روزنامه سایه شماره 2189 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2189

روزنامه سایه شماره 2189

روزنامه سایه شماره 2189

‫بیانیه رئیس فدراسیون جودو در پی رفع تعلیق جودو‬ ‫‪ ۸۶‬میلیون کیلووات ساعت‬ ‫رئیـس فدراسـیون جـودو پـس از رفـع تعلیـق جـودو بـا انتشـار‬ ‫بیانیـه ای بـه ایـن رای دادگاه حکمیـت ورزش‪ ،‬وا کنـش نشـان‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ دادگاه حکمیـت ورزش بـا ارسـال نامـه ای بـه‬ ‫تهـران رای را به نفـع ایـران صـادر کـرد تـا در نهایـت‪ ،‬تعلیـق جـودو‬ ‫ایـران برداشـته و پرونـده شـکایت ایـران از فدراسـیون جهانـی‬ ‫بسـته شـود‪ .‬در همین رابطـه ارش میراسـماعیلی در بیانیـه ای‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬بی تردید‪ ،‬فدراسـیون جودو جمهوری اسلامی ایران‪،‬‬ ‫خـود را همچنـان تابـع اصـول منشـور المپیـک و مقررات اساسـنامه فدراسـیون جهانـی جودو‬ ‫می شناسـد و از همـکاری و تعامـل روزافـزون بـا فدراسـیون جهانی در این چهارچوب اسـتقبال‬ ‫خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫طبـق اخریـن امـار سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری بـرق؛ در بهمن مـاه‪،‬‬ ‫‪ ۸۶‬میلیون کیلووات سـاعت انرژی تولید شـده از نیروگاه های تجدیدپذیر به شـبکه‬ ‫سرتاسـری بـرق تزریـق شـده و تعـداد مولدهـای محـدود بـه ظرفیـت انشـعاب بـه‬ ‫چهارهـزار و ‪ ۸۴۴‬با مجمـوع ظرفیـت ‪ ۶۰‬هـزار و ‪ ۱۰‬کیلـووات واحـد رسـیده کـه نسـبت‬ ‫بـه سـال پیـش‪ ۴۹ ،‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 18 1399‬رجب ‪ 2 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2189‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫بازسازیاعتمادوامید‪،‬مهم ترینمسئلهاست‬ ‫‪2‬‬ ‫اوضـاع جهانـی بدجـوری قمر در عقـرب شـده‬ ‫امریکا با چماق‬ ‫اسـت؛ نـه دوسـت را می تـوان شـناخت و نـه‬ ‫ پی دیپلماسی نرم!‬ ‫در ِ‬ ‫دشـمن را می تـوان تشـخیص داد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تهدید های امنیت سایبری در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫گـروه تحقیقـات تهدیدهـای جهانـی در ازمایشـگاه ‪ FortiGuard‬پیش بینـی کردند که‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۱‬امنیـت دنیـای کار بـا ورود بـه عرصه هـای جدیـد هوشـمند‪ ،‬با تغییرات‬ ‫قابل توجـه روبـه رو می شـود کـه ایـن فقـط بـر کاربـران نهایـی تاثیـر نگذاشـته و بـر تمام‬ ‫دسـتگاه هایی کـه بـه شـبکه متصـل می شـوند‪ ،‬اثـر می گـذارد‪ .‬بـرای درامان مانـدن‬ ‫گتـر‪،‬‬ ‫از ایـن واقعیـت اینـده‪ ،‬تمـام دسـتگاه ها بایـد بخشـی از یـک پلتفـرم امنیتـی بزر ‬ ‫یکپارچه و خودکار باشـند که در سراسـر شـبکه اصلی‪ ،‬محیط های چندبعدی‪ ،‬دفاتر‬ ‫شـعبه و کارگـران از راه دور کار می کنـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پاملا کاک همیلتـون؛ مدیـر مرکـز تجـارت بین الملـل‪ ،‬ایـران را یکـی از‬ ‫اقتصادهـای بـزرگ دنیـا خوانـد کـه به رغـم تحریم هـا و چالش هـای موجـود؛‬ ‫بـا بهره گیـری از تـوان داخلـی موفـق شـده‪ ،‬در زمینـه اقتصـادی پیشـرفت کند‪.‬‬ ‫باحضور وزیر نیرو انجام شد؛‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی شش طرح گردشگری‬ ‫در استان مازندران‬ ‫نظرسنجی های مرکز تحقیقاتی‪ Pew‬نشان داد؛‬ ‫تقویت روحیه همدلی؛ عامل اتحاد جهانی‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دنیا توطئه کرد‬ ‫تا کمر برجام را بشکند‬ ‫‪2‬‬ ‫امریکا تا تعهداتش را انجام ندهد‬ ‫حق بازگشت به برجام ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون وزیر کشور‪:‬‬ ‫تحریم صنعت خودرو موجب خودکفایی‬ ‫و سه شیفته شدن بسیاری از کارخانه های قطعه سازی شده است‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بابـک دین پرسـت؛ معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫و توسـعه منطقـه ای وزارت کشـور و قائم مقـام رئیـس‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بازدید شبانه از روند‬ ‫تولیـد شـبانه شـرکت سـایپا پـرس و چنـد واحـد تولیـدی‬ ‫در شـهرک صنعتـی شـمس اباد اظهـار داشـت‪« :‬تحریـم‬ ‫صنعـت خودروسـازی موجـب خودکفایـی‪ ،‬بومی سـازی‬ ‫قطعـات و فعالیـت کارخانه هـای قطعه سـازی در سـه‬ ‫نوبـت کاری شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امریکایی هـا تصور‬ ‫می کردنـد بـا تحریـم صنعـت خودروسـازی می تواننـد‬ ‫جلـوی پیشـرفت ایـن صنعـت پیشـران کشـور را بگیرنـد؛‬ ‫امـا تحریم کننـدگان باید امروز ببینند که تحریم هایشـان‬ ‫موجـب شـکوفایی صنعـت خودروسـازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـروز بایـد تمامـی دسـتگاه ها و نهادهـا حکومـت با تمام‬ ‫توان خود در کنار تولیدکنندگان به عنوان سـربازان خط‬ ‫مقـدم جنـگ اقتصادی قرار بگیرند و با تمـام توان از این‬ ‫قشـر حمایـت کننـد»‪ .