روزنامه سایه شماره 2195 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2195

روزنامه سایه شماره 2195

روزنامه سایه شماره 2195

‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫زنان شهید‪ ،‬جانباز و ازاده‬ ‫از برترین قله های افتخارات انقالب هستند‬ ‫‪8300000‬نفر‬ ‫حضـرت ایـت اهلل سـید علـی خامنـه ای در پیامـی بـه کنگـره ملـی‬ ‫«لشـکر فرشـتگان تاریخ سـاز» ویـژه تجلیـل از زنـان شـهید‪ ،‬جانبـاز‬ ‫و ازاده‪ ،‬ایـن زنـان مجاهـد‪ ،‬شـجاع و فـدا کار را از برتریـن قله هـای‬ ‫افتخـارات انقلاب اسلامی خواندنـد‪ .‬در بخشـی از متـن پیـام‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی امـده‪« :‬شـهیدان و جانبـازان و ازادگان زن‪،‬‬ ‫ـگران یکـی از برتریـن قله هـای افتخـارات انقلاب اسلامی و‬ ‫نمایش ِ‬ ‫جمهـوری اسلامی اند‪ .‬قـدرت ایمـان‪ ،‬راه مجاهدت هـای بـزرگ‬ ‫را بـه روی زنـان ایرانـی گشـود و صحنه هـای شـگفت انگیز و کم نظیـری از حضـور شـجاعانه و‬ ‫فدا کارانـه و مبتکرانـ ه انـان در میدان هـای دشـوار پدیـد اورد‪ .‬بی شـک زنـان شـهید و جانبـاز و‬ ‫ازاده در قلـ ه ایـن افتخارات انـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫رضـا اردکانیـان؛ وزیـر نیـرو گفـت‪« :‬تا کنـون ‪ ۱۳‬هـزار و ‪ ۱۶۳‬روسـتا دارای شـبکه اب‬ ‫سـالم و پایدار شـده اند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ او در مراسـم ابرسـانی به ‪ ۴۰۰‬روسـتا در هفت‬ ‫اسـتان به صـورت ویدئو کنفرانـس از محـل وزارت نیـرو‪ ،‬افزود‪« :‬جمعیت برخـوردار از‬ ‫اب سـالم و پایـدار در این قالـب بـه هشـت میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفـر بالـغ شـد»‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ‪ 26 1399‬رجب ‪ 10 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2195‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫امادگی ایران برای تبادل زندانیان با امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫رقابتنامعقول‬ ‫برای بازگشایی مدارس‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫یاچهارشنبه سوزی؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چه تصوری از خودتان در اینده دارید؟‬ ‫ً‬ ‫چـه تصـوری از خودتـان در ‪ 10‬یـا ‪ 20‬سـال اینده داریـد؟ معمـوال وقتی دربـاره اینده مان‬ ‫فکـر می کنیـم‪ ،‬ادمـی ثروتمنـد‪ ،‬خوشـبخت‪ ،‬سـالم و معـروف را می بینیـم‪ .‬گویـی قـرار‬ ‫اسـت تـا در سـال های اینـده تحولـی بنیادیـن پیـدا کنیـم؛ نا گهـان درهـای بخـت بـه‬ ‫رویمـان بـاز شـود و حتـی صـورت جسـمانی مان را بهتـر و زیباتـر کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬تصویـر‬ ‫مـا از اینـده خودمـان‪ ،‬چنـان از پیوندهای امروزین شـخصیتمان جداسـت که گویی‬ ‫داریـم یـک بیگانـه‪ ،‬یـک ادم ناشـناس را خیال پـردازی می کنیـم ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش مجموعه ‪ Wealth-X‬از تحصیالت میلیاردرها‬ ‫ایا مسیر ثروت اندوزی‬ ‫از دانشگاه می گذرد؟‬ ‫یحیی سـریع؛ سـخنگوی ارتش یمن اعالم کرد‪« :‬قصد داریم ظرف روزهای‬ ‫ح بازدارندگی اسـتراتژیک‬ ‫اینـده از تمـام صنایـع نظامـی خـود؛ در راس ان‪ ،‬سلا ‬ ‫رونمایی کنیم»‪.‬‬ ‫ریسک های خاص و سنگین‬ ‫سرمایه گذاری در رمزارزها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت ایرانیان خار ج از کشور‬ ‫برای بهبود روابط با شهرهای خواهرخوانده‬ ‫اعمال تغییر در قانون بودجه‬ ‫خالف قانون اساسی ست‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫مازندرانی های سا کن خوزستان‬ ‫با تست منفی به خانه برگردند‬ ‫‪7‬‬ ‫معضلات شـهری برداریـم»‪.‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫شهرستان املش دارای مناطق زیبا و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی ست‪.‬‬ ‫مناظر طبیعی در این شهرسـتان نگاه هر دوسـتدار طبیعت را به شـدت مجذوب خود‬ ‫می کند و مسـافرانی که برای فرار از زندگی شـهری به سـوی طبیعت کشـیده می شوند؛‬ ‫شهرسـتان املـش مقصـد خوبـی بـرای ان هـا می توانـد باشـد‪ .‬بـدون شـک ایـن‬ ‫شهرسـتان و شـهر املـش نیـز بـا وجـود پتانسـیل ها و مواهـب طبیعـی خـدادادی اش‪،‬‬ ‫بـدون وجـود مدیـر شـهری ا گاه و باتجربـه‪ ،‬نمی توانـد از تمـام ظرفیت هـای خـود بهـره‬ ‫کامـل را ببـرد‪ .‬ناصـر رنجبـر نیـاول دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد برنامه ریـزی شـهری‪،‬‬ ‫که ‪۱۲‬سال سابقه سکان داری شهرهای سیاهکل و شلمان را عهده دار بوده و دوسال‬ ‫نیـز بخشـدار سـیاهکل بـوده اسـت‪ ،‬وی از ابـان سـال ‪ 1396‬تا کنـون در سـمت شـهردار‬ ‫شـهر املـش مشـغول فعالیـت اسـت‪ .‬شـهردار پرتلاش املـش طـی سـخنانی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در ابتـدای کار بنـده تا کنـون همـت و تلاش خویـش را به همـراه همـکاری‬ ‫همـکاران خـدوم بـا سیاسـت گذاری و نظـارت نماینـدگان محتـرم شـما شـهروندان در‬ ‫شـورای شـهر در این جهـت بـوده اسـت کـه بتوانیـم دیـوار بی اعتمـادی بیـن مـردم و‬ ‫شـهرداری را بـا اصـل قانون مـداری و شفاف سـازی برداریـم و باتا کیدبـر رابطه مهربان تر‬ ‫بـا شـهروندان و هم فکـری و هم اندیشـی بـا ان هـا گامـی درجهـت رفـع مشـکالت و‬ ‫ُ‬ ‫بیش از نه میلیاردتومان پروژه عمرانی شهرداری املش در دهه فجر ‪ 99‬افتتاح شد‬ ‫ناصـر رنجبـر بااشـاره به پروژه هـای شـهرداری املـش در دهـه فجـر امسـال گفـت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«پروژه هـای شـهرداری املـش بـا صرف بیش از نه میلیاردتومان به بهره برداری رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬اسـفالت معابـر خا کـی سـطح شـهر‪ ،‬در کوچه هـای باغچه بان‪،‬‬ ‫شهیدموسوی‪ ،‬صنعت‪ ،‬شهید هاشمی نژاد‪ ،‬شهید رمضانی‪ ،‬شهریار‪ ،‬شهید سمامی‬ ‫بـا مجمـوع اعتبـار هزینه شـده ‪15‬میلیاردریـال انجـام شـده اسـت‪ .‬همچنیـن توسـعه‬ ‫ارامسـتان شـهر املـش انجـام گرفته درمجمـوع هشـت میلیاردریال هزینه انجـام گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬لوله گـذاری جهـت دفـع و هدایـت اب های سـطحی کوچه های شهیدداداشـی‪،‬‬ ‫ال لـه‪ ،2‬خیابـان ‪ 20‬متـری شفیعی نسـب‪ ،‬بازارچـه بـا مجمـوع اعتبـار هزینه شـده‬ ‫شش میلیاردریال نیز از دیگر اقدامات شهرداری بوده است»‪ .‬شهردار املش بااشاره به‬ ‫احـداث پیـاده رو معابـر شـهری در خیابـان ‪ 20‬متـری شفیعی نسـب‪ ،‬ورودی شـهر‪،‬‬ ‫محوطـه اتش نشـانی‪ ،‬محوطـه کالنتـری بـا مجمـوع اعتبـار ‪ 12‬میلیاردریـال و شـن ریزی‬ ‫معابـر خا کـی سـطح شـهر بـا اعتبـار پنج میلیاردریـال گفـت‪« :‬ادامـه پـروژه تعریـض‬ ‫کمربنـدی ایـت اهلل طالقانـی بـا اعتبار هزینـه پنج میلیاردریال و همچنیـن نصب تابلوی‬ ‫تمثـال ‪ 230‬شـهید گران قـدر شهرسـتان املـش بـا اعتبـار هزینه شـده یک میلیاردریـال‬ ‫توسـط شـهرداری املـش انجـام گرفتـه اسـت»‪ .‬ناصـر رنجبـر؛ شـهردار املـش درپایـان‬ ‫ُ‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬درمجمـوع نه میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان از محـل اعتبـارات اسـتانی و‬ ‫درامدهـای داخلـی صـرف اجـرای پروژه هـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهردار املش‪:‬‬ ‫دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری را‬ ‫با اصل قانون مداری و شفاف سازی برداشته ایم‬ ‫بازگشت‬ ‫داریوشفرضیایی‬ ‫با «کلبه عمو پورنگ»‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫بهره برداری از مدرسه‬ ‫‪ 24‬کالسه برکت ایت الله طالقانی شازند‬ ‫مراسـم ائیـن بهر هبـرداری از مدرسـه ‪ 24‬کالسـه‬ ‫برکـت ایـت اهلل طالقانـی شـازند به صـورت متمرکـز‬ ‫و هم زمـان بـا ‪ ۱۰۰‬مدرسـه و ‪ ۳۵۰‬مسـجد و مرکـز‬ ‫کهـزار‬ ‫فرهنگـی برکـت و انعقـاد تفاهم نامـه سـاخت ی ‬ ‫مدرسـه روسـتایی و عشـایری به همـت سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان حضـرت امـام(ره) در اسـتان مرکـزی هم زمـان‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانـس در سراسـر کشـور برگـزار شـد‪.‬‬ ‫پـروژه مشـارکتی بنیـاد برکـت شـهید ایـت اهلل طالقانـی‬ ‫شهرسـتان شـازند به صـورت هم زمـان بـا ‪ ۱۰۰‬مدرسـه‬ ‫دیگـر در سراسـر کشـور به صـورت ویدئوکنفرانسـی بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـید‪ .‬ایـن مراسـم باحضـور ایـت اهلل‬ ‫محمـدی گلپایگانـی؛ رئیس دفتـر مقام معظـم رهبری‪،‬‬ ‫دکتـر ُمخبـر؛ رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت‬ ‫امـام (ره)‪ ،‬دکتـر حاجـی میرزایـی؛ وزیـر اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫دکتـر رخشـانی مهر؛ معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان‬ ‫نوسـازی مـدارس کشـور به صـورت متمرکـز در تهـران‬ ‫و رجبـی؛ فرمانـدار شهرسـتان شـازند‪ ،‬نماینـده سـتاد‬ ‫اجرایـی فرمـان امـام‪ ،‬مدیـران کل نوسـازی مـدارس و‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬رئیـس مجمـع خیریـن مدرسه سـاز‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬مدیریـت اموزش وپـرورش شهرسـتان‬ ‫و سـایر مدعویـن در محـل مدرسـه برگـزار شـد‪ .‬ایـن‬ ‫مدرسـه بـا ‪ 24‬کالس درس ‪2804‬مترمربـع زیربنـای‬ ‫اموزشـی‪590 ،‬مترمربـع سـالن ورزشـی‪70 ،‬مترمربـع‬ ‫سـرایداری‪146 ،‬متـر طـول دیوارکشـی‪1665 ،‬مترمربـع‬ ‫محوطه سـازی و اعتبـاری برابـر ‪75000‬میلیون ریـال‬ ‫توسـط اداره کل نوسـازی مدارس‪ ،‬مشارکت بنیاد برکت‬ ‫سـاخت و تجهیـز و تحویـل اموزش وپـرورش شـد‪ .‬در‬ ‫مراسـم متمرکـز در تهـران‪ ،‬مهـراهلل رخشـانی مهر؛ معاون‬ ‫وزیر و رئیس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫کشـور و امیرحسـین مدنـی؛ مدیرعامـل بنیـاد برکـت‬ ‫تفاهم نامـه احـداث ‪ 1500‬مدرسـه در مناطـق محـروم‬ ‫کشـور را به امضـاء رسـاندند‪ .‬برمبنـای ایـن تفاهم نامـه‬ ‫بنیـاد برکـت متعهـد شـد در سـاخت ‪ 1500‬مدرسـه یـک‬ ‫تـا سـه کالسـه در مناطـق روسـتایی و عشـایری کشـور‬ ‫بـا اولویـت جایگزینـی مـدارس کانکسـی بـا جمعیـت‬ ‫بـاالی ‪ 20‬دانش امـوز و بـا اسـتفاده تکنولوژی هـای‬ ‫نویـن سـاختمانی متناسـب بـا بـوم و اقلیـم منطقـه‬ ‫مشـارکت کنـد‪ .‬ایـن تفاهم نامـه توجـه ویـژه بـه توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های اموزشـی در مناطق محروم درراسـتای‬ ‫تحقـق تدابیـر ارزشـمند رهبـر معظـم انقلاب اسلامی‬ ‫و تالشـی چندجانبـه در محرومیت زدایـی به منظـور‬ ‫گسـترش عدالت اموزشـی در مناطق کمتر توسـعه یافته‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬در جریـان انعقـاد ایـن تفاهم نامـه کـه‬ ‫باحضـور ایـت اهلل محمـدی گلپایگانـی؛ رئیس دفتـر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬محسـن حاجی میرزایـی؛ وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش و محمـد مخبـر دزفولـی؛ رئیـس سـتاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شـد‪ 100 ،‬مدرسـه‬ ‫بنیـاد برکـت در ‪ 24‬اسـتان کشـور نیـز بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬حسـین رجبـی؛ فرمانـدار شـازند در حاشـیه‬ ‫ایـن ائیـن بهر هبـرداری گفـت‪« :‬ائیـن بهره بـرداری‬ ‫پروژه هـای بنیـاد برکـت به صـورت مشـارکتی بـا دولـت‬ ‫باحضـور رئیس دفتـر مقـام معظـم رهبـری و وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش و رئیـس سـتاد اجرایی فرمـان امام(ره)‬ ‫در چنـد اسـتان از جملـه‬ ‫اسـتان مرکـزی هم زمـان‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانس‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«هنرسـتان ‪ ۲۴‬کالسـه‬ ‫طالقانـی‬ ‫شـهید‬ ‫در این ائیـن در شـازند‬ ‫بـه بهر هبـرداری رسـید‬ ‫کـه البتـه در دهـه فجـر‬ ‫باحضـور اسـتاندار افتتاح‬ ‫شـده بـود»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شـازند افـزود‪« :‬هزینـه‬ ‫سـاخت ایـن پـروژه‬ ‫هفت ونیم میلیـارد شـده‬ ‫شو نیم میلیارد ازسـوی دولـت و یک میلیـارد‬ ‫کـه شـ ‬ ‫از سـتاد بنیـاد برکـت تامیـن شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫نوسـازی مـدارس اسـتان مرکـزی نیـز گفـت‪« :‬امـروز یکی‬ ‫از پروژه هـای سـازمان نوسـازی مـدارس بـا مشـارکت‬ ‫بنیـاد برکـت بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬ایـن پـروژه در‬ ‫چهارطبقـه به عنـوان یکـی از مجهزتریـن هنرسـتان ها‬ ‫در سـطح کشـور اسـت کـه دراختیـار مـردم شهرسـتان‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬حسـین محمـدی اضافـه کـرد‪« :‬سـازمان‬ ‫نوسـازی مـدارس اسـتان در سـال جـاری ‪ ۲۴‬پـروژه‬ ‫را در قالـب ‪ ۲۰۸‬کالس بـا ‪۳۰‬هزارمترمربـع زیربنـا بـه‬ ‫بهره بـرداری رسـاند کـه ایـن پـروژه یکـی از پروژه هـای‬ ‫مذکـور بـود»‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Al Akhbar‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫طو نشان عربستان برای اتحادیه عرب‬ ‫خ ‬ ‫باوجوداینکـه نشسـت وزرای‬ ‫خارجـه اتحادیـه عـرب هفتـه‬ ‫گذشـته در قاهـره برگـزار شـد و مصـر‬ ‫پیشـنهاد تمدیـد دوره «احمـد‬ ‫ابوالغیـط» به مـدت پنج سـال دیگر‬ ‫به عنـوان دبیـرکل ایـن اتحادیـه را‬ ‫داد؛ اما اتحادیه عرب با بحران های متعددی مواجه است‪.‬‬ ‫ایـن بحران هـا موجـب شـده تـا برخـی از اعضـای اتحادیـه‬ ‫عـرب ب هسـمت کاهـش سـهم خـود در تامیـن بودجـه مالـی‬ ‫ایـن اتحادیـه حرکـت کننـد‪ .‬از جملـه این طرف ها عربسـتان‬ ‫یسـت کـه از تزریـق بیهـوده پـول بـه ایـن اتحادیـه‬ ‫سعود ‬ ‫شـکایت دارد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ اطالعـات نشـان می دهـد‬ ‫که عربسـتان نه تنها می خواهد سـهم بزرگی از بودجه ای که‬ ‫بـه اتحادیـه عـرب اختصـاص داده بـود را کاهـش دهـد؛ بلکه‬ ‫درصـدد ان اسـت که میـزان دسـتمزد هایی را کـه از ابتـدای‬ ‫هـزاره جدیـد ب هشـکل مـداوم افزایـش یافتـه و بودجه هـای‬ ‫هنگفتـی کـه بـه ماموریت هـای خار ج ازکشـور اختصـاص‬ ‫داشـت را موردبازنگـری قـرار دهـد‪ .‬منابـع ا گاه دراین زمینـه‬ ‫گـزارش می دهند که این اقدامـات ریاض تاحدودی به دلیل‬ ‫عدم رضایـت ان از عملکـرد ابوالغیـط در اتحادیـه عرب اسـت‬ ‫و سـعودی ها از انتصاب نشـدن گروه دیپلماتیک عربسـتان‬ ‫در اتحادیـه عـرب طـی دوره گذشـته ناراضـی هسـتند و‬ ‫تمایـل دارنـد کـه دبیـرکل ایـن اتحادیـه نماینـده عربسـتان‬ ‫باشـد‪ .‬عربسـتان همچنیـن خواسـتار بازنگـری در امـوال‬ ‫اختصاص یافتـه بـه دبیـرکل اتحادیـه عـرب و دبیرخانـه‬ ‫عمومـی کـه میـزان قابل توجهـی از بودجـه اتحادیـه متعلـق‬ ‫بـه ان هاسـت‪ ،‬شـد‪ .‬اتحادیـه عرب‪ ،‬سـازمانی متشـکل از ‪22‬‬ ‫کشور بامساحتتقریبی‪ 14‬میلیون کیلومتر مربعوجمعیتی‬ ‫نبـر ‪ 400‬میلیون نفـر در سـال ‪ 1945‬و براسـاس ایـده ای‬ ‫افزو ‬ ‫انگلیسـی تشـکیل شـد‪ .‬ایـن اتحادیـه توسـط مصـر‪ ،‬عـراق‪،‬‬ ‫سـوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسـطین‪ ،‬اردن‪ ،‬عربسـتان و یمن تاسـیس‬ ‫شد و از نیمه دوم قرن ‪ ،20‬کشورهای دیگر به عنوان عضو و‬ ‫ناظـر بـه ان پیوسـتند‪.‬‬ ‫‪Agence France-Presse‬‬ ‫ضرب ه تازه به جدایی طلبان کاتالونیا‬ ‫درحالی که فشارهای دولت مرکزی‬ ‫اسپانیا علیه رهبران جدایی طلب‬ ‫کاتالونیـا به دلیـل اقـدام سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ان هـا در برگـزاری همه پرسـی‬ ‫اسـتقالل ادامـه دارد‪ ،‬مصونیـت‬ ‫سـه قانون گـذار اهـل کاتالونیـا در‬ ‫پارلمـان اروپـا امـروز سه شـنبه لغـو شـد‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛‬ ‫پارلمان اروپا مصونیت قضایی «کارِلس پوجدمون»‪« ،‬تونی‬ ‫کامیـن» و «کالرا پونسـاتی»؛ سـه نماینـده منطقـه کاتالونیـا‬ ‫در پارلمـان اروپـا را لغـو کـرد‪ ۶۹۳ .‬نماینـده پارلمـان اروپـا در‬ ‫رای گیـری درخصـوص پیشـنهاد لغـو مصونیـت پوجدمـون‬ ‫نطـرح بـا رای موافق ‪ ۴۰۰‬نماینـده در برابر‬ ‫شـرکت کردنـد و ای ‬ ‫‪ ۲۴۸‬رای مخالـف و رای ممتنـع ‪ ۴۵‬نماینـده تصویـب شـد‪.‬‬ ‫اقـدام پارلمـان اروپـا علیـه ایـن سـه سیاسـتمدار کاتالونیایی‬ ‫حامی اسـتقالل از اسـپانیا در شـرایطی انجام شـده که ان ها‬ ‫به دلیـل ایفـای نقـش در برگـزاری همه پرسـی ‪ ۲۰۱۷‬بـرای‬ ‫جدایـی از اسـپانیا‪ ،‬در لیسـت افـراد تحت تعقیـب دولـت‬ ‫مرکـزی ایـن کشـور قـرار دارنـد‪ .‬کارلـس پوجدمـون از ‪ ۲۰۱۶‬تـا‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬به عنـوان رئیـس دولـت محلـی کاتالونیـا مشـغول به کار‬ ‫بـود و همه پرسـی اسـتقالل این منطقـه از اسـپانیا را به رغـم‬ ‫مخالفت هـای دولـت مرکـزی برگـزار کـرد‪ .‬دولـت مرکـزی‬ ‫اسـپانیا ضمـن سـرکوب و بازداشـت رهبـران این منطقـه‪ ،‬بـه‬ ‫همه پرسـی پاسـخ داد‪ .‬حامیان استقالل کاتالونیا از اسپانیا‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬اسـتقالل کاتالونیـا را طـی یـک نظرسـنجی‬ ‫بـه رای گذاشـتند‪ .‬بـا وجـود یـورش نیروهـای امنیتـی بـه‬ ‫مرا کـز رای گیـری و تلاش دولـت مرکـزی اسـپانیا بـرای اخلال‬ ‫در رونـد برگـزاری؛ ا کثر قریب به اتفـاق شـرکت کنندگان در ان‬ ‫همه پرسی‪ ،‬به جدایی این منطقه رای دادند‪ .‬یک ماه پس‬ ‫از انجام همه پرسی که با پاسخ شدید پلیس اسپانیا همراه‬ ‫شـد‪ ،‬پارلمـان کاتالونیـا یک جانبـه اسـتقالل این منطقـه را‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬دولـت اسـپانیا در اقدامـی متقابل‪ ،‬کنتـرل کامل‬ ‫این ناحیه را در دست گرفت و دستور دستگیری پوجدمون‬ ‫و اعضـای دولـت محلـی او را صـادر کـرد‪ .‬پوجدمون به عنوان‬ ‫رهبـر تبعیدی منطقه کاتالونیـا‪ ،‬در حال حاضر عضو پارلمان‬ ‫اروپاسـت و در بلژیـک زندگـی می کنـد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫ابراز نگرانی سازمان ملل‬ ‫از اخراج اوارگان روهینگیا از هند‬ ‫سـازمان ملـل متحـد نسـبت بـه‬ ‫برنامه هند برای اخراج پناهندگان‬ ‫روهینگیـا از جامـو و کشـمیر‪ ،‬ابـراز‬ ‫نگرانـی کـرد‪ .‬سـازمان ملـل بـا ابـراز‬ ‫نگرانـی از اینکـه دهلـی نـو قصـد‬ ‫دارد نزدیـک بـه ‪ ۱۶۸‬پناهنـده‬ ‫روهینگیایـی را از ایـن کشـور اخـراج کنـد‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬هرگـز‬ ‫نبایـد پناهنـدگان را بـه مکانـی کـه در ان تحت تعقیـب‬ ‫هسـتند‪ ،‬برگردانـد»‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛‬ ‫اسـتفان دوژاریک (سـخنگوی دبیرکل سـازمان ملل) گفت‪:‬‬ ‫«ارجاع نـدادن مجـدد‪ ،‬یـک اصـل اسـت و طبـق قوانیـن‬ ‫چکـس نبایـد بـه کشـوری برگـردد‬ ‫بین المللـی مقـرر شـده هی ‬ ‫کـه در ان‪ ،‬خطـر ازار‪ ،‬شـکنجه یـا رفتـار غیرانسـانی وجـود‬ ‫دارد»‪ .‬چندی پیش‪ ،‬مقامات هند نزدیک به ‪ ۱۶۸‬پناهنده‬ ‫روهینگیایـی را در یـک مرکـز نگهـداری در جامـو بازداشـت‬ ‫کردنـد‪ .‬مقامـات ارشـد ایـن کشـور گفتنـد کـه در صـورت‬ ‫اثبـات غیرقانونی بودن حضور این افـراد در هند‪ ،‬روند تبعید‬ ‫علیـه مسـلمانان روهینگیایـی بازداشت شـده در روز هـای‬ ‫اینـده اغـاز می شـود‪ .‬شـهر جامـو در منطقـه اتحادیـه جامـو و‬ ‫کشمیر‪ ،‬بیشترین جمعیت روهینگیا را میان شهر های هند‬ ‫داراسـت‪ .‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار پناهنده روهینگیایی که بسـیاری‬ ‫از ان هـا حتـی کارت معتبـر کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان‬ ‫سازمان ملل (‪ )UNHCR‬را ندارند‪ ،‬در جامو زندگی می کنند‪.‬‬ ‫گری واترز‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫ریسک های سنگین سرمایه گذاری در رمزارزها‬ ‫لشــدن بــه یکــی از اجــزای اصلــی ســبد‬ ‫رمزارزهــا درحال تبدی ‬ ‫ســرمایه گذاری افــراد هســتند و این روزهــا افــراد زیــادی بــه‬ ‫نهــا تشــویق شــده اند؛ امــا ریس ـک های‬ ‫ســرمایه گذاری در ا ‬ ‫خــاص ایــن بــازار بــرای ایرانیــان چیســت؟‬ ‫امـروز در هـر جمعـی‪ ،‬صحبـت از بیت کویـن و اتریـوم و دیگـر‬ ‫رمزارزهاسـت‪ .‬رمزارزها به مرور جای خود را در سـبد سرمایه گذاری‬ ‫مـردم بـاز کرده انـد‪ .‬اسـتقبال از این نـوع جدیـد و درحال گسـترش‬ ‫ایـن دارایی هـای جدیـد‪ ،‬به ویـژه پـس از ریـزش بورس بیشـتر شـد؛‬ ‫یکـه برخـی افـراد‪ ،‬بـا شـتاب شـروع کردنـد بـه معامل هگـری و‬ ‫تاجای ‬ ‫سـرمایه گذاری دراین بـازار تـا بخشـی از زیان ریزش بـورس را جبران‬ ‫کننـد‪ .‬ازطرف دیگـر‪ ،‬ایـن اسـتقبال موجـب شـد راه جدیـدی بـرای‬ ‫برخی ازافـراد سـودجو بـاز شـود و پیامک هـا و تبلیغـات اینترنتـی‬ ‫دررابطه بـا رمزارزهـا افـرادی را هـدف قـرار دهنـد کـه ممکـن اسـت‬ ‫اطالعات کافی درباره این بازار نداشته باشند و جای جبران زیان ‬ ‫قبلـی‪ ،‬هزینه هـای بیشـتری را متحمـل شـوند‪ .‬برخـی از دیدگاه ها‬ ‫به طورکلـی مخالـف سـرمایه گذاری در رمزارزهـا هسـتند؛ چرا کـه‬ ‫یسـت‬ ‫معتقدنـد نوسـان های ایـن بـازار ناشـی از نبـود قیمـت ذات ‬ ‫و هرگونـه تغییـر قیمـت ناشـی از نیروهـای عرضه وتقاضـا در بـازار‬ ‫اسـت‪ .‬عالوه برایـن؛ برخـی پیش بینی هـای از حبابـی شـدن ایـن‬ ‫بـازار خبـر می دهنـد و بنابراین‪ ،‬احتمـال سـقوط ارزش ان ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬ازطرف دیگر‪ ،‬با گذشـت حدود دوسـال از انتشار پیش نویس‬ ‫بانـک مرکـزی در حـوزه قانون گـذاری رمزارزهـا هنـوز معاملات‬ ‫رمزارزهـا ممنـوع اسـت و دولـت و بانـک مرکـزی‪ ،‬مسـئولیتی بابـت‬ ‫این قبیـل معاملات و سـرمایه گذاری ها ندارنـد‪ .‬پیش ازایـن‬ ‫نیـز مرکـز ملـی فضـای مجـازی اعلام کـرد کـه رمزارزهایـی ماننـد‬ ‫بیت کویـن از هیچ گونـه پشـتوانه و تضمینـی برخـوردار نیسـتند و‬ ‫همچنیـن تا کنـون تصمیمـی بـرای اعطـای مجـوز بـه درگاه هـا و‬ ‫سـایت های فعـال خریدوفـروش رمزارزهـا و بیت کویـن در کشـور‬ ‫گرفتـه نشـده‪ .‬این طـور به نظـر می رسـد کـه نـگاه مجموعه هـای‬ ‫یسـت کـه پشـتوانه داخلـی‬ ‫دولتـی بیشـتر معطـوف بـه رمزارزهای ‬ ‫داشـته و در کشـور اسـتخراج شـده باشـد‪ .‬هرچنـد گام هایـی‬ ‫دراین مسـیر برداشـته شـده؛ امـا انچـه حـال موردتوجـه بخشـی از‬ ‫نگـروه از رمزارزهـا نیسـتند‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ عالوه بر‬ ‫مـردم اسـت‪ ،‬ای ‬ ‫ریسـک های اساسـی مذکـور؛ در گفت وگـو بـا یک کارشـناس‪ ،‬سـایر‬ ‫ریسـک های مترتـب بـر بـازار رمزارزهـا را بررسـی کرده ایـم‪ .‬مهـدی‬ ‫نتـک‬ ‫عبـادی؛ کارشـناس فنـاوری مالـی و دبیـر سـابق انجمـن فی ‬ ‫دراین رابطـه گفـت‪« :‬هـر اتفاقـی در حـوزه بـازار رمـزارز محتمـل‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن اتفـاق می توانـد رشـد بـازار رمـزارز باشـد یـا سـقوط ان و‬ ‫یسـت کـه واردشـدن بـه ایـن بازار‪ ،‬نیازمند شـناخت اسـت‪.‬‬ ‫طبیع ‬ ‫درواقع‪ ،‬این بازار درمقایسـه با بورس‪ ،‬دانش بیشـتری را برای ورود‬ ‫نیـاز دارد»‪ .‬عبـادی درتوضیـح تفـاوت بـازار رمزارزهـا و بورس گفت‪:‬‬ ‫«در بـورس بـا شـرکت های بزرگـی مواجهیـم کـه مطـرح هسـتند و‬ ‫اعتباراتـی در پشـتوانه خـود دارنـد کـه موجـب می شـود تـا نوسـان‬ ‫کمتـری نسـبت رمزارزهـا داشـته باشـند‪ .‬رمزارزهـا به دلیل سـاختار‬ ‫متفاوتـی کـه درمقایسـه با سـهام شـرکت های بورسـی دارنـد‪،‬‬ ‫شـدت و دامنـه نوسـان بیشـتری را تجربه می کننـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬ورود‬ ‫بـه ایـن بـازار‪ ،‬نیازمنـد دانـش ویژه ای اسـت و هرکـس بـدون دانـش‬ ‫نمی توانـد وارد ان شـود»‪ .‬وی دربـاره گسـترش تبلیغـات بـرای‬ ‫تشـویق و ترغیـب مـردم بـه سـرمایه گذاری در رمزارزهـا‪ ،‬توضیـح‬ ‫یکـه کاربـر عـادی می توانـد وارد بـازار رمزارزهـا شـود‪،‬‬ ‫داد‪« :‬جای ‬ ‫بایـد شناخته شـد ه و معتبـر باشـد‪ .