روزنامه سایه شماره 2190 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2190

روزنامه سایه شماره 2190

روزنامه سایه شماره 2190

‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫خوزستان در وضعیت ویژه!‬ ‫‪ ۹۴۲‬تن‬ ‫غالمرضـا تقـوی؛ مدیـرکل دفتـر امـور گلخانه هـا‪ ،‬گیاهـان زینتـی و قـارچ خورا کـی‬ ‫معاونت امور باغبانی گفت‪« :‬امسال‪ ،‬تولید ‪ ۱۸۰‬هزار تن قارچ خورا کی هدف گذاری‬ ‫شده که براورد می کنیم از این میزان‪ ،‬تولید ‪ ۱۶۵‬هزارتن ان تحقق یابد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«صـادرات نه ماهـه قـارچ خورا کـی‪۹ ۴۲ ،‬تـن بـه ارزش ‪ ۲۵۴۳‬هزار دالر به کشـورهایی‬ ‫ماننـد عـراق‪ ،‬ارمنسـتان و اذربایجان صورت گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا گفـت‪:‬‬ ‫«وضعیـت خوزسـتان را از این حیـث ویـژه اعلام کرده ایـم کـه‬ ‫همـه دسـتگاه های عضـو بایـد همـه امکانـات و ظرفیت هـا را بـه‬ ‫اسـتان خوزسـتان سـرازیر کـرده تـا کمـک کننـد خوزسـتان دچـار‬ ‫هیـچ مشـکلی در زمینـه تجهیـزات مـورد نیـاز نباشـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ عبدالرضـا رحمانـی فضلـی افزود‪ « :‬گزارشـی از روند بیماری‬ ‫در کل کشـور ارائـه شـد کـه جـز خوزسـتان در بقیـه اسـتان های‬ ‫کشـور‪ ،‬رونـد ثابـت کاهشـی را داریـم و ایـن نشـان از زحمـات و تلاش وزارت بهداشـت‬ ‫و در اسـتان ها اسـتانداران و فرمانـداران و به ویـژه مـردم به دلیـل رعایـت‪ ،‬مشـارکت‬ ‫و همکاری دارد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اسفند ‪ 19 1399‬رجب ‪ 3 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2190‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کوله بری و سوخت بری در شان مردم نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫تعزیه فوتبال‬ ‫پایان گرفت‬ ‫کرونا و نوستالژی‬ ‫رستوران های بین راهی!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تنفس شهرها در سایه توجه به درخت ها‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم زندگـی بشـر‪ ،‬مسـئله ارتبـاط او بـا درخت هـا‪ ،‬فضاهـای سـبز‬ ‫و جنگل هاسـت‪ .‬جنگل هـا ازاین نظـر حائزاهمیـت هسـتند کـه به عنـوان یـک منبـع‬ ‫می تواننـد چرخه هـای حیاتـی را در زندگـی مـا احیـاء کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ان هـا بـا جـذب‬ ‫دی ا کسید کربن‪ ،‬زمینه ای از تامین مواد غذایی‪ ،‬سوخت و دارو به حساب می ایند؛‬ ‫امـا همیشـه مسـئله ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت و به ویـژه جنگل هـا بـا حاشـیه ها و‬ ‫مسـائل متفاوتـی روبـه رو بـوده‪ .‬بی توجهـی بـه اهمیـت جنگل هـا بـرای مـردم عـادی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بعضـا باعـث شـده تـا بخش هایـی از این منابع ارزشـمند محیط زیسـتی به مـرور دچار‬ ‫فرسـایش و نابـودی شـود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شـی جیـن پینـگ؛ رئیس جمهـوری چین‪ ،‬پیروزی جامع چیـن در نبرد با فقر‬ ‫ً‬ ‫را رسـما اعلام کـرد و از فقرزدایـی ‪ ۹۸‬میلیـون و ‪ ۹۹۰‬هزار تـن از جمعیـت فقیـر‬ ‫روستانشـین مطابـق بـا معیارهـای کنونی سـخن گفت‪.‬‬ ‫امار کتاب خوانی و کتاب خوان ها؛‬ ‫باحضور معاون اول رئیس جمهوری در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد؛‬ ‫نوسازی ‪ ۱۰‬هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات ایران‬ ‫ً‬ ‫انچه می پنداریم و انچه واقعا هست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫توافق با اژانس‬ ‫پیام روشن حسن نیت ایران بود‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛‬ ‫مازندران‬ ‫الگوی مقابله با کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون مدیرعامل محک در خیریه‪:‬‬ ‫ضرورت کمک به خیریه ها‬ ‫بیش از هر زمان احساس می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طی مراسمی باحضور معاون اول رئیس جمهوری در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد‬ ‫طـی مراسـمی کـه باحضـور معـاون اول رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی و رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی در بانـک مرکـزی برگـزار شـد‪ ،‬از مدیرعامـل بانـک‬ ‫صـادرات ایـران بابـت پرداخـت تسـهیالت نوسـازی و‬ ‫بهسازی ‪۱۰‬هزار مسکن روستایی در سال جاری قدردانی‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی بانک صادرات ایـران؛ ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۲‬واحـد مسـکونی روسـتایی بـا تسـهیالت حمایتـی‬ ‫سـه هزارمیلیاردریالی بانـک صـادرات ایـران در ‪ ۱۱‬مـاه‬ ‫اول سـال ‪ ۹۹‬بازسـازی و نوسـازی شـده اسـت‪ .‬بهسـازی‬ ‫و نوسـازی مسـکن روسـتایی به عنـوان یکـی از اهـداف‬ ‫بلندمـدت بـرای حمایـت از اقشـار اسـیب پذیر روسـتایی‬ ‫و جلوگیـری از مشـکالت و تلفـات جانـی و مالـی حـوادث‬ ‫غیرمترقبهدر مناطق روستایی کشور از سال های گذشته‬ ‫موردتوجه بانک صادرات ایران بوده و همچنان پیگیری‬ ‫می شـود ایـن بانـک طـی سـال ‪ ۹۸‬نیـز بـا پرداخت بیـش از‬ ‫سـه هزار و ‪ ۷۱۹‬میلیاردریـال‪ ،‬بهسـازی و نوسـازی ‪۱ ۶‬هـزار و‬ ‫‪ ۱۸۸‬واحد مسـکونی روسـتایی در کشور را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫حمایت هـای بانـک صـادرات ایـران در بخـش مسـکن‬ ‫روسـتایی در سـال ‪ ۹۸‬بـا احـداث ‪ ۶۹۴‬حمـام روسـتایی‬ ‫غبـر ‪ ۲۹‬میلیاردریـال تـداوم داشـته و در‬ ‫بـا تسـهیالتی بال ‬ ‫‪ ۱۱‬مـاه ابتـدای سـال ‪ ۹۹‬نیـز سـاخت حمـام روسـتایی در‬ ‫‪ ۲۲۲‬روسـتای کشـور بـا تسـهیالت ‪ ۲۱‬میلیاردریالـی ایـن‬ ‫مدیرکل درمان تامین اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫تامین زیرساخت های اجرای نسخه الکترونیک در مطب پزشکان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل درمـان تامیـن اجتماعـی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«زیرسـاخت های مناسـب در مطـب پزشـکان خانـواده‬ ‫بـرای اجـرای نسـخه الکترونیـک فراهـم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫محمـد خورشـیدی دربـاره اقدامـات زیرسـاختی‬ ‫درخصـوص اجـرای نسـخه الکترونیک در سـتاد مدیریت‬ ‫درمـان‪ ،‬افزایـش و تقویـت سـرورهای مرتبـط بـا سـامانه‬ ‫نسخه نویسـی الکترونیکـی‪ ،‬افزایـش پهنـای بانـد‪،‬‬ ‫راه انـدازی سـامانه های واسـط (‪ )API‬بـرای اسـتفاده از‬ ‫نرم افـزار یـا سـامانه های تحت مالکیـت مرا کـز ارائه دهنده‬ ‫خدمـات درمانی‪ ،‬برگزاری جلسـات هفتگی بـرای ارزیابی‬ ‫رونـد اسـتقرار برنامـه و ارائه راهکارهـای اجرایی را از جمله‬ ‫اقدامـات بیـان کـرد‪ .‬وی بااشـاره به برگـزاری نشسـت‬ ‫تخصصـی کارشناسـان ‪ IT‬سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا‬ ‫شرکت های پشتیبان نرم افزاری مرا کز درمانی جهت رفع‬ ‫مشکالت فنی سامانه‪ ،‬از تشکیل کمیته راهبری نسخه‬ ‫الکترونیک و برگزاری جلسات هفتگی جهت بررسی روند‬ ‫اجرای برنامه و پیشـرفت کار و اعالم سـامانه پاسـخگویی‬ ‫جهـت پشـتیبانی پـروژه و رفـع مشـکالت احتمالـی خبـر‬ ‫داد‪ .‬خورشـیدی در پاسـخ به اینکه ایـا برنامـه پزشـک‬ ‫خانواده مانع اجرای صحیح طرح نسـخه الکترونیک در‬ ‫اسـتان مازندران نمی شـود‪ ،‬گفت‪« :‬به دلیل فراهم بودن‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫زیرسـاخت مناسـب در مطب هـای پزشـکان خانـواده‬ ‫ل تجهیـز کلیـه پایگاه ها به تجهیـزات سـخت افزاری‬ ‫شـام ‬‬ ‫مناسـب‪ ،‬اتصـال بـه اینترنـت‪ ،‬دارا بـودن سـامانه ثبـت‬ ‫اقدامـات درمانـی‪ ،‬وجـود تعاملات مثبـت و موثـر در‬ ‫همکاری مناسـب پزشـکان خانواده‪ ،‬اسـتقبال پزشـکان‬ ‫از طـرح به دلیـل دریافـت به موقـع مطالبـات‪ ،‬زمینـه‬ ‫را بـرای اجـرای نسـخه الکترونیـک در اسـتان تسـهیل‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ظـرف روزهـای اینـده‪ ،‬بـا‬ ‫برقـراری ارتبـاط سـامانه های مرتبـط بـا پزشـک خانـواده‬ ‫(سـیب و پارسـا) بـا سـامانه های تامین اجتماعـی‪ ،‬امکان‬ ‫نسخه نویسـی الکترونیکی ازسـوی پزشـکان خانواده هم‬ ‫مقـدور خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل درمـان تامیـن اجتماعـی‬ ‫یکـه به هردلیلـی‬ ‫مازنـدران در پاسـخ به اینکه بـرای افراد ‬ ‫امکان استفاده از تجهیزات هوشمند الکترونیکی شامل‬ ‫موبایـل و دسـتگاه های جدیـد تلفـن همـراه را نـدارد‪ ،‬چه‬ ‫پیش بینی هایـی صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬برقـراری‬ ‫تسـهیالت وام خریـد تجهیـزات سـخت افزاری ازسـوی‬ ‫سـازمان جهـت درمانگـران‪ ،‬تخصیـص ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بـرای پزشـکان دارای مطـب‪ ،‬تخصیـص ‪۱۰۰‬میلیـون تـا‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون تومـان بـرای پزشـکان درمانـگاه از جملـه‬ ‫تمهیـدات اسـت»‪ .‬خورشـیدی در پاسـخ به اینکه بـرای‬ ‫رفع قطع سـامانه های طراحی شـده که سـبب سرگردانی‬ ‫مراجعـان می شـود‪ ،‬چـه اقداماتـی انجـام شـده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«افزایـش و تقویـت سـرورهای مرتبـط بـا نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬افزایش پهنای باند‪ ،‬راه اندازی سامانه های‬ ‫واسـط (‪ )API‬و اعلام شـماره تلفـن پشـتیبان ‪،۱۴۲۰‬‬ ‫اسـتقرار تیـم پشـتیبان از سـاعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬صبـح الـی ‪۱۰‬‬ ‫شـب و اسـتفاده از سـربرگ پزشک به جای نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک طراحی شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل درمان تامین‬ ‫اجتماعـی مازنـدران دربـاره اینکـه در مراجعـه به مطب ها‬ ‫و مرا کـز درمانـی دولتـی و خصوصـی چـرا پزشـکان اظهـار‬ ‫بی اطالعـی می کننـد و تمایـل بـه همـکاری بـا ایـن طـرح‬ ‫ندارنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬دربـاره اسـتقرار پـروژه نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک اطالع رسـانی های مختلفـی صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫ازادی هفت زندانی جرائم غیر عمد‬ ‫به همت کارکنان شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«کارکنـان ایـن شـرکت از ابتـدای امسـال تاکنـون زمینـه‬ ‫ازادسازی هفت زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرده اند»‪.‬‬ ‫احـد فتوحـی افـزود‪« :‬موضـوع ازادسـازی زندانیـان جرائـم‬ ‫غیر عمـد از ابتـدای امسـال در قالـب طـرح خورشـید خانـه‬ ‫و بـا همـکاری دفتـر امـور بانـوان موردتوجـه کارکنـان ایـن‬ ‫شـرکت قـرار گرفـت و بـا همـت انـان و در قالـب کمک هـای‬ ‫داوطلبانـه زمینـه ازادسـازی زندانیـان و بازگشـت انـان بـه‬ ‫کانون گرم خانواده فراهم شد»‪ .‬وی بابیان اینکه کارکنان‬ ‫ایـن شـرکت همـواره در امـور خیـر پیشـتاز هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در بحـث کمک هـا به منظـور تهیه بسـته های معیشـتی‬ ‫ویـژه اقشـار کم درامـد‪ ،‬ارائـه کمـک جهـت حادثه دیـدگان‬ ‫سیل و زلزله و تحت پوشش قراردادن ایتام در قالب طرح‬ ‫ا کرام ایتام نیز شـاهد مشـارکت مناسب همکاران بوده ایم‬ ‫کـه ایـن رونـد همچنـان تـداوم دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی فـارس تصریـح کـرد‪« :‬عالو هبـر ان‬ ‫صنعتگران مسـتقر در شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان‬ ‫نیز همواره در امور خیز پیشتاز هستند و مشارکت باالیی‬ ‫درزمینه ارائه کمک های خیرخواهانه دارنـد»‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است؛ استاندار فارس و نماینده ولی فقیه در استان فارس‬ ‫و امام جمعه شـیراز نیز با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس از اهتمام و مشـارکت‬ ‫و تالش هـای انجام شـده درزمینـه برگـزاری رزمایـش بـزرگ‬ ‫علـوی قدردانـی کردنـد‪ .‬در ایـن لـوح تقدیـر کـه بـه امضای‬ ‫ایـت اهلل دژکام؛ نماینـده ولی فقیـه در فـارس و امام جمعـه‬ ‫شـیراز و دکتـر رحیمـی؛ اسـتاندار فـارس رسـیده بااشـاره به‬ ‫برگـزاری رزمایـش بـزرگ علـوی (طـرح ‪1465‬بـا هـدف‬ ‫توزیع ‪ 14650‬بسـته معیشـتی ویژه ایتام در سـطح استان‬ ‫فـارس)‪ ،‬از تالش هـای مهنـدس فتوحـی؛ مدیرعامـل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس در مشارکت در این امر‬ ‫خیـر تقدیر شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخشـی از ایـن لـوح تقدیـر خطـاب به مهندس فتوحی‬ ‫امده اسـت‪« :‬از اینکه با بهره گیری از فیض الیتناهی الهی‬ ‫با همت و حمیت وسـیع و وثیق با مشـارکت و معاضدت‬ ‫مالـی و معنـوی در برپایـی رزمایـش بـزرگ علـوی (طـرح‬ ‫‪1465‬؛ توزیع ‪ 14650‬بسـته معیشـتی ویژه ایتام در سـطح‬ ‫دو شصت وپنجمین‬ ‫استان به مناسبت یک هزار و چهارص ‬ ‫سـالروز والدت مولی الموحدیـن امـام علـی ابـن ابی طالـب‬ ‫(علیه السالم))سخاوتمندانهو کریمانهاهتمامورزیده اید‪،‬‬ ‫سپاسـگزاری کرده و به شـکرانه این توفیق الهی و به پاس‬ ‫این عمل صالح پسندیده‪ ،‬این لوح تقدیر‪ ،‬تقدیم محضر‬ ‫یشـک اجر و پاداش‬ ‫شایسـته و گران مایه شما می شود‪ .‬ب ‬ ‫ایـن تالش هـای خیرخواهانـه شـما جـز رضایـت الهـی و‬ ‫خشـنودی مردم نیازمند و تسـکین االم انان نیسـت»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فرخوان خدمات مشاوره‬ ‫شماره ‪2099005547000025‬‬ ‫نوسازی ‪ ۱۰‬هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات ایران‬ ‫بانـک به انجـام رسـیده اسـت‪ .‬د رپـی وقـوع زلزلـه در شـهر‬ ‫یسـخت» اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد برنامـه‬ ‫«س ‬ ‫عملیاتـی پرداخـت تسـهیالت حمایتـی بانـک صـادرات‬ ‫ایـران بـه اسـیب دیدگان مناطـق مختلـف این اسـتان اغاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬همچنیـن در ائیـن تجلیل از عملکرد شـبکه‬ ‫بانکـی کشـور در طـرح ویـژه بهسـازی و بازسـازی مناطـق‬ ‫سانحه دیده که باحضور اسحاق جهانگیری؛ معاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری در بانـک مرکزی برگـزار شـد‪ ،‬از حجت اهلل‬ ‫صیدی؛ مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل عملکرد‬ ‫شایسـته ایـن بانـک در حمایـت از نوسـازی و بهسـازی‬ ‫مسـکن روسـتایی قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫از زا گرب تا زا گرب‬ ‫با «کرانچار»‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری سـنندج درنظردارد فراخوان خرید خدمات مشـاوره انجام مطالعات مرحله اول‬ ‫و دوم اماده سـازی محـدوده ‪ 32‬هکتـاری بخـش الحاقـی ارامسـتان بهشـت محمـدی بـه‬ ‫شـماره ‪ 2099005547000025‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا تهیـه فهرسـت‬ ‫مشـاوران دارای صالحیـت‪ ،‬ارسـال درخواسـت پیشـنهاد (‪ ،)RFP‬ارائـه پیشـنهاد مشـاوران‬ ‫و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مشـاوران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در‬ ‫مناقصـه محقق سـازند‪.‬‬ ‫مشاوران واجد شرایط‪ :‬رتبه ‪ 3‬یا باالتر تخصص طراحی شهری یا شهرسازی‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪1399/12/14‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان‪ :‬ساعت ‪ 17‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان (تکمیل اسناد استعالم ارزیابی کیفی)‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز‬ ‫پنجشنبه مورخ ‪1399/12/28‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد‬ ‫مناقصه‪ :‬ادرس‪ :‬سـنندج‪ -‬خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬روبروی اداره گمرک‪ ،‬سـاختمان شـماره‬ ‫‪ 2‬شـهرداری‪ ،‬طبقه سـوم‪ ،‬واحد پیمان و رسـیدگی‪ -‬تلفن‪087 -33158700 :‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت کلیـه مـدارک ارسـالی بایسـتی دارای امضـای الکترونیکـی بـوده و در سـامانه‬ ‫بارگذاری گردد و ارزیابی کیفی براساس مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد صورت خواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه‪ :‬مرکـز تمـاس‪:‬‬ ‫‪021 -41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85192768‬‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪RIA Novosti‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫تعزیه فوتبال پایان گرفت‬ ‫اقدام متقابل روسیه برابر امریکا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫سـرگئی الوروف؛ وزیـر امـور خارجه‬ ‫روسـیه درخصـوص تحریم هـای‬ ‫احتمالی امریکا علیه روسیه گفت‬ ‫ً‬ ‫کـه چنیـن اقدامـی قطعـا وا کنـش‬ ‫روسـیه را در پـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ وی گفـت‪« :‬اقـدام‬ ‫متقابـل‪ ،‬یکـی از قوانیـن دیپلماسـی در نظـام بین الملـل‬ ‫اسـت»‪ .‬رسـانه های روسـی اعالم کردند تحریم های جدید‬ ‫امریـکا ممکـن اسـت ‪ ۱۰‬مقام روسـی را تحت تاثیر قـرار دهد‪.‬‬ ‫ایـن تحریم هـا علیـه فدراسـیون روسـیه درمـورد ناوالنـی بـا‬ ‫تحریم هـای اتحادیـه اروپـا قابل مقایسـه اسـت‪ .‬دیمیتـری‬ ‫پسـکوف؛ سـخنگوی ریاسـت جمهوری روسـیه نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«امریـکا و کشـورهایی کـه بـه اعمـال تحریم هـا وابسـته‬ ‫هسـتند‪ ،‬باید درک کنند که چنین سیاسـتی هیچ تاثیری‬ ‫ندارد‪« .‬رویترز» به نقل از سه منبع مطلع نوشت که انتظار‬ ‫می رود امریکا به زودی تحریم هایی را به بهانه مسـمومیت‬ ‫و سـپس بازداشـت ناوالنی‪ ،‬بر اشـخاص و نهادهای روسیه‬ ‫اعمـال کنـد‪ .‬امریـکا تا کنـون بیـش از ‪ ۹۰‬بسـته تحریمـی‬ ‫درمورد روسـیه در عرصه های مالی و اقتصادی وضع کرده‬ ‫و صدهـا شـهروند روس؛ به ویـژه مقام هـای ایـن کشـور در‬ ‫فهرسـت های تحریمـی امریـکا قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫‪The New York Times‬‬ ‫رد پای تجهیزات رژیم صهیونیستی‬ ‫در سرکوب اعتراضات میانمار‬ ‫مقامـات نظامـی میانمـار بـرای‬ ‫سـرکوب اعتراضـات و تظاهـرات‪،‬‬ ‫از تجهیـزات سـاخت رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ مقامـات نظامـی‬ ‫میانمار‪ ،‬از هواپیماهای شناسایی‬ ‫سـاخت رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬دسـتگاه های هـک تلفـن‬ ‫و نرم افزارهـای امریکایـی کـه توانایـی ایـن را دارد کـه بـه‬ ‫کامپیوترهـا نفـوذ و اطالعـات ان را خـارج کنـد‪ ،‬بـرای سـرکوب‬ ‫مخالفان اسـتفاده کرده اند‪ .‬ارتش میانمار‪ ،‬از زمان کودتای‬ ‫نظامـی در اول فوریـه‪ ،‬فعالیت هـای خـود را در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی بـرای رصـد و زیرنظر گرفتـن مخالفـان و بازداشـت‬ ‫یکـه رژیـم صهیونیسـتی از‬ ‫ان هـا سـه برابر کـرده‪ .‬باوجود ‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۸‬فـروش تجهیـزات نظامـی بـه میانمـار را به دنبـال‬ ‫نسل کشـی مسـلمانان روهینجایـی متوقـف کـرده بـود؛ امـا‬ ‫گویـا دوبـاره صـادرات تجهیـزات اسـرائیلی بـه میانمـار برملا‬ ‫شـده‪ .‬یک قانون گذار نوشـته که بر دولت غیرنظامی جهت‬ ‫قبـول بودجـه نظـارت عالی فشـارهایی صـورت گرفـت و ا کثر‬ ‫ایـن تکنولوژی هـا اسـتفاده دوگانـه دارنـد؛ یعنـی می تـوان‬ ‫از ان هـا‪ ،‬هـم در اجـرای قانـون مدنـی و هـم در امـور نظامـی‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬روز کودتـای نظامـی میانمـار‪ ،‬شـاهد حضـور‬ ‫کامیون هـای تولیـد شـرکت ‪Gaia Automotive Industries‬‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی؛ به ویـژه مدل هایـی بـود کـه پـس از‬ ‫یبـر توقـف فـروش تجهیزات‬ ‫ادعـای رژیـم صهیونیسـتی مبن ‬ ‫یکـه‬ ‫نظامـی بـه میانمـار‪ ،‬به مقـدار زیـاد تولیـد شـده‪ .‬درحال ‬ ‫شـلومی شـرا گا؛ رئیـس شـرکت مذکور خاطرنشـان کـرد تمام‬ ‫خودروهـای صادر شـده بـه میانمـار تائیدیـه الزم را از وزارت‬ ‫امنیـت رژیـم صهیونیسـتی دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫‪Al Akhbar‬‬ ‫علت اصلی اختالفات عون با الحریری‬ ‫میشـل عـون؛ رئیس جمهـوری‬ ‫ً‬ ‫لبنـان اخیـرا در جریـان دیدارهایـی‬ ‫که داشـته است‪ ،‬سخنان صریحی‬ ‫دربارهعلتاصلیاختالفاتخودبا‬ ‫سـعد الحریری مطرح کرده اسـت‪.‬‬ ‫او گفتـه اسـت کـه در حسـن نیت‬ ‫الحریـری در تشـکیل ائتالفـات داخلـی شـک و تردیـد دارد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ عـون معتقـد اسـت که سـعد الحریـری تالش‬ ‫می کند بر شرکای سیاسی داخلی خود بیفزاید و یک ائتالف‬ ‫را تشـکیل دهـد و در عین حـال‪ ،‬بـرای جلـب حمایت هـای‬ ‫بین المللـی تلاش می کنـد‪ .‬رئیس جمهـوری لبنـان گفتـه‬ ‫هدف اصلی حریری‪ ،‬تسلط بر نهادها و موسسات مختلف‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـه رئیس جمهـوری لبنـان؛ یکـی از اهدافـی‬ ‫کـه الحریـری بـرای تحقـق ان تلاش می کنـد‪ ،‬ممانعـت از‬ ‫تحقیقـات قضائـی در خصـوص فعالیت هـای مالـی بانـک‬ ‫مرکـزی به ریاسـت «ریـاض سلامه» اسـت‪ .‬در حال حاضـر‪،‬‬ ‫نـام او نیـز در لیسـت ائتالفـی کـه الحریری تالش می کنـد ان را‬ ‫تشـکیل دهـد‪ ،‬حضـور دارد‪ .‬بـا تمـام حمایت هـای داخلـی‬ ‫و خارجـی از الحریـری‪ ،‬رئیس جمهـوری لبنـان تا کیـد دارد‬ ‫هرگـز تحت تاثیـر فشـارهای سیاسـی قـرار نخواهـد گرفـت و‬ ‫تسـلیم این فشـارها نخواهد شـد‪ .‬او گفته اسـت که لبنان را‬ ‫به کسـانی که مسـئول تخریب ان هسـتند‪ ،‬وا گذار نمی کند‪.‬‬ ‫‪NHK‬‬ ‫نابودی وا کسن های کرونا در ژاپن‬ ‫وزارت بهداشـت ژاپـن می گویـد‬ ‫تجهیـزات نگهـداری وا کسـن های‬ ‫ویـروس کرونـا در یـک مرکـز‬ ‫درمانـی خـراب شـده و حـدود‬ ‫ُ‬ ‫‪1000‬دز وا کسـن از بیـن رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن وزارتخانـه می گویـد ایـن‬ ‫مرکـز درمانـی در گزارشـی اطلاع داده اسـت کـه تجهیـزات‬ ‫نگهـداری وا کسـن در دمـای فوق العـاده پائیـن جمعه هفته‬ ‫یسـت‬ ‫گذشـته دچـار مشـکل شـد‪ .‬انجـا‪ ،‬یکـی از مکان های ‬ ‫کـه وا کسیناسـیون کادر پزشـکی در ان در حال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش تسـنیم؛ مسـئوالن می گوینـد کـه ‪ ُ 1032‬دز از ایـن‬ ‫وا کسـن‪ ،‬قابل اسـتفاده نیسـت‪ .‬نـام ایـن مرکـز درمانـی فاش‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬بـه زودی بررسـی ها بـرای یافتـن علـت ایـن‬ ‫مشـکل اغاز خواهد شـد؛ و وزارت بهداشـت قصد دارد طبق‬ ‫نتایـج ایـن بررسـی‪ ،‬دنبـال راه هایـی بـرای جلوگیـری از بـروز‬ ‫دوبـاره مشـکل باشـد‪.‬‬ ‫فلورینباالبان‬ ‫لبنان در استانه‬ ‫تحوالتپیش بینی نشده‬ ‫لبنــان کــه به دلیــل فســاد مالــی و اقتصــادی مقامــات پیشــین ایــن کشــور بــا‬ ‫نهــای متعــددی در ســال های اخیــر دس ـت به گریبان بــوده اســت‪ ،‬اکنــون بــا‬ ‫بحرا ‬ ‫شــکاف در ارائه راه حل برای این بحران ها‪ ،‬دراســتانه تحوالت پیش بینی نشــده ای‬ ‫قــرار گرفتــه‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ دولــت لبنــان طــی دوسال گذشــته بــا مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و فســاد مقامــات دولتــی ایــن کشــور مواجــه شــده اســت‪ .‬ایــن کشــور در‬ ‫یشــده مقادیــر زیــادی ارز‬ ‫ابتــدای اغــاز بحــران اقتصــادی به دلیــل خــروج برنامه ریز ‬ ‫کهــای لبنــان‪ ،‬بــا چالــش منابــع مالــی نیز مواجه شــد‪.‬‬ ‫فهــا از بان ‬ ‫توســط برخــی طر ‬ ‫گفتـه می شـود کـه بیـش از ‪ ۱۳‬میلیـارددالر در ابتـدای شـروع‬ ‫بحـران اقتصـادی از لبنـان توسـط برخـی طرف هـا و به صـورت‬ ‫برنامه ریزی شـده از ایـن کشـور خـارج شـده اسـت‪ .‬بـا شـیوع‬ ‫«ویـروس کرونـا» و ناتوانـی دولت لبنـان در مواجهه با این بیماری‬ ‫که مهم ترین مشکل ان کمبود منابع مالی بود و پس ازان انفجار‬ ‫بنـدر بیـروت در مردادمـاه سـال جـاری کـه گفتـه می شـود بیـش‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیـارددالر خسـارت بـه پایتخـت ایـن کشـور وارد کرد‪ ،‬لبنان‬ ‫بـه مرحلـه جدیـدی از بحـران رسـید‪ .‬پـس از انفجـار بنـدر بیروت‪،‬‬ ‫مصطفـی دیـاب؛ نخسـت وزیر لبنـان مجبـور بـه اسـتعفا شـد و‬ ‫میشـل عـون؛ رئیس جمهـوری ایـن کشـور بـا چـراغ سـبز پارلمـان‬ ‫باردیگـر سـعد الحریـری را نامـزد ریاسـت کابینـه لبنـان کـرد‪.‬‬ ‫الحریـری کـه اعتقـاد فراوانـی بـه کسـب رضایـت برخی کشـورهای‬ ‫منطقـه و اروپایـی دارد‪ ،‬درطـول حـدود شش ماه گذشـته به دلیل‬ ‫مواضـع ضـد مقاومـت‪ ،‬نتوانسـته کابینه لبنـان را به پارلمـان این‬ ‫کشور معرفی کند‪ .‬برخی تحلیلگران منطقه معتقدند که عوامل‬ ‫یکـه‬ ‫خارجـی مانـع تشـکیل کابینـه الحریـری شـده اند؛ درحال ‬ ‫جناح هـا و سیاسـیون لبنانـی خواهـان ارجاع نخسـت وزیر مکلف‬ ‫بـه توانمندی هـای داخلی این کشـور هسـتند‪ .‬در میـان جنگ و‬ ‫جدل های میان سیاسـیون لبنان‪ ،‬مردم این کشـور که با شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا مشکالتشـان چندین برابـر شـده‪ ،‬بـا راه انـدازی‬ ‫تظاهـرات مختلـف عالو هبـر مخالفـت بـا طر ح هـای الحریـری‪،‬‬ ‫خواهان ریشـه کنی فسـاد اقتصادی و مالی مقامات پیشـین این‬ ‫کشـور به منظـور حـل بحران هـای داخلـی هسـتند‪ .‬امریـکا نیـز بـا‬ ‫اعمال تحریم های گسـترده علیه برخی مقامات لبنانی وضعیت‬ ‫جتـر از گذشـته کـرده اسـت‪ .‬واشـینگتن تلاش‬ ‫ایـن کشـور را بغرن ‬ ‫دارد تـا بـا اعمـال تحریم هـای ناعادالنـه به زعـم خـود راه را بـرای‬ ‫الحریـری جهـت حـذف «جنبـش حـزب اهلل» از کابینـه اینـده این‬ ‫کشـور بـاز کند‪ .