روزنامه سایه شماره 2198 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2198

روزنامه سایه شماره 2198

روزنامه سایه شماره 2198

‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫حداقل مزد‪ ،‬از تورم پیشی گرفت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار هکتار‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گفـت‪« :‬ا گـر از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی سـخن می گوییـم‪ ،‬ابتـدا بایـد ماشـین تولیـد اسـیب ‬ ‫اجتماعـی در کشـور را از کار بیاندازیـم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محمـد‬ ‫شـریعتمداری با تا کید بر اینکـه تلاش مـا این اسـت که سرچشـمه‬ ‫اسـیب های اجتماعـی را ببندیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬حداقـل مـزد‪ ،‬از تـورم‬ ‫پیشـی گرفته اسـت؛ اما فشـار نظام سـلطه و تغییر ارزش پول ملی‬ ‫ماموریـت مـا را زائـل کـرده اسـت‪ .‬اقدامـات بایـد بجـا‪ ،‬به موقـع و‬ ‫کارسـاز باشـد‪ .‬گزارش هایـی کـه مـا‪ ،‬در حوزه هـای مختلـف فقر اموزشـی‪ ،‬درامدی و ‪ ...‬منتشـر‬ ‫می کنیـم‪ ،‬گویـای این موضـوع اسـت کـه دولـت‪ ،‬عزمـی جـدی بـرای رفـع ان دارد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سـعید صـادق زاده حمایتـی؛ معـاون موسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیـه بـذر‬ ‫چغندرقنـد وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬نیازهای تحقیقاتی برای تحقق برنامه‬ ‫افزایـش ‪ ۴۰‬هزار هکتـاری کشـت پائیزه چغندرقند‪ ،‬ظرف حدا کثر هشت سـال اینده‬ ‫تعیین می شـود‪ .‬سـطح کشـت پائیزه چغندرقند حدود ‪ ۲۰‬هزار هکتار اسـت که قرار‬ ‫اسـت بـه ‪ ۶۰‬هزار هکتـار در اسـتان خوزسـتان و دیگـر مناطـق مسـتعد برسـد»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬اول شعبان ‪ 15 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2198‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫ملزومات سفره مردم؛ اولویت نخست دولت‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی اخیر ‪ TBCG‬نشان داد؛‬ ‫پاندمی‬ ‫مهاجرت شغلی‬ ‫تمایل به‬ ‫ِ‬ ‫را ب ه نصف رساند!‬ ‫ضرورت تقویت سیگنال های‬ ‫حضور حدا کثری مردم‬ ‫در انتخابات پیش رو‬ ‫‪46‬درصد بیکاران‬ ‫فار غ التحصیل‬ ‫دانشگاههستند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اختر چرخ ادب �پرو�ین است ‪...‬‬ ‫ِ‬ ‫تو پنجم اسـفند ماه‪ ،‬تبریـز‪ ،‬جنـب مسـجد میراقـا‪ ،‬کوچـه‬ ‫سـال ‪ ،1285‬بیسـ ‬ ‫سـاوجبالغی‪ ،‬پلا ک ‪ .۶‬درسـت کمـی مانـده بـه اغـاز سـال نـو‪ ،‬فصلـی نـو در خانـواده‬ ‫اعتصام الملـک رقـم خـورد‪ .‬تنهـا دختـر ایـن خانـواده سرشـناس‪ ،‬پـا به جهان هسـتی‬ ‫گذاشت‪ .‬پدرومادرش؛ اختر و یوسف‪ ،‬با اشک شوق ورود این نوزاد را جشن گرفتند‬ ‫و برادرانـش بـا حیـرت و عشـق به صـورت تنهـا خواهرشـان نـگاه می کردنـد‪ .‬نـام ایـن‬ ‫دختـر را «رخشـنده» گذاشـتند؛ نامـی کـه در تاریـخ ادبیـات ایران زمین جاودانه شـد‪.‬‬ ‫زندگـی رخشـنده اعتصامـی کـه بعدهـا پـدرش تخلـص «پرویـن» را برایـش برگزیـد‪ ،‬از‬ ‫چنـد جهـت قابل توجـه اسـت‪ :‬موقعیـت خانوادگـی اش‪ ،‬خلق وخـو و تفکراتـش‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مـگان مـارکل؛ همسـر نـوه ملکـه انگلیـس در مصاحبـه ای‪ ،‬از تمایلـش بـرای‬ ‫ورود بـه عرصـه سیاسـت و کاندیدا شـدن بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫ایـاالت متحـده امریـکا خبـر داد‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی تهران در دیدار با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)‪:‬‬ ‫پلیس در روزهای پایانی سال اماده باش است‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضانیکبخت واحدی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد؛‬ ‫لزوم افزایش سهم ایران‬ ‫از شیرین سازی اب خلیج فارس‬ ‫جم‬ ‫جهاد‬ ‫داد؛کاره ب شما متوجه است‪.‬‬ ‫خبرکه همه‬ ‫مازندرانشید‬ ‫بدانید و اگاه با‬ ‫بازرگانی دنیا‬ ‫توسعهجا را مرکز‬ ‫مدیرفته اید همان‬ ‫رد هوری اسالمی هرجا که قرار گر‬ ‫رد جمهوری اسالمی هرجا که قرار گرفته اید همان جا را م‪2‬رکز دنیا بدانید و اگاه باش‬ ‫کاره ب ش متحیم‬ ‫وجه است‪.‬‬ ‫ربارد گیدرانکه همه‬ ‫قدر س‬ ‫ردار مار ی‬ ‫صادرات‪۸۷‬میلیون دالری‬ ‫محصوالت کشاورزی از استان‬ ‫مح‬ ‫فرماندهی ترم انتظامی تهران زبرگ‬ ‫مح‬ ‫فرماندهی ترم انتظامی تهران زبرگ‬ ‫با سالم وتحیات وافره ؛‬ ‫پیش نویس قانون‬ ‫برای مهار اسیب های اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با سالم وتحیات وافره ؛‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل درنظـردارد نسـبت به انتخاب پیمانـکار دارای صالحیت از سـازمان برنامـه و بودجه جهت انجام‬ ‫ضم‬ ‫ت‬ ‫پیشا پیش ن تبری ـک عید سعید مبع ـث و سال نو بدین وسیله مرا ت ـب تقد ری و شکر بان ـک مرکزی ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا را از اقدا ما ـت ارزشمند‬ ‫موضـوع مناقصـه بـا مشـخصات ذیـل اقـدام نمایـد‪ .‬از کلیـه اشـخاص حقوقـی که تمایل به شـرکت در مناقصـه دارند‪ ،‬دعـوت می نماید جهت‬ ‫جم‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه در موعـد مقرر به سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫رد هوری اسالمی هرجا که قرار گرفته اید همان جا را مرکز دنیا بدانید و اگاه باشید که همه کاره ب شما متوجه است‪.‬‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫و مجاهد ـت اهی خلصاهن جنابعالی ‪ ،‬رد هدایت و راهبری هوشمنداهن نیرواهی تحت امر ‪ ،‬تعامل و هماهنگی سازنده با سازمان اه و دست گااهی حا یتی و‬ ‫هم‬ ‫ضم‬ ‫ت کارث خبش تجمعات او فراخواا غی‬ ‫چتنی‬ ‫راقنشمونندی تقدیم می نمایم‪.‬‬ ‫ن ـاهی حیم‬ ‫ارز‬ ‫ربارد گازراناقد‬ ‫مدرییک مر زی ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا ر‬ ‫ن بان ـ‬ ‫پیشا پیش ن تبری ـک عید سعید مبع ـث و سال نو بدین وسیله مرا ت ـب تقد ری و شکر‬ ‫قدر ماسردار‬ ‫تر ی‬ ‫( امام خامنه ای )‬ ‫کاراهن مح‬ ‫باهنرمست انتظام‬ ‫رانییمووج‬ ‫گااهییجتهناحابکمعایلت‬ ‫و مجاهد ـت اهی مخلصاهن جنابعالی ‪ ،‬رد هدایت و راهبری هوشمنداهن نیرواهی تحت امر ‪ ،‬تعام بلیوشه ـماهنگ‬ ‫زبرگبات استقرار نظم و امنی ـت رد کالن شهر تهران زبرگ هب عنوان ام القرای جهان‬ ‫روزی‬ ‫کیخدما‬ ‫ت بافدا فرماند‬ ‫سازمانوهاهشیوتد‬ ‫سازنده‬ ‫همچ‬ ‫خب تج‬ ‫نین مدرییت ارث ش معات و فراخوان اهی غیراقنونی تقدیم می نمایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی به دولت تقدیم کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫( امام خامنه ای )‬ ‫حیم‬ ‫ربارد گرانقدر سردار ر ی‬ ‫( امام خامنه ای )‬ ‫پول کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس‬ ‫بر فوتبال ما غلبه کرد‬ ‫ی مه‬ ‫س ف ه‬ ‫مصتحداق ج‬ ‫هاد؛رد راه خداس ـت و اجر ان رضایت الهی و خشنودی ذا ـت اقدسش خواهد بود‪.‬‬ ‫ا الم را را م اورده که ا ن با س‬ ‫یات وافره‬ ‫مالم و‬ ‫ک مرک‬ ‫ف پیشا پیش جضمنب تب لری ـک عهمیدهمسعید مباع ـث و یسال ن‬ ‫تارمرا‪.‬از اقدا ما ـت ارزشمند‬ ‫اس‪ .‬ا ‪ .‬ا‬ ‫زیوج‬ ‫قووبدین و‬ ‫عال خ‬ ‫خدوسمیلهتا مرانت ـراب تاز پقد رییش و تگاهشکیرگاهنبان ـمت‬ ‫رد پایان توفیقات روز ا روزن نا عا ی و ه کار ن صد‬ ‫بی ش ـک خدما ت فداکاراهن و شباهن روزی جنابعالی موجبات استقرار نظم و امنی ـت رد کالن شهر تهران زبرگ هب عنوان ام القرای جهان‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫و مجاهد ـت اهی خلصاهن جنابعالی ‪ ،‬رد هدایت و راهبری هوشمنداهن نیرواهی تحت امر ‪ ،‬تعامل و هماهنگی سازنده با سازمان اه و دست گااهی حا یتی و‬ ‫اسالم را فراهم اورده که این مهم مصداق جهاد رد راه خدا س ـت و اجر ان رضایت الهی و خشنودی ذا ـت اقدهمچنسیش خیواهد ب خب تج‬ ‫ت ارثود‪.‬ش معات و فراخوان اهی غیراقنونی تقدیم می نمایم‪.‬‬ ‫ن مدری‬ ‫حسی‬ ‫ن صاربی‬ ‫بی ش ـک خدما ت فداکاراهن و شباهن روزی جنابعالی موجبات استقرار نظم و امنی ـت رد کالن شهر تهران زبرگ هب عنوان ام القرای جهان‬ ‫هم‬ ‫رد پایان توفیقات روز افروزن جنابعالی و همه کاران صدیق و خدومتا ن را از پیش گاه ی گاهن متعال خواستارم ‪.‬‬ ‫مدری اداره حراست بانک مرکزی و دبیر کمیس‬ ‫ون حفاظت فی‬ ‫ی‬ ‫اقدسزیکش خیواشهد بوراود‪.‬ی هماهنگی بانک اه‬ ‫خش‬ ‫مه‬ ‫له‬ ‫اسالم را فراهم اورده که این م مصداق جهاد رد راه خداس ـت و اجر ان رضایت ا ی و نودی ذا ـت‬ ‫هم‬ ‫رد پایان توفیقات روز افروزن جنابعالی و همه کاران صدیق و خدومتا ن را از پیش گاه ی گاهن متعال خواستارم ‪.‬‬ ‫حس‬ ‫ین صاربی‬ ‫کم‬ ‫مدری اداره حراست بانک مرکزی و دبیر یسیون حفاظت فیزیکی شورای هماهنگی بانک اه‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫حسین صاربی م‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫شماره ‪٩9/18‬‬ ‫کم‬ ‫مدری اداره حراست بانک مرکزی و دبیر یسیون حفاظت فیزیکی شورای هماهنگی بانک اه‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫‪ -2‬موضوع خدمات مشاوره‪ :‬انجام مطالعات الیروبی حوضچه ها و کانال دسترسی بندرانزلی‬ ‫ت در فراینـد انتخـاب مشـاور‪ :‬دارا بـودن گواهـی صالحیـت معتبـر حداقـل پایـه سـه تخصـص بندرسـازی و‬ ‫‪ -3‬شـرایط الزامـی شـرک ‬ ‫سـازه های دریایـی‬ ‫‪ -4‬تاریخ شروع و خاتمه دریافت اسناد و تاریخ تحویل اسناد به کارفرما‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫تاریخ خاتمه دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/10‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد توسط مشاوران در سامانه ستاد ایران تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫‪ -5‬نحوه توزیع و نشـانی محل دریافت اسـناد ارزیابی کیفی‪ :‬کلیه مراحل دریافت اسـناد اسـتعالم ارزیابی تا ارائه و بارگذاری اسـناد‬ ‫ارزیابی کیفی و گشایش پوشه ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مشاوران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تلفن‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -6‬نحـوه تحویـل (بارگـذاری) اسـناد ارزیابـی کیفـی توسـط مشـاوران‪ :‬اسـناد ارزیابـی کیفی باید مطابق شـرایط ذکر شـده‪ ،‬توسـط‬ ‫مشـاوران در سـامانه سـتاد ایـران (منـدرج در بنـد ‪ 5‬ا گهـی) بـا امضـای الکترونیکی بارگـذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬براورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاوره‪ :‬به مبلغ تقریبی ‪ 2.000.000.000‬ریال (بحروف‪ :‬دو میلیارد ریال)‬ ‫‪ -8‬مهلت بررسی استعالم ها‪ :‬تاریخ گشایش پوشه ها و بررسی اولیه استعالم ها ساعت ‪ 13:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫می باشـد‪ .‬کارفرمـا حداقـل ده روز پـس از تاریـخ مذکـور و بررسـی اسـناد اسـتعالم های ارزیابـی کیفی‪ ،‬از مشـاورین واجد شـرایط (حائز‬ ‫حداقـل امتیـاز الزم) جهـت دریافـت اسـناد درخواسـت پیشـنهاد (‪ )RFP‬و ارایـه پیشـنهاد فنـی و مالـی دعـوت بعمـل خواهـد اورد‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت که دریافت‪ ،‬تکمیل و تحویل اسـتعالم ارزیابی کیفی به همراه مدارک مربوط توسـط مشـاورین هیچگونه حقی برای‬ ‫انهـا جهـت دریافـت اسـناد ارزیابی فنی و مالـی ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫‪-9‬نشانی کارفرما‪:‬اداره کلبنادرودریانوردیاستان گیالن‪-‬بندرانزلی‪،‬خیابانشهیدمصطفیخمینی‪،‬ساختمانمرکزی‪ ،‬کدپستی‬ ‫‪ 95665-43156‬شـماره تلفـن‪ :‬کارشناسـان فنـی ‪ ،013-44992330 ،44992758‬اداره امـور حقوقـی و قراردادهـا ‪،44992406‬‬ ‫نمابـر‪013-444٢3902 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫تامین تجهیزات و‬ ‫اجرای روشنایی‬ ‫خیابان‪35‬متری‬ ‫شهرکصنعتی‬ ‫اردبیل ‪2‬‬ ‫شهرک‬ ‫صنعتی‬ ‫اردبیل ‪2‬‬ ‫جاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪3/911/176/659‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪195/558/833‬‬ ‫مبنای قرارداد‬ ‫مدت‬ ‫اجرای کار‬ ‫فهارس بهای ابنیه‬ ‫و تاسیسات برقی‬ ‫و توزیع نیروی برق‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬ماه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫‪99/12‬‬ ‫رتبه‬ ‫نیرو‬ ‫مبلـغ سـپرده شـرکت در مناقصـه بایـد بـه یکـی از صورت هـای زیـر در پا کـت «الـف» بـه صـورت حضـوری بـه دسـتگاه مناقص هگـزار تسـلیم گـردد‪ -1 :‬اصـل فیـش واریـز‬ ‫وجه مزبور به شـماره حسـاب ‪ 4001118906377032‬بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سـوی موسسـات اعتباری‬ ‫غیربانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما؛ ‪ -3‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت‬ ‫و صـدور ضمانتنامـه از سـوی بیمـه مرکـزی ایـران بـه نفـع کارفرمـا؛ ‪ -4‬اوراق مشـارکت بی نـام تضمیـن شـده بانک هـا و دولـت بـا قابلیـت بازخرید قبـل از سررسـید؛ ‪-5‬‬ ‫وثیقـه ملکـی معـادل ‪ 85‬درصـد ارزش کارشـناس رسـمی ان؛ ‪ -6‬ضمانتنامـه صـادره توسـط صندوق هـای ضمانـت دولتـی کـه بـه موجـب قانـون تاسـیس شـده اند و‬ ‫طبـق اساسـنامه فعالیت می نمایند به نفـع کارفرما‬ ‫محل تحویل پا کت الف‪ :‬دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی اردبیل‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ نشر ا گهی تا اخر وقت اداری ‪1400/01/05‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد‪ :‬تا اخر وقت اداری ‪1400/01/17‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات الف و ب و ج‪ :‬ساعت ‪ 11:30‬مورخ ‪1400/01/19‬‬ ‫ مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از اخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود‪.‬‬‫ درج این ا گهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند‪.‬‬‫ کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬‫‪Internet: www.ardebiliec.ir‬‬ ‫‪mail: info@ardebiliec.ir‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫«حفاظت و صیانت از حریم لوله های اصلی انتقال گاز وظیفه ملی‪ ،‬دینی و اخالقی ماست‪».‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره‪1399.7552 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه‪ :‬حفـظ‪ ،‬نگهـداری و سـرویس دهی خطـوط لولـه و تعمیـرات تاسیسـات و تجهیـزات انتقـال گاز در محـدوده مرکـز فرعـی‬ ‫بهره بـرداری خطـوط لولـه گاز خانگیـران بـه شـماره فراخـوان ‪ 2099091475000016‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 8‬صبح مورخ ‪ 1399/12/25‬لغایت ساعت ‪ 13‬مورخ ‪ 1400/01/11‬می باشد‪ .‬مناقصه گران بایستی ظرف‬ ‫ً‬ ‫مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحویـل پیشـنهادها‪ :‬پیشـنهادها (اسـناد مناقصـه و کلیـه مـدارک)‪ ،‬بایسـتی از سـاعت ‪ 8‬صبـح مـورخ ‪ 1399/12/25‬لغایـت سـاعت ‪ 13‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/01/25‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‪ ،‬توسـط مناقصه گـران بارگـذاری شـوند‪.‬‬ ‫‪ -4‬نـام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت انتقـال گاز ایـران‪ -‬منطقـه چهـار عملیـات انتقـال گاز به ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬بلوار شـاهنامه‪ ،‬شـاهنامه ‪35‬‬ ‫(شـهید شـعبانی)‪ ،‬مجتمع شـهیدباقری‪ ،‬امور پیمان ها‬ ‫‪ -5‬براورد کلی مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 19,453,767,280‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬نوعومبلغتضمینشرکتدر فرایندارجاع کار‪:‬ضمانتنامهبانکیویافیشنقدیواریزیبهشمارهحسابشبای‪IR880100004101090571214429‬‬ ‫نـزد بانـک مرکـزی ایـران بـه نـام شـرکت انتقـال گاز ایران‪ -‬منطقه چهار عملیات انتقـال گاز‪ ،‬به مبلـغ ‪ 972,688,364‬ریال و یا بصـورت یک یا ترکیبی از‬ ‫تضمین های مورد اشاره در ماده ‪ 6‬ائین نامه تضمین در معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫‪ -7‬زمـان و محـل گشـایش پـا کات پیشـنهاد قیمـت‪ :‬پا کت هـای پیشـنهاد قیمـت در سـاعت ‪ 8‬مـورخ ‪ 1400/02/05‬در محـل منطقه چهار عملیات‬ ‫انتقال گاز‪ ،‬به نشـانی مشـهد‪ -‬بولوار شـاهنامه‪ ،‬شـاهنامه ‪( 35‬شـهید شـعبانی)‪ ،‬مجتمع شـهیدباقری‪ ،‬گشـوده خواهند شـد‪.‬‬ ‫بمنظور دسترسی به اطالعات کلی مناقصه‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 051-33004174 ، 051-33004176‬و شماره نمابر ‪( 051-33656898‬تایید نمابر ‪)051-33004118‬‬ ‫ً‬ ‫تمـاس حاصـل نماییـد‪ .‬ضمنـا متـن کامـل ا گهـی مناقصـه در مهلـت مقرر بـرای دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬در سـایت منطقه چهار عملیات انتقـال گاز با‬ ‫ادرس ‪ district4.nigtc.ir‬بـرای عمـوم قابل دسترسـی می باشـد‪.‬‬ ‫روابط عمومیمنطقهچهار عملیاتانتقال گاز‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Le Figaro‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫تظاهرات در کانادا به خاطر محدودیت ها‬ ‫هـزاران معتـرض در کبـک علیـه‬ ‫کرونایـی‬ ‫محدودیت هـای‬ ‫تظاهـرات کردنـد‪ .‬کبـک‪ ،‬حـدود‬ ‫یک سـوم از ‪ ۹۰۰‬هـزار ابتلا بـه‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬را کـه تاکنـون در سراسـر‬ ‫کانادا شناسـایی شـده و همچنین‬ ‫گو میـر ناشـی از ان را ثبـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪۲۲‬هـزار مر ‬ ‫نیمـی از ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ هزاران نفـر در مونتـرال (بزرگ تریـن شـهر‬ ‫اسـتان کبک در کانادا) در اعتراض به اقدامات سـخت گیرانه‬ ‫بهداشـتی بـرای مهـار بحـران شـیوع کرونـا بـه خیابان هـا‬ ‫تو امد‬ ‫امدنـد‪ .‬اسـتان کبـک‪ ،‬از اوایل ژانویه مقـررات منع رف ‬ ‫شـبانه را وضـع کـرده کـه اقدامـی بی سـابقه در کانـادا از زمـان‬ ‫شـیوع انفلوانـزای اسـپانیایی در یک قرن گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫پلیـس کانـادا اعلام کـرد کـه در این تظاهـرات‪ ،‬چندین نفـر‬ ‫یکـه از اسـتفاده از ماسـک خـودداری‬ ‫بازداشـت؛ و افراد ‬ ‫کرده انـد‪ ،‬جریمـه شـده اند‪ .‬طبـق اخریـن امـار ورلـد متـرز؛ در‬ ‫‪۲۲‬هـزار و‬ ‫کانـادا ‪۹ ۰۶‬هـزار و ‪ ۲۰۱‬نفـر به کووید‪ ۱۹-‬مبتال شـده و ‬ ‫‪ ۴۳۴‬نفـر نیـز تاکنـون جـان خـود را از دسـت داده انـد‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫س امریکا پاسخ نداد‬ ‫کره شمالی به تما ‬ ‫یـک مقـام ارشـد دولـت بایـدن‬ ‫تا کیـد کـرد کـه کـره شـمالی بـه‬ ‫تمـاس دیپلماتیک پشـت پرده ای‬ ‫کـه از اواسـط فوریـه از سـوی دولـت‬ ‫جدیـد واشـینگتن؛ به ویـژه بـا‬ ‫هیئـت پیونگ یانـگ در سـازمان‬ ‫ملـل اغـاز شـده‪ ،‬پاسـخی نمی دهـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫ً‬ ‫افشـای تماس هـای امریـکا که تاکنـون ناموفق مانـده و قبال‬ ‫هـم گـزارش نشـده بـود‪ ،‬سـواالتی را دربـاره نحـوه برخـورد‬ ‫دولـت بایـدن بـا تنش هـای روزافـزون بـا پیونگ یانـگ بـر سـر‬ ‫تسـلیحات هسـته ای و برنامـ ه موشـک های بالسـتیک ان‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ .‬ایـن تحـوالت همچنیـن ابعـاد جدیـدی بـه‬ ‫سـفر وزیـر دفـاع و وزیـر خارجـه امریـکا بـه کـره جنوبـی و ژاپـن‬ ‫در روزهای اتی می دهند؛ جایی که نگرانی ها بر سر زرادخانه‬ ‫ً‬ ‫هسته ای کره شمالی احتماال در صدر دستورکار باشد‪ .‬این‬ ‫مقـام ارشـد دولـت بایـدن کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود‪،‬‬ ‫جزئیـات جدیـدی در رابطه بـا ایـن فشـار دیپلماتیـک ارائـه‬ ‫کـرد؛ امـا گفـت‪« :‬تالش هایـی بـرای دسترسـی بـه دولـت کـره‬ ‫شـمالی از طریـق چندیـن کانـال از اواسـط فوریه؛ از جملـه در‬ ‫نیویـورک بـوده اسـت‪ .‬تا به امـروز‪ ،‬مـا هیـچ پاسـخی از جانـب‬ ‫پیونگ یانـگ دریافـت نکرده ایـم»‪ .‬هیئـت کـره شـمالی در‬ ‫سـازمان ملـل بـ ه درخواسـت بـرای اظهارنظـر پاسـخی نـداد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دولـت بایـدن فعلا در توصیـف علنـی رویکـرد اصلـی خـود در‬ ‫قبال کره شمالی احتیاط به خرج داده و تا کید دارد که یک‬ ‫بررسـی سیاسـت گذاری جامـع در دسـتورکار اسـت؛ به ویـژه‬ ‫بعـد از تعامـل بی سـابقه دونالـد ترامـپ بـا کیـم جونـگ اون‬ ‫(رهبـر کـره شـمالی) که حاصلی نداشـت‪ .‬تالش هـای ترامپ‬ ‫نتوانسـت کره شـمالی را برای تسـلیم تسـلیحات هسـته ای‬ ‫خـود متقاعـد کنـد‪ .‬ایـن مقام دولـت بایدن گفـت که به نظر‬ ‫می رسـد بیـش از یک سـال اسـت هیـچ گفت وگـوی فعالـی‬ ‫میـان ایـاالت متحـده و کـره شـمالی وجـود نداشـته اسـت؛‬ ‫به ویـژه در خاتمـه دولـت ترامپ و ان هـم با وجود چندین بار‬ ‫تلاش در ان دوره از سـوی ایـاالت متحـده‪ .‬او دربـاره اینکـه‬ ‫سـکوت پیونگ یانـگ چگونـه می توانـد بـر سیاسـت گذاری‬ ‫دولـت بایـدن در قبـال کـره تاثیـر بگـذارد‪ ،‬اظهارنظـری‬ ‫نکـرد‪ .‬انتظـار مـی رود سیاسـت امریـکا ظـرف هفته هـای اتی‬ ‫مشـخص شـود‪.‬‬ ‫‪The Independent‬‬ ‫سازمان ملل؛‬ ‫میزبان نشست صلح افغانستان‬ ‫وانـگ یـو؛ سـفیر چیـن در کابـل‪،‬‬ ‫بـه حنیـف اتمـر؛ وزیـر خارجـه‬ ‫افغانسـتان اعلام کـرد کـه تاریـخ‬ ‫‪ ۲۶‬مـارس بـرای برگـزاری نشسـت‬ ‫مجـازی وزرای خارجـه کشـورهای‬ ‫تاثیرگـذار در مسـئله افغانسـتان‬ ‫تعییـن شـده اسـت‪ .‬ایـن نشسـت‪ ،‬قـرار اسـت به میزبانـی‬ ‫دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد برگـزار شـود‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫شتـر در نامـه ای‬ ‫انتونـی بلینکـن (وزیـر خارجـه امریـکا)‪ ،‬پی ‬ ‫بـه اشـرف غنـی (رئیس جمهـوری افغانسـتان) گفتـه بـود که‬ ‫از سـازمان ملـل تقاضـا کـرده برخـی کشـورها؛ از جمله ایـران‪،‬‬ ‫روسـیه‪ ،‬چیـن‪ ،‬هنـد و پاکسـتان در نشسـت هفته هـای اتی‬ ‫پیرامـون گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫یسـت که کشورهای همسایه افغانستان همواره‬ ‫این در حال ‬ ‫گفته انـد رونـد صلـح افغانسـتان بایـد از کنتـرل امریـکا خـارج‬ ‫شـده و تحـت رهبـری گروه هـای افغـان ادامـه پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫هم زمـان‪ ،‬ایـن پیشـنهاد نیـز مطـرح شـده کـه ترکیـه نیـز مـاه‬ ‫میلادی جـاری (مـارس) یـا اینـده (اوریـل)‪ ،‬میزبـان نشسـت‬ ‫طالبـان و مقامـات کابـل باشـد‪.‬‬ ‫‪Nikkei‬‬ ‫ی گسترده‬ ‫اژانس به دنبال احیای بازرس ‬ ‫مدیـرکل اژانـس بین المللـی انـرژی‬ ‫اتمـی با اشـاره به غنی سـازی‬ ‫‪۲۰‬درصـدی اورانیـوم در ایـران‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت کـه اژانـس به دنبـال‬ ‫احیـای بازرسـی های گسـترده‬ ‫تاسیسـات هسـته ای کشـورمان‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ رافائـل گروسـی مدعـی شـد‪:‬‬ ‫«تولیـد اورانیـوم در سـطوح بـاالی غنی سـازی‪ ،‬ایـران را بـه‬ ‫مرحلـه ای نزدیـک می کنـد کـه نمی تـوان اسـتفاده نظامـی‬ ‫شبـه‬ ‫را منتفـی دانسـت»‪ .‬جمهـوری اسلامی ایـران در وا کن ‬ ‫پایبند نبـودن امریـکا و کشـورهای اروپایـی به تعهـدات خود‬ ‫ذیـل برجـام‪ ،‬غنی سـازی ‪20‬درصـدی اورانیـوم را پیـش بـرده‬ ‫و از ‪ 5‬اسـفند ماه مطابـق مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی؛‬ ‫اجـرای پروتـکل الحاقـی را متوقـف کـرده اسـت‪ .‬این اقـدام‬ ‫هسـته ای ایـران وفـق بندهـای ‪ 26‬و ‪ 36‬برجـام و در پاسـخ به‬ ‫کوتاهی هـای مکـرر و مـداوم طرف هـای اروپایـی برجـام در‬ ‫عمـل بـه تعهـدات خـود انجـام شـده‪ .‬گروسـی‪ ،‬غنی سـازی‬ ‫‪20‬درصـدی را در ایـران «یـک وضعیـت فوق العـاده» توصیف‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬واضـح اسـت ا گـر می خواهیـد اطمینـان‬ ‫قابل قبولـی در مـورد عـدم انحراف نظامی داشـته باشـید‪ ،‬به‬ ‫حضـور بسـیار قوی بازرسـی نیـاز داریـد»‪.‬‬ ‫جوفو‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫فرجام ‪FATF‬؛ مردم هزینه چه چیزی را می پردازند؟‬ ‫نحــال‪ ،‬برخــی بــا چشم بســتن بــر ضــرورت حضــور در بازارهــای بین المللی‪،‬‬ ‫یگــذارد‪ .‬باای ‬ ‫رفتــار منفعالنــه دربــاره تعیین تکلیــف لوایــح باقی مانــده ‪ FATF‬هــرروز بــار هزینــه ســنگین تری را بــر دوش مــردم م ‬ ‫راه انــزوا را بــرای اقتصــاد ایــران انتخــاب کرده انــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ یادداشــت ســخنگوی دولــت دربــاره هزینــه ســنگین نپذیرفتــن ‪ FATF‬بــاز نشــان می دهــد دولــت در اخریــن ما ههــای فعالیــت خــود نیــز‬ ‫به دنبــال بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور اســت‪ .‬علــی ربیعــی در یادداشــتی کــه به تاز گــی منتشــر کــرد‪ ،‬سیاسـت زدگی افراطــی و نــگاه تقلیل گرایانه را اســیب جدی نظام تصمیم گیری کشــور دانســت که با‬ ‫مهــا و قرارگرفتــن در فهرســت ســیاه ‪ FATF‬را از اساسـی ترین مســائل بین عرصـه ای کشــور دانســت و اســتراتژی‬ ‫کشــدن بــه انتخابــات ریاسـت جمهوری‪ ،‬شــدت بیشــتری پیــدا می کنــد‪ .‬وی‪ ،‬تحری ‬ ‫نزدی ‬ ‫مهــا از پــای اقتصــاد ایــران؛ بلکــه اجتنــاب از خودتحریمــی بــرای شکوف اشــدن اقتصــاد ملــی در دنیــا عنــوان و تا کیــد کرد‪.‬‬ ‫دولــت در ســالیان اخیــر را نه تنهــا گســیختن زنجیــر تحری ‬ ‫بـدون برخـورداری از برون گرایـی در اقتصـاد و تعامـل سـازنده‬ ‫در ارتباطـات بین المللـی و یافتـن جایـگاه مناسـب و دریافـت‬ ‫سـهم بیشـتر در شـبکه تجـارت جهانـی‪ ،‬امـکان جهش هـای‬ ‫بـزرگ در اقتصـاد یـک کشـور امکان پذیـر نیسـت‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫سرنوشـت لوایـح ‪ CFT‬و پالرمـو در مجمـع تشـخیص مصلحـت‬ ‫نظـام همچنـان یکـی از نگرانی هـای دولـت بـرای پیشـگیری از‬ ‫هزینه هـای زائـد بـر زندگـی مـردم و ضـرورت کسـب منفعـت از‬ ‫اقتصـاد جهانـی بـرای بهبـود زندگـی مـردم و توسـعه کشـور اسـت‪.‬‬ ‫انچـه طرفـداران عدم تصویـب لوایـح مطـرح کرده انـد‪ ،‬یکـی درباره‬ ‫عدم منفعـت درحال حاضـر و دوم ارتبـاط ان بـه مسـائل تحریـم‬ ‫و بی فایدگـی ان اسـت‪ .‬سـخنگوی دولـت به درسـتی بـه چالـش‬ ‫جدیـد پـس از تحریـم؛ یعنـی محدودیـت در مبـادالت تجـاری و‬ ‫مالـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـا پایبنـدی دوبـاره امریکا بـه برجام که‬ ‫ً‬ ‫الزامـا تنهـا ازطریـق لغـو تحریم هـای ناقـض ایـن توافـق و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬میسـر اسـت‪ ،‬تصویـب ایـن لوایـح‪ ،‬مانـع عمـده دیگـری را از‬ ‫پیـش پـای رونـق صنعـت‪ ،‬خدمـات و تجـارت حـذف می کنـد؛ امـا‬ ‫حتـی در بدبینانه تریـن حالـت و بـا ادامـه تحریم هـای غیرقانونـی‬ ‫امریـکا هـم لـزوم حمایـت از اقتصـاد مقاومتـی و بی اثرکـردن‬ ‫تحریم هـا‪ ،‬همان گونـه کـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـه ان‬ ‫تا کیـد کرده انـد‪ ،‬دلیـل منطقـی دیگـری بـرای تصویـب ایـن لوایـح‬ ‫و کاسـتن از موانعی سـت کـه می توانـد بـه صـادرات و واردات‬ ‫دشـوار کشـور تحـت تحریم هـا کمک کند»‪ .‬بـا وجود تلاش دولت‬ ‫بـرای به سرانجام رسـاندن تصویـب لوایـح ‪FATF‬؛ کارشـکنی ها‬ ‫دراین زمینـه ادامـه دارد و تعیین تکلیـف دو الیحـه باقی مانـده‬ ‫در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬موکـول شـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه در سـال ‪ ۱۹۸۹‬تشـکیل شـده و بـا‬ ‫‪ ،FATF‬کارگروه ‬ ‫تدویـن اسـتانداردهایی‪ ،‬درزمینـه پیشـگیری از جرائـم مالـی‬ ‫ماننـد پول شـویی و تامیـن مالـی تروریسـم فعالیت می کنـد‪ .‬چهار‬ ‫الیحـه «اصلاح قانـون مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم»‪« ،‬اصلاح‬ ‫قانـون مبـارزه بـا پول شـویی»‪« ،‬الحـاق ایـران بـه کنوانسـیون‬ ‫جرائـم سـازمان یافته فراملـی» یا پالرمو و «الحـاق دولت جمهوری‬ ‫اسلامی بـه کنوانسـیون بین المللـی مقابلـه بـا تامیـن مالـی‬ ‫تروریسم» یا ‪ CFT‬لوایحی هستند که درصورت تصویب در کشور‪،‬‬ ‫پایبنـدی ایـران بـه اسـتانداردهای ‪ FATF‬را نشـان می دهنـد‪ .‬دو‬ ‫الیحـه «اصلاح قانـون مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم» و «اصالح‬ ‫قانـون مبـارزه بـا پول شـویی» در ایـران بـه تصویـب رسـیده؛ امـا دو‬ ‫الیحـه پالرمـو و ‪ CFT‬همچنـان درانتظـار تعیین تکلیـف در مجمع‬ ‫تشـخیص مصلحت نظام بسـر می برند‪ .‬این دو الیحه در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی به تصویـب رسـیدند؛ امـا شـورای نگهبـان قانـون‬ ‫اساسـی ان هـا را رد کـرد و تصمیم گیـری دربـاره ایـن دو الیحـه‪ ،‬بـه‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام سـپرده شـد‪ .