‬درزمینـه سـهام شـرکت های‬ ‫بورسـی با یک سـازمان حا کمیتی روبه رو هسـتیم که معامالت در‬ ‫ان انجـام می شـود؛ امـا در حـوزه رمزارزهـا جریـان متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫یسـت صرافی هـای‬ ‫صرافی هـای متعـددی وجـود دارنـد و طبیع ‬ ‫ً‬ ‫بـزرگ معمـوال پیامـک نمی فرسـتند؛ بلکـه صرافی هـای کوچـک‬ ‫یـا افـراد کال هبـردار ممکـن اسـت پیامکـی بـرای خریدوفروش رمـزارز‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ارسـال کننـد»‪ .‬باتوجه به اینکـه بـازار رمزارزهـا‪ ،‬بـازار جهان ‬ ‫امـکان دارد معامل هگـران و سـرمایه گذاران ایرانـی بـا مسـائل و‬ ‫محدودیت هـای دیگـری مواجـه شـوند و البتـه بـا ریسـک های‬ ‫متفاوتـی نسـبت بـه سـایر سـرمایه گذاران بین المللـی مواجـه‬ ‫باشـند‪ .‬عبـادی دراین بـاره گفـت‪« :‬ا گـر ایرانی هـا در صرافی هـای‬ ‫بین المللی حسـاب کاربری داشـته باشـند‪ ،‬ممکن اسـت به دلیل‬ ‫وجـود تحریم هـا هرلحظـه حسابشـان مسـدود شـود‪ .‬ایـن‪،‬‬ ‫یسـت کـه در گذشـته هـم اتفـاق افتـاده و صرافی بایننس‬ ‫موضوع ‬ ‫یسـت‪ ،‬حسـاب بسـیاری از ایرانیـان را‬ ‫بااینکـه یـک شـرکت چین ‬ ‫مسـدود کـرد‪ .‬این موضـوع به دلیـل قوانین بین المللـی و تحریم ها‬ ‫اتفـاق افتـاد و بسـیاری ازافراد‪ ،‬رمزارزهـای خـود را از دسـت دادنـد‪.‬‬ ‫بایـد توجـه داشـت کـه این اتفـاق می توانـد در صرافی های جهانی‬ ‫و خارجـی دوبـاره رخ دهـد»‪ .‬وی درپاسـخ به اینکه چگونه می توان‬ ‫ایـن ریسـک ها را کاهـش داد و از سـرمایه سـرمایه گذاران ایرانـی‬ ‫محافظـت کـرد؟ گفـت‪« :‬ا گـر بانـک مرکـزی وارد این حـوزه شـود و‬ ‫قوانیـن ان را مشـخص کنـد‪ ،‬صرافی هـای ایرانـی بیشـتری شـکل‬ ‫خواهنـد گرفـت‪ .‬البتـه صرافی هـای ایرانی ا کنـون نیز وجـود دارند؛‬ ‫امـا بانـک مرکـزی هنـوز دراین زمینـه قانون گذاری نکـرده و طبیعی‬ ‫خواهـد بـود کـه در صرافی هـای ایرانـی‪ ،‬خطرهـای بسته شـدن‬ ‫حسـاب و ازبین رفتـن رمـزارز وجـود نـدارد؛ پـس بانـک مرکـزی بایـد‬ ‫قوانیـن این حـوزه را مشـخص کند تا صرافی هـای مورد تائید بانک‬ ‫مرکـزی در کشـور شـکل گیرنـد»‪ .‬چندی پیـش عبدالناصـر همتـی‬ ‫(رئیـس کل بانـک مرکـزی) دراین زمینـه بـه نکته مهمی اشـاره کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«خریدوفـروش بیت کویـن ازاد نمی شـود و تنهـا افرادی کـه رسـما‬ ‫ً‬ ‫اسـتخراج کرده انـد‪ ،‬می تواننـد از رمـزارز صرفـا بـرای واردات کاال‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬البتـه بـه زودی بـرای بیت کویـن‪ ،‬صرافی هایـی‬ ‫مشـخص می کنیـم کـه فقـط برای مبـادالت تجـاری می تـوان از ان‬ ‫اسـتفاده کـرد»‪ .‬یکـی از مسـائلی کـه معامل هگـران و سـرمایه گذاران‬ ‫بـازار رمزارزهـا بـا ان مواجه انـد‪ ،‬اطالعـات مربـوط بـه کیـف پـول‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر فـردی ایـن اطالعـات را فرامـوش یـا گم کند یا ا گـر فردی‬ ‫از دنیـا بـرود‪ ،‬چـه اتفاقـی بـرای رمزارزهایـی کـه خریـده‪ ،‬خواهـد‬ ‫افتاد؟ عبادی پاسخ داد‪« :‬ا گر کسی دسترسی به رمز افراد متوفی‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬رمـزارز ان هـا از بیـن مـی رود‪ .‬ا گـر فـردی رمـز خـود‬ ‫را فرامـوش کنـد نیـز رمـزارزش را از دسـت خواهـد داد‪ .‬این هـا هـم‬ ‫بخشی از خطرهایی ست که دراین زمینه وجود دارد؛ اما استفاده‬ ‫از کیف پول های ایرانی رمزارزها تاحدزیادی می تواند این ریسک‬ ‫را کاهش دهد؛ اما ریسـک های دیگری مانند هک شـدن را اضافه‬ ‫می کنـد»‪ .‬به گفتـه ایـن کارشـناس فنـاوری مالـی؛ مطمئن تریـن‬ ‫راه بـرای جلوگیـری از چنیـن مسـائلی‪ ،‬اسـتفاده از کیـف پول هـای‬ ‫یسـت کـه هـم امنیـت باالتـری دارنـد و هـم دراختیـار‬ ‫سخت افزار ‬ ‫خود فرد هستند؛ حتی ا گر به دلیل تحریم ها اتفاقی بیفتد‪ ،‬کیف‬ ‫یسـت کـه تحریم هـا بـر ان اثـر نمی گـذارد‬ ‫پـول سـخت افزاری‪ ،‬کیف ‬ ‫و فـرد می توانـد رمـزارز خـود را در ان نگهـداری کنـد»‪ .‬بخشـی از‬ ‫این مسـائل نیـز بـه قانون گـذاری ازطـرف بانـک مرکـزی نیـاز دارد‪.‬‬ ‫عبـادی دربـاره نقـش بانـک مرکـزی دراین زمینـه گفـت‪« :‬بانـک‬ ‫مرکـزی بایـد هرچ هسـریع تر قوانین حـوزه رمزارزهـا را مصوب کند تا‬ ‫ً‬ ‫کسـب وکارهای این حـوزه بتواننـد دریـک فضـای کامال مشـخص و‬ ‫شفاف فعالیت کرده و مردم هم بتوانند از مزایای این سرویس ها‬ ‫اسـتفاده کننـد»‪ .‬بانـک مرکزی قصـد دارد که یک رمزارز تولید کند‬ ‫که پشـتوانه ریال دارد‪ .‬انچه به تازگی عبدالناصر همتی اعالم کرده‬ ‫یسـت‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫اسـت‪ ،‬دراین بـاره بـود؛ یعنـی رمـزارز بانـک مرکز ‬ ‫معامله رمزارز به موجب مصوبه شـورای عالی مبارزه با پول شـویی‬ ‫و هیئت دولـت غیرمجـاز بـوده؛ مگـر ان بخـش کـه به موجـب‬ ‫مصوبـه دولـت و تائیـد وزارت صمـت و نیـرو و در چهارچوب هـای‬ ‫دستورالعمل بانک مرکزی باشد (که قرار است ابالغ شود) و توسط‬ ‫صرافی هـای دارای مجـوز بانـک مرکـزی و بانک هـا معاملـه شـود‪.‬‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬صرافی هایـی کـه ا کنـون دراین بخـش معامله می کنند‪،‬‬ ‫اقدامات غیرمجاز انجام می دهند‪ .‬درهمین زمینه ‪ ،‬اولین رویکرد‬ ‫بانک مرکزی برای مقابله با این معامالت غیرمجاز ‪ ،‬از چهارشـنبه‬ ‫درگاه مالـی صرافی هـای انالیـن‬ ‫‪ ۱۳‬اسـفندماه ‪ 99‬بـا مسـدودکردن ِ‬ ‫خریدوفـروش رمـزارز در کشـور‪ ،‬اغـاز شـده اسـت‪ .‬ایـن صرافی هـا‬ ‫دیگـر امـکان اسـتفاده از سیسـتم مالـی ایـران و خدمـات شـاپرک‬ ‫و نقل وانتقـال مالـی به صـورت ریالـی دراین سـامانه را ندارنـد‪ .‬در‬ ‫نامـه ارسـالی شـاپرک بـه شـرکت های پرداخت یـار‪ ،‬اعلام شـده‬ ‫کـه خدمـات پرداخـت الکترونیـک کسـب وکارهای نامتعـارف و‬ ‫خلاف قانـون همچـون فـروش رمـزارز‪ ،‬فـروش ‪ ،VPN‬سـایت های‬ ‫شـرط بندی و قمـار را قطـع کننـد‪ .‬شـاپرک دراین نامـه هشـدارامیز‬ ‫تا کیـد کـرده بـا متخلفـان برخـورد خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ایا مسیر ثروت اندوزی از دانشگاه می گذرد؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫موفقیت هـای مالی‪ ،‬همیشـه هـم با تحصیالت‬ ‫دانشـگاهی مرتبـط نیسـتند؛ سرشـناس هایی‬ ‫مانند اسـتیو جابز‪ ،‬بیل گیتـس و مـارک زا کربرگ‬ ‫ً‬ ‫هـم کـه حتـی اساسـا بـدون مـدرک دانشـگاهی‬ ‫بـه موفقیـت رسـیدند؛ چه رسـدبه اینکه‬ ‫دانشـجوی یـک دانشـگا ه معتبـر باشـند‪.‬‬ ‫با این حـال‪ ،‬احتمـال دارد هنگام تجزی هو تحلیل‬ ‫سـطح سـواد چهره هـای مشـهور‪ ،‬سـخن از‬ ‫ایـن نیـز به میـان بیایـد کـه هریک از ان هـا از‬ ‫کـدام دانشـگاه فار غ التحصیـل شـده اند؟ ا گـر‬ ‫بخواهیـم این مسـئله را درمـورد میلیاردرهـا و‬ ‫میلیونرها لحاظ کنیـم‪ ،‬می تـوان از زاویـه ای تازه‬ ‫بـه موضـوع نـگاه کـرد‪ :‬ایـا ان هـا از دانشـجویان‬ ‫‪( IvyLeague‬مجموعه ایمتشکلاز معروف ترین‬ ‫گـروه دانشـگاه های خصوصـی امریـکا) بوده انـد‬ ‫و ا گـر این طـور اسـت؛ کـدام دانشـگاه بیشـترین‬ ‫خروجـی افـراد پولـدار و معـروف را داشـته؟‬ ‫ِ‬ ‫واحـد تحقیقـات شـرکت اعطـای وام ‪TitleMax‬‬ ‫در گزارشـی کـه برمبنـای داده هـای تحقیقـات‬ ‫پژوهشـی ‪ Wealth-X‬تنظیـم شـده؛‬ ‫مجموعـه‬ ‫ِ‬ ‫اورده است که در رده اول این فهرست‪ ،‬دانشگاه‬ ‫«هـاروارد» در کمبریج‪/‬ماساچوسـت قـرار دارد؛‬ ‫‪188‬نفـر از فار غ التحصیلان این مجموعـه‬ ‫بـزرگ علمـی کـه در سـال ‪ ۱۶۳۶‬توسـط هیئـت‬ ‫قانون گـذاران «مهاجرنشـین (کلونـی) خلیـج‬ ‫ماساچوسـت» سـاخته شـده و از قدیمی تریـن‬ ‫موسسـات امـوزش عالـی در ایـاالت متحـده؛‬ ‫و از معتبرتریـن موسسـات در جهـان ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬جـزو میلیاردرهـا و میلیونرهـای جهـان‬ ‫امـروز هسـتند؛ ازجملـه ناتالـی پورتمـن (بازیگـر‬ ‫و فیلم سـاز بـا اثـاری نظیـر «حرفـه ای»‪« ،‬قـوی‬ ‫سیاه» و «ثور»)‪ ،‬رشیدا جونز (بازیگر و فیلم ساز با‬ ‫اثارینظیر«رویصخره ها»‪«،‬شبکهاجتماعی»‬ ‫و «گرینـچ»)‪ ،‬مـت دیمـون (بازیگـر و فیلم سـاز بـا‬ ‫اثـاری نظیـر «ویل هانتینـگ خـوب»‪« ،‬هویـت‬ ‫بـورن» و «مریخـی»)‪ ،‬ال گـور (سیاسـتمدار برنده‬ ‫لو پنجمیـن معـاون‬ ‫جایـزه صلـح نوبـل و چه ‬ ‫رئیس جمهـوری ایـاالت متحـده در زمـان بیـل‬ ‫کلینتـون)‪ ،‬میـت رامنـی (هفتادمیـن فرمانـدار‬ ‫ماساچوسـت؛ و سـناتور جونیـور ایـاالت متحـده‬ ‫از یوتـا)‪ ،‬کونـان اوبرایـن (مجـری تا ک شـوی‬ ‫«کونـان»)‪ ،‬جرمـی لیـن (بازیکـن بسـکتبال‬ ‫تیـم «هیوسـتون را کتـس») و نیـل تایسـون‬ ‫(اخترفیزیکـدان؛ مدیـر افال ک نمـای «هایـدن»‬ ‫و دانشـیار تحقیقاتـی در بخـش اخترفیزیـک‬ ‫مـوزه تاریـخ طبیعی امریکا)‪ .‬اینفوگرافیـک امروز‪،‬‬ ‫دانشـگاه هایی بـا بیشـترین فار غ التحصیـل‬ ‫ثروتمنـد را معرفـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫امادگی ایران‬ ‫برای تبادل همه زندانیان با امریکا‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اعمال تغییر در قانون بودجه‬ ‫خالف قانون اساسی ست‬ ‫ً‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬همان طو رکـه قبلا وزیـر امـور خارجـه‬ ‫اعلام کـرده؛ امـاده تبـادل زندانیـان هسـتیم و ا گـر تاکنـون ایـن‬ ‫اتفـاق نیفتـاده‪ ،‬به خاطـر عدم امادگی دولـت امریکا بوده‪ .‬منتظریم‬ ‫ببینیـم چقـدر دولت جدید امریکا در تجدیدنظر در سیاسـت های‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ علـی ربیعـی دربـاره‬ ‫دولـت پیشـین جد ‬ ‫شبـه اظهـارات وزیـر خارجـه امریـکا مبنی بر اینکـه شـرط‬ ‫در وا کن ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫معافیت هـای تحریمی‪ ،‬بازگشـت ایـران به تعهدات برجام ‬ ‫گفـت‪« :‬ا گـر این مواضع طرف امریکایـی درباره برجام‪ ،‬برای مصرف‬ ‫داخلـی امریکاسـت‪ ،‬نظری نـدارم؛ اما ا گر مواضع سیاسـت خارجی‬ ‫دولت جدید امریکاسـت‪ ،‬از نظر ما اشـتباه و ناشـی از مشـورت های‬ ‫گمراه کننـده اسـت‪ .‬امریـکا در موضعـی نیسـت کـه بـرای انجـام‬ ‫تعهـدات بین المللـی خـود شـرط بگـذارد»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بدون هر مقدمه ای باید به یک ضرب المثل قدیمی اشاره کنم «دم خروس‬ ‫را بـاور کنیـم یـا قسـم حضـرت عبـاس را؟» و چقـدر ایـن گفتـه بـه شـر ح حال و‬ ‫تصمیمـات دوران کرونایـی مسـئولین کشـور مـا‪ ،‬عینیـت بخشـیده اسـت؛‬ ‫به نحوی کـه وزیـر بهداشـت و رئیـس سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬معاونیـن او‪،‬‬ ‫مدیـران بهداشـتی و صد البتـه سـخنگوی وزارت بهداشـت‪ ،‬تا کیـد می کننـد‬ ‫کـه کرونـا ممکـن اسـت تا پائیز سـال اینده هم با شـدت و ّ‬ ‫حـدت قربانی بگیرد‬ ‫و می گوینـد بایـد فواصـل اجتماعـی‪ ،‬حفـظ مسـائل بهداشـتی و به خصـوص‬ ‫پرهیـز از تجمعـات رعایـت شـود تـا شـاید بتـوان بـر ایـن ویـروس منحـوس‬ ‫غلبـه کـرد‪ .‬ایـن سـفارش ها را بایـد حلقـه گـوش کـرده و بـه ان بادقـت عمـل‬ ‫کـرد؛ کما اینکـه بیـش از ‪ 90‬درصـد مـردم مـا از تجمعـات دوری می کننـد‪ ،‬اعیـاد‬ ‫مذهبـی و عروسـی ها را بـا وسـعت و گسـتر دگی قبـل از کرونـا برگـزار نمی کننـد؛‬ ‫حتـی مراسـم تشـییع و خا ک سـپاری ها را بسـیار مختصـر برگـزار می کننـد کـه‬ ‫گو میـر را کـه تـا بیـش از‬ ‫ایـن مراقبت هـا و پذیـرش شـرایط جدیـد‪ ،‬میـزان مر ‬ ‫‪ 400‬نفـر در روز رسـیده بـود‪ ،‬بـه ‪ 50‬یـا ‪ 60‬نفـر هـم تقلیـل داد و خوشـبختانه این‬ ‫مراقبت هـا همچنـان ادامـه دارد کـه نشـان از تدبیـر و تعقـل مـردم مـا دارد؛ اما‬ ‫در هفتـه ای کـه گذشـت‪ ،‬مدیـر امـوزش ابتدایی کشـور‪ ،‬با صراحـت اعالم کرد‬ ‫کـه تحـت هـر شـرایطی بنـا داریـم بـه زودی مـدارس را بازگشـایی کنیـم؛ ایـن‬ ‫تضاد عقیده بین مسـئولین سلامتی با یک مسـئول اموزشـی کشـور‪ ،‬نه تنها‬ ‫عادی نیسـت‪ ،‬بلکه غیراصولی سـت که چگونه یک مسـئول اموزش وپرورش‬ ‫ً‬ ‫می توانـد صراحتـا اعلام کند که مـدارس را باز خواهیم کرد! مگر ما با فرزندان‬ ‫خـود دشـمنی داریـم کـه انـان را در حالی کـه کرونـا‪ ،‬بـا شـدت مبتلا می کنـد و‬ ‫جان هـا را می گیـرد‪ ،‬بـه دامـان خطـر بیش تـر بفرسـتیم؛ این ویـروس منحوس‬ ‫را فرامـوش کنیـم و کـودکان دلبندمـان را بـه اسـتقبال مـرگ ببریـم؟! مـردم ما‬ ‫هنـوز حادثـه اتش سـوزی فرزندانمـان را در کالس درس به خاطـر دارنـد کـه در‬ ‫اثـر اتش گرفتـن بخـاری‪ ،‬حادثـه ای تاثرانگیـز رخ داد؛ کشـته و مصدوم شـدن‪،‬‬ ‫تعـدادی از فرزنـدان محصـل را فرامـوش نکرده ایـم و درنظرگرفتـن ایـن امـر کـه‬ ‫اموزش وپـرورش مـا‪ ،‬چقـدر اسـیب پذیر اسـت‪ .‬هنـوز بـه یـاد داریـم کـه گفتـه‬ ‫شـد‪500 ،‬هـزار کالس درس در تهـران‪ ،‬غیرایمـن هسـتند و ا گـر امـار تهـران را به‬ ‫سراسـر کشـور تسـری بدهیـم‪ ،‬چند میلیـون از فرزنـدان مـا از امنیـت الزم در‬ ‫مواقع حضور در مدارس برخوردار نیستند‪ .‬متاسفانه هنوز هم نتوانسته ایم‬ ‫بـرای ایـن مشـکل راه چـاره ای بجوییم‪ .‬از سـوی دیگر؛ در شـهر تهـران مقررات‬ ‫دو رفـت ویـژه وضـع می شـود تـا مـردم در برابـر انتقـال ویـروس کرونـا مصـون‬ ‫ام ‬ ‫و محفـوظ بماننـد؛ امـا چگونـه اسـت کـه مسـئولین اموزشـی بـرای اغـاز کار‬ ‫مـدارس‪ ،‬به صـورت حضـوری یـا فیزیکـی برنامه ریـزی می کننـد؟ ا گـر ایـن‬ ‫مشـکالت را بـا کمبـود وا کسـن کرونـا کـه به گفتـه معـاون دارو‪ ،‬تا کنـون فقـط‬ ‫‪570‬هزارواحـد از وا کسـن وارد کشـور شـده اسـت‪ ،‬کنـار هـم بگذاریـم‪ ،‬به نظـر‬ ‫می رسـد کـه تـا خاتمـه سـال ‪ 1400‬هـم مـا نتوانیـم تمـام جمعیـت کشـور را‬ ‫زیـر پوشـش وا کسـن قـرار دهیـم‪ .‬امیدواریـم بـا برنامه ریـزی وزارت کشـور و‬ ‫شرو اقبـال کمتـری بـرای مسـافرت نـوروزی صـورت‬ ‫اسـتانداران‪ ،‬در سـال پیـ ِ ‬ ‫گیرد تا تجمع کمتری رخ داده و ان شاءاهلل نوروز فرخنده ای را داشته باشیم‬ ‫و خانواده های عزیز کشورمان‪ ،‬کمتر شاهد ابتال و جان باختن فرزندان وطن‬ ‫یسـت‬ ‫باشـند‪ .‬ایـن ارزوی شیرینی سـت کـه بـا مراقبـت کامـل‪ ،‬محقق شدن ‬ ‫و تحقـق ان هـم در وهلـه اول توسـط مـردم عزیـز کشـورمان اسـت و ایـن‬ ‫خواسته ای سـت کـه مطلـوب همـه احـاد مـردم بـوده و دولـت نمی توانـد‬ ‫درصـورت عدم رعایـت اصـول بهداشـتی توسـط مـردم‪ ،‬نقـش مهمـی در‬ ‫برقـراری ان ایفـا کنـد‪ .‬بـه امیـد روزهـای بـدون کرونـا‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ثبت نام ‪ ۱۳‬هزار واحد صنعتی در سامانه «تاپ»‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۳‬هـزار واحـد صنعتـی در سـامانه توانمندسـازی تولیـد و توسـعه اشـتغال‬ ‫پایـدار (تـاپ) ثبت نـام کردند کـه پنج هزار پـروژه مورد نیاز بنگاه های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنـی و تجـاری هم ا کنـون بـر روی ایـن سـایت بارگـذاری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش شـاتا؛ بـرات قبادیـان افـزود‪« :‬در حال حاضـر‪ ،‬زمینـه بـرای ثبت نـام‬ ‫اسـتادان و دانشـجویان تحصیلات تکمیلی فراهم شـده و در حـدود یک هزار‬ ‫اسـتاد و دانشـجو ثبت نـام کرده انـد‪ .‬از یک میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار دانشـجوی‬ ‫شـاغل به تحصیل در مقاطع ارشـد و دکترا در کشـور ا گر فقط ‪ ۱۰‬درصد از انان‬ ‫در این سـامانه ثبت نـام کننـد؛ یعنـی ‪ ١٢٠‬هزار حل مسـئله کـه می تواند تحول‬ ‫مطلوبـی را هـم در تولیـد دانش بنیـان و هـم اشـتغال پایـدار اموختـگان نخبه‬ ‫ایجـاد کند»‪.‬‬ ‫افزایش مهاجرت رفوگران ایرانی‬ ‫هاروارد‬ ‫استنفورد‬ ‫پنسیلوانیا‬ ‫کلمبیا‬ ‫ِام ای تی‬ ‫کرنل‬ ‫ییل‬ ‫یو اس سی‬ ‫شیکاگو‬ ‫میشیگان‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫نقش اساسی زنان ایران‬ ‫در شکست سیاست فشار حدا کثری‬ ‫تلنگر‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانی گفت‪« :‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫یـک سـند مالـی یک سـاله اسـت و اعمـال تغییـر در قوانیـن عـادی و‬ ‫دائمـی در قانـون بودجـه‪ ،‬خلاف قانـون اساسـی بـوده و به صلاح‬ ‫ً‬ ‫سـاختارمندی نظـام اقتصـادی و اداری کشـور نیسـت‪ .‬مطمئنـا‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬طبق روال معمول در این گونه موارد اقدام خواهد‬ ‫کـرد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولت؛ رئیس جمهـوری ادامه‬ ‫داد‪« :‬دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت‬ ‫سـرمایه گذاران و تولید کننـدگان و به ویـژه بخـش خصوصـی تلاش‬ ‫کـرده در شـرایط خـاص و سـخت اقتصـادی‪ ،‬تمهیداتـی را در نظـر‬ ‫بگیـرد کـه چرخـه تولید کشـور متوقف نشـود‪ .‬همـه جهت گیری ها‬ ‫و هدف گذاری هـای دولـت‪ ،‬حـول محـور حمایـت و رفـع مشـکالت‬ ‫واحدهـای تولیـدی بـوده»‪.‬‬ ‫رقابت نامعقول برای بازگشایی مدارس‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه ملـت ایـران؛‬ ‫به ویـژه زنـان‪ ،‬نهایـت صبـوری را در جنـگ اقتصـادی به نمایـش‬ ‫گذاشـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬زنـان و مـردم ایـران کاری کردند که سیاسـت‬ ‫دولـت امریـکا در منطقـه علیـه جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬بـه‬ ‫شکسـت کشـیده شـده؛ و زنـان در ان نقـش اساسـی داشـتند»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطال عر سـانی معـاون اول ریاسـت جمهوری؛‬ ‫اسـحاق جهانگیـری در کنگـره لشـکر فرشـتگان تاریخ سـاز‪،‬‬ ‫تجلیـل از زنـان شـهید‪ ،‬جانبـاز و ازاده را اقدامـی ارزشـمند‪ ،‬مهـم‬ ‫و ماندگار دانسـت و دراین راسـتا گفت‪« :‬امروز‪ ،‬رسـالت سـنگینی‬ ‫بر عهده همه مسـئوالن و احاد ملت اسـت؛ و البته این رسـالت‪،‬‬ ‫حفظ فرهنگ شـهادت و ایثارگری و انتقال ان از نسـلی به نسـل‬ ‫دیگـر اسـت»‪.‬‬ ‫نهـزار‬ ‫رییـس مرکـز ملـی فـرش ایـران گفـت ‪« :‬در چند سـال اخیر‪ ،‬چندی ‬ ‫رفوگـر فـرش‪ ،‬بـه ترکیـه و اذربایجـان مهاجـرت کردنـد؛ چرا کـه مـا‪ ،‬در موضـوع‬ ‫فرش هـای عبـور موقـت دچـار مشـکل بوده ایـم؛ یعنـی فـرش دسـتباف کـه‬ ‫برای تعمیر وارد کشـور می شـوند‪ ،‬دچار مشـکل بوده اسـت‪ .‬فرش دسـتباف‬ ‫بـه قـدری ارزشـمند اسـت که حتـی کاالی کهنه ان نیـز بـا ارزش و قابل فروش‬ ‫است»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ فرحناز رافع در نشست خبری در وزارت صمت اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬در کشـور‪ 48 ،‬هـزار تشـکل مرتبـط بـا حـوزه فـرش فعالیـت می کنند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2019‬میزان صادرات کل جهان در این حوزه بیش از یک میلیارد دالر‬ ‫بوده اسـت؛ ولی فقط هشـت کشـور تولید کننده در حوزه فرش وجود دارند‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 2019‬هند بیشـترین میزان صادرات را داشـته؛ اما در سـال ‪ 2017‬که‬ ‫تحریم هـا برداشـته شـده بـود‪ ،‬بیشـترین میـزان صـادرات بـرای ایران بـود»‪.‬‬ ‫سیگار هم رجیستر می شود‬ ‫عبداهلل هندیانی گفت‪« :‬ا گر متوسـط مصرف سـیگار در کشـور ‪ ۶۵‬میلیارد نخ‬ ‫باشـد‪ ،‬صنعـت بـه مـا قـول داده کـه ‪ ۶۰‬میلیارد نـخ ان را تولیـد کنـد‪ .‬امسـال‬ ‫در زمینـه مبـارزه بـا قاچـاق سـیگار نیز توفیقـات خوبـی را داشـتیم»‪ .‬به گزارش‬ ‫گمرک ایران؛ معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز اضافـه کـرد‪« :‬امسـال‪ ،‬بحـث رجیسـتری سـیگار انجـام شـد و ا کنـون هـر‬ ‫بسته سیگار‪ ،‬قابلیت ردیابی دارد و هر فردی سیگار می خرد‪ ،‬با اسکن کردن‬ ‫بارکـد موجـود بـر روی ان متوجـه می شـود کـه ایـن سـیگار تولید داخل اسـت‬ ‫یـا خیـر و ا گـر کاال تقلبـی یـا قاچاق باشـد‪ ،‬مطلع می شـود‪ .‬این مسـئله‪ ،‬اقدام‬ ‫بزرگـی بـود؛ زیـرا وقتـی بـه سـازمان بهداشـت جهانـی اعلام شـد در حال انجام‬ ‫این فعالیت با همراهی وزارت صمت و تولیدکنندگان هسـتیم‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫کـه این طـرح به عنـوان نمونـه می تواند در سـطح جهانی نیز ارائه شـود؛ چون‬ ‫این طـرح بـرای دخانیـات در جـای دیگـری اجرا نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫افزایش اختیارات مدرسه با برنامه «بوم»‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬به دنبـال افزایـش اختیـارات مدرسـه هسـتیم‬ ‫و برنامه هایـی در این راسـتا در دسـتور کار داریـم کـه یکی از ان هـا برنامـه بـوم‬ ‫اسـت‪ .‬در سـند تحول بنیادین‪ ،‬مدرسـه کانون تربیتی محله معرفی شده؛ و‬ ‫این موضوع به معنای ارتباط افراد محله با مدرسـه اسـت‪ .‬مدرسـه باید مرکز‬ ‫ارتباطات یک محله باشد و همه سا کنان با ان در ارتباط باشند»‪ .‬به گزارش‬ ‫پانا؛ محسـن حاجی میرزایی بابیان اینکه مدیرانی که نقش خود را به خوبی‬ ‫ایفـا می کننـد‪ ،‬همـواره در ذهـن مـردم مانـدگار هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬کار در‬ ‫شـرایط کرونـا نسـبت بـه شـرایط عـادی سـخت تر شـده؛ بنابرایـن‪ ،‬مدیـری‬ ‫موفـق اسـت کـه در این شـرایط بتوانـد هر روز با معلمـان مرتبط بـوده و از حال‬ ‫دانش اموزانـش باخبـر باشـد؛ زیـرا موفقیـت مدیر‪ ،‬مشـروط به مقـدار توانایی‬ ‫وی در برقـراری ارتبـاط بـا معلمـان‪ ،‬دانش امـوزان و اولیاسـت»‪.‬‬ ‫تولید مر غ به تعادل رسید‬ ‫بـازرس کل امـور صنعـت معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬مـا ذخایـر گوشـت و مـرغ‬ ‫به اندازه کافـی داریـم و تولیـد مـرغ نیـز بـه حـد مطلـوب اسـت و نگرانـی از بابت‬ ‫تولید مرغ نداریم»‪ .‬به گزارش انا؛ اشکان میرمحمدی درباره بررسی وضعیت‬ ‫توزیـع کاالهـای اساسـی؛ از جملـه گوشـت مرغ در بـازار‪ ،‬افـزود‪« :‬سـازمان‬ ‫بازرسـی درجهـت انجـام قانـون اساسـی به طو رمسـتمر بـا دسـتگاه های ناظـر‬ ‫در بـازار همـکاری داشـته اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ ‪ ۱۲۰۰‬تـن مصـرف روزانـه مـرغ‬ ‫تهـران اسـت و طبـق گـزارش وزارت جهـاد کشـاورزی؛ جمعـا در حـدود ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫در میدان هـای بهمـن و پیـروزی عرضـه و مابقـی توسـط کشـتارگاه ها انجـام‬ ‫می شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫بازگشت داریوش فرضیایی با «کلبه عمو پورنگ»‬ ‫چه تصوری از خودتان در اینده دارید؟‬ ‫استفاده از اینه جادو برای تغییرات بنیادین!‬ ‫علیکازرونی‬ ‫کشتم چراغ تا نگهت را برم ز یاد‬ ‫ٓ‬ ‫ناگه دل اتشی شد و سر را امان نداد‬ ‫دادیم در رهت دل و روح و روان و تن‬ ‫خاریم در نگاه تو اما تویی قباد‬ ‫راز دلم چنان بنوشتم به رقعه که‬ ‫ٓ‬ ‫شد کاغذ ابدیده و دست از قلم فتاد‬ ‫دادم عریضه را به تو همراه سوسنی‬ ‫گل را به زلف بستی و دادی سخن به باد‬ ‫«کلبـه عمو پورنـگ» بـرای پخـش در نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬مقابـل دوربیـن خواهـد‬ ‫رفـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی برنامـه؛ این مجموعـه به تهیه کنندگـی‬ ‫مسـلم اقاجانـزاده؛ کارگردانـی احمـد درویشـعلی پور و نویسـندگی محمـد‬ ‫درویشـعلی پور بـه زودی بـا رویکرد تحکیـم روابط کودکان و خانواده‪ ،‬تشـویق‬ ‫بـه حفـظ محیـط زیسـت و رعایـت مسـائل شـهری و احتـرام بـه قوانیـن تولید‬ ‫خواهـد شـد‪« .‬کلبـه عمو پورنـگ» طبـق برنامه ریزی هـا در مراحـل پایانـی‬ ‫پیش تولیـد اسـت و بـه زودی فهرسـت بازیگـران ان تکمیـل و فیلم بـرداری‬ ‫اغـاز خواهـد شـد و قـرار اسـت در دو فـاز ‪ ۱۵‬قسـمتی بـرای نـوروز و ‪ ۲۵‬قسـمت‬ ‫بـرای مـاه مبـارک رمضـان روی انتـن بـرود‪ .‬در خالصه داسـتان ان امـده‪:‬‬ ‫«عموپورنـگ» کـه در هـر برنامـه لبـاس محلـی یکـی از اقـوام ایرانـی را ب هتـن‬ ‫دارد‪ ،‬برای فرار از شـلوغی و الودگی هوای شـهر‪ ،‬از محل سـکونتش به مزرعه‬ ‫یکـی از دوسـتانش به نـام «مـرد کهـن» نقل مـکان کـرده تـا در انجـا بـه ارامـش‬ ‫روحـی و ذهنـی برسـد‪ .