روزنامه سایه شماره 2192 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2192

روزنامه سایه شماره 2192

روزنامه سایه شماره 2192

‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫افراد غیر ذی صالح‪ ،‬عالمت اشتباه به خارج ندهند‬ ‫‪ ۱۸‬درصد‬ ‫بررسـی امـار عملکـرد کارخانه هـای تایرسـازی حا کی سـت؛ از ابتـدای امسـال تـا‬ ‫پایـان بهمن مـاه‪ ۲۵۰ ،‬هـزار و ‪ ۱۸۶‬تـن انـواع تایـر تولید شـد که در هم سـنجی با سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬رشـد ‪ ۱۸‬درصـدی را نشـان می دهـد‪ .‬طبـق امارهـای ارائه شـده توسـط‬ ‫انجمـن صنعـت تایـر ایران؛ این امار مشـتمل بر ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۱۲۴‬هـزار و ‪ ۵۳۹‬حلقه‬ ‫تایـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس دفتـر رئیس جمهـوری در وا کنش بـه اظهـارات اخیـر برخـی‬ ‫افـراد و مراجـع غیرمسـئول در زمینـه مذا کـرات هسـته ای و رفـع‬ ‫تحریم هـا گفـت‪« :‬تصمیم گیـری در حیطـه مسـائل ملـی و مهـم‬ ‫کشـور؛ از قبیـل پرونـده هسـته ای‪ ،‬در سـطح کالن صـورت می گیـرد‬ ‫ً‬ ‫و این گونـه اظهارنظرهـا صرفـا موضـع شـخصی افـراد اسـت و نبایـد‬ ‫مورد توجـه قـرار بگیـرد»‪ .‬محمـود واعظـی با انتقـاد از کسـانی که بـا‬ ‫انگیزه هـای انتخاباتـی و سیاسـی‪ ،‬عالمت هـای اشـتباه بـه داخـل‬ ‫و خار ج از کشـور می فرسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬هر گونـه موضع گیـری از سـوی چهره هـای سیاسـی کـه‬ ‫متفـاوت از موضـع رسـمی نظـام تلقـی شـود‪ ،‬بی تردیـد گمراه کننـده اسـت و کسـانی که خـود را‬ ‫ً‬ ‫دلسـوز کشـور و مردم می دانند‪ ،‬قاعدتا نباید دسـت به چنین اقدامات نسـنجیده ای بزنند»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 23 1399‬رجب ‪ 7 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2192‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫‪2‬‬ ‫امارات‬ ‫و باز هم زیاده گویی!‬ ‫وقف و مشکالت‬ ‫پایان ناپذیرش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پرونده ای برای نمایش «امینه»‬ ‫روایت های جاری در داسـتان های افسـانه های ایرانی و متون معتبر تاریخی همواره‬ ‫به عنـوان یکـی از ظرفیت هـای موجـود بـرای به کارگیـری در هنـر نمایـش شـناخته‬ ‫شـده اند‪ .‬در روزهـای جـاری کـه سـایه شـوم بیمـاری کرونـا بـر همـه فعالیت هـای‬ ‫فرهنگی و هنری سیاهه جان گدازی افکنده است‪ ،‬همت و روحیه واالی هنرمندان‬ ‫جـوان در به روی صحن هبـردن اثـری نمایشـی بر پایـه متنـی ایرانـی شـایان سـتایش‬ ‫اسـت‪« .‬امینـه» روایتـی به قلم علی شـمس اسـت کـه این روزها با هدایـت و کارگردانی‬ ‫سـعید مصطفائـی در سـالن اصلـی «تـاالر محـراب» بـه روی صحنـه رفتـه اسـت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کانـی تانـاکا؛ خانـم ‪ 117‬سـاله کـه به عنـوان پیرتریـن فـرد ژاپنـی در جهـان کـه‬ ‫از سـرطان و همه گیـری کرونـا بـه سلامت عبـور کرده اسـت‪ ،‬قصد دارد مشـعل‬ ‫المپیـک توکیـو را در مـاه مـی ‪ 2021‬به انـدازه ‪ ۱۰۰‬متـر روی ویلچـر حمـل کنـد‪.‬‬ ‫تولید ‪ 16‬میلیون گل از تولیدکنندگان‬ ‫خراسان رضوی برای استقبال از بهار ‪1400‬‬ ‫گزارش جامع ثروت ‪ Knight Frank LLP‬نشان داد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫فاصله حیرت انگیز نرخ خانه های لوکس در چهارگوشه جهان‬ ‫هدیه ‪ 16‬میلیاردی‬ ‫علیرضاجهانبخش‬ ‫به فوتبال ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد؛‬ ‫ُ‬ ‫تامین ‪ ۱۸۰‬میلیون دز وا کسن‬ ‫تا یک سال اینده‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار فارس مطرح کرد؛‬ ‫توسعه منابع طبیعی؛‬ ‫گامی موثر در دستیابی به توسعه پایدار‬ ‫رئیس سازمان بورس‪:‬‬ ‫مبلغ سود سهام عدالت‬ ‫مشخص شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارنامه روشن بانک قرض الحسنه مهر در تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫دکتـر مرتضـی ا کبـری؛ مدیرعامـل بانـک قرض الحسـنه‬ ‫مهـر ایران به مناسـبت روز ترویج فرهنگ قرض الحسـنه‬ ‫در یادداشـتی نوشـت‪« :‬قرض الحسـنه در کشـور مـا‬ ‫نهـادی دیرپاسـت‪ .‬عقـد مبـارک قرض الحسـنه ریشـه‬ ‫در دیـن و فرهنـگ مـا دارد‪ .‬بااین همـه‪ ،‬قرض الحسـنه‬ ‫به طـور سـاخت مندتر از دهـه ‪ ۱۳۴۰‬شمسـی موردتوجـه‬ ‫بخشـی از جامعـه و به ویـژه بازاریـان بـوده اسـت و برخـی‬ ‫از صندوق هـای تشکیل شـده دران زمـان‪ ،‬فعالیـت‬ ‫خـود را تا کنـون ادامـه داده انـد‪ .‬پـس از انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫تبـه رویکـردی کـه جامعـه در مبـارزه بـا فقـر و‬ ‫باعنای ‬ ‫محرومیت زدایـی در پیـش گرفـت‪ ،‬بیش ازپیـش بـه این‬ ‫عقـد توجـه شـد؛ به ویژه اینکه در ایـات و روایات مختلف‬ ‫تا کیدات زیادی روی این موضوع شـده اسـت‪ .‬هرچند‬ ‫قرض الحسـنه سـابقه ای طوالنـی دارد؛ امـا امـروزه بیـش‬ ‫یبـر ایـن عقـد گسـترش‬ ‫از هـر زمـان دیگـر فعالیـت مبتن ‬ ‫یافتـه و افـراد بیشـتری از تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫بهره مند می شـوند‪ .‬علت را نیز باید در منسجم تر شـدن‬ ‫یبـر عقـد قرض الحسـنه ازسـوی‬ ‫فعالیت هـای مبتن ‬ ‫شـبکه بانکـی جسـت وجو کـرد‪ .‬در کنـار هـزاران صندوق‬ ‫قرض الحسـنه کـه به صـورت سـنتی در کشـور فعالیـت‬ ‫کـرده و از کار مـردم گـره بـاز می کنند‪ ،‬بانک های مختلف‬ ‫نیـز نسـبت بـه پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه اقـدام‬ ‫می کننـد کـه شناخته شـده ترین نمونـه ایـن تسـهیالت‪،‬‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج اسـت؛ بـر این هـا‬ ‫فعالیـت متمرکـز دو بانـک تخصصـی قرض الحسـنه را نیز‬ ‫بیفزاییـد‪.‬‬ ‫ا گر در گذشته فرد مراودات مالی خود را ازطریق بانک ها‬ ‫یبـرد و تامیـن مالـی به صـورت قرض الحسـنه‬ ‫پیـش م ‬ ‫را ازطریـق صندوق هـا و بـا سـازوکارهای سـنتی انجـام‬ ‫مـی داد‪ ،‬امـروزه بـه پشـتوانه توجـه بیشـتر شـبکه بانکـی‬ ‫بـه عقـد قرض الحسـنه‪ ،‬می توانـد هـر دو خدمـت را‬ ‫به صـورت یکپارچـه و از بانک هـای کشـور دریافـت‬ ‫کنـد‪ .‬افزایـش چشـمگیر تعـداد تسـهیالت پرداختـی در‬ ‫حـوزه قرض الحسـنه‪ ،‬نشـان می دهـد بانک هـا فعالیـت‬ ‫خـود را در ایـن بخـش گسـترش داده انـد‪ .‬بیشتر شـدن‬ ‫تعـداد دریافت کننـدگان تسـهیالت قرض الحسـنه از این‬ ‫حیـث اهمیـت دارد کـه اقتصـاد کشـور در سـال های‬ ‫اخیـر بـا چالش هایـی از جملـه تحریم هـای ظالمانـه‪،‬‬ ‫همه گیـری بیمـاری کرونـا‪ ،‬تـورم‪ ،‬رکـود و ‪ ...‬روبـه رو بـوده‬ ‫و ایـن مسـئله فشـار را بـر دهک هـای پائیـن درامـدی‪،‬‬ ‫صاحبـان کسـب وکارهای خـرد و افـراد فاقـد درامـد‬ ‫ثابـت افزایـش داده اسـت‪ .‬درنتیجـه چنیـن افـرادی‬ ‫بیش ازپیـش بـه دریافـت تسـهیالت قرض الحسـنه نیـاز‬ ‫دارنـد و پاسـخگویی مناسـب بـه نیـاز ایـن قشـر بـرای‬ ‫تامیـن مالـی بـدون پرداخـت سـود حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫نسـبت مبلغ تسـهیالت قرض الحسـنه به کل تسهیالت‬ ‫پرداخت شـده ازسـوی شـبکه بانکـی کـه در برخـی از‬ ‫سـال ها بـا کاهـش روبه رو شـده بود‪ ،‬در سه سال گذشـته‬ ‫افزایـش یافتـه و ایـن خـود گواهی سـت بـر ایـن مدعـا‬ ‫کـه عملکـرد شـبکه بانکـی در حـوزه قرض الحسـنه در‬ ‫سـال های اخیر بهبود یافته است‪ .‬همچنین تسهیالت‬ ‫قرض الحسـنه پرداخت شـده ازسـوی بانک هـا نسـبت‬ ‫بـه منابـع قرض الحسـنه درطـول سـال های اخیـر‬ ‫درصـد قابل قبولـی بـوده کـه نشـان می دهـد منابـع‬ ‫قرض الحسـنه به درسـتی و در سـرفصل های مربوطـه‬ ‫هزینه شـده اسـت‪ .‬این توفیقات درحالی به دست امده‬ ‫کـه گسـترش اسـتفاده از قرض الحسـنه و افزایـش در‬ ‫برگیـری ان بـا چالش هایـی نیـز روبه روسـت‪ .‬یکـی از‬ ‫مسـائل‪ ،‬سـقف وام قرض الحسـنه اسـت‪ .‬هرچند بانک‬ ‫مرکـزی در گامـی روبه جلـو سـقف وام قرض الحسـنه‬ ‫را از ‪۲۰۰‬میلیون ریـال بـه ‪۳۰۰‬میلیون ریـال افزایـش‬ ‫تبـه نـرخ تـورم در سـال های گذشـته‬ ‫داده‪ ،‬امـا باعنای ‬ ‫و از دسـت رفتن بخشـی از ارزش پـول ملـی‪ ،‬نیـاز اسـت‬ ‫تـا سـقف وام قرض الحسـنه دسـت کم بـرای مصارفـی‬ ‫همچـون اشـتغال زایی تـا یک میلیاردریـال افزایـش‬ ‫یابـد‪ .‬ایـن افزایـش باعـث می شـود بیش ازپیـش امـکان‬ ‫اسـتفاده از تسـهیالت قرض الحسـنه بـرای راه انـدازی‬ ‫کسـب وکارهای خـرد فراهـم شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چالـش دیگـر کـه البتـه صرفـا معطـوف بـه قرض الحسـنه‬ ‫نیسـت و تمـام تسـهیالت بانکـی را در برمی گیـرد‪،‬‬ ‫فرایندهـای بوروکراتیـک بانکـی‪ ،‬سـازوکار پرداخـت‬ ‫تسـهیالت و همچنیـن نـوع و نحـوه دریافـت ضمانـت‬ ‫اسـت‪ .‬البته بانک های قرض الحسـنه در حوزه خدمات‬ ‫غیرحضـوری بانکـی گام هـای بلنـدی برداشـته اند و تـا‬ ‫حـد زیـادی از فرایندهـای سـنتی بانکـی کاسـته اند‪.‬‬ ‫اقدامـات ایـن بانک هـا کـه در حـوزه بانکـداری خـرد‬ ‫فعالیـت می کننـد و بـا تعـداد زیـادی از مشـتریان سـروکار‬ ‫دارنـد باعـث شـده خدماتـی همچـون افتتـاح حسـاب‬ ‫و درخواسـت دریافـت تسـهیالت ا کنـون به صـورت‬ ‫غیرحضـوری ارائـه شـود؛ بااین همه مشـکالت مربوط به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تضامیـن تسـهیالت کمابیـش بـه قـوت خود باق ‬ ‫مشـتریان بدحسـاب بانکـی ان قـدر زیـاد نیسـتند کـه‬ ‫سـخت گیری های کنونـی بـرای پرداخـت تسـهیالت نیاز‬ ‫باشـد‪ ،‬اما بانک ها بنابر دسـتورالعمل های موجود نهاد‬ ‫ناظـر و همچنیـن وجود نداشـتن راهکارهـای جایگزین‪،‬‬ ‫نا گزیـر از دریافـت تضامینی هسـتند که گاهـی تامین ان‬ ‫بـرای برخـی از مـردم دشـوار می شـود‪ .‬راه حـل در بهبـود‬ ‫یبـر‬ ‫رویه هـای اعتبارسـنجی و پرداخـت تسـهیالت مبتن ‬ ‫اعتبار هر فرد است‪ .‬جایگزین شدن اعتبار افراد به جای‬ ‫دریافـت تضامیـن‪ ،‬نیازمنـد گسـترش زیرسـاخت های‬ ‫حـوزه اعتبارسـنجی و اتصـال سـامانه های مختلـف‬ ‫اعـم از شـبکه بانکـی‪ ،‬سـازمان های خدماتـی و ‪...‬‬ ‫بـرای تبـادل اطالعـات اسـت‪ .‬گام هایـی در ایـن مسـیر‬ ‫برداشـته شـده و ا کنـون برخـی از بانک هـا تسـهیالتی را‬ ‫براین اسـاس پرداخـت می کننـد‪ .‬بااین همـه‪ ،‬تثبیـت و‬ ‫گسـترش ایـن روش نیازمنـد بهبـود زیرسـاخت ها‪ ،‬تغییر‬ ‫در مقررات گـذاری‪ ،‬تغییـر فرهنـگ تسـهیالت دهی و‬ ‫دریافت تسـهیالت در بانک ها و مشـتریان ان هاست‪ .‬با‬ ‫اسان ترشـدن فراینـد کلـی دریافـت تسـهیالت در کشـور‪،‬‬ ‫می تـوان امیـد داشـت دریافت تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫نیـز به طـور خـاص افزایـش یابـد و جامعـه هـدف ایـن‬ ‫تسـهیالت بتواننـد بیشـتر از گذشـته از ایـن عقـد مبـارک‬ ‫بهره منـد شـوند‪».‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫تهیه و احداث حصار بتنی پیش ساخته ایستگاه های شیر بین راهی خطوط لوله مرکز یارد شهرکرد‬ ‫شماره ا گهی‪87390030 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت انتقـال گاز ایـران‪ /‬منطقـه دو عملیـات انتقـال گاز درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) موضـوع فـوق را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره ‪ 2099092678000020‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/23‬‬ ‫مهلت زمانی عودت پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/28‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/21‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارایـه پا کـت الـف‪ :‬ادرس‪ :‬اصفهـان‪ -‬کیلومتر ‪ 17‬جـاده اصفهان‪ -‬نجـف اباد‪،‬‬ ‫شـماره تمـاس‪03134042476 -03134042419 :‬‬ ‫منطقـه دو عملیـات انتقـال گاز‪ ،‬دفتـر امـور پیمان هـا‪ ،‬اتـاق ‪217‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا ا گهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد‪:‬‬ ‫‪www.SHANA.ir‬‬ ‫‪www.NIGTC.ir‬‬ ‫‪http://district2.nigtc.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1103628 :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Times of India‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫وا کسن زدن داالیی الما‬ ‫داالیـی المـا؛ رهبـر ‪ ۸۵‬سـاله‬ ‫بودائیـان تبـت و برنـده‬ ‫جایـزه صلـح نوبـل‪ ،‬بـرای‬ ‫ترغیـب و تشـویق مـردم بـرای‬ ‫وا کسیناسـیون کرونـا‪ ،‬اولیـن ُ دز‬ ‫وا کسـن کرونـا را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ داالیـی المـا گفـت‪« :‬بـرای جلوگیـری از‬ ‫مشـکالت جـدی‪ ،‬تزریـق وا کسـن مفیـد و کارامـد اسـت‪.‬‬ ‫بیمـاران دیگـر هـم به خاطـر نفـع خودشـان بایـد وا کسـن‬ ‫بزننـد‪ .‬مـن هـم به تازگـی وا کسـن را تزریـق کـردم و حـاال‬ ‫بایـد مـردم بیشـتری شـهامت ب هخـرج دهنـد و وا کسـن‬ ‫تزریـق کننـد»‪ .‬او درادامـه‪ ،‬از دولـت مرکـزی و ایالتـی بـرای‬ ‫فراهـم اوردن امکانـات و تسـهیالت جهـت تزریـق وا کسـن‬ ‫در بیمارسـتان منطقـه ای تارامشـاال تشـکر کـرد‪ .‬وا کسـن‬ ‫تزریقـی بـه داالیی الما از نوع «ا کسـفورد اسـترازنکا» اعالم‬ ‫شـده کـه توسـط موسسـه «سـروم» هنـد تولیـد شـده‬ ‫یکـه در‬ ‫یسـت؛ ‪ ۱۰‬نفـر از افراد ‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گـزارش حا ک ‬ ‫اقامتـگاه داالیـی المـا هسـتند نیـز همـراه وی وا کسـینه‬ ‫شـدند‪ .‬به گفتـه دکتـر گوپتـا (در بیمارسـتان منطقـه ای‬ ‫تارامشـاال)‪ ،‬داالیـی المـا پـس از تزریـق وا کسـن‪ ۳۰ ،‬دقیقه‬ ‫تحت نظـر بـود و مشـکلی هـم پیـش نیامـد‪ .‬هنـد از اغـاز‬ ‫همه گیـری‪ ۱۱ ،‬میلیون مـورد ابتلا و بیـش از ‪ ۱۵۷‬هزار مـورد‬ ‫مـرگ ثبـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫چرا شورای حکام گزینه قطعنامه را دفن کرد؟‬ ‫تهــا شــد؛‬ ‫یهــای سیاســی برخــی دول ‬ ‫نشســت اخیــر شــورای حــکام اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی باردیگــر صحنــه غلبــه نیــروی عقالنیــت‪ ،‬منطــق و دیپلماســی بــر رویکردهــای نخ نمــا و باز ‬ ‫رویکردهایــی کــه پیش ازایــن بارهــا؛ ازجملــه در قالــب فشــار حداکثــری درمــورد ایــران بـه کار گرفتــه شــده؛ امــا ثمــری به دنبــال نداشــته اســت‪.‬‬ ‫‪Shafaq News‬‬ ‫دیدار پاپ از عراق‬ ‫ایـت اهلل سـید علـی سیسـتانی ‪،‬‬ ‫دیـروز بـا پـاپ فرانسـیس؛ رهبـر‬ ‫کاتولیک هـای جهـان‪ ،‬در نجـف‬ ‫اشـرف دیـدار کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ایـن دیـدار‪ ،‬بـا هـدف‬ ‫تعمیق گفت وگوی برادرانه میان‬ ‫شـخصیت های مهـم مذهبـی صـورت گرفـت‪ .‬در پـی ایـن‬ ‫دیـدار‪ ،‬دفتـر ایـت اهلل سیسـتانی بیانیـه ای را منتشـر کـرد‬ ‫کـه در ان امـده؛ ایـت اهلل سیسـتانی در این دیـدار بـر نقـش‬ ‫مرجعیـت دینـی در حفاظـت از عـراق در برابـر تروریسـم‬ ‫اشـاره؛ و نیـز تا کیـد کـرد کـه شـهروندان مسـیحی نیـز بایـد‬ ‫ماننـد دیگـر عراقی هـا در امنیـت و صلـح زندگـی کننـد‪.‬‬ ‫ایشـان بـر هماهنگـی تالش هـا بـرای تحکیـم ارزش هـای‬ ‫هماهنگـی‪ ،‬همزیسـتی مسـالمت امیز و همبسـتگی‬ ‫انسـانی تا کیـد کردنـد‪ .‬ایـت اهلل سیسـتانی در مـورد‬ ‫بی عدالتـی‪ ،‬سـتم‪ ،‬فقـر و ازار و شـکنجه ای کـه بسـیاری‬ ‫از مـردم در کشـورهای مختلـف رنـج می برنـد‪ ،‬صحبـت‬ ‫کـرد‪ .‬ایشـان همچنیـن بـر تشـویق طرف هـای مختلـف‬ ‫و به ویـژه قدرت هـای بـزرگ بـه تقـدم عقـل در اقدامـات‬ ‫مختلـف تا کیـد کـرد‪ .‬ایشـان بـر نقشـی کـه رهبـران دینـی‬ ‫بایـد بـرای پایـان دادن بـه تراژدی هـا در سـطح جهـان ایفا‬ ‫کنند اشـاره کرد و به درد و رنج ملت مظلوم فلسـطین در‬ ‫اراضی اشـغالی پرداخـت‪ .‬دو طرف‪ ،‬پیرامون چالش های‬ ‫بزرگـی کـه بشـریت امـروز بـا ان مواجه اسـت و نقـش ایمان‬ ‫بـه خداونـد متعـال و تعهـد بـه ارزش هـای واالی اخالقـی‬ ‫در غلبـه بـر ان هـا صحبـت کردنـد‪ .‬ایـت اهلل سیسـتانی‬ ‫در این دیـدار همچنیـن از قدرت هـای بـزرگ خواسـت‬ ‫کـه زبـان جنـگ را کنـار گذاشـته و توجهشـان را بـر منافـع‬ ‫شـخصی خـود علیـه حقـوق مـردم بـرای زندگـی ازادانـه‬ ‫و ب اعـزت متمرکـز نکننـد‪ .‬ایشـان در بخـش دیگـری از‬ ‫اظهاراتشـان بااشـاره به جایـگاه و تاریـخ باشـکوه عـراق‪،‬‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه عراق به زودی از مشـکالت کنونی‬ ‫عبـور کنـد‪ .‬مرجـع عالی قـدر شـیعیان‪ ،‬درپایـان از رهبـر‬ ‫کاتولیک هـای جهـان به دلیـل سـفر بـه نجـف‪ ،‬تشـکر و‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫رای اعتماد برای عمران خان‬ ‫عمـران خـان؛ نخسـت وزیر‬ ‫پا کسـتان کـه به دلیـل موفقیـت‬ ‫احـزاب مخالـف در مجلـس سـنا‪،‬‬ ‫بـا فشـارهای زیـادی از سـوی‬ ‫مخالفیـن مواجـه شـده بـود‪،‬‬ ‫توانسـت با ردیگـر از پارلمـان‬ ‫(مجلـس ملـی) رای اعتمـاد بگیـرد‪ .‬به گزارش مهـر؛ او پس‬ ‫از اعلام نتایـج نهایـی انتخابـات اخیـر مجلـس سـنای‬ ‫پا کسـتان‪ ،‬در سـخنانی کـه از تلویزیـون ملـی ایـن کشـور‬ ‫پخـش شـد‪ ،‬جنبـش دموکراتیـک متشـکل از احـزاب‬ ‫مخالـف دولـت را به چالـش فراخواند و گفت که در صورت‬ ‫کسـب نکردن رای اعتمـاد از مجلـس ملـی‪ ،‬دولـت خـود را‬ ‫منحـل می کنـد و بـه کرسـی های اپوزیسـیون خواهـد‬ ‫پیوسـت‪ .‬نخسـت وزیر پا کسـتان دیـروز در حالـی بـرای‬ ‫چیـک‬ ‫کسـب رای اعتمـاد بـه مجلـس ملـی رفـت کـه هی ‬ ‫از نماینـدگان اپوزیسـیون در مجلـس حاضـر نبودنـد‪.‬‬ ‫پیـش از برگـزاری جلسـه رای اعتمـاد‪ ،‬موالنـا فضـل‬ ‫الرحمـان؛ رهبـر جنبـش دموکراتیـک پا کسـتان کـه همراه‬ ‫دیگـر اعضـای جنـاح مخالـف هم زمـان بـا نشسـت دیـروز‬ ‫مجلـس ایـن کشـور بـرای رای اعتمـاد بـه نخسـت وزیر‪،‬‬ ‫در شـهر «سـکهر» واقـع در جنـوب پا کسـتان گردهـم‬ ‫چیـک از نماینـدگان جنـاح‬ ‫امـده بودنـد‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬هی ‬ ‫مخالـف در مجلـس حضـور نخواهـد یافـت؛ و پیـروزی‬ ‫اپوزیسـیون بـر رقیـب حـزب حا کـم در انتخابـات مجلـس‬ ‫سـنا‪ ،‬عدم صالحیـت دولـت عمـران خـان را ثبـات کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬طبق قانون اساسـی پا کسـتان؛ دولت یا شـخص‬ ‫نخسـت وزیر بـرای رای اعتمـاد از مجلـس ملـی کـه تعـداد‬ ‫کرسـی نماینـدگان ان ‪ ۳۴۲‬نفـر اسـت‪ ،‬بایـد ‪ ۱۷۲‬رای‬ ‫موافـق کسـب کنـد‪ .‬تعـداد نماینـدگان حـزب تحریـک‬ ‫انصـاف به عنـوان حـزب حا کـم پا کسـتان و سـایر احـزاب‬ ‫متحـد درمجمـوع ‪ ۱۸۰‬کرسـی و تعـداد کرسـی های‬ ‫نماینـدگان جنـاح مخالـف ‪ ۱۶۰‬اسـت‪.‬‬ ‫بولیگان‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫نشسـت هفته گذشـته شـورای حکام اژانس حتی تا اسـتانه ارائه‬ ‫و تصویـب یـک قطعنامـه ضدایرانـی پیـش رفت؛ قطعنامـه ای که‬ ‫بناب هگـزارش منابـع خبـری غربـی؛ معمـار ان امریکایی هـا بودنـد و‬ ‫ً‬ ‫اعضـای هم پیمـان واشـینگتن در شـورای حـکام هـم شـاید صرفا‬ ‫به دلیـل همراهـی و دنباله روی از رویکردهای کاخ سـفید‪ ،‬در گام‬ ‫اول از ان اسـتقبال کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ تروئیـکای اروپایـی‬ ‫و در راس ان‪ ،‬مقامـات پاریـس درحالـی به اسـتقبال قطعنامـه‬ ‫رفتـه بودنـد کـه خودشـان؛ به ویـژه از زمـان روی کارامـدن دولـت‬ ‫جـو بایـدن در امریـکا‪ ،‬همـواره خواسـتار دیپلماسـی بـرای کاهش‬ ‫تنش هـا بیـن تهـران و واشـینگتن و از سرگرفته شـدن برجامـی‬ ‫موثـر و کارامـد بوده انـد‪ .‬جدیـت جمهـوری اسلامی ایـران بـرای‬ ‫ادامـه رونـد کاهـش تعهـدات برجـام درصـورت رعایت نشـدن‬ ‫تعهـدات طرف هـای دیگـر و لغو نشـدن تحریـم ازیک سـو و‬ ‫قـدرت منطـق دیپلماسـی و عقالنیـت تهـران بـرای جلوگیـری از‬ ‫یسـت‬ ‫تنش هـای غیرضـروری ازسـوی دیگر‪ ،‬از جملـه فا کتورهای ‬ ‫د شـدن بیراهـه ارائـه و‬ ‫کـه دیپلمات هـا از نقـش ان در سـ ‬ ‫تصویـب قطعنامـه ضدایرانـی در نشسـت اخیـر شـورای حـکام‬ ‫سـخن گفته انـد‪ .‬ازدیگرسـو‪ ،‬درشـرایطی که بسـیاری از مقامـات و‬ ‫دیپلمات هـای جهـان از فرصـت باز بـودن روزنه هـای دیپلماسـی‬ ‫برای کاهش تنش ها و ضرورت و اهمیت اسـتفاده از این فرصت‬ ‫سـخن می گویند‪ ،‬داسـتان قطعنامه در شورای حکام‪ ،‬درست در‬ ‫مسـیر عکـس ایـن فرصـت و نقـض صریـح اظهـارات غربی هـا قـرار‬ ‫داشـت‪ .‬ازطرفـی هـم اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی به عنـوان‬ ‫یـک نهـاد فنـی و حقوقـی و غیرسیاسـی نبایـد صحنـه بازی هـای‬ ‫سیاسـی قدرت هـا قـرار بگیـرد و اعتبـار و اسـتقاللش را در برابـر‬ ‫فشـارهای سیاسـی برخـی اعضـا‪ ،‬ب هحـراج بگـذارد‪ .‬دراین میـان‬ ‫شـاید بتـوان نقـش رافائـل گروسـی؛ مدیـرکل ارژانتینـی اژانـس‬ ‫بین المللـی انـرژی اتمـی را به عنـوان کسـی که به نظـر می رسـد‬ ‫سـعی در حفـظ اسـتقالل و ابـروی جایـگاه حرفه ای خـود و اژانس‬ ‫دارد‪ ،‬در تغییـر مسـیر ماجـرای قطعنامـه ضدایرانـی تاحـدی موثـر‬ ‫دانسـت‪ .‬چنانچـه هرگونـه قطعنامـه ضدایرانـی در شـورای حکام‬ ‫به تصویـب می رسـید‪ ،‬غـرب‪ ،‬امریـکا و اژانـس موردانتقاد گسـترده‬ ‫جامعـه بین الملـل قـرار می گرفـت و این بیش ازهمه‪ ،‬می توانسـت‬ ‫تبعاتـی مخـرب بـرای دولـت جدیـد واشـینگتن به عنـوان مدعـی‬ ‫انـکار رویکـرد فشـار حدا کثـری و معتقـد بـه تعامـل و دیپلماسـی‬ ‫به دنبـال داشـته باشـد‪ .‬دلیـل خاموش شـدن کبریـت قطعنامـه‬ ‫در شـورای حـکام ه رچـه باشـد‪ ،‬نتیجـه اش به نفـع همـه‬ ‫طرف هاسـت؛ زیـرا ایـن کبریـت می توانسـت فرصت هـای موجـود‬ ‫و فضـای بالقـوه همـکاری را از بین ببرد؛ چیزی که به نظر می رسـد‬ ‫غیـر از رژیـم صهیونیسـتی و برخـی رژیم هایـی کـه از فرصت هـای‬ ‫پیش امـده بـرای شـکل گیری برجامـی موثـر و کارامـد‪ ،‬هیـچ‬ ‫طرفـداری نـدارد‪ .‬کاظـم غریب ابـادی؛ نماینـده دائـم جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران نـزد سـازمان های بین المللـی مسـتقر در ویـن‪،‬‬ ‫درمـورد دالیـل توقـف پیگیـری قطعنامه‪ ،‬مـوارد ذیل را برشـمرده‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬بی تمایلی اعضای شورای حکام به قطعنامه و مغایر دانستن‬ ‫ان با شـرایط و فرصت های موجود؛‬ ‫‪ .2‬نگرانـی سـه کشـور از چگونگـی وا کنـش ایـران به تصویـب‬ ‫قطعنا مـه؛‬ ‫‪ .3‬توجیه نبـودن فنـی قطعنامـه بـا وجـود اظهـار مدیـرکل دربـاره‬ ‫تـداوم کار بـا ایـران و لـزوم حمایـت ازاین مسـیر؛‬ ‫‪ .4‬نگرانـی از تحمـل بـار انتقـاد شـدید تخریـب فضـای همـکاری و‬ ‫فرصت هـای موجـود دراثـر قطعنامـه‪.‬‬ ‫غریب ابـادی تا کیـد کرده درهرصورت‪ ،‬جمهوری اسلامی ایران از‬ ‫تدبیر و هشیاری اعضای شورای حکام و مدیرکل اژانس درجهت‬ ‫جلوگیـری از ایجـاد یـک تنـش غیرضـروری اسـتقبال می کنـد‪.‬‬ ‫حـاال مسـیر دیپلماسـی به لطـف تالش هـای سـازنده تهـران بـرای‬ ‫جلوگیـری از رفتارهـای اشـتباه و تنش هـای غیرضـروری و غلبـه‬ ‫عقالنیـت بـر بـازی خطرنـا ک برخـی دولت هـا‪ ،‬هنـوز بـاز اسـت‪.‬‬ ‫یکـه کانال هـای دیپلماسـی موثـر و کارامـد بـاز‬ ‫ایـران نیـز مادام ‬ ‫یبـر لغـو تحریم هـای امریـکا و‬ ‫باشـد‪ ،‬موضـع اصولـی خـود مبن ‬ ‫سـپس بازگشـت بـه تعهـدات برجامـی را ازطریـق ایـن کانال هـا‬ ‫دنبـال می کنـد؛ ضمن انکـه به گفتـه محمدجـواد ظریـف (وزیـر‬ ‫امـور خارجـه)‪ ،‬درصـورت بـروز هرگونـه رفتـار غلـط و خار ج ازمسـیر‬ ‫منطقـی‪ ،‬تهـران «راهکارهایـی دارد»؛ و حـاال بعـد از اصابـت تیـر‬ ‫قطعنامه ضدایرانی در شـورای حکام به سـنگ عقالنیت‪ ،‬ظریف‬ ‫در تازه تریـن اظهارنظـر دربـاره اهمیت و ضرورت دیپلماسـی برای‬ ‫حرکـت ب هسـمت رفـع تنش هـای موجـود گفتـه اسـت‪« :‬به عنـوان‬ ‫وزیـر خارجـه و مذا کره کننـده ارشـد هسـته ای ایـران‪ ،‬بـه زودی‬ ‫طـرح اقـدام سـازنده و دقیـق دولـت جمهـوری اسلامی ایـران را‬ ‫ارائـه خواهـم کـرد؛ البتـه ازطریـق کانال هـای دیپلماتیـک»‪.‬‬ ‫ازان سـو‪ ،‬دولـت جـو بایـدن دسـتورالعمل اولیـه راهبـرد امنیـت‬ ‫ملـی را منتشـر کـرده که در بخشـی از ان امـده‪ :‬بازیگران منطقه ای‬ ‫یکـه متحـدان و شـرکای‬ ‫همچـون ایـران و کـره شـمالی در حال ‬ ‫ایـاالت متحـده را تهدیـد می کننـد و ثبـات منطقـه ای را به چالـش‬ ‫می کشـند‪ ،‬همچنـان توانایی هـا و فن اوری هـای تغییـر بـازی را‬ ‫دنبـال می کننـد‪ .‬مـا در داخـل کشـورهایی کـه حا کمیـت ان هـا‬ ‫شـکننده اسـت؛ و نیـز از سـوی بازیگـران غیر دولتـی بانفـوذ کـه‬ ‫توانایـی برهـم زدن منافـع امریـکا را دارنـد‪ ،‬بـا چالش هایـی روبـه رو‬ ‫هسـتیم‪ .‬تروریسـم و افراط گرایـی خشـن؛ چـه داخلـی و چـه‬ ‫بین المللـی‪ ،‬همچنـان تهدیدهـای مهمـی هسـتند‪ .‬بـا وجـود‬ ‫ایـن چالش هـا؛ مزایـای پایـدار ایـاالت متحـده در همـه اشـکال و‬ ‫ابعـاد قـدرت‪ ،‬مـا را قـادر می سـازد تـا اینـده سیاسـت بین الملـل‬ ‫را بـرای پیشـبرد منافـع و ارزش هـای خـود شـکل دهیـم و‬ ‫نتـر و مرف هتـر ایجـاد کنیـم ‪...‬؛ ایـن گـزارش بـا‬ ‫جهانـی ازادتـر‪ ،‬ام ‬ ‫تکـرار تعهـد امریـکا بـه امنیـت رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬می افزایـد‪:‬‬ ‫یسـت که به دنبـال ادغـام بیشـتر بـا همسـایگان خـود و‬ ‫این در حال ‬ ‫از سـرگیری نقـش خـود به عنـوان مـروج یـک راه حل مناسـب برای‬ ‫دو کشـور هسـتیم‪ .