روزنامه سایه شماره 2197 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2197

روزنامه سایه شماره 2197

روزنامه سایه شماره 2197

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫شناسایی عوامل حمله به کشتی ایرانی در دستورکار قرار دارد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تن‬ ‫محمـد اسلامی؛ وزیـر راه و شهرسـازی گفـت‪« :‬هدف گـذاری شـده تـا ظرفیـت بنـادر‬ ‫نتـن ارتقـاء‬ ‫نتـن در سـال‪ ،‬طـی یـک برنامـه پنج سـاله‪ ،‬بـه ‪ ۵۰۰‬میلیو ‬ ‫از ‪ ۲۸۵‬میلیو ‬ ‫لو نقـل تجـاری در بنـادر جهـان در‪ ،۲۰۲۰‬حدود‬ ‫یابـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در حالی کـه حم ‬ ‫‪ ۹.۵‬درصد کاهش داشته است‪ ،‬کاهش ‪ ۱۹‬درصدی عملیات در بنادر ایران‪ ،‬امری‬ ‫طبیعـی و مثبـت قلمداد می شـود»‪.‬‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه حملـه بـه یـک کشـتی کانتینـر بـر‬ ‫کشـورمان در اب هـای بین المللـی دریـای مدیترانـه کـه منجـر بـه‬ ‫اسـیب دیدگی ایـن کشـتی شـد را محکـوم کـرد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫سـعید خطیـب زاده در پاسـخ بـه سـوالی در این خصـوص اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬گزارشـات دریافتـی حملـه خرابکارانـه بـه ایـن کشـتی کـه‬ ‫در تناقـض اشـکار بـا حقـوق بین الملـل و حقـوق دریا هـا قـرار دارد را‬ ‫تائید می کند»‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن‬ ‫ایـن اقـدام‪ ،‬افـزود‪« :‬انجـام اقدامـات الزم در خصـوص شناسـایی عوامـل این اقـدام خرابکارانـه‬ ‫در دسـتورکار بخش هـای مختلـف بـوده و پیگیری هـای الزم در این زمینـه در ابعاد مختلف ان‬ ‫به طـور جـدی در دسـتور کار قـرار دارد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ یک شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 30 1399‬رجب ‪ 14 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2197‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم فشار مضاعف بر مردم تحمیل شود‬ ‫‪2‬‬ ‫خوداشتغالی‪ ،‬روحیه کارافرینی‬ ‫و راه دشوار اقتصاد بدون نفت‬ ‫چرا زنان‬ ‫نام خیابان های ایران‬ ‫نمی شوند؟!‬ ‫عهدشکنی کره جنوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان‪ ecommerceDB‬معرفی کردند؛‬ ‫بزرگ تر�ین فروشگاه های انال�ین جهان‬ ‫این روزهـا وقتـی بـه فروشـگاه های انالیـن بـزرگ در مقیـاس جهانـی فکـر می کنیـم؛‬ ‫ناخـودا گاه و به سـرعت‪ ،‬یـاد نام هایـی همچـون «امـازون» و «علی بابـا» می افتیـم؛‬ ‫ازلحـاظ حجـم ناخالـص تجـارت اجناسشـان‪ ،‬به ترتیـب در‬ ‫این درحالی سـت که ان هـا‬ ‫ِ‬ ‫رده های سـوم و پنجم فهرسـت این فضاهای اینترنتی قرار می گیرند‪ .‬بااین حسـاب‪،‬‬ ‫رتبه هـای اول و دوم دراختیـار کدام مجموعه هاسـت؟ گزارش اخیـر ‪ecommerceDB‬‬ ‫متعلـق بـه مرکـز داده پـردازی ‪ Statista‬کـه خالصـه نتایـج ان‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انیـس؛ رئیس دولت موقت بولیـوی‪ ،‬به اتهام طر ح ریـزی و راه اندازی‬ ‫جنینـه ِ‬ ‫کودتـای نوامبـر ‪ ۲۰۱۹‬علیـه اوو مورالـس؛ رئیس جمهوری پیشـین این کشـور‪،‬‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه؛ سهامدار مهم پروژه افتتاح طرح‬ ‫انتقال اب خلیج فارس به اصفهان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مدیرعامل هواپیمایی ترکیش ایر خبر داد؛‬ ‫مراقبت کنیم‬ ‫وارد موج چهارم نشویم‬ ‫وزیر صمت خبر داد؛‬ ‫اغاز دوباره پرواز ترکیش ایر‬ ‫در فرودگاه شیراز‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از سامانه جامع تجارت‬ ‫در شبکه توزیع مر غ‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫شماره ‪٩9/18‬‬ ‫امادگی شرکت‬ ‫در تمام رقابت ها را دارم‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫‪ -2‬موضوع خدمات مشاوره‪ :‬انجام مطالعات الیروبی حوضچه ها و کانال دسترسی بندرانزلی‬ ‫ت در فرایند انتخاب مشاور‪ :‬دارا بودن گواهی صالحیت معتبر حداقل پایه سه تخصص بندرسازی و سازه های دریایی‬ ‫‪ -3‬شرایط الزامی شرک ‬ ‫‪ -4‬تاریخ شروع و خاتمه دریافت اسناد و تاریخ تحویل اسناد به کارفرما‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫تاریخ خاتمه دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/10‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد توسط مشاوران در سامانه ستاد ایران تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/24‬‬ ‫‪ -5‬نحـوه توزیـع و نشـانی محـل دریافـت اسـناد ارزیابـی کیفـی‪ :‬کلیـه مراحل دریافت اسـناد اسـتعالم ارزیابـی تا ارائـه و بارگذاری اسـناد ارزیابی کیفی‬ ‫و گشـایش پوشـه ها‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتادایران) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت‬ ‫مشـاوران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تلفن‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -6‬نحوه تحویل (بارگذاری) اسـناد ارزیابی کیفی توسـط مشـاوران‪ :‬اسـناد ارزیابی کیفی باید مطابق شـرایط ذکر شـده‪ ،‬توسـط مشـاوران در سـامانه‬ ‫سـتاد ایـران (منـدرج در بنـد ‪ 5‬ا گهی) با امضای الکترونیکی بارگـذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬براورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاوره‪ :‬به مبلغ تقریبی ‪ 2.000.000.000‬ریال (بحروف‪ :‬دو میلیارد ریال)‬ ‫‪ -8‬مهلت بررسـی اسـتعالم ها‪ :‬تاریخ گشـایش پوشـه ها و بررسـی اولیه استعالم ها ساعت ‪ 13:30‬روز س هشـنبه مورخ ‪ 1400/01/24‬می باشد‪ .‬کارفرما‬ ‫حداقـل ده روز پـس از تاریـخ مذکـور و بررسـی اسـناد اسـتعالم های ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از مشـاورین واجـد شـرایط (حائـز حداقـل امتیـاز الزم) جهـت دریافـت‬ ‫اسناد درخواست پیشنهاد (‪ )RFP‬و ارایه پیشنهاد فنی و مالی دعوت بعمل خواهد اورد‪ .‬بدیهی است که دریافت‪ ،‬تکمیل و تحویل استعالم ارزیابی‬ ‫کیفـی بـه همـراه مـدارک مربوط توسـط مشـاورین هیچگونه حقی برای انها جهت دریافت اسـناد ارزیابی فنـی و مالی ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫‪ -9‬نشـانی کارفرمـا‪ :‬اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان‪ -‬بندرانزلـی‪ ،‬خیابـان شـهیدمصطفی خمینـی‪ ،‬سـاختمان مرکـزی‪ ،‬کدپسـتی‬ ‫‪ 95665-43156‬شماره تلفن‪ :‬کارشناسان فنی ‪ ،013-44992330 ،44992758‬اداره امور حقوقی و قراردادها ‪ ،44992406‬نمابر‪013-444٢3902 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نایب قهرمانالمپیکتکواندو‪:‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت شرکت در مناقصه با مشخصات ذیل دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه‪ :‬اجـرای عملیـات اسـفالت شـامل تهیـه مصالـح سـنگی و پخـت مطابـق مشـخصات منـدرج در اسـناد بـه همـراه قیرپاشـی سـطح راه‬ ‫(پریم کـت و تک کـت)‪ ،‬حمـل‪ ،‬پخـش و کوبیـدن الیـه اسـفالتی در روسـتاهای تقی ابـاد‪ ،‬مرزنکالتـه‪ ،‬الملنـگ‪ ،‬سـلطان اباد‪ ،‬نصرابـاد‪ ،‬چالکـی‪ ،‬میان ابـاد‪،‬‬ ‫توسکسـتان‪ ،‬میرزاعلـی یلقـی‪ ،‬اسـبومحله‪ ،‬النـگ‪ ،‬سـرکالته خرابشـهر بـه مسـاحت ‪ 23455‬مترمربـع بـه مقـدار تقریبـی ‪ 3380‬تـن‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫فهرست‬ ‫بهاء‬ ‫صالحیت‬ ‫پیمانکاری‬ ‫ساعت‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای عملیات اسفالت‬ ‫‪23455‬‬ ‫‪5.874.231.000‬‬ ‫‪294.000.000‬‬ ‫راه و باند ‪99‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪10:30‬‬ ‫• تامین قیر مصرفی جهت پخت اسفالت بعهده کارفرما می باشد که پیمانکار طی حواله جهت دریافت قیر به شرکت قیرساز دارای صالحیت معرفی می گردد‪.‬‬ ‫• حمل‪ ،‬تخلیه و نگهداری قیر بر عهده پیمانکار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬براورد اولیه‪ :‬به عدد‪ 5/874/231/000 :‬ریال‪ ،‬به حروف‪ :‬پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و سی و یک هزار ریال‬ ‫‪ -3‬مبلغ تضمین‪ :‬به عدد‪ 294/000/000 :‬ریال و به حروف‪ :‬دویست و نود و چهار میلیون ریال‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـده در مناقصـه بایـد بـه یکـی از صورت هـای مشـروحه زیـر بـه دسـتگاه مناقصه گـزار تسـلیم شـود‪ :‬الـف‪ -‬ضمانتنامـه بانکـی؛ ب‪ -‬وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 4078036807925428‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران (شـماره شـبا ‪ )IR460100004078036807925428‬بـه شناسـه سـی رقمـی ‪924133778200000000000000000001‬‬ ‫بـه نـام بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان گلسـتان‬ ‫• مـدت اعتبـار تضمین هـای فـوق بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ افتتـاح پیشـنهادها بـوده و برای سـه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشـد و علاوه بر ان ضمانتنامه های بانکی باید‬ ‫طبـق فرم هـای مورد قبول‪ ،‬تنظیم شـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬رشته و گروه پیمانکار‪ :‬حداقل دارای رتبه ‪ 5‬در زمینه راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1399/12/28‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/14‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/01/15‬‬ ‫‪ -8‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫* کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام خواهد شـد و الزم‬ ‫اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -10‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان‪ -‬گرگان‪ ،‬میدان بسیج‪ ،‬سایت اداری‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫شناسه ا گهی‪1112789 :‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای تجهیز ازمایشگاه های‬ ‫مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫در سال ‪ 1400‬همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫دانشگاه شهید چمران اهواز درنظر دارد نسبت به تجهیز ازمایشگاه های مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی خود‪ ،‬از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای‬ ‫همـراه بـا ارزیابـی کیفـی مناقص هگـران‪ ،‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) و وا گـذاری به شـرکت هایی که در اساسنامه شـان تناسـب با موضوع ایـن مناقصه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اقـدام نماید‪.‬‬ ‫موضوع تجدید این مناقصه‪ :‬عبارت است از تجهیز ازمایشگاه های مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1400‬‬ ‫مـدت زمـان انجـام عملیـات فـوق‪ ،‬بـه میـزان ‪ 2‬مـاه می باشـد‪ .‬مـدت گارانتـی ایـن کار بـه میـزان ‪ 3‬مـاه می باشـد‪ .‬متقاضیـان می تواننـد جهـت دریافـت فرم هـای شـرکت در‬ ‫مناقصه و اطالع از شرح کار‪ ،‬از روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/24‬حدا کثر تا ساعت ‪ 9‬صبح روز جمعه مورخ ‪ 1399/12/29‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫شـرکت کنندگان در مناقصـه می بایسـت مبلـغ ‪ 495/000/000‬ریـال را بابـت تضمیـن شـرکت در ایـن مناقصـه‪ ،‬بـه شـماره حسـاب ‪ 4001072706377538‬بـه نام وجوه سـپرده‬ ‫نـزد خزانـه داری کل کشـور بـه نـام بانـک مرکـزی ایـران از طریـق سـامانه سـتاد و بـه صـورت فیزیکـی (تحویـل پا کـت الـف) واریـز نماینـد‪ ،‬یـا نسـبت بـه تهیـه و تسـلیم ضمانتنامه‬ ‫ً‬ ‫بانکـی یـا چـک تضمیـن شـده بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر از طریق سـامانه سـتاد اقـدام نمایند‪ .‬ضمنـا اخرین مهلت تهیـه و تحویل فیزیکی پا کـت الـف در اخرین مهلت‬ ‫تحویل پیشـنهادها به ادرس خوزسـتان‪ ،‬اهواز‪ ،‬اتوبان گلسـتان‪ ،‬میدان دانشـگاه‪ ،‬دانشـگاه شـهیدچمران اهواز‪ ،‬سـاختمان مرکزی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬اتاق ‪ ،51‬اداره امور قراردادها‬ ‫تلفن‪ 061-33331065 :‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/01/24‬به نشانی فوق الذکر می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی این مناقصه‪ :‬به میزان ‪ 8/900/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران محترم موظفند مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه ستاد واریز نمایند‪.‬‬ ‫جلسـه بازگشـایی پـا کات ارزیابـی کیفـی (د) کلیـه مناقص هگـران در روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1400/01/24‬راس سـاعت ‪ 11‬صبـح و جلسـه بازگشـایی پـا کات الـف و ب و ج‬ ‫مناقصه گران واجد حداقل امتیاز کیفی (‪ 65‬امتیاز) در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/01/24‬راس ساعت ‪ 11:30‬صبح با حضور اعضاء کمیسیون معامالت و مناقصات دانشگاه‪،‬‬ ‫از طریـق سـامانه سـتاد‪ ،‬تشـکیل خواهـد شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت دانشـگاه بـا رعایـت کلیـه قوانیـن و مقـررات مربوطـه‪ ،‬در رد یـا قبـول کلیـه پیشـنهادهای مالـی واصلـه مختـار‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایـن مناقصـه بـا پیشـنهاد حداقـل ‪ 2‬مناقص هگـر رسـمیت می یابـد‪ .‬بـه این پـروژه‪ ،‬پیش پرداخت تعلق نمی گیـرد‪ .‬جریمه تاخیـر در اجرای هـر یک از تهـدات برنده؛‬ ‫‪ %25‬مبلـغ قـرارداد می باشـد‪ .‬پرداخـت کلیـه هزینه هـای انتشـار دو نوبـت ا گهـی در روزنامـه کثیراالنتشـار کشـوری‪ ،‬بـه عهـده برنـده مناقصـه می باشـد‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت کلیه‬ ‫مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مالی مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها به اسـتثناء پا کت الف که به صـورت حضوری تحویل می گـردد‪ ،‬از‬ ‫طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) انجـام می پذیـرد‪ .‬مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬می بایسـت نسـبت به انجام مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫ً‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـاء الکترونیکـی جهـت شـرکت در مناقصـه اقـدام نمایند‪ .‬پرداخت هزینه کارمزد سـامانه سـتاد‪ ،‬به عهده برنده مناقصه می باشـد‪ .‬ضمنا پرداخت‬ ‫مبلـغ قـرارداد براسـاس ابلاغ اوراق اسـناد خزانـه اسلامی بـا سررسـید سـال ‪ 1402‬خواهـد بـود‪ .‬بـه این قرارداد طبق بخشـنامه حفظ قـدرت خریـد‪ ،‬پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1111955 :‬‬ ‫اداره امور قراردادها دانشگاه شهید چمران اهواز‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪The Daily Telegraph‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫سرقت اطالعات هزاران سرور در انگلیس‬ ‫کارشناسـان یـک مرکـز امنیـت‬ ‫سـایبری تجاری در امریکا موسـوم‬ ‫بـه «پالـو التـو» می گوینـد کـه از‬ ‫‪۱ ۲۵‬هـزار سـرور در جهـان‪7900 ،‬‬ ‫سـرور در انگلیـس اسـیب پذیر‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن سـرورها ازسـوی‬ ‫شرکت هایتجاری‪،‬موسساتخیریه‪،‬نهادهایبهداشتی‪،‬‬ ‫حقوقـی‪ ،‬دفاعـی و دولتـی مورداسـتفاده قـرار گرفته انـد‪ .‬این‬ ‫تحـول پـس ازان صـورت می گیـرد کـه شـرکت مایکروسـافت‬ ‫هفتـه پیـش ادعـا کـرد کـه هکرهـای موردحمایـت چیـن از‬ ‫یـک حفـره امنیتـی در سـرورهای ایمیـل ایـن شـرکت بـرای‬ ‫سـرقت اطالعـات تجـاری و دولتـی سوءاسـتفاده کرده انـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ کارشناسـان هشـدار داده انـد کـه ایـن نقـص‬ ‫فنـی بـه هکرهـا اجـازه داده تـا بـه بانـک اطالعاتـی ایمیل هـا‬ ‫دسترسـی پیـدا کـرده و از ان بـرای باج خواهـی اسـتفاده‬ ‫«ایسـت» هـم اعلام کـرده‬ ‫کننـد‪ .‬پی ‬ ‫شتـر‪ ،‬شـرکت امنیتـی ِ‬ ‫غبـر ‪ ۱۰‬گـروه هکـری دولتـی بـه سـرورهای جهـان‬ ‫بـود کـه بال ‬ ‫ً‬ ‫حملـه کرده انـد‪ .‬گفتـه می شـود کـه ان هـا عمدتـا سـرورهای‬ ‫انگلیـس‪ ،‬المـان‪ ،‬نـروژ و امریکا هدف قـرار داده انـد‪ .‬به تازگی‪،‬‬ ‫پارلمان نروژ پس از نزدیک به شش ماه از علنی شدن حمله‬ ‫سـایبری پیشـین بـه سـامانه رایانـه ای خـود‪ ،‬دوبـاره هـدف‬ ‫ایـن عملیـات نفـوذی قـرار گرفـت‪ .‬ماریانـه اندریسـن؛ رئیس‬ ‫بخـش اداری مجلـس نـروژ دراین بـاره گفـت‪« :‬از دسترسـی‬ ‫مهاجمـان بـه داده هـای نهـاد قانون گـذاری مطلعیـم؛ امـا‬ ‫جزئیـات کامـل ان هنـوز در دسـترس مـا قـرار نگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫این حمله‪ ،‬با اسیب پذیری در نرم افزار مبادله مایکروسافت‬ ‫ارتباط داشـته؛ اما هنوز عامل ان شناسـایی نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫اینـه اریکسـن سـوریده؛ وزیـر امـور خارجـه نـروژ در مـاه ا کتبـر‪،‬‬ ‫روسـیه را مسـئول حملـه سـایبری در سـپتامبر معرفـی‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬کشـورهای غربـی عمومـا روسـیه و چیـن را مسـئول‬ ‫این قبیل حمالت معرفی می کنند‪ .‬بااین حال‪ ،‬هر دو کشور‬ ‫دست داشـتن در این فعالیت هـا را رد می کننـد‪.‬‬ ‫‪Associated Press‬‬ ‫کشته شدن‪ ۶۵‬فعال رسانه ای در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به گفتـه فدراسـیون بین المللـی‬ ‫روزنام هنـگاران؛ ‪ ۶۵‬روزنام هنـگار و‬ ‫اصحـاب رسـانه در سراسـر جهـان‬ ‫در سـال ‪ 2020‬حیـن انجـام وظایف‬ ‫خـود کشـته شـدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ این گروه‪ ،‬با انتشـار جزئیات‬ ‫مربـوط بـه گـزارش سـاالنه کشـتار اصحـاب رسـانه اعلام کرد‬ ‫کـه این میـزان ‪ ۱۷‬مـورد بیـش از ‪ ۲۰۱۹‬اسـت و مجمـوع تلفات‬ ‫نیز در همان سـطح سـال های ‪ .۱۹۹۰‬فدراسیون بین المللی‬ ‫روزنامه نگاران همچنین گفت که این کشتارها در ‪ ۱۶‬کشور‬ ‫انجام شده و شامل حمالت هدفمند‪ ،‬حمالت با استفاده‬ ‫از بمب گذاری هـا و تیراندازی هـا می شـود‪ .‬درمجمـوع‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۸۰‬روزنام هنـگار از زمـان اغازبـه کار ایـن فدراسـیون کشـته‬ ‫شـده اند‪ .‬انتونـی بالنگـر؛ دبیـرکل فدراسـیون بین المللـی‬ ‫روزنام هنـگاری گفـت‪« :‬کارتل هـای مـواد مخـدر در مکزیـک‪،‬‬ ‫افراط گرایـان در پا کسـتان‪ ،‬افغانسـتان و سـومالی به همـراه‬ ‫تندروهـا در هنـد و فیلیپیـن حمالتـی را علیـه روزنامه نگاران‬ ‫انجـام می دهنـد»‪ .‬بـرای چهارمین بار در پنج سـال‪ ،‬مکزیک‬ ‫یسـت که بیشـترین خبرنگاران‬ ‫در راس فهرسـت کشورهای ‬ ‫در ان کشـته شـدند؛ یعنـی نفـر‪ .‬پـس ازان‪ ،‬افغانسـتان بـا ‪۱۰‬‬ ‫ُ‬ ‫کشته‪ ،‬پا کستان با نه کشته‪ ،‬هند با هشت کشته‪ ،‬فیلیپین‬ ‫و سـوریه هرکـدام بـا چهـار کشـته و نیجریـه و یمـن هرکـدام بـا‬ ‫سـه کشـته قـرار دارنـد‪ .‬خبرنگارانـی هـم در عـراق‪ ،‬سـومالی‪،‬‬ ‫بنـگالدش‪ ،‬کامـرون‪ ،‬هنـدوراس‪ ،‬پارا گوئـه‪ ،‬روسـیه و سـوئد‬ ‫کشـته شـدند‪ .‬عالو هبـر خبرنـگاران کشته شـده؛ دسـت کم‬ ‫‪ ۲۲۹‬روزنام هنـگار هـم در سراسـر جهـان تـا مـارس ‪ ۲۰۲۱‬بابت‬ ‫کارشـان زندانـی شـده اند‪ .‬ترکیـه‪ ،‬بزرگ تریـن زندانی کننـده‬ ‫خبرنـگاران در جهـان اسـت و دسـت کم ‪ ۶۷‬اصحـاب رسـانه‬ ‫دراین کشور در حبس هستند‪ .‬بعد از ترکیه‪ ،‬چین با ‪ ۲۳‬نفر‪،‬‬ ‫مصـر بـا ‪ ۲0‬نفر‪ ،‬اریتره با ‪ ۱۶‬نفر و عربسـتان با ‪ ۱۴‬نفر قـرار دارند‪.‬‬ ‫دبیرکل فدراسـیون بین المللـی روزنام هنـگاران گفت‪« :‬هیچ‬ ‫کشـور دموکراتیکـی نمی توانـد پیام رسـان های ازادی بیـان را‬ ‫به حبـس بینـدازد»‪.‬‬ ‫تمدیدشش ماههتحریم هایروسیه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫یبــر منافــع‬ ‫ا گرچــه موضوعــی فراحزبــی و مبتن ‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫مل ـی س؛ امــا گاهــی بعضــی غرض ورز ‬ ‫مهــا و اظهــارات حزبــی و‬ ‫یهــا و تصمی ‬ ‫تندرو ‬ ‫سیاســی می توانــد پیامدهــای غیرقابل انــکاری‬ ‫بر دیپلماســی و دســتاوردهای ان داشته باشد‪.‬‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن دسـتاوردهای دیپلماتیـک جمهوری اسلامی‬ ‫درطـول سـال های پس ازانقلاب دسـتیابی بـه توافـق هسـته ای‬ ‫(برجـام) بـود؛ زیـرا در دولـت پیـش از دولـت تدبیـر و امید‪ ،‬سـال ها‬ ‫مذا کـرات هسـته ای ایـران بـا کشـورهای دیگـر دراین زمینـه‪،‬‬ ‫درعمـل چیـزی جـز قطعنامه هـا ازسـوی شـورای امنیـت سـازمان‬ ‫ملل علیه کشـورمان در پی نداشـت‪ .‬دولت تدبیر و امید که روی‬ ‫کار امد‪ ،‬دیپلماسی کشور در مسیر عقالنیت و منطق با محوریت‬ ‫منافـع و اقتـدار ملـی قرار گرفت تا پـس از ماه ها گفت وگو و مذا کره‬ ‫بـا قدرت هـای بـزرگ دنیـا‪ ،‬بـه توافـق برجـام دسـت پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ تصویـب برجـام در شـورای امنیـت سـازمان ملـل‬ ‫ً‬ ‫و تبدیل شـدن ان بـه قطعنامـه ‪ ۲۲۳۱‬عملا منجـر بـه لغـو شـش‬ ‫قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران شد؛ قطعنامه هایی‬ ‫کـه تـا پیـش ازان‪ ،‬تحریم هـای گسـترده ای را علیـه ایـران تحمیـل‬ ‫کـرده بـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن دسـتاوردهای برجـام‬ ‫ان بودکـه در تاریـخ سـازمان ملـل‪ ،‬بـرای اولین بـار یـک کشـور بـا‬ ‫وجـود تحریم هـای متعـدد و بـدون درگیـری نظامـی توانسـت‬ ‫از ذیـل فصـل هفـت منشـور ملـل متحـد‪ ،‬خـارج شـود و همـه‬ ‫قطعنامه هـای پیشـین علیـه خـودش را لغـو کنـد‪ .‬فـار غ از نفـس‬ ‫موفقیـت دیپلماتیـک؛ در قالـب برجـام اشـخاص و نهادهـای‬ ‫ایرانـی زیـادی‪ ،‬به همـراه هواپیماهـا‪ ،‬نفت کش هـا و کشـتی های‬ ‫ایـران از فهرسـت سـه گانه تحریم هـای هسـته ای شـورای‬ ‫امنیـت‪ ،‬امریـکا و اتحادیـه اروپـا خـارج شـدند‪ .‬از جملـه مهم ترین‬ ‫دسـتاوردهای ایـران در قالـب برجـام‪ ،‬به رسمیت شناخته شـدن‬ ‫برنامـه صلح امیـز هسـته ای‪ ،‬غنی سـازی اورانیـوم و سـاخت‬ ‫را کتـور اب سـنگین توسـط ایـران بـود کـه تـا پیـش ازان همـواره‬ ‫محلـی بـرای بهانه گیری هـا‪ ،‬فشـارها و تحریم هـای غـرب علیـه‬ ‫کشـورمان ب هشـمار می رفـت‪ .‬بسته شـدن پرونـده مربـوط بـه‬ ‫اتهام هـای بی اسـاس علیـه ایـران درمـورد وجـود «ابعـاد احتمالی‬ ‫نظامـی» در فعالیت هـای هسـته ای کشـورمان ازیک سـو و حفـظ‬ ‫برنامـه تحقیـق و توسـعه ازسـوی دیگر‪ ،‬دسـتاوردهای مهـم‬ ‫دیگـر ایـن توافـق بـود‪ .‬خـروج موقـت از فهرسـت سـیاه «گـروه‬ ‫ویـژه اقـدام مالـی» (‪ ،)FATF‬ازادسـازی بخـش قابل توجهـی از‬ ‫وجـوه مسدود شـده و دسترسـی بانـک مرکـزی بـه ان هـا‪ ،‬جـذب‬ ‫شـرکت های بین المللـی و سـرمایه گذاری خارجـی در ایـران و رفـع‬ ‫تحریم هـای نفتـی‪ ،‬گازی و پتروشـیمی کـه صـادرات نفـت خـام و‬ ‫میعانـات گازی کشـور را بـه بیـش از دوبرابـر نسـبت بـه زمـان قبـل‬ ‫از برجـام افزایـش داد‪ ،‬از جملـه دسـتاوردهای اقتصـادی برجـام‬ ‫بود‪ .‬لغو تحریم های شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫تکـش؛ و نیز لغـو تحریم های حمل ونقـل هوایی‪،‬‬ ‫شـرکت ملـی نف ‬ ‫از دیگر دستاوردهای ارزشمند توافق هسته ای بود که به قرارداد‬ ‫خریـد چندین فرونـد ایربـاس و هواپیمـای ‪ ATR‬منجـر شـد‪ .‬اثـار‬ ‫مثبـت برجـام درمجمـوع باعـث شـد کـه ایـران‪ ،‬یکـی از باالتریـن‬ ‫نر خ هـای رشـد اقتصـادی در جهـان را بـه خـود اختصـاص دهـد‬ ‫ً‬ ‫و این مسـئله مسـتقیما بـر زندگـی و معیشـت مـردم تاثیـر مثبتـی‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن دسـتاوردها تـا زمـان خـروج امریـکا از برجـام ازسـوی‬ ‫دونالـد ترامـپ و اقدامـات و تحریم هـای غیرقانونـی دولتـش علیه‬ ‫ایـران ادامـه داشـت؛ امـا پـس ازان‪ ،‬جنـگ اقتصـادی تمام عیـار‬ ‫علیـه مـردم ایـران اغـاز شـد کـه دولـت دراین مسـیر نیـز بـا درایـت‬ ‫توانسـت دشـواری ها و فشـارهای غیرقابل انـکار روزهـای تحریـم ‬ ‫را بـه حداقـل برسـاند تـا کمتریـن فشـار بـه مـردم وارد ایـد؛ هرچند‬ ‫رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت برخالف بعضی دولتمردان‬ ‫سـابق؛ تحریم ها را ورق پاره نخواندند و منکر فشـارهای تحریم ها‬ ‫بـر مـردم نبودنـد؛ بااین حـال‪ ،‬دولـت تدبیـر و امیـد تاجای ممکـن‬ ‫سـعی بـر کم اثرکـردن ایـن فشـارها بـر معیشـت جامعـه را داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬بااین حـال و بـا وجـود تامـل بـر دسـتاوردهای یادشـده‪،‬‬ ‫درطـول مذا کـرات بـرای امضـای برجـام‪ ،‬در سـال های اجـرای‬ ‫برجـام و لغـو تحریم هـا و پـس از خـروج امریـکا‪ ،‬همـه اقدامـات‪،‬‬ ‫گفت وگوهـای منطقـی‪ ،‬دیپلماسـی مقتدرانـه‪ ،‬دسـتاوردها و‬ ‫مقاومت هـای دسـتگاه اجرایـی کشـورمان‪ ،‬همـواره محلـی بـرای‬ ‫بعضی غرض ورزی ها سیاسـی و جناحی ازسـوی بعضی جریان ها‬ ‫جهت مخالفت با دولت بود‪ .