‬هرچنـد مجمـع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬بررسی این لوایح را مسکوت گذاشت؛‬ ‫تاجایی که فرصت قانونی ان به پایان رسید و درعمل از دستورکار‬ ‫مجمع خارج شد‪ .‬بااین حال‪ ،‬دولت با درخواست از رهبر معظم‬ ‫انقلاب‪ ،‬توانسـت بـرای بررسـی ایـن لوایـح در مجمع‪ ،‬زمـان بخرد‬ ‫و ا کنـون باردیگـر ایـن‪ ،‬مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کـه تعیین کننـده اینـده حضـور ایـران در عرصـه بین الملل ‬ ‫یسـت؟ جـواب‬ ‫بایـد پرسـید ایـران بـدون ‪ FATF‬چگونـه کشور ‬ ‫چنین اسـت‪ :‬کشـورهای زیادی نیسـتند که استانداردهای مالی‬ ‫و بانکـی بین المللـی را نپذیرفتـه باشـند؛ درواقـع‪ ،‬تنهـا دو کشـور‬ ‫ایران و کر ه شـمالی هسـتند که این اسـتانداردها را نپذیرفته اند‪.‬‬ ‫قرارگرفتـن کنـار تنهـا کشـوری کـه انـزوا را برگزیـده‪ ،‬مسـائل زیـادی‬ ‫را بـرای ایـران به وجـود اورده و در اخرین مـورد‪ ،‬بـه تهدیـدی‬ ‫بـرای سلامت مـردم تبدیـل شـد؛ تاجایی کـه بـرای تامیـن اقلام‬ ‫بهداشـتی موردنیـاز بـرای مقابلـه بـا کرونـا نیـز بـا محدودیت هایی‬ ‫مواجه شـدیم‪ .‬قرارگرفتن در فهرسـت سـیاه ‪ FATF‬موجب شـده‬ ‫ریسـک ارتبـاط بـا بانک هـای ایرانـی بـرای سـایر کشـورها ان قـدر‬ ‫بـاال باشـد کـه تصمیـم ان هـا‪ ،‬عـدم مـراودات بانکـی بـا کشـورمان‬ ‫باشـد‪ .‬ایـن موضوعی سـت کـه کارشناسـان بسـیاری بـر ان تا کیـد‬ ‫داشـته اند‪ .‬مهـدی پازوکـی (اقتصـاددان)‪ ،‬عدم تصویـب لوایـح‬ ‫را «خودتحریمـی» می دانـد و معتقـد اسـت اقتصـاد درگـروی‬ ‫یسـت و ا گر مجموعه حکومت‬ ‫سیاسـت؛ به ویژه سیاسـت خارج ‬ ‫ً‬ ‫تعامـل بـا جامعـه جهانـی را در دسـتورکار خـود قـرار دهـد‪ ،‬قطعـا‬ ‫ایـن اتفـاق می توانـد به نفـع کشـور باشـد؛ پـس نپذیرفتـن ‪FATF‬‬ ‫یکـه کشـور مـا‬ ‫یک نـوع خودتحریمـی محسـوب می شـود؛ درحال ‬ ‫قربانی تروریسم است‪ .‬درنتیجه هرچه به سمت تعامل با جامعه‬ ‫جهانـی قـدم برداریـم‪ ،‬به نفـع منافـع ملـی قـدم برداشـته ایم‪.‬‬ ‫یوسـف کاووسـی (کارشـناس مسـائل بانکـی و مدیـرکل اسـبق‬ ‫بازرسـی بانـک مرکـزی) نیـز معتقـد اسـت کـه ‪ FATF‬مسـئله ای‬ ‫یسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ ا گـر ازنظـر فنـی بـه‬ ‫اقتصـادی و نـه سیاس ‬ ‫‪ FATF‬نـگاه کنیـم‪ ،‬می بینیـم مسـئله ‪ FATF‬سیاسـی نیسـت؛‬ ‫بلکه قواعد‪ ،‬چهارچوب و مقرراتی سـت که برای بانکداری مدرن‬ ‫تعریـف شـده کـه اسـاس ان‪ ،‬سـازوکاری بـرای بانکـداری نویـن‬ ‫بـوده و هدفـش‪ ،‬مشـخص کردن منشـا و مبـدا پـول اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫از فعـاالن اقتصـادی و کارشناسـان نیـز می گوینـد کـه حتـی بـا رفـع‬ ‫تحریم هـا نیـز بـدون ‪ FATF‬نمی تـوان به روابـط بانکی بین المللی‬ ‫امیدوار بود‪ .‬علی قنبری (اقتصاددان و مدرس دانشـگاه) معتقد‬ ‫اسـت حتـی در یـک سـناریوی بدبینانـه‪ ،‬درصـورت عدم بازگشـت‬ ‫امریـکا بـه برجـام نیز پیوسـتن بـه ‪ FATF‬خواهد توانسـت بخشـی‬ ‫از مسـائل مطر ح شـده را حـل کنـد؛ چرا کـه نقل وانتقـاالت ‬ ‫یسـت و بـا پیوسـتن بـه‬ ‫پولـی بانـک مرکـزی‪ ،‬بحـث دیگر ‬ ‫‪ FATF‬می تـوان مسـائل اقتصـادی به وجودامـده ناشـی از عـدم‬ ‫یسـت کـه فعاالن‬ ‫تعیین تکلیـف لوایـح را حـل کنـد‪ .‬این‪ ،‬موضوع ‬ ‫اقتصـادی نیـز بـر ان تا کیـد دارنـد‪ .‬عبـاس ارگـون (فعـال اقتصـادی‬ ‫و نایب رئیـس کمیسـیون بـازار پـول و سـرمایه اتـاق تهـران) گفتـه‬ ‫مـا بایـد زیرسـاخت ها و قواعـد دنیـا را بپذیریـم‪ .‬ا کنـون‪ ،‬یکـی از‬ ‫محدودیت هـای تجـار و بازرگانـان‪ ،‬نقل وانتقـال پـول اسـت و‬ ‫حتـی ا گـر تحریم هـا هـم برداشـته شـود و موضـوع پیوسـتن بـه‬ ‫‪ FATF‬همچنـان بالتکلیـف بمانـد‪ ،‬برای ادامه کار با دنیا مشـکل‬ ‫خواهیـم داشـت؛ زیـرا طرف هـای خارجـی بایـد بانک هـای مـا را‬ ‫به رسـمیت بشناسـند و بتواننـد روابـط کارگـزاری را بـا مـا برقـرار‬ ‫کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬ا گـر مـا اسـتانداردهای سـازوکار ‪ FATF‬را نپذیریم‬ ‫و در فهرسـت سـیاه باقـی بمانیـم‪ ،‬ایـن کار انجـام نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫فریـال مسـتوفی (عضـو هیئت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معـادن و کشـاورزی تهـران و ایران) نیز تاثیر پیوسـتن بـه ‪ FATF‬بر‬ ‫متـر از لغـو تحریم هـا دانسـته و تا کیـد دارد کـه‬ ‫اقتصـاد کشـور را مه ‬ ‫حتی چنانچه تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران لغو شـود‪،‬‬ ‫به دلیل نپذیرفتن لوایح ‪ CFT‬یا پالرمو نخواهیم توانست با دیگر‬ ‫کشـورها وارد مبـادالت مالـی شـویم‪ .‬هـرروز تاخیـر در پیوسـتن بـه‬ ‫‪ ،FATF‬هزینه های بیشـتری را به کشـور تحمیل می کند‪ .‬به گفته‬ ‫مهـرداد سـپهوند؛ معرفـی ایـران به عنـوان کشـور بـا ریسـک بـاال‬ ‫و درخواسـت از کشـورهای دیگـر بـرای اقدامـات متقابـل در برابـر‬ ‫ایران بسـیار پرهزینه اسـت‪ .‬هزینه معرفی ایران به عنوان کشـور با‬ ‫ریسـک بـاال نه فقـط ازاین جهـت اسـت کـه از ارتبـاط با نظـام مالی‬ ‫جهانـی محـروم می شـویم؛ بلکـه ا گـر تصمیـم بگیریـم دوبـاره ایـن‬ ‫ارتباط را برقرار کنیم‪ ،‬دراین راه با شـرایط نااطمینانی پیش امده‪،‬‬ ‫سـنگ های بیشـتری پیـش پایمـان خواهـد بـود‪ .‬دولـت بارهـا‬ ‫تلاش کـرده اسـت تـا راه حضـور ایـران در اقتصـاد بین الملـل را‬ ‫هموار کند و ا کنون این‪ ،‬مجمع تشـخیص مصلحت نظام اسـت‬ ‫م بگیـرد بـار هزینـه عدم پذیـرش اسـتاندارهای‬ ‫کـه بایـد تصمیـ ‬ ‫بین المللـی همچنـان بـر شـانه مـردم سـنگینی کنـد یـا خیـر‪.‬‬ ‫«مهاجرت شغلی» را به نصف رساند!‬ ‫پاندمی‪ ،‬تمایل به‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫پاندمـی ایجادشـده در عرصـه جهانـی‪ ،‬نـگاه‬ ‫«جوینـدگان شـغل در کشـورهای خارجـی»‬ ‫ً‬ ‫نشـکل که اساسـا‬ ‫را تغییـر داده اسـت؛ به ای ‬ ‫میـل بـه این اقـدام در ان هـا کم رنـگ شـده؛ و‬ ‫درعین حـال‪ ،‬به خاطـر شـرایط متفاوتـی کـه از‬ ‫حیـث تاثیـر کرونـا بـر شـرایط کلـی جوامـع و نیـز‬ ‫وضعیـت اقتصـادی حاصـل شـده‪ ،‬مقصدهای‬ ‫مورد نظـر بـرای این دسـته افـراد‪ ،‬مثـل سـابق‬ ‫نیسـت و کشـورهای صدرنشـین قبلـی کـه حاال‬ ‫درمبارزه بـا شـیوع کروناویـروس موفقیـت الزم را‬ ‫نداشـته اند‪ ،‬دچـار تنـزل رتبـه شـده اند‪ .‬بررسـی‬ ‫اخیر «گروه مشـاوره بوسـتون» (‪ )TBCG‬که یک‬ ‫شـرکت مشـاور مدیریـت امریکایـی بـا ‪ ۸۱‬دفتـر‬ ‫ارائـه برنامه ریـزی راهبـردی در ‪ ۴۵‬کشـور اسـت‬ ‫و به عنـوان یکـی از سـه شـرکت بـزرگ مشـاوره‬ ‫در جهـان شـناخته می شـود‪ ،‬در همـکاری‬ ‫بـا ‪ The Network‬نشـان داده کـه «ایـاالت‬ ‫متحـده» جایـگاه خـود را به عنـوان مقصـد اول‬ ‫مهاجـرت کاری‪ ،‬از دسـت داده و امسـال پـس‬ ‫از «کانـادا»‪ ،‬در رتبـه دوم قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫بررسـی‪ ،‬حاصـل نظرسـنجی از حـدود ‪209‬هـزار‬ ‫شـرکت کننده از ‪ 190‬کشـور بـوده و براین موضـوع‬ ‫‪46‬درصد بیکاران‬ ‫فار غ التحصیل دانشگاه هستند‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬در ماه هـای اخـر دو دوره چهارسـاله ریاسـت جمهوری‬ ‫دکتر حسـن روحانی‪ ،‬با کوهی از مشـکالت‪ ،‬شـمارش معکوس پایان خدمت‬ ‫در این سـمت را سـپری می کنـد‪ .‬هفت سـال و نیـم اسـت کـه از عمر ایـن دولت‬ ‫می گـذرد و یکـی از چالش هـای عمـده ان‪ ،‬همچنـان امـار بیـکاری در کشـور‬ ‫اسـت؛ گو اینکـه درایـن دوره در مقایسـه بـا دولـت نهـم‪ ،‬در رابطه بـا بیـکاری‪،‬‬ ‫اقدامـات بیشـتری معمـول شـده کـه شـاید مهم تریـن علـل ان درامـد کمتـر‬ ‫دولـت‪ ،‬به ویـژه صـدور نفـت اسـت کـه فـروش ان یک پنجـم دوران دولـت‬ ‫نهـم بـوده اسـت و عالوه بـر ان قیمـت پائیـن انرژی نیـز در کاهش درامـد دولت‬ ‫نقـش مهمـی داشـته اسـت کـه به مـوازات اقتصـاد ضعیـف‪ ،‬مـراودات عمرانـی‬ ‫و بازرگانـی و تعاملات مالـی بـا جامعـه جهانـی بسـیار کاهـش داشـته اسـت‬ ‫بنـاب‬ ‫کـه شـمار بیشـتر بیـکاری را موجـب شـده اسـت و در نهایـت تاسـف و ِ‬ ‫اظهـار اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اذربایجان شـرقی‪ ،‬در این اسـتان‪،‬‬ ‫‪ 46‬درصد از بیکاران را فار غ التحصیالن دانشـگاهی شـامل می شـوند که ان را‬ ‫باید اتفاقی بد برای کشور بدانیم‪ .‬در این وضعیت به واسطه بیکاری گسترده‬ ‫و اوضـاع نامناسـب مالـی کـه تـوام بـا تورم و گرانی افسار گسـیخته بوده اسـت و‬ ‫لو خـرج در خانـوار و عـدم جـذب افـراد تحصیل کـرده دانشـگاهی‪،‬‬ ‫عـدم دخ ‬ ‫متاسـفانه در هـر خانـواده حداقل یکی‪،‬دو نفر همچنان بـدون کار و به صورت‬ ‫سـربار خانـواده روزگار می گذراننـد و ادامـه ایـن وضعیـت در سه سـال اخیر‪،‬‬ ‫تمایـل و رغبـت نوجوانـان و جوانـان را بـه ادامـه تحصیلات دانشـگاهی در‬ ‫حـد قابل توجهـی کـم کـرده اسـت‪ .‬به خصـوص مـردان کـه تـا چند سـال پیش‬ ‫بیـش از ‪ 55‬درصـد کل دانشـجویان را تشـکیل می دادنـد‪ ،‬در دوسـاله اخیر‬ ‫مشـاهده می شـود کـه در تقسـیم نسـبت داوطلبـان دانشـگاهی‪52 ،‬درصـد‬ ‫خانم هـا و ‪48‬درصـد اقایـان سـهم داشـته اند کـه حکایـت از غیرنرمال بـودن‬ ‫تحصیلات دارد؛ به نحوی کـه ادامـه ایـن وضعیـت‪ ،‬موجـب بـروز یـک بحـران‬ ‫جدی تر یعنی عدم توازن در تحصیالت دختران و پسـران کشـور خواهد شـد‪.‬‬ ‫قابل توجـه اسـت کـه در چند سـال اخیر تعـداد زیـادی از واحدهـای دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی در تهـران و شهرسـتان ها‪ ،‬ناچـار بـه تعطیـل مرا کـز خـود شـده اند‬ ‫و همچنیـن از شـمار مرا کـز جامـع علمـی کاربـردی نیـز به نحو محسوسـی‬ ‫کاسـته شـده؛ به طوری کـه براسـاس امـار ارائه شـده از وزارت علـوم و فنـاوری در‬ ‫سـال گذشـته ‪258‬هـزار صندلـی در دانشـگاه ها فاقـد دانشـجو بـوده اسـت و‬ ‫حتـی در سـال ‪ 1394‬کـه تعـداد دانشـجویان در کشـور ‪4.5‬میلیون نفـر بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬پـس از پنج سـال و در سـال جـاری بـا یک میلیون نفـر کمتـر بـه حـدود‬ ‫‪3.5‬میلیون نفر تقلیل پیدا کرده که ادامه این وضعیت در سـال های اینده‪،‬‬ ‫مـا را بـا یـک بحـران بسـیار جـدی دیگـر یعنـی پیری جمعیـت روبـه رو خواهیم‬ ‫ً‬ ‫کرد‪ .‬به یقین نمی توان این وضعیت غیرعادی را تماما به حساب کار ضعیف‬ ‫دولـت گذاشـت؛ بلکـه هنوز‪ ،‬ایـن عدم توازن ها‪ ،‬حاصل تحریم های گسـترده‬ ‫و ظالمانه امریکا و اروپا و پاره ای از کشـورهای اسیایی سـت‪ .‬بدیهی سـت ا گر‬ ‫بـا تغییـرات در سـطح امریـکا و بـار روی کار امـدن جـو بایـدن کـه در مقایسـه بـا‬ ‫ترامـپ‪ ،‬منطقی تـر و سیاسـی تر اسـت‪ ،‬تغییـری صـورت گیـرد و راه های تعامل‬ ‫در زمینـه لغـو تحریم هـا و اجـازه دسترسـی ایـران‪ ،‬بـه پول هـای بلوکه شـده در‬ ‫سـایر کشـورها‪ ،‬همـوار شـود‪ ،‬ارتبـاط بیشـتر بیـن بانک هـای ایـران و خـارج از‬ ‫کشـور‪ ،‬صـورت می گیـرد و امیـد مـی رود که در سـال ‪ 1400‬بسـیاری از مشـکالت‬ ‫اشـتغال در کشـور مـا برطـرف شـود و ازاین پـس بیـکاری تابدین حـد در کشـور‬ ‫وجود نداشـته باشـد‪ .‬امیدواریم که ابرهای بسـیار تیره ای را که ترامپ بر سـر‬ ‫راه تعاملات بازرگانـی ایـران بـا جهـان خـارج ایجـاد کـرده‪ ،‬هر چه زودتر برطرف‬ ‫شـده و شـکوفایی اقتصـاد کشـور را شـاهد باشـیم و حتـی از شـمار مهاجـرت‬ ‫جوانـان مـا بـه سـایر کشـورها نیز کاسـته شـود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ حضور افراد با سابقه نظامی در انتخابات‬ ‫سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت‪« :‬طـرح اصلاح قانـون انتخابـات‬ ‫ریاست جمهوری بررسی شد و ایراداتی داشت که جهت اصالح‪ ،‬به مجلس‬ ‫شـورای اسلامی ارجـاع شـد»‪ .‬به گـزارش دانشـجو؛ عباسـعلی کدخدایـی‬ ‫دربـاره اینکـه با توجه به اینکـه تعـدادی از اقایان نظامی بـرای کاندیداتوری در‬ ‫انتخابات به نوعی اعالم امادگی کردند‪ ،‬ایا نظامی ها در تعریف رجال سیاسی‬ ‫و مذهبـی می گنجنـد یـا خیـر و ا گـر می گنجنـد کجـای ایـن تعریـف هسـتند؟‬ ‫گفت‪« :‬در رویه شورای نگهبان و قوانین‪ ،‬منع قانونی برای حضور افرادی که‬ ‫سـابقه نظامی دارند‪ ،‬وجود نداشـته و در ادوار مختلف نیز افرادی که نظامی‬ ‫بودنـد حضـور داشـتند؛ البتـه دخالـت نظامیان به معنای سـوگیری سیاسـی‬ ‫در انتخابـات‪ ،‬خلاف سیاسـت های کلـی انتخابـات و ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫راه اندازی تعاونی های اموزشگاهی در مدارس‬ ‫نیـز تصریـح دارد که بیـش از ‪50‬درصـد این افراد‪،‬‬ ‫تمایلی برای مهاجرت به منظور یافتن شغل در‬ ‫کشـوری دیگـر‪ ،‬از خود نشـان نداده اند‪ .‬یافته ها‬ ‫ً‬ ‫حا کی از ان اسـت که تقریبـا تمـام کشـورهایی که‬ ‫در صـدر نظرسـنجی امسـال به عنـوان مقصـد‬ ‫نظیر‬ ‫مطلـوب بـرای یافتن شـغل قـرار گرفته اند؛ ِ‬ ‫«کانـادا‪ ،‬اسـترالیا و ژاپـن»‪ ،‬نـرخ شـیوع کمتـری‬ ‫از بیمـاری کوویـد‪ 19-‬را به ثبـت رسـانده اند‪.‬‬ ‫دراین میان‪ ،‬دو کشـور «نیوزیلند» و «سنگاپور»‬ ‫که به خاطر شیوه مدیریت خود در بحران کرونا‬ ‫سـتایش شـده اند‪ ،‬بـرای اولین بـار وارد ‪ 10‬عنـوان‬ ‫ل این فهرسـت شـده اند‪ .‬سـقوط «فرانسـه‪،‬‬ ‫او ‬ ‫ایتالیـا و اسـپانیا» نیـز می توانـد ناشـی از میـزان‬ ‫یکـه‬ ‫بـاالی نـرخ الودگـی در انجاهـا باشـد؛ درحال ‬ ‫در سـال های ‪ 2014‬و ‪ 2018‬هرسـه ان هـا جـزو‬ ‫اولیـن مقاصـد منتخـب بودنـد‪ .‬از میـان ان هـا‬ ‫تنهـا «فرانسـه» در بیـن ‪ 10‬کشـور اول ‪2020‬‬ ‫باقـی مانـده اسـت‪« .‬المـان» نیـز ا گرچـه در مهار‬ ‫ایـن بیمـاری عملکـرد قابل قبولـی داشـته؛ امـا‬ ‫ازانجا که تصویرش در رسانه ها توسط «اتحادیه‬ ‫اروپـا» مخـدوش شـده‪ ،‬نتوانسـته رده خـود در‬ ‫نظرسـنجی قبلـی را حفـظ کنـد؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫در قـاره اروپـا همچنـان برتریـن مقصـد بـرای‬ ‫جوینـدگان کار اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و نظـارت بـر امـور اسـتان های سـازمان‬ ‫دانش امـوزی‪ ،‬از راه انـدازی تعاونی هـای اموزشـگاهی در مـدارس از سـال‬ ‫تحصیلـی اینـده خبـر داد کـه دانش امـوزان می تواننـد در ان هـا بـه کسـب‬ ‫درامـد بپردازنـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ سـید هـادی دلبـری‪ ،‬هـدف از این اقـدام را‬ ‫ضمـن اجرایی شـدن سـاحت تربیـت اقتصـادی سـند تحول بنیادیـن؛ بحث‬ ‫مشـارکت جویی‪ ،‬نقش پذیـری دانش امـوزان و مسـئولیت پذیری دانسـت و‬ ‫افـزود کـه ایـن کار بـا نظـارت مدیـر مدرسـه‪ ،‬شـواری مدرسـه صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫او با اشـاره به اینکه بـا راه انـدازی ایـن تعاونی هـا‪ ،‬یـک تجربـه در محیـط ارام‬ ‫بو کار در مـدارس انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در ان هـا‪ ،‬دانش امـوزان‬ ‫بـرای کسـ ‬ ‫بـا هدایـت مدیـر و شـورای مدرسـه‪ ،‬مهارت هـای اجتماعـی در مـدارس را‬ ‫کسـب خواهنـد کـرد‪ .‬در کنـار ان هـا می تـوان بوفه های مدارس و شـرکت های‬ ‫اسـتارت اپی را نیـز راه انـدازی کـرد»‪.‬‬ ‫دستمزد ‪ ۱۴۰۰‬تعیین شد‬ ‫جلسـه تعییـن دسـتمزد کارگران پـس از حدود شش سـاعت مذا کره فشـرده‪،‬‬ ‫بـا تصویـب افزایـش ‪ ۳۹‬درصدی حداقل دسـتمزد سـال ‪ ۱۴۰۰‬به پایان رسـید‪.‬‬ ‫به گزارش انا؛ اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه‬ ‫مسـکن و بـن خواربـار موافقـت کردنـد و بر این اسـاس؛ بـن خواربـار کارگـران را‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومـان و حـق مسـکن کارگـران را ‪ ۶۰۰‬هزار تومان به تصویب رسـاندند‪.‬‬ ‫افزایـش سـایر سـطوح مـزدی نیـز ‪ ۲۶‬درصـد تصویـب شـد‪ .‬جزئیـات ایتم های‬ ‫مـزد کارگـری در سـال ‪ 1400‬به این شـرح اسـت‪ :‬دسـتمزد روزانـه‪،۸۸۵.۱۶۵ :‬‬ ‫دسـتمزد ماهیانه‪ ،۲۶.۵۵۴.۹۲۵ :‬پایه سـنوات‪( ۱.۴۰۰.۰۰۰ :‬همگی به ریال)‪.‬‬ ‫بهره برداری از پنج طرح پتروشیمی در بهار‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫ملزومات سفره مردم‬ ‫اولویت نخست دولت است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫سهم ایران از شیرین سازی اب خلیج فارس‬ ‫باید افزایش یابد‬ ‫فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫امروز این ما هستیم که برای دشمن‬ ‫شرط تعیین می کنیم‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه کاالهـای اساسـی و ملزومات سـفره‬ ‫مردم‪ ،‬اولویت دولت است‪ ،‬گفت‪« :‬دستورات الزم برای جلوگیری‬ ‫از افزایـش قیمت هـا بـا کنتـرل صـادرات و افزایـش نظارت هـا صادر‬ ‫شـده»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ دکتر حسن روحانی‪،‬‬ ‫بـر تسـریع اقدامـات هماهنـگ و فـوری بـرای جلوگیـری از افزایـش‬ ‫بی رویـه قیمت هـا و کاهـش قیمـت کاالهـای مورد نیـاز مـردم بـه‬ ‫سـطح مطلـوب تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬معیشـت مـردم‪ ،‬نظـارت بـر‬ ‫قیمت هـا و جلوگیـری از افزایـش بی رویـه ان در شـرایط ویـژه شـب‬ ‫عیـد‪ ،‬از فوریـت بیشـتری برخـوردار اسـت‪ .‬دسـتگاه های مربوطـه‬ ‫باید نظارت های خود را بیشتر؛ و دستورات صادره را عملی کنند‬ ‫تـا مـردم نتیجه اقـدام را احسـاس کنند»‪.‬‬ ‫وزیر صمت با اشـاره به شیرین سـازی روزانه ‪۲۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫از اب خلیـج فـارس توسـط همسـایگان جنوبـی‪ ،‬بـر ضـرورت‬ ‫افزایـش سـهم کشـورمان از شیرین سـازی اب خلیـج فـارس‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش صمـت؛ علیرضـا رزم حسـینی در ائیـن اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح انتقـال اب خلیـج فـارس و دریـای عمـان‬ ‫بـه فلات مرکـزی ایـران‪ ،‬افـزود‪« :‬سـهم مـا بـا اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار متر مکعـب در روز خواهـد بـود کـه فاصلـه زیـادی بـا رقـم‬ ‫اسـتفاده کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس دارد؛ افزایـش سـهم‬ ‫کشـورمان از اب خلیـج فـارس‪ ،‬از الزامـات اسـت‪ .‬امسـال به رغـم‬ ‫تحریم های ظالمانه‪ ،‬با به ثمر نشستن رویای ناباورانه انتقال اب‬ ‫از دریـا بـه صحـرا‪ ،‬سـالی مانـدگار در تاریـخ تابنـا ک ایـران اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـده کل سـپاه گفـت‪« :‬ملـت مـا ‪ ۴۲‬سـال بـا عظیم تریـن‬ ‫قدرت هـا رو در رو بـوده و توانسـته قـدرت دشـمن را نقـض کنـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ سرلشـکر حسـین سلامی افـزود‪« :‬امـروز مـا بـرای‬ ‫دشـمن شـرط تعییـن می کنیـم؛ ایـن‪ ،‬بـه قـدرت انسـان های‬ ‫صالـح اسـت کـه توانسـتند حقیقـت زندگـی را دریابنـد؛ بـا ایمـان‬ ‫راه می رفتنـد و می رونـد‪ .‬فقـط انسـان های مومـن قادرنـد در برابـر‬ ‫ایـن قـدرت بایسـتند‪ .‬مـا سلاح فـراوان داریـم و دسـت هایمان پـر‬ ‫اسـت؛ اما بدون انسـان های مومن‪ ،‬این سلاح ها کار امد نیست‪،‬‬ ‫یسـت که مـا در اختیـار داریم‪.‬‬ ‫دشـمن متوجـه شـده قـدرت همان ‬ ‫دشـمن نمی توانـد انسـان صالـح تربیـت کنـد؛ امـا می توانـد ذهـن‬ ‫ان هـا را بـا عملیـات رسـانه ای تخریـب کنـد»‪.‬‬ ‫مدیـر طر ح هـای شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی گفـت‪« :‬پنـج طـرح از‬ ‫سـبد طر ح هـای جهـش دوم صنعـت پتروشـیمی در بهـار ‪ ،۱۴۰۰‬عملیاتـی‬ ‫می شـوند»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ امیـر وکیـل زاده افـزود‪« :‬امسـال به دلیـل شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬رونـد عملیـات اجرایی و بهره برداری برخـی از طر ح ها با موانع‬ ‫و مشـکالتی روبـه رو شـده بـود؛ امـا بـا تالش هـای صورت گرفتـه سـاخت هیـچ‬ ‫طرحی متوقف نشـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکه در بهار سـال اینده پنج طرح‬ ‫باقی مانده از ‪ ۱۷‬طرح برنامه ریزی شـده برای سـال ‪ ،۹۹‬به بهره برداری کامل‬ ‫می رسـند‪ ،‬افزود‪« :‬طبق برنامه ریزی ها؛ طر ح های پتروشـیمی سـبالن‪ ،‬فاز ‪۱‬‬ ‫مسجدسـلیمان‪ ،‬پارسـیان سـپهر‪ ،‬فاز ‪ ۱‬ارتا انرژی و فاز اول طرح پتروکیمیای‬ ‫ابن سـینا در بهـار سـال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره بـرداری می رسـند»‪.‬‬ ‫پیش نویس قانون برای مهار اسیب های اجتماعی‬ ‫رئیس سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬پیش نویس قانون سـاختار‪ ،‬تشـکیالت و وظایف‬ ‫مرکـز فوریت هـای اجتماعـی را بـه دولـت تقدیـم کـرد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ وحید‬ ‫قبـادی دانـا دراین بـاره گفـت‪« :‬با توجه بـه رشـد اسـیب های اجتماعـی نظیـر‬ ‫اعتیـاد‪ ،‬طلاق و ‪ ...‬متاسـفانه خشـونت های خانگـی ماننـد کـودک ازاری‪،‬‬ ‫همسـر ازاری‪ ،‬خودکشـی و ‪ ...‬مسائلی سـت کـه هرچنـد ناچیـز؛ امـا شـاهد‬ ‫ان هسـتیم کـه البتـه همان میـزان کـم بـرای مـا مهـم اسـت و وظیفه داریـم‬ ‫در مقابـل ان اقدامـات الزم را به صـورت مداخلات بهنـگام و تخصصـی انجـام‬ ‫دهیم»‪ .‬وی کنترل اسـیب های اجتماعی را تنها‪ ،‬وظیفه سـازمان بهزیسـتی‬ ‫ندانسـت و افـزود‪« :‬تمـام دسـتگاه ها موظـف هسـتند تمـام تلاش خـود را‬ ‫در این زمینـه انجـام دهـد‪ .‬به گفتـه وی؛ در الیحـه پیشـنهادی‪ ،‬موضوعاتـی‬ ‫ماننـد امنیـت شـغلی کارکنـان‪ ،‬تخصیـص ردیـف اعتبـاری ویـژه‪ ،‬تسـهیل‬ ‫عملکـرد کارکنـان اورژانـس اجتماعی در ورود به منطقه خطر‪ ،‬تجهیزات الزم‬ ‫به لحـاظ نرم افـزاری و سـخت افزاری اورده شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫بهارعبداله پور‬ ‫‪baharabdullahpour@gmail.com‬‬ ‫تو پنجم اســفند ماه‪ ،‬تبریــز‪ ،‬جنــب مســجد‬ ‫ســال ‪ ،1285‬بیس ـ ‬ ‫میراقــا‪ ،‬کوچــه ســاوجبالغی‪ ،‬پــاک ‪ .۶‬درســت کمــی مانــده‬ ‫بــه اغــاز ســال نــو‪ ،‬فصلــی نــو در خانــواده اعتصام الملــک رقــم‬ ‫خــورد‪ .‬تنهــا دختــر ایــن خانــواده سرشــناس‪ ،‬پــا بــه جهــان‬ ‫هســتی گذاشــت‪ .‬پدرومادرش؛ اختر و یوســف‪ ،‬با اشــک شــوق‬ ‫ورود ایــن نــوزاد را جشــن گرفتنــد و برادرانــش بــا حیــرت و عشــق‬ ‫ب هصــورت تنهــا خواهرشــان نــگاه می کردنــد‪ .‬نــام ایــن دختــر را‬ ‫«رخشــنده» گذاشــتند؛ نامــی کــه در تاریــخ ادبیــات ایران زمیــن‬ ‫جاودانــه شــد‪ .‬زندگــی رخشــنده اعتصامــی کــه بعدهــا پــدرش‬ ‫تخلــص «پرویــن» را برایــش برگزیــد‪ ،‬از چنــد جهــت قابل توجــه‬ ‫اســت‪ :‬موقعیــت خانوادگ ـی اش‪ ،‬خلق وخــو و تفکراتــش‪،‬‬ ‫دوســتان صمیمــی و رفت وامدهایــش‪ ،‬حــوادث زندگــی‬ ‫زناشــویی اش‪ ،‬مضامیــن اشــعارش؛ و در اخــر مــرگ رازالــودش‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گرچــه ایــن مطلــب کوتــاه طبیعتــا از شــرح مفصــل ه ریــک از ایــن‬ ‫زوایــا عاجــز اســت؛ ولــی تالش کــرده ام اشــاره ای هرچند مختصر‬ ‫بــه مهم تریــن حــوادث زندگـ ِـی او داشــته باشــم‪.‬‬ ‫پـدر پرویـن؛ یوسـف اعتصامـی ملقـب بـه «اعتصام الملـک»‪،‬‬ ‫فرزنـد رئیـس کل دارایی اسـتان اذربایجان و بـرادر بزرگ تر نقاش‬ ‫و معمـار برجسـته؛ ابوالحسـن اعتصامـی بـود کـه در اواخـر دهـه‬ ‫‪ ،۱۲۷۰‬اولیـن چاپخانـه حروفـی تبریـز را دایـر و (مجلـه گنجینـه‬ ‫فنـون) را در تبریـز در سـال ‪ ۱۲۸۱‬منتشـر کـرد و جالـب اسـت کـه‬ ‫کتـاب «سـفینه ّ‬ ‫غواصـه» اثـر «ژول ورن»‪( ،‬همـان بیسـت هزار‬ ‫فرسـنگ زیـر دریـا) را در شـماره های پیاپـی ایـن مجلـه ترجمـه‬ ‫کـرد؛ و نیـز بـرای اولین بـار‪ ،‬اثـار شـاعران و نویسـندگان معـروف‬ ‫اروپـا نظیـر شکسـپیر‪ ،‬گوتـه‪ ،‬شـیلر‪ ،‬هوگـو‪ ،‬میلتـون‪ ،‬تریللـو‪،‬‬ ‫تولسـتوی و ما کسـیم گورکـی را ترجمـه کـرد و بـه ایرانیـان‬ ‫شناساند‪ .‬در ‪ ۱۲۸۹‬مجله «بهار» را تاسیس کرد و مدیریت ان را‬ ‫هـم خـود به عهده گرفـت‪ .‬در مقاطع مختلـف‪ ،‬رئیس کتابخانه‬ ‫سـلطنتی‪ ،‬دارالتالیـف وزارت معـارف و کتابخانـه مجلـس ملـی‬ ‫بـود و نیـز ‪ 40‬جلـد کتـاب ترجمه کـرده و تالیفاتی ارزنده داشـت‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۲۸۹‬بـه نمایندگـی دوره دوم مجلـس شـورای ملـی‬ ‫انتخـاب شـد و به این دلیـل‪ ،‬همـراه بـا زن و فرزندانـش از تبریـز‬ ‫بـه تهـران مهاجـرت کـرد‪.‬‬ ‫و امـا مـادرش؛ اخترالملـوک فتوحـی تبریـزی‪ ،‬زنـی نجیـب و‬ ‫اصیـل و فرزنـد عبدالحسـین شـوری بخشایشـی؛ از شـاعران‬ ‫عصـر ناصرالدین شـاه بـود‪ .‬علی ا کبـر دهخـدا‪ ،‬ملک الشـعرا بهـار‪،‬‬ ‫عبـاس اقبـال اشـتیانی‪ ،‬سـعید نفیسـی و نصـراهلل تقـوی کـه‬ ‫از دوسـتان یوسـف اعتصامـی بودنـد‪ ،‬بـه منـزل وی امدوشـد‬ ‫داشـتند‪ .‬دورهـم می نشسـتند و ضمـن گفت وگـو‪ ،‬اشـعار تـازه‬ ‫خـود را بـرای هـم می خواندنـد‪ .‬پـدر پرویـن‪ ،‬دختـر خردسـالش‬ ‫را کنـار خـود می نشـاند تـا ضمـن گوش سـپردن بـه بحث هـا و‬ ‫نقل هـا‪ ،‬بـا اشـعار شـاعران و سـبک های مختلـف ان هـا اشـنا‬ ‫شـود‪ .‬پـدر گاه قطعه هایـی زیبـا و لطیـف از کتـاب خارجـی‬ ‫یکـرد‪ .‬سـپس پرویـن را تشـویق‬ ‫انتخـاب؛ و بـه فارسـی ترجمـه م ‬ ‫ً‬ ‫یکـرد تـا ان داسـتان و حکایـت را به صـورت شـعر دراورد؛ مثلا‬ ‫م ‬ ‫شـعر «قطـرات سـه گانه» از تریللـو را ترجمـه و در مجلـه «بهـار»‬ ‫چـاپ کـرد؛ سـپس پرویـن بـا الهـام از ایـن سـروده‪ ،‬شـعر «گوهـر‬ ‫یسـرود و در‬ ‫و اشـک» را سـرود‪ .‬گاهـی نیـز شـعر کوتاهـی م ‬ ‫جمـع شـعرای نامـداری کـه میهمـان پـدرش بودنـد‪ ،‬می خوانـد‬ ‫ِ‬ ‫و بسـیار مـورد تشـویق قـرار می گرفـت‪ .‬یکـی از شـعرهای او در‬ ‫هشت سـالگی‪ ،‬مناظره ای بین «نخود و لوبیا »سـت‪ .‬که همین‬ ‫شـعر گرچـه درکمال حیـرت‪ ،‬در سـن کودکـی سـروده شـده‪،‬‬ ‫بهانـه ای به دسـت بدگویـان داد تـا او را مـورد اسـتهزا و تخطئـه‬ ‫قـرار داده و لقـب «شـاعر نخـود لوبیـا» را بـه او بدهنـد‪ .‬قسـمت‬ ‫کوتاهـی از ایـن شـعر را باهـم می خوانیـم‪:‬‬ ‫نخودی گفت لوبیایی را‬ ‫کز چه من گردم این چنین‪ ،‬تو دراز؟‬ ‫گفت‪ ،‬ما هر دو را بباید پخت‬ ‫چاره ای نیست‪ ،‬با زمانه بساز‬ ‫رمز خلقت‪ ،‬بما نگفت کسی‬ ‫این حقیقت‪ ،‬مپرس ز اهل َمجاز‬ ‫کس‪ ،‬بدین رزم گه ندارد راه‬ ‫کس‪ ،‬درین پرده نیست محرم راز‬ ‫به درازی و گردی من و تو‬ ‫ننهد قدر‪ ،‬چرخ شعبده باز‬ ‫هر دو‪ ،‬روزی درافتیم به دیگ‬ ‫هر دو گردیم جفت سوزوگداز‬ ‫نتوان بود با فلک گستاخ‬ ‫نتوان کرد بهر گیتی ناز ‪...‬‬ ‫پرویـن‪ ،‬در تیرمـاه ‪ ۱۳۰۳‬در سـن ‪ ۱۸‬سـالگی‪ ،‬از مدرسـه دخترانـه‬ ‫امریکایـی (مدرسـه اناثیـه امریکایـی) کـه به سرپرسـتی خانـم‬ ‫«میـس شـولر» در ایـران اداره می شـد‪ ،‬فار غ التحصیـل شـد و‬ ‫در تمـام دوران تحصیلـی‪ ،‬یکـی از شـا گردان ممتـاز مدرسـه‬ ‫بـود‪ .‬او اغلـب سـا کت بـود‪ ،‬سـربه زیر داشـت و چهـره اش‬ ‫محـزون و متفکـر به نظـر می رسـید‪ .‬ب هجـز یـک دوسـت‪ ،‬بـا‬ ‫چکـس مکاتبـه نداشـت‪ .‬بـه هیـچ انجمـن و محفلـی؛ اعـم‬ ‫هی ‬ ‫یکـرد و نیـز در هیـچ نشـریه ای‬ ‫از ادبـی و غیـر ان رفت وامـد نم ‬ ‫مقالـه ای به طبـع نمی رسـاند‪ .‬به نـدرت می خندیـد‪ .‬نگاهـش‬ ‫اغلـب بـه زیـر بـود‪ .‬هرگـز گفتـار و رفتـاری پرهیجـان از خـود‬ ‫بـروز نمـی داد‪ .‬در دوران کوتاهـی کـه در کتابخانـه دانشسـرای‬ ‫عالـی تهـران‪ ،‬سـمت کتابـداری داشـت نیـز در حـد ضـرورت بـا‬ ‫یکـرد‪ .‬عالقـه ای بـه دوسـتی و رفت وامـد‬ ‫همـکاران صحبـت م ‬ ‫بـا خانم هـای دیگـر نداشـت‪ .‬سـیمین دانشـور می گویـد‪« :‬در‬ ‫دانشـکده ادبیـات‪ ،‬پشـت میـز کتابـداری دیدمـش‪ ،‬چشـمانی‬ ‫درشـت داشـت‪ ،‬روسـری سـر می کرد و کمی محزون می نمود»‪.‬‬ ‫سـعید نفیسـی نیز می نویسـد‪« :‬پروینی که من دیدم‪ ،‬قیافه ای‬ ‫بسـیارارام داشـت‪ ،‬بـا تانـی و وقـار خاصـی جـواب مـی داد و‬ ‫می نگریسـت‪ ،‬هیچ گونـه شـتاب و بی حوصلگـی در او ندیـدم‪،‬‬ ‫چشـمانش بیشـتر بـه زیـر افکنـده بـود‪ ،‬یـاد نـدارم در برابـر مـن‬ ‫خندیـده باشـد‪ .‬هرگـز خودسـتایی از او نشـنیدم و رفتـاری کـه‬ ‫بخواهـد اندکـی نمایـش برتـری بدهـد‪ ،‬در او مشـاهده نکـردم»‪.‬‬ ‫یکـی از مسـئوالن مدرسـه ای کـه پرویـن در ان درس خوانـد‪،‬‬ ‫فار غ التحصیل شـد و سـپس همان جا تدریس کرد‪ ،‬در توصیف‬ ‫یکـه بیش ازهمـه در او جلب توجـه‬ ‫او گفتـه اسـت‪« :‬چیز ‬ ‫یکـرد‪ ،‬صداقـت و صراحتـش بـود‪ .‬هرگـز نزد کسـی بیش ازانچه‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫یکـرد‪ .‬قلـب‬ ‫واقعـا او را دوسـت می داشـت‪ ،‬ادعـای دوسـتی نم ‬ ‫ً‬ ‫او همچـون ایینـه ای صـاف و روشـن بـود و صرفـا شـخصیت‬ ‫حقیقـی او را منعکـس می سـاخت»‪.‬‬ ‫روزی پروین به همراه پدر به رشـت سـفر کرده بود‪ .