‬مـا بـا شـرکای منطقـه ای خود بـرای جلوگیری‬ ‫از تجاوزهـای ایرانـی و تهدیـد بـه حا کمیـت و تمامیـت ارضـی‪،‬‬ ‫اخلال در القاعـده و شـبکه های تروریسـتی مرتبـط و جلوگیـری‬ ‫از تجدیـد حیـات داعـش‪ ،‬رسـیدگی بـه بحران هـای بشردوسـتانه‬ ‫و تلاش مضاعـف بـرای حـل درگیری هـای مسـلحانه کـه تهدیـد‬ ‫ثبـات منطقـه همـکاری می کنیم؛ امـا ما اعتقاد نداریـم که نیروی‬ ‫نظامـی‪ ،‬پاسـخی بـرای چالش هـای منطقـه اسـت و بـه شـرکای‬ ‫خـود در خاورمیانـه یـک چـک سـفید بـرای ادامـه سیاسـت های‬ ‫مغایـر بـا منافـع و ارزش هـای امریـکا نمی دهیـم‪ .‬به همین دلیـل‪،‬‬ ‫مـا حمایـت ایـاالت متحـده از عملیـات نظامـی تهاجمـی در‬ ‫یمـن را پـس گرفته ایـم و از تالش هـای سـازمان ملـل متحـد‬ ‫بـرای پایـان دادن بـه جنـگ حمایـت کردیـم‪ .‬هـدف مـا کاهـش‬ ‫تنش هـای منطقـه ای و ایجـاد فضایـی بـرای تحقـق ارمان هـای‬ ‫مـردم در سراسـر خاورمیانـه خواهـد بـود‪ .‬رهبـری امریـکا در منـع‬ ‫گسـترش سلاح های هسـته ای بـرای کاهـش خطـرات ناشـی از‬ ‫سلاح های هسـته ای‪ ،‬ضروری خواهد بود‪ .‬با همکاری متحدان‬ ‫و شـرکا‪ ،‬دیپلماسـی اصولـی را دنبـال خواهنـد کـرد تـا بـه برنامـه‬ ‫هسـته ای ایـران و سـایر فعالیت هایـی کـه ان را بی ثبات کننـده‬ ‫خواندنـد‪ ،‬بپردازنـد‪ .‬مـا بـه دیپلمات هـای خـود ایـن توانایـی را‬ ‫خواهیـم داد تـا در جهـت کاهـش تهدیـد ناشـی از برنامه هـای‬ ‫هسـته ای و موشـکی در حال رشـد کـره شـمالی‪ ،‬شانه به شـانه‬ ‫جمهـوری کـره و ژاپـن تالش کنند‪ .‬ما همچنیـن تالش های خود‬ ‫لکـردن مـواد شـکاف پذیر و رادیولوژیکـی در سراسـر‬ ‫را بـرای قف ‬ ‫جهـان تجدیـد خواهیـم کرد‪ .‬ایـاالت متحده نبایـد و نمی خواهد‬ ‫درگیـر جنگ هـای ابـدی شـود کـه هـزاران انسـان و هـزاران دالر‬ ‫هزینـه در بر داشـته اسـت‪ .‬مـا تلاش خواهیـم کـرد بـا اطمینـان‪،‬‬ ‫مسـئولیت طوالنی تریـن جنـگ امریـکا در افغانسـتان را بـ ه پایـان‬ ‫یکـه اطمینـان حاصـل کنیـم افغانسـتان دوبـاره‬ ‫برسـانیم؛ در حال ‬ ‫بـه پناهگاهـی امـن برای حمالت تروریسـتی علیه ایـاالت متحده‬ ‫تبدیل نخواهد شد‪ .‬در جای دیگر‪ ،‬وقتی خود را برای جلوگیری‬ ‫از دشـمنان و دفـاع از منافـع خـود قـرار می دهیم‪ ،‬در کنار شـرکای‬ ‫خود کار می کنیم‪ ،‬حضور ما در ایندو‪-‬پاسفیک و اروپا بسیارقوی‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬اسـتراتژی دولـت بایـدن بر این قرار دار دکـه در‬ ‫خاورمیانـه‪ ،‬حضـور نظامـی خـود را به انـدازه الزم بـرای برهـم زدن‬ ‫شـبکه های تروریسـتی بین المللی و انچه جلوگیری از تجاوزهای‬ ‫ایـران و محافظـت از سـایر منافـع حیاتـی ایـاالت متحـده‬ ‫نامیده انـد‪ ،‬به میـزان الزم حفـظ خواهنـد کـرد‪ .‬دولـت بایـدن‬ ‫تا کیـد می کنـد بـا بررسـی وضعیـت جهانـی‪ ،‬اطمینـان حاصـل‬ ‫می کنـد کـه بـا اهـداف‪ ،‬ارزش هـا و منابـع اسـتراتژیک مـا مطابقـت‬ ‫دارد و ما این دستورالعمل را با ایمنی کارکنان خود و در مشورت‬ ‫دقیـق بـا متحـدان و شـرکای خـود مطابقـت خواهیـم داد‪.‬‬ ‫فاصله حیرت انگیز نرخ خانه های لوکس در چهارگوشه جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫خـب؛ چنانچـه یک میلیـون دالر در جیبتـان‬ ‫دارید و می خواهید با ان‪ ،‬سقفی لوکس باالی‬ ‫سـرتان تهیـه کنیـد‪ ،‬بهتـر اسـت نگاهی بـه این‬ ‫اینفوگرافیـک بیندازیـد؛ گـزارش جامـع ثـروت‬ ‫اژانـس املا ک ‪ Knight Frank LLP‬بـه شـما‬ ‫امکان مقایسه ای می دهد تا ببینید متناسب‬ ‫بـا بودجه تـان‪ ،‬در کـدام شـهر منتخـب جهـان‬ ‫می توانیـد مالـک یـک سـرپناه تجملـی شـوید‪.‬‬ ‫البتـه «قـدرت خریـد» حتـی بـرای افـرادی ‬ ‫بـا درامـد بـاال نیـز مسـئله ای چالش برانگیـز‬ ‫اسـت؛ درواقـع‪ ،‬بـا مبلغـی مشـخص نمی تـوان‬ ‫دو اپارتمـان مشـابه بـا ویژگی هـای یکسـان را‬ ‫ً‬ ‫در دو محلـ ه مرفه نشـین در مثلا «پاریـس» و‬ ‫ً‬ ‫«لنـدن» خریـد‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬شـما احتمـاال بـا‬ ‫‪10‬میلیـون دالر در «اسـتانبول» صاحب ویالیی‬ ‫مجلـل خواهیـد شـد؛ امـا در «هنگ کنـگ»‬ ‫حتـی نمی توانیـد یـک واحـد نقلـی تهیـه‬ ‫کنیـد‪ .‬تحلیـل داده هـای به دسـت امده در‬ ‫ تاریـخ‬ ‫گـزارش این مجموعـه کـه خالصـه ان‪ ،‬به ِ‬ ‫‪4‬مـارس ‪ 2021‬در مرکـز داده سـنجی ‪Statista‬‬ ‫منتشـر شـده؛ نشـان می دهـد کـه ا گـر قصـد‬ ‫سـرمایه گذاری در حـوزه املا ک را داریـد‪ ،‬بـا‬ ‫بودجـه یک میلیـون دالری‪ ،‬در «مونا کـو» راه‬ ‫بـه جایـی نمی بریـد؛ زیـرا این مبلـغ در انجـا‬ ‫معـادل نـرخ یک مترمربـع از یـک خانـه مجلـل‬ ‫اسـت! امـا بـا همیـن سـرمایه در «سـائوپائولو»‬ ‫ وسـعت ‪252‬مترمربـع‬ ‫صاحـب ملکـی به‬ ‫ِ‬ ‫خواهیـد شـد‪ .‬در اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬تفـاوت‬ ‫نـرخ یک مترمربـع خانـه در مناطـق درج هیـک‬ ‫تعـدادی از شـهرها را مـرور کرده ایـم؛ ببینیـد بـا‬ ‫یک میلیـون دالر‪ ،‬دراین مقاصـد چـه متـراژی‬ ‫نصیبتـان می شـود؟‬ ‫رئیس جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫امارات و باز هم زیاده گویی!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در قدیـم می گفتنـد «در خانـه ا گـر کـس اسـت‪ ،‬یـک حـرف بـس اسـت» یـا «بـه‬ ‫ً‬ ‫بچـه ادم یک بـار حـرف می زننـد» این گونـه پنـد و اندرزهـا‪ ،‬ظاهـرا بـه گـوش‬ ‫عـده ای فـرو نمـی رود‪ .‬بـرای اجرا و تعهد به مقررات و قوانین و حقایق تاریخی‬ ‫بایـد ادمـی بیـدار باشـد و حتـی ا گـر بـه خـواب از نـوع طبیعـی هـم رفتـه باشـد‪،‬‬ ‫می شـود بـا یـک صـدای خفیـف‪ ،‬فـرد را بیـدار کـرد؛ امـا ا گر شـخص‪ ،‬خـود را به‬ ‫خواب زده باشد‪ ،‬بیدارکردن او با زبان خوش‪ ،‬امکان ناپذیر است و این به زور‬ ‫خوابـی‪ ،‬داسـتان روزگار کنونـی ما سـت کـه چنـد امیرنشـین حاشـیه خلیـج‬ ‫فـارس کـه بـرای سـال ها حتـی اب تصفیه شـده بـرای اشـامیدن نداشـتند‪،‬‬ ‫به لطـف سیاسـت های اسـتعماری بریتانیـای کبیـر و سـپس ایـاالت متحـده‬ ‫عربی‪ ،‬سـری در سـرها پیدا کردند و بر منطقه انان نام کشـور نهادند؛ از جمله‬ ‫بحریـن‪ ،‬امـارات متحـده عربـی کـه اسـم طوالنی ان مـرا یاد جزیره عجمـان در‬ ‫راس الخیمـه‪ ،‬شـارجه‪ ،‬ابوظبـی‪ ،‬دبـی‪ ،‬ام القویـن می اندازد که بـا وجود ثروت‬ ‫سرشـار نفتـی‪ ،‬حتـی از بـرق هـم محـروم بودنـد؛ امـا دسـت تقدیـر ایـن جزایـر‬ ‫کوچک و دورافتاده از تمدن را دور هم جمع کرده و نام امارات متحده عربی‬ ‫بـر ان گذاشـت تـا ایـن کشـور دست نشـانده‪ ،‬به یکـی از ثروتمندترین کشـورها‬ ‫تبدیل شـود و میلیاردها دالر حتی در حد بی نهایت دالر‪ ،‬به ان سـرازیر شـود‬ ‫و کشـوری زیبـا با جاذبه توریسـتی بسـیار بـرای اروپائیـان و امریکائیان تبدیل‬ ‫شـود‪ .‬اینـک مدت هاسـت کـه ایـن کشـور دست نشـانده امریـکا‪ ،‬سـخنی‬ ‫اضافه تـر از ظرفیـت و توانـش بـر زبـان جـاری می کنـد و جزایـر سـه گانه ایرانـی‬ ‫تنـب کوچـک و بـزرگ و ابوموسـی را جزئـی از کشـورش می دانـد کـه بایـد گفت‬ ‫زهـی خیـال باطـل! به خـود بیاییـد و بـا دم شـیر بـازی نکنیـد‪ .‬قائم بـه ذات‬ ‫شـوید و متکی به خود‪ .‬به هرروی‪ ،‬در اجالس تازه کشـورهای حاشـیه خلیج‬ ‫تـا ابـد فـارس کـه در مصـر و در زیـر سـایه ژنـرال السیسـی تشـکیل شـد‪ ،‬باز هـم‬ ‫یاوه گویـی کردنـد و از ایـن جزایـر ایرانـی که برای همیشـه تاریـخ‪ ،‬جزو الینفک‬ ‫و جدا ناشـدنی از خا ک کشـور سـرفراز ایران اسـت‪ ،‬سخن گفتند و به اصطالح‬ ‫در قطعنامـه پایانـی ایـن نشسـت‪ ،‬کشـور مـا را مخاطـب قـرار داده و خواهـان‬ ‫انضمـام ایـن سـه جزیـره بـه امـارات متحـده عربـی شـدند‪ .‬نـه اقایـان! ایـن‬ ‫سـخنان زیادتـر و گنده تـر از دهـان کوچکتـان اسـت و بدانیـد کـه در هـوا یـا در‬ ‫روی زمین‪ ،‬کبوتر هرگز توان مقابله با شاهین را ندارد و چنین بوده است که‬ ‫شـاعر معاصـر می گویـد «ای کبوتـر نگـران باش که شـاهین امد»؛ اما سـخنی از‬ ‫روی صـدق و صفـا بـه ایـن شـیوخ یا امیرنشـینان می گویم کـه ا گر می خواهید‬ ‫روزگارتان خوش باشد‪ ،‬الاقل ا گر سواد کافی ندارید و ا گر حافظه تاریخی تان‬ ‫تهی سـت‪ ،‬سـری بـه اطلس هـای موجـود جهانی که توسـط کشـورهای بزرگ‬ ‫تهیـه شـده و خلیـج همیشـگی فـارس را بـا بحرالخلیج الفارسـی نـام بـرده‬ ‫اسـت و نقشـه فـارس یـا پـارس را کشـیده اند یـا بـه کتاب هـای اسلامی کـه‬ ‫بسـیاری از انـان‪ ،‬مرجـع و معتبـر هسـتند‪ ،‬رجـوع کنیـد تـا دریابیـد وقتی شـما‬ ‫از حداقـل تمـدن بشـری‪ ،‬بی اطلاع و محـروم بودیـد و بسـیاری از شـماها از‬ ‫صدقه سـر کشـور سـرافراز ایـران زیسـت می کردیـد‪ ،‬ایـن جزایـر‪ ،‬ایرانـی بـوده‪،‬‬ ‫هسـتند و خواهنـد بـود و گزافه گویی هـای شـما راه بـه جایـی نخواهـد بـرد و‬ ‫در اخریـن جملـه شـما را دعـوت می کنـم بـه تفسـیر ایـن شـعر کـه حال واحوال‬ ‫این روزهایتـان را تداعـی می کنـد‪:‬‬ ‫ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست‬ ‫عـرض خـود می بـری و زحمـت مـا مـی داری‬ ‫تلگرافی‬ ‫مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد‬ ‫رئیـس سـازمان بـورس با بیان اینکـه سـود سـهام عدالـت بابـت عملکـرد‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬حـدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومـان اسـت‪ ،‬گفـت کـه تلاش می شـود این مبلـغ‬ ‫تـا پایـان سـال جـاری بـه حسـاب سـهامداران عدالـت واریـز شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫تسـنیم؛ محمد علـی دهقـان دهنـوی افـزود‪« :‬طر ح هـای حمایتـی متعـدد‬ ‫بـرای سـهامداران توسـط سـازمان بـورس تدویـن شـده کـه در روزهـای‬ ‫اتـی از ان رونمایـی خواهـد شـد‪ .‬از این هفتـه طـرح حمایـت از سـهامداران‬ ‫خـرد اجرایـی می شـود کـه می توانـد نمونـه مناسـبی بـرای تشـویق بـه‬ ‫سـرمایه گذاری های غیر مسـتقیم باشـد‪ .‬طبق این طرح؛ سـهامداران خردی‬ ‫کـه در تاریـخ ‪ 12‬اسـفند ماه (تاریـخ مصوبـه شـورای عالـی بـورس) دارایـی‬ ‫کمتـر از ‪ 10‬میلیون تومـان داشـته باشـند‪ ،‬مشـمول ایـن قانـون خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫بر این مبنـا؛ گـروه مزبـور چنانچـه پرتفـوی خود را تا اردیبهشـت ماه سـال ‪1401‬‬ ‫تغییـری ندهنـد و تا ان زمـان بازدهـی کمتـر از ‪25‬درصـد از بازار سـهام دریافت‬ ‫کـرده باشـند‪ ،‬ما به التفـاوت را از صنـدوق توسـعه بـازار دریافـت می کننـد»‪.‬‬ ‫اعزام تیم های نظارتی به مدارس برای اجرای پروژه کوچ‬ ‫شو پـرورش‬ ‫مدیـر کل تربیت بدنـی و فعالیت هـای ورزشـی وزارت اموز ‬ ‫با بیان اینکـه اسـتان سـمنان به عنـوان دبیرخانـه پـروژه ملـی کـوچ انتخـاب‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬از اعـزام تیم هـای نظارتـی بـه مدارس اسـتان های سراسـر کشـور‬ ‫بـرای اجـرای پـروژه کـوچ خبر داد‪ .‬ب هگـزارش پانا؛ محمد جعفری با بیان اینکه‬ ‫از اوایـل بهمن مـاه کاری را بـا اولویـت پـروژه کـوچ در اسـتان ها در حـوزه‬ ‫تربیت بدنـی و فعالیت هـای ورزشـی اغـاز کردیـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬نامـه ای را بـه‬ ‫اسـتان ها زدیـم کـه دربـاره اجـرای کیفـی بسـته تحولـی کنتـرل وزن تیم هـای‬ ‫نظارتـی ایـن معاونـت بـه ادارات کل‪ ،‬اسـتان ها‪ ،‬مناطـق و مـدارس اعـزام‬ ‫شـوند‪ .‬ایـن تیم هـا با توجه بـه فرم هـای ارزیابـی بازدیدهایـی را خواهنـد‬ ‫داشـت؛ ما نیز در سـطح اسـتان شاخص هایی را داریم که میزان انجام شدن‬ ‫و اجـرای ایـن پـروژه را در مـدارس و مناطـق می سـنجد»‪.‬‬ ‫فراوانی کاالهای پرمصرف ایام عید‬ ‫کیپ تاون‬ ‫پاریس‬ ‫میامی‬ ‫لس انجلس‬ ‫ملبورن‬ ‫توکیو‬ ‫مومبای‬ ‫برلین‬ ‫سائوپائولو‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد؛‬ ‫ُ‬ ‫تامین ‪ ۱۸۰‬میلیون دز وا کسن تا یک سال اینده‬ ‫دبی‬ ‫نیویورک لندن‬ ‫موناکو‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫سنگاپور‬ ‫جنوا‬ ‫شانگهای‬ ‫سیدنی‬ ‫پکن‬ ‫استانبول‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫تعرض به محیط زیست‪ ،‬پذیرفتنی نخواهد بود‬ ‫تلنگر‬ ‫معـاون بازرگانـی داخلـی وزارت صمـت با اشـاره به اقدامـات وزارت صنعـت‬ ‫معـدن و تجـارت در راسـتای تعدیـل قیمت هـا و تنظیـم بـازار‪ ،‬از تعدیـل‬ ‫قیمـت کاالهـای پرمصـرف در ایام پایانی سـال و ماه مبـارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش شـاتا؛ عبـاس قبـادی گفـت‪« :‬امسـال به جهت نکاتی کـه در بیانات‬ ‫ارزشـمند مقـام معظـم رهبـری نیـز اشـاره شـده اسـت؛ و با توجه بـه نزدیکـی‬ ‫ایـام پایانـی سـال و مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬برنامه ریزی هـای گسـترده ای بـرای‬ ‫تامیـن کاال و تنظیـم بـازار انجـام شـده اسـت»‪ .‬او با بیان اینکه مرکبـات و مواد‬ ‫پروتئینـی در میدان هـای میـوه و تره بـار و مرا کـز عرضـه مسـتقیم در سراسـر‬ ‫کشـور در حال انجـام اسـت‪ ،‬از عرضـه کاال در این مرا کـز بـا قیمـت مناسـب خبر‬ ‫داد و تا کید کرد‪« :‬تالش ما توزیع گسترده و متناسب با نیاز بازار و نیز کنترل‬ ‫و تعدیـل قیمت هاسـت؛ خوشـبختانه در کشـور از نظـر تامیـن و ذخایـر کاال‪،‬‬ ‫مشـکل و کمبـودی وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫استقرار پایانه فروش مودیان از سال اینده‬ ‫رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی با اشـاره به اجـرای قانـون پایانـه فـروش‬ ‫مودیـان بیـان داشـت‪« :‬سـال بعـد‪ ،‬پایانـه فـروش مودیـان مسـتقر می شـود و‬ ‫از این طریـق تمـام اقدامـات مالیاتـی بـه اجـرا می رسـد»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ علـی‬ ‫پارسـا در نشسـت هم اندیشـی کارافرینـان و تولیدکننـدگان بـا وزیـر اقتصـاد‬ ‫با بیان اینکه هرچند فعاالن اقتصادی با مسـائل و مشـکالتی مواجه هستند‬ ‫و مشـکل مـردم بایـد برطـرف شـود؛ امـا در عین حـال بایـد قانـون را هـم رعایت‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪« :‬نقص هایی وجود دارد که این موضوعات باید برطرف شـود تا‬ ‫موانـع از پیـش روی فعـاالن اقتصـادی برداشـته شـود»‪.‬‬ ‫بورس؛ اماده کمک به بنگاه های اقتصادی‬ ‫رئیس جمهـوری اعلام کـرد‪« :‬سـفر بـه شـهرهای قرمـز و نارنجـی‬ ‫ممنـوع اسـت؛ بـرای سـفر بـه ایـن شـهرها برنامه ریـزی نکنیـد و تـا‬ ‫می توانیـد خریدهـای خـود را اینترنتـی انجـام دهیـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن‬ ‫یکـه مراعـات نمی شـود‪ ،‬بایـد گلـه‬ ‫روحانـی با بیان اینکـه جای ‬ ‫یکـه پروتکل هـا رعایـت می شـود‪ ،‬بایـد تشـکر کـرد‪،‬‬ ‫بکنیـم و جای ‬ ‫گفـت‪« :‬سـه هفته اسـت کـه ب هجـز یـک اسـتان کـه دچـار مشـکل‬ ‫شـده اسـت؛ ان هـم از یـک ویـروس جهش یافتـه کـه به خاطـر تـردد‬ ‫مسافران از یک کشور همسایه بوده‪ ،‬مابقی استان ها خوب عمل‬ ‫کرده اند؛ هم تیم درمانی و هم مدیریت استانی خوب عمل کردند‬ ‫و هـم نیروهـای انسـانی بسـیج شـده؛ مـردم نیـز مراعـات کردنـد»‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۱۸۰‬میلیـون ُ دز‬ ‫وا کسـن کرونا طی یک سـال در اختیار بسـیج ملی وا کسیناسـیون‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت کـه فراتـر از بـراورد نیـاز کشـور اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫سـازمان غـذا و دارو؛ کیانـوش جهانپـور افـزود‪« :‬برنامـه جامـع‬ ‫وا کسیناسـیون علیـه کوویـد‪ ۱۹-‬در ایـران بـا پیش بینـی شـرایط‬ ‫احتمالـی‪ ،‬چهـار مسـیر مـوازی بـرای تامیـن وا کسـن مورد نیـاز‬ ‫کشـور را از ابتـدا مدنظـر قـرار داده بـود؛ خریـد مسـتقیم‪ ،‬واردات از‬ ‫مسـیر سـاز و کار کووکـس‪ ،‬تولیـد مشـترک و تولیـد داخلـی وا کسـن‪،‬‬ ‫بـا موفقیـت در سـطح پیش بینی شـده جریـان دارد و بر این مبنـا؛‬ ‫برنامه یک ساله وا کسیناسیون علیه کرونا در ایران زودتر از موعد‬ ‫پیش بینی شـده و برنامه ریزی شـده بـه پایـان خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه با تا کید بر اینکـه تعـرض بـه جنگل هـا‪ ،‬محیط‬ ‫چکـس بـا هیـچ توجیهـی‬ ‫زیسـت و منابـع طبیعـی‪ ،‬از ناحیـه هی ‬ ‫پذیرفتنی نیست‪ ،‬گفت‪« :‬تغییر کاربری اراضی خالف قانون؛ چه‬ ‫از ناحیـه افـراد حقیقـی و چـه از ناحیه افراد حقوقی‪ ،‬مجاز نیسـت‬ ‫و الزم اسـت بـا ان برخـورد شـود»‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی افـزود‪« :‬دسـتگاه قضائـی در حـوزه نظـارت و قضـاوت‬ ‫پیرامون حفظ محیط زیسـت و منابع طبیعی مسـئولیت مهمی‬ ‫بر عهـده دارد»‪ .‬او درادامـه صحبت هایـش‪ ،‬از محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫جنگل هـا و منابع طبیعی کشـور به عنـوان ذخایر و گنجین ه ملت‬ ‫یـاد کـرد و تصریـح کـرد‪« :‬امـروز حفـظ ایـن ذخایـر و گنجینه هـا‬ ‫وظیفـه همـگان اسـت»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت‪« :‬شـورای عالـی بـورس‪ ،‬امادگـی کامـل‬ ‫دارد تـا بـه بنگاه هـای اقتصـادی بـرای سرعت بخشـیدن بـه تامیـن مالـی از‬ ‫بـورس کمـک کنـد»‪ .‬به گـزارش انـا؛ فرهاد دژپسـند در نشسـت هم اندیشـی با‬ ‫کارافرینان و تولیدکنندگان‪ ،‬گفت‪« :‬در سه ماهه سوم امسال‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫غیرنفتـی و همچنیـن بـا احتسـاب نفـت مثبـت بـوده و امارهـای اقتصـادی‬ ‫امیدوارکننـده اسـت‪ .‬بـا وجـود جنـگ اقتصـادی و تحریم هـای ظالمانـه در‬ ‫‪ ۳۰‬سال گذشـته‪ ،‬در ‪11‬ماهه امسـال‪ ،‬صـادرات غیرنفتـی بـه ‪ ۳۲‬میلیـارد دالر و‬ ‫واردات بـه ‪ ۳۴‬میلیـارد دالر رسـیده؛ این در حالی سـت که ‪ ۸۵‬درصـد واردات مـا‬ ‫مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای سـت»‪ .‬او با اشـاره به برخی مشـکالت فعاالن‬ ‫اقتصـادی در زمینـه گمـرک‪ ،‬مالیـات و تامیـن مالـی بنگاه هـای اقتصـادی‬ ‫گفـت‪« :‬بـازار سـرمایه می توانـد در تامیـن مالـی اقتصـاد نقـش اصلـی را داشـته‬ ‫باشـد؛ این در حالی سـت که بیـن بنگاه های اقتصـادی و به ویـژه کارخانه های‬ ‫ً‬ ‫بـزرگ‪ ،‬هنـوز اسـتفاده از ظرفیـت بـازار سـرمایه کاملا جـا نیفتـاده اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫در دوره پاندمی به کودکان محک ارائه شد؛‬ ‫پرونده ای برای نمایش «امینه» به کارگردانی سعید مصطفائی‬ ‫هنرمند روح جامعه را‬ ‫اماده رویارویی با بحران ها نگاه می دارد‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫َ‬ ‫من زندانی ام بی ابهام‬ ‫در سلول انفرادی دلت‬ ‫دل پابسته به زنجیر‪،‬‬ ‫با چشم بند و ِ‬ ‫شب حصر‬ ‫هر‬ ‫برای گریه های‬ ‫ِ‬ ‫تار مویت را برایم وثیقه بگذار‬ ‫نترس؛ نامه هایت را‬ ‫زندانباننمی خواند‬ ‫بی لبمی خندد‬ ‫خطر دستانش را‬ ‫حس می کنم بر روی شقیقه‬ ‫همچونتازیانه های‬ ‫َ‬ ‫محکم بر تن خسته ام!‬ ‫علی باقرزاده (ع‪.‬ب‪.‬سکوت)‬ ‫پازل افکارم‬ ‫بهم ریخته است ‪...‬‬ ‫عنکبوتشب‬ ‫گویی بر خستگیم تار تنیده ‪...‬‬ ‫در سرابی مبهم‬ ‫گرفتار گشته ام‬ ‫که انگار یک عمر خودم با خودم‬ ‫تنهای تنها بودم در این شهر غریب ‪...‬‬ ‫می دانم‬ ‫حادثه ی رفتنت تلخ بود‬ ‫اما‬ ‫راز عشق‬ ‫درک این جمله است؛ شاید از دست برود ‪...‬‬ ‫علیرضامالیی فر‬ ‫دست هایپینه بسته‬ ‫چشم هایخواب الود‬ ‫بدنی خسته و ازرده‬ ‫اری پدر یعنی اوج خیرخواهی‬ ‫برای فرزندش‬ ‫ان که بودنش زندگی ما است‬ ‫و رفتنش مرگ ما‬ ‫چگونه قلم را برای نوشتن از او‬ ‫بچرخانم در حالی که در هر نوشته ای که از او بنویسم‬ ‫در حقش ظلم کرده ام‪...‬‬ ‫ً‬ ‫و سوال اینجاست که واقعا‬ ‫چگونه می شود او را وصف کرد؟‬ ‫ان که نفس هایش جان و فرصتی برای‬ ‫زیستن دوباره به من می دهد‬ ‫و به راستی که‬ ‫پدر بهترین هدیه ی خداست به زمین ‪...‬‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫درون این خیابان مرده ام شاید‬ ‫شبیه غنچه ای پژمرده ام شاید‬ ‫من از روز ازل فهمیده بودم که‬ ‫ز چشمت تیر ناحق خورده ام شاید‬ ‫تهــای موجــود بــرای به کارگیــری در هنــر نمایــش شــناخته و به کارگیــری شــده اند‪.‬‬ ‫تهــای جــاری در داســتان های افســانه های ایرانــی و متــون معتبــر تاریخــی همــواره به عنــوان یکــی از ظرفی ‬ ‫روای ‬ ‫نگــدازی افکنــده اســت‪ ،‬همــت و روحیــه واالی هنرمنــدان جــوان در به روی صحن هبــردن اثری‬ ‫تهــای فرهنگــی و هنــری ســیاهه جا ‬ ‫در روزهــای جــاری کــه ســایه شــوم بیمــاری کرونــا بــر همــه فعالی ‬ ‫نمایشــی بر پایــه متنــی ایرانــی شــایان ســتایش اســت‪« .‬امینــه» روایتــی به قلــم «علــی شــمس» اســت کــه این روزهــا بــا هدایــت و کارگردانــی «ســعید مصطفائــی» در ســالن اصلــی «تــاالر محــراب»‬ ‫بـه روی صحنــه رفته اســت‪.‬‬ ‫سعید مصطفائی؛ کارگردان نمایش «امینه» بااشاره به اینکه‬ ‫بـه متـون نمایـش ایرانـی عالقـه شـخصی بسـیارزیادی‬ ‫نهـا هم ذات پنـداری کنـد و‬ ‫دارد و به راحتـی می توانـد بـا ا ‬ ‫ازاین روسـت کـه ایـن گونـه از نمایـش را بیشـتر می پسـندد‪،‬‬ ‫نطـور فکـر می کنـم کـه تماشـا گر‬ ‫گفـت‪« :‬ازسـوی دیگر ای ‬ ‫امـروز تئاتـر مـا‪ ،‬در بخشـی محـدود عالقـه بـه شـنیدن قصـه‬ ‫دارد و ایـن به ان دلیـل اسـت کـه از کودکـی بـا قص ههـا و‬ ‫نهـا بـزرگ شـدیم‪ .‬این موضـوع ب هصـورت قصه گویـی‬ ‫ائی ‬ ‫شهـای ایرانـی بسـیارزیاد اسـت و‬ ‫و روایتگـری در نمای ‬ ‫مخاطـب امـروز تئاتـر نیـز با دقـت بـه ان گـوش می دهـد و‬ ‫از ان اسـتقبال می کنـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه نمایـش‬ ‫ً‬ ‫ایرانـی‪ ،‬جزئـی از سـنت های مـا و خـود ماسـت و قطعـا‬ ‫انسـان بایـد نگاهـی خوش بینانـه بـه ان داشـته باشـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬متاسـفانه در سـال های اخیـر‪ ،‬بسـیاری از گونه های‬ ‫نمایـش ایرانـی از بیـن رفته انـد و ازسـویی دیگر‪ ،‬بسـیاری‬ ‫شهـای ایرانـی به دلیـل بی توجهـی‬ ‫از گون ههـای دیگـر نمای ‬ ‫در حال انقـراض اسـت‪ .‬دراین میـان‪ ،‬تدابیـر مهـم مسـئولین‬ ‫شهـای ایرانـی بسـیار اهمیـت‬ ‫بـرای احیـا و حمایـت از نمای ‬ ‫دارد و به یقیـن ا گـر این اقدامـات صـورت نگیـرد‪ ،‬نمایـش‬ ‫ایرانـی بـه خاطر ههـا می پیونـدد»‪ .‬وی بـا ابـراز خرسـندی‬ ‫از اینکـه «علـی شـمس»‪ ،‬متـون بسـیارقوی ایرانـی دارد و‬ ‫نهـا و سـنت های‬ ‫یکـی از عوامـل قـوت او‪ ،‬تسـلط بـر ائی ‬ ‫یسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬به همین دالیـل بـود کـه بـا کسـب‬ ‫ایران ‬ ‫اجـازه از وی‪ ،‬ایـن اثـر را بـه روی صحنـه بردیـم و همان گونـه‬ ‫کـه در اجـرای پیشـین نمایشـم‪ ،‬متـن ا گـر شـبی از شـب های‬ ‫تهـران مسـافری‪ ...‬را به قلـم او کار کردیـم‪ ،‬امیـد ان دار یـم‬ ‫در اینـده ای نزدیـک نیـز بتوانیـم از متـون وی در اجـرای‬ ‫شهـای دیگـر بهـره ببریـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫نمای ‬ ‫ایـن نمایـش دارای گروهـی بسـیاربزرگ اسـت و مدیریـت‬ ‫گروهـی به این بزرگـی شـرایط خاصـی را دارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«مدیریـت گرو ههـای این چنینـی‪ ،‬نیـاز بـه تجربـه در حـوزه‬ ‫کارگردانـی و صبـر بسـیارزیادی دارد و معتقـدم به دلیل اینکـه‬ ‫نگـروه بسـیاری ازافراد کارکـرده و باتجربـه درکنارهـم‬ ‫درای ‬ ‫گـرد امده انـد‪ ،‬تجربـه ای شـیرین بـرای تمـام اعضـای گـروه‬ ‫تهـای‬ ‫رقـم خـورده و همـه عزیـزان دراین اثـر فراتـر از ظرفی ‬ ‫موجـود تلاش می کننـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در این نمایـش‬ ‫گروهـی بسـیاربزرگ وجـود دارد کـه همـه کار خویـش را بلـد‬ ‫یشـد‬ ‫هسـتند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬متاسـفانه در شـرایط کرونا نم ‬ ‫تمام گروه را دورهم جمع کرد‪ .‬این کار به دلیل اینکه شـرایط‬ ‫یشـد بـا تعـداد کمتـری از بازیگـران بـه‬ ‫خوبـی داشـت کـه م ‬ ‫تمریـن پرداخـت و درمقابـل‪ ،‬زحمت کارگـردان دراین حوزه‪،‬‬ ‫یشـد و خداونـد‬ ‫نهـا بیشـتر م ‬ ‫به دلیـل بازشـدن بـازه تمری ‬ ‫متعـال را شـا کرم کـه درنهایـت‪ ،‬ایـن اثـر پـس از گذشـت‬ ‫کسـال بـه روی صحنـه رفـت»‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫ناصـر محمـدی؛ بازیگـر «امینـه» بااشـاره به اینکه ایـن اثـر‪،‬‬ ‫بخشـی از زندگـی اغامحمدخـان قاجـار‪ ،‬اندرونـی و زندگـی‬ ‫شـخصی او را به تصویـر می کشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در این اثـر‪،‬‬ ‫بخشـی از اشـوب های موجـود در دربـار اغامحمدخـان‬ ‫یشـود و یکسـری از اتفاقـات‪،‬‬ ‫به نمایـش گذاشـته م ‬ ‫تهـا یـا دیگـر مباحـث موجـود‪،‬‬ ‫دسـت به یکی کردن ها‪ ،‬خیان ‬ ‫یشـود»‪ .‬او کـه در ایـن کار‬ ‫منجـر بـه رخدادهایـی خـاص م ‬ ‫یخـان نسـق چی باشـی» را بـازی‬ ‫نقـش «ضرب دسـت عل ‬ ‫می کنـد؛ بااشـاره به اینکه ایـن شـخصیت در این نمایـش‬ ‫سـعی دارد تـا بـه شـاه دربـار نزدیـک شـود و به همین خاطـر‬ ‫دسـت بـه هـرکاری می زنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن فـرد‪ ،‬ادم درسـت‬ ‫ُ‬ ‫و صاف وصادقـی نیسـت؛ شیشـه خرده زیـاد دارد‪ .‬انسـان‬ ‫یسـت که دوسـت دارد مقابل شـاه‪ ،‬خوب ظاهر شود‬ ‫خشن ‬ ‫و طبـق یکسـری از ارتباطـات درپی ان اسـت که مشـکالت‬ ‫پیـش روی خـود را به هرطریق ممکـن حـل کنـد»‪ .