‬مخالفت ها‪ ،‬تندروی ها و اقدامات‬ ‫خلاف منافـع ملـی توسـط بعضـی جریان هـای مخالـف دولـت‬ ‫دراین سـال ها‪ ،‬نه تنهـا دردی از مـردم کـم نکـرد؛ بلکـه در مسـیر‬ ‫کاهش مشـکالت مردم نیز هرروز سـنگی بر سـنگ دیگر گذاشت‪.‬‬ ‫پیامـد مهـم و ارزشـمند همـه اقدامـات و دسـتاوردهای دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد و تاثیـر ان بـر زندگـی مـردم پـس از برجـام‪ ،‬ان بودکـه‬ ‫مـردم بیش ازپیـش بـه نقـش تصمیم سـاز خـود؛ یعنـی حضـور در‬ ‫انتخابات‪ ،‬امیدوار شـوند و درعمل‪ ،‬شـاهد بهبود وضعیت کشور‬ ‫و اقتصاد در نتیجه انتخاب خودشـان باشـند؛ اما همین مسـئله‬ ‫باعـث شـد تـا جریان هـای تنـدرو کـه هیـچ گاه ازسـوی جامعـه بـا‬ ‫اقبـال روبـه رو نبودنـد‪ ،‬اسـتراتژی ناامیدسـازی مـردم از انتخـاب و‬ ‫مشـارکت در عرصه سیاسـی را کلید بزنند‪ .‬این روزها که مقاومت‬ ‫ملـت و درایـت دولـت و گذرانـدن سـخت ترین سـال های تحریـم‬ ‫و فشـار و جنـگ اقتصـادی حـاال بـه خـروج ترامـپ از کاخ سـفید‬ ‫منتهی شـده و به نظر می رسد نشـانه هایی از اعتراف سردمداران‬ ‫ایـاالت متحـده بـه شکسـت خـود در سیاسـت فشـار حدا کثـری‬ ‫علیـه ایـران‪ ،‬دیـده می شـود‪ ،‬گروه هـای تنـدروی داخلـی دوبـاره‬ ‫دسـت به کار شـده اند تـا مانـع رفـع دوبـاره تحریم هـا و بهبـود‬ ‫وضعیـت اقتصـادی مـردم شـوند‪ .‬از نـگاه کارشناسـان؛ گروه های‬ ‫تنـدرو می داننـد ا گـر مسـئله تحریم هـا و توافـق هسـته ای بـه مدار‬ ‫درسـت بازگـردد‪ ،‬مـردم دوبـاره بـر ایـن واقعیـت پافشـاری خواهند‬ ‫کرد که انتخاب و مشارکتشان دستاوردهای قابل توجهی داشته‬ ‫اسـت؛ بـا همیـن رویکـرد‪ ،‬تندروهـا تلاش می کنند هـر گفت وگوی‬ ‫دیپلماتیـک بـرای رفـع تحریم ها و شـکوفایی اقتصاد را با مشـکل‬ ‫مواجـه سـازند تـا به زعـم خـود؛ مـردم نسـبت بـه انتخابشـان‬ ‫ناراضـی و بدبیـن شـوند و تمایلـی بـرای شـرکت در انتخابـات‬ ‫نداشـته باشـند‪ .‬ان هـا می داننـد وقتـی حضـور و مشـارکت مـردم‬ ‫در انتخابـات پاییـن باشـد (هماننـد انتخابـات مجلـس یازدهـم)‬ ‫احتمـال بیشـتری بـرای پیـروزی در میـدان خواهنـد داشـت؛ امـا‬ ‫پرسـش اساسـی انجاسـت کـه «ایـا غرض ورزی هـای جناحـی‪،‬‬ ‫سیاسـی و انتخاباتـی‪ ،‬جایـی بـرای اقدام علیه منافع ملی و فشـار‬ ‫بر مردم و تحمیل مشـکالت اقتصادی و معیشـتی بر زندگی انان‬ ‫اسـت؟»‬ ‫این روزهـا وقتـی بـه فروشـگاه های انالیـن بزرگ‬ ‫در مقیـاس جهانـی فکـر می کنیـم؛ ناخـودا گاه و‬ ‫به سـرعت‪ ،‬یـاد نام هایـی همچـون «امـازون»‬ ‫یسـت که‬ ‫و «علی بابـا» می افتیـم؛ این درحال ‬ ‫ازلحـاظ حجـم ناخالـص تجـارت‬ ‫ان هـا‬ ‫ِ‬ ‫اجناسشـان‪ ،‬به ترتیـب در رده هـای سـوم و‬ ‫پنجـم فهرسـت ایـن فضاهـای اینترنتـی قـرار‬ ‫می گیرنـد‪ .‬بااین حسـاب‪ ،‬رتبه هـای اول و دوم‬ ‫دراختیار کدام مجموعه هاسـت؟ گـزارش اخیر‬ ‫‪ ecommerceDB‬متعلـق بـه مرکـز داد هپـردازی‬ ‫‪ Statista‬کـه خالصـه نتایـج ان در ‪ 12‬مـارس‬ ‫‪ 2021‬منتشـر شـده؛ بـا بررسـی داده هـای‬ ‫مربـوط بـه بیـش از ‪20‬هـزار فروشـگاه انالیـن در‬ ‫سراسـر جهـان‪ ،‬مـا را به این نتیجـه می رسـاند‬ ‫کـه دو مجموعـه ‪ Taobao‬و ‪ Tmall‬کـه درواقـع‪،‬‬ ‫زیرمجموعـه «گـروه علی بابـا» (ابرشـرکت‬ ‫چندملیتی تجارت الکترونیک چینی) به شمار‬ ‫می رونـد‪ ،‬رتبه هـای اول و دوم این رده بنـدی را‬ ‫به خـود اختصـاص داده انـد‪ .‬در سـال ‪،2019‬‬ ‫ارزش ناخالص کاالی (‪ )GMV‬این فروشگاه ها‬ ‫‪ 490‬میلیـارددالر و ‪464‬میلیـارددالر بـود؛‬ ‫درحالی کـه ارزش ناخالـص کاالی «امـازون»‬ ‫در همان سـال ‪397‬میلیارددالر بود‪ .‬در جایگاه‬ ‫ نـام ‪JD.com‬‬ ‫چهـارم‪ ،‬بـاز یـک شـرکت چینـی به ِ‬ ‫قـرار دارد و ‪ eBay‬کـه سـال ها به عنوان یک برند‬ ‫معتبـر جهانی‪ ،‬نامی شناخته شـده بـوده‪ ،‬حاال‬ ‫بـا ‪57.6‬میلیـارددالر ارزش ناخالـص کاال‪ ،‬بـه‬ ‫رده پنجـم سـقوط کـرد‪ .‬بـد نیسـت بدانیـد کـه‬ ‫بو کار ممکن است این دو به جای‬ ‫در بازار کس ‬ ‫هـم اسـتفاده شـوند؛ امـا «ارزش ناخالـص کاال»‬ ‫و «درامـد» یکسـان نیسـت و ان هـا تعاریـف‬ ‫متفاوتـی دارنـد‪« .‬ارزش ناخالـص کاال» حجـم‬ ‫کلـی فـروش کاال در یـک دوره زمانی سـت‪ .‬ایـن‬ ‫شـاخص را می تـوان حـد بـاالی ارزشـی کـه در‬ ‫یـک کسـب وکار جریـان دارد‪ ،‬تلقـی کـرد و اینکه‬ ‫مصرف کننـده چه هزینـه ای را برای بازار مدنظر‬ ‫انجـام می دهـد‪ .‬درواقـع ایـن شـاخص‪ ،‬یـک‬ ‫مقیـاس مناسـب درخصـوص انـدازه بازار اسـت‬ ‫و می توانـد به عنـوان نـرخ گـردش فعلی سـاالنه‬ ‫در سـه ماه اخیر یـا یک ماه اخیـر مفیـد باشـد‪.‬‬ ‫«درامـد»‪ ،‬شـامل هزینه هـای مختلفی سـت‬ ‫کـه بـازار بـرای ارائـه خدمـات خـود به دسـت‬ ‫مـی اورد؛ اغلـب ان هـا هزینه هـای معامالتـی‬ ‫یبـر ‪ GMV‬بـا موفقیـت در بـازار هسـتند‪.‬‬ ‫مبتن ‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مراقبت کنیم وارد موج چهارم نشویم‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم فشار مضاعف بر مردم تحمیل شود‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز خطر موج چهارم کرونا منتفی‬ ‫نشـده‪ ،‬گفـت‪« :‬جـز چند اسـتان که باید مراقبت بیشـتری کنند‪،‬‬ ‫سـایر اسـتان ها شـرایط خوبـی دارنـد؛ بایـد این وضعیـت خـوب‬ ‫را نـگاه داریـم‪ .‬ا گـر دو هفتـه مراعـات نکنیـم‪ ،‬همـه امارهـا تغییـر‬ ‫می کند»‪ .‬به گزارش پایگا ه اطالع رسـانی دولت؛ حسـن روحانی در‬ ‫جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود‪« :‬از کادر درمانی نیروهای‬ ‫مسـلح سـپاه و بسـیج‪ ،‬ارتش‪ ،‬نیروی انتظامی و همه ان هایی که‬ ‫مسـئولیت نظـارت را در بخش هـای مختلـف بـر دوش داشـتند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تشـکر و سپاسـگزاری می کنم؛ مخصوصا از وزیر بهداشـت‪ ،‬درمان‬ ‫ً‬ ‫و امـوزش پزشـکی کـه انصافـا شـبانه روز پـای کار بودنـد؛ می دانـم‬ ‫چـه کار بسیار سـختی در طـول بیشـتر از یک سـال داشـتیم»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫هالل احمر از روسیه بالگرد می خرد‬ ‫جمعیـت هالل احمـر و یـک شـرکت روسـی بـرای خریـد بالگردهـای امـدادی‬ ‫بـا یکدیگـر تفاهم نامـه همـکاری امضـاء کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ کریـم همتـی‬ ‫با اشـاره به تفاهـم خریـد بالگردهـای امـدادی بـا شـرکت راشـا هلی کوپتـر گفـت‪:‬‬ ‫«به روزرسـانی و نوسـازی نـاوگان امـدادی‪ ،‬یکـی از اولویت هـای جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اسـت و ایـن تفاهم نامـه نیـز در همین راسـتا به امضـاء رسـیده و در‬ ‫مدتـی معیـن‪ ،‬بالگردهـای جدیـد بـه نـاوگان امدادونجـات هوایـی جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اضافـه خواهـد شـد»‪ .‬به گفتـه کریـم همتـی؛ هالل احمـر ایـران‪،‬‬ ‫سـازمانی بشردوسـتانه و جـزو پنـج جمعیـت برتـر دنیاسـت و اینـک بیـش‬ ‫از دو میلیـون عضـو داوطلـب و جـوان به صـورت افتخـاری و داوطلبانـه‬ ‫به طرق مختلـف بـا ان همـکاری می کننـد‪.‬‬ ‫تولید محتوای فرهنگی‪،‬هنری در «شاد»‬ ‫استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مر غ‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت باتا کیدبـر اسـتمرار افزایـش توزیـع روغن در بـازار‬ ‫تـا پایـان مـاه مبـارک‪ ،‬اسـتفاده از سـامانه جامـع تجارت در شـبکه توزیع مـرغ را‬ ‫در تنظیـم بـازار مـرغ موثـر و کمک کننـده دانسـت‪ .‬ب هگـزارش شـاتا؛ علیرضـا رزم‬ ‫حسـینی باتا کیدبراینکه این سـامانه ‪ 70‬درصد کارامد اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬ا گر‬ ‫بتـوان ترتیبـی اتخـاذ کـرد کـه عرضـه مرغ در این شـبکه صـورت بگیرد‪ ،‬کنتـرل و‬ ‫تنظیم بازار مرغ بهتر خواهد شـد و ان شـاءاهلل برای ماه مبارک رمضان‪ ،‬شـاهد‬ ‫ارامـش در این بـازار خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۴۰۰‬هزار طرح محله محور در کشور‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه تقویت و حمایت از کوپ های سراسر‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬فرمان هـای‬ ‫کشـور‪ ،‬از ماموریت هـای اولویـت دار نیـروی انتظام ‬ ‫هشـتگانه مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬نقشـه راه ایجـاد تحـول در ماموریت هـای‬ ‫کالنتـری و پاسگاه هاسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ سـردار مهـدی معصوم بیگـی‬ ‫با بیان اینکـه طـی سـال جـاری بیـش از ‪ ۴۰۰‬هـزار طـرح محله محـور در راسـتای‬ ‫انتظام بخشـی و تامیـن امنیـت و ارامـش مـردم توسـط کالنتری هـا بـه مرحلـه‬ ‫اجـرا درامـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬افزایـش قـدرت پیشـگیری‪ ،‬مقابله و کشـف جرائم‬ ‫توسـط کالنتری هـا‪ ،‬نشـانگر مجاهـدت ارزنـده و مهـارت کارکنـان در مدیریـت‬ ‫جرائـم اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫نیاز به دولت نخبگانی داریم‬ ‫تلنگر‬ ‫اسـحاق جهانگیـری بابیان اینکـه دسـتگاه های اجرایـی مکلـف به‬ ‫همـکاری بـا کارگروه تنظیم بازار هسـتند‪ ،‬گفت‪« :‬با روحیـه برادرانه‬ ‫و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم فشار مضاعف بر مردم تحمیل‬ ‫شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ معـاون اول رئیس جمهـوری بابیان اینکـه‬ ‫دود اختالف نظرهـا میـان دسـتگاه های مختلـف بـ ه چشـم مـردم‬ ‫مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز کـه به نظـر می رسـد فشـارها و سـختی ها‬ ‫روبه پایان اسـت‪ ،‬باید تالش کنیم برادرانه‪ ،‬همدالنه و با انسـجام و‬ ‫وحدت اجازه ندهیم که فشـارهای مضاعف و سـختی های بیشتر‬ ‫بر مردم تحمیل شود‪ .‬امروز شاهد بی انصافی ها از سوی مخالفین‬ ‫هسـتیم؛ امـا مـا پذیرفته ایـم که در شـرایط سـخت کار کنیـم و البته‬ ‫بایـد مشـکالت را به خاطـر مـردم تحمـل کنیم»‪.‬‬ ‫هم نسـلی های مـن به یـاد دارنـد کـه در پنـج یـا شـش دهه پیش‪ ،‬یکـی از‬ ‫کشـورهایی کـه در ایـران نیـروی کار را تشـکیل می دادنـد‪ ،‬کره ای هـا بودند که‬ ‫به ویـژه در سـاماندهی تلفن هـای ثابـت کشـور‪ ،‬حضـوری فعـال امـا کارگرگونـه‬ ‫داشـتند؛ در ایـن کشـور به خاطـر خاصیـت اسـتراتژیکی کـه در شـرق اسـیا و‬ ‫به خصـوص شـبه جزیره فوق العـاده حسـاس کره داشـت‪ ،‬موجب شـد حضور‬ ‫و نفـوذ امریکائیـان‪ ،‬زمینه سـاز پیشـرفت و سـرعت گرفتن موفقیـت مناسـب‬ ‫اقتصـادی در ان منطقـه شـود‪ .‬قبـل از ان‪ ،‬کشـور ژاپـن در راس کشـورهای‬ ‫یکـه‬ ‫شـرق اسـیا قـرار داشـت کـه اقتصـادی پویـا و پیشـرفته داشـت؛ به نحو ‬ ‫ً‬ ‫تولیـدات ایـن کشـور‪ ،‬تقریبـا در کشـورهای اسـیایی و به ویـژه خاورمیانـه و‬ ‫به خصـوص کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس‪ ،‬از بـازار بسـیار مناسـبی‬ ‫برخوردار بود به خصوص در وسایل خانگی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬صوتی و تصویری و‬ ‫خودروهای ژاپنی بخش اصلی مصرف را برای این منطقه دراختیار داشـت؛‬ ‫اما حضور چندصدهزارنفر سرباز امریکایی در شرق اسیا و به خصوص در کره‬ ‫جنوبـی‪ ،‬زمینه هـای پیشـرفت اوضـاع اقتصـادی را در ایـن کشـور ایجـاد کـرد؛‬ ‫تا جایی کـه بـازار منطقـه حسـاس خاورمیانـه‪ ،‬کم کـم از ژاپـن بـه کـره جنوبـی‬ ‫انتقـال یافـت‪ .‬روابـط دوسـتانه دو کشـور ایـران و کـره جنوبـی ان قـدر تحکیـم‬ ‫و گسـترش یافـت کـه حتـی قسـمت اعظـم نفـت مصرفـی کـره جنوبـی را ایران‬ ‫عزیـز تامیـن می کـرد؛ امـا متاسـفانه در چند سـال اخیر کـه تحریم هـای امریـکا‬ ‫علیـه ایـران فرا گیـر و همه جانبـه شـد‪ ،‬دارایی هـای ایـران‪ ،‬در خـارج از کشـور‬ ‫کـه بیـش از ‪100‬هزار میلیـارد دالر اسـت‪ ،‬بلوکـه شـده و امـکان انتقـال ان هـا بـه‬ ‫داخـل کشـور ممکـن نیسـت؛ از جملـه هفت میلیـارد دالر طلـب جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران از کـره جنوبـی کـه به خاطـر اطاعـت کورکورانـه ایـن کشـور از‬ ‫ً‬ ‫امریـکا‪ ،‬بلوکـه شـد و به بهانـه اطاعـت از تحریم هـای امریـکا‪ ،‬کـره جنوبـی عمال‬ ‫هیـچ اقدامـی نمی کنـد‪ .‬ایـن اطاعت صد درصـدی کره جنوبـی از امریکا جای‬ ‫تعقـل و تفکـر بسـیار دارد‪ .‬حتـی کشـور عزیـز مـا حاضـر شـد کاالهـای دارویی و‬ ‫وا کسن کرونا را از ان کشور در ازای طلب کشورمان که سال هاست پرداخت‬ ‫نشـده‪ ،‬بـه مـا بدهنـد کـه در این مـورد هـم نه تنهـا اقدامـی نمی کنـد؛ بلکـه بـه‬ ‫خواسـت قانونـی ایـران هـم وقعـی نمی گـذارد‪ .‬بدیهی سـت کشـورهایی مثـل‬ ‫کـره جنوبـی بایـد بداننـد کـه باالخـره دیـر یـا زود‪ ،‬تحریم هـای زورگویانـه امریکا‬ ‫و هم پیمانـان ان پایـان می پذیـرد و امریـکا از این همـه تحریـم و زورگویی هیچ‬ ‫طرفی نخواهد بسـت‪ .‬در این میان کشـورهایی نظیر کره جنوبی که کارشـان‬ ‫ن وچـرای‬ ‫اطاعـت محـض از امریکاسـت‪ ،‬روزی بایـد تـاوان ایـن نوکـری بی چو ‬ ‫خود را بدهند که ان وقت باید به خود بگویند خود کرده را تدبیر نیسـت؛ زیرا‬ ‫ایـران سـرفراز پیوسـته نشـان داده کـه زیـر بـار حـرف زور نخواهـد رفـت و وقتـی‬ ‫پـای منافـع کشـور و مـردم و نظـام در میـان باشـد‪ ،‬هیـچ مسـئولی از کشـور مـا‬ ‫حاضـر نمی شـود بـا زورگویـان و ناحق خواهـان‪ ،‬تـن به اشـتی و مذا کـره بدهد‪.‬‬ ‫امیدواریـم تـا دیـر نشـده‪ ،‬رهبـران کـره جنوبـی بـر سـر عقـل امده‪ ،‬صالح کشـور‬ ‫و مـردم کـره را باالتـر و بهتـر از مصلحت خواهـی امریـکا بداننـد کـه ا گر بـه زودی‬ ‫چنیـن نکننـد‪ ،‬عـوارض بیشـتری متوجـه ان هـا خواهد بـود و باید گفـت امروز‬ ‫بهتـر از فرداسـت یـا به تعبیـری‪ ،‬فـردا خیلـی دیـر اسـت‪ .‬امیدواریـم دوران‬ ‫زورگویـی ابرقدرتـان هر چه زودتـر بـ ه سـر امـده و کشـورها؛ اعـم از فقیـر و غنـی‪،‬‬ ‫پیشـرفته یـا در حال توسـعه کنـار هـم و بـا همـکاری یکدیگـر به طـور مسـاوی‬ ‫برخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫ش وپـرورش‪،‬‬ ‫مدیـرکل فرهنگـی هنـری‪ ،‬اردوهـا و فضـای پرورشـی وزارت اموز ‬ ‫از برنامه هایـی بـرای مخاطبـان عالقه منـد خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ علـی‬ ‫رمضانـی با بیان اینکـه ظرفیـت حوزه نمایش و فیلـم مورد عالقـه دانش اموزان‬ ‫ش وپـرورش بایـد بـرای دانش امـوزان عالقه منـد‪،‬‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬وزارت اموز ‬ ‫تولیـد محتـوا داشـته باشـد‪ .‬از دو سـال قبل‪ ،‬اداره کل فرهنگی‪،‬هنـری بـا‬ ‫کمـک نویسـندگان بـه این حـوزه ورود کـرد و اثـار تولیدشـده را در اختیـار‬ ‫مناطـق محـروم قـرار داد؛ زیـرا دانش امـوزان این مناطـق از داشـتن امکانـات‬ ‫و کتـاب فاخـر محـروم هسـتند‪ .‬در این راسـتا‪ ،‬تجهیـز کتابخانه هـای مـدارس‬ ‫و کالسـی را داشـتیم و بـا کمـک معلمـان عالقه منـد‪ ،‬اثـاری را بـرای جشـنواره‬ ‫فرهنگی‪،‬هنـری فـردا ارسـال کردیـم»‪.‬‬ ‫بزرگ ترین فروشگاه های انالین جهان‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫شـورای اتحادیـه اروپـا‪ ،‬بـا صـدور‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد که تحریم های‬ ‫اقتصـادی ایـن نهـاد علیه روسـیه‪،‬‬ ‫به مـدت شـش ماه تمدیـد خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ایـن شـورای‬ ‫اعلام کـرد تحریم هـای اقتصـادی‬ ‫ایـن نهـاد علیـه روسـیه به بهانـه نقـش مسـکو در انچـه‬ ‫«بی ثبات سـازی اوکرایـن» ادعـا شـده تـا ‪ ۱۵‬سـپتامبر ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تمدیدخواهدشد‪.‬طبقاینبیانیه؛تهدیدتمامیتارضی‪،‬‬ ‫حا کمیـت ملـی و ازادی اوکراین‪ ،‬بهانه تمدید این تحریم ها‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬در چهارچـوب ایـن تحریم هـا‪ ،‬تعـداد افرادی که‬ ‫دارایی هـای ان هـا مسـدود شـده و در لیسـت ممنوعیـت‬ ‫سـفر قـرار می گیرنـد‪ ،‬بـه ‪ ۱۷۷‬نفـر و تعداد شـرکت ها نیز بـه ‪۴۸‬‬ ‫شـرکت افزایـش یافـت‪ .‬در جریـان تحـوالت سـال ‪ ۲۰۱۴‬و بـروز‬ ‫شـورش هایی در اوکرایـن‪ ،‬ارتـش روسـیه وارد شـبه جزیره‬ ‫کریمه شـده و پس از ان با برگزاری یک همه پرسـی ازاد‪ ،‬مردم‬ ‫کریمـه تمایـل خـود را بـرای پیوسـتن دوبـاره به مسـکو اعالم‬ ‫کردنـد‪ .‬همه پرسـی کریمـه و سواسـتوپول پـس از بحـران‬ ‫کریمـه در تاریـخ ‪ ۱۶‬مـارس ‪ ۲۰۱۴‬در مـورد وضعیـت انتقـال‬ ‫کریمـه بـه فدراسـیون روسـیه یـا باقی مانـدن در اوکرایـن بـود‬ ‫که توسـط مجلس کریمه و دولتمردان محلی سواسـتوپول‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬یـک روز پـس از برگـزاری همه پرسـی در تاریـخ ‪۱۷‬‬ ‫مـارس‪ ،‬طـی یـک بیانیـه از سـوی مجلـس محلـی‪ ،‬کریمـه بـا‬ ‫ارای مـردم این منطقـه‪ ،‬مسـتقل؛ و قـرار بـر بازالحـاق ان بـه‬ ‫خـا ک روسـیه شـد‪.‬‬ ‫عهدشکنی کره جنوبی‬ ‫پشت پرده مخالفت های تلویحی تندروها‬ ‫با رفع تحریم ها‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫امیلیوجیانلی‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪« :‬مـا‬ ‫نیـاز بـه ‪‎‬دولـت نخبگانـی داریـم تـا بـا مسـائل گونا گـون کشـور‪،‬‬ ‫مواجهـه علمـی کنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ فریـدون عباسـی دوانـی‬ ‫(نماینـده مـردم کازرون در مجلـس) در صفحه شـخصی خود در‬ ‫توئیتـر‪ ،‬نوشـت‪« :‬مشـکالت امـروز و فـردای کشـور بایـد‪‎‬عالمانـه‬ ‫حل شـود؛ این دانشـگاه اسـت که باید ببیند عیب در کجاسـت‬ ‫و علـم نافـع کـه حل المسـائل کشـور اسـت را تولیـد کنـد»‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫در ادامـه توئیـت خـود افـزود‪« :‬قطعـا مشـکالت کشـور بـا حضـور‬ ‫نخبـگان در راس مدیریتـی و اجرایـی حـل خواهـد شـد‪ .‬مـا نیـاز‬ ‫بـه‪‎‬دولـت نخبگانـی داریم تا با مسـائل گونا گون کشـور‪ ،‬مواجهه‬ ‫علمـی کنـد»‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بلیت اتوبوس های بین شهری‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه تعاونـی مسـافربری های کشـور‪« :‬نرخ بلیـت اتوبوس های‬ ‫بین شـهری‪ ،‬از ‪ ۲۵‬اسـفند ماه در قالـب فـروش بلیت هـای نـوروزی ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫افزایـش می یابـد»‪ .‬به گـزارش انـا؛ احمدرضا عامری افـزود‪« :‬طبق روال هر سـاله‪،‬‬ ‫به دلیـل تـردد یکسـرخالی اتوبوس هـا در ایـام نـوروز‪ ،‬بلیـت در دوره سـفر های‬ ‫نـوروزی در نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬هـم بـا افزایـش قیمـت به فـروش مـی رود‪ .‬هم ا کنـون‬ ‫فقـط نیمـی از صندلی هـای اتوبوس هـا فروختـه می شـود کـه بـرای جبـران‬ ‫ضـرر راننـدگان‪ ،‬بایـد بهـای بلیـت دو برابـر شـود؛ امـا بـرای رعایـت حـال مـردم و‬ ‫طبـق روال سـال های قبـل فقـط ‪ ۲۰‬درصـد بـه بهـای بلیت بـرای جبـران؛ تا اخر‬ ‫تعطیلات نـوروز سـال اینـده افـزوده می شـود»‪.‬‬ ‫روند کند توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫رئیـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت بهینه سـازی مصـرف سـوخت با اشـاره به‬ ‫کنـدی رونـد توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر در کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬در حالی کـه قـرار‬ ‫بود تا پایان برنامه پنجم توسعه و با کمک بخش خصوصی‪ ،‬پنج هزار مگاوات‬ ‫بـرق خورشـیدی در کشـور تولیـد شـود‪ ،‬امسـال کـه پایـان برنامـه ششـم اسـت‪،‬‬ ‫مقـدار تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی‪ ،‬بـه یک هزار مـگاوات هـم نمی رسـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش شـانا؛ محمـد خالـدی افـزود‪« :‬افزایش مصرف سـوخت های فسـیلی‬ ‫در جهان سـبب افزایش انتشـار گاز مونوکسـیدکربن؛ به ویژه در صد سـال اخیر؛‬ ‫و همیـن موضـوع سـبب شـده اسـت کشـورهای پیشـرفته به سـمت اسـتفاده‬ ‫از انرژی هـای تجدیدپذیـر برونـد و بـا جایگزینـی انرژی هـای نـو و پـا ک‪ ،‬مصـرف‬ ‫سـوخت های فسـیلی را کاهـش دهنـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خوداشتغالی‪ ،‬روحیه کارافرینی‬ ‫و راه دشوار اقتصاد بدون نفت‬ ‫حنانهاسدی‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا زنان نام خیابان های ایران نمی شوند؟!‬ ‫حسینهاشم پور‬ ‫من هنوز هم در عطر پیراهنت تاب می خورم ‪...‬‬ ‫از بهار نارنج خوشبو تر‬ ‫و از بوی لیمو دیوانه کننده تر !‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫ستاره ها محو شده اند‬ ‫کبوتران سفید‬ ‫زیر بال‬ ‫ِ‬ ‫اندوه اسمان را؛‬ ‫َ َ‬ ‫چشمان ابری ات ترجمه می کنند‬ ‫ِ‬ ‫این روزها ‪،...‬‬ ‫کساد غزل‬ ‫بازار‬ ‫ِ‬ ‫کمی لبخند تو را کم دارد‬ ‫تا با خنده ی زیبایت‬ ‫شعر و شاعری شیرین شود!‬ ‫ایسانخاکپور‬ ‫این کوچه ها هنوز بوی پاییز می دهند‪،‬‬ ‫از البه الی خاطراتت در این شهر هنوز بوی پاییز می اید!‬ ‫َ ُ‬ ‫نک َند بازهم فکر رفتن به َس َرت زده؟!‬ ‫بوی پاییز می دهد؛‬ ‫پاییز رفته و این شهر هنوز ِ‬ ‫هر َ اسم هست از اینکه میان زمستان‪،‬‬ ‫عزم رفتن کنی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫باور کن این زمستان‬ ‫بوی پاییز می دهد ‪!...‬‬ ‫ِ‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫خواب دیدم که در این سینه نباشی بروی‬ ‫رنگی از غم به دل خانه بپاشی بروی‬ ‫هر دو درگیر غم مشترکیم اما من‬ ‫ترس دارم که تو درمان شده باشی بروی‬ ‫عبداهللتوکلی‬ ‫به هنگام‬ ‫رقص ماهی ها‬ ‫البه الی گل های ابی حوض‬ ‫زیر نگاه عاشقانه ماه‬ ‫ان هنگام که بغض انجیرها‬ ‫چاک می خورد‬ ‫پرده را کنار بزن‬ ‫باز کن‬ ‫ٔ‬ ‫یقه پنجره را‬ ‫بگذار‬ ‫باد چرخی بخورد‬ ‫در گندم زار موهایت‬ ‫دلمانپوسید‬ ‫از این شب های‬ ‫بی تو بودن ‪...‬‬ ‫شاتر‬ ‫رویای قهرمانی‬ ‫با نزدیک شدن به نوروز ‪ ،1400‬هنرمندان‬ ‫منتخب جشنواره تخم مر غ های نوروزی در‬ ‫منطقه ‪ 8‬اثار خود را برای نمایش در سطح‬ ‫شهر اماده می کنند‪.‬‬ ‫محمد رضاعبدالطیفی‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بـدون شـک بـرای حرکـت در مسـیر توسـعه‬ ‫راه هـای متفـاوت و گونا گونـی وجـود دارد‬ ‫و هـر کشـور می توانـد مسـیری را بـرای خـود‬ ‫انتخـاب کنـد‪ .‬در سـال های اخیـر بسـیاری از‬ ‫کشـورهای نفت خیـز به این نتیجـه رسـیدند‬ ‫کـه صـرف صـادرات ایـن مـاده سـیاه نمی توانـد‬ ‫خوشـبختی و موفقیـت را در هرزمانـی تضمیـن‬ ‫کنـد‪ .‬براین مبنـا بسـیاری از ایـن کشـورها بـه‬ ‫ایـن فکـر افتادنـد تـا راه هـای متفـاوت و متنوعی‬ ‫را در تحقـق توسـعه تجربـه کننـد‪ .‬ایـران نیـز‬ ‫تلاش کـرده تـا باتوج هبـه رویکـرد اقتصـاد بـدون‬ ‫نفـت این موضـوع را در دسـتورکار خویـش قـرار‬ ‫دهـد‪ .‬امـا اینکـه اقتصـاد بـدون نفـت چگونـه‬ ‫محقـق می شـود‪ ،‬خـود سـوال مهمـی اسـت‪.‬‬ ‫همـواره دراین زمینـه بـه پدیـده خوداشـتغالی‬ ‫یـا کارافرینـی توجـه ویـژه ای می شـود‪ .‬امـا اینکـه‬ ‫کارافرینـی چگونـه می تـوان ایجـاد کـرد خـود‬ ‫بحـث بسـیارمهم و قابل توجـه و تاملـی اسـت‪.‬‬ ‫در اینجـا الزم اسـت نگاهـی بـه سـرزمین ایـران‬ ‫داشـته باشـیم تـا بتـوان زمینه هـای شـکل گیری‬ ‫تحـول در ان را موردتوجـه قـرار دهیـم‪ .‬به نظـر‬ ‫می رسـد کـه مهم تریـن مسـئله در جامعـه ایـران‬ ‫توجـه بـه نیـروی انسـانی و به ویـژه جوانـان‬ ‫اسـت‪ .‬درحال حاضـر باتوج هبـه عـادت اتـکای‬ ‫اقتصـاد بـه نفـت‪ ،‬همـواره توجـه بـه نیـروی‬ ‫انسـانی در اولویـت برنامه ریزی هـا قـرار نداشـته‬ ‫یکـه نیـروی انسـانی ا گرچـه در ورود‬ ‫به گونه ا ‬ ‫بـه دانشـگاه در ایـران و فار غ التحصیـل شـدن‬ ‫از ان در وضعیـت خوبـی قـرار دارد امـا د ر‬ ‫لکـرده‪ ،‬تـوان‬ ‫عمـل ایـن نیـروی انسـانی تحصی ‬ ‫یبـر تخصـص‬ ‫پیدا کـردن شـغل مناسـب مبتن ‬ ‫را در بـازار نمی یابـد‪ .‬درحال حاضـر بیـکاری‬ ‫فار غ التحصیلان دانشـگاهی یکـی از معضلات‬ ‫جـدی جامعـه ایـران به حسـاب می ایـد‪ .‬حتـی‬ ‫گفتـه می شـود کسـانی که مـدرک تحصیلـی‬ ‫تتـر می تواننـد در بـازار‬ ‫دانشـگاهی ندارنـد راح ‬ ‫کار جـذب شـرکت ها و موسسـات دولتـی و‬ ‫یکـه دارای تحصیالت‬ ‫خصوصـی شـود تـا ان های ‬ ‫دانشـگاهی هسـتند‪ .‬درواقع این موضوع نشـان‬ ‫می دهد که اسـتفاده از پتانسـیل نیروی انسانی‬ ‫ان گونـه کـه موردنیـاز اسـت‪ ،‬درعمـل محقـق‬ ‫نمی شـود‪ .