روزنامه سایه شماره 2194 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2194

روزنامه سایه شماره 2194

روزنامه سایه شماره 2194

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫توجه به راهبرد خنثی سازی تحریم ها‬ ‫راهگشای وضعیت امروز کشور است‬ ‫‪ ۲۸‬درصد‬ ‫مهـدی صادقـی نیارکـی؛ معـاون امـور صنایـع وزیـر صمـت گفـت‪« :‬امسـال میـزان‬ ‫ت مشـابه سـال قبل‪ ۲۸ ،‬درصد رشـد‬ ‫اشـتغال زایی در صنایع کشـور نسـبت ب ه مد ‬ ‫داشـته»‪ .‬او افـزود‪ « :‬در ‪ ۱۰‬ماه امسـال بـرای ‪ ۱۰۷‬هزار نفـر در بخـش صنعـت کشـور‪،‬‬ ‫اشـتغال ایجـاد شـده و پنج هـزار و ‪ ۷۰۰‬واحـد صنعتـی نیـز در کشـور بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه گفـت‪« :‬زنجیـره تولیـد‪ ،‬تامیـن و مصـرف‬ ‫فراینـدی قابـل مدیریت کـردن اسـت و ایـن مدیریـت می توانـد‬ ‫مـردم را در دسـتیابی بـه کاالی مورد نظرشـان کمـک کنـد»‪ .‬سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی ضمـن تا کیـد بـر ضـرورت ایسـتادگی و مقاومـت‬ ‫ مقابـل مسـتکبران و متجـاوزان‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬توجـه بـه راهبـرد‬ ‫خنثی سازی تحریم ها که مقام معظم رهبری طی سخنرانی های‬ ‫اخیرشان برای ملت ایران تبیین کردند‪ ،‬راهگشای وضعیت امروز‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬وی ارسـال پالـس ضعـف بـه خـارج را خلاف شـان و خواسـت ملـت بـزرگ ایـران‬ ‫عنوان؛ و تا کید کرد‪« :‬خواسـت مردم ایران‪ ،‬ارسـال پالس های قوت و تولید قدرت هسـتند»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 25 1399‬رجب ‪ 9 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2194‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سیاستخارجی‪،‬موضوعبده بستاناحزابنیست‬ ‫‪2‬‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪ 900‬استاد از ایران رفتند‬ ‫‪ FATF‬و صفوف‬ ‫به هم فشرده مر غ!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ �پی نجات کتاب؛‬ ‫فرانسوی ها در ِ‬ ‫و راهی که ما درپیش داریم‬ ‫در خبرهـا امـده کـه «دولت فرانسـه‪ ،‬کتاب را به عنوان کاالی ضروری شـناخته اسـت‪.‬‬ ‫دولـت ایـن کشـور در دوران بحـران کرونـا‪ ،‬کتـاب را به عنـوان یـک کاالی ضـروری‬ ‫شـناخته و اعلام کـرده اسـت کـه کتاب فروشـی ها می توانند با همـه محدودیت هایی‬ ‫کـه درایـن دوران بـرای مشـاغل مختلـف پدیـد امـده‪ ،‬بـه کار خـود ادامـه دهنـد»‪.‬‬ ‫این اقدام را باید یک موفقیت بزرگ و استثنایی برای دولت فرانسه دانست‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫فرانسـه نشـان داده کشوری سـت کـه همـواره بـه کتـاب و کتاب خوانـی‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ُ‬ ‫جهانی با ‪ 900‬میلیون تن دور ریز غذا‬ ‫و ‪ 700‬میلیون نفر گرسنه‬ ‫گزارش ‪ United Nations Environment Programme‬نشان داد؛‬ ‫دیمیتـری پسـکوف؛ سـخنگوی کاخ کرملیـن‪ ،‬برخـی گزارش هـای خبـری‬ ‫مبنی بـر دست داشـتن روسـیه در کمپیـن اشـاعه اطالعـات نادرسـت دربـاره‬ ‫واکسـن ویـروس کرونـا را رد کـرد‪.‬‬ ‫رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل استان‬ ‫در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫درمبارزه با فساد‬ ‫باید کار ریشه ای انجام شود‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 124‬هزار طرح اشتغال‬ ‫در کمیته امداد اجرا شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرایند صدور چک‬ ‫تغییر کرد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 117‬مرکز خدمات بهزیستی هم زمان با سراسر کشور‬ ‫در استان مازندران افتتاح شد‬ ‫مراسـم افتتـاح هم زمـان ‪ ۲۴۰۰‬مرکـز خدمـات بهزیسـتی‬ ‫مثبت زندگی در سراسر کشور باحضور رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫وزیـر کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬معـاون وزیـر و رئیـس‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور به صـورت ویدئو کنفرانـس‬ ‫دو هفـده مرکـز مثبـت زندگـی در اسـتان‬ ‫برگـزار شـد و یکص ‬ ‫مازندران و باحضور استاندار اغازبه کار کردند‪ .‬دکتر فرزاد‬ ‫گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫مرا کـز مثبـت زندگـی بـرای نخسـتین بار در سـطح کشـور‬ ‫بـه بهر هبـرداری می رسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن مرا کـز ‪۲۲‬‬ ‫خدمـت سـطح اول بهزیسـتی به صـورت رایـگان و بـا‬ ‫اولویـت جامعـه هـدف ارائـه می شـود»‪ .‬وی از مهم تریـن‬ ‫یکـردن‬ ‫ویژگی هـای مرا کـز مثبـت زندگـی را الکترونیک ‬ ‫پرونده هـای مددجویـی جامعـه هـدف بهزیسـتی‬ ‫دانسـت و افـزود‪۵۱« :‬هـزار خانـوار بهزیسـتی در ایـن‬ ‫مرا کـز خدمـات سـطح یـک را دریافـت می کننـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫گوهردهـی ادامـه داد‪« :‬بـا راه انـدازی ایـن مرا کـز ‪ ۵۸۰‬نفـر‬ ‫لکـرده در حوزه هـای مرتبـط در ایـن‬ ‫از کارکنـان تحصی ‬ ‫مرا کـز مشـغول به کار شـدند کـه سـبب رشـد و ارتقـای‬ ‫ارائـه خدمـات می شـود»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫بابیان اینکـه در همـه شهرسـتان های اسـتان ایـن مرا کز‬ ‫راه انـدازی شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درواقـع ایـن مرا کـز‪،‬‬ ‫ادارات کوچـک بهزیسـتی هسـتند بـا ایـن تفـاوت کـه‬ ‫ارائـه خدمـات بـه دل جامعـه مـی رود و دسترسـی بـه‬ ‫خدمـات سـطح یـک بهزیسـتی تسـهیل می شـود»‪ .‬وی‬ ‫غبـر شـش میلیاردتومان بـرای تجهیـز‬ ‫بابیان اینکـه بال ‬ ‫ایـن مرا کـز هزینـه شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬امیدواریـم کـه‬ ‫بـا راه انـدازی ایـن مرا کـز کمتریـن نگرانـی و دغدغـه را‬ ‫در ارائـه خدمـات در سـطح جامعـه داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی عنـوان کـرد‪« :‬براسـاس پرا کندگـی‬ ‫پرونده هـای مددجویـی در سـطح اسـتان و طبـق‬ ‫قانـون هـر ‪ ۴۵۰‬پرونـده بـه یـک مرکـز وا گـذار شـده اسـت‬ ‫کـه کل پرونده هـای قابل وا گـذاری در مرحلـه نخسـت‬ ‫کـه شـامل مسـتمری بگیران حوزه هـای اجتماعـی و‬ ‫سخنگوی اجرایی قانون جدید چک‪:‬‬ ‫یسـت بیـش از ‪۵۱‬هـزار پرونـده اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫توان بخش ‬ ‫گوهردهـی تصریـح کـرد‪« :‬طـی اماده سـازی مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی جهـت افتتـاح و وا گـذاری پرونده هـا‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪۲۸‬هـزار بازدیـد توسـط مـددکاران مرا کـز مثبـت زندگـی‬ ‫انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازندران در مراسـم افتتاح مرا کز مثبت زندگی‬ ‫عنوان کرد؛‬ ‫سازمان بهزیستی در بستر ‪ IT‬سطح دسترسی مردم به‬ ‫خدمات را افزایش داده است‬ ‫احمـد حسـین زادگان؛ اسـتاندار مازنـدران نیـز‬ ‫در این مراسـم بابیان اینکـه ارائـه ‪ ۲۲‬خدمـت و‬ ‫فعالیت هـای سـطح اول جـزو اهـداف اولیـه و اصلـی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـازمان بهزیسـتی‬ ‫سـازمان بهزیست ‬ ‫کشـور سـطح دسترسـی مـردم بـه خدمـات بهزیسـتی را‬ ‫در بسـتر ‪ IT‬افزایـش داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در دولـت‬ ‫ً‬ ‫تدبیـر و امیـد خصوصـا طـی دوسـال اخیر نواوری هـای‬ ‫زیـادی در ارائـه خدمـات بـه جامعـه هـدف بهزیسـتی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و سـازمان بهزیسـتی تشـکل های‬ ‫مردم نهاد و غیردولتی را توسـعه داده و بسـتر را به سمت‬ ‫کارهـای مردم محـور‪ ،‬اجتماع محـور و الکترونیک محـور‬ ‫سـوق داده اسـت»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران ضمـن قدردانـی‬ ‫از اقدامـات دکتـر وحیـد قبـادی دانـا؛ رئیـس سـازمان‬ ‫بهزیسـتی کشـور در سـطح کالن اذعان کرد‪« :‬راه اندازی‬ ‫مرا کـز مثبـت زندگـی در بهزیسـتی یکـی از شایسـته ترین‬ ‫اقدامـات ایـن سـازمان اسـت کـه شفاف سـازی و‬ ‫رسـیدن بـه خدمات رسـانی عادالنـه را به دنبـال دارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه خدمـت در بهزیسـتی سـختی ها و‬ ‫پیچیدگی هـای خـاص خـودش را دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬تامیـن‬ ‫رفـاه اجتماعـی‪ ،‬کاهـش اسـیب های اجتماعـی‪،‬‬ ‫خانواده محـوری و اجتماعی محـوری وظایفـی‬ ‫یسـت کـه همگـی در دسـتورکار بهزیسـتی قرار‬ ‫فرا سازمان ‬ ‫دارد و ایـن سـازمان بـرای رسـیدن بـه نقطـه ایدئـال بـا‬ ‫افتتـاح مرا کـز مثبت زندگی گام خوبی درجهت پیشـبرد‬ ‫ایـن اهـداف برداشـته اسـت»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران‬ ‫بابیان اینکـه دسـتگاه های دولتـی نمی تواننـد همـه‬ ‫خدمـات و نیازمندی هـا در حـوزه فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اقتصـادی را بـه دوش بکشـند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬هـر کشـوری‬ ‫که از توان و ظرفیت مردم اسـتفاده کرده اسـت توانسـته‬ ‫مشـکالت و تنگناهـا را مرتفـع کنـد»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران‬ ‫بااشـاره به خدمات دهی بهزیسـتی به یک پنجم از مردم‬ ‫اسـتان یـاداور شـد‪« :‬خدمت رسـانی بـه ایـن حجـم از‬ ‫مـردم بـا وجود خدمات گسـترده نیازمنـد حضور پررنگ‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد به عنـوان حلقـه وصـل دولت با‬ ‫جامعه اسـت؛ چرا که اعتبارات و بودجه تخصیص یافته‬ ‫بـه سـازمان بهزیسـتی قـادر بـه پاسـخگویی نیازهـای‬ ‫جامعه هدف نیسـت و باید از ظرفیت مردمی اسـتفاده‬ ‫کـرد کـه بـا افتتـاح ‪ ۱۱۷‬مرکز خدمات بهزیسـتی در سـطح‬ ‫اسـتان ایـن امـر تسـهیل می شـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫تحـوالت اخیـر در سـازمان بهزیسـتی کشـور مثبـت و‬ ‫نواورانـه بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا راه انـدازی مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی دسترسـی جامعـه هـدف بـه خدمـات بهزیسـتی‬ ‫تسـهیل و فعالیت هـا متمرکـز شـده اسـت»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران بابیان اینکـه ایـن مرا کـز در ا گاهی بخشـی و‬ ‫اطالع رسـانی بـه مـردم درخصـوص وظایـف بهزیسـتی‬ ‫نقش ویژه ای دارند‪ ،‬افزود‪« :‬در گذشـته همه افراد برای‬ ‫دریافـت خدمـات بـه سـازمان و ادارات مرا کـز اسـتان ها‬ ‫مراجعـه می کردنـد که با راه انـدازی این مرا کز هم وطنان‬ ‫می تواننـد خدمـات را در قالب بخش خصوصی دریافت‬ ‫کننـد»‪ .‬حسـین زادگان بـه توزیـع عادالنـه خدمـات در‬ ‫بسـتر ‪ IT‬اشـاره کرد و ادامه داد‪« :‬هرچقدر ارتباط بیشـتر‬ ‫و عادالنه تر باشـد سـطح رضایت مندی مردم را به همراه‬ ‫خواهد داشت که جزو اهداف دولت و بهزیستی ست»‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران درپایـان ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫کارکنـان پرتلاش بهزیسـتی مازنـدران در ارائـه خدمـت‬ ‫گفـت‪« :‬بهزیسـتی مازنـدران باتوجه به گسـتردگی و تنوع‬ ‫خدمات‪ ،‬عملکرد قابل قبولی درراستای خدمت رسانی‬ ‫بـه جامعـه هـدف داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رونمایی از تمبر یادبود‬ ‫پوران درخشنده‬ ‫در جشنواره رمز موفقیت‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا‪:‬‬ ‫تصمیم گیری و اجرا در کشور نباید معطل اختالف نظرها بماند‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی دیـروز در‬ ‫جلسـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا‬ ‫بابیان اینکـه وضعیـت اقتصـادی به سـبب تحریم هـای‬ ‫ظالمانـه؛ به ویـژه در حوزه هایـی کـه ارتبـاط مسـتقیم‬ ‫بـا زندگـی و معیشـت مـردم دارد‪ ،‬موردرضایـت نیسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تمـام تالش هـا در سـه قـوه و همـه نهادهـا‬ ‫مکـردن فشـار اقتصـادی از زندگـی‬ ‫بایـد درجهـت ک ‬ ‫مـردم باشـد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫او بااشـاره به اینکه عمـده ایـن معضلات و مشـکالت‬ ‫به گونـه ای از عـوارض جنـگ فرا گیر و نفس گیـر اقتصادی‬ ‫تحمیل شـده بـه کشـور طـی سه سال گذشـته اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ا کنـون پـس از تـاب اوری و مقاومـت سـتودنی‬ ‫مـردم در خنثی سـازی تحریـم و جنـگ اقتصـادی‪،‬‬ ‫زمـان برطرف شـدن تحریـم و عـوارض ان فرارسـیده کـه‬ ‫بی ثباتـی قیمت هـا عمده تریـن ایـن عـوارض اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری اظهـار داشـت‪« :‬دشـمنان بـا ایـن تصور‬ ‫کـه جمهـوری اسلامی چندمـاه بیشـتر در برابـر فشـار‬ ‫حدا کثـری تـاب نخواهـد اورد‪ ،‬تحریم هـا را طراحـی کرده‬ ‫بودند؛ اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حدا کثری‬ ‫در برابـر جنـگ تمام عیـار اقتصـادی‪ ،‬در برابـر دیـدگان‬ ‫جهانیـان‪ ،‬افتخـاری دیگر خلق کـرد»‪ .‬او باتا کیدبراینکه‬ ‫بازافرینـی‪ ،‬شـکوفایی اقتصـاد و رفـع عـوارض تحریم هـا‬ ‫یسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نیازمنـد وحـدت و انسـجام مل ‬ ‫یسـت؛‬ ‫فسـلیقه و دیدگاه در کشـور طبیع ‬ ‫«وجود اختال ‬ ‫امـا ا کنـون وقـت پرداختـن بـه ایـن اختالفـات نیسـت و‬ ‫شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا می توانـد‬ ‫منشـا انسـجام و یکپارچگـی کشـور در تصمیمـات و‬ ‫اقدامـات باشـد و تمـام ظرفیت هـای کشـور را در رفـع‬ ‫مشـکالت و معضلات اقتصـادی بـه کار گیـرد»‪ .‬روحانـی‬ ‫بابیان اینکـه مـردم و فعـاالن اقتصـادی از ایـن شـورا‬ ‫و مسـئوالن توقـع دارنـد تصمیمـات بـا دقـت اتخـاذ و‬ ‫بـا سـرعت اجـرا شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬نبایـد اجـازه‬ ‫داد تصمیمـات و اجـرای ان هـا معطـل اختالف نظرهـا‬ ‫بماند»‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪« :‬احسـاس بی ثباتی‬ ‫و ناپایـداری سیاسـی تاثیـرات منفـی بـر اقتصـاد کشـور‬ ‫می گـذارد و جامعـه را دچـار اسـیب جـدی می کنـد‪ .‬گاه‬ ‫ً‬ ‫اظهـارات و مواضـع شـخصی صرفـا بـا ماهیـت سیاسـی‪،‬‬ ‫ناامنـی روانـی و عدم اطمینـان از اینـده جامعـه ایجـاد‬ ‫می کنـد و عـوارض اقتصـادی منفـی دارد کـه موجـب‬ ‫نگرانـی فعـاالن بـازار؛ به ویـژه بـازار سـرمایه می شـود»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به فرصت هایـی کـه می تـوان از ان هـا بـرای‬ ‫فکـردن اثـرات تحریـم و جنـگ اقتصـادی اسـتفاده‬ ‫برطر ‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه اسـتحکام زیرسـاخت ها و‬ ‫ظرفیت هـای کشـور می تـوان بـا اسـتمرار مشـارکت و‬ ‫همـکاری مـردم‪ ،‬از ایـن مشـکالت عبـور کـرده و سـایر‬ ‫مشـکالت را نیـز حـل کنیـم»‪ .‬او بااشـاره به ظرفیـت و‬ ‫سـرمایه های مـادی و معنـوی ایرانیـان خار ج ازکشـور بـر‬ ‫لـزوم بسترسـازی بـرای بازگشـت ایشـان و بهره منـدی از‬ ‫سـرمایه های انـان درجهـت سـاخت و توسـعه اقتصادی‬ ‫کشور تا کید کرد و گفت‪« :‬هر یک از ایرانیان خار ج ازکشور‬ ‫به نحـوی عالقه منـد بـه فراهم شـدن شـرایط مسـاعد‬ ‫بـرای فعالیـت در حوزه هـای مختلـف؛ ازجملـه اقتصـاد‬ ‫هسـتند و ازاین نظـر بـا وفـاق میـان همـه دسـتگاه ها‬ ‫می تـوان امنیـت خاطـر و اطمینان بـرای اسـتفاده از این‬ ‫ظرفیت بزرگ را فراهم کرد»‪ .‬رئیس جمهوری بااشـاره به‬ ‫رونـق و شـکوفایی شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بـر امـکان‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان مسـتعد خـارج کشـور‬ ‫دراین راسـتا تا کیـد و تصریـح کـرد‪« :‬توسـعه و شـکوفایی‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بهتریـن نمونـه بـرای تحقـق‬ ‫مشـارکت ایرانیـان مقیـم خـارج در توسـعه کشـور طبـق‬ ‫تجربـه قبلـی و وفـاق و اتفاق نظـر ملی سـت کـه توانسـته‬ ‫زندگـی و معیشـت مـردم را در برخـی حوزه هـا متحـول‬ ‫کنـد»‪ .‬دراین جلسـه‪ ،‬پیشـنهاد تمدیـد مصوبـه پیشـین‬ ‫شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی قـوا دربـاره مدیریـت‬ ‫بـازار ارز بـرای مـدت یک سـال دیگر مـورد تصویـب اعضـا‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬اختیـارات قانونـی تفویض شـده بـه بانـک‬ ‫مرکـزی در موسسـات اعتبـاری و نحـوه مدیریـت و‬ ‫سرپرسـتی موسسـات ناتراز و مشـکل دار نیز تمدید شد‪.‬‬ ‫بخشـودگی جرائـم بدهـی تامیـن اجتماعـی واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬مشـروط بـه حفـظ اشـتغال نیروهـای کار نیـز‬ ‫دیگـر مصوبـه این جلسـه بـود‪.‬‬ ‫هشدار دبیرکل ناتو در مورد شکست تالش ها برای اصالحات‬ ‫دبیـرکل ناتـو هشـدار داد باتوج هبـه اختالف نظرهـا‬ ‫بیـن اعضـای ایـن پیمـان‪ ،‬تالش هـا بـرای اصالحاتـی؛‬ ‫ازجمله افزایش بودجه نظامی به شکسـت می انجامد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـخنان ینـس اسـتولتنبرگ‪ ،‬از وجـود‬ ‫اختالفـات بنیادین درخصـوص اصالحات موردنظر وی‬ ‫در ایـن پیمـان نظامی حکایـت دارد‪ .‬خبرگـزاری د‪ .‬پ‪.‬ا‪.‬‬ ‫المـان بااشـاره به ایـن سـخنان‪ ،‬از باال گرفتـن اختالفـات‬ ‫بیـن اعضـای ناتـو در پشـت درهـای بسـته در بروکسـل‬ ‫خبـر داد‪ .‬طبـق اطالعـات خبرگـزاری د‪ .‬پ‪.‬ا‪.‬؛ تعـدادی‬ ‫ً‬ ‫از متحـدان در مذا کـرات داخلـی صراحتـا اعلام کرده انـد‬ ‫کـه امـاده حمایـت از چنیـن پیشـنهادهای گسـترده ای‬ ‫نیسـتند و ازانجا کـه ناتـو براسـاس اصـل اجمـاع تصمیـم‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بنابرایـن‪ ،‬انتظـار نمـی رود اصالحـی اساسـی‬ ‫در تامیـن مالـی دفاعـی صـورت گیـرد‪ .‬اسـتولتنبرگ در‬ ‫اواسـط مـاه فوریـه (اوایـل بهمن مـاه) به عنـوان بخشـی‬ ‫از طـرح اصالحـات «ناتـو ‪ »۲۰۳۰‬پیشـنهاد کـرد هزینـه‬ ‫اقدامـات در این پیمـان بایـد به میـزان بیشـتری ابلاغ‬ ‫ً‬ ‫شود‪ .‬طبق این پیشنهاد؛ ا گر مثال نیروها در کشورهای‬ ‫بالتیـک‪ ،‬در تمرینـات یـا ماموریت هـای نظـارت هوایـی‬ ‫شـرکت کننـد‪ ،‬اعضـای ناتـو دیگـر مجبـور نیسـتند همـه‬ ‫هزینه هـا را متحمـل شـوند‪ .‬پیشـنهاد او این اسـت که‬ ‫بخشـی از هزینـه ایـن فعالیت هـا از بودجـه جامـع تامین‬ ‫شـود و اعضـا بـه فعالیت هـای بیشـتر تشـویق شـوند‪.‬‬ ‫بااین حـال‪ ،‬بسـیاری از ‪ ۳۰‬عضـو ناتـو چنیـن سـازوکاری‬ ‫را بـا دیـد انتقـادی می نگرنـد‪ .‬مخالفـان می گوینـد‬ ‫تالش هـا بـرای امنیـت مشـترک و دفـاع جمعـی بایـد‬ ‫مسـلم تلقـی شـود و نبایـد به میـزان پرداخـت بسـتگی‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬عالوه برایـن به گفتـه مخالفـان؛ ایـن‬ ‫پیشـنهاد یـاداور بحـث «پـول بیشـتر بـرای نیروهـا» در‬ ‫دولـت دونالـد ترامـپ (رئیس جمهـوری سـابق ایـاالت‬ ‫متحـده) اسـت کـه در ان‪ ،‬امریـکا هزینه هـای سـنگینی‬ ‫را بـرای اسـتقرار نیروهـای خـود در کشـورهای متحـد‬ ‫یکـرد‪ .‬ایـاالت متحـده به تنهایـی در سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫طلـب م ‬ ‫حـدود ‪ ۷۸۵‬میلیـارددالر امریکا (‪ ۶۵۹‬میلیاردیـورو) برای‬ ‫برنامه هـای دفاعـی ناتـو هزینـه کـرده؛ درحالی که بودجه‬ ‫نظامی مشـترک ناتو دران سـال ‪ ۱.۵‬میلیاردیورو تخمین‬ ‫زده شـد‪ .‬پیشـنهادهای دیگـر اسـتولتنبرگ کـه تردیـد‬ ‫متحـدان را به دنبـال دارد‪ ،‬شـامل ایجـاد اتحـاد جدیـد‬ ‫بـرای وظایـف اموزشـی و الزامـات جدیـد اسـتانداردهای‬ ‫حیاتی سـت‪.‬‬ ‫زیرسـاخت های‬ ‫مقاوم سـازی‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬ابتـکارات او کـه بـا هـدف مقابلـه شـدیدتر‬ ‫بو هوایـی و‬ ‫بـا عواقـب سیاسـت های امنیتـی تغییـرات ا ‬ ‫تقویـت همکاری هـای بیـن اقیانـوس اطلـس در توسـعه‬ ‫فناوری های جدید و انقالبی انجام خواهد شـد‪ ،‬مثبت‬ ‫ارزیابـی می شـود‪ .‬این مـوارد به عنـوان محـور جلسـه‬ ‫غیررسـمی وزرای خارجـه ناتـو در اینـده اعلام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق اطالعـات محافـل ا گاه؛ اولیـن دوره ایـن‬ ‫نشسـت می تواند در نیم سـال جاری برگزار شـود تا برای‬ ‫اجلاس سـران برنامه ریزی شـده امـاده شـود‪ .‬پـس ازان‪،‬‬ ‫جـو بایـدن (رئیس جمهـوری جدیـد ایـاالت متحـده)‪،‬‬ ‫انـگال مـرکل (صدراعظـم المـان) و دیگـر سـران کشـورها‬ ‫و دولت هـای عضـو ناتـو بایـد تصمیـم بگیرنـد کـه کـدام‬ ‫پروژه هـای اصالحـی اجـرا شـوند‪ .‬هنـوز هیـچ تاریخـی‬ ‫بـرای ایـن اجلاس اعلا م نشـده؛ امـا یکـی از گزینه هـای‬ ‫احتمالـی‪ ،‬سـازمان دهی ایـن نشسـت بـرای مـاه ژوئـن‬ ‫(خرداد مـاه) پیـش یـا پـس از نشسـت گـروه هفـت قدرت‬ ‫اقتصـادی (جی هفـت ) در انگلیـس اسـت‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪The Independent‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫بازگشایی مدارس در انگلیس‬ ‫در پـی اظهـارات بوریس جانسـون؛‬ ‫یبـر‬ ‫نخسـت وزیر انگلیـس مبن ‬ ‫بازگشـایی مـدارس از دیـروز‪ ،‬بـه‬ ‫مـدارس اخطـار داده شـده اسـت‬ ‫کـه نسـبت بـه مشـکالت جـدی‬ ‫بهداشـت روان دانش امـوزان‬ ‫هوشـیار باشـند‪ .‬امانـدا اسـپیلمن؛ رئیـس بازرسـی دفتـر‬ ‫استانداردسـازی امـوزش بـرای مهـارت و خدمـات کـودکان‬ ‫دراین مـورد گفـت؛ یادگیـری از راه دور بـرای بسـیاری دشـوار‬ ‫بـوده و مشـکالتی ماننـد «خودزنـی» و «اختلاالت خـوردن»‬ ‫در پـی داشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ هم زمـان جانسـون‬ ‫فکـردن نگرانـی والدیـن بـرای بازگردانـدن‬ ‫سـعی در برطر ‬ ‫کودکانشـان بـه مـدارس دارد‪ .‬وی کـه در اوایـل سـال جـاری‬ ‫میالدی مدارس را به دلیل افزایش موارد مبتال به کووید‪۱۹-‬‬ ‫تعطیـل اعلام کـرده بود‪ ،‬حال به نظر می رسـد تصمیـم برای‬ ‫بازگشـایی مـدارس را به عنـوان اولیـن گام در نقشـه راه دولـت‬ ‫بـا هـدف بازگشـت کشـور بـه حالـت عـادی درنظـر گرفتـه‪.‬‬ ‫هرچنـد کارشناسـان هشـدار داده اند که این اقـدام می تواند‬ ‫منجر به جهشـی تازه در شـمار مبتالیان شـود؛ اما جانسـون‬ ‫معتقـد اسـت دانش امـوزان‪ ،‬والدیـن و معلمـان امـاده‬ ‫بازگشـت هسـتند‪ .‬در پـی اظهارات او‪ ،‬اسـپیلمن به مـدارس‬ ‫و والدیـن هشـدار داد کـه بایـد نسـبت بـه ایـن واقعیـت کـه‬ ‫حتـی پـس از شـروع کالس هـای حضـوری مشـکالت جـدی‬ ‫بهداشـت روانـی ادامـه پیدا کند‪ ،‬هوشـیار باشـند؛ لذا به نظر‬ ‫می رسـد اظهـارات ایـن رئیـس نهـاد ناظـر بـر مـدارس دولتی‪،‬‬ ‫ماننـد ریختـن اب سـرد بـر سـر دولـت اسـت‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«دانش امـوزان طـی دوماه گذشـته بی حوصلگـی‪ ،‬تنهایـی‪،‬‬ ‫بدبختـی و اضطـراب را تحمـل کرده انـد‪ .‬مـواردی ماننـد‬ ‫اختلاالت خـوردن‪ ،‬خـودازاری و برخی دیگـر از مشـکالت‬ ‫مربوط به سالمت روان؛ از اختالالت روانی فزاینده ای اند که‬ ‫باید منتظر افزایش ان ها باشیم»‪ .‬هشدار او درحالی ست که‬ ‫کارشناسان‪،‬درگیرچگونگی کمکبه کودکانبرای«جبران»‬ ‫مسـائل درسـی ناشـی از برقـراری مقـررات قرنطینه انـد؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا وزیـر اموزش وپـرورش دولـت جانسـون پیشـنهاد داده‬ ‫دانش امـوزان در هفتـه یـک روز بیشـتر بـه مدرسـه برونـد تـا‬ ‫جبـران روزهـای تعطیلـی مـدارس بشـود‪ .‬گفتـه می شـود‬ ‫کودکان در سراسر انگلیس به دلیل همه گیری ویروس کرونا‬ ‫به طورمتوسـط ‪ ۱۰۹‬روز بـه مدرسـه نرفته انـد‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬ ‫نژادپرستی خانواده سلطنتی‬ ‫مـگان مـارکل؛ همسـر شـاهزاده‬ ‫هـری (نـوه ملکـه بریتانیـا)‬ ‫خانـواده سـلطنتی ایـن کشـور را‬ ‫بـه «نژادپرسـتی و دروغ گویـی»‬ ‫متهـم کـرد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ مگان‬ ‫کـه به همـراه شـاهزاده هـری بـا‬ ‫اوپـرا وینفـری؛ مجـری مشـهور امریکایـی مصاحبـه کـرده‪،‬‬ ‫در سـخنانش گفـت کـه پـس از ازدواج در سـال ‪ ،۲۰۱۸‬بـه‬ ‫خودکشـی فکـر کـرده بـود‪ .‬او کـه ‪ ۳۹‬سـال سـن دارد‪ ،‬فرزنـد‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مـادری سیاه پوسـت و پـدر سفیدپوسـت امریکای ‬ ‫به گفتـه او؛ در دورانـی کـه فرزنـدش «ارچـی» را بـاردار بـوده‪،‬‬ ‫دغدغـه اعضـای خانـواده سـلطنتی‪ ،‬میـزان تیرگـی رنـگ‬ ‫پوسـت فرزنـدش بـوده اسـت! با این حـال‪ ،‬او از نا مبـردن از‬ ‫یکـه چنیـن اظهار نظـری کـرده‪ ،‬خـودداری کـرد‪ .‬مـگان‬ ‫فرد ‬ ‫کـه در این مصاحبـه گفـت ‪« :‬ان هـا نمی خواسـتند (پسـرش) ‬ ‫عنوان شاهزاده داشته باشد»‪ .‬او اعضای خانواده سلطنتی‬ ‫را بـه بی تفاوتـی و دروغ گویـی متهـم کـرد‪ .‬مـگان مـارکل و‬ ‫شاهزاده هری در این مصاحبه از اعضای خانواده سلطنتی؛‬ ‫از جملـه شـاهزاده چارلـز (ولیعهـد بریتانیـا) انتقـاد کردنـد؛‬ ‫ً‬ ‫ولـی مسـتقیما از «ملکـه الیزابـت» انتقـاد نکردنـد‪ .‬مـگان و‬ ‫هـری در ژانویـه سـال گذشـته اعلام کردنـد از وظایف رسـمی‬ ‫خـود در قالـب خانـواده سـلطنتی کناره گیـری؛ و بـه امریـکا‬ ‫لمـکان می کننـد‪ .‬کاخ باکینگهـام مـاه گذشـته تائیـد‬ ‫نق ‬ ‫کـرد کـه ایـن جدایـی‪ ،‬دائمـی خواهـد بـود‪ .‬شـاهزاده هـری‬ ‫‪ ۳۶‬سـاله‪ ،‬گفـت که به خاطـر عدم درک وضعیت همسـرش‪،‬‬ ‫از خانواده سلطنتی جدا شده است‪ .‬او با اشاره به رابطه اش‬ ‫بـا پـدرش گفت که احسـاس کـرده او رهایش کـرده‪ .‬او گفت‪ :‬‬ ‫ً‬ ‫«خانواده ام عمال ارتباط مالی با من را قطع کردند»‪ .‬به گفته‬ ‫او؛ شـاهزاده چارلـز در یـک دوره زمانـی حتی از پاسـخ دادن به‬ ‫تماس هـای او خـودداری کـرده اسـت‪ .‬کاخ باکینگهـام هنوز‬ ‫بـه ایـن مصاحبـه وا کنـش نشـان نـداده اسـت‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫موافقت کره جنوبی‬ ‫با افزایش هزینه حضور امریکایی ها‬ ‫دفتـر امـور نظامی‪،‬سیاسـی وزارت‬ ‫خارجـه ایـاالت متحـده اعلام کـرد‬ ‫کـه مقامـات واشـینگتن و سـئول‪،‬‬ ‫بـر سـر ترتیبـات مالـی جدید جهت‬ ‫تقسـیم هزینه هـای مرتبـط بـا‬ ‫حضـور نیروهـای نظامـی ایـاالت‬ ‫متحـده در خـاک کـره جنوبـی‪ ،‬بـه توافقـی جدیـد دسـت‬ ‫یافتند‪ .‬توافقنامه مزبور شامل «یک افزایش مورد توافق» در‬ ‫هزینه های محوله بر دولت کره جنوبی ست‪ .‬به گزارش مهر؛‬ ‫ایـن توافـق در صـورت نهایی شـدن‪ ،‬معاهـده ائتلاف ایـاالت‬ ‫متحده‪ -‬کره جنوبی را به مثابه «سنگ بنای صلح‪ ،‬امنیت‪،‬‬ ‫رونق و شکوفایی برای شمال شرق اسیا» مورد تائید مجدد‬ ‫قـرار داد‪ .‬وزارت خارجـه امریـکا بـا صدور یک بیانیـه ادعا کرد‪:‬‬ ‫«ائتالف هـای امریـکا‪ ،‬منبـع چشـمگیر قـدرت ماسـت‪ .‬ایـن‬ ‫تحـول‪ ،‬نشـان دهنده پایبنـدی دولـت بایدن‪ -‬هریـس بـه‬ ‫تجدیـد نیـرو و نوین سـازی ائتالف هـای دموکراتیـک مـا‪ ،‬در‬ ‫سرتاسـر جهـان بـرای پیشـبرد امنیـت و شـکوفایی مشـترک‬ ‫ماسـت»‪ .‬ا کنـون‪ ،‬حـدود ‪۲ ۸‬هـزار نیـروی نظامـی امریـکا در‬ ‫خـاک کـره جنوبـی مسـتقر هسـتند‪.