‬او کـه‬ ‫تحصیلات خـود را در مقطـع کارشناسـی مهندسـی عمـران‬ ‫را بـه پایـان رسـانده؛ بااشـاره به اینکه وظیفـه اهالـی هنـر‬ ‫تهـای مشـابه می توانـد‬ ‫در شـرایطی مثـل کرونـا یـا وضعی ‬ ‫نهـا کمـک کنـد کـه‬ ‫روحیه بخشـی بـه مـردم باشـد و بـه ا ‬ ‫روحیه خویش را از دست ندهند‪ ،‬افزود‪« :‬هنرمند می کوشد‬ ‫تـا مـردم را بـه این نکتـه برسـاند که بایـد درهرشـرایطی اماده‬ ‫باشـند و تلاش می کنـد این وضعیـت را بـدون چشم داشـت‬ ‫سـامان دهـد؛ چرا کـه دراین گونـه از شـرایط هرکسـی هرانچـه‬ ‫در تـوان دارد‪ ،‬بـه کار می گیـرد تـا بتوانـد مشـکالت اجتمـاع‬ ‫را حـل کنـد و به جای اینکـه هیـزم داسـتان های این چنینـی‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد ابـی بـر اتـش باشـند و کمـک کنند تـا مردم‬ ‫بـه شـرایط عـادی بازگردنـد»‪ .‬او کـه از سـن ‪1 6‬سـالگی وارد‬ ‫هنـر دوبلـه شـده؛ بااشـاره به اینکه ذات هنـر‪ ،‬زمین هسـاز‬ ‫یسـت و این موضـوع در فعالیت هایی‬ ‫ایجـاد روابـط اجتماع ‬ ‫ماننـد تئاتـر و سـینما‪ ،‬در مخاطبـان و هنرمنـدان نیـز دیـده‬ ‫یشـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬وقتـی فـردی بـه تماشـای یـک‬ ‫م ‬ ‫اثـر نمایشـی می نشـیند‪ ،‬بـا برداشـت های خـاص خویـش‪،‬‬ ‫مفاهیـم موجـود در اثـر را بـه دیگـران انتقـال خواهـد دارد و‬ ‫یتـوان بـه هنـر به عنـوان یـک رسـانه‪ ،‬درجهـت‬ ‫از ایـن رو م ‬ ‫بهبـود روابـط اجتماعـی نـگاه کـرد»‪ .‬ایـن هنرمنـد جـوان‬ ‫تسـال از ورود بـه عرصـه دوبلـه‪،‬‬ ‫کـه بعـد از گذشـت هش ‬ ‫وارد هنـر بازیگـری شـده اسـت‪ ،‬باتا کیدبراینکـه حضـور در‬ ‫جشـنواره های معتبر می تواند زمین هسـاز اشـنایی با فرهنگ‬ ‫اقـوام مختلـف بـرای هنرمنـدان باشـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫یک هنرمند‪ ،‬بسـیارمهم اسـت که بتواند درمورد فرهنگ ها‬ ‫و نـوع رفتـار افـراد مختلـف جامعـه اطالعاتـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫همیـن امـر بـه ارتقـای سـطح دانـش فرهنگـی هنرمنـد کمـک‬ ‫می کنـد و همچنیـن انگیـزه ای مضاعـف برای تلاش درجهت‬ ‫رسـیدن بـه اهـداف خویـش می دهـد»‪.‬‬ ‫لیلا زمانـی؛ هنرمنـدی کـه طراحـی و دوخـت لبـاس نمایـش‬ ‫«امینـه» را به عهـده دارد‪ ،‬بـا ابرازتاسـف از شـیوع کرونـا و‬ ‫بااشـاره به اینکه هرگـز پیش بینـی و پیشـگیری بـرای شـیوع‬ ‫چنیـن بیمـاری انجـام نشـده بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬به همین دالیـل‬ ‫نشـرایط در کشـور مـا هنرمنـدان را متاثـر خویـش‬ ‫بـود کـه ای ‬ ‫سـاخت و ایـن امـر به گونـه ای بـود کـه سـایت های تئاتـر‪،‬‬ ‫نهـا متوقـف شـد‪ .‬به تاز گـی‬ ‫بسـته و اجـرای نمایـش در ا ‬ ‫تهـا‪ ،‬بـا جرئـت مثال زدنـی هنرمنـدان بـه روی صحنـه‬ ‫فعالی ‬ ‫مـی رود»‪ .‬او کـه تحصیلات خـود را در مقطـع کارشناسـی‬ ‫در رشـته کارگردانـی در دانشـگاه سـوره بـه پایـان رسـانده‬ ‫اسـت‪ ،‬باتا کیدبراینکـه هنرمنـد در هـر رشـته ای کـه فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬تمـام تلاش خـود را بـه کار می گیـرد کـه اثـر نمایشـی‬ ‫نشـرایطی‬ ‫خوبـی را بـه روی صحنـه ببـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬درچنی ‬ ‫کـه هنرمنـدان می تواننـد پیش بینـی کننـد فـروش ان چنانـی‬ ‫در بلیـت نداشـته باشـند یـا سـالن اجـرای نمایـش خالـی از‬ ‫مخاطـب بمانـد‪ ،‬ایـن عزیـزان‪ ،‬شـیردل هسـتند کـه کاری را‬ ‫بـه روی صحنـه می برنـد»‪ .‬او کـه سـابقه فعالیـت خبـری در‬ ‫روزنام ههـا و مجلات مختلـف را در رزومـه هنـری خویـش‬ ‫به ثبـت رسـانده؛ باتا کیدبـر لـزوم توجـه بیش ازپیـش‬ ‫مسـئولین تصمیم گیری و اجرا در حوزه های مختلف هنر‪ ،‬به‬ ‫هنرمندانـی کـه پذیرفته انـد بـا شـرایط موجـود کرونـا‪ ،‬اثـری را‬ ‫نشـرایط‪،‬‬ ‫بـه روی صحنـه ببرنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬هنرمندان درای ‬ ‫یشـوند و گرو ههـای‬ ‫دچـار خسـارت های مختلفـی م ‬ ‫نمایشـی شـرایط اسـیب پذیری بیشـتری نسـبت بـه قبـل در‬ ‫یسـت تا مرکز‬ ‫حـوزه مسـائل مالـی دارنـد و ازهمین رو‪ ،‬ضرور ‬ ‫هنرهـای نمایشـی‪ ،‬بـا اندیشـیدن تمهیداتـی دراین زمینـه‪،‬‬ ‫بستر فعالیت و اسودگی خاطر در حوزه کار را برای هنرمندان‬ ‫فراهم اورد»‪ .‬این کارگردان باسابقه تئاتر که چهار اثر کودک‬ ‫را در مقـام کارگـردان به اجـرا رسـانده اسـت‪ ،‬بـا ابرازتاسـف از‬ ‫اجـرای بـاالی سـالن های خصوصـی تئاتـر و عدم دسترسـی‬ ‫اسـان بـه سـالن های دولتـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬در شـرایطی‬ ‫هسـتیم کـه اثـار نمایشـی ان گونـه کـه بایـد‪ ،‬نمی فروشـند و‬ ‫یشـود کـه مشـکالتی بـرای تولیدکننـدگان و‬ ‫ایـن موجـب م ‬ ‫گرو ههـای تابعـه در حـوزه هنـر نمایـش به وجـود ایـد»‪ .‬او کـه‬ ‫به عنـوان مـدرس هنر تئاتر در مـدارس به فعالیت می پردازد‪،‬‬ ‫نشـرایط‬ ‫ضمـن ابرازتاسـف از اینکـه برخـی از هنرمنـدان درای ‬ ‫بـر ایـن تصمیـم هسـتند کـه بـا دسـت زدن بـه فعالیت هایـی‬ ‫نهـا باشـد‪ ،‬ارتـزاق‬ ‫کـه تـوان تولیـد سـرمایه بیشـتری بـرای ا ‬ ‫نشـرایط‪ ،‬خریـد بلیـت و حمایـت‬ ‫کننـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬درای ‬ ‫از هنـر تئاتـر بسـیارمهم اسـت و حتـی کسـانی که از دوسـتان‬ ‫و نزدیـکان گـروه تولیدکننـده اثـر نیـز هسـتند‪ ،‬بایـد بـا خریـد‬ ‫و تهیـه بلیـت‪ ،‬از تولیـد اثـار نمایشـی حمایـت کننـد»‪ .‬او‬ ‫کـه تدریـس در حـوزه نقاشـی را نیـز در کارنامـه هنـری خـود‬ ‫به ثبـت رسـانده؛ بااذعان به اینکـه جامعـه بایـد بـه ایـن فکـر‬ ‫کنـد کـه هنرمنـد نیـز ماننـد دیگـر اقشـار جامعـه نیـاز بـه ارتزاق‬ ‫و درامـد دارد و همـه بایـد او را دراین مسـیر حمایـت کننـد‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬محـور اصلـی هنـر نمایـش‪ ،‬نویسـنده اسـت کـه‬ ‫بـا قلـم توانـای خویـش و رعایـت اوج و فرودهـای موجـود‬ ‫در یـک داسـتان‪ ،‬می توانـد در ایجـاد فکـر اولیـه در کارگـردان‬ ‫بسـیارموثر باشـد»‪.‬‬ ‫سـعید تقوایـی؛ بازیگـر «امینـه» بااشـاره به اینکه ایـن متـن‪،‬‬ ‫روایتـی بسـیار پخته و متنـی قـوی و گیـرا را از بطـن یکـی از‬ ‫ماجراهـای دوران قاجـار در زمـان اغامحمدخـان را دنبـال‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪« :‬متن‪ ،‬به رابطه اغامحمدخان و برادرزاده او‬ ‫لخـان می پردازد»‪.‬‬ ‫ب هنـام امینـه و ماجـرای اختالفات او با زا ‬ ‫تسـال اسـت کـه در حـوزه بازیگـری و‬ ‫او کـه مـدت هف ‬ ‫کارگردانـی فعالیـت می کنـد‪ ،‬بـا ابرازتاسـف از شـیوع کرونـا؛‬ ‫بااشـاره به اینکه تعطیلی هنر تئاتر بر روی معیشـت‪ ،‬زندگی و‬ ‫روحیـه انـان تاثیر گذاشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمندان جامعه‬ ‫مـا همـواره نشـان داده انـد هرانداز هکـه بتواننـد‪ ،‬هـر کمکـی‬ ‫از دستشـان بربیایـد‪ ،‬جهـت ارتقـا و اعتلای هنـر انجـام‬ ‫می دهنـد و دراین میـان‪ ،‬هنرمنـدان تئاتر نیز‪ ،‬هرگز نسـبت به‬ ‫هنرشـان کوتاهـی نکرده انـد و این موضـوع به خوبـی دررونـد‬ ‫تئاتـر ایـران قابل مشـاهده اسـت»‪ .‬او کـه دیپلـم بازیگـری را‬ ‫از موسسـه «هیلاج» دریافـت کـرده اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫یشـود کـه بتوانـد خود را سـرپا‬ ‫امـروز کمتـر هنرمنـدی دیـده م ‬ ‫نگـه دارد و درنهایـت‪ ،‬فعالیتـی بـرای زنده نگاه داشـتن هنـر‬ ‫انجـام دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬حضـور در جشـنواره های معتبـری‬ ‫ماننـد فجـر و جشـنواره تئاتـر دانشـگاهی‪ ،‬ا گـر بهایـی بـه‬ ‫بـازی یـک بازیگـر ندهـد‪ ،‬از دو جهـت بـرای بازیگـران بسـیار‬ ‫یتـوان بـه سـنجش‬ ‫حائزاهمیـت اسـت کـه در پلـه اول م ‬ ‫یهـای بازیگـر و درنهایـت‪ ،‬دید هشـدن توسـط‬ ‫توانای ‬ ‫مخاطبـان‪ ،‬منتقـدان و هنرمنـدان اشـاره کـر و همیـن امـر‬ ‫یشـود تـا فـرد بـا بهتردید هشـدن‪ ،‬انگیـزه را بـرای‬ ‫سـبب م ‬ ‫حضـور در اثـار نمایشـی بعـدی دوچنـدان سـازد»‪ .‬او کـه در‬ ‫بیـش از ‪ 10‬اجـرای عمـوم و جشـنواره ای به عنـوان بازیگـر‬ ‫حضور داشته؛ باتا کیدبراینکه هنر در ذات خویش در وجود‬ ‫هـر انسـانی وجـود دارد و به راحتـی هـر فـرد می توانـد ان را در‬ ‫قتـر‬ ‫یتـوان بـا نگاهـی عمی ‬ ‫وجـود خویـش بیابـد‪ ،‬گفـت‪« :‬م ‬ ‫بـه انسـان های اطـراف‪ ،‬خوب زیسـتن‪ ،‬شـاد زندگی کردن و‬ ‫یکـردن دریافـت‬ ‫درست زیسـتن را به عنـوان هنـر مهـم زندگ ‬ ‫کـرد و درنهایـت‪ ،‬انسـانی که بـه ایـن صفـات اراسـته اسـت‪،‬‬ ‫انسـانی هنرمنـد اسـت»‪.‬‬ ‫مجید ستایش؛ نویسنده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬بازیگر‪ ،‬منتقد و مدرس‬ ‫دانشـگاه بااشـاره به اینکه کارگـردان ایـن اثـر نمایشـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه تجرب ههـای‬ ‫دانش اموختـه هنرهـای نمایش ‬ ‫متعـدد بازیگـری و کارگردانـی را در کارنامـه هنـری خویـش‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬کارگـردان باتکی هبـر متـن عاشـقانه و گر ههـا‬ ‫و گره گشـایی هایی زیـاد‪ ،‬بازیگرانـی بسـیارخوب را انتخـاب‬ ‫کـرده اسـت و درنهایـت‪ ،‬تـراژدی عشـق موجـود در متن علی‬ ‫شـمس را به تصویـر کشـیده اسـت»‪ .‬او بـا ابـراز خرسـندی از‬ ‫گهـای شـاعرانه و بـه دوراز شـعارزدگی‬ ‫بهره گیـری از دیالو ‬ ‫درجهـت درگی رکـردن ارتبـاط بـا مخاطـب در متـن اثـر‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«سـعید مصطفائـی کـه تجرب ههـای متعـدد کارگردانـی‪،‬‬ ‫بازیگـری و دسـتیاری کارگـردان را در کارنامـه هنـری خویـش‬ ‫به ثبـت رسـانده؛ توانسـته اسـت دراین اثـر اصـول کارگردانـی‬ ‫را به خوبـی رعایـت کنـد و بازیگرانـی را نزدیـک بـه نقـش از‬ ‫میـان دانشـجویان و فار غ التحصیالن تئاتـر انتخاب کرده که‬ ‫محصـول دقت نظـر کارگـردان اسـت»‪ .‬او بااشـاره به ارتبـاط‬ ‫دقیـق شـخصیت های متـن و بازیگـران‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫نگـروه جسـارت ان را داشـته تـا در شـرایط موجـود‪ ،‬اثـری‬ ‫ای ‬ ‫را بـه روی صحنـه ببـرد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬یکی دیگـر از مسـائلی که‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫بـه اجـرای حرفـه ای و دقیـق ایـن اثـر کمـک بیشـتری م ‬ ‫مهـای موجـود در اثـر بـود و گـروه‬ ‫طراحـی و اجـرای دقیـق گری ‬ ‫گریـم اثـر نیـز تلاش کـرده بـود تـا بـا کاری دقیـق‪ ،‬کاری را روی‬ ‫صحنـه ارائـه کننـد کـه مخاطـب بیشـتر بـا شـخصیت های‬ ‫نمایـش درگیـر شـوند»‪ .‬او بااشـاره به اینکه طراحـی لبـاس‬ ‫دقیق این نمایش و به ویژه شخصیت هایی مانند «قوزی»‪،‬‬ ‫لباس هایـی فاخـر را در مقابـل چشـم مخاطـب به نمایـش‬ ‫یگـذارد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬بـه موفقیـت در رضایـت مخاطـب‬ ‫م ‬ ‫بسـیار اهمیـت دارد و ازاین بابـت‪ ،‬به این جهـت بایـد بـه لیال‬ ‫زمانـی تبریک گفت»‪ .‬این مدرس دانشـگاه بااشـاره به اینکه‬ ‫قرارگرفتـن موزیسـین ایـن اثـر به عنوان شـخصیت «مـراغ اقا»‬ ‫در متـن و دقت نظـر کارگـردان در اتصـال ایـن دو نقطـه بـه‬ ‫یتـوان بـه ان از‬ ‫یسـت کـه م ‬ ‫هـم‪ ،‬یکـی از مهم تریـن موارد ‬ ‫جمله نقاط قوت این نمایش اشـاره کرد‪ ،‬افزود‪« :‬موسـیقی‬ ‫یکـرد و‬ ‫ایـن اثـر کمـک شـایان توجهی بـه فضـای صحنـه م ‬ ‫یسـاختن بازیگـران نمایـش در دو حـوزه‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬باز ‬ ‫یسـت‬ ‫شـخصیت و تیپ هایـی ماننـد قـوزی‪ ،‬از نـکات مهم ‬ ‫کـه از چشـم مخاطبـان هوشـمند تئاتـر دور نمی مانـد»‪ .‬او بـا‬ ‫ابراز خرسـندی از اینکه شـخصیت های موجود در داسـتان‪،‬‬ ‫پهـای خـود را به خوبـی بـه مخاطـب انتقـال داده انـد و‬ ‫تی ‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬بازیگرانـی کـه بـازی عـادی خـود را داشـتند‪،‬‬ ‫بـا کارگردانـی دقیـق و درسـت بـرای رسـیدن بازیگـر بـه نقـش‬ ‫اتفـاق افتـاده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬کارگـردان هوشـمند ایـن‬ ‫اثـر بـا بهره جسـتن از نقطه نظـرات موثـر درتلاش اسـت اثـار‬ ‫خود را در مسـیر پیشـرفت حرکت دهد و این از نشـانه های‬ ‫دقت نظـر و هوشـمندی یـک کارگـردان اسـت»‪.‬‬ ‫مینا قانع‬ ‫بیش از ‪16‬هزار مشاوره غیرحضوری‬ ‫واحـد خدمـات حمایتـی موسسـه‬ ‫خیریـه محـک گـزارش داد کـه پس از‬ ‫شـیوع کرونا‪ ،‬خدمات روان شناسـی‬ ‫ارائه شـده توسـط ان هـا بـه کـودکان‬ ‫مبتال ب هسـرطان و خانواده هایشـان‪،‬‬ ‫عالوه بـر بیمارسـتان فوق تخصصـی‬ ‫سـرطان کـودکان محـک‪ ،‬در ‪12‬‬ ‫بیمارسـتان دولتـی و دانشـگاهی‬ ‫دارای بخـش خـون و انکولـوژی‬ ‫اطفـال در تهـران و ‪ 30‬اسـتان دیگـر به صـورت غیر حضـوری و انالیـن انجـام‬ ‫می شـود؛ تا جایی کـه در ‪ 10‬مـاه اول سـال جـاری ‪ 16260‬مشـاوره بـا همراهـی‬ ‫‪ 10‬نفـر از روان شناسـان محـک به صـورت غیر حضـوری ارائـه شـده کـه‬ ‫از این تعـداد‪ 10264 ،‬مشـاوره متعلـق به بیماران بسـتری و خانواده هایشـان‬ ‫در بیمارستان های دارای بخش خون و انکولوژی اطفال در تهران و ‪5996‬‬ ‫مشـاوره متعلـق بـه بیماران بسـتری و خانواده هایشـان در بیمارسـتان های‬ ‫دارای بخـش خـون و انکولـوژی اطفـال در شهرسـتان (به جـز بیمارسـتان‬ ‫محـک) اسـت‪ .‬مریـم محمدعلـی؛ سرپرسـت واحـد روان شناسـی محـک‬ ‫با اشـاره به هـدف مشـاوره های غیرحضـوری و نـوع سـنجش عملکـرد ان‬ ‫گفـت‪« :‬مهم تریـن هـدف این نـوع مشـاوره ها یکپارچه سـازی و توزیـع‬ ‫عادالنـه خدمـات بـه کـودکان مبتال ب هسـرطان و خانواده هایشـان در تمـام‬ ‫نقـاط کشـور اسـت‪ .‬از انج اکـه واحـد خدمـات حمایتـی محـک‪ ،‬از ابتـدای‬ ‫شـروع پاندمـی کرونـا‪ ،‬فعالیت هـای خـود را بـا تغییـرات ایجاد شـده در‬ ‫جامعه همسـو کرده؛ در این راسـتا ارائه مشـاوره ها و خدمات روان شـناختی‬ ‫به صـورت حضـوری بـا رعایـت سـخت گیرانه پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫بیمارسـتان محـک و همچنین ایجاد بسـتری بـرای ارائه این خدمـات از راه‬ ‫دور و به صورت انالین در بیمارسـتان های تهران و شهرسـتان در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬کیفیـت و اثربخشـی ایـن مشـاوره ها از طریـق نظرسـنجی‬ ‫مسـتقیم از خانواده هـا و بیمـاران سـنجیده می شـود‪ .‬همچنیـن کنتـرل‬ ‫تنش هـای روتیـن ناشـی از شـرایط شـیوع کرونـا یکی دیگـر از دغدغه هـای‬ ‫ایـن مشاوره هاسـت»‪ .‬وی با اشـاره به ضـرورت ارائه ایـن خدمات به کودکان‬ ‫مبتال ب هسـرطان و خانواده هایشـان‪ ،‬افـزود‪« :‬در بیمـاران مبتال ب هسـرطان‬ ‫ارزیابـی و بررسـی شـرایط جسـمی‪ ،‬روانـی و اجتماعـی بیمـار و خانواده هـا از‬ ‫اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت‪ .‬واحد خدمات حمایتی محـک همواره به‬ ‫ابعـاد روان شـناختی‪ ،‬بـا هـدف حفـظ و ارتقـای بهداشـت روانی‪،‬اجتماعـی ‬ ‫کـودک و خانـواده توجـه می کنـد‪ .‬پیـش از شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬عمـده‬ ‫فعالیـت همـکاران واحـد روان شناسـی به صـورت حضـوری و متمرکـز بـر‬ ‫بیمارسـتان محـک بـود؛ امـا پـس از وقـوع ایـن بحـران جهانـی‪ ،‬خدمـات‬ ‫روان شناسـی بـا زیرسـاخت های ایجاد شـده و برمبنـای اسـتراتژی های‬ ‫ایـن موسسـه و بـا شناسـایی فرصتـی کـه اسـتقرار شـرایط فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی ایجـاد کـرده و ان‪ ،‬انجام فعالیت ها دور از محدودیت های مکانی‬ ‫و فاصله هاسـت‪ ،‬ایـن خدمـات در بیمارسـتان های دولتـی و دانشـگاهی‬ ‫دارای بخـش خـون و انکولـوژی کـودک تهـران و سـایر اسـتان های کشـور‪،‬‬ ‫در اختیـار فرزندانمـان و خانواده هایشـان قـرار می گیـرد»‪ .‬وی در خصـوص‬ ‫چالش هـای شناسایی شـده در ارائـه این نـوع مشـاوره ها ادامـه داد‪« :‬طبـق‬ ‫تجربـه کسب شـده در این چند مـاه‪ ،‬از ابتـدای شـیوع کرونـا تـا امـروز می توان‬ ‫بـه چالش هایـی نظیـر تفاوت هـای فرهنگـی در برخـورد بـا بیماری سـرطان‪،‬‬ ‫انـگ اجتماعـی‪ ،‬نبـود امـکان ارزیابـی دقیـق کـودک و خانـواده به صـورت‬ ‫تلفنـی‪ ،‬غیر قابل دسـترس بودن خانواده هـای سـا کن شهرسـتان ها در‬ ‫مواقـع بحرانـی و وجـود متغیرهـای مداخله گـر ناشـی از تغییـرات جسـمانی‬ ‫در رونـد درمـان کـودکان‪ ،‬ماننـد عـود مجـدد بیمـاری یـا نتیجـه منفـی‬ ‫ازمایش هـا اشـاره کـرد‪ .‬به همین دلیل تا جایی که ممکن اسـت تالش کردیم‬ ‫بـا بهره منـدی از تکنیک هـای تخصصـی در حـوزه درمـان از راه دور و بررسـی‬ ‫دقیـق پروتکل هـای روان شناسـی شناخته شـده در سراسـر جهـان‪ ،‬گامـی‬ ‫موثـر در رفـع ان هـا برداریـم»‪ .‬وی در پایـان افـزود‪« :‬حمایت روانـی از خانواده‬ ‫و کـودک‪ ،‬کمـک بـه افزایـش تـاب اوری و تحمـل پریشـانی در خانواده هـا‪،‬‬ ‫مداخلات موثـر و کاربـردی در حـوزه کـودک‪ ،‬تغییـر و متناسب سـازی سـبک‬ ‫زندگـی بـا بیمـاری سـرطان در خانـواده‪ ،‬کمـک بـه پذیـرش بیمـاری توسـط‬ ‫خانـواده‪ ،‬اماده سـازی و کمـک بـه خانـواده در خصـوص پذیـرش سـوگ و‬ ‫مداخالت تخصصی فردی و گروهی در این زمینه‪ ،‬از موضوعاتی سـت که در‬ ‫ً‬ ‫جلسـات مشـاوره از راه دور بـه ان پرداختـه می شـود‪ .‬نهایتـا بایـد اشـاره کـرد‬ ‫کـه با توج هبـه فشـار روانـی ایجاد شـده در پاندمی کرونا‪ ،‬تمام موارد ذکر شـده‬ ‫هر سـه ماه از نظر میزان اثربخشـی و انتقال دانش به دیگر موسسـات و مرا کز‬ ‫درمانـی در حـوزه سـرطان کـودک‪ ،‬مـورد ارزیابـی و بازنگری قرار می گیـرد»‪ .‬در‬ ‫روزهایی که همه ما نگران سلامتی مان هسـتیم و با کرونا مبارزه می کنیم‪،‬‬ ‫بـرای خانواده هـای بیمـاران و به تبـع ان کادر درمانـی و حمایتـی پیچیدگـی‬ ‫و سـختی ها چند برابـر شـده‪ .‬در این شـرایط‪ ،‬محـک بـا همراهـی نیکـوکاران‬ ‫ایـن سـرزمین تمـام تلاش خـود را می کنـد تـا همسـو بـا تغییـرات پیش امـده‬ ‫در جهـان‪ ،‬خدمـات خـود را به روزرسـانی کـرده و در مسـیر سلامتی و بهبـود‬ ‫کیفیـت کـودکان مبتال ب هسـرطان و خانواده هـای ان ها گام بـردارد؛ زیرا همه‬ ‫به خوبی می دانیم که درمان سـرطان و حمایت از بیماران مبتال ب هسـرطان‬ ‫چشـرایطی نمی توانـد متوقـف شـود‪.‬‬ ‫درهی ‬ ‫سوت‬ ‫هدیه ‪16‬میلیاردی جهانبخش به فوتبال ایران‬ ‫قـرار اسـت باشـگاه برایتـون‪ ،‬بابـت مکانیسـم مشـارکت در حـق امـوزش‬ ‫علیرضـا جهانبخـش‪ 573 ،‬هزار یـورو بـه فدراسـیون فوتبـال ایـران بپـردازد‪.‬‬ ‫به گـزارش ورزش سـه؛ چندی پیـش فدراسـیون فوتبـال در خبـری کوتـاه‪ ،‬بـه‬ ‫بیـان جزئیاتـی از یـک پرونـده بـا محتویـات کمتر شنیده شـده خبـر داد کـه‬ ‫موضـوع ان درخصـوص پرونـده علیرضـا جهانبخـش بـا موضـوع مکانیسـم‬ ‫مشـارکت بـود‪ .‬موضوعـی کـه در فوتبـال ایـران کمتـر بـه ان پرداختـه شـده‬ ‫بـود و عبـارت مکانیسـم مشـارکت بـرای بسـیاری فوتبال دوسـتان یـک‬ ‫موضوع ناشـناخته بود‪ .‬مفهوم دقیق مکانیسـم مشـارکت چیسـت؟ در کنار‬ ‫مقـررات فیفـا در خصـوص شـرایط دریافـت حق اموزش از سـوی باشـگاه های‬ ‫اموزش دهنـده بازیکـن‪ ،‬مقـررات مشـابه؛ امـا مجزایـی با عنـوان ‪Solidarity‬‬ ‫‪( Mechanism‬مکانیسـم مشـارکت) وجـود دارد کـه در فوتبـال ایـران کمتـر‬ ‫شـناخته شـده اسـت‪ .‬مکانیسـم مشـارکت‪ ،‬از جملـه روش هایی سـت کـه‬ ‫باشـگاه های اموزش دهنـده بازیکنانـی کـه بـه سـطح حرفـه ای رسـیده اند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می توانند از طریق ان‪ ،‬منتفع شده و کسب درامد کنند؛ مثال در انتقال نیمار‬ ‫از بارسـلونا بـه پاری سـن ژرمن کـه در زمـان ایـن انتقـال‪ ،‬نیمـار ‪ ۲۵‬سـال سـن‬ ‫داشـت‪ ،‬باشـگاه سـانتوس برزیل که نیمار در ان حدود ‪ ۱۰‬سـال اموزش دیده‬ ‫و پـرورش یافتـه بـود‪ ،‬مبلغـی حدود نه میلیون دالر به عنوان سـهم مکانیسـم‬ ‫مشـارکت از باشـگاه پاری سـن ژرمن دریافـت کـرد‪ .‬علیرضـا جهانبخـش در‬ ‫مرداد مـاه ‪ 97‬از باشـگاه الکمـار هلنـد بـه باشـگاه برایتـون انگلیـس پیوسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در خصوص مبلغ این انتقال‪ ،‬رقمی رسـما و دقیق اعالم نشـده؛ اما بسـیاری‬ ‫از رسـانه ها مبلـغ ‪۱۷‬میلیون پاونـد را درج کرده انـد کـه به نظـر می رسـد‬ ‫این مبلـغ‪ ،‬مربـوط بـه هزینـه انتقـال بازیکـن و دریافتـی باشـگاه الکمـار بـوده‬ ‫و حقـوق دریافتـی جهانبخـش موضـوع دیگری سـت کـه در رسـانه ها منتشـر‬ ‫نشـده‪ .‬بـا مبنا قـراردادن مبلـغ ‪۱۷‬میلیون پاونـد و زمـان انتقـال جهانبخش از‬ ‫باشـگاه داماش سـابق به ان‪.‬ای‪.‬سـی (در ‪ ۱۹‬سـالگی) و نیز مطابق با جدول‬ ‫ً‬ ‫در ج شـده در مقررات برای محاسـبه مکانیسـم مشـارکت‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬حدودا‬ ‫سـه درصد از ایـن هزینـه انتقـال بایـد بـه باشـگاه های ایرانـی کـه بازیکـن را‬ ‫از فصـل ‪ ۱۲‬سـالگی تـا فصـل ‪ ۱۹‬سـالگی (قبـل از انتقـال بـه هلنـد) امـوزش‬ ‫داده انـد‪ ،‬اختصـاص یابـد‪ .‬حـاال و پـس از برگـزاری چندیـن نشسـت بیـن‬ ‫مسـئولین فدراسـیون فوتبال و مدیران باشـگاه برایتون‪ ،‬قرار اسـت به زودی‬ ‫حق فوتبال ایران در پرونده مکانیسـم مشـارکت جهانبخش دریافت شـود‪.‬‬ ‫در این پرونده که علی ملیحی زاده؛ وکیل بین المللی سرپرستی ان را برعهده‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬مبلغ ‪ 573‬هزار یورو بابت مکانیسـم مشارکت به فوتبال ایران‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬دربـاره پرداخـت این مبلـغ‪ ،‬بـا باشـگاه برایتـون توافـق شـده‬ ‫اسـت تا تمام این ‪ 573‬هزار یورو که با نرخ روز ارز بیش از ‪16.5‬میلیارد تومان‬ ‫اسـت‪ ،‬به صـورت یکجـا بـه حسـاب فدراسـیون فوتبـال ایـران واریـز شـود‪.