‬یعنـی جامعـه ایرانـی همـواره بخـش‬ ‫اعظمـی از نیـروی دانشـگاهی خـود را بعـد از‬ ‫فار غ التحصیلـی رهـا کـرده و فضایـی بـرای ایـن‬ ‫متقاضیـان و جـذب ان هـا ایجـاد نمی کنـد‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد کـه ا گـر خوداشـتغالی را در‬ ‫جامعـه ایـران جـدی بگیریـم‪ ،‬شـاید بتـوان بـه‬ ‫معضـل بیـکاری جوانـان پاسـخ مناسـبی داد‪.‬‬ ‫درواقـع ا گـر سـرمایه گذاری در کشـور بـر روی‬ ‫نیـروی انسـانی ب هشـکل کارامـد صـورت گیـرد‪،‬‬ ‫می تـوان امیـدوار بـود کـه درنهایـت براثـر تـوان‬ ‫مناسـب و هوشـمندی ان هـا نتایـج مناسـبی‬ ‫به دسـت ایـد‪ .‬درحال حاضر به دلیـل عدم وجود‬ ‫فضـای کارافرینـی در کشـور و گسـترش فضـای‬ ‫داللـی و واسـطه گری نیـروی انسـانی در مسـیر‬ ‫ارزش افرینـی و کارافرینـی قـرار نمی گیـرد‪ .‬در‬ ‫کشـورهایی کـه منابع زیرزمینی نـدارد مثل هند‬ ‫و ژاپـن تلاش شـده تـا به شـیوه های گونا گـون از‬ ‫تـوان نیـروی انسـانی به جـای منابـع زیرزمینـی‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده شـود‪ .‬مثلا در کشـور هندوسـتان بـا‬ ‫سـرمایه گذاری درزمینـه صنعـت ‪ IT‬ایـن کشـور‬ ‫توانسـته راه متفاوتـی را در مسـیر رشـد و توسـعه‬ ‫خود بپیماید و یا در کشـور ژاپن سیاسـت گذاری‬ ‫براین اسـت که اقتصـاد دیجیتالـی‪ ،‬توسـعه‬ ‫نرم افزارهـا و سـخت افزارها و ابررایانه هـا و ‪ ....‬راه‬ ‫رشـد بـر توسـعه کشـور را محقـق سـازد‪ .‬بنابرایـن‬ ‫نکتـه مهـم این اسـت که بـرای ایجـاد کارافرینـی‬ ‫بایـد فضاهـا و بسـترهای ان را فراهـم نمـود‪.‬‬ ‫درحال حاضـر وام هـای اشـتغال و تحصیلات‬ ‫بانکـی به سـادگی دراختیـار جوانـان جهـت‬ ‫خوداشتغالی قرار نمی گیرد‪ .‬همین مسئله کار را‬ ‫پیچیـده و سـخت می کند‪ .‬درحالی که ا گر مسـیر‬ ‫دریافـت وام محقـق شـود راه هـای رسـیدن بـه‬ ‫موفقیـت تسـهیل و اسـان می شـود‪ .‬نکتـه مهـم‬ ‫دیگـر که جامعـه ایران را به یک جامعه پیچیده‬ ‫مبـدل می سـازد بحران های پیش بینی نشـده و‬ ‫ً‬ ‫شـرایط خـاص اقتصـادی اسـت کـه بعضـا کار را‬ ‫ً‬ ‫پیچیـده می کنـد‪ .‬مثلا بحران هایـی کـه ناشـی‬ ‫از افزایـش بی رویـه قیمـت مسـکن یـا بـورس و‬ ‫طلا و دالر به وقـوع می پیونـدد و عـده ای را بـه‬ ‫یکـه رشـدهای‬ ‫خـود جـذب می کنـد‪ .‬لـذا تازمان ‬ ‫کاذب در جامعـه وجـود دارد‪ ،‬نمی تـوان انتظـار‬ ‫شـکوفایی اقتصـاد خـود اشـتغال یـا کارافریـن‬ ‫را داشـت‪ .‬ازطرف دیگـر وجـود سـاختار اداری‬ ‫معیـوب و نا کارامـد‪ ،‬فسـادهای اقتصـادی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬مالی کار را با پیچیدگی همواره سـاخته‪.‬‬ ‫ایـن درحالـی اسـت کـه امـروز کشـور نیـاز بـه‬ ‫ایده پرورانـی دارد کـه بـا نگرشـی نـو و تـازه مسـیر‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪ .‬او فرصت سـاز و فرصت افریـن‬ ‫اسـت‪ .‬پـس بایـد جوانانـی کـه دراین زمینـه‬ ‫فعـال هسـتند را شناسـایی و بـه ان هـا امـکان‬ ‫حرکـت را بخشـید‪ .‬بایـد درنظـر داشـت رفـاه در‬ ‫جامعـه زمانـی به دسـت می ایـد کـه پازل هـای‬ ‫کارافریـن درکنارهـم قـرار گیـرد و ایـن مغزهـا‬ ‫بتواننـد بـا اید هپـروری و نوگرایـی از خالقیـت‬ ‫خود درراسـتای رشـد جامعه بهره ببرند‪ .‬تجربه‬ ‫تاریخـی کشـورهای ژاپـن و المـان و فرانسـه و‬ ‫انگلیـس نشـان می دهـد کـه ان هـا بعـد از جنگ‬ ‫یکـه بـه ویرانـه و خا کسـتر‬ ‫جهانـی دوم درحال ‬ ‫مبـدل شـده بودنـد بااتکابـه نیـروی انسـانی و‬ ‫تسـهیل مسـیر حرکـت خالقیـت بـه نـواوری و‬ ‫تولیـد راه هـای متفاوتـی را بـرای رسـیدن بـه‬ ‫موفقیـت طـی کردنـد‪ .‬بایـد درنظـر داشـت کـه‬ ‫اقتصاد بدون نفت موضوعی نیسـت که بر روی‬ ‫کاغـذ تحقـق ان مفیـد باشـد بلکـه بایـد بتـوان‬ ‫هرانچـه بـر روی کاغـذ می نویسـیم را درعمـل‬ ‫پیـاده کنیـم‪ .‬درحال حاضـر ایـران به دلیـل‬ ‫استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی‪ ،‬قدرت تفکر‬ ‫کارافرینی و خالق را در خود از دست داده است‪.‬‬ ‫ازطرف دیگر نظام های اموزشـی و دانشـگاهی ما‬ ‫نتوانسـته اند شـرایطی ر ا فراهم کنند که هویت‬ ‫علمـی و دانشـگاهی در خدمـت خوداشـتغالی‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬حتـی ا گـر برخـی ب هشـکل منفـرد و‬ ‫غیرسیسـتماتیک بـه کارافرینـی روی اورده انـد‪،‬‬ ‫درعمـل موفـق نبوده انـد ان هـم به ان دلیـل‬ ‫کطـرف حمایـت الزم از ان هـا صـورت‬ ‫کـه ازی ‬ ‫نگرفتـه اسـت و ازسـوی دیگر معضلات مختلـف‬ ‫شـامل قوانیـن دسـت وپا گیر‪ ،‬عـدم وجـود‬ ‫امـکان دریافـت اسـان تسـهیالت و ‪ ...‬ان هـا را‬ ‫از رسـیدن بـه یـک کار کارافرینانـه دور سـاخته‬ ‫اسـت‪ .‬در یـک اقتصـاد بـدون نفـت بایـد روحیـه‬ ‫کارافرینـی را در جامعـه ایجـاد کرد‪ .‬جامعه ای که‬ ‫کارافرینــان هوشــمندانی دوراندیــش هســتند‬ ‫کــه را ههــای مناســبی را بــرای رســیدن بــه‬ ‫خواسته هایشــان می پیماینــد‪ .‬ازهمه مهم تراینکــه‬ ‫ان ها عاشــق وطنشــان هســتند و راه رشــد وطن را در‬ ‫برنامه ریزی هایشــان درنظــر می گیرنــد‪.‬‬ ‫عبـور از یـک اقتصـاد نفتـی بـه غیرنفتـی را همـوار‬ ‫سـازد‪ .‬در اینجـا الزم اسـت فرهنـگ کارافرینـی‬ ‫و تولیـد کار افریـن مدنظـر قـرار گیـرد‪ .‬امـا انچـه‬ ‫مـا امـروز بـه ان نیـاز داریـم کارافرینـی اسـت کـه‬ ‫نـگاه توسـعه گرایانه دارد‪ .‬کارافریـن توسـعه گرا‬ ‫کسـی اسـت که به ارزش های میهنی و کشـوری‬ ‫اهمیـت ویـژه ای می دهـد‪ .‬او درپی ان اسـت که‬ ‫بـا تولیـد و ایجاد اشـتغال در کشـور افتخارافرینی‬ ‫کـرده و راه رشـد وطـن خـود را در جهـان امـروز‬ ‫محقـق سـازد‪ .‬امـا ازسـوی دیگر کارافریـن‬ ‫کسـی اسـت کـه هوشـمندانه از فرصت هایـش‬ ‫روحیـه کارافرینی نـدارد در وضعیت کارمندی یا‬ ‫حقوق بگیـری خـود باقـی می مانـد‪ .‬ازطرف دیگر‬ ‫ً‬ ‫بعضـا دیـده می شـود کـه جوامـع بـه مسـئله‬ ‫فقـر عـادت می کنـد‪ .‬عـادت بـه فقیرانـه زیسـتن‬ ‫جامعـه را در فضـای غیرمولـد قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫ویتنـام کشـوری کـه درطـول چنددهه اخیـر‬ ‫شـرایط سـخت و ناهمواری را داشته توانسته در‬ ‫سـال های اخیـر بـا برنامه ریـزی دقیـق در مسـیر‬ ‫توسـعه موفـق شـود‪ .‬درحال حاضـر دراین کشـور‬ ‫تفکـر کارافرینـی باعـث رشـد سـرمایه گذاری در‬ ‫حوزه هـای مختلـف مثـل کشـاورزی‪ ،‬نسـاجی‪،‬‬ ‫توریسـم و ‪ ...‬شـده اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر وجـود‬ ‫امنیـت اقتصـادی دراین کشـور باعـث جـذب‬ ‫سـرمایه های مختلـف در مسـیر رشـد و توسـعه‬ ‫ان هـا شـده اسـت‪ .‬ویتنـام کشـوری کـه امـروزه‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن تولید کننده هـای برنـج و‬ ‫همچنین تولید کننده درزمینه صنایع سـنگین‬ ‫مثـل کشتی سـازی اسـت‪ .‬همـه این هـا نشـان‬ ‫می دهد که کشـوری که بخواهد از فقر دور شـود‬ ‫راه رشـد خـود را می یابـد‪ .‬در ایـران بایـد قـدرت‬ ‫کارافرینـی و کارافریـن شـدن را در جوانان تقویت‬ ‫کـرد‪ .‬ان هـا بایـد بتواننـد بـا روحیـه کارافرینـی‬ ‫فـردای جامعـه ایـران را بسـازند‪ .‬کارافرین کسـی‬ ‫اسـت کـه قدرت ریسـک پذیری باالیی داشـته و‬ ‫بـا هوشـمندی در مسـیرهای تولیـد و خدمـات‬ ‫موردنیـاز جامعـه حرکـت می کنـد‪ .‬کارافرینـان‬ ‫هوشـمندانی دوراندیـش هسـتند کـه راه هـای‬ ‫مناسـبی را بـرای رسـیدن بـه خواسته هایشـان‬ ‫می پیماینـد‪ .‬ازهمه مهم تراینکـه ان هـا عاشـق‬ ‫وطنشـان هسـتند و راه رشـد وطـن را در‬ ‫برنامه ریزی هایشـان درنظـر می گیرنـد‪ .‬کارافرین‬ ‫موفـق کسـی اسـت کـه از عقـل و احسـاس خـود‬ ‫به طـور هم زمـان اسـتفاده می کنـد‪ .‬مـا در نظـام‬ ‫ً‬ ‫اموزشـی خـود صرفـا بـه اموزش هـای عقالنـی‬ ‫یکـه الزم اسـت بـرای‬ ‫توجـه می کنیـم درحال ‬ ‫کارافرینی و خالقیت دیالکتیک عقل و احساس‬ ‫را بـا هـم تقویـت کنیـم‪ .‬تجربـه تاریخـی نشـان‬ ‫می دهـد انسـان های کارافریـن انسـان هایی‬ ‫عاشـق‪ ،‬دگرخـواه و تاثیرگـذار در زندگـی مـردم‬ ‫سکـه در‬ ‫سـایر نقـاط جهـان بوده انـد‪ .‬ا گـر هرک ‬ ‫مسـیر خالقیـت و کارافرینـی قـدم برمـی دارد‬ ‫بـه دیگـران فکـر کنـد دران صـورت زمینـه‬ ‫خوداشـتغالی بـه دگراشـتغالی نیـز منجـر خواهـد‬ ‫شد‪ .‬ممکن است گفته شود که مشکالت مالی‬ ‫یـا نداشـتن سـرمایه عامـل انسـداد کارافرینـی‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬امـا کارافرینـان الزامـا سـرمایه دار نیسـتند‬ ‫امـا قـدرت جذب سـرمایه ها را دارنـد‪ .‬ان ها برای‬ ‫ایده هـای خـود تلاش می کننـد‪ .‬ممکـن اسـت‬ ‫بـرای تحقـق یـک ایـده زمـان زیـادی الزم باشـد‪.‬‬ ‫هیچ کارافرینی در سـن بیسـت یا سی سـالگی به‬ ‫موفقیـت نمی رسـد‪ .‬بـرای شـکوفایی یـک ایـده‬ ‫یعنـی تبدیـل ان بـه یـک دانـه بـه گل به انـدازه‬ ‫تولید و رشـد یک درخت باید صبوری کرد‪ .‬این‬ ‫صبـر لـزوم رسـیدن به موفقیت در هـر جامعه ای‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬بـدون تردیـد چالش هـای‬ ‫زیـادی در مسـیر توسـعه بـرای همـه کشـورهای‬ ‫جهـان وجـود دارد‪ .‬حتـی چیـن کشـوری کـه‬ ‫توانسـته مسـیر موفقیـت را در سـال های اخیـر‬ ‫بپیمایـد در تـداوم راه خـود نیاز به بازبینی‪ ،‬تفکر‬ ‫عمیـق و هوشـمندی بیشـتری دارد‪ .‬اقتصـاد‬ ‫بـدون نفـت بدون هوشـمندی‪ ،‬تفکـر و ا گاهی و‬ ‫توجـه بـه نیروی انسـانی جـوان و تقویـت روحیه‬ ‫کارافرینـی محقـق نمی شـود‪ .‬بایـد دراین زمینـه‬ ‫خواسـت قلبـی و درونـی را بیـدار سـاخت تـا در‬ ‫دهه های اینده بتوان شـکوفایی متفاوت ایران‬ ‫را مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫نام گـذاری خیابان هـای پایتخـت به نام هـای واال مقامـان بنـان‪ ،‬روح اهلل‬ ‫شتـر‬ ‫خالقـی‪ ،‬یاحقـی و هوشـنگ ظریـف؛ روزمـان را سـاخت‪ .‬اندکـی پی ‬ ‫خیابان هـای شـجریان‪ ،‬انتظامـی ‪ ،‬کشـاورز ‪ ...‬بـه اعتبـار تهـران علاوه کـرده‬ ‫بـود؛ امـا چنـد نکتـه مهـم در ایـن نام گذاری هـا حسـابی تـوی ذوق می زنـد‪:‬‬ ‫اول‪ :‬چـرا مسـئولین منتظرنـد بـزرگان بمیرنـد‪ ،‬بعـد نامشـان را زینـت ارای‬ ‫خیابـان کننـد؟! برخـی از اسـاتیدی کـه در پارا گـراف بـاال نامشـان امـده در‬ ‫سـنین حوالـی ‪ ۸۰‬سـالگی‪ ،‬تازگی هـا درگذشـته اند‪ .‬این همـه تاخیـر بـه چـه‬ ‫سـبب اسـت؟!‬ ‫دوم‪ :‬چـرا برخـی نام گذاری هـا در خیابان هـای پـرت اسـت؛ حال انکـه برخـی‬ ‫از ایـن نخبـگان بـا هویـت فرهنگـی ایرانـی پیونـد خـورده و بسـان حضـرت‬ ‫فردوسـی ‪ ،‬می تـوان میدان هـای اصلـی شـهر‪ ،‬تفر ج گاه هـای بـزرگ و چه بسـا‬ ‫بزرگـراه را بـه نامشـان اذیـن بسـت‪.‬‬ ‫سـوم‪ :‬چـرا مرا کـز تصمیم سـاز نام گـذاری فضاهـای شـهری از نخبـگان‬ ‫جـوان و میان سـال کـه شایسـتگی های فرهنگـی و عمومی شـان تثبیـت‬ ‫شـده‪ ،‬غافل انـد؟ برخـی از چهره هـای ایـن نسـل می تواننـد الگوهـای زنـده‪،‬‬ ‫عینـی و ملمـوس بـرای همشـهریان خـود باشـند‪ ،‬کافی سـت نـگاه کنیـد در‬ ‫کالن شـهرهای توسـعه یافته دنیا این جسـارت وجود دارد که مجسـمه های‬ ‫نخبـگان زنـده خویـش را با افتخـار نصـب می کننـد‪.‬‬ ‫چهـارم ‪ :‬چـرا به شـکل بسیار بسـیار مشـهودی‪ ،‬ا کثرقریب به اتفـاق‬ ‫نام گذاری هـای شـهری مختـص مـردان اسـت و خیلـی به نـدرت‪ ،‬خیابانـی‬ ‫به نـام یـک زن شناخته شـده ایرانـی نام گـذاری می شـود؟! از هر منظـری‬ ‫بنگریـم‪ ،‬ایـن رویـه نادرسـت‪ ،‬انـرژی منفـی بـه نیمـی از بدنـه اجتمـاع انتقـال‬ ‫می دهـد و زمینه سـاز سـرخوردگی و الو گرفتـن احساسـات ناهنجـاری نظیـر‬ ‫تبعیـض می شـود‪.‬‬ ‫تابسـتان سـال پیش قرار بود دو خیابان به نام های فروغ فرخزاد و سـیمین‬ ‫بهبهانـی نام گـذاری شـود کـه به شـکل عجیبـی متوقـف شـد و گویـا تلاش‬ ‫می شـود در سـکوت به فراموشـی سـپرده شـود‪ .‬البته وقتی نام بانو سـیمین‬ ‫دانشـور به جـای خیابـان‪ ،‬بـر سـر در کوچـه پلا ک می شـود‪ ،‬حسـاب کار بایـد‬ ‫زنـان توانمنـد‬ ‫دسـتمان بیایـد‪ .‬وقتـی خیابان هـای تهـران بـا فقـر نام گـذاری ِ‬ ‫روبه روسـت‪ ،‬وای به حـال دیگر شـهرها کـه برخی شـان حتـی از مجـوز دادن بـه‬ ‫زنـان نوازنـده بـرای اجـرای کنسـرت عمومـی نیـز پرهیـز می کننـد!‬ ‫تلخند‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫مصاحبه با صف مر غ!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫در روزهای پایانی دولت شاهد شکل گیری صف های متعدد کاال در جامعه‬ ‫هسـتیم‪ .‬دامنه این صف ها از تولیدات و فراورده های دامی و نباتی درحال‬ ‫کشیده شـدن بـه میوه جـات و سـایر محصـوالت اسـت‪ .‬به منظـور اشـنایی‬ ‫بیشـتر بـا مختصـات صـف‪ ،‬چالش هـا و مزایـای صف هـای طوالنـی و کوتـاه و‬ ‫‪ ...‬مصاحبـه کوتاهـی بـا یکـی از صف هـای مـرغ انجـام داده ایـم کـه حـاوی‬ ‫نـکات قابل تاملی سـت‪:‬‬ ‫داداش بیـا بـرو تـه صـف‪ ،‬اینجـا چـی می خـوای؟! پـدر جـان عصبانـی نشـو؛‬ ‫اومـدم مصاحبـه بـا جنـاب صـف کنـم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ لطفا خودتان را معرفی بفرمایید‪.‬‬‫چا کر شما صف مرغ هستم‪.‬‬ ‫ میشـه بفرماییـد علـت به وجود امـدن صـف در روزهـای پایانـی دولـت‬‫چیسـت ؟‬ ‫حقیقت امر صف یکی از نشانه های دموکراسی‪ ،‬تمدن‪ ،‬مدنیت و پیشرفت‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬جامعـه ای کـه نتوانـد صـف را تحمـل کنـد‪ ،‬قطعـا همنـوع خـود را‬ ‫نمی توانـد تحمـل کنـد‪ .‬فلـذا هر چـه تعـداد صف هـا در یـک جامعـه بیشـتر‬ ‫باشـد‪ ،‬می تـوان نسـبت بـه فرا گیر شـدن شـاخص های توسـعه یافتگی در ان‬ ‫جامعـه امیـدوار بـود!‬ ‫ً‬ ‫ شـما مطمئـن هسـتید صـف نشـانه توسعه یافتگی سـت؟! احیانـا نشـانه‬‫بی تدبیـری در عرضـه یـک محصـول یـا کاال نیسـت؟!‬ ‫به هیچ عنـوان ‪ ...‬تلاش درجهـت احیـای رویکردهـای فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫همـواره به عنـوان بـه یکـی از راهبردهـای اسـتراتژیک در مقابله بـا چالش هـا‬ ‫و ناهنجاری هـا در جوامـع متمـدن و پیشـرفته مطـرح بـوده و هسـت‪ .‬یکـی‬ ‫ازاین رویکردهـا کـه مزایـای اجتماعی ان از حد فزون اسـت ولی متاسـفانه در‬ ‫ایـن سـال ها مغفـول مانـده بـود‪ ،‬تشـکیل صـف در گونه هـای متعـدد اسـت‪.‬‬ ‫از مزایـای صـف می تـوان بـه توسـعه فرهنـگ احتـرام بـه حقـوق متقابـل‪،‬‬ ‫باالبـردن اسـتانه تحمـل مـردم‪ ،‬اشـنایی بـا فرهنـگ و اداب ورسـوم اقـوام‬ ‫به جهـت مراجعـه بـه محلات و حتـی شـهرهای اطـراف جهـت خریـد کاالی‬ ‫موردنیاز‪ ،‬بازگرداندن اعتبار به شناسـنامه و کارت ملی‪ ،‬حل مشـکل ازدواج‬ ‫جوانـان به جهـت تعامـل بانـوان بـا یکدیگـر در صف هـای متعـدد‪ ،‬انتقـال‬ ‫تجـارب و ایده هـای نویـن بـه یکدیگـر و ‪ ...‬از مزایـای دم دسـتی و سـطحی‬ ‫ایسـتادن در صـف اسـت و بحـث تخصصـی درخصـوص سـایر مزایـای صف از‬ ‫حوصلـه ایـن مقـال خـارج اسـت‪.‬‬ ‫ چه انتظاری از دولت دارید؟‬‫خداراشـکر تالش هـای برو بچه هـای «اتحادیه هـای صف هـای طوالنـی»‬ ‫بـا برگـزاری جلسـات متعـدد و پیگیری هـای فـراوان نتیجـه داد و نسـبت بـه‬ ‫ایجـاد صـف روغـن و مـرغ توفیقـات ناچیـزی(!) حاصـل شـده اسـت و شـاهد‬ ‫شـکل گیری صـف درخصـوص ایـن دو فـراورده هسـتیم‪ .‬البتـه دوسـتان قول‬ ‫ایجـاد صـف سـیب و پرتقـال در روزهـای منتهـی بـه نـوروز را داده انـد کـه‬ ‫یتـر و منسـجم تر از صـف روغـن و مـرغ باشـد‪.‬‬ ‫امیدواریـم طوالن ‬ ‫ چه انتظاری از مردم دارید؟‬‫ً‬ ‫هرچنـد مـردم ما عمدتا صف شـناس هسـتند و به خوبـی از مزایای ان مطلع‬ ‫هسـتند و هـر جـا کـه چهار نفـر صـف ایسـتاده باشـند ناخـودا گاه در صـف قرار‬ ‫ً‬ ‫تو سـی‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬بااین وجـود گاهـا شـاهد هسـتیم عـده ای در اخبـار بیس ‬ ‫ً‬ ‫نسـبت بـه تشـکیل صـف معترض هسـتند کـه قطعـا از سـر ناا گاهی سـت‪ .‬به‬ ‫این دوسـتان توصیه می شـود کتاب «صف و جایگاه ان در توسـعه یافتگی»‬ ‫ً‬ ‫نوشـته ابونصـر صفائیـان را حتمـا مطالعه کننـد! در ضمن فاصله گـذاری هم‬ ‫رعایـت شـود تـا وزیـر بهداشـت خدای نا کرده شـا کی نشـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم زهـرا رمضانـی فرزنـد حسـین باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منظـم بـه‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اسـت‬ ‫سـند مالکیت ‪1/2‬سـهم مشـاع از ‪462‬سـهم ششـدانگ پال ک ‪ 3888‬فرعی جدا شـده از ‪ 6‬اصلی واقع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی می باشـد بعلـت نقل مکان مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی‬ ‫دفتـر املا ک معلـوم شـد مالکیـت فوق الذکـر ذیـل دفتـر ‪ 115‬صفحـه ‪ 70‬ثبـت ‪ 15549‬بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 118788‬بـه نـام نامبـرده ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا باسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس‬ ‫نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد بایسـتی‬ ‫ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا‬ ‫سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/24 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2353‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید جی تی ایکس به رنگ شـیری روغنی مدل ‪ 1376‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪231 -32‬م‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 037278‬و شـماره شاسـی ‪ S1412276531415‬بـه مالکیـت‬ ‫ا کرم سـربازمقدم مکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 249‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری رنـو پـارس تنـدر بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪362 -32‬م‪ 98‬و شماره موتور ‪ K4MA690-R126471‬و شماره شاسی ‪ NAPLSRALDG1272332‬به‬ ‫مالکیـت فاطمـه رحیمی دهمیانـی مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 250‬کاشمر‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای فرشـاد طیبـی فرزنـد احمدرضـا بشناسـنامه ‪ 1900347806‬صـادره از رامهرمز درخواسـتی بخواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم احمدرضـا طیبـی بشناسنامه شـماره ‪261‬‬ ‫متولـد ‪ 1354‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1399/12/11‬در اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته‬ ‫و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬فرشـاد طیبـی فرزنـد احمدرضـا ش ش و کـد ملـی ‪1900347806‬‬ ‫متولـد ‪ 1375‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬مهرشـاد طیبـی فرزنـد احمدرضـا ش ش و کـد ملـی‬ ‫‪ 1900732505‬متولـد ‪ 1390‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -3‬سـمیرا طیبـی فرزنـد احمدرضـا ش ش و کد‬ ‫ملـی ‪ 1900301415‬متولـد ‪ 1373‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -4‬بیتـا طیبـی فرزند احمدرضـا ش ش و‬ ‫کد ملی ‪ 1900588528‬متولد ‪ 1385‬صادره از رامهرمز دختر متوفی ‪ -5‬صنوبر طیبی فرزند فرامرز ش ش‬ ‫‪ 10‬کـد ملـی ‪ 1911646303‬متولـد ‪ 1350‬صـادره از رامهرمـز همسـر دائمـی متوفـی ‪ -6‬شـاهزاده البومـراد‬ ‫فرزنـد کیامـرز ش ش ‪ 464‬کـد ملـی ‪ 1910892629‬متولـد ‪ 1333‬صـادره از رامهرمـز مـادر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/831‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای رمضان زرگان فرزند کاظم بشناسنامه ‪ 16883‬کد ملی ‪ 1910168671‬صادره از رامهرمز درخواستی‬ ‫بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم کاظـم زرگان بشناسـنامه‬ ‫‪ 14399‬کد ملی ‪ 1828779652‬صادره خرمشهر در تاریخ ‪ 1397/12/02‬در اقامتگاه دائمی‪ /‬غیردائمی‬ ‫خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬رمضـان زرگان فرزند کاظـم ش ش ‪ 16883‬کد ملی‬ ‫‪ 1910168671‬متولـد ‪ 1361‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬حسـین زرگان فرزنـد کاظـم ش ش ‪ 1416‬کـد‬ ‫ملی ‪ 1911201298‬متولد ‪ 1362‬صادره از رامهرمز پسر متوفی ‪ -3‬علیرضا زرگان فرزند کاظم ش ش ‪16881‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910168653‬متولـد ‪ 1357‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬نسـرین زرگان فرزنـد کاظم ش ش‬ ‫‪ 16882‬کـد ملـی ‪ 1910168661‬متولـد ‪ 1358‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -5‬مریـم زرگان فرزنـد کاظـم‬ ‫ش ش و کـد ملـی ‪ 1900099551‬متولـد ‪ 1368‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -6‬راحله زرگان فرزند کاظم‬ ‫ش ش ‪ 5560‬کـد ملـی ‪ 1911784161‬متولـد ‪ 1366‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -7‬حـوری درکام فرزند‬ ‫مـراد ش ش ‪ 2‬کـد ملـی ‪ 1911595903‬متولـد ‪ 1332‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی ‪ -8‬جسـیمه زرگان‬ ‫فرزنـد عبدالعبـاس ش ش ‪ 11‬کـد ملـی ‪ 1756593078‬متولـد ‪ 1328‬صـادره از اهـواز مـادر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/830‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه وراث مرحـوم عبدالحسـین سـیفیان باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه‬ ‫کـرده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 92‬فرعـی از ‪ 131‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریه که متعلق به مرحوم می باشـد به علت نامعلوم مفقود‬ ‫گردیـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت‬ ‫مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 34‬صفحـه ‪ 167‬و شـماره ثبـت ‪ 4693‬بنـام بانو فاطمه باقری صادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده و سـپس مع الواسـطه برابـر سـند رسـمی شـماره ‪ 39536‬مورخـه ‪ 1335/12/15‬توسـط‬ ‫دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 1‬تربت حیدریـه سـه دانگ مذکـور بنـام عبدالحسـین یوسـفیان فرزنـد‬ ‫عبدالمجیـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 3826‬صـادره تربت حیدریـه منتقـل گردیده اسـت و سـپس‬ ‫برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪ 9900091‬مورخـه ‪ 1399/04/09‬شـعبه چهـار شـورای حـل‬ ‫اختالف تربت حیریه فوت نموده است و سامانه مدیریت کشوری امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬ایـن بخشـنامه به اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت املا ک صادر گردیده‬ ‫یگـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مورد‬ ‫و لـذا بـه اسـتناد مـاده فـوق یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـد بایسـتی ظـرف ده‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت درصورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقرر‬ ‫و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/24 :‬‬ ‫م الف ‪ 822‬محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو پیـکان وانـت دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۷‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪271 -47‬ج‪ ۶۳‬و شماره موتور ‪ ۱۱۴۸۷۰۰۴۲۷۶‬و شماره شاسی ‪NAAA46AA98G002558‬‬ ‫به نام غالمعلی کارچانی فرزند حسـینعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬دوگانه سـوز بـه رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1386‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪655 -34‬ص‪ 73‬و شماره موتور ‪ 11486038307‬و شماره شاسی ‪ 31636680‬بنام مصطفی مهدی پور‬ ‫کد ملی ‪ 2002279586‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات بنـام طاهـره بگدلـی فرزنـد رضـا بـا شماره شناسـنامه ‪ 450‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز متولـد ‪ 1364‬در رشـته کارشناسـی ناپیوسـته کامپیوتـر‪ -‬نرم افـزار صـادره از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد بهبهـان بـه شـماره ‪ 1388/08/11-8724‬ورودی ‪ 1385‬و فار غ التحصیـل سـال ‪ 1388‬مفقـود‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا از یابنـده تقاضـا می شـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/23 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫بـه موجـب تحریـر اینکـه اینجانـب حـاج بهـرام اسالم دوسـت کاربندی فرزنـد مرحـوم علیویـردی سـا کن‬ ‫کاربند اسـالم در حالت صحت و سلامت خودم که از جمیع شـرایط شـرعی و قانونی از من نافذ و معتبر‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا رضـای رغبـت و میـل خـودم کـه فروختـه و انتقـال نمـودم بـه مسـاحت یکصـد و چهـل مترمربـع‬ ‫ً‬ ‫(‪ )140‬زمیـن خشـکی کـه عرضـا هفـت متـر و طـول بیسـت متـر می باشـد‪ ،‬واقـع در خـا ک کاربنـد تحـت و‬ ‫پایین دسـته جاده دولتی بندر پهلوی و اسـتارا از ملک متصرفی خودم را که محدودات به حدود اربعه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـماال متصـل بـه زمین خشـکی اقـای عتاب اله سـکوتی‪ّ ،‬‬ ‫ذیـل ّ‬ ‫حد ثانی‪ :‬شـرقا متصل به ملک‬ ‫حـد اول‪:‬‬ ‫ً‬ ‫جنوبا متصل به ملک اینجانب فروشـنده‪ّ ،‬‬ ‫متصرفـی خـودم‪ّ ،‬‬ ‫حد رابع‪ :‬متصـل به حریم جاده‬ ‫حـد ثالـث‪:‬‬ ‫شوسـه دولتـی از انجـا رد شـده اسـت بـه حـد اول بـه دارنـده ایـن قبالـه جنـاب اقـای بهـروز نوری نـاورودی‬ ‫سـا کن نـاورود اسـالم در مقابـل مبلـغ یکصـد و دو هـزار و دویسـت ریـال وجـه نقـد کـه عبـارت از ده هـزار و‬ ‫ً‬ ‫دویسـت و بیسـت تومـان باشـد‪ ،‬تمامیـت قیمـت را نقـدا بـه طـور فی المجلـس از خریـدار اخـذ و دریافـت‬ ‫نمـودم و از ایـن تاریـخ زمیـن مـورد معاملـه بـاال را از تحـت تصرفـات خـودم خـارج سـاخته بـه تحویـل و‬ ‫تصرفـات خریـدار محتـرم دادم کـه در ان از هـر حیـث و هـر بابـت تصرفـات مالکانـه نمایـد‪ .