روزنامه سایه شماره 2193 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2193

روزنامه سایه شماره 2193

روزنامه سایه شماره 2193

‫تا کید ظریف بر ضرورت رفع کامل و موثر تحریم های امریکا‬ ‫‪ ۳.۲‬درصد‬ ‫وزیـر امـور خارجـه بـر ضـرورت رفـع کامـل و موثـر تحریم هـای‬ ‫غیر قانونـی امریـکا تا کیـد کـرد و گفت‪« :‬این اقدام منجر به بازگشـت‬ ‫گام هـای جبرانـی ایـران خواهد شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمد جواد‬ ‫ظریـف بـا سـایمون کاوونـی؛ وزیـر خارجه ایرلند کـه در راس هیئتی‬ ‫وارد تهـران شـد‪ ،‬دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دو طـرف در این دیـدار‬ ‫در بـاره موضوعـات مهـم روابـط دوجانبـه‪ ،‬منطقـه ای و بین المللی‬ ‫گفت وگـو کردنـد‪ .‬ضـرورت تـداوم رایزنی هـای سیاسـی و مبـادالت‬ ‫اقتصـادی از مهم تریـن محورهـای مـورد گفت وگـو در بخـش روابـط دوجانبه بـود‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫ایرلنـد بار دیگـر اعلام کـرد کـه مطابـق ترتیبـات توافق شـده‪ ،‬سـفارت ایـن کشـور به تدریـج در‬ ‫تهـران بازگشـایی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫اسـماعیل اسـفندیاری پور؛ مجـری طـرح گنـدم وزارت جهـاد خبـر داد‪« :‬امسـال‪،‬‬ ‫دو میلیون و شـش هزار هکتار گندم ابی و چهار میلیون و ‪ ۱۵۶‬هزار هکتار گندم دیم‬ ‫در کشـور کشـت شـد که کشـت دیم ‪ ۳.۲‬درصد افزایش داشـته است‪ .‬برنامه کشت‬ ‫گنـدم در سـال جـاری در مجمـوع شـش میلیون هکتار پیش بینـی شـده اسـت کـه‬ ‫از این میـزان‪ ،‬چهار میلیون هکتـار‪ ،‬گنـدم دیـم بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ 24 1399‬رجب ‪ 8 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2193‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫واکنش معاونت زنان به ادعای «سکوالر» بودن الیحه حمایت از زنان‬ ‫هدف ما حفظ منزلت زنان و حمایت از انان است‬ ‫‪2‬‬ ‫تور لحظه اخری‬ ‫ثبت نام کنکور!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پرسپولیس؛خدایا‬ ‫این سفر کی می شود سر؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت�نگی نفس ناشران‪ ،‬با نوسان نرخ کاغذ‬ ‫این روزهـا تغییـرات بهـای کاغـذ‪ ،‬صدای فعاالن و اصنافی همچون ناشـران که با این‬ ‫کاال در ارتبـاط هسـتند را دراورده؛ موضوعـی کـه ریشـه ان بـه تحریم هـا‪ ،‬نوسـان های‬ ‫ارزی و همه گیری کرونا برمی گردد‪ .‬کاغذ گران شد و تولید داخلی نیز توان پاسخگویی‬ ‫به نیاز بازار را ندارد‪ .‬افزایش نا گهانی قیمت کاغذ در بازار ازاد‪ ،‬برخی از ناشران را وارد‬ ‫جنـگ روانـی بـرای تهیـه و انبـار ایـن ماده اولیه تولیـد کتاب کـرد‪ .‬در حالی که پیش تر‪،‬‬ ‫بخش مهمی از کاغذ مورد نیاز ناشران با ارز دولتی تخصیص داده شده توسط وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی میان انان توزیع می شـد‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ای ـ ـل ــهان عـ ــمر؛ عضــــــو مجلــــس‬ ‫نماینـدگان امریـکا در مصاحبـه بـا‬ ‫‪ CNN‬گفـت‪« :‬هـر دقیقـه ای کـه‬ ‫محمد بن سـلمان؛ ولیعهد عربسـتان‬ ‫مجـازات نمی شـود‪ ،‬تهدیـدی علیـه‬ ‫اعتبـار امریـکا؛ و نیـز میـزان توجـه‬ ‫ان بـه حقـوق بشـر و شـهروندان‬ ‫عربستانی سـت»‪.‬‬ ‫ارائه ‪ 100‬راهکار و ایده‬ ‫برای احیاء و توسعه صنایع دستی اصفهان‬ ‫عشق زنانه؛ بودنی بی اغاز و بی پایان ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫اجرای طر ح های سریع‬ ‫برای تامین کاال و مدیریت قیمت ها‬ ‫شهردار رشت تاکید کرد؛‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫تبدیل اطالع رسانی دستاوردها‬ ‫از مدل «پوشش محور » به «تولیدمحور»‬ ‫‪2‬‬ ‫تصویب و اجرایی شدن‬ ‫قانون جامع مدیریت شهری در اسر ع وقت‬ ‫‪5‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫تهیه و احداث حصار بتنی پیش ساخته ایستگاه های شیر بین راهی خطوط لوله مرکز یارد شهرکرد‬ ‫شماره ا گهی‪87390030 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت انتقـال گاز ایـران‪ /‬منطقـه دو عملیـات انتقـال گاز درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) موضـوع فـوق را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارایـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره ‪ 2099092678000020‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/23‬‬ ‫مهلت زمانی عودت پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/28‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/21‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارایـه پا کـت الـف‪ :‬ادرس‪ :‬اصفهـان‪ -‬کیلومتر ‪ 17‬جـاده اصفهان‪ -‬نجـف اباد‪،‬‬ ‫شـماره تمـاس‪03134042476 -03134042419 :‬‬ ‫منطقـه دو عملیـات انتقـال گاز‪ ،‬دفتـر امـور پیمان هـا‪ ،‬اتـاق ‪217‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا ا گهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد‪:‬‬ ‫‪www.SHANA.ir‬‬ ‫‪www.NIGTC.ir‬‬ ‫‪http://district2.nigtc.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1103628 :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز‬ ‫برادر ارجمندم‬ ‫جناب اقای دکتر سامان صالحی عمران‬ ‫درگذشـت مادربـزرگ بزرگوارتـان را تسـلیت عـرض کـرده‪ ،‬از درگاه خداونـد متعـال بـرای ان‬ ‫مرحومـه رحمـت و مغفـرت واسـعه و بـرای جنابعالـی و خانـواده محتـرم صبـوری و شـکیبایی‬ ‫مسـئلت دارم‪ .‬خداونـد قریـن رحمتـش فرمایـد‪.‬‬ ‫علیخانجانی‬ ‫هر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫نب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 24/1399‬رجب‪ 8/1442‬مارس ‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /343‬تومان‬ ‫توسعه جوامع از مسیر توانمندسازی زنان‬ ‫ امید یه هوای تازه تر‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫کلویی ژائو؛ دومین کارگردان زن برنده‬ ‫گلدنگلوب در تاریخ این جشنواره‬ ‫‪9‬‬ ‫معاونت رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اتهامغربگرایانهبودن‬ ‫مدافعان حقوق زنان جدید نیست‬ ‫استاندار خوزستان اعالم کرد؛‬ ‫معرفی فرمانداران سهلانگار‬ ‫‪ 12‬در محدودیتهای کرونایی به دادسرا‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫«روز جهانی زن»‬ ‫در اسپانیا با ا کران‬ ‫فیلمی از نرگس ابیار‬ ‫‪8‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Daily Mail‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫خداحافظی فاراژ از سیاست‬ ‫نایجـل فـاراژ؛ از سیاسـتمداران‬ ‫ارشـد انگلیـس و نماینـده سـابق‬ ‫ایـن کشـور در پارلمـان اروپـا‬ ‫اعلام کـرد کـه عرصـه سیاسـت را‬ ‫بعـد از اسـتعفا از رهبـری حـزب‬ ‫اصلاح انگلیـس‪ ،‬تـرک می کنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ او ادعـا کـرد این بـار بـرای همیشـه‬ ‫عرصـه سیاسـت را تـرک می کنـد و مثـل دو دفعـه قبلـی که‬ ‫کناره گیـری کـرد‪ ،‬دیگـر برنخواهـد گشـت؛ چـون برگزیـت‬ ‫دیگـر قابل بازگشـت نیسـت! او در پیامـی ویدئویـی‬ ‫بـ ه دنبال کنندگانـش در توئیتـر گفـت‪« :‬ان را انجـام‬ ‫داده ایـم‪ .‬بـه ان دسـت یافته ایـم‪ .‬به نوبه خـود احسـاس‬ ‫می کنـم حرفـه سیاسـی ام از جنبـه رهبـری فعـال یـک‬ ‫حـزب سیاسـی‪ ،‬مبـارزه در کمپیـن هـای انتخاباتـی و ‪...‬‬ ‫(تمـام شـده) و مـن فکـر می کنـم حـاال زمـان ان اسـت که‬ ‫بگویـم مـن کارم را انجـام داده ام»‪ .‬او خاطر نشـان کـرد‬ ‫بـه حمایـت از حـزب اصلاح انگلیـس بعد از انکـه رهبـری‬ ‫ان را بـه ریچـارد تایـس؛ رئیـس ایـن حـزب وا گـذار می کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ادامـه خواهـد داد‪ .‬فـاراژ هشـدار داد کـه قـرار نیسـت کال‬ ‫بـرود و قصـد دارد بـه حرفـه رسـانه ای خـود ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫وا کنش معاونت زنان‬ ‫به ادعای «سکوالر» بودن الیحه حمایت از زنان‬ ‫‪TACC‬‬ ‫سفر الوروف به کشورهای عربی‬ ‫وزارت امورخارجـه روسـیه اعلام‬ ‫کـرد کـه سـرگئی الوروف از ‪ ۸‬تـا‬ ‫‪ ۱۲‬مـارس (‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۲‬اسـفند ماه)‬ ‫از امـارات متحـده عربـی‪،‬‬ ‫عربسـتان سـعودی و قطـر دیـدار‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ در‬ ‫برنامـه سـفر الوروف بـه امـارات‪ ،‬گفت وگـو بـا محمـد بـن‬ ‫زایـد ال نهیـان؛ ولیعهـد ابوظبـی و همچنیـن عبـداهلل‬ ‫بـن زایـد ال نهیـان؛ وزیـر امـور خارجـه پیش بینـی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در عربسـتان سـعودی نیـز دیدارهایـی بـا محمـد‬ ‫بـن سـلمان ال سـعود؛ ولیعهـد پادشـاهی و فیصـل بـن‬ ‫فرحـان ال سـعود؛ وزیـر امـور خارجـه برنامه ریـزی شـده‪.‬‬ ‫در قطـر‪ ،‬سـرگئی الوروف بـا امیـر تمیـم بـن حمـد ال ثانـی‬ ‫و محمـد بـن عبدالرحمـن ال ثانـی؛ معـاون نخسـت وزیر‬ ‫و وزیـر خارجـه دیـدار و گفت وگـو خواهـد کـرد‪ .‬تقویـت‬ ‫همکاری هـای تجـاری روسـیه بـا امـارات متحـده عربـی‪،‬‬ ‫عربسـتان سـعودی و قطـر‪ ،‬رایزنـی دربـاره ثبـات خلیـج‬ ‫فـارس و حـل بحران هـای خاورمیانـه و شـمال افریقـا‪ ،‬از‬ ‫مهم تریـن محورهـای سـفر پنـج روزه سـرگئی الوروف بـه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـه کشـور عرب ‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫تا کید چین بر لغو تحریم های ایران‬ ‫وانـگ یـی؛ وزیـر خارجـه چیـن‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه امریـکا‬ ‫تحریم هـای ناعادالنـه علیـه‬ ‫ایـران را لغـو کنـد‪ .‬او در کنفرانـس‬ ‫دبـر‬ ‫خبـری سـاالنه خـود با تا کی ‬ ‫تحریم هـای‬ ‫ناعادالنه بـودن‬ ‫ایـران از سـوی امریـکا‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد کـه تهـران نیـز‬ ‫در این فراینـد مسـئولیت پذیر باشـد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛‬ ‫او موضـوع هسـته ای ایـران را مسـئله حساسـی دانسـت‬ ‫کـه بـر وضعیـت خاورمیانـه و کشـورهای حـوزه خلیـج‬ ‫فـارس تاثیر گـذار اسـت‪ .‬او گفـت‪« :‬مـا امیدواریـم کـه‬ ‫طـرف امریکایـی بـا صداقـت خـود را در اسـر ع وقت بـا لغـو‬ ‫تحریم هـای یک جانبـه ناعادالنـه و صـدور احـکام قضائی‬ ‫بـر اشـخاص و نهادهـای ثالـث اثبـات کنـد‪ .‬در مـورد‬ ‫مسـائل امنیـت منطقـه ای‪ ،‬چیـن پیشـنهاد ایجـاد یـک‬ ‫چهارچـوب مذا کـره چندجانبـه در منطقـه خلیـج فـارس‬ ‫بـا حفـظ برجـام را مطـرح کـرده‪ .‬گروه هـای مختلـف‬ ‫می تواننـد از ایـن چهارچـوب بـرای مدیریـت اختالفـات‬ ‫و کاهـش تنش هـا از طریـق مشـورت اسـتفاده کـرده و‬ ‫به صـورت مشـترک صلـح و ثبـات در منطقـه را حفـظ‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫‪Kronen Zeitung‬‬ ‫تظاهرات در وین‬ ‫علیه محدودیت های کرونایی‬ ‫هـزاران معتـرض بـه تـداوم‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی‪ ،‬بـه‬ ‫خیابان هـای ویـن؛ پایتخـت‬ ‫اتریـش امدنـد کـه چند مـورد‬ ‫درگیـری و بازداشـت را به همـراه‬ ‫داشـت‪ .‬به گـزارش فـارس؛ حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفـر در تجمعـات روز شـنبه شـرکت کردنـد و بـا‬ ‫در دسـت گرفتن پال کاردهایی که روی ان ها نوشـته شـده‬ ‫بـود‪« :‬کورتـز بایـد بـرود!» خواسـتار کناره گیـری صداعظـم‬ ‫ایـن کشـور شـدند‪ .‬ایـن تجمعـات به درخواسـت حـزب‬ ‫راسـتگرای «ازادی» اتریـش برگـزار شـد و در میـان‬ ‫معترضـان‪ ،‬هربـرت کیـکل؛ وزیـر کشـور سـابق اتریـش‬ ‫سـخنرانی کـرد و ایـن محدودیت هـا را «دیوانگـی»‬ ‫خوانـد‪ .‬یکـی از رهبـران اعتراضـات بازداشـت شـد و‬ ‫چند نفـر از معترضـان نیـز بعـد از امتنـاع از پرا کنده شـدن‬ ‫در پایـان تظاهـرات‪ ،‬به دلیـل نقـض قوانین نظـم عمومی‬ ‫و مقـررارت کرونایـی بازداشـت شـدند‪ .‬در هفته هـای‬ ‫اخیـر‪ ،‬رشـته اعتراضاتـی علیـه محدودیت هـا در اتریـش‬ ‫‪۴۷‬هـزار و‬ ‫برگـزار شـده اسـت‪ .‬ایـن کشـور تا کنـون ‪ ۲‬‬ ‫‪ ۸۷۱‬مـورد ابتلا و هشـت هزار و ‪ ۶۴‬مـورد فوتـی بر اثـر کرونـا‬ ‫را ثبـت کـرده اسـت‪ .‬در هفته هـای گذشـته‪ ،‬افزایـش‬ ‫مـوارد ابتلا در اتریـش گـزارش شـده و مقامـات بهداشـتی‬ ‫هشـدار داده انـد نـوع انگلیسـی کرونـا کـه تصـور می شـود‬ ‫قـدرت انتقـال بیشـتری داشـته باشـد‪ ،‬در این کشـور‬ ‫پخـش شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرانسوامناجر‬ ‫تلنگر‬ ‫مشــاور حقوقــی و پارلمانــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــوری دربــاره ادعــای «ســکوالر»بودن متــن الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت توســط مخالفــان‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫اتهامات جدید نیســتند‪ .‬اتهام غرب گرایانه بودن مدافعان حقوق زنان یا کپی برداری از منابع بین المللی همیشــه و طی ســال های متمادی وجود داشــته اســت؛ زنان به این ادبیات اشــنا هســتند»‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا؛ اشــرف گرامی زادگان درباره اینکه مخالفان الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت معتقدند متن الیحه «ســکوالر» اســت و از ادبیات جهانی خشــونت کپی برداری کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬دیدگا ههــای متفــاوت در کشــور منجربه ایــن فاصلــه نظــری شــده اســت‪ .‬تا کیــد می کنــم هنگام بررســی همین الیحه‪ ،‬قوه قضائیه با افراد و کارشناســان متفاوتی جلســه گذاشــت و بــا انان‬ ‫صحبــت کــرد تــا از همــه نظــرات اســتفاده شــود‪ .‬هدف قــوه این بودکــه اجمــاع به وجــود اورد»‪.‬‬ ‫مشـاور حقوقـی و پارلمانـی معاونـت امـور زنـان و خانـواده‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬به جهـت پیگیری هـا‪ ،‬معاونـت امـور‬ ‫زنـان و خانـواده نیـز در مشـورت بـا افـراد بـا دیدگاه هـای گونا گـون‪،‬‬ ‫همـه مطالـب را خوانـد و همـه نظـرات را شـنید‪ .‬تلاش ایـن بـود‬ ‫تـا همـه نظـرات تجمیـع شـود و بهترین حالـت؛ باتوجه به شـرایط‬ ‫زمانـی و مکانـی اتخـاذ شـود‪ .‬معاونـت مرتـب پیشـنهاد می کرد که‬ ‫به اسـتناد اصـل دوم قانـون اساسـی‪ ،‬روش هـای اعالمـی را مدنظر‬ ‫قـرار دهیـم تـا الیحه تدوین شـده متناسـب باشـد»‪ .‬گرامـی زادگان‬ ‫دربـاره اتهاماتـی کـه برخـی بـه متـن الیحـه وارد می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«راهـی کـه قانـون اساسـی پیـش روی مـا گذاشـته‪ ،‬اجتهـاد‬ ‫مسـتمر فقهـای جامع الشـرایط‪ ،‬اسـتفاده از علـوم و فنـون و‬ ‫تجـارب پیشـرفته بشـری و تلاش در پیشـبرد ان هـا و نفـی هرگونـه‬ ‫ً‬ ‫ستمگری و ستم کشی ست‪ .‬ضمنا این الیحه در مجامع حوزوی‬ ‫و دانشـگاهی موردبحث وبررسـی بـوده‪ .‬ایـن اتهامـات همـه‬ ‫متصدیـان تدویـن را در مظـان قرار می دهد و زیبنده برای تدوین‬ ‫یـک الیحـه انسـانی و حمایتـی نیسـت»‪ .‬وی دربـاره ایراداتـی کـه‬ ‫یبـر اشـاره نکردن الیحـه بـه اهمیـت مقـدار‬ ‫منتقـدان الیحـه مبن ‬ ‫و نـوع خشـونت و ایجـاد محدودیـت در مقابـل ازادی‪ ،‬بـه الیحـه‬ ‫وارد می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن مصادیـق‪ ،‬بـه بیراهـه رفتـن اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر شـکایتی صـورت گیـرد‪ ،‬حکـم ازسـوی قاضـی صادر صـورت‬ ‫ً‬ ‫می شـود نـه کارشناسـان یـا محققـان؛ ضمنـا در نقدهـا‪ ،‬بـه‬ ‫مزایـای الیحـه نیـز اشـاره شـده‪ .‬بایـد صبر کنیم تا مجلس شـورای‬ ‫اسلامی و نماینـدگان نیـز ان را بررسـی کننـد»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫دربـاره برخـی ادعاهـا دربـاره نداشـتن «پیوسـت تحلیلـی» الیحـه‬ ‫حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت کـه برخـی ان را‬ ‫اشـکال الیحـه می داننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬معاونـت امـور زنـان و خانـواده‬ ‫بـرای پیشـنهاد هایی کـه بـه هـدف اصلاح قوانیـن و مقـررات ارائه‬ ‫می کند‪ ،‬سـند پشـتیبان تهیه می کند‪ .‬سـند فقهی این الیحه نیز‬ ‫توسـط یکـی از اسـاتید حـوزوی قـوه قضائیـه نوشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫کمیسـیون لوایح دولت همیشـه برای پیشـنهاد ها معاونت سـند‬ ‫پشـتیبان و مسـتندات مطالبه می کند و معاونت نیز با بهره گیری‬ ‫از دانـش اسـاتید و علمـای فقهـی جهـت تکمیـل متـن و ضـرورت‬ ‫ان‪ ،‬اقـدام می کنـد؛ لـذا معاونـت امـور زنـان و خانـواده به صراحـت‬ ‫اعلام می کنـد کـه ایـن الیحه دارای سـند پشـتیبان فقهی سـت»‪.‬‬ ‫این حقوقدان درباره پیش فرض این الیحه از «خشـونت» گفت‪:‬‬ ‫«الیحـه برمبنـای اصـول و ارمان هـای قانـون اساسـی تدویـن‬ ‫شـده‪ .‬هـدف‪ ،‬حفـظ کرامـت و منزلـت زنـان و حمایـت از انـان‬ ‫اسـت‪ .‬الیحـه بـرای تحکیـم خانـواده‪ ،‬راهکارهـای پیش بینـی‬ ‫تدابیـر‪ ،‬اقدامـات‪ ،‬خدمـات و توانمندسـازی را اولویـت بخشـیده‪.‬‬ ‫ازاین بابـت در تعاریـف‪ ،‬شـما شـرح کرامـت‪ ،‬حمایـت‪ ،‬زن و‬ ‫خشـونت را در مـاده ‪ ۱‬الیحـه مشـاهده می کنیـد‪ .‬ب هجـز قانـون‬ ‫اساسـی‪ ،‬سیاسـت ها‪ ،‬چشـم انداز و کلیـه اسـناد باالدسـتی‬ ‫موردتوجـه بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جـرم درصورت تعـدد و تکرار‬ ‫دارای تشـدید مجـازات اسـت‪ .‬ایـن تشـخیص را قاضـی دادگاه‬ ‫هنـگام بررسـی پرونـده می دهـد کـه ایـن خشـونت مقطعـی بـوده‬ ‫ً‬ ‫یـا مسـتمر اسـت؛ یااینکه خطا و سـهو بـوده یا عمدا صـورت گرفته‬ ‫اسـت»‪ .‬گرامـی زادگان دربـاره پرسـش های مطر ح شـده ازسـوی‬ ‫مخالفـان نظیـر اینکـه ایـا می شـود فـردی مسـئول تربیـت دیگـری‬ ‫باشـد و درطـول ایـن تربیـت ازار جسـمی یـا روانـی نـداده باشـد‬ ‫یـا ایـا بچـه ای کـه بایـد بـه کالس اول بـرود و بـا گریـه او را از دامـن‬ ‫مـادر جـدا می کننـد‪ ،‬مصـداق بـارز خشـونت اسـت؟ گفـت‪« :‬طرح‬ ‫ایـن مصادیـق قابل تامـل اسـت‪ .‬موضـوع زن (یـا همسـر) بـا فرزنـد‬ ‫خردسـال یـا نوجـوان‪ ،‬متفـاوت اسـت‪ .‬مسـئولیت مـرد در جایـگاه‬ ‫شـوهر بـا مسـئولیت مـرد در جایـگاه پدر بـرای فرزند‪ ،‬تفـاوت دارد‪.‬‬ ‫این نمونه مثال ها که با هدف تغییر نتیجه گیری ست‪ ،‬مخاطب‬ ‫را به اشـتباه می اندازد‪ .‬سـواالت مطروحه‪ ،‬هدفمند بیان شـده»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬ایا شـوهر‪ ،‬مسـئول تربیت زن اسـت که پرسـش‬ ‫به این نحـو بیـان می شـود؟ زن بـا داشـتن اختیـار و حـق انتخـاب‬ ‫ازدواج کرده اسـت و با هدف تشـکیل خانواده (مسـتند به قانون‬ ‫مدنـی کـه فقها نوشـته اند) حقوق و تکالیفـی دارد‪ .‬همین حقوق‬ ‫و تکالیفـی کـه بـرای شـوهر نیـز امده اسـت‪ .‬در کجـای قانون گفته‬ ‫شـده کـه شـوهر بایـد زن را تربیـت کنـد؟ در طرح پرسـش نباید به‬ ‫بیراهـه رفـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه قانـون مدنـی زن و شـوهر (هـر دو)‬ ‫را مکلـف بـه حسـن معاشـرت بـا یکدیگـر و معاضـدت و همـکاری‬ ‫در تحکیـم خانـواده و تربیـت فرزنـدان کـرده اسـت؛ و الغیـر‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بـه مـاده ‪ ۱۱۰۳‬و ‪ ۱۱۰۴‬قانـون مدنـی نـگاه کنیـد‪ .‬در حقـوق و‬ ‫تکالیـف زوجیـن نسـبت بـه یکدیگـر کـه فقهـای زمـان نوشـته اند‪،‬‬ ‫امده اسـت‪ :‬زن و شـوهر مکلف به حسـن معاشـرت با یکدیگرند‪.‬‬ ‫درادامـه بیـان می شـود زوجیـن بایـد در تشـدید مبانـی خانـواده و‬ ‫تربیـت اوالد خـود بـه یکدیگـر معاضدت نمایند‪ .‬نتیجـه اینکه زن‬ ‫و شـوهر هر دو مسـئول هسـتند»‪ .‬این حقوقدان معتقد اسـت که‬ ‫درمـورد تربیـت فرزنـد هم حـدود تادیب را اورده اسـت؛ نه تنبیهی‬ ‫که حاصل اخالق و رفتار سـوء والدین اسـت؛ چون سوء رفتارهای‬ ‫والدینی که منجر به ازارواذیت کودک شود‪ ،‬برمبنای قانون خود‬ ‫دارای مجـازات اسـت‪.‬‬ ‫مشـاور حقوقـی و پارلمانـی معاونـت امـور زنـان و خانـواده‬ ‫رئیس جمهـوری دربـاره پرسـش هایی که مخالفان الیحـه دارند و‬ ‫می گوینـد ایـا مطابـق با این الیحه انتقـال ارزش هایی نظیر عفت‪،‬‬ ‫صداقـت‪ ،‬قناعـت و ‪ ...‬به علت مخالفت با فردگرایـی و ازادی فرد‪،‬‬ ‫خشـونت محسـوب می شـود؟ گفـت‪« :‬ایـن پرسـش مطر ح شـده‬ ‫منتقـدان هـم هدفمنـد اسـت‪ .‬کجـای الیحـه بـه بی اخالقـی و‬ ‫بی عفتی بها داده است؟ البته ما انتظار این انتقادها را داشتیم؛‬ ‫یسـت؛ ا گـر دو طـرف داشـته باشـند‪.‬‬ ‫امـا انصـاف‪ ،‬روش خوب ‬ ‫ً‬ ‫دو قـوه بـا داشـتن بیـش از ‪ ۵۰‬نفـر (حـدودا) اسـتاد دانشـگاهی و‬ ‫حـوزوی و ا کثـر از قضـات باتجربـه و بـا سـابقه بیـش از ‪ ۲۰‬سـال در‬ ‫معاونـت حقوقـی قـوه قضائیـه و سـپس در کمیسـیون لوایـح قـوه‬ ‫مجریـه دراین همه مـدت مـاده بـه مـاده الیحـه را بررسـی کرده انـد‬ ‫و بـا ا کثریـت اراء مصـوب کرده انـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬گاه بعضی از موارد‬ ‫را کـه بـا برخـی سلایق و نظـرات سـازگار نبـود مراعا می گذاشـتند تا‬ ‫مجـدد بررسـی شـود‪ .‬این همـه دقـت کافـی نبـوده اسـت؟ البتـه‬ ‫ممکـن اسـت ایـن الیحـه بـا برخـی دیدگاه هـا و سلایق تفـاوت‬ ‫داشته باشد؛ اما خوشبختانه سابقه نشان داده که دانشگاه ها‪،‬‬ ‫موسسات‪ ،‬مرا کز و دفاتر و سازمان های مطالعاتی و یا غیردولتی؛‬ ‫همان گونـه کـه در رسـانه ها می بیننـد‪ ،‬ایـن الیحـه را موردبررسـی‬ ‫قـرار دادنـد و ازادانـه ان را نقـد کردنـد»‪ .‬وی معتقـد اسـت کـه حـال‬ ‫بایـد بینیـم نقدهـا تاچه حـد موردقبـول کارشناسـان و اسـاتید‬ ‫مربوطه است و تاچه حد امکان توجه بیشتر به زنان در موقعیت‬ ‫اسیب پذیر وجود دارد‪ .‬به گفته وی؛ معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫همیشـه از ارائـه نظـرات اسـتقبال می کنـد‪ .‬مهـم‪ ،‬نـگاه علمـی بـه‬ ‫مـواد قانونی سـت کـه بایـد بـا اسـتاندارد قانون نویسـی بخوانـد‪.‬‬ ‫ایـن حقوقـدان بااشـاره به قانـون «حمایـت از امـران بـه معـروف و‬ ‫ناهیـان از منکـر» مصـوب سـال ‪ ،۹۴‬ادامـه داد‪« :‬فرامـوش نکنیـد‬ ‫قانـون حمایـت از امـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر در تاریـخ‬ ‫‪ ۱۳۹۴/۱/۲۳‬در مجلـس شـورای اسلامی مصـوب شـده و دارای‬ ‫سـتاد امربه معروف و نهی ازمنکر اسـت‪ .‬دراین قانون امربه معروف‬ ‫و نهی ازمنکـر تعریـف شـده و شـرایط اجـرای ان نیـز مشـخص‬ ‫اسـت؛ لـذا تداخـل موضوعـی و اینکـه یک قانون باید شـامل همه‬ ‫مسـائل باشـد‪ ،‬امکان پذیر نیسـت‪ .‬مطالبات زنان هم بسـیارزیاد‬ ‫بـود؛ ولـی مـا نتوانسـتیم همـه مشـکالت زنـان را دراین الیحـه‬ ‫بیاوریـم»‪ .‬گرامـی زادگان درپاسـخ به اینکه برخـی معتقدنـد مـا دو‬ ‫نـوع خشـونت «روا» و «نـاروا» داریـم و ایـن اشـکال را به الیحـه وارد‬ ‫می کننـد کـه خشـونت مدنظـر ان‪ ،‬عرفـی نیسـت و بایـد خشـونت‬ ‫در عـرف مشـخص شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬خشـونت‪ ،‬خشـونت اسـت‪ .‬بـا‬ ‫طـرح روا و نـاروا‪ ،‬ازردگـی یـا ضرب وجـرح بـه تعریـف خدشـه وارد‬ ‫می کننـد‪ .‬مـا تا کنـون در قانـون‪ ،‬واژه خشـونت نداشـتیم‪ .‬برخـی‬ ‫از صاحب نظـران می گفتنـد به جـای ان ازارواذیـت بگذاریـم یـا‬ ‫ضرب وجـرح و‪ ...‬البتـه عـرف هـم دارای زمـان و مـکان اسـت»‪.‬‬ ‫به گفتـه مشـاور حقوقـی و پارلمانـی معاونـت امـور زنـان و خانـواده‬ ‫رئیس جمهـوری؛ باالخـره در الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت‬ ‫از زنـان در برابـر خشـونت‪ ،‬خشـونت دارای تعریـف شـد‪ .‬تعریـف‬ ‫لتـر بـود؛ امـا‬ ‫اولیـه در قـوه قضائیـه در مرحلـه نخسـت بسـیار کام ‬ ‫تشـخیص داده شـد کـه متـن کوتا هتـر شـود؛ امـا مفهـوم را برسـاند‬ ‫کـه در الیحـه تعریـف ان مشـخص شـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬قاضـی‬ ‫هنـگام بررسـی و رای دادن بـه پرونـده خشـونت بـا بهره گیـری‬ ‫و مشـاوره از سـازمان های مرتبـط ماننـد پزشـکی قانونـی یـا‬ ‫ضابطـان‪ ،‬به کسـب اطالعات بیشـتر دسـت می یابد کـه با ا گاهی‬ ‫قاضـی بـه اوضاع واحـوال تصمیـم گرفتـه می شـود»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«همان طورکـه از عنـوان الیحـه مشـخص اسـت‪ ،‬متـن الیحـه هـم‬ ‫ابعـاد فرهنگـی اجتماعـی دارد و هـم ابعـاد کیفـری؛ بعـد فرهنگـی‬ ‫ان در شـرح وظایـف قـوه قضائیـه (پیشـگیری و بازدارندگـی) و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی امـده اسـت‪ .‬اموزش هـای پیش بینی شـده‬ ‫یسـت؛ چـون همـه‬ ‫بـرای ضابطـان‪ ،‬مـددکاران و ‪ ...‬بعـد فرهنگ ‬ ‫خشـونت دیدگان پرونـده قضائـی تشـکیل نمی دهنـد؛ بلکـه‬ ‫ازطریـق دفاتـر حمایتـی در دو قـوه‪ ،‬امکان حل اختالف و تعهد به‬ ‫عدم خشـونت ازطریـق متصدیـان مرتبـط وجـود دارد‪ .‬بیشـترین‬ ‫نـگاه بـه حمایـت بـوده اسـت کـه تلاش شـود از تکـرار خشـونت‬ ‫ممانعـت شـود»‪.‬‬ ‫ایـن حقوقـدان درپاسـخ به اینکه از جملـه اشـکاالتی کـه بـه‬ ‫الیحـه وارد شـده‪ ،‬بی توجهـی ان به این اسـت که ایـا زن در‬ ‫ً‬ ‫خشـونت دیدگی خـودش می توانـد مقصـر باشـد یـا عاملـش صرفـا‬ ‫بدخلقـی مـرد اسـت؟ افـزود‪« :‬کارشناسـی کـه ایـن سـوال را مطرح‬ ‫کـرده اسـت بایـد ان را روشـن کنـد کـه منظـور چیسـت؟ یعنـی زن‪،‬‬ ‫شـوهر را تحریـک کـرده باشـد؟ تحریـک کـرده باشـد کـه او را بزنـد؟‬ ‫بدخلقـی مـرد زیان رسـاننده بـوده اسـت یـا خیـر؟ اثـار بیرونـی ان‬ ‫در جسـم و روح زن مشـهود اسـت؟ ایـن پرسـش ها برچه مبنایـی‬ ‫صـورت می گیـرد؟ ایـن خرده فرهنگ هـای مطر ح شـده را بایـد‬ ‫بـا قاضـی در میـان گذاشـت؛ چـون در صـدور حکـم‪ ،‬قاضـی‬ ‫اسـتدال ل های خـود را مـی اورد‪ .‬مقصـر را قاضـی اعلام می کنـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ در مـاده ‪ ۳۴‬الیحـه بـه خشـونت و ازار روحـی و روانـی‬ ‫زن در فضـای مجـازی توجـه شـده و بـرای ان مجـازات درنظـر‬ ‫گرفته اند و در شرح وظایف کارگروه ملی در وظیفه سوم هم امده‬ ‫کـه تحقیقـات و پایـش مسـتمر به منظـور پیش بینـی مصادیـق‬ ‫جدید خشونت علیه زنان باید صورت گیرد‪ .‬گرامی زادگان درباره‬ ‫سـختی اثبـات خشـونت در محکمـه قضائـی بـرای زنـان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ادلـه اثبـات دعـوی در ا کثـر دعـاوی مشـکل اسـت؛ لـذا پیشـنهاد‬ ‫این بود هکـه بایـد از وکال و مشـاوران قضائـی اسـتفاده کـرد و انـان را‬ ‫به مـدد گرفـت‪ .‬دراین الیحـه هـم بـا هـدف حمایـت از زنـان‪ ،‬دفاتـر‬ ‫حمایتی زنان تقویت می شـود‪ .‬مرا کز خدمات مشـاوره ای توسعه‬ ‫می یابـد‪ .‬امـوزش در کلیـه دسـتگاه ها بـه مجریـان داده می شـود‪.‬‬ ‫در مـاده ‪ ۲۵‬نیـز بـرای کانـون وکالی دادگسـتری مشـاوره‪ ،‬وکالـت‪،‬‬ ‫ایجـاد دفاتـر معاضدتـی و وکالی داوطلـب پیش بینی شـده»‪ .‬وی‬ ‫درپاسـخ به اینکه ایـا در جامعـه مـا مـردان نیـز مـورد خشـونت قـرار‬ ‫می گیرند؟ تصریح کرد‪« :‬در کمال تاسـف امار متقنی حتی درمورد‬ ‫زنـان خشـونت دیده دراختیـار نیسـت؛ مگرانکـه قـوه قضائیـه‬ ‫برمبنـای پژوهـش از پرونده هـا امـار جرائـم و انـواع ان را اعلام کند‪.‬‬ ‫تا کنـون پرونده هـای قضائـی نشـان دهنده خشـونت مـردان‬ ‫علیـه زنـان بـوده اسـت کـه در الیحـه از واژه جنسـیت یـا موقعیـت‬ ‫اسـیب پذیر زن اشـاره شـده اسـت‪ .‬ا گـر موفـق شـویم ایـن ا کثریـت‬ ‫را کـه زنـان هسـتند‪ ،‬موردحمایـت قـرار دهیـم‪ ،‬می تـوان در اینـده‬ ‫ا گـر مـردی خشـونت دیـده بـود‪ ،‬او را هـم موردحمایـت قـرارداد»‪.‬‬ ‫ایـن حقوقـدان معتقد اسـت‪« :‬طر ح ها و لوایح ناشـی از مطالبات‬ ‫جوامـع اسـت‪ .‬سال هاسـت کـه زنـان از خشـونت؛ به خصـوص‬ ‫خشـونت خانگـی شـکایت دارنـد‪ .‬در مشـاوره ها‪ ،‬مراجعـات‪،‬‬ ‫دعـاوی محا کـم شـاهد ایـن شـکوائیه ها هسـتیم‪ .