‬‬ ‫در این خصـوص‪ ،‬بـا یـک بانک بین المللی نیز توافقاتـی صورت گرفته تا بابت‬ ‫این مبلـغ‪ ،‬بـا دو طـرف همـکاری کنـد‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن بانـک بین المللـی‪،‬‬ ‫شـامل تحریم هـا نمی شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مهـدی میرعلی شـاهی مالـک خـودرو پـژو پـارس ‪ XU7-CNG‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪141 -32‬م‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ 124K0076508‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21CA4CK155653‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر‬ ‫کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 233‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002003613‬هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حاتـم بسـاطی فرزنـد محمداقـا بـه ش ش ‪ 736‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در‬ ‫یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 207/24‬مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام‬ ‫ابـاد غـرب‪ -‬خیابـان مفتـح خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل سـند‪ ،‬فا کتـور فـروش و اصـل نامـه فـک رهـن خـودرو سـواری جـک ‪ J5HFC7180BTF‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۴‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۸۱۲ -36‬ن‪ ۸۳‬و شـماره موتـور ‪ 4G93DDA02452‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAKNG7242FB124926‬بـه مالکیـت خانـم هانیـه اسـال مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب قـدرت بهرامـی مالـک چهـار هـزار و هفتصـد مترمربـع مشـاع از مقـدار مسـاحت پنجـاه و دو هـزار‬ ‫مترمربـع مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن (‪ 4700‬مترمربـع سـند و ‪ 300‬متـر مبایعه نامـه کـد رهگیـری)‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 181‬اصلـی واقـع در قریـه دوتویه سـفلی بـه نشـانی کهریـزک‪ ،‬خیابان سـرای احسـان‪ ،‬روسـتای‬ ‫دوتویه سـفلی موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪85‬الـف‪ 040331-‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1389/02/28‬متقاضـی‬ ‫تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه کـن در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام‬ ‫امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط به مراجعه کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت‬ ‫داشتن مدارک مالکیت خود‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشار ا گهی به امور منابع اب شهرری به نشانی‬ ‫میـدان شـهرری‪ ،‬ابتـدای جـاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظرف مـدت مقرر فـوق مانـع اقدامات شـرکت اب منطقه ای‬ ‫تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ ROA-1700CC‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪922 -36‬ق‪ 62‬و شـماره موتـور ‪ 11890006347‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB41PMXBH356370‬بـه‬ ‫مالکیـت معصومـه رقیق نقابـی مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 238‬کاشمر‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب شـایان خسـروی مالـک ‪0/25‬سـهم از ‪29‬سـهم از ‪253‬سـهم مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 144‬اصلـی ‪26‬‬ ‫فرعـی واقـع در قریـه لپه زنـک موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪ 134355‬صـادره بـه تاریـخ ‪1391/12/20‬‬ ‫متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر‬ ‫می باشـم و حسـب اعالم امور اب شـهرری براسـاس ضوابط و مقررات جاری‪ ،‬تعیین بسـتر و حریم منوط‬ ‫بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی‬ ‫تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه‬ ‫امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان شـهرری‪ ،‬ابتـدای جـاده قـم‪ ،‬خیابـان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبـش‬ ‫کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مدت مقرر فوق‬ ‫مانـع اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیه‬ ‫مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودروی سـواری سـایپا ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۷‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۶۵۷ -۲۹‬و‪ ۱۶‬و شـماره موتـور ‪ M13/6127132‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100J1106478‬بـه نـام بختیـار‬ ‫صیدی فـرد بـه شـماره ملـی ‪ ۵۹۵۰۰۱۳۷۷۸‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد هاچ بـگ ‪ 111SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1398‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪442 -29‬ص‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ M13/6220612‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS431100K1047116‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو وانـت پیـکان به رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1377‬با شـماره پلا ک ‪582 -19‬ب‪34‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 0077913455‬و شـماره موتـور ‪ 11517712649‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند‬ ‫کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/16 -139960318011011696‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه زهرا علیزاده باب تنگلی فرزند حسین جان‬ ‫صـادره از زرنـد از ‪ 57‬از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه خا کیـان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق محمدحسـن رسـولی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 912/79‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 2335‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقررات نسـبت بصدور‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/937‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002679‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک اسلام ابـاد تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رحیـم شـهبازی فرزنـد اله نور بـه ش ش ‪ 0‬صـادره از اسلام اباد غـرب در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 160/69‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ -‬خیابـان بسـیج مسـتضعفین خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی‬ ‫بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/17 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/30 -139960318011013504‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه فرزاد عسگری مالسرائی فرزند رضاعلی از ‪1‬‬ ‫از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه ملکسر بخش ‪ 25‬گیالن از نسق رضاعلی ملکسری مالسرائی بعنوان ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بمسـاحت ‪ 709‬مترمربـع از طـرف هیئت مذکـور احـراز گردیده و‬ ‫پلا ک ‪ 259‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صنایـع غذایـی نانـک خوزسـتان سـهامی خـاص بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 1754‬و شناسـه ملـی ‪ 10420180842‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/11/23‬تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬محل شـرکت در واحد‬ ‫ثبتـی بهبهـان بـه ادرس شـهر بهبهـان‪ -‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان حومـه‪ ،‬ابـادی‬ ‫شـهرک صنعتـی‪ ،‬خیابـان فرعـی‪ ،‬خیابـان اصلـی شـهرک صنعتـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه‬ ‫همکـف کدپسـتی ‪ 63711111185‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح‬ ‫فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107475‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صنایـع غذایـی نانـک خوزسـتان سـهامی خـاص بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 1754‬و شناسـه ملـی ‪ 10420180842‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/11/23‬تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬محل شـرکت در واحد‬ ‫ثبتـی بهبهـان بـه ادرس شـهر بهبهـان‪ -‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان حومـه‪ ،‬ابـادی‬ ‫شـهرک صنعتـی‪ ،‬خیابـان فرعـی‪ ،‬خیابـان اصلـی شـهرک صنعتـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه‬ ‫همکـف‪ ،‬کدپسـتی ‪ 63711111185‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح‬ ‫فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107538‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت متین راه بهبهان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت ‪1990‬‬ ‫و شناسـه ملـی ‪ 10420192473‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1398/03/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی‬ ‫بهبهان به ادرس شهرسـتان بهبهان‪ -‬بخش مرکزی‪ ،‬دهسـتان دودانگه‪ ،‬روسـتای‬ ‫قالنـد سـفلی‪ ،‬خیابـان فرعـی‪ ،‬خیابـان اصلـی روسـتای قالنـد سـفلی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقه‬ ‫همکف به کدپستی ‪ 6366194159‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح‬ ‫فـوق اصلاح گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107539‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمداقـا منصوریـان ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق‬ ‫شـده اعلام نمـوده اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 70/07‬مترمربـع بـه شـماره ‪ 6785‬فرعـی از ‪ 169‬اصلـی مفـروز از‬ ‫پلا ک ‪ 392‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرسـتان کرج‬ ‫به شماره چاپی ‪ 283019‬مورد ثبت و صفحه ‪ 181‬جلد ‪ 224‬مشارالیه صادر‬ ‫شـده مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنی نموده اسـت‪.‬‬ ‫لذا مراتب به اسـتناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجود سـند مالکیت‬ ‫نزد خود و یا انجام معامله نسـبت به ملک مذکور باشـد از تاریخ انتشـار این‬ ‫ا گهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این‬ ‫اداره تسـلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪ .‬بدیهی اسـت چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائه نگـردد‪،‬‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی طبق مقررات به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪/99/570‬ف محمد شکری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫ناحیه سه کرج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقای محمدحسـین یوسـف زاده برابـر وکالت نامـه شـماره ‪ 60079‬مورخه‬ ‫‪ 1394/08/07‬دفترخانـه ‪ 7‬تربت حیدریـه از طـرف خانـم فاطمـه یوسـف زاده باسـتناد‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت‬ ‫تمامـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 1569‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫یـک تربت حیدریـه کـه متعلـق به موکل وی می باشـد به علت نامعلوم مفقـود گردیده‬ ‫که با بررسـی سـامانه مدیریت کشـوری امال ک سـند مالکیت مقدار فوق ذیل دفتر ‪110‬‬ ‫صفحـه ‪ 169‬بنـام خانـم فاطمـه یوسـف زاده صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر امال ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبت‪،‬‬ ‫یگـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد بایسـتی ظرف ده‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/17 :‬‬ ‫محمدکاظـم باقـرزاده‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪558‬‬ ‫تربت حیدر یـه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدحسـین یوسـف زاده باسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تمامـت سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششدانگ پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 1569‬اصلی واقع در بخش یک تربت حیدریه که متعلق‬ ‫بـه وی می باشـد بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت‬ ‫کشـوری املا ک سـند مالکیـت مقـدار فـوق ذیـل دفتـر ‪ 20‬صفحـه ‪ 226‬بنـام اقـای‬ ‫محمدحسـین یوسـف زاده صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن‬ ‫حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحی قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یک‬ ‫نوبت ا گهی و متذکر می گردد هر کسـی نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـد بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در‬ ‫مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/17 :‬‬ ‫محمدکاظـم باقـرزاده‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪559‬‬ ‫تربت حیدر یـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310006020389‬مـورخ ‪ 1399/11/07‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫امین شـامی فرزند ا کبر در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت‬ ‫‪ 256.60‬مترمربع به پال ک ‪ 3917‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در رستمرود مازندران بخش‬ ‫‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار ا گهی تـا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماید‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909904‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظـر بـه اینکـه ششـدانگ دو قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت های ‪ 14687‬و ‪13564/02‬‬ ‫مترمربع جزء پال ک ‪ 15‬فرعی از ‪ 67‬اصلی واقع در منطقه سوداغالن ارادان و یک قطعه زمین به‬ ‫مساحت ‪ 2785/95‬مترمربع جزء پال ک ‪ 5‬فرعی از ‪ 67‬اصلی واقع در منطقه سوداغالن ارادان‬ ‫مـورد درخواسـت اقـای ایـرج پناهـی کـه در اجـرای اراء شـماره های ‪-139760329126001575‬‬ ‫‪ 1397/08/10‬و ‪ 1397/08/10-139760329126001573‬و ‪-139760329126001555‬‬ ‫‪ 1397/08/09‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی ارادان در مالکیـت مالـک مسـتقر گردیـده اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه‬ ‫تحدیـد حـدود پلا ک موصـوف در موعـد مقـرر بـه علـت عـدم حضـور مالـک یـا مجاوریـن انجـام‬ ‫نپذیرفتـه‪ ،‬لـذا در اجـرای تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون مذکـور تحدیـد حـدود بصـورت اختصاصـی روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪ 1400/02/12‬از سـاعت ‪ 8‬صبـح تـا پایـان وقـت اداری در محـل انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬بدینوسیله از متقاضیان و کلیه صاحبان امال ک مجاور طبق ماده ‪ 14‬قانون ثبت دعوت‬ ‫می شـود کـه در وقـت مقـرر در محـل حضـور بهم رسـانند‪ .‬واخواهی مجاورین نسـبت بـه حدود‬ ‫و حقـوق ارتفاقـی طبـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی تـا ‪ 30‬روز‬ ‫ً‬ ‫پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا معتـرض مکلـف اسـت طبـق تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب ‪ 1373/02/25‬و ماده ‪ 86‬ائین نامـه اجرایی ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی‬ ‫محـل تسـلیم دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 989‬علی عربسرهنگی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز موتورسـیکلت ملی ‪ 125CC-CDI‬مدل ‪ 1390‬با شـماره انتظامی ‪ 62559/579‬و شماره‬ ‫موتور ‪ NEH125156FMI-20114883‬و شماره شاسی ‪ NEH-125M9022211‬متعلق به حسن علیپور‬ ‫فرازنده کسـمائی مفقود و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪718 -24‬س‪ 84‬و شـماره موتـور ‪ 2286745‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286428879‬مربـوط بـه محمـد‬ ‫مهربان تـراب بـه شـماره ملـی ‪ 1860449492‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060002594‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫حلیمـه رودگـر فرزنـد رجبعلـی بـه شماره شناسـنام ه ‪ 4466‬صـادره از گرمسـار در‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مسـاحت ‪ 90/30‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 573‬الـی ‪ 575‬فرعـی از ‪ 111‬اصلـی از قطعـه باقیمانـده واقـع در‬ ‫شـهر ورامیـن تهـران بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن از مالکیـت محمدحسـین‬ ‫حسینی لواسـانی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪599‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی روسـتایی شـهید بهشـتی بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 62‬و شناسـه ملـی ‪ 10980060353‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع‬ ‫عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1397/12/13‬و نامـه شـماره‬ ‫‪ 9/342/98/1712‬مورخ ‪ 1398/10/01‬اداره تعاون روستائی شهرستان‬ ‫خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ -1 :‬کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب‬ ‫سـود و زیـان سـال ‪ 1396‬تصویـب شـد‪ -2 .‬اقایـان محمـد نقی لـو بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 2800874317‬و خلیـل شـریفی با کد ملـی ‪ 2800920289‬به ترتیب‬ ‫بعنـوان بـازرس اصلـی و بـازرس علی البـدل شـرکت بـرای مـدت یک سـال‬ ‫مالـی انتخـاب گردیدنـد‪ -3 .‬یحـی مالپـور بـا کـد ملـی ‪،2803033496‬‬ ‫سـیدصالح سـیدنظری بـا کـد ملـی ‪ ،2803045095‬عبـاس نقی لـو بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ ،2800870613‬بایـرام سـبحانوردی بـا کـد ملـی ‪ 2803058391‬و‬ ‫بایـرام شـریفی بـا کـد ملـی ‪ 2800907940‬بـه سـمت اعضـای اصلی هیات‬ ‫مدیـره بـرای مـدت سـه سـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی (‪)1106777‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909984‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ابتـکار کوشـا واحد کهربا با مسـئولیت محدود به شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 342‬و شناسـه ملـی ‪ 14004080113‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره‬ ‫مـورخ ‪ 1397/11/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬مرکـز اصلـی شـرکت بـه‬ ‫اسـتان اردبیل‪ ،‬شهرسـتان اردبیل‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر اردبیل‪ ،‬قدس‪ ،‬میدان‬ ‫(قـدس)‪ ،‬بزرگـراه شـهدا‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف‪ -‬کدپسـتی‪5619745618 :‬‬ ‫انتقـال یافـت و مـاده ‪ 3‬اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین (‪)1106775‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت متین راه بهبهان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت ‪1990‬‬ ‫و شناسـه ملـی ‪ 10420192473‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1398/03/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی‬ ‫بهبهان به ادرس شهرسـتان بهبهان‪ -‬بخش مرکزی‪ ،‬دهسـتان دودانگه‪ ،‬روسـتای‬ ‫قالنـد سـفلی‪ ،‬خیابـان فرعـی‪ ،‬خیابـان اصلـی روسـتای قالنـد سـفلی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقه‬ ‫همکف به کدپسـتی ‪ 6366194159‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح‬ ‫فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107476‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960310006018764‬مورخ ‪ 1399/09/10‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبدالرضـا فیـاض فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن با بنـای احداثی‬ ‫به مساحت ‪ 470‬مترمربع پال ک ‪ 2529‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در امیراباد مازندران‬ ‫بخـش ‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی م ‬ ‫که اشـخاص ذینفع به ارا اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نمایـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310006018744‬مـورخ ‪ 1399/09/10‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫منصـور فیـاض فرزنـد حسـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 470‬مترمربـع پلا ک ‪ 2528‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در امیرابـاد مازنـدران‬ ‫بخش ‪ 10‬ثبت نور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه سراسری و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار ا گهی تـا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماید‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909983‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/939‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬کارت خـودرو پرایـد سـواری بـه رنـگ سـفید شـیری مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪138 -19‬ل‪ 17‬و شماره موتور ‪ 436574‬و شماره شاسی ‪ S1412282902434‬مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(ضمنا کارت خودرو به نام سـحر باقری می باشـد‪).‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/09 -139960318011014110‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه فاطمـه شـفیعی کلدهی فرزند مصطفی‬ ‫از ‪ 1‬از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه فالح ابـاد بخـش ‪ 24‬گیلان از مالکیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب اعیـان احداثـی بـه اسـتثنای عرصـه کـه متعلـق بـه اداره اوقـاف می باشـد بمسـاحت‬ ‫‪ 24/16‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 220‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس‬ ‫مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصورت پـس از انقضای مـدت مذکور‪،‬‬ ‫برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/942‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/09 -139960318011014109‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه فاطمـه شـفیعی کلدهی فرزند مصطفی‬ ‫از ‪ 1‬از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه فالح ابـاد بخـش ‪ 24‬گیلان از مالکیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه کـه عرصـه ان متعلـق بـه اداره اوقـاف می باشـد بمسـاحت ‪150/87‬‬ ‫مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 219‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪1‬‬ ‫قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/943‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت کاال بـار شـاهین اذربایجـان بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 15509‬و شناسـه ملـی ‪ 14005068972‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/06/07‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 57/24350‬مـورخ ‪ 1399/06/12‬اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان اذربایجـان غربـی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقای‬ ‫سـیف الدین قلیـزاده کـد ملـی ‪ 2919658451‬بسـمت عضـو و رئیـس‬ ‫هیئت مدیره‪ -‬جعفر محمدی تقلیداباد کد ملی ‪ 2752152930‬بسمت‬ ‫عضـو هیئت مدیره و مدیرعامل‪ -‬جمال مخیر کد ملـی ‪2755312548‬‬ ‫بسـمت عضو هیئت مدیره‪ -‬علی بهاج کد ملی ‪ 2752151896‬بسـمت‬ ‫عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬بهنـام مخیر کـد ملـی ‪ 2740002963‬بسـمت عضو‬ ‫هیئت مدیره‪ -‬جالل مخیر کد ملی ‪ 2755340711‬بسمت عضو هیئت‬ ‫مدیـره‪ -‬سـعید پاشـائی تقلیداباد کد ملـی ‪ 2755312572‬بسـمت عضو‬ ‫هیئـت مدیـره‪ -‬ایدیـن حمزه نژادتقلیدابـاد کـد ملـی ‪2755612304‬‬ ‫بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬یاسـین قاسـمی کـد ملـی ‪2756002968‬‬ ‫بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬رضـا احمدی منصورابـاد کـد ملـی‬ ‫‪ 2741735212‬بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬غالمعلـی ملکی قراغاجـی‬ ‫کـد ملـی ‪ 2751567002‬بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬خانـم شـهناز‬ ‫خسـروی اوزانی کـد ملـی ‪ 2751326315‬بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪-‬‬ ‫خدیجـه شـیخی کـد ملـی ‪ 2752152477‬بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‬ ‫بمـدت نامحـدود تعییـن و انتخـاب شـدند‪ -2 .‬امضـاء کلیـه اسـناد مالی‬ ‫ً‬ ‫و چک هـا و قراردادهـا و اسـناد تعهـداور متفقـا بـا مدیرعامـل و رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و امضـاء مکاتبـات عـادی و اداری بـا‬ ‫مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1106805‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫به موجب پرونده اجرایی ‪ 9900084‬و ‪ 9900117‬ششدانگ یک دستگاه خودروی اسکانیا به شماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪۳۶۲ -۳۲‬ع‪ ۷۷‬تیـپ ‪( G410LA4*2HNA‬شـماره موتـور ‪ C13107L016769454‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ )NACG4X200D5323798‬از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬خـودرو مذکـور برابـر اسـتعالم‬ ‫پلیـس راهـور بـه نـام مرحـوم حبیب اله راسـتینه می باشـد که ایشـان به موجـب گواهی انحصـار وراثـت صادره‬ ‫از شـعبه ‪ ۳‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان جویـن در تاریـخ ‪ ۱۳۹۹/03/27‬در محـل اقامـت دائمـی خـود‬ ‫فـوت نمـوده و ورثـه حین الفوتـش عبارتنـد از اقایـان محمدابراهیـم‪ ،‬محمدتقـی‪ ،‬مهـدی شـهرت همگـی‬ ‫راسـقید و اقـای هـادی رسـولی پور و خانم هـا طاهـره و سـمیه شـهرت هـر دو راسـقید فرزنـدان مرحـوم و خانـم‬ ‫ً‬ ‫گل نسـا کیوانلوشهرسـتانکی همسـر مرحوم که موجب پرونده اجرایی ‪ 9900084‬صرفا تمام سـهم االرث اقای‬ ‫محمدتقـی راسـقید در قبـال طلـب خانـم فاطمـه رفیعی فـر و به موجب پرونـده اجرایـی ‪ 9900117‬سـهم االرث‬ ‫سایر ورثه در قبال طلب بانک ملی شعبه جاجرم (مبلغ ‪ 999100000‬ریال به عالوه تاخیر تادیه روزانه از تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/04/29‬لغایت تاریخ مزایده) به مزایده گذاشـته شده اسـت‪ .‬طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری‬ ‫ششـدانگ خودروی اسـکانیا به شـماره انتظامی ایران ‪۳۶۲ -۳۲‬ع‪ ۷۷‬به مبلغ دو میلیارد و سـیصد و پنجاه‬ ‫میلیـون تومـان (‪ 23500000000‬ریـال) ارزیابـی و قطعـی شـده اسـت‪ .‬موعـد مزایـده از روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/12/27‬در واحـد اجـرای اسـناد رسـمی جویـن واقـع در شهرسـتان جویـن‪ ،‬بلـوار امـام رضـا(ع)‪ ،‬محلـه‬ ‫مالیجـرد تعییـن کـه مـورد مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته می شـود‪.‬‬ ‫مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه‬ ‫ً‬ ‫حسـاب سـپرده ثبت اسـت‪ .‬ضمنا پرداخت هزینه تنظیم و انتقال سـند و نیز بدهی های مالیاتی‪ ،‬جریمه ها‬ ‫و عـوارض شـهرداری و غیـره بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت کـه درصـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد‪ .‬نیم عشـر اجرایـی و حـق مزایـده نقـدا‬ ‫وصول می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت‬ ‫و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۳۹۹/12/17 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960310006018734‬مورخ ‪ 1399/09/10‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای منصـور فیـاض فرزنـد حسـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت‬ ‫‪ 327.12‬مترمربـع پلا ک ‪ 2530‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقع در امیراباد مازندران بخش‬ ‫‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نمایـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909981‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫تجدید ا گهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر‬ ‫به مدت دو سال (نوبت دوم‪ -‬مرحله دوم)‬ ‫شماره مزایده‪509905401000009 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5199005401000034 :‬‬ ‫شهرداری جوانرود درنظردارد به استناد بند ‪ 11‬مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه عادی شورای اسالمی شهر مورخ ‪،1398/12/12‬‬ ‫بـه منظـور سـاماندهی تبلیغـات و مدیریـت تبلیغـات محیطی سـطح شـهر امـور بهره بـرداری و نگهداشـت تابلوهـای تبلیغاتی‬ ‫سـطح شـهر را از طریـق مزایـده عمومـی بـه شـرکت های تبلیغاتـی و افـراد حقیقـی بـه مـدت دو سـال وا گـذار نمایـد‪ .