‬لـذا مراتـب فوق‬ ‫بـه عنـوان قبالـه نامچـه قلمـی شـد بـه تاریـخ بیسـتم ابـان مـاه سـال یـک هـزار و سـیصد و پنجـاه و چهـار‬ ‫خورشـیدی ‪ -1354/8/20‬اثـر انگشـت حاجـی بهـرام اسالم دوسـت کاربندی‪ .‬صحـت مطالـب مراتـب‬ ‫مندرجـات بـاال بـه اقـرار و اثـر انگشـت حاجـی بهـرام اسالم دوسـت کاربندی مـورد گواهـی اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/24 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960316002003670‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم پریچهـر شـفیعی فرزنـد علی ا کبـر بـه ش ش ‪ 2280‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 172/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫ن ابـادی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬کوچـه رحمـا ‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/24 :‬‬ ‫‪/1/332‬الف شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003694‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک اسلام ابـاد تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای گل میـرزا رضائـی فرزنـد علی پاشـا بـه ش ش ‪ 1125‬صـادره از اسلام ابـاد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 125/26‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 19‬اصلـی واقـع در‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم اذر رمضانی برابر وکالتنامه شماره ‪ 12911‬مورخ ‪ 1399/08/28‬دفتر ‪ 129‬کرج از‬ ‫طرف وراث مالک مرحوم یارمحمد اسـفندیاری ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه‬ ‫تصدیق شـده اعالم نموده اسـت که سـند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان‬ ‫مسـکونی واقـع در طبقـه دوم سـمت شـمالی بمسـاحت ‪ 134/41‬مترمربـع بشـماره‬ ‫پلا ک ‪ 32826‬فرعـی از ‪ 151‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 4624‬فرعـی از‬ ‫اصلـی مذکـور واقـع در اراضـی حـوزه ثبتـی شهرسـتان کـرج بنـام مرحـوم یارمحمـد‬ ‫اسـفندیاری ثبـت و سـند بشـماره چاپـی ‪ 004795‬و دفتـر الکترونیکـی بشـماره‬ ‫‪ 139620331009026252‬صادر و تسـلیم شـد‪ ،‬که سـند مالکیت بعلت سهل انگاری‬ ‫مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لـذا تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی بـه مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا‬ ‫انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت به این اداره تسـلیم تا وفـق مقررات‬ ‫عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود و یـا‬ ‫درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نگـردد‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات بـه‬ ‫متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪/99/570‬ف عباسـعلی شوش پاشـا‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫ناحیـه یک کرج‬ ‫اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬بـدره ای‪ ،‬خیابـان شـهید باوندپـور خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عدم دسترسـی‬ ‫بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/24 :‬‬ ‫‪/1/335‬الف شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای هوشـیار عبدالهی تبـار فرزنـد عزیـز به عنـوان وکیل اقـای عبدالعزیـز میراحمدی (براسـاس وکالتنامه‬ ‫شـماره ‪ 1399/11/21-56703‬تنظیمـی در دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 46‬جوانـرود و براسـاس وکالتنامـه‬ ‫شـماره ‪ 934‬مـورخ ‪ 1399/11/21‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 46‬جوانـرود) بـا ارائـه درخواسـتی بـه‬ ‫شـماره ‪ 1398/11/13-707/2749‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 24‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی فقـدان سـند مالکیـت شـماره سـریال ‪ 151863‬مربـوط بـه پلا ک ‪ 2322‬فرعـی از‬ ‫‪ 1219‬و ‪ 1428‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی جوانـرود‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (بـه علـت جابجایـی و نقـل مـکان)‬ ‫گردیـده اسـت و صـدور المثنـی سـند مالکیـت مزبـور‪ ،‬در دسـت اقـدام اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کـه‪ :‬سـند‬ ‫مالکیـت مذکـور متعلـق بـه ششـدانگ یک قطعه زمیـن‪ ،‬به مسـاحت ‪ 195/23‬مترمربع اسـت و در تاریخ‬ ‫‪ 1387/01/21‬ذیـل ثبـت ‪ 6619‬صفحـه ‪ 203‬دفتـر جلـد ‪ 13/37‬بـه نام اقای عبدالعزیز میراحمدی فرزند‬ ‫احمـد صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ ،‬بـه موجـب سـند مشـارکت مدنـی ‪ 74609‬مـورخ ‪1388/10/19‬‬ ‫تنظیمـی در دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 24‬جوانـرود در قبـال مبلـغ ‪ 762364800‬ریـال در وثیقـه بانـک‬ ‫تجـارت شـعبه جوانـرود گـزارده شـد‪ .‬همچنیـن بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 139304916527000044‬مـورخ‬ ‫‪ 1393/02/08‬واحـد اجـرای اسـناد رسـمی جوانـرود تمامـی پلا ک فـوق بازداشـت گردیـد‪ .‬لـذا مراتـب در‬ ‫اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخصی‬ ‫یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجود سـند مالکیـت نزد خود هسـتند‪ ،‬از تاریخ انتشـار این ا گهی‬ ‫ً‬ ‫ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت‪ ،‬کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت المثنـی سـند مالکیـت‪ ،‬پـس از انقضـای مهلـت مذکور‪ ،‬طبق مقـررات صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/24 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مزایده‬ ‫واحد اجرای احکام مدنی شـعبه اول اجرای احکام حقوقی جوانرود درنظردارد قدرالسـهم محکوم علیه‬ ‫اقـای صدیـق خـان احمـدی از یـک قطعـه بـاغ کشـاورزی واقـع در روسـتای بانی میـران جهـت اسـتیفای‬ ‫حـق محکوم لـه خانـم گالویـژ حیـدری‪ ،‬موضـوع بـه کارشناسـی ارجـاع و پـس از وصـول نظریه کارشناسـی‬ ‫منفرد محکوم له به ان معترض‪ ،‬سپس به هیات کارشناسی ارجاع و نظریه به طرفین ابالغ‪ ،‬و مصون از‬ ‫تعرض مانده است‪ .‬لهذا قیمت پایه قدرالسهم محکوم علیه از باغ معرفی شده مبلغ ‪152/727/273‬‬ ‫ریـال تعییـن کـه قیمـت پایـه می باشـد‪ .‬بـه همیـن جهـت در مـورخ ‪ 1400/01/22‬جلسـه مزایـده تشـکیل‬ ‫و برگـزار می گـردد‪ .‬حضـور بـرای عمـوم ازاد می باشـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در مزایـده بایـد ده درصـد قیمـت‬ ‫پایـه را بـه همـراه داشـته باشـند تـا در مزایـده شـرکت داده شـوند‪ .‬بـاغ معرفـی شـده سـند ثبتـی نـدارد‪ .‬و‬ ‫ایـن اجـرا دراینخصـوص مواجـه بـا تکلیـف نمی باشـد‪ .‬جهـت بازدیـد از بـاغ‪ ،‬شـرکت کنندگان ‪ 5‬روز قبـل از‬ ‫انجام مزایده‪ ،‬با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند‪ .‬برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را‬ ‫پیشنهاد نمایند‪ .‬برنده مزایده می توانند ده درصد را فی المجلس پرداخت و مابقی را طی یک ماه واریز‬ ‫نماید‪ .‬درصورت عدم پرداخت در مهلت مقرر‪ ،‬ده درصد پرداختی توسط برنده پس از کسر هزینه های‬ ‫مربـوط بـه نفـع دولت ضبـط و اخذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ مزایده‪1400/01/22 :‬‬ ‫مصطفی حسینی‪ ،‬دادورز اجرای احکام شعبه ‪ 1‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو کـراس ‪ HC‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ‪582 -20‬ی‪ 89‬و شـماره موتور‬ ‫‪ B0022668‬و شـماره شاسـی ‪ X036001‬بـه نـام حسـام محمودنـژاد مفقود و اعتبـار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316600203960‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم وجیهه نجفی فرزند محمدرحیم به ش ش ‪ 525‬صادره از اسلام اباد غرب در‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 147/78‬مترمربع پال ک ‪ 2640‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام اباد غرب‪،‬‬ ‫شهرستانی خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/24 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب صدیقـه شـاه محمدی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪257 -19‬ل‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ 12487269053‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CA19E821358‬بـه علـت فقـدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز و کارت سـوخت)‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو‬ ‫مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪،‬‬ ‫سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابط مقـرر اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری تویوتـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1992‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪186 -22‬ج‪ 69‬و شـماره موتـور ‪ 3518527‬و شـماره شاسـی ‪ RX800026649‬بـه نـام مهنـاز حقیقـت زاده‬ ‫مفقـود و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابـر رای صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج‪ ،‬تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده‪ ،‬لذا بدینوسیله مشخصات ملک در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتیکه اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده‬ ‫و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیـت مانع مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه نـام نـادر صلواتـی فرزنـد علی میـرزا شماره شناسـنامه ‪ 2972‬صـادره‬ ‫از سـنندج بـا کـد ملـی ‪ 3731643707‬تحـت پلا ک ‪ 832‬فرعـی از ‪ 2745‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 196/93‬مترمربـع خریـداری شـده از گیـوه کشـان مالـک بـه ادرس سـنندج‪ ،‬قشلاق‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـرکت معـادن‪ ،‬مقابـل منـزل ناصـری‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 160382‬بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه ‪ 1‬سنندج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/07-139960318011013887‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای سـیدمحمدباقر صمدی پناه هنده خاله فرزند سـیدمظفر به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4655‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یکبـاب مغـازه احداثـی بمسـاحت ‪ 30‬مترمربـع پلا ک ‪1237‬‬ ‫فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪22‬‬ ‫گیلان خریـداری از نسـق ابوالقاسـم ابراهیمـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/951‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060005786‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امین حسـنیه فرزند مهدی به شماره شناسـنامه ‪ 0410250074‬صادره از ورامین در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی در ان به مساحت ‪ 306/06‬مترمربع پال ک شماره ‪ 426‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه خیراباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت اسمعیل قشقائی فرزند خداداد‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪634‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫رایگان‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫شهردار باغستان در جلسه مقابله با ساخت وساز غیرمجاز تاکید کرد؛‬ ‫تشدید نظارت بر ساخت وساز شهر باغستان در ایام نوروز و انتخابات‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز در حریـم شـهرهای غـرب اسـتان تهـران یکـی‬ ‫از پاشـنه های اشـیل شـهرداری ها شـده اسـت و ایـن‬ ‫مجموعه هـا در تلاش هسـتند تـا ضمـن پیشـگیری‬ ‫از ان‪ ،‬نسـبت بـه سـاماندهی و مقابلـه بـا هرگونـه‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز تلاش روزافـزون داشـته باشـند‪.‬‬ ‫همـواره سـیر صعـودی ایـن پدیـده (ساخت وسـاز‬ ‫غیرمجـاز) در روزهـای پایانـی سـال و به ویـژه تعطیلات‬ ‫لتـر اسـت و همیـن امـر یکـی از‬ ‫نـوروزی محتم ‬ ‫دغدغه هـای شـهرداری ها خواهـد بـود‪ .‬درهمین راسـتا‬ ‫جلسـه ای بـا مدیریـت دکتـر رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان‬ ‫و مدیـران شـهرداری برگـزار شـد و ایـن مسـئول نکاتـی‬ ‫دراین خصـوص ارائـه کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی و‬ ‫امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛‬ ‫حسـن رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان در جلسـه سـتاد‬ ‫مقابلـه بـا ساخت وسـاز غیرمجـاز شـهرداری کـه باحضور‬ ‫مسـئول جدیـد حراسـت شـهرداری‪ ،‬کارکنـان و معـاون‬ ‫حـوزه فنـی و شهرسـازی‪ ،‬مدیـران و مسـئوالن حـوزه‬ ‫ذی ربـط در سـالن جلسـات شـهرداری برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬نظـارت بـر‬ ‫امـر ساخت وسـاز در ایـام عیـد و انتخابات تشـدید می شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫باغسـتان افـزود‪« :‬گـزارش اقدامـات شـهرداری در امـر ساخت وسـاز‬ ‫ً‬ ‫غیرمجـاز مسـتمرا بـه مراجـع قضائـی ارسـال می شـود و تعامـل موثـر و‬ ‫سـازنده ای بیـن مدیریـت شـهری باغسـتان و دادسـتانی شهرسـتان‬ ‫شـهریار ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬رنجبـر درادامـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«درطـول مـدت تشـکیل و فعالیـت سـتاد مقابلـه بـا ساخت وسـاز‬ ‫غیرمجـاز اقدامـات خوبـی ازجملـه؛ ممیـزی املا ک واقـع در حریـم و‬ ‫همچنیـن تعییـن حریـم و بسـتر رودخانه هـا به منظـور پیشـگیری و‬ ‫مقابلـه بـا ساخت وسـاز غیرمجـاز صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬رنجبر ضمن‬ ‫قدردانـی از همکاری هـا و اقدامـات برخـی از ادارات خدمات رسـان‬ ‫دررابطه بـا امـر ساخت وسـاز‪ ،‬خواسـتار مسـاعدت و نظـارت بیشـتری‬ ‫توسـط برخـی ادارات شهرسـتان مرتبـط بـا این امـر علی الخصوص در‬ ‫حریـم شـهر شـد‪.‬‬ ‫برگزاری ائین روز درختکاری شهر باغستان‬ ‫باحضور مسئولین شهرستان‬ ‫دراسـتانه پانزدهـم اسـفند کـه مصـادف اسـت بـا روز درخـت و‬ ‫علی صادقی‪ ،‬سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان شد‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی دکتـر رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان‪،‬‬ ‫علـی صادقـی به عنـوان سرپرسـت معاونـت خدمـات‬ ‫شـهری شـهرداری منصـوب و از تالش هـای حمـداهلل‬ ‫علیـزاده مدیـر پیشـین ایـن حـوزه تقدیـر شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـورای شـهر و شـهرداری باغسـتان؛‬ ‫صادقی از نیروهای مجرب شـهرداری باغسـتان است که‬ ‫اندوخته هـای مدیریتـی وی خواهـد توانسـت بـرای ایـن‬ ‫مجموعه مثمرثمر واقع شده و شاهد پیشرفت روزافزون‬ ‫ارائـه خدمـات بـه شـهروندان باشـیم‪.‬‬ ‫شمسایی؛ مدیر اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری باغستان‪:‬‬ ‫تصاویر شهدای باغستان در سطح شهر به نمایش درامد‬ ‫مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫باغسـتان بااشـاره به روز ‪ ۲۲‬اسـفند روز ملی گرامیداشـت‬ ‫مقامشهدا‪،‬از به نمایش درامدنتصاویروتمثالشهدای‬ ‫شهر باغستان در سطح شهر به منظور گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطـره شـهدا واالمقام خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛‬ ‫محمدرضـا شمسـایی؛ مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشی شهرداری باغستان ضمن تبریک عید باسعادت‬ ‫مبعـث رسـول مکـرم اسلام(ص) گفـت‪« :‬بعثـت پیامبـر‬ ‫ا کـرم حضـرت محمـد مصطفـی(ص) جلـوه ای عظیـم از‬ ‫لطـف و عنایـت خداونـد متعـال بـر عالمیـان بـود که تـا روز‬ ‫قیامـت الگـوی بی بدیـل بـرای بشـر بـه جـاودان بمانـد»‪.‬‬ ‫وی بااشاره به روز ‪ ۲۲‬اسفند روز گرامیداشت شهدا افزود‪:‬‬ ‫«خون پربرکت شـهیدان درطول گذشـت ‪۴۲‬سـال از عمر‬ ‫بابرکـت انقلاب اسلامی نهـال ایـن انقلاب را بـه درختـی‬ ‫تنومنـد بـدل کـرده اسـت و ب هحـق مطابـق فرمایشـات‬ ‫رهبـری معظـم انقلاب مسـئله شـهید و ایثارگـری‪ ،‬موتـور‬ ‫حرکـت جامعـه اسـت»‪ .‬مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری باغستان بیان داشت‪« :‬درهمین راستا‬ ‫با فرارسیدن این روز درراستای گرامیداشت مقام و یاد و‬ ‫خاطره شهدای واالمقام انقالب اسالمی و دفاع مقدس‪،‬‬ ‫تصویـر و تمثـال شـهدای عزیـز شـهر باغسـتان کـه ب هحـق‬ ‫دارای مردمـی والیـی و شـهیدپرور هسـتند‪ ،‬به نمایـش‬ ‫درامـده و ا کـران شـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سیستم اتوماسیون شهرداری صباشهر‬ ‫سیسـتم اتوماسـیون اداری شـهرداری صباشـهر بـا‬ ‫هـدف تسـریع در حـل مشـکالت و شفاف سـازی امـور‬ ‫اداری راه انـدازی می شـود‪ .‬جایـگاه و اهمیـت فنـاوری‬ ‫چکـس پوشـیده نیسـت‪.‬‬ ‫در زندگـی انسـان امـروزی بـر هی ‬ ‫تکنولـوژی‪ ،‬فنـاوری و اینترنـت چنـان بـا زندگی ما عجین‬ ‫شـده کـه بـه عنصـری بسـیار بااهمیـت در زندگـی‪ ،‬کار و‬ ‫نیـز سـازمان ها تبدیـل شـده اسـت‪ .‬اسـتفاده درسـت و‬ ‫بجـا از فنـاوری موجـب تسـهیل و تصحیـح در امـورات‬ ‫سـازمان گشـته و در نتیجـه ان فوایـد چندگانـه ای عایـد‬ ‫می شـود کـه می تـوان بـه افزایـش بهـره وری نیـروی‬ ‫انسـانی‪ ،‬شفاف سـازی امـور اداری جلوگیـری از اتلاف‬ ‫نیرو و انرژی‪ ،‬سـرعت در پاسـخگویی به درخواسـت های‬ ‫متقاضیـان اعـم از کارکنـان اداری و دیگـر اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی (ارباب رجـوع)‪ ،‬انجـام بهینـه امـور و‬ ‫درنهایـت افزایـش عملکـرد سـازمان اشـاره کـرد‪ .‬از طرفـی‬ ‫الزمـه اسـتفاده از فنـاوری به روزرسـانی مـداوم ان ازنظـر‬ ‫نرم افزاری و سـخت افزاری باتوجه به پیشرفت تکنولوژی‬ ‫و تغییـرات در محیـط درون و بیـرون سـازمان و نیازهـای‬ ‫سیسـتم اسـت‪ .‬دراین راسـتا مقـرر شـد نسـبت بـه تهیـه‬ ‫فهرسـتی از نیازهـای شـهرداری در حوزه هـای مختلـف‬ ‫اعـم از حقوقـی‪ ،‬املا ک‪ ،‬مالـی‪ ،‬پرسـنلی‪ ،‬شهرسـازی‬ ‫و اصنـاف اقـدام و پـس از بررسـی توسـط کارشناسـان‬ ‫خبـره از وضعیـت موجـود‪ ،‬نیازهـا و چشـم انداز اینـده‬ ‫نسـبت بـه ارتقـاء یـا تهیـه نرم افزارهـا و سـخت افزارهای‬ ‫الزم و جدیـد اقـدام شـود تـا ضمـن بهره گیـری از فوایـد‬ ‫مثبـت کار درمجمـوع گام دیگـری درجهت بهینه سـازی‬ ‫امـورات و درنتیجـه افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان و‬ ‫مراجعه کننـدگان محتـرم برداریـم‪ ،‬درپایـان از فعالیـت‬ ‫مجموعـه عوامـل دسـت اندرکار به ویـژه همـکاران‬ ‫بسـیار خوبـم در شـورای اسلامی و شـهردار پرتلاش و‬ ‫مردم دوسـت صباشـهر به جهـت پیگیـری امـورات مـردم‬ ‫و تلاش درراسـتای ارتقـای سـطح کیفـی خدمات رسـانی‬ ‫اداری سپاسـگزارم‪.‬‬ ‫سردار اژدری‬ ‫عضو شورای اسالمی صباشهر‬ ‫هم زمان با اغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری انجام شد؛‬ ‫کاشت نهال توسط رئیس و اعضای‬ ‫شورای اسالمی صباشهر‬ ‫درختـکاری و هفتـه منابـع طبیعـی‪ ،‬ائینـی درهمین راسـتا باحضـور‬ ‫دکتر حق وردی؛ نماینده مردم شهرسـتان های حوزه شـهریار‪ ،‬قدس‬ ‫و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مهنـدس طاهـری؛ فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان شـهریار‪ ،‬دکتـر رنجبـر؛ شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر باغسـتان‪ ،‬فرماندهـان حوزه هـای مقاومـت بسـیج‪ ،‬معاونیـن‬ ‫و مدیـران و برخـی مدیـران دوایـر شـهرداری باغسـتان‪ ،‬دوسـتداران‬ ‫طبیعـت و محیـط زیسـت و همچنیـن جمعـی از نوجوانـان و جوانـان‬ ‫برگـزار و حاضریـن بـا غـرس نمادیـن چندین اصلـه نهـال در بوسـتان‬ ‫بـزرگ والیـت باغسـتان واقـع در خیابـان اهلل دوم غربـی‪ ،‬ایـن روز‬ ‫را گرامـی داشـته و بـر لـزوم پیشـگیری از منابـع طبیعـی تا کیـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان دراین مراسـم بابیان اینکـه هـر میـزان‬ ‫پیوند انسـان و طبیعت بیشـتر شـود به همان نسـبت اسـتانداردهای‬ ‫زندگـی نیـز تقویـت خواهـد شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬درخـت یـک میـراث‬ ‫بـرای اینـدگان اسـت و مظهـر زیبایـی و حیـات و یکـی از زیباتریـن و‬ ‫پرثمرتریـن نعمت هـای بیکـران خداونـد اسـت کـه بخـش مهمـی از‬ ‫نیازهـای انسـان را بـراورده می سـازد»‪ .‬شـهردار باغسـتان درادامـه‬ ‫افزود‪« :‬درختکاری در ایران دارای پشـتوانه ای از عالقه ملی و سـنت‬ ‫یسـت و تاریخ نشـان می دهد که ایرانیان باسـتان جشن های‬ ‫تاریخ ‬ ‫خاصـی داشـتند و در ایـن جشـن ها به درختـکاری پرداخته به خا ک‬ ‫و زراعـت احتـرام می گذاشـتند تـا حـدی کـه کاشـت درخـت را نوعـی‬ ‫عبـادت می دانسـتند»‪ .‬ایـن مسـئول درپایـان اظهـار داشـت‪« :‬امـروز‬ ‫به منظـور ارتقـای فرهنـگ حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع‬ ‫طبیعـی و محیـط زیسـت‪ ،‬خوشـبختانه مراسـم غـرس نهـال باحضـور‬ ‫مدیـران و مسـئوالن شـهری و دوسـتداران طبیعـت برگـزار شـد و‬ ‫هم زمـان بـا برگـزاری ایـن مراسـم تعـداد پنج هزار اصلـه نهـال مثمـر و‬ ‫غیرمثمـر در تمـام محلات شـهر به صـورت رایـگان توزیـع شـده اسـت‬ ‫و امیـد اسـت بـا تلاش مسـئولین و مشـارکت شـهروندان در ایـن امـر‬ ‫مهـم کوشـاتر از پیـش باشـیم»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ اما کـن توزیـع نهال‬ ‫که ازسـوی شـهرداری و به صورت رایگان بین شـهروندان توزیع شـد‪،‬‬ ‫سـاختمان اداره سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهرداری واقـع در بلـوار‬ ‫حضـرت رسـول ا کـرم(ص) سـاختمان ناحیـه ‪ ۲‬شـهرداری باغسـتان‬ ‫واقـع در محلـه سـعیداباد و همچنیـن سـاختمان معاونـت خدمـات‬ ‫شـهری شـهرداری باغسـتان واقـع در محلـه باباسـلمان بلـوار شـهید‬ ‫حـاج یـداهلل کلهـر انجـام شـد کـه از اسـتقبال عمومـی برخـوردار شـد‪.‬‬ ‫بازدید رئیس اداره امور اجتماعی‬ ‫فرمانداری شهرستان شهریار‬ ‫از مجموعه فرهنگی و سالن‬ ‫همایش های باغستان‬ ‫خانـم یوسـفی؛ رئیـس اداره اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار به همـراه‬ ‫شمسـایی؛ رئیـس اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی و سرپرسـت معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری باغسـتان از مجموعـه درحـال احـداث فرهنگـی و سـالن‬ ‫همایش ها و یکی از موسسات بازتوانی و ترک اعتیاد باغستان بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛ خانـم‬ ‫یوسـفی در این بازدیـد از اقدامـات موثـر و مفیـد شـهرداری باغسـتان در احـداث و‬ ‫اجـرای پروژه هـای زیرسـاختی و شـاخص در حوزه هـای فرهنگـی خدماتـی‪ ،‬ورزشـی‬ ‫ً‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬وی در این بازدید گفت‪« :‬شهر باغستان عمال به کارگاه عمرانی تبدیل‬ ‫شـده و به طـور متناسـب و متـوازن در همـه محلات شـهر پروژه هـای عمرانـی درحال‬ ‫اجراسـت»‪.