روزنامه سایه شماره 2191 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2191

روزنامه سایه شماره 2191

روزنامه سایه شماره 2191

‫خنثی سازی توطئه هواپیما ربایی در مسیر اهواز ‪ -‬مشهد‬ ‫‪7‬درصد‬ ‫روابط عمومی سـپاه حفاظت هواپیمایی‪ ،‬از خنثی سـازی توطئه‬ ‫ربایش هواپیما در مسیر اهواز ‪ -‬مشهد‪ ،‬در شب پنج شنبه توسط‬ ‫نیروهـای یـگان امنیـت پـرواز سـپاه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ در‬ ‫بخشـی از متـن اطالعیـه امـده اسـت‪« :‬بـا الطـاف و عنایـات الهـی‪،‬‬ ‫توطئـه ربایـش یک فرونـد هواپیمـا فوکـر ‪ ۱۰۰‬متعلـق بـه شـرکت‬ ‫هواپیمایـی ایران ایـر کـه پنج شـنبه شـب بـا پـرواز شـماره ‪۳۳۴‬‬ ‫سـاعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۱۰‬دقیقـه بـا تاخیـر از فـرودگاه اهـواز ب هسـمت مشـهد‬ ‫مقـدس ب هپـرواز در امـده بـود‪ ،‬بـا هوشـیاری پاسـداران یـگان امنیـت پـرواز سـپاه و بـا فـرود‬ ‫اضطـراری هواپیمـا در فـرودگاه اصفهـان و دسـتگیری عامـل ان‪ ،‬خنثـی گردیـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫محمد اسالمی؛ وزیر راه و شهرسازی گفت‪« :‬افزایش ظرفیت زیرساختی بندرهای‬ ‫اسـتان بوشـهر‪ ،‬منجـر بـه افزایـش ‪ ۱۵‬درصـدی صـادرات بندرهـای ایـن اسـتان در‬ ‫‪ ۱۱‬مـاه ابتـدای سـال جـاری شـد»‪ .‬وی افـزود‪ « :‬عملکـرد ‪ ۱۱‬ماهـه ‪ 99‬نشـان می دهـد‬ ‫کـه صـادرات بندرهـای ایـران‪ ،‬هفت درصـد افزایـش یافتـه و پیش بینـی شـده ایـن‬ ‫رونـد افرایشـی ادامه داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬اسفند ‪ 22 1399‬رجب ‪ 6 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2191‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اژانس انرژی اتمی‪ ،‬مکان بازی سیاسی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫گوشت گوسفندی‬ ‫و تلفیق دو هنر!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مرگ ‪ 16‬هزار پرنده‬ ‫در میانکاله‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با چقدر سرمایه می توانید‬ ‫عضو باشگاه یک درصدی ها شوید؟‬ ‫اژانـس ‪ Knight Frank LLP‬کـه درواقـع‪ ،‬یـک مجموعـه بزرگ درزمینه مشـاوره امال ک‬ ‫و مسـتغالت در گسـتر ه بین المللی سـت و در سـال ‪ 1896‬توسـط جـان نایـت‪ ،‬هـوارد‬ ‫فرانـک و ویلیـام راتلـی در لنـدن تاسـیس شـد؛ در پانزدهمیـن گـزارش سـاالنه خـود‬ ‫ی شـده کـه ا گـر کرونـا بـرای هـر‬ ‫کـه پرا کندگـی ثـروت را در جهـان بررسـی می کنـد‪ ،‬مدعـ ‬ ‫فـردی در چهارگوشـه دنیـا مشـکالت متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت؛ درعـوض‪ ،‬بـرای‬ ‫ثروتمنـدان تبدیـل بـه فرصتـی تـازه شـده تا بتواننـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫گرانی و مشکل معیشتی‬ ‫راه حل دارد‬ ‫ماریـا زاخـارووا؛ سـخنگوی وزارت امـور خارجـه روسـیه در بـاره پاسـخ‬ ‫مهـای امریـکا عنوان کـرد‪« :‬بـه زودی ان ها را خوشـحال‬ ‫متقابـل بـه تحری ‬ ‫خواهیـم کـرد!»‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد؛‬ ‫شکل گیری دپارتمان مشاغل خانگی‬ ‫و مرکز تخصصی اموزش چوب در مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫افسانهغفوری‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫از ژست گیری دست برداریم‬ ‫و سراغ اجرای برجام برویم‬ ‫مدیرکل ارشاد استان البرز خبر داد؛‬ ‫ساماندهی تابلوهای سردر صنوف‬ ‫طبق قانون منع استفاده از اسامی بیگانه‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار گیالن عنوان کرد؛‬ ‫رشد زیرساخت ها و به ره برداری‬ ‫از ‪ ۴۱‬پروژه برق منطقه ای گیالن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تسلط در یک هنر‬ ‫به معنایتوانایی‬ ‫در خلق اثر هنری نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫شهردار مشهد تاکید کرد؛‬ ‫باغ زندگی؛ بهانه ای برای اشنایی و پیوند مردم با طبیعت‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـهردار مشـهد با تا کید براینکـه «بـاغ زندگـی» حتمـا‪ ،‬حتمـا یـک‬ ‫یسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـاغ زندگـی‪ ،‬بهانـه ای بـرای‬ ‫پـروژه اجتماع ‬ ‫حضـور مـردم در محیـط زیسـت و اشـتی بـا طبیعـت اسـت»‪.‬‬ ‫محمدرضـا کالئـی در ائیـن رونمایـی از مجموعـه «بـاغ زندگـی» و‬ ‫«بـاغ خاطـره» کـه باحضور مهدی یعقوبی؛ معاون خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری مشـهد‪ ،‬احمدرضـا سلامی؛ مدیرعامـل سـازمان پارک ها‬ ‫و فضای سـبز شـهرداری مشـهد و شـهناز زمارم؛ عضو هیئت رئیسـه‬ ‫شـورای اسلامی شـهر مشهد و جمعی از مسئوالن شهری و استانی‬ ‫یسـت‬ ‫برگـزار شـده بـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بـاغ زندگی و باغ خاطره بهانه ا ‬ ‫کـه فرزندانمـان را بـه دل طبیعـت بیاوریـم و اینکـه بـرای تقدیر کردن‬ ‫از کسـانی که اهـدای عضـو می کنـد یـا اینکـه یادبـود کسـانی که از بیـن‬ ‫مـا رفتنـد‪ ،‬یادشـان را بـا کاشـت درختـی گرامـی بداریـم»‪.‬‬ ‫فضای سبز یکی از اولویت های ما در شهرداری بوده و خواهد بود‬ ‫وی بااشـاره به نکات مهم درخصوص محیط زیسـت شـهری افزود‪:‬‬ ‫«ایجـاد تصفیه خانه هـا کـه در چنـد هفتـه گذشـته تصفیه خانـه ‪۴۰‬‬ ‫بازه افتتاح شد‪ ،‬شبکه جداسازی اب شرب از اب خام که فضاهای‬ ‫سـبز بـزرگ شـهری را متصـل و مشـروب از اب خـام می کنـد و سـبب‬ ‫ایجاد پایداری بیشـتری با هزینه بالغ بر ‪۲۰۰‬میلیاردتومان می شـود‪،‬‬ ‫غبـر ‪ 900‬هکتـار در ارتفاعـات جنوب‬ ‫توسـعه فضاهـای سـبز چیـزی بال ‬ ‫درحـال ایجـاد اسـت‪ ،‬امـا ایـن اقدامـات باعـث نمی شـود کـه رونـد‬ ‫توسـعه ادامه پیدا نکند»‪ .‬کالئی ایجاد فضای سـبز ‪ 300‬هکتاری در‬ ‫کشـف رود‪ ،‬سـاماندهی زیسـت محیطی‪ ،‬درختـکاری و اماده سـازی‬ ‫‪ 1200‬هکتـار در جنـوب را یکـی از کار هـای خیلـی بـزرگ بـرای توسـعه‬ ‫فضـای سـبز شـهری و بهبـود محیـط زیسـت شـهری دانسـت‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬از امـروز بـا افتتـاح "بـاغ زندگـی" و باتوجه به اینکـه تـا‬ ‫سـه ماه اینده‪ ،‬هم هوا مناسـب و هم شـرایط کاشـت میسـر می شـود‬ ‫نسـبت بـه نزدیـکان و دیگـر از شـهروندان مسـئول باشـیم و ان هـا را‬ ‫تشـویق کنیـم کـه بـه یـک حرکـت اجتماعـی تبدیل شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫مشـهد تصریح کرد‪« :‬در کشـور‪ ،‬مشـهد تمیزترین شهر است و نباید‬ ‫مـورد خدشـه قـرار گیـرد در پیک هـای پرفشـار و در زمان هایـی کـه‬ ‫مشـهد با انبوه جمعیت روبه رو بوده‪ ،‬جزو تمیزترین شـهرها بوده و‬ ‫مـا از ایـن برنـد تنـزل نمی کنیم»‪.‬‬ ‫درادامـه معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد گفـت‪:‬‬ ‫«پال ک هایـی کـه بـر روی درختـان «بـاغ زندگـی» و «بـاغ خاطـره»‬ ‫ثبـت شـدند‪ ،‬دائمـی هسـتند و براسـاس موقعیـت مکانـی ثبـت‬ ‫می شـود و «کیوارکـدی» نیـز بـر روی پلا ک درختـان تعبیـه شـده‬ ‫اسـت کـه شـهروندان بـر ان اسـاس می تواننـد درختـان را ردیابـی و‬ ‫رصـد کننـد؛ درواقـع‪ ،‬ایـن درختـان ارتباطـی را میـان شـهروندان‬ ‫و محیـط زیسـت ایجـاد می کننـد»‪ .‬مهـدی یعقوبـی افـزود‪« :‬بـاغ‬ ‫زندگـی بـرای تـازه مزدوجیـن و تـازه متولدیـن و بـاغ خاطـره بـرای‬ ‫یادبـود درگذشـتگان و اهدا کننـدگان عضـو اماده سـازی شـده اسـت‬ ‫کـه شـهروندان می تواننـد نهـال جدیـد را کاشـته یـا بـر روی درختـان‬ ‫قدیمـی پال ک گـذاری کننـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬در عرصـه کمربنـد‬ ‫غبـر ‪15‬هزار اصلـه درخـت‬ ‫سـبز کاشـت حـدود ‪ 30‬هکتـار؛ یعنـی بال ‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬همچنیـن در پارک بهار نیـز پنج هکتار برای‬ ‫کاشـت درختـان درنظـر گرفتـه شـده اسـت و درصـورت اسـتقبال‬ ‫مـردم ایـن میـزان توسـعه پیـدا خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫کاشت ‪400‬هزار اصله درخت در کمربند جنوبی طی پنج ماه اینده‬ ‫درادامـه مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫مشـهد گفـت‪« :‬بیـش از ‪۴۰۰‬هـزار درخـت در ایـن عرصـه اغـاز و‬ ‫ظـرف پنج ماه اینـده به اتمـام خواهـد رسـید»‪ .‬احمدرضـا سلامی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر در کمربنـد سـبز جنوبـی یک میلیـون و‬ ‫‪۶۰۰‬هـزار درخـت داریـم کـه بـا کاشـت ‪۴۰۰‬هزار اصلـه درخـت ظـرف‬ ‫یکـه تا کنـون کاشـته ایم؛ و ایـن‬ ‫پنج مـاه‪ ،‬یعنـی ‪۲۵‬درصـد ان چیز ‬ ‫حرکـت بسـیارخوبی در کشـور اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به وضعیـت‬ ‫کشـور ازلحـاظ زیسـت محیطی گفـت‪« :‬در وضعیـت محیـط زیسـت‬ ‫شـرایط خوبـی نداریـم و در برخـی کشـورها و شـهرهای مختلـف‪،‬‬ ‫توسـعه یافتگی منوط به زیرسـاخت ها‪ ،‬توسعه درختکاری و فضای‬ ‫سـبز اسـت ولی در بعضی شـهرها توسـعه جاده ها و راه های طبقاتی‬ ‫در دسـتورکار اسـت؛ به همین منظـور باتوج هبـه نرخ رشـد جمعیت‪،‬‬ ‫کالن شـهرهای الوده ای داشـته و شرایط برای زندگی دشوار است»‪.‬‬ ‫سلامی بااشـاره به احادیث و فرمایشـات کالم معصومین ادامه داد‪:‬‬ ‫«در دیـن اسلام‪ ،‬معصومیـن سـفارش زیـادی بـه بحـث درخـت و‬ ‫درختـکاری کردنـد‪ .‬بـه نقـل از امـام صـادق(ع) شـش چیـز از باقیات‬ ‫و صالحـات اسـت کـه بعـد از مـرگ هـم حسـنات ان نوشـته می شـود‬ ‫و یکـی از ان مـوارد کاشـت درخـت اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد تصریـح کـرد‪« :‬همـت و‬ ‫درایت شـورای اسلامی شـهر و مدیریت ارشـد شـهرداری به گونه ای‬ ‫بـود کـه توسـعه فضـای سـبز و درختکاری هـا به ویـژه در سـال های‬ ‫اخیـر همـراه بـا زیرسـاخت های ان هـا امیدوارکننده اسـت»‪ .‬سلامی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬درحال حاضـر ‪۵۶۸۰‬هکتار فضای سـبز در مشـهد داریم‬ ‫کـه ‪۱۲۰۰‬هکتـار ان در همیـن مدیریـت شـهری انجـام شـده و بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬پـارک از ‪ ۶۶۶‬پـارک در ایـن چندسـال اخیر افتتـاح شـده اسـت»‪.‬‬ ‫افزایش سرانه فضای سبز مشهد از ‪ 14.2‬به ‪17.3‬‬ ‫وی افزایـش سـرانه فضـای سـبز مشـهد از ‪ 14.2‬بـه ‪ 17.3‬را‬ ‫سـه مترمربع در سـال عنـوان کـرد‪ .‬سلامی در توضیـح مطلـب فـوق‬ ‫افـزود‪« :‬افزایـش هـر مترمربـع باتوجه بـه رشـد جمعیـت‪ ،‬بـه تامیـن‬ ‫زمیـن‪ ،‬اب‪ ،‬منابـع مالـی‪ ،‬حداقل هـای توسـعه در شـهرهایی کـه‬ ‫حداقل هـای سـاختارهای شهرسـازی شـکل گرفتـه اسـت‪ ،‬نیـاز‬ ‫دارد»‪ .‬مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری مشـهد‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در سـال های اخیـر پارک هـای زیـادی از جملـه‬ ‫پـارک طبیعـت و خانـواده‪ ،‬پارک ابشـار‪ ،‬پـارک امید‪ ،‬پـارک جلوخان‪،‬‬ ‫مناسب سازی پارک های بانوان‪ ،‬کوه پارک‪ ،‬پارک های محلی‪ ،‬بلوار‬ ‫نمـاز و ‪ ...‬کـه همـه ان هـا جـزو پارک هـای شـهری یـا فراشـهری بـوده‬ ‫سـاخته یا درحال اجراسـت»‪ .‬سلامی گفت‪« :‬امروز به مناسـبت روز‬ ‫درخـت کاری در طلیعـه توسـعه ‪۱۲۰۰‬هکتـار فضـای سـبز در کمربنـد‬ ‫سـبز هسـتیم‪ .‬خوشـبختانه درطول چندسال گذشته پیش بینی ها‬ ‫طوری انجام شـده که در شـهر مشـهد دچار چالش نشـویم‪ .‬ا کنون‬ ‫شـهر مشـهد بـا تولیـد منابـع ابـی پایـدار‪ ،‬تصفیه خانه هـای محلـی‪،‬‬ ‫تصفیـه فاضلاب و اجـرای چشـمه هایی کـه در ان محـدوده اسـت‬ ‫و نیـز انجـام مطالعـات ابخیـزداری توانسـته با تامین ابـی برای وضع‬ ‫موجـود و توسـعه اینـده و رسـیدن بـه سـرانه مطلـوب حداقلـی‪،‬‬ ‫بـرای دومیـن کالن شـهر الـوده کشـور اقدامـات سـازنده ای را انجـام‬ ‫دهـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـهرداری مشـهد بـرای تقویـت و‬ ‫توسـعه مشـارکت های مردمـی و عالقه منـدی مـردم و سـمن ها‬ ‫بـه محیـط زیسـت و غنـای ایـن فرهنـگ کارهـای بسـیارخوبی‬ ‫انجـام داده اسـت»‪ .‬سلامی بااشـاره به دو رویـداد زیبـا و جـذاب بـا‬ ‫مشـارکت مـردم اذعـان کـرد‪« :‬بـاغ زندگی که از اول اسـفند در فضای‬ ‫مجـازی ثبت نـام ان اغـاز و در چهـار بخـش ثبت نـام انجـام شـد کـه‬ ‫در ان تازه مزدوجیـن یـک درخـت بـه یادگار اولین سـال ازدواجشـان‬ ‫به ثبـت برسـانند‪ ،‬در بخـش دیگـری از بـاغ زندگـی کـه اختصـاص بـه‬ ‫تازه متولدیـن دارد‪ ،‬والدیـن می تواننـد بـا کاشـت درخـت هم زمـان‬ ‫بـا رشـد فرزندشـان شـاهد به بار نشسـتن درختـی بـرای فضـای‬ ‫سـبز باشـند‪ .‬بـاغ خاطـره بعـدی به مناسـبت یادبـود درگذشـت‬ ‫شـهروندانی کـه از دنیـا رفتـه و نیـز بـرای حامیـان پیونـد و کسـانی که‬ ‫اهـدای عضـو می کننـد‪ ،‬اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و‬ ‫فضـای سـبز شـهرداری مشـهد بیـان کـرد‪« :‬ثبت نـام "بـاغ خاطـره" و‬ ‫"بـاغ زندگـی" در چهـار بخـش تازه مزدوجیـن‪ ،‬تازه متولدیـن‪ ،‬یادبـود‬ ‫درگذشـتگان و یادبـود حامیـان پیونـد عضـو از اسـفندماه در سـایت‬ ‫‪ gsms.mashhad.ir‬اغـاز شـده اسـت و جمعـه اخـر هرمـاه عملیـات‬ ‫کاشـت درخـت باحضـور شـهروندان انجـام می شـو»‪ .‬همچنیـن‬ ‫شـهروندان درطـول سـال می تواننـد بـا مراجعـه بـه همیـن سـایت‬ ‫به صـورت رایـگان درختـی را بـرای کاشـت در منـزل و محـل کار‬ ‫خـود ثبت نـام کننـد و شـهرداری مشـهد هزینـه ابیـاری درخـت را در‬ ‫قالـب تخفیـف در عـوارض بـرای هـر درخـت ‪10‬هزارتومـان محاسـبه‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫‪550‬هزارتومان کمک هزینه اجرای «باغ بام» به شهروندان‬ ‫سلامی تصریـح کـرد‪« :‬بـرای کاشـت درخـت در پشـت بام ها نیـز‬ ‫به عنـوان «بـاغ بام» به ازای هـر مترمربع ‪550‬هزارتومان کمک هزینه‬ ‫می شـود کـه حـدود دوسـوم هزینه هـای اجـرای بـاغ بـام اسـت‪.‬‬ ‫بـرای اجـرای اب خا کسـتری و اسـتفاده از اب بـاران‪ ،‬سـینک‬ ‫ظرف شـویی و فالش تانک هـا نیـز طـرح دیگـری وجـود دارد کـه‬ ‫مبلـغ پنج هزارتومـان بـه شـهروندان ارائـه می شـود تـا از اب حاصـل‬ ‫از بـاران‪ ،‬بـرای فالش تانـک و ابیـاری درختـان داخـل منـزل و خـارج‬ ‫از ان اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امـروز دراین مراسـم از خانـواده‬ ‫«محمدرضـا ارم» کـه طـی چنـدروز اخیر اعضـای خود را اهـداء کرده‬ ‫بـود‪ ،‬دعـوت شـده اسـت تـا بـاری دیگـر بـا ثبـت یـک پلا ک و کاشـت‬ ‫درخـت‪ ،‬جـان تـازه ای بـه طبیعـت ببخشـد تـا ایـن حرکـت حسـنه‬ ‫یسـت؛ قریـب بـه ‪۵۰‬درصـد درختـان در کمربنـد‬ ‫ادامـه یابـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫سـبز مفیـد و مثمـر اسـت‪ ،‬ماننـد سـنجد و عنـاب و غیـره‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Euronews‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫گام های پرهزینه اروپا به سمت اقتصاد سبز‬ ‫اتحادیـه اروپـا اعالم کرد که درباره‬ ‫برنامه المان برای پرداخت مبلغ‬ ‫چهار میلیـارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون یـورو‬ ‫غرامـت بـه نیروگاه هـای بـرق‬ ‫تحقیـق‬ ‫زغال سنگ سـوزی‬ ‫می کنـد کـه قـرار اسـت تعطیـل‬ ‫ی هرچنـد پرهزینـه؛ امـا حرکـت‬ ‫شـوند‪ .‬ایـن تعطیلـ ‬ ‫ب هسـمت اقتصـاد سـبز ب هشـمار مـی رود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫کمیسـیون اروپـا تصـور می کنـد کـه این مبلـغ ممکن اسـت‬ ‫نوعـی کمـک دولتـی محسـوب شـود کـه ناقـض مقـررات‬ ‫اتحادیـه اروپاسـت‪ .‬از مـدار خار ج شـدن ایـن نیروگاه هـای‬ ‫زغال سـنگی‪ ،‬بخشـی از طـرح گسـترده حرکـت ب هسـمت‬ ‫اقتصـاد حامـی محیـط زیسـت جهـت دسـتیابی بـه‬ ‫اهـداف توافـق سـبز اروپـا ب هشـمار مـی رود‪ .‬طبـق طـرح‬ ‫توافـق سـبز کمیسـیون اروپـا؛ انتشـار گازهـای گلخانـه ای‬ ‫در کشـورهای عضـو ایـن نهـاد بایـد تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬تـا ‪۵۵‬‬ ‫درصـد میـزان سـال ‪ ۱۹۹۰‬کاهـش یابـد‪ .‬ا کنـون سـه چهارم‬ ‫گازهـای منتشـره در اتحادیـه اروپـا‪ ،‬از تولیـد و بهر هبـرداری‬ ‫انـرژی در بخش هـای اقتصـادی این قاره ناشـی می شـود‪.‬‬ ‫طبـق بـراورد انسـتیتو فرانهوفـر؛ بـرای سـامانه های انـرژی‬ ‫خورشـیدی‪ ،‬تنهـا بیـش از نیمـی از بـرق المـان در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬از منابع تجدیدپذیر تولید شـده به گونه ای سـهم باد‬ ‫‪ ۲۷‬درصـد‪ ،‬انـرژی خورشـیدی ‪ ۱۰.۵‬درصـد‪ ،‬زغال سـنگ‬ ‫قهـوه ای (لینگیـت) ‪ ۱۶.۸‬درصـد و زغال سـنگ ‪ ۷.۳‬درصد‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬باال بـودن سـهم انرژی هـای تجدیدپذیـر‬ ‫بخشـی به علـت کاهـش تقاضـای بـرق در پـی اجـرای‬ ‫اقدامـات به منظـور محدو دکـردن گسـترش همه گیـری‬ ‫کرونـا از فصـل بهـار گذشـته بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫حمایت هریس از نتانیاهو‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری امریـکا و‬ ‫بنیامیـن نتانیاهـو‪ ،‬نخسـت وزیر‬ ‫رژیم صهیونیستی در گفت وگویی‬ ‫تلفنـی‪ ،‬بـر مخالفـت خـود بـا اغـاز‬ ‫تحقیقـات رسـمی الهـه دربـاره‬ ‫جرائـم جنگـی ایـن رژیـم در اراضی‬ ‫فلسـطینی تا کیـد کردند‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مخالفت کاماال‬ ‫هریـس و نتانیاهـو بـا تالش هـای دادگاه کیفـری بین الملـل‬ ‫یک روز پس ازان صورت گرفت که دادستان دادگاه کیفری‬ ‫ً‬ ‫گفت دفتر وی رسـما تحقیقی را درخصوص فلسـطین اغاز‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬وی گفـت کـه تحقیـق دربـاره جرائمـی خواهـد‬ ‫بـود کـه اختیـارات قضائـی دیـوان ان هـا را دربرمی گیـرد و‬ ‫بـه ان هـا می پـردازد و از ‪ ۱۳‬ژوئـن ‪ ۲۰۱۴‬رخ داده انـد‪ .‬کاخ‬ ‫سـفید در بیانیـه ای در پـی تمـاس تلفنی هریـس و نتانیاهو‬ ‫در روز پنج شـنبه اظهار داشـت که معاون رئیس جمهوری‬ ‫بـر تعهـد «قاطـع» ایـاالت متحـده بـه تضمیـن «امنیـت‬ ‫اسـرائیل» تا کیـد کـرده و گفتـه اسـت دولـت جـو بایـدن؛‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا بـه همـکاری بـا تل اویـو پایبنـد‬ ‫اسـت‪ .‬هریـس «حمایـت قاطـع» خـود را از توافق نامه هـای‬ ‫عادی سـازی اخیـر کـه توسـط رژیـم صهیونیسـتی بـا‬ ‫کشـورهای عربـی امضـا شـده‪ ،‬ابـراز کـرد‪ .‬هریـس و نتانیاهـو‬ ‫درمـورد «اهمیـت» ادامـه همـکاری و مشـارکت نزدیـک‬ ‫درمـورد مسـائل منطقـه؛ ازجملـه پرونـده ایـران توافـق‬ ‫کردنـد‪ .‬هریـس و نتانیاهـو درمـورد همکاری هـای دوجانبه‬ ‫درتلاش بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا نیـز‬ ‫تبادل نظـر کردنـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مرگ ‪ 16‬هزار پرنده در میانکاله‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد‬ ‫به مناسـبت روز درختـکاری و هفتـه منابـع طبیعـی‪ ،‬رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب اسلامی پیـش از ظهـر روز جمعـه‪ ،‬دو اصلـه نهـال میـوه‬ ‫کاشـتند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دفتر مقام معظم رهبری؛‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای سـپس در سـخنانی‪ ،‬گیـاه و فضـای‬ ‫سـبز را عاملی مهم در زندگی و در سـاخت تمدن بشـری خواندند‬ ‫و با اشـاره به ریشـه های معرفتـی و دینـی توجـه بـه محیط زیسـت‪،‬‬ ‫گفتند‪« :‬کاشـتن درخت و نشـاندن نهال‪ ،‬از جمل ه حسناتی سـت‬ ‫که در شـرع مقدس اسلام بر ان تا کید شـده اسـت»‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اسلامی بـه اهمیـت محیـط زیسـت در قانـون اساسـی نیز اشـاره و‬ ‫خاطرنشـان کردنـد‪« :‬فعالیت هـای محیط زیسـتی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫یسـت و نبایـد بـه ان هـا نـگاه تجمالتـی و تزئینـی‬ ‫دینـی و انقالب ‬ ‫شـود»‪ .‬ایشـان تنـوع زیسـتی و اقلیمـی کشـور را بسـتری مناسـب‬ ‫بـرای فعال شـدن احـاد مـردم و جوانـان درزمینـه محیـط زیسـت‬ ‫خواندنـد و بـا ابراز تاسـف از تخریـب جنگل هـا‪ ،‬منابـع طبیعـی‬ ‫و سـفره های زیرزمینـی به دسـت افـراد سـودجو‪ ،‬تا کیـد کردنـد‪:‬‬ ‫یسـت کـه اینـده بشـر را هـدر‬ ‫«تخریـب محیـط زیسـت‪ ،‬بلای بزرگ ‬ ‫می دهـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مسـئوالن و همـه مـردم بایـد درمقابـل ان‬ ‫بایسـتند»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای با اشـاره به حوادثـی مثـل‬ ‫اتش سـوزی جنگل هـا یـا خشک شـدن دریاچه هـا و تاالب هـا‪،‬‬ ‫یسـت و مسـئوالنی کـه‬ ‫گفتنـد‪« :‬ایـن حـوادث‪ ،‬قابل پیشگیر ‬ ‫بـه وظایـف خـود عمـل نمی کننـد‪ ،‬دچـار تقصیـر هسـتند»‪ .‬رهبـر‬ ‫انقلاب اسلامی در بخـش دیگ ِـر سخنانشـان بـه مسـئله کرونـا‬ ‫در استانه سال نو پرداختند و گفتند‪« :‬سال گذشته در ایام عید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مردم عزیز به توصیه ها کامال عمل و بالی بزرگی را از سر کشور دور‬ ‫کردند؛ اما امسـال خطر بیشـتر و فرا گیرتر اسـت؛ بنابراین‪ ،‬امسـال‬ ‫هـم همـگان توصیه هـا را رعایـت کننـد»‪ .‬ایشـان تا کیـد کردنـد‪:‬‬ ‫«هر چه سـتاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد‪ ،‬باید عمل شـود‪ .‬ا گر‬ ‫ً‬ ‫سـفر را ممنـوع کردنـد‪ ،‬مـردم به سـفر نروند؛ بنـده هم قطعا مانند‬ ‫سـال گذشـته به سـفر نخواهم رفت»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫درادامه‪ ،‬با اشـاره به مشـکالت معیشـتی مردم در اثر کرونا‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫«ا گر کرونا ادامه پیدا کند‪ ،‬مشکالت معیشتی بیشتر خواهد شد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بایـد با همکاری همه‪ ،‬این بیماری هر چه زودتر برطرف‬ ‫شـود»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی بـا ابـراز ناخرسـندی از گرانی هـا و‬ ‫مشـکالت معیشـتی‪ ،‬افزودنـد‪« :‬این وضـع در اسـتانه عیـد‪ ،‬غصـه‬ ‫بزرگـی ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬البتـه اجنـاس ماننـد میوه هـا فـراوان‬ ‫اسـت؛ امـا قیمت هـا بسیار باالسـت کـه سـود ایـن قیمـت بـاال نیـز‬ ‫بـه جیـب باغـداران زحمتکـش نمـی رود؛ بلکـه نصیـب دال ل هـا‬ ‫و واسـطه های سـودجو می شـود و ضـرر ان بـه مـردم می‪‎‬رسـد»‪.‬‬ ‫ایشـان با تا کید بر اینکـه مسـئوالن بایـد مشـکل معیشـتی و گرانـی‬ ‫را حـل کننـد‪ ،‬گفتنـد‪« :‬ایـن مشـکالت‪ ،‬همـه راه حـل دارد و بارهـا‬ ‫در جلسـات متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر‬ ‫کارشناسـان را بـه مسـئوالن گفته ایـم»‪.‬‬ ‫تغییر سیستم انتخاباتی هنگ کنگ‬ ‫جراردالستین‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مـا سال هاسـت ورود پرنـدگان مهاجـر را بـه کشـورمان یـک موهبـت الهـی‬ ‫می دانیـم کـه از کیلومترهـا و از فراسـوی مرزهـا‪ ،‬درطـول سـال به خاطـر‬ ‫مسـاعد بودن هـوای کشـورمان رنـج سـفر را تحمـل می کننـد و به صـورت‬ ‫دسـته جمعی بـه نقـاط مختلـف کشـورمان به خصـوص گیلان‪ ،‬مازنـدران و‬ ‫گلسـتان کوچ می کنند؛ اما کوچ دسـته جمعی امسـال این زنده های بی زبان‬ ‫بـه ایـران کـه نـه بـه قتلـگاه بـود؛ چرا کـه از یک ماه قبـل ازطریـق شـبکه های‬ ‫مجازی و بعضی اوقات ازطریق مطبوعات همه روزه‪ ،‬صحنه های تلف شـدن‬ ‫ایـن پرنـدگان زیبـا‪ ،‬منعکـس می شـد و بسـیاری از مـردم و به خصـوص‬ ‫طرفـداران محیط زیسـت و مدافعـان حیوانـات و پرنـدگان‪ ،‬از اینکه ما میزبان‬ ‫خوبـی نیسـتیم‪ ،‬حسـرت بسـیار می خوردنـد؛ باتالق هـای میانکالـه ان قـدر‬ ‫پوشـیده از الشـه های ایـن پرنـدگان اسـت کـه دل هـر جانـداری کـه قـدرت‬ ‫تعقـل داشـته باشـد را بـه درد مـی اورد‪ .‬مگـر می شـود یـک مـرگ دسـته جمعی‬ ‫بـا ایـن ابعـاد گسـترده خود به خـودی باشـد؛ حتـی به عقیـده مـن نمی توانـد‬ ‫به علـت الودگـی باتالق هـای میانکالـه باشـد یـا در اثـر وجـود مـواد سـمی و‬ ‫کشـنده در ایـن باتالق هـا‪ ،‬ایـن مـرگ فجیـع و غیرقابل بـاور ‪ 16‬هزار مـوردی رخ‬ ‫داده باشد و باز همچون همیشه‪ ،‬ما فقط ازطریق رسانه ها و شبکه مجازی‬ ‫پی به این داسـتان و داسـتان های حقیقی دیگری چون مرگ دسـته جمعی‬ ‫پرنـدگان مهاجـر‪ ،‬بـرده و از ان مطلـع می شـویم‪ .‬متاسـفانه تا کنـون هیـچ‬ ‫اطالعیه رسمی ازسوی هیچ یک از مسئولین گلستان و میانکاله در این مورد‬ ‫داده نشـده اسـت و بـاز متاسـفانه اظهارنظرهـای واقعـی یـا غیرواقعـی و‬ ‫نقل قول هایـی ازسـوی پـاره ای از اهالـی گلسـتان‪ ،‬مازنـدران و میانکالـه‪ ،‬در‬ ‫پـاره ای از مطبوعـات و رسـانه های گفتـاری و شـنیداری نقـش بسـته اسـت‬ ‫کـه نمی تـوان صحت وسـقم ان را به سـادگی تائیـد کـرد؛ امـا از قرایـن و شـواهد‬ ‫چنین برمی اید که در این کشـتار دسـته جمعی‪ ،‬ممکن اسـت عمدی در کار‬ ‫باشـد؛ زیـرا به هیچ وجـه قابل قبـول نیسـت کـه اب هـای میانکالـه تابدین حد‬ ‫مسـموم بـوده و تـا این انـدازه پرنـده را کشـته باشـد‪ .‬ا گـر در مسـیر میانکالـه‪،‬‬ ‫کشـتی های نفتـی و گازوئیلـی امدورفـت می کردنـد و به علـت سوراخ شـدن‬ ‫بدنـه کشـتی یـا قایـق یـا نشـت ان بـه درون اب‪ ،‬ایـن اتفـاق رخ داده بـود‪،‬‬ ‫قابل قبـول بـود کـه یـک مسـمومیت کلـی اب را در برگرفتـه باشـد؛ و درنتیجـه‬ ‫این همـه پرنـده ان هـم در شـمار ‪ 16‬هـزار به یک بـاره و به شـکل دسـته جمعی‬ ‫از بیـن رفتـه باشـند؛ امـا چـون تمـام ایـن ‪ 16‬هـزار پرنـده به مـرور تلف شـده اند‪،‬‬ ‫به نوبـه خـود یـک تـراژدی به حسـاب می ایـد‪ .