‬عالقمنـدان‬ ‫می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و اطالع از شـرایط مزایده از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی در مورخ ‪ 1399/12/09‬به‬ ‫مـدت ‪ 7‬روز کاری‪ ،‬تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/16‬بـه واحـد املا ک و حقوقـی شـهرداری مراجعـه‪ ،‬و از تاریـخ‬ ‫انتشـار نوبـت دوم ایـن ا گاهـی در مـورخ ‪ 1399/12/17‬بـه مـدت ‪ 10‬روز کاری (لغایـت ‪ )1399/12/28‬مهلـت دارنـد در مزایـده‬ ‫شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫مورد مزایده‪ :‬امور بهره برداری و نگهداشت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر‬ ‫اجاره بها‪ :‬برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه ماهیانه ‪ 30/000/000‬ریال (معادل سه میلیون تومان) می باشد‬ ‫که برای مدت ‪ 24‬ماه مبلغ ‪ 720/000/000‬میلیون ریال (معادل هفتاد و دو میلیون تومان) می باشد‪.‬‬ ‫مدت اجاره‪ :‬دو سال شمسی‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ ‪ 36/000/000‬ریال معادل (سه میلیون و ششصد هزار تومان) وجه نقد‬ ‫به حساب شماره ‪ 0108778157006‬به نام شهرداری جوانرود‪ ،‬نزد بانک ملی شعبه طالقانی جوانرود واریز نموده یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی در حد مبلغ مذکور بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشـنهاد قیمـت بایـد بصـورت عـددی و حروفـی نوشـته شـود و درصـورت مغایـرت مبلـغ عـددی و حروفـی مبلـغ پیشـنهادی‬ ‫حروفـی ملا ک عمـل خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مسـتاجر حق دریافت کسـب و پیشـه و سـرقفلی از شـهرداری نداشـته و حق ادعای هزینه های صرف شـده را از خود سـاقط‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫‪ -5‬سـپرده نفـرات اول تـا سـوم تـا زمـان ارائـه ضمانتنامـه (پرداخـت اجاره و تخلیه بیلبورد) و انعقـاد قرارداد با ایشـان‪ ،‬عـودت داده‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬با توجه به تجدید مزایده‪ ،‬مزایده با یک پا کت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -8‬افـراد متقاضـی الزامـا بایـد در سـامانه سـتاد ثبت نـام و پیشـنهاد قیمـت دهنـد‪ .‬درغیراینصـورت پا کـت پیشـنهاد قیمـت انهـا‬ ‫بازگشـایی نمی گـردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬متقاضیانی که توکن شـرکت در مزایده ندارند می توانند به ادرس‪ :‬کرمانشـاه‪ -‬سـازمان همیاری شـهرداری ها‪ ،‬طبقه ششـم‪،‬‬ ‫اقـای کویلی جهت ثبت نـام مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬پیشنهاددهندگان رسما اعالم نمایند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی‬ ‫مصوب ‪ 22‬دی ماه ‪ 1337‬نمی باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -11‬اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت کاری در زمینه امورات تبلیغاتی و الزاما دارای گواهینامه از مراجع ذیصالح باشند‪.‬‬ ‫‪ -12‬بارگذاری گواهینامه صالحیت کاری در سامانه ستاد الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -13‬شهرداری در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -14‬تاریخ بازگشایی اسناد مزایده روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/01/05‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در دفتر شهردار می باشد‪.‬‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهردار جوانرود‬ ‫تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص سـورین سـازان نامـدار ارجـان در تاریـخ ‪1398/11/21‬بـه شـماره ثبـت ‪ 3978‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14008983270‬ثبـت و امضـا ذیـل‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬فنـی مهندسـی‪ -‬تاسیسـاتی‪ -‬سـاختمانی‪ -‬صنعـت و‬ ‫دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫معدن و خدماتی شامل‪ :‬انجام کلیه امور ساختمانی و عمرانی‪ -‬مشاوره‪ ،‬نظارت‪ ،‬طراحی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی‪ ،‬تاسیساتی‪ ،‬صنعتی‪ -‬تاسیسات‬ ‫ابی‪ -‬سـاخت اسـکلت های فلزی و بتنی‪ -‬پل سـازی‪ -‬راه سـازی‪ -‬کلیه عملیات اسـفالتی‪ -‬سـاخت مخازن‪ -‬محوطه سـازی‪ -‬جدول کشی‪ -‬کانال کشی‪ -‬عملیات‬ ‫خا کبـرداری و خا کریـزی‪ -‬فنس کشـی‪ -‬ارماتوربنـدی و قالب بنـدی‪ -‬رنگ امیـزی و سندپالسـت‪ -‬ابیاری و زهکشـی‪ -‬طـرح ابیاری بارانـی و قطره ای‪ -‬نصب‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگهداری و امور بهره برداری از تاسیسـات الکتریکی‪ ،‬مکانیکی و سـاختمانی‪ -‬مبلمان شـهری‪ -‬احداث خطوط لوله نفت و گاز و اب و فاضالب‪ -‬خطوط توزیع‬ ‫و انتقـال نیـرو‪ -‬سـاخت و نصـب و راه انـدازی قطعـات صنعتـی‪ -‬برقـکاری صنعتـی و سـاختمانی و ابـزار دقیـق‪ -‬امـور بهر هبـرداری از تاسیسـات و نظایـر انهـا‪ -‬تعمیـر‬ ‫و نگهـداری سـاختمان و ماشـین االت‪ -‬خدمـات عمومـی (نظیـر تلفنچـی‪ ،‬تنظیفـات‪ ،‬امـور ابدارخانـه‪ ،‬پیشـخدمتی) ایجـاد و نگهـداری فضـای سـبز و باغبانـی‪،‬‬ ‫بهر هبـرداری از فضاهـای تفریحـی و گردشـگری‪ -‬جمـع اوری پسـماندهای شـهری و جمـع اوری و امحاء و دفن پسـماندهای عفونـی‪ -‬امور مخابرات و عملیات فیبر‬ ‫نـوری‪ -‬خدمـات کشـاورزی‪ -‬امـور اشـپزخانه و رسـتوران‪ -‬تهیـه و تامیـن ماشـین االت سـبک و سـنگین‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع سـنگ معدنـی‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع‬ ‫محصـوالت کشـاورزی‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع لـوازم‪ ،‬وسـایل و مـواد اولیـه کارخانه هـا و صنایـع‪ -‬تولیـد انـواع مصنوعـات بتنـی‪ -‬تولیـد انـواع تیرچـه صنعتـی و بلـوک‬ ‫سـیمانی در ابعـاد و سـایزهای مختلـف‪ -‬اجـرای کابینـت‪ ،‬کمـد دیـواری ام‪.‬دی‪.‬اف‪ -‬تهیـه و تولیـد ملزومـات و وسـایل چوبـی ادارات و سـازمان های خصوصـی و‬ ‫دولتـی‪ -‬تزئینـات داخلـی‪ -‬نقشه کشـی‪ -‬ازمایشـگاه بتـن و خـا ک‪ -‬انجام کلیه کارهـای خدماتی و تعمیرات‪ -‬ارائه خدمات مهندسـین مشـاور در پروژه های ابنیه‪،‬‬ ‫معمـاری‪ ،‬شهرسـازی‪ ،‬تاسیسـات‪ ،‬بـرق و مکانیـک‪ -‬اخـذ نمایندگـی از شـرکت های معتبـر‪ -‬شـرکت در مناقصـات و مزایـدات‪ -‬اخـذ تسـهیالت بانکـی و اعتبـاری‪-‬‬ ‫واردات و صـادرات کاالهـای مجـاز بازرگانـی (انجـام کلیـه فعالیت هـای فـوق منـوط به اخذ مجـوز از مراجع ذیصالح می باشـد) درصورت لزوم پـس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر بهبهان‪ ،‬محله‬ ‫ذوالفقـاری‪ ،‬کوچـه «فرعـی ‪ ،»2‬کوچـه «سـوم»‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 6361638517‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1000000‬ریال‬ ‫نقـدی منقسـم بـه ‪ 100‬سـهم ‪ 10000‬ریالـی تعـداد ‪ 100‬سـهم ان بانـام عـادی مبلغ ‪ 350000‬ریال توسـط موسسـین طـی گواهی بانکی شـماره ‪ 185‬مـورخ ‪1398/10/24‬‬ ‫نزد بانک سـپه شـعبه پیروزی بهبهان با کد ‪ 1236‬پرداخت گردیده اسـت و الباقی در تعهد صاحبان سـهام می باشـد‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬خانم عاطفه معتقد‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1850032017‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬خانـم نجیمـه شـکراله زاده بـه شـماره ملـی ‪ 1860620442‬بـه سـمت عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای امیـن مشـهدی بـه شـماره ملـی ‪ 1861228821‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت مدیرعامـل به‬ ‫مدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های‬ ‫عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬اقای امین‬ ‫محمدرضائـی بـه شـماره ملـی ‪ 1861359608‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالی‪ ،‬اقای محمد معقولی به شـماره ملـی ‪ 1861641801‬به سـمت‬ ‫بازرس اصلی به مدت یک سـال مالی روزنامه کثیراالنتشـار سـایه جهت درج ا گهی های شـرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانـه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107443‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تجدید مزایده زمین شهرداری جوانرود‬ ‫(مرحله سوم‪ -‬نوبت اول)‬ ‫شماره مزایده‪2099005401000004 :‬‬ ‫شـهرداری جوانـرود درنظـردارد بـه اسـتناد بنـد سـه مصوبـات یکصـد و هشـتمین جلسـه شـورای اسلامی شـهر در مـورخ ‪1399/09/17‬‬ ‫نسـبت بـه فـروش دو قطعـه زمیـن بـا کاربـری مسـکونی و قدرالسـهم خـود واقـع در قطعـات تفکیکـی کارکنـان شـهرداری موسـوم‬ ‫بـه اخـوان علیـزاده بـه شـرح جـدول ذیـل از طریـق مزایـده عمومی اقدام نماید‪ .‬عالقمندان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و اطالع از شـرایط مزایده‬ ‫از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی در مـورخ ‪ 1399/12/17‬بـه مـدت ‪ 7‬روز کاری‪ ،‬تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/25‬بـه واحـد املا ک و‬ ‫حقوقـی شـهرداری مراجعـه و از تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ایـن ا گاهـی در مـورخ ‪ 1399/12/26‬بـه مـدت ‪ 10‬روز کاری (‪ )1400/01/14‬مهلت کاری دارنـد‪ ،‬در مزایده‬ ‫شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات قطعات مورد مزایده برابر جدول ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده قطعه شماره ‪ 4‬بلوک ‪ 2‬مبلغ ‪ 251/190/000‬ریال (معادل بیست و پنج میلیون و یکصد و نوزده هزار تومان)‬ ‫و قطعـه شـماره ‪ 11‬بلـوک ‪ 1‬مبلـغ ‪ 510/040/000‬ریـال (معـادل پنجـاه و یـک میلیـون و چهـار هـزار تومـان) وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره ‪ 0108778157006‬بـه نـام‬ ‫شـهرداری جوانـرود نـزد بانـک ملـی شـعبه طالقانـی جوانـرود یـا ارائـه ضمانتنامـه بانکـی معتبـر و یا چک تضمین شـده بانکی در حـد مبلغ مذکور بعنوان سـپرده‬ ‫شـرکت در مزایـده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬محتویات پا کت ها‪:‬‬ ‫‪ -3-1‬پا کت الف‪ :‬تضمین سپرده شرکت در مزایده (واریز وجه نقد‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ،‬چک تضمیین شده بانکی)‬ ‫تبصـره‪ :‬چنانچـه در پا کـت «الـف» هرگونـه وجـه نقـد‪ ،‬ایـران چـک‪ ،‬چـک اشـخاص حقیقی یا حقوقی بابت تضمین گذاشـته شـود مـورد قبول نبوده و پیشـنهاد‬ ‫مردود می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬پا کت ب‪ :‬برگه پیشنهاد قیمت که باید بصورت عددی و حروفی نوشته شود و درصورت مغایرت مبلغ عددی و حروفی مبلغ پیشنهادی حروفی‬ ‫ملا ک عمل خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬شـهرداری در رد یا پذیرش هر یک از پیشـنهادات مختار اسـت و متقاضی هیچگونه ادعا یا اعتراضی دراینخصوص نخواهد داشـت و هرگونه ادعا و اعتراض‬ ‫در محا کم اداری و قضایی مسـموع نمی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنده مزایده موظف است حدا کثر ظرف مدت یک هفته کل وجه پیشنهادی را به حساب شماره ‪ 0106355273000‬بنام شهرداری جوانرود واریز نماید‪.‬‬ ‫درغیراینصورت سپرده وی ضبط و به فرد واجدالشرایط بعدی وا گذار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬سپرده نفرات اول تا سوم برای قطعه مذکور تا زمان واریز کل وجه برنده و انعقاد قرارداد با ایشان‪ ،‬عودت داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬کلیـه هزینه هـای بعـدی از جملـه نقـل و انتقـال سـند‪ ،‬اماده سـازی (تاسیسـات زیربنایـی و روبنایـی‪ ،‬مخابـرات‪ ،‬اب و فاضلاب‪ ،‬صـدور پروانـه سـاختمانی‪،‬‬ ‫دارایـی و ‪ )...‬بعهـده برنـده مزایـده می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬قیمت پایه کارشناسی قطعات مورد مزایده در جدول ذیل تعیین گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬به استناد ائین نامه مالی شهرداری ها ماده ‪ 7‬قانون مناقصه یا مزایده با توجه به تجدید مزایده پیشنهاد یک نفر بررسی و پا کت بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -12‬افـراد متقاضـی الزامـا بایـد در سـامانه سـتاد (ادرس‪ :‬کرمانشـاه‪ -‬سـازمان همیـاری شـهرداری ها‪ ،‬طبقـه ششـم‪ ،‬اقـای کویلـی) ثبت نـام بعمـل اورنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پا کـت پیشـنهاد قیمـت بازگشـایی نمی گـردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -13‬پیشـنهاددهندگان رسـما اعالم نمایند که مشـمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب ‪ 22‬دی ماه ‪1337‬‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬در سامانه سادا شماره مال ‪ 2199005401000006‬متعلق به قطعه تفکیکی به مساحت ‪ 127/51‬مترمربع و شماره مال ‪ 2199005401000005‬متعلق به قطعه‬ ‫تفکیکی به مساحت ‪ 83/73‬مترمربع می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬تاریخ بازگشایی اسناد مزایده روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/01/15‬راس ساعت ‪ 9‬صبح در دفتر شهردار می باشد‪.‬‬ ‫مشخصاتقطعه‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت کل پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫قطعات تفکیکی کارکنان شهرداری موسوم به اخوان علیزاده‬ ‫(خیابان‪12‬متری)‬ ‫‪83/73‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪5/023/800/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعات تفکیکی کارکنان شهرداری موسوم به اخوان علیزاده‬ ‫(تقاطع خیابان‪16‬متری)‬ ‫‪127/51‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪10/200/800/000‬‬ ‫فرهاد تاب زر؛ شهردار‬ ‫تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص سـورین سـازان نامـدار ارجـان در تاریـخ ‪1398/11/21‬بـه شـماره ثبـت ‪ 3978‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14008983270‬ثبـت و امضـا ذیـل‬ ‫دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬فنـی مهندسـی‪ -‬تاسیسـاتی‪ -‬سـاختمانی‪ -‬صنعـت و‬ ‫معدن و خدماتی شامل‪ :‬انجام کلیه امور ساختمانی و عمرانی‪ -‬مشاوره‪ ،‬نظارت‪ ،‬طراحی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی‪ ،‬تاسیساتی‪ ،‬صنعتی‪ -‬تاسیسات‬ ‫ابی‪ -‬سـاخت اسـکلت های فلزی و بتنی‪ -‬پل سـازی‪ -‬راه سـازی‪ -‬کلیه عملیات اسـفالتی‪ -‬سـاخت مخازن‪ -‬محوطه سـازی‪ -‬جدول کشی‪ -‬کانال کشی‪ -‬عملیات‬ ‫خا کبـرداری و خا کریـزی‪ -‬فنس کشـی‪ -‬ارماتوربنـدی و قالب بنـدی‪ -‬رنگ امیـزی و سندپالسـت‪ -‬ابیاری و زهکشـی‪ -‬طـرح ابیاری بارانـی و قطره ای‪ -‬نصب‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگهداری و امور بهره برداری از تاسیسـات الکتریکی‪ ،‬مکانیکی و سـاختمانی‪ -‬مبلمان شـهری‪ -‬احداث خطوط لوله نفت و گاز و اب و فاضالب‪ -‬خطوط توزیع‬ ‫و انتقـال نیـرو‪ -‬سـاخت و نصـب و راه انـدازی قطعـات صنعتـی‪ -‬برقـکاری صنعتـی و سـاختمانی و ابـزار دقیـق‪ -‬امـور بهر هبـرداری از تاسیسـات و نظایـر انهـا‪ -‬تعمیـر‬ ‫و نگهـداری سـاختمان و ماشـین االت‪ -‬خدمـات عمومـی (نظیـر تلفنچـی‪ ،‬تنظیفـات‪ ،‬امـور ابدارخانـه‪ ،‬پیشـخدمتی) ایجـاد و نگهـداری فضـای سـبز و باغبانـی‪،‬‬ ‫بهره بـرداری از فضاهـای تفریحـی و گردشـگری‪ -‬جمـع اوری پسـماندهای شـهری و جمـع اوری و امحاء و دفن پسـماندهای عفونـی‪ -‬امور مخابرات و عملیات فیبر‬ ‫نـوری‪ -‬خدمـات کشـاورزی‪ -‬امـور اشـپزخانه و رسـتوران‪ -‬تهیـه و تامیـن ماشـین االت سـبک و سـنگین‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع سـنگ معدنـی‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع‬ ‫محصـوالت کشـاورزی‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش انـواع لـوازم‪ ،‬وسـایل و مـواد اولیـه کارخانه هـا و صنایـع‪ -‬تولیـد انـواع مصنوعـات بتنـی‪ -‬تولیـد انـواع تیرچـه صنعتـی و بلـوک‬ ‫سـیمانی در ابعـاد و سـایزهای مختلـف‪ -‬اجـرای کابینـت‪ ،‬کمـد دیـواری ام‪.‬دی‪.‬اف‪ -‬تهیـه و تولیـد ملزومـات و وسـایل چوبـی ادارات و سـازمان های خصوصـی و‬ ‫دولتـی‪ -‬تزئینـات داخلـی‪ -‬نقشه کشـی‪ -‬ازمایشـگاه بتـن و خـا ک‪ -‬انجام کلیه کارهـای خدماتی و تعمیرات‪ -‬ارائه خدمات مهندسـین مشـاور در پروژه های ابنیه‪،‬‬ ‫معمـاری‪ ،‬شهرسـازی‪ ،‬تاسیسـات‪ ،‬بـرق و مکانیـک‪ -‬اخـذ نمایندگـی از شـرکت های معتبـر‪ -‬شـرکت در مناقصـات و مزایـدات‪ -‬اخـذ تسـهیالت بانکـی و اعتبـاری‪-‬‬ ‫واردات و صـادرات کاالهـای مجـاز بازرگانـی (انجـام کلیـه فعالیت هـای فـوق منـوط به اخذ مجـوز از مراجع ذیصالح می باشـد) درصورت لزوم پـس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر بهبهان‪ ،‬محله‬ ‫ذوالفقـاری‪ ،‬کوچـه «فرعـی ‪ ،»2‬کوچـه «سـوم»‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 6361638517‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1000000‬ریال‬ ‫نقـدی منقسـم بـه ‪ 100‬سـهم ‪ 10000‬ریالـی تعـداد ‪ 100‬سـهم ان بانـام عـادی مبلغ ‪ 350000‬ریال توسـط موسسـین طـی گواهی بانکی شـماره ‪ 185‬مـورخ ‪1398/10/24‬‬ ‫نزد بانک سـپه شـعبه پیروزی بهبهان با کد ‪ 1236‬پرداخت گردیده اسـت و الباقی در تعهد صاحبان سـهام می باشـد‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬خانم عاطفه معتقد‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1850032017‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬خانـم نجیمـه شـکراله زاده بـه شـماره ملـی ‪ 1860620442‬بـه سـمت عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای امیـن مشـهدی بـه شـماره ملـی ‪ 1861228821‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت مدیرعامـل به‬ ‫مدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های‬ ‫عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬اقای امین‬ ‫محمدرضائـی بـه شـماره ملـی ‪ 1861359608‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالی‪ ،‬اقای محمد معقولی به شـماره ملـی ‪ 1861641801‬به سـمت‬ ‫بازرس اصلی به مدت یک سـال مالی روزنامه کثیراالنتشـار سـایه جهت درج ا گهی های شـرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانـه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)1107506‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫روانه شدن ‪ ۷۷۴‬مددجوی تحت حمایت‪ ،‬به خانه بخت‬ ‫نام گذاری نخستین روستای موسیقی محور کشور‬ ‫روسـتای کفشـگرکالی جویبـار‪،‬‬ ‫به عنوان روستای موسیقی محور‬ ‫نام گـذاری شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ در‬ ‫ائینـی باحضـور عبـاس زارع؛‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬معـاون‬ ‫فرمانـدار جویبـار‪ ،‬بخشـدار‬ ‫و تنـی چنـد از مسـئولین ان‬ ‫شهرسـتان از تابلوی ورودی روسـتای کفشـگرکالی؛ زادگاه خاندان محمدی‬ ‫(از فعاالن و حافظان موسـیقی بومی مازندران) به عنوان نخسـتین روسـتای‬ ‫موسـیقی محور رونمایـی شـد‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫در این ائین‪ ،‬موسـیقی بومی مازندران را ازلحاظ تاریخی و فنی‪ ،‬با پیشـینه ای‬ ‫طوالنـی عنـوان کـرد کـه توانسـته در تمامـی عرصه هـا‪ ،‬انعکاس دهنـده افـکار‪،‬‬ ‫عقایـد‪ ،‬دیدگاه هـا و زندگـی مردمـان ایـن ناحیـه باشـد‪ .‬وی توجه به موسـیقی‬ ‫و هنرهـای بومـی اسـتان را از محورهـای اساسـی فعالیت هـای ایـن اداره کل‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬خوشـحالیم کـه در یک روسـتا‪ ،‬مردم هنرمنـد ان به صورت‬ ‫متحـد و یکـدل در مسـیر اعتلای فرهنـگ و هنـر تلاش می کننـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران و تنی چند از مسئولین در این ائین هنری‬ ‫عالوه بر دیدن اجرای موسیقی بومی توسط گروه موسیقی برادران محمدی‪،‬‬ ‫یک نهال درخت نیز در ورودی این روستا کاشتند‪ .‬شایان ذکر است؛ درپایان‬ ‫از تابلوی معرفی این روسـتا به عنوان روسـتای موسـیقی محور رونمایی شـد‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار فارس مطرح کرد؛‬ ‫معاون کمیته امداد استان مطرح کرد؛‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه‬ ‫امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬طـی ‪ ۱۱‬ماهـه سـال‬ ‫جـاری ‪ ۷۷۴‬مددجـوی تحت حمایـت‬ ‫روانـه خانـه بخـت شـدند»‪ .‬به گـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ سـید موسـی‬ ‫عمـادی ترکامـی؛ معـاون حمایـت و سلامت‬ ‫خانـواده کمیتـه امـداد مازنـدران اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬جهیزیـه ایـن تعـداد مددجـو بـا‬ ‫اعتبـاری بـه ارزش هفت میلیـارد و ‪۷۵۷‬میلیون تومـان تامیـن شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬جهیزیـه مددجویـان ازطریـق مرا کـز نیکـوکاری‪ ،‬مشـارکت خیران‬ ‫و موسسـه خیریـه حضـرت رقیـه(س) تهیـه و بـه مددجویـان اهـداء شـد»‪.‬‬ ‫معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران تصریح کرد‪« :‬سـه‬ ‫مرحله رزمایش جهیزیه برای مددجویان واجدشرایط برگزار شد»‪ .‬وی بیان‬ ‫داشـت‪« :‬به منظـور حفـظ کرامـت خانواده هـا‪ ،‬اقلام جهیزیه هـا شـامل لـوازم‬ ‫ضـروری زندگـی ماننـد یخچـال‪ ،‬اجـاق گاز‪ ،‬تلویزیـون‪ ،‬سـرویس اشـپزخانه‪،‬‬ ‫بخاری‪ ،‬فرش و ‪ ...‬مطابق با نظر نوعروسان از فروشگاه های معتبر براساس‬ ‫نیازشـان تهیه شـده اسـت»‪ .‬عمـادی گفـت‪ ۴۵۰« :‬مددجـوی تحت حمایـت‬ ‫در اسـتان‪ ،‬در نوبـت دریافـت جهیزیـه قـرار دارنـد و امیدواریم با کمک خیران‬ ‫ایـن افـراد نیـز روانـه خانـه بخـت شـوند»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شهردارباقرشهر‪:‬‬ ‫توسعه منابع طبیعی؛‬ ‫گامی موثر در دستیابی به توسعه پایدار‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس در ائیـن روز درختـکاری و‬ ‫کلنـگ بـاغ مـوزه هنـر ‪ ،‬ضمـن تبریـک هفتـه‬ ‫منابـع طبیعـی و روز درختـکاری بـر حفـظ ‪،‬‬ ‫حراسـت و توسـعه فضاهای سبز‪ ،‬جنگل ها‬ ‫و زیسـتگاه مختلـف طبیعـی تا کیـد کـرد و‬ ‫تو سـویی‬ ‫گفـت‪« :‬اقدامـات مـا بایـد بـه سم ‬ ‫باشـد کـه روز بـه روز شـاهد گسـترش منابـع‬ ‫طبیعـی و جنگل هـا و زیسـتگاه های‬ ‫مختلـف طبیعـی باشـیم»‪ .‬دکتـر عنایـت اهلل‬ ‫رحیمـی درختـکاری را یـک اقدام پسـندیده‬ ‫و ارزشـمند توصیـف کـرد و از اقـدام‬ ‫شـهرداری شـیراز‪ ،‬شـورای شـهر و مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی بـرای برپایـی چنیـن‬ ‫مراسـمی کـه بـا هـدف ترویـج درخـت کاری‬ ‫توسـط مردم برگزار شـده اسـت‪ ،‬تشـکر کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه عرصه هـای منابع طبیعی‬ ‫همچون جنگل ها و مراتع میراث ارزشـمند‬ ‫ملـی مـا هسـتند‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬بـا توسـعه‬ ‫منابـع طبیعـی‪ ،‬می تـوان یکـی از اهـداف‬ ‫اصلـی توسـعه پایـدار در کشـور را محقـق‬ ‫کرد»‪ .‬نماینده عالی دولت در اسـتان فارس‬ ‫گفـت‪« :‬منابـع طبیعـی میراثـی گرانبه اسـت‬ ‫کـه از گذشـته بـه ارث رسـیده و مـا بایـد‬ ‫ان را بـه اینـدگان تحویـل دهیـم؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫عالو هبـر حفـظ ایـن میـراث‪ ،‬توسـعه ان‬ ‫نیـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر رحیمـی همچنیـن بـه تالش هـای‬ ‫صورت گرفتـه در اسـتان فـارس در راسـتای‬ ‫توسـعه منابـع طبیعـی‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬در عرصـه منابـع طبیعـی در سـال‬ ‫جـاری بیـش از ‪ ۱۱‬هزار هکتـار جنـگل کاری‪،‬‬ ‫نهـال کاری و گل کاری در اسـتان انجـام‬ ‫شـده اسـت کـه بیـش از دوهـزار و ‪ ۸۰۰‬هکتـار‬ ‫از ان جنـگل کاری بـوده کـه اقدامـی بسـیار‬ ‫پسـندیده و خـوب اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس عنـوان کـرد‪« :‬در شـهر‬ ‫شـیراز و ارتفاعـات مشـرف بـه ان نیـز بیـش‬ ‫از نه هزار هکتـار از اراضـی منابـع ملـی‬ ‫بـرای توسـعه فضـای سـبز و درختـکاری‬ ‫بـه شـهرداری وا گـذار شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بـه شـهرداری شـیراز پیشـنهاد کـرد بـرای‬ ‫هـر شـهروند سـهمیه ای در حـد یـک تـا‬ ‫‪ 10‬درخـت را بـا حفـظ مالکیـت دولـت و‬ ‫شـهرداری و منابـع طبیعـی در نظـر بگیـرد‬ ‫و خانواده هایـی کـه تمایـل دارنـد در‬ ‫حفـظ و توسـعه ایـن درخت هـا مشـارکت‬ ‫کننـد‪ .