‬اشـعار سـرور‬ ‫(مهکامـه) محصـص را در جرایـد خوانـده بـود و میل داشـت او را‬ ‫از نزدیـک ببینـد‪ .‬پـس بـه محـل تدریـس مهکامـه رفـت‪ .‬کالس‬ ‫درس و تدریـس مهکامـه پایـان یافـت‪ .‬بـه او اطلاع دادنـد کـه‬ ‫پرویـن اعتصامـی بـرای دیـدارش امـده و هم ا کنـون در دفتـر‬ ‫خبر خـوش چنان َمهکامـه را دچار‬ ‫مدرسـه منتظـر اوسـت‪ .‬ایـن ِ‬ ‫هیجـان کـرد کـه فی البداهـه شـعری بـرای خوش امـد بـه پرویـن‬ ‫سرود‪:‬‬ ‫افتخـار نـوع انسـان‪/‬‬ ‫«ای زاده اعتصـام فخـر ایـران‪ /‬ای مایـه‬ ‫ِ‬ ‫نثـار مقـدم اورده نثـار‪ /‬گل هـای محبـت از گلسـتان‬ ‫سـرور بـه ِ‬ ‫روان»‪ .‬پرویـن طـی اقامتـش در رشـت‪ ،‬مـورد پذیرایـی و‬ ‫میهمان نـوازی مهکامـه قـرار گرفـت‪ .‬پـس وقتـی بـه تهـران و‬ ‫منزل خود برگشـت‪ ،‬او نیز شـعر زیر را به رسـم سـپاس و دوسـتی‬ ‫سـرود و بـرای مهکامـه فرسـتاد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«بردیم محبت تو در مخزن دل‪ /‬کشـتیم گل مهر تو در گلشـن‬ ‫دل‪ /‬پرویـن بـود ابیـار ایـن کشـته پـا ک‪ /‬تـا خـون بـودش بـه‬ ‫عمر پرویـن ادامه‬ ‫چشـمه روشـن دل»؛‬ ‫دوسـتی ایـن دو‪ ،‬تـا اخـر ِ‬ ‫ِ‬ ‫داشـت و به طورمرتـب به وسـیله نامـه از حـال یکدیگـر جویـا‬ ‫‪3‬‬ ‫به مناسبت‪ 25‬اسفندماه؛ سالروز تولد پروین اعتصامی‬ ‫اختر چرخ ادب «پروین» است ‪...‬‬ ‫ِ‬ ‫می شـدند‪ .‬در بهـار سـال ‪ ۱۳۸۰‬دکتـر جلال متینـی در مجلـه‬ ‫ایران شناسـی‪۴۱ ،‬عـدد از ایـن نامه هـا را منتشـر کـرد کـه پرویـن‬ ‫ایـن نامه هـا را از ‪ ۳۱‬فروردین مـاه سـال ‪ ۱۳۰۷‬تـا اوایـل مهرمـاه‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بـه َسـرور (مهکامـه) محصـص نوشـته بـوده کـه درادامـه و‬ ‫طـی اشـاره بـه ازدواج پرویـن‪ ،‬یکـی از این نامه هـا را می خوانیم‪.‬‬ ‫امـا؛ ازانجا کـه برادرهـا و پدرومـادرش بـه پرویـن کـه تنهـا دختـر‬ ‫خانـواده بـود‪ ،‬عالقـه زیـادی داشـته و خواسـته هایش را‬ ‫بی درنـگ و بـه روی چشـم اجـرا می کردنـد‪ ،‬درنتیجـه‪ ،‬در ازدواج‬ ‫ً‬ ‫او و جدایی از خانه پدری ابدا عجله و حتی عالقه ای نداشتند؛‬ ‫دیـوان پرویـن را نمـی داد‬ ‫یکـه پـدرش اجـازه انتشـار‬ ‫به طور ‬ ‫ِ‬ ‫تـا مبـادا عوام النـاس ایـن خیـال باطـل در سرشـان بیفتـد کـه‬ ‫کمـاالت دخترشـان و‬ ‫تبلیـغ‬ ‫خانـواده اعتصام الملـک قصـد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پیداشـدن خواسـتگار برایـش را دارنـد‪ .‬به همین سـبب‪ ،‬هنـگام‬ ‫ُ‬ ‫ـرف ان دوران‪ ،‬بـاال‬ ‫ازدواج‪ ،‬سـن پرویـن نسـبت بـه فرهنـگ و ع ِ‬ ‫رفتـه و ‪۲۷‬سـال داشـت؛ تااینکـه بنـا شـد بـا پسـرعموی پـدرش‬ ‫شـهربانی کرمانشـاه بـود ازدواج کنـد‪.‬‬ ‫(فضـل اهلل ارتـا) کـه رئیـس‬ ‫ِ‬ ‫دامـاد ‪ ۴۰‬یـا ‪۴۲‬سـاله و تاریـخ ازدواجشـان ‪ 19‬تیرمـاه ‪ ۱۳۱۳‬بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پرویـن و فضـل اهلل حـدودا دوما هو نیم با هم در کرمانشـاه زندگی‬ ‫کردنـد و سـپس پرویـن بـه‬ ‫بهانـه ای بـه تهـران و منـزل‬ ‫پـدرش برگشـت‪ ،‬مهریـه اش‬ ‫را بخشـید و باالخـره در‬ ‫تاریـخ ‪ ۱۴‬مرداد مـاه ‪۱۳۱۴‬‬ ‫زناشـویی اش‬ ‫زندگـی‬ ‫به اتمـام رسـید‪ .‬چرایـی‬ ‫و چگونگـی اش را از زبـان‬ ‫خـود پرویـن می خوانیـم‬ ‫در نامـه ای کـه بـرای تنهـا‬ ‫دوسـتش‪ ،‬مهکامـه نوشـته‬ ‫بـود و این طـور تعریـف کـرده‬ ‫کـه‪:‬‬ ‫«‪ ...‬بـاری عزیـزم‪ ،‬یک مـاه‬ ‫پـس از عزیمـت بنـده‬ ‫بـه کرمانشـاه معلـوم‬ ‫شـد کـه شـخصی کـه بـا‬ ‫او می بایسـت تمـام عمـر‬ ‫زندگـی کنـم‪ ،‬مبتالبـه‬ ‫افیـون بـوده اسـت و چون از‬ ‫طفولیـت در اطـراف بـوده‪،‬‬ ‫چیـک از افـراد خانـواده‬ ‫هی ‬ ‫مـا از ابتلای او بـه تریـا ک‬ ‫اطالعـی نداشـته ‪ ...‬و چون‬ ‫می دانـم کـه گرفتـار بـه ایـن‬ ‫بدبختـی را دیگـر راه نجاتـی‬ ‫نیسـت‪ ،‬پس ازایـن پیـش‬ ‫امـد‪ ،‬دل تنـگ و منفجـر‬ ‫شـدم و مصمـم شـدم کـه‬ ‫خـود را بـه هـر زحمـت و‬ ‫قیمتـی کـه باشـد از ایـن‬ ‫دام بلا مسـتخلص گردانم‪.‬‬ ‫به این جهـت یک ماه بعـد‬ ‫از ازدواج در تحت عنـوان‬ ‫دیـدن اخـوی (ابوالقاسـم‬ ‫اعتصامـی کارمنـد وزارت‬ ‫امـور خارجـه) کـه تـازه از‬ ‫روسـیه امـده بودنـد بـه‬ ‫تهـران امـدم و مسـئله را‬ ‫بـه حضـرت خداونـدگاری‬ ‫اقـا و حضـرت علیـه خانم جـان گفتـم و تقاضـا کـردم کـه مـرا از‬ ‫ً‬ ‫ایـن زندگانـی کـه ان را ابـدا دوسـت نمـی دارم‪ ،‬خالصـی بخشـند‬ ‫ً‬ ‫‪ ...‬اجمـاال عـرض می کنـم کـه مـدت چندمـاه‪ ،‬بنـده در تهـران‬ ‫مانـدم و پـس از زحمـات زیـاد باالخره موفق شـدیم کـه این کار را‬ ‫به قیمـت زیـادی خاتمـه دهیـم‪ .‬چـون می دانـم کـه سـرکار علیه‬ ‫همیشـه نسـبت به زندگی من عالقه مند هسـتید‪ ،‬به این جهت‬ ‫باعـث تصدیـع می شـوم و مثـل کسـی که بـا خواهـر مهربانـی‬ ‫حـرف بزنـد‪ ،‬ایـن حرف هـا را بـه سـرکار می نویسـم ‪»...‬‬ ‫پـس از جدایـی پرویـن از فضـل اهلل‪ ،‬پـدر پرویـن تصمیم می گیرد‬ ‫دیـوان اشـعار دختـرش را منتشـر کنـد و دیـوان پرویـن بـرای‬ ‫ اولین بار به طبع رسـید‪ .‬دران زمان‪20 ،‬سـال از شـروع شـاعری او‬ ‫می گذشـت و اهـل ادب بـا اشـعار او در مجلـه «بهار» که مدیرش‬ ‫پـدر پرویـن بـود‪ ،‬اشـنا بودنـد‪ .‬همچنیـن به عنـوان کتابـدار‬ ‫دانشسـرای عالـی بـه اسـتخدام وزارت معـارف درامـد‪ .‬پرویـن‬ ‫کمتـر از یک سـال در کتابخانـه کار کـرد و به دلیـل بی عالقگـی‬ ‫بـه ایـن شـغل و نیـز بیمـاری و پرسـتاری از پـدر اسـتعفا داد‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۱۵‬ازسـوی وزارت معـارف نشـان های علمـی صـادر شـد‬ ‫کـه بـه ‪18‬نفـر اختصـاص یافـت‪ .‬بیـن ایـن ‪18‬نفـر‪ ،‬سـه َ تن ایرانـی‬ ‫بودنـد‪ .‬در میـان ان هـا تنهـا یـک زن حضـور داشـت کـه کسـی‬ ‫نبـود جـز پرویـن اعتصامـی؛ ولـی او دریافـت ایـن نشـان را افتخار‬ ‫ندانسـت و پاسـخ داد‪« :‬شایسـته تر از مـن بسـیارند» و نشـان را‬ ‫پـس فرسـتاد‪ .‬مضامیـن ظلم سـتیزانه اشـعارش و بی توجهـی‬ ‫او بـه دسـتورات دربـار‪ ،‬حتـی شـبهاتی درمـورد مرگـش نیـز ایجـاد‬ ‫کـرد‪ .‬کریـم عسـکری تورزنـی متخلـص بـه «شـهید» در کتابـش‬ ‫َ‬ ‫دراین مـورد نوشـته‪« :‬از قرای ِـن موجـود‪ ،‬این احتمـال می رود که‬ ‫شـاید دسـتی ازطـرف حکومـت ظالـم طاغـوت بـرای ازبین بردن‬ ‫پروین؛ این شاعره ضد ظلم و ستم و حق گو‪ ،‬در کار بوده است‬ ‫و البتـه وقتـی پرویـن در هجده‪ ،‬نوزده سـالگی چندبـار دعـوت‬ ‫رضاشـاه را بـرای ورود بـه دربـار رد می کنـد و حاضـر نمی شـود‬ ‫به پیشـنهاد رضاشـاه بـه اپارتمانـی در کاخ سـلطنتی نقل مـکان‬ ‫کنـد تـا بعضـی از شـب ها برای رضاشـاه تاریخ ایـران بخواند و نیز‬ ‫نو سـال‪ ،‬رضاشـاه‪ ،‬پسـت وزارت معـارف‬ ‫یکـه دراین س ‬ ‫هنگام ‬ ‫(فرهنـگ‪ /‬وزارت اموزش وپـرورش) را بـه او پیشـنهاد می کنـد‬ ‫و او نمی پذیـرد‪ ،‬سـزایش ان اسـت که حکومـت ظالـم طاغـوت‪،‬‬ ‫زندگـی‬ ‫دیـوان‬ ‫او را سربه نیسـت کنـد!» سـرانجام اخریـن بـرگ از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پرویـن ورق خـورد‪ .‬سـوم فروردیـن ‪1320‬؛ پرویـن بـا تنـی تـب دار‬ ‫بـر بسـتر بیمـاری افتـاد‪ .‬بخشـی از حـوادث اخرین سـاعات‬ ‫زندگـی پرویـن را از زبـان بـرادرش ابوالفتـح بخوانیـم‪ ...« :‬جـز‬ ‫ً‬ ‫در چندسـاعت اخـر عمـر‪ ،‬دچـار اغمـا و بیهوشـی نشـد‪ .‬مطلقـا‬ ‫ً‬ ‫هذیـان نگفـت ‪ ...‬اساسـا‬ ‫در مـدت بیمـاری جـز مـادر‬ ‫و مـن و طبیـب‪ ،‬کسـی بـر‬ ‫بالیـن او نبـود کـه چیـزی‬ ‫شـنیده باشـد و ا کنـون در‬ ‫مقـام نقل قـول برایـد ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫پرویـن ماننـد مـا‪ ،‬مطلقـا‬ ‫در اندیشـه مـرگ نبـود‪ .‬مـا‬ ‫همه روزشـماری می کردیم‬ ‫کـه کـی تـب قطـع شـود تـا‬ ‫پرویـن به اتفـاق مـادرش‬ ‫دیدارهـای عیـد را انجـام‬ ‫دهنـد‪ .‬فقـط در اخریـن روز‬ ‫کـه وخامـت حالـش اشـکار‬ ‫شـد‪ ،‬از دایـی خـود کـه‬ ‫هـرروزه بـر بالیـن او حضـور‬ ‫می یافـت‪ ،‬از بـرای خـود‬ ‫درخواسـت دعـا کـرد‬ ‫و نیـز از درگاه خداونـد‬ ‫بـرای مـادر تیره بختـش‬ ‫طلـب صبـر و اسـتقامت‬ ‫کـرد‪ .‬از این لحظه به بعـد‪،‬‬ ‫بیهوشـی قبـل از مـرگ‪ ،‬او‬ ‫را فرا گرفـت‪ ،‬تـا نیم هشـب‬ ‫جمعـه ‪ ۱۵‬فروردین مـاه‬ ‫‪ ۱۳۲۰‬در اغوش مادر‪ ،‬جان‬ ‫بـه جان افریـن تسـلیم‬ ‫کـرد‪ .‬طبیـب معالـج؛‬ ‫معین الحکمـاء‬ ‫علـی‬ ‫بـود‪ .‬براثـر مـداوای‬ ‫غلـط و سـهل انگاری و‬ ‫اطمینان هـای متوالـی و‬ ‫موکـد او‪ ،‬دایـر بـه موفقیـت‬ ‫حتمی و قطعی در معالجه‬ ‫(حتـی در اخریـن روز‬ ‫بیمـاری) کسـان بیمـار‪،‬‬ ‫امیـدوار و غافـل نشسـتند‬ ‫و فرصـت مـداوای صحیـح‬ ‫را از دسـت دادنـد‪ .‬در‬ ‫شـب فـوت‪ ،‬ایـن طبیـب‬ ‫بـا وجـود اسـتحضار بـر وخامـت حـال بیمـار و به رغـم مراجعـات‬ ‫پی درپـی کسـان وی‪ ،‬بـه بالیـن مریـض حاضـر نشـد و همـه‬ ‫را روی پنهـان داشـت تـا بیمـار‪ ،‬جـان بـه جان افریـن تسـلیم‬ ‫کـرد‪ .‬طبیـب مزبـور مـرض را حصبـه و لـذا در حـوزه تـام و مطلـق‬ ‫تخصـص خـود اعلام کـرده بـود‪ .‬ان شـب خانـواده بیمـار پـس از‬ ‫یـاس از امـدن طبیـب معالـج‪ ،‬از سـایر اطبـاء اسـتمداد کردنـد‪.‬‬ ‫اقـای دکتـر عبـداهلل احمدیـه کـه بـا خانـواده اعتصامـی سـوابق‬ ‫ممتـد داشـتند‪ ،‬بـا وجود اسـتغاثه مـادر پروین‪ ،‬از امـدن امتناع‬ ‫کردنـد و در بـه روی فرسـتاده وی بسـتند‪ .‬برعکـس اقـای دکتـر‬ ‫ارسـطو علاج کـه با ایشـان سـابقه اشـنایی در بین نبـود‪ ،‬دعوت‬ ‫ً‬ ‫را فـورا اجابـت و تـا اخریـن لحظـه در نجـات مریضـه کوشـیدند‬ ‫‪ ...‬لکـن به قـول خـود پرویـن فرصـت گذشـته بـود و مـداوا اثـر‬ ‫نداشـت»؛ و پرویـن در ‪ ۳۴‬سـالگی‪ ،‬چشـم از جهـان فروبسـت‪.‬‬ ‫هیچ گونـه مراسـم رسـمی دولتـی به مناسـبت بزرگداشـت و‬ ‫ترحیـم برگـزار نشـد؛ حتـی مدیـر کانـون زنـان ایـران نیـز به دلیـل‬ ‫مسـائل سیاسـی‪ ،‬از برگـزاری مجلـس یادبـود بـرای پرویـن در ان‬ ‫کانـون خـودداری کـرد؛ زیـرا دسـتگاه امنیتی رضاشـاه نسـبت به‬ ‫پرویـن حساسـیت داشـت کـه ایـن حساسـیت همان طور که که‬ ‫اشـاره شـد‪ ،‬ریشـه در ر دکـردن نشـان لیاقـت و چند بـار پیشـنهاد‬ ‫ورود و اسـتخدام در دربـار بـوده‪ .‬بعـد از برکنـاری رضاشـاه از‬ ‫قـدرت‪ ،‬دوسـتان و عالقه منـدان پرویـن به مناسـبت نخسـتین‬ ‫در سال ‪ ۱۳۱۵‬ازسوی وزارت معارف‬ ‫نشان های علمی صادر شد که به‬ ‫‪18‬نفر اختصاص یافت‪ .‬بین این‬ ‫َ‬ ‫‪18‬نفر‪ ،‬سه تن ایرانی بودند‪ .‬در‬ ‫میان ان ها تنها یک زن حضور داشت‬ ‫که کسی نبود جز پروین اعتصامی؛‬ ‫ولی او دریافت این نشان را افتخار‬ ‫ندانست و پاسخ داد‪« :‬شایسته تر از‬ ‫من بسیارند» و نشان را پس فرستاد‪.‬‬ ‫مضامین ظلم ستیزانهاشعارشو‬ ‫بی توجهی او به دستورات دربار‪ ،‬حتی‬ ‫شبهاتی درمورد مرگش نیز ایجاد کرد‬ ‫سـالگرد درگذشـت او در فروردین مـاه ‪ ،۱۳۲۱‬مجلـس یادبـودی‬ ‫بـرای وی برپـا کردنـد و بـا خوانـدن اشـعاری‪ ،‬نسـبت بـه سـکوت‬ ‫و بی مهـری دوران اسـتبداد در حـق پرویـن وا کنـش نشـان‬ ‫ابـدی پرویـن‪ ،‬بـا تزئینـات خـاص و بهره گیـری از‬ ‫دادنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ارامـگاه ِ‬ ‫هنـر اصیـل اسلامی‪،‬ایرانی‪ ،‬گچ بـری فاخـر‪ ،‬نقـوش گل وبوتـه و‬ ‫حالـت شـاعرانه ای توسـط اسـتادکاران اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫معصومـه (سلام اهلل علیهمـا) نزدیک به سه سـال طراحی و اجرا‬ ‫شـد و ا کنـون فضایـی مطلوب بـرای حضور شـعرا و عالقه مندان‬ ‫یسـت؛ همچنیـن‪ ،‬اهـدای جایـزه ادبـی به نـام‬ ‫بـه شـعر پارس ‬ ‫پرویـن اعتصامـی‪ ،‬به صـورت دوسـاالنه درراسـتای بزرگداشـت‬ ‫مقـام پرویـن اعتصامـی‪ ،‬اعتلای افرینش هـای ادبـی بانـوان‪،‬‬ ‫ایجـاد پیونـد بیـن ادبیـات ملل؛ به ویژه در حوزه جهان اسلام و‬ ‫‪ ...‬برگـزار می شـود‪ .‬همین طور جشـنواره فیلـم پروین اعتصامی‬ ‫نیـز به همـت خانـه زنـان هنرمنـد ایـران و بـا هـدف گـرداوری‪،‬‬ ‫سـازمان دهی و معرفـی زنـان هنرمنـد و فعـال ایرانـی تشـکیل‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـیمین بهبهانـی خاطـره کوتاهـی درمـورد پرویـن نقـل کـرده‬ ‫نوجوانـی خـود دیدمـش‪ .‬بـا مـادرش بـه خانـه مـا‬ ‫کـه‪ ...« :‬بـه‬ ‫ِ‬ ‫امـد بـه دیـدار مـادرم؛ و ایـن در مـاه اسـفند بـود‪ .‬ماهـی پـس از‬ ‫ان دیـدار‪ ،‬بـه نیمـه فروردیـن بـه بیمـاری حصبـه درگذشـت‪.‬‬ ‫نخسـتین شـعرم را کـه سـروده بـودم و مـادرم ان را دسـت کاری‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬برایـش خوانـدم‪ .‬مـرا بوسـید و برایـم ارزوی توفیـق‬ ‫کـرد‪ .‬پوسـتی سـپید و گونه هـای گل رنـگ و شـاداب و دهانـی‬ ‫کوچـک و لب هایـی پـر داشـت و چشـم هایی ارام‪ ،‬بـا نگاهـی نـه‬ ‫در مسـیر مـوازی‪ .‬در جوانـی تاثیـری از او در کار خویـش داشـتم‪.‬‬ ‫می خواسـتم جـای خالـی او را پـر کـرده باشـم‪ .‬دران هنـگام او‬ ‫برایـم نهایـت اعتلای یـک شـاعر بـود و در ذهنـم ایـن واقعیـت‬ ‫نمی گنجیـد کـه هرکـس بایـد جـای خـود را پـر کنـد‪ ،‬نـه جـای‬ ‫دیگـری را ‪ ...‬ارزو می کـردم ماننـد پرویـن اعتصامـی شـوم‪.‬‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬وقتـی پرویـن بـا مـادرش بـه دیـدن مـادر مـن‬ ‫امدنـد‪ ،‬مـادرم بـه مـن اجـازه داد در اتـاق بنشـینم و یـک شـعر‬ ‫بـرای پرویـن خوانـدم‪ .‬او خیلی خوشـش امد‪ .‬متاسـفانه همان‬ ‫عیـد نـوروزی کـه بـه خانـه مـا امـد‪ ۱۳ ،‬یـا ‪ ۱۴‬همـان عیـد پرویـن‬ ‫ُمـرد‪ .‬پرویـن بـه حسـرت مـرد ‪ »...‬و ملک الشـعرا بهـار در مقدمه‬ ‫دیـوان پرویـن نوشـت‪« :‬دیـوان پرویـن اعتصامـی ترکیبی سـت‬ ‫از دو سـبک و شـیوه لفظـی و معنـوی‪ ،‬امیختـه بـا سـبکی‬ ‫مسـتقل‪ .‬و ان دو یکـی شـیوه شـعرای خراسـان اسـت؛ خاصـه‬ ‫اسـتاد ناصرخسـرو و دیگـر شـیوه شـعرای عـراق و فـارس؛ به ویـژه‬ ‫شـیخ مصلح الدیـن سـعدی؛ و از حیـث معانـی نیـز بیـن افـکار‬ ‫و خیـاالت حکمـا و عرف اسـت و ایـن جملـه بـا سـبک و اسـلوب‬ ‫مسـتقلی ترکیـب یافتـه و شـیوهای بدیـع به وجـود اورده اسـت‪.‬‬ ‫هنـر پرویـن انجاسـت کـه از زبـان همه چیـز سـخن می گویـد‪:‬‬ ‫چشـم و مژگان‪ ،‬دام و دانه‪ ،‬مور و مار‪ ،‬سـوزن و پیرهن‪ ،‬خا ک و‬ ‫باد‪ ،‬مر غ و ماهی‪ ،‬صیاد و مر غ ‪ ...‬و عاقبت خواننده را در عالم‬ ‫«کلیله ودمنـه» و عوالـم طفولیـت و جوانـی و پیـری و هـزاران‬ ‫احوال درونی و بیرونی سـیر می دهد و تسـلیت می بخشـد ‪.»...‬‬ ‫درپایـان توجـه عالقه منـدان را بـرای مطالعـه مشـروح و مفصـل‬ ‫بـه برخـی منابـع کـه در انتهـا اورده ام جلـب می کنـم و شـعری‬ ‫کـه پرویـن بـرای سـنگ مـزار خـود سـرود را می خوانیـم‪ .‬روحـش‬ ‫قریـن رحمـت و ارامـش؛‬ ‫اینکه خا ک سیهش بالین است‪ ،‬اختر چرخ ادب پروین است‬ ‫گ رچـه جـز تلخـی از ایـام ندیـد‪ ،‬ه رچـه خواهـی سـخنش شـیرین‬ ‫است‬ ‫صاحب ان همه گفتار امروز‪ ،‬سائل فاتحه و یاسین است‬ ‫دوسـتان ِبـه کـه ز وی یـاد کننـد‪ ،‬دل بی دوسـت دلـی غمگیـن‬ ‫اسـت‬ ‫خـا ک در دیـده بسـی جان فرساسـت‪ ،‬سـنگ بـر سـینه بسـی‬ ‫سـنگین اسـت‬ ‫بیند این بستر و عبرت گیرد‪ ،‬هر که را چشم حقیقت بین است‬ ‫هر که باشی و زهر جا برسی‪ ،‬اخرین منزل هستی این است‬ ‫ادمی هر چه توانگر باشد‪ ،‬چو بدین نقطه رسد مسکین است‬ ‫اندر انجا که قضا حمله کند‪ ،‬چاره تسلیم و ادب تمکین است‬ ‫زادن و کشتن و پنهان کردن‪ ،‬دهر را رسم و ره دیرین است‬ ‫نکـس کـه در ایـن محنتـگاه‪ ،‬خاطـری را سـبب تسـکین‬ ‫خـرم ا ‬ ‫اسـت‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫ صاعـدی‪ ،‬عبدالعظیـم‪ .‬اختـر چـرخ ادب؛ مـروری بر زندگی و شـعر‬‫پروین‪.‬‬ ‫ قدمیاری‪ ،‬مجید‪ .‬معجزه پروین‪.‬‬‫ زندگی و زمانه پروین اعتصامی پدیداور‪ :‬نصراهلل حدادی‬‫ عسـگری تورزنـی‪ ،‬کریـم‪ .‬پرویـن اعتصامـی بزرگ تریـن شـاعره‬‫پارسـی زبان‪ .‬تهـران‬ ‫ کریمیـان‪ ،‬علـی «چنـد سـند تاریخـی دربـاره پرویـن اعتصامـی»‪،‬‬‫ادبسـتان فرهنـگ و هنـر تهـران‬ ‫ دهباشـی‪ ،‬علـی‪ .‬یادنامـه پرویـن اعتصامی‪ ،‬مقاله هـا و خطابه ها‪.‬‬‫تهـران‪ :‬نشـر دنیای مادر‬ ‫ بهمن‪ ،‬مهناز‪ .‬پروین اعتصامی (چهره های درخشان)‬‫ اعتصامی‪ ،‬ابوالفتح‪ ،‬تاریخچه زندگانی پروین اعتصامی‬‫‪ -‬نفیسی‪ ،‬سعید‪ ،‬پروین اعتصامی‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تقویت سیگنال های حضور حدا کثری مردم‬ ‫در انتخابات پیش رو‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫در عصـر حاضـر توسـعه دخالـت مـردم در تعییـن سرنوشـت و اینـده‬ ‫اجتماعی شـان بـه یـک اصـل تبدیـل شـده اسـت و تقویـت پایه هـای ایجـاد‬ ‫نظـام دموکراتیـک کـه از بنیادی تریـن مراحـل تاسـیس و نهادینه سـاختن‬ ‫دموکراسـی در قلـب و بطـن جامعـه محسـوب می شـود‪ ،‬حضور در مناسـبات‬ ‫اجتماعی یا همان مشارکت است‪ .‬تعیین و گزینش مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫الیه هـای مدیریتـی نظیـر مدیـران سیاسـی‪ ،‬پارلمانـی‪ ،‬والیتـی‪ ،‬ایالتـی و‬ ‫درمجمـوع تعییـن مدیـران نهادهـای دموکراتیـک هـر نظـام‪ ،‬درواقـع همـان‬ ‫انتخـاب اصـل نظـام دموکراتیـک اسـت کـه وابسـتگی شـدیدی بـه حضـور و‬ ‫انتخـاب مـردم دارد‪ .‬در کشـور مـا نیـز انتخابـات در زمان هـای مشـخص و در‬ ‫سـطوح مختلـف برگـزار و مـردم در تعییـن سرنوشـت خـود‪ ،‬دخالت مسـتقیم‬ ‫دارنـد و نظـام مردم سـاالری در کشـور جریـان دارد‪ .‬هرچنـد تئوری پـردازی و‬ ‫دوگانه سـازی ها دربـاره مشـارکت مـردم در انتخابـات پیـش رو‪ ،‬ایـن گمـان‬ ‫را در ذهـن افـراد به وجـود مـی اورد کـه مشـارکت پائیـن خواهـد بـود؛ ولـی‬ ‫سـیگنال های ارائه شـده ازسـوی رهبـر معظـم انقلاب کـه حضـور پرشـور‬ ‫افـراد در پـای صندوق هـای رای را مهم تریـن اصـل هـر نـوع از انتخابـات‬ ‫در جمهـوری اسلامی می داننـد‪ ،‬خـط بطالنـی بـر گمانه هـای ناسـاز اسـت‬ ‫و ایـن انتخابـات نیـز برخلاف تصـور عـده ای‪ ،‬بـا شـور و حـال فـراوان برگـزار‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬قطعـا مشـکالت اقتصـادی و برخـی مشـکالت مدیریتـی‬ ‫درطـول سـال های اخیـر‪ ،‬دلسـردی ها و دلخوری هایـی را به ویـژه بـرای‬ ‫اقشـار فرودسـت به وجـود اورده اسـت؛ ولـی قهـر بـا صندوق هـای رای‪ ،‬چـاره‬ ‫ایـن مشـکالت نیسـت و همان گونه کـه رهبـر انقلاب فرمودنـد چـاره کار در‬ ‫انتخـاب اصلـح اسـت و ایـن یـک کلیـدواژه راهبـردی و کارگشاسـت‪ .‬ایشـان‬ ‫نظـام مردم سـاالری دینـی را متکـی بـه انتخابـات می دانند و معتقدنـد بدون‬ ‫انتخابات‪ ،‬مردم سـاالری نخواهد بود‪ .‬معیار تکیه به مردم‪ ،‬معیار مشـهود و‬ ‫محسـوس و قابل اندازه گیـری‪ ،‬همیـن انتخابات اسـت و هـر کس که به نظام‬ ‫اسلامی اعتقـاد دارد و در ایـن اعتقـاد صـادق اسـت‪ ،‬شـرکت در انتخابـات را‬ ‫وظیفـه خـودش می دانـد‪ .‬هرچنـد بـه فرمـوده رهبـر درصـورت ظاهـر‪ ،‬نظـام‬ ‫مردم سـاالری در کشـور بـا نظـام غربـی شـباهت دارد‪ ،‬امـا مردم سـاالری مـا‬ ‫ریشـه در یـک معرفـت دینـی دیگـر و یـک جهان بینـی دیگـری دارد‪ ،‬تـا انچـه‬ ‫ان هـا می گوینـد‪ .‬مـا بـرای انسـان ها کرامـت قائلیـم‪ ،‬بـرای رای ان هـا ارزش‬ ‫قائلیـم و حضـور ان هـا را وسـیله ای می دانیـم بـرای اینکه اهـداف الهی تحقق‬ ‫پیدا کند و بدون ان‪ ،‬این هدف امکان پذیر نیست‪ .‬داشتن نگاه مسئولیتی‬ ‫بـه مقولـه اداره کشـور‪ ،‬شـاید اولیـن و محکم تریـن انگیـزه ارادی در مقولـه‬ ‫شـرکت در انتخابـات باشـد‪ .‬در حقیقـت‪ ،‬افـراد شـرکت در انتخابـات را وظیفه‬ ‫قانونـی‪ ،‬شـرعی و عملـی خـود می داننـد؛ مقدس شـمردن ان نیـز از این بـاب‬ ‫اسـت‪ .‬به هـرروی‪ ،‬انچـه مهـم اسـت اینکه پایه هـای حکومت مردمـی و دفاع‬ ‫از تمامیت ارضی مملکت براسـاس معیاری هایی چون مشـارکت حدا کثری‬ ‫بنـا شـده اسـت؛ تاجایی کـه رهبـر انقلاب اسلامی هـم بـا دعـوت همگانـی از‬ ‫مردم برای شرکت در انتخابات گفتند‪« :‬ممکن است کسی از بنده خوشش‬ ‫نیایـد امـا ا گـر ایـران را دوسـت دارد‪ ،‬بایـد پـای صنـدوق رای بیایـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫هـر کـس بـه ایـران عالقه منـد اسـت و امنیـت کشـور‪ ،‬حل شـدن مشـکالت و‬ ‫گردش صحیح نخبگان را دوست دارد‪ ،‬در انتخابات شرکت کند‪ .‬امید است‬ ‫شـورای نگهبـان نیـز در انتخـاب کاندیداهـا دقـت نظـر الزم را داشـته باشـد و‬ ‫فرمایشـات داهیانـه رهبـر انقلاب را در همـه مراحـل مـورد مداقـه قـرار دهنـد‬ ‫تـا افـرادی کـه صالحیـت و شایسـتگی تصـدی پسـت های مهـم را ندارنـد‪ ،‬در‬ ‫لیسـت قـرار نگیرنـد و زمینـه حضـور حدا کثـری مـردم بـا معرفـی کاندیداهـای‬ ‫دارای توانمنـدی و جسـارت فراهـم شـود‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫علیرضانیکبخت واحدی‪:‬‬ ‫پول کشورهای حوزه خلیج فارس بر فوتبال ما غلبه کرد‬ ‫پیش کسـوت باشـگاه اسـتقالل گفـت‪« :‬پـول کشـورهای حـوزه خلیـج‬ ‫فـارس توانسـت بـر فوتبـال مـا غلبـه کنـد و این موضـوع کار را بـرای مـا سـخت‬ ‫می کنـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ علیرضـا نیکبخت واحدی در حاشـیه دیـدار یاد بود‬ ‫مرحـوم «علـی انصاریـان» و مرحـوم «مهـرداد میناونـد» در جمـع خبرنـگاران‬ ‫در خصـوص گرفتـن میزبانـی از کشـورمان‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬چند سـال اسـت‬ ‫کـه مـورد کم لطفـی ‪ AFC‬قـرار می گیریـم و این موضـوع بـرای االن نیسـت‪ .‬در‬ ‫شـرایط خاصـی قـرار داریـم و فکـر می کنـم در حال حاضـر بایـد به رئیـس جدید‬ ‫فدراسـیون فوتبـال زمـان دهیـم»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬قـدرت کشـورهای عربـی در‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا بسیار باالست و حاضرند میلیاردها دالر خرج کنند‬ ‫کـه تیم هـای مـا را از رده خـارج کننـد‪ .‬دیدیـد که پول کشـورهای حوزه خلیج‬ ‫فـارس توانسـت بـر فوتبـال مـا غلبـه کنـد و این موضـوع کار را بـرای مـا سـخت‬ ‫می کند‪ .‬امیدوارم با غیرت بازیکنان ایرانی و نفرات جدید فدراسیون بتوانیم‬ ‫حقمـان را از ‪ AFC‬بگیریـم»‪ .‬پیش کسـوت اسـبق سـرخابی ها در مـورد امـدن‬ ‫«فرهاد مجیدی» به استقالل و تاثیر او در این تیم‪ ،‬گفت‪« :‬این موضوع برای‬ ‫اسـتقالل فوق العـاده بـود‪ .‬مجیـدی جایگاهـش را در اسـتقالل حفـظ و ثابـت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬البتـه مـن همیشـه از همـه مربیـان در این تیـم حمایـت کـردم»‪.‬‬ ‫نیکبخـت افـزود‪« :‬فرهـاد هم بـازی مـن بـوده و خاطـرات خوبـی بـا او دارم کـه‬ ‫می تواند استقالل را به ساحل ارامش برساند و امیدوارم همه پیش کسوتان‬ ‫از مجیـدی حمایـت کننـد»‪ .‬او در مـورد جابه جایـی بازیکنـان اسـتقالل و‬ ‫پرسـپولیس‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬االن این موضـوع راحـت شـده؛ چرا کـه ا گـر پولـت‬ ‫ً‬ ‫را نگیری‪ ،‬می توانی جدا شـوی‪ .‬قبال باید از هفت خوان رسـتم رد می شـدیم؛‬ ‫امـا االن انتقـال بیـن پرسـپولیس و اسـتقالل راحـت شـده‪ .‬ارزوی موفقیـت‬ ‫بـرای بازیکنـان جدیـد اسـتقالل می کنـم‪ .‬به طور قطـع مربـی ارمـان رمضانـی‬ ‫را قبـول داشـته کـه او را انتخـاب کـرده؛ زیـرا مجیـدی توصیه پذیـر نیسـت»‪.‬‬ ‫ایـن پیش کسـوت باشـگاه اسـتقالل در بـاره «محمـد دانشـگر» نیـز عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬محمـد‪ ،‬بازیکـن بسـیار خوب و قابلی سـت؛ امـا بایـد سـرمربی اسـتقالل‬ ‫دربـاره او تصمیـم بگیـرد و مـا هـم احتـرام می گذاریم‪ .‬او از نظر شـخصیتی پسـر‬ ‫یسـت و ا گـر بـه خـودش بیایـد‪ ،‬می توانـد بـه تیـم ملـی هـم برسـد»‪.‬‬ ‫خوب ‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪973 -74‬ه‍‪43‬ـ و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 124K1488024‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CE5LF697627‬بـه مالکیـت صدیقـه بزمـی رودی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه سـاختمانی منـزل مسـکونی بـه شـماره ‪ 2947‬بـه تاریـخ صـدور مورخـه ‪ 1388/10/23‬صـادره از‬ ‫شـهرداری قاسـم اباد متعلـق بـه اقـای مهـدی زنگنـه فرزنـد محمدعلـی بـه شـماره ملـی ‪0769498175‬‬ ‫مفقـود گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند ترا کتـور کشـاورزی ام اف ‪ 285‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪472 -12‬ک‪ 43‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ LFW0171X‬و شـماره شاسـی ‪ J16222‬بـه مالکیـت عالالدیـن کرمـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند موتورسـیکلت هونـدا ‪ 125cc‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪ 21726-771‬و شـماره‬ ‫موتـور *‪ *0847054‬و شـماره ‪ VIN:A8714369‬بـه مالکیـت یونـس عابـدی مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ابالغیه‬ ‫اقای مهدی ناصری موحد‪ ،‬همسـر شـما خانم ندا محمدی دهنوی تصمیم به طالق دارد‪ .‬لذا به شـما‬ ‫اعالم می شود ظرف مهلت ‪ 5‬روز به این محضر مراجعه کنید‪ .‬ادرس‪ :‬مشهد‪ ،‬مطهری جنوبی ‪ ،28‬بعد‬ ‫از چهـارراه اول‪ ،‬پال ک ‪79/2‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی‪ ،‬سردفتر دفتر ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪ 4‬مشهد‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم طاهره کاله کج فرزند ا کبر بشناسـنامه ‪ 1900225980‬صادره از رامهرمز درخواسـتی بخواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم ا کبـر کاله کـج بشناسـنامه ‪ 455‬صـادره رامهرمـز در‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/10/21‬در اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تـارا کاله کـج فرزنـد ا کبـر ش ش و کد ملـی ‪ 1900587696‬متولـد ‪ 1384/12/09‬فرزند متوفی ‪ -2‬مرضیه‬ ‫کاله کـج فرزنـد ا کبـر ش ش و کـد ملـی ‪ 1900407132‬متولـد ‪ 1377/09/08‬فرزند متوفـی ‪ -3‬طاهره کاله کج‬ ‫فرزنـد ا کبـر ش ش و کـد ملـی ‪ 1900225980‬متولـد ‪ 1371/10/01‬فرزنـد متوفی ‪ -4‬طیبه کاله کج فرزند ا کبر‬ ‫ش ش و کـد ملـی ‪ 1900102528‬متولـد ‪ 1369/08/05‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬ایمـان کاله کـج فرزنـد ا کبـر ش ش‬ ‫و کـد ملـی ‪ 1900338564‬متولـد ‪ 1374/07/28‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬طالـب کاله کـج فرزنـد ا کبـر ش ش و کد‬ ‫ملـی ‪ 1911860941‬متولـد ‪ 1367/07/19‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬کامـران کاله کـج فرزنـد ا کبـر ش ش و کـد ملـی‬ ‫‪ 1900493241‬متولـد ‪ 1381/02/22‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬سـکینه محمدی کیـا فرزند علـی ش ش ‪ 3217‬و کد‬ ‫ملـی ‪ 1910855715‬متولـد ‪ 1355/01/01‬زوجـه متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب‬ ‫مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/833‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم سـیده نرگس میرسـاالری فرزنـد میـرزا بشناسـنامه ‪ 10979‬کـد ملـی ‪ 1910109894‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم سیدحبیب اله‬ ‫میرسـاالری بشناسـنامه ‪ 4‬و کد ملی ‪ 1911624768‬صادره از رامهرمز در تاریخ ‪ 1399/12/14‬در اقامتگاه‬ ‫دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتند از‪ -1 :‬سـیده نرگس میرسـاالری فرزند‬ ‫میـرزا ش ش ‪ 10979‬کـد ملـی ‪ 1910109894‬متولـد ‪ 1354/07/01‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی ‪-2‬‬ ‫سـیدرضا میرسـاالری فرزنـد سـیدحبیب اله ش ش و کـد ملـی ‪ 1900521180‬متولـد ‪ 1382/04/26‬صـادره‬ ‫از رامهرمز پسـر متوفی ‪ -3‬سـیده مهوش میرسـاالری فرزند سـیدحبیب اله ش ش و کد ملی ‪1900240191‬‬ ‫متولـد ‪ 1371/11/27‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -4‬سـیده فائزه میرسـاالری فرزنـد سـیدحبیب اله‬ ‫ش ش و کـد ملـی ‪ 1900327813‬متولـد ‪ 1374/06/31‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -5‬سـیده نگار‬ ‫میرسـاالری فرزند سـیدحبیب اله ش ش و کد ملی ‪ 1900409224‬متولد ‪ 1377/07/30‬صادره از رامهرمز‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬شـرین جان چمـن فرزنـد سـیدخدارحم ش ش ‪ 365‬کـد ملـی ‪ 5999607833‬متولـد‬ ‫‪ 1326/01/01‬صـادره از بهمئـی مـادر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در‬ ‫یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این‬ ‫تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/832‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/11/27-1399603291260001913‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارادان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فتانه دهقانی فرزند امیرحسـین به شماره شناسـنامه ‪10215‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت ‪ 7153/19‬مترمربع جـزء قطعه ‪25‬‬ ‫باقیمانـده از پلا ک ‪ 77‬اصلـی واقـع در بخـش کهن ابـاد ارادان خریـداری از مالک رسـمی دولت جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران بـا نمایندگـی اداره جهـاد کشـاورزی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 978‬علی عرب سرهنگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960309001002595‬مـورخ ‪ 1399/12/24‬پرونـده کالسـه ‪139911440900100239‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقه یـک قزوین تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای‬ ‫علـی صفویـه فرزنـد صفدرعلـی بشماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از قزویـن در یکباب خانه به مسـاحت ‪735‬‬ ‫مترمربـع از ‪ 115‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬قزویـن قطعـه نهـم تفکیکـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/25 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان احلام ال کثیـر دادخواسـتی بـه طرفیت احسـان مزرعه فر به خواسـته مطالبه نفقـه تقدیم که به‬ ‫شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش ارجاع و به کالسـه حقوقی ثبت و برای روز شـنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/02/18‬سـاعت ‪ 10:30‬تعییـن وقـت گردیـده و چـون احسـان مزرع هفـر مجهول المکان اعالم شـده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لذا برحسـب تقاضای خواهان و دسـتور دادگاه و مسـتندا به ماده ‪ 73‬از قانون ائین دادرسـی دادگاه های‬ ‫عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار درج‬ ‫و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه‬ ‫مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ادرس محل اقامت خود را اعالم‪ ،‬درغیراینصورت‬ ‫مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 111SE‬هاچ بک به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪351 -93‬ه‍‪77‬ـ و شـماره موتـور ‪ M13/6397939‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100K1076770‬بنـام لیلا‬ ‫عزیـزی بـا شـماره ملـی ‪ 2299663223‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪948 -24‬س‪87‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 114F0007396‬و شـماره شاسـی ‪ 285283‬مربـوط بـه نصرالـه قلـی زاده مفقـود گردیـده و‬ ‫فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪546 -34‬و‪ 15‬و شـماره موتـور ‪ 181B0002371‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN11FE0HH983408‬بنام بهزاد زلقی کد ملی ‪ 1990081177‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای تیمـور ا کبری احمدابـادی برابـر درخواسـت وارده به شـماره ‪ 46561‬مـورخ ‪ 1399/12/16‬و با تقدیم‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ‪ 588530‬مـورخ ‪ 1399/12/16‬اسـناد رسـمی بشـماره ‪ 180‬کـه‬ ‫مقدار ششـدانگ پال ک ‪ 9090‬فرعی از ‪ 93‬اصلی برابر سـند قطعی بشـماره ‪ 203695‬مورخ ‪1382/03/28‬‬ ‫دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 11‬کرمانشـاه بـه اقـای تیمـور ا کبری احمدابـادی منتقل و ثبت گردید و سـند بشـماره‬ ‫‪ 74838‬بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت در یک نوبت ا گهی‬ ‫می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی مدعـی انجـام معاملـه بـا وجـود سـند مالکیـت در نـزد انان می باشـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز مراتـب را بـه ایـن اداره اعلام دارنـد‪ .