‬‬ ‫واسکو گارگالو‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫روز جهانی زن؛ استانداردهای دوگانه غرب‬ ‫به مناســبت روز جهانــی زن‪ ،‬ســازمان ملــل متحــد خواســتار‬ ‫تقویــت نقــش مدیریتــی زنــان در عرصــه جهانــی شــده؛ امــا ایــن‬ ‫یسـت که امــار خشــونت و تبعیــض‬ ‫فراخــوان بین المللــی درحال ‬ ‫یســت کــه به دلیــل‬ ‫ت تلخ ‬ ‫علیــه زنــان در جهــان بیانگــر واقعیــا ‬ ‫یشــدن در پــس اســتانداردهای دوگانــه‬ ‫نکــردن و مخف ‬ ‫کتما ‬ ‫کتــر خواهــد بــود‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ هشــتم‬ ‫جوامــع غربــی دردنا ‬ ‫مــارس ‪ ،۲۰۲۱‬مصــادف بــا «روز جهانی زن» اســت‪ .‬حقــوق زنان‪،‬‬ ‫بخــش حائــز اهمیتی از حقوق بشــر اســت که اســناد بین المللی‬ ‫بســیاری در ابعــاد مختلفــی بــدان پرداخته انــد‪ .‬انچــه قضــاوت‬ ‫صحیــح پیرامــون جایــگاه زنــان در جوامــع گونا گــون را دشــوار‬ ‫نمــورد اســت که‬ ‫ســاخته‪ ،‬فقــدان انتشــار اطالعــات واقعــی درای ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تهــا و کتمــان حقایــق قربانــی م ‬ ‫در پــس قــدرت دول ‬ ‫بی تردید‪ ،‬خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم انگاشته‬ ‫شـده و همـگان در پیشـگیری و مقابلـه بـا ان مسـئولیت دارنـد؛ امـا‬ ‫غرب با رویکرد دوگانه و نادیده انگاشتن نقض های گسترده حقوق‬ ‫بشـر زنـان‪ ،‬انگشـت اتهـام خـود را پیوسـته ب هسـمت دیگـر کشـورها‬ ‫نشانه گرفته و ان را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی ان ها‬ ‫مبدل ساخته؛ اما واقعیات اماری‪ ،‬از جایگاه اسفناک زنان در غرب‬ ‫سـخن می گوینـد‪ .‬سـخن گفتن راجـع بـه تقویـت نقـش و جایـگاه‬ ‫اجتماعی زنان و اولویت بخشیدن به مدیریت ان در سطح جوامع‪،‬‬ ‫زمانی می تواند قابلیت تحقق داشته باشد که زنان در فضایی ارام‬ ‫و عـاری از هرگونـه خشـونت‪ ،‬بـه امـورات خـود بپردازنـد‪ .‬چگونـه‬ ‫می تـوان از مدیریـت زنـی صحبـت کـرد کـه محیـط زندگـی نـاارام و‬ ‫خشنی دارد؟ خشونت علیه زنان همان طورکه بیان شد؛ پدیده ای‬ ‫یسـت و نبایـد نگاهـی سیاسـی بـه ان داشـت؛ امـا واقعیـت‬ ‫جهان ‬ ‫ان اسـت که قدرت هـای بـزرگ و به ویژه کشـورهای غربی‪ ،‬این واقعه‬ ‫را در جوامع خود نادیده انگاشته و معتقدند خشونت و بی عدالتی‬ ‫علیـه زنـان‪ ،‬تنهـا مختـص کشـورهای جهـان سـوم اسـت‪ .‬تارنمـای‬ ‫خبـری ار‪ .‬تی ‪.‬بـی‪ .‬اف عنـاو ن کـرده کـه نتایـج یکـی از جدیدتریـن‬ ‫مطالعاتی که در امریکا روی حدود‪ ۱۳۳۱۰‬زن با میانگین سنی‪-۴۴‬‬ ‫‪ ۱۸‬سـال در بازه زمانی ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۱۷‬صورت گرفته‪ ،‬بیانگر ان اسـت که‬ ‫‪ ۶.۵‬درصـد از زنـان‪ ،‬قربانـی تجـاوز جنسـی؛ ‪ ۵۶‬درصـد درمعـرض‬ ‫خشـونت های کالمـی و ‪ ۲۵‬درصـد نیز مورد خشـونت های جسـمی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬امارهای سازمان ملی زنان امریکا (‪ )NOW‬نیز نشان‬ ‫می دهد که سـاالنه ‪ ۴.۸‬میلیون زن مورد خشـونت خانگی از تجاوز‬ ‫تـا خشـونت بدنـی قـرار می گیرنـد؛ امـا کمتـر از ‪ ۲۰‬درصـد ایـن بانـوان‪،‬‬ ‫دررونـد درمانـی قـرار می گیرنـد‪ .‬طبـق اعلان سـازمان ملـی زنـان کـه‬ ‫نیم قرن پیـش به منظـور حمایـت از حقـوق زنـان در امریکا تاسـیس‬ ‫شـده‪ ،‬همچنـان امـار قتـل‪ ،‬ازار جنسـی‪ ،‬خشـونت خانگـی و تجـاوز‬ ‫ش سـال ‪ ۲۰۱۹‬وزارت‬ ‫دراین کشـور باال گزارش شـده است‪ .‬طبق گزار ‬ ‫کشـور فرانسـه نیـز‪ ،‬از مجمـوع ‪ ۱۴۹‬قربانـی خشـونت خانگـی‬ ‫یکـه براثـر‬ ‫دراین کشـور‪ ۱۲۱ ،‬نفـر را زنـان شـامل می شـوند‪ .‬تعـداد زنان ‬ ‫این خشونت ها جان خود را از دست داده اند‪ ،‬با ‪ ۲۵‬قربانی بیشتر‪،‬‬ ‫نسـبت بـه سـال ماقبـل ان‪ ،‬رشـد ‪ ۲۸‬درصـدی را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در کشـور المـان بنـا بـه امـار ارائه شـده ازسـوی پلیـس‬ ‫جنایـی المـان؛ خشـونت های خانگـی به طورمتوسـط‪ ،‬موجـب‬ ‫می شـود در هر سـه روز‪ ،‬یک زن جان خود را از دسـت بدهد‪ .‬تنها در‬ ‫سال‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ۱۲۲،‬زن دراین کشور براثر خشونت خانگی خود‬ ‫جان باخته اند‪ .‬در انگلسـتان گزارش ها حاکی ازان اسـت که ‪ ۱۳۹‬زن‬ ‫در ‪ ۲۰۱۷‬دراین کشـور به دسـت مردانـی از اشـنایان خـود کشـته‬ ‫شـده اند که دوپنجم ان ها براثر خشـونت شـدید و بیش ازحد جان‬ ‫باخته انـد‪ .‬شـدت گرفتن ایـن خشـونت ها‪ ،‬دولـت انگلیـس را وادار‬ ‫کـرده اسـت تـا در بازه زمانـی ‪ ۲۰۱۶‬تا ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ۱۰۰ ،‬میلیون پاوند‬ ‫بـه خدمـات خشـونت علیـه زنـان و دختـران اختصـاص دهـد‪.‬‬ ‫همچنین امارهای منتشره؛ به ویژه با شیوع بیماری کرونا‪ ،‬حاکی‬ ‫از افزایـش خشـونت ها علیـه زنـان اسـت‪ .‬دراین راسـتا دبیـرکل ملـل‬ ‫متحـد تا کیـد کـرده کـه قرنطینه خانگـی و مانـدن در محـل زندگی‪،‬‬ ‫روش مهمی برای مقابله با شیوع کروناست؛ اما «این نباید سبب‬ ‫زندانی شـدن زنان با کسـانی شـود که شریک زندگی شان هستند و‬ ‫بـه ان هـا سـتم می کننـد»‪ .‬منشـور سـازمان ملـل متحـد بـر تسـاوی‬ ‫حقـوق زن و مـرد تصریـح می نمایـد و تحقق همکاری بین المللی از‬ ‫رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و ازادی های بنیادین‬ ‫بـرای همـگان بی درنظرگرفتـن هرنـوع مالحظـه نـژادی‪ ،‬جنسـی‪،‬‬ ‫یشـمارد‪ .‬اعالمیـه جهانـی‬ ‫زبانـی یـا دینـی را از اهـداف سـازمان برم ‬ ‫حقـوق بشـر در مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خـود بیـان می کنـد که تمـام افراد بشـر ازاد‬ ‫به دنیـا می اینـد و ازلحـاظ حیثیـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد و از کلیـه ‬ ‫ازادی هـا و حقـوق مقـرر در اعالمیـه بهره منـد می گردنـد‪ .‬مـاده (‪)۳‬‬ ‫ق بین المللی‬ ‫میثاقیـن بین المللـی حقوق مدنـی و سیاسـی و میثا ‬ ‫حقوق اقتصادی‪-‬اجتماعی و فرهنگی ‪ ۱۹۶۶‬بر تساوی حقوق زن‬ ‫ً‬ ‫و مرد تا کید دارد‪ .‬بند‪ ۱۵‬اعالمیه‪ ۱۹۶۸‬حقوق بشر تهران نیز صریحا‬ ‫اپارتایـد جنسـی را رد می کنـد و اظهـار مـی دارد‪« :‬تبعیضـی کـه زنـان‬ ‫همچنـان در مناطـق جهـان قربانـی ان هسـتند‪ ،‬بایـد از بیـن بـرود‪.‬‬ ‫منزلـت مـادون قائل شـدن بـرای زنـان‪ ،‬مغایـر منشـور ملـل متحد و‬ ‫موازیـن اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر اسـت»‪ .‬البتـه قطعنامه هـای‬ ‫بسـیاری نیـز ازسـوی نهادهـای بین المللـی نظیـر قطعنامه هـای‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز درباره رعایت تساوی حقوق‬ ‫زن و مرد و منع تبعیض جنسـیتی صادر شـده‪ .‬همچون قطعنامه‬ ‫‪ ،۱۲۶۱‬سـال ‪ ،۱۹۹۹‬قطعنامـه ‪ ۱۲۶۵‬سـال ‪ ،۱۹۹۹‬قطعنامـه ‪۱۲۹۶‬‬ ‫سـال ‪ ۱۳۱۴ ،۲۰۰۰‬سـال ‪ ،۲۰۰۰‬قطعنامـه ‪ ۱۳۲۵‬سـال ‪ ۲۰۰۰‬و ‪...‬؛‬ ‫کمیسـیون مقـام زن (‪ )Commission on Status of Women‬یکـی از‬ ‫یسـت که توسـط شـورای اقتصادی‬ ‫نخسـتین نهادهای بین الملل ‬ ‫اجتماعـی سـازمان ملـل متحـد در سـال ‪ ۱۹۴۶‬پدیـد امـد‪ .‬کار ایـن‬ ‫کمیسـیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق انان در سرتاسـر‬ ‫دنیاست که دراین زمینه به سازمان ملل متحد توصیه های الزم را‬ ‫معمول و گزارش خواهد داد‪ .‬کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه‬ ‫زنـان ‪ ۱۹۷۹‬کـه از ان تحت عنـوان منشـور حقـوق زنـان نیـز یـاد‬ ‫ل متحـد بـر‬ ‫می شـود‪ ،‬در مقدمـه خـود بااشـاره به تا کیـد منشـور ملـ ‬ ‫یو‬ ‫ش هر فرد انسـان ‬ ‫ت و ارز ‬ ‫ی بشـر‪ ،‬کرامـ ‬ ‫ق اساسـ ‬ ‫ی بـ ه حقـو ‬ ‫پایبنـد ‬ ‫ی بین المللـی ‬ ‫ل عضـو میثاق هـا ‬ ‫ن و مـرد؛ تعهـد دو ‬ ‫قز ‬ ‫ی حقـو ‬ ‫برابـر ‬ ‫ن در بهره مندی ‬ ‫ن و مردا ‬ ‫ق برابر زنا ‬ ‫ن حقو ‬ ‫ق بشر مبنی بر تضمی ‬ ‫حقو ‬ ‫ی و سیاسی؛ [‪]...‬‬ ‫ق اساسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مدن ‬ ‫از کلی ه حقو ‬ ‫ق رفـا ه خانـواد ه و پیشـرفت ‬ ‫ن در تحقـ ‬ ‫م عمـد ه زنـا ‬ ‫ی سـه ‬ ‫بـا یـاداور ‬ ‫ً‬ ‫ت اجتماعی ‬ ‫ی نشد ه است؛ اهمی ‬ ‫ن کامال شناسای ‬ ‫جامعه ک ه تاکنو ‬ ‫ی از‬ ‫ت کودکان و با ا گاه ‬ ‫ن در خانواد ه و در تربی ‬ ‫ش والدی ‬ ‫ی و نق ‬ ‫مادر ‬ ‫ض قرار گیرد [‪]...‬‬ ‫س تبعی ‬ ‫ل نباید اسـا ‬ ‫ن در تولیدمث ‬ ‫ش زنا ‬ ‫اینک ه نق ‬ ‫ن در جامعـ ه و‬ ‫ن و زنـا ‬ ‫ی مـردا ‬ ‫ش سـنت ‬ ‫بااطلا ع از اینکـ ه تغییـر در نقـ ‬ ‫ن و مـردان ‬ ‫ن زنـا ‬ ‫ل میـا ‬ ‫ت کامـ ‬ ‫ی بـ ه مسـاوا ‬ ‫ی دسـتیاب ‬ ‫خانـواد ه بـرا ‬ ‫یسـت‪ ،‬در ‪ ۱۸‬دسـامبر ‪ ۱۹۷۹‬تصویـب شـد‪ .‬اهـم محورهـای‬ ‫ضرور ‬ ‫کنوانسـیون در موارد ذیل امده اسـت‪ :‬تسـاوی در زندگی سیاسـی و‬ ‫عمومی در سـطح ملی (ماده ‪)۷‬؛ (حق رای دادن و انتخاب شـدن)؛‬ ‫(حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای ان ها)؛ (حق شرکت‬ ‫در سازمان ها و انجمن های غیردولتی)؛ تساوی در زندگی سیاسی‬ ‫و عمومـی در سـطح بین المللـی (مـاده ‪)۸‬؛ تسـاوی حـق زن و مـرد‬ ‫درخصوص کسـب‪ ،‬تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده ‪ ۹‬کنوانسـیون)؛‬ ‫تسـاوی زن و مرد در اموزش (ماده ‪)۱۰‬؛ تسـاوی زن و مرد در اشـتغال‬ ‫و حقوق کار (ماده ‪)۱۱‬؛ تسـاوی زن و مرد در دسـتیابی به تسـهیالت‬ ‫بهداشـتی (مـاده ‪)۱۲‬؛ امنیـت اقتصـادی و اجتماعـی (مـاده ‪)۱۳‬؛‬ ‫تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده ‪)۱۵‬؛ تساوی زن و‬ ‫مـرد در حقـوق خانـواده (مـاده ‪ )۱۶‬و ‪ ...‬در مـاده (‪ )۱‬اعالمیه مذکور با‬ ‫تعریف گسترده ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه شده‪ ،‬حمایت‬ ‫درخور توجه نسبت به اسیب پذیری زنان به عمل امده‪« .‬خشونت‬ ‫علیه زنان مطابق این ماده؛ یعنی هر کار خشونت امیز یا تهدیدامیز‬ ‫متکـی بـر جنسـیت که منجـر به اسـیب جسـمی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬روانی یا‬ ‫رنج و مشـقت برای زنان شـود و سـبب محروم سـاختن خودسـرانه‬ ‫فـرد از ازادی در مالعـام یـا در زندگـی خصوصـی شـده ؛ حتی احتمال‬ ‫چنیـن محرومیت هایـی وجـود داشـته باشـد»‪ .‬نا گفتـه نمانـد کـه‬ ‫سـازمان ملـل متحـد و ارکان مختلـف ان‪ ،‬تالش هـای سـازنده ای‬ ‫بـرای کمـک بـه ارتقـای جایگاه زنـان در عرصه بین المللـی کرده اند؛‬ ‫ً‬ ‫مثال قطعنامه ‪ ۱۸۸۹‬شـورای امنیت سـازمان ملل متحد‪ ،‬تا کید بر‬ ‫لزوم ارائه خدمات سلامت جسـم و روان پس از پایان مخاصمات؛‬ ‫یکی از اسنادی ست که از رهگذر ان تالش شده بر نقش و ظرفیت‬ ‫زنـان در مدیریـت وقایـع و به ویـژه جنگ هـا اشـاره شـود‪ .‬تا کیـد بـر‬ ‫نقـش زنـان در احیـای صلـح و ارامـش‪ ،‬از ابتـکارات شـورای امنیـت‬ ‫دراین سند است که به نظر می رسد باتوجه به نقش و جایگاه زنان‬ ‫در خانـواده و تاثیرگـذاری انـان بـر فرزندان و سـایر اعضای خانـواده از‬ ‫حیـث ایجـاد ارامـش روانـی بـر ان تا کیـد شـده‪ .‬شـورای امنیـت‬ ‫ً‬ ‫دراین سـند صراحتـا از دولت هـای عضو سـازمان ملـل می خواهد با‬ ‫مشـارکت نهادهـای مدنـی؛ از جملـه سـازمان های حامـی زنـان در‬ ‫براورده سـاختن نیازهای زنان ازجمله سلامت روان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫درپایان باید گفت؛ مجموعه تالش های بین المللی برای صیانت از‬ ‫حقوق زنان‪ ،‬درگروی پرهیز از سیاسـی کاری و وضع اسـتانداردهای‬ ‫دوگانـه راجـع بـه زنـان و تقسـیم بندی ان هـا بـه زن غربـی یـا زن‬ ‫یسـت‪ .‬زنـان درهرجـای جهـان کـه باشـند‪ ،‬بایـد مورداحتـرام‬ ‫شرق ‬ ‫واقع شده و تبعیض و خشونت و بی عدالتی را از سیمای انان زدود‪.‬‬ ‫تارنمـای رسـمی سـازمان ملـل در گزارشـی نوشـت‪« :‬امسـال‪ ،‬روز‬ ‫جهانـی زن (‪ ۸‬مـارس)‪ ،‬قـدرت تحول افریـن مشـارکت زنـان به طـور ‬ ‫برابـر بـا مـردان بیش ازپیـش نمـود یافتـه‪ .‬ب هگـزارش ایـن تارنمـای‬ ‫خبری؛ فومزیل مالمبو‪-‬نگکوکا (مدیر اجرایی سازمان ملل متحد‬ ‫در امـور زنـان)‪ ،‬بـا انتشـار پیامـی به مناسـبت روز جهانـی زن‪ ،‬ضمـن‬ ‫خواستار تقویت نمایندگی زنان در تمام زمینه هایی که هم ا کنون‬ ‫تحت سلطه مردان هستند‪ ،‬گفت‪« :‬مدت طوالنی ست که شاهد‬ ‫فقدان گسترده و فاجعه بار نمایندگی منافع زنان هستیم»‪ .‬انتونیو‬ ‫گوترش (دبیرکل سازمان ملل) نیز به مناسبت روز جهانی زن گفت‪:‬‬ ‫«واقعیـت اینکـه وقتـی زنـان حکومت کننـد‪ ،‬گویی دولـت درجهت‬ ‫حمایـت اجتماعـی سـرمایه گذاری بیشـتری می کنـد و میـزان فقـر‬ ‫سـریع تر کاهـش می یابـد‪ .‬وقتـی زنـان نمایندگان پارلمان هسـتند‪،‬‬ ‫اقدامـات کشـورها درمبارزه با تغییـرات اب و هوایی تحکیم می یابد؛‬ ‫وقتی زنان در مذا کرات صلح شرکت می کنند‪ ،‬توافق نامه ها از دوام‬ ‫و پایـداری بیشـتری برخوردارنـد‪ .‬وقتـی شـمار زنـان در مناصـب‬ ‫مدیریـت سـازمان ملـل هماننـد مـردان افـزون باشـد‪ ،‬اقدامـات‬ ‫سـازمان بین المللـی درجهـت صلـح‪ ،‬توسـعه پایـدار و حقـوق بشـر‬ ‫هماهنگ تر اسـت»‪ .‬به نوشته تارنمای رسمی سـازمان ملل؛ ادری‬ ‫ازوالی (مدیـرکل یونسـکو) و کاتریـن ژا کوبسـدوتیر (نخسـت وزیر‬ ‫ایسـلند) نیز به مناسـبت روز جهانی زن اعالم کرده اند که جهان به‬ ‫رهبـران زن نیـاز دارد‪ .‬ناتالیـا کانـم؛ مدیـر اجرایـی صندوق جمعیت‬ ‫ملـل متحـد (‪ )UNFPA‬بـا تشـویق زنـان و دختـران بـ ه دسـتیابی‬ ‫پست های مدیریتی تصریح کرد‪« :‬تعلل نکنید؛ این حق شماست‬ ‫و دنیـا بیش از هر زمـان دیگـری بـه شـما احتیـاج دارد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه تاکنـون هیـچ کشـوری برابـری کامـل جنسـیتی در‬ ‫رهبری را کسـب نکرده‪ ،‬گفت‪« :‬معتقدم ما به این برابری خواهیم‬ ‫رسـید و زنـان مجمـوع دنیـای مـا را ب هسـمت بهتـری سـوق‬ ‫می دهند»‪ .‬گوترش نیز گفت‪« :‬زنان‪ ،‬خواه در راس یک کشور‪ ،‬یک‬ ‫شرکت تجارتی یا یک جنبش مردمی قرار بگیرند‪ ،‬اقدامات عینی و‬ ‫ملموسبیشتریرابرایمنافععمومیانجاممی دهندودستیابی‬ ‫بهاهدافتوسعهپایدار راهموارترمی کنند»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫جهانی با ‪900‬میلیون تن دورریز غذا و ‪700‬میلیون نفر گرسنه‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫گـزارش جدیـد برنامـه محیط زیسـت «سـازمان‬ ‫ تاریـخ ‪ 5‬مـارس‬ ‫ملـل» کـه خالصـه نتایـج ان به ِ‬ ‫‪ 2021‬منتشـر شـده؛ بـر حجـم تکان دهنـده‬ ‫زباله هـای غذایـی در جهـان تا کیـد دارد‪.‬‬ ‫طبـق شـاخص دورریـز غذایـی در سـال‬ ‫‪2021‬؛ تخمیـن زده شـده کـه مـردم جهـان‬ ‫سـاالنه ‪ 931‬میلیون ُ تـن غـذا را دور می ریزنـد‬ ‫کـه به طورمتوسـط سـرانه ان‪74 ،‬کیلوگـرم‬ ‫بـرای هـر خانـوار طـی یک سـال اسـت‪.‬‬ ‫برمبنـای ایـن گـزارش؛ ‪569‬میلیون ُ تـن از ایـن‬ ‫زباله هـا در بخـش خانگـی تولیـد می شـود‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫سـوپرمارکت ها‪ ،‬رسـتوران ها و کسـ ‬ ‫حـوزه غـذا و محصـوالت غذایـی نیـز سـاالنه‬ ‫صدهامیلیون ُ تـن از ایـن مـواد را دور می ریزنـد‬ ‫کـه میـزان ان‪244 ،‬میلیون ُ تـن بـراورد شـده؛ و‬ ‫در گروه سـوم‪ ،‬به خرده فروشـی ها می رسیم که‬ ‫سـهم سـاالنه دورریـز مـواد غذایـی در ان هـا بـه‬ ‫یسـت که‬ ‫‪118‬میلیون ُ تـن می رسـد‪ .‬این درحال ‬ ‫گـزارش اخیـر سـازمان بهداشـت جهانـی‬ ‫منفـی قرنطینه هـا و رکـود‬ ‫یسـت اثـار‬ ‫مدع ‬ ‫ِ‬ ‫اقتصـادی ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا در‬ ‫جهـان‪ ،‬بیـن ‪ 83‬تا ‪132‬میلیون انسـان گرسـنه‬ ‫را تـا رسـیدن بـه سـال ‪ 2030‬بـه امـار گرسـنگان‬ ‫قبلـی در اقصـی نقـاط جهـان اضافـه خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬اخریـن ویرایـش «گـزارش امنیـت غذایی و‬ ‫ً‬ ‫تغذیـه در جهـان» تخمیـن زده احتمـاال حدود‬ ‫‪ 690‬میلیون نفـر در سـال ‪ 2019‬گرسـنه ماندنـد‬ ‫کـه ‪ 10‬میلیون نفـر نسـبت بـه سـال ‪ 2018‬بیشـتر‬ ‫بـود! ایـن احتمـال مـی رود کـه این عـدد در‬ ‫سـال ‪ 2020‬بـه ‪700‬میلیون نفـر رسـیده باشـد‪.‬‬ ‫متصدیـان انجـام ایـن تحقیـق مشـترک‪،‬‬ ‫سـازمان غـذا و کشـاورزی ملـل متحـد (‪،)FAO‬‬ ‫صنـدوق بین المللـی کشـاورزی (‪،)IFAD‬‬ ‫صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل (‪،)UNICEF‬‬ ‫برنامـه غـذای جهانـی سـازمان ملـل (‪ )WFP‬و‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی (‪ )WHO‬بوده انـد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫موضوع بده بستان احزاب نیست‬ ‫سال گذشته‪ 900 ،‬استاد از ایران رفتند‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون مجلـس‪ ،‬بـا صراحـت اعلام کـرد کـه در سـال گذشـته‪900 ،‬‬ ‫اسـتاد دانشـگاه از کشـور‪ ،‬مهاجـرت و بـه اروپـا و امریـکا رفته انـد‪ .‬در ظاهـر و ا گـر‬ ‫عمیق به جمله توجه نکنیم‪ ،‬فرار ‪ 900‬نفر دانشگاهی‪ ،‬ان چنان دارای اهمیت‬ ‫نیسـت کـه بخواهیـم در مـورد ان شـکوه و زاری کنیـم‪ .‬عشـق بـه وطـن و ایـن‬ ‫اب وخـاک ابـا و اجـدادی مـا‪ ،‬جـای صحبـت و اماوا گـر نـدارد‪ .‬میهن پرسـتی و‬ ‫احسـاس و عاطفـه‪ ،‬از صفـات ممیـز و غیرقابل انـکار ایرانیـان بـوده کـه در تاریـخ‬ ‫یسـت و ایـن میراثـی چندهزار سـاله‬ ‫شش هزار سـاله کشـورمان‪ ،‬کتمان ناشدن ‬ ‫اسـت کـه نسل به نسـل‪ ،‬جمیـع ایـن جهـات حسـنه را حفـظ و از ان صیانـت‬ ‫یشـمار بـوده؛‬ ‫کرده انـد‪ .‬درنتیجـه راز بقـای ایـن سـرزمین‪ ،‬وجـود خصایـل ب ‬ ‫از جمله دانشـمندان‪ ،‬مشـاهیر‪ ،‬شـعرا و تحصیل کردگان دانشـگاهی کشـورمان‬ ‫که در مقایسـه با کشـورهای همسـایه از اعتبار و ارزش فراوانی برخوردار هسـتند‬ ‫و اعتبـار ویـژه ای بـه کشـورمان بخشـیده اند؛ همچنـان کـه تـا سـال ‪ 1395‬در‬ ‫دانشـگاه های مـا حـدود ‪4.5‬میلیـون دانشـجوی دختر و پسـر در حال تحصیل‬ ‫بوده انـد‪ ،‬به یقیـن یـک جمعیـت ‪4.5‬میلیونـی بـرای اموزش پذیـری‪ ،‬نیـاز بـه‬ ‫چندین د ههـزار اسـتاد و معلـم داشـته اند کـه ا گـر ایـن میـزان را بـا دانش امـوزان‬ ‫جمـع کنیـم‪ ،‬رقمـی بـاالی ‪15‬میلیون نفـر را بالـغ می شـود کـه به عبارت دیگـر؛ از‬ ‫هـر شـش نفر در کشـور مـا‪ ،‬یک نفـر ان مشـغول دانش پذیـری بـوده اسـت؛ ولـی‬ ‫متاسـفانه بر طبق امارهای ارائه شـده از سـوی وزارت علوم‪ ،‬تعداد دانشـجویان‬ ‫مـا درطـول چهارسـال اخیر‪ ،‬از ‪4.5‬میلیون نفـر بـه ‪3.5‬میلیون نفـر تقلیـل پیـدا‬ ‫کرده است؛ یعنی بسیاری از صندلی های دانشگاه های ما‪ ،‬در حال حاضر فاقد‬ ‫ش وپـرورش از کنـار یـک افـت‬ ‫دانشجو سـت؛ و بـاز مسـئولین وزارت علـوم و اموز ‬ ‫تحصیلی با این رقم‪ ،‬بی تفاوت عبور می کنند‪ .‬از سـوی دیگر؛ مهاجرت بی رویه‬ ‫اسـتادان کشـور اسـت کـه به گفتـه رئیـس کمیسـیون امـوزش عالی مجلـس‪ ،‬در‬ ‫سـال گذشـته ‪ 900‬اسـتاد ایرانی‪ ،‬اموزش به فرزندان کشـور را رها کرده و به گفته‬ ‫بسیاری از اندیشمندان وطن پرست‪ ،‬از کشور فرار کرده اند که به ان فرار مغزها‬ ‫می گوینـد و طبیعی سـت که ادامـه ایـن وضعیـت‪ ،‬یعنـی افت تحصیلی و پـس از‬ ‫افـت‪ ،‬داسـتان بی خبـری و عـدم دریافـت اموزش هـای جدید؛ بنابراین‪ ،‬غفلت‬ ‫و بی توجهـی بـه یک چنین امـاری‪ ،‬برای اینده کشـور‪ ،‬لطمات جبران ناپذیری‬ ‫را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬ا گـر درنظـر بگیریـم کـه هزینه هـای میلیـاردی کـه‬ ‫به بهـای هر یـک از ایـن اسـتادان مهاجرت کـرده از کشـور صـرف شـده‪ ،‬بـه ان‬ ‫حـد زیـاد اسـت کـه در محاسـبات عادی و سرسـری قابل اندازه گیری نبـوده و در‬ ‫ن قبیل اسـتادان که‬ ‫حوصلـه ایـن مقاله نمی گنجد‪ .‬ازسـویی بایـد توجه کرد ای ‬ ‫جلای وطـن می کننـد؛ یعنی از درون کشـور ترک خدمت می کننـد‪ ،‬ایا باید حق‬ ‫داشته باشند که از حقوق و مزایای بازنشستگی که به واسطه رتبه های علمی‬ ‫انـان زیـاد هـم هسـت‪ ،‬برخـوردار باشـند؟ یعنـی اینکـه در اروپـا و امریـکا‪ ،‬اقامـت‬ ‫کننـد‪ ،‬امـا از کیسـه بیت المـال بـا مراجعـه هر چند سـال یک بـار‪ ،‬حقوق هـای‬ ‫معوقه را دریافت کنند و با پشتوانه مالی ضعیف ارزی‪ ،‬ان را به دالر تبدیل کرده‬ ‫یسـت که‬ ‫و با خود به خارج ببرند؟ گو اینکه دریافت حقوق بازنشسـتگی‪ ،‬حق ‬ ‫باید به انان پرداخت شود؛ اما ایا نباید تفاوتی باشد بین یک استادی که همه‬ ‫عمر در تالش اموزش به فرزندان کشـور انجام وظیفه می کند با اسـتادی که در‬ ‫دوران بازنشسـتگی یا زودتر‪ ،‬ترک خدمت کرده اسـت و برای راحتی و گذراندن‬ ‫شتـر‪ ،‬جلای وطـن می کنـد؟ به یقیـن پاسـخ مثبت اسـت؛ درنتیجه‬ ‫اوقـات خو ‬ ‫امیدواریـم مسـئولین اموزشـی کشـور بـه این مسـئله مهـم توجه جدی داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تولید محتوای جنگلداری برای دانش اموزان‬ ‫مدیـر اداره کل فرهنگـی هنـری‪ ،‬اردوهـا و فضـای پرورشـی وزارت‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬از تشـکیل دبیرخانـه تولیـد محتـوای جنگلـداری بـرای‬ ‫اموز ‬ ‫دانش امـوزان خبـر داد کـه طـی یـک تفاهم نامـه صـورت می گیـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پانـا؛ علـی رمضانـی گفـت‪« :‬ایـن تفاهم نامـه بیـن اداره کل فرهنگی‪،‬هنـری‬ ‫اردوهـا و فضاهـای پرورشـی‪ ،‬اردوگاه میرزا کوچک خـان جنگلـی و اداره‬ ‫جنگلـداری رامسـر بسـته شـد‪ .‬طبـق ایـن تفاهم نامـه؛ ‪4000‬اصلـه درخـت در‬ ‫چهارهکتـار زمیـن در اختیـار قـرار گرفتـه تـا دانش امـوزان بتواننـد نسـبت بـه‬ ‫درخت هـا اشـنایی پیـدا کننـد»‪.‬‬ ‫تمرکز منابع بخش صنعت در بانک های حامی تولید‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت‪ ،‬از رشـد ‪ ۳۸‬درصـدی جوازهـای تاسـیس‬ ‫صـادره صنعتـی در ‪۱۰‬ماهه امسـال خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ مهـدی صادقـی‬ ‫نیارکـی گفـت‪« :‬به دنبـال تمرکـز منابـع بخـش صنعت در بانک هایی هسـتیم‬ ‫کـه بیشـترین حمایـت را از این حـوزه دارنـد‪ .‬در این راسـتا‪ ،‬تفاهم نامـه ای بین‬ ‫ایمیـدرو‪ ،‬بانـک صنعـت و معـدن و معاونـت طـرح و برنامـه وزارتخانـه بـرای‬ ‫ترکیـب منابـع شـرکت های بـزرگ و بانـک صنعـت و معـدن و رسـیدن بـه عدد‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومانـی نـزد ایـن بانـک منعقـد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫تغییر فرایند صدور چک‬ ‫بخشخانگی‬ ‫خرده فروشی ها‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫درمبارزه با فساد‬ ‫باید کار ریشه ای انجام شود‬ ‫خدمات غذایی‬ ‫فرمانده نیروی هوایی ارتش‪:‬‬ ‫ساختهواپیما‬ ‫نشانه اقتدار ایران اسالمی ست‬ ‫تلنگر‬ ‫امنـه نادعلـی زاده؛ سـخنگوی اجرایـی قانون جدیـد چک‪ ،‬گفـت‪« :‬رنگ این‬ ‫چک هـا صورتـی و بنفـش اسـت و عبـارت کارسـازی ایـن چک منـوط به ثبت‬ ‫صـدور‪ ،‬دریافـت و انتقـال ان در سـامانه صیـاد اسـت؛ بـر روی ان درج شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش انـا؛ وی افـزود‪« :‬بـرای تخصیـص دسـته چک های جدیـد‪،‬‬ ‫فـرد نبایـد چـک برگشـتی‪ ،‬احـکام قضائـی ماننـد ورشکسـتگی و بدهـی و ‪...‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬شرایط صدور چک نیز تغییر کرده؛ یعنی مشتری دسته چکی‬ ‫را کـه از بانـک دریافـت می کنـد‪ ،‬بـرای صـدور ضمـن تکمیـل فیزیـک چـک‪،‬‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه تاریـخ سررسـید‪ ،‬مبلـغ و اطالعـات هویتـی ذینفـع را نیـز‬ ‫در سـامانه صیـاد ثبـت کنـد‪ .‬گیرنـده چـک نیز باید به سـامانه صیـاد مراجعه‬ ‫کرده و ضمن اسـتعالم موارد‪ ،‬اطالعاتی را که در سـامانه صیاد ثبت شـده را با‬ ‫اطالعات مندرج در برگه چک مقایسـه؛ و چنانچه مشـکلی نداشـت‪ ،‬مراتب‬ ‫تائیـد خـود را اعلام کنـد‪ .‬چک های جدید نباید در وجه حامل صادر شـوند؛‬ ‫نـام گیرنـده بایـد در متـن چـک درج و کـد ملی گیرنده در سـامانه صیاد ثبت‬ ‫شـود؛ ضمن اینکـه در انتقـال چـک نیـز گیرنـده برای انتقال چـک به نفر دیگر‬ ‫بایـد بـه سـامانه صیـاد مراجعـه و کـد ملـی گیرنـده جدیـد را در سـامانه صیـاد‬ ‫ثبـت کنـد‪ .‬گیرنـده جدیـد نیـز بایـد بـه سـامانه صیـاد مراجعـه و از صحـت کـد‬ ‫ملـی خـود کـه در سـامانه صیـاد درج شـده‪ ،‬اطمینـان حاصـل کـرده و انـگاه‬ ‫چـک را تائیـد و دریافـت کنـد»‪.‬‬ ‫توزیع گسترده میوه از روز های اینده‬ ‫دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار‪ ،‬از توزیـع گسـترده میـوه و مرکبـات در روز هـای اینده‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬خرید هـا بـرای کاال هـای اساسـی مورد نیـاز سـال ‪ ۱۴۰۰‬اغـاز‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ عبـاس قبـادی افـزود‪« :‬یکـی از برنامه هـای‬ ‫مـا این اسـت که میوه هایـی کـه از طریـق کارگـروه تنظیـم بـازار ذخیره سـازی‬ ‫شـده‪ ،‬در روز هـای اینـده توزیـع گسـترده شـود‪ .‬دربـاره تنظیـم بـازار شـب‬ ‫عیـد نیـز گزارش هـای مختلفـی از وضعیـت میـوه و مرکبـات داشـتیم و در‬ ‫چند روز گذشـته جلسـاتی را بـا همـه متصدیـان؛ از باغداران تا تشـکل ها برگزار‬ ‫کردیـم و مقـرر شـد مکان هـای مناسـبی را در اختیـار انـان قـرار دهیـم تـا کاال را‬ ‫مسـتقیم عرضـه کننـد»‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در اتش نشانی‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه دربـاره مواضـع افـراد مختلـف‬ ‫در سیاسـت خارجـی‪ ،‬گفـت‪« :‬سیاسـت خارجـی بایـد در مسـیر‬ ‫حرفه ای خود حرکت کند؛ سیاست خارجی‪ ،‬موضوع بده بستان‬ ‫احزاب و جریان های سیاسی و مجادالت کف خیابانی نیست»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ سـعید خطیـب زاده در نشسـت هفتگـی خـود بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه درخصـوص پیشـنهاد وزیـر امـور خارجـه امریـکا‬ ‫در مـورد سـازوکاری چندجانبـه بـا حضـور ایـران در مذا کرات صلح‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬هیـچ تمـاس مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی بـا‬ ‫امریـکا دربـاره مسـائل برجامـی و غیربرجامـی نداشـته و نداریـم»‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪« :‬هنـوز دعوت نامـه ای بـرای برگـزاری نشسـتی در‬ ‫سـازمان ملـل از سـوی ان نداشـته ایم و هر وقـت کـه دعوت نامـه‬ ‫رسـید‪ ،‬ان را بررسـی خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری باتا کیدبـر لـزوم کار ریشـه ای‬ ‫در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬گفـت‪« :‬فـردی فسـاد کـرده و پـول‬ ‫بیت المـال را خـورده و غـارت کـرده؛ بایـد بـا او به شـدت برخـورد‬ ‫کـرد تـا ننـگ فسـاد از دامـن جمهـوری اسلامی پـا ک شـود»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ اسـحاق جهانگیـری‬ ‫طـی مراسـم «هفتـه منابـع طبیعـی و ابخیـزداری» و رونمایـی از‬ ‫سـامانه مدیریـت جامـع اراضی کشـور که در سـازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫ی کـه پـای مبـارزه‬ ‫مراتـع و ابخیـزداری برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬عـده ا ‬ ‫بـا فسـاد ند‪ ،‬در زندگـی شـخصی و کاری شـان اهـل مبـارزه بـا‬ ‫فسـاد بودن را نشـان می دهنـد‪ .‬ان ه اکـه دنبـال مبـارزه بـا‬ ‫یسـت کـه قـوه قضائیـه‬ ‫ نـوع ان‪ ،‬همیـن کارهای ‬ ‫فسـاد ند‪ ،‬یک ِ‬ ‫انجـام می دهـد»‪.