـوادث‬ ‫محتمـل در اتـاق کنتـرل هـای مرکـزی‪،‬‬ ‫نیـروگاه‪ ،‬کمپرسـورهای تقویـت فشـار گازی‬ ‫و دانه بنـدی توسـط مشـاور در حـال اجـرا‬ ‫بـوده کـه تلاش می شـود خطاهـای انسـانی‬ ‫شناسـایی و بـا اجـرای اقدامـات اصالحـی‬ ‫از بـروز حـوادث محتمـل جلوگیـری شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیـط زیسـت‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز ایلام همچنیـن بـه پروژه‬ ‫مدیریـت ایمنـی فرایند اشـاره و تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«بـا انجـام مطالعـات شناسـایی خطـرات‬ ‫در ایـن واحـد صنعتـی بـا روش هـای ‪Hazid‬‬ ‫‪ ،JHA،Hazop‬در سـال هـای گذشـته نیـاز‬ ‫بـه یک پروژه تکمیلی تحت عنـوان مدیریت‬ ‫ایمنـی فراینـد بـود کـه ایـن طـرح به منظـور‬ ‫کاهـش حـوادث احتمالـی در ایـن پاالیشـگاه‬ ‫گاز در حـال انجـام اسـت»‪ .‬وی هـدف از‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه را بهبـود عملکـرد ‪، HSE‬‬ ‫کاهـش امـار حـوادث‪ ،‬کاهـش هزینه هـای‬ ‫تعمیـرات و نگهـداری تجهیـزات و بیمـه‪،‬‬ ‫اجتنـاب از توقـف تولیـد و تبدیـل ایمنـی بـه‬ ‫یک ارزش اساسی عنوان و خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫«واحـد ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیـط زیسـت‬ ‫پاالیشـگاه گاز ایالم برنامه های قابل توجهی‬ ‫به منظـور کاهـش حـوادث احتمالـی در‬ ‫دسـتور کار قـرارداده کـه به مرور زمـان اجرایی‬ ‫می شـوند»‪ .‬سلیمانی به بررسی راهکارهای‬ ‫کاهـش صـدا در نواحـی فراینـدی به عنـوان‬ ‫سـومین پروژه اشاره کرد و گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫اندازه گیـری عوامـل زیـان اور محیـط کار‬ ‫به صـورت سـالیانه در این پاالیشـگاه‪ ،‬صـدا‬ ‫در برخـی از واحدهـا بیشـتر از حـد مجـاز‬ ‫بهداشـت حرفـه ای تشـخیص داده شـده‬ ‫کـه بـرای کاهـش ان‪ ،‬مطالعـات مذکـور اجـرا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تا کنـون مشـاور‬ ‫بـا اندازه گیـری صـدا در واحدهـای مختلـف‬ ‫اقدامـات اصالحـی و طر ح هـای قابـل اجـرا‬ ‫را پیشـنهاد داده کـه بـا کاهـش الودگـی‬ ‫صوتـی احتمـال وقـوع حـوادث ناشـی از ان‬ ‫کاهـش می یابـد»‪ .‬رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و محیـط زیسـت شـرکت پاالیـش گاز ایلام‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫بیـش از ‪ ۴۵۰۰‬مجـوز انجـام فعالیـت کاری‬ ‫بـا نظـارت و کنتـرل واحـد ایمنـی و همـکاری‬ ‫سـایر واحدهـای عملیاتـی و پشـتیبانی‬ ‫به منظـور انجـام فعالیت هـای تعمیراتـی در‬ ‫نواحـی فراینـدی در حوزه هـای مکانیـک و‬ ‫ماشـینری‪ ،‬بـرق و ابزار دقیـق و دیگر کارهای‬ ‫تعمیراتـی مربـوط بـه واحدهـای عملیاتـی و‬ ‫همچنیـن فعالیت های تعمیراتـی در نواحی‬ ‫غیر فراینـدی صـادر شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫یـک دوره تعمیـرات اساسـی بـا حجـم باالیی‬ ‫از اماده سـازی تجهیـزات بـرای تولیـد گاز‬ ‫در فصـل سـرما در واحدهـای فراینـدی‬ ‫و سـه دوره تعمیـرات اساسـی واحدهـای‬ ‫بازیافـت گوگـرد‪ ،‬تثبیـت میعانـات گازی‬ ‫و مخـازن نگهـداری میعانـات گازی بـا‬ ‫نظـارت کامـل پرسـنل ایمنـی و اتش نشـانی‬ ‫بـدون روی دادن هیچ گونـه حادثـه منجـر‬ ‫بـه فـوت یـا ناتوان کننـده انجـام پذیرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬سـلیمانی با اشـاره به اینکه در طـول‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬هیچ گونـه حادثـه مرگبـار و‬ ‫ناتوان کننـده ای در این واحـد صنعتـی رخ‬ ‫نـداده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬به منظـور‬ ‫پیشـگیری از وقـوع حـوادث و حـذف‬ ‫شـرایط ناایمـن در سـطح شـرکت‪ ،‬پرسـنل‬ ‫واحـد ایمنـی‪ ،‬اتش نشـانی و اورژانـس‬ ‫درمانـگاه به صـورت شـبانه روزی بـا دقـت‬ ‫کاری بـاال مشـغول فعالیـت بـوده و برتمامـی‬ ‫فعالیت هـای انجـام شـده در نواحـی‬ ‫فراینـدی و غیرفراینـدی شـرکت نظـارت‬ ‫می کننـد»‪.‬‬ ‫مدیـر اسایشـگاه خیریـه کهریـزک گفـت‪« :‬تا کنـون یک هـزار و ‪ ۲۱۴‬نفـر از‬ ‫کارکنـان و مددجویـان ایـن اسایشـگاه مرحلـه اول وا کسـن کرونـا را دریافـت‬ ‫کردنـد کـه شـروع ایـن کار باحضـور وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫ینـژاد‬ ‫هفتـه اول اسـفندماه امسـال بـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمدرضـا صوف ‬ ‫در نشسـت مطبوعاتـی بـا عنـوان مـروری بـر چالش های یک سـاله اسایشـگاه‬ ‫خیریـه کهریـزک درهجـوم ویـروس کرونـا افـزود‪« :‬از ایـن تعـداد حـدود‬ ‫‪ ۵۶۷‬نفـر سـالمند‪ ۳۹۶ ،‬نفـر معلـول و ‪ ۲۵۱‬نفـر از کارکنـان ایـن مجموعـه در‬ ‫برابـر ویـروس کرونـا وا کسـینه شـده اند»‪ .‬وی بابیان اینکـه یک هـزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫مددجـو در ایـن اسایشـگاه حضـور دارنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬طبـق برنامـه‬ ‫قـرار اسـت کـه همـه مددجویـان و کارکنـان ایـن اسایشـگاه وا کسـن کرونـا را‬ ‫دریافـت کننـد و ازانجایی کـه حـدود یک هـزار نیکوکار و خیر به صورت مسـتمر‬ ‫در بخش هـای مختلـف جهـت ارائـه خدمـت در ایـن مجموعـه حضـور دارنـد‬ ‫درصـورت تامیـن وا کسـن ان هـا نیـز وا کسـینه خواهنـد شـد»‪ .‬ایـن مسـئول‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬چنانچـه شـرایط بـرای وا کسینه شـدن نیکـوکاران هـم‬ ‫مهیـا شـود فضـا بازتـر شـده و از فشـار روحـی و روانـی مددجویـان در ایـن‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی کمتـر و باعـث امنیـت خاطر مددجویـان و مالقات‬ ‫خانواده هـای انـان می شـود»‪ .‬مدیـر اسایشـگاه خیریـه کهریـزک بابیان اینکـه‬ ‫در زمـان شـیوع ویـروس کرونـا همـگان پیش بینـی می کردنـد کـه سـالمندان‬ ‫اسـیب پذیرترین قشـر در برابـر ایـن ویـروس هسـتند‪ ،‬امـا بـه لطـف کارکنـان‬ ‫و کمـک خیـران کمتریـن اسـیب را داشـتیم و ‪ ۶۷‬نفـر از سـالمندان بـاالی‬ ‫ینـژاد‬ ‫‪ ۸۵‬سـال ایـن مجموعـه به علـت ابتلا بـه کرونـا جـان باختنـد‪ .