‬‬ ‫شهردارشهرقدس‪:‬‬ ‫اما کن مذهبی نقش ارزنده ای در حوزه فرهنگ دارند‬ ‫شـهردار شـهرقدس گفـت‪« :‬اما کـن مذهبـی نقـش ارزنـده ای در حـوزه فرهنـگ دارنـد کـه‬ ‫توسـعه این بخش در دسـتورکار شـورا و شـهرداری شـهرقدس قرار گرفته است»‪ .‬مسعود‬ ‫مختـاری در حاشـیه مراسـم افتتـاح مسـجد جامـع شـهرک ابریشـم در شـهرقدس ضمن‬ ‫تبریـک مبعـث رسـول ا کـرم(ص) اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای توسـعه اما کـن مذهبـی کـه‬ ‫در برنامـه شـهرداری و شـورای اسلامی قـرار گرفتـه فـاز اول مسـجد جامـع جواداالئمـه‬ ‫در شـهرک ابریشـم شـهرقدس افتتـاح و بـه بهر هبـرداری رسـید و اولیـن نمـاز جماعـت‬ ‫در ایـن مـکان مقـدس برگـزار شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬از سـال ‪ ۹۳‬زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫یک هزارمترمربـع بـه احـداث مسـجد جامـع شـهرک ابریشـم اختصـاص پیـدا کـرد و در‬ ‫همـان سـال عملیـات اجرایـی شـروع شـد و ایـن پـروژه به عنـوان پـروژه نیمه تمام از سـال‬ ‫‪ ۹۷‬عملیـات اجرایـی سـرعت پیـدا کـرد و بـا پیگیـری امام جمعـه شـهرقدس امروز شـاهد‬ ‫افتتـاح مسـجد جامـع هسـتیم»‪ .‬شـهردار قـدس افـزود‪« :‬هزینه ای کـه تا االن صـرف این‬ ‫مسـجد شـده اسـت چهارمیلیاردتومـان از محـل اعتبـارات شـهرداری قـدس اسـت و‬ ‫بـرای تکمیـل و راه انـدازی کامـل ایـن مسـجد بـه همیـن مبلـغ پـول نیـاز داریم تا مسـجد‬ ‫تکمیـل شـود و مـردم در صحـن اصلـی نمـاز جماعـت را برگـزار کننـد»‪ .‬مختـاری درادامـه‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬امیـدوارم بـه برکـت برگـزاری نمـاز جماعـت خداونـد ایـن توفیـق را بـه مـا‬ ‫بدهـد تـا صحـن اصلـی مسـجد را در یـک زمان بنـدی کوتاه تـر تکمیـل کنیـم و بـه مـردم‬ ‫شـریف شـهرک ابریشـم و شـهرقدس تحویـل دهیـم؛ همچنیـن عالوه برایـن مسـجد کار‬ ‫تکمیـل مصلای شـهرقدس نیـز کـه به عهـده شهرداری سـت درحـال انجـام اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه مصلای شـهرقدس بـه یـک قـرارگاه فرهنگـی تبدیل شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«مصلای شـهرقدس به عنـوان قـرارگاه فرهنگـی شهرسـتان درحال فعالیت اسـت و تمام‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی حـول محـور مصلا انجـام می گیـرد و باتوجه بـه فرمـوده حضـرت‬ ‫اقـا کـه نمـاز جمعـه قلـب فرهنگـی هـر شـهر اسـت بایـد تمـام تلاش خـود را بگذاریـم تـا‬ ‫ایـن مجموعـه تکمیـل شـود و بتوانـد بـه اهـداف خود نائل شـود»‪ .‬شـهردار قـدس افزود‪:‬‬ ‫«زمینـی در کـوی فـرزان بـه هیئت امنـای مسـجد علی بن ابیطالـب و در شـهرک الهیـه‬ ‫نیـز بـه همیـن مسـاحت زمیـن بـه هیئت امنـای منطقـه تقدیـم شـد و بـه زودی عملیـات‬ ‫اجرایـی شـروع می شـود و امیدواریـم بـا تکمیـل و پیگیـری ایـن دو پـروژه کمبـود سـرانه‬ ‫فضـای مذهبـی در شهرسـتان قـدس برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫باحضور معاون استاندار تهران انجام شد؛‬ ‫بهره برداری از فاز اول پارک چندمنظوره شهروند (بحران) صباشهر‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز هفتـه منابـع طبیعـی و روز درختـکاری ائیـن کاشـت نهال توسـط رئیس‬ ‫و اعضـای شـورای اسلامی شـهر صباشـهر انجـام شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و شـهرداری صباشـهر؛ دراین مراسـم کـه در پـارک چندمنظـوره شـهروند‬ ‫(بحـران) صباشـهر انجـام شـد؛ ابراهیـم سـلطانمرادی؛ رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫صباشـهر به همراه اعضای شـورای اسلامی شـهر صباشـهر و علی مرادی؛ مسئول فضای‬ ‫سـبز شـهرداری صباشـهر‪ ،‬چندیـن اصلـه نهـال به مناسـبت اغـاز هفتـه منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیزداری و روز درختکاری در این پارک غرس کردند‪ .‬مراسـم گرامیداشـت هفته منابع‬ ‫طبیعـی و روز درختـکاری در شـهریار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ازادسازی‪ 40‬هزار مترمربع‬ ‫از اراضی کشاورزی بخش‬ ‫قلعه نو روستای گل تپه کبیر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫‪ 40‬هـزار و ‪ 200‬مترمربـع از اراضـی کشـاورزی بخـش قلعه نـو بـه عرصـه تولیـدات‬ ‫کشـاورزی بازگشـت‪ .‬بـه گـزارش خبرنـگار سـایه؛ مهنـدس بـرادری؛ مدیـر جهـاد‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان ری بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬در راسـتای اعمـال‬ ‫تبصـره ‪ ۲‬مـاده ‪ ۱۰‬قانـون حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی‪ ،‬مدیریـت جهـاد‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان ری اقـدام بـه اجـرای وظایـف و تکالیـف قانونـی خـود‬ ‫درجهـت حراسـت از اراضـی زراعـی و جلوگیـری از تغییـر کاربـری زمین هـای‬ ‫حاصلخیـز کشـاورزی شهرسـتان‪ ،‬کـرده اسـت و بـا‬ ‫اخـذ دسـتور مقـام محتـرم قضائـی‪ ،‬اقـدام بـه تخریـب‬ ‫تو سـاز غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی‬ ‫‪ 25‬مـورد ساخ ‬ ‫روسـتای گل تپـه کبیـر بخـش قلعه نـو شهرسـتان ری‬ ‫تو سـازهای‬ ‫کرده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬با تخریب ساخ ‬ ‫غیر مجـاز در ایـن منطقـه ‪ 40‬هـزار و ‪200‬مترمربـع از‬ ‫اراضـی کشـاورزی شهرسـتان ازادسـازی و بـه چرخـه‬ ‫تولیـد کشـاورزی بازگشـت»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ری همچنیـن از همـکاری و مسـاعدت‬ ‫دکتـر توکلـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬دکتـر نوفرسـتی؛ دادسـتان شهرسـتان‪،‬‬ ‫عوامـل انتظامـی‪ ،‬بخشـدار و همچنیـن کارکنـان‬ ‫تالشگر و خدوم امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫شهرسـتان ری قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫باحضـور دکتـر چراغعلـی؛ معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران فـاز اول‬ ‫پـارک بـزرگ و چندمنظوره شـهروند (بحران) صباشـهر بـه بهره برداری رسـید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی شـورای اسلامی شـهر و شـهرداری صباشـهر؛ در اسـتانه هفتـه منابـع‬ ‫طبیعـی و روز درختـکاری پـارک بـزرگ شـهروند صباشـهر باحضـور مسـئوالن اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬بن ابـر ایـن گـزارش‪ ،‬دراین مراسـم دکتـر عبدالرضـا‬ ‫چراغعلی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری تهران‪ ،‬دکتر حق وردی؛ نماینده‬ ‫مردم شـریف شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬قدس و مالرد در مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬دکتر‬ ‫صحرایـی؛ مدیـرکل دفتـر فنـی‪ ،‬امور عمرانی و حمل ونقل و ترافیک اسـتانداری تهران‪،‬‬ ‫مهنـدس طاهـری؛ فرمانـدار شهرسـتان شـهریار‪ ،‬مهنـدس رحیمـی؛ معـاون هماهنگی‬ ‫امـور عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین زرینـه؛‬ ‫امام جمعـه صباشـهر‪ ،‬مهنـدس روحـی؛ شـهردار صباشـهر‪ ،‬ابراهیـم سـلطانمرادی؛‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر صباشـهر و اعضـای شـورای اسلامی شـهر صباشـهر و‬ ‫جمعـی از مسـئوالن شهرسـتانی‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا و شـهروندان صباشـهر حضور‬ ‫داشـتند‪.‬‬ ‫پارک بزرگ و چندمنظوره شـهروند (بحران) صباشـهر در زمینی به مسـاحت پنج هکتار‬ ‫دردسـت سـاخت اسـت که فاز اول ان به بهره برداری رسـید‪ .‬مهندس روحی؛ شـهردار‬ ‫صباشـهر در گزارشـی به امکانات و پیش بینی های انجام شـده در این پارک اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن پـارک درراسـتای توسـعه فضـای سـبز‪ ،‬افزایش خدمات رفاهـی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و مدیریـت بحـران دردسـت سـاخت اسـت کـه شـامل امکاناتـی چـون سـوله مدیریـت‬ ‫بحـران بـا زیربنـای ‪2800‬مترمربـع‪ ،‬شـهربازی در زمینـی بـه مسـاحت ‪10‬هزارمترمربـع‪،‬‬ ‫پیسـت دوچرخه سـواری به طـول یک کیلومتـر‪ ،‬فضـای بـازی کـودک‪ ،‬محـل اسـتقرار‬ ‫نیروی انتظامی و اورژانس‪ ،‬پد هلی کوپتر‪ ،‬محل اسـکان اضطراری و رسـتوران اسـت»‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫تشریح دستاوردهای ‪ 42‬ساله‬ ‫اداره کل اموزش فنی و حرفه ای مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫به همت خانه مطبوعات استان خراسان رضوی صورت گرفت؛‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬برخـی از دسـتاوردهای ‪ 42‬سـاله اداره کل امـوزش فنـی‬ ‫و حرفـه ای مازنـدران توسـط سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل تشـریح شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران بیـان داشـت‪« :‬حرکـت‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران ب هسـمت ارائـه اموزش هـای فنـاوری نویـن‬ ‫اغـاز شـده و اسـتفاده از شـیوه های نویـن اموزشـی همچـون امـوزش مجـازی و‬ ‫شبیه سـازها مدنظر بوده که شـیوه اجرایی ان شـروع شـده اسـت»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬اموزشـگاه های ازاد فنـی و حرفـه ای مازنـدران بـه ‪928‬عـدد افزایـش‬ ‫یافته و با ‪ 1450‬نفر مربی طی این مدت اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای مازندران‬ ‫توانسته اند به یک میلیون و‪ 300‬هزارنفر اموزش مهارتی بدهند»‪ .‬درویشی خبر‬ ‫از افزایش مرا کز اموزش فنی و حرفه ای به ‪ 20‬مرکز‪ ،‬کارگاه اموزشـی به ‪180‬عدد‪،‬‬ ‫نیـروی انسـانی بـه ‪ 650‬نفـر‪ ،‬ایجاد سـامانه های الکترونیکـی و انالیـن در تمامی‬ ‫فرایندهای اداری داد و افزود‪« :‬در طی این مدت بیش از ‪ 55‬جلد کتاب تالیف‬ ‫و چـاپ شـده‪ 100 ،‬مقالـه علمـی تدویـن و ارائـه و ‪ 140‬اسـتاندارد اموزشـی تدوین‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬این مقام مسـئول کسـب عنوان دسـتگاه برتر در شاخص دولت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬کسـب عنوان دسـتگاه برتر طی چند سـال متمادی در جشـنواره‬ ‫شـهید رجایـی‪ ،‬کسـب پنـج مـدال نقـره و برنـز در مسـابقات جهانـی مهـارت‪،‬‬ ‫کسـب بیش از ‪ 100‬طال‪ ،‬نقره و برنز در مسـابقات ملی مهارت‪ ،‬کسـب بیش از ‪10‬‬ ‫دیپلم افتخار در مسـابقات جهانی توسـط کاراموزان مازنی‪ ،‬کسـب بیش از ‪10‬‬ ‫عنوان رئیس مرکز نمونه کشوری‪ 30 ،‬مربی نمونه کشوری‪ 20 ،‬مدیر اموزشگاه‬ ‫ازاد نمونه کشـوری و همچنین کسـب عنوان روابط عمومی برتر در بین ادارات‬ ‫کل سـازمان اموزش فنی و حرفه ای کشـور از مهم ترین دسـتاوردهای ‪ 42‬سـاله‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران عنـوان کرد‪.‬‬ ‫دکتر سورنا ستاری تاکید کرد؛‬ ‫حمایت شرکت پاالیش گاز هاشمی نژاد‬ ‫در حوزه کسب وکار‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬اقدامـات و‬ ‫حمایت هـای ایـن شـرکت در حـوزه‬ ‫کسب وکارهاینوین‪،‬استقرار شرکت های‬ ‫دانش بنیـان و فنـاور و ایجـاد زمینـه‬ ‫اشـتغال بـرای جوانـان بسـیار ارزشـمند‬ ‫اسـت‪ .‬جمعـی از مدیـران ارشـد شـرکت‬ ‫پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با معاونت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری دیـدار‬ ‫و گـزارش فعالیت هـای پیرامـون توسـعه‬ ‫فناوری هـای حـوزه گاز و شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان در شهرسـتان سـرخس ارائه‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‪ ،‬در این دیـدار دکتـر سـورنا سـتاری؛ معاونـت‬ ‫علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در جریان روند پیشـرفت و خدمات ارزنده‪،‬‬ ‫نقش افرینـی و فعالیت هـای پاالیشـگاه گاز شـهید هاشـمی نژاد درراسـتای‬ ‫استقرار واحدهای فناور و بهره گیری از جوانان خالق شرکت های دانش بنیان‬ ‫قـرار گرفـت و بـر ادامـه ایـن مسـیر تا کیـد کـرد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬تالش هـای‬ ‫ت در خطـه مـرزی شهرسـتان سـرخس در حـوزه ایجـاد فعالیـت ‬ ‫ایـن شـرک ‬ ‫کسـب وکارهای نویـن‪ ،‬دانش بنیـان و خلاق‪ ،‬اسـتقرار شـرکت های فنـاور‪،‬‬ ‫اولویت هـای فناورانـه کشـور به خصـوص نیازهای صنعـت گاز به ویژه محصول‬ ‫گوگرد پاالیشگاه و ایجاد اشتغال برای جوانان‪ ،‬بسیار ارزشمند است»‪ .‬معاونت‬ ‫علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری تا کیـد کرد‪« :‬تمامی اقدامات پاالیشـگاه گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی و توانمندسازی جوامع‬ ‫محلـی‪ ،‬ایجـاد زمینـه بـرای توسـعه فعالیت هـای شـرکت های دانش بنیـان در‬ ‫یسـت»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫منطقـه سـرخس نتیجـه یـک کار بلندمـدت و فرهنگ ‬ ‫از حضـور خـود در اینـده نزدیـک در شهرسـتان مـرزی سـرخس و بازدیـد از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان مسـتقر در مرکـز رشـد فنـاوری شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫کشف ‪ ۹۱۲‬ماینر در استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان گلسـتان گفت‪« :‬امسـال تاکنون‬ ‫درمجمـوع ‪ ۹۱۲‬دسـتگاه ماینـر غیرمجـاز در ‪ ۴۲‬نقطـه اسـتخراج بیت کویـن‬ ‫در ایـن اسـتان کشـف و ضبـط شـده اسـت کـه حـدود ‪۱۸۲۴‬کیلـووات مصـرف‬ ‫داشته که باعث بروز مشکالتی در شبکه توزیع می شود»‪ .‬علی ا کبر نصیری در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران گفت‪« :‬شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان برای جلوگیری‬ ‫از سوءاسـتفاده های احتمالـی نظـارت بـر مناطـق مشـکوک و پرمصـرف بـرق را‬ ‫تشـدید کـرده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه مبـارزه و کشـف مرا کز اسـتفاده کننده از‬ ‫دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج بیت کوین از اولویت های شرکت توزیع نیروی‬ ‫بـرق اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬اسـتفاده غیرقانونـی ایـن مرا کـز از بـرق باعـث اسـیب‬ ‫شـبکه‪ ،‬نوسـان و ضعـف و افـت ولتـاژ بـرق منطقـه می شـود»‪ .‬نصیـری با تقدیر‬ ‫از همـکاری و تالش هـای رئیس پلیـس امنیـت اقتصـادی‪ ،‬نیروهـای نظامـی‪،‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬امنیتی استان و همکاران شرکت توزیع نیروی برق از تداوم و تشدید‬ ‫نظـارت در این رابطـه خبـر داد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۴‬طرح مخابراتی در شهرستان گنبد‬ ‫هم زمان با عید سـعید مبعث مراسـم کلنگ زنی و افتتاح پروژه های مخابراتی‬ ‫شهرسـتان گنبـدکاووس برگـزار شـد‪ .‬باحضـور نماینـده مـردم شهرسـتان گنبد‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی؛ مدیـر مخابـرات‬ ‫منطقـه گلسـتان و تنـی چنـد از مسـئوالن شهرسـتان گنبـد‪ ۲۴ ،‬طـرح و پـروژه‬ ‫مخابراتـی در بخـش داشـلی بـرون ایـن شهرسـتان افتتـاح و امـاده بهر هبـرداری‬ ‫شـد‪ .‬در حاشـیه این مراسـم مدیر مخابرات منطقه گلسـتان طی گفت وگویی‬ ‫بـا صداوسـیمای مرکـز گلسـتان ضمـن تشـریح پروژه هـای افتتاح شـده گفـت‪:‬‬ ‫«توسعه بخش های مختلف استان در دستورکار است و با تالش و برنامه ریزی‬ ‫دقیـق در جای جـای اسـتان شـاهد رشـد و ارتقـای سـطح کیفیـت ارتباطـات‬ ‫مخابراتـی خواهیـم بـود»‪ .‬وی همچنیـن از کلنگ زنـی پـروژه اختصـاص تلفـن‬ ‫ثابـت و اینترنـت بـه شـهرک های کارگـران و مقـدادی ایـن شهرسـتان خبـر داد‬ ‫و افـزود‪« :‬توزیـع عادالنـه خدمـات مخابراتـی در اسـتان موردتوجـه اسـت و‬ ‫دراین زمینـه بـا دقـت و کارشناسـی های انجام شـده براسـاس نیازسـنجی‪،‬‬ ‫پروژه هـا طراحـی و اجـرا می شـوند»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ بیـش از ‪ ۴۰۰‬بنـای غیرمجـاز بـا احـکام قضائـی بن ابـه اعلام فاطمـه خمسـه؛‬‫رئیـس سـازمان کشـاورزی در اراضـی کشـاورزی در سـال جـاری تخریـب شـد‪.‬‬ ‫بابایی کیـا؛ مدیـر کشـاورزی بویین زهرا نیز از ازادسـازی ‪ ۸۵۰۰‬مترمربع خبـر داد‪.‬‬ ‫ شهرام رحمانی؛ مدیر تعاون روستایی در دیدار ایت اهلل عبدالکریم عابدینی؛‬‫نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه قزویـن گفـت‪« :‬شـبکه تعـاون روسـتایی‬ ‫گسـترده ترین شـبکه اسـت و نقـش مهمـی در افزایـش تولیـد کشـاورزی دارد»‪.‬‬ ‫ با صدور حکمی ازسوی حمید رسولی؛ مدیرعامل شرکت حمایتی خدمات‬‫کشـاورزی کشـور عبداهلل رسـولی به سمت سرپرست شرکت حمایتی خدمات‬ ‫کشـاورزی قزوین منصوب شد‪.‬‬ ‫ منتظـری معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری قزویـن از‬‫انتشـار سـالنامه امـاری و اطالعـات دقیـق و غیـره خبـر داد‪.‬‬ ‫ جمالی پـور اسـتاندار از تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران تجلیل به عمـل اورد و‬‫انـان را مجاهـدان جنـگ اقتصادی معرفـی کرد‪.‬‬ ‫خیرانمدرسه ساز زیرساخت هایعلمیجامعهراتوسعهمی دهند‪.‬‬‫سازمان هاوصنایعملزمبهانجامتستضربتی کروناهستند‪.‬‬‫ هشـدار به بانک ها؛ چنانچه سـند خانه های روسـتایی را برای پرداخت وام‬‫قبـول نکنند بـا ان ها برخورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫ فعالیـت عبـداهلل اقـا علیخانـی؛ مدیـرکل سـازمان بازرسـی اسـتان قزویـن در‬‫مبارزه با تخلف اداری به صورت گسترده ادامه دارد‪ .‬امید است با رشوه خواری‬ ‫و برخورد ناپسند برخی از مسئولین و بانک ها مبارزه به عمل اید‪ .‬در اینجا الزم‬ ‫اسـت از توجه و جدیت حسـین یزدان پناه؛ رئیس اسـبق این سازمان و حسن‬ ‫تعامـل و عالقه منـدی ارتبـاط بـا رسـانه ها به وسـیله حجت االسلام حسـینی؛‬ ‫رئیـس روابط عمومی وقت اشـاره ای شـود‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫بازدید اصحاب رسانه از بیمارستان خیریه ناظران‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫طی بازدیدی اصحاب رسـانه از بیمارستان‬ ‫خیریـه ای ناظـران دیـدن کـرده و از نزدیـک‬ ‫شـاهد تلاش و فعالیت هـای انـان بـرای‬ ‫بیمـاران بخصـوص بیمارانـی کـه مشـکالت‬ ‫مالـی دارنـد بودنـد‪ .‬مدیرعامـل انجمـن‬ ‫حمایـت از بیمـاران سـرطانی مشـهد گفـت‪:‬‬ ‫«زمین این بیمارسـتان توسـط خیر ناظران‬ ‫اهـدا و در سـال ‪ ۹۴‬کلنـگ ان بـه زمیـن زده‬ ‫شـد»‪ .‬اصغر افراسـیابی بااشـاره به مشکالت‬ ‫اقتصـادی کشـور ادامـه داد‪« :‬بیمارسـتان‬ ‫در بدتریـن شـرایط اقتصـادی سـاخته شـد‬ ‫و از روزی کـه اینجـا کلنـگ زده شـد بـدون‬ ‫وقفـه سـاخته شـد ‪ ۲۹‬هـزار متـر زیربنـا بـرای‬ ‫مـوارد اضطـراری سـاخته شـده و وابسـته به‬ ‫ً‬ ‫هیـچ نهـادی نیسـت و کامال مردمی سـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به مرکـز درمانـی رضـا کـه‬ ‫بیمارسـتان ناظـران زیرمجموعـه ان اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مرکـز درمانـی رضـا بزرگ تریـن‬ ‫مرکـز پرتودرمانـی کشـور اسـت کـه قریـب بـه‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۴‬سـال راه انـدازی شـده و انجـا هـم کاملا‬ ‫مردمـی سـت‪ ،‬بیشـترین مراجعه کننـدگان‬ ‫قشـر ضعیـف هسـتند‪ ،‬اسـکان و تغذیـه‬ ‫بـرای همراهـان بیمـار رایـگان بـوده و روزی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفـر در انجـا ویزیـت می شـوند نمایـش‬ ‫بـه روز دنیـا را انجـام می شـود ‪ .‬هرمـاه بیـش‬ ‫از یک میلیاردتومـان هزینـه می شـود‪ .‬بـرای‬ ‫نگهـداری و بقـا اینجـا بایـد فکـری کنیـم»‪.‬‬ ‫رئیـس بیمارسـتان ناظـران مشـهد درادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬بیمارسـتان ناظـران زیرمجموعـه‬ ‫انجمـن خیریـن اسـت و بـه مرکـز درمانـی‬ ‫رضـا وابسـته اسـت کـه همدیگـر را پوشـش‬ ‫می دهیـم‪ .‬چهـار طبقـه اسـت نیم طبقـه‬ ‫اداری و سـه طبقـه درمانـی و طبقـه هـم‬ ‫کـف کـه اورژانـس‪ ،‬کلینیک هـا و کلیـه‬ ‫بخش هایی که دسترسـی و ایمنی بیمار به‬ ‫خطـر نیفتـد سـاخته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مسـعود خانـی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫بیمارسـتان دارای شـش اتـاق عمـل کـه‬ ‫مجهزتریـن اتـاق عمـل در کشـور اسـت و‬ ‫هـر اتـاق عمـل تهویـه مجـزا دارد و کلیـه‬ ‫تاسیسـات و زیرسـاخت ها هوشـمند‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬بـرای درمـان‬ ‫سـرپایی ‪ ۱۲‬خـت مهی اسـت‪ ،‬درحال حاضـر‬ ‫مجهزتریـن ازمایشـگاه و تصویربـرداری‬ ‫مشـهد و نیـز اولیـن ام ار ای اپـن در مشـهد‬ ‫را داریـم‪ .‬تـا دو سـال اینـده بیمارانی که برای‬ ‫درمـان بـه ترکیـه می رونـد در اینجـا درمـان‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬خانـی اضافـه کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫بیمارسـتان مجهـز بـه پنـج اتـاق عمـل کـه‬ ‫کل مسـاحت اتـاق عمل هـا ‪ ۱۵۰۰‬متـر اسـت‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬اتـاق ایزولـه در بخش هـای مختلـف‪۱۲ ،‬‬ ‫تخـت در بخـش ای سـی یـو کـه هـر تخـت‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰‬میلیـون تجهیـزات بـه کار بـرده‬ ‫شـده و درمجمـوع پنج میلیاردتومـان بـرای‬ ‫ای سـی یـو هزینـه شـده اسـت‪ .‬ای سـی یـو‬ ‫یکـی از بخش هـای پرهزینـه و پـر خدمـات‬ ‫بـرای بیمارسـتان اسـت و از دیگـر اقدامـات‬ ‫ایـن بخـش‪ ،‬قـرار دادن دوربیـن بـر روی هـر‬ ‫تخـت اسـت کـه همراهـان بیمـار باتوج هبـه‬ ‫شـرایط و ضوابـط بیمارسـتان می تواننـد‬ ‫بـا بیمـار خـود ارتبـاط برقـرار کننـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬اورژانـس به همـت مرحـوم علیـزاده‬ ‫قنـاد سـاخته و دارای پنـج تخـت اسـت و‬ ‫بخـش شـیمی درمانی ‪ ۱۲‬تخـت دارد تمـام‬ ‫بخش هـا بـا اسـامی گل هـا نام گـذاری شـده‬ ‫و در تلاش هسـتیم کـه بخـش دیالیـز را هـم‬ ‫کامـل کـرده تـا در ایـن بخـش هـم خدمـات‬ ‫ارائـه شـود‪ .‬بـرای صـد تخت بیمارسـتان که‬ ‫هم ا کنون فعال است ‪ ۱۵۰‬پرسنل پرستاری‬ ‫می کننـد»‪ .‬خانی بااشـاره به اینکه بیشـترین‬ ‫تمهیـدات بـرای اسـایش بیمـار دیـده شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬تمـام نیروهـای ایـن‬ ‫ج مرحله انتخاب‬ ‫بیمارستان با گذراندن پن ‬ ‫شـدند‪ ،‬در حوزه اشـتغال زایی از بین ‪ 11‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬نفـر شـرکت کننده نیروهـا بـا گذرانـدن‬ ‫ل ‪ 380‬نفـر اسـتخدام شـدند و در‬ ‫ان مراحـ ‬ ‫اینـده نزدیـک ‪ ۳۰۰‬نیـروی کار دیگـر هـم‬ ‫اضافـه خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس بیمارسـتان‬ ‫کامیاب مشـهد گفت‪« :‬در ایران ‪ ۱۰‬دسـتگاه‬ ‫ج دسـتگاه در‬ ‫شـتاب دهنده داریـم کـه پنـ ‬ ‫بیمارسـتان ناظـران اسـت‪ .‬بـرای اولین بـار‬ ‫بیماری تشـخیص خون در این بیمارستان‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬خانـی بااشـاره به دیگـر‬ ‫مزیت هـای ایـن مرکـز خیریـه درمانـی افـزود‪:‬‬ ‫«تمـام اتاق هـا مجهـز بـه میکروفـون اسـت‬ ‫کـه بیمـار بـا پرسـتار در ارتبـاط باشـد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در وسـط بیمارسـتان‬ ‫فضایـی تعبیـه شـده کـه اسـامی کسـانی کـه‬ ‫در ایـن بیمارسـتان دسـت یـاری دادنـد در‬ ‫المان طراحی و به ترتیب اسـامی درج شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مجتبـی محمـودی رئیـس خانـه‬ ‫مطبوعـات اسـتان نیـز گفـت‪« :‬انجـام ایـن‬ ‫فعالیت ها در شـرایط فعلی خیلی ارزشـمند‬ ‫اسـت و رسـالت رسـانه رسـاندن خبرهـای‬ ‫خـوب و خیرخواهانـه بـه مـردم اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز دوباره پرواز ترکیش ایر در فرودگاه شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامل هواپیمایی ترکیش ایر گفت‪« :‬باتوجه به شرایط و‬ ‫ضابطه هـای هواپیمایـی ترکیش ایرالیـن و قوانین ما تمامی‬ ‫پروازهایـی کـه بـه سراسـر جهـان داریـم بـر مبنـای قوانیـن‬ ‫خاصـی صـورت می پذیـرد»‪ .‬عثمـان کریـم اوانانـش در جمـع‬ ‫خبرنـگاران هم زمان با ازسـرگیری پرواز ترکیـش ایر در فرودگاه‬ ‫شـیراز بااشـاره به اینکه ایـن پـرواز بعـد از یک سـال از شـیوع‬ ‫کرونـا مجـدد از سـر گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬عنوان کـرد‪« :‬چنانچه‬ ‫مسـافران ترکیـش ایرالیـن با هرگونه مشـکلی روبه رو شـوند با‬ ‫راهکارهـا و خدمـات گسـترده ای کـه ایـن خـط هوایـی بـرای‬ ‫مسـافران درنظر گرفته تالش داریم تا مشـکالت را به حداقل‬ ‫رسـانده و بهترین خدمت رسـانی را به مهمانان ارائه کنیم»‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه دلیـل اسـتقبال ایرانی هـا‬ ‫و به ویـژه اهالـی شـیراز از هواپیمایـی ترکیـش ایرالیـن را چـه‬ ‫چیـزی ارزیابـی می کنیـد‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬دو کشـور ایـران و ترکیـه‬ ‫همسـایه های خوبـی بـا یکدیگـر هسـتند و دارای مشـترکات‬ ‫زیـادی در حوزه هـای مختلـف هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مـا این‬ ‫سـعادتمندی را داریـم کـه از نـگاه پرمهـر ایرانیـان و به ویـژه‬ ‫مسـافران شـیرازی بهره مند شـویم و سعی می کنیم خدماتی‬ ‫را ارائـه کنیـم کـه شایسـته ایـن مـردم بافرهنـگ و مهربـان‬ ‫باشـد»‪ .