‬این تشـخیص‬ ‫سال هاسـت کـه ازطـرف زنـان داده شـده اسـت»‪ .‬گرامـی زادگان‬ ‫درپایـان تصریـح کـرد‪« :‬اعلام می کنـم کـه معاونـت امـور زنـان و‬ ‫خانواده از کارشناسان می خواهد که درصورت داشتن پیشنهاد‬ ‫بـرای الیحـه‪ ،‬نظـرات خـود را بـا مـا در میـان بگذارنـد تـا درصـورت‬ ‫طرح الیحه در مجلس‪ ،‬بتوانیم به بهبود روند پیشرفت تصویب‬ ‫الیحـه کمـک کنیـم»‪.‬‬ ‫فقط ‪ 10‬کشور دارای «حقوق کامل برابر» برای زنان هستند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫تنهـا در ‪ 10‬کشـور حمایت هـای قانونـی کامـل‬ ‫از زنـان به عمـل می ایـد!‪ ...‬ایـن را می تـوان‬ ‫خالصه تحقیقات کارشناسان «بانک جهانی»‬ ‫در گـزارش ‪ 2021‬این مجموعـه دانسـت کـه‬ ‫تحت عنـوان ‪Women, Business and the Law‬‬ ‫ِ‬ ‫منتشـر شـده؛ ایـن ‪ 10‬کشـور عبارت انـد از‪:‬‬ ‫«بلژیک‪ ،‬فرانسه‪ ،‬دانمارک‪ ،‬التویا‪ ،‬لوکزامبورگ‪،‬‬ ‫سـوئد‪ ،‬کانـادا‪ ،‬ایسـلند‪ ،‬پرتغـال و ایرلنـد» کـه‬ ‫البتـه درمـورد ان هـا نیـز بایـد بـه دیـده اغمـاض‬ ‫نگریسـت؛ چرا کـه عمـده ایـن حمایت هـا نیـز‬ ‫در ایجـاد بسـترهای قانونـی روی کاغـذ بـوده‬ ‫ً‬ ‫ معنـای رعایـت همه جانبـه نیسـت؛ ‬ ‫و الزامـا به‬ ‫ًِ‬ ‫به این معن اکـه اقلا توانسـته اند ازمنظر حقوقی‪،‬‬ ‫حقـوق یکسـان بـرای زنـان و مـردان قائـل‬ ‫شـوند‪ .‬در بررسـی این موضـوع‪ ،‬وضعیـت زنـان‬ ‫در هشـت شـاخص کلـی در ‪ 194‬کشـور رصـد؛ و‬ ‫ایـن نتیجـه حاصـل شـده کـه ‪ 94‬کشـور موفـق‬ ‫بـه کسـب امتیـاز ‪80‬درصـد و بـاالی ان شـوند‬ ‫کـه نسـبت بـه ‪ 87‬کشـور بـا ایـن میـزان امتیـاز‬ ‫در گـزارش سـال ‪ 2020‬ایـن نهـاد‪ ،‬یـک موفقیـت‬ ‫جهانـی محسـوب می شـود‪« .‬عربسـتان‬ ‫سـعودی» کـه در سـال ‪ 2019‬در قعـر جـدول‬ ‫بـود‪ ،‬امسـال بـا امتیـاز ‪80‬درصـدی کـه ناشـی از‬ ‫تصویب قوانینی درخور بود‪ ،‬رتبه خود را بهبود‬ ‫بخشیده و به رده ‪ 91‬ارتقاء یافته است‪ .‬اخرین‬ ‫عنـوان در این رده بنـدی امسـال‪ ،‬متعلـق بـه‬ ‫«یمـن» بـا امتیـاز ‪26.9‬درصد اسـت؛ پیـش ازان‬ ‫نیـز دو کشـور «کویـت» و «سـودان» به ترتیـب بـا‬ ‫‪28.8‬درصـد و ‪29.4‬درصـد قـرار دارنـد‪« .‬ژاپـن»‬ ‫ً‬ ‫و «کره جنوبی» به ترتیب تقریبا ‪ 82‬و ‪ 85‬درصد‬ ‫امتیاز به دسـت اورده اند؛ این دو کشـور امسـال‬ ‫بیشـترین امتیـازات کـه مربـوط بـه بخـش‬ ‫یسـت را‬ ‫کیفیـت قوانیـن حقـوق برابـر و کارافرین ‬ ‫ً‬ ‫از دسـت داده انـد؛ مثلا «ژاپـن» فقـط ‪ 50‬درصـد‬ ‫نمـره مربـوط بـه ایجـاد برابـری در محـل کار را‬ ‫کسـب کـرده؛ یعنـی در انجـا موانـع اسـتخدام‬ ‫برابـر‪ ،‬تبعیـض در محـل کار و ازار جنسـی دیـده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پرسپولیس؛‬ ‫خدایا این سفر کی می شود سر؟!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫پرسـپولیس‪ ،‬نامی به عظمت کشور کهن سـال ایران زمین و سرزمینی ست که‬ ‫یـاداور تاریـخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران اسـت‪ .‬کشـوری که جهـان زورگو‬ ‫را بـه اطاعـت از حـق و حقیقـت واداشـته و جهـان در برابـر سـخن حـق مـا‪ ،‬کوتاه‬ ‫امـده اسـت؛ و چنیـن اسـت کـه نـام پرسـپولیس‪ ،‬جـاودان شـده و در ورزش و‬ ‫به ویژه فوتبال‪ ،‬ا کثریت قابل توجهی از جوانان‪ ،‬نوجوانان و حتی میان سـاالن‬ ‫و کهن سـاالن را شـیفته و عاشـق خود کرده اسـت‪ .‬تیم فوتبال پرسـپولیس که‬ ‫در کنار تیم فوتبال اسـتقالل‪ ،‬دو سـتون اصلی فوتبال کشـور ما را تشـکیل داده‬ ‫است‪ ،‬روزگاری پرفرازونشیب را در این ایام سپری می کند‪ .‬تیمی که چهار سال‬ ‫اسـت بـر اریکـه فوتبـال ایـران تکیـه زده و در اسـیا نیـز قدمـی کوچـک تـا رسـیدن‬ ‫بـه قلـه قهرمانـی راه دارد‪ ،‬روزهـای تلـخ و شـیرینی را تجربـه کـرده و همچنـان‬ ‫تجربـه می کنـد‪ .‬متاسـفانه در راس مدیریـت ایـن باشـگاه‪ ،‬پـس از وا گـذاری بـه‬ ‫سازمان تربیت بدنی‪ ،‬همواره افرادی غیرورزشی گمارده شده اند که سرنوشت‬ ‫ایـن باشـگاه را همیشـه بـا بحـران مواجـه کرده انـد‪ .‬شـاید بتوان گفت که ریشـه‬ ‫اصلـی مشـکالت در ایـن باشـگاه مردمـی‪ ،‬علاوه بر گمـاردن مدیران غیرورزشـی‬ ‫سیاسی‪ ،‬تغییرات پی درپی همین مدیران گزینشی نیز باشد که مزید بر علت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هـر مدیـری کـه گمـارده می شـود‪ ،‬بسـان درویشـان دم را غنیمـت‬ ‫می شـمرد و چـون ادامـه مدیریـت خـود را در پیـروزی و موفقیـت ایـن تیـم‬ ‫می دانـد؛ درنتیجـه تمـام ترفندهـا ازجملـه بدهکار کـردن باشـگاه و عـدم انجـام‬ ‫تعهـدات مالـی بـه افـراد را نیـز در پـی می گیـرد؛ چنین اسـت کـه طرفداران بسـیار‬ ‫این باشـگاه‪ ،‬همیشـه اسـترس و نگرانی دارند و بیم و امید از اینده‪ ،‬اولین اصل‬ ‫تفکـر انـان شـده اسـت‪ .‬درنهایـت‪ ،‬حاصـل ایـن بی تدبیـری سـازمان ورزش یـا‬ ‫وزارت ورزش فعلی‪ ،‬موجب شده است که تعداد شکایات از این باشگاه توسط‬ ‫فوتبالیسـت های بی کیفیـت بـه خدمـت گرفتـه خارجـی و در مـواردی مربیـان‬ ‫خارجـی‪ ،‬از چند ده مـورد هـم تجـاوز کنـد؛ زیرا هر مدیری بر این باشـگاه گمارده‬ ‫می شـود‪ ،‬نه تنهـا بدهکاری گذشـته را تسـویه نمی کند؛ بلکـه مقدار زیـادی هم‬ ‫لو انتقاالت باشگاه‪ ،‬ان هم‬ ‫بر ان می افزاید که حاصل ان بسته بودن پنجره نق ‬ ‫به صـورت تکـرار و تکـرار بـوده اسـت‪ .‬خوشـبختانه در روز جمعـه اعلام شـد کـه‬ ‫لو انتقاالت این باشگاه باز شده که موجب خرسندی طرفداران این‬ ‫پنجره نق ‬ ‫باشگاهفراهمشد؛حال گواینکهپرسپولیسمیلیاردهاتومانبدهیداخلینیز‬ ‫دارد؛ تعدادی از فوتبالیسـت های داخلی مطالباتی از سـال های قبل دارند که‬ ‫بعضـی از انـان ازجملـه دایـی‪ ،‬کریمـی و بازیکنان تیم ملی در گذشـته‪ ،‬به خاطر‬ ‫عالقـه وافـر بـه باشـگاه پرسـپولیس از خیـر ایـن طلـب گذشـته اند؛ امـا هسـتند‬ ‫ظکـردن‬ ‫فوتبالیسـت هایی کـه اصـرار در وصـول مطالبـات خـود و حتـی بـا لحا ‬ ‫جریمـه دیرکـرد ان دارنـد کـه مدیریت‪ ،‬رئیس و معاون فعلی این باشـگاه که هر‬ ‫دو جوان و البته غیرسیاسی هستند‪ ،‬باید برای ان فکر و چاره ای عملی بیابند‬ ‫لو انتقـاالت ایـن باشـگاه‬ ‫تـا این بـار‪ ،‬داخلی هـا‪ ،‬باعـث بسته شـدن پنجـره نق ‬ ‫مردمـی نشـوند‪ .‬اینـک که مدیریـت جامع ورزش کشـور‪ ،‬در طی سـه دهه اخیر‪،‬‬ ‫نتوانسـته مشـکالت دو باشـگاه مردمـی اسـتقالل و پرسـپولیس را مرتفـع کنـد‪،‬‬ ‫سپردن امور این دو باشگاه به بخش خصوصی با تضمین کامل صددرصدی‪،‬‬ ‫می تواند این مشکل را برای همیشه حل کرده و این بار را از دوش ورزش کشور‬ ‫و این باشگاه ها برداشته و ثبات الزم همیشگی را به این دو باشگاه برگرداند‪ .‬در‬ ‫پایان ا گر قرار است که این دو باشگاه به بخش خصوصی وا گذار شوند‪ ،‬باید با‬ ‫الگو قراردادن باشـگاه های معروف جهان‪ ،‬همچون ارسـنال‪ ،‬اینترمیالن‪ ،‬رئال‬ ‫مادرید و ‪ ،...‬امور بازرگانی به شیوه ای حرفه ای در این دو باشگاه جاری شده و‬ ‫دنبال شود تا از این راه کسب درامد کنند و همیشه چشم این قبیل باشگاه ها‬ ‫به دنبـال کمـک سـازمان های دولتـی کشـور نباشـد؛ درغیراین صـورت ا گـر در بـر‬ ‫همیـن پاشـنه فعلـی بچرخـد‪ ،‬یـک روز در و پاشـنه‪ ،‬با همدیگـر از جا کنده شـده‬ ‫و ایـن دو باشـگاه‪ ،‬دچار سرنوشـت باشـگاه های ریشـه داری‪ ،‬همچـون راه اهن‪،‬‬ ‫بانـک ملـی‪ ،‬تهـران جـوان‪ ،‬پـاس‪ ،‬ارارات‪ ،‬بهمـن و ‪ ...‬خواهنـد شـد‪ .‬امیدواریـم‬ ‫مشکالت ریشه ای که در ورزش ما موجود است‪ ،‬هرچه زودتر رفع شود‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اخرین تصمیم درباره بازگشایی مدارس‬ ‫محسن حاجی میرزایی درباره بازگشایی مدارس در سال اینده گفت‪« :‬از حیث‬ ‫امادگی ما ا کنون هم امادگی داریم تا مدارس را بازگشایی کنیم؛ علت بازنشدن‬ ‫مدارس‪ ،‬ممنوعیت سـتاد ملی کروناسـت؛ هر زمان که سـتاد به ما اجازه دهد‪،‬‬ ‫ش وپـرورش افزود‪« :‬توصیه‬ ‫مـا مـدارس را بـاز می کنیم»‪ .‬به گـزارش پانا؛ وزیـر اموز ‬ ‫مـا این اسـت که بسـته بودن و دور بـودن دانش امـوز از مدرسـه مخاطـره دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا کنون کیفیت اموزشی از فضای مجازی تامین می شود؛ اما قطعا امکان ارائه‬ ‫اموزش با کیفیت در اموزش حضوری بیشـتر اسـت‪ .‬شـاید بعد از عید هم ستاد‬ ‫کرونـا بـه مـا اجازه دهد و ما بتوانیم مدارس را بازگشـایی کنیم»‪.‬‬ ‫اجرای طر ح های سریع‬ ‫برای تامین کاال و مدیریت قیمت ها‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به فراوانی کاالهای ضروری در کشور‪ ،‬بر اجرای تذکرات‬ ‫مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کاالهای اساسـی توسـط دولت تا کید‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬شـرایط ایجـاب می کنـد امور کشـور در سـایه هم صدایـی و اجماع‬ ‫همه قوا مدیریت شـود»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ حسـن روحانی‬ ‫ضمن تا کید بر اجرای کامل و سـریع برنامه های تنظیم شـده برای تامین کاال‬ ‫و مدیریـت قیمت هـا‪ ،‬وفـور کاالهـای ضـروری در کشـور را از جملـه جلوه هـای‬ ‫شکست دشمن در جنگ اقتصادی دانست و گفت‪« :‬اما متاسفانه مدیریت‬ ‫قیمت ها به نحو مناسـبی انجام نشـده و به زندگی و معیشـت مردم فشـار وارد‬ ‫کرده اسـت»‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬؛ سال ورود حوزه معدن به بورس‬ ‫معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬ا گـر بـورس در‬ ‫خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد قرار نگیرد‪ ،‬نمی تواند در مسیر هدفی که‬ ‫برای ان تعیین شده است‪ ،‬نقش افرینی کند»‪ .‬به گزارش وزارت صمت؛ سعید‬ ‫زرنـدی افـزود‪« :‬طبـق بیانـات رهبـر معظم انقلاب؛ حوزه تولید‪ ،‬تنهـا راه نجات‬ ‫کشـور در شـرایط فعلی سـت که خوشبختانه به دلیل همکاری های مثبتی که‬ ‫بـا بـازار سـرمایه و بـورس کاال داشـته ایم‪ ،‬جهت گیری هـای خوبـی در این زمینـه‬ ‫شکل گرفته‪ .‬فعالیت های خود را در حوزه بورس کاال شروع کردیم و معتقدیم‬ ‫سـال ‪ ،۱۴۰۰‬فرصـت ویژه ای سـت تـا بـر ایـن بورس تمرکز کنیـم و در حوزه معدن‬ ‫مزایده هـا را به این سـمت بیاوریم»‪.‬‬ ‫تصویب بودجه؛ با تفاهم نسبی دولت و مجلس‬ ‫بلژیک‬ ‫فرانسه‬ ‫دانمارک‬ ‫لتونی‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫سوئد‬ ‫ایسلند‬ ‫کانادا‬ ‫پرتغال‬ ‫ایرلند‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت‪« :‬درحالی کـه مجلـس محتـرم هم زمـان درصدد‬ ‫تصویـب طرحـی‪ ،‬بـرای اصلاح سـاختار اداره بانـک مرکـزی‪ ،‬بـا هـدف تقویـت‬ ‫یسـت؛ اعـداد و ارقـام بودجـه‬ ‫اسـتقالل و نیـز پاسـخگویی بیشـتر بانـک مرکز ‬ ‫مصـوب و تبصرہ هـای متعـدد ان دربرگیرنـده احکامـی بـرای تکلیـف بـه بانـک‬ ‫مرکـزی و سیسـتم بانکی سـت کـه نتیجـه ان می توانـد انتشـار پـول پر قـدرت‬ ‫و رشـد نقدینگـی باشـد»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ عبدالناصـر همتـی در یادداشـت‬ ‫اینستا گرامی نوشت‪« :‬اینکه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬کشور‪ ،‬با تفاهم نسبی دولت و‬ ‫مجلس تعیین تکلیف شد و به تصویب نهایی رسید‪ ،‬جای شکر دارد‪ .‬فارغ از‬ ‫محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت‪ ،‬یک نکته مشخص‬ ‫شـد‪ :‬همـه دولت هـا و مجالـس‪ ،‬به رغـم انتقـاد از رشـد نقدینگـی و تـورم؛ حتـی‬ ‫ً‬ ‫بـا پرچـم اصلاح سـاختاری بودجـه‪ ،‬نهایتـا بـه بودجـه ای بـا تـوان رشـد بـاالی‬ ‫نقدینگـی رضایـت می دهنـد»‪.‬‬ ‫احتمال تغییر وضعیت ممنوعیت ها‬ ‫به دلیل افزایش یا کاهش شهرهای قرمز‬ ‫رئیس پلیـس راهـور ناجـا اعلام کـرد‪« :‬شـاخصه اصلـی مـا چهـار رنگی سـت کـه‬ ‫توسـط وزارت کشـور بـه مـا ابلاغ می شـود»‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ سـردار سـید کمـال‬ ‫هادیانفـر گفـت‪« :‬دربـاره تکلیـف مـردم در سـفرهای نـوروزی‪ ،‬طبـق انچـه ابلاغ‬ ‫شـد؛ این اسـت که مـردم بـه شـهرهای قرمـز و نارنجـی سـفر نکننـد؛ همچنیـن‬ ‫تردد شـبانه در تمام شـهرهای قرمز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬زرد و ابی ممنوع خواهد بود؛ اما‬ ‫ممکـن اسـت براسـاس افزایـش یـا کاهش شـهرهای قرمز‪ ،‬وضعیت ممنوعیت‬ ‫تغییـر پیـدا کنـد»‪ .‬او دربـاره پوشـاندن پال ک توسـط برخـی رانندگان بـرای عدم‬ ‫یکـه پلا ک خـود را می پوشـانند؛ هـم‬ ‫جریمـه در تـردد شـبانه‪ ،‬گفـت‪« :‬افراد ‬ ‫جریمـه خواهنـد شـد و هـم وسـیله نقلیه ان هـا توقیـف می شـود»‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه زنـان در عشـق‪ ،‬نقـش اساسـی و قـدرت ایجـاد‬ ‫توانمندسـازی دراین زمینـه دارنـد‪ .‬هرچندکـه درطول تاریـخ‬ ‫به دلیـل تبعیـض‪ ،‬نابرابـری و نادیده انگاشته شـدن ها‪ ،‬ان هـا‬ ‫نتوانسـته اند بـه تکویـن و تاثیرگـذاری ایـن هویـت خـود در‬ ‫معنـای ارمانـی ان بپردازنـد؛ امـا درهرحـال نمی تـوان از موقعیت‬ ‫موثـر زنانـه تاریـخ و جهـان صرف نظـر کـرد‪ .‬درواقـع بایـد بگوییـم‬ ‫که کنش عاشـقانه زنان تاثیر مسـتقیمی بر روی انرژی و جنبش‬ ‫حرکت طبیعت و کره زمین داشته است‪ .‬درواقع خارج از اینکه‬ ‫زنـان در تعامـل و ارتبـاط بـا مـردان می تواننـد عشـق را تجربـه‬ ‫کننـد‪ ،‬ان هـا هـم در خـود و هـم در بـارداری و ارتبـاط بـا جنیـن‪،‬‬ ‫نیـز ایـن امـکان و پتانسـیل فهم و تفسـیر معنـای عشـق را دارند‪.‬‬ ‫ازاین منظـر می تـوان گفـت کـه عشـق زنانـه نوعـی کنـش اثرگـذار‬ ‫یکـه ایـن نیـرو می توانـد جامعـه‬ ‫یسـت به طور ‬ ‫بـر هویـت زندگ ‬ ‫بشـری را روبه جلـو سـوق دهـد‪ .‬درواقـع ا گـر مـا موانـع را از سـر راه‬ ‫زنـان برداریـم و بـه انـان ایـن امـکان را بدهیـم کـه اسـتعدادها و‬ ‫زمینه هـای درونـی هویتـی خـود را بـروز و ظهـور بدهنـد‪ ،‬ان هـا‬ ‫می تواننـد در هـر مـکان و هـر رابطـه ای تاثیرگـذار باشـند و نقـش‬ ‫فعـال خـود را به عنـوان یـک کنشـگر ازاد و موثـر نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫تجربـه تاریخـی نشـان می دهـد کـه در جوامـع مردسـاالر‪ ،‬کـودک‬ ‫از همـان ابتـدا در برابـر هویـت زنانـه خـود بـا انفعـال یـا موانـع‬ ‫جـدی روبه روسـت‪ .‬درواقـع او ایـن امـکان را نمی یابـد کـه خـود‬ ‫را بشناسـد و بـا خودشناسـی و درون کاوی راهـی به سـوی‬ ‫تکامـل و بلـوغ زنانـه خـود بیابـد‪ .‬در بسـیاری ازموارد زنان مجبور‬ ‫شـده اند تـا بلوغـی بـا هویـت مردانـه را تجربـه کننـد و ایـن فراینـد‬ ‫باعـث شـده تـا ان هـا از قـدر و منزلت هـای زنانـه به ویـژه در بحـث‬ ‫عشـق دور شـوند؛ امـا ا گـر در جامعـه مـدرن امـروزی الگوهـای‬ ‫زنانـه عشـق محور از ابتـدا و از دوران کودکـی در ان هـا تقویـت‬ ‫شـود‪ ،‬مـا وارد زنجیره هـای تاثیرگـذاری خواهیـم شـد‪ .‬نکتـه‬ ‫مهـم دیگـر اینکـه احسـاس پذیـرش توانمنـدی زنـان در عشـق‬ ‫یسـت که باید مادران در زمان بارداری و بعد از تولد در‬ ‫موضوع ‬ ‫دوران مواجهـه بـا کـودک بـه ان توجـه ویژه ای نشـان می دهند‪.‬‬ ‫ازطرف دیگـر پدرهـا نیـز می تواننـد بـا ا گاهـی و پذیـرش این نقش‬ ‫فعـال‪ ،‬دخترانشـان را در مسـیر هویـت عاشـق فعـال تقویـت‬ ‫می کننـد‪ .‬درواقـع کنـش ا گاهانـه پدرومـادر می توانـد دختـران را‬ ‫در مسـیر متفاوت و مناسـبی قرار دهد‪ .‬تجربه ای که می تواند از‬ ‫لحظـه بسته شـدن نطفـه تـا بزرگ سـالی ادامـه پیـدا کنـد؛ امـا در‬ ‫قکـردن اسـت‪.‬‬ ‫عشـق خلاق همـواره تا کیـد بـر افرینشـگری و خل ‬ ‫مـا بـه این نکتـه توجـه داریم کـه خداوند خالقی بی نظیر اسـت و‬ ‫انسان ها را در وضعیت خلق کنندگی قرار می دهد‪ .‬قدرت عشق‬ ‫یکـه می توانـد‬ ‫یسـت به گونه ا ‬ ‫زنانـه قـدرت خلق کنندگـی باالی ‬ ‫فرزنـد خـود را بـه یـک عاشـق بی نظیـر مبـدل سـازد‪ .‬حتـی زنـان‬ ‫می تواننـد در منصب هـای مدیریتـی کنـش عاشـقانه تعاملـی‬ ‫و کارامـد را درراسـتای نیروهایـی کـه در زیرمجموعـ ه ان هـا کار‬ ‫می کنند را ایجاد کنند‪ .‬همچنین ان ها می توانند بر روی کنش‬ ‫مردان ه همسـران خود نیز تاثیر بگذارند‪ .‬درواقع کنش عاشـقانه‬ ‫زنانـه می توانـد کنـش «مردانـ ه عاقالنـه» را تبدیـل بـه «کنشـی‬ ‫یبـر عشـق» نمایـد و ایـن نکتـه ای بسـیارمهم‬ ‫خـردورزی مبتن ‬ ‫اسـت‪ .‬حـال باتوج هبـه انچـه گفته شـد به نظر می رسـد کـه انچه‬ ‫زنـان را در صورت بنـدی عشـق بـا محرومیـت یـا مانـع مواجـه‬ ‫یسـت کـه ازسـوی جامعـه‬ ‫می سـازد‪ ،‬وجـود محدودیت های ‬ ‫یکـه زنـان بـا موقعیـت‬ ‫بـه ان هـا تحمیـل می شـود‪ .‬درواقـع وقت ‬ ‫نبـرداری در مقابـل فرمانروایـی قـرار‬ ‫جنـس دوم یـا هویـت فرما ‬ ‫می دهنـد این وضعیـت می توانـد ان هـا را در موقعیـت ضعـف‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬البتـه ان هـا ملـزم هسـتند در یـک تعامـل دیالکتیکـی‬ ‫بـا جامعـه رهایـی خـود را تسـهیل کننـد‪ .‬درهرحـال ا گـر ایـن‬ ‫ا گاهـی در سیسـتم های اموزشـی بـه دختـران داده شـود کـه‬ ‫ان هـا به عنـوان ایجاد کننـده وضعیـت مطلـوب بـرای بشـر و یـا‬ ‫تولید کننـده زیبایی هـا در جهـان هسـتند دران صـورت ایـن‬ ‫تجسـم معنایـی‪ ،‬می توانـد تحوالتـی را به وجـود اورد‪ .‬شـاید‬ ‫ازاین منظـر بتـوان گفـت کـه یکـی از دالیـل مهم ایجـاد خصیصه‬ ‫مـادری و بـارداری در زنـان نسـبت بـه مـردان دراین اسـت که‬ ‫‪3‬‬ ‫عشق زنانه؛ بودنی بی اغاز و بی پایان ‪...‬‬ ‫ان هـا به دنیـا امده انـد تـا تجلـی نوعـی از افرینشـگری در عشـق‬ ‫کیهانـی باشـند‪ .‬درواقـع ان هـا عشـق را بـا زندگی بخشـی بـه نوزاد‬ ‫خـود و زمینـه ای کـه خداونـد در ان هـا ایجـاد کـرده بـه صورتـی‬ ‫متفـاوت در صحنـ ه طبیعـت و هسـتی ظاهـر می شـوند و ایـن‬ ‫یسـت کـه می توانـد در زندگـی یـک انسـان‬ ‫بی نظیرتریـن اتفاق ‬ ‫به وقـوع بپیونـدد‪ .‬نیچـه معتقـد اسـت‪« :‬مـرد در بچـه اوردن‬ ‫تنهـا یـک وسـیله اسـت»‪ .‬ا گـر ایـن دیـدگاه را بپذیریـم پـس زنـان‬ ‫در موقعیت فاعلیت کنشـی‪ ،‬نقشـی تاثیرگذار بر تولد فرزندشـان‬ ‫خواهنـد داشـت؛ امـا همـه این هـا زمانـی محقـق می شـود کـه‬ ‫زن در وجـود خویـش بـه ا گاهـی عمیـق و همه جانبـه ای دسـت‬ ‫یابـد‪ .‬او بایـد بدانـد کـه نقشـی موثـر در هویـت عاشـقانه زمیـن‬ ‫ایفـاء می کنـد‪ .‬عشـق تجلـی تغییـرات اساسـی در زندگـی اسـت‬ ‫یکـه بـه عشـق فکـر می کنیـم و ان را ایجـاد می کنیـم راهـی‬ ‫و وقت ‬ ‫بـرای پیـروزی انسـان در هسـتی یافـت می شـود‪ .‬ا گـر انسـان‬ ‫درطول تاریـخ شکسـت های خـود را بیشـتر از پیروزی هایـش‬ ‫مشـاهده کـرده اسـت‪ ،‬به این دلیـل اسـت کـه او نمی دانـد کـه‬ ‫پیـروزی در سـای ه بـروز و گسـترش انـرژی عشـق محقـق خواهـد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬عشـق را نمی تـوان الزامـا و تنهـا در رابطـه یـک دختـر و پسـر‬ ‫جسـت وجو کـرد‪ .‬عشـق قـدرت توانایی بشـر اسـت که به اشـکال‬ ‫گونا گـون در طبیعـت بـروز و ظهـور پیـدا می کنـد‪ .‬مـا امـروز بیشـتر‬ ‫از همیشـه نیـاز بـه ایـن داریـم تـا از خشـونت گسـترش یافته در‬ ‫زندگـی بشـر رهایـی یابیـم و ایـن در سـایه تقویـت هویـت زنانـه‬ ‫در وضعیت ا گاهـی نسـبت بـه عشـق‪ ،‬محقـق می شـود‪ .‬تغذیـه‬ ‫از یـک عشـق خلاق‪ ،‬قـدرت کنشـگری افرینندگـی را در انسـان‬ ‫تقویـت می کنـد‪ .‬همـه انسـان ها اعـم از زنـان و مـردان بایـد‬ ‫هویـت زنانـه عشـق را به رسـمیت بشناسـند و تـوان بازتولیـد‬ ‫ان را در کهکشـان داشـته باشـند‪ .‬در اینجـا ممکـن اسـت برخـی‬ ‫دچـار گیجـی و سـردرگمی شـوند‪ ،‬چرا کـه عـده زیـادی نمی دانند‬ ‫کـه بدبختـی انسـان از زمانـی اغـاز می شـود کـه او قـدرت‬ ‫به رسمیت شـناختن جنـس مخالـف خـود را از دسـت می دهـد‪.‬‬ ‫در گذشـته زمانی که زنان قدرت خود را به واسـطه مردسـاالری از‬ ‫دست داده اند‪ ،‬خوشبختی بشر در فضایی از ابهام و سردرگمی‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬بـرای انکـه زن به معنـای واقعـی زن بـودن را تجربـه‬ ‫کنـد‪ ،‬نیـاز بـه تمریـن زیـادی دارد‪ .‬هنـر زن بـودن در فضـای رنـج‬ ‫و درد ناشـی از واقعیت هـای اجتماعـی شـکل می گیـرد‪ .‬ان هـا‬ ‫ناخواسـته در بخشـی از تاریـخ فـرود امده انـد کـه بیشـتر تجربـه‬ ‫مردسـاالری وجود داشـته اسـت تا توجه به هویت زنانه متعالی‬ ‫ان هـا‪ .‬زن بـودن تخیـل عمیـق عاشـقانه را می طلبـد‪ .‬او بایـد‬ ‫خـود در برابـر خـود قـرار گیـرد تـا بتوانـد زندگـی را از وجهـی دیگـر‬ ‫در خویـش بازنمایـی کنـد‪ .‬ارزش وجـود یـک انسـان بـه درک او‬ ‫یسـت کـه می توانـد در خـود ایجـاد کنـد‪ .‬براین مبنـا‬ ‫از مصادیق ‬ ‫زنان ا گر نتوانند از پل شـناخت خود رد شـوند ان ها در سـایه ای‬ ‫از تنهایـی‪ ،‬درد و فر هنـگ مردسـاالر نابـود خواهنـد شـد‪ .‬بایـد‬ ‫زنـان را درک کنیـم‪ ،‬ان هـا نیـاز بـه دلسـوزی یـا احتـرام ناشـی از‬ ‫فراموش شـدن را ندارنـد‪ .‬ان هـا نیـاز بـه ایـن دارنـد کـه خـود را‬ ‫در فضـای عشـق بیابنـد‪ .‬ا گـر ان هـا خـود را در عشـق بشناسـند‪،‬‬ ‫قـدرت تولیـد عشـق را پیـدا می کننـد‪ .‬مارسـل پروسـت در کتـاب‬ ‫معـروف «در جسـت وجوی زمـان ازدسـت رفته» می نویسـد‪:‬‬ ‫«حقیقـت این اسـت که صبـح بـه صبـح دوبـاره اعلام جنـگ‬ ‫می شـود‪ ،‬بنابرایـن کسـی که ادامـه جنـگ را می خواهـد به انـدازه‬ ‫کسـی که شـروعش کـرده مقصـر اسـت‪ ،‬شـاید هـم بیشـتر‪ ،‬چـون‬ ‫یکـرده»‪،‬‬ ‫ایـن یکـی شـاید همـه فاجعه هایـش را پیش بینـی نم ‬ ‫در اینجـا الزم اسـت تاریـخ‪ ،‬جنـگ خـود را بـا زنـان پایـان دهـد‪.‬‬ ‫شـاید زمـان ان رسـیده کـه تـا قـدرت بـودن را بـرای ان هـا احیـاء‬ ‫کنیـم‪ .‬زن هـا بـا بـودن و خـود را دیـدن‪ ،‬می تواننـد در دنیـای پر از‬ ‫محرومیت و تضاد راه خود را پیدا کنند‪ .‬نجات عشـق به دسـت‬ ‫زنـان محقـق خواهـد شـد‪ ،‬ا گر تنهـا بگذاریم که ان هـا در پیکار با‬ ‫خشـونت راه صلـح را بـه انسـان ها اموزش دهنـد‪ .‬اروین یالوم در‬ ‫چکـس‪ ،‬هرگـز کاری‬ ‫کتـاب «وقتـی نیچـه گریسـت» می گویـد‪« :‬هی ‬ ‫را تنهـا به خاطـر دیگـران انجـام نـداده اسـت‪ .‬همـه اعمـال مـا‬ ‫خودمدارانه انـد‪ ،‬هرکـس تنهـا در خدمـت خـود اسـت‪ ،‬همه تنها‬ ‫به خود عشـق می ورزند‪ .‬به نظر می رسـد که از صحبتم متعجب‬ ‫شـده اید‪ ،‬این طور نیسـت! شـاید به کسـانی می اندیشـید که به‬ ‫ان هـا عشـق می ورزیـد‪ ،‬بیشـتر تفکـر کنیـد تـا دریابیـد کـه ان هـا را‬ ‫یسـت که‬ ‫دوسـت ندارید‪ ،‬انچه دوسـت می دارید حس مطبوع ‬ ‫از عشـق ورزیدن بـه انـان در شـما ایجـاد می شـود‪ .‬شـما اشـتیاق‬ ‫را دوسـت داریـد‪ ،‬نـه کسـی که اشـتیاق را برمی انگیـزد»‪ .‬امـا‬ ‫واقعیـت این اسـت که مـا کسـی را کـه اشـتیاق را ایجـاد می کنـد‬ ‫را به رسـمیت بشناسـیم‪ .‬فاعـل خلاق کسـی اسـت کـه اشـتیاق‬ ‫دوست داشـتن و دوست داشته شـدن را ایجـاد می کنـد و زنـان‬ ‫در موقعیـت زنانـه عشـق ورز خـود می تواننـد ایـن اشـتیاق را در‬ ‫یسـت بی نظیـر و یگانـه کـه از‬ ‫طبیعـت ایجـاد کننـد و ایـن هنر ‬ ‫عهـده نقـش زنانـه زنـان برمی ایـد‪ .‬ان هـا به تنهایـی بشـر و همـه‬ ‫خشـم ها و خشـونت هایی کـه دراثـر محرومیـت و تبعیـض پدیـد‬ ‫امـده پایـان خواهنـد داد‪ .‬ان هـا تاریـخ را معکـوس خواهنـد کـرد‬ ‫یکـه کنـش عشـق ورز ان هـا ورای خواسـت خـود در‬ ‫درصورت ‬ ‫موقعیتـی تاثیرگـذار بـر جهـان گسـترش یابـد»‪ .‬الفـرد هیچـکا ک‬ ‫می گویـد‪« :‬زنـان تاوقتی که عاشـق نشـده اند‪ ،‬بهتریـن روان کاوها‬ ‫هسـتند ولـی بعـدازان تبدیـل بـه بهتریـن بیمـاران روانـی‬ ‫می شـوند»‪ .‬امـا واقعیـت این اسـت که زنـان‪ ،‬بودن عاشـقانه را در‬ ‫وضعیتـی بی تاریـخ و بی زمـان اغـاز می کننـد‪ .‬ان هـا در عشـق بـه‬ ‫یـک مـرد یـا فـرد مشـخص عشـق را تجربـه نمی کننـد‪ .‬براین مبنـا‬ ‫وقتـی ابتدایـی برای عشـق ان ها وجود نـدارد نمی توانیم به این‬ ‫جملـه هیچـکا ک اسـتناد کنیـم‪ .‬ان هـا عشـق ورزی را در رونـدی‬ ‫یسـرزمین در فراسـوی تفکـر و اندیشـه انسـانی تجربـه‬ ‫بی اغـاز‪ ،‬ب ‬ ‫می کننـد و در سـاحتی مناسـب و ارتبـاط خـود بـا خـود عشـق‬ ‫غتـر را درمعرض دیـد جهانیـان قـرار می دهند‪ .‬تولد‬ ‫شـکوفاتر و بال ‬ ‫یسـت کـه در بسـتر‬ ‫هـر کـودک تکامـل کنـش عشـق ورزی زنانه ا ‬ ‫تاریـخ ثبـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫تور لحظه اخری ثبت نام کنکور!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫اینکـه گفته انـد «بـا کریمـان کارهـا دشـوار نیسـت»؛ عیـن واقعیـت اسـت! فقـط‬ ‫کافی سـت به قول مولوی سـوراخ دعا را پیدا کنید ‪ ...‬نمونه اش همین عزیزان‬ ‫دسـت اندرکار کنکـور و مخلفـات ان ‪ ...‬در جریـان هسـتید کـه به سلامتی و‬ ‫میمنـت ثبت نـام کنکـور بـرای بـار چهـارم تمدیـد شـد! نـه خـدا شـاهده ‪ ...‬من‬ ‫چـه شـوخی بـا شـما دارم‪ .‬اصـل خبـر بـه روایـت سـازمان سـنجش؛ ثبت نـام‬ ‫مجدد کنکور سرتاسری‪ 1400‬تا روز شنبه‪ 16‬اسفندماه تمدید شد‪ .‬متقاضیان‬ ‫ضـرورت دارد کـه در مهلـت درنظر گرفته شـده و پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه‬ ‫راهنمـای ثبت نـام و اصالحیـه منـدرج در اطالعیـه قبلـی و فراهم کردن مـدارک‬ ‫و اطالعـات موردنیـاز ثبت نـام بـه درگاه اطالع رسـانی ایـن سـازمان مراجعـه و‬ ‫نسـبت بـه ثبت نـام در ازمـون مذکـور اقـدام کننـد (بـه نقـل از سـایت سـازمان‬ ‫سـنجش)‪ .‬یعنـی ا گـر پشـتکاری را کـه عزیـزان مافیـای کنکور بـرای دربرگیـری و‬ ‫پاندمـی کنکـور دارنـد‪ ،‬دوسـتان مافیای وا کسـن ویروس کرونا داشـتند تـا االن‬ ‫‪ 10‬مـدل از ایـن وا کسـن در طر ح هـا و رنگ هـای مختلـف تولیـد و روانـه بـازار‬ ‫شـده بـود و هیـچ نیـازی هم بـه راه اندازی کمپین ‪#‬وا کسـن بخرید‪# ،#‬وا کسـن‬ ‫نخریـد‪# ،#‬وا کسـن بزنیـد‪ #‬و ‪#‬وا کسـن نزنیـد‪ #‬و ایـن جنگولک بازی هـا نبـود!‬ ‫ً‬ ‫حقیقتا حیف است که چنین سفره پروپیمان و بابرکتی از بدنه نظام اموزشی‬ ‫مملکت برچیده شـود و گردش مالی چند صد شـاید هم چند هزارمیلیاردی و‬ ‫اشـتغال در موسسـات کنکـور‪ ،‬برگـزاری کالس هـای کنکـور و تالیـف کتاب های‬ ‫رنگارنـگ خاکسـتری‪ ،‬نباتـی‪ ،‬شـرابی‪ ،‬شیرشـکری‪ ،‬هلویی‪ ،‬ماشـی‪ ،‬خرمایی‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫اخرایـی و ‪ ...‬بـه تاریـخ بپیوندنـد! شـما همیـن صداوسـیمای خودمـان را‬ ‫مالحظه بفرمایید‪ .‬عزیزان صدا قشنگ و موقشنگ (منتظری و دوستش که‬ ‫االن اسمش را یادم نیست) در شبکه های مختلف‪ ،‬جوری از امکان موفقیت‬ ‫در کنکـور و کسـب رتبه هـای تک رقمـی و دورقمـی صحبـت می کننـد کـه انـگار‬ ‫تعـداد رتبه هـای تک رقمـی و دورقمی بیشـتر از ‪ 99‬عدد اسـت! مردان حسـابی‬ ‫‪ ...‬ا گر قرار باشد همه پشت کنکوری ها رتبه تک رقمی و دورقمی بیاورند‪ ،‬پس‬ ‫دسـته گل رتبه هـای سـه رقمی و باالتـر را در گـردن چه کسـانی حلقه کنیـم؟! یا‬ ‫نحـوه شـمارش اعـداد در ریاضیـات تغییـر کـرده و تعـداد اعـداد دورقمـی بیشـتر‬ ‫شـده اند و بـه مـا نگفته انـد‪ ،‬یـا زور مافیا خیلی زیاد شـده اسـت! این تعداد رتبه‬ ‫تک رقمـی کـه دوسـتان بـه پشـت کنکوری ها وعـده می دهنـد‪ ،‬ادم را یـاد تعـداد‬ ‫قهرمانـان کشـوری باشـگاه های بدن سـازی می انـدازد؛ چرا که بـر روی بنرهای‬ ‫تبلیغاتـی و تابلـوی ا کثـر باشـگاه های بدن سـازی در سـطح کشـور‪ ،‬همـواره‬ ‫اسـم چنـد قهرمـان کشـوری به عنـوان مربـی قیـد شـده اسـت‪ .‬مـا نفهمیدیـم‬ ‫مسـابقات بدن سـازی قهرمانـی کشـور در سـال چند بـار برگـزار می شـود کـه این‬ ‫مـا این همـه قهرمـان کشـوری در هـر باشـگاه داریـم؟! بگذریـم ‪ ...‬با ایـن اوضاع‬ ‫ا گرچنـد صبـاح دیگـر اعالمیـه سـازمان سـنجش درخصـوص تـور لحظه اخـری‬ ‫ثبت نـام کنکـور منتشـر شـد‪ ،‬تعجب نکنید‪ .