‬دین پرسـت عنـوان کـرد‪« :‬سـتاد‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد کشـور به دنبـال راه انـدازی‬ ‫واحدهـای تولیـدی تعطیل شـده و رفـع موانـع تولیـد و‬ ‫توسـعه واحدهـای فعـال اسـت و ایـن سـتاد بـا بررسـی‬ ‫شـرایط واحدهـای تولیـدی تعطیل شـده به دنبـال‬ ‫حـل مشـکالت ایـن واحدهـا درزمینـه تملـک شـبکه‬ ‫بانکـی‪ ،‬مشـکالت سـوءمدیریت‪ ،‬برشکسـتگی و سـایر‬ ‫موضوعات اسـت»‪ .‬وی درادامه اظهار داشـت‪« :‬اعضای‬ ‫سـتاد تسـهیل رفـع موانـع تولیـد بـا بازرسـی مسـتمر از‬ ‫واحدهـای تولیـدی فعـال به دنبـال پیشـگیری از بـروز‬ ‫مشـکل‪ ،‬کمـک به توسـعه واحدهـای فعال و رفـع موانع‬ ‫تولیـد از جملـه تامیـن مـواد اولیـه هسـتند»‪ .‬وی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬طـی بازدیـد صورت گرفتـه از کارخانـه سـایپا‬ ‫پـرس‪ ،‬ایـن کارخانـه بـا تمامـی مشـکالتی کـه تحریم هـا‬ ‫بـرای ان ایجـاد کـرده اسـت هم ا کنـون بـا یک هـزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کارگـر در سـه نوبت فعال اسـت»‪ .‬کارخانه سـایپا پـرس در‬ ‫دوماه گذشـته بـا افزایـش تولیـد از یک هـزار و ‪ ۲۰۰‬قطعـه‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۰۰‬قطعـه توانسـته ‪۲۵‬درصـد افزایـش‬ ‫بـه ی ‬ ‫تولیـد داشـته باشـد که تمامی ایـن اقدامات با دلسـوزی‬ ‫مسـئوالن و حـس مسـئولیت کارگـران ان به دسـت امـده‬ ‫اسـت‪ .‬امروز بومی سـازی قطعـات از دسـتاوردهای بزرگ‬ ‫کارخانـه سـایپا پـرس اسـت و ایـن کارخانـه بـا راه انـدازی‬ ‫خـط جدیـد تولیـد تـا ‪۲۰‬روز اینـده ‪۳۰‬درصـد افزایـش‬ ‫تولیـد خواهـد داشـت‪ .‬بومی سـازی و سـاخت قطعـات‬ ‫خـط جدیـد کارخانـه سـایپا پـرس موجـب صرفه جویـی‬ ‫‪۱۵۰‬میلیاردتومانـی هزینه هـای خریـد‪ ،‬نقل وانتقـال و‬ ‫نصـب شـده اسـت‪ ،‬امـروز تمامـی قسـمت های جدیـد‬ ‫کارخانه با ‪۱۰‬درصد قیمت وارداتی ان توسـط مهندسـان‬ ‫ایرانـی تولیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫‪۷۰‬درصد مصوبات ستاد تسهیل‬ ‫شهرستان ری اجرایی شد‬ ‫حسـین توکلی کجانی؛ معاون اسـتاندار تهران و فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری در بازدیـد شـبانه از رونـد تولیـد‬ ‫شـبانه شـرکت سـایپا پـرس و چنـد واحـد تولیـدی در‬ ‫شـهرک صنعتـی شـمس اباد گفـت‪« :‬فقـط مشـکالت‬ ‫ملکـی واحدهـای تولیـدی بـا بانک ها به دلیـل حقوقی و‬ ‫قضائی بـودن و موضـوع شـعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتـر جـزو مـواردی‬ ‫بوده که روند بررسی ان در ستاد تسهیل به شکل کامل‬ ‫حـل نشـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوجه بـه پیشـنهاد‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت صمـت‬ ‫مبنی براینکـه واحدهـای تولیـدی فعـال می توانند مجوز‬ ‫توسـعه در همـان مـکان فعالیـت بگیرنـد‪ ،‬ا گـر ایـن مـورد‬ ‫درخصوص قانون شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتر اجرایی شود شاهد‬ ‫حل مشکالت بسیاری از واحدهای تولیدی شهرستان‬ ‫ری خواهیم بود»‪ .‬توکلی بیان داشـت‪« :‬خوشـبختانه با‬ ‫همـکاری تمامـی دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان ری‬ ‫درخصـوص اجـرای مصوبـات سـتاد رفـع موانـع تولیـد و‬ ‫حـل مشـکالت واحدهـای تولیـدی می توانیـم بگوییـم‬ ‫کـه شـعار جهـش تولیـد در ایـن شهرسـتان اجـرا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری گفـت‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫بیـش از سـه هزار واحـد تولیـدی کوچـک و بزرگ مقیـاس‬ ‫در شهرسـتان ری فعال هسـتند که ‪ ۵۰۰‬واحد دو نوبت و‬ ‫سه نوبت نیز در شهرک ها و لکه های صنعتی شهرستان‬ ‫ری فعالیـت می کننـد کـه حـل مشـکالت ایـن واحدهای‬ ‫بیـش از سـایر کارخانه هـا