‬نماینـده ترکیـش ایـر در ایران ابراز کـرد‪« :‬تاثیر کرونا بر‬ ‫صنعـت گردشـگری منجـر به این شـد کـه این ویـروس مرگبار‬ ‫کل جهـان را در معـرض تهدیـدات خـود قـرار دهـد و هیـچ‬ ‫رسـته شـغلی از اسـیب های ان در امـان نمانـده و ترکیـش‬ ‫ایرالیـن هـم به موازات دیگر صنایع گردشـگری از پیامدهای‬ ‫منفـی ان در امـان نمانـده اسـت»‪ .‬وی ابـراز امیـدواری کـرد‬ ‫کـه بـا کاهـش ایـن بیمـاری در سـطح جهـان شـاهد بهبـود‬ ‫گردشـگری باشـیم‪ .‬همچنیـن فخرالدیـن کشـاورز؛ معـاون‬ ‫عملیـات هوانـوردی فرودگاه هـای فـارس بابیان اینکـه حضور‬ ‫و فعالیـت شـرکت های هواپیمایـی خارجـی بـرای فـرودگاه و‬ ‫فـارس فرصتـی بـرای انتقال صنعت هوایی و توسـعه فرودگاه‬ ‫و اسـتان اسـت‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬حضور مجدد ترکیش به عنوان‬ ‫ایرالینـی کـه در پهنـه گینـی فعـال اسـت؛ می توانـد منشـا اثـر‬ ‫ورود اسـتاندارد بین المللـی در فـرودگاه بین المللـی شـیراز و‬ ‫توسعه بیشتر استانداردهای هوایی باشد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این‬ ‫موضـوع نیـز می توانـد زمینه سـاز برنامه هوایـی برای فـرودگاه‬ ‫باشـد و اقـدا م موثـری درجهـت همـکاری و توسـعه اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی فارس‬ ‫بابیان اینکـه پـرواز ترکیـش ایـر در سـال گذشـته محـدود و در‬ ‫مقطعـی در شـیوع کرونـا تعطیـل شـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬فعالیت‬ ‫این شـرکت خوشـبختانه در توسعه گردشـگری ایران و شیراز‬ ‫نقـش عمـده ای داشـت»‪ .‬امیـری افـزود‪« :‬مجـدد پـرواز ایـن‬ ‫شـرکت از سـر گرفتـه می شـود و امیـد اسـت کـه دوبـاره بیشـتر‬ ‫شـود»‪ .‬درادامه محمود فخری؛ رئیس هیئت مدیره انجمن‬ ‫صنفـی دفاتـر خدمـات مسـافرتی فـارس گفـت‪« :‬درحالـی‬ ‫یک سـال پروازهای ترکی به دلیل بیماری کرونا متوقف شـد‪،‬‬ ‫بعـد از یک سـال مجـدد شـاهد ازسـرگیری پروازهـا هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پـرواز به صـورت هفتـه ای سـه‬ ‫پـرواز برقـرار شـد و امیـد اسـت که هفته ای هفت پرواز داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬فخـری بااشـاره به همـکاری اژانس هـا در اسـتان بـا‬ ‫شـرکت های هواپیمایـی عنـوان کـرد‪« :‬بـا برقـراری ایـن پـرواز‬ ‫در شـیراز نیـاز نیسـت کـه مـردم بـه تهـران سـفر کننـد و از پرواز‬ ‫ترکیـش می تواننـد از شـیراز بـه چنـد نقـاط دنیـا پـرواز کننـد»‪.‬‬ ‫ازادسازی چهار هکتار از زمین های کشاورزی‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ری از تخریـب ‪٢٥‬‬ ‫مـورد ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫و ازادسـازی چهـار هکتـار از‬ ‫زمین هـای کشـاورزی بخـش‬ ‫قلعه نـو ایـن شهرسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬جبرئیـل بـرادری‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫اجـرای تبصـره ‪ ۲‬مـاده ‪۱۰‬‬ ‫قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا‪ ۲۵ ،‬فقـره از‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز در بخـش قلعه نو تخریب شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز در روسـتای گل تپـه به صـورت چهاردیـواری در‬ ‫اراضـی کشـاورزی احـداث شـده بـود کـه باحضـور عوامـل نیـروی انتظامـی‪،‬‬ ‫جهـاد کشـاورزی‪ ،‬نماینـدگان دادسـتانی و بخشـداری تخریـب شـد»‪ .‬مدیـر‬ ‫جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری با تا کید بـر حفاظـت از اراضـی کشـاورزی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا هرگونـه ساخت وسـازهای غیرمجـاز و دخـل و تصـرف‬ ‫در اراضـی کشـاورزی کـه مانـع از تولیـد محصـوالت کشـاورزی شـود به شـدت‬ ‫برخـورد می شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬تیم هـای گشـتی جهـاد کشـاورزی ری‬ ‫به صـورت شـبانه روزی محدوده هـای ایـن منطقـه را رصـد و بـا متخلفـان‬ ‫در امـر ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد می کننـد»‪ .‬بـرادری از همـه مالـکان و‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه ساخت وساز در اراضی‬ ‫کشاورزان خواست که قبل از هرگونه اقدامی‬ ‫ً‬ ‫کشاورزی حتما با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکاتبه کنند‪ .‬بخش‬ ‫قلعه نو از توابع شهرسـتان ری هم ا کنون دارای ‪ ۴۰‬هزار جمعیت اسـت که در‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتـری جنـوب ری و در مسـیر جـاده ورامیـن قـرار دارد و یکـی از مناطق‬ ‫عمـده تولیـد محصـوالت کشـاورزی ازجملـه گنـدم و جـو اسـت‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪413‬میلیاردتومان پروژه‬ ‫در برق منطقه ای خوزستان‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪/‬‬ ‫نگاه شهرداری به ناژوان‪ ،‬توسعه منطقی همراه با رویکرد گردشگری ست‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫امام جمعـه شـهرری بااشـاره به‬ ‫درخواسـت به حـق مـردم‬ ‫درخصـوص ارزانـی کاالهـای‬ ‫اساسـی در شـب عیـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دسـت افـراد سـودجو‬ ‫و واسـطه بایـد از سـبد‬ ‫معیشـت مـردم کوتـاه شـود»‪.‬‬ ‫حجت االسلام سـید علـی‬ ‫شـاه چراغی در خطبه هـای‬ ‫ایـن هفتـه نمـاز جمعـه شـهرری کـه بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫در حـرم عبدالعظیـم(ع) برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬علـت اصلـی گرانـی‬ ‫کاالهـای موردنیـاز مـردم دالالن و واسـطه ها هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫واسـطه ها کاالهـای اساسـی مـردم و بخصـوص میـوه شـب عیـد را از‬ ‫کشـاورزان بـه قیمت هـای بسـیار پاییـن خریـداری و بـه قیمت هـای گـزاف‬ ‫می فروشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬توقـع بجـای مـردم از مسـئوالن حـذف این گونـه افراد‬ ‫از بـازار اسـت»‪ .‬شـاهچراغی یـاداور شـد‪« :‬رهبـر معظم انقالب درطول سـال‬ ‫جـاری بارهـا درخصـوص منشـاء گرانـی و مشـکالت معیشـتی مـردم تذکـر‬ ‫داده انـد کـه امیدواریـم بـا همـکاری دسـتگاه های اجـرای ایـن مشـکالت‬ ‫حـل شـود»‪ .‬امام جمعـه شـهرری در ادامـه بـه توصیه هـای رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب درخصـوص بصیـرت افزایـی و دشمن شناسـی مـردم اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪ ۴۲« :‬سـال از پیـروزی انقلاب می گـذرد بایـد مـردم چشـم خـود را‬ ‫بـاز کننـد و دشـمن و توطئه هـای ان را به خوبـی بشناسـند»‪ .‬شـاهچراغی‬ ‫بااشـاره به اینکه دشـمنان در اسـتانه انتخابـات تمـام تـوان خـود را بـرای‬ ‫تزریق ناامیدی و ایجاد یاس در جامعه ایران به کار بسـته اند‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫«مـردم بایـد بـا چشـمی بـاز و بـا بصیـرت کامل درکنـار نظام اسلامی بمانند‬ ‫و توطئه هـای دشـمنان را خنثـی کننـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬افسـران جـوان‬ ‫نشـرایط بـه میـدان بیاینـد و مـردم را بـه امیـدواری‪،‬‬ ‫جنـگ نـرم بایـد در ای ‬ ‫مقاومـت و ایسـتادگی توصیـه کنند»‪ .‬شـاهچراغی درادامه بااشـاره به اینکه‬ ‫دیـن مبیـن اسلام مـردم را بـه مهربانـی نسـبت بـه یکدیگـر توصیـه کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬مـردم در اسـتانه شـب عیـد بایـد تاجایی کـه می تواننـد‬ ‫نسـبت بـه هـم نوعـان خـود مهربـان باشـند و در جمـع اوری کمک هـای‬ ‫مومنانـه مشـارکت گسـترده داشـته باشـند»‪ .‬وی در بخـش دیگـر سـخنان‬ ‫خـود بااشـاره به هفتـه شـهید‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬امـام خمینـی(ره) در‬ ‫میـان تمامـی بنیادهایـی کـه تشـکیل شـد‪ ،‬بنیـاد شـهید را از همـه افضـل‬ ‫می دانسـت»‪ .‬شـاهچراغی اضافـه کـرد‪« :‬رسـیدگی بـه خانـواده شـهدا کـه‬ ‫جـان خـود را پـای ارمان هـای انقلاب و فـدای خـا ک کشـور کرده انـد کار‬ ‫بسـیار ارزشـمندی اسـت که باید اسـتمرار داشـته باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫وظیفـه مـا نسـبت بـه شـهدا بسـیار سـنگین اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬شـهدا‬ ‫بـا خـون خـود موجـب پیـروزی نظـام اسلامی در مبـارزه بـا نظـام طاغـوت و‬ ‫پیـروزی کشـور در هشت سـال جنـگ تحمیلـی و محـور مقاومـت شـده اند‪،‬‬ ‫همـه مـا در روز قیامـت بایـد پاسـخگویی شـهدا باشـیم»‪ .‬شـاهچراغی در‬ ‫پایـان یـاداور شـد‪« :‬خوشـبختانه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان‬ ‫ری عملکـرد قابل قبولـی درخصـوص خدمـت بـه خانواده هـای معظـم‬ ‫شـهدا دارد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫شـهردار اصفهـان گفـت‪« :‬نـگاه شـهرداری‬ ‫اصفهـان بـه نـاژوان توسـعه منطقـی همـراه‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫بـا رویکـرد گردشگر ‬ ‫اداره ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری‬ ‫اصفهـان؛ سـاخت هشـت بـاغ موضوعـی در‬ ‫نـاژوان بـا هـدف حفـظ ریـه اصفهـان اغـاز‬ ‫و انجـام شـد‪ .‬بـرای ایجـاد ایـن باغ هـای‬ ‫موضوعـی‪ ۵۰ ،‬هزارمترمربـع تملـک و بیـش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار اصلـه درخـت و درختچـه کاشـته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـاغ گیاهـان دارویـی‪ ،‬بـاغ‬ ‫شـکوفه ها‪ ،‬بـاغ توتسـتان‪ ،‬بـاغ هـزار گل‪،‬‬ ‫باغ هـای خرمالـو و بـه از جملـه ایـن باغ هـا‬ ‫هسـتند‪ .‬قـدرت اهلل نـوروزی در مراسـم‬ ‫بهر هبـرداری از طر ح هـای فضـای سـبز‬ ‫نـاژوان گفـت‪« :‬اصفهـان ظرفیت هـای‬ ‫طبیعـی زیـادی بـرای توسـعه گردشـگری‬ ‫دارد کـه از دیگـر سـرمایه های ان می تـوان‬ ‫بـه کـوه نخـودی اشـاره کـرد»‪ .‬شـهردار‬ ‫اصفهـان بـه ویژگی هـای طبیعـی نـاژوان‬ ‫اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬ایـن مـکان همـواره در‬ ‫مسـیر توسـعه بـرای تقویـت زیسـت طبیعـی‬ ‫بـوده اسـت کـه به همین سـبب‪ ،‬ایجـاد‬ ‫هشـت بـاغ موضوعـی جدیـد در دسـتورکار‬ ‫شـهرداری قـرار گرفـت؛ چرا کـه ایـن نقطـه‬ ‫تفرجـگاه همـه اقشـار و گروه هاسـت و بایـد‬ ‫هویـت اصفهـان بـا ان شناسـانده شـود»‪.‬‬ ‫وی حفاظـت از نـاژوان را مهـم خوانـد‬ ‫و گفـت‪« :‬بخش هـای تفریحـی نـاژوان‬ ‫قابلیت توسـعه بیشـتر را دارد و باید عالوه بر‬ ‫دست افراد سودجو از سبد معیشت مردم کوتاه شود‬ ‫توسـعه بر حراسـت از طبیعت ان هم تا کید‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬نـوروزی‪ ،‬شـهرداری‪،‬‬ ‫شـهروندان و مالـکان زمین هـای نـاژوان‬ ‫را سـه گـروه مسـئول در حفاظـت از نـاژوان‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬شـهرداری به عنـوان‬ ‫محـور هماهنگ کننـده بایـد دراین بیـن‬ ‫نقش افرینـی داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«نـاژوان ازسـوی مدیریت های مختلف اعم‬ ‫از اداره کل جهـاد کشـاورزی‪ ،‬اسـتانداری‪،‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی و شـهرداری اداره‬ ‫می شـود امـا مـردم بیـش از همـه این هـا‬ ‫می تواننـد در سرنوشـت و توسـعه نـاژوان‬ ‫نقـش داشـته باشـند»‪ .‬شـهردار اصفهـان‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر قـرار اسـت اقداماتـی در‬ ‫نـاژوان انجـام و مصوبـه شـورای عالـی‬ ‫شهرسـازی اجرایـی شـود‪ ،‬بایـد درراسـتای‬ ‫تثبیـت حقـوق مالکانی باشـد کـه به صورت‬ ‫ابـا و اجـدادی در اینجـا زندگـی می کننـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬سیاسـت هایی کـه در نـاژوان طـی‬ ‫ایـن دوره مدیریـت شـهری تسـری پیـدا‬ ‫کـرده در اینـده هـم ادامه پیدا می کند»‪ .‬وی‬ ‫نگاه شـهرداری به ناژوان را توسـعه منطقی‬ ‫بـا رویکـرد گردشـگری عنـوان کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«یکی دیگـر از رویکردهـای مـا توجـه بـه‬ ‫یسـت کـه براسـاس‬ ‫گردشـگری کـوه نخود ‬ ‫برنامه ریزی هـا بـرای تاثیرگـذاری در عرصـه‬ ‫توریسـم بـه سه سـال زمـان نیـاز دارد»‪.‬‬ ‫نـوروزی از ایجـاد تله سـیژ‪ ،‬تله کابیـن یـا‬ ‫سـایر فناوری هـای گردشـگر محور در دامنـه‬ ‫کـوه قائمیـه و کـوه اتشـگاه سـخن گفـت و‬ ‫افـزود‪« :‬دراین ارتبـاط مذا کراتـی صـورت‬ ‫گرفتـه کـه درصـورت نتیجـه و هماهنگـی‬ ‫بـا نهادهـای الزم اجرایـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه بایـد حقـوق مالکانـه‬ ‫کشـاورزان در نـاژوان محتـرم شـمرده‬ ‫شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـرای ایـن مهـم بایـد‬ ‫همـکاری و تعامـل بیـن شـهرداری اصفهان‬ ‫و صنـف کشـاورزان افزایـش یابـد‪ .‬همچنین‬ ‫از فضـا و امکانـات نـاژوان می تـوان بـرای‬ ‫تحقیقـات و پژوهش هـای حـوزه کشـاورزی‬ ‫و گیاه شناسـی نیـز بهـره بـرد؛ چرا کـه حقـوق‬ ‫مالـکان بایـد حفـظ شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫خوزسـتان‬ ‫منطقـه ای‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال‬ ‫جـاری تا کنـون بیـش از‬ ‫‪413‬میلیاردتومـان پـروژه در‬ ‫شـبکه بـرق تحـت نظـارت‬ ‫ایـن شـرکت بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت سهامی‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود دشـت بـزرگ بـا ارائـه خالصـه امـاری از‬ ‫اقدامـات انجام شـده در شـبکه بـرق تحـت نظـارت ایـن شـرکت در دو اسـتان‬ ‫خوزسـتان و کهگیلویـه و بویراحمـد در سـال جـاری‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬پنـج پـروژه‬ ‫پسـت برق انتقال و فوق توزیع از ابتدای سـال جاری تا کنون در این شـرکت‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـیده که ظرفیـت ان ها ‪ 322‬مگاولت امپر بوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬در بخش خطوط نیز شش پروژه به بهره برداری رسید که درمجموع‬ ‫‪ 189‬کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط شـبکه اضافه کرده اسـت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان ادامـه داد‪« :‬عالوه بـر افزایـش ظرفیـت در‬ ‫بخـش پسـت ها و خطـوط بـرق‪ 9.6 ،‬مـگاوار بـه ظرفیـت بانک هـای خازنـی و‬ ‫‪ 15‬کیلومتر مدار به طول هادی پرظرفیت شـبکه اضافه شـده که درمجموع‬ ‫ارزش سـرمایه گذاری ایـن پروژه هـا ‪413‬میلیـارد و ‪400‬میلیون تومـان بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬دشـت بـزرگ افتتـاح ایـن پروژه هـا را حاصـل خودبـاوری و اسـتفاده‬ ‫از دانـش بومـی در صنعـت بـرق کشـور دانسـت و تصریـح کـرد‪« :‬ایـن پروژه هـا‬ ‫در شـرایطی به بهره برداری رسـیده اسـت که به دلیل بیماری کرونا و شـرایط‬ ‫اقتصـادی حا کـم بـر کشـور‪ ،‬بـا مشـکالتی روبـه رو بوده ایـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫افتتـاح ایـن پروژه هـا باعـث افزایـش قدرت اطمینان شـبکه و باالرفتن قدرت‬ ‫مانور در شـبکه خواهد شـد‪ ،‬افزود‪« :‬درحال حاضر پروژه هایی با اولویت عبور‬ ‫از تابستان ‪ 1400‬در مرحله نهایی شدن است و درمجموع ‪ 131‬پروژه بزرگ در‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان فعال بـوده که با افتتاح ان ها نه هـزار مگاولت امپر‬ ‫بـه ظرفیـت شـبکه اضافـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ارتقای درجه فرمانده انتظامی استان فارس‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬فرمانده انتظامی اسـتان فارس به درجه سـرتیپی نائل شد‪.‬‬ ‫بنابر پیشـنهاد سـردار حسـین اشـتری؛ فرمانده نیروی انتظامی و موافقت و‬ ‫تائیـد فرمانـده کل قـوا و مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالـی)‪ ،‬سـرتیپ دوم‬ ‫رهام بخش حبیبی به درجه سـرتیپی نائل شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ اعطای درجه‬ ‫سـرتیپی سـردار حبیبـی توسـط سرلشـکر محمـد باقـری؛ رئیـس سـتاد کل‬ ‫نیروهـای مسـلح صـورت گرفت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ورزش شهرستان‬ ‫نایب قهرمانالمپیکتکواندو‪:‬‬ ‫امادگی شرکت در تمام رقابت ها را دارم‬ ‫نایب قهرمـان بازی هـای المپیـک‬ ‫جوانـان در رشـته تکوانـدو با اشـاره به‬ ‫اسـیب دیدگی خـود گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫اسـیب دیدگی برطـرف و امادگـی‬ ‫شـرکت در تمـام رقابت هـا را‬ ‫دارم»‪ .‬کیمیـا همتـی کـه بـه عنـوان‬ ‫سـفیر صلـح و دوسـتی سـازمان‬ ‫ملـل نیـز انتخـاب شـده افـزود‪:‬‬ ‫«به دلیـل اسـیب دیدگی چندیـن‬ ‫مـاه نمی توانسـتم تمریـن داشـته‬ ‫باشـم؛اما حـاال به صـورت کامـل‬ ‫بهبـود یافتـه و بـا انگیـره بـاال روزی‬ ‫چهـار سـاعت تمریـن می کنـم»‪ .‬ایـن‬ ‫ورزشـکار کرجی با اشـاره به کسب سـهمیه المپیک ‪ ۲۰۲۱‬توکیو اظهار داشت‪:‬‬ ‫«تـا زمـان برگـزاری اردوهـا‪ ،‬اردوی تیـم ملـی را بـه خانـه اورده و از هـر لحظـه ان‬ ‫اسـتفاده تـا در ترکیـب تیـم قرار بگیرم»‪ .‬همتی گفـت‪« :‬با انجام این تمرینات‬ ‫بعـد از اسـیب دیدگی کـه داشـتم بـه دنبـال ایـن هسـتم تـا از لحـاظ فنـی در‬ ‫سـطح باالیـی باشـم و بتوانـم بـار دیگـر اعتمـاد کادر تیـم را جـذب کـرده و بـا‬ ‫قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی اعزامی به رقابت های توکیو این بار نیز نتیجه‬ ‫خوبـی بگیـرم»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 24‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2197‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زراعت چوب؛ فرصتی برای تنفس جنگل ها‬ ‫انتخاب رئیس هیئت کشتی خوزستان‬ ‫مجمـع انتخـاب رئیـس هیئـت کشـتی خوزسـتان بـا شـرکت پنـج نامـزد در‬ ‫اهـواز برگـزار و در پایـان احمـد عبدالخانی به عنوان رئیس این هیئت انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬مجمـع انتخـاب رئیـس هیئـت کشـتی خوزسـتان بـا حضـور ‪ ۱۷‬عضـو‬ ‫برگـزار شـد و عبدالخانـی توانسـت بـا نه رای‪ ،‬رئیس هیئت کشـتی خوزسـتان‬ ‫شـود‪ .‬حسـین اسـفندیاری فر‪ ،‬اسـکندر عیسـوند و کیانوش دارش سـه نامزد‬ ‫دیگـر ایـن مجمـع غایـب بودنـد کـه ایـن موضـوع به معنـی انصراف تلقی شـد‬ ‫و رای گیـری بـا حضـور دو نامـزد برگـزار شـد‪ .‬محمدامیـن کجبـاف واال دیگـر‬ ‫نامـزد حاضـر در مجمـع بـود کـه در ابتدای جلسـه نقطه نظـرات خـود را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬کجباف واال هشت رای از این مجمع را به خود اختصاص داد‪ .‬علیرضا‬ ‫دبیـر؛ رئیـس فدراسـیون به دلیـل کسـالت در مجمـع حضـور نداشـت و جالل‬ ‫عسـگری دبیر فدراسـیون جایگزین او بود‪ .‬اسـتفاده از ارگان ها و شـرکت های‬ ‫اسـتان در کشـتی ‪ ،‬توسـعه کشـتی در سطح اسـتان‪ ،‬فعال کردن هیئت های‬ ‫شهرسـتانی‪ ،‬حضـور خوزسـتان در لیـگ برتـر و اسـتفاده از ظرفیـت مـدارس‬ ‫مهم تریـن برنامه هـای رئیـس جدیـد هیئـت کشـتی خوزسـتان عنوان شـد‪.‬‬ ‫قضاوت دو بانوی یزدی در لیگ برتر فوتسال کشور‬ ‫رئیـس کمیتـه داوران هیئـت فوتبـال یـزد گفـت‪« :‬مرضیـه صالحـی و عاطفـه‬ ‫نمـرودی دونفـر از داوران ایـن اسـتان بـرای قضـاوت لیـگ برتـر فوتسـال‬ ‫قهرمانی باشـگاه های کشـور در شـهر شـیراز دعوت شـدند»‪ .‬عباس جدیدی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن افـراد قضـاوت تیم هـای پوینـدگان شـیراز و شـهروند سـاری را‬ ‫انجـام می دهنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایجـاد زمینـه الزم بـرای حضـور انهـا در‬ ‫قضـاوت لیگ هـای مطـرح فوتبـال‪ ،‬فوتسـال و فوتبـال سـاحلی کشـور جـزو‬ ‫اهـداف هیـات فوتبـال اسـتان اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول بیـان کـرد‪« :‬حضـور‬ ‫داوران یـزد در قضـاوت لیگ هـای فوتبـال‪ ،‬فوتسـال و فوتبـال سـاحلی کشـور‬ ‫به خصـوص در لیـگ برتـر جـزو اولویت هـای هیـات فوتبـال اسـت»‪ .‬بـه گفتـه‬ ‫جدیـدی ارتقـای کار قضـاوت داوران بـا برگـزاری دوره هـای اموزشـی و کارگاه‬ ‫های توجیهی و دانش افزایی با حضور اسـتادان پیگیری و اقدام مناسـب در‬ ‫این مورد انجام می شـود‪ .‬اسـتان یزد ‪ ۲۰۰‬نفر داور فوتبال‪ ،‬فوتسـال و فوتبال‬ ‫سـاحلی دارد کـه از ایـن تعـداد ‪ ۷۵‬نفـر انهـا فعـال و از ایـن تعـدا د ‪ ۲۰‬نفـر بانوان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دعوت از ‪ ۱۲‬سنگ نورد خراسانی به تیم ملی‬ ‫سرپرست کارگروه صعودهای ورزشی خراسان رضوی گفت‪ ۱۲« :‬سنگ نورد‬ ‫این اسـتان به نخسـتین مرحله اردوی تیم ملی سـنگ نوردی مردان و زنان‬ ‫کشـور دعوت شـدند»‪ .‬علی کاووسـی افزود‪« :‬در رشـته سـرعت ‪ ۲۲‬سنگ نورد‬ ‫بـه ایـن اردو دعـوت شـدند کـه هشـت نفر انـان از خراسـان رضـوی هسـتند‪.‬‬ ‫احسان اسرار‪ ،‬محمد یوسفی‪ ،‬مبین حجی ابادی‪ ،‬محمد صائب نیا و بهراد‬ ‫ودیعـی نوقابـی از نیشـابور و پوریـا کریم پـور‪ ،‬امیرحسـین صفـرزاده و یوسـف‬ ‫خورشیدی از مشهد به این اردو دعوت شده اند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در رشته‬ ‫سـرطناب و بولدرینگ مردان هم ‪ ۲۷‬نفر به اردو دعوت شـدند که سـیدرضا‬ ‫تقـی پـور و علـی ابراهیمـی از مشـهد همـراه بـا محمـد یوسـفی از نیشـابور جزو‬ ‫دعـوت شـدگان هسـتند»‪ .‬سرپرسـت کارگـروه صعودهـای ورزشـی خراسـان‬ ‫رضوی گفت‪« :‬در رشـته سـرطناب و بولدرینگ بانوان هم ‪ ۱۹‬نفر در این اردو‬ ‫حضور دارندکه یلدا پارسـا از نیشـابور به اردو دعوت شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«اردوی مـردان از ‪ ۲۰‬فروردین مـاه و اردوی بانـوان از ‪ ۲۷‬فروردین مـاه سـال‬ ‫اینـده در تهـران برگزار خواهد شـد»‪.‬‬ ‫بانه؛ قهرمان مسابقات وزنه برداری جانبازان کردستان‬ ‫بانـه بـا کسـب ‪ 93‬امتیاز قهرمان مسـابقات وزنـه برداری جانبازان کردسـتان‬ ‫شـد‪ .‬مسـابقات انتخابـی کشـوری در سـالن ازادگان بانـه بـا حضـور ‪ ۲۵‬نفـر از‬ ‫ورزشـکاران جانبـاز از شـهرهای مختلـف اسـتان برگـزار شـد‪ .‬رئیـس هیئـت‬ ‫وزن هبـرداری جانبـازان شهرسـتان بانـه در حاشـیه ایـن مسـابقات گفـت‪:‬‬ ‫«مسـابقات انتخابـی کشـوری وزنـه برداری جانبازان کردسـتان بـا حضور ‪۲۵‬‬ ‫ورزشـکار جانبـاز در قالـب پنـج تیـم در سـالن ورزشـی ازادگان بانه برگزار شـد»‪.‬‬ ‫رحمـان احمـدی افـزود‪« :‬در این مسـابقات‪ ،‬بانـه بـا ‪ ۹۳‬امتیاز مقام نخسـت‪،‬‬ ‫سـنندج با ‪ ۸۸‬امتیاز مقام دوم و سـقز با ‪ ۳۱‬امتیاز مقام سـوم را کسـب کرد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬قهرمانـان ایـن مسـابقات به عنـوان تیـم وزن هبـرداری‬ ‫کردسـتان در مسـابقات وزنـه بـرداری کشـوری شـرکت می کننـد»‪ .‬احمـدی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ایـن مسـابقات به مناسـب روز جانبـاز و روز شـهید برگـزار شـد و‬ ‫ورزشـکارانی از شـهرهای بانه‪ ،‬سـنندج‪ ،‬سـقز‪ ،‬بیجار و مریوان شـرکت کردند‬ ‫کـه بانـه مقـام نخسـت را کسـب کـرد»‪.‬‬ ‫لهــای ســبز و دریــای ابــی اش شــهره اســت جنگل هایــی کــه زیبایــی ان قرن هاســت زینــت بخــش ایــن خطــه و شــمال ایــران زمیــن‬ ‫گیــان ایــن نگیــن ســبز و درخشــان ایــران زمیــن بــه جنگ ‬ ‫لهــای باســتانی خــزان کننــده روی کــره زمیــن و در واقع فســیل های زنده ای هســتند‪ .‬جنگل هایی که از یک مســیر تکامــل‪ ،‬بقا‪ ،‬تاب‬ ‫اســت و یکــی از اخریــن و معــدود باقی ماند ههــای جنگ ‬ ‫نســال بی وقفه از دوران ســوم زمین شناســی تاکنون به حیات و تکامــل خود ادامــه داده اند‪ ،‬منابعی غنی که به عنوان‬ ‫اوری و مقاومــت تطبیــق و گونــه زایــی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬بــرای ‪ ۵۲‬میلیو ‬ ‫لخــواران انهــا را بــه عناوین مختلف اســیب‬ ‫یهــا دســتخوش حــوادث شــده یــا جنگ ‬ ‫میراثــی جهانــی بــه ثبــت رســیده اســت؛ امــا سال هاســت کــه ایــن منابــع بــه اشــکال مختلــف بــا بی توجه ‬ ‫شهــای زیــادی از انهــا از الیه هایی پنهان تر‬ ‫زده تــا بــه منافــع خــود برســند‪ ،‬بی انکــه منابــع و منافــع ایــن مردمــان و نسـل ها بعــد خــود را ببینــد‪ .