‬از طرفـی‪ ،‬مدیـران تلویزیـون او را مجـاب کرده انـد کـه‬ ‫بـرای سـال نـو و ایـام نـوروز بـرای ان هـا برنامـه اجـرا کنـد‪ .‬او کـه عاشـق مـردم؛‬ ‫به ویـژه بچه هاسـت‪ ،‬تصمیـم گرفتـه از همـان مزرعـه‪ ،‬برنامـه اش را روی انتن‬ ‫ببـرد‪ .‬این مجموعـه در قالـب نمایشـی و برخـوردار از بخش هـا و ایتم هـای‬ ‫متنـوع بـا رگه هـای طنـز اسـت و حضـور شـخصیت های فانتـزی در یـک دکـور‬ ‫م سـه بعدی‪ ،‬جلوه های ویـژه رایانه ای‬ ‫بـزرگ همـراه بـا طراحی نور مدرن‪ ،‬گری ‬ ‫ همـراه موسـیقی شـاد‪ ،‬از عوامـل افزایـش جذابیـت ان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫لیالخواجه زاده‬ ‫می خوانمت‬ ‫و تو روبه روی سطرهای نگاهم‬ ‫َ‬ ‫از سماجت بادبادک های ت َوهم‪ ،‬باال می روی‬ ‫تو را به سطر دیگری می برم‬ ‫همانجایی که در خوابم قدم می زدی‬ ‫قدم می زدیم‬ ‫و گره از چشمان هم باز می کردیم‬ ‫به سطر بعد می روی‬ ‫دست بر چانه ی شعرهایم‬ ‫مرا از فنجانی تلخ سر می کشی‬ ‫و جهان از پشت عینک شکسته ام‬ ‫َ‬ ‫ت َرک برمی دارد‬ ‫می خوانمت ‪...‬‬ ‫باران می شوی‬ ‫و من روی تنهایی دیوار ‪ ،‬دوباره قاب می شوم ‪...‬‬ ‫لیلیعشایری‬ ‫من فقط به صراطی مستقیم می شوم‬ ‫که انتهای جاده اش تو دستت را برایم تکان دهی؛‬ ‫ان وقت جهان‬ ‫هدایت شدن راستین را به چشم می بیند!‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫یاد اور یک عشق پر از درد شدم‬ ‫دل زخمی یک دلبر نامرد شدم‬ ‫با من سخن از بخشش او هیچ مگوی‬ ‫حاال که ز احساس خوشم سرد شدم‬ ‫حنانهاسدی‬ ‫اه ای چمنزار های غمگین‬ ‫و ای ابر های ترسان‬ ‫به کدام تان بنگرم که بتواند‬ ‫اندوه را از جسمم ِب َتراشد‬ ‫و ای مرغان خسته‬ ‫که هر کدام تان به سمتی می روید‬ ‫به راستی ‪ ،‬افق خوشبختی‬ ‫به کدامین جهت است ؟‬ ‫که به هر سو می روم‬ ‫اندوه پشت اندوه‬ ‫و غم پشت غم ‪...‬‬ ‫فستیوال‬ ‫«سکوت! نام مردگان محفوظ است»‬ ‫در هجدهمین جشنواره فیلم تصویر‬ ‫ً‬ ‫چــه تصــوری از خودتــان در ‪ 10‬یــا ‪2 0‬ســال اینده داریــد؟ معمــوال وقتــی دربــاره ایند همــان فکــر می کنیــم‪ ،‬ادمــی ثروتمنــد‪ ،‬خوشــبخت‪ ،‬ســالم و معــروف را می بینیــم‪ .‬گویــی قــرار اســت در ســال های اینــده تحولــی‬ ‫بنیادین پیدا کنیم؛ نا گهان درهای بخت به رویمان باز شــود و حتی صورت جســمانی مان را بهتر و زیباتر کند‪ .‬درواقع‪ ،‬تصویر ما از اینده خودمان‪ ،‬چنان از پیوندهای امروزین شــخصیتمان جداســت‬ ‫لپــردازی می کنیــم؛ چرا؟‬ ‫کــه گویــی داریــم یــک بیگانه‪ ،‬یــک ادم ناشــناس را خیا ‬ ‫فیلسـوف انگلیسـی درک پارفیـت در اثـر‬ ‫دوران سـازش «دالیـل و اشـخاص» دیدگاهـی‬ ‫ً‬ ‫شـدیدا تقلیل گرایانـه دربـاره هویـت فـردی‬ ‫ارائـه می دهـد‪ :‬هویـت وجـود نـدارد؛ حداقـل‬ ‫ً‬ ‫یکـه مـا معمـوال ان را در نظـر‬ ‫نـه در ان معنای ‬ ‫می گیریـم‪ .‬طبـق اسـتدالل پارفیـت؛ مـا ادمیـان‬ ‫هویتـی واحـد نیسـتیم کـه در طول زمـان پیـش‬ ‫مـی رود؛ بلکـه زنجیـره ای از خویشـتن های‬ ‫متوالـی هسـتیم کـه ه ریـک بـا خویشـتن های‬ ‫قبلـی و بعـدی ممـاس می شـود و درعین حـال‪،‬‬ ‫از هـر دو متمایـز اسـت‪ .‬دربـاره پسـری که شـروع‬ ‫بـه کشـیدن سـیگار می کنـد‪ ،‬به رغم اینکـه‬ ‫می دانـد ممکـن اسـت کـه چند دهه بعـد بر اثـر‬ ‫ایـن عـادت‪ ،‬دچـار رنـج و بیمـاری شـود‪ ،‬نبایـد‬ ‫قضاوت هـای سـخت گیرانه کـرد؛ زیـرا از دیـدگاه‬ ‫خویشـتن اینده اش‬ ‫پارفیت؛ «این پسـر خود را با‬ ‫ِ‬ ‫خویشـتن‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫ب‬ ‫یکـی نمی دانـد‪ .‬نگـرش او‬ ‫ِ‬ ‫اینـده‪ ،‬از جهاتـی ماننـد نگـرش او بـه دیگـران‬ ‫اسـت»‪ .‬دیـدگاه پارفیـت حتـی بیـن فیلسـوفان‬ ‫نیـز مناقشـه انگیز بـوده اسـت؛ امـا روان شناسـان‬ ‫اندک انـدک دارنـد به این حقیقـت پـی می برنـد‬ ‫ً‬ ‫که شاید این دیدگاه دقیقا نگرش ما را نسبت به‬ ‫تصمیم گیری هـای خودمـان توصیـف می کنـد‪:‬‬ ‫خویشـتن اینـده‬ ‫واقعیـت این اسـت که مـا بـه‬ ‫ِ‬ ‫خـود همچـون یـک بیگانـه می نگریـم‪ .‬ا گرچه ما‬ ‫به طرزی گریزناپذیر در سرنوشـت فردی شـریک‬ ‫خواهیـم بـود کـه یک دهه بعـد‪ ،‬یک ربع قرن بعـد‬ ‫یـا بیشـتر‪ ،‬بـه ان تبدیـل خواهیـم شـد؛ امـا ایـن‬ ‫فـرد بـرای ما ناشـناخته اسـت‪ .‬ایـن امـر‪ ،‬توانایی‬ ‫مـا را در انجـام انتخاب هـای خـوب از طـرف ان‬ ‫خویشـتن ها‪ ،‬کـه البتـه از طـرف خودمان اسـت‪،‬‬ ‫سـلب می کنـد‪ .‬ان تصمیم هـای امیدبخـش‬ ‫و درخشـان را در اغـاز سـال نـو در نظـر بگیریـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر شـما کاملا خـود را در فراموش کـردن ان‬ ‫تصمیم هـا محـق می دانیـد‪ ،‬شـاید بدین دلیـل‬ ‫باشـد کـه احسـاس می کنیـد ان تصمیم هـا را‬ ‫کـس دیگـری گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫هـال هرشـفیلد؛ اسـتادیار دانشـکده کسـب وکار‬ ‫اسـترن در دانشـگاه نیویـورک‪ ،‬می گویـد‪« :‬ایـن‪،‬‬ ‫نوعـی تصـور عجیـب و غریـب اسـت‪ .‬در سـطح‬ ‫ً‬ ‫خویشـتن‬ ‫روان شـناختی و عاطفـی واقعـا بـه‬ ‫ِ‬ ‫اینـده خـود چنـان می نگریـم کـه گویـی فـردی‬ ‫دیگر است»‪ .‬هرشفیلد و همکارانش با استفاده‬ ‫از اف‪.‬ام‪.‬ار‪.‬ای بـه مطالعـه تغییـرات فعالیـت‬ ‫مغـز در مواقعـی پرداختنـد کـه ادم هـا وضعیـت‬ ‫کنونـی خـود را در نظـر می گیرنـد و بـه اینـده خـود‬ ‫می اندیشـند‪ .‬ان هـا بـه مطالعه دقیـق دو ناحیه‬ ‫از مغز به نام های کورتکس پیش پیشـانی میانی‬ ‫و کورتکـس سـینگولیت دمـی قدامـی پرداختند‬ ‫کـه بیشـتر هنگامی فعال هسـتند کـه فـرد درباره‬ ‫خـودش می اندیشـد؛ تـا هنگامی کـه بـه فـردی‬ ‫دیگـر می اندیشـد‪ .‬ان هـا دریافتنـد کـه ایـن دو‬ ‫ناحیـه‪ ،‬هنگامی کـه افـراد بـه وضعیـت امـروز‬ ‫خودشـان می اندیشـند‪ ،‬در مقایسـه با وقتـی‬ ‫بـه خودشـان در اینـده می اندیشـند‪ ،‬بـا شـدت‬ ‫خویشـتن اینده ان ها‬ ‫بیشـتری فعال می شوند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مانند کسـی دیگر «احساس می شـود»‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫فعالیـت نورونـی ان هـا هنگامی کـه خودشـان‬ ‫را در یک دهه بعـد توصیـف می کننـد‪ ،‬ماننـد‬ ‫یسـت کـه مـت دیمـون یـا ناتالـی پورتمـن‬ ‫وقت ‬ ‫را توصیـف می کننـد؛ و افـرادی کـه بیشـترین‬ ‫تغییـر فعالیـت مغـزی را هنـگام صحبـت دربـاره‬ ‫خویشـتن اینده خود نشـان می دهند‪ ،‬ان هایی‬ ‫ِ‬ ‫هسـتند کـه بـا کمتریـن احتمـال‪ ،‬سـود مالـی‬ ‫فـوری اندک ترجیح‬ ‫بلندمـدت فـراوان را بـر سـود ِ‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫امیلی پرونین؛ روان شناس دانشگاه پرینستون‪،‬‬ ‫در پژوهش هایـش بـه نتایـج مشـابه دسـت‬ ‫یافـت‪ .‬پرونیـن و تیمـش در مطالعـه ای در سـال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بـه دانشـجویان می گوینـد کـه قـرار اسـت‬ ‫در ازمایشـی دربـاره نفرت شـرکت کنند کـه در ان‬ ‫باید معجونی ساخته شده از سس گوجه فرنگی‬ ‫و سـس سـویا را بنوشـند‪ .‬ان هـا بـه دانشـجویان‬ ‫می گوینـد هرچـه انـان‪ ،‬خویشـتن های اینـده‬ ‫انـان یـا دیگـر دانشـجویان بیشـتر از ایـن معجون‬ ‫مصـرف کننـد‪ ،‬بیشـتر به سـود علـم خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دانشـجویانی کـه بـه ان هـا گفتـه می شـود بایـد‬ ‫ایـن معجـون نفرت انگیـز را همـان روز بنوشـند‪،‬‬ ‫متعهد می شوند دو قاشق سوپ خوری مصرف‬ ‫کننـد؛ اما دانشـجویانی که خویشـتن های اینده‬ ‫خـود (در تـرم بعد) یا دیگر دانشـجویان را متعهد‬ ‫بـه شـرکت در ازمایـش می کننـد‪ ،‬می پذیرنـد کـه‬ ‫میانگیـن نیم فنجـان بنوشـند‪ .‬پرونیـن توضیـح‬ ‫خویشـتن اینـده خودمـان‬ ‫می دهـد‪« :‬مـا بـه‬ ‫ِ‬ ‫چنان می اندیشـیم که به دیگران می اندیشـیم‪:‬‬ ‫به صـورت سو مشـخص»‪.‬‬ ‫خویشـتن‬ ‫گسسـتگی بیـن خویشـتن حـال و‬ ‫ِ‬ ‫اینـده مـا پیامدهـای جـدی بـرای چگونگـی‬ ‫تصمیم گیری هایمـان دارد‪ .‬ممکـن اسـت‬ ‫کـه اهمـال کاری را انتخـاب کنیـم و بگذاریـم‬ ‫نسـخه ای دیگـر از خویشـتن مـا از پـس مسـائل‬ ‫یـا کارهـا براید؛ یا می توانیـم‪ ،‬مانند مثال پارفیت‬ ‫درباره پسر سیگاری‪ ،‬بر ان نسخه ای از خویشتن‬ ‫خـود تمرکـز کنیـم کـه لـذت می برد؛ و خویشـتنی‬ ‫یپـردازد‪ ،‬نادیـده بگیریـم؛ امـا ا گـر‬ ‫را کـه هزینـه م ‬ ‫اهمـال کاری یـا مسـئولیت ناپذیری می توانـد از‬ ‫خویشـتن اینـده خودتان‬ ‫پیونـد سسـت شـما بـا‬ ‫ِ‬ ‫سرچشـمه بگیـرد‪ ،‬شـاید تقویـت ایـن پیونـد‪،‬‬ ‫راهـکاری موثـر بـرای ایـن مشـکل باشـد‪ .‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه برخـی پژوهشـگران‬ ‫دقیقـا شگرد ‬ ‫دارنـد در پیـش می گیرنـد‪ .‬انـه ویلسـون؛‬ ‫روان شـناس دانشـگاه ویلفـرد لوریـر کانـادا‪،‬‬ ‫ادرا ک افـراد از زمـان را دسـتکاری می کنـد‪ :‬او‬ ‫جداولـی زمانـی را بـه ازمایش شـوندگان ارائـه‬ ‫می کنـد کـه طـوری مرتـب شـده اند کـه باعـث‬ ‫می شـود رخـدادی اتـی نظیـر تاریـخ تحویـل یک‬ ‫مقاله؛ یا بسـیارنزدیک به نظر برسد یا بسیار دور‪.‬‬ ‫زمانـی‬ ‫جـدول‬ ‫ویلسـون می گویـد‪« :‬اسـتفاده از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫طوالنی تر باعث می شـود افراد پیوند بیشـتری با‬ ‫خویشتن اینده خودشان احساس کنند»‪ .‬این‬ ‫ِ‬ ‫امـر‪ ،‬به نوبه خـود‪ ،‬دانشـجویان را برمی انگیـزد تـا‬ ‫خویشـتن‬ ‫تکالیـف خـود را زودتـر انجـام دهنـد و‬ ‫ِ‬ ‫ـرم خودشـان را از اسـترس انجـام کار در‬ ‫پایا ‬ ‫نت ِ‬ ‫دقیقـه ‪ 90‬نجـات دهنـد‪.‬‬ ‫یبـر‬ ‫هرشـفیلد بیشـتر رویکـردی مبتن ‬ ‫فناوری هـای پیشـرفته را برگزیـده‪ .‬او و‬ ‫همکارانـش‪ ،‬بـا الهـام از کاربـرد تصاویـر بـرای‬ ‫برانگیختـن افـراد بـه انجـام کمک هـای‬ ‫خیرخواهانـه‪ ،‬ازمایش شـوندگان را بـه یـک اتـاق‬ ‫واقعیـت مجـازی می برنـد و از ان هـا می خواهنـد‬ ‫بـه یـک اینـه نـگاه کننـد‪ .‬ازمایش شـوندگان یـا‬ ‫خویشـتن کنونـی خـود را می بیننـد یـا تصویـری‬ ‫از پیـری خودشـان کـه بـه روش دیجیتالـی‬ ‫یکـه از اتـاق بیـرون‬ ‫ترسـیم شـده‪ .‬هنگام ‬ ‫می اینـد‪ ،‬از ان هـا می پرسـند که چگونـه ‪ ۱۰۰۰‬دالر‬ ‫را خـرج خواهنـد کـرد‪ .‬ان ه اکـه تصویـر پیـری‬ ‫خودشـان را می بیننـد‪ ،‬در مقایسـه با ان ها کـه‬ ‫تصویـر حـال خویـش را می بیننـد‪ ،‬می گوینـد‬ ‫دوبرابـر در حسـاب بازنشسـتگی خـود پس انـداز‬ ‫می کننـد‪ .‬شـاید ایـن‪ ،‬خبـر مهمـی بـرای بخشـی‬ ‫از موسسـات مالی باشد‪ .‬الیانتس؛ غول صنعت‬ ‫بیمـه‪ ،‬هزینـه پروژه ای ازمایشـی را در غرب میانه‬ ‫امریکا می پردازد که در ان‪ ،‬تیم هرشـفیلد وقتی‬ ‫کارمنـدان دولتـی بخشـی از حقـوق خـود را بـه‬ ‫مسـتمری بازنشسـتگی اختصـاص می دهنـد‪،‬‬ ‫تصویـر پیری شـان را بـه ان هـا نشـان می دهنـد‪.‬‬ ‫مریل ِاج‪ ،‬واحد کارگزاری انالین بانک امریکایی‬ ‫مریـل لینـچ‪ ،‬ایـن رویکـرد را‪ ،‬بـه روش انالیـن‪ ،‬بـا‬ ‫بازنشسـتگی چهـره پیش گرفته‬ ‫خدمتـی ب ه نام‬ ‫ِ‬ ‫کتـک تصاوی ِـر دهـه بـه دهـه فـرد در‬ ‫اسـت‪ .‬ت ‬ ‫اینـده بـا پیش بینی هـای تکان دهنـده هزینـه‬ ‫زندگـی و پیشـنهاداتی بـرای سـرمایه گذاری‬ ‫در سـال های طالیـی عمـر فـرد همـراه اسـت‪.‬‬ ‫هرشـفیلد هم ا کنـون دارد دربـاره ایـن امـر‬ ‫پژوهش می کند که ایا تصاویر شبیه سازی شـده‬ ‫می توانـد بـه افـراد کمـک کننـد تـا وزن خـود را‬ ‫کاهـش دهنـد یـا خیـر‪.‬‬ ‫خویشـتن اینـده‬ ‫البتـه؛ شـیوه برخـورد مـا بـا‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫خودمـان ضرورتـا منفـی نیسـت‪ :‬ازانجا کـه مـا‬ ‫خویشـتن اینـده خودمـان به سـان فـردی‬ ‫بـه‬ ‫ِ‬ ‫دیگـر می اندیشـیم‪ ،‬تصمیم گیـری مـا دربـاره‬ ‫او‪ ،‬چگونگـی برخـورد مـا بـا دیگـران را بازتـاب‬ ‫مثـال پارفیـت‬ ‫می دهـد‪ .‬هرچنـد پسـر‬ ‫ِ‬ ‫سـیگاری ِ‬ ‫خویشـتن اینـده‬ ‫بـدون هیـچ فکـری سلامت‬ ‫ِ‬ ‫خـودش را به خطـر می انـدازد‪ ،‬دیگـران شـاید‬ ‫به روشـی متفـاوت عمـل کننـد‪ .‬هرشـفیلد‬ ‫می گویـد‪« :‬حقیقـت این اسـت که ما همیشـه‪ ،‬در‬ ‫روابـط انسـانی مان یـا در ازدواج هایمـان‪ ،‬بـرای‬ ‫دیگـران ازخودگذشـتگی می کنیـم»؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫خویشـتن اینـده‬ ‫جنبـه مثبـت گسسـتگی مـا از‬ ‫ِ‬ ‫خودمـان ان اسـت که ایـن امـر‪ ،‬دلیلی دیگـر برای‬ ‫تمری ِـن خوبـی بـه دیگـران اسـت؛ یکـی از ایـن‬ ‫دیگـران هـم ممکـن اسـت شـما باشـید!‬ ‫علی برزگر‪ /‬ترجمان‬ ‫نامه ‪ AFC‬به فدراسیون فوتبال؛‬ ‫شانس میزبانی ایران به حداقل رسید!‬ ‫اکبرنصرتی‬ ‫کسی از راه خواهد رسید‬ ‫کسی که مثل باران است‬ ‫و ریشه ی ارزوها را ابیاری خواهد کرد‬ ‫و شور و شوق صدها جوانه زنده خواهد شد‬ ‫کنفدراسـیون فوتبـال اسـیا‪ ،‬بـا ارسـال نامـه ای مشـکالت ایـران‬ ‫بـرای میزبانـی از رقابت هـای اسـیایی را شـرح داده اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ورزش سـه؛ در این نامـه کـه بـه روابـط بین الملـل‬ ‫فدراسـیون فوتبـال ایـران ارسـال شـده‪ AFC ،‬دالیـل مختلفـی را‬ ‫بـرای عـدم اعطـای حـق میزبانـی مسـابقات معظـم ایـن قـاره بـه‬ ‫ایـران برشـمرده و از طـرف ایرانـی درخواسـت راه حـل کـرده اسـت؛‬ ‫انچـه ‪ AFC‬دراین نامـه بـه ان اشـاره کـرده‪ ،‬مسـائل مختلفـی؛‬ ‫از جملـه مسـئله حـق پخـش تلویزیونـی‪ ،‬موضـوع مشـکالت مالی‬ ‫و نیـز مسـائل مربـوط بـه گمـرک و البتـه شـرایط خاصـی کرونایـی‬ ‫را در بر می گیـرد‪ .‬کنفدراسـیون فوتبـال اسـیا‪ ،‬در انتهـای ایـن نامـه‬ ‫از طـرف ایرانـی خواسـته ا گـر راه حلـی بـرای رفـع ایـن مشـکالت‬ ‫دارد‪ ،‬ارائـه بدهـد‪ .‬ایـن نامـه در فدراسـیون فوتبـال بـا اعتـراض‬ ‫جـدی مواجـه شـده؛ چر اکـه عنـوان کلـی شـامل کلیـه مسـابقات‬ ‫‪AFC‬؛ از جملـه انتخابـی جام جهانـی و لیـگ قهرمانـان اسـیا را‬ ‫ً‬ ‫در بر می گیـرد و مثلا در مسـابقات مقدماتـی جـام جهانـی‪ ،‬ایـران‬ ‫خـود مالکیـت حـق پخـش مسـابقات داخلـی را برعهـده دارد و‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬مسـئله ای کـه در مسـابقات لیـگ قهرمانـان ممکـن‬ ‫اسـت بـروز کنـد‪ ،‬از این جنبـه در مسـابقات ملـی برای ایـران وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬نیـز تفـاوت اصلـی میزبانـی ایـران در مسـابقات مقدماتـی‬ ‫جـام جهانـی و مسـابقات لیـگ قهرمانـان اسـیا این اسـت که‬ ‫ایـران از چهـار مسـابقه باقی مانـده‪ ،‬میزبـان سـه مسـابقه اسـت و‬ ‫انجـام بـازی در کشـور‪ ،‬حـق مسـلم مـا به نظـر می ایـد؛ کما اینکـه‬ ‫ً‬ ‫ظاهـرا سـه کشـور عربسـتان‪ ،‬چیـن و امـارات کـه شـرایطی مشـابه‬ ‫بـا ایـران را داشـته و در سـه بـازی باقی مانـده میزبـان هسـتند‪،‬‬ ‫میزبانـی متمرکـز بازی هـای باقی مانـده گروه شـان در مرحلـه‬ ‫چالش‬ ‫مقدماتـی جـام جهانـی را دریافـت کرده اند‪ .‬در شـرایطی که‬ ‫ِ‬ ‫گرفتـن حـق میزبانـی بـرای مسـابقات مقدماتـی جـام جهانـی کـه‬ ‫شـامل چهـار بـازی مقابـل هنگ کنـگ‪ ،‬کامبـوج‪ ،‬عـراق و بحریـن‬ ‫شـده‪ ،‬از سـوی فدراسـیون می شـود‪ ،‬به نظـر می ایـد کـه ایـران در‬ ‫بخـش مسـابقات لیـگ قهرمانـان اسـیا از کمتریـن شـانس بـرای‬ ‫میزبانـی برخـوردار باشـد و بایـد انتظـار داشـت تیم هـای ایرانـی‬ ‫برای برگزاری مسـابقات به صورت متمرکز به کشـورهای مختلف؛‬ ‫از جملـه عربسـتان‪ ،‬امـارات و هنـد سـفر کننـد‪ .‬طبق اخبـار موثق؛‬ ‫میزبانـی رقابت هـای لیـگ قهرمانـان اسـیا بـه زودی اعلام خواهد‬ ‫شـد و بایـد دیـد در نهایـت‪ ،‬کـدام کشـورها میزبانـی ایـن رقابت هـا‬ ‫را برعهـده می گیرنـد‪.‬‬ ‫«سـکوت! نـام مـردگان محفـوظ اسـت» در اولیـن ا کـران در جشـنواره های‬ ‫داخلی‪ ،‬به بخش ازاد هجدهمین جشنواره فیلم تصویر راه یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫مشـاور رسـانه پـروژه؛ چندی پیـش‪ ،‬فیلـم کوتـاه «سـکوت! نـام مـردگان‬ ‫محفـوظ اسـت» بـا طراحـی و به کارگردانی رضا صورتـی؛ مراحل نهایی تدوین‬ ‫را پشت سـر گذاشـت و حـال‪ ،‬در نخسـتین تجربـه حضـور در جشـنواره های‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬در بخش ازاد هجدهمین جشنواره فیلم تصویر در معرض‬ ‫نمایـش عمومـی گذاشـته می شـود‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬در سـئانس اول روزهـای پایانـی‬ ‫هجدهمین جشـنواره فیلم تصویر‪ ،‬در سـاعت ‪ 14‬یک شـنبه‪ 24 ،‬اسـفند ماه‬ ‫‪ 1399‬به عنـوان فیلـم اغازکننـده سـئانس در تـاالر اسـتاد جلیـل شـهناز (خانه‬ ‫هنرمنـدان ایـران) روی پـرده نقـره ای خواهـد رفـت‪ .‬ایـن فیلـم مسـتند و‬ ‫تجربـی‪ ،‬بـه بازخوانـی حادثـه اتش سـوزی و ریـزش سـاختمان پالسـکو در‬ ‫‪ 30‬دی مـاه ‪ 1395‬در چهـارراه اسـتانبول تهـران بـا اسـتفاده از عکس هـای‬ ‫ثبت شـده موجـود از ایـن بحـران اقتصـادی و انسـانی از منظر شـاهدان عینی‬ ‫واقعـه از دیـدگاه شـخصی کارگردان می پردازد‪ .‬سـاخته پیشـین رضـا صورتی؛‬ ‫کارگـردان سـینمای مسـتند‪« ،‬از سـایه درامـدگان» نـام داشـت کـه در قالـب‬ ‫مسـتند پرتـره‪ ،‬زندگـی شـخصی و حرفـه ای «کاوه گلسـتان»؛ عـکاس خبـری‬ ‫مشهور ایرانی را به تصویر می کشید‪ .‬عوامل فیلم مستند و تجربی «سکوت!‬ ‫نـام مـردگان محفـوظ اسـت» عبارت انـد از‪ :‬عـکاس‪ :‬حسـین اسـماعیلی‪/‬‬ ‫اهنگ سـاز‪ :‬جواد بیگلرزاده‪ /‬تدوین‪ :‬رضا صورتی‪ /‬خشـایار علی نیا‪ /‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان‪ :‬مهرنـوش معصومـی‪ /‬صدا گـذاری و ترکیب صدا‪ :‬خشـایار علی نیا‪/‬‬ ‫نوازنـدگان‪ :‬میثـم قدرتـی‪ ،‬پارسـا عاشـقان و جـواد بیگلـرزاده‪ /‬مشـاور رسـانه‪:‬‬ ‫فـرزاد جمشـیددانایی‪ /‬تهیه کننـدگان‪ :‬جـواد بیگلـرزاده و رضـا صورتـی‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫وبینار بررسی راهکارهای شهرهای هوشمند‬ ‫در دوره فرا گیری کووید‪19-‬‬ ‫وبینـار تخصصـی و بین المللـی «سـناریوی شـهرهای هوشـمند در دوره‬ ‫فرا گیـری کوویـد‪ 19-‬و پـس از ان» امـروز چهارشـنبه ‪ ۲۰‬اسـفند ماه از سـاعت‬ ‫‪ ۱۰:۳۰‬تـا ‪ ۱۲:۳۰‬بـا حضـور مدیرعامـل سـازمان فـاوای شـهرداری تهـران و چند‬ ‫چهـره شناخته شـده بین المللـی به صـورت مجازی برگـزار می شـود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری تهـران؛ این‬ ‫وبینـار بـا حضور محمـد فرجود(مدیرعامل سـازمان)‪ ،‬اولیـور روزنبرگ (رئیس‬ ‫دپارتمـان سلامت و دولـت الکترونیـک شـهر ویـن)‪ ،‬لـی جائیونـگ (رئیـس‬ ‫مرکـز تحقیقـات موسسـه اسـکان بشـر کـره جنوبـی) و انیـل بانسـال (مشـاور‬ ‫ارشـد برنامـه شـهر هوشـمند) برگـزار می شـود‪ .‬زهیـر صباغ پـور اذریـان (معاون‬ ‫امـور بین الملـل مرکـز ارتباطـات شـهرداری تهـران) نیـز به عنـوان مدیـر پنـل‬ ‫در این نشسـت تخصصی حضور دارد‪ .‬وبینار «سـناریوی شـهرهای هوشمند‬ ‫در دوره فرا گیـری کوویـد‪ 19-‬و پـس از ان» کـه بـا همـکاری سـازمان فـاوای‬ ‫شـهرداری تهـران‪ ،‬دبیرخانـه تهـران هوشـمند و مرکـز همکاری هـای تحـول‬ ‫و پیشـرفت برگـزار می شـود‪ ،‬بـه مقایسـه رویکردهـای مختلـف بـرای مقابلـه‬ ‫بـا تاثیـرات پاندمـی کرونـا در شـهرهای هوشـمند می پـردازد‪ .‬تحلیـل نتایـج‬ ‫حاصـل از راهکارهایی همچـون دورکاری در بلندمدت و درس اموخته هایی‬ ‫از اشترا ک گذاری داده ها در دوره کووید‪ 19 -‬و پس از ان نیز از سایر محورهای‬ ‫ نشسـت تخصصی سـت‪.‬‬ ‫این‬ ‫ِ‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960306009000860‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای علی رحیمیان مشـهدی فرزند محمدجواد بشماره شناسـنامه ‪ 68166‬صادره‬ ‫از مشـهد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی و باغـی بـه مسـاحت ‪ 318908‬مترمربـع پلا ک فرعـی از‬ ‫‪ 135‬اصلـی واقـع در اراضـی نوروزابـاد خراسـان رضـوی بخش ‪ 7‬حـوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/20 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظـر بـه اینکـه تمامـی ششـدانگ قریه علی اباد تحـت پال ک ‪ 18‬اصلـی واقع در بخش ‪ 12‬تهران شهرسـتان‬ ‫ری جـزء واحـد ثبتـی حسـن اباد فشـافویه طبـق سـوابق موجـود در پرونـده ثبتـی بـه نـام ایت الـه حـاج‬ ‫مرتضـی اشـتیانی متولـی موقوفـه قمرالسـلطنه پذیـرش اظهارنامـه شـده و ا گهی هـای نوبتـی و تحدیدی‬ ‫انجـام گرفتـه‪ ،‬لیکـن تحدیـد حـدود قانونـی ان بـه عمـل نیامـده اسـت‪ .‬لـذا بموجـب درخواسـت مالـک‬ ‫و در اجـرای دسـتور قسـمت اخیـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت تحدیـد حـدود پلا ک مذکـور در روز دوشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/01/16‬سـاعت ‪ 10‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه موجـب ایـن ا گهـی‬ ‫بـه کلیـه مجاوریـن اخطـار و اعلام می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در ایـن ا گهـی‪ ،‬در محـل حضـور‬ ‫یابنـد و اعتراضـات مالکیـن یـا مجاوریـن نسـبت بـه حـدود مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫صورتمجلـس تحدیـدی بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهد شـد و به اسـتناده مـاده ‪ 86‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت معتـرض می بایسـت در مهلـت مقـرر در ا گهـی‪ ،‬ضمـن اعتراض بـه ایـن اداره‪ ،‬دادخواسـت به‬ ‫مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی مبنـی بـر طـرح دعـوی را از مراجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت مطابـق قوانیـن تحدیـد حـدود بـه عمـل خواهـد امـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 1154‬مجتبی شادمان‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960306009000797‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیدرضـا مظفـری فرزنـد محمدیوسـف بـه شماره شناسـنامه ‪ 459‬صـادره از‬ ‫امل در یکباب خانه به مساحت ‪ 374/5‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 3889‬فرعی از ‪ 130‬اصلی واقع در‬ ‫چنـاران خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محل مالکیت مجتمـع اقتصادی کمیته‬ ‫امـداد امـام خمینـی(ره) محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/20 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز ترا کتور کشـاورزی ‪ ITM-399‬به رنگ قرمز معمولی مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ‪582 -14‬ک‪17‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ YAW933T‬و شـماره شاسـی ‪ F12824‬به مالکیت عباس چم چم فرزند حمید با شـماره‬ ‫ملی ‪ 5269533340‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960306009000857‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای خلیل اله صالحی معوا فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 66‬صادره از چناران‬ ‫در یـک قطعـه بـاغ محصـور بـه مسـاحت ‪ 44988‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 129‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫مهترحاجـی خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت حسـین صالحی معوا‬ ‫و محمدعلـی سـیرجانیان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/20 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪963 -36‬ق‪ 29‬و شـماره موتور ‪ 00495184‬و شـماره شاسـی ‪ S1412282954106‬به مالکیت‬ ‫رضـا انبیائـی مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 248‬کاشمر‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای مظفر پیرمرادی فرزند جعفر بشناسنامه ‪ 511‬صادره از باغملک درخواستی بخواسته صدور گواهی‬ ‫حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که دخترم مرحومه فرزانه پیرمرادی بشناسنامه ‪ 1900276259‬صادره‬ ‫رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1399/11/05‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫بـا مشـخصات فـوق پـدر متوفیـه ‪ -2‬صغـری نادری فـر فرزنـد نـادر ش ش ‪ 733‬کـد ملـی ‪6009747031‬‬ ‫صـادره از دیشـمک متولـد ‪ 1355‬مـادر متوفیـه ‪ -3‬علـی پیرمـرادی فرزنـد سـعید کـد ملـی ‪1900884402‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز متولـد ‪ 1396‬پسـر متوفیـه ‪ -4‬سـعید پیرمـرادی فرزنـد رحم خـدا ش ش ‪ 5784‬کد ملی‬ ‫‪ 1911786407‬صـادره از رامهرمـز متولـد ‪ 1366‬همسـر متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی‬ ‫مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 4‬دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز موتورسـیکلت به پـر ‪ BP-200‬مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره انتظامـی ‪582‬ایـران‪51791‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0199N54600032‬و شـماره شاسـی ‪ N54CDDCJFKMF3074‬و شـماره بدنـه‬ ‫‪ IRAML9844AKMF3074‬متعلـق بـه پیمـان پورعسگری چابکسـر مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظربهاینکـه تمامـی ششـدانگ قریـه کیقبـاد تحـت پلا ک ‪ 27‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهران شهرسـتان‬ ‫ری جـزء واحـد ثبتـی حسـن اباد فشـافویه طبـق سـوابق موجـود در پرونـده ثبتـی بـه نـام ایت الـه حـاج‬ ‫مرتضـی اشـتیانی متولـی موقوفـه قمرالسـلطنه پذیـرش اظهارنامـه شـده و ا گهی هـای نوبتـی و تحدیدی‬ ‫انجـام گرفتـه‪ ،‬لیکـن تحدیـد حـدود قانونـی ان بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا بموجـب درخواسـت مالـک‬ ‫و در اجـرای دسـتور قسـمت اخیـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت تحدیـد حـدود پلا ک مذکـور در روز سه شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/01/17‬سـاعت ‪ 10‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه موجـب ایـن ا گهـی‬ ‫بـه کلیـه مجاوریـن اخطـار و اعلام می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در ایـن ا گهـی‪ ،‬در محـل حضـور‬ ‫یابنـد و اعتراضـات مالکیـن یـا مجاوریـن نسـبت بـه حـدود مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫صورتمجلـس تحدیـدی بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهد شـد و به اسـتناده مـاده ‪ 86‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت معتـرض می بایسـت در مهلـت مقـرر در ا گهـی‪ ،‬ضمـن اعتراض بـه ایـن اداره‪ ،‬دادخواسـت به‬ ‫مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی مبنـی بـر طـرح دعـوی را از مراجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت مطابـق قوانیـن تحدیـد حـدود بـه عمـل خواهـد امـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 1157‬مجتبی شادمان‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 291/6/99‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم علی ا کبـر ا کبریـان فرزنـد پشـمی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 49‬صادره شـوش متولد ‪ 1314/04/01‬که سـا کن شـوش‪ -‬بلوار شـهیددانش‪ ،‬نرسـیده‬ ‫بـه میـدان شـاهد‪ ،‬جنـب خیابـان وحـدت‪ ،‬پلا ک ‪ 517‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار‬ ‫تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ ‪ 1400/02/01‬راس ساعت ‪ 10‬صبح نوبت تحریر ترکه تعیین‬ ‫گردیده‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی انها‪ ،‬بستانکاران‪ ،‬از متوفی‬ ‫و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در‬ ‫شـعبه ‪ 6‬شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت‬ ‫شـرکت در عملیـات تحریـر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه مهریه‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای حجت الـه خسـرویان فرزنـد حبیـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 235‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ 1861277490‬بـه ادرس بهبهـان‪ ،‬فلکـه شـیراز‪ ،‬بـه سـمت فلکـه محسـنی‪ ،‬حریـم کانـال‪ ،‬سـه کوچـه بعد‬ ‫از داروخانه عمادعلی‪ ،‬خانه اول سـمت راسـت‪ ،‬درب خانه قهوه ای و کوچک خانه طبقه باال‪ ،‬سـرنبش‬ ‫ً‬ ‫کوچه سـوپری اقای هادی کرمی فعال مجهول المکان ابالغ می شـود که خانم فرناز جاوید جهت وصول‬ ‫طلب خود به اسـتناد مهریه مندرج در سـند ازدواج شـماره ‪ 2669‬دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 32‬بهبهان‬ ‫علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به شـماره بایگانی ‪ 9900320‬در این اداره تشـکیل شـده‬ ‫و طبـق گـزارش مامـور ابلاغ‪ ،‬محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند شـناخته نشـده و در ادرس اعالمـی‬ ‫بسـتانکار مقـدور نگردیـده‪ .‬لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه‬ ‫فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی ا گهـی می شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده‬ ‫روز از تاریـخ ایـن ا گهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می گـردد‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام ننمائید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عملیات اجرائی جریان خواهد یافت‪ .‬ضمنا نسـبت به ثبت نام در سـامانه ثنا و دریافت حسـاب کاربری‬ ‫اقـدام نمائید‪.‬‬ ‫م الف ‪ 8/508‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی کارشناسـی حقـوق صـادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان کـه در تاریـخ‬ ‫‪ 1397/10/26‬فار غ التحصیـل شـده مربـوط بـه اینجانـب سـیده زهرا موسـویون فرزنـد سـیدغالمرضا بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1850299536‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود بـه ادرس‬ ‫بهبهـان‪ ،‬واحـد دانشـگاه ازاد اسلامی تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫نوبت انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/30 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز اتومبیـل پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬با شـماره پلا ک ایـران ‪239 -34‬ن‪ 62‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 164B0274584‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FEXLH310084‬بنـام وحیـد نایـب زاده بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 1911150261‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪268 -24‬س‪47‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12483011545‬و شـماره شاسـی ‪ 83006309‬مربـوط بـه علـی چامی پـور بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 1911629387‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪974 -24‬د‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ 11518005844‬و شـماره شاسـی ‪ 0080905989‬بنـام مسـعود‬ ‫عالم زاده انصـاری بـا کـد ملـی ‪ 2002523861‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم عالمتـاج همتـی و اقـای علی اشـرف همتیان فـرد بـا ارائـه دو بـرگ استهشـادیه محلـی مصدق شـده‬ ‫توسـط دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 90‬سـنقر بشـماره ‪ 1399/12/03-1399217160090011566‬و تقاضای‬ ‫وارده بشـماره ‪ 1399/12/04-139921716009011625‬مبنـی بـر فقـدان سـند مالکیـت دو جلـد سـند‬ ‫مالکیت تک برگی (کاداسـتری) هر یک بمقدار سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان مفروزه‬ ‫تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 18‬فرعـی از باقیمانـده ‪ 2301‬اصلـی کـه ذیـل ثبـت ‪ 49851‬و ‪ 16667‬صفحـه ‪ 7‬و ‪90‬‬ ‫دفتـر ‪ 224‬و ‪ 92/10‬بشـماره سـریال ‪048567‬الـف‪ 90‬و ‪048568‬الـف‪ 90‬بنـام خانـم عالمتاج همتی و اقای‬ ‫علی اشـرف همتیان فرد (هر یک به نسـبت سـه دانگ مشـاع) صادر و تسـلیم که برابر خالصه سند شماره‬ ‫‪ 1391/08/08-3425‬نظیمی دفتر ‪ 90‬سـنقر ششـدانگ در رهن و وثیقه بانک مسـکن شـعبه فلسـطین‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬کـه بدلیـل سـهل انگاری مالکیـن اسـناد مالکیـت انهـا مفقـود گردیـده‪ ،‬تقاضـای صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا وجـود‬ ‫ً‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه‬ ‫ضمیمه اصل سـند مالکیت و یا اصل سـند معامله به اداره ثبت سـنقر تسـلیم و رسـید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـا مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/21 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000639‬مـورخ ‪ 1399/11/19‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یداله صادقی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ‪ 259‬صادره‬ ‫از سـنقر در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 15.62‬مترمربـع پلا ک فرعـی از اصلـی واقـع در سـنقر‪-‬‬ ‫خیابان فرمانداری‪ ،‬جنب پارکینک شـهرداری کدپسـتی ‪ 6751635981‬خریداری مع الواسـطه از مالک‬ ‫رسـمی جعفـر بنی عامریـان و غیـره محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002681‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن عزیـزی فرزنـد فریـدون بـه ش ش ‪ 504‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 104/78‬مترمربع پال ک ‪ 2651‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام اباد غرب‪-‬‬ ‫پشـت مسـجد امام زمان(عج) خریداری برابر مبایعه نامه عادی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/20 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000637‬مـورخ ‪ 1399/11/19‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای مهـدی صادقی فرزند حبیب اله بشماره شناسـنامه ‪ 1‬صادره‬ ‫از سـنقر در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 13/46‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 1181‬اصلـی واقـع‬ ‫در سـنقر‪ -‬خیابـان فرمانـداری‪ ،‬جنـب پارکینـگ شـهرداری کدپسـتی ‪ 6751635981‬خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای جعفـر بنی عامریـان و غیـره محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫شـهرداری سـنقر بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصدق شـده توسـط دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪80‬‬ ‫منضـم بـه تقاضـای وارده بشـماره ‪ 1399/12/10-139921716009011862‬مبنـی بر فقدان سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه مفـروزه تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 8‬فرعـی از ‪ 2499‬اصلـی کـه ذیـل ثبـت شـماره ‪21304‬‬ ‫صفحه ‪ 441‬دفتر ‪ 10/115‬بشـماره سـریال ‪ 104116‬بنام حسـینعلی اسـدی صادر و تسـلیم که برابر خالصه‬ ‫سـند شـماره ‪ 1380/04/19-106930‬تنظیمـی دفتـر ‪ 17‬سـنقر ششـدانگ بصـورت قطعـی بـه شـهرداری‬ ‫سـنقر انتقـال یافتـه اسـت کـه بدلیـل سـهل انگاری مالـک سـند مالکیـت ان مفقـود گردیـده و تقاضـای‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون‬ ‫ثبت در یک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به پال ک فوق و یا وجود‬ ‫ً‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه‬ ‫ضمیمه اصل سـند مالکیت و یا اصل سـند معامله به اداره ثبت سـنقر تسـلیم و رسـید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـا مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/20 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای خدامـراد محمدپناه زرنـه دارای شماره شناسـنامه ‪ 768‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪9900082‬‬ ‫از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان علیمـراد‬ ‫محمدپناه زرنـه بشناسـنامه ‪ 70‬در تاریـخ ‪ 1392/10/11‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬خدامـراد محمدپناه زرنـه بـه ش ش ‪ 768‬صـادره از گیلان‬ ‫غـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬محمدمـراد محمدپناه زرنـه بـه ش ش ‪ 49‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫حسین محمدپناه زرنه به ش ش ‪ 5‬صادره از گیالن غرب پسر متوفی ‪ -4‬بتول محمدپناه زرنه به ش ش‬ ‫‪ 923‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -5‬ثریـا محمدپناه زرنـه بـه ش ش ‪ 1013‬صـادره از گیلان غـرب‬ ‫دختر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید‬ ‫تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای قلی سـلطانی با ارائه دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده توسـط دفتر اسناد رسمی شماره ‪17‬‬ ‫سنقر بشماره ‪ 1399/12/14-139921716009012075‬و تقاضای وارده بشماره ‪-139921716009012074‬‬ ‫‪ 1399/12/14‬مبنـی بـر فقـدان سـند مالکیـت مقـدار ششـدانگ یکبـاب خانـه مفـروزه تحـت پلا ک ثبتـی‬ ‫‪ 132‬فرعـی از ‪ 150‬اصلـی بلـوک کلیائـی کـه بشـماره سـریال ‪397303‬الـف‪ 82‬ذیـل ثبـت ‪ 27930‬صفحـه‬ ‫‪ 49‬دفتـر ‪ 10/144‬بنـام اقـای قلـی سـلطانی صـادر و تسـلیم شـده کـه بدلیـل سـهل انگاری سـند مالکیـت‬ ‫مفقـود گردیـده و مالـک تقاضـای صـدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصره‬ ‫یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله‬ ‫نسـبت به پال ک فوق و یا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف مدت ده‬ ‫ً‬ ‫روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت و یا اصل سند معامله به اداره ثبت سنقر تسلیم‬ ‫و رسید دریافت نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضا مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور‬ ‫سـند المثنی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/21 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ بژ متالیـک مـدل ‪ 1382‬با شـماره پلا ک ‪998 -29‬ب‪85‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 0082255184‬و شـماره موتـور ‪ 12482044044‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند‬ ‫کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـایپا تیبـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪388 -38‬ط‪ 83‬و شـماره موتـور ‪ 8227214‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100F5858507‬بـه نـام مهتـاب‬ ‫محمـدی مفقـود و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودروی سـواری سـمند ال ایکـس دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪549 -29‬م‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ 147H0008712‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAACJ1JC3CF120171‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره انتظامـی‬ ‫ایـران ‪189 -48‬ج‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ 3168171‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288118396‬مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند رانندگـی شـماره ‪ 3003224‬متعلـق بـه اینجانـب شـهرام قاسـمی مرام فرزنـد عباس متولد‬ ‫‪ 1368‬بـا کـد ملـی ‪ 3300004081‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت شناسـایی سلاح سـاچمه زنی دولـول کنارهـم بـه شـماره سلاح ‪ 022200067‬بـا تاریـخ اعتبـار‬ ‫‪ 1403/11/08-1399/01/19‬بـا شـماره شناسـه ‪ 00012587998‬و سـریال مجـوز ‪ 2581379‬کرمانشـاه بـه‬ ‫نـام بهـزاد بیگلـری فرزنـد صیدمحدیخـان ش ش ‪ 484‬کـد ملـی ‪ 4539726064‬مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۶۰۱۵‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۱۷‬تقاضـای اقـای محمدرسـول تیرانـداز بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۹۹۵‬و کـد ملـی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۷۲۰۳۵۹‬صـادره از گـرگان فرزنـد ادینه محمـد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شده است بمساحت ‪ ۶۸۷/37‬مترمربع از پال ک شماره ‪ ۱۲۶‬اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه‬ ‫ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود از ایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/۱۲/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/۱۲/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 6329‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب مرضیـه شـفیعی اصل فرزنـد سـلطانعلی دارای شـماره ملـی‬ ‫‪ 5999977134‬صـادره از کهگیلویـه در مقطـع کارشناسـی رشـته روانشناسـی عمومـی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهان با شـماره ‪ 149321500548‬بتاریخ ‪ 1394/06/15‬مفقود گردیده و فاقد‬ ‫اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد بهبهان تحویل‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل قـرارداد پیش فـروش بـه شـماره ‪/3/10/518‬ج‪/‬ب بـه تاریـخ ‪ 1386/10/09‬مابیـن شـرکت‬ ‫جهـاد خانه سـازی اسـتان کرمانشـاه بـا شـماره ثبـت ‪ 8122‬و اقـای رضـا جمشـیدی فرزنـد جمشـید بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 13066‬بـا شـماره ملـی ‪ 3251344196‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه هفـت روز ا گهـی می گـردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫اطالعیه مفقودی مدارک دانشگاهی‬ ‫بـه اطلاع می رسـاند مـدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد رشـته روان شناسـی‬ ‫بالینـی اینجانـب‪ ،‬عطیـه مالـک بـه شـماره ملـی ‪ ۰۷۴۰۰۳۶۹۹۸‬فرزنـد‬ ‫امیرمحمد از دانشـگاه ازاد اسلامی واحد تربت جام مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تایباد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول چاپ دوم‬ ‫رایگان‬ ‫شـهرداری شـروینه درنظـردارد طـی مناقصـه عمومـی‪ ،‬پروژه هـای خـود را طبـق جـدول ذیـل بـه پیمانـکاران‬ ‫واجـد شـرایط وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫اعتباراتمصوب‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫موردنیاز‬ ‫نوبت ا گهی‬ ‫محلاعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫اصالح و بهسازی معابر شروینه‬ ‫شماره فراخوان‪2099092875000007 :‬‬ ‫‪8.009.000.000‬‬ ‫‪400.450.000‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫مرحله اول‬ ‫چاپ دوم‬ ‫استانی‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫و ماده ‪17‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/20‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پا کت های پیشنهاد‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/05‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/07‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫زمان اعتبار پیشنهاد‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/19‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست شرایط عمومی مندرج و بارگذاری شده در سایت سامانه را مطالعه نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬برگـزاری مناقصـه صرفـا از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬می باشـد و کلیه مراحل فرایند‬ ‫مناقصه شـامل دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬پرداخت تضمین شـرکت در مناقصه (ودیعه)‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمت‪ ،‬بازگشـایی پا کات‪،‬‬ ‫اعلام بـه برنـده‪ ،‬واریـز وجـه مناقصـه و تحویل دسـتگاه موردنظر در بسـتر سـامانه از ان طریق امکان پذیر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬هزینه چاپ روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عالقمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه می بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی (توکـن) بـا شـماره های ذیـل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪ :‬مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه‪ ۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬اطالعات دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪www.‬‬ ‫‪ )setadiran.ir‬بخـش «ثبت نـام‪ /‬پروفایـل مناقصه گزار» موجود اسـت‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های مناقصه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬جوانرود‪ ،‬شروینه‪ ،‬شهرداری شروینه تلفن‪۰۸۳۴۶3۲2250 :‬‬ ‫درضمن تاریخ های اولین انتشار ا گهی و مهلت دریافت اسناد مناقصه در چاپ دوم این ا گهی صحیح بوده و بدینوسیله چاپ اول این‬ ‫ا گهی اصالح می گردد‪.‬‬ ‫اسماعیل نظری؛ شهردار شروینه‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫‪22‬حلقه چاه اب شرب در غرب استان تهران وارد مدار شدند‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫معـاون فنـی و مهندسـی توسـعه ابفـا غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬ضمـن‬ ‫معرفـی فعالیت هـای انجام گرفتـه شـده در سـال ‪ 1399‬از برنامه هـا و‬ ‫چشـم اندازهای شـرکت ابفـا غـرب اسـتان تهـران مطالبـی را ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس محمـد زینلـی گفـت‪« :‬از زمـان ورود بنـده بـه ایـن بخـش‬ ‫از شـرکت ابفـا غـرب اسـتان تهـران حـدود ‪ 10‬مـاه زمـان می گـذرد کـه‬ ‫گوشـه ای از فعالیت هـای انجام شـده ب هشـرح ذیـل خدمـت شـما‬ ‫و خواننـدگان محتـرم شـما تقدیـم می شـود‪ .‬عمـده فعالیـت شـرکت‬ ‫ابفـا غـرب اسـتان تهـران در بخـش معاونـت مهندسـی و توسـعه در دو‬ ‫بخـش اب و فاضلاب خالصـه می شـود‪.‬‬ ‫بخش اب‬ ‫بخـش اب‪ ،‬خـود بـه دو واحـد تامیـن و توزیـع تقسـیم می شـود‪.‬‬ ‫عمـده فعالیـت انجام گرفتـه در بخـش تامیـن بـه شـرح مطالبـی اسـت‬ ‫کـه خدمتتـان تقدیـم می شـود‪ .‬باتوج هبـه موقعیـت ایـن منطقـه و‬ ‫همچنین بارش کم باران در سـال گذشـته و کمبود اب های سـطحی‬ ‫مجبـور بـه برداشـت از اب هـای زیرزمینـی شـدیم‪ .‬دراین خصـوص‬ ‫بـا حفـر ‪ 22‬حلقـه چـاه در مناطـق مختلـف غـرب اسـتان تهـران البتـه‬ ‫باتوج هبـه منابـع محـدود مالـی انجـام و به موقـع هـم تجهیـز شـد‬ ‫مشـکل کمبـود اب برطـرف شـد‪ .‬ایـن اقدامـات درمجمـوع مبلغـی‬ ‫غبـر ‪22‬میلیاردتومـان هزینـه در بـر داشـت کـه تامیـن و پرداخـت‬ ‫بال ‬ ‫شـد‪ .‬الزم به توضیـح اسـت؛ از ‪ 22‬حلقـه چـاه اب شـرب هفت حلقـه‬ ‫در روسـتاهای غـرب اسـتان تهـران حفـر شـده اسـت‪ .‬بـا ادغـام ابفـا‬ ‫روسـتایی و شـهری در سـال جاری حدود ‪ 81‬روسـتا تحویل ابفا غرب‬ ‫تهـران شـد و نظـر بـه رصـد ایـن مجموعـه تازه وارد شـده بـه‬ ‫جمع شـرکت ما و مسـائل ابی احصاء شـد‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫ً‬ ‫بروز افت فشـار شـبکه اب رسـانی در زمان اوج مصرف سـریعا‬ ‫در هفـت روسـتا اقـدام بـه حفـر چـاه شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخش دوم موضوع اب باید به گزینه توزیع توجه ویژه ای‬ ‫معطـوف کنیـم؛ زیرا پـس از تامین اب بایـد ان را برای مصرف‬ ‫بـه در منـازل مشـترکین و مصرف کننـدگان برسـانیم‪ .‬در ایـن‬ ‫بخـش هـم بـا تلاش شـبانه روزی همـکاران ارزشـمندمان‬ ‫ایـن کار هـم روی زمیـن نمانـد و کار بـه بهترین روش ممکنه‬ ‫انجـام گرفـت‪ .‬ایـن اقدامـات از تهیـه مخـازن گرفتـه تـا ایجـاد‬ ‫ایسـتگاه های پمپـاژ بـه خطـوط و احـداث خطـوط انتقـال‬ ‫و توزیـع در ‪ 10‬ماه گذشـته منجـر بـه لوله گـذاری بـه میـزان‬ ‫‪ 22/6‬کیلومتـر شـبکه و خـط انتقال شـد‪ .‬در ایـن مدت زمان‬ ‫‪ 18‬میلیـارد و ‪100‬میلیون تومـان هزینـه شـد تـا اب در شـبکه‬ ‫غـرب تهـران همچنـان جـاری بمانـد‪ .‬خاطرنشـان کنـم کـه‬ ‫یـک مخزنـی هـم در دس ِـت احـداث داریـم کـه نتایـج ان در سـال اتـی‬ ‫بـه بـار خواهـد نشسـت‪ .