‬شـیخ علـی دعمـوش؛ نایب رئیس شـورای اجرایی‬ ‫حـزب اهلل دراین ارتبـاط می گویـد کـه بحـران اقتصـادی کـه لبنـان‬ ‫را فرا گرفتـه‪ ،‬ناشـی از فسـاد سیاسـی و مالـی و تحریم هـای امریـکا‬ ‫به منظـور جلوگیـری از جابجایـی پـول در بانک هـای مشـمول‬ ‫سیاسـت های خزانـه داری امریکاسـت‪ .‬ب هگـزارش شـبکه خبـری‬ ‫«المنـار»؛ وی تا کیـد کـرد کـه حـزب اهلل برنامـه ای را بـرای انجـام‬ ‫طر ح هـای اجتماعـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی و بهداشـتی تدویـن‬ ‫و تلاش بـرای تحقـق ان را به منظـور تامیـن نیازهـای ضـروری و‬ ‫پشـتیبانی از خانواده هـای ضعیـف لبنانـی و تحقـق اسـتقالل‬ ‫اقتصـادی کشـور اغـاز کـرده‪ .‬بـا وجـود تا کیـد حـزب اهلل و دیگـر‬ ‫جناح هـای طرفـدار مقاومـت بـر اسـتفاده از منابـع داخلـی جهـت‬ ‫حـل مشـکالت اقتصـادی لبنـان‪« ،‬مـار بشـاره پطـروس الراعـی»؛‬ ‫اسـقف کلیسـای مارونـی ایـن کشـور اوایل هفتـه جاری خواسـتار‬ ‫یطـرف به منظـور حـل بحـران‬ ‫برگـزاری یـک اجلاس جهانـی ب ‬ ‫اقتصادی و سیاسـی لبنان شـده بود‪ .‬این سـخنان وی بالفاصله‬ ‫بـا وا کنـش برخـی طرف هـای درگیـر در بحـران لبنـان مواجـه شـد‪.‬‬ ‫جنبـش حـزب اهلل کـه امادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا دولـت‬ ‫بیـروت بـرای حـل بحـران اقتصـادی اعالم کـرده‪ ،‬برخالف اسـقف‬ ‫مارونـی خواهـان مذا کـرات جناح هـای مختلـف داخلـی ایـن‬ ‫کشـور بـرای حـل بحـران فعلـی شـده‪« .‬حسـن فضـل اهلل»؛ عضـو‬ ‫فرا کسـیون وفـاداری در پارلمـان لبنـان برخلاف مـار بشـار معتقـد‬ ‫یکـردن مسـائل‬ ‫اسـت توسـل بـه عوامـل خارجـی و بین الملل ‬ ‫داخلـی لبنـان‪ ،‬بسـیارخطرنا ک اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه لبنـان‬ ‫یـک کشـور متنـوع اسـت‪ ،‬تا کید کرد سیاسـت حـزب اهلل مبتنی بر‬ ‫حـل بحـران کنونـی کشـور طبـق تفاهـم بیـن تمام جناح هاسـت‪.‬‬ ‫فضـل اهلل بابیان اینکـه کشـورهای خارجـی هماننـد امریـکا در‬ ‫ً‬ ‫مسـائل منطقـه تمامـا منافـع رژیـم صهیونیسـتی را در اولویـت‬ ‫قـرار می دهنـد و به همین دلیـل در کمـک بـه بیـروت حسـاب ها‬ ‫و مالحظـات خـاص خـود را دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬توصیـف مـا بـا اسـقف‬ ‫الراعـی متفـاوت اسـت؛ زیـرا مـا نمی توانیـم کارهـای رژیم اسـرائیل‬ ‫و جاه طلبی هـای ان را نادیـده بگیریم پس بین المللی کردن (حل‬ ‫مشـکالت لبنـان) بـرای کشـور خطرنـا ک اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫بحران افرینـی برخـی کشـورهای عربـی و غربـی در منطقـه افـزود‪:‬‬ ‫«مـا شـاهد ان هسـتیم کـه در لیبـی‪ ،‬یمـن و عـراق چـه اتفاقـی‬ ‫ً‬ ‫افتاده است و ما می پرسیم که مثال وضعیت مسیحیان در لیبی‬ ‫یکـردن (حـل مشـکالت) دراین کشـورها‬ ‫چگونـه اسـت‪ .‬بین الملل ‬ ‫چـه کمکـی کـرده اسـت»‪ .‬نماینـده مجلـس لبنـان بابیان اینکـه‬ ‫راه حـل از داخـل کشـور اغـاز می شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬هیچ گونـه‬ ‫اعتراضـی درمـورد کمک هـای بین المللـی وجـود نـدارد؛ امـا (ایـن‬ ‫کمک هـا) بایـد طبـق اولویت هـا‪ ،‬عـزت کشـور و توافق نامـه طائـف‬ ‫باشـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد کـه امـکان قلـدری خارجی هـا‬ ‫بـرای کشـور و دیکت هکـردن توصیه هـا وجـود نـدارد‪ .‬در مقابـل‬ ‫دیدگاه هـای حـزب اهلل و جناح هـای طرفـدار مقاومـت در لبنـان‬ ‫برخـی طرف هـای خارجـی؛ ازجملـه رسـانه های وابسـته بـه‬ ‫سـعودی تا کیـد دارنـد کـه تنهـا راه حـل لبنـان حـذف حـزب اهلل‬ ‫از دولـت ایـن کشـور اسـت‪ .‬دراین ارتبـاط‪ ،‬روزنامـه سـعودی‬ ‫«الشرق االوسـط» ادعـا کـرده کـه بحـران اقتصـادی و مالـی‬ ‫جنبه هـای مختلـف مـردم لبنـان را د ربرگرفتـه و تشکیل نشـدن‬ ‫کابینـه الحریـری بـر ایـن مشـکالت افـزوده اسـت‪ .‬ایـن روزنامـه‬ ‫بـدون اشـاره بـه اینکـه مهم تریـن مانـع تشـکیل کابینـه لبنـان‬ ‫دخالت هـای ریـاض در امـور داخلـی ایـن کشـور و ملز مکـردن‬ ‫حریـری بـه حـذف گروه هـای مقاومـت و مردمـی ایـن کشـور‬ ‫از کابینـه اسـت‪ ،‬ادعـا کـرد کـه لبنـان درحال انفجـار اقتصـادی و‬ ‫یسـت‪ .‬روزنامـه سـعودی در اخریـن گـزارش خـود دربـاره‬ ‫اجتماع ‬ ‫تحـوالت لبنـان مدعـی شـد کـه نـرخ تـورم در لبنـان در هفتـه‬ ‫گذشـته بـه بیـش از ‪ ۵۰۰‬درصـد رسـیده و در کنـار شـیوع کرونـا و‬ ‫مشـکالت دیگـر ایـن کشـور‪ ،‬لبنـان دراسـتانه تحـوالت خطرنا کـی‬ ‫نشـرایط بحـران کمبـود سـوخت و قطعـی مکـرر‬ ‫قـرار دارد‪ .‬درای ‬ ‫بـرق در انجـا بر مشـکالت مـردم افـزوده‪ .‬ایجاد صف هـای طوالنی‬ ‫در پمپ بنزین هـا و ایجـاد شـرایط سـخت به منظـور تامیـن‬ ‫نیازهـای معیشـتی مـردم‪ ،‬دولـت فعلـی لبنـان را بـا چالش هـای‬ ‫جدیـدی مواجـه کـرده اسـت‪« .‬فیصـل الصائـغ»؛ عضـو کمیتـه‬ ‫پارلمانـی خدمـات عمومـی‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬انـرژی و اب پارلمـان‬ ‫لبنـان نیـز اعلام کـرده کـه بحـران بـرق در کشـور تشـدید خواهـد‬ ‫شـد؛ زیـرا خریـد سـوخت پس ازاین ماه نیاز به صـدور قانونی برای‬ ‫اعطـای پیش پرداخـت بـه شـرکت بـرق لبنـان از خزانـه اضطـراری‬ ‫به مبلـغ صدهـا میلیـون دالر اسـت‪ .‬وی مهم تریـن مشـکل بـرای‬ ‫تامیـن سـوخت در لبنـان و جلوگیری از قطعی مکـرر برق را تامین‬ ‫منابـع مالـی جدیـد عنـوان کـرد کـه در شـرایط کنونـی بـرای ایـن‬ ‫یسـت‪ .‬صنـدوق بین المللـی پـول نیـز اعطـای‬ ‫کشـور امـر مشکل ‬ ‫وام جدیـد بـه دولـت بیـروت را منـوط بـه اصالحـات موردنظـر این‬ ‫صنـدوق کـرده کـه کارشناسـان اقتصادی تا کیـد دارنـد درصورت‬ ‫اجـرای ان هـا توسـط دولـت لبنـان‪ ،‬ایـن کشـور بیش ازپیـش در‬ ‫بحـران اقتصـادی و مالـی فـرو خواهـد رفـت‪ .‬هم زمـان بـا تحـوالت‬ ‫در راس دولـت لبنـان‪ ،‬مـردم ایـن کشـور هـرروز بـا راه انـدازی‬ ‫تظاهـرات عالو هبـر تا کیـد بـر مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی و مالـی و‬ ‫نشـرایط در کشورشـان شـده‬ ‫محا کمه عواملی که موجب بروز ای ‬ ‫اسـت‪ ،‬خواهـان تشـکیل هرچه زو دتـر کابینـه و بهبـودی وضعیت‬ ‫معیشـتی خود هسـتند‪ .‬بااین وجود تازمانی که حریری از مواضع‬ ‫یک جانبـه بـرای تشـکیل کابینـه دسـت برنـدارد و به جـای توجـه‬ ‫بـه نقطه نظـرات ریاض و برخی کشـورهای دیگر همچون فرانسـه‬ ‫و امریـکا‪ ،‬بـه توانمندی هـای داخلـی لبنـان توجـه نکنـد‪ ،‬به نظـر‬ ‫نمی رسـد کـه بتوانـد از چنبـره بحـران و مشـکالت اقتصـادی‬ ‫به راحتـی خلاص شـود‪.‬‬ ‫ایا فیبر نوری با سرعت نور درحال گسترش است؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ارتباطـات اینترنتـی ‪ DSL‬و کابلـی هنـوز‬ ‫‪ 66‬درصـد اشـترا ک های بانـد پهـن ثابـت را‬ ‫در کشـورهای «سـازمان همـکاری و توسـعه‬ ‫اقتصـادی» (‪ )OECD‬تشـکیل می دهنـد؛‬ ‫نوری پرسرعت همچنان‬ ‫بااین حال‪ ،‬فیبرهای ِ‬ ‫بـه پیشـرفت مـداوم خـود ادامـه می دهنـد‪.‬‬ ‫مرکـز تحقیقـات ‪ OECD‬گـزارش داده اسـت‬ ‫کـه سـهم اتصـاالت فیبـر نـوری در حال حاضـر‬ ‫یکـه‬ ‫بـه ‪ 29.2‬درصـد رسـیده اسـت؛ د رحال ‬ ‫این میـزان نه سـال پیش‪ ،‬کمتـر از نصـف؛ و‬ ‫‪ 12‬درصد بود‪« .‬نیوزیلند» با افزایش ‪ 20‬درصدی‬ ‫طی دو سـال‪ ،‬بیشترین نرخ رشـد را در اتصاالت‬ ‫فیبـر نـوری داشـته اسـت و پـس ازان «ایسـلند»‬ ‫(افزایـش ‪ 18.5‬واحـدی) و «اسـپانیا» (افزایـش‬ ‫‪18‬واحـدی) قـرار دارنـد‪ .‬اختالفاتـی قابل توجـه‬ ‫در سـهم ارتباطـات فیبـر نـوری بیـن کشـورها‬ ‫وجـود دارد و «کـره جنوبـی» بـا ‪ 83.9‬درصد طی‬ ‫چهارماهه دوم سـال ‪ ،2020‬در رتبه نخسـت قرار‬ ‫گرفـت؛ با اندک اختالفی‪« ،‬ژاپـن» (‪ 80.8‬درصد)‬ ‫در جایـگاه بعـدی می ایسـتد‪ .‬ا گرچـه «ایـاالت‬ ‫متحده» با سـهم ‪ 16.5‬درصـدی دراین امر هنوز‬ ‫کشـورهای‬ ‫جای کار بسـیار دارد؛ بااین وجود‪ ،‬از‬ ‫ِ‬ ‫«ایتالیـا» (‪ 8.2‬درصـد)‪« ،‬المـان» (‪ 4.7‬درصـد)‬ ‫و «انگلسـتان» (‪ 3.9‬درصـد) جلوتـر اسـت‪ .‬در‬ ‫انتهـای فهرسـت نیـز «بریتانیـا» حضـور دارد‪:‬‬ ‫‪3.9‬درصـد!‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کوله بری و سوخت بری‬ ‫در شان مردم و کشور نیست‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫توافق با اژانس‬ ‫پیام روشن حسن نیت ایران بود‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ژاپن‬ ‫سوئد‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪OECD‬‬ ‫فرانسه‬ ‫امریکا‬ ‫ایتالیا‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫شکست اصلی دشمنان‬ ‫شکست منطق و باور ان هاست‬ ‫تلنگر‬ ‫پـس از قریـب بـه دوسـال که اداره فدراسـیون فوتبال توسـط سرپرسـت ان اداره‬ ‫می شـد‪ ،‬باالخـره بـا فشـار و اولتیماتـوم فدراسـیون جهانـی فوتبـال‪ ،‬اساسـنامه‬ ‫فوتبـال ایـران موردتائیـد فیفـا قـرار گرفـت و انتخابـات فدراسـیون بـا تشـکیل‬ ‫مجمـع عمومـی بـا شـرکت ‪ 87‬نفر تشـکیل و فوتبال کشـور صاحب رئیس شـد‪.‬‬ ‫امروز تحلیلی بر این انتخاب داریم و نکات روشن و تاریک این مجمع را بررسی‬ ‫ً‬ ‫می کنیم‪ .‬اوال این مجمع بسـیار با تاخیر برگزار شـد؛ اما به هرحال تشـکیل شـد‬ ‫و بانظـم و ترتیـب و طـی دو مرحلـه و از طریـق اخـذ ارای مخفـی و سـپس قرائـت‬ ‫‪ 49‬رای بـرای چهارسـال به ریاسـت‬ ‫ارا‪ ،‬شـهاب الدین عزیزی خـادم بـا کسـب ‬ ‫فدراسـیون فوتبـال جمهـوری اسلامی ایران برگزیده شـد کـه در تاریخ ‪ 42‬سـاله‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬جوان تریـن رئیـس فدراسـیون فوتبـال اسـت‪ .‬او در‬ ‫بیاناتـی وعـده داد کـه سیاسـی نیسـت و فقـط بـه اعتلای فوتبـال کشـور توجـه‬ ‫می کنـد‪ .‬الزم اسـت بـرای موفقیت ایـران در یک مجموعه ای که چندان موفق‬ ‫نبـوده و مشـکالت فراوانـی پیـش رو دارد‪ ،‬ارزوی موفقیـت کنیـم‪ .‬تشـکیالتی را‬ ‫کـه عزیزی خـادم تحویـل گرفتـه اسـت‪ ،‬بـه پرداخـت بیـش از ‪160‬میلیارد تومـان‬ ‫به خاطـر به خدمت گرفتـن یـک مربـی ان هـم بـرای ‪ 21‬روز حضـور در کشـورمان‪،‬‬ ‫محکـوم شـده اسـت کـه بایـد پرداخـت شـود و عـدم پرداخـت‪ ،‬باعـث تعلیـق‬ ‫ً‬ ‫فوتبال کشور خواهد شد‪ .‬در این انتخابات‪ ،‬یک چهره محبوب کامال فوتبالی‬ ‫کـه از نظـر فنـی جـزو بهترین هـای اسیا سـت بانـام علـی کریمـی نیـز باشـهامت و‬ ‫باوجودی کـه می دانسـت انتخـاب نمی شـود‪ ،‬حضـور داشـت تـا ثابـت کنـد کـه‬ ‫فوتبالـی صد درصـدی راهـی بـرای احراز پسـت در تشـکیالت فوتبال‬ ‫یـک چهـره‬ ‫ِ‬ ‫ندارد‪ .‬بسیاری از فوتبالی ها در شبکه های اجتماعی و بعضی از مطبوعاتی ها‪،‬‬ ‫بو غریبی زده اند‪ ،‬از قبیل؛ مرگ فوتبال‪ ،‬فوتبال سیاسی سـت‪،‬‬ ‫تیترهای عجی ‬ ‫خا ک خورده هـای فوتبـال را راهـی نیسـت و شکسـت فوتبـال کـه انـگاری‬ ‫فاجعه ای روی داده است؛ حال انکه هر تشکیالتی به خصوص در راس ان باید‬ ‫ً‬ ‫کامال مدیری باتدبیر و درایت قرار گیرد؛ درنتیجه ا گر عزیزی خادم را صد درصد‬ ‫ً‬ ‫فوتبالـی ندانیـم‪ ،‬او می توانـد از مشـاورین و دسـتیاران کاملا فنـی‪ ،‬تخصصـی‬ ‫فوتبالـی مـدد بگیـرد کـه هیـچ اشـکالی را بـر ایـن انتخـاب نمی تـوان گرفـت‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫را گفتـم تـا فوتبالی هـا بداننـد کـه حتمـا در سـطح کالن یـک تشـکیالت مثـل‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬ضرورت ندارد که فردی شایسته که در اسیا به خاطر سطح‬ ‫مهارت و تخصص در فوتبال‪ ،‬به جادوگر شهرت دارد‪ ،‬در باالی راس قرار داشته‬ ‫باشـد‪ .‬به عبارت دیگـر؛ یـک مدیـر نیـاز دارد کـه عالو هبـر تخصـص در فوتبـال‪،‬‬ ‫سیاسـی باشـد تـا بتوانـد بـا وزارت امـور خارجـه و دیپلمات هـای سـایر کشـورها‬ ‫مـراوده داشـته باشـد‪ .‬اقتصـادی باشـد تـا بـرای درامدزایـی از ابتـکار و تخصـص‬ ‫بهره عملی ببرد‪ .‬به امور بازرگانی وارد باشـد که باز هم می گویم‪ ،‬ا گر در باالترین‬ ‫مرتبه فدراسـیون و در راس ان مدیری گمارده شـود که در بسـیاری از امور وارد‬ ‫باشـد‪ ،‬بسـیار هـم نیکـو هـم خواهـد بـود و امـا در نهایـت ا گـر در انتخابـات‪ ،‬علـی‬ ‫کریمـی رای مـی اورد‪ ،‬او می توانسـت در کمیته هـای مختلـف و کارگروه هـا‪ ،‬افـراد‬ ‫قتـر از عزیـزی خـادم‪،‬‬ ‫زبـده غیرفوتبالـی را بـه بـازی بگیـرد کـه دراین صـورت موف ‬ ‫می توانست فوتبال را سرپرستی کند؛ اما یک نکته بسیار مهم در این انتخابات‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه دارای حـق رای‬ ‫وجـود دارد و ان حضـور حداقـل ‪ 30‬نفـر کاملا فوتبال ‬ ‫بودنـد کـه می توانسـتند بـا اقبـال بـه کریمـی‪ ،‬حمیـت و طرفـداری از فوتبـال را‬ ‫کـه در اصطلاح امـروزی بـه ان غیـرت می گوینـد‪ ،‬نشـان دهنـد و باعـث انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫او در فدراسـیون شـوند که در ان صورت احتماال در مجامع ورزشـی بین المللی‬ ‫به خصـوص فوتبـال اسـیا و جهـان کـه بـه ایشـان بسـیار خوش بیـن هسـتند‪ ،‬از‬ ‫فوتبال ما پشتیبانی بیشتری صورت می گرفت‪ .‬در پایان باید به فوتبالی هایی‬ ‫که به فوتبال و یار فوتبالی خود پشت کردند و عافیت طلبی را بر عرق و حرمت‬ ‫همبازی بـودن ترجیـح دادنـد‪ ،‬بگویـم کـه ای کاش چنیـن نمی کردیـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫طرح هر دانش اموز‪ ،‬یک مهارت اجتماعی‬ ‫ً‬ ‫وزیر اموزش وپرورش گفت‪« :‬تمام اهداف هسـتی را منحصرا تربیت پشـتیبانی‬ ‫می کنـد؛ ا گـر قـرار اسـت کـه چـرخ هسـتی بـر مـدار خـود بچرخـد‪ ،‬تربیـت بایـد‬ ‫وجـود داشـته باشـد کـه مربـی ان خداونـد‪ ،‬پیامبـر و ائمـه هسـتند»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی افـزود‪« :‬انتقـال دانـش ازسـوی معلمـان‪،‬‬ ‫قابل تغییـر نیسـت؛ شـاد و تلویزیـون‪ ،‬ابـزاری بـرای تحقـق ایـن هدف هسـتند‪.‬‬ ‫مـا نمی توانیـم تعلیم وتربیـت را به فضای مجـازی و تلویزیون بسـپاریم؛ چرا که‬ ‫معلمـان و مربیـان‪ ،‬مسـئول تربیـت هسـتند»‪ .‬او بااشـاره به اینکه امسـال در‬ ‫بحـث بسـته های تحولـی در حوزه معاونت پرورشـی و فرهنگـی کارهای خوبی‬ ‫درحال انجـام اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬هر دانش اموز یک نقـش و مهارت اجتماعی‪،‬‬ ‫باجدیـت دنبـال می شـود»‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد نگرش جدید در حوزه معدن‬ ‫اردشیر سعد محمدی‪ ،‬به محدودیت ظرفیت های معدنی کشف شده فعلی‬ ‫در کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬حـوزه معـدن‪ ،‬نیازمنـد تغییـر نگـرش و اسـتفاده‬ ‫از روش هـا و تجهیـزات بـه روز دنیـا با توجه بـه شـرایط معدنـی کشـور اسـت و ا گـر‬ ‫ً‬ ‫تصمیات طبق ارزیابی های دقیق و کارشناسی باشد‪ ،‬کامال عملیاتی و اجرایی‬ ‫خواهد بود»‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سرپرسـت معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صمـت‪ ،‬بخشـی از مشـکالت و تنش هـای ایجاد شـده در حـوزه معـدن را‬ ‫خـارج از اختیـارات و تصمیمـات وزارت صمـت اعلام کـرد و گفـت‪« :‬در بخـش‬ ‫ت و قطعـی بـرق‬ ‫سـیمان‪ ،‬در مقطعـی شـاهد کاهـش تولیـد به دلیـل محدودیـ ‬ ‫بودیـم یـا در تامیـن نیـاز بـازار‪ ،‬گاهـی بازار‪ ،‬خواسـتار یـک کاال با ویژگی و کیفیت‬ ‫مشـخص اسـت کـه این موضوعات زیـاد در اختیـارات وزارتخانه نیسـت»‪.‬‬ ‫موعد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬از همسان سـازی حقـوق بازنشسـتگان‬ ‫تامیـن اجتماعـی از ابتـدای سـال اتـی خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ محمـد‬ ‫نطـرح در‬ ‫شـریعتمداری گفـت‪« :‬بااین اقـدام‪ ،‬عالوه بـر امتـداد مرحلـه اول ای ‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬تبعیـض موجـود بیـن حقـوق بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی و‬ ‫سـایر صندوق هـای بیمـه ای رفع می شـود‪ .‬روند بررسـی نرخ تـورم برای تعیین‬ ‫دسـتمزد کارگران برای سـال اینده نیز تا روز های پایانی امسـال ادامه دارد‪ .‬باید‬ ‫نـرخ دقیـق اعلام شـود؛ مجبوریـم تـا پایـان سـال صبـر کنیـم»‪.‬‬ ‫دسته چک های جدید از اول ‪۱۴۰۰‬‬ ‫داود محمدبیگی گفت‪« :‬بانک ها موظف اند از ابتدای ‪ ،۱۴۰۰‬دسته چک های‬ ‫جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند»‪ .‬به گزارش انا؛ مدیر اداره‬ ‫نظام هـای پرداخـت بانـک مرکزی افزود‪« :‬این چک ها فرمت و قالبشـان تغییر‬ ‫می کنـد؛ ایـن تغییـرات به این دلیل اسـت کـه مردم ایـن چک هـا را از چک های‬ ‫قدیمـی تشـخیص دهنـد و تفکیـک کننـد‪ .‬چک هـای جدیـد‪ ،‬ویژگی هـای‬ ‫مهمـی دارنـد؛ رنـگ ان هـا نسـبت بـه چک هـای قدیمـی متفـاوت و بنفـش‬ ‫رنـگ اسـت‪ .‬در قسـمت پائیـن سـمت چـپ ان هـا عبارتـی با این عنـوان درج‬ ‫شـده اسـت‪ :‬کارسـازی ایـن چـک‪ ،‬منـوط بـه ثبت صـدور‪ ،‬دریافـت و انتقـال ان‬ ‫در سـامانه صیـاد اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬صادرکننـده چک هـای جدیـد‪ ،‬بعـد از صـدور‬ ‫ً‬ ‫چـک‪ ،‬حتمـا بایـد اطالعـات ان را در سـامانه صیـاد بانـک مرکـزی ثبـت کنـد؛‬ ‫ضمن اینکه برای این منظور‪ ،‬صادرکنندگان چک‪ ،‬راه های متنوعی را پیش رو‬ ‫دارند؛ یکی از ان ها استفاده از درگاه های بانک خود مشتری مانند همراه بانک‬ ‫و اینترنت بانـک اسـت»‪.‬‬ ‫افزایش تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی‬ ‫رئیس جمهـوری با تا کید بر اینکـه پدیده هایـی نظیـر کول هبـری و‬ ‫سـوخت بری در شـان مـردم و کشـور نیسـت؛ بـا صـدور دسـتوراتی‬ ‫در این زمینـه بـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«این وضعیـت ناهنجـار بایـد ب هسـرعت سـامان یابـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن‬ ‫روحانـی با اشـاره به اینکه تجـارت مـرزی بـا هـدف ارتقـای زندگـی و‬ ‫معیشـت مرزنشـینان و در عین حـال‪ ،‬کمـک بـه حـوزه مبـادالت‬ ‫تجـاری بـا همسـایگان شـکل گرفـت‪ ،‬گفـت‪« :‬پدیده هایـی نظیـر‬ ‫کوله بری و سـوخت بری‪ ،‬اسـیب های جدی اقتصادی و اجتماعی‬ ‫به دنبـال دارد»‪ .‬او درادامـه‪ ،‬بـر ایجـاد اشـتغال پایـدار و ارتقـای‬ ‫معیشـت مرزنشـینان و جایگزینـی قطعـی و فـوری اشـتغال مفیـد‬ ‫و مولـد به جـای رویـه غیرقابل قبـول کول هبـری به عنـوان هـدف‬ ‫نطـرح تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫عملیاتـی ای ‬ ‫سـخنگوی دولـت‪ ،‬توافـق بـا اژانـس را حامـل پیـام روشـن‬ ‫حسـن نیت ایـران در فرصـت دادن بـه دیپلماسـی خوانـد و گفت‪:‬‬ ‫«انتظـار داریـم اعضـای شـرکت کننده در برجـام‪ ،‬بـا دریافـت ایـن‬ ‫پیـام‪ ،‬گام متقابلـی بـرای اثبـات حسـن نیت بردارنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ علـی ربیعـی با اشـاره به انتشـار خبـری دربـاره پاسـخ ایـران‬ ‫بـه پیشـنهاد سـه کشـور اروپایـی بـرای برگـزاری نشسـت ‪ ۴+۱‬بـا‬ ‫مشـارکت امریـکا به عنـوان میهمـان‪ ،‬گفـت‪« :‬دولـت در این مـدت‬ ‫در سیاسـت داخلـی‪ ،‬ایجـاد فضایـی ارام و گسـترش تسـهیلگری‬ ‫بـرای کنـش اجتماعـی مـردم؛ و در عرصـه اقتصـادی‪ ،‬مقاوم کردن‬ ‫اقتصـاد هم زمـان بـا تلاش بـرای رشـد و توسـعه داشـته؛ نـگاه بـه‬ ‫گسـترش زیرسـاخت ها و مقایسـه ان بـا گذشـته ها ایـن را نشـان‬ ‫می دهـد»‪.‬‬ ‫فرمانـده کل سـپاه با تا کید بر اینکـه بـر جبیـن انقلاب مـا مکتـوب‬ ‫اسـت کـه مـا غـروب قدرت هـا را خواهیـم دیـد ‪ ،‬گفـت‪« :‬دشـمن‪،‬‬ ‫ایـن واقعیـت را دریافتـه اسـت کـه راز اصلـی شکسـت هایش‪،‬‬ ‫اتصـال اسلام‪ ،‬والیـت و مـردم اسـت»‪ .‬به گزارش سـپاه نیوز؛ سـردار‬ ‫سرلشکر پاسدار حسین سالمی افزود‪« :‬انان که تا چند دهه پیش‬ ‫زوال ناپذیـر جلـوه می کردنـد‪ ،‬حـال شـاهد مـرگ منطـق خـود‬ ‫هسـتند‪ .‬شکسـت اصلـی دشـمنان مـا‪ ،‬شکسـت منطـق و بـاور‬ ‫ان هاسـت‪ .‬ا گـر جامعـه در نظـام باورهای خود بشـکند‪ ،‬شکسـت‬ ‫می خـورد‪ .‬جوامـع اسلامی در راه احیـای ارزش هـای عدالـت‪،‬‬ ‫کرامـت‪ ،‬معنویـت و اخلاق هسـتند‪ .‬حصـر اقتصـادی‪ ،‬بـرای مـا‬ ‫شکسـت نمی افرینـد‪ .‬در جهان بینـی اسلام‪ ،‬عظمـت در روح و‬ ‫بـاور نهفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫امید علـی پارسـا‪ ،‬بـا صـدور بخش نامـه ای اعلا م کـرد‪« :‬با توج هبـه شـرایط موجـود‬ ‫اقتصـادی و بـرای جلوگیـری از بـروز اختلال در رونـد تولیـد و اشـتغال؛ مدت زمـان‬ ‫جسـال‬ ‫تقسـیط بدهـی مالیاتـی بنگا ههـای تولیـدی غیردولتـی‪ ،‬از س هسـال بـه پن ‬ ‫افزایش می یابد»‪ .‬به گزارش سازمان امور مالیاتی؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشـور افزود‪« :‬تا پایان سـال ‪ ،۱۴۰۰‬زمان تقسـیط مالیات مسـتقیم بنگاه هایی که‬ ‫برنامهاحیایتولیدوساماندهیمالیان هابه تائیدستادملیتسهیلورفعموانع‬ ‫تولید رسیده‪ ،‬به حدا کثر‪ ۶۰‬ماه افزایش می یابد»‪ .‬همچنین در این بخش نامه به‬ ‫ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا پایان سال‪ ،۱۴۰۰‬برای‬ ‫جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی‬ ‫نهـا به تائیـد سـتاد ملـی تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد رسـیده‪ ،‬نسـبت بـه تعویـق‬ ‫ا ‬ ‫یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشـور‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬شـرکت های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬شـبکه بانکی و شـهرداری ها‬ ‫علیه بنگاه های مذکور صادر شده‪ ،‬در صورت تعیین تکلیف‪ ،‬استمهال و تقسیط‬ ‫بدهی ها توسـط سـتاد مذکور اقدام کند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تنفس شهرها در سایه توجه به درخت ها‬ ‫سعیدتقی نیا‬ ‫درنگ نور فانوسی‪ ،‬نمی پاید به شام اندر‬ ‫ُ‬ ‫شب از اتش کشان سرشار و داد از دود خاموشان‬ ‫ُ‬ ‫نفس‪ ،‬افتاده از پا و صدا در سینه سر در گم‬ ‫اگر اهی کشی‪ ،‬ارام‬ ‫اگر اشکی‪ ،‬برای هم‬ ‫اگر حرفی‪ ،‬فقط مبهم‬ ‫در این تاریکنای نحس !‬ ‫افق‬ ‫چونان تراوشگاه خون بر رخت سالخان‬ ‫هزاران نقش‪ ،‬بر دامن‬ ‫خدا در خواب و توفان تند و میدان دار‬ ‫نه پایی در جوانمردی‬ ‫نه دستی در گرفتاری‬ ‫نه فریادی در این مسلخ‬ ‫که چنگی بر گلوگاهش نیاویزد ‪...‬‬ ‫ستون های چراغ اونگ شهر انگار می پاشد‬ ‫به سرمای سکوتستان‪ ،‬غبار ٔ‬ ‫سوده سربین‬ ‫زمان در هر بزنگاهی‬ ‫فریب از فتنه می بافد ‪...‬‬ ‫َ‬ ‫سحرگاه اسمان‪ ،‬زخم زمین‪ ،‬بر دوش‬ ‫زمان‪ ،‬در چشم‪ ،‬سرگردان!‬ ‫در این تشویش بی پایان‬ ‫درود اشک ها‪ ،‬در سوک دل داران‬ ‫بیا ‪ ...‬ای شاهد سر در گریبان‪ ،‬ای یل خاموش‬ ‫ببین‪ ،‬فرجام باد و نعش اتش را‬ ‫نگر شرم سیاوش را !‬ ‫کدام اتشفشان‪ ،‬خشمی نمی زاید ؟‬ ‫ـگان خوابشـان خرگـوش خیـز و خوف هاشـان‬ ‫بـه گـوش خفت ِ‬ ‫خنجـر خاموش‬ ‫بخوان‪ ،‬ایاتی از ان دست‪ ،‬روشن ها که می دانی‬ ‫چنان غران که حتا مرده را بیدار می دارد‬ ‫چنان صوری که خاک از گور‪ ،‬برخیزد‬ ‫همان اتش‬ ‫که دریا را بجوشاند‬ ‫که اتش را بسوزاند!‬ ‫مگر خاکستری‪ ،‬سرخی به بار ارد‬ ‫مگر پیغمبری فانوس بردارد‬ ‫مگر ققنوسی از اتش‪ ،‬بپا خیزد‬ ‫که سرما را درنگی نیست‬ ‫فردا نام و ننگی نیست‬ ‫دعوت‬ ‫ششمین جشنواره رمز موفقیت در تهران‬ ‫سهیالانصاری‬ ‫ششـمین «جشـنواره رمـز موفقیـت»‪ 14 ،‬اسـفند ماه ‪ 99‬در‬ ‫تهـران برگـزار می شـود‪ .‬بنیان گـذار رمـز موفقیـت دراین بـاره‬ ‫گفـت ‪« :‬چشـم انداز رمـز موفقیـت در سـال ‪ ،1400‬شناسـایی‬ ‫و دعـوت از استعدادهاسـت تـا در قالـب اسـتارت اپ های‬ ‫موفق کار پشتیبانی از ان ها انجام شود»‪ .‬یلدا اسفندیاری‬ ‫در نشسـت شـورای سیاسـت گذاری ایـن کلـوپ اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬رمـز موفقیـت‪ ،‬فضایـی بـرای بخش هـا و عرصه هـای‬ ‫مختلـف اسـت و در چند سال گذشـته بـا گردهمایـی‬ ‫فعـاالن‪ ،‬تجـار‪ ،‬هنرمنـدان و صاحبـان نـام در بخش هـای‬ ‫مختلف جشنواره رمز موفقیت برگزار شده و دستاوردهای‬ ‫مناسـبی نیـز داشـته‪ .‬کشـور‪ ،‬نیازمنـد اشـتغال جدیـد و‬ ‫حفـظ و پایـداری اشـتغال موجـود اسـت‪ .‬برخـی جوانـان و‬ ‫صاحبـان ایـده و نـواوری بر این تصـور هسـتند که موفقیت‪،‬‬ ‫راهـی یک شـبه اسـت؛ امـا واقعیـت این اسـت که موفقیـت‬ ‫مراحـل مختلـف دارد و پشـتکار و تلاش‪ ،‬الزمـه ان اسـت‪.‬‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬کشـور بـا بحـران جـدی در اشـتغال‬ ‫جوانـان رو بـه رو بـوده؛ و از مهم تریـن راهکارهـا این اسـت که‬ ‫بتـوان ایده هـا و اسـتعدادها را در مسـیر درسـت هدایـت‬ ‫کـرد تـا زمینـه اشـتغال پایـدار را بـرای جوانـان فراهـم کنـد؛‬ ‫در این میـان‪ ،‬رمـز موفقیـت نیـز به نوبه خـود در این مسـیر‬ ‫تالش هایـی را انجـام خواهـد داد که یکی از ان ها پشـتیبانی‬ ‫افـراد با تجربـه و فعـال در بخش هـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫باشـگاه رمـز موفقیـت به دلیـل شـیوع کرونـا نمی توانـد‬ ‫در خدمـت عـام جامعـه باشـد؛ امـا در تلاش اسـت تـا بـا‬ ‫سـمینارها‪ ،‬سـخنرانی ها و انتشـار ویدئوهایـی در اپـارات و‬ ‫سـایر شـبکه های مجازی و بستر اینترنت‪ ،‬به روشن سازی‬ ‫مسـیر جوانان در انتخاب شـغل و فعالیت خود کمک کند‬ ‫و نقشـ ه راهـی بـرای بخشـی از جوانـان صاحـب اسـتعداد‬ ‫و جویـای موفقیـت باشـد ‪ .‬هیئـت داوران نیـز بـا عضویـت‬ ‫افـراد موفـق‪ ،‬اسـتعدادهای موجـود را شناسـایی و بعـد‬ ‫ی می کننـد تـا زمینـه‬ ‫از سـمینار‪ ،‬بـه سـرمایه گذاران معرفـ ‬ ‫پشـتیبانی از ان هـا فراهـم شـود‪ .‬هـدف مـا شناسـایی و‬ ‫دعـوت از استعدادهاسـت تـا در قالـب اسـتارت اپ های‬ ‫موفـق کار پشـتیبانی از ان هـا انجـام شـود‪ .