‬صوف ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬هرسـال در ایـام نـوروز ‪ ۱۰‬تـا ‪۱۵‬هزارنفـر در مرکـز حضـور یافتـه و بـا‬ ‫مددجویـان ایـن مجموعـه مالقـات می کردنـد کـه بـرای مجموعـه برکاتـی‬ ‫داشـت امـا متاسـفانه باتوجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا مالقـات تعطیـل شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول گفـت‪« :‬چـون مـردم و خیـران بـه اسایشـگاه خیریـه‬ ‫کهریـزک بـاور دارنـد کمتـر بـا چالـش روبـه رو بوده ایـم و درواقع ایـن باورپذیری‬ ‫مجموعـه ای را به وجـود اورده اسـت کـه ابـروی نظـام و کشـور شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه کمتریـن بی میلـی در جامعـه نسـبت بـه اسایشـگاه خیریـه‬ ‫کهریـزک وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ ۸۲« :‬در صـد از هزینه هـای ایـن مجموعـه را مـردم‬ ‫و خیـران و ‪۱۸‬درصـد دیگـر را نیـز دسـتگاه های مرتبـط بـا ایـن موضـوع تامیـن‬ ‫می کننـد کـه امسـال به دلیـل شـیوع ویروس کرونـا نهادهای عمومـی دیگری‬ ‫ینـژاد بـا قدردانـی از کمـک و توجـه مـردم و خیـران‬ ‫نیـز کمـک کردنـد»‪ .‬صوف ‬ ‫بـه ایـن مجموعـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه فرسـودگی تاسیسـات و برای‬ ‫ارتقـای کیفیـت زندگـی در ایـن اسایشـگاه شایسـته اسـت خیـران درزمینـه‬ ‫بازسـازی دسـتگاه ها و تاسیسـات به جای سـاختن و توسعه برنامه ریزی و ما‬ ‫را در ایـن بخـش کمـک کننـد»‪ .‬مدیـر اسایشـگاه خیریـه کهریزک تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«بـه مـردم و خیـران اطمینان خاطـر می دهیـم کـه کمک هـا و هدیه هایشـان‬ ‫را بـه اهلـش می رسـانیم و ایـن اسایشـگاه محـل نشـر خیـرات اسـت و توزیـع‬ ‫درسـت امانت هـای مـردم از اولویت هـای مدیـران و متصدیان این مجموعه‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬اسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا همـت واالی شـادروان دکتـر‬ ‫حکیـم زاده از سـال ‪ ۱۳۵۱‬بـا مختصـر امکانـات ابتدایی و همراهی یـاران وی با‬ ‫اسکان انگشت شمار سالمندان نیازمند و بی سرپرست‪ ،‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کـرد‪ .‬اسایشـگاه کهریـزک هم ا کنـون در ‪۴۲۰‬هزارمترمربـع مسـاحت و ظرفیت‬ ‫بسـتری یک هـزار و ‪ ۷۵۰‬نفـر مددجـو مشـغول خدمت رسانی سـت‪.‬‬ ‫برطرف شدن مشکل اب اشامیدنی ‪ ۴۰۰‬مشترک‬ ‫مدیـر ناحیـه ‪( ۴‬شـهرری)‬ ‫ابفـا منطقـه ‪ ۶‬تهـران‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫طـرح رینـگ خطـوط‬ ‫شـبکه توزیـع‪ ،‬مشـکل‬ ‫کمبـود و افـت فشـار اب‬ ‫‪ ۴۰۰‬مشـترک محلـه‬ ‫شهید بهشتی شهرستان‬ ‫ری برطـرف شـد»‪ .‬عبـداهلل مجاهـد دراین بـاره بـه خبرنـگاران گفـت‪« :‬در پـی‬ ‫دریافـت اطالعـات مردمـی و بررسـی های فنـی و میدانـی درزمینـه مشـکالت‬ ‫و نارضایتـی مشـترکان از کمبـود و افـت فشـار شـبکه توزیـع اب محلـه شـهید‬ ‫بهشـتی شهرسـتان ری‪ ،‬برطرف کـردن مشـکل افـت فشـار ایـن محلـه در‬ ‫دسـتورکار ابفـا منطقـه قـرار گرفـت و اجرایی شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه محله‬ ‫شـهید بهشـتی از مناطـق کم برخـوردار در جنوبی تریـن نقطه شهرسـتان ری‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬به همین منظـور بـا وجـود فرارسـیدن روزهـای پایانـی‬ ‫سـال و سـختی های اخـذ مجوزهـای موردنیـاز‪ ،‬بـا انجـام برنامه ریزی هـای‬ ‫الزم و هماهنگی و تعامل خوب صورت گرفته با شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬تهران‪،‬‬ ‫شـبکه توزیـع اب ایـن محلـه بـه خـط ‪ ۱۵۰‬میلی متـری شـهید بهشـتی رینـگ‬ ‫شـد و در پـی ان مشـکل کمبـود فشـار ‪ ۴۰۰‬مشـترک ایـن محلـه به طـور کامـل‬ ‫برطـرف شـد»‪ .‬به گفتـه ایـن مسـئول‪ ،‬تمـام مراحـل اجـرای ایـن طـرح از اخـذ‬ ‫مجـوز حفـاری تـا اجـرای عملیـات بـدون هیـچ هزینـه ای به همـت و تلاش‬ ‫جهـادی گـروه امـداد و بهره بـرداری ناحیـه ‪( ۴‬شـهرری) انجـام شـد‪ .‬مجاهـد‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا اجـرای ایـن عملیـات و رینـگ شـبکه‪ ،‬پنـج کوچـه و‬ ‫خیابـان محلـه شـهید بهشـتی از بن بسـت کامـل خـارج شـدند و ضمـن‬ ‫ارتقای کمی و کیفی اب‪ ،‬از شست وشوهای مکرر شبکه و کنتور و همچنین‬ ‫هدررفـت اب پیشـگیری و جلوگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫معرفی برترین های رشته کباده پایتخت‬ ‫دومیـن دوره رقابت هـای «جـام مـرد میـدان» یـادواره سـپهبد شـهید قاسـم‬ ‫سـلیمانی در رشـته کبـاده در دو وزن ‪ -۹۰‬و ‪ +۹۰‬کیلوگـرم توسـط پهلوانـی و‬ ‫زورخانـه ای شـهرری برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن مسـابقات بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در زورخانـه شـهدای شـهرری برگـزار کـه ‪ ۲۰‬ورزشـکار‬ ‫دارای بیمـه ورزشـی‪ ،‬معرفی نامـه هیئـت و ادارات ورزشـی اسـتان در ایـن‬ ‫رویـداد ورزشـی شـرکت داشـتند‪ .‬براین اسـاس در وزن ‪-۹۰‬کیلوگـرم نیـز‬ ‫کمـال قضـا بانویـی‪ ،‬میلاد شـاهانی و علی اصغـر زار ع نیـز توانسـتند در مـدت‬ ‫دودقیقـه هنرنمایـی خـود جایـگاه اول تـا سـوم را به دسـت اورنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در وزن ‪ +۹۰‬کیلوگـرم ایـرج عزیزپـور‪ ،‬هـادی اشـرفیان و ایمـان مشـهدی‬ ‫عباسـی توانسـتند جایـگاه برتـر را از ان خـود کننـد‪ .‬سرپرسـت هیئـت ورزش‬ ‫زورخانـه ای و پهلوانـی اسـتان تهـران در این رابطـه گفـت‪« :‬ایـن رقابت هـا در‬ ‫دو نوبـت صبـح و عصـر برگـزار شـد»‪ .‬ایـرج عـرب بابیان اینکه در ایـن رقابت ها‬ ‫نیـز یـاد شـهید باسـتانی کار حامـد ضابط نیز گرامی داشـته شـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬هدف از برگزاری این رقابت ها گسـترش ورزش زورخانه ای و نشـاط در‬ ‫زمان کروناسـت که درصدد هسـتیم با رعایت پروتکل های کامل بهداشـتی‬ ‫به این رشـته ورزشـی رونق ببخشـیم»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مسـابقات رشـته چرخ‬ ‫تیـز‪ ،‬چمنـی و سـنگ را پـس از تعطیلات نـوروز در سـطح اسـتان تهـران برگـزار‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬رقابت هـای رشـته میل گیـری بهمن مـاه گذشـته در اسـتان‬ ‫یسـت کـه در ایـن رویـداد ورزشـی و پهلوانـی‬ ‫تهـران برگـزار شـده بـود‪ .‬گفتن ‬ ‫پیش کسوتانی از جمله محمد محمودی‪ ،‬عزیز اهلل ممقانی و سعید روشنی‬ ‫نیـز شـرکت داشـتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫گپ‬ ‫سه شنبه‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2199‬‬ ‫مسعود قره خانی؛ اقای گل لیگ برتر فوتبال استان گلستان‪:‬‬ ‫جای خالی یک تیم لیگ برتری‬ ‫در استان گلستان احساس می شود‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫توسـعه فوتبال در اسـتان گلسـتان و به تبع ان درخشـش بازیکنان ملی پوش‬ ‫و لژیونـر در سـطح ملـی و بین المللـی نویدبخـش روزهـای درخشـانی بـرای‬ ‫ورزشـکاران و فوتبالیسـت های ایـن اسـتان فوتبال خیـز اسـت‪ .