‬چنان که در طول ســالیان گذشــته و امــروز‪ ،‬بخ ‬ ‫یهــای غیر مجــاز و غیر اصولــی شــده و از بین رفته انــد‪.‬‬ ‫کــه در معــرض دیــد نیســت‪ ،‬خالــی از درخــت و تخریــب شــده و بــه اشــکال مختلــف از انهــا بهره بردار ‬ ‫در سـال های اخیـر با توج هبـه نیـاز‬ ‫کارخانجـات چـوب و نیز به منظـور جلوگیری‬ ‫از تخریـب بیـش از حـد ایـن جنگل هـای زیبا‬ ‫و بی نظیـر زارعـت چوب تدبیری شـده تا این‬ ‫جنگل هـا به شـدت گذشـته تخریـب نشـده‬ ‫تو کار چـوب نفسـی‬ ‫و در میانـه ایـن کشـ ‬ ‫تـازه کننـد‪ .‬زراعـت چـوب یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫طر ح هـای سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و‬ ‫ابخیزداری کشـور برای حفاظت از جنگل ها‬ ‫یسـت کـه بـا اجـرای ان تالش‬ ‫و منابـع طبیع ‬ ‫شـده هـم از تخریـب جنگل هـا جلوگیـری‬ ‫شـود و هـم فرصتـی فراهـم شـود کـه ایندگان‬ ‫نیـز از ایـن نعمـت خـدادادی بهره منـد‬ ‫شـوند‪ .‬ایـن طـرح بـا کاشـت صنوبـر علاوه بـر‬ ‫حفاظـت از محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار‬ ‫راهـکار تامین مـواد اولیه برای صنعت چوب‬ ‫اسـت‪ ،‬نقش افرینـی زراعـت چـوب در تامیـن‬ ‫مـواد اولیـه‪ ،‬اقتصـاد‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬معیشـت و‬ ‫بی نیازی از واردات و افزایش میزان صادرات‬ ‫نیـز قابل توجـه اسـت‪ .‬ایجـاد فرصت هـای‬ ‫شـغلی جدیـد‪ ،‬درامدزایـی بـرای جوامـع‬ ‫محلـی‪ ،‬اسـتفاده از زمین هـای بایـر‪ ،‬تنفـس‬ ‫واقعـی تـر جنـگل و طمـع کمتـر بـرای قطـع‬ ‫درختـان جنگلـی‪ ،‬تامیـن مـواد اولیه صنایع‬ ‫سـلولزی‪ ،‬تامیـن نیـاز صنایـع چوبـی کشـور‬ ‫و احتیـاج بـه واردات کمتـر از جملـه مزایـای‬ ‫توسـعه زراعت چوب اسـت‪ .‬دولت با توسـعه‬ ‫زارعت چوب‪ ،‬گام بلندی با رویکرد حفاظت‬ ‫از عرصه هـای جنگلـی برداشـته ضمـن انکـه‬ ‫ایـن مهـم بـه کاهش قاچاق چـوب نیز منجر‬ ‫شـده و بـه ارتقـاء تولیـدات و پویایـی صنایـع‬ ‫سـلولزی مـی انجامـد‪ ،‬زراعـت چـوب یکـی از‬ ‫اقدامات مهمی است که در گیالن می تواند‬ ‫مـورد توجـه قرار گیرد‪ .‬بـا اجرای طرح تنفس‬ ‫جنـگل‪ ،‬بهر هبـرداری از جنگل هـای طبیعـی‬ ‫متوقـف و کمتـر شـد؛ بر این اسـاس دولـت‬ ‫در برنامـه ششـم توسـعه کشـور‪ ،‬اسـتان ها‬ ‫را مکلـف کـرد تـا طـرح زراعـت چـوب را اجـرا‬ ‫کننـد‪ ،‬طـی سـال های اخیر مـردم گیلان از‬ ‫زارعـت چـوب اسـتقبال خوبـی داشـتند‪.‬‬ ‫بر اسـاس اخریـن امـار در وسـعتی حـدود‬ ‫‪ ۴۰‬هزار هکتـار از مسـتثنیات مـردم گیلان‬ ‫زارعـت چـوب انجـام شـده اسـت‪ .‬زارعـت‬ ‫چوب عالوه بر کسـب حفظ منابع طبیعی و‬ ‫تنفس جنگل ها‪ ،‬راهکاری برای اشتغالزایی‬ ‫و کسـب درامـد اسـت‪ ،‬مهرپـور ادامـه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«معمـوال صنوبـر در هفت سـالگی و در برخـی‬ ‫از خا ک هـا در شـش‪ ،‬هفـت و هشت سـالگی‬ ‫بـه بـار می نشـیند و ا کنـون قیمـت هـر هکتـار‬ ‫صنوبـر هفت سـاله بـه ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬وی خاطر نشـان کرد‪« :‬تمام‬ ‫ذخایـری کـه در جنگل هـای هیرکانـی در‬ ‫شـمال کشـور داریـم ذخایـر ارزشـمندی‬ ‫هسـتند که میلیون ها سـال طول کشیده تا‬ ‫به این شـکل درامده اند و باید در حفظ این‬ ‫جنگل هـای ارزشـمند بکوشـیم»‪ .‬مهرپـور‬ ‫جنگل هـا را از سـرمایه ملـی کشـور عنـوان‬ ‫و ذکـر کـرد ‪« :‬همـه بایـد امانـت داران خوبـی‬ ‫بـرای حفـظ جنگل هـا باشـیم تـا اینـدگان از‬ ‫این نعمت های ارزشـمند بهره مند شـوند»‪.‬‬ ‫رسـالت مهـم سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و‬ ‫ابخیـزداری حفـظ اب‪ ،‬خـا ک و پوشـش‬ ‫گیاهـی اسـت‪ ،‬حیـات‪ ،‬امنیـت زیسـتی و‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫غذایـی مـا وابسـته بـه منابـع طبیع ‬ ‫رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کشـور در سـفر اخیر خود به اسـتان گیالن در‬ ‫جلسـه زراعـت چـوب عنـوان کـرد ‪« :‬زراعـت‬ ‫چـوب یکـی از اقدامـات حفاظتـی جنـگل‬ ‫اسـت»‪ .‬مسـعود منصـور خاطر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ظرفیت اسـمی صنایع چوب کشـور حدود‬ ‫هفت میلیون مترمکعـب اسـت کـه تـا سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۱۳‬میلیون مترمکعب خواهد رسید؛‬ ‫باید خالء مواد اولیه چوبی را جبران کنیم»‪.‬‬ ‫وی از تامین نهال رایگان برای زراعت چوب‬ ‫در اراضـی مسـتثنیات خبـر داد و یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬تسـهیالت هشـت میلیون تومانی‬ ‫بـرای هر هکتـار زراعـت چـوب بـا بازپرداخـت‬ ‫بیست سـاله در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬همچنیـن‬ ‫صنایـع سـلولزی متعهـد بـه خرید تضمیمی‬ ‫چـوب االت از زارعیـن هسـتند»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫فوالد مبارکه؛ سهامدار مهم پروژه افتتاح طرح انتقال اب خلیج فارس به اصفهان‬ ‫بـه اسـتان اصفهـان می رسـد هزین هبـر اسـت و درراسـتای‬ ‫تامیـن نیـاز ابـی صنایـع قـرار می گیـرد»‪ .‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان تصریـح کـرد‪« :‬شـرکتی‬ ‫متشـکل از صنایـع بـزرگ اسـتان اصفهـان اعـم از شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬پاالیشـگاه‪ ،‬ذوب اهـن‪ ،‬شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی‪ ،‬شـهرداری اصفهـان و اتـاق بازرگانـی‬ ‫سـهامداران بـزرگ ایـن شـرکت هسـتند و پـس از بهر هبـرداری‬ ‫از ایـن طـرح بـا سـهام خریداری شـده از ایـن اب انتقالـی‬ ‫بهره منـد می شـوند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫ورق هـای موردنیـاز لوله گـذاری انتقـال اب از خلیـج فـارس را‬ ‫تامین می کند و لوله های انتقال اب هم توسط چند شرکت‬ ‫در اسـتان اصفهـان تولیـد می شـود»‪.‬‬ ‫پیروزی «پارس ارا» شیراز در فوتسال برتر بانوان‬ ‫تیـم پـارس ارا شـیراز در رقابت هـای فوتسـال برتـر بانـوان کشـور دروازه تیـم‬ ‫کیمـای اسـفراین را بـه تـوپ بسـت‪ .‬در این بـازی که هفتـه نهم گـروه دوم این‬ ‫رقابت ها روز جمعه در سـالن نصیری شـیراز برگزار شـد‪ ،‬تیم میزبان با نتیجه‬ ‫نـه بـر یـک دروزاه حریـف خـود را گلبـاران کـرد‪ .‬دیـدار ایـن دو تیـم کـه تـا پیش‬ ‫از ایـن دیـدار در رده پنجـم و ششـم جـای داشـتند‪ ،‬از حساسـیت زیـادی بـر‬ ‫خـوردار بـود تـا خـود را از انتهـای جـدول جـدا کننـد‪ .‬شـا گردان سـتاره زار ع؛‬ ‫سـر مربی تیـم پـارس ارا شـیراز در این دیـدار بـازی خوبـی را از خـود بـه نمایـش‬ ‫نکـردن دروازه تیـم کیمیـا اسـفراین بـا کسـب نـه امتیـاز‬ ‫گذاشـتند و بـا گلبارا ‬ ‫همچنـان در رده پنجـم جـدول جـای گرفتنـد ‪ .‬در گـروه دوم نیـز هم اینـک‬ ‫تیـم هیئـت خراسـان رضـوی بـا ‪ ۲۱‬امتیـاز صدرنشـین اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫در این هفتـه‪ ،‬تیـم صنعـت فجـر شـیراز؛ دیگـر نماینـده فـارس در لیـگ برتـر‬ ‫جمعه در سـالن شـهید ابوالفتحی شـیراز میزبان تیم شـهروند سـاری بود که‬ ‫این بازی هم به سـود شـیرازی ها تمام شـد ‪ .‬صنعت فجر شـیراز در این بازی‬ ‫بـا نتیجـه دو بـر یـک شـهروند سـاری را شکسـت داد و بـه نخسـتین ُبـرد خـود‬ ‫طـی ب رگـزاری لیـگ برتـر کسـب کـرد‪.‬‬ ‫دعوت از ورزشکار سیستان و بلوچستانی‬ ‫به اردوی تیم ملی کوراش‬ ‫رئیـس هیئـت ووشـو سیسـتان و بلوچسـتان گفـت‪« :‬صفیـه داورپنـاه بـا نظـر‬ ‫کادر فنـی و مربیـان بـه اردوی تیـم ملـی کوراش دعوت شـد»‪ .‬عباس شـیبک‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن دوره از اردوهـای تیم ملی از ‪ ۱۵‬فروردین ماه سـال اینده‬ ‫در اسـتان خراسـان شـمالی شـهر بجنـورد برگـزار می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«داورپناه به عنوان مربی کوراش زهک قهرمان کشتی و کوراش استان‪ ،‬داور‬ ‫و مربی رسـمی کوراش را در کارنامه ورزشـی خود دارد»‪ .‬رئیس هیئت ووشـو‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان خاطرنشـان کرد‪« :‬ووشـو به عنوان یکی از رشته های‬ ‫ورزشـی پرطرفـدار توانسـته بـا فعالیـت در بیشـتر شهرسـتان های سیسـتان ‬ ‫نبـر یکهـزار و‬ ‫و بلوچسـتان بیـش از سـه هزار ورزشـکار را جـذب کنـد کـه افزو ‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفـر را بانـوان تشـکیل می دهنـد»‪ .‬هم اینـک افـزون بـر ‪ ۴۶‬هـزار ورزشـکار‬ ‫سـازمان یافته در قالب حدود ‪ ۵۰‬هیئت اسـتانی و ‪ ۵۰۰‬هیئت شهرسـتانی در‬ ‫ن و بلوچسـتان مشـغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫سیسـتا ‬ ‫داشـت‪« :‬خواهـان توقـف بهره بـرداری از‬ ‫جنگل هـا در برنامـه هفتـم هسـتیم‪ ،‬مـا در‬ ‫سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور بـر مبنـای‬ ‫کارشناسـی های انجام شـده‪ ،‬استمرار توقف‬ ‫بهره بـرداری از جنگل هـا را ضرورتـی اساسـی‬ ‫می دانیـم»‪ .‬اسـتاندار گیلان نیـز با اشـاره به‬ ‫ش افرینـی مهـم زراعـت چـوب در تامیـن‬ ‫نقـ ‬ ‫مـواد اولیـه‪ ،‬اقتصـاد‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬معیشـت و‬ ‫بی نیازی از واردات و افزایش میزان صادرات‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬موضـوع زراعـت چـوب‬ ‫به عنـوان یـک طـرح راهبـردی مـورد توجـه‬ ‫ماسـت»‪ .‬ارسلان زارع با اشاره به پیش بینی‬ ‫اجـرای طـرح زراعـت چـوب در شـش هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هکتـار از اراضـی گیلان در اسـناد‬ ‫باالدسـتی و قانـون برنامـه ششـم توسـعه‬ ‫خاطر نشـان کـرد‪« :‬بـا تالش هـای صـورت‬ ‫گرفتـه‪ ،‬اجـرای طرح مذکـور در سـطح دو هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتـار انجـام شـده و دو هزار هکتـار نیـز‬ ‫در سـال اتـی اجرایـی می شـود»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫گیلان خاطر نشـان کـرد‪« :‬اقـدام موثـر رئیـس‬ ‫سـازمان جنگل ها در برداشت از صنوبر های‬ ‫دیرزیسـتی بـا اسـتفاده از ظرفیـت قانونـی‬ ‫بسـیار تسـهیل گر بـود کـه بـا اسـتقبال مـردم‬ ‫بـا فرهنـگ گیلان و بـه دور از هرگونـه اسـیب‬ ‫اجتماعـی اجـرا شـد»‪.‬‬ ‫زارع خاطر نشـان کـرد‪« :‬زراعـت چـوب بـرای‬ ‫ارتقـاء تولیـدات صنایـع سـلولزی و پویایـی‬ ‫کارخانه هـای تولیـد چـوب و برخـی دیگـر از‬ ‫صنایـع و جلوگیـری از تعـدی بـه جنـگل و‬ ‫قاچـاق چـوب مهـم بـوده کـه در این راسـتا‬ ‫تلاش و جدیـت الزم بـرای فعال شـدن‬ ‫بیشـتر زراعـت چـوب در اسـتان مورد تا کیـد‬ ‫است»‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گیلان نیـز در این رابطـه با بیان اینکـه توزیـع‬ ‫نهـال رایـگان از جملـه طر ح هـای تشـویقی‬ ‫بـه متقاضیـان زارعـت چـوب اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در سـال های اخیـر مـردم ایـن‬ ‫اسـتان از زراعـت چـوب اسـتقبال خوبـی‬ ‫داشـتند»‪ .‬میرحامـد اختـری با اشـاره به‬ ‫اجـرای طـرح زراعـت چـوب در اراضـی ملـی‬ ‫و مسـتثنیات مـردم خاطر نشـان کـرد‪« :‬در‬ ‫گذشـته ‪ ۶۵‬هزار هکتـار زراعـت چـوب در‬ ‫اراضـی مـردم گیلان داشـتیم و به لحـاظ‬ ‫حجـم تولیـد و سـطح زیرکشـت در کشـور‬ ‫اول بودیـم؛ امـا بـه دنبـال کاهـش قیمـت‬ ‫چـوب بخشـی از زارعیـن کار را رهـا کردنـد و‬ ‫اینـک بـا افزایـش مجـدد ارزش افـزوده چـوب‬ ‫هـم ا کنـون بر اسـاس اخریـن امـار در حـدود‬ ‫‪ ۴۰‬هـزار هکتـار از مسـتثنیات مـردم در ایـن‬ ‫اسـتان زارعـت چـوب داریـم»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان گیلان‬ ‫خاطر نشان کرد‪« :‬ا کنون نیز در ‪ ۷۴۰‬هکتار از‬ ‫اراضـی‪ ،‬کاشـت ‪ ۸۲۰‬هزار اصله نهـال در حال‬ ‫انجـام اسـت‪ ،‬ایـن کار در قالـب نهـال کاری‬ ‫جدیـد یـا پرکـردن حفره هـا انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫ارایـه تسـهیالت از دیگـر طر ح هـای تشـویقی‬ ‫سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری‬ ‫بـرای متقاضیـان زارعـت چـوب اسـت کـه‬ ‫به گفتـه معـاون برنامه ریـزی‪ ،‬توسـعه‬ ‫مدیریـت و منابـع اداره کل منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری گیلان امسـال سـه میلیاد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت بـرای زراعـت‬ ‫چـوب ایـن اسـتان اختصـاص یافـت کـه‬ ‫از این میـزان یک میلیـارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫از سـوی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و‬ ‫ابخیـزداری و دومیلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫سـهم بانـک کشاورزی سـت‪ .‬محمدرضـا‬ ‫شـکوری با بیان اینکـه متقاضیـان بـرای‬ ‫دریافـت تسـهیالت زارعـت چـوب در اراضـی‬ ‫خـود بایـد بـه اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری اسـتان گیلان مراجعـه کننـد‪،‬‬ ‫خاطر نشـان کرد‪« :‬بعد از بررسـی درخواسـت‬ ‫متقاضیـان پرونده هـا بـه بانـک کشـاورزی‬ ‫معرفـی می شـود»‪ .‬وی با اشـاره به انجـام‬ ‫زارعـت چـوب در گیلان از سـال ‪ ۶۰‬در‬ ‫عرصه هـای مخروبـه و جلگـه ای دارای‬ ‫گونه هـای بـدون کیفیـت اضافـه کـرد‪« :‬در‬ ‫این عرصه ها گونه های با رشد سریع شامل‬ ‫صنوبـر و گونه هـای سـوزنی بـرگ به صـورت‬ ‫زراعـت چـوب‪ ،‬جنـگل کاری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان‬ ‫گفـت‪ ۲۴« :‬اسـفند طـرح انتقـال اب خلیـج فـارس بـه اسـتان‬ ‫اصفهـان توسـط رئیس جمهـوری افتتـاح می شـود و شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه سـهم عمـده ای در پیشـبرد ایـن طـرح برعهـده‬ ‫دارد»‪ .‬سـید حسـن قاضـی عسـگر در گفت وگـو بـا خبرنـگار‬ ‫ایراسـین اظهـار داشـت‪ ۲۴« :‬اسـفندماه‪ ،‬طـرح انتقـال اب‬ ‫خلیـج فـارس بـه اصفهـان‪ ،‬بـرای مصـرف صنایـع توسـط‬ ‫رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح می شـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬طـرح انتقـال اب خلیـج فـارس در اسـتان های‬ ‫کرمان و یزد با زیرسـاخت های انجام شـده درحال پیشـرفت‬ ‫اسـت و لوله گذاری ان باقی مانده اسـت»‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بیـان داشـت‪« :‬طـرح‬ ‫انتقـال اب خلیـج فـارس بـه اصفهـان در یـک بـازه زمانـی‬ ‫سه ساله تعریف شده است و امیدواریم با ازادسازی و تامین‬ ‫زیرسـاخت های الزم ایـن طـرح هرچه زودتـر ب هسـرانجام‬ ‫برسـد»‪ .‬قاضـی عسـگر میـزان اب انتقال یافتـه از طـرح خلیج‬ ‫فـارس بـه اسـتان اصفهـان را ‪۲۰۰‬میلیون مترمکعـب اعلام‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬اسـتان اصفهـان چندین دهـه اسـت کـه بـا‬ ‫خشک سـالی دسـت به گریبان اسـت و اجـرای ایـن طـرح‬ ‫می توانـد اب موردنیـاز صنایـع را تامیـن کنـد»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬ازانجا کـه ایـن اب شیرین سـازی می شـود و بـا پمپـاژ‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫طرح انتقال اب خلیج فارس به اصفهان‬ ‫اب پایدار صنایع را تضمین می کند‬ ‫مدیـر ارشـد خدمـات فنـی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫نیـز درمـورد افتتـاح ایـن پـروژه گفـت‪« :‬تمـام صنایـع اسـتان‬ ‫اصفهان کمتر از پنج درصد اب از حوضه زاینده رود برداشـت‬ ‫می کنند و سهم شرکت فوالد مبارکه کمتر از یک درصد است‬ ‫و پروژه انتقال اب خلیج فارس به اصفهان اب پایدار صنایع‬ ‫را بـرای تولیـد تضمیـن می کنـد»‪ .‬جـواد نیلـی بااشـاره به اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح انتقـال اب خلیـج فـارس بـه اصفهان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از نیازهای اساسـی فرایند تولیـد فوالد‪،‬‬ ‫یسـت که در سـال های اخیـر‬ ‫اب پایـدار اسـت‪ .‬این درحال ‬ ‫نوسـانات زیـادی در بارش هـا داشـتیم و همیـن موضـوع‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه را بـر ان داشـت کـه در ابرپـروژه طـرح‬ ‫انتقـال اب خلیـج فـارس بـه اصفهان مشـارکت داشـته باشـد‬ ‫تـا اب پایـدار را از دریـا تامیـن کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬عملیـات‬ ‫ً‬ ‫انتقـال اب خلیـج فـارس به اصفهان صرفـا با اهداف صنعتی‬ ‫و معدنـی انجـام می شـود و سـهم شـرکت فـوالد مبارکـه در‬ ‫ایـن طـرح در میـان سـهامداران از همـه بیشـتر اسـت»‪ .‬مدیر‬ ‫ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکه تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬درحال حاضـر سـهامداران عمـده شـرکت تامیـن اب‬ ‫اصفهـان صفـه کـه مجـری طـرح انتقـال اب خلیـج فـارس بـه‬ ‫اصفهـان اسـت؛ شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬پاالیشـگاه اصفهـان‪،‬‬ ‫ذوب اهـن‪ ،‬شـهرداری اصفهـان‪ ،‬اتـاق بازرگانـی و سـازمان‬ ‫همیـاری شـهرداری های اصفهـان اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«ایجـاد کریـدور برای عبور لوله های انتقال اب‪ ،‬زمان بر اسـت‬ ‫که خوشـبختانه با احداث این کریدور در اسـتان های کرمان‬ ‫و یـزد و سهیم شـدن اصفهـان هـم در بخشـی از ایـن کریـدور‬ ‫زمـان ذخیـره شـد و ا گـر شـرکا بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد‬ ‫ایـن ابرپـروژه در کمتـر از پنج سـال بـه بهره بـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫نیلی سـهم صنایع را در برداشـت از زاینده رود ناچیز دانسـت‬ ‫و افزود‪« :‬تمام صنایع استان اصفهان کمتر از پنج درصد اب‬ ‫از حوضـه زاینـده رود برداشـت می کننـد و سـهم شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه کمتـر از یک درصـد اسـت و پـروژه انتقـال اب خلیـج‬ ‫فـارس بـه اصفهـان‪ ،‬اب پایـدار صنایـع را بـرای تولیـد تضمین‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت؛ بـا راهبـری وزارت صمـت و سـرمایه گذاری‬ ‫شـرکت های بـزرگ معدنـی از جملـه فـوالد مبارکـه امـروز‬ ‫عملیـات اجرایـی ائین بهره برداری و شـروع عملیـات اجرایی‬ ‫طـرح انتقـال اب خلیـج فارس و دریای عمان به اسـتان های‬ ‫شـرقی و مرکـزی کشـور توسـط رئیس جمهـوری اغـاز خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن َابرپـروژه‪ ،‬با بهره مندی از توان متخصصان داخلی‬ ‫و همچنین ظرفیت های بخش خصوصی توانمند‪ ،‬در زمان‬ ‫تحریـم به اجـرا خواهـد درامـد و ایـن موضـوع باعـث شـده تـا‬ ‫از ان به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن پروژه هـای بعـد از انقلاب‬ ‫اسلامی نـام بـرده شـود‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫افتتاح «خانه هالل شهروندی ماه بنی هاشم»‬ ‫گسـرای مـاه‬ ‫«خانـه هلال شـهروندی مـاه بنی هاشـم»‪ ،‬بـا همـکاری فرهن ‬ ‫بنی هاشـم‪ ،‬سـازمان هالل احمر شهرسـتان کرمان و شـورای اجتماعی محله‬ ‫بنی هاشـم‪ ،‬در فرهنگ سـرای ماه بنی هاشـم راه اندازی شـد‪ .‬معاون شـهردار‬ ‫و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان در ایـن‬ ‫ائیـن کـه باحضـور خانـم مهـدوی؛ مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـی اسـتانداری‪،‬‬ ‫اسـتا ک؛ مدیـر روابط عمومـی جمعیـت هالل احمـر کشـور‪ ،‬فلاح؛ مدیرعامـل‬ ‫جمعیـت هالل احمـر اسـتان‪ ،‬حقانـی؛ مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان‪،‬‬ ‫نخعی؛ شهردار منطقه یک کرمان‪ ،‬خضری؛ مدیر بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫شـهرداری کرمـان و دبیـر قـرارگاه خاتم االوصیـا(ص)‪ ،‬در سـالن اجتماعـات‬ ‫فرهنگ سـرای ماه بنی هاشـم برگزار شـد‪ ،‬باتا کیدبر مشـارکت و افزایش حضور‬ ‫مـردم در برنامه هـای مختلـف گفـت‪« :‬هـدف مـا تحقـق مدیریـت شـهری‬ ‫مشـارکت پذیر و همچنیـن شـهروند اموزش پذیـر اسـت کـه می توانند بـا ایجاد‬ ‫ارتباط دوسویه‪ ،‬کیفیت شاخص های شهرنشینی را افزایش دهند»‪ .‬محمد‬ ‫جهانشـاهی افـزود‪« :‬ا کنـون‪ ،‬ایـن مهم به واسـطه زحمـات زیـادی کـه در ادوار‬ ‫گذشـته و ا کنـون در شـهرداری کرمـان انجـام گرفتـه‪ ،‬به عنـوان یـک رویکـرد در‬ ‫گسـرای ماه بنی هاشـم و شورای‬ ‫دسـتورکار قرار دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه فرهن ‬ ‫اجتماعـی ایـن محلـه‪ ،‬بسـتری را فراهـم کرده انـد کـه هـرروز و هر هفتـه‪ ،‬اتفـاق‬ ‫جدیـدی را در ایـن محلـه تجربـه می کنیـم‪ ،‬گفت‪« :‬موضوع ایمنی‪ ،‬از مسـائل‬ ‫مهمی سـت کـه بایـد موردتوجه قـرار گیرد»‪ .‬معاون شـهردار کرمان وارد شـدن‬ ‫اهالی محله بنی هاشم در حوزه ایمنی را موجب خرسندی و اطمینان خاطر‬ ‫دانسـت و بااشـاره به راه انـدازی «خانـه هلال شـهروندی بنی هاشـم» در ایـن‬ ‫محله گفت‪« :‬امروز این اقدام خوب‪ ،‬با مشارکت یکی از نهادهایی که متولی‬ ‫مشـارکت اجتماعی سـت‪ ،‬اتفـاق افتـاد»‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫اسـتان کرمـان نیـز در ایـن ائیـن بابیان اینکـه وظیفـه جمعیـت هالل احمـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا امدادونجات نیسـت‪ ،‬گفت‪« :‬به عنوان مثال درزمینه مقابله با ویروس‬ ‫کرونـا‪۲۱ ،‬میلیون نفـر غربالگـری انجـام دادیـم کـه ‪۱۵‬هزارنفـر بـه مرا کـز درمانـی‬ ‫معرفـی شـدند»‪ .‬رضـا فلاح درعین حـال بیـان کـرد‪« :‬جمعیـت هالل احمـر‬ ‫به تنهایـی نمی توانـد حـوادث را پوشـش دهـد؛ بنابرایـن‪ ،‬سـعی کرده ایـم در‬ ‫روستاها و حاشیه شهرها و محله های مختلف «خانه هالل» تاسیس کنیم‬ ‫تـا دراین زمینـه از مشـارکت شـهروندان بهره ببریـم»‪ .‬وی افزود‪« :‬تا کنـون‪۲۰۰ ،‬‬ ‫«خانـه هلال» در نقـاط مختلـف اسـتان راه انـدازی شـده و ا کنـون‪۲۰ ،‬هزارنفـر‬ ‫داوطلـب در اسـتان‪ ،‬در حـوادث مختلـف بـه مـا کمـک می کننـد»‪.‬‬ ‫شهربازی کرمان‪ ،‬اماده بازگشایی ست‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫مدیرعامـل شـهربازی کرمـان گفت‪« :‬شـهربازی کرمان اماده بازگشای ‬ ‫اما منتظر دسـتور سـتاد اسـتانی کرونا دراین زمینه هسـتیم و درصورت صدور‬ ‫مجـوز‪ ،‬شـهربازی کرمـان از دوم فروردین مـاه ‪ 1400‬پذیـرای حضور شـهروندان‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬روح اهلل مطهـری بااشـاره به ارسـال نامـه ای درخصـوص‬ ‫بازگشـایی شـهربازی به ستاد استانی کرونا‪ ،‬افزود‪« :‬برای بازگشایی شهربازی‬ ‫نیـاز بـه اخـذ مجـوز از سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا داریـم کـه در هفتـه جاری‬ ‫تعیین تکلیف می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به استانداردسـازی تمام دسـتگاه های‬ ‫شـهربازی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بازدیـد اولیـه اسـتاندارد انجـام شـده و درحـال‬ ‫رفـع عیـب بـرای بازدیـد دوم هسـتیم کـه در ایـن هفتـه انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـهربازی کرمـان باتا کیدبراینکـه بـرای بازگشـایی شـهربازی‪،‬‬ ‫مشـکلی ازنظـر اسـتاندارد نداریـم‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای کل دسـتگاه ها و سیسـتم ها‬ ‫از بیمـه اسـتعالم کرده ایـم کـه نتیجـه ان در هفتـه جـاری اعلام می شـود»‪.‬‬ ‫مطهـری بااشـاره به بهسـازی و زیباسـازی فضـای سـبز و محوطـه داخلـی و‬ ‫بیرونی مجموعه شـهربازی‪ ،‬بیان کرد‪« :‬یک سـفره هفت سـین نیز در ورودی‬ ‫شـهربازی در حاشـیه بلـوار «‪ 22‬بهمـن» اجـرا می شـود»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬یک‬ ‫دسـتگاه اسـکای فالیر به مجموعه شـهربازی کرمان اضافه شده که هم زمان‬ ‫بـا بازگشـایی شـهربازی در نـوروز ‪ 1400‬بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شهربازی کرمان بااشاره به ‪ 105‬روز فعالیت مجموعه شهربازی در سال جاری‬ ‫بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی جلوگیـری از شـیوع کرونـا‪ ،‬بـر رعایـت جدی‬ ‫مـوارد بهداشـتی و پروتکل هـای اعالمـی سـتاد کرونـا در سـال جدیـد تا کیـد‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬مـواردی از جملـه عبـور از تونـل ضدعفونی کننـده در ورودی‬ ‫شـهربازی‪ ،‬نشـانه گذاری جهـت رعایـت فاصلـه اجتماعـی‪ ،‬ضدعفونی دسـت‬ ‫مراجعه کننـدگان و ضدعفونـی دسـتگاه ها پـس از هر بـار اسـتفاده‪ ،‬طبـق روال‬ ‫امسـال در سـال اینـده نیـز انجـام خواهـد شـد»‪ .