‬سـخنرانی‬ ‫ایـن همایـش طبـق مـدل تدکـس اسـت؛ افـراد موفـق کـه‬ ‫در این جشـنواره سـخنرانی خواهنـد داشـت به مـدت‬ ‫پنج دقیقـه تجربیـات خـود را به صـورت یـک داسـتان یـا‬ ‫مقالـه علمـی برای عالقه منـدان مطرح می کنند تـا جوانان‬ ‫بتواننـد بـا الگوبـرداری از ایـن تجربیـات‪ ،‬نقشـ ه راهـی بـرای‬ ‫اینـده شـغلی و کاری خـود ترسـیم کننـد‪ .‬در بخـش دوم‬ ‫ایـن رویـداد‪ ،‬از پیش کسـوتان عرصه هـای مختلـف تقدیـر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رونمایی از تمبر بزرگان نیز از دیگر بخش های‬ ‫ایـن جشـنواره اسـت‪ .‬رمـز موفقیـت به عنـوان کوچک ترین‬ ‫خانـواده جامعـه تلاش می کنـد به پـاس فعالیـت بـزرگان‪ ،‬با‬ ‫تمبـر یادبـود‪ ،‬از ان هـا قدردانـی کنـد‪ .‬در بخش پایانـی نیز از‬ ‫تیـم فوتبـال رمـز موفقیـت تقدیـر می شـود»‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫از زا گرب تا زا گرب با «کرانچار»‬ ‫«زالتکـو کرانچـار» حـدود شش سـال در فوتبـال ایـران‬ ‫دو شاید فوتبال ایران با این‬ ‫فعالیت کرد؛ اما ان گونه که بای ‬ ‫سـرمربی فقیـد مهربـان نبـود‪ .‬به گـزارش ایرنا؛ ‪ 11‬اسـفندماه‬ ‫‪ 99‬هـم بـرای فوتبـال ایـران روز بهـت اوری بـود‪ .‬زالتکـو در‬ ‫زا گـرب بـه دنیـا امد و همان جـا از دنیا رفت‪ .‬او در ‪ ۱۰‬سـالگی‬ ‫بـه فوتبـال روی اورد و در باشـگاه دینامـو مشـغول به بازی‬ ‫شـد‪ .‬کم کـم بـه تیـم بزرگ سـاالن راه یافـت و بـه یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن چهره هـای ایـن باشـگاه تبدیـل شـد‪ .‬او چهـار‬ ‫جـام مختلـف را بـا ایـن تیـم طی ‪ ۱۰‬سـالی که برایشـان بازی‬ ‫کـرد‪ ،‬به ارمغـان اورد و بـه یکـی از اسـطوره های باشـگاه‬ ‫تبدیـل شـد‪ .‬چیکـو در ‪ ۳۰۷‬بـازی‪ ۱۲۵ ،‬گل به ثمـر رسـاند‪.‬‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫لهــا ازاین نظــر حائزاهمیــت هســتند کــه به عنــوان یــک منبــع می تواننــد چرخ ههــای‬ ‫تهــا‪ ،‬فضاهــای ســبز و جنگل هاســت‪ .‬جنگ ‬ ‫یکــی از موضوعــات مهــم زندگــی بشــر‪ ،‬مســئله ارتبــاط او بــا درخ ‬ ‫نهــا بــا جــذب دی اکســید کربــن‪ ،‬زمینـه ای از تامیــن مــواد غذایــی‪ ،‬ســوخت و دارو به حســاب می اینــد؛ امــا همیشــه مســئله ارتباط انســان با طبیعت‬ ‫حیاتــی را در زندگــی مــا احیــاء کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ا ‬ ‫ً‬ ‫لهــا بــرای مــردم عــادی‪ ،‬بعضــا باعــث شــده تــا بخش هایــی از ایــن منابــع ارزشــمند محیــط زیســتی‬ ‫لهــا بــا حاشــیه ها و مســائل متفاوتــی روبـه رو بــوده‪ .‬بی توجهــی بــه اهمیــت جنگ ‬ ‫و به ویــژه جنگ ‬ ‫ب همــرور دچــار فرســایش و نابــودی شــود‪.‬‬ ‫گفتـه می شـود کـه جنگل هـا ب هسـرعت در‬ ‫جهـان امـروز درحال نابـودی هسـتند و هرسـاله‬ ‫به وسـعت کشـوری به انـدازه «دانمـارک»‪،‬‬ ‫از جنگل هـای بکـر قـاره ای از بیـن می رونـد‪.‬‬ ‫این مسـئله می توانـد پیامدهـای نا گـواری بـرای‬ ‫زندگی بشـر به همراه داشته باشد‪ .‬ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫نـگاه اقتصـادی بـه جنگل هـا و برداشـت های‬ ‫بی رویـه از ان هـا و قطـع درخت هـا از جملـه‬ ‫یسـت کـه نمی تـوان به سـادگی از‬ ‫موضوعات ‬ ‫کنـار ان هـا عبـور کـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬تبدیـل سـریع‬ ‫چـوب بـه پـول و سـرمایه باعـث شـده تـا همـواره‬ ‫سـودجویان درپـی بریـدن درختان در جنگل ها‬ ‫باشـند‪ .‬ضمن اینکـه در سـال های اخیـر‬ ‫دولت هـا در جهـان تلاش می کننـد بـا ایجـاد‬ ‫مناطق حفاظت شده‪ ،‬راه برداشت ازاد از منابع‬ ‫طبیعی را محدود سازند؛ اما باندهای مافیایی‬ ‫دراین زمینـه بسـیار حرفـه ای عمـل می کننـد‬ ‫و بـا ورود بـه فضاهـای جنگلـی حفاظت شـده‬ ‫و برداشـت از ان هـا بـه نابـودی ان هـا کمـک‬ ‫می کننـد‪ .‬براسـاس تحقیقـی غیررسـمی گفتـه‬ ‫می شـود کـه در برخی از مناطق حفاظت شـده‪،‬‬ ‫گروه هـای مافیایـی به طـور شـبانه درخت هـا‬ ‫را در جنگل هـا قطـع می کننـد و ان هـا را بـا‬ ‫کامیون هایـی بـه مشـتریان خـود می رسـانند‪.‬‬ ‫براسـاس این گزارش‪ ،‬هـر شـب در هـر کامیونـی‬ ‫یکـه‬ ‫کـه از مبـدا درخت هـا را بـار می کنـد و تازمان ‬ ‫بـه مقصـد می رسـد‪ ،‬سـه میلیون تومان سـود‬ ‫اقتصـادی بـه این گروه هـا می رسـد کـه ایـن‬ ‫خـود رقـم بسـیارباالیی ازلحـاظ درامـدی و‬ ‫یسـت‪ .‬به هرحـال بایـد بپذیریـم کـه‬ ‫اقتصاد ‬ ‫بی توجهـی بـه منابـع طبیعـی باعـث اسـیب‬ ‫جـدی بـه هویـت طبیعـی زندگـی بـر روی کـره‬ ‫زمیـن شـده اسـت؛ هرچندکـه کمپین هـا و‬ ‫گروه هـای حمایـت از درختـان در جهـان تلاش‬ ‫می کننـد تـا به شـیوه های گونا گـون بـه نظـام‬ ‫طبیعـت و حیـات بشـر کمک کننـد اما هنـوز راه‬ ‫درازی درپیـش اسـت تـا بتـوان در برابـر این رونـد‬ ‫ایسـتادگی کـرد‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه درخـت یکـی از‬ ‫تجلی هـای بسـیارمهم و شـگفت انگیز خلقـت‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ ،‬بایـد درتلاش باشـیم تـا ایـن‬ ‫نمـاد زندگـی و حیـات را همـواره مدنظـر خـود‬ ‫قـرار دهیـم‪ .‬درخت هـا به مثابـه قلـب کـره زمیـن‬ ‫به حسـاب می اینـد کـه راه نفس کشـیدن بشـر را‬ ‫امکان پذیـر می سـازند‪ .‬در اینجـا خالی ازلطـف‬ ‫نیسـت کـه بدانیـم بـرای اولین بـار فـردی به نـام‬ ‫«جولیـس اسـترلینگ مورتـون» در سـال ‪1872‬‬ ‫میلادی روزی را به عنـوان روز درختـکاری و‬ ‫منابـع طبیعـی اختصـاص داد‪ .‬جولیـس کـه‬ ‫یکـرد روزی را بـرای ایـن‬ ‫در امریـکا زندگـی م ‬ ‫نام گـذاری انتخـاب کـرد کـه مـردم توانسـته‬ ‫بودنـد بیـش از یک میلیـون درخـت بکارنـد و‬ ‫ازان زمان به بعـد اخریـن جمعـه مـاه اوریـل بـه‬ ‫روز درختـکاری نام گـذاری شـد کـه کم کـم سـایر‬ ‫کشـورها نیـز ایـن روز و مناسـبت را پذیرفتـه و در‬ ‫تقویم هـای خـود وارد کردنـد‪ .‬روز درختـکاری‬ ‫ازاین منظـر حائزاهمیـت اسـت کـه مـردم و‬ ‫دولت هـا تلاش می کننـد تـا به شـیوه های‬ ‫گونا گـون بـا کاشـت نهال هایـی اهمیـت و توجـه‬ ‫خـود را بـه ایـن سـوژه مهـم نشـان دهنـد‪ .‬در‬ ‫بسـیاری از کشـورها درایـن روز مراسـم های‬ ‫خاصـی برگـزار می شـود؛ و کمپین هـای حمایـت‬ ‫از محیـط زیسـت تلاش می کننـد تـا اهمیـت‬ ‫جنگل هـا را بـه سیاسـتمداران و نهادهـای‬ ‫سیاسـی گوشـزد کننـد‪ .‬یکـی از نـکات مهـم‬ ‫کـه در روز درختـکاری بـه ان توجـه می شـود‪،‬‬ ‫این اسـت که هـر انسـانی رسـالتی در روی زمیـن‬ ‫دارد و رسـالت او این اسـت که بتوانـد در کنـار‬ ‫سـایر انسـان ها زندگـی خوبـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫حـال ا گـر بپذیریـم کـه درخت هـا می تواننـد‬ ‫زندگـی خـوب و عـاری از چالش هـا را بـه مـا‬ ‫هدیـه دهنـد پـس الزم اسـت کـه بـه ان هـا‬ ‫توجـه ویـژه ای داشـته باشـیم؛ امـا نکتـه ای‬ ‫کـه دراین خصـوص وجـود دارد‪ ،‬این اسـت که‬ ‫کاشـت درخـت هرچنـد اقدامـی مفیـد اسـت‬ ‫امـا بایـد در زمـان و مکان هـای مناسـب صـورت‬ ‫یکـه مـا بتوانیـم درخت هـا‬ ‫گیـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬زمان ‬ ‫را در مکان هـای مناسـب بکاریـم بـه نظـام‬ ‫طبیعـت و محیـط زیسـت کمـک شـایانی‬ ‫کرده ایـم‪ .‬یکـی از نـکات مهـم کـه کمپین هـای‬ ‫حمایـت از درخـت از ان حمایـت می کنند توجه‬ ‫بـه جلـب پشـتیبان های مالـی دراین زمینـه‬ ‫یکـه تـوان سـرمایه گذاری و خریـد‬ ‫اسـت‪ .‬افراد ‬ ‫درخت هـا را دارنـد‪ ،‬می تواننـد بـا پرداخـت‬ ‫مبالغـی دراین زمینـه مشـارکت داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ا گـر تعـداد پشـتیبان های مالـی و‬ ‫مشـارکت کنندگان در کاشـت اصلـه درخـت‬ ‫روبه تزایـد بگذارنـد‪ ،‬می تـوان امیـدوار بـود کـه‬ ‫قـدرت تنفسـی کـره زمیـن در جذب دی ا کسـید‬ ‫کربـن و تکثیـر ا کسـیژن باالتـر خواهد رفـت و این‬ ‫یسـت‪ .‬درحال حاضـر‬ ‫یـک نکتـه حائزاهمیت ‬ ‫ایجاد جنبش های حمایت و کاشـت درخت در‬ ‫جهـان‪ ،‬توانسـته راه جدیـدی را در زندگـی بشـر‬ ‫فراهـم کند‪ .‬گروه هایی که دراین زمینه فعالیت‬ ‫می کننـد‪ ،‬ظرفیت هـای تولیـدی باالیـی را در‬ ‫بخش کشاورزی ایجاد کرده اند‪ .‬این جنبش ها‬ ‫ً‬ ‫بعضـا توانسـته اند در زمـان کوتاهـی میلیون هـا‬ ‫درخـت را بـه جنگل هـای جهـان بیفزاینـد‪ .‬ا گـر‬ ‫بتـوان جنگل هـای مختلـف را بـر روی کره زمین‬ ‫شناسـایی کـرد و ان هـا را مدیریت کرد‪ ،‬می توان‬ ‫امیـدوار بـود کـه ظرفیـت مهمـی در توسـعه‬ ‫ا کوسیسـتم‪ ،‬ایسـتگاه های طبیعـی و ژنتیکـی‬ ‫فراهـم شـود‪ .‬درحال حاضـر نکتـه ای کـه وجـود‬ ‫دارد این اسـت که در نظـام اموزشـی چـه در‬ ‫سـطح خانواده و چه در سـطح مدرسـه کمتر به‬ ‫این موضـوع توجـه می شـود‪ .‬ما بایـد در مدارس‬ ‫بـه دانش امـوزان یـاد بدهیـم کـه کاشـت درخت‬ ‫یـک اقـدام مثبـت و تاثیرگـذار اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫بایـد بچه هـا در تولیـد اثـار هنـری بـه درخـت‬ ‫و درختـکاری توجـه ویـژه ای نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫کشـیدن نقاشـی از درخت هـا‪ ،‬درسـت کردن‬ ‫کاردسـتی و تنوع بخشـی به اشـکال گونا گـون‬ ‫درخـت و توجـه به شـیوه های ارتباطـی بـا ایـن‬ ‫یسـت کـه می تـوان در‬ ‫منابـع طبیعـی از نکات ‬ ‫مـدارس بـه ان هـا توجـه کـرد‪ .‬در نظـام اموزشـی‬ ‫ژاپـن به شـدت بـر روی ارتبـاط بـا طبیعـت‬ ‫توجـه شـده اسـت و کـودکان یـاد می دهنـد کـه‬ ‫چگونـه خـود در تولیـد محصـوالت از دانـه تـا‬ ‫میـوه تلاش کننـد و زمـان برداشـت محصـول‪،‬‬ ‫خود نتیجه کارشـان را دریافت کنند‪ .‬ا گر بتوان‬ ‫در مـدارس گروه هـای درختـکاری ایجـاد کـرد و‬ ‫دانش امـوزان را بـا نهادهـا و کمپین هـای اثرگذار‬ ‫دراین زمینـه پیونـد داد‪ ،‬می تـوان امیـدوار بـود‬ ‫کـه راه جدیـدی دراین مسـیر فراهـم شـود‪ .‬بایـد‬ ‫درنظـر داشـت کـه درختـکاری ترکیبـی از علـم‬ ‫و هنـر و عمـل اسـت و درصـورت توجـه بـه ان‬ ‫می تـوان بـه سلامت محیـط زیسـت و طبیعـت‬ ‫کمـک کـرد‪ .‬ا گـر دانش امـوزان در کالس هـا‬ ‫از باغـداری شـامل کودهـا‪ ،‬افشـانه ها بـرای‬ ‫کنتـرل حشـرات و بیماری هایـی کـه درخت هـا‬ ‫بـا ان مواجـه می شـوند‪ ،‬هـرس‪ ،‬مهاربنـدی و‬ ‫راه هـای مواجهـه بـا نابـودی درخت هـا اشـنا‬ ‫شـوند‪ ،‬دران صـورت می تـوان امیـدوار بـود‬ ‫کـه بـه حیـات پایـدار محیـط زیسـت نزدیـک‬ ‫شـده ایم‪ .‬درخت هـا نه تنهـا در حفـظ حیـات‬ ‫زندگـی انسـان ها نقش دارند؛ بلکـه باعث ایجاد‬ ‫زیبایـی در فضـای زندگـی بشـر می شـوند‪.‬‬ ‫بچه هـا بایـد در مـدارس یـاد بگیرنـد کـه افـرادی‬ ‫به نـام پیمانـکاران درخـت و مشـاوران وجـود‬ ‫دارنـد که دراین زمینـه کار می کنند‪ .‬پیمانکاران‬ ‫مثـل جراحـان بـدن انسـان هسـتند کـه‬ ‫می داننـد چگونـه بـا هـرس یـا قطـع شـاخه ها‬ ‫بـه هویـت رشـد درختـان کمـک می کننـد و‬ ‫مشاوران کسانی هستند که اطالعات مناسبی‬ ‫درزمینـه هویـت درختـان دارنـد و ان را دراختیـار‬ ‫دیگـران قـرار می دهنـد‪ .‬بایـد درنظـر داشـت‬ ‫کـه کالبدشـکافی درختـان‪ ،‬کالبدشـکافی‬ ‫زندگـی انسـان اسـت‪ .‬ا گـر مـا فلسـفه وجـودی‬ ‫ان هـا را درک کنیـم دران صـورت می توانیـم‬ ‫بـا احتـرام بـه بـودن ان هـا بـه هویـت جمعـی‬ ‫خـود در کنـار گیاهـان توجـه ویـژه ای نشـان‬ ‫دهیـم‪ ،‬همان طورکـه وقتـی در کنـار حیوانـات‬ ‫زندگـی می کنیـم‪ ،‬بایـد بـه مناسـبات و روابـط‬ ‫اجتماعـی خـود بـا حیوانـات توجـه کنیـم‪ .‬بایـد‬ ‫درنظـر داشـت کـه عملکـرد فضـای سـبز همـواره‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬هـر فضـای سـبزی‬ ‫با عملکرد اجتماعی ما مرتبط اسـت و می تواند‬ ‫بخشـی از مـردم را به سـوی خـود جـذب کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه یک پارک جنگلی شـکل می گیرد‪،‬‬ ‫مثلا وقت ‬ ‫مـردم بـرای فراغـت و تفریـح بـه انجـا هجـوم‬ ‫ً‬ ‫می اورنـد‪ .‬بعضـا فضاهـای سـبز عرصـه ای‬ ‫بـرای تعامـل بـا انسـان ها و ایجـاد سلامتی‬ ‫ازدسـت رفته انان اسـت‪ .‬چه بسـا بیمارستان ها‬ ‫یـا مرا کـز روان درمانـی یـا نگهـداری معتـادان کـه‬ ‫در فضاهـای سـبز شـکل می گیـرد کـه هـدف‬ ‫ان به نوعـی برقـراری ارتبـاط انسـان دارای‬ ‫اختلاالت روانـی بـا طبیعـت درراسـتای احیـای‬ ‫موقعیـت درونـی او درراسـتای سالمتی سـت‪.‬‬ ‫ازطرف دیگـر در شـهرهای بـزرگ فضاهـای‬ ‫سـبز عرصـه ای بـرای عبـور از حرکـت شـتابان و‬ ‫هولنـا ک شهروندانی سـت کـه در طوفان هـا‬ ‫و مکان هـای عمومـی دچـار نوعـی سـرگیجه‬ ‫شـده اند‪ .‬حـال ایـن فضاهـای سـبز می تواننـد از‬ ‫سـرعت بیش ازحـد شـهروندان در مکان هـای‬ ‫عمومـی بکاهـد و سـکوت و ارامـش را بـه زندگـی‬ ‫ان ها برگرداند‪ .‬امروزه نمی توان شـهرها را بدون‬ ‫فضاهـای جنگلـی و پوشـش های گیاهی درنظر‬ ‫گرفـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬در بحـث توسـعه بـه ایجـاد‬ ‫کانون هـای زندگـی انسـان در کنـار طبیعـت‬ ‫و جنگل هـا توجـه ویـژه ای می شـود؛ چرا کـه‬ ‫هرچقـدر فضاهـای سـبز بیشـتر باشـد‪ ،‬قـدرت‬ ‫تنفـس شـهرها باالتـر مـی رود‪ ،‬پـس بایـد بـه‬ ‫کارکردهـای مختلـف فضاهـای سـبز و جنگل هـا‬ ‫توجـه کنیـم‪ .‬فضاهـای سـبز می تواننـد هـم‬ ‫کارکردهـای تفریحـی‪ ،‬هـم کارکردهـای تعاملـی و‬ ‫ارتباطی و هم کارکرد فرهنگی و جذب توریست‬ ‫را داشـته باشـند‪ .‬درمجموع باید درنظر داشـت‬ ‫که در دنیای مدرن امروز کیفیت زندگی و ایجاد‬ ‫انسـانی انسـان در سـایه تعامـل و ارتباط‬ ‫هویـت‬ ‫ِ‬ ‫بـا درختـان‪ ،‬جنگل هـا‪ ،‬فضاهـا و پوشـش های‬ ‫گیاهـی امکان پذیـر اسـت؛ پس باید دراین راسـتا‬ ‫تالش هـای بسـیاری را ارائـه دهیـم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫برگزاری ویژه برنامه «با ستاره ها می مانیم» در شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ویژه برنامـه «بـا سـتا ره ها می مانیـم» در راسـتای‬ ‫پاسداسـت شهدای صنعت برق و گرامیداشت‬ ‫یـاد و خاطـره شـهدای مدافـع حـرم بـا محوریت‬ ‫شهدای خان طومان و شهدای امنیت در ایام‬ ‫سـالروز وفـات حضـرت زینـب کبـری در شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران برگـزار شـد‪ .‬فرامـرز‬ ‫سـپری با بیان اینکـه در راسـتای ار ج نهـادن‬ ‫بـه مقـام شـامخ مدافعیـن حـرم و امنیـت ایـن‬ ‫برنامـه به صـورت وبینـاری در بسـتر فضـای‬ ‫مجـازی و بـا سـخنرانی نماینـده مقـام معظـم‬ ‫رهبـری در اسـتان ‪ ،‬فرماندهـی سـپاه کربلا و‬ ‫مشـاور امـور ایثارگـران وزیر نیرو در شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق مازنـدران بـا رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬برگـزاری همزمـان‬ ‫پنـج مانـور جهـادی در شـهرهای اسـتان‪،‬‬ ‫نام گـذاری ‪ ۱۷‬فیـدر بـرق بنـام شـهدای مدافـع‬ ‫حـرم در خانطومـان و شـهید امنیت در سـاری‪،‬‬ ‫تبـادل تفاهم نامـه سـپاه کربلا و شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق مازنـدران و اغـاز فراینـد عملیاتـی‬ ‫بـرق رسـانی بـه یادمـان شـهدای هفـت تپـه‬ ‫در خوزسـتان از دیگـر محورهـای اجرایـی ایـن‬ ‫ویـژه برنامـه بـوده اسـت»‪ .‬ایـت اهلل محمـدی‬ ‫الیینـی؛ نماینـده مقـام معظـم رهبـری در‬ ‫اسـتان مازنـدران نیـز در این مراسـم با اشـاره به‬ ‫عنـوان «بـا سـتاره ها می مانیـم» در نام گـذاری‬ ‫ایـن برنامـه‪ ،‬گفـت‪ «:‬روحیـه خدمـت و تلاش‬ ‫در شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران بـا‬ ‫نهادینه شـدن یـاد و خاطـره شـهدا قابل تقدیـر‬ ‫اسـت و ایـن نـگاه بایـد در تمـام دسـتگاه های‬ ‫ً‬ ‫اجرایـی نهادینـه شـود و حقیقتـا بایـد از ایـن‬ ‫گونـه حرکت هـای جهـادی انقالبـی حمایـت‬ ‫شـود»‪ .‬سـردار مسـلمی؛ فرمانـده سـپاه کربلا‬ ‫مازنـدران نیـز با بیان اینکـه ایده هـای نـو در‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا در مراسـم‬ ‫«بـا سـتاره ها می مانیـم» کـه تلفیقـی از ارائـه‬ ‫خدمـات و برنامه هـای فرهنگـی بـود‪ ،‬بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬توسـعه همکاری های دو جانبه سپاه‬ ‫کربلا و شـرکت توزیـع نیـروی بـرق در راسـتای‬ ‫ارایـه خدمـات بـه مـردم شـریف مازنـدران‬ ‫در الویـت ارتباطـی دو دسـتگاه قـرار خواهـد‬ ‫داشـت و همـت نیروهـای عملیاتـی این شـرکت‬ ‫در پـروژه بـرق رسـانی بـه یادمـان هفت تپـه و‬ ‫همچنیـن تالش هـای صورت گرفتـه با توج هبـه‬ ‫مشـکالت موجـود و تنگناهـای اقتصـادی در‬ ‫خدمت رسـانی به مردم مازندران در این شـرکت‬ ‫جـاودان اسـت»‪ .‬همچنیـن محمـد مـرادی؛‬ ‫مشـاور امـور ایثارگـران وزیـر نیـرو با اشـاره به ایـده‬ ‫نام گذاری فیدرهای برق در راسـتای ار ج نهادن‬ ‫بـه مقـام شـامخ شـهدا‪ ،‬از برنامـه «بـا سـتاره ها‬ ‫می مانیـم» با توج هبـه محتـوای برنامه هـای‬ ‫برگـزار شـده از ان به عنـوان یکـی از ماندگارتریـن‬ ‫برنامه های گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا در‬ ‫سـطح صنعـت اب و بـرق کشـور نـام بـرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا و نوستالژی رستوران های بین راهی!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫درسـت اسـت کـه امسـال عیـد هـم مثـل پارسـال‪ ،‬مسـافرت و دیدوبازدیـد‬ ‫تعطیـل اسـت؛ ولـی ایـن دلیـل نمی شـود پیش فـروش بلیـت هواپیمـا و قطار‬ ‫و اتوبـوس لغـو و رسـتوران های بین راهـی تعطیـل شـوند‪ .‬ایـن داسـتان در‬ ‫حـد بخشـنامه اسـت و بـا شـروع عیـد‪ ،‬سـفرهای نـوروزی بـا دالیـل و رویکـرد‬ ‫غیر نـوروزی اغـاز خواهنـد شـد! صحبـت از رسـتوران بین راهـی شـد‪ ،‬یـاد‬ ‫یـک ماجـرا افتادیـم‪ .‬مـا هرازگاهـی اوقـات کـه بـا خودمـان خلـوت می کنیـم‬ ‫و در احـواالت ایـن خارجی هـا غـور می کنیـم و بـا تدبـر بـه نوسـتالژی ها‬ ‫(خاطره انگیزهـا) و دل خوشـی های ان هـا می نگریـم‪ ،‬می بینیـم کـه ایـن‬ ‫بنـدگان خـدا دلشـان را بـه چـه چیزهـای مبتـذل و پیش پاافتـاده ای خـوش‬ ‫کرده انـد و بابـت ان کلـی هـم ذوق می کننـد و تـازه پول هـای ان چنانـی هـم‬ ‫َ‬ ‫تو فـراوان‪ ،‬نمونـه وطنـی این قبیـل رویدادهـا و‬ ‫می پردازنـد‪ .‬ان وقـت مـا ف ‬ ‫مناسـبت ها را در کشـور داریـم‪ ،‬ولـی نه تنهـا قـدر نگـه نمی داریـم؛ بلکـه کلـی‬ ‫ُ‬ ‫هـم غـر می زنیـم کـه چـرا چنیـن و چنـان اسـت‪ .‬نمونـه کوچـک و به قولـی‬ ‫مشـت نمونـه خـروار‪ ،‬وجـود این همـه رسـتوران چرخـان و گـردان و رسـتوران‬ ‫یتـر؛‬ ‫نمـای بین جاده ای سـت بـا قیمت هـای ان چنانـی و غذاهـای ان چنان ‬ ‫نطـرف‬ ‫ولـی دریـغ از ذره ای احسـاس ‪ ...‬حـاال شـما مالحظـه بفرماییـد در ا ‬ ‫دنیـا چطـور رستوران هایشـان را حلـوا حلـوا می کننـد و ُپـز می دهنـد‪ .‬اصـل‬ ‫خبـر به نقـل از جرایـد ‪« ...‬قـرار اسـت بـه زودی در جزیـره ایبـزا در نزدیکـی‬ ‫شـهر والنسـیای اسـپانیا‪ ،‬گران تریـن رسـتوران جهـان شـروع به کار کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫رسـتوران درواقـع بخشـی از یـک هتـل پنج سـتاره در ایـن جزیـره اسـت‪20 .‬‬ ‫نـوع غـذا در ایـن رسـتوران سـرو می شـود کـه قیمـت هرکـدام از ان هـا نزدیـک‬ ‫بـه ‪ 2000‬دالر می شـود‪« .‬پا کـو رونکـرو» کـه معروف تریـن اشـپز در سراسـر‬ ‫اسپانیاسـت‪ ،‬ایـده سـاخت ایـن رسـتوران را مطـرح کـرده اسـت‪ .‬در ایـن‬ ‫رسـتوران در هر نوبت فقط ‪ 12‬مهمان پذیرفته می شـود‪ .‬پا کو می گوید دلیل‬ ‫گرانـی غذاهـای ایـن رسـتوران این اسـت که باعـث می شـود تمـام احساسـات‬ ‫در فـرد بـا خـوردن ایـن غذاهـا زنده شـود‪ .‬شـادی‪ ،‬ترس و نوسـتالژی از جمله‬ ‫احساساتی سـت کـه فـرد بـا خـوردن غذاهـای ایـن رسـتوران بـه او دسـت‬ ‫می دهـد!» خـدا شـفا بدهـد‪ .‬طـرف یـک رسـتوران زپرتـی تاسـیس کرده بـا ‪20‬‬ ‫ُ‬ ‫مـدل غـذا و پذیـرش ‪ 12‬مهمـان‪ ،‬عیـن مـرغ کـرچ دنیا را روی سـرش گذاشـته‬ ‫و عالـم و ادم را خبـردار کـرده اسـت‪ .‬سـرکار خانـم پا کـو رونکرو؛ شـما ا گر راسـت‬ ‫می گویید یک تک پا به رسـتوران های بین راهی ما تشـریف بیاورید تا متوجه‬ ‫شـوید گرانـی و زنده شـدن احساسـات یعنـی چـه! بـاور بفرماییـد در بعضـی از‬ ‫ایـن رسـتوران ها ا گـر فقـط یـک نیم پـرس غـذا بخوریـد‪ ،‬شـادی و تـرس و‬ ‫نوسـتالژی کـه خـوب اسـت جدوابادتـان (در مواقعـی هـم دل وروده تـان)‬ ‫جلـوی چشـمتان می ایـد و هـر مصیبـت و حالتـی کـه تابه حـال نشـنیده‬ ‫بودیـد و احسـاس نکـرده بودیـد‪ ،‬یکجـا بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫یکـه تـا اخـر عمـر فرامـوش نکنیـد! اینجـا‬ ‫وجودتـان مسـتولی می شـود‪ ،‬جور ‬ ‫سـوپ درسـت می کننـد بـا طعـم قیمـه و قورمه سـبزی! البتـه نه اینکـه فکـر‬ ‫کنیـد بـا باقی مانـده خورشـت های چهـارروز قبـل سـوپ درسـت می کننـد‪ ،‬نه‬ ‫درواقـع سـوپ را بـا قیمـه و قورمه سـبزی غنی سـازی می کننـد! طـرف بـا پیـاز‬ ‫کباب کوبیده درسـت می کند در حد خورا ک بره رسـتوران هیوسـتن بلومتال‬ ‫خکـرده‬ ‫لنـدن! این مـدل کبـاب برپایـه پیـاز اسـت کـه کمـی هـم گوشـت چر ‬ ‫بـه ان اضافـه می شـود کـه پیـاز را بغـل کنـد خدای نا کـرده در منقـل نیفتنـد!‬ ‫در برخـی از ایـن رسـتوران های بین راهـی به منظـور نوسـتالژیک کردن بیشـتر‬ ‫ماجـرا‪ ،‬بـا ظـروف عتیقـه ای از مشـتریان پذیرایـی می شـود کـه بالشـک تمـام‬ ‫کارگـران و سـهامداران کارخانه هـای تولیـدی ایـن ظـروف ریـق رحمـت را بـا‬ ‫مخلفات ان سـر کشـیده اند و خود کارخانه ها نیز در جریان خصوصی سـازی‬ ‫تابه حـال تبدیـل بـه بـرج یـا پارک شـادی شـده اند؛ ولی ظروف تولیـدی ان ها‬ ‫هنـوز در ایـن رسـتوران ها زینت بخـش سـفره ها و میزهـای رسـتوران اسـت!‬ ‫ان وقـت شـما در رسـتوران پیزوری تـان‪ ،‬دلتـان را بـه یک پیاله شـادی و ترس‬ ‫مشـتریان خـوش کرده ایـد؟ از شـما بعیـد اسـت ‪...‬‬ ‫تریبون‬ ‫معاون مدیرعامل محک در خیریه‪:‬‬ ‫ضرورت کمک به خیریه ها‬ ‫بیش از هر زمان احساس می شود‬ ‫بیش از یک سال است که زندگی و‬ ‫همـه ابعـاد ان در جهان تحت تاثیر‬ ‫ویـروس کرونـا قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بیمـاری نه تنهـا نگرانی هایـی‬ ‫برای سلامتی مردم در پی داشـته؛‬ ‫بلکـه شـیوه زندگـی افـراد را تغییـر‬ ‫داده‪ .‬دغدغـه حفـظ سلامتی در‬ ‫کنـار ادامـه مسـیر زندگـی‪ ،‬سـخت‬ ‫و پیچیـده شـده و چالشـی مهـم را بـا نـام «بقـا» بـه دغدغه هـای سـازمان ها‪،‬‬ ‫نهادهـا و ارگان هـا اضافـه کـرده‪ .‬محـک نیـز به عنـوان سـازمانی مردم نهـاد‬ ‫‪35‬هـزار کـودک‬ ‫کـه در حـدود سـه دهه فعالیـت خـود‪ ،‬حمایـت از بیـش از ‬ ‫مبتال ب هسـرطان را در کارنامـه و تجربـه فعالیـت خـود دارد‪ ،‬تلاش کـرده تـا‬ ‫نشـرایط باتوج هبـه ضـرورت همراهی با تغییرات‪ ،‬بهترین تصمیمات را‬ ‫در ای ‬ ‫اتخـاذ کنـد تـا ارائـه خدمـات درمانـی و حمایتـی بـه کـودکان مبتالب هسـرطان‬ ‫و خانواده هایشـان نه تنهـا متوقـف نشـود؛ بلکـه بـا اینده پژوهـی بتوانـد‬ ‫شایسـته تر از گذشـته دراختیـار ان هـا قـرار گیـرد‪« .‬مهـدی خواجه نـوری»؛‬ ‫معـاون مدیرعامـل محـک در خیریـه‪ ،‬بااشـاره به ضرورت داشـتن یک برنامه‬ ‫منسـجم به منظـور رویارویـی بـا ایـن بحـران عمومـی سلامتی و بی ثباتـی‬ ‫اقتصـادی در کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬موسسـه خیریـه محـک‪ ،‬همواره تلاش می کند‬ ‫در تصمیم گیری هـای خـود‪ ،‬بـه مصلحـت تمـام ذی ربطانـش فکـر کنـد‪ .‬این‬ ‫سازمان همراه با تغییرات‪ ،‬منعطف تر به مسئولیت خود عمل کرده است و‬ ‫باتکی هبـر دانـش و تجارت اقداماتی را هم راسـتا با شـیوع ویـروس کرونا انجام‬ ‫داده اسـت‪ .‬حال اینکـه امـروز بـرای عبـور از این بحران سرتاسـری‪ ،‬زیر سـقف‬ ‫محـک چـه می گـذرد؛ شـاید سـوال بسـیاری از نیکـوکاران و افـرادی باشـد کـه‬ ‫ایـن سـازمان را بسـتری بـرای عمـل بـه مسـئولیت اجتماعی شـان انتخـاب‬ ‫می کننـد»‪ .‬او دربـاره اقدامـات انجام شـده در واحـد جلـب مشـارکت محـک‬ ‫هم زمـان بـا شـیوع کرونـا‪ ،‬افـزود‪« :‬پـس از پاندمـی‪ ،‬باتوج هبـه اهمیـت حفـظ‬ ‫سلامتی تمـام ذی ربطانمـان فعالیـت دفاتـر و واحـد قلـک متوقف شـد؛ بعد‬ ‫ دوره ای کوتـاه بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی اغازبـه کار کردند‪ .‬همچنین‬ ‫دراین مـدت تلاش شـده اسـت تـا بـا توسـعه روش هـای کمـک از راه دور و‬ ‫روش هاى انالین‪ ،‬اهدای کمک های نیکوکاران به کودکان مبتالبه سرطان‬ ‫را تسـهیل کنیـم تـا درمـان فرزندانمـان متوقـف نشـود‪ .‬طراحـی وب سـایت‬ ‫یسـت کـه درپاسـخ به‬ ‫جدیـد محـک کـه شـاهد ان هسـتید‪ ،‬از اقدامات ‬ ‫ت مربوط به برقراری ارتباطات انالین اعضای این خانواده بزرگ با‬ ‫درخواس ‬ ‫محک ایجاد شـده‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬ازاین پس پرداخت کمک های نیکوکارانه‬ ‫یـاوران گران قـدر محـک به صـورت انالیـن و سـفارش های انالین محصوالت‬ ‫محـک در کوتاه تریـن زمان ممکن میسـر خواهد بـود‪ .‬ازانجا که قلک‪ ،‬یکی از‬ ‫قدیمی تریـن روش هـا در تامیـن هزینه هـای درمان کودکان مبتالب هسـرطان‬ ‫ب هشـمار مـی رود و امارهایمـان در سـال گذشـته نشـان می دهـد کـه بیـش از‬ ‫‪ 75‬درصـد بودجـه موردنیاز برای درمان فرزندانمان را همین قلک ها تامین‬ ‫کرده انـد‪ ،‬به منظـور اسـتفاده کمتـر از وجـه نقـد در شـرایط کنونـی کشـور‪،‬‬ ‫نسـبت بـه نصـب ‪ QR Code‬بـر روی قلک هـای محـک اقداماتـی صـورت‬ ‫گرفتـه تـا نیکـوکاران بتواننـد بـا اسـکن ان‪ ،‬کمک هـای خـود را انالیـن درون‬ ‫قلک هـا بریزنـد»‪ .