‬در ایـن بخـش بـا انتقال اب بیلغان به سـمت‬ ‫کـرج کـه حـدود ‪60‬درصـد لوله گـذاری انجام شـده روبـه رو هسـتیم و‬ ‫یـک سیسـتم منسـجم تصفیـه اب را هـم بایـد انجـام دهیـم کـه ایـن‬ ‫بخـش هـم در سـال اتـی بـه اجـرا گذاشـته خواهـد شـد‪ .‬خـط دیگـری‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کـه اب سـطحی را بـه غـرب اسـتان تهـران می رسـاند خط ‬ ‫اب تصفیه شـده را از خط الغدیر تهران ب هسـمت شـهرک پرند منتقل‬ ‫می کنـد‪ .‬البتـه قابل ذکـر اسـت کـه کلنگ زنـی ایـن طـرح در ابتـدای‬ ‫سـال جـاری انجـام شـد و عملیـات اجرایـی ان در حـدود ‪50‬درصـد‬ ‫درامـده بـود کـه عبارت انـد از راه انـدازی دو تصفیه خانـه‬ ‫در شـهر ملارد بـه گنجایـش ‪ 35000‬مترمکعـب و دوم‬ ‫تصفیه خانـه دوم در مسـکن مهـر صفادشـت‪ .‬در سـال‬ ‫ دسـت اجرا بوده اسـت که‬ ‫جـاری تصفیه خانـه دیگـری نیز در ِ‬ ‫متاسـفانه به دلیـل مشـکالت مالـی هنـوز به اتمـام نرسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬حجـم ایـن تصفیه خانـه ‪ 13000‬مترمکعـب اسـت‪.‬‬ ‫خوشـبختانه خـط اصلـی شـهر ملارد ‪ 1300‬متـر لوله گـذاری‬ ‫شـده و تـا اتمـام ایـن فاز عملیاتی زمانی زیـادی باقی نمانده‬ ‫اسـت و امیدواریـم تا پایان سـال ‪ 150‬متـر باقی مانده به اتمام‬ ‫برسـد و در فروردین مـاه بـا جمـع اوری کارگاه به اتمام برسـد‪.‬‬ ‫باتوجه بـه افتتـاح مسـکن مهـر صفادشـت در ایـن پـروژه‬ ‫‪614‬میلیون تومـان هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫اجرایـی شـده اسـت و درحال حاضـر مشـغول عملیـات احـداث منبـع‬ ‫ایسـتگاه پمپـاژ ان هسـتیم کـه انشـاءاهلل ایـن طـرح تـا ابتـدای فصـل‬ ‫گرمـا بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ .‬خـط دیگـری هـم در سـال اینـده‬ ‫از خـط الغدیـر بـه سـه شـهر صباشـهر‪ ،‬وحیدیـه‪ ،‬شاهدشـهر رسـانده‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬امـور مرتبـط بـه اجـرای ایـن فـاز کاری در مرحلـه ارائـه‬ ‫اسـناد مناقصـه اسـت‪.‬‬ ‫بخش فاضالب‬ ‫در اواخـر فروردیـن ‪ 1399‬دو کار ارزشـمندی در ایـن منطقـه بـه اجـرا‬ ‫‪ 1180‬کنتور اب فرسوده در شهرستان قدس تعویض شد‬ ‫فاضالب شهریار‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شـهریار در سـال های گذشـته ساخته‬ ‫شـده اسـت کـه در سـال جـاری بـا تکمیـل ان توانسـتیم بـه شـرکت‬ ‫بهره بـردار تحویـل دهیـم‪ .‬در ایـن بخـش هـم کل هزینـه بـرای شـهریار‬ ‫‪23‬میلیاردتومـان هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫فاضالب شهرقدس‬ ‫شـهرقدس در سـال های گذشـته دارای تصفیه خانـه تکمیل شـده‬ ‫بـوده اسـت و کل هزینه هـای انتقـال و تکمیـل پروژه هـا حـدود‬ ‫دومیلیاردتومـان اسـت‪ .‬مهنـدس زینلـی درمـورد چشـم انداز شـرکت‬ ‫ابفـا غـرب اسـتان تهـران برای سـال اتی اظهـار کـرد‪« :‬مهم ترین بخش‬ ‫انتقال‪ ،‬اب های سـطحی شـهرهای صبا شـهر‪ ،‬باغسـتان‪ ،‬شاهدشـهر‬ ‫و شـه قـدس اسـت‪ .‬بـرای اولین بـار طـرح مطالعـات جامـع اب رسـانی‬ ‫اسـتان تهـران درحـال اجرا سـت‪ .‬ایـن طـرح بـه یـک شـرکت مجـری‬ ‫سـپرده شـده اسـت‪ ،‬در ایـن طـرح اولویـت بـا غـرب اسـتان تهـران‬ ‫اسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن نتایـج ایـن طـرح‪ ،‬تعییـن میـزان اب موجـود‬ ‫در اسـتان بـه تفکیـک سـطحی و زیرزمینـی خواهـد بود و پـس از اتمام‬ ‫ایـن طـرح کمبودهـا و راه هـای جایگزینـی و تامیـن اب تعییـن خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬یکی از عمده ترین وظایف شـرکت های اب و فاضالب‪ ،‬مدیریت‬ ‫پسـاب های تولیـدی در شـهر و روستا سـت‪ .‬در قانـون مـدون شـده‬ ‫وظیفـه جمـع اوری بـه شـرکت اب و فاضالب سـپرده شـده و در همین‬ ‫قانون وظیفه مدیریت پسـاب به شـرکت های منطقه ای وا گذار شـده‬ ‫اسـت‪ .‬باتوجه بـه تصمیمیـات جدیـد اجـازه بهر هبـرداری و فـروش‬ ‫پسـاب بـه شـرکت های ابفـا داده شـده اسـت‪ .‬کشـاورزان و صاحبـان‬ ‫صنایـع می تواننـد به صـورت حقوقـی وارد پروسـه درخواسـت پسـاب‬ ‫شـوند و از این منابع اسـتفاده کنند‪ .‬پسـاب تولیدشـده در شـهرهای‬ ‫شـهر قدس ‪ 28650‬مترمکعـب‪ ،‬در ملارد ‪ 13000‬مترمکعب و در شـهریار‬ ‫‪ 12000‬مترمکعـب اسـت‪.‬‬ ‫عملیـات جمـع اوری فاضلاب شـهر ملارد در فروردیـن سـال ‪1399‬‬ ‫کلیـد خـورد کـه دارای دو خـط شـرقی و غربـی درحـال اجرا سـت‪ .‬خـط‬ ‫شـرقی تـا انتهـای فروردیـن ‪ 1400‬مـورد بهره بـرداری خواهـد رسـید کـه‬ ‫البتـه کار سـختی بـود؛ زیـرا باتوجه به مشـکالت محـل و وجود ترافیک‬ ‫حمل ونقـل و صـدور مجوزهـای اداره محتـرم راهنمایـی و رانندگـی مـا‬ ‫فقـط در شـب قـادر بـه فعالیـت بودیـم کـه ان هـم انشـاءاهلل تـا پایـان‬ ‫فروردیـن به اتمـام خواهـد رسـید و مـورد بهره بـرداری خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫کشف محموله شش میلیاردی مواد محترقه در شهرستان قدس‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان قـدس از کشـف محمولـه‬ ‫شـش میلیاردی مـواد محترقـه قاچاق در این شهرسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـرهنگ شـاهپور فالحـی در مصاحبـه بـا‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس در تشـریح ایـن خبـر گفت‪:‬‬ ‫«مامـوران اداره نظـارت بـر اما کـن پلیـس امنیـت عمومـی‬ ‫یبـر‬ ‫ایـن شهرسـتان در پـی دریافـت گزارش هایـی مبن ‬ ‫نگهـداری مـواد محترقـه قاچاق توسـط افرادی سـودجو‪،‬‬ ‫بالفاصلـه تحقیقـات را دراین زمینـه اغـاز کردنـد»‪ .‬ایـن‬ ‫مقـام انتظامـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬مامـوران در تحقیقات‬ ‫میدانـی و همچنیـن تعقیـب و مراقبـت چنـدروزه موفـق‬ ‫شـدند؛ دونفـر را در همین رابطـه شناسـایی و بـا کسـب‬ ‫مدیـر امـور ابفـا شهرسـتان قـدس از تعویـض ‪ 1180‬دسـتگاه کنتـور اب فرسـوده در ایـن‬ ‫شهرسـتان از ابتـدای سـال جـاری خبـر داد‪ .‬بهـزاد رضوانـی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫«پیشـگیری از هدررفـت و ارتقـای کمـی و کیفـی اب اشـامیدنی‪ ،‬ارائه خدمات شایسـته تر و‬ ‫جلـب رضایـت مشـترکان از مهم تریـن اهداف تعویض دوره ای کنتورهای فرسـوده اسـت»‪.‬‬ ‫او افـزود‪« :‬تعویـض کنتورهـای فرسـوده به صـورت دوره ای ازسـوی ابفـا انجـام می شـود و‬ ‫تعویـض این گونـه کنتورهـا رایـگان اسـت و مشـترکان هیچ گونـه وجهـی بابـت ان پرداخـت‬ ‫نمی کننـد»‪ .‬رضوانـی اظهـار داشـت‪« :‬محدودیـت منابـع ابـی در سـال های اخیـر موضوعی‬ ‫غیرقابل انـکار اسـت و مـردم بایـد بـر ایـن امـر واقـف شـوند کـه منابـع ابـی طـی سـال های‬ ‫اخیـر به دلیـل وقـوع خشک سـالی دسـتخوش تحوالت زیادی شـده پس بایـد در چگونگی‬ ‫مصـرف اب تجدیدنظـر کننـد»‪ .‬مدیـر امور ابفا شهرسـتان قـدس درپایان از مردم خواسـت‬ ‫باتوج هبـه نزدیکـی پایـان سـال و خانه تکانـی مصـارف اب شـرب خـود را مدیریـت کننـد تا با‬ ‫افـت فشـار شـبکه اب رسـانی و قطـع اب در سـاعات اوج مصـرف مواجـه نشـویم‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫دسـتور قضائـی و بـا رعایـت حقـوق شـهروندی وارد منـزل‬ ‫متهمـان شـده و تعـداد ‪583‬هزارعدد انـواع مواد محترقه‬ ‫خارجـی و قاچـاق بـه ارزش تقریبـی شـش میلیاردریال‬ ‫کشـف و دونفـر را در همین رابطـه دسـتگیر کردنـد»‪.‬‬ ‫سرهنگ فالحی افزود‪« :‬متهمان دستگیرشده باتوجه به‬ ‫مـدارک و شـواهد موجـود بـه جـرم خـود اعتراف کـرده‪ ،‬که‬ ‫در همین رابطـه پرونـده مقدماتـی تشـکیل و متهمـان‬ ‫جهـت سـیر مراحل قانونـی تحویل مراجع قضایی شـد»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان قـدس بابیان اینکـه امنیت‬ ‫و سلامت شـهروندان خـط قرمـز پلیـس بـوده و متخلفان‬ ‫ً‬ ‫قطعـا بـه سـزای اعمـال مجرمانـه خـود خواهنـد رسـید‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬طبـق مـاده ‪ 618‬قانـون مجـازات اسلامی‬ ‫"هرکـس بـا هیاهـو‪ ،‬جنجـال‪ ،‬حـرکات غیرمتعـارف یـا بـا‬ ‫تعـرض بـه افـراد‪ ،‬موجـب اخالل در نظـم و ارامش عمومی‬ ‫شـود یـا مـردم را از کسـب وکار بـازدارد‪ ،‬بـه حبس از سـه ماه‬ ‫تـا یک سـال و تـا ‪ 74‬ضربـه شلاق محکـوم خواهـد شـد" و‬ ‫همچنیـن بـا تعاملات صورت گرفتـه بـا دسـتگاه قضائـی‬ ‫کسـانی که دررابطه بـا حمـل‪ ،‬نگهـداری و اسـتفاده از مـواد‬ ‫منفجـره توسـط پلیس دسـتگیر شـوند تا پایـان تعطیالت‬ ‫نـوروزی در بازداشـت پلیـس خواهنـد بـود»‪.‬‬ ‫ارتبـاط بـا سـتاد خبـری حفاظـت اطالعـات انتظامـی‬ ‫شهرسـتان قـدس بـا سـامانه تلفنـی ‪116‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫معاون وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫انعقادتفاهم نامهمسئولیت هایاجتماعی‬ ‫با واحدهای تولیدی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۲‬مرکز مثبت زندگی بهزیستی‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬بـا انعقـاد تفاهم نامـه مسـئولیت های اجتماعـی بـا واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬از ظرفیـت بنگا ههـای اقتصـادی بـرای کمـک بـه توسـعه صنعتـی‬ ‫یشـود»‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـرکت‬ ‫روسـتاها و مناطق محروم اسـتفاده م ‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل‪ ،‬علـی رسـولیان در شـورای گفت وگـوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬براسـاس ایـن تفاهم نامـه که‬ ‫ب هصـورت چندجانبـه میـان وزارت صمـت‪ ،‬اسـتانداری ها‪ ،‬نماینـدگان اسـتان‬ ‫یشـود واحدهـای تولیـدی در مناطـق محـروم‬ ‫و واحدهـای تولیـدی تفاهـم م ‬ ‫روستایی به ایجاد اشتغال و کارافرینی می پردازند»‪ .‬وی احیای مسئولیت های‬ ‫اجتماعـی بنگاه های اقتصـادی را از برنامه های جـدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت به منظـور محرومیت زدایـی اعلام کـرد و افـزود‪« :‬بنگا ههـای اقتصـادی‬ ‫کـه بـا محوریـت وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت فعالیـت دارنـد‪ ،‬بـرای اجـرای‬ ‫سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در مسـیر توانمندسـازی مناطق محـروم به کار‬ ‫گرفتـه خواهنـد شـد»‪ .‬معـاون وزیـر صمـت نمونـه بـارز ایـن کار را در قلعـه گنـج‬ ‫اسـتان کرمـان برشـمرد و افـزود‪« :‬بـا ایـن امـر خداپسـندانه‪ ،‬نـرخ بیـکاری در این‬ ‫منطقه از کشور از ‪26‬درصد به هفت درصد کاهش و شاخص های امنیتی نیز تا‬ ‫‪70‬درصد افزایش پیدا کرد»‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتـی ایـران تعـداد واحدهـای داوطلب بـرای اجـرای این طرح را تاکنـون ‪171‬‬ ‫واحـد در سـطح کشـور برشـمرد و افـزود‪« :‬بـا اسـتفاده از ظرفیـت ایـن واحدهـای‬ ‫تولیدی‪ ،‬تعداد‪ 5496‬کسب وکار در کمتر از یک سال در روستاهای مورد هدف‬ ‫ایجـاد شـد»‪ .‬وی اجـرای ایـن طرح را مورد رضایت مقام معظم رهبری دانسـت‬ ‫کـه تـداوم اجـرای ان نیـز مورد تا کیـد ایشـان قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫ارسال ‪ 122‬اثر‬ ‫به دبیرخانه اولین جشنواره کاالهای فرهنگی‬ ‫مرحلـه دریافـت اثـار بـرای شـرکت در اولیـن‬ ‫جشـنواره کاالهـای فرهنگـی اسـتان اردبیـل‬ ‫پایـان یافـت و ‪ 122‬اثـر بـه دبیرخانـه ایـن‬ ‫جشـنواره ارسال شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫اردبیل؛عبداهللبحرالعلومی؛مدیرکلفرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیـل و دبیـر کمیته‬ ‫برگـزاری اولیـن جشـنواره کاالهـای فرهنگـی‬ ‫اسـتان اردبیل گفت‪« :‬سـی ام بهمن ماه اخرین مهلت پذیرش اثار و شـرکت در‬ ‫اولیـن جشـنواره کاالهـای فرهنگـی اسـتان اردبیل بـود که به دلیل درخواسـت‬ ‫هنرمنـدان اسـتان و همچنیـن به خاطر شـرایط کرونایی‪ ،‬ایـن جشـنواره در دو‬ ‫مرحله تا دهم اسفندماه تمدید شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬پس از پایان مهلت پذیرش‬ ‫اثار‪ 122،‬اثر به دبیرخانه اوین جشنواره کاالهای فرهنگی استان اردبیل ارسال‬ ‫شـده اسـت کـه از این تعـداد‪ 94 ،‬اثـر مربـوط بـه محصـوالت و کاالهـای فرهنگی‬ ‫در حـوزه گلیـم و چنته بافـی و ورنی بافـی اسـت و ‪ 28‬مـورد‪ ،‬مربـوط بـه عروسـک‬ ‫گلین باال ست»‪ .‬بحرالعلومی تصریح کرد‪« :‬مرحله اول داوری توسط دبیرخانه‬ ‫جشـنواره صـورت گرفتـه اسـت و مرحلـه دوم و نهایـی جشـنواره نیـز بـه زودی‬ ‫انجـام گرفتـه و نتایـج اعلام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫افزایش پنج درصدی ارسال نفتگاز‬ ‫به نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن‬ ‫مدیر شـرکت ملـی پخـش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اردبیل اعالم کرد‪« :‬در ‪ 11‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫بیـش از ‪172‬میلیون لیتـر نفتـگاز بـه نیـروگاه‬ ‫سـیکل ترکیبی سـبالن ارسـال شـده است»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه اردبیـل؛ سـید‬ ‫حجـت مدنـی بـا بیـان مطلـب فـوق گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن میـزان فـراورده ازطریـق خـط لولـه‬ ‫از انبـار نفـت اردبیـل بـه نیـروگاه انتقـال یافتـه کـه در مقایسـه با مـدت مشـابه‬ ‫سـال قبـل پنج درصـد افزایـش داشـته اسـت»‪ .‬وی دربـاره مصـرف نفتـگاز‬ ‫بخـش غیر نیروگاهـی نیـز گفـت‪« :‬مصـرف در ایـن بخـش در بـازه زمانی یادشـده‬ ‫‪285‬میلیون لیتـر بـوده کـه در قیاس بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته نزدیـک بـه‬ ‫یسـت؛‪ ،‬سـوخت اصلـی نیـروگاه‬ ‫کو نیم درصـد کاهـش داشـته اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫ی ‬ ‫سـیکل ترکیبـی سـبالن گاز طبیعـی و سـوخت دوم ان نفتـگاز اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬مرکـز مثبـت زندگـی بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مرکـزی روز دوشـنبه در ائینـی کـه به صـورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس و باحضـور رئیس جمهـوری‬ ‫به منظـور افتتـاح دوهـزار و ‪ ۴۰۰‬واحـد از‬ ‫ایـن مرا کـز در سـطح کشـور برگـزار شـد‪ ،‬بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـید‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان مرکـزی در حاشـیه ایـن ائیـن در‬ ‫جمـع خبرنـگاران گفـت‪« :‬ایـن مرا کـز بـه‬ ‫اسـتناد بنـد چهـار مـاده ‪ ۲۶‬قانـون تنظیـم‬ ‫بخشـی از مقـررات مالـی دولـت و درراسـتای‬ ‫خدمت رسـانی بهتـر و اسـان تر بـه جامعـه‬ ‫هدف و مددجویان بهزیستی ازسوی بخش‬ ‫خصوصـی تشـکیل شـده اند»‪ .‬زهـرا امینـی‬ ‫افـزود‪« :‬اولویـت فعالیت هـای بهزیسـتی‪،‬‬ ‫ارائـه خدمـات مطلـوب بـا تشـکیل مرا کـز‬ ‫مثبـت زندگـی یـا همـان مرا کـز خدمـات‬ ‫یسـت کـه مزایـای زیـادی نسـبت به‬ ‫بهزیست ‬ ‫سـایر موسسـات دارد و بـه شـکل غیردولتـی‬ ‫اداره می شـود»‪ .‬وی یـاداور شـد‪۱۵۰« :‬‬ ‫نیـروی مـددکار روان شـناس و متخصصـان‬ ‫اجتماعـی در ایـن مرا کـز در سـطح اسـتان‬ ‫به صـورت دولـت الکترونیـک و محله محـور‬ ‫فعالیـت می کننـد کـه ایـن امـر باعـث شـده تـا‬ ‫جامعـه هـدف بـه شـکل اسـانی از خدمـات‬ ‫بهزیسـتی در نقاط مختلف اسـتان بهره مند‬ ‫شـوند»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬موسسـان ‪ ۴۲‬مرکـز مثبـت‬ ‫لکـرده هسـتند کـه از‬ ‫زندگـی از افـراد تحصی ‬ ‫اعتبارات شخصی خود‪ ،‬به شکل داوطلبانه‬ ‫برای تشـکیل این مرا کز اسـتفاده می کنند»‪.‬‬ ‫امینـی بابیان اینکـه ایـن مرا کـز خانواده محور‬ ‫اسـت و بهزیسـتی موظـف اسـت ‪ ۲۲‬فعالیـت‬ ‫تعریف شـده را ازطریـق ان هـا ارائـه دهـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن مرا کـز همچنیـن‬ ‫بـرای پیشـگیری از اسـیب های اجتماعـی و‬ ‫معلولیت هـا‪ ،‬فعالیت هـای مختلفـی بـرای‬ ‫احـاد مـردم به ویـژه مشـاوره های ژنتیـک و‬ ‫پیشـگیری از طلاق انجـام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫مازندرانی های ساکن خوزستان با تست منفی به خانه برگردند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«مسـافران و ان دسـته از شـهروندان مازندرانی که در مناطق‬ ‫قرمـز کرونایـی ازجملـه اسـتان خوزسـتان کار یـا زندگـی‬ ‫می کننـد؛ در صورتـی می تواننـد وارد مازنـدران شـوند کـه‬ ‫نتیجه تسـت منفی کرونا داشـته باشـند»‪ .‬دکتر قاسـم اویس‬ ‫افـزود‪« :‬مدیـران شـبکه حمل ونقـل سـه گانه ریلـی ‪ ،‬هوایـی و‬ ‫ی مبـدا با الگوی رنگ بنـدی قرمز کرونایی‬ ‫زمینـی در شـهرها ‬ ‫به ویـژه اسـتان خوزسـتان کـه درگیـر کرونـای انگلیسی سـت ‪،‬‬ ‫باید با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه نسبت‬ ‫بـه انجـام تسـت پی سـی ار از مسـافرانی کـه قصـد خـروج از‬ ‫اسـتان را دارند در محل پایانه های مسـافربری اقدام کنند»‪.‬‬ ‫وی اجـرای ایـن طـرح را باعـث جلوگیـری از گسـترش شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـای انگلیسـی بـه سـایر مناطق کشـور بخصوص‬ ‫اسـتان مازنـدران دانسـت کـه به تازگـی بـا فروکش کـردن موج‬ ‫سـوم شـیوع کرونـا بـا کاهـش امـار بیمـاران کوویـد ‪ ۱۹‬بسـتری‬ ‫در بیمارسـتان های مواجـه شـد‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬در شـرایط‬ ‫فعلـی‪ ،‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصد از مسـافرت ها به اسـتان های کشـور‬ ‫ازجملـه مازنـدران بـا خودروهـای عمومـی انجـام می شـود و‬ ‫الزام مسـافران شـهرهای قرمز به خصوص اسـتان خوزسـتان‬ ‫سمنان‬ ‫قهرمانی گاز در مسابقات فوتسال میامی‬ ‫اغاز نهال کاری در بخشی از ازادراه حرم تا حرم‬ ‫اغـاز طـرح مشـارکتی بیابان زدایـی ‪ ۱۰۰‬هکتـاری در ضلـع جنوبـی ازادراه حـرم تـا‬ ‫حـرم در محـدوده گرمسـار‪ -‬قـم باحضور جعفـر مرادی حقیقی؛ مدیرکل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان سـمنان و نماینـده فرمانـده قـرارگاه سـازندگی‬ ‫خاتم االنبیاء(ص) کلنگ زنی شـد‪ .‬علی ترابی؛ رئیس اداره امور بیابان اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان سـمنان گفـت‪« :‬براسـاس تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری امضـاء شـده بیـن منابـع طبیعـی و ابخیـزداری بـا شـرکت زیرسـاخت‬ ‫ازادراه حـرم تـا حـرم‪ ،‬مقـرر شـده تـا قـرارگاه خاتم االنبیـا (ص) به عنـوان مجـری‬ ‫طـرح ازادراه حـرم تـا حـرم بیابان زدایـی در ‪ ۱۰۰‬هکتـار انجـام دهـد»‪ .‬علـی ترابـی‬ ‫ابـراز داشـت‪« :‬بیابان زدایـی در ‪ ۱۰۰‬هکتـار در ضلع جنوبـی ازادراه حرم تـا حرم در‬ ‫محدوده گرمسـار‪ -‬قم با صرف اعتبار شـش میلیارد ریال انجام می شـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامهداد‪«:‬گونه هایسازگار بامنطقه گرمسار مانندتاغ‪،‬اتریپلکس‪،‬اسکمبیل‬ ‫و قـره داغ در ایـن ‪ ۱۰۰‬هکتـار به وسـیله قرارگاه خاتم االنبیـا(ص) به عنوان مجری‬ ‫طرح کاشته و مراحل ابیاری و مراقبت نیز توسط این قرارگاه انجام می شود»‪.‬‬ ‫ترابـی تصریـح کـرد‪« :‬طر ح هـای بیابان زدایـی در اسـتان سـمنان بـا اولویـت‬ ‫مناطـق درمعـرض فرسـایش بـادی و کانون هـای گر دو غبـار اجـرا می شـود»‪.‬‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫وی بابیان اینکـه ‪ ۵۷‬درصـد وسـعت اسـتان سـمنان مناطـق بیابان ‬ ‫تصریـح کـرد‪ ۵۵۰« :‬هزار هکتـار از وسـعت اسـتان را کانون هـای فرسـایش بـادی‬ ‫تشـکیل می دهد که هرسـال خسـارت بسـیار زیادی به تاسیسـات اقتصادی و‬ ‫منابـع زیسـتی وارد می کنـد»‪ .‬رئیـس اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اسـتان سـمنان گفت‪ :‬تقویت پوشـش گیاهی با نهال کاری و انجام‬ ‫یسـت و انتظـار می رود‬ ‫مراقبـت و ابیـاری مهم ترین راهکار مقابله با بیابان زدای ‬ ‫احـاد جامعـه در ایـن بخـش مشـارکت کنند‪.‬‬ ‫بـه داشـتن تسـت منفـی کرونـا از گسـترش الودگی ها به سـایر‬ ‫اسـتان ها جلوگیـری می کنـد»‪ .‬دکتـر اویـس درمـورد نگرانـی‬ ‫سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا مبنی بر اتخاذ تدابیر الزم برای‬ ‫انجـام تسـت کرونـا از کارگـران مازندرانـی شـاغل در اسـتان‬ ‫خوزسـتان به عنـوان یکـی از اسـتان های درگیـر بـا ویـروس‬ ‫کرونـای انگلیسـی هنـگام ورود بـه مازنـدران‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫جلوگیری از گسترش ویروس کرونای انگلیسی در مازندران‪،‬‬ ‫بایـد انجـام تسـت کرونـا از کارگـران مازندرانـی شـاغل در‬ ‫اسـتان خوزسـتان کـه قصـد سـفر بـه زادگاهشـان را دارنـد‪ ،‬در‬ ‫پایانه های حمل ونقل عمومی شهرهای مبدا انجام شود»‪.‬‬ ‫وی انجام تست کرونا از مسافران در مبدا را باعث جلوگیری‬ ‫انتشـار بیماری در شـهرهای مقصد دانسـت و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«برنامـه وزارت بهداشـت بـرای سـفرهای ضـروری نیـز انجـام‬ ‫ً‬ ‫تسـت از مبـدا اسـت و صرفـا مسـافرانی می تواننـد مجـوز‬ ‫جابه جایی بگیرند که تست انها منفی باشد»‪ .‬ستاد مقابله‬ ‫بـا کرونـا اسـتان مازنـدران در اخریـن نشسـت خـود کـه روز‬ ‫شنبه برگزار شد‪ ،‬از دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت و اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫خواسـته بـود تـا دربـاره بازگشـت کارگـران مازندرانـی سـا کن‬ ‫خوزسـتان کـه کرونـای انگلیسـی در انجـا شـایع اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫زادگاهشـان در تعطیلات عید‪ ،‬پیش بینی هـای الزم را انجام‬ ‫دهنـد‪ .‬ا گرچـه امـار مشـخصی از تعـداد کارگـران مازندرانـی‬ ‫شـاغل در اسـتان خوزسـتان در دسـت نیسـت؛ ولی بسـیاری‬ ‫از نیروهای کار ماهر مازندران باتوجه به دستمزدهای باالی‬ ‫پیشـنهادی در اسـتان های دارای اب وهـوای گـرم و شـرجی‬ ‫به صـورت فصلـی بـه ان اسـتان ها بـرای انجـام کار می رونـد‪.‬‬ ‫اغلـب ایـن مسـافران به صـورت گروهـی و مجـردی به وسـیله‬ ‫قطـار سـفر می کننـد و گاهی هم سـفر با اتوبـوس و هواپیما نیز‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫ارز اوری ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری ریل ذوب اهن‬ ‫رضا تبیانیان‬ ‫مسـابقات فوتسـال ادارات میامـی‪ ،‬جـام دهـه مبـارک فجـر بـا برتـری تیـم اداره‬ ‫گاز پایـان یافـت‪ .‬محمـد کامرانـی؛ رئیـس اداره گاز شهرسـتان میامی از پیـروزی‬ ‫و قهرمانـی تیـم فوتسـال این اداره در سـطح ادارات شهرسـتان میامی خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن رقابت هـا باحضـور نـه تیـم منتخـب از ادارات‪ ،‬در سـالن ورزشـی‬ ‫امیرالمومنیـن (ع) میامـی برگـزار شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در این مسـابقات تیم های‬ ‫گاز‪ ،‬شـبکه بهداشـت‪ ،‬اموزش وپـرورش و بنیـاد مسـکن بـه مرحلـه نیمه نهایـی‬ ‫راه یافتنـد کـه در مرحلـه نیمه نهایـی‪ ،‬تیم هـای اداره گاز و شـبکه بهداشـت بـا‬ ‫غلبه بر حریفان خود موفق به راه یابی به مرحله فینال این رقابت ها شدند»‪.‬‬ ‫کامرانی ادامه داد‪« :‬تیم اداره گاز و شبکه بهداشت در دیداری جذاب رو درروی‬ ‫یکدیگر به رقابت پرداختند که درپایان تیم اداره گاز با نتیجه‪ ۸‬بر‪ ۳‬تیم شبکه‬ ‫بهداشـت را شکسـت داد و قهرمـان شـد»‪ .‬درادامـه و در پایـان ایـن مراسـم از‬ ‫سرپرسـت و اعضـای تیـم اداره گاز میامـی به عنـوان تیـم برتـر و همچنیـن اقـای‬ ‫گل ایـن مسـابقات بـا تقدیـم لـوح تقدیـر‪ ،‬کاپ و هدایایی تجلیل به عمـل امد‪.‬‬ ‫یسـت؛ اداره گاز میامـی در طـی این چندسـال تاکنـون دومرتبه موفق به‬ ‫گفتن ‬ ‫کسـب رتبه قهرمانی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی‪ ،‬ارائـه‬ ‫اموزش هـای مختلـف درخصـوص نحـوه‬ ‫زندگـی مطلـوب و ارتقـای خدمات اجتماعی‬ ‫بـه جامعـه هـدف سـازمان بهزیسـتی را از‬ ‫دیگـر وظایـف ایـن مرا کـز عنـوان کـرد‪ .