‬‬ ‫فرمانـده نیـروی هوایـی ارتـش‪ ،‬سـاخت هواپیمـای باسرنشـین‬ ‫و بی سرنشـین و مهمـات هوشـمند را نشـانه اقتـدار ایـن نیـرو‬ ‫در جمهـوری اسلامی ایـران دانسـت و افـزود‪« :‬ایـن ماموریـت‬ ‫به بهترین شکل در حال انجام است»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ امیرسرتیپ‬ ‫خلبان عزیز نصیرزاده دیروز در مراسم تشییع پیکر خلبان شهید‬ ‫«بیرجنـد بیک محمـدی» در سـتاد فرماندهـی نیـروی هوایـی‬ ‫خـون پـا ک‬ ‫ارتـش‪ ،‬افـزود‪« :‬جمهـوری اسلامی هرچـه دارد‪ ،‬از‬ ‫ِ‬ ‫شهداسـت و جوانـان مـا امـروز به این شـهدا نیـاز دارنـد»‪ .‬فرمانده‬ ‫نیـروی هوایـی ارتـش گفـت‪« :‬شـهید بیک محمـدی‪ ،‬الگـوی‬ ‫بسـیار خوبی بـرای جوانـان کشـور‪ ،‬رزمندگان‪ ،‬خلبانـان و کارکنان‬ ‫جـوان نیـروی هوایـی ارتـش اسـت کـه در دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬بـا‬ ‫سـن کـم‪ ،‬رشـادت های بسـیاری افریـد»‪.‬‬ ‫معـاون عمرانـی وزیـر کشـور با بیان اینکـه شـهرهای موجـود بایـد تبدیـل بـه‬ ‫شـهر هوشـمند شـوند‪ ،‬گفت‪« :‬می توان از فناوری های نوین و پهپادها برای‬ ‫اتش نشـانی و همچنیـن مدیریـت پسـماند شـهری اسـتفاده کـرد»‪ .‬به گزارش‬ ‫فـارس؛ مهـدی جمالی نـژاد افـزود‪ 37« :‬هـزار شـهر و بخشـداری در کشـور‬ ‫داریـم و بایـد به روش هـای فناورانـه و خالقانـه مشـکالت شـهرها و روسـتاها‬ ‫را حـل کنیـم؛ در این زمینـه می تـوان از ظرفیـت جوانـان و بسـیج به راحتـی‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬یکـی از مشـکالت شـهرهای بـزرگ‪ ،‬اتش نشـانی و خدمـات‬ ‫امـداد در زمـان بحران هـای مختلـف اسـت؛ به ویـژه در اتش سـوزی های‬ ‫ً‬ ‫مهیـب در اپارتمان هـای بلندمرتبـه و اخیـرا کـه در جنگل هـا و مراتـع اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬اسـتفاده از بالگردهـا مناسـب نیسـت و خودروهـای اتش نشـانی‬ ‫هـم پاسـخگوی حجـم گسـترده اتـش نیسـتند؛ در حالی کـه جوانـان کشـور‬ ‫پهپادهایـی درسـت کرده انـد کـه می تـوان در اتش سـوزی اپارتمان هـای‬ ‫بلندمرتبـه یـا جنگل هـا بـرای مهـار اتـش‪ ،‬از ان هـا اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫اکبرنصرتی‬ ‫درون هر کسی‬ ‫ارزویی خواهد بود‬ ‫که هر دم او را اندوهگین خواهد کرد‬ ‫تا پیامبری بیاید‬ ‫او را از اندوه خود برهاند‬ ‫چون مرغی سرکنده پر پر خواهد زد‬ ‫سامانساردویی‬ ‫سال ها به حسی دروغ جان سپردم‬ ‫در خیالم جایی در دلت گشودم‬ ‫ندانسته گند زدم به واقعیتم‬ ‫حسود شدم‬ ‫بیهوده به دنبالت گشتم‬ ‫من به افتاب گفتم که دوستم داری‬ ‫نمی دانستم‬ ‫از اینکه بهت حس دارم‬ ‫شرمساری‬ ‫تو نمی دانی‬ ‫حالم چه رنج بزرگی ست‬ ‫ِ‬ ‫رنجی که ا گاهت می کند‬ ‫از تنهایی‬ ‫حنانهاسدی‬ ‫قلم ات را بردار‬ ‫رود را نارنجی کن و خرمالو ها را بنفش؛‬ ‫درخت را ابی کن و اسمان را صورتی !‬ ‫گاهی یکنواختی دل را می زند‬ ‫زهرابخشی‬ ‫مرا در هیاهو جایی نیست‬ ‫من جایی ام که هیچ کسی نیست‬ ‫جایی در عمیق ترین نقطه ی تنهایی‬ ‫جایی در سکوت و رنج‬ ‫گذشته ام‬ ‫همین گونه بو ده ام‬ ‫در خانه ای تنها‬ ‫دختریتنها‬ ‫پدری تنها‬ ‫ولی نه ماهم را داشتیم‬ ‫پدر زخم هایش کار ی تر بود‬ ‫و خانه هم‬ ‫پر از ترک های عمیق‬ ‫ های نشکسته بود‬ ‫که حاصل بغض ِ‬ ‫حرف تقسیم بود‬ ‫بین ما ِ‬ ‫پدر تنها بود‬ ‫نصف بیشتر برای او‪،‬‬ ‫نصف دیگرش برای من‬ ‫پدر غمگین بود‬ ‫پدر رنجور بود‬ ‫ً‬ ‫برای من‬ ‫ اش‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫اصال کاش‬ ‫ِ‬ ‫دست دراز کردم غم هایش را به من بدهد اما‬ ‫دستانم کوچک بود‬ ‫تکیه دادم به پدر‬ ‫غم ها ریخت روی شانه های من‬ ‫وای که چه سنگین شده ام‬ ‫اخ که راست بود که پدر کوه درد است‬ ‫روی شانه هایم گذاشت‬ ‫که پدر کوه را ِ‬ ‫اما پدر هنوز مغموم بود‬ ‫رنجور بود‬ ‫هنوز می گفت‬ ‫لعنت به دنیایی که مادر مرا در ان زاد‬ ‫من چه می کردم‬ ‫خوراک هرروزم‬ ‫ِ‬ ‫بغض بود و بغض‬ ‫و دلم تمام روز دعا می کرد‬ ‫فوت می کرد به تاول های قلب پدر‬ ‫اما پدر شفای همه ی ما را‬ ‫در انهدام این زندگی می دید‬ ‫پس خانه اوار شد‬ ‫و چه راحت فرو ریخت و او راحت شد‬ ‫من ماندم و پدر‬ ‫با ترک هایی که درز نمی گرفت‬ ‫و من از تصور بین اشنایان بیگانگان بودن به خود لرزیدم‬ ‫با قلب زخمی پدر و ذهنی اشوب‬ ‫و دختری پر از رنج اوار‬ ‫این بود زندگی غمگین من ‪...‬‬ ‫زندگی که باید ا ن را از نو نوشت‬ ‫شاید بتوان غم را کشت و شادی را از سر گرفت‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ FATF‬و صفوف به هم فشرده مر غ!‬ ‫عجیب ترینجنگ ها‬ ‫و ازمایش های‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یشــود‪ ،‬انســان حتــی از ازمایــش و به کارگیــری‬ ‫وقتــی صحبــت از جنــگ م ‬ ‫عجیب تریــن اید ههــا نیــز دریــغ نــدارد‪ .‬ان طورکــه به نظــر می رســد‬ ‫درطول تاریــخ از حشــرات نیــز به عنــوان ســاح علیــه دشــمن اســتفاده‬ ‫ً‬ ‫شــده و اتفاقــا نتیجــه خوبــی هــم برایشــان به دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫نهــا را به ترتیــب از ســاده بــه پیچیــده‬ ‫نگــزارش چندمــورد از ا ‬ ‫درای ‬ ‫موردبررســی و مطالعــه قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫حمله با کندوی زنبور عسل‬ ‫به کارگیـری ایـن روش از اوایل دوران روم باسـتان‬ ‫صـورت گرفـت؛ وقتـی لژیون هـا از منجنیـق خـود‬ ‫برای پرتاب کندوهای عسل به سمت دشمنان‬ ‫استفاده کردند‪ .‬در مواقع دیگر‪ ،‬از حشرات برای‬ ‫پخـش بیماری های کشـنده مانند ویـروس وبا و‬ ‫طاعـون یـا مسـموم کردن مـواد غذایـی نیروهـای‬ ‫دشـمن کمک گرفتند‪ .‬هرکسـی که توسـط زنبور‬ ‫ً‬ ‫عسـل گزیـده شـده باشـد‪ ،‬کاملا می دانـد گـزش‬ ‫ایـن موجـودات کوچک و هرچند گاه مفید‪ ،‬چه‬ ‫درد طاقت فرسـا و وحشـتنا کی دارد‪ .‬لژیون های‬ ‫رومـی در تالش هـای عجیب وغریـب خـود‬ ‫برای سـتفاده سلاح گونه از حشـرات‪ ،‬از منجنیق‬ ‫بـرای پرتـاب کنـدوی عسـل بـر روی دیوارهـای‬ ‫قلعه های دشـمن اسـتفاده می کردند‪ .‬نیروهای‬ ‫دشـمن بـا وحشـت و ناتوانـی در مقابـل چنیـن‬ ‫حملـه ای‪ ،‬به اسـانی تـوان و تمرکـز خـود را‬ ‫از دسـت داده و حتـی تسـلیم سـپاه مقابـل‬ ‫می شـدند‪ .‬رومی هـا حتـی از زنبورهـای عسـل در‬ ‫کشـتی های خـود نیـز اسـتفاده می کردنـد؛ ان هـا‬ ‫کوزه هـای سـفالی مخصـوص طراحی شـده را پـر‬ ‫از زنبـور کـرده و هنـگام مواجهـه بـا خطـر یا حمله‬ ‫بـه کشـتی های دیگـر‪ ،‬بـا پرتـاب ایـن کوزه هـا‬ ‫بـه داخـل کشـتی‪ ،‬ملوانـان را ناچـار بـه پریـدن‬ ‫درون اب می کردنـد‪ .‬سـوابق تاریخـی نشـان‬ ‫می دهـد کـه از عسـل سـمی بـرای دفـاع از برخـی‬ ‫از روسـتاهای ترکیـه در برابـر حملـه یونـان و روم‬ ‫نیـز اسـتفاده شـده‪ .‬مـردم محلـی می دانسـتند‬ ‫کـه عسـل تولیدشـده در بعضـی از سـال ها‬ ‫یسـت و ب هطـرزی ماهرانـه ‬ ‫به طورطبیعـی سم ‬ ‫کندوهـای پـر از عسـل را در خیابان هـای روسـتا‬ ‫ً‬ ‫می ریختند‪ .‬مثال گفته شـده درحالی که سربازان‬ ‫یونانی در حال غارت روسـتاهای نزدیک ترابزون‬ ‫ترکیـه بودنـد‪ ،‬تعـدادی کنـدوی پـر از عسـل پیـدا‬ ‫می کننـد‪ .‬بعدازاینکـه بـا خوشـحالی عسـل ها‬ ‫را خوردنـد‪ ،‬دچـار مسـمومیت شـدید شـده‬ ‫و بسـیاری حتـی از هـوش رفتنـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫نتوانسـتند بجنگنـد و به راحتـی هزاران نفـر از‬ ‫ان هـا کشـته شـدند‪.‬‬ ‫بمب عقرب برای دفاع از قلعه هترا‬ ‫هنگامی که امپراتور روم «سـپتیموس ِسـرووس»‬ ‫قصـد فتـح بین النهریـن را داشـت‪ ،‬همـراه‬ ‫دهـزار سـرباز به سـوی ان لشکرکشـی کـرد؛‬ ‫چن ‬ ‫امـا قلعـه بیابانـی «هتـرا» کـه قلعـه ای غول پیکـر‬ ‫بـا محیـط دفاعـی پنج مایلـی و دیوارهـای بلنـد‬ ‫‪ 12‬متـری بـود‪ ،‬سـر راه ان هـا قـرار داشـت‪ .‬داخـل‬ ‫قلعـه‪ ،‬پادشـاه و شـهروندان حضـور داشـتند کـه‬ ‫حاضـر نشـدند بی اینکـه یـک درس حسـابی‬ ‫بـه رومیـان بدهنـد‪ ،‬در میـدان جنـگ حاضـر‬ ‫شـوند‪ .‬ان هـا صدهـا نارنجـک تشکیل شـده از‬ ‫عقـرب را از بـاالی دیوارهـای قلعـه ب هسـمت‬ ‫لشـگریان رومـی پرتـاب کردنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـن‬ ‫نارنجک هـا ظـروف سـفالی مملـو از عقرب هـای‬ ‫مرگبـار کویـر بودنـد‪ .‬هر متخصـص حیات وحش‬ ‫بـه شـما خواهـد گفـت کـه عقرب هـای کویـری‬ ‫ماننـد ‪ ،Deathstalker‬کشـنده ترین نـوع عقـرب‬ ‫هسـتند؛ طولی نکشـید که رومیان وحشـت زده‬ ‫از حشـرات کشـنده ای کـه بـر سرشـان می باریـد‪،‬‬ ‫عقب نشـینی کردنـد‪.‬‬ ‫حشراتمین یاب ‬ ‫ا گرچـه ا کنـون از سـگ و دسـتگاه های‬ ‫الکترونیکـی بـرای انجـام ایـن کار اسـتفاده‬ ‫می شـود‪ ،‬زیست شناسـان در کرواسـی نوعـی‬ ‫جدیـد از زنبورهـا بـا حـس بویایـی بسـیارقوی‬ ‫تولیـد کـرده و امـوزش داده انـد و ادعـا دارنـد کـه‬ ‫ایـن حشـرات قادرنـد مین هـای زمینـی را حتـی‬ ‫سـریع تر از سـگ های موادیـاب و از فاصلـه‬ ‫پنج کیلومتـری تشـخیص دهنـد‪ .‬زمین هـای‬ ‫میـن در کرواسـی حـدود ‪ 683‬کیلومترمربـع را‬ ‫پوشـانده و تصـور می شـود حـدود ‪ 90‬هزارمیـن‬ ‫به همـراه مهمـات منفجرنشـده از جنـگ‬ ‫اسـتقالل کرواسـی در این زمین هـا باقـی مانـده‬ ‫باشـد‪ .‬زیست شناسـان و زنبـورداران‪ ،‬سه سـال‬ ‫با هـم کار کردنـد تـا زنبورهـای خـاص را تولیـد‬ ‫کننـد‪ .‬ان هـا زنبورهـا را امـوزش می دهنـد تـا بوی‬ ‫مـواد منفجـره را کـه بـا بـوی نوعـی غـذای زنبـور‬ ‫ادغـام می شـود‪ ،‬جسـت وجو کننـد‪.‬‬ ‫نیروهای کمکیپلیس‬ ‫تا کنـون متوجـه شـدیم کـه زنبورهـای عسـل‪،‬‬ ‫کارامـد و مفیـد هسـتند؛ زیـرا ان هـا می تواننـد‬ ‫عسـل تولیـد کننـد‪ ،‬بـه دشـمنان مـا حملـه؛ و‬ ‫حتـی بمب هـا را شناسـایی کننـد؛ امـا ماجـرا بـه‬ ‫همین جـا ختـم نمی شـود‪ .‬ازانج اکـه زنبورهـای‬ ‫عسل‪ ،‬حس بویایی قوی دارند که قابل مقایسه‬ ‫با سـگ های موادیاب اسـت‪ ،‬می توانند بهترین‬ ‫گزینـه به جـای ایـن سـگ ها باشـند و به واسـطه‬ ‫ویژگی هـای برتـری کـه دارنـد‪ ،‬کمـک بزرگـی بـه‬ ‫امنیـت پلیـس و فرودگاه در جهـان خواهند کرد؛‬ ‫چرا کـه هـم جایگزین ارزان قیمتی هسـتند و هم‬ ‫فضـای کمتـری برای نگهداری ان ها الزم اسـت‪.‬‬ ‫پروژه سایبری دارپا‬ ‫اژانـس پروژه هـای تحقیقاتـی دفاعـی پیشـرفته‬ ‫(دارپـا) باالتریـن جنـاح تحقیقاتـی مخفـی ارتـش‬ ‫ایـاالت متحـده اسـت کـه روی پروژه هـای‬ ‫مختلفـی نظیـر علـوم مغـز و اعصـاب‪ ،‬رباتیـک‪،‬‬ ‫سلاح های فوق پیشـرفته بـرای اینـده و سـایر‬ ‫مـوارد جالـب؛ ازجملـه اسـتفاده تسـلیحاتی‬ ‫از حشـرات کار می کنـد‪ .‬ان هـا بـا قـراردادن‬ ‫الکترودهـای فلـزی در قسـمت های خاصـی از‬ ‫بـدن حشـره ماننـد مغـز و عضالتـی کـه وظیفـه‬ ‫بـال زدن و حرکـت اندام هـا را دارنـد‪ ،‬کنتـرل انـان‬ ‫را به دسـت می گیرنـد‪ .‬سـپس ایـن الکترودهـا‬ ‫بـه چیـزی ماننـد یـک کوله پشـتی بـر روی بـدن‬ ‫ً‬ ‫یپـی اس‬ ‫حشـره کـه معمـوال شـامل دوربیـن‪ ،‬ج ‬ ‫و دسـتگاه شـنود اسـت‪ ،‬متصـل می شـوند؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬ان هـا می تواننـد تنها با فرسـتادن یک‬ ‫یـا تعـدادی حشـره به میـان دشـمنان‪ ،‬اطالعات‬ ‫زیـادی دربـاره ان هـا به دسـت اورنـد؛ بی انکـه‬ ‫حتی جان یک سرباز به خطر بیفتد‪ .‬ازاین روش‬ ‫عالو هبـر موقعیت هـای نظامـی‪ ،‬جاسوسـی و‬ ‫امنیتـی؛ می تـوان در مواقـع رخـداد حـوادث‬ ‫غیرمترقبـه ماننـد زلزلـه بـرای شناسـایی و کمک‬ ‫بـه اسـیب دیدگان اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫انتقال گستردهبیماری ها‬ ‫یگـردد؛‬ ‫شـروع این ماجـرا بـه سـپتامبر ‪ 1954‬برم ‬ ‫وقتـی ایـاالت متحـده بـرای تعییـن کک هـا‬ ‫به عنـوان ناقـل عوامـل بیمـاری زا وارد یـک‬ ‫ازمایـش میدانـی شـد‪ .‬ایـده ان هـا بـرای ایـن کار‪،‬‬ ‫جمـع اوری تعـداد زیـادی از کک هـا و الود هکـردن‬ ‫ان هـا بـه برخـی ویروس هـای کشـنده ماننـد‬ ‫ویـروس هپاتیـت یـا وبـا و سـپس رها کردنشـان‬ ‫در یـک شـهر پرجمعیـت بـا هـدف کشـتن‬ ‫صدهاهزارنفـر بـود‪ .‬امریـکا کـه اسـناد زیـادی‬ ‫درمورد جنگ حشره شناسی در ازمایشگاه های‬ ‫نازی هـا کشـف کـرده بـود‪ ،‬به جـد تصمیـم بـه‬ ‫مسلح سـازی حشـرات به منظـور اسـتفاده‬ ‫به عنـوان سلاح بیولوژیک کشـتارجمعی گرفت؛‬ ‫پـس کک و پشـه کـه توانایـی زیـادی در ایجـاد‬ ‫بیمـاری دارنـد و به عنـوان ناقلان قوی شـناخته‬ ‫یادداشت‬ ‫می شـوند‪ ،‬بهتریـن گزینـه بودنـد‪ .‬طراحـی ایـن‬ ‫ازمایـش به صـورت جمـع اوری هـزاران کک در‬ ‫بمب هـای هوایـی بـود؛ و در زمینـی در «یوتـا»‬ ‫روی جمعیتـی از خوکچه هـای هنـدی امتحـان‬ ‫شـد‪ .‬ایـن ازمایش هـای موفقیت امیـز بـود و‬ ‫ثابـت کـرد کـه کک هـا خـود نه تنهـا می تواننـد از‬ ‫ایـن ازمایش هـا جـان سـالم به درببرنـد؛ بلکـه‬ ‫می تواننـد پـس از مـدت کوتاهـی بـه میزبان هـا‬ ‫متصـل شـده و انـان را الـوده کننـد‪.‬‬ ‫تغییـر داد‪ .‬ایـن اسـناد‪ ،‬نشـان می دهـد کـه ا گـر‬ ‫تحقیقـات بیشـتر پیـش می رفـت ممکـن بـود‬ ‫نیروهای متفقین با تهدیدی جدی و خطرنا ک‬ ‫روبـه رو شـوند‪ .‬تمـام تحقیقـات نازی ها بـه زودی‬ ‫توسـط زیست شناسـان امریکایـی جمـع اوری‬ ‫می شـود و از ان هـا بـرای تقویـت برنامـه جنـگ‬ ‫بیولوژیکـی ایـاالت متحـده اسـتفاده می کنند که‬ ‫درنتیجـه ان‪ ،‬ازمایش هایـی ماننـد ‪ Big Buzz‬و‬ ‫‪ Drop Kick‬انجـام می شـود‪.‬‬ ‫عملیاتغیرانسانیبیگ باز‬ ‫این بـار میزبانـان ناخواسـته ازمایـش دیوانـه وار‬ ‫دولـت امریـکا سـا کنان جورجیـا بودنـد و ناقلین‪،‬‬ ‫‪ 333‬هـزار پشـه تـب زرد بـود و بازهـم خـود‬ ‫پشـه ها الـوده نشـد ند‪ .‬هـدف از ایـن ماموریـت‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا ماننـد ماموریـت قبـل‪ ،‬ازمایـش امـکان‬ ‫ریختـن هـزاران پشـه روی یـک شـهر شـلوغ و‬ ‫تخمیـن سـطح پوشـش پشـه ها بـود‪ .‬طـی ایـن‬ ‫ازمایـش کـه در مـاه مـی سـال ‪ 1955‬انجـام شـد‪،‬‬ ‫‪ 330‬هزار پشه الوده به تب زرد‪ ،‬ازطریق هواپیما‬ ‫در جورجیـا ریختـه شـد؛ امـا ایـن ازمایـش بـه‬ ‫همین جا ختم نشد و دولت امریکا ان را در چند‬ ‫مرحلـه بـا هدف های مختلـف مورد ازمایـش قرار‬ ‫داد‪ .‬گزارش هایـی از برنامه ریـزی ارتـش امریـکا‬ ‫بـرای ایجـاد تاسیسـات جنـگ حشره شناسـی‬ ‫بـا توانایـی تولیـد ماهانـه ‪ 100‬میلیـون پشـه‬ ‫الـوده بـه تـب زرد هسـت‪ .‬عملیـات ‪Big Buzz‬‬ ‫از عجیب تریـن تالش هـا بـرای سالح سـازی‬ ‫حشـرات در تاریـخ بشـر اسـت‪.‬‬ ‫واحد ژاپنی ‪731‬‬ ‫وقتـی حـرف از ازمایـش بیولوژیـک می شـود‪،‬‬ ‫واحـد ژاپنـی ‪ 731‬در صـدر لیسـت اقدامـات‬ ‫عجیب وغریـب بـرای اسلحه سـازی حشـرات و‬ ‫ازمایش هـای بیولوژیکـی قـرار می گیـرد؛ امـا انچـه‬ ‫تعـداد کمـی از مـردم می داننـد این اسـت که ژاپن‬ ‫نیز جنایات فوق العاده دردنا ک و غیرقابل باوری‬ ‫را در پـروژه مـورد ازمایـش قـراردادن انسـان‬ ‫مرتکـب شـده اسـت‪ .‬برخـی از ایـن جنایـات‪،‬‬ ‫شـامل کالبدشـکافی انسـان زنـده‪ ،‬ازمایش هـا و‬ ‫جراحی های دشـوار حتـی بر روی نـوزادان و زنان‬ ‫باردار زنده‪ ،‬تزریق ویروس های خطرنا ک و خون‬ ‫حیوانـات بـه افـراد و ده هـا ازمایـش وحشـتنا ک و‬ ‫غیرانسـانی دیگـر را شـامل می شـود‪ .‬وقتـی ارتش‬ ‫ژاپـن بـه سـرزمین اصلی چیـن حمله کـرد‪ ،‬ان ها‬ ‫قسـری در پینگ فـان در منچـوری‬ ‫یـک مرکـز فو ‬ ‫ایجـاد کردنـد‪ .‬ایـن مرکـز به نـام «واحـد ‪»731‬‬ ‫شـناخته شـد که معادل ژاپنی جنگ بیولوژیکی‬ ‫‪ SS‬نـازی بـود‪ .‬مسـاحت ان‪ ،‬شـش کیلومترمربع‬ ‫بـود کـه توسـط دیوارهـای بلنـد‪ ،‬کارکنان مسـلح‬ ‫و سـیم های خـاردار برقـی محافظـت می شـد‪.‬‬ ‫دراین مرکـز‪ ،‬ژاپنی هـا تحقیقاتـی را درمـورد‬ ‫الوده شـدن افـراد بـه وبـا‪ ،‬حصبـه‪ ،‬طاعـون و‬ ‫سـایر بیماری هـای شـایع انجـام دادنـد‪ .‬حشـره‬ ‫موردعالقـه ان هـا بـرای انجـام ایـن کار‪ ،‬کک بـود‪.‬‬ ‫زیست شناسـان ژاپنـی تخمیـن زده انـد کـه یـک‬ ‫‪24‬هـزار ویـروس طاعـون را در‬ ‫کک می توانـد ‪ 20‬تـا ‬ ‫یـک گـزش‪ ،‬ازاد کنـد و می توانـد تـا یک مـاه هـم‬ ‫فعـال بمانـد‪ .‬این مرکز تمام ازمایش هـای خود را‬ ‫ً‬ ‫بـر روی زندانیـان چینـی انجـام می داد کـه ظاهرا‬ ‫بیشـتر ان هـا زندانـی و راهـزن بودنـد؛ امـا دراصـل‬ ‫تعـداد بسـیاری از ان هـا را هـزاران زن و کـودک‪،‬‬ ‫افـراد معمولـی‪ ،‬اسـیران روسـی‪ ،‬امریکایـی و‬ ‫انگلیسـی تشـکیل می داد‪ .‬این مرکز می توانست‬ ‫ویروس هـای طاعـون و وبـا را به اندازه کافـی تولید‬ ‫کنـد تـا بتوانـد میلیون ها نفـر در جهـان را بـه کام‬ ‫مـرگ بکشـاند‪ .‬ژاپنی هـا حتـی قصـد داشـتند‬ ‫کک هـای الـوده به طاعـون را در امریکا از هواپیما‬ ‫ازاد کننـد‪ .‬طبـق گزارش هـا؛ دانشـمندان ژاپنـی‬ ‫دستگیرشـده‪ ،‬بیـش از سـه هزارنفر دراین مرکـز‬ ‫ً‬ ‫کشـته شـدند؛ اما مشـخصا تعداد حقیقی خیلی‬ ‫بیشـتر ازاین رقـم اسـت‪ .‬درسـت قبل ازاینکـه‬ ‫متفقیـن‪ ،‬منطقـه را تصـرف کننـد‪ ،‬ژاپنی هـا ایـن‬ ‫مرکـز را تخریـب کردنـد تـا تمـام شـواهد و هرگونـه‬ ‫داده تحقیقاتـی پـا ک شـود‪ .‬موش هـا‪ ،‬کک هـا‬ ‫و پشـه هایی کـه موفـق بـه فـرار شـدند‪ ،‬باعـث‬ ‫کشته شـدن افـراد زیـادی شـد‪ .‬تخمیـن زده‬ ‫ً‬ ‫می شـود حـدود ‪ 300‬هزارنفـر کـه عمدتـا چینی هـا‬ ‫بودند‪ ،‬با گسترش کک و مواد الوده به طاعون و‬ ‫موش کشته شدند‪ .‬گفتنی ست؛ امریکا هیچ گاه‬ ‫درصـدد مجـازات عاملان ایـن پـروژه برنیامـد و‬ ‫برای اینکـه بتوانـد تنهـا خـودش ایـن اطالعـات را‬ ‫به دسـت اورد‪ ،‬اسـناد یافت شـده را فـاش نکـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنیـن این اقدامات ضدبشـری ژاپـن را اتفاقا‬ ‫کمـک بزرگـی بـه بشـر بـرای پیشـرفت در علـم‬ ‫دانسـت‪.‬‬ ‫فاطمه کربالیی‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫هیتلر و بمب ماالریا‬ ‫در اواخـر جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬پـس از تصـرف‬ ‫المـان توسـط متفقیـن‪ ،‬برخـی از اطالعـات‬ ‫نگران کننـده درمـورد ازمایش هـای مخفـی‬ ‫نازی هـا فاش شـد‪ .‬دانشـمندان نـازی در اردوگاه‬ ‫کار اجبـاری داخائـو‪ ،‬تحـت هدایـت ‪( SS‬گـردان‬ ‫حفاظتـی حـزب نـازی) به فرماندهـی هاینریـش‬ ‫هیملـر؛ درحال انجـام ازمایش هایـی بـرای تولیـد‬ ‫«نـژاد اصلـی» پشـه هایی بودنـد کـه قـادر بـه‬ ‫زنده مانـدن از پـرواز بـر فـراز اقیانـوس اطلـس تـا‬ ‫نطـرح بـزرگ‪ ،‬الود هکـردن‬ ‫امریـکا هسـتند‪ .‬ای ‬ ‫میلیون هـا پشـه بـه ماالریـا و سـپس ریختـن‬ ‫پشـه ها از هـوا بـر روی غیرنظامیـان امریکایی بود‬ ‫کـه منجرب همـرگ میلیون هـا امریکایـی می شـد‪.‬‬ ‫حملـه ای ازاین دسـت به دلیـل کوتاه بـودن عمـر‬ ‫پشـه ها و حساسـیت ان ها به ارتفاع زیاد و دمای‬ ‫ً‬ ‫متفـاوت‪ ،‬عملا غیرواقعی بـود‪ .‬البته خـود فیورر؛‬ ‫صدراعظـم المـان نیـز دسـتور داده بـود کـه هیـچ‬ ‫المانـی در ازمایـش جنـگ بیولوژیـک همـکاری‬ ‫نکنـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬در ژانویـه ‪ ،1942‬هاینریـش‬ ‫هیملـر دسـتور ایجـاد یـک مرکـز تحقیقاتـی‬ ‫جنـگ حشره شناسـی بـرای مطالعـه فیزیولـوژی‬ ‫ناقلان بیمـاری ماننـد پشـه ها و کک هـا را صـادر‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن اردوگاه در داخـل اردوگاه بدنـام کار‬ ‫یکـه‬ ‫یکـرد؛ جای ‬ ‫اجبـاری داخائـو فعالیـت م ‬ ‫زندانیـان یهـودی در انجـا نگهـداری و بـا انجـام‬ ‫ازمایش هـای وحشـتنا ک روی ان هـا به نوعـی‬ ‫شـکنجه می شـدند‪ .‬از زندانیـان اغلـب به عنـوان‬ ‫ی اسـتفاده می شـد تـا از میزان‬ ‫مـوش ازمایشـگاه ‬ ‫توانایـی پشـه ها در الود هکـردن و کشـتن افـراد‬ ‫مطلـع شـوند‪ .‬ابتـدا بـه ایـن موسسـه دسـتور‬ ‫دادنـد درمـورد چگونگـی محافظـت از مـردم‬ ‫المـان در برابـر بیماری هایـی ماننـد وبـا و ماالریـا‬ ‫درصـورت شـیوع چنیـن اپیدمـی تحقیـق کنـد؛‬ ‫امـا از سـال ‪ ،1944‬وقتـی المـان توسـط نیروهـای‬ ‫روسـی و امریکایـی محاصـره شـد‪ ،‬ایـن موسسـه‬ ‫به شـدت اهـداف خـود را از حفاظـت بـه حملـه‬ ‫این روزهـای پایانـی دولـت‪ ،‬علی االصـول دولتمـردان بایـد روی تخت هـای‬ ‫چوبـی بـه پشـتی ترکمنـی دسـتباف‪ ،‬تکیـه بزننـد‪ ،‬پاهایشـان را دراز کننـد‪،‬‬ ‫چـای قندپهلـو را در نعلبکـی بریزند و شـادمان از اونچنـون رونق اقتصادی‬ ‫کـه به وجـود اوردنـد؛ چرخیـدن چـرخ اقتصـاد و سـانتریفیوژ‪ ،‬اینکـه بـه قـول‬ ‫جهانگیـری هیچ کـس گرسـنه سـر بـه بالیـن نمی گـذارد‪ ،‬هیچ کـس بـه یارانـه‬ ‫‪45‬هزارتومانـی نیـاز نـدارد و ‪ ...‬بـه مـردم وامانـده در صـف مـر غ و روغـن و‬ ‫صف های احتمالی پرتقال و سـیب بنگرند و سرمسـت از همه دسـتاوردها‬ ‫چایشـان را بـا صـدا هـورت بکشـند! امـا دوسـتان بـه ایـن مقـدار دسـتاورد‬ ‫راضـی نیسـتند و معتقدنـد تـا لحظـه اخـر بایـد بـرای ابادانـی مملکـت(!)‬ ‫تلاش کـرد و حاضـر نیسـتند لحظـه ای دسـت از زور زدن بردارنـد! االن‬ ‫لکـن‬ ‫هـم گیـر داده انـد بـه ماجـرای ‪ FATF‬و تـا قـورچ ماجـرا را درنیاورنـد و ‬ ‫معاملـه نیسـتند! نمونـه اش همیـن خانـم فریـال مسـتوفی؛ عضـو اتـاق‬ ‫بتـر‬ ‫بازرگانـی ایـران کـه معتقـد اسـت پیوسـتن بـه ‪ FATF‬از نـان شـب واج ‬ ‫اسـت‪ ،‬نـه ببخشـید از لغـو تحریم هـا مهم تـر اسـت! چرا کـه بسـیاری از‬ ‫مسـائلی کـه فعـاالن اقتصـادی بـا ان مواجه انـد‪ ،‬ناشـی از نپذیرفتـن‬ ‫اسـتانداردهای ‪ FATF‬اسـت‪ .‬در شـرایط کنونـی‪ ،‬بازگردانـدن ارز حاصـل از‬ ‫صـادرات‪ ،‬سـخت‪ ،‬بـا تاخیـر و بـا هزینـه باالیـی انجـام می شـود کـه ناشـی از‬ ‫نپذیرفتـن اسـتانداردهای ‪ FATF‬اسـت کـه بـا محدودیـت در روابـط بانکی‬ ‫بین المللـی‪ ،‬هزینـه مبادلـه را افزایـش داده؛ بنابرایـن‪ ،‬انتظـار مـی رود بـا‬ ‫تصویـب لوایـح‪ ،‬شـرایط بـرای فعالیت هـای اقتصـادی بین المللـی تسـهیل‬ ‫شـود (روزنامـه ارمـان ملـی)‪ .‬بـرادر مـن ‪ ...‬خواهـر مـن ‪ ...‬چهارتـا کار هـم‬ ‫بگذاریـد بـرای دولـت بعـد! کجـا نوشته شـده کـه همـه کارهـای سـخت‬ ‫را شـما انجـام دهیـد‪ .‬انصـاف نیسـت کـه ایـن دولـت بالتشـبیه زور بزنـد‪،‬‬ ‫برجـام را احیـاء کنـد‪ ،‬سـایه جنگ و قحطی را از سـر مردم بـردارد؛ پول های‬ ‫بلوکه شـده را بـه مملکـت بازگردانـد؛ کرونـا را ضربه فنـی کنـد؛ تحریم هـا را‬ ‫بـردارد؛ وا کسـن خریـداری کنـد؛ ارزش پـول ملـی را بازگرداند و هـزار راه رفته‬ ‫و نرفتـه را بـا دیپلماسـی و ارتباطـات قـوی طـی کنـد‪ ،‬بعـد دولـت جدیـد‬ ‫بیایـد و پـزش را بدهـد و کاری بـرای انجـام دادن روی زمیـن باقـی نمانـده‬ ‫باشـد! ا گـر مسـئوالن بعـدی از کم تحرکـی زخـم بسـتر بگیرنـد‪ ،‬چـه کسـی‬ ‫پاسخگوسـت؟! حـاال گیریـم چهـار جـای مملکـت صـف مـر غ و روغـن و‬ ‫صـف احتمالـی سـیب و پرتقـال هـم تشـکیل شـده کـه بـه فرمـوده رئیـس‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان گلسـتان از بی فرهنگـی مـردم‬ ‫اسـت! علی ای حـال‪ ،‬ضمـن تقدیـر و تشـکر از مسـئوالن بایـد عنـوان کـرد‬ ‫کـه باتوجه بـه تغییـر ذائقـه مـردم در سـال های اخیـر و وابسـتگی بـه شـرایط‬ ‫ً‬ ‫بحرانـی و دغدغه هـای مختلـف‪ ،‬از دوسـتان درخواسـت می شـود عجالتـا‬ ‫ایـن چنـد روز اخـر‪ ،‬پیوسـتن بـه ‪ FATF‬را بی خیـال شـوند و فکـری بـه حـال‬ ‫صفـوف به هم فشـرده مـر غ و روغـن و کرونـای ناشـی از ایـن داسـتان کننـد!‬ ‫‪ FATF‬فـرار نمـی کنـه‪ ،‬خیالتـان تخـت!‬ ‫سوت‬ ‫«سا کت الهامی» سرمربی نساجی شد‬ ‫سـرمربی سـابق ترا کتـور‪ ،‬هدایـت نسـاجی مازنـدران را برعهـده گرفـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ورزش سـه؛ نسـاجی مازنـدران پـس از قطـع همـکاری بـا مجیـد‬ ‫جاللـی‪ ،‬اعلام کـرد سـا کت الهامـی به عنـوان سـرمربی ایـن تیـم در ادامـه‬ ‫فصـل فعالیـت می کنـد‪ .‬سـا کت الهامـی کـه سـابقه مربیگـری در تیم هـای‬ ‫اسـتقالل تهـران‪ ،‬مـس کرمـان‪ ،‬صبـای قـم‪ ،‬شـهرخودرو و ماشین سـازی را‬ ‫دارد‪ ،‬در تیم هایـی همچـون نسـاجی مازنـدران و ترا کتـور نیـز سـرمربیگری‬ ‫کـرده کـه پـس از چهار سـال دوبـاره بـه جمـع قائم شـهری ها بازگشـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الهامـی در نیم فصـل دوم سـال گذشـته هدایـت ترا کتـور رده نهمـی را‬ ‫برعهـده گرفـت و در پایـان فصـل موفـق شـد ایـن تیـم را با صعـود پنج پله ای‬ ‫در جـدول بـه جایـگاه چهـارم برسـاند و از سـوی دیگر در فینـال جـام حذفـی‬ ‫بـا برتـری مقابـل اسـتقالل بـه قهرمانـی در این رقابت هـا دسـت پیـدا کنـد و‬ ‫سـهمیه مسـتقیم اسـیایی را بگیـرد‪ .‬او پـس از اتفاقاتـی کـه در فینـال جـام‬ ‫حذفـی افتـاد‪ ،‬بـا محرومیت شـش ماهه که سـه ماه ان تعلیقی بـود‪ ،‬مواجه‬ ‫شـد و حـاال پـس از پایـان دوران محرومیتـش دوبـاره بـه فوتبـال بازگشـت‬ ‫و سـرمربیگری نسـاجی مازنـدران رده پانزدهمـی را قبـول کـرد‪ .‬الهامـی‬ ‫کـه یکـی از گزینه هـای جانشـینی محمـود فکـری در اسـتقالل به حسـاب‬ ‫می امـد و مذا کراتـی هـم بـا مدیرعامـل ایـن باشـگاه بـرای سـرمربیگری‬ ‫در این تیـم انجـام داده بـود‪ ،‬در نهایـت بـه توافـق بـا ابی هـا بـرای ادامـه‬ ‫همـکاری نرسـید تـا به عنـوان سـرمربی نسـاجی معرفـی شـود‪ .‬الهامـی در‬ ‫نیم فصـل ‪ ۹۵-۹۶‬لیـگ دسـته اول از صبـای قم به نسـاجی مازندران رفت‬ ‫و سـرمربیگری ایـن تیـم را عهـده دار شـد و در مـدت حضـورش‪ ،‬ایـن تیـم‬ ‫توانسـت دو بـازی اغازیـن خـود را بـا پیـروزی مقابـل نفـت مسجدسـلیمان‬ ‫و ایران جـوان بوشـهر شـروع کنـد و پـس از ان در دو دیـدار خـارج از خانـه بـه‬ ‫مصـاف مـس کرمـان و گل گهـر سـیرجان‪ ،‬دو تیـم مدعی ایـن رقابت ها برود‬ ‫و یـک امتیـاز بگیـرد؛ ولـی پـس از این دو مسـابقه و در بازگشـت به قائم شـهر‬ ‫و با توجه بـه شـرایطی کـه بـرای او به وجـود امـده بـود‪ ،‬تصمیـم بـه اسـتعفاء‬ ‫از هدایـت ایـن تیـم گرفـت‪ .‬سـا کت سـال ‪ ،98‬مسـوولیت سـنگینی را در‬ ‫تیـم ُپرسـتاره ترا کتـور عهـده دار شـد و توانسـت قهرمانـی در جـام حذفـی را‬ ‫بـا ایـن تیـم به دسـت اورد و حـاال شـرایط متفاوتـی را در نسـاجی نسـبت بـه‬ ‫فصـل قبـل تجربـه خواهـد کـرد‪ .