‬معـاون مدیرعامـل محـک در خیریـه بااشـاره به اهمیـت‬ ‫و ضـرورت کمـک بـه خیریه هـا در شـرایط کنونـی کشـور ادامـه داد‪« :‬زندگـی‬ ‫فرزنـدان کوچـک محـک سال هاسـت کـه بـا فاصله گـذاری اجتماعـی عجین‬ ‫شـده؛ زیـرا ضعـف سیسـتم ایمنـی بـدن کـودکان مبتالب هسـرطان‪ ،‬ان هـا را‬ ‫در برابـر کوچک تریـن ویـروس و میکروبـی ضربه پذیـر می کنـد‪ .‬قهرمانـان‬ ‫کوچـک محـک بـرای پیـروزی در مسـیر درمـان سـرطان سـخت مبـارزه‬ ‫می کننـد و این روزهـا شـرایط برایشـان دشـوارتر شـده‪ .‬مـا نیـز تلاش می کنیـم‬ ‫تـا بـا رعایـت تمـام پروتکل هـای بهداشـتی درمـان فرزندانمـان ادامـه داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬برهمین اسـاس؛ ا کنـون ضـرورت کمـک بـه خیریه هـا کـه االمـی را از‬ ‫انسـان ها می کاهـد بیش از هر زمـان احسـاس می شـود؛ محـک نیـز به عنـوان‬ ‫یـک خیریـه پیشـرو در به کارگیـری تمـام ظرفیت هـای خـود بـرای همـکاری‬ ‫بـا جامعـه مدنـی و نیکـوکاران اهتمـام مـی ورزد‪ .‬به امید انکـه بـا همدلی تمام‬ ‫ارکان جامعـه‪ ،‬کشـورمان و همـه جهـان این روزهـای سـخت را بـا سلامتی‬ ‫سـپری کننـد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/25-139960306023000245‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملیحـه داوری نـژاد فرزنـد غالمحسـین بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1746‬در یک قطعه باغ ابی به مساحت ‪ 29487/59‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 42‬اصلی بخش‬ ‫‪ 2‬مـه والت واقـع در اراضـی فیض ابـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه خوش سـیرت فیض ابادی‬ ‫فرزنـد علی جمعـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/123‬علی ا کبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/15-139960306023000228‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل حیدربیگی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 5574‬در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 50396/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی واقـع‬ ‫در اراضـی مهنـه بخـش ‪ 2‬مـه والت خریـداری از مالـک مشـاعی رسـمی اقـای رمضـان حیدربیگـی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/120‬علی ا کبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫ا گهی ابالغ نظریه افراز مشاعات قسمتی از پال ک ‪ 3‬واقع در بخش دو رامهرمز‬ ‫نظربه اینکه برابر درخواسـت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرسـتان رامهرمز به نمایندگی از دولت‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بـه عنوان مالک مشـاعی ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخـش دو رامهرمز‬ ‫طبـق قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصوب اذرمـاه ‪ 1357‬برابر صورتجلسـه وارده بشـماره ‪13476‬‬ ‫مورخه ‪ 1399/12/06‬و نقشه پیوستی که با توجه به گزارش نماینده و نقشه بردار ثبت مبنی بر اینکه‬ ‫مـورد تقاضـای افـراز در محـل بـا نقشـه قسـمت افـرازی مطابقـت دارد و بـا عنایـت به اینکه نقشـه افرازی‬ ‫طـی مرقومـه شـماره ‪ 99/25/16438‬مورخـه ‪ 1399/02/19‬مـورد تاییـد اداره منابع طبیعی قرار گرفته‬ ‫اسـت و حقـی از مجاوریـن و سـایر مالکیـن مشـاعی تضییـع نگردید و به اسـتناد مـاده ‪ 5‬ائین نامه قانون‬ ‫مزبـور رای بـر افـراز قسـمتی از پلا ک مرقوم بشـرح نقشـه پیوسـت صـادر گردیده اسـت‪ .‬لذا برابر مـاده ‪17‬‬ ‫ائین نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬مراتـب افـراز در روزنامـه کثیراالنتشـار درج و از مالکین‬ ‫مشـاعی درخواسـت می گـردد پـس از انتشـار ا گهـی ظـرف مـدت ده روز جهـت مالحظـه صورتجلسـه‬ ‫افـرازی بـه اداره ثبـت اسـناد رامهرمـز مراجعـه و چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬ظـرف مـدت مقـرر در ا گهـی‪،‬‬ ‫مراتـب اعتـراض خـود را بـه دادگسـتری رامهرمـز تسـلیم و گواهـی الزم را جهـت ضبـط در پرونـده بـه ایـن‬ ‫اداره ارائـه نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت و انقضـای مـدت مقـرر‪ ،‬سـند مالکیـت مفـروزه بنـام متقاضـی صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/13 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/819‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خودرو سـواری سـمند ‪ LXEF7‬دوگانه سـوز به رنگ مشکی مدل ‪ 1391‬با شماره پال ک ‪112 -14‬و‪27‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 147H0008461‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JC6CF118835‬مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫بـه اطلاع می رسـاند اینجانـب غالمرضـا باقـری مالـک یک ونیم دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 500‬مترمربـع قطعـه یکصـد و هیجـده پلا ک ثبتـی ‪ 703‬فرعـی از ‪ 93‬اصلـی واقـع در باقرشـهر‪،‬‬ ‫‪22‬بهمن‪ ،‬کوچه نهم‪ ،‬پال ک ‪ 21‬موضوع سند مالکیت به شماره ‪ 47227‬صادره به تاریخ ‪1359/03/02‬‬ ‫متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر‬ ‫می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جاری تعیین بسـتر و حریم منوط‬ ‫بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن مشـاعی بـه امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی‬ ‫تقاضا می شـود با در دسـت داشـتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشـار ا گهی به امور‬ ‫منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان شـهرری‪ ،‬ابتـدای جـاده قـم‪ ،‬خیابان شـهید بغـدادی‪ ،‬نبش کوچه‬ ‫ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع‬ ‫اقدامات شرکت اب منطقه ای تهران (امور اب شهرری) نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ‪536 -29‬ب‪ 89‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 2208708‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286648240‬به نام مریم نظری نیا مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪ 536 -29‬ب ‪ 89‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 2208708‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286648240‬به نام مریم نظری نیا مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محسـن محمـودی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪594 -19‬م‪ 96‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 82607255‬و شـماره موتـور ‪ 10FSF94188790‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای‬ ‫رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪،‬‬ ‫ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز کامیـون کشـنده دانگ فنـگ بـه رنـگ سـفید شـیری معمولـی مـدل ‪ 2007‬بـا شـماره انتظامـی‬ ‫ایـران ‪788 -19‬ع‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 69918698‬و شـماره شاسـی ‪ LGAGLMYM483005620‬بـه نـام‬ ‫اقـای رسـول کریمـی بـا شـماره ملـی ‪ 3254606973‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی اسـتارا تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه شـرح ذیـل بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ -1 .‬فـر ح روز واحدپـور فرزنـد اسـماعیل شماره شناسـنامه ‪ 3‬بـه‬ ‫شماره ملی ‪ 2619822157‬در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه با کاربری مسکونی و‬ ‫باغات به مسـاحت ‪ 373/95‬مترمربع از ‪ 342‬فرعی مجری شـده از ‪ 11‬فرعی از ‪ 29‬اصلی واقع در ونه بین‬ ‫بخـش ‪ 32‬گیلان خریـداری از نسـق نورمحمـد واحدپـور‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و صدور سـند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف‪ 907/1642‬شیرزاد عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک استارا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت سـایپا ‪ 151‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS451100F4946677‬و شـماره موتـور ‪ 5505980‬بـه نـام جـواد جغتائی مفقود گردیده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫جغتای‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/15-139960318011014424‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا نوربخش میاندهی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ‪2253‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 4020/88‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان‬ ‫احداثی بمساحت ‪ 20‬مترمربع پال ک ‪ 252‬فرعی از ‪ 59‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪59‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گلسـر بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق اسـحاق نوربخش محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت اذر مـرغ شـوط سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪396‬‬ ‫و شناسـه ملـی ‪ 10862029889‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مورخ‬ ‫‪ 1399/11/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقـای عبـاس مینائـی بـه کـد‬ ‫ملـی ‪ 6409454481‬بعنـوان رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬اقـای محمـد مینائـی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 6409456255‬بعنـوان نائـب رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬اقـای ولـی‬ ‫فرهادی شـوطی بـه کـد ملـی ‪ 6409846673‬بعنـوان عضـو هیـات مدیـره و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب شـدند‪ -2 .‬کلیـه قراردادهـا‬ ‫و اسـناد رسـمی و تعهـداور بانکـی از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و اوراق بهـادر‬ ‫بـا امضـای یـک نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره (بـا ذکـر سـمت) اقـای ولـی‬ ‫فرهادی شـوطی مدیرعامل و مهر شـرکت دارای اعتبار اسـت و اوراق عادی و‬ ‫نامه هـا بـا امضـای اقـای ولی فرهادی شـوطی مدیرعامل با ذکر سـمت و مهر‬ ‫شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪ -3 .‬نشـانی شـرکت بـه اسـتان اذربایجـان غربـی‪-‬‬ ‫شهرسـتان شـوط‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان قره قویـون شـمالی‪ ،‬روسـتا‬ ‫عزت ابـاد‪ ،‬محلـه نـدارد‪ ،‬خیابـان داخـل روسـتا‪ ،‬کوچـه محمـدی‪ ،‬پلا ک ‪،1‬‬ ‫طبقـه همکـف‪ ،‬واحـد شـمالی بـه کدپسـتی ‪ 5876155346‬تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری ما کو (‪)1103336‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003559‬هیـات اول‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمود محمودزاده فرزند علی محمد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 27235‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪32‬‬ ‫مترمربـع (سـی و دو مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از پلا ک ‪ 1711‬اصلـی و باقیمانـده پلا ک‬ ‫‪ 1711‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخش یک شـهر حـوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدرضـا تازری و مالکیت مشـاعی خود متقاضی محـرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق‬ ‫روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتی که اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو کامیون کشـنده اسـکانیا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1991‬با شـماره شاسـی ‪ 1179145‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 5321495‬به نام نعمت اله سـلیمی مفقود گردیده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫جغتای‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/967‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/21-139960318011014898‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فخرالدیـن جوانـی فرزنـد حبیـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 1514‬صـادره‬ ‫از سـاری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 4486/47‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی‬ ‫بمسـاحت ‪ 40‬مترمربـع پلا ک ‪ 137‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه کردمحلـه طاهرگـوراب بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق اله بخش حقیقی پشـتیری محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬پـس از انقضـای مدت مذکور طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/969‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک (شناسـنامه سـبز و بـرگ کمپانـی) سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪399 -46‬ق‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ M13375915‬و شـماره شاسـی ‪S1412281842343‬‬ ‫متعلـق بـه شـایان فرهنودبیجاربنـه مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000630‬مـورخ ‪ 1399/11/13‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای دوسـت علی اسـدی فرزند نوروزعلی بشماره شناسـنامه ‪554‬‬ ‫صـادره از سـنقر در یکبـاب سـاختمان مفـروز بـه مسـاحت ‪ 179/85‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪2221‬‬ ‫اصلـی واقـع در سـنقر‪ -‬شـهرک شـهداء‪ ،‬کوچـه دوم خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی وراث مرحـوم‬ ‫نقـی شمسـی محـرز گریـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره‪139960316009000631 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005661‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ارشـد میرحسـنی ناوان فرزند نقی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1335‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب مغـازه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 435/75‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 676‬از ‪5‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 143‬واقـع در قریه دیزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای محمـود منافـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1565‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005801‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مظفر پورشمسـی فرزند صفرعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 4246‬صادره‬ ‫از تالش در ششـدانگ یکباب سـاختمان دو طبقه و محوطه به مسـاحت ‪ 391/22‬مترمربع پال ک فرعی‬ ‫‪ 1842‬از ‪ 19‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 716‬واقـع در قریـه خطبه سـرا بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای قدرت الـه اسلامی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1567‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005757‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای سـعید حقیقی مریـان فرزند ذبیح اله به شماره شناسـنامه ‪ 10‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 439/48‬مترمربع پال ک فرعـی ‪ 1002‬از ‪ 2‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 161‬واقـع در قریـه خطبه سـرا بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای قدرت الـه اسلامی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1569‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005802‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم مهناز سـلیماندخت فرزنـد خیراله به شماره شناسـنامه ‪ 3809‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 332/60‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 4634‬از ‪10‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 71‬واقع در قریه جولندان بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای نظام الدیـن علیـزاده محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1575‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301047000177/97/28‬مـورخ ‪ 1399/11/04‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک فشـافویه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدمنصور سـمائی فرزنـد سـیدمحمد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 44‬در قسـمتی از پال ک ‪ 13‬اصلی به مسـاحت ‪ 53796‬مترمربع به صورت یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه اسـتثنای بهـای ثمنیه اعیانی واقع در حوزه ثبتی ملک حسـن اباد بخـش ‪ 12‬تهران به‬ ‫ادرس بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬انتهـای خیابـان مصلی احدی از وراث مرحوم سـیدمحمد سـمایی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع ذیصالح قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 1089‬مجتبی شادمان‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل قـرارداد پیش فـروش بـه شـماره ‪/3/10/518‬ج‪/‬ب بـه تاریـخ ‪ 1386/10/09‬مابیـن شـرکت‬ ‫جهـاد خانه سـازی اسـتان کرمانشـاه بـا شـماره ثبـت ‪ 8122‬و اقـای رضـا جمشـیدی فرزنـد جمشـید بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 13066‬بـا شـماره ملـی ‪ 3251344196‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه هفـت روز ا گهـی می گـردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان رامهرمـز که تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا مشـخصات متقاضیـان و املا ک مـورد تقاضـا بـه شـرح ذیـل بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ ،‬و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانع متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای حمدالـه محمدی سـرحانی فرزنـد فر ج الـه دارای کـد ملـی ‪ 4819421761‬بشناسـنامه ‪ 999‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ اعیانـی و مـوازی عرصـه ‪ 33‬حبـه از ‪ 72‬حبـه یکباب خانه به مسـاحت ‪ 155/75‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 1042‬اصلی‬ ‫واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان دهقان عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه سیدجعفر سعادتی و‬ ‫خانم رباب و صدیقه و ورثه ابراهیم سـعادتی و اعیان از مالکیت ورثه سـیدجعفر سـعادتی ورثه صدیقه سـعادتی‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقـای روح الـه شـریعتی فر فرزنـد ولـی دارای کـد ملـی ‪ 1911128434‬بشناسـنامه ‪ 800‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 205/16‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1046‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫خریـداری شـده از مالکیت رسـمی الیـاس دهقان‪.‬‬ ‫‪ -3‬خانم شـهناز یوسـفی فرزند علی دارای کد ملی ‪ 2001442025‬بشناسـنامه ‪ 784‬صادره از دزفول نسـبت به ششـدانگ اعیانی‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 177/05‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1058‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫خریداری شده از مالکیت رسمی ساسان منوچهری احدی از ورثه علی ا کبر ورثه عبدالحسین منوچهری‪.‬‬ ‫‪ -4‬خانم خورشید سنایی پرور فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1910994235‬بشناسنامه ‪ 144‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ‬ ‫اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 219/50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1122‬اصلـی واقـع در بخـش یک رامهرمز بـه ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیدرایگانی مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -5‬خانـم سـحر امیـری فرزنـد داریـوش دارای کـد ملـی ‪ 6629937120‬بشناسـنامه ‪ 4302‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫اعیانـی قسـمتی از یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 4/75‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1134‬اصلی واقـع در بخش یک رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولی عصـر خریـداری شـده از مالکیت رسـمی عبـاس کمائی‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقـای یونـس امیری نسـب فرزنـد شـه مراد دارای کـد ملـی ‪ 1911108891‬بشناسـنامه ‪ 3‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی‬ ‫‪ 94/707‬سـهم از ‪ 96‬سـهم اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 243/14‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک‬ ‫رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان شهیدفهمیده خریداری شده از مالکیت رسمی حاج محمد بهبهانی و تاج الملوک منصوری‪.‬‬ ‫‪ -7‬خانـم سـکینه طلاوری فرزنـد محمدعلـی دارای کـد ملی ‪ 1911589938‬بشناسـنامه ‪ 2‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 246/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1210‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬بلـوار ارشـاد خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی فرشـاد بیداقی‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقای مهدی دوانی نژاد فرزند محمدرضا دارای کد ملی ‪ 1911798014‬بشناسنامه ‪ 6945‬صادره از رامهرمز نسبت به چهار ‪21‬‬ ‫هشتاد و پنج سهم از ‪ 96‬سهم اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 160/90‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1215‬اصلی واقع در بخش یک‬ ‫رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار ارشاد مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -9‬اقـای مصطفـی نصیری نیـا فرزنـد سـهراب دارای کـد ملـی ‪ 4819494546‬بشناسـنامه ‪ 3564‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 149/90‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬اصلـی و اعیـان ‪ 76‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان محمـود احمـدی عرصـه خریداری شـده از مالکیت رسـمی افاق ثابتـی و اعیان از‬ ‫مالکیـت رسـمی فیروز شـریفی‪.‬‬ ‫‪ -10‬اقای بیژن بهوند فرزند مرتضی دارای کد ملی ‪ 1911767569‬بشناسنامه ‪ 3902‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 159/20‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار رزمنـدگان‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـیدکاظم موسـوی احدی از ورثه سـیدکریم موسـوی‪.‬‬ ‫‪ -11‬اقای اسـکندر قنبری فرزند اسـماعیل دارای کد ملی ‪ 4819393081‬بشناسـنامه ‪ 301‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 145‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کوی طالقانی‬ ‫یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی ولی اله سـرکا کی‪.‬‬ ‫‪ -12‬اقای بابک حاجی زاده فرزند سـیدال دارای کد ملی ‪ 1910127159‬بشناسـنامه ‪ 12705‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 108/75‬مترمربع قسمتی از پال ک سه اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک‬ ‫خریداری شده از مالکیت رسمی محمدرحیم احسانی‪.‬‬ ‫‪ -13‬اقـای اهلل داد برازنـده فرزنـد خـداداد دارای کـد ملـی ‪ 1910864048‬بشناسـنامه ‪ 4048‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 198/50‬مترمربع قسـمتی از پال ک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪4‬‬ ‫شـقایق خریداری شـده از مالکیت رسـمی هوشنگ کالنترهرمزی‪.‬‬ ‫‪ -14‬اقـای علی حسـین هدایتیـان فرزنـد حسـین دارای کـد ملـی ‪ 4819244809‬بشناسـنامه ‪ 1546‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 200‬مترمربع قسمتی از پال ک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪4‬‬ ‫فرهنگیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی بهمن کالنترهرمزی‪.‬‬ ‫‪ -15‬اقـای محمدصـادق اسـدی فرزنـد محمدرضـا دارای کـد ملـی ‪ 1911214421‬بشناسـنامه ‪ 509‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 198/68‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـام خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی صغـری سـرکهکی‪.‬‬ ‫‪ -16‬اقـای علی ا کبـر مردانـی فرزنـد کرمعلـی دارای کد ملی ‪ 6299779179‬بشناسـنامه ‪ 45‬صادره از بلداجی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 225‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 33‬و ‪ 32‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان پورکیـان مالکیت رسـمی و مشـاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -17‬خانـم لیلا داودی فرزنـد صفـر دارای کـد ملـی ‪ 4819700006‬بشناسـنامه ‪ 192‬صـادره از باغملـک نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 199/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 37‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان‬ ‫ادهـم خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی ورثه خـاور امیرثانی‪.‬‬ ‫‪ -18‬اقـای محمـد حاجـی زاده فرزنـد محمدکریـم دارای کـد ملـی ‪ 1840281235‬بشناسـنامه ‪ 579‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 118/50‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 270‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـام خریـداری شـده از مالکیت رسـمی فاطمه سلطان سـرکاهکی‪.