‬امینـی‬ ‫بابیان اینکـه فعالیـت بیشـتر مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگی در مناطق حاشـیه شـهر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایجـاد ایـن مرا کـز در مناطـق حاشـیه ای‪،‬‬ ‫مسـیر دسترسـی خدمـات بـه مددجویـان‬ ‫را اسـان کـرده و جامعـه هـدف می تواننـد از‬ ‫ایـن خدمـات بهره گیـری کننـد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪ ۱۶« :‬مرکـز مثبـت زندگـی در سـطح‬ ‫شهرسـتان ارا ک فعالیـت دارد و حداقـل‬ ‫یـک مرکـز در شهرسـتان های کوچک اسـتان‬ ‫ایجـاد شـده و بهزیسـتی بـه ازای هـر ‪۴۵۰‬‬ ‫پرونـده‪ ،‬مجـوز فعالیـت یـک مرکـز را صـادر‬ ‫کرده اسـت»‪ .‬وی اظهار کـرد‪« :‬از اولویت های‬ ‫بهزیسـتی در بخـش ارائـه خدمـات مطلـوب‬ ‫تشـکیل ایـن مرا کز «مثبـت زندگـی» یا همان‬ ‫یسـت کـه چندیـن‬ ‫مرا کـز خدمـات بهزیست ‬ ‫مزایا نسـبت به سـایر موسسـات دولتی دارد‪.‬‬ ‫از جمله مشارکت مردم که در این موسسات‬ ‫بیشـتر خواهـد بـود‪ .‬ضمن اینکـه ایـن مرا کـز‬ ‫بـه شـکل غیردولتـی اداره می شـود»‪ .‬امینـی‬ ‫بااشـاره به اینکه بیشـتر ایـن مرا کـز در مناطـق‬ ‫حاشیه ای سـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬از ایـن‬ ‫‪ ۴۲‬مرکـز‪ ۱۶ ،‬مرکـز در ارا ک‪ ،‬در سـاوه‪ ،‬خمیـن‬ ‫و شـازند هرکـدام چهـار مرکـز‪ ،‬در خنـداب‪،‬‬ ‫دلیجـان کمیجـان‪ ،‬فراهـان و محلات‬ ‫هرکـدام دو مرکـز در اشـتیان‪ ،‬زرندیـه و تفـرش‬ ‫هرکـدام یـک مرکـز وجـود دارد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان مرکـزی‪« ،‬افزایـش ا گاهـی‬ ‫عمومـی از وظایـف‪ ،‬فعالیت هـا و خدمـات‬ ‫سـازمان بهزیسـتی»‪« ،‬تسـهیل دسترسـی‬ ‫گروه هـای هـدف بـه خدمـات سـازمان»‪،‬‬ ‫«کاهـش ترددهـای غیرضـروری بـه مرا کـز و‬ ‫ادارات بهزیسـتی»؛ «گسـترش و فرا گیـری‬ ‫خدمات سـازمان»‪« ،‬توزیع عادالنه خدمات‬ ‫سـازمان»‪« ،‬ایجـاد شـفافیت در فراینـد ارائـه‬ ‫خدمـات سـازمان»‪« ،‬ارائـه مجموعـه ای‬ ‫از خدمـات سـازمان در یـک مرکـز»‪« ،‬ارائـه‬ ‫کیفیـت و کمیـت ارائـه خدمـات سـازمان»‪،‬‬ ‫«فراهم شـدن امکان ارائه خدمات به صورت‬ ‫الکترونیکـی»‪« ،‬بهبـود اصلاح و حـذف‬ ‫فرایندهـای مـواد مـوازی»‪« ،‬امـکان طراحـی‬ ‫برنامه هـای جدیـد بـرای رفـع نیـاز و تقاضـا»‪،‬‬ ‫«کاهـش بهـای تمام شـده ارائـه خدمـات»‪،‬‬ ‫«تسـهیل بازخـورد از دریافـت خدمـات» و‬ ‫«تسـریع گسـترش برنامه هـای اسـتاندارد‬ ‫ارائـه خدمـات ازطریـق شـبکه مرا کـز» را از‬ ‫اهـداف این گونـه مرا کـز عنـوان کرد‪ .‬براسـاس‬ ‫اطالعـات سـایت اینترنتـی بهزیسـتی کشـور‪،‬‬ ‫مرکـز خدمـات بهزیسـتی (مثبـت زندگـی)‪،‬‬ ‫مرکـزی غیردولتی سـت کـه براسـاس بنـد ‪۴‬‬ ‫مـاده ‪ ۲۶‬قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات‬ ‫مالـی دولـت پـس از کسـب پروانـه فعالیـت‪،‬‬ ‫مجموعـه ای از خدمـات سـازمان بهزیسـتی‬ ‫را در بسـتر فنـاوری اطالعـات درراسـتای‬ ‫بهتـر زیسـتن احـاد جامعـه ارائـه می دهـد‪.‬‬ ‫صاحب امتیـاز ایـن مرکـز؛ شـخص حقیقـی‬ ‫یسـت کـه پـس از طـی مراحـل‬ ‫یـا حقوق ‬ ‫پیش بینی شده در این دستورالعمل‪ ،‬موفق‬ ‫بـه دریافـت موافقـت اصولـی و سـپس پروانـه‬ ‫فعالیـت از سـازمان بهزیسـتی می شـود‪.‬‬ ‫‪۶۵‬هزار توان جو در استان مرکزی از خدمات‬ ‫بهزیسـتی اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مهـدی نصـر؛ معـاون برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫شـرکت در حاشـیه بازدیـد از هشـتمین‬ ‫لو نقـل ریلـی گفـت‪:‬‬ ‫نمایشـگاه حم ‬ ‫«ذوب اهـن اصفهـان در مسـیر تولیـد ریـل‬ ‫ملـی سـختی ها و مقاومت هـای بسـیاری را‬ ‫تحمـل کـرد؛ اما ایـران و ایرانی را با تولید این‬ ‫محصـول دارای ارزش افـزوده بـاال سـربلند‬ ‫کـرد تـا نیـازی بـه واردات ایـن محصول نـه در‬ ‫بخش شـمش و نه نورد ان داشـته باشـیم و‬ ‫حـدود ‪ ۲۰۰‬میلیـون دالر ارز اوری بـرای انـواع‬ ‫ریـل راه اهـن و متـرو را بـه ایـران هدیـه داد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬تولیـد ریـل اسانسـور از جملـه‬ ‫سـایر محصـوالت ریلـی ذوب اهـن اسـت‬ ‫کـه مجـوز تولیـد ان از سـوی هیئت مدیـره‬ ‫ذوب اهن صادر شـده و اجرای ان به شـرکت‬ ‫مهندسی و پویش ساخت ذوب اهن وا گذار‬ ‫شـد»‪ .‬معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت‬ ‫خاطر نشـان کرد ‪« :‬تولید فوالدهای خاص از‬ ‫جملـه مهم تریـن برنامـه ذوب اهـن اصفهان‬ ‫در افـق ‪ ۱۴۰۴‬اسـت تـا سـبد محصـوالت ایـن‬ ‫شـرکت ازتنـوع بیشـتری برخـوردار شـود»‪.‬‬ ‫مهدی نصـر خاطر نشـان کـرد‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫تنها شرکتی سـت که از یارانه انـرژی برخوردار‬ ‫نیسـت و مـواد اولیـه مورد نیـاز خـودش را بـا‬ ‫قیمـت جهانی خریـداری می کند و درنتیجه‬ ‫نیـاز اسـت بـا حمایـت بیشـتر از ایـن صنعـت‬ ‫مـادر زمینـه بـه ظرفیـت رسـیدن کامـل‬ ‫تولیـد ان فراهـم شـود»‪ .‬معـاون برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه شـرکت بیـان کـرد ‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫تعـداد زیـادی مطالعـه و پـروژه بهبـود‬ ‫در راسـتای اسیب شناسـی و چابک سـازی‬ ‫فرایندهـای کارخانـه تعریـف کـرده اسـت‬ ‫کـه نتایـج بسـیار خوبـی در بر داشـته و‬ ‫از جملـه انهـا می تـوان بـه مطالعـه و بازنگـری‬ ‫فرایندهـای خریـد اشـاره کـرد»‪ .‬وی چالـش‬ ‫بزرگ ذوب اهن را تامین سـنگ درشـت دانه‬ ‫مورد نیـاز خـط تولیـد عنـوان کـرد و گفـت ‪ :‬از‬ ‫حمایت های دولت بابت تامین سـنگ اهن‬ ‫ذوب اهـن تشـکر می کنـم و امیـدوارم کـه‬ ‫ایـن صنعـت مـادر بتوانـد بـا تملـک معـدن‬ ‫بـدون دغدغـه بـه تولیـد انـواع محصـوالت‬ ‫بپـردازد»‪ .‬مهـدی نصـر گفـت ‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان بـا اجـرای صدها میلیارد تومـان‬ ‫پـروژه در زمینـه مدیریت مصرف بهینـه اب و‬ ‫خرید پسـاب شـهرهای مجـاور مصـرف اب از‬ ‫رودخانـه را به میـزان ‪ ۴۰‬درصـد کاهـش داده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫ده هـا قـرارداد بـا دانشـگاه ها و شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان منعقـد کـرده اسـت تـا از تلفیـق‬ ‫دانش روز و تجربه و تخصص صنعت بتواند‬ ‫بیش از پیـش بـه ایـران اسلامی خدمـت‬ ‫کنـد»‪.‬‬ ‫توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت در ‪ ۴۸‬روستای شهرستان بانه‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه کردسـتان بااشـاره به اینکه تمـام‬ ‫روسـتاهای دارای ‪ ADSL‬در شهرسـتان بانـه درزمینـه‬ ‫ظرفیـت پهنـای بانـد اینترنـت توسـعه داده شـده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬هم ا کنـون تعـداد ‪ ۴۸‬روسـتای ایـن شهرسـتان‬ ‫از بسـتر انتقـال بـا تکنولـوژی روزامـد و پروتـکل اترنـت‬ ‫بهره منـد هسـتند»‪ .‬ازاد حکمـت بـا اعلام خبـر فـوق افـزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر شهرسـتان بانـه اولیـن شهرستانی سـت کـه‬ ‫کلیـه لینک هـای ‪ E1‬ان جایگزیـن و مشـتریان از بسـتر انتقـال‬ ‫با تکنولوژی روزامد و پروتکل اترنت اسـتفاده می کنند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه اجـرای ایـن پـروژه در شهرسـتان بانـه دسـتاورد‬ ‫مهمـی در بخـش ارتباطـات روسـتایی و افزایـش ظرفیـت‬ ‫بهره منـدی روسـتاییان بـرای مخابـرات منطقـه محسـوب‬ ‫می شـود خاطرنشـان کرد‪« :‬تحقق این مهم حاصل همدلی‬ ‫و همراهی همکاران منطقه و تعامل چشمگیر روستانشینان‬ ‫فهیـم ایـن شهرسـتان اسـت»‪ .‬حکمـت سـرمایه گذاری‬ ‫صورت گرفتـه در ‪ ۴۸‬روسـتای دارای ‪ ADSL‬مخابـرات در‬ ‫ایـن شهرسـتان را یـاداور شـد و افـزود‪« :‬اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫بـا هـدف تامیـن تقاضاهـای مشـتریان جدیـد‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـرعت دسترسـی انـان بـه فضـای مجـازی و توسـعه ظرفیت‬ ‫‪ ،Up link‬تحول بزرگی در پهنای باند اینترنت مرا کز روستایی‬ ‫شهرسـتان بانـه ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی ضمـن تشـریح ایـن‬ ‫مهـم کـه بـا شـروع تامین اینترنـت ‪ ADSL‬در نقاط روسـتایی‬ ‫اسـتان‪ ،‬مطابـق بـا ظرفیت هـای انتقـال و زیرسـاخت های‬ ‫موجـود‪ ،‬مرا کـز بـر بسـتر یـک لینـک ‪ E1‬راه انـدازی شـدند و‬ ‫پاسـخگوی نیـاز مشـتریان بـر ایـن بسـتر بـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«به واسـطه رشـد قابل توجه و روزافزون مشتریان به سرویس‬ ‫اینترنـت و پهنـای بانـد باالتـر و سـرعت دسترسـی باالتـر در‬ ‫شرایط کنونی‪ ،‬برنامه توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت و‬ ‫ظرفیـت ‪ Up link‬براسـاس اولویت بنـدی در مناطـق مختلف‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬مدیـر مخابرات منطقه کردسـتان‬ ‫به تعداد مشتریان سرویس های مبتنی بر اینترنت پرسرعت‬ ‫اشـاره داشـت و اضافـه کـرد‪« :‬درحال حاضـر ‪۲۳‬هـزار و ‪۳۹۲‬‬ ‫پـورت ‪ ADSL‬منصوبـه بـا وا گـذاری بیـش از ‪85‬درصـد از‬ ‫ان هـا‪ 106 ،‬مشـترک ‪ VDSL‬و ‪ 625‬مشـترک ‪ FTTH‬در‬ ‫شهرسـتان بانـه فعـال هسـتند»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫کوه بی بی شهربانو‪ ،‬رو به نابودی ست‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی شـورای شـهر تهـران هشـدار‬ ‫داد‪« :‬کـوه بی بـی شـهربانو در جنـوب‬ ‫پایتخـت به علـت دسـت اندازی‬ ‫کارخانه هـای سـیمان درحـال‬ ‫نابودی سـت و بایـد ایـن رونـد‪ ،‬بـرای‬ ‫نجـات ایـن کـوه کـه بخشـی از هویـت‬ ‫تهـران و شـهرری اسـت‪ ،‬متوقـف شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حجـت نظـری در‬ ‫تو هفتا دو هشتم شورای شهر تهران توضیح داد‪« :‬نخستین‬ ‫نشست دویس ‬ ‫رویدادهـای تاریخـی ثبت شـده دربـاره کـوه بی بـی شـهربانو مربـوط بـه دوره‬ ‫ساسـانیان اسـت؛ ایـن کـوه بااینکـه یکـی از مهم تریـن فضاهـای تاریخـی‪،‬‬ ‫ا کولوژیکی و زیسـت محیطی جنوب تهران اسـت‪ ،‬هیچ فضای گردشگری در‬ ‫یبـی‬ ‫ان دیـده نمی شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬این روزهـا فاجعـه ای بـرای کـوه ب ‬ ‫شـهربانو به خاطـر دسـت اندازی و برداشـت سـنگ سـیمان درحـال ر خ دادن‬ ‫اسـت کـه می تـوان اثار ان را در محدوده پشـت کوه مشـاهده کـرد»‪ .‬این عضو‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تهـران افـزود‪« :‬عمـق فاجعـه در کـوه بی بـی شـهربانو‬ ‫مربوط به برداشت های غلط کارخانه سیمان است و باید پرسید که چطور‬ ‫یـک کـوه می توانـد به نـام یـک ارگان باشـد و سـند ان به نـام چنین ارگانـی زده‬ ‫شـود؟» نظـری گفـت‪« :‬به تازگـی شـاهد بودیـم کـه درخصـوص زمین هـای‬ ‫اق قال و دماوند به سرعت اقدام شد و سند ان به نام دولت خورد؛ اما درمورد‬ ‫کـوه بی بـی شـهربانو ایـن اهتمـام انـگار وجـود نـدارد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«باید باتوجه به تا کید رهبری‪ ،‬سـازمان حفاظت از محیط زیسـت نسـبت به‬ ‫انتقـال سـند ایـن کـوه به نـام دولت جمهوری اسلامی اقدام کند و ب هسـرعت‬ ‫از ادامه این روند و تخریب این کوه تاریخی جلوگیری شـود»‪ .‬وی به مصوبه‬ ‫شـورای شـهر بـرای ثبـت کـوه بی بـی شـهربانو در فهرسـت اثـار فرهنگـی کشـور‬ ‫اشـاره کـرد و ثبـت چشـمه علی در ایـن فهرسـت را اقدامـی قابل قبـول کـه بـا‬ ‫حمایت سـازمان های مردم نهاد انجام شـد‪ ،‬برشـمرد‪ .‬نظری ابراز امیدواری‬ ‫کـرد کـه بـا ثبـت هر چه سـریع تر کـوه بی بی شـهربانو در فهرسـت اثـار فرهنگی‪،‬‬ ‫از تخریـب بیشـتر یکـی از هویت هـای شـهر تهـران و شـهرری جلوگیـری کنیم‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه پدافند غیرعامل کهریزک‬ ‫سـومین جلسـه پیشـگیری و هماهنگـی و فرماندهـی پاسـخ بـه بحـران شـهر‬ ‫کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ شـهردار‬ ‫کهریـزک بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬جلسـه پدافنـد غیرعامل شـهر کهریـزک با‬ ‫هدف پیش بینی و ارائه تمهیدات جهت سـفرهای نوروزی و رفع مشـکالت‬ ‫شـهر باحضـور اعضـای ایـن سـتاد برگـزار شـد»‪ .‬علـی یحیی پور افـزود‪« :‬یکـی از‬ ‫مهم تریـن موضوعـات مطر ح شـده دراین جلسـه بررسـی و ارائـه تمهیـدات‬ ‫سـفر نـوروزی درراسـتای نظـر سـتاد ملـی کرونـا بـود کـه پیشـنهاد های‬ ‫متعددی درخصوص اطالع رسـانی جهت ترغیب شـهروندان به عدم سـفر و‬ ‫ارائه خدمات به مسـافران پیشـنهاد شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬در ادامه این جلسـه‬ ‫گـزارش مرکـز اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کهریـزک درخصـوص‬ ‫اماده بـاش نـوروز و ارائـه تمهیـدات الزم درخصـوص کاهـش مخاطـرات‬ ‫چهارشنبه سـوری موردبررسـی قـرار گرفـت و تمامـی نقطه نظـرات مناسـب‬ ‫و تجربیـات سـال های گذشـته درخصـوص ایجـاد ارامـش و ایمنـی در ایـن‬ ‫ایـام موردبررسـی قـرار گرفـت»‪ .‬شـهردار کهریـزک خاطرنشـان کـرد‪« :‬براسـاس‬ ‫پیگیـری مصوبـات جلسـات گذشـته‪ ،‬بررسـی گـزارش اداره ابفا شـهر کهریزک‬ ‫جهـت مشـکالت لوله هـای اب واقـع در زیرگـذر پـل شـهدای قاسـم اباد در‬ ‫ابتـدای بلـوار امـام حسـین(ع) در دسـتورکار اعضـای جلسـه قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫یحیی پـور اظهـار داشـت‪« :‬جلسـات پدافنـد غیرعامـل بـا هـدف شناسـایی‬ ‫مشـکالت و بحران هـای احتمالـی شـهر برگـزار می شـود کـه تاثیـر بسـزایی در‬ ‫کاهـش بهنـگام مخاطـرات و پیشـگیری اسـیب های احتمالـی دارد»‪.‬‬ ‫تا کید مدیرکل ارشاد تهران‬ ‫بر هم افزایی ظرفیت های فرهنگی و هنری‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان تهـران در نشسـت‬ ‫توانمندسازی کانون ها و انجمن های‬ ‫سـازمان بسـیج هنرمنـدان اسـتان‬ ‫تهـران گفـت‪« :‬همدلـی و هم افزایـی‬ ‫امکانـات و ظرفیت هـای فرهنگـی‬ ‫و هنـری در پیشـبرد اهـداف‬ ‫واالی انقلاب اسلامی از اهمیـت‬ ‫باالیـی برخـوردار اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسالمی شهرستان ری؛ احد جاودانی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان تهران باحضور در سـتاد فرماندهی‬ ‫سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی اسـتان تهـران‪ ،‬باتا کیدبـر رهکردهـای‬ ‫مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالـی) در حـوزه فرهنـگ‪ ،‬هنـر و رسـانه افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مطمئنـا همراهـی‪ ،‬همدلـی و مشـارکت در برنامه هـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری و‬ ‫رسـانه ای بـا سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و بسـیج مسـتضعفین‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ارتقای کیفیت برنامه های ارزشی‪ ،‬موجب افزایش اثرگذاری و تحقق اهداف‬ ‫فرهنـگ اسلامی‪ ،‬ایرانـی خواهـد شـد»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬سیاسـت حا کم‬ ‫وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـر تعامـل بـا دسـتگاه های فرهنگـی به ویـژه‬ ‫بسـیج مسـتضعفان اسـت و در این میـان هنرمنـدان بسـیجی بـا بهره گیـری از‬ ‫ظرفیـت بـاال و تاثیرگـذار خـود بـه پشـبرد اهـداف کالن در حوزه هـای فرهنگی‬ ‫و هنری کمک شـایانی می کنند»‪ .‬وی بااشـاره به خسـارت های وارده شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا بـر قشـر فرهنـگ و هنـر در سـال جـاری‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد‬ ‫که سـال اینده با فراهم شـدن شـرایط بهتر‪ ،‬حوزه فرهنگ و هنر شـاهد رونق‬ ‫مضاعـف شـود و مـردم نیـز شـاهد برنامه هـای با کیفیـت و ارزنـده باشـند‪.‬‬ ‫احمـد ذوالقـدر؛ فرمانـده سـپاه حضـرت سیدالشـهدا(ع) اسـتان تهـران نیـز‬ ‫در این نشسـت بااشـاره به بهره منـدی مـردم ایـران از هنـر فاخـر اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«ایثـار و ازخودگذشـتگی مـردم ایـران در تمامـی عرصه هـا و همراهـی انـان بـا‬ ‫مسـئوالن در بزنگاه هـای تاریخـی‪ ،‬اوج هنـر مردم خـوب ماسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«بـه هـر گوشـه ای از کشـور‪ ،‬از معمـاری گرفتـه تـا ادبیـات کـه نـگاه می شـود‪،‬‬ ‫هنـر واالی ایرانـی و اسلامی نمایـان اسـت و از ایـن ظرفیت هـا نبایـد فاصلـه‬ ‫بگیریم»‪ .‬وی کانون های بسـیج هنرمندان شهرسـتان های اسـتان تهران را‬ ‫دارای ظرفیـت فرهنگـی و هنـری باارزشـی دانسـت کـه می تواننـد برنامه های‬ ‫تاثیرگـذار در سـطوح مختلـف اجـرا کننـد‪ .‬در این نشسـت مسـئولین کانـون‬ ‫بسـیج هنرمنـدان و انجمن هـای فرهنگـی و هنـری شهرسـتان های اسـتان‬ ‫تهـران بـه بیـان دغدغه هـا و پیشـنهاد های خـود پرداختنـد و از همـکاری‬ ‫ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان های اسـتان تهـران بـا بسـیج‬ ‫هنرمنـدان تشـکر کردنـد‪.‬‬ ‫مردم زیارت اهل قبور اخر سال را‬ ‫به زمان دیگری موکول کنند‬ ‫فرمانـده پلیـس راهـور تهـران و مدیرعامـل بهشـت زهرا(س) از شـهروندان‬ ‫درخواست کردند که برای حفظ جان خود و رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫زیـارت اهـل قبـور اخـر سـال را بـه زمـان دیگـری موکـول کننـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سـعید خـال و سـردار محمدحسـین حمیـدی در نشسـت مشـترک کـه در‬ ‫بهشـت زهرا(س) به منظـور هماهنگی هـای الزم جهـت روزهـای پایانـی سـال‬ ‫و اقدامـات ویـژه دراین خصـوص برگـزار شـد‪ ،‬از شـهروندان خواسـتند بـرای‬ ‫رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی و توصیه هـای سـتاد ملـی کرونـا مـردم‬ ‫بـرای زیـارت اهـل قبور به بهشـت زهرا(س) نیاینـد‪ .‬در این دیـدار ضمن تا کید‬ ‫بر لزوم توجه به توصیه های ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫درجهـت حفـظ سلامت شـهروندان از هرگونـه تجمـع پرهیز کننـد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ اغلـب ایرانیـان براسـاس یـک سـنت دیرینه پنج شـنبه اخر سـال جهت‬ ‫غبارروبی و قرائت فاتحه برای درگذشتگان خود بر سر مزارشان می روند‪ ،‬اما‬ ‫امسـال به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا ایـن مراسـم برگـزار نمی شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫چهارشنبه سورییاچهارشنبه سوزی؟!‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫کسب رتبه برتر مخابرات منطقه در ارزیابی سامانه ‪۱۹۵‬‬ ‫مخابرات منطقه گلستان در اخرین ارزیابی‬ ‫از سـامانه ‪ ۱۹۵‬توانسـت رتبـه برتـر را کسـب‬ ‫کنـد‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر افـزود‪« :‬سـامانه ثبت و پاسـخگویی به‬ ‫شـکایات ‪ 195‬به منظـور افزایـش رضایـت‬ ‫کاربـران و رسـیدگی به شـکایت های مردمی‬ ‫در حوزه هـای مختلـف ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات فعـال اسـت کـه مخابرات منطقه‬ ‫گلسـتان بـا تعهـد و مسـئولیت پذیری کامـل به جهـت رفـع مسـائلی کـه در این‬ ‫سـامانه ازسـوی مشـتریان مطـرح شـده بـه رسـیدگی ان هـا پرداختـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه در اخریـن ارزیابـی انجام شـده کـه بهمن مـاه‬ ‫سـال جـاری بـود‪ ،‬مخابـرات منطقـه گلسـتان توانسـت رتبـه برتر را کسـب کند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬کاربـران سـرویس های مخابراتـی می تواننـد طـی تماس با تلفـن گویای‬ ‫‪ ،195‬شـکایت های خـود را از سـرویس های مختلـف مخابراتـی ثبت و پیگیری‬ ‫کنند»‪.‬مدیرمخابراتمنطقه گلستاناز همکارانمتولیسامانه‪ ۱۹۵‬قدردانی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬رسـیدگی بـه شـکایات و رفـع مشـکالت مـردم از اولویت هاسـت و‬ ‫دراین زمینـه براسـاس برنامه ریزی هـا‪ ،‬اقدامـات الزم انجـام خواهـد شـد تـا‬ ‫رضایـت مشـتریان بیش ازپیـش تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫درخواستشهردار؛‬ ‫مراجعات حضوری را به روزهای اخر سال موکول نکنید‬ ‫شـهردار گـرگان از شـهروندان گرگانـی‬ ‫درخواسـت کـرد مراجعـات حضـوری‬ ‫خـود بـه شـهرداری را بـه روزهـای پایانـی‬ ‫سـال موکـول نکننـد‪ .‬عبدالرضـا دادبـود‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه در روزهـای‬ ‫پایانی سـال حجم مراجعات شـهروندان‬ ‫بـرای دریافت پروانه سـاختمانی افزایش‬ ‫می یابـد؛ لـذا از شـهروندان گرگانـی تقاضا‬ ‫می کنـم مراجعـات و پیگیری هـای خـود‬ ‫را بـه روزهـای اخـر موکـول نکننـد»‪ .‬دادبـود بابیان اینکـه حجـم برنامه هـای‬ ‫شهرداری در روزهای پایانی سال مترا کم است‪ ،‬گفت‪« :‬از مردم عزیز خواهش‬ ‫می کنـم به منظـور پیگیـری امـورات اداری خود طی مدت این هفتـه تا ابتدای‬ ‫هفتـه اینـده درصـورت لـزوم‪ ،‬بـه شـهرداری مراجعـه کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«تعرفـه عـوارض سـاختمانی از ابتـدای فروردیـن ‪ 1400‬طبـق قانـون افزایـش‬ ‫خواهـد یافـت؛ بنابرایـن‪ ،‬افـرادی کـه به دنبـال انجـام امـورات سـاختمانی بـا‬ ‫عـوارض سـال ‪ 1399‬هسـتند تنهـا تـا پایـان امسـال مهلـت دارنـد فعالیت هـای‬ ‫خـود را اغـاز کننـد»‪ .‬شـهردار گرگان خاطرنشـان کرد‪« :‬بـا اعالم معاونت عمرانی‬ ‫اسـتانداری گلسـتان کسـانی کـه بخواهنـد موضوعـات مربـوط بـه نقشـه های‬ ‫نظام مهندسـی را بـه سـه ماه ابتـدای سـال جدیـد موکـول کنند تنهـا درصورتی‬ ‫مجاز به انجام این کار هستند که پیش ازان فعالیت های اولیه اعم از مراجعه‬ ‫به شـهرداری‪ ،‬دریافت فرم ضابطه‪ ،‬ارائه نقشـه اولیه و تسویه حسـاب مالی را تا‬ ‫پایان سال جاری انجام دهند»‪ .‬وی درپایان بابیان اینکه شهرداری برنامه ای‬ ‫بـرای ارائـه تخفیـف در سـه ماه ابتدایـی سـال جدیـد را نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬تمامـی‬ ‫کسـانی کـه بـرای دریافـت پروانه هـای سـاختمانی اقـدام می کننـد می تواننـد از‬ ‫امـروز اقدامـات خـود را اغـاز کننـد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افتتاح ‪ ۴۴‬مرکز مثبت زندگی‬ ‫ازادی ‪ ۳۰‬زندانی جرائم غیرعمد به برکت موقوفات‬ ‫شهردار اصفهان در گفت وگوی انالین با سفیر ایران در ایتالیا تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از ظرفیت سفرا و ایرانیان خارج از کشور‬ ‫برای بهبود روابط با شهرهای خواهرخوانده‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در ادامـه گفت وگوهـای انالیـن و مجـازی‬ ‫شـهردار اصفهـان بـا سـفرای ایـران در‬ ‫کشـورهای مختلـف‪ ،‬شـهردار اصفهـان و‬ ‫سـفیر ایـران در ایتالیـا‪ ،‬به صـورت انالیـن‬ ‫پیرامون زمینه های مشـترک همکاری بین‬ ‫اصفهـان و شـهرهای ایتالیـا به خصـوص‬ ‫فلورانـس به عنـوان خواهرخوانـده‬ ‫اصفهـان تبادل نظـر کردنـد‪ .‬ب هگـزارش اداره‬ ‫ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهـان؛‬ ‫قدرت الـه نـوروزی در گفت وگـوی انالیـن‬ ‫بـا سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در ایتالیـا‬ ‫بااشـاره به اینکه در شـهر اصفهـان توسـعه‬ ‫مسـیرهای دوچرخه سـواری در دسـتورکار‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫طر ح هـای دیگر مدیریت شـهری راه اندازی‬ ‫خطوط ترامواسـت کـه امیدواریم باتوجه به‬ ‫تجربـه برخـی کشـورهای اروپایـی درزمینـه‬ ‫ترامـوا‪ ،‬دراین خصـوص بـه شـهر اصفهـان‬ ‫مشـورت ارائـه شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اجـرای طـرح شـهروند دیپلمـات ازسـوی‬ ‫شـهرداری اصفهـان گفـت‪« :‬درنظـر داریـم‬ ‫بـا اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬هـر اصفهانـی خـارج‬ ‫از کشـور بـرای بهبـود کیفیـت زندگـی و‬ ‫سـطح خدمـات بـه مـردم تجربیـات خـود‬ ‫را بـه مدیریـت شـهری اصفهـان انتقـال‬ ‫دهـد»‪ .‬شـهردار اصفهـان بابیان اینکـه در‬ ‫شـهر اصفهـان پروژه هـای متـرو‪ ،‬حلقـه‬ ‫چهـارم ترافیکـی و سـالن اجلاس سـران‬ ‫درحـال اجراسـت کـه یـک شـهر جهانـی بـه‬ ‫ِ‬ ‫ان نیـاز دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا فعـاالن صنعـت‬ ‫گردشـگری‪ ،‬سـرمایه گذاران و ‪ ...