‬الهامـی در شـرایطی سـرمربیگری نسـاجی‬ ‫را پذیرفتـه کـه ایـن تیـم در شـش مسـابقه اخیـرش تنهـا ‪ 1‬امتیـاز به دسـت‬ ‫اورده و بـا ‪ ۱۰‬امتیـاز در رتبـه ‪ 15‬جـدول ایسـتاده و جـزو گزینه هـای سـقوط‬ ‫به حسـاب می ایـد و از سـوی دیگر با توجه بـه فاصلـه امتیـازی بـا تیم هـای‬ ‫باالتـر از خـود‪ ،‬کار سـختی در نیم فصـل دوم خواهـد داشـت کـه امیـدوار‬ ‫اسـت مثـل دوران حضـورش در ترا کتـور‪ ،‬از ایـن چالـش دشـوار در نسـاجی‬ ‫هـم سـربلند بیـرون بیایـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای سـیدعبدالرحمن حسـینی طـی درخواسـت وارده ‪ 10690‬مورخـه ‪ 1399/10/08‬اعلام‬ ‫نمـوده کـه سـند مالکیـت دفترچـه ای بشـماره چاپـی ‪681078‬الـف‪ 85‬مربوط به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫پلا ک ‪ 1/4123‬واقـع در بخـش سـه رامهرمـز کـه بنـام اقـای غالمحسـین کاله کـج ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و‬ ‫تسـلیم گردیـده و بـه موجـب سـند ‪ 1389/10/28-95512‬دفتـر ‪ 66‬رامهرمـز بـه متقاضـی انتقـال قطعی یافته‬ ‫و بـه موجـب سـند ‪ 1391/09/13-100707‬دفتـر ‪ 66‬رامهرمـز در رهـن بانـک مسـکن رامهرمـز قـرار گرفتـه کـه در‬ ‫اثـر جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحـی ماده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت مراتب‬ ‫جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنام مالـک صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1399/12/19:‬‬ ‫م الف ‪ 12/820‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی نادری برابر معرفی نامه شـماره ‪ 1399/12/17-2/47/02139‬از طرف مالک باسـتناد‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منظـم بـه تقاضـای کتبـی جهت دریافت سـند مالکیـت المثنی نوبـت اول‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعی اسـت سـند مالکیت ششـدانگ پلا ک ‪ 10970‬فرعـی از ‪ 276‬اصلی بخش‬ ‫‪ 13‬مشـهد کـه متعلـق بـه شـرکت تولیـدی صنعتـی زریـن شیشـه نصـر می باشـد‪ ،‬بعلـت بی احتیاطـی مفقـود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد کـه سـند ذیـل دفتـر ‪ 304‬صفحـه ‪ 11‬بـه نـام وی ثبـت و سـند‬ ‫بشـماره چاپی ‪ 859539‬سـری الف سـال ‪ 83‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬و برابر اسـناد ‪1386/08/28-3401‬‬ ‫و ‪ 1387/08/18-5682‬و ‪ 1387/08/18-5683‬و ‪ 1389/06/28-8679‬و ‪ 1389/07/20-8811‬و ‪-3404‬‬ ‫‪ 1386/08/28‬دفتـر ‪ 122‬مشـهد در رهـن بانـک صـادرات می باشـد‪ .‬دفتـر املا ک بیش از این حکایتی نـدارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبت ا گهـی و متذکر می گـردد هر کس‬ ‫نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی‬ ‫ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر یـا وصـول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان‬ ‫بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمدرضارجایی مقدم‪،‬رئیسثبتاسنادوامالکفریمان‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی نادری برابر معرفی نامه شـماره ‪ 1399/12/17-2/47/02139‬از طرف مالک باسـتناد‬ ‫دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به‬ ‫این اداره مراجعه نموده و مدعی اسـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ 10975‬فرعی از ‪ 276‬اصلی بخش ‪13‬‬ ‫مشـهد کـه متعلـق بـه شـرکت تولیـدی صنعتی زرین شیشـه نصر می باشـد‪ ،‬بعلـت بی احتیاطی مفقود شـده‬ ‫اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد که سـند ذیل دفتر ‪ 303‬صفحه ‪ 395‬به نام وی ثبت و سـند بشـماره‬ ‫چاپی ‪ 859543‬سـری الف سـال ‪ 83‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا‬ ‫به استناد تبصره ذیل ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می گردد هر کس نسبت‬ ‫به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‪ ،‬بایستی ظرف ‪10‬‬ ‫روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت عـدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصـول اعتراض بدون‬ ‫ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان بـه متقاضی‬ ‫اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمدرضارجایی مقدم‪،‬رئیسثبتاسنادوامالکفریمان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 132‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪738 -42‬ص‪ 28‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 3645120‬و شـماره شاسـی ‪ S5420089003368‬بـه مالکیـت عطیـه یزدانـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه سـاختمانی منـزل مسـکونی بـه شـماره ‪ 2947‬بـا تاریـخ صـدور ‪ 1388/10/23‬صـادره از شـهرداری‬ ‫قاسم اباد متعلق به اقای مهدی زنگنه فرزند محمدعلی به شماره ملی ‪ 0769498175‬مفقود گردیده است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫اخطاریهثبتطالق‬ ‫ً‬ ‫جناب اقای رضا رحیم زاده ندامانی شغل‪ :‬بیکار‪ ،‬بدینوسیله برای بار دوم به شما اخطار می گردد‪ ،‬مستندا به‬ ‫دادنامه شماره ‪ 9909971834101259‬صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صومعه سرا درخصوص‬ ‫تقاضـای خانـم پریسـا نعمتی نوپاشـانی مبنـی بـر صـدور حکـم طلاق‪ ،‬مراتـب ثبـت بـه ایـن دفترخانـه وا گـذار‬ ‫گردید‪ .‬لذا به شـما اعالم می گردد جهت انجام تشـریفات قانونی ثبت طالق و اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر‬ ‫از تاریخ وصول ‪ 7‬روز فرصت دارید به این دفترخانه مراجعه نمایید‪ .‬درصورت عدم حضور مراتب ثبت واقعه‬ ‫طالق طبق قانون حسـب دسـتور مراجع مخترم قضائی انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 910/974‬مرتضی پیراولیا طاهرگورابی‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 182‬و طالق ‪ 3‬صومعه سرا‬ ‫ا گهیحصروراثت‬ ‫خانـم صدیقـه نیسـی فرزنـد عبدالکریـم بشناسـنامه ‪ 9961‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده که پدرم مرحوم عبدالکریم نیسـی بشناسـنامه ‪ 3‬صادره شـوش در‬ ‫تاریـخ ‪ 1395/06/31‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثه اش عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق با مشـخصات‬ ‫فوق الذکر دختر متوفی ‪ -2‬سـکینه نیسـی ش ش ‪ 594‬دختر متوفی ‪ -3‬ریحانه نیسـی ش ش ‪5260032632‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -4‬شـهال نیسـی ش ش ‪ 6783‬دختـر متوفـی ‪ -5‬زینـب نیسـی ش ش ‪ 3409‬دختـر متوفـی ‪-6‬‬ ‫خدیجه نیسی ش ش ‪ 541‬دختر متوفی ‪ -7‬امینه نیسی ش ش ‪ 542‬دختر متوفی ‪ -8‬ابراهیم نیسی ش ش‬ ‫‪ 1990107532‬پسـر متوفـی ‪ -9‬موسـی نیسـی ش ش ‪ 4101‬پسـر متوفـی ‪ -10‬صـادق نیسـی ش ش ‪ 1485‬پسـر‬ ‫متوفـی ‪ -11‬زهـرا کنانـی ش ش ‪ 492‬زوجـه متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در‬ ‫یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف‬ ‫یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز‬ ‫شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی(نوبتاول)‬ ‫اصـل مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ناپیوسـته رشـته علمی کاربـردی حسـابداری در نظـام اموزشـی تمام وقـت‬ ‫در واحد دانشـگاه ازاد اسلامی واحد دانشـگاهی دهدشـت به شـماره ‪ 159428700276‬مورخ ‪1395/06/14‬‬ ‫مربـوط بـه اینجانـب جمـال فکوری نسـب فرزنـد جمعـه بـه شـماره ملـی ‪ 5999962072‬صـادره از کهگیلویـه‬ ‫مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود بـه ادرس‪ :‬دهدشـت‪ ،‬واحـد دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی تحویـل دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/30:‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003666‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی علی نجات بسـاطی فرزند محمد به ش ش ‪ 618‬صادره از اسلام اباد غرب در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 85/26‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪،‬‬ ‫شهرسـتانی‪ ،‬کوچه گرامی ها خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم دسترسـی به مالک اولیه محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/19 :‬‬ ‫‪/1/329‬الف شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003611‬هیئـت اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی یدالـه بسـاطی فرزنـد علی جـان بـه ش ش ‪ 579‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 59/07‬مترمربـع پلا ک ‪ 2653‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪،‬‬ ‫شهرستانی‪ ،‬خیابان شهیدکرم طهماسبی خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه‬ ‫محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/19 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند بـه شـماره ‪ 2021857‬مربـوط بـه خـودرو ایسـوزو ‪ 6‬تـن بـاری خـاور بـه رنـگ سـفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪484 -19‬ع‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 466616‬و شـماره شاسـی ‪ NAG086NPRF04746‬بـه‬ ‫نـام فرشـاد ولیانی مفقود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب فاطمه عزیزی مالک خودرو سـواری پژو مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ‪684 -29‬د‪ 53‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 12487145299‬و شماره شاسی ‪ NAAM11CA29K952054‬به علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی)‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه هر کـس ادعایی در مـورد خـودرو مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند‬ ‫مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپلذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب محمدعلی کریمی مالک خودرو پیکان مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ‪394 -29‬د‪ 12‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 83499401‬و شـماره موتـور ‪ 11283150581‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز‬ ‫بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپلذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری استیشـن نیسـان پاتـرول بـه رنـگ ابی اسـمانی متالیک‬ ‫مـدل ‪ 1367‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪668 -83‬ص‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ Z24059143‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ PNK15Z702867‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو کامیونت نیسـان ‪ 2400‬به رنگ ابی روغنی مدل ‪ 1384‬با شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪649 -43‬ل‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 280038‬و شـماره شاسـی ‪ D75527‬مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405GLX-1600cc‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪789 -78‬س‪ 13‬و شـماره موتـور ‪ 1398001639‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM31FC1BK256554‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪277 -55‬و‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 124BB280447‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA1AE262371‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003468‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک اسلام اباد غـرب تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای جهانبخش کمربسـته فرزند علی یاور بشماره شناسـنامه ‪ 362‬صـادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 47/21‬مترمربـع پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در‬ ‫اسالم اباد غرب واقع در خیابان طهماسبی‪ ،‬کوچه دوم شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک‬ ‫اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139660316002002663‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک اسلام اباد غـرب تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حاجی رضـا برجی چیکان علیـا فرزنـد جانعلـی بشماره شناسـنامه ‪ 1093‬صـادره از‬ ‫اسلام ابـاد غـرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 119/98‬مترمربع پلا ک ‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب خیابـان ده تیـر شـامل مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005669‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای عسـگر حسـین اوغلی فرزند خداداد به شماره شناسـنامه ‪ 1952‬صادره از خلخال در‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان سـوله به مسـاحت ‪ 271‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 10379‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 304‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقای نصرت رحمانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1606‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تالش‬ ‫فراخوان مناقصه نوبت اول‬ ‫‪113/20596‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان کرمانشــاه درنظــردارد پــروژه اجــرای‬ ‫ســاختمان‪ ،‬محوطــه و حصار اداره ثبت اســناد و امال ک شهرســتان پاوه به‬ ‫شــماره مناقصه ‪ 113/20109‬را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و بدون اســتفاده‬ ‫از قیمت تراز شــده به پیمانکاران واجد شــرایط در رشــته ســاختمان و ابنیه دارای گواهینامه صالحیت و‬ ‫ظرفیت کاری مجاز ازاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به شرح زیر وا گذار نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند از تاریخ درج ا گهی نوبت اول تا ساعت ‪ 14:30‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اسناد مناقصه‬ ‫و سایر مدارک مناقصه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه)‪ :‬به مبلغ ‪ 2/730/000/000‬ریال طبق‬ ‫ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی تهیه و ارایه گردد‪.‬‬ ‫تضمیــن بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه بــه حســاب بــا شناســه‬ ‫‪ 908108500201940560132075953390‬و شبا ‪ IR050100004056013207595339‬به نام تمرکز سپرده‬ ‫ثبت اسناد و امال ک نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه سایر اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخ ‪1400/01/10‬‬ ‫گشایش پیشنهادها‪ :‬در ساعت ‪ 11‬مورخ ‪1400/01/15‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬مبلغ ‪ 54/570/500/028‬ریال و بر مبنای بخشنامه سرجمع می باشد‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادها‪ 3 :‬ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‬ ‫محــل دریافــت و تحویل اســناد و پیشــنهادها‪ :‬ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه ادرس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫محــل تحویــل نســخه فیزیکی اصــل تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار و همچنین محل گشــایش‬ ‫پیشنهاد ها‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه‪ -‬فرهنگیان‪ ،‬فاز یک‪ ،‬بلوار‬ ‫شهید مطاعی‪ ،‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک کرمانشاه‪ -‬کدپستی ‪6714715752‬‬ ‫ بارگذاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه ستاد و تحویل نسخه اصلی به صورت فیزیکی‬‫الزامی است‪.‬‬ ‫نوع‪ ،‬کمیت وکیفیت خدمات مناقصه‪ :‬عبارتند از اجرای ‪ 862‬مترمربع ساختمان‪ 39/8 ،‬متر حصار‪،‬‬ ‫‪ 7‬متر دیوار حائل و ‪ 115/1‬مترمربع محوطه سازی براساس متن قرارداد و نقشه های اجرایی مندرج در‬ ‫اسنادمناقصه‬ ‫ ارایه تصویر تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در هنگام عقد قرار الزامی است‪.‬‬‫م الف ‪2840‬‬ ‫امیر بشیری؛ مدیر کل ثبت اسناد و امال ک استان کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/07-139960318011013886‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حمداله رضائی دوسـت فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪ 3304‬صادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 256‬مترمربـع مشـتمل بر اعیان احداثی بمسـاحت ‪ 10‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک ‪ 1272‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 202‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقع در قریه الدمخ بخش‬ ‫‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق نوروزفلاح محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت و رسـید درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض مـدت مذکـور‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/948‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/07-139960318011013887‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای مهدی پا ک روح دوسـت فرزند جالل به شماره شناسـنامه ‪ 1988‬صادره از تهران در ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین بمساحت ‪ 256‬مترمربع مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت ‪ 10‬مترمربع از پال ک ‪ 1271‬فرعی‬ ‫از ‪ 41‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 202‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در قریه الدمخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری‬ ‫از نسـق نـوروز فلاح محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫و رسـید درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض مدت مذکـور درغیراینصورت پـس از انقضای‬ ‫مدت مذکور طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/949‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317007003388‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـیف اله محمدی مونه فرزند حسـینعلی بـه شناسـنامه ‪ 511‬و کـد ملـی ‪ 5509879211‬صادره‬ ‫از کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 170/05‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪5648‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی بلـور مرتضـوی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/473‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران شرکت پویا تجارت نارمک سهامی خاص‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 570581‬و شناسه ملی ‪14009688591‬‬ ‫جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت می شود تا‬ ‫در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫مورخ ‪ 1400/01/07‬به ادرس قانونی شرکت (استان تهران‪-‬‬ ‫منطقــه ‪ 11‬شهرســتان تهــران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شــهرتهران‪،‬‬ ‫محلــه ســه راه وحــدت اســامی‪ ،‬خیابــان شهیدخســرو‬ ‫باقری جدی‪ ،‬بن بست شهیدپا ک وجدان‪ ،‬پال ک ‪ ،3‬طبقه‬ ‫همکف کدپســتی ‪ )1197916741‬تشــکیل می گردد حضور‬ ‫بهمرسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪ :‬انحالل شرکت‬ ‫هیئت مدیره شرکت پویا تجارت نارمک‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول چاپ اول‬ ‫شهرداری شروینه درنظردارد طی مناقصه عمومی‪ ،‬پروژه های خود را طبق جدول ذیل به پیمانکاران واجد‬ ‫شرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫اصالح و بهسازی معابر شروینه‬ ‫شماره فراخوان‪:‬‬ ‫‪2099092875000007‬‬ ‫اعتباراتمصوب‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪400.450.000 8.009.000.000‬‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫موردنیاز‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫نوبت ا گهی‬ ‫محلاعتبار‬ ‫استانی‪،‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫نفت و گاز‬ ‫چاپ اول‬ ‫و ماده ‪17‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/19‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/20‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پا کت های پیشنهاد‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/05‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/07‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫زمان اعتبار پیشنهاد‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/19‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست شرایط عمومی مندرج و بارگذاری شده در سایت سامانه را مطالعه نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬برگــزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬می باشــد و کلیه مراحل فرایند‬ ‫مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پا کات‪ ،‬اعالم‬ ‫به برنده‪ ،‬واریز وجه مناقصه و تحویل دستگاه موردنظر در بستر سامانه از ان طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬هزینه چاپ روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل‬ ‫نمایند‪ :‬مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه‪ ۰۲۱-۴۱۹۳۴:‬اطالعات دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫بخش«ثبت نام‪/‬پروفایلمناقصه گزار»موجوداست‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های مناقصه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬جوانرود‪ ،‬شروینه‪ ،‬شهرداری شروینه تلفن‪۰۸۳۴۶3۲2250 :‬‬ ‫اسماعیل نظری؛ شهردار شروینه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای علی ا کبــر ا کبــری پــا ک ‪ 1999‬فرعــی از ‪ 114‬اصلی بــه ادرس‪ :‬تهــران‪ ،‬خانی ابادنو‪ ،‬خیابان شــهید‬ ‫لطیفی‪ ،‬خیابان شهید محرمی‪ ،‬پال ک ‪ 43‬با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق بشماره ‪ 966757‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/14‬دفترخانــه ‪ 1035‬تهــران بشــرح وارده ‪ 4034407‬مــورخ ‪ 1399/10/14‬اعــام نموده اســت‬ ‫ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 90‬مترمربع به شــماره ‪ 1999‬فرعی از ‪ 114‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزا شده از ‪ 3 ،2 ،1‬فرعی از اصلی مذکور قطعه ‪ 77‬واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک‬ ‫شــهرری اســتان تهــران مالکیت بنام محمدعلی وثیقی بشــماره چاپــی ‪ 829359‬کــه در صفحه ‪324‬‬ ‫دفتر امال ک جلد ‪ 423‬ذیل شماره ‪ 64919‬ثبت گردیده است‪ .‬سپس طبق سند انتقال شماره ‪11133‬‬ ‫مورخ ‪ 1349/05/27‬دفتر ‪ 89‬تهران بنام علی ا کبر ا کبری فرزند مهدی شماره شناسنامه ‪ 8‬تاریخ تولد‬ ‫‪ 1314/03/15‬دارای شــماره ملی ‪ 1652614206‬با جز ســهم ‪ 6‬از کل ســهم ‪ 6‬بعنوان مالک ششــدانگ‬ ‫عرصه و اعیان‪ ،‬انتقال یافته است‪ .‬محدودیت دفتر امالک‪ :‬رهنی شماره ‪ 41080‬مورخ ‪1397/07/12‬‬ ‫دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 1022‬شــهر تهران اســتان تهران که بنفــع بانک مهر اقتصــاد به مبلغ‬ ‫‪ 5/170/725/000‬ریال به مدت ‪ 35‬ماه ثبت شده و به علت جابجایی منزل مفقود گردیده و تقاضای‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت نموده است‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود می باشد‪ ،‬باید تا ده روز پس از انتشار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به‬ ‫متقاضیتسلیمخواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1158‬ســیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری‪ ،‬از طرف محمد‬ ‫جعفرعلی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306006002861‬هیــات اول موضوع‬ ‫مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای ســیدجعفر علمداران بایگی فرزند ســیداصغر به شماره شناســنامه‬ ‫‪ 26918‬صادره از تربت حیدریه نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت ‪116/61‬‬ ‫مترمربع (یکصد و شانزده و شصت و یک صدم مترمربع) قسمتی از پال ک ‪ 434‬فرعی از اراضی‬ ‫دیرقند پال ک ‪ 231‬اصلی دهســتان اربعه واقع در خراســان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقدس دانش محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن ا گهی در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق روزنامه محلی‬ ‫و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر تا درصورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محــل تحویــل دهد کــه دراینصورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫فرماندار شهریار در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار‪:‬‬ ‫داوطلبان انتخابات‪ ،‬ثبت نام را غیرحضوری انجام دهند‬ ‫رصد کاملی بر فضای انتخاباتی شهریار داریم‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانـدار شـهریار ضمن پیشـنهاد بـه داوطلبـان انتخابات‬ ‫شـوراهای اسلامی بـرای انجـام غیرحضـوری و مجـازی‬ ‫فراینـد ثبت نـام به منظـور جلوگیـری از تجمعـات‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سـتاد انتخابـات رصـد کاملـی بـر فضـای انتخاباتـی‪،‬‬ ‫فعالیت ها و تبلیغات زودهنگام داوطلبین احتمالی دارد‬ ‫و به قطـع بـا متخلفیـن برخـورد خواهـد شـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛ نـوراهلل‬ ‫طاهری؛ فرماندار شـهریار در اخرین جلسـه شـورای اداری‬ ‫شهرسـتان شـهریار اظهـار کـرد‪« :‬موضـوع انتخابـات طـی‬ ‫روزهای اتی از موضوعات روز کشـور و شهرسـتان اسـت که‬ ‫بسیار حائزاهمیت بوده و همکاری تمام مجموعه ادارات‬ ‫شهرسـتان را می طلبـد و بنابـر مـواد قانونـی نیـز نیـاز بـه‬ ‫همـکاری تمامـی مجموعه هـا به ویژه شـوراها و شـهرداران‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه موضوعـات مهـم انتخابـات‬ ‫براسـاس شـعارهای انتخاباتـی نظـام اسلامی و اسـتواری‬ ‫بـر چهـار اصـل اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬اصـل مشـارکت‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫فراهم سـازی حضـور عمـوم جامعـه اسـت و امیدافرینـی‪،‬‬ ‫همـکاری و همراهـی بـا مـردم از وظایـف کارگـزاران اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار شهریار بیان داشت‪« :‬از هر موضوع و شاخصه ای‬ ‫برای افزایش مشـارکت و برگزاری پرشـور انتخابات بایستی‬ ‫اسـتفاده کـرد و انتخابـات اسـت کـه انقلاب را بیمـه کـرده‬ ‫و مشـارکت بـاال دهـان بدخواهـان را بسـته و چشـم طمـع‬ ‫دشمن را کور می کند»‪ .‬طاهری بااشاره به اصول سالمت‪،‬‬ ‫رقابـت و امنیـت در انتخابـات گفـت‪« :‬مـردم بایـد نسـبت‬ ‫بـه رعایـت قانـون توسـط برگزارکننـدگان اطمینـان کامـل‬ ‫داشـته باشـند و اینکه از هیچ گروه یا شخصی تاثیرپذیری‬ ‫نداشـته باشـند کـه باعـث افزایـش مشـارکت می شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه بـا متخلفیـن قانـون برخـورد خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬سـتاد انتخابـات رصـد کاملـی بـر فضـای‬ ‫انتخابـات‪ ،‬فعالیت هـا‪ ،‬جلسـات و تبلیغـات زودهنـگام‬ ‫کاندیداهـا دارد و مـا به دنبـال ایجـاد رقابتـی سـالم در‬ ‫فضـای انتخاباتـی شهرسـتان هسـتیم»‪ .‬فرمانـدار شـهریار‬ ‫با اشـاره به تامیـن امنیـت کامـل شـعب انتخابـات اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬انشـاءاهلل بـا کمـک تمامـی عزیـزان اجـازه نخواهیـم‬ ‫داد کـه خللـی بـه رونـد برگـزاری انتخابـات وارد شـود و‬ ‫براینـد مـا برگـزاری انتخاباتـی بی حاشـیه در شهرسـتان‬ ‫اسـت»‪ .