‬الزم به ذکراسـت؛ در مـدت‬ ‫دو هفتـه ای کـه از مـرگ ایـن فالمینگوهـا می گـذرد‪ ،‬دو اظهارنظـر رسـمی‬ ‫یکـی ازسـوی مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت مازنـدران و دیگـری ازسـوی‬ ‫سـازمان دامپزشـکی منتشـر شـده کـه معتقدنـد سـمی به نـام «بوتولیسـم»‬ ‫کـه در کـف باتالق هـا جمـع و تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬می توانـد عامـل ایـن واقعه‬ ‫باشـد؛ امـا همیـن مقامـات‪ ،‬دخالـت عوامـل دیگـر را هـم در ایـن مسـئله نفـی‬ ‫نکرده انـد‪ .‬الزم به ذکراسـت؛ سـال گذشـته حـدود ‪ 40‬هـزار از ایـن فالمینگوها و‬ ‫در همیـن باتالق هـا‪ ،‬از بیـن رفته انـد کـه عامل ان را سـم بوتولیسـم دانسـتند؛‬ ‫امـا متاسـفانه‪ ،‬هیـچ اقدامـی درخصـوص الیروبـی یـا پا ک سـازی باتالق هـای‬ ‫مازنـدران و گلسـتان صـورت نگرفتـه اسـت کـه ا گـر بازهـم شـاهد تلف شـدن‬ ‫دسـته جمعی فالمینگوهـا باشـیم‪ ،‬پـس از چند سـال‪ ،‬ایـن پدیـده زیبـای‬ ‫کـوچ دسـته جمعی از بیـن رفتـه و باتالق هـا تبدیـل بـه خشـکی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫امیدواریم مسـئولین حفظ محیط زیسـت در دو استان گلسـتان و مازندران‪،‬‬ ‫از هم ا کنـون بـرای پا ک سـازی ایـن قبیل باتالق هـا اقدام الزم را معمـول دارند‬ ‫تـا در اغـاز فصـل بهـار و اوایـل تابسـتان الیروبی هـای الزم صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ گروگان کنکور‬ ‫اهداف نظام تعلیم وتربیت؛‬ ‫ِ‬ ‫با چقدر سرمایه می توانید عضو باشگاه یک درصدی ها شوید؟‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫کنگـره یک هفتـه ای خلـق چیـن‬ ‫از روز جمعـه اغـاز شـده و گفتـه‬ ‫می شـود کـه د راین کنگـره‪ ،‬طـرح‬ ‫بازنگـری در سیسـتم انتخاباتـی‬ ‫هنگ کنـگ ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ ژانـگ یسـوئی؛‬ ‫سخنگوی این کنگره‪ ،‬پیش از اغاز ان در اظهاراتی گفت‪:‬‬ ‫«مـا سیسـتم انتخاباتـی هنگ کنـگ را تغییـر می دهیـم‬ ‫تـا مطمئـن شـویم کـه میهن پرسـتان در ان به رقابـت‬ ‫خواهنـد پرداخـت»‪ .‬تلویزیـون هنگ کنـگ نیـز به نقـل از‬ ‫یـک منبـع ناشـناس اعلام کـرد‪« :‬ایـن تغییـرات‪ ،‬شـامل‬ ‫یسـت‪ .‬این کمیته‬ ‫افزایـش تعـداد نفـرات کمیتـه انتخابات ‬ ‫در انتخـاب رهبـر و نیـز نماینـدگان مجلس‪ ،‬نقـش اصلی را‬ ‫ایفـا می کنـد»‪ .‬درهمین رابطـه‪ ،‬وانـگ چـن؛ نایب رئیـس‬ ‫کنگـره ملـی خلـق چیـن گفـت‪« :‬متمم هـای قانـون‬ ‫اساسـی هنگ کنـگ بازبینـی می شـوند تـا روزنه هـای‬ ‫انتخاباتـی را بـرای مخالفانـی کـه دنبـال اسـتقالل از چیـن‬ ‫هسـتند‪ ،‬ببندنـد»‪ .‬رهبـران چیـن گفته انـد می خواهنـد‬ ‫نظـام انتخاباتـی هنگ کنـگ را به ترتیبـی تغییـر دهنـد‬ ‫کـه قـدرت «میهن دوسـتان» در ان تضمیـن شـود‪ .‬سـال‬ ‫ گذشـته میلادی همـه اعضـای دموکراسـی خواه شـورای‬ ‫هنگ کنـگ اسـتعفا دادنـد‪ .‬هنگ کنـگ تـا سـال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫به مـدت ‪ ۹۹‬سـال تحـت اجـاره انگلیس بود؛ اما دران سـال‬ ‫بـا انقضـای مـدت اجـاره‪ ،‬بـه حا کمیـت جمهـوری خلـق‬ ‫چیـن بازگشـت‪ .‬طبـق اصل «یک کشـور‪ ،‬دو سیسـتم» که‬ ‫دولـت مرکـزی چیـن هنگام تحویـل حا کمیت هنگ کنگ‬ ‫ان را پذیرفـت‪ ،‬قـرار بـود ایـن سـرزمین تـا سـال ‪۲۰۴۷‬‬ ‫از حقـوق و ازادی هـای دموکراتیـک درحـدی باالتـر از‬ ‫سـا کنان سـرزمین اصلـی چیـن برخـوردار شـود و سـا کنان‬ ‫ان‪ ،‬بخـش عمـده امکانـات و حقوقـی را که زمان اسـتعمار‬ ‫انگلیـس از ان برخـوردار بودنـد‪ ،‬حفـظ کننـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اژانـس ‪ Knight Frank LLP‬کـه درواقـع‪ ،‬یـک‬ ‫مجموعـه بـزرگ درزمینـه مشـاوره املا ک و‬ ‫مستغالت در گستر ه بین المللی ست و در سال‬ ‫‪ 1896‬توسط جان نایت‪ ،‬هوارد فرانک و ویلیام‬ ‫راتلـی در لنـدن تاسـیس شـد؛ در پانزدهمیـن‬ ‫گـزارش سـاالنه خـود کـه پرا کندگـی ثـروت را در‬ ‫ی شده که ا گر کرونا‬ ‫جهان بررسی می کند‪ ،‬مدع ‬ ‫بـرای هـر فـردی در چهارگوشـه دنیـا مشـکالت‬ ‫متعـددی را ایجـاد کـرده اسـت؛ درعـوض‪ ،‬برای‬ ‫ثروتمنـدان تبدیـل بـه فرصتـی تـازه شـده تـا‬ ‫بتواننـد شـاهد رشـد بیشـتر سـرمایه های خـود‬ ‫شوند‪ .‬ارائه دهندگان این گزارش‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫ایـن اتفـاق را محرک هـای مالـی بـازار و کاهـش‬ ‫نـرخ بهـره دانسـته اند که باعـث افزایش قیمت‬ ‫دارایی هـا شـده‪ .‬تعداد «جمعیت جهانی فوق‬ ‫ثروتمنـدان» که طبق تعریـف نرخ جهانی تورم‬ ‫دارابودن ثروت خالص‬ ‫سال ‪ 2018‬به افرادی با‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫‪30‬میلیـون دالری اطلاق می شـود و اصطالحـا‬ ‫«قشـر یک درصـدی» نامیـده می شـوند و‬ ‫در مقـاالت اقتصـادی تخصصـی بـه ان هـا‬ ‫‪ UHNWI‬می گویند؛ در سال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫‪2.4‬درصـد بیشـتر شـد کـه دراین میـان‪ ،‬قـاره‬ ‫اسـیا بـا ‪12‬درصـد‪ ،‬قوی تریـن میـزان رشـد را‬ ‫ازاین منظـر داشـت‪ .‬افزایـش نابرابری هـا کـه‬ ‫ب هشـکلی فزاینده مشـاهده می شـود‪ ،‬می تواند‬ ‫تهدیـدی جـدی در موضـوع انباشـت ثـروت در‬ ‫اینـده جهـان باشـد؛ امری که قوانیـن مربوط به‬ ‫ً‬ ‫مالیـات بـر ثـروت را احتمـاال تغییراتـی خواهـد‬ ‫داد تـا محدودیت هـای بیشـتری بـرای رشـد‬ ‫بی رویـه سـرمای ه عـده ای قلیـل در جوامـع‪،‬‬ ‫بیشـتر‬ ‫ِاعمـال؛ و درنتیجـه‪ ،‬جلـوی شـکاف‬ ‫ِ‬ ‫فاصلـه طبقاتـی گرفتـه شـود‪ .‬این رویـه حـال‬ ‫ب هشـکل اقداماتـی مشـابه‪ ،‬در چنـد کشـور‬ ‫نظی ِـر «ارژانتیـن‪ ،‬کانـادا‪ ،‬کـره جنوبـی» و ‪...‬‬ ‫دنبـال می شـود‪ .‬سـوال اینجاسـت کـه فاصلـه‬ ‫بسـیارزیاد میـزان دارایی های فـوق ثروتمندان‬ ‫و سـایر مـردم جوامـع‪ ،‬بـا چـه مقـدار پـول ُپـر‬ ‫می شـود؟ به عبارتی دیگـر‪ ،‬برای انکـه یـک فـرد‬ ‫بتوانـد عضـو باشـگاه یک درصدی هـا شـود‪ ،‬بـه‬ ‫چـه مقدار پول نیـاز دارد؟ ‪The Wealth Report‬‬ ‫دراین بـاره از یـک مـدل خـاص اندازه گیـری‬ ‫ثروت اسـتفاده کرده که طبق ان؛ «مونا کو» در‬ ‫صـدر قـرار می گیـرد؛ به این ترتیب که بـرای ورود‬ ‫ درصـدی ایـن شاهزاده نشـین‬ ‫بـه جامعـه یک‬ ‫ِ‬ ‫اروپایـی کـه زمیـن بـازی و مقصـد تفریـح‬ ‫ابرثروتمنـدان جهـان شـناخته می شـود؛‬ ‫ً‬ ‫بایـد اقلا ‪7.9‬میلیـون دالر در جیبتـان داشـته‬ ‫باشـید! یکـی از مترا کم تریـن جمعیت هـای‬ ‫نمـکان دیـده می شـود‪.‬‬ ‫‪ UHNWI‬جهـان درای ‬ ‫ً‬ ‫رتبـه دوم لیسـت‪« ،‬سـوئد» اسـت کـه اساسـا‬ ‫کشـوری ثروتمنـد و مرفـه ب هشـمار مـی رود؛‬ ‫فاصلـه یـک فـرد عـادی با جامعـه فوق ثروتمند‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫طرح انتخاباتی مجلس‬ ‫شاید به ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬برسد‬ ‫موناکو‬ ‫سوئیس‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫ژاپن‬ ‫چین‬ ‫روسیه‬ ‫هند‬ ‫انجـا بـا ‪5.5‬میلیـون دالر ُپـر می شـود‪« .‬امریـکا»‬ ‫کـه بیشـترین تعـداد فوق ثروتمنـدان جهـان‬ ‫(‪180‬هزارنفر در امار سـال ‪ )2020‬را در خود جای‬ ‫داده‪ ،‬بـا ‪4.4‬میلیـون دالر‪ ،‬اجـازه حضـور شـما‬ ‫را دراین باشـگاه ممکـن می سـازد‪ .‬در جاهـای‬ ‫دیگـر؛ به ویـژه کشـورهای در حال توسـعه کـه‬ ‫ً‬ ‫جامعـه فوق العـاده ثروتمنـدان ان هـا نسـبتا‬ ‫ً‬ ‫کتـر اسـت؛ مثلا‬ ‫پرا کنده انـد‪ ،‬ایـن مـرز باری ‬ ‫در کشـور «چیـن» ا گرچـه به نظـر می رسـد در‬ ‫سـال های اتـی این عـدد‪ ،‬رشـدی قابل توجـه‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫مکان بازی سیاسی نیست‬ ‫را شـاهد باشـد‪ ،‬ا کنـون این رقـم معـادل‬ ‫‪850‬هـزاردالر اسـت‪ .‬در «هنـد» نیـز کـه در‬ ‫سـال های اخیـر‪ ،‬شـاهد رشـد مـداوم جمعیـت‬ ‫ً‬ ‫فوق العـاده ثروتمنـد خـود بـوده؛ صرفـا بـا‬ ‫‪60‬هـزاردالر می تـوان دراین گـروه قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫کارشناسان ‪ Knight Frank‬پیش بینی کرده اند‬ ‫کـه این عـدد در انجـا در پنج سـال اینده دوبرابـر‬ ‫شـود‪ .‬نمونه هایـی از میـزان سـرمایه خالـص‬ ‫الزم بـرای قرارگیـری در بیـن یک درصدی هـای‬ ‫جوامـع مـرور شـده اند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫از ژست گیری دست برداریم‬ ‫و سراغ اجرای برجام برویم‬ ‫تلنگر‬ ‫دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام؛ محسـن رضایـی دربـاره‬ ‫ایرادهـای شـورای نگهبـان بـه طـرح اصلاح قانـون انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری از سـوی مجلـس‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد ببینیـم‬ ‫نطـرح میـان شـورای نگهبـان و مجلـس چقـدر‬ ‫تو برگشـت ای ‬ ‫رف ‬ ‫یبـرد‪ .‬وقتـی بررسـی بودجـه تمـام شـود‪ ،‬نماینـدگان در‬ ‫زمـان م ‬ ‫فروردین مـاه ا گـر بتواننـد بعیـد نیسـت ایـن قانـون بـه انتخابـات‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد مـاه ‪ ۱۴۰۰‬ریاسـت جمهوری برسـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫شـورای نگهبان روز ‪ 15‬بهمن ماه‪ ،‬به طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ایراد گرفت؛ یکی از ایرادات ان ها‪ ،‬در مورد سابقه‬ ‫تصـدی سـمت های مذکـور د راین مصوبـه بـود که منحص رکـردن به‬ ‫ان هـا مغایـر اصـل ‪ ۱۱۵‬قانـون اساسـی شـناخته شـد؛ به این معن اکـه‬ ‫در احصاء صورت گرفته‪ ،‬برخی مناصب در نظر گرفته نشد ه بودند‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی‪،‬‬ ‫مـکان بـازی سیاسـی نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـه کشـور اروپایـی‬ ‫یسـت و اجـازه دهنـد بـه کار فنی خود‬ ‫بفهمنـد؛ اژانـس‪ ،‬نهـاد فن ‬ ‫ادامـه داده تـا به این ترتیـب توافـق خـوب اخیـر ایـران و اژانـس‬ ‫تداوم یابد»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ حجت االسالم والمسـلمین حسن‬ ‫روحانـی افـزود‪« :‬عالقه منـد بودیـم بـا اژانـس همـکاری کنیـم‬ ‫و در ایـن دوره همـکاری بسـیار خوبی را بـا هـم داشـتیم کـه در‬ ‫گزارش هـای اژانـس بـر ان هـا تا کیـد شـده اسـت؛ امـا بـه بعضی هـا‬ ‫کـه فکرشـان بـرای حرکت هـای درسـت کار نمی کنـد و متاسـفانه‬ ‫از کشـورهای اروپایـی هـم هسـتند‪ ،‬نصیحـت می کنـم ایـن کار را‬ ‫نکننـد و اجـازه ندهنـد روابـط بسـیار خوب و دوسـتانه ایـران و‬ ‫اژانـس تخریـب شـود»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه با بیان اینکـه برجـام نمی توانـد بار دیگـر‬ ‫مورد مذا کـره قـرار گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬بیاییـد از ژسـت گیری‬ ‫دسـت برداریـم و سـراغ اجـرای برجـام برویـم»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مهـر؛ محمدجـواد ظریـف در صفحـه شـخصی خـود در توئیتـر‬ ‫با اشـاره به مسـئله برجـام‪ ،‬نوشـت‪« :‬ا گـر سـال ‪ ،۲۰۲۱‬سـال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نیسـت؛ ‪ ۱۹۴۵‬هـم نیسـت‪ .‬پـس ا گـر این طـور اسـت‪ ،‬بیاییـد‬ ‫ً‬ ‫منشـور ملـل متحـد را تغییـر دهیـم و وتـو را کـه مکـررا ازسـوی‬ ‫ایـاالت متحـده مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬حـذف‬ ‫کنیـم‪ .‬بیاییـد از ژسـت گیری دسـت برداریـم‪ .‬هـر دوی مـا از ‪۲۰۰۳‬‬ ‫تـا ‪ ۲۰۱۲‬ایـن کار را کردیـم؛ بی انکـه نتیجـه ای داشـته باشـد و‬ ‫سـراغ اجـرای برجـام برویـم کـه در واقـع‪ ،‬هـر دوی مـا ان را امضـاء‬ ‫کردیـم»‪.‬‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش بابیان اینکـه کنکور‪ ،‬مجموع اهداف نظام تعلیم وتربیت‬ ‫را به گـروگان گرفتـه‪ ،‬تا کیـد کـرد کـه دنبـال کنکـو ر نبایـد بـود؛ بلکـه به دنبـال‬ ‫ش پایـه و مهـارت اساسـی‬ ‫پـرورش ادم بایـد بـود کـه مجموعـه قابلیت هـا‪ ،‬دانـ ‬ ‫بـرای نقش افرینـی در زندگـی جمعـی را داشـته باشـد‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ محسـن‬ ‫حاجی میرزایـی در جلسـه هم اندیشـی بـا معلمـان گیالنـی گفـت‪« :‬نظـام‬ ‫تعلیم وتربیت‪ ،‬بزرگ ترین شـاکله نظام اجرایی کشـور اسـت و خروجی کار این‬ ‫نظـام نیـز بایـد هویـت مشـخص‪ ،‬پرسشـگر و قـدرت ابـراز وجود داشـته باشـد؛ و‬ ‫بتوانـد در تحـوالت جامعـه مشـارکت کنـد»‪.‬‬ ‫تدوین سند برنامه راهبردی حوزه فناوری اطالعات‬ ‫معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬توسـعه‬ ‫سیسـتم های فنـاوری اطالعـات و تحـول دیجیتـال را در بخـش تولیـد دنبـال‬ ‫می کنیـم»‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـعید زرنـدی در مراسـم امضـای تفاهم نامـه بیـن‬ ‫معاونت طرح و برنامه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪« :‬تهیه‬ ‫سند برنامه راهبردی حوزه فناوری اطالعات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تهیـه سـند تحـول دیجیتال در بخش هـای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و توسـعه‬ ‫سـامانه های موردنیاز وزارتخانه در این تفاهم نامه دیده شـده‪ .‬سیسـتم های‬ ‫انجـام خدمـات حـوزه فنـاوری اطالعـات وزارتخانـه نیـاز بـه توسـعه و بازبینـی با‬ ‫نـگاه تحول گرایانـه دارد و بـا ایـن تفاهم نامـه؛ بـا همـکاری شـرکت مگفـا متعلـق‬ ‫به ایدرو‪ ،‬این موضوع دنبال می شـود»‪ .‬او بااشـاره به تغییر سـاختار وزارتخانه و‬ ‫انتقـال بخـش فنـاوری اطالعـات بـه معاونـت طـرح و برنامـه و ذیـل دفتـر امـار و‬ ‫فراوری داده ها‪ ،‬گفت‪« :‬سـعی داریم ضمن بازبینی و بازطراحی سیسـتم های‬ ‫موجـود‪ ،‬ان را بـا نـگاه جدیـد توسـعه دهیم»‪.‬‬ ‫گرانی نان؛ نتیجه اجرای‬ ‫حکم جدید دیوان عدالت اداری‬ ‫رئیـس اتحادیـه نانوایـان سـنتی‪ ،‬از حکم دیـوان عدالـت اداری بـرای ازادسـازی‬ ‫صـدور مجـوز نانوایـی سـنتی خبـر داد و گفـت‪« :‬درصـورت اجرایی شـدن ایـن‬ ‫حکـم‪ ،‬قیمـت نـان افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ بیـژن نـوروز مقـدم‬ ‫باتا کیدبراینکـه درحال حاضـر تعـداد نانوایی هـای سـنتی‪ ،‬بیشـتر از نیـاز کشـور‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ 90« :‬هزار نانوایی سنتی در سراسر کشور وجود دارد که نه تنها‬ ‫پاسخگوی نیاز مردم هستند؛ بلکه در برخی مناطق‪ ،‬تعداد ان ها بیش از نیاز‬ ‫اسـت‪ .‬دراین شـرایط‪ ،‬دیـوان عدالـت اداری حکـم بـر ازادسـازی صـدور مجـوز‬ ‫نانوایـی سـنتی داده اسـت‪ .‬ا گـر تعـداد نانوایی هـا در یـک منطقـه بیـش از نیـاز‬ ‫باشد‪ ،‬هزینه تولید برای نانوایان افزایش می یابد؛ چرا که میزان فروش و درامد‬ ‫حاصل‪ ،‬از میزان هزینه پیشه می گیرد‪ .‬دراین شرایط‪ ،‬نانوایان به سمتی سوق‬ ‫پیـدا می کننـد کـه درامـد خـود را از راه هـای دیگر افزایش دهند کـه از جمله این‬ ‫راه هـا‪ ،‬تعییـن خودسـرانه قیمت طبق هزینه تمام شـده تولید اسـت»‪.‬‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫حمیدرضـا حاجی بابایـی گفـت‪« :‬متناسب سـازی حقـوق بازنشسـتگان‬ ‫کشـوری‪ ،‬لشـکری‪ ،‬تامیـن اجتماعـی و مسـتمری بگیران در صـدر بنـد و تبصره‬ ‫‪ ۲‬تصویـب شـد»‪ .‬به گـزارش انـا؛ رئیس کمیسـیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسـبات‬ ‫مجلـس‪ ،‬از تصویـب پیشـنهاد اخیـر خود در کمیسـیون تلفیـق مبنی بر حقوق‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد و افزود‪« :‬امیدوارم امروز (شنبه)‪ ،‬این‬ ‫مصوبـه کمیسـیون تلفیق در صحن علنی مجلـس با ا کثریـت ارای نمایندگان‬ ‫به تصویببرسد‪.‬تصویبنهاییمتناسب سازیحقوقبازنشستگان کشوری‬ ‫و لشکری و تامین اجتماعی و مستمری بگیران‪ ،‬بی شک موجب ارامش خاطر‬ ‫تعـداد زیـادی از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران خواهـد شـد؛ کـه در ارتقـای‬ ‫نشـاط اجتماعی موثر اسـت»‪.‬‬ ‫افزودن ‪ ۲۵۰۰‬تخت ای سی یو به بیمارستان های کشور‬ ‫سـعید نمکـی گفـت‪« :‬امسـال ‪ 11000‬تخـت بیمارسـتانی راه انـدازی می کنیـم و‬ ‫بی سـ رو صدا ماهـی ‪ 1000‬تخـت بـه مرا کـز درمانی کشـور اضافه می شـود‪ .‬حتی‬ ‫کو نیم مـاه ‪ 2500‬تخـت ای سـی یو اضافـه شـد؛ حتـی در خوزسـتان‬ ‫طـی ی ‬ ‫طـی یک هفتـه ‪ 700‬تخـت ای سـی یو در انجـا محیـا خواهیـم کـرد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فـارس؛ وزیـر بهداشـت افزود‪« :‬ا کسـیژن‪ ،‬رکـن اصلی برای بیمـاران کووید‪19-‬‬ ‫اسـت و در این زمینـه تلاش کردیـم تمـام تجهیـزات را بـرای بیمـاران محیـا‬ ‫کنیـم و بیـش از ‪ 1000‬پـروژه بهداشـتی؛ اعـم از خانـه بهداشـت در امسـال‬ ‫یکـردن‬ ‫به بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬از مـردم شـریف ایـران کـه صبور ‬ ‫و بـا وجـود مشـکالتی کـه وجـود داشـت‪ ،‬در خانـه ماننـد و با توجه بـه تعطیلی‬ ‫بو کارها تحمـل کردنـد»‪.‬‬ ‫کسـ ‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫گفت وگو با افسانه غفوری؛‬ ‫به بهانه نمایشگاه «سنگ و ریشه»‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫افسـانه غفـوری کـه این روزهـا بـا ارائـه نمایشـگاه مجـازی‬ ‫«سـنگ و ریشـه» در گالـری «شـنگرف» به نشـانی اینترنتـی‬ ‫ منـدان هنـر‬ ‫‪ ،www.shangarfgallery.com‬میزبـان عالقه‬ ‫ِ‬ ‫اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه از سـال های ‪ 81‬و ‪ 82‬بـا برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه های مختلـف فـردی و گروهـی تلاش کـرده تا به‬ ‫ارائـه هنـر خود به مخاطبان بپردازد‪ ،‬اقدامات مسـئولین و‬ ‫هنرمندان دررابطه با جذب مخاطب بیشـتر به حوزه های‬ ‫مختلـف هنـر؛ به ویژه طراحی و نقاشـی را از جمله مسـائلی‬ ‫برشـمرده کـه شـاید ارتبـاط زیـادی بـه کرونـا نداشـته باشـد‬ ‫و در همـه زمان هـا جاری سـت‪ .‬او گفـت‪« :‬می بایسـت‬ ‫ازطریـق هنرمنـدان و مسـئولین و دیگـر اقشـار جامعـه‪،‬‬ ‫فرهنگ سـازی‪ ،‬تبلیـغ و حمایـت شـود و زمینه هـای ارائـه‬ ‫تفکـرات و سـخنان هنرمنـدان برای عموم مـردم فراهم اید‬ ‫و از ایـن بسـتر‪ ،‬بـه ازادی عمـل برسـند»‪ .‬او بااذعان به اینکه‬ ‫پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه هنـر چیسـت و هنرمنـد کیسـت؟‬ ‫بسیارسـخت اسـت و جواب هـای بسـیاری نیـز دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬به نظـرم تمـام انسـان های روی زمیـن‪ ،‬از بـدو تولـد‬ ‫هنرمندنـد و هنرمنـد به دنیـا می اینـد و تمـام انسـان ها‬ ‫به گونـه ای هنرمنـد هسـتند‪ .‬این موضـوع‪ ،‬به این بسـتگی‬ ‫دارد کـه این افـراد بتواننـد ایـن هنـر را در مسـیر رشـد با خود‬ ‫حفـظ کننـد و بـا اتفاقات روزمـره ای که بـرای ان ها می افتد‬ ‫و درگیـر مسـائل عـادی زندگـی می شـوند‪ ،‬ان را فرامـوش‬ ‫نکننـد»‪ .‬او باتا کیدبر اینکـه وقتـی انسـان‪ ،‬درگیـر مسـائل‬ ‫روزمـره زندگـی می شـود‪ ،‬فرامـوش می کنـد هنرمنـد به دنیـا‬ ‫امـده اسـت و ازسـوی دیگر‪ ،‬بایـد بکوشـد تـا ایـن مفهـوم را‬ ‫در زندگـی خـود جـاری سـازد تـا به دسـت فراموشـی سـپرده‬ ‫نشـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬اعتقـاد دارم کـه هنـر‪ ،‬موهبتـی بـزرگ‬ ‫ازسـوی خداونـد اسـت؛ و ازایـن رو اعتقـاد دارم کـه تحمـل‬ ‫زندگـی بـدون هنـر‪ ،‬بسیارسـخت و طاقت فرسا سـت»‪ .‬ایـن‬ ‫هنرمنـد نقـاش‪ ،‬هنـر را یکـی از مسـیرهای نجـات زندگـی‬ ‫بشـر دانسـته و باتا کیدبر اینکه هنرمند‪ ،‬همواره به مسـائل‬ ‫اطـراف و پیرامـون خـود حسـاس اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کسـی که‬ ‫دسـت بـه فعالیت هـای هنـری می زنـد‪ ،‬ناخـودا گاه دچـار‬ ‫حساسـیت های بیشـتری نسـبت بـه دیگـران و نسـبت بـه‬ ‫محیـط پیرامونـی خود می شـود و این رخداد‪ ،‬اتفاقی سـت‬ ‫کـه ریشـه در هنـر فـرد دارد»‪ .‬او انجـام فعالیت هـای هنـری‬ ‫را مفـری از رویدادهـای عـادی‪ ،‬یکسـان و تکـراری روزانـه‬ ‫برای هنرمند دانسته و باتا کیدبراینکه هنرمند می تواند با‬ ‫به کارگیـری هنـر‪ ،‬لحظـات خوبـی را بـرای خـود خلـق کنـد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬در ادامه این مسـیر‪ ،‬هنرمند باید بکوشـد اثر هنری‬ ‫خویش را که به تبع ان‪ ،‬لحظات خوب و خوشایندی برای‬ ‫خـود ثبـت کرده‪ ،‬با دیگران نیز به اشـترا ک بگذارد؛ به نظرم‬ ‫ا گـر هنرمنـد دراین مسـیر صادقانـه عمـل کنـد و اثـر او نیـز‬ ‫اثـری صادقانـه باشـد‪ ،‬می توانـد حـس موجـود را بـا دیگـران‬ ‫به اشـترا ک بگـذارد»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقـاش‪ ،‬بـا ابرازتاسـف‬ ‫از اینکـه امـروز مسـئله ممیـزی در اثـار موجـب می شـود تـا‬ ‫همـه اثـار ان طور کـه بایـد‪ ،‬دیـده نشـود و باتا کیدبر اینکـه‬ ‫امـروز هنرمنـد نیازمنـد ان اسـت که بـدون محدودیـت‪ ،‬هنر‬ ‫خویـش را به نمایـش بگـذارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬طبیعی سـت‬ ‫کـه یکسـری از محدودیت هـا در هنـر وجـود داشـته باشـد؛‬ ‫بااین حـال‪ ،‬هنرمند دوسـت دارد بـدون محدودیت؛ اما در‬ ‫چهارچـوب قوانیـن موجـود‪ ،‬هنـر خویـش را بـرای مخاطب‬ ‫به نمایـش بگـذارد»‪ .‬او بـا ابرازتاسـف از اینکـه امـروز برخـی‬ ‫از ممیزی هـا هنرمنـدان را دل ازرده و دلسـرد می کنـد؛ امـا‬ ‫هنرمنـد می بایسـت باتکی هبـر هنـر خویـش‪ ،‬بـه فعالیـت‬ ‫فرهنگـی ادامـه دهـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز رسـانه ها نقـش‬ ‫بسـیاری در ایجـاد سـلیقه در میـان مخاطبـان دارنـد؛ و‬ ‫ی برنامه هـای اموزشـی از میـان برنامه هـای مختلـف‬ ‫وقتـ ‬ ‫موردتوجـه یـک فـرد قـرار می گیـرد کـه مربـوط بـه گروهـی‬ ‫خـاص اسـت کـه سـلیقه ای خـاص را دنبـال می کننـد‪،‬‬ ‫درنهایـت‪ ،‬بـه اموزشـی اصولـی دسـت پیـدا نخواهـد کـرد‬ ‫و ایـن امـوزش سـلیقه ای خواهـد شـد؛ ازایـن رو‪ ،‬موجـب‬ ‫خواهـد شـد مخاطـب‪ ،‬تنهـا یـک سـلیقه را دنبـال کنـد؛‬ ‫امـا درمقابـل رسـانه ها می تواننـد بـا برنامه ریـزی درسـت‪،‬‬ ‫سـلیقه های بیشـتری را بـه مخاطـب خویـش ارائـه کننـد‬ ‫و از این مسـیر‪ ،‬حتـی بـه برگـزاری اموزش هـای مختلـف‬ ‫توسـط هنرمندان باسـابقه بپردازند»‪ .‬او ضمن ابرازتاسـف‬ ‫از اینکـه امـروز اموزش هـای درسـت و اصولـی در رسـانه ملی‬ ‫وجـود نـدارد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬امـروز‪ ،‬پرداخـت رسـانه ملـی بـه‬ ‫ً‬ ‫هنرهایـی ماننـد نقاشـی بسـیارکم اسـت و ا گـر کسـی واقعـا‬ ‫هنرمنـد باشـد و بتوانـد کار هنـری را صادقانـه انجـام دهـد‪،‬‬ ‫می توانـد بـا اثـر خـود به درسـتی بـر روی مخاطـب خویـش‬ ‫بگـذارد»‪ .‬او باتا کیدبراینکـه هنرمنـد امـروز به شـدت از‬ ‫محیـط پیرامونـی خویـش تاثیـر می پذیـرد و نقـاط مهـم‬ ‫ایـن تاثیـر را بـه مخاطـب منتقـل می کنـد و موجـب ا گاهـی‬ ‫و نشـاط او می شـود‪ ،‬افزود‪« :‬اینکه کسـی به هنری مسـلط‬ ‫باشـد یـا بتوانـد هنرهایـی ماننـد نقاشـی را به خوبـی انجـام‬ ‫ً‬ ‫دهـد‪ ،‬لزومـا به معنـای این نیسـت که می توانـد یـک خلـق‬ ‫انجـام دهـد»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقـاش‪ ،‬بااذعان به اینکـه ا گـر‬ ‫صداقـت در هنـر وجـود داشـته باشـد‪ ،‬هنرمنـد متاثـر از‬ ‫رخدادهـای پیرامونـی خواهـد بـود و کسـانی که کار هنـری‬ ‫انجـام می دهند‪ ،‬این مسـائل را در وجـود دارند و نمی تواند‬ ‫ان هـا را نادیـده بگیرند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬هنرمند چگونه‬ ‫می توانـد بی اینکـه تاثیرپذیـری از محیـط اطـراف داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد‪ ،‬دسـت به یک خلق بزند؟ مثال کسـی که یک منظره‬ ‫را نقاشـی می کنـد یـا یـک تکنیـک را بلـد اسـت‪ ،‬نمی توانـد‬ ‫ً‬ ‫لزومـا دسـت بـه خلـق بزنـد و اثـری هنـری را بـه مخاطـب‬ ‫ارائـه کنـد؛ به یقیـن‪ ،‬هنرمنـد متاثـر از رخدادهـای بیرونـی‬ ‫خویـش اسـت؛ این هـا‪ ،‬فـرای مسـائل طبیعـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و خانوادگی سـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه تمـام تاثیرپذیری هـا‬ ‫از محیـط پیرامونـی یـک هنرمنـد‪ ،‬در اثـر او به وضـوح دیـده‬ ‫می شـود و ا گـر ایـن تاثیرپذیـری صادقانـه باشـد‪ ،‬می تـوان‬ ‫ان را به وضـوح در اثـر ارائه شـده توسـط هنرمنـد دید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«هنرمنـد تحت هرشـرایطی ایـن توانایـی را دارد کـه حـرف‬ ‫خویـش را بزنـد و تاثیـر خویـش را بـر روی مخاطـب بگـذارد‬ ‫و این موضـوع‪ ،‬ارتباطـی بـا مسـائل و رخدادهـای پیرامونی‬ ‫او نـدارد»‪ .‬او باتا کیدبراینکـه رخدادهایـی ماننـد برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه های مجـازی می تواننـد اتفـاق بسـیارخوبی‬ ‫باشـند‪ ،‬افزود‪« :‬متاسـفانه امروز‪ ،‬کرونا همه گیر شـده و بشر‬ ‫دراین گیـرودار‪ ،‬بـا ان توانایـی کـه همـواره داشـته‪ ،‬توانسـته‬ ‫اسـت یکسـری راه حل ها برای مشکالت خویش پیدا کند‪.