‬درغیراینصـورت نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطـال خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬محدودیـت‪ :‬برابـر سـند رهنـی بشـماره ‪ 145775‬مـورخ ‪ 1382/05/25‬دفتـر اسـناد رسـمی در رهـن‬ ‫بانک می باشـد‪.‬‬ ‫‪/2860‬م الـف‪ 12/‬محمـد عباسـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه یک‪ ،‬از‬ ‫طـرف مهدی میهمی‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور‪ ،‬درغیراینصـورت‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/953‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای خیراله رسـتمی دارای شماره شناسـنامه ‪ 9450‬بشـرح دادخواست به کالسـه ‪ 9900091‬از این دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان شـهناز رحمانی فر بشناسـنامه‬ ‫‪ 10930‬در تاریـخ ‪ 1399/09/05‬اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم‬ ‫منحصر اسـت به‪ -1 :‬محمدمهدی رسـتمی به ش ش ‪ 3320167669‬صادره از گیالن غرب پسـر متوفی‬ ‫‪ -2‬فاطمـه رسـتمی بـه ش ش ‪ 332021250803‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفی ‪ -3‬اسـرا رسـتمی به‬ ‫ش ش ‪ 3320269402‬صـادره از گیلان غـرب دختر متوفی ‪ -4‬خیراله رسـتمی بـه ش ش ‪3329187379‬‬ ‫صـادره از گیلان غـرب همسـر متوفـی ‪ -5‬محمـد رحمانی فـر بـه ش ش ‪ 8178‬صـادره از گیلان غـرب پـدر‬ ‫متوفـی ‪ -6‬والیـه مـرادی بـه ش ش ‪ 3329370726‬صـادره از گیلان غـرب مـادر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکز گیالنغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/12-139960318019006182‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد احمدی فرزند احمد به شماره شناسنامه ‪ 1559‬صادره از تالش‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 816‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 490‬از ‪ 6‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 104‬واقـع در قریـه تره طـول گیلان بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫محمـد جلال اشـرف محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1614‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری یک لـول سـاچمه زنی ته پر کالیبر ‪ 12‬سـاخت ایران با شـماره مجـوز ‪2410077‬‬ ‫بـه نـام اقـای قهرمـان چرزه با شـماره ملـی ‪ 4949850814‬صادره از کوزران مفقود و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006459‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مجتبی رضوان فر فرزند افراسـیاب به شماره شناسـنامه ‪ 2522‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 203/31‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 10399‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود گیلان بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربانعلـی ازمـون محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1616‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫مفقودی‬ ‫بیمه نامه وکارت ماشـین خودرو سـواری سـوزوکی گراند ویتارا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1388‬با شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪788 -10‬ط‪ 74‬و شماره موتور ‪ J20A651601‬و شماره شاسی ‪NAAS09KE4AK008266‬‬ ‫به نام شـرکت سـاز اب کیان پاد سـهامی خاص مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند خودروی سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ مشـکی متالیک مدل ‪ ۱۳۸۶‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۱۹۸ -29‬ل‪ ۱۴‬و شـماره موتـور ‪ 1896808‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286057672‬بـه نـام احمد‬ ‫صوفی به شـماره ملی ‪ ۳۲۳۰۲۲۱۲۵۷‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ فـروش نمایندگـی خـودرو پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ‪353 -29‬ب‪ 31‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 181B0107908‬و شماره شاسی ‪ NAAM31FE9KK216124‬به نام علی صادقی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز خودرو سواری پراید مدل ‪ 1395‬با شماره پال ک ‪969 -29‬د‪ 53‬و شماره موتور ‪M13/5635187‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAS411100G3488350‬به نام کیومرث شاه محمدی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب گـودرز جمشـیدی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪596 -19‬ق‪97‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 164B0072502‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE8GH709470‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی‪ ،‬سـند سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318011014850‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـلم قربان زاده مهویزانـی فرزنـد رجـب بـه شماره شناسـنامه ‪1088‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 1427/86‬مترمربع مشـتمل بر یکباب‬ ‫خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 120/47‬مترمربـع پلا ک ‪ 149‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی مفروز و مجزی شـده از پال ک‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در قریه مهویزان بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق ارجب قربان زاده مهویزانی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/12-139960318019006166‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا داودی باویل علیائی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 31‬صادره‬ ‫از اسـکو در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1043/80‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 242‬از ‪41‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 141‬فرعـی واقـع در قریـه ییالقـی ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای حسـن حسـینی ریک محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1618‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/29-139960318019006598‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فهمیـه قوامی طهرانـی فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪3212‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 80/37‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10400‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 602‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقای عبرت اله اسـدی ریک محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1622‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز کـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا‬ ‫مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح ذیل به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکور‪ ،‬صدور سـند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقـای حسـن رضائـی فرزنـد ناصـر دارای کـد ملـی ‪ 4819723693‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 766‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪208/90‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلی واقـع در بخش دو رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫خیابـان طالقانـی غربی‬ ‫‪ -8‬اقـای علـی مکونـدی فرزنـد عبدالحسـین دارای کـد ملـی ‪1755096216‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 115‬صـادره از اهـواز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2333/54‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک پنـج اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬روسـتای سرچشـمه‬ ‫روز تحدید حدود سه شنبه مورخه ‪ 1400/01/24‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای رضـا محمـدی راد فرزنـد رمضـان دارای کـد ملی ‪ 1840172738‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 18554‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 346/82‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1168‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان شـهیدفهمیده‬ ‫‪ -2‬اقای اسداله کردزنگنه فرزند حبیب اله دارای کد ملی ‪ 1910753221‬بشناسنامه‬ ‫‪ 119‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت ‪141/96‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫باغ سمیع‬ ‫‪ -3‬خانـم سـیده زهرا موسـوی فرزنـد سـیدعلی بابا دارای کـد ملـی ‪1911736647‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 810‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مساحت ‪ 249/30‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1205‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‬ ‫روز تحدید حدود یکشنبه مورخه ‪ 1400/01/22‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -9‬خانـم کبـری طلاوری فرزنـد خونـکار دارای کـد ملـی ‪ 1910855014‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 3147‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان تجاری‪ -‬مسـکونی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 81/77‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی سـلمان فارسـی‬ ‫‪ -10‬اقـای محمدعلـی جاللـی فرزنـد زاهـد دارای کد ملی ‪ 1911514148‬بشناسـنامه ‪1‬‬ ‫صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 273/08‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی‬ ‫سـلمان فارسی‬ ‫‪ -11‬خانم الهام مالئی فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1911199498‬بشناسـنامه ‪1235‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 270‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬سـلمان‬ ‫فارسی‬ ‫‪ -12‬اقـای عبدالکریـم پرسـیان فرزنـد فتحعلـی دارای کـد ملـی ‪4819280831‬‬ ‫بشناسنامه ‪ 487‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 222‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شهیدمسـعود قنوانـی‬ ‫روز تحدید حدود چهارشنبه مورخه ‪ 1400/01/25‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -4‬اقـای علی محمـد عباسـی رائی فرزنـد علی دانـا دارای کـد ملـی ‪4818945978‬‬ ‫بشناسنامه ‪ 12741‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 197/33‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلی واقع در بخـش دو رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬فلکـه صاحب الزمان‬ ‫‪ -5‬اقـای بهـرام ممبینـی فرزنـد علیرحـم دارای کـد ملـی ‪ 4819313797‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 1076‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪229/15‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫خیابـان مفتح‬ ‫‪ -6‬اقـای نعمت الـه زبیـدی فرزنـد حمیـد دارای کد ملـی ‪ 1911540920‬بشناسـنامه ‪8‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکباب خانه بـه مسـاحت ‪ 177/15‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک چهـار اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان‬ ‫پاسداران‬ ‫روز تحدید حدود دوشنبه مورخه ‪ 1400/01/23‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ -13‬خانـم معصومـه رفیعی پـور فرزنـد عبدالحسـن دارای کـد ملـی ‪1911077368‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 163‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 250‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی سـلمان فارسـی‬ ‫‪ -14‬اقـای سـیدیارمحمد موسـوی فرزنـد سـیدمحمد دارای کد ملـی ‪1910727628‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 65‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 152/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمـز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬کوچه شـهیددنا‬ ‫‪ -15‬اقـای محمدرضـا بلواسـی فرزنـد لهراسـب دارای کـد ملـی ‪1911670093‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 136‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 178/95‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقع در بخش سـه‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـت‬ ‫‪ -16‬اقـای نورعلـی قاسـمی فر فرزنـد عبدالمحمـد دارای کـد ملـی ‪6009981379‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 138‬صـادره از کهگیلویـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 178/67‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک یـک اصلی واقع در بخش سـه‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـی فـر خ روز‬ ‫روز تحدید حدود شنبه مورخه ‪ 1400/01/28‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ -17‬اقای ابراهیم بهوندیوسـفی فرزند ابول دارای کد ملی ‪ 1911001809‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 18‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 8255/15‬مترمربع قسـمتی از پال ک دو اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬یوسـف اباد مالکیت‬ ‫‪ -18‬خانـم قمـر بهونـد فرزنـد قاسـم دارای کـد ملـی ‪ 1910247448‬بشناسـنامه ‪589‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 5953/03‬مترمربع قسمتی از پال ک دو اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬قریه هاشـم‬ ‫‪ -19‬اقـای رضـا کریمـی فرزنـد عباسـعلی دارای کـد ملـی ‪ 1911792814‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 6425‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪200‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫روبـروی بیمارسـتان مـادر‬ ‫روز تحدید حدود یکشنبه مورخه ‪ 1400/01/29‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ -20‬اقـای حمیـد فالحتـی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 1860702503‬بشناسـنامه‬ ‫‪ 286‬صـادره از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 200/78‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‬ ‫‪ -21‬اقـای علی یـار پیسـوده فرزنـد علی محمـد دارای کـد ملـی ‪1911739591‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 1105‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 230/77‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخش سـه رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی شـهیدرجائی‬ ‫‪ -22‬اقـای سـیدعلی موسـوی نور فرزنـد سـیدمحمود دارای کـد ملـی ‪1910108431‬‬ ‫بشناسـنامه ‪ 10833‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 267/50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‬ ‫روز تحدید حدود دوشنبه مورخه ‪ 1400/01/30‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/25 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ صفحه 4 ‫خبر‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫فوالد مبارکه با داشتن هشت کوره ‪ ۱۸۰‬تنی‬ ‫در دنیا منحصربه فرد است‬ ‫عضـو هیئت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد گفـت‪« :‬ثبـت رکـورد ‪۱۴۰‬‬ ‫ذوب در ناحیـه فوالدسـازی و ریخت هگـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه نشـان‬ ‫از مدیریـت کاربلـد ان مجموعـه اسـت»‪ .‬رضـا شهرسـتانی در گفت وگـو بـا‬ ‫خبرنگار ایراسـین بااشـاره به ثبت رکورد روزانه ‪ ۱۴۰‬ذوب در ناحیه فوالدسـازی‬ ‫و ریخت هگـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه اظهـار داشـت‪« :‬ایـن دسـتاورد مهم‬ ‫نشـان از مدیریت کاردان این مجموعه اسـت و به تمام کارکنان شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه تبریـک می گویـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه با داشـتن هشـت‬ ‫کـوره ‪ ُ ۱۸۰‬تنـی کـه در دنیـا منحصرب هفـرد اسـت و ثبـت رکـورد ‪ ۱۴۰‬ذوب در یـک‬ ‫روز‪ ،‬ثابـت کـرد کـه بـه زمـان کمتـر از ‪ ۸۵‬دقیقـه در فرایند تخلیـه ذوب تا تخلیه‬ ‫ذوب بعد (‪ )tap to tap‬رسیده است و تحقق این مهم‪ ،‬نیازمند مدیریت بسیار‬ ‫ً‬ ‫قوی ست؛ چرا که معموال ظرفیت اسمی این کوره ها ‪ ۹۰‬دقیقه است و فرایند‬ ‫تخلیـه ذوب تـا تخلیـه ذوب بعـدی بیـش از ‪ 90‬دقیقـه طـول می کشـد»‪ .‬عضـو‬ ‫هیئت مدیـره انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایران تصریح کرد‪« :‬دسـتاورد ثبت‬ ‫رکورد ‪ ۱۴۰‬ذوب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بازهـم بـر مدیریـت کاردان مجموعـه‪ ،‬تامیـن و نگهـداری قـوی‪ ،‬تامیـن مـواد‬ ‫اولیه و تولید با کیفیت فوالد مبارکه که در سطح استانداردهای جهانی ست‪،‬‬ ‫صحـه گذاشـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬ایـن دسـتاورد مهـم فـوالد مبارکـه درخـور‬ ‫تحسـین اسـت و امیدواریم با توسـعه انقالب چهارم صنعتی در شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه شـاهد رکوردهـای پی درپـی بزرگ تریـن واحـد صنعتی کشـور باشـیم»‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006454‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک تالـش تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاسـر شیرپورخطبه سـرا فرزند اروجعلی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 60‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای احداثـی و محوطـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 203/64‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 1513‬از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 52‬واقع‬ ‫در قریه شکردست بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی اقای حسین حسینی شکردست‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1626‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/09-139960318011014129‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد‬ ‫صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزاد علیـزاده فرزنـد غالمرضـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 39‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪181‬‬ ‫مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 70‬مترمربـع پلا ک ‪ 1354‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 42‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪22‬‬ ‫گیلان خریـداری از مالکیـت غالمرضـا علیـزاده محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/958‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد؛‬ ‫با شناخت از بوم کسب وکار‬ ‫می توان به موفقیت دست یافت‬ ‫معـاون سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬شـناخت از‬ ‫بـوم کسـب وکار می توانـد در ارتقـای‬ ‫اطمینان بخشـی سـرمایه گذاران و‬ ‫افزایـش تولیـد‪ ،‬موثـر واقـع شـود»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایراسـین؛ غالمرضـا طاهـری؛‬ ‫معـاون سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬در ائیـن رونمایـی از‬ ‫نقشـه اسـتراتژی هلدینـگ اتیـه فـوالد‬ ‫نقش جهان اظهار داشـت‪« :‬مفهوم اسـتراتژی در رفتار و کردار مدیران عامل‬ ‫این شـرکت به واسـطه راهبری یک شـرکت نهفته اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬دنیای‬ ‫کسب وکار امروز متالطم است؛ به گونه ای که با اندکی غفلت رقبا گوی سبقت‬ ‫را خواهند ربود‪ .‬لذا با شـناخت از بوم کسـب وکار می توان به موفقیت دسـت‬ ‫یافـت‪ .‬شـناخت از ذی نفعـان و تعامالتـی کـه منجـر بـه خلـق ثـروت می شـود‬ ‫می تواند تاثیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم بر کسـب وکار داشـته باشـد‪ .‬بخش‬ ‫مهـم شـناخت از بـوم کسـب وکار بـه سـهامداران برمی گـردد و ازسـوی دیگر‬ ‫بخـش حا کمیتـی هـم می توانـد بـر رونـد کسـب وکار تاثیـر بگـذارد‪ .‬بنابرایـن‪،‬‬ ‫شـناخت بـوم کسـب وکار بسـیار حائزاهمیـت اسـت»‪ .‬معـاون سـرمایه گذاری‬ ‫و امـور شـرکت های فـوالد مبارکـه بـه نقشـه تدوین شـده هلدینـگ اتیـه فـوالد‬ ‫نقش جهـان اشـاره کـرد و اضافـه کـرد‪« :‬تمـام اهـداف ذکرشـده هلدینگ اتیه‬ ‫فـوالد نقش جهـان برگرفتـه از «مـدل اسـتراتژیک» اسـت و سـعی ایـن شـرکت‬ ‫بـر این اسـت که در نقشـه اسـتراتژی کـه امـروز رونمایی می شـود به یکپارچگی‬ ‫و انضبـاط الزم دسـت یابـد»‪ .‬طاهـری بـه «مدیریـت تغییـر» نیـز اشـاره کـرد و‬ ‫توضیح داد‪« :‬این دیدگاه سـعی دارد به کسـب وکارهای اینده توجه کند تا با‬ ‫اینده نگـری و شـکل گیری تغییـرات مترتـب در بـازار پویایـی در شـرکت محقق‬ ‫شـود»‪ .‬وی بااشـاره به سـهم ‪۴۰‬درصدی فروش بازار خرد توسـط شـرکت اتیه‬ ‫فوالد نقش جهان گفت‪« :‬شـرکت فوالد مبارکه در مهرماه ‪30.7‬درصد سـهام‬ ‫هلدینـگ اتیـه فـوالد نقش جهـان را خریـداری کـرده اسـت کـه ایـن موضـوع‬ ‫باعـث شـد بازنشسـته ها و کارکنـان فـوالد مبارکـه منتفـع شـوند و امیدواریـم‬ ‫بـه سـود پایـدار بـرای ذی نفعـان منجـر شـود»‪ .‬طاهـری در خاتمـه تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه بـا نـگاه کالن سـعی دارد بـر فراینـد اصلـی (‪Core‬‬ ‫‪ )Business‬تا کیـد کنـد و شـرکت اتیـه نقش جهـان به واقـع جهـش مهمـی‬ ‫در رسـیدن بـه افزایـش تولیـد‪ ،‬توسـعه سـبد سـرمایه خـود داشـته اسـت تـا‬ ‫درنهایت منجر به اطمینان بخشـی سـهامداران و ذی نفعان شـرکت شـود»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫اصحاب رسانه‪ ،‬مشاور رسانه ای فوالد مبارکه هستند‬ ‫دست یابی به رکورد غرورافرین‬ ‫روزانه ‪ 140‬ذوب در فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری‬ ‫مـداوم فـوالد مبارکـه از دسـت یابی بـه رکـورد‬ ‫غرورافریـن روزانـه ‪ 140‬ذوب در شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه خبـر داد‪ .‬وی دربـاره دالیـل‬ ‫دست یابی به این رکورد تصریح کرد‪« :‬اولین‬ ‫و مهم ترین دلیل این است که واژه خواستن‬ ‫بـه معنـی کامـل کلمـه در همـه الیه هـای‬ ‫فوالدسـازی صـرف شـده و همـه به دنبـال‬ ‫ثبـت رکودهـای جدیـد در ایـن ناحیـه‬ ‫هسـتند‪ .‬دلیل دوم اماده بـه کاری تجهیزات‬ ‫ً‬ ‫ماسـت‪ .‬از فرصـت تقریبـا یک ماهـه ای کـه‬ ‫به دلیـل محدودیت هـای انـرژی وارد شـده‬ ‫بـه فـوالد مبارکـه به وجـود امـد‪ ،‬درجهـت‬ ‫تعمیـرات اساسـی تجهیـزات اسـتفاده شـد‬ ‫و نتیجـه ان ا کنـون قابل مشـاهده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری‬ ‫مـداوم فـوالد مبارکـه ادامـه داد‪« :‬سـومین‬ ‫دلیـل تحقـق ایـن رکوردهـای پی درپـی نیـز‬ ‫پشـتیبانی خوب از این ناحیه بود‪ ،‬از تامین‬ ‫مـواد اولیـه در قسـمت های مختلفـی نظیـر‬ ‫ناحیـه اهن سـازی و انـرژی و سـیاالت گرفتـه‬ ‫تـا سـایر قسـمت های پشـتیبانی»‪.‬‬ ‫دست یابی به رکورد ‪ 140‬ذوب‬ ‫حاصل یک کار گروهی ست‬ ‫غالمرضـا سـلیمی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ثبـت‬ ‫رکورد روزانه ‪ 140‬ذوب یک کار گروهی عظیم‬ ‫اسـت کـه در فـوالد مبارکـه اتفـاق افتـاد و در‬ ‫شتـر‬ ‫فوالدسـازی به ثمـر نشسـته اسـت‪ .‬پی ‬ ‫و در سـال ‪ 1380‬رکـورد روزانـه در فوالدسـازی‬ ‫‪ 40‬ذوب بـود‪ ،‬درحالی کـه هم ا کنـون رکـورد‬ ‫‪ 140‬ذوب ثبت شـده اسـت‪ .‬ثبت رکوردهای‬ ‫قابل توجـه درحال حاضـر زیرسـاخت های‬ ‫خـوب ایجادشـده‪ ،‬مدیریـت مناسـب در‬ ‫سـال های گذشـته و همچنیـن عـزم جـزم‬ ‫دوسـتان مـا در ناحیـه فوالدسـازی بـرای‬ ‫اسـتفاده از فرصت های موجود اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬به طورکلـی رسـالت فوالد مبارکه‬ ‫عالو هبـر تولیـد و تامیـن نیـاز داخـل‪ ،‬توجـه‬ ‫بـه صـادرات‪ ،‬بحث هـای ایمنـی و کمیـت و‬ ‫کیفیـت اسـت و ایـن امر در قالب خلـق ارزش‬ ‫معنـی پیـدا می کنـد‪ .‬حرکـت ایجادشـده‬ ‫در ناحیـه فوالدسـازی بـه معنـی ایجـاد‬ ‫تحـرک در همـه بخش هـا بـوده و بنابرایـن‬ ‫همـه قسـمت ها در رکودهـای تولیـد سـهیم‬ ‫بوده انـد»‪.