‬بـدون شـک‬ ‫سـردار ازمون‪ ،‬احمد نوراللهی‪ ،‬عارف غالمی‪ ،‬فاطمه مزیدی‪ ،‬وفا هخامنش‬ ‫و … تنهـا فوتبالیسـت های مطـرح ایـن اسـتان نیسـتند و همان طور کـه از‬ ‫اسـتان هم جـوار مـا مازنـدران‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ ۵۰‬بازیکـن در لیـگ برتـر فوتبـال‬ ‫مشـغول بازی هسـتند‪ ،‬گلسـتان نیز شایسـته داشـتن بازیکنان بیشـتری در‬ ‫لیگ هـای مطـرح کشـور اسـت؛ امـا همان طور کـه سـال های سـال سـایه پـان‬ ‫تهرانیسـم بـر سـر والیبـال کشـور مانـع از حضـور گلسـتانی ها در تیم هـای ملی‬ ‫والیبال شد و بسیاری پشت درهای بسته تیم ملی والیبال ماندند‪ ،‬فوتبال‬ ‫در اسـتان گلسـتان نیـز ان چنان کـه بایدوشـاید دیده نشـد و بازیکنـان زیادی‬ ‫در این سـال ها حتی به مسـابقات رسـمی راه نیافتند و فوتبال و جوانی شـان‬ ‫در همـان زمین هـای خا کـی و جام هـای محالت به پایان رسـید! بااین حال‪،‬‬ ‫چند سالی سـت که حـال فوتبـال هـم در رده اقایـان و هـم بانـوان‪ ،‬به ویـژه‬ ‫در شهرسـتان ها بهتـر شـده و بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده درخصـوص‬ ‫برگـزاری لیـگ در سـنین مختلـف‪ ،‬تاسـیس مـدارس فوتبـال‪ ،‬برنامه هـای‬ ‫تلویزیونـی نظیـر «ستاره سـاز» و … زمینـه اسـتعدادیابی فراهـم شـده اسـت؛‬ ‫تاجایی کـه بازیکنـان ایـن اسـتان حتـی بـه کاپیتانـی تیم های بـزرگ پایتخت‬ ‫هـم رسـیده اند‪ .‬بااین وجـود هنـوز این اعتقـاد وجـود دارد که ظرفیت فوتبال‬ ‫ایـن اسـتان به مراتـب بیـش از نمـای ظاهـری ان اسـت و داشـتن یـک تیـم‬ ‫در لیـگ برتـر شـاید کمتریـن حـق فوتبالیسـت های گلسـتانی باشـد‪ .‬اسـتان‬ ‫گلستان همان گونه بدان اشاره شد‪ ،‬مهد ستاره های فوتبال است که دارای‬ ‫توانمندی هـای چشـمگیری هسـتند‪ .‬یکـی از بازیکنـان توانمنـد گلسـتان‪،‬‬ ‫مسـعود قره خانـی مهاجـم تحصیل کـرده و بادانـش لیـگ برتـر فوتبـال اسـتان‬ ‫یسـت درحال حاضر در‬ ‫گلسـتان اسـت‪ .‬او که دارای فوق لیسـانس تربیت بدن ‬ ‫تیـم نویـن کشـاورز علی ابـاد کتـول عضویـت دارد و در دوسـال اخیر اقـای گل‬ ‫لیـگ برتـر اسـتان شـده اسـت‪ .‬سـرعت بـاال‪ ،‬قـدرت حفـظ تـوپ و دریبل زنـی‬ ‫از ویژگی هـای ایـن مهاجـم گریزپ اسـت کـه بـا هر بـار پا به توپ شـدن‪ ،‬یـک‬ ‫موقعیـت مناسـب گلزنـی بـرای خـودش یا هم تیمی هایـش ایجاد می کنـد‪ .‬او‬ ‫در بـازی پایانـی امسـال در برابـر کیمیـا رشـد اق قلا به تنهایـی چهـار گل به ثمر‬ ‫رساند و شیرینی قهرمانی زودهنگام تیم را دوچندان کرد‪ .‬به منظور اشنایی‬ ‫بیشـتر بـا ایـن بازیکـن و نظـرات وی درخصـوص مختصـات فوتبـال اسـتان‬ ‫گلسـتان‪ ،‬گفت وگـوی کوتاهـی با این بازیکـن انجام داده ایـم که حاوی نکات‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫فنـی مهم ‬ ‫فوتبال را از چه زمانی اغاز کردید؟‬ ‫من از کودکی عاشـق فوتبال بودم و تا سـال ‪ ۹۶‬فوتبال و فوتسـال را به عنوان‬ ‫یـک تفریـح و سـرگرمی دنبـال می کـردم و بیشـتر در مسـابقات مـدارس و جـام‬ ‫رمضان شرکت می کردم‪ .‬اما از سال ‪ ۹۶‬و در دوران سربازی با حضور در لشکر‬ ‫‪ ۳۰‬گـرگان‪ ،‬فوتبـال را به طـور حرفـه ای اغـاز کـردم و در مسـابقات ارتش هـای‬ ‫ایران قهرمان شـدیم و در ان مسـابقات اقای گل شـدم‪.‬‬ ‫تا کنون در چه تیم هایی بازی کرده اید؟‬ ‫بعـد از اتمـام سـربازی بـه تیـم دارایـی بنـدر گـز پیوسـتم کـه بـه لیـگ ‪ ۲‬صعـود‬ ‫کردیـم؛ امـا متاسـفانه امتیـاز ایـن تیـم فروختـه شـد‪ .‬سـال بعـد در تیـم سـتاره‬ ‫سـرخ کاشـان بازی کردم‪ .‬بعدازان در اسـتان گلسـتان فوتبالم را ادامه دادم‬ ‫و سـال گذشـته بـا تیـم اسـتقالل علی اباد کتـول به عنوان قهرمانی رسـیدیم و‬ ‫امسـال هـم بـا نویـن کشـاورز علی ابـاد به لطف خـدا قهرمان شـدیم و به لیگ‬ ‫دسـته سـوم کشـور صعـود کردیم‪.‬‬ ‫تا کنون چه مقام هایی به دست اورده اید‪.‬‬ ‫قبـل از فوتبـال حرفـه ای بنـده بیشـتر در فوتسـال فعالیـت داشـتم و بارهـا در‬ ‫مسـابقات قهرمانـی مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬جـام رمضـان در شهرسـتان های‬ ‫شـهرهای گنبد‪ ،‬رامیان‪ ،‬ازادشـهر‪ ،‬مینودشـت‪ ،‬کالله و … به لطف خداوند و‬ ‫کمک هم تیمی ها قهرمان شدیم و بنده عنوان اقای گلی را به دست اوردم‪.‬‬ ‫افتخار شا گردی چه مربیانی را داشتید؟‬ ‫اسـاتید بنـده در ایـن سـال ها حسـین تازیکـه‪ ،‬مهنـدس الوسـتانی‪ ،‬محمـد‬ ‫ً‬ ‫نعیمـی و مجتبـی مزیـدی بودنـد کـه حقیقتـا در رشـد و پیشـرفت بنده نقش‬ ‫بسـزایی داشـتند‪ .‬در فوتبال حرفه ای نیز دو بار پیایی با تیم های علی ابادی‬ ‫موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانی شـدیم‪.‬‬ ‫فوتبال در گلستان را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫شـاید عده زیادی فکر کنند والیبال‪ ،‬اسب سـواری‪ ،‬کشـتی و کاراته در اسـتان‬ ‫گلسـتان ورزش هـای اصلـی محسـوب می شـوند؛ ولـی بایـد اذعـان داشـت‬ ‫فوتبال در استان گلستان دارای ریشه و قدمت باالیی ست‪ .‬تصاویر قدیمی‬ ‫ً‬ ‫از تیـم فوتبـال اسـتراباد کـه مربـوط بـه تقریبـا یک قـرن پیـش اسـت نشـان‬ ‫می دهـد ایـن ورزش در اسـتان ریشـه دار اسـت و مردمـان ایـن دیـار بـا فوتبـال‬ ‫بیگانـه نبـوده و نیسـتند‪ .‬بااین وجـود هیـچ گاه بازیکنـان اسـتان به جایـگاه‬ ‫واقعی که استحقاق ان را داشتند نرسیدند و تنها تک ستاره هایی به جایگاه‬ ‫اصلی خود رسـیدند‪ .‬البته در سـال های اخیر اوضاع خیلی بهتر شـده است‪.‬‬ ‫تاسـیس مـدارس متعـدد فوتبـال در اسـتان و اسـتعدادیابی‪ ،‬برگـزاری منظـم‬ ‫لیگ هـای پایـه و … باعـث شـده تـا فوتبـال اسـتان بـه روزهـای اوج برگـردد و‬ ‫امیدوارم روزی شاهد حضور یک تیم قدرتمند از استان در لیگ برتر باشیم‪.‬‬ ‫شما برای انتقال تجربیاتتان به جوانان چه اقدامی انجام داده اید؟‬ ‫بنـده بـرای انتقـال تجاربـم‪ ،‬مدرسـه فوتبـال تاسـیس کـرده ام و بـا امـوزش‬ ‫بچه هـا در باشـگاه المپیـک گنبـد‪ ،‬سـعی می کنـم دینـم را بـه فوتبـال اسـتان‬ ‫ادا کنـم‪.‬‬ ‫سخنپایانی‬ ‫بنـده ا گـر بـه موفقیتـی رسـیدم لطـف خـدا و عنایـت اهل بیـت علیهم السلام‬ ‫بـوده و دعـای پر خیـر پـدر و مـادرم بـوده اسـت‪ .‬درپایـان از معلمـان ورزش‪،‬‬ ‫مربیان و هم باشـگاهی های خودم کمال تشـکر و قدردانی را دارم‪ .‬در ضمن‬ ‫جـا دارد از زحمـات بـرادران مجتبـی و مرتضـی اصالنـی تشـکر ویـژه داشـته‬ ‫باشـم کـه بـدون هیـچ چشمداشـتی بـرای ورزش شهرسـتان به ویـژه فوتبـال‬ ‫تلاش می کننـد و بـا هزینه شـخصی در این شـهر تیـم داری می کننـد‪ .