‬‬ ‫به نظـرم ادامـه دادن و دنبال کـردن فعالیت هـای فرهنگـی‬ ‫و هنـری در فضـای مجـازی باتکیه بـر برگـزاری نمایشـگاه ها‬ ‫می توانـد یکـی از راه حل هایـی باشـد کـه در حـوزه هنرهـای‬ ‫تجسـمی تاثیرگـذار باشـد»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شهر و کشور ما «خانه» ماست‬ ‫شیخ علی واشقانی فراهانی*‬ ‫از نـگاه ادبیـات دیـن اسلام‪ ،‬انسـان در هـر قریـه‬ ‫(روسـتایی) یـا شـهری کـه در ان زندگـی می کنـد‪،‬‬ ‫بایـد مـردم ان منطقـه از مـواردی همچـون‬ ‫دین شناسـی عالـم بـه عمل و تقـوا و همچنین از‬ ‫فرمانـروای نیکـوکار و مقبـول اجتماعـی و دیگـر از‬ ‫پزشـک بصیـر و مورداطمینـان برخـوردار باشـد و‬ ‫وطـن به تعبیـر امام علـی (ع) انـگاه خـوب خواهـد‬ ‫بـود کـه همـراه بـا امنیـت و خوشـی در ان باشـد؛‬ ‫و امـا تعـاون و تفاهـم احـاد مـردم دراین راسـتا‬ ‫نقـش بسـیارمهمی را برعهـده دارد کـه بـدون‬ ‫عنایـت تـوده ملـت جامعـه به چالـش کشـیده‬ ‫خواهـد گردیـد‪ .‬نبایـد غافـل شـد کـه ایجـاد‬ ‫ناهنجـاری هـر قریـه و شـهری درواقـع‪ ،‬ناشـی‬ ‫از فقـر و تنگدسـتی اقتصـادی و فرهنـگ مـردم‬ ‫است و مردم نیز زمانی به فقر و تنگدستی مبتال‬ ‫می شـوند کـه حکمرانـان‪ ،‬دل بـه مال انـدوزی‬ ‫خویـش قـدم بردارنـد و از حکومـت و ملـت سـیر‬ ‫گردند و وقتی که سـیر شـدند‪ ،‬از خدمت به مردم‬ ‫غافـل خواهنـد شـد‪ .‬نبایـد ندیـد پنداشـت کـه‬ ‫مانـدگاران در تاریـخ کسـانی بودنـد کـه از مسـیر‬ ‫خدمت ماندگار شـدند که حضـرت امام علی (ع)‬ ‫فرمـود‪« :‬ارزش حکمـران (مسـئول) بـه ابادانـی‬ ‫شهرهاسـت» و زمانـی تصمیم گیـران مدیـران‬ ‫شـهری رسـتگار خواهـد بـود کـه بـا دانشـمندان‬ ‫و متخصصیـن فـراوان گفت وگـو کننـد و بـا مـردم‬ ‫هم صـدا و همگـرا شـوند و تمـام نیازهـای حـال‬ ‫و اینـده را بایـد در ابادانـی شـهر مطلـوب لحـاظ‬ ‫کـرد؛ حتـی نـام بلوارهـا و اتوبـان و خیابان هـا و‬ ‫کوچه هـا و پـارک و موسسـات صنعتی و فرهنگی‬ ‫و اقتصـادی و مرا کـز پزشـکی (بیمارسـتان) و‬ ‫مذهبـی (مسـجد) را قبـل از سـاختار هـر قریـه‬ ‫و شـهری ابتـدا سـاختار فرهنـگ ان منطقـه‬ ‫و مسـئوالن شـاخص اسـت‪ .‬مسـئوالنی کـه‬ ‫دارای مقبولیـت اجتماعـی؛ به خصـوص امـام‬ ‫جماعـت مسـجد در نظـام اسلامی بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت اسـت کـه امـام جماعـت مقبولیـت‬ ‫یسـت کـه در جمیـع جهـات‬ ‫اجتماعـی امام ‬ ‫اداره مسـجد امـام باشـد و ایـن معمـاری دیـن‬ ‫و انتظـار مردم سـاالری دینی سـت و مسـئوالن‬ ‫نیـز بـر برخـورداری از ویژگی هـای مروجـان دیـن‬ ‫کـه مـردم دار و از مـردم و در کنـار مـردم همـدل‬ ‫و هم صـدا و هم زبـان مـردم و ساده زیسـت در‬ ‫خدمـت ملـت باشـند کـه در تاریـخ اسلام یـاد‬ ‫در دفتـر مسـئولین و حتـی منزلشـان‬ ‫شـده کـه ِ‬ ‫بـه روی مـردم بـاز بـود‪ .‬در عصـر حاضـر هـرگاه‬ ‫این چنیـن شـد‪ ،‬نظـام اسلام در تمـام جهـات‬ ‫اسـتمرار خواهـد یافت‪ .‬امام علـی (ع) زمانی که به‬ ‫مقـام امامـت رسـیدند‪ ،‬گفتنـد‪« :‬مـن خدمتگزار‬ ‫ی به مقام نبوت‬ ‫شما هستم» و پیامبر(ص) وقت ‬ ‫رسـیدند‪ ،‬گفتند‪« :‬من خدمتگزار شـما هسـتم»‬ ‫و بنیان گـذار جمهـوری اسلامی ایـران وقتـی بـه‬ ‫رهبری انقالب اسالمی رسید‪ ،‬فرمود‪« :‬اینکه به‬ ‫من خدمتگزار بگویید‪ ،‬بهتر از این اسـت که رهبر‬ ‫بگوییـد» و شـهید ایـت اهلل دکتـر بهشـتی گفـت‪:‬‬ ‫«ما شـیفتگان خدمتیم؛ نه شـیفتگان قدرت»‪.‬‬ ‫هـر مسـئولی دارای قـدرت اسـت کـه نیازهـای‬ ‫مـردم را در هـر شـهری کـه مسـئولیت دارد‬ ‫معضلات ان شـهر را برطـرف کنـد؛ تااینکـه مردم‬ ‫ان شـهر در ارامـش دارای حیـات باشـند‪ .‬البتـه‬ ‫ملـت نیـز بایـد صفـات انبیـا را در زندگـی خویـش‬ ‫لحاظ دارند و طمع و توقع و مسـائل ناشایسـته‬ ‫بـر حـذر بایـد شـد‪ .‬ایجاد تعـاون و تفاهم و همت‬ ‫و اسـتفاده از زمـان مهم تریـن شـاخصه ابادانـی‬ ‫هـر شـهری بـرای ان مـردم خواهـد بـود‪ .‬نبایـد‬ ‫انکار کرد که فرهنگ دینی و علم و اراده و همت‬ ‫جامعـه هـر شـهری را صعـود خواهد بخشـید‪ .‬در‬ ‫کلیـه ابعـاد اداره شـهر‪ ،‬شـهر امیـد شهری سـت‬ ‫کـه در ان خدمتگـزاران فهیـم و دینـی و مردمـی‬ ‫و ساده زیسـت و همچنـان مردمـان بـا ایـن‬ ‫ویژگی ها کنار هم باشند و چشمانشان همیشه‬ ‫حتـی نـام محـل زندگی و خیابـان و ‪ ...‬به زیبایی‬ ‫ببیننـد‪ .‬امام باقـر (ع) فرمـود‪« :‬پیامبـر خـدا (ص)‬ ‫نام هـای نازیبـای مردان (انسـان های) و شـهرها‬ ‫را تغییـر مـی داد» و در نظـام اسلامی نـام بلوارهـا‬ ‫و سـازمان ها و پارک هـا و مرا کـز گونا گـون را بـه‬ ‫ نـام شـهدا و دانشـمندان و علمـا می گذارنـد‪،‬‬ ‫یـاداور خدمـت ان هاسـت‪ .‬بایـد یـاداور شـد‬ ‫اما کنـی بـرای مسـتمندان مسـافر و بیمـاران کـه‬ ‫از شـهری بـه شـهری هجـرت یـا سـفر می کننـد‪،‬‬ ‫ضروری سـت کـه بـرای رفـاه حـال این هـا توجـه‬ ‫کشـب یا چند شـبی به لحـاظ معالجه‬ ‫کـرد کـه ی ‬ ‫و درمـان یـا کار اداری در غیـر شـهر خـود اسـت‪،‬‬ ‫مسـکن هایی سـاخته شـود ازسـوی متمکنین و‬ ‫مسـئولین که پیامبر(ص) در جوار مسـجد‪ ،‬این‬ ‫ُ ّ‬ ‫«صفـه»‬ ‫نیـاز را نیـز لحـاظ کـرده بـود کـه اصحـاب‬ ‫نمـکان اسـتفاده می کردنـد‪.‬‬ ‫مـدت کوتـاه از ای ‬ ‫در عصـر حاضـر‪ ،‬پذیرایـی از مسـتمندان و ضعفـا‬ ‫و فقـرا یـا افـراد مسـافر از شهرسـتان ها لحـاظ‬ ‫یکـه در جـوار مسـجد‪،‬‬ ‫نگردیـده اسـت؛ درحال ‬ ‫ک می سـازند و امـا جایـی‬ ‫پاسـاژ یـا مغـاز ه و بانـ ‬ ‫بـرای مسـتمندان و گرفتـاران توجـه نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی بنیان گـذار جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران ابـراز مـی دارد مسـاجد بایـد به صدر اسلام‬ ‫برگـردد یـا مقـام معظـم رهبـری اظهـار می دارنـد‬ ‫کـه مسـجد‪ ،‬جـای انجـام کارهـای اجتماعـی و‬ ‫رسـیدن بـه امـور مـردم اسـت و دیگـر اینکـه در‬ ‫نظام اسلامی هرکسـی به شهری می رود‪ ،‬به غیر‬ ‫شهر خودش‪ ،‬مهمان این شهر است که پیامبر‬ ‫خدا (ص) فرمودند‪« :‬هرگاه مردی (انسانی) وارد‬ ‫شـهری شـد‪ ،‬میهمـان بـرادران (انسـان های)‬ ‫ان شـهر و هم کیشـان خـود دران شـهر اسـت؛‬ ‫تا انگا هکـه از میـان ان هـا بـرود» منظـور اینکـه‬ ‫مسافران به دیگر شهرها‪ ،‬میهمانان همه اهالی‬ ‫ان قریه و شـهرهایند؛ ازاین رو‪ ،‬مسـئوالن قریه ها‬ ‫و شـهرها کـه درحقیقـت نماینـدگان اهالـی ان‬ ‫قریه ها و شـهرها هسـتند‪ ،‬باید ضمیمه اسـایش‬ ‫مسـافران و میهمانـان را فراهـم اورند و به صورت‬ ‫مناسـب و شایسـته میهمانـداری کننـد؛ حتـی‬ ‫درب مسـاجد همیشـه؛ بلکه در سـاعات نماز به‬ ‫روی مـردم بـاز باشـد که این عمل ‪ ،‬برکات بسـیار‬ ‫در زندگی مردم خواهد داشت که پیوند قلب ها‬ ‫از مسـیر خدمـت تحقـق گرفتـه و محبوبیـت در‬ ‫جامعـه دیـده خواهـد شـد‪ .‬ایـن مطالـب را بیـان‬ ‫داشـتیم کـه در مسـجد امام رضـا (ع) تجربـه‬ ‫شـد کـه مـردم از اسـکان جـوار مسـجد اسـتفاده‬ ‫نمودنـد و بسـیار خرسـند بودنـد و حتـی به زبـان‬ ‫و عمل اقرار می کردند مسـجد اسلامی و مسـجد‬ ‫صـدر اسلام یعنـی همیـن مسـجد امام رضـا (ع)؛‬ ‫امـا تامیـن اعتبـار و همـکاری متمکنیـن و‬ ‫مسـئولین را می طلبـد تا ایـن حرکت امیدبخش‬ ‫تحقـق و اسـتمرار یابـد و امکانـات الزم نیـز‬ ‫یسـت کـه خانـه ما شـهر‬ ‫موردتوجـه شـود‪ .‬بدیه ‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫گوشت گوسفندی و تلفیق دو هنر!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫ماست و شهر ما خانه ماست و شهر ما کشور ما‬ ‫و کشـور ما شـهر ماسـت و خانه ما کشـور ماسـت‬ ‫کـه رسـول خـدا (ص) فرمودنـد‪« :‬دوست داشـتن‬ ‫وطـن‪ ،‬از ایمـان اسـت و سـرزمین ها و شـهرها بـا‬ ‫وطن دوسـتی ابـاد شـده اند» کـه امام علـی (ع)‬ ‫فرمودنـد‪« :‬شـوق و عالقـه انسـان بـه وطنـش‬ ‫و نگه داشـتن دوسـتان دیرینـش‪ ،‬از بزرگـواری‬ ‫انسـان اسـت»‪ .‬اری؛ جملگـی مـردم در جامعـه‬ ‫نسبت به یکدیگر مسئول اند و این مسئولیت را‬ ‫بایـد بـا رنـگ مردمـی و دینی اعمال کـرد؛ تااینکه‬ ‫جامعـه از یـک شـهر مطلـوب کـه مـردم بتواننـد‬ ‫به سـهولت بـا همـکاری مسـئولین و همـکاری‬ ‫مسـئولین با مردم در اسـایش و امنیت و عدالت‬ ‫همدسـت گردنـد کـه بـه رشـد و تعالـی فرهنگـی‬ ‫یک قریه یا شـهری باید بیش ازهرچیز توجه کرد‬ ‫که تمام توفیقات از فرهنگ سرچشـمه می گیرد‬ ‫و جامعـه حیـات اسلامی انـگاه درمی یابـد کـه‬ ‫اولین اقـدام نظام اسلامی با کارکرد فرهنگی اغاز‬ ‫شـد و پیامبـر (ص) بـا قلـم و عبادتـگاه (مسـجد)‬ ‫نظـام اسلامی را طراحـی و مدیریـت نمـود کـه‬ ‫جایـگاه شـخصیت هـر ملتـی را عملکـرد ان ملت‬ ‫می سازد‪ .‬پس برای رستگاری خویش برچینیم‬ ‫انچـه را کـه دیـن اسلام بیـان داشـته و انبیـاء و‬ ‫اولیـا و اوصیـا و اهل بیـت (ع) و درنهایـت علمـا و‬ ‫دانشـمندان و مخترعیـن و صاحبـان اهل قلـم و‬ ‫خدمتگـزاران عبرتـی باشـد بـر مسـئولین و مـردم‬ ‫ً‬ ‫دران شـهر کـه فـردا فـرد مسـئولیم‪.‬‬ ‫مشـو در روزگار دولـت از افتـادگان غافـل‬ ‫به پیش پا نظر کن تا چراغت روشنی دارد‬ ‫***‬ ‫عمـر تـو گنـج و هـر نفـس از وی یـک گوهـر‬ ‫گنجـی چنیـن لطیـف مکـن رایـگان تلـف‬ ‫***‬ ‫مکـن کاری کـه پـا بـر سـنگت ایـو‬ ‫جهـان بـا ایـن فراخـی تنگـت ایـو‬ ‫چـو فـردا نامه خوانـان نامـه خوننـد‬ ‫تـو وینـی نامـه خـود ننگـت ایـو‬ ‫درسـت اسـت کـه گفته انـد‪« :‬هیچ وقـت بی خداحافظـی‪ ،‬کسـی را تـرک‬ ‫نکـن؛ نمی دانـی چـه سـخت اسـت پیر شـدن در کوچه هـای انتظـار!» ولـی‬ ‫خداوکیلـی بـا ایـن اوضـاع مملکـت داری و اظهارنظـرات شـاذ مسـئوالن کـه‬ ‫بار معنایی برخی جمالت و استنتاجاتشـان‪ ،‬صدها برابر از طنز نوشـته های‬ ‫ابکـی مـا‪ ،‬فاخرتـر و غنی تـر اسـت‪ ،‬جـا دارد یـک روز مـن هـم بی خداحافظـی؛‬ ‫حتی بدون برداشتن قرص اتورواستاتین ‪ 10‬و ا‪.‬اس‪.‬ا ‪ ،80‬دمپایی‪ ،‬مدارک‬ ‫سـجلی و برگـه سـهام کارخانـه ساخته نشـده پتروشـیمی گلسـتان؛ اون‬ ‫سـا ک قرمـزه را بـردارم و بـروم و دیگـر پشت سـرم را هـم نـگاه نکنـم! واال بـه‬ ‫خـدا ‪ ...‬شـما مالحظـه بفرماییـد در دنیـای لبنیـات چـه خبـر اسـت! انـواع‬ ‫محصـوالت لبنـی طـی امسـال ‪ ۵۴۵‬مرتبـه تغییـر قیمـت را تجربـه کرده انـد و‬ ‫هرکـدام از مسـئوالن‪ ،‬دالیلـی بـرای ایـن افزایـش قیمت هـا عنـوان می کنند!‬ ‫ً‬ ‫(به نقـل از اقتصـاد ‪ )24‬یعنـی تقریبـا هـرروز دوبـار تغییر قیمت داشـتیم! من‬ ‫مانـدم بـا ایـن اوضـاع این دوسـتان چرا و چطور برای ایـن افزایش قیمت ها‬ ‫دلیـل مطـرح می کننـد؟! بـاور بفرماییـد شـما ا گـر گاو و گوسـفندها را صبـح‬ ‫بـه صبـح بـرای چـرا‪ ،‬بـا یـک اتوبـوس تورینـگ چهارمیلیاردتومانـی بـه مراتع‬ ‫و کوهپایه هـای خوش اب وهـوای دوردسـت ببریـد و به جـای نـی زدن‪،‬‬ ‫برایشـان کنسـرت برگـزار کنیـد و غـروب هـم بـرای اسـتراحت و نشـخوار‪،‬‬ ‫به جای طویله‪ ،‬ان ها را در هتل اپارتمان سـه طبقه اسـکان دهید‪ ،‬این قدر‬ ‫افزایـش قیمـت در شـیر و محصـوالت لبنـی حاصل نمی شـود! حاال لبنیات‬ ‫به کنار؛ شـما بورس را نگاه کنید؛ معاون حقوقی سـازمان بورس بااشـاره به‬ ‫تخلفـات بورسـی در فضـای مجـازی ماننـد کانـال ‪۱۰‬هزارنفـری پسـر ‪ ۱۲‬سـاله‬ ‫و شـاطر نانـوا و عـدم مجـوز سیگنال فروشـی از برنامـه استانداردسـازی‬ ‫فعالیت هـا خبـر داد و گفـت‪« :‬مـردم در سـامانه شـکایت ‪ seo.ir‬سـایت‬ ‫رسـمی سـازمان بورس می توانند شـکایات را ثبت کنند‪ .‬سـال جاری ‪۱۰‬هزار‬ ‫شـکایت بـه سـازمان رسـیده کـه ایـن شـکایات در بیـن بورس و شـرکت های‬ ‫مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از‬ ‫یک مـاه بـه شـکایات پاسـخ می دهـد و ا گـر گزارش جرم باشـد‪ ،‬ممکن اسـت‬ ‫فـرد مطلـع از نتیجـه شـکایت نشـود؛ ولی به پرونده رسـیدگی شـده اسـت»؛‬ ‫یعنـی اول سـال تنـور را داغ کردنـد و مـردم را بـه شـرکت در بـورس تشـویق‬ ‫کردند و اخر سـال که سـرمایه مردم دود شـده‪ ،‬از ان ها خواسـته اند از شـاطر‬ ‫نانوایـی کـه کانـال تلگرامـی اموزشـی دارد‪ ،‬شـکایت کننـد! کنکـور هـم کـه‬ ‫قربانـش بـروم بـرای خودش یک ژانـر جدا گانه طنز دارد و این هفته مافیای‬ ‫کنکـور در یـک اقـدام سوفسـطایی و منحصربه فـرد‪ ،‬دوسـتان را مجبـور کـرد‬ ‫یک بـار دیگـر کرکـره ثبت نـام کنکور را باال بکشـند و برای سـومین بار ثبت نام‬ ‫کنکـور را کلیـد بزننـد! بـا این مـدل مدیریـت‪ ،‬ادم بـه «مهـران مدیـری» حـق‬ ‫یسـت و میـان دو هنـر‪،‬‬ ‫می دهـد بـا فـروش عطـر درحال تلفیـق چشـم و بین ‬ ‫تعامـل برقـرار کـرده! «جهانـی از خاطـرات کـه در هرلحظـه بـا دیـدن یـک‬ ‫تصویـر یـا استشـمام یـک رایحـه زنده می شـوند‪ .‬فیلم و عطر لحظـه را ضبط‬ ‫می کننـد و خاطـرات و تجربیـات گذشـته را دوبـاره زنـده می کننـد»؛ چرا کـه‬ ‫دوسـتان هـم درحال تلفیـق طنـز و مدیریـت هسـتند کـه هرلحظـه بـا دیدن‬ ‫قیمـت یـک محصـول یـا اظهارنظـر یـک مسـئول‪ ،‬خاطـرات زنـده می شـوند‬ ‫و اینکـه تـا چند سـال قبل بـا ‪100‬هزارتومـان می شـد یـک گلـه گوسـفند‬ ‫خریـد؛ امـا االن بـا ‪100‬هزار تومـان‪ ،‬یک کیلـو گوشـت هـم بـه شـما نمی دهند!‬ ‫بماند به یادگار ‪...‬‬ ‫سوت‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫در فهرست بهترین گل زنان جهان ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ُ‬ ‫مهاجـم ایرانـی‪ ،‬بـا زدن نـه گل در سـال جدیـد میلادی‪ ،‬در کنـار دو سـتاره‬ ‫بـزرگ جهـان قـرار گرفـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ فدراسـیون تاریـخ و امـار‪ ،‬لیسـت‬ ‫برتریـن گل زنـان جهـان در سـال ‪ 2021‬را بـه روز کرد که در ان‪ ،‬بغداد بونجاح؛‬ ‫مهاجم «السـد» (قطر) همچنان در صدر قرار دارد؛ اما روبرت لواندوفسـکی‬ ‫توانسـته اسـت فاصلـه خـود را بـا او کـم کنـد‪ .‬لیونـل مسـی و روبـرت‬ ‫لواندوفسـکی توانسـتند فاصلـه خـود را بـا صـدر جـدول گل زنـان برتـر جهـان‬ ‫یسـت که‬ ‫در سـال جـاری کـم کننـد و بـه رکـورد ‪ ۱۴‬گل برسـند؛ این در حال ‬ ‫کریسـتیانو رونالـدو ‪ ۱۰‬گل در این سـال به ثمـر رسـانده اسـت‪ .‬مهـدی طارمی؛‬ ‫ُ‬ ‫مهاجـم تیـم ملـی فوتبـال ایـران نیـز بـا نـه گل زده‪ ،‬در کنـار مهاجمانـی‬ ‫همچـون کیلیـان ام باپـه فرانسـوی و روملـو لوکا کـو مهاجـم اینتـر قـرار دارد‪.‬‬ ‫طارمـی البتـه در دو دیـدار اخیـر تیمـش برابـر اسـپورتینگ و بـرا گا‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫ُ‬ ‫گل زنـی نشـد تـا امـار او در این سـال در همـان عـدد نـه باقـی مانـده باشـد‪.‬‬ ‫تیـم او بعـد از حـذف از جـام حذفـی پرتغـال‪ ،‬بایـد در دیـدار بعـد در لیـگ‪ ،‬بـه‬ ‫مصـاف ژیـل ویسـنته بـرود و در ادامـه‪ ،‬دیـدار برگشـت خـود را برابـر یوونتوس‬ ‫در لیـگ قهرمانـان برگـزار خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫*موسسوامام جماعتمردمی‬ ‫ (ع)‬ ‫مسجدامام رضا‬ ‫بنر‬ ‫کاشت درخت برای شش هنرمند‬ ‫در افتتاحیه گالری «ریشه»‬ ‫گالـری «ریشـه ‪ »۲۹‬به عنـوان نخسـتین گالـری فضـای بـاز ایـران ( ‪Open‬‬ ‫‪ ) Air‬روز ‪ 15‬اسـفند ماه ‪ 99‬اغاز بـه کار کـرد‪ .‬گالـری «ریشـه» کـه در باغـی در‬ ‫خیابـان فرشـته قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬در نخسـتین اتفـاق خـود هم زمـان‬ ‫بـا «روز درختـکاری» به نـام شـش هنرمنـد شـاخص ایـران کـه سـالیان‬ ‫متمـادی بـه افرینـش اثـار هنـری بـا موضـوع درخـت پرداختنـد‪ ،‬شـش نهال‬ ‫درخـت کاشـت‪ .‬ایـن شـش هنرمنـد عبارت انـد از‪ :‬سـهراب سـپهری‪ ،‬عبـاس‬ ‫کیارسـتمی‪ ،‬حسـین محجوبـی‪ ،‬داوود امدادیـان‪ ،‬ابوالقاسـم سـعیدی و‬ ‫منوچهـر نیـازی کـه در یـک فضـای ویـژه‪ ،‬گزیده ای از اثارشـان نیـز به نمایش‬ ‫ط زیسـتی توسـط امین شـجاعی؛‬ ‫در خواهـد امـد‪ .‬هم زمـان‪ ،‬رویـدادی محیـ ‬ ‫هنرمنـد بین رشـته ای در محوطـه بـاغ اجـرا شـد‪ .‬گالـری «ریشـه ‪ »۲۹‬بـا‬ ‫محوریـت ارائـه مجسـمه های فضـای بـاز و هنرهـای چندرسـانه ای؛ در‬ ‫خیابـان فرشـته‪ ،‬خیابـان اقا بزرگـی‪ ،‬پلا ک ‪ ۳۱‬فعالیـت خـود را اغـاز کـرد؛ ایـن‬ ‫گالـری‪ ،‬همـه روزه سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬دایـر اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪784 -36‬ق‪ 49‬و شـماره موتور ‪ 12490314735‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA4CE850896‬به‬ ‫مالکیـت مرتضـی محمدی بایزیـدی مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 246‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ 2519472‬و شماره شاسی ‪ S1412287806588‬متعلق به اسداله زرقانی مفقود گردیده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫جغتای‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیونـت ون زامیـاد بـه رنگ ابـی روغنی مدل ‪ 1399‬با شـماره موتـور ‪ Z24823432Z‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAZPL140BL0562510‬متعلق به عبداله سـاجدی فر مفقود گردیده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫جغتای‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫در اسلام اباد غرب‪ -‬شهرسـتانی‪ ،‬انتهای خیابان ابومسـلم‪ ،‬جنب سـیل بند خریداری برابر مبایعه نامه‬ ‫عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/16 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند قطعـی (دفترخانـه) خـودرو وانـت پیـکان بـه رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1377‬با شـماره‬ ‫پلا ک ‪582 -19‬ب‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 11517712649‬و شـماره شاسـی ‪ 0077913455‬بـه نـام جهانگیـر‬ ‫همتی یکتـا مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131LE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬با شـماره موتـور ‪ 5019150‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAS412100D1329483‬متعلـق بـه احمـد جبلـه مفقـود گردیده و اعتبـار ندارد‪.‬‬ ‫جغتای‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪237 -29‬ب‪ 97‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11283060756‬و شـماره شاسـی ‪ 83510863‬بـه نـام میلاد کنعانـی مفقـود شـده و اعتبـار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329012005568‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه ابولـی فرزند علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 206‬صادره‬ ‫از گرمسـار در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 125/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 212‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی‬ ‫مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 212‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در گرمسار قریه کرند خریداری از مالک رسمی‬ ‫مشـاعی خانـم فاطمـه ابولـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 937‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960316002003104‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالرضا علی حسـینی فرزند موسـی بشماره شناسـنامه ‪ 1042‬صادره‬ ‫از اسلام اباد غرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 77/04‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬کوچـه شـهیدگودرز یوسـفی خریـداری از مالـک رسـمی برابـر قولنامـه‬ ‫عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز اتومبیـل پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪658 -49‬ط‪27‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 3152141‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288339268‬بنـام گـودرز ازم فرزنـد علـی داد بـا‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 559‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ای تـی ام ‪ 285‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪326 -49‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ LFW01721A‬و شـماره شاسـی ‪ 00730‬مربـوط بـه محمـد محمدپـور‬ ‫مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪552 -24‬س‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 2841641‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288224221‬مربـوط بـه سـیدا کبر‬ ‫علی پـور فرزنـد سـیدمحمد مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبان محمدرضا عزیزی و حسـن بوربور مالکین ششـدانگ یک قطعه زمین بدون سـند با کاربری‬ ‫سایر فرعی از پال ک ثبتی به شماره ‪ 151‬اصلی حوزه ثبتی کهریزک به مساحت ‪ 374‬مترمربع به نشانی‬ ‫تهـران‪ ،‬بزرگـراه امـام رضـا(ع) (جـاده خـاوران)‪ ،‬قاسـم اباد تهرانچـی‪ ،‬خیابـان شهیداسـفندیاری‪ ،‬خیابـان‬ ‫وصـال‪ ،‬کوچـه قاسـمی‪ ،‬قطعـه ‪ ،8‬پلا ک ‪ 19‬موضوع سـند مالکیـت شـماره ‪ 17671433‬صـادره به تاریخ‬ ‫‪ 1398/02/18‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتی‬ ‫فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و‬ ‫حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی در امور اب و تکمیل پرونده می باشد‪ .‬لذا از کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار‬ ‫ا گهی به امور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪،‬‬ ‫نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکین مشـاعی ظـرف مدت‬ ‫مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریم اعالمی‬ ‫بـرای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139860316002000251‬هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای یدالـه کسـانی فرزنـد بگ میـرزا بـه ش ش ‪ 1769‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 75/91‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002001687‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مرادعلی صیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 54‬صادره از اسالم‬ ‫اباد غرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 128‬مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان مفتـح خریـداری از مالـک رسـمی برابـر قولنامـه عـادی از علی اقـا خسـروی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/01-139960318019005252‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فریـده پرامـون فرزند کرامت به شماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از تالش‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 203/95‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10380‬از‬ ‫‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای قربان علـی ازمـون محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1584‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/10/024-139960318019005790‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین نیک پـور فرزنـد منوچهـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر قسـمتی از یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪173/85‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1247‬از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 120‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش‬ ‫‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای پاشـا غفـوری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت بازرگانـی طلیعـه خـاور طـوس شـرکت سـهامی خـاص بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 21169‬و شناسـه ملـی ‪ 10380366673‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع‬ ‫عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/11/24‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫خانـم فهیمـه رفیعـی بشـماره ملـی ‪ 0938039695‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و بهنـاز‬ ‫طالبی باالخیابـان بشـماره ملـی ‪ 0922582297‬بـه سـمت بازرس علی البدل شـرکت‬ ‫بـرای مـدت یکسـال مالـی تعییـن گردیدنـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1106665‬‬ ‫نظـر بـه اینکـه تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب سـاختمان پلا ک ‪ 1714‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در ایلام‪-‬‬ ‫چالسـرا‪ ،‬خیابـان شهیدسـاری‪ ،‬توسـط اقـای قـدرت اهلل ملکـی درخواسـت ثبـت گردیـده اسـت‪ .‬لـذا حسـب‬ ‫تقاضـای اقـای قـدرت اهلل ملکـی مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت تحدیـد حـدود اختصاصـی پلا ک فوق الذکـر در‬ ‫سـاعت ‪ 9‬صبـح روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1400/01/17‬بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه صاحبـان املا ک مجـاور و‬ ‫یگـردد در تاریـخ فـوق در محـل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‬ ‫افـرادی کـه خـود را ذیحـق می داننـد‪ ،‬اخطـار م ‬ ‫و درصـورت عـدم حضـور مجاوریـن‪ ،‬تحدیـد حـدود طبـق حـدود اظهار شـده از طرف متقاضی انجـام خواهد‬ ‫گرفـت‪ .‬لـذا هـر یـک از مجاوریـن که به پال ک فوق اعتراض داشـته باشـند‪ .‬اعتراض انهـا از تاریخ تحدید حدود‬ ‫بـه مـدت ‪ 30‬روز از طـرف اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان ایلام پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫رستمی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت و امال ک شهرستان ایالم‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت خجسـته بنـای پارسـه شـرکت سـهامی‬ ‫خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 3043‬و شناسـه ملـی ‪14006797158‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/30‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای محمـد‬ ‫خجسته سـهل اباد بـا شـماره ملـی ‪ 0703792237‬و اقـای حسـین‬ ‫خجسته سـهل اباد بـا شـماره ملـی ‪ 0700715495‬و اقـای سـعید‬ ‫خجسته سـهل اباد و شـماره ملـی ‪ 0013341693‬بـرای مـدت‬ ‫دو سـال تعییـن گردیده انـد‪ .