‬طاهری بااشـاره به رعایت تمامی دسـتورالعمل ها‬ ‫به ویـژه درخصـوص اموزش هـای الزم بـه دسـت اندرکاران‬ ‫برگزاری انتخابات گفت‪« :‬براسـاس روزشمار و برنامه ریزی‬ ‫انتخابات اقدامات درحال انجام اسـت و برای سـه شرایط‬ ‫مختلـف براسـاس رنگ بنـدی وضعیت هـای هشـدار‬ ‫کرونایـی (عـادی‪ ،‬غیرعـادی و حـاد) برنامه ریـزی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ضمـن پیشـنهاد بـه داوطلبیـن انتخابـات‬ ‫بـرای ثبت نـام غیرحضـوری و مجـازی انتخابـات به منظـور‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و پرهیـز از تجمعـات ادامه‬ ‫داد‪« :‬انشـاءاهلل با همکاری عمومی انتخاباتی باشـکوه و با‬ ‫مشارکت حدا کثری را در سال اینده برگزار کنیم»‪ .‬فرماندار‬ ‫شـهریار بااشـاره به لزوم تکریم ارباب رجوع و حل مشـکالت‬ ‫شهروندان تصریح کرد‪« :‬به هیچ وجه نبایستی از امکانات‬ ‫ادارات و نهادهـای دولتـی بـرای کاندیداهـای احتمالـی‬ ‫انتخابـات اسـتفاده شـود و تمامـی مسـئوالن مـا بایسـتی‬ ‫دراین خصـوص مراقبـت کننـد»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۳‬مدرسه در سال ‪ ۹۹‬در شهریار‬ ‫فرمانـدار شـهریار در بخـش دیگـری بااشـاره به ریل گـذاری‬ ‫مطلوب شـورای اموزش وپرورش شهرسـتان برای احداث‬ ‫فضاهـای اموزشـی متعـدد و افتتـاح ‪ ۱۳‬مدرسـه در سـال‬ ‫جـاری در سـطح شهرسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬پـروژه بیمارسـتان‬ ‫امـام خمینـی(ره) شـهریار امـروز به صـورت ویـژه پیگیـری و‬ ‫رصـد می شـود و بـا فعالیـت روزانـه بیـش از ‪ ۲۵۰‬نفـر نیـرو در‬ ‫جبهه های مختلف به بیش از ‪۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫پیشـرفت رسـیده اسـت و جلسـاتی بـا وزیـر محتـرم و‬ ‫معاون وزارت بهداشـت برگزار شـد و دستور معاون محترم‬ ‫ریاسـت جمهوری نیـز تسـهیل کننده رونـد کار و تامیـن‬ ‫اعتبارات بود»‪ .‬طاهری بااشـاره به رصد مسـتمر پیشـرفت‬ ‫بیمارسـتان و برگـزاری جلسـات پیگیـری دوهفتـه یک بـار‬ ‫گفـت‪« :‬امـروز پـروژه بیمارسـتان بـا بیـش از ‪ ۲۵۰‬نیـرو در‬ ‫جبهه هـای مختلـف درحـال پیشـرفت بـوده و به طورکلـی‬ ‫موضـوع فضاهـای بهداشـتی و درمانـی از اولویت هـای‬ ‫مجموعـه مدیریتـی شهرسـتان اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫پـروژه ورودی شهرسـتان از محـور فتـح ادامـه داد‪« :‬ایـن‬ ‫پـروژه از مطالبـات خـاص مـردم شهرسـتان اسـت و ایـن‬ ‫ً‬ ‫موضوع شـخصا ازسـوی اسـتاندار تهران پیگیری می شود‬ ‫و شـهرداری تهـران مکلـف بـه تامیـن اعتبـارات الزم شـد»‪.‬‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬سـالی کـه گذشـت پر‬ ‫از مشـغله‪ ،‬کار و کوشـش در کنـار ویـروس منحـوس کرونـا‬ ‫بـود و به هرحـال اقدامـات مطلوبـی در سـال جهـش تولید‬ ‫بـا همـکاری تمامـی ادارات شهرسـتان بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده یـا درحـال انجام اسـت»‪ .‬طاهری بااشـاره به انجام‬ ‫اقدامـات گسـترده در حـوزه خدماتـی‪ ،‬اموزشـی و فرهنگی‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه صنعـت در شهرسـتان شـهریار تلاش‬ ‫شـد تـا کسـی به عنـوان تولیدکننـده و صنعتگـر از چرخـه‬ ‫اقتصـادی خـارج نشـود و درراسـتای ایـن مهـم تالش هـا و‬ ‫پیگیری هـا‪ ،‬تزریـق اعتبـارات و افتتـاح کارگاه هـا و خطـوط‬ ‫تولیـد جدیـد انجـام شـد»‪ .‬فرمانـدار شـهریار بااشـاره به‬ ‫پیشـرفت روزافـزون شـهرک صنعتـی شـهید سـلیمانی‬ ‫شـهریار به عنوان نمونه بارز جهش تولید بیان داشـت‪« :‬از‬ ‫سـال اینـده ماهانـه شـاهد افتتـاح چندیـن واحـد صنعتی‬ ‫در این شـهرک خواهیم بود که دراین راسـتا تمامی ادارات‬ ‫مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار عنوان کرد؛‬ ‫برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی در هفت شهر و ‪ ۲۸‬روستای شهرستان شهریار‬ ‫فایل راهنمای ثبت نام داوطلبین در سایت فرمانداری شهریار قابل مشاهده است‬ ‫مدیر روابط عمومی فرمانداری و رئیس کمیته اطالع رسـانی سـتاد انتخابات شهرسـتان‬ ‫شـهریار بااشـاره به امادگـی سـتاد انتخابـات شـهریار بـرای اجـرای انتخابات در هفت شـهر‬ ‫و ‪ ۲۸‬روسـتای این شهرسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬داوطلبین انتخابات شـوراهای اسلامی شـهرها‬ ‫می تواننـد پـس از انجـام ثبت نـام اولیـه مطابق چهار روش اعالمی سـتاد انتخابات کشـور‬ ‫یکـردن ثبت نـام خود از سـاعت ‪ ۸‬الی ‪ ۱۸‬روزهای بیسـتم‬ ‫و اخـذ کـد رهگیـری‪ ،‬بـرای نهای ‬ ‫تو ششـم اسـفندماه به فرمانداری شهرستان شهریار مراجعه کنند»‪ .‬به گزارش‬ ‫الی بیس ‬ ‫روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛ مجیـد عسـگری؛ مدیـر روابط عمومـی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان شـهریار و رئیـس کمیته اطالع رسـانی سـتاد انتخابات شهرسـتان‬ ‫شـهریار بااشـاره به موقعیت کلی این شهرسـتان گفت‪« :‬شهرسـتان شـهریار به مسـاحت‬ ‫غبـر ‪۸۵۰‬هزارنفـر در غـرب اسـتان تهـران واقـع‬ ‫حـدود ‪ ۳۴۰‬کیلومترمربـع و بـا جمعیتـی بال ‬ ‫شـده و به عنـوان بزرگ تریـن و پرجمعیت تریـن شهرسـتان اسـتان پـس از شـهر تهـران‬ ‫شـناخته می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شهرسـتان شـامل دو بخـش مرکـزی و جوقیـن‪،‬‬ ‫هفـت شـهر شـهریار‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬باغسـتان‪ ،‬صباشـهر‪ ،‬شاهدشـهر‪ ،‬فردوسـیه و وحیدیـه و‬ ‫‪ ۲۸‬روستا سـت کـه در تمامـی ایـن شـهرها و روسـتاها نهاد شـهرداری و دهیـاری به همراه‬ ‫شـوراهای اسلامی مشـغول بـه خدمـت هسـتند»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان شـهریار بیـان داشـت‪« :‬تعـداد اعضـای شـورای اسلامی شـهرهای شهرسـتان‬ ‫شـهریار بـه تفکیـک‪ ،‬شـهریار نه نفـر‪ ،‬اندیشـه هفت نفـر‪ ،‬صباشـهر هفت نفـر‪ ،‬باغسـتان‬ ‫هفت نفـر‪ ،‬شاهدشـهر پنج نفـر‪ ،‬فردوسـیه پنج نفـر و وحیدیـه پنج نفـر اسـت کـه دو نفـر از‬ ‫بانـوان نیـز در شـوراهای اسلامی شـهرهای اندیشـه و وحیدیـه حضـور دارنـد»‪ .‬عسـگری‬ ‫بااشـاره به اعضـای شـوراهای اسلامی روسـتاهای شـهریار‪ ،‬گفـت‪« :‬درمجمـوع دو بخـش‬ ‫مرکزی و جوقین ‪ ۲۸‬روستا دارای نهاد شورای اسالمی هستند که از این تعداد ‪ ۱۳‬روستا‬ ‫برحسـب جمعیت با شـورای پنج نفره و ‪ ۱۵‬روسـتا با شـورای سـه نفره تشـکیل شـده اند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به برگـزاری انتخابـات هم زمـان سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا در ‪ ۲۸‬خردادمـاه سـال اینـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مطابق اعالم سـتاد انتخابات کشـور ثبت نام کاندیداهای انتخابات شـوراهای اسالمی‬ ‫شـهرها از ‪ ۲۰‬اسـفند بـه مـدت یک هفتـه طـی چهـار روش اعالمـی سـتاد انتخابـات برگـزار‬ ‫خواهد شد»‪ .‬مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار بااشاره به ترجیح انجام‬ ‫بخشـی از فراینـد ثبت نـام کاندیداهـا به صـورت غیرحضـوری باتوج هبـه محدودیت هـا‬ ‫و اجتنـاب از تجمعـات خاطرنشـان کـرد‪« :‬کاندیداهـای انتخابـات شـوراهای اسلامی‬ ‫شـهرهای شهرسـتان شـهریار می تواننـد از روش هـای ثبت نـام از اپلیکیشـن موبایلـی‪،‬‬ ‫افتتاح مجموعه ورزشی‬ ‫شهدای اسکمان شهریار‬ ‫باحضور معاون استاندار تهران‬ ‫باحضـور خانـواده معظـم شـهدا‪ ،‬مهنـدس چراغعلـی؛ معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتانداری تهـران‪ ،‬صحرایـی؛ مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری‪ ،‬طاهـری؛ فرمانـدار‬ ‫شهرستان شهریار‪ ،‬کاویانی؛ شهردار شهریار و سایر مسئولین‪ ،‬مجموعه ورزشی شهدای‬ ‫اسـکمان احداث شـده توسـط شـهرداری شـهریار در زمینی به مسـاحت ‪۲۰۰۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫زیربنـای ‪ ۱۲۰۰‬مترمربـع‪ ،‬پارکینـگ روبـاز ‪ ۸۰۰‬مترمربـع و بـا ارزشـی بالغ بـر ‪۷۰‬میلیاردریـال و‬ ‫دارای سـالن ورزش هـای توپـی و سـالن ورزش هـای رزمـی بـه افتتـاح رسـید‪.‬‬ ‫ائین افتتاح اموزشگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شهرک مریم‬ ‫باحضور معاون وزیر اموزش وپرورش‬ ‫نسـخه دسـک تاپ و دفاتـر پیشـخوان دولـت مطابـق اطالعیه شـماره ‪ ۶‬اسـتفاده کـرده و‬ ‫پـس از دریافـت کـد رهگیـری برای نهایی کردن ثبت نام به فرمانداری شهرسـتان شـهریار‬ ‫مراجعـه کننـد»‪ .‬عسـگری بااشـاره به بـازه زمانی سـاعات ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬جهـت مراجعه حضوری‬ ‫کاندیداها به فرمانداری شهرستان شهریار‪ ،‬گفت‪« :‬فایل راهنمایی ثبت نام و اپلیکیشن‬ ‫ویـژه موبایلـی در پرتـال وزارت کشـور و فرمانـداری شهرسـتان شـهریار قابل مشـاهده و‬ ‫دانلـود اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به لـزوم ارائـه گواهـی عـدم سوءپیشـینه در کنـار سـایر مـدارک‬ ‫الزم شناسـایی و تحصیلـی در هنـگام ثبت نـام کـه از تاریـخ صـدور ان بیـش از سـه ماه‬ ‫نگذشته باشد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬باتوجه به محدودیت های اعالمی ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫و سـتاد انتخابات کشـور تمامی کاندیداهای محترم از هرگونه تجمع و حضور در معیت‬ ‫همراهـان در محـل ثبت نـام خـودداری کـرده و اولیـن گام قانون مـداری را بـرای حضـور‬ ‫در عرصـه خدمـت به عنـوان نماینـده مـردم بردارنـد»‪ .‬رئیـس کمیتـه اطالع رسـانی سـتاد‬ ‫انتخابـات شهرسـتان شـهریار ضمـن دعـوت از تمامـی گروه هـا‪ ،‬احـزاب و شـخصیت های‬ ‫تاثیرگـذار بـرای حضـور و افزایـش شورونشـاط در انتخابـات اتـی‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬انتخابـات‬ ‫به عنـوان رکـن مهـم مردم سـاالری دینـی در نظـام اسلامی همـواره مـورد تا کیـد همگانـی‬ ‫بوده و انشـاءاهلل مردم عزیز ایران با حضوری پرشـور‪ ،‬حماسـی و دشمن شـکن در تعیین‬ ‫سرنوشـت و اینـده کشـور خـود مشـارکت کننـد»‪.‬‬ ‫بازدید میدانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران‬ ‫از پروژه تقاطعات بسیج و جهاد‬ ‫مهندس چراغعلی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به همراه صحرایی؛‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری‪ ،‬طاهـری؛ فرماندار شهرسـتان شـهریار‪ ،‬کاویانی؛ شـهردار‬ ‫شـهریار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر به صـورت میدانـی از پروژه هـای درحـال احـداث‬ ‫تقاطعـات میـدان بسـیج و جهـاد بازدیـد کردنـد‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی‬ ‫مدیریت ارتباطات؛ مهندس کاویانی در حاشـیه این بازدید به میزان پیشـرفت فیزیکی‬ ‫دو پروژه مهم میدان بسـیج و جهاد اشـاره کرد و گفت‪« :‬خوشـبختانه در یک ماه گذشـته‬ ‫دو پـروژه شـاخص شـهرداری پیشـرفت خوبـی داشـته کـه میـدان جهـاد هم ا کنـون‬ ‫دارای پیشـرفت فیزیکـی ‪۷۰‬درصـد اسـت»‪ .‬شـهردار شـهریار بـه مشـکالت پیـش روی‬ ‫به میدان امدند و به عنوان یکی از مهم ترین شهرک های‬ ‫صنعتـی غـرب اسـتان اسـت»‪ .‬طاهـری بااشـاره به حـوزه‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان گفـت‪« :‬در موضوعـات ابیـاری‬ ‫قطـره ای و تحت فشـار‪ ،‬توسـعه کشـت گلخانـه ای و‬ ‫ارائـه خدمـات بـه کشـاورزان اقدامـات خوبـی صـورت‬ ‫پذیرفـت کـه البتـه نقصان هایـی وجـود دارد و دراین راسـتا‬ ‫نشسـت ها و پیگیری هـای متعـددی صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به ریل گـذاری مناسـب بـرای احـداث‬ ‫فضاهـای اموزشـی در شـهریار ادامـه داد‪« :‬بـا اقدامـات‬ ‫شـورای اموزش وپـرورش‪ ،‬همکاری شـهرداران شهرسـتان‬ ‫و حضـور خیریـن عزیـز ایـن مهـم محقـق شـده اسـت و‬ ‫در سـال جـاری نیـز ‪ ۱۳‬مدرسـه افتتـاح شـد»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شـهریار بااشـاره به موضوع مهم تامین اب شـرب سـطحی‬ ‫شهرستان خاطرنشان کرد‪« :‬درخصوص بیمارستان امام‬ ‫خمینـی(ره) پـس از ‪ ۲۹‬سـال امـروز بـه بیـش از ‪۹۰‬درصـد‬ ‫پروژه ورودی شهریار از مطالبات مهم است‬ ‫کهبه شدتپیگیریمی شود‬ ‫وی بابیان اینکـه تلاش مـا در شهرسـتان ایـن بـوده کـه‬ ‫کسـی به عنـوان تولیدکننـده از چرخـه اقتصـاد خـارج‬ ‫نشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا تسـهیالتی خوبـی بـه چرخـه‬ ‫تولید تزریق شـده اسـت و نمونه بارز جهش تولید شـهرک‬ ‫صنعتی شهید سلیمانی ست که یکی از شهرک های مهم‬ ‫غـرب اسـتان تهـران اسـت و از سـال اینـده هرمـاه شـاهد‬ ‫افتتـاح چنـد واحـد صنعتـی هسـتیم»‪ .‬طاهـری درادامـه‬ ‫بـه بخـش کشـاورزی شهرسـتان شـهریار اشـاره داشـت و‬ ‫افـزود‪« :‬اقدامـات خوبـی در بخـش کشـاورزی انجـام شـده‬ ‫اسـت از جملـه ابیـاری تحت فشـار و ایجـاد گلخانه هـا و‬ ‫باتوجه به اینکـه در حمایـت از کشـاورزان در قانـون بایـد‬ ‫تغییراتـی حاصـل شـود تـا مسـائل و مشـکالت کشـاورزان‬ ‫کـم و تسـهیل شـود»‪ .‬وی توسـعه فضـای اموزشـی در‬ ‫شهرسـتان شـهریار را قابل توجـه برشـمرد و بیـان کـرد‪« :‬از‬ ‫سـال گذشـته در بحـث فضـای اموزشـی اقدامـات خوبـی‬ ‫بـا همـکاری شـورای اموزش وپـرورش‪ ،‬شـهرداران‪ ،‬ریاسـت‬ ‫اموزش وپـرورش و خیریـن انجام گرفته اسـت که ماحصل‬ ‫ان مدارسی سـت کـه بـه چرخـه اموزش وارد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ادامـه داد‪« :‬در بخـش خدماتی نیز در شهرسـتان‬ ‫اقدامـات خوبـی صـورت گرفته مثل اسـتخرها سـالن های‬ ‫ورزشـی و درمانگاه هـا کـه همـه تلاش کرده انـد به ویـژه در‬ ‫بحـث اب شـرب کـه مسـئوالن ابفـا غـرب اسـتان تهـران و‬ ‫نمایندگان مجلس شـورای اسلامی قبلی و فعلی زحمات‬ ‫فراوانی کشیده اند و امیدواریم کل شهرستان از اب شرب‬ ‫سـطحی مشـروب شـود»‪ .‬وی از پیشـرفت ‪۹۰‬درصـدی‬ ‫بیمارسـتان امام خمینی شـهریار خبر داد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«در بحـث بیمارسـتان امـام خمینـی همـه بـه میـدان‬ ‫امده انـد کـه کار انجـام بگیـرد و باتوجه به اینکه هر دوهفته‬ ‫یک بـار جلسـه ای باحضـور مسـوالن مربوطـه جهـت‬ ‫تسـریع عملکـرد برگـزار می شـود و همچنیـن بـا مکاتبـات‬ ‫صورت گرفتـه دسـتوری از معاونـت ریاسـت جمهوری برای‬ ‫تامیـن اعتبـار گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬طاهـری ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ورودی شهرسـتان شـهریار یکـی از مطالبـات مهـم شـهر‬ ‫اسـت کـه ایـن مهـم بـا پیگیـری اسـتاندار انجـام می گیـرد و‬ ‫به شـدت کار پیش می رود و از پروژه های اثرگذار در سـطح‬ ‫شهر است»‪ .‬فرماندار افزود‪« :‬اقدامات مهمی نیز در بحث‬ ‫امنیـت صـورت گرفتـه اسـت؛ از جملـه نیـروی مقاومـت‬ ‫بسـیج در شـهر اندیشـه افتتـاح شـد و شـیفت امنیتـی نیـز‬ ‫در شـهریار مسـتقر شـده تـا مـردم بـا امنیـت خاطـر در شـهر‬ ‫زندگـی کنند همچنین یـگان امداد را در شهرسـتان ایجاد‬ ‫کردیـم و بـا کمـک نیـروی انتظامـی و فرماندهـی انتظامـی‬ ‫غـرب اسـتان تهـران تالش هـای زیـادی دراین حـوزه شـده‬ ‫کـه قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا‬ ‫همکاری و هماهنگی جهت رفاه شهروندان گام برداریم و‬ ‫در سـال جدید نیز با تالش بیشـتر و اعتبارات بیشـتر ادامه‬ ‫پیـدا کنـد و مـردم در شـرایط خـوب زندگـی کننـد»‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه نیـز اشـاره کـرد وا فـزود‪« :‬موانـع موجـود در پیشـرفت پـروژه تملـک املا ک‪،‬‬ ‫جابه جایـی تاسیسـات خدماتـی (اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬فیبـر نوری) اسـت که با برخـی از مالکان‬ ‫املا ک معـارض توافـق صـورت گرفتـه اسـت و مابقـی املا ک کـه همـکاری نمی کردنـد‬ ‫مجـوز ضـرورت اجـرای طـرح گرفتـه شـده اسـت و همچنیـن ادارات خدمات رسـان بـا‬ ‫حمایت هـای مجموعـه فرمانـداری جهت رفع موانـع همـکاری الزم را دارنـد»‪ .‬وی یاداور‬ ‫شـد‪« :‬پیمانـکار پـروژه قـول افتتـاح فـاز اول پـروژه میـدان جهـاد بـرای قبـل از اتمـام سـال‬ ‫جـاری را داده اسـت و امیدواریـم بـا بهره بـرداری از فـاز اول بخشـی از مشـکالت ترافیکـی‬ ‫مرتفـع شـود»‪.‬‬ ‫باحضـور حمیـدی؛ معـاون تربیت بدنـی و سلامت وزارت اموزش وپـرورش‪ ،‬کاویانـی؛‬ ‫شـهردار شـهریار‪ ،‬صیدلـو؛ مدیـرکل اموزش وپـرورش شهرسـتان های اسـتان تهـران و‬ ‫سـایر مسـئولین‪ ،‬اموزشـگاه ‪ ۱۲‬کالسـه حکیم ابوالقاسـم فردوسـی شـهرک مریم (فاز یک‬ ‫اندیشـه) احداث شـده توسـط شـهرداری شـهریار در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۲۲۰۰‬مترمربـع و‬ ‫زیربنـای ‪ ۱۴۵۰‬مترمربـع و اعتبـاری بالغ بـر ‪۷۵‬میلیاردریـال افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫عملیات تملک و بازگشایی خیابان شهید پا ک نژاد امیریه‬ ‫کنـژاد در دسـتورکار‬ ‫تملـک املا ک باقی مانـده در طـرح جهت بازگشـایی خیابان شـهید پا ‬ ‫شـهرداری قـرار دارد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطـات؛ مهنـدس‬ ‫کاویانـی بـا اعلام مطلـب فـوق افـزود‪« :‬در ادامـه تملـک املا ک واقـع در طر ح هـای شـهری‬ ‫جهـت تسـهیل در عبو ر ومـرور شـهروندان‪ ،‬ملـک مسـکونی بـه متـراژ ‪ ۱۹۶‬مترمربـع بـه ارزش‬ ‫‪۲۵‬میلیاردریال در خیابان شهید پا ک نژاد امیریه تملک و بازگشایی شد»‪ .‬شهردار شهریار‬ ‫کنـژاد‪ ۱۴‬ملـک جهـت بازگشـایی کامـل معبـر باقـی مانـده که‬ ‫گفـت‪« :‬در خیابـان شـهید پا ‬ ‫باتوجه بـه عـدم همـکاری مالکیـن مجـوز ضـرورت اجـرای طـرح اخـذ و مکاتبـات الزم بـا‬ ‫دادگستری انجام شده است و طبق کارشناسی صورت گرفته مبلغ ‪۱۸۵‬میلیاردریال اعتبار‬ ‫نیاز است که پس از اخذ مجوز شورای اسالمی شهر این مبلغ به حساب ثبت دادگستری‬ ‫واریـز و خیابـان شـهید پا ک نـژاد بازگشـایی می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به مسـدودبودن انتهای‬ ‫کمربنـدی امیرکبیـر امیریـه از پیگیری هـای الزم مجموعـه مدیریـت شـهری جهـت تملـک‬ ‫امال ک واقع در طرح جهت بازگشایی این مسیر با اعتباری بالغ بر‪۲۵۰‬میلیاردریال خبر داد‪.‬‬ ‫رونمایی از تجهیزات سیستم شوتینگ سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫بازدید شهردار شهریار و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫از پروژه گرمخانه و مددسرای نگار‬ ‫مهنـدس کاویانـی؛ شـهردار شـهریار به همـراه دکتـر شـهبازیان و مهنـدس درخشـان از‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر از پـروژه درحـال احـداث گرمخانه و مددسـرای نگار بازدید‬ ‫میدانی به عمل اورده و از نزدیک روند پیشـرفت فیزیکی پروژه را موردبررسـی قرار دادند‪.‬‬ ‫به گـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطـات؛ گرمخانـه و مددسـرای نـگار در‬ ‫زمینی به مساحت ‪۲۸۵۰‬مترمربع (اهدایی خانواده شهبازیان) و زیربنای ‪۱۰۸۰‬مترمربع‬ ‫با هدف سـاماندهی معتادین متجاهر و کاهش اسـیب های اجتماعی و نیز نگهداری از‬ ‫افـراد بی سـرپناه توسـط شـهرداری شـهریار درحـال احـداث اسـت و عملیـات عمرانی این‬ ‫مرکـز تا کنـون به پیشـرفت فیزیکی ‪۹۰‬درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ائیـن رونمایـی از تجهیـزات جدیـد (سیسـتم شـوتینگ نردبـان ‪ ۳۲‬متـری) سـازمان‬ ‫غبـر هشـت میلیاردریال و باحضـور حمیـد‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی بـا اعتبـاری بال ‬ ‫دمرچی لـو؛ سرپرسـت سـازمان اتش نشـانی شـهریار‪ ،‬معاونـت عملیـات سـازمان و کلیـه‬ ‫اتش نشـانان شـهریار در محـل ایسـتگاه مرکـزی سـازمان اتش نشـانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫شوت نجات چیست؟‬ ‫یسـت کـه به منظـور تخلیـه اضطـراری افـراد از سـاختمان های‬ ‫شـوت نجـات دستگاه ‬ ‫بلنـد در مواقـع ضـروری و فـوری طراحـی شـده اسـت‪ .‬ایـن دسـتگاه سـا کنین را در مواقـع‬ ‫اضطـراری و خطرنـا ک ماننـد اتش سـوزی بـه پائیـن هدایـت می کنـد‪ .‬شـوت نجـات‬ ‫می توانـد در مـدت ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬دقیقـه به طـور متوسـط ‪ ۳۰۰‬تـا ‪ ۳۵۰‬نفـر را بـه بیـرون هدایـت‬ ‫کند‪ .‬در مواقعی که شـدت اتش سـوزی به حدی باال باشـد که دسترسـی به پله مسـدود‬ ‫باشـد یـا به علـت شـدت دود اسـتفاده از پلـه امکان پذیـر نباشـد شـوت نجـات به صـورت‬ ‫موثـر مورداسـتفاده قـرار می گیـرد و سـا کنین سـاختمان را بـه بیـرون هدایـت می کنـد‪.‬‬ ‫عالوه برایـن در سـاختمان هایی کـه پلـه فـرار در ان تعبیـه نشـده اسـت اسـتفاده از شـوت‬ ‫نجات گزینه مناسـبی برای نجات جان افراد سـا کن ان سـاختمان اسـت‪ .‬شـوت نجات‬ ‫در مواقع حساس می تواند برای افرادی که ناتوانی حرکتی داشته و توانایی پائین امدن‬ ‫از پله ها را ندارند عملکرد خوبی داشته باشد و در هنگامی که در حادثه ای فردی درحال‬ ‫حمـل فـرد مصـدوم دیگری سـت شـوت نجـات موجـب تسـریع در خـروج ان ها می شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫دیدار شهردار گرگان‬ ‫با سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان‬ ‫عبدالرضـا دادبـود؛ شـهردار‬ ‫گـرگان در سـالن اندیشـه‬ ‫شـهرداری گرگان با عبدالرحیم‬ ‫لطفـی؛ سرپرسـت اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫اسـتان گلسـتان دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬در این نشسـت‬ ‫کـه مهنـدس عـارف؛ معـاون‬ ‫عمرانـی‪ ،‬مهنـدس طاهـری؛‬ ‫معـاون شهرسـازی و مهنـدس سـتوده نیا؛ رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر‬ ‫و فضـای سـبز شـهرداری گـرگان و محمدابراهیـم جرجانـی؛ عضـو شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان نیـز حضـور داشـتند‪ ،‬درخصـوص برگـزاری برنامه هـای‬ ‫مشـترک در هفتـه منابـع طبیعـی و توسـعه فضـای سـبز گـرگان گفت وگـو‬ ‫و تبادل نظـر شـد‪ .‬دادبـود در این نشسـت بااشـاره به لـزوم توسـعه فضـای‬ ‫سـبز شـهری گـرگان بیـان کـرد‪« :‬بـا اجـرای پـروژه ابخیـزداری‪ ،‬شـهر گـرگان‬ ‫هـم ازنظـر خطـرات احتمالـی ناشـی از سـیالب ایمـن خواهـد مانـد و هـم بـا‬ ‫احـداث سـازه های ابـی تحـوالت بسـیار خوبی در حـوزه گردشـگری ایجـاد‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬مطالعـات جامـع ابخیـزداری مرتبـط بـا‬ ‫پارک هـای جنگلـی النگـدره و ناهارخـوران شـهر گـرگان بـه زودی اغـاز خواهد‬ ‫شـد و سـپس برنامه ریـزی الزم بـرای تبدیـل ان بـه پـروژه صـورت خواهـد‬ ‫گرفـت»‪ .‬شـهردار گـرگان خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا همـکاری اداره منابـع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری تلاش خواهیـم کـرد تحـوالت خوبـی در حـوزه فضـای سـبز‬ ‫و ابخیـزداری ایجـاد کنیـم و اینـده درخشـانی ازنظـر توسـعه فضـای سـبز و‬ ‫محیـط زیسـت بـرای شـهر گـرگان رقـم بزنیـم»‪.‬‬ ‫خدمت به جامعه ایثارگری‪ ،‬توفیق الهی ست‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران اسـتان گلسـتان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬خدمـت‬ ‫خالصانـه بـه خانواده هـای‬ ‫معظـم شـاهد و ایثارگـر و‬ ‫حـل کـردن مشـکالت ان هـا‬ ‫فضیلتـی بـزرگ و توفیقـی‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایثـار‬ ‫اله ‬ ‫واحـد گلسـتان؛ اسـرافیل‬ ‫وزیـری در حاشـیه دیـدار چهـره بـه چهـره بـا جامعـه ایثارگـری اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«حـل مشـکالت و خدمت رسـانی بـه خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر‬ ‫بایـد بـا رعایـت تکریـم‪ ،‬عزتمنـدی و خلـوص باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهدا‬ ‫رفته انـد و رسـالتی از جنـس ا گاهـی و حرکـت در بیـن مـا باقـی گذاشـته اند و‬ ‫ما وظیفه داریم با بسـط و گسـترش فضائل دینی و اخالقی شـهدا‪ ،‬رسـالت‬ ‫خطیـر ان هـا را در جامعـه احیـاء کنیـم»‪ .‬وزیـری ادامـه داد‪« :‬شـهدا حـق‬ ‫بزرگـی بـر گـردن مـا دارنـد و مـا وظیفه داریـم قـدردان شـهدا و خانواده هـای‬ ‫ان هـا باشـیم‪ ،‬ازایـن رو پیگیـری دغدغه هـای ایثارگـران و خانواده هـای‬ ‫معظـم شـهدا به ویـژه ارائـه خدمـات ه رچـه مطلوب تر بـه این قشـر گران قدر‬ ‫از اهـداف عمـده بنیـاد اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به اجرای بدون نقص‬ ‫ائین نامه معامالت شرکت مخابرات‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در جلسـه ای‪ ،‬رعایـت قانـون و اجـرای‬ ‫کامـل ائین نامـه معاملات شـرکت مخابـرات را ضـروری دانسـت‪ .‬در‬ ‫جلسـه ای کـه باحضـور مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی‪ ،‬معـاون‪ ،‬مدیـران و‬ ‫روسـا و کارشناسـان مرتبـط بـا برگـزاری مناقصـات در بخش هـای اجرایـی و‬ ‫اداری برگـزار شـد‪ ،‬ابتـدا غالمعلـی شـهمرادی بااشـاره به اینکه رویکردهایـی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫کـه سلامت کار را تضمیـن می کنـد نیـاز بـه یـاداوری و بازنگر ‬ ‫«فرایندهـا و پروژه هـای مخابراتـی بایـد عالو هبـر تسـریع در اجـرا‪ ،‬به صـورت‬ ‫قانونـی و رعایـت تمامـی دسـتورالعمل ها انجـام شـود»‪ .‬مدیـر مخابـرات‬ ‫منطقه گلسـتان گفت‪« :‬طراحی و براورد در حوزه های اجرا باید به درسـتی‬ ‫یبـر پوشـش نیازهـا باشـد»‪.‬‬ ‫و دقـت صـورت گیـرد و نیازسـنجی الزم مبتن ‬ ‫غالمعلـی شـهمرادی در بهره منـدی از پیمانـکاران مجـرب‪ ،‬متعهـد و‬ ‫متخصص تا کید داشـت و افزود‪« :‬باید فضای رقابتی و عادالنه در انتخاب‬ ‫پیمانـکار وجـود داشـته باشـد تـا اجـرای پروژه هـا در زمـان مشـخص و‬ ‫با کیفیـت انجـام شـود»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان درپایـان از تمـام‬ ‫همکارانی که در فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها فعالیت دارند‬ ‫قدردانـی کـرد و افـزود‪« :‬وجـود اشـکال و نقـص در ایـن فراینـد قابل اغمـاض‬ ‫نبـوده و تا کیـد می شـود دراین زمینـه دقـت بیشـتری صـورت گیـرد و‬ ‫اجـرای بـدون نقـص ائین نامـه معاملات شـرکت مخابـرات بایسـتی همـواره‬ ‫موردتوجـه باشـد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫وجود ‪ 100‬بوستان محله ای و شهری‬ ‫شـهردار ایالم در ائین کاشـت سـه هزار اصله نهال به نیابت از سـه هزار شـهید‬ ‫اسـتان ایلام‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬افزایـش میـزان فضـای سـبز در شـهر ایالم طی‬ ‫سـال های اخیـر درطـول چهل سال گذشـته بی سـابقه و چشـمگیر بـوده و‬ ‫دومتـر بـه سـرانه فضـای سـبز ایلام افـزوده شـده اسـت»‪ .‬طالـب صادقیـان‬ ‫یاداور شـد‪ 100« :‬بوسـتان محله ای و شـهری در ایالم وجود داشـت که عمده‬ ‫ایـن فضاهـای سـبز غیرقابـل اسـتفاده شـده بودنـد»‪ .‬شـهردار ایلام تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬طـی سـال های اخیـر شـهرداری ایلام عالوه بر اینکـه بوسـتان های‬ ‫قدیمـی گذشـته را احیـاء کـرد‪ ۳۳ ،‬بوسـتان محلـه ای جدیـد را نیـز بـه تعـداد‬ ‫بوسـتان های شـهر ایلام افـزود»‪ .