‬درپایان‬ ‫امیـدوارم روزی فوتبـال ایـن اسـتان همچـون نگینـی در تـارک ورزش کشـور‬ ‫بدرخشـد و فوتبالیسـت های جـوان گلسـتان بـرای ادامـه فوتبـال مجبـور بـه‬ ‫مهاجرت به شـهرهای دیگر نباشـند و در همین اسـتان اسـتعدادهای ان ها‬ ‫بـه منصـه ظهور برسـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس خبر داد؛‬ ‫کاشت ‪ 6500‬اصله درخت توسط شرکت ابفا‬ ‫رشد ‪۱۳۰‬درصدی اعتبارات عمرانی فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫فـارس بابیان اینکـه تا کنـون ‪ 220‬کیلومتـر‬ ‫از راه اهـن اقلید‪-‬یـزد ریل گـذاری شـده‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال تا کنـون اعتبـارات‬ ‫اسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته ‪۱۳۰‬درصـد‬ ‫رشـد داشـته اسـت»‪ .‬حسـن نـوروزی در‬ ‫جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت‪« :‬منابـع‬ ‫عمرانـی فـارس در سـال ‪ 99‬نسـبت بـه سـال‬ ‫گذشـته ‪130‬درصـد رشـد داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به ازادراه شـیراز‪-‬اصفهان‪،‬‬ ‫راه اهـن اقلید‪-‬یـزد و بزرگـراه تنگ ابوالحیات‬ ‫به عنـوان سـه پـروژه مهـم اسـتان فـارس‬ ‫در سـال ‪ ،99‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال‬ ‫‪500‬میلیاردتومـان از منابـع دولـت بـه ازادراه‬ ‫شیراز‪-‬اصفهان تزریق شد»‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی فـارس بابیان اینکـه‬ ‫ایـن پـروژه به صـورت مشـارکتی درحـال‬ ‫تکـه ‪50‬درصـد منابـع‬ ‫اجراسـت؛ به این صور ‬ ‫توسـط دولـت‪40 ،‬درصـد توسـط وزارت‬ ‫دفاع و ‪10‬درصد توسـط شـرکت عمران صدرا‬ ‫تامیـن می شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ایـن پـروژه‬ ‫درحال حاضـر ‪85‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫دارد امـا پیشـرفت مالـی ان ‪48‬درصـد‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ارزش پـروژه‬ ‫ازادراه شـیراز‪-‬اصفهان بـا قیمت گـذاری روز‬ ‫چهارهزارمیلیاردتومـان اسـت درحالی کـه‬ ‫ارزش اولیـه ایـن پـروژه ‪1200‬میلیاردتومـان‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای تکمیـل ایـن‬ ‫پـروژه بـه ‪600‬میلیاردتومـان اعتبار نیاز اسـت‬ ‫کـه ا گـر بـا مطالبـات ‪1500‬میلیاردتومانـی‬ ‫کنیـم‬ ‫محاسـبه‬ ‫پیمانـکاران‬ ‫‪2100‬میلیاردتومـان اعتبـار نیـاز دارد»‪ .‬نورزی‬ ‫بابیان اینکـه دوهزارمیلیاردتومـان از اعتبـار‬ ‫چهارهزارمیلیاردتومانـی ایـن پـروژه سـهم‬ ‫دولت اسـت که تا کنون ‪1298‬میلیاردتومان‬ ‫پرداخـت شـده و بایـد ‪702‬میلیاردتومـان‬ ‫دیگـر پرداخـت کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬سـهم وزارت‬ ‫دفـاع ‪1600‬میلیاردتومـان اسـت کـه تا کنـون‬ ‫‪614‬میلیاردتومـان پرداخـت کـرده و‬ ‫‪986‬میلیاردتومـان باقی مانـده و سـهم‬ ‫شـرکت عمـران صـدرا نیـز ‪400‬میلیاردتومـان‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا تا کنـون اعتبـاری پرداخـت‬ ‫نکـرده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه دولـت‬ ‫در تامیـن مالـی ایـن پـروژه بیشـترین ایفـای‬ ‫تعهـد را داشـته اسـت و ‪65‬درصـد سـهم‬ ‫خـود را پرداخـت کرده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«امیدواریـم کـه بـا پرداخـت سـهم شـرکا ایـن‬ ‫پـروژه تـا قبـل از پایـان عمـر دولـت تدبیـر و‬ ‫امیـد بـه بهره بـرداری اولیـه برسـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی فـارس‬ ‫بابیان اینکـه راه اهـن اقلید‪-‬یـزد به طـول‬ ‫‪ 274‬کیلومتـر دومیـن پـروژه مهـم اسـتان‬ ‫فـارس در سـال ‪ 99‬اسـت کـه تا کنـون‬ ‫‪ 220‬کیلومتـر از ان ریل گـذاری شـده اسـت‬ ‫و در بخـش زیرسـازی ‪94‬درصـد در بخـش‬ ‫روسـازی ‪75‬درصـد و درمجمـوع ‪87‬درصـد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬امسال‬ ‫‪675‬میلیاردتومـان اعتبـار بـه ایـن پـروژه‬ ‫یکـه در قانـون بودجـه‬ ‫تزریـق شـده؛ درصورت ‬ ‫‪225‬میلیاردتومـان اعتبـار داشـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه پـروژه بزرگـراه تنـگ ابوالحیـات‬ ‫سـومین پـروژه مهـم اسـتان فـارس در‬ ‫یسـت کـه ‪165‬میلیاردتومـان‬ ‫سـال جار ‬ ‫یکـه‬ ‫تخصیـص منابـع شـده اسـت‪ ،‬درصورت ‬ ‫در قانـون بودجـه فقـط ‪38‬میلیاردتومـان‬ ‫بودجـه داشـت‪ ،‬افـزود‪« :‬امیـد اسـت کـه‬ ‫‪ 21‬کیلومتـر طـول ایـن پـروژه تـا پایـان دولـت‬ ‫بـه بهره برداری برسـد»‪ .‬نوروزی بابیان اینکه‬ ‫سـد هایقـر ‪92‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‬ ‫و پیشـنهاد تخصیـص ‪158‬میلیاردتومـان‬ ‫بـرای این سـد داده ایم تـا از محل پروژه های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی تامین شـود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬سـد نرگسـی نیـز ‪64‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی دارد و ‪100‬میلیاردتومـان بـرای ایـن‬ ‫سـد ابلاغ اعتبـار شـده کـه تخصیـص ان‬ ‫منـوط بـه اعالم وضعیت اسـت»‪ .‬وی عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬سـد کـوار نیـز ‪61‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی دارد و شـبکه اب کشـی سـد چشـمه‬ ‫عاشـق نیـز ‪70‬درصـد پیشـرفت دارد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه خـط ‪ 2‬اب رسـانی بـه شـیراز کـه‬ ‫‪ 14‬کیلومتـر حدفاصـل تـا مخـزن معالی ابـاد‬ ‫بایـد لوله گـذاری شـود و درصـورت تکمیـل‬ ‫‪700‬هزارنفـر از جمعیـت شـیراز از ان بهره مند‬ ‫می شـوند‪ ،‬گفـت‪140« :‬میلیاردتومـان‬ ‫بـرای لوله گـذاری نیـاز اسـت و سـرجمع‬ ‫‪200‬میلیاردتومـان اعتبـار نیـاز دارد امـا‬ ‫ا گـر ‪100‬میلیاردتومـان بـه ان تزریـق شـود‬ ‫پـروژه قابل افتتـاح اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی فـارس درمـورد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی بیمارسـتان های درحـال‬ ‫سـاخت فـارس نیـز گفـت‪« :‬بیمارسـتان فسـا‬ ‫‪92‬درصـد‪ ،‬بیمارسـتان جهـرم ‪96‬درصـد‪،‬‬ ‫بیمارسـتان ممسنی ‪57‬درصد‪ ،‬بیمارستان‬ ‫مرودشـت ‪55‬درصـد‪ ،‬بیمارسـتان داراب‬ ‫‪70‬درصـد و بیمارسـتان نی ریـز ‪90‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی دارد»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬کشور خواستار شد؛‬ ‫پیاده سازی الگوی موفق سرمایه گذاری بندر امیراباد در اینچه برون گلستان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راه اهـن شـمال شـرق ‪ ۲‬کشـور‬ ‫بابیان اینکه بندر امیراباد در سـال های اخیر‬ ‫در جـذب سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی‬ ‫موفـق عمـل کـرده اسـت‪ ،‬خواسـتار انتقـال‬ ‫تجربیات و پیاده سـازی این الگوی کم نظیر‬ ‫در منطقـه ازاد اینچ هبـرون شـد‪ .