‬خانـم میتـرا رفعتـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0890213828‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و اقـای مجیـد رفعتـی بـه‬ ‫شـماره ملی ‪ 0902200305‬به سـمت بازرس علی البدل برای مدت‬ ‫یـک سـال انتخـاب گردیده انـد‪ .‬روزنامـه کثیراالنتشـار سـایه جهت‬ ‫درج ا گهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه‬ ‫(‪)1104526‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت گـروه صنعتـی ارمـان عایـق تـوس‬ ‫شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 49327‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10380656420‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ‬ ‫‪ 1397/07/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقای محمدعارف‬ ‫هاشـم زاده بـا کـد فرا گیـر ‪ 2379102‬به سـمت رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬امیرحسـین هاشـم زاده بشـماره ملـی ‪ 0922772533‬بـه‬ ‫سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره ‪ -3‬امیرحسـن شـیرباز‬ ‫یـزدی بشـماره ملـی ‪ 0930682629‬بـه سـمت عضو هیئـت مدیره‬ ‫‪ -4‬امیررضـا هاشـم زاده بشـماره ملـی ‪ 0922772525‬بـه سـمت‬ ‫نائـب رئیـس هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور و رسـمی و بانکـی بـا امضـای‬ ‫اقـای محمدعـارف هاشـم زاده و امیرحسـین هاشـم زاده همـراه بـا‬ ‫مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1106617‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫منطقه سه مشهد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی منطقـه سـه مشـهد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم‬ ‫صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمومـی بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضـی واقـع در پلا ک‬ ‫‪ 226‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 21‬فرعـی اقـای محسـن حسـن پور نسـبت‬ ‫بـه ‪17000‬سـهم مشـاع از ‪ 100136‬ششـدانگ یکبـاب انبـار و محوطـه متصل بـه ان به مسـاحت ‪100136‬‬ ‫مترمربع واقع در بعد از تپه سالم که خود مالک رسمی می باشد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‬ ‫تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه اراء اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الـف ‪ 166‬ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک ناحیـه سـه مشـهد‪ ،‬از طـرف‬ ‫محمدباقـر شـرفی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای صـدر فاضلی ویسـری احدی از مالکین مشـاع پال ک ‪ 4‬فرعـی از ‪37‬‬ ‫اصلی بخش ‪ 2‬قشلاقی نوشـهر اعالم داشـتند که اسـناد مالکیت ‪ 1.071‬و ‪7.5‬سـهم‬ ‫مشاع از ‪240‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین از اراضی جنگلی جلگه ای ملی شده‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 55457‬مترمربـع کـه در ذیـل ثبت هـای ‪ 632‬و ‪ 20655‬صفحـات ‪414‬‬ ‫و ‪ 371‬جلدیـن ‪ 4‬و ‪ 102‬و بـه شـماره چاپی هـای ‪ 754334‬و ‪754338‬ج‪ 93‬بنـام‬ ‫خـود‪ ،‬سـابقه ثبـت داشـته و در بازداشـت نمی باشـد و نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ فـرم‬ ‫استشـهادیه تکمیل شـده که صحت امضا شـهودین را دفترخانه اسـناد رسـمی ‪104‬‬ ‫نوشـهر گواهـی نمـوده‪ ،‬اعلام داشـته اصـل اسـناد مالکیـت به علـت جابجائی مفقود‬ ‫گردیـده فلـذا تقاضـای سـند المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحی‬ ‫یگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف ده روز مـدارک اعتراضـی خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬بدیهـی اسـت کـه پس از انقضـای مهلت قانونی و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 19910385‬صفر رضوانی گیل کالئی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫نوشهر‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1591‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 103‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/928‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005759‬و ‪1399/10/22-139960318019005758‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی فاطمـه قربانی اذربقرابـاد‬ ‫فرزنـد هدایـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 1282‬صـادره از اردبیـل و اقـای ا کبـر ا کبـری فرزنـد یـداهلل بـه‬ ‫ً‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 7‬صادره از تالش در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه مشـاعا بالسـویه به مسـاحت‬ ‫‪ 491/31‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 390‬از ‪ 22‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 33‬واقـع در قریـه هرنـدان‬ ‫بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حبیـب اهلل جمشـیدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1595‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/29 -139960318011013459‬هیات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه حسـن زار ع بذرافشـان فرزند محرمعلی‬ ‫از ‪ 134‬از ‪ 7‬اصلـی واقـع در قریـه نوخالـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق اسـماعیل ذبیحی نوخالـه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 206/51‬مترمربـع از طـرف هیئـت‬ ‫مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 992‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکـور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور‬ ‫سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/930‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/01-139960318019005253‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای حسـین رسـتمی ریک فرزند قربـان به شماره شناسـنامه ‪ 2128‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 16/47‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12283‬از ‪ 9‬اصلـی‬ ‫مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 256‬و ‪ 257‬واقع در قریه ریک بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫علیقلـی سلامی ریک محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1598‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/10/23-139960318019005794‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه عماری فرزند رحمان به شماره شناسنامه ‪ 69‬صادره از تالش‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 549/36‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10393‬از‬ ‫‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1400‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫مشـاعی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1600‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005695‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن علم پورجوکنـدان فرزنـد فرامـرز بـه شماره شناسـنامه ‪452‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 255/95‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10381‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه‬ ‫طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عزیـز ثریایـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1601‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/11/05 -139960318011013766‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه محمـد ازمایش اسیابسـری‬ ‫فرزنـد منوچهـر از ‪ 2‬از ‪ 1‬اصلـی واقـع در قریـه اسیابسـر بخـش ‪ 25‬گیلان از نسـق منوچهـر ازمایـش بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان بمسـاحت ‪ 1620‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکر و بموجب رای شـماره ‪ 1399/10/29 -139960318011013458‬هیات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه شـرافت محمدعلـی پورچوبـه فرزنـد‬ ‫نادعلـی از ‪ 21‬از ‪ 27‬اصلـی واقـع در قریـه چوبـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق نازعلـی محمدعلی پـور بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر خانه و محوطه بمسـاحت ‪ 1130‬مترمربع از طرف هیئت مذکور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 410‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/932‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/29 -139960318011013452‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه ندرت الـه صابـر فرزنـد حیات الـه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 571‬صـادره از ماسـال از ‪ 1‬از ‪ 85‬اصلـی واقـع در قریـه مهویـزان بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫از نسـق نازعلـی رمضانی مهویزانـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 390/98‬مترمربـع از‬ ‫طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 148‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون‬ ‫فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهـی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور‪ ،‬برابـر مقررات‬ ‫نسبت بصدور سند مالکیت اقدام می گردد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/934‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب محمـد سـیری مالـک ‪3000‬سـهم مشـاع از ‪ 36271/87‬مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 144/3515‬واقـع‬ ‫در قریـه لپه زنـک بـه نشـانی خیابـان خـاوران‪ ،‬جـاده روسـتایی لپه زنـک‪ ،‬بعد از خط اهن‪ ،‬سـمت راسـت‬ ‫موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪642348‬الـف‪ 96‬صـادره به تاریـخ ‪ 1398/10/09‬متقاضی تعیین بسـتر و‬ ‫حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتی فوق الذکر می باشـم و حسـب اعلام امور‬ ‫اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی در امور اب و تکمیل پرونده می باشـد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشـاعی تقاضا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه‬ ‫نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقرر فـوق مانـع اقدامات شـرکت اب‬ ‫منطقه ای تهران (امور اب شهرری) نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانب منوچهر سـیری مالک ‪3000‬سـهم مشـاع از ‪ 50000‬مشـاع پال ک ثبتی ‪ 144/3524‬واقع در قریه‬ ‫لپه زنـک بـه نشـانی جـاده خـاوران‪ ،‬بعـد از جـاده لپه زنـک‪ ،‬خیابـان تـوکل ‪ ،2‬سـمت چـپ‪ ،‬اخریـن قطعه‬ ‫موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪115605‬الـف‪ 99‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1399/07/14‬متقاضـی تعییـن بسـتر و‬ ‫حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتی فوق الذکر می باشـم و حسـب اعلام امور‬ ‫اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی در امور اب و تکمیل پرونده می باشـد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشـاعی تقاضا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه‬ ‫نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقرر فـوق مانـع اقدامات شـرکت اب‬ ‫منطقه ای تهران (امور اب شهرری) نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله دوم‬ ‫بموجب درخواسـت اجرای حکم به شـماره ‪ 364256*98‬و شـماره دادنامه ‪9709978330500287‬‬ ‫محکوم علیهـم مرضیـه رسـتم پور‪ ،‬منظـر رسـتم پور‪ ،‬مهـدی رسـتم پور‪ ،‬فرزنـد خانبابـا‪ ،‬علـی رسـتم پور‬ ‫فرزنـد ایـرج‪ ،‬علی عسـکر رسـتم پور‪ ،‬قمـر رسـتم پور‪ ،‬عاطفـه رسـتم پور‪ ،‬عسـل رسـتم پور‪ ،‬فرزنـد ایـرج‪،‬‬ ‫مهیـن رسـتم پور‪ ،‬فریـده فرمانـی فرزنـد براتعلـی‪ ،‬علی ا کبـر رسـتم پور محکومنـد بـه فـروش اعیـان‬ ‫یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع واقـع در میـدان امـام خمینـی(ره) موضـوع‬ ‫ماتـرک مرحـوم سـلطان خانم میرزایـی (عرصـه ان جـزو موقوفـات می باشـد) و تقسـیم بهـای حاصل از‬ ‫فـروش بـه میـزان یـک سـهم بـرای ورثـه انـاث و دو سـهم بـرای ورثـه ذکـور براسـاس گواهی حصـر وراثت‬ ‫شـماره ‪ 938410435‬و از ورثه فوق اقای ایرج رسـتم پور فوت نموده که سـهم االرث ایشـان براسـاس‬ ‫ً‬ ‫ضمنـت عملیات‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت بـه شـماره ‪ 948410343‬مابیـن وارث ایشـان تقسـیم می گـردد‪.‬‬ ‫فـروش وفـق مـاده ‪ 317‬قانـون امـور حسـبی از طریـق عـادی و درصـورت تقاضـای احـدی از وراث‪ ،‬از‬ ‫طریـق مزایـده برگـزار گـردد‪ .‬همچنیـن محکوم علیهـم محکومنـد به پرداخت نیم عشـر دولتـی در حق‬ ‫صنـدوق دولـت‪ .‬کـه پـس از ارجـاع بـه کارشناسـی نظریـه کارشـناس بشـرح ذیـل می باشـد‪ :‬از محـل‬ ‫ملـک موردنظـر بـه نشـانی اسلام ابـاد غـرب‪ -‬بلـوار شـهیدچمران‪ ،‬کوچـه شـهیدصحرایی‪ ،‬نتیجـه امر‬ ‫کارشناسـی بـه شـرح ذیـل تقدیـم می گـردد‪ :‬شـرح جزئیـات کارشناسـی‪ :‬ملـک موردنظـر برابـر کروکـی‬ ‫و مختصـات یو تـی ام ارائـه شـده توسـط متقاضـی و ممهور بوسـیله کارشناسـی نقشـه برداری سـازمان‬ ‫نظـام مهندسـی‪ ،‬سـاختمان دارای ‪ 349‬مترمربـع مسـاحت بـه صـورت قدیم سـاز و سـازه ان بنایـی‬ ‫کلنگی و با سـقف تیر چوبی می باشـد‪ .‬همچنین برابر نامه شـرکت اب منطقه ای کرمانشـاه و امور اب‬ ‫شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب بـه شـماره ‪ 1026/99/262‬مـورخ ‪ 1399/06/04‬مسـاحت ‪ 102‬مترمربـع‬ ‫از ملـک مذکـور در حریـم و بسـتر رودخانـه راونـد واقـع گردیـده کـه برابـر متـن ان نامـه و مطابـق قانـون‬ ‫توزیـع عادالنـه اب و تبصره هـای الحاقـی هرگونـه دخـل و تصـرف در بسـتر و حریـم رودخانه هـا ممنـوع‬ ‫می باشـد‪ .‬همچنیـن برابـر خـط پـروژه طـرح تفصیلی شهرسـتان اسلام اباد غـرب مصوب سـال ‪1384‬‬ ‫مقـداری از ضلـع ملـک نیـز در تعریـض کوچـه قـرار دارد‪ .‬لذا برابر توصیفات فوق و با کسـر مقدار حریم و‬ ‫بسـتر رودخانـه و تعریـض کوچـه از ملـک موردنظـر و بـا توجـه بـه نـرخ روز ملک قیمت ملـک موردنظر‬ ‫برابـر ‪ 6/500/000/000‬ریـال (شـش میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال) معـادل ششـصد و پنجـاه میلیـون‬ ‫تومـان بـراورد می گـردد‪ .‬مزایـده بـرای مـورخ ‪ 1399/12/19‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 10‬در صبـح مسـتقر در دفتـر‬ ‫اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام اباد غرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین‬ ‫قیمـت را اعلام نمایـد‪ ،‬بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهای مزایـده فی المجلس‬ ‫از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای‬ ‫احـکام تودیـع نمایـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر به هـر دلیلی نتوانـد یا نخواهد مابقـی ثمن معامله‬ ‫را تودیـع نمایـد‪ ،‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی مابقـی بـه نفـع صنـدوق‬ ‫دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدیـد نماینـد‪ ،‬می توانـد‬ ‫‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت ثبـت ثنا برای‬ ‫تمامـی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایـده الزامـی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪ 985‬مترمربع تحت پال ک‬ ‫‪ 384‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع قریـه مال کال بخش چهار قشلاقی حوزه ثبت نوشـهر‬ ‫اسـتان مازنـدران بـه شـماره سـریال ‪ 080121‬بنـام محمـد ناظمـی سـابقه ثبـت‬ ‫دارد‪ .‬وکیـل مالـک اقـای عبـاس زالکائی ملا کال برابـر وکالتنامـه شـماره ‪-59130‬‬ ‫‪ 1399/12/02‬دفتـر ‪ 904‬تهـران بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه شـهود مصدق دفتر‬ ‫‪ 2‬نوشـهر اعالم مفقودی سـند مالکیت به علت اتش سـوزی و درخواسـت صدور‬ ‫سـند المثنی را نموده اسـت‪ .‬در اجرای ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫یگـردد‪ .‬چنانچـه اشـخاصی مدعـی انجـام معامله‬ ‫مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬ظرف‬ ‫ده روز مـدارک اعتراضـی خـود را بـه همـراه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل ارائـه و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقرر‬ ‫اعتـراض ارائـه نگـردد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫ارائـه نشـود‪ ،‬ایـن اداره مطابـق مقـرارت اقـدام به صدور سـند مالکیـت المثنی به‬ ‫نـام مالـک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الـف ‪ 19910515‬صفـر رضوانی گیل کالئـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملک نوشهر‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‬ ‫موضـوع پرونـده بـه کالسـه ‪ ۹۰۱۷۴۲‬اقای مرتضی صرافها‪ ،‬نـام پدر‪ :‬احمد‪ ،‬تاریخ‬ ‫تولـد‪ ۱۳۵۸/03/21 :‬شـماره ملـی‪ ۴۳۲۲۹۱۹۲۴۳ :‬و شماره شناسـنامه‪ ۸۳۳ :‬به‬ ‫نشـانی‪ :‬قزویـن‪ ،‬خیابـان شهیدسرلشـکر بابایـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۴‬منـزل شـخصی برابـر‬ ‫سـند نکاحیـه بـه شـماره ‪ ۸۱۷۸‬مـورخ ‪ ۱۳۸۵/01/31‬تعداد ‪ ۱۳۶۳‬نیم سـکه بهار‬ ‫ازادی بـه خانـم زهـرا خیاطـان بـه اضافـه حقـوق اجرایـی موضـوع الزم االجـرا بـه‬ ‫صنـدوق دولـت بدهـکار می باشـد کـه بر اثر عـدم پرداخت بدهی منجـر به صدور‬ ‫اجرائیـه بـه کالسـه فوق گردیده‪ ،‬اجرائیـه صادر به مدیون پرونـده ابالغ گردیده‪.‬‬ ‫لیکن برابر گزارش مامور پسـت مدیون فوق الذکر در ادرس متن سـند شناسـایی‬ ‫نگردیـده‪ .‬لـذا بسـتانکار برابـر وارده ‪ ۵۰۴۴‬مـورخ ‪ ۱۳۹۹/12/11‬درخواسـت ابلاغ‬ ‫اجرائیـه بـه مدیـون را از طریـق درج در جرایـد را نمـوده‪ ،‬کـه بـا رعایـت مـاده ‪۱۸‬‬ ‫ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا مراتـب در یـک نوبـت بـه عنـوان‬ ‫ابلاغ اجرائیـه چـاپ و منتشـر خواهـد شـد و ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار‪،‬‬ ‫عملیـات اجرایـی جریـان خواهـد یافـت و جز ا گهـی مزایده ا گهی دیگری منتشـر‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫حسن کیائی‪ ،‬مسئول اداره اجرای اسناد رسمی قزوین‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫بهره برداری از پل سربازان گمنام امام زمان ؛ به زودی‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫(عج)‬ ‫با قصورهای مدیریتی برخورد شود‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس در جلسـه شـورای‬ ‫گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی‬ ‫بااشـاره به لـزوم تلاش بیشـتر بـرای‬ ‫رونـق کسـب وکار و بهبـود شـاخص های‬ ‫اقتصادی اسـتان خاطرنشـان کرد‪« :‬برای‬ ‫تحقـق ایـن هـدف بایـد سـبد اطالعاتـی‬ ‫گسترش داده شود و از همه ظرفیت های‬ ‫فنی و اجرایی بهره گیری کرد»‪ .‬عنایت اهلل‬ ‫رحیمـی بااشـاره به مشـکالت مخابراتـی‬ ‫شـهرک های صنعتـی گفـت‪« :‬عـدم‬ ‫شـفافیت در تفکیـک محدوده هـای‬ ‫شـهرکی از جملـه علـل ایـن مشـکل‬ ‫اسـت و ا کنـون در برخـی زیرسـاخت ها‬ ‫در ایـن مناطـق نواقـص وجـود دارد»‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس‬ ‫بابیان اینکـه اعتبـارات دولتـی پاسـخگوی‬ ‫حـل مشـکالت شـهرک های صنعتـی‬ ‫نیسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬انتظار از اعتبـارات دولتی‬ ‫بـرای حـل ایـن مشـکالت غیرمعقـول‬ ‫اسـت و حتـی کل اعتبـارت اسـتانی هـم‬ ‫پاسـخگوی رفـع مشـکالت ایـن بخـش‬ ‫نیسـت»‪ .‬وی خواسـتار اولویت بنـدی‬ ‫بـرای حـل مشـکالت در ایـن بخـش شـد‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬مشـکل اب و بـرق‬ ‫شـهرک صنعتـی و منطقـه ویـژه اقتصادی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫از جملـه مباحـث مـورد پیگیر ‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقـای علی ا کبـر افشـارپور وکالتـا برابر وکالتنامه دارای کد رهگیری ام ‪.‬کیو‪.‬دبلیـو ‪ 8‬اس‪.‬ای‪.‬‬ ‫او‪.‬اس‪.‬یو‪.‬ای‪.‬اس‪.‬جـی مـورخ ‪ 1399/07/16‬دفتـر حفاظـت منافـع جمهـوری اسلامی‬ ‫ایران واشـنگتن از طرف حسـین افشـارپور ضمن تسـلیم چهار برگ استشـهادیه تصدیق‬ ‫شـده اعلام نمـوده اسـت‪ ،‬سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪318‬‬ ‫مترمربـع قطعـه ‪ 229‬تفکیکـی بـه شـماره ‪ 210‬فرعـی از ‪ 171‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪1‬‬ ‫فرعـی از اصلـی مذکـور جـزء حـوزه ثبتـی شهرسـتان کـرج بـه شـماره چاپـی ‪ 784556‬مورد‬ ‫ثبـت صفحـه ‪ 345‬دفتـر جلـد ‪ 184‬املا ک بـه نـام فاطمـه ریاضـی سـند مالکیـت صـادر و‬ ‫تسـلیم گردیـده اسـت و برابـر سـند صلـح شـماره ‪ 9875‬مـورخ ‪ 1394/06/19‬دفتـر ‪651‬‬ ‫تهـران از طـرف خانـم فاطمـه ریاضی به اقای حسـین افشـارپور با شـرط اینکه منافع مورد‬ ‫مصالحـه مادام العمـر مصالـح متعلـق بـه ایشـان بـوده و مصالـح در زمان حیات حق فسـخ‬ ‫این سند را بدون حضور متصالح دارد صلح گردیده است و به علت سهل انگاری مفقود‬ ‫گردیده و تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصره‬ ‫یـک اصالحـی بـه مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه‬ ‫کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور‬ ‫باشـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچـه ظـرف‬ ‫مـدت مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نگـردد‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪/98/71134‬ف‬ ‫محمد شکری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫بـا افزایـش ظرفیـت انـرژی دراین منطقـه‬ ‫رفـع خواهـد شـد»‪ .‬اسـتاندار فـارس حـل‬ ‫مشکالت مالیاتی را از جمله ضرورت های‬ ‫کاری دراین زمینـه عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«بایـد بـا قصورهـای مدیریتـی درزمینـه‬ ‫مالیـات برخـورد شـود و دراین راسـتا از‬ ‫ایجـاد هرگونـه مشـکل در ادامـه فعالیـت‬ ‫عفت فالح‬ ‫تعاونی هـا و واحدهای تولیدی خودداری‬ ‫شـود»‪ .‬رحیمـی احصـای مشـکالت و‬ ‫ارائـه پیشـنهاد های موثـر را از جملـه‬ ‫راهکارهـا بـرای حـل مشـکالت ایـن بخش‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬در حـل مشـکالت بایـد‬ ‫هماهنـگ و برنامه ریزی شـده عمـل شـود‬ ‫و مـا امیدواریـم وضعیـت اقتصـادی کشـور‬ ‫ب هسـمت ثبـات پیـش رود تـا مسـیر بـرای‬ ‫فعالیت هـای تولیـد و اقتصـادی همـوار‬ ‫شود؛ زیرا با واقعیت هایی مواجه هستیم‬ ‫کـه بـه سیاسـت های ثبات دهنـده نیـاز‬ ‫دارد»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان‬ ‫خود اولویت بخشـی بـرای رفع نیاز داخلی‬ ‫استان در تولیدات پتروشیمی را خواستار‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬انتظـار داریـم فـارس در‬ ‫همـه زمینه هـا اول باشـد و امیـدوارم در‬ ‫سـال اینـده بـا برنامه ریـزی مناسـب بـه‬ ‫یسـت؛‬ ‫ایـن هـدف دسـت یابیـم»‪ .