‬امـاده‬ ‫گفت وگـو بـرای وا گـذاری بهر هبـرداری سـالن‬ ‫اجلاس سـران هسـتیم تـا محلـی بـرای‬ ‫برگـزاری اجالس هـای بین المللـی باشـد»‪.‬‬ ‫وی بـه ابـراز عالقـه شـهردار فلورانـس شـهر‬ ‫خواهرخوانـده اصفهـان بـرای سـفر بـه‬ ‫اصفهـان اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬اصفهـان‬ ‫و فلورانـس سـنخیت های زیـادی بـا هـم‬ ‫دارنـد»‪ .‬شـهردار اصفهـان به طرح شـهروند‬ ‫لکـردن ظرفیت های خارج‬ ‫دیپلمـات و فعا ‬ ‫از کشور در این طرح اشاره و اظهار کرد‪« :‬با‬ ‫رایزنی هـای صورت گرفتـه‪ ،‬ایرانیـان سـا کن‬ ‫در اسـپانیا بـرای مشـارکت در اجـرای ایـن‬ ‫طـرح بـا سـفارت ایـران در اسـپانیا تماس ها‬ ‫و مراجعاتـی داشـتند کـه امیدواریـم از‬ ‫ایـن پتانسـیل در سـفارت ایتالیـا هـم‬ ‫اسـتفاده شـود»‪ .‬در ادامـه ایـن گفت وگـو‪،‬‬ ‫سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در ایتالیـا‬ ‫بااشـاره به اینکه یکـی از دسـتورکارهای‬ ‫مـا اسـتفاده از ظرفیـت دیپلماسـی‬ ‫شهری سـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬پیمـان‬ ‫خواهرخواندگـی اصفهـان و فلورانـس بـه‬ ‫یگـردد کـه‬ ‫بیـش از ‪ 22‬سـال قبـل باز م ‬ ‫به همین دلیـل انتظـار مـی رود روابـط دو‬ ‫شـهر‪ ،‬تقویـت شـود»‪ .‬حمیـد بیـات ادامـه‬ ‫داد‪« :‬فلورانـس و اصفهـان به عنـوان دو‬ ‫شـهر برجسـته ظرفیت هـای زیـادی بـرای‬ ‫توسـعه روابـط دو کشـور ایـران و ایتالیـا‬ ‫دارنـد؛ اصفهـان به عنوان قطب گردشـگری‬ ‫و صنعـت در ایـران شـناخته می شـود‬ ‫یسـت کـه در محـل‬ ‫و جـزو استان های ‬ ‫توسـعه و توجـه قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬سـفیر‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در ایتالیـا بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬شـهر فلورانـس و اسـتان توسـکانی‬ ‫هـم بـا همیـن ویژگی هـا دارای پتانسـیل‬ ‫گردشـگری‪ ،‬صنعتـی و خدمـات و قطـب‬ ‫مـد اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬فلورانـس در‬ ‫حـوزه گردشـگری دارای مرا کـز هنـری و‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ابنیـه تاریخـی‪ ،‬کلیسـا‪ ،‬پل هـای‬ ‫تاریخـی‪ ،‬اثـاری همچـون مجسـمه میـکل‬ ‫انـژ و دارای یکـی از بزرگ تریـن گالری هـای‬ ‫هنـری جهـان اسـت کـه در سـال های اخیـر‬ ‫میزبـان بسـیاری از جشـنواره های هنـری و‬ ‫فرهنگی بوده اسـت»‪ .‬بیات افزود‪« :‬در بعد‬ ‫صنعتـی صنایـع مختلفی در شـهر فلورانس‬ ‫وجـود دارد کـه از ان جمله می توان به چرم‪،‬‬ ‫دباغـی‪ ،‬شیشه سـازی‪ ،‬صنایع دسـتی‪،‬‬ ‫شـیمیایی و متالـورژی اشـاره کـرد»‪ .‬سـفیر‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در ایتالیـا افـزود‪:‬‬ ‫«شـهردار فلورانـس درامـد سـرانه حاصـل‬ ‫از گردشـگری را ‪15‬درصـد عنـوان کـرد و‬ ‫خواسـتار برقراری روابط اقتصادی در حوزه‬ ‫مکانیـک و تجهیزات مرتبط بین شـهرهای‬ ‫اصفهان و فلورانس است که باید چارچوب‬ ‫مناسـب بـرای ایـن نـوع همکاری هـا ایجـاد‬ ‫شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬سـفارت جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران در ایتالیـا امادگـی دارد تـا‬ ‫هـر کمکـی درراسـتای اسـتفاده از تـوان دو‬ ‫شـهر بـرای تقویـت خواهرخواندگـی ارائـه‬ ‫دهـد»‪ .‬بیـات بااشـاره به حمایـت سـفارت‬ ‫ایتالیـا بـرای اطالع رسـانی درخصـوص طرح‬ ‫شـهروند دیپلمـات گفـت‪« :‬همـه ایرانیـان‬ ‫اصفهـان را شـهر خـود می داننـد و تمایـل‬ ‫دارند در کنار همشـهریان اصفهانی شما به‬ ‫ایـن شـهر توجـه کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکی از‬ ‫قطب هـای مهـم در ایتالیـا دانشگاه هاسـت‬ ‫تقـرن‬ ‫کـه دانشـگاه هنـر فلورانـس بـا هف ‬ ‫قدمت می تواند زمینه تبادل دانشـجو بین‬ ‫ایتالیـا و ایـران به شـمار ایـد؛ چرا کـه اغلـب‬ ‫ایرانی هـای محصـل در ایـن دانشـگاه در‬ ‫رشـته های هنـری تحصیـل می کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫کشف ‪ ۹۸‬در صد کاالهای قاچاق در انبارهای بدون مجوز‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری اعلام‬ ‫کـرد‪۹۸« :‬درصـد کاالهـای احتـکاری و‬ ‫قاچـاق کشف شـده در انبارهـای ایـن‬ ‫شهرسـتان مربـوط بـه انبارهـای متـروک‬ ‫و بـدون مجـوز اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫لطـف اهلل سـتاره در جمـع خبرنـگاران اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬انبارهـای مجـوزدار؛ دارای پلا ک‬ ‫مشـخص‪ ،‬شناسـنامه ثبت شـده در سامانه‬ ‫هسـتند کـه امـکان دپـو کاالهـای احتـکاری‬ ‫و قاچـاق را بـه مالـک ان نمی دهـد»‪ .‬وی‬ ‫ارزش پرونده هـای کشـفی ایـن شهرسـتان‬ ‫در سـال جـاری را ‪۳۴۰‬میلیـارد و ‪۲۰‬میلیـون‬ ‫تومـان اعلام کـرد‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان ری بابیان اینکه افـراد موظف اند‬ ‫قبـل از تاسـیس هـر نـوع واحـد صنفـی یـا‬ ‫اشـتغال بـه کسـب و حرفـه‪ ،‬نسـبت بـه اخـذ‬ ‫پروانـه کسـب اقـدام کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬سـههزار‬ ‫و ‪ ۳۶۶‬جـواز کسـب طـی یک سـال اخیر‬ ‫بـرای اصنـاف شهرسـتان ری صـادر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول تا کیـد کـرد‪« :‬بـا اخـذ‬ ‫پروانـه‪ ،‬کسـب و فعالیـت صنـوف به صـورت‬ ‫رسـمی و قانونـی باعـث رونـق بـازار خواهـد‬ ‫شـد و دراین راسـتا انتظـار مـی رود واحدهای‬ ‫صنفـی دیگـر کـه فاقـد پروانـه هسـتند بـرای‬ ‫رسـمیت بخشـیدن بـه کسـب وکار خـود‬ ‫اقـدام بـه دریافـت پروانه کسـب کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه شهرسـتان ری اتـاق اصناف‬ ‫شهرستان ری هم ا کنون دارای ‪ ۴۴‬اتحادیه‬ ‫صنفـی و ‪۲۸‬هـزار و ‪ ۳۳۷‬عضـو اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬یک هـزار و ‪ ۵۱۷‬جـواز‬ ‫کسـب طـی یک سال گذشـته تمدیـد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬سـتاره تا کیـد کـرد‪« :‬تمامی اصنافی‬ ‫کـه بـدون مجـوز در شهرسـتان فعالیـت‬ ‫می کننـد بایـد بداننـد کـه بازرسـان اتـاق‬ ‫اصنـاف به دقـت واحدهای صنفـی دورترین‬ ‫و نزدیک تریـن بخش هـای شهرسـتان ری‬ ‫در زیـر نظـر دارنـد و بـا هرگونـه نداشـتن جـواز‬ ‫کسـب برخـورد می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫همیـن مـدت مجـوز فـک پلمـب ششـهزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬اصنـاف مختلـف نیز پـس از طی مراحل‬ ‫قانونـی صـادر شـده اسـت»‪ .‬سـتاره یـاداور‬ ‫شد‪« :‬همچنین اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫از سـال گذشـته تا کنـون براسـاس نداشـتن‬ ‫پروانـه کسـب یـا باطل شـدن پروانـه کسـب‪،‬‬ ‫مجـوز فعالیـت ششـهزار و ‪ ۹۹‬از اصنـاف‬ ‫مختلـف شهرسـتان را صـادر کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بااشـاره به اینکه بازرسـان اتـاق‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری طـی یک سـال اخیر‬ ‫‪۷۷‬هـزار و ‪ ۶۲۲‬بازرسـی را از اصنـاف‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۹۴‬تخلـف‬ ‫داشـته اند‪ ،‬گفـت‪« :‬ی ‬ ‫در ایـن مـدت از اصنـاف شهرسـتان ری بـه‬ ‫ارزش بیش از ‪۸۷۵‬میلیاردریال کشـف شده‬ ‫اسـت»‪ .‬ستاره افزود‪« :‬بازرسان اتاق اصناف‬ ‫شهرسـتان ری درصـورت شـکایت مردمـی‬ ‫از اصنـاف ظـرف مـدت ‪ ۴۸‬سـاعت موضـوع‬ ‫را بررسـی و نتیجـه ان را بـه فـرد شـا کی اعلام‬ ‫می کننـد کـه بر همین اسـاس ‪ ۶۱۸‬شـکایت‬ ‫طی سال گذشته تا کنون بررسی و ترتیب اثر‬ ‫داده شـده اسـت»‪ .‬سـتاره بابیان اینکـه اتاق‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری سـال گذشـته فقـط‬ ‫دو دفتـر بـا ‪ ۱۷‬کارکنـان در سـطح شهرسـتان‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال‬ ‫تعـداد دفاتـر ایـن اداره بـه پنـج و کارکنـان ان‬ ‫بـه ‪ ۳۵‬نفـر در بخش هـای مختلـف رسـیده‬ ‫اسـت تـا اصناف برای انجام امـور اداری خود‬ ‫بـه مرکـز شهرسـتان مراجعـه نکننـد»‪ .‬وی‬ ‫در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـه احـداث‬ ‫سـاختمان جدیـد اتـاق اصنـاف در بزرگـراه‬ ‫شـهید کریمـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬متـر خریـداری‬ ‫ُ‬ ‫شـده کـه قـرار اسـت نه طبقـه در ان سـاخته‬ ‫شـود تـا ‪ ۴۴‬اتحادیـه صنفـی شهرسـتان ری‬ ‫و نماینـدگان ادارات خدمات رسـان در ان‬ ‫مسـتقر شـوند تـا شـاهد کاهـش ترافیـک و‬ ‫راحتـی مـردم باشـیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد؛‬ ‫توزیع یکسان شرایط رفاهی برای مردم با گسترش شبکه های گازرسانی‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«امپـر جمـع کل شـبکه های اجراشـده در بخش هـای‬ ‫گازرسـانی شـهری و روسـتایی در اسـتان کردسـتان بـه‬ ‫عـدد ‪12‬هزارکیلومتـر چسـبید»‪ .‬مهنـدس احمـد فعل هگـری‬ ‫درمـورد اهمیـت گسـترش شـبکه های گازرسـانی گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتفاده از گاز طبیعـی به عنـوان پا ک تریـن‪ ،‬فراوان تریـن و‬ ‫ارزان قیمت ترین منبع برای تولید انرژی و جایگزین ساختن‬ ‫ان بـا سـایر سـوخت های فسـیلی یکـی از گام هـای بـزرگ‬ ‫درجهـت نیـل بـه توسـعه پایـدار بـوده و ضـرورت دارد ایـن‬ ‫فعالیـت و تلاش به گونـه ای ادامـه یابـد کـه ایجـاد عدالـت‬ ‫اجتماعـی و توزیـع یکسـان شـرایط رفاهـی را برای احـاد مردم‬ ‫کشـور به عنـوان مهم تریـن حامـل انـرژی داخلـی درراسـتای‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی فراهم کند»‪ .‬وی بابیان اینکه شـبکه های‬ ‫گازرسـانی دارای حساسـیت و ویژگـی خاصـی هسـتند‪ ،‬بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬شـبکه های گازرسـانی در شـهرها و روسـتاها مانند‬ ‫رگ هـای بـدن انسـان کـه وظیفـه انتقـال ا کسـیژن و مـواد‬ ‫غذایی را به عهده دارند وظیفه دارند به طور مستمر و مداوم‬ ‫گاز طبیعی را به درب منازل و واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫منتقـل کننـد و هرگونـه اخلال در این امر خطیـر موجب رکود‬ ‫و خسـارت جبران ناپذیری خواهد شـد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫گاز کردسـتان درمـورد طـول شـبکه های گازرسـانی گفـت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون طـول شـبکه های گازرسـانی در سـطح شـهرها و‬ ‫روسـتاهای اسـتان کردسـتان ‪11‬هـزار و ‪ 700‬کیلومتـر بـوده و بـا‬ ‫شروع سال ‪ 1400‬شمسی از ‪12‬هزارکیلومتر عبور خواهر کرد»‪.‬‬ ‫فعله گری بابیان اینکه ا کنون گازرسـانی به نقاط دورافتاده و‬ ‫ دست اجر اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه بـرای‬ ‫سـنگالخی در ِ‬ ‫اتمـام شـبکه گذاری در روسـتاهای باقی مانـده احتیـاج بـه‬ ‫یسـت‪ ،‬پـس طـول شـبکه های گازرسـانی‬ ‫لوله گـذاری بیشتر ‬ ‫در سـال اتـی بـا افزایـش چشـمگیری روبـه رو خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫فعل هگـری تا کیـد کـرد‪« :‬از کل شـبکه های اجراشـده در‬ ‫سـطح اسـتان کردسـتان ‪3507‬کیلومتـر در سـطح شـهرها‬ ‫و ‪ 7905‬کیلومتـر در سـطح روسـتاها و در مسـیرهای سـخت‬ ‫و صعب العبـور ایـن اسـتان صـورت گرفتـه کـه نشـان از‬ ‫خسـتگی ناپذیر بودن کارکنـان شـرکت گاز اسـتان کردسـتان‬ ‫دارد کـه درجهـت برقـراری عدالـت اجتماعـی و توسـعه‬ ‫اقتصـادی فعالیـت دارنـد»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـان تسـهیالت بـه مشـاغل‬ ‫اسـیب دیده از کرونـا در اسـتان پرداخـت شـده اسـت کـه از‬ ‫لحـاظ پرداخـت در رتبـه نخسـت کشـور قـرار دارد»‪ .‬کامـران‬ ‫اصغـری در جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد و‬ ‫کارگـروه اشـتغال شهرسـتان نوشـهر تسـهیالت درخواسـتی‬ ‫مشـاغل اسـیب دیده از کرونـای اسـتان را هـم ‪ ۶۱۵‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۷۱۴‬میلیـون تومـان اعلام کـرد‪ .‬وی بـ ا اعلا م اینکـه بـرای‬ ‫دریافـت تسـهیالت کرونایـی ‪ ۵۷‬هـزار و ‪ ۵۱۲‬فقـره پرونـده در‬ ‫اسـتان تشـکیل شـد ‪ ،‬گفـت ‪« :‬تسـهیالت بـه تمامـی مشـاغل‬ ‫اسـیب دیده در بحـران کرونـا همچـون کارفرمایـی و غیـر‬ ‫کارفرمایـی‪ ،‬تعاونی هـا‪ ،‬شـرکت های تا کسـیرانی شـهری و‬ ‫برون شـهری پراخت شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل تعاون مازندران‬ ‫همچنیـن از پرداخـت ‪ ۹۳‬درصـد اعتبـارات شـش درصدی‬ ‫روسـتایی از محـل صنـدوق توسـعه ملـی در اسـتان خبـر داد‬ ‫و افـزود ‪« :‬هفت درصـد بقیـه نیـز در مراحـل اخـر پرداخـت در‬ ‫بانک ها سـت»‪ .‬وی تسـهیالت پرداختـی مشـاغل خانگـی‬ ‫در اسـتان را هـم شـش میلیارد تومان اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«در این بخـش‪ ۱۰۰ ،‬درصـد تسـهیالت سـهم اسـتان پرداخـت‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬اصغـری سـهم مازنـدران از تسـهیالت بنـد‬ ‫ب تبصـره ‪ ۱۶‬را ‪ ۱۴۰‬میلیـارد تومـان اعلام کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«‪ ۹۳‬میلیارد تومـان از ایـن تسـهیالت ارزان قیمـت در حـوزه‬ ‫کارفرمایـی‪ ،‬غیر مزدبگیـری و خـود اشـتغالی بـه مددجویـان‬ ‫زیـر پوشـش کمیتـه امـداد‪ ،‬بهزیسـتی و بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی پرداخت هـای تلکیفی‬ ‫دولـت در مازنـدران را هـم تشـریح کـرد و گفـت‪« :‬تا کنـون از‬ ‫تهـزار اشـتغال ایجـاد شـده که با‬ ‫محـل اعتبـار روسـتایی هف ‬ ‫تهـزار و ‪ ۳۰۰‬نفـری در نظـر گرفتـه شـده اسـتان‪،‬‬ ‫سـهیمه هف ‬ ‫بیـش از ‪ ۹۳‬درصـد اجـرا شـده و بقیـه تـا پایـان سـال محقـق‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬اصغـری گفـت‪« :‬در موضـوع راسـتی ازمایی‬ ‫در حـوزه اشـتغال روسـتایی بـا اجـرای سـه مرحلـه نظارتـی‬ ‫شهرسـتانی ‪ ،‬بانکـی و اسـتانی‪ ،‬امسـال کمترین انحـراف را در‬ ‫پرداختـی را شـاهد بودیـم»‪.‬‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪ /‬فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد کرونـا خوزسـتان‬ ‫فهرسـت ادارات ایـن اسـتان را کـه به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬تـا پایـان‬ ‫سـال تنهـا بـا ‪۱۰‬درصـد ظرفیت خود اجازه فعالیـت دارند اعالم کـرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ ولـی اهلل حیاتـی در حاشـیه نشسـت سـتاد مدیریـت کرونا خوزسـتان در‬ ‫اهـواز در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد‪« :‬به دلیـل شـیوع کرونـا در خوزسـتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬اداره از یکشـنبه ‪ ۱۷‬اسـفند تـا پایـان سـال تنهـا بـا ‪۱۰‬درصـد ظرفیـت خـود‬ ‫اجازه فعالیت دارند»‪ .‬وی افزود‪« :‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اداره کل‬ ‫توسـعه تجهیـز و نوسـازی مـدارس‪ ،‬نهضـت سـواداموزی‪ ،‬اداره کل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‪ ،‬اداره کل کتابخانه هـای عمومـی‪،‬‬ ‫کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بایـد بـا ‪۱۰‬درصـد ظرفیـت خـود‬ ‫کار کننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫اداره کل اسـتاندارد‪ ،‬سـازمان بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران‪ ،‬سـازمان حـج و‬ ‫زیـارت‪ ،‬سـازمان عتبـات عالیات‪ ،‬سـازمان تبلیغـات اسلامی‪ ،‬اداره کل اوقاف‬ ‫و امـور خیریـه‪ ،‬اداره دخانیـات‪ ،‬اداره کل منابـع طبیعـی (غیـر از مرا کـز مربـوط‬ ‫بـه خدمـات اتش سـوزی جنگل هـا و مراتـع) تـا پایـان سـال بایـد بـا ‪۱۰‬درصـد‬ ‫ظرفیـت فعالیـت کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اداره کل امـور عشـایر‪ ،‬اداره کل جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬اداره کل بهزیسـتی‪ ،‬بخـش سـتادی کلیـه دانشـگاه های دولتـی‬ ‫و ازاد‪ ،‬پیـام نـور و علمـی کاربـردی‪ ،‬بخش هـای سـتادی اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫اداره کل امور مالیاتی‪ ،‬اداره کل امور اقتصادی (غیر از قسمت وصول مالیات)‬ ‫کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‪ ،‬دیوان محاسـبات و حوزه هنری خوزسـتان‬ ‫نیـز از دسـتگاه های اجرایـی هسـتند کـه تـا پایـان سـال فقـط بـا ‪۱۰‬درصـد‬ ‫ظرفیـت نیـروی انسـانی اجازه فعالیت دارند»‪ .‬اسـتاندار خوزسـتان به منظور‬ ‫کنتـرل شـیوع بیماری کوویـد‪ ۱۹-‬اعالم کـرد‪« :‬ادارات و ارگان های غیرضروری‬ ‫در اسـتان‪ ،‬از ‪ ۱۷‬اسـفند تـا پایـان سـال تنهـا باحضـور ‪۱۰‬درصـد نیـروی انسـانی‬ ‫خـود اجـازه فعالیـت دارنـد»‪ .‬هم ا کنـون ‪ ۱۱‬شهرسـتان خوزسـتان در وضعیت‬ ‫قرمـز کرونایـی و هشـت شهرسـتان در وضعیـت نارنجـی هسـتند‪.‬‬ ‫حضور بازرسان نامحسوس در بازار شب عید در فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیـس سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«به دنبـال حضـور بازرسـان نامحسـوس‬ ‫در بـازار و خریدهـای صـوری ان هـا‪ ،‬یکـی‬ ‫از فروشـگاه های بـزرگ فـرش متقلـب از‬ ‫اب درامـد»‪ .‬مهنـدس حمیدرضـا ایـزدی‬ ‫بابیان اینکـه تخلفـات ریزودرشـت و‬ ‫گران فروشـی ها به دلیـل بی توجهـی بـه‬ ‫دسـتورالعمل ها و عـدم رعایـت مـوارد قانونـی صـورت گرفتـه که اشـفتگی بازار‬ ‫را رقـم می زنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬به دنبـال حضـور بازرسـان نامحسـوس در بـازار و‬ ‫خریدهـای صـوری ان هـا از فروشـگاه ها‪ ،‬یکـی از فروشـگاه های بـزرگ فـرش‬ ‫متقلـب از اب درامـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن فروشـگاه به صـورت گسـترده بـه‬ ‫تبلیغـات کاذب در سـطح شـهر می پرداخـت و در تبلیغـات خـود از عناوینـی‬ ‫همچون تخفیف ‪۵۰‬درصدی و فروش اقسـاطی بدون بهره اسـتفاده می کرد‬ ‫کـه بـرای ان تشـکیل پرونـده داده شـد»‪ .‬مهنـدس ایـزدی ادامـه داد‪« :‬یکی از‬ ‫تولیدکنندگان نیز ‪ ۳۵‬کیسـه ارد امانی (ارد یارانه ای ویژه پخت نان سـنگک)‬ ‫را بـه یکـی از نانوایی هـای شـیراز عرضـه کـرده بـود کـه بـرای ان نیـز پرونـده‬ ‫تخلف تشـکیل شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه با متخلفان برخورد قانونی می شـود‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬طبـق اعلام اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی بـه انجمن هـای‬ ‫صنفی‪ ،‬کارخانه های تولید ارد اسـتان می بایسـت درراسـتای توزیع عادالنه‬ ‫از ارسـال ارد امانـی بـه نانوایی هـا جـدا خـودداری کننـد»‪ .‬مهنـدس ایـزدی‬ ‫باتا کیدبـر هشـدار شـرکت حمل ونقـل به سـودجویان اظهـار کـرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫دسـتورالعمل شـرکت غلـه بـه سـازمان ها‪ ،‬انجمن هـای تولیـدی و صنفـی‪،‬‬ ‫شرکت حمل ونقل برای جلوگیری از حمل هرگونه ارد امانی و عدم پرداخت‬ ‫کرایـه بـه رانندگانـی کـه ایـن مهـم را رعایـت نمی کنند‪ ،‬هشـدار می دهـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه پرونـده تخلف گران فروشـی یک واحد بسـته بندی حبوبات نیز‬ ‫تشـکیل شـده افزود‪« :‬علی رغم اعالم این سـازمان به واحدهای بسـته بندی‬ ‫حبوبات در رعایت اخذ درصد سـود قانونی‪ ،‬پرونده این شـرکت هم به دلیل‬ ‫عـدم توجـه به دسـتورالعمل ها تشـکیل شـد»‪ .‬رئیس سـازمان صمـت فارس‬ ‫بااشـاره به اینکه پرونـده متخلفـان بـرای صـدور رای بـه تعزیـرات حکومتـی‬ ‫ارسـال شـده بـه تشـکیل ‪ ۲۷۸‬پرونـده تخلـف در واحدهـای صنفـی ایـن‬ ‫اسـتان طـی ‪ ۱۰‬روز ابتـدای مـاه جـاری اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در مـدت یادشـده‬ ‫بیـش از دوهـزار بازرسـی انجـام و پرونـده تخلـف بـه ارزش ‪۱۱۳‬میلیـارد و‬ ‫‪۳۵۶‬میلیون ریـال تشـکیل شـده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبـر حفـظ ارامـش بـازار‬ ‫در ایـام نزدیـک بـه نـوروز بـه اینکـه مـردم می بایسـت به تبلیغـات ا کتفا نکنند‬ ‫و از قیمت هـای واقعـی بـازار اطمینـان حاصـل کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«شـهروندان درصـورت مشـاهده هـر نـوع تخلـف مـوارد را ازطریـق تلفـن ‪۱۲۴‬‬ ‫سـازمان صمـت فـارس اطلاع دهنـد تـا بازرسـان ان را موردبررسـی و پیگیـری‬ ‫قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫هر‬ ‫پرداخت‪ ۶۰۰‬میلیارد تومانتسهیالت کرونایی‬ ‫اعالم فهرست ادارات مجاز به فعالیت در خوزستان‬ ‫هفته‬ ‫مدیرکل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل اوقاف‬ ‫و امـور خیریـه مازنـدران با اشـاره به‬ ‫ازادی ‪ ۳۰‬زندانـی جرائـم غیرعمـد در‬ ‫اسـتان بـه برکـت موقوفـات‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«از این تعـداد‪ ۱۰ ،‬نفـر در قائم شـهر‬ ‫ازاد شـدند»‪ .‬حجت االسلام ابراهیـم‬ ‫حیدری جناسـمی در جلسه شورای‬ ‫اداری اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫مازنـدران کـه در سـالن اجتماعـات شـهید نوریـان امامـزاده عباس (ع) سـاری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران طی سـال جـاری بیـش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بسـته معیشـتی را از محـل موقوفـات و کمک هـای خیریـن بیـن نیازمنـدان‬ ‫و افـراد تحت پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی توزیـع شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بـه ورود جـدی اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران درمقابله بـا ویـروس کرونـا‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬در ایـام شـیوع ویـروس کرونـا بیـش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫از محـل موقوفـات جهـت مقابلـه بـا ایـن ویـروس بـه مرا کـز درمانـی پرداخـت‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه مازنـدران بااشـاره به اینکه اوقاف‬ ‫بـه نیازهـای روز جامعـه ورود کـرده و در بخش هـای مختلـف بـه مـردم‬ ‫خدمت رسـانی می کند‪ ،‬بیان کرد‪« :‬طی روزهای گذشـته به برکت موقوفات‬ ‫شهرسـتان قائم شـهر ‪ ۱۰‬زندانـی جرائم غیرعمـد با پرداخـت ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫بـه اغـوش خانـواده بازگشـتند»‪ .‬حیـدری خاطرنشـان کـرد‪« :‬پیش از ایـن ‪۲۰‬‬ ‫زندانـی جرائـم غیرعمـد بـه برکـت موقوفـات اسـتان ازاد شـده بودنـد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬در ایـام شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیت هـای برگـزاری مراسـمات‬ ‫در اما کـن متبرکـه‪ ،‬اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران از ظرفیـت شـبکه های‬ ‫اجتماعی بهره گیری کرده و برنامه های تبلیغی و فرهنگی را باحضور مبلغان‬ ‫اجـرا کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫هها‬ ‫ب ‬ ‫معـاون توسـعه شـرکت اب و فاضلاب ایلام در بازدیـد از تصفیه خانـه شـهر‬ ‫ایـوان گفـت‪« :‬تصفیه خانـه فاضلاب ایـن شـهر بـا ظرفیـت تولیـد روزانـه‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬مترمکعـب پسـاب و بـا فراینـد سیسـتم لجـن فعـال بـا هوادهـی گسـترده‬ ‫ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬محمـد محمـدی افـزود‪« :‬تصفیه خانـه شـهر ایـوان بـا‬ ‫هـدف باالبـردن سـطح بهداشـت عمومـی‪ ،‬جلوگیـری از الودگـی اب هـای‬ ‫زیرزمینـی‪ ،‬بهبـود وضعیـت زیسـت محیطی شهرسـتان و همچنیـن تامیـن‬ ‫بخشـی از نیازهـای کشـاورزی و صنعتـی اجـرا شـده اسـت»‪ .