روزنامه سایه شماره 2196 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2196

روزنامه سایه شماره 2196

روزنامه سایه شماره 2196

‫وزیر کشور اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت چادرزدن در بوستان ها و معابر برای اقامت نوروزی‬ ‫‪ ۱۰۵‬درصد‬ ‫وزیـر کشـور گفـت‪« :‬طبـق مصوبـه سـتاد کرونـا؛ مقـرر شـده سـفر بـه‬ ‫شـهرهای قرمـز و نارنجـی و از ایـن شـهرها ممنـوع باشـد؛ امـا بـه‬ ‫بقیه شهرسـتان ها و شـهرها سـفر ازاد اسـت؛ البته توصیه می کنیم‬ ‫ا گـر کسـانی فکـر می کننـد کـه قـدرت و شـرایط رعایـت پروتکل هـا‬ ‫را ندارنـد‪ ،‬از سـفر خـودداری کننـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ عبدالرضـا‬ ‫رحمانـی فضلـی در خصـوص شـرایط سـفرهای نـوروزی گفـت‪:‬‬ ‫«سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا در این زمینـه مصوبـه دارد و مـا نیز تابع‬ ‫ان هسـتیم‪ .‬در این سـتاد مقـرر شـده؛ شـهرهایی کـه در رنگ بنـدی قرمـز و نارنجـی هسـتند‪،‬‬ ‫سـفر کردن به ان ها یا از ان ها ممنوع اسـت؛ ولی سـفر به بقیه شهرسـتان ها و شـهرهای کشـور‬ ‫ازاد اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫کاظـم جاللـی؛ سـفیر ایـران در روسـیه از بـازار روسـیه به عنـوان ظرفیتـی خـوب بـرای‬ ‫صـادرات کاالهـای ایـران نـام بـرد و گفـت‪« :‬صـادرات بـه انجـا در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬رشـد‬ ‫‪ ۱۰۵‬درصدی داشـت‪ .‬اقتصاد روسـیه‪ ،‬اقتصاد بزرگی سـت و ‪ ۲۶۰‬میلیارد دالر واردات‬ ‫دارد؛ می توانیـم بـا تامیـن بخشـی از کاالهـای مورد نیـازش‪ ،‬سـهم خـود را ازاین بـازار‬ ‫داشـته باشیم»‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 29 1399‬رجب ‪ 13 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2196‬تومان‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫امروز نیازمندیکمعجزهاجتماعیهستیم‬ ‫اتحاد جدید ترکیه‬ ‫و عربستان‬ ‫ما را به پوست کلفتی‬ ‫خود این گمان نبود!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در گزارش ‪ Budget Direct‬بررسی شد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫رانندگان کدام کشورها بیشتر�ین عوارض‬ ‫ی�پردازند؟‬ ‫جاده ای را م ‬ ‫عـوارض جـاده ای‪ ،‬جـزو هزینه هایی سـت کـه رانندگان یکسـری از کشـورها نمی دانند‬ ‫ً‬ ‫چیسـت و در یکسـری از کشـورها نیـز بـه اشـکالی متفـاوت اخـذ می شـود؛ مثلا در‬ ‫المـان‪ ،‬خودروهـای سـنگین باید بـرای عبـور از بزرگراه ها عوارض بپردازنـد؛ درحالی که‬ ‫خودروهـای سـواری از ایـن قاعـده مسـتثنا بـوده و می تواننـد بـدون محدودیـت در‬ ‫عمـده جاده هـای انجـا تـردد کننـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫میخاییل موراشـکو؛ وزیر بهداشـت روسـیه اعالم کرد‪« :‬واکسـن اسـپوتنیک‬ ‫وی در جریـان تحقیقـات نشـان داد کـه در برابـر ویـروس کرونـای انگلیسـی‬ ‫کارایـی باالیـی دارد»‪.‬‬ ‫رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ری‪:‬‬ ‫دشمنان پاسخ معادالت خود را‬ ‫از نحوه مشارکت مردم در انتخابات می گیرند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫دو هدف دشمن در جنگ نرم؛ «شکستن زنجیره تواصی» و «وارونه نمایی از حقایق»‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫عضو موظف هیئت مدیره منطقه ازاد انزلی بیان کرد؛‬ ‫تالش ما تحویل کشور بدون تحریم‬ ‫به دولت بعدی ست‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید اردبیل خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی؛‬ ‫صاحبان اصلی منطقه ازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫نام گذاری خیابان های استان‬ ‫به نام شهدای زن‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان مرکـزی درنظـردارد بـه اسـتناد بند یـک ماده ‪ 19‬تصویب نامـه شـماره ‪ 13890‬مـورخ ‪ 1383/11/07‬مجلس‬ ‫شـورای اسلامی و ابالغیه شـماره ‪ 67490‬مورخ ‪ 1383/11/24‬ریاسـت جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫در ضمن اسناد مناقصه در سایت ‪ www.Setadiran.ir‬منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/23‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادها‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/11‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/14‬در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت های الف‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬بیسـت متری‬ ‫اسـتقالل‪ ،‬روبروی بهزیسـتی‪ ،‬تلفن ‪ 086-33670100‬داخلی ‪ 141‬می باشـد‪.‬‬ ‫مناقصه گران می بایست پا کات الف‪ ،‬ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت زمانی‬ ‫ً‬ ‫مقرر بارگذاری و صرفا پا کت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫در راسـتای مـاده ‪ 24‬الـف بخشـنامه ‪ 130890‬حداقـل نصـاب مناقصه گـران جهـت بازگشـایی پـا کات و برگـزاری مناقصـه ‪ 1‬پا کـت می باشـد و درصـورت وجـود‬ ‫حداقـل ‪ 1‬مناقصه گـر‪ ،‬مناقصـه برگـزار می گـردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصاتپروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫(فهرست پایه ‪)1399‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫نوعتضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث مدرسه ‪ 3‬کالسه اسیابک بند زرندیه ساوه‬ ‫‪7/107/618/155‬‬ ‫‪355/400/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه ‪ 2‬کالس در مدرسه احمداباد ساوه‬ ‫‪3/038/393/020‬‬ ‫‪152/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محوطه سازی مدرسه ده کوثر شازند‬ ‫‪4/282/548/910‬‬ ‫‪214/200/000‬‬ ‫تضمینبصورت‬ ‫ضمانتنامهبانکی‪،‬فیش‬ ‫واریزی و یا اوراق مشارکت‬ ‫بی نام باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی‬ ‫برادر گرامی؛ جناب اقای مازیار هوشمند‬ ‫انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه سـمت مدیرعامـل خانـه مطبوعـات‬ ‫و رسـانه های کشـور تبریـک و تهنیـت عـرض کـرده و از خداونـد باریتعالـی‬ ‫توفیقـات روزافزونتـان را ارزومنـدم‪ .‬رجاء واثق دارم که در این عرصه جدید‬ ‫نیـز همچـون عرصه هـای دیگـر خدمتگـزاری بـه نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران کمـا کان موفـق‪ ،‬مویـد و پیـروز باشـید‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫خانواده محترم محمدی خو‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثر درگذشـت پـدر گرامیتان را به شـما‬ ‫و خانواده هـای داغـدار تسـلیت گفتـه و از خداونـد متعـال‬ ‫بـرای ان مرحـوم ّ‬ ‫علـو درجـات و بـرای بازمانـدگان صبـر و‬ ‫شـکیبایی مسـئلت داریـم‪.‬‬ ‫خانواده محسن شیرازی نژاد؛‬ ‫خانواده احمد گل محمدی؛ حسین نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضا کریمی؛تنها‬ ‫کشتی گیر ایران در رده بندی‬ ‫برترین های ‪ ۲۰۲۱‬جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای تجهیز ازمایشگاه های‬ ‫مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫در سال ‪ 1400‬همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه شهید چمران اهواز درنظر دارد نسبت به تجهیز ازمایشگاه های مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی خود‪ ،‬از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای‬ ‫همـراه بـا ارزیابـی کیفـی مناقص هگـران‪ ،‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) و وا گـذاری به شـرکت هایی که در اساسنامه شـان تناسـب با موضوع ایـن مناقصه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اقـدام نماید‪.‬‬ ‫موضوع تجدید این مناقصه‪ :‬عبارت است از تجهیز ازمایشگاه های مجتمع ازمایشگاهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1400‬‬ ‫مـدت زمـان انجـام عملیـات فـوق‪ ،‬بـه میـزان ‪ 2‬مـاه می باشـد‪ .‬مـدت گارانتـی ایـن کار بـه میـزان ‪ 3‬مـاه می باشـد‪ .‬متقاضیـان می تواننـد جهـت دریافـت فرم هـای شـرکت در‬ ‫مناقصه و اطالع از شرح کار‪ ،‬از روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/24‬حدا کثر تا ساعت ‪ 9‬صبح روز جمعه مورخ ‪ 1399/12/29‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫شـرکت کنندگان در مناقصـه می بایسـت مبلـغ ‪ 495/000/000‬ریـال را بابـت تضمیـن شـرکت در ایـن مناقصـه‪ ،‬بـه شـماره حسـاب ‪ 4001072706377538‬بـه نام وجوه سـپرده‬ ‫نـزد خزانـه داری کل کشـور بـه نـام بانـک مرکـزی ایـران از طریـق سـامانه سـتاد و بـه صـورت فیزیکـی (تحویـل پا کـت الـف) واریـز نماینـد‪ ،‬یـا نسـبت بـه تهیـه و تسـلیم ضمانتنامه‬ ‫ً‬ ‫بانکـی یـا چـک تضمیـن شـده بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر از طریق سـامانه سـتاد اقـدام نمایند‪ .‬ضمنـا اخرین مهلت تهیـه و تحویل فیزیکی پا کـت الـف در اخرین مهلت‬ ‫تحویل پیشـنهادها به ادرس خوزسـتان‪ ،‬اهواز‪ ،‬اتوبان گلسـتان‪ ،‬میدان دانشـگاه‪ ،‬دانشـگاه شـهیدچمران اهواز‪ ،‬سـاختمان مرکزی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬اتاق ‪ ،51‬اداره امور قراردادها‬ ‫تلفن‪ 061-33331065 :‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/01/24‬به نشانی فوق الذکر می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی این مناقصه‪ :‬به میزان ‪ 8/900/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران محترم موظفند مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه ستاد واریز نمایند‪.‬‬ ‫جلسـه بازگشـایی پـا کات ارزیابـی کیفـی (د) کلیـه مناقص هگـران در روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1400/01/24‬راس سـاعت ‪ 11‬صبـح و جلسـه بازگشـایی پـا کات الـف و ب و ج‬ ‫مناقصه گران واجد حداقل امتیاز کیفی (‪ 65‬امتیاز) در روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/01/24‬راس ساعت ‪ 11:30‬صبح با حضور اعضاء کمیسیون معامالت و مناقصات دانشگاه‪،‬‬ ‫از طریـق سـامانه سـتاد‪ ،‬تشـکیل خواهـد شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت دانشـگاه بـا رعایـت کلیـه قوانیـن و مقـررات مربوطـه‪ ،‬در رد یـا قبـول کلیـه پیشـنهادهای مالـی واصلـه مختـار‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایـن مناقصـه بـا پیشـنهاد حداقـل ‪ 2‬مناقص هگـر رسـمیت می یابـد‪ .‬بـه این پـروژه‪ ،‬پیش پرداخت تعلق نمی گیـرد‪ .‬جریمه تاخیـر در اجرای هـر یک از تهـدات برنده؛‬ ‫‪ %25‬مبلـغ قـرارداد می باشـد‪ .‬پرداخـت کلیـه هزینه هـای انتشـار دو نوبـت ا گهـی در روزنامـه کثیراالنتشـار کشـوری‪ ،‬بـه عهـده برنـده مناقصـه می باشـد‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت کلیه‬ ‫مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مالی مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها به اسـتثناء پا کت الف که به صـورت حضوری تحویل می گـردد‪ ،‬از‬ ‫طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) انجـام می پذیـرد‪ .‬مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬می بایسـت نسـبت به انجام مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫ً‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـاء الکترونیکـی جهـت شـرکت در مناقصـه اقـدام نمایند‪ .‬پرداخت هزینه کارمزد سـامانه سـتاد‪ ،‬به عهده برنده مناقصه می باشـد‪ .‬ضمنا پرداخت‬ ‫مبلـغ قـرارداد براسـاس ابلاغ اوراق اسـناد خزانـه اسلامی بـا سررسـید سـال ‪ 1402‬خواهـد بـود‪ .‬بـه این قرارداد طبق بخشـنامه حفظ قـدرت خریـد‪ ،‬پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1111955 :‬‬ ‫اداره امور قراردادها دانشگاه شهید چمران اهواز‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪ABC News‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫درخواست نمایندگان امریکا‬ ‫برای توافق با ایران‬ ‫‪ ۱۴۰‬نفـر از نماینـدگان امریـکا‪ ،‬در‬ ‫نامـه ای کـه بـه انتونـی بلینکـن‬ ‫(وزیـر خارجـه امریـکا) ارسـال شـد‪،‬‬ ‫خواسـتار یـک توافـق جامـع بـا‬ ‫ایـران شـدند کـه به غیـراز برنامـه‬ ‫هسـته ای‪ ،‬بـه نفـوذ تهـران در‬ ‫منطقـه نیـز رسـیدگی کنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ دونالـد ترامـپ‬ ‫(رئیس جمهـوری پیشـین امریـکا) اردیبهشـت ماه سـال‬ ‫‪ ۹۷‬از توافـق جامعـی کـه بیـن ایـران و قدرت هـای جهانـی‬ ‫شـکل گرفته بود‪ ،‬خارج شـد‪ .‬با روی کارامدن دولت بایدن‪،‬‬ ‫وعده هایـی بـرای بازگشـت بـه برجـام ازسـوی بایـدن داده‬ ‫شـد؛ اما هنوز هیچ اقدام عملی ازسـوی امریکا انجام نشده‪.‬‬ ‫نامـه قانون گـذاران امریکایی توسـط ‪ ۷۰‬جمهوری خـواه و ‪۷۰‬‬ ‫دموکـرات امضـا شـده؛ و خواسـتار یـک توافـق یا مجموعه ای‬ ‫از توافق هـا بـرای محدودیـت برنامـه هسـته ای ایـران‪ ،‬توقف‬ ‫برنامـه موشـکی و رسـیدگی بـه رفتـار تهـران در خاورمیانـه‬ ‫اسـت‪ .‬چهارشـنبه گذشـته‪ ۳۲ ،‬گـروه امریکایـی از دولـت‬ ‫ً‬ ‫بایـدن خواسـتند کـه واشـینگتن سـریعا بـه برجـام بازگردند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفـر از نماینـدگان دموکـرات در مـاه دسـامبر از بایـدن‬ ‫خواسـتند تـا ب هسـرعت بـه توافـق هسـته ای ایـران بازگـردد‬ ‫و گفتنـد این اقـدام بایـد درجهـت شـروع مذا کـرات بیشـتر‬ ‫باشد‪ .‬برخالف این خواسته دموکرات ها؛ ماه پیش‪ ۱۲۰ ،‬نفر‬ ‫از نماینـدگان جمهوری خـواه درجهـت سیاسـت های تنش‬ ‫دولـت پیشـین امریـکا خواسـتار عدم بازگشـت دولـت بایدن‬ ‫به برجام شـدند‪ .‬برخی نمایندگان امریکا بااشـاره به نامه ای‬ ‫کـه بـه بلینکـن ارسـال شـده‪ ،‬مدعـی همبسـتگی دو حـزب‬ ‫دموکـرات و جمهوری خـواه بـر سـر این موضـوع شـدند‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫اتحاد جدید ترکیه و عربستان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫دو هدف دشمن در جنگ نرم؛‬ ‫«شکستن زنجیره تواصی» و «وارونه نمایی از حقایق»‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫استقبالبین المللی‬ ‫از رای اعتماد به دولت لیبی‬ ‫انگلیـس‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬المـان‪ ،‬ایتالیـا‬ ‫و امریـکا‪ ،‬بـا صـدور یـک بیانیـه‬ ‫مشـترک‪ ،‬از رای اعتمـاد پارلمـان‬ ‫لیبـی بـه دولـت جدیـد ایـن کشـور‬ ‫به ریاسـت عبدالحمیـد دبیبـه‬ ‫اسـتقبال کردنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ دراین بیانیـه امـده‪ :‬ایـن‪ ،‬اقدامـی ضـروری جهـت‬ ‫شبـس ‪ ۲۳‬ا کتبـر ‪۲۰۲۰‬؛ ازجملـه‬ ‫اجـرای کامـل توافقنامـه ات ‬ ‫عقب نشـینی تمـام نظامیـان و مـزدوران خارجـی از سراسـر‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬نتیجـه گام اساسـی در مسـیر‬ ‫مناطـق لیب ‬ ‫اتحـاد نهادهـای لیبـی و یـک راه حـل سیاسـی جامـع بـرای‬ ‫یسـت کـه لیبـی و ملتـش بـا ان مواجـه هسـتند‪.‬‬ ‫بحران ‬ ‫انگلیـس‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬المـان‪ ،‬ایتالیـا و امریـکا همچنیـن تا کیـد‬ ‫کردنـد‪ :‬مـا همـراه شـریکانمان‪ ،‬بـه حمایـت خـود از ملـت‬ ‫لیبـی و تالش هـای سـازمان ملـل ادامـه خواهیـم داد‪ .‬ایـن‬ ‫کشـورها دراین بیانیـه همچنیـن از امادگـی فائـز السـراج برای‬ ‫تحویـل قـدرت بـه دبیبـه اسـتقبال کردنـد و از دیگـر مقامات‬ ‫و طرف هـای لیبیایـی خواسـتند که مانند السـراج احسـاس‬ ‫مسـئولیت کـرده و وا گـذاری تمـام اختیارات به نخسـت وزیر‬ ‫جدیـد ایـن کشـور را تضمیـن و تسـهیل کننـد‪ .‬در ادامـه‬ ‫بیانیـه امـده‪ :‬وظایف اساسـی قـدرت اجرایـی موقت جدید‪،‬‬ ‫سـازمان دهی انتخابـات ازاد و منصفانـه ریاسـت جمهوری‬ ‫و پارلمانـی در ‪ ۲۴‬دسـامبر ‪ ۲۰۲۱‬و به دنبـال ان انتقـال قـدرت‬ ‫بـه رهبـران منتخـب دموکراتیـک در لیبـی‪ ،‬اجـرای کامـل‬ ‫شبـس ‪ ۲۳‬ا کتبـر ‪ ،۲۰۲۰‬اغـاز رونـد اشـتی ملـی و‬ ‫توافـق ات ‬ ‫یسـت‪ .‬پارلمـان لیبـی در‬ ‫تامیـن نیازهـای اساسـی مـردم لیب ‬ ‫نشسـتی در شـهر سـرت بـا ‪ ۱۳۲‬رای موافـق از مجمـوع ‪۱۳۳‬‬ ‫نماینـده حاضـر در جلسـه‪ ،‬بـه کابینه یکپارچـه و ملی دبیبه‬ ‫رای اعتمـاد داد‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫ائتالف ‪ 16‬کشور علیه یک جانبه گرایی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران به همـراه‬ ‫‪ ۱۵‬کشـور دیگـر جهـان؛ ازجملـه‬ ‫چیـن درتالش انـد تـا ائتالفـی بـرای‬ ‫دفـاع از «منشـور ملـل متحـد» و‬ ‫مقابلـه بـا تحریم هـا و ِاعمـال زور‬ ‫یک جانبـه یـا تهدیـد بـه اسـتفاده‬ ‫از ان هـا تشـکیل دهنـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ نـام ایـن ائتلاف‬ ‫دوسـتان مدافـع منشـور ملـل متحـد» اسـت و‬ ‫جدیـد «گـروه‬ ‫ِ‬ ‫در معرفـی طـرح خود نوشـته‪« :‬هم ا کنـون چندجانبه گرایی‬ ‫تحـت هجمـه بی سـابقه ای قـرار گرفتـه کـه ایـن تهدیـدی‬ ‫یسـت»‪ .‬کشـورهای حاضـر در‬ ‫بـرای صلـح و امنیـت جهان ‬ ‫ایـن ائتلاف عبارت انـد از‪ :‬ایران‪ ،‬چین‪ ،‬کره شـمالی‪ ،‬الجزایر‪،‬‬ ‫انگـوال‪ ،‬بلاروس‪ ،‬بولیـوی‪ ،‬کامبـوج‪ ،‬کوبـا‪ ،‬اریتـره‪ ،‬الئـوس‪،‬‬ ‫نیکارا گوئه‪،‬فلسطین‪،‬سنتوینسنت؛و گرنادین ها‪،‬سوریه‬ ‫و ونزوئلا بنیان گذاران این گروه هسـتند‪ .‬در بخش دیگـری از‬ ‫نگـروه امـده اسـت‪« :‬دنیـا شـاهد توسـل روزافـزون به‬ ‫سـند ای ‬ ‫یسـت کـه نمـود ان در اقدامـات انزوا گرایانه و‬ ‫یک جانبه گرای ‬ ‫خودسـرانه ای ماننـد توسـل بـه اقدامـات جبـری یک جانبـه‬ ‫یـا خـروج از توافقـات مهـم و سـازمان های چندجانبـه و نیـز‬ ‫تلاش درجهـت تضعیـف تالش هـای حیاتـی بـرای مقابله با‬ ‫چالش هـای جهانـی و مشـترک قابل مشـاهده اسـت»‪.‬‬ ‫‪TACC‬‬ ‫هشدار مسکو به واشینگتن‬ ‫سـخنگوی وزارت خارجـه روسـیه‬ ‫دربـاره اسـتقرار سـامانه موشـکی‬ ‫امریـکا در ژاپـن هشـدار داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش فـارس؛ ماریـا زاخـارووا‬ ‫در نشسـت خبـری هفتگـی گفـت‬ ‫ا گـر امریـکا در ژاپـن‪ ،‬موشـک یـا‬ ‫سـامانه موشـکی مسـتقر کنـد‪ ،‬روسـیه نیـز بـرای دفـاع از‬ ‫امنیـت ملـی خـود‪ ،‬این اقـدام را تالفـی خواهـد کـرد‪ .‬وی‬ ‫دراین بـاره توضیـح داد‪« :‬اسـتقرار موشـک های کوتـاه و‬ ‫میان ُ بـرد به هرشـکلی در مناطـق مختلـف جهـان؛ ازجملـه‬ ‫منطقه اسیا‪-‬اقیانوس ارام‪ ،‬ازنقطه نظر امنیت بین الملل و‬ ‫منطقـه‪ ،‬تاثیـر جـدی در ثبات زدایـی دارد‪ .‬این اقـدام باعـث‬ ‫شروع شـدن دور جدیـدی از رقابـت تسـلیحاتی بـا عواقـب‬ ‫غیرقابـل پیش بینـی می شـود»‪.‬‬ ‫الساندرو گاتو‬ ‫تلنگر‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم‬ ‫اسلام (ص)‪ ،‬اهداف این هدیه بزرگ پروردگار را «حکمرانی الهی‪،‬‬ ‫رشـد بشـر‪ ،‬اسـتقرار عدالـت و ایجـاد حیـات طیبـه» خواندنـد و‬ ‫بااشـاره به ضـرورت منطقـی برپایـی نظـام سیاسـی بـرای تحقـق‬ ‫ایـن اهـداف بسـیاربزرگ افزودنـد‪« :‬انقلاب اسلامی بـه ابتـکار و‬ ‫شـجاعت امـام بزرگـوار (ره)‪ ،‬خـط بعثـت نبـی مکـرم (ص) را احیـا‬ ‫کـرد و به همین علـت مورد دشـمنی مسـتمر اشـرار عالم قـرار گرفته‬ ‫کـه بصیـرت و اسـتقامت در صـراط مسـتقیم‪ ،‬ایـن دشـمنی ها‬ ‫را نـا کام خواهـد گذاشـت»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری؛ حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا تبریـک عیـد‬ ‫نورانـی مبعـث گفتنـد‪« :‬در بعثـت همـه پیامبـران‪ ،‬اهـداف الهـی‬ ‫بزرگـی وجـود داشـته کـه در راس ان هـا توحیـد و سـپس تزکیـه و‬ ‫تعلیـم انسـان ها‪ ،‬اسـتقرار عدالـت و ایجاد حیـات طیبه به معنای‬ ‫رشـد و شـکوفایی عقـل و علـم‪ ،‬ارامـش روحـی‪ ،‬اسـایش مـادی‪،‬‬ ‫امنیـت محیـط زندگـی‪ ،‬رفـاه و شـادکامی و باالتـر از همـه تکامـل‬ ‫معنـوی بشـر اسـت»‪ .‬رهبـر انقلاب باتا کیدبراینکـه اهـداف بعثـت‬ ‫ً‬ ‫صرفـا بـا بیـان محقـق نمی شـود‪ ،‬افزودنـد‪« :‬پیامبـران بـرای ایـن‬ ‫امـر بسـیارمهم بایـد مناسـبات اجتماعـی ایجـاد می کردنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫طبعـا ایـن امـر نیـز قـدرت و نظـام سیاسـی می خواهـد»‪ .‬ایشـان‬ ‫بااسـتنادبه ایـات متعـدد قـران‪ ،‬هـدف پیامبـران از ایجـاد نظـام‬ ‫حکمرانـی منبعـث از کتـاب خـدا و احـکام الهـی‬ ‫سیاسـی را‬ ‫ِ‬ ‫برشـمردند و گفتنـد‪« :‬اسـتقرار ائیـن حکمرانـی نیازمنـد راهبـری‪،‬‬ ‫یسـت کـه ایـن مسـئولیت بسیارسـنگین بـر‬ ‫مدیریـت و فرمانده ‬ ‫دوش پیامبـر قـرار دارد»‪ .‬ایشـان افزودنـد‪« :‬در نـگاه توحیـدی‪،‬‬ ‫دیـن برنامـه جامـع زندگی انسـان در همه ابعاد فـردی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫یسـت و به همین دلیـل به فرمـوده قـران مجیـد؛ اشـرار‬ ‫و سیاس ‬ ‫عالـم‪ ،‬مفسـدان‪ ،‬مسـتکبران‪ ،‬اسـتعمارگران و غارتگـران در همـه‬ ‫ادوار تاریـخ در مقابـل ائیـن عدالت بخـش و ضدظلـم الهـی‬ ‫ایسـتاده اند»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بااشـاره به خصومـت‬ ‫ظالمـان جهـان بـا جمهـوری اسلامی ایـران خاطرنشـان کردنـد‪:‬‬ ‫«امروز هم نظام اسالمی که در تبلیغات جبهه مستکبران‪ ،‬اسالم‬ ‫سیاسـی نامیـده می شـود‪ ،‬امـاج همه گونـه حملـه و توطئه اسـت؛‬ ‫چرا کـه توانسـته بـرای تحقـق حکمرانی الهی‪ ،‬حکومت تشـکیل و‬ ‫بـه ملـت بـزرگ عزیـز ایـران هویـت دینـی و اسلامی دهـد»‪ .‬ایشـان‬ ‫باتا کیدبراینکـه نبایـد تعریـف جامـع قـران از دیـن را بـه اعمـال‬ ‫عبـادی و فـردی تقلیـل داد‪ ،‬افزودنـد‪« :‬بعثت پیامبـر (ص)‪ ،‬امواج‬ ‫برانگیختگـی و تحـرک و تلاش را در جامعـه صـدر اسلام به همـراه‬ ‫اورد و به فرمـوده امیـر مومنـان (ع)‪ ،‬پیامبـر خاتـم (ص) بـرای هـر‬ ‫درد و بیمـاری افـراد و جامعـه‪ ،‬دارو و مرهم داشـت و دراین مسـیر‪،‬‬ ‫یکـرد»‪.‬‬ ‫هـرگاه الزم بـود‪ ،‬حـدود و مجـازات اسلامی را نیـز اعمـال م ‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای در ادامـه سخنانشـان‪ ،‬انقلاب‬ ‫اسلامی را احیا گـر مضمـون بعثـت در دوره معاصـر توصیف کردند‬ ‫و گفتنـد‪« :‬امـام بزرگـوار (ره) بـا ابتـکار‪ ،‬شـجاعت‪ ،‬اندیشـه بلنـد و‬ ‫فـدا کاری توانسـت خـط مسـتمر بعثـت نبـوی را پررنـگ کنـد و‬ ‫جامعیـت و ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی اسلام را نشـان دهـد»‪.‬‬ ‫ایشـان باتا کیدبراینکـه انقالب اسلامی به پیـروی از بعثت نبوی‪،‬‬ ‫در مقابـل ظلـم‪ ،‬اسـتبداد و اسـتکبار‪ ،‬و همـراه مظلومـان بـوده‪،‬‬ ‫افزودند‪« :‬با تشـکیل نظام اسلامی همان حوادث و شـرایطی که‬ ‫َ‬ ‫بـرای پیامبـران روی داد‪ ،‬اتفـاق افتـاد و اشـرار و مسـتکبرین عالـم‬ ‫در مقابـل ملـت ایـران صـف کشـیدند»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی بـه‬ ‫تحریـف و دروغ گویـی جبهـه اسـتکبار نیـز اشـاره کردنـد و گفتنـد‪:‬‬ ‫«ان هـا بـه دروغ در تبلیغـات خـود می گفتنـد جمهوری اسلامی با‬ ‫سـر ناسـازگاری و سـتیزه دارد؛ درحالی که نظام اسلامی‬ ‫تمام دنیا ِ‬ ‫طبـق تا کیـدات قـران؛ فقـط در مقابـل کسـانی قـرار دارد کـه بـا‬ ‫ملـت ایـران دشـمنی می کننـد و بـا بقیـه ملت هـا و کشـورها از هـر‬ ‫ائیـن و نـژادی روابـط دوسـتانه دارد»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنه ای‬ ‫بااشـاره به اسـتمرار دشـمنی ها بـا نظـام اسلامی‪ ،‬تا کیـد کردنـد‪:‬‬ ‫دشـمن فعـال بـه دو عنصر مهم بصیـرت و صبر‬ ‫«بـرای مواجهـه بـا‬ ‫ِ‬ ‫و اسـتقامت نیـاز اسـت»‪ .‬ایشـان افزودنـد‪« :‬بصیـرت به معنـای‬ ‫ان اسـت که انسـان در شـناخت راه درسـت دچـار اشـتباه نشـود و‬ ‫صبر هم یعنی اسـتقامت و پافشـاری در پیمودن صراط مستقیم‬ ‫کـه ا گـر ایـن دو عنصـر وجـود داشـته باشـد‪ ،‬دشـمن نمی توانـد بـه‬ ‫اهـداف خـود برسـد»‪ .‬ایشـان‪ ،‬الزمـه حفـظ ایـن دو خصوصیـت‬ ‫مهـم را‪ ،‬وجـود «جریـان تواصـی» در جامعـه برشـمردند و گفتنـد‪:‬‬ ‫«ا گـر زنجیـره توصیـه بـه صبـر و حـق در میـان مـردم برقـرار باشـد‪،‬‬ ‫ضعـف اراده در جامعـه به وجـود‬ ‫احسـاس ناامیـدی‪ ،‬تنهایـی و‬ ‫ِ‬ ‫نمی ایـد و جرئـت اقـدام نیـز از بیـن نخواهـد رفـت»‪ .‬رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب اسلامی باتا کیدبراینکـه یکـی از اهـداف اصلـی دشـمن در‬ ‫یسـت‪ ،‬خاطرنشـان کردند‪:‬‬ ‫جنـگ نـرم‪ ،‬ازبین بـردن زنجیره تواص ‬ ‫«قطـع جریـان تواصـی بسـیارخطرنا ک اسـت و جوانـان به عنـوان‬ ‫افسـران جنـگ نـرم نباید بگذارند چنیـن اتفاقی بیفتد»‪ .‬حضرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای گفتنـد‪« :‬در ایـن جنـگ نـرم‪ ،‬جوانـان بایـد‬ ‫بـا اسـتفاده از فرصـت فضـای مجـازی‪ ،‬در جامعـه امیدافرینـی و‬ ‫توصیـه بـه ایسـتادگی و بصیـرت کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی‬ ‫وارونه نمایـی حقایـق را یکی دیگر از شـگردهای دشـمن در جنگ‬ ‫نـرم برشـمردند و بااشـاره به نمونه هایـی از دروغ گویی هـای اشـکار‬ ‫افزودنـد‪« :‬مـردم مظلـوم یمـن شش سـال اسـت کـه بـا چـراغ سـبز‬ ‫دارویی‬ ‫دولـت امریـکا زیر بمباران و محاصره اقتصـادی و غذایی و‬ ‫ِ‬ ‫دولـت سـنگدل و ظالـم سـعودی هسـتند و صـدای اعتـراض‬ ‫چیـک از مجامـع بین المللـی و دولت هـای مدعـی غربـی بلنـد‬ ‫هی ‬ ‫نشـده؛ امـا حـاال کـه مـردم پراسـتعداد یمـن‪ ،‬بـا سـاخت یـا تهیـه‬ ‫برخـی وسـایل دفاعـی بـه حملات دشـمن پاسـخ می دهنـد‪،‬‬ ‫صـدای اعتـراض و مالمـت‪ ،‬حتی ازطرف سـازمان ملل بلند شـده‬ ‫کـه این اقـدام سـازمان ملـل زشـت تر از اقدامـات امریکاسـت»‪.