‬گفتن ‬ ‫این جلسه با بررسی و کارشناسی مباحث‬ ‫حـوزه تولیـد پایـان یافـت‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی منطقه سه مشهد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی منطقـه سـه مشـهد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم‬ ‫صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمومـی بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضـی واقـع در پلا ک‬ ‫‪ 226‬اصلی بخش ‪ 5‬مشهد مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 21‬فرعی خانم مریم حسن پورعالف نسبت‬ ‫بـه ‪17000‬سـهم مشـاع از ‪ 100136‬ششـدانگ یکبـاب انبـار و محوطـه متصل بـه ان به مسـاحت ‪100136‬‬ ‫مترمربع واقع در بعد از تپه سالم که خود مالک رسمی می باشد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‬ ‫تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه اراء اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الـف ‪ 164‬ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک ناحیـه سـه مشـهد‪ ،‬از طـرف‬ ‫محمدباقـر شـرفی‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫ا گهی مزایده عمومی فروش امالک شهرداری گیالنغرب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری گیلان غـرب درنظـردارد بـه اسـتناد بنـد چهـار مصوبـه شـماره ‪ 99/20‬مـورخ ‪ 1399/10/26‬شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گیالنغرب‪ ،‬تعداد ‪ 4‬پال ک زمین تجاری تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪،‬‬ ‫بـا بهره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با شـماره مزایـده ‪ 2099005727000007‬به‬ ‫صـورت الکترنیکی به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/13‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخ ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪ 1399/12/23‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫زمان بازدید‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪1399/12/23‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬از مورخ ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪ 1399/12/23‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/24‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫شماره مزایده‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫شماره‬ ‫ردیف‬ ‫قطعه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مسکونی شهرکمشاغل‬ ‫‪47.17‬‬ ‫‪20990572700017‬‬ ‫‪5/000/020/000‬‬ ‫‪250/001/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مسکونی شهرکمشاغل‬ ‫‪51‬‬ ‫‪209905727000018‬‬ ‫‪5/431/500/000‬‬ ‫‪271/575/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسکونی شهرکمشاغل‬ ‫‪47.17‬‬ ‫‪209905727000019‬‬ ‫‪4/952/850/000‬‬ ‫‪247/642/500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شهرکمشاغل‬ ‫‪50.49‬‬ ‫‪209905727000020‬‬ ‫‪5/326/695/000‬‬ ‫‪266/334/750‬‬ ‫کاربری‬ ‫تجاری‬ ‫نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی با ارایه فیش بانکی‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت نکات ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده‪،‬‬ ‫پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایده گـران محتـرم از ایـن طریـق امکان پذیـر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات املا ک شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش در بـرد اعلام عمومـی سـامانه مزایـده قابـل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخـاب‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ‪ 021-41934‬مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‬ ‫تمـاس حاصـل نماینـد‪ .‬همچنیـن اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبت نـام اسـتان ها در سـایت سـامانه ‪ www.Setadiran.ir‬قسـمت ثبت نـام مزایده گـر‬ ‫موجود اسـت‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی؛ شهردار گیالنغرب‬ ‫اجـرای فونداسـیون های صلیبـی بـرای‬ ‫نصـب تابلوهـای ترافیکـی‪ ،‬رنگ امیـزی‬ ‫جدول هـای اطـراف تقاطـع‪ ،‬فـرش‬ ‫موزاییک‪ ،‬اصالح فضای سبز اطراف پروژه‬ ‫و اقدامـات تاسیسـاتی ان بـه پایان رسـیده‬ ‫و اسـفالت ان نیـز از طـی چنـد روز گذشـته‬ ‫باحضـور شـهردار و معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان اغـاز شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری کرمـان ادامـه داد‪« :‬قـرار بـود‬ ‫طـی ایـن هفتـه‪ ،‬کار اسـفالت پـروژه هـم به‬ ‫پایـان برسـد و ایـن تقاطـع غیرهم سـطح‪،‬‬ ‫پنج شـنبه ‪ ۱۴‬اسـفندماه بـه بهره بـرداری‬ ‫برسـد‪ ،‬امـا به دلیـل بارندگی هـای اخیـر‬ ‫و ازانجا کـه بـرای شـهرداری‪ ،‬اسـتحکام‬ ‫اسـفالت اولویـت مهمی سـت‪ ،‬افتتـاح پـل‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 9200061‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه پلا ک ‪ 2765‬فرعـی از دو اصلـی بخـش یـک کـران نوشـهر واقـع در نوشـهر‪ ،‬خیابـان‬ ‫‪ 15‬خـرداد‪ ،‬بعـد از دادگسـتری نوشـهر‪ ،‬سـاختمان اسـتخر پیـام انقلاب بـه مسـاحت عرصـه ‪ 323.55‬مترمربـع سـند مالکیـت اسـت‪ ،‬امـا در طبیعـت مسـاحت عرصـه حـدود ‪420‬‬ ‫مترمربـع اسـت کـه بنـام لیلـی علیزاده پیرسـته فرزنـد حسـن می باشـد و طبـق اسـناد رهنـی شـماره ‪ 15883‬مـورخ ‪ 1382/06/27‬و ‪ 17090‬مـورخ ‪ 1381/12/28‬و ‪ 17908‬مـورخ‬ ‫ً‬ ‫‪ 1382/05/05‬دفترخانه شـماره سـه چالوس در رهن بانک تجارت شـعبه نوشـهر قرار گرفته‪ .‬با حدود و مشـخصات‪ :‬شـماال‪ :‬اول به طول ‪ 4.95‬متر به متصرفی اوجانی جزئی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫باقیمانده قریه‪ ،‬دوم بطول ‪ 4.05‬متر مربع به کوچه هر دو قسمت سیم خارداریست‪ .‬شرقا‪ :‬بطول ‪ 37.50‬متر سیم خارداریست به متصرفی سعید جزئی باقیمانده قریه‪ .‬جنوبا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بطـول ‪ 9‬متـر پـی اسـت بـه بسـتر نهـر‪ .‬غربـا‪ :‬بطـول ‪ 40.34‬متـر سـیم خارداریسـت بـه متصرفـی اوجانـی جزئـی باقیمانده قریـه‪ .‬حقوق ارتفاقـی در حد جنـوب حریم نهر بـه عرض ‪4‬‬ ‫متـر بـه عنـوان حقـوق ارتفاقـی بـرای وزارت نیـرو مـورد گواهـی اسـت‪ .‬کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی با توجه بـه موقعیت مکانی عرصـه بـه مسـاحت ‪ 323/55‬مترمربع به مبلغ‬ ‫‪ 58/800/000/000‬ریـال و اعیانـی طبقـه همکـف اسـتخر بـه مبلـغ ‪ 18/000/000/000‬ریـال طبقـه اول بـه مبلـغ ‪ 15/200/000/000‬ریـال و دوم بـه مبلـغ ‪ 15/200/000/000‬ریـال و سـوم‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 7/600/000/000‬ریـال جمعـا بـه مبلـغ ‪ 114/800/000/000‬ریـال (یکصد و چهارده میلیارد و هشـتصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده اسـت‪ .‬پال ک فوق یک سـاختمان سـه‬ ‫طبقـه روی همکـف بـه مسـاحت طبقـه همکـف حـدود ‪ 200‬مترمربـع به عنوان اسـتخر شـنا عمومی طبقه اول نیز به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع سـالن ورزشـی و طبقـه دوم نیز حدود‬ ‫‪ 200‬مترمربع به عنوان سـالن ورزشـی و طبقه سـوم به مسـاحت حدود ‪ 100‬مترمربع با تراس پشـت بام به عنوان مسـکونی با قدمت بیش از ‪ 14‬سـال وجود دارد‪ .‬قسـمت همکف‬ ‫شـامل ورودی اسـتخر‪ ،‬راه پله با سـنگ‪ ،‬قسـمت پذیرش و سـرویس های بهداشـتی‪ ،‬اطاق رختکن‪ ،‬سـونا‪ ،‬جکوزی و اسـتخر شـنا به ابعاد ‪ 12‬در ‪ 6‬متر و طبقات اول و دوم سـالن‬ ‫ورزشـی بـا کـف قسـمتی موکـت و سـرامیک سـطوح دیوارهـا لمب هنـراد و سـرویس بهداشـتی و انباری و طبقه سـوم مشـتمل بـر دو اتـاق خواب‪ ،‬کمد دیواری‪ ،‬سـرویس بهداشـتی‪،‬‬ ‫شـومینه‪ ،‬کف سـرامیک می باشـد‪ .‬در قسـمت پشـت سـاختمان (جنوب) اتاق تاسیسـات اسـتخر قرار دارد و دارای امتیازهای اب و برق و گاز می باشـد‪ .‬پال ک فوق از سـاعت ‪9‬‬ ‫رانندگی از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده‬ ‫الی ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/01/16‬در اجرای اسناد رسمی نوشهر‪ ،‬همافران‪ ،‬خیابان ‪ 15‬خرداد‪ ،‬جنب اداره راهنمایی و‬ ‫ًً‬ ‫از مبلـغ ‪ 114/800/000/000‬ریـال (یکصـد و چهـارده میلیـارد و هشـتصد میلیـون ریـال) شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت‬ ‫بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض شـهرداری و‬ ‫غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیـز درصورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقدا وصول می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی‬ ‫در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 19910513‬سکینه افروز‪ ،‬مسول واحد اجرای اسناد رسمی نوشهر‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 9800234‬و ‪ 9800168‬و ‪ 9800238‬مقـدار ‪110‬سـیر مشـاع از ‪240‬سـیر ششـدانگ پلا ک ‪ 421‬فرعـی از ‪ 30‬اصلـی بخـش دو قشلاقی خیرودکنـار بـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسـاحت کل ‪ 410‬مترمربع با حدود و مشـخصات‪ :‬شـماال‪ :‬بطول ‪ 14.05‬متر دیواریسـت به باقیمانده قریه‪ ،‬شـرقا‪ :‬بطول ‪ 31.60‬متر به دیوار پال ک ‪ 42‬فرعی از ‪ 30‬اصلی‪ ،‬جنوبا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بطـول ‪ 13.70‬متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه‪ ،‬غربـا بطـول ‪ 38.20‬متـر بـه دیـوار باقیمانـده قریـه کـه سـند ان بـه شـماره ثبـت ‪ 11468‬صفحـه ‪ 333‬جلـد ‪ 33‬بـه شـماره مسلسـل‬ ‫‪ 83012‬ثبـت و بنـام محمدرضـا راسـتگو صـادر شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشناسـان رسـمی بـه مبلـغ ‪ 14/969/166/630‬ریـال (چهارده میلیـارد و نهصد و شـصت و نه میلیون‬ ‫و صـد و شـصت و شـش هـزار ششـصد و سـی ریـال) ارزیابـی شـده و پلا ک فـوق واقـع در نوشـهر‪ -‬بلـوار بهـار ازادی‪ ،‬شـهرک شـومینه یک می باشـد‪ .‬ملک موردنظـر یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی کـه یـک دسـتگاه سـاختمان دوبلکـس بـا متـراژ حـدود ‪ 250‬مترمربـع بـا مصالـح متعـارف و سـقف نهایی شـیروانی احداث گشـته کـه طبقه همکف شـامل هال و‬ ‫سـالن پذیرایـی مفـروش بـا سـرامیک و اشـپزخانه بـا کابینـت چوبـی‪ ،‬یـک اتاق خواب‪ ،‬سـرویس بهداشـتی و حمـام و همچنین دو اتـاق دیگر که یک اتـاق به عنوان انبـاری و اتاق‬ ‫بـه عنـوان اتـاق ورزش مـورد اسـتفاده بـوده و در طبقـه بـاال نیـز شـامل ‪ 2‬اتـاق خواب به همراه سـرویس بهداشـتی و حمام می باشـد‪ .‬کلیه دیوارهـای داخلی دارای پوشـش بلکا و‬ ‫کلیـه درب هـا از جنـس چوبـی (درب ورودی دارای حفـاظ فلـزی) و کلیـه پنجره هـا از جنـس الومینیومـی بـا حفاظ فلزی می باشـد‪ .‬سیسـتم گرمایشـی سـاختمان بخـاری گازی و‬ ‫شـومینه و سیسـتم سـرمایش کولر اسـپلیت می باشـد و دارای انشـعابات اب و برق (دو کنتور مجزا) و گاز بهمراه چاه اب می باشـد که از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫فـروش‬ ‫‪ 1399/12/27‬در اداره اجـرای اسـناد رسـمی واقـع در نوشـهر‪ -‬همافـران‪ ،‬خیابـان ‪ 15‬خـرداد‪ ،‬اجـرای اسـناد رسـمی اداره ثبـت اسـناد و املا ک نوشـهر از طریـق مزایـده بـه‬ ‫ًً‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ چهـارده میلیـارد و نهصـد و شـصت و نـه میلیـون و صـد و شـصت و شـش هـزار ششـصد و سـی ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز‬ ‫بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیـز درصورت وجـود مازاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصـول می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 19910519‬سکینه افروز‪ ،‬مسول واحد اجرای اسناد رسمی نوشهر‬ ‫ادرس‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬از افتتـاح و بهر هبـرداری‬ ‫مسـطح سـربازان گمنـام‬ ‫از تقاطـع غیره ‬ ‫امـام زمان(عـج) در اینـده ای نزدیـک خبـر‬ ‫داد‪ .‬سـلمان متحدیـن بابیان اینکـه‬ ‫به دلیـل بارندگی هـای اخیـر‪ ،‬بهر هبـرداری‬ ‫از ایـن پـل بـه تعویـق افتـاد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس برنامه ریزی هـا‪ ،‬قـرار بـود‬ ‫مسـطح سـربازان گمنـام‬ ‫تقاطـع غیره ‬ ‫امـام زمان(عـج)‪ ،‬در هفتـه سی وششـم‬ ‫پویـش «افتتـاح» شـهرداری کرمـان و‬ ‫هم زمـان بـا پروژه هـای سراسـر کشـور‪ ،‬بـه‬ ‫دسـتور رئیس جمهـوری و باحضور ایشـان‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانـس بـه بهر هبـرداری‬ ‫برسـد کـه به دلیـل ذکرشـده‪ ،‬بـه تعویـق‬ ‫افتاد»‪ .‬وی افزود‪« :‬عالوه بر ساخت تقاطع‬ ‫مسـطح‪ ،‬برخـی اقدامـات جانبـی‬ ‫غیره ‬ ‫دیگـر ماننـد نصـب پایه هـای روشـنایی‪،‬‬ ‫نصـب میله هـای پرچـم‪ ،‬جدول گـذاری‪،‬‬ ‫اجـرای روشـنایی‪ ،‬کابل کشـی و‬ ‫غالف گـذاری دو مسـیر رفت وبرگشـت‪،‬‬ ‫بـه تعویـق افتـاد تـا بـا ریختـن اسـفالت در‬ ‫شرایط مساعد جوی‪ ،‬از کیفیت کار کاسته‬ ‫نشـود»‪ .‬متحدین بابیان اینکه شـهرداری‬ ‫و پیمانـکار پـروژه‪ ،‬همچنـان بـا تلاش‬ ‫فراوان و تمام توان‪ ،‬سـعی دارند این پروژه‬ ‫بـا باالتریـن کیفیـت به پایـان برسـد‪ ،‬اظهار‬ ‫مسـطح‬ ‫داشـت‪« :‬امیدواریـم تقاطـع غیره ‬ ‫سـربازان گمنـام امـام زمان(عـج) کـه در‬ ‫دوره هـای قبـل شـروع شـده و ناتمـام‬ ‫مانـده بـود‪ ،‬به عنـوان خدمتـی دیگـر از این‬ ‫دوره مدیریـت شـهری‪ ،‬هرچه زودتـر بـه‬ ‫بهره برداری برسـد»‪ .‬مدیر ارتباطات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری کرمـان درعین حـال‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬البتـه رونمایـی از فیلـم‬ ‫سـینمایی «شـب مهتابـی» که بـا حمایت‬ ‫ِ‬ ‫و پشـتیبانی شـهرداری کرمـان تهیـه‬ ‫شـده‪ ،‬در قالـب هفتـه سی وششـم پویـش‬ ‫«افتتـاح» شـهرداری کرمـان‪ ،‬جایگزیـن‬ ‫مراسم بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح‬ ‫سـربازان گمنـام امـام زمان(عـج) خواهـد‬ ‫شـد تـا پویـش افتتـاح شـهرداری کرمـان‬ ‫همچنـان بـدون وقفـه ادامـه پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی با تیم همیاران ناجی‬ ‫در بندر امیراباد‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬معـاون دریایـی‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد‬ ‫گفـت‪« :‬بـا هـدف ارتقـای عملیـات‬ ‫جسـتجو و نجـات دریایـی‪ ،‬جلسـه‬ ‫هماهنگـی بـا اعضـای تیـم همیـاران‬ ‫ناجـی در محـل ایـن بنـدر برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش واحـد روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد؛ حبیب الـه‬ ‫طالبی در جلسـه هماهنگی با تیم همیاران ناجی که در سـاختمان دریایی‬ ‫بنـدر امیرابـاد برگـزار شـد بابیان اینکـه رویکـرد اصلـی ایـن جلسـه ارتقـای‬ ‫سـطح امادگـی تیم هـای عملیاتـی در نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬اسـت‪ ،‬بـر ارتقـای سـطح‬ ‫ایمنـی جسـتجو و نجـات دریایـی بـا رعایـت کامـل شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫منطبق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا کید کرد‪ .‬وی از عملیاتی بودن‬ ‫شـناورهای جسـتجو و نجـات دریایـی در ایـام نـوروز خبـر داد و از هم وطنـان‬ ‫خواسـت درصـورت بـروز حـوادث‪ ،‬در اسـرع وقـت بـا شـماره ‪ ۱۵۵۰‬تمـاس‬ ‫گرفتـه و مراتـب را بـه مرکـز جسـتجو و نجـات دریایـی (‪ )MRCC‬اطالع رسـانی‬ ‫کننـد‪ .‬طالبـی درپایـان بابیان اینکـه همـکاران مـا در معاونـت امـور دریایـی‬ ‫بنـدر امیرابـاد از امادگـی کامـل جهـت ارائـه خدمـات به عمـوم مردم برخـوردار‬ ‫هسـتند ولـی باتوجه بـه فرا گیـری ویـروس کرونـا و احتمـال اغـاز مـوج چهـارم‬ ‫کرونـا در ایـام منتهـی بـه نـوروز‪ ،‬از هم وطنـان خواسـت جهـت قطـع زنجیـره‬ ‫شـیوع کووید‪ ،۱۹‬از سـفرهای غیرضروری به خصوص به اسـتان های شـمالی‬ ‫کشـور خـودداری کننـد‪ .‬گفتنی سـت؛ در پایـان ایـن جلسـه تجهیـزات ایمنـی‬ ‫دریایـی ازقبیـل جلیقـه نجـات در اندازه هـای مختلـف‪ ،‬بویـه غریـق نجـات‪،‬‬ ‫حلقه نجات دریایی‪ ،‬واچ بویه بادی و ‪ ...‬ازسوی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫امیرابـاد بـه همیـاران ناجـی اهـداء شـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫معاون شهردار خرم اباد‪:‬‬ ‫دریاچه شاپوری خرم اباد نورپردازی می شود‬ ‫توسعه پایدار یعنی استفاده مطلوب‬ ‫از ظرفیت های زیست محیطی‬ ‫کاشت درخت‬ ‫به یاد درگذشتگان شرکت نفت و گاز اروندان‬ ‫سـیدعلی موسوی نسـب‪ /‬گرامیداشـت یـاد و خاطـره درگذشـتگان منتسـب‬ ‫بـه شـرکت نفـت و گاز ارونـدان همزمـان بـا هفتـه منابـع طبیعـی و روز‬ ‫درختـکاری انجـام شـد‪ .‬به مناسـبت روز درختـکاری و اشـاعه فرهنـگ غـرس‬ ‫نهـال در طبیعـت‪ ،‬ائیـن کاشـت ‪ ١٠‬اصلـه نهال به منظـور زنده نگه داشـتن یاد‬ ‫و خاطره درگذشـتگان منتسـب به این شـرکت در منطقه عملیاتی دارخوین‬ ‫برگزار شـد‪ .‬مهندس جهانگیر پورهنگ؛ مدیرعامل شـرکت نفت وگازاروندان‬ ‫با اشـاره به هـدف از برگـزاری ایـن مراسـم گفـت‪« :‬متاسـفانه در یک سـال اخیر‬ ‫وقایـع تلخـی را پشـت سـر گذاشـتیم و چند تـن از کارکنـان ایـن شـرکت را بـر اثر‬ ‫حادثـه تصـادف‪ ،‬ویـروس منحـوس کرونا و حـوادث دیگر از دسـت دادیم‪ ،‬که‬ ‫بر خود وظیفه می دانیم برای بزرگداشـت یاد و خاطره هر یک از ان عزیزان و‬ ‫همدردی با خانواده ان ها نهال هایی غرس شـود»‪ .‬وی با بیان اینکه کاشـت‬ ‫درخـت امری سـت کـه اجـر اخـروی در پی دارد‪ ،‬افزود‪« :‬شایسـته ان اسـت در‬ ‫هفتـه منابـع طبیعـی بـه یـاد ان همکاران مـان نهال هایـی بکاریـم کـه هم یاد‬ ‫تکـش را گرامـی داشـته و هـم کمکـی بـه حفـظ منابـع طبیعـی‬ ‫عزیـزان زحم ‬ ‫کـرده باشـیم و کاشـت نهـال عالوه بر اینکـه نقـش بسـیار مهمـی در کاهـش‬ ‫االیندگی هـای زیسـت محیطـی دارد‪ ،‬شـادابی و سلامتی را بـرای جامعـه بـه‬ ‫ارمغـان مـی اورد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درخـت از نعمت هـای پـر ارزش و‬ ‫حیـات بخشی سـت کـه ایـن اقـدام خیـر بـرای ان اسـت تـا بدانیـم یـاد عزیـزان‬ ‫از دسـت رفته همیشـه در خاطرمـان جـاودان می مانـد»‪.‬‬ ‫افزایش تعداد مشترکین شرکت گاز کردستان‬ ‫به ‪ 560‬هزار مورد‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیر عامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون تعـداد ‪ 558‬هـزار و ‪731‬‬ ‫اشـتراک پذیری در اسـتان کردسـتان‬ ‫صورت گرفتـه کـه از این میـزان‬ ‫‪ 408‬هـزار و ‪ 385‬اشـتراک در بخـش‬ ‫شـهری و ‪150‬هـزار و ‪ 346‬اشـتراک‬ ‫در بخـش روسـتایی اشـتراک پذیری‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫احمد فعله گری گفت‪« :‬در سـال جاری تعداد ‪ 98‬روسـتای اسـتان کردسـتان‬ ‫از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار شـده و عملیـات گازرسـانی بـه ‪ 87‬روسـتا‬ ‫در حال اجراسـت کـه بـرای تحت پوشـش قرار گرفتـن ایـن تعـداد روسـتا نیـاز‬ ‫اسـت که بیش از ‪ 900‬کیلومتر شـبکه گذاری از مسـیر سـخت گذر و کوهسـتانی‬ ‫ن هفت هزار و ‪ 905‬کیلومتر شبکه گذاری‬ ‫انجام گیرد»‪ .‬فعله گری افزود ‪« :‬تا کنو ‬ ‫روسـتایی انجـام گرفتـه اسـت کـه نشـان از توجـه دولـت بـه توسـعه خدمـات‬ ‫رفاهـی در روسـتاها دارد»‪ .‬فعل هگـری در پایـان سـخنانش تعـداد روسـتاهای‬ ‫گازدار اسـتان کردسـتان را یک هـزار و ‪ 395‬مـورد اعلام کـرد‪.‬‬ ‫کسب جایزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫برای ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬جایـزه مسـئولیت اجتماعـی و مستندسـازی صنعـت‬ ‫روابط عمومـی در هفدهمیـن کنفرانـس بین المللـی روابط عمومـی ایـران و‬ ‫هجدهمین برنامه جایزه صنعت روابط عمومی ایران به ذوب اهن اصفهان‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی کـه از دهـه ‪ ۴۰‬فعالیـت خـود را به عنوان‬ ‫مـادر صنعـت فـوالد کشـور اغـاز کـرده اسـت‪ ،‬بانـی شـکل گیری سـایر صنایـع‬ ‫فـوالدی کشـور شـد و بـا خدماتـی کـه بـه صنعـت کشـور ارائـه کـرد‪ ،‬پیشـتاز در‬ ‫حـوزه مسـئولیت اجتماعـی محسـوب می شـود‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ کنفرانس‬ ‫بین المللـی روابط عمومـی ‪ ۱۲‬اسـفندماه در سـالن همایش هـای سـازمان‬ ‫مدیریـت صنعتـی (سـازمان مطالعـات و بهـره وری نیـروی انسـانی) باتوجه به‬ ‫شـرایط شـیوع کرونـا به صـورت حضـوری و ویدئویـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری در جلسـه هم اندیشـی‬ ‫معاونیـن فرمانـدار‪ ،‬بخشـداران و‬ ‫شـهرداران گفـت‪« :‬افـراد سـودجو در‬ ‫حـوزه ساخت وسـازهای غیرمجـاز‬ ‫به دنبـال سوءاسـتفاده از ایـام پیـش رو‬ ‫هسـتند تا تخلفات ساخت وسـاز‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربـری اراضـی کشـاورزی و افزایـش‬ ‫ترا کم هـای غیرقانونـی در محـدوده شـهرها را انجـام دهنـد»‪ .‬حسـین توکلـی‬ ‫کجانـی افـزود‪« :‬در ایـام نـوروز و ماه هـای اتـی مدیریـت شـهری و روسـتایی‬ ‫شهرسـتان ری نسـبت به جلوگیری و برخورد با متخلفین ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز توجـه ویـژه داشـته باشـند و شـوراهای اسلامی نیـز دراین خصـوص‬ ‫وظیفـه نظارتـی دارنـد»‪ .‬فرمانـدار ری اظهـار داشـت‪« :‬ا کیپ هـا و گشـت های‬ ‫نظارتـی کنتـرل ساخت وسـازهای غیرمجاز و تغییـر کاربـری در محدوده های‬ ‫قانونـی می بایسـت در حریـم شـهرها و روسـتاهای شهرسـتان ری بـا تمـام‬ ‫ظرفیـت‪ ،‬حـوزه سـرزمینی را رصـد کـرده و بـا تعامـل دسـتگاه قضائـی و نیروی‬ ‫انتظامـی از تخلفـات ساخت وسـاز و تغییـر کاربـری اراضی جلوگیری کـرده و با‬ ‫افرادی کـه قصـد سـودجویی از شـرایط کرونـا و ایـام نـوروز و برگـزاری انتخابـات‬ ‫را دارنـد‪ ،‬برخـورد کننـد»‪.‬‬ ‫هنرنمایی هنرمندان موسیقی در شبکه جهانی جام جم‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن بیان کرد؛‬ ‫منا محمدی‪ /‬مدیرکل حفاظت محیط‬ ‫زیسـت گیلان بااشـاره به پتانسـیل های‬ ‫موجـود در گیلان تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫امـروزه تا کیـد بـر امایـش سـرزمین کشـور‬ ‫اسـت‪ ،‬هـدف بهره منـدی صحیـح‬ ‫از مواهـب و انفـال خـدادادی در هـر‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬ساسـان کفایـی افـزود‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ ۲۴۱۳‬تـاالب بـا مسـاحت‬ ‫حدود ‪۲۵۶‬میلیون هکتار در کنوانسـیون تاالب ها (کنوانسـیون رامسـر) ثبت‬ ‫شـده کـه از این تعـداد ‪ ۲۵‬تـاالب سـهم کشـور ایـران و سـه تـاالب بین المللـی‬ ‫بـه نام هـای بوجـاق‪ ،‬انزلـی و امیرکالیـه سـهم اسـتان گیلان اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت گیلان تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر امـروز صحبـت از توسـعه‬ ‫پایـدار اسـت؛ یعنـی اسـتفاده مطلـوب از ظرفیت هـای زیسـت محیطی‬ ‫موجـود»‪ .‬ساسـان کفایـی بااشـاره به تنـوع گونـه ای جانـوری و گیاهی گیالن‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬دنیـا درحـال حرکت در مسـیر توسـعه گردشـگری با هدف‬ ‫حفـظ محیـط زیسـت اسـت»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گیلان‬ ‫مطبوعات را رکن چهارم جامعه خواند و گفت‪« :‬رسانه ها با ارائه پیشنهادها‬ ‫و انتقـادات سـازنده می تواننـد نقـش موثـری در عملکردهای مثبـت مدیران‬ ‫در مسـیر توسـعه داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫تا کید فرماندار در برخورد قاطع‬ ‫با متخلفین ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معـاون عمرانـی شـهرداری خرم ابـاد از‬ ‫نورپـردازی و تکمیـل روشـنایی دریاچـه‬ ‫شـاپوری خبـر داد‪ .‬علی رضـا صادقی گفت ‪:‬‬ ‫«پـارک و دریاچـه شـاپوری از ظرفیتهـای‬ ‫جدیـد تفریحـی خرم ابـاد هسـتند کـه طـی‬ ‫سـال های اخیـر ایجـاد شـده و بـه مکانـی‬ ‫بـرای اسـتراحت و تفریـح خانواده ها تبدیل‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایجـاد فضـای‬ ‫سـبز ‪ ،‬دریاچـه ‪ ،‬پیسـت دوچرخـه‪ ،‬پیسـت‬ ‫پیـاده روی و اسـکله قایقرانـی از مهم تریـن‬ ‫برنامه هـای مدیریـت شـهری بـا همـکاری‬ ‫دیگـر دسـتگاه های مجـری در این مجموعه‬ ‫بـوده کـه خوشـبختانه راه انـدازی شـده و‬ ‫شـهروندان عزیـز از ان اسـتقبال کرده انـد»‪.‬‬ ‫معـاون عمرانـی شـهرداری خرم ابـاد‬ ‫با بیان اینکـه عـدم نورپـردازی و روشـنایی‬ ‫کافـی خصوصـا در شـب باعـث اعتـراض‬ ‫همشـهریان خـرم ابـادی شـده بـود اظهـار‬ ‫داشـت ‪« :‬در پاسـخ بـه مطالبـات مردمـی‬ ‫و باتوجه به اینکـه دریاچـه شـاپوری‬ ‫همـه روزه پذیـرای مـردم از نقـاط مختلـف‬ ‫شـهر اسـت؛ به طور جـد پیگیـر نورپـردازی‬ ‫کامـل ایـن دریاچـه شـدیم»‪ .‬صادقـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا تا کیـد شـریفی؛ شـهردار‬ ‫محتـرم و زحمـات شـهرداری منطقـه سـه‬ ‫کار تکمیـل روشـنایی و نورپـردازی ایـن‬ ‫مجموعـه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬در این راسـتا تعـداد ‪۵۰‬‬ ‫المـپ پایـه بلنـد دو طرفـه شـیک و جدیـد‬ ‫کـه نمـای زیبایـی نیـز بـه مجموعـه خواهـد‬ ‫داد در اطـراف دریاچـه نصـب خواهـد‬ ‫شـد تـا شـهروندان کـه اسـتقبال مناسـبی‬ ‫از دریاچـه شـاپوری داشـتند بتواننـد بـا‬ ‫ارامـش و اسـایش بیشـتری اوقـات فراغـت‬ ‫خـود را در ایـن مجموعـه جـذاب بگذارند»‪.‬‬ ‫معـاون شـهردار خرم ابـاد با اشـاره به اعتبـار‬ ‫صـرف شـده ایـن طـرح افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫طـرح در مجمـوع بـا اعتبـاری بالـغ بـر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان اجـرا خواهـد شـد و در‬ ‫ایـام نـوروز شـاهد بهر هبـرداری از تکمیـل‬ ‫نورپـردازی و روشـنایی کامـل ان خواهیـم‬ ‫شـد»‪ .‬صادقـی ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫شـهردار محتـرم و مدیریـت شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۳‬اظهـار امیـدواری کـرد‪ :‬ظـرف‬ ‫هفته هـای اینـده پـس از مراحل کابل کشـی‬ ‫و امیـن بـرق ‪ ،‬روشـنایی دریاچـه در اختیـار‬ ‫شـهروندان عزیـز خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫دریاچـه بهشـت یکـی از ظرفیت هـای‬ ‫تفریحـی مرکـز اسـتان اسـت کـه بـا‬ ‫چشـم اندازی زیبـا ‪ ،‬طـراوت و شـادابی را‬ ‫بـه منطقـه پیرامـون خـود منتقـل کـرده و‬ ‫روزانـه خانوارهـای زیـادی از همشـهریان‬ ‫اوقـات فراغـت خـود را در کنـار ان‬ ‫می گذراننـد؛ امـا از نقـاط ضعف و مشـکالت‬ ‫ایـن دریاچه زیبا‪ ،‬عـدم تکمیل و راه اندازی‬ ‫الیـن پائین دسـتی ان اسـت که علی رغـم‬ ‫داشـتن مسـاحت قابل توجهـی کـه حتـی‬ ‫قابلیـت ایجـاد ورزش مفـر ع قایقرانـی را‬ ‫نیـز داراسـت‪ ،‬سال هاسـت مغفـول مانـده‬ ‫و عزمـی در جهـت ابگیـری و راه انـدازی‬ ‫ان دیـده نشـده اسـت‪ .