‬رحیمـی با اشـاره به اینکه درختـان‬ ‫در نظر گرفته شـده بـرای کاشته شـدن در‬ ‫ارتفاعـات بایـد متناسـب بـا اقلیـم و شـرایط‬ ‫منطقـه باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اقدامـات‬ ‫سـبب می شـود کـه ارتفاعـات مـا پوشـیده‬ ‫از جنـگل باشـد و بتوانیـد طـراوت و ارامـش‬ ‫را بـه شـهروندان هدیـه دهیـم»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬دسـتیابی بـه ارتفاعـات سـبز در شـهر‬ ‫شـیراز نیازمنـد سـاز و کار و برنامه ریـزی‬ ‫از سـوی نماینـدگان مـردم در شـورای شـهر‪،‬‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شـهرداری و دسـتگاه های متول ‬ ‫اسـتاندار فـارس دربـاره احـداث بـاغ مـوزه‬ ‫هنـر شـیراز توسـط شـهرداری شـیراز نیـز‬ ‫ضمـن ارزشـمند دانسـتن ایـن اقـدام گفت‪:‬‬ ‫«شـهر موجـودی زنـده اسـت کـه یـک‬ ‫سیسـتم دارد و ایـن سیسـتم متشـکل از‬ ‫یسـت کـه بایـد‬ ‫زیر سیسـتم های مختلف ‬ ‫هماهنـگ عمـل کننـد»‪ .‬دکتـر رحیمـی‬ ‫شـهر را بـه بـدن موجـودی زنـده تشـبیه کرد‬ ‫و افـزود‪« :‬توجـه بـه موضوعـات مختلفـی‬ ‫لو نقـل‪ ،‬پـل و سـاختمان‪،‬‬ ‫همچـون حم ‬ ‫امـور فرهنگـی‪ ،‬سـاختار کالبـدی و‬ ‫محتوایـی‪ ،‬فضـای سـبز و گـذران اوقـات‬ ‫فراغـت بایـد به صـورت هماهنـگ باشـد؛‬ ‫چر اکـه ناهمگونـی در توجه بـه هر یک از این‬ ‫وجـوه ‪،‬شـهر را بـا مشـکالت جـدی مواجـه‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬توجـه هم زمـان بـه همـه‬ ‫نقـاط شـهر از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه بـه‬ ‫گفتـه اسـتاندار فـارس در مدیریـت شـهری‬ ‫مد نظـر قـرار بگیـرد و شـمال و جنـوب شـهر‬ ‫شـاهد اقدامـات توسـعه ای باشـند‪ .‬دکتـر‬ ‫رحیمـی با بیان اینکـه ا گـر تنهـا پروژه هـای‬ ‫ً‬ ‫خشـن بتنـی در شـهر ترویـج یابنـد‪ ،‬قطعـا‬ ‫شـهروندان از نظـر ارامـش روحـی و ذهنـی‬ ‫دچـار مشـکل خواهنـد شـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«ا گـر در کنـار ایجـاد تقاطـع‪ ،‬خیابان هـا‬ ‫و مهندسـی ترافیـک اقداماتـی در قالـب‬ ‫توسـعه فضـای سـبز و ایجـاد مـوزه حرکـت‬ ‫کنیـم‪ ،‬می توانیـم بگوییـم زیر سیسـتم های‬ ‫شـهری مـا هماهنـگ عمـل می کننـد»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به کارنامـه اقدامـات عمرانـی‪،‬‬ ‫توسـعه ای و اقتصـادی دولـت در فـارس‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬نگاهـی گـذرا بـه ایـن عملکـرد‬ ‫نشـان می دهـد تحولـی بـزرگ و پیشـرو در‬ ‫اسـتان شـکل گرفتـه اسـت»‪ .‬او بـا طـرح‬ ‫سـئوالی مبنی بر اینکـه چـرا عـده ای تمایـل‬ ‫ندارنـد مـردم در جریـان موفقیت هـای‬ ‫دولـت و نظـام قـرار بگیرنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬برخـی‬ ‫نمی خواهنـد بیـان شـود تـا سـال ‪ ٩٢‬کمتر از‬ ‫‪ ٢٠‬شـرکت دانش بنیـان در فـارس داشـتیم؛‬ ‫امـا امـروز بـه بیـش از ‪ ٢٠٠‬شـرکت رسـیده‬ ‫یکـه اینهـا توفیقـات فرزنـدان‬ ‫اسـت؛ در حال ‬ ‫خـدوم مـردم در دولـت و عملکرد جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران اسـت»‪.‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مشکل اب ناحیه صنعتی پارس اباد مرتفع می شود‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬بـا اسـتفاده‬ ‫از کانال هـای اب جـاری منطقـه‪ ،‬اب موردنیـاز صنایـع ناحیـه صنعتـی‬ ‫پارس ابـاد تامیـن می شـود»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی در جریـان بازدیـد از ناحیـه صنعتـی‬ ‫پارس ابـاد گفـت‪« :‬یکـی از مشـکالت ناحیـه صنعتـی پارس ابـاد‪ ،‬کمبـود اب‬ ‫بـرای ایـن ناحیـه صنعتـی بـود کـه بـا تعامـل بـا فرمانـداری ایـن شهرسـتان و‬ ‫مسئوالن استان و همچنین اهالی منطقه‪ ،‬اب موردنیاز واحدهای تولیدی‬ ‫ایـن ناحیـه از محـل کانـال اب موجـود در منطقـه تامیـن می شـود»‪ .‬اهلـی از‬ ‫برون سـپاری اجرای این پروژه به پیمانکار ذی صالح خبر داد و افزود‪« :‬برای‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه اعتبـاری بالغ بـر ‪20‬میلیاردریـال از محـل منابـع داخلـی‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه تلاش می شـود ایـن پـروژه تـا پایـان بهـار سـال‬ ‫اینـده بـه سـرانجام برسـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫اردبیـل‪ ،‬افـزود‪« :‬در دوسـال اخیر بـا اعطـای مشـوقات ارائه شـده و تخفیفـات‬ ‫درنظر گرفته شـده‪ ،‬سـرمایه گذاران خوبـی در ایـن ناحیـه حضـور یافتنـد کـه‬ ‫بـا اجـرای ایـن طر ح هـای صنعتـی‪ ،‬جهـش خوبـی در تولیـد و صنعـت ایـن‬ ‫شهرسـتان اتفـاق خواهـد افتـاد کـه ایـن به معنـای واقعـی جهـش تولیـد در‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬اهلـی افـزود‪« :‬تامیـن زیرسـاخت ها در شـهرک های صنعتـی‬ ‫یسـت کـه تلاش می شـود بـا‬ ‫یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای مسـئوالن استان ‬ ‫ایجـاد امکانـات الزم در شـهرک های صنعتـی‪ ،‬راه برای حضور سـرمایه گذاران‬ ‫در اسـتان تسـهیل شـود»‪.‬‬ ‫بازدید شهردار از اداره کل امور مالیاتی استان‬ ‫دکتـر لطف اللهیـان؛ شـهردار اردبیـل ضمـن بازدیـد از اداره کل بـا مدیـرکل‬ ‫امـور مالیاتـی اسـتان اردبیـل دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان اردبیـل؛ در این دیـدار دکتـر لطف اللهیـان ضمـن‬ ‫بازدیـد از سـالن مودیـان سـاختمان جدیـد اداره کل از تالش هـا و همـکاری‬ ‫همـکاران محتـرم مالیاتـی درجهـت وصـول به موقـع مالیـات و عـوارض‬ ‫ارزش افـزوده تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬شـهردار اردبیـل توسـعه پایـدار را نیازمنـد‬ ‫درامدهـای پایـدار و مسـتمر دانسـته و نقـش مالیـات و وصـول عـوارض را‬ ‫درجهـت ابادانـی شـهر و پیشـرفت ان مهـم توصیـف کـرد‪ .‬درادامـه قلـی زاده؛‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل ضمن خوشامدگویی از زحمات شهردار‬ ‫و کارکنـان ان درجهـت پیشـبرد اهـداف سـازمانی بـرای ابادانـی شـهر تشـکر و‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی تعامل و گسترش همکاری بیش ازپیش‬ ‫بین دو دستگاه را حائزاهمیت دانسته بر ایجاد وحدت رویه در سامانه های‬ ‫نرم افـزاری جهـت سـهولت خدمت رسـانی بـه مـردم تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫درخواست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫در هفته درختکاری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫اسـتان اردبیـل بااشـاره به اینکه رعایـت‬ ‫حریـم‪ ،‬حتـی در کاشـت درخـت نیـز بایـد‬ ‫رعایت شـود از شـهروندان درخواسـت کرد‬ ‫از کاشـت درختـان نامناسـب و بلندقامت‬ ‫در محـدوده حریـم شـبکه های بـرق پرهیز‬ ‫کننـد‪ .‬حسـین قدیمـی گفت‪« :‬اسـفندماه‬ ‫زمـان کاشـت درخـت محسـوب می شـود‬ ‫و همـه موظـف هسـتیم کـه در ایـن ایـام‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده از فرصتـی کـه طبیعـت در‬ ‫اختیارمـان قـرار داده اسـت‪ ،‬بـرای توسـعه فضـای سـبز تلاش کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬درختـان از مهم تریـن اجـزای محیـط زیسـت هسـتند کـه در شـرایط‬ ‫بو هوایـی نامسـاعد از قبیـل طوفـان شـدید و بـرف سـنگین شکسـته شـده‬ ‫ا ‬ ‫یـا سـقوط می کننـد و ممکـن اسـت باعـث صدمه به خطـوط انتقـال‪ ،‬توزیع و‬ ‫بروز خاموشـی شـوند و هرسـاله کار هرس‪ ،‬با هزینه های گزافی که باید صرف‬ ‫عمـران و ابـادی و زیرسـاخت شـود اجـرا می شـود»‪ .‬قدیمـی افـزود‪« :‬به منظور‬ ‫اطمینـان از ایمنـی و جلوگیـری از بـروز قطعی هـا‪ ،‬هم اسـتانی های عزیـز قبـل‬ ‫از کاشـت درختـان در محلـی کـه می خواهنـد درخـت بکارنـد‪ ،‬ایسـتاده و‬ ‫بـه بـاال نـگاه کننـد ا گـر خطـوط انتقـال یـا توزیـع را می بیننـد بهتـر اسـت از‬ ‫کاشـت درخـت در ان نقطـه منصـرف شـوند و ا گـر خطوطـی نمی بینیـد‪ ،‬ان‬ ‫نقطـه محـل مناسـب بـرای کاشـت درخـت اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ا گـر‬ ‫شـاخه های درختـان بـا خطـوط بـرق برخـورد کنند‪ ،‬ضمـن ایجاد خطـر برای‬ ‫شـهروندان باعـث خاموشـی منزل یا محله هـای اطراف خواهند شـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«شـهروندان باید قبل از کاشـت درخت میزان رشـد نهایی ان را درنظر گرفته‬ ‫و باتوجه بـه محـل تصمیـم بگیرنـد»‪ .‬وی از هم اسـتانی های عزیز درخواسـت‬ ‫کـرد درصـورت مشـاهده هرگونـه برخـورد شـاخه درخـت بـا خطـوط بـرق‪ ،‬بـا‬ ‫فوریت هـای بـرق ‪ ۱۲۱‬تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫«مهارت از خانه تا کارخانه» باید یک شعار ملی شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫جلسـه کارگـروه اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪،‬‬ ‫معـادن و کشـاورزی مازنـدران باحضـور‬ ‫علـی اوسـط هاشـمی؛ معـاون وزیـر تعـاون‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی و رئیـس سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور و حسـن‬ ‫خیریانپـور؛ معـاون اقتصـادی و امـور‬ ‫هماهنگـی اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬سـید‬ ‫حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای مازنـدران و دیگـر اعضـای ایـن اتـاق‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز‬ ‫اطالع رسـانی روابط عمومـی اداره کل امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای مازنـدران؛ رئیـس سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفه ای کشـور اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای در عرصـه‬ ‫مهارت امـوزی نیازمنـد گفت وگـو و تعامـل‬ ‫است‪ .‬تدوین سند راهبری اموزش در بخش‬ ‫دولتـی و خصوصـی بـدون همفکـری شـرکای‬ ‫مهارتـی وزن الزم را نخواهـد داشـت‪ .‬اتـاق‬ ‫یسـت‬ ‫بازرگانـی از اصلی تریـن شـرکای مهارت ‬ ‫و ایـن اتـاق پشـتوانه محکـم بـرای مملکـت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬صنعـت‪ ،‬بـازار و‬ ‫ائین رونمایی از اپلیکیشن «باقرشهر‬ ‫مـن» باحضـور شـهردار‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی باقرشـهر و جمعـی‬ ‫از مسـئوالن در سـالن عطـر یـاس‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی‬ ‫باقرشـهر؛ ابوطالـب بقرایـی؛ رئیـس‬ ‫شـورای باقرشـهر بااشـاره به اهتمـام‬ ‫ویـژه اعضـای شـورای شـهر بـه پیگیـری مطالبـات و حوائـج شـهروندان گفـت‪:‬‬ ‫«بـا افتتـاح و بهره بـرداری از ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬مدیـران شـهری جـزو اولین نفراتی‬ ‫هسـتند کـه بـا مـردم می تواننـد ارتبـاط مسـتقیم داشـته باشـند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن اپلیکیشـن بـا درنظرگرفتـن قسـمت های مختلـف مثل معرفـی نخبگان‬ ‫شهری‪ ،‬درج ا گهی های استخدام صنایع و مشاغل و درج اخرین اخبار به روز‪،‬‬ ‫مشاهده مصوبات و کمیسیون ها و ‪ ...‬با قرارگرفتن در ادرس وب سایت شورای‬ ‫باقرشـهر و دانلـود ان دراختیـار شـهروندان قـرار می گیـرد»‪ .‬سـعید اسـتادفرج؛‬ ‫شهردار باقرشهر نیز در ائین رونمایی از اپلیکیش «باقرشهر من» گفت‪« :‬افتخار‬ ‫خدمات رسـانی بـه مـردم نصیـب هرکسـی نمی شـود و باید قـدر این لحظـات را‬ ‫با حساسـیت و وسـواس خاصی دانسـت»‪ .‬استادفرج افزود‪« :‬تمام تالش خود‬ ‫و مجموعـه مدیریـت شـهری بـرای عمـران و ایجـاد رفـاه مـردم باقرشـهر در حـد‬ ‫توان به کار بسته ام»‪ .‬وی گفت‪« :‬امیدواریم با همدلی و اتحاد بتوانیم مسائل‬ ‫و مشـکالت مـردم را برطـرف کنیـم و رضایـت نسـبی بـرای انـان فراهـم سـازیم»‪.‬‬ ‫شـهردار باقرشـهر افتخارات امروز را؛ ثمره تالش و دلسـوزی مدیریت شـهری در‬ ‫ارائه خدمات دانسـت و افزود‪« :‬سـطح توقعات شـهروندان از مدیریت شـهری‬ ‫بـاال رفتـه و امیدواریـم بتوانیـم با ارتقای خدمات‪ ،‬شـاهد شـهری ابـاد و افزایش‬ ‫رفاه شـهروندان باشـیم»‪ .‬در پایان مراسـم از سعید استادفرج به پاس خدمات‬ ‫ارزنـده در پیگیـری مطالبـات شـهروندان و افتتـاح و بهر هبـرداری از پروژه هـای‬ ‫عمرانـی و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و اعضـای گروه هـای جهـادی و‬ ‫نیروهـای بسـیجی باقرشـهر کـه بـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا پرداختـه بودنـد بـا‬ ‫اهـدای لـوح سـپاس و هدایایـی تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫فرماندار ری عنوان کرد؛‬ ‫عزم راسخ مجموعه شهرستان‬ ‫در برگزاری انتخابات پرشور‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری در دوازدهمیـن جلسـه‬ ‫هماهنگـی برگـزاری انتخابـات خـرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شهرسـتان ری گفـت‪« :‬شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا تمامـی برنامه هـا و‬ ‫مراسمات را تحت الشعاع قرار داده و ا گر‬ ‫ایـن روند شـیوع تا چندماه اینـده ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬انتخابات در شرایط کرونایی برگزار‬ ‫خواهـد شـد کـه در شهرسـتان ری مهم تریـن اولویـت در برگـزاری انتخابـات‪،‬‬ ‫درنظرگرفتـن تمهیـدات درجهـت حفـظ سلامت رای دهنـدگان خواهـد بـود و‬ ‫بایسـتی از امـروز برنامه ریزی هـای الزم صـورت گیـرد»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬بخشـداران‪ ،‬شـهرداران‪ ،‬مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و‬ ‫دهیاران شهرستان ری رسیدگی به امور مردم و حوزه سرزمینی را در دستورکار‬ ‫قـرار داده و از حضـور در هرگونـه فضاهـای سیاسـی انتخاباتـی کـه موجـب‬ ‫تحت الشـعاع قرار گرفتن اصل بی طرفی می شـود پرهیز کنند»‪ .‬نماینده عالی‬ ‫دولت بیان داشت‪« :‬چهار انتخابات در خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬برگزار خواهد شد که از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است که با همدلی و انسجام مردم والیی شهرستان‬ ‫ری همچون گذشته مشارکت مطلوبی در این انتخابات محقق خواهد شد»‪.‬‬ ‫توکلـی گفـت‪« :‬مشـارکت حدا کثـری همـراه با امنیـت و سلامت در انتخابـات از‬ ‫مهم ترین اولویت ها در شهرستان ری است و دراین راستا همه ما درخصوص‬ ‫تحقق مشارکت سیاسی در انتخابات مسئولیت داریم»‪ .‬وی افزود‪« :‬مشارکت‬ ‫حدا کثـری در انتخابـات نقـش بسـزایی در جایـگاه و اقتـدار نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در عرصـه بین المللـی دارد و دراین راسـتا مجموعـه‬ ‫شهرستان ری تالش خواهند کرد تا انتخابات خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬پرشور و همراه با‬ ‫نشـاط سیاسـی برگـزار شـود»‪.‬‬ ‫تعطیلی ‪ 70‬واحد صنفی اغذیه فروشی‬ ‫درپی شیوع کرونا‬ ‫مشـتری؛ مثلـث طالیـی جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫ظرفیت ملی یعنی بازار‪ ،‬ظرفیت قدرت یعنی‬ ‫بـازار‪ ،‬پشـتوانه بـازار و صنعـت مشتری سـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه ایـران فاقـد گفتمـان ملـی مهـارت‬ ‫اسـت»‪ .‬هاشـمی خبـر از مـوج چهـارم صنعت‬ ‫داد و بیـان کـرد‪« :‬در مـوج صنعـت یعنـی‬ ‫هـوش مصنوعـی کـه الزم اسـت در برخـورد بـا‬ ‫ان هوشـیار باشـیم»‪ .‬رئیـس سـازمان اموزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای کشـور تصریـح کـرد‪« :‬اسـتان‬ ‫یسـت و پتانسـیل‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اسـتان دریای ‬ ‫بـاالی اشـتغال در حـوزه صنعـت دریایـی‬ ‫وجـود دارد کـه باید به نحو مطلـوب از ان بهره‬ ‫جسـت و اسـتفاده بهینـه کـرد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول اظهـار امیـدواری کـرد تـا پنج درصـد‬ ‫جمعیـت اسـتان زیرپوشـش اموزش هـای‬ ‫مهـارت و مهارت امـوزی سـوق یابنـد و اعلام‬ ‫داشـت‪« :‬برخـی از دسـتگاه های دولتـی کـه‬ ‫زیرنظـر شـورای مهـارت هسـتند‪ ،‬می تواننـد‬ ‫ایـن موضـوع را تحقـق بخشـد‪ .‬در سـال‬ ‫اینـده‪ ۱۴۰۰ ،‬کارگاه جـوار صنعتـی در کشـور‬ ‫ایجـاد می شـود‪ .‬سـه مرکـز ملـی خدمـات و‬ ‫گردشـگری‪ ،‬صنایـع چـوب و مشـاغل خانگی‬ ‫در مازنـدران ایجـاد خواهد شـد که الزم اسـت‬ ‫از ایـن ظرفیـت اسـتفاده شـود»‪ .‬معـاون وزیـر‬ ‫تعـاون کار و رفاه اجتماعی با اعالم «مهـارت از‬ ‫خانـه تـا کارخانـه» بایـد یک شـعار ملی شـود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬ایجاد بانک اطالعاتی استادکاران‬ ‫یسـت‪ .‬ایجـاد یـک مرکـز اموزش‬ ‫بسـیار ضرور ‬ ‫فنـی و حرفـه ای در جنـب اتـاق بازرگانـی بـا‬ ‫رویکـرد تربیـت اسـتادکار بسـیار مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫الزم به ذکـر اسـت؛ در این جلسـه عبـداهلل‬ ‫مهاجر؛ رئیـس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشـاورزی مازندران از علی اوسـط هاشـمی؛‬ ‫معـاون وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و‬ ‫رئیس سـازمان اموزش فنی و حرفه ای کشـور‬ ‫تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫شهرداربندرعباس‪:‬‬ ‫حرکت در مسیر «بندرعباس شهری برای همه» مایه افتخار است‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫میـدان بـزرگ میـوه و تره بـار شـهرداری‬ ‫غبـر‬ ‫بندرعبـاس بـا اعتبـاری بال ‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـان در ائینـی بـا دسـتور‬ ‫ً‬ ‫ویدئوکنفرانـس رئیس جمهـوری رسـما‬ ‫افتتـاح شـد‪ .‬عبـاس امینـی زاده؛ شـهردار‬ ‫بندرعبـاس در ایـن مراسـم خطـاب بـه‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬باتوج هبـه تا کیـدات مکـرر‬ ‫یبـر نـگاه ویـژه بـه صنعـت گردشـگری‪ ،‬‬ ‫مبن ‬ ‫تفریحـی و توریسـتی‪ ،‬شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر بندرعباس بر همین اساس در‬ ‫مسیر توسعه پیشرفت اقتصادی و فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی گام برداشـته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬در بخش اقتصادی و اشتغال‬ ‫مرتبـط بـا دریـا و پیشـینه مـردم‪ ،‬احـداث‬ ‫بزرگ تریـن و مجهزتریـن بـازار عرضـه ماهی و‬ ‫میگو کشـور که یکی از بزرگ ترین پروژه های‬ ‫ملـی محسـوب می شـود‪ ،‬در دوران‬ ‫ریاسـت جمهوری شـما بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده است»‪ .‬شـهردار بندرعباس درادامه‬ ‫نیـز باتا کیدبراینکـه توسـعه زیرسـاخت ها‬ ‫در شـهر بندرعبـاس فقـط معطـوف بـه دریـا‬ ‫نبـوده و در حوزه هـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی نیـز دسـتاوردهای‬ ‫قابل توجهـی وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬عضویـت‬ ‫بندرعبـاس در شـبکه جهانـی شـهرهای‬ ‫خلاق یونسـکو‪ ،‬توسـعه و احـداث‬ ‫فرهنگسـراها و پالتوهـای نمایـش راه اندازی‬ ‫شـده و عالو هبـر ان‪ ،‬پژوهشـکده اسـناد‬ ‫تاریخـی بندرعبـاس‪ ،‬احـداث و بهسـازی‬ ‫مجموعه هـا و زمین هـای ورزشـی بـاغ گل ها‬ ‫و بـاغ پرنـدگان از دیگـر پروژه هـای اجراشـده‬ ‫طـی سـال های اخیـر اسـت»‪ .‬امینـی زاده‬ ‫افتخار خدمت به مردم‪ ،‬نصیب هر کسی نمی شود‬ ‫بـا اظهـار اینکـه در کنـار توسـعه سـاحل‪،‬‬ ‫در حـوزه گردشـگری‪ ،‬تفریحـی و ورزشـی‬ ‫در شـمال شـهر بندرعبـاس نیـز مجموعـه‬ ‫گردشـگری کوهسـتان پـارک پنجه علـی‬ ‫احداث شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬این‬ ‫مجموعـه شـامل زمین هـای ورزشـی‪ ،‬مسـیر‬ ‫پیاده روی و دوچرخه سـواری‪ ،‬میدان بزرگ‬ ‫تعزیـه‪ ،‬زیپ الیـن‪ ،‬پـل متحـرک‪ ،‬دریاچـه‬ ‫مصنوعـی و اسـتراحت گاه ها و جاذبه هـا‬ ‫بکـر طبیعـی جنـوب بـوده کـه موردتوجـه‬ ‫شـهروندان قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول همچنیـن در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنانش تصریح کرد‪« :‬پروژه های عمرانی‬ ‫و حـوزه حمل ونقـل شـهر بندرعبـاس در‬ ‫هفت سال گذشـته رشـدی چشـمگیر‬ ‫داشـته کـه از جملـه ان احـداث ‪ ۱۰‬تقاطـع‬ ‫مسـطح‪ ،‬مناسب سـازی پیاده روهـا‪،‬‬ ‫غیره ‬ ‫توجـه بـه توسـعه بافـت فرسـوده شـهری‪،‬‬ ‫توسعه نوار ساحلی شرقی‪ ،‬احداث مجتمع‬ ‫بنکـداران و توسـعه نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫عمومـی بـه مـردم شـهر بندرعبـاس‬ ‫هدیـه شـده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫بااشـاره به اینکه شـهرداری بندرعبـاس بـا‬ ‫اهـداف ملـی و جهانـی بـا اتحـاد ‪ ،‬همدلـی‬ ‫و انسـجام و تعامـل پروژه هایـی مانـدگار‬ ‫را بـه سـامان رسـانده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«احـداث میـدان میـوه و تره بـار نسـبت بـه‬ ‫گذشـته ظرفیتـی ‪ ۱۰‬برابـری را در محیطـی‬ ‫بهداشـتی و مجهـز بـه امکانـات کافـی کـه‬ ‫شـامل سـردخانه‪ ،‬غرفه هـای اسـتاندارد‪،‬‬ ‫باسـکول‪ ،‬پارکینـگ‪ ،‬خوابـگاه راننـدگان‪،‬‬ ‫بانـک‪ ،‬دفاتـر حمل ونقـل بـا مسـاحت‬ ‫‪ ۲۴‬هکتار هزینه ای بالغ بر ‪۵۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫احـداث کرده اسـت»‪ .‬امینی زاده خطاب به‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬بنـده و همکارانـم‬ ‫در شـهرداری بندرعبـاس برایمـان مایـه‬ ‫افتخـار اسـت کـه بندرعبـاس را بـرای همـه‬ ‫شـهروندان بسـازیم‪ .‬مـردم بندرعبـاس و‬ ‫مدافعـان خلیـج فـارس شـهیدان دارا و‬ ‫رئیسـی و صاحـب تاریـخ و فرهنـگ غنـی‬ ‫امـروزه شـاهد تحـوالت شـگرفی هسـتند کـه‬ ‫در دوران ریاسـت جمهوری حضرت عالـی‬ ‫تحقـق یافتـه اسـت»‪ .‬شـهردار بندرعبـاس‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنانش عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«حـدود هفت سـال افتخـار دارم کـه در شـهر‬ ‫تگـزار مـردم باشـم و بـه‬ ‫بندرعبـاس خدم ‬ ‫لطـف خداونـد و همراهـی مـردم برنامه های‬ ‫زیرسـاختی و مدیریتی و پروژه ها و اقدامات‬ ‫اداری و اجتماعـی در ایـن شـهر رقـم خـورده‬ ‫که بی سـابقه بوده است»‪ .‬وی افزود‪« :‬تمام‬ ‫ایـن مهـم به دلیـل برنامه ریـزی اساسـی و‬ ‫مدیریـت در هزینه هـا و تلاش شـبانه روزی‬ ‫همـکاران خوبـم و حمایـت و درایـت‬ ‫اسـتاندار و مدیـران محتـرم شـهر به ویـژه‬ ‫کتـک اعضـای محتـرم شـورای اسلامی‬ ‫ت ‬ ‫شـهر بـوده اسـت»‪ .‬اضافـه می شـود؛ میـدان‬ ‫بـزرگ میـوه و تره بـار شـهرداری بندرعبـاس‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۲۴‬هکتـار‪ ،‬دارای‬ ‫‪ ۹۲‬غرفـه عمده فروشـی هرکـدام بـه متـراژ‬ ‫‪ ۳۱۰‬مترمربـع و ‪ ۱۵‬غرفـه خرده فروشـی‬ ‫هرکـدام بـه مسـاحت ‪ ۶۶‬مترمربـع بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـیده اسـت‪ .‬ایـن مجموعـه‬ ‫دارای ‪ ۲۰۰۰‬مترمربـع پارکینـگ مسـقف و‬ ‫بخش های دیگر شـامل بانک‪ ،‬کافی شـاپ‪،‬‬ ‫کارتن فروشـی‪،‬‬ ‫انتظامـی‪،‬‬ ‫پاسـگاه‬ ‫رسـتوران‪ ،‬فسـت فود‪ ،‬قهوه خانـه‪ ،‬کارواش‪،‬‬ ‫اتش نشـانی‪ ،‬نمازخانـه‪ ،‬اسـتراحتگاه‬ ‫راننـدگان‪ ،‬سـاختمان اداری و غیـره اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیـه صنـف اغذیه فروشـان‬ ‫شهرسـتان ری بااشـاره به سـختی کار ایـن‬ ‫صنف اظهار داشـت‪« :‬شـغل اغذیه فروشـی‬ ‫از مشـاغل سـخت محسـوب می شـود کـه‬ ‫همـواره بـا زحمـت فـراوان و در سـاعات‬ ‫کاری طوالنـی و حتـی در روزهـای تعطیـل‬ ‫مشـغول بـه پاسـخگویی مشـتریان غـذا‬ ‫هسـتند»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اتـاق‬ ‫اصناف شهرستان ری؛ کامران بهورمنش افزود‪« :‬عالوه بر سختی کار و ساعات‬ ‫خدمات رسـانی طوالنـی اعضـای ایـن صنـف بـا مشـکالتی از قبیـل هجمـه و‬ ‫تبلیغـات سـوء بـا محوریـت عـدم مصـرف غذاهـای غـذای فـوری و سوسـیس‬ ‫و کالبـاس مواجه انـد کـه اغلـب سـیاه نمایی بـوده و باعـث رکـود ایـن صنـف‬ ‫می شـود»‪ .‬رئیـس اتحادیـه صنـف اغذیه فروشـان درادامـه گفـت‪« :‬هرسـاله‬ ‫اسـفندماه و ایـام نـوروز دوران طالیـی صاحبـان صنـوف غـذا در شـهر زیارتی ری‬ ‫اسـت و به ویـژه امسـال کـه مصـادف بـا ایـام رجـب و شـعبان شـده اسـت و بایـد‬ ‫غذاخـوری و غـذای فـوری مملـو از مشـتری بـود و کسـب وکار این صنف بیش از‬ ‫گذشـته رونق می گرفت؛ اما از اوایل اسـفند سـال گذشـته به منظور پیشـگیری‬ ‫از کرونا رسـتوران و فسـت فودهای سراسـر کشـور تعطیل شـدند و کار خود را در‬ ‫قالـب عرضـه بیرون بـر ادامـه دادنـد»‪ .‬بهورمنـش تصریـح کـرد‪« :‬روش بیرون بـر‬ ‫شیوه مجاز روزهای کرونایی برای صنوف عرضه کننده غذا و فست فود است؛‬ ‫نبـر در بیـن مـردم وضعیـت را‬ ‫امـا افزایـش حساسـیت نسـبت بـه غـذای بیرو ‬ ‫دشوار کرده که این شیوه هم فایده ای برای این صنف نداشته و این ویروس‬ ‫سـفره صنـف اغذیه فروشـان را جمـع کـرده اسـت‪ .‬صاحبـان ایـن صنـف امیـد‬ ‫داشـتند کـه شـاید ایـن شـیوه تـا حـدودی زخـم ناشـی از کرونا را التیام ببخشـد‬ ‫امـا متاسـفانه موفـق نبوده و صاحبـان واحدهای صنفی با کوله بـاری از بدهی‬ ‫و قسـط تنهـا مانده انـد»‪ .‬رئیـس اتحادیه صنف اغذیه فروشـان شهرسـتان ری‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬به دلیـل شـیوع کرونـا مـردم کمتـر از غـذای بیرون بـر به ویـژه فسـت‬ ‫فـود اسـتفاده کردنـد و ایـن مسـئله ضـرر زیـادی بـه ایـن صنـف وارد کرده اسـت‬ ‫و تاکنـون ‪ 70‬واحـد صنفـی این شهرسـتان تعطیـل و ‪ 700‬کارگر این صنـف از کار‬ ‫بیکار شده اند»‪ .‬بهورمنش اظهار داشت‪« :‬قیمت مواد اولیه این صنف مانند‬ ‫پنیـر پیتـزا‪ ،‬سوسـیس و کالبـاس‪ ،‬گوشـت‪ ،‬روغـن‪ ،‬خیار شـور و گوجه فرنگـی در‬ ‫سال جاری افزایش قابل توجهی داشته و ازسوی دیگر هزینه های ثابت مانند‬ ‫مالیـات و اجـاره رونـد صعودی داشـته و این موضوع باعث افزایش هزینه های‬ ‫جـاری شـده اسـت»‪ .‬رئیـس اتحادیـه صنـف اغذیه فروشـان شهرسـتان ری‬ ‫درپایان خاطرنشان کرد‪« :‬از مسئوالن خواسته شده درمورد معافیت مالیاتی‪،‬‬ ‫مهلت گرفتـن از صاحبـان املا ک‪ ،‬حـق بیمـه تامیـن اجتماعـی‪ ،‬پرداخـت‬ ‫تسـهیالت ارزان قیمـت و اختصـاص مـواد اولیـه الزم ایـن صنـف همـکاری الزم‬ ‫صـورت گیـرد امـا تابه حـال شـاهد هیچ گونـه حمایتـی نبودیـم»‪.