‬‬ ‫ثبت شش رکورد تولید روزانه فوالد‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫سـلیمی دربـاره رکوردهـای تولیـد روزانـه‬ ‫ایـن بخـش نیـز گفـت‪« :‬در ایـن بخـش نیـز‬ ‫در سـال جـاری به ترتیـب رکوردهـای ‪131‬‬ ‫ذوب‪ 133 ،‬ذوب‪ 135 ،‬ذوب‪ 137 ،‬ذوب‪،‬‬ ‫‪ 138‬ذوب و ‪ 140‬ذوب ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که دو رکـورد اخـر طـی‬ ‫این درحال ‬ ‫دو روز متوالی و به فاصله کمتر از ‪ 24‬ساعت‬ ‫نسـبت بـه یکدیگـر به ثبـت رسـیده اند»‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای ثبت رکورد سالیانه‬ ‫ُ‬ ‫تولید هفت میلیون تن فوالد‬ ‫وی افـزود‪« :‬نکتـه مهـم دراین میـان‬ ‫این اسـت که در سـال ‪ 96‬بـا بهر هبـرداری‬ ‫از ماشـین شـماره ‪ 5‬فـوالد مبارکـه در ایـن‬ ‫بخـش‪ ،‬افزایـش ‪800‬هزارتنـی فـوالد نسـبت‬ ‫بـه اخریـن رکـورد ثبت شـد‪ .‬این امـر به دلیل‬ ‫اضافه شـدن یـک ماشـین ریخت هگـری‬ ‫یسـت که‬ ‫جدیـد‪ ،‬طبیعـی بـود‪ .‬این درحال ‬ ‫در سـال جـاری بـدون هیچ گونـه توسـعه ای‬ ‫و تنهـا بـا مدیریـت زمـان و تجهیـزات‪،‬‬ ‫افزایـش بهـره وری نیـروی انسـانی و اراده‬ ‫همـکاران و همچنیـن همکاری بخش های‬ ‫دیگـر نظیـر خریـد‪ ،‬اهن سـازی‪ ،‬پشـتیبانی‬ ‫و حمایـت مدیـران و معاونـان‪ ،‬افزایـش‬ ‫تولیـد ‪600‬هزارتنـی در ایـن ناحیـه به ثبـت‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن افزایـش ظرفیـت کـه خـود‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫معـادل ظرفیـت یـک پلنـت فوالد ‬ ‫باعـث شکسـتن رکـورد پیشـین تولیـد فـوالد‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه (شـش میلیون و‬ ‫ُ‬ ‫‪450‬هزارتـن) و دسـت یابی بـه رکـورد جدیـد‬ ‫هفت میلیون ُ تـن می شـود»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫افق تولید ‪7.2‬میلیون تن فوالد در ‪1400‬‬ ‫مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخت هگـری‬ ‫مـداوم فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«هنوزهـم می توانیـم از ظرفیت این ناحیه‪،‬‬ ‫بیشـتر اسـتفاده کنیـم؛ به همین دلیـل‬ ‫برنامه هـای خوبـی بـرای سـال اینـده درنظـر‬ ‫گرفته شـده اسـت‪ .‬ما برای افق سـال اینده‪،‬‬ ‫تولیـد حداقـل ‪7.2‬میلیون ُ تـن را درنظـر‬ ‫داریـم»‪ .‬سـلیمی دربـاره برنامه هـای ایـن‬ ‫واحـد بـرای ثبـت رکوردهـای روزانـه جدیـد‬ ‫نیـز اظهـار کـرد‪« :‬ثبـت رکوردهـای روزانـه‬ ‫جدیـد بـا شـرایط فعلـی بسـیار دشـوار شـده‬ ‫اسـت؛ ماننـد وزن هبـرداری کـه گرم هـای‬ ‫اخـر را ب هسـختی تحمـل می کنـد‪ .‬تحقـق‬ ‫ایـن ‪ 140‬ذوب در روز از دو بخـش تشـکیل‬ ‫می شـود‪ :‬اول‪ ،‬بخـش تولیـد کـه بایـد در‬ ‫کوره هـای قـوس الکتریکـی انجـام گیـرد و‬ ‫سـپس ریخت هگـری شـود؛ دوم‪ ،‬مدیریـت‬ ‫متـر‬ ‫ایـن فراینـد اسـت کـه به مراتـب مه ‬ ‫ب هشـمار می ایـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬بایـد ایـن ذوب‬ ‫انجام شـده در کوره هـای قـوس الکتریکـی‬ ‫در پاتیل هـای فـوالد مـذاب تخلیـه و بـا‬ ‫جرثقیل هـای سـقفی بـه بـرج ریخت هگـری‬ ‫منتقـل شـود»‪.‬‬ ‫ظرفیت ثبت رکوردهای روزانه بیشتر‬ ‫همچنان وجود دارد‬ ‫وی افـزود‪« :‬دراین میـان مدیریـت زمـان و‬ ‫هماهنگـی جرثقیل های پاتیل هـای مذاب‬ ‫ً‬ ‫بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪ .‬تقریبـا هـر پاتیـل‬ ‫مـذاب کـه وظیفـه حمـل فـوالد مـذاب از‬ ‫کـوره تـا ریخت هگـری را برعهـده دارد‪ ،‬بایـد در‬ ‫مسـیر انتقـال خود‪ ،‬نزدیک به هشـت مرتبه‬ ‫بارگـذاری و باربـرداری شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬ثبت‬ ‫رکـورد ‪ 140‬ذوب به معنـی جابه جایـی ‪28‬‬ ‫کهـزار بـار در روز و در‬ ‫پاتیـل بـه تعـداد ی ‬ ‫سـایت اجـرای عملیـات اسـت‪ .‬هماهنگـی‬ ‫یسـت و هرچـه بـر‬ ‫ایـن اقـدام کار بسـیار بزرگ ‬ ‫تعـداد ذوب افـزوده شـود‪ ،‬ایـن هماهنگـی‬ ‫سـخت تر نیـز می شـود‪ .‬بااین حـال ظرفیـت‬ ‫ثبـت رکوردهای روزانه بیشـتر در این بخش‬ ‫همچنـان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫فرایند ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه شفاف است‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه از‬ ‫ابتـدای راه انـدازی‪ ،‬فعالیت هـای پژوهشـی‬ ‫خـود را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬واحـد تحقیـق‬ ‫و توسـعه بـا انجـام بیـش از ‪ 1200‬پـروژه‬ ‫تحقیقاتـی رسـالت خـود درزمینـه انجـام‬ ‫تحقیقـات کاربـردی و مسـئله محور را‬ ‫انجـام داده و بهبودهـای قابل توجهـی را از‬ ‫جنـس نـواوری تدریجـی و تعالـی عملیـات‬ ‫به سـرانجام رسـانده اسـت»‪ .‬هـادی‬ ‫ینـژاد افـزود‪« :‬ایـن شـرکت از سـال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نبات ‬ ‫بـا دریافـت جایزه هـای ‪ EFQM‬و ‪MAKE‬‬ ‫و ارزیابی هـای مختلـف‪ ،‬بـا بازنگـری سـند‬ ‫راهبـردی تحقیـق و توسـعه‪ ،‬ب هسـمت‬ ‫رویکـرد نـواوری بـاز و تجاری سـازی فنـاوری‬ ‫حرکـت کـرده و بـا الهـام از اسـتراتژی های‬ ‫جدیـد شـرکت درزمینـه کسـب دانـش فنـی‬ ‫و توسـعه فنـاوری فـوالد در کشـور‪ ،‬قـدم در‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نسـیم صادقـی فرزنـد عالیخـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1920032916‬صـادره از اندیمشـک در مقطـع کارشناسـی رشـته علوم تربیتـی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی دزفـول بـا شـماره ‪ 2220513‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد دزفول به نشـانی دزفول‪ ،‬کـوی ازادگان‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی دزفـول کدپسـتی ‪ 6461645169‬ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعه بـاغ به پلا ک ‪ ۲۲۷‬فرعـی از ‪ ۴۲‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ ۴‬جنـوب شـرق قزویـن بـه علـت عـدم حضـور مالـک بـه عمـل‬ ‫نیامـده و عمـل تبصـره ذیـل مـاده ‪ ۱۵‬قانـون ثبـت نیـز میسـور نیسـت‪ ،‬لـذا بنـا بـه‬ ‫تقاضـای حسـینعلی حسـنی ها فرزنـد هـادی بشماره شناسـنامه ‪ ۴۲۳‬صـادره از‬ ‫قزویـن تحدیـد حـدود پلا ک فـوق در روز شـنبه مـورخ ‪ 1400/01/21‬سـاعت ‪۱۱‬‬ ‫صبـح بوسـیله نماینـده و نقشـ ه بـردار ایـن اداره در محـل وقـوع ملـک بـه عمـل‬ ‫خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه مالکیـن مجـاور اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت‬ ‫مقـرر در ا گهـی در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مجاوریـن معتـرض کـه در محـل‬ ‫حضـور نداشـته باشـند می تواننـد طبـق مـاده ‪ ۲۰‬قانـون ثبـت از تاریـخ تتظیـم‬ ‫صـورت جلسـه تحدیـدی لغایـت سـی روز اعتـراض کتبـی خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضایی تنظیـم نماید‪ .‬درغیراینصورت متقاضـی ثبت یا نماینده‬ ‫قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست‬ ‫را دریافت و به این اداره تسـلیم نماید با ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه‬ ‫بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۳۹۹/12/25 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان منطقه یک قزوین‬ ‫مسـیر نواوری اساسـی گذاشته؛ ضمن اینکه‬ ‫بـا تاسـیس مرکـز نـواوری و توسـعه فنـاوری‬ ‫گـروه فـوالد مبارکـه درحـال برداشـتن‬ ‫گام هـای موثرتـری در ایـن مسـیر اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬باتوجه بـه توسـعه پروژه هـای‬ ‫تحقیقاتـی از حالـت مسـئله محور بـه‬ ‫ایده محـور و اینده محـور و افزایـش نیازهـای‬ ‫تحقیقاتـی و دانـش روز‪ ،‬توسـعه ا کوسیسـتم‬ ‫نـواوری شـرکت‪ ،‬گسـترش ارتبـاط بـا‬ ‫دانشـگاه ها‪ ،‬مرا کـز تحقیقاتـی و شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و … را در دسـتورکار خـود قـرار‬ ‫دادیم و همکاری خود با دانشـگاه ها و مرا کز‬ ‫تحقیقاتـی را ازطریـق انعقـاد قراردادهـای‬ ‫بلندمـدت بـاز (تفاهم نامـه اعتبـار انجـام‬ ‫فعالیت های پژوهشـی) توسـعه بخشـیدیم؛‬ ‫یکـه هم ا کنـون بـا بیـش از ‪ ۱۳۰‬مرکـز‬ ‫به نحو ‬ ‫تحقیقاتـی ارتبـاط و مـراودات تحقیقاتـی‬ ‫مسـتمر داریـم»‪ .‬وی بااشـاره به مهم تریـن‬ ‫دستاوردهای پژوهشی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫غبـر ‪ ۴۰‬طـرح‬ ‫و بابیان اینکـه هرسـال بال ‬ ‫تحقیقاتـی موفـق بـه بـار می نشـیند‪ ،‬تصریح‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬پـروژه‬ ‫کـرد‪« :‬تا کنـون بیـش از ی ‬ ‫تحقیقاتـی کاربـردی اجـرا شـده و با موفقیت‬ ‫خاتمـه یافتـه اسـت؛ ضمن اینکـه شـرکت‬ ‫تعـداد ‪ ۱۱۴‬طـرح تحقیقاتـی دردسـت انجـام‬ ‫دارد و در تمامـی ایـن طر ح هـا بـه افزایـش‬ ‫مسـتمر کیفیـت پروژه هـای تحقیقاتـی نیـز‬ ‫ینـژاد تعـداد‬ ‫توجـه ویـژه می شـود»‪ .‬نبات ‬ ‫پروژه هـای دردس ِـت اقدام بـا دانشـگاه ها‬ ‫و مرا کـز تحقیقاتـی در سـال ‪ ۱۳۹۹‬را مهـم‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۱۱۴‬پـروژه‬ ‫داریـم کـه از این تعـداد ‪ ۲۳‬پـروژه در دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان‪ ۲۲ ،‬پـروژه در شـهرک‬ ‫علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان‪ ۱۲ ،‬پـروژه در‬ ‫دانشـگاه اصفهـان‪ ،‬یـک پـروژه در دانشـگاه‬ ‫صنعتـی شـریف‪ ،‬هشـت پـروژه در دانشـگاه‬ ‫تهـران‪ ۱۷ ،‬پـروژه در دانشـگاه های ازاد و‬ ‫‪ ۳۱‬پـروژه در سـایر دانشـگاه ها تعریـف شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه‬ ‫در بخـش پایانـی سـخنان خـود خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬نکتـه قابل توجـه اینکـه‪ ،‬قراردادهـای‬ ‫مرتبـط بـا تمـام ایـن پروژه هـا بـا ماهیـت‬ ‫حقوقـی‪ ،‬بـا روسـای دانشـگاه ها و مرا کـز‬ ‫علمـی و به نمایندگـی ایشـان منعقـد شـده‬ ‫و ا گـر در یـک قـرارداد نـام شـخصی اورده‬ ‫می شـود‪ ،‬نـه از جایـگاه شـخص حقیقـی؛‬ ‫بلکـه از منظـر شـخص حقوقـی و نماینـده‬ ‫ان دانشـگاه اعلام می شـود‪ .‬از همیـن رو بـه‬ ‫تا کیـد اشـاره می شـود برخـی شـبهه های‬ ‫ایجادشـده در هفته هـای گذشـته بـا فراینـد‬ ‫جـاری و مسـتمر مدیریـت تحقیـق و توسـعه‬ ‫و ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه فـوالد مبارکـه‬ ‫همخوانـی نداشـته و نـدارد»‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تیپ یک پادگان اهلل ا کبر‬ ‫به شماره ثبت ‪ 251‬و شناسه ملی ‪10861707547‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بـه اطلاع کلیـه اعضـای محتـرم شـرکت تعاونـی تیپ یک پادگان اهلل ا کبر می رسـاند‪ :‬در جلسـه مجمع عمومی فوق العـاده (نوبـت اول) مورخ‬ ‫‪ 1400/01/08‬یکشـنبه سـاعت ‪ 8:00‬صبـح کـه در محـل نمازخانـه تیـپ یک پـادگان اهلل ا کبر برگزار می گردد‪ ،‬حضور بهم رسـانید‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطابـق اساسـنامه و قوانیـن مربوطـه‪ ،‬هـر عضـو می توانـد وکالـت کتبـی ‪ 3‬نفـر از اعضـاء و هـر غیرعضـو وکالـت ‪ 1‬نفـر از اعضـاء بـرای شـرکت در‬ ‫جلسـه مجمـع عمومـی همـراه داشـته باشـند‪( .‬وکالت هـای فـوق بایـد با مراجعه حضـوری وکیل و مـوکل و با ارائه مـدارک به دفتـر تعاونی و یا‬ ‫دفاتـر اسـناد رسـمی تنظیم و تایید گـردد‪).‬‬ ‫‪ -2‬مال ک حضور در مجمع ارائه کارت ملی برای احراز هویت سهامداران جهت شرکت در مجمع الزامی است‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری درخصوص انحالل شرکت‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/25 :‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی تیپ یک پادگان اهلل ا کبر‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی شماره پنج پرواربندی بره هزار راسی به‬ ‫شـماره ثبت ‪ 43‬و شناسـه ملی ‪ 10980040865‬به اسـتناد صورتجلسه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/11/15‬و نامـه‬ ‫شـماره ‪ 2609‬مـورخ ‪ 1399/11/29‬اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫شهرسـتان تـکاب تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬سـیما صبـوری‬ ‫بشـماره ملـی ‪ -2948588839‬نازیلا عابدی اوچ حصـار بشـماره ملـی‬ ‫‪ -2949659098‬عطاءالـه حیاتـی بشـماره ملـی ‪ 2949592708‬بـه‬ ‫عنـوان اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره و امیـره حیاتی قرخلـو بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2948707498‬بـه سـمت عضو علی البدل برای مدت سـه سـال‬ ‫انتخـاب شـدند‪ -2 .‬مهریـه حیاتـی بشـماره ملـی ‪ 2948587425‬بـه‬ ‫سـمت بـازرس اصلـی و فرشـته صبـوری بشـماره ملـی ‪2949657761‬‬ ‫به سـمت بازرس علی البدل برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب (‪)1113039‬‬ ‫گپ‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی شـماره پنـج پرواربنـدی بـره هـزار راسـی بـه‬ ‫شـماره ثبت ‪ 43‬و شناسـه ملی ‪ 10980040865‬به اسـتناد صورتجلسه هیئت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪ 1399/11/15‬و نامـه شـماره ‪ 2609‬مـورخ ‪ 1399/11/29‬اداره‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان تکاب تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪-1 :‬‬ ‫خانـم سـیما صبـوری بشـماره ملـی ‪ 2948588839‬بـه سـمت عضـو و رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره‪ ،‬خانم نازیلا عابدی اوچ حصار بشـماره ملـی ‪ 2949659098‬به‬ ‫سـمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره‪ ،‬اقای عطاءاله حیاتی بشـماره ملی‬ ‫‪ 2949592708‬بـه سـمت منشـی هیئـت مدیـره بـرای مـدت ‪ 3‬سـال انتخاب‬ ‫شـدند‪ -2 .‬اقـای عطاءالـه حیاتـی بشـماره ملـی ‪ 2949592708‬بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل بمـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب گردیدنـد‪ -3 .‬کلیـه قراردادهـا و اسـناد‬ ‫ً‬ ‫رسـمی و تعهـداور بانکـی از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و اوراق بهـادار مشـترکا‬ ‫بـا امضـاء اقـای عطاءالـه حیاتـی (مدیرعامـل) و خانـم سـیما صبـوری (رئیـس‬ ‫هیئت مدیره) و با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضاء اقای عطاءاله‬ ‫حیاتـی (مدیرعامـل) و بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب (‪)1113038‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در دیـدار بـا تعـدادی از‬ ‫نماینـدگان رسـانه های تخصصـی در‬ ‫تهران گفت‪« :‬تک تک رسـانه ها مشاور‬ ‫رسـانه ای گـروه فـوالد مبارکه هسـتند و‬ ‫هـر نظـر و دیـدگاه ایشـان می توانـد گروه‬ ‫فوالد مبارکه را یک قدم به پیش ببرد»‪.‬‬ ‫ینـژاد‬ ‫به گـزارش ایراسـین؛ هـادی نبات ‬ ‫افـزود‪« :‬در ایـن جلسـات‪ ،‬هم فکـری‬ ‫و هم اندیشـی قـوت می گیـرد و مـا وظیفـه خـود می دانیـم این گونـه جلسـات‬ ‫هم اندیشـی را بـا اصحـاب رسـانه کـه سـوابق فراوانـی در فعالیـت حرفـه ای و‬ ‫کارنامه خود دارند‪ ،‬برگزار کنیم تا ا گر اخاللی در سیستم رسانه ای فوالد مبارکه‬ ‫وجود دارد شنونده ان باشیم‪ .‬به یقین جلسات هم اندیشی به صورت فصلی‬ ‫برپـا خواهـد شـد تـا از نظـرات یکدیگـر بهره منـد شـویم»‪.‬‬ ‫رسانه ها؛یکیاز بازوهایاصلیروابط عمومی‬ ‫وی افزود‪« :‬اعتقادم بر این است که یکی از بازوهای اصلی روابط عمومی شرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه رسـانه ها هسـتند و بایـد از مجـاری رسـانه ها بـرای ظهـور و بـروز‬ ‫ینـژاد درادامه‬ ‫بیشـتر فعالیت هـای شـرکت فـوالد مبارکـه اسـتفاده کنیـم»‪ .‬نبات ‬ ‫گفـت‪« :‬بـاور مـا بـر این اسـت که بـا تغییـر و بهبـود مسـتمر بخشـی از موضوعـات‪،‬‬ ‫فضاهـای جدیـدی بـه روابط عمومـی فـوالد مبارکـه اضافـه کنیـم؛ ازایـن رو‪ ،‬در‬ ‫بخـش روابـط بین الملـل اقدامـات جدیدی تعریـف کرده ایم»‪ .‬وی تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«اتفاقات خوبی در انتظار شـرکت فوالد مبارکه اسـت و تالش بر این اسـت که با‬ ‫کمـک رسـانه ها بتوانیـم اطالع رسـانی ایـن اتفاق هـا را به خوبـی انجـام دهیم»‪.‬‬ ‫نباتی نـژاد افـزود‪« :‬روابط عمومـی فـوالد مبارکـه در کنـار رسـانه ها قـرار دارد و در‬ ‫تلاش اسـت تـا پروژه هـای رسـانه ای جدیـد را بـا کمـک انـان انجـام دهـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به پذیرفتنی بـودن نگاه های نقدکننـده افزود‪« :‬ما پذیـرای برخی اخبار‬ ‫کـه نـگاه نقادانـه دارنـد و مشـکالت و چالش هـا را بررسـی می کننـد هسـتیم‪ ،‬امـا‬ ‫برخـی از مطالـب نـگاه تخریبـی دارنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬بایـد نقـد سـالم صـورت گیـرد و‬ ‫صداقـت در نوشـتار وجـود داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫با وجود تحریم ها کشور به امید نیاز دارد‬ ‫مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه درادامـه گفـت‪« :‬بـا وجـود تحریم هـا شـرایط‬ ‫فعلـی شـرکت فـوالد مبارکـه ویـژه اسـت‪ .‬در وضعیـت اقتصـادی فعلـی‪ ،‬کشـور‬ ‫بـه امیـد نیـاز دارد و مـا بایـد دراین شـرایط اقدام هـای امیدافریـن انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫دراین زمینـه رسـانه ها به خوبـی می تواننـد فعالیت هـای روبه پیشـرفت‬ ‫بنگاه هـای اقتصادی موفق را نشـر دهنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه به وجود امدن‬ ‫برخـی اشـکاالت طبیعی سـت و نبایـد افـکار عمومـی را بـا محتواهای جهـت دار‬ ‫مشـوش کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی از ویژگی هـای شـرکت فـوالد مبارکـه عمـل بـه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی در بخش هـای مختلـف‪ ،‬از کرونـا گرفتـه تـا ابادانـی‬ ‫راه های روستایی و ‪ ...‬بوده است‪ .‬حال ا گر این دست از اقدامات نیز موردنقد‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬بالطبع مدیران شرکت نیز برای انجام این قبیل امور عام المنفعه با‬ ‫مشـکل روبـه رو خواهند شـد»‪ .‬نباتی نـژاد ادامـه داد‪« :‬مـا می خواهیم با نظرات‬ ‫رسـانه های تخصصـی بـه یـک چارچوب مناسـب رسـانه ای برسـیم‪ .‬هرکـدام از‬ ‫رسـانه ها‪ ،‬مشـاور رسـانه ای مجموعـه فـوالد مبارکـه هسـتند و هریـک از نظرات‬ ‫ینـژاد‬ ‫و دیدگاه هـای انـان می توانـد مجموعـه را یک قـدم به پیـش ببـرد»‪ .‬نبات ‬ ‫تصریح کرد‪« :‬هر رسـانه می تواند با سـبک خود سـوژه های مختلف را پیگیری‬ ‫کنـد و بـرای مجموعـه فـوالد مبارکـه تولیـد محتـوا کند»‪.‬‬ ‫افزایشدامنهارتباطمدیرانفوالدمبارکهبارسانه ها‬ ‫ینـژاد‪ ،‬برقـراری ارتبـاط مناسـب بـا مدیـران فـوالد مبارکـه از‬ ‫به گفتـه نبات ‬ ‫خواسـته های رسانه هاسـت کـه بایـد سـاختاری بـرای ان شـکل بگیـرد؛ زیـرا‬ ‫درنهایت منجر به تولید محتوای بیشتر می شود‪ .‬در فضای خبری نیز تصمیم‬ ‫بـر این اسـت که از «پوشـش محوری» ب هسـمت «تولیدمحـوری» برویـم و از‬ ‫رسـانه ها نیـز دراین زمینـه کمـک خواهیـم گرفت؛ به این شـکل که به رسـانه ها‬ ‫سـوژه داده می شـود تـا براسـاس ان تولیـد محتـوا انجـام گیـرد»‪ .‬به گفتـه مدیـر‬ ‫روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬بازوهای اصلی روابط عمومی این شـرکت‬ ‫رسـانه ها هسـتند و بایـد ارتبـاط مـا با ان ها نزدیک باشـد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت در‬ ‫نشسـت های هم اندیشـی رسـانه های تخصصی صنعت و معدن‪ ،‬نمایندگان‬ ‫روزنامـه دنیـای اقتصـاد‪ ،‬خبرگـزاری مـوج‪ ،‬خبرگـزاری ایلنـا‪ ،‬روزنامـه صمـت‪،‬‬ ‫پایـگاه خبـری اقتصـاد انالیـن‪ ،‬پایـگاه خبـری معدن نامـه‪ ،‬ماهنامـه چیلان‪،‬‬ ‫ماهنامه پردازش‪ ،‬پایگاه خبری معدن نیوز‪ ،‬پایگاه خبری رویداد ‪ ۲۴‬و اقتصاد‬ ‫‪ ،۲۴‬پایـگاه خبـری ماین نیـوز‪ ،‬ماهنامـه اخبـار فلـزات‪ ،‬پایـگاه خبـری می متالـز‬ ‫و پایـگاه خبـری دنیـای معـدن حضـور داشـتند و در نشسـت دیگـر کـه باحضـور‬ ‫رسـانه های حوزه بورس و بانک تشـکیل شـد‪ ،‬نمایندگان پایگاه خبری بورس‬ ‫‪ ،۲۴‬پایـگاه خبـری بورس نیـوز‪ ،‬پایـگاه خبری بورس پرس‪ ،‬پایگاه خبـری بورس‬ ‫امـروز و ماهنامـه بـورس و بانـک بـه ارائـه نظـر و پیشـنهاد درمورد بهبود مسـتمر‬ ‫همکاری هـای رسـانه ای پرداختنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درراستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت؛‬ ‫ُ‬ ‫تحویل بیش از ‪10‬هزارتن ا کسیژن رایگان‬ ‫به بیمارستان های کشور‬ ‫مدیـر انـرژی و سـیاالت شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬تـا تاریـخ‬ ‫ُ‬ ‫‪10‬هزارتن‬ ‫‪ 1399/12/16‬بیـش از‬ ‫ا کسـیژن شـرکت فـوالد مبارکـه و‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا به صـورت‬ ‫رایـگان و بـا محوریـت دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی اصفهـان بـه‬ ‫بیمارسـتان های درمانگـر ویـروس کوویـد‪ 19-‬در سراسـر کشـور تحویـل شـد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه بـا تحویـل ا کسـیژن رایـگان بـه بیمارسـتان های‬ ‫درمانگـر بیمـاری کرونـا بـه یـاری هم وطنـان مبتالبه بیمـاری کوویـد‪ 19-‬و کادر‬ ‫زحمتکـش درمـان شـتافت تـا بـا ایـن اقـدام همچنـان به عنـوان یـک شـهروند‬ ‫مسـئولیت پذیر به مسـئولیت های اجتماعی خود پایبند بوده باشـد»‪ .‬سـید‬ ‫امیـر طباطبائیـان تا کیـد کـرد‪« :‬درهمین راسـتا فـوالد هرمـزگان‪ ،‬دیگـر شـرکت‬ ‫زیرمجموعـه فـوالد مبارکـه نیـز باعنایت بـه دسـتور موکـد مهنـدس عظیمیـان‬ ‫به عنـوان مدیرعامـل هلدینـگ فـوالد مبارکـه‪ ،‬به طـور هم زمـان دراین راسـتا‬ ‫فعـال شـده و یاریگـر بسـیاری از بیمارسـتان های جنـوب کشـور بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی در تشریح این فرایند تصریح کرد‪« :‬با دستور مدیرعامل شرکت‪ ،‬از ابتدای‬ ‫تیرمـاه سـال جـاری‪ ،‬تفاهم نامـه ای میـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫و شـرکت فـوالد مبارکـه منعقـد و براسـاس ان مقـرر شـد تنهـا بـه دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان و تـا پایـان پاییـز‪ ،‬ا کسـیژن مایـع داده شـود‪ .‬اما با حادشـدن‬ ‫شـرایط کرونـا در کشـور و افزایـش بیمارسـتان های متقاضـی ا کسـیژن رایـگان‪،‬‬ ‫ایـن محصـول با محوریت دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان و به صـورت رایگان‬ ‫بـه تمـام دانشـگاه ها یـا بیمارسـتان های متقاضـی در شـهرهایی نظیر تهـران‪،‬‬ ‫ارا ک‪ ،‬تبریـز‪ ،‬قـم‪ ،‬کاشـان و اسـتان هرمـزگان ارسـال شـد‪ .‬به بیان دیگـر همـه‬ ‫درخواست ها دراین خصوص مورد اجابت قرار گرفت و تا حد ممکن ا کسیژن‬ ‫موردنیاز متقاضیان به صورت رایگان تامین شد‪ .‬به گونه ای که فقط در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه حجم ا کسیژن تحویلی در برخی از روزها به حدود ‪ ُ 80‬تن رسیده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد‪« :‬ازلحـاظ‬ ‫اقتصادی فوالد مبارکه بدون هیچ گونه چشم داشتی نسبت به این امر اقدام‬ ‫کـرد و خرسـند اسـت کـه بـا ورود هلدینـگ فـوالد مبارکـه بـه ایـن عرصـه‪ ،‬زمینه‬ ‫ایجاد بازار سـیاه و سـودجویی دالالن به طورکلی برچیده شـد»‪ .‬طباطبائیان‬ ‫در همین خصـوص خاطرنشـان کـرد‪« :‬تـا پیـش از شـیوع کرونـا‪ ،‬مازاد ا کسـیژن‬ ‫تولیدشـده در ایـن شـرکت ازطریـق مکانیسـم مزایـده بـه متقاضیـان فروختـه‬ ‫می شـد‪ ،‬امـا پـس از شـیوع کرونـا و ایجـاد تقاضـای مـازاد بـرای ایـن محصـول‪،‬‬ ‫برخی اقدامات سودجویانه و ایجاد بازار سیاه‪ ،‬قیمت ا کسیژن را به چهار برابر‬ ‫قیمـت اصلـی ان رسـاند‪ .‬در این هنـگام براسـاس تدبیـر مدیریـت شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬مزایده هـای ایـن بخـش لغـو و مقـرر شـد ا کسـیژن مایـع تنهـا دراختیار‬ ‫بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد تا جان بسیاری از هم وطنان‬ ‫بـا مجاهدت هـای کادر درمـان کشـور نجـات پیـدا کنـد»‪.‬‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران‪:‬‬ ‫گزینه ای غیر از اجرای پروژه های الکترونیک نداریم‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت‬ ‫مازنـدران در پنجمیـن‬ ‫جلسـه هماهنگـی اجـرای‬ ‫پروژه هـای نسخه نویسـی‬ ‫و نسخه پیچی الکترونیک‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫حـذف دفاتـر درمانـی در‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫برنامـه پزشـک خانـواده‬ ‫درحال اجراسـت و قوانیـن باالدسـتی‪ ،‬الـزام پذیـرش‪،‬‬ ‫شـهری کـه در اسـتان‬ ‫ِ‬ ‫رسـیدگی و پرداخت الکترونیک اسـناد؛ شـرایطی را ایجاد کرده که گزینه ای‬ ‫غیـر از اجـرای پروژه هـای الکترونیـک نداریـم»‪ .‬پنجمیـن جلسـه هماهنگـی‬ ‫اجـرای پـروژه نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیـک اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا مشـارکت معاونیـن درمـان و بهداشـتی‪ ،‬غـذا و دارو‪ ،‬فنـاوری اطالعـات‬ ‫دانشـگاه های علـوم پزشـکی مازنـدران و بابـل‪ ،‬سـازمان تامیـن اجتماعـی‪،‬‬ ‫تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح و بیمـه سلامت به صـورت حضـوری بـا‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و ویدئوکنفرانسـی بـه میزبانـی ایـن اداره کل‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دکتـر ظفرمنـد؛ مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران طـی سـخنانی‬ ‫در این جلسـه گفـت‪« :‬باتوج هبـه حـذف دفاتـر درمانـی در اردیبهشـت ماه‬ ‫درحال اجر اسـت و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و برنامـه پزشـک خانـواده شـهری کـه در اسـتان‬ ‫ِ‬ ‫قوانیـن باالدسـتی‪ ،‬الـزام پذیـرش‪ ،‬رسـیدگی و پرداخـت الکترونیـک اسـناد؛‬ ‫شـرایطی را ایجـاد کـرده کـه گزینـه ای غیـر از اجـرای پروژه هـای الکترونیـک‬ ‫نداریـم؛ فلـذا بایـد هماهنگـی بیشـتری دراین زمینـه عملیاتـی شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬خوشـبختانه در نشسـت های هماهنگـی گذشـته تصمیمـات‬ ‫مناسـبی اتخـاذ شـد کـه امیدواریـم موانـع پیـش روی اجـرای ایـن طـرح‬ ‫به صـورت کامـل در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه حداقـل ممکن برسـد»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫در این جلسـه نماینـدگان حوزه هـای بهداشـت‪ ،‬درمـان و فنـاوری اطالعـات‬ ‫دانشـگاه های علـوم پزشـکی مازنـدران و بابـل‪ ،‬تامیـن اجتماعـی نیروهـای‬ ‫مسـلح و درمـان تامیـن اجتماعـی امادگـی و همـکاری کامـل خـود را بـرای‬ ‫اجـرای طـرح اعلام داشـتند‪ .‬همچنین در این جلسـه‪ ،‬روسـای ادارات بیمه‬ ‫سلامت سراسـر اسـتان نیـز به صـورت ویدئوکنفرانـس حضـور داشـته و بـه‬ ‫تبادل نظـر پرداختنـد‪.‬‬ ‫مدیرعاملابفا استان‪:‬‬ ‫ضرورت صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫طی روزهای پایانی سال‬ ‫مدیرعامـل ابفـا مازنـدران از‬ ‫مشـترکین اسـتان خواست‬ ‫تـا درراسـتای جلوگیـری از‬ ‫قطعـی یـا افـت فشـار اب‪،‬‬ ‫در روزهـای پایانـی سـال‬ ‫بـا رعایـت مصـرف بهینـه‬ ‫از مصـرف بی رویـه اب‬ ‫پرهیـز کننـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫مجیـد عبدالهـی بااشـاره به‬ ‫افزایـش چشـمگیر مصـرف‬ ‫اب طـی یک سـال اخیر‬ ‫بـا شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫و ضـرورت رعایـت اصـول بهداشـتی اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه بـه دشـواری ها‬ ‫و هزینـه بـاالی تامیـن و توزیـع اب‪ ،‬ضروری سـت مشـترکان طـی ایـام پایانـی‬ ‫سـال در مصـرف اب شـرب صرفه جویـی کننـد و اسـتفاده از اب اشـامیدنی‬ ‫را بـرای مصـارف غیرضـروری بـه حداقـل برسـانند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫و فاضلاب مازنـدران بـا تبریـک فرارسـیدن سـال نـو‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد تـا‬ ‫به زودی با غلبه بر ویروس منحوس کرونا بار دیگر شاهد سالمتی‪ ،‬شادمانی‬ ‫و نشـاط روزافـزون در جامعـه باشـیم‪ ،‬درهمین راسـتا الزم اسـت مشـترکان بـا‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب و پرداخـت به موقـع اب بهـاء امـکان اسـتفاده از‬ ‫ایـن نعمـت حیاتـی را بـرای همگان فراهم سـازند تا تعطیالت نـوروزی خوبی‬ ‫را پشت سـر بگذاریـم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫فراز و فرود وضعیت گوشت مرغ در بازار خراسان رضوی‬ ‫فراز و نشـیب قیمـت گوشـت مـرغ ظـرف‬ ‫دوماه اخیر به کمبود ان در خراسـان رضوی‬ ‫بـه عنـوان یکـی از اسـتان های تولیدکننـده‬ ‫ایـن محصـول انجامیده اسـت‪ ،‬مشـکلی که‬ ‫گرچه به گفته مسئوالن اقتصادی و متولیان‬ ‫تولیـد محصـوالت دامـی در دسـت پیگیـری‬ ‫قـرار دارد؛ امـا هنـوز بـه سـرانجام نرسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ التهاب در بـازار عرضه‬ ‫مـواد پروتئینـی خراسـان رضـوی کـه قطـب‬ ‫تولیـد و صـدور گوشـت مـرغ اسـت در حالـی‬ ‫ادامـه یافتـه کـه روزانـه افـزون بـر ‪۲ ۰۰‬تـن‬ ‫گوشـت گـرم مـرغ از کشـتارگاه های ایـن‬ ‫اسـتان خـارج می شـود ولـی علـت وضعیـت‬ ‫جاری در قیمت و عرضه ان بقدری نامعلوم‬ ‫اسـت کـه صرفـا یـک سـری حـدس و گمـان‬ ‫از جملـه خـروج مـرغ از خراسـان رضـوی بـه‬ ‫دیگـر اسـتانهای کشـور به خاطـر باالتر بـودن‬ ‫قیمـت یـا واقعی نبـودن امـار تولیـد اسـتان‬ ‫پیرامـون ان گفتـه می شـود‪ .