‬‬ ‫درادامـه‪« ،‬دراختیارداشـتن بزرگ تریـن زرادخانـه اتمـی و کشـتار‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزارنفـر به وسـیله بمـب اتـم و درعین حـال ادعـای مخالفـت‬ ‫بـا سلاح کشـتارجمعی»‪« ،‬حمایـت از دولـت سـعودی که مخالف‬ ‫خـود را بـا اره تکه تکـه می کنـد و درعین حـال ادعـای طرفـداری از‬ ‫حقوق بشـر» و «ایجاد و حمایت از گروه های تروریسـتی همچون‬ ‫داعـش و قـراردادن پـول و امکانات رسـانه ای مـدرن و فراهم کردن‬ ‫زمینـه فـروش نفـت سـوریه به وسـیله ان هـا و درعین حـال ادعـای‬ ‫مبـارزه بـا تروریسـم» مصادیق دیگـری از وارونه نمایی هـای دولت‬ ‫امریـکا بـود کـه رهبـر انقلاب بـه ان هـا اشـاره کردنـد‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بااشـاره به بغـض و کینـه امریکایی هـا از حضـور‬ ‫منطقه ای ایران‪ ،‬گفتند‪« :‬جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه؛‬ ‫چـه سـوریه و چـه عـراق وارد شـده‪ ،‬بـرای دفـاع از دولـت قانونی ان‬ ‫کشـور و به درخواسـت و رضایـت ان دولـت و به صـورت مستشـاری‬ ‫یکـه امریکایی هـا ظالمانـه وارد عـراق و سـوریه‬ ‫بـوده اسـت؛ درحال ‬ ‫شـده و پایـگاه نظامـی درسـت کرده انـد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی‬ ‫ً‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬البتـه امریـکا حتمـا بایـد عـراق را تخلیـه کنـد؛‬ ‫چرا کـه این قضیـه خواسـت و قانـون عراقی ه اسـت و سـوریه را نیـز‬ ‫بایـد هرچه زودتـر تخلیـه کننـد»‪ .‬ایشـان وظیفـه همـگان در قبـال‬ ‫امانـت گران بهـای انقلاب را تواصـی بـه حـق و صبـر‪ ،‬شـناخت‬ ‫دشـمن و ایسـتادگی و تسلیم نشـدن درمقابل ان و اعتماد نکردن‬ ‫بـه ان دانسـتند و بااشـاره به بیـش از یک سـال تلاش و مجاهـدت‬ ‫مجموعه هـای درمانـی درمقابله بـا بلای همه گیـر کرونـا‪ ،‬گفتنـد‪:‬‬ ‫«الزم اسـت هـم بنـده و هـم احـاد مـردم‪ ،‬سـپاس قلبـی خـود را از‬ ‫ایـن عزیـزان ابـراز و بـرای ان هـا دعـا کنیـم»‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یسـت‬ ‫عـوارض جـاده ای‪ ،‬جـزو هزینه های ‬ ‫کـه راننـدگان یکسـری از کشـورها نمی داننـد‬ ‫چیسـت و در یکسـری از کشـورها نیـز بـه‬ ‫ً‬ ‫اشـکالی متفاوت اخذ می شـود؛ مثال در المان‪،‬‬ ‫خودروهای سنگین باید برای عبور از بزرگراه ها‬ ‫یکـه خودروهـای‬ ‫عـوارض بپردازنـد؛ درحال ‬ ‫سـواری از ایـن قاعده مسـتثنا بـوده و می توانند‬ ‫بـدون محدودیـت در عمـده جاده هـای انجـا‬ ‫تـردد کننـد‪ .‬البتـه بایـد توجـه داشـت جاده هـا‬ ‫نیز مانند سـایر زیرسـاخت ها نیازمنـد مراقبت‪،‬‬ ‫بهسـازی و توسـعه هسـتند کـه انجـام این کارها‬ ‫به نوبه خـود نیازمنـد بودجـه اسـت؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫برای تامین این منابع مالی‪ ،‬یکی از روش های‬ ‫یسـت که نرخ‬ ‫معمـول‪ ،‬تعیین عـوارض جاده ا ‬ ‫مشـخصی هـم نـدارد و در بعضـی از کشـورها‬ ‫ان قـدر باالسـت کـه باعـث می شـود از تعـداد‬ ‫سوئیس‬ ‫اتریش‬ ‫جزایر فارو‬ ‫کرواسی‬ ‫دانمارک‬ ‫لهستان‬ ‫بلژیک‬ ‫چین‬ ‫البانی‬ ‫سوئد‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ان هایـی کـه حافظـه تاریخـی دارنـد یـا مایـل نیسـتند گذشـته خـود را بـه‬ ‫فراموشـی بسـپارند‪ ،‬خـوب به یـاد دارنـد کـه حـدود دوسـال پیش یـک‬ ‫روزنامه نگار منتقد عربستان‪ ،‬به طرز مشکوکی در سفارت عربستان در ترکیه‬ ‫ناپدید شـد و پس از مدتی تحقیق و تفحص به نظر می رسـد این روزنامه نگار‬ ‫در سـفارت عربسـتان به قتل رسـیده و جنازه او مثله شـده و از سفارت خارج‬ ‫شـده باشـد‪ .‬در ان وقـت موجـی از اعتـراض ازسـوی جوامـع بشـری‪ ،‬به سـوی‬ ‫عربسـتان و به خصـوص بـه امـر اصلـی قتـل خاشـقچی‪ ،‬محمـد بـن سـلمان؛‬ ‫ولیعهـد عربسـتان روانـه شـد و بسـیاری از جوامـع دولتی و مسـتقل حکومت‬ ‫عربسـتان را بـه بـاد انتقـاد شـدید گرفتنـد؛ ازجملـه و از همـه اتشـین تر‪ ،‬رجـب‬ ‫طیـب اردوغـان؛ رئیس جمهـوری ‪ 20‬سـاله ترکیـه‪ ،‬علـم مبـارزه بـا عربسـتان‬ ‫را برافراشـت و بسـیار بیشـتر از همـه‪ ،‬خواهـان محا کمـه محمـد بـن سـلمان‬ ‫شـد؛ امـا در هفتـه ای که گذشـت برخالف انتظـار‪ ،‬پـرده از روی یک همکاری‬ ‫تسـلیحاتی و حمایـت از حکومـت عربسـتان توسـط مـزدوران سـوری بـه‬ ‫خدمـت گرفتـه ترکیـه‪ ،‬به میـان امـد‪ ،‬کـه طـی ان ترکیـه اعالم کرد به خواسـت‬ ‫محمـد بـن سـلمان‪ ،‬متعهـد شـده اسـت بـا دراختیار گذاشـتن تسـلیحات‬ ‫مورد لزوم عربستان در یمن و همچنین گسیل شدن سربازان تحت حمایت‬ ‫ترکیه‪ ،‬که در جنگ ارمنستان و اذربایجان‪ ،‬با حمایت از اذربایجان‪ ،‬پیروزی‬ ‫را بـرای اذربایجـان باعـث شـدند‪ ،‬بـا یک حمایت همه جانبه‪ ،‬از عربسـتان به‬ ‫کمـک ایـن کشـور کـه روزهـای سـختی را در جنـگ یمـن و عربسـتان سـپری‬ ‫می کنـد‪ ،‬پیـروزی را بـرای عربسـتان رقـم بزنـد‪ ،‬کـه بالفاصلـه سـیل مهمـات‪،‬‬ ‫پهپاد‪ ،‬نفرات بی شـمار‪ ،‬توانسـتند در منطقه مارب‪ ،‬حوثی را به عقب برانند‬ ‫و ایـن رویدادی سـت عجیـب که می تـوان پذیرفت این روزهـا‪ ،‬در خاورمیانه‪،‬‬ ‫کشـور ترکیـه دسـت بـه هـر کاری می زنـد؛ نیـرو در خـا ک سـوریه پیـاده می کنـد‬ ‫و تـا عمـق ‪ 30‬کیلومتـری درون سـوریه‪ ،‬پیشـروی می کنـد‪ .‬نیروهایـش را کـه‬ ‫بیشـتر از مـزدوران سـوری تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬بـه لیبـی اعـزام می کنـد و‬ ‫به نوعـی یقیـن سرنوشـت می کنـد‪ .‬روزی از منتقدیـن عربسـتان می شـود‬ ‫و روزی دیگـر‪ ،‬شـریک ادم کشـی عربسـتانی ها در یمـن می شـود‪ .‬اسـرائیل بـا‬ ‫کشـورهای عربـی طـرح دوسـتی و همـکاری می ریـزد‪ ،‬ترکیـه کـه از نیروهـای‬ ‫اخوان المسـلمین حمایـت می کنـد‪ ،‬بـه خـودش اجـازه می دهـد در سـوریه‬ ‫و عـراق حضـور پیـدا کنـد و باالخـره اخریـن دخالـت خـود را در یمـن اشـکار‬ ‫کنـد‪ .‬در اینجـا یـک سـوال بی جـواب بـرای ازادی خواهـان خاورمیانه به جای‬ ‫مانـده اسـت؛ درحالی کـه بایـدن ژسـت صلح خواهـی می گیـرد و فـروش سلاح‬ ‫و کمـک بـه عربسـتان را در یمـن متوقـف می کنـد و از عربسـتان تـا انـدازه ای‬ ‫روی می گردانـد‪ ،‬چگونـه اسـت کـه شـریک سـنتی اش ترکیـه‪ ،‬کـه از نیروهـای‬ ‫مهم پیمان ناتوسـت و پایگاه های ناتو درون ترکیه و در شـهر ادانا‪ ،‬در پایگاه‬ ‫ً‬ ‫هوایـی ترکیـه به نـام «اینجرلیـک» کـه در جنـوب ترکیـه قـرار دارد و قاعدتـا‬ ‫بایـد تابـع تصمیمـات کلـی پیمـان ناتـو باشـد‪ ،‬در یمـن و علی رغـم خواسـت‬ ‫ناتـو‪ ،‬بایـد رئیس جمهـوری ترکیـه خـود را مخیـر بدانـد تـا در کشـور یمـن‪،‬‬ ‫ازادی خواهـان ان کشـور به شـدت محـروم را از بیـن ببـرد‪ ،‬ان هم به خواسـت‬ ‫محمـد بـن سـلمان؛ ولیعهد عربسـتان‪ ،‬که اردوغـان یک ماه پیـش‪ ،‬خواهان‬ ‫محا کمـه ایـن ولیعهد شـده بود و چقدر نازیباسـت ایـن پیمان ها و تعهدات‬ ‫کـه می تـوان ان را به راحتـی و توسـط رجـب طیـب اردوغـان‪ ،‬زیـر پـا نهـاده و بـه‬ ‫خونریزی ها تداوم بخشید‪ .‬ا گر باز بگوییم و بنویسیم که رهبر ترکیه‪ ،‬به فکر‬ ‫ایجـاد امپراتـوری عثمانی سـت‪ ،‬بـاز ممکـن اسـت بـه مـذاق بعضی هـا خـوش‬ ‫نیایـد؛ امـا می توانیـم ارزو کنیـم بـرای روزی کـه زورمـداران نتواننـد دسـت بـه‬ ‫هـر کاری بزننـد و بـه حقـوق دیگـران تجـاوز کننـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رشد چشمگیر صنعتی کشور در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫معـاون وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬بررسـی مولفه هـای مختلـف‬ ‫اقتصـادی نشـان می دهـد رشـد صنعتـی کشـور در سـال ‪ ۱۳۹۹‬چشـمگیر‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی‬ ‫ایـران؛ علـی رسـولیان در جریـان بازدیـد از شـهرک صنعتـی برازجـان افـزود‪:‬‬ ‫«براوردهـای اولیـه از میـزان رشـد بخش هـای مختلـف تولیـد کشـور در‬ ‫حـوزه صنعـت؛ به ویـژه خـودرو و لوازم خانگـی نشـان می دهـد بـا افزایـش‬ ‫قابل توجهـی مواجـه هسـتند و بیشـتر واحدهـا در دو و سـه شـیفت کار‬ ‫ک‪‎‬های صنعتـی‬ ‫می‏ کننـد‪ .‬امسـال‪ ،‬میـزان تقاضـای سـرمایه‏ گذاری در شـهر ‬ ‫کشـور دو برابـر شـده و اشـتغال زایی ‪ 2037‬واحـد کـه در شـهرک‏ های صنعتـی‬ ‫بـه بهره‏ بـرداری رسـیده‪ ،‬در مقایسـه با سـال قبل‪ ،‬رشـد ‪ ۳۲‬درصـدی را تجربه‬ ‫کـرده اسـت ‪ .‬همـه ایـن مولفه‪‎‬هـا نشـان می‏ دهـد کـه رشـد صنعتـی کشـور در‬ ‫سـال جـاری قابل توجـه اسـت»‪.‬‬ ‫حذف سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی‬ ‫لو نقـل مسـافر‪ ،‬از حـذف‬ ‫رئیـس اتحادیـه کشـوری شـرکت های تعاونـی حم ‬ ‫سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی در ایام نوروز ‪ 1400‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫لو نقـل عمومـی‬ ‫ایلنـا؛ احمدرضـا عامـری با بیان اینکـه تمـام نـاوگان حم ‬ ‫جـاده ای بـرای انجـام سـفرهای نـوروزی اماده باش هسـتند‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«نـوروز امسـال‪ ،‬متفـاوت از سـال های گذشـته اسـت و در شـرایط برگـزاری‬ ‫سـفرها ابهاماتـی وجـود دارد؛ امـا تمـام نـاوگان؛ اعـم از اتوبـوس‪ ،‬مینی بـوس‬ ‫و سـواری کرایه برای پاسـخ به تقاضای مسـافران اماده باش هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫لو نقـل عومـی‬ ‫با اشـاره به احتمـال ممنوعیـت جابه جایـی مسـافر بـا حم ‬ ‫جـاده ای بیـن شـهرهای قرمـز و نارنجـی گفـت‪« :‬تا به امـروز هیـچ ممنوعیتـی‬ ‫بـرای تـردد بـه شـهرهای مختلـف بـا انـواع رنگ هـا به ما اعالم نشـده اسـت و‬ ‫پیش فـروش بلیـت بـه همـه شـهرها انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رانندگان کدام کشورها بیشترین عوارض جاده ای را می پردازند؟‬ ‫خودروهـای حاضـر در جاده هـا کـم شـده و‬ ‫تتـر بـا ترافیکـی‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬تجربـه رانندگـی راح ‬ ‫نتـر را تجربـه کننـد کـه البتـه‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫روا ‬ ‫کاهـش اسـیب های سـاختاری بـر جـاده نیـز‬ ‫می شـود‪ .‬در بعضی از کشـورها نیز این عوارض‪،‬‬ ‫تنهـا از توریسـت های خارجـی اخـذ می شـود‪.‬‬ ‫درواقـع ‪ ،‬اشـکال مختلفـی بـرای دریافـت‬ ‫عـوارض جـاده ای و بزرگراه هـا وجـود دارد کـه بـر‬ ‫کیفیـت ترافیک کشـورها نیـز اثرگذار اسـت‪ .‬مرکز‬ ‫تحقیقاتـی ‪ Budget Direct‬در تازه تریـن گـزارش‬ ‫ِ‬ ‫خود‪ ،‬فهرسـتی از کشـورهایی با گران ترین نرخ‬ ‫عـوارض بزرگراهـی را منتشـر کـرده کـه داده هـای‬ ‫ان طبـق انالیـز ‪ 400‬جـاده در ‪ 20‬کشـور جهـان‬ ‫به دسـت امـده‪ .‬براین اسـاس؛ باالتریـن نـرخ‬ ‫را راننـدگان کشـور «سـوئیس» بـا متوسـط‬ ‫‪26.52‬دالر می پردازنـد‪ .‬این عـدد‪ ،‬شـامل‬ ‫افزایـش هزینـه تـردد از سـازه های بین راهـی‬ ‫ماننـد بعضـی از تونل هـا و پل هـا نیـز می شـود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫ارائه تسهیالت به ‪ ۱۴۲‬هزار طرح روستایی‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تالش ما تحویل کشور‬ ‫بدون تحریم‪ ،‬به دولت بعدی ست‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫در معجزه اجتماعی‬ ‫همه ملت باید باهم حرکت کنند‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران‪:‬‬ ‫مریدان مکتب شهید سلیمانی‬ ‫استخوان های امریکا را درهم می شکنند‬ ‫رئیس دفتـر رئیس جمهـوری در بـاره اقدامـات دولـت حاضـر‬ ‫بـرای رفـع تحریم هـا عنـوان کـرد‪« :‬همـه تلاش رئیس جمهـوری‬ ‫این اسـت که دولـت را بـدون تحریـم بـه دولت بعـدی تحویل دهد‬ ‫و ایـن برای ما بسـیار مهم اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛ محمود واعظی‬ ‫دربـاره اقدامـات دولـت بـرای رفـع تحریم هـا و بـا نویـد زندگـی بهتـر‬ ‫بـه مـردم بـرای سـال ‪ ۱۴۰۰‬اظهـار کـرد‪« :‬تلاش دولـت این اسـت که‬ ‫هر چ هسـریع تر تحریم هـا برداشـته شـود‪ .‬رئیس جمهـوری همـه‬ ‫وقـت و تلاش خـود را بـرای انجـام ایـن کار می گـذارد و وزیـر خارجـه‬ ‫و بقیـه همـکاران هـم در حال تلاش هسـتند‪ .‬مهـم این اسـت که‬ ‫کرامـت مـا حفـظ شـود و اقداماتمـان از موضـع قـدرت و چیـزی‬ ‫باشـد کـه به صراحـت مقـام معظـم رهبـری اعلام فرمودنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪« :‬امـروز به جای اینکـه از‬ ‫نیروهای داخلی اسـتفاده و اثار تحریم ها را کم کنیم‪ ،‬به دشـمن‬ ‫التمـاس می کنیـم‪ .‬مـا در مکتب قر ان‪ ،‬اهل صلـح و گفت وگوییم؛‬ ‫امـا همیـن فرهنـگ قـران به ما اموختـه مقابل ظالم بایسـتیم و از‬ ‫مظلـوم دفـاع کنیـم‪ .‬خداونـد در پیشـرفت و پسـرفت‪ ،‬همه چیز را‬ ‫به دسـت خودمـان سـپرده و مـا سرنوشـت خـود را رقـم می زنیـم‪.‬‬ ‫طبـق تجربـه دفـاع مقـدس‪ ،‬وقتی مـا مبتنی بر سـنن الهی حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬راحت می توانیم به اهداف خود برسیم»‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫محمدباقـر قالیبـاف افـزود‪« :‬مـا امـروز نیازمنـد بـه یـک معجـزه‬ ‫اجتماعـی هسـتیم‪ .‬در معجـزه اجتماعـی‪ ،‬همـه ملـت بایـد باهـم‬ ‫حرکـت کنند»‪.‬‬ ‫فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران با بیان اینکـه هـر روز نظـام‬ ‫اسلامی جلوتـر مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـرائیل بـه دور خـودش دیـوار‬ ‫می کشـد و مطمئـن باشـد مـا ان دیـوار را خـراب خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی نیروی قدس سپاه؛ سردار اسماعیل قاانی‬ ‫با اشاره به اینکه دشمن ا گر دشمنی نکند‪ ،‬دشمن نیست و امریکا‬ ‫بـا تـرور حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬جنایتکار بـودن خـود را بـه جهانیـان‬ ‫اثبـات کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬گفته ایـم اسـتخوان های امریـکای جنایتـکار را‬ ‫می شکنیم و صدای شکستن ان به موقع به گوش خواهد رسید‪.‬‬ ‫شـاهدیم امریـکا بـا مشـکالت داخلـی فراوانـی روبه روسـت و بعـد از‬ ‫شـهادت سـردار سـلیمانی نیـز شـا گردان و مریـدان مکتـب ایشـان‬ ‫اعلام کردنـد اسـتخوان های امریـکا را درهـم خواهیـم شکسـت»‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون گفـت‪1.5« :‬میلیـارد دالری کـه از صنـدوق توسـعه ملـی بـرای‬ ‫اشـتغال روسـتایی اختصاص یافت‪ ،‬در طول زمان با تبدیل نرخ دالر به ریال‬ ‫تا کنـون منجـر بـه پرداخـت حـدود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومـان بـه ‪ ۱۴۲‬هـزار طـرح‬ ‫روسـتایی شـده اسـت»‪ .‬به گزارش انا؛ محمد شـریعتمداری یکی از مهم ترین‬ ‫سیاسـت های دولـت را در شـرایط تحریـم‪ ،‬اتخـاذ سیاسـت های فعـال بـازار‬ ‫کار توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬از سـال ‪ ،1396‬پرداخـت تسـهیالت اشـتغال پایدار‬ ‫روسـتایی بـا ابتـکار رئیس جمهـوری و از طـرف چهـار بانـک عامـل و تامیـن‬ ‫منابـع از صنـدوق توسـعه ملـی بـا مجـوز از مقـام معظـم رهبـری و تصویـب در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بـرای روسـتا ها و بخش های زیـر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫اغاز شـد»‪.‬‬ ‫افتتاح واحدهای مسکن ملی از فروردین ماه‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت‪« :‬از فروردین ماه تا‬ ‫پایان شـهریور ماه ‪ ،۱۴۰۰‬ماهانه ‪ ۲۰‬هزار واحد مسـکن ملی افتتاح می شـوند»‪.‬‬ ‫به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ پروانـه اصالنـی بـا یـاداوری ایـن مطلـب‬ ‫که اجرای طرح مسـکن ملی توسـط دو کارگزار؛ بنیاد مسـکن و سـتاد اجرایی‬ ‫فرمـان امـام (ره)‪ ،‬و دو متولـی مسـتقیم؛ شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد و‬ ‫ادارات کل راه و شهرسـازی انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون عالو هبـر‬ ‫افتتاح هـای ابان مـاه طـرح مسـکن ملـی؛ نه هزار واحـد امـاده هسـتند کـه‬ ‫به فرمـان رئیس جمهـوری‪ ،‬فروردین مـاه ‪ ۱۴۰۰‬بـا تکمیـل واحدهـای دیگـر‬ ‫افتتـاح خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫ممنوعیت استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز‬ ‫سـخنگوی صنعـت بـرق گفـت‪« :‬ماینرهایـی کـه در منـازل اقـدام به اسـتفاده‬ ‫غیرمجـاز از بـرق می کننـد‪ ،‬کاری خلاف کـرده و بـا انـان برخورد خواهد شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ مصطفـی رجبی مشـهدی افـزود‪« :‬اسـتفاده از بـرق خانگـی‬ ‫برای اسـتخراج رمز ارز عالوه بر انکه کاری خالف اسـت؛ برای سـا کنان خانه ها‬ ‫و همسایگان خطر افرین خواهد بود‪ .‬استفاده از برق خانگی برای استخراج‬ ‫رمـز ارز به دلیـل مصـرف بیش از حـد مجـاز‪ ،‬امـکان اتش گرفتـن سیم کشـی‬ ‫خانه هـا را افزایـش می دهـد کـه ایـن امـر‪ ،‬ضمـن افزایش احتمال اتش سـوزی‬ ‫در خانـه؛ بـه وسـایل برقـی دیگـر اسـیب جـدی وارد می کنـد‪ .‬عالوه بر ایـن؛‬ ‫به دلیـل فشـار بیش از حـدی کـه بـه شـبکه بـرق سـاختمان وارد می شـود‪،‬‬ ‫امـکان بـروز خسـارت بـه وسـایل برقـی همسـایگان بیشـتر اسـت‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫بـرق خانگـی بـرای اسـتخراج رمـز ارز‪ ،‬بـه شـبکه برق نیـز خسـارت وارد می کند؛‬ ‫زیـرا بایـد فشـار بیشـتری را متحمـل شـود»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد دانش اموزان ایرانی‬ ‫به حداقل توانایی های سواد نمی رسند!‬ ‫علی باقرزاده (ع‪.‬ب‪.‬سکوت)‬ ‫چشم انتظار توام‬ ‫در همین حوالی ‪...‬‬ ‫به اغوش می کشم دلتنگی را‬ ‫تا خزان را از دلم دور کنم‬ ‫اما‬ ‫می سوزم از فراق و دلم ُپر شرر است هنوز ‪...‬‬ ‫بیا‬ ‫بی تابانه در انتظار توام‬ ‫چاره ی دردم نگاه توست‬ ‫بر این گذر ‪...‬‬ ‫محدثهشیری‬ ‫و تاریخ از جدایی ما خواهد نوشت ‪...‬‬ ‫نسل بعد را که اهای‬ ‫تا سنگسار کند رابطه های ِ‬ ‫تحت هیچ شرایطی به یکدیگر دل نبندید ‪...‬‬ ‫ادم ها ِ‬ ‫که اگر سرنوشت‪ ،‬شما را به عذابی دچار کرد‪،‬‬ ‫الاقل توام با دل تنگی نباشد!‬ ‫دل تنگی به مرور زمان سنگ می شود در گلو ‪،‬‬ ‫ان وقت هرچقدر هم با اب و غذا قورتش دهی‪،‬‬ ‫رفع نمی شود که نمی شود!‬ ‫سرانجام روزگارمان‪،‬‬ ‫به زودی‬ ‫ِ‬ ‫جان من‪.‬‬ ‫تجربه ی عام و خاص خواهد شد عزیز ِ‬ ‫ِراه اشتباهی که از سر گرفته بودیم‪،‬‬ ‫احساسمان را لبریز کرد‬ ‫حال عاشقانی که عبرتشان ما می شویم!‬ ‫و خوشا به ِ‬ ‫هاجرجعفریان‬ ‫خو فلکاحساسم‪،‬‬ ‫چر ‬ ‫خیلی وقت است در پایین ترین نقطه تاریکی سینه ام‪،‬‬ ‫همان جا که زیبایی ها اندک‬ ‫و اندوه ها بسیار است‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫چرخ وفلک جان!‬ ‫گردونه ات را بچرخان‬ ‫ان باال زیبایی ها میزبان امدنت هستند‪.‬‬ ‫حانیه ازرم‬ ‫اخرین روزها‬ ‫اخرین برگ های تقویم‬ ‫و اخرین لحظات این قرن‬ ‫هرچیـزی کـه بـه اخـر می رسـد‪ ،‬دل تنگـی و غـم را بـا خـود‬ ‫به همـراه دارد؛ امـا گاهی اوقـات چیزهایـی مثـل روزهـای اخـر‬ ‫سـال یـا حتـی اخـر قـرن هـم دل تنگـی را به همـراه دارد و هـم‬ ‫یـک حـس خـوب‪ .‬اینکـه بفهمـی روزهایـی کـه رفتـه و تنهـا‬ ‫چیـزی کـه برایـت بـر جـای گذاشـته‪ ،‬خاطراتـی خـوب یـا بـد‬ ‫اسـت؛ اینکـه ببینـی ادم هایی که در گذشـته درگذشـته اند و‬ ‫تنهـا یـادگاری کـه از خود بر جای گذاشـته اند‪ ،‬قاب عکسـی‬ ‫بـر روی دیـوار اسـت؛ اینکه ببینی چه لحظـات نابی را با چه‬ ‫اد مهـای کمیابـی سـپری کـردی و ان لحظـات گوشـه ای از‬ ‫ذهنت انباشـته شـده و دیگر تکرار شـدنی نیسـت‪ ،‬می تواند‬ ‫مهـای عالـم را بـه جانـت‬ ‫کبـاره تمـام دل تنگـی و غ ‬ ‫به ی ‬ ‫بریزانـد؛ امـا وقتـی بـه ایـن فکر می کنی که بعـد از ایـن پایان ها‬ ‫و تما مشـدن ها شـروعی دوباره برای پیدایش اتفاقات جدید‬ ‫و ادم هـای جدیـد وجـود دارد‪ ،‬عجیـب حـس و حالـت را تـازه‬ ‫و نـو می کنـد‪ .‬اینکـه امیـد داشـته باشـی که هـر پایانی هر چند‬ ‫تلـخ‪ ،‬شـروعی دارد شـاید وصف ناپذیـر‪ ،‬عجیـب می توانـد‬ ‫دلگرم کننـده باشـد‪ .‬امسـال بـا تمـام متفاوت بودنـش بـا بقیـه‬ ‫سـال ها‪ ،‬بـا وجـود محکوم به دور بودن تنها به خاطر سلامتی‬ ‫عزیزترین هایمـان باالخـره بـه اخر خواهد رسـید و روزهای نو و‬ ‫شـروعی نـو درراه اسـت تـا حالـی نـو خلـق کنیـم‪.‬‬ ‫سفرت بخیر سده ی پایان یافته‬ ‫و رسیدنت بخیر نو قرن از راه رسیده‬ ‫شاتر‬ ‫برگشتنافتخار ام�یز‬ ‫مردان ج�نگی‬ ‫سه سال بعد از جنگ جهانی دوم؛ هامبورگ! ابوالفضل‬ ‫جمشیدی‪ ،‬حامد پورمحمد‪ ،‬عارف عباسی‪ ،‬علی‬ ‫یعقوبی‪ ،‬بهار پوزش پور‪ ،‬ناصر عزتی‪ ،‬سید علی افضلی‪،‬‬ ‫فائزه خانزاده‪ ،‬ایدا سرمست‪ ،‬طاهر رجبی‪ ،‬سید‬ ‫جواد ایت و حیدر رحمت الهی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی حسین شهبازی هستند که برپایه متنی از‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫شهرام احمد زاده (بر اساس نمایشنامه «بیرون‪ ،‬پشت‬ ‫در» اثر ولفگانگ بورشرت)؛ در زمستان ‪1399‬‬ ‫در «خانه هنرمندان» (سالن استاد انتظامی) به روی‬ ‫صحنه رفت‪.‬‬ ‫مریم اصالنی‬ ‫هم ا کنـون نقـش معلـم و نقـش اموزش وپرورش‬ ‫در فراینـد امـوزش چنـدان جـدی نیسـت؛‬ ‫شـاخص اقتصـادی و اجتماعـی خانواده هـا بـر‬ ‫عملکـرد تحصیلـی دانش امـوزان بسـیارتاثیرگذار‬ ‫اسـت؛ از هـر سـه دانش امـوز ایرانـی (‪ ۳۰‬درصـد)‬ ‫ً‬ ‫اصلا بـه حداقـل توانایی هـای سـواد نمی رسـند‬ ‫و ایـن فاجعـه اسـت! ب هگـزارش تسـنیم؛ نتایـج‬ ‫کسب شده توسط دانش اموزان ایرانی در ازمون‬ ‫بین المللـی تیمـز بسـیارضعیف اسـت؛ نتایـج‬ ‫ضعیـف ایـران بیـن کشـورهای شـرکت کننده‬ ‫و منطقـه‪ ،‬حکایـت از سیاسـت گذاری های‬ ‫نادرسـت در نظـام اموزشـی کشـور دارد‪ .‬کسـب‬ ‫این نتایج از حوزه های مختلف سیاست گذاری‬ ‫یسـت؛ رونـد جـذب معلـم‪ ،‬کنتـرل‬ ‫قابل بررس ‬ ‫کیفیت معلمان‪ ،‬محتوای اموزشی ارائه شده در‬ ‫مـدارس‪ ،‬بی توجهـی بـه کیفیت مـدارس دولتی‬ ‫و تحصیـل رایـگان در سـایه توسـعه مـدارس‬ ‫غیر دولتی و شـهریه ای و گسـیل مردم ب هسـمت‬ ‫نظـام امـوزش پولـی و ‪ ...‬دراین رابطـه با مسـعود‬ ‫کبیری؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات‬ ‫اموزش وپـرورش و مدیـر داد هپـردازی مطالعـات‬ ‫تیمـز و پرلـز به گفت وگـو پرداختیـم‪.‬‬ ‫نسـال اسـت نتوانسـته بـه میانگیـن‬ ‫ایـران چندی ‬ ‫نمـرات بین المللـی در ازمـون تیمـز برسـد؛ علـل‬ ‫این موضوع چیسـت؟ معاونت امـوزش ابتدایی‬ ‫معتقد اسـت که مرکز تیمز پژوهشـگاه مطالعات‬ ‫اموزش وپـرورش هیـچ داده تحلیلـی و راهـکاری‬ ‫نهـا ارائـه نمی کنـد!‬ ‫بـه ا ‬ ‫مرا کـز ملـی مطالعـات در همـه کشـورهای دنیـا‬ ‫مسـئول اجـرای مطالعـه و انتشـار نتایـج ان‬ ‫هسـتند‪ .‬حـال ا گـر تحلیـل و راهـکاری را بتواننـد‬ ‫ارائـه دهنـد‪ ،‬فـرای مسـئولیت انـان اسـت؛ زیـرا‬ ‫لگـران‬ ‫این بخـش را همـه پژوهشـگران و تحلی ‬ ‫می تواننـد انجـام دهنـد‪ .‬عالوه برایـن؛ حتـی‬ ‫درمـورد توصیه هایـی کـه به طور مـدون ارائـه‬ ‫شـده‪ ،‬تغییـر جـدی در نظـام مشـاهده نشـده‪.‬‬ ‫باید توجه داشـت علت ها بسـیارپیچیده است؛‬ ‫یعنـی به این راحتی نمی توان تحلیـل کرد‪ .‬البته‬ ‫می توان علل کلی را گفت؛ اما تبیین علت دقیق‬ ‫بسیاردشـوار اسـت‪ .‬وقتـی وضعیـت شـاخص ها‬ ‫در سـال ‪ 2011‬را نـگاه می کنیـم‪ ،‬باالتریـن‬ ‫میـزان تا کیـد معلمـان بـر کاوشـگری علمـی و‬ ‫باالتریـن میـزان دسترسـی دانش امـوزان بـه‬ ‫ً‬ ‫ازمایشـگاه را در مدارس داشـتیم؛ مثال ‪ 50‬درصد‬ ‫دانش امـوزان به ازمایشـگاه دسترسـی داشـتند؛‬ ‫صرف نظرازاینکـه از ازمایشـگاه اسـتفاده می شـد‬ ‫یـا خیـر؛ امـا در سـال ‪ 2015‬یک بـاره می بینیـم که‬ ‫این امار از ‪ 50‬درصد به ‪ 45‬درصد رسـید؛ اما چه‬ ‫اتفاقی افتاده بود؟ بین سال ‪ 2011‬تا ‪ 2015‬نظام‬ ‫اموزشـی بـه ‪ 6.3.3‬تغییـر یافـت؛ یعنـی یک پایه‬ ‫بـه دوره اضافـه کردنـد و مـدارس هـم بـرای پنـج‬ ‫کالس تنظیـم شـده بودنـد؛ امـا یک بـاره شـش‬ ‫ً‬ ‫پایـه شـدند و معمـوال یکـی از مکان هایـی کـه‬ ‫برای کالس درس اسـتفاده می شود‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫اسـت‪ .‬شـاخص تا کید معلم بر کاوشـگری سـال‬ ‫‪ 2011‬بیشـتر از ‪ 2019‬اسـت؛ یعنـی مـا به تدریـج‬ ‫صرف نظرازاینکـه در سـتاد چـه می خواهیـم یـا‬ ‫برنامه هـا چگونـه نوشـته می شـود؛ در مدرسـه‬ ‫شـاهد هسـتیم معلـم کمتـر بـه کاوشـگری‬ ‫یکـه کاوشـگری اسـاس‬ ‫توجـه می کنـد؛ درحال ‬ ‫علـوم اسـت‪ .‬در علـوم عالوه براینکـه دانـش‬ ‫را ارائـه می دهیـم؛ بایـد ذهـن دانش امـوز‬ ‫به گونـه ای تربیت شـود که کاوشـگر‪ ،‬مشـاهده گر‬ ‫و جسـت وجوگر تربیـت شـود؛ امـا ایـن اتفـاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬البته نمی خواهم بگویم تقصیر معلم‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید ا گـر خـودم هم باشـم‪ ،‬وقتـی تعداد‬ ‫دروس و وقـت محـدود را مشـاهده کنم‪ ،‬همین‬ ‫تصمیمی را بگیرم که معلم گرفته‪ .‬ا کنون نقش‬ ‫معلـم و نقش اموزش وپـرورش در فرایند اموزش‬ ‫چندان جـدی نیسـت؛ شـاخص اقتصـادی‬ ‫و اجتماعـی خانواده هـا بـر عملکـرد تحصیلـی‬ ‫دانش امـوزان بسـیارتاثیرگذار اسـت‪ .‬معنایـش‬ ‫این اسـت که ا گـر شـما خانـواده بهتـری ازلحـاظ‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی داشـته باشـید‪ ،‬وضعیـت‬ ‫فرزندانتـان بهتـر اسـت و ایـن‪ ،‬شـرایط خوبـی‬ ‫نیسـت‪ .