‬صادقیـان درمـورد کاشـت سـه هزار اصله‬ ‫نهـال نیـز اضافـه کـرد‪« :‬باتوج هبـه در پیش بـودن کنگـره سـرداران و سـه هزار‬ ‫شـهید اسـتان ایلام‪ ،‬شـهرداری بـه نیابـت از ایـن شـهدا اقـدام بـه غـرس‬ ‫سـه هزار اصله نهـال کـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایـن نهال هـا از نـوع مثمـر‬ ‫و غیر مثمر بومی و سـازگار با جغرافیای شـهر ایالم انتخاب شـده اسـت که در‬ ‫نقـاط مختلـف شـهر ایلام کاشـت می شـود»‪.‬‬ ‫اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند‬ ‫در شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از اجـرای طـرح جامـع مدیریت پسـماند‬ ‫در این مجموعه خبر داد و گفت‪« :‬این شـرکت در راسـتای صیانت از محیط‬ ‫زیسـت و توسـعه پایـدار‪ ،‬طـرح جامـع مدیریـت پسـماند را تعریـف و اجرایـی‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی بابیان اینکـه درحال حاضـر روش اجرایـی‬ ‫مدیریـت پسـماند تدویـن و کلیـه پسـماندهای ایـن شـرکت مشـخص و‬ ‫دسـته بندی شـده است‪ ،‬افزود‪« :‬مطابق با دسـتورالعمل های ابالغی وزارت‬ ‫نفـت و شـرکت ملـی گاز ایـران‪ ،‬ه ریـک از دسـته ها کدبنـدی شـده و نحـوه‬ ‫جمع اوری‪ ،‬انتقال و امحای ان ها مشخص شده است»‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اسـتان ایلام تصریـح کـرد‪« :‬طرح تفکیک پسـماند از مبـدا‪ ،‬تفکیک کاغذ‬ ‫و ارسـال جهـت بازیافـت‪ ،‬جمـع اوری و انتقـال المنت فیلترها‪ ،‬پسـماندهای‬ ‫الکترونیکـی و بشـکه های خالـی مرکاپتـان و روغـن ترانـس (پسـماند ویـژه)‬ ‫بـرای امحـاء‪ ،‬خنثی سـازی‪ ،‬بازیافـت و تحویـل بـه شـرکت های مورد تائیـد‬ ‫سـازمان حفاظت محیط زیسـت‪ ،‬طراحی جایگاه نگهداری موقت پسـماند‬ ‫صنعتـی و ویـژه‪ ،‬جانمایـی ظـروف تفکیک و جمـع اوری پسـماند از اقدامات‬ ‫شـاخص ایـن شـرکت بـرای مدیریـت پسـماندها بـوده اسـت»‪ .‬شـمس اللهی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬برگـزاری دوره هـای اموزشـی مدیریـت پسـماند بـرای‬ ‫مدیـران‪ ،‬کارکنـان خدماتـی و پیمانکاران اجرایی شـرکت‪ ،‬اجـرای مانورهای‬ ‫وا کنـش در شـرایط اضطـراری ریـزش مرکاپتـان‪ ،‬انعقـاد قـرارداد بـا پیمانـکار‬ ‫ذی صلاح بـرای جمـع اوری و دفـع پسـماندهای عفونـی شـامل ماسـک‬ ‫و دسـتکش در شـرایط شـیوع بیمـاری کرونـا از دیگـر اقدامـات شـرکت بـرای‬ ‫مدیریـت پسـماندها بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫انتصاب رئیس و اعضای کمیته های ستاد انتخابات‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪124‬هزار طرح اشتغال در کمیته امداد استان در سال ‪99‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی بابیان اینکـه‬ ‫امسـال ‪768‬میلیاردتومـان از محـل درامـد‬ ‫خالـص ‪37‬هـزار طرحـی بـوده کـه کسـب وکار‬ ‫صورت گرفتـه اسـت و بـه ایـن خانواده هـا‬ ‫درامـد خالـص رسـیده اسـت؛ عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه شـرایط سـخت امسـال‪ ،‬کمتـر‬ ‫بحـث خودکفایـی را از گردونـه امـداد خـارج‬ ‫کردیـم؛ امـا درعین حـال حـدود ‪ 1670‬طـرح‬ ‫اشـتغال خودکفـا شـدند و از تحت پوشـش‬ ‫کمیتـه امـداد و نهادهـای حمایتـی خـارج‬ ‫شـدند و تـا االن نیـز بیـش از ‪124‬هـزار طـرح‬ ‫اشـتغال‪ ،‬تـا اول اسـفند در کمیتـه امـداد‬ ‫اسـتان اجرا شـده اسـت»‪ .‬حبیب اهلل اسـوده‬ ‫یکـردن کمیتـه‬ ‫گفـت‪« :‬ا گـر بخواهیـم مردم ‬ ‫امـداد را از ایـن مفهـوم عینـی و اجرایـی‬ ‫کنیـم بایـد نهادسـازی می کردیـم؛ لـذا ایـن‬ ‫نهادسـازی در قالـب مرا کـز نیکـوکاری شـکل‬ ‫یسـت کـه فعالیـت مرا کـز‬ ‫گرفـت‪ .‬مدت ‬ ‫نیکـوکاری در سـطح اسـتان شـدت گرفتـه‬ ‫و تا کنـون ‪ 489‬مرکـز نیکـوکاری بـا محوریـت‬ ‫مسـاجد‪ ،‬امـام جماعـت و هیئت امنـای‬ ‫محلـه فعال هسـتند کـه از این تعـداد ‪ 91‬مرکز‬ ‫به صـورت تخصصی در حـوزه درمـان‪ ،‬ا کرام‪،‬‬ ‫جهیزیه‪ ،‬مسائل فرهنگی و قرانی‪ ،‬اشتغال و‬ ‫‪ ...‬فعال و ‪ 398‬مورد در حوزه عمومی محله‬ ‫اسـت کـه بخشـی از کار را مـا بـه ایـن مرا کـز‬ ‫محـول می شـود‪ .‬همـه گروه هـای مردمـی بـا‬ ‫محوریـت مسـجد در دوران کرونـا بیشـتر از‬ ‫امـداد در کمـک بـه مـردم موثـر بودنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به ‪11‬هـزار و ‪ 800‬یتیـم تحت پوشـش‬ ‫کمیتـه امداد که همگی حامـی دارند؛ گفت‪:‬‬ ‫«ا گرچـه سـامانه ای طراحـی شـده کـه فـرد با‬ ‫ورود بـه سـامانه می توانـد یتیـم را انتخـاب‬ ‫کند و مستقیم پول به حساب ان یتیم واریز‬ ‫کند؛ اما باتوجه به تورم در جامعه باید سرانه‬ ‫کـه درحال حاضـر ‪300‬هزارتومـان اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫‪700‬هزار تومـان افزایـش یابـد»‪ .‬اسـوده اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬در سه مرحله از سال گذشته که از‬ ‫نیمـه شـعبان تحت عنـوان اطعام مهـدوی‪،‬‬ ‫اطعـام علـوی و اطعـام حسـینی شـروع‬ ‫شـد‪ ،‬حـدود هشـت میلیون ُ پرس غـذا را بـا‬ ‫کمـک مرا کـز نیکـوکاری و همـکاری هیئـات‬ ‫مذهبـی اسـتان توزیـع شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـا تشـکیل قـرارگاه مواسـات بـرای کمـک‬ ‫مومنانـه تـا حـدود یک ماه گذشـته بیـش از‬ ‫یک میلیـون و ‪400‬هزار بسـته توسـط اعضای‬ ‫قـرارگاه بـا تکیه بـر مـردم ازطریـق سـامانه‬ ‫سـخا بـرای جلوگیـری از هم پوشـانی توزیـع‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬اولویـت اول‬ ‫مـا در سـال ‪ 99‬باتوج هبـه شـرایط کرونـا‬ ‫معیشـت خانواده هـا‪ ،‬اولویـت دوم بحـث‬ ‫اشـتغال و پایـداری طر ح هـای اشـتغال بـود‬ ‫کـه درصـدی از منابـع قرض الحسـنه خـود را‬ ‫در حـوزه صنـدوق امـداد والیـت وارد هزینـه‬ ‫پایدارسـازی اشـتغال کردیـم به غیـراز تبصـره‬ ‫‪ 16‬و تسـهیالت روسـتایی‪ .‬اولویـت سـوم‬ ‫بحث مسکن و علی رغم اینکه هزینه زیادی‬ ‫داشـت رهـا نکردیـم و اولویـت چهـارم بحـث‬ ‫مشـارکت های مردمـی بـود کـه باتوج هبـه‬ ‫شـرایط سـخت اقتصـادی حفـظ کردیـم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‬ ‫خراسـان رضـوی بابیان اینکـه از ‪ 489‬مرکـز‬ ‫نیکـوکاری حـدود ‪ 150‬مرکـز فقـط امسـال‬ ‫تاسـیس شـد؛ لـذا تمرکـز بـر مشـارکت های‬ ‫مردمـی اولویـت ما سـت؛ افـزود‪« :‬در سـال‬ ‫اینـده اولویت هـای مـا در حـوزه زیرسـاختی‬ ‫ابتـدا بحث هـای مـددکاری به عنـوان‬ ‫پیشـران توانمندسـازی نیازمنـدان‪،‬‬ ‫اشـتغال‪ ،‬مسـکن و فعالیت هـای فرهنگـی‬ ‫و اجتماعـی و معیشـتی خواهـد بـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ‪ 3400‬دانشـجو و حـدود ‪50‬هـزار‬ ‫دانش امـوز تحت پوشـش قـرار دارنـد؛ اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬یکـی از دغدغه هـای کمیتـه‬ ‫امـداد در امسـال بحـث تبلـت و گوشـی بـود‪،‬‬ ‫تا کنـون بـا کمـک خیریـن ‪ 2500‬تبلـت و‬ ‫موبایـل خریـداری و دراختیـار دانش امـوزان‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت و حـدود ‪ 2000‬تبلـت‬ ‫خریـداری و منتظـر دریافـت هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬حـدود ‪24‬هـزار مسـتاجر در‬ ‫سـطح کمیتـه امـداد اسـتان داریـم کـه‬ ‫حـدود ‪12‬هـزار در مشـهد و ‪12‬هـزار در سـطح‬ ‫اسـتان تحت پوشـش هسـتند‪ ،‬بـا عنایـت‬ ‫شـهرداری و اسـتان قـدس رضـوی زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت دوهکتـار در شـهرک شـهید‬ ‫باهنـر بـرای سـاخت ‪ 1000‬واحـد مسـکونی‬ ‫بـرای خانواده هـای تحت پوشـش وا گـذار‬ ‫کردنـد‪ ،‬در کنـار این یک کار مشـترک با بنیاد‬ ‫جتـن وا گذار‬ ‫مسـکن و شـهرداری زمیـن در پن ‬ ‫شـده اسـت کـه کار را شـروع کردیـم و ایـن‬ ‫کهـزار واحـد بـا اولویـت ایتـام‪ ،‬محله هایی‬ ‫ی ‬ ‫کـه در انجـا هسـت و خانواده هایـی کـه عائله‬ ‫بیشـتری دارنـد درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـوده بابیان اینکـه عمـده مشـکل مشـهد‬ ‫زمیـن اسـت کـه اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫همـکاری خوبـی داشـته اسـت؛ عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«خیریـن در یـک منطقـه حـدود ‪ 2000‬متـر‬ ‫زمین را برای این منظور خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫لـذا امیدواریـم از منابـع مختلـف بانکـی مثل‬ ‫بنیـاد مسـکن و خیریـن و ‪ ...‬کار را انجـام‬ ‫دهیـم؛ ضمن اینکـه در سـال ‪ 1400‬اعتبـار‬ ‫خوبـی بـرای مسـکن مددجویان پیش بینی‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به برگـزاری مانـور مشـترک بـا‬ ‫عنـوان «فرزنـدان والیـت» بـرای افـرادی کـه‬ ‫از نعمـت پـدر و مـادر محـروم هسـتند؛ اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در یـک روز ‪ 20‬نفـر از معاونیـن و‬ ‫مدیـران اسـتان مشـکالت ایـن ‪ 130‬خانـواده‬ ‫را اعـم از مشـکالت معیشـتی‪ ،‬جهیزیـه‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬مسکن و ‪ ...‬بررسی کردند و به این‬ ‫نتیجـه رسـید که تا مهـر ‪ 1400‬این خانواده ها‬ ‫و ‪ 43‬خانـواده ای کـه یتیـم بـاالی سـه فرزنـد‬ ‫دارنـد را مسـکن ان هـا را تحویـل دهیـم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‬ ‫خراسـان رضـوی بیان کرد‪« :‬شـرایط تحریم‪،‬‬ ‫برخـی سـوءمدیریت ها و نبـود فرهنـگ کار و‬ ‫تالش موجب فقر در جامعه شـده اسـت؛ لذا‬ ‫ا گر محوریت منسـجم و یک ساختار با ثبات‬ ‫اقتصـادی باشـد فقـر کمتـر خواهـد شـد و‬ ‫کمیتـه امـداد و نهادهـای حمایتـی وظیفـه‬ ‫کمـک بـه مـردم نیازمنـد را دارد»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص تعـداد افـراد تحت پوشـش‬ ‫کمیتـه امـداد گفـت‪« :‬در سـال ‪125 ،97‬هـزار‬ ‫خانواده معیشت بگیر بودند و درحال حاضر‬ ‫بیـش از ‪169‬هـزار خانـواده معیشـت بگیر‬ ‫و ‪27‬هـزار خانـواده تک خدمتـی و‬ ‫ً‬ ‫چند خدمتـی هسـتند کـه جمعـا ‪196‬هـزار‬ ‫خانـواده تحت پوشـش قـرار دارنـد»‪ .‬اسـوده‬ ‫بابیان اینکـه در سـال اینـده براسـاس‬ ‫گمانه زنی هـا قـرار اسـت مسـتمری افـراد‬ ‫تحت پوشـش ‪25‬درصد افزایش یابد؛ گفت‪:‬‬ ‫«امـا مـا معتقـد هسـتیم و از دولـت و مجلس‬ ‫انتظـار داریـم باتوج هبـه شـرایط سـخت‬ ‫اقتصـادی کـه مسـتمری یـک خانـواده‬ ‫یک نفـره حـدود ‪200‬هزار تومـان اسـت‪،‬‬ ‫حداقـل بایـد بیـش از ‪50‬درصـد افزایـش‬ ‫یسـت؛ باتوج هبـه‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫شـرایط کرونـا اولیـن سـامانه ‪ 3128‬بـرای‬ ‫پاسـخگوی مـردم و خیریـن راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت و تا کنـون ‪ 4079‬تمـاس در حوزه هـای‬ ‫مختلـف پاسـخ گویی بـه افـراد‪ ،‬مشـارکت‬ ‫مـردم و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫بر اسـاس احـکام جدا گانـه هیئـت اجرایـی انتخابـات شهرسـتان ری ‪،‬‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات و اعضـای کمیته هـا منصـوب شـدند‪ .‬بر اسـاس‬ ‫احـکام جدا گانـه ای از سـوی حسـین توکلـی ِکجانـی؛ معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران‪ ،‬فرمانـدار ویـژه و رئیـس هیئـت اجرایـی انتخابـات شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان به همـراه مسـئولین و اعضـای‬ ‫کمیته هـا به شـرح ذیـل منصـوب شـدند‪ .‬احسـان بهرامی نژاد؛ رئیس سـتاد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬نعمـت اقاپـور؛ مسـئول کمیتـه پشـتیبانی سـتاد انتخابـات‪،‬‬ ‫هوشـنگ ا کبـری جانشـین؛ رئیـس سـتاد انتخابـات‪ ،‬هـادی حسـین خانی؛‬ ‫مسـئول حراسـت و اسـتعالمات‪ .‬معصومـه علیدخـت مسـئول حقوقـی‬ ‫سـتاد انتخابـات‪ ،‬عبدالـه عباسـی؛ مسـئول پیگیری هـای ویـژه فرمانـدار در‬ ‫امـور انتخابـات‪ ،‬حمیدرضـا دهقـان؛ مسـئول کمیتـه امـور اطالع رسـانی و‬ ‫تبلیغـات سـتاد انتخابـات‪ .‬گفتنی سـت؛ احـکام سـایر کمیته هـا نیـز توسـط‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری به شـرح ذیـل صـادر شـد‪ .‬احمـد‬ ‫شـیخ محمـدی؛ دبیـر امـور اجرایـی سـتاد انتخابـات ‪ ،‬کامـران رفعت جـو؛‬ ‫مسـئول کمیتـه فنـاوری اطالعـات سـتاد انتخابات‪ ،‬علـی گیلـک؛ مسـئول‬ ‫کمیتـه امـوزش امـور اجرایـی سـتاد انتخابـات‪ ،‬مریـم رضایـی؛ مسـئول‬ ‫هماهنگـی امـور شـعب سـتاد انتخابـات‪ ،‬علیرضـا یـادگار؛ مسـئول کمیتـه‬ ‫امنیـت سـتاد انتخابـات‪ ،‬غالمرضـا محمـدی؛ مسـئول هماهنگـی امـور‬ ‫نماینـدگان فرمانـدار‪ ،‬صـادق ادینـه؛ مسـئول مستندسـازی و ارزیابی سـتاد‬ ‫انتخابـات‪ .‬همچنیـن بـا حضـور معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری نخسـتین مانـور انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬در محـل فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬نخسـتین مانـور سـیزدهمین دوره انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری و ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر و روسـتا بـا حضـور‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری و سـایر مسـئولین در محـل فرمانـداری ری برگـزار شـد‪ .‬معـاون اسـتاندار‬ ‫تهران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری در حاشـیه این مانور گفت‪« :‬ثبت نام‬ ‫از داوطلبیـن ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر و روسـتا از تاریـخ ‪۲۰‬‬ ‫اسـفندماه هم زمـان بـا سراسـر کشـور در شهرسـتان ری اغـاز می شـود کـه‬ ‫در این راسـتا مانـور امادگـی در خصـوص اغـاز فراینـد ثبت نـام از داوطلبیـن‬ ‫در فرمانـداری برگـزار و طـی ان سـایت سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری قبـل‬ ‫شـروع تاریـخ ثبـت نـام بازسـازی شـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬تقویـت حـوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات در فراینـد برگـزاری انتخابـات بسـیار حائز اهمیـت اسـت و‬ ‫اجـرای مانورهایـی از این قبیـل تاثیـر بسـزایی در شناسـایی نقـاط ضعـف و‬ ‫قـوت دارد کـه می تـوان از ایـن فرصـت در جهـت پیشـبرد اهـداف اسـتفاده‬ ‫کـرد»‪ .‬نماینـده عالی دولت در شهرسـتان ری گفـت‪« :‬ثبت نام از داوطلبین‬ ‫ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر و روسـتا از تاریخ مقرر تا ‪ ۲۶‬اسـفندماه‬ ‫به مـدت هفـت روز انجـام می شـود و زیرسـاخت ها و تمهیـدات الزم در‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری فراهـم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری مجازی یادواره شهدای راهیان نور‬ ‫اغاز پروژه احداث کارخانه جدید روغن نباتی نرگس شیراز‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫ائیـن کلنگ زنـی احـداث کارخانـه جدیـد‬ ‫روغـن نباتـی نرگـس شـیراز باحضـور معـاون‬ ‫وزیـر صمـت و مدیرعامـل سـازمان حمایـت‬ ‫از حقـوق مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان‬ ‫کشـور‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر شیراز‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت اسـتان‪ ،‬معـاون‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬معاون شـهردار شـیراز‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫هلدینـگ مـواد غذایـی فریکـو و همچنیـن‬ ‫دیگـر مدیـران شـهری در منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی شـیراز برگـزار شـد‪ .‬در این مراسـم‬ ‫دکتر تابش؛ معاون وزیر صمت و مدیرعامل‬ ‫سـازمان حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان کشور بااشاره به خواسته ها‬ ‫و مطالبـات مـردم و مسـئوالن کالن شـهر‬ ‫شـیراز گفـت‪« :‬جابه جایـی برخـی صنایـع از‬ ‫جملـه کارخانـه روغن نباتی شـیراز به بیرون‬ ‫از محـدوده شـهر یکـی از ایـن خواسـته های‬ ‫ب هحـق مـردم بـوده کـه دسـتگاه های‬ ‫مربوطـه و سـرمایه گذار بخـش خصوصـی در‬ ‫تلاش هسـتند تـا بـا اماده سـازی و سـاخت‬ ‫سـریع تر ایـن کارخانه‪ ،‬زمینه انتقـال ان را در‬ ‫کوتاه تریـن زمان‪ ،‬طی سـه تا پنج سـال اینده‬ ‫فراهـم اورنـد»‪ .‬مدیرعامل سـازمان حمایت‬ ‫از حقـوق مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان‬ ‫کشـور افـزود‪« :‬انتقـال و احـداث کارخانـه‬ ‫روغـن نباتـی‪ ،‬دسـتاوردهایی همچـون‬ ‫کاهـش الودگـی شـهر شـیراز و رفـع نیازهـای‬ ‫داخلـی در تامیـن ایـن کاالی اسـتراتژیک را‬ ‫در پـی خواهـد داشـت»‪ .‬دکتـر علـی ناصـری؛‬ ‫رئیـس کمیسـیون سلامت‪ ،‬محیـط‬ ‫زیسـت و خدمـات شـهری شـورای اسلامی‬ ‫کالن شـهر شـیراز ضمـن گرامیداشـت روز‬ ‫احسـان و نیکـوکاری و هفتـه منابـع طبیعـی‬ ‫عفت فالح‬ ‫به همت بسیج دانش اموزی و فرهنگیان سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم‬ ‫حسـنی(ع) ری و امـوزش وپـرورش ناحیـه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شـهرری در جـوار شـهدای‬ ‫گمنـام میـدان نمـاز شـهرری ‪ ،‬باحضـور سـرهنگ قنبـری فرمانـده سـپاه‬ ‫ناحیـه حضـرت عبدالعظیـم حسـنی(ع) شـهرری ‪ ،‬یزدان پنـاه و نوروزیـان‬ ‫مدیـران امـوزش وپـرورش ناحیـه‪ ۱‬و ‪ ۲‬شـهرری ‪ ،‬یـادواره شـهدای راهیـان‬ ‫نـور به صـورت مجـازی برگزار شـد ‪ .‬در این مراسـم از خانواده محترم شـهدای‬ ‫دفـاع مقـدس و شـهدای مدافـع حـرم شهرسـتان ری تجلیـل به عمـل امـد ‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره عکس «خانه تکانی یا اب تکانی»‬ ‫و درخـت کاری گفـت‪« :‬بـا اغـاز احـداث و‬ ‫انتقـال کارخانـه روغـن نباتـی نرگـس شـیراز‪،‬‬ ‫شـاهد مرتفع شـدن یکـی از دغدغه هـای‬ ‫سـالیان اخیـر شـهروندان‪ ،‬مدیـران شـهری‬ ‫و اسـتانی در دسـتیابی بـه شـهر سـبز پایـدار‬ ‫خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬امـروزه تلاش برای پاسـخگویی‬ ‫بـه نیازهـای ب هحـق شـهروندان‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫مدیریـت منسـجم و هماهنـگ بـوده‪،‬‬ ‫در ایـن صـورت اسـت کـه اقـدام عملـی بـا‬ ‫حضـور تمـام سـازمان ها و نهادهـای دولتـی‬ ‫و خصوصـی کـه در تعامل سـازنده با یکدیگر‬ ‫قـرار می گیرنـد میسـر خواهـد شـد»‪ .‬عضـو‬ ‫شـورای اسلامی شـهر شـیراز باتا کیدبراینکه‬ ‫شـورای اسلامی کالن شـهر شـیراز در دوره‬ ‫پنجـم‪ ،‬همـواره درصـدد دسـتیابی بـه‬ ‫مطلـوب پایـدار شـهری بـرای‬ ‫وضعیـت‬ ‫ِ‬ ‫شـهروندان ارجمنـد بـوده و دراین مسـیر از‬ ‫تمـام تـوان خـود بهـره بـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«امـروز از اینکـه می بینـم اراده مسـئوالن‬ ‫و مدیـران شـهری بـا همراهـی مدیـران‬ ‫کارخانـه نرگـس شـیراز ‪-‬یکـی از برندهـای‬ ‫ارزشـمند و نامـی شـهرمان در سـطح‬ ‫کشـور‪ -‬به بـار نشسـته بسـیار خرسـندم»‪.‬‬ ‫دکتـر ناصـری باتا کیدبراینکـه در کنـار‬ ‫عملی سـاختن خواسـته های ب هحـق مردم‪،‬‬ ‫به دنبـال حفـظ برندهـای بـاارزش شـهرمان‬ ‫هسـتیم‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا‬ ‫همراهـی مسـئوالن و همـت واالی مدیـران‬ ‫ایـن کارخانـه‪ ،‬ضمـن حفـظ امنیـت شـغلی‬ ‫کارگـران‪ ،‬شـاهد پایـان عملیـات سـاخت‬ ‫و احـداث کارخانـه و نصـب تجهیـزات و‬ ‫ماشـین االت بـه روز و سـازگار بـا محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬در کمتریـن زمـان ممکـن باشـیم‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ بـا احـداث کارخانـه جدیـد کـه‬ ‫کارخانـه ای مـدرن و مکانیـزه اسـت‪ ،‬زمینـه‬ ‫اشـتغال بیش از ‪ َ ۱۰۰۰‬تن به صورت مسـتقیم‬ ‫و غیرمسـتقیم فراهـم می شـود‪ .‬پـروژه‬ ‫احداث کارخانه در برنامه زمانی شش ساله‬ ‫پیش بینـی شـده و باتوجه به انجـام طراحی‬ ‫نقشـه جدیـد کارخانـه و فراهم شـدن‬ ‫لو نیم ان‬ ‫مقدمـات کار‪ ،‬تا کنـون یک سـا ‬ ‫سـپری شـده اسـت‪ .‬ایـن پـروژه در دو فـاز‬ ‫بـا تولیـد روزانـه انـواع روغن هـای خورا کـی‬ ‫مصـارف خانگـی و صنایـع غذایـی بـه مقـدار‬ ‫‪ ُ ۵۰۰‬تـن اجـرا خواهد شـد که تولیـد روزانه ان‬ ‫در فـاز نخسـت ‪ ُ ۳۰۰‬تـن و در فـاز دوم ‪ ُ ۲۰۰‬تـن‬ ‫خواهـد بـود‪.‬‬ ‫افزوده شدن بخش ویژه کودکان دارای معلولیت‬ ‫به «جشنواره جهانی نقاشی کودک» کرمان‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬برگـزاری رویـداد‬ ‫بین المللـی «جشـنواره جهانـی نقاشـی‬ ‫کـودک» شـهرداری کرمـان‪ ،‬زمینـه‬ ‫افزایـش تعامـل شـهرداری بـا سـایر شـهرها‬ ‫و کشـورها را فراهـم می کنـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان در جلسـه ای کـه به منظـور بررسـی‬ ‫اخریـن وضعیـت و اقدامـات انجام شـده‬ ‫درخصـوص «جشـنواره جهانـی نقاشـی‬ ‫کـودک» شـهرداری کرمـان تشـکیل‬ ‫ـرورت بهره گیـری از مشـارکت‬ ‫شـد‪ ،‬بـر ض ِ‬ ‫اموزش وپـرورش در اطالع رسـانی و‬ ‫تشـویق دانش امـوزان بـه شـرکت در ایـن‬ ‫جشـنواره تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬شـرکت‬ ‫در «جشـنواره جهانـی نقاشـی کـودک»‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬موجـب ایجـاد رقابـت و‬ ‫شورونشـاط بیـن دانش امـوزان می شـود»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده‪ ،‬پیشـنهاد تعییـن‬ ‫بخش هـای ویـژه ای در «جشـنواره جهانـی‬ ‫نقاشـی کـودک» شـهرداری کرمـان را مطرح‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬اضاف هکـردن بخش هـای‬ ‫ویـژه ای ازجملـه بخـش ویـژه کـودکان‬ ‫دارای معلولیـت بـه «جشـنواره جهانـی‬ ‫نقاشـی کـودک» شـهرداری کرمـان‪،‬‬ ‫موجـب افزایـش مشـارکت گروه هـای‬ ‫مختلـف کـودکان در سـطح جهـان خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫کرمـان نیـز دراین جلسـه‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬تمرکز‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری بـر برگـزاری ه رچـه پویاتـر رویـداد‬ ‫جهانـی جشـنواره نقاشـی کـودک اسـت و‬ ‫به طورجـدی پیگیـر ان هسـتیم»‪ .‬محمـد‬ ‫جهانشـاهی افـزود‪« :‬هـدف مـا این اسـت که‬ ‫«جشـنواره جهانـی نقاشـی کـودک»‪ ،‬یـک‬ ‫رویـداد باشـد‪ ،‬نه فقـط یـک مسـابقه»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحـال هماهنگـی‬ ‫بـا اداره کل اموزش وپـرورش و اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان بـرای‬ ‫افزایـش تعامـل و جلـب مشـارکت ان هـا در‬ ‫برگـزاری ایـن جشـنواره هسـتیم»‪ .‬معـاون‬ ‫شـهردار کرمـان همچنیـن گزارشـی از رونـد‬ ‫اقدامـات انجام شـده ارائـه کـرد و گفـت‪« :‬تـا‬ ‫امـروز ‪ 212‬اثـر در قالـب ایمیـل از ‪ 22‬کشـور‬ ‫ارسـال شده است»‪ .‬جهانشـاهی بااشاره به‬ ‫پشـتیبانی ‪ 24‬سـاعته جشـنواره‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«اقداماتـی از جملـه پاسـخ گویی ‪ 24‬سـاعته‬ ‫ایمیـل و واتـس اپ‪ ،‬ارشـیو و دسـته بندی‬ ‫اثـار دریافتـی‪ ،‬شناسـایی شـهرها و‬ ‫کشـورها و سـئو دائمـی (بهبـود موتورهـای‬ ‫جسـت وجو) درحـال انجـام اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به پیش بینـی ارسـال بیـش از ‪5000‬‬ ‫اثـر بـه ایـن جشـنواره‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬تا کنـون‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ 4500‬بازدیـد از کشـورهای‬ ‫مختلـف ازجملـه ترکیـه‪ ،‬فیلیپیـن‪ ،‬روسـیه‪،‬‬ ‫اوکرایـن‪ ،‬امریـکا‪ ،‬هلنـد‪ ،‬ارمنسـتان و غیـره‬ ‫از سـایت جشـنواره صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫جهانشـاهی‪ ،‬بااشـاره به اینکه دهـم‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ،1400‬اخرین مهلـت ارسـال‬ ‫اثـر بـه ایـن جشـنواره اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬تا‬ ‫امروز اثار خارجی قابل توجهی ارسـال شـده‬ ‫و مشـارکت بین المللـی خوبـی داشـته ایم‪،‬‬ ‫امـا تقویـت اطالع رسـانی بـرای افزایـش‬ ‫مشـارکت استانی و کشوری ضرورت دارد»‪.‬‬ ‫جشـنواره «عکـس موبایلـی» بـا هـدف جلـب مشـارکت همگانـی و‬ ‫گسـازی مصـرف بهینـه اب در روزهـای پایانـی سـال و ایـام خانـه‬ ‫فرهن ‬ ‫یسـت‪ .‬مدیـر روابـط عمومـی و امـوزش همگانـی‬ ‫تکانـی در حـال برگزار ‬ ‫ابفـای منطقـه ‪ ۶‬شـهر ری گفـت‪« :‬مراسـم افتتاحیـه و اغاز بـه کار رسـمی‬ ‫جشـنواره و مسـابقه عکـس موبایلـی بـا عنـوان "خانه تکانـی یـا اب تکانـی" بـا‬ ‫مشـارکت شـهرداری و امـوزش و پـرورش منطقـه‪( 20‬شـهر ری) در جنـوب‬ ‫تهـران برگـزار شـد»‪ .‬سـید مرتضی میرابـادی افـزود‪« :‬ایـن جشـنواره به منظـور‬ ‫گسـازی مصـرف بهینـه اب در روزهـای‬ ‫جلـب مشـارکت همگانـی و فرهن ‬ ‫پایانـی سـال و ایـام خانه تکانـی برنامه ریـزی و اجرایـی شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫با بیان اینکـه ایـن مسـابقه ب هصـورت مجـازی برگـزار م ‬ ‫«عالقه منـدان بـه شـرکت در این مسـابقه تـا روزهـای پایانـی اسـفند ماه‬ ‫فرصـت دارنـد تـا از موضوعـات مرتبـط بـا مصـرف بهینـه یـا هدر رفـت اب در‬ ‫هنـگام خانـه تکانـی عکـس تهیه کننـد و از طریـق پیام رسـان های داخلی به‬ ‫شـماره (‪ )09375393787‬بـه دفتـر روابـط عمومـی شـرکت ارسـال کننـد»‪.‬‬ ‫میرابـادی در پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن جشـنواره بـدون محدودیـت‬ ‫یشـود و پـس از پایـان زمـان شـرکت‬ ‫بـرای تمامـی گرو ههـای سـنی برگـزار م ‬ ‫سهـای ارسـالی‪ ،‬بـه برگزیـدگان‪ ،‬جوایـز و هدایـای‬ ‫در مسـابقه و بررسـی عک ‬ ‫ویـژه ای اهـداء خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه غربال اضطراب‬ ‫کودکان پنج و شش ساله در بهزیستی‬ ‫سـامانه غربـال اضطـراب کـودکان‬ ‫پنـج و شش سـاله از سـوی معاونـت‬ ‫پیشـگیری اداره بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫ری راه انـدازی شـد‪ .‬محمـد رضایـی‬ ‫اصـل؛ مدیـر بهزیسـتی شهرسـتان ری‬ ‫گفت‪« :‬برهمین اسـاس ازخانواده های‬ ‫دلسوز دارای کودکان پنج و شش ساله‬ ‫دعوت می شـود تا بامراجعه به سامانه‬ ‫‪ moshavereh.behzisti.gov.ir‬پـس از‬ ‫مطالعـه دسـتورالعمل های موجـود در سـامانه‪ ،‬بـا ثبـت کـد ملـی کـودک بـه‬ ‫پرسـش های مربوطـه پاسـخ دهنـد»‪ .‬علیرضـا موحد شـریعت پناهی؛ معاون‬ ‫پیشـگیری بهزیسـتی شهرسـتان ری نیز با تا کید بر اینکه پیشـگیری مهم تر از‬ ‫درمـان اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬سـامانه غربـال اضطراب کودکان بـه خانواده ها کمک‬ ‫یکـه‬ ‫می کنـد ضمـن مطمئن شـدن از سلامت روان فرزنـدان خـود‪ ،‬درصورت ‬ ‫فرزندشـان مشـکلی داشـته باشـد در رونـد مشـاوره و بررسـی زود هنـگام‬ ‫مسـائل در مرا کـز مشـاوره قـرار گرفتـه و پیشـگیری از مشـکالت بعـدی‬ ‫صورت پذیرد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫سه شنبه‪ 19‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2194‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت انجام شد؛‬ ‫بهره برداری از برنامه نسخه الکترونیکی‬ ‫و پرونده الکترونیک سالمت در مازندران‬ ‫نسخه نویسـی‬ ‫برنامـه‬ ‫الکترونیکـی و سـامانه پرونـده‬ ‫الکترونیـک سلامت و ارجـاع‬ ‫(پارسـا) در اسـتان مازنـدران بـا‬ ‫حضور معاون بهداشـت وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی به بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫نسخه نویسـی الکترونیـک در‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا حمایـت‬ ‫اداره کل بیمه سلامت اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی و مشـارکت دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و معاونـت بهداشـت‬ ‫در حـال اجراسـت‪ .