‬بایـد توجـه‬ ‫داشـت که مرغ گوشـتی در کنار محصوالتی‬ ‫همچـون تخـم مـرغ و گوشـت قرمـز از مـواد‬ ‫مهـم غذایـی و در ارتبـاط مسـتقیم بـا‬ ‫یسـت کـه شـاخصی مهـم در‬ ‫امنیـت غذای ‬ ‫توسـعه پایـدار نیـز محسـوب می شـود و در‬ ‫صـورت عـدم مدیریـت وضعیـت موجـود‬ ‫تولیـد‪ ،‬تامیـن و توزیـع مـرغ در بـازار‪ ،‬سـایر‬ ‫اقلام و کاالهـای اساسـی را نیـز تحت تاثیـر‬ ‫قـرار خواهـد داد‪ .‬چالـش تامیـن نهاده هـای‬ ‫دامـی کـه چندی پیـش موجـب تاثیـر منفـی‬ ‫در تولیـد و قیمت گـذاری گوشـت مـرغ‬ ‫شـده بـود بـا تامیـن ‪ ۱۰۰‬درصـدی نهـاده در‬ ‫ایـن بخـش از ابتـدای اذر مـاه رفـع شـد و‬ ‫پـس از حـل ایـن مشـکل خالی بـودن بـازار‬ ‫از مـرغ گوشـتی در شـرایطی رقـم می خـورد‬ ‫کـه گوشـت قطعه بنـدی شـده مـرغ بـه‬ ‫وفـور و بـا قیمت هـای گـزاف در بـازار موجـود‬ ‫اسـت و تمامـی رسـتوران ها و هتل هـای‬ ‫خراسـان رضـوی و مشـهد انـواع غذاهـای‬ ‫اماده شـده بـا گوشـت مـرغ را در لیسـت‬ ‫یکـه قیمـت‬ ‫خـود ارائـه می دهنـد‪ .‬درحال ‬ ‫مصـوب گوشـت مـرغ بـه ازای هـر کیلوگـرم‬ ‫‪ ۲۰۴‬هزار ریـال اسـت در حال حاضـر بـا نـرخ‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزار ریال در بازار عرضه می شود‪ .‬قیمت‬ ‫اغلـب اقلام و کاالهـای مصرفـی در خراسـان‬ ‫رضـوی در حـوزه کشـاورزی و پروتئینـی بـه‬ ‫دلیـل کنتـرل و مدیریـت مطلـوب همیشـه‬ ‫کمتـر از میانگیـن کشـوری بـوده اسـت و‬ ‫همیـن امـر به خصـوص در زمینـه اقلام‬ ‫پروتئینـی ماننـد مـرغ موجـب شـده برخـی‬ ‫تولیدکننـدگان بـا اسـتفاده از امکانـات تولید‬ ‫در خراسـان رضـوی‪ ،‬محصـول نهایی خود را‬ ‫با هدف کسـب سـود بیشـتر از اسـتان خارج‬ ‫کنند‪ .‬سـاماندهی و مدیریت این مسـئله به‬ ‫گفتـه معـاون اقتصـادی اسـتاندار خراسـان‬ ‫رضـوی بـا برگـزاری روز در میـان جلسـات‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار در حـال انجـام اسـت کـه‬ ‫البتـه تا کنـون هـم بـه نتیجـه روشـن و کـرد‬ ‫ان در بـازار مـرغ ایـن اسـتان منجـر نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬اسـتان شـش میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفری‬ ‫خراسـان رضـوی دارای هـزار و ‪ ۴۰۰‬واحـد‬ ‫تولیدکننده مرغ گوشتی با ظرفیت تولید هر‬ ‫دوره ‪ ۲۶‬میلیون قطعه اسـت‪ .‬روزانه ‪ ۴۲۰‬تن‬ ‫گوشـت مـرغ در خراسـان رضـوی مصـرف‬ ‫می شـود‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی‬ ‫اسـتانداری خراسـان رضـوی در این زمینـه‬ ‫با اشـاره به اوضـاع اقتصـادی اسـتان و‬ ‫وجـود مشـکالتی در حـوزه توزیـع مـرغ و‬ ‫روغـن گفـت‪« :‬بـه دسـتور اسـتاندار خراسـان‬ ‫رضـوی کارگـروه تنظیـم بـازار به صـورت روز‬ ‫درمیـان و بـا هـدف بررسـی دقیـق وضعیـت‬ ‫و اوضـاع اقتصـادی برگزار می شـود»‪ .‬مرتضی‬ ‫اشـرفی مهم تریـن علـت کمبـود مـرغ در بـازار‬ ‫خراسـان رضـوی را متوجـه مشـکالت ملـی‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬تلاش شـده بـا توزیـع‬ ‫کاالهـای تنظیـم بـازار و اخـذ سـهمیه باالتر از‬ ‫میـزان تعیین شـده بـاری از دوش مشـکالت‬ ‫مـردم برداشـته شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫با توج هبـه جوجه ریـزی بیـش از نه میلیـون‬ ‫قطعـه در بهمـن مـاه امسـال بایـد نیـاز بـازار‬ ‫اسـتان بـه گوشـت مـرغ تامیـن شـود ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بـا همـکاری دسـتگاههای متولـی و‬ ‫دسـتگاههای امنیتـی موضـوع در حـال‬ ‫یسـت و خـروج مـرغ کشـتار روز از‬ ‫بررس ‬ ‫کشـتارگاه ها پیگیـری می شـود»‪ .‬معـاون‬ ‫بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی خراسـان رضـوی نیـز در این زمینـه‬ ‫گفـت‪« :‬در تامیـن مـرغ گوشـتی برای اسـتان‬ ‫هیـچ مشـکلی نداریـم و هـر شـب به صـورت‬ ‫میانگیـن ‪۲ ۰۰‬هـزار مـرغ کشـتار می شـود»‪.‬‬ ‫حسـن جعفـری از نبـود مـرغ در بـازار ابـراز‬ ‫یسـت که‬ ‫شـگفتی کـرد و افـزود‪« :‬این درحال ‬ ‫گوشـت قطعه بندی شـده مـرغ با توج هبـه‬ ‫اینکـه نـرخ مصـوب نـدارد‪ ،‬به وفـور در بـازار و‬ ‫بـا قیمت هـای بـاال عرضـه می شـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مشـکل در تامیـن مـرغ و کشـتار‬ ‫نیسـت بلکه مشـکل از مرحله کشتار به بعد‬ ‫و عرضـه در بـازار اسـت‪ .‬مـرغ بـرای خـروج از‬ ‫اسـتان بایـد مجـور از اداره کل دامپزشـکی‬ ‫بگیـرد‪ ،‬اما گاهـی در این زمینه قاچـاق انجام‬ ‫می شـود‪ .‬امـار مشـخصی از میـزان قاچـاق‬ ‫و خـروج مـرغ از اسـتان چـه بـه صـورت‬ ‫زنـده و چـه کشـتار شـده نداریـم»‪ .‬معـاون‬ ‫جهـاد کشـاورزی خراسـان رضـوی افـزود‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکـه مرغـداران دارای امکانـات‬ ‫حمل و نقل نیستند‪ ،‬در مرحله انتقال مرغ‬ ‫بـه کشـتارگاه افـرادی بـا عنـوان "کشـتارکن"‬ ‫لو نقل مـرغ را‬ ‫وارد می شـوند کـه شـبکه حم ‬ ‫در اختیـار دارنـد و از مرغـداری مـرغ را خریـده‬ ‫و بـه کشـتارگاه انتقال می دهنـد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬گاهـی حتـی با توج هبـه نیـاز مرغـدار‬ ‫پیـش خریـد مـرغ زنـده توسـط کشـتارکن ها‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬جعفـری با بیان اینکـه‬ ‫تامیـن و تولیـد مـرغ زنده تا زمان رسـیدن به‬ ‫کشـتارگاه بـر عهـده جهـاد کشـاورزی و تحـت‬ ‫نظـارت مـا انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬مرحلـه‬ ‫تحویـل مـرغ به کشـتارکن ها و پس از کشـتار‬ ‫نیازمنـد کنتـرل و نظـارت اسـت کـه بایـد از‬ ‫سـوی متولـی اصلی یعنـی سـازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام شود و مشخص شود‬ ‫مرغ کشتار روز توسط این افراد به کجا برده‬ ‫می شود و چرا به بازار انتقال نمی یابد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬در شـرایطی که وظیفه سازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی نیسـت؛ امـا بـا هـدف تامیـن نیـاز‬ ‫مردم به شـکل مطلوب در هماهنگی انجام‬ ‫شـده بـا سـه زنجیـره تولیـد مـرغ در اسـتان‬ ‫‪۱۵‬تـن گوشـت گـرم‬ ‫قـرار شـده اسـت روزانـه ‪ ۰‬‬ ‫مـرغ توسـط ‪ ۱۵۰‬واحـد صنفـی معرفـی شـده‬ ‫توزیـع شـود»‪.‬‬ ‫مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛‬ ‫صادرات ‪۸۷‬میلیون دالری محصوالت کشاورزی از استان‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تحقق ‪۱۰۰‬درصدی اهداف کمی شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از تحقـق کامـل اهـداف کمـی ابالغی این‬ ‫شـرکت در زمینه هـای مختلـف خبـر داد و گفـت‪« :‬در سـال جـاری باتوجه بـه‬ ‫اهداف کمی مشخص شـده از سـوی شـرکت ملی گاز برای شرکت گاز استان‪،‬‬ ‫جذب پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬مشـترک جدید شـهری تعریف شـده بوده که از ابتدای‬ ‫سـال جـاری شـش هزار و ‪ ۱۰۱‬مشـترک جـذب شـده کـه ایـن موضـوع تحقـق‬ ‫‪۱۱۱‬درصـدی برنامـه ابالغـی را نشـان می دهـد»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی بـه‬ ‫اجـرای گازرسـانی بـه مناطـق مختلـف روسـتایی اسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«در این زمینـه جـذب چهارهـزار و ‪ ۵۰۰‬مشـترک جدیـد روسـتایی برای شـرکت‬ ‫مصـوب شـده بـود کـه از ابتـدای سـال جـاری پنج هـزار و ‪ ۸۶۱‬مشـترک جـذب‬ ‫شـده اسـت کـه نشـانگر رشـد ‪۱۳۰‬درصـدی نسـبت بـه میـزان ابالغی سـت»‪.‬‬ ‫وی درصـد تحقـق جـذب مشـترک به ترتیـب در مناطـق شـهری و روسـتایی‬ ‫را ‪ ۱۱۱‬و ‪۱۳۰‬درصـد عنـوان کـرد و یـاداور شـد‪« :‬شـرکت گاز اسـتان بـا تلاش‬ ‫و کوشـش قابل تقدیـر در حـال خدمت رسـانی بـه احـاد مختلـف جامعـه و‬ ‫محرومیت زدایی سـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام اظهـار داشـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت از شـهریورماه سـال ‪ ۹۸‬به عنوان اولین شـرکت گاز اسـتانی نسـبت به‬ ‫حذف قبوض کاغذی اقدام کرد و در سال جاری نیز تمام قبوض را به صورت‬ ‫پیامکـی و الکترونیکـی بـه مشـترکین ابلاغ کـرده اسـت»‪ .‬شـمس اللهی در‬ ‫بخـش پایانـی سـخنان خود بـه افزایش تـاب اوری و پایداری شـبکه توزیع گاز‬ ‫و رعایـت اصـول و الزامـات پدافنـد غیرعامـل در سـطح اسـتان اشـاره و اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در سـال جاری با رینگ کردن خطوط تغذیه و ایسـتگاه های ‪،TBS‬‬ ‫اقدامـات متعـددی به عمـل امـد کـه خوشـبختانه کمتریـن میـزان قطـع گاز‬ ‫مشـترکین نسـبت بـه سـال های اخیـر را در اسـتان داشـته ایم»‪.‬‬ ‫ارتقای ‪75‬درصدی بزرگراه ایالم‪-‬مهران‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ایلام با بیان اینکـه حـدود ‪۷۵‬درصـد بزرگـراه‬ ‫ایالم‪-‬مهران به بزرگراه ارتقاء یافته اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬قطعه اول به طول‬ ‫ دست اجراست که پنج کیلومتر از مسیر به بهره برداری رسیده و‬ ‫‪ ۱۱‬کیلومتر در ِ‬ ‫ دسـت اقـدام اسـت»‪ .‬عبداهلل بهـادری افزود‪« :‬قسـمت های‬ ‫شـش کیلومتر در ِ‬ ‫باقی مانـده شـامل احـداث تونل هـا و پل هـای و تقاطع هـای غیر هم سـطح‪،‬‬ ‫برداشـت ترانشـه های بزرگ و کنترل رانش ها هم ا کنون در حال اجرا سـت که‬ ‫با وجود طول کم اما گره های ترافیکی محسـوب شـده که به لحاظ عملیاتی‬ ‫زمان بـر و از لحـاظ اعتبـاری پرهزینـه محسـوب می شـوند»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«در ایـن مسـیر تونـل مـوازی تونـل قبلـی راه کربلا به طـول ‪ ۷۱۰‬متـر حفـاری و‬ ‫کف برداری شده و پیمانکار ظرف روزهای اینده عملیات الینینگ (پوشش‬ ‫بتنـی سـقف و دیوارهـا) ایـن تونـل را اغاز خواهد کرد و تونل کیلومتـر ‪ ۵‬ایالم‪-‬‬ ‫ مهران به طول ‪۸۶۰‬متر حفاری شده و پیمانکار درحال عملیات کف برداری‬ ‫ایـن پـروژه اسـت»‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی ایلام درخصـوص قطعـه دوم‬ ‫طـرح گفـت‪« :‬طـول قـرارداد ایـن قطعـه ‪۱۹‬کیلومتـر اسـت کـه ‪ ۱۳‬کیلومتـر ان‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا کامـل شـده و زیـر بـار ترافیـک قـرار دارد و شـش کیلومتر باقی مانـده‬ ‫ دسـت اجراسـت»‪ .‬وی بااشـاره به تقاطـع غیر هم سـطح سـه راهی‬ ‫نیـز در ِ‬ ‫صالح ابـاد در این مسـیر گفـت‪« :‬جهـت افزایـش ایمنـی و تسـهیل تـردد‪،‬‬ ‫ دسـت اجراسـت»‪ .‬بهـادری‬ ‫تقاطـع غیره ‬ ‫مسـطح صالح ابـاد در ایـن محـور در ِ‬ ‫درخصـوص قطعـه سـوم بزرگـراه ایالم‪-‬مهـران عنوان کـرد‪« :‬طول قـرارداد این‬ ‫قطعـه ‪ ۳۰‬کیلومتراسـت‪ ،‬در ایـن قطعـه هم ا کنـون پل هـای بـزرگ کنجانچـم‬ ‫و هشـت کیلومتر بانـد دوم کنجانچـم در دس ِـت اجراسـت‪ .‬ضمن اینکـه در‬ ‫محـدوده کنجانچـم مسـیر رفـت اصلاح شـده و مسـیر برگشـت به طـول‬ ‫هشـت کیلومتر در حـال اجراسـت»‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی ایلام همچنین‬ ‫مسـطح انتهـای کنارگـذر مهـران (تقاطـع‬ ‫بـه اغـاز احـداث تقاطع هـای غیر ه ‬ ‫امامـزاده سـید حسـن) و سـه راهی اذر اشـاره کـرد کـه جهـت ایمن سـازی‬ ‫محورهـا و تسـهیل تـردد نقـش مهمـی خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـر توسـعه بازرگانـی جهـاد کشـاورزی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۰‬ماهـه امسـال ‪۱۳۵‬هـزار و ‪ ُ ۹۳۱‬تـن محصـول کشـاورزی بـا‬ ‫ارزش ‪۸۷‬میلیون و ‪۷۸۶‬هزار و ‪ ۱۶۷‬دالر از گمرکات مازندران‬ ‫ننـژاد بابیان اینکه ‪ ۱۰‬ماهه امسـال‬ ‫صـادر شـد»‪ .‬ابراهیـم قربا ‬ ‫‪۱۳۵‬هـزار و ‪ ۹۳۱‬تـن محصـول کشـاورزی بـا ارزش ‪۸۷‬میلیون‬ ‫و ‪۷۸۶‬هزار و ‪ ۱۶۷‬دالر از گمرکات مازندران صادر شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در چندسـال اخیر درزمینـه صـادرات محصـول کشـاورزی‬ ‫اقدامـات خوبـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی بـه رصـد و پایـش‬ ‫نهاده هـای کشـاورزی به ویـژه نهاده هـای دامـی اشـاره کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬نهاده هایـی کـه دراختیـار تولیدکننـدگان مـرغ‬ ‫و گوشـت قـرار می گیـرد بـه ایـن مدیریـت اعلام می شـود و‬ ‫رصـد و پایـش دراین زمینـه انجـام می شـود و شهرسـتان ها‬ ‫بازدیدهـای میدانـی انجـام می دهنـد و هرگونـه تخلـف بـه‬ ‫بازرسـی و تعزیـرات حکومتـی اعلام می شـود»‪ .‬مدیـر توسـعه‬ ‫بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران ادامـه داد‪:‬‬ ‫«تـا پایـان دی مـاه سـه هزار و ‪ ۷۰۴‬مـورد پایـش میدانـی از‬ ‫یکـه از ارز دولتـی اسـتفاده کردنـد صـورت گرفـت کـه‬ ‫افراد ‬ ‫‪ ۱۴۹‬مـورد احتمـال مغایـرت وجـود دارد و ایـن پرونده هـا در‬ ‫بازرسـی بررسـی می شـوند»‪ .‬ایـن مسـئول ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫کهـزار و ‪ ۳۲۰‬مـورد بررسـی انجـام شـد کـه‬ ‫سـامانه بـازارگاه ی ‬ ‫‪ ۱۱۹‬مـورد مغایـرت در کسـری بـار و عـدم تحویـل نهـاده بـوده‬ ‫اسـت و بـرای تشـکیل پرونـده بـه سـازمان صمـت معرفـی‬ ‫ننـژاد دربـاره قاچـاق کاال و ارز گفـت‪ ۱۰« :‬ماهـه‬ ‫شـدند»‪ .‬قربا ‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۹۹‬مـورد گشـت محصـوالت میـوه و‬ ‫امسـال ی ‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۷۲‬مـورد گشـت دامپزشـکی‪ ،‬سـه هزار‬ ‫تره بـار‪ ،‬ی ‬ ‫و ‪ ۳۴۶‬مـورد گشـت سـموم و کشـف کودهـای خـارج از‬ ‫شـبکه و ‪ ۲۲۱‬مـورد ایسـت بازرسـی شـیالت انجـام شـد کـه‬ ‫از بازدیدهـای انجام شـده ‪ ۸۷‬مـورد بـه تعزیـرات حکومتـی‬ ‫معرفی شـدند»‪ .‬وی اظهار کرد‪ ۱۰« :‬ماهه امسـال هشـت هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۶‬مـورد گشـت در بخـش کشـاورزی اسـتان انجـام شـد»‪.‬‬ ‫مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫بابیان اینکـه اقدامـات خوبـی درزمینـه پیشـگیری از قاچـاق‬ ‫دام انجـام شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پال ک کوبـی دام هـا یکـی از اقداماتـی‬ ‫بـود کـه بـا هماهنگی انجام شـده با پلیـس راهور بـرای خروج‬ ‫دام از اسـتان مشـکلی وجـود نخواهـد داشـت و دام هایـی‬ ‫کـه پال ک کوبـی نشـده به عنـوان قاچـاق محسـوب می شـود‬ ‫و از خـروج ان جلوگیـری خواهـد شـد»‪ .‬ایـن مسـئول اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬بـه اسـتناد مـاه ‪ ۱۸‬قانون نظام جامع دام پروری کشـور‬ ‫درراسـتای اجـرای تبصـره ‪ ۴‬مـاده ‪ ۱۸‬قانـون مبـارزه قاچـاق‬ ‫کاال و ارز برای جلوگیری از قاچاق دام و ارائه هرگونه سـبوس‬ ‫و نهـاده و خدماتـی کـه به صـورت یارانه ای سـت باید کد یکتا‬ ‫ننـژاد اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫و پال ک کوبـی دام داشـته باشـد»‪ .‬قربا ‬ ‫«‪ ۱۰‬ماهـه امسـال ‪۴۱۶‬هـزار و ‪ ۳۵۰‬راس سـبک و سـنگین در‬ ‫اسـتان پال ک کوبـی شـد»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج خبر داد؛‬ ‫دوبرابرشدن بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری کرج نسبت به سال گذشته‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫رئیـس کمیسـیون تلفیـق شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کـرج گفـت‪« :‬بودجـه سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شـهرداری کـرج نسـبت بـه سـال گذشـته‬ ‫دوبرابـر شـده اسـت»‪ .‬عبـاس زار ع در‬ ‫نشسـتی خبـری کـه بـا موضـوع بودجـه‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـهرداری و تفریـغ بودجـه‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬شـهرداری کـرج در محـل سـالن‬ ‫مـدرس شـورای اسلامی شـهر برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬باتوجه بـه نـرخ تـورم و‬ ‫افزایـش قیمت هـا طـی سه سال گذشـته‬ ‫از منظـر اقتصـادی در فضـای سـختی قـرار‬ ‫گرفته ایـم و برنامه ریـزی دشـواری را پیـش رو‬ ‫داشـتیم؛ بـرای مثـال‪ ،‬خریـد اتوبـوس بـرای‬ ‫توسـعه نـاوگان حمل ونقـل عمومـی و قیـر‬ ‫بـرای اسـفالت خیابان هـا حـدود سـه برابر‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی ضمـن تشـریح نظـام‬ ‫برنامه ریـزی شـورا و شـهرداری‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی‬ ‫برنامه ریزی هایـی کـه از سـال اول عمـر‬ ‫شـورای شـهر انجـام شـد مقـرر کرده ایـم هیچ‬ ‫درامد مازادی برای شـهرداری ایجاد نشـود‪،‬‬ ‫دراین راسـتا از جـذب نیرو انسـانی جلوگیری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون تلفیـق‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کـرج بااشـاره به اینکه‬ ‫دراین حـوزه متعهدانـه عمـل شـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬مدیریـت شـهری کـرج درطـول ایـن‬ ‫سـال ها بـا مـازاد نیـرو مواجـه بـوده اسـت‬ ‫کـه باتوجه به اینکـه طـی سـه گوش به زنـگ‬ ‫گذشـته در کنـار اجـرای پـروژه بسـترهای‬ ‫زیـادی بـرای اشـتغال فراهم شـده اما جذب‬ ‫نیـروی انسـانی در دسـتورکار قـرار نگرفـت؛‬ ‫دراین میـان هیچ کسـی از بدنـه شـهرداری‬ ‫اخراج نشد و امنیت شغلی نیروهای انسانی‬ ‫برای ما حائزاهمیت ویژه ای داشته است»‪.‬‬ ‫زار ع در بخـش دیگـری بااشـاره به پـروژه مترو‬ ‫و انتقاد از اینکه در دوره های گذشته به این‬ ‫پـروژه بـا زیرسـاخت های فراوانـی کـه انجـام‬ ‫شـده اسـت بی توجـه بودنـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«شـهر درحال توسـعه اسـت و اجـرای پـروژه‬ ‫متـرو اولویت هـای شـورای شـهر بـوده اسـت؛‬ ‫البتـه کـه بهره بـرداری از فـاز نخسـت پـروژه‬ ‫متـرو در ترافیـک شـهر تاثیر بسـزایی نخواهد‬ ‫داشـت امـا پـس از افتتـاح یک ایسـتگاه روند‬ ‫اجـرای عملیـات سـرعت خواهـد گرفـت و‬ ‫دوره هـای بعـدی شـورا بایـد رونـد را ادامـه‬ ‫بدهنـد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون تلفیـق شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کـرج بااشـاره به اینکه حـدود‬ ‫‪۵۵۰‬میلیاردتومـان بـرای احـداث پـروژه مترو‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬درنظـر گرفته ایـم کـه اغلـب ان‬ ‫اعتبار اوراق مشارکت است‪ ،‬یاداور شد‪« :‬ا گر‬ ‫درحـوزه تامیـن منابـع مالـی پـروژه مشـکل‬ ‫وجـود نداشـت تـا امـروز متـرو شـهری کـرج‬ ‫بـه بهر هبـرداری رسـیده بـود‪ .‬البتـه امیـدوار‬ ‫هسـتیم تـا سـال اتی قطار شـهری کـرج روی‬ ‫ریـل حرکـت بـرود و بـا ادامه روند اجـرای این‬ ‫پـروژه عظیـم بـه توسـعه شـهر دسـت پیـدا‬ ‫کنیـم»‪ .‬زار ع در بخـش دیگـری بااشـاره به‬ ‫اجـرای ‪ ۲۶۰‬پـروژه کوچـک زیرسـاختی‬ ‫درطول چهارسـاله شـورای شـهر کرج‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬در گذشـته کوچک تریـن بارندگـی‬ ‫منجـر به اب گرفتگی در بیشـتر نقاط شـهری‬ ‫می شـد امـا شـاهدیم طـی بارندگـی کـه از‬ ‫شـب گذشـته بـا ان همـراه بوده ایـم تنهـا‬ ‫یک مـورد شـکایت اب گرفتگـی در اخترابـاد‬ ‫ثبـت شـده اسـت؛ بـرای رسـیدن بـه ایـن‬ ‫نقطـه کـه شـاید از نظرهـا پنهـان مانـده‪،‬‬ ‫ده هامیلیاردتومـان مصـرف هزین هبـر بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬مدیریـت شـهری‬ ‫بالغ بر یک هزارمیلیارد به بانک شهر بدهکار‬ ‫اسـت‪ ،‬این عدد با احتسـاب با سـود سـاالنه‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ ،‬اختالف شهرداری‬ ‫و بانک شـهر بر سـود مضاعف است»‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسـیون تلفیـق شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کـرج درخصـوص پـروژه میـدان جمهـوری‬ ‫نیـز یـاداور شـد‪« :‬بنابـه تصویب شـورای شـهر‬ ‫کـرج اجـرای این پروژه به صورت زیرگذر لغو و‬ ‫احداث تقاطع جایگزین خواهد شد»‪ .‬زار ع‬ ‫درپایـان بااشـاره به ابعاد مختلف اسـتفاده از‬ ‫اوراق مشـارکت و تسـهیالت بانکـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتفاده از اوراق مشـارکت مـا را مجبـور‬ ‫می کنـد کـه در مسـیر مشـخص اعتبـار هزینه‬ ‫شـود و سـود مضاعـف نیـز متوجـه مدیریـت‬ ‫شـهری نخواهـد بـود‪ ،‬ایـن امـر در اجـرای‬ ‫پروژه هـا نقـش بسـزایی داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫انتخاب اعضای اصلی و علی البدل‬ ‫هیئت اجرایی انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـا تشـکیل جلسـه انتخـاب‬ ‫معتمدیـن هیئـت اجرایـی‬ ‫انتخابـات شهرسـتان ری‬ ‫به ریاسـت حسـین توکلـی‬ ‫کجانـی؛ معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری و باحضـور‬ ‫رئیس دادگستری و دادستان‬ ‫عمومـی و انقالب شهرسـتان‪،‬‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات‪،‬‬ ‫رئیـس اداره ثبت احـوال شهرسـتان ری‪ ،‬رئیـس اموزش وپـرورش ناحیـه‬ ‫‪ ۲‬شـهرری‪ ،‬اعضـای هیئت هـای نظـارت بـر انتخابـات و سـایر مسـئولین‪،‬‬ ‫اعضـای اصلـی و علی البـدل هیئـت اجرایـی انتخابـات سـیزدهمین دوره‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا‪،‬‬ ‫اولیـن میـان دوره ای یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی و دومیـن‬ ‫میـان دوره ای پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری در شهرسـتان ری‬ ‫مشـخص شـدند‪ .‬براین اسـاس محمـود موالیـی‪ ،‬فرهـاد چگینـی‪ ،‬محسـن‬ ‫حسـن پور‪ ،‬عبـاس صداقـت شـعار‪ ،‬عبدالحسـین مسـلمی‪ ،‬لطـف اهلل سـتاره‪،‬‬ ‫یوسـف اصغـری‪ ،‬حسـین عزیزوکیلـی و فرهـاد افشـار به عنـوان عضـو اصلـی و‬ ‫مهدی رفیعی‪ ،‬حسین ترکاشوند‪ ،‬منصوره خداداد‪ ،‬حجت عباسی و مظاهر‬ ‫کریم ابـادی به عنـوان عضـو علی البـدل توسـط معتمدیـن انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و رئیـس هیئـت اجرایـی انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬شهرسـتان‬ ‫ری در اولیـن جلسـه هیئـت اجرایـی گفـت‪« :‬حضـور پرشـور و انسـجام و‬ ‫همدلـی در هیئـت اجرایـی موجب تحقق شورونشـاط و همچنین مشـارکت‬ ‫حدا کثـری در انتخابـات خواهـد شـد»‪ .‬توکلـی اظهـار داشـت‪« :‬بـرای انتخاب‬ ‫هیئـت اجرایـی انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬شهرسـتان ری ‪ ۳۰‬معتمـد از همه جناح های‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اقشـار مختلـف‪ ،‬روحانیـون‪ ،‬سیاسـیون‪ ،‬فرهنگیـان‪ ،‬بانـوان‪،‬‬ ‫ورزشـکاران و بازنشسـتگان به فرمانداری ویژه شهرسـتان ری دعوت شـدند‬ ‫که باحضور ‪ ۲۹‬معتمد و با رعایت اصل بی طرفی‪ ،‬اعضای اصلی و علی البدل‬ ‫هیئت اجرایی انتخاب شدند»‪ .‬وی افزود‪« :‬در دوره قبل‪ ،‬انتخابات شورای‬ ‫اسالمی شهر در شهرستان ری برای سه شهر حسن اباد‪ ،‬باقرشهر و کهریزک‬ ‫برگـزار شـد امـا در ایـن دوره دو شـهر قیامدشـت و قلعه نـو بـه شهرسـتان ری‬ ‫اضافـه شـده کـه حجـم رسـیدگی بـه صالحیت هـا افزایـش خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بیـان داشـت‪« :‬باتوجه بـه نزدیکـی ایـام نـوروز و‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬می بایسـت تمامـی برنامه هـا و اهـداف هیئـت اجرایـی‬ ‫براسـاس تقویـم انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬صـورت گیـرد تـا در زمان هـای قانونـی مـوارد‬ ‫تعیین تکلیـف شـود»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری گفـت‪« :‬مـر‬ ‫قانون در تائید صالحیت ها در اولویت اسـت و ضرورت دارد ضمن بی طرفی‬ ‫در تائیـد یـا رد صالحیـت داوطلبیـن‪ ،‬رسـیدگی ها به نحـوی باشـد کـه شـان و‬ ‫ابـروی افـراد حفـظ شـود»‪.‬‬ ‫اجرای طرح اصالح هندسی موقت‬ ‫ورودی ازادراه تهران‪-‬قم به کهریزک‬ ‫مدیرعامـل سـازمان حمل ونقـل‬ ‫ترافیـک شـهرداری کهریـزک‬ ‫از اصلاح هندسـی ورودی‬ ‫کهریـزک از ازادراه تهران‪-‬قم خبر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک؛ حسـن‬ ‫حق بیـن در تکمیـل ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬پـروژه احـداث‬ ‫بانـد کنـدرو و ایجـاد دسترسـی‬ ‫محلـی از ازادراه تهران‪-‬قـم‬ ‫بـه شـهر کهریـزک در محـدوده‬ ‫میـدان افتـاب یکـی از طر ح هـای عمرانـی مـورد تعهـد شـهرداری تهـران بـه‬ ‫جبـران مشـکالت تحمیلـی از سـوی شـهر تهـران بـه شـهر کهریـزک اسـت کـه‬ ‫متاسـفانه علی رغـم پیگیری هـای مکـرر مدیـران و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کهریـزک‪ ،‬سال هاسـت ایـن پـروژه نیمه تمـام باقـی مانـده اسـت و ورود‬ ‫غیراصولـی راننـدگان از ایـن محـور کـه فاقـد زیرسـاخت های الزم ترافیکـی و‬ ‫عمرانی سـت‪ ،‬منجـر بـه وقوع تصادفـات متعددی می شـود؛ به همین منظور‬ ‫درراسـتای کنتـرل تـردد راننـدگان و کاهـش تصادفـات‪ ،‬بـا جابه جایـی‬ ‫نیوجرسـی و مسـدود کردن مبـادی ورودی‪ ،‬طـرح اصلاح هندسـی موقـت در‬ ‫ایـن نقطـه اجـرا شـد»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری‬ ‫کهریـزک اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه بـه اغاز سـفرهای نـوروزی و احتمـال افزایش‬ ‫تـردد غیرمجـاز از ایـن محـور‪ ،‬پـس از اصلاح موقـت هندسـی معبـر‪ ،‬بـا نصـب‬ ‫تابلـوی ورود ممنـوع یکـی از نقـاط حادثه خیـز منطقـه کـه عالوه بـر وقـوع‬ ‫تصادفـات‪ ،‬ترافیـک سـنگینی را بـه معابـر محلـی شـهر کهریـزک تحمیـل‬ ‫می کـرد‪ ،‬به طـور موقـت مناسب سـازی و ایمن سـازی شـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کشف ‪ ۱۰۰‬تن مر غ احتکاری در شهرستان‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«حـدود ‪ ُ ۱۰۰‬تـن مـرغ منجمـد کـه نیـاز جـدی این روزهـای بـازار مصـرف اسـت‬ ‫از دومـاه قبـل بـدون داشـتن هیچ گونـه مجـوزی از مرا کـز ذی صلاح در یکـی‬ ‫از سـردخانه های ایـن شهرسـتان احتـکار شـده بـود کـه کشـف شـد»‪ .‬احمـد‬ ‫جعفری نسـب در این بـاره بـه خبرنـگاران گفـت‪« :‬در بازدیـد سـرزده از یـک‬ ‫سـردخانه در بخـش کهریـزک بـا مـوارد تخلـف متعـددی روبـه رو شـدیم کـه‬ ‫می توانـد یکـی از دالیـل نابسـامانی بـازار گوشـت مـرغ باشـد»‪ .‬وی بـا هشـدار‬ ‫بـه سـردخانه ها و مرا کـز نگهـداری این گونـه کاالهای اساسـی‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫یکـه در ایـن شـرایط اقتصـادی اقـدام بـه احتـکار و اختفـای کاالهـای‬ ‫«افراد ‬ ‫موردنیـاز مـردم کـرده و به دنبـال سـودجویی هسـتند بایـد بداننـد کـه با اشـد‬ ‫مجـازات روبـه رو خواهنـد شـد»‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرسـتان های‬ ‫اسـتان تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پرونـده نیـز در کنـار پروندهـای احتـکار‬ ‫دیگـر در حـال پیگیـری و صـدور رای اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ‪۷۰‬درصـد‬ ‫انبارهـای کل کشـور و ‪۹۰‬درصـد انبارهـای اسـتان تهـران در حـوزه جغرافیایی‬ ‫شهرسـتان های تهـران قـرار دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح بهسازی و پا ک سازی اثار تاریخی شهرری‬ ‫رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی شـهرری گفـت‪« :‬با‬ ‫همـکاری و مشـارکت شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران اثار تاریخی شـهرری قبل از‬ ‫اغاز سـال نو پا ک سـازی و بهسازی می شود»‪ .‬به گزارش اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی شـهرری؛ نـوروز تقی پـور افـزود‪« :‬در اولیـن روز ایـن‬ ‫طـرح‪ ،‬محوطـه چندهزارمتـری اتشـکده ری به عنـوان یکـی از مهم تریـن‬ ‫جاذبه هـای تاریخـی ایـن شهرسـتان مـورد بهسـازی و پا ک سـازی کامـل‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬اماده سـازی جاذبه هـا یکـی از اقدامـات‬ ‫طرح اسـتقبال از بهار در شـهرری اسـت و تا پایان سـال‪ ،‬محوطه دژ رشـکان‪،‬‬ ‫چشـمه علی و برج نقاره نیز مورد بهسـازی و پا ک سـازی قرار خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرری خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬در ایـن طـرح مناسب سـازی مسـیر بازدیـد گردشـگران‪ ،‬گل ارایـی‪،‬‬ ‫جمـع اوری زباله هـای رهاشـده در منطقـه و جمـع اوری علف هـای هـرز‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬وجـود ‪ ۱۹۸‬اثـر باسـتانی بیانگر میـراث بـا ارزش فرهنگی این‬ ‫شهرسـتان اسـت؛ از جملـه بـرج و بـاروی ری‪ ،‬بـرج طغرل‪ ،‬اتشـکده تپه میل‪،‬‬ ‫قلعـه دیـر و وجـود ‪ ۳۲‬بقعه متبرکه از جمله حضرت عبدالعظیم الحسـنی(ع)‬ ‫(سـاالنه بالغ بـر ‪۱۱‬میلیـون زائـر دارد)‪ ،‬امامـزادگان مجـاور‪ ،‬مقابـر عالمـان و‬ ‫مشـاهیر دیـن علـم ادب همچـون محمـد بـن زکریـای رازی‪ ،‬شـیخ صـدوق‪،‬‬ ‫شـیخ ابوالفتـح رازی‪ ،‬شـیخ کلینـی نشـان از جایـگاه واالی تاریخـی ری دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرمان‬ ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2198‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫نام گذاری شهرک صنعتی کرمان‬ ‫به نام شهرک «شهید همت»‬ ‫شـهردار منطقـه چهـار شـهر کرمـان‪ ،‬از نام گـذاری شـهرک صنعتـی کرمان به‬ ‫نـام شـهرک «شـهید همـت» خبـر داد‪ .