در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬توکلـی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬حل مشـکالت ارزی‪ ،‬صـادرات و واردات‬ ‫واحدهـای تولیـدی از مـواردی بـود کـه در سـال جهـش‬ ‫تولیـد در سـتاد رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان به طـور‬ ‫ویـژه بـه ان هـا پرداختـه شـد»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت‬ ‫در شهرسـتان ری گفـت‪« :‬رفـع مشـکالت واحدهـای‬ ‫بـزرگ طـی سـال جهـش تولیـد موردتوجـه سـتاد رفـع‬ ‫موانع تولید شهرسـتان ری بوده و بسـیاری از مشـکالت‬ ‫واحدهای تولیدی در ستاد رفع موانع تولید شهرستان‬ ‫و تعـداد کمـی نیـز در سـتاد رفـع موانـع تولیـد اسـتان و‬ ‫کشـور مطـرح و پیگیـری شـد»‪.‬‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫کلویی ژائو؛ نخستین‬ ‫فیلم ساز زن اسیایی‬ ‫برنده جایزه گلدن گلوب‬ ‫بهترین کارگردان‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫حمایت از برنامه های‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان مرکزی درنظردارد مناقصه عمومی به شـماره های ‪ ۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰105‬و ‪ ۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰106‬و ‪ ۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰107‬را از طریق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫نوع برگزاری‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫‪1‬‬ ‫زیرسازی‪ ،‬اسفالت و جدول گذاری فاز شرقی‬ ‫شهرکصنعتیمامونیه‬ ‫دو مرحله ای‬ ‫‪74.696.742.366‬‬ ‫‪3.740.000.000‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زیرسازی‪،‬جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری و‬ ‫لکه گیری اسفالت در شهرک صنعتی غرق اباد‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪13.529.073.849‬‬ ‫‪680.000.000‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عملیات خا کی و احداث پل‪ ،‬جدول گذاری‬ ‫و ترمیم جداول‪ ،‬لکه گیری اسفالت در شهرک‬ ‫صنعتیاشتیان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪11.666.500.477‬‬ ‫‪590.000.000‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪7‬‬ ‫مدت‬ ‫(ماه)‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بصـورت ضمانتنامـه بانکـی معتبـر یـا اوراق مشـارکت و یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب جـاری منابـع داخلـی بـه شـماره حسـاب‬ ‫‪ 4001103506375974‬نـزد بانـک مرکـزی‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/13‬باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/20‬‬ ‫ملهت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1400/01/15‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های الف‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ -‬بلوار فاطمیه‪ ،‬جنب استانداری‬ ‫مرکزی‪ ،‬تلفن‪ 08633443209 :‬کارشناس ذیربط‪ ،‬تلفن‪ 08633443311 :‬امور قراردادها‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 02141934 :‬دفتر ثبت نام‪ 02188969737 :‬و ‪02185193768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪TENDER NO.: 01-31-9780020‬‬ ‫‪License No.: 1399.7146‬‬ ‫‪National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods‬‬ ‫‪Quantity‬‬ ‫‪Material Description‬‬ ‫‪Items‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪P/F “ROLLS-ROYCE” INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR‬‬ ‫‪AVON MK. 1533-34-76G/101G‬‬ ‫‪REF. ROLLS-ROYCE LTD‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “Intention To Participate” letter via fax to the following number‬‬ ‫‪along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 2, available at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second‬‬ ‫‪announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded.‬‬ ‫”‪The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of “11.088 EURO‬‬ ‫‪or “3.143.573.617 RIAL”, in favor of NISOC.