‬‬ ‫جلسه بررسی مشکالت هیئت های ورزشی‬ ‫بخش خاوران‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت هیئت های ورزشـی بخش خاوران همراه با دعوت‬ ‫بـه حضـور پرشـور در انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬با حضور اسـماعیل شـعبانزاده؛ بخشـدار‬ ‫خـاوران‪ ،‬رئیـس اداره ورزش و جوانـان بخـش خـاوران‪ ،‬نماینـده اداره ورزش‬ ‫و جوانـان شهرسـتان ری‪ ،‬مسـئول سیاسـی و انتظامـی بخشـداری خـاوران و‬ ‫روسـای هیئت هـای ورزشـی در محـل بخشـداری خـاوران برگزار شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫یک شنبه‪ 17‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2192‬‬ ‫شهرک مدرس (گرگ تپه) همچنان زیر سایه بی توجهی ست‬ ‫وقف و مشکالت پایان ناپذیرش‬ ‫علیرضا فرجی‬ ‫شـهرک مـدرس یـا گرگ تپـه کـه بـه گل تپـه نیـز شـهره اسـت؛ به عنـوان یکـی‬ ‫از مناطـق حاشیه نشـین ورامیـن از ان یـاد می شـود کـه همـواره مشـکالت و‬ ‫معضلات فراوانـی را بـا خـود به همـراه داشـته اسـت‪ .‬از جملـه دغدغه هایـی‬ ‫کـه هیـچ گاه سـایه ان رخـت بـر نبسـته بحـث همیشـگی املا ک اوقافـی بـوده‬ ‫کـه ایـن امـر قبـل و بعـد از انقلاب چالش هـای مهمـی را پیـش روی اهالـی قرار‬ ‫داده و همچنـان به عنـوان مهم ترین مطالبه ازسـوی سـا کنان مطرح اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن مقولـه بسـیاری از مسـئوالن و کاندیداهـای ادوار گذشـته مجلـس‬ ‫و شـورای اسلامی شـهر ورامیـن جهـت اخـذ ارا‪ ،‬وعده هـای بی شـماری را‬ ‫بعـد‬ ‫به عنـوان شـعارهای انتخاباتـی یـا اجرایـی سـرلوحه قـرار داده انـد ولـی ِ‬ ‫گـذر از پـل موفقیـت‪ ،‬بهانه هـای واهـی را بهتریـن راه فـرار بـرای خـود ترسـیم‬ ‫کردنـد‪ .‬حـال بایـد گفـت چنیـن رخـدادی منجـر بـه ایجـاد مشـکالت فراوانـی‬ ‫شـده تـا همچنـان سـا کنان شـهرک مـدرس جهـت رفـع موانـع موجـود در‬ ‫نهادهـا و ارگان هـا‪ ،‬سـردرگم بـرای حـل معضلات باشـند یـا مبالغـی بـرای‬ ‫ساخت وسـازها پرداخـت کننـد کـه هیـچ گاه از روی میل و رغبت نبـوده و این‬ ‫خـود شـائبه شـرع را در اذهـان دوچنـدان کـرده اسـت‪ .‬در گذشـته و قبـل از‬ ‫انقلاب مدرسـه سپهسـاالر (مدرسـه عالـی شـهید مطهـری فعلـی) به عنـوان‬ ‫متولـی امـر‪ ،‬ناظـر و نافـذ بـر امـور اراضی سـت تـا بـا دخـل و تصـرف مسـئوالن‬ ‫این نهاد امورات مربوطه به سـرانجام رسـد‪ .‬چنین اتفاقی باعث شـده سـند‬ ‫رسـمی بـرای اراضـی مسـکونی و زراعـی صادر نشـود تـا ازلحـاظ ارزش ریالی نیز‬ ‫صاحبـان املا ک دچـار زیان هـای جبران ناپذیـری شـوند‪ .‬مصـداق بـارز ایـن‬ ‫امر نیز روشـن اسـت؛ چرا که زمین های منطقه خیراباد که هم جوار با اراضی‬ ‫شـهرک مـدرس هسـتند دارای چندیـن برابـر قیمـت بـوده ولـی در مقابـل ان‬ ‫و به جهـت قولنامه ای بـودن منطقـه گل تپـه‪ ،‬املا ک بـا کمتریـن هزین هکـرد‬ ‫در شـرایط دادوسـتد قـرار می گیـرد‪ .‬هرچنـد از دیگـر کمبودهـا؛ همچـون نبود‬ ‫اما کـن فرهنگـی‪ ،‬تفریحـی‪ ،‬ورزشـی و اموزشـی خواهیـم گذشـت کـه کمتریـن‬ ‫حـق شـهروندان فهیـم شـهرک مـدرس خواهـد بـود ولـی ایـن امیـد مـی رود بـا‬ ‫نـگاه ویـژه و عنایـات متولیـان مدرسـه عالـی شـهید مطهـری در کنـار رایزنـی‬ ‫و پیگیـری مسـئوالن شهرسـتان ورامیـن‪ ،‬بـا رفـع موانـع موجـود‪ ،‬مـردم ایـن‬ ‫منطقـه بـه انچـه حـق و شایستگی شـان اسـت دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫حذف همه خدمات حضوری‬ ‫با نصب اپلیکیشن «برق من»‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫اسـتان گلسـتان از حـذف تمامـی‬ ‫خدمـات ایـن شـرکت به صـورت‬ ‫حضوری به مشترکین خود در روزهای‬ ‫اینـده خبـر داد‪ .‬علی ا کبـر نصیـری در‬ ‫گفت وگـو بـا خبرنـگاران بـا بیـان ایـن‬ ‫مطلـب گفـت‪« :‬شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫برق استان گلستان درراستای تحقق‬ ‫دولـت الکترونیـک و حـذف مراجعـه حضـوری‪ ،‬تمامـی خدمـات موردنیـاز‬ ‫مشـترکین را ازطریـق اپلیکیشـن "بـرق مـن" انجـام خواهـد داد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«مشـترکین می تواننـد اپلیکیشـن "بـرق مـن" را ازطریـق سـایت شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان یـا نرم افـزار کافـه بـازار دریافـت کننـد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اسـتان با تشـریح چگونگی اجرای خدمات این شـرکت در‬ ‫اپلیکیشـن "بـرق مـن"‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـا ثبـت شناسـه ‪ ۱۳‬رقمـی قبـض بـرق‬ ‫اشترا ک یا اشترا ک های خود‪ ،‬تمامی خدمات به مشترکین ارائه می شود»‪.‬‬ ‫نصیری‪ ،‬دریافت و پرداخت صورتحسـاب‪ ،‬اطالع از خاموشـی های احتمالی‬ ‫محل مسکونی خود‪ ،‬ثبت حوادث و اتفاقات‪ ،‬روشنایی معابر را از مهم ترین‬ ‫خدمـات ارائه شـده در اپلیکیشـن "بـرق مـن" عنـوان کـرد‪ .‬وی تا کیـد کـرد کـه‬ ‫در اینده نزدیک‪ ،‬هیچ گونه خدمت حضوری در نواحی شـرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اسـتان گلسـتان به مشـترکین ارائه نمی شـود‪ .‬مدیرعامل شـرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان گلستان‪ ،‬تعداد مشترکین این شرکت را ‪۷۶۵‬هزار مشترک‬ ‫ذکـر و تا کیـد کـرد که تمامی مشـترکین باید نسـبت به نصب اپلیکیشـن "برق‬ ‫من" اقدام فوری کنند‪ .‬نصیری‪ ،‬ادرس شـرکت توزیع نیروی برق گلسـتان را‬ ‫‪ www.ped-golestan.ir‬ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫برقراری ارتباط بیش از ‪ 4500‬مشترک تلفن ثابت‬ ‫در کالله‬ ‫ارتباط بیش از ‪ 4500‬مشترک تلفن ثابت که در اثر قطعی فیبر نوری به منظور‬ ‫ایجاد خسارت به تجهیزات مخابراتی انجام شد در کمتر از پنج ساعت برقرار‬ ‫شـد‪ .‬در پـی ایجـاد خسـارت به تجهیـزات مخابراتی ازسـوی عـده ای در محل‬ ‫پـل گوگجـه شهرسـتان کاللـه‪ ،‬کارشناسـان مخابـرات بالفاصلـه بـا حضـور در‬ ‫محل نسبت به رفع خرابی و برقراری ارتباط مشترکین اقدام کردند‪ .‬به گفته‬ ‫مهنـدس مهـران مـرادی خواجه نفـس؛ رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان‬ ‫کاللـه ایـن خسـارت کـه منجـر به قطـع ارتبـاط بیـش از ‪ 4500‬خـط تلفن ثابت‬ ‫و ‪ 1653‬خـط اینترنـت در ‪ 12‬روسـتا شـده بـود‪ ،‬ارتباطـات همـراه اول را نیـز‬ ‫در ایـن منطقـه دچـار قطعـی و اختلال کـرده بـود کـه بـا همـت کارشناسـان‬ ‫ً‬ ‫و حضـور به موقـع در محـل‪ ،‬در کمتـر از پنج سـاعت ارتبـاط مجـددا برقـرار و‬ ‫دراختیـار مشـترکان قـرار گرفـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه خسـارت بـه تجهیـزات‬ ‫مخابراتـی موجـب اختلال در ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی خواهد شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬از انجایی کـه اولویـت مخابـرات رفـع خرابی هـا در اسـرع وقـت اسـت از‬ ‫همـکاران خـود دراین زمینـه قدردانـی کـرده و از مردم می خواهم با مشـاهده‬ ‫هرگونه موارد مشـکوک در هنگام وقوع خسـارت یا سـرقت توسط افراد خاسر‬ ‫و سـارق‪ ،‬مراتـب را بـا شـماره ‪ 3144‬بـه اطلاع مخابـرات رسـانده تـا در اسـرع‬ ‫وقـت نسـبت بـه حضـور در محـل و اقدامـات الزم برنامه ریـزی شـود»‪.‬‬ ‫استاندار گلستان خبر داد؛‬ ‫ممنوعیت حراجی در گلستان‬ ‫اسـتاندار گلسـتان از ممنوعیـت برپایـی حراجی هـا در اسـتان خبـرداد و‬ ‫گفـت‪« :‬سـفر بـه شـهرهای نارنجـی و قرمـز ممنـوع اسـت»‪ .‬به گـزارش مهـر؛‬ ‫هـادی حق شـناس در سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـای گلسـتان اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬بر اسـاس تصمیـم سـتاد ملـی کرونـا سـفر بـه شـهرهای قرمـز و نارنجـی‬ ‫ممنـوع بـوده و در گلسـتان دو شـهر گـرگان و کردکـوی در شـرایط نارنجـی‬ ‫قـرار دارنـد لـذا سـفر بـه انهـا ممکـن نیسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ایـام پایانـی سـال‬ ‫تو امدهـا بیشـتر می شـود‪ ،‬مـردم بایـد پروتکل هـا را‬ ‫و تعطیلات نـوروز کـه رف ‬ ‫رعایـت کـرده تـا عید امسـال بهتر از سـال گذشـته باشـد»‪ .‬حق شـناس گفت‪:‬‬ ‫«با توج هبـه نامـه وزیـر بهداشـت بـه وزیـر صمـت‪ ،‬برپـای حـراج همچنـان‬ ‫ممنـوع بـوده و سـفر از خوزسـتان بـه گلسـتان و بالعکـس هـم ممنـوع اسـت؛‬ ‫مگـر اینکـه تسـت پی سـی ار افـراد منفـی باشـد»‪ .‬حق شـناس تا کید کـرد‪« :‬در‬ ‫تمـام ایـام نـوروز تمـام مدیـران و نیروهـای خدمات رسـان بـه مـردم در قالـب‬ ‫سـتاد‪ ،‬بـدون تعطیلـی فعـال هسـتند»‪ .‬وی گفت‪« :‬ا گر شـرایط کنونی حا کم‬ ‫باشـد‪ ،‬تعطیلی اصناف را نخواهیم داشـت؛ ولی ا گر وارد موج چهارم شـویم‪،‬‬ ‫تصمیمـات جدیـدی خواهیـم گرفـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیهاذرمهر‬ ‫قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫تولید ‪ 16‬میلیون گل از تولیدکنندگان خراسان رضوی‬ ‫برای استقبال از بهار ‪1400‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫قائم مقـام سـتاد مناسـبت های شـهرداری‬ ‫مشـهد از تولیـد ‪ ١٦‬میلیـون گل توسـط‬ ‫تولیدکننـدگان داخـل اسـتان بـرای تامیـن‬ ‫گل در اسـتقبال از بهـار ‪ 1400‬خبـر داد‪.‬‬ ‫مهـدی یعقوبـی در نشسـت خبـری خـود‬ ‫بـا اصحـاب رسـانه بـا موضـوع برنامه هـای‬ ‫سـتاد اسـتقبال از بهـار ‪ ،1400‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«رنگ امیـزی جـداول و مبلمـان شـهری‬ ‫یکـی از برنامه هـای هرسـاله مـا بـرای بحـث‬ ‫اسـتقبال از بهـار خواهـد بـود‪ .‬از دیگـر‬ ‫اقدامـات مهـم گل کاری هـای بهـاری اسـت‬ ‫کـه هرسـاله در سـه نوبـت (بهـار‪ ،‬تابسـتان‬ ‫و پاییـز) بحـث گل کاری را به صـورت جـد‬ ‫دنبـال می کنیـم؛ امـا در فصـل زمسـتان‬ ‫به دلیـل شـرایط شـبکه جـوی و خـزان‬ ‫ت نمی گیـرد»‪.‬‬ ‫درختـان گل کاری صـور ‬ ‫قائم مقـام سـتاد مناسـبت های شـهرداری‬ ‫مشـهد بابیان اینکـه بحـث ریسـه بندی و‬ ‫ایجـاد فضـای روشـنایی در شـب یکـی دیگـر‬ ‫از برنامه هـا اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در کنـار ایـن‬ ‫مـوارد المان هـای مرتبـط بـا بخـش فرهنگی‬ ‫و خدمـات شـهری نیـز نصـب خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫یعقوبـی تصریـح کـرد‪« :‬چند سال ‬ ‫بحـث المان هـای نـوروزی را در حـوزه هنـری‬ ‫به صـورت فراخوانـی کـه از تیرمـاه اعلام‬ ‫می شـود‪ ،‬پیگیـر هسـتیم کـه پـس از اعلام‬ ‫فراخـوان بـا سپری شـدن بخـش داوری‬ ‫ان هـا را در سـطح شـهر نصـب می کنیـم»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد‬ ‫بابیان اینکـه درحال حاضـر از جانمایـی‬ ‫المان هـای تعاملـی فاصلـه گرفته ایـم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬ما تمامی گل کاری های سـطح‬ ‫شـهر را به نوعـی جانمایـی خواهیـم کـرد کـه‬ ‫شـهروندان در حالـت گـذر نیـز از تماشـای‬ ‫ان لـذت ببرنـد»‪ .‬یعقوبـی بابیان اینکـه‬ ‫تا کنـون بیـش از ‪ 16‬میلیـون گل بـرای‬ ‫اسـتقبال از بهـار ‪ 1400‬تهیـه شـده‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬گفتنی ست؛ ‪ 16‬میلیون گل تهیه شده‬ ‫توسـط تولیدکننـدگان داخـل اسـتان تولیـد‬ ‫شده که معادل حدود ‪ 94‬درصد از گل های‬ ‫تولیـدی بـوده کـه منجـر بـه اشـتغال زایی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای سـال‬ ‫جـاری حـدود ‪ 19‬هکتـار گل کاری در سـطح‬ ‫شـهر اتفـاق می افتـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن رقـم‬ ‫نسـبت بـه سـال گذشـته بیـش از ‪ 1.5‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـته و عمـده افزایـش مـا در‬ ‫حاشـیه شـهر ماننـد کال زرکـش‪ ،‬کالت‪،‬‬ ‫بولـوار ‪ 22‬بهمن مـاه و‪ ...‬خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکـه مجموعـا ‪ 900‬ادرس کل گاری‬ ‫در سـطح شـهر لحـاظ کرده ایـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن ‪ 32‬مـورد گل کاری ویـژه در‬ ‫سـطح میدان هـا خواهیم داشـت»‪ .‬یعقوبی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬گفتنی سـت؛ بـرای سـال‬ ‫جـاری جشـنواره گل هـای اللـه را در پارک هـا‬ ‫ایالم‬ ‫توسعهشبکهتوزیعاب‬ ‫در محله جدید دهستان ارمو دره شهر‬ ‫مدیر امور ابفا شهرستان دره شهر از توسعه ‪ ۹۰۰‬متر خط انتقال و شبکه توزیع‬ ‫اب در محلـه جدیـد دهسـتان ارمـو خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن امر مهم درراسـتای‬ ‫توسـعه شـبکه اب تکمیـل و مدیریـت شـبکه توزیـع‪ ،‬تامیـن و توزیع اب شـرب‬ ‫بهداشـتی و درنهایت ارائه خدمات مطلوب اب رسـانی به شـهروندان اجرایی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬احـد داودی افـزود‪« :‬از ایـن مقـدار ‪ ۲۷۰‬متـر ان به صـورت خـط‬ ‫انتقـال بـا سـایز لولـه ‪ ۱۱۰‬پلی اتیلـن و چهاراینـچ گالوانیـزه و مقـدار ‪ ۶۳۰‬متـر لولـه‬ ‫بـا سـایز ‪ ۶۳‬پلی اتیلـن در شـبکه توزیـع‪ ،‬توسـط عوامـل اجرایـی ایـن امـور طـی‬ ‫سـه روز متوالـی انجـام و بـه بهره برداری رسـید»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬با اجـرای این‬ ‫شـبکه گذاری امکان وا گذاری و نصب انشـعاب اب برای واحدهای مسـکونی‬ ‫در دهسـتان مذکـور فراهم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کاشت نهال توسط شهرداری به اسم نوزادان‬ ‫شهردار ایالم گفت‪« :‬درراستای فرهنگ سازی و نگهداری‪ ،‬طرح کاشت نهال‬ ‫(والدت) با شـعار (درخت دوسـتی بنشـانیم) اجرا می شـود»‪ .‬طالب صادقیان‬ ‫افزود‪« :‬در این طرح هر نهال با مشـخصات شناسـنامه نوزاد تازه متولد شـده‪،‬‬ ‫کاشـت و پلا ک ان نیـز بر همین اسـاس صـادر می شـود»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«دراین راسـتا تمامـی خانواده هـای ایالمـی کـه به تازگی صاحب فرزند شـده اند‬ ‫می تواننـد نهـال رایـگان بـرای نـوزاد دریافـت و کاشـت کننـد»‪ .‬شـهردار ایلام‬ ‫تصریح کرد‪« :‬تمامی هزینه های کاشت نهال رایگان و برعهده سازمان سیما‪،‬‬ ‫منظـر و فضـای سـبز شـهری و مراقبـت توسـط صاحب نهـال انجام می شـود»‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪« :‬شهروندان گرامی می توانند جهت ثبت نام از امروز تا تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬اسـفند بـا سـامانه ‪ ۱۳۷‬شـهرداری ایلام تمـاس گرفتـه و درخواسـت خـود‬ ‫را ثبـت کننـد»‪ .‬صادقیـان بابیان اینکـه ایـن طـرح بـرای اولین بـار در ایلام اجـرا‬ ‫می شود‪ ،‬ادامه داد‪« :‬درراستای دریافت نهال هیچ محدودیتی وجود ندارد و‬ ‫همـه خانواده هایـی کـه به تازگی صاحب فرزند شـده اند می توانند جهت ثبت‬ ‫درخواسـت بـا سـامانه ‪ ۱۳۷‬تمـاس حاصل کنند»‪.‬‬ ‫و بوسـتان ها نخواهیـم داشـت‪ .‬بااین وجـود‬ ‫در ‪ 11‬نقطـه از سـطح شـهر بحـث ال لـه کاری‬ ‫را انجـام خواهیـم داد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بالغ بـر ‪ 1200‬المـان در سـطح شـهر بـا ترکیب‬ ‫گل کاری بـرای بهـار ‪ 1400‬نصـب خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬همچنیـن ازاین تعـداد هـزار و ‪ 50‬مـورد‬ ‫المـان از سـال های گذشـته اصلاح خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬قائم مقـام سـتاد مناسـبت های‬ ‫شـهرداری مشـهد بابیان اینکـه در سـاخت‬ ‫المان هـای شـهری خـود اعیـاد پیـش رو و‬ ‫مناسـبت ها را نیـز درنظـر گرفته ایـم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«دراین راسـتا ‪ 12‬المـان را بـرای ایـام نیمـه‬ ‫شـعب درنظـر گرفته شـده و همچنیـن‬ ‫درکنـار ان مسـیرهای منتهـی بـه حـرم‬ ‫مطهـر رضـوی ریسـه بنـدی و اذین بنـدی‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫بحـث زیباسـازی شـهری بـرای اسـتقبال از‬ ‫بهـار ‪ ،1400‬بالغ بـر ‪ 15‬هزار مترمربـع نقاشـی‬ ‫دیـواری اجـرا خواهد شـد»‪ .‬قائم مقام سـتاد‬ ‫مناسـبت های شهرداری مشـهد اظهار کرد‪:‬‬ ‫«‪ 13‬میلیاردتومـان بـرای سـتاد اسـتقبال از‬ ‫بهـار در اصلاح بودجـه درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امسـال کاشـت ‪ 120‬هزار‬ ‫اصلـه درخـت پیش بینی شـده بـود کـه‬ ‫‪80‬هـزار اصلـه ان مثمـر و مابقـی غیر مثمـر‬ ‫ ‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن امسـال به دلیـل شـرایط‬ ‫ویـژه ویـروس کرونـا‪ ،‬شـهروندان ازطریـق‬ ‫سـامانه نسـبت به ثبت نـام نهـال اقـدام‬ ‫کردنـد کـه خوشـبختانه اسـتقبال خوبـی‬ ‫صورت گرفته اسـت و همکاران ما در سـطح‬ ‫مناطـق اقـدام به توزیع نهال هـا درب منازل‬ ‫شـهروندان کرده انـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«طرح استقبال از بهار درکنار ایجاد شادابی‬ ‫و طـراوت دارای یکسـری مسـائل اقتصـادی‬ ‫و افزایـش حجـم نیروهـای کار اسـت‪ .‬تـا‬ ‫چنـدروز اینـده از سـایت رونمایـی می شـود‬ ‫کـه کارگـران بـا ثبت نـام در ایـن سـایت‪ ،‬در‬ ‫پروژه هـای شـهری بـه کار گرفته می شـوند»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص سـاماندهی کارگـران‬ ‫ً‬ ‫در میـدان فردوسـی افـزود‪« :‬طبیعتـا مـا‬ ‫نمی توانیـم کارگـران را به اجبـار در جایگاه هـا‬ ‫نگهـداری کنیـم‪ .‬درحال حاضـر جایگاه های‬ ‫ساخته شـده ازنظـر سرمایشـی‪ ،‬گرمایشـی‬ ‫و تکریـم کارگـران مطابـق بـا اسـتاندارها‬ ‫اسـت و در اینـده خدماتـی ارائـه خواهـد‬ ‫شـد تـا کارگـران بـا اشـتیاق بـه ایـن جایگاه ها‬ ‫مراجعـه کننـد»‪ .‬یعقوبـی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«منابـع ابـی و سـفره های زیرزمینـی مـا بایـد‬ ‫به صـورت حدا کثـری مصرف شـود‪ .‬چنـدروز‬ ‫گذشـته تصفیه خانـه چهـل بـازه بـا ظرفیـت‬ ‫‪ 50‬لیتربرثانیـه افتتـاح شـد کـه اب موردنیـاز‬ ‫بـرای ابیـاری درختـان کمربنـد سـبز را تامین‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬تصفیه خانـه این خرب پسـاب‬ ‫اسـتاندارد بـرای ابیـاری فضـای سـبز را تولید‬ ‫نمی کنـد به همین دلیـل امسـال باوجـود‬ ‫تحریم ها توانسته ایم دستگاهی را خریداری‬ ‫کنیـم کـه شـش میلیون مترمکعب پسـاب‬ ‫تصفیه شـده را ایجـاد می کنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫تصفیه خانـه سـیدی نیـز سـال اینـده ‪ 30‬تـا‬ ‫‪ 40‬لیتربرثانیـه را وارد مـدار می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬همچنیـن اقداماتـی بـرای‬ ‫طر ح هـای ابخیـزداری در کمربنـد سـبز‬ ‫انجام شـده اسـت کـه درحال حاضـر ‪ 15‬تـا‬ ‫‪ 16‬چشـمه شناسایی شـده و برنامه هایـی‬ ‫بـرای تقویـت ان پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫در توسـعه شـبکه جداسـازی اب شـرب‬ ‫از اب خـام پیشـرفت های چشـمگیری‬ ‫داشـته ایم و ‪ 100‬میلیاردتومـان قـرارداد‬ ‫دراین زمینـه منعقـد شـده اسـت کـه نوعـی‬ ‫تحـول زیرسـاختی دراین زمینـه اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد‬ ‫درخصـوص اقدامـات صـورت گرفتـه‬ ‫درزمینـه حمایـت از پا کبان هـا اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«حمایـت شـهرداری از کارگـران خدمـات‬ ‫شـهری کارهـای نـو‪ ،‬جدیـد و حمایتـی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬قبـل از محدودیت هـای ناشـی از‬ ‫کرونـا مـا جشـن هایی را بـرای ایـن افـراد برگزار‬ ‫کرده ایـم و در دو نوبـت بسـته های معیشـتی‬ ‫میـان انـان توزیـع شـده اسـت؛ همچنیـن‬ ‫مبلـغ یک میلیـون و ‪ 500‬تومـان در غالـب‬ ‫چهـار مناسـبت شـب یلـدا‪ ،‬والدت امـام‬ ‫علـی (ع)‪ ،‬والدت حضـرت فاطمـه (س) و‬ ‫‪ 22‬بهمن مـاه از حسـاب شـهرداری مشـهد‬ ‫به حسـاب ‪ 11‬هزار کارگر خدمات شهری واریز‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬چندی قبل برای‬ ‫دوسـتان در سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنـی شـهرداری مشـهد مصوبـه ای گرفتـه‬ ‫شـد کـه پیگیـر دریافـت ان بـرای کارگـران‬ ‫خدمـات شـهری نیـز هسـتیم‪ .‬اتفاقـات‬ ‫خوبـی رخ داده اسـت و پیگیـر هسـتیم‬ ‫بیمـه تکمیلـی کارگـران خدمـات شـهری را‬ ‫به صـورت رایـگان پرداخـت کنیـم»‪ .‬معـاون‬ ‫خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد‪:‬‬ ‫«عالوه برایـن امسـال اصلاح دفترچه پیمان‬ ‫انجـام شـده اسـت و بـرای حمایـت ایمنـی‬ ‫از کارگـران چراغ هایـی بـر روی لباس هـای‬ ‫انـان نصـب می شـود تـا به صـورت کامـل در‬ ‫حاشـیه بزرگراه هـا قابل رویـت باشـند‪ .‬پایـه‬ ‫سـنواتی کـه بـرای کارگـران خدمـات شـهری‬ ‫مصوب شده است حدود ‪ 45‬میلیاردتومان‬ ‫بـار مالـی بـرای شـهرداری مشـهد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬یعقوبـی تصریـح کـرد‪« :‬همچنیـن‬ ‫توزیـع ماسـک به صـورت روزانـه میـان افـراد‬ ‫انجـام می شـود تـا به نوعی زحمات این قشـر‬ ‫زحمتکـش جبـران شـود‪ .‬به دنبـال ایجـاد‬ ‫الیحـه ای هسـتیم کـه حمایت هایـی خـارج‬ ‫از ضوابـط بیمـه ای و خدماتـی بـرای کارگران‬ ‫خدمـات شـهری انجـام شـود»‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬برابرشدن تولید گاز مایع در پاالیشگاه ایالم‬ ‫مدیرعامل شـرکت پاالیش گاز ایالم روز پنج شـنبه در بازدید از پاالیشـگاه ایالم‬ ‫باحضور سارا فالحی؛ نماینده ایالم در مجلس از افزایش چشمگیر محصوالت‬ ‫ایـن پاالیشـگاه در سـال جهـش تولیـد خبـر داد و گفت‪« :‬طـی ‪ ۱۱‬ماهه سـال ‪۹۹‬‬ ‫گاز مایـع خـام در ایـن شـرکت بیـش از ‪ 2.5‬برابـر افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬روح الـه‬ ‫نوریـان افـزود‪« :‬همچنیـن سـال ‪ ۹۹‬نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال تولیـد‬ ‫گوگـرد هفت درصـد و گاز اتـان بـا درصـد باالیـی افزایـش داشـته اسـت که انتظار‬ ‫مـی رود ایـن رونـد مثبـت همچنان ادامه داشـته باشـد»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬این‬ ‫واحـد صنعتـی هم زمان بـا اهداف اصلی خود نگاه ویژه ای به مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی از جملـه مالکیـت تیـم فوتبـال بانـوان دارد که متاسـفانه بـروز برخی‬ ‫مشـکالت دراین خصـوص باعـث ایجـاد چالش هایـی در حمایـت از ایـن تیـم‬ ‫شـده کـه انتظـار مـی رود ایـن مشـکالت بـا کمک نمایندگان و سـایر مسـئولین‬ ‫برطـرف شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬ایـن تیـم در سـنوات قبـل جایـگاه خوبـی در‬ ‫جـدول داشـته و موجـب نشـاط و امیـد بـرای این قشـر از جامعه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫پرواز روزانهشرکت هایهواپیمایی‬ ‫در مسیرهایمختلف‬ ‫مدیـر فـرودگاه شـهدای ایلام گفـت‪« :‬پـرواز روزانـه شـرکت های هواپیمایـی‬ ‫فقـط مختـص یـک اسـتان نیسـت و درطـول روز مسـافران زیـادی ازطریـق‬ ‫یـک هواپیمـا در مسـیرهای مختلـف فرودگاه هـای سـطح کشـور جابه جـا‬ ‫می شـوند»‪ .‬محمدجـواد یگانـه افـزود‪« :‬درحال حاضـر سـه شـرکت هواپیمایی‬ ‫ماهـان‪ ،‬ایران ایـر و اسـمان درزمینـه جابه جایـی مسـافر بـا فـرودگاه شـهدای‬ ‫ایلام همـکاری دارنـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬شـرکت های هواپیمـای اسـمان‬ ‫بـا ‪ ۳۶‬سـورتی (نشست وبرخاسـت)‪ ،‬ایران ایـر بـا هشـت سـورتی پـرواز‬ ‫(نشست وبرخاسـت) و ماهـان بـا هشـت سـورتی پـرواز (نشست وبرخاسـت) در‬ ‫هفتـه بیـش از سـه هزار مسـافر را جابه جـا می کننـد»‪ .‬مدیر فـرودگاه ایلام اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬شـرکت هواپیمایی اسـمان با ‪ ۲۵‬سـال سـابقه بیشـترین همکاری را‬ ‫بـا فـرودگاه اسـتان دارد»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬تاخیـر پـرواز یا نقص فنی هواپیما‬ ‫درطـول سـال بـرای برخـی شـرکت های هواپیمایـی رخ می دهـد و در بعضـی‬ ‫مواقـع سـبب کنسل شـدن پروازهـا می شـود»‪ .‬یگانـه درپایـان از خدمـات‬ ‫شـرکت های هواپیمایی به مسـافران در این اسـتان مرزی تقدیر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫شهردار کرج خبر داد؛‬ ‫افزایش وسعت جنگل های دست کاشت کرج‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫شـهردار کـرج گفـت‪« :‬وسـعت جنگل هـای دست کاشـت‬ ‫کـرج بـه دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتـار می رسـد»‪ .‬علـی کمالـی زاده در‬ ‫سـخنرانی پیـش از خطبه هـای نمـاز جمعـه کـرج‪ ،‬ضمـن‬ ‫گرامیداشـت هفتـه منابع طبیعـی و درختـکاری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«در سه سال گذشـته سـرانه فضـای سـبز شـهر کـرج سـالیانه‬ ‫یک متـر افزایـش پیدا کرده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه طی‬ ‫سه سال گذشـته حـدود یک هزارهکتـار در کـرج جنـگل کاری‬ ‫شـده بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬تـا پایـان امسـال حـدود یک هـزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتـار جنـگل کاری انجام خواهد شـد»‪ .‬به گفته شـهردار‬ ‫کـرج‪ ،‬سـرانه فضـای سـبز کالن شـهر کـرج از ‪ ۱۳‬ونیم متـر بـه‬ ‫‪ ۱۶‬ونیم متر افزایش یافته است‪ .