‬علـی عسـکری بـه نام گـذاری شـهرک‬ ‫صنعتـی به نـام شـهرک «شـهید همـت» در کمیتـه تخصصـی نام گـذاری‬ ‫معابـر سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان اشـاره کرد و‬ ‫گفت‪« :‬نام این شـهرک به نام «شـهید همت»‪ ،‬در نشسـت عمومی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمان نیز مصوب شـده است»‪ .‬وی با بیان اینکه نام گذاری یا‬ ‫تغییـر نـام اما کـن و معابـر شـهری به نام شـهدا‪ ،‬یکـی از اولویت های مدیریت‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در این راسـتا شـهرک صنعتـی به نـام یکـی از شـهدای‬ ‫شهر ‬ ‫واالمقـام نام گـذاری شـد»‪ .‬شـهردار منطقـه چهـار کرمـان افـزود‪« :‬شـهدای‬ ‫گران قـدر‪ ،‬بـا جان فشـانی‪ ،‬ایثـار و ازخودگذشـتگی‪ ،‬جـان خـود را در دفـاع از‬ ‫خا ک ایران اسلامی در طبق اخالص گذاشـتند و عزت‪ ،‬سـربلندی‪ ،‬امنیت‬ ‫و ارامـش را بـرای مـردم فهیـم و نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران بـه‬ ‫ارمغـان اورده انـد؛ بنابرایـن‪ ،‬نام گـذاری خیابان هـا و معابـر بـه نـام شـهدا‪،‬‬ ‫کمتریـن کار در مقابـل ایثارگری هـای ان هاسـت»‪.‬‬ ‫اماده باش تیم های عملیاتی اتش نشانی‬ ‫در چهارشنبه سوری‬ ‫مدیرعامـل سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان‪ ،‬از‬ ‫اماده بـاش تیم هـای عملیاتـی ایـن سـازمان در شـب چهارشنبه سـوری‬ ‫خبـر داد‪ .‬رضـا میرزایـی گفـت‪« :‬بـا تالش هـای سـازمان های امدادرسـان‬ ‫به ویـژه اقداماتـی کـه سـازمان اتش نشـانی طـی سـال های گذشـته انجـام‬ ‫داده‪ ،‬شـهر کرمان به عنوان یکی از امن ترین شـهرهای کشـور در چهارشنبه‬ ‫دبـر لـزوم نظـارت ویـژه والدیـن بـر رفتـار‬ ‫پایـان سـال بـوده اسـت»‪ .‬وی با تا کی ‬ ‫کـودکان و نوجوانـان خـود در شـب چهارشنبه سـوری و روزهـای قبـل از‬ ‫ان‪ ،‬افـزود‪« :‬سـازمان اتش نشـانی نیـز اقدامـات پیشـگیرانه خـود را محـدود‬ ‫بـه چهارشـنبه پایـان سـال نکـرده و ازطریـق رسـانه های جمعـی ازجملـه‬ ‫نشـریات‪ ،‬فضـای مجـازی و صداوسـیما اقـدام بـه امـوزش درزمینـه مسـائل‬ ‫شـهروندی و ارتقـای فرهنـگ ایمنـی جامعـه کـرده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬عالو هبـر اقدامـات پیشـگیرانه ایـن سـازمان و امـوزش بـه شـهروندان‪،‬‬ ‫اتش نشـانان در ‪ 10‬ایسـتگاه اتش نشـانی‪ ،‬در اماده بـاش کامـل هسـتند»‪.‬‬ ‫میرزایـی از شـهروندان تقاضـا کـرد در شـب چهارشـنبه اخـر سـال در‬ ‫خانه هـای خـود بماننـد و مراسـم چهارشنبه سـوری را به صـورت خانوادگـی‬ ‫برگـزار کننـد تـا از بـروز حادثـه و گسـترش شـیوع کرونـا جلوگیـری شـود‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه با کسـانی که در چهارشـنبه اخر سال به رفتارهای خطرساز‬ ‫اقـدام کننـد‪ ،‬توسـط دسـتگاه های ذی ربـط برخـورد جـدی خواهـد شـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬کادر درمـان به دلیـل فشـار بیمـاری کوویـد‪ 19-‬دچـار‬ ‫خسـتگی و فرسـودگی شـده اند‪ ،‬به پـاس قدردانـی از کادر درمـان و نیروهـای‬ ‫امدادرسـان‪ ،‬چهارشنبه سـوری امسـال در خانـه بمانیـد تـا بـار اضافـی بـر‬ ‫دوش ان هـا گذاشـته نشـود»‪.‬‬ ‫پیگیری برای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در بازارچه «‪ 22‬بهمن»‬ ‫مدیرعامل سـازمان سـامان دهی مشـاغل شـهری و فراورده های کشـاورزی‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬از پیگیـری بـرای رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫بازارچـه «‪ 22‬بهمـن» خبـر داد‪ .‬محمـود ایرانمنـش‪ ،‬بااشـاره به برگـزاری‬ ‫جلسـات متعـدد بـا نماینـده بسـاط گران (دست فروشـان) بازارچـه محلـی‬ ‫بلـوار «‪ 22‬بهمـن»‪ ،‬بـا هـدف پیگیـری و نظـارت بـر رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی و رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی‪ ،‬افـزود‪« :‬در این جلسـه‬ ‫همچنیـن درخصـوص ضوابـط و مقـررات بهداشـتی و صنفـی‪ ،‬نظـارت‬ ‫بـر عرضـه اجنـاس با کیفیـت و قیمت گـذاری مناسـب‪ ،‬مـواردی مطـرح‬ ‫و تصمیمـات الزم گرفتـه شـد»‪ .‬وی بهبـود وضعیـت بازارچـه محلـی‪،‬‬ ‫پیگیـری و معرفـی جهـت صـدور مجـوز فعالیـت و تکمیـل پرونـده بـرای‬ ‫دست فروشـان ازطریـق سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری را ازجملـه‬ ‫اهـداف و رویکردهـای سـازمان برشـمرد و گفـت‪« :‬درخصـوص چگونگـی‬ ‫نظـارت بیشـتر بـر عملکـرد دست فروشـان‪ ،‬تمهیـدات الزم اندیشـیده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان سـامان دهی مشـاغل شـهری و فراورده هـای‬ ‫کشـاورزی شـهرداری خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه اسـتقبال مـردم از ایـن‬ ‫بازارچـه‪ ،‬به منظـور فراهـم اوردن زمینـه ایمنـی و سلامتی بـرای شـهروندان‬ ‫و جلوگیـری از بـروز مشـکالت بهداشـتی در پـی شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬بـر‬ ‫رعایت تمام دسـتورالعمل های بهداشـتی نظارت خواهد شـد»‪ .‬ایرانمنش‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن نظـارت عالو هبـر شـهرداری‪ ،‬توسـط دست فروشـان و نماینـده‬ ‫ان هـا نیـز انجـام می شـود»‪ .‬وی‪ ،‬فعالیـت دست فروشـی در شـهر کرمـان را‬ ‫یبـر صـدور مجـوز‪ ،‬معرفـی و تکمیـل پرونـده دست فروشـی و فعالیـت‬ ‫مبتن ‬ ‫در مناطـق تعیین شـده اعلام و بیـان کـرد‪« :‬بـر اجـرای تمـام ضوابـط و‬ ‫مقـررات تعیین شـده ایـن رسـته شـغلی نیـز نظـارت می شـود»‪ .‬وی یکـی از‬ ‫اهـداف برگـزاری جلسـه بـا نماینده دست فروشـان را جلوگیـری از ورود اتباع‬ ‫بیگانـه غیرمجـاز و فعالیـت ان هـا در بازارچـه اعالم و تا کید کـرد‪« :‬رویکرد ما‪،‬‬ ‫قرارگرفتـن نماینـده بسـاط گران (دست فروشـان) به عنـوان ناظـر بـر اجـرای‬ ‫یسـت تـا خدمـات در بازارچـه محلـه ای «‪22‬‬ ‫تمـام ضوابـط و مقـررات ابالغ ‬ ‫بهمـن» بـه شـکل بهتـری بـه مـردم ارائـه شـود»‪.‬‬ ‫قهرمانی تیم فوتسال شهرداری کرمان‬ ‫تیـم فوتسـال شـهرداری کرمـان‪ ،‬قهرمـان مسـابقات فوتسـال جـام‬ ‫چهارجانبه «یاریگران زندگی» شـد‪ .‬در این مسـابقات که باحضور تیم های‬ ‫«شـهرداری کرمـان»‪« ،‬هیئـت ناشـنوایان»‪« ،‬جمعیـت احیـای انسـانی‬ ‫کنگـره ‪ »۶۰‬و «شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر»‪ ،‬در سـالن ورزشـی‬ ‫«سیدهاشـمی» شـهرداری برگـزار شـد‪ ،‬تیـم شـهرداری کرمـان موفق شـد در‬ ‫بـازی اول بـا نتیجـه ‪ ۴‬بـر ‪ ۳‬تیـم «شـورای هماهنگـی مبـارزه با مـواد مخدر»‪،‬‬ ‫در بـازی دوم بـا نتیجـه ‪ ۶‬بـر ‪ ۲‬تیـم «جمعیـت احیـای انسـانی کنگـره ‪ »۶۰‬و‬ ‫در بـازی پایانـی بـا نتیجـه ‪ ۵‬بـر ‪ ۴‬تیـم «هیئـت ناشـنوایان» را شکسـت دهـد‬ ‫و قهرمـان ایـن دوره از مسـابقات شـود‪ .‬شـهردار کرمـان در ائیـن اختتامیـه‬ ‫ایـن مسـابقات کـه باحضـور اقـای فلاح؛ مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر‬ ‫اسـتان‪ ،‬محمـد جهانشـاهی؛ معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان و جمعـی از مدیـران شـهری برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـر برگـزاری مسـابقات مختلـف ورزشـی در محله هـا تا کیـد کـرد‪ .‬سـید‬ ‫سـاخت بوسـتان های سـطح شـهر‪ ،‬امکانـات‬ ‫مهـران عالـم زاده گفـت‪« :‬در‬ ‫ِ‬ ‫ورزشـی نصـب و بوسـتان ها تجهیـز شـده و در اختیـار شـهروندان محتـرم‬ ‫قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین به مدیران شـهری تا کید شـده تا‬ ‫حـد امـکان در بوسـتان های جدیداالحـداث‪ ،‬امکانات ورزشـی و سـت های‬ ‫تندرسـتی نصب شـود و در اختیار شـهروندان و ورزشـکاران قرار گیرد»‪ .‬الزم‬ ‫به ذ کـر اسـت؛ در ادامـه‪ ،‬شـهردار کرمان لـوح قهرمانی این دوره از مسـابقات‬ ‫را به رسـم جوانمـردی‪ ،‬بـه تیـم «جمعیـت احیـای انسـانی کنگـره ‪ »۶۰‬اهداء‬ ‫کـرد‪ .‬عالـم زاده همچنیـن از زحمـات «ناصـر کریمـی»؛ مدیـر اداره توسـعه‬ ‫ورزش و تفریحـات سـالم سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫و «رضـا کاردوسـت»؛ سرپرسـت و «روح اهلل خالقـی»؛ مربـی تیـم شـهرداری‬ ‫کرمـان تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫ماه گرفتگی یا خسوف‬ ‫ماه گرفتگـی یـا خسـوف (نـام قدیمـی ترمـه گرفـت اسـت)‪ ،‬هنگامـی روی‬ ‫می دهـد کـه کـره مـاه در حالـت بـدر و وضعیـت مقابلـه قـرار داشـته و سـایه‬ ‫زمیـن بـر روی ان بیفتـد یـا به نوعـی وارد مخروطـه سـایه زمیـن می شـود‪.‬‬ ‫سـایه زمیـن ب هشـکل یـک مخـروط اسـت کـه قاعـده ان مقطـع زمیـن و طـول‬ ‫متوسـط ان ‪1/380/000‬کیلومتـر اسـت‪ .‬طـول ایـن سـایه بـر اثـر تعبیـر فاصلـه‬ ‫زمین از خورشـید تا حدود ‪40/000‬کیلومتر اسـت‪ .‬وقتی ماه گرفتگی یا به قول‬ ‫قدیمی هـا مـاه می گیـرد از بـاال بـه دایـره مـاه نـگاه می کنیـم بـه اشـتباه گمـان‬ ‫یسـت‪ ،‬بایـد ماهـی یک بـار اتفـاق بیفتـد‪ .‬اشـتباه ایـن‬ ‫می کنیـم کـه ماه گرفتگ ‬ ‫ً‬ ‫دیـد این اسـت که از پهلـو نظـاره می کنیـم‪ .‬مـدت دوام ماه گرفتگـی نسـبتا زیاد‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر مـاه‪ ،‬مخـروط را به طـور مرکـزی قطـع کنـد نزدیـک به دو سـاعت در‬ ‫ماه گرفتگـی کامـل خواهـد بـود‪.‬‬ ‫محسن شجاعیان‪ /‬مدرسه قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‪:‬‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت مشخص کردن اولویت ها برای سال اینده‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ایران را در جمع تولیدکنندگان‬ ‫ریل دنیا قرار داده است‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمان‪ ،‬بر ارزیابی عملکرد مدیران‬ ‫شـهرداری کرمـان براسـاس شـاخص های‬ ‫کمـی و کیفـی تا کیـد کـرد‪ .‬سـید مهـران‬ ‫عالـم زاده در جلسـه شـورای هماهنگـی‬ ‫امـور سـازمان ها و موسسـات وابسـته‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬کـه باحضـور مدیـران‬ ‫ارشـد و مدیـران عامـل سـازمان های‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬برگـزار شـد‪ ،‬از مسـئول‬ ‫امـور هماهنگـی سـازمان ها و موسسـات‬ ‫وابسـته شـهرداری تقدیـر کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«الزم اسـت عملکـرد مدیـران سـازمان ها‬ ‫و واحدهـای مختلـف‪ ،‬بـا سـایر شـهرها و‬ ‫مدیـران دیگـر ارزیابـی شـود»‪ .‬عالـم زاده‬ ‫موفقیـت مدیـران را مسـتلزم تلاش‬ ‫تمـام نیروهـا و هماهنگـی درون سـازمانی‬ ‫دانسـت و با تا کید بر اینکـه بایـد متناسـب‬ ‫بـا شـان و جایـگاه هـر سـازمان‪ ،‬بـرای‬ ‫ان ارزش قائـل شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به عنـوان‬ ‫شـهردار‪ ،‬سـعی کـرده ام نـوع نگاهـم بـه‬ ‫مجموعـه شـهرداری‪ ،‬متـوازن و متعـادل‬ ‫باشـد»‪ .‬وی توجـه بـه تک تـک سـازمان ها‬ ‫را مهـم دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪« :‬عـدم‬ ‫توجـه بـه سـازمان ها و حیطـه وظایـف‬ ‫ان هـا‪ ،‬هزینه هـای زیـادی را بـه شـهر و‬ ‫شـهرداری تحمیـل می کنـد؛ به عنـوان‬ ‫مثـال‪ ،‬بی توجهـی بـه سـازمان حمل ونقـل‬ ‫تشـمردن نظـام‬ ‫بـار و مسـافر و بی اهمی ‬ ‫حمل ونقـل عمومـی‪ ،‬موجـب می شـود‬ ‫پروژه هـای سـنگین بـا هزینه هـای‬ ‫میلیـاردی بـه شـهر تحمیـل شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان افـزود‪« :‬تملـک املا ک‬ ‫مسـیری سـه پـروژه بـزرگ ترافیکـی شـهر‬ ‫ِ‬ ‫کرمـان‪900 ،‬میلیاردتومـان بـرای شـهرداری‬ ‫بـار مالـی دربـر دارد کـه ایـن هزینـه‬ ‫می توانسـت بـا ایجـاد ترامـوا و حمل ونقـل‬ ‫پـا ک‪ ،‬به بهترین نحـو درراسـتای توسـعه‬ ‫حمل ونقـل عمومـی هزینـه شـود»‪.‬‬ ‫عالـم زاده درادامـه‪ ،‬با بیان اینکـه در ایـن‬ ‫دوره سـعی کردیم کارها را کارشناسی شـده‬ ‫پیـش ببریـم‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬اعتقـاد دارم‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت کارشناسـی‪ ،‬بار مالی را‬ ‫کاهـش می دهـد؛ بنابرایـن‪ ،‬توصیـه می کنم‬ ‫مدیـران سـازمان ها از ظرفیت کارشناسـان‬ ‫نخبـه کشـوری در ارتباط بـا موضوعـات‬ ‫سـازمان خـود‪ ،‬اسـتفاده کـرده و اولویت هـا‬ ‫را مشـخص کننـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به فرصـت باقی مانـده از ایـن‬ ‫دوره از مدیریـت شـهری‪ ،‬بـر اینکـه کار‬ ‫امـروز را نبایـد بـه فـردا موکـول کـرد‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد و از همـه مدیـران سـازمان ها خواسـت‬ ‫برنامه ریـزی میان مـدت و بلندمدتـی بـرای‬ ‫سـازمان مربـوط خـود داشـته باشـند‪.‬‬ ‫عالـم زاده ادامـه داد‪« :‬بایـد تـا اخریـن‬ ‫لحظـه ای کـه فرصـت داریـم‪ ،‬بـرای توسـعه‬ ‫همه جانبه شـهر و رضایتمندی شهروندان‬ ‫تلاش کنیم»‪ .‬شـهردار کرمان افـزود‪« :‬ارائه‬ ‫خدمـات موثـر در شـهر‪ ،‬نوعـی مطالبه گـری‬ ‫در مـردم ایجـاد می کنـد و موجـب می شـود‬ ‫بعـدی مدیریـت شـهری‪،‬‬ ‫در دوره هـای‬ ‫ِ‬ ‫پروژه هـا بـا سـرعت بیشـتری اجـرا شـوند»‪.‬‬ ‫عالـم زاده بااشـاره به اینکه پویـش «افتتـاح»‬ ‫شـهرداری کرمـان بـا شـعار «هـر هفتـه یـک‬ ‫افتتـاح»‪ ،‬به خوبـی و به صـورت هفتگـی‬ ‫پیـش رفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن افتخـار‬ ‫متوجـه همـه مدیـران و سازمان هاسـت؛‬ ‫زیـرا همـه در ان نقش داشـته اند»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان همچنیـن حضـور افـراد باتجربـه‬ ‫از سیسـتم شـهرداری در شـورای شـهر‬ ‫اینـده را بـه نفـع شـهرداری و شـهر دانسـت‬ ‫و تا کیـد کـرد‪« :‬هـر یـک از مدیـران شـهری‬ ‫کـه می تواننـد بـه اینـده شـهر کمـک کننـد و‬ ‫موثـر باشـد‪ ،‬در انتخابـات شـورای اسلامی‬ ‫شـهر ثبت نـام کنـد»‪ .‬عالـم زاده خطـاب‬ ‫بـه مدیـران سـازمان ها با بیان اینکـه‬ ‫همدلـی موجـب می شـود تـا مدیریـت‬ ‫شـهری به خوبـی پیـش بـرود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«جبهه گیری هـای سیاسـی در مجموعـه‬ ‫شـهرداری پسـندیده نیسـت و بـه سیسـتم‬ ‫اسـیب می زنـد»‪ .‬وی همچنیـن تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬در صورتی کـه متوجـه شـوم مدیـری‪،‬‬ ‫انگیزه و هماهنگی الزم را با سیسـتم ندارد‬ ‫و عملکـرد او پسـندیده و مورد رضایـت‬ ‫نیسـت و موجـب اسـیب بـه سیسـتم‬ ‫شـهرداری می شـود‪ ،‬بـا او برخـورد خواهـم‬ ‫کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مدیـران باتجربـه‪،‬‬ ‫سـرمایه شـهرداری محسـوب می شـوند و‬ ‫بـا تغییـر مدیریـت شـهری نیـز‪ ،‬همچنـان‬ ‫بـا انگیـزه و دقـت کافـی بـه کار خـود ادامـه‬ ‫می دهنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬موفقیـت شـهرداران‬ ‫عالوه بـر کمـک و همراهـی شـوراهای‬ ‫یبـر هماهنگـی‬ ‫اسلامی شـهر‪ ،‬مبتن ‬ ‫درون دستگاهی سـت»‪ .‬معـاون شـهردار‬ ‫و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری کرمـان نیـز انسـجام‬ ‫درونـی را از مزیت هـای امـور هماهنگـی‬ ‫سـازمان های شـهرداری و ان را در کارایـی‬ ‫بیشـتر سـازمان ها موثـر دانسـت‪ .‬محمـد‬ ‫جهانشـاهی بااشـاره به گسـتردگی و تنـوع‬ ‫طیـف کاری وظایـف شـهرداری‪ ،‬کار کـردن‬ ‫در ایـن مجموعـه را فرصتـی بـرای کسـب‬ ‫تجـارب دانسـت و گفـت‪« :‬اثربخشـی‬ ‫فعالیت هـای هماهنـگ و هم افزایـی‬ ‫در درون سیسـتم شـهرداری‪ ،‬تاثیـرات‬ ‫خوبـی داشـته اسـت»‪ .‬در ادامـه‪ ،‬معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬خدمات‬ ‫شـهری را کاری بسـیار سـخت‪ ،‬بی وقفـه‬ ‫و بی پایـان دانسـت و افـزود‪« :‬در بهتریـن‬ ‫وضعیـت شـهر‪ ،‬واحد خدمات شـهری باید‬ ‫همچنـان فعـال باشـد»‪ .‬رامیـن امیرمـداح‪،‬‬ ‫امـور هماهنگـی سـازمان ها و موسسـات‬ ‫وابسـته شـهرداری را فرصتـی بـرای‬ ‫برقـراری دوسـتی بیـن مدیـران سـازمان ها‬ ‫و انتقـال تجربـه دانسـت و از حمایت هـای‬ ‫همه جانبـه شـهردار درراسـتای برقـراری‬ ‫توازن‪ ،‬تعادل و عدالت در شـهرداری تشـکر‬ ‫کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه خوشـبختانه بـا‬ ‫درایـت شـهردار کرمـان‪ ،‬امـور شـهرداری‬ ‫به خوبـی پیـش رفتـه و در امـور مالـی نیـز‬ ‫بـه ثبـات رسـیده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بسـیاری اقدامـات بـا زیربنـای مطالعـه‬ ‫انجـام می شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬بـا برنامه ریـزی‬ ‫مـدون‪ ،‬راهـی مطمئـن در پیـش داریـم»‪.‬‬ ‫علـی سـعیدی؛ سرپرسـت معاونـت‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی‬ ‫شـهرداری کرمـان نیـز ضمـن تشـکر از‬ ‫همگرایـی و هماهنگـی سـازمان ها در‬ ‫ُ‬ ‫پیشـبرد امـور مربـوط‪ ،‬یکـی از نقـاط قـوت‬ ‫مدیریـت مهنـدس عالم زاده؛ شـهردار شـهر‬ ‫کرمـان را توجـه خـاص بـه زیرسـاخت ها‬ ‫بیـان کـرد‪.‬‬ ‫مسـئول امـور هماهنگـی سـازمان ها و‬ ‫موسسـات وابسـته شـهرداری کرمـان‪ ،‬بـا‬ ‫ارائـه گـزارش عملکـرد اقدامـات انجام شـده‬ ‫در ایـن دوره‪ ،‬ضمـن تشـکر از حمایت هـای‬ ‫شـهردار و سـایر مدیران شـهری در پیشبرد‬ ‫اهـداف امـور هماهنگـی سـازمان ها و‬ ‫موسسـات وابسـته شـهرداری کرمـان‪ ،‬از‬ ‫تشـکیل دبیرخانـه ایـن شـورا خبـر داد‪.‬‬ ‫محمـد بابایـی بـا بیـان اینکـه بـا تشـکیل‬ ‫دبیرخانـه‪ ،‬از سـال ‪ ۹۴‬تا کنـون مصوبـات‬ ‫شـورای عالـی سـازمان ها‪ ،‬چـارت سـازمانی‬ ‫و وظایـف شـوراها مستندسـازی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـعی کرده ایـم جلسـاتی‬ ‫را بـا هماهنگـی مدیـران سـازمان ها برگـزار‬ ‫کنیـم و علی رغـم شـرایط شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬توانسـته ایم بیـش از ‪ ۳۰‬جلسـه را‬ ‫هماهنـگ کنیـم و مشـکالت سـازمان ها‬ ‫را بـه دفتـر شـهردار ارجـاع دهیـم»‪ .‬وی از‬ ‫برگزاری جلسـات اموزشـی باحضور اعضای‬ ‫هیئت علمـی دانشـگاه خبـر داد و ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد در صـورت مساعدشـدن‬ ‫شـرایط‪ ،‬ایـن جلسـات در سـال اینـده‬ ‫به صـورت گسـترده تر برگـزار شـود‪ .‬درادامـه‪،‬‬ ‫مدیـران سـازمان ها و موسسـات وابسـته‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬تاثیـر برگـزاری منظـم‬ ‫جلسـات هماهنگـی امـور سـازمان ها را‬ ‫به دلیـل ایجـاد وفـاق‪ ،‬همدلـی‪ ،‬هماهنگـی‬ ‫و بـه اشـترا ک گذاشـتن تجـارب‪ ،‬مطلـوب‬ ‫ارزیابـی کردنـد‪ .‬الزم به ذ کـر اسـت؛‬ ‫در این جلسـه ازسـوی شـهردار کرمـان‪ ،‬بـا‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر‪ ،‬از زحمـات و اقدامـات‬ ‫مدیـران سـازمان های زیرمجموعـه‬ ‫شـهرداری قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی تهران در دیدار با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)خبر داد؛‬ ‫اماده باش پلیس در روزهای پایانی سال‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سـعید خـال؛ مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) و شـهردار حـرم مطهـر‬ ‫حضـرت امـام خمینـی(ره) در دیـدار بـا‬ ‫سـردار رحیمـی؛ فرمانـده انتظامـی تهـران‬ ‫بـزرگ درخصـوص حضـور شـهروندان جهت‬ ‫زیـارت اهـل قبـور روزهـای پایانـی سـال‬ ‫به ویـژه پنج شـنبه و جمعـه پایـان سـال و‬ ‫لحظـات تحویـل سـال در گلـزار شـهدای‬ ‫بهشـت زهرا(س) و حـرم مطهـر حضـرت‬ ‫امـام خمینـی(ره) هم اندیشـی کردنـد‪.‬‬ ‫در این دیـدار کـه در دفتـر سـردار رحیمـی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬رئیس پلیس پایتخت بااشـاره به‬ ‫خدمات گمنام و صادقانه کارکنان سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) در بحـران کرونـا گفـت‪:‬‬ ‫«خدمـات گمنـام و صادقانـه مدیریـت و‬ ‫کارکنـان ایثارگـر سـازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫در بحـران سـخت کرونـا موجـب شـد تـا‬ ‫مـردم بـدون کمتریـن دغدغـه و نگرانـی بـه‬ ‫بهشت زهرا(س) مراجعه و خدمات مناسب‬ ‫را دریافـت کننـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی تهـران‬ ‫بزرگ سال ‪ 1399‬را سالی سخت و پرمشغله‬ ‫بـرای پلیـس تهـران دانسـت و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«سـال ‪ 1399‬سـالی پرمشـغله و سـنگین‬ ‫به لحـاظ کاری و روانـی بـرای کادر درمـان‪،‬‬ ‫کارکنان زحمتکش و گمنام بهشت زهرا(س)‬ ‫و همچنیـن سـالی پرمشـغله و پـرکار بـرای‬ ‫نیـروی انتظامـی تهـران بـود»‪ .‬سـردار‬ ‫رحیمـی خدمـات کارکنـان ارامسـتان های‬ ‫کشـور به ویـژه کارکنـان بهشـت زهرا(س) بـه‬ ‫مـردم را کم نظیـر و قابل تقدیـر عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬کارکنـان ارامسـتان بهشـت زهرا(س)‬ ‫و همـه ارامسـتان های کشـور بـا عشـق و‬ ‫عالقـه مضاعـف و روحیـه جهـادی در کنـار‬ ‫مـردم ایسـتادند و در پیک هـای خطرنـا ک‬ ‫یکـه از تـرس و خـوف‬ ‫بیمـاری کرونـا ان زمان ‬ ‫سـرایت ایـن بیماری خطرنـا ک همه صحنه‬ ‫را خالـی کردنـد‪ ،‬کارکنـان ارامسـتان ها‬ ‫ایسـتادند و کار را به نحـو احسـنت انجـام‬ ‫دادنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اطالع رسـانی و نحـوه مدیریـت‬ ‫سـفرهای مـردم و ا گاهی رسـانی بـه ایـن‬ ‫مطلـب کـه شـهروندان زیـارت اهـل قبـور را‬ ‫بـه زمـان دیگـری موکـول کننـد و روزهـای‬ ‫پایانـی سـال از تجمـع در بهشـت زهرا(س)‬ ‫خـودداری شـود از سیاسـت های مدیریتـی‬ ‫موفـق بهشـت زهرا(س) اسـت»‪ .‬سـردار‬ ‫رحیمـی؛ فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ‬ ‫ضمـن اعلام امادگـی جهـت برقـراری نظـم‬ ‫و امنیـت بـرای روزهـای پایانـی سـال در‬ ‫محـدوده جنـوب تهـران و بهشـت زهرا(س)‬ ‫از اماده بـاش پلیـس پایتخـت در ایـن‬ ‫ایـام جهـت خدمات رسـانی بـه مـردم‬ ‫خبـر داد‪ .‬دکتـر سـعید خـال؛ مدیرعامـل‬ ‫بهشـت زهرا(س) و شـهردار حـرم مطهـر‬ ‫حضـرت امام خمینی(ره) نیز در ابتدای این‬ ‫دیـدار گزارشـی درخصوص عملکرد سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) و اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫در جهـت تکریـم خانواده هـای داغـدار‬ ‫در بحـران کرونـا و همچنیـن برنامه هـای‬ ‫بهشـت زهرا(س) بـرای روزهـای پایانـی سـال‬ ‫ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫زا گرس جنوبی؛ پیشگام اجرای مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫درراسـتای شـفافیت عملکردی و دسـتیابی‬ ‫بـه اهـداف دولـت الکترونیـک‪ ،‬شـرکت‬ ‫بهره بـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی‬ ‫به عنوان یکی از شـرکت های نفتی پیشگام‪،‬‬ ‫کلیـه فرایندهـای انجـام معاملات را ازطریق‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد)‬ ‫انجام می دهد‪ .‬رئیس کمیسیون مناقصات‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال جـاری پـس‬ ‫از پیاده سـازی مقدمـات سـخت افزاری‬ ‫و نرم افـزاری‪ ،‬ایـن شـرکت به عنـوان یکـی‬ ‫از اولیـن شـرکت های نفتـی کشـور‪ ،‬فراینـد‬ ‫اجـرای مناقصـات را به طـور کامـل ازطریـق‬ ‫سـامانه سـتاد‪ ،‬انجـام می دهـد»‪ .‬مهنـدس‬ ‫محمدهـادی نورانـی‪ ،‬افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫به منظـور چابک سـازی و شفاف سـازی‬ ‫فراینـد اجـرای مناقصـات و کمرنگ کـردن‬ ‫اثـرات تحریم هـا و جنـگ ناعادالنـه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اقداماتـی ماننـد اصلاح برخـی‬ ‫فرایندهـا‪ ،‬اجرایی کـردن دامنـه متناسـب‬ ‫قیمت ها‪ ،‬تغییر نحوه ارزیابی کیفی‪ ،‬دعوت‬ ‫از شـرکت های توانمنـد داخلـی‪ ،‬تقویـت‬ ‫فضـای رقابتـی و ‪ ...‬انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬درادامـه بااشـاره به اینکه ارزیابـی‬ ‫کیفـی مناقصـات نیـز به صـورت مکانیـزه‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در همین راسـتا‬ ‫کلیـه فراینـد ارزیابـی شـرکت های متقاضـی‬ ‫بـا تعریـف معیارهـای اسـتاندارد مـورد‬ ‫تائیـد نهادهـای نظارتـی‪ ،‬ازطریـق سـامانه‬ ‫الکترونیکی انجام می شـود»‪ .‬نورانـی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«به منظـور تقویـت فضـای رقابتی مناقصات‬ ‫و کاهـش بـار مالی پیمان ها‪ ،‬از مناقصه گران‬ ‫جدیـد نیـز جهـت شـرکت در مناقصـات‬ ‫دعـوت به عمـل می ایـد»‪ .‬رئیس کمیسـیون‬ ‫مناقصـات شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز‬ ‫زا گـرس جنوبـی بااشـاره به همـکاری کامـل‬ ‫با نهادهای نظارتی‪ ،‬گفت‪« :‬از ابتدای سـال‬ ‫جـاری تا کنـون در ‪ ۱۱۲‬جلسـه برگزار شـده‬ ‫توسـط کمیسـیون ‪ ۵۶۶‬موضـوع مصـوب و‬ ‫بـرای اجـرا در سـازمان جـاری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫یسـت؛ شـرکت بهر هبـرداری نفـت‬ ‫گفتن ‬ ‫و گاز زا گـرس جنوبـی یکـی از شـرکت های‬ ‫زیرمجموعـه شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی‬ ‫ایـران اسـت کـه پنـج منطقـه عملیاتـی اغـار‬ ‫و داالن‪ ،‬پارسـیان‪ ،‬نـار و کنـگان‪ ،‬سـرخون و‬ ‫گشـوی جنوبـی و سروسـتان و سـعادت اباد‬ ‫را در سـه اسـتان فـارس‪ ،‬بوشـهر و هرمـزگان‬ ‫راهبـری می کنـد‪.‬‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬فرنـوش نوبخـت؛ نایب رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بهر هبـرداری راه اهـن شـهری تهران و حومه در هشـتمین نمایشـگاه‬ ‫حمل ونقـل ریلـی بـه خبرنـگار مـا گفـت‪« :‬از کادر مدیریتـی ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان در بخش هـای مختلـف بابـت تولیـد محصـول اسـتراتژیک ریـل‬ ‫تشـکر می کنـم‪ ،‬تولیـد ایـن محصـول رویایـی بـود کـه در ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫بـه واقعیـت پیوسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای تعمیـر و نگهـداری خـط پنـج‬ ‫متـروی تهـران ُ‬ ‫‪250‬تـن ریـل ‪ UIC60‬از ذوب اهـن اصفهـان تحویـل گرفتیـم‬ ‫و در بخش هـای مختلـف درحـال نصـب اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بهر هبـرداری راه اهـن شـهری تهـران و حومـه تصریـح کـرد‪« :‬در گذشـته‬ ‫طـی فراینـدی طوالنـی ریـل موردنیـاز را از کشـور اتریـش تهیـه می کردیـم امـا‬ ‫به عنـوان یـک ایرانـی خوشـحال هسـتم کـه ذوب اهن اصفهـان‪ ،‬ایـران را در‬ ‫جمـع تولیدکننـدگان ریـل دنیـا قـرار داده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول ادامـه‬ ‫داد‪« :‬تولیـد محصولـی بـا ایـن درجـه از اهمیـت‪ ،‬کیفیـت و اسـتانداردها کـه‬ ‫در گذشـته تولیـد نمی شـد دسـتاوردی عظیـم به شـمار مـی رود»‪ .‬نوبخـت‬ ‫گفـت‪« :‬در گذشـته واردات ریـل خـروج ارز از کشـور را در پـی داشـت؛ امـا‬ ‫هم ا کنـون ذوب اهـن بـا تولیـد ریـل ارزاوری قابل توجهـی را بـرای کشـور‬ ‫حاصل کرده است»‪ .‬وی گفت‪« :‬بیش از نیم قرن دانش و تجربه پشتیبان‬ ‫تولیـد ریـل ذوب اهـن اصفهـان اسـت و این مهم اطمینان و اعتمـاد را برای‬ ‫مصرف کننـدگان از ایـن محصـول در پـی دارد»‪.‬‬ ‫حمایت مالی از برگزاری رویدادهای استارت اپی‬ ‫در اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شـهرک های صنعتی اسـتان اردبیل‬ ‫گفـت‪« :‬درراسـتای رونق بخشـی بـه‬ ‫حـوزه صنعـت اسـتان و به منظـور‬ ‫حمایـت از ایده های نو‪ ،‬رویدادهای‬ ‫اسـتارت اپی در اسـتان اردبیل برگزار‬ ‫می شـود»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان‬ ‫اردبیـل؛ محمـد اهلـی ضمـن اعلام‬ ‫ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬شـرکت شـهرک های صنعتـی به عنـوان راهبـر‬ ‫اصلـی اجـرای خوشـه های صنعتـی و متولـی حمایـت از صنایـع کوچـک‪،‬‬ ‫از برگـزاری کلیـه اسـتارت اپ های صنعتـی و مرتبـط بـا خوشـه های صنعتـی‬ ‫اسـتان حمایـت مالـی می کنـد»‪ .‬وی برگـزاری رویدادهـای اسـتارت اپی را از‬ ‫جملـه برنامه هایـی دانسـت کـه به طور جد در شـرکت شـهرک های صنعتی‬ ‫دنبـال می شـود کـه برگـزاری ایـن رویدادها نقش بسـزایی در بهبـود فناوری‬ ‫فراینـد تولیـد خواهـد داشـت»‪ .‬اهلـی ادامـه داد‪« :‬در سـال ‪ 99‬از برگـزاری دو‬ ‫اسـتارت اپ در حـوزه ‪ HSEE‬و صنایـع غذایـی و لبنـی حمایت مالی شـد که‬ ‫ایـن حمایت هـا در سـال اتـی نیـز ادامه خواهد داشـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل از اسـتارت اپ ها و صاحبـان ایـده و‬ ‫فکـر نـو دعـوت کـرد تـا بـا حضـور در اسـتارت اپ ها‪ ،‬زمینـه را بـرای شـکوفایی‬ ‫هرچه بیشـتر بخـش صنعـت اسـتان مهیـا سـازند»‪.