‬اموزش وپـرورش نبایـد ایـن شـاخص را‬ ‫دوسـت داشـته باشـد؛ ادعـای اموزش وپـرورش‬ ‫در تمـام کشـورها این اسـت که فرزندانتـان را بـه‬ ‫مـا بسـپارید‪ ،‬مـا فـار غ از وضعیـت اقتصـادی و‬ ‫اجتماعـی خانـواده بـه ان هـا امـوزش می دهیـم‬ ‫و خلا را جبـران می کنیـم؛ امـا ا کنـون وضعیـت‬ ‫این گونـه نیسـت و اوضـاع نشـان می دهـد‬ ‫سـرمایه گذاری هایی کـه توسـط خانواده هـا‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬در بهبـود عملکـرد تحصیلـی‬ ‫فرزندانشـان بسـیارتاثیرگذار اسـت‪ .‬اینکـه نتایج‬ ‫پائیـن دانش امـوزان در ازمـون تیمـز را بـه گـردن‬ ‫خانواده هـا می اندازنـد‪ ،‬به این دلیـل اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫اتفاقا خانواده کار خود را درست انجام می دهد‬ ‫و ایـن اموزش وپـرورش اسـت کـه کار خـود را‬ ‫علیرضا کریمی؛ تنها کشتی گیر ایران‬ ‫در رده بندی برترین های ‪ ۲۰۲۱‬جهان‬ ‫اتحادیـه جهانـی کشـتی‪ ،‬پـس از برگـزاری تورنمنـت بین المللـی کشـتی متئو پلیکونه ایتالیـا به عنوان‬ ‫اولیـن رویـداد موثـر در رنکینـگ سـال ‪ ،۲۰۲۱‬رده بنـدی برترین هـای جهـان را اعلام کـرد و علیرضـا‬ ‫کریمـی در جمـع برترین هـا قـرار گرفـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ رقابت هـای بین المللـی کشـتی جـام متئـو‬ ‫پلیکونـه به عنـوان اولیـن رویـداد موثـر در رنکینـگ سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـرای حضـور در رقابت هـای قهرمانـی‬ ‫جهـان بـه پایـان رسـید و نخسـتین رنکینـگ برتریـن کشـتی گیران جهـان از سـوی اتحادیـه جهانـی‬ ‫کشـتی اعالم شـد‪ .‬کشـتی ازاد ایران فقط دو نماینده در رقابت های متئو پلیکونه ایتالیا داشـت که‬ ‫بهنـام احسـانپور بـا حـذف از ایـن رقابت هـا نتوانسـت هیـچ امتیـازی در رنکینـگ به دسـت اورد؛ امـا‬ ‫کریمـی بـا کسـب مـدال نقـره ایـن رقابت هـا موفـق بـه کسـب ‪ ۱۲‬امتیـاز و حضـور در رده دوم رنکینـگ‬ ‫وزن ‪ ۹۷‬کیلوگـرم شـد‪.‬‬ ‫به خوبـی انجـام نمی دهـد‪.‬‬ ‫یعنـی خدمـات یکسـان اموزشـی را بـه همـه‬ ‫دانش امـوزان ارائـه نمی دهیـم و اینجـا مسـئله‬ ‫عدالـت اجتماعـی مطـرح اسـت؟‬ ‫نتوانسـتیم خدمات یکسـان اموزشـی را به همه‬ ‫ارائـه دهیـم؛ یعنـی تاثیرگـذاری اموزش وپـرورش‬ ‫این گونـه نیسـت کـه ورودی هـای متفـاوت را بـا‬ ‫خروجی هـا یکسـان بـه جامعـه تحویـل دهـد؛‬ ‫بلکـه ورودی هـای متفـاوت بـا همـان نسـبت‬ ‫بـه خروجی هـای متفـاوت از اموزش وپـرورش‬ ‫تبدیـل می شـوند؛ یعنـی دانش امـوزی کـه‬ ‫وضعیـت خانـواده اش بهتـر بـوده‪ ،‬پـس از‬ ‫فار غ التحصیلـی از اموزش وپـرورش وضعـش‬ ‫بهتـر اسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬نشـان می دهـد واسـطه گری‬ ‫ً‬ ‫لگـری اموزش وپـرورش تقریبـا هیـچ‬ ‫و تحلی ‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر این گونـه اسـت‪ ،‬پـس انتظـاری کـه‬ ‫از اموزش وپـرورش داریـم‪ ،‬بـراورده نمی شـود‬ ‫و ایـن بسـیارخطرنا ک اسـت‪ .‬تعـداد زیـادی از‬ ‫دانش امـوزان کشـور شایسـتگی های حداقلـی‬ ‫را کسـب نمی کننـد و ایـن خطرنـا ک اسـت؛‬ ‫یعنـی در شـرایط مقایسـه ای حـدود یک سـوم‬ ‫از دانش امـوزان مـا حداقـل انتظـار از یـک‬ ‫دانش امـوز در همـان پایـه را ندارنـد‪ .‬البتـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫حداقـل هـم چیز عجیبی نیسـت؛ مثلا در درس‬ ‫ریاضـی چهـار عمـل اصلـی را در پایـه چهـارم بلـد‬ ‫باشـند؛ امـا حتـی همیـن را هـم نمی داننـد‪.‬‬ ‫در گذشـته می گفتنـد یـک دانش امـوز حداقـل‬ ‫سـواد خواندن و نوشـتن را باید بلد باشـد و باید‬ ‫گفـت ا کنـون برخـی دانش امـوزان بـه همین هم‬ ‫ً‬ ‫نمی رسـند؛ یعنـی تقریبـا از هـر سـه دانش امـوز‬ ‫ً‬ ‫( ‪ 30‬درصـد) اصلا بـه حداقـل توانایی هـای‬ ‫سـواد نمی رسـند و ایـن فاجعـه اسـت‪ .‬ان قدرکـه‬ ‫ایـران دراین زمینـه مشـکل دارد‪ ،‬در کشـورهای‬ ‫دیگـر شـاهد چنیـن وضعیتـی نیسـتم؛ یعنـی‬ ‫ا گـر کشـوری کـه به لحـاظ میانگیـن نمـرات از‬ ‫فتـر باشـد را بررسـی کنیـم‪ ،‬ممکـن‬ ‫ایـران ضعی ‬ ‫ص حداقـل‬ ‫اسـت وضعیـت ان در این شـاخ ‬ ‫توانایـی دانش امـوزان‪ ،‬بهتـر از ایـران باشـد و‬ ‫ایـن خیلـی تاسـف اور اسـت؛ یعنـی تاثیر مـدارس‬ ‫خـوب‪ ،‬غیردولتی هـا و شـهریه ای ها در نمـرات و‬ ‫عملکـرد دانش امـوزان را اینجـا شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫حتـی برخـی مـدارس هسـتند (شـش مدرسـه‬ ‫از میـان ‪ 250‬مدرسـه سـال ‪ )2015‬کـه هیـچ‬ ‫دانش امـوزی بـه حداقـل کیفیـت و شایسـتگی‬ ‫یادگیـری نرسـیده بـود‪ .‬داده هـای سـال ‪2019‬‬ ‫به تازگـی منتشـر شـده اسـت و بایـد وضعیـت را‬ ‫بررسـی کنیـم؛ اینجـا بایـد ایـن سـوال را پرسـید‬ ‫کـه پـس اموزش وپـرورش چـه کار می کنـد؟‬ ‫ً‬ ‫لسـرمایه گذاری بـوده و انصافـا‬ ‫دولـت کـه در حا ‬ ‫ازلحـاظ امـوزش کمـی خـوب عمـل می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ 100‬درصـد پوشـش تحصیلـی در ابتدایـی‬ ‫داریـم؛ امـا شـعار اصلـی اموزش وپـرورش بایـد‬ ‫گـذر از کمیـت ب هسـمت کیفیـت باشـد؛ یعنـی‬ ‫در چهارسـال اینـده فقـط بـه ایـن فکـر نکنیم که‬ ‫دانش امـوزان را فقـط سـر کالس درس بیاوریـم؛‬ ‫بلکـه بـه کیفیـت امـوزش و یادگیـری ان هـا نیـز‬ ‫بیندیشـیم‪ .‬چـه اتفاقـی در مـدارس می افتـد؟‬ ‫دانش امـوزان عمـر خـود را می گذارنـد‪ ،‬خانـواده‬ ‫و دولـت هـم هزینـه می کنـد؛ امـا دسـت اخر هیچ‬ ‫اتفاقـی نمی افتـد‪ .‬بایـد سیاسـت های خـود را‬ ‫ً‬ ‫به گونه ای تغییر دهیم که صرفا سر کالس رفتن‬ ‫مهـم نباشـد؛ بلکـه یادگیـری دانش امـوزان مهـم‬ ‫باشـد و اینجـا اموزش وپـرورش مقصـر اسـت؛‬ ‫دولـت دارد خـرج می کنـد‪ .‬ا گـر اموزش وپـرورش‬ ‫یکـرد‪ ،‬بنـده این گونـه فکـر‬ ‫این قـدر هزینـه نم ‬ ‫یکـردم‪ .‬اموزش وپـرورش درحال تلاش‬ ‫نم ‬ ‫اسـت‪ .‬دولت هـا ممکـن اسـت دربرخی مـوارد‬ ‫ضعیـف باشـند؛ امـا در برخـی حـوزه نیـز قـوی‬ ‫ً‬ ‫هسـتند و انصافـا خـوب عمـل می کننـد؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا وقتـی در یـک روسـتا بـرای یـک یـا چهـار‬ ‫دانش امـوز یـک معلـم اختصـاص می دهیـم‪،‬‬ ‫ایـن خیلـی ارزش دارد؛ امـا ازطرف دیگـر انتظـار‬ ‫داریـم ایـن فـرد‪ ،‬معلـم خصوصـی یـک یـا چهـار‬ ‫دانش امـوز باشـد و وضعیـت کیفیـت امـوزش‬ ‫ان هـا بایـد خیلی خـوب باشـد؛ امـا وقتی بررسـی‬ ‫می کنیـم می بینیـم این گونـه نیسـت‪ .‬پـس بـا‬ ‫وجـود زحمـت زیـادی کـه کشـیده می شـود‪،‬‬ ‫مـا بایـد بهین هتـر عمـل کنیـم و هزینه هایـی کـه‬ ‫یتـر‬ ‫صـرف می شـود‪ ،‬بـه کاربـرد نهایـی و جد ‬ ‫منجر کنیم‪ .‬عربسـتان سـعودی جزو کشورهای‬ ‫بـاال ازلحـاظ دسترسـی به ازمایشـگاه در مدارس‬ ‫اسـت؛ امـا در شـاخص تا کیـد جـزو کشـورهای‬ ‫ضعیـف اسـت؛ یعنـی در عربسـتان به این نتیجه‬ ‫رسـیده اند برای اینکـه وضعیـت دانش امـوزان‬ ‫در درس علـوم خـوب شـود‪ ،‬مـدارس را بـه‬ ‫ازمایشـگاه مجهـز کننـد؛ امـا در مـدارس کسـی‬ ‫سـراغ ازمایشـگاه نرفتـه؛ بنابرایـن‪ ،‬نـگاه صـرف‬ ‫ابـزاری بـدون توجـه بـه تحـول دیدگاهـی‪ ،‬بـه‬ ‫نتیجـه ختـم نمی شـود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ما را به پوست کلفتی خود این گمان نبود!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫اینکـه تـا چند روز دیگـر سـال تمـام می شـود و بـا وجـود این همـه بلیـه ارضـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سـماوی‪ ،‬بحـری و بعضـا مدیریتـی مـا هنـوز نفس می کشـیم و با تبختـر هرروز‬ ‫در صف مرغ و روغن با گوشی هوشمندمان سری به سامانه بورس می زنیم‬ ‫ً‬ ‫و منتظـر سبز شـدن نمادهـا هسـتیم‪ ،‬حقیقتـا جـای شـکرگزاری و تعمیـم رمز‬ ‫و راز ایـن «پوسـت کلفتی» بـه سـایر بلاد در اقصی نقـاط دنیـا دارد! مالحظـه‬ ‫بفرماییـد؛ گرانـی کاالهای اساسـی‪ ،‬تـورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬گردوغبـار و ریزگرد‪ ،‬کرونا‪،‬‬ ‫مسـئوالن دزد و فاسـد به ویـژه در شـوراهای شـهر (واال ایـن تعـداد شـهردار و‬ ‫عضـو شـورای شـهر فاسـد کـه امسـال اطالعـات سـپاه دسـتگیر کـرد‪ ،‬نیـروی‬ ‫انتظامـی کیف قـاپ و دلـه دزد دسـتگیر نکـرد)‪ ،‬صف هـای طوالنـی‪ ،‬ژن هـای‬ ‫خوب و بی تربیت‪ ،‬جهل و ناا گاهی‪ ،‬اختالس‪ ،‬ارتشاء‪ ،‬افزایش طالق‪ ،‬فساد‪،‬‬ ‫افزایـش قیمـت سـکه و ارز‪ ،‬افزایـش سـایت های شـرط بندی‪ ،‬قاچـاق کاال‪،‬‬ ‫پارازیـت‪ ،‬خودروهـای بی کیفیـت و ناایمـن‪ ،‬جاده هـای غیراسـتاندارد‪ ،‬بنزین‬ ‫الـوده بـه سـرب‪ ،‬گازوئیـل الـوده بـه گوگـرد‪ ،‬اب الـوده بـه نیتـرات‪ ،‬شـیر الـوده‬ ‫بـه وایتکـس‪ ،‬روغـن پالـم‪ ،‬مـواد غذایـی تراریختـه‪ ،‬بـورس ان چنانـی‪ ،‬اینترنت‬ ‫هندلـی‪ ،‬تبانـی اپراتورهـا در گرانی اینترنت‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬خشک سـالی‪ ،‬سـیل‬ ‫و زلزلـه‪ ،‬مصـرف شـکر و نمـک‪ ،‬روغـن‪ ،‬نوشـابه‪ ،‬فسـت فود‪ ،‬لوازم ارایشـی‬ ‫فلـه ای و انتی بیوتیـک به انـدازه چندین برابـر اسـتاندارد جهانـی‪ ،‬کم تحرکـی‬ ‫و افزایـش بیماری هـای قلبی‪،‬عروقـی و ‪ ...‬بازهـم خلـق اهلل قبـراق و سـرحال‬ ‫از ایـن صـف بـه ان صـف درحـال تکاپـو هسـتند و االن هـم منتظرنـد تا سـیب‬ ‫و پرتقـال تنظیـم بـازار‪ ،‬روانـه مغازه هـا شـود‪ ،‬تـا حماسـه دیگـری در مقابـل‬ ‫میوه فروشـی ها خلـق شـود! یعنـی دوسـتان جـوری کار را پیـش برده انـد کـه‬ ‫تنهـا چیزی کـه روی مـردم اثـر چندانـی نـدارد و مـردم ان را به انـدازه جریمـه‬ ‫دوران راهنمایـی نیـز حسـاب نمی کننـد‪ ،‬همیـن تحریم هـای ظالمانـه‬ ‫امریکا سـت کـه بنـدگان خـدا شـبانه روز درحـال توطئه چینـی و برنامه ریـزی‬ ‫هسـتند و سـاالنه چندهزارمیلیـارد دالر بـرای ضربـه زدن بـه کشـور مـا هزینـه‬ ‫می کنند اما تحریم ها به اندازه بی کفایتی یک شهردار دزد‪ ،‬خدشه و ثلمه به‬ ‫مملکـت وارد نمی کنـد! علی ای حـال‪ ،‬بـاز جـای دسـت مریزاد و ای واهلل دارد‬ ‫کـه بـا حذف لبنیات‪ ،‬میوه جات‪ ،‬پروتئین و سـایر مـواد غذایی موردنیاز بدن‬ ‫ت کم‬ ‫از سـبد غذایـی خانـوار در کنـار کمبـود دارو و وا کسـن‪ ،‬مسـئوالن دسـ ِ ‬ ‫بـه فکـر خـواب خلـق اهلل هسـتند و در کنـار توصیـه بـه نخریدن میـوه با حذف‬ ‫اینترنـت شـبانه‪ ،‬خـواب جوانـان را تنظیـم کردنـد تـا ان ها صبح به راحتی سـر‬ ‫کالس حاضـر شـوند! خیـر از سـالمندی تان ببینیـد ‪...‬‬ ‫بنر‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫رونمایی از نمایشنامه های‬ ‫«نیلوفرهای ابی» و «گرگ عاشق»‬ ‫مجموعـه نمایشـنامه «نیلوفرهـای ابـی» به نویسـندگی زهـره غالمـی و‬ ‫نمایشنامه «گرگ عاشق» نو شته فریبا اقاپور‪ ،‬با حضور جمعی از هنرمندان ‪،‬‬ ‫نویسـندگان ‪ ،‬مجریـان صداوسـیما ‪ ،‬ناشـران و اصحـاب رسـانه ‪ ،‬هم زمـان بـا‬ ‫مبعـث پیامبـر اسلام(ص) در فرهنگسـرای بهمـن برگـزار شـد‪ .‬بهـزاد فراهانـی‬ ‫و رضـا دادویـی به عنـوان منتقـد در حـوزه ایـن دو اثـر‪ ،‬صحبت هایـی را انجـام‬ ‫دادند‪ .‬بهزاد فراهانی در خصوص سـبک نگارش کتاب «نیلوفرهای ابی» به‬ ‫شـرح نمایشنامه نویسـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم در فرانسـه کـه ‪Théâtre‬‬ ‫‪( Ouvert‬تئاتـر بـاز) نامیـده می شـود‪ ،‬پرداخـت و بـا بررسـی الیه هـای ظریـف‬ ‫تـراژدی در قالـب کمدی‪ -‬فانتـزی ایـن اثـر کـه در هـر سـه نمایشـنامه موجـود‬ ‫در این کتـاب قابل رویـت اسـت و خواننـده را بـا ایـن دو حـس متضـاد درگیـر‬ ‫می کنـد و بـا ارجـاع بـه اثـار چخـوف‪ ،‬سـخن خـود را ادامـه داد؛ و از حضـور‬ ‫زنـان در نمایشنامه نویسـی ایـران ابـراز خرسـندی و ارزوی فردایـی بهتـر بـرای‬ ‫جامعـه تئاتـر کـرد‪ .‬رضـا دادویـی نیـز در نقـد این کتاب‪ ،‬به شـرح تئاتر ابـزورد و‬ ‫ارجـاع ایـن اثـر بـه پیـروی از این سـبک در قالـب نوشـته و موضـوع «گمشـدگی‬ ‫هویـت در دنیـای امـروز مـا » در شـرح و بسـط محتـوای ایـن کتـاب پرداخـت‪.‬‬ ‫بهزاد فراهانی در نقد کتاب «گرگ عاشـق» که اثری منظوم اسـت و به عشـق‬ ‫ممنـوع دو موجـود دشـمن در طبیعـت؛ یعنـی گـرگ و گوسـفند می پـردازد‪،‬‬ ‫بـا مراجعـه بـه اثـار بیـژن مفیـد و انـواع دیگـر این سـبک در دنیـای نمایشـنامه‬ ‫ایرانـی‪ ،‬بـه تجلیـل از اسـتفاده این نـوع ادبیـات در اثار نمایشـی پرداخـت و در‬ ‫شـرح و بسـط اثـر‪ ،‬شـیوه شـخصیت پردازی دقیـق ان را مورد توجـه قـرار داد‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫هنرهای نمایشی؛ روان شناسی و جامعه شناسی تئاتر‬ ‫سهیال انصاری‬ ‫«هنرهـای نمایشـی؛ روان شناسـی و جامعه شناسـی تئاتـر» به قلم دکتر حسـن‬ ‫پور گل محمـدی پـس از یک سـال نـگارش ‪ ،‬پژوهـش و گـرداوری‪ ،‬در اسـفند ماه‬ ‫‪ ۹۹‬بـرای عالقه منـدان این حـوزه وارد بـازار می شـود‪ .‬پورگل محمـدی گفـت‪:‬‬ ‫«بسیاری از این تحقیقات‪ ،‬گرداوری و پژوهش ها در فرایند یک پروژه اجرایی و‬ ‫ازمایشگاهی که طی اذر ماه ‪ ۱۳۹۶‬تا خرداد ماه ‪ ۱۳۹۹‬توسط ا کادمی هنر دراما‬ ‫رخ داده و بـه جشـنواره بین المللـی تئاتـر مجـازی تـک؛ در بخـش مسـتندات و‬ ‫پژوهش های ا کادمی رسـید‪ ،‬صورت گرفته اسـت»‪ .‬او به عنوان دبیر جشـنواره‬ ‫ُ‬ ‫و موسـس «ا کادمـی هنـر درامـا» افـزود‪« :‬ایـن اثـر در نه فصـل ماننـد نمایـش‬ ‫کـودکان‪ ،‬نمایـش صحنـه‪ ،‬نمایش ائینی‪ ،‬نمایش خیابانی و تاریخچه شـروع و‬ ‫پیدایـش نمایـش و سـالن های نمایشـی در ایـران و جهـان تدویـن شـده‪ .‬برای‬ ‫محققـان‪ ،‬پژوهشـگران و مدرسـان هنرهـای نمایشـی بایـد این نکتـه را مطـرح‬ ‫کنـم کـه فصل هـا از نـگاه یـک نظریه پـرداز دیـده نشـده و نویسـنده فقط پایبند‬ ‫ُ‬ ‫به بخش شـناخت تئاتر در بخش نه حضور دارد‪ .‬هنرهای نمایشـی از ابتدا در‬ ‫ایران به درستی برای عوام مردم شناخته شده نبود و به هنرمندان رشته تئاتر‬ ‫به عنـوان یـک شـاغل فرهنگـی هیچ وقـت نـگاه نشـده‪ .‬نگاه مـردم بـه نمایش‪،‬‬ ‫یـک نـگاه سـرگرم کننده و تفریـح چـه از جانـب خـود تماشـاچی و چـه خـود‬ ‫هنرپیشه بوده‪ .‬در مکان های مختلف و شهرهای مختلف ا کادمی هنر دراما‬ ‫از سـال ‪ ۹۶‬اجراهـای خیابانـی‪ ،‬کافـه ای‪ ،‬صحنـه ای ‪ ،‬محیطـی‪ ،‬ازمایشـگاهی‪،‬‬ ‫کارگاهی‪ ،‬درمانی و حتی نمایش خالق در بیش از ‪ ۴۰‬شهر و استان تا کشورهای‬ ‫همسـایه و اروپا انجام داد؛ متاسـفانه نمایش و هنرمندان ان‪ ،‬با نگاه اشـتباه و‬ ‫وقت گذرانی برخورد شـده و همچنان می شـود‪ .‬در تمام این شـهر و اسـتان ها ‪،‬‬ ‫بازیگـران و گـروه اجرایـی بـا مـردم صحبت می کردند تا بهتـر و حرفه ای تر و حتی‬ ‫با نگاه منتقدانه به نمایش نگاه کنند که هنر‪ ،‬باعث روشنگری و انسان سازی‬ ‫در جامعـه می شـود‪ .‬هنـر‪ ،‬بهتریـن راه بـرای رسـیدن بـه ارامـش و امنیـت بـرای‬ ‫خانـواده و کـودکان اسـت‪ .‬بهتریـن درمـان بـرای بیمـاران ‪ ،‬هنـر اسـت؛ شـنیدن‬ ‫موسـیقی‪ ،‬دیدن یک نمایش در سـالن تئاتر ‪ ،‬رفتن به سـینما ‪ ،‬گوش دادن به‬ ‫کتـب صوتـی ‪ ،‬مطالعـه‪ ،‬بازدیـد از مکان هـای هنـری‪ ،‬گالری هـا و موزه هـا‪ .‬حـال‬ ‫ا گر موسیقی‪ ،‬نقاشی‪ ،‬نمایش‪ ،‬کتاب و ‪ ...‬ان قدر می تواند درمانگر باشد‪ ،‬چرا‬ ‫مـردم سـراغ حرفـه ان نرونـد و پیشـه و حرفـه خـود را هنر انتخاب نکنند؟ وقتی‬ ‫موسـیقی ان قـدر می توانـد درمانگـر بیمـاران باشـد‪ ،‬پـس نوازندگـی و یادگیـری‬ ‫و اموزش دیـدن چقـدر می توانـد بـه جامعـه و خانـواده و حتـی خـود فـرد کمـک‬ ‫کنـد‪ .‬جامعـه ای زنـده و پویاسـت کـه هنـر در ان جریـان دارد و را کـد نیسـت؛ امـا‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬هنـر در ایـران سـا کن و بی حرکت اسـت‪ .‬ازاین رو‪ ،‬خـود را موظف‬ ‫دانسـتم تـا مـردم را بـرای حضـور در جشـنواره بین المللـی تئاتـر تـک بـا حداقـل‬ ‫بخش هایـی از نمایـش و هنرمنـدان که باعث شـدند این هنـر ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫اشنا کنم و این کتاب را که فرایند جشنواره است‪ ،‬تقدیم کنم به حضورشان تا‬ ‫بهانه ای شـود که بخوانند و به یادگار داشـته باشـند و با تئاتر اشـنا شوند؛ چون‬ ‫روح انسان و جامعه بدون هنر معنایی ندارد»‪ .‬در این اثر‪ ،‬مقدمه و نوشتاری از‬ ‫دکتر رحمت امینی‪ ،‬دکتر شـهرام خرازی ها‪ ،‬دکتر جالل افشـار و علیرضا غفاری‬ ‫امده؛ این هنرمندان و مدرسان خود عضو کانون ملی منتقدان تئاتر هستند‬ ‫و مطالعـه ایـن کتـاب را به همگان پیشـنهاد کرده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪262 -12‬ن‪ 76‬و شماره موتور ‪ 124K1373169‬و شماره شاسی ‪ NAAM11VE5KK192704‬بنام سعید‬ ‫شهنوازی فرزند محمدعلی با کد ملی ‪ 3673457969‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫م الف ‪ 823‬تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم ها طاهره و فاطمه ناظریه هر یک مالک دودانگ مشـاع از ششـدانگ به اسـتناد ‪ 2‬برگ استشـهاد‬ ‫محلـی کـه بـه امضـاء شـهود و بـه گواهی دفترخانه شـماره ‪ 7‬گرمسـار رسـیده مدعی می باشـند که اسـناد‬ ‫مالکیـت چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 11/293‬واقـع در بخـش گرمسـار مـورد ثبـت ‪ -‬جلـد ‪354‬‬ ‫صفحات ‪ 307‬و ‪ 310‬به علت جابجایی مفقود و مالک درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی را نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجود اسـناد مالکیـت مذکور نـزد خود می باشـد از تاریخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی‬ ‫و درصـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقـررات اقدام‬ ‫خواهـد شـد‪« .‬شـماره چاپـی اسـناد صـادره ‪ 088603‬و ‪»088604‬‬ ‫م الف ‪ 10010‬حسین چلوئی‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم سـکینه شـاچری فرزنـد علـی بشناسـنامه ‪ 1425‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم حمود شـاچری بشناسـنامه شـماره ‪ 5‬در‬ ‫تاریخ ‪ 1399/10/16‬در اقامتگاه دائمی‪ /‬غیردائمی خود درگذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪-1 :‬‬ ‫جـواد شـاچری فرزنـد حمـود کـد ملـی ‪ 1900266164‬متولـد ‪ 1373/02/01‬پسـر متوفی ‪ -2‬جالل شـاچری‬ ‫فرزنـد حمـود کـد ملـی ‪ 1900336758‬متولـد ‪ 1374/12/20‬پسـر متوفـی ‪ -3‬زینـب شـاچری فرزند حمود‬ ‫کـد ملـی ‪ 1745893032‬متولـد ‪ 1388/07/30‬دختـر متوفـی ‪ -4‬کعیـع شـویکری فرزنـد قمیـس ش ش ‪1‬‬ ‫کد ملی ‪ 1911434632‬متولد ‪ 1317/11/01‬مادر متوفی ‪ -5‬سـکینه شـاچری فرزند علی ش ش ‪ 1425‬کد‬ ‫ملـی ‪ 1910837806‬متولـد ‪ 1353/01/01‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب‬ ‫مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/829‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۹۹۴‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۰‬تقاضـای غالمحسـن نوری سـه دهی بشناسـنامه ‪ ۲۸۸‬کد ملـی ‪۶۵۳۹۴۱۸۷۴۴‬‬ ‫صادره از رشت فرزند مهدی در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است دارای سند‬ ‫اعیانـی بـه پلا ک ‪ ۳۲۵۸‬فرعـی از ‪ ۱۰۷‬اصلـی بخش ‪ ۳‬بمسـاحت ‪ ۱۲۲/۶۰‬مترمربع از پلا ک ‪ ۳۸۶۶‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۰۷‬اصلـی واقـع در اراضـی خـارج از موقوفـه محمدصـادق باباصادقیـان بخش ‪ ۳‬حـوزه ثبت گرگان طبق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۱/۱۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪13۹۹/12/23 :‬‬ ‫م الف ‪ ۶۴۷۲‬حجت اهلل تجری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک منطقه دو گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری تا کسـی سـمند ایکس ‪ 7‬به رنگ زرد روغنی مدل ‪ 1384‬با شـماره پال ک‬ ‫‪533 -14‬ع‪ 97‬و شـماره موتـور ‪ 12484092000‬و شـماره شاسـی ‪ 14521690‬مربـوط بـه صفـا گنجیان پـور‬ ‫فرزنـد ابوالحسـن مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ GTXi‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪644 -49‬ب‪ 66‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2977817‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288274103‬مربـوط بـه یعقـوب اسلامی مهر فرزنـد‬ ‫علی محمـد مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب یـزدان تنافـور مالـک خـودرو وانـت پیـکان سـواری بـه رنگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1393‬با‬ ‫شماره پال ک ‪156 -29‬ه‍‪ 22‬و شماره موتور ‪ 118P0120747‬و شماره شاسی ‪NAAA36AA6EG708661‬‬ ‫بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 800/4/99‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحومـه کلثومـه برمکـی فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه یـک صـادره شـوش متولـد ‪ -‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬خیابـان ازادی‪ ،‬کوچـه قائم مقـام‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ 76‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریر ترکه صادر گردیده اسـت و بـرای تاریخ‬ ‫‪ 1400/02/05‬راس سـاعت ‪ 9:00‬نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن گردیـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه‬ ‫متوفـای یـاد شـده یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه‬ ‫بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حـل اختلاف‬ ‫شهرسـتان شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریـر‬ ‫ترکـه حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ارجاع به داوری‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ ،980648‬محکوم علیـه سـعید رنجبر فرزنـد موزان محکوم اسـت به پرداخت‬ ‫مبلـغ ‪ 74.044.000‬ریـال در حـق محکوم لـه سیدسـعد جعاولـه فرزنـد سـیدخلف کـه در راسـتای دریافـت‬ ‫محکوم بـه‪ ،‬یکبـاب منـزل مسـکونی نیم سـاز واقـع در شـهرک بهـرام‪ ،‬پلا ک ‪ 47‬اصلـی بخـش ‪ 4‬شـوش به‬ ‫مساحت ‪ 150‬مترمربع واقع در شهرک بهرام‪ ،‬خیابان وحدت که پس از ارجاع امر به کارشناس منتخب‬ ‫دادگسـتری اقـای امیـن سـرخه‪ ،‬ارزش ملـک بـه میـزان ‪ 650.000.000‬ریـال بـراورد گردیـد‪ .‬کـه محکوم علیه‬ ‫ظرف مدت ‪ 3‬روز پس از نشـر ا گهی مهلت دارد به دفتر اجرای احکام مدنی دادگسـتری شـوش مراجعه‬ ‫ً‬ ‫و چنانچـه بـه نظریـه فوق اعتراضـی دارد‪ ،‬مراتب را کتبـا اعالم نماید‪.‬‬ ‫ناصر یادپر‪ ،‬منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003687‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهانشـاه قدیمی فرزند شـکراله به ش ش ‪ 1535‬صادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 20/67‬مترمربـع پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در‬ ‫اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان خسـروابادی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک‬ ‫اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/23 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003683‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهانشـاه قدیمی فرزند شـکراله به ش ش ‪ 1535‬صادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 13/96‬مترمربـع پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد‬ ‫غـرب‪ ،‬خیابـان خسـروابادی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/23 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002800‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابـاد تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم شـهربانو پروانیـده فرزنـد جـان بـه ش ش ‪ 2098‬صـادره از اسلام ابـاد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 130/88‬مترمربـع پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان خسـروابادی‪ ،‬معلـم ‪ 1‬خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی‬ ‫بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/23 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی مرحله دوم شهرداری تازه اباد‬ ‫مزایده شماره ‪209900527200001۲‬‬ ‫شـهرداری تازه ابـاد در اجـرای مصوبـه شـماره ‪ 81‬مورخـه ‪ 1399/10/16‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬درنظـردارد نسـبت بـه وا گـذاری‬ ‫نهـای تجـاری‪ ،‬اداری و مسـکونی بـه شـرح جـدول ذیـل از طریـق مزایـده عمومـی بـا رعایـت ضوابـط مالـی و قیمـت پایـه کارشناسـی‬ ‫زمی ‬ ‫رسـمی دادگسـتری بـا مشـخصات ذیـل اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه هر‬ ‫مترمربع(ریال)‬ ‫قیمت پایه کل ملک‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خیابان کردستان‪ ،‬پایینتر از مسجد جامع‬ ‫جدید‪ ،‬جنب مجتمع سرای ملی‬ ‫تجاری‬ ‫‪818.14‬‬ ‫‪65.000.000‬‬ ‫‪2.685.955.000 53.719.100.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بلوار حر‪ ،‬میدان مولوی‪ ،‬جنب دامپزشکی‬ ‫تجاری‬ ‫‪401.14‬‬ ‫‪12.836.480.000 32.000.000‬‬ ‫‪641.824.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بلوار حر‪ ،‬ضلع غربی شبکه بهداشت و‬ ‫درمان‪ ،‬جنب دارالقران‬ ‫اداری‬ ‫‪718‬‬ ‫‪120.000.000‬‬ ‫‪86.160.000.000‬‬ ‫‪4.308.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪2‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪19.500.000‬‬ ‫‪3.159.000.000‬‬ ‫‪157.950.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪3‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪19.500.000‬‬ ‫‪3.159.000.000‬‬ ‫‪157.950.