‬مطهـری افـزود‪« :‬صبح هـا نیـز‬ ‫در زمان تعطیلی شهربازی‪ ،‬کل مجموعه و دستگاه ها ضدعفونی می شود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به نصـب تابلوهـای اطالع رسـانی و هشـداردهنده درخصـوص‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشـتی جلوگیری از شـیوع کرونا در شـهربازی کرمان‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬از امسـال‪ ،‬اسـتفاده از پـول نقـد در شـهربازی کرمـان به طـور‬ ‫کامـل حـذف شـده و هزینـه بلیـت ازطریـق دسـتگاه پـوز پرداخـت می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـهربازی کرمـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬درصـورت صـدور مجـوز‬ ‫بازگشـایی‪ ،‬دوره یـک روزه کار بـا دسـتگاه ها بـرای اپراتورهـا برگـزار می شـود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح‬ ‫سربازان گمنام امام زمان‬ ‫(عج)‬ ‫در ائیـن رونمایـی از ‪ 26‬پـروژه عمرانـی شـهرداری های اسـتان کرمـان‪ ،‬اعلام‬ ‫شـد کـه تقاطـع غیرهم سـطح سـربازان گمنـام امـام زمان(عـج)‪ ،‬به مناسـبت‬ ‫عیـد مبعـث بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید‪ .‬اسـتاندار کرمـان در ائیـن‬ ‫رونمایـی از طر ح هـای عمرانـی شـهرداری های اسـتان کرمـان کـه باحضـور‬ ‫شـهرداران و فرمانـداران سراسـر اسـتان برگـزار شـد‪ ،‬در ارتبـاط ویدئوکنفرانسـی‬ ‫بـا رئیس جمهـوری و وزیـر کشـور‪ ،‬فعالیـت شـهرداری ها را چندوجهـی و مهـم‬ ‫دانسـت و گفت‪« :‬شـهرداری های اسـتان در همه حوزه ها ازجمله اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ورزشـی‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت های شـهری و ایجاد شـادابی و نشـاط‬ ‫در جامعه فعال هستند»‪ .‬علی زینی وند‪ ،‬ضمن گرامیداشت هفته نیکوکاری‬ ‫و هفتـه منابـع طبیعـی‪ ،‬بابیان اینکـه شـهرداران اسـتان تـا زمـان تشـکیل‬ ‫شـوراهای اسلامی شـهرها‪ ،‬همچنان به خدمت رسـانی خود با قدرت بیشـتر‬ ‫ادامـه دهنـد‪ ،‬تا کیـد کرد‪« :‬از شـوراهای اسلامی شـهر انتظـار داریم تـا در پایان‬ ‫دوره فعالیـت خـود‪ ،‬پروژه هـای خـود را جمع بنـدی کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امروز‬ ‫پروژه های قابل توجهی در اسـتان کرمان به بهره برداری می رسـد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫کرمـان اظهـار امیـدواری کـرد مدیریـت افـراد شایسـته در دوره جدیـد شـوراها‬ ‫نیـز ادامـه داشـته باشـد‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان نیز‬ ‫در این ائیـن‪ ،‬جمعیـت اسـتان کرمـان را سـه میلیون و ‪200‬هزارنفـر اعلام و‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬در اسـتان کرمـان ‪ 82‬شـهرداری وجـود دارد»‪ .‬مصطفی ایت الهی‬ ‫موسـوی‪ ،‬بااشـاره به پروژه هایـی کـه امروز به بهره برداری رسـید‪ ،‬گفـت‪« :‬امروز‬ ‫در ‪ 13‬شـهرداری ‪ 26‬پـروژه بـا اعتبـار بالغ بـر ‪98‬میلیاردتومـان بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد کـه بیشـترین پروژه هـا‪ ،‬متعلـق بـه شـهرداری های رفسـنجان‪،‬‬ ‫سـیرجان و محی ابـاد اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار کرمـان‪ ،‬از افتتـاح سـاختمان‬ ‫اداری شـهرداری زرنـد در زمینـی بـه مسـاحت ‪5000‬مترمربـع و بـا زیربنـای‬ ‫‪1200‬مترمربع خبر داد و بابیان اینکه شهرستان زرند سه درصد وسعت استان‬ ‫را دارد‪ ،‬گفت‪« :‬در شهر زرند ‪25‬میلیاردتومان پروژه افتتاح می شود»‪ .‬شهردار‬ ‫کرمـان نیـز کـه به نمایندگی از شـهرداران اسـتان دراین جلسـه حضور داشـت‪،‬‬ ‫در حاشیه ائین رونمایی از پروژه های عمرانی شهرداری های استان کرمان‪،‬‬ ‫بااشـاره به بهره بـرداری از ‪ 26‬پـروژه مربـوط بـه شـهرداری های اسـتان کرمـان‬ ‫بـه دسـتور اسـتاندار‪ ،‬گفـت‪« :‬پـروژه تقاطـع سـربازان گمنـام امـام زمان(عـج)‪،‬‬ ‫به عنـوان یکـی از پروژه هـای مهـم شـهرداری کرمـان‪ ،‬به مناسـبت عیـد مبعث‬ ‫بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید»‪ .‬سـید مهـران عالـم زاده‪ ،‬اعتبـار ایـن پـروژه را‬ ‫حـدود ‪80‬میلیاردتومـان اعلام کرد و افـزود‪« :‬این پروژه با حضور یکـی از وزرای‬ ‫دولـت‪ ،‬هفتـه اینـده در کرمـان بـه بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫تاخیـر در بهره بـرداری از ایـن پـروژه گفـت‪« :‬به دلیـل بارندگی هـای اخیـر‪ ،‬رونـد‬ ‫اجـرای پـروژه بـه تاخیـر افتـاد‪ ،‬امـا بـا تلاش و سرعت بخشـیدن بـه عملیـات‬ ‫عمرانی ساخت این تقاطع‪ ،‬به زودی شاهد بهره برداری از ان خواهیم بود»‪.‬‬ ‫کف سازی پارک «امام حسین (ع)»‬ ‫شـهردار منطقـه پنـج شـهر کرمـان‪ ،‬از کف سـازی و پیاده روسـازی پـارک «امـام‬ ‫حسین» علیه السالم در ابتدای خیابان «شهدای دارلک» خبر داد‪ .‬علی ا کبر‬ ‫قطب الدینـی‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال جـاری ‪ 5800‬مترمربـع در پارک «امام حسـین»‬ ‫علیه السلام‪ ،‬کف سـازی و پیاده روسـازی شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«همچنیـن پـارک «ریاضیـات» به متراژ ‪450‬مترمربع کف سـازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار منطقـه پنـج کرمـان بیـان کـرد‪« :‬بـازار «قلعه محمـود» نیـز به متـراژ‬ ‫‪ 140‬مترمربـع کف سـازی شـده اسـت»‪ .‬قطب الدینـی افـزود‪« :‬پارک هـای «امام‬ ‫حسین» علیه السالم و «انقالب» نیز ‪ 550‬متر جدول گذاری شده است»‪ .‬وی‬ ‫همچنین از اماده سـازی و زیباسـازی محدوده منطقه پنج دراسـتانه سال نو‬ ‫جدیـد خبـر داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫ یک شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 30 1399‬رجب ‪ 14 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2197‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دکتر شاکر ی نژاد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان‪:‬‬ ‫با پیگیری های همه جانبه نماینده مردم بهبهان‪ ،‬فرماندار‪ ،‬دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫و توجه ویژه رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز‪ ،‬اورژانس هوایی بهبهان افتتاح شد‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫جندی شـاپور اهـواز و پیگیـری دکتـر احدی‬ ‫به منظـور افتتـاح و راه انـدازی اورژانـس هوایـی بهبهـان در اهواز و نیز تالش دانشکده علوم پزشکی‬ ‫مراسـم ویـژه ای بنابـه دعـوت دانشـکده علـوم پزشـکی شهرسـتان بهبهـان از مدیریـت گرفتـه تـا‬ ‫شهرسـتان بهبهـان برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم ابتـدا دکتـر معاونـت توسـعه و دیگر معاونیـن و کارکنان‬ ‫تکـش ایـن دانشـکده ازسـوی دیگر‬ ‫شـا کری نژاد؛ رئیـس دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان زحم ‬ ‫طـی سـخنانی گفـت‪« :‬از اینکـه بـه لطـف و عنایـت موجب شـده کـه امروز با اسـتقرار هلی کوپتر‬ ‫پـروردگار‪ ،‬شـاهد راه انـدازی اورژانـس هوایـی در بهبهـان در جـوار بیمارسـتان دردس ِـت احداث‬ ‫هسـتیم‪ ،‬جـای شکرگزار ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪ « :‬تجربـه ولی عصـر اعلام امادگـی بـرای انجـام‬ ‫ً‬ ‫نشـان داده معمـوال کار گروهـی نتایـج مثبتـی دربـر ندارد ماموریـت هوایـی و رسـانیدن بیمـاران و‬ ‫یـا بـا وقفـه انجـام می گیـرد‪ ،‬امـا برعکـس در بهبهـان‪ ،‬کار زنـان بـاردار بـه مقصـد و کمک رسـانی بـه‬ ‫گروهـی توانسـت یکـی از خواسـته های دیرینـه مـردم ایـن مـردم از اقصی نقـاط شـهرهای اطـراف را‬ ‫شهرسـتان را براورده کند‪ .‬کار گروهی متشـکل از دخالت داشـته باشـیم»‪ .‬دکتـر شـا کری نژاد ضمـن‬ ‫نماینـده مـردم بهبهـان اغاجـاری در مجلـس شـورای تقدیـر و تشـکر از شـهردار و نماینـدگان‬ ‫اسلامی‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬دانشـکده علـوم پزشـکی شهرسـتان شـورای شـهر کـه خیلـی به جـد محوطـه را‬ ‫بهبهـان و رهنمودهـای ارزنده امام جمعـه و توجه خاص اسـفالت و مهیا کردند تا مراسـم امروز جلوه دکتر شا کری نژاد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫و جـدی ریاسـت دانشـگاه جندی شـاپور اهـواز به ثمـر دیگـری به خـود بگیـرد و نیـز از فرماندهـی‬ ‫رسـید و اینـک شـاهد شـروع به کار اورژانس هوایـی در این انتظامـی‪ ،‬سـپاه پاسـداران و شـورای تامیـن و نیـز از دکتـر ابول نژادیـان بـا تلاش مجدانـه پیگیر این اقدام باشـند و‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان هسـتیم»‪ .‬دکتر شـا کری نژاد گفـت‪« :‬اورژانس سـنا؛ مدیریـت اورژانـس کـه به جد شـبانه روز تلاش دارند انصافا با دغدغه ای که ایشـان داشـت و نیز با مسـاعدت‬ ‫ینـژاد و همچنیـن تلاش همه وقـت‬ ‫هوایـی باتوج هبـه صعب العبور بـودن جاده هـای منتهـی تـا بتواننـد خدمات دهـی بهتـری بـه مـردم انجـام دهنـد‪ ،‬دلسـوزانه دکتـر تقو ‬ ‫بـه بهبهـان و وجـود زنـان بـاردار و اقشـار محـروم جامعـه تقدیـر و تشـکر کردنـد‪ .‬وی همچنیـن درخواسـت کمـک مهنـدس زمانـی اصـل؛ فرمانـدار‬ ‫ً‬ ‫بـرای شهرسـتانی مثـل بهبهـان بسـیار حائزاهمیـت و مسـاعدت هرچه بیشـتر بـرای راه انـدازی بیمارسـتان دلسوز و ساعی بهبهان که انصافا‬ ‫همه وقـت پـای کار اسـت و نیـز‬ ‫اسـت؛ لـذا خوشـحالیم کـه‬ ‫نمودنـد‪.‬‬ ‫سـپس سـردار مظلومـی؛ پیگیری هـای دکتـر شـا کری نژاد‬ ‫توجـه خـاص مسـئولین‬ ‫نماینـده مـردم بهبهـان و همکارانـش‪ ،‬ا کنـون می بینیـم‬ ‫مملکتـی از جملـه دکتـر‬ ‫ نژادیان‬ ‫ل‬ ‫ابو‬ ‫دکتر‬ ‫و اغاجـاری در مجلـس کـه بالگـرد و خلبانـان مربوطـه‬ ‫نمکـی؛ وزیـر بهداشـت و‬ ‫رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز‪:‬‬ ‫شـورای اسلامی طـی و کارکنـان پرتلاش اورژانـس و‬ ‫درمـان کـه دسـتور صـدور‬ ‫سـخنانی اظهـار داشـت‪ :‬در راس انـان اقـای سـنا امـاده‬ ‫مجـوز راه انـدازی اورژانـس‬ ‫در ‪ 10‬تا‪ 15‬سال چیزی حدود‬ ‫«یکـی از دسـتاوردهای خدمت رسـانی بـه مـردم در ا کثـر‬ ‫در بهبهـان را صـادر کردنـد‪،‬‬ ‫‪45‬میلیاردتومانبرایبیمارستان‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری نقـاط شـهرها اطـراف هسـتند»‪.‬‬ ‫کطـرف و پیگیری هـای‬ ‫ازی ‬ ‫ولی عصر(عج)بهبهانهزینهشده؛‬ ‫اسلامی خدمات رسـانی سـردار مظلومی افزود‪« :‬با تالش و‬ ‫مـداوم سـردار مظلومـی؛‬ ‫در حالی کهدر یک سال اخیربا‬ ‫بـه مـردم اسـت؛ لـذا ابتـدا از پیگیری هـای صورت گرفتـه و نظـر‬ ‫نماینـده پرتلاش و دلسـوز‬ ‫کسـانی که درراسـتای نظـام مسـاعد وزیـر بهداشـت و درمـان‬ ‫مـردم بهبهـان و اغاجـاری‬ ‫پیگیری هایهمه جانبه‪70‬میلیارد‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی و دکتـر ابول نژادیـان‪ ،‬پنـج اورژانـس جاده ای مسـتقر شـد‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫تومان در این پروژه هزینه شده است‬ ‫ایـران تلاش می کننـد تقدیـر و امـروز هـم بازدیـد از بخـش تشـان و زیـدون در برنامـه‬ ‫و مهنـدس زمانـی اصـل؛‬ ‫و سپاسـگزاری دارم و امـا کاری داریـم تـا بـه حـول و قـوه الهـی بیمارسـتان محلـی‬ ‫فرمانـدار پرتلاش و مردمـی‬ ‫خـدا را شـا کرم کـه علی رغـم در زیـدون راه انـدازی شـود کـه جـا دارد دراین رابطـه از‬ ‫بهبهـان کـه همه وقـت‬ ‫همـراه بـا م اسـت و همیشـه وقـت و بی وقـت در برنامه هـا همـه نگرش هـا و سـلیقه های فی مابیـن کـه وجـود دکتـر ابول نژادیـان و دکتـر احـدی کـه در رفـع مشـکالت‬ ‫ً‬ ‫تمامـا درجهـت خدمـت بـه مـردم یک سـو و بهداشـتی درمانـی زیدون و تشـان توجـه خاصی مبذول‬ ‫و رفـع مشـکالت مرا کـز بهداشـت و درمـان شهرسـتان داشـت امـا‬ ‫به جـد دنبـال می کنـد و نیـز رهنمودهـای امام جمعـه یک نظـر بـا احـداث اورژانـس هوایـی در بهبهـان همـدل خواهنـد کـرد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر شـود»‪.‬‬ ‫و توجـه ویـژه اقـای دکتـر ابول نژادیـان؛ رئیـس دانشـگاه و یکرنـگ بودنـد و همیـن همدلـی باعـث شـد کـه دکتـر سـردار مظلومـی از زحمـات دکتـر شـریعتی؛ اسـتاندار‬ ‫گیـرد»‪ .‬دکتـر ابول نژادیـان پیرامـون احـداث بیمارسـتان‬ ‫ولی عصـر گفـت‪« :‬جـا دارد از مرحـوم ایـت اهلل مجتهـدی؛‬ ‫امام جمعـه اسـبق بهبهـان کـه بانـی اولیـه کلنگ زنـی‬ ‫بیمارسـتان ولی عصـر بـوده یـادی کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن بیمارسـتان در مـدت ‪ 10‬تـا ‪ 15‬سـال چیـزی حـدود‬ ‫‪ 45‬میلیاردتومـان هزینـه شـد امـا در یک سال گذشـته تـا‬ ‫االن به جـد بـا پیگیری هـای همه جانبـه چیـزی حـدود‬ ‫‪ 70‬میلیاردتومـان بـرای ادامـه عملیـات راه انـدازی ان‬ ‫هزینـه شـده اسـت؛ یعنـی کارهـای انجام شـده در‬ ‫یک سـال معـادل ‪ 10‬تـا ‪ 15‬سـال قبـل بـوده اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫ابول نژادیـان ادامـه داد‪ 10« :‬میلیاردتومان هزینه تابلوی‬ ‫بـرق بیمارسـتان بـود کـه پرداخـت و در حـال نصـب‬ ‫اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امـروز هـم بـا سرکشـی‬ ‫از قسـمت های مختلـف سـاختمان بـرای تامیـن سـایر‬ ‫دکتر ابول نژادیان؛ رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز‬ ‫تجهیـزات و امکانـات‪ ،‬اقدامـات خوبـی صـورت خواهـد‬ ‫گرفـت‪ .‬البتـه مجـوز یـک دسـتگاه سی تی اسـکن ازطـرف‬ ‫خوزسـتان تجلیـل کـرد و افـزود‪« :‬ب ‬ ‫یشـک ا گـر ایشـان در مصرانـه و دلسـوزانه پیگیـر موضـوع بودنـد و در مالقـات وزارت بهداشـت و درمان صادر شـده و رئیس دانشـکده‬ ‫اسـتان بودنـد در مراسـم افتتـاح اورژانـس هوایـی حضـور بـا وزیـر بهداشـت و درمـان بـا بیـان و توضیحـات الزم‪ ،‬علـوم پزشـکی بایـد بـرای جـذب ان اقـدام کنـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫می یافتنـد؛ زیـرا وی در راه انـدازی ایـن تجهیـزات مـا را وجـود اورژانـس هوایـی در بهبهـان را بسـیار ضـروری ابول نژادیـان از خدمـات خوبـی کـه توسـط مجمـع‬ ‫یـاری دادنـد»‪ .‬نماینـده مـردم اعلام کردنـد و نیـز تالش هـای این جانـب در اهـواز و خیریـن سلامت درادامـه عملیـات سـاختمانی ایـن‬ ‫بهبهـان از شـهردار و اعضـای دیگـر همـکاران ایـن خواسـته جامـه عمـل بـه خـود بیمارسـتان صـورت گرفتـه و از خیریـن عزیـز در ایـن‬ ‫شـورای شـهر و کارگـران پرتلاش پوشـیده و شـاهد راه اندازی ان هسـتیم که جای تقدیر پـروژه تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه‬ ‫شـهرداری بهبهـان کـه در مـدت و تشـکر از همـه دارد»‪.‬دکتـر‬ ‫در اوایـل دومـاه سـال اینده‬ ‫کمتـر از ‪ 48‬سـاعت محوطـه ابول نژادیـان دررابطه بـا‬ ‫شـاهد افتتـاح فـاز ‪ B‬و ‪C‬‬ ‫اسـتقرار هلیکوپتـر را مهیـا انجـام ماموریـت اورژانـس‬ ‫ایـن بیمارسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫سردارمظلومی‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد نهایـت‬ ‫کرده انـد‪ ،‬سپاسـگزاری کـرد‪.‬‬ ‫وی دررابطه بـا تبدیـل‬ ‫نمایندهمردمبهبهان‪:‬‬ ‫دکتـر ابول نژادیـان؛ رئیـس اسـتفاده را از مدت زمـان‬ ‫دانشـکده علـوم پزشـکی‬ ‫(عج)‬ ‫ماموریـت‬ ‫دانشـگاه جندی شـاپور اهـواز تعیین شـده‬ ‫بهبهـان بـه دانشـگاه‬ ‫یکیاز دستاوردهاینظام‬ ‫سـخنران بعـدی مراسـم بـود کـه اورژانـس را داشـته باشـید؛‬ ‫علـوم پزشـکی گفـت‪:‬‬ ‫ایران‪،‬‬ ‫مقدسجمهوریاسالمی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایجـاد اورژانـس زیـرا طبق قرارداد ‪30‬سـاعت‬ ‫«باتوجه بـه پتانسـیل های‬ ‫هوایـی‪ ،‬ابتـدا بـا کمـک و دسـتور در مـاه بایـد بـه کار گرفتـه‬ ‫موجـود ایـن شهرسـتان‬ ‫خدمات رسانیبهمردماست؛‬ ‫مسـاعد دکتـر نمکـی؛ وزیـر شـود و ا گر کمتر از ‪ 30‬ساعت‬ ‫و باعنایت به اینکـه دو‬ ‫افتتاحاورژانسهوایییکیاز این‬ ‫مقرون به صرفـه‬ ‫بهداشـت و درمـان صـورت گرفـت و سـپس همراهـی شـد‬ ‫دانشـکده االن فعالیـت‬ ‫خدماتاست‬ ‫دکتـر شـریعتی اسـتاندار سـابق خوزسـتان‪ ،‬کـه تلاش نخواهـد بـود و درنتیجـه‬ ‫دارنـد؛ لـذا دانشـکده بایـد‬ ‫چکـس پنهـان نیسـت و اورژانـس تعطیـل خواهـد‬ ‫او در همـه ابعـاد از دیـد هی ‬ ‫متـر‬ ‫فعـال شـود و از همـه مه ‬ ‫ازطرف دیگـر تقدیـر و تشـکر از فرماندار بهبهان که همت شـد‪ .‬البتـه بایـد مدیریـت‬ ‫اینکـه دانشـکده پزشـکی‬ ‫کردنـد و پیگیـر موضـوع بودنـد و نیـز از دکتـر شـا ًکری نژاد؛ شـود و بـا تفاهم نامـه بـا شـورای هندیجـان‪ ،‬امیدیـه‪ ،‬بایـد به فوریـت احـداث سـاختمان شـود تـا دسترسـی‬ ‫رئیس دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان که جدا خدمت اغاجـاری و ماهشـهر از ماموریـت اورژانس اسـتفاده کرد‪ .‬بـه تبدیـل ایـن دانشـکده بـه دانشـگاه اسـان شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد و همچنیـن سـردار مظلومـی نماینـده مـردم البتـه اولویـت بایـد در خدمـت شهرسـتان بهبهان باشـد ضمنـا توجـه بایـد داشـت در رشـته توان بخشـی و رشـته‬ ‫بهبهـان و اغاجـاری در مجلـس شـورای اسلامی کـه و مـازاد بـر ان می توانـد ماموریـت دیگر شـهرها را به عهده گفتاردرمانـی نیـز مجـوز صـادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫در اوایل سال‬ ‫اینده فاز‬ ‫‪ B‬و ‪ C‬بیمارستان‬ ‫ولی عصر‬ ‫افتتاح خواهد شد‬ ‫محمدطال مظلومی‬ ‫نماینده مردم بهبهان و اغاجاری در مجلس‬ ‫افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫حسـب نمـودار رهگیـری وزارت بهداشـت و درمـان بـا‬ ‫موضـوع رهگیـری افـراد درمعـرض تمـاس نزدیـک بـه فـرد‬ ‫بیمـار مبتالبـه کرونـا‪ ،‬کارکنـان دلسـوز و پرتلاش حـوزه‬ ‫بهداشـت در ایـن رهگیـری در بیـن دانشـگاه های علـوم‬ ‫پزشکی سراسر کشور رتبه عنوان برتر را به خود اختصاص‬ ‫داده انـد‪.‬‬ ‫اطالعیه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫در پـی انتشـار خبـری مبنی بر اینکه «نوشـابه و اب معدنی‬ ‫جدیـدی وارد بـازار شـده اسـت بـه نام و مـارک لبنی کاله»‬ ‫کـه منتصـب بـه بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫ً‬ ‫اطلاع می رسـاند مطالـب ذکرشـده در ایـن خبـر کاملا‬ ‫کـذب محـض اسـت و تنهـا مرجـع قانونـی کـه می توانـد‬ ‫درمورد سلامت مواد غذایی اظهارنظر کند سـازمان غذا‬ ‫و دارو و وزارت بهداشـت اسـت و باتوج هبـه عـدم صحـت‬ ‫مطالـب ذکرشـده ان هـم در شـرایط حسـاس کنونـی کـه‬ ‫موجـب تشـویش اذهـان عمومـی شـده اسـت‪ ،‬دانشـکده‬ ‫حـق خـود را در پیگیـری حقوقـی و قضائـی ایـن مطلـب‬ ‫محفـوظ مـی دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکـر اسـت کلیـه اخبـار مربـوط بـه دانشـکده‬ ‫علـوم پزشـکی بهبهـان و واحدهـای تابعـه ازطریـق‬ ‫روابط عمومـی دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان معتبـر و‬ ‫اطالع رسـانی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تست سریع تشخیص کرونا در پایانه مسافربری‬ ‫باتوجه به افزایش ویروس کرونا در اسـتان خوزسـتان و اهمیت پیشـگیری از گسـترش این ویروس‪ ،‬کادر مجرب و باتجربه مرکز‬ ‫بهداشـت شهرسـتان بهبهان درراسـتای رفاه حال مسـافران و تسـریع روند بیماریابی در شهرستان اقدام به انجام نمونه گیری‬ ‫کرونا در پایانه مسافربری شهرستان کردند‪ .‬به گفته مهندس مکفا؛ سرپرست معاونت بهداشتی شهرستان این اقدام تا پایان‬ ‫همه گیری کرونا هرروز صبح تا پاسـی از شـب ادامه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫طرح سردار سلیمانی توانست نمودارهای پیش بینی شده جهانی درمورد کشور ما را برهم زند‬ ‫دکتر شـا کری نژاد؛ رئیس دانشـکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫در گفت وگـو بـا برنامـه «سلامت خونـه» شـبکه اسـتانی‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬ازنظـر رنگ بنـدی وزارت بهداشـت بهبهـان‬ ‫در وضعیـت زرد اسـت؛ امـا نبایـد بـه رنگ بندی هـا‬ ‫دل خـوش کـرد؛ چـون بسـیار شـکننده و قابل تغییـر‬ ‫اسـت‪ .‬در اسـفند سـال ‪ ۹۸‬کـه اغـاز شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫بـود‪ ،‬به دلیـل حجـم بـاالی مراجعه کننـدگان بـا شـش‬ ‫تخـت ‪ ICU‬خدمات رسـانی کردیـم‪ ،‬امـا بـا پیگیری هـا و‬ ‫تالش هـای بسـیاری کـه توسـط مجموعـه دانشـکده و‬ ‫نماینـده شهرسـتان محمدطلا مظلومـی داشـتند موفق‬ ‫بـه افـزودن ‪ ۱۰‬تخـت دیگـر به تخت های ‪ ICU‬بیمارسـتان‬ ‫شـهیدزاده شـدیم‪ .‬طـرح سـردار سـلیمانی یـک طـرح و‬ ‫ایـده بسـیار عالـی‪ ،‬بجـا و موفـق در کشـور بـوده‪ ،‬ایـن طرح‬ ‫توانسـت نمودارهـای پیش بینـی جهانـی درمـورد کشـور‬ ‫مـا را کـه انتظـار امـار بـاالی مبتلا و فـوت را داشـتند‪ ،‬برهم‬ ‫بزنـد‪ .‬ایـن طـرح با همـکاری و همدلی در حوزه بهداشـت‬ ‫و درمان‪ ،‬بسیج مستضعفان و هالل احمر‪ ،‬این سه ضلع‬ ‫بـا همـکاری فرمانداری هـا و دیگـر نهادهـای حا کمیتـی‬ ‫در کل کشـور اجـرا و دسـتاوردهای بسـیار خوبی داشـت‪.‬‬ ‫ایـن طـرح در بهبهـان با حضـور فرمانـده سـپاه پاسـداران‬ ‫اسـتان‪ ،‬سـردار شـاهوارپور به طـور رسـمی اغـاز شـد‪ .‬در‬ ‫ایـن طـرح ‪ ۶۶‬تیـم رهگیـری تشـکیل شـد کـه موفـق بـه‬ ‫رهگیـری ‪۱۲۰۰۰‬نفـر شـدند»‪ .‬درپایـان دکتـر شـا کری نژاد؛‬ ‫رئیس دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان از مردم خواسـت‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ناصری‪ ،‬امام جمعه شهرستان بهبهان هنگام افتتاح اورژانس هوایی‬ ‫ای سی یو اطفال در بهبهان راه اندازی می شود‬ ‫بـا همـت و پیگیـری مسـتمر ریاسـت دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان دکتـر شـا کری نژاد‬ ‫و تالش هـای مجدانـه معاونـت درمـان؛ دکتـر خواجه پـور پـس از سـال ها انتظـار پروانـه‬ ‫بهر هبـرداری شـش تخـت ای سـی یو اطفـال جهـت بیمارسـتان فریـده بهبهانـی اخـذ‬ ‫شـد کـه بـه زودی شـاهد اغازبـه کار و ارائـه خدمـت ایـن بخـش بـه همشـهریان عزیـز و‬ ‫شهرسـتان های هم جـوار خواهیـم بـود‪ .‬باتوجه به اینکـه مهم تریـن موضـوع در رسـیدگی‬ ‫بـه بیمـاران ای سـی یو سـرعت خدمات رسانی سـت‪ ،‬وجـود ایـن بخـش در شهرسـتان‬ ‫ضـروری به نظـر می رسـید‪ .‬پیش ازایـن اطفـال در بخـش ای سـی یو بزرگ سـاالن بسـتری‬ ‫می شـدند‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت پروژه های ولیعصر‬ ‫(عج)‬ ‫دکتر میرشـکا ک؛ مشـاور عمرانی ریاسـت دانشـگاه جندی شـاپور اهواز طی یک بازدید میدانی که به همراه تیم فنی دانشـگاه اهواز از پروژه های ولیعصر داشـتند در جریان وضعیت‬ ‫پروژه هـا و نحـوه پیشـرفت ان هـا قـرار گرفتنـد‪ .‬در ایـن بازدیـد معـاون توسـعه دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان‪ ،‬خوبانی؛ ریاسـت دفتر فنی دانشـکده مهندس منصفـی و پیمانکاران‬ ‫پـروژه بیمارسـتان ولیعصـر نیـز ایشـان را همراهـی کردنـد‪ .‬ایـن بازدیـد جهت تهیه گـزارش از روند پروژه و ارائه ان به دکتر ابول نژادیان؛ ریاسـت دانشـگاه جندی شـاپور اهواز جهت رفع‬ ‫مشـکالت فنـی و مالـی پروژه صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح دو خانه بهداشت در روستای تله گویند و تل چگاه علیا در بخش زیدون‬ ‫باحضـور دکتـر ابول نژادیـان؛ رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫جندی شـاپور اهواز‪ ،‬مهندس زمانی اصل؛ فرماندار و سـردار‬ ‫مظلومـی؛ نماینـده مـردم شهرسـتان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و دکتر شـا کری نژاد؛ رئیس دانشـکده علوم پزشـکی‬ ‫بهبهان و پس از افتتاح اورژانس هوایی‪ ،‬دو خانه بهداشت‬ ‫در روسـتای تلـه گوینـد و تـل چـگاه علیـا در بخـش زیـدون‬ ‫افتتاح شـد‪.‬‬ ‫بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان از ستاد وا کسیناسیون مستقر در بیمارستان شهیدزاده‬ ‫دکتر شـا کری نژاد جهت روند ادامه تزریق وا کسیناسـیون کادر درمان از سـتاد وا کسیناسـیون مسـتقر در بیمارسـتان شـهیدزاده بازدید کرد‪ .‬در این بازدید مهندس مکفا؛ سرپرسـت‬ ‫معاونـت بهداشـتی و دکتـر بخـردی؛ سرپرسـت واحد پیشـگیری نیز دکتر شـا کری نژاد را همراهـی کردند‪.‬‬ ‫برای سالمت مردم از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم‬ ‫همچنـان بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی از گسـترش‬ ‫ایـن ویـروس جلوگیـری کـرده تـا ان شـاءاهلل ایـن بیمـاری‬ ‫هرچ هسـریع تر از بیـن بـرود‪.‬‬ ‫باتوج هبـه خیـز جدیـد ویـروس کرونـا در شهرسـتان و نیـاز شـدید شهرسـتان بـه بخـش درمانـی جهـت بیمـاران کرونـای دکتـر‬ ‫شا کری نژاد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان با حضور در بیمارستان تا مین اجتماعی و گفت وگو با رئیس بیمارستان‬ ‫گفـت‪« :‬مـا مسـئول سلامت مـردم هسـتیم و درایـن راه از هیـچ تالشـی دریـغ نمی کنیـم»‪ .‬دکتـر شـا کری نژاد درهمین راسـتا‬ ‫ً‬ ‫تسریع در حل مشکالت تجهیزاتی بیمارستان تامین اجتماعی شخصا خودشان پیگیر دستگاه ا کسیژن ساز‪ ،‬بخش ‪ICU‬‬ ‫و کمبودهـای بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی شـد و بـا دکتـر جلیلی تلفنـی درباره نصب دسـتگاه ا کسیژن سـاز صحبت کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!