‬در این خصـوص‬ ‫همچنیـن معـاون عمـران شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد از ابگیـری الیـن بـزرگ و پائیـن‬ ‫دسـتی دریاچـه بهشـت تـا قبـل از پایـان‬ ‫سـال خبـر داد‪ .‬ابگیری الیـن پائین دریاچه‬ ‫بهشـت و ایجـاد راه اندازی روشـنایی الزم از‬ ‫مهم تریـن نیازهـای ایـن ظرفیـت تفریحـی‬ ‫در شـهر خـرم ابـاد اسـت کـه باتوج هبـه‬ ‫ضـرورت می بایسـت در اولویـت برنامه هـای‬ ‫مدیریـت شـهری قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫در این خصـوص علی رضـا صادقـی؛ معـاون‬ ‫عمـران شـهرداری خرم ابـاد می گویـد‪:‬‬ ‫«دریاچـه بهشـت یکـی از دریاچه هـای‬ ‫زیبـای شـهری خرم ابـاد اسـت کـه بخشـی‬ ‫از ان تا کنـون مغفـول و بهره بـرداری نشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬صادقـی گفـت‪« :‬دریاچـه کوچـک‬ ‫ایـن دریاچـه سال هاسـت در اختیـار عمـوم‬ ‫مردم اسـت و شـهروندان عزیز در طول روز از‬ ‫این جاذبه مرکز استان استفاده می کنند»‪.‬‬ ‫معـاون شـهردار خرم ابـاد با اشـاره به عـدم‬ ‫ابگیـری دریاپـه بـزرگ و الیـن پائین دسـتی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬الیـن پائین دسـتی ایـن‬ ‫دریاچـه کـه دریاچـه بـزرگ ایـن مجموعـه‬ ‫نیـز محسـوب می شـود از ناحیـه دیواره هـا‬ ‫ً‬ ‫نشـتی های زیـاد داشـته و عملا امـکان‬ ‫ابگیـری دریاچـه تابه حـال وجـود نداشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬علی رضـا صادقـی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬باتوج هبـه پیگیری هـا و دغدغـه‬ ‫مجموعـه مدیریـت شـهری ‪ ،‬دسـتگاه ژئـو‬ ‫ممبرایـن (دسـتگاه عایـق بنـدی) را جهـت‬ ‫عایق بنـدی دیواره هـای دریاچـه به منظـور‬ ‫رفع مشـکل نشـتی دیوار در دریاچه مسـتقر‬ ‫شـده و پیمانـکار ایـن طـرح هـم ا کنـون در‬ ‫حـال فعالیـت و رفـع مشـکل اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه به اینکه راه اندازی و تکمیل‬ ‫این دریاچه همواره از مطالبات شهروندان‬ ‫خرم ابـادی بـوده ‪ ،‬این قول را به شـهروندان‬ ‫عزیـز می دهیـم تـا پایـان اسـفند جـاری‬ ‫مشـکالت ان رفـع و دریاچـه بـزرگ مجموعه‬ ‫دریاچـه بهشـت ابگیـری و راه انـدازی‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬معـاون عمرانـی شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد گفـت‪« :‬انشـااله در ایـام نـوروز ایـن‬ ‫دریاچـه ابگیـری و در دسـترس عمـوم مردم‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬صادقـی همچنیـن‬ ‫از روشـنایی ایـن دریاچـه در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬همـه تلاش مجموعـه‬ ‫شـهرداری به کار گرفتـه شـده تـا قبـل از نـوروز‬ ‫دریاچـه ابگیری شـود و باتوجه به اینکه این‬ ‫مجموعـه از روشـنایی الزم و کافـی برخوردار‬ ‫نیسـت؛ انشـااله پس از عید نوروز و در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بحـث نورپـردازی و روشـنایی پـارک و‬ ‫دریاچـه بهشـت در دسـتور کار قـرار خواهـد‬ ‫گرفـت»‪ .‬شـهروندان نیـز امیدوارنـد کـه‬ ‫وعده هـای شـهرداری خرم ابـاد عملی شـده‬ ‫و شـاهد ابگیـری دریاچـه بهشـت باشـند ‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز خبر داد؛‬ ‫ساماندهی تابلوهای سردر صنوف طبق قانون منع استفاده از اسامی بیگانه‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫نظـارت بـر تابلوهـای سـردرب صنـوف درراسـتای حفـظ و‬ ‫پاسداشـت فرهنـگ و زبـان فارسی سـت‪ .‬جلسـه همـکاری‬ ‫و هم اندیشـی درخصـوص نظـارت بـر تابلوهـای سـردرب‬ ‫صنوف با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫البـرز و باحضـور سـرهنگ افشـاری؛ رئیـس اداره نظـارت بـر‬ ‫اما کـن عمومـی فرماندهی انتظامی البرز و سـرهنگ غالمی؛‬ ‫مسـئول اجرائیـات اداره نظـارت بـر اما کـن عمومـی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬ناصر مقدم؛ مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫البـرز‪ ،‬دراین نشسـت ابـراز داشـت‪« :‬فرهنـگ جـزو الینفـک‬ ‫بسـیاری از شـئون اجتماعی سـت کـه به صـورت مشـهود‬ ‫و نامشـهود در جای جـای شـهر و جامعـه حضـور دارد و‬ ‫همان گون هکـه مقـام معظـم رهبـری تعبیر فرمودنـد‪ :‬فرهنگ‬ ‫همچـون هواسـت‪ ،‬هـم همه جا هسـت و هم وجـودش الزم‬ ‫و ضروری سـت؛ لذا باید با دقت و نظارت حدا کثری نسـبت‬ ‫به حفظ و حراست از فرهنگ و زبان فارسی اهتمام داشته‬ ‫باشـیم وگرنـه بـا بـروز جریان هـای تدریجـی‪ ،‬شـاهد تغییـر یـا‬ ‫خدای نا کـرده‪ ،‬تحریـف زبـان و فرهنـگ اصیـل کشـورمان‬ ‫خواهیـم بـود و دراین میـان‪ ،‬نقـش و جایـگاه همـکاران اداره‬ ‫نظـارت بـر اما کـن عمومـی‪ ،‬نقشـی تعیین کننـده و اثرگـذار‬ ‫اسـت»‪ .‬مقـدم افـزود‪« :‬بـا ورود و رسـوخ کاالهـای خارجـی و‬ ‫ً‬ ‫بعضـا شـکل گیری فرهنـگ مـد و مصرف گرایـی‪ ،‬زمینـه بـرای‬ ‫بـروز تغییـرات فرهنگـی در نـوع عرضـه و تقاضـای کاالهـای‬ ‫مصرفـی شـکل می گیـرد و در ایـن عرصـه‪ ،‬اصنـاف و کسـبه‬ ‫عزیـز بایـد بیـش از گذشـته در حفـظ اصالت هـای فرهنگـی‬ ‫و نیـز تشـویق و اقبـال مـردم بـه مصـرف کاالهـای بومـی و‬ ‫داخلـی همـت داشـته باشـند و در گام نخسـت و مشـهود‬ ‫ان‪ ،‬نسـبت به تبلیغ و انتشـار کلمات و اسـامی اصیل ایرانی‬ ‫برای طراحی تابلوهای سـردرب صنوف خود همت گمارند‬ ‫و در اسـتفاده از اسـامی و عناویـن بیگانـه پرهیـز کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به قانـون ممنوعیـت اسـتعمال عناویـن و اسـامی‬ ‫بیگانـه گفـت‪« :‬بحمـداهلل ایـن قانـون یکـی از قانون هـای‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مفیـد و موثـر در حفـظ پاسداشـت زبـان فارس ‬ ‫در سـال های گذشـته تدویـن و تصویـب شـده و اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی البـرز توفیـق دارد تـا بـا همـکاری‬ ‫عزیزانمـان در اداره نظـارت بـر اما کـن عمومـی و اصنـاف‬ ‫شهرسـتان کـرج‪ ،‬نسـبت بـه اجـرای دقیـق و مسـتمر ایـن‬ ‫یسـت صنـوف و کسـبه ای کـه‬ ‫قانـون اقـدام کننـد و طبیع ‬ ‫نسـبت بـه رعایـت ایـن قانـون سـهل انگاری کـرده و قصـور‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬وفـق قوانیـن و مقـررات موضوعـه بایـد‬ ‫نسـبت بـه تغییـر اسـامی بیگانه کـه در تابلوی سـردرب خود‬ ‫اسـتفاده کرده انـد‪ ،‬اقـدام کننـد»‪ .‬ناصـر مقـدم تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«طبـق قانـون‪ ،‬اصنـاف محتـرم قبـل از هرگونـه طراحـی و‬ ‫چـاپ تابلوهـای سـردرب خود‪ ،‬باید نسـبت بـه اخذ تائیدیه‬ ‫از اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و اداره نظـارت بـر اما کن‬ ‫عمومـی اقـدام کننـد تـا خدای نا کـرده به واسـطه عـدم‬ ‫اطلاع از قوانیـن و ائین نامه هـای مربوطـه‪ ،‬متضـرر نشـوند‬ ‫و به همین منظـور بایـد ابتـدا بـه سـامانه ‪sardarasnaf.ir‬‬ ‫مراجعـه کـرده و نسـبت بـه اخـذ تائیدیـه اسـامی موردنظـر‬ ‫خـود اقـدام کننـد»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اسـتان البـرز درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬حفظ و پاسداشـت‬ ‫فرهنـگ و زبـان فارسـی‪ ،‬عـزم و همـکاری جمعـی مـردم و‬ ‫مسـئولین را می طلبـد و همراهـی همکارانمـان در اداره‬ ‫نظارت بر اما کن عمومی و اتحادیه اصناف و اداره صنعت و‬ ‫معـدن و تجـارت‪ ،‬تعیین کننـده و مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫تسهیل دسترسی مددجویان با افزایش شعب صندوق امداد والیت‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫نخسـتین همایـش سرتاسـری ترویـج‬ ‫فرهنـگ قرض الحسـنه باحضـور اسـتاندار‬ ‫فـارس و جمعـی از خیـران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫عنایـت اهلل رحیمـی؛ اسـتاندار فـارس در‬ ‫نخسـتین همایـش سرتاسـری ترویـج‬ ‫فرهنـگ قرض الحسـنه ضمـن گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره امـام خمینـی(ره) و اقـدام‬ ‫ارزشـمند ایشـان در تاسـیس کمیتـه‬ ‫امـداد گفـت‪« :‬تاسـیس ایـن شـجره طیبـه‬ ‫باعـث شـد تـا امـروز ولی نعمتـان مـا از میـوه‬ ‫و ثمـره ان بهره منـد شـوند»‪ .‬عالی تریـن‬ ‫مقـام اسـتان بابیان اینکـه کمیتـه امـداد در‬ ‫عرصه هـای مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ‪ ...‬توانسـته اسـت در توانمندسـازی‬ ‫مددجویـان و نیازمنـدان گام هـای موثـری‬ ‫بـردارد‪ ،‬افـزود‪« :‬در فـارس بـا وحـدت و‬ ‫همدلـی و هم افزایـی در ارکان نظام و حضور‬ ‫خیـران و نیک اندیشـان‪ ،‬همچنیـن تلاش‬ ‫خوب مدیرکل امداد فارس شـاهد تحوالت‬ ‫خوبـی در عرصه اشـتغال‪ ،‬مسـکن‪ ،‬جهیزیه‬ ‫و ‪ ...‬بودیـم»‪ .‬رحیمـی درادامـه بابیان اینکه‬ ‫رسـالت اصلـی کمیتـه امـداد‪ ،‬ارائـه خدمات‬ ‫بـه نیازمنـدان اسـت‪ ،‬اضافه کـرد‪« :‬صندوق‬ ‫امـداد والیـت در اسـتان فـارس بـا اخذ مجوز‬ ‫از بانـک مرکـزی و بـا افتتـاح یـک شـعبه در‬ ‫مرکـز اسـتان و ‪ 57‬باجـه در کلیـه ادارات‬ ‫کمیتـه امـداد اسـتان اغاز بـه کار کـرد»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬تا کنون ‪70‬هزار فقره تسـهیالت‬ ‫در قالـب اشـتغال‪ ،‬ودیعـه مسـکن‪ ،‬درمـان‬ ‫و ‪ ...‬بـه مددجویـان ارائـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن از زمـان شـروع به کار صنـدوق‬ ‫تا کنـون بیـش از ‪350‬هزارفقـره افتتـاح‬ ‫حسـاب در ایـن صنـدوق افتتـاح شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫گسـتردگی و بعـد مسـافت شهرسـتان ها تـا‬ ‫مرکز اسـتان پیشنهاد می شود مجوز افتتاح‬ ‫شـعب ایـن صنـدوق در نقـاط مختلـف‬ ‫اسـتان داده شـود تـا دسترسـی نیازمنـدان‬ ‫بـه شـعب صنـدوق تسـهیل یابـد»‪ .‬وی در‬ ‫پایـان سـخنان خـود خواسـتار معافیـت‬ ‫کارمـزد بانکـی بـرای وام خیـران شـد‪ .‬خیران‬ ‫از صنـدوق امـداد والیـت وام هایـی دریافـت‬ ‫می کننـد کـه مبلـغ ایـن وام هـا جهـت رفـع‬ ‫مشـکالت نیازمنـدان دراختیـار انـان قـرار‬ ‫داده می شـود و قسـط وام توسـط خیـر‬ ‫پرداخـت می شـود‪ .‬محمـد بذرافشـان؛‬ ‫مدیـرکل امـداد فـارس دراین جلسـه‬ ‫بااشـاره به اقدامـات مطلـوب و مشـارکت‬ ‫خـوب خیـران اسـتان در ترویـج سـنت‬ ‫نیکـوی قرض الحسـنه‪ ،‬گفـت‪« :‬در اسـتان‬ ‫فـارس از سـال ‪ 95‬تـا پایـان ‪ 11‬ماهـه امسـال‬ ‫تعـداد ‪70‬هـزار و ‪ 92‬فقـره تسـهیالت در قالب‬ ‫وام بـه مددجویـان و نیازمنـدان اسـتان‬ ‫پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬بذرافشـان بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر افـزود‪« :‬میـزان وام هـای مذکـور‬ ‫در طـی مـدت سـال ‪ 95‬تـا پایـان ‪ 11‬ماهـه‬ ‫امسـال ‪409‬میلیـارد و ‪696‬میلیـون تومـان‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه خیـران‬ ‫همـواره در انجـام کارهای نیک دوشـادوش‬ ‫کمیتـه امـداد و همـراه مـا بوده انـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در ایـن مـدت تعـداد ‪ 77‬حسـاب سـپرده‬ ‫قرض الحسـنه توسـط خیـران اسـتان در‬ ‫بانـک امـداد والیـت بازگشـایی شـده اسـت‬ ‫کـه تنهـا از ایـن سـپرده ها تعـداد ‪ 2466‬وام‬ ‫بـه مبلـغ ‪99‬میلیـارد و ‪249‬میلیون ریـال‬ ‫بـه مددجویـان و اقشـار اسـیب پذیر اسـتان‬ ‫پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫هنرمنـدان موسـیقی شـهرری در‬ ‫برنامـه «جمـع ایرانـی» از شـبکه‬ ‫جهانـی جـام جـم بـرای ایرانیـان‬ ‫سراسـر جهـان بـه اجـرای برنامـه‬ ‫پرداختنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری؛ گـروه موسـیقی‬ ‫«اناشـید» بـا هنرمنـدی حمیـده سـعیدی نیا (بربـط)‪ ،‬مهـدی حسـینی‬ ‫(خواننـده)‪ ،‬مهـری سـعیدی نیا (کمانچـه) علـی سـعیدی نیا (تمبـک) در این‬ ‫اجـرای خانوادگـی و زنـده‪ ،‬هنـر خـود را برای ایرانیان به نمایش گذاشـتند‪ .‬در‬ ‫قسمت دیگری از این برنامه‪ ،‬حمیده سعیدی نیا به تک نوازی ساز «بربط»‬ ‫پرداخـت کـه بـا شـعرخوانی همـراه بـود‪ .‬برنامه هنـری «جمـع ایرانـی» در ایام‬ ‫میلاد باسـعادت حضـرت علـی(ع) اجـرا شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ هنرمنـدان ایـن‬ ‫گـروه‪ ،‬عالوه بـر اجراهـای داخـل و خـارج از کشـور‪ ،‬کار امـوزش بـه هنرجویـان و‬ ‫عالقه منـدان موسـیقی شـهرری را نیـز بـر عهـده دارنـد‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر شهرستان‪:‬‬ ‫مسئوالن از کارگران و بازنشستگان‪ ،‬شکیبایی نخواهند‬ ‫ترکاشـوند؛ فعـال باسـابقه کارگـری و دبیـر اجرایی‬ ‫تشـکیالت خانـه کارگـر شهرسـتان ری می گویـد‪:‬‬ ‫«مسـئوالن از کارگـران و بازنشسـتگان صبـر و‬ ‫شـکیبایی نخواهنـد»‪ .‬ایـن فعـال کارگـری در‬ ‫گفت وگویی با خبرنگار ما اظهار داشـت‪« :‬استانه‬ ‫تحمـل کارگـران به شـدت افـت کـرده و معیشـت‬ ‫ایـن قشـر شـریف و بازنشسـتگان نجیـب‪ ،‬ایـن‬ ‫پیش کسـوتان عرصه های استقالل و خودکفایی‬ ‫در وضعیـت اسفباری سـت»‪ .‬وی بـه تجمع های‬ ‫اخیـر بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی در سراسـر‬ ‫کشـور اشـاره کـرده و گفـت‪« :‬تبعیـض و نادیده گرفتـن مشـکالت معیشـتی؛‬ ‫بازنشسـتگان را در شـرایط رقت بـاری قـرار داده و هشـدار می دهیـم کـه ا گـر‬ ‫تدابیـری اندیشـیده نشـود؛ سـال اینـده سـال بسـیار دشـواری خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬سـازمان های مسـئول خـط فقـر را حداقـل ‪۱۰‬میلیـون اعلام‬ ‫کرده انـد؛ سـوال مـا این اسـت که بازنشسـتگان و کارگـران بـا حدا کثـر دریافتـی‬ ‫سـه میلیون تومان کجـای ایـن ماجـرا هسـتند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬کارگـران و‬ ‫بازنشسـتگان ‪ ۴۰‬سـال واندی مشـکالت را تحمـل کردنـد امـا مسـئوالن چـه؟‬ ‫کـدام مسـئول و کارگـزار نظـام در ایـن سـال ها به جـای شـعاردادن‪ ،‬جویـای‬ ‫حـال ایـن جماعـت زحمتکـش و شـریف شـده اند»‪.‬‬ ‫بازرسی از ‪۴۶‬هزار واحد صنفی شهرری‬ ‫دبیـر اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬در چهارماه اخیـر ‪۴۶‬هـزار واحـد‬ ‫صنفـی ازسـوی بازرسـان ایـن اتـاق مـورد‬ ‫بازرسـی قرار گرفته اسـت»‪ .‬رسول کشاورز‬ ‫بـه خبرنـگاران گفـت‪« :‬در ایـن بازرسـی ها‬ ‫واحدهـای متخلـف شناسـایی و بـرای‬ ‫ان هـا ‪۸۷۳‬مـورد بـرگ جریمه صادر شـده‬ ‫که ارزش ریالی جرائم در حدود هشت میلیارد و ‪۴۴‬میلیون ریال است»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن مدت ضمن تشـکیل پرونده تخلف بـرای واحدهای‬ ‫صنفـی متخلـف بـه ‪ ۳۴۵‬مورد از شـکایات مردمی نیز رسـیدگی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪« :‬در ایـن مـدت دوهـزار و ‪ ۷۳‬مـورد اخطـار بـه‬ ‫واحدهـای صنفـی فاقـد پروانـه کسـب ابلاغ و ‪ ۸۳۳‬مـورد دسـتور جلوگیـری از‬ ‫پلمـب صـادر شـده اسـت»‪ .‬رئیـس اتحادیـه میـوه و تره بـار شهرسـتان ری نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون ‪ ۲۵۰‬بازرسـی از واحدهای میـوه تره بار‬ ‫انجـام شـده اسـت و بازرسـان اتحادیـه و اتـاق اصنـاف نظـارت کامـل بـر بـازار‬ ‫میـوه و تره بـار دارنـد»‪ .‬اصغـر سـبزعلی افـزود‪« :‬بـه افـراد بـدون مجـوز اخطـار‬ ‫الزم داده می شـود و همچنیـن طـی ایـن مـدت ‪ ۷۰‬پرونـده تشـکیل شـده کـه‬ ‫عمده تریـن تخلـف مربـوط به نداشـتن پروانه کسـب اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اتحادیـه بـرای افـراد متخلـف پرونـده تشـکیل می دهـد و ا گـر ایـن کسـبه بـه‬ ‫اتحادیـه مراجعـه نکننـد در مراجعـه بعـدی توسـط بازرسـان اتـاق اصنـاف و‬ ‫اتحادیـه پلمـب خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اجرایی شدن ‪۷۰‬درصد مصوبات‬ ‫ستاد تسهیل شهرستان‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪۷۰« :‬درصـد مصوبات سـتاد تسـهیل این‬ ‫شهرسـتان در حوزه هـای مختلـف از جملـه زیرسـاخت‪ ،‬مشـکالت بیمـه‪،‬‬ ‫مالیـات و صـدور مجـوز بـا همـکاری همـه دسـتگاه ها اجرایـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ حسـین توکلـی کجانـی در بازدیـد از رونـد تولید شـبانه شـرکت‬ ‫سـایپا پرس و چند واحد تولیدی شـهرک صنعتی شـمس اباد اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«فقـط مشـکالت ملکـی واحدهـای تولیـدی بـا بانک هـا به دلیـل حقوقـی و‬ ‫قضائی بودن و موضوع شـعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتر جزو مواردی بوده که روند بررسـی‬ ‫ان در سـتاد تسـهیل بـه شـکل کامـل حـل نشـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫پیشـنهاد سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت صمـت مبنی براینکـه‬ ‫واحدهـای تولیـدی فعـال می تواننـد مجـوز توسـعه در همـان مـکان فعالیـت‬ ‫بگیرنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر ایـن مـورد درخصـوص قانـون شـعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتـر اجرایی‬ ‫شـود شـاهد حـل مشـکالت بسـیاری از واحدهـای تولیـدی شهرسـتان ری‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬توکلـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬خوشـبختانه بـا همـکاری تمامـی‬ ‫دسـتگاه های اجرایی شهرسـتان ری درخصوص اجرای مصوبات سـتاد رفع‬ ‫موانع تولید و حل مشـکالت واحدهای تولیدی می توانیم بگوییم که شـعار‬ ‫جهـش تولیـد در ایـن شهرسـتان اجـرا شـده اسـت»‪ .‬توکلی یـاداور شـد‪« :‬حل‬ ‫مشـکالت ارزی‪ ،‬صـادرات و واردات واحدهـای تولیـدی از مـواردی بـود کـه‬ ‫در سـال جهـش تولیـد در سـتاد رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان به طـور ویـژه بـه‬ ‫ان ها پرداخت شـد»‪ .‬این مسـئول بااشـاره به اینکه حل مشکالت واحدهای‬ ‫بـزرگ طـی سـال جهـش تولیـد موردتوجـه سـتاد رفـع موانع تولید شهرسـتان‬ ‫ری بود‪ ،‬افزود‪« :‬بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی در ستاد رفع موانع‬ ‫تولیـد شهرسـتان و تعـداد کمـی نیـز در سـتاد رفع موانع تولید اسـتان و کشـور‬ ‫مطرح و پیگیری شد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ بابک دین پرست؛ معاون هماهنگی‬ ‫امـور اقتصـادی و توسـعه منطقـه ای وزارت کشـور و قائم مقـام رئیـس سـتاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید به همراه حشمت اهلل عسگری؛ معاون هماهنگی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری تهـران‪ ،‬حسـین توکلـی ِکجانـی؛ فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬صادقـی؛ مدیـرکل صمـت اسـتان تهـران و جمعی مسـئوالن‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی از رونـد تولیـد شـبانه کارخانـه سـایپا پـرس در باقرشـهر‬ ‫و چنـد واحـد تولیـدی از جملـه کارخانـه تولیـد قطعـات رادیاتـور‪ ،‬شـیر فلکـه‬ ‫اب‪ ،‬پمـپ‪ ،‬پله برقـی و گیربکـس خـودرو‪ ،‬کارخانه تولیـد رنگ‪ ،‬کارخانه تولید‬ ‫شیشـه و بلـور و کریسـتال در شـهرک صنعتـی شـمس اباد بازدیـد کردنـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اردبیل‬ ‫ شنبه‪ 16‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2191‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جشنواره مد و لباس‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫استاندار گیالن در ارتباط تصویری با وزیر نیرو عنوان کرد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۱۳‬شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬بـا مسـاعدت و همـکاری‬ ‫‪۱۳‬شـرکت دانش بنیـان در بخـش‬ ‫کشـاورزی تولیـد محصـوالت متنـوع‬ ‫باتکیه بـر فناوری هـای نویـن درحـال‬ ‫انجـام اسـت»‪ .‬حبیـب ابراهیم پـور‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۱۳‬شـرکت دانش بنیـان‬ ‫در بخـش کشـاورزی اردبیـل فعـال‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ایـن شـرکت ها‬ ‫بـا حضـور در پـارک تلاش می کننـد تـا محصـوالت متنوعـی را در حـوزه زراعت‪،‬‬ ‫باغبانـی و دام و طیـور ارائـه کننـد کـه تا کنـون بیـش از ‪ ۲۰‬محصـول در ایـن‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان بـرای فعـاالن بخـش کشـاورزی ارائـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی از برگـزاری چهـار رویـداد کارافرینـی و اسـتارت اپ بـا محوریـت بخـش‬ ‫کشـاورزی و تولیـد محصـوالت متنـوع دراین حـوزه خبـر داد و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«امسـال موفـق شـدیم در بخـش کشـاورزی ایده هـای نواورانـه و فناورانـه را‬ ‫در پـارک به کارگیـری کنیـم تـا در سـایه ان تولیـد محصـوالت بـه مرحلـه انبـوه‬ ‫برسـد»‪ .‬رئیـس پـارک علـم و فناوری اردبیل بیشـترین سـرمایه گذاری و توجه‬ ‫را در ایـن بخـش مربـوط بـه توسـعه گلخانه هـا بـا شـرایط مناسـب تولیـد و‬ ‫ارزش افـزوده در ایـن بخـش اعلام کـرد و گفـت‪« :‬براسـاس تفاهم نامـه ای کـه‬ ‫بـا مجموعه هـای کشـاورزی و نهادهـای زیرمجموعـه ان بـه انجـام رسـیده‪،‬‬ ‫جوانـان خوش فکـر و خلاق اسـتان در پـارک علـم و فناوری موفق شـدند تا به‬ ‫افزایـش تولیـد محصـوالت این بخش با تولیـد بذور و همچنیـن فراورده های‬ ‫ایـن بخـش همـت کـرده و به نوعـی بـه تقویـت اشـتغال و کارافرینـی نیز کمک‬ ‫کننـد»‪ .‬ابراهیم پـور ضـرورت سـرمایه گذاری در بخـش گیاهـان دارویـی و‬ ‫همچنیـن تولیـد محصـوالت متنـوع در بخـش صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی را‬ ‫یـاداور شـد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬اردبیـل به عنـوان قطـب تولیـد محصـوالت‬ ‫متنـوع کشـاورزی در محـور توسـعه خـود توانمنـدی تولیـدات را دراین حـوزه‬ ‫هدف گـذاری کـرده و امیدواریـم در سـال ‪ ۱۴۰۰‬با برگـزاری رویدادهای مختلف‬ ‫فناورانـه بـه حمایـت از ایـن بخـش بیـش از گذشـته کمـر همـت ببندیـم»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫قزوین؛ رتبه برتر کشور در حقوق شهروندی‬ ‫رشد زیرساخت ها و بهره برداری از‬ ‫‪ ۴۱‬پروژه برق منطقه ای گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بااشـاره به‬ ‫رتبـه برتـر اسـتان در مدیریـت مصـرف‬ ‫بـرق بـرای پنجمیـن سـال متوالـی گفـت‬ ‫کـه در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم‪،‬‬ ‫زیرسـاخت های بـرق منطقـه ای رشـد و‬ ‫توسـعه یافته و طی این مدت از ‪ ۴۱‬پروژه نیز‬ ‫دراین حـوزه‪ ،‬بهر هبـرداری شـده اسـت‪ .‬دکتـر‬ ‫ارسالن زار ع در مراسم بهره برداری هم زمان‬ ‫چهـار پـروژه زیربنایی برق منطقـه ای گیالن‬ ‫کـه ازطریـق ارتبـاط تصویـری بـا وزیـر نیـرو در‬ ‫بخـش لشت نشـاء شهرسـتان رشـت برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬صنعـت بـرق را به عنـوان صنعتـی‬ ‫زیرسـاختی و راهبـردی دانسـت و بااشـاره به‬ ‫نقش مهم ان در پیشـرفت و توسـعه جوامع‬ ‫امـروزی و کشـورهای درحال توسـعه‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬امـروزه بـدون حضـور انـرژی‬ ‫ً‬ ‫بـرق‪ ،‬عملا نمی تـوان چشـم اندازی بـرای‬ ‫رشـد و شـکوفایی کشـورها متصـور بـود»‪.‬‬ ‫وی سـهم تولیـد نیروگاه هـای بـرق اسـتان‬ ‫گیلان درحال حاضـر را حـدود دوهـزار و‬ ‫‪ 854‬مـگاوات عنـوان و بابیان اینکـه در‬ ‫تیرمـاه سـال جـاری اوج مصـرف اسـتان‪،‬‬ ‫کهـزار و ‪ 945‬مـگاوات بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ی ‬ ‫«مـازاد ایـن انـرژی تولیـدی ازطریـق شـبکه‬ ‫سرتاسـری بـه اسـتان های هم جـوار مبادلـه‬ ‫می شـود»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در گیلان‬ ‫بااشـاره به اینکه نیـاز مصـرف بـرق اسـتان‬ ‫در تیرمـاه امسـال‪ ،‬دوهـزار و ‪1 70‬مـگاوات‬ ‫بـوده کـه تفـاوت ایـن رقـم بـا عـدد مصرفـی‬ ‫اسـتان را مـردم فهیـم و همچنیـن صنایـع‬ ‫بـا برنامه هـای مدیریـت مصـرف‪ ،‬کنتـرل‬ ‫کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرق منطقـه ای اسـتان از‬ ‫ایـن حیـث بـرای پنجمین سـال متوالـی‪،‬‬ ‫رتبـه برتـر در بحث مدیریت مصرف را کسـب‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه براسـاس رشـد‬ ‫فنـاوری و افزایـش روزافزون به کارگیـری لوازم‬ ‫الکتریکـی و برقـی‪ ،‬توسـعه شـبکه نیـز انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتان گیلان باتوج هبـه‬ ‫گردشـگرپذیر بودن و مهاجـرت از سـایر‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬نیازمنـد توسـعه زیرسـاخت ها و‬ ‫استمرار نگاه ویژه وزارت نیرو و شرکت توانیر‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـتاندار گیلان بااشـاره به اینکه‬ ‫درطـول دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم؛‬ ‫نبـر‬ ‫طـول خطـوط انتقـال بـرق بـه افزو ‬ ‫کهـزار و ‪ 356‬کیلومتـر رسـیده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ی ‬ ‫«در بخـش ظرفیـت پسـت ها نیـز بـا بیـش از‬ ‫‪22‬درصـد افزایـش‪ ،‬ایـن میـزان بـه چهارهـزار‬ ‫و ‪ 365‬مگاولت امپـر رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در بخـش فـوق توزیـع‪ ،‬طـول‬ ‫کهـزار و ‪ 507‬کیلومتـر‬ ‫خطـوط بـه حـدود ی ‬ ‫مـدار و در بخـش ظرفیـت پسـت ها نیـز‬ ‫بـا حـدود ‪47‬درصـد افزایـش‪ ،‬بـه بیـش از‬ ‫سـه هزار و ‪ 435‬مگاولت امپر رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر زار ع بـه تکمیـل و بهر هبـرداری از ‪14‬‬ ‫پـروژه اغاز شـده قبـل از دولـت تدبیـر و امیـد‬ ‫و همچنیـن شـروع ‪ 27‬پـروژه در دولت هـای‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم و افتتـاح ان هـا اشـاره و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ 14« :‬پـروژه دیگـر نیـز اغـاز‬ ‫شـده کـه رونـد اجـرای ان هـا از پیشـرفت‬ ‫مناسـبی برخـوردار اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«درمجمـوع درطـول دولت هـای یازدهـم و‬ ‫کهـزار و‬ ‫دوازدهـم؛ ‪ 41‬پـروژه بـه ارزش روز ی ‬ ‫‪90‬میلیاردتومان به پایان رسـیده و ‪ 14‬پروژه‬ ‫بـا ارزش ‪796‬میلیاردتومـان درحـال انجـام‬ ‫اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در گیلان‬ ‫پـروژه احداث پسـت ‪63.230‬کیلوولت غرب‬ ‫رشـت و خـط چهارمـداره مختلـط رشـت‬ ‫شـمالی‪ ،‬پر هسـر‪ ،‬انزلـی را مهم تریـن پـروژه‬ ‫درحـال اجـرا توسـط شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫گیلان عنـوان و اضافـه کـرد‪« :‬ایـن پـروژه‬ ‫نقـش مهمـی در پایداری شـبکه به ویژه مرکز‬ ‫اسـتان و همچنیـن تـا حـدودی رفـع معضل‬ ‫حبـس تولیـد اسـتان دارد کـه امیدواریـم بـا‬ ‫مسـاعدت وزیـر نیـرو و تامین منابـع مالی ان‬ ‫در اینـده نزدیـک افتتـاح شـود»‪.