‬سـامانه پرونـده الکترونیـک سلامت و ارجاع (پارسـا) نیز با‬ ‫هـدف دسترسـی همزمـان و سـریع بـه داده هـا و اطالعـات بیمـاران و تسـریع‬ ‫در ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی در سـطح اسـتان مازنـدران راه انـدازی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـامانه پارسـا بـرای اولین بـار در کشـور از سـال ‪ ۸۷‬بـا همـکاری‬ ‫نظام پزشـکی‪ ،‬سـازمان های بیمه گر پایه و دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫ابتدا به صورت ازمایشـی در بابلسـر اغاز به کار کرد‪ .‬در سـال ‪ ۹۳‬سـامانه تحت‬ ‫وینـدوز پارسـا در سـطح یـک شهرسـتان بابلسـر و از سـال ‪ ۹۶‬تحـت وب قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬ایـن سـامانه در مدیریـت کوویـد‪ ۱۹‬در سـطح اسـتان به ویـژه رهگیری‬ ‫افـراد در تمـاس بـا بیمـاران و تشـدید نظارت هـا در طـرح شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫اموزش مهارتی بهره برداران‪ ،‬کارجویان‬ ‫و عالقه مندان ورود به بخش کشاورزی‬ ‫توجـه بـه اموزش هـای فنـی و حرفـه ای درراسـتای اهـداف شـورای مهـارت‬ ‫اسـتان جهـت توانمندسـازی افـراد جامعـه ازطریـق اموزش هـای مهارتـی‪،‬‬ ‫توسعه کمی و کیفی اموزش های مهارتی بخش کشاورزی ازطریق گسترش‬ ‫زمینه های همکاری اموزشی و نیز توسعه مشارکت با بخش عمومی و دولتی‬ ‫به منظـور هم افزایـی در اسـتفاده از پتانسـیل ها و امکانات مشـارکت کنندگان‬ ‫تفاهم نامـه ای فی مابیـن اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای و سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازندران منعقد شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسـانی‬ ‫روابط عمومـی اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران؛ ایـن تفاهم نامـه‬ ‫میـان سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای و عزیـزاهلل‬ ‫شـهیدی فر؛ رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران به مـدت سه سـال‬ ‫شمسـی منعقـد شـد کـه در پایـان قـرارداد قابل تمدیـد اسـت‪ .‬الزم به ذکـر‬ ‫اسـت؛ موضـوع ایـن تفاهم نامـه توانمندسـازی گروه هـای هـدف سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی شـامل بهره بـرداران‪ ،‬کارجویـان و عالقه منـدان ورود بـه‬ ‫بخـش کشـاورزی ازطریـق ارائـه اموزش هـای مهارتـی براسـاس اسـتانداردها‬ ‫و شایسـتگی های اموزشـی و شـغلی سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‪،‬‬ ‫بازنگـری در مشـاغل مجمـوع موجـود‪ ،‬شناسـایی و احصـاء مشـاغل جدیـد‬ ‫در کشـاورزی‪ ،‬نیازسـنجی‪ ،‬برنامه ریـزی‪ ،‬سـازمان دهی و اجـرای دوره هـای‬ ‫اموزشـی مهارتـی و ارزشـیابی دوره هـای انجام شـده‪ ،‬تدویـن اسـتانداردهای‬ ‫اموزشـی مهارتـی در سـطوح مختلـف‪ ،‬همـکاری در ایجـاد شـبکه های ملـی‬ ‫و بین المللـی اموزشـی‪ ،‬شناسـایی و اجـرای اموزش هـای فنـی و حرفـه ای‬ ‫در ایـران و بازارهـای بین المللـی‪ ،‬بسترسـازی‪ ،‬ایجـاد اشـتغال های مبتنی بـر‬ ‫مهـارت باتوجه بـه ظرفیـت طرفیـن‪ ،‬فرهنگ سـازی اموزش هـای مهارتـی در‬ ‫حوزه هـای مختلـف و اسیب شناسـی وضعیـت موجـود و راهکارهـای افزایش‬ ‫ارتباطـات بیـن دستگاهی سـت‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫هزینه کرد حدود‪500‬میلیاردتومان‬ ‫برای اجرای هشت پروژه بزرگ شهرداری در کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬اجـرای هشـت پـروژه بـزرگ شـهرداری‪ ،‬حـدود‬ ‫‪۵۰۰‬میلیاردتومـان بـرای شـهرداری هزینـه و بـار مالـی دربـر داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده در جلسـه عمومـی شـورای اسلامی شـهر کرمـان‬ ‫بااشـاره به ادامـه پویـش «افتتـاح» شـهرداری کرمـان بـا شـعار «هـر هفتـه‬ ‫یـک افتتـاح»‪ ،‬از افتتـاح پـروژه بـزرگ تقاطـع غیرهم سـطح سـربازان گمنـام‬ ‫امـام زمان(عـج)‪ ،‬بـا اعتبـار حـدود ‪۸۰‬میلیاردتومـان‪ ،‬در روز عیـد مبعـث خبـر‬ ‫داد»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به اجـرای پروژه هـای متعـدد فرهنگـی در سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬ازجملـه سـاخت فیلـم بلنـد «شـهر مهتابـی» بـا مشـارکت شـهرداری‬ ‫«سـاخت فیلـم «شـهر مهتابـی»‪ ،‬بخشـی از رسـالت شـهرداری‬ ‫کرمـان گفـت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫در فرهنگ سـازی را بـه تصویـر کشـید و در سـطح کشـور بازتـاب مطلوبـی‬ ‫داشـت»‪ .‬شـهردار کرمـان افـزود‪« :‬ایـن اقدام نشـان می دهد که شـهرداری ها‬ ‫بـا صـرف هزینـه انـدک‪ ،‬می تواننـد درزمینـه سـاخت این گونـه محصـوالت‬ ‫فرهنگـی وارد شـوند و بـرای شـهر خـود برندسـازی کننـد»‪ .‬عالـم زاده ضمـن‬ ‫تشـکر از اعضـای شـورای اسلامی شـهر کرمـان به واسـطه حمایـت از سـاخت‬ ‫ایـن فیلـم خاطرنشـان کـرد‪« :‬فیلـم «شـهر مهتابـی»‪ ،‬بـا اسـتفاده درسـت از‬ ‫لهجه بومی مردم کرمان‪ ،‬به طور حتم اثرپذیری الزم را خواهد داشت»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد شـهرداری کرمـان در سـال اینـده‪ ،‬بـا نظـر کارشناسـی‪،‬‬ ‫به طور موثرتر دراین زمینه وارد شـود‪ .‬شـهردار کرمان بااشـاره به اینکه هشـت‬ ‫پـروژه بـزرگ شـهرداری کرمـان‪۵۰۰ ،‬میلیاردتومان برای شـهرداری هزینه و بار‬ ‫مالـی داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن میـزان هزینـه‪ ،‬غیـر از هزینـه تملـک املا ک‬ ‫مسـیری و درواقـع هزینـه اجـرای پروژه هـا بـوده اسـت»‪ .‬عالـم زاده درادامـه‪،‬‬ ‫باتا کیدبراینکـه شـهرداری در اجـرای پروژه هـای بـزرگ عمرانـی بـه اعتبـارات‬ ‫‪۱۵۰۰‬میلیاردتومانـی شـهرداری‬ ‫بیشـتری نیـاز دارد‪ ،‬خواهـان افزایـش بودجـه‬ ‫ِ‬ ‫شـد‪ .‬وی افزود‪« :‬پیشـنهاد می شود درصورت موافقت اعضای شورا‪ ،‬بودجه‬ ‫مصوب شـده افزایـش یابـد»‪ .‬شـهردار کرمـان دررابطه بـا افزایـش بودجـه‬ ‫شـهرداری توضیـح داد‪« :‬تاخیـر و تعلـل در بعضـی از پروژه هـا به دلیـل مسـائل‬ ‫حاشـیه ای‪ ،‬از واقعیت هـای شهرداری هاسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬در زمـان اجـرای‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬معمـوال بـا مسـائل و مـواردی مواجـه خواهیـم شـد کـه رونـد اجرای‬ ‫ُ‬ ‫کار را بـا کنـدی مواجـه می کنـد»‪ .‬عالـم زاده افـزود‪« :‬بنابراین‪ ،‬به دلیل مسـائل‬ ‫پیش رو‪ ،‬ممکن اسـت پروژه ها سـرعت الزم را نداشـته باشـد و هزینه هایی بر‬ ‫ان ها تحمیل شـود که قابل پیش بینی نیسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬پیشـنهاد‬ ‫می شـود درصـورت موافقـت اعضـای شـورا‪ ،‬رقـم بودجـه ‪۱۵۰۰‬میلیاردتومانـی‬ ‫شهرداری در سال ‪ ،۱۴۰۰‬تغییر کند و با متمم بودجه‪ ،‬میزان بودجه مصوب‬ ‫افزایـش یابـد»‪ .‬شـهردار کرمـان درادامـه‪ ،‬در پاسـخ بـه درخواسـت یکـی از‬ ‫موجود‬ ‫اعضای شورا مبنی بر اسفالت بعضی از معابر شهر گفت‪« :‬با وضعیت‬ ‫ِ‬ ‫معابر شـهر کرمان‪ ،‬حداقل به ‪1000‬میلیاردتومان اعتبار نیاز اسـت تا اسـفالت‬ ‫معابـر شـهر بـه حـد قابل قبولـی برسـد»‪ .‬عالـم زاده افـزود‪« :‬باتوجه بـه بودجـه‬ ‫‪۱۵۰۰‬میلیاردتومانـی شـهرداری در سـال اینـده‪ ،‬هزینـه ‪1000‬میلیاردتومانـی‬ ‫اسـفالت معابـر شـهر کرمان‪،‬درصـد ناچیـزی از بودجـه را به خـود اختصـاص‬ ‫می دهـد کـه نشـان می دهـد شـهرداری اثرپذیـری کافـی را نخواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مشـکالت شـهر کرمـان ریشـه تاریخـی دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کرمان با ‪۶۵۰‬هزارنفر جمعیت و ‪۱۳‬هزارهکتار مساحت‪ ،‬با مشکالت زیادی‬ ‫مواجـه اسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان افـزود‪« :‬ایـن وسـعت متناسـب بـا جمعیـت‬ ‫شـهر کرمـان نیسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬خدمت رسـانی و اسـفالت معابـر را بـا مشـکل‬ ‫مواجـه می کنـد»‪ .‬عالـم زاده درادامـه‪ ،‬در پاسـخ بـه درخواسـت یکـی از اعضای‬ ‫شـورا مبنی بـر اصلاح‪ ،‬ترمیـم و رسـیدگی بـه پارک هـای سـطح شـهر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یسـت که تا کنـون از‬ ‫«نگهـداری از پارک هـای شـهر‪ ،‬ازجملـه وظایـف شهردار ‬ ‫ان غفلت نشده است»‪ .‬شهردار کرمان بابیان اینکه متوجه کمبود امکانات‬ ‫سـاخت‬ ‫در بعضی از پارک های شـهر هسـتیم‪ ،‬افزود‪« :‬درحال حاضر‪ ،‬اولویت‬ ‫ِ‬ ‫پـارک‪ ،‬در محله هـای فاقـد فضـای سـبز اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫کانون های خدمت رضوی؛‬ ‫مروج سیره اهل بیت(ع) در خدمت رسانی به نیازمندان‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی کانون هـای‬ ‫خدمـت رضـوی را مـروج سـیره اهل بیت(ع)‬ ‫در خدمت رسـانی بـه نیازمنـدان دانسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمد مـروی در‬ ‫همایـش کانون هـای خدمـت رضـوی که در‬ ‫محـل بنیـاد پژوهش هـای اسلامی اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی بـا رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی برگـزار شـد‪ ،‬جایـگاه رسـیدگی بـه‬ ‫محرومـان جامعـه از منظـر دیـن اسلام را‬ ‫بسـیارمهم و رفیـع دانسـت و اظهـار کـرد‪« :‬از‬ ‫مجموعه روایات و سیره اولیای الهی چنین‬ ‫برداشت می شود که پس از انجام واجبات‪،‬‬ ‫هیـچ عمـل خیـری بهتـر از کمک و رسـیدگی‬ ‫بـه محرومـان و رفـع مشـکالت و شـاد کردن‬ ‫دل نیازمنـدان نیسـت»‪ .‬وی خادمیـاری‬ ‫را سـنتی حسـنه و کاری خیـر معرفـی کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬نفـس خادمیـاران بسـیار مقـدس‬ ‫اسـت‪ ،‬الحمـداهلل عمـوم خادمیـاران‬ ‫رضـوی نیروهایـی متدیـن‪ ،‬خـدوم و‬ ‫مخلـص هسـتند کـه خدمـات ارزشـمند و‬ ‫قابل تقدیـری را بـه اقشـار محـروم و نیازمنـد‬ ‫جامعـه در سراسـر کشـور ارائـه کرده انـد‬ ‫کـه بسـیار قابل تقدیـر اسـت؛ کانون هـای‬ ‫خدمـت رضـوی با دسـتگیری از نیازمندان‪،‬‬ ‫محبـت اهل بیـت(ع) را در دل مـردم زیـاد‬ ‫می کننـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی درادامـه بـه بیـان نکاتـی پیرامـون‬ ‫کانون هـای خدمـت رضـوی پرداخـت‬ ‫و باتا کیدبراینکـه اعتمـاد مـردم یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن سـرمایه های اسـتان قـدس‬ ‫اسـت‪ ،‬بـر لـزوم دقـت در جـذب نیروهـای‬ ‫خادمیار رضوی تا کید و تصریح کرد‪« :‬مردم‬ ‫نسـبت بـه دسـتگاه حضـرت رضـا(ع) اعتقاد‬ ‫مذهبـی دارنـد‪ ،‬ازایـن رو افـراد منتسـب‬ ‫بـه ایـن دسـتگاه نورانـی بایـد در رفتـار و‬ ‫گفتـار خـود متناسـب بـا شـان ایـن جایـگاه‬ ‫مقـدس عمـل کننـد»‪ .‬وی اعتمـاد مـردم به‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی را سـرمایه بـزرگ ایـن‬ ‫دسـتگاه مقـدس خوانـد و افـزود‪« :‬حتـی‬ ‫یکـه‬ ‫یک مـورد رفتـار نامناسـب از افراد ‬ ‫بـه دسـتگاه حضـرت رضـا(ع) منتسـب‬ ‫هسـتند پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا می توانـد‬ ‫بـه اعتبـار و حرمـت ایـن دسـتگاه مقـدس‬ ‫خدشـه وارد کنـد؛ لـذا از همـه کانون هـای‬ ‫خدمـت رضـوی می خواهـم در گزینـش‬ ‫خادمیـاران نهایـت دقـت را داشـته باشـند‪،‬‬ ‫هرکسـی به نوعـی بـا ایـن دسـتگاه مقـدس‬ ‫در ارتبـاط اسـت‪ ،‬بایـد ازهرجهـت مـورد‬ ‫اعتمـاد باشـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی بابیان اینکـه کمک هـا و حمایت هـا‬ ‫از اقشـار اسـیب پذیر و نیازمنـد جامعـه بـا‬ ‫حفـظ حرمـت و کرامـت انسـانی و درنهایـت‬ ‫احتـرام بایـد انجـام شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در‬ ‫امدادرسـانی ها بـه نیازمنـدان بایـد از ابـرو و‬ ‫عـزت ان هـا مراقبـت شـود‪ ،‬مبـادا کمکـی بـا‬ ‫نـگاه تحقیرامیز صـورت پذیرد؛ زیـرا خداوند‬ ‫بـر ما منت گذاشـته که بتوانیـم از محرومان‬ ‫دسـت گیری کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫در اجنـاس اهدایـی بـه نیازمنـدان بایـد‬ ‫بـه کیفیـت و مرغوب بـودن کاالهـا دقـت‬ ‫شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از جنبه هـا رعایـت‬ ‫حرمـت و کرامـت محرومـان نـوع اجنـاس‬ ‫اهدایـی بـه ایـن افـراد اسـت؛ لـذا در تهیـه‬ ‫بسـته های معیشـتی بایـد بهتریـن اجنـاس‬ ‫و کاالهـا مورداسـتفاده قـرار بگیـرد ا گرچـه‬ ‫ایـن امـر موجـب کاهـش کمیـت بسـته ها‬ ‫شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫گفـت‪« :‬خیریه هـا و نهادهـای امدادرسـان‪،‬‬ ‫نبایـد احسـاس کننـد اسـتان قـدس‬ ‫رقیـب ان هاسـت؛ لـذا ا گـر در اسـتان یـا‬ ‫شهرسـتانی خیریـه مـورد اعتمـادی وجـود‬ ‫دارنـد‪ ،‬گاهـی امدادرسـانی ها ازطریـق ان‬ ‫خیریـه صـورت پذیـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫نبایـد به گونـه ای رفتـار شـود کـه گسـتردگی‬ ‫و حجـم امدادرسـانی های اسـتان قـدس‬ ‫موجـب دلسـردی خیریه هـای مردم نهـاد‬ ‫شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬عالوه بـر خدمت رسـانی‬ ‫بـه نیازمنـدان خـود را خادمـان خیریه هـا‬ ‫نیـز بدانیـم و گاهـی ازطریـق ان هـا بـرای‬ ‫رفـع کاسـتی ها و محرومیت زدایـی‬ ‫تلاش کنیـم؛ نیـت بایـد کمک رسـانی بـه‬ ‫محرومـان باشـد نـه خـود را مطر ح کـردن»‪.‬‬ ‫مـروی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫کانون هـای خدمـت رضـوی را بـه ترویـج‬ ‫سـنت حسـنه انفـاق و کمـک بـه نیازمنـدان‬ ‫در جامعـه توصیـه و تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫جـذب مشـارکت بـرای کمـک بـه محرومـان‬ ‫و ترویـج فرهنـگ نیکـوکاری در جامعه نباید‬ ‫خط کشـی های سیاسـی و غیرسیاسـی‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ ،‬راه را بـرای کار خیـر‬ ‫بایـد بـاز کـرد و اجـازه داد اقشـار مختلـف‪،‬‬ ‫نگاه هـا و دیدگاه هـای متفـاوت توفیـق‬ ‫مشـارکت در فعالیت هـای خیرخواهانـه‬ ‫را داشـته باشـند»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی بابیان اینکـه کانون هـای خدمـت‬ ‫رضـوی نبایـد پاتـوق جناح هـای سیاسـی‬ ‫شـوند‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬دسـتگاه امـام رضـا(ع)‬ ‫باالتـر از جناح بندی هـای سیاسی سـت‪،‬‬ ‫کانون هـای خدمـت رضـوی تا کنـون‬ ‫درجهـت خدمـت بـه مـردم و بـه دوراز هـر‬ ‫نـگاه سیاسـی بوده انـد امـا شـان و جایـگاه‬ ‫کانون هـای رضـوی اقتضـا می کنـد کـه هیـچ‬ ‫جناح بنـدی سیاسـی در ایـن کانون هـا‬ ‫وجـود نداشـته باشـد؛ زیـرا دسـتگاه امـام‬ ‫رضـا(ع) متعلـق بـه همـه مـردم اسـت و تنهـا‬ ‫معیـار بـرای ایـن کانون ها باید تفکـر انقالبی‬ ‫براسـاس نـگاه امـام و رهبـری باشـد»‪.‬‬ ‫رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل استان در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫باحضـور رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫اصفهان‪ ،‬مسئولین کشوری و استانی ضمن رونمایی از طرح‬ ‫جامع پدافند غیرعامل استان‪ ،‬مرتضی ابراهیمی؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشـد پدافند‬ ‫غیرعامـل‪ ،‬مدیریـت شـرایط اضطـراری و ‪ HSE‬شـهرک انـرژی‬ ‫شـمال غـرب اصفهـان معرفـی و منصـوب شـد‪ .‬سـردار جاللی؛‬ ‫رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور در ائیـن رونمایـی از‬ ‫طـرح جامـع پدافنـد غیرعامـل اسـتان در پاالیشـگاه اصفهـان‬ ‫بااشـاره به مطالعـات صورت گرفتـه در منطقـه و شناسـایی‬ ‫فکـردن تهدیـدات را جـزو‬ ‫تهدیـدات پایـه اسـتان‪ ،‬برطر ‬ ‫اولویت هـای اسـتان توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬این گونـه طر ح هـا‬ ‫براساس سیاست دفاعی کشور و شناسایی تهدیدها و نقاط‬ ‫اسـیب پذیر تدویـن می شـود؛ تدبیـر بـر ان اسـت که اشـکاالت‬ ‫اجرایـی طر ح هـای جامـع نیـز‪ ،‬در برنامـه ‪ 1400‬اسـتان ها و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی قـرار گیرد»‪ .‬اسـتاندار اصفهان نیز طرح‬ ‫جامـع پدافنـد غیرعامـل اسـتان را عامـل تامیـن امنیـت پایدار‬ ‫و تضمینـی بـرای پیشـبرد اقتصـاد اسـتان دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«طرح بسیار پخته و جامعی در دست داریم‪ .‬این طرح برای‬ ‫مناطقـی کـه ممکـن اسـت از جانـب دشـمنان قسـم خورده‬ ‫انقالب‪ ،‬تهدیدات احتمالی داشته باشد‪ ،‬بسیار موثر است»‪.‬‬ ‫عبـاس رضایـی ادامـه داد‪« :‬باتوجه به اینکـه منطقـه دارای‬ ‫واحدهای متعدد و مهم صنعتی ست و همچنین با عنایت به‬ ‫اهمیت حیاتی و راهبردی پاالیشـگاه اصفهان و سـایر صنایع‬ ‫و شـرکت های نفتـی و شـیمیایی مسـتقر در شـهرک انـرژی‬ ‫شـمال غـرب اصفهـان و ضـرورت ایجـاد هماهنگی هـای موثـر‬ ‫و منطقه ای درجهت اسـتفاده بهینه از امکانات و تسـهیالت‬ ‫موجـود ایـن شـهرک و به منظـور رعایـت الزامـات و مالحظـات‬ ‫پدافنـد غیرعامـل و همچنیـن امادگـی مقابلـه بـا شـرایط‬ ‫اضطـراری ناشـی از عوامـل طبیعـی و تهدیـدات دشـمن پایـه‪،‬‬ ‫نیـاز بـه فرماندهـی و هماهنگـی واحـد داشـت که دراین راسـتا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان به عنـوان فرمانـده‬ ‫ارشـد انتخـاب شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬رسـالت و مسـئولیت‬ ‫مـا ایجـاب می کنـد درجهـت ایجاد امنیـت و اسـایش روزافزون‬ ‫مـردم اقداماتـی انجـام دهیم»‪ .‬اسـتاندار اضافه کرد‪« :‬منطقه‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان به لحـاظ اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و امنیتـی‬ ‫منطقـه حسـاس و حائزاهمیتی سـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫بهسازی راه دسترسی شهر مامونیه‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬بهسـازی راه دسترسـی شـهر مامونیـه منشـعب از‬ ‫ازادراه سـاوه‪-‬تهران در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫یفـر ضمـن تشـکر از همـکاری‪ ،‬همراهـی‬ ‫اسـتان مرکـزی؛ زند ‬ ‫و مسـاعدت دسـتگاه قضائـی و فرمانـدار شهرسـتان زرندیـه‬ ‫یبـر پیگیری هـای مجدانـه مطالبـات عمومـی و تشـکر‬ ‫مبن ‬ ‫از زحمـات فعـاالن عرصـه رسـانه درخصـوص اطالع رسـانی‬ ‫صـدای هم وطنـان عزیـز‪ ،‬بـا عذرخواهـی از بهره بـرداران راه ها‬ ‫به ویـژه مـردم شـریف شهرسـتان زرندیـه افـزود‪« :‬براسـاس‬ ‫غبـر‬ ‫پیگیری هـای مسـتمر به عمل امـده‪ ،‬اعتبـاری بال ‬ ‫‪ ۳۰‬میلیاردریـال از محـل اعتبـارات ملـی بـرای بهسـازی راه‬ ‫دسترسـی شـهر مامونیـه‪ ،‬حدفاصـل ازادراه و محـور قدیـم‬ ‫سـاوه‪-‬تهران درنظـر گرفته شـده و طی سـال جـاری دومرتبه‬ ‫در سـامانه سـتاد و بـا درج در روزنامه هـای کثیراالنتشـار‬ ‫سراسـری بـه مناقصـه گذاشـته شـده اسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬به علت نوسـانات قیمت و عدم شـرکت پیمانـکاران در‬ ‫مناقصات تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته؛ لذا این اداره کل‬ ‫بـا پیگیری های مسـتمر بـرای جذب پیمانکار درصدد اسـت‬ ‫به محـض انعقـاد قـرارداد بـا پیمانـکار ذی صلاح‪ ،‬در اسـرع‬ ‫وقت نسـبت به شـروع عملیات اجرایی اقدام الزم را به عمل‬ ‫اورد تـا بـه رسـالت خـود در قبـال خدمت به کاربـران جاده ای‬ ‫عمـل کنـد»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی درادامـه بااشـاره به احـداث دو دسـتگاه‬ ‫زیرگـذر در محور قدیم سـاوه‪-‬تهران خاطرنشـان کـرد‪« :‬پروژه‬ ‫احـداث زیرگـذر راه اهـن پرنـدک‪ ،‬پـس از پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫‪ ۳۰‬درصـدی و به علـت عـدم توانمنـدی پیمانـکار مربوطـه‪،‬‬ ‫عملیـات اجرایـی براسـاس مفـاد مـاده ‪ ۴۸‬شـرایط عمومـی‬ ‫پیمـان متوقـف و بـا خاتمـه پیمـان بـا پیمانـکار‪ ،‬بالفاصلـه بـا‬ ‫اعتبـاری به میـزان ‪ ۲۳‬میلیاردریـال مراحـل برگـزاری مناقصـه‬ ‫عمومـی برگـزار شـد کـه به علـت عـدم حضـور شـرکت کننده در‬ ‫مناقصـه برگـزار شـده‪ ،‬مناقصـه مجـددی ا کنـون در سـامانه‬ ‫سـتاد بارگـذاری شـده اسـت تا انشـاءاهلل باحضـور پیمانکاران‬ ‫و انتخـاب پیمانـکار دارای صالحیـت اقدامـات اجرایـی ان‬ ‫در اسـرع وقـت شـروع خواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جهـت‬ ‫تکمیـل نهایـی و اجـرای زیرسـازی و اسـفالت زیرگـذر نیـز‬ ‫پیگیری های الزم برای اخذ ‪ ۳۰‬میلیاردریال به عمل امده که‬ ‫با اتمام عملیات تکمیلی احداث زیرگذر‪ ،‬اجرا خواهد شد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای تکمیـل پـروژه مذکـور به منظـور فراهم سـاختن‬ ‫مسـیری ایمـن بـرای کاربـران جـاده ای پیگیـر هسـتیم تـا بـا‬ ‫ایجـاد تعامـل با شـرکت های پیمانـکاری بتوانیم این پـروژه را‬ ‫بـه نتیجـه ای مطلـوب برسـانیم»‪.‬‬ ‫ورشکستگی‪ ۹۰‬درصد تاالرهای اهواز‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫نایب رئیـس اتحادیـه تاالرهـا و سـالن های‬ ‫پذیرایـی اهـواز گفـت‪« :‬در اهـواز باغ هایـی‬ ‫وجـود داشـتند که مراسـم عروسـی بـا حضور‬ ‫دسـت کم هزار نفـر در ان هـا بـدون حتـی یـک‬ ‫سـرویس بهداشـتی صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫سـیروس جعفـری بـا ابـراز گله منـدی از عـدم‬ ‫حمایـت از تاالردارهـا در شـرایط اعمـال‬ ‫محدودیت هـای کرونـا اظهـار کـرد‪« :‬از ‪۱۳‬‬ ‫دی مـاه بـه مـا اعلام کردنـد کـه با توج هبـه‬ ‫وضعیـت زرد شـیوع کرونـا‪ ،‬بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و بـا ‪ ۵۰‬درصـد از‬ ‫ظرفیـت اجـازه فعالیـت داریـم؛ در این مـدت‬ ‫مراسـم های برگزارشـده در تاالرهای در شـهر‬ ‫اهـواز بـا زیـر ‪ ۱۰۰‬نفـر بـوده اسـت؛ امـا دوبـاره‬ ‫وضعیـت قرمـز کرونایـی اعلام شـد کـه منجر‬ ‫بـه بسته شـدن مجـدد تاالرهـا شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬صنـف مـا در یـک سـال گذشـته‬ ‫همـکاری همه جانبـه ای بـا سـتاد مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا در اجـرای محدودیت هـا داشـت و‬ ‫وسـایل بهداشـتی خریداری شـده در همان‬ ‫دو هفتـه ای کـه تاالرهـا بازگشـایی شـدند‪،‬‬ ‫بـرای هـر تـاالردار ‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬میلیون تومـان‬ ‫هزینـه در بـر داشـت»‪ .‬نایب رئیـس اتحادیـه‬ ‫تاالرهـا و سـالن های پذیرایـی اهـواز‬ ‫با اشـاره به عـدم همـکاری بانک هـا و سـایر‬ ‫ارگان هـای مربوطـه بـا اعضـای ایـن صنـف‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بانک هـا گوش شـان بدهکار نیسـت‬ ‫و زیـر بـار نمی رونـد و پرداخـت اقسـاط را سـر‬ ‫موعـد از مـا می خواهنـد‪ .‬سـازمان بـرق بـه‬ ‫دنبـال قطـع کردن بـرق تاالرها به دلیل عدم‬ ‫پرداخـت هزینـه بـرق اسـت و شـرکت گاز و‬ ‫ماندگار شدن تیم «ناتریورسام» در لرستان‬ ‫با تغییر نام به «بناسازان اماج»‬ ‫سـید احمـد موسـوی‪ /‬رئیـس هیئـت‬ ‫قایقرانـی لرسـتان کـه در انتخابـات گذشـته‬ ‫ایـن هیئـت توانسـت بـا کسـب ارا به عنـوان‬ ‫رئیـس هیئـت قایقرانـی لرسـتان انتخـاب‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه بـا مسـاعدت و‬ ‫پیگیـری حشـمت اهلل امان الهـی؛ مدیـرکل‬ ‫ورزش و جوانـان لرسـتان و درخواسـت و‬ ‫مذا کـره هیئت مدیـره قایقرانـی لرسـتان بـا‬ ‫یکـی از دوسـتداران ایـن ورزش مفـرح تیـم‬ ‫ناتریورسـام بـا تغییـر اسـم به نـام تیـم بنا سـازان امـاج‪ ،‬توانسـتیم ایـن تیـم لیگ‬ ‫برتری را با خرید ان در لرسـتان ماندگار کنیم و در اینده به نام لرسـتان در لیگ‬ ‫برتـر بـه کار خـود ادامـه دهـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی هیئت قایقرانی اسـتان‬ ‫لرسـتان؛ هومن صارمیان افزود‪« :‬هیئت جدید قایقرانی لرسـتان با بهره گیری‬ ‫از تجربیـات قهرمانـان ایـن ورزش پرشـور و تالش هـای مسـتمر ورزش دوسـتان‬ ‫رشـته قایقرانـی خیلـی از رشـته ها و کمیته هـای ایـن هیئـت کـه زیرمجموعـه‬ ‫هسـتند در اغلـب شهرسـتان ها در سـطح اسـتان درحـال فعال شـدن اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس هیئت قایقرانی لرستان بیان داشت‪« :‬هرچند برخی از تیم های حاضر‬ ‫در لیگ استان و کشور بخش خصوصی محسوب می شوند و حمایت از انان‬ ‫توسـط مالکیـن و مدیـران انـان صـورت می پذیـرد و ارتبـاط چندانـی بـا هیئـت‬ ‫قایقرانـی لرسـتان ندارنـد‪ ،‬ولـی مـا در حـد تـوان و بضاعت خـود درصورت لـزوم و‬ ‫بـا مشـورت هیئت مدیـره از هیچ گونـه کمکـی دریـغ نخواهیـم کـرد»‪ .‬صارمیـان‬ ‫گفت‪« :‬خوشبختانه هیئت جدید قایقرانی لرستان در بدو ورود خود توانسته‬ ‫اقدامـات و فعالیت هـای خوبـی صـورت دهد که می تـوان به خرید هفت فروند‬ ‫قایـق کانوپولـو اشـاره کـرد کـه جـان تـازه ای بـه ایـن ورزش داده؛ به طوری کـه‬ ‫موجـب خوشـحالی و امیـد در همـه ورزشـکاران حاضـر در ایـن رشـته مفـرح در‬ ‫مکـردن برگـزاری اردوی‬ ‫لرسـتان شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن فراه ‬ ‫تیـم ملـی قایقرانـی در سـد حوضیـان الیگـودرز در اینـده نزدیـک و احیـا کـردن‬ ‫قایـق قدیمـی درا گـون بـت کـه صددرصـد تخریب بـود و هیچ گونه اسـتفاده ای‬ ‫از ان نمی شـد بـا تلاش و پیگیـری اعضـای هیئـت قایقرانـی لرسـتان‪ ،‬از دیگـر‬ ‫اقدامـات برجسـته هیئـت جدیـد قایقرانـی اسـتان اسـت»‪ .‬صارمیـان درپایـان‬ ‫گفت‪« :‬هیئت قایقرانی لرستان با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیرکل‬ ‫جوان و پرتالش ورزش و جوانان استان در اینده نزدیک خبرهای خوبی برای‬ ‫ارتقای جایگاه قایقرانی لرسـتان خواهد داشـت و با اتحاد همدلی و همفکری‬ ‫بـه اقدامـات خـود ادامـه خواهیـم داد»‪.‬‬ ‫بازگشایی نمایشگاه عیدانه هنرهای دستی‬ ‫بانوان و خانواده های زا گرس جنوبی‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬بـرای‬ ‫اولین بـار و بـا دعـوت از‬ ‫دسـتغیب؛‬ ‫معصومـه‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور بانـوان‬ ‫و خانـواده اسـتانداری‬ ‫فـارس‪ ،‬سـارا همـت؛ مشـاور‬ ‫فرمانـدار و مسـئول امـور‬ ‫زنـان و خانـواده فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان شـیراز‪ ،‬اولیـن‬ ‫نمایشگاهعیدانهتوانمندسازیبانوانوخانواده های کارکناناینشرکتبانام‬ ‫ترنج زا گرس در شـیراز به طور رسـمی بازگشـایی شـد‪ .‬مهندس سید ابوالحسن‬ ‫محمدی؛ مدیرعامل این شـرکت در حاشـیه مراسـم افتتاحیه این نمایشـگاه‬ ‫بـا اسـتقبال جمعـی از مدیـران و کارکنـان ایـن شـرکت برگـزار شـد بـر ضـرورت‬ ‫یکپارچه سـازی فرهنگـی در شـرکت زا گـرس جنوبـی بـا برگـزاری برنامه هـای‬ ‫فرهنگـی و هنـری‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬وی‪ ،‬گفـت‪« :‬برگـزاری ایـن نمایشـگاه فرصـت‬ ‫خوبی برای شناسایی کارکنان و خانواده هایی ست که دارای توانمندی های‬ ‫خـاص در حوزه هـای فرهنگـی و هنـری هسـتند»‪ .