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪7‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪19.000.000‬‬ ‫‪3.078.000.000‬‬ ‫‪153.900.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪8‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪19.000.000‬‬ ‫‪3.078.000.000‬‬ ‫‪153.900.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪9‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪19.000.000‬‬ ‫‪3.078.000.000‬‬ ‫‪153.900.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪13‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪21.000.000‬‬ ‫‪3.402.000.000‬‬ ‫‪170.100.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪14‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪21.000.000‬‬ ‫‪3.402.000.000‬‬ ‫‪170.100.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شهرک شهیداشنایی‪ ،‬فاز ‪ ،1‬بلوک ‪،17‬‬ ‫قطعه ‪16‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪162‬‬ ‫‪21.000.000‬‬ ‫‪3.402.000.000‬‬ ‫‪170.100.000‬‬ ‫تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/۲۳‬‬ ‫مهلت بازدید‪ :‬از تاریخ ‪ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵‬لغایت ‪۱۳۹۹/۱۲/۲۸‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/۲۵‬لغایت ‪۱۴۰۰/۰۱/۰۹‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخ ‪۱۴۰۰/۰۱/۱۰‬‬ ‫محل دریافت اسناد و شرایط مزایده‪ :‬سامانه تدارا کات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه الکترونیکـی دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد مزایده‬ ‫(درصـورت وجـود هزینـه مربوطـه)‪ ،‬پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده (ودیعـه)‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیت برنـده بودن‬ ‫مزاید هگـران محتـرم از ایـن طریـق امکان پذیـر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات موارد شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه اجاره‪ ،‬در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه چاپ و نشر بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬عالقمندان به شرکت در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شماره مزایده مرحله اول ‪ ۲۰۹۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۱۱‬می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری تازه اباد‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای خانمـراد پـرن دارای شماره شناسـنامه ‪ 332‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 900042‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان اله قلی پرن بشناسـنامه ‪333‬‬ ‫در تاریخ ‪ 1387/01/22‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫اسـت بـه‪ -1 :‬قلـی پـرن بـه ش ش ‪ 500‬صـادره از گیلان غـرب برادر متوفی ‪ -2‬خانمراد پرن بـه ش ش ‪332‬‬ ‫صـادره از اسلام ابـاد غـرب بـرادر متوفـی ‪ -3‬خاتـون پـرن بـه ش ش ‪ 330‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب خواهر‬ ‫متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نمایـد تا هر کس‬ ‫اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف مدت یک ماه به‬ ‫دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم شـراره الفتـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 323‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 9900119‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان جعفـر زرگوشـی بشناسـنامه‬ ‫‪ 2691‬در تاریـخ ‪ 1399/12/06‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم‬ ‫منحصر است به‪ -1 :‬شراره الفتی ش ش ‪ 323‬کد ملی ‪ 3329890266‬متولد ‪ 1364/06/15‬گیالن غرب‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -2‬بـاران زرگوشـی ش ش ‪ 0‬کـد ملـی ‪ 3320271431‬متولـد ‪ 1389/08/23‬گیلان غـرب‬ ‫دختـر متوفـی‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر‬ ‫کـس اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم والیه کریم پوریان دارای شماره شناسـنامه ‪ 3320144359‬بشـرح دادخواسـت به کالسه ‪9900083‬‬ ‫از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان باباخـان‬ ‫کریم پوریان گیالنـی بشناسـنامه ‪ 1557‬در تاریـخ ‪ 1399/04/01‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی‬ ‫گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت به‪ -1 :‬محمـد کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 35‬صادره‬ ‫از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬جهانبخـش کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 10011‬صـادره از گیلان غـرب‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -3‬علـی کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 10012‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬حسـن‬ ‫کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 201‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -5‬حسـین کریم پوریان گیالنـی بـه‬ ‫ش ش ‪ 3833‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -6‬زینـب کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 34‬صـادره از‬ ‫گیالن غرب دختر متوفی ‪ -7‬ملوس کریم پوریان گیالنی به ش ش ‪ 66‬صادره از گیالن غرب دختر متوفی‬ ‫‪ -8‬والیـه کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 3320144359‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -9‬مریـم‬ ‫کریم پوریان گیالنـی بـه ش ش ‪ 200‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -10‬معصومـه کریم پوریان گیالنـی‬ ‫بـه ش ش ‪ 3329888237‬صـادره از گیلان غـرب دختر متوفی ‪ -11‬گوهر اسـدیان بـه ش ش ‪ 276‬صادره‬ ‫از قصرشـیرین همسـر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت ا گهی‬ ‫می نماید تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ار ‪.‬دی‪.‬ای بـه رنـگ یشـمی سـیر روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪424 -19‬ق‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 11783009329‬و شـماره شاسـی ‪ 83115854‬بـه نـام کیانـوش نجـوا ک‬ ‫مفقـود و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز موتورسـیکلت تریـل ‪ 200‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 517-53198‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ NBJ2002021446‬و شـماره شاسـی ‪ NBJ***200E9112223‬بـه نـام هرمـز پوراحمدیـان مفقـود‬ ‫و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NIB‬بـه رنگ ابی روغنی مـدل ‪ 1395‬با شـماره انتظامی ایران‬ ‫‪464 -29‬ب‪ 88‬و شماره موتور ‪ Z24720843Z‬و شماره شاسی ‪ NAZPL140BG0456340‬به نام اقای‬ ‫شـعیب غالمی با شـماره ملی ‪ 3330124776‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002864‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای لطف الـه ناصـری فرزنـد خانقلـی بشماره شناسـنامه ‪2572‬‬ ‫صـادره از اسلام ابـاد غـرب در یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 11/56‬مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان شـهیدفکوری‪ ،‬جنـب بانـک رفـاه خریـداری از مالک رسـمی موقوفات‬ ‫حاج حسـینعلی خان زنگنه محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/30-139960318019006611‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم احمدیـان فرزنـد فتحعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬صـادره از‬ ‫سـیاهکل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 49/85‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 708‬از ‪ 83‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 39‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫اقاقلـی کوچکی بداغـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1609‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/22-139960318019005745‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدکیومرث پورسـیدیان فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3345‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دو طبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪190/75‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10382‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬واقـع در قریـه طـوالرود بخش‬ ‫‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عنایت الـه نورالهی نژادطـوالرود محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1611‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317007003377‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای فاضل رعیت اصل فرزند رحمان به شناسنامه ‪ 9305‬و شماره ملی ‪ 1861721439‬صادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 170/27‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 5630‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی محمدرضـا صالحـی محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/487‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫بـه اطلاع می رسـاند اینجانـب غالمرضـا باقـری مالـک یک ونیم دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 500‬مترمربـع قطعـه یکصـد و هیجـده پلا ک ثبتـی ‪ 703‬فرعـی از ‪ 93‬اصلـی واقـع در باقرشـهر‪،‬‬ ‫‪22‬بهمن‪ ،‬کوچه نهم‪ ،‬پال ک ‪ 21‬موضوع سند مالکیت به شماره ‪ 47227‬صادره به تاریخ ‪1359/03/02‬‬ ‫متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر‬ ‫می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جاری تعیین بسـتر و حریم منوط‬ ‫بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن مشـاعی بـه امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی‬ ‫تقاضا می شـود با در دسـت داشـتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشـار ا گهی به امور‬ ‫منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان شـهرری‪ ،‬ابتـدای جـاده قـم‪ ،‬خیابان شـهید بغـدادی‪ ،‬نبش کوچه‬ ‫ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع‬ ‫اقدامات شرکت اب منطقه ای تهران (امور اب شهرری) نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقاـی علی حی�در حی�دری فرزن�د یوسفـعلی و صبری�ه دارای شناسـنامه شـماره ‪ 10587‬به شـرح دادخواسـت‬ ‫ب�ه کالس�ه ‪ 4114/99/4‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده‬ ‫کـه شـادروان یوسـفعلی حیـدری فرزنـد محمدعلـی و گل بانـو بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1890‬در تاریـخ‬ ‫‪ 1387/06/25‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬بدریـه‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 1565‬متولـد ‪ 1342‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬علی حیـدر‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 10587‬متولـد ‪ 1345‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬علی اصغـر‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 209‬متولـد ‪ 1350‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬فریـده حیدری‬ ‫فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 12274‬متولـد ‪ 1347‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬منیـره حیـدری‬ ‫فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 966‬متولـد ‪ 1355‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬علـی حیـدری فرزنـد‬ ‫یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 17‬متولـد ‪ 1341‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬علی ا کبـر حیـدری فرزنـد‬ ‫یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 13069‬متولـد ‪ 1351‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬جعفـر حیـدری فرزنـد‬ ‫یوس�فعلی و صبریه به شماره شناس�نامه ‪ 598‬متولد ‪ 1353‬فرزند متوفی ‪ -9‬صبریه حیدری فرزند زیدعلی‬ ‫و س�یما ب�ه شماره شناسـنامه‪ 151‬متولـد ‪ 1322‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی‬ ‫درخواسـت مزبـور را در سـه نوبـت پـی در پـی ماهـی یـک مرتبـه ا گهی می نماید تـا هر کس اعتراضـی دارد و یا‬ ‫وصیتنام�ه ای از متوفیـ ن�زد وی می باش�د از تاری�خ نش�ر نخس�تین ا گه�ی ط�رف س�ه ماه به شـورا تقدیـم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای علی حیـدر حیـدری فرزنـد یوسـفعلی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 10587‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫ب�ه کالس�ه ‪ 1196/99/5‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که‬ ‫شـادروان صبریـه حیـدری فرزنـد زیدعلی و سـیما به شناسـنامه شـماره ‪ 151‬در تاریـخ ‪ 1399/10/14‬در‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه ان مرحومه منحصر است به‪ -1 :‬بدریه حیدری فرزند‬ ‫یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 1565‬متولـد ‪ 1342‬فرزنـد متوفیـه ‪ -2‬علی حیـدر حیـدری‬ ‫فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 10587‬متولـد ‪ 1345‬فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬علی اصغـر‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 209‬متولـد ‪ 1350‬فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬فریـده‬ ‫حیدری فرزند یوس�فعلی و صبریه به شماره شناس�نامه ‪ 12274‬متولد ‪ 1347‬فرزند متوفیه ‪ -5‬منیره‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 966‬متولـد ‪ 1355‬فرزنـد متوفیـه ‪ -6‬علـی‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 17‬متولـد ‪ 1341‬فرزنـد متوفیـه ‪ -7‬علی ا کبـر‬ ‫حی�دری فرزن�د یوسـفعلی و صبریهـ ب�ه شماره شناس�نامه ‪ 13069‬متولـد ‪ 1351‬فرزند متوفیـه ‪ -8‬جعفر‬ ‫حیدری فرزند یوسفعلی و صبریه به شماره شناسنامه ‪ 598‬متولد ‪ 1353‬فرزند متوفیه والغیر‪ .‬اینک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتراضی‬ ‫دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین ا گهی طرف یک ماه به شورا‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013019952‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/11/08‬هیـات قانـون تعییـن تکلیف موضوع مـاده یک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی چمسـتان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫سیدفخرالدین حسینی فرزند سیدمیران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 263/9‬مترمربـع کـه مقـدار ‪54‬سـیر مشـاع عرصـه‬ ‫وقـف می باشـد بـه شـماره پلا ک ‪ 69‬فرعـی از ‪ 35‬اصلـی واقـع در قریـه قلعه کتـی‬ ‫بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای سـیدرضی حسـینی مالـک رسـمی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـادق تـا درصورتی که اشـخاص ذینفع بـه ارای‬ ‫اعالم شده‪ ،‬اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها‬ ‫از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را‬ ‫ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19910145‬‬ ‫چمسـتان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013018468‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/28‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫خانـم طاهـره مرادی نورعلـی فرزنـد علی نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 101/92‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 160‬فرعـی از‬ ‫‪ 29‬اصلـی واقـع در قریـه خطیـب کال بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای مجیـد‬ ‫یوسـفی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـادق تـا‬ ‫درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‪ ،‬اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل‬ ‫نگـردد‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19910146‬‬ ‫چمسـتان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013018470‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/28‬هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫مهرعلـی جعفـری فرزنـد اصغـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ 266/50‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪ 275‬فرعـی از ‪ 22‬اصلی‬ ‫واقع در قریه دارکال بخش یک خریداری شده از اقای نوروز گیالنی مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصادق تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‪ ،‬اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و‬ ‫در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد کـه دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 19910141‬عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان‬ صفحه 4 ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪ 2196‬شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫فهرست‬ ‫ثروتمندترین کودکان معروف جهان‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫ُ‬ ‫پردرامدتریـن سـتاره «یوتیـوب» در جهـان‪ ،‬یـک کـودک نه سـاله اسـت کـه‬ ‫میلیون ها نفر ویدئوهای منتشره او درباره معرفی و بررسی اسباب بازی های‬ ‫جدیـد را می بیننـد و به اشـترا ک می گذارنـد‪ .‬کارشناسـان نشـریه ‪Forbes‬‬ ‫گفته انـد کـه «رایـان کاجـی» اهـل تگـزاس (امریـکا)‪ ،‬طـی یک سـال فعالیـت‬ ‫در «یوتیـوب» باایـن روش‪22 ،‬میلیـون دالر کسـب درامـد داشـت کـه رقمـی‬ ‫قابل توجـه بـرای فـردی در سن وسـال اوسـت؛ او کـه متولـد ‪ 6‬ا کتبـر سـال‬ ‫ عنـوان ‪ Ryan ToysReview‬بـه ایـن‬ ‫‪ 2011‬اسـت؛ بـا کانـال مفـرح خـود تحت‬ ‫ِ‬ ‫ثـروت دسـت یافتـه‪ .‬در گـزارش امـروز می خواهیـم از کودکانـی نـام ببریـم کـه‬ ‫ثروتمندتریـن کـودکان معـروف جهـان هسـتند و ا گرچه ماننـد «کاجی»‪ ،‬یک‬ ‫پولـدار خودسـاخته نیسـتند؛ امـا به هرحـال اندوختـه ای افسـانه ای دارنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خشم اخالقی در عصر دیجیتال‬ ‫یشــود در برابــر بعضــی رفتارهــا ســکوت کــرد‪ .‬انســانیت مــا نمی پذیــرد کــه از اتفاقــی نا گــوار و غیراخالقــی باخبــر شــویم؛ امــا‬ ‫نم ‬ ‫یهــا «خشــم اخالقــی» می گوینــد؛ خصیصه ای که همیشــه‬ ‫خشــمگین نشــویم‪ .‬بــه ایــن خشـ ِـم برامــده از مشــاهده بدرفتار ‬ ‫تاریــخ در جوامــع انســانی وجــود داشــته؛ امــا ظهــور شــبکه های اجتماعی ماهیــت و ابعــاد این خشــم را از بنیاد دگرگــون کرد‪.‬‬ ‫«مالــی کرا کــت»‪ ،‬دراین مقالــه‪ ،‬جوانــب گونا گــون ایــن تغییــر را باتکی هبــر تحقیقــات جدید تشــریح می کند‪.‬‬ ‫خشـم اخالقـی‪ ،‬حسـی قدرتمنـد اسـت کـه مـردم را برمی انگیـزد‬ ‫تـا متخلفـان را رسـوا و مجـازات کننـد‪ .‬مجـازات اخالقـی می توانـد‬ ‫نیرویـی در خدمـت خیـر باشـد؛ زیـرا بـا انداختـن تقصیـر بـه گردن‬ ‫ـگران بـد همـکاری را تحکیـم می کنـد؛ امـا مجـازات جنبـه ای‬ ‫کنش ِ‬ ‫منفـی نیـز دارد؛ زیـرا بـا انسـانیت زدایی دیگـران و دامـن زدن بـه‬ ‫خصومت هـای ویرانگـر می توانـد تعـارض اجتماعـی را تشـدید‬ ‫کنـد‪ .‬خشـم اخالقـی حداقـل به انـدازه خـود تمـدن قدمـت دارد؛‬ ‫امـا تمـدن درمواجهه بـا تکنولوژی هـای نویـن دارد ب هسـرعت‬ ‫دگرگون می شود‪ .‬امروز‪ ،‬در سراسر جهان‪ ،‬بیش از یک میلیاردنفر‬ ‫حداقل یک ساعت در روز را صرف رسانه های اجتماعی می کنند‬ ‫و خشـم اخالقـی مـد روز زندگـی انالین اسـت‪ .‬در سـال های اخیر‪،‬‬ ‫رسـوایی های انالیـن ویروسـی به قیمـت میلیون هـادالر بـرای‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬ازدسـت رفتن شـانس پیـروزی در انتخابـات بـرای‬ ‫نامزدهـا و ازدسـت دادن یک شـبه شـغل بـرای افـراد تمـام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ازانجا کـه رسـانه های دیجیتـال دارند بـه زندگی اجتماعی‬ ‫یسـت کـه دریابیـم ایـن تکنولوژی هـا‬ ‫مـا نفـوذ می کننـد‪ ،‬حیات ‬ ‫چگونـه می تواننـد ابـراز خشـم اخالقـی و نتایـج اجتماعـی‬ ‫ان را دگرگـون سـازند‪ .‬مـن در اینجـا چهارچـوب روان شـناختی‬ ‫سـاده ای بـرای حـل این مسـئله تشـریح می کنـم‪ .‬خشـم اخالقـی‬ ‫بـا محرک هایـی برانگیختـه می شـود کـه توجـه مـا را بـه نقـض‬ ‫هنجارهـای اخالقـی جلـب می کنـد‪ .‬ایـن محرک هـا گسـتره ای‬ ‫از پاسـخ های رفتـاری و عاطفـی را برمی انگیـزد کـه ازلحـاظ‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـا و الزام هایشـان بـا هـم فـرق دارنـد‪ .‬نهایتـا ابـراز خشـم‬ ‫بـه گسـتره ای از نتایـج فـردی و اجتماعـی منجـر می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫چهارچـوب نشـان می دهـد کـه رسـانه های دیجیتـال می توانند‪،‬‬ ‫با تقویت محرک های برانگیزاننده خشـم اخالقی‪ ،‬کاهش برخی‬ ‫هزینه هـای ان و افزایـش بسـیاری از فایده هـای فـردی ان‪ ،‬ابـراز‬ ‫خشـم اخالقـی را تشـدید کنـد‪.‬‬ ‫مـردم وقتـی فکـر کنند هنجاری اخالقی نقض شـده‪ ،‬خشـمگین‬ ‫می شـوند‪ .‬مطالعـه ای اخیـر در امریـکا و کانـادا نشـان می دهد که‬ ‫ً‬ ‫رویارویـی شـخصی بـا نقـض هنجارهـا نسـبتا نـادر اسـت‪ :‬کمتـر از‬ ‫پنج درصـد تجـارب روزمـره گزارش شـده دربرگیرنـده مشـاهده یـا‬ ‫تجربـه مسـتقیم اعمـال غیراخالقـی بـود؛ امـا اینترنـت مجموعـه‬ ‫وسـیعی از خالف کاری هـا را درمعرض دیـد مـا قـرار می دهـد؛ از‬ ‫فسـاد بانکـداران در وال اسـتریت تـا قاچـاق کـودکان در اسـیا‪،‬‬ ‫تـا نسل کشـی در افریقـا و این فهرسـت همین طـور ادامـه دارد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬داده هـای حاصـل از مطالعـه ای دربـاره تجربـه اخالقـی‬ ‫روزمـره نشـان می دهـد مـردم بـا احتمال بیشـتر انالیـن از اعمـال‬ ‫ً‬ ‫غیراخالقی ا گاهی می یابند تا شخصا یا ازطریق انواع رسانه های‬ ‫هدف شـایعه عبارت بود از انتشـار‬ ‫سـنتی‪ .‬قبل از ظهور اینترنت‪ِ ،‬‬ ‫اخبـار دربـاره اینکـه بـه چه کسـی در درون شـبکه های اجتماعـی‬ ‫محلـی می تـوان اعتمـاد کـرد‪ .‬طبـق ایـن منطـق؛ اطالعـات بایـد‬ ‫به اشـترا ک گذاشـته شـود؛ زیـرا کارکـرد ان عبارت اسـت از توانایـی‬ ‫ان در تقویت اعتماد و همکاری در درون جامعه؛ اما پلتفرم های‬ ‫ً‬ ‫انالیـن انگیزه هـای به اشـترا ک گذاری اطالعـات را عمیقـا تغییـر‬ ‫داده انـد‪ .‬ازانجا کـه ان هـا در جلب توجـه مـا بـرای درامـد تبلیغاتی‬ ‫رقابـت دارنـد‪ ،‬الگوریتم هایشـان محتوایـی را ترویـج می کنـد کـه‬ ‫بیشـترین احتمـال به اشـترا ک گذاری را دارد‪ ،‬قطع نظر از اینکـه ایـا‬ ‫ً‬ ‫ان محتـوا بـرای به اشـترا ک گذارندگان فایـده دارد یـا حتـی اصلا‬ ‫ویروسـی محتـوا‬ ‫درسـت اسـت یـا نـه‪ .‬پژوهش هـا دربـاره انتشـار‬ ‫ِ‬ ‫نشـان می دهـد مـردم به احتمال بیشـتر محتوایـی را به اشـترا ک‬ ‫می گذارنـد کـه احساسـاتی اخالقـی نظیـر خشـم را برمی انگیـزد؛‬ ‫زیـرا محتـوای تکان دهنـده ازطریـق به اشـترا ک گذاری ویروسـی‬ ‫درامدزایـی بیشـتری دارد‪ .‬شـاید نیروهایـی شـبیه بـه انتخـاب‬ ‫طبیعـی محرک هـای «فراعـادی» را ترجیـح می دهنـد کـه‬ ‫درمقایسـه با تخلفاتـی کـه به طور عـادی در زندگـی روزمـره بـا ان ها‬ ‫برخـورد می کنیـم‪ ،‬پاسـخ های خشـمنا ک بسـیار شـدیدتری‬ ‫را برمی انگیزنـد‪ .‬شـواهدی در تائیـد ایـن فرضیـه وجـود دارد‬ ‫کـه نشـان می دهـد اعمالـی غیراخالقـی کـه در فضـای مجـازی‬ ‫مشـاهده می شـود‪ ،‬خشـم اخالقـی شـدیدتری را برمی انگیـزد‬ ‫ً‬ ‫تـا اعمالـی غیراخالقـی کـه شـخصا یـا ازطریـق انـواع رسـانه های‬ ‫سـنتی مشـاهده می شـود‪ .‬ایـن مالحظـات نشـان می دهنـد کـه‬ ‫رسانه های دیجیتال با تغییر ماهیت و میزان شیوع محرک های‬ ‫برانگیزاننـده خشـم اخالقـی ان را دگرگـون می سـازند‪ .‬سـاختار‬ ‫مدیریت توجه جریانی پیوسـته از «تله کلیک های» تکان دهنده‬ ‫می افرینـد کـه مـردم می تواننـد هر جـا و هر زمـان بـه ان دسترسـی‬ ‫داشـته باشـند‪.‬‬ ‫نقـض هنجارهـای اخالقـی باعـث می شـود مـردم خشـم اخالقـی‬ ‫را تجربـه و ان را ازطریـق شـایعه پرا کنی‪ ،‬رسواسـازی و مجـازات‬ ‫ابـراز کننـد‪ .‬رسـانه های دیجیتـال می تواننـد تجربـه شـخصی از‬ ‫خشـم را به شـیوه های مختلـف دگرگون کننـد‪ .‬با افزایـش فراوانی‬ ‫بلندمـدت‬ ‫و شـدت محرک هـای برانگیزاننـده‪ ،‬یـک نتیجـه‬ ‫ِ‬ ‫رسـانه های دیجیتال شـاید «فرسـودگی خشم» باشـد‪ :‬قرارگرفتن‬ ‫مـدام درمعـرض اخبـار تکان دهنـده می تواند شـدت کلی تجارب‬ ‫خشـمگین کننده را کاهـش دهـد یـا موجـب شـود تـا مردم خشـم‬ ‫را به نحـوی گزینشـی تر تجربـه کننـد تا نیازهـای عاطفی و توجهی‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬ازدیگرسـو‪ ،‬مطالعات نشـان داده که ابراز خشـم‬ ‫باعـث ایجـاد خشـم بیشـتر می شـود‪ .‬ا گـر رسـانه های دیجیتـال‬ ‫تتـر می کنند‪ ،‬ممکن اسـت همیـن تجربه های‬ ‫ابـراز خشـم را راح ‬ ‫بعدی خشم را تشدید کند‪ .