‬شـاید هـم مثل بـورس کـه از مردم‬ ‫خواسـتند زنبیلشـان را بیاورنـد و سـهام بخرنـد‪ ،‬بعـد احراز هویت شـوند‪ ،‬اینجا‬ ‫ً‬ ‫هم از داوطلبان بخواهند فعال در کنکور شـرکت کنید؛ بعد وارد سـامانه شـوید‬ ‫و ثبت نـام کنیـد! ان وقـت مـا اینجـا چشـم به راه هسـتیم کنکـور یهویـی حـذف‬ ‫شود یا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص تغییر روش برگزاری‬ ‫کنکـور و حـذف سـهمیه ها و ‪ ...‬اعمـال شـود!‬ ‫سوت‬ ‫رونمایی از مغانلو با پیراهن پرسپولیس‬ ‫باشگاه پرسپولیس با مهاجم سانتا کالرا پرتغال قرارداد بست‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سه؛ شهریار مغانلو پس از فصل درخشانی که با زدن‪ ۱ ۳‬گل در پیکان پشت سر‬ ‫لو انتقاالت تابستانی لژیونر شد و به سانتا کالرا پرتغال رفت؛ اما‬ ‫گذاشت‪ ،‬در نق ‬ ‫پس از نیم فصل حضور در لیگ برتر این کشور و پیشنهاد جدی پرسپولیس‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت به ایران بگردد و با سر خ پوشان قرارداد امضاء کند‪ .‬این مهاجم‬ ‫بلند قامـت کـه دو سـال به عنـوان بازیکن سـرباز در ملـوان انزلی حضور داشـته و‬ ‫سه سـال در پیـکان بـازی کـرده‪ ،‬در لیـگ نوزدهـم بهتریـن عملکـردش را ارائـه‬ ‫داد و در رده دوم جـدول برتریـن گل زنـان قـرار گرفـت تـا بـا ایـن عملکـرد و پایـان‬ ‫قراردادش با خودروسـازان به پرتغال برود و بازیکن سـانتا کالرا شـود‪ .‬مغانلو در‬ ‫نیم فصل حضور در سـانتا کالرا ‪ ۱۱‬بازی در لیگ برتر انجام داد و در دو مسـابقه‬ ‫جـام حذفـی پرتغـال بـه میدان رفت که طی این مدت توانسـت یک گل به ثمر‬ ‫رسـاند و روی یـک گل موثـر باشـد‪ .‬البتـه او فرصـت زیـادی بـرای خودنمایـی و‬ ‫قرار گرفتن در ترکیب این تیم به دسـت نیاورد و نتوانسـت مثل فوتبال ایران در‬ ‫پرتغال جایگاه مدنظرش را کسـب کند‪.‬‬ ‫فرهنگ جامعه اسالمی از رسالت مسجد اسـت‬ ‫شیخعلیواشقانیفراهانی*‬ ‫‪ .1‬کارافرینیمسجد‬ ‫استمرار کارافرینی مسجد از ماهیت ان سرچشمه می گیرد که مقصود‬ ‫از احـداث مسـجد تزریـق تقـوا در جامعـه اسلامی ب هشـمار می ایـد قـران‬ ‫ً‬ ‫کریـم سـوره توبـه ‪ 108‬قطعـا مسـجدی کـه از نخسـتین روز برپایـه تقوا بنا‬ ‫شده و مردانی (انسانی) هستند که خواهان پا کیزگی در زندگی تکوینی‬ ‫و زندگـی تشـریعی هسـتند و برمبنـای رضـای او (خـدا) نهـاده (شـده‬ ‫یسـت از درایـت خـدای دانـا و حکیم‬ ‫مسـجد) بهتـر اسـت و ایـن حکمت ‬ ‫که سالمت تمام زوایای جامعه را از انجایی که مسجد یک نهاد بسیط‬ ‫و مقدس اسـت و رحمت را از مسـجد شـامل حفظ و حراسـت انسان ها‬ ‫از فضـای معنـوی مسـجد تامیـن کـرده؛ از ازل تـا ابد‪.‬‬ ‫‪.2‬رسالتمسجد‬ ‫در جامعـه اسلامی تا کیـد شـده بـا خانـواده در مسـجد حضـور یابیـد‬ ‫و در مسـجد بـر شماسـت کـه اقامـه نمـاز جماعـت کنیـد کـه صفـوف‬ ‫نمـاز جماعـت نمـاد امـت اسلام خواهـد بـود و ایـن امـت درحقیقـت‬ ‫تگـزار دیـن هسـتند کـه مسـجد را محـل عبـادت‬ ‫مبلـغ اسلام و خدم ‬ ‫خویـش و پیونـد بیـن خـود و خـدا می داننـد و بـه رسـالت مسـجد کـه‬ ‫همانـا دعـوت مـردم بـه رسـالت خـدا و انبیـاء الهـی و درنهایـت عمـل بـه‬ ‫تبـه قـران و رهنمود علمـاء و‬ ‫فرهنـگ اهل بیـت (ع) و درمجمـوع باعنای ‬ ‫دانشـمندان کـه رسـالت مسـجد منشـا ترویـج علـوم معـارف در هدایت‬ ‫جامعـه اسلامی از صـدر اسلام بی همتـا بـوده و همچنـان بی نظیـر در‬ ‫تاریـخ بشـریت اسـت‪.‬‬ ‫‪.3‬فعالیتفرهنگیمسجد‬ ‫یسـت کـه فعالیـت فرهنگـی مسـجد کـه بنیادی تریـن فعالیـت‬ ‫بدیه ‬ ‫یسـت‪ .‬زمانی که‬ ‫مسـجد ب هشـمار مـی رود‪ ،‬تعالـی علـوم و معـارف اسالم ‬ ‫پیامبـر (ص) وارد مسـجد می شـوند‪ ،‬دو گـروه را مشـاهده می کننـد کـه‬ ‫نگـروه نمـاز و ادعیـه می خواننـد و گـروه دوم گفت وگـوی علمـی‬ ‫یکـی از ا ‬ ‫(مسائل روز) را در نشست خود دارند که پیامبر (ص) در جمع گروه دوم‬ ‫نشست گروه اول هم نیز خوب و محترم‬ ‫می نشینند؛ ا گرچه می گویند‬ ‫ِ‬ ‫اسـت؛ امـا مـن بـرای گـروه دوم مبعـوث شـده ام‪ .‬انچـه به نـام مسـجد‬ ‫انجـام می شـود به غیـراز فعالیـت فرهنگـی؛ ازجملـه ان را دسـت اویز‬ ‫فعالیـت اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬قبیله ای کردن در شـان مسـجد نخواهد‬ ‫بـود؛ ا گرچـه بایـد مسـجد سیاسـی باشـد در تمـام ابعـاد جامعـه؛ امـا‬ ‫دسـت اویز کردن ان بـه مسـائل دنیـوی محـض شایسـته نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫نباید غافل شـد که از اساسـی ترین رسـاالت فرهنگی مسـجد‪ ،‬تسبیح‪،‬‬ ‫تحمیـد‪ ،‬تهلیـل‪ ،‬تکبیـر‪ ،‬و منبـر ان نشـر و ترویـج ارمـان قـران و عتـرت‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪.4‬محتوایمسجد‬ ‫یسـت تا به اینکـه جامعـه‬ ‫مسـجد دارای سـخت افزاری و نرم افزار ‬ ‫ان را یـک مسـجد معیـار اسلامی بشناسـند کـه نمـاد تکوینـی مسـجد‬ ‫در گرایـش مـردم بـه اسلام و خداونـد در‬ ‫گام عمرانـی نقـش بسـیارمهمی را خواهـد‬ ‫داشـت کـه از جملـه برمبنـای سـنتی دینـی‬ ‫معمـاری شـده باشـد و در جـوار ان کتابخانه‬ ‫یا فعالیت فرهنگی تحلیل کتابخانه (خزانه‬ ‫المصاحـف) قـرار داد‪ .‬همانـا مسـلمانان‬ ‫ایـات مختلـف قـران را کـه در حدود ‪23‬سـال‬ ‫بـر پیامبـر (ص) نـازل می شـد‪ ،‬ب هسـرعت‬ ‫می نوشـتند و ایـن نوشـته های ارزشـمند‬ ‫را در مسـاجد نگهـداری می کردنـد‪ .‬اری‬ ‫قداسـت مسجد نشـئت گرفته از ویژگی های‬ ‫منحصرب هفـرد سـاخت سـاختمانی ان و‬ ‫خوشنویس‬ ‫نشـر و ترویـج فرهنـگ تشـریعی ان خواهـد‬ ‫کریمی نور عینی‬ ‫بـود‪ .‬دراین راسـتا مسـجد امام رضـا (ع) دارای کتابخانـه مجهـز بـه کتـب‬ ‫احادیـث جامـع و تفاسـیر قـران و اخلاق و ‪ ...‬کـه عمـوم طالبـان علـم و‬ ‫ی اسـتفاده بهینه می کنند شـبانه روز‪.‬‬ ‫دانش به سـهولت از ان به مقتض ‬ ‫‪.5‬مسجدبسیط‬ ‫مخاطب مسجد همچون خود مسجد بسیط است‪ ،‬مسجد یک نهاد‬ ‫جامعه مدنی ست؛ به این تعبیر که مدافع صدای تمام اقشار جامعه و‬ ‫رهایی از چالش هاست هم در مدیریت جامعه اسالمی و همچنین در‬ ‫محیـط خانـواده و هـم در اصالح افکار و رفتاری منحصربه فرد شـخصی‬ ‫کـه از شـاخصه های کارافرینـی مسـجد امربه معـروف و نهی ازمنکر اسـت‬ ‫کـه مخاطـب ان جامـع و بسـیط خواهد بـود و توده مـردم در ان همانند‬ ‫شانه های شانه مساوی و برابرند مگر کسی که دارای تقوا باشد تااینکه‬ ‫برتر از سـایرین باشـد‪ ،‬بسـیطی مسـجد ازان روسـت که برای خداست و‬ ‫خانـه خداسـت به لحاظ اینکـه خـدا همه جا هسـت و همه زمـان وجود‬ ‫دارد؛ پـس هر جـا مسـجد اسـت‪ ،‬خداسـت و مسـجد سـفارتخانه اسلام‬ ‫اسـت جمله کارافرینی مسـجد معارفه اسـت‪ .‬اسلام و انسـجام و اتحاد‬ ‫ان در همدلی و هم صدایی و هم زبانی درراستای اعتالی کلمه توحید‬ ‫و نبـوت و والیت اسـت‪.‬‬ ‫‪.6‬مسجد کارافرینقطب نمایشهراسالمی ست‬ ‫ّ‬ ‫به درسـتی کـه در عصـر پیامبـر (ص) اصحـاب صفـه در جـوار مسـجد‬ ‫سـا کن می شـدند و این ها از مردمانی مسـتمند و فقرا و گرفتاران بودند‬ ‫یکـرد؛ بـه انچـه اقتضـاء می شـد و‬ ‫کـه پیامبـر بـه ایـن طایفـه رسـیدگی م ‬ ‫در زمـان حـال کـه مـا زندگـی می کنیـم در جـوار مسـجد جایگاهـی بـرای‬ ‫ایـن قشـر لحـاظ نگردیـده اسـت کـه ایـن از ضروریـات مسـجد اسـت کـه‬ ‫شایسـته اسـت این موضـوع موردتوجـه متمکنیـن و مسـئولین نیـز‬ ‫یسـت کـه مـردم‬ ‫قـرار گیـرد و مسـجد کارافریـن قطب نمـای شـهر اسالم ‬ ‫به سهولت بتوانند از فضای مسجد استفاده بهینه و مطلوب نمایند‪،‬‬ ‫مسـجد با ویژگی های مسـجد صدر اسلام مسـجد‪ ،‬طراز اسالمی سـت‬ ‫و ایـن اندیشـه روح دینـی را در جامعـه بشـریت تعالـی خواهـد بخشـید و‬ ‫این روند در مسـجد امام رضا (ع) تجربه شـده و اما این روند نیاز مبرم به‬ ‫تامین اعتبار دارد؛ تااینکه مسـجد بتواند در خدمت اقشـار اسـیب پذیر‬ ‫جامعه اسلامی باشـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬امام مسجد‪ ،‬امام جمیع جهات محل در مسجد است‬ ‫هـر شـخصی در کار خویـش یـا از حـوزه تحصیـل سـخن می گویـد و کاری‬ ‫انجـام می دهـد یـا از حـوزه تجربـه؛ امـا بی تردیـد مدیریـت تمـام زاویـه‬ ‫جامعـه تولد یافتـه از علـم اسـت؛ امـا علـم و تولد یافته های علـم از تجربه‬ ‫نشـئت می گیـرد‪ .‬در امامـت مسـجد‪ ،‬تجربـه اثـار چشـم گیری داشـته‬ ‫و دارد‪ .‬حضـور فیزیکـی امـام مسـجد تاثیـر شایسـته ای در حـوزه دینـی‬ ‫مـردم دارد و حـال‪ ،‬امـام مسـجد‪ ،‬امـام جمیـع جهـات محل در مسـجد‬ ‫است‪ .‬وقتی ‪ 40‬خانواده از چهار شعاع همسایه یک خانواده محسوب‬ ‫می شـود‪ ،‬مسـجد نیز از این مورد اسـتثنا نخواهد بود و اسلام تا سـه روز‬ ‫بیشـتر از بی خبـری حـال یکدیگـر نمی دهـد‪ .‬پیامبـر اسلام (ص) در‬ ‫مسـجد جویـای حـال مـردم می شـدند؛ ان ها کـه بیمـار بودنـد‪ ،‬بـه‬ ‫عیادتشـان می رفتند و ان ها که در سـفر بودند‪ ،‬دعا می کردند و ان ها که‬ ‫در محـل زندگـی بودنـد‪ ،‬عـرض ارادت می نمودنـد و حتـی جویـای حـال‬ ‫خـادم مسـجد می شـدند‪ .‬امـام جماعـت مسـجد برمبنـای عاطفـه و‬ ‫عمـل بـه فرمایشـات دیـن در اداره مسـجد عـزت و اعتبـار خواهـد یافـت‬ ‫و بـا چهـره مردمـی و والیـی اداره مسـجد بـا قانـون هماهنـگ خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬امـام جماعـت در نامـه ‪ 53‬نهج البالغـه امـده که باید همچـون پدر‬ ‫مهربـان بـرای مومنیـن باشـد و رعایـت نمازگـزاران در نماز لحـاظ نماید‪.‬‬ ‫امام جماعت در مسجد سخن گوی اسالم با بهره مندی از رهنمودی‬ ‫قـران و عتـرت (والیـت) دارای ایفـای وظیفـه خواهـد بـود‪ .‬امام جماعت‬ ‫جایگاهـش بیش ازاین اسـت که خـود را دسـت اویز سیاسـیون کنـد‪.‬‬ ‫امـام جماعـت پاسـدار و پرچـم مدافـع دیـن در مسـجد محـل اسـت کـه‬ ‫اعتماد مردم به امام مسـجد بسـتگی به عملکرد امام مسـجد اسـت که‬ ‫مقبولیت اجتماعی او از عملکرد ان سرچشمه می گیرد که مردم انتظار‬ ‫عمل از امام جماعت دارند و مردمی بودن ان‪ ،‬حفظ قداسـت مردم در‬ ‫خدمـت بـه مـردم اسـت کـه امامـی رسـتگار اسـت کـه یـا بایـد بنویسـد یا‬ ‫بـرود و درنهایـت بسـازد‪.‬‬ ‫‪.8‬تاسیس کانونعالیفرهنگیهنریمساجد‬ ‫یکـی از اعمـال زیبـای نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی این اسـت که‬ ‫حوادث تاریخ اسلام را در تقویم نیز یاداور شـده که از جمله «روز کانون‬ ‫عالـی فرهنگی‪،‬هنـری مسـاجد»؛ و این فرصت مناسبی سـت برای نقد‬ ‫عملکرد فعالیت هم خود کانون فرهنگی مساجد کشور و هم فرهنگی‬ ‫مسـاجد‪ .‬ظرفیـت نقـد را بایـد ایجـاد کـرد؛ بلکـه بـر مسـئولین باتوجه به‬ ‫تقویـت و ارتقـای فعالیـت فرهنگـی هنـری مسـجد کـه از بنیادی تریـن‬ ‫یسـت کـه در تاریـخ مسـجد امـده‬ ‫عملکـرد مسـجد فعالیـت فرهنگ ‬ ‫کسـانی که به مسـجد می روند‪ ،‬چیزی یاد بدهند یا کار خیر یاد بگیرند؛‬ ‫همچون مجاهد درراه خدا هستند و کسانی که در مسجد به هر نوعی‬ ‫خدمـت می کننـد‪ ،‬در گام نخسـت خداشـناس باشـند و بـاور به قیامت‬ ‫و نمازخـوان‪ ،‬زکات دهنـده‪ ،‬خداتـرس بـودن؛ ایـن ویژگی هـا بسـیارمهم‬ ‫و موردتوجـه اسـت کـه اجمالـی از فعالیت هـای فرهنگی هنری مسـجد‬ ‫امام رضـا (ع) را بیـان می داریـم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشـکیل جلسـه اموزش (قرائت) قران بعد از نماز صبح توسـط اقای‬ ‫حمیدی ‪ -2‬تشـکیل جلسـه اموزش و تجوید قران از سـطح ابتدایی تا‬ ‫عالی توسـط علی سـبزعلی ‪ -3‬ویزیت پزشـک توسـط دکتر امیرحسـین‬ ‫کسـائی ‪ -4‬رسـیدگی بـه امـور خانـواده و اجتماعـی توسـط خدمتگـزاران‬ ‫مسـجد و امـام جماعـت ‪ -5‬تشـکیل جلسـه تجویـد و امـوزش قـران‬ ‫خانم هـا توسـط خانـم ربابـه نجفـی ‪ -6‬تفسـیر نهج البالغـه خانم هـا‬ ‫و جلسـات احـکام و اخلاق توسـط خانـم نجفـی و احمـدی ‪ -7‬مهـد‬ ‫نونهاالن توسط خانم افضلی و نجفی ‪ -8‬تابلوفرش بافی توسط خانم‬ ‫واشـقانی فراهانی ‪ -9‬خیاطی توسـط خانم اسـماعیلی ‪ -10‬مصاحبه با‬ ‫صداوسیما و خبرگزاری ها توسط امام مسجد (شیخ واشقانی)‪ -11‬درج‬ ‫مقاله و مصاحبه با مطبوعات کثیراالنتشار داخلی و خارجی و محلی به‬ ‫مناسـبت ها انچه مقتضی باشـد ‪ -12‬دعوت از سخنران به مناسبت ها‬ ‫‪ -13‬برگـزاری نمـاز عیـد در جـوار مسـجد ‪ -14‬برگـزاری مراسـم شـب های‬ ‫احیـاء ‪ -15‬عیـادت از بیمـاران و تسـلیت بـه بازمانـدگان مرحومـان‬ ‫‪ -16‬مسـاعدت بـه مسـتمندان توسـط خانـم سـرداری ‪ -17‬اسـتفاده‬ ‫از اسـکان جـوار مسـجد از سـطح کشـور و بین شـهری و امـا در زمـان‬ ‫بیمـاری وا گیـردار ویـروس کرونـا از پذیـرش ممنـوع بوده جهت سلامت‬ ‫هم وطنان ‪ -18‬حضور مسـتمر و بی وقفه امام مسـجد در دفتر مسـجد‬ ‫شـبانه روز پاسـخگوی مردم اسـت ‪ -19‬مسـجد در زمان غیر کرونا قبل از‬ ‫اذان صبـح تـا پاسـی از شـب جهت عبـادت و جلسـات در خدمت مردم‬ ‫بود ‪ -20‬فعالیت فرهنگی هنری توسط اقایان رحیم مزدارانی‪ ،‬حسین‬ ‫قربانی‪ ،‬حمیدرضا واشقانی فراهانی‪ ،‬مریم (سپیده) واشقانی فراهانی‪،‬‬ ‫محمدعلیمشایخی‪،‬محمدحسینقبادپور‪-21‬تالیف کتابسیمای‬ ‫مسـجد امام رضـا (ع) کـه مقـام معظم رهبـری در دیـدار با ائمه جماعات‬ ‫سـال ‪ 95‬تا کید و سـفارش نمودند‪ :‬که سرگذشـت مسـاجد را بنویسید‪.‬‬ ‫که دوسـال قبل این کتاب سـیمای مسـجد امام رضا (ع) تالیف گردیده‬ ‫بـود (توسـط شـیخ علـی واشـقانی فراهانـی) کـه بعـد از سـخنان مقـام‬ ‫معظم رهبری این کتاب در خبرگزاری ها قرار گرفت بخصوص در پایگاه‬ ‫تخصصـی مسـجد (خبرگـزاری محـراب) و کتاب هایـی همچـون چهـل‬ ‫حدیـث اخلاق رضـوی‪ ،‬چهـل حدیـث اخلاق فاطمـی‪ ،‬چهـل حدیـث‬ ‫اخلاق مهـدوی‪ ،‬چهـل حدیـث مسـجد و چهـل حدیـث مسـجد دیگـر‬ ‫‪ -22‬پخـش نمـاز جماعـت ظهـر و عصر از شـبکه دوی سـیما و مصاحبه‬ ‫شبکه سه سیما و پخش مستند فعالیت شیخ واشقانی موسس و امام‬ ‫جماعت مردمی مسـجد امام رضا (ع) از شـبکه افق ‪ -23‬کتب در اقدام‬ ‫بـه چاپ مسـجد سـفارتخانه اسلام‪ ،‬قلم تجلی حیـات‪ ،‬منشـور اخالق‬ ‫پزشک و مردم‪ ،‬چهل حدیث اداب زن در مسجد‪ ،‬چهل حدیث اخالق‬ ‫علـوی‪ ،‬چهـل حدیـث اخالق نبوی‪ -24 ،‬سـخنرانی شـیخ واشـقانی به‬ ‫اقتضـا و امامـت سـه نوبـت نمـاز جماعـت توسـط واشـقانی درمجمـوع‬ ‫دفتـر مسـجد از جملگـی کـه در شـکوفایی و پویایـی مسـجد مسـاعدت‬ ‫همـکاری و تفاهـم را اعمـال می دارنـد تقدیـر و تشـکر خویـش را اظهـار‬ ‫می دارد ‪ -25‬برگزاری مراسـم ترحیم (نکوداشـت) در پایان هرسـال برای‬ ‫درگذشـتگان و شـهدا در مسـجد امام رضـا (ع) ‪ -26‬مسـجد امام رضـا (ع)‬ ‫در همـه انتخابـات صندوق دارد و در برگزاری انتخابات همـکاری الزم را‬ ‫به عمـل مـی اورد با مدیریت موسـس و نمازجمعه مسـجد جنـاب حاج‬ ‫شـیخ علـی واشـقانی فراهانـی و کالم اخـر اینکـه مسـجدی پویـا خواهـد‬ ‫بـود کـه دارای امـام ازاد و مردمـی و والیـی داشـته و وقـت مطلـوب خـود‬ ‫را خدمـت بـه مـردم و مسـجد نهـد البتـه مـردم هم به این چنیـن امامی‬ ‫نیـز توجـه الزم را بـه اقتضـا ایفـا نماینـد مسـجد نمـاد حسـاس کـه نبـض‬ ‫نظـام و از خانـواده اعتقـادات دینـی مـردم اسـت کـه بایـد نهایـت همـت‬ ‫را در ابادانـی مسـجد قـدم گذاشـت اینـده خانـواده و کشـور را نیـز بایـد‬ ‫هم ا کنـون از مسـجد اغـاز نمـود کـه فرهنـگ اسلامی جامعـه برگرفتـه از‬ ‫فرهنـگ محـراب مسـجد اسـت دوسـتی بـا دوسـتان خـدا و دشـمنی بـا‬ ‫دشـمنان خـدا بـا روح انقالبـی ابراز وجود کرد که مسـجد اولین پناهگاه‬ ‫مـردم در جامعـه اسلامی بـوده و اسـت بـرای پویایـی ان تـوده مـردم و‬ ‫متمکنیـن و مسـئولین را نیـز می طلبـد و بـرای رونق بخشـیدن مسـجد‬ ‫حضور مسئولین و متمکنین بسیار امیدوارکننده است و بهترین ناهد‬ ‫بـرای مسـئولین مسـجد اسـت کـه محـل مراجعـات دفتـر خویـش قـرار‬ ‫دهنـد مسـجد را بـا هماهنگـی امـام و مدیـران (مشـاوران) امـام مسـجد‬ ‫که مسـجد دفتر مراجعات نمایندگان مجلس و شـورای اسلامی شـهر و‬ ‫مسـئولین باشـد کـه در صـدر اسلام چنیـن بود‪.‬‬ ‫یـاداور می شـود مسـاجد در عصـر ولیعصر (عـج) همچنـان بـه فعالیـت‬ ‫فرهنگی سـتمرار خواهنـد بخشـید و مـردم در ان حلقه هـای فرا گیـری‬ ‫قران خواهند داشت و یاداور می شود که مسجد امام رضا (ع) باتوجه به‬ ‫فرمان هـا سـتاد کرونـا تعطیـل گشـت و بهمن مـاه نیـز طبـق فرمایـش‬ ‫سـتاد کرونـا نمـاز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا بـا فاصلـه اجتماعـی نیـز‬ ‫برگـزار می نمایـد‪ .‬و امـا سـایر جلسـات اجتماعـی نیـز تعطیـل اسـت و امـا‬ ‫یسـت‬ ‫دفتـر مسـجد توسـط امـام مسـجد پاسـخگوی مراجعـات مردم ‬ ‫بی دریـغ‪.‬‬ ‫*موسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫بانک‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫اعطای تسهیالت «طرح حمایت از فرشتگان سالمت»‬ ‫در بانک اینده‬ ‫در شـرایط سـخت و بحرانـی مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬نقـش بی بدیـل و فدا کارانـه کادر درمانـی کشـور به عنـوان‬ ‫افسـران خـط مقـدم مقابلـه بـا ایـن بیمـاری بـر کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬بانـک اینـده نیـز به عنـوان نهـادی‬ ‫مسـئولیت پذیر و حسـاس بـه تحـوالت اجتماعـی پیرامـون خـود‪50 ،‬هزارفقـره تسـهیالت اسـان را بـه کادر‬ ‫درمانـی سراسـر کشـور اعطـاء می کنـد این تسـهیالت با معرفـی گروهی متقاضیـان واحدهـای درمانی اعم‬ ‫از بیمارسـتان یـا مرکـز درمانـی فعـال در فراینـد مبـارزه بـا کرونـا توسـط وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشکی و افتتاح حساب گروهی‪ ،‬پرداخت می شود‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬با مرکز ارتباط بانک اینده به‬ ‫شـماره ‪ 021-27663200‬تمـاس بگیریـد‪.‬‬ ‫ایجاد هشت هزار شغل خانگی با وام قرض الحسنه بانک صادرات ایران‬ ‫پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه اشـتغال زایی بانـک‬ ‫صـادرات ایـران در ‪ ۱۱‬مـاه اول سـال ‪ ۹۹‬بـرای ایجـاد هشـت هزار‬ ‫شـغل خانگـی‪ ،‬از سـه هزار و ‪۴۰۰‬میلیاردریـال فراتـر رفـت‪.‬‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه اشـتغال زایی ایـن بانـک بـرای‬ ‫حمایـت از کارافرینـی معرفی شـدگان کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی(ره) و سـازمان بهزیسـتی در ‪۱۱‬مـاه ابتـدای سـال‬ ‫جـاری از سـه هزار و ‪۴۰۰‬میلیاردریـال عبـور کـرد و طـی ایـن‬ ‫مـدت نزدیـک بـه هشـت هزارنفر از ایـن تسـهیالت بهره منـد‬ ‫شـدند‪ .‬همچنیـن بانـک صـادرات ایـران به منظـور حمایـت‬ ‫تقدیر ویژه دولت از بانک مسکن‬ ‫معـاون اول ریاسـت جمهوری در جریـان برگـزاری مراسـم‬ ‫تقدیـر از بانک هـای عامـل مشـارکت کننده در طر ح هـای‬ ‫پرداخـت تسـهیالت بـرای بازسـازی مسـکن روسـتایی و مناطـق‬ ‫اسـیب دیده‪ ،‬از بانک مسـکن تقدیر ویژه کرد‪ .‬در جریان برگزاری‬ ‫ایـن مراسـم بااشـاره به سـهم بیشـتر بانـک مسـکن در پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بـرای بهسـازی‪ ،‬نوسـازی و مقاوم سـازی واحدهـای‬ ‫مسـکونی روسـتایی ازیک سـو و پرداخـت تسـهیالت بـه مناطـق‬ ‫اسـیب دیده ناشـی از حـوادث غیرمترقبـه ماننـد سـیل و زلزلـه در‬ ‫میـان سـایر بانک هـا‪ ،‬از مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و سـایر‬ ‫کارکنـان و کارمنـدان مجموعـه بانـک مسـکن به صـورت ویـژه‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫قدردانی رئیس بنیاد مسکن از بانک ملت‬ ‫از فعالیت هـای اشـتغال زایی مددجویـان سـازمان های‬ ‫حمایتی از ابتدای سـال ‪ ۹۸‬تا پایان بهمن ماه سـال ‪ ۹۹‬بیش‬ ‫از ‪۴۹‬هزار فقـره تسـهیالت حمایتـی بـه ارزش بیـش از ‪۱۰‬هـزار‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلیاردریـال بـرای ایجـاد مشـاغل خانگـی و حمایـت از‬ ‫سـرمایه در گـردش واحدهـای راه انـدازی شـده مددجویـان‬ ‫کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی و‬ ‫معرفی شـدگان وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی پرداخـت‬ ‫کـرده کـه گامـی درجهـت مقاوم سـازی اقتصـاد و ایجـاد شـغل‬ ‫در اقصی نقـاط کشـور بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـا ارسـال لـوح سپاسـی از مدیرعامـل بانـک ملـت قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫علیرضـا تابـش در ایـن لـوح خطـاب بـه دکتـر محمـد بیگدلـی اورده اسـت‪« :‬بهره منـدی مـردم به ویـژه‬ ‫روستاییان از مزایای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق شهری و روستایی‬ ‫اسـیب دیده از سـوانح‪ ،‬نقـش موثـری در ارتقـای کیفیـت مسـکن و بهبـود سـطح زندگـی روسـتاییان و‬ ‫خانوارهـای اسـیب دیده از حـوادث طبیعـی و افزایـش رضایتمنـدی انـان داشـته اسـت»‪ .‬وی بـا بیـان‬ ‫ایـن نکتـه کـه ایـن موفقیـت نتیجـه اهتمـام و کوشـش دسـت اندرکاران و مرهـون مشـارکت و هم افزایـی‬ ‫همـه سـازمان های همـکار اسـت‪ ،‬از خدمـات و پشـتیبانی های ارزنـده مدیـران و کارکنـان بانـک ملـت‬ ‫در امـر اعطـای تسـهیالت بانکـی بـه جامعـه هـدف به ویـژه روسـتاییان محـروم بـرای اجـرای برنامه هـا و‬ ‫طر ح های یادشـده‪ ،‬سپاسـگزاری کرد‪ .‬درادامه این نامه امده اسـت‪« :‬بی تردید‪ ،‬تالش های شایسـته و‬ ‫موثـر دسـت اندرکاران بانـک ملـت و همـکاری همه جانبـه و تحسـین برانگیز انـان با بنیاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی در تحقـق ایـن طر ح هـای عظیـم‪ ،‬مقبـول درگاه احدیـت و مایـه مباهـات خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫رونمایی از شمایل جدید بانک کارافرین‬ ‫با تمرکز بر ماموریت ذاتی و هویت کارافرینی‬ ‫مدیرعامـل بانـک کارافریـن از رونمایـی شـمایل و ظاهـر‬ ‫جدیـد بانـک تـا پایـان خـرداد ‪ 1400‬خبـر و وعـده داد کـه‬ ‫بـا تمرکـز بـر ماموریـت ذاتـی ان و هویـت کارافرینـی‪ ،‬ایـن‬ ‫موسسـه بـه «یکی از موثرتریـن بانک ها در حوزه صنعت‬ ‫بانکداری» تبدیل شـود‪ .‬دکتر محمدرضا فرزین‪ ،‬تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تـداوم رشـدهایی کـه در سـال جـاری محقـق‬ ‫شـد‪ ،‬در سـال ‪ 1400‬بانـک کارافریـن بـه موثرتریـن بانـک‬ ‫در صنعـت بانکـداری کشـور مبدل خواهد شـد»‪ .‬فرزین‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬در سـال اینـده‪ ،‬بایـد تمرکـز بـر افزایـش‬ ‫فعالیـت جهـت ثبـت تـداوم رشـدهای محقق شـده در‬ ‫سـال جاری باشـد‪ ،‬همان طورکه در سـال جاری به گواه‬ ‫امـار تائید شـده‪ ،‬توانسـته ایم در بخش هـای مختلـف‬ ‫همچـون تسـهیالت و منابـع بـه رشـدهای دوبرابـری‬ ‫دراین مراسم‪ ،‬اسحاق جهانگیری؛ معاون اول ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫ضمـن قدردانـی از خدمـات ویـژه بانـک مسـکن دراین زمینـه‪،‬‬ ‫بـا اهـدای لـوح سـپاس بـه محمـود شـایان؛ مدیرعامـل و رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره بانـک مسـکن از خدمـات ایشـان و مجموعـه تحت‬ ‫مدیریـت وی به صـورت ویـژه تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫جهانگیـری بـا تقدیـر از بانـک مرکـزی و بانک هـای عامـل کـه در‬ ‫طـرح مقاوم سـازی و بازسـازی واحدهـای مسـکونی روسـتایی‬ ‫مشـارکت داشـته اند‪ ،‬بـر ضرورت اسـتمرار این گونـه طر ح ها تا کید‬ ‫کـرد‪ .‬جهانگیـری افـزود‪« :‬اختصـاص ‪۴۰‬هزارمیلیاردتومـان بـرای‬ ‫بهسـازی و بازسـازی واحدهای مسـکونی روسـتایی توسط نظام‬ ‫بانکـی کاری بـزرگ و مانـدگار در کشـور تلقـی می شـود»‪.‬‬ ‫تمامی شعب بانک دی به دستگاه های خودگردان مجهز شدند‬ ‫برسـیم در سـال ‪ 1400‬نیـز بایـد بـا ایـن رشـدها محقـق‬ ‫شـود و حتـی ب هسـمت گسـترش فعالیت هـا پیـش‬ ‫برویـم»‪ .‬فرزیـن بااشـاره به ثبـت رشـد ‪118‬درصـدی در‬ ‫بخـش تسـهیالت و رشـد ‪100‬درصـدی در بخـش منابـع‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬امارهـای تائیدشـده نشـان دهنده رشـد‬ ‫شـش برابری در بخش سـود بانکی سـت و در سـال اینده‬ ‫باتوجه بـه اتمـام روال ری برندینـگ در بانک‪ ،‬باید ثابت‬ ‫کنیـم کـه بانـک کارافریـن بـا تعریفـی جدیـد وارد صنعـت‬ ‫بانکـداری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن باتکی هبـر امـار جدیـد عملکـرد بانـک‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬فکـر می کنم تا پایان اسـفندماه سـال‬ ‫جـاری ‪12‬هزارمیلیاردریـال سـود خواهیـم داشـت کـه‬ ‫اتفـاق خوبی سـت»‪.‬‬ ‫درراسـتای گسـترش خدمـات بانکـداری دیجیتـال‬ ‫و بـا هـدف کاهـش مراجعـه حضـوری مشـتریان بـه‬ ‫شـعبه‪ ،‬تمامـی شـعب بانـک دی در سراسـر کشـور‬ ‫به دسـتگاه های «خودگـردان» مجهـز شـدند‪.‬‬ ‫دسـتگاه های خودگـردان (‪ )CRS‬کـه با هدف تسـریع در‬ ‫خدمت رسـانی به مشـتریان و کاهش مراجعه حضوری‬ ‫مشـتری بـه داخـل شـعبه بـرای نقل وانتقال پـول نقد با‬ ‫متصدیان شـعب راه اندازی شده اند‪ ،‬عالوه بر دسترسی‬ ‫‪24‬سـاعته در تمامـی شـبانه روز‪ ،‬امـکان ارائـه تمامـی‬ ‫خدمـات دسـتگاه های خودپـرداز را نیـز فراهـم مـی اورد‪.‬‬ ‫واریـز انالیـن وجـه نقـد بـه حسـاب مشـتریان تـا سـقف‬ ‫‪150‬میلیون ریـال در هـر شـبانه روز‪ ،‬اعلام موجـودی‪،‬‬ ‫دریافـت ‪ 10‬گـردش اخـر حسـاب‪ ،‬برداشـت وجـه‪،‬‬ ‫برداشـت وجـه بـدون کارت‪ ،‬اعلام شـماره شـبا‪ ،‬انتقـال‬ ‫وجـه کارت بـه کارت‪ ،‬انتقـال وجـه کارت بـه شـبا‪ ،‬خریـد‬ ‫شـارژ سـیم کارت های اعتبـاری‪ ،‬پرداخت قبـض‪ ،‬انتقال‬ ‫به حسـاب دی‪ ،‬پرداخت اقسـاط تسـهیالت و پرداخت‬ ‫بدهـی و وصـول انـی قبوض همـراه اول‪ ،‬فعال سـازی رمز‬ ‫دوم پویـا‪ ،‬سـاتنا‪ ،‬پایـا از جملـه مهم تریـن خدمـات ایـن‬ ‫دسـتگاه اسـت‪ .‬بانـک دی بـا داشـتن دسـتگاه های‬ ‫خودپـرداز‪ ،‬خودگـردان‪ ،‬کیوسـک صـدور کارت هدیـه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ش ِلـس‪ ،‬سـبد محصـوالت خـود را در‬ ‫خودبانـک و ک ‬ ‫حـوزه ماشـین های بانکـی بـه بیـش از ‪ 1200‬دسـتگاه در‬ ‫سـطح کشـور رسـانده اسـت که باتوجه به نسـبت تعداد‬ ‫شـعب بانـک بـه تعـداد ماشـین های بانکـی یـک اتفـاق‬ ‫منحصرب هفـرد محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫تخصیص یک هزارمیلیاردتومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون جهت تقویت تعاونی ها‬ ‫عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت‪« :‬دولـت در سـال اینـده‬ ‫مکلـف شـد تـا یک هزارمیلیاردتومـان از محـل فـروش دارایی هـای دولـت‬ ‫صـرف افزایـش سـرمایه بانـک توسـعه تعـاون شـود و ایـن بانـک هـم از‬ ‫ایـن محـل‪ ،‬تسـهیالت بیشـتری را دراختیـار بنگاه هـای بخـش تعاونـی‬ ‫قرار دهد»‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ نظریه افراز مشاعات قسمتی از پال ک ‪ 4/360‬واقع در بخش چهار رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه برابر درخواسـت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرسـتان رامهرمز به نمایندگـی از دولت‬ ‫جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک مشـاعی ششـدانگ پال ک ‪ 4/360‬واقع در بخش چهار رامهرمز‬ ‫طبـق قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصوب اذرمـاه ‪ 1357‬برابر صورتجلسـه وارده به شـماره ‪13835‬‬ ‫مورخـه ‪ 1399/12/16‬و نقشـه پیوسـتی کـه بـا توجـه بـه گـزارش نماینده و نقشـه بردار ثبت مبنی بر اینکه‬ ‫مورد تقاضای افراز در محل با نقشه قسمت افرازی مطابقت دارد و با عنایت به اینکه نقشه افرازی طی‬ ‫مرقومه شـماره ‪ 99/25/50413‬مورخه ‪ 1399/11/29‬مورد تایید اداره منابع طبیعی قرار گرفته اسـت و‬ ‫حقـی از مجاوریـن و سـایر مالکیـن مشـاعی تضییـع نگردیـد و باسـتناد مـاده ‪ 5‬ائین نامـه قانون مزبـور رای‬ ‫بـر افـراز قسـمتی از پلا ک مرقـوم بشـرح نقشـه پیوسـت صـادر گردیـده اسـت‪ .