‬‬ ‫‪Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed via: www.nisoc.ir‬‬‫‪material procurement management tab‬‬ ‫‪- ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN‬‬ ‫‪- PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL‬‬ ‫‪- NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID‬‬ ‫‪FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT‬‬ ‫‪Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex, Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran‬‬ ‫‪Fax No.: 061 34 45 74 37‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪Tel. No.: 061 34 12 34 55‬‬ ‫‪Public Relations‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Granma‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫ پی دیپلماسی نرم!‬ ‫امریکا با چماق در ِ‬ ‫رشد شدید فقر در امریکای التین‬ ‫دبیـر اجرایـی «کمیسـیون‬ ‫اقتصـادی امریـکای التیـن و‬ ‫کارائیـب»‪ ،‬از افزایـش شـمار فقـرا‬ ‫بـه ‪ ۲۰۹‬میلیون نفـر دراین منطقـه‬ ‫اسـیب پذیر‪ ،‬به دنبال شیوع کرونا‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ الیسـیا‬ ‫بار ِثنـا تا کیـد کـرد درصـورت عدم اجـرای سیاسـت های‬ ‫بازیابـی اقتصـادی پـس از دوران همه گیـری کـه ضامـن‬ ‫دسـتیابی بـه «اهـداف توسـعه پایـدار در سـال ‪»۲۰۳۰‬‬ ‫اسـت‪ ،‬معضـل فقـر در منطقـه امریـکای التیـن و کارائیـب‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیون نفـر را تحت تاثیـر قـرار خواهـد داد‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫«ا کنـون‪ ۷۸ ،‬میلیون نفـر در شـرایط فقـر شـدید بسـر‬ ‫می بـرد‪ ،‬رقمـی کـه تحت تاثیـر نابرابـری موجـود در توزیـع‬ ‫وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬تشـدید شـده و بـه ‪ ۹۶‬میلیون نفـر‬ ‫نیـز می توانـد برسـد»‪ .‬دبیر اجرایی ِسـپال در انتقـاد از اقدام‬ ‫کشـورهای غربـی در احتـکار وا کسـن‪ ،‬این مسـئله را ب هضـرر‬ ‫کشـورهای کوچـک و درحال توسـعه توصیـف کـرد‪ .‬بار ِثنـا‬ ‫یکـه به موجب شـیوع‬ ‫بـر لـزوم تحلیـل و بررسـی شـرایط زنان ‬ ‫کرونـا مجبـور بـه تـرک بـازار کار شـده اند و شـکاف دیجیتـال‬ ‫کـه ‪ ۴۰‬میلیـون خانـه را از خدمـات اینترنـت محـروم کـرده‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫هشدار ترامپ به دموکرات ها‬ ‫رئیس جمهـوری سـابق امریـکا‬ ‫در اولیـن حضـور عمومـی مهـم‬ ‫خـود از زمـان تـرک کاخ سـفید‪،‬‬ ‫در کنفرانـس ‪« ۲۰۲۱‬اقـدام‬ ‫سیاسـی محافظـه کار» در اورالنـدو‬ ‫ً‬ ‫گفـت کـه احتمـاال بـاز بـرای‬ ‫ریاسـت جمهوری نامـزد شـود‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ دونالـد‬ ‫ترامـپ گفـت‪« :‬جـو بایـدن در انجـام شـماری از وظایفـش‬ ‫به عنـوان مدیـر اجرایـی که قوانین امریـکا را اعمال می کند‪،‬‬ ‫نـا کام مانـده؛ همیـن به تنهایـی بایـد دلیـل کافـی بـرای‬ ‫دموکرات هـا باشـد تـا در انتخابـات میـان دوره متحمـل‬ ‫ضررهـای مخـرب شـوند و چهار سـال دیگر نیـز کاخ سـفید‬ ‫را از دسـت بدهنـد»‪ .‬وی با دیگـر بـه تقلـب انتخاباتی اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬در واقـع‪ ،‬همان طور کـه شـما می دانیـد؛‬ ‫انهـا کاخ سـفید را از دسـت دادنـد‪ .‬چـه کسـی می دانـد‪،‬‬ ‫شـاید مـن حتـی تصمیـم گرفتـم کـه ان هـا را بـرای بـار سـوم‬ ‫شکسـت دهـم»‪ .‬ترامـپ در بخشـی دیگـری از سـخنرانی‬ ‫خـود در نشسـت ‪ CPAC‬بـا ادعـای تقلـب و سوءاسـتفاده‬ ‫در رای گیری پستی‪ ،‬خواستار اصالحات انتخاباتی شد و از‬ ‫دیـوان عالـی امریـکا بابت اینکـه دل و جرئت اینکه تصمیم‬ ‫درسـت اتخـاذ کند‪ ،‬نـدارد‪ ،‬انتقاد کـرد‪ .‬ترامپ با بیان اینکه‬ ‫قـرار نیسـت حـزب جدیـدی راه انـدازی کنـد؛ مدعـی شـد‬ ‫یسـت؛ در عـوض‪ ،‬پیش بینـی‬ ‫کـه ایـن ایـده اخبـار جعل ‬ ‫کـرد کـه جمهوری خواهـان متحـد شـده و قدرتمندتـر از‬ ‫همیشـه شـوند‪ .‬او تا کید کرد‪« :‬ما احزاب جدید راه اندازی‬ ‫نمی کنیـم؛ مـا حـزب جمهوری خـواه را داریـم»‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫چشم امید کره جنوبی به المپیک‬ ‫مـون جائـه ایـن؛ رئیس جمهـوری‬ ‫کـره جنوبـی‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد‬ ‫کـه المپیـک ژاپـن فرصتـی باشـد‬ ‫بـرای بازگشـایی بـاب گفت وگـو‬ ‫میـان امریـکا و کـره شـمالی‪ .‬او‬ ‫در ادامـه افـزود‪« :‬المپیـک امسـال‬ ‫می توانـد فرصتـی باشـد بـرای مذا کـره میـان کـره جنوبـی‬ ‫و ژاپـن‪ ،‬کـره جنوبـی و کـره شـمالی‪ ،‬ژاپـن و کـره شـمالی و‬ ‫در نهایت‪ ،‬امریکا و کره شـمالی»‪ .