‬‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 155/25‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬پشـت‬ ‫منطقـه انتظامـی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی عبدشـاه زار ع‪.‬‬ ‫‪ -25‬اقـای عبدالرضـا جوشـن محمدی فرزنـد جمـال دارای کـد ملـی ‪ 1910232531‬بشناسـنامه ‪ 1213‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به‬ ‫ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 478/30‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 92‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولی عصر مالکیت رسـمی و مشـاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -26‬اقـای رشـید بایمانـی فرزنـد قربـان دارای کـد ملـی ‪ 1910241377‬بشناسـنامه ‪ 353‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 197/42‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان‬ ‫دهقـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حسـن خـدری‪.‬‬ ‫‪ -27‬خانـم پروانـه مـرادی فرزنـد درویـش دارای کـد ملـی ‪ 1910684988‬بشناسـنامه ‪ 673‬صـادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 297/64‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان‬ ‫سلمان فارسی خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی رخشانی نسب نسبت به ‪ 20‬مترمربع و از مالکیت رسمی ورثه حیدر‬ ‫خالصی نسـبت بـه ‪ 277/64‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -28‬اقـای امیـد ال خمیس نیـا فرزنـد نصرالـه دارای کد ملی ‪ 1911862928‬بشناسـنامه ‪ 17‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 210‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمدعلی رخشانی نسـب‪.‬‬ ‫‪ -29‬اقـای وهـاب خالـدی فرزنـد مطیـر دارای کـد ملـی ‪ 1911869884‬بشناسـنامه ‪ 416‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 101/80‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫خیابـان دهقـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی محمدعلـی رخشانی نسـب‪.‬‬ ‫‪ -30‬اقای عزیز راشـدی فرزند ناصر دارای کد ملی ‪ 1910887773‬بشناسـنامه ‪ 316‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 118/12‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان‬ ‫اسـدابادی خریداری شـده از مالکیت رسـمی حسـین برزگر‪.‬‬ ‫‪ -31‬اقـای علـی بهـزادی فرزنـد سـری دارای کـد ملـی ‪ 1911639137‬بشناسـنامه ‪ 4‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 38‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫کوی اسـدابادی مالکیت رسـمی و مشـاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -32‬اقای علی بدری فرزند علی رضا دارای کد ملی ‪ 4819806459‬بشناسـنامه ‪ 1‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ عرصه‬ ‫یکباب خانه به مسـاحت ‪ 138/33‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 145‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫خیابان مقداد خریداری شـده از مالکیت رسـمی منوچهر دهقان احدی از ورثه ابراهیم دهقان‪.‬‬ ‫‪ -33‬اقـای نورالـه کیهان پـور فرزنـد مهرعلـی دارای کـد ملـی ‪ 4818941239‬بشناسـنامه ‪ 12257‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 139/66‬مترمربـع قسـمتی از پال ک ‪ 145‬فرعـی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان دهقـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی فرخنـده دهقـان احـدی از ورثـه ابراهیـم امیـن‪.‬‬ ‫‪ -34‬اقای تیمور پرسـت فرزند علی داد دارای کد ملی ‪ 5999591090‬بشناسـنامه ‪ 379‬صادره از دهدشـت نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 201/40‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 375‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان دهقـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی فـردوس دهقان‪.‬‬ ‫‪ -35‬اقـای غضنفـر زمانـی فرزنـد میـرزا دارای کـد ملـی ‪ 1911068245‬بشناسـنامه ‪ 6‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 429/81‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬کیمـه خریداری‬ ‫شـده از مالکیت رسـمی میـرزا زمانی‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر‬ ‫‪ -36‬اقـای حجـت غبیشـاوی فرزنـد عبدالواحـد دارای کـد ملـی ‪ 6629835263‬بشناسـنامه ‪ 164‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 176/71‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خیابان شـهیدپلیمی خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی حمیـد حسـنی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‪.‬‬ ‫‪ -37‬اقـای حجـت غبیشـاوی فرزنـد عبدالواحـد دارای کـد ملـی ‪ 6629835263‬بشناسـنامه ‪ 164‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان تجاری‪ -‬مسکونی بمساحت ‪ 75/52‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪-‬‬ ‫رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهیدپلیمی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمید حسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -38‬اقـای اسـماعیل ظهیـری فرزنـد گبـاش دارای کـد ملـی ‪ 1911513907‬بشناسـنامه ‪ 14‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 197/08‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابـان دادگسـتری خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر‬ ‫نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی حمیـد حسـنی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -39‬اقای شـهید زاهدی نیا فرزند یوسـف دارای کد ملی ‪ 1950971430‬بشناسـنامه ‪ 753‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه بمساحت ‪ 306/92‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان‬ ‫امام علی(ع) خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به‬ ‫سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمید حسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -40‬اقای مهدی غرابی فرزند سـیدصالح دارای کد ملی ‪ 6629713729‬بشناسـنامه ‪ 164‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 219/01‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابان ازادگان خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت‬ ‫به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمید حسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -41‬اقـای قاسـم جابـری فرزنـد سـیاب دارای کـد ملـی ‪ 6629717661‬بشناسـنامه ‪ 338‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 284/63‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابان شـهیدمطهری خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر‬ ‫نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی حمیـد حسـنی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‪.‬‬ ‫‪ -42‬اقـای هـادی خالـدی فرزنـد حیـدر دارای کـد ملـی ‪ 6629827521‬بشناسـنامه ‪ 1‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 301/94‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬بلوار‬ ‫شـهیدچراغزاده خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت‬ ‫بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی حمیـد حسـنی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‪.‬‬ ‫‪ -43‬اقـای کاظـم البوشـوکه فرزنـد لفتـه دارای کـد ملـی ‪ 6629620461‬بشناسـنامه ‪ 207‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه بمساحت ‪ 283/31‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان‬ ‫شـهیدکناوی خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به‬ ‫سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمید حسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -44‬اقـای حسـین شولی محسـنی فرزنـد غفـور دارای کـد ملـی ‪ 6629853482‬بشناسـنامه ‪ 866‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب مغـازه تجـاری بمسـاحت ‪ 69/48‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه‬ ‫ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان مطهری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی حمیـد حسـنی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -19‬اقـای مهـدی احمدی یکتـا فرزنـد عبدالحسـین دارای کـد ملـی ‪ 1911177249‬بشناسـنامه ‪ 705‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 147/33‬مترمربع قسـمتی از پلا ک یک اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـت خریـداری شـده از مالکیت رسـمی حاجـی محمدنژاد‪.‬‬ ‫‪ -20‬خانم فریبا حیدرزاده نیا فرزند سیف اله دارای کد ملی ‪ 1910640301‬بشناسنامه ‪ 683‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 290‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی‬ ‫سـلمان فارسـی خریداری شـده از مالکیت رسـمی حمداله عباسـی هرمزی احدی از ورثه عبداله عباسـی هرمزی‪.‬‬ ‫‪ -21‬اقای حجت اله حاجی زاده فرزند برزو دارای کد ملی ‪ 1911185454‬بشناسنامه ‪ 1528‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ‬ ‫عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 578/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫خیابـان ولی عصـر خریـداری شـده از مالکیت رسـمی علی اقا لنجانی‪.‬‬ ‫‪ -22‬اقـای مصطفـی جاللـی فرزنـد تـورج دارای کـد ملـی ‪ 1900079852‬بشناسـنامه ‪ 1900079852‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 229/21‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫میـدان پلیـس خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حمداله عباسـی هرمزی‪.‬‬ ‫‪ -23‬اقای علیرضا جاللی فرزند ممل اقا دارای کد ملی ‪ 4819280465‬بشناسـنامه ‪ 450‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 123/80‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه‬ ‫پلیس نبوت یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی اسـمعیل جاللی‪.‬‬ ‫‪ -24‬اقـای ولـی ممبینـی فرزنـد نورعلـی دارای کـد ملـی ‪ 4819682601‬بشناسـنامه ‪ 150‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ م الف ‪12/821‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫ش کارکنان‬ ‫تقدیر مدیرعامل گاز از تال ‬ ‫توزیع بیش از ‪۳۵‬هزار بسته معیشتی و بهداشتی‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛‬ ‫مدیرعامـل گاز گلسـتان از تالش هـا و عـزم‬ ‫همگانـی کارکنـان‪ ،‬درراسـتای پایـداری‬ ‫جریـان گاز اسـتان تشـکر کـرد‪ .‬مهنـدس‬ ‫طالبـی تصریـح کـرد‪« :‬بـرای امادگـی ورود‬ ‫بـه فصـل پائیـز و زمسـتان ایـن شـرکت برابـر‬ ‫برنامه تدوین شده از ابتدای سال با انجام‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه و تعمیـرات و اورهـال‬ ‫تاسیسـات و ایسـتگاه ها خـود را بـرای ارائـه‬ ‫خدمـت در فصـل سـرما امـاده کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا ورود سـامانه هوای سـرد‬ ‫بـه کشـور و ایـن اسـتان در چنـد مرحلـه در فصـل سـرما شـاهد افـت فشـار گاز‬ ‫در سطح کشور و بالطبع در این استان که در انتهای خط سرتاسری انتقال‬ ‫گاز قـرار دارد بودیـم کـه خوشـبختانه بـا عـزم همگانـی و تشـکیل جلسـات‬ ‫کمیته بحران و بهره گیری از اموخته های تمرین ها و رزمایش ها و همکاری‪،‬‬ ‫هماهنگـی و پیگیری هـای به عمل امـده توسـط شـرکت ملـی گاز‪( ،‬باالخـص‬ ‫امـور دیسـپچینگ و منطقـه ‪ 9‬عملیـات انتقـال گاز)‪ ،‬اسـتانداری و سـایر‬ ‫دسـتگاه های اداری اسـتان و اطالع رسـانی به موقع و گسترده ازطریق رسانه‬ ‫ملـی و اسـتانی و فضاهـای مجـازی و تبلیغـات میدانـی و مـوارد مرتبـط دیگـر‬ ‫توانستیم ان را به نحو مطلوبی مدیریت کنیم»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬همه این‬ ‫اقدامـات تنهـا در سـایه تلاش و جدیـت همـکاران گرامـی مـا در بخش هـای‬ ‫مختلـف و همچنیـن مسـاعدت و همراهی موثر مشـترکین عزیـز که همچون‬ ‫سـنوات گذشـته این شـرکت را پشـتیبانی و یاری رسـاندند تا فصل زمسـتان‬ ‫را بـدون هیـچ دغدغـه ای به پایان برسـانیم‪ ،‬میسـر شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گلسـتان درپایـان ضمـن تشـکر مجـدد از مسـاعدت و‬ ‫همـکاری مشـترکین عزیـز و تلاش همـکاران و مسـئولین گرامـی اسـتان کـه‬ ‫ایـن شـرکت را در اسـتمرار و پایـداری جریـان گاز کمـک کردنـد‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«شـرایط بـرای اسـتمرار خدمـت همچنان مهیا بـوده و این شـرکت همچنان‬ ‫امادگـی دارد تـا پایـان سـال درراسـتای تامیـن و پایـداری جریـان گاز بـرای‬ ‫مشـترکین گرامی به ویژه بخش های خانگی اقدامات اساسـی انجام دهد»‪.‬‬ ‫مازندران؛ الگوی مقابله با کرونا‬ ‫تشکیل ‪ ۱۴۰۰‬گروه جهادی امربه معروف و نهی از منکر‬ ‫اغاز اجرای طرح استقبال از بهار در گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان از اغـاز اجـرای طـرح‬ ‫اسـتقبال از بهـار ‪ ۱۴۰۰‬در شـهر‬ ‫گرگان از روز (یکشنبه) ‪ 10‬اسفندماه‬ ‫خبـر داد‪ .‬عبدالرضـا دادبود با اعالم‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪« :‬طـرح اسـتقبال‬ ‫از بهـار ‪ ۱۴۰۰‬از دهـم اسـفند شـروع‬ ‫شـده و تـا ‪ ۳۰‬اسـفند ادامـه خواهـد‬ ‫داشـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در ایـن طـرح‪ ،‬گل کاری و تزئیـن‬ ‫ویـژه چهـار میـدان سـطح شـهر (شـهرداری‪ ،‬ولیعصـر‪ ،‬پارتیـان‪ ،‬گلشـهر)‪،‬‬ ‫گل کاری و تزئیـن فالوربا کس هـای دوربرگـردان شـهید حتم لـو و چهارهـزار‬ ‫شـهید اسـتان گلسـتان‪ ،‬احـداث چهـار فـرش گل در محـور کمربنـدی‪،‬‬ ‫کاشـت پنجهزار اصلـه نهـال در معابـر و پنجهزار اصلـه نهـال در عرصـه جنگلـی‬ ‫النگـدره برنامه ریـزی شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه دادبـود‪ ،‬لکه گیـری و مرمـت‬ ‫نوارهـای حفـاری‪ ،‬پیاده روهـا‪ ،‬پازل فرش هـا‪ ،‬تک جدول بلوارهـا و میدان ها‪،‬‬ ‫خط کشـی ترافیکـی معابـر اصلـی و میدان هـا و رنگ امیـزی کاهنـده سـرعت‪،‬‬ ‫اجـرای طـرح طعمه گـذاری و مبـارزه حیوانـات مـوذی‪ ،‬اجـرای طـرح ضربتـی‬ ‫جمـع اوری متکدیـان‪ ،‬رنگ امیـزی مخـازن مکانیـزه زبالـه‪ ،‬پا ک سـازی ویـژه‬ ‫محورهای گردشـگری زیارت ناهارخوران هزارپیچ امامزاده‪ ،‬پا ک سـازی ویژه‬ ‫اما کـن عمومـی (پایانه هـا‪ ،‬جایگاه هـای سـوخت و ارامسـتان) و پا ک سـازی‬ ‫ویژه محالت توسـط نواحی مناطق سـه گانه هرروز شـش محله در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪« :‬ناظـران عالـی نیـز در حـوزه معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری به صـورت مسـتمر از اجـرای طـرح بازدیـد و فعالیت هـای‬ ‫نیروهـای خدمـات شـهری مناطـق را در قالـب ایتم هـای تعیین شـده ارزیابی‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬در اجـرای ایـن طـرح گسـترده تمامـی واحدهـا و معاونت هـا و‬ ‫سـازمان های شـهرداری گـرگان بـا هـم همـکاری دارنـد»‪.‬‬ ‫پیشرفت طر ح های توسعه ای؛‬ ‫درگرو کاهش میزان الوصولی مخابرات منطقه‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در جلسـه بررسـی الوصولـی‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫طر ح های توسـعه ای را درگرو کاهش میزان الوصولی دانسـت‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫کـه باحضـور مهنـدس غالمعلی شـهمرادی و مدیران و روسـای دسـت اندرکار‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬ابتـدا مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی بـا اعلام میـزان الوصولـی‬ ‫مخابـرات اسـتان گفـت‪« :‬درصـورت افزایش بیش ازپیش بدهی مشـتریان به‬ ‫مخابـرات‪ ،‬متاسـفانه طر ح هـای توسـعه ای دچـار کنـدی اجـرا خواهد شـد»‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلسـتان بااشـاره به این مطلب که توسـعه ارتباطات‬ ‫مخابراتی در استان از محل درامدهای کسب شده است و کارکرد تلفن ثابت‬ ‫از جملـه منابـع درامـدی مخابـرات اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬وصول مطالبـات می تواند‬ ‫کمـک بزرگـی درراسـتای افزایـش کیفیـت و توسـعه ارتباطـات باشـد»‪ .‬وی بـا‬ ‫تا کیـد بـه مدیـران و روسـای مربوطـه بـر اندیشـیدن تدابیـر الزم دراین زمینـه‬ ‫افـزود‪« :‬بـا اسـتفاده از راهکارهـای مناسـب درجهـت کاهش میـزان الوصولی‬ ‫برنامه ریـزی و تـا رسـیدن به نتایج مطلـوب تالش کنند»‪ .‬مهندس غالمعلی‬ ‫شهمرادی همچنین از مشتریان نیز خواست تا با پرداخت بدهی های خود‬ ‫بـه مخابـرات‪ ،‬در افزایـش کیفیـت شـبکه کمـک کننـد تـا عالو هبـر عـدم قطـع‬ ‫سرویس های دریافتی ازسوی مخابرات‪ ،‬موجب اختالل در تحقق برنامه ها‬ ‫و طر ح هـای توسـعه ای مخابـرات نشـوند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اخذ شش استاندارد‬ ‫در زمینه های مختلف توسط شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام گفـت‪« :‬از سـال ‪ ۱۳۹۰‬تا کنـون بیـش از‬ ‫شـش اسـتاندارد در زمینه هـای مختلـف شـامل تضمیـن کنتـرل کیفیـت‪،‬‬ ‫سیسـتم مدیریـت انـرژی‪ ،‬رسـیدگی بـه شـکایت مشـتریان‪ ،‬سـنجش رضایت‬ ‫مشـتریان و مدیریـت سیسـتم های ایمنـی و بهداشـت شـغلی اخـذ شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬عبـاس شـمس الهی افـزود‪« :‬از این تعـداد گواهینامه هـای مدیریتـی‬ ‫اخذ شـده پنج مـورد هر سـاله تمدیـد و یک مـورد نیـز در سـال جـاری اخـذ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام اظهـار داشـت‪« :‬بـا کسـب ایـن‬ ‫اسـتاندارد ها ارتبـاط بیـن بخش هـای داخلـی سـازمان منظـم شـده و ایـن‬ ‫شـرکت در راسـتای طراحـی‪ ،‬توسـعه‪ ،‬سـاخت‪ ،‬نگهـداری و بهره بـرداری‬ ‫از شـبکه های گاز طبیعـی قدم هـای خوبـی برداشـته کـه باعـث ایجـاد‬ ‫رضایت مندی حدا کثری مشـترکین شده اسـت»‪ .‬شمس الهی بیان داشت‪:‬‬ ‫«در سـال جـاری با توجه بـه رعایـت تمامـی الزامـات و اسـتاندارد ها‪ ،‬پـس از‬ ‫انجـام ممیـزی خارجـی کلیـه گواهینامه هـای اخذ شـده تمدیـد و گواهینامه‬ ‫ایـزو ‪ ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸‬در حـوزه مدیریـت سیسـتم های ایمنـی و بهداشـت شـغلی‬ ‫توسـط ایـن شـرکت اخـذ شـد»‪.‬‬ ‫ارائه خدمات غیرحضوری با راه اندازی سامانه «برق من»‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان ایلام گفـت‪« :‬با توجه بـه اغـاز‬ ‫پیک چهارم کرونا و در راستای کاهش مراجعات حضوری مردم و همچنین‬ ‫سـهولت دسترسـی مشـترکین بـه خدمـات شـرکت توزیـع بـرق‪ ،‬اپلیکیشـن‬ ‫خدمـات غیرحضـوری بـرق بـا نـام برق مـن راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬غالمرضا‬ ‫رضایتـی افـزود‪« :‬مشـترکان می تواننـد بـا نصـب اپلیکیشـن بـرق مـن بـر روی‬ ‫تلفن هـای همـراه خـود بـدون مراجعـه بـه ادارات بـرق درخواسـت های‬ ‫خـود را ثبـت و پیگیـری کننـد»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫ایلام اظهـار داشـت‪« :‬نمایـش اطالعـات و وضعیـت اخریـن قبـض‪ ،‬مشـاهده‬ ‫خاموشـی های بـا برنامـه‪ ،‬اعلام مشـکل روشـنایی معابـر‪ ،‬ثبـت خاموشـی‪،‬‬ ‫درخواسـت رفـع حریـم‪ ،‬رفـع مشـکل ضعـف ولتـاژ بـرق‪ ،‬امـکان پرداخـت انـی‬ ‫قبض‪ ،‬نمایش سوابق مصرف‪ ،‬ثبت قرائت توسط مشترکین (خوداظهاری)‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـا نصـب ایـن نرم افـزار قابـل دسترس ‬ ‫از جملـه خدمات ‬ ‫رضایتـی ادامـه داد‪« :‬کاربـری ایـن نرم افـزار بسـیار راحـت بـوده و بـا دانلـود ان‬ ‫از کافـه بـاز می تـوان بـه تمامـی خدمات شـرکت برق در کمتریـن زمان ممکن‬ ‫دسترسـی پیـدا کـرد»‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت‬ ‫روح اهلل(ره) از توزیـع بیـش‬ ‫از ‪۳۵‬هـزار بسـته معیشـتی و‬ ‫بهداشـتی و ‪ ۳۵‬جهیزیـه کامـل‬ ‫بیـن نیازمنـدان دراسـتانه سـال‬ ‫نـو خبـر داد‪ .‬سـرهنگ خـداداد‬ ‫کاشـفی بااشـاره به فعالیت هـای‬ ‫معاونـت بسـیج سـازندگی‬ ‫ایـن ناحیـه از ابتـدای سـال‬ ‫‪ 99‬تا کنـون اظهـار داشـت‪« :‬بسـیج سـازندگی ناحیـه حضـرت روح اهلل(ره) بـا‬ ‫همکاری حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسـیج خواهر و برادر‪ ،‬در زمینه های‬ ‫مختلـف از جملـه ضدعفونی کـردن معابـر سـطح شـهر‪ ،‬تولیـد ‪۷۰‬هـزار عـدد‬ ‫ماسـک‪ ،‬راه انـدازی ‪ ۳۰‬کارگاه تولیـد ماسـک و مـواد ضدعفونـی و بهداشـتی‬ ‫در سـطح باقرشـهر‪ ،‬کهریـزک‪ ،‬قلعه نـو و حسـن اباد فشـافویه شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬توزیـع ‪۳۵‬هـزار بسـته معیشـتی و بهداشـتی و همچنیـن تهیـه ‪ ِ ۳۵‬سـت‬ ‫کامـل جهیزیـه بـرای زوج هـای نیازمنـد اقـدام کـرده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن معاونـت سـازندگی سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل (ره) نسـبت بـه‬ ‫شناسـایی محرومـان و خانواده هایـی کـه از شـیوع کرونـا اسـیب دیده انـد‬ ‫اقدام کرده و درراستای کمک به این عزیزان ‪ 30‬واحد مسکونی نیازمندانی‬ ‫را که نیاز به مرمت و بازسازی داشته است تعمیر کرده اند»‪ .‬کاشفی درادامه‬ ‫افزود‪« :‬تمام اقدامات انجام شـده با سـازمان دهی گروه های جهادی ناحیه‬ ‫حضـرت روح اهلل(ره) زیـر نظـر معاونـت سـازندگی ناحیـه انجام وظیفـه می کند‬ ‫کـه همچنـان ادامـه دارد و ان شـاءاهلل در اینـده نزدیـک کمک هـای معیشـتی‬ ‫بیشـتری بـه مـردم اسـیب پذیر و محـروم شهرسـتان انجـام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان‬ ‫و امـوزش پزشـکی با اظهار اینکـه ویـروس‬ ‫انگلیسـی در تمامـی اسـتان های کشـور‬ ‫چرخیـده اسـت ‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن ویـروس‬ ‫جهش یافتـه تا کنـون ‪ ۲۰‬قربانـی در ایـران‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬دکتـر علیرضـا رئیسـی در‬ ‫جلسـه سـتاد مقابلـه بـا کرونـا مازنـدران‬ ‫در سـاری همچنیـن از شناسـایی ‪۱۸۷‬‬ ‫بیمـار مبتلا بـه کرونـای انگلیسـی در‬ ‫کشـور خبـر داد‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه هیـچ‬ ‫اسـتانی نمی توانـد ادعـا کنـد کـه از ویـروس‬ ‫انگلیسـی پـا ک اسـت ‪ ،‬خطـاب بـه اعضـای‬ ‫سـتاد مقابلـه بـا کرونـای مازنـدران تا کیـد‬ ‫کـرد ‪« :‬کرونـای انگلیسـی بـه اسـتان های‬ ‫شـمالی هـم رسـیده اسـت و تصـور نکنیـد‬ ‫کـه بـه مازنـدران نیامـده اسـت»‪ .‬رئیسـی‬ ‫گفـت‪« :‬قـدرت و سـرعت سـرایت ویـروس‬ ‫کرونـای انگلیسـی بسـیار بـاال و قـدرت‬ ‫کشـندگی ان نیز ‪ ۳۰‬درصد بیشـتر از ویروس‬ ‫یسـت‪ .‬نبایـد به هیچ عنـوان ایـن‬ ‫چین ‬ ‫ویـروس را دسـت کم گرفـت»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا همچنیـن‬ ‫دراین نشسـت از مدیریـت و مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا در مازنـدران قدردانـی کـرد و گفـت ‪:‬‬ ‫یکـردن‬ ‫«مازنـدران در مدیریـت و عملیات ‬ ‫مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا پیشـتاز اسـت‬ ‫و حتـی الگویـی بـرای دیگـر نقـاط کشـور‬ ‫ب هشـمار مـی رود»‪ .‬وی بـا قدردانـی‬ ‫ویـژه از احمـد حسـین زادگان؛ اسـتاندار‬ ‫مازنـدران به خاطـر مدیریـت سـتاد مقابلـه‬ ‫بـا کرونـای اسـتان و ایجـاد هماهنگـی‬ ‫مناسـب میـان دسـتگاه های مختلـف ‪ ،‬بـر‬ ‫ضـرورت تـداوم جدی گرفتـن خطـر کرونـا‬ ‫به ویـژه ویـروس انگلیسـی تا کیـد کـرد و‬ ‫افـزود ‪« :‬کشـورهایی کـه کرونـا را جـدی‬ ‫نگرفتنـد‪ ،‬بـا مشـکالت عمیقـی مواجـه‬ ‫شـدند»‪ .‬رئیسـی عملکـرد مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫در کشـور را قابل تحسـین توصیـف کـرد و‬ ‫گفـت ‪« :‬موفقیـت در مدیریـت شـیوع کرونـا‬ ‫در حالـی به دسـت امـد کـه کشـور تحـت‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه قرار داشـت و برخالف‬ ‫ادعـای کشـورهای مختلـف دنیـا ‪ ،‬تحریم ها‬ ‫در واردات امکانـات پزشـکی نیـز برقـرار‬ ‫بـوده و همچنـان ادامـه دارد»‪ .‬وی وجـود‬ ‫برخـی کمبودهـا در اغـاز شـیوع کرونـا در‬ ‫کشـور را طبیعـی دانسـت و افـزود ‪« :‬در ان‬ ‫زمـان حتـی کشـورهایی کـه ادعـای حقـوق‬ ‫بشـر می کردنـد ‪ ،‬مردمشـان ماسـک و دیگـر‬ ‫تجهیـزات بهداشـتی و درمانـی را به سـرقت‬ ‫می بردنـد»‪ .‬سـخنگوی سـتاد ملـی مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا بـا اعلام اینکـه همـه کشـورها ازنظر‬ ‫اطالعـات دربـاره ویـروس کرونـا در یـک‬ ‫سـطح قـرار دارنـد ‪ ،‬توضیـح داد ‪« :‬نمونـه‬ ‫بارز ان سیسـتم نظام سلامت المان اسـت‬ ‫یسـت ولـی تسـلیم کرونـا‬ ‫کـه بسـیار قو ‬ ‫شـد یـا امریـکا بـا همـه سـرمایه ‪ ،‬بیشـترین‬ ‫کشـته های کرونایـی را دارد و حتـی کرونـا‬ ‫وارد سیاسـت کشـورها شـد کـه نمونـه بـارز‬ ‫ان حـذف ترامـپ در امریک اسـت»‪ .‬رئیسـی‬ ‫با اظهار اینکـه میانگیـن ضریـب تخـت‬ ‫بیمارسـتانی در کشـور ‪ ۱.۶‬اسـت ‪ ،‬گفـت ‪:‬‬ ‫«با این وصـف در یک سال گذشـته مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا به درسـتی مدیریـت شـده اسـت و‬ ‫هیـچ بیمـاری پشـت در بیمارسـتان نمانـد‬ ‫و بیمـاران دیگـر نیـز خدمـات موردنیـاز را‬ ‫دریافـت کردنـد»‪ .