‬پژوهش های بیشتر برای تنویر این‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪ .‬مـردم خشـم را به شـیوه های مختلـف‬ ‫احتمـاالت ضرور ‬ ‫ابراز می کنند که ازنظر نتایج و محدودیت ها با هم تفاوت دارند‪.‬‬ ‫به طور افالیـن‪ ،‬مـردم می توانند ازطریق شـایعه پرا کنی به شـهرت‬ ‫متخلفـان اسـیب بزننـد یـا با تنبیهـات زبانـی یا خشـونت فیزیکی‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما بـا ان هـا برخـورد کننـد‪ .‬دو روش اخر مسـتلزم کوشـش‬ ‫بیشـتری هسـتند و همچنیـن ریسـک های فیزیکـی بالقـوه ای‬ ‫برای مجازات کننده در بر دارند‪ .‬در سـوی مقابل‪ ،‬مردم در دنیای‬ ‫ً‬ ‫انالیـن می تواننـد صرفـا بـا فشـردن چنـد کلیـد در فضـای راحـت‬ ‫ً‬ ‫اتاق خوابشـان خشمشـان را مسـتقیما به متخلف یا مخاطبانی‬ ‫گسترده تر ابراز کنند‪ .‬مردم حتی با کوشش کمتری می توانند به‬ ‫اظهارنظـرات خشـمگینانه دیگـران وا کنش نشـان دهند یـا ان ها‬ ‫را بازنشـر کننـد‪ .‬ازانجا کـه ابزارهـای الزم بـرای ابـراز راحـت و سـریع‬ ‫خشـم به طور انالیـن‪ ،‬بـ ه معنـای دقیق کلمـه‪ ،‬در سرانگشـتان ما‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬حـد اسـتانه فـرد بـرای ابـراز خشـم احتمـاال در حالـت‬ ‫نتـر از افالیـن اسـت‪ .‬به علاوه‪ ،‬ابـراز خشـم به طـور‬ ‫انالیـن پائی ‬ ‫ً‬ ‫شـخصی (یعنـی ازطریـق تنبیهـات زبانـی یـا خشـونت) ضرورتـا‬ ‫مسـتلزم مجـاورت فیزیکـی بـا متخلـف اسـت؛ امـا ابـراز خشـم‬ ‫سـاعت روز‪ ،‬یـا احتمـال برخوردهـای تصادفی با‬ ‫انالیـن بـا مـکان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫خطـا کاران محدود نمی شـود‪ .‬مردم می توانند اهدافی بـرای ابراز‬ ‫ً‬ ‫خشـم پیـدا کننـد و ایـن کار را می کننـد‪ ،‬حتـی ا گـر ادم هایـی کامال‬ ‫غریبـه باشـند کـه در این سـو و ان سـوی جهـان در منطقه هـای‬ ‫زمانـی متفاوتـی زندگـی کننـد‪ .‬مثـال بـارز ان ماجـرای جاسـتین‬ ‫یکـه توئیتـی را دربـاره ایـدز در افریقـا منتشـر کـرد که‬ ‫سا ک وسـت؛ زن ‬ ‫بسـیاری ان را نژادپرسـتانه تلقی کردند‪ .‬طی چند ساعت‪ ،‬او ترند‬ ‫اول توئیتـر شـد؛ زیـرا میلیون هـا بیگانـه در سراسـر جهـان بـه قطار‬ ‫اسـانی پیوسـتن بـه قطـار رسواسـازی‬ ‫رسواسـازی او پیوسـتند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ایـن امـکان جالب توجـه را پدیـد مـی اورد کـه در چهارچوب هـای‬ ‫انالیـن‪ ،‬مـردم قـادر باشـند خشـم اخالقـی خـود را ابـراز کننـد؛‬ ‫ً‬ ‫بی انکـه واقعـا میـزان خشـمی را تجربـه کننـد کـه رفتارشـان بـه‬ ‫همـراه دارد‪ .‬فرضیـه دیگـر انکـه طراحـی پلتفرم هـای رسـانه های‬ ‫دیجیتال ممکن اسـت ابراز خشـم از روی عادت را تشـویق کند‪.‬‬ ‫در حالـت افالیـن‪ ،‬محرک هـای برانگیزاننـده خشـم و انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫نحـوه وا کنـش از سـوی مـردم معمـوال تابـع ویژگی هـای خـاص‬ ‫موقعیـت مربوطـه اسـت؛ امـا اپلیکیشـن رسـانه های اجتماعـی‬ ‫محرک هـای برانگیزاننـده و پاسـخ های در دسـترس را بـه یـک‬ ‫ساختار «محرک‪-‬پاسخ‪-‬نتیجه» با طراحی شکیل ارتقا می دهد‬ ‫کـه در سراسـر موقعیت هـا یکسـان عمـل می کنـد‪ .‬تله کلیک هـا در‬ ‫کنـار نمادهـای تصویـری بسـیار خاصـی ارائـه می شـود؛ به نحـوی‬ ‫کـه بـه مـردم اجـازه می دهـد بـا اشـاره انگشـت ابـراز خشـم کننـد‪.‬‬ ‫بازخورد مثبت برای پاسـخ ها (الیک ها‪ ،‬اشـترا ک گذاری ها‪ ،‬و ‪)...‬‬ ‫در زمان های پیش بینی ناپذیر ارائه می شود؛ یعنی طبق الگویی‬ ‫از تقویـت کـه به خوبـی می دانیـم شـکل گیری عـادت را تسـهیل‬ ‫می کنـد؛ و درسـت همان طـور کـه معتـاد بـه تنقلات می خـورد‪،‬‬ ‫بی انکـه احسـاس گرسـنگی کنـد‪ ،‬کسـی که بـه رسواسـازی انالین‬ ‫ً‬ ‫عـادت کـرده شـاید ابـراز خشـم کنـد؛ بی انکـه واقعـا احسـاس‬ ‫خشـم کنـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬وقتـی ابـراز خشـم در حالت انالیـن صورت‬ ‫تتـر در دسـترس اسـت‪ ،‬کوشـش کمتـری‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بسـیار راح ‬ ‫می طلبـد و طبـق برنامـه زمانـی تقویـت می شـود که احتمـال ابراز‬ ‫خشـم در اینده را به شـیوه هایی که می تواند احسـاس خشـم را از‬ ‫تجلـی رفتـاری جـدا کنـد‪ ،‬بیشـینه می سـازد‪.‬‬ ‫ابـراز خشـم اخالقـی ممکـن اسـت پرهزینـه باشـد‪ .‬در حالـت‬ ‫افالیـن‪ ،‬مجـازات اخالقی خطر اقدام متقابل را به همـراه دارد؛ اما‬ ‫شـبکه های اجتماعی انالین این خطر را محدود می کنند‪ .‬ان ها‬ ‫بـه مـردم امـکان می دهنـد تـا خودشـان را در اتاق هـای پـژوا ک بـا‬ ‫مخاطبانی همفکر حبس کنند‪ .‬هنگامی که شما فقط نارضایتی‬ ‫اخالقی تـان را بـا دیگـر همفکرانتـان در میـان می گذاریـد‪ ،‬احتمـال‬ ‫اقـدام متقابـل پائیـن اسـت‪ .‬به علاوه‪ ،‬ایـن همفکـران بـه فـرد‬ ‫امـکان می دهنـد تـا میـان جمـع پنهـان شـود‪ .‬رسـوا کردن فـردی‬ ‫غریبـه در خیابانـی خلـوت بسـیار مخاطره امیزتـر از پیوسـتن بـه‬ ‫دیگر ابراز خشـم اندوه‬ ‫بانـدی هزاران نفـره در توئیتـر اسـت‪ .‬هزینه ِ‬ ‫تکـردن و رسـوا کردن مسـتلزم‬ ‫یسـت‪ :‬مجازا ‬ ‫ناشـی از همدرد ‬ ‫ً‬ ‫اسیب رسـاندن بـه دیگـر ادمیان اسـت که برای بیشـتر ما طبیعتا‬ ‫ناخوشـایند اسـت‪ .‬چهارچوب هـای انالیـن‪ ،‬بـا بازنمایـی دیگران‬ ‫به مثابـه نمادهـای تصویـری دوبعـدی کـه رنج کشیدنشـان‬ ‫به راحتـی دیدنـی نیسـت‪ ،‬انـدوه ناشـی از همـدردی را کاهـش‬ ‫می دهند‪ .‬رسـوا کردن یک اواتار درمقایسـه با کسـی که می توانید‬ ‫چهـره اش را ببینیـد بسـیار اسـان تر اسـت‪ .‬به رغـم این هـا و‬ ‫دیگـر هزینه هـا‪ ،‬مـردم بـاز هـم اشـکارا انگیـزه دارنـد کـه خشـم‬ ‫اخالقی شـان را ابـراز کننـد‪ .‬یـک دلیلـش ان اسـت که ابـراز خشـم‬ ‫اخالقـی بـه سـود افـراد اسـت؛ زیـرا ویژگـی اخالقـی ان هـا را بـه‬ ‫شـهرت خوب‬ ‫دیگـران نشـان می دهـد؛ یعنـی ابـراز خشـم پـاداش‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫به بـار مـی اورد‪ .‬مردم هنگام ابراز خشـم ضرورتـا از این پاداش ا گاه‬ ‫یکـه دیگـران تماشـا‬ ‫نیسـتند؛ امـا ایـن حقیقـت کـه مـردم هنگام ‬ ‫می کنند‪ ،‬با احتمال بیشـتری مجازات می کنند‪ ،‬نشـان می دهد‬ ‫کـه دغدغـه شـهرت حداقـل به طـور ضمنـی میـل مـا را بـرای ابـراز‬ ‫خشـم اخالقـی برمی انگیـزد‪ .‬البتـه شـبکه های اجتماعـی انالیـن‬ ‫فایده هـای شـهرت ناشـی از ابـراز خشـم را به طـرزی چشـمگیر‬ ‫یکـه مجازات کردن افالین فضیلت شـما‬ ‫تقویـت می کننـد‪ .‬درحال ‬ ‫را فقـط بـه کسـانی نشـان می دهـد کـه می تواننـد شـما را تماشـا‬ ‫کننـد‪ ،‬انجـام انالیـن ایـن کار بی درنـگ شـخصیت شـما را بـه کل‬ ‫شـبکه اجتماعی تـان و فراسـوی ان نشـان می دهـد‪ .‬یـک توئیـت‬ ‫بـا فقـط چند صـد مخاطـب اولیـه می توانـد ب هسـرعت ازطریـق‬ ‫به اشـترا ک گذاری ویروسـی به میلیون ها مخاطب برسد و خشم‬ ‫بـه پدیـده انتشـار ویروسـی دامـن می زنـد‪ .‬ابـراز خشـم اخالقـی‬ ‫ً‬ ‫صرفـا به نفـع اشـخاص نیسـت؛ ایـن کار می توانـد به نفـع جامعـه‬ ‫نیـز باشـد؛ زیـرا کنشـگران بـد را مسـئول تشـخیص می دهـد و بـه‬ ‫دیگـران پیـام می فرسـتد کـه چنیـن رفتـاری ازنظـر اجتماعـی‬ ‫یسـت‪ .‬پلتفرم هـای انالیـن ایـن ابزارهـا را در دسـترس‬ ‫ناپذیرفتن ‬ ‫همـه می گذارنـد؛ به نحـوی کـه گروه هـای سـنتی قـدرت زدوده را‬ ‫قـادر می سـازند تـا رفتـار ذی نفعـان قدرتمندتـر را مهـار کننـد‪ .‬ابراز‬ ‫خشـم انالیـن می توانـد پایبنـدی مـردم بـه یـک هـدف را تشـدید‬ ‫کنـد؛ زیـرا در انظـار عمـوم‪ ،‬خـود را ملـزم بـه عمـل می کننـد؛ امـا‬ ‫رسـانه های دیجیتـال منافـع اجتماعـی بالقـوه خشـم اخالقـی را‬ ‫بـه چند شـیوه محدود می کننـد‪ .‬اول‪ ،‬افتـراق ایدئولوژیک انالین‬ ‫قربانـی خشـم‪ ،‬پیام هایـی‬ ‫ـراد‬ ‫از ایـن امـر جلوگیـری می کنـد کـه اف ِ‬ ‫ِ‬ ‫دریافـت کننـد کـه بتوانـد ان هـا (و دیگر همفکرانشـان) را به تغییر‬ ‫رفتارشان ترغیب کند‪ .‬در مورد مسائلی با بار سیاسی‪ ،‬نارضایتی‬ ‫اخالقـی داخـل اتاق هـای پـژوا ک کمانـه می کنـد؛ امـا فقط گهگاه‬ ‫از ان هـا می گریـزد‪ .‬دوم‪ ،‬رسـانه های دیجیتـال‪ ،‬بـا پائیـن اوردن‬ ‫اسـتانه ابـراز خشـم‪ ،‬می تواننـد توانایـی خشـم در تمایزگـذاری‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫امور واقعا شـریرانه از امور صرفا ناخوشـایند را کاهش دهند‪.‬‬ ‫بین ِ‬ ‫سـوم‪ ،‬ابـراز خشـم انالیـن ممکـن اسـت بـه مشـارکت کم معناتـر‬ ‫ً‬ ‫در ارمان هـای اجتماعـی؛ مثلا ازطریـق کار داوطلبانـه یـا کمـک‬ ‫مالـی‪ ،‬منجـر شـود‪ .‬مردم با احتمـال کمتری پول صـرف مجازات‬ ‫بی عدالتی می کنند‪ ،‬وقتی درعوض از فرصت ابراز خشـم ازطریق‬ ‫پیام هـای نوشـتاری برخـوردار هسـتند‪ .‬سـرانجام‪ ،‬خطـری‬ ‫واقعـی وجـود دارد و ان اینکـه خشـم اخالقـی در عصـر دیجیتـال‬ ‫شـکاف های اجتماعـی را عمیق تـر خواهـد کـرد‪ .‬مطالعـه ای تـازه‬ ‫نشـان می دهـد کـه رغبـت بـه مجـازات دیگـران موجـب می شـود‬ ‫ان هـا کمتـر «انسـان» به نظـر برسـند؛ بنابرایـن‪ ،‬ا گـر رسـانه های‬ ‫دیجیتـال خشـم اخالقـی را تشـدید می کننـد‪ ،‬ایـن کار می توانـد‬ ‫قربانـی خشـم منجـر بـه افزایـش‬ ‫بـا انسـانیت زدایی بیشـتر از افـراد‬ ‫ِ‬ ‫چنددسـتگی اجتماعـی شـود‪ .‬چنددسـتگی در امریـکا با شـتابی‬ ‫هشداردهنده‪ ،‬همراه با کاهش روزافزون میزان اعتماد و سرمایه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬در حال افزایـش اسـت‪ .‬ا گـر رسـانه های دیجیتـال ایـن‬ ‫فرایند را از این هم بیشتر شتاب ببخشند‪ ،‬عواقب نادیده گرفتن‬ ‫ان بر عهـده خودمـان اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر خشـم اخالقـی اتـش اسـت‪ ،‬ایـا می شـود اینترنـت را نفـت‬ ‫دانسـت؟ شـرکت های فناوری اسـتدالل می کنند که محصوالت‬ ‫ان هـا پلتفرم هایـی خنثـی بـرای رفتارهـای اجتماعـی فراهـم‬ ‫می کننـد؛ امـا ان رفتارهـا را تغییـر نمی دهنـد‪ .‬ایـن پرسشـی‬ ‫تجربی سـت کـه دانشـمندان علـوم رفتـاری بایـد بـه ان پاسـخ‬ ‫دهنـد؛ زیـرا پاسـخ ان دارای پیامدهـای نظارتـی و اخالقی سـت‪.‬‬ ‫چهارچـوب پیشـنهادی در اینجـا مجموعه ای به دسـت می دهد‬ ‫از فرضیه هـای ازمون پذیـر دربـاره تاثیـر رسـانه های دیجیتـال بـر‬ ‫ابـراز خشـم اخالقـی و نتایـج اجتماعـی ان‪ .‬رسـانه های دیجیتـال‬ ‫می تواننـد ابـراز خشـم اخالقـی را ترویـج کننـد‪ ،‬بـا بزرگ نمایـی‬ ‫محرک هـای ان‪ ،‬کاهـش هزینه هـای فـردی ان و تقویـت منافـع‬ ‫فـردی ان‪ .‬درعین حـال‪ ،‬شـبکه های اجتماعـی انالیـن می توانند‬ ‫منافـع اجتماعـی خشـم را کاهـش دهنـد‪ ،‬بـا کاهـش احتمـال‬ ‫اینکـه پیام هـای مربـوط بـه اجـرای هنجارهـا بـه اهدافشـان‬ ‫برسـند و حتـی می تواننـد بـا افزایـش چنددسـتگی هزینه هـای‬ ‫اجتماعی جدیدی به بـار اورند‪ .‬داده های اولیه‪ ،‬پیش بینی های‬ ‫چهارچـوب پیشـنهادی را تائیـد می کنـد؛ به نحـوی کـه نشـان‬ ‫می دهـد گویـا محتـوای برانگیزاننـده خشـم در حالـت انالیـن‪،‬‬ ‫درمقایسـه با افالیـن‪ ،‬رایج تـر و نیرومندتـر اسـت‪ .‬مطالعـات اتـی‬ ‫بایـد در ایـن بـاره پژوهـش کننـد کـه پلتفرم هـای رسـانه های‬ ‫دیجیتـال تـا چـه حـد احساسـات اخالقـی را تشـدید می کننـد‪،‬‬ ‫شـکل گیری عـادت را ترویـج می کننـد‪ ،‬گفتارهـای اجتماعـی‬ ‫ثمربخـش را سـرکوب می کننـد و ماهیـت خـود خشـم اخالقـی را‬ ‫تغییـر می دهنـد‪ .‬مجموعه هـای گسـترده ای از داده هـا وجـود‬ ‫ً‬ ‫دارند که مسـتقیما به این پرسـش ها مربوط می شـوند؛ اما تمام‬ ‫ایـن داده هـا به طـور عمومـی در دسـترس نیسـت‪ .‬از ایـن داده هـا‬ ‫می تـوان و بایـد بـرای فهـم ایـن موضـوع اسـتفاده کـرد کـه چگونه‬ ‫فناوری هـای جدیـد می تواننـد احساسـات اجتماعـی کهـن را از‬ ‫نیرویـی در خدمـت خیـر جمعـی بـه ابـزاری بـرای خودنابودگـری‬ ‫جمعـی دگرگـون سـازند‪.‬‬ ‫علی برزگر‪ /‬ترجمان‬ ‫شاهزاده جرج کمبریج‬ ‫اولیـن رتبـه فهرسـت بـه او تعلـق دارد‪ :‬جـرج‬ ‫الکسـاندر لویـی متولـد ‪ ۲۲‬ژوئیـه ‪ ۲۰۱۳‬و اولیـن‬ ‫فرزنـد شـاهزاده ویلیـام و کاتریـن (دوک و دوشـس‬ ‫کمبریـج)‪ .‬ازانجا که خانواده سـلطنتی انگلیـس‪ ،‬از‬ ‫ثروتمندتریـن خانواده هـا در جهـان هسـتند؛ پـس‬ ‫ایـن عضـو کوچک خانواده‪ ،‬کم سـن ترین میلیاردر‬ ‫جهـان تبدیـل شـده اسـت؛ ان هـم بـا رقـم یک میلیـارددالر!‬ ‫نا کس و ویوین جولی ‪-‬پیت‬ ‫دوقلوهـای زوج جـذاب هالیـوودی؛ بـرد پیـت‬ ‫و انجلینـا جولـی کـه در ‪12‬جـوالی ‪ 2008‬متولـد‬ ‫شـده اند و حـال‪12 ،‬سـاله اند‪ .‬تولـد جنجالـی‬ ‫ان هـا خـودش تبدیـل بـه یـک اتفـاق پرسـود بـرای‬ ‫خانـواده شـد؛ به طوری کـه حـق انتشـار اولیـن‬ ‫تصویـر بچه هـا به مبلـغ ‪14‬میلیـون دالر فروختـه‬ ‫شد! دارایی خالص ان ها ا کنون به مبلغی حدود ‪67.5‬میلیون دالر رسیده‪.‬‬ ‫دانیلینبرکهد‬ ‫او در ‪ 7‬سـپتامبر ‪ 2006‬متولـد شـد و درحال حاضـر‬ ‫‪14‬سـاله اسـت‪ .‬مـادرش مدلی سـت کـه در دنیـای‬ ‫ نـام انـا نیکـول اسـمیت شـهرت دارد؛‬ ‫رسـانه به ِ‬ ‫ازدواج جنجالـی او بـا هـوارد مارشـال؛ میلیـاردری‬ ‫‪90‬سـاله که صاحب یکی از عظیم ترین کارتل های‬ ‫نفتـی جهـان بـود‪ ،‬باعـث شـد تـا فرزنـد او حـاال‬ ‫صاحـب ثروتـی ‪59‬میلیـون دالری شـود‪.‬‬ ‫نیکدالویسیو‬ ‫بی شـک فردی کـه در ‪ 1‬نوامبـر ‪ 1995‬متولـد شـده و‬ ‫‪25‬سالگی را رد کرده‪ ،‬کودک نیست؛ درست؛ اما او‬ ‫زمانـی ثروتمنـد شـد که نوجـوان بـود؛ درواقع‪ ،‬یک‬ ‫بچـ ه نابغـ ه که در سـن ‪15‬سـالگی‪ ،‬برنامـه ای به نام‬ ‫‪ Summly‬را نوشـت و بـا فـروش ان بـه یاهـو به مبلـغ‬ ‫‪30‬میلیون دالر‪ ،‬پولدار و وارد این فهرسـت شـد‪.‬‬ ‫والنتیناپالوماپینو‬ ‫ازدواج سـلما هایـک؛ بازیگـر مکزیکـی اثـار مطرحـی‬ ‫نظیـر «فریـدا» بـا فرانسـوا‪-‬هانری پینـو؛ مدیر عامل‬ ‫اجرایـی و رئیس هیئت مدیـره هلدینگ «کرینگ»‬ ‫در روز ولنتایـن‪ ،‬منجـر بـه تولـد دختـری در ‪21‬‬ ‫سـپتامبر ‪ 2007‬شـد که حاال ‪13‬ساله است‪ .‬دارایی‬ ‫خالـص والنتینـا‪12 ،‬میلیـون دالر اسـت کـه بـا ارثـی‬ ‫کـه خواهـد بـرد‪ ،‬ثروتـی هنگفـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابیگیلبرسلین‬ ‫از خردسـال ترین کاندیداهـای جایـزه اسـکار کـه‬ ‫اولیـن تبلیـغ را در سه سـالگی و اولیـن فیلمـش‬ ‫«نشـانه ها» را در پنج سـالگی بـازی کـرد‪ .‬بـازی در‬ ‫«میـس سانشـاین کوچولـو» در سـال ‪2006‬؛ یعنـی‬ ‫وقتـی ‪10‬سـاله بـود (او متولد ‪ 14‬اوریل ‪ 1996‬اسـت)‬ ‫باعـث شـد موفقیـت و پـول به سـمتش سـرازیر‬ ‫شـود‪ .‬او ‪12‬میلیـون دالر پـول دارد‪.‬‬ ‫جیدناسمیت‬ ‫فرزنـد ویـل اسـمیت و جـادا پینکـت کـه در ‪8‬‬ ‫جوالی ‪ 1998‬به دنیا امده و ‪22‬سـاله اسـت‪ .‬وقتی‬ ‫در فیلـم «در جسـت وجوی خوشـبختی» بـازی‬ ‫کـرد‪ ،‬فرزنـد یـک پـدر پولـدار بـود؛ امـا بـا درخشـش‬ ‫در «بچـه کاراتـه» خـودش دسـتمزد کالن گرفـت‬ ‫و بـا ورود بـه موسـیقی رپ‪ ،‬دارایـی اش را بـه‬ ‫هشـت میلیون دالر رسـاند‪.‬‬ ‫کسـب کـرده و می کنـد‪.‬‬ ‫ال فانینگ‬ ‫خواهـر کوچک تـر دا کوتـا؛ کـه هـم در عرصـه‬ ‫بازیگـری و هـم در عرصـه مدلینـگ کار کـرده و‬ ‫ازاین طریـق‪ ،‬بـه پنج میلیـون دالر دسـت یافـت و‬ ‫جـزو ثروتمندتریـن کـودکان جهـان شـد‪ .‬او در ‪9‬‬ ‫اوریـل ‪ 1998‬متولـد شـده و ا کنـون ‪22‬سـاله اسـت‬ ‫کـه بـا فعالیت هـای بیشـتر‪ ،‬درامـد بیشـتری را هـم‬ ‫ریکو رودریگز‬ ‫او نیـز یـک کودک بازیگـر اسـت کـه بـا موفقیـت‬ ‫دراین عرصـه بـه پـول فـراوان رسـید‪:‬‬ ‫چهارمیلیـون دالر! راه شـهرت او بـا بـازی در‬ ‫مجموعـه ‪ Modern Family‬اغـاز شـد؛ ریکـو کـه‬ ‫متولـد ‪ 31‬جـوالی ‪ 1998‬اسـت و حـاال ‪22‬سـال‬ ‫دارد‪ ،‬دران زمان تنها ‪11‬سـال داشـت که سـن کمی‬ ‫بـرای گرفتـن چک هـای حرفـه ای بـا مبالـغ باالسـت‪.‬‬ ‫جیلنبلدسو‬ ‫دانش امـوزی کـه از سـن ‪ 12‬سـالگی کسـب وکار‬ ‫خـود را در حـوزه فنـاوری اغـاز کـرد و ا کنـون‪ ،‬یـک‬ ‫کارافریـن شناخته شـده اسـت‪ .‬شـرکت او با عنـوان‬ ‫‪ Bledsoe Technologies‬درزمینـه گرافیـک و‬ ‫طراحـی وب سـایت بـا گسـتره خدمـات بین المللی‬ ‫فعالیـت دارد‪ .‬او کـه در ‪ 26‬مـارس ‪ 1998‬متولـد‬ ‫شـده‪ ،‬حـاال جوانـی ‪23‬سـاله بـا ‪3.5‬میلیـون دالر ثـروت اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫سیناغریب‬ ‫رئیس علوم پزشکی استان خبر داد؛‬ ‫سفربه گلستانممنوع!‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان بااشـاره به سـفرهای نـوروزی بـه‬ ‫اسـتان های شـمالی گفت‪« :‬باتوجه به شـیوع بیماری جهش یافته کرونا‪ ،‬بیم‬ ‫این وجود دارد شـاهد افزایش بیماران در گلسـتان باشـیم»‪ .‬عبدالرضا فاضل‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۲۶۳‬بیمـار کرونایـی در سـطح بیمارسـتان های‬ ‫گلسـتان بسـتری هسـتند که از این تعداد ‪ ۶۲‬بیمار در ای سـی یو بسـتری بوده‬ ‫و ‪ ۲۵‬بیمـار هـم بـه دسـتگاه ونتیالتـور متصـل هسـتند»‪ .‬وی بـر لغـو سـفرهای‬ ‫نـوروزی بـه اسـتان های شـمالی تا کیـد کـرد و افزود‪« :‬براسـاس مصوبات سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا سـفر بـه شـهرهای قرمـز و نارنجـی ممنـوع اسـت»‪ .‬فاضـل گفـت‪:‬‬ ‫تسـر گذاشـته شـده و باتوج هبـه شـیوع‬ ‫«در گلسـتان سـه پیـک بیمـاری پش ‬ ‫بیمـاری جهش یافتـه کرونا در خوزسـتان‪ ،‬بیم این وجـود دارد باتوجه به اینکه‬ ‫اسـتان های شـمالی مقصـد مسـافران اسـت افزایـش بیمـاران در اسـتان را‬ ‫شـاهد باشـیم»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان بیـان کـرد‪« :‬توصیـه‬ ‫این اسـت که هم اسـتانی ها بـه مسـافرت نرفتـه و مسـافران هـم وارد اسـتان‬ ‫گلستان نشوند؛ زیرا هر فرد بیمار می تواند بیماری را از نقطه ای به نقطه دیگر‬ ‫منتقل کنـد»‪.‬‬ ‫افتتاح‪ ۸۵‬مرکزخدماتبهزیستی‬ ‫بافرمانرئیس جمهوری‬ ‫مراسـم متمرکـز بهر هبـرداری از دوهـزار و ‪ 400‬مرکـز خدمـات بهزیسـتی در سراسـر‬ ‫کشـور بـا عنـوان «مثبت زندگـی» در ارتباط تصویری با حجت االسلام روحانی؛‬ ‫رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری؛ وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار‬ ‫شـد‪ .‬سـید مهدی حسـینی؛ مدیرکل بهزیستی استان گلسـتان دراین مراسم‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬از مجمـوع ایـن تعـداد‪ 85 ،‬مرکـز خدمـات بهزیسـتی مثبـت‬ ‫زندگـی بـه اسـتان گلسـتان اختصـاص دارد و امیدواریـم تعـداد ایـن مرا کـز در‬ ‫سـال اینـده افزایـش چشـمگیری پیـدا کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تا کنـون حـدود‬ ‫‪3‬هـزار پرونـده بـه مرا کـز خدماتی به منظـور اقدامات الزم ارجاع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گلسـتان بیـان داشـت‪« :‬بـا افتتـاح این مرا کـز بـرای ‪ 308‬نفر‬ ‫ایجـاد شـغل شـده اسـت کـه از این تعـداد ‪ 45‬نفـر از توان خواهـان و مددجویـان‬ ‫اسـتان بوده اند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬از ‪ 54‬نوع خدمت سـازمان بهزیسـتی‪22 ،‬‬ ‫خدمـت بـه ایـن مرا کز وا گذار شـده و هدف از ان اموزش‪ ،‬پیشـگیری و خدمت‬ ‫در خانه هـای مـردم به منظـور اسان سـازی کار برای مردم اسـتان بوده اسـت»‪.‬‬ ‫رعایتمصرفبهینهاب‬ ‫هم زمانباخانه تکانیپایانسال‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان گلسـتان خواسـتار رعایـت مصـرف‬ ‫بهینـه اب اشـامیدنی هم زمـان بـا سـنت زیبای خانه تکانـی در روزهـای پایانی‬ ‫سـال شـد‪ .‬بهـزاد هرمـزی گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه در روزهـای پایانـی سـال‬ ‫مشـترکین براسـاس یـک سـنت دیرینـه مبـادرت بـه خانه تکانـی و شستشـو‬ ‫و نظافـت و بهداشـت منـازل می کننـد همه سـاله در ایـن ایـام شـاهد افزایـش‬ ‫چشـمگیر مصـرف اب هسـتیم کـه به همین منظـور امسـال باتوج هبـه شـیوع‬ ‫ویروس کرونا و رعایت مسـائل بهداشـتی این مصرف چندبرابر خواهد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گلستان گفت‪« :‬شرکت اب و فاضالب‬ ‫درطـول سـال بـرای توزیـع اب شـرب پایـدار‪ ،‬سـالم و بهداشـتی به صـورت‬ ‫شـبانه روزی تلاش می کنـد و بـا سخت کوشـی همـکاران خدمات رسـانی‬ ‫درزمینه توزیع اب بدون وقفه انجام می شـود؛ درهمین راسـتا از مردم شـریف‬ ‫اسـتان درخواسـت داریـم دراین برهـه از زمـان مـا را در امـر خدمت رسـانی هـر‬ ‫چه بهتـر یـاری کننـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان گلسـتان‬ ‫درپایـان گفـت‪« :‬مرکـز ارتباطات مردمی با شـماره تمـاس ‪ 122‬در کلیـه روزهای‬ ‫سـال به صـورت شـبانه روزی پاسـخگوی سـواالت و راهنمایـی مشـترکین در‬ ‫شـهرها و روسـتاهای اسـتان هسـتند؛ لذا از همه مردم شـریف تقاضا می شـود‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه مشـکل و پیشـنهاد و انتقـاد سـازنده بـا ایـن مرکـز‬ ‫تمـاس حاصـل فرماینـد»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫نماینده عالی دولت در شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی؛‬ ‫صاحبان اصلی منطقه ازاد‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫دکتـر محمدحسـین قربانـی؛ عضـو موظـف‬ ‫هیئت مدیـره منطقـه ازاد انزلـی طـی‬ ‫گفت وگویـی بابیان اینکه مسـوولیت ها کوتاه‬ ‫و گذرا ست و بعد از چند سال باید به دیگری‬ ‫وا گـذار شـود‪ ،‬اذعـان داشـت‪« :‬مدیـران‬ ‫قدیمـی از سـرمایه های گران سـنگ هـر‬ ‫سازمان هستند‪ .‬ما نیز مثل دیگران مهمان‬ ‫هسـتیم و ایـن سـازمان بایـد بـا تجربیـات‬ ‫گران سنگ مدیران قدیمی به گردش دراید‪.‬‬ ‫انچـه بـرای مـا باقـی می مانـد عملکردهـای‬ ‫ماسـت‪ .‬مـردم باتوج هبـه عملکـرد مـا را‬ ‫قضـاوت می کننـد نـه به نـام قربانـی!» وی‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر بتوانـم در ایـن جایـگاه یـک‬ ‫گام بـرای اسـتان گیلان بـردارم ان را بـر همـه‬ ‫جایگاه هـای ملـی ترجیـح می دهـم‪ ،‬اذعـان‬ ‫داشـت‪« :‬براسـاس ایـن بـاور‪ ،‬توفیـق بزرگـی‬ ‫بـرای بنـده اسـت کـه خدمتـی بـرای گیلان‬ ‫انجـام دهـم و از ایـن بابـت از خـدای بـزرگ‬ ‫شـا کرم»‪ .‬قربانـی ادامه داد‪« :‬شـاید بعضی ها‬ ‫این طـور بیـان کنند که تخصص دکتر قربانی‬ ‫در حـوزه بهداشـت و درمـان اسـت چطـور‬ ‫در یـک بنـگاه اقتصـادی و منطقـه تجـاری‬ ‫فعالیـت می کنـد؟ پاسـخ این اسـت که‪،‬‬ ‫نـگاه مـن اقتصادمحـور اسـت‪ ،‬مـن در بـازار‬ ‫بـزرگ شـده ام‪ .‬ظرفیـت سـرمایه گذاری را‬ ‫می شناسـم و مطمئـن باشـید کـه امـدن من‬ ‫بـه ایـن مـکان بـا برنامـه اسـت»‪.‬‬ ‫عضـو موظف هیئت مدیـره منطقـه ازاد انزلی‬ ‫بااشـاره به قانـون مناطـق ازاد گفـت‪« :‬قوانین‬ ‫منطقـه ازاد جمهـوری اسلامی به صراحـت‬ ‫همه چیز را مشخص کرده است و منطقه ازاد‬ ‫انزلـی دارای ظرفیت هـای استراتژیکی سـت‬ ‫کـه تا کنـون بخشـی از ان اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬گیلان بایـد جایـگاه منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫را ارتقـاء دهـد‪ ،‬اینجـا متعلـق بـه گیلان‪،‬‬ ‫انزلـی و ایـران اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تحقـق‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی منویـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری‪ ،‬گسـترش و تولید در بخش صـادرات‬ ‫به ویـژه سـرمایه گذاری‪ ،‬ارتقـای فناوری هـای‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬ارائـه خدمـات و تسـهیالت بـرای‬ ‫بخـش خصوصـی و حضـور فعـال در بـازار‬ ‫سـرمایه و بـازار جهانـی از برنامه های ماسـت‪.‬‬ ‫مـن بـاور دارم منطقـه ازاد انزلـی از ایـن‬ ‫ظرفیت هـا خـوب اسـتفاده کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی درادامـه افـزود‪« :‬مناطـق ازاد انزلی ا گرچه‬ ‫ازلحـاظ جغرافیایـی نسـبت بـه دیگـر مناطق‬ ‫کتـر اسـت ولـی باتوج هبـه ظرفیت هـای‬ ‫کوچ ‬ ‫اوراسـیا و کشـورهای مشـترک المنافع و‬ ‫بازارهـای منطقـه‪ ،‬می توانـد نقطـه امیـد و‬ ‫ظرفیت هـای منطقـه ازاد انزلـی باشـد»‪.‬‬ ‫عضـو موظف هیئت مدیـره منطقـه ازاد انزلی‬ ‫بـار دیگـر تصریـح کـرد‪« :‬قانون گـذار در اداره‬ ‫مناطـق ازاد در مـاده ‪ ۶‬و مـاده ‪ ۱۲‬به صراحـت‬ ‫اورده اسـت کـه مناطـق ازاد بایـد بـا مدیریـت‬ ‫هیئت مدیـره اداره شـود و ایـن قانـون نقـش‬ ‫مهمی در توسـعه مناطق ازاد داشـته است»‪.‬‬ ‫دکتـر قربانـی درادامه اظهار داشـت‪« :‬انتخاب‬ ‫مدیـران شایسـته‪ ،‬کارامـد و بادانـش یکـی از‬ ‫مهم تریـن اهـداف توسـعه ای کشـور اسـت و‬ ‫دراین راسـتا هرگونـه تغییـر و تحـول در سـکان‬ ‫مدیریتـی‪ ،‬طبیعـی و مرسـوم اسـت و انچـه‬ ‫بـرای دولـت و اصـل نظام اهمیـت دارد انجام‬ ‫وظایف و رسیدن به اهداف واالی جمهوری‬ ‫یسـت کـه دراین راسـتا هـدف منطقـه‬ ‫اسالم ‬ ‫ازاد به طـور اخـص حمایـت از سـرمایه گذاران‬ ‫و توسـعه فضای کسـب وکار در کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر قربانـی اضافه کرد‪« :‬مهنـدس نقوی که‬ ‫به عنـوان سرپرسـت جدیـد سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی انتخـاب شـده اند کارنامـه بسـیار‬ ‫درخشان و موثری دارند و از نیروهای متعهد‬ ‫و ارزشـی مناطـق ازاد هسـتند کـه انتصـاب‬ ‫ایشان با استقبال گسترده فعاالن اقتصادی‬ ‫و مـردم منطقـه و اسـتان مواجـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬قربانـی در بخش پایانی افـزود‪« :‬امروز‬ ‫صاحبـان اصلـی منطقـه‪ ،‬سـرمایه گذاران‬ ‫و فعـاالن اقتصـادی ایـن اسـتان و کشـور‬ ‫هسـتند ا گـر بخش خصوصـی در منطقـه ازاد‬ ‫حضـور پیدا نکند هیئت مدیره و منطقـه ازاد‬ ‫معنـای نـدارد و مـا نمی توانیم اشـتغال ایجاد‬ ‫کنیـم و بـاور دارم بایـد فـرش قرمـز بـرای بخش‬ ‫خصوصـی و سـرمایه گذار پهـن کنیم و دسـت‬ ‫انـان را ببوسـیم»‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس عنوان کرد؛‬ ‫ذوب اهن اصفهان در شرایط تحریم؛ الگوی خودباوری در صنعت کشور‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫حسـین رجایـی؛ نماینـده مـردم شهرسـتان‬ ‫لنجـان در مجلـس شـورای اسلامی بـا حضور‬ ‫در ذوب اهـن اصفهـان‪ ،‬ضمـن بازدیـد از‬ ‫خـط تولیـد بـا مهنـدس یـزدی زاده و دیگـر‬ ‫مسـئولین ایـن شـرکت دیـدار و گفت وگـو‬ ‫کـرد‪ .