‬به گزارش مهر؛ در حالی که‬ ‫ژاپـن و کـره جنوبـی هـر دو نگـران توانمندی هـای موشـکی‬ ‫پیونگ یانـگ هسـتند؛ رابطـه سـئول‪-‬توکیو نیـز بابـت‬ ‫زخم هـای به جا مانـده از دوران تسـلط امپراتـوری ژاپـن‪،‬‬ ‫بـا فراز و نشـیب هایی همـراه اسـت‪ .‬با این حـال‪ ،‬مـون‬ ‫بر این باور اسـت که ا گرچـه حـل مسـائل تاریخـی در اولویـت‬ ‫اسـت؛ امـا نبایـد سـد راه تعاملات اتـی دو کشـور باشـد‪.‬‬ ‫مـون پیش تـر نیـز ابـراز امیـدواری کـرده بـود کـه دولـت جـو‬ ‫بایدن‪ ،‬راه دولت قبلی واشینگتن را در با زنگه داشتن باب‬ ‫گفت وگـو بـا پیونگ یانـگ ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫سفر پاپ به عراق‬ ‫احمـد الصحـاف؛ سـخنگوی‬ ‫وزارت امـور خارجـه عـراق گفـت‪:‬‬ ‫«پـاپ فرانسـیس‪ ،‬عـزم جـدی‬ ‫دارد که سـفر به عراق طبق برنامه‬ ‫ زمان بندی شـده در پنجـم مـارس‬ ‫(‪ ۱۵‬اسـفندماه جـاری) انجـام‬ ‫شـود‪ .‬اطلاع از جزئیـات تالش هـای انجام شـده از سـوی‬ ‫همـه نهادهـای دولتـی و نمایندگـی واتیـکان در بغـداد کـه‬ ‫مسـئول هماهنگـی سـفر پـاپ فرانسـیس اسـت‪ ،‬میـزان‬ ‫عالقه زیاد وی را برای انجام دیدار نشان می دهد‪ .‬ما برای‬ ‫تحقـق ان‪ ،‬همـه توانایی هـای خـود را بسـیج کرده ایـم»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایلنـا؛ او افـزود‪« :‬ایـن دیـدار اهمیـت تاریـخ‪،‬‬ ‫فرهنـگ و تمـدن عـراق را نشـان می دهد و مـردم عراق باید‬ ‫زمینه های برگزاری مناسـب این سـفر را با توجه به ظرفیت‬ ‫همـه نهادهـا فراهم کننـد‪ .‬چالش های زیادی وجـود دارد؛‬ ‫ولـی باعـث نمی شـود خللـی در عـزم دو طـرف بـرای انجـام‬ ‫سـفر به وجـود ایـد»‪ .‬ایـن سـفر درحالـی انجـام خواهـد شـد‬ ‫کـه کارشناسـان بهداشـتی دربـاره سـفر پـاپ فرانسـیس بـه‬ ‫عـراق و عواقـب ان هشـدار داده اند و گفته اند ممکن اسـت‬ ‫با توجه بـه رونـد افزایشـی شـیوع کرونـا در این کشـور‪ ،‬بـه این‬ ‫بیمـاری مبتلا شـود‪.‬‬ ‫فیروز کوتال‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تهدید های امنیت سایبری در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫گروه تحقیقات تهدیدهای جهانی در ازمایشگاه ‪ FortiGuard‬پیش بینی کردند که در سال ‪ ۲۰۲۱‬امنیت دنیای کار با ورود به عرصه های جدید هوشمند‪،‬‬ ‫یگــذارد‪.‬‬ ‫یشــوند‪ ،‬اثر م ‬ ‫یشــود کــه ایــن فقــط بــر کاربــران نهایــی تاثیــر نگذاشــته و بر تمام دســتگاه هایی که به شــبکه متصل م ‬ ‫بــا تغییــرات قابل توجــه روبـه رو م ‬ ‫گتــر‪ ،‬یکپارچــه و‬ ‫ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بــرای درامان مانــدن از ایــن واقعیــت اینــده‪ ،‬تمــام دســتگاه ها بایــد بخشــی از یــک پلتفــرم امنیتــی بزر ‬ ‫طهــای چندبعــدی‪ ،‬دفاتــر شــعبه و کارگــران از راه دور کار می کند‪.‬‬ ‫خــودکار باشــند کــه در سراســر شــبکه اصلــی‪ ،‬محی ‬ ‫طـی چندسال گذشـته‪ ،‬محیـط سـنتی شـبکه بـا چندیـن محیـط‬ ‫لبه‪ ،WAN،‬چند ابر‪ ،‬مرکز داده‪ ،‬کار از راه دور‪ ،‬اینترنت اشیاء و موارد‬ ‫دیگـر جایگزیـن شـده کـه هرکـدام خطـرات منحصرب هفـردی دارند‪.‬‬ ‫این پیشرفت‪ ،‬یکی از مهم ترین مزایای مجرمان اینترنتی را فراهم‬ ‫یکـه همـه ایـن لبه هـا به هـم پیوسـته اند‪ .‬بسـیاری‬ ‫کـرده؛ درحال ‬ ‫از سـازمان ها به دلیـل عملکـرد و تحـول دیجیتـال‪ ،‬دیـد متمرکـز و‬ ‫کنترل واحد را فدا کرده اند؛ و درنتیجه‪ ،‬دشـمنان امنیت سـایبری‬ ‫فقـراردادن همیـن محیط ها‬ ‫درتالش انـد تـا حملات خـود را بـا هد ‬ ‫تکامل بخشند و به دنبال مهار سرعت و مقیاس امکاناتی هستند‬ ‫کـه فناوری هـای جدیـد ‪ 5G‬فراهـم می کند‪ .‬کاربـران نهایی و منابع‬ ‫خانگـی البتـه از قبـل هـدف مجرمـان سـایبری قـرار گرفته انـد‪،‬‬ ‫مهاجمـان حرفـه ای از این مـوارد به عنـوان سـکویی بـرای کارهـای‬ ‫دیگـر اسـتفاده می کننـد‪ .‬حملات شـبکه شـرکتی کـه از شـبکه‬ ‫خانگـی یـک کارگـر از راه دور اغـاز شـده‪ .‬بدافـزار پیشـرفته همچنیـن‬ ‫می توانـد بـا اسـتفاده از ‪Trojan‬هـای جدیـد ‪ ،Edge Access‬داده هـا‬ ‫و روندهای ارزشمندتری را نیز کشف کند و فعالیت های تهاجمی‬ ‫مانند درخواسـت ره گیری از شـبکه محلی را برای به خطرانداختن‬ ‫سیسـتم های اضافـی یـا تزریـق دسـتورات حملـه اضافـی انجـام‬ ‫دهـد‪ .