‬لـذا برابـر مـاده ‪ 17‬ائین نامـه‬ ‫اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا مراتـب افـراز در روزنامـه کثیراالنتشـار درج و از مالکیـن مشـاعی‬ ‫یگـردد پـس از انتشـار ا گهـی ظـرف مـدت ده روز جهـت مالحظـه صورتجلسـه افـرازی بـه‬ ‫درخواسـت م ‬ ‫اداره ثبـت اسـناد رامهرمـز مراجعـه و چنانچـه اعتراضـی دارنـد ظرف مدت مقـرر در ا گهـی‪ ،‬مراتب اعتراض‬ ‫خـود را بـه دادگسـتری رامهرمـز تسـلیم و گواهـی الزم را جهـت ضبـط در پرونـده بـه ایـن اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت و انقضـای مـدت مقـرر سـند مالکیـت مفـروزه بنـام متقاضی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/832‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا سـاینا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1398‬با شـماره موتور ‪M15/8756279‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAS831100K5822023‬به نام حسـن سـلیمانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/01 -139960318011013528‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه فرزاد معتمدی فرزند فریدون به ش‪.‬ش‬ ‫‪ 35‬صـادره از صومعه سـرا از ‪ 127‬الـی ‪ 134‬از ‪ 7‬اصلـی واقـع در قریـه نوخالـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق‬ ‫حبیب حبیبی نوخاله بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب خانه بمسـاحت ‪638/60‬‬ ‫مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پال ک ‪ 993‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده‬ ‫محمدحسـین حسـین زاده بحرینـی‪ ،‬بااشـاره به اینکه براسـاس قانـون‬ ‫خصوصی سـازی و اجـرای اصـل ‪ 44‬دولـت بایـد ‪30‬درصـد از منابـع حاصل‬ ‫از فروش دارایی های خود را برای توسعه بخش تعاون هزینه کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«دولـت در سـال های گذشـته مقادیـر بسـیار زیـادی از دارایی هـای خـود را‬ ‫ب هفـروش رسـانده امـا هیـچ گاه ‪30‬درصـد بخـش توسـعه تعـاون را پرداخـت‬ ‫‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/04 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/944‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل سـند‪ ،‬فا کتـور فـروش و اصـل نامـه فـک رهـن خـودرو سـواری جـک ‪ J5HFC7180BTF‬بـه رنـگ‬ ‫سفید روغنی مدل ‪ ۱۳۹۴‬با شماره پال ک ایران ‪۸۱۲ -36‬ن‪ ۸۳‬و به شماره موتور ‪4G93DDAF024520‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAKNG7242FB124926‬بـه مالکیـت خانـم هانیـه اسـال مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مشهد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960329012005624‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یزدان صباغی فرزند علی ا کبر به شماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از گرمسار‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4609757024‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه انضمـام بنـا بـه مسـاحت‬ ‫‪ 22223/75‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی واقـع در گرمسـار خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫علی ا کبـر صباغـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 945‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی فروش امالک شهرداری گیالنغرب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری گیالن غرب درنظردارد به استناد بند چهار مصوبه شماره ‪ 99/20‬مورخ ‪ 1399/10/26‬شورای اسالمی شهر گیالنغرب‪ ،‬تعداد ‪ 4‬پال ک زمین تجاری تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی‬ ‫و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با شماره مزایده ‪ 2099005727000007‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪ 1399/12/23‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫تاریخ انتشار در سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/13‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬از مورخه ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪ 1399/12/23‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪1399/12/23‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخه ‪ 1399/12/24‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهقطعه‬ ‫کاربری‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت(مترمربع)‬ ‫شماره مزایده‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجاری‬ ‫شهرکمشاغل‬ ‫‪47.17‬‬ ‫‪20990572700017‬‬ ‫‪5/000/020/000‬‬ ‫‪250/001/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجاری‬ ‫شهرکمشاغل‬ ‫‪51‬‬ ‫‪209905727000018‬‬ ‫‪5/431/500/000‬‬ ‫‪271/575/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تجاری‬ ‫شهرکمشاغل‬ ‫‪47.17‬‬ ‫‪209905727000019‬‬ ‫‪4/952/850/000‬‬ ‫‪247/642/500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تجاری‬ ‫شهرکمشاغل‬ ‫‪50.49‬‬ ‫‪209905727000020‬‬ ‫‪5/326/695/000‬‬ ‫‪266/334/750‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی با ارایه فیش بانکی‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت نکات ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایده‪ ،‬پرداخت تضمین شـرکت در مزایده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیـت برنده بودن‬ ‫مزاید هگـران محتـرم از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات امال ک شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالم عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه منـدان بـه شـرکت در مزایـده جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی (توکـن) بـا شـماره ‪ 021-41934‬مرکـز پشـتیبانی و راهبری سـامانه تماس حاصل نمایند‪ .‬همچنین اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اسـتان ها در سـایت‬ ‫سـامانه ‪ www.Setadiran.ir‬قسـمت ثبت نـام مزایده گر موجود اسـت‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی؛ شهردار گیالنغرب‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫نکـرده یـا درصـورت تخصیـص بسـیار کمتـر از میـزان تعیین شـده‪ ،‬بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬نماینـدگان در بررسـی الیحـه بودجـه سـال ‪1400‬‬ ‫دولـت را مکلـف کردند‪ ،‬یک هزارمیلیاردتومـان از محل فروش دارایی های‬ ‫دولـت صـرف افزایـش سـرمایه بانـک توسـعه تعـاون شـود و ایـن بانـک‬ ‫هـم از ایـن محـل بـا اهرم کـردن سـرمایه‪ ،‬تسـهیالت بیشـتری را دراختیـار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪143 -24‬د‪ 91‬و شـماره موتـور ‪ 2820529‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288936191‬بنـام محمدکاظـم‬ ‫شـرافت پور بـا کـد ملـی ‪ 2002101884‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید معمولـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ‪469 -24‬س‪ 22‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11282030445‬و شـماره شاسـی ‪ 0082923969‬مربـوط بـه مصطفـی قاسـمی پور فرزنـد‬ ‫محمدشـفیع مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪651 -84‬ب‪ 87‬و شـماره موتـور ‪ 3084354‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288028317‬مربـوط بـه خانـم‬ ‫معصومـه بهیـن فرزنـد علی ا کبـر مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت هونـدا ‪ 125‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 563-29345‬و شـماره موتـور ‪ 09011204‬و شـماره تنـه ‪ 125K8803549‬مربـوط بـه محمـد زارعـی فرزنـد‬ ‫پرویـز مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای خیرالـه عوض نـژاد فرزنـد عبدالشـاه بـا تسـلیم دوبـرگ استشـهادیه گواهـی شـده دفترخانـه اسـناد‬ ‫رسـمی ‪ 14‬بهبهـان‪ ،‬مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 6563‬واقـع در بخـش‬ ‫یک بهبهان ملکی به شـماره ‪ 37912‬بنام مشـارالیه که در صفحه ‪ 301‬دفتر ‪ 313‬ثبت و صادر گردیده به‬ ‫علت جابجایی مفقود گردیده‪ .‬لذا به دستور ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب جهت اطالع عموم‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪،‬‬ ‫می توانـد ظـرف ده روز از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ارائـه سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت حمل و نقل داخلی کاالی سـحرگاه تربت شـرکت‬ ‫سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 605‬و شناسـه ملـی ‪10380077840‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/01‬و برابـر نامـه شـماره ‪/99/479‬الـف مـورخ ‪1399/10/23‬‬ ‫انجمـن صنفـی کارفرمایـان شـرکت ها و موسسـات حمـل و نقـل کاالی‬ ‫داخلـی تربت حیدریـه‪ ،‬مه والت‪ ،‬زاوه تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقایان‬ ‫محمدرضـا صالحـان بـه شـماره ملـی ‪ 0702490301‬و احمـد پورمهـدی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0702233862‬و مجیـد پورمهـدی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0702623857‬بـه سـمت اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره بـرای مـدت‬ ‫دو سـال انتخـاب گردیدنـد‪ .‬اقـای علـی اسـپالنی تربتی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0702419060‬بـه عنـوان بـازرس اصلـی و اقـای جـواد جراحـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0702514233‬بـه عنـوان بـازرس علی البـدل شـرکت بـرای مـدت‬ ‫یکسـال مالـی انتخـاب گردیدند‪ .‬روزنامه کثیر االنتشـار سـایه جهـت درج‬ ‫ا گهی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1108704‬‬ ‫بنگاه هـای بخـش تعاونـی قـرار دهـد»‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه ‪ 1400‬مجلـس اظهـار کـرد‪« :‬ایـن یـک‬ ‫یسـت و مجلـس هـم مصـوب کـرد‪ ،‬ازطریـق‬ ‫سیاسـت انبسـاطی مال ‬ ‫افزایش سـرمایه بانک توسـعه تعاون‪ ،‬واحدهای تولیدی تعاونی کشـور تا‬ ‫حـدودی فعال تـر شـوند و تسـهیالت مناسـبی را دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری نمـودن مهلـت قانونـی و عـدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنی به‬ ‫نـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پیکان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1382‬با شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪537 -19‬ب‪ 51‬و شـماره موتور ‪ 11158256826‬و شـماره شاسـی ‪ 0082447423‬مفقود و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند کامیونـت هیونـدای بغـل دار فلـزی بازشـو کـروس ‪ D14‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪674 -19‬ع‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ D4DBB457093‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAB37911789015328‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫رای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم ابـاد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1398114425001000233‬و رای شـماره ‪ 139960325001005152‬مورخـه‬ ‫‪ 1399/08/12‬به تقاضای اقای میرزا فرضی پور فرزند مرادحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 122/37‬مترمربـع تحـت پلا ک شـماره ‪ 3‬فرعـی از ‪ 2142‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬شهرسـتان‬ ‫خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه غالمرضـا تقی خانـی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در‬ ‫اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گـردد‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم گیتـی ظهرابی عالئـی بـه ادرس‪ :‬تهـران‪ ،‬خیابان شـریعتی‪ ،‬حسـینیه ارشـاد‪ ،‬خیابـان قبا‪،‬‬ ‫خیابان زیبا‪ ،‬پال ک ‪ ،7‬طبقه اول با تسـلیم دو برگ استشـهاد مصدق شـماره به شـماره ترتیب‬ ‫‪ 18796/1‬مـورخ ‪ 1399/10/15‬دفترخانـه ‪ 467‬تهـران بـه شـرح وارده بشـماره ‪-4035007‬‬ ‫‪ 1399/10/18‬اعلام نمـوده کـه سـند مالکیـت یکدانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به‬ ‫شـماره ‪ 3158‬فرعـی از ‪ 160‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 66‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ 2‬واقـع‬ ‫در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 8261/07‬مترمربع‬ ‫واقع در بخش دوازده حوزه ثبتی شـهرری اسـتان تهران به مالکیت گیتی ظهرابی عالئی فرزند‬ ‫محمـود بـا شماره شناسـنامه ‪ 53392‬تاریـخ تولـد ‪ 1334/07/01‬صـادره از تهـران دارای شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0032859457‬بـا جـز سـهم ‪ 1‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ‪ 192319‬سـری ج‬ ‫سـال ‪ 1393‬کـه در صفحـه ‪ 85‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 316‬ذیل شـماره ‪ 57034‬ثبت گردیده اسـت‪.‬‬ ‫مورد ثبت طبق گواهی دفتر امال ک و دفتر بازداشـتی مورد ثبت در رهن و بازداشـت نمی باشـد‬ ‫و سـند مالکیـت بـه علـت بی احتیاطـی مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیت‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت ا گهی می شـود تا‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫می باشـد‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن‬ ‫ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪1153‬‬ صفحه 4 ‫نگاه‬ ‫گزارش‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫با اعتماد به توانمندی داخلی؛‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫فوالد سنگان؛‬ ‫پیشتاز بومی سازی صنایع در شرق کشور‬ ‫‪99‬درصد ابیاری فضای سبز فوالد مبارکه‬ ‫به روش قطره ای انجام می شود‬ ‫معـاون توسـعه و تکنولـوژی فـوالد سـنگان از رویکـرد جدیـد ایـن شـرکت در‬ ‫بومی سـازی قطعـات اسـتراتژیک خـط تولیـد خود بـا اسـتفاده از توانمندی‬ ‫داخلـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای شـرکت های دانش بنیـان خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن فعالیـت عالو هبـر پیشـتازی در بومی سـازی در بیـن صنایـع‬ ‫شـرق کشـور‪ ،‬صرفه جویـی قابل مالحظـه ای را نیـز بـرای شـرکت به همـراه‬ ‫داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫شناسایی پنج هزار مدرک در بخش گندله‬ ‫نیک فرجـام درادامـه افـزود‪« :‬بـا برنامه ریـزی و تدویـن نقشـه راه متناسـب‪،‬‬ ‫گام نخسـت بـا انتخـاب مشـاور برداشـته شـد و بـا شناسـایی قطعـات‬ ‫موردنیـاز واحدهـای تولیـدی‪ ،‬تعمیراتـی و دفتـر فنـی بـا اخـذ اطالعـات‬ ‫جهـزار مـدرک‬ ‫غبـر‪ ،‬پن ‬ ‫کامـل از شـرکت های مرتبـط بـا حـوزه مـورد فعالیـت بال ‬ ‫در بخـش گندلـه و شـش هزار مـدرک در بخـش کنسـانتره بـدون حضـور‬ ‫مشـاوران و شـرکت های سـازنده خارجی شناسـایی و اسـتخراج شـد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬خوشبختانه نتایج حاصل از این کار تیمی در سال اول‬ ‫منجـر بـه سـاخت «رولـر اسـکرین» بـا اسـتخراج تکنولـوژی متفـاوت بـا دیگـر‬ ‫سـازندگان و متناسـب بـا متـد روز و نیـاز خـط تولیـد گندلـه و بسـیار نزدیـک‬ ‫بـه مشـابه خارجـی بومی سـازی شـد»‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪ 50‬قطعه استراتژیک فوالد سنگان‬ ‫نیک فرجـام رویکـرد اساسـی بومی سـازی در مرحلـه اول را اعتمـاد بـه‬ ‫متخصصیـن داخلـی اسـتان عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬دراین خصـوص بـا‬ ‫اسـتفاده از توانمندسـازی تولیدکننـدگان و سـازندگان بومـی در اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬مبـادرت بـه سـاخت پاروهـای میکسـر و ممبران هـای‬ ‫فیلتـر پـرس‪ ،‬کـه جـزو قطعات پرمصرف و بااهمیت در تولید اسـت‪ ،‬کردیم‪.‬‬ ‫پـس ازان در سـال جـاری بومی سـازی ‪ 50‬قطعـه اسـتراتژیک فـوالد سـنگان‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت و در بخـش مهندسـی سـاخت داخـل و در کمیتـه‬ ‫مذکـور‪ ،‬تجهیـز اسـتراتژیکی ماننـد‪ ،‬یاتاقـان بابیتـی فن هـای پروسـس و‬ ‫سـیلندر جـک هیدرولیـک بومی سـازی شـد»‪.‬‬ ‫بومی سازی خاص ترین «رولر فیدرهای» در کشور‬ ‫وی سـاخت خاص تریـن «رولـر فیدرهـای» گندله سـازی در کشـور را‬ ‫یکی دیگـر اقدامـات موثـر درراسـتای بومی سـازی در فـوالد سـنگان دانسـت‬ ‫و ابـراز داشـت‪« :‬رول هـای مصرفـی تجهیـز رولـر فیدر قبـل از کوره های پخت‬ ‫جـزو تجهیـزات و قطعـات مصرفـی گلوگاهـی‪ ،‬پراسـتهال ک و پرهزینـه بودند‬ ‫کـه بـا موفقیـت بومی سـازی و مـورد بهر هبـرداری قـرار گرفتنـد»‪ .‬نیک فرجـام‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬همچنیـن بومی سـازی الینرهـای بـال میل و سـگ میل‬ ‫بـوده کـه بـا همـکاری مهندسـی سـاخت داخـل و بـا اسـتفاده از تکنولـوژی‬ ‫اسـکن سـه بعدی در دسـتورکار قـرار گرفـت و درنهایـت بـرای سـاخت ایـن‬ ‫الینرهـا بـا دو شـرکت سـازنده داخلـی توانمنـد و دارای تجربیـات مشـابه‬ ‫مبادرت به عقد قرارداد شـدیم»‪ .‬معاون توسـعه و تکنولوژی فوالد سـنگان‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬واحـد کنسـانتره شـرکت بـا سـرلوحه قـراردادن اسـتراتژی های‬ ‫کالن فوالد سـنگان درزمینه مسـائل زیسـت محیطی‪ ،‬کنسـانتره را در قالب‬ ‫بـا باطلـه خشـک تولیـد کـرد»‪ .‬نیک فرجـام افـزود‪« :‬ظـرف مـدت یک مـاه بـا‬ ‫شناسـایی چند تولیدکننده برتر در حوزه های برزنت و فیلتر پرس و پس از‬ ‫سـاخت نمونه هـای اولیـه و پایش هـای مسـتمر و تعریف پروژه هـای بهبود‪،‬‬ ‫نیـاز و وابسـتگی بـه خریـد خـارج دراین خصـوص برطـرف شـد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫امیـدواری کـرد بـا رونـد روبه رشـد بومی سـازی قطعـات در ایـن شـرکت‪ ،‬در‬ ‫اینـده ای نه چنـدان دور بـا اعتمـاد بیشـتر بـه توانمندی داخلی شـاهد قطع‬ ‫وابسـتگی کامـل بـه کشـورهای خارجـی باشـیم‪.‬‬ ‫در بازدید مدیرعامل فوالد از هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان عنوان شد؛‬ ‫اتیه فوالد نقش جهان؛‬ ‫پشتوانه ای برای سهامداران این شرکت‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در بازدیـد از هلدینـگ‬ ‫اتیـه فـوالد نقش جهـان گفـت‪:‬‬ ‫«ازانجا کـه همـه سـهام داران‬ ‫حقیقـی هلدینـگ اتیـه فـوالد‬ ‫نقش جهـان از کارکنـان‬ ‫بازنشسته و شاغل فوالد مبارکه‬ ‫هسـتند‪ ،‬حمایـت شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه از هلدینـگ اتیـه فـوالد‬ ‫ً‬ ‫نقش جهـان صرفـا درجهـت‬ ‫منافـع اقتصـادی نیسـت؛ بلکـه درراسـتای رفـاه حـال سـهام داران و کمـک‬ ‫بـه تامیـن معیشـت انـان اسـت»‪ .‬مهنـدس عظیمیـان در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنان خـود بابیان اینکـه از ابتـدای مدیریـت بـر شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫بـر توجـه بـه معیشـت کارکنـان‪ ،‬امنیـت و ایمنـی در کار تا کیـد کرده ایـم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬ایجـاد ارامـش در دوران بازنشسـتگی در شـرکت اتیـه فـوالد‬ ‫نقش جهـان یـک رسـالت مهـم بـرای ایـن شـرکت اسـت و هـر اقدامـی بـرای‬ ‫ً‬ ‫بازنشسـته ها قطعـا بازخـورد مثبتـی بـرای شـرکت در بـر خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از وجـدان عمومـی کارکنـان شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬چنانچـه بـرای نیـروی کار مشـخص شـود کـه مدیریـت درراسـتای‬ ‫منافـع ان هـا اقـدام می کنـد‪ ،‬بـا انگیـزه مضاعـف کار و تلاش خواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بااشـاره به اینکه حاشـیه سـود بـاال در‬ ‫بـورس ممکـن اسـت فریبنـده باشـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تالطم ها و رونـق بازار‬ ‫سـرمایه می توانـد به طـور کاذب در افزایـش حاشـیه سـود موثـر باشـد‪ ،‬ولـی‬ ‫بایـد مراقـب بـود و بـا تعریـف یـک حاشـیه سـود مطمئـن و منطقـی افزایـش‬ ‫سـرمایه سـهام داران را تضمیـن کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل هلدینـگ اتیـه فـوالد نقش جهـان نیـز در این دیـدار گفـت‪:‬‬ ‫«شـرکت اتیـه فـوالد نقش جهـان همـواره همـراه و تابـع دسـتورالعمل های‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه بـوده اسـت»‪ .‬حسـین کفعمـی ضمـن تقدیـر و تشـکر‬ ‫از حضـور مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن شـرکت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«هلدینـگ اتیـه فـوالد نقش جهـان بـا کادر مجـرب و ‪ 12‬شـرکت توزیـع ورق‬ ‫فـوالدی در کشـور‪ ،‬به ویـژه در اسـتان های کم برخـوردار‪ ،‬مشـغول فعالیـت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ابعـاد مختلـف‪ ،‬نظـارت بـر عملکـرد کارکنـان ایـن‬ ‫یسـت؛‬ ‫هلدینـگ مطابـق بـا اسـتراتژی شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫هلدینـگ اتیـه فـوالد نقش جهـان از ابان مـاه سـال جـاری بـه شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه ملحـق شـده و شـرکت فـوالد مبارکـه بـا خریـداری ‪31‬درصـد سـهام‪،‬‬ ‫ایـن شـرکت را بـه زیرمجموعـه خـود وارد کـرده اسـت‪ .‬هلدینـگ اتیـه فـوالد‬ ‫نقش جهـان بـا اسـتراتژی فعالیـت در دو زنجیـره تامیـن‪ ،‬فـروش و خدمـات‬ ‫فـوالد‪ ،‬درزمینـه بـورس‪ ،‬تولیـد ورق هـای پوشـش دار‪ ،‬تولیـد و عرضـه‬ ‫انـواع پودرهـای میکرونیـزه بنتونیـت‪ ،‬اهـک کلسـینه و هیدراتـه‪ ،‬فـروش و‬ ‫صـادرات محصـوالت فـوالدی و همچنیـن تولیـد لوله هـای مانیسـمان‪،‬‬ ‫در قالـب یـک شـرکت مـادر هلدینـگ بـا ‪ ۲۰‬شـرکت زیرمجموعـه بـا ترکیـب‬ ‫سـهام داری فعالیـت می کنـد‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـر مدیریـت شـهری فـوالد مبارکـه‬ ‫در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین ضمـن‬ ‫گرامیداشـت هفتـه منابـع طبیعـی (‪ 15‬تـا‬ ‫‪ 22‬اسـفندماه) اظهـار کـرد‪« :‬اهمیـت غـرس‬ ‫درخـت در دیـن اسلام بـر کسـی پوشـیده‬ ‫نیسـت؛ بسـیاری از بـزرگان مـا بـر ایـن عمـل‬ ‫تا کیـد داشـته اند و مقـام معظـم رهبـری‬ ‫نیـز هرسـاله به صـورت نمادیـن اقـدام بـه‬ ‫غـرس یک اصلـه درخـت می کنـد کـه ایـن‬ ‫امـر نشـان دهنده اهمیـت درخـت و کاشـت‬ ‫ان اسـت»‪ .‬رامیـن بختیـاری بااشـاره به‬ ‫وسـعت ‪3500‬هکتـاری فـوالد مبارکـه افـزود‪:‬‬ ‫«‪1450‬هکتـار معـادل ‪42‬درصـد از کل‬ ‫وسـعت ایـن شـرکت بـا فضـای سـبز‪ ،‬شـامل‬ ‫درخـت‪ ،‬درختچـه و گیاهـان دیگر‪ ،‬پوشـیده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬به غیـراز نواحـی‬ ‫اداری قدیـم در فـوالد مبارکـه کـه پیـش از‬ ‫بهر هبـرداری ایـن شـرکت دارای فضـای سـبز‬ ‫ً‬ ‫بوده انـد‪ ،‬تقریبـا ا کثـر جنگل کاری هـای ایـن‬ ‫شـرکت در سـال ‪ 1372‬انجـام شـده و پـس‬ ‫ از ایـن دوره نیـز به دلیـل محدودیت هـای‬ ‫ابـی‪ ،‬توسـعه کمـی را تجربـه کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫بختیـاری بااشـاره به اینکه شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه دارای اسـتاندارد ‪ ISO14001‬اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در پی اقدامات شـرکت در حوزه های‬ ‫مختلـف زیسـت محیطی‪ ،‬فـوالد مبارکـه در‬ ‫اذرمـاه سـال ‪ 1392‬نیـز به واسـطه اقدامـات‬ ‫ارزشـمند در حـوزه سـرباره ازسـوی مدیریـت‬ ‫سـبز اروپـا و بنیـاد جهانـی انـرژی کاندیـد‬ ‫دریافـت تندیـس طـرح نـواوری سـبز شـد»‪.‬‬ ‫مدیـر مدیریـت شـهری فـوالد مبارکـه دربـاره‬ ‫اهـداف ایجـاد فضـای سـبز در محیط هـای‬ ‫صنعتی تصریح کـرد‪« :‬اولین هدف موردنظر‬ ‫جـذب االینده هـای جـوی و خا کـی و هـدف‬ ‫دوم تلطیـف هواسـت‪ .‬گیاهـان بـا جـذب‬ ‫دی ا کسـید کربـن و ازادسـازی ا کسـیژن در‬ ‫فراینـد فتوسـنتز‪ ،‬طـراوت و شـادابی محیـط‬ ‫را به دنبـال دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬هـدف مهمی که از‬ ‫کاشـت درختـان در فضای صنعتـی به دنبال‬ ‫انیـم رسـوب کردن کربـن اسـت‪ .‬هـدف‬ ‫یسـت‪ .‬مـا‬ ‫بعـدی قابلیـت بادشـکن طبیع ‬ ‫در منطقـه ای هسـتیم کـه بادهای موسـمی‬ ‫و فصلـی یـا برخـی فعالیت هـای انجام شـده‬ ‫در محیـط کارخانـه ممکـن اسـت باعـث‬ ‫الودگی و گرد وخا ک در اطراف منطقه شـود‪.‬‬ ‫درختـان اثـر بـاد را تـا سـه برابر ارتفـاع خـود‬ ‫خنثـی می کننـد‪ .‬همچنین کاشـت درختان‬ ‫از فرسـایش خـا ک جلوگیـری می کنـد»‪.‬‬ ‫بختیـاری خاطرنشـان کـرد‪« :‬در بخـش‬ ‫جنـگل داری فـوالد مبارکـه از گونه هـای‬ ‫درختـی و درختچـه ای سـوزنی برگ (کـه‬ ‫ً‬ ‫معمـوال همیشه سـبز هسـتند) و گونه هـای‬ ‫پهن بـرگ (خزان کننـده) اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مهم تریـن گونه هـای سـوزنی برگ‬ ‫شـامل کاج تهـران‪ ،‬سـرو نقـره ای‪ ،‬سـرو نـوش‬ ‫سرو ذربین‪ ،‬سرو شیراز‪ ،‬سرو ناز و سرو خزنده‬ ‫(ارس) اسـت‪ .‬البتـه گونـه زیتـون معمولـی‬ ‫نیـز جـزو ایـن گیاهـان محسـوب می شـود که‬ ‫ا گرچه همیشه سبز است‪ ،‬اما در رده گیاهان‬ ‫نبـرگ طبقه بندی‬ ‫په ‬ ‫می شـود»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫«گونه هـای‬ ‫کـرد‪:‬‬ ‫نبـرگ در فـوالد‬ ‫په ‬ ‫ً‬ ‫مبارکـه عمدتـا شـامل‬ ‫تـوت معمولـی‪ ،‬اقاقیـا‪،‬‬ ‫اسـمان دار‪ ،‬سـنجد و‬ ‫زیتون تلـخ اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫معمـوال در وسـعت‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه‬ ‫گونه هـای سـوزنی‬ ‫کاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫گونه هـای دیگـر پهن برگ نیز شـامل ارغـوان‪،‬‬ ‫داغداغـان و بادام کوهی بوده که با مسـاحت‬ ‫کمتـری کاشـته شـده اسـت‪ .‬مجمـوع‬ ‫مـوارد مذکـور جنگل هـای فـوالد مبارکـه را‬ ‫تشـکیل می دهـد»‪ .‬مدیـر مدیریـت شـهری‬ ‫فـوالد مبارکـه دربـاره اقدامـات انجام شـده‬ ‫درخصـوص صرفه جویـی در مصـرف اب نیـز‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در بخـش محوطه هـای گل‬ ‫و چمـن درراسـتای محدودیت هـای اب‪،‬‬ ‫همـه چمن هـا بـه گیاهـان مقـاوم بـه کم ابـی‬ ‫ماننـد نـاز فرانسـوی تبدیـل شـده و بیشـتر از‬ ‫ً‬ ‫گل هـای فصـل اسـتفاده می شـود‪ .‬معمـوال‬ ‫سیاسـت مـا در انتخـاب گونه هـای گیاهـی‪،‬‬ ‫گونه هایـی بـا نیازهـای (خواهش هـای)‬ ‫ا کولوژیک کمتر و بردباری بیشـتر به خشـکی‬ ‫یسـت‪ .‬در همین خصـوص بیشـتر از‬ ‫و کم اب ‬ ‫گیاهان پوششـی مانند ناز‪ ،‬پامپاس گراس و‬ ‫سانتولینا استفاده می کنیم تا بتوانیم چمن‬ ‫را حـذف کنیـم‪ .‬همچنیـن وا کاری درختـان‬ ‫بـا گونه هـای مقـاوم بـه کم ابـی جایگزیـن‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫‪99‬درصد ابیاری فضای سبز فوالد مبارکه‬ ‫به روش قطره ای انجام می شود‬ ‫غبـر ‪99‬درصـد‬ ‫بختیـاری بابیان اینکـه بال ‬ ‫ابیـاری فضـای سـبز فـوالد مبارکـه به صـورت‬ ‫قطـره ای انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬از ایـن‬ ‫محـل هدررفـت ابـی وجـود نـدارد؛ بنابرایـن‬ ‫راندمـان ابیاری بسـیار باالسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«جهـت ابیـاری فضـای سـبز از دو منبـع‬ ‫عمـده اب اسـتفاده می شـود‪ .‬منبـع اصلـی‬ ‫یسـت‬ ‫پسـاب بهداشت ‬ ‫کـه اسـتفاده از ان بـا‬ ‫همـت فـوالد مبارکـه و‬ ‫اقـدام سـنجیده ایـن‬ ‫شـرکت در دوسـال اخیر‬ ‫اجرایـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫به وسـیله ان پسـاب‬ ‫بهداشـتی زرین شـهر و‬ ‫مبارکـه خریـداری و وارد‬ ‫فوالد مبارکه می شود»‪.