‬محسـن‬ ‫اعتمـاد در دیـدار بـا مدیـرکل بنـدر امیرابـاد‬ ‫بابیان اینکـه منطقـه مـرزی اینچ هبـرون‬ ‫اسـتان گلسـتان بـا مسـاحت ‪۵۳۸‬هکتـار‬ ‫دراختیـار راه اهـن قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬بـا‬ ‫اسـتفاده از تجربیـات موفـق بنـدر امیرابـاد‬ ‫در تمـام بخش هـا به خصـوص در حـوزه‬ ‫سـرمایه گذاری و حمـل ریلـی می توانـد‬ ‫بـه فرصـت ارزشـمند سـرمایه گذاری بـا‬ ‫محوریـت ترانزیـت و صـادرات تبدیـل‬ ‫شـود بـر تکمیـل طر ح هـای دردس ِـت اقدام‬ ‫راه اهـن دراین منطقـه جهـت رسـیدن‬ ‫بـه ایـن هـدف تا کیـد کـرد‪ .‬وی اتصـال بـه‬ ‫راه اهـن سراسـری را یکـی از وجـوه مشـترک‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی بنـدر امیرابـاد و‬ ‫منطقـه اینچ هبـرون برشـمرد کـه هم جـواری‬ ‫و وجـود مـرز دریایـی بنـدر امیرابـاد بـا کشـور‬ ‫ترکمنسـتان و مسـیر مشـترک ریلـی ایـران‪،‬‬ ‫ترکمنسـتان و قزاقسـتان در اینچه بـرون‪،‬‬ ‫رابطه تنگاتنگ این دو منطقه را راهبردی تر‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬محمدعلی اصل سـعیدی پور؛‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد‪ ،‬ضمن‬ ‫تشـکر از توجه مدیران منطقه و استان های‬ ‫هم جوار به این بندر و امعان نظر به سـوابق‬ ‫درخشـان و نـگاه ویـژه سـازمان بنـادر و‬ ‫دریانـوردی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بنـدر امیراباد‬ ‫به عنـوان اولیـن بنـدر نسـل سـوم کشـور در‬ ‫جـذب سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی‬ ‫و ایجـاد صنایـع تبدیلـی و ارزش افـزوده‪،‬‬ ‫گام هـای بلنـدی برداشـته اسـت و مفتخریم‬ ‫کـه ایـن تجربیـات را جهـت اعتلای منطقه و‬ ‫شـکوفایی کشـور انتقـال دهیـم»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬ادبیـات لجسـتیک در کالبـد بنـادر‬ ‫ً‬ ‫خصوصا لجستیک حمل ونقل ریلی دمیده‬ ‫شـده و توسـط بخـش خصوصـی نیـز توسـعه‬ ‫یافتـه اسـت و در دنیـای امـروز کـه ب هسـرعت‬ ‫درحال پیشـرفت اسـت و حمل ونقل یکی از‬ ‫شـاخص های مهـم ارزیابـی می شـود‪ ،‬کشـور‬ ‫مـا هـم به تناسـب موقعیـت اسـتراتژیک و‬ ‫بهره منـدی از موهبـت دریـا در شـمال و‬ ‫جنـوب کشـور می توانـد به نحـو مطلـوب از‬ ‫شـقوق مختلـف حمل ونقـل بهر هبـرداری‬ ‫کنـد بـا بومی سـازی مدل هـای حمل ونقـل‬ ‫حتـی درزمینـه جابه جایـی مسـافر هـم‬ ‫ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از‬ ‫اسـتانداردهای بین المللـی سـهم باالتـری از‬ ‫جابه جایی کاال و مسافر را در منطقه کسب‬ ‫کنیـم»‪.‬‬ ‫باحضور معاون فرهنگی و رئیس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد گلستان برگزار شد؛‬ ‫جشن گرامیداشت اغاز پنجمین سالروز انتشار نشریه «نغمه استراباد»‬ ‫سینا غریب‬ ‫مراسـم و جشـن پنجمیـن سـالروز تولـد و اغـاز انتشـار نشـریه‬ ‫نغمـه اسـتراباد باحضـور احمـد گلچیـن؛ معـاون فرهنگـی و‬ ‫حسـن دیلـم؛ رئیـس اداره رسـانه فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫گلسـتان و متصدیـان ایـن نشـریه در محـل دفتـر نغمـه‬ ‫اسـتراباد برگـزار شـد‪ .‬مدیرمسـئول نشـریه ضمـن خیرمقـدم‬ ‫بـه مسـئوالن فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گلسـتان بـه بیـان‬ ‫گـزارش کوتاهـی از اغـاز فعالیـت نغمـه اسـتراباد تا کنـون‬ ‫پرداخـت و گفـت‪« :‬حـوزه مطبوعـات ا گرچـه طـی سـال های‬ ‫اخیـر دچـار مشـکالت و معضلات بـوده امـا در ایـن مجموعـه‬ ‫تمـام تلاش خـود را بـه کار گرفتـه تـا در حـد بضاعـت بـه انجام‬ ‫رسـالت حرفـه ای و اطالع رسـانی و ا گاهی بخشـی بـه جامعـه‬ ‫بپردازیـم»‪ .‬دسـتجردی بااشـاره به اقدامـات و حمایت هـای‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از مطبوعات محلی‬ ‫بـر لـزوم توجـه بیشـتر و افزایـش ایـن حمایت هـا در شـرایط‬ ‫فعلـی و بحـران اقتصـادی ناشـی از کرونـا تا کیـد کـرد‪ .‬معـاون‬ ‫فرهنگـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گلسـتان نیـز‬ ‫در این دیـدار باتا کیدبـر تقویـت روحیـه مطالب هگـری به عنـوان‬ ‫یـک وظیفـه حـوزه رسـانه‪ ،‬ترویـج گفتمـان پرسشـگری را بـا‬ ‫تعامـل و ارتبـاط متقابـل از نـکات مثبـت رسـانه ها دانسـت و‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬نغمه اسـتراباد با اغاز پنجمین سـال فعالیت‬ ‫ا گرچـه در زمـره نشـریات خوش نـام قـرار دارد‪ ،‬نشـان داد کـه‬ ‫بـا عبـور از مشـکالت رونـد فعالیت خود را تثبیت کرده اسـت؛‬ ‫چون ممکن اسـت نگاه به گذشـت پنج سـال از عمر نشریه از‬ ‫ً‬ ‫بیـرون ایـن حـوزه اسـان به نظـر برسـد اما قطعا سـختی هایی‬ ‫هـم داشـته تـا بـه ایـن شـرایط رسـیده اسـت»‪ .‬گلچیـن بـا‬ ‫تبریـک و خسته نباشـید‪ ،‬از نغمـه اسـتراباد به عنـوان نشـریه‬ ‫خوش نـام‪ ،‬کم حاشـیه و بـا نـگاه مخاطب محـور یـاد کـرده‬ ‫و گفـت‪« :‬مطالب هگـری وظیفـه حـوزه رسـانه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به همـکاری و تعامـل اداره کل بـا حـوزه رسـانه اسـتان‬ ‫افـزود‪« :‬بـا تبعیـت از مدیریـت خانـم دکتـر کشـمیری بـا صعـه‬ ‫صـدر و توجـه بـه مسـائل بـا نـگاه قانون محـوری تلاش شـد‬ ‫تـا بـا درک شـرایط از ایجـاد بـار مضاعـف پرهیـز شـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره رسـانه اداره کل نیـز ضمـن خداقـوت‪ ،‬فعالیـت و حضـور‬ ‫نغمـه اسـتراباد را در عرصـه اطالع رسـانی و ا گاهی بخشـی‬ ‫جامعـه را در سـطح مناسـب ارزیابـی کـرد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫مجموعـه به لحـاظ تامیـن فضـای فیزیکی دفتر نشـریه‪ ،‬نظم‬ ‫در انتشـار‪ ،‬تیـراژ و تولیـد محتـوا از نشـریات خـوب اسـتان‬ ‫ب هشـمار می رود»‪ .‬حسـن دیلم باتا کیدبر نقش عالقه مندی‬ ‫و توجه رسـانه به مقوله اقتصاد رسـانه در موفقیت ان اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد و اداره رسـانه درراسـتای‬ ‫اجـرای حمایت های ابالغـی معاونت مطبوعاتی تالش کرده‬ ‫تـا بـا رصـد وضعیـت فعالیـت‪ ،‬نشـریاتی کـه بـه برنامه ریـزی‬ ‫بیشـتری پرداختـه و در ارتقـای سـطح کیفـی تلاش کـرده‪،‬‬ ‫بـرای بهره منـدی و بهبـود وضعیـت معیشـتی همـکاران و‬ ‫خبرنـگاران توجـه کننـد موردحمایـت و توجـه قـرار خواهنـد‬ ‫گرفـت»‪ .