‬حملات ازدحامـی مجهـز بـه لبـه‪ ،‬احتمـال به خطرانداختن‬ ‫و همچنیـن اسـتفاده از دسـتگاه های جدیـد مجهـز بـه فایوجـی‬ ‫فرصت هایـی را بـرای تهدیدهـای پیشـرفته تر فراهـم می کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫حمالت باعث نفوذ دستگاه های حک شده به زیرگروه ها می شود‬ ‫کـه ه ریـک مهـارت خاصـی دارنـد‪ .‬ان هـا شـبکه ها یـا دسـتگاه ها‬ ‫را به عنـوان یـک سیسـتم یکپارچـه هـدف قـرار می دهنـد و در‬ ‫زمـان واقعـی اطالعـات را به اشـترا ک می گذارنـد تـا حملات خـود را‬ ‫همان طورکه اتفاق می افتد‪ ،‬اصالح کنند‪ .‬فناوری های ‪ Swarm‬به‬ ‫تـوان پردازشـی زیـادی نیـاز دارنـد تـا گروه های مختلف را قادر سـازد‬ ‫کگـروه ربـات به اشـترا ک بگـذارد‪.‬‬ ‫و اطالعـات را به طـور موثـر در ی ‬ ‫ایـن امـکان بـرای ان ها فراهم می کند تا ب هسـرعت اسـیب پذیری ها‬ ‫را به اشـترا ک بگذارنـد و بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد؛ سـپس‬ ‫روش های حمله خود را برای بهره برداری بهتر از مواردی که کشف‬ ‫می کننـد‪ ،‬تغییـر دهند‪ .‬مهندسـی اجتماعـی می تواند هوشـمندتر‬ ‫شود‪ .‬دستگاه های هوشمند یا سایر سیستم های مستقر در خانه‬ ‫که با کاربران ارتباط برقرار می کنند؛ دیگر به سـادگی هدف حمالت‬ ‫قـرار نمی گیرنـد؛ بلکه مجرای حمالت عمیق تری نیـز خواهند بود‪.‬‬ ‫اسـتفاده از اطالعـات مهـم درزمینـه کاربـران؛ ازجملـه برنامه هـای‬ ‫روزمـره‪ ،‬عادت هـا یـا اطالعـات مالـی می توانـد حملات مبتنی بـر‬ ‫مهندسـی اجتماعـی را موفقیت امیزتر کند‪ .‬البتـه حمالت دقیق تر‬ ‫می توانـد منجـر بـه مـواردی بیـش از خاموش کـردن سیسـتم های‬ ‫امنیتی‪ ،‬غیرفعال کردن دوربین ها یا ربودن وسایل هوشمند شود؛‬ ‫این امر می تواند امکان باج گیری یا حمالت اعتبارنامه های مخفی‬ ‫را فراهـم کنـد‪ .‬باج گرفتـن لبه هـای ‪ OT‬می توانـد واقعیـت جدیـدی‬ ‫باشـد‪ .‬این مـوارد همچنـان بـه تکامـل خـود ادامـه می دهنـد و‬ ‫هم زمـان بـا همگرایـی فزاینـده سیسـتم های ‪ IT‬بـا سیسـتم های‬ ‫فنـاوری عملیاتـی (‪)OT‬؛ به ویـژه زیرسـاخت های حیاتـی‪ ،‬داده هـا‪،‬‬ ‫دسـتگاه ها و متاسـفانه زندگـی درمعرض خطـر بیشـتری وجـود‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬اخـاذی‪ ،‬افتـرا و تحقیـر همـه از ابزارهـای تجـارت‬ ‫باج افزار هستند‪ .‬وقتی دستگاه های میدانی و حسگرهای موجود‬ ‫در لبـه ‪ OT‬کـه شـامل زیرسـاخت های حیاتـی هسـتند‪ ،‬به میزانـی‬ ‫فزاینـده هـدف مجرمـان اینترنتـی دراین بـاره قـرار می گیرنـد‪ ،‬جـان‬ ‫انسـان ها درمعرض خطـر خواهـد بـود‪ .‬انـواع دیگـر حملات کـه‬ ‫پیشـرفت در عملکـرد محاسـبات و نـواوری در اتصـال و به ویـژه‬ ‫بـرای جرائـم اینترنتـی را هـدف قـرار می دهنـد نیـز درمعرض خطـر‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن حملات‪ ،‬دشـمنان را قادر می سـازد سـرزمین جدید‬ ‫را تحت پوشـش قـرار دهنـد و مدافعـان را به چالـش می کشـد تـا از‬ ‫منحنی مجرمان سایبری جلوتر روند‪ .‬ا گر بعدها مجرمان سایبری‬ ‫بخواهند حمالت اینده را با قابلیت ‪ ML‬و ‪ AI‬مقیاس بندی کنند‪،‬‬ ‫قـدرت پـردازش مهـم اسـت‪ .‬بـا به خطرانداختـن دسـتگاه های‬ ‫لبـه بـرای پـردازش قـدرت‪ ،‬مجرمـان اینترنتـی می تواننـد حجـم‬ ‫زیـادی از داده هـا را پـردازش؛ و دربـاره نحـوه و زمـان اسـتفاده از‬ ‫ایـن دسـتگاه های لبـه اطالعات بیشـتری کسـب کننـد‪ .‬رمزنگاری‬ ‫همچنیـن می توانـد موثرتـر باشـد‪ .‬رایانه هـای شـخصی الـوده کـه‬ ‫به دلیل منابع محاسـباتی خود ربوده می شـوند‪ ،‬اغلب شناسـایی‬ ‫ً‬ ‫می شـوند؛ چرا که اسـتفاده از پردازنده مسـتقیما بر تجربه ایسـتگاه‬ ‫کاری کاربـر نهایـی تاثیـر می گـذارد‪ .‬به خطرانداختـن دسـتگاه های‬ ‫ثانویه بسیارکمتر قابل توجه است‪ .‬اتصال سیستم های ماهواره ای‬ ‫و ارتباطـات از راه دور به طورکلـی می توانـد یـک هـدف جـذاب بـرای‬ ‫مجرماناینترنتیباشد‪.‬همان طورکهسیستم هایارتباطیجدید‬ ‫مقیاس می گیرند و بیشـتر به شبکه ای از سیسـتم های ماهواره ای‬ ‫متکی هستند‪ ،‬مجرمان سایبری می توانند همگرایی را هدف قرار‬ ‫دهنـد و به دنبـال ان باشـند؛ پـس به خطرانداختـن ایسـتگاه های‬ ‫پایگاه ماهواره ای و سـپس گسـترش ان بدافزار ازطریق شبکه های‬ ‫مسـتقر در ماهـواره می توانـد بـه مهاجمـان ایـن توانایـی را بدهـد‬ ‫کـه میلیون هـا کاربـر متصـل را در مقیـاس بالقـوه هـدف قـرار دهنـد‬ ‫یـا حملات ‪ DDoS‬را ایجـاد کننـد کـه می توانـد ارتباطـات حیاتـی‬ ‫را مختـل کنـد‪ .