‬وی بـا اعلام اینکـه ایـران‬ ‫بـا همـه فشـار تحریم هـا توانسـت تجهیـزات‬ ‫و نیازهـای بهداشـتی و درمانـی خـودش را‬ ‫در کرونـا تامیـن کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کشـور مـا از‬ ‫چهـار پیـش تبدیـل به صادر کننده ماسـک‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سـخنگوی سـتاد مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا مهم تریـن دلیـل موفقیـت کشـور در‬ ‫مدیریـت کرونـا و رفـع تنگناهـا را همـکاری‬ ‫و همراهـی مـردم دانسـت و گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫باصداقـت عـرض کنـم کـه بازاریـان و کسـبه‬ ‫و درواقـع احـاد مـردم بیشـترین همـکاری و‬ ‫کمـک کار در مدیریـت کرونـای کشـور بـوده‬ ‫و هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برخلاف دیگـر‬ ‫کشـورها ‪ ،‬مـا در ایـران نه تنهـا مشـوق های‬ ‫قابل توجهـی به دلیـل مشـکالت تحریـم و‬ ‫کمبـود درامـد بـرای کسـبه نداشـتیم؛ بلکـه‬ ‫بازاریـان و مـردم مومـن و خیـر مـا ایثارگرانـه‬ ‫کمـک قابل توجهـی بـه اقتصـاد کشـور‬ ‫به ویـژه درقالـب بسـته های معیشـتی بـه‬ ‫گروه هـای اسـیب پذیر جامعـه داشـته اند»‪.‬‬ ‫رئیسـی یکـی از دسـتاوردهای همـکاری و‬ ‫همراهـی مـردم در مقابله بـا کرونا را کاهش‬ ‫امـار مرگ ومیـر ناشـی از کوویـد‪ ۱۹-‬دانسـت‬ ‫یکـه پیش بینی هـا‬ ‫و توضیـح داد‪« :‬درحال ‬ ‫حا کـی از احتمـال افزایـش مرگ ومیـر روزانه‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر بـود ‪ ،‬رعایـت‬ ‫در کشـور تـا ی ‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و محدودیت هـای‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا سـبب شـد تـا نه تنهـا ایـن‬ ‫امـار محقـق نشـود؛ بلکـه در اذرمـاه امسـال‬ ‫مـا بـه مـرگ ‪ ۶۰‬نفـر در روز برسـیم»‪ .‬معـاون‬ ‫وزیـر بهداشـت مدیریـت منسـجم و تیمـی‬ ‫را عامـل رضایـت مـردم در مدیریـت کرونـا‬ ‫دانسـت و تا کید کرد‪« :‬بسـیج ‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫ نیـروی انتظامـی ‪ ،‬دادسـتان ها ‪ ،‬جامعـه‬ ‫پزشـکی به ویـژه بهـورزان و رابطـان‬ ‫بهداشـت محیـط همچنـان درکنـار هـم‬ ‫مدیریـت و کنتـرل شـیوع کرونـا را بر عهـده‬ ‫دارنـد و انسـجام مدیریتـی و تیمـی انهـا‬ ‫تا کنـون باعـث شـده مـا وارد بحـران‬ ‫نشـویم»‪ .‬وی تعریـف بحـران را هـم افزایش‬ ‫ارتفـاع شـیوع کرونـا در بـازه زمانـی کوتـاه‬ ‫دانسـت و گفـت ‪« :‬بحـران یعنی اینکه بیش‬ ‫از ظرفیـت وزارت بهداشـت بیمـار مبتلا‬ ‫وارد مرا کـز درمانـی شـود و خوشـبختانه‬ ‫حتـی در پیـک مـوج سـوم هـم مـا بـا‬ ‫چنیـن مشـکلی مواجـه نشـدیم»‪ .‬رئیسـی‬ ‫با اعالم اینکـه نبایـد کاهـش سـرعت شـیوع‬ ‫کرونـا را بـا کم خطر شـدن ان اشـتباه گرفت ‪،‬‬ ‫یکـه ‪ ۷۰‬درصـد ایمنـی‬ ‫تا کیـد کـرد ‪« :‬تازمان ‬ ‫در جامعـه ایجـاد نشـود ‪ ،‬ریشـه کنی کرونـا‬ ‫مفهومی ندارد و تازمانی که وا کسیناسـیون‬ ‫کامـل نشـود‪ ،‬دسـت یافتن بـه ایـن سـطح‬ ‫از ایمنـی امکان پذیـر نیسـت»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا با تا کید بر اینکـه‬ ‫مـردم بایـد رعایـت پروتکل هـا و انجـام‬ ‫تست ها و رهگیری را جدی بگیرند ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫«بایـد قبـول کنیـم یکی از مشـکالت و نقاط‬ ‫ضعـف پـس از شناسـایی این اسـت که افـراد‬ ‫مبتلا را نمی توانیـم در قرنطینـه پنـج روزه ‪،‬‬ ‫هفـت روزه و تـا ‪ ۱۴‬روزه داشـته باشـیم؛‬ ‫یکـه ا گـر قرنطینـه افـراد دارای تسـت‬ ‫درحال ‬ ‫مثبـت تـا ‪ ۸۰‬درصـد عملیاتـی نشـود ‪ ،‬بـا‬ ‫چالـش مواجـه می شـویم»‪ .‬وی رعایـت‬ ‫قرنطینـه ‪ ۱۴‬روزه را بـرای کنتـرل سـرعت‬ ‫شـیوع کرونـا کلیـدی دانسـت و تا کیـد کرد ‪:‬‬ ‫«ایـن کار بایـد بـا فرهنگ سـازی در جامعـه‬ ‫گسـترش یابـد ضمـن اینکه انسـجام تیمی ‪،‬‬ ‫انجـام تسـت های فـراوان و هدفمنـد‬ ‫و هوشـیاری نگه داشـتن مـردم و البتـه‬ ‫تعریف مشـوق های الزم برای کسـب وکارها‬ ‫بایـد انجـام شـود»‪ .‬معـاون وزیـر بهداشـت‬ ‫و سـخنگوی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـه‬ ‫مازنـدران سـفر و در نشسـت اسـتانی سـتاد‬ ‫مقابلـه بـا کرونا در سـاری شـرکت کـرد‪ .‬دکتر‬ ‫رئیسـی قـرار اسـت فـردا هـم در مازنـدران‬ ‫باشـد کـه یکـی از برنامه هایـش رونمایـی‬ ‫از نسـخه الکترونیکـی پزشـکان خانـواده‬ ‫شـهری اسـتان اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سیمان المرد خبر داد؛‬ ‫سیمان المرد‪ ،‬واحد نمونه صادراتی استان فارس شد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫تو چهارمین‬ ‫در ائیـن بزرگداشـت بیسـ ‬ ‫سـالروز ملـی صـادرات و تجلیـل از‬ ‫صادرکننـدگان برتـر فـارس کـه در سـالن‬ ‫همایش هـای اتـاق بازرگانـی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫شـرکت سـیمان المـرد به عنـوان واحـد‬ ‫نمونـه صادراتـی اسـتان معرفـی و لـوح و‬ ‫تندیـس همایـش توسـط اسـتاندار فـارس‬ ‫بـه مدیریـت عامـل ایـن شـرکت اهداء شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـیمان المـرد در حاشـیه ایـن‬ ‫همایـش گفـت‪« :‬به عنـوان یـک واحـد‬ ‫نمونـه صادراتـی درگیـر صدهـا مشـکل و‬ ‫مانـع درراه صـادرات محصـوالت خـود‬ ‫هسـتیم کـه بخـش اعظـم ایـن مشـکالت‬ ‫داخلـی هسـتند»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬بایـد‬ ‫پرسـید وقتـی بیـش از دومـاه گاز یـک واحد‬ ‫تولیـدی قطـع می شـود‪ ،‬می توانـد یـک‬ ‫صادرکننـده‪ ،‬نمونـه باقـی بمانـد! یـا وقتـی‬ ‫اسـکله صادراتـی را از یـک واحـد تولیـدی‬ ‫می گیرنـد می توانـد صادراتـی انجـام دهـد تا‬ ‫صادرکننـده نمونـه باقـی بمانـد!» ابراهیـم‬ ‫غلام زاده ضمـن بیـان شـرایط موجـود‬ ‫اقتصـادی کشـور گفـت‪« :‬هـر اختاللـی کـه‬ ‫دررونـد تعهـدات صادراتـی ایجـاد می شـود‬ ‫اعتمـاد مشـتریان خارجـی از دسـت می رود‬ ‫و بـازار صادراتـی کـه بـرای به دسـت اوردن‬ ‫ان تلاش زیـادی صـورت گرفتـه اسـت نیـز‬ ‫درخطـر می افتـد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬بـا شـرایط موجـود این‬ ‫اسـتنباط حاصـل می شـود کـه صـادرات‬ ‫در حـوزه اقتصـاد کشـور از اولویتـی بـرای‬ ‫دولتمـردان برخـوردار نیسـت؛ زیـرا ا گـر‬ ‫چنیـن بـود از صادرکننـده و مقوله صادرات‬ ‫همـه نـوع حمایتـی صـورت می گرفـت‪،‬‬ ‫کاری که در کشـورهای پیشـرفته و صنعتی‬ ‫دنیـا بـرای رونق صـادرات و به دسـت اوردن‬ ‫بازارهـای جهانـی بـا هـدف رونـق اقتصـاد‬ ‫داخلی شـان انجـام می دهنـد‪ ،‬ولـی کـه‬ ‫در کشـور مـا برعکـس اتفـاق می افتـد»‪.‬‬ ‫غلام زاده گفـت‪« :‬در همـه دنیـا بـرای‬ ‫صادرکننـده و صـادرات فـرش قرمـز پهـن‬ ‫می کننـد؛ ولـی در کشـور هـرروز سـنگی بـر‬ ‫سـنگ های راه صـادرات اضافـه می شـود»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد بپذیریـم شـرایط‬ ‫صنعـت و تولیـد درحال حاضـر شـرایط‬ ‫سـخت و نفس گیـری شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫سـالی کـه مزیـن به نـام جهـش تولیـد بـود‬ ‫بـا بخش نامـه و قانـون و تبصـره‪ ،‬موانـع‬ ‫بسـیاری در راه شـکوفایی تولیـد و جهـش‬ ‫ان ایجـاد شـد کـه ضـرر و زیـان ان مسـتقیم‬ ‫بـر سـرمایه گذاران و تولیدکننـدگان بخـش‬ ‫خصوصـی وارد شـد»‪ .‬ایـن صادرکننـده‬ ‫نمونـه سـیمان فـارس افـزود‪« :‬اقتصـاد‬ ‫وقتـی بـه شـکوفایی می رسـد کـه تولیـدات‬ ‫هـر کشـوری راه صـادرات را در پیـش گیـرد‬ ‫و در غیر این صـورت اقتصـاد گـره می خـورد و‬ ‫بازکـردن ایـن گـره فقـط و فقـط بـا حمایـت‬ ‫از صادرکننـده‪ ،‬همفکـری و برنامه ریـزی‬ ‫و تعامـل میـان بخـش خصـوص و دولـت‬ ‫در تسـهیل و تسـریع امـر صـادرات اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬ا گـر قـرار باشـد صادرکننـدگان‬ ‫ایرانـی بـرای توسـعه صـادرات کشـور قدمی‬ ‫بردارنـد بایـد در سـطح بین المللـی تـوان‬ ‫رقابـت بـا رقبـای خـود را داشـته باشـند و‬ ‫ایـن مهـم تنهـا بـا حمایـت جـدی مقامـات‬ ‫کشـوری امکان پذیـر اسـت»‪.‬‬ ‫غلام زاده بـه مشـکالت صنعـت سـیمان‬ ‫در سـالی کـه گذشـت اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«متاسـفانه بـا تصمیمـات غیرکارشناسـی‬ ‫کـه گرفتـه شـد گاز کارخانه هـای سـیمان‬ ‫بیـش از دومـاه قطـع شـد و کارخانه هـا را‬ ‫مکلـف بـه مصـرف مـازوت کردنـد‪ .‬مازوتـی‬ ‫کـه ازلحـاظ قیمـت چندبرابـر گاز و ازنظـر‬ ‫کیفیـت فاقـد اسـتاندارد بـود و بـه خـط‬ ‫تولید و محیط زیسـت نیز خسـارت فراوانی‬ ‫وارد کـرد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬ایـن وضعیـت موجـب شـد‬ ‫تـا تولیـد کارخانه هـا بـه کمتـر از نصـف‬ ‫کاهـش یابـد‪ ،‬هزینه هـا چندبرابـر شـده و‬ ‫سـیمان در بـازار نایـاب شـود و درنهایـت‬ ‫فشـار ان بـر مصرف کننـده وارد شـد»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬صنعـت سـیمان کشـور‬ ‫درحال حاضـر نیـاز بـه رسـیدگی اورژانسـی‬ ‫دارد تـا از وضعیـت کنونـی خـارج شـده‬ ‫و در شـرایطی کـه تحریـم‪ ،‬کرونـا و قوانیـن‬ ‫دسـت وپا گیر بانـک مرکـزی فشـار زیـادی را‬ ‫برایـن صنعـت وارد کـرده امـکان حیـات و‬ ‫اسـتمرار تولیـد ان فراهـم شـود»‪ .‬غلام زاده‬ ‫همچنیـن بـه وضعیـت صـادرات سـیمان‬ ‫المـرد اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بـا ایـن دیـدگاه‬ ‫کـه تولیـد کاالهـای صادراتـی‪ ،‬مسـیر‬ ‫توسـعه کشـور را هموارتـر می کنـد‪ ،‬درطـول‬ ‫سـال های گذشـته بـا تمامـی مشـکالت‬ ‫موجـود بیشـترین امـار صـادرات سـیمان‬ ‫اسـتان فـارس را به خـود اختصـاص داده‬ ‫و همـواره به عنـوان واحـد نمونـه صادراتـی‬ ‫بـار بخـش عظیمـی از صـادرات فـارس را بـر‬ ‫دوش کشـیده ایم»‪ .‬مدیرعامـل سـیمان‬ ‫المـرد گفـت‪« :‬درحال حاضـر ظرفیـت‬ ‫تولیـد سـیمان المـرد بیـش از یک میلیـون‬ ‫ُ‬ ‫‪200‬هزارتـن اسـت کـه ازاین مقـدار بیـش‬ ‫و‬ ‫از ‪40‬درصـد ان بـه کشـورهای حاشـیه‬ ‫خلیـج فـارس صـادر می شـود»‪ .‬ابراهیـم‬ ‫غلام زاده تا کید کـرد‪« :‬با عرضه محصوالت‬ ‫با کیفیـت بـه ایـن کشـورها موفـق شـده ایم‬ ‫بـا وجـود همـه محدودیت هـا در ایـن‬ ‫بازارهـا‪ ،‬نماینـده ای شایسـته و یـک برنـد‬ ‫بین المللـی بـرای اسـتان فـارس و ایـران‬ ‫باشـیم‪ .‬به عنـوان یـک واحـد تولیـدی و‬ ‫صنعتـی همچنـان به دنبـال حفـظ رونـد‬ ‫روبه رشـد خـود در حوزه هـای تولیـد‪،‬‬ ‫فـروش و صـادرات هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور اسـتان ها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی سـتاد احیـای امربه معـروف و‬ ‫نهی ازمنکر از تشـکیل ‪ ۱۴۰۰‬گروه جهادی‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر در کشـور خبـر‬ ‫داد‪ .‬حجت االسلام ترکاشـوند؛ مدیـرکل‬ ‫امـور اسـتان ها و دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫سـتاد احیـای امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫و امـام جماعـت مسـجد امـام حسـن‬ ‫مجتبی(ع) روستای عماداور در تشریح این خبر افزود‪« :‬امروز امربه معروف و‬ ‫نهی ازمنکر فقط به موضوع حجاب و عفاف خالصه نمی شـود؛ بلکه تمامی‬ ‫مسـائل و معضلات جامعـه و زندگـی بشـری را پوشـش می دهـد و ا گر بتوانیم‬ ‫مطالبه گری را به درسـتی در جامعه تشـریح و تخصصی کنیم‪ ،‬موج عظیمی‬ ‫از مـردم به طـور تخصصـی و خودجـوش بـه ترویـج ایـن فرهنـگ درحـوزه‬ ‫اداری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تفریحات سالم‪ ،‬ورزش‪ ،‬تعلیم و تربیت‪ ،‬مبارزه بامفاسد‪،‬‬ ‫هنـر و رسـانه و ‪ ...‬می پردازنـد»‪ .‬حجت االسلام ترکاشـوند خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ا کنون دشـمنانی که با برپایی جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به دنبال ترویج‬ ‫فرهنگ هـای غیرارزشـی در بیـن ملـت ایـران هسـتند از تشـکیل کارگروه های‬ ‫سـتاد امربه معـروف و نهی از منکـر به شـدت هـراس دارنـد و همـه مـا در هـر‬ ‫جایـگاه و موقعیتـی کـه قـرار داریم از اهمیت نقش امربه معـروف و نهی ازمنکر‬ ‫در جامعـه نبایـد غافـل باشـیم»‪.‬‬ ‫برگزاری اخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی سال‬ ‫در بخش قلعه نو‬ ‫اخریـن جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی سـال ‪ 99‬بخـش قلعه نـو باحضـور‬ ‫بخشـدار‪ ،‬امام جمعـه و اعضـای شـورای فرهنـگ عمومـی در بخـش قلعه نـو‬ ‫برگزار شد‪ .‬اخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی سال ‪ 99‬به صورت مستمر‬ ‫هرماه باحضور علیرضا صادقی؛ بخشدار قلعه نو‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حاج اقا بهرامی؛ امام جمعه‪ ،‬عباسـی کیا؛ کارشـناس فرهنگی شهرسـتان ری‬ ‫و اعضای شـورای فرهنگ عمومی بخش قلعه نو برگزار شـد‪ .‬بخشـدار قلعه نو‬ ‫جلسـه شـورای فرهنگ عمومی بخش را شـورای سیاست گذاری دانست که‬ ‫نـه بحـث اجرایـی و نـه بحـث ورود مسـتقیم بـه برنامه هـای فرهنگـی هنـری‬ ‫را دارد؛ لـذا ایـن شـورا بـا سیاسـت گذاری های خـود می توانـد نقشـه راهبـردی‬ ‫بخـش را بـا رصـد مسـائل و مشـکالت موجـود در بخـش همانندسـازی‬ ‫ان بـا سـرفصل های ابالغـی درصـدد تدویـن راه حل هـا عملیاتـی کنـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حاج اقا بهرامی ضمن تبریک مناسـبت های ماه‬ ‫رجب خاطرنشـان کرد‪« :‬ماه رجب ماه امید اسـت و همه باید از فرصت های‬ ‫مثبـت جهـت پیشـبرد امـور فرهنگـی همـراه بـا صداقـت اسـتفاده کننـد تـا‬ ‫دشـمنان راه و تالشـی برای ناامید کردن مردم نداشـته باشـند»‪ .‬عباسـی کیا؛‬ ‫کارشـناس فرهنگـی افـزود‪« :‬قضاوت هـا باید در جامعه منصفانه باشـد و باید‬ ‫از ظرفیت هـای روسـتا اسـتفاده شـود و بـا وجـود ظرفیت هـا اشـتغال زایی را‬ ‫بیش تـر از قبـل در روسـتاها فعـال کنیـم»‪ .‬در اخریـن جلسـه شـورای فرهنـگ‬ ‫عمومـی بخـش قلعه نـو درخصـوص فرهنگ سـازی جهـت حضـور حدا کثری‬ ‫مـردم در انتخابـات‪ ،‬اسـتفاده از ابزارهـا و توانمندی هـای اعضـاء در روسـتاها‬ ‫تبادل نظرهایـی صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز؛‬ ‫از راهبردهای اصلی شهرداری باقرشهر‬ ‫شـهردار باقرشـهر گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال بـا احـداث یـک‬ ‫بوسـتان و توسـعه فضـای‬ ‫سـبز در مناطـق مختلـف‪،‬‬ ‫سـرانه فضـای سـبز باقرشـهر‬ ‫بـا چهاردرصـد افزایـش‬ ‫بـه ‪ ۱۳‬مترمربـع رسـید»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری و شورای اسالمی‬ ‫باقرشـهر؛ سـعید اسـتاد فرج‬ ‫با اعالم این خبر اظهار داشـت‪« :‬امسـال با احداث بوسـتان ‪۱۳‬هزارمترمربعی‬ ‫شـهدای نفت بهران و درختکاری حاشـیه سـایت اسـکان اضطراری باقرشهر‬ ‫بـه مسـاحت ‪۴۱‬هزارمترمربـع؛ نیم متـر بـه سـرانه فضـای سـبز باقرشـهر اضافـه‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـال گذشـته سـرانه فضـای سـبز باقرشـهر در حـدود‬ ‫‪ ۱۲‬مت رو نیـم بـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬گونه های گیاهی و درختان کاشته شـده‬ ‫در فضای سبز باقرشهر منطبق با شرایط اب و هوایی جنوب تهران انتخاب‬ ‫لو دومیـن‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪« :‬مفتخریـم در چه ‬ ‫بهـار انقلاب اسلامی به پـاس وفای به عهـد و خدمت گزاری و خدمت رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان از دسـتان با کفایـت اسـتاندار تهـران لـوح تقدیـر دریافـت‬ ‫کردیـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تکمیـل و اماده سـازی پنـج پـروژه عمرانـی در سـال‬ ‫لو دومیـن بهـار انقلاب اسلامی در کوتاه تریـن زمـان‬ ‫‪ ۹۹‬و افتتـاح در چه ‬ ‫ممکن نشـان دهنده شایسـتگی‪ ،‬لیاقت و خدمات ارزشـمند کلیه همکاران‬ ‫ما سـت»‪ .‬شـهردار باقرشـهر یـاداور شـد‪« :‬جـا دارد حـق قدرشناسـی خـودم و‬ ‫همکاران را برای شهروندان ادا کنم و امید است درراستای توسعه و ارتقای‬ ‫سـطح زندگـی شـهروندان توفیقـات متعـددی را به دسـت اوریـم»‪.‬‬ ‫رشد ‪ 5.5‬برابری فضای سبز قیامدشت در سه سال‬ ‫بـا ایجـاد و توسـعه فضـای سـبز در شـهر قیامدشـت‪ ،‬سـرانه فضـای سـبز ایـن‬ ‫شـهر بـه حـد اسـتاندارد ارتقـاء می یابد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت؛ حسـین ترکاشـوند؛ شـهردار قیامدشت با‬ ‫تشـریح اقدامات صورت گرفته درخصوص ایجاد فضای سـبز و کاشـت نهال‬ ‫در ضلـع غربـی دانشـگاه ازاد اسلامی قیامدشـت افـزود‪« :‬بـا کاشـت حـدود‬ ‫‪۱۰‬هزار درخت و نهال در زمینی به وسـعت ‪۲۲‬هکتار در اراضی شـمالی شـهر‬ ‫قیامدشـت‪ ،‬فضـای سـبز ایـن شـهر بـه ‪ ۱۵‬مترمربـع بـرای هـر نفـر می رسـد»‪.‬‬ ‫یسـت که تـا قبـل از شـهر شـدن قیامدشـت‪ ،‬ایـن‬ ‫وی افـزود‪« :‬این درحال ‬ ‫رقـم ‪2.8‬مترمربـع بـوده اسـت کـه از اذرمـاه ‪ ۹۶‬بـا تدبیـر اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و همت کارکنان شـهرداری قیامدشت به ویژه همکاران حوزه‬ ‫فضـای سـبز و کارگـران پرتلاش و دلسـوز ایـن حـوزه‪ ،‬ایـن رقم بـه ‪۱۵‬مترمربع‬ ‫می رسـد»‪ .‬ترکاشـوند ادامـه داد‪« :‬همچنیـن درراسـتای توسـعه فضـای‬ ‫سـبز در مجتمـع صنفـی خـاوران در زمینـی بـه مسـاحت ‪۱۳‬هکتـار‪ ،‬تعـداد‬ ‫هشـتهزار اصله نهـال از نـوع زیتون میوه‪ ،‬زیتون تلخ‪ ،‬تـوت نرک و توت کا کوزا‬ ‫کاشـته می شـود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکزی‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 13‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2190‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خوزستان‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫بهره برداری از ازادراه غدیر در پایان سال جهش تولید‬ ‫توسـعه زیرسـاخت های حمل ونقـل بـا افتتـاح‬ ‫پـروژه عظیـم ازادراه غدیـر قـوت گرفـت‪ .‬ازادراه‬ ‫غدیـر بـا ارزشـی بالغ بـر ‪۷۰‬هزارمیلیاردریـال بـا‬ ‫دسـتور دکتـر حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران افتتـاح شـد‪ .‬پـروژه عظیـم ازادراه‬ ‫غدیـر بـا شـروع مرحلـه طراحـی در سـال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫کلیـد خـورد و بـا مشـارکت ‪۳۰‬درصـدی دولـت‬ ‫و ‪۷۰‬درصـدی قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا احـداث و درنهایـت در هفتـم‬ ‫اسـفندماه سـال ‪ ۱۳۹۹‬به بهره برداری رسـید‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی؛ علـی زندی فـر؛ مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی در حاشـیه برگـزاری مراسـم‬ ‫افتتاحیـه گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن پروژه هـای راه سـازی کشـور تحت عنـوان‬ ‫ازادراه غدیـر بـا ‪ ۱۵۸‬کیلومتـر امتـداد و عبـور از اسـتان های قزویـن‪ ،‬البـرز‪ ،‬مرکزی‬ ‫و تهـران بـه بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بـا ایـن اقـدام جهـادی کـه‬ ‫با مشـارکت وزارت راه و شهرسـازی و قرارگاه خاتم االنبیا به بار نشسـت‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کاهـش بـار ترافیکـی در محـدوده پایتخـت‪ ،‬گامی ارزشـمند درراسـتای توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های حمل ونقـل در تقاطـع راه ابریشـم برداشـته شـد»‪ .‬به گفتـه‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‪ ،‬ایـن ازادراه بـا عبـور‬ ‫از شهرسـتان زرندیـه و گذشـتن از محـور قدیـم و ازادراه سـاوه‪-‬تهران‪ ،‬اهمیـت‬ ‫راه هـای اسـتان مرکـزی را بیش ازپیـش ارتقـاء خواهـد بخشـید و بـدون تردیـد‬ ‫در وضعیـت تـردد و ترافیکـی محورهـای شـمال اسـتان تاثیـر بسـزایی خواهـد‬ ‫گذاشـت»‪ .‬زندی فـر اظهـار داشـت‪« :‬امیدواریـم بـا بهره بـرداری از ازادراه غدیـر‪،‬‬ ‫شـاهد رشـد فزاینـده در حـوزه حمل ونقـل کاال در اسـتان علی الخصـوص‬ ‫در شهرسـتان های سـاوه و زرندیـه باشـیم کـه حاصـل ان توسـعه صنعـت‬ ‫حمل ونقـل و رشـد اقتصـادی در منطقـه خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور‬ ‫در مرکز خدمات فناوری شهرک های صنعتی‬ ‫بـا امضـای تفاهم نامـه میـان شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی و پـارک علـم و‬ ‫فناوری اسـتان مرکزی‪ ،‬اولین مرکز رشـد‬ ‫تخصصی واحدهای فناور حوزه صنایع‬ ‫کوچـک در مرکـز خدمـات فنـاوری و‬ ‫کسـب وکار اسـتان مرکـزی در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـماره یـک ارا ک افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان مرکـزی؛ میرزایی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت در ائیـن افتتـاح ایـن مرکـز بابیان اینکـه راه انـدازی ایـن مرکـز‬ ‫درراسـتای گسـترش خدمـات و حمایت هـای شـرکت شـهرک های صنعتـی در‬ ‫توسـعه شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان در بخـش صنایـع کوچک و متوسـط‬ ‫خواهـد بـود‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا امضـای تفاهم نامـه ایجـاد مرکز رشـد واحدهای فنـاور و‬ ‫دانش بنیـان در مرکـز خدمـات فناوری و کسـب وکار اسـتان‪ ،‬این مرکـز از ابتدای‬ ‫اسـفندماه سـال ‪ 1399‬بـا هماهنگـی پـارک علـم و فنـاوری اغاز بـه کار خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫مرکـز بـه وسـعت ‪ 300‬مترمربـع بـا هزینه بیـش از پنج میلیاردریال توسـط شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اماده سـازی و بهینه سـازی شـده اسـت و بـا امضـای ایـن‬ ‫تفاهم نامـه‪ ،‬پذیـرش و اسـتقرار واحدهـای فنـاور بـا هماهنگـی و حمایـت پارک‬ ‫علم و فناوری استان مرکزی اغاز می شود»‪ .‬رفیعی؛ رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫اسـتان نیـز افتتـاح ایـن مرکـز را بـا هـدف توسـعه کسـب وکارهای نوپـا در حـوزه‬ ‫صنایـع کوچـک و متوسـط و به منظـور هم افزایـی ظرفیت هـا و حمایت هـای‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان و پـارک و علـم و فنـاوری در تکمیـل‬ ‫ا کوسیسـتم و زیرسـاخت های فنـاوری و نـواوری در اسـتان مرکـزی دانسـت‪.‬‬ ‫الزم به ذکـر اسـت؛ بـا راه انـدازی این مرکز هفت تیم فنـاور در حوزه های مختلف‬ ‫صنایع کوچک و متوسـط در این مرکز مسـتقر می شـوند و این مرکز اولین مرکز‬ ‫یسـت که در شـهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫رشـد اقمـاری پارک هـای علـم و فناور ‬ ‫کشـور بـرای نخسـتین بار در کشـور افتتـاح و بـه بهر هبـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرکل اداره کل منابع طبیعی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫حفاظت و حراست از منابع طبیعی؛ وظیفه همه احاد مردم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫درراسـتای تحقـق برنامه هـا و اهـداف‬ ‫سـازمانی و به منظـور برنامه ریـزی و‬ ‫یکـردن باشـکوه هفتـه منابـع طبیعـی‬ ‫اجرای ‬ ‫و ابخیـزداری سـال جـاری‪ ،‬بـا رعایـت‬ ‫شـیوه نامه های بیمـاری کوویـد‪،۱۹-‬‬ ‫دومیـن جلسـه هماهنگـی سـتاد برگـزاری‬ ‫هفتـه منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬باحضور اعضای سـتاد و نمایندگان‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬در محـل سـالن‬ ‫جلسـات این اداره کل برگزار شـد‪ .‬مدیرکل و‬ ‫دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازندران‪-‬سـاری‪ ،‬درخصـوص هفتـه منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازندران‪-‬سـاری‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در تقویـم جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران پانزدهـم اسـفندماه به عنـوان روز‬ ‫درختـکاری نام گـذاری شـده اسـت‪ .‬بیـش از‬ ‫چهاردهه اسـت که به همین مناسـبت از ‪۱۵‬‬ ‫لغایـت ‪ ۲۱‬اسـفندماه هرسـاله برنامه هـای‬ ‫مختلفـی تحت عنـوان هفتـه منابـع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری به منظـور گسـترش فرهنـگ‬ ‫حفـظ‪ ،‬احیـاء‪ ،‬توسـعه و بهر هبـرداری‬ ‫اصولـی از منابـع طبیعـی تجدیدشـونده‬ ‫و معرفـی اقدامـات دراین خصـوص در‬ ‫اقصی نقـاط کشـور برگـزار می شـود»‪.‬‬ ‫دکتـر اسـحاق عطایـی افـزود‪« :‬در ایـن‬ ‫ایـام‪ ،‬مسـئولین و اقشـار مختلـف مـردم‪،‬‬ ‫تشـکل های مردم نهـاد‪ ،‬همیـاران طبیعـت‬ ‫و دسـتگاه های اجرایـی عضـو نهضـت سـبز‬ ‫به صـورت نمادیـن و داوطلبانـه اقـدام بـه‬ ‫کاشـت نهـال می کننـد»‪ .‬دبیـر سـتاد هفتـه‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در هفتـه منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری سـال ‪ ۹۹‬ا گرچـه‬ ‫به دلیـل شـیوع بیماری هـای کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫دچـار محدودیت هایـی در برگـزاری‬ ‫مراسـم ها خواهیـم بـود‪ ،‬امـا سـعی می کنیـم‬ ‫ایـن رویـداد مهـم‪ ،‬ملـی و امیدبخـش بـا‬ ‫اعمـال شـیوه نامه های بهداشـتی مربوطـه‬ ‫اجرایی شود و انشاءاهلل نهضت درختکاری‬ ‫و توسـعه پوشـش گیاهـی کشـور کـه در‬ ‫سـال جـاری براسـاس برنامـه اقـدام جهـش‬ ‫سـازمان جنگل هـا از هفدهـم اذرمـاه اغـاز‬ ‫شـده اسـت در ایـام هفتـه منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری جشـن گرفتـه شـود»‪ .‬عطایـی‬ ‫درادامـه بیـان کـرد‪« :‬هفتـه منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری درواقـع یـاداوری بـرای سـال‬ ‫اینـده اسـت کـه بـا تلاش بیشـتری بـه‬ ‫نگهـداری و حفاظـت از منابـع طبیعـی‬ ‫بپردازیـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای حفاظـت از‬ ‫منابـع طبیعـی باتوج هبـه کمبـود نیـروی‬ ‫انسـانی و لجسـتیکی دسـت یـاری به سـوی‬ ‫همـه مدیـران‪ ،‬مسـئولین و مـردم دراز‬ ‫می کنیـم»‪.