‬رجایـی در این بازدیـد‪ ،‬تولیـد ریـل در‬ ‫ذوب اهـن اصفهان در شـرایط سـخت تحریم‬ ‫و تنگناهـای اقتصـادی را یـک دسـتاورد‬ ‫بـزرگ بـرای صنعـت کشـور دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«تحریم هـای ظالمانـه غـرب‪ ،‬مشـکالتی‬ ‫بـرای صنعـت و اقتصـاد کشـور ایجـاد کـرد‪ ،‬اما‬ ‫جوانـان و مدیـران ذوب اهنـی‪ ،‬ایـن تهدیـد‬ ‫یکـردن‬ ‫را بـه فرصـت تبدیـل کردنـد و بـا خنث ‬ ‫تحریم هـا‪ ،‬موفـق شـدند بـا بهره گیـری از تـوان‬ ‫و دانش فنی خود‪ ،‬محصول اسـتراتژیک ریل‬ ‫ً‬ ‫را کـه تامیـن ان کاملا بـه واردات وابسـته بود‪،‬‬ ‫تولید کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬ذوب اهنی ها ثابت‬ ‫کردند که در این شـرایط سـخت هم می توان‬ ‫بـه قله هـای افتخـار و خودکفایـی صعـود‬ ‫کـرد و الگـوی خودبـاوری در صنعـت کشـور‬ ‫شدند»‪ .‬نماینده مردم لنجان اظهار داشت‪:‬‬ ‫«همچنـان کـه ذوب اهـن اصفهـان بـا تولیـد‬ ‫ریل از توسـعه حمل ونقل ریلی حمایت کرد؛‬ ‫لـذا مسـئولین هـم باید از تولیـد این محصول‬ ‫مهـم حمایت کننـد و هرگـز اجـازه واردات ان را‬ ‫ندهند»‪ .‬وی افزود‪« :‬خوشبختانه در بودجه‬ ‫سـال ‪ 1400‬نیـز‪ ،‬واردات تمـام محصوالتـی‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ در شـرکت توزیـع بـرق قزویـن سوء اسـتفاده و تخلـف مالـی از سـوی سـازمان‬‫بازرسـی کشـف شـد کـه توجـه در این مـورد قابـل تحسـین اسـت‪ .‬امیـد اسـت‬ ‫نسـبت بـه عملکـرد و بی عدالتـی روابـط عمومـی و تبعیـض بیـن نشـریات بـا‬ ‫حـذف ا گهی هـا به ویـژه در این هنـگام کـه معضـل تحریـم ‪ ،‬گرانـی کاغـذ و چـاپ‬ ‫و سـایر هزینه هـا مسـئله فرهنگـی را رقـم می زنـد‪ ،‬رسـیدگی کـرده و بـا تعامـل و‬ ‫بو بغـض گام خداپسـندانه بردارنـد؛ نا گفتـه نمانـد در مـورد‬ ‫دور از هر گونـه ح ‬ ‫تو سـاز فاصلـه به وجود امـده‬ ‫جابه جایـی پایه هـای بـرق کـه به واسـطه ساخ ‬ ‫علـت را نداشـتن بودجـه عنـوان می کنند‪ ،‬نا گزیر به همین حد ا کتفاء می شـود‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫و موکـول بـه رای قطعـی قضایـی م ‬ ‫ همه سـاله از سـوی سـازمان های صنعـت و کشـاورزی تامیـن و کنتـرل میـوه‬‫نـوروز اطالع رسـانی می شـود؛ امـا مـردم بـا نابه سـامانی و گرانـی تفـاوت قیمـت‬ ‫مواجـه می شـوند و اش و کاسـه را همـان می بیننـد؛ البتـه نا گفتـه نمانـد‬ ‫بی توجهـی در هماهنگـی نر خ هـا وقتـی سـایر مایحتاج و عدم برچسـب قیمت‬ ‫یسـت حتـی کاالی تنظیـم بـازار باال تـر از نـرخ مصوبـه‬ ‫و غیـره معضـل دائم ‬ ‫به فـوش می رسـد و نیـز داروخانه هایـی کـه از رحـم و انصـاف بی خبرنـد‪ ،‬مثـل‬ ‫قـرص دیابزیـد ‪ ۸۰‬تحت عنـوان کم یـاب و گران شـده بسـته یک صد عـددی‬ ‫یسـت که علـوم‬ ‫چهـل تـا پنجاه هزار تومـان ب هفـروش می رسـانند‪ .‬ایـن در حال ‬ ‫پزشـکی توجهی به داروخانه ها ندارد‪ ،‬مسـئله ما فوق اینسـت که دراین مقوله‬ ‫نمی گنجـد‪.‬‬ ‫ هدایـت اهلل جمالی پـور؛ اسـتاندار بـا صـدور حکمـی علـی فـر خ زاد؛ معـاون امور‬‫عمرانـی اسـتانداری را سه سـال به عنـوان عضـو اصلـی و رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان ابقـا کـرد‪ .‬سـایه قزویـن‪ :‬بـا عـرض‬ ‫تبریک می افزاید که ایشـان سـالیانی در سـمت های مختلف ازجمله سـازمان‬ ‫مهندسـی سـاختمان‪ ،‬شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬معاونـت عمرانـی اسـتان و ‪ ...‬بـا‬ ‫حسـن خلـق و درایـت منشـاء خدمـت بوده انـد‪.‬‬ ‫ محمـد حسـین اسـماعیلی؛ مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در نشسـت‬‫یک صـد و سـیزدهمین شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفـت کـه شـورای‬ ‫عمومـی فرهنـگ اسـتان در شهرسـتان ها و شـهرهای اسـتان تشـکیل شـده‬ ‫است ‪ ،‬از بر گزیدگان جایزه عارف تجلیل شد و شورای اطالع رسانی قزوین روی‬ ‫محـور خـود قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ منتظـری؛ معـاون برنامه ریـزی و توسـعه از کسـب عنـوان برتـر امیـر صادقـی از‬‫کارشناسـان مدیریـت شـهرداری در اولیـن المپیـاد کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫ دکتر کشـتکار؛ سرپرسـت جدید دانشـگاه ازاد اسالمی قزوین در اولین جلسه‬‫هیئت رئیسه از خدمات دکتر حمیدی و دکتر خان محمدی و زحمات بسیار‬ ‫ارزنـده دکتـر موسـی خانی تجلیـل بـه عمـل اورد و افـزود بایـد بـه جایـی برسـیم‬ ‫کـه دانشـگاه ازاد اسلامی قزویـن دانشـگاه اول کشـور باشـد‪ .‬در مراسـم معارفـه‬ ‫حجج االسلام حسـینی محمـد حسـن ابوترابـی رحمانـی‪ ،‬روح اهلل عباسـپور؛‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی دکتر حبیبی معاون استاندار دکتر حیدری‬ ‫معـاون امـور مجلـس در مـورد دانشـگاه ایراد کرد‪ .‬سرپرسـت جدید دانشـگاه با‬ ‫ایـت اهلل عابدینـی امـام جمعـه و نماینـده ولی فقیـه دیـدار و گفت وگـو کردند‪.‬‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫عضو موظف هیئت مدیره منطقه ازاد انزلی بیان کرد؛‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدیبرایمشترکان کم مصرف‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬مشـترکانی کـه‬ ‫الگـوی کم مصرفـی را در دوره اخیـر رعایـت کننـد (در ماه هـای بهـار‪ ،‬پائیـز‬ ‫و زمسـتان ‪ ۸۰‬کیلـووات سـاعت ماهانـه) و (فصـل تابسـتان تـا ‪ ۱۰۰‬کیلـووات‬ ‫سـاعت ماهانـه) بهـای برقشـان مشـمول ‪ ۱۰۰‬درصـد تخفیـف می شـود»‪.‬‬ ‫علی ا کبـر نصیـری بابیان اینکـه ‪۲۴‬درصـد از مشـترکین در رده کم مصـرف‪،‬‬ ‫‪۵۰‬درصـد خوش مصـرف و ‪۲۶‬درصـد پرمصـرف هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬بخشـی از‬ ‫مشـترکین خـوش مصـرف ما (بیـن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬کیلووات ماهانه) تنها بـا ‪ 10‬درصد‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف از دسـته خوش مصـرف بـه کم مصـرف وارد خواهنـد‬ ‫شـد»‪ .‬نصیـری افـزود‪« :‬در ایـن بخـش ‪ ۳۱۷‬هـزار و ‪ ۷۸۶‬مشـترک ایـن قابلیـت‬ ‫را دارنـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬تعـداد ‪۱ ۶۳‬هـزار و هشـت مشـترک پرمصـرف‬ ‫داریـم کـه ایـن مشـترکین نیـز می تواننـد در مصـرف بـرق صرفه جویـی کننـد‪،‬‬ ‫از رده پرمصـرف بـه خوش مصـرف منتقل می شـوند و از تعرفه برق مشـترکین‬ ‫خوش مصرف بهره مند می شوند»‪ .‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان درپایـان گفـت‪« :‬کسـانی که در رده پرمصـرف قـرار‬ ‫بگیرنـد و الگـوی خوش مصرفـی را رعایـت نکننـد‪ ،‬هزینـه برقشـان به صـورت‬ ‫پلکانـی و بـا ‪ ۱۶‬درصـد افزایـش مواجـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫کـه در داخـل تولیـد می شـود ممنـوع شـده‬ ‫و حتـی مجـازات در پـی دارد»‪ .‬نماینـده‬ ‫مـردم لنجـان تعامـل ذوب اهـن اصفهـان و‬ ‫شهرستان لنجان را بسیار خوب توصیف کرد‬ ‫و گفت‪« :‬خوشبختانه اعتماد و باور مثبت به‬ ‫مجموعه مدیریتی ذوب اهن اصفهان وجود‬ ‫دارد و ایـن مدیریـت بـا نـگاه مثبـت و سـازنده‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ .‬معتقـد هسـتم کـه هرگونـه‬ ‫مشـکل و مسـئله ای را می تـوان ازطریـق‬ ‫تعامل و گفت وگو با این مجموعه حل کرد»‪.‬‬ ‫رجایـی افـزود‪« :‬یکـی از دغدغه هـای مهـم‬ ‫مردم لنجان‪ ،‬مسئله محیط زیست است که‬ ‫دراین زمینه هرگز نگرش ما به گونه ای نیست‬ ‫که برای تولید ایجاد مسـئله و مشـکل کنیم؛‬ ‫چرا کـه می دانیـم اقدامـات زیسـت محیطی‬ ‫بلندمـدت هسـتند و بایـد دراین زمینـه‬ ‫چشـم انداز تعریـف شـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬بایـد‬ ‫بدانیـم در کـدام نقطـه هسـتیم و بـا اقدامـات‬ ‫زیسـت محیطی ذوب اهـن بـه چه اهدافـی در‬ ‫چـه زمانـی می رسـیم»‪.‬‬ ‫منصـور یـزدی زاده؛ مدیرعامـل ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان نیـز بـه رونـد روبه رشـد ایـن مجتمـع‬ ‫عظیـم صنعتـی و دسـتاوردهای ان در سـال‬ ‫جـاری اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دغدغه هـای‬ ‫مهـم مـردم شهرسـتان لنجـان در حوزه هـای‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬اشـتغال و اب را مدنظر داریم‬ ‫و در تمـام ایـن زمینه هـا اقدامـات مهمـی‬ ‫صورت گرفته اسـت»‪ .‬مدیرعامـل ذوب اهن‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه در تمـام اسـتخدام های ایـن‬ ‫شـرکت مطابـق قانون‪ ،‬شهرسـتان لنجـان در‬ ‫اولویـت قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـاخت و‬ ‫نصب درب های فلکسیبل‪ ،‬باتری شماره ‪،3‬‬ ‫کک سـازی و همچنیـن تدویـن طـرح جامـع‬ ‫زیسـت محیطی ایـن شـرکت کـه بـا نظـارت‬ ‫سـازمان محیـط زیسـت انجـام شـده اسـت‪،‬‬ ‫از جملـه اقدامـات زیسـت محیطی مهم اخیر‬ ‫ایـن شـرکت اسـت»‪ .‬یـزدی زاده بـه طر ح های‬ ‫مختلف این شرکت درجهت صرفه جویی در‬ ‫مصـرف اب کـه به کاهش ‪ 50‬درصـدی در این‬ ‫مقولـه منجـر شـده اسـت نیـز اشـاره کـرد و ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد که با رویکرد مثبت مسـئولین‬ ‫شهرستان لنجان‪ ،‬تعامل با منطقه با عنوان‬ ‫اولویـت اصلـی ذوب اهـن اصفهـان در حـوزه‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬همچنـان بـا قـدرت‬ ‫ادامـه یابـد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد خبر داد؛‬ ‫توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای بندری‬ ‫در دستورکار بندر امیراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد بابیان اینکـه هوشمندسـازی بنـادر به معنـای‬ ‫افزایـش سـطح رقابت پذیـری و ارائـه خدمـات‪ ،‬بـا روش هـای‬ ‫نویـن بـرای رفـع نیازهـای جامعـه بنـدری صـورت می گیـرد‪،‬‬ ‫از توسـعه دولـت الکترونیـک و هوشمندسـازی فرایندهـای‬ ‫بنـدری بنـدر امیرابـاد در سـال ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد‪ .‬محمدصـادق‬ ‫رنـگ اور در گفت وگـو بـا واحـد روابط عمومـی اداره کل بنـادر‬ ‫و دریانـوردی امیرابـاد‪ ،‬بـا تشـریح بخشـی از اهـداف معاونـت‬ ‫امـور بنـدری و اقتصـادی بنـدر امیرابـاد در سـال پیـش رو‬ ‫گفـت‪« :‬بـا مکانیز هکـردن محاسـبه نرم هـای عملیاتـی و‬ ‫طکـردن‬ ‫کارکـرد تجهیـزات در سیسـتم جامـع ‪ GComes‬و برخ ‬ ‫باسـکول های بنـدر در سیسـتم جامـع امـور بنـدری‪ ،‬انتظـار‬ ‫مـی رود توسـعه دولـت الکترونیـک و هوشمندسـازی بنـدر‬ ‫امیرابـاد در بخـش بنـدری در سـال ‪ ۱۴۰۰‬محقـق شـود»‪ .‬وی‬ ‫بـه رشـد نرم هـای عملیاتـی به عنـوان یکی دیگـر از مولفه هـای‬ ‫ارتقـای تـوان عملیاتـی تخلیـه و بارگیـری در بنـادر اشـاره و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬براین اسـاس‪ ،‬سـاماندهی اپراتورهـا و‬ ‫شـرکت های سـرمایه گذار دارای تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری‬ ‫فاقـد مجـوز بهره بـرداری‪ ،‬بازنگـری در نـرم تخلیـه و بارگیـری‬ ‫اپراتورهـای غلات و اجـرای تـک پنجـره جهـت ارائـه خدمـات‬ ‫اسـنادی بـه بخـش خصوصـی در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی اداره کل بنـدر امیرابـاد‬ ‫همچنیـن میـزان جـذب سـرمایه گذاری پیش بینی شـده‬ ‫بخـش خصوصـی در سـال پیـش رو را ‪۸۰۰‬میلیاردریـال و بـا‬ ‫اولویـت جـذب سـرمایه گذاری در زمینه های صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫تولیـدی و احـداث مخـازن نگهـداری روغـن خورا کـی عنـوان‬ ‫کـرد‪ .‬رنـگ اور درپایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا بازنگـری در‬ ‫قراردادهـای سـرمایه گذاری‪ ،‬اجـرای طـرح جامـع کالبـدی‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی بنـدر امیرابـاد‪ ،‬همـکاری بـا سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی درخصـوص بازنگـری دسـتورالعمل های‬ ‫منطقه ویژه و برگزاری جلسـه با سـرمایه گذاران جهت بررسی‬ ‫چالش ها و بهبود شرایط کار‪ ،‬شاهد افزایش جذب و تسهیل‬ ‫سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در سـال اینـده باشـیم‪.‬‬ ‫با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صورت گرفت؛‬ ‫تاجتماعیشرکت هادر چهارچوباقتصادمقاومتی‬ ‫امضایتفاهم نامهاحیایمسئولی ‬ ‫پروین حسینی‬ ‫تفاهم نامـه چندجانبـه احیـاء مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی شـرکت ها در چهارچـوب اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی بیـن وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ارکان حا کمیت و سه واحد صنعتی‬ ‫اسـتان اردبیل با حضور معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت بـه امضـاء رسـید‪ .‬ایـن‬ ‫تفاهم نامـه در نشسـت شـورای گفت وگـوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان اردبیـل‬ ‫در راسـتای تحقـق سیاسـت های اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی‪ ،‬دسـتیابی بـه توسـعه متـوازن‬ ‫منطقه ای و استفاده حدا کثری از ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی های بخش مردمی و غیردولتی و‬ ‫ت اجتماعی شرکت های تابعه‬ ‫احیاء مسئولی ‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منعقد شده‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اسـت‪ .‬اردبیـل؛ ششـمین استان ‬ ‫پـس از قزویـن برنامـه احیـاء مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی بخـش صنعـت را متعهـد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بر اسـاس ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬سـه واحـد‬ ‫صنعتی «ریسباف ابریشـم سبالن»‪« ،‬طنین‬ ‫پیـک سـبالن» و «ابـزار سـبالن» به عنـوان‬ ‫معیـن اقتصـاد مقاومتـی شهرسـتان های‬ ‫اردبیـل و مشـکین شـهر متعهـد شـدند تـا‬ ‫بـا توانمند سـازی جوامـع محلـی‪ ،‬ان هـا را‬ ‫در فراینـد تولیـد مشـارکت داده و بـا ایجـاد‬ ‫تشکل های مردم نهاد‪ ،‬ظرفیت های مناطق‬ ‫روسـتایی هـدف را در مسـیر باالفعل شـدن‬ ‫هدایـت کننـد‪ .‬وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت نیـز متعهـد شـده اسـت تـا نسـبت بـه‬ ‫انتقـال دانش و تجربیات به شهرسـتان های‬ ‫هـدف و پایـش‪ ،‬ارزیابـی و نظـارت بـر اقدامات‬ ‫معین اقتصاد مقاومتی در این مناطق اقدام‬ ‫کنـد‪ .‬بر اسـاس ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬اسـتانداری‬ ‫اردبیـل نیـز متعهـد شـد تـا مطالعـات اولیـه‬ ‫انجـام شـده از وضعیـت پتانسـیل های‬ ‫منطقـه را در اختیـار معیـن اقتصـاد مقاومتی‬ ‫این شهرسـتان ها قرار دهد و نقش مشـاوره‪،‬‬ ‫سیاسـت گذاری‪ ،‬نظـارت و حا کمیتی خـود را‬ ‫اعمـال کنـد‪ .‬ایـن تفاهم نامه هـا بـه امضـای‬ ‫علـی رسـولیان؛ معـاون وزیـر و مدیرعامـل‬ ‫سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های‬ ‫صنعتـی ایـران بـه نمایندگـی از وزیـر صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت‪ ،‬حسـین پیرمـوذن‪ ،‬صفـا‬ ‫مهـدی زاده و صیـاد حاتمی نیـا؛ معیـن‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی شهرسـتان های اردبیـل‬ ‫و مشکین شـهر‪ ،‬ا کبـر بهنـام جـو؛ اسـتاندار‬ ‫اردبیل‪ ،‬نمایندگان مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین‪،‬‬ ‫سـرعین و مشـکین شـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫حسن عاملی کلخوران؛ نماینده ولی فقیه در‬ ‫اسـتان و امام جمعه اردبیل‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫والمسـلمین باوقـار امـام جمعـه مشـکین‬ ‫شـهر‪ ،‬ناصـر عتباتـی؛ رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫اسـتان اردبیـل‪ ،‬مسـعود امامـی یگانـه و ا کبـر‬ ‫صمـدی؛ فرمانداران اردبیل و مشـکین شـهر‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫نام نویسی‪ ۱۴‬داوطلبانتخاباتشورایشهر‬ ‫در اولین روز ثبت نام‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬طبـق برنامـه‬ ‫زمان بنـدی انتخابـات خردادمـاه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬صبـح روز ‪ ۲۰‬اسـفندماه‪ ،‬فراینـد‬ ‫تنـام از داوطلبیـن ششـمین دوره‬ ‫ثب ‬ ‫انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهرهای‬ ‫شهرسـتان ری در محـل فرمانـداری اغـاز‬ ‫و تا روز س هشـنبه ‪ ۲۶‬اسـفندماه به مدت‬ ‫هفت روز ادامه خواهد داشـت»‪ .‬حسـین توکلی کجانی اظهار داشـت‪« :‬تمامی‬ ‫تنـام داوطلبیـن در‬ ‫زیرسـاخت های الزم بـرای پیشـبرد امـور مربـوط بـه ثب ‬ ‫فرمانداری ویژه شهرسـتان ری فراهم شـده و در اولین روز ثبت نام‪ ۱۶ ،‬داوطلب‬ ‫بـه فرمانـداری مراجعـه و از این تعداد ‪ ۱۴‬داوطلب برای ششـمین دوره انتخابات‬ ‫شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان ری نام نویسی نهایی کردند»‪ .‬وی بیان‬ ‫داشت‪« :‬پنج داوطلب مرد از شهر باقرشهر (دونفر با مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫ارشـد و سـه نفر بـا کارشناسـی)‪ ،‬سـه داوطلـب مـرد از شـهر کهریـزک (یک نفـر بـا‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد و دونفر با کارشناسـی) و شـش داوطلب مرد‬ ‫از شهر قیامدشت (شش نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی) برای ششمین دوره‬ ‫تنـام کردنـد»‪ .‬توکلـی گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهر ثب ‬ ‫شـرایط بیمـاری کرونـا و ضرورت فاصل هگـذاری اجتماعی و پرهیز از ایجاد تجمع‬ ‫یشـود داوطلبانـی کـه می خواهنـد ب هصـورت حضـوری در‬ ‫و ازدحـام‪ ،‬توصیـه م ‬ ‫تنـام کننـد‪ ،‬نام نویسـی را بـه روزهـای پایانی‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری ثب ‬ ‫موکـول نکننـد»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری در پایـان سـخنان‬ ‫خـود افـزود‪« :‬براسـاس اطالعیـه شـماره ‪ 8‬وزارت کشـور‪ ،‬داوطلبانـی کـه ازطریـق‬ ‫تنـام‬ ‫اپلیکیشـن موبایلـی یـا نسـخه دسـکتاپ (رایانـه) یـا دفاتـر پیشـخوان ثب ‬ ‫می کننـد بایـد منتظر دریافـت پیامک با مضمون (اطالعات توسـط فرمانـداری‬ ‫یسـت) از سرشـماره ‪)v.keshvar( ۳۰۰۰۷۷۸۷‬‬ ‫تنـام شـما قطع ‬ ‫تائیـد شـد‪ ،‬ثب ‬ ‫باشـند و نیـازی بـه مراجعـه بـه فرمانـداری به منظـور ثبـت نهایـی نیسـت‪.‬‬ ‫اطالعیهشماره(‪)۸‬ستادانتخابات کشور‬ ‫پیـرو اطالعیه هـای قبلـی بـه ا گاهـی هم وطنـان گرامـی می رسـاند‪ .۱ :‬ثبت نـام‬ ‫از داوطلبـان عضویـت در انتخابـات ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر‬ ‫از سـاعت ‪ ۸‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/20‬اغـاز شـده و تـا سـاعت‬ ‫ً‬ ‫‪ 18:00‬روز سه شـنبه مـورخ ‪( 1399/12/26‬جمعـا به مـدت هفـت روز) ادامـه‬ ‫خواهـد یافـت‪ .۲ .‬ثبت نـام از چهـار طریـق «نسـخه اپلیکیشـن موبایلـی»‪،‬‬ ‫«نسـخه دسـکتاپ رایانـه»‪« ،‬دفاتـر پیشـخوان» و «فرمانداری هـا» انجـام‬ ‫می شـود‪ .۳ .‬کسـانی که ازطریـق اپلیکیشـن موبایلـی یـا نسـخه دسـکتاپ‬ ‫(رایانـه) یـا دفاتـر پیشـخوان ثبت نـام می کننـد بایـد منتظـر دریافـت پیامـک بـا‬ ‫مضمون (اطالعات توسـط فرمانداری تائید شـد‪ ،‬ثبت نام شما قطعی ست) از‬ ‫سرشـماره ‪ )v.keshvar( ۳۰۰۰۷۷۸۷‬باشـند‪ .۴ .‬دریافـت پیامـک فـوق به منزله‬ ‫نهایی شـدن ثبت نـام داوطلبـان اسـت و نیـازی بـه مراجعـه حضـوری بـه‬ ‫فرمانـداری ندارنـد‪.‬‬ ‫بهره برداری از شش طرح ابخیزداری‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان ری گفـت‪« :‬شـش طـرح‬ ‫ابخیزداری با اعتبار ‪ ۲۷‬میلیاردریال از محل صندوق توسعه ملی به مناسبت‬ ‫ـزارش‬ ‫هفتـه منابـع طبیعـی در ایـن شهرسـتان بـه بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬ب هگ ِ‬ ‫ایرنـا؛ ضیـا نصرتـی اظهـار داشـت‪« :‬احـداث چهاربنـد بـر روی رودخانـه کـرج بـا‬ ‫اعتبـار ‪۲۰‬میلیاردریـال در بخش حسـن اباد فشـافویه و ایجـاد دو ارام بند جهت‬ ‫کاهـش سـرعت سـیالب بـر روی رودخانـه چهل قـز و سنگ تراشـان در بخـش‬ ‫خـاوران از جملـه ایـن طر ح هـا هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه احـداث چهاربند بر‬ ‫روی بستر رودخانه کرج در حوزه ابخیز جنوب اراد به سبک عملیات خا کی‪،‬‬ ‫سـنگ مالطـی و ریـپ و رپ اجـرا شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن طـرح‬ ‫عمرانـی بـا حجـم خا ک برداری ‪ ۱۳‬هزار مترمربعی موجب مهار سـیالب‪ ،‬ذخیره‬ ‫یک میلیون مترمکعـب اب و تقویـت منابـع زیرزمینـی منطقـه می شـود»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬طـرح زراعـت چـوب نیـز در حـدود ‪ ۱۷۴‬هکتـار از اراضـی کشـاورزی‬ ‫روسـتاهای محمدابـاد و قنبرابـاد بخـش حسـن اباد فشـافویه توسـط بخـش‬ ‫خصوصـی انجـام شـده اسـت کـه در ان گونه هـای خالـی ا کالیپتـوس و گـز در‬ ‫منطقـه کشـت می شـود»‪.‬‬ ‫معرفیبرگزیدگانجامباشگاه های کتاب خوانی‬ ‫شهرستانری‬ ‫برگزیـدگان پنجمیـن دوره جام‬ ‫باشـگاه های کتاب خوانـی‬ ‫کـودک و نوجـوان شهرسـتان‬ ‫ری در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـرای‬ ‫حضور در رقابت های کشوری‬ ‫معرفـی شـدند‪ .‬روابط عمومی‬ ‫اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«جـام باشـگاه های کتاب خوانـی عنـوان طرحـی پیشـرو و پویا بـرای راه انـدازی‬ ‫و فعال کـردن باشـگاه های کتاب خوانـی کـودک و نوجـوان در سراسـر کشـور‬ ‫بـوده و ایـن برنامـه حاصـل مشـاهده فعالیـت کـودکان و نوجوانـان و رسـیدن‬ ‫بـه شـناختی از روش هـا و عالیـق فـردی و اجتماعـی انـان اسـت»‪ .‬ایـن گـزارش‬ ‫می افزاید؛ در جام باشگاه های کتاب خوانی‪ ،‬معلمان‪ ،‬مربیان کانون پرورش‬ ‫فکـری و کتابـداران کتابخانه هـای عمومـی بـه تشـکیل گروه هـای ‪ ۱۰‬تـا ‪۱۵‬نفره‬ ‫از دانش امـوزان و عالقه منـدان و بـا برنامه هـای از پیش تعیین شـده نسـبت بـه‬ ‫خوانـدن کتاب هـا و نـگارش نامـه بـه نویسـنده‪ ،‬نقـد و بررسـی کتـاب‪ ،‬معرفـی‬ ‫کتـاب و تولیـد کلیـپ می کننـد‪ .‬براین اسـاس‪ ،‬در بخـش «معرفـی کتـاب» جام‬ ‫باشـگاه های کتاب خوانی شهرسـتان ری‪ ،‬بهراد اسـماعیلی‪ ،‬احسـان خزری‪،‬‬ ‫اریـن حسـینی صفـا‪ ،‬محمدرضـا امیـدی‪ ،‬امیرمحمـد تاجیـک‪ ،‬سـبحان‬ ‫بخشـی‪ ،‬کسـری خاتم‪ ،‬ثنا امیدی مقدم‪ ،‬ایلین مقصودی‪ ،‬فاطمه شـکاری‪،‬‬ ‫محیـا فتحـی نظـام دوسـت‪ ،‬زینـب شـکاری و غـزل عزیـزی به عنـوان برگزیـده‬ ‫معرفـی شـدند‪ .‬در بخـش ترویـج کتاب خوانـی نیـز ضحـی عـرب بافرانی‪ ،‬بـاران‬ ‫اعتمادی‪ ،‬سـعیده گنجه‪ ،‬سـتایش جعفری‪ ،‬ماهان الچینانی و حدیثه زارع‬ ‫برگزیده شـدند‪ .‬همچنین در بخش «نامه به نویسـنده» نیز شـفیعی‪ ،‬یوسـف‬ ‫نیاهی‪ ،‬نازنین فاطمه رجبی‪ ،‬سوگل المعی‪ ،‬حنانه بهاری و زینب صدیقی فر‬ ‫معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫ثبت چهار وقف جدید در شهرستان‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬چهـار وقـف جدیـد‬ ‫شـامل دوبـاب مغـازه‪ ،‬یک بـاب اپارتمـان و یک قطعـه زمیـن طـی نیمـه دوم‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ حجت االسلام‬ ‫سـال جـاری در شهرسـتان ری ثبـت شـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫سـید محمد سـیدی در حاشـیه مراسـم درختکاری و تجلیل از خانواده های‬ ‫معظـم شـهدای مدافـع حـرم در اسـتان مقـدس امامـزاده عبـداهلل(ع) اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬مغازه هـای وقف شـده در بخـش کهریـزک و اپارتمـان ‪۱۰۵‬متـری‬ ‫و زمیـن یک هـزار و ‪۵۰۰‬متـری در شـهرری واقـع شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اهمیـت و ارزش وقـف در جامعـه‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬فقرزدایـی از جامعـه بـا‬ ‫گسـترش فرهنـگ وقـف انجـام گرفتـه و محرومیـت کاهـش می یابـد؛ چرا کـه‬ ‫وقـف یکـی از راه هـای توزیـع مجـدد درامـد به شـمار مـی رود»‪ .‬ایـن مسـئول‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬تمامـی نیـات واقفیـن براسـاس خواسـته ان ها اجرایی می شـود‬ ‫و هیچ گونـه شـک و شـبهه ای دراین زمینـه وجـود نـدارد»‪ .‬سـیدی بـه توزیـع‬ ‫بسـته های معیشـتی توسـط اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬هشـت هزار بسـته معیشـتی شـامل برنج‪ ،‬رب‪ ،‬ما کارونی‪،‬‬ ‫روغـن‪ ،‬تـن ماهـی و سـایر اقلام موردنیـاز خانـوار بـه ارزش ‪ ۴۰۰‬هزارتومـان در‬ ‫نیمـه دوم سـال جـاری میـان نیازمنـدان توزیـع شـد»‪ .‬سـیدی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون بسـیاری از مقبره هـای موجـود در امامزاده هـای شهرسـتان ری‬ ‫تبدیـل بـه کارگاه هـای تولیـد شـده اسـت کـه ایـن امـر موجـب اشـتغال زایی‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار شـده اسـت»‪ .