‬ازمنظـر امنیـت سـایبری‪ ،‬محاسـبات کوانتومـی‬ ‫می تواننـد خطـر جدیـدی ایجـاد کننـد؛ چنانچـه در اینـده بتوانـد‬ ‫اثربخشـی رمزگـذاری را به چالـش بکشـد‪ .‬قـدرت محاسـبه عظیـم‬ ‫رایانه هـای کوانتومـی می توانـد برخـی از الگوریتم هـای رمزگـذاری‬ ‫نامتقـارن را قابل حـل کنـد‪ .‬درنتیجـه سـازمان ها بایـد بـرای‬ ‫اطمینـان از محافظـت از اطالعـات فعلـی و اینـده‪ ،‬خـود را بـرای‬ ‫تغییـر الگوریتم هـای رمزنـگاری مقـاوم در برابر کوانتـوم اماده کنند‪.‬‬ ‫ا گرچـه بزهکارهـای سـایبری بـه رایانه هـای کوانتومـی دسترسـی‬ ‫ندارنـد؛ امـا برخـی از کشـورها ایـن امـکان را خواهنـد داشـت‪ .‬ا گـر‬ ‫ا کنـون مقدمـات مقابلـه بـا ان بـا اتخـاذ چابکـی رمزنـگاری فراهـم‬ ‫نشـود‪ ،‬تهدیـد نهایـی تحقـق خواهـد یافـت‪ .‬ایـن پیش بینی هـا‬ ‫اسـتراتژی هایی را نشـان می دهد که پیش بینی می شـود مجرمان‬ ‫سـایبری در اینـده نزدیـک بـه کار گیرند‪ .‬همراه با توصیه هایی سـت‬ ‫کـه بـه محافظـان کمـک می کنـد تـا بـرای محافظـت در برابـر ایـن‬ ‫حملات پیـش رو امـاده شـوند‪ .‬دشـمنان سـایبری بـا اسـتفاده از‬ ‫لبه های هوشمند‪ ،‬دستگاه های مجهز به فایوجی و نیز پیشرفت‬ ‫در قـدرت محاسـباتی موجـی‪ ،‬تهدیـدات جدیـد و پیشـرفته را بـا‬ ‫سـرعت و مقیـاس بی سـابقه ایجـاد می کننـد‪ .‬عالوه برایـن؛ عوامـل‬ ‫تهدیـد همچنـان به جـای هدف قـراردادن شـبکه اصلـی‪ ،‬منابـع‬ ‫قابل توجهـی را بـرای هدف قـراردادن و بهره بـرداری از محیط هـای‬ ‫لبـه درحال ظهـور‪ ،‬ماننـد کارگـران از راه دور یـا محیط هـای جدیـد‬ ‫‪ ،OT edge‬تغییـر می دهنـد‪ .‬بـرای مدافعـان‪ ،‬برنامه ریـزی از قبـل‬ ‫بـا اسـتفاده از قـدرت هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی بـرای‬ ‫سرعت بخشـی به پیشـگیری‪ ،‬شناسـایی و پاسـخ گویی به تهدید‪،‬‬ ‫امری حیاتی ست‪ .‬همچنین با افزایش سرعت حمالت‪ ،‬اطالعات‬ ‫تهدیدی عملی و یکپارچه نیز برای بهبود توانایی سازمان در زمان‬ ‫واقعـی مهـم خواهنـد بـود‪ .‬ازانجا کـه ایـن روندهای حمله بـه اینده‬ ‫به تدریـج بـه واقعیـت تبدیـل می شـوند‪ ،‬فقـط زمـان الزم اسـت تـا‬ ‫منابـع فعـال کاالیـی شـوند و به عنـوان یـک سـرویس ‪ Darknet‬یـا‬ ‫به عنـوان بخشـی از ابزارهـای منبـع بـاز دردسـترس قـرار بگیرنـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بـرای ایجـاد امنیـت در برابـر این نـوع حملات ازسـوی‬ ‫دشمنان سایبری‪ ،‬در اینده نیاز به ترکیبی دقیق از فناوری‪ ،‬افراد‪،‬‬ ‫امـوزش و مشـارکت اسـت‪.‬‬ ‫خوش بین ها؛ عامل اتحاد جهانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبـق نظرسـنجی انجام گرفتـه توسـط مرکـز‬ ‫تحقیقاتـی ‪ Pew‬در ‪ 14‬کشـور بـا اقتصـاد‬ ‫پیشـرفته کـه نتایـج ان در تابسـتان سـال‬ ‫‪ 2020‬منتشـر شـد؛ افرادی کـه اعتمـاد بیشـتری‬ ‫بـه دیگـران دارنـد و بـا دیـدی خوش بینانـه بـه‬ ‫سـایرین می نگرنـد‪ ،‬نسـبت بـه برنامه هـای‬ ‫بین المللـی کـه نیازمنـد اتحـاد جوامـع بـرای‬ ‫مقابلـه بـا شـرایط دشـوار و رفـع چالش هـای‬ ‫نشـمول اسـت‪ ،‬حـس حمایت گرانـه‬ ‫جها ‬ ‫بیشـتری دارنـد و تعامـل خوبـی دراین گونـه‬ ‫توافقـات نیـز از خـود نشـان می دهنـد؛ ایـن‬ ‫می تواند از ریشه کنی سوء تغذیه در کشورهای‬ ‫فقیـر و احیـای حقـوق زنـان تـا جلوگیـری از‬ ‫پاندمـی کرونـا و مبـارزه بـا تغییـرات اب وهوایـی‬ ‫را شـامل شـود‪ .‬در کشـورهای مورد نظـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ان ها کـه می گوینـد کال می تـوان بـه ا کثریـت‬ ‫مـردم اعتمـاد کـرد‪ ،‬حمایـت بیشـتری از‬ ‫سـازوکارهای سـازش بـا کشـورهای مختلـف‬ ‫نشـان داده انـد و درجـه باالتـری از عالقـه بـه‬ ‫نهادهـای بین المللـی؛ از جملـه اتحادیـه اروپـا‬ ‫و سـازمان ملـل را ابـراز می کننـد‪ .‬در ‪ 11‬کشـور‬ ‫از ‪ 14‬کشـوری کـه ایـن گـزارش بـا نظرسـنجی از‬ ‫مـردم ان هـا انجـام شـده؛ افرادی کـه گفته انـد‬ ‫بیشـتر مـردم قابل اعتمـاد هسـتند‪ ،‬معتقدنـد‬ ‫ِ‬ ‫کـه کشورشـان هنـگام برخـورد بـا مسـائل مهـم‬ ‫جهـان بایـد منافـع سـایر کشـورها را نیـز درنظـر‬ ‫بگیـرد؛ حتـی ا گـر ایـن به معنـای مصالحـه بـا‬ ‫ً‬ ‫ان هـا بـوده یا بعضا درتضادبا منافع یک جانبه‬ ‫کشـور خودشـان باشـد‪ .