‬‬ ‫نگاهی به پروژه های سازمان میدان های میو هو تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان؛‬ ‫از ساماندهی جمعه بازار بعثت‬ ‫تا رفع دغدغه چندین ساله ذبح پرندگان در سطح شهر‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان میدان هـای میـوه‬ ‫و تره بـار و سـاماندهی مشـاغل شـهری‬ ‫شـهرداری اصفهـان گفـت‪« :‬به مناسـبت‬ ‫والدت حضـرت علـی(ع) و تـا ‪ 12‬اسـفندماه‪،‬‬ ‫‪ 23‬قلـم کاال در فروشـگاه های کوثـر تا سـقف‬ ‫‪34‬درصد تخفیف به فروش رسـید»‪ .‬محمد‬ ‫مجیری بااشاره به تخفیف های ویژه والدت‬ ‫حضرت علی(ع) در فروشـگاه های کوثر شـهر‬ ‫اصفهـان اظهـار کـرد‪« :‬ایـن طـرح شـامل‬ ‫‪ 23‬قلـم کاال در گروه هـای مختلـف اسـت که‬ ‫بـا تخفیـف بیـن ‪ 15‬تـا ‪34‬درصـدی به دسـت‬ ‫شـهروندان می رسـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایـن‬ ‫طـرح از چهارشـنبه ششـم اسـفند اغـاز شـده‬ ‫و تـا ‪ 12‬اسـفند در ‪ 15‬فروشـگاه کوثـر شـهر‬ ‫اصفهـان اجـرا شـد»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫میدان هـای میـوه و تره بـار و سـاماندهی‬ ‫مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان‬ ‫بابیان اینکـه بـازار گل وگیـاه همدانیـان نیـز‬ ‫دراسـتانه عیـد نـوروز و باتوج هبـه اسـتقبال‬ ‫مـردم از گل وگیـاه به صـورت ویـژه بـه‬ ‫شـهروندان خدمات رسـانی می کنـد‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن خدمات رسـانی بـا رعایـت کامـل‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی است»‪ .‬وی از امادگی بازار گیاهان‬ ‫دارویـی شـهر اصفهـان بـرای فـروش و ارائـه‬ ‫خدمـات بـه شـهروندان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه به شـیوع برخی بیماری ها استفاده‬ ‫مـردم از گیاهـان دارویـی نیـز بـا اسـتقبال‬ ‫بیشـتری روبه ر وسـت‪ .‬باتوج هبـه نظـارت‬ ‫بازرسـان بـر قیمت گـذاری در بازارهـای‬ ‫شهرداری‪ ،‬نر خ های بازار گل وگیاه و گیاهان‬ ‫دارویی از سـطح شـهر کمتر اسـت»‪ .‬مجیری‬ ‫بـه اجـرای پروژه هـای عمرانـی و خدماتـی‬ ‫مختلـف در سـازمان هـم اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از ایـن طر ح هـا ادامـه بازسـازی‬ ‫ا گهی مزایده عمومی فروش امالک‬ ‫شهرداری گیالنغرب‬ ‫مجموعـه ورزشـی غدیـر در بـاغ غدیـر شـهر‬ ‫ً‬ ‫اصفهـان اسـت کـه نهایتـا تـا پایـان سـال‬ ‫جـاری تکمیـل شـده و دراختیـار مـردم قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬در ایـن مجموعـه چهارمیلیـارد و‬ ‫‪600‬میلیون تومـان هزینـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ایـن مجموعـه دارای چمـن‬ ‫مصنوعـی‪ ،‬هـارد کـورت‪ ،‬زمیـن تنیـس‪،‬‬ ‫والیبـال و اسـتخر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن‬ ‫مجموعـه بدن سـازی بانـوان و اقایـان نیـز‬ ‫بازسـازی کامـل شـده اسـت»‪ .‬مجیـری از‬ ‫سـاخت تاالر ‪ 24‬میدان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫در متـراژ ‪ 4800‬مترمربـع خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن تـاالر نیـز بـا اعتبـار ‪22‬میلیاردتومـان‬ ‫درحـال احـداث اسـت کـه بـا سـاخت ان ‪28‬‬ ‫غرفـه دیگـر بـه میـدان اضافـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه سـالن گل سرشـاخه و‬ ‫سالن کود و سم در بازار ارغوان تا پایان سال‬ ‫جـاری تکمیـل و بـا محوطه سـازی ان در‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫کاربری‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫شماره مزایده‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مسکونی‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪163.34‬‬ ‫‪2099005727000006‬‬ ‫‪1/960/080/000‬‬ ‫‪98/004/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مسکونی‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪161.08‬‬ ‫‪2199005727000007‬‬ ‫‪2/013/500/000‬‬ ‫‪101/775/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسکونی‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪176.15‬‬ ‫‪21990057277000008‬‬ ‫‪2/289/950/000‬‬ ‫‪114/497/500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪33.79‬‬ ‫‪2199005727000009‬‬ ‫‪1/182/650/000‬‬ ‫‪59/132/500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪38.28‬‬ ‫‪2199005727000010‬‬ ‫‪1/339/800/000‬‬ ‫‪66/990/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪31.37‬‬ ‫‪2199005727000011‬‬ ‫‪1/097/950/000‬‬ ‫‪54/897/500‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪32.08‬‬ ‫‪2199005727000012‬‬ ‫‪1/122/800/000‬‬ ‫‪56/140/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪37.80‬‬ ‫‪2199005727000013‬‬ ‫‪1/323/000/000‬‬ ‫‪66/150/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2199005727000014‬‬ ‫‪1/470/000/000‬‬ ‫‪73/500/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪41.98‬‬ ‫‪2199005727000015‬‬ ‫‪1/469/300/000‬‬ ‫‪73/000650‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪41.98‬‬ ‫‪2199005727000016‬‬ ‫‪1/469/300/000‬‬ ‫‪73/000650‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی با ارایه فیش بانکی‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا رعایـت نـکات ذیـل الزامـی اسـت‪ -1 :‬برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد‬ ‫مزایـده‪ ،‬پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایده گران محتـرم از این طریـق امکان پذیر می باشـد‪ -2 .‬کلیه اطالعات‬ ‫املا ک شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش در بـرد اعلام عمومـی سـامانه مزایده قابل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخاب می باشـد‪ -3 .‬عالقه منـدان به شـرکت در مزایده جهت‬ ‫ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شـماره ‪ 021-41934‬مرکز پشـتیبانی و راهبری سـامانه تماس حاصل نمایند‪ .‬همچنین اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اسـتان ها‬ ‫در سـایت سـامانه ‪ www.Setadiran.ir‬قسـمت ثبـت نـام مزایده گر موجود اسـت‪.‬‬ ‫بـا صـدور احـکام جدا گانـه ای ازسـوی‬ ‫ی دشـتکی؛ اسـتاندار‬ ‫قاسـم سـلیمان ‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬اعضـای سـتاد انتخابـات‬ ‫سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهـوری‬ ‫اسالمی ایران و ششمین دوره شوراهای‬ ‫اسلامی شـهر و روسـتا منصوب شـدند‪.‬‬ ‫علی حسـین حسـین زاده؛ معـاون‬ ‫سیاسی و اجتماعی استاندار‪ ،‬به عنوان رئیس ستاد انتخابات و شهاب رزمی؛‬ ‫مدیرکل سیاسی‪ ،‬انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را به عنوان عضو و‬ ‫دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند‪ .‬همچنین استاندار خوزستان در احکام‬ ‫جدا گانـه ای سـعید رضوانـی را به عنـوان عضـو و رئیـس کمیتـه اطالع رسـانی‪،‬‬ ‫محسـن قارونـی به عنـوان عضـو و رئیـس کمیتـه مالـی و پشـتیبانی‪ ،‬خسـرو‬ ‫پیرهـادی به عنـوان عضـو و رئیس کمیته حراسـت و اسـتعالمات‪ ،‬ناظم ثبوتی‬ ‫به عنـوان عضـو و رئیـس کمیتـه حقوقـی سـتاد انتخابـات‪ ،‬محسـن سـزاری‬ ‫به عنـوان عضـو و رئیـس کمیتـه فنـاوری اطالعـات سـتاد انتخابـات و مصطفـی‬ ‫امانی پـور را به عنـوان عضـو سـتاد انتخابـات اسـتان منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫طـی ‪11‬مـاه سـال جـاری تعـداد ‪ 177‬پروانـه‬ ‫بهره بـرداری از واحدهـای صنعتـی بـا حجـم‬ ‫سـرمایه گذاری ‪595782‬میلیاردریـال و اشـتغال‬ ‫‪17763‬نفر در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اسـتان صـادر شـد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته‬ ‫ازنظـر تعـداد ‪23‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫امیرحسـین نظـری؛ رئیـس سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت خوزسـتان دراین خصـوص‬ ‫گفـت‪« :‬طـی همیـن مـدت تعـداد ‪ 1419‬فقره جواز تاسـیس با پیش بینی حجم‬ ‫سـرمایه گذاری ‪470722‬میلیاردریـال و اشـتغال ‪ 27819‬نفـر صـادر شـده کـه‬ ‫نسـبت به زمان مشـابه در سـال گذشـته ‪51‬درصد افزایش را نشـان می دهد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬افزایـش تعـداد پروانه هـای بهره بـرداری و جوازهـای تاسـیس طـی‬ ‫سـال جـاری علی رغـم مشـکالت اقتصـادی نشـان دهنده ظرفیـت اسـتان در‬ ‫جـذب سـرمایه گذاران خصوصـی درراسـتای تولیـد و صنعـت اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫امیرحسـین نظـری گفـت‪« :‬براین اسـاس تکمیـل و توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب و ارتقـای شـاخص های کسـب وکار اسـتان می توانـد بـر جذابیـت‬ ‫سـرمایه گذاری و توسـعه صنعتـی اسـتان و ایجـاد اشـتغال و رونـق اقتصـادی‬ ‫اسـتان تاثیرگذار باشـد»‪ .‬امیرحسـین نظری خاطرنشـان کـرد‪« :‬تاکنـون تعداد‬ ‫‪ 13‬طـرح بـزرگ و مهـم اسـتان کـه بـرای سـال ‪ 99‬به عنـوان طر ح هـای موثـر‬ ‫اسـتان و متنـاوب بـا پتانسـیل و ظرفیت هـای تولیـد و بـا لحـاظ پرا کندگـی در‬ ‫سـطح اسـتان انتخاب شـده و توسـط سـازمان برنامه وبودجه کشـور به عنوان‬ ‫طر ح هـای جهـش تولیـد سـازمان صمـت خوزسـتان مصـوب شـده بـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن ‪ 13‬طـرح کـه در حوزه هـای صنایـع پاالیشـگاهی‪ ،‬صنعـت فـوالد و‬ ‫ماشین سـازی‪ ،‬صنایـع تبدیلـی کشـاورزی‪ ،‬کانـی غیرفلـزی و صنایـع جانبـی‬ ‫نیشکر در ‪ 10‬شهرستان مهم استان انتخاب شده بودند سرمایه گذاری معادل‬ ‫‪16530‬میلیاردریـال و ‪3678‬میلیـون دالر و اشـتغال ‪ 3780‬نفـر بـوده کـه از ایـن‬ ‫مجموعـه تا کنـون پنـج طرح بـه بهره برداری رسـیده اسـت و یک طـرح تا پایان‬ ‫سـال مراحـل تسـت نهایـی را انجـام و بـه بهر هبـرداری ازمایشـی خواهد رسـید و‬ ‫شـش طـرح باقی مانـده در سـال ‪ 1400‬و دو طـرح در سـال ‪ 1401‬بـه بهر هبـرداری‬ ‫خواهـد رسـید»‪ .‬دکتـر نظـری عنـوان کـرد‪« :‬طر ح هـای افتتاح شـده تاکنـون‬ ‫‪ 2140‬نفـر اشـتغال مسـتقیم داشـته اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان صمت خوزسـتان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی کامـل ایـن طر ح هـا در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬در بخـش‬ ‫تولیـد فـوالد خـام بـه ظرفیت اسـمی تولیـد فـوالد اسـتان ‪25‬درصـد و در بخش‬ ‫محصـوالت فـوالدی (میلگـرد) ‪30‬درصـد و در بخـش کانـی غیرفلزی (سـیمان)‬ ‫‪22‬درصد و در حوزه صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی ‪54‬درصد و تولید روغن‬ ‫خورا کـی ‪120‬درصـد و تولیـد‪200 mdf‬درصـد اضافـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شـهرداری نوسـود درنظـردارد پـروژه احـداث دیـوار حفاظتـی معابـر شـهر نوسـود از محل اعتبـارات موضـوع اجرای قانـون متوازن‬ ‫از امکانـات کشـور (اسـتانی) بـه شـماره طـرح ‪113‬ک‪ 1502002‬بـا اعتبـار ‪2200‬میلیـون ریـال بصورت مناقصه عمومـی از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحل برگزار مناقصـه از طریق درگاه‬ ‫سامانه مذکور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی‬ ‫امضاء الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫عملیـات و مشـخصات پـروژه‪ :‬شـامل خا کبـرداری و پی کنـی بصـورت دسـتی و ماشـینی بـه حجـم بـراوردی ‪ 230‬مترمکعـب و حجـم بـراورد اولیـه‬ ‫دیوارسـازی (در پی و باالتر از پی) با سـنگ الشـه و مالت ماسـه و سـیمان به حجم ‪ 435‬مترمکعب می باشـد و در محل جاده دسترسـی به پارک‬ ‫سـروزن انجـام می گیرد‪.‬‬ ‫شرایطمناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬قیمت پیشنهادی پیمانکاران براساس فهرست بها ابنیه سال ‪ 1399‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیمانکاران دارای صالحیت در کلیه رشته ها می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام و در ا گهی مناقصه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬قرارداد این مناقصه بدون تعدیل مابه التفاوت مصالح می باشد‪ .‬تخصیص اعتبار از محل اسناد خزانه اسالمی با سررسید و نقدی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه ‪ 1399/12/13‬می باشـد‪ .‬مهلت دریافت اسـناد مناقصه در سـایت سـاعت ‪ 19‬روز شـنبه تاریخ ‪ 1399/12/16‬و‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد سـاعت ‪ 19‬روز چهارشـنبه تاریخ ‪ 1399/12/27‬می باشـد‪( .‬تاریخ انتشـار در روزنامه ‪)1399/12/13‬‬ ‫‪ -4‬اسناد موردنیاز جهت ضمیمه پا کت «الف» شرکت در مناقصه‪( :‬الف) واریز مبلغ ‪ 110/000/000‬ریال بابت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫به شـماره حسـاب بانکی ‪ 2171143773000‬به نام وجوه سـپرده ذیحسـابی شـهرداری نوسـود نزد بانک ملی شـعبه نوسـود‪ ،‬یا مبلغ تضمین را بصورت‬ ‫ضمانتنامـه بانکـی بـا مـدت اعتبـار اولیـه سـه مـاه ارائـه نماینـد‪ .‬شناسـه ملـی شـهرداری ‪ -14002448160‬کـد اقتصـادی ‪4113-7187-7319‬؛ (ب) نامـه‬ ‫انجمـن شـرکت های سـاختمانی مبنـی بـر داشـتن ظرفیـت اجـرای کار؛ (ج) مـدارک فنـی شـرکت‪ :‬تصویـر برابـر بـا اصـل از ‪ -1‬ا گهـی تاسـیس ‪ -2‬گواهـی‬ ‫ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ‪ -3‬اساسنامه شرکت ‪ -4‬ا گهی اخرین تغییرات ‪ -5‬تعیین صالحیت در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریـزی ‪ -7‬شناسـنامه و کارت ملـی امضاءکننـدگان مجـاز ‪ -8‬کـد اقتصادی ‪ -9‬پرینت شناسـه کاربـری در پایگاه ملی مناقصات‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬صرفـا اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد (ب) و (ج) دارای امضـای الکترونیکـی مـورد پذیـرش اسـت‪ .‬در جلسـه بازگشـایی پا کت هـای (ب) و (ج)‪ ،‬اسـناد‬ ‫فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقـد امضـای الکترونیکـی (دارای مهـر گـرم) بـه هیچوجـه مـورد پذیـرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اجرا طرح تا پایان تیر ماه سال ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مبلـغ اعتبـار پـروژه‪ :‬مبلـغ ‪2200‬میلیـون ریـال بـا احتسـاب ارزش افـزوده و ‪ 5‬درصـد بیمـه سـهم کارفرمـا می باشـد‪( .‬مبلـغ کارکـرد صورت وضعیـت بـا‬ ‫احتسـاب کلیـه ضرایـب فهرسـت بهـا ‪ 192/982/457‬ریـال می باشـد)‬ ‫‪ -8‬برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمان بازگشایی پا کت ها راس ساعت ‪ 10‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/12/28‬می باشد و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری نوسود‬ ‫تورج حیدرخانی؛ شهردار گیالنغرب‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بموجـب پرونـده اجرایـی ‪ 9800157‬مقـدار یکصـد و بیسـت سـهم مشـاع (‪ )۱۲۰‬به اسـتثنای بهای ثمن عرصه‬ ‫و اعیان از سـیصد و شـصت سـهم مشـاع از هفتصد و بیسـت سـهم (‪ )۷۲۰‬ششـدانگ یکباب مغازه به شـماره‬ ‫پلا ک ‪ ۱۶۵۸‬فرعـی از پلا ک ‪ ۷۴‬اصلـی اراضـی کالتـ ه اقامحمـد بخـش ‪ ۷‬سـبزوار واقـع در حـوزه ثبتـی جویـن‬ ‫ً‬ ‫(صرفـا سـهم االرث اقـای مجتبـی سـهیلی فر در قبـال طلـب خانـم شـهیده عباس ابـادی) از طریـق مزایـده‬ ‫حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬نشـانی املا ک مزبـور واقـع در شـهر نقـاب‪ ،‬بلـوار امـام رضـا(ع)‪ ،‬جنـب قنـادی‬ ‫کریمـی اسـت‪ .‬عرصـه پلا ک ثبتـی مذکـور بـه مسـاحت ‪ ۴۰٫۴۵‬مترمربـع مشـتمل بـر ‪ ۲‬بـاب مغـازه زیرزمیـن و‬ ‫همکـف و طبقـه فوقانـی و دارای انشـعابات اب بـرق گاز و تلفـن کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ‬ ‫هفتصـد و بیسـت میلیـون تومـان (‪ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰‬تومـان) ارزیابـی و قطعـی شـده کـه سـهم االرث اقـای مجتبـی‬ ‫سـهیلی فر از ششـدانگ پلا ک فـوق بـه مبلـغ یکصد و پنج میلیـون تومـان (‪ )۱۰۵۰۰۰۰۰۰‬می باشـد‪ .‬که ملک در‬ ‫حـال حاضـر در تصـرف خانـم حجیه بانـو کالته اقامحمدی و ورثه مرحوم برات علی سـهیلی فر اسـت‪ .‬جلسـه‬ ‫مزایده در تاریخ ‪ 1399/12/24‬روز شنبه از ساعت ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫جوین برگزار که مقدار ‪۱۲۰‬سهم مشاع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از ‪۳۶۰‬سهم مشاع از ‪۷۲۰‬سهم‬ ‫ً‬ ‫ششـدانگ پال ک ثبتی مذکور از مبلغ پایه ‪ ۱۰۵‬میلیون تومان شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا‬ ‫فروختـه می شـود‪ .‬مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه‬ ‫کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‬ ‫یکـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیـز بدهی های‬ ‫اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورت ‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪،‬‬ ‫بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/13 :‬‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت و اسناد جوین‬ ‫ا گهی مزایده شهرداری منصوریه یک مرحله ای‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی مه والت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل در اسفند ماه ‪ 1399‬محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضیـان و املا ک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه محلی و کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اقـای هـادی سـاربان فرزنـد محمدعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 6519522971‬در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه‬ ‫مساحت ‪ 26839/24‬مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه شمس اباد‪ ،‬پال ک ‪ 30‬اصلی بخش ‪ 2‬مه والت‬ ‫یشـمس ابادی فرزند حسـن‪ .‬کالسـه ‪1399114406023000014‬‬ ‫از محل مالکیت مشـاعی خانم سـرور محوالت ‬ ‫‪ -2‬اقـای هـادی سـاربان فرزنـد محمدعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 6519522971‬در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه‬ ‫مساحت ‪ 47736/71‬مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه شمس اباد‪ ،‬پال ک ‪ 30‬اصلی بخش ‪ 2‬مه والت‬ ‫یشـمس ابادی فرزند حسـن‪ .‬کالسـه ‪1399114406023000015‬‬ ‫از محل مالکیت مشـاعی خانم سـرور محوالت ‬ ‫‪ -3‬اقـای هـادی سـاربان فرزنـد محمدعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 6519522971‬در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 43978/19‬مترمربع قسـمتی از اراضی مشـاع مزرعه شـمس اباد‪ ،‬پال ک ‪ 30‬اصلی بخش ‪ 2‬مه والت‬ ‫یشـمس ابادی فرزند حسـن‪ .‬کالسـه ‪1399114406023000016‬‬ ‫از محل مالکیت مشـاعی خانم سـرور محوالت ‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬برابـر مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫ً‬ ‫یگـردد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نمی باشـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/122‬علی احمدی‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امال ک شهرستان مه والت‬ ‫صدور ‪ 177‬پروانه بهره برداری صنعتی‬ ‫در استان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی نوبت سوم‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری گیالن غرب درنظردارد به اسـتناد بند چهار مصوبه شـماره ‪ 99/20‬مورخ ‪ 1399/11/09‬شـورای اسلامی شـهر گیالنغرب‪ ،‬تعداد ‪ 11‬پال ک زمین‬ ‫تجـاری و مسـکونی تحـت مالکیـت خـود را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با شـماره مزایده ‪ 2099005727000006‬به صورت الکترنیکی به فروش برسـاند‪ .‬تاریخ انتشـار در سـایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/11‬سـاعت ‪8:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخ ‪ 1399/12/11‬لغایت ‪ 1399/12/23‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/29‬لغایت ‪1399/11/09‬‬ ‫مهلت استفاده پیشنهاد‪ :‬از مورخ ‪ 1399/12/11‬لغایت ‪1399/12/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/24‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/25‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ 1400‬بهره بـرداری خواهـد شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن بـازار قـرار نیسـت جایگزیـن بـازار‬ ‫گل وگیـاه همدانیـان شـود؛ بلکـه باتوج هبـه‬ ‫اسـتقبال مـردم از چنیـن بازارهایـی و نیـز‬ ‫ظرفیـت بـاالی کشـت و پـرورش گل وگیـاه‬ ‫در شـهر اصفهـان‪ ،‬هـر دو بـازار دراختیـار‬ ‫شـهروندان خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان میدان هـای میـوه و تره بـار و‬ ‫سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری‬ ‫اصفهـان از ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی روی‬ ‫سـقف تـاالر ‪ 25‬میـدان مرکـزی میـوه و تره بـار‬ ‫گفـت و افـزود‪« :‬ایـن نیـروگاه دارای ظرفیـت‬ ‫یسـت کـه تـا پایـان‬ ‫تولیـد ‪ 260‬کیلـووات انرژ ‬ ‫سـال جـاری بهر هبـرداری می شـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬درصدد هسـتیم ایـن کار بر روی‬ ‫سقف سایر سالن های میدان هم اجرا شود‬ ‫ً‬ ‫تـا مجموعـا بـه ظرفیـت تولید شـش مگاواتی‬ ‫بـرق در میـدان دسـت پیـدا کنیـم»‪.‬‬ ‫انتصاب اعضای ستاد انتخابات استان‬ ‫شهرداری منصوریه درنظردارد به استناد موافقت نامه شماره ‪ 44/1/13576‬مورخ ‪ 1399/06/11‬و در اجرای ماده ‪ 99‬قانون تشکیالت‪ ،‬وظایف‬ ‫و انتخابـات شـوراهای اسلامی کشـور و انتخـاب شـهرداران بـا فـروش اقلام ذیـل از طریـق مزایـده عمومی با نشـر در روزنامه کثیراالنتشـار کشـوری‬ ‫به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫مبلغ ارزیابی کارشناسی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫دستگاهدامپر‬ ‫‪100.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫موتورجوش‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/13 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/13‬لغایت ‪1399/12/19‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادها‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/20‬لغایت ‪1399/12/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در تاریخ ‪ 1399/12/27‬راس ساعت ‪ 12‬ظهر‬ ‫نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی با ارائه فیش بانکی‬ ‫ هزینه چاپ ا گهی روزنامه برعهده نفر‪ /‬شرکت برنده خواهد بود‪.‬‬‫‪ -‬عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به محوطه شهرداری‪ ،‬اقالم موردنظر را بازدید نمایند‪.‬‬ ‫شهردار منصوریه‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اسفند ‪ 19 1399‬رجب ‪ 3 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2190‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سارا کروسان‬ ‫من�یژه محامدی‬ ‫رمـان «تافـی» نوشـته سـارا کروسـان بـا ترجمـه کیـوان عبیـدی‬ ‫اشـتیانی؛ توسـط انتشارات «افق» منتشر شـد‪ .‬به گزارش سایه؛‬ ‫در خالصه داسـتان ان امده‪ :‬الیسـون از خانه فرار کرده و جایی‬ ‫بـرای زندگـی نـدارد؛ تا انکـه در انبـار خانـه ای پنهـان می شـود که‬ ‫فکـر می کنـد متروکـه اسـت؛ امـا مـارال انجـا زندگـی می کنـد؛ زنـی‬ ‫سـالخورده کـه فراموشـی دارد و فکـر می کنـد الیسـون‪ ،‬دوسـت‬ ‫زمـان جوانـی اش؛ تافی سـت!‬ ‫منیـژه محامـدی‪ ،‬این وضعیـت را کـه مجموعـه «تئاتـر شـهر»‬ ‫نـه پارکینـگ اختصاصـی دارد‪ ،‬نـه حریـم مشـخص‪ ،‬نامناسـب‬ ‫دانسـت کـه بایـد هر چه زودتـر فکـری برایـش بشـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ن باسـابقه تئاتر در انتقاد از وضعیت وجود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهر؛ کارگردا ‬ ‫«تا قبل از انکه حریم تئاتر شـهر برداشـته شـود‪ ،‬فضای پیرامون‬ ‫مجموعـه بسـیار تمیز‪ ،‬پـا ک و امـن بـود؛ فضـا و محیـط فعلـی‪،‬‬ ‫برازنـده یـک مجموعـه فرهنگـی و هنـری نیسـت»‪.‬‬ ‫قطعـه «بـه سـفر فکر نکن» سـاخته مهـرداد پازوکـی و خوانندگی‬ ‫محمـد یـادگارو منتشـر شـد‪ .‬به گـزارش موسـیقی مـا؛ ایـن‬ ‫اهنگ سـاز پیش کسـوت‪ ،‬بعـد از ‪ 19‬سـال دوری از فعالیـت‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬جدیدتریـن اثـرش را منتشـر کـرد و دراین بـاره گفـت‪:‬‬ ‫«اخریـن اثـرم در قالـب البـوم‪ ،‬خنـده بـاران باصـدای علیرضـا‬ ‫افتخـاری بـود کـه سـال ‪ 81‬منتشـر شـد؛ بعـد از ان به خاطـر‬ ‫کارهـای پژوهشـی‪ ،‬فعالیتـی در تولیـد البـوم نداشـتم»‪.‬‬ ‫مهرداد پازوکی‬ ‫در دنیای امروز که با ظهور و توسعه فضای مجازی و افزایش سطح‬ ‫نهـای هوشـمند و رایان ههـا‪ ،‬بیشـتر افـراد‬ ‫دسترسـی افـراد بـه تلف ‬ ‫گرایـش بـه سـاعت ها حضـور دراین فضاهـا و گشـت وگذار در اینترنت‬ ‫یسـت کـه کتـاب و کتاب خوانـدن تاحدی به حاشـیه‬ ‫دارنـد‪ ،‬طبیع ‬ ‫نسـال ها بـا توسـعه اشـکال‬ ‫نحـال‪ ،‬در همی ‬ ‫رانـده شـود؛ درعی ‬ ‫مختلفی از مطالعه؛ به ویژه گسترش کتاب های دیجیتالی و صوتی‪،‬‬ ‫به نظـر می رسـد کـه مسـیر تـازه ای درراه اشـتی دوباره با کتـاب فراهم‬ ‫شـده‪ .