‬کمالی زاده بااشاره به ترا کم‬ ‫بـاالی جمعیتـی در اسـتان البـرز به ویـژه کالن شـهر کـرج‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬سـرانه فضای سـبز در سـال های اخیر نه تنها کاهش‬ ‫پیـدا نکـرده اسـت؛ بلکـه افزایـش هـم داشـته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫در بخـش دیگـری بـه مجموعـه یک هزارهکتـاری باغسـتان‬ ‫اشـاره کرد و گفت‪« :‬برای نگهداری از این مجموعه سرسـبز‬ ‫تلاش فراوانـی می شـود»‪ .‬شـهردار کـرج بااشـاره به ایجـاد‬ ‫فضای سـبز در ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی جنوب غربی شـهر (جاده‬ ‫قزلحصـار)‪ ،‬گفـت‪ ۲۰۰« :‬هکتار دیگر نیز در اراضی حلقه دره و‬ ‫حوالی فرودگاه پیام به فضای سبز اختصاص یافته است»‪.‬‬ ‫به گفته کمالی زاده‪ ۴۰۰ ،‬هکتار از اراضی لشکر ‪ ۱۰‬سیدالشهدا‬ ‫نیز به کشـت فضای سـبز اختصاص یافته اسـت‪ .‬وی تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تحقـق پروژه هـای ذکرشـده سـطح جنـگل کاری‬ ‫در کالن شـهر کـرج بـه دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتـار خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫شـهردار کـرج در بخـش دیگـری بـه احـداث پـارک و بوسـتان‬ ‫در جای جـای شـهر به ویـژه مناطـق کم برخـوردار اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬پـارک ایـران کوچـک بـه مسـاحت هفت هکتـار نیـز‬ ‫توسـط رئیس جمهـوری افتتـاح شـد»‪ .‬کمالـی زاده ادامـه‬ ‫داد‪« :‬پـارک همـگام در خـط چهـار حصـار‪ ،‬مهـر‪ ،‬مـادران‬ ‫شـهید‪ ،‬روشـندالن‪ ،‬گـذر سـبز باغسـتان‪ ،‬بهارسـتان‪ ،‬گـذر‬ ‫سـبز حاشـیه رودخانـه کـرج‪ ،‬امیـد‪ ،‬هاشـمی؛ ازجملـه‬ ‫یسـت کـه طـی سه سال گذشـته در کـرج بـه‬ ‫پارک های ‬ ‫بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬کمالـی زاده بااشـاره به اهمیـت‬ ‫حفـظ منابـع ابـی‪ ،‬گفـت‪« :‬اولیـن کالن شـهری هسـتیم کـه‬ ‫فاضلاب را تصفیـه کـرده و از اب حاصـل از ان بـرای ابیـاری‬ ‫فضـای سـبز اسـتفاده می کنیـم»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬دو‬ ‫تصفیه خانـه بـرای ایـن منظـور احـداث شـده و تصفیه خانـه‬ ‫سـوم نیـز در بهـار سـال اینـده بهر هبـرداری می شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار کـرج در بخـش دیگـری بااشـاره به وضعیـت متـروی‬ ‫ً‬ ‫کـرج‪ ،‬گفـت‪« :‬در اغاز بـه کار شـورای پنجـم ایـن پـروژه تقریبـا‬ ‫تعطیـل بـود امـا اعضـای شـورا بـرای راه انـدازی مجـدد‬ ‫ایـن پـروژه اهتمـام ویـژه ای بـه خـرج دادنـد»‪ .‬کمالـی زاده‬ ‫درپایـان باتا کیدبراینکـه درحال حاضـر ‪ ۸۰۰‬نفر در پـروژه مترو‬ ‫مشـغول به کار هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬بخشـی از ایـن‬ ‫پـروژه بهر هبـرداری می شـود»‪.‬‬ ‫کسب تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫توسط ذوب اهن‬ ‫تندیـس مسـئولیت پذیری اجتماعـی و فرهنـگ سـازمانی در سـومین اجلاس‬ ‫مسـئولیت پذیری اجتماعـی و فرهنگ سـازمانی با رویکرد تکریـم از چهره های‬ ‫نامـی صنعـت و اقتصـاد کشـور بـه ذوب اهـن اصفهـان رسـید و ایـن تندیـس بـه‬ ‫مهـدی بهرامـی؛ معـاون پشـتیبانی و خدمـات اجتماعـی ایـن مجتمـع عظیـم‬ ‫صنعتـی اهـدا شـد ‪ .‬ایـن اجلاس‪ ۱۲ ،‬اسـفند ماه سـال جـاری در تهـران‪ ،‬در تـاالر‬ ‫دیپلمـات وزارت امـور خارجـه و بـا حضـور و سـخنرانی مقامـات وزارتخانه هـای‬ ‫صمت و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای کمیسیون های انرژی‬ ‫و امـوزش مجلـس برگزار شـد‪.‬‬ ‫لوح زرین نواوری محصول برتر ایرانی برای ذوب اهن‬ ‫مدیرعاملسازمانبهشت زهرا(س)‪:‬‬ ‫اغاز وا کسیناسیون کرونا کارکنان سازمان بهشت زهرا‬ ‫(س)‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫وا کسیناسـیون کرونـا کارکنـان سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) کـه یک سـال بـا تلاش‬ ‫بی وقفه در نبرد با کرونا در کنار کادر بهداشت‬ ‫و درمـان کشـور قـرار داشـتند چهارشـنبه ‪13‬‬ ‫بهمـن ‪ 1399‬براسـاس اولویت بنـدی سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا و وزارت بهداشـت‬ ‫باحضـور دکتـر محمدرضـا سـلمانی؛ رئیـس‬ ‫مرکـز بهداشـت جنـوب تهـران و سـعید‬ ‫خـال؛ مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫و کارکنـان سـازمان بهشـت زهرا(س) در‬ ‫مجتمـع عروجیـان اغـاز شـد‪ .‬سـعید خـال؛‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫در مراسـم اغـاز وا کسیناسـیون کارکنـان‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) بـا اولویـت‬ ‫کارکنـان سـالن های تطهیـر گفـت‪« :‬سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) یک سـال پـردرد و رنجـی‬ ‫را در بحـران کرونـا سـپری کـرد و الزم اسـت‬ ‫به جهت تخصیص وا کسن کرونا به کارکنانی‬ ‫کـه یک سـال در خـط اول نبـرد بـا کرونـا قـرار‬ ‫داشـتند‪ ،‬از دکتـر نمکـی؛ وزیـر بهداشـت‬ ‫تقدیـر و تشـکر کنـم»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) درادامـه گـزارش کوتاهـی‬ ‫از یک سـال تلاش و مجاهـدت خامـوش‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) در بحـران کرونـا‬ ‫ارائـه کـرد و افـزود‪« « :‬برنامـه وا کسیناسـیون‬ ‫گروه هـای درمعـرض خطـر بیمـاری کرونـا‪،‬‬ ‫بـا کادر درمـان کشـور اغـاز شـد و درادامـه و‬ ‫براسـاس اولویت بنـدی سـتاد ملـی مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا و وزارت بهداشـت تزریـق وا کسـن‬ ‫کارکنان سـازمان بهشـت زهرا(س) باتوجه به‬ ‫اهمیـت خدماتـی کـه بـه شـهروندان ارائـه‬ ‫می کننـد توسـط مرکـز بهداشـت جنـوب‬ ‫تهـران اغـاز شـد»‪ .‬دکتـر محمدرضـا سـلمانی‬ ‫ندوشـن؛ رئیـس مرکـز بهداشـت جنـوب‬ ‫تهـران درادامـه گفـت‪« :‬در تمامـی دنیـا یکـی‬ ‫از نگرانی های مسئوالن بهداشتی در بحران‬ ‫کرونـا شـیوع بیمـاری از ارامستان ه اسـت که‬ ‫به جرئـت می تـوان گفـت کـه ایـن اتفـاق در‬ ‫بهشـت زهرا(س) نه تنهـا رخ نداد؛ بلکه یکی‬ ‫از نقاطـی بـود کـه باالتریـن سـطح رعایـت‬ ‫یکـرد»‪ .‬رئیـس مرکـز‬ ‫پروتکل هـا را پیگیـری م ‬ ‫بهداشـت جنوب تهران بااشـاره به کار بزرگی‬ ‫کـه بهشـت زهرا(س) در بحـران کرونـا انجـام‬ ‫داد و غربالگـری منظـم کارکنـان خـود را از‬ ‫همـان روزهـای اول اغـاز کـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ارتبـاط خـوب و موثـر مدیریـت سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) بـا وزارت بهداشـت موجب‬ ‫شـد پرسـنلی که به طور مسـتقیم در مراحل‬ ‫تکفیـن‪ ،‬تغسـیل و تدفیـن امـوات کرونایـی‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬حداقـل ابتلا را داشـته باشـیم و‬ ‫کنتـرل موازیـن بهداشـتی بـرای ایـن عزیـزان‬ ‫بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجـام شـد»‪ .‬دکتر‬ ‫محمدرضـا سـلمانی ندوشـن؛ رئیـس مرکـز‬ ‫بهداشـت جنـوب تهـران گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫کارکنـان مراقبت هـای ویـژه کـه در بخـش‬ ‫کرونـا در بیمارسـتان ها فعالیـت می کننـد‬ ‫را وا کسـینه کرده ایـم و باتوج هبـه اهمیـت‬ ‫موضـوع و درخطر بـودن کارکنـان شـریف و‬ ‫زحمتکـش سـازمان بهشـت زهرا(س) کـه‬ ‫خدمتـی ماندگار را از خـود به جای گذاردند‪،‬‬ ‫براسـاس مصوبات سـتاد ملـی کرونـا و وزارت‬ ‫بهداشـت وا کسیناسـیون ایـن عزیـزان اغـاز‬ ‫ شـد»‪.‬‬ ‫بـا ارزیابی هـای انجام شـده بر اسـاس مدل مرجع نـواوری محصول‪ ،‬لـوح زرین و‬ ‫گواهینامه نواوری محصول برتر ایرانی در سـال ‪ ۹۹‬به ذوب اهن اصفهان تعلق‬ ‫گرفـت‪ .‬در جشـنواره ملـی نـواوری و محصـول برتـر ایرانـی کـه ‪ ۱۳‬اسـفند ماه در‬ ‫دانشـگاه صنعتـی شـریف برگـزار شـد‪ ،‬لـوح زریـن و گواهی نامـه این جشـنواره به‬ ‫مهدی نصر؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت اهدا شد‪ .‬معاون برنامه ریزی و‬ ‫توسعهشرکتدر حاشیهاینجشنواره گفت‪«:‬ذوب اهناصفهاندر سال های‬ ‫اخیر با تولید محصوالت اسـتراتژیک نقشـی مهم در نواوری محصوالت ایرانی‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه هـدف از حضـور در این جشـنواره‪ ،‬معرفـی‬ ‫محصول جدید ریل زبانه سـوزن به عنوان یک محصول اسـتراتژیک و مهم در‬ ‫ً‬ ‫لو نقل ریلی سـت‪ ،‬افزود‪« :‬این محصول قبال از دو شـرکت فرانسـوی‬ ‫زمینه حم ‬ ‫و اتریشـی خریـداری می شـد و با توجه بـه تحریم هـای وضع شـده‪ ،‬شـرکت راه‬ ‫اهـن جمهـوری اسلامی بـرای تهیـه این محصـول با مشـکل مواجه شـده بود‪،‬‬ ‫در همین راسـتا درخواسـت تولید ان به ذوب اهن اصفهان ابالغ شـد و با همت‬ ‫کارکنـان ایـن شـرکت بـا موفقیت به تولید رسـید»‪ .‬وی تا کید کـرد‪« :‬ایـن رویداد‬ ‫مهـم‪ ،‬مصـداق تبدیـل ‪« ،‬تهدیـد تحریـم» بـه «فرصـت» اسـت و خوشـبختانه‬ ‫بر اسـاس نیـاز کشـور‪ ،‬ذوب اهـن اصفهـان بـا نـواوری و تولیـد ریـل زبانـه سـوزن‪،‬‬ ‫توانمنـدی خـود را در ایـن عرصـه ثابـت کـرد»‪ .‬وی با قدردانی از کارکنان شـرکت‬ ‫به ویـژه همـکاران سـخت کوش حـوزه بهره بـرداری و مدیریـت مهندسـی نـورد‬ ‫و همچنیـن حمایت هـای مدیریـت عالـی شـرکت‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا‬ ‫حمایت هـای الزم و همـت و همدلی‪ ،‬همچنان فعالیت های ملـی و نواورانه در‬ ‫شـرکت اسـتمرار و پیشـگامی ذوب اهن اصفهان در این عرصه اسـتحکام یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین نیاز کشور برای نوسازی و توسعه خطوط جدید را حدود دوهزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تـن محصـول ریـل سـوزن عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬ذوب اهـن اصفهـان تولید‬ ‫ایـن محصـول را در برنامـه کار خـود قـرار داده اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 23 1399‬رجب ‪ 7 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2192‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫پروژه احداث بوستان چهار هکتاری در شهرقدس کلید خورد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در اولیـن گام اجرایـی ایـن پـروژه‪ ،‬عملیـات‬ ‫نخاله برداری‪ ،‬پا ک سازی و تسطیح اراضی این اراضی توسط کارکنان‬ ‫معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری قـدس اجرایـی شـد»‪.‬‬ ‫شهردار قدس باتا کیدبر عزم مدیریت شهری برای تداوم روند افزایش‬ ‫سـرانه فضـای سـبز در شـهرقدس افـزود‪« :‬درهمین راسـتا احـداث ایـن‬ ‫بوستان در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته و پس از نخاله برداری‬ ‫و تسـطیح اراضـی ان‪ ،‬اقدامـات دیگـر اجرایـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫در اولیـن اقدامـات اجرایـی مربـوط بـه پـروژه احـداث بوسـتان‬ ‫چهار هکتـاری در شـهرقدس‪ ،‬عملیـات نخال هبـرداری‪ ،‬پا ک سـازی‬ ‫و تسـطیح اراضـی محـل احـداث پـروژه توسـط کارکنـان معاونـت‬ ‫امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری قـدس اجـرا شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛‬ ‫مهندس مسـعود مختاری در تشـریح این عملیات گفت‪« :‬درراستای‬ ‫ارتقـای سـرانه فضـای سـبز کـه یکـی از مهم تریـن سـرانه های عمومـی‬ ‫شـهر محسـوب می شـود‪ ،‬مجموعـه مدیریت شـهری اقدام بـه احداث‬ ‫بوستان چهار هکتاری در اراضی مقابل ارامستان بهشت فاطمه(س)‬ ‫توزیع و کاشت ‪ ۲۰‬هزاراصله نهال در شهرقدس‬ ‫شـهردار قـدس در بخـش دیگـری از توزیـع ‪۱۶‬هـزار اصلـه نهـال در‬ ‫بیـن شـهروندان و کاشـت چهارهزار اصلـه نهـال در سـطح شـهر‬ ‫به مناسـبت هفته منابع طبیعـی و روز درختکاری خبـر داد‪ .‬مختاری‬ ‫بابیان اینکـه سـرانه فضـای سـبز از شـاخص های مهـم و اصلـی‬ ‫توسـعه شهری سـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬توسـعه اصولـی و میـزان‬ ‫زیسـت پذیر بودن شـهر بـا توسـعه فضـای سـبز گـره خورده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع در کنـار لـزوم حفـظ و احیـای محیـط زیسـت‬ ‫موجـب شـده اسـت هفتـه ای تحت عنـوان هفتـه منابـع طبیعـی‬ ‫و درختـکاری تعییـن شـود»‪ .‬وی ایـن هفتـه را فرصـت مغتنمـی‬ ‫بـرای توجـه بیش ازپیـش بـه منابـع طبیعـی و ترویـج فرهنـگ‬ ‫درختـکاری دانسـت و افـزود‪« :‬شـهرداری قـدس نیـز امسـال‬ ‫همچـون سـال های گذشـته در ایـن امر پیشـرو و پیش قـدم بوده‬ ‫و برنامه هـای خوبـی را بـرای ایـن هفتـه تـدارک دیـده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار قـدس در تشـریح ایـن برنامه هـا گفـت‪۱۶« :‬هزار اصلـه‬ ‫نهـال جهـت توزیـع در سـطح شـهر تهیـه شـده اسـت کـه در‬ ‫روز درختـکاری‪ ،‬جمعـه ‪ ۱۵‬اسـفند در محـل مصلا شـهر بعـد از‬ ‫مراسـم پرفیـض نمـاز جمعـه به تعـداد هشـت هزار اصلـه در میان‬ ‫شـهروندان عزیز توزیع شـد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬تعداد هشـت هزار اصله‬ ‫نیـز در روز ‪ ۱۶‬اسـفند در محـل بوسـتان مسـافر توزیـع شـد»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬کاشـت تعـداد چهارهزار اصلـه نهـال غیرمثمـر در‬ ‫معابـر سـطح شـهر درطـول هفتـه درختـکاری از دیگـر برنامه هـای‬ ‫شـهرداری قدس خواهد بود‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬بازپیرایی و گل کاری‬ ‫بوسـتان ها‪ ،‬بلوارهـا و میدان هـای سـطح شـهر در قالـب طـرح‬ ‫اسـتقبال از بهـار اجرایـی شـده اسـت کـه ارتقـای سـیما و منظـر‬ ‫شـهری را به دنبـال خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات گل کاری و نهال کاری بهاره در سطح شهر‬ ‫شـهردار قـدس همچنیـن از اغـاز عملیـات گل کاری‪ ،‬نهـال کاری و‬ ‫بازپیرایـی فضـای سـبز بوسـتان ها‪ ،‬بلوارهـا و میدان هـای سـطح شـهر‬ ‫درراسـتای اجـرای طـرح اسـتقبال از بهـار ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد‪ .‬مختـاری‬ ‫بابیان اینکـه نگهـداری و بازپیرایـی مسـتمر فضـای سـبز شـهری‬ ‫حائزاهمیـت فـراوان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬همان گون هکـه توسـعه بوسـتان ها‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫و فضاهای سـبز معابر یکی از شـاخص های مهم توسـعه شهر ‬ ‫نگهـداری و بازپیرایـی ایـن فضاهـا نیـز به منظـور حفـظ تازگـی و نشـاط‬ ‫محیط شـهری ضروری ست»‪ .‬شـهردار قدس افزود‪« :‬برهمین اساس‪،‬‬ ‫باتوجه به اینکـه در اسـتانه عیـد نـوروز و اغـاز سـال جدیـد قـرار داریـم‪،‬‬ ‫عملیـات گل کاری و نهـال کاری درراسـتای بهسـازی فضـای‬ ‫سـبز شـهرقدس در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه توسـعه و بهبـود فضاهـای سـبز شـهری‬ ‫موجـب افزایـش نشـاط و شـادابی و ارامـش روان شـهروندان‬ ‫می شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬در اجـرای این عملیـات از گونه های‬ ‫مختلـف گیاهـی متناسـب بـا اقلیـم شـهر‪ ،‬جهـت ارتقـای‬ ‫کیفیـت و طـراوت بیشـتر فضـای سـبز بوسـتان ها‪ ،‬بلوارهـا و‬ ‫میدان هـا اسـتفاده می شـود»‪.‬‬ ‫کاشت گل وگیاه در بلوارها و میدان های سطح شهرقدس‬ ‫بـا اغـاز اجـرای طـرح اسـتقبال از بهـار ‪ ،۱۴۰۰‬شـهرداری قـدس اقدامـات‬ ‫متعـددی را به منظـور بازپیرایـی و زیباسـازی شـهر در دسـتورکار قـرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬شـهردار قدس دراین باره گفت‪« :‬کاشـت گل های‬ ‫بهـاری در بلوارهـا و میدان هـای سـطح شـهر بـا اسـتفاده از‬ ‫گونه هـای مختلـف گیاهـی توسـط سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و‬ ‫فضـای سـبز شـهری شـهرداری قـدس درحـال انجـام اسـت‬ ‫عکـردن خـا ک مـازاد و‬ ‫کـه در ایـن اقـدام‪ ،‬بـا شـخم زنی‪ ،‬جم ‬ ‫کوددهی‪ ،‬کاشت گل ها و گیاهان بهاری در بلوارها‪ ،‬لچکی ها‬ ‫و میدان هـای سـطح شـهر انجـام می گیـرد»‪.‬‬ ‫ایدئـال دانسـت و گفـت‪« :‬مدیریـت شـهری قـدس بسـترهای تحقـق‬ ‫ایـن امـر را فراهـم کـرده اسـت تـا شـهروندان به سـهولت بتوانند نسـبت‬ ‫بـه نوسـازی بناهـای فرسـوده خـود اقـدام کننـد»‪ .‬یـاداور می شـود؛ بـا‬ ‫ارائـه ایـن مشـوق ها و مشـارکت شـهروندان در سه سال گذشـته حـدود‬ ‫‪۱۰‬درصـد از بافـت فرسـوده شـهرقدس احیـاء شـده اسـت‪.‬‬ ‫ارائه تخفیف ‪۱۰‬درصدی عوارض نوسازی و ‪۲۵‬درصدی‬ ‫صدور پروانهساختمانی‬ ‫شـهردار قـدس در بخـش پایانـی از بسـته های تشـویقی مالـی‬ ‫شـهرداری به عنـوان مشـوقی مناسـب جهـت ایجـاد انگیـزه در‬ ‫شهروندان به منظور مشارکت در امر نوسازی و بهسازی ابنیه‬ ‫فرسـوده یاد کرد و از ارائه تخفیف ‪۱۰‬درصدی عوارض نوسـازی‬ ‫و ‪۲۵‬درصـدی صـدور پروانـه سـاختمانی خبـر داد‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬شهرداری قدس درراستای حمایت از شهروندان در‬ ‫امر نوسازی بافت فرسوده شهری‪ ،‬ضمن استفاده از بندهای‬ ‫قانونـی و مصوبـات شـورای اسلامی‪ ،‬بسـته های تشـویقی‬ ‫بـا ‪۱۰‬درصـد تخفیـف عـوارض نوسـازی و ‪۲۵‬درصـد تخفیـف‬ ‫پروانـه سـاختمانی بـه شـهروندان گرامـی ارائـه می دهـد»‪ .‬وی‬ ‫همـکاری شـهروندان را الزمـه نوسـازی و سـاخت یـک شـهر‬ ‫رئیس اداره حمل ونقل و ترافیک شهرداری قدس عنوان کرد؛‬ ‫عدم توجه برخی رانندگان به یک طرفه بودن خیابان های شهرقدس‬ ‫رئیـس اداره حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری قـدس از نقـض قوانیـن‬ ‫رانندگـی و بی توجهـی برخـی راننـدگان به یک طرفه بـودن خیابان های‬ ‫شـهر کـه موجـب ایجـاد ترافیـک در ایـن معابـر می شـود‪ ،‬انتقـاد‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری قـدس؛ غفـار کیـان بابیان اینکـه برخـی معابـر به منظـور رفـع‬ ‫مشـکالت ترافیکـی و سـهولت تـردد شـهروندان و براسـاس مطالعـات‬ ‫کارشناسـی یک طرفـه شـده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬از شـهروندان‬ ‫عزیـز انتظـار مـی رود در عبـور از ایـن معابـر بـه یک طرفه بـودن ان هـا‬ ‫نشـکنی عـده ای از راننـدگان در سـطح‬ ‫توجـه کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬قانو ‬ ‫خیابان هـای شـهر عالوه بـر ایجـاد ترافیـک در شـهر باعـث نارضایتـی‬ ‫شـهروندان و همچنیـن افزایـش خطـر تصادفـات می شـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری قـدس تصریـح کـرد‪« :‬بعضـی‬ ‫معابـر مثـل خیابان هـای ‪ ۱۸‬متـری ابریشـم‪ ،‬نفـت‪ ،‬مبـارزان و ‪ ...‬جهت‬ ‫سـهولت تـردد شـهروندان گرامـی و افزایـش ضریـب امنیـت‪ ،‬یک طرفـه‬ ‫شـده اند امـا متاسـفانه ایـن امـر ازسـوی بعضـی راننـدگان بی مبـاالت‬ ‫رعایـت نمی شـود»‪.‬‬ ‫انتخاب مدیر ارامستان شهرقدس‬ ‫به عنوان نفر اول هیئت مدیره مجمع سالیانه‬ ‫اتحادیه ارامستان های کشور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محمـد جهانگیـری؛ مدیـر‬ ‫ارامسـتان بهشـت فاطمـه(س) شـهرقدس به عنـوان نفـر‬ ‫اول هیئت مدیره مجمع سالیانه اتحادیه ارامستان های‬ ‫کشـور به مـدت چهارسـال انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫قدس؛ در مجمع سـالیانه اتحادیه ارامسـتان های کشور‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محمـد جهانگیـری؛ مدیـر‬ ‫ارامسـتان بهشـت فاطمـه(س) شـهرقدس به عنـوان نفـر‬ ‫اول هیئت مدیره این مجمع به مدت چهارسال انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ اقدامـات عمرانـی و رفاهـی انجام شـده‬ ‫در ارامسـتان بهشـت فاطمـه شـهرقدس موجـب ارتقـای‬ ‫سـطح کیفی ارائه خدمات به شـهروندان شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫سال جاری نیز ارامستان شهرقدس موفق به کسب رتبه‬ ‫نخسـت در توسـعه ارامسـتان های اسـتان تهـران شـد‪.‬‬ ‫درراستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان؛‬ ‫طرح جانمایی و نصب تابلوها و عالئم ترافیکی در شهرقدس‬ ‫رئیـس اداره ترافیـک شـهرداری قـدس همچنیـن از تـداوم اجرای طرح‬ ‫جانمایـی و نصـب تابلوهـا و عالئـم ترافیکـی در سـطح شـهر به منظـور‬ ‫ارتقـای سـطح ایمنـی در امـور راهنمایـی و رانندگـی و افزایـش جلـوه‬ ‫بصری سـیما و منظر شـهری خبر داد‪ .‬کیان گفت‪« :‬عالوه بر جانمایی‬ ‫و نصـب تابلوهـا و عالئـم ترافیکـی در معابـر سـطح شـهر‪ ،‬تابلوهایـی کـه‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا به جهـت شـرایط جـوی و به مرورزمـان فرسـوده می شـوند نیـز‬ ‫تعویـض می شـود و ایـن اقدامـات به طورمسـتمر در سـطح شـهر انجـام‬ ‫می گیـرد کـه یکـی از مهم تریـن عوامـل بـرای جلوگیـری از تخلفـات رانندگـی و رعایـت‬ ‫قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی‪ ،‬وجـود عالئـم و تابلوهـای هشـداردهنده در معابـر سـطح‬ ‫شـهر اسـت»‪ .‬رئیـس اداره ترافیـک شـهرداری قـدس در تشـریح جزئیـات ایـن طـرح‬ ‫بـه تجهیـز و نصـب عالئـم ترافیکـی جدیـد از جملـه تابلوهـا‪ ،‬خط کشـی معابـر‪ ،‬نصـب‬ ‫چراغ هـای راهنمایـی‪ ،‬نصـب سـرعت گیرهای اسـتاندارد‪ ،‬نصـب اسـتوانه های ترافیکـی‬ ‫روند گندزدایی و ضدعفونی محیطی‬ ‫ارامستان های شهرداری قدس‬ ‫با جدیت تداوم دارد‬ ‫و گل میخـی و ‪ ...‬در سـطح شـهر و همچنیـن معابـر جدیداالحـداث اشـاره کـرد‪ .‬وی‬ ‫درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬اجـرا و نصـب دوربین هـای کنتـرل ترافیـک بـا هـدف ارتقای‬ ‫ایمنـی و روان سـازی ترافیـک شـهری کمـا کان در سـطح شـهر انجـام می شـود و تلاش‬ ‫می کنیـم هرچ هسـریع تر تمامـی معابـری کـه نیازمنـد نصـب ایـن امکانـات هسـتند را‬ ‫تجهیـز کنیـم»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫احداث دیوار سمت شرق پایانه ‪ 22‬بهمن‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری شـهریار درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـورای اسلامی شـهر بـه شـماره ‪ 3037‬مـورخ ‪ 1398/12/27‬درخصـوص موضـوع‬ ‫مندرج در جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید‪ .‬لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به‬ ‫عمل می اید جهت دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬لیست مناقصه به شرح جدول ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫حداقل‬ ‫رتبه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫مبلغ اعتبار (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث دیوار سمت شرق پایانه ‪22‬بهمن‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪2099093897000071‬‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/00‬‬ ‫‪ -2‬سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به وا گذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج ا گهی به عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرح در جدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/11‬تا تاریخ ‪ 1399/12/17‬ساعت ‪ 14:00‬از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در محل‪ :‬شهریار‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری شهریار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫شهرداریشهریار‬ ‫رئیس سازمان ارامستان شهرداری قدس از تداوم روند گندزدایی و ضدعفونی محیطی‬ ‫و ملزومـات ایـن سـازمان خبـر داد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسالمی و شهرداری قدس‪ ،‬حجت االسالم محمد جهانگیری اظهار داشت‪« :‬درراستای‬ ‫اجـرای مصوبـات کارگـروه رفـع الودگـی محیطـی سـتاد مقابلـه با بیمـاری کرونـا و به منظور‬ ‫حفظ سالمت کارکنان و مراجعین‪ ،‬بخش های مختلف ارامستان های شهرداری مانند‬ ‫غسـالخانه‪ ،‬سـاختمان اداری‪ ،‬امبوالنس هـا‪ ،‬سـرویس های بهداشـتی‪ ،‬مبلمـان‪ ،‬معابـر‪،‬‬ ‫نمازخانـه و ‪ ...‬به طورمسـتمر و روزانـه ضدعفونـی و گندزدایـی می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اجـرای تدابیـر الزم بـرای مقابلـه بـا شـیوع بیمـاری کرونـا در مجموعـه ارامسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تجهیزات کامل شامل لباس گان‪ ،‬ماسک‪ ،‬دستکش و ‪ ...‬برای افراد درگیر در تشییع و‬ ‫تدفین متوفیان مبتالبه بیماری کرونا تهیه و مورداستفاده قرار گرفته است و همچنین‬ ‫تدفیـن فوتی هـای ناشـی از بیمـاری کرونـا بـر طبـق پروتکل هـای بهداشـتی و ضوابـط‬ ‫اعالمـی ازسـوی شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان صـورت می پذیرد»‪.‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫تکمیل فرهنگسرای کهنز‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری شـهریار درنظردارد به اسـتناد مجوز شـورای اسلامی شهر به شـماره ‪ 3037‬مورخ ‪ 1398/12/27‬نسبت به تکمیل‬ ‫فرهنگسـرای کهنـز بـا اعتبـار ‪ 5/000/000/000‬ریـال از طریـق تجدیـد مناقصـه عمومـی اقـدام نمایـد‪ .‬لـذا از متقاضیـان واجـد‬ ‫شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه شـماره فراخـوان ‪ 2099093897000077‬تا ارائه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه ‪ 250/000/000‬ریال می باشـد‪( .‬واریز نقدی به حسـاب سـپرده شـهرداری یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی)‬ ‫‪ -2‬سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به وا گذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ ‪ 1399/12/11‬تـا تاریـخ ‪ 1399/12/17‬سـاعت ‪ 14:00‬از سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در محل‪ :‬شهریار‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری شهریار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫شهرداریشهریار‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!