‬‬ ‫مدیـر مدیریـت شـهری‬ ‫فـوالد مبارکه ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بخـش عمـده مصـارف اب در ایـن بخـش از‬ ‫پساب بهداشتی و بخشی نیز از اب موردنیاز‬ ‫هـم از منابـع زیرزمینـی اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫بااین حـال نهایـت تلاش و دقـت مـا نیـز‬ ‫این اسـت که اسـتفاده از منابـع اب زیرزمینـی‬ ‫متناسـب بـا ظرفیـت ان هـا باشـد»‪.‬‬ ‫همکاری با دانشگاه ها جهت‬ ‫ارتقای سطح کیفی فضای سبز شرکت‬ ‫بختیـاری بابیان اینکـه فعالیت هـای‬ ‫ً‬ ‫نگهـداری از فضـای سـبز تقریبـا به صـورت‬ ‫‪ 24‬سـاعته انجام می شـود‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬یکی‬ ‫از اقدامـات خوبـی کـه دراین زمینـه انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬تعریـف پروژه هـای تحقیقاتـی‬ ‫گپ‬ ‫علمـی و پژوهشـی بـا همـکاری مرا کـز علمـی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ماننـد دانشـگاه ها و مرا کـز تحقیقات ‬ ‫طـرح بررسـی سـازگاری گونه هـای درختـی‬ ‫و درختچـه ای فـوالد مبارکـه بـا همـکاری‬ ‫دانشـگاه تربیـت مـدرس‪ ،‬ارزیابـی جامـع‬ ‫کیفیـت فیزیکـی شـیمیایی و بیولوژیکـی‬ ‫خـا ک فضای سـبز فـوالد مبارکه ابیاری شـده‬ ‫بـا پسـاب تصفیه شـده بـا همـکاری‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهـان‪ ،‬طـرح بررسـی‬ ‫محدودیت هـا و تعییـن قابلیـت و اسـتعداد‬ ‫خا ک هـای سـبز بـا همـکاری دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان‪ ،‬طـرح بررسـی علـل زوال‬ ‫گونه هـای درختـی جنگل کاری فـوالد مبارکه‬ ‫بـا همـکاری منابـع طبیعـی شـهرکرد‪ ،‬طـرح‬ ‫کاربـرد گیاهـان پوششـی سـازگار بـا شـرایط‬ ‫زیسـت محیطی فـوالد مبارکـه به منظـور‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب بـا همـکاری‬ ‫دانشگاه یادگار امام و طرح تهیه فلور گیاهی‬ ‫منطقـه فـوالد مبارکـه به منظـور شناسـایی‬ ‫گیاهـان بومـی و اسـتفاده در فضـای سـبز بـا‬ ‫همـکاری دانشـگاه اصفهـان از ایـن جملـه‬ ‫اسـت کـه مـورد اخـر اجرایـی شـده و می تواند‬ ‫به عنـوان یـک مرجـع دراختیـار کل منطقه و‬ ‫حتـی اسـتان قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫استفاده از درختان سازگار با بحران کم ابی‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬به دلیـل محدودیـت‬ ‫در منابـع ابـی ناچـار بـه حرکـت به سـوی‬ ‫پوشـش گیاهـی سـازگار بـا شـرایط کم ابـی‬ ‫منطقـه فـوالد مبارکـه هسـتیم‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـرای تلطیـف فضاهـای اداری کارکنـان هـم‬ ‫به صورت ساالنه گل های اپارتمانی متنوعی‬ ‫تهیـه می شـود کـه گونه هـای ان براسـاس‬ ‫شـرایط ا کولوژیکی ازجمله نـور‪ ،‬دما‪ ،‬رطوبت‬ ‫و ‪ ...‬انتخـاب شـده و در اتـاق کار همـکاران‬ ‫مسـتقر می شـود»‪ .‬مدیـر مدیریـت شـهری‬ ‫فـوالد مبارکـه درپایـان بابیان اینکه نگهداری‬ ‫بهینـه و مطلـوب فضـای سـبز فعلـی تنهـا بـه‬ ‫مـدد زحمـات شـبانه روزی کارکنـان نظـارت‬ ‫فضـای سـبز شـرکت فـوالد مبارکـه و کارگـران‬ ‫تکـش پیمانکار این پروژه فراهم شـده‬ ‫زحم ‬ ‫است‪ ،‬مراتب قدردانی خود را از تیم یادشده‬ ‫ابـراز کـرد‪.‬‬ ‫باحضور مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت؛‬ ‫تبدیل اطالع رسانی دستاوردها‬ ‫از مدل «پوشش محور» به «تولید محور»‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه در نشسـتی بـا‬ ‫مدیـران مسـئول روزنامه هـای‬ ‫اسـتان اصفهـان بااشـاره به‬ ‫رویکـرد روابط عمومـی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه نسـبت بـه‬ ‫رسـانه ها اظهـار کـرد‪« :‬رسـانه ها‬ ‫به عنـوان یـاور و همـراه‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی در همـه‬ ‫سـطوح در کنـار مـا هسـتند و‬ ‫همسـویی نـگاه بنـده بـا نظـرات رسـانه ها و حرکـت از «پوشـش محوری» در‬ ‫اخبـار به سـوی «تولید محـوری» را بـه فـال نیـک می گیـرم‪ .‬ما باید از پتانسـیل‬ ‫تمـام رسـانه ها اسـتفاده کنیم و درایـن راه به یقین در رویکرد خـود‪ ،‬ارتباطات‬ ‫گسـترده ای بـا خبرنگارهـا و رسـانه ها داریـم»‪ .‬هـادی نباتی نـژاد بااشـاره به‬ ‫گسـترش دامنـه رسـانه ها نسـبت بـه گذشـته گفـت‪« :‬درحال حاضـر تعریـف از‬ ‫رسـانه بـا گذشـته بسـیار متفـاوت شـده اسـت‪ .‬ادبیـات رسـانه ها بـا گذشـته‬ ‫فرق دارد و شرایط به گونه ای شده که هر شخص در قالب شهروند‪-‬خبرنگار‬ ‫می توانـد فعالیـت رسـانه ای داشـته باشـد‪ .‬ا گرچـه طبقه بنـدی و قدمت یک‬ ‫رسـانه در جایـگاه خـود اهمیـت دارد‪ ،‬امـا هـر کسـی کـه بـه روز باشـد و قلـم‬ ‫خوبی داشـته باشـد‪ ،‬از فا کتورهای رسـانه ای نیز برخوردار اسـت‪ .‬رسانه های‬ ‫باهـوش و پرسـرعت گـوی سـبقت را از دیگـران خواهنـد ربـود‪ .‬خالقیـت و‬ ‫اسـتفاده از شـکل و فرم هـای جدیـد در تولیـدات رسـانه ای می توانـد هـم‬ ‫تمایـز را بـرای رسـانه ها بـه ارمغـان اورد و هـم از ایـن رهاورد‪ ،‬فـوالد مبارکه یک‬ ‫فضای تازه رسـانه ای را تجربه کند‪ .‬در حقیقت امروز در فوالد مبارکه‪ ،‬حرکت‬ ‫بر مبنـای تخصـص‪ ،‬کار و تلاش برنامه ریزی شـده و همفکـری و هم افزایـی‬ ‫ثمره این تالش است»‪ .‬مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان نگاه خاص‬ ‫رسـانه ها بـه فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه یک برنـد تجـاری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بسـیار معتبـر اسـت کـه براسـاس مسـئولیت های اجتماعـی خـود‪ ،‬بـه اقشـار‬ ‫گونا گـون توجـه می کنـد‪ .‬رسـانه ها نیـز به عنـوان همـراه همیشـگی این بخش‬ ‫اقتصـادی بایـد موردتوجـه قـرار گیرنـد»‪ .‬وی بابیان اینکه نـگاه روابط عمومی‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬انجـام فعالیـت حرفـه ای خبری سـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بـا تغییـر‬ ‫تکنیکـی کـه در حـوزه روابط عمومی فوالد مبارکه صورت گرفته‪ ،‬انتظار داریم‬ ‫ینـژاد باتا کیدبـر‬ ‫شـاهد حضـور بهتـر و بیشـتر رسـانه ها باشـیم»‪ .‬هـادی نبات ‬ ‫ً‬ ‫تعامل شـرکت فوالد مبارکه با رسـانه ها گفت‪« :‬دراین میان قطعا رسـانه های‬ ‫اصفهـان و شهرسـتان مبارکـه جایـگاه ویـژه ای دارنـد‪ .‬هـدف مـا حفـظ ابروی‬ ‫افـراد و صنعـت فـوالد کشـور اسـت و نگاهمـان بـر این اسـت که برمبنـای‬ ‫تخصـص و کار پیـش برویـم‪ ،‬ازاین رو تمهیداتی اندیشـیده شـده تا دسترسـی‬ ‫خبرنـگاران و رسـانه ها بـه مدیـران شـرکت جهـت تولیـد محتـوای تخصصـی‬ ‫نیـز تسـهیل شـود»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه درادامه گفـت‪« :‬گاهی‬ ‫سیاسـت های سـازمانی باعـث می شـود مسـیری متفـاوت طـی شـود ولـی‬ ‫یقیـن داریـم بـا تعاملات و سیاسـت گذاری جدیـد روندهای جـاری نیز بهبود‬ ‫می یابـد و به منظـور اغـاز راهـی جدیـد و حمایـت سـاختاری از رسـانه ها‪،‬‬ ‫امادگـی فـوالد مبارکـه را جهـت امـوزش خبرنـگاران تخصصـی حـوزه صنعـت‬ ‫در رسـانه های اصفهـان اعلام می داریـم»‪ .‬نباتی نـژاد ضمـن تشـکر از حضـور‬ ‫مدیـران مسـئول روزنامه هـای اصفهـان در ایـن نشسـت صمیمانـه‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬مـا بـه یـاری رسـانه ها بـرای تبدیـل فـوالد مبارکـه بـه قطـب رسـانه ای‬ ‫کشـور نیـاز داریـم‪ .‬تا کنون نگاه مدیـران روابط عمومی به فوالد مبارکه نگاهی‬ ‫درون سـازمانی بـوده‪ ،‬حال انکـه ا کنـون نـگاه برون سـازمانی بـه ایـن شـرکت‬ ‫فـوالدی شـکل گرفتـه اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اقدامـات فوالد مبارکـه در حوزه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی اظهـار کـرد‪« :‬نادیده گرفته شـدن اقدامـات فـوالد‬ ‫مبارکه در تجهیز بیمارستان ها یا خدمات دیگر این مجموعه بزرگ صنعتی‬ ‫و درعـوض پرداختـن بـه برخـی مشـکالت ناراحت کننـده اسـت‪ .‬به راسـتی‬ ‫کدام یـک از مرا کـز معتبـر در ایـن شـرایط اقتصـادی چنیـن اقداماتـی را در ایـن‬ ‫حجـم انجـام داده انـد؟» مدیر روابط عمومـی فوالد مبارکه همچنین خطاب‬ ‫بـه مدیـران روزنامه ها خاطرنشـان کـرد‪« :‬همان طورکـه در اداره یـک خانواده‬ ‫چندین نفـره ممکـن اسـت بـا مشـکالتی روبـه رو باشـیم‪ ،‬مدیریـت مجموعـه‬ ‫بسـیار بزرگی مانند فوالد مبارکه اقتضائات و مسـائل خاص خود را دارد و ا گر‬ ‫منصفانـه برخـورد شـود‪ ،‬بایـد اذعان کنیم که طبیعی سـت در حجـم بزرگی از‬ ‫کار و فعالیتـی کـه درحـال انجـام اسـت‪ ،‬گاهـی ایـراد و نقصانـی وجـود داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬باوجودایـن‪ ،‬از رسـانه ها انتظـار نداریـم مشـکالت را منعکـس نکننـد؛‬ ‫بلکـه انتظـار داریـم واقع گرایانـه و بر مبنـای عدالـت بـا خدمات و دسـتاوردها و‬ ‫بـرکات فـوالد مبارکـه برخـورد کننـد»‪ .‬این گزارش حا کی سـت؛ دراین نشسـت‬ ‫مدیـران مسـئول روزنامه هـای نسـل فـردا‪ ،‬کیمیـای وطـن‪ ،‬اصفهـان امـروز‪،‬‬ ‫اصفهـان زیبـا‪ ،‬نصـف جهـان‪ ،‬زاینـده رود‪ ،‬سـیمای شـهر‪ ،‬عصـر اصفهـان‪،‬‬ ‫یاقـوت وطـن و اقتصـاد اینـده بـه ارائـه پیشـنهاد و نظـر پرداختنـد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد؛‬ ‫دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد خام‬ ‫در تاریخ فوالد مبارکه‬ ‫بهره برداری از سه طرح توسعه ای در مجتمع فوالد سبا‬ ‫در مراسـمی باحضـور مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه و جمعی از معاونان و مدیران‪،‬‬ ‫بهره بـرداری از جـاده حمـل محصـول و‬ ‫قراضـه‪ ،‬سیسـتم سـیگنالینگ راه اهـن و‬ ‫اتـاق ویدئـووال مجتمـع فـوالد سـبا اغـاز‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل فـوالد مبارکه در این مراسـم‬ ‫ضمـن تقدیـر از ایـن مجموعـه بـر حمایـت‬ ‫فـوالد مبارکـه از افزایـش تولیـد در مجتمـع‬ ‫فـوالد سـبا تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬ا گرچـه‬ ‫هیجانـات بـازار‪ ،‬شـیوع بیمـاری کرونـا و‬ ‫تحریـم در دوسـال اخیر‪ ،‬بازسـازی و نوسـازی‬ ‫خطـوط تولیـد مجتمـع فـوالد سـبا را بـا‬ ‫مشـکالت دوچنـدان و تاخیـر همـراه کـرد‪،‬‬ ‫امـا خرسـندم کـه کارکنـان مجتمـع فـوالد‬ ‫سـبا بـا عـزم و اراده مثال زدنـی به صـورت‬ ‫افالیـن بـه ایـن اقـدام مهم دسـت یافتند که‬ ‫باعـث دلگرمـی و تقویـت روحیـه بقیـه گـروه‬ ‫فـوالد مبارکـه اسـت»‪ .‬مهنـدس حمیدرضـا‬ ‫عظیمیان خاطرنشان کرد‪« :‬به نظر می رسد‬ ‫پس از بازسـازی و نوسـازی خطوط تولید‪ ،‬با‬ ‫مدیریـت بهینـه فرایندهـا‪ ،‬میـزان تولیـد بـا‬ ‫ُ‬ ‫‪500‬هزارتـن برسـد کـه‬ ‫‪33‬درصـد افزایـش بـه‬ ‫تمـام حمایت هـای فـوالد مبارکـه در تسـریع‬ ‫سـرمایه گذاری ارزی و ریالـی در ایـن بخـش‬ ‫به کمک مدیران مجتمع فوالد سـبا می اید‬ ‫تـا همچنـان ایـن مجتمـع نیـز ماننـد دیگـر‬ ‫زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه با قدرت‬ ‫تمـام بـه اهـداف از پیش تعیین شـده دسـت‬ ‫یابـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن مجموعـه‬ ‫همـواره در ارامـش و بـه دوراز حواشـی اهداف‬ ‫خـود را دنبـال کـرده و به خوبـی در مسـیر‬ ‫تولیـد و توسـعه قرارگرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫جـاده حمـل محصـول و قراضـه مجتمـع‬ ‫فـوالد سـبا سـاالنه ‪77‬میلیاردتومـان‬ ‫صرفه جویـی به همـراه خواهـد داشـت‬ ‫معـاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز‬ ‫در این مراسـم درخصـوص پـروژه جـاده‬ ‫حمـل محصـول و قراضه مجتمع فوالد سـبا‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬قبلا حمل قراضه و محصـول از درب‬ ‫شـاهد ذوب اهـن بـا ترافیـک باالیـی انجـام‬ ‫می شـد کـه بـا احـداث و بهره بـرداری جـاده‬ ‫حمـل محصـول و قراضه مجتمع فوالد سـبا‬ ‫به طـول چهارهزارمتـر و عـرض ‪ 11‬تـا ‪20‬متـر‪،‬‬ ‫هـم مسـیر کوتا هتـر شـده و هـم ماشـین های‬ ‫حمـل قراضـه و محصـول بـا خـط تولیـد و‬ ‫انبارهـا تداخـل پیـدا نمی کننـد»‪ .‬احمـد‬ ‫سـعیدبخش توسـعه رینـگ پیرامونـی‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا و تـردد اسـان‬ ‫ماشین های سنگین جهت حمل محصول‬ ‫و قراضـه را از اهـداف اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه ‪12‬میلیـارد و ‪400‬میلیون تومـان‬ ‫هزینـه شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از مشـخصات‬ ‫پـروژه می تـوان بـه یـک پـل بتنـی به طـول‬ ‫‪ 30‬و عـرض ‪26‬متـر‪ ،‬دو میـدان بـه مسـاحت‬ ‫‪2800‬مترمربـع‪ ،‬تونـل تاسیسـاتی جهـت‬ ‫عبـور لوله هـا و کانـال اب پسـاب و جانمایـی‬ ‫نیوجرسـی در کنـار مسـیر اشـاره کـرد‪ .‬معاون‬ ‫توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه درادامـه‬ ‫درخصـوص سیسـتم سـیگنالینگ راه اهـن‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا و بهره بـرداری از ان نیـز‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬قبلا فراینـد سـیگنالینگ به طـور‬ ‫دسـتی صورت می گرفت و ‪ 30‬تا ‪ 40‬سـوزنبان‬ ‫در بـازه زمانـی نیم سـاعت بایـد مسـیرها را‬ ‫مشـخص می کردنـد تـا قطـار منحرف نشـود‪.‬‬ ‫یکـه بـا سیسـتم جدیـد سـیگنالینگ‬ ‫درحال ‬ ‫ایـن کار در زمـان ‪30‬ثانیـه انجـام می شـود‬ ‫و بـا فشـار چنـد دکمـه روی مانیتـور قطارهـا‬ ‫هدایـت و مسـیر صحیـح ان هـا مشـخص‬ ‫می شـود»‪ .‬وی درادامه بابیان اینکه افزایش‬ ‫ایمنـی‪ ،‬جلوگیـری از خطاهـای انسـانی و‬ ‫افزایـش سـرعت در فرایند عملیـات از مزایای‬ ‫ایـن طـرح اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای اجـرای ایـن‬ ‫پروژه ‪42‬میلیاردتومان هزینه شده و ساالنه‬ ‫‪77‬میلیاردتومـان صرفه جویـی به همـراه‬ ‫خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫مدیـر اجـرای پروژه هـای جنبـی و پشـتیبانی‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه نیز درخصوص سـومین‬ ‫پـروژه بهره برداری شـده مجتمـع فـوالد سـبا‬ ‫هـم گفـت‪« :‬پـروژه سـوم افتتـاح ویدئـووال‬ ‫جهـت اسـتفاده همـکاران بخـش انتظامات‬ ‫و حفاظـت بـود کـه به منظـور افزایـش‬ ‫ضریـب ایمنـی و حفاظتـی مجتمـع فـوالد‬ ‫سـبا تعریـف شـده اسـت»‪ .‬حمیـد شـجاعی‬ ‫دراین خصـوص افـزود‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫‪ 33‬دوربیـن نظارتـی نصـب شـده بـود‪ .‬البتـه‬ ‫دراین راسـتا ‪ 84‬دوربیـن نصـب شـد کـه‬ ‫مابقـی مربـوط بـه دوربین هـای فراینـدی‬ ‫بـود که تحویل همـکاران در ناحیه فرایندی‬ ‫شد»‪ .‬وی بابیان اینکه دوربین های نظارتی‬ ‫وظیفـه کنترل ترددها و حفاظت کل ناحیه‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا را انجـام می دهنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ویدئـووال یـک اتـاق مانیتورینـگ‬ ‫بـزرگ اسـت کـه کلیه مونیتورهـا در ان نصب‬ ‫شـده و بـا تعـدادی سیسـتم سـوئیچینگ و‬ ‫سیسـتم ریموت کنتـرل امـکان کنتـرل تمـام‬ ‫قسـمت های مجتمـع فـوالد سـبا به طـور‬ ‫هم زمـان وجـود دارد و راه انـدازی ایـن بخش‬ ‫کمک شایانی به قسمت حراست می کند»‪.‬‬ ‫حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در مجتمع فوالد‬ ‫سبا؛ مایه افتخار و افزایش انگیزه کارکنان‬ ‫مدیرعامـل مجتمـع فـوالد سـبا نیـز‬ ‫درخصـوص دالیـل و نیاز راه اندازی سیسـتم‬ ‫سـیگنالینگ راه اهن گفت‪« :‬سیستم عالئم‬ ‫الکتریکـی در درجـه نخسـت بـرای تامیـن‬ ‫ایمنـی کامـل و تـردد ایمـن قطارهـا در مسـیر‬ ‫ایستگاه راه اهن مجتمع فوالد سبا طراحی‪،‬‬ ‫نصـب و راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬مصطفـی‬ ‫عطایی پـور افـزود‪« :‬به طورکلـی طراحـی‬ ‫سیسـتم عالئـم الکتریکـی ایسـتگاه راه اهـن‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا در مقایسـه با سـایر‬ ‫ایستگاه های صنعتی که تلفیقی از سیستم‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫الکترونیکـی و رلـه ای یـا تمامـا رله ا ‬ ‫ً‬ ‫کاملا به روزرسـانی شـده و از تکنولـوژی‬ ‫پیشـروی بین المللـی دراین زمینـه اسـتفاده‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل مجتمـع فـوالد سـبا درپایـان‬ ‫حضـور مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در ناحیـه‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا و کاشـت درخـت در‬ ‫باغچـه ذی نفعـان را مایـه افتخـار و انگیـزه‬ ‫مضاعـف کارکنـان دانسـت و در همین راسـتا‬ ‫از معاونت هـای توسـعه‪ ،‬بهر هبـرداری‪،‬‬ ‫ذی نفعـان و شـرکای تجـاری و نیـز مدیـران و‬ ‫همـکاران مجتمـع فوالد سـبا که در تسـهیل‬ ‫و اجـرای پروژه هـا همـکاری کردنـد‪ ،‬تشـکر‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫بلندهمتـان فـوالد مبارکـه در ‪ 11‬ماهـه سـال ‪ 99‬موفـق شـدند بـا تولیـد‬ ‫شـش میلیون و ‪341‬هزارتـن فـوالد خـام بـه رشـد ‪9.6‬درصـدی نسـبت بـه‬ ‫مـدت مشـابه سـال ‪( 98‬پنج میلیـون و ‪784‬هزارتـن) دسـت یابنـد‪ .‬معـاون‬ ‫بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه ضمـن اعلام خبر ایـن دسـتاورد غرورافرین‬ ‫گفـت‪« :‬ثبـت ایـن رکـورد درحالی به دسـت امد کـه باالترین رکـورد تولید فوالد‬ ‫مبارکـه در سـال ‪( 1396‬شـش میلیون و ‪451‬هزارتـن) ثبـت شـده بـود و ایـن‬ ‫رکـورد از ابتـدای سـال ‪ 99‬تـا تاریـخ ‪ 12‬اسـفندماه‪ ،‬بـا تولیـد (شـش میلیون و‬ ‫‪609‬هزارتـن) پـس از گذشـت سه سـال بـا وجـود همـه محدودیت ها شکسـته‬ ‫شـد»‪ .‬عبـاس ا کبـری محمـدی تصریـح کـرد‪« :‬پیش بینـی می شـود در سـایه‬ ‫الطـاف الهـی و بـا اتـکا بـه اراده و تخصـص مدیریـت و کارکنـان شـرکت تـا‬ ‫پایـان سـال جـاری ایـن افزایـش تولیـد بـه بیـش از نیم میلیون ُ تـن از هـدف‬ ‫تعیین شـده افزایـش یابـد»‪ .‬در پـی کسـب ایـن موفقیـت‪ ،‬غالمرضـا سـلیمی؛‬ ‫مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد مبارکـه از عوامـل ذیـل‬ ‫به عنـوان مهم تریـن اقدامـات اثرگـذار در کسـب ایـن رکـورد ارزشـمند یـاد کـرد‪:‬‬ ‫«حمایت همه جانبه مدیرعامل شرکت از اهداف تعریف شده و ایجاد انگیزه‬ ‫بیـن همـکاران؛ همدلـی و صـرف فعـل خواسـتن در تمـام رده هـای ناحیـه؛‬ ‫مدیریـت به موقـع و موثـر انـواع متالیـک شـارژ کوره هـا و به حداقل رسـاندن‬ ‫توقفـات ناشـی از کمبـود مـواد اولیـه؛ کاهـش هوشـمندانه زمـان تعمیـرات؛‬ ‫هماهنگـی و تعامـل مناسـب بیـن واحدهـای مختلـف تولیـد در ناحیـه؛‬ ‫استفاده موثر از واحدهای پشتیبانی کننده؛ انجام پروژه های بهبود متعدد؛‬ ‫اسـتفاده موثـر از تـوان پیمانـکاران ناحیـه»‪ .‬معـاون بهره برداری فـوالد مبارکه‬ ‫درخاتمـه‪ ،‬ضمـن قدردانـی از تلاش همه جانبـه کارکنـان شـرکت کسـب ایـن‬ ‫دسـتاورد را بـه مدیریـت‪ ،‬کارکنـان‪ ،‬تمامی ذی نفعان و تامین کننـدگان فوالد‬ ‫مبارکـه تبریـک گفـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫جنگل کاریمشارکتیدر ارندانسنندج‬ ‫نسـرین میرکـی‪ /‬در اسـتانه هفتـه درختـکاری‪ ،‬طرح جنگل کاری مشـارکتی در‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتـار از عرصه هـای طبیعـی روسـتای ارنـدان سـنندج اجرا شـد‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیـه در ایـن مراسـم بـه اهمیـت درخـت و درختـکاری در دیـن مبیـن‬ ‫اسلام اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬صنعتی شـدن جوامـع بـه ایـن مهـم را دو چنـدان‬ ‫می کند»‪ .‬حجت االسلام والمسـلمین عبدالرضـا پورذهبـی افـزود‪« :‬امیدواریم‬ ‫ایـن اقدامـات تاثیـری بیشـتر از گذشـته در حفـظ و حراسـت از منابـع طبیعـی‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬وی با اشـاره به اهمیت حراسـت از منابع طبیعی و غرس نهال‬ ‫در اموزه هـای دینـی گفـت‪« :‬ایـن توصیـه هـا بـرای تعالـی جامعه و بشـر اسـت و‬ ‫البته هرانچه مفید و در خدمت او اسـت»‪ .‬بهمن مرادنیا؛ اسـتاندار کردسـتان‬ ‫هـم بـر ضـرورت توسـعه فضا هـای سـبز در اسـتان تا کیـد کـرد و از اقدامات مهم‬ ‫در این رابطـه گفـت‪« :‬حفـظ عرصه هـای طبیعـی و توسـعه ان بـه منظـور ایجاد‬ ‫فضـای مناسـب بـرای زندگـی و انتقال به نسـل اینـده را مهم دانسـت و از مردم‬ ‫درخواسـت کـرد کـه علاوه بـر مشـارکت خـود در ایـن سـنت پسـندیده ان را نیـز‬ ‫در جامعه ترویج دهند»‪ .‬نقشـبندی؛ مدیر کل منابع طبیعی کردسـتان هم‬ ‫جنـگل کاری اقتصـادی و توسـعه کشـت زراعـت چـوب را از اقدامـات مهـم در‬ ‫اسـتان دانسـت‪ .‬در گرامیداشـت روز درختکاری با حضور اعضای شورای شهر‬ ‫همچنیـن مراسـم غـرس نهـال در پـارک کـودک سـنندج برگزار شـد‪.‬‬ ‫کمک رسانیبسیجبرقمنطقه ایخوزستان‬ ‫ت‬ ‫به مردم زلزله زده سی سخ ‪‎‬‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪/‬‬ ‫بسـیج شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان بـا حضـور در‬ ‫یسـخت‬ ‫شهرسـتان زلزله زده س ‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمد‪ ،‬بـه مردم‬ ‫ایـن منطقـه کمک رسـانی کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫سـهامی بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ بسـیجیان این شـرکت با همـکاری حوزه‬ ‫بسـیج شـهید عباسـپور صنعـت اب و بـرق خوزسـتان‪ ،‬در قالـب یـک کاروان‬ ‫یسـخت اعـزام و بـه مـردم زلزلـه زده کمـک‬ ‫جهـادی بـه منطقـه زلزلـه زده س ‬ ‫کردنـد‪ .‬به گفتـه یعقـوب دانشـی؛ فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان‪ ،‬بسـیجیان در ایـن حضـور وسـایل گرمایشـی و پتـو‪،‬‬ ‫وسـایل بهداشـتی و بسـته های غذایی قابل اسـتفاده مانند کنسـرو‪ ،‬به مردم‬ ‫منطقـه زلزلـه زده سی سـخت اهـداء کردنـد‪ .‬ایـن اقـدام درراسـتای مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی و کمک هـای انسان دوسـتانه شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫صورت گرفته که در حوادث مشـابه قبلی نیز انجام شـده اسـت‪ .‬براسـاس این‬ ‫گـزارش‪ ،‬امـور بهر هبـرداری ناحیـه کهگیلویـه و بویراحمـد یکـی از نواحـی ‪10‬گانـه‬ ‫بهره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان اسـت‪.‬‬ ‫گواهینامه هایسبزدر دفترافتخاراتابفاشیراز‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬ابفا شـیراز در پانزدهمین دوره‬ ‫جایـزه مدیریـت سـبز ایـران موفـق بـه کسـب‬ ‫سـه گواهینامـه شـد‪ .‬در مراسـم بین المللـی‬ ‫پانزدهمیـن دوره جایـزه مدیریـت سـبز ایـران‬ ‫که با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار شـد از‬ ‫میان مجموعه سازمان های داوطلب‪ ،‬شرکت‬ ‫اب و فاضلاب شـیراز در کنـار سـازمان های‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه مدیریت سبز قرار‬ ‫گرفـت‪ .‬بعـد از اتمـام ارزیابـی‪ ،‬انجمن مدیریت‬ ‫سـبز ایـران اعلام کـرد؛ شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫شـیراز نه تنها جزو شـرکت های موفق سـال ‪ 1399‬محسـوب شـده؛ بلکه اولین‬ ‫یسـت‬ ‫شـرکت در ‪ 15‬سـال تجربـه ارزیابـی مدیریـت سـبز در حوزه های ‪ 22‬گانه ا ‬ ‫کـه در سـال اول موفـق بـه دریافـت مدیریـت سـبز شـده اسـت‪ .‬تلاش شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب شـیراز در پانزدهمیـن دوره جایـزه مدیریـت سـبز ایـران منجـر بـه‬ ‫صـدور سـه گواهینامـه بـرای شـرکت و تصفیه خانـه فاضلاب شـماره ‪ 2‬شـیراز‬ ‫شـد کـه شـامل گواهینامه پروژه سـبز ازسـوی بنیـاد جهانی انـرژی‪ ،‬گواهینامه‬ ‫مدیریت سـبز ازسـوی جامعه مدیریت سـبز اروپا و لوح تقدیر سـبز سـطح یک‪،‬‬ ‫پانزدهمیـن دوره جایـزه مدیریـت سـبز ایـران اسـت‪.‬‬ ‫راه اندازی خط خدماتی ‪ ۱۵۹۴‬شرکت گاز ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهر‪ /‬مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان ایالم از راه اندازی خط خدماتی‬ ‫شـماره ‪ ۱۵۹۴‬در ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا راه انـدازی خـط مذکـور‪،‬‬ ‫ثبـت انتقـادات‪ ،‬پیشـنهادات و شـکایات‪ ،‬دریافـت اخریـن قبـض‪ ،‬ثبـت رقـم‬ ‫کنتـور‪ ،‬پرداخـت تلفنـی قبـض و غیـره از طریـق ایـن خـط امکان پذیـر خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی افـزود‪« :‬ایـن امـر مهـم به منظـور ارائـه خدمـات‬ ‫مطلوب تر در حوزه مشتریان و پاسخگویی یکپارچه در بخش های مشترکین‬ ‫و متقاضیـان گاز در سـطح اسـتان‪ ،‬راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«مشـترکین می تواننـد بـا گرفتن شـماره چهـار رقمـی ‪ ۱۵۹۴‬از طریق تلفن های‬ ‫ثابـت یـا همراه البته بدون گرفتن کد اسـتان با شـرکت گاز اسـتان ایلام ارتباط‬ ‫برقـرار کننـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام تصریـح کرد‪« :‬مشـترکین می توانند‬ ‫بـا داشـتن شـماره اشـترا ک خـود از خدمـات الکترونیکی این سـامانه از جمله‪،‬‬ ‫اخریـن وضعیـت قبـوض صادره و پرداخت شـده‪ ،‬اعالم کارکرد و غیره اسـتفاده‬ ‫کنند»‪ .‬شمس الهی خاطرنشان کرد‪« :‬راه اندازی کردن خط خدماتی ‪ ۱۵۹۴‬در‬ ‫کنـار شـماره چهاررقمـی قبلی شـرکت بـه شـماره ‪ ۳۸۸۸‬و اتصال ان به سـامانه‬ ‫تلفن گویای شـرکت برای تسـریع در پاسخگویی و یکپارچه سـازی خدمات در‬ ‫حـوزه مشـترکین و متقاضیـان گاز در اسـتان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫فرماندار ریتاکیدکرد؛‬ ‫تصویب و اجرایی شدن‬ ‫قانون جامع مدیریت شهری در اسرع وقت‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫شـهردار رشـت اظهار داشـت‪« :‬قانـون جامع‬ ‫مدیریت شهری باید در اسرع وقت تصویب‬ ‫و اجرایـی شـود و دیگـر در این مورد صبر جایز‬ ‫نیسـت»‪ .‬سـید محمـد احمـدی در بحـث‬ ‫طـرح مدیریـت جامـع شـهری کـه هنـوز در‬ ‫کشـور اجرایـی نشـده اسـت مـواردی را بیـان‬ ‫داشـت و عنوان کرد‪« :‬شهرداری ها خدمات‬ ‫بسـیار گسـترده و متنوعـی را بـه شـهروندان‬ ‫ارائـه می دهنـد و مدیریـت یکپارچـه شـهری‬ ‫واژه ای سـت کـه بنـده از همـان زمانی کـه‬ ‫در شـهرداری حضـور یافتـم نسـبت بـه ان‬ ‫احسـاس نیاز کـردم»‪ .‬احمـدی بابیان اینکه‬ ‫خدمـات متنـوع شـهرداری ها بـه زندگـی‬ ‫مـردم گـره خـورده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بسـیاری از مطالبـات مـردم را شـهرداری ها‬ ‫بایسـتی پاسـخگو باشـند؛ درحالی کـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫موضـوع واقعـا دراختیـار شـهرداری ها‬ ‫نیسـت»‪ .‬وی ابـراز داشـت‪« :‬مدیریـت‬ ‫ً‬ ‫یکپارچـه شـهری قطعـا می توانـد اختیـارات‬ ‫و قدرتـی کـه بایـد مدیریـت شـهری و به ویـژه‬ ‫شـوراهای اسلامی در ایـن مقطـع داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـند را کاملا مشـخص کنـد و در مقابـل‬ ‫جامعـه هـم می دانـد کـه بایـد از چـه نهـاد یـا‬ ‫ارگانـی مطالبه کنند»‪ .‬شـهردار رشـت اذعان‬ ‫کـرد‪« :‬بنـده بـا اطمینـان عـرض می کنـم کـه‬ ‫نـگاه وزارت کشـور ایـن بوده که الیحه جامع‬ ‫مدیریـت شـهری بـه قانـون تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احمـدی اضافـه کـرد‪« :‬شـهرداری صرفـا یک‬ ‫نهـاد خدماتـی نیسـت و یک نهـاد اجتماعی‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬ازسویی مردم مطالبات‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی از شـهرداری دارنـد کـه‬ ‫بایـد محقـق شـود»‪ .‬شـهردار رشـت اجـرای‬ ‫سـامانه ایـده شـهروندی توسـط شـهرداری‬ ‫رشـت را هـم درراسـتای اسـتفاده از نظـرات‬ ‫شهروندان مورداشاره قرار داد و ابراز داشت‪:‬‬ ‫«شـهروندان عزیـز می تواننـد ایده هـای‬ ‫خالقانـه خـود را ازاین طریـق بـه مـا منتقـل‬ ‫کننـد»‪ .