‬دیلـم همچنین بـه اقدامات انجام شـده درراسـتای‬ ‫سـاماندهی توزیـع ا گهی هـای دولتـی اشـاره و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«مکاتبـات و پیگیری هـای متعـدد بـا دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫به منظـور ارسـال و توزیـع ا گهـی از مسـیر قانونـی انجـام شـده‬ ‫و نتایـج خوبـی هـم داشـته‪ ،‬امـا تحقـق اهـداف منـوط بـه‬ ‫همـکاری نشـریات و سرپرسـتی روزنامه هـا و خـودداری‬ ‫از دریافـت و درج ا گهـی به صـورت مسـتقیم از دسـتگاه‬ ‫یسـت؛ چرا کـه بـا بسته شـدن مسـیرهای خـارج از‬ ‫اجرای ‬ ‫چرخـه فرهنـگ و ارشـاد منافـع ان متوجـه همـه فعـاالن این‬ ‫حـوزه خواهـد شـد»‪ .‬درپایـان بـا اهـدای لـوح تقدیـر و هدیـه‬ ‫توسـط معـاون فرهنگـی و رئیـس اداره رسـانه اداره کل بـه‬ ‫نمایندگـی همـکاران از خانـم دسـتجردی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز عنوان کرد؛‬ ‫تالش برای کاهش اسیب های اجتماعی؛ رسالت اصلی همه دستگاه های فرهنگی‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫جلسـه همـکاری مشـترک اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اسـتان البـرز بـا معاونـت اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی‬ ‫اسـتان برگـزار شـد‪ .‬ناصـر مقـدم در دیـدار بـا مدیـران معاونت‬ ‫اجتماعی فرماندهی انتظامی اسـتان‪ ،‬بر امادگی و مشـارکت‬ ‫ایـن اداره کل در اجـرای طر ح هـا و برنامه هـای فرهنگـی‬ ‫درراسـتای کاهـش اسـیب های اجتماعـی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫دراین جلسـه کـه در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی البـرز‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ناصر مقدم بااشاره به حوزه های کاری مشترک با‬ ‫معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت‪« :‬تالش‬ ‫برای ارتقای فضایل اخالقی و کاسـتن معضالت و مشـکالت‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه‪ ،‬هـدف و وظیفـه اصلـی هـر دو‬ ‫مجموعـه اسـت کـه همـکاری و هم افزایـی مشـترک هـر دو‬ ‫دسـتگاه‪ ،‬می تواند منجر به اثربخشـی بیشـتر اقدامات شـود‬ ‫ً‬ ‫و طبعـا تلاش بـرای کاهـش اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬رسـالت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اصلـی همـه دسـتگاه های فرهنگی‪-‬اجتماع ‬ ‫امیدواریـم دسـتگاه های مسـئول‪ ،‬نسـبت بـه انجام وظیفـه‬ ‫خـود اقـدام کننـد»‪ .‬ناصـر مقـدم بااشـاره به اهمیـت فرهنگ‬ ‫و تاثیـر بـاالی برنامه هـای فرهنگـی و هنـری بـر مخاطبیـن‬ ‫یشـک برنامه هـا و ابزارهـای فرهنگـی‬ ‫ایـن حـوزه افـزود‪« :‬ب ‬ ‫و هنـری‪ ،‬دارای بیشـترین تاثیـر بـر مخاطبیـن هسـتند و‬ ‫بـا نفـوذ بـر دل وجـان مخاطـب‪ ،‬قابلیـت اقنـاع و همراهـی‬ ‫شـهروندان را فراهـم می کننـد؛ لیکـن همان گون هکـه همـه‬ ‫می دانیـم‪ ،‬انجـام کار فرهنگی مسـتلزم زمـان و حمایت های‬ ‫مـادی و معنـوی بـرای ایجـاد انگیـزه و تهیـه مقدمـات و‬ ‫ً‬ ‫یسـت و طبعـا حمایـت‬ ‫ملزومـات فعـاالن فرهنگـی و هنر ‬ ‫از فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری‪ ،‬منجـر بـه تولیـدات فاخـر‬ ‫دراین حـوزه گشـته و ایـن اثـار‪ ،‬تاثیـر و مانـدگاری باالیـی نیـز‬ ‫خواهنـد داشـت»‪ .‬در ادامـه ایـن جلسـه‪ ،‬مدیـران معاونـت‬ ‫فرماندهـی انتظامـی اسـتان البـرز ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫اقدامـات و تالش هـای ارزشـمند اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی درراسـتای کاهش معضالت و اسـیب های فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی اظهـار داشـت‪« :‬معاونـت اجتماعـی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی اسـتان نیـز بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای مطلـوب‬ ‫موجـود‪ ،‬امـاده اسـت تـا بـا تقویـت نـگاه و روح فرهنگـی در‬ ‫برنامه هـای دردسـت اقدام خـود‪ ،‬همـراه و در کنـار اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬در مسـیر کاهـش معضلات و‬ ‫اسـیب های اجتماعـی گام بـردارد و بـا تولیـد کلیپ هـای‬ ‫تصویـری و مسـابقات فرهنگـی به ارتقـای فرهنگ عمومی و‬ ‫کاهـش معضلات اجتماعـی کمـک کنـد»‪.‬‬ ‫‪ 6500‬اصلـه درخـت مثمـر و غیر مثمـر در محوطـه سـاختمان های اداری و‬ ‫تاسیسـات شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی در سراسـر اسـتان کاشـته‬ ‫شـد‪ .‬مراسـم روز درختـکاری باحضـور مهنـدس یوسـف عرفانی نسـب؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬مشـاورین و‬ ‫جمعـی از کارکنـان ایـن شـرکت برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫اب و فاضالب اسـتان مرکزی؛ در مراسـمی که به مناسـبت روز درختکاری در‬ ‫محوطه سـاختمان اداری سـتاد شـرکت برگزار شـد و طی ان ‪ 56‬اصله درخت‬ ‫مثمر کاشـته شـد‪ ،‬مهندس یوسف عرفانی نسـب؛ مدیرعامل شرکت‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیست را وظیفه ای همگانی و همیشگی بیان کرد و اظهار امیدواری‬ ‫کرد که با گسـترش سـنت حسـنه درختکاری در بین مردم‪ ،‬از محیط زیسـت‬ ‫که یکی از نعمت های بزرگ خداوند به بشـر هسـت‪ ،‬درسـت حفاظت شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در دیـن اسلام بـه کاشـت درخـت‪ ،‬بسـیار سـفارش شـده کـه از‬ ‫اجـر اخـروی زیـادی برخـوردار اسـت و در این رابطـه روایـات معتبـری از پیامبـر‬ ‫ا کـرم(ص) و ائمـه معصومیـن(ع) نقـل شـده اسـت‪ .‬همچنیـن به مناسـبت‬ ‫روز درختـکاری‪ ،‬تعـداد ‪ 6500‬اصلـه درخـت مثمـر و غیر مثمـر در محوطـه‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب شـهرهای ارا ک‪ ،‬سـاوه‪ ،‬دلیجـان‪ ،‬محلات‪،‬‬ ‫خمیـن‪ ،‬اشـتیان و شـازند کاشـته شـده اسـت کـه از این تعـداد اصلـه درخـت‬ ‫تـوت غیر مثمـر به منظـور اسـتفاده از بـرگ ایـن درختـان بـرای پـرورش کـرم‬ ‫ابریشـم (نوغـان داری) در تصفیه خانـه فاضلاب شـهر دلیجـان کاشـته شـده‬ ‫کـه طـی سه سـال اینده‪ ،‬بـرای چندین نفـر ایجـاد شـغل خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫پیوستن کارکنان شرکت گاز به پویش «ایران مهربان»‬ ‫گسـترش‬ ‫درراسـتای‬ ‫مسـئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫گاز اسـتان مرکـزی‪ ،‬کارکنـان‬ ‫شـرکت در قالـب طـرح‬ ‫پویـش «ایـران مهربـان»‪،‬‬ ‫بـا شـعار «هیـچ فرزنـدی‬ ‫در سراسـر ایـران اسلامی‬ ‫از ایتـام و محسـنین نبایـد‬ ‫بـدون حامـی باشـد»‪ ،‬اقـدام بـه حمایـت مالـی و معنـوی از یـک تـا چنـد یتیم‬ ‫و فرزنـد نیازمنـد کردنـد و سـاالنه کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی خـود را بـا‬ ‫همـکاری کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) دراختیـار خانواده هـای انـان قـرار‬ ‫می دهنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مرکـزی؛ محمدرضـا‬ ‫سـمیعی؛ مدیرعامـل ایـن شـرکت‪ ،‬بـا اعلام ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪« :‬در طـرح ا کـرام‬ ‫ایتام و محسـنین که ناشـی از نگاه اعتقادی و بینش عمیق کارکنان شـرکت‬ ‫گاز استان به اموزه های دینی ست‪ ،‬کارکنان این شرکت با هماهنگی کمیته‬ ‫امـداد امـام(ره)‪ ،‬در یـک اقـدام خداپسـندانه تعـداد ‪ 85‬فرزنـد یتیـم و نیازمند‬ ‫را تحـت سرپرسـتی مـادی و معنـوی خـود قـرار دادنـد؛ بـه ایـن طریـق کـه‬ ‫ماهیانه و به صورت مستمر و مداوم مبالغی از حقوق و مزایای کارکنان کسر‬ ‫و به صـورت متمرکـز بـه حسـاب کمیتـه امـداد واریـز تـا در وجـه هریـک از ایتـام‬ ‫تحت پوشش پرداخت شود»‪ .