‬‬ ‫برگزاری یازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـومین دوره جشـنواره مد و لباس اسـتان اردبیل با معرفی برگزیدگان به کار‬ ‫خـود پایـان داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اسـتان اردبیـل؛ در ائینـی باحضـور مرضیـه شـفاپور؛ دبیـر کارگـروه مـد و لبـاس‬ ‫کشـور و عبـداهلل بحرالعلومـی؛ مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫اردبیـل از برگزیـدگان سـومین دوره جشـنواره مـد و لبـاس اسـتان اردبیـل‬ ‫تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬به ترتیـب حدیقـه لطفـی‪ ،‬ابراهیـم جوادخانـی و مهنـاز‬ ‫امیـری به عنـوان برگزیـدگان بخـش پژوهـش‪ ،‬نـگار محبـی‪ ،‬شـادی کاظمـی‬ ‫و رومینـا جعفـری به عنـوان برگزیـدگان بخـش رقابتـی و فرنـاز کاظمـی اشـرفی‬ ‫و حدیقـه لطفـی به عنـوان برگزیـدگان بخـش ویـژه (لبـاس اجتمـاع) سـومین‬ ‫دوره جشـنواره مـد و لبـاس ایرانی‪،‬اسلامی اسـتان اردبیـل معرفـی شـدند‪ .‬از‬ ‫خانم ها مریم قاسـمی‪ ،‬اذر همراهی و شـیوا کریم زاده به عنوان راه یافتگان به‬ ‫جشنواره مد و لباس تهران با اهدای لوحی قدردانی به عمل امد‪ .‬همچنین‬ ‫از خانـواده زنده یـاد مهـدی اسـماعیلی از اعضـای کارگـروه مـد و لبـاس کشـور‬ ‫تقدیـر به عمـل امـده و یـاد و خاطـره زنده یـاد اسـماعیلی گرامـی داشـته شـد‪.‬‬ ‫برطرف شدن نیازهای فناوری واحدهای صنعتی‬ ‫با شناسایی نیازهای فناورانه‬ ‫مدیرعامل شـرکت شهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«در سـال ‪ 99‬نیازهـای فناورانـه‬ ‫‪ 16‬واحـد تولیـدی اسـتان‬ ‫مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه‬ ‫ازاین بیـن دو واحـد صنعتـی‬ ‫منجـر بـه رفـع نیـاز فنـاوری‬ ‫شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان اردبیـل؛ محمـد‬ ‫اهلـی ضمـن اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬حرکـت در مسـیر پژوهـش در‬ ‫توسـعه صنعـت و توانمندسـازی واحدهـای تولیـدی نقـش کلیـدی دارد کـه‬ ‫بدین منظـور رفـع نیازهـای فناورانـه واحدهـای صنعتـی در حـوزه تحقیـق و‬ ‫توسـعه‪ ،‬با همکاری مشـاورین و واحدهای صنعتی در دسـتورکار این شرکت‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬دانـش و فنـاوری یکـی از ضروریـات مهـم‬ ‫یسـت کـه بدین منظـور لیسـت‬ ‫در توسـعه صنعـت و شـهرک های صنعت ‬ ‫اولویت هـای پژوهشـی توسـط ایـن شـرکت احصـاء و دراختیـار پژوهشـگران‬ ‫و کارشناسـان قـرار داده شـده اسـت»‪ .‬اهلـی افـزود‪« :‬بـا فعالیت هـای‬ ‫پژوهشـی می تـوان فراینـد فنـاوری را در صنعـت نهادینه کـرد و با بهینه کردن‬ ‫سـرمایه گذاری ها‪ ،‬ب هسـمت اقتصـاد صنعتـی دانش مـدار حرکـت کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تصریح کرد‪« :‬باروری‬ ‫و به کارگیـری طر ح هـا و ایده هـای فناورانـه و کارافریـن در کشـور باعـث رشـد‬ ‫و توسـعه صنعـت می شـود و زمینه سـاز شـکوفایی ایده هـای کارافریـن و‬ ‫حمایـت از نـواوری و بـروز خالقیـت نیروهای محقق جوان خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬دراین راسـتا حمایـت از شناسـایی‪ ،‬ارزیابـی و دسـته بندی نیازهـا و‬ ‫یسـت‬ ‫مسـائل فناورانه صنایع کوچک و خوشـه های صنعتی یکی از موارد ‬ ‫کـه موردحمایـت شـهرک های صنعتـی قـرار می گیـرد و از طر ح هـای موفـق‬ ‫حمایـت مالـی می شـود»‪ .‬اهلی تصریح کرد‪« :‬با شناسـایی نیازهـای فناورانه‬ ‫و احصـای مشـکالت واحدهـای تولیـدی‪ ،‬از واحدهایـی کـه نیـاز بـه رفـع نیـاز‬ ‫فناوری دارند درزمینه های مختلف از قبیل انتقال تکنولوژی حمایت مالی‬ ‫می شـود کـه بدین منظـور مشـکالت فنـاوری ‪ 16‬واحـد تولیـدی اسـتان مـورد‬ ‫شناسـایی و بررسـی قـرار گرفـت کـه ازاین بین بـرای دو واحد صنعتی رفع نیاز‬ ‫فنـاوری به عمـل امـد»‪.‬‬ ‫گ پژوهش‬ ‫زن ‬ ‫نقش وسایل کمک اموزشی در یادگیری‬ ‫مقدمـه‪ :‬وسـایل کمک اموزشـی امـر تدریـس و یادگیـری را اسـان و ا گـر ترکیبی‬ ‫از انـواع مختلـف باشـد‪ ،‬یادگیـری عمیق تر می شـود و همچنین درسـت و بجا‬ ‫اسـتفاده کـردن از ایـن وسـایل لـذت یادگیـری را زیـاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫متـن‪ :‬نقـش و سـهم حـواس پنجگانه در یادگیـری؛ حس بینایـی‪ 75 :‬درصد‪،‬‬ ‫حـس شـنوایی‪ 13 :‬درصـد‪ ،‬حـس المسـه‪ 6 :‬درصـد‪ ،‬حـس بویایـی‪ 3 :‬درصـد‪ ،‬‬ ‫حس چشـایی‪3 :‬درصد‪ .‬انواع وسـایل کمک اموزشی‪ -1 :‬رسانه هایی مانند‬ ‫کتـاب‪ ،‬مجلـه و روزنامـه؛ ‪ -2‬وسـایل ترسـیمی مانند نمودار‪ ،‬چارت و پوسـتر؛‬ ‫‪ -3‬وسـایل غیرترسـیمی ماننـد فیلـم‪ ،‬عکـس‪ ،‬اسلاید و غیـره؛ ‪ -4‬تابلـوی‬ ‫اموزشـی شـامل تخته سـیاه‪ ،‬تخته هـای هوشـمند؛ ‪ -5‬وسـایل سـه بعدی‬ ‫مانند مدل ها‪ ،‬ما کت ها و غیره؛ ‪ -6‬مواد گرافیکی مانند پوستر‪ ،‬کره‪ ،‬نقشه؛‬ ‫‪ -7‬رسـانه دای دیـداری و شـنیداری؛ ‪ -8‬موبایـل‪ ،‬میکروفـون؛ از جمله فواید‬ ‫اسـتفاده از وسـایل کمک اموزشـی‪ -1 :‬افزایـش بـازده اموزشـی؛ ‪ -2‬انفـرادی‬ ‫شـدن یادگیـری؛ ‪ -3‬یکسان سـازی امـوزش بـرای همـه؛ ‪ -4‬توجـه بیشـتر‬ ‫دانش امـوزان بـه امـوزش؛ ‪ -5‬همیشـگی شـدن یادگیـری؛ ‪ -6‬تنـوع امـوزش؛‬ ‫‪ -7‬کاهـش خسـتگی جسـمی و ذهنـی دانش امـوز‪.‬‬ ‫نتیجه گیـری‪ :‬بـه مسـئوالن و معلمـان توصیـه می شـود کـه بـرای درک بهتـر و‬ ‫افزایـش کیفیـت تدریـس از وسـایل کمـک اموزشـی اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫مهدیار حیدربیگی‪ /‬پایه ششم‪ /‬مدرسه میثاق‪ /‬شهرستان مه والت‬ ‫یازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی مازندران باحضور رئیس‬ ‫و مدیـران عضـو به میزبانـی مدیریـت درمـان‬ ‫تامیـن اجتماعـی در شهرسـتان قائم شـهر‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان مازنـدران در این جلسـه‬ ‫ضمـن قدردانـی از پزشـکان و پرسـتاران در‬ ‫ایـام کرونـا اظهـار کـرد‪« :‬سلامتی خودمـان‬ ‫را مدیـون کادر درمـان و پزشـکی هسـتیم»‪.‬‬ ‫کامـران اصغـری بیـان کـرد‪« :‬مجهز شـدن‬ ‫بیمارسـتان ولیعصـر قائم شـهر بـه تجهیـزات‬ ‫مـدرن پزشـکی دنیـا نشـان از توجـه همـه‬ ‫مسـئوالن بـه مسـئله درمـان اسـت و همـه‬ ‫بایـد بـرای ارتقـای سـطح درمـان اسـتان‬ ‫تلاش کنیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس‬ ‫دسـتور مقـام عالـی وزارت‪ ،‬دسـتگاه های‬ ‫زیرمجموعـه وزارت تعاون باید با نمایندگان‬ ‫مجلـس درراسـتای حـل مشـکالت مـردم‬ ‫تعامـل و دیـدار داشـته باشـند»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مدیـران دسـتگاه ها در‬ ‫ارزیابـی عملکـرد در ابعـاد شـاخص های‬ ‫عمومـی و اختصاصـی اهتمـام داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬ایـن مسـئول بیـان کـرد‪« :‬سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی بـا راه انـدازی سـامانه‬ ‫‪ ۳۰۷۰‬خدمـات غیرحضـوری ارائـه می کنـد تـا‬ ‫مراجعه هـای حضـوری در ایـام کرونـا کاهش‬ ‫یابـد»‪ .‬اصغـری ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫تعامل و همکاری اعضای شورا طرح نسخه‬ ‫الکترونیکی و حذف دفترچه های کاغذی را‬ ‫طرحـی تحول افریـن و خالقانـه دانسـت کـه‬ ‫یسـت‬ ‫درراسـتای اسـتقرار دولـت الکترونیک ‬ ‫کـه قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬مدیـر درمـان‬ ‫مازنـدران نیـز ضمـن ارائـه گـزارش مفصـل‬ ‫از اقدامـات بیمارسـتان های پنج گانـه و‬ ‫مرا کـز تابعـه سـتاد مدیریـت درمـان گفـت‪:‬‬ ‫«بیمارستان ولیعصر(عج) قائم شهر با انجام‬ ‫اعمـال جراحـی انژیوگرافـی و انژیوپالسـتی‪،‬‬ ‫مغـزی عمـل تعویـض دریچـه قلـب‪ ،‬عمـل‬ ‫تـاوی از جملـه بیمارسـتان های مطـرح در‬ ‫منطقه و کشـور اسـت که از اعزام بیماران به‬ ‫خـارج از کشـور جلوگیـری می کنـد»‪ .‬محمـد‬ ‫خورشـیدی افـزود‪« :‬از ابتـدای اسـفندماه‬ ‫سـال جـاری در اسـتان مازنـدران همـگام بـا‬ ‫دیگر اسـتان های کشـور طرح اجرای نسخه‬ ‫الکترونیـک و حـذف دفترچه هـای کاغـذی‬ ‫در دسـتورکار سـتاد مدیریـت درمـان اسـتان‬ ‫قرار گرفت»‪ .‬در این جلسـه هریـک از مدیران‬ ‫کل حاضـر در جلسـه ضمـن ارائـه گزارشـی از‬ ‫اقدامـات و تالش هـای دسـتگاه مربوطـه بـه‬ ‫بیـان مسـائل و مشـکالت خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫معاون شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫فراهم سازی شرایط مشارکت پذیری معلوالن در برنامه های شهرداری‬ ‫عفت فالح‬ ‫معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری کرمـان گفـت‪« :‬شـرایط مشـارکت پذیری‬ ‫معلـوالن را در برنامه هـای فرهنگـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫فراهم خواهیم کرد»‪ .‬محمد جهانشـاهی در حاشـیه مراسم‬ ‫قدردانـی از ورزشـکاران دارای معلولیـت‪ ،‬یکـی از رویکردهـای‬ ‫اصلی مدیریت شهری در این دوره را توازن و عدالت محوری‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬در ایـن چارچـوب در تلاش هسـتیم تـا‬ ‫همـه اقشـار جامعـه را در برنامه هـای ورزشـی و فرهنگـی‬ ‫موردتوجـه قـرار دهیـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـرای جامعـه‬ ‫معلـوالن به عنـوان جامعـه هـدف در سـال ‪ 99‬برنامه هایـی‬ ‫درنظر داشـتیم که به دلیل شـرایط همه گیری کرونا‪ ،‬برگزاری‬ ‫تعـدادی از ان هـا میسـر نشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی از اهدافمـان‬ ‫توجـه بـه ظرفیت هـای افـراد دارای معلولیـت و همچنیـن‬ ‫بسترسـازی بـرای افزایـش توانمنـدی و نقش افرینـی ان هـا در‬ ‫شهر بوده است»‪ .‬جهانشاهی بابیان اینکه در تالش هستیم‬ ‫زیرسـاخت ها را بـرای ایـن گـروه فراهـم کنیـم‪ ،‬از راه انـدازی‬ ‫گسـرای‬ ‫کارگاه امـوزش قالی بافـی ویـژه نابینایـان در فرهن ‬ ‫گسـرای افـراد دارای معلولیـت خبـر‬ ‫کوثـر و اولیـن فرهن ‬ ‫داد‪ .‬معـاون شـهردار کرمـان ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر‪،‬‬ ‫گسـرای افـراد دارای معلولیـت‬ ‫درحـال اماده سـازی فرهن ‬ ‫و همچنیـن راه انـدازی خانـه ورزش افـراد دارای معلولیـت‬ ‫در فرهنگ سـرای ورزش شـهرداری هسـتیم»‪ .‬جهانشـاهی‬ ‫عالوه بـر فراهـم اوردن امکانـات و زیرسـاخت های الزم‪ ،‬بـه‬ ‫تدارک دیـدن برنامه هـا و رویدادهـای فرهنگـی و ورزشـی‬ ‫بـرای معلـوالن اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬این برنامه یا با مشـارکت‬ ‫موسسـه ها یـا به صـورت مسـتقیم توسـط شـهرداری برگـزار‬ ‫می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین راسـتا بـا همـکاری یکـی از‬ ‫موسسـه های ورزشـی‪ ،‬برنامـه ای را تـدارک دیدیـم کـه افـراد‬ ‫دارای معلولیـت بتواننـد توانمندی هـای ورزشـی خـود را‬ ‫بـه نمایـش بگذارنـد کـه در ایـن برنامـه ‪30‬نفـر از افـراد دارای‬ ‫معلولیـت شـرکت کردنـد»‪ .‬جهانشـاهی افـزود‪« :‬قصـد داریـم‬ ‫با فراهم اوردن مشارکت افراد دارای معلولیت در برنامه های‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‪ ،‬شـرایط همراهـی و مشـارکت‬ ‫بیشـتر ایـن عزیـزان را در شـهر فراهـم کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫موسسـه فرشـتگان نیـز گفـت‪« :‬به مناسـبت ‪ 11‬اذرمـاه‪ ،‬روز‬ ‫جهانـی معلـوالن‪ ،‬به صـورت انالیـن مسـابقات ورزشـی‬ ‫برگـزار کردیـم و از افـراد دارای معلولیـت خواسـتیم تـا یکـی از‬ ‫توانمندی هـای ورزشـی خـود را بـه نمایـش بگذارنـد»‪ .‬علـی‬ ‫ایالقـی‪ ،‬هـدف از برگـزاری ایـن مسـابقه را اوردن ایـن افـراد بـه‬ ‫جامعـه و افزایـش اعتمادبه نفـس در ان هـا دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫«در ایـن مسـابقه ‪ 30‬نفـر از معلـوالن اوتیسـم‪ ،‬سـندروم دان و‬ ‫کم تـوان ذهنـی شـرکت کردند کـه از تمام افراد شـرکت کننده‪،‬‬ ‫توسـط شـهرداری کرمـان‪ ،‬بـا اهـدای لـوح تقدیـر و مـدال‬ ‫یادبـود‪ ،‬قدردانـی شـد»‪.‬‬ ‫باحضور معاونین دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد کشور برگزار شد؛‬ ‫منطقه ازاد انزلی از مناطق اثرگذار در روابط فرامنطقه ای ایران‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫باحضـور معاونیـن دبیرخانه شـورای عالی مناطق ازاد کشـور‬ ‫و سرپرسـت سـازمان منطقـه ازاد انزلـی به همـراه اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره معاونیـن و مدیـران ایـن سـازمان نشسـت‬ ‫تخصصـی بررسـی ظرفیت هـای منطقـه ازاد انزلـی و تدویـن‬ ‫برنامه هـای اجرایـی به منظـور پیشـبرد اهـداف اقتصـادی‬ ‫و فرهنگـی کشـور برگـزار شـد‪ .‬مهنـدس سـید مهـدی نقـوی؛‬ ‫سرپرسـت سـازمان منطقـه ازاد انزلـی دراین نشسـت بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬مناطـق ازاد ایجادشـده در کشـور دارای ظرفیت هـای‬ ‫متعـدد و مختلفـی هسـتند و هـر منطقـه ازاد براسـاس‬ ‫زیرسـاخت ها و ظرفیت هـای موجـود بایـد برنامه ریزی هـای‬ ‫الزم را تدویـن و اجرایـی کنـد و دراین راسـتا نیـاز اسـت سـایر‬ ‫ارگان هـا و دسـتگاه های متولـی نیـز در ایـن امـر و بـا نـگاه‬ ‫بـه ظرفیت هـای هـر منطقـه بسـتر توسـعه زیرسـاخت ها را‬ ‫فراهـم کننـد»‪ .‬وی درادامـه بـه لزوم توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫صنعتـی و گردشـگری اشـاره و افـزود‪« :‬منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫به دلیـل برخـورداری از مزیت هـای جغرافیـای و ژئوپلیتیـک‪،‬‬ ‫نزدیکی به پایتخت و فراهم بودن بسـتر الزم به منظور انجام‬ ‫تبـادالت تجـاری بیـن کشـورهای حاشـیه خـزر و اوراسـیا و‬ ‫همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری موردتوجه‬ ‫سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی قـرار گرفتـه و درحال حاضـر‬ ‫عالو هبـر دو شـهرک صنعتـی فعـال دراین منطقـه قیمـت‬ ‫در حـوزه گردشـگری نیـز سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی‬ ‫پروژه هـای متعـددی را ایجـاد کردنـد و همچنیـن باتوج هبـه‬ ‫اسـتقبال سـرمایه گذاران ایجـاد شـهرک صنعتـی شـماره ‪۳‬‬ ‫در دسـتورکار ایـن منطقـه قـرار دارد»‪ .‬دکتـر احمـد جمالـی؛‬ ‫معـاون اقتصـادی دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق ازاد‬ ‫کشـور دراین نشسـت بـا اعلام رضایـت از عملکـرد در حـوزه‬ ‫اقتصـادی منطقـه ازاد انزلـی بیـان کـرد‪« :‬طبـق بررسـی های‬ ‫انجام شـده منطقـه ازاد انزلـی کوچک تریـن منطقـه ازاد‬ ‫کشـور بـوده امـا به لحـاظ عملکـرد در حـوزه اقتصـادی و ارائـه‬ ‫شـاخص های اقتصاد مقاومتی در جایگاه باالیی قرار دارد و‬ ‫در بسـیاری از شـاخص ها رتبه نخسـت را از ان خود کرده این‬ ‫امـر بیانگـر تالش هـا و تدویـن برنامه هـای صحیـح در حـوزه‬ ‫اقتصادی سـت»‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪32‬هکتار از حریم و بستر تصرف شده رودخانه های فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره اب‬ ‫منطقـه ای فـارس از ازادسـازی بیـش از‬ ‫‪ 32‬هکتـار از حریـم و بسـتر رودخانه هـای‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬ارزش اقتصـادی بـاالی‬ ‫مجـاری اب هـای سـطحی فـارس شـامل‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬مسـیل ها و ابراهه ها باعث شـده‬ ‫تا دسـت طمع و متجاوز با تصرف غیرمجاز یا‬ ‫برداشـت مصالح غیرمجاز‪ ،‬حریم و بسـتر این‬ ‫منابع خدادادی را نشـانه رود و این تخریب و‬ ‫نازیباکردننتیجه ایجزخسارت هایجانی‬ ‫و مالی به دنبال نداشـته باشـد‪ .‬همچنان که‬ ‫ً‬ ‫وقتی سـیل قربانی می گیرد حتما نقطـه ای از‬ ‫مسـیل یـا رودخانـه از قبـل تصـرف یـا تخریـب‬ ‫شـده اسـت‪ .‬حمیدرضـا دهقانـی در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بااشـاره به اهمیـت حفاظـت از‬ ‫رودخانه هـای اسـتان اظهـار کـرد‪« :‬در حـدود‬ ‫‪14‬هـزار و ‪400‬کیلومتـر‪ ،‬طـول رودخانه هـای‬ ‫اصلـی اسـتان و بیـش از ‪۸۰۰‬هزارکیلومتر طول‬ ‫کلیـه رودخانه هـا‪ ،‬مسـیل ها و ابراهه هـای‬ ‫اسـتان اسـت و به جهـت ارزش و اهمیتـی‬ ‫کـه ایـن مجـاری اب هـای سـطحی دارنـد‪،‬‬ ‫حفاظـت و حراسـت از بسـتر و حریـم ان‬ ‫تالش هـای مسـتمر و دلسـوزانه می طلبـد»‪.‬‬ ‫دهقانـی گفـت‪« :‬تخلفـات در حـوزه سـواحل‬ ‫و رودخانه های اسـتان از ابتدای سـال جاری‬ ‫همچـون سـال های قبـل ادامه داشـته اسـت‬ ‫و گروه هـای گشـت و بازرسـی اب منطقـه ای‬ ‫فارس بیش از ‪3700‬مورد عملیات شناسایی‬ ‫ایـن تخلفـات را داشـته اند کـه ‪682‬مـورد ان‬ ‫منجـر بـه رفـع تصـرف و توقـف تخلـف شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در جریـان ایـن عملیـات ‪ 172‬دسـتگاه‬ ‫قزوین‬ ‫کمپرسـی‪ ،‬لـودر و بیـل مکانیکـی متعلـق بـه‬ ‫برداشـت کنندگان بـا هماهنگـی دسـتگاه‬ ‫قضائـی و همـکاری نیـروی انتظامـی توقیـف‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬تصـرف حریـم‬ ‫و بسـتر رودخانه ها ازطریق ساخت وسازهای‬ ‫غیرقانونـی‪ ،‬برداشـت غیرمجـاز مصالـح شـن‬ ‫و ماسـه از داخـل حریـم و بسـتر رودخانه هـا‬ ‫و هرگونـه تخریـب ایـن مجـاری اب هـای‬ ‫سـطحی نوعـی جـرم تلقـی می شـود و‬ ‫پیگردهای قضائی را به دنبال دارد»‪ .‬دهقانی‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای زمسـتان امسـال تاکنـون‬ ‫بیـش از ‪ 40‬رودخانـه مسـیل و ابراهه هـای‬ ‫اسـتان متاسـفانه دسـتخوش ایـن تخلفـات‬ ‫شـده اند»‪.‬‬ ‫استاندار قزوین گفت‪« :‬این استان در سال‬ ‫جـاری رتبـه برتـر کشـور را درزمینـه رعایـت‬ ‫حقـوق شـهروندی کسـب کـرده اسـت؛ امـا‬ ‫تـا رسـیدن به نقطـه ایدئـال دراین خصوص‬ ‫فاصلـه دارد»‪ .‬هدایـت اهلل جمالی پـور در‬ ‫جلسـه کارگـروه امـور اجتماعـی و فرهنگـی‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬باید درباره رعایت حقوق شهروندی‬ ‫در ادارات و دسـتگاه ها بسـیار برنامه ریـزی و تلاش کنیـم تـا بـه شـاخص های‬ ‫اصلی تعیین شده دراین خصوص برسیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬باید سعی کنیم نحوه‬ ‫عملکـرد خـود را در برخـی از شـاخص های اسـتانی ارتقـاء دهیـم تـا سـال اینده‪،‬‬ ‫دبـر سـاماندهی‬ ‫عملکـرد بهتـری را در انهـا داشـته باشـیم»‪ .‬جمالی پـور با تا کی ‬ ‫مطـب پزشـکان‪ ،‬افـزود‪« :‬بسـیاری از مـردم معتـرض هسـتند کـه مطب هـای‬ ‫برخـی پزشـکان نوبت دهـی را منـوط بـه مراجعه حضـوری کرده انـد که موجب‬ ‫نارضایتـی شـهروندان‪،‬ایجاد ترافیـک در مرکـز شـهر و نقـض حقـوق شـهروندی‬ ‫می شـود»‪ .‬اسـتاندار گفـت‪« :‬دانشـگاه علـوم پزشـکی مکلـف شـود سـاماندهی‬ ‫مطـب پزشـکان را انجـام دهـد؛ چـون ا گر حقوق عامـه را رعایت نکنند می توان‬ ‫مطـب پزشـکان متخلـف را بسـت»‪ .‬جمالی پـور گفـت‪« :‬بایـد حـوزه اجتماعـی‬ ‫شـهرداری دراین زمینـه ماموریـت پیـدا کنـد و یـک برنامـه توانمندسـازی‬ ‫جامعـه هـدف بـا مشـارکت دسـتگاه ها ازجمله سـازمان صمـت تعریف شـود»‪.‬‬ ‫اسـتاندار قزویـن گفـت‪« :‬بایـد مباحـث مربـوط بـه توانمندسـازی مناطـق‬ ‫پرخطـر و حاشیه نشـین از اشتغال‪،‬سـاماندهی و کمـک بـه بافت فرسـوده و‪...‬‬ ‫دسـته بندی شـود و یک کارگروه برای تعیین ماموریت های دستگاه ها تعریف‬ ‫گـردد تـا هرچـه سـریع تر بـه نتیجـه مطلـوب برسـیم»‪.‬‬ ‫از سوی استاندار صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از شهرداری قزوین‬ ‫برای کاهش تلفات تصادفات‬ ‫اسـتاندار قزویـن از شـهردار و‬ ‫سرپرسـت معاونـت حمل ونقـل و‬ ‫ترافیـک شـهرداری قزوین به دلیل‬ ‫اقدامـات و تعاملات منتـج بـه‬ ‫کسـب رتبه نخسـت کشـوری برای‬ ‫اسـتان درزمینـه کاهـش تلفـات‬ ‫تصادفـات درون شـهری تقدیـر‬ ‫کـرد‪ .‬در جلسـه شـورای هماهنگی‬ ‫ترافیک استان که در سالن جلسات باقرالعلوم(ع) مدیریت بحران استانداری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬هدایت اله جمالی پور استاندار قزوین از سیاوش طاهرخانی شهردار‬ ‫و شیما زرابادی پور سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین‬ ‫به دلیل اقدامات و تعامالت منتج به کسب رتبه نخست کشوری برای استان‬ ‫درزمینـه کاهـش تلفـات تصادفـات درون شـهری تقدیـر کـرد‪ .‬شـهردار قزویـن‬ ‫دراین جلسـه اظهـار کـرد‪« :‬پیرو هماهنگی میـان شـهرداری‪ ،‬پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگـی و نیـروی انتظامـی ترافیـک سـطح شـهر را در مرکـز کنتـرل ترافیـک‬ ‫شـهرداری کنتـرل می کنیـم و این هماهنگی بسـیار اثرگذار اسـت»‪ .‬طاهر خانی‬ ‫افـزود‪« :‬وسـیله نقلیـه عمومـی کـم نیسـت و به تعـداد کافـی وجـود دارد؛ امـا‬ ‫شـهروندان به دلیـل نگرانـی از کرونـا از ان اسـتفاده نمی کننـد گرچـه شـهرداری‬ ‫مسـائل بهداشـتی و پروتکل هـا را در حمل ونقـل عمومـی اجـرا می کنـد»‪ .‬او‬ ‫با تا کید بر اینکـه شـهرداری قزویـن وظایـف ذاتـی خـود را بـرای اسـتقبال از بهـار‬ ‫انجـام می دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایمن سـازی تردد برای سـواره و پیـاده را درنظـر داریم و‬ ‫بـا جدیـت ان را اجرایـی می کنیـم»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫افزایش دو برابری گل کاری معابر‬ ‫شـهردار گـرگان از بهبـود وضعیـت‬ ‫روشـنایی معابـر سـطح شـهر خبـر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا دادبـود شـهردار گـرگان در مرکز‬ ‫سامانه ارتباطات مردم با دولت (سامد)‬ ‫حضـور یافـت و به صـورت حضـوری و‬ ‫تلفنـی به طـور مسـتقیم پاسـخگوی‬ ‫سـواالت شـهروندان گرگانی بود‪ .‬دادبود‬ ‫در حاشیه حضور در سامد اظهار داشت‪« :‬بیشتر تماس های امروز به وضعیت‬ ‫روشـنایی معابر سـطح شـهر اختصاص داشت که بخشـی از این موارد به حوزه‬ ‫شـهرداری و برخـی دیگـر بـه حـوزه اداره بـرق مربـوط می شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مـن‬ ‫قول می دهم ان قسـمتی که مربوط به حوزه شـهرداری باشـد را تا پایان سـال‬ ‫جـاری بهبـود ببخشـیم»‪ .‬شـهردار گـرگان درادامـه گفـت‪« :‬بحـث اسـفالت و‬ ‫لکه گیری معابر نیز جزو درخواست های شهروندان بود که این موضوع به طور‬ ‫ویـژه در دسـتورکار مـا قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬دادبـود افـزود‪« :‬ایـن طرح از ‪ 10‬اسـفند‬ ‫اغاز شـده و در روز نخسـت نظافت معابر و محالت در برنامه بوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬نصـب المان هـای نـوروزی به طـور ویـژه در سـطح محلات‬ ‫بـرای نخسـتین بار در عیـد امسـال انجـام می شـود و میـزان گل کاری معابـر نیـز‬ ‫دو برابـر سـال گذشـته افزایـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫نشست مدیران گاز و اموزش وپرورش استان‬ ‫درراستای نهادینه کردن مصرف ایمن و بهینه‬ ‫گاز طبیعی و توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت‬ ‫مصـرف‪ ،‬مدیرعامـل گاز گلسـتان به همـراه‬ ‫روسـای امور مالی و پشـتیبانی و روابط عمومی‬ ‫بـا حضـور در اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫گلسـتان بـا احسـان گوهـری راد؛ مدیـرکل‬ ‫دیـدار و تبادل نظـر کردنـد‪ .‬علـی طالبـی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه نهادینه کـردن فرهنـگ‬ ‫مصـرف نقـش بـارز و تاثیرگـذاری در تحقـق اهـداف موردنظـر ایـن شـرکت دارد؛‬ ‫بنابرایـن اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود سـازمان اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫کمک بسیار مهمی در نیل به این اهداف است»‪ .‬وی درادامه با اهدای پکیج‬ ‫اموزشـی مدیریـت مصـرف گاز بـه مدیـرکل اموزش وپـرورش گفت‪« :‬در سـنوات‬ ‫گذشـته اداره کل اموزش وپـرورش اسـتان همـکاری بسـیار خوبی را بـا انعقـاد‬ ‫تفاهم نامـه و تشـکیل دوره هـای اموزشـی بـرای مربیـان و دانـش امـوزان بـا ایـن‬ ‫شرکت داشته و امیدواریم در سال جدید نیز سطح این همکاری ها گسترده تر‬ ‫شـود و روز بـه روز شـاهد کاهـش حـوادث ناشـی از عـدم رعایـت نـکات ایمنـی و‬ ‫همچنیـن صرفه جویـی حدا کثـری در مصـرف گاز باشـیم»‪.‬‬ ‫برگزاری نشست محسن جمشیدی با جایگاه داران‬ ‫رئیس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی از نشست مشترک‬ ‫بـا مدیـران مجـاری عرضـه فـراورده ای نفتـی حـوزه این ناحیه خبر داد‪ .