‬احمـدی اب گرفتگـی معابـر را یکـی‬ ‫از معضلات شـهر رشـت اعلام کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«البتـه در این مـورد زحمـات زیـادی در شـهر‬ ‫کشـیده شـد‪ ،‬از طرفی باید در اینجا یکسـری‬ ‫موضوعـات را تفکیـک کـرد؛ به طورمثـال‪،‬‬ ‫فاضلاب مربـوط بـه شـرکت ابفـا و اب هـای‬ ‫یسـت‬ ‫سـطحی مربـوط بـه شهردار ‬ ‫ً‬ ‫یکـه واقعـا فـرق قائل شـدن بیـن ایـن‬ ‫درحال ‬ ‫دو وظیفـه بـرای یـک شـهروند کار بسـیار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه به دلیل‬ ‫مشکل ‬ ‫نبـود انسـجام مدیریتـی واحـد‪ ،‬شـهرهای‬ ‫بزرگ ب هشـکل گران اداره می شـوند‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬بـه نظـرم دیگـر صبـر از جانـب مجلـس‬ ‫یـا دولـت جایـز نیسـت و بایـد قانـون جامـع‬ ‫مدیریـت شـهری در اسـرع وقـت تصویـب‬ ‫شـود»‪ .‬شـهردار رشـت تصریح کرد‪« :‬نزدیک‬ ‫بـه دو دهـه از عمـر شـوراها می گـذرد ولـی‬ ‫بازهـم می بینیـم خالهایـی دراین میـان‬ ‫وجـود دارد کـه بایسـتی زودتـر حل وفصـل و‬ ‫از میان برداشته شود»‪ .‬احمدی استفاده از‬ ‫ظرفیت هـای طـرح جامـع مدیریـت شـهری‬ ‫بـرای رسـیدن به توسـعه پایـدار را موردتوجه‬ ‫قـرار داد و اظهـار داشـت‪« :‬از دسـت دادن‬ ‫ً‬ ‫زمـان بـرای تصویـب ایـن طـرح اصلا جایـز‬ ‫نیسـت؛ زیـرا هر چه قـدر تصویـب ان عقـب‬ ‫بیافتد به مدیریت شـهری کل کشـور چه در‬ ‫شـهرهای کوچـک و چـه در شـهرهای بـزرگ‬ ‫اسـیب وارد می شـود»‪.‬‬ ‫راه اندازی هفت کانون تخصصی کودک و نوجوان در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان‬ ‫و نوجوانـان مازنـدران از راه انـدازی هفـت‬ ‫انجمـن تخصصـی خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«فعالیـت کانـون در دوره کرونـا نیـز افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت»‪ .‬علـی یزدانشـناس بااشـاره به‬ ‫فعالیت هـای مجـازی کانـون پـرورش‬ ‫فکـری در ایـام کرونـا اظهـار داشـت‪« :‬دامنـه‬ ‫فعالیت هـای کانون در ایام کرونا گسـترده تر‬ ‫وبیشـتر شـده اسـت»‪ .‬وی با اظهار اینکـه‬ ‫کارگاه هـای تخصصـی در بسـتر فضـای‬ ‫مجـازی و برخـط راه انـدازی شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـرایط بـرای اسـتفاده کـودکان و‬ ‫نوجوانـان از خدمـات کانـون فراهـم شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بازنگـری در فعالیت هـای‬ ‫کانـون را از جملـه اقدامـات بیـان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬فعالیت هـای کانـون از ‪ ۴۰‬بـه‬ ‫می دهنـد»‪ .‬مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری‬ ‫کـودکان ونوجوانـان مازنـدران یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«راه انـدازی انجمـن هـای تخصصی از جمله‬ ‫فعالیت هـای کانـون پـرورش فکری سـت و‬ ‫در اسـتان هفـت انجمـن راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اظهار اینکـه پنـج کتابخانـه‬ ‫سـیار در روسـتاهای اسـتان خدمات دهـی‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفت‪« :‬در قالـب این طرح‪ ،‬هر ‪۲۰‬‬ ‫روسـتا تحـت پوشـش کتابخانه هـای سـیار‬ ‫قـرار می گیرنـد»‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬خدمـت رسـیده اسـت و همـه بچه هـا‬ ‫می توانـد بـا عضویـت در سـایت کانـون‬ ‫از خدمـات مجـازی بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫یزدانشـناس با اشـاره به اینکه کارگاه هـای‬ ‫متعـددی از تابسـتان تا کنـون بـرای بیـش‬ ‫از ‪ ۲۷‬هزار نفـر از کـودکان و نوجوانـان برگـزار‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۱۹‬هزار نفـر از‬ ‫اعضـای شـرکت کننده را دختـران تشـکیل‬ ‫عفت فالح‬ ‫در دیـدار مدیـران کل ثبت اسـناد و املا ک اسـتان کرمـان‪،‬‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫وضعیـت املا ک و مسـتغالت اموزش وپـرورش بررسـی شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل ثبت اسـناد و املا ک اسـتان‬ ‫کرمان؛ علی محمودی در دیدار با مدیران کل اموزش وپرورش‬ ‫استان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی بااشاره به اینکه تاکنون‬ ‫نسـبت بـه تثبیـت املا ک اموزش وپـرورش نقـش فعالـی‬ ‫داشته ایم‪ ،‬گفت‪« :‬با ساماندهی و تثبیت امال ک و مستغالت‬ ‫اموزش وپرورش بخشـی از مشـکالت موجود درزمینه نوسازی‬ ‫یا تبدیل به احسـنت کردن مدارس مرتفع خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ادارات اموزش وپـرورش می تواننـد بـا اسـتفاده‬ ‫از کمیسـیون مستندسـازی نسـبت بـه اخـذ اسـناد مالکیـت‬ ‫مـدارس دولتـی و سـاختمان های ان اداره کل کـه در اراضـی‬ ‫دولتـی واقـع و مـورد بهر هبـرداری اموزش وپـرورش هسـتند‬ ‫اقـدام کننـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬در برخـی از شهرسـتان ها اسـناد‬ ‫اموزشـی هزینـه شـوند»‪ .‬اسـکندری زاده خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«طـی سـالیان گذشـته بسـیاری از امال کـی کـه مربـوط بـه‬ ‫اموزش وپـرورش هسـتند و در تصـرف نهادهـا و اشـخاص‬ ‫حقیقـی قـرار گرفتـه بودنـد‪ ،‬طـی مذا کـرات یـا اقـدام ازطریـق‬ ‫محا کـم عملکـرد روسـتا به روسـتایی ها برگشـت داده شـدند و‬ ‫درحـال پیگیـری هسـتیم تـا قسـمت دیگـری از این امـوال هم‬ ‫برگشـت داده شوند»‪ .‬درادامه علی ا کبر سلطانی نژاد؛ مدیرکل‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی گفـت‪« :‬می تـوان اولویت هـا را‬ ‫شناسـایی و مـدارس بـزرگ و مهـم را ابتـدا در دسـتورکار قـرار‬ ‫داد تـا سـرعت تثبیـت اراضـی و مسـتغالت اموزش وپـرورش‬ ‫تسـریع شـود و دراین خصوص می توان با همکاری شـوراهای‬ ‫اسلامی روسـتاها و ادارات بنیاد مسـکن انقالب اسلامی و نیز‬ ‫ثبت اسـناد و املا ک بـرای مـدارس سـند مالکیت صادر کـرد»‪.‬‬ ‫یاداور می شود؛ در انتهای این جلسه تفاهم نامه ای سه جانبه‬ ‫درخصـوص نحـوه تثبیـت امـوال غیرمنقـول اموزش وپـرورش‬ ‫منعقد شـد‪.‬‬ ‫جشنواره های فج ر؛ عرصه درخشش هنرمندان مازندرانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هنرمنـدان مازندرانـی بـا کسـب جوایـز گونا گـون در‬ ‫جشنواره های هنری فجر در سال ‪ ۱۳۹۹‬خوش درخشیدند ‪.‬‬ ‫عباس زارع؛ مدیرکل ان دستگاه فرهنگی ‪ ،‬بابیان این مطلب‬ ‫افـزود‪« :‬درطـول ‪ ۴۰‬سـال برگـزاری جشـنواره های گونا گـون‬ ‫فجـر ‪ ،‬امسـال ‪ ،‬هنرمنـدان ایـن اسـتان بـا درخششـی بی نظیـر‬ ‫توانسـتند بیشـترین افتخـار را بـا کسـب رتبه هـای برتـر در‬ ‫رشـته های گونا گـون هنـری به خود اختصـاص دهنـد»‪ .‬زارع‬ ‫ایـن دسـت اورد هنـری را نتیجـه تلاش هنرمنـدان مازندرانـی‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬علی رغـم محدودیت هـای کرونایـی در‬ ‫فعالیـت هنری ‪ ،‬هنرمندان بااسـتعداد این اسـتان توانسـتند‬ ‫بیشـترین افتخـار را در جشـنواره های هنـری فجـر نصیـب‬ ‫مازنـدران کننـد و مـا نیـز در حـد تـوان ‪ ،‬بـا ایجـاد بسـترهای‬ ‫مناسـب و حمایت هـای مـادی و معنـوی سـعی در تکـرار ایـن‬ ‫افتخارافرینی هـا داریـم»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ در جشـنواره های‬ ‫گونا گون هنری فجر ‪ ۱۳۹۹‬هنرمندان مازندرانی در رشته های‬ ‫زیـر توانسـتند رتبه هـای برتـر را بـه خـود اختصـاص دهنـد ‪:‬‬ ‫‪39‬میـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر ‪ :‬محسـن قرایـی بـرای‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫فیلـم بی همه چیـز‪ ،‬در ‪ 13‬بخـش کاندیـدا شـد و درنهایـت‪،‬‬ ‫پنـج سـیمرغ بلوریـن را دریافت کرد‪ .‬ازجمله سـیمرغ بلورین‬ ‫جایـزه ویـژه هیئـت داوران‪ .‬فیلـم شیشـلیک بـه کارگردانـی‬ ‫محمدحسـین مهدویـان در چهـار بخـش کاندیـدا شـد‪.‬‬ ‫‪39‬میـن دوره جشـنواره تئاتـر فجـر‪ :‬نمایـش سـرباز سـردار‬ ‫به کارگردانـی امیـن پورمند در بخش سـرباز انقلاب کاندیدای‬ ‫بهترین کارگردانی شد‪ .‬در بخش مسابقه رادیو تئاتر دو اثر در‬ ‫سـه بخش کاندیدا شـدند و سـه جایزه دریافت کردند‪ .‬الف‪:‬‬ ‫رزا مزینانیـان بـرای نمایـش رادیویـی « قهرمـان مـن تویـی»‬ ‫و خانـم انیسـا مصطفی پـور بـرای نمایـش رادیویـی « بوسـه‬ ‫بـر مـاه « موفـق بـه کسـب دیپلـم افتخـار و جایـزه نقـدی رتبـه‬ ‫برگزیـده بازیگـری زن بـدون اولویـت شـدند‪.‬‬ ‫‪36‬میـن دوره جشـنواره موسـیقی فجـر‪ :‬سـه کاندیـدا در‬ ‫بخش هـای الـف‪ :‬بهتریـن ناشـر ( نسـیم مهـراوا ) ب‪ :‬بهتریـن‬ ‫خواننـده موسـیقی نواحـی ( زنده یـاد خوشـرو ) بهتریـن اجرای‬ ‫نواحـی ( جمشـید نیکـوزاد بـرای البـوم بی گمـون )؛ تندیـس‬ ‫باربـد بـرای بهتریـن خوانندگـی بـه اسـتاد زنده یـاد ابوالحسـن‬ ‫خوشـرو رسـید‪ .‬دیپلـم افتخـار بهتریـن اهنگسـازی موسـیقی‬ ‫دسـتگاهی بـه سـیامک جهانگیـری بـرای البـوم «مـن همـان‬ ‫نـای ام» رسـید‪ ( .‬مازندرانـی سـا کن تهران )؛ اسـتاد محمدرضا‬ ‫اسـحاقی به همـراه سـه اسـتاد موسـیقی نواحـی کشـور تقدیـر‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫‪ 10‬میـن دوره جشـنواره مـد و لبـاس فجـر‪ :‬جایـزه ویـژه‬ ‫هیئـت داوران در رشـته طراحـی لبـاس بـه اثـر گروهـی خانم ها‬ ‫کلثـوم سلحشـور‪ ،‬مریم فلاح زاده و فاطمه اصغری سـلیمانی‬ ‫از مازنـدران رسـید‪.‬‬ ‫بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم ابرسانی اصفهان بزرگ‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان در‬ ‫جلسـه گذر از بحران کم ابی در سـال ‪ 1400‬گفت‪« :‬پیش بینی‬ ‫می شـود که فاز اضطراری سـامانه دوم ابرسـانی اصفهان بزرگ‬ ‫در اواسـط تابسـتان ‪ 1400‬در مدار بهره برداری قرار گیرد»‪ .‬ناصر‬ ‫ا کبـری با بیان اینکـه هم ا کنـون حجـم ذخیـره سـد زاینـده رود‬ ‫‪ 13.7‬درصد است‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬در صورتی که تا پایان سال ابی‪،‬‬ ‫بارندگی در حد نرمال نداشـته باشـیم احتمال اینکه تابستان‬ ‫سـختی را از لحـاظ منابـع ابـی تجربـه کنیـم‪ ،‬زیـاد اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به تامیـن پایـدار اب شـرب سـاکنان شـهرها و روسـتاها‬ ‫در اسـتان عنـوان کـرد‪« :‬سـناریوهای گونا گونـی بایـد بـا هـدف‬ ‫تامین پایدار اب شـرب شـهرها و روسـتاها مد نظر قرار گیرد که‬ ‫یکـی از مهم تریـن انهـا مدیریـت فشـار و زون بنـدی شـبکه اب‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون بهر هبـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا اسـتان‬ ‫اصفهان با تا کید بر استفاده از سیستم تله متری در تاسیسات‬ ‫ابرسانی در شهرها و روستاها تصریح کرد‪« :‬باید بستر استفاده‬ ‫از سیستم تله متری در تاسیسات ابرسانی در تمامی شهرها و‬ ‫روسـتاهای اسـتان فراهم شـود تا منابع ابی به بهترین شـکل‬ ‫ممکن مدیریت و سپس بین متقاضیان توزیع شود»‪ .‬ا کبری‬ ‫مدیریـت مخـازن اب را بسـیار موثـر در تامیـن پایـدار اب شـرب‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط کرونـا و همچنیـن‬ ‫نزدیکی نوروز‪ ،‬ضرورت دارد دسـتگاه های متولی سـاماندهی دست فروشـان‬ ‫سـطح شهرسـتان را مدنظـر قـرار دهنـد»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی در جلسـه‬ ‫هم اندیشی معاونین فرماندار‪ ،‬بخشداران و شهرداران شهرستان ری افزود‪:‬‬ ‫«یکـی از دغدغه هـا و مطالبـات مردمـی در سـطح شهرسـتان سـاماندهی‬ ‫دست فروشـان اسـت؛ زیـرا در برخـی مـوارد سـد معبـر و ازدحـام جمعیـت‬ ‫در معابـر موجـب نارضایتـی مـردم می شـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬عمـده‬ ‫افرادی کـه دست فروشـی می کننـد بـا مشـکالت اقتصادی مواجه هسـتند که‬ ‫بایستی برای این افراد تمهیداتی درنظر گرفته شود»‪ .‬این مسئول در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنانش خاطرنشـان کـرد‪« :‬در نـوروز و ماه هـای اتـی مدیریـت‬ ‫شهری و روستایی شهرستان ری نسبت به جلوگیری و برخورد با متخلفان‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز توجـه ویـژه داشـته باشـند»‪ .‬معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬افـراد سـودجو در حـوزه ساخت وسـازهای غیرمجاز‬ ‫به دنبال سوءاستفاده از ایام پیش رو هستند تا تخلفات ساخت وساز‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربری اراضی کشـاورزی و افزایش ترا کم های غیرقانونی در محدوده شـهرها‬ ‫را انجـام دهنـد»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬شایسـته اسـت بـا تعامـل دسـتگاه قضائـی و‬ ‫نیـروی انتظامـی از تخلفـات ساخت وسـاز و تغییـر کاربـری اراضـی جلوگیری و‬ ‫با افرادی که قصد سـودجویی از شـرایط کرونا و ایام نوروز و برگزاری انتخابات‬ ‫را دارنـد‪ ،‬برخـورد کننـد»‪.‬‬ ‫توسعه‪۱۷‬هزارمتریفضایسبز در محدودهشهر کهریزک‬ ‫شـهردار کهریـزک از اغـاز اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی جدیـد بـا هـدف‬ ‫ارتقـای سـرانه فضـای سـبز در هفتـه‬ ‫درختـکاری و منابـع طبیعـی خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک؛ علـی یحیی پـور بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬هم زمـان بـا فرارسـیدن‬ ‫هفتـه درختـکاری و منابـع طبیعـی و‬ ‫درراسـتای توسـعه سـرانه فضـای سـبز‬ ‫شهر و افزایش رفاه حال شهروندان حدود ‪۲۵‬هزارمترمربع بوستان در قالب‬ ‫پروژه هـای عمرانـی جدیـد در محلات مختلـف شـهر احـداث می شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بـا هـدف ایجاد فضای مناسـب برای تفریح سـا کنان تعاونی مسـکن‬ ‫مهـر و تلطیـف هـوای شـهر‪ ،‬بوسـتان جدیـدی بـه مسـاحت پنج هزارمترمربع‬ ‫در محـدوده تعاونـی مسـکن مهـر کهریـزک احـداث می شـود کـه تمامـی‬ ‫امکانـات مناسـب در قالـب تامیـن روشـنایی‪ ،‬مبلمـان شـهری و سـایر‬ ‫تجهیـزات موردنیـاز در ایـن بوسـتان جدیـد جانمایـی می شـود کـه باتوجه به‬ ‫ترا کم جمعیت سـا کن در محدوده مسـکونی مسـکن مهر‪ ،‬اجرای این پروژه‬ ‫تاثیـر بسـزایی در افزایـش رفـاه حـال اهالـی این محلـه دارد»‪ .‬یحیی پـور اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬احـداث بـاغ ایرانـی یکـی از بوسـتان های زیبـا و منحصر به فـرد شـهر‬ ‫کهریـزک به عنـوان یکـی از پروژه های حوزه فضای سـبز در دسـتورکار مدیریت‬ ‫شـهری قـرار دارد کـه ایـن بوسـتان بـا مسـاحتی حـدود چهارهزارمترمربـع و‬ ‫اعتبـاری یک میلیاردتومانـی در انتهای خیابان چهارباغ حدفاصل ‪۳۰‬متری‬ ‫تا رودخانه جانمایی شـده اسـت و جدول گذاری‪ ،‬سـنگفرش و ساخت سردر‬ ‫بوسـتان و سـایر تجهیـزات موردنیـاز در ایـن پـروژه پیش بینی شـده اسـت که‬ ‫مجموع سـه پروژه جدید توسـعه چشـمگیری در افزایش سـرانه فضای سـبز‬ ‫شـهر کهریـزک دارد»‪.‬‬ ‫اتش سوزیانبار گونیبه خیر گذشت!‬ ‫ساماندهی و تثبیت امال ک و مستغالت اموزش وپرورش‬ ‫مالکیـت متعـددی بـا اسـتفاده از کمیسـیون مستندسـازی‬ ‫صـادر شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل ثبت اسـناد و املا ک اسـتان‬ ‫کرمـان بیـان داشـت‪« :‬در شـهرهای زیـر ‪25000‬نفـر جمعیـت و‬ ‫همچنیـن روسـتاها بـا همـکاری ادارات بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی امادگـی کامـل بـرای صـدور اسـناد مالکیـت مربـوط‬ ‫بـه اموزش وپـرورش ازطریـق قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫سـاماندهی و حمایـت از تولیـد عرصـه و مسـکن وجـود دارد و‬ ‫در شـهرهای بـاالی ‪25000‬نفـر جمعیـت ایـن امادگـی ازطریـق‬ ‫قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی وجـود دارد»‪ .‬در ادامـه ایـن دیـدار مدیـرکل‬ ‫اموزش وپرورش اسـتان کرمان ضمن تقدیر از علی محمودی‬ ‫به دلیـل پیگیـری امـور مستندسـازی امـوال دولتی درراسـتای‬ ‫تثبیت مدارس اموزش وپرورش در روسـتاها گفت‪« :‬بخشـی از‬ ‫زمین های مرتبط با اموزش وپرورش در مرحله فروش و هزینه‬ ‫بـرای نوسـازی مـدارس اسـت و تلاش ما بر این اسـت که امال ک‬ ‫وابسـته بـه ایـن اداره کل بـاز پـس گرفتـه شـود تـا در بخش های‬ ‫ساماندهیدست فروشانتوسطدستگاه هایمتولی‬ ‫بی تفاوتی اداره محیط زیست شهرری به شرح وظایف خود؛‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مطرح کرد؛‬ ‫کاربرد دماسنج‬ ‫مقدمـه‪ :‬وقتـی شـخص بیمـاری به پزشـک مراجعـه می کند‪ ،‬یکـی از مهم ترین‬ ‫اطالعـات بـرای پزشـک‪ ،‬تعییـن دمـای بـدن بیمـار اسـت‪ ،‬پـس از دماسـنج در‬ ‫پزشـکی به این منظور اسـتفاده می کنند‪ .‬همچنین یک دماسـنج کاربردهای‬ ‫زیـادی در صنایـع‪ ،‬فنـاوری و پژوهش هـای علمـی دارد‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬دمـا یـک نـوع کمیـت اسـت کـه میـزان سـردی و گرمـی اجسـام را‬ ‫مشـخص می کند و برای این کار ما می توانیم از هر مشـخصه قابل اندازه گیری‬ ‫بهـره بگیریـم‪ .‬پـس تغییـر کمیـت دماسـنجی اسـاس کار دماسنج ه اسـت‪.‬‬ ‫دماسـنج ها انـواع مختلفـی دارنـد ماننـد جیـوه ای‪ ،‬الکلـی‪ ،‬گازی‪ ،‬مقاومـت‬ ‫یسـت‬ ‫پالتینی‪ ،‬تف سـنج و ‪ ...‬که نوع رایج انها دماسـنج های جیوه ای و الکل ‬ ‫که در صنعت و زندگی روزانه کاربردهای فراوانی دارند‪ .‬البته چون جیوه بسیار‬ ‫ً‬ ‫سـمی و خطرناک اسـت‪ ،‬امروزه غالبا از الکل در دماسـنج ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‪ :‬ما می دانیم که اسـاس کار دماسـنج ها تغییر کمیت دماسـنجی‬ ‫اسـت‪ ،‬و مـا انـواع مختلفـی از دماسـنج ها را داریـم کـه هـر کـدام در هـر زمینـه ای‬ ‫می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد و مـا در راسـتای مرتبط بـا کارمـان از انها اسـتفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیوضی‪ /‬دوره دوم دبستان میثاق (پایه ششم)‬ ‫شهرستانمه والت‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫شهردار رشت تاکید کرد؛‬ ‫ابیاری بوستان ها و فضاهای سبز کرمان با شبکه اب خام‬ ‫عفت فالح‪ /‬شـهردار منطقه یک کرمان‪ ،‬از اتصال شـبکه اب خام به برخی از‬ ‫بوسـتان ها و فضاهای سـبز منطقه یک خبر داد‪ .‬محمدرضا نخعی باتا کیدبر‬ ‫ضـرورت مدیریـت مصـرف اب گفـت‪« :‬باتوج هبـه بحـران کم ابـی به ویـژه در‬ ‫شـهر کرمـان و اهمیت بهینه سـازی مصـرف اب‪ ،‬یکـی از مهم ترین برنامه های‬ ‫اجرایـی منطقـه یـک‪ ،‬توسـعه شـبکه اب خـام جهـت ابیـاری فضـای سـبز‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬باتوجه به نیازسـنجی به عمل امده‪ ،‬پروژه توسعه و اتصال‬ ‫شـبکه اب خـام درحـال اجراسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه یـک کرمـان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬در ادامـه توسـعه شـبکه اب خـام و اتصـال ان بـه بوسـتان ها و فضاهـای‬ ‫سـبز‪ ،‬هم ا کنـون عملیـات حفـاری و لوله گـذاری به متـراژ ‪ ۲۰۰۰‬متـر در سـطح‬ ‫منطقـه یـک درحـال اجراسـت»‪ .‬نخعـی‪ ،‬هـدف از اجـرای ایـن پـروژه را حفـظ و‬ ‫نگهداری فضاهای سبز و افزایش سرزندگی و نشاط در شهر بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫«لوله گذاری و فراهم سازی زیرساخت جهت بهبود و توسعه انشعابات ابیاری‬ ‫فضـای سـبز در مسـیرهای بلـوار «سـپهبد شـهید سـلیمانی»‪ ،‬بلـوار «شـهدای‬ ‫خانـوک»‪ ،‬بلـوار «شـهید مفتـح»‪ ،‬خیابـان «شـهید کامیـاب» و بزرگـراه «امـام‬ ‫رضـا»(ع) توسـط نیروهـای فضای سـبز و خدمات شـهری منطقه یـک درحال‬ ‫انجام اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫مـردم دانسـت و افـزود‪« :‬عالوه براینکـه دبـی مخـازن به صـورت‬ ‫انالیـن رصـد و بررسـی می شـود‪ ،‬کیفیـت اب شـرب نیزخـط‬ ‫قرمـز شـرکت اسـت کـه بایـد مطابـق بـا اسـتاندارد تعریف شـده‬ ‫از سـوی نهادهـای ذی صلاح باشـد»‪ .‬وی شناسـایی منابـع‬ ‫جدیـد را یکـی دیگـر از راهکارهـای گـذر از بحـران کـم ابـی در‬ ‫سـال ‪ 1400‬برشـمرد و اظهـار داشـت‪« :‬شـهرها و روسـتاهایی‬ ‫کـه منابـع موجـود پاسـخگوی نیـاز ابـی انهـا در نیمـه اول سـال‬ ‫نیسـت‪ ،‬بایـد درصـدد شناسـایی منابـع جدیـد باشـند تـا بـا‬ ‫کشـف ایـن منابـع بتـوان نیـاز ابـی مـردم ان منطقـه را برطـرف‬ ‫کـرد»‪ .‬معـاون بهر هبـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا اسـتان‬ ‫اصفهـان حـذف ابرسـانی سـیار را یکـی از اولویت هـا دانسـت‬ ‫و خاطرنشـان سـاخت‪« :‬یکـی از اهـداف مهـم پـروژه ‪300-100‬‬ ‫حذف ابرسانی سیار به روستاها است که به دنبال اجرای این‬ ‫طـرح‪ ،‬روسـتاهای اسـتان از اب شـرب سـالم و پایـدار برخـوردار‬ ‫می شـوند»‪.‬‬ ‫اتش سـوزی در انبـار دپـوی نـخ و گونـی و ضایعـات پالسـتیک در روسـتای‬ ‫زمان ابـاد به خیـر گذشـت‪ .‬بعدازظهـر روز شـنبه سـتون سـیاهی از دود‬ ‫اسـمان شـهرری را فرا گرفـت؛ ارتفـاع دود به حـدی بـود کـه از هـر نقطـه تهـران‬ ‫قابل رویـت بـوده و هـر بیننـده ای تصـور می کـرد اتش فشـان کـوه دماونـد در‬ ‫کـوه بی بـی شـهربانو فعـال شـده اسـت‪ .‬مهنـدس علی رضـا صادقی؛ بخشـدار‬ ‫قلعه نـو کـه بـرای رسـیدگی و کنتـرل ایـن حادثـه در محـل حاضـر شـده بـود‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬اتش سـوزی در انبـار دپـوی گونی‪ ،‬نخ‪ ،‬پالسـتیک و ضایعات‬ ‫براثـر اتصـال سـیم بـرق رخ داده اسـت کـه باحضـور به موقـع ایسـتگاه های‬ ‫اتش نشـانی حریـق اطفـاء شـد و خوشـبختانه هیچ گونـه تلفـات جانـی در‬ ‫ایـن حادثـه روی نـداد و کسـی هـم مصـدوم نشـده اسـت»‪ .‬وی بـا انتقـاد از‬ ‫اداراتـی کـه متولـی برخـورد بـا این گونـه اما کـن هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬اداره جهـاد‬ ‫کشـاورزی به جای اینکـه در ایـن منطقـه گشـت بزنـد و بـر فعالیـت کارگاه هـا و‬ ‫انبارهای غیرمجاز در اراضی کشـاورزی نظارت داشـته باشـد‪ ،‬این مسئولیت‬ ‫را بر گردن بخشـداری انداخته اسـت‪ .‬اداره محیط زیسـت هم به جای اینکه‬ ‫وظیفـه ذاتـی خـودش را انجـام دهـد مسـئولیت خـود را بـر گـردن بخشـداری‬ ‫انداختـه اسـت»‪ .‬صادقـی افـزود‪« :‬ما برحسـب وظیفه‪ ،‬نهاد نظارتی هسـتیم‬ ‫و مسـئولیت مـا هماهنگ کـردن ادارات بـرای انجـام دادن بهتـر وظایفشـان‬ ‫اسـت امـا شـرایطی پیش امـده که مـا خودمان به جـای ان ها پـای کار امده ایم‬ ‫و وظیفـه ان هـا را انجـام می دهیـم»‪ .‬بخشـدار قلعه نو اظهار داشـت‪« :‬باید هر‬ ‫اداره ای وظیفـه خـودش را انجـام دهـد و پـای کار باشـد»‪ .‬صادقـی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مـا قبلا ازنظـر لجسـتیکی و حمایتـی وظایـف خـود را انجـام داده ایـم و االن‬ ‫ً‬ ‫هـم ایـن همکاری هـا و حمایت هـا ادامـه دارد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬قبلا‬ ‫واحدهـای غیرمجـاز بسـیاری در روسـتای زمان ابـاد اقـدام بـه جمـع اوری و‬ ‫دپـوی ضایعـات می کردنـد کـه بالغ بـر ‪ 97‬در صـد ان هـا را جمع اوری کـرده و به‬ ‫خـارج روسـتا منتقـل کرده ایـم ایـن مقـدار کمـی هـم کـه باقـی مانـده از اداره‬ ‫محیـط زیسـت خواسـتیم کـه این هـا را جمـع اوری کنـد؛ امـا اقدامـات ان هـا‬ ‫خیلـی قـوی و بـا جدیت نبوده اسـت»‪ .‬صادقی تصریح کـرد‪« :‬درمورد همین‬ ‫انباری که امروز دچار حریق شده چندین بار نسبت به تخلیه ان به محیط‬ ‫زیسـت اعلام کردیـم امـا به جای اینکـه اینجـا را تخلیـه کننـد جـای دیگـری را‬ ‫برای انجام کار درنظر گرفته اند که امکان داشـت این اتش سـوزی به همین‬ ‫محـل دپـو سـرایت کنـد و اتفـاق بدتـری بیفتـد»‪.‬‬ ‫گزارش شهردار از رشد و توسعه فضای سبز‬ ‫در قیامدشت‬ ‫شـهردار قیامدشـت به عنـوان سـخنران‬ ‫قبـل از خطبه هـای نمـاز جمعـه شـهر‬ ‫قیامدشـت به مناسـبت ‪ ۱۵‬اسـفند‪ ،‬روز‬ ‫درختکاری در جمع نمازگزاران جمعه این‬ ‫شـهر بـه تشـریح اقدامـات حـوزه مدیریـت‬ ‫شـهری قیامدشـت در ایجـاد‪ ،‬رشـد و‬ ‫توسعه فضای سبز پرداخت‪ .‬اهم مطالب‬ ‫حسـین ترکاشـوند؛ شـهردار قیامدشـت‬ ‫بدین شـرح اسـت‪ :‬رشـد ‪ 5.5‬برابـری‬ ‫سـرانه فضـای سـبز از سـال ‪ ۱۳۹۶‬تـا ‪ ۱۳۹۹‬بـا مصوبـات و حمایت های شـورای‬ ‫اسالمی شهر و تالش مدیران و کارکنان شهرداری قیامدشت‪ ،‬تحویل سرانه‬ ‫سـبز از شـهرداری تهـران به میـزان ‪2.8‬متـر‪ ،‬عـدم اسـتفاده از اب شـرب شـهر‬ ‫قیامدشـت بـرای ابیـاری فضای سـبز با احـداث مخـزن یک هزارمترمکعبی در‬ ‫جاده مواصالتی به چهلقز‪ ،‬حفر چندین حلقه چاه برای ابیاری فضای سبز‪،‬‬ ‫بوسـتان ها و درختان کاشته شـده در معابر‪ ،‬احداث بوسـتان زیتون به عنوان‬ ‫مکان گردشگری و تفرجگاهی شرق تهران‪ ،‬ایجاد ‪۲۰‬کیلومتر شبکه اب رسانی‬ ‫بـه بوسـتان ها و فضـای سـبز‪ ،‬اجـرای بیـش از ‪۲۰۰‬کیلومتـر شـبکه ابیـاری‬ ‫قطـره ای تحت فشـار به منظـور اسـتفاده از حدا کثر منابـع ابی‪ ،‬حفر یک حلقه‬ ‫چاه جدید جهت طرح جنگل کاری ضلع غربی دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬اجرای‬ ‫درختـکاری بـه وسـعت ‪۲۵‬هکتـار در اراضـی منابـع طبیعـی شـهر قیامدشـت‬ ‫بـا کاشـت ‪۲۰‬هزاراصلـه نهـال‪ ،‬تبدیـل شـهر قیامدشـت بـه منطقـه سـبز در‬ ‫سـال های اینـده‪ ،‬مسـاعدت اعضـای شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت در‬ ‫تامیـن اعتبـار طـرح جنگل کاری جدید شـهر علی رغم محدودیت هـای مالی‪،‬‬ ‫کاشـت بیش از ‪۱۵۰۰‬اصله نهال در منازل شـهروندان در طی سه سال گذشـته‬ ‫ازطریق تماس با مرکز ‪ ،۱۳۷‬احداث بوستان ‪۲۵‬هکتاری در ضلع شرقی شهر‬ ‫(موسـوم بـه بـاغ) بـا هـدف توزیـع عادالنـه امکانـات و محرومیت زدایـی از ان‬ ‫منطقه در کنار سـاخت و ایجاد بلوار شـهید باهنر جنوبی‪ ،‬مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه‬ ‫«امـام رضـا (ع)»‪ ،‬هنرسـتان خیرسـاز «فخـر صـادق» و سـالن ورزشـی‪ ،‬کاشـت‬ ‫نهـال زیتـون میـوه در مناطـق مختلـف شـهر به دلیـل سـازگاری بـا اب وخـا ک‬ ‫شـهر‪ ،‬قدردانـی از حمایت هـای شـهروندان و تقاضـای مراقبـت از نهـال و‬ ‫درختـان سـطح شـهر بـا هـدف رسـیدن بـه شـهری سرسـبز و پـا ک‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫پرتگاهی به نام بورس‬ ‫دوشنبه‪ 18‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2193‬‬ ‫ازسوی شهرداری اصفهان و دفتر ملی یونسکو صورت گرفت؛‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫بازی هـای سیاسـی و کشـمکش قـدرت در بیـن مسـئولین و سـهم خواهی در‬ ‫باالدسـت و سوءاسـتفاده از شـرایط اقتصـادی بـدی کـه ایجـاد شـده‪ ،‬باعـث‬ ‫شـد جمع کثیری از ملت وارد بورس شـوند و زندگی و سـرمایه های خود را به‬ ‫بازاری بیاورند که هیچ اطالعی نداشـتند؛ چرا چون مردم دچار اسـتیصال و‬ ‫سـردرگمی شـده اند و این هـا همـه یک پولتیک بـود‪ .‬وای بـه روزی که بورس‬ ‫سـقوط کنـد‪ ،‬چـه خواهـد شـد؟! تا به امـروز کـه بـا سـقوط پلکانـی خـود کـه‬ ‫شـیبی ناخوشـایند دارد مردم را به دفعات جهت اعتراض به جلوی سـازمان‬ ‫بـورس کشـانده شـعار داده انـد و انتظـار حمایـت دارنـد؛ امـا کجاسـت ایـن‬ ‫حمایـت کـه سـرمایه مـردم درحـال اب شـدن اسـت‪ .‬چـه زندگی هایـی کـه در‬ ‫ایـن ایـام کوتـاه به خاطـر بـورس نابـود نشـد و چـه افـرادی کـه بـا ازدسـت رفتن‬ ‫سـرمایه خـود سـکته کردنـد و به جای اینکـه بـا کرونـا بمیرنـد‪ ،‬این گونـه‬ ‫راهـی بیمارسـتان و بعـد قبرسـتان شـدند؛ چـرا مسـئولین همـه را بـه بـورس‬ ‫دعـوت کردنـد و بعـد این گونـه رهـا کردنـد؛ چـرا حقوقی هـا در بـورس ازادنـد و‬ ‫مـردم هماننـد بردگانـی در دسـت انـان زجـر داده می شـوند؟ ایـا مقصـر اصلـی‬ ‫تحریم هاسـت؟ ایـا اتفاقـات بین المللـی و نوسـانات بـازار ارز باعـث این همـه‬ ‫سـقوط بـورس و بـازار سـرمایه شـده یـا شـاید بی تدبیری هـای ایـن بـازار و‬ ‫سیسـتم بیمـار اقتصـاد کشـور باعث وبانـی این همـه فال کـت و بیچارگی شـده‬ ‫یسـت؟ چرا مسـئوالن دسـتگاه قضائی‬ ‫اسـت‪ .‬مقصـر این همـه ضـرر چه کس ‬ ‫زودتـر کاری انجـام نمی دهنـد؟ چـرا نماینـدگان مجلـس به فوریـت جلـوی‬ ‫این همـه ضـرر و زیـان ملـت را نمی گیرنـد؟ داد مـردم را چـه کسـی می سـتاند‬ ‫و این همـه زیـان را چـه کسـی پاسخگوسـت؟ امیدواریـم کـه مسـئولین نظـام‬ ‫بـا درایـت کافـی گامـی محکـم درجهـت برطرف کـردن ایـن فاجعـه اقتصـادی‬ ‫بردارند تا شـاید در اینده نزدیک با جلوگیری از فجایع بزرگ تر‪ ،‬شـاهد بازاری‬ ‫خوب باشـیم و رونق اقتصادی در کشـور برقرار شـود‪ .‬اقتصاد ایران‪ ،‬نیازمند‬ ‫یـک هـوای تـازه اسـت‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫تجلیل از خدمات مرحوم «حمزه ولوی»‬ ‫در کنفرانس تنوع زیستی‬ ‫در اولیـن کنفرانـس ملـی تنوع زیسـتی و اهـدای جایزه دکتر ولـوی از خدمات‬ ‫ارزنـده وی تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬ظهرابـی؛ مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫فارس در جلسه اختتامیه اولین کنفرانس ملی تنوع زیستی و اهدای جایزه‬ ‫مرحوم دکتر ولوی ضمن اشـاره به سـابقه دوسـتی و همکاری دیرینه با دکتر‬ ‫ولـوی گفـت‪« :‬بنـده افتخـار شـا گردی ایـن اسـتاد بـزرگ را داشـته و از حـدود‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۰‬که با ایشان اشنا شده ام درس های زیادی را در حوزه حفاظت از‬ ‫تنوع زیستی و محیط زیست از وی اموخته ام»‪ .‬مدیر کنفرانس علمی تنوع‬ ‫زیسـتی از مهم تریـن خصوصیـات بـارز دکتـر ولـوی را اجـرای شـیوه مدیریـت‬ ‫علمی برشمرده و گفت‪« :‬این گونه مدیریت در محیط زیست چندان مرسوم‬ ‫نیست و سال هاست که مدیریت سنتی در محیط زیست به کار گرفته شده‬ ‫اسـت ؛گرچـه بـا ایـن روش تـا حـدودی محیـط زیسـت حفـظ شـده اسـت امـا‬ ‫درصورتی که مدیریت علمی حا کم شود می توانیم موفقیت های بیشتری را‬ ‫کسـب کرده و با تمام دنیا همگام شـویم»‪ .‬وی افزود‪« :‬دکتر ولوی کسـی بود‬ ‫کـه شـیوه تحقیـق در حـوزه محیـط زیسـت و یافتـن منابـع را به مـن اموخته و‬ ‫بررسـی تحلیـل و به کارگیـری ان را در وجـود مـن نهادینـه کـرده و براین اسـاس‬ ‫بنـده همیشـه تلاش کـرده ام کـه از مجرب تریـن متخصصیـن حـوزه کار خـود‬ ‫گتـر از هـر‬ ‫دعـوت بـه همـکاری کـرده و در هـر تصمیمـی رد پـای علـم‪ ،‬پررن ‬ ‫ردپـای دیگـری باشـد»‪ .‬حمیـد ظهرابـی از دیگـر خصوصیـات مرحوم ولـوی را‬ ‫انسـانیت و بزرگ منشـی وی دانسـته و اذعان داشت‪« :‬برای ایشان هیچ چیز‬ ‫بااهمیت تر از انسـان بودن و انسـان ماندن نبود و عالوه بر اینکه خود همواره‬ ‫بـه ایـن بـاور قلبـی عمـل می کـرد تلاش خـود را معطـوف بـه نهادینه کـردن ان‬ ‫در جامعـه و ترویـج ان بـرای دیگـران کـرده بـود‪ .‬او یـک متخصـص محیـط‬ ‫زیسـت بـود کـه تمـام جنبه هـای محیـط زیسـت را می شـناخت و در کنـار ان‬ ‫به سـایر جنبه های شـخصیتی خود نیز اهمیت می داد»‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت فـارس درادامـه تصریـح کـرد‪« :‬مرحـوم حمـزه ولـوی‪ ،‬محیـط‬ ‫زیسـت دریایـی را به خوبـی می شـناخت و بـا غواصـی در جزایـر و دریاهـا‬ ‫مسـائل را به خوبـی تحلیـل و اظهارنظـر می کـرد‪ .‬ایشـان یکـی از بنیان گـذاران‬ ‫مدیریـت نویـن مناطـق در محیـط زیسـت بـوده و همچنیـن نماینـده دائمی‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در حوزه محیط زیسـت دریایـی در مجامع‬ ‫بین المللی بـود»‪.‬‬ ‫کاشت یک هزار اصله نهال‬ ‫توسط کارکنان زا گرس جنوبی‬ ‫کارکنـان شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی هم زمـان بـا پانزدهـم‬ ‫اسـفند روز درختـکاری و اغـاز هفتـه منابـع طبیعـی و بـا کاشـت یک هزار اصلـه‬ ‫نهـال و درختچه هـای زینتـی در سـتاد شـیراز و مناطـق پنج گانـه عملیاتـی بـه‬ ‫اسـتقبال بهـار طبیعـت رفتنـد‪ .‬رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیـط زیسـت‬ ‫شـرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‪ ،‬صبح امروز (شـنبه شـانزدهم‬ ‫اسـفندماه) در حاشـیه مراسـم کاشـت نهال در مقابل سـاختمان اداری این‬ ‫شـرکت در شـیراز‪ ،‬گفـت‪« :‬مدیـران‪ ،‬روسـا و کارکنـان ایـن شـرکت در سـتاد و‬ ‫مناطـق عملیاتـی پنج گانـه به منظـور اشـاعه فرهنـگ درختـکاری و توجـه بـه‬ ‫محیـط زیسـت درمجمـوع یک هزار اصلـه نهـال و درختچه هـای زینتـی را در‬ ‫اما کن اداری و عملیاتی این شـرکت در سـه اسـتان فارس‪ ،‬بوشـهر و هرمزگان‬ ‫می کارنـد»‪ .‬علیرضـا امینـی‪ ،‬افـزود‪« :‬درطـول هفتـه منابـع طبیعـی ‪ ۷۵۰‬اصلـه‬ ‫نهال میوه های گرمسیری به همت کارکنان این شرکت در منطقه عملیاتی‬ ‫اغـار و داالن کاشـته می شـود»‪ .‬وی‪ ،‬افـزود‪« :‬کارکنـان منطقـه عملیاتـی‬ ‫سـرخون و گشـوی جنوبـی نیـز ‪ ۱۶۰‬اصلـه نهـال مرکبـات و درختچه هـای‬ ‫تزئینی را به مناسـبت هفته منابع طبیعی در مجتمع خلیج فارس سـرخون‬ ‫کاشـته اند»‪ .‬امینـی‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬کارکنـان منطقـه عملیاتـی پارسـیان نیـز‬ ‫به مناسـبت ‪ ۱۵‬اسـفندماه روز درختکاری و اغاز هفته منابع طبیعی نسـبت‬ ‫بـه کاشـت ‪ ۵۵‬اصلـه نهـال مثمر در کمـپ اداری المرد و ناحیه عملیاتی ایثار‪،‬‬ ‫اقـدام کردنـد»‪ .‬وی‪ ،‬بااشـاره به کاشـت ‪ ۱۳‬اصلـه نهـال در منطقـه عملیاتـی‬ ‫سروسـتان و سـعادت اباد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن منطقـه نیـز بـا دعـوت از مسـئوالن‬ ‫محیـط زیسـت شهرسـتان سروسـتان‪ ،‬اقـدام بـه کاشـت ‪ ۱۳‬اصلـه نهـال‬ ‫کردنـد»‪ .‬رئیـس اچ اس یـی شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی‬ ‫درپایـان گفـت‪« :‬کارکنـان منطقـه عملیاتی نـار و کنگان نیز هشـت اصله نهال‬ ‫زیتون و نارنج را در روز درختکاری در این منطقه عملیاتی کاشتند»‪ .‬شرکت‬ ‫بهر هبـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه‬ ‫شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران اسـت کـه در سـه اسـتان فـارس‪ ،‬بوشـهر و‬ ‫هرمـزگان فعالیـت می کنـد و پیش ازایـن به عنـوان یکی از شـرکت های برگزیده‬ ‫صنعـت سـبز کشـور معرفـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫ارائه ‪ 100‬راهکار و ایده‬ ‫برای احیاء و توسعه صنایع دستی اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫سـند بررسـی راهکارهـای خـروج از رکـود بـازار‬ ‫صنایع دسـتی در بحـران کرونـا در اصفهـان‬ ‫ازسـوی سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهـان رونمایـی‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای‬ ‫شـهرداری اصفهـان؛ باحضـور معـاون‬ ‫استاندار‪ ،‬معاون فرهنگی شهردار اصفهان‪ ،‬‬ ‫نایب رئیس شـورای اسلامی شهر اصفهان و‬ ‫جمعی از مدیران شهرداری و فعاالن بخش‬ ‫خصوصـی در حـوزه گردشـگری از سـند و‬ ‫پژوهشـی تحت عنـوان «بررسـی راهکارهـای‬ ‫خـروج از رکـود بـازار صنایع دسـتی در بحـران‬ ‫کرونـا» رونمایی شـد‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان در حاشـیه‬ ‫نشسـتی کـه به همین منظـور و همچنیـن‬ ‫بـا هـدف بررسـی راهکارهـای خـروج از رکـود‬ ‫بـازار صنایع دسـتی اصفهـان در بحـران‬ ‫کرونـا برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه به همـت‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان از یـک کار پژوهشـی‬ ‫زیبـا رونمایـی شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در ایـن‬ ‫پژوهـش ابعـاد مختلـف تاثیـر کرونـا بـر حـوزه‬ ‫صنایع دسـتی موردمطالعـه قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت کـه در نشسـتی کـه به همین منظـور‬ ‫برگـزار شـد راهکارهایـی در حضـور فعـاالن‬ ‫ایـن صنعـت‪ ،‬بخـش خصوصـی‪ ،‬مدیـران‬ ‫شـهرداری و ‪ ...‬ارائه و قرار شـد تقسیم بندی‬ ‫و برنامـه اقـدام ایـن مجموعـه تهیـه شـود تـا‬ ‫بـا تقسـیم کاری کـه صـورت می گیـرد همـه‬ ‫مجموعه هـا به صـورت هماهنـگ ب هسـمت‬ ‫افزایـش فـروش صنایع دسـتی برونـد تـا‬ ‫صنایع دسـتی از رکـود خـارج شـود»‪ .‬سـید‬ ‫حسـن قاضـی عسـگر تصریـح کـرد‪« :‬در ایـن‬ ‫جلسـات هماهنگی هایـی بیـن بخش هـای‬ ‫مختلـف مرتبـط بـا حـوزه صنایع دسـتی‬ ‫به وجـود می ایـد و نقـش هـر بخـش تعریـف‬ ‫شـده و همگـی هم راسـتا درجهـت ارتقـای‬ ‫صنایع دستی استان و کشور پیش خواهند‬ ‫رفـت»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬امیدوارم نهادهای‬ ‫تصمیم گیـر بتواننـد ب هسـرعت موانـع و‬ ‫مسائل توسعه صنایع دستی را مرتفع کنند‬ ‫تـا ایـن صنعـت از رکـود خـارج شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری نیـز دراین نشسـت‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طـی جلسـاتی کـه برگـزار شـد‬ ‫حوزه هـای صنایع دسـتی و صنایـع خلاق‬ ‫کـه در ایـام کرونـا مـورد تهدیـد و اسـیب قـرار‬ ‫گرفتند بررسـی شـد تـا راهکارهـای برون رفت‬ ‫از مشـکالت ایـن حوزه هـا موردمطالعـه‬ ‫قـرار بگیـرد»‪ .‬محمـد عیـدی بـر لـزوم ارائـه‬ ‫راهکارهایـی بـرای جلوگیـری از رکـود صنایـع‬ ‫خلاق‪ ،‬تا کید کـرد و افـزود‪« :‬هویت فرهنگی‬ ‫اصفهـان بـر دوش فعـاالن صنایع دسـتی و‬ ‫صنایـع خلاق بـوده‪ ،‬به همین منظـور الزم‬ ‫اسـت ایـن فعـاالن موردتوجـه قـرار بگیرنـد»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬تمـام همـت مـا ایـن بـوده تا‬ ‫سندی روی میز قرار بگیرد که کاربردی بوده‬ ‫و بتوانیـم بـر مبنـای ان اقداماتـی در سـطح‬ ‫شـهر ‪ ،‬اسـتان یـا حتـی کشـور بـرای حـوزه‬ ‫صنایع دسـتی و صنایـع خلاق و گردشـگری‬ ‫انجـام دهیـم»‪ .‬معـاون فرهنگـی شـهردار‬ ‫اصفهـان پیرامـون پژوهـش انجام شـده‬ ‫دراین خصـوص گفـت‪« :‬دفتـر کمیسـیون‬ ‫ملـی یونسـکو ایـران در اسـتان اصفهـان‬ ‫بـا همـکاری سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری اصفهـان درراسـتای‬ ‫رسالت خود در عرصه فرهنگ و هنر استان‪،‬‬ ‫پژوهشـی را در ایـن مسـئله اغـاز کردنـد کـه‬ ‫نتیجـه اولیـه ان بـه چـاپ رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫یبـر‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن پژوهـش مبتن ‬ ‫بررسـی مسـئله رکـود بـازار صنایع دسـتی از‬ ‫چنـد منظـر جامعه شـناختی‪ ،‬بازاریابـی‪،‬‬ ‫مدیریـت اسـتراتژیک‪ ،‬تحلیـل سـوات و‬ ‫تجـارب دیگـر کشورهاسـت کـه هـر منظـر‬ ‫به اجمـال امـده اسـت»‪ .‬عیـدی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بیـش از ‪ 100‬راهـکار و ایـده بـرای احیـاء و‬ ‫توسـعه صنایع دسـتی اصفهـان در ایـن‬ ‫پژوهـش ذکـر شـده کـه کاربردی تریـن ان هـا‬ ‫بـا عنـوان ایده های کاربـردی و زودبازده ارائه‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‬ ‫نیـز دراین نشسـت‪ ،‬فضـای حا کـم بـر ارکان‬ ‫شـهرداری و مدیریـت شـهری را فضایـی‬ ‫یبـر حرکـت ب هسـمت واقعیـات و‬ ‫مبتن ‬ ‫ظرفیت هـای شـهر اصفهـان ذکـر کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬امـروز نزدیک به ‪10‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫بودجـه بـرای اداره شـهر اصفهـان نیـاز اسـت‬ ‫کـه بخشـی از ایـن بودجـه توسـط منابـع‬ ‫عـوارض سـاختمانی از شـهروندان تامیـن‬ ‫می شـود»‪ .‬نصیـر ملـت تصریـح کـرد‪« :‬شـهر‬ ‫بـرای جبـران خدمـات و کسـری سـرانه‬ ‫خدماتـی موردنیـاز خـود نیـاز بـه منابـع مالی‬ ‫دارد کـه بـرای تامیـن ایـن منابـع مالـی نیـاز‬ ‫بـه بارگذاری هـای جدیـد در شـهر دارد تـا‬ ‫بتوانـد درامـد کسـب کنـد‪ .‬ایـن نـوع درامـد‬ ‫یکـه شـهر ظرفیـت داشـته باشـد‬ ‫تاجای ‬ ‫می توانـد ادامـه پیـدا کنـد و از یک جایـی‬ ‫بـه بعـد شـهر تمـام می شـود و متاسـفانه‬ ‫یسـت کـه در همـه شـهرهای‬ ‫ایـن موضوع ‬ ‫ایـران وجـود دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بیـش‬ ‫از ‪70‬درصـد بارگـذاری مـازاد بـر ظرفیـت‬ ‫شـهرهای ایـران وجـود دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن بارگذاری های مازاد موجب فرار طبقه‬ ‫خلاق از ایـن شـهرها به خـارج از کشـور برای‬ ‫کسـب شـرایط بهتـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬شـهر اصفهـان نیـز از ایـن‬ ‫قاعـده مسـتثنا نبـوده و امـروز مـا شـاهد‬ ‫تهی شـدن شـهر از طبقـه خلاق شـده ایم‪.‬‬ ‫شـهری هـم کـه از ایـن طبقـه خالـی شـود‬ ‫نمی تواند به اینده ای روشـن امیدوار باشـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بایـد هر چ هسـریع تر ایـن مسـیر‬ ‫یبـر‬ ‫اصالح شـده و به سـوی مسـیری مبتن ‬ ‫ظرفیت هـای فوق العـاده شـهر شـود»‪.‬‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‬ ‫گفـت‪« :‬درحال حاضـر تلاش مدیریـت‬ ‫شـهری این اسـت که تمرکـز خـود را بـر مسـیر‬ ‫توسـعه بـر مبنای ظرفیت های شـهر بگـذارد‬ ‫و شـاهد ایـن مدعـا تصویـب چنـد طـرح از‬ ‫جملـه طـرح اصفهـان ‪ 2020‬با نگاه اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت های شـهر‪ ،‬طرح توسـعه و تقویت‬ ‫صنایـع خلاق ‪ ،‬توجـه جـدی و احیـای‬ ‫ظرفیت هـای فرهنگی ملمـوس و ناملموس‬ ‫و ‪ ...‬بـوده تـا ایـن طر ح هـا راهـی بـرای نجات‬ ‫اسـتان باشـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬جشـنواره‬ ‫ونیـز نزدیـک بـه چهارمیلیـون بازدیدکننـده‬ ‫دارد کـه ایـن گردشـگران حداقـل بیـن دو تـا‬ ‫جهـزار یـورو در ایـن شـهر هزینـه می کننـد‬ ‫پن ‬ ‫و درنتیجـه هشـت میلیارد یورو در ایـن شـهر‬ ‫فـار غ از خریدهایـی کـه انجـام می شـود‬ ‫توسـط بازدیدکننـدگان هزینـه می شـود‬ ‫ً‬ ‫کـه معـادل ‪240‬هزارمیلیاردتومـان صرفـا‬ ‫حضـور گردشـگران بـرای ایـن شـهر عایـدی‬ ‫یسـت که‬ ‫دارد»‪ .‬ملـت گفـت‪« :‬این در حال ‬ ‫بودجـه شـهر اصفهـان بـرای سـال ‪1400‬‬ ‫تنهـا نزدیـک بـه ‪10‬هزارمیلیاردتومـان اسـت‬ ‫کـه به هیچ عنـوان بـا ظرفیت هایـی کـه‬ ‫گردشـگری بـرای شـهری ماننـد ونیـز ایجـاد‬ ‫می کند قابل مقایسـه نیسـت؛ بنابراین‪ ،‬این‬ ‫موضـوع نشـان می دهـد مـا تـا چـه میـزان‬ ‫می توانیـم از ظرفیت هـای گردشـگری خـود‬ ‫استفاده کنیم»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬هم ا کنون‬ ‫توجـه مدیریـت شـهری بـه ایـن سمت وسـو‬ ‫حرکـت کـرده تـا از ایـن ظرفیـت اسـتفاده‬ ‫شـود و خوشـحالیم کـه بخش های مختلف‬ ‫شـهر نیـز دراین راسـتا فعالیت هـای خـود را‬ ‫اغـاز کرده انـد»‪ .‬نایب رئیس شـورای اسلامی‬ ‫یکـه‬ ‫شـهر اصفهـان تصریـح کـرد‪« :‬درصورت ‬ ‫صنایع دسـتی اصفهـان حمایـت شـود‬ ‫اقتصـاد اصفهـان نجـات می یابـد‪ .‬ا گـر‬ ‫حـوزه صنایع دسـتی موفـق باشـد و زنـده‬ ‫بمانـد مقدمـه ای بـرای توسـعه شـهر در‬ ‫همـه ابعـاد فراهـم می شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬بایـد‬ ‫کمـک کـرد تـا مطالعـات و پژوهش هایـی‬ ‫کـه انجـام می شـود موردحمایـت قـرار‬ ‫یسـت؛ اصفهان‪ ،‬اردیبهشـت‬ ‫بگیرد»‪ .‬گفتن ‬ ‫‪ 1400‬میزبـان اولیـن جشـنواره بین المللـی‬ ‫صنایع دسـتی ایـران ازسـوی شـهرداری‬ ‫یسـت و‬ ‫اصفهـان و وزارت میـراث فرهنگ ‬ ‫رونمایـی از ایـن سـند در اسـتانه برگـزاری‬ ‫ایـن جشـنواره‪ ،‬ازاین منظـر اقدامـی ویـژه و‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی مازندران‪ -‬ساری تاکید کرد؛‬ ‫قانونی بودن تخریب خانه های جنگلی تورسو‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی مازنـدران‪ -‬سـاری گفـت‪« :‬اقـدام‬ ‫همـکاران منابـع طبیعـی در تخریـب بناهـای غیرمجـاز در‬ ‫عرصـه جنگلـی روسـتای تورسـو بندپـی بابـل قانونـی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـحاق عطایـی به مناسـبت هفتـه منابـع طبیعـی‪،‬‬ ‫حفـظ و حراسـت از جنگل هـا و منابـع طبیعـی را از مهم تریـن‬ ‫وظایـف بیـان کـرد و گفـت‪« :‬ایـن درحالی سـت که امکانـات‬ ‫مورد نیـاز بـه تناسـب سـطح کاری و وسـعت حـوزه وجـود‬ ‫نـدارد»‪ .‬وی بـا عنـوان اینکـه ‪ ۸۳‬درصـد خـا ک کشـور را منابع‬ ‫طبیعـی تشـکیل می دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬حراسـت از عرصه هـای‬ ‫طبیعـی‪ ،‬نیازمنـد مشـارکت احـاد مـردم اسـت و فرهنـگ‬ ‫منابـع طبیعـی بایـد بـه معـارف عمومـی تبدیـل شـود»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به انجـام اقدامـات بـرای ابخیـزداری و ابخوانـداری‬ ‫یاداور شـد‪ ۸۹« :‬هزار میلیون ریال برای ‪ ۲۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫عملیـات مکانیکـی تخصیـص داده شـده اسـت کـه تا کنـون‬ ‫‪ ۱۵‬هزار مترمکعـب معـادل ‪ ۶۰‬درصـد انجـام شـد»‪ .‬عطایـی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬در بخـش بیومکانیکـی ابخیـزداری‪ ،‬اعتبـار‬ ‫مصـوب ‪ ۱۰‬هـزارو ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال بـود کـه ‪ ۱۲۰‬هکتـار تا کنـون‬ ‫تحـت پوشـش اجـرای طـرح قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫منابـع طبیعـی مازنـدران ‪ -‬سـاری با اشـاره به ‪ ۷۵۰‬هکتـار‬ ‫کپـه کاری و ‪ ۲۵۰‬هکتـار بذرپاشـی مراتـع در سـال جـاری در‬ ‫اسـتان‪ ،‬افـزود‪« :‬در زمینـه حفاظـت و قـرق هـزار و ‪ ۴۴۰‬هکتـار‬ ‫تحـت پوشـش قـرار گرفـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه ‪ ۱۰۰‬هکتـار‬ ‫از دیمزارهـای کم بـازده بـه مراتـع انجـام شـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«امسـال ‪ ۱۰۰‬هکتـار تثبیـت مالکیـت ومسـتثنیات اشـخاص‬ ‫در حـوزه منابـع طبیعـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت بـرای بیـش از ‪ ۴۳۰‬هکتـار از عرصه هـای‬ ‫طبیعـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تا کنـون یک میلیـون و‪ ۴۰‬هکتـار از‬ ‫عرصه های طبیعی تثبیت مالکیت شـدند»‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعـی مازنـدران در خصـوص واقعـه روسـتای تورسـوی‬ ‫بندپـی شـرقی بابـل اظهـار داشـت‪« :‬طبـق تبصـره قانـون‬ ‫حفاظـت هرکسـی در عرصـه ملـی اقـدام بـه تخریـب و تجـاوز‬ ‫ً‬ ‫کردنـد‪ ،‬مامـوران می توانند راسـا اقدام بـه رفع تصرف کنند»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه در تورسـو تصـرف ‪ ۱۰‬یـا ‪ ۲۰‬سـاله مطرح نبود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬همـکاران طبـق دسـتور قضائـی بـا حضـور نیـروی‬ ‫انتظامـی حکـم را اجرا کردنـد»‪ .‬عطایی با عنوان اینکه محل‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪« :‬دسـتگاه های‬ ‫اجرای حکم در تورسـو‪ ،‬جنگل ‬ ‫خدماتـی بـدون اسـتعالم از منابـع طبیعـی اقـدام بـه ارائـه‬ ‫خدمـات کردنـد و اقـدام همـکاران منابـع طبیعـی بـرای‬ ‫تخریـب و رفـع تصـرف‪ ،‬قانونـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫اعضای ستاد انتخابات ‪ 1400‬شهرستان ری منصوب شدند‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری به همـراه مسـئولین‬ ‫و اعضـای کمیته هـا براسـاس احـکام جدا گانـه ای ازسـوی‬ ‫حسـین توکلـی ِکجانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران‪ ،‬فرمانـدار‬ ‫ویـژه و رئیـس هیئـت اجرایـی انتخابـات شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫منصـوب شـدند‪ .‬براسـاس احـکام جدا گانـه ای ازسـوی‬ ‫حسـین توکلـی ِکجانـی‪ ،‬احسـان بهرامی نژاد به عنـوان رئیس‬ ‫سـتاد انتخابـات‪ ،‬نعمـت اقاپـور مسـئول کمیتـه پشـتیبانی‬ ‫سـتاد انتخابـات‪ ،‬هوشـنگ ا کبـری جانشـین رئیـس سـتاد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬هـادی حسـین خانی مسـئول حراسـت و‬ ‫اسـتعالمات‪ ،‬معصومـه علیدخـت مسـئول حقوقـی سـتاد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬عبـداهلل عباسـی مسـئول پیگیری هـای ویـژه‬ ‫فرمانـدار در امـور انتخابـات‪ ،‬حمیدرضـا دهقـان مسـئول‬ ‫کمیته امور اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات‪ ،‬انتخاب‬ ‫شـدند‪ .‬همچنیـن احـکام سـایر کمیته هـا نیـز توسـط رئیـس‬ ‫سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری به شـرح ذیـل صـادر شـد‪:‬‬ ‫احمـد شـیخ محمـدی دبیـر امـور اجرایـی سـتاد انتخابـات‪،‬‬ ‫کامـران رفعت جـو مسـئول کمیتـه فنـاوری اطالعـات سـتاد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬علـی گیلک مسـئول کمیته امـوزش امـور اجرایی‬ ‫سـتاد انتخابـات‪ ،‬مریـم رضایـی مسـئول هماهنگـی امـور‬ ‫شعب ستاد انتخابات‪ ،‬علیرضا یادگار مسئول کمیته امنیت‬ ‫سـتاد انتخابات‪ ،‬غالمرضا محمدی مسـئول هماهنگی امور‬ ‫نماینـدگان فرمانـدار‪ ،‬صـادق ادینـه مسـئول مستندسـازی‬ ‫و ارزیابـی سـتاد انتخابـات منصـوب شـدند‪ .‬براسـاس‬ ‫ایـن گـزارش‪ ،‬نخسـتین مانـور سـیزدهمین دوره انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری و ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و روسـتا باحضـور حسـین توکلـی کجانـی؛ معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و سـایر مسـئولین در‬ ‫محـل فرمانـداری ری برگـزار شـد‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در حاشـیه ایـن مانـور گفـت‪:‬‬ ‫«ثبت نـام از داوطلبیـن ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و روسـتا از تاریـخ ‪ ۲۰‬اسـفندماه هم زمـان بـا سراسـر کشـور در‬ ‫شهرسـتان ری اغـاز می شـود کـه دراین راسـتا مانـور امادگـی‬ ‫درخصـوص اغـاز فراینـد ثبت نـام از داوطلبیـن در فرمانـداری‬ ‫برگـزار و طـی ان سـایت سـتاد انتخابـات شهرسـتان ری قبـل‬ ‫شـروع تاریـخ ثبت نـام بازسـازی شـد‪ .‬تقویـت حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات در فراینـد برگـزاری انتخابـات بسـیار حائزاهمیـت‬ ‫اسـت و اجـرای مانورهایـی از این قبیـل تاثیـر بسـزایی در‬ ‫شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت دارد کـه می تـوان از ایـن‬ ‫فرصـت درجهـت پیشـبرد اهـداف اسـتفاده کـرد‪ .‬ثبت نـام‬ ‫از داوطلبیـن ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر و روسـتا‬ ‫از تاریـخ مقـرر تـا ‪ ۲۶‬اسـفندماه به مـدت هفـت روز انجـام‬ ‫می شـود و زیرسـاخت ها و تمهیدات الزم در فرمانداری ویژه‬ ‫شهرسـتان ری فراهـم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاشت شش نهال به یاد قربانیان کرونا‬ ‫در مخابرات کردستان‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬به مناسـبت‬ ‫گرامیداشـت روز درختـکاری و‬ ‫حمایـت از طبیعـت ‪ ،‬مراسـم‬ ‫کاشـت شـش اصله نهـال یادمـان‬ ‫همـکاران جان باختـه بـر اثـر‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ 19-‬در محوطـه‬ ‫مخابـرات منطقه کردسـتان برگزار‬ ‫شـد‪ .‬در این مراسـم کـه با حضـور‬ ‫مدیریـت ‪ ،‬مدیـران ‪ ،‬معاونیـن و همـکاران منطقـه برگـزار شـد‪ ،‬شـش اصله‬ ‫نهـال بـه یـاد شـش همـکار مخابراتـی کـه به دلیـل ابتلا بـه ویـروس کرونـا جان‬ ‫باختند کاشته شد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه کردستان در این ائین ضمن ابراز‬ ‫تاسـف از وقـوع ایـن حادثـه و طلـب امـرزش بـرای همـکاران فوت شـده‪ ،‬صبـر‬ ‫جزیل را از درگاه احدیت برای خانواده های انان خواسـتار شـد‪ .‬ازاد حکمت‪،‬‬ ‫جدی گرفتن دسـتورالعمل های سـتاد مبارزه با کرونا را یک امر الزم و ضروری‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬اجـرای دقیـق پروتکل هـای اعالم شـده در کاهـش و مهـار‬ ‫زنجیـره کوویـد‪ 19-‬تاثیر گـذار اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه هـر فـرد در جامعـه یـک‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی در قبـال برنامه هـای ابالغـی از سـوی وزارت بهداشـت‬ ‫و درمـان دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬مجموعـه مخابـرات منطقـه نیـز خـود را از ایـن امـر‬ ‫مسـتثنی نمی دانـد و بـرای رعایـت دقیق دسـتورالعمل های وزارت بهداشـت‬ ‫تمـام تلاش خـود را بـه کار گرفتـه اسـت»‪ .‬حکمـت در ادامـه مراسـم کاشـت‬ ‫نهـال به مناسـبت روز درختـکاری و گرامیداشـت یـاد همـکاران از دسـت رفته‬ ‫را یکـی از مسـئولیت های اجتماعـی مخابـرات دانسـت و خاطر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بـا همدلـی و همراهـی کارکنـان منطقـه در خصـوص اجـرای برنامه هایـی بـا‬ ‫محوریت مسـئولیت اجتماعی‪ ،‬عملکرد چشـمگیری داشـته ایم»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬از انجایی کـه یکـی از برنامه هـای اولویـت دار مخابـرات "حمایـت از‬ ‫طبیعـت و فضـای سـبز" اسـت ‪ ،‬شـعار شـرکت مخابـرات ایـران در سـال جـاری‬ ‫به مناسـبت روز درختکاری "حمایت از طبیعت " اعالم شـده که کاشـت نهال‬ ‫و حفاظت از فضاهای سـبز موجود در محوطه سـاختمان های صف و سـتاد‬ ‫در منطقه و سایر نقاط شهری و روستایی از راهکاری ساده و مقرون به صرفه‬ ‫در این راستا سـت»‪ .‬وی انجـام تب سـنجی و کنتـرل ا کسـیژن خـون ‪ ،‬توزیـع‬ ‫اقلام بهداشـتی و ضدعفونی کننـده‪ ،‬پارتیشـن بندی ادارات امـور مشـتریان‬ ‫توسـط مشـمع های حفـاظ‪ ،‬تهیـه کلیپ هـای بهداشـتی در ایـن خصـوص‬ ‫و ا کـران ان در فضـای مجـازی و ‪ ...‬را از جملـه اقدامـات مخابـرات منطقـه‬ ‫در راسـتای اجرای ابالغیه های صادر شـده اعالم کرد‪ .‬در این مراسـم با اهدای‬ ‫فاتحـه‪ ،‬یـاد و خاطـره همـکاران مخابراتـی فوت شـده بـر اثـر ویـروس منحـوس‬ ‫کرونـا گرامـی داشـته شـد‪.‬‬ ‫کاهش حدود چهاردرصدی مصرف برق خوزستان‬ ‫در بهمن ماه‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬مدیر بازار برق شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬پیـک بهمن مـاه سـال جـاری سـه هزار و ‪ 190‬مـگاوات بـوده که نسـبت‬ ‫بـه پیـک بـار در مـدت مشـابه سـال قبـل حـدود ‪3.97‬درصـد کاهـش داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومی شـرکت سـهامی بـرق منطقه ای خوزسـتان؛‬ ‫فرامـرز شـادفر بیـان کـرد‪« :‬کل تولیـد بـرق اسـتان در ‪ 11‬مـاه گذشـته ‪41‬هـزار و‬ ‫‪ 443‬گیگاوات سـاعت بـوده کـه از ایـن مقـدار‪39 ،‬درصـد سـهم نیروگاه هـای‬ ‫برق ابـی‪63 ،‬درصـد سـهم نیروگاه هـای تولیـد پرا کنـده و حـدود ‪ 0.92‬از کل‬ ‫انـرژی تولیـدی سـهم نیروگاه هـای تولیـد پرا کنـده بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«از میـزان بـرق تولیـدی نیروگاه هـای حرارتـی و سـیکل ترکیبـی‪42.8 ،‬درصـد‬ ‫توسـط بخـش دولتـی (نیـروگاه رامیـن و ماهشـهر) و ‪57.2‬درصـد توسـط‬ ‫نیروگاه هـای بخـش خصوصـی (زرگان‪ ،‬ابـادان‪ ،‬خرمشـهر‪ ،‬بهبهـان و فجـر)‬ ‫تولید و به شـبکه تحویل شـده اسـت»‪ .‬مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان تصریـح کـرد‪« :‬انـرژی مصرفـی در ‪ 11‬ماهـه ‪ 1399‬برابـر ‪35‬هـزار و‬ ‫‪ 604‬گیگاوات سـاعت بـوده کـه نشـان دهنده حـدود ‪3.35‬درصـد افزایـش‬ ‫مصـرف انـرژی نسـبت به مـدت مشـابه در سـال قبـل اسـت»‪.‬‬ ‫ثبت «چشمه علی» در فهرست میراث طبیعی ایران‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬معاون اسـتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری‬ ‫از ثبـت چشـمه علـی در فهرسـت اثـار طبیعـی کشـور خبـر داد‪ .‬حسـین توکلی‬ ‫کجانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬بـا‬ ‫پیگیـری دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان ری و همچنیـن اداره کل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان تهـران چشـمه علـی ب هجـز‬ ‫محوطـه و پهنـه تاریخـی اش که پیش ازاین ثبت ملی شـده بود‪ ،‬در فهرسـت‬ ‫اثـار طبیعـی کشـور ثبـت شـد»‪ .‬چشـمه علـی شـهرری اولیـن میـراث طبیعـی‬ ‫شهرسـتان ری و سـومین اثـر طبیعـی اسـتان تهـران محسـوب می شـود کـه‬ ‫درصـورت ایجـاد زیرسـاخت های الزم‪ ،‬قابلیـت جـذب گردشـگر را دارد‪.‬‬ ‫شهرسـتان ری به دلیـل قدمـت هشت هزارسـاله دارای اثـار و بناهـای متعـدد‬ ‫تاریخی سـت کـه به رغـم تعـدد اثـار تاریخـی در این شهرسـتان‪ ،‬اعتبـارات الزم‬ ‫بـرای میـراث فرهنگـی ری تخصیـص نمی یابد و دراین راسـتا ضـرورت دارد به‬ ‫اثـار شهرسـتان ری به صـورت ویـژه رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن بیان کرد؛‬ ‫تامین دارو و تجهیزات بیمارستانی با تالش مضاعف‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‬ ‫مسـئولیت ها را افتخـاری‬ ‫بـرای پذیرفتـن خادمـی مـردم‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬پذیرفتـن‬ ‫مسـوولیت ها وظیفـه وجدانـی‪،‬‬ ‫اخالقـی و شرعی سـت و یکـی‬ ‫از افتخـارات مـا این اسـت که‬ ‫خادمی مردم را پذیرفته ایم»‪ .