‬سمیعی درپایان گفت‪« :‬همکاران گاز استان‬ ‫عالوه بر رسـالت کاری خود که همان گازرسـانی و گرم نگه داشـتن خانه های‬ ‫هم اسـتانی ها در ایام سـرد سـال اسـت‪ ،‬توجه ویژه ای نیز به گرم نگه داشـتن‬ ‫دل هـای نیازمنـدان و مسـتمندان داشـته اند؛ لـذا همـواره در مشـکالت و‬ ‫گرفتاری هـای سـال های گذشـته ازجملـه زلزلـه‪ ،‬سـیل و مشـکالت ناشـی از‬ ‫ویـروس کرونـا پیش قـدم بـوده و بـا حضـور مسـتمر در صحنـه‪ ،‬بـا کمک هـای‬ ‫مـادی و معنـوی خـود‪ ،‬به خوبـی ایفـای نقـش کـرده و سـهم قابل توجهـی در‬ ‫التیـام درد نیازمنـدان داشـته اند»‪.‬‬ ‫پرداخت‪ ۴۶‬میلیارد تومان‬ ‫به اسیب دیدگان صنعت گردشگری‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای کمـک بـه صنعـت گردشـگری تا کنـون مبلـغ ‪ ۴۶‬میلیارد تومان‬ ‫تسـهیالت به اسـیب دیدگان اسـتان مرکزی پرداخت شده است»‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر؛ مصطفی مرزبان در جلسـه سـتاد اجرایی خدمات سـفر اسـتان مرکزی‬ ‫در ارا ک‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بـا هـدف جبـران بخشـی از خسـارت های وارد شـده‬ ‫بـه تاسیسـات و صنعـت گردشـگری اسـتان مرکـزی ‪ ۱۶۵‬فقـره پرونـده از‬ ‫اسـیب دیدگان در بانک هـای عامـل تشـکیل شـده کـه در این راسـتا نیـز‬ ‫‪ ۴۶‬میلیارد تومـان تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫در دوران کرونـا بالـغ بـر ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومـان بـه صنعـت گردشـگری اسـتان‬ ‫خسـارت وارد شـده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬در اسـتان مرکـزی ‪ ۱۷‬هتـل‪۲۴ ،‬‬ ‫اقامتـگاه بوم گـردی‪ ،‬پنـج مهمان پذیـر‪ ،‬دو هتـل اپارتمـان‪ ۵۲ ،‬خانـه مسـافر‬ ‫و ‪ ۳۳‬مجتمـع گردشـگری فعـال هسـتند»‪ .‬مرزبـان‪ ،‬سـفر بـه شـهرهای‬ ‫قرمـز و نارنجـی را بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا ممنـوع اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال تبلیـغ بـرای سـفر نخواهیم داشـت؛ ولـی برنامه ریـزی و امادگی الزم‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫درباره ویروس کرونا‬ ‫ایـن ویـروس جدیـد از خانـواده کرونا ویـروس بـوده و در حیوانـات بسـیاری‬ ‫ماننـد شـتر‪ ،‬گاو‪ ،‬گربـه و خفاش هـا شـایع اسـت‪ .‬این ویـروس می تواند مانند‬ ‫بیماری هـای تنفسـی دیگـر سـارس (‪ )SARS‬و مـرس (‪ )MERS‬از حیوانـات‬ ‫بـه انسـان و سـپس از انسـان بـه انسـان دیگـر منتقـل شـود‪ .‬احتمـال ابتلا بـه‬ ‫ویـروس جدیـد کرونـا در افـرادی کـه در فاصلـه حدود ‪2‬متر فرد مبتال هسـتند‬ ‫باالسـت‪ .‬ایـن بیمـاری از طریـق سـرفه و عطسـه فـرد الـوده به دیگـران منتقل‬ ‫می شـود و روش گسـترش ان بسـیار شـبیه انفلوانـزا و دیگـر بیماری هـای‬ ‫تنفسـی اسـت‪ .‬افراد مبتال به ویروس جدید کرونا‪ -‬بسـته به شـدت عفونت‪-‬‬ ‫از خـود عالئـم متفاوتـی بـه روز می دهند کـه از انها می توان به موارد زیر اشـاره‬ ‫کرد‪ :‬تب‪ ،‬سـرفه‪ ،‬تنگی نفس‪ .‬بیماری با تب و سـپس با سـرفه خشـک شروع‬ ‫و بعـد از یـک هفتـه بیمـار بـه تنگـی نفس مبتلا می شـود‪ .‬عالئم ایـن بیماری‬ ‫پـس از دو تـا ‪ 14‬روز نمایـان می شـوند‪ .‬عالئـم بیمـاری برخـی از افراد بسـیار کم‬ ‫و ناچیـز اسـت؛ امـا در بعضـی افـراد دیگـر انقدر شـدید اسـت که انهـا را در خطر‬ ‫مـرگ قـرار می دهـد‪ .‬شـدت ایـن بیمـاری بنا بـر زمانی کـه افراد در معـرض این‬ ‫ویـروس قـرار گرفته انـد متفـاوت اسـت‪ .‬ا گـر عالئـم ایـن بیمـاری را در خـود‬ ‫مشـاهده کردیـد‪ ،‬بـدون اینکـه دچـار وحشـت شـوید‪ ،‬اقدامـات زیـر را انجـام‬ ‫ً‬ ‫دهیـد‪ -1 :‬فـورا بـه بیمارسـتان مراجعـه کنیـد‪ -2 .‬از تمـاس بـا دیگـران پرهیـز‬ ‫کنیـد‪ -3 .‬بـه مسـافرت نرویـد بدیـن ترتیـب موجـب گسـترش ایـن ویـروس‬ ‫نمی شـود‪ -4 .‬هنـگام سـرفه و عطسـه دهـان و بینی تـان را بـا دسـتمال یـا‬ ‫اسـتین لباسـتان بپوشـانید‪ -5 .‬طبـق روش توصیـه شـده‪ ،‬دسـت هایتان را‬ ‫مرتـب بشـویید‪ -6 .‬همچنیـن بـرای پیشـگیری از شـیوع ایـن بیمـاری الزم‬ ‫اسـت که اقدامات زیر را انجام دهید‪ -7 .‬در خانه بمانید‪ ،‬مگر اینکه مجبور‬ ‫باشـید بـه بیمارسـتان و دیگـر مرا کـز درمانـی برویـد بـه محـل کار مدرسـه و‬ ‫لو نقـل عمومی هم‬ ‫فضاهـای عمومـی نرویـد‪ .‬در ضمـن از سـرویس های حم ‬ ‫اسـتفاده نکنیـد‪ .‬متاسـفانه هنـوز درمـان ضدویـروس خاصـی بـرای ویـروس‬ ‫جدید کرونا پیشنهاد نشده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد‪ .‬افراد‬ ‫الـوده بـه ایـن ویـروس باید تحت مراقبت های پزشـکی قرار بگیرند‪ .‬پزشـکان‬ ‫در مـوارد حادتـر بایـد مراقـب از کار نیفتـادن اندام هـای حیاتـی بیمـار باشـند‪.‬‬ ‫امیرحسین حامدی‪ /‬کالس ششم (ب)‪ /‬مدرسه میثاق‬ ‫شهرستانمه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 2 1399‬شعبان ‪ 16 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2199‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫امام علی علیه السالم ( در ترغیب به انفاق) فرموده است‪:‬‬ ‫ای فرزند ادم تو خود وصی خویش و ( پیش از مرگ) از مال و دارایی ات بده انچه را که می خواهی که پس از مردن تو بدهند؛ زیرا تو از هرکس دلسوزتری‬ ‫‪ ۲۴۶‬نهج البالغه‬ ‫عملکرد بنیاد بین المللی مردم نهاد خیریه ابشار عاطفه ها در قزوین در سال ‪99‬‬ ‫بنیـاد بین المللـی مردم نهـاد خیریـه ابشـار عاطفه هـا بـا شـماره ثبـت ‪ 2310‬درراسـتای اهـداف عالیـه خیرخواهانـه و به منظـور فقرزدایـی بـه افـراد محـروم در تمـام کشـور مشـغول‬ ‫خدمت رسانی سـت‪ .‬نمایندگـی اسـتان قزویـن در سـالی کـه گذشـت باتوجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬اقـدام بـه برگـزاری ‪ 14‬رزمایـش کمـک مومنانـه بـا توزیـع پـک بهداشـتی‪ ،‬مـواد‬ ‫غذایـی‪ ،‬مدیریـت بحـران‪ ،‬اهـدای جهیزیـه و کمـک بـه ازدواج اسـان و ‪ ...