‬‬ ‫کشف پارچه و لوازم ارایشی و بهداشتی قاچاق در شوش‬ ‫سـمیر پـوالدی‪ /‬مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی خوزسـتان از توقیـف یـک‬ ‫دسـتگاه خـوردو سـمند و کشـف مقـداری پارچـه از سـوی نیـروی انتظامـی‬ ‫و گـزارش بـه اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان شـوش خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان خوزسـتان؛‬ ‫نعمـت اهلل بیرانونـدی گفـت‪« :‬رئیـس اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان‬ ‫شـوش پـس از اسـتعالمات الزم و اخـذ دفاعیـات متهـم اقـدام بـه صـدور‬ ‫رای کـرد»‪ .‬وی در پایـان خاطرنشـان کـرد کـه متهـم عالوه بـر ضبـط کاال بـه‬ ‫مبلـغ ‪ 780‬میلیـون و ‪ 986‬هزار ریـال محکـوم کـه پـس از سـیر مراحـل قانونـی‬ ‫جهـت اجـرای رای بـه اجرای احکام تعزیرات حکومتی شـوش ارسـال شـد‪.‬‬ ‫در گـزارش دیگـری از سـوی نیـروی انتظامـی مبنی بـر توقیـف یـک دسـتگاه‬ ‫پـژو پـارس و کشـف تعـدادی لـوازم ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬ایـن گـزارش بـه‬ ‫اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان شـوش ارسـال شـد‪ .‬مدیـرکل تعزیـرات‬ ‫حکومتـی خوزسـتان گفـت‪« :‬رئیـس اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان‬ ‫شـوش پـس از اسـتعالمات الزم و اخـذ دفاعیـات متهـم اقدام به صـدور رای‬ ‫کـرد»‪ .‬بیرانونـدی در پایـان خاطرنشـان کـرد که متهم عالوه بـر ضبط کاال به‬ ‫مبلـغ ‪ 842‬میلیـون و ‪342‬هزار ریـال محکـوم کـه پس از سـیر مراحـل قانونی‬ ‫جهـت اجـرای رای بـه اجرای احکام تعزیرات حکومتی شـوش ارسـال شـد‪.‬‬ ‫تداوم سوخت رسانی زیر بارش برف‬ ‫در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گلستان‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬تـداوم سوخت رسـانی در زیـر بـارش بـرف و بـرودت شـدید‬ ‫دمـای هـوا بـا تلاش بی وقفـه تالشـگران خـدوم شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه گلسـتان در حال انجام اسـت‪ .‬عیسـی افتخاری‬ ‫بـا بیـان ایـن مطلـب و بااشـاره به بـارش شـدید بـرف و بـرودت دمـای هـوا‬ ‫در اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬بـا برنامه ریـزی انجام شـده سـوخت موردنیـاز‬ ‫خانوارهـای روسـتایی توزیـع و ذخیره سـازی جهـت اسـتفاده در شـرایط‬ ‫خاص انجام شـده و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد»‪ .‬افتخاری‬ ‫ضمـن قدردانـی از خدمات شـبانه روزی تمامی کارکنان شـرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقه گلسـتان‪ ،‬پیمانـکاران حمـل فراورده های نفتی‬ ‫و راننـدگان نفت کش هـا افـزود‪« :‬در سـایه تلاش بی وقفـه تالشـگران عرصـه‬ ‫سوخت رسـانی در شـرایط سـخت جوی سوخت رسـانی به ‪ ۱۱۶‬باب جایگاه‬ ‫عرضـه فراورده هـای نفتـی‪ ،‬فروشـندگی های شـهری و روسـتایی در نقـاط‬ ‫صعب العبـور و مصرف کننـدگان بخش هـای مختلـف صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی و‬ ‫‪ ...‬بی وقفـه در حـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫مهربانی؛ هدیه خیران استان فارس به نیازمندان‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیـرکل کمیتـه‬ ‫امـداد فـارس از جمـع اوری بیـش‬ ‫از ‪۵۲‬میلیاردتومـان کمک هـای‬ ‫مردمـی در جشـن نیکـوکاری‬ ‫امسـال خبر داد‪ .‬محمد بذرافشـان‬ ‫در جمـع خبرنـگاران اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬یکـی از وظایـف مهـم‬ ‫ایـن نهـاد ترویـج فرهنـگ انفـاق و‬ ‫نیکـوکاری در جامعـه درراسـتای‬ ‫خدمات رسـانی بـه ولی نعمتـان جامعـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در جشـن‬ ‫نیکـوکاری امسـال ‪۵۲۰‬میلیـارد و ‪۲۱۶‬میلیون ریـال کمک هـای نقـدی و‬ ‫غیر نقـدی توسـط خیـران و مـردم نیک اندیـش اسـتان جمع اوری شـده که‬ ‫در مقایسـه با سـال گذشـته از رشـد ‪۴۱‬درصـدی برخـوردار اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫امـداد فـارس اضافـه کـرد‪« :‬کمک هـای جمع اوری شـده شـامل مبالـغ‬ ‫نقدی و کاال سـت که در کمک های نقدی نسـبت به سـال گذشـته شـاهد‬ ‫‪۱۳۹‬درصـد رشـد و در کاال ‪۱۶۶‬درصـد رشـد بودیـم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اسفند ‪ 1399‬اول شعبان ‪ 15 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2198‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی انقالب شهریار خبر داد؛‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان شهریار‪:‬‬ ‫شهروندان شهریار‬ ‫نگران مایحتاج ضروری شب عید نباشند‬ ‫طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید‬ ‫اجرا می شود‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫هاشـمی؛ معـاون فرمانـداری شـهریار‪ ،‬مصلحـی؛ رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪،‬‬ ‫حیـدری؛ رئیـس اتـاق اصنـاف‪ ،‬مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره شـرکت تعاونـی انقلاب از‬ ‫سـردخانه زا گـرس کـه محـل ذخیـره مواد غذایی شـب عید شهرسـتان اسـت؛ بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫علی کریم پور؛ مدیرعامل شرکت تعاونی انقالب شهریار گفت‪« :‬خوشبختانه با تشکیل قرارگاه‬ ‫اقتصـادی در شهرسـتان و برگـزاری جلسـات متعـدد تنظیـم بـازار‪ ،‬کاالهـای اساسـی موردنیاز‬ ‫مـردم بـرای عیـد نـوروز تامیـن شـده و کمبـودی دراین زمینـه وجـود نـدارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫شـرکت تعاونی انقالب به مدت سه سـال مباشـر توزیع میوه شـب عید بوده‪ ،‬افزود‪« :‬امسـال‬ ‫طـی مذا کـرات بـا اتحادیـه باغـداران اسـتان مازنـدران میـوه موردنیـاز مـردم شـهریار بـرای‬ ‫عیـد نـوروز اعـم از ‪ ُ ۲۵۰‬تـن پرتقـال و ‪ ُ ۱۰۰‬تـن سـیب را خریـداری و در سـردخانه زا گـرس ذخیـره‬ ‫کرده ایـم»‪ .‬کریم پـور یـاداور شـد‪« :‬در سـال ‪ 99‬حـدود سـه هزار و ‪ ُ ۵۰۰‬تـن انـواع میـوه ماننـد الـو و‬ ‫گالبـی را مسـتقیم از کشـاورزان خریـداری کردیـم کـه عالوه بـر تامیـن نیـاز بازار داخلی‪ ،‬بخشـی‬ ‫را بـه کشـورهای همسـایه صـادر کردیـم»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬عالو هبـر تهیـه میوه شـب عید‪،‬‬ ‫برای تهیه حدود ‪ ُ ۱۵۰‬تن مرغدان به نرخ دولتی ازسوی جهاد کشاورزی تهیه شده که هفته‬ ‫اخر سال با همکاری ‪ ۱۲‬دهیاری توزیع می شوند»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در ماه های گذشته سهمیه‬ ‫خوبی در بخش تهیه گوشت منجمد داشتیم که هم ا کنون نیز دپوی خوبی در این بخش‬ ‫داریم و نگرانی و کمبودی برای تامین گوشت قرمز نیست‪ .‬مدیرعامل شرکت تعاونی انقالب‬ ‫شـهریار از ذخیره سـازی حـدود ‪ ُ ۲۰‬تـن خرمـا نیـز بـرای ماه مبارک رمضان خبـر داد و گفـت‪« :‬در‬ ‫هر بخشـی که مشـکل تامین کاالهای اساسـی وجود داشـته باشـد‪ ،‬شـرکت تعاونی وارد بازار‬ ‫خواهـد شـد تـا از دغدغـه و نگرانی هـای مردم کاسـته شـود»‪.‬‬ ‫ورزش‪ ،‬تزریق نشاط به جامعه است‬ ‫فشـارهای اقتصـادی ناشـی از تحریـم و بی تدبیـری برخـی مسـئوالن ازیک سـو و‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی ازسـوی دیگر‪ ،‬نشـاط جامعـه را هـدف قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تعاونـی انقلاب بااشـاره به اینکه انجـام مسـابقات والیبـال بـا رعایـت‬ ‫پروتکل های بهداشتی بالمانع اعالم شده است‪ ،‬دراین خصوص گفت‪« :‬تعاونی انقالب‬ ‫متعلـق بـه مـردم شـهریار اسـت؛ لذا بـر خود وظیفه می داند برای حفظ نشـاط و سلامت‬ ‫جوانـان وارد میـدان شـود»‪ .‬کریم پـور در مراسـم پایانـی مسـابقات والیبـال گرامیداشـت‬ ‫فجـر انقلاب اسلامی گفـت‪« :‬درراسـتای ترویـج ورزش در میـان جوانـان و به مناسـبت‬ ‫چهل ودومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬شرکت تعاونی انقالب شهریار‬ ‫حمایـت مالـی خـود را در اجرای مسـابقات والیبال اعالم کرد و بالفاصلـه اقدامات اجرای‬ ‫ان توسـط هیئـت والیبـال شـهریار و نظـارت و حمایـت اداره ورزش و جوانـان شـهریار‬ ‫کلیـد خـورد و خوشـبختانه ایـن مسـابقات بـا اسـتقبال خوبـی روبـه رو شـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت تعاونـی انقلاب بابیان اینکـه ایـن مسـابقات در سـه رده سـنی نوجوانـان‪ ،‬جوانان‬ ‫و بزرگ سـاالن برگزار شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬تعداد ‪ ۲۸‬تیم در این مسـابقات شـرکت کردند‬ ‫و مسـابقات میـان پسـران نوجـوان بـا بیشـترین اسـتقبال روبـه رو شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫ً‬ ‫تیم هـای شـهریاری تقریبـا در تمـام رده هـا قهرمان شـدند‪ ،‬گفت‪« :‬مسـئله اصلـی در این‬ ‫مسـابقات به هیچ وجـه بردوباخـت نبـود؛ اما رقابت برای کسـب سـکوی قهرمانی نشـاط‬ ‫مسـابقات و کیفیت بازی ها را ارتقاء بخشـید»‪ .‬سـید ولی اهلل ترابی؛ رئیس هیئت مدیره‬ ‫شـرکت تعاونی انقالب که این مسـابقات را از نزدیک رصد می کرد نیز اعالم کرد‪« :‬شـرکت‬ ‫تعاونـی انقلاب در ادوار گذشـته یکـی از حامیـان خـوب در رشـته های ورزشـی تکوانـدو‪،‬‬ ‫کشـتی و وزنه بـرداری بـود و درصـورت لـزوم و در حـد تـوان و مقـررات داخلـی تعاونـی‪ ،‬مـا‬ ‫همچنان حامیان ورزشـکاران شـهرمان خواهیم بود»‪ .‬مجید هاشملو؛ رئیس تازه نفس‬ ‫اداره ورزش و جوانـان ضمـن تقدیـر از حمایت هـای شـهرداری شـهریار‪ ،‬تـاالر نگیـن غـرب‬ ‫الماس و به خصوص شـرکت تعاونی انقالب گفت‪« :‬شـهریار می تواند تیم داری کند و ا گر‬ ‫مسـئوالن و بخش هـای خصوصـی حمایـت کننـد مـا می توانیم تیـم والیبال شـهریار را در‬ ‫تمـام رده هـای سـنی بـرای مسـابقات کشـوری مهیـا کنیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری شهریار خبر داد؛‬ ‫سال توسعه و شکوفایی فضای سبز شهریار در راه است‬ ‫مدیرعامل سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شهرداری‬ ‫شـهریار گفت‪« :‬اعتبار سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شـهرداری شـهریار در سـال ‪ 99‬مبلـغ ‪46‬میلیاردتومـان‬ ‫تعییـن شـده بـود و ایـن مبلـغ بـرای سـال اینـده احتمـال‬ ‫حـدود ‪77‬میلیاردتومـان هـم پیش بینـی شـده و ایـن‬ ‫افزایـش چشـمگیر بودجـه‪ ،‬توصیف کننده تغییـرات کالن‬ ‫نـگاه مدیریـت شـهری به برنامه های توسـعه و شـکوفایی‬ ‫فضـای سـبز در شـهریار اسـت»‪ .‬مهـدی نفـر افـزود‪:‬‬ ‫«به همـت مهندس بهـروز کاویانی؛ شـهردار شـهریار‪ ،‬برای‬ ‫فعالیت هـای ایـن سـازمان افزایـش بودجـه پیش بینـی‬ ‫شـده کـه امیدواریـم بـا تحقـق ان شـاهد اقدامـات موثـری‬ ‫در حوزه زیباسـازی و توسـعه فضای سبز شهری باشیم»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬در سـال ‪ 99‬اعتبـارات سـازمان سـیما منظـر‬ ‫فضـای سـبز شـهرداری شـهریار مبلـغ ‪42‬میلیاردتومـان‬ ‫بـرای تمـام هزینه هـای جـاری و پروژه هـا بـود کـه ایـن‬ ‫رقـم باتوج هبـه تـورم بسـیار بـاال در بازبینـی مجـدد بـه‬ ‫‪46‬میلیاردتومـان رسـید و بـرای سـال ‪ ۱۴۰۰‬ایـن مبلـغ بـا‬ ‫افزایش چشمگیری براسـاس پروژه های کارشناسی شده‬ ‫مبلـغ ‪77‬میلیاردتومـان شـده اسـت کـه ا گـر تـورم اجـازه‬ ‫دهـد‪ ،‬اقدامـات قابل توجهـی را در حـوزه زیباسـازی و‬ ‫فضـای سـبز برنامه ریـزی کرده ایم کـه اجرا خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬شـهردار شـهریار پیگیـر امـور و جزئیـات‬ ‫تمـام سـازمان ها؛ به خصـوص سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و‬ ‫فضـای سـبز اسـت و جلسـات مشـاوره و هماهنگی هـای‬ ‫الزم‪ ،‬برای بهبود روند کار را به طور مستمر برگزار می کند»‪.‬‬ ‫در سال ‪ 99‬هشت هکتار فضای سبز‬ ‫در شهریار اضافه شد‬ ‫مدیرعامل سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شهرداری‬ ‫شـهریار از افزایـش هشـت هکتار فضـای سـبز بوسـتان ها‬ ‫و کمربندی هـای سـبز طـی هشت ماه گذشـته در ایـن‬ ‫شـهر خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا کاشـت درختـان و گیاهـان‬ ‫در پارک هـا و مناطـق تعیین شـده‪ ،‬به طـور متوسـط در‬ ‫هرمـاه ‪ 10‬هزارمترمربـع فضـای سـبز جدیـد طـی مـدت‬ ‫ذکرشـده ایجاد شـده اسـت»‪ .‬وی پارک جویبار به وسعت‬ ‫‪32‬هزارمترمربـع در محـدوده شـهرک واییـن‪ ،‬جـاده‬ ‫سلامت شـهرک صـدف بـه وسـعت ‪15‬هزارمترمربـع‪ ،‬پنـج‬ ‫کهـزار‬ ‫کهـزار تـا ی ‬ ‫پـارک محلـه ای بـه وسـعت هرکـدام ی ‬ ‫و ‪500‬مترمربـع در محـدوده شـهرک کاروان و پـارک زیتـون‬ ‫در خیابـان شـهید بیـات جنوبـی شـهرک صـدف بـه متـراژ‬ ‫پنج هزارمترمربـع‪ ،‬تکمیـل کمربنـد سـبز امیرکبیـر را از‬ ‫جملـه فضاهـای سـبز جدیـد معرفـی کـرد و گفـت‪« :‬در‬ ‫ایـن عرصه هـا‪ ،‬انـواع گونه هـای درختـان مثمـر و غیر مثمـر‬ ‫ماننـد چنـار و سـرو‪ ،‬تـوت‪ ،‬بید مجنـون‪ ،‬برگ بـو و درختان‬ ‫میـوه کاشـته شـده اسـت»‪ .‬نفـر تصریـح کـرد‪« :‬در بخـش‬ ‫گل کاری نیـز اقدامـات شایسـته ای صـورت گرفتـه و در‬ ‫پائیـز و زمسـتان‪ ،‬در نقـاط مختلـف شـهر گل بنفشـه‪ ،‬گل‬ ‫شـب بو و پیـاز گل اهلل کاشـته شـد ه کـه در ورودی هـای‬ ‫اصلی شـهر‪ ،‬میدان ها و بوسـتان ها به مناسب فرارسیدن‬ ‫نـوروز کاشـته شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان سـیما‪،‬‬ ‫منظـر و فضـای سـبز شـهرداری شـهریار گـزارش داد‪« :‬در‬ ‫سـال جـاری در حـوزه زیباسـازی شـهری ترسـیم تعـدادی‬ ‫تصویر شهدای واالمقام‪ ،‬شهید حاج یداهلل کلهر فرمانده‬ ‫لشـکر ‪ 10‬سیدالشـهدا در میـدان فجـر شـهریار و تصویـر‬ ‫سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم‬ ‫مسـطح جهـاد ترسـیم‬ ‫و امنیـت شـهریار در تقاطـع غیره ‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شهرداری‬ ‫شـهریار از نصـب المـان‪ ،‬مجسـمه ها و تابلوهـای اموزشـی‬ ‫جدیـد در شـهر خبـر داد و گفـت‪« :‬سـه عدد المـان اسـب‬ ‫فلـزی که در برخی مسـیرها مانند میـدان وحدت امیریه‪،‬‬ ‫شهرک جعفریه و میدان امام اندیشه نصب شده رضایت‬ ‫نسبی شهروندان را به دنبال داشته و مجسمه مرد بارانی‬ ‫که موردعالقه بسیاری از شهروندان بود و در سال گذشته‬ ‫اسـیب دیـده بـود مجـدد بازسـازی و نصـب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ دست سـاخت‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬المان هـای نـوروزی نیـز در ِ‬ ‫اسـت و تـا قبـل نـوروز در مکان هـای مشخص شـده نصـب‬ ‫می شـود‪ .‬نفـر خاطرنشـان کـرد‪« :‬دیوارنـگاری یکـی از‬ ‫هنرهـای جـذاب و جالب توجـه بـرای شـهروندان ب هشـمار‬ ‫مـی رود؛ لـذا چند مـورد دیوارنـگاری بـا دسـتان هنرمنـدان‬ ‫توانمنـد را پیش بینـی کردیـم؛ ازجملـه دیوارنـگاره زیرگـذر‬ ‫اندیشـه بـه اسـم چهارفصـل درحـال اتمـام اسـت و‬ ‫المان هـای مفهومـی برگرفتـه از مشـاغل سـنتی ایـران و‬ ‫نمادهـای فرهنگـی اصیـل نیـز بـه زودی در شـهر ایجـاد‬ ‫و جابه جایـی درختـان براسـاس اصـول فنـی انجـام‬ ‫می شـود»‪ .‬مهـدی نفـر اعلام کـرد‪« :‬در تکمیـل اقدامـات‬ ‫فنـی سـال های گذشـته پـس از بررسـی‪ ،‬جمع بنـدی و‬ ‫به روزرسانی نظرات کارشناسان صاحب نظر در مجموعه‬ ‫سـازمان به جهـت جلوگیـری از قطـع درختـان کهن سـال‬ ‫در پروژه هـای عمرانـی بـدون صدمـه و اسـیب موضـوع‬ ‫جابه جایـی بهینـه درختـان در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬شـهریار نگیـن سـبز اسـتان تهـران اسـت و‬ ‫شـهروندان گرامـی شـهریار بیشـتر از گذشـته ارزش ایـن‬ ‫موهبـت الهـی را می داننـد‪ .‬وی اذعـان داشـت‪« :‬یکـی از‬ ‫نگرانی هـا مـا قطـع و سـرقت مخفیانـه درختان کهن سـال‬ ‫در کوچه باغ هـا و باغ هـای شـخصی غیر محصـور اسـت کـه‬ ‫عالو هبـر خسـارت زیسـت محیطی‪ ،‬خسـارت بـه سـرمایه‬ ‫باغداران و کشاورزان زحمت کش را در پی دارد‪ .‬باتوجه به‬ ‫اهمیت فوق العاده موضوع شدت و تعداد گشت افزایش‬ ‫یافتـه و مـوارد متخلـف ازطریـق مراجـع قضائـی رسـیدگی‬ ‫می شـود‪ ،‬ضمـن ذکـر ایـن موضـوع کـه هماهنگـی الزم بـا‬ ‫ریاسـت اداره منابـع طبیعـی شـهریار به جهـت اقدامـات‬ ‫دقیق تر صورت گرفته است و از طرفی با دستور دادستان‬ ‫شـهریار نظـارت بـر کار واحدهـای صنفـی کـه اقـدام بـه‬ ‫خریدوفـروش چـوب دارنـد توسـط سـازمان در جریـان‬ ‫اسـت»‪ .‬نفـر درادامـه توضیـح داد‪« :‬یکـی دیگـر از راه هـای‬ ‫یسـت‪ .‬تا کنـون‬ ‫جلوگیـری از قطـع درختـان‪ ،‬پال ک کوب ‬ ‫‪۳۵‬هزار اصلـه درخـت غیر مثمـر پال ک کوبـی و ثبـت شـده و‬ ‫ایـن کار در معابـر عمومـی و گذرگاه هـای دور از دسـترس و‬ ‫مسـیرهای کشـاورزی درحـال اجر اسـت»‪.‬‬ ‫مهدی نفر؛ مدیرعامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شـهرداری شـهریار درپایـان از ادامـه رونـد کاشـت درختـان‬ ‫مختلـف در شـهر خبـر داد و گفـت‪« :‬طـرح "دشـت" سـبز‬ ‫شـهریار در شـهرداری مطرح شده که به ازای تولد هر نوزاد‬ ‫درختـی کاشـته می شـود و بـه ازای هـر شـهید واالمقـام نیـز‬ ‫یک درخت سرو در منطقه محل سکونت خانواده شهید‬ ‫غـرس خواهـد شـد»‪ .‬وی دراین خصـوص افـزود‪« :‬کلمـه‬ ‫دشـت به خودی خـود دارای جایـگاه ویـژه ای بـرای مـردم‬ ‫شـهریار اسـت؛ اما در طرحی ابتکاری سـعی داریم از کلمه‬ ‫دشـت بهـره بیشـتری ببریـم؛ سـه حـرف دال؛ برگرفتـه از‬ ‫حرف اول درخت‪ ،‬حرف شین؛ برگرفته از حرف اول کلمه‬ ‫شـهید‪ ،‬شـهروند و حـرف تـا؛ برگرفتـه از تولـد اسـت و سـعی‬ ‫داریـم بـا فرهنگ سـازی‪ ،‬کاشـت درخـت را تحت عنـوان‬ ‫ایـن طـرح در شـهریار توسـعه بیشـتری دهیـم‪ .‬ایـن اقـدام‬ ‫فرهنگـی بـرای اولین بار در غرب اسـتان تهران با مشـارکت‬ ‫شـهرداری شـهریار‪ ،‬اداره ثبت احـوال و اداره بنیـاد شـهید‬ ‫شـهریار در هفتـه منابـع طبیعـی کلیـد خورده اسـت»‪.‬‬ ‫رحمـت حیـدری؛ رئیـس اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان شهریار از تشـدید نظارت های‬ ‫بازرسـان اتحادیه هـای تحت پوشـش‬ ‫ایـن اتـاق دراسـتانه نـوروز خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬حفـظ سلامت شـهروندان در‬ ‫این روزهـای پرالتهـاب کرونایـی یکـی از‬ ‫وظایـف ناظریـن و بازرسـین اتحادیه های‬ ‫شهرسـتان شـهریار خواهـد بود تـا بتوانیم‬ ‫بـا تلاش بیشـتر و کمـک همدیگـر از ایـن‬ ‫بحـران به سلامت عبـور کنیـم»‪ .‬رئیـس‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان عنـوان کـرد‪« :‬در‬ ‫روزهـای پایانـی سـال ترددهـای خیابانـی‬ ‫و حجـم خریدهـای نـوروزی افزایـش‬ ‫یافتـه و ایـن ترا کـم جمعیـت در مرا کـز‬ ‫خریـد باتوج هبـه شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫ً‬ ‫می تواند بعضا خطرافرین بوده و سلامت‬ ‫شـهروندان را تهدید کند؛ لذا ضمن اینکه‬ ‫از شـهروندان گرامـی تقاضـا می شـود‬ ‫عالو هبـر پرهیـز از ترددهـای غیرضـروری‪،‬‬ ‫نسـبت بـه حضـور در مرا کـز متمرکـز‬ ‫خـودداری کـرده و خریدهـای خـود را بـه‬ ‫تتـر موکـول کنند»‪.‬‬ ‫روزهـای ارام تـر و خلو ‬ ‫هم قیمت ها را رصد می کنیم‬ ‫هم بهداشت کرونایی را‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف با اعالم اینکـه از‬ ‫سـاعت ‪ 8‬صبـح تـا ‪ 23‬از کلیـه واحدهـای‬ ‫صنفـی بازرسـی می شـود‪ ،‬گفت‪« :‬امسـال‬ ‫عالو هبـر کنتـرل قیمت هـا‪ ،‬به شـدت بـا‬ ‫واحدهایـی کـه ماسـک نـزده باشـند و‬ ‫بـه جـان خودشـان یـا مشـتریان خویـش‬ ‫اهمیـت ندهنـد برخـورد خواهیـم‬ ‫کـرد»‪ .‬رحمـت حیـدری باتا کیدبراینکـه‬ ‫واحدهای صنفی ما گران فروشـی ندارند‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬باتوج هبـه بازرسـی هایی‬ ‫کـه به طـور مـداوم انجـام می شـود و‬ ‫گزارش هایـی کـه مـردم عزیـز به دسـت مـا‬ ‫می رسانند‪ ،‬باید گفت؛ گران فروشی هایی‬ ‫کـه مختـص کسـب ه شـهریار باشـد‪ ،‬تعـداد‬ ‫تشـماری بـوده و ان هـم در حـد‬ ‫انگش ‬ ‫دو ‪،‬سـه درصد و مـا هـم بـا متخلفیـن‬ ‫برخـورد کرده ایـم»‪ .‬حیـدری در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از محـل سـردخانه تعاونـی انقلاب‬ ‫نیـز اظهـار داشـت‪« :‬بـا جلسـات متعددی‬ ‫کـه درخصـوص تنظیـم بـازار داشـتیم‬ ‫خوشـبختانه بسـیاری از کمبودهـای‬ ‫عمومـی را توانسـتیم کنتـرل کنیـم و‬ ‫تعاونـی انقلاب نیـز دراین حـوزه بـه‬ ‫کمـک مـردم شـتافته اسـت»‪ .‬حیـدری‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال نیـز همچـون‬ ‫سـال گذشـته باتوج هبـه شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا و دسـتورالعمل های سـتاد مبـارزه‬ ‫بـا ایـن ویـروس‪ ،‬نمایشـگاه بهـاره کـه‬ ‫درراسـتای عرضـه مسـتقیم کاال برگـزار‬ ‫می شـد را نخواهیـم داشـت؛ چرا کـه ایـن‬ ‫نمایشـگاه می توانسـت بیشـترین حجـم‬ ‫جمعیـت شهرسـتان را در یـک نقطـه‬ ‫به همـراه داشـته و فاجعه امیـز باشـد؛ لـذا‬ ‫از جامعـه اصنـاف شهرسـتان و همچنیـن‬ ‫شهروندان گرامی تقاضا داریم تا با رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی از شـیوع ویـروس‬ ‫کرونا پیشـگیری کرده و همکاری الزم را با‬ ‫نهادهـای متولـی داشـته باشـند»‪ .‬رئیـس‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان شـهریار افـزود‪:‬‬ ‫«ذکـر ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه ناظریـن‬ ‫و بازرسـین اتحادیه هـای تحت پوشـش‬ ‫شهرسـتان همسـو بـا دیگـر دسـتگاه های‬ ‫باالدسـتی نسـبت بـه رصـد وضعیـت‬ ‫بـازار در حوزه هـای کنتـرل قیمت هـا و‬ ‫همچنیـن نظـارت بـر چگونگـی رعایـت‬ ‫دستورالعمل های صادره وارد عمل شده‬ ‫و بـا متخلفیـن برخـورد قانونـی صـورت‬ ‫خواهـد گرفـت»‪ .‬وی درخصـوص نظـارت‬ ‫کامـل بـر بـازار شهرسـتان گفـت‪« :‬در‬ ‫نوبت هـای مختلـف و طـی بازدیدهایـی‬ ‫کـه همـراه بازرسـین از مرا کـز توزیعـی در‬ ‫بازارهـای سـطح شهرسـتان شـهریار‬ ‫داشـته ایم‪ ،‬بـر نحـوه فـروش محصـوالت‪،‬‬ ‫روش هـای قیمت گـذاری محصـوالت و‬ ‫اقالم‪ ،‬رعایت پروتکل ها و شـیوه نامه های‬ ‫بهداشتی به صورت یکپارچه ورود داشته‬ ‫و تمـام ان هـا را بررسـی و بـا متخلفیـن‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫برخـورد کرده ایـم‪ .‬گفتن ‬ ‫ایـن اقـدام جهـادی‪ ،‬یـک صنـف خـاص‬ ‫مدنظـر و موردتوجـه نبـود و کلیـه اصنـاف‬ ‫موردتوجـه قـرار داشـتند و بـا دقـت نظـر‬ ‫کارشناسـان ایـن مجموعـه موردبررسـی‬ ‫ویـژه قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫حیـدری کـه ریاسـت اتحادیـه رسـتوران‬ ‫و تـاالرداران شهرسـتان شـهریار را نیـز‬ ‫برعهـده دارد‪ ،‬از تشـدید نظـارت بـر‬ ‫رسـتوران ها و مرا کـز تهیـه و توزیـع غـذا در‬ ‫سـطح شهرسـتان خبـر داد و متذکـر شـد‪:‬‬ ‫«اینکـه درطـول یک سال گذشـته لطمـات‬ ‫و خسـارت های اقتصـادی زیـادی بـه‬ ‫صنـوف به ویـژه تـاالرداران و رسـتوران ها‬ ‫وارد امـده اسـت‪ ،‬تردیـدی نیسـت؛ امـا‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه در شـرایط فعلـی حفـظ‬ ‫امنیـت جانـی و سلامت مـردم در اولویـت‬ ‫بـوده و انتظـار مـی رود همگـی بـا تحمـل‬ ‫تمـام سـختی های اجتناب ناپذیـر‪ ،‬چنـد‬ ‫صباحـی نیـز اسـتانه تحمـل خویـش را‬ ‫افزایـش داده و بـا رعایـت دسـتورالعمل ها‬ ‫و کنترل هـای شـدیدتر‪ ،‬منتظـر بازگشـت‬ ‫ارامـش به سـطح جامعـه و به ویژه جامعه‬ ‫اصناف باشیم»‪ .‬رئیس اتحادیه رستوران‬ ‫و تـاالرداران شهرسـتان شـهریار افـزود‪:‬‬ ‫«بازرسـین ایـن اتحادیـه کـه درطول سـال‬ ‫فعالیـت تمـام مرا کـز تحت پوشـش را رصد‬ ‫کرده انـد‪ ،‬در ایـام نـوروز کنتـرل بیشـتری‬ ‫ً‬ ‫بـر ایـن مرا کـز خواهنـد داشـت و قطعـا‬ ‫بـا متخلفیـن برخـورد نیـز خواهـد شـد و‬ ‫لـذا انتظـار مـی رود تـا واحدهـای صنفـی‬ ‫تحت پوشـش ایـن اتحادیه ضمـن رعایت‬ ‫تمـام دسـتورالعمل های سـتاد مبـارزه‬ ‫بـا کرونـا‪ ،‬از ارائـه خدمـات غیرمتعـارف و‬ ‫ممنوعـه به ویـژه در قلیان سـراها اجتنـاب‬ ‫کـرده و جـان خـود و دیگـر همنوعـان را‬ ‫تهدیـد نکننـد»‪ .‬حیـدری افـزود‪« :‬حـال‬ ‫کـه دراسـتانه نـوروز قـرار داریـم و علی رغـم‬ ‫ممنوعیـت ترددهای بین اسـتانی‪ ،‬بازهم‬ ‫ممکـن اسـت ایـن شهرسـتان میزبـان‬ ‫میهمانـان نـوروزی باشـد کـه بایـد تمـام‬ ‫تمهیـدات در چگونگـی ارائـه خدمـات بـه‬ ‫ایشـان مدنظـر صنـوف سـطح شهرسـتان‬ ‫باشـد؛ هرچندکـه یقیـن داریـم کسـبه‬ ‫شـریف و متدیـن شهرسـتان هـم تمـام‬ ‫سـعی خـود را بـه کار خواهنـد گرفـت تـا‬ ‫میزبانان خوبی برای این عزیزان باشند»‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیـه رسـتوران و تـاالرداران‬ ‫شهرسـتان شـهریار یـاداور شـد‪« :‬ذکـر ایـن‬ ‫نکتـه نیـز ضـرورت دارد کـه بنا بـه اظهارات‬ ‫میهمانـان نـوروزی در سـال های گذشـته‬ ‫و همچنیـن خـود شـهروندان شهرسـتان‬ ‫شـهریار‪ ،‬کیفیـت غذاهـای عرضه شـده در‬ ‫رسـتوران های این شهرسـتان‪ ،‬تا به امروز‬ ‫رضایتمنـدی مشـتریان را تامیـن کـرده‬ ‫اسـت؛ امـا ایـن رضایتمنـدی عمومـی ما را‬ ‫باتوجه بـه شـرایط حسـاس کنونـی راضـی‬ ‫نمی کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬بـه همـه واحدهـای‬ ‫تحت پوشـش خـود کـه قـرار اسـت در ایـن‬ ‫ایـام بـه میهمانـان ارائـه خدمـات کننـد‪،‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫توصیـه شـده و می شـود تـا بهتریـن و‬ ‫با کیفیت تریـن غـذا را دراختیـار مراجعیـن‬ ‫قـرار دهنـد تا این عزیـزان خاطرات خوش‬ ‫و بی خطـری از شهرسـتان زیبـا و سرسـبز‬ ‫شـهریار داشـته باشـند»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬البتـه تذکـرات و بازرسـی های مـا‬ ‫از واحدهـای تحت پوشـش‪ ،‬مختـص بـه‬ ‫ایـام نـوروز نیسـت؛ بلکـه درطـول سـال‬ ‫بـر ایـن واحدهـا نظـارت کامـل داشـته و‬ ‫همـواره سـعی شـده اسـت تـا عالو هبـر رفـع‬ ‫کاسـتی ها‪ ،‬رعایـت اصـول بهداشـتی و‬ ‫پیشگیرانه را نیز در راس امور واحد صنفی‬ ‫خـود قـرار دهنـد»‪ .‬حیـدری درادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای نیـل بـه همـه اهـداف‪،‬‬ ‫به ویـژه مشـتری مداری و ارائـه غذاهـای‬ ‫با کیفیـت و سلامت بـه شـهروندان و‬ ‫ً‬ ‫میهمانـان‪ ،‬قطعـا مسـتلزم حمایـت و‬ ‫پشتیبانی دیگر نهادها و به ویژه همکاری‬ ‫بیش ازپیـش کسـبه و شـهروندان اسـت‬ ‫کـه جـا دارد از حمایت هـای همیشـگی‬ ‫مجموعـه فرمانـداری‪ ،‬زحمت کشـان‬ ‫شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان‪،‬‬ ‫دسـتگاه قضائـی شهرسـتان به ویـژه‬ ‫مجموعـه دادسـتانی‪ ،‬ائمـه معـزز جمعـه‬ ‫و جماعـات‪ ،‬نیروهـای نظامـی و انتظامـی‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا اداره نظـارت بـر اما کـن عمومـی‪،‬‬ ‫اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫شـهریار‪ ،‬همـکاران خوبـم در اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان شـهریار (اقایـان حـاج عبـاس‬ ‫جعفـری‪ ،‬عیـن اهلل بهرامـی و داود‬ ‫خسـروی)‪ ،‬اداره تعزیـرات حکومتـی‪،‬‬ ‫روسـای اتحادیه هـای تحت پوشـش‬ ‫شهرسـتان و بازرسـین ایـن مجموعه هـا‬ ‫ً‬ ‫و مخصوصـا همـکاری و مشـارکت‬ ‫شـهروندان کـه درطـول یک سال گذشـته‬ ‫نسبت به کنترل وضعیت جامعه سالمت‬ ‫شهرسـتان به ویژه در حوزه کسب وپیشـه‬ ‫را داشـته اند تشـکر کـرده و سلامتی همـه‬ ‫بزرگـواران را دراسـتانه سـال جدیـد از درگاه‬ ‫پروردگار متعال خواسـتار باشـم»‪ .‬رحمت‬ ‫حیـدری درپایـان خطـاب بـه واحدهـای‬ ‫صنفـی گفـت‪« :‬مـا همه سـاله بازارهـای‬ ‫ویـژه شـب عیـد داشـتیم تـا مـردم بتواننـد‬ ‫خریـد مناسـب و بـا تخفیـف ویـژه داشـته‬ ‫باشـند کـه متاسـفانه به دلیـل شـرایط‬ ‫کرونایـی از ایـن اقـدام معـذور هسـتیم؛‬ ‫لـذا از کلیـه کسـبه محتـرم تقاضـا دارم تـا‬ ‫انجـا کـه می تواننـد بـا مـردم مـدارا کننـد تا‬ ‫هیـچ خانـواده ای از حداقـل خریـد شـب‬ ‫عیـد محـروم نشـود و از شـهروندان عزیـز‬ ‫درخواسـت دارم نسـبت بـه رصـد بـازار‬ ‫سـطح شهرسـتان یاری گـر بازرسـین ایـن‬ ‫مجموعـه باشـند و به محـض مشـاهده‬ ‫هـر نـوع تخلف یـا کوتاهی صنـوف‪ ،‬مراتب‬ ‫را بـه اطلاع مراجـع ذی صلاح شهرسـتان‬ ‫برسـانند‪ .‬امیـد اسـت بتوانیـم بـا کمـک‬ ‫یکدیگـر نسـبت بـه عبـور از ایـن بحـران‬ ‫مشـارکت عمومـی و جدی داشـته باشـیم‬ ‫ً‬ ‫و مجـددا در کنـار یکدیگـر روزهای خوب و‬ ‫شـادی را تجربـه کنیـم»‪.‬‬ ‫تحمـل سـوگ فقـدان پـدر‪ ،‬صبـری الهـی را می طلبـد‪ .‬درگذشـت پدرتـان چنـان سـنگین و‬ ‫جان سـوز اسـت کـه به دشـواری بـه بـاور می نشـیند؛ ولـی در برابـر تقدیر حضرت پـروردگار‬ ‫چـاره ای جـز تسـلیم و رضا نیسـت‪.‬‬ ‫خانواده محترم سـهرابی در اینجا الزم اسـت ازطریق این رسـانه این مصیبت دردنا ک را‬ ‫خدمـت خانـواده محتـرم و دیگـر بسـتگان تسـلیت گفته و مغفـرت و امرزش بـرای مرحوم‬ ‫و صبـر جزیـل بـرای شـما از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت دارم‪ .‬روحـش شـاد و یـادش‬ ‫گرامـی باد‪.‬‬ ‫حاصلی پناه؛ سرپرست سایه در غرب استان تهران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!