‬سـیدی درپایـان بـه هم سطح سـازی‬ ‫صحن هـای امامـزادگان در شهرسـتان ری پرداخـت و افزود‪« :‬امسـال فـاز اول‬ ‫و دوم صحن امامزاده عبداهلل(ع) و فاز اول صحن شـیخ صدوق انجام شـده‬ ‫و سـال اینـده نیـز صحـن امامـزاده هـادی(ع) اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه شهرسـتان ری یاداور شـد‪« :‬تمام سـنگ قبرهای قدیمی‬ ‫در امـر هم سطح سـازی بـا دقـت بـاال در محل اصلی خود نصب و سـنگ های‬ ‫غیرقابـل اسـتفاده تعویـض می شـوند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫ شنبه‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2196‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫باحضور جمعی از مسئولین برگزار شد؛‬ ‫تقدیر مدیر کل بهزیستی‬ ‫از اعضای کارگروه مطالعاتی بهزیستی استان‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید اردبیل خبر داد؛‬ ‫رونمایی و ا کران اولین فیلم بلند‬ ‫تولید شهرداری کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫با حضور دکتر فرزاد گوهردهی از اعضای کارگروه مطالعاتی بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران کـه در تهیـه و تدویـن اطلـس اسـیب های اجتماعـی بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران و ارائـه نقطه نظـرات در جهـت تدویـن برنامـه هفتـم توسـعه‬ ‫وهمچنین مطالعات اموزشـی و پژوهشـی در راسـتای تحقق اهداف سازمان‬ ‫بهزیسـتی تلاش کردنـد بـا اهـدا لـوح سـپاس تقدیـر و تشـکر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫با حضور معاون سازمان بهزیستی کشور برگزار شد؛‬ ‫ائین گرامیداشت روز درختکاری‬ ‫ائیـن گرامیداشـت روز درختـکاری و هفتـه منابـع طبیعـی بـا حضـور دکتـر‬ ‫حبیـب اهلل مسـعودی فریـد؛ معـاون امـور اجتماعـی و فرهنگـی سـازمان‬ ‫بهزیسـتی کشـور و وحیـد حسـین زاده؛ معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران بـا کاشـت چنـد اصله نهال در مجتمع تفریحی خدماتی بهزیسـتی‬ ‫فر ح ابـاد سـاری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫کمک ‪۳۸‬میلیاردتومانی مازندرانی ها‬ ‫در جشن نیکوکاری‬ ‫معـاون توسـعه مشـارکت های مردمـی کمیتـه امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬مردم‬ ‫نوع دوست استان تا کنون ‪۳۸‬میلیاردتومان به صورت نقدی و غیر نقدی در‬ ‫جشـن نیکوکاری به نیازمندان کمک کردند»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫کمیته امداد؛ احمد سعادت‪ ،‬بابیان اینکه این امار اولیه کمک های مردمی‬ ‫در جشن نیکوکاری ست‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬جشن نیکوکاری امسال به صورت‬ ‫مجـازی ازطریـق شـبکه شـاد‪ ،‬در تمامی مـدارس مازنـدران‪ 60 ،‬پایگاه کمیته‬ ‫امـداد اسـتان و مصالهـای نمـاز جمعـه بـا شـعار عیـدی بـرای همـه برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬وی بـا تقدیـر از هم اسـتانی های نیکـوکار افـزود‪« :‬باتوجه بـه شـرایط‬ ‫کنونـی‪ ،‬مـردم نوع دوسـت مازنـدران در جشـن نیکـوکاری به یـاری نیازمندان‬ ‫شـتافتند»‪ .‬معـاون توسـعه مشـارکت های مردمـی کمیتـه امـداد مازنـدران‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬تمامـی کمک هایـی کـه در مرا کـز نیکـوکاری جمع اوری شـده‬ ‫توسـط هیئت عامـل مرا کـز نیکـوکاری بیـن نیازمنـدان همـان منطقـه توزیـع‬ ‫می شـود»‪ .‬سـعادت گفـت‪« :‬مـردم نوع دوسـت اسـتان‪ ،‬می تواننـد بـه دفاتـر‬ ‫کمیتـه امـداد‪ ،‬در شهرسـتان های مازنـدران‪ ،‬مراجعـه یا کمک های خـود را با‬ ‫شـماره گیری انـی پرداخـت ‪*8877*1*011#‬بـا تلفـن همـراه و واردکـردن مبلغ‬ ‫موردنظـر کمـک خـود‪ ،‬در ایـن امـر خداپسـندانه مشـارکت کننـد و همچنیـن‬ ‫اهدای کمک ازطریق شـماره کارت مجازی ‪ 6037997900001505‬یکی دیگر‬ ‫از ایـن راه هـای مشـارکت در جشـن نیکوکاری سـت»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫فعالیت ‪ 27‬پروژه توسعه ای گازرسانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام گفـت‪« :‬در حال حاضـر تعـداد ‪ ۲۷‬پـروژه‬ ‫عملیـات اجرایـی توسـعه شـبکه توزیـع‪ ،‬خطـوط تغذیـه و نصـب انشـعاب‬ ‫بـرای گازرسـانی بـه شـهر‪ ،‬روسـتا و صنایـع باقیمانـده در سـطح اسـتان فعـال‬ ‫هسـتند»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی با اشـاره به اینکه بـرای تحقـق و دسـتیابی بـه‬ ‫اهـداف معیـن و بـا بهره گیـری از نظـام سیسـتماتیک و کنترل منظـم پروژه ها‬ ‫اقدامـات قابـل توجهـی در دسـت اقدام اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن پروژه ها در زمینه‬ ‫توسـعه گازرسـانی‪ ،‬تکمیـل گازرسـانی روسـتاهای باقیمانـده و ‪ ...‬هسـتند‬ ‫کـه مهم تریـن انهـا شـامل گازرسـانی بـه روسـتاهای باقیمانـده شهرسـتان‬ ‫چـوار در دو فـاز و گازرسـانی بـه شـهر پهلـه بخـش زرین ابـاد در شهرسـتان‬ ‫دهلـران به عنـوان اخریـن شـهر فاقـد گاز در اسـتان هسـتند»‪ .‬شـمس اللهی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ثبـت و کنتـرل تمامی پروژه های شـرکت به صـورت روزانه‪،‬‬ ‫هفتگـی و ماهیانـه در برنامـه و فرمت هـای طراحـی شـده ایـن شـرکت انجـام‬ ‫ّ‬ ‫و هم زمـان نیـز در دو سـامانه متمرکـز سـورین و سـگال شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫ثبـت می شـوند تـا ضمـن رصد و کنترل دقیق زمان اجـرا و خاتمه انان‪ ،‬تالش‬ ‫شـود در کمتریـن و حداقـل زمـان ممکـن‪ ،‬اجرایـی شـوند»‪.‬‬ ‫ضرورت تسریع در اجرای طر ح های راه سازی‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ایلام در بازدیـد از طـرح هـای راه سـازی‬ ‫محورهـای ایلام‪ -‬مهـران و ایلام‪ -‬ملکشـاهی‪ -‬مهـران بـر تسـریع اجـرای این‬ ‫پروژه هـا تا کیـد کـرد‪ .‬عبـداهلل بهـادری افـزود‪« :‬محورهـای ایلام‪ -‬مهـران و‬ ‫ایلام‪ -‬ملکشـاهی‪ -‬مهـران در سـالهای اخیـر با توجه به برگـزاری کنگره عظیم‬ ‫اربعین و همچنین مراودات زیارتی‪ ،‬توریستی و تجاری بین دو کشور ایران و‬ ‫عراق از اهمیت باالیی در سـطح کشـور برخوردار شـده اسـت و بر حسـب این‬ ‫اهمیـت می بایسـت ایـن محورهـا از اسـتاندارد الزم و ایمنـی باالیـی برخـوردار‬ ‫باشـند»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬خوشـبختانه در سال های اخیر طر ح های متعدد‬ ‫و بزرگـی در محورهـای ایلام بـه مهـران اجرایـی شـده کـه در مراحـل مختلـف‬ ‫احـداث می شـوند کـه تلاش خواهیـم کـرد مطابـق بـا میـزان تخصیـص‬ ‫اعتبـارات‪ ،‬برنامه ریـزی منسـجمی بـرای تکمیـل ایـن پروژه هـا در نظـر بگیریم‬ ‫و بـا پی گیـری رفـع موانـع اجرایـی ازجملـه مطالبـات معارضیـن محلـی‪،‬‬ ‫لو فصـل معارضیـن اداری و نظـارت دقیـق بـر مشـاورین و پیمانـکاران بـه‬ ‫ح ‬ ‫راهکارهـای تسـریع در اجـرا همـراه بـا افزایـش کیفیـت فنـی برسـیم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل و فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان خبر داد؛‬ ‫ارزیابی نحوه پایش ادارات گازرسانی از روند مصرف‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬مدیرعامـل و فرمانـده پایـگاه‬ ‫بسـیج شـهید گرزیـن گاز اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«نماینـدگان پایـگاه بسـیج ایـن شـرکت بـا حضـور‬ ‫در ادارات گازرسـانی‪ ،‬میـزان عملکـرد و چگونگـی‬ ‫پایـش ادارات گازرسـانی درراسـتای بررسـی رونـد‬ ‫مصـرف ادارات را مـورد ارزیابـی قرار دادند»‪ .‬طالبی‬ ‫افزود‪« :‬حسـب دسـتورالعمل ابالغی پایگاه بسیج‬ ‫شـرکت ملـی گاز درخصـوص بررسـی رونـد پایـش‬ ‫مصـرف ادارات‪ ،‬ایـن پایـگاه به نمایندگی‪ ،‬دونفـر از اعضای پایگاه را جهت رصد‬ ‫و ارزیابـی میدانـی از میـزان پایـش و عملکـرد ادارات گازرسـانی درراسـتای پایش‬ ‫مصارف ادارات مرکز استان و سایر شهرستان ها اعزام کرد»‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«در ایـن بازدیـد‪ ،‬نماینـدگان پایـگاه ضمـن نشسـت بـا روسـای شهرسـتان ها‪،‬‬ ‫مدیـران و فرماندهـان پایگاه هـای ادارات گازرسـانی‪ ،‬بااشـاره به اهمیـت و‬ ‫ضرورت انجام این پایش‪ ،‬بر اجرای دقیق و مطلوب این برنامه و ثبت و ارسال‬ ‫گـزارش انجـام ان ها در سـامانه موردنظر تا کید کردند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬دمای رفاه‬ ‫اتاق ها بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه سـانتی گراد تعیین شـده اسـت؛ بنابراین‪ ،‬الزم اسـت‬ ‫مشـترکین عزیـز بخش هـای مختلف مصرف اعـم از خانگـی‪ ،‬تجـاری و ادارات و‬ ‫صنعتی و سایرین مصرف گاز خود را برابر الگوی تعیین شده مدیریت کنند»‪.‬‬ ‫ائیـن رونمایـی و نمایـش اولیـن فیلـم‬ ‫بلنـد تولیـد شـهرداری کرمـان بـا نـام «شـهر‬ ‫مهتابـی» باحضـور برخـی از اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر‪ ،‬شـهردار‪ ،‬مدیـرکل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان‪ ،‬شـهرداران مناطـق‬ ‫و برخـی از هنرمنـدان و هنردوسـتان برگـزار‬ ‫شد‪ .‬شهردار کرمان در این ائین که در محل‬ ‫سـینما شـهر تماشـای شـهر کرمـان برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـا تبریـک ایام مبـارک مـاه رجب گفت‪:‬‬ ‫«خدا را شا کریم که پویش افتتاح شهرداری‬ ‫کرمـان بـه هفتـه سی وششـم رسـید و امـروز‬ ‫طی پویش سی وششـم‪ ،‬از فیلم بلند «شـهر‬ ‫مهتابـی» بـه تهیه کنندگی شـهرداری کرمان‬ ‫و کارگردانـی مسـعود اشـجعی از هنرمنـدان‬ ‫صاحب نـام کرمـان‪ ،‬رونمایـی می کنیـم»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده افـزود‪« :‬هنـر کـه‬ ‫همیشـه از ان به عنـوان شـیرین ترین و‬ ‫زیباتریـن راه انتقـال مفاهیـم‪ ،‬یـاد شـده و‬ ‫می شـود‪ ،‬می توانـد در حـوزه فرهنگ سـازی‬ ‫نقـش موثـری داشـته باشـد و درجهـت‬ ‫اصلاح رویکردهـا و اسـیب های اجتماعـی‬ ‫نیـز نقـش بسـزایی دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫مـا نمی توانیـم بـدون اینکـه از هنـر اسـتفاده‬ ‫کنیـم‪ ،‬فرهنگ سـازی یـا رویکردهـا را اصلاح‬ ‫کنیم‪ ،‬ادامه داد‪« :‬به عنوان مثال وقتی شـعر‬ ‫در بسـتر موسـیقی قـرار می گیـرد و بـه مـردم‬ ‫منتقل می شـود‪ ،‬هم اوای شـیرین تری دارد‬ ‫و هـم اثرپذیـری بیشـتری خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫عالـم زاده بیـان کـرد‪« :‬هنـر فیلم سـازی و‬ ‫فیلم هم به عنوان یکی از شـیوه های انتقال‬ ‫مفاهیـم فرهنگـی‪ ،‬هنـری و محتوایـی‪،‬‬ ‫نقـش بسـزایی در اصلاح و حـل مشـکالت‬ ‫و اسـیب های اجتماعـی دارد»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان ادامـه داد‪« :‬امـروز خوشـحالم کـه‬ ‫شـهرداری و مدیـران شـهری بـه نقطـه ای‬ ‫از بلـوغ فکـری رسـیده اند کـه بـه حـوزه‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی به عنـوان یکـی از دسـتورالعمل های‬ ‫مهـم شـهرداری نـگاه و توجـه ویـژه ای‬ ‫ً‬ ‫دارنـد»‪ .‬عالـم زاده گفـت‪« :‬حقیقتـا یکـی‬ ‫از ارزوهـای مـن در شـهرداری کرمـان ایـن‬ ‫نسـمت برویـم کـه بتوانیـم در‬ ‫بـود کـه به ای ‬ ‫حـوزه تولیـد محتـوا‪ ،‬کارهـای ارزشـمندی‬ ‫را بـا محوریـت شـهرداری کرمـان تولیـد‬ ‫کنیـم کـه در کشـور هـم الگوسـازی شـود؛‬ ‫ً‬ ‫چرا کـه قطعـا وقتـی یـک فیلـم یـا موسـیقی‬ ‫ارزشـمند و تاثیرگـذار بـا محتـوای مدنظـر‬ ‫شـهرداری سـاخته می شـود‪ ،‬می توانـد در‬ ‫کشـور الگوسـازی کنـد و سـایر شـهرداری ها‬ ‫هـم دراین حـوزه قـدم بردارنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ان وقـت اسـت کـه شـهرداری ها در کنـار‬ ‫تولیـدات خـوب‪ ،‬از حـوزه فرهنـگ و هنـر هم‬ ‫ب هشـکلی حمایـت و ان هـا را یـاری می کنند و‬ ‫مردم نیز به عنوان ذی نفعان اصلی جامعه‪،‬‬ ‫از یـک اثـر خـوب بهـره مناسـب می برنـد»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بیـان کـرد‪« :‬به همین دلیـل‬ ‫امـروز یکـی از روزهایی سـت کـه بسـیار‬ ‫خوشـحالم ایـن اتفاق میمـون و مبـارک رقم‬ ‫خـورد و اولیـن فیلـم بلنـد توسـط شـهرداری‬ ‫ً‬ ‫کرمان تهیه شد»‪ .‬عالم زاده گفت‪« :‬قطعا در‬ ‫سـال ‪ 1400‬با تکیه بر تجربه ای که شـهرداری‬ ‫کرمان پیدا کرده است‪ ،‬در حوزه فیلم سازی‬ ‫و مستندسـازی کارهای ارزشـمند دیگری را‬ ‫تهیـه کـرده و بـه جامعـه تقدیـم خواهـد کـرد‬ ‫تـا مورداسـتفاده مـردم قـرار گیرد»‪ .‬عالـم زاده‬ ‫ادامـه داد‪« :‬از کارگـردان خـوب اسـتان و‬ ‫کشـور اقـای «مسـعود اشـجعی» و بازیگـران‬ ‫و سـایر عوامـل فیلـم نیـز تشـکر و قدردانـی‬ ‫می کنیـم و به خاطـر همـه کمبودهایـی کـه‬ ‫ممکـن اسـت از ناحیـه شـهرداری کرمـان‬ ‫صـورت گرفتـه باشـد‪ ،‬عذرخواهـی می کنـم و‬ ‫بـه مـردم اطمینـان می دهـم کـه شـهرداری‬ ‫کرمـان دراین حـوزه در سـال ‪ 1400‬نقـش‬ ‫متفاوت تـری خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شـهر‬ ‫کرمـان نیـز در این ائیـن بـا تبریـک ایـام مـاه‬ ‫مبـارک رجـب گفـت‪« :‬رونمایـی از ایـن فیلـم‬ ‫یسـت کـه هنرمنـد‬ ‫بلنـد‪ ،‬کار ارزشمند ‬ ‫شایسـته اسـتان «مسـعود اشـجعی» بـا‬ ‫همراهـی دیگـر هنرمنـدان بـه تهیه کنندگـی‬ ‫شـهرداری ان را سـاخته اسـت»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫علیـزاده افـزود‪« :‬بـا اینکـه در اسـتان‬ ‫ظرفیت هـای خوبـی در حـوزه سـرمایه‬ ‫و ظرفیـت نیـروی انسـانی و فیلم سـازی‬ ‫داریـم‪ ،‬زیرسـاخت ها و سـینماها گسـترش‬ ‫خوبـی داشـته اند و در حـوزه امـوزش‬ ‫فیلم سـازی هـم اتفاقـات خوبـی افتـاده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا مشـکلی کـه وجـود دارد‪ ،‬نبـود‬ ‫یسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫تهیه کننـده و حام ‬ ‫ً‬ ‫«فیلم سازان معموال حامی و تهیه کنندگان‬ ‫همراهـی نداشـتند و اتفـاق خوبـی کـه امـروز‬ ‫افتـاده‪ ،‬همراهـی شـهرداری کرمـان در ایـن‬ ‫دوره اسـت کـه امیدواریـم ایـن همراهـی‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری کرمـان ایـن خلا‬ ‫را پـر کنـد»‪ .‬علیـزاده بابیان اینکـه بـه فرموده‬ ‫مقـام معظـم رهبـری «ه رچـه در قالـب‬ ‫هنـر نگنجـد؛ ماندنـی نیسـت»؛ اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت و قابلیت هـای هنـری بـرای تبییـن‬ ‫و بیـان مسـائل و مشـکالت و دیدگاه هـا‪،‬‬ ‫امـوزش و تغییـر نگرش هـای مـردم‪،‬‬ ‫بسـیار حائزاهمیـت اسـت و از شـهرداری‬ ‫سپاسـگزارم کـه بـا ایـن نـگاه ویژه به مسـائل‬ ‫فرهنگـی ورود پیـدا کردنـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی کرمـان بااشـاره به‬ ‫جشـنواره جهانـی نقاشـی کـودک شـهرداری‬ ‫کرمـان کـه رویـداد بسـیار بـزرگ و درحـال‬ ‫اجراسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬سـازمان فرهنـگ و‬ ‫ارتباطـات کشـور کـه خیلـی کـم بـه مسـائل‬ ‫فرهنگـی اسـتان ها ورود می کننـد؛ چـون‬ ‫ً‬ ‫معمـوال هماهنگ کننـده کارهـای فرهنگـی‬ ‫نمـرزی هسـتند‪ ،‬مکاتبـه کرده انـد کـه‬ ‫برو ‬ ‫بـرای همـکاری و همراهـی بـا رویداد نقاشـی‬ ‫جهانـی کـه شـهرداری کرمان برگـزار می کند‪،‬‬ ‫امادگـی داریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن نامـه از‬ ‫ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه در ایـن سـال ها‬ ‫سـابقه نداشـته کـه سـازمان فرهنـگ و‬ ‫ارتباطـات کشـور بـه برنامه هـای اسـتان ها‬ ‫ورود کنـد و ایـن نشـان می دهـد ایـن اقـدام‬ ‫و حرکت هایـی کـه در شـهرداری کرمـان‬ ‫در حـوزه فرهنگـی و هنـری شـروع شـده و‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬فعالیت هـای قابل تقدیـر و‬ ‫یسـت»‪ .‬علیزاده بیان کـرد‪« :‬از‬ ‫قابل تحسین ‬ ‫مجموعه شـورای شـهر‪ ،‬شـهردار‪ ،‬شـهرداران‬ ‫مناطـق‪ ،‬سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫ورزشـی شـهرداری کرمـان و هنرمندانـی‬ ‫کـه باعـث تولیـد ایـن اثـر شـدند‪ ،‬تشـکر‬ ‫یسـت؛ فیلـم بلنـد «شـهر‬ ‫می کنـم»‪ .‬گفتن ‬ ‫مهتابـی» اولیـن فیلـم بلند تولید شـهرداری‬ ‫کرمـان‪ ،‬بـا هـدف نشـان دادن بخشـی از‬ ‫هویـت جدیـد شـهر کرمـان در قالـب یـک‬ ‫یسـت کـه از نـوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫داسـتان دو اپیزود ‬ ‫از اپلیکیشـن های «فیلیمـو»‪« ،‬نت فیلـم»‬ ‫و «یوتیـوب» به عنـوان یـک هدیـه نـوروزی‬ ‫در سراسـر دنیـا قابل دیـدن اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم بـا کمتریـن اصالحـات‪ ،‬مجـوز فرهنگ‬ ‫ارشـاد اسلامی را گرفتـه اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫باتوجه به اینکـه ایـن فیلـم به طـور ویـژه بـه‬ ‫یپـردازد‪ ،‬به بهانه‬ ‫موضـوع تالش پا کبانان م ‬ ‫اولیـن نمایـش ایـن فیلـم‪ ،‬از پنج نفـر از‬ ‫پا کبانان پرتالش شهرداری‪ ،‬به نمایندگی از‬ ‫ایـن قشـر زحمتکـش و پرتالش‪ ،‬تقدیر شـد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ری‪:‬‬ ‫دشمنان پاسخ معادالت خود را از نحوه مشارکت مردم در انتخابات می گیرند‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ثبت نـام کاندیداهـای ششـمین دوره‬ ‫انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا‬ ‫هم زمـان بـا سراسـر کشـور در فرمانـداری‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری اغـاز شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫خبرنـگار سـایه؛ زارعی؛ رئیـس هیئت نظارت‬ ‫بـر انتخابـات شهرسـتان ری و توکلـی؛‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری به همـراه مسـئوالن هیئـت‬ ‫نظـارت بـر انتخابـات شهرسـتان در اولیـن روز‬ ‫نام نویسـی کاندیداهـا از نحـوه ثبت نـام‬ ‫داوطلبـان در سـتاد انتخابـات شهرسـتان‬ ‫ری در فرمانـداری ری بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫زارعـی؛ رئیـس هیئـت نظـارت بـر انتخابـات‬ ‫شهرسـتان ری در بازدیـد از نخسـتین روز‬ ‫ثبت نـام داوطلبـان انتخابـات شـوراهای‬ ‫اسلامی شـهر و روسـتای شهرسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نظـام اسلامی ایـن فرصـت را ایجـاد کـرده‬ ‫کـه مـردم بتوانند خودشـان به طور مسـتقیم‬ ‫در اداره شـهر و روسـتای خود و در سرنوشـت‬ ‫خودشـان مشـارکت داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به وجـود شـرایط و محدودیت هـای‬ ‫کرونایـی اظهـار داشـت‪« :‬فرصتـی ایجـاد شـد‬ ‫تـا داوطلبـان در اولیـن روز ثبت نـام مراجعـه‬ ‫کننـد و اولیـن مرحلـه انتخابـات شـوراهای‬ ‫‪ 1400‬بـا اغـاز ثبت نـام از داوطلبـان کلیـد‬ ‫خـورد و امیدواریـم بـا همـکاری و همدلـی‬ ‫هیئـت اجرایـی‪ ،‬هیئـت نظـارت و مجموعـه‬ ‫سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری کارهـا‬ ‫به خوبی پیـش بـرود»‪ .‬زارعی بابیان اینکه در‬ ‫نخستین روز ثبت نام داوطلبان در انتخابات‬ ‫استقبال مردم خوب بوده‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪« :‬افق روشـنی پیش روی ماسـت و مردم‬ ‫همیشـه درصحنه شهرسـتان ری باحضـور‬ ‫حدا کثـری در انتخابـات‪ ،‬بار دیگر برگ زرینی‬ ‫در تاریـخ کشـور ثبـت کننـد و افتخـار دیگـری‬ ‫بـرای ایـن شهرسـتان رقـم بزننـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫هیئـت نظـارت بـر انتخابـات شهرسـتان‬ ‫ری بااشـاره به دشـمنی ها و شـیطنت های‬ ‫بیگانـگان و دشـمنان نظـام‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«ه رچـه مشـارکت و حضـور مـردم گسـترده تر‬ ‫باشـد مصونیـت بیشـتری ایجـاد می شـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬حضـور حدا کثـری مـردم در‬ ‫انتخابـات‪ ،‬مشـارکت ان هـا در سرنوشـت‬ ‫یسـت‬ ‫خـود و یـک بازدارندگـی بـرای کسان ‬ ‫کـه خواب هـای اشـفته می بیننـد و چشـم‬ ‫طمـع بـه ایـن کشـور دوخته انـد»‪ .‬زارعـی‬ ‫افـزود‪« :‬هیـچ پاسـخی بـه دشـمنان کشـور‬ ‫نشـکن تر از حضور و مشـارکت گسـترده‬ ‫دندا ‬ ‫مردم در انتخابات نیست و بدخواهان نظام‬ ‫و کشـور پاسـخ معـادالت خـود را مسـتقیم‬ ‫از میـزان حضـور و نحـوه مشـارکت مـردم در‬ ‫انتخابات می گیرند‪ .‬الزم نیست که صحبتی‬ ‫در کار باشـد‪ ،‬دشـمنان ملـت و بدخواهـان‬ ‫نظـام نتیجـه معـادالت و برنامه هـا و اهـداف‬ ‫خـود را از رفتـار و حضـور مردم خواهند گرفت‬ ‫و مردم این بار هم مانند ازمون های گذشته‬ ‫کارنامـه درخشـانی خواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫اب رسانی به ‪ 110‬روستای استان اصفهان در قالب پویش «هر هفته الف‪-‬ب ایران»‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫پروژه اب رسـانی به ‪ 110‬روسـتای اسـتان اصفهان با جمعیتی‬ ‫غبـر ‪ 93‬هـزار و ‪77‬نفـر‪ ،‬به صـورت ویدئوکنفرانـس باحضـور‬ ‫بال ‬ ‫وزیـر نیـرو‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت مهندسـی اب و فاضلاب و‬ ‫معـاون عمرانـی اسـتانداری اصفهـان‪ ،‬در هفتـه ‪ 44‬پویـش‬ ‫الـف‪-‬ب ایـران‪ ،‬مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در مراسم اب رسانی به‬ ‫برخـی روسـتاهای اسـتان در قالـب پویـش هر هفتـه الف‪-‬ب‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬در قالـب ایـن طـرح در نـه روسـتای کنهـگان‪،‬‬ ‫ولدخانـی‪ ،‬رهیـز‪ ،‬شـیبانی در سـمیرم‪ ،‬لوتـری در کوهپایـه‪،‬‬ ‫هـوک‪ ،‬محمـدی شـهرضا و مکدیـن علیـا در فریدونشـهر و‬ ‫خرم ابـاد در اردسـتان شـبکه اب احـداث شـد و جمعیتـی‬ ‫کهـزار و ‪ 967‬نفـر در این روسـتاها از اب شـرب سـالم‬ ‫غبـر ی ‬ ‫بال ‬ ‫و بهداشـتی برخـوردار شـدند»‪ .‬هاشـم امینـی بااشـاره به‬ ‫حـذف اب رسـانی سـیار بـه روسـتاها در اسـتان اصفهـان‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬بـا یکپارچه سـازی ابفـا شـهری و روسـتایی‪،‬‬ ‫فاصله خدمات رسـانی به روسـتاها نسـبت به شـهرها بسـیار‬ ‫درحال اجرا سـت؛‬ ‫کاهـش یافتـه و ایـن خدمـات به سـرعت‬ ‫ِ‬ ‫یکـه ‪ 23‬خدمـت ابفـا در تمـام حـدود یک هـزار‬ ‫به طور ‬ ‫روسـتای اسـتان ارائـه می شـود»‪ .‬مدیرعامـل ابفـا اصفهـان‬ ‫افـزود‪« :‬طـرح ‪ 300-100‬بـا هـدف حـذف اب رسـانی سـیار‪،‬‬ ‫کاهـش پـرت اب و ‪ 300‬کیلومتـر لوله گـذاری اب در ‪ 100‬روسـتا‬ ‫از اذرمـاه اغـاز شـده‪ ،‬اسـفندماه بـه پایـان می رسـد و در‬ ‫پویـش فصـل بهـار افتتـاح می شـود»‪ .‬امینـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪390‬میلیاردتومـان و ازطریـق انعقـاد‬ ‫قـرارداد بیـع متقابـل بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫اجـرای شـبکه فاضلاب ‪ 22‬روسـتا در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬در قالـب پویـش هـر هفتـه الـف‪-‬ب ایـران‬ ‫اب رسـانی سـیار در هشـت روسـتای لوتـری‪ ،‬دلگشـا‪ ،‬مزرعـه‬ ‫یـزدی‪ ،‬شـیداباد‪ ،‬ورتـون و کردابـاد در کوهپایـه‪ ،‬نما گـرد در‬ ‫فریـدن و علی ابـاد گچـی در دهاقـان حـذف می شـود و اب‬ ‫کهـزار و ‪ 896‬نفر‬ ‫غبـر ی ‬ ‫شـرب سـالم و بهداشـتی جمعیتـی بال ‬ ‫در ایـن روسـتاها ازطریـق منابـع محلـی ماننـد چاه هـا و‬ ‫چشـمه ها به صـورت پایـدار تامیـن می شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان بـه بهره منـدی ‪ 25‬روسـتا از‬ ‫طـرح اب رسـانی اصفهـان بـزرگ پرداخـت و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«بـا اجـرای ‪ 55‬کیلومتـر خطـوط انتقـال و توزیـع‪ 25 ،‬روسـتا‬ ‫در گلپایـگان‪ ،‬لنجـان‪ ،‬مبارکـه‪ ،‬کوهپایـه و دهاقـان از طـرح‬ ‫اب رسـانی اصفهـان بـزرگ و تاسیسـات اب رسـانی در شـهرها‬ ‫بهره منـد شـدند»‪ .‬امینـی بااشـاره به طـرح اب رسـانی بـه ‪110‬‬ ‫اردبیل‬ ‫روسـتا در ‪ 15‬شهرسـتان در اسـتان اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«بـا اجـرای ‪ 55‬کیلومتـر خطـوط انتقـال و ‪ 95‬کیلومتـر اصلاح‬ ‫و توسـعه شـبکه توزیـع‪ 55 ،‬لیتر بر ثانیـه بـه ظرفیـت جدیـد‬ ‫تامیـن اب شـرب‪ ،‬ازطریـق منابع جدید محلـی و بهره مندی‬ ‫غبـر ‪ 255‬میلیاردریـال هزینه‬ ‫از دیگـر منابـع افـزوده شـد کـه بال ‬ ‫در بر داشـته اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ابفا اسـتان اصفهان‬ ‫درادامـه اظهـار داشـت‪« :‬به منظـور اجـرای ایـن پـروژه‪،‬‬ ‫‪ 150‬کیلومتـر لوله گـذاری اب‪ ،‬هفت بـاب مخـزن در اردسـتان‪،‬‬ ‫سـمیرم‪ ،‬فریـدن‪ ،‬فریدونشـهر و کوهپایـه و یک فقره ایسـتگاه‬ ‫پمپـاژ در کوهپایـه بـا ظرفیـت شـش لیتر برثانیه احـداث و در‬ ‫مـدار بهر هبـرداری قـرار گرفـت»‪ .‬امینـی بابیان اینکـه در ‪60‬‬ ‫روسـتا‪ 150 ،‬کیلومتـر اجـرای خطـوط انتقـال‪ ،‬اصالح و توسـعه‬ ‫شـبکه توزیـع اب‪ ،‬عملیاتـی شـد تصریح کـرد‪« :‬این روسـتاها‬ ‫در اصفهان‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬لنجان‪ ،‬مبارکه‪ ،‬فریدن‪ ،‬فریدونشهر‪،‬‬ ‫فالورجـان‪ ،‬کوهپایـه‪ ،‬چـادگان‪ ،‬سـمیرم‪ ،‬شاهین شـهر‪،‬‬ ‫شـهرضا‪ ،‬خوانسـار‪ ،‬دهاقان‪ ،‬اردسـتان‪ ،‬تیران و کرون و ورزنه‬ ‫قـرار دارنـد»‪ .‬معـاون عمرانـی اسـتاندار عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مهم تریـن چالش هـای اسـتان اصفهـان کم اب ‬ ‫به منظـور غلبـه بـر این چالش و کاهش تبعات ان در اسـتان‪،‬‬ ‫در برنامـه سـازگاری بـا کم ابـی ‪ 55‬برنامـه در کارگـروه مصـرف‬ ‫بهینه اب در بخش صنعت‪ ،‬شـرب و کشـاورزی تدوین شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجـت اهلل غالمـی باتا کیدبـر لـزوم احیـای زاینـده رود‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬تامیـن اب شـرب روسـتاها یکـی از اقدامـات‬ ‫یسـت کـه شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان بـا افتتـاح ایـن‬ ‫مهم ‬ ‫پـروژه‪ ،‬به خوبـی ان را عملیاتـی کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫نام گذاری خیابان های استان به نام شهدای زن‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬هم زمـان بـا روز شـهدا از‬ ‫خانواده های شهدایی که هرگونه عمل خیرخواهانه انجام داده اند با عنوان‬ ‫نشـان ایثـار اجتماعـی از انهـا تجلیـل می شـود»‪ .