‬کـرده اسـت‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد سال ‪1399‬‬ ‫تعداد پرونده‬ ‫‪2500‬‬ ‫تعداد افراد تحت پوشش‬ ‫‪3290‬‬ ‫جهیزیه‬ ‫‪2/287/415/000‬‬ ‫رزمایش کمک مومنانه‬ ‫‪5/333/020/695‬‬ ‫هزینهدرمانی‬ ‫‪1/150/660/000‬‬ ‫مستمری مهرجو‬ ‫‪2/742/940/000‬‬ ‫پک مواد غذایی‬ ‫‪4/649/690/151‬‬ ‫ا کرام ایتام‬ ‫‪1/687/000/000‬‬ ‫مدیریتبحران‬ ‫‪2/212/678/900‬‬ ‫توزیع غذای گرم‬ ‫‪1/009/360/000‬‬ ‫پوشاک‬ ‫‪1/196/442/682‬‬ ‫امور تحصیلی‬ ‫‪602/466/000‬‬ ‫امور ورزشی‬ ‫‪527/500/000‬‬ ‫امور مسکن‬ ‫‪644/350/000‬‬ ‫جمع کل‬ ‫امید است همراهی شما خیرین گران قدر راهمان را ادامه دار کند‬ ‫و من اهلل التوفیق‬ ‫‪24/043/523/428‬‬ ‫شماره حساب‪ 3130004004539 :‬بانک سپه‬ ‫شماره کارت‪ 5892107044041443 :‬بانک سپه‬ ‫تلفن‪ 02833568232 :‬تلگرام ‪09900417668 :‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/11‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی درنظـردارد مناقصـه عمومـی به شـرح جدول ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصورت عدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :1‬فقط شرکت هایی مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :2‬ارائه مجوز معتبر از مرکز انتظام ناجا الزامی است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ‪1399/12/26‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت‪ 19‬روز شنبه مورخ‪1400/01/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت‪ 19‬روز سه شنبه مورخ‪1400/01/24‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/01/25‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :3‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های معتبر (براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه‬ ‫ً‬ ‫و تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1400-11‬‬ ‫وا گذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمان ها و اما کن و‬ ‫تاسیسات و اموال و ‪ ...‬در حوزه عملیاتی مدیریت های توزیع برق استان‬ ‫شماره فراخوان‪2099009003000148 :‬‬ ‫‪2.040.000.000‬‬ ‫منابعداخلی‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناصـه و ارائه پا کت هـای الـف‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیـه‪ -‬بلوار‬ ‫ارتـش‪ ،‬سـربازان گمنـام‪ ،‬ارتـش‪ ،‬شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان‪ ،‬تلفـن‪ 044-3110 :‬داخلـی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکزتماس‪021-27313131:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021-85193768‬دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 -09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های‪ http://Iets.Mporg.ir www.waepd.ir www.tavanir.org.ir :‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1113784:‬‬ ‫روابط عمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاذربایجانغربی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی شماره ‪/99/57‬ش‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرا و ترمیم زیرسازی‪،‬‬ ‫جداول و زهکش و اسفالت بخشی از معابر پارک صنعتی لیا‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان قزوین درنظردارد مناقصه عمومی دو مرحله ای شـماره ‪ 2099001085000057‬را از طریق سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهادات مناقصه گران و‬ ‫بازگشـایی پا کات از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ انتشار در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/27‬ساعت ‪ 11‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت خرید اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 11‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/10‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/21‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تسلیم ضمانتنامه (فیزیکی) به کارفرما‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/21‬‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پا کات الف و ب‪ :‬در ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/21‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پا کت ج‪ :‬در ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/28‬‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت ها‪ :‬شـرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در‪ :‬قزوین‪ ،‬بلوار ایت ا‪ ...‬شهیدبهشتی‪ ،‬روبروی بوستان دهخدا‪ ،‬شماره ‪ ،166‬تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪ 028 – 33354590‬سایت اینترنتی‪www.qazviniec.ir :‬‬ ‫‪ -8‬مبلغ براورد‪ 139.914.383.361 :‬ریال است که براساس فهارس بهای تجمیع راه و باند ‪ 1399‬محاسبه گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 5.500.000.000 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت قرارداد‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -11‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهرک صنعتی لیا واقع در کیلومتر ‪ 14‬جاده قزوین به بوئین زهرا‬ ‫‪ -12‬شـرایط شـرکت کنندگان‪ :‬دارا بـودن رتبـه ‪ 4‬راه از سـوی معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی و گواهـی صالحیـت ایمنـی‬ ‫پیمانـکاری و دارا بـودن حداقـل یـک قـرارداد زیرسـازی و اسـفالت قابـل قیـاس (از نظـر حجـم کار و یـا از نظـر ریالـی) بـا موضـوع مناقصه‬ ‫ً‬ ‫همـراه بـا رضایتنامـه و صورتجلسـه تحویـل کـه پیمانـکار راسـا با دسـتگاه های اجرایـی (طبق تعریف مـاده ‪ 5‬قانـون مدیریت خدمات‬ ‫کشـوری) طـی مـدت ‪ 5‬سـال گذشـته منعقـد باشـد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬پیمانـکاران دارای سـابقه همـکاری بـا ایـن شـرکت درصـورت اخـذ ‪ 80‬امتیـاز از فـرم ارزیابی (پیوسـت اسـناد مناقصـه) از‬ ‫کارفرمـا می تواننـد در مناقصـه شـرکت نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم کسـب امتیـاز مذکور به منزله عدم صالحیـت الزم مناقصه گر‬ ‫جهـت شـرکت در مناقصه می باشـد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1113802 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!