‬هرچنـد هنـوز امـار مطالعـه در جهان رضایت بخش نیسـت و‬ ‫یکـه رسـانه های دیجیتـال را عاملـی موثـر دراین مسـئله‬ ‫شـمار افراد ‬ ‫می داننـد هـم کـم نیسـت؛ امـا به طورمثـال‪ ،‬انجمـن ناشـرین امریکا‬ ‫گـزارش می دهـد کـه تنهـا دراین کشـور‪ ،‬سـاالنه ‪ ۲۰۰‬هزارعنـوان کتـاب‬ ‫ب هچـاپ می رسـد کـه ا گـر قانـون عرضه وتقاضـا را درنظـر بگیریـم‪ ،‬امار‬ ‫قابل مالحظه ای ست و نشان می دهد که مخاطبان کتاب چندان‬ ‫یسـت که‬ ‫هـم در فضـای مجـازی ذوب نشـده اند! این درحال ‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد از نیـاز بـازار نشـر جهـان را امریـکا تامیـن می کنـد و امـار‬ ‫بهـای منتشرشـده در سـایر کشـورهای جهـان را هـم بایـد بـه‬ ‫کتا ‬ ‫نحـال‪ ،‬نتایـج نظرسـنجی ها برای بسـیاری‬ ‫این میـزان افـزود‪ .‬درعی ‬ ‫ـقان کتـاب هنـوز چنـدان رضایت بخـش نیسـت‪ .‬البتـه در ارائـه‬ ‫عاش ِ‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ مثال؛ «جنسـیت افراد»‬ ‫امارها‪ ،‬عوامل مختلفی نیز لحاظ م ‬ ‫یکـی از عوامـل مهـم در بـراورد میـزان مطالعـه اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫داده های جدید مرکز داده پرداز و تحلیل بریتانیایی ‪ YouGov‬که ‪10‬‬ ‫اوت ‪ 2018‬منتشـر شـده؛ نتیجـه نظرسـنجی از ‪ 8959‬امریکایـی‬ ‫یهـا هرگز بـرای لذت‬ ‫گسـال نشـان می دهـد کـه دوسـوم امریکای ‬ ‫بزر ‬ ‫ً‬ ‫خواندن‪ ،‬کتاب نمی خوانند‪ .‬تقریبا نیمـی (‪ 47‬درصد) امریکایی ها‬ ‫ً‬ ‫کسـوم‬ ‫سـاالنه ‪ 10‬یـا تعـداد کمتـری کتـاب می خواننـد‪ .‬تقریبـا ی ‬ ‫ً‬ ‫(‪ 31‬درصد) امریکایی ها می گویند که معموال بین یک تا پنج کتاب‬ ‫در سـال می خوانند‪ 16 .‬درصد دیگر می گویند که سـاالنه بین شـش‬ ‫ً‬ ‫تا ‪ 10‬کتاب می خوانند؛ درحالی که ‪ 12‬درصد می گویند که اصال کتاب‬ ‫نمی خوانند‪ .‬دراین تحقیق همچنین مشخص شده که به طورکلی‬ ‫زنـان بیشـتر از مـردان کتـاب می خواننـد‪ .‬مـردان (‪ 34‬درصـد) و زنـان‬ ‫(‪ 29‬درصـد) پاسـخ داده انـد کـه در سـال بیـن یـک تـا پنـج کتـاب‬ ‫می خواننـد و ‪ 18‬درصـد مـردان در مقابـل ‪ 14‬درصـد از زنـان‪ ،‬خواندن‬ ‫کسـال را اعلام کرده انـد؛ امـا زنـان‬ ‫شـش تـا ‪ 10‬کتـاب در طـی ی ‬ ‫بیشـتری درمقابـل اذعـان داشـته اند که بیـن ‪ 11‬تا ‪ 15‬کتاب در سـال‬ ‫می خوانند (‪ 10‬درصد از زنان در مقابل هشت درصد از مردان) و برای‬ ‫مطالعـه ‪ 16‬تـا ‪ 20‬کتـاب ایـن امـار بـه (هشـت درصد از زنـان در مقابل‬ ‫پنج درصـد از مـردان) می رسـد‪ .‬همچنیـن نه درصـد از زنـان گفته اند‬ ‫یکـه ایـن امـار برای‬ ‫کـه بیـش از ‪ 50‬کتـاب در سـال می خواننـد؛ درحال ‬ ‫مـردان‪ ،‬تنهـا دودرصـد بوده اسـت‪ .‬درعین حال‪ ،‬انگیزه های افـراد از‬ ‫کتاب خوانـدن نیـز بسیارگسـترده اسـت؛ داد ههـای ‪ YouGov‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه دوسـوم (‪ 66‬درصـد) از مـردم می گوینـد «هرگـز» بـرای‬ ‫ـذت خوانـدن‪ ،‬کتـاب نمی خواننـد‪ 11 .‬درصـد دیگـر می گوینـد کـه‬ ‫ل ِ‬ ‫نهـا «هـرروز» را بـرای لـذت‪ ،‬کتـاب می خواننـد؛ نیـز تعـداد مسـاوی‬ ‫ا ‬ ‫تبـردن‬ ‫(‪ 11‬درصـد) می گوینـد کـه دو تـا شـش روز در هفتـه بـرای لذ ‬ ‫کتـاب می خواننـد‪ .‬دراین نظرسـنجی امـده کـه مـردان (‪ 69‬درصـد)‬ ‫کمی بیشتر از زنان (‪ 63‬درصد) احتمال دارد که بگویند «هرگز» برای‬ ‫ـذت خوانـدن‪ ،‬کتـاب نمی خواننـد‪ .‬درمـورد نحـوه کتاب خوانی نیز‬ ‫ل ِ‬ ‫راه های مختلفی هست؛ وقتی نوبت به فرمت های ترجیحی برای‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬تقریبـا نیمـی از مـردم‪ ،‬کتـب فیزیکـی را بیشـتر از‬ ‫خوانـدن م ‬ ‫بهـا انتخـاب می کننـد‪.‬‬ ‫نهـای الکترونیکـی یـا سـایر قال ‬ ‫کتاب خوا ‬ ‫ً‬ ‫نهـا معمـوال کتـاب‬ ‫حـدود یک چهـارم (‪ 26‬درصـد) می گوینـد کـه ا ‬ ‫ً‬ ‫چاپـی می خواننـد‪ .‬تعـداد تقریبـا برابـر (‪ 24‬درصـد) می گوینـد کـه‬ ‫شاتر‬ ‫حظیان‬ ‫فرناز افشار‪ ،‬محمد الیاسی‪ ،‬نادیا بهداروند‪ ،‬میثم پی زری‪،‬‬ ‫نرگس تهرانی‪ ،‬نیاز حاجی پور‪ ،‬عباس خداقلی زاده‪ ،‬مرضیه‬ ‫دهقانپور‪ ،‬احسان رضوانی‪ ،‬سلین علیپور‪ ،‬یاس عابدینی‪،‬‬ ‫سیما غالمزاده‪ ،‬پریسا غالمیان‪ ،‬فاطمه محمدی و مهدی‬ ‫یگانه؛ بازیگران این تئاتر به نویسندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی‬ ‫مهدی کوشکی هستند که در «پردیس سپند» (سالن‬ ‫شماره ‪ )۱‬به روی صحنه رفته و تا ‪ 15‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت ‪17‬‬ ‫(‪180‬دقیقه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫«زندگی یک هنرمند»؛‬ ‫دغدغ ه یک هنرمند برای اجرا‪ ،‬از نگاهی عوام پسندانه‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬شـاهکار هنری امپرسیونیسـتی فرانسـه؛ از جمله ‪۱۹‬‬ ‫تابلـو از کلـود مونـه‪ ،‬امسـال از مـوزه هنرهـای زیبـا در امریـکا‪ ،‬بـه‬ ‫ملبـورن سـفر می کننـد تـا در قالـب بخشـی از رویـداد زمسـتانی‬ ‫شـاهکارهای گالـری ملـی ویکتوریا به نمایـش دراینـد‪ .‬به گزارش‬ ‫هنرانالین؛ هم زمان‪ ۲۷۰ ،‬اثر از هنرمندان استرالیایی؛ از جمله‬ ‫تـام رابرتـس و کالرا سـاوثرن‪ ،‬در یـک نمایشـگاه در معرض دیـد‬ ‫دوسـتداران هنـر امپرسیونیسـتی قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫تام رابرتس‬ ‫امار کتاب خوانی و کتاب خوان ها؛‬ ‫ً‬ ‫انچه می پنداریم و انچه واقعا هست‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مغــز انســان نیــاز بــه توســعه و فعالیــت مــداوم دارد و «مطالعــه»‬ ‫یســت کــه می توانــد بــه ایــن امــر کمــک کنــد و‬ ‫یکــی از راه های ‬ ‫نحــال تاثیــرات غیرقابل انــکاری بــر زندگــی اجتماعــی و‬ ‫درعی ‬ ‫نهــا دارد؛ تاانجا کــه نتیجــه‬ ‫فــردی افــراد؛ و میــزان خالقیــت ا ‬ ‫برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد؛ کــودکان ش ـش ماهه ای‬ ‫کــه والدینشــان چندبــار در هفتــه برایشــان کتــاب می خواننــد‬ ‫درمقایسـه با کودکانــی کــه از چنیــن تجربـه ای محــروم هســتند‪،‬‬ ‫در چهارســالگی مهــارت خوانــدن و نوشــتن بهتــری دارنــد‪ ،‬نمره‬ ‫نهــای هــوش می گیرنــد و ســال های بعــد در‬ ‫باال تــری در ازمو ‬ ‫یســت کــه امار‬ ‫زندگــی شــغل بهتری خواهند یافت؛ اما چندسال ‬ ‫نهــا در جهــان و ســرانه میــزان مطالعــه در کشــورها‪،‬‬ ‫کتاب خوا ‬ ‫بــه موضــوع بحــث بــرای کارشناســان تبدیــل شــده و به طورکلــی‬ ‫نگرانــی از کاهــش عمومــی عالقه منــدی بــه کتاب خوانــدن در‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫میــان افــراد؛ به ویــژه کــودکان دیــده م ‬ ‫تریبون‬ ‫به طورمعمـول کتاب هایـی بـا جلـد سـخت می خواننـد‪ 16 .‬درصـد‬ ‫چکـدام از‬ ‫بهـای الکترونیکـی خوانده انـد و ‪ 65‬درصـد «هی ‬ ‫دیگـر کتا ‬ ‫این ها» را انتخاب نکرده اند‪ .‬زنان کمی بیشتر از مردان گفته اند که‬ ‫کتاب هایـی بـا جلـد شـومیز (‪ 28‬درصـد در مقابـل ‪ 23‬درصـد) ‪،‬‬ ‫بهـای بـا جلـد گالینگـور (‪ 26‬درصـد در مقابـل ‪ 23‬درصـد) و‬ ‫کتا ‬ ‫کتاب های الکترونیکی (‪ 17‬درصد در مقابل ‪ 15‬درصد) را می خوانند‪.‬‬ ‫گـزارش دیگـری کـه توسـط ‪( MSN‬پایگاه اینترنتی متعلق به شـرکت‬ ‫مایکروسـافت) در تاریـخ ‪ 29‬اوریـل ‪ 2020‬منتشـر شـده نیـز نتایـج‬ ‫قابل تاملی درباره عادات مطالعه افراد نشان می دهد‪ .‬دراین گزارش‬ ‫امـده کـه درصـد بیشـتری از مـردان‪ ،‬خوانـدن کتـاب را با رسـیدن به‬ ‫صفحـه ‪ 50‬متوقـف می کنند؛ اما مطالعه ها نشـان می دهد کـه زنان‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال تـا پایـان صفحـه ‪ 100‬اسـتقامت می کننـد! براسـاس گـزارش‬ ‫ً‬ ‫جدید؛ زنان احتماال بیشتر از مردان در مطالعه استمرار دارند‪ .‬این‬ ‫جملات در ادامـه مطلبـی عنـوان شـده کـه تنهـا پنج درصـد از‬ ‫ً‬ ‫کتاب های الکترونیکی توسط بیش از ‪ 75‬درصد از خوانندگان کامال‬ ‫خوانده شده اند و این امار ازسوی تلگرام‪ ،‬چنین کامل می شود که‬ ‫در ‪ 60‬درصـد از کتاب هـای الکترونیکـی فقـط ‪ 25‬تـا ‪ 50‬درصـد از‬ ‫خوانندگانی که ان ها را شروع می کنند‪ ،‬به پایان رسانده اند‪ .‬شرکتی‬ ‫ب هنـام ‪ Jellybooks‬نیـز کـه همیشـه داده هایـی ازاین دسـت را جمـع‬ ‫می کنـد‪ ،‬در سـال ‪ 2016‬اعلام کـرده که ‪ 50‬تا ‪ 100‬صفحه اول هر کتاب‬ ‫تعیین کننده است؛ زیرا دراین بازه ا کثر مردم‪ ،‬خواندن یک کتاب را‬ ‫رها می کنند‪ .‬بااین اوصاف‪ ،‬ا گر یک شـخص از این نقطه عبور کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نگـزارش کـه‬ ‫یشـود‪ .‬درای ‬ ‫ـام کتـاب ازسـوی او بیشـتر م ‬ ‫احتمـاال اتم ِ‬ ‫توسـط یـک موسسـه داد هپـردازی انگلیسـی ارائـه شـده؛ براسـاس‬ ‫یافته های مختلف‪ ،‬جنبه های دیگری نیز موردتوجه قرار گرفته که‬ ‫ازجمله ان ها می توان به درصد اقبال عمومی نسبت به شیوه های‬ ‫مختلـف کتاب خوانـی اشـاره کـرد‪ .‬یافت ههـای ایـن مرکـز نشـان‬ ‫می دهـد کـه در سـال های اخیر‪ ،‬محبوبیـت کتاب های الکترونیکی‬ ‫افزایش یافته است و ناشران کتاب های سنتی کاغذی برای کشف‬ ‫راه هایـی بـرای کشـف ذائقـه جدیـد خواننـدگان در تکاپـو هسـتند‪.‬‬ ‫شـرکت هایی ماننـد «امـازون» و «کوبـو» داده های متعـددی درمورد‬ ‫عـادات خوانـدن دارنـد و ناشـران کتـاب ا کنـون درتالش انـد تـا‬ ‫روش هایـی بـرای به دسـت اوردن بینشـی مشـابه بـرای مطالعـه و‬ ‫بهـای کاغـذی پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫اشـتیاق دوبـاره افـراد بـه خوانـدن کتا ‬ ‫گزارش اخیر نشـان داده که فروش کتاب های کاغذی از سـال ‪2014‬‬ ‫نحـال‪ ،‬کتاب های صوتی‬ ‫ب هطـور مـداوم روبه افـول بوده اسـت‪ .‬باای ‬ ‫لشـکوفایی هسـتند و ا کنون سـریع ترین بخش درحال رشـد‬ ‫در حا ‬ ‫یشـوند و فروش ان ها بین سـال های ‪ 2013‬تا ‪، 2017‬‬ ‫بازار را شـامل م ‬ ‫ب این اسـت که ا گرچـه‬ ‫‪ 150‬درصـد افزایـش یافتـه‪ .‬نکتـه جالـ ‬ ‫بسـیاری ازافراد فکـر می کننـد دیگـر دوره شـعر و شـاعری بـه پایـان‬ ‫یسـت؛ کتاب های شـعر بـا افزایش‬ ‫ـان بـازار چیز دیگر ‬ ‫رسـیده؛ امـا زب ِ‬ ‫‪ 66‬درصدی محبوبیت بین سال های ‪ 2013‬و ‪ ، 2018‬جذابیت های‬ ‫خـود را گسـترش می دهنـد‪ .‬ایـن گزارش این مسـئله را به طرفـداران‬ ‫فزاینده انالین جمالت ادبی قصار و مخاطبان مجازی شاعر نسبت‬ ‫می دهـد‪« .‬سـوفیا وودلـی» و «الیـور مانتـل»؛ نویسـندگان اخریـن‬ ‫گـزارش از اژانـس مخاطبـان‪ ،‬می گوینـد‪« :‬تحقیقـات دربـاره اینکـه‬ ‫چه کسـی چـه کتابـی می خوانـد‪ ،‬چه زمانـی و به چ هشـکلی‪ ،‬ادامـه‬ ‫یشـود خواننـدگان از کتاب خواندن‬ ‫دارد‪ .‬اینکـه چه چیـزی باعث م ‬ ‫دلسـرد شـوند و اینکـه چگونـه ذائقـه خوانـدن بـا ذائقـه فرهنـگ یـا‬ ‫رسـانه های جمعـی (یـا نه) بـا ذائقـه درارتباط اسـت‪ .‬به عنوان مثال؛‬ ‫انگلیسـی ها داسـتان های کالسـیک های ادبـی را بیشـتر انتخـاب‬ ‫می کنند‪ .‬محققان درمورد ‪ 2000‬بزرگ سال انگلیسی تحقیق کردند‬ ‫ً‬ ‫نهـا (‪ 48‬درصـد) عشـق بـه خوانـدن‬ ‫و دریافتنـد کـه تقریبـا نیمـی از ا ‬ ‫داسـتان های کالسـیک را دوباره کشـف کرده اند‪ .‬بیش از یک پنجم‬ ‫(‪ 21‬درصـد) مـردم ادعـا می کننـد کـه از اوقات فراغت بـرای لذت بردن‬ ‫نبـار‪،‬‬ ‫از یـک اثـر ادبـی عالـی اسـتفاده کرده انـد‪11 .‬درصـد بـرای اولی ‬ ‫خوانـدن «کشـتن مـرغ مقلـد» اثـر «هارپـر لـی» را اغـاز کرده انـد؛‬ ‫یکـه یک نفـر از ‪10‬نفر از «اولیور توئیسـت»؛ اثر کالسـیک «چارلز‬ ‫درحال ‬ ‫دیکنـز» یـاد می کنـد‪ 18 .‬درصـد اعتـراف می کننـد کـه تلاش کرده انـد‬ ‫رمانـی کالسـیک یـا برنـده جایـزه را بـرای خوانـدن درنظـر بگیرنـد؛‬ ‫یکـه ‪ 34‬درصـد اظهـار داشـتند کـه ان را می خواننـد؛ امـا‬ ‫درحال ‬ ‫بسـیارارام‪ .‬یکـی از هـر ‪ 20‬نفـر (چهاردرصـد) بـه دروغ گفتـن دربـاره‬ ‫کتاب هایـی کـه خوانده اند‪ ،‬اعتراف می کنند تا در مقابل دوسـتان و‬ ‫گتـر ظاهـر شـوند و ‪ 14‬درصـد می گوینـد کـه وقتی که‬ ‫خانـواده بافرهن ‬ ‫کتابـی را در دسـت می گیرنـد‪ ،‬خیلی راحـت از رسـانه های اجتماعـی‬ ‫یشـوند‪ .‬بـرای بسـیاری از طرفـداران ادب و فرهنـگ‪ ،‬ایـن‬ ‫دور م ‬ ‫دلگرم کننـده اسـت کـه ‪ 21‬درصـد از مـردم بـرای خوانـدن یـا شـروع به‬ ‫کتاب خوانـی از برخـی از بزرگ تریـن و نمادین تریـن اثـار ادبیـات در‬ ‫دوران مـدرن اسـتفاده کرده انـد»‪ .‬ازسـویی‪ ،‬همان گونـه کـه درمـورد‬ ‫تمام مباحث مطر ح شده در حوزه های مختلف‪ ،‬یافته های علمی‬ ‫ً‬ ‫و نظـرات کارشناسـی متفـاوت و بعضـا ضدونقیضـی وجـود دارد‪ ،‬در‬ ‫گزارشـی منتشـره در ‪ Sciencenorway‬نیـز بـا رد تفـاوت قابل اعتنـا در‬ ‫مقولـه کتاب خوانـی زنـان و مـردان‪ ،‬امـده اسـت کـه مـردان ا گـر نـه‬ ‫کمتـر؛ امـا به انـدازه زنان کتاب می خوانند و اضافه می کند؛ این نکته‬ ‫ً‬ ‫حداقل وقتی صحبت از کتاب های صوتی ست‪ ،‬کامال معتبر است‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش می افزاید‪« :‬مدت هاسـت حقیقتـی وجـود دارد که زنان‬ ‫ً‬ ‫بیشـتر از مـردان کتـاب می خواننـد؛ مثلا براسـاس امـار و ارقـام یـک‬ ‫موسسه تحقیقاتی در نروژ‪ ،‬در انجا ‪ 16‬درصد از مردان و ‪ 32‬درصد از‬ ‫زنان کتاب های فیزیکی می خوانند؛ اما کتاب های صوتی داستان‬ ‫تهـای جنسـیتی در‬ ‫یبـر تفاو ‬ ‫دیگـری دارد‪ .‬علـت امارهـای مبتن ‬ ‫بهـای صوتـی چیسـت؟ یـک مطالعـه جدیـد سـوئدی دربـاره‬ ‫کتا ‬ ‫عـادات کتـاب صوتـی افـراد‪ ،‬نشـان می دهـد کـه تفـاوت جنسـیت‬ ‫ننـوع از ادبیـات مصرفـی به میـزان قابل توجهـی کمتـر‬ ‫درمـورد ای ‬ ‫اسـت‪ .‬حتی تحقیقات تازه ای این یافته را تایید می کند که پسـران‬ ‫‪ 18‬تـا ‪ 20‬سـاله کـه در سـرویس کتـاب صوتـی ‪ BookBeat‬در سـوئد‬ ‫اشـترا ک مجـازی دارنـد‪ ،‬به طورمتوسـط روزانـه ‪ 100‬دقیقـه بـه‬ ‫یکـه دختـران بـا همیـن‬ ‫بهـای صوتـی گـوش می دهنـد؛ درحال ‬ ‫کتا ‬ ‫میانگین سنی ‪ 90‬دقیقه به کتاب های صوتی گوش کرده اند»‪ .‬الیزا‬ ‫تاترسـال والیـن؛ محقـق دانشـکده کتابـداری و اطالع رسـانی سـوئد‬ ‫ً‬ ‫می گویـد‪« :‬تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه زنـان معمـوال بیشـتر از‬ ‫مـردان در امـر خوانـدن کوشـا هسـتند؛ امـا حتـی در هنـگام خواندن‬ ‫ً‬ ‫ازطریـق گـوش دادن نیـز امـار نسـبتا عادالنـه به نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫نحـوزه‬ ‫ازهمیـن رو به نظـر می رسـد کـه اختلاف جنسـیت درای ‬ ‫درحال کاهـش اسـت»‪ .‬والیـن معتقـد اسـت کـه تاحدزیـادی امار هـا‬ ‫درباره افرادی که در ‪ BookBeat‬مشـترک هسـتند‪ ،‬معادل مشـترکان‬ ‫‪ Audible‬در ایـاالت متحـده و انگلیـس اسـت‪ .‬ایـن سـرویس بیـش از‬ ‫‪ 80‬هزارمشترک دارد‪ .‬ازسویی‪ ،‬توجه به این نکته حائزاهمیت است‬ ‫یکـه در برنام ههـای ارائـه کتـاب صوتـی مشـترک هسـتند‪،‬‬ ‫کـه افراد ‬ ‫ً‬ ‫معموال عالقه باالیی به خواندن دارند؛ بنابراین‪ ،‬این افراد نماینده‬ ‫میزان مطالعه برای کل جمعیت سوئد نیستند‪ .‬او معتقد است که‬ ‫گـوش دادن‪ ،‬بـه روشـی بـرای جـذب افـراد بـه ادبیـات تبدیـل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ماریـکا الدرس؛ اسـتاد دانشـگاه اسـلو نیـز باتا کیدبـر اهمیـت‬ ‫بهـای صوتـی در دنیـای امـروز می گویـد‪« :‬ا گـر خدمـات پخـش‬ ‫کتا ‬ ‫کتـاب صوتـی بـه افـراد بیشـتری کمـک می کند کـه کتـاب بخوانند و‬ ‫یشـود کـه افـراد بیشـتری وقت بیشـتری را بـرای خواندن‬ ‫موجـب م ‬ ‫کتـاب بگذراننـد‪ ،‬ایـن خـود دلگرم کننـده اسـت»‪ .‬او به تازگـی‬ ‫نظرسـنجی درمـورد سـرویس های مختلـف مطالعـه در نـروژ و نحـوه‬ ‫استفاده مردم از ان ها انجام داده‪ .‬او و همکارانش مصاحبه هایی را‬ ‫با‪ 29‬کاربر استریم اغاز کرده و نتیجه نظرسنجی را با‪ 1511‬نفر در پاییز‬ ‫‪ 2018‬اعالم کردند‪ .‬همانند مطالعه سوئدی‪ ،‬تحقیقات او نیز نشان‬ ‫می دهـد کـه مـردان جـوان بیشـترین وقـت را بـرای گـوش دادن بـه‬ ‫بهـای صوتـی می گذراننـد‪ .‬لـودرز می گوید‪« :‬در میان کسـانی که‬ ‫کتا ‬ ‫بهـای صوتـی گوش‬ ‫روز قبـل از پاسـخ دادن بـه نظرسـنجی‪ ،‬بـه کتا ‬ ‫می کردنـد‪ ،‬مردان به طورمتوسـط ‪ 85‬دقیقـه و زنـان ‪ 77‬دقیقه برای‬ ‫این مقولـه وقـت اختصـاص داده بودنـد»؛ امـا ماننـد نظرسـنجی‬ ‫نهـا افـرادی هسـتند که عالقـه ای بیش ازحد متوسـط به‬ ‫سـوئد‪ ،‬ای ‬ ‫ً‬ ‫کتاب خوانـدن دارنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مـا واقعـا درمورداینکـه چه تعـداد از‬ ‫بهـای صوتی گوش می دهنـد‪ ،‬نمی توانیم امار‬ ‫افـراد در نـروژ بـه کتا ‬ ‫نحـال برخلاف مطالعـه سـوئدی‪،‬‬ ‫دقیقـی ارائـه دهیـم‪ .‬درعی ‬ ‫محققان نروژی نیز نمونه ای از جمعیت را بررسی کرده اند که نشان‬ ‫می دهـد چندنفـر درواقـع عضـو یکـی از برنام ههـای مطالعـه کتـاب‬ ‫صوتی هستند و براساس این تحقیق در اینجا معلوم می شود زنان‬ ‫بیـش از مـردان دراین فضاهـا حضـور دارنـد؛ ‪ 16‬درصـد از زنـان و‬ ‫‪ 11‬درصـد از مـردان در نـروژ از جریـان کتاب صوتی اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫این نکتـه را نیـز بایـد درنظـر داشـت کـه این ارقـام مربـوط بـه افـرادی‬ ‫بهـای صوتی خریـداری کرده یـا به امانت می گیرند؛‬ ‫نیسـت کـه کتا ‬ ‫بلکه برای افرادی ست که در برنامه های کتاب صوتی نروژی مانند‬ ‫‪ Fabel‬و ‪ Storytel‬مشـترک هسـتند‪ .‬ازسـوی دیگر ماریکا الدرز؛ استاد‬ ‫گروه رسانه و ارتباطات دانشگاه اسلو می گوید‪« :‬باید درنظر داشت؛‬ ‫کسـانی که از خدمـات کتـاب صوتـی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬هنوزهـم‬ ‫درحال خوانـدن کتـاب هسـتند اما کتاب را بـا قالب های دیگری نیز‬ ‫بهـای کاغـذی و‬ ‫می خواننـد‪ .‬میانگیـن‪ ،‬این افـراد ‪ 16‬دقیقـه کتا ‬ ‫‪ 12‬دقیقـه کتاب های الکترونیکـی را می خواننـد»‪ .‬او می افزاید‪« :‬این‬ ‫جالب است؛ زیرا نشان می دهد که کتاب ها در قالب های مختلف‬ ‫ـکال مختلـف همچنـان حضـور دارنـد و بعیـد اسـت کـه‬ ‫و به اش ِ‬ ‫بهـای دیگـر شـوند»‪ .‬طبـق امـار‬ ‫نهـای صوتـی‪ ،‬جایگزیـن قال ‬ ‫جریا ‬ ‫یکـه بـه کتـاب صوتـی گوش می دهند‪،‬‬ ‫ارائ هشـده‪ 70 ،‬درصـد از افراد ‬ ‫بـا ایـن جملـه موافـق هسـتند‪« :‬مـن دوسـت دارم وقتـی کار دیگـری‬ ‫می کنـم‪ ،‬بـه کتاب ها هم گـوش دهم»‪ .‬ا کثـر این افراد بیـان کرده اند‬ ‫کـه بـا ترکیـب کتـاب و هدسـت‪ ،‬فضـای خاصـی را بـرای خـود ایجـاد‬ ‫می کننـد کـه می تواننـد حیـن انجـام کارهـای خانـه‪ ،‬پیـاده روی‪،‬‬ ‫سوارشـدن بـه ترامـوا بـرای رفتـن بـه محـل کار‪ ،‬رانندگـی‪ ،‬اشـپزی‪،‬‬ ‫ورزش و ‪ ...‬چندکار را هم زمان انجام دهند و این نشان می دهد که‬ ‫چقـدر قابلیـت انعطاف پذیـری در دنیـای امـروز مهـم اسـت‪ .‬بـرای‬ ‫برخی ازافـراد گـوش دادن به کتاب بدان معناسـت که فعالیتی کمی‬ ‫شتـر‬ ‫خسـته کننده ماننـد مطالعـه‪ ،‬ب هطـور قابل توجـه لذت بخ ‬ ‫نشـیوه سـاده تر باشـد‪ .‬لیـا پرایـس؛‬ ‫یشـود و شـاید انجـام ان به ای ‬ ‫م ‬ ‫اسـتاد ادبیـات انگلیسـی دانشـگاه هـاروارد‪ ،‬در گفت وگویـی کـه بـا‬ ‫مجله «پراسپکت» انجام داده درمورداینکه ایا گوش دادن به کتاب‬ ‫ً‬ ‫واقعـا به معنـای خوانـدن ان اسـت؟ می گویـد‪« :‬شـاید در گذشـته‬ ‫نوعی منزلت اجتماعی محسوب می شد که ا گر اشراف زاده بودید‪،‬‬ ‫درحالی که داشتید موهایتان را مرتب می کردید‪ ،‬خدمتکاری پشت‬ ‫یتـان می ایسـتاد و بـا صـدای بلنـد برایتـان کتـاب می خوانـد؛‬ ‫صندل ‬ ‫ایـن نوعـی مصـرف حریصانـه اسـت‪ .‬هرچنـد‪ ،‬می توانسـت در قالـب‬ ‫گروهـی از مـردان طبقـه کارگـر نیـز دراید که کسـی روزنامـه را با صدای‬ ‫بلنـد در جمـع برایشـان می خوانـده؛ به بیان دیگـر‪ ،‬رواج دوبـاره‬ ‫بلندخوانی را می توان تاحدزیادی به مشـکل اسـتفاده از وقت های‬ ‫مـرده نسـبت داد‪ .‬از اوایـل قـرن نوزدهـم‪ ،‬زمـان رفت وامـد روزانـه از‬ ‫بهترینزمان هایمطالعهبودهاست‪.‬‬ ‫عصـر طالیـی روزنامـه در قـرن نوزدهـم‪ ،‬عصـر طالیـی خطـوط ریلـی‬ ‫نیـز بـوده اسـت‪ .‬می بینیـد که امـروز کتاب صوتـی جایگزیـن روزنامه‬ ‫در قطـار شـده اسـت»‪ .‬به نظـر می رسـد تغییـری در نحـوه و زمـان‬ ‫خوانـدن کتاب و همچنین گـوش دادن به کتاب های صوتی ایجاد‬ ‫شـده؛ پدیده ای که با ظهور رسـانه های جدید و تغییر شـکل زندگی‬ ‫نبـاور باشـند‬ ‫افـراد اتفـاق می افتـد‪ .‬شـاید بسـیاری همچنـان برای ‬ ‫کـه امـار مطالعـه در جهـان ناامیدکننـده اسـت؛ امـا شـاید واقعیـت‬ ‫نهـای مختلـف و به اشـکال متنوعـی‬ ‫این اسـت که حـاال مـا‪ ،‬در زما ‬ ‫کتـاب می خوانیـم»‪.‬‬ ‫گالره فرشچیان؛ کارگردان نمایش «زندگی یک هنرمند» گفت‪« :‬داستان ان‪،‬‬ ‫داسـتان دغدغه هـای یـک هنرمند بـرای اجـرای کار‪ ،‬از نگاهی عوام پسـندانه‬ ‫اسـت و اتفاق هایی سـت که دراین میان رخ می دهد»‪ .‬وی درباره مشـکالت‬ ‫اجـرای نمایـش گفـت‪« :‬مشـکل همیشـگی‪ ،‬نبـود اسپانسـر اسـت کـه باعـث‬ ‫می شـود کاری بـا ایـن پتانسـیل‪ ،‬به صـورت تک اجـرا روی صحنـه بـرود»‪.‬‬ ‫فرشـچیان بـه تجربـه خـود در تئاتـر اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ایـن ‪ ،‬دومیـن تجربـه‬ ‫ کارگردانـی مـن بعـد از چندیـن تجربـه دسـتیار کارگردانـی و بازیگـری در تئاتـر‬ ‫بـود و خوشـحالم کـه بازخوردهای شـگفت انگیزی از کار گرفتیـم و تااین حد‪،‬‬ ‫موفـق بـه جلب رضایت مخاطبین شـدیم‪ .‬البته نا گفتـه نماند که این حجم‬ ‫از بازخوردهـای مثبـت و کارگردانـی کار را مدیون مشـاور کارگردان؛ حمیدرضا‬ ‫رکنـی هسـتم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن کار بـا یک هفتـه تمرین به روی صحنـه رفت‪.‬‬ ‫قرار بود به صورت نمایشنامه خوانی باشد که به لطف همکاری دوستانی که‬ ‫در پـروژه فعالیـت داشـتند‪ ،‬به شـکل اجراخوانـی بـه روی صحنـه بردیـم»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره کارهـای اتـی خـود گفـت‪« :‬به امیـد خـدا تک اجرایـی را پیـش رو داریـم‬ ‫کـه به کارگردانـی حمیدرضـا رکنـی بـه روی صحنـه خواهـد رفـت؛ و مفتخـرم‬ ‫به عنـوان بازیگـر در نمایـش او حضـور داشـته باشـم و الزم به ذکـر اسـت که این‬ ‫نمایـش‪ ،‬یکـی از نمایشـنامه های بی نظیر اسـتاد بیضایی سـت»‪ .‬عواملی که‬ ‫در «زندگـی یـک هنرمنـد» نقـش داشـتند‪ ،‬به ترتیـب عبارت انـد از نویسـنده‪:‬‬ ‫ژان انـوی‪ /‬مترجـم‪ :‬منیـژه محامـدی‪ /‬کارگـردان‪ :‬گالره فرشـچیان‪ /‬مشـاور‬ ‫کارگـردان‪ :‬حمیدرضـا رکنـی‪ /‬بازیگـران‪( :‬به ترتیـب ورود) حمیدرضـا رکنـی‪،‬‬ ‫حانیه حقیقی‪ ،‬مریم فتحی‪ ،‬دانیال حسـین پور‪ ،‬نگین غفاری‪ ،‬نیما حنانه‪،‬‬ ‫مهناز رضایی‪ ،‬علی ابراهیمی‪ ،‬مهدی عبدلی‪ ،‬فرشاد نجفی‪ ،‬محمد کرمانی‬ ‫و دیانا قضایی‪ /‬طراح صحنه‪ :‬گالره فرشچیان‪ /‬مدیر صحنه‪ :‬سعید نوابی‪/‬‬ ‫طـراح نـور و طـراح صـدا‪ :‬اوسـتا زادسـر‪ /‬دسـتیار نـور و دسـتیار صـدا‪ :‬محمـد‬ ‫قدوسـی‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬نگیـن وکیلـی‪ /‬گریـم‪ :‬ملیـکا رمضانـی‪ /‬طـراح تیزر‪:‬‬ ‫مهـدی عبدلـی‪ /‬عکاسـان‪ :‬یوسـف پیـری‪ ،‬پیـام احمـدی کاشـانی‪ ،‬فاطمـه‬ ‫مجدنیـا و سـیاوش مرادیانی‪ /‬تصویربـردار‪ :‬زهرا خلجی‪ /‬روابط عمومی‪ :‬پیام‬ ‫احمدی کاشـانی‪ /‬تهیه کننده‪ :‬حمیدرضا رکنی؛ با تشـکر از ارشـام مودبیان‪،‬‬ ‫خانـه نمایـش مهـرگان و دیگـر دوسـتانی کـه همراهـی کردند‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫روایت ایرانی از مملینگ‬ ‫ایدین اغداشلو در موزه بروژ بلژیک‬ ‫مـوزه بـروژ بلژیـک در چهارماه اخیـر‪ ،‬میزبـان اثـری از ایدیـن اغداشـلو بـود کـه‬ ‫‪ ۴۲‬سال پیش با الهام از مملینگ خلق شده است‪« .‬مملینگ امروز» عنوان‬ ‫نمایشـگاهی بـود که بـرای اولین بار به تاثیرگذاری گسـترده هانس مملینگ؛‬ ‫از مهم تریـن نقاشـان سـبک بورگونـدی بـروژ‪ ،‬بـر روی هنـر معاصـر پرداخـت‪.‬‬ ‫دراین نمایشـگاه گروهـی کـه طـی چهارمـاه ا کتبـر تـا فوریـه ‪ ۲۰۲۱‬به تماشـا‬ ‫بـود؛ به جـز اثـر ایدیـن اغداشـلو‪ ،‬اثـاری از جـوزف کوسـوت؛ از بنیان گـذاران‬ ‫هنـر مفهومـی‪ ،‬کهینـده وایلـی؛ نقـاش سیاه پوسـت امریکایـی پرتـره رسـمی‬ ‫بـارا ک اوبامـا؛ هنرمنـد بلژیکـی دیویـد کلربـوت و هنرمنـد سـوری‪-‬امریکایی‬ ‫دایانـا الحدیـد به نمایـش درامـد‪ .‬این پنـج هنرمند‪ ،‬با نگاهی اقتباسـی به اثار‬ ‫مملینـگ‪ ،‬گفتمانـی تاریخ محـور را بـا ایـن نقاش قـرن ‪ ۱۵‬میلادی اروپـا برقرار‬ ‫کرده اند‪ .‬اثر به نمایش درامده از ایدین اغداشـلو دراین نمایشـگاه «سـال های‬ ‫اتـش و بـرف ‪ »۱‬نـام دارد کـه روی جلـد کتـاب نمایشـگاه جـای گرفـت‪ .‬ایـن کار‬ ‫از مجموعـه «خاطـرات انهـدام» در سـال ‪ ۱۳۵۷‬خلـق شـده؛ ایـن تابلـو بـا‬ ‫تکنیـک گـواش روی مقـوا‪ ۵۹ ،‬در ‪ ۷۹‬سـانتی متر پدیـد امـده و بـه مجموعـه‬ ‫بنیاد فرجام در دوبی تعلق دارد‪ .‬میشل ِدویلد؛ کیوریتور نمایشگاه در کتاب‬ ‫ایـن رویـداد نوشـت‪« :‬ایدیـن اغداشـلو‪ ،‬مجموعـه خاطـرات انهـدام خـود را در‬ ‫اواخـر دهـه ‪ ۱۹۷۰‬شـروع کـرد؛ دورانـی همـراه با تحوالت سیاسـی‪-‬اجتماعی و‬ ‫ناارامـی در ایـران‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬می تـوان اسـتفاده اغداشـلو از نقل قول ها و‬ ‫ارجاعـات تاریخـی را وا کنشـی بـه بسـتر سیاسـی ان دوره دیـد؛ امـا مـا خوانـش‬ ‫نخود سـازی و ساختار شـکنی اغداشـلو فراتـر از‬ ‫دیگـری را دنبـال می کنیـم‪ :‬از ا ِ ‬ ‫جنبش های ضدفرمالیستی‪ ،‬استفاده طعنه امیز از سیموال کرا (اثر هنری) یا‬ ‫نقد یک کانتکست خاص می رود‪ .‬اغداشلو با دقت اثر یک هنرمند برجسته‬ ‫تاریخـی را بـا دقـت و احترامی کم نظیر بازسـازی می کند و بعـد ان را تغییر داده‬ ‫و مخـدوش می کنـد تا بدین وسـیله‪ ،‬قـدرت حا کمـان‪ ،‬زوال فرهنگ و میراث‬ ‫ارزشـمند انـان را موردپرسـش قـرار دهـد»‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن رویـداد توسـط‬ ‫ملکـه بلژیـک؛ ماتیلـده ماری کریسـتین‪ ،‬افتتاح شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!