‬یاسـر شـاهی به مناسـبت‬ ‫روز شـهید در نشسـت بـا خبرنـگاران از اجـرای ‪ ۷۹‬برنامـه بـه مناسـبت‬ ‫‪۲۲‬اسـفندماه روز بزرگداشـت شـهدا در اسـتان خبر داد و گفت‪« :‬عطرافشانی‬ ‫گلـزار شـهدا‪ ،‬نهـال کاری بـه نـام شـهدا‪ ،‬برگـزاری همایـش پیـاده روی‪ ،‬دیـدار‬ ‫و تجلیـل از خانواده هـای شـهدا و جانبـازان‪ ،‬سـخنرانی فرزنـدان شـهدا و‬ ‫جانبازان در قالب "پیام اوران ایثار" قبل از خطبه های نماز جمعه در تمامی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان‪ ،‬اهـدای خـون توسـط کارکنـان بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران و ارائـه خدمـات رایـگان پزشـکی در درمانـگاه ایثـار از جملـه ایـن‬ ‫برنامه ها سـت»‪ .‬به گفتـه وی مراسـم تجلیـل از خانواده های شـهدا‪ ،‬تبلیغات‬ ‫محیطـی در سـطح شـهر و روسـتاها و در فضاهـای مجـازی‪ ،‬ویزیـت رایـگان‬ ‫مـردم در درمانـگاه ایثـار‪ ،‬تجلیـل از کارکنـان ایثارگـر‪ ،‬حضـور در برنامه هـای‬ ‫مختلـف رادیویـی و تلویزیونـی بـا هـدف ترویـج و تبییـن روز شـهدا در جامعـه‬ ‫از جملـه ایـن برنامه ها سـت‪ .‬وی با اشـاره به اینکه اسـتان اردبیـل ‪3302‬‬ ‫شـهید و ‪ 9697‬جانباز و ‪ 698‬نفز نیز ازاده‪ ،‬و ‪ 17‬شـهید زن دارد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن شـهدای زن در بمبـاران و اردبیـل و شـهدای انقلاب هسـتند و‬ ‫در شهرسـتان های اردبیـل‪ ،‬مشـگین شـهر‪ ،‬خلخـال‪ ،‬نمیـن و پارس ابـاد‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی در مـورد مزین شـدن خیابان هـای اسـتان به نـام شـهدای زن‬ ‫نیز خاطرنشـان کرد‪« :‬نقش بانوان در جامعه شـاید در هیچ حوزه ای درسـت‬ ‫ادا نشـده و چه بسـا در حـوزه ایثـار شـهادت نیـز چنیـن بـوده ولـی نقـش زنـان‬ ‫در طـول تاریـخ را نمی تـوان نادیـده گرفـت؛ به طوری کـه خیابان هـا و میادیـن‬ ‫برخـی شهرسـتان های اسـتان از جملـه اردبیـل‪ ،‬پارس ابـاد‪ ،‬مشگین شـهر‪،‬‬ ‫خلخال و نمین با نام شـهدای زن منطقه‪ ،‬نام گذاری شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیـاد شـهید اسـتان اردبیـل همچنیـن بـا اشـاره بـه سـاماندهی ‪ ۹۵‬درصـد از‬ ‫گلزارهای شـهدا در اسـتان اظهار کرد‪« :‬از سـه هزار و ‪ ۳۰۲‬گلزار شـهید اسـتان‬ ‫سـه هزار و ‪ ۱۱۶‬گلـزار سـاماندهی شـده و ‪ ۱۸۶‬گلـزار دیگـر بـا تخصیـص اعتبـار‬ ‫تـا پایـان دولـت سـاماندهی خواهـد شـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه هم زمـان بـا‬ ‫روز شـهدا از خانواده هـای شـهدایی کـه هرگونـه عمـل خیرخواهانـه انجـام‬ ‫داده اند‪ ،‬با عنوان نشـان ایثار اجتماعی از انها تجلیل می شـود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن اقـدام بـرای اولیـن بـار بـا عنـوان ایثار اجتماعـی انجام خواهد شـد؛‬ ‫چرا کـه جامعـه امـروز مـا بیـش از هرچیـز دیگـری بـه ایثار اجتماعـی نیـاز دارد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان اردبیـل در ادامـه بـه امضـای‬ ‫تفاهم نامه بین اسـتانداری و بنیاد شـهید و امور ایثارگران اشـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«طـی ایـن تفاهـم نامـه یـک هـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد مسـکن در قالـب طـرح اقـدام‬ ‫ملـی بـرای ایثارگـران ایـن اسـتان احـداث می شـود کـه ازیـن تعـداد ‪ ۸۰۰‬واحـد‬ ‫در شهرسـتان اردبیـل و مابقـی نیـز در سـایر شهرسـتان های اسـتان احـداث‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی در ادامـه با اشـاره به اینکه جانبـازان ‪ ۷۰‬درصـد و شـیمیایی‬ ‫در دریافت وا کسـن کرونا در اولویت قرار دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سـهم بنیاد شـهید‬ ‫و امـور ایثارگـران اسـتان تـا بـه حـال ‪ ۹۹‬دوز وا کسـن کرونا بوده کـه از این تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬دوز وا کسـن بـه جانبـازان و جامعـه هـدف تزریـق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ ۹۰۰‬نفر تا انتهای سال اینده‬ ‫کارخانه ریسباف ابریشم با حضور رزم حسینی‪ ،‬وزیر صنعت معدن و تجارت‬ ‫در شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ۲‬اردبیـل افتتـاح شـد‪ .‬حسـین پیرمـوذن؛ عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت گفـت‪« :‬کارخانـه ریسـباف ابریشـم ارتـا یـک خـط کامـل‬ ‫تولیـد نـخ و پارچـه اسـت کـه بـا ‪ ۲۵۰‬نفـر اشـتغال اولیـه در حضـور وزیـر صمـت‬ ‫افتتـاح شـد»‪ .‬ایـن فعـال اقتصـادی افـزود‪« :‬ایـن کارخانـه هفت سـال پیش‬ ‫پـس از اتـش سـوزی و تعطیلـی‪ ،‬از طریـق مزایـده کشـوری وا گـذار می شـد کـه‬ ‫خریـداری و راه انـدازی کرده ایـم»‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی اردبیـل تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن واحـد تولیـدی شـامل خـط تولیـد حالجی پنبـه‪ ،‬خط تولید ریسـندگی‬ ‫و خـط تولیـد پارچه بافـی و دوزندگی سـت‪ ،‬ظرفیـت تولیـد نـخ و پنبـه ایـن‬ ‫مجموعـه هرکـدام روزانـه ‪ ۲۰‬تن اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬امـروز و در بدو‬ ‫افتتـاح ایـن مجموعـه ‪ ۲۵۰‬نفـر اشـتغال در ایـن مجموعـه ایجـاد شـده اسـت‬ ‫کـه البتـه ایـن ظرفیـت کامـل مجموعـه نیسـت و بعضـی از خط هـای تولید ما‬ ‫به خاطـر کسـری برخـی از ماشـین االت هنـوز افتتـاح نشـده اند»‪ .‬پیرمـوذن‬ ‫بـه ظرفیـت اشـتغال زایی ایـن مجموعـه در ادامـه اشـاره کـرد‪ ،‬و گفـت‪« :‬طبق‬ ‫برنامه ریـزی کـه داریـم بعـد از عیـد تعـداد کارکنـان مـا بـه ‪ ۵۰۰‬نفـر افزایـش پیدا‬ ‫خواهـد کـرد و ایـن مقـدار تـا اخـر سـال اینـده‪ ،‬ا گر ماشـین االتمان کامل شـود‬ ‫بـه حـدود ‪ ۹۰۰‬نفـر افزایـش پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬رئیـس اتـاق مشـترک ایـران_‬ ‫اذربایجـان افـزود‪« :‬نکتـه مهـم این اسـت که ایـن مجموعـه صنایـع تبدیلـی‬ ‫نساجی سـت و با توجه بـه تولیـد پنبـه در منطقـه مغـان اسـتان اردبیـل‪،‬‬ ‫ایـن یـک فرصـت مناسـب بـرای تکمیـل فراینـد تولیـد و تبدیـل محصـوالت‬ ‫کشـاورزی بـه پارچـه و نـخ در اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫اشنایی با با کتری ها‬ ‫مقدمـه‪ :‬با کتـری چیسـت؟ چـه تفاوتـی بـا ویروس هـا دارنـد؟ ایـا همـه‬ ‫با کتری هـا مضـر هسـتند؟‬ ‫متـن‪ :‬با کتری هـا موجـودات تک سـلولی هسـتند کـه بسـیار کوچک انـد‬ ‫و تنهـا بـا میکروسـکوپ دیـده می شـوند‪ .‬با کتری هـا در خـا ک‪ ،‬هـوا‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫غـذا یـا در بـدن جانـداران دیگـر زندگـی می کننـد‪ .‬با کتری هـا بـه شـکل های‬ ‫مختلـف کروی شـکل‪ ،‬دوتادوتـا در کنـار هـم‪ ،‬زنجیـروار‪ ،‬مارپیچـی‪ ،‬میلـه ای‬ ‫و ‪ ...‬دیـده می شـوند‪ .‬تفـاوت با کتری هـا بـا ویروس هـا در این اسـت که‬ ‫ویروس هـا از با کتری هـا خیلی خیلـی کوچک ترند‪ .‬بعضـی از با کتری ها ایجاد‬ ‫بیمـاری می کننـد و برخـی از ان هـا نیـز مفیـد هسـتند و بعضی دیگـر هم حتی‬ ‫بی ضـرر؛ درحالی کـه ویروس هـا همه شـان باعـث بیمـاری می شـوند‪ .‬بعضـی‬ ‫ً‬ ‫از با کتری هـا فوایـد بسـیاری بـرای انسـان ها دارنـد‪ .‬مثلا بعضـی از ان هـا در‬ ‫دسـتگاه گـوارش انسـان زندگـی می کننـد و غـذا در معـده بـه کمـک ان هـا‬ ‫هضم می شـود‪ .‬به کمک برخی از با کتری ها هم داروهای مختلفی سـاخته‬ ‫می شـوند ماننـد داروهـای انتی بیوتیـک‪ .‬ان وقـت همیـن انتی بیوتیک هـا‪،‬‬ ‫با کتری هـای بیمـاری زا را نابـود می کننـد‪ .‬حتی بدون وجود با کتری‪ ،‬سـرکه و‬ ‫الکل نیز سـاخته نمی شـود‪ .‬اما نمونه ای از با کتری های مضر که از راه دهان‬ ‫وارد گلـوی انسـان می شـود و در انجـا رشـد می کنـد و ممکـن اسـت فـرد دچـار‬ ‫گلـودرد و تـب و لـرز شـود گاهـی هـم سـبب اسـتفراغ و سـردرد شـود و بیمـاری‬ ‫دیفتـری را در فـرد ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫مبینا حدادمقدم‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان زینب قهرمانی‬ ‫شهرستانمه والت‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 29 1399‬رجب ‪ 13 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2196‬‬ ‫باحضور مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید کشور صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح نمایشگاه نقاشی ابرنگ در نگارخانه اندیشه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫نمایشگاه نقاشی ابرنگ در نگارخانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫باحضور مسـئوالن افتتاح شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت عمران‬ ‫شـهر جدیـد اندیشـه؛ درراسـتای انجـام خدمـات فرهنگـی و اجتماعی‬ ‫و تعاملات فی مابیـن هنرمنـدان شـهر بـا شـرکت عمـران باحضـور دکتـر‬ ‫شـهلی بر؛ مدیـرکل دفتـر توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی شـرکت مـادر‪،‬‬ ‫دکتـر مسـلم خانی؛ مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه و‬ ‫مسـئولین اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمی شهرستان شهریار نمایشگاه‬ ‫نقاشی ابرنگ اثار هنرمند جوان علی رفیق در نگارخانه شرکت عمران‬ ‫شـهر جدید اندیشـه در بازار ایرانی‪،‬اسلامی نقش اندیشه افتتاح شد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم دکتـر شـهلی بر‪ ،‬یکـی از وظایـف شـرکت عمران شـهرهای‬ ‫جدیـد را توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی برشـمرد و پرداختـن بـه مسـائل‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی را از دغدغه هـای مهـم ایـن شـرکت برشـمرد‪ .‬وی‬ ‫بااشاره به برگزاری دومین نمایشگاه فیلم و عکس شهرهای جدید در‬ ‫سال جاری که حدود ‪ 4500‬اثر از هنرمندان اثر از هنرمندان شهرهای‬ ‫جدیـد کشـور در ان بـه رقابـت پرداختنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬طراحـی گذرهـای‬ ‫فرهنگ و هنر در ا کثر شهرهای جدید محلی ست برای تولید و عرصه‬ ‫اثـار هنـری و برگـزاری ایـن نمایشـگاه در شـهر اندیشـه کـه چهارمیـن‬ ‫نمایشـگاه اثار هنری در دوسال گذشـته در اندیشـه اسـت که به همت‬ ‫شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه برگـزار شـد»‪ .‬این مسـئول‪ ،‬از شـهر‬ ‫اندیشه به عنوان شهری پیشتاز سخن به میان اورد و افزود‪« :‬برگزاری‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬سـاخت گالـری و مـوزه و انجـام امـور فرهنگـی در شـهر جـزو‬ ‫برنامه هـای مهـم در دسـتورکار شـرکت های عمـران اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر مهـدی مسـلم خانی؛ مدیرعامل شـرکت عمران شـهر اندیشـه در‬ ‫حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه نقاشـی ابرنـگ کـه بـا محوریـت طبیعـت‬ ‫اجـرا شـده بـود اظهـار داشـت‪« :‬در نگارخانـه شـهر اندیشـه‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫اثار نقاشی ابرنگ یکی از هنرمندان خوب شهر اندیشه برگزار و افتتاح‬ ‫شـد و نگارخانـه شـهر اندیشـه ایـن قابلیـت را بـرای هنرمنـدان شـهر‬ ‫اندیشـه و غـرب اسـتان تهـران فراهـم کـرده کـه نمایشـگاه اثـار خـود را‬ ‫برگـزار کننـد»‪ .‬وی ایـن نویـد را بـه هنرمنـدان داد کـه نگارخانـه شـرکت‬ ‫عمـران درصـورت اعلام نیـاز هنرمنـدان و تائیـد اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی امـاده همـکاری بـا ایـن عزیـزان اسـت»‪ .‬مسـلم خانی انجـام‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی را جـزو اولویت هـای شـرکت عمـران‬ ‫دانسـت و فلسـفه برپایـی ایـن نگارخانـه را نیـز کمـک بـه اقدامـات‬ ‫فرهنگـی و حمایـت از هنرمنـدان شـهر و شهرسـتان برشـمرد و اظهـار‬ ‫امیـدواری کـرد کـه بـا رعایـت مسـائل بهداشـتی در سـال جدیـد نیـز‬ ‫بتوانیـم شـرایطی را فراهـم اوریـم تا مردم شـهر جدید اندیشـه و اسـتان‬ ‫تهران از نمایشگاه ها برخوردار شوند‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ازانجا که شرکت‬ ‫عمـران شـهر اندیشـه بـه اعتلا و حفـظ فرهنـگ و هنـر توجـه ویـژه ای‬ ‫داشـته اسـت و حمایـت از هنرمنـدان را در دسـتورکار خـود قـرار داده‬ ‫دکتر مشفق عنوان کرد؛‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اندیشه؛‬ ‫پایگاه مرکزی فعالیت غرب استان تهران‬ ‫باحضـور دکتـر شـهلی بر؛ مدیـرکل دفتـر توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی شـرکت مـادر‪ ،‬دکتـر‬ ‫مسـلم خانی؛ مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه و دکتـر مشـفق؛ معـاون‬ ‫دردسـت اجرای‬ ‫توسـعه منابـع کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان کشـور‪ ،‬از پـروژه‬ ‫ِ‬ ‫کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان فاز ‪ 4‬شـهر جدید اندیشـه بازدید به عمل امد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه؛ در این بازدیـد دکتـر مهـدی‬ ‫مسلم خانی توضیحات کامل درخصوص نحوه شکل گیری ایده ساخت کانون و تعامل‬ ‫با کانون پرورش فکری همچنین ایده های مختلف معماری که توسـط مشـاور سـاخت‬ ‫ارائـه شـده بـود را بـه میهمانـان ارائـه کـرد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬با نگاه جدیـدی که مدیریت‬ ‫شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه بـه نحـوه ساخت وسـاز در شـهر جدیـد اندیشـه دارد‪،‬‬ ‫وظیفـه انجـام اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی و خدماتـی را با دید منطقـه ای و فرامنطقه‬ ‫در برنامـه کاری خـود قـرار داده کـه از جملـه می تـوان بـه سـاخت بیمارسـتان‪ ،‬دانشـگاه‪،‬‬ ‫کانـون پـرورش فکـری و پردیـس سـینمایی و … اشـاره کـرد»‪ .‬دکتـر مسـلم خانی درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬در کنـار سـاخت ایـن پـروژه‪ ،‬اقدامـات دیگـری از جملـه مدرسـه و مـوزه نقشـه‬ ‫کشـور نیـز درحـال طراحـی و سـاخت اسـت کـه ایـن منطقـه از شـهر در اینـده بـه مکانـی‬ ‫مناسـب جهـت بازدیـد دانش امـوزان و دانشـجویان تبدیـل می شـود»‪ .‬دکتـر شـهلی بر‪،‬‬ ‫نیـز سـاخت پروژه هایـی ازقبیـل کانون پرورش فکری را درراسـتای اقدامات مهم توسـعه‬ ‫زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی شهر نام برد که می تواند امکان تعامالت اجتماعی‬ ‫مناسـب را در شـهر فراهـم کنـد»‪.‬‬ ‫دکتـر مشـفق؛ معـاون توسـعه منابـع کانون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان نیز ضمن‬ ‫تشـکر و قدردانـی از نـگاه مثبـت شـهرهای جدیـد در ایجاد بافت های مناسـب مسـکونی‬ ‫بـا تمـام متعلقـات اجتماعـی و فرهنگـی موردنیـاز‪ ،‬احسـاس امیـدواری کـرد کـه ایـن نگاه‬ ‫مثبـت و مناسـب ادامـه داشـته باشـد‪ .‬دکتـر مشـفق همچنیـن از تبدیـل کانـون پـرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان اندیشه به عنوان پایگاه مرکزی فعالیت کانون در غرب استان‬ ‫تهـران خبـر داد‪ .‬در پایـان نیـز از سـاختمان درحـال سـاخت کانـون بازدیـد به عمـل امـد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت؛ این دومین سـاختمان کانون اسـت که توسـط شـرکت عمران تا کنون‬ ‫سـاخته شـده یا درحال سـاخت اسـت‪.‬‬ ‫اسـت و شـرکت عمران طبق معمول نمایشـگاه را دراختیار هنرمندان‬ ‫قـرار داده اسـت تـا اثـار خـود را عرضه کنند»‪ .‬مدیرعامل شـرکت عمران‬ ‫شـهر اندیشـه ادامـه داد‪« :‬باتوج هبـه شـیوع ویـروس کرونـا در سـال‬ ‫‪ 99‬از ایـن نگارخانـه اسـتفاده چندانـی نشـد امـا بـا هماهنگـی سـتاد‬ ‫کرونـا شهرسـتان شـهریار و رعایـت‬ ‫پروتکل های بهداشتی این نمایشگاه‬ ‫برگـزار شـد و امیدواریـم بتوانیـم بـا‬ ‫شـروع سـال جدیـد در ابتـدای سـال‬ ‫‪ 1400‬نمایشگاه بیشتری برگزار کنیم»‪.‬‬ ‫وی درپایـان خطـاب بـه هنرمنـدان شـهر اندیشـه مطـرح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫نگارخانـه شـرایط دارد کـه دراختیار هنرمندان قرار بگیرد تا اثـار خود را‬ ‫به نمایش بگذارند و شهروندان شهر اندیشه و شهرهای اطراف نیز از‬ ‫ایـن نمایشـگاه بازدیـد کننـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید کشور‪:‬‬ ‫شرکت عمران شهر اندیشه در حوزه فرهنگی پیشتاز است‬ ‫مدیـرکل دفتـر توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد کشـور‬ ‫بابیان اینکه شـهر جدید اندیشـه در حوزه فرهنگی بین شـهرهای جدید پیشـتاز اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـرکت عمـران شـهر اندیشـه در افزایـش سـرانه های فرهنگـی و اجتماعـی نقـش‬ ‫ویـژه ای داشـته اسـت»‪ .‬عبدالوهـاب شـهلی بر‪ ،‬در ائیـن افتتـاح نمایشـگاه نقاشـی ابرنگ‬ ‫که باحضور مسـلم خانی؛ مدیرعامل شـرکت عمران شـهر اندیشـه و جمعی از هنرمندان‬ ‫در نگارخانـه شـرکت عمـران برگـزار شـده بـود اظهار داشـت‪« :‬شـرکت عمران شـهر اندیشـه‬ ‫در حـوزه فرهنـگ و هنـر عملکـرد مطلوبـی دارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـرکت مـادر تخصصی‬ ‫شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد کـه متولـی سـاخت و اداره شـهرهای جدیـد اسـت‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تریـن اولویت هـای کاری اش‪ ،‬توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی شهره اسـت و در ایـن‬ ‫سیاست کلی؛ گسترش فضاهای فرهنگی و هنری در قسمت سخت افزاری و همچنین‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه های فرهنگـی و هنـری از مهم ترین دستورالعمل هاسـت»‪ .‬شـهلی بر‪،‬‬ ‫درادامـه افـزود‪« :‬شـیوع ویـروس کرونـا برگـزاری رویدادهـای هنـری مثـل نمایشـگاه ها و‬ ‫تئاترهـای خیابانـی و ‪ ...‬را تحت تاثیـر قـرار داد؛ امـا فعالیت هـای فرهنگـی متوقـف نشـد و‬ ‫در این مـدت دومیـن نمایشـگاه فیلـم و عکـس شـهروندان شـهرهای جدیـد کشـور برگـزار‬ ‫شد و حدود چهار هزار و ‪ 500‬اثر در دو بخش فیلم و عکس دریافت شد همچنین برنامه‬ ‫گذرهـای فرهنـگ و هنـر کـه فضاهایی برای هنرمندان طراحـی کردیم که هنرمندان هم‬ ‫محصوالت خود را تولید کنند و محصوالت خود را نیز به فروش برسانند»‪ .‬وی همچنین‬ ‫به عملکرد مطلوب شهر اندیشه در ارتقای فرهنگ و هنر اشاره داشت و افزود‪« :‬افزایش‬ ‫زیرسـاخت های فرهنگی و هنری و سـاخت گالری ها و نگارخانه ها از دسـتورالعمل های‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید است که این مهم در شهر اندیشه به خوبی رعایت شده‬ ‫اسـت و شـهر اندیشـه در حـوزه فرهنگـی پیشروسـت»‪ .‬مدیـرکل دفتـر توسـعه اجتماعی و‬ ‫فرهنگـی شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد کشـور درادامـه افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه شـهر‬ ‫اندیشـه در همـه زمینه هـا رشـد خوبـی داشـته اسـت و ا کثـر زیرسـاخت های عمرانـی‬ ‫فرهنگـی ورزشـی و اموزشـی را داراسـت‪ ،‬افزایـش کیفیـت زندگـی شـهروندان را اولویـت‬ ‫قـرار داده و همچنیـن سـرانه های خوبـی را بـرای اوقـات فراغـت شـهروندان شـهر اندیشـه‬ ‫و شـهرهای اطـراف به وجـود اورده اسـت»‪ .‬وی درادامـه بـه دراختیار گذاشـتن فضاهـای‬ ‫فرهنگـی بـه هنرمنـدان اشـاره کـرد و گفت‪« :‬نمایشـگاه نقاشـی ابرنگ کـه در بـازار ایرانی‪،‬‬ ‫اسلامی توسـط شـرکت عمران برگزار و دراختیار هنرمندان این شـهر قرار گرفته اسـت؛ از‬ ‫رویکردهای اصلی شـرکت عمران اسـت تا از فضاهای شـرکت عمران دراختیار هنرمندان‬ ‫قـرار بگیـرد و افزایـش سـرانه های فرهنگـی را به دنبـال داشـته اسـت‪ ،‬تـا شـهروندان شـهر‬ ‫اندیشه حتی شهروندان استان تهران از این نمایشگاه ها بازدید کنند و ارتقای کیفیت‬ ‫زندگـی مـردم را در پی داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید اندیشه‬ ‫مهنـدس طاهرخانـی؛ مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصی عمران شـهرهای جدید ضمن‬ ‫حضـور در شـهر جدیـد اندیشـه از پروژه هـای دردس ِـت اجرای ایـن شـرکت بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه؛ مهنـدس طاهـر خانـی در‬ ‫بازدیـد از پروژه هـای مرکـز شـهر جدیـد اندیشـه (محلـه ایرانشـهر)‪ ،‬لیلیـان پلاس‪ ،‬نرگـس‪،‬‬ ‫هزاردسـتان‪ ،‬اپادانـا‪ ،‬بنفشـه ضمـن اشـاره بـر دقـت و نظـارت دقیـق درخصـوص کیفیـت‬ ‫سـاخت در پروژهـای شـهر بـه سرعت بخشـیدن بـه رونـد سـاخت ایـن پروژه هـا تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬در ایـن بازدیـد دکتـر مسـلم خانی؛ مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫به همـراه اعضـای هیئت مدیـره و مدیـران شـرکت ضمـن ارائـه رونـد پیشـرفت پروژه هـای‬ ‫عمرانـی و اقـدام ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن گـزارش کامـل را درخصـوص پروژه هـا اعلا‬ ‫کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت عمـران اندیشـه در ضمـن از برنامه ریـزی ایـن شـرکت جهـت‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی جدید در اندیشه برای سال ‪ 1400‬همچنین اغازبه کار پروژه‬ ‫سـاختمان بـرج اندیشـه در ایـن سـال خبـر داد‪.‬‬ ‫ابالغ بودجه دوهزار و ‪ 510‬میلیاردریالی سال ‪ ۱۴۰۰‬شهر اندیشه‬ ‫در جلسـه ویدئوکنفرانـس انوشـیروان محسـنی بندپـی؛ اسـتاندار تهـران بـا شـهرداران‬ ‫و روسـا و اعضـای شـوراهای اسلامی اسـتان تهـران‪ ،‬معتمدیـن‪ ،‬خانـواده شـهدا‪،‬‬ ‫بودجـه ‪۲۵۱۰‬میلیاردریالـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـهر اندیشـه توسـط نایب رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اندیشـه جهـت اجـرا بـه شـهردار تقدیـم و ابلاغ شـد‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر اداره‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ دراین نشسـت‬ ‫اسـتاندار تهران بر رعایت مر قانون در ارائه خدمات به شـهروندان اشـاره و رفع مشـکالت‬ ‫را مهم تریـن دغدغـه مدیـران در سـال جـاری دانسـت و بـر ادامـه ایـن رونـد تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫علـی ملکـی؛ شـهردار اندیشـه نیـز در حاشـیه ایـن جلسـه ضمـن ابـراز خرسـندی از ابلاغ‬ ‫بودجه ‪251‬میلیاردتومانی سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـهر اندیشـه گفت‪« :‬در تدوین این بودجه توجه‬ ‫و زحمـات فراوانـی کشـیده شـده تـا در تمـام حوزه هـا دقـت نظـر شـود و برنامـه مدونی نیز‬ ‫بـرای ارتقـای سـرانه های مختلـف گنجانـده شـده اسـت کـه امیدواریـم به بهترین وجـه‬ ‫بتوانیـم ان را اجرایـی و محقـق کنیـم»‪.‬‬ ‫اغاز پروژه احداث سایبان پایانه مسافربری شهر اندیشه با اعتبار ‪۲۰‬میلیاردی‬ ‫شـهردار اندیشـه از شـروع مراحـل اجرایـی و احـداث سـایبان پایانـه مسـافربری ایـن شـهر‬ ‫خبـر داد‪ .‬وی دراین خصـوص گفـت‪« :‬احـداث پایانـه مسـافربری شـهر اندیشـه یکـی از‬ ‫پروژه هـای مهـم شـهرداری محسـوب می شـود کـه باتوجه بـه شـرایط فعلـی ایـن پـروژه‬ ‫درحـال احـداث اسـت امـا ازانجا کـه عـدم مسـقف بودن ایـن پـروژه تـا اتمـام ان در شـان‬ ‫راننـدگان و مـردم عزیـز نبـود؛ لـذا عملیـات احداث سـایبان پایانه با تائیـد اعضای محترم‬ ‫شـورای اسلامی و کمیتـه انطبـاق و بـا اعتبـاری ‪20‬میلیاردریالـی در اولویت کار شـهرداری‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬ایـن مسـئول افـزود‪« :‬ایـن پـروژه از نـوع سـازه فضـا کار و توسـط سـازمان‬ ‫حمل ونقـل و معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری اندیشـه به اجـرا درمی ایـد»‪ .‬علـی ملکـی‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه بـه رونـد اجـرای ایـن پـروژه انشـاء اهلل در یک ماه اخیـر شـاهد اتمـام ایـن‬ ‫سـازه خواهیـم بـود تـا مـردم عزیـز و راننـدگان زحمت کـش در زیـر گرمـا و سـرما محفـوظ‬ ‫بمانند»‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۸۵‬با کس زباله به ناوگان حمل زباله شهر اندیشه‬ ‫شـهبازی؛ معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اندیشـه از ‪ ۸۵‬مخـزن مکانیـزه زبالـه بـه‬ ‫نـاوگان حمل ونقـل پسـماند و زبالـه شـهرداری اندیشـه خبـر داد و گفت‪« :‬طرح اسـتقبال‬ ‫از بهار در شـهر اندیشـه با برنامه ای جامع و کامل در تمام ابعاد درنظر گرفته شـده اسـت‬ ‫کـه حتـی در ارتفـاع مخـازن زبالـه نیـز اقدامـات الزم پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛‬ ‫شـهبازی افـزود‪« :‬به منظـور باالبـردن سـطح مکانیزاسـیون بـه خدمـات شـهری و ارائـه‬ ‫بتـر و همچنیـن رفـع نواقـص در سـطح شـهر ‪ ۸۵‬مخـزن زبالـه ‪ ۷۷۰‬لیتری‬ ‫خدمـات مطلو ‬ ‫بـه نـاوگان زبالـه سـطح شـهر افـزوده شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هم ا کنـون ‪ ۱۳۹۲‬مخـزن زبالـه در‬ ‫فازهای چهارگانه شهرداری تحویل داده شده است که این رقم ‪ 85‬با کس اضافه شده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهبازی یـاداور شـد‪« :‬جانمایـی و پیش بینـی ایـن مخـازن باتوج هبـه مطالبـات‬ ‫و اعلام کارشناسـان صـورت گرفتـه اسـت و انشـاءاهلل بـا تمهیـدات درنظر گرفته شـده و بـا‬ ‫بتـر سـطح شـهر خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی شـاهد افزایـش پا ک سـازی مطلو ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!