‬محسـن‬ ‫جمشـیدی گفـت‪« :‬ایـن نشسـت به منظـور اسـتماع نقطـه نظـرات صاحبـان‬ ‫مجـاری عرضـه بـا هـدف رفـع مشـکالت صنفـی انـان و ارائـه خدمـات مطلـوب و‬ ‫مستمر به احاد مردم شریف استان به ویژه در ایام نوروز برگزار شد»‪ .‬وی ضمن‬ ‫سپاس از تعامل حسنه مالکین جایگاه ها با شرکت‪ ،‬این مهم را از بنیادی ترین‬ ‫اهداف شرکت دانست‪ .‬جمشیدی پیرامون رسالت و نقش خطیر جایگاه های‬ ‫عرضـه سـوخت در امـر سوخت رسـانی و تلاش در جهـت تحقـق اهـداف شـرکت‬ ‫ملی پخش و بهره گیری کامل از توان و پتانسیل موجود ایراد سخن و به امادگی‬ ‫مجـاری عرضـه در پاسـخگویی بـه مشـتریان و بازرسـین اعزامی تا کید کـرد‪ .‬وی‬ ‫بـر رعایـت تمامـی دسـتورالعمل ها و شـیوه نامه های بهداشـتی جهـت مقابله با‬ ‫ویروس کرونا در جایگاه های عرضه فراورده های نفتی تا کید کرده و از صاحبان‬ ‫مجـاری عرضـه خواسـت بـر سوخت رسـانی مطلـوب با توج هبـه اسـتانداردها‬ ‫و الزامـات بهداشـتی‪ ،‬ایمنـی و فنـی ابالغـی از سـوی سـتاد شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورد ههـای نفتی منطقه گلسـتان اهتمـام ورزند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬اسفند ‪ 22 1399‬رجب ‪ 6 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2191‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫ترویج و توسعه گفتمان ملی مهارت‪ ،‬تنها راه برون رفت از مشکالت اشتغال کشور است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫چهارمیـن جلسـه شـورای اداری اسـتان مازنـدران‬ ‫باحضـور علـی اوسـط هاشـمی؛ معـاون وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی و رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کشـور‪ ،‬حسـین فیـروزی؛ معـاون توسـعه مدیریـت و‬ ‫منابـع سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور‪ ،‬سـید‬ ‫حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران مسـئولین سـتادی و روسـای مرکـز امـوزش فنی‬ ‫و حرفـه ای مازنـدران در سـالن اجتماعـات مرکـز امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای ‪ 22‬بهمـن سـاری برگـزار شـد‪ .‬معـاون وزیر‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و رئیـس سـازمان امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای کشـور در این جلسـه گفـت‪« :‬مهـارت در‬ ‫عیـن غربـت حقـی ضایع شـده از ملـت و حکومـت اسـت‬ ‫و بایـد اینده پژوهـی در مسـیر پیشـبرد اهـداف مهـم‬ ‫سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای درنظـر گرفته شـود‪ .‬این‬ ‫سـازمان به دنبال گره گشـایی از مشـکالت اموزشـگاه های‬ ‫ازاد اسـت؛ زیـرا رسـالت سـازمان ترویـج مهـارت اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬تمامـی مربیـان‪ ،‬روسـای مرا کـز دولتـی‪،‬‬ ‫اموزشـگاه های ازاد ایـن امادگـی را در خـود ایجـاد کننـد‬ ‫تـا ترویـج فرهنگ امـوزی را در جامعـه در سـال جـاری‬ ‫اغـاز و صالحیـت حرفـه ای خـود را اثبـات برسـانید‪ .‬ا گـر بـه‬ ‫زیبایی هـای حـوزه مهـارت اندیشـیده شـود‪ ،‬خلق ایـده از‬ ‫ضروریات و نشـان از وسـعت دید اسـت سـپس خلق ایده‬ ‫مطالبه گـری از تمـام نهادهـای جامعـه ایجـاد می شـود‪.‬‬ ‫حکومـت و دولـت در مبحث مهـارت؛ تالش دارند تا ملت‬ ‫را بـه سـعادت سـوق دهنـد‪ .‬یکـی از ویژگی هـای مهـارت‬ ‫گفت وگـو‪ ،‬نقدپذیـری‪ ،‬قـدرت ارتباطـی و عزت بخشـی‬ ‫در جامعـه اسـت»‪ .‬هاشـمی اضافـه کـرد‪« :‬کانـون‬ ‫انجمـن صنفـی اموزشـگاه ازاد مازنـدران نسـبت بـه سـایر‬ ‫اسـتان های کشـور کار باارزشـی انجـام داد‪ .‬یکـی از ایـن‬ ‫کارهـا اجـرای صحیـح ماده ‪ 13‬کانون نظام صنفی سـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر تفکـر جامعه محـوری حا کـم شـود تمامـی‬ ‫اصنـاف‪ ،‬اتحادیه هـا و ‪ ...‬کارگاه هـا؛ مرکـز امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای هسـتند‪ .‬بایـد تـا سـال ‪ ،1400‬تعـداد ‪ 1400‬مرکـز‬ ‫جـوار امـوزش فنـی و حرفـه ای راه انـدازی شـود»‪ .‬معـاون‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اظهـار داشـت‪« :‬ترویـج‬ ‫مهـارت بـا افزایـش تقاضـا عمومیـت بخشـیده می شـود و‬ ‫جایگاه مدیریتی اموزش فنی و حرفه ای در جامعه ارتقاء‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬متاسـفانه وزن اجتماعـی مهـارت بسـیار‬ ‫حقیـر شـده؛ حـال چه کسـی بایـد ایـن وزن را بـاال ببـرد؟‬ ‫مسـئولیت همـه مـا در ایـن سـازمان ترویج مهـارت مقدم‬ ‫بـر نیـاز مهارت اسـت‪ .‬این کشـور فاقد گفتمان مهـارت در‬ ‫جامعـه اسـت‪ .‬توجـه بـه ارزش مهـارت و توانمندسـازی‬ ‫بیشـتر اسـت؛ ولـی سیاسـت اصلـی سـازمان امـوزش فنـی‬ ‫و حرفـه ای گفتمـان ملـی مهـارت اسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬سـال اینـده شـکوفایی و بهـار اموزشـگاه های فنـی‬ ‫و حرفـه ای ازاد اسـت‪ .‬بایـد از مشـارکت بخـش خصوصـی‬ ‫نهایـت اسـتفاده را انجـام داد‪ .‬درحال حاضـر سـه مرکـز‬ ‫تخصصـی در اسـتان مازنـدران و ‪ 43‬مرکـز تخصصـی در‬ ‫کشـور ایجـاد شـده اسـت‪ .‬اموزش هـای مجـازی و تولیـد‬ ‫محتـوا در ایـام ویـروس منحـوس کرونـا یـک تغییـر مهـم‬ ‫ایجاد کرد و مردم هم تطبیق پذیرند و اسـتقبال کردند»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول کشـوری بیـان داشـت‪« :‬ارتبـاط میـان‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و سـازمان برنامه وبودجـه حا کـی از حمایت مهـارت دارد‪.‬‬ ‫ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه فـرد متقاضـی با واقع شـدن در‬ ‫مسـیر مهـارت به سـوی شـغل پایـدار هدایـت شـود و ایـن‬ ‫عیـن عدالـت اسـت»‪ .‬او در بخـش دیگـری از سـخنانش‬ ‫بااشـاره به وجـود دریـا در مازنـدران افـزود‪« :‬وجـود دریـای‬ ‫خـزر و سـاحل ایـن دریـا می توانـد بـه رشـد و کار کـردن‬ ‫صنایـع دریایـی اشـاره کـرد کـه بایـد مجـزا بـه ان پرداختـه‬ ‫شـود و برنامه ریـزی دراین زمینـه صـورت گیـرد‪ .‬صنعـت‬ ‫دریـا بـرای اسـتان های شـمالی و جنوبـی مهـم اسـت و‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای بایـد در ایـن صنعـت ورود پیـدا‬ ‫کنـد»‪ .‬هاشـمی بـا طـرح سـوال ایـا تا کنـون بـه مشـاغل‬ ‫خانگـی فکـری شـده اسـت؟ گفـت‪« :‬دپارتمـان مشـاغل‬ ‫خانگـی در اسـتان مازنـدران توسـط سـازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفـه ای کشـور مصـوب شـد و بـه زودی در ایـن اسـتان‬ ‫به صورت پایلوت سومین مرکز تخصصی مشاغل خانگی‬ ‫کشـور در اسـتان مازنـدران ایجـاد می شـود‪ .‬ترویـج و‬ ‫اهمیت مهارت باید با افزایش تقاضا عمومیت بخشـیده‬ ‫شـود تـا جایـگاه مدیریتـی امـوزش فنـی و حرفـه ای در‬ ‫جامعـه ارتقـاء پیدا کند‪ .‬برای اولین بـار در جامعه جایگاه‬ ‫مهـارت بـا ریاسـت اسـتاندار در شـورای مهـارت در تمامـی‬ ‫اسـتان های کشـور ایجـاد شـد‪ .‬تعامـل‪،‬‬ ‫گفت وگـو‪ ،‬بیـان ضـرورت به همـراه گـروه‬ ‫و نهادهـا یکـی از ضروریـات ملـی سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کشـور ادامـه داد‪« :‬بایـد در جامعـه‪،‬‬ ‫مهارت امـوزان کـه به عنـوان سـرمایه‬ ‫ملـی کشـور محسـوب می شـوند را حفـظ‬ ‫کـرد‪45 .‬درصـد از مراجعیـن بـه سـازمان‬ ‫امـوزش فنی و حرفه ای فار غ التحصیالن‬ ‫دانشـگاه ها هسـتند‪ .‬بایـد نگرش هـا تخصصـی شـود‬ ‫و از ظرفیـت بخـش خصوصـی اسـتفاده شـود‪4500 .‬‬ ‫اسـتاندارد در سـازمان وجـود داشـت کـه تا کنـون ‪2000‬‬ ‫اسـتاندارد جدیـد بـر پایـه شایسـتگی ارزیابـی شـد و بـر‬ ‫پایـه شـغل‪ ،‬مشـاغل و حرفـه توسـط سـازمان امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای تدویـن شـد و ‪ 1000‬جلـد ان در هفتـه اتـی‬ ‫رونمایی می شـود‪ .‬ترویج و توسـعه گفتمان ملی مهارت‪،‬‬ ‫تنهـا راه برون رفـت از مشـکالت اشـتغال کشـور اسـت‪.‬‬ ‫توسـعه گفتمـان مهـارت یکـی از ضرورت هـای مهـم در‬ ‫یسـت‪ .‬اموزش های مهارت مطلوب؛‬ ‫عرصـه مهارت اموز ‬ ‫موجـب رشـد اقتصـادی‪ ،‬برابـری و عدالـت اجتماعـی‬ ‫می شـود‪ .‬ترسـیم هدف گـذاری اموزشـی ازسـوی روسـا و‬ ‫مربیـان مرا کـز برحسـب نیاز منطقه ای و ارتباط بـا بازار کار‬ ‫و تحریـک تقاضـا‪ ،‬اموزش هـای مهارتـی متناسـب بـا بـازار‬ ‫کار صـورت گیـرد»‪ .‬هاشـمی خبـر از طـرح یارانـه مهـارت‬ ‫داد و اضافـه کـرد‪« :‬طـرح یارانـه مهـارت تـوام بـا معیشـت‬ ‫با عـزت یکـی از طر ح هـای مهـم سـازمان بـه مجلـس‬ ‫شـورای اسالمی سـت و ایـن یارانه هـا بـه جوانـان جویـای‬ ‫کار داده شـود‪ .‬الـزام بنگاه هـای اقتصـادی جهـت جـذب‬ ‫نیـرو از مهارت اموختـگان فنـی و حرفـه ای به عنـوان یـک‬ ‫طـرح دیگـر طبـق تبصـره ‪ 11‬بـه مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫ارائـه شـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪:‬‬ ‫دپارتمان مشاغل خانگی و مرکز تخصصی اموزش چوب در مازندران شکل می گیرد‬ ‫توسعه پایدار‪ ،‬بدون انسان و مهارت معنا ندارد‬ ‫دومیـن جلسـه شـورای مهـارت اسـتان باحضـور علـی‬ ‫اوسـط هاشـمی؛ معـاون وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور‪ ،‬احمـد‬ ‫حسـین زادگان؛ اسـتاندار و رئیـس شـورای مهـارت‬ ‫مازنـدران‪ ،‬حسـن خیریان پـور؛ معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصادی اسـتانداری مازندران‪ ،‬سـید حسـین درویشـی؛‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران و دبیـر‬ ‫جلسـه شـورای مهـارت اسـتان و تمامـی اعضـای ایـن‬ ‫شـورا در اسـتانداری مازنـدران تشـکیل شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی و مرکز اطالع رسـانی روابط عمومـی اداره کل‬ ‫امـوزش فنی و حرفـه ای مازندران؛ معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و رئیس سـازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫کشـور‪ ،‬در این جلسـه گفـت‪« :‬بایـد بـه توسـعه پایـدار نـگاه‬ ‫همه جانبه شود و توسعه بدون انسان و مهارت معنایی‬ ‫ندارد»‪ .‬هاشمی ادامه داد‪« :‬متاسفانه در کشور گفتمان‬ ‫مهـارت وجـود نداشـت و نـدارد و کمتـر از مهـارت حرفـی‬ ‫زده می شـود؛ ا گـر رویکردهـا به سـوی مهـارت منتـج شـود‬ ‫شـاهد رشـد و بالندگـی جامعـه خواهیـم بـود و ا گـر اراده و‬ ‫خواسـت جامعه‪ ،‬توسـعه اسـت باید این امر با توانمندی‬ ‫مهارتـی همـگام شـود»‪ .‬رئیـس سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای کشـور تصریـح کـرد‪« :‬مانـدگاری هـر فـردی در‬ ‫هـر نقطـه ای ابتـدا معیشـت باعـزت اسـت و دسـتیابی‬ ‫فـرد بـه رفاهیـات عامـل اصلـی مانـدگاری او خواهـد بـود‪.‬‬ ‫در جامعـه ایـران نـرخ بی سـوادی کاهـش یافـت؛ ولـی‬ ‫فقـط صـرف مدرک گرایـی صـورت گرفـت و متاسـفانه‬ ‫فقـر فرهنـگ مهارت امـوزی در جامعـه و حتـی در میـان‬ ‫فار غ التحصیلان دانشـگاهی مـوج می زنـد‪ .‬بایـد وزن‬ ‫اجتماعـی مهـارت را بـاال بـرد و نگاه هـا بـه شـغل معطـوف‬ ‫شـود تـا اسـتعدادها و خالقیت هـا رشـد کنـد»‪ .‬معـاون‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بیـان داشـت‪« :‬وضـع‬ ‫فعلـی مهـارت در کشـور اسـفبار اسـت و از طرفـی همـه‬ ‫به دنبـال نیـروی کار ماهـر هسـتند‪ ،‬ا کنـون هیـچ نیـروی‬ ‫مهارت دیـده ای بیـکار نیسـت‪ .‬سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای همـگام بـا تکنولـوژی روز دنیـا تغییـر کـرده اسـت‬ ‫تـا بتوانـد اموزش هـای مهارتی برحسـب نیـاز بـازار کار ارائه‬ ‫دهـد‪ .‬ویـروس کرونـا موجـب شـد کار و مشـاغل زیـادی‬ ‫حـذف شـوند کـه ایـن امـر موجـب شـکل گیری مشـاغل‬ ‫جدیـد شـد‪ .‬بایـد کار فرهنگـی در حـوزه مهـارت صـورت‬ ‫گیـرد تـا رویکـرد و اقبـال جامعـه به سـمت مهارت امـوزی‬ ‫رود‪ .‬امـروزه شـاهد وجـود افـرادی بـا مـدارک دانشـگاهی‬ ‫بـاال هسـتیم کـه پـس از کسـب مـدارک دانشـگاهی‬ ‫به سـمت اموزش هـای مهارتـی روی می اورنـد تـا بتواننـد‬ ‫مهارتـی را امـوزش دیـده و بـرای خـود شـغل تهیـه کننـد‪.‬‬ ‫اموزش هـای فنـی و حرفـه ای به سـوی رشـته های نـو‬ ‫حرکـت کـرده تـا اموزش های مهارتی متناسـب با نیـاز بازار‬ ‫کار باشـد»‪ .‬هاشـمی تا کیـد داشـت‪« :‬ا گـر خواهـان رشـد و‬ ‫بالندگی مهارت و مهارت اموزی هستیم باید همه کمک‬ ‫کننـد تـا اموزش هـای فنـی و مهارتـی ارتقـاء یابـد‪ .‬بایـد‬ ‫افـکار نـو و جدیـد را بـه جامعـه تزریـق کـرد و بـه انسـان ها‬ ‫کرامـت و ارزش داد و نگاه هـا را بـه مهـارت عـوض کـرد‪ .‬در‬ ‫ایـن سـازمان دیگـر امـوزش عرضه محـوری نخواهـد بـود؛‬ ‫بلکـه در فراینـد جدیـد متناسـب بـا نیـاز بـازار کار به سـوی‬ ‫تقاضامحوری سـت‪ .‬بایـد درزمینـه مهارت امـوزی بـه‬ ‫اجمـاع ملـی رسـید و ازانجایی کـه مـدارک ایـن سـازمان‬ ‫دارای اعتبـار جهانی سـت بایـد بـه ان ارج نهـاد و توجـه‬ ‫ویـژه کـرد»‪ .‬رئیس سـازمان اموزش فنی و حرفه ای کشـور‬ ‫بیـان کرد‪« :‬اموزش های مهارتی باتوجه به نیاز سـرزمینی‬ ‫و منطبـق بـا نیـاز بـازار کار هـر منطقـه متفـاوت خواهـد‬ ‫بـود و یکـی از راه هـای برون رفـت از معضـل بیـکاری در‬ ‫جامعـه توجـه بـه زنـان و مشـاغل خانگـی انـان اسـت کـه‬ ‫بایـد دراین زمینـه گامـی اساسـی برداشـت؛ لـذا به صـورت‬ ‫پایلـوت در ایـن اسـتان دپارتمـان مشـاغل خانگـی یـا مرکز‬ ‫تخصصـی مشـاغل خانگـی تشـکیل خواهـد شـد تـا نـرخ‬ ‫بیـکاری بانـوان کاهـش یابـد و همچنیـن باتوجه به اینکـه‬ ‫در مازنـدران جنـگل وجـود دارد‪ ،‬مرکـز تخصصـی امـوزش‬ ‫چوب ایران در این استان تشکل می شود»‪ .‬وی درپایان‬ ‫بااشـاره به اشـکاالتی که در امر اموزش مهارتی وجود دارد‬ ‫بـه اجـرای جزیره ای ان توسـط دسـتگاه های دولتی دیگر‬ ‫اشـاره و تقاضا کرد جهت رعایت حق شـهروندی و کسـب‬ ‫مهـارت‪ ،‬امـوزش مهارتـی افـراد ازطریـق سـازمان امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای صـورت گیـرد یـا مـدرک انـان توسـط ایـن‬ ‫سـازمان صـادر شـود‪ .‬بـرای فرهنگ سـازی مهـارت نیاز به‬ ‫یسـت‪ .‬نیـروی شـاغل نیـاز بـه مهـارت روز‬ ‫حرکـت جهاد ‬ ‫دارد و برای تحقق این امر شـرکت شـهرک های صنعتی از‬ ‫ظرفیت اموزش فنی و حرفه ای استفاده کند‪ .‬همچنین‬ ‫یسـت؛‬ ‫ارتقـای سـطح کیفـی خدمـات در اسـتان ضرور ‬ ‫لـذا ضـروری به نظـر می رسـد تـا مرکـز تخصصـی خدمـات و‬ ‫گردشـگری در مازنـدران ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫بسترهای مناسب برای مهارت اموزی وجود دارد‬ ‫مهارت اموزی؛ چاره رفع بیکاری در مازندران‬ ‫اسـتاندار مازنـدران نیـز در این جلسـه از کم توجهـی بـه‬ ‫مهارت امـوزی مرتبـط بـا نیـاز بـازار کار به عنـوان مهم ترین‬ ‫چالش اشتغال در استان یاد کرد و گفت‪« :‬مهارت اموزی‬ ‫چـاره رفـع بیـکاری در مازنـدران و تمامـی اسـتان های‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬حسـین زادگان افـزود‪« :‬بـدون توجـه بـه‬ ‫مهارت امـوزی و کیفی سـازی تولیدات و ارتقـای بهره وری‬ ‫چشـم اندازی بـرای رفـع مشـکالت اشـتغال و معیشـت‬ ‫وجـود نخواهـد داشـت‪ .‬باالبـودن نـرخ بیـکاری در سـطح‬ ‫ملـی و تقاضـا بـرای کار به ویـژه ازسـوی فار غ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی ناشـی از نبـود مهـارت کافـی متناسـب بـا بـازار‬ ‫کار اسـت و بـرای رفـع مشـکل بیـکاری بایـد جهت گیـری‬ ‫نظـام اموزشـی ب هسـمت مهارت امـوزی متناسـب بـا نیـاز‬ ‫بـازار سـوق داده شـود»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«در شـرایط فعلی بسـترهای مناسب در اسـتان مازندران‬ ‫و همچنین در سطح ملی برای مهارت اموزی وجود دارد‬ ‫و باید نیروهای کار را به سمت بهره گیری از این مهارت ها‬ ‫ببریـم‪ .‬البتـه مهارت اموزی هـا باید به سـمت مهارت های‬ ‫روز دنیـا باشـد و موفقیـت شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫نشـان داده کـه مهـارت روز چـاره کار رفـع بیـکاری و‬ ‫اشـتغال اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬صرف اسـتقرار مرا کز متعدد‬ ‫مهارت امـوزی نمی توانـد راهگشـا باشـد؛ چرا کـه مـا نیـاز‬ ‫بـه مهارت امـوزی کیفـی متناسـب بـا بـازار کار داریـم»‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت بااشـاره به تلاش چهار دهـه ای‬ ‫جمهـوری اسلامی بـرای ایجـاد زیرسـاخت های الزم از‬ ‫جملـه اب‪ ،‬بـرق و راه هـای دسترسـی در دورتریـن نقـاط‬ ‫شـهری و روسـتایی کشـور‪ ،‬گفت‪« :‬متاسـفانه عدم توجه‬ ‫بـه مهارت امـوزی و اشـتغال موجـب شـد تـا بـا وجـود‬ ‫ایـن امکانـات‪ ،‬همچنـان مـردم ایـن مناطـق بـا مشـکل‬ ‫معیشـت و رفـاه در زندگـی مواجـه باشـند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در حـوزه مهـارت بایـد باتوجه بـه شـرایط کنونـی کشـور و‬ ‫توجـه خـاص خانواده هـا بـه اموزش هـای فنـی و حرفه ای‬ ‫دراین زمینـه بیش ازپیـش کار شـود‪ ،‬موضـوع اشـتغال و‬ ‫مهـارت موردتوجـه همـگان قـرار گیـرد و بایـد بـه سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای توجـه ویـژه کـرد و سـرمایه گذاری‬ ‫در ایـن سـازمان صـورت گیـرد‪ .‬در مقاطـع مختلـف محـور‬ ‫توسـعه در ایـن اسـتان متفاوت بوده اسـت و ا کنـون برای‬ ‫توسعه متوازن در تمامی بخش ها باتوجه به اراده جمعی‬ ‫کشـاورزی مـدرن‪ ،‬دامـداری نـو‪ ،‬گلخانه هـای جدیـد‬ ‫اسـت کـه بایـد باتوجه بـه ایـن اولویت هـا اموزش هـای‬ ‫مهارتـی پیوسـت تمامـی ایـن اولویت هـا باشـد تـا در کنـار‬ ‫اشـتغال بـه اموزش هـای مهارتـی توجـه شـود»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران خبـر از تحـول اسـتان مازنـدران باتوج هبـه ایـن‬ ‫هدف گذاری هـا داد و تصریـح کـرد‪« :‬از سـازمان امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای ضمـن قدردانـی خواهـان کیفی سـازی‬ ‫مهارت امـوزی و بهره گیـری بیشـتر از ایـن برنامه هـا در‬ ‫اسـتان مازنـدران هسـتیم»‪.‬‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران خبر داد؛‬ ‫ضرورت اعمال محدودیت های جدی در استانه تعطیالت نوروزی‬ ‫رتبه دوم مازندران در هفتمین جشنواره‬ ‫روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در هفتا دو هشـتمین جلسـه سـتاد اسـتانی‬ ‫مقابله با ویروس کرونا که باحضور دکتر علیرضا رئیسی؛ معاون‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و سخنگوی ستاد ملی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا در سـاری برگزار شـد‪ ،‬بابیان اینکه شـرایط خاص‬ ‫مازنـدران در حوزه هـای مختلـف نسـبت بـه سـایر اسـتان ها‬ ‫یسـت کـه درمقابله بـا کرونـا می بایسـت‬ ‫از جملـه موضوعات ‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بخـش قابل توجهـی‬ ‫از بـازار اسـتان در حـوزه خدمـات فعـال اسـت و گردشـگری و‬ ‫ارائـه خدمـات ایـن بخـش سـهم عمـده ای دراین راسـتا دارد‬ ‫کـه بـا محدو دکـردن ان‪ ،‬فشـار زیـادی بـه اقتصـاد و معیشـت‬ ‫ً‬ ‫وارد می شـود و عملا مدیریـت کرونـا را سـخت می کنـد»‪ .‬احمـد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬ترا کم جمعیتی مازندران و مقصد‬ ‫گردشـگری بـودن شـرایط ایـن اسـتان را خـاص کـرده اسـت کـه‬ ‫وزارت بهداشـت به درسـتی ایـن مهـم را در مازنـدران تشـخیص‬ ‫داده اسـت و اقدامـات پیشـگیرانه الزم در ایـن اسـتان عملیاتـی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬حسـین زادگان گفـت‪« :‬کرونـا در زمـره وقایـع‬ ‫اسـتثنایی ‪ ۱۰۰‬سـال اخیر جهـان اسـت کـه علی رغـم تحریم هـای‬ ‫ظالمانه با تدابیر و مدیریت ستاد ملی‪ ،‬وزارت بهداشت و تالش‬ ‫همـه دسـت اندرکاران موفـق شـدیم ایـن ویـروس منحـوس را‬ ‫مدیریت و حساسیت الزم را برای مردم ایجاد کنیم»‪ .‬وی اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬در ماه هـای اخیـر وزارت بهداشـت توانسـت به درسـتی‬ ‫دانش‪ ،‬نگرش و کنش رفتارهای مردم را به درستی و با استفاده‬ ‫از ظرفیـت رسـانه ها تغییـر دهـد»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران در ادامـه‬ ‫این نشسـت بر بازنگری رنگ بندی های اسـتان به لحاظ ترا کم‬ ‫جمعیتی و فواصل اندک شهرستان های مازندران تا کید کرد و‬ ‫خواسـتار افزایـش امـکان تسـت های سـریع یا رپیـد در مازنـدران‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه ترا کـم جمعیتـی و گردش پذیر بـودن‪،‬‬ ‫مازندران باید در کنار برخی استان ها در اولویت وا کسیناسیون‬ ‫کشـور قـرار گیـرد»‪ .‬حسـین زادگان اعمال شـرایط سـخت گیرانه تر‬ ‫شتـر از این ایـام‪ ،‬ضروری‬ ‫در روزهـای پایانـی سـال و سـال نـو را پی ‬ ‫دانسـت و تا کیـد کـرد‪« :‬جرائـم خودرویـی بایـد تشـدید شـود»‪.‬‬ ‫وی بـر حمایت هـای اقتصـادی از اصنـاف و بازاریـان نیـز تا کیـد و‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بـرای اسـتمرار رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫ازسـوی بازاریـان و اصنـاف بایـد مشـوق هایی نیـز درنظـر گرفتـه‬ ‫شـود»‪ .‬اسـتاندار مازندران همچنین خواسـتار اختیارات بیشتر‬ ‫اسـتانی درخصـوص پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشاد مازندران خبر داد؛‬ ‫‪ 99‬هنرمند مازندرانی نشان فرهنگ و هنر دریافت کردند‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران از انتشـار فهرسـت اسـامی ‪ ۹۹‬هنرمنـد‬ ‫مازنـدران کـه دارنـده درجـه هنـری یـک تـا پنـج هسـتند‪ ،‬خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ عبـاس زار ع درخصوص‬ ‫وضعیـت ارزشـیابی هنـری هنرمنـدان اسـتان گفـت‪« :‬ایـن هنرمنـدان واجدشـرایط‬ ‫براسـاس رشـته تخصصـی ارزیابـی و معـادل ان درجـه هنـری یـک تـا پنـج دریافـت‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تا کنـون از میـان رشـته های هنـری و هنرمندانـی کـه شـرایط‬ ‫برخـورداری معـادل هنـری را داشـتند‪ ،‬تعـداد ‪ ۳۰‬هنرمنـد در رشـته هنرهـای‬ ‫تجسـمی‪ ۵۰ ،‬هنرمنـد درزمینـه موسـیقی و اواز و ‪ ۱۹‬هنرمنـد در رشـته هنرهـای‬ ‫نمایشـی موفـق بـه کسـب درجـه هنـری یـک تـا پنـج شـده اند و تعـداد قابل توجهـی‬ ‫از پرونده هنرمندان این اسـتان در شـورای ارزشـیابی کشـور دردست بررسی ست»‪.‬‬ ‫زار ع ضمـن اشـاره بـه اهمیـت تشـکیل پرونـده و معرفـی هنرمندانـی کـه به صـورت‬ ‫تجربـی فعالیـت کرده انـد و به نوعـی صاحـب سـبک هسـتند یـا امـکان تحصیـل‬ ‫دانشـگاهی نداشـتند بـه شـورای ارزشـیابی‪ ،‬افـزود‪« :‬معـادل هنری بـرای هنرمندان‬ ‫درجه هنری که در پنج سـطح ارزشـیابی می شـود شـامل درجه یک معادل دکتری‪،‬‬ ‫درجـه دو معـادل فوق لیسـانس‪ ،‬درج هسـه معـادل لیسـانس‪ ،‬درجه چهـار معـادل‬ ‫فوق دیپلـم و درجه پنـج معـادل دیپلـم اسـت»‪ .‬مدیـرکل دسـتگاه فرهنـگ و هنـر‬ ‫اسـتان افـزود‪« :‬هنرمنـدان بـزرگ و ارزشـمند بسـیاری در مازنـدران در رشـته های‬ ‫مختلـف فعالیـت می کننـد و ظرفیت هـای هنـری اسـتثنایی در ایـن اسـتان وجـود‬ ‫دارد کـه سـاماندهی پرونـده هنـری ایـن سـرمایه های فرهنگـی و هنـری و افزایـش‬ ‫دارنـدگان درجـه هنـری از برنامه هـای اساسـی ایـن اداره کل اسـت»‪ .‬زار ع درپایـان‬ ‫بـه هنرمنـدان صاحب سـبک اسـتان اشـاره کـرد و گفت‪« :‬مرحوم اسـتاد ابوالحسـن‬ ‫خوشـرو‪ ،‬مرحـوم اسـتاد احمـد محسـن پور‪ ،‬مرحـوم اسـتاد حسـین طیبـی و اسـتاد‬ ‫محمدرضـا اسـحاقی گرجـی در رشـته موسـیقی و اسـتاد محمدمهـدی فرهنگـی در‬ ‫رشـته خوشنویسـی از جملـه هنرمنـدان خوش نـام مازندران انـد کـه دارنـده نشـان‬ ‫درج هیـک هنـری هسـتند»‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۰‬روسـتای راه یافته به مرحله نهایی هفتمین جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب ایران‬ ‫ُ‬ ‫نـه روسـتا از مازنـدران اسـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛‬ ‫معصومه فرجی؛ معاون فرهنگی‪ ،‬مطبوعاتی این اداره کل با بیان این خبر افزود‪« :‬استان مازندران‬ ‫ُ‬ ‫باحضـور نـه روسـتا در مرحلـه نهایـی‪ ،‬حائـز رتبـه دوم کشـوری این جشـنواره شـد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«شـاخصه هایی همچـون نیازهـای محلـی‪ ،‬ائین هـای بومـی و ارزش هـای دینـی و ملـی و همچنیـن‬ ‫جلـب مشـارکت مردمـی و پشـتیبانی دسـتگاه های اجرایـی بـرای تامیـن هزینه هـا و سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫طراحـی یـا اجـرای برنامـه بـرای زنـان‪ ،‬کـودکان و نوجوانـان‪ ،‬برخـورداری برنامـه و شـیوه اجـرای ان از‬ ‫خالقیـت و نـواوری‪ ،‬قابلیـت الگوبـرداری و اسـتمرار و مداومـت برنامه هـا‪ ،‬اهتمـام ویـژه بـه توسـعه و‬ ‫تجهیـز فضاهـا و بناهـای حـوزه کتـاب روسـتاها در برنامه های طراحی شـده‪ ،‬قابلیـت و ضمانت اجرا‬ ‫داشـتن برنامه هـای ترویـج کتاب خوانـی از مال ک هـای داوری ایـن جشـنواره اسـت»‪ .‬فرجـی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب ‪ ۱۰‬روسـتا به عنـوان روسـتاهای برگزیـده‬ ‫دوسـتدار کتـاب و ‪ ۱۵‬روسـتا نیـز به عنـوان روسـتاهای شایسـته تقدیـر و یک روسـتا به عنـوان برگزیده‬ ‫اسـتمرار انتخـاب خواهنـد شـد و بـه هـر یـک از روسـتاها و ابادی هـای عشـایری دوسـتدار کتـاب‬ ‫جوایـزی تـا سـقف ‪500‬میلیون ریـال اهـداء می شـود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!