‬محمـدی‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫استقبال از نمایشگاه و سطح مهارت کارکنان و خانواده ها فراتر از انتظارات ما‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪«:‬برگزاریرویدادهایاین چنینیباعثیکپارچگی‪،‬همدلی‪،‬تعامل‬ ‫و همچنیـن تقویت شـرایط مالـی خانواده های کارکنان می شـود»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی‪ ،‬باتا کیدبـر تقویـت روابـط بـا سـازمان های‬ ‫فرهنگـی در اسـتان فـارس و وزارت نفـت جهـت تقویـت ایـن برنامه هـا‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت کنندگان در ایـن نمایشـگاه بـرای امـوزش سـایر‬ ‫یسـت کـه در سـال جدیـد دنبـال‬ ‫کارکنـان و خانواده هـای ان هـا یکـی از اهداف ‬ ‫می شود»‪ .‬اولین نمایشگاه و بازارچه عیدانه هنرهای دستی و توانمندی های‬ ‫زنـان شـاغل و خانواده هـای کارکنـان شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز زا گـرس‬ ‫جنوبـی به همـت مشـاور امـور زنـان و خانـواده و بـا همـکاری روابط عمومـی و‬ ‫مدیریـت منابـع انسـانی از هفدهـم تـا بیسـتم اسـفندماه در سـاختمان سـتاد‬ ‫این شـرکت در شـیراز دایر اسـت‪ .‬شـرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‬ ‫یکی از شـرکت های زیرمجموعه شـرکت نفت مناطق مرکزی ایران اسـت که با‬ ‫دراختیار داشتن بیش از پنجهزار و‪ ۵۰۰‬نفر نیروی انسانی‪ ،‬پنج منطقه عملیاتی‬ ‫را در سـه اسـتان فـارس‪ ،‬بوشـهر و هرمـزگان راهبـری می کنـد‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر‬ ‫در بندرعباس‬ ‫سکینه محبی‪ /‬استاندار هرمزگان گفت‪« :‬با توجه به وسعت مرز ابی هرمزگان‪،‬‬ ‫برای مبارزه قاطع‪ ،‬موثر و نتیجه بخش با قاچاق مواد مخدر‪ ،‬باید کمک های‬ ‫ویـژه ای صـورت بگیـرد»‪ .‬فریـدون همتـی در نشسـت تخصصـی اقدامـات و‬ ‫دسـتاوردهای جمهـوری اسلامی ایـران در عرصـه همکاری هـای بین المللـی‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر کـه بـا حضـور دکتـر واعظـی؛ رئیـس دفتـر رئیس جمهوری‬ ‫و سرپرسـت نهـاد ریاسـت جمهوری به صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد‪،‬‬ ‫با بیان اینکـه اسـتان هرمـزگان شـرایط ویـژه ای در بحـث قاچـاق مـواد مخـدر و‬ ‫اسیب های ناشی از اعتیاد دارد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬به دلیل انسداد مرزهای خشکی‪،‬‬ ‫بیشـترین ترانزیـت مـواد مخـدر از طریـق دریـا و مرزهـای ابی هرمـزگان که بیش‬ ‫از یک هـزار کیلومتـر وسـعت دارد صـورت می گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در سـه اسـتان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین حجم قاچاق مواد مخدر‬ ‫به دلیـل نزدیکـی به مرز افغانسـتان شـکل می گیـرد و برنامه مقابله ای ویـژه ای‬ ‫لو انتقال این‬ ‫بـرای مبـارزه بـا ان در هرمـزگان در حـال انجام اسـت که مانع حم ‬ ‫مـواد بـه دیگـر اسـتان ها شـویم»‪ .‬اسـتاندار هرمـزگان‪ ،‬هجوم معتـادان متجاهر‬ ‫در نیمـه دوم هر سـال بـه اسـتان هرمـزگان را یکـی دیگـر از پدیده های اجتماعی‬ ‫برشمرد که ضرورت اجرای طر ح های پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص مواد‬ ‫مخـدر را در ایـن اسـتان دوچنـدان کـرده اسـت و گفـت‪« :‬به منظور سـاماندهی‬ ‫ایـن افـراد‪ ،‬مرکـز نگهـداری معتـادان متجاهـر در اتیـه نزدیـک در بندرعبـاس‬ ‫افتتاح می شـود که با راه اندازی این مرکز‪ ،‬ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر‬ ‫در بندرعبـاس از ‪۲۰۰‬نفـر بـه ‪۵۰۰‬نفـر افزایـش خواهد یافـت و با ارائـه اموزش های‬ ‫یو حرفه ای به معتادان مسـتقر در این مرکز‪ ،‬افراد بهبود یافته پس از کسـب‬ ‫فن ‬ ‫اموزش هـای الزم فنـی‪ ،‬می تواننـد در بـازار کار حضـور پیـدا کننـد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تاالرها و سالن های پذیرایی اهواز خبر داد؛‬ ‫شـرکت های بیمـه نیـز به همین ترتیـب مـا را‬ ‫تحت فشـار قـرار داده انـد»‪ .‬جعفـری افـزود‪:‬‬ ‫«بـه داد مـا برسـید؛ صنـف مـا یـک صنـف‬ ‫کارافریـن بـود و هـر کـدام از مـا ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬نفـر‬ ‫حقوق بگیـر داشـتیم؛ امـا ا کنـون با توج هبـه‬ ‫عـدم حمایـت دولـت از ما‪ ،‬به ورطـه نابودی‬ ‫و ورشکسـتگی رسـیده ایم»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬از سـال گذشـته تا کنـون مـا همـکاری‬ ‫الزم را بـا سـتاد مقابلـه بـا کرونـا داشـتیم؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫ایـن همـکاری صرفـا یک طرفـه و از جانـب ما‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬نایب رئیـس اتحادیـه تاالرهـا‬ ‫و سـالن های پذیرایـی اهـواز افـزود‪« :‬بارهـا‬ ‫گفتـه ام کـه در ایـن شـرایط‪ ،‬اصنـاف اتـش‬ ‫زیـر خا کسـتر هسـتند و ایـن وظیفه ما اسـت‬ ‫کـه ایـن موضـوع را بـه مقامـات باالدسـتی به‬ ‫عنـوان یـک هشـدار اعلام کنیـم»‪ .‬جعفـری‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ا کتشاف نفت‬ ‫با اشـاره به پلمـب ‪ ۱۰‬بـاغ ویلا در اطـراف‬ ‫اهـواز به دلیـل عـدم رعایـت محدودیت هـا‬ ‫و پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬گفـت‪« :‬در اهـواز‬ ‫باغ هایـی وجـود دارد کـه مراسـم عروسـی بـا‬ ‫حضـور دسـت کم یک هزار نفـر و بـدون حتـی‬ ‫یـک سـرویس بهداشـتی را برگـزار کرده انـد؛‬ ‫امـا ا گـر ایـن گونـه مراسـم در تاالرهـا برگـزار‬ ‫شـوند‪ ،‬نظارت هـای الزم انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به ورشکسته شـدن ‪ ۹۰‬درصـد از‬ ‫تاالردارهـا‪ ،‬افـزود‪« :‬در اهـواز ‪ ۴۲‬تـاالر بـا جـواز‬ ‫کسـب و ‪ ۱۰‬تـاالر نیـز بدون جواز کسـب وجود‬ ‫دارد کـه از ایـن تعـداد‪ ،‬حـدود چهارهـزار‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬نیـرو اخـراج شـده اند؛ زمانـی کـه‬ ‫افـراد بیـکار شـوند بـه کارهـای خلاف روی‬ ‫می اورنـد و ایـن مسـئله‪ ،‬سـرانجام خوشـی‬ ‫نـدارد»‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـا‬ ‫مقدمـه‪ :‬ا کتشـاف نفـت یـک دانـش و مهـارت قدیمـی و کاربرد ‬ ‫شهـا و چشـمه های نفتـی بـه قلمـرو علـم وارد شـد کـه در‬ ‫جمـع اوری قیـر از تراو ‬ ‫نهـا انسـان از نفـت بـرای مصـارف پزشـکی‪ ،‬گرمایی و عایق کاری اسـتفاده‬ ‫ان زما ‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫متن‪ :‬نفت در سال ‪ 1880‬در رسوبات دریایی پنسیلوانیا کشف شد که ارتباطی با‬ ‫ً‬ ‫ساختارهای طاقدیسی نداشت و تجمع نفت صرفا ناشی از تغییر شکل رسوبات‬ ‫یسـنجی و‬ ‫سسـنجی‪ ،‬گران ‬ ‫شهـای نوینـی مثـل مغناطی ‬ ‫بـود‪ .‬بـا پیدایـش رو ‬ ‫مطالعـات لـرزه ای ا کتشـاف نفـت وارد مرحله جدیدی شـد‪ .‬از دهـه ‪ 1980‬تاکنون‬ ‫ً‬ ‫توسعهصرفابهصورتپیشرفتدر فناوری های گذشتهونیزمعرفینرم افزارهای‬ ‫مختلف کامپیوتری بوده که باعث شـده ا کتشـاف اسـان تر‪ ،‬سـریع تر و مطمئن تر‬ ‫تهـای‬ ‫انجـام شـود‪ .‬به تدریـج بـا پیشـرفت های ا کتشـافی جدیـد‪ ،‬دقـت فعالی ‬ ‫اتشفشـانی بیشـتر شد و شـانس بیشـتری برای موفقیت وجود داشت‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‪ :‬امروزه با وجود پیشرفت ها‪ ،‬ا کتشاف هنوز به صورت یک فعالیت با‬ ‫ریسک باال باقیمانده است‪ .‬بنابراین در چاه های ا کتشافی باید با رعایت سطح‬ ‫ایمنی باالیی‪ ،‬حفاری انجام شود تا خطرات ناشی از رفتارهای ناشناخته مخزن‬ ‫نفت‪ ،‬از جمله اتش سوزی و فوران نا گهانی چاه به حداقل برسد‪.‬‬ ‫ابوالفضلفیوضی‪ /‬دورهدومدبستانمیثاق(پایهششم)‪/‬شهرستانمه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 25 1399‬رجب ‪ 9 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2194‬‬ ‫د�یوید هاکنی‬ ‫وج�یهه سامانی‬ ‫دیویـد ها کنـی؛ نقـاش بریتانیایـی‪ ،‬بـا مجموعـه ای از اثـارش‪،‬‬ ‫بـه ا کادمـی سـلطنتی هنـر لنـدن بازگشـت‪ .‬در دوره پاندمـی‪ ،‬او‬ ‫‪ 116‬اثـر جدیـد از جریـان بهـار‪ ،‬روی ایپـد در سـتایش طبیعـت‬ ‫کشـید و پـس از رنگ امیـزی‪ ،‬روی کاغـذ چـاپ کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫هنرانالیـن؛ او ایـن اثـار را در بهـار ‪ 2020‬از شـروع فصل تا پایان ان‬ ‫طـی قرنطینـه در خانـه اش طراحـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫«ان مـرد بـا بـاران می ایـد» به قلـم وجیهـه سـامانی بـه چـاپ‬ ‫تو پنجم رسـید‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی انتشـارات‬ ‫بیسـ ‬ ‫کتابستان معرفت؛ این اثر‪ ،‬تالش دارد از روزهای پرشور انقالب‬ ‫بگویـد؛ از شـعارها و تظاهـرات تـا اهلل ا کبرگویی هـای شـبانه و‬ ‫پخـش اعالمیـه و تجمـع در مسـاجد‪ .‬نوجوانـی به نـام «بهـزاد»‪،‬‬ ‫یسـت که‬ ‫نا گهـان در مسـیر انقلاب قرار گرفته و دچار ترس های ‬ ‫شـاید هـر نوجوانـی در ان سـن دارد؛ امـا ‪...‬‬ ‫ارکسـتر ملـی ایـران روز چهارشـنبه؛ ‪ ۲۰‬اسـفندماه ‪ 99‬سـاعت ‪۱۸‬‬ ‫ رهبری نصیر حیدریان؛ در تاالر وحدت به صورت زنده و انالین‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫روی صحنـه مـی رود‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ در این رویـداد‪ ،‬گروه‬ ‫اوازی تهران به رهبری میالد عمرانلو؛ ارکستر ملی ایران را همراهی‬ ‫می کند‪.‬در این اجراقطعات«رنگین کمان»و«چهارشنبه سوری»‬ ‫اثر ثمین باغچه بان نواخته می شـود‪ .‬این‪ ،‬دوازدهمین کنسـرت‬ ‫انالیـن از تـاالر وحدت در ایام همه گیری کروناسـت‪.‬‬ ‫نص�یر حیدریان‬ ‫رونمایی از تمبر یادبود پوران درخشنده‬ ‫در ششمین «جشنواره رمز موفقیت»‬ ‫الخانـدرو گونزالـس ایناریتـو سه سـال پـس از سـاخت فیلـم‬ ‫اسکاری «بازگشته از گور»‪ ،‬برای ساخت اثری با عنوان «برزخ»‪،‬‬ ‫روی صندلـی کارگردانـی می نشـیند‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ سـاخت‬ ‫ایـن فیلـم شـروع شـده و در مکزیکو سـیتی در کشـور زادگاه ایـن‬ ‫فیلم سـاز در دست سـاخت است‪ .‬در این فیلم‪ ،‬دانیل خیمنس‬ ‫کاچو در نقش اصلی بازی می کند‪ .‬او بازیگری مکزیکی ست که‬ ‫در فیلـم «زامـا» اثـر لوکرتسـیا مارتـل نقش افرینـی کـرده بـود‪.‬‬ ‫الخاندرو ایناریتو‬ ‫نگاهی به کتاب و رازورز ی های اینده انسان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫در خبرهـا امـده اسـت کـه «دولـت فرانسـه کتـاب را به عنـوان کاالی‬ ‫ضـروری شـناخته اسـت‪ .‬دولـت فرانسـه در دوران بحـران کرونـا‬ ‫کتـاب را به عنـوان یـک کاالی ضـروری شـناخته و اعلام کـرده‬ ‫اسـت کـه کتاب فروشـی ها می تواننـد بـا همـه محدودیت هایی که‬ ‫درایـن دوران بـرای مشـاغل مختلـف پدیـد امـده بـه کار خـود ادامه‬ ‫دهنـد»‪ .‬این اقـدام را یـک موفقیـت بـزرگ و اسـتثنایی بـرای دولـت‬ ‫فرانسـه دانسـت‪ .‬درواقـع فرانسـه نشـان داده کـه کشوری سـت‬ ‫کـه همـواره بـه کتـاب و کتاب خوانـی اهمیـت ویـژه ای می دهـد‪.‬‬ ‫باتوج هبـه بحران هایـی کـه در هـزاره سـوم بـرای کاالی فرهنگـی‬ ‫کتـاب پدیـده امـده‪ ،‬نجات بخشـی ان‪ ،‬به مثابـه جانـی دوبـاره‬ ‫بخشـیدن بـه فرهنـگ و حیـات یـک ملـت اسـت‪ .‬دراین خصـوص‬ ‫کشورهایی مثل ایران نیز باتوجه به سابقه فرهنگی خود الزم است‬ ‫درزمینـه کتـاب و کتاب خوانـی قدم هـای گسـترده و خالقانـه ای‬ ‫بردارنـد‪ .‬به عبارت دیگـر در جامعـ ه ایرانـی هرچندکـه کـه همیشـه‬ ‫گفته می شـود‪ ،‬فرهنگ ایرانی فرهنگی شـفاهی به حسـاب می اید‬ ‫و کمتر مردم این سرزمین به کتاب و کتابت عالقه نشان داده اند‪،‬‬ ‫امـا بایـد بپذیریم که جامعـه ایرانی در درون خویش اسـتعدادهای‬ ‫و توانمندی هایـی درزمینـه کتـاب‪ ،‬معرفـت نوشـتاری و تولیـد ان‬ ‫دارد‪ .‬برخـی از روشـنفکران ایرانـی براین باورندکـه راز موفقیت ایران‬ ‫درطول تاریـخ و مانـدگاری ایـن فرهنـگ‪ ،‬ناشـی از تلاش و کوشـش‬ ‫نویسندگانی سـت کـه کتـاب را به شـیوه های گونا گـون حفـظ‬ ‫کرده انـد‪ .‬درواقـع تلاش ایـن اندیشـمندان و مشـاهیر باعـث شـده‬ ‫تـا نـام مـردم ایـران همـواره بر صفحـ ه کره زمین نقش ببنـدد و تاثیر‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی ایـن کشـور بـر جهانیـان حفـظ شـود‪ .‬ا گـر بـه‬ ‫تاریخ نگاه کنیم در زمان حمله مغول به دلیل نابودی کتابخانه ها‬ ‫و کشتن ناموران‪ ،‬بخش های عظیمی از این سرزمین با خسارات‬ ‫و تخریب هـای فراوانـی روبـرو شـد؛ امـا ایرانیـان توانسـتند به مـرور‬ ‫شـهروندان مغولـی را در خـود هضـم و جـذب کـرده و راه متفـاوت‬ ‫زیسـتن را بـه ان هـا نشـان دهنـد‪ .‬هرچنـد تقابـل دیالکتیکـی‪،‬‬ ‫سـتمگری و عدالت گـری همـواره دراین سـرزمین وجـود داشـته‬ ‫اسـت امـا انچـه باعـث پیـروزی نـور بـر تاریکی ها شـده اسـت گسـتره‬ ‫معنایـی خـردورزی‪ ،‬دوراندیشـی و تدبیـر بـرای بهترزیسـتن بـوده‬ ‫ُ‬ ‫اسـت کـه در عمـق و کنـه نـگاه مـردم ایـن سـرزمین وجـود داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬هرچنـد امـروزه چالش هـای زیـادی درخصـوص مواجهـه‬ ‫فرهنـگ ایرانـی بـا فرهنـگ مدرنیسـم وجـود دارد امـا بایـد بپذیریم‬ ‫ا گر ایران بتواند مثل کشـور فرانسـه به کتاب و کتاب خوانی تا کید‬ ‫کنـد‪ ،‬می تـوان امیـدوار بـود که نسـل اینـده در انتخـاب راه خویش‪،‬‬ ‫خـردورزی را از مسـیر خوانـدن و درونی سـازی هنجارهـای کارامـد‬ ‫بـه کار گیـرد‪ .‬سـازندگی زمانی بـروز و ظهور می کند که عمق معنایی‬ ‫زندگـی‪ ،‬فهـم و درک شـود و ایـن محصـول نگرشی سـت کـه بایـد در‬ ‫اندیشـ ه نسـل اینـده ان را به وجـود اورد‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه کتـاب و‬ ‫کتاب خوانـی فرصـت مذا کـره و مالقـات بـا متفکریـن و نویسـندگان‬ ‫جهـان درطول تاریـخ اسـت‪ ،‬پـس نباید این فرصـت را از نسـل امروز‬ ‫جامعه بشری سلب کرد‪ .‬درحال حاضر وقتی به تفاوت کشورهای‬ ‫ً‬ ‫توسـعه یافته و درحال توسـعه‪ ،‬توجـه می شـود‪ ،‬عمومـا گفتـه‬ ‫می شـود کـه کشـورهای درحال توسـعه ا گرچـه بیـش از ‪ 80‬درصـد‬ ‫جمعیـت جهـان را در خـود جـای داده انـد‪ ،‬امـا کمتـر از ‪ 30‬درصـد‬ ‫کتاب هـای مصرفـی جهـان را تولیـد می کننـد و از ایـن بدتـر ان کـه‬ ‫تنهـا ‪10‬درصـد ایـن کتاب هـا خوانـده و مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫درحالی کـه در کشـورهای توسـعه یافته کـه ‪ 15‬درصـد جمعیـت‬ ‫جهـان را به خـود اختصـاص داده انـد بیـش از ‪ 50‬درصـد کتاب هـای‬ ‫مصرفـی جهـان ر ا تولیـد می کننـد‪ .‬کتـاب می توانـد صورت فکـری و‬ ‫فرهنگی یک جامعه را بهبود بخشد درست به مثابه گلی که برای‬ ‫رشـد خـود‪ ،‬نیـاز بـه کـود‪ ،‬اب و نـور خورشـید دارد‪ .‬ا گـر بتـوان منابـع‬ ‫موردنیـاز را بـه گل برسـانیم‪ ،‬می تـوان انتظـار بـروز و ظهـور زیبایـی و‬ ‫شـکوفایی گل را در اینـده داشـت‪ .‬توجـه متفاوتـی کـه در فرانسـه‬ ‫بـه کتـاب می شـود ازاین منظـر اسـت کـه ان هـا می داننـد درصـورت‬ ‫خوانـدن کتـاب مـردم به مرورزمـان متحـول خواهنـد شـد‪ .‬تحـول‬ ‫و بلـوغ‪ ،‬ریشـه در تغییـرات تدریجـی و فهـم درون سـازانه ناشـی از‬ ‫خـردورزی دارد کـه بایـد بـرای ان تلاش و کوشـش فراوانـی به خـرج‬ ‫داد‪ .‬ابرهام لینکلن که روزگاری رئیس جمهوری امریکا بوده است‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬بـدون حکومت‪ ،‬می شـود زندگی کـرد‪ ،‬ولی بدون کتاب‬ ‫و مطبوعـات نمی شـود»‪ .‬مـا بایـد مدل های مختلـف کتاب خوانی‬ ‫را در جامعـه ترویـج نماییـم‪ .‬ا گـر ایـن کار صـورت گیـرد گسـترش نـور‬ ‫روشـنایی در وجـود تک تـک انسـان ها می توانـد عاملـی در کاهـش‬ ‫خشـونت‪ ،‬تنفـر و تقابـل بـا خودشـیفتگی ها باشـد‪ .‬در گذشـته‬ ‫بنر‬ ‫ پی نجات کتاب؛‬ ‫فرانسوی ها در ِ‬ ‫و راهی که ما درپیش داریم‬ ‫ششمین دوره «جشنواره رمز موفقیت» با تقدیر از کارافرینان برتر اقتصادی و‬ ‫نیز رونمایی از تمبر یادبود پوران درخشـنده؛ نویسـنده و کارگردان سـینما در‬ ‫سـالن همایش هـای بین المللی صد او سـیما برگزار شـد‪ .‬به گـزارش هنرانالین؛‬ ‫درخشنده که همواره دغدغه ساخت اثار اجتماعی و پرداختن به مشکالت‬ ‫جوانـان را بـا خـود همـراه دارد‪ ،‬خالـق اثـاری همچـون «پرنـده کوچـک‬ ‫خوشـبختی»‪« ،‬عشـق بـدون مـرز»‪« ،‬شـمعی در بـاد»‪« ،‬بچه هـای ابـدی»‪،‬‬ ‫«خواب هـای دنبالـه دار»‪« ،‬هیـس دخترهـا فریـاد نمی زننـد» و «زیـر سـقف‬ ‫دودی» سـت‪ .‬او عالوه بر ایـن؛ سـاخت فیلم هـای مسـتندی نظیـر «موسـیقی‬ ‫نواحی ایران»‪ « ،‬صنایع دستی ایران»‪ « ،‬گردنبندی از قاصدک برای خواهر»‪،‬‬ ‫« چشـمه های دره سنگسـتان» و «ببر دره عشـق» را نیز در کارنامه خود ثبت‬ ‫کـرده‪ .‬در این راسـتا‪ ،‬در ششـمین دوره از «جشـنواره رمـز موفقیـت»‪ ،‬از ایـن‬ ‫فیلم ساز تقدیر؛ و از تمبر یادبود وی رونمایی شد‪« .‬جشنواره رمز موفقیت»‪،‬‬ ‫با هدف تکثیر و اموزش اشـتغال به جوانان و انتقال تجربه کارافرینان موفق‬ ‫و برتـر بـه نسـل جـوان‪ ،‬به دبیـری یلـدا اسـفندیاری؛ ششـمین دوره خـود را‬ ‫پشت سـر گذاشـت‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫نویسـندگان و متفکریـن بسـیاری بودنـد کـه یـک کتـاب را بارهـا‬ ‫مطالعـه می کردنـد‪ ،‬امـا هم ا کنـون کنشـگران جـوان بـه خوانـدن‬ ‫کلمـات و جمالتـی سـطحی در فضاهـای مجـازی دل خـوش‬ ‫می کننـد؛ امـا بایـد دانسـت جامعـه ای کـه می خواهـد بـه فرزانگـی‬ ‫برسد باید براساس گفتار سقراط مطالعه را به کار روزانه اش مبدل‬ ‫سـازد‪ .‬جامـی در شـعر زیبـا می گویـد‪:‬‬ ‫انیـس کنـج تنهایـی کتـاب اسـت‬ ‫فـروغ صبـح دانایـی کتـاب اسـت‬ ‫یمـزد و منـت اوسـتادی‬ ‫بـود ب ‬ ‫ز دانـش بخشـدت هـر دم گشـادی‬ ‫ندیمـی مغـزداری پوست پوشـی‬ ‫بـه س ّـر کار گویایـی خموشـی‬ ‫درونـش همچـو غنچـه از ورق پـر‬ ‫بـه قیمـت هـر ورق زان یـک طبـق در‬ ‫ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت‬ ‫گـر ایشـان را زنـد کس بر لب انگشـت‬ ‫بـه تقر یـر لطایـف لـب گشـایند‬ ‫هـزاران گوهـر معنـی نماینـد‬ ‫در ایـن شـعر شـاعر به زیبایـی نقـش و اهمیـت کتـاب را گوشـزد‬ ‫می کند و نشان می دهد که این کاالی فرهنگی تاچه حد می تواند‬ ‫انسـان را از پوسـته درونی خود جدا سـاخته و رو به اسـمان عشـق‬ ‫و عـزت و پیشـرفت ارتقـاء بخشـد‪ .‬بایـد درنظـر داشـت کـه یکـی از‬ ‫راهبردهـای موثـر درطول تاریـخ بـرای گسـترش و ارتقـاء فرهنگـی‬ ‫توجـه بـه نهضت هـای ترجمـه اسـت که به اشـکال گونا گـون وجود‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬به عنوان مثـال گفتـه می شـود اردشـیر بابـکان از‬ ‫سلسله ساسانیان وقتی که توانست بر مشکالت فائق اید تعدادی‬ ‫از افـراد را بـه هنـد‪ ،‬روم و چیـن فرسـتاد تـا کتاب هایـی کـه در انجـا‬ ‫وجود دارد را شناسـایی و به نوعی در کشـور مورداسـتفاده قرار دهد‬ ‫یـا شـاپور جانشـین اردشـیر نیـز دسـتور داد تـا تمـام کتـب موجـود را‬ ‫به زبـان پهلـوی ترجمـه کننـد و دراختیـار دانشـمندان قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫ایـن سیاسـت گذاری ها‪ ،‬نشـان می دهـد کـه تاچه حـد کتـاب و‬ ‫اهمیـت ان در انتقـال مبانـی فرهنگـی تاثیرگـذار اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫نهضـت ترجمـه در اواخـر نیمـه اول قـرن دوم هجـری در انتقـال‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫فرهنگـی نقـش پررنگی داشـته اسـت‪ .‬مثلا افرادی مثـل ابن مقفع‬ ‫توانسـتند اثـار مهمـی از پهلـوی بـه عربـی ترجمـه کننـد کـه ترجمه‬ ‫اثـار ان هـا در تمدن هـای هنـد و ایرانـی و رشـد نسـل ادبـی عربـی‬ ‫بسـیارتاثیرگذار بـوده اسـت‪ .‬همـه این هـا نشـان می دهـد که کتاب‬ ‫تاچه حـد می توانـد سـنت های علمـی و فضـای فکـری یک جامعه‬ ‫را بـه جامعـه دیگـر انتقـال داده و قـدرت خـردورزی ان هـا را افزایـش‬ ‫دهد‪ .‬درحال حاضر انچه موردنیاز است این است که اثار متفکرین‬ ‫و نویسـنده های ایرانـی بـه زبان هـای دیگـر ترجمه شـود‪ .‬در دنیای‬ ‫مدرن امروزی که گستره زبان انگلیسی بر هم ه اندیشه و خردورزی‬ ‫مـردم جهـان سـایه افکنـده اسـت‪ ،‬باعـث شـده تـا کمتـر زبان هـای‬ ‫اصیـل و ریشـه دار مثـل فارسـی بتواننـد درخششـی در جهـان امروز‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬براین مبنـا ا گـر متولیـان فرهنگـی فضـای گسـترش‬ ‫تفکر نویسندگانی ایرانی را در خارج از مرزها فراهم کنند‪ ،‬این اقدام‬ ‫یعنـی اولویت بخشـی بـه نویسـنده و متفکـر‪ ،‬گردوغبـار را از روی‬ ‫فضای کتاب و کتابخانه ها برمی دارند و راه نجات فرهنگ ایرانی را‬ ‫در عصر درخشش مدرنیته‪ ،‬به نوعی فراهم می سازد‪ .‬تاریخ نشان‬ ‫می دهد نام کسـانی باقی می ماند که قدرت کتاب و کتاب خوانی‬ ‫ییـر روسـو درخصـوص مامـون‬ ‫را در دوره خـود تقویـت می کننـد‪ .‬پ ‬ ‫می گویـد‪ :‬مامـون بعـد از غلبـه بـر میشـل سـوم امپراتـوری روم یکـی‬ ‫از شـرایط صلـح را چنیـن قـرار داد کـه وی بایـد یک نسـخه از تمـام‬ ‫کتـب یونانـی موجـود در روم را بـه او بسـپارد‪ .‬ایـن اهمیـت دادن‬ ‫بـه کتـاب نکتـه ای اسـت کـه ب همـرور ارتقـا و شـکوفایی فرهنگـی‬ ‫را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬مـا نبایـد فضایـی را ایجـاد کنیـم کـه‬ ‫نهادهای سرمایه داری بر تفکر و خردورزی غلبه کنند دران صورت‬ ‫شـاید با رکود اندیشـه راه برای زوال انسـان و جامعه انسـانی فراهم‬ ‫شـود و ایـن ان چیـزی اسـت کـه نمی شـود ان را به سـادگی فرامـوش‬ ‫کـرد‪ .‬ابوالحسـن علـی ابـن حسـین مسـعودی صاحب کتـاب مروج‬ ‫الذهـب دربـاره کتـاب می گویـد‪« :‬چـه همـدم و یـار خوبـی اسـت‬ ‫کتـاب! ا گـر خواهـی‪ ،‬لطایـف ان سـرگرمت کنـد و بخندانـدت وگـر‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫خواهـی‪ ،‬مواعـظ ان‪ ،‬تـو را انـدرز دهـد کتـاب‪ ،‬مونس ‬ ‫نشـاط تـو نشـاط گیـرد و بـا خفتـن تـو بخوابـد و جـز انچه تـو خواهی‬ ‫نگوید‪ .‬همسایه ای نکوکارتر‪ ،‬معاشری منصف تر‪ ،‬رفیقی مطیع تر‪،‬‬ ‫معلمی پرمایه تر ‪ ،‬یاری الیق تر امین تر و سودمندتر و نیکوخصال تر‬ ‫و سـرگرم کننده تر از ان نیابـی‪ .‬ا گـر بـدو نظـر کنـی‪ ،‬تـو را بهـره دهـد‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫ن همه ان چیز ‬ ‫فهمـت را قـوی کنـد و علمـت را بیفزاید»‪ .‬ای ‬ ‫که ما امروز به ا ن نیاز داریم‪ .‬کتاب ا گر به زندگی ما بیاید درخشش‬ ‫نوری در ما ایجاد خواهد کرد که به سـادگی خاموش نخواهد شـد؛‬ ‫بتـر را رقـم خواهـد زد و از‬ ‫و چـراغ راه مـا به سـوی اینـده ای مطلو ‬ ‫متـر انکـه کتـاب در درون ما سـکنی می گزیند و افسـردگی‪،‬‬ ‫همـه مه ‬ ‫غـم و درد را از مـا دور می سـازد‪ .‬لـذا بایـد ان را نجـات دهیـم و راهـش‬ ‫را به سـوی خویـش بـاز کنیـم تـا راه توسـعه و بالندگـی کشـور ب همـرور‬ ‫فراهـم شـود‪ .‬الیور گلدسـمیت یکی از نویسـندگان اروپایـی درمورد‬ ‫کتـاب می گویـد‪« :‬وقتـی دفعـه اول‪ ،‬یـک کتـاب خـود می خوانـم‪،‬‬ ‫ماننـد ان اسـت بـا یـک دوسـت جدیـد اشـنا شـده ام‪ ،‬وقتـی همـان‬ ‫کتـاب را دومرتبـه می خوانـم‪ ،‬ماننـد ان اسـت که با دوسـت قدیمی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مجـددا مالقـات کـرده ام»‪ .‬ما نیاز به مالقات با دوسـت های زیادی‬ ‫داریم‪ .‬دوسـت هایی که در تاریخ بشـری چراغ معرفت ما را روشـن‬ ‫می کننـد و راه بهترزیسـتن را بـه انسـان ها معرفـی می کننـد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسواستاددانشگاه‬ ‫دردانه‬ ‫«دردانـه»؛ اولیـن جشـنواره ملـی زیـوراالت اسـت کـه به منظـور شناسـایی‬ ‫اسـتعدادهای برتـر این حـوزه هنـری و تقویـت چرخـه تولیـد و تقویـت اقتصـاد‬ ‫هنـر برگزار می شـود تا بسـتری بـرای ورود بـه بازارهای داخلـی و خارجی ایجاد‬ ‫شـود‪ .‬شـهرام صمدی نیـا؛ رئیـس سـازمان بسـیج هنرمنـدان تهـران بـزرگ در‬ ‫توضیحـی پیرامـون جشـنواره اظهار کـرد‪« :‬دردانـه‪ ،‬به عنوان اولین جشـنواره‬ ‫ملـی زیـوراالت سـنتی ایـران‪ ،‬در دو قسـم طراحی و سـاخت که هرکـدام از این‬ ‫دو‪ ،‬خودشان به بخش هایی قابل تقسیم هستند‪ ،‬برگزار می شود‪ .‬در بخش‬ ‫طراحـی‪ ،‬دو بخـش طراحـی دسـتی و طراحـی رایانـه ای را داریـم و در بخـش‬ ‫سـاخت نیـز دو بخـش سـنتی و صنعتـی را خواهیـم داشـت‪ .‬ایـن جشـنواره‬ ‫به همـت سـازمان بسـیج هنرمنـدان تهـران بـزرگ و مشـارکت پژوهشـکده‬ ‫هنرهـای سـنتی کشـور و ریاسـت شـورای سیاسـت گذاری دکتـر شـریف زاده؛‬ ‫و دبیـری مهنـدس مهـدی نجـم ارا و همـکاری مـوزه بانـک ملـی ایـران بـا‬ ‫ریاسـت اقایـان رواقـی و اقابیگـی و سـایر دسـتگاه های اجرایـی و حمایتـی‬ ‫در دو بخـش طراحـی‬ ‫و سـاخت زیـوراالت‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـه شـرکت‬ ‫و حضـور دراین جشـنواره‬ ‫تـا ‪ 20‬اسـفندماه‬ ‫جـاری فرصـت ارسـال‬ ‫اثـار را دارنـد‪ .‬داوری‬ ‫اثـار در فروردین مـاه‬ ‫‪ 1400‬خواهـد بـود و‬ ‫نمایشـگاهی نیـز در‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ 1400‬برپـا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در پایـان جشـنواره یـک‬ ‫کارگاه اموزشـی برگـزار‬ ‫خواهـد شـد کـه سـازمان‬ ‫فنـی و حرفه ای کشـور به‬ ‫شـرکت کنندگان ان‪ ،‬گواهـی پایـان دوره اعطـا خواهد کرد‪ .‬طی تفاهم نامه ای‬ ‫بـا شـبکه هفـت سـیما مقـرر شـد بـرای امـوزش ایـن هنـر اصیـل‪ ،‬در سـال ‪1400‬‬ ‫پکیجی ‪ 200‬قسمتی از این هنر ایرانی و اسالمی به عالقه مندان اموزش داده‬ ‫شـود‪ .‬در هریـک از بخش هـای پنج گانـه‪ ،‬دو نفـر برگزیـده می شـوند کـه هریک‬ ‫پنج میلیون تومـان جایـزه نقـدی دریافـت خواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫لولو‬ ‫شاتر‬ ‫دانشمندان و مفاخر بزرگ اسالمی با «لولو» از شبکه الکوثر معرفی می شوند‪.‬‬ ‫کو نوجوان‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی؛ گروه کود ‬ ‫کو نوجـوان عرب زبان‬ ‫شـبکه الکوثـر به منظـور اشـنایی بیشـتر مخاطبـان کود ‬ ‫بـا دانشـمندان و مفاخـر بـزرگ اسلامی و نیـز تقویت روحیه و گسـترش ا گاهی‬ ‫انان‪ ،‬برنامه «لولو» (مروارید) به تهیه کنندگی حسین معتمد خواه را با تکنیک‬ ‫موشـن گرافیک در حال تولیـد دارد‪ .‬در این برنامـه‪ ،‬بـه معرفـی دانشـمندانی‬ ‫نظیـر ابوعلـی سـینا‪ ،‬جابربـن حیان‪ ،‬شـیخ بهایـی‪ ،‬ابن خلـدون‪ ،‬زکریـای رازی‬ ‫و ‪ ...‬همـراه کتاب هـا و اختراعاتشـان پرداختـه می شـود‪ .‬این مجموعـه کـه‬ ‫پیش تولیـدش بـه اتمـام رسـیده‪ ،‬در ‪ 30‬قسـمت سـه دقیقه ای در حال تولیـد‬ ‫اسـت‪ .‬مجموعـه «لولـو» بـرای پخـش در ایـام نـوروز ‪ 1400‬از گـروه کـودک و‬ ‫نوجـوان شـبکه الکوثـر در نظـر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سربازی لب مرز که عاشق دختری کولبر می شود و ‪...‬؛ امید اولیایی؛ کارگردان و‬ ‫متن حمید رضا اسدزاده به روی صحنه رفته و تا‬ ‫بازیگر این تئاتر است که برپایه ِ‬ ‫‪ 20‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت ‪50( 17:30‬دقیقه) در «عمارت نوفل لوشاتو»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫مرز‬ ‫کوروش برزی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!