‬نشسـت هیئت رئیسـه دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫گیلان باحضـور دکتـر ارسلان سـاالری؛ رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین علـی اسـماعیلی؛ مسـئول نهـاد نمایندگـی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬مدیـران‬ ‫سـتادی و همچنیـن مدیـران شـبکه های بهداشـت و درمـان شهرسـتان ها‬ ‫و بیمارسـتان ها به صـورت ویدئو کنفرانـس در سـالن اجلاس حـوزه ریاسـت‬ ‫دانشـگاه برگـزار شـد‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری؛ رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان دراین نشسـت پذیرفتـن مسـئولیت در نظـام اسلامی را افتخـاری‬ ‫بـرای خادمـی مـردم دانسـت و اظهـار کـرد‪« :‬پذیرفتـن مسـئولیت ها وظیفـه‬ ‫وجدانـی‪ ،‬اخالقـی و شرعی سـت و یکـی از افتخـارات مـا این اسـت که خادمـی‬ ‫مردم را پذیرفته ایم»‪ .‬وی برنامه ریزی دقیق و منسـجم برای تامین و توزیع‬ ‫دارو و تجهیـزات مرا کـز بهداشـتی درمانـی را از ضروریـات برشـمرد و افـزود‪:‬‬ ‫«در شـرایط خـاص کنونـی‪ ،‬تامیـن به موقـع تجهیـزات و دارو در حوزه هـای‬ ‫بهداشـت و درمـان‪ ،‬به ویـژه بیمارسـتان ها بسـیار حائزاهمیـت اسـت کـه‬ ‫تحقـق ایـن مهـم مسـتلزم برنامه ریـزی دقیـق اسـت»‪ .‬دکتـر فیـروز سـرودی؛‬ ‫معـاون پیشـین غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان نیـز دراین نشسـت‬ ‫ضمـن تقدیـر از همراهـی همه جانبـه هیئت رئیسـه دانشـگاه بـه ارائـه گـزارش‬ ‫عملکـرد خـود در دوران پذیـرش مسـئولیتش در حـوزه غـذا و دارو به ویـژه در‬ ‫بحران کرونا پرداخت‪ .‬دکتر سـید مهدی موسـوی؛ سرپرسـت معاونت غذا و‬ ‫دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز ضمن تقدیر از اعتماد رئیس دانشگاه‬ ‫بـه وی به جهـت وا گـذاری مسـئولیت غـذا و داروی اسـتان‪ ،‬خـود را سـربازی‬ ‫در نظـام سلامت دانسـت و از تلاش مضاعـف خود به جهت ارتقـاء و بالندگی‬ ‫حـوزه غـذا و دارو گیلان اعلام امادگـی کـرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ 24 1399‬رجب ‪ 8 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2193‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ا�یران درودی‬ ‫اولگا توکارچوک‬ ‫تازه تریـن اثـر ایـران درودی؛ بانـوی نقـاش معاصـر هم زمـان بـا‬ ‫افتتاح مجموعه فرهنگی‪،‬هنری «عمارت خط سوم» رونمایی‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش ایـران ارت؛ در ابتـدای ایـن مراسـم سـید محمـد‬ ‫طباطبائـی به نمایندگـی از موسسـان ایـن مجموعـه فرهنگـی و‬ ‫ی مـا این اسـت که در کنـار چراغ هایـی‬ ‫هنـری عنـوان کـرد‪« :‬بنـا ‬ ‫که در عرصه فرهنگ روشـن شـده؛ ما هم به اندازه توانمان یک‬ ‫چـراغ بـرای فرهنـگ و هنـر روشـن کنیم»‪.‬‬ ‫شـاهکار اولـگا توکارچـوک؛ برنـده جایـزه نوبـل ‪ ،۲۰۱۸‬رمانـی کـه‬ ‫ترجمـه اش هفت سـال طـول کشـید و منجـر بـه تهدید بـه مرگ‬ ‫نویسـنده اش در زادگاهـش لهسـتان شـد‪ ،‬قـرار اسـت به زبـان‬ ‫انگلیسـی منتشـر شـود‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ «کتاب هـای جیکوب»‬ ‫کـه مـاه نوامبـر در بریتانیـا منتشـر می شـود‪ ،‬اولیـن رمـان ایـن‬ ‫نویسـنده لهسـتانی پـس از برنده شـدن نوبـل ادبیـات در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬اسـت کـه به زبـان انگلیسـی منتشـر می شـود‪.‬‬ ‫جدیدتریـن البـوم رضـا صادقـی به نـام «حواسـت بمـن باشـه»‬ ‫بـه زودی منتشـر می شـود‪ .‬ایـن البـوم از سـوی موسسـه‬ ‫فرهنگی‪،‬هنـری «لیمـا» و به تهیه کنندگـی میلاد ماهـان راد‬ ‫بـه بـازار عرضـه خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش موسـیقی مـا؛ نسـخه‬ ‫پیش فـروش ایـن البـوم به تازگـی در اختیـار مخاطبـان و‬ ‫دوسـتداران ایـن خواننـده قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬اخریـن البـوم رضا‬ ‫صادقـی به نـام «زندگـی کـن» نیـز در اسـفند ماه سـال ‪ 97‬بـه بازار‬ ‫عرضـه شـد‪.‬‬ ‫رضا صادقی‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫یســت کــه‬ ‫مهــای ســینمایی یکــی از تفریحات ‬ ‫دیــدن فیل ‬ ‫یتــوان از ان گذشــت‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬دیــدن‬ ‫هیچ وقــت نم ‬ ‫مهــا باعــث افزایــش انگیــزه بــرای صعــود نیــز‬ ‫نســبک از فیل ‬ ‫ای ‬ ‫یشــود‪ .‬دراین مطلــب شــما را بــا چنــد فیلــم کوهنــوردی‬ ‫م ‬ ‫دیدنــی دراین زمینــه اشــنا می کنیــم‪ .‬دیــدن فیلــم کوهنــوردی‬ ‫یهــا‬ ‫حال وهــوای انســان را تغییــر می دهــد؛ ب هقــول قدیم ‬ ‫وصف العیــش نصف العیــش!‬ ‫تریبون‬ ‫تنگی نفس ناشران‪ ،‬با نوسان نرخ کاغذ‬ ‫«طلسـم» اسـتیون کینـگ راهـی صفحـه تلویزیـون می شـود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ اسـتیون اسـپیلبرگ؛ کارگـردان و تهیه کننـده‬ ‫معـروف‪ ،‬بـا همـکاری بـرادران دافـر کـه نویسـندگان سـریال‬ ‫«چیزهـای عجیـب» بودنـد‪ ،‬قصـد دارد بـا همـکاری نت فلیکـس‬ ‫نگـروه‬ ‫و پارامونـت‪ ،‬اقتباسـی تلویزیونـی از ایـن رمـان را بسـازد‪ .‬ای ‬ ‫به عنـوان تهیه کننـده اجرایـی‪ ،‬نویسـندگی سـریال را بـه کورتیس‬ ‫گویین وا گذار کرده اند که خودش از نویسندگان و تهیه کنندگان‬ ‫«چیزهـای عجیـب» بـود‪.‬‬ ‫است�یون اسپیلبرگ‬ ‫فیلم هایی با موضوع کوهنوردی که باید ببینید‬ ‫فتح قله ها روی پرده سینما‬ ‫ِکی‪۲‬‬ ‫تیلـور بروکـز (مایـکل بیـن) و هم نـوردش هارولـد جیمسـون (مـت‬ ‫کـراون) دو کوهنـورد قـوی و مشـتاق هسـتند‪ .‬یـک شـانس بـرای‬ ‫صعود به « ِکی‪ »۲‬توسـط تیمی به سرپرسـتی یک میلیاردر به ان ها‬ ‫رو می کنـد‪ .‬فیلـم به طورخـاص بـه داسـتان صعـود و زنده مانـدن‬ ‫ان هـا می پـردازد‪ .‬از نـکات مثبـت ایـن فیلـم‪ ،‬درنظرگرفتـن نسـبی‬ ‫واقعیـت کوهنـورد ی و به عبارتـی‪ ،‬محصولـی بیـن یـک مسـتند‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه اساسـا برپایـه حـوادث‬ ‫کوهنـوردی و یـک فیلـم حادثه ا ‬ ‫تراژیـک سـال ‪ ۲۰۰۸‬در کـوه « ِکـی‪ »۲‬سـاخته شـد‪ .‬در این حادثـه‪،‬‬ ‫طـی ‪ ۲۴‬سـاعت ‪ ۲۲‬کوهنـورد تلاش می کننـد کـه خـود را بـه قلـه‬ ‫برسـانند؛ امـا عاقبـت تنهـا ‪ ۱۱‬نفـر زنـده می ماننـد‪ِ « .‬کـی‪ »۲‬درواقـع‪،‬‬ ‫نـام دومیـن قلـه بلند روی زمین (پس از اورسـت) اسـت‪ .‬این قله با‬ ‫ارتفاع ‪ ۸٬۶۱۱‬متر از سطح دریا‪ ،‬در منطقه قره قروم در رشته کوه های‬ ‫هیمالیـا میـان مرز کشـورهای پا کسـتان و چین قـرار گرفتـه و دارای‬ ‫فنی تریـن و سـخت ترین مسـیر صعـود در جهـان اسـت‪.‬‬ ‫اورست‬ ‫ایـن فیلـم براسـاس حادثـه سـال ‪ ۱۹۹۶‬و ب هشـکل سـه بعدی تولید‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دران سـال چندیـن کوهنـورد به دلیـل وقـوع طوفـان‪،‬‬ ‫جـان خـود را از دسـت می دهنـد‪ .‬در این صعود‪ ،‬راب هال و اسـکات‬ ‫فیشـر به عنـوان راهنماهـای کوهسـتان نیـز فـوت می کننـد‪ .‬از‬ ‫موضوعـات جالب توجـه در ان حادثـه‪ ،‬حضـور اناتولی بوکریـف برای‬ ‫امـداد گـروه بـوده اسـت؛ کوهنـورد قـزاق روسـی کـه ‪ 10‬قلـه از ‪ 14‬قلـه‬ ‫هشـت هزار متری را بـدون اسـتفاده از ا کسـیژن فتـح کـرد‪ .‬تلاش‬ ‫ً‬ ‫وی باعـث نجات یافتـن چنـد کوهنـورد می شـود کـه البتـه بعـدا‬ ‫بحث هایـی را پدیـد مـی اورد‪ .‬فاجعـه کـوه اورسـت ‪ ،۱۹۹۶‬بازتـاب‬ ‫گسـترده ای داشـت و سـواالت زیـادی در مـورد تجاری کـردن کـوه‬ ‫اورسـت به وجـود اورد‪ .‬کوهنـوردان زیـادی؛ از جملـه چندیـن تیـم‬ ‫بـزرگ و کوچـک در این کـوه دچـار طوفـان شـدند‪ .‬در جبـه شـمالی‬ ‫و گردنـه جنوبـی‪ ،‬کوهنـوردان زیـادی جـان خـود را از دسـت دادند؛‬ ‫امـا حوادثـی کـه بـر روی جبـه جنوبـی رخ داده‪ ،‬بیشـتر شـناخته‬ ‫می شـود‪ .‬روزنامه نـگاری به نـام جـان کرا کائـر‪ ،‬از طـرف مجلـه «اوت‬ ‫سـاید» در گروهـی به سرپرسـتی راب هـال (چهار نفـر از اعضـای‬ ‫این گروه ناپدید شـدند) حضور داشـت‪ .‬او بعد از این حادثه‪ ،‬کتاب‬ ‫«در هـوای رقیـق» کـه در مـورد حـوادث و اتفاقـات ایـن سـفر بـود را‬ ‫به چـاپ رسـاند کـه از اثـار پر فـروش ایـن نویسـنده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬ساعت‬ ‫این فیلم براساس یک داستان واقعی ساخته شده‪ .‬یک کوهنورد‬ ‫در جریان یک ماجراجویی پیمایشی در یوتا‪ ،‬در یک دره باریک گیر‬ ‫می کنـد‪ .‬وی تلاش زیـادی می کنـد تا خـود را زنده برهاند‪ .‬داسـتان‬ ‫فیلـم جریـان ‪ ۱۲۷‬سـاعت مبـارزه وی بـرای بقاسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬ارون‬ ‫رالسـتون (متولـد ‪ ۲۷‬ا کتبـر ‪ )۱۹۷۵‬یـک مهنـدس و کوهنـورد اهـل‬ ‫ایـاالت متحده امریکاسـت که فیلـم «‪ ۱۲۷‬سـاعت» بر پایه خاطرات‬ ‫او سـاخته شـده اسـت‪ .‬او توسـط یک تخته سـنگ به مدت پنج روز‬ ‫در کوهسـتان زندانـی شـد و سـرانجام توانسـت بـا بریـدن دسـتش‬ ‫خـود را نجـات دهـد‪ .‬سـپس کتابـی به نـام «‪ ۱۲۷‬سـاعت» نوشـت و‬ ‫به شـهرت رسـید‪ .‬وی کوهنـوردی را ادامـه داد؛ امـا همیشـه پیـش‬ ‫از رفتـن بـه کوهنـوردی‪ ،‬محلـی کـه قـرار بـود بـرود را بـرای دیگـران‬ ‫یادداشـت می کـرد‪.‬‬ ‫هفت سالدر تبت‬ ‫براسـاس داسـتان واقعـی؛ هاینریـش هـارر؛ کوهنـورد اتریشـی در‬ ‫زمـان جنـگ جهانـی دوم به همـراه گروهـی عـازم تالشـی بـر روی‬ ‫نانگاپاربات شده؛ اما انجا به اسارت گرفته شده و سپس به سمت‬ ‫تبـت می گریـزد‪ .‬فیلـم‪ ،‬ماجـرای هفت سـال زندگـی وی در تبـت و‬ ‫دیـدارش بـا «داالیـی المـا» را روایـت می کنـد‪ .‬دربـاره هـارر باید گفت‬ ‫کـه وی از اعضـای اولین گـروه گشـایش مسـیر در دیـواره شـمالی ایگر‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬او در بخشـی از کتـاب زندگی نامـه اش کـه مبنـای ایـن‬ ‫فیلم شد؛ نوشته است‪ :‬کمی از نیمه شب گذشته بود که نا گهان‬ ‫شاتر‬ ‫گرگاس ها‬ ‫تمام کسانی که‬ ‫وزیر‬ ‫دارایی جدید‪ ،‬تصمیم می گیرد با ِ‬ ‫ِ‬ ‫برخورد‬ ‫تخلف مالی زده اند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فرار مالیاتی کرده یا دست به ِ‬ ‫ِ‬ ‫قانونی کند‪ .‬عمل به این تصمیم وقتی دشوار می شود‬ ‫تحت تعقیب قرار‬ ‫که باید بسیاری از‬ ‫مقامات ری زو درشت را ِ‬ ‫ِ‬ ‫دهد‪ .‬بهنام شرفی‪ ،‬بهناز نازی‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪ ،‬کتانه‬ ‫افشاری نژاد‪ ،‬امیر کربالیی زاده‪ ،‬کامبیز امینی‪ ،‬رضا جهانی‪،‬‬ ‫دنیا فتحی و صالح لواسانی؛ بازیگران این تئاتر به نویسندگی‬ ‫کارگردانی حمیدرضا نعیمی هستند که تا ‪ 22‬اسفندماه‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫‪ 99‬ساعت ‪100( 18‬دقیقه) در «تئاترشهر» سالن اصلی‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫دیـدم در حال برخـورد بـه یـک خـرس هسـتم کـه در وسـط مسـیر‬ ‫روی دو پـای عقبـی اش ایسـتاده و می غـرد‪ .‬صـدای رودخانه گنگ‬ ‫ان قدر بلند بود که هیچ کداممان صدای نزدیک شـدن به دیگری‬ ‫را نمی شنیدیم‪ .‬سرنیزه ابتدایی ام را به داخل قلبش نشانه گرفتم‬ ‫و در حالی که به عقب می رفتم‪ ،‬هم زمان چشـم از او برنمی داشـتم‪.‬‬ ‫اطـراف پیـچ بعـدی جاده‪ ،‬به سـرعت اتشـی به پا کـردم و یک چوب‬ ‫شـعله ور از داخـل ان بیـرون کشـیدم و جلویم ان را تـاب دادم و جلو‬ ‫رفتـم تـا دشـمنم را ببینـم؛ امـا وقتـی به پیـچ جاده رسـیدم‪ ،‬اثـری از‬ ‫او نبـود‪ .‬بعدهـا روسـتاییان تبتـی بـه مـن گفتند کـه خرس ها فقط‬ ‫روزهـا حملـه می کننـد؛ ان هـا شـب ها از حمله می ترسـند»‪.‬‬ ‫دیوارهشمالی‬ ‫براسـاس داسـتان واقعـی دربـاره رقابـت بـر سـر اولیـن صعـود دیـواره‬ ‫شـمالی ایگـر در سـال ‪۱۹۳۶‬؛ تالشـی کـه بـه یـک فاجعـه ختـم‬ ‫یسـت کـه ایـن صعـود ب هشـکلی تحت تاثیـر رقابـت‬ ‫می شـود‪ .‬گفتن ‬ ‫المان هـا و سـایر اروپاییـان نیـز بـوده‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬محصـول سـال‬ ‫‪ 2008‬سـه کشـور المـان‪ ،‬اتریـش و سـوئیس اسـت و روایتـی دربـاره‬ ‫دو صخره نـورد المانـی به نـام تونی و اندریاس که برای کسـب مدال‬ ‫طلای المپیـک قصد می کننـد به سـخت ترین و صعب العبور ترین‬ ‫دیـواره الـپ کـه تا به حـال فتح نشـده و به «دیواره شـمالی» معروف‬ ‫یسـت کـه از سـوی‬ ‫اسـت‪ ،‬صعـود کننـد‪ .‬از طرفـی‪ ،‬لوئیـز؛ خبرنگار ‬ ‫یک روزنامه به مونیخ فرستاده می شود تا درباره این دو نفر گزارش‬ ‫تهیـه کند‪.‬‬ ‫لمسخال‬ ‫در سـال ‪ ،۱۹۸۵‬دو کوهنـورد جـوان به دنبـال صعـود بـه یـک قلـه‬ ‫در کوهسـتان «انـد» می رونـد‪ .‬ان هـا موفـق بـه صعـود می شـوند؛‬ ‫امـا در فـرود‪ ،‬بـه مشـکل می خورنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬پـای یکی ازان هـا در‬ ‫فـرود می شـکند و طوفـان درمی گیـرد‪ .‬نفر دیگـر باید درمـورد بریدن‬ ‫طنـاب تصمیـم بگیـرد! جـو سیمپسـون (متولـد ‪)۱۹۶۰‬؛ کوهنـورد‪،‬‬ ‫نویسنده و سخنران انگیزشی انگلیسی ست‪ .‬او هنگام کوهنوردی‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۸۵‬در پـرو‪ ،‬دچـار اسـیب شـدیدی شـد و تصـور می رفـت‬ ‫کـه پـس از سـقوط در یـک شـکاف کشـته شـده باشـد؛ امـا او زنـده‬ ‫مانـده و موفـق شـد بـا خزیـدن‪ ،‬بـه کمـپ اصلـی خـود بازگـردد‪ .‬او‬ ‫ایـن حادثـه دهشـتنا ک را در کتـاب پرفـروش خـود به نـام «لمـس‬ ‫خلا» توصیـف کـرد‪ ،‬کـه جانمایـه ایـن فیلـم اسـت‪ .‬می تـوان گفـت‬ ‫کـه برخلاف فیلم هایـی نظیـر «حـد عمـود» کـه صحنه هـای‬ ‫اغراق امیـزی از کوهنـوردی ارائـه می کنـد‪ ،‬ایـن فیلـم تلاش دارد تـا‬ ‫بـا تلفیقـی از صحبت هـای دو کوهنـوردی کـه ایـن ماجـرا بـر ان هـا‬ ‫گذشته؛ دست به بازسازی صحنه هایی واقعی بزند‪ .‬صحنه هایی‬ ‫کـه فیلـم از صعـود ان هـا نشـان می دهـد‪ ،‬یـک مسـتند بی نظیـر از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کوهنورد ‬ ‫نانگاپاربات‬ ‫داسـتان براسـاس یک ماجرای صعود واقعی در سـال ‪ ۱۹۷۰‬اسـت‪.‬‬ ‫فیلـم‪ ،‬پیرامـون صعـود قلـه نانگاپاربـات شـکل گرفتـه کـه در ان‪،‬‬ ‫بـرادران مسـنر در گروهـی با سرپرسـتی کارل هرلیـخ کوفـر‪ ،‬قلـه را‬ ‫صعـود کـرده و در مسـیر بازگشـت‪ ،‬گونتـر مسـنر‪ ،‬جانـش را از دسـت‬ ‫می دهـد‪« .‬نانـگا پاربـات»؛ کوهـی در هیمالیاسـت کـه در پا کسـتان‬ ‫قـرار دارد‪ .‬ارتفـاع ان ‪ ۸۱۲۶‬متـر از سـطح دریـا بـوده و نهمیـن قلـه‬ ‫بلنـد روی زمیـن اسـت‪ .‬صعـود بـه ان‪ ،‬از مشـکل ترین صعودهـای‬ ‫کوهستانی سـت و به خاطـر کوهنوردهـای زیـادی کـه در جریـان‬ ‫صعودهـای ان کشـته شـده اند‪ ،‬بـه «کوهسـتان قاتـل» معـروف‬ ‫اسـت‪ .‬ا کنون «نانگاپاربات» با بیش از ‪ ۶۰‬کشـته‪ ،‬پس از «اناپورنا»‬ ‫دارای بیشـترین کشـته ها (به نسـبت صعودهـا) میـان کوه هـای‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬متـر اسـت‪.‬‬ ‫صخره نورد‬ ‫از نقـاط جالـب فیلـم سـینمایی‪ ،‬بـدل کاری ولفگانـگ‬ ‫گولیـچ؛ سـنگ نورد پیشـگام قـرن بیسـتم در قسـمت های‬ ‫سنگ نوردی سـت‪ .‬ایـن فیلـم کاندیـدای سـه اسـکار (بهتریـن‬ ‫جلوه هـای ویـژه‪ ،‬بهتریـن جلوه هـای صوتـی و بهتریـن صـدا) در‬ ‫سـال ‪ ۱۹۹۴‬شـد‪ .‬سیلوسـتر ِاسـتالونه که در ان نقش اصلی را دارد؛‬ ‫در نوشـتن فیلم نامـه نیـز مشـارکت داشـت‪ .‬تبهـکاری به نـام کوالن‬ ‫و هم دسـتانش‪ ،‬هواپیمایـی حامـل میلیون هـا دالر اسـکناس را‬ ‫می رباینـد و محمولـه گران بهـا را بـه هواپیمـای دیگـری منتقـل‬ ‫می کننـد؛ امـا هواپیمـای دوم اسـیب می بینـد و بـا چمدان هـا‬ ‫در کوهسـتان «را کـی» سـقوط می کنـد‪ .‬گیـب وا کـر (اسـتالونه)‬ ‫و دوسـتش‪ ،‬هـال تا کـر‪ ،‬از گـروه نجـات کوهنـوردان پیـام کمـک‬ ‫تبهـکاران را دریافـت می کننـد و بـه کمکشـان می شـتابند؛ امـا‬ ‫تبهـکاران ان دو را گـروگان می گیرنـد تـا چمدان هـا را بـه دسـت‬ ‫بیاورنـد‪.‬‬ ‫انفرادی ازاد‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی الیزابـت چـای واشـارهی و جیمـی چیـن کـه‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۸‬منتشـر شـد‪ .‬ایـن فیلـم صعـود ازاد انفـرادی (بـدون‬ ‫طنـاب) الکـس هانولـد را از «ال کاپیتـان» در سـال ‪ ۲۰۱۷‬نشـان‬ ‫می دهد‪ .‬این فیلم در نو دو یکمین دوره جوایز اسـکار‪ ،‬برنده جایزه‬ ‫اسـکار بهتریـن فیلـم مسـتند شـده اسـت‪ .‬هانولـد (متولـد ‪ ۱۷‬اوت‬ ‫‪ )۱۹۸۵‬سـنگ نورد اهل امریکاسـت که به دلیل صعود انفرادی ازاد‬ ‫دیواره های بزرگ مشـهور شـده‪ .‬او‪ ،‬نخسـتین و تنها کسی ست که‬ ‫توانسـته در تاریـخ سـوم ژوئـن سـال ‪ ۲۰۱۷‬بـه دیـواره «ال کاپیتـان»‬ ‫واقع در پارک ملی یوسیمیتی ایالت کالیفرنیا به روش انفرادی ازاد‬ ‫(بدون استفاده از هیچ ابزار ایمنی؛ از جمله طناب؛ و با دست های‬ ‫خالـی) در مـدت سه سـاعت و ‪57‬دقیقـه و هفت ثانیـه صعـود کند‪.‬‬ ‫فیلـم کـه برنـده جایـزه بفتـا و جایـزه اسـکار بهتریـن فیلـم مسـتند‬ ‫شـده؛ تلاش وی در مسـیر فتـح «ال کاپیتـان» را به همـراه لحظـات‬ ‫سرشـار از دلهـره صعـودش بـه تصویـر می کشـد‪.‬‬ ‫صعود‬ ‫یـک فیلـم کوهنـوردی ایرانـی به کارگردانـی فریـدون جیرانـی و بـا‬ ‫حضـور بیـژن امکانیـان‪ .‬فیلـم دربـاره داسـتان صعـود بـه دیـواره‬ ‫«علم کـوه» و اتفاقـات و حـوادث پیرامـون ان شـکل گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫شـهاب و محمـود کـه تجربـه اندکـی در کوه نـوردی دارنـد‪ ،‬به رغـم‬ ‫نظـر دوسـت با تجربه شـان ناصـر؛ بـرای فتـح دیـواره «علم کـوه»‬ ‫اقـدام می کننـد‪ .‬محمـود که تجربـه اش از شـهاب کمتر اسـت‪ ،‬بر اثر‬ ‫حادثـه ای سـقوط می کنـد و از ناحیـه جمجمـه صدمـه می بینـد‪.‬‬ ‫خانـواده محمـود کـه شـهاب را مسـبب مصدوم شـدن محمـود‬ ‫می دانند‪ ،‬او را شماتت می کنند‪ .‬شهاب نیز خود را مقصر می داند‪.‬‬ ‫وقتـی محمـود در بیمارسـتان بـه اتاق عمل برده می شـود‪ ،‬شـهاب‬ ‫در کنـار ناصـر و گروهـی کوه نـوردف بـرای فتـح دیـواره «علم کـوه»‬ ‫می شـتابند‪ .‬فیلـم ا گرچـه جـزو معـدود تالش هـای سـینمای ایران‬ ‫بـا موضـوع کوه نـوردی بـوده؛ امـا تجربـه موفقـی از اب درنیامـد؛‬ ‫تاجایی که بعد از شکست ان‪ ،‬جیرانی بیش ‪10‬سال پشت دوربین‬ ‫نرفـت و تنهـا بـه نوشـتن فیلمنامـه ادامـه داد‪.‬‬ ‫این روزها تغییرات بهای کاغذ‪ ،‬صدای فعاالن و اصنافی همچون ناشران که با‬ ‫این کاال در ارتباط هستند را دراورده است‪ .‬موضوعی که ریشه ان به تحریم ها‪،‬‬ ‫نوسـان های ارزی و همه گیری کرونا برمی گردد‪ .‬کاغذ گران شـد و تولید داخلی‬ ‫نیـز تـوان پاسـخگویی به نیاز بـازار را ندارد‪ .‬افزایش نا گهانی قیمت کاغـذ در بازار‬ ‫ازاد‪ ،‬برخی از ناشـران را وارد جنگ روانی برای تهیه و انبار این ماده اولیه تولید‬ ‫کتاب کرد؛ در حالی که پیش از این‪ ،‬بخش مهمی از کاغذ مورد نیاز ناشـران با ارز‬ ‫دولتی تخصیص داده شـده توسـط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی میان انان‬ ‫توزیـع می شـد‪ .‬در ماه هـای اخیـر‪ ،‬به دالیلی کاغذ دولتی کمتری میان ناشـران‬ ‫تقسـیم شـد ه و همیـن مسـئله موجـب باال رفتـن قیمـت ان شـده ‪ .‬اتحادیـه‬ ‫شرکت های تعاونی ناشران ایران در سال‪ ۱۳۸۰‬با هدف کمک به توسعه و رشد‬ ‫کمی و کیفی صنعت نشـر و هماهنگی بیشـتر بین شـرکت های تعاونی ناشـران‬ ‫سراسـر کشـور تشـکیل شـد‪ .‬یکـی از وظایـف ایـن اتحادیـه‪ ،‬صیانـت از مصـرف‬ ‫بهینه کاغذ در حوزه نشر و رعایت حقوق مصرف کنندگان کتاب دستورالعمل‬ ‫کمیتـه تخصیـص کاغـذ و نظـارت بـر مصـرف ان اسـت‪ .‬مهـدی اسـماعیلی راد؛‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه شـرکت های تعاونی ناشـران (اشـنا) دربـاره چرایـی افزایش‬ ‫نا گهانـی قیمـت کاغـذ در بـازار ازاد‪ ،‬گفـت‪« :‬اشـنا‪ ،‬مسـئولیت تنظیـم قیمـت‬ ‫فرهنگـی وزارت فرهنـگ‬ ‫کاغـذ را نـدارد‪ .‬اتحادیـه‪ ،‬شـبکه توزیـع کاغـذ معاونـت‬ ‫ِ‬ ‫و ارشـاد اسلامی در حـوزه کتـاب اسـت‪ .‬هیـچ نقـش و مسـئولیتی بـرای تنظیـم‬ ‫بـازار نداریـم‪ .‬در این حـوزه نظـری هم نداریم‪ .‬این مسـئله را بایـد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت‪ ،‬انجمـن واردکننـدگان کاغـذ‪ ،‬مقـوا و مواد سـلولزی یـا اتحادیه‬ ‫یسـت که سـید حسـن‬ ‫صنـف فروشـندگان کاغـذ و مقـوا اعالم کند»‪ .‬این در حال ‬ ‫میرباقری؛ مدیرعامل انجمن واردکنندگان کاغذ‪ ،‬مقوا و مواد سـلولزی و سـید‬ ‫حسین میرباقری؛ مدیرعامل اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا با وجود‬ ‫طی زمان طوالنی و تکرار تماس ما‪ ،‬حاضر به اطالع رسانی در این باره نشدند‪.‬‬ ‫به گفتـه اسـماعیلی راد؛ در سـال ‪ ۱۳۹۸‬دولـت بـرای حـوزه فرهنگـی ارز در نظـر‬ ‫گرفـت؛ ازایـن رو‪ ،‬معاونـت امـور فرهنگـی چنـد واردکننـده را مامـور کـرده تـا کاغـذ‬ ‫مورد نیـاز حـوزه کتـاب بـازار را تهیـه کننـد‪ .‬او ادامه داد‪« :‬کاغذ وارد شـده‪ ،‬توسـط‬ ‫اتحادیـه‪ ،‬میـان ناشـران توزیـع شـد‪ .‬قیمـت ان کاغـذ‪ ،‬در دو سال گذشـته ثابـت‬ ‫بوده؛ فقط در موارد اسـتثنایی درصدی افزایش قیمت داشـت ه اسـت»‪ .‬وی با‬ ‫ابـراز امیـدواری از تخصیـص کاغـذ دولتـی در سـال ‪ ، ۹۹‬بیـان کـرد‪« :‬کاغـذی کـه‬ ‫امسـال ارائه کردیم‪ ،‬بودجه و ارز در نظر گرفته شـده برای سـال ‪ ۹۸‬بود‪ .‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم در سال های ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬کاغذ دولتی میان ناشران توزیع کنیم؛ زیرا نشر‬ ‫ایـران تـوان کارکـردن بـا کاغذ قیمت بـازار ازاد را ندارد»‪ .‬اتحادیه چاپخانـه داران‪،‬‬ ‫دیگـر نهـادی بـود کـه حاضـر بـه اظهارنظـر دربـاره چرایـی افزایـش قیمـت کاغـذ‬ ‫نشـد‪ .‬مسـئوالن ایـن اتحادیـه اعلام کردنـد نقشـی در بـازار کاغـذ ندارنـد و‬ ‫به دلیل اینکـه فقـط مصرف کننـده ان هسـتند‪ ،‬لزومـی بـه درج نظـر انـان وجود‬ ‫نـدارد؛ این در حالی سـت که افزایـش قیمت کاغذ روی فعالیت همه حلقه های‬ ‫تولید کاغذ ناشر‪ ،‬چاپخانه دار و حتی مصرف کننده تاثیر خواهدداشت‪ .‬هومان‬ ‫حسـن پور؛ رئیـس اتحادیـه ناشـران و کتاب فروشـان تهـران با بیان اینکـه حدود‬ ‫دو سـال ‪-‬از اواخـر سـال ‪ -۹۷‬اسـت کـه کاغـذ در نظر گرفته شـده بـرای کتـاب از‬ ‫کاغـذ مورد نیـاز دیگـر کاالهـای فرهنگـی جـدا شـده و بـرای ان ارز دولتـی در نظـر‬ ‫گرفتـه شـده ‪ ،‬گفـت‪« :‬تا زمانی کـه کاغـذ دولتـی میـان ناشـران توزیـع می شـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قیمـت ان تقریبـا ثابـت بود‪ .‬کاغذ دولتی حـدود ‪ ۸۰‬درصد نیاز ناشـران را تامین‬ ‫می کرد و در نتیجه‪ ،‬ناشران کمتر به بازار ازاد مراجعه می کردند»‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫ناشـران و کتاب فروشـان تهـران با بیان اینکـه ایـن اتحادیـه همـه تلاش خـود را‬ ‫بـرای دریافـت کاغـذ بـا سـهمیه دولتـی در سـال ‪ ۹۹‬انجـام می دهـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«هنـوز در کشـاکش اقدامـات بانـک مرکـزی‪ ،‬دولـت و شـورای اقتصـاد هسـتیم‬ ‫تـا سـهمیه کاغـذ دولتـی بـا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومـان همچنـان باقـی بمانـد»‪ .‬حسـن پور‪،‬‬ ‫علـت افزایـش قیمـت کاغـذ ازاد در بـازار در ماه هـای اخیـر را تضعیـف ارائـه کاغـذ‬ ‫دولتـی بیـان کـرد و ادامـه داد‪« :‬ورودی کاغـذ بـا ارز ‪ ۴۲۰۰‬بـه سیسـتم توزیـع کـم‬ ‫شـده ؛ در نتیجـه‪ ،‬خروجـی کـم می شـود‪ .‬بسـیاری از ناشـران مجبـور می شـوند‬ ‫نیـاز کاغـذ خـود را از بـازار ازاد رفـع کنند‪ .‬به همین دلیل اسـت که شـاهد افزایش‬ ‫قیمت کاغذ در بازار ازادیم»‪ .‬او با بیان اینکه قول هایی برای دریافت کاغذ با ارز‬ ‫دولتی داده شده ‪ ،‬از پیگیری اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«تولیـد کاغـذ در سیسـتم متمرکـز صفـر نشـده؛ امـا کـم شـد ه و به همین دلیـل‬ ‫قیمـت ایـن کاال افزایـش پیـدا کـرده ‪ .‬ا گـر سـهمیه دریافـت شـود‪ ،‬قیمـت کاغـذ‬ ‫کاهـش پیـدا می کنـد»‪ .‬سـندیکای تولیدکننـدگان کاغـذ و مقـوا تـا همیـن اواخر‬ ‫بخشـی از کاغذ مورد نیاز انتشـار کتاب را تولید می کرد؛ اما مهشـید پورداد؛ دبیر‬ ‫این سـندیکا گفت‪« :‬تا زمانی که در تولید حتی پنج درصد از کاغذ مورد نیاز بازار‬ ‫سـهمی داشـتیم‪ ،‬درباره بازار ان اظهارنظر می کردیم؛ اما حاال که هیچ سـهمی‬ ‫در این بـازار نداریـم‪ ،‬چنیـن اقدامـی بیهـوده به نظـر می رسـد»‪ .‬رئیـس اتحادیـه‬ ‫ناشـران و کتاب فروشـان تهران درباره هشـداری که به مسـئوالن درباره کاهش‬ ‫موجـودی کاغـذ دولتـی ارائه داده شـده ‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬بارها هشـدار دادیم و به‬ ‫کاغذ فرهنگی فعاالن این حوزه تامین نشود‪،‬‬ ‫مسئوالن توصیه کردیم ا گر نیاز ِ‬ ‫تعـداد زیـادی از مدیـران ب هسـمت خریـد از بـازار ازاد می رونـد و از انجـا خریـد‬ ‫می کننـد‪ .‬از طرفـی هم زمـان بـا انتخابـات و تبلیغاتـی کـه انجـام خواهـد شـد‪،‬‬ ‫نمی توانیم توقعی جز افزایش قیمت کاغذ داشته باشیم‪ .‬ا کنون تمرکز را روی‬ ‫سیسـتم دریافت سـهمیه گذاشـتیم و ا گر بتوانیم ان را دریافت و میان ناشـران‬ ‫تقسیم کنیم‪ ،‬تاثیر زیادی بر قیمت کتاب خواهد داشت»‪ .‬به گفته حسن پور؛‬ ‫نظارت بر قیمت کاغذ برعهده اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نیست؛‬ ‫بلکه این اقدام باید از سـوی وزارت صمت انجام شـود‪ .‬او افزود‪« :‬اتحادیه فقط‬ ‫در بخـش مرتبـط بـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد و معاونـت مطبوعاتـی همـکاری‬ ‫می کنـد‪ .‬بـرای کتاب و مطبوعات کاغذ فرهنگی تعریف کردیـم‪ .‬در این روزها در‬ ‫بازار ازاد همه کاغذها با جنس های مختلف وجود دارد؛ اما قیمت ان نسـبت‬ ‫به کاغـذ دولتی باالسـت»‪.‬‬ ‫ایدین پورخامنه‪ /‬ایرنا‬ ‫بنر‬ ‫بزرگداشت «روز جهانی زن» در اسپانیا‬ ‫با ا کران فیلمی از نرگس ابیار‬ ‫مراسـم بزرگداشـت «روز جهانـی زن» در‬ ‫اسـپانیا بـا نمایـش فیلـم «شـیار ‪»۱۴۳‬‬ ‫به کارگردانـی نرگـس ابیـار به عنـوان فیلـم‬ ‫افتتاحیـه ایـن برنامه برگزار شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ مراسـم افتتاحیـه بـا حضـور نرگـس‬ ‫ابیـار (کارگـردان ایرانـی)‪ ،‬ارنسـتو سوسـا‬ ‫(رایـزن فرهنگـی سـفارت مکزیـک در‬ ‫ا کـوادور)‪ ،‬دکتـر زهـرا رضـی (رئیـس انجمـن‬ ‫سـینمایی ایـران‪ ،‬اسـپانیا و امریـکای‬ ‫التیـن و مدیـران و نماینـدگان فرهنگـی‬ ‫از کشـورهای اروگوئـه‪ ،‬شـیلی‪ ،‬مکزیـک‪،‬‬ ‫ارژانتیـن و نیـز دکتـر پابرجـا (سـفیر ایـران در‬ ‫ا کـوادور)‪ ،‬به شـکل تلفیقـی از زوم و فیس بـوک برگـزار شـد؛ ب هشـکلی که اعضـای‬ ‫هسـته مرکـزی از طریـق زوم حضـور بـه هـم رسـاندند و سـایر عالقه منـدان و‬ ‫ً‬ ‫مخاطبان از طریق فیس بوک به این برنامه پیوند داده شدند؛ مجموعا‪ ۴۵۰‬نفر‬ ‫در این وبینار شرکتداشتند‪.‬هدفاز برگزاریاینمراسم‪،‬تجلیلاز سینما گران‬ ‫زن و به تصویر کشیدن اثارشان در چهارچوب «روز جهانی زن» بود‪ .‬این مراسم‬ ‫تـا ‪ ۱۷‬مـارس (‪ ۲۷‬اسـفند ماه) بـا پخـش فیلم هـای مختلـف از زنـان سـینما گر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬در این مراسم‪ ،‬نرگس ابیار ضمن پاسخگویی به سواالت‬ ‫شرکت کنندگان در مورد فیلم «شیار‪ »۱۴۳‬و فیلم «نفس»‪ ،‬خاطر نشان ساخت‬ ‫کـه زنـان از قـدرت خارق العـاده ای برخوردار هسـتند و باید به این مسـئله ایمان‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬با توصیف و تشـریح سـمبل ها و نمادهایی که در فیلم هایش‬ ‫بـه کار رفتـه بـود‪ ،‬بـه کدگشـایی و تشـریح بیشـتر جزئیـات فیلـم پرداخـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!