‬علـی طاهـر‬ ‫سـارایی؛ معـاون محیـط زیسـت اسـتان ایالم‪ ،‬نیـز در ایـن بازدید تصفیه خانه‬ ‫ایـوان را در سـطح کشـور نمونـه دانسـت و از تالش هـا و خدمـات شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف مازندران خبر داد؛‬ ‫دوشن‬ ‫ازطریـق ویدئوکنفرانـس باحضـور رئیس جمهـوری‪ ،‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی و رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور دوهـزار و ‪ ۴۰۰‬واحـد مرکـز مثبـت‬ ‫زندگـی در کشـور افتتـاح شـد کـه از این تعـداد ‪ ۴۴‬مرکـز مربـوط بـه ایلام بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی ایلام در این ائیـن اظهـار کـرد‪« :‬فعالیـت ایـن‬ ‫مرا کـز باتوجه بـه پرا کندگـی در اسـتان موجـب توزیـع عادالنـه خدمـات و‬ ‫سـطح دسترسـی های مـردم شـده اسـت»‪ .‬زهـرا همتـی افـزود‪« :‬پرونـده‬ ‫خدمات رسـانی مددجویـان ازطریـق مـددکاران ایـن مرا کـز به روزرسـانی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـا ایجـاد ایـن مرا کـز مراجعـه افراد بـه مرا کز‬ ‫بهزیسـتی دور از محـل سـکونت کاهـش و در نزدیک تریـن محـل خدمـات‬ ‫خـود را دریافـت خواهنـد کـرد‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬این مرا کز در محله های مختلف‬ ‫شـهری و روسـتایی اسـتان افتتـاح شـده کـه درواقـع بـا ایجـاد ان هـا مـردم بـا‬ ‫بهزیسـتی هم محلـه می شـوند»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی ایلام اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ایجـاد ایـن مرا کـز رونـد خدمات رسـانی بـه مددجویـان و عمـوم مـردم را‬ ‫سـرعت می بخشـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تولید روزانه نه هزار مترمکعب پساب‬ ‫از تصفیه فاضالب ایوان‬ ‫چهار شنبه‪ 20‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2195‬‬ ‫علیرضا فرجی‬ ‫ازجمله عوامل موفقیت کشـورهای صنعتی‬ ‫و جهان اولی‪ ،‬تبدیل تهدید به فرصت است‬ ‫و ایـن امـر بـا خواسـت مـردم تحقـق یافتـه و‬ ‫دولتمـردان تنهـا نقـش مدیریـت را برعهـده‬ ‫ت شـده‬ ‫داشـته اند‪ .‬ولـی در ایـران همـواره ثابـ ‬ ‫مـردم عالقـه دارنـد برخلاف اب شـنا کـرده و‬ ‫جـای فرصت هـا را بـه تهدیـد دهنـد‪ .‬نمونـه‬ ‫بـارز ایـن رخـداد چندین سـاله‪ ،‬تبدیـل‬ ‫چهارشنبه سـوری بـه چهارشنبه سـوزی یـا‬ ‫تصویـری از میـدان جنـگ اسـت‪ .‬بـا نگاهی به گذشـته و در اخرین چهارشـنبه‬ ‫سـال های نه چنـدان دور‪ ،‬مـردم فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـا افروختن اتش‬ ‫بـه جشـن و پای کوبـی می پرداختنـد و شـبی به یادماندنـی را بـرای خـود ثبـت‬ ‫می کردند تا فارغ از تمام دغدغه ها‪ ،‬سال جدید را با دلی ا کنده از غم و شادی‬ ‫اغاز کنند؛ ولی درطول سـالیان اخیر شـاهد صحنه های دل خراشـی در اخرین‬ ‫روزهای سال هستیم که این اتفاق ناخوشایند را می توان به درک پائین برخی‬ ‫جوانان و خانواده ها تشبیه کرد که در کنار ان‪ ،‬عدم برنامه ریزی اصولی ازسوی‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬کشـور را بـا یـک بحـران جـدی روبـه رو کـرده اسـت‪ .‬حـال کمـی فکـر‬ ‫و تمهیـد ویـژه شـاید بتوانـد کمک شـایان توجهی را بـرای جلوگیـری از اتفاقات‬ ‫نا گـوار رقـم زنـد و کمتریـن اسـیب اجتماعـی را نصیـب کشـورمان کنـد‪ .‬هرچند‬ ‫بیـان حقایـق در کشـورمان بـرای برخـی افـراد‪ ،‬همچـون اب در هـاون کوبیـدن‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا وظیفـه حکـم بـر بیان هنجارشـکنی ها دارد کـه امید مـی رود با کمی‬ ‫تامـل بـه درک واجـب دسـت یابیـم تـا نـه خـود را بیازاریـم و نـه موجـب نگرانـی‬ ‫دیگـران شـویم‪ .‬بنابرایـن به جـای اسـتفاده از مـواد محترقـه و خطرنـاک بایـد‬ ‫فضاهای شاد را مهیا کرد تا خانواده ها با دسترسی اسان به جشن بپردازند نه‬ ‫اینکه با دلهره هران منتظر خبرها و تصاویر ناخوشایند باشند‪ .‬دراین بین مرا کز‬ ‫اموزشـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬تفریحـی و فرهنگـی بهتریـن مکان بـرای اجـرای برنامه های‬ ‫مناسـب جهـت سـرگرمی و دوری از هیاهـوی ایـن شـب تاسـف برانگیز اسـت‬ ‫کـه به جـای شـادی؛ غـم و انـدوه را نصیـب جامعـه و خانواده هـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫امیدواریـم خانواده هـا نیـز بـا درایـت و بـرای دورمانـدن از حـوادث احتمالـی در‬ ‫این روزهـای منتهـی بـه سـال جدیـد‪ ،‬بیش ازپیـش نگـران رفتارهـای فرزنـدان‬ ‫باشـند تـا ‪ ۱۴۰۰‬اغـازی خوشـایند و خوش یمـن بـرای تمامـی ایرانیـان باشـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از‬ ‫کلیشه ها به رویدادها و اخبار ایران‬ ‫و جهان با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ‪ 26 1399‬رجب ‪ 10 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2195‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫اغاز کاشت نه هزار اصله درخت در شهر اندیشه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫طی مراسمی باحضور علی ملکی؛ شهردار‪ ،‬رئیس و اعضای‬ ‫شورای شهر اندیشه‪ ،‬معاونین و مدیران شهرداری اندیشه‬ ‫مراسـم کاشـت نهال در روز درختکاری برگزار شـد‪ .‬به گزارش‬ ‫واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫نبـاره‬ ‫اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ شـهردار اندیشـه درای ‬ ‫گفـت‪« :‬شـهر اندیشـه یکـی از شـهرهای پایلـوت در حـوزه‬ ‫ارتقای فضای سـبز و دارا بودن قریب به متر سـرانه برای هر‬ ‫نفـر در حـوزه فضـای سـبز اسـت کـه ایـن پتانسـیل توانسـته‬ ‫اندیشه را در حوزه زیبایی منظر ازلحاظ فضای سبز به نوعی‬ ‫متفاوت از شهرهای دیگر معرفی کند»‪ .‬وی درادامه افزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به تمهیداتی که درراستای برگزاری روز درختکاری‬ ‫در اندیشـه انجـام گرفتـه بـود امـروز شـاهد اغـاز عملیـات‬ ‫کاشـت ‪ 9000‬اصلـه نهال در شـهر اندیشـه ب هصـورت نمادین‬ ‫بودیم که باحضور مسئولین و اعضای شورای اسالمی این‬ ‫مهم انجام گرفت»‪ .‬شهردار اندیشه خاطرنشان کرد‪« :‬این‬ ‫تعـداد اصلـه درخـت قـرار اسـت در هفتـه منابـع طبیعـی در‬ ‫حاشـیه بلوارهـای ازادی و بلـوار خلیـج فـارس و دیگـر نقـاط‬ ‫تعیین شده سطح شهر غرس شود»‪ .‬شهردار اندیشه ادامه‬ ‫داد‪« :‬کاشـت درخـت یـک سـنت حسـنه و مورد تا کیـد رهبـر‬ ‫یشـک باعث ایجاد محیطی مناسـب و‬ ‫انقالب اسـت که ب ‬ ‫زیبا برای شـهروندان و همچنین اقدامی فرا گیر درراسـتای‬ ‫یهـای اخیـر اسـت کـه همـواره در اولویـت‬ ‫مقابلـه بـا الودگ ‬ ‫اقدامـات شـورا و مدیریـت شـهری قرار داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫زیباسازیوبازپیراییالمان هایشهری‬ ‫در طرح استقبال از بهار در اندیشه‬ ‫طـرح اسـتقبال از بهـار در شـهر اندیشـه این روزهـا با شـدت‬ ‫و قـوت بیشـتری درحـال انجـام اسـت‪ .‬شـهردار اندیشـه‬ ‫درخصـوص برنام ههـای دیگـری کـه بـرای اجـرای طـرح‬ ‫پیش بینـی کـرد از گام مثبـت شـهرداری درجهـت رفـع‬ ‫مشـکالت زیبایی و بازپیرایی المان های سـطح شـهر خبر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬از اقدامـات ارزنـده ای کـه درجهـت بازپیرایی‬ ‫دیوارهـای مخـدوش شـده‪ ،‬رنگ امیـزی مبلمـان شـهری‪،‬‬ ‫رنگ امیـزی جـداول‪ ،‬اجـرای نقاشـی های دیـواری‪،‬‬ ‫نهـای فرسـوده و اماد هسـازی سـفره‬ ‫بازپیرایـی الما ‬ ‫تسـین در ورودی شـهر در اولویـت کاری سـازمان‬ ‫هف ‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز ایـن شـهرداری قـرار گرفتـه و‬ ‫خواهـد توانسـت چهـره ای متفـاوت از شـهر در روزهـای‬ ‫پایانـی سـال و اغـاز نـوروز بـه مـردم ارائـه دهـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫اندیشـه افـزود‪« :‬ایـن اقـدام درراسـتای برنامه هایـی کـه‬ ‫از گذشـته درخصـوص روشـنایی معابـر و خط کشـی‬ ‫نهـا انجـام گرفت داده شـد تا باتوج هبـه برنامه های‬ ‫خیابا ‬ ‫نشـده شـاهد انقلاب تـازه در حـوزه منظـر‬ ‫ازپیش تعیی ‬ ‫شـهری اندیشه باشیم»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬این طرح‬ ‫یبـرد و انشـاءاهلل در روزهـای‬ ‫روزهـای پایانـی خـود را بسـر م ‬ ‫اتی شاهد اتمام ان خواهیم بود و امیدواریم شهروندان از‬ ‫ان لـذت کافـی را ببرنـد»‪.‬‬ ‫پایان طرح روشنایی شهر اندیشه تا نوروز سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در بخـش دیگـری شـهردار اندیشـه از ادامـه رونـد اجرایـی‬ ‫طـرح روشـنایی معابـر و به پایان رسـیدن ان تـا نـوروز سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در شـهر اندیشـه خبـر داد و گفـت‪« :‬یکـی از اقداماتـی‬ ‫که شهرداری اندیشه باتوجه به مصوبه شورای اسالمی به‬ ‫مردم قول داده بود‪ ،‬اجرای طرح جهادی روشـنایی شـهر‬ ‫بـود کـه هم ا کنـون عملیـات اجرایـی ایـن طـرح بـزرگ در‬ ‫سطح شهر اندیشه به سرعت درحال انجام است»‪ .‬ملکی‬ ‫افزود‪« :‬دراین راسـتا خیابان اسـتاد شـهریار یکی از معابری‬ ‫بـود کـه مشـکالت فراوانـی درخصـوص روشـنایی داشـت و‬ ‫امـروز بـا همـکاری اداره برق خوشـبختانه عملیـات اجرایی‬ ‫ان به اتمـام رسـید و هم ا کنـون شـهروندان می تواننـد از‬ ‫معبری روشن و مناسب با امنیت بیشتر استفاده کنند»‪.‬‬ ‫شـهردار اندیشـه درادامـه یـاداور شـد‪« :‬خاموشـی ها در‬ ‫نهـا‬ ‫نهـا تبعـات مختلفـی دارد کـه یکـی از ا ‬ ‫معابـر و خیابا ‬ ‫سوءاسـتفاده افـراد متخلـف بـرای تضعیـف امنیـت شـهر و‬ ‫مکدر کـردن چهـره امـن شـهر اسـت؛ لـذا دراین خصـوص‬ ‫رفـع تبعـات منفـی خاموشـی‪ ،‬عملیـات اجرایـی انتهـای‬ ‫خیابـان مطهـری‪ ،‬خیابـان چمـران‪ ،‬خیابـان اسـتاد معین‬ ‫و خیابـان نصیرالدیـن در فـاز ‪ 3‬و بلـوار مدافعیـن حـرم‪،‬‬ ‫لهـای غربـی بعـد از بـازار زیتـون‪،‬‬ ‫خیابـان بصیـرت‪ ،‬بلـوار گ ‬ ‫خیابـان صنایـع‪ ،‬خیابـان توحیـد شـمالی و خیابـان‬ ‫اردیبهشـت در فـاز ‪ 4‬و خیابـان جمهـوری و خیابـان فـدک‬ ‫در فـاز ‪ 2‬شـهر عملیـات روشـنایی ان به اتمـام رسـیده‬ ‫اسـت و امیـدوارم بتوانیـم تـا نـوروز ‪ 1400‬تمـام ایـن نقـاط‬ ‫یشـده را به اتمـام برسـانیم»‪ .‬شـهردار‬ ‫و معابـر پیش بین ‬ ‫اندیشـه افـزود‪« :‬تجهیـزات روشـنایی به همـت شـهرداری‬ ‫اندیشه تامین و توسط اداره برق عملیات اجرا و نصب ان‬ ‫یشـود»‪ .‬ملکـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدواریـم‬ ‫عملیاتـی م ‬ ‫بـا اجـرای ایـن طـرح بـزرگ و مهـم در شـهر اندیشـه شـاهد‬ ‫منظـر و سـیمای متفـاوت و ارتقـای امنیـت در شـب های‬ ‫اندیشـه باشـیم و همچنیـن شـهروندان بتواننـد در ایـن‬ ‫ایـام کرونایـی کـه مسـافرت ها بسـیار محـدود شـده از شـهر‬ ‫و فضای محیط و پیرامون شهر بهترین استفاده را در ایام‬ ‫تعطیـل ببرنـد»‪.‬‬ ‫اغاز به کار ستاد استقبال از بهار حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اندیشه‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اندیشـه بـا‬ ‫نزدیک شـدن بـه بهـار طبیعـت؛ سـتاد اسـتقبال از بهـار‬ ‫حـوزه معاونـت خدمـات شـهری بـا بهره گیـری از تمـام‬ ‫ظرفیـت و امکانـات اغاز بـه کار کـرد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر‬ ‫اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری اندیشـه؛ وحیـد شـهبازی گفـت‪« :‬رسـیدگی‬ ‫بـه نظافـت شـهری‪ ،‬زیبایـی سـیما و منظـر شـهری‪،‬‬ ‫نخال هبـرداری‪ ،‬رنگ امیـزی‪ ،‬حـذف نازیبایی هـا‪ ،‬الیروبی‬ ‫انهـار‪ ،‬شستشـو و تعمیـر مخـازن زبالـه‪ ،‬متناسب سـازی‬ ‫فضاهـای تفریحـی و گردشـگری و همچنیـن مهیا کـردن‬ ‫امکانـات بهداشـت عمومـی و ضدعفونـی و گندزدایـی‬ ‫باتوج هبـه شـرایط کرونایـی کشـور در ایـن فضاهـا از‬ ‫جملـه اقدامـات معاونـت خدمـات شـهری در ایـن طـرح‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬معاون خدمات شـهری افـزود‪« :‬مجموعه‬ ‫اقدامـات و فعالیت هـای ایـن طـرح به صـورت فـاز بـه‬ ‫فـاز و براسـاس زمان بنـدی پیش بینی شـده در معابـر‪،‬‬ ‫فازهـای چهارگانـه و محلات مختلف شـهر انجام خواهد‬ ‫پذیرفـت»‪.‬‬ ‫شروعطرحاستقبالاز بهار باخط کشیمحوریخیابان های‬ ‫شهراندیشه‬ ‫شـهردار شـهر اندیشـه بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫اسـتقبال از بهـار کـه پیش ازایـن بـا روشـنایی معابـر در‬ ‫نبـار یکی دیگـر از برنام ههـای‬ ‫اندیشـه اغـاز شـده بـود ای ‬ ‫خـود را بـرای افزایـش ایمنـی تـردد خودروهـا در سـطح شـهر‬ ‫و همچنیـن زیبایـی چهـره و سـیمای شـهری در دسـتورکار‬ ‫خـود قـرار داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن طـرح در قالـب‬ ‫خط کشـی بلوارها و خیابان های اصلی سـطح شـهر با اعتبار‬ ‫‪3.600.000.000‬ریـال عملیـات اجرایـی خـود را اغـاز کـرده تـا‬ ‫بتوانیم عالوه بر روان سازی ترافیک چهره مناسبی هم زمان‬ ‫با حلول سـال جدید در شـهر اندیشـه داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫نهـا و معابـر از مواردی هسـتند که معرف نوع‬ ‫افـزود‪« :‬خیابا ‬ ‫یشـوند؛ لذا بی شک‬ ‫شهرسـازی مطلوب یک شهر لحاظ م ‬ ‫خط کشـی خیابان ها چهره ای متفاوت و نو به شـهر خواهد‬ ‫داد تـا هم زمـان بـا ن وشـدن سـال شـاهد تغییـر چشـمگیر در‬ ‫حوزه بصیر سطح شهر نیز باشیم»‪ .‬شهردار اندیشه درادامه‬ ‫افـزود‪« :‬برنام ههـای متفاوتـی در حوز ههـای مختلـف بـرای‬ ‫طرح استقبال از سال ‪ 1400‬در شهر اندیشه اجرا خواهد شد‬ ‫تا شهروندان احساس مطلوب تری از ابعاد مختلف شهری‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز نـوروز سـال جدیـد تجربـه کننـد»‪.‬‬ ‫شروععملیاتبهسازیاسفالتخیابان هایشهراندیشه‬ ‫با اعتبار ‪20‬میلیاردریال‬ ‫ملکـی همچنیـن از شـروع عملیـات اجرایـی لکه گیـری‬ ‫اسـفالت معابـر سـطح شـهر بـا اعتبـار ‪20‬میلیاردریـال خبـر‬ ‫داد‪ .‬وی دراین خصـوص گفـت‪« :‬یکـی از ماموریت هـای‬ ‫شـهرداری همـواره بررسـی دقیـق درخواسـت ها و‬ ‫یسـت‬ ‫مطالبـات مردمی و همچنین رفع مشـکالت شهر ‬ ‫و دراین راسـتا مطالباتـی درجهـت بهبـود اسـفالت‬ ‫خیابان هـای سـطح شـهر توسـط شـهروندان در سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬داشـتیم»‪ .‬ملکـی تصریـح کـرد‪« :‬لـذا باتوج هبـه‬ ‫اولویت بنـدی و پیش بینی هـای انجام گرفتـه یـک‬ ‫طـرح کامـل بـرای رفـع نواقـص و بهسـازی خیابان هـا‬ ‫و معابـر شـهر در دسـتورکار قـرار گرفـت و پـس از تصویـب‬ ‫در پارلمـان شـهری و انجـام مراحـل قانونـی هم ا کنـون‬ ‫فـاز اجرایـی خـود را اغـاز کـرد»‪ .‬شـهردار اندیشـه درپایـان‬ ‫تصریح کرد‪« :‬سـامانه ‪ ۱۳۷‬تماسـی برای بیان مشـکالت و‬ ‫درخواست های مردمی شکل گرفته و بی شک به صورت‬ ‫مسـتقیم تمامـی مـوارد اعالم شـده ارزیابـی و در دسـتورکار‬ ‫قرار می گیرد و از شهروندان فهیم شهر اندیشه درخواست‬ ‫دارم نیازها و مطالبات خود را ازطریق این سامانه با ما در‬ ‫میـان بگذارنـد»‪.‬‬ ‫عملیات به زراعی فضای سبز شهری اندیشه اغاز شد‬ ‫سرپرسـت سـازمان سـیما و منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهرداری اندیشـه از تمهیـد اقدامـات الزم‬ ‫درراستای عملیات کوددهی فضای سبز در سطح‬ ‫شـهر اندیشـه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر اداره‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری اندیشـه؛ ارشـاد تنهـا در این مـورد گفـت‪:‬‬ ‫«رسـیدگی به موقـع به گیاهـان و درختـان به عنوان‬ ‫فضای سبز شهری یکی از اقدامات جدی سازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شهرداری ه اسـت کـه‬ ‫در شـهر اندیشـه نیـز درراسـتای نگهـداری نویـن‬ ‫و اسـتاندارد طبـق برنامـه سـالیانه و تعیین شـده‬ ‫انجام می گیرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬ازانجا که شهر اندیشه‬ ‫دارای سـرانه فضـای سـبز قابل توجهی سـت؛ لـذا‬ ‫تمهیـدات الزم بـرای کود دهـی حجـم وسـیعی از‬ ‫فضـای سـبز شـهری کـه متشـکل از فضـای میـان‬ ‫بلوارهـا‪ ،‬پارک هـا‪ ،‬پیاده روهـا و بوسـتان های‬ ‫یسـت‪ ،‬در دسـتورکار خود قرار داده اسـت تا با‬ ‫محل ‬ ‫کوددهـی مناسـب و به موقـع فضای سـبز‪ ،‬محیطی‬ ‫درخـور شـان شـهروندان بـرای منظـر شـهری در‬ ‫ماه هـای اینـده و فصـل بهـار شـاهد باشـیم»‪ .‬تنهـا‬ ‫درپایـان افـزود‪« :‬هم ا کنـون همکارانـم درراسـتای‬ ‫اجـرای عملیـات کوددهـی در سـطح شـهر طبـق‬ ‫برنامـه درحـال انجام وظیفـه هسـتند تـا انشـاءاهلل‬ ‫به موقع بتوانیم این عملیات را به اتمام برسانیم»‪.‬‬ ‫برای مبارزه با ویروس کرونا به اب نیاز داریم؛ مصارف نوروزی اب را کاهش دهیم‬ ‫توسعه شبکه اب رسانی شهرک بهاران شهرستان شهریار‬ ‫مدیـر امـور اب و فاضلاب شـهریار از توسـعه‬ ‫شـبکه اب رسـانی در شـهرک بهاران شـهریار خبر‬ ‫داد‪ .‬محسـن احمـدی بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬باتوجه به سـاخت یک واحد گرمخانه‬ ‫توسـط شـهرداری‪ ،‬امور ابفا شـهریار نیز به منظور‬ ‫سـهیم بودن در ایـن پـروژه خداپسـندانه‪ ،‬پس از‬ ‫بررسـی های الزم عملیـات توسـعه شـبکه اب در‬ ‫شـهر بهاران به منظور اب رسـانی و ارائه خدمات‬ ‫و بـا تلاش مجموعـه همـکاران دفتـر فنـی و‬ ‫اجرایـی انجـام شـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬طـی اجـرای‬ ‫عملیـات توسـعه شـبکه‪ ،‬لوله گـذاری به متـراژ‬ ‫‪700‬متـر بـا قطـر ‪ 110‬میلی متـری و سـایز یک اینـچ‬ ‫از جنـس پلی اتیلـن به طـور کامـل انجـام شـد»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور اب و فاضلاب شـهریار درخصـوص‬ ‫مصـرف صحیـح اب شـرب در سـنت خانه تکانی‬ ‫دراسـتانه سـال جدید افزود‪« :‬باتوجه به کاهش‬ ‫بارندگی هـا در فصـول پائیـز و زمسـتان طـی سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬مقابلـه بـا ویـروس کرونـا مصـرف اب‬ ‫شـهروندان افزایش داشـته ضمن انکه دراستانه‬ ‫سـال جدیـد و بـرای سـنت خانه تکانـی‪ ،‬مصـرف‬ ‫اب شـرب نیـز به شـدت افزایـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫درپایـان احمـدی از مـردم خواسـت به منظـور‬ ‫جلوگیـری از احتمـال قطـع یـا افـت فشـار اب در‬ ‫شـبکه توزیـع اب رسـانی‪ ،‬از مصـارف غیرضـروری‬ ‫اب شـرب (همچـون شستشـوی خـودرو‪،‬‬ ‫اپارتمان‪ ،‬حیاط‪ ،‬معابر و ‪ ...‬جدا پرهیز و هنگام‬ ‫شستشـوها به ویـژه شستشـوی ‪ 20‬ثانیـه ای‬ ‫دسـت از باز بـودن شـیرهای اب جـدا خـودداری‬ ‫کننـد‪ ،‬تـا هرگـز دچـار مشـکل قطـع یـا افـت فشـار‬ ‫اب شـرب نشـوند»‪.‬‬ ‫یسـت کـه هماننـد ده هـا سـنت‬ ‫خانه تکانـی‪ ،‬رسـم زیبای ‬ ‫پسندیده دیگر از ایرانیان باستان به یادگار مانده و تا کیدی‬ ‫که دین اسالم بر نظافت و پاکی دارد‪ ،‬موجب استحکام ان‬ ‫در فرهنـگ ایرانیان شـده اسـت‪ .‬مدیر دفتـر روابط عمومی‬ ‫و امـوزش همگانـی ابفـا غـرب بابیـان ایـن مطلـب گفـت‪:‬‬ ‫«ایـران به واسـطه قرارگیـری در منطقـه گـرم و خشـک از‬ ‫ابتـدا بـا موضـوع کم ابی روبه رو بـوده اسـت؛ ازاین رو مصرف‬ ‫بهینه منابع ابی همواره دغدغه اصلی مردم کشور است»‪.‬‬ ‫عزیـزاهلل ولـی زاده افـزود‪« :‬از طرفـی صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫اب همـواره مورد تا کیـد مسـئوالن بـوده و در روزهای پایانی‬ ‫سـال به دلیـل شـروع خانه تکانی ها موضـوع مصرف بهینه‬ ‫اب بیش ازپیـش مطـرح می شـود‪ .‬در روزهـای پیـش رو کـه‬ ‫ا کثـر خانـوار بـه شستشـو و خانه تکانـی مشـغول هسـتند بـا‬ ‫رعایـت برخـی نـکات می تـوان مصـرف اب را بهینـه کـرد و بـا‬ ‫صرفه جوییاز هدررفتنمنابعابی کشور جلوگیری کرد»‪.‬او‬ ‫گفت‪« :‬کسـی حق ندارد خانواده ها را از مصرف اب و انجام‬ ‫خانه تکانـی منـع کنـد امـا ا گـر قـرار اسـت فرش هـای منـازل‬ ‫شستشـو شـود ازطریـق قالی شـویی ها انجـام شـود‪ ،‬چـون‬ ‫ان ها منابع اب غیرکیفی را که برای شرب نیست‪ ،‬دراختیار‬ ‫دارند‪ ،‬از اب شبکه شهری استفاده نکنیم یا در منازل خود‬ ‫اقـدام به شستشـوی فرش و سـایر مـوارد نکنیم»‪ .‬ولـی زاده‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬همچنیـن بـرای شستشـوی پرده هـا نیـز‬ ‫می توانید ان ها را به خشک شـویی های کار بلد بسـپارید تا‬ ‫در کمتریـن زمـان ممکـن با اسـتفاده از حداقـل اب پرده ها‬ ‫را در ماشـین های شستشـوی صنعتـی شستشـو دهنـد‪.‬‬ ‫قبـل از شستشـوی هـر چیـزی بهتـر اسـت از خـود بپرسـید‬ ‫یسـت یا فقـط از روی عـادت اقدام‬ ‫کـه ایا شسـتن ان ضرور ‬ ‫بـه شسـتن می کنیـد؛ در این صـورت شستشـوی اقالمـی را‬ ‫ً‬ ‫کـه اصلا نیـازی بـه ان نیسـت را می توانیـد حـذف کنیـد»‪.‬‬ ‫ولـی زاده تا کیـد کرد‪« :‬همچنین بهتر اسـت برای شستشـو‬ ‫برنامـه داشـته باشـید؛ به طور مثـال‪ ،‬اقلام هم جنـس را‬ ‫می توان در کنار هم با میزان مصرف اب کمتری شستشـو‬ ‫کـرد یـا بـرای نظافـت حیـاط بـا اسـتفاده از جـارو میـزان اب‬ ‫کمتـری مصـرف کـرد‪ .‬دراین بیـن در اسـتفاده مجـدد از‬ ‫اب خا کسـتری‪ ،‬بـا هوشـمندی می تـوان ان را در چرخـه‬ ‫شستشـو اسـتفاده کـرد و ابـی کـه حـاوی مـواد شـوینده‬ ‫شـیمیایی نیسـت را بـه مصـرف گل هـا و گیاهـان خانگـی‬ ‫بسـپارید»‪ .‬او افـزود‪« :‬شستشـوی خـودرو نیـز بهتر اسـت به‬ ‫افـراد کاردان در کارواش هـا سـپرده شـود تـا بـا مقـدار کمـی‬ ‫اب شـرب از هدررفـت اب قابـل شـرب در منـزل جلوگیـری‬ ‫شـود‪ .‬بهتـر اسـت شـهروندان شست وشـوها را بـه روزهـای‬ ‫پایانـی سـال موکـول نکننـد و بـا زمان بنـدی کارهـای خـود‬ ‫در روزهـای باقی مانـده از کاهـش فشـار اب به دلیل مصرف‬ ‫بـاال جلوگیـری کننـد»‪ .‬مدیـر دفتـر روابط عمومـی و اموزش‬ ‫همگانی ابفا غرب اسـتان تهران درپایان گفت‪« :‬ما در کنار‬ ‫همـه فرهنگ هـای خوبـی که داریـم و در نوروز به اسـتقبال‬ ‫تحـول و نـو شـدن می رویـم‪ ،‬بایـد فرهنـگ صرفه جویـی در‬ ‫مصـارف مختلـف و به ویـژه اب را هم در دسـتور زندگی خود‬ ‫داشـته باشیم»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/19‬‬ ‫رایگان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان مرکـزی درنظـردارد بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده ‪ 19‬تصویب نامـه شـماره ‪ 13890‬مـورخ ‪ 1383/11/07‬مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی و ابالغیـه شـماره ‪ 67490‬مـورخ ‪ 1383/11/24‬ریاسـت جمهوری پروژه هـای ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪.‬‬ ‫در ضمن اسناد مناقصه در سایت ‪ www.Setadiran.ir‬منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/23‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادها‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/11‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/14‬در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـای الـف‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬بیسـت متری‬ ‫اسـتقالل‪ ،‬روبـروی بهزیسـتی‪ ،‬تلفـن ‪ 086-33670100‬داخلـی ‪ 141‬می باشـد‪.‬‬ ‫مناقصه گـران می بایسـت پـا کات الـف‪ ،‬ب و ج خـود را بـا محتویـات الزم مطابـق قانـون برگزاری مناقصات‪ ،‬در سـامانه تدارکات الکترونیـک دولت در مهلت زمانی‬ ‫ً‬ ‫مقـرر بارگـذاری و صرفـا پا کـت الـف را به صورت فیزیکی به دسـتگاه مناقصه گـزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫در راسـتای ماده ‪ 24‬الف بخشـنامه ‪ 130890‬حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشـایی پا کات و برگزاری مناقصه ‪ 1‬پا کت می باشـد و درصورت وجود حداقل‬ ‫‪ 1‬مناقصه گر‪ ،‬مناقصه برگـزار می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصاتپروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫(فهرست پایه ‪)1399‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث مدرسه ‪ 3‬کالسه اسیابک بند زرندیه ساوه‬ ‫‪7/107/618/155‬‬ ‫‪355/400/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه ‪ 2‬کالس در مدرسه احمداباد ساوه‬ ‫‪3/038/393/020‬‬ ‫‪152/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محوطه سازی مدرسه ده کوثر شازند‬ ‫‪4/282/548/910‬‬ ‫‪214/200/000‬‬ ‫نوعتضمین‬ ‫تضمینبصورتضمانتنامه‬ ‫بانکی‪ ،‬فیش واریزی و یا‬ ‫اوراق مشارکت بی نام باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!