‬بیـن ایـن کشـورها‪،‬‬ ‫شـکاف بیـن «اعتمـاد» و «بی اعتمـادی» در‬ ‫«بلژیـک» کـه محـل اسـتقرار ناتـو؛ کمیسـیون‬ ‫اروپـا و شـورای وزیـران اسـت‪ ،‬ب هشـکلی اشـکار‬ ‫بیشـتر اسـت‪ :‬حـدود سـه چهارم بلژیکی هـا‬ ‫(‪ 74‬درصـد) می گوینـد کشورشـان بایـد‬ ‫منافـع کشـورهای دیگـر را در نظـر بگیـرد؛‬ ‫یکـه فقـط ‪ 26‬درصـد شـرکت کنندگان‬ ‫در حال ‬ ‫دراین نظرسـنجی مبنـا را بـر بی اعتمـادی بـه‬ ‫دیگـران قـرار داده بودنـد‪ .‬تفـاوت ‪ 20‬درصـدی‬ ‫یـا بیشـتر نیـز در سـایر جوامـع اروپـای غربـی؛‬ ‫از جمله «هلند‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسـه و ایتالیا» دیده‬ ‫می شـود‪ .‬وقتـی از همین افـراد در مـورد چنـد‬ ‫نهـاد بین المللـی سـوال شـد نیـز شـکاف بیـن‬ ‫دو طیـف دارای اعتمـا د و بی اعتمـاد‪ ،‬خـودش‬ ‫را به روشـنی نشـان داد‪ :‬در هـر ‪ 14‬کشـور‬ ‫مورد بررسـی ‪ ،‬عمـده افـراد‪ ،‬نسـبت بـه اتحادیـه‬ ‫اروپـا و سـازمان ملـل متحـد دیـدگاه مطلوبـی‬ ‫داشـتند‪ .‬البتـه نـگاه بـه کارکـرد ایـن نهادهـا در‬ ‫کشـورهای مختلـف‪ ،‬طیف متنوعی را داشـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا در «ژاپـن» ‪54‬درصـد از مـردم بـه اتحادیـه‬ ‫اروپـا نظـر مثبت داشـتند؛ امـا در «المـان» نگاه‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫بازسازی اعتماد و امید‬ ‫مهم ترین مسئله است‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اوضـاع جهانـی بدجـوری قمر در عقـرب شـده اسـت؛ نـه دوسـت را می تـوان‬ ‫شـناخت و نـه دشـمن را می تـوان تشـخیص داد‪ .‬هر چه هسـت‪ ،‬دو رنگـی و‬ ‫دوروئی سـت‪ ،‬تزویـر و ریـا‪ ،‬در یـک دسـت چمـاق و بـا دسـتی دیگـر گل بـا ژسـت‬ ‫ً‬ ‫هدیـه! اینکـه در قدیـم می گفتنـد‪« :‬گل بـود بـه سـبزه نیـز اراسـته شـد»‪ ،‬دقیقـا‬ ‫روزگار کنونـی مـا را در اذهـان متبـادر می کنـد‪ .‬صبـح تـا ظهـر‪ ،‬بله قربان گویـی و‬ ‫لو حوش همین مفاهیم‪ ،‬به‬ ‫عصر‪ ،‬پرخاش و تهدید‪ .‬بنا دارم مقاله امروز را حو ‬ ‫نگارش دربیاورم‪ .‬کافی سـت فقط وضعیت ابرقدرت جهانی؛ امریکا را به نقش‬ ‫بکشـم کـه در ان دو حـزب دموکـرات و جمهوری خـواه تـا دو ماه پیـش‪ ،‬برای هم‬ ‫شاخ وشـانه می کشـیدند؛ کری خوانـی می کردنـد و ادای رقابـت تـا حد دشـمنی‬ ‫را در نـگاه مـردم جهـان درمی اوردنـد‪ .‬برای نمونـه؛ جمهوری خواهـان از ادامـه‬ ‫روش ناپسـند خود‪ ،‬در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و شـدت تحریم تا حد‬ ‫از پای دراوردن ملت عزیز ایران پیش می رفتند و چون همیشه با چماق در فکر‬ ‫کوبیـدن بـر سـر مـردم بودنـد و وعـده می دادنـد کـه درصـورت پیـروزی مجـدد در‬ ‫صحنـه انتخابـات بیشـترین ازار را بـر مـردم مـا تحمیل کننـد؛ اما در سـوی دیگر‪،‬‬ ‫دموکرات هـا درطـول تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬وعـده می دادند که پس از پیـروزی در‬ ‫انتخابات و سکونت این حزب در کاخ سفید‪ ،‬کلیه تحریم ها برداشته می شود؛‬ ‫دیپلماسـی ارام را در پیـش می گیریـم؛ بالفاصلـه به برجام برمی گردیـم و باالخره‬ ‫فصـل نوینـی را بـا جمهـوری اسلامی ایـران اغـاز می کنیـم؛ درنتیجـه بسـیاری از‬ ‫مـردم صـادق کشـور مـا دل بـه پیـروزی دموکرات هـا در انتخابـات امریکا دوخته‬ ‫بودنـد و بـه تصـور خـام خود‪ ،‬از شـکوفایی اینده اقتصادی بدون تحریم سـخن‬ ‫می گفتنـد؛ حتـی بسـیاری از قلم به دسـتان نیـز بـه ایـن بـاور رسـیده بودنـد و در‬ ‫نوشـته های خـود ارزوی پیـروزی دموکرات هـا را می کردنـد کـه بایـد گفـت «زهی‬ ‫خیال باطل!»؛ اما بودند کهنه نویسندگانی که گرمی و سردی بسیار کشیده و‬ ‫معتقد بودند که این دو حزب‪ ،‬دوتیغه یک قیچی هستند که کارشان بریدن‬ ‫اسـت و پاره کـردن‪ .‬به هـر روی حتـی در نخسـتین روزهـای جلوس جو بایـدن در‬ ‫کاخ سـفید‪ ،‬بـاز از نرمـش و اشـتی بـا ایران سـخن می گفتنـد؛ اما امروز تمـام افکار‬ ‫صلح خواهـی و مـراودات را از کامپیوتـر مغزشـان پـاک کرده و به قوانین مسـخره‬ ‫خودسـاخته در مغزشـان‪ ،‬ان قـدر تبصـره اضافـه کرده انـد کـه می تـوان گفـت‬ ‫تمامـی انـان را پـاک کـرده و رسـیده اند بـه نقطـه ای کـه هـر امریکایـی بـا همـان‬ ‫باور سلطه جویی و استثمار‪ ،‬در ذهن می پروراند؛ انها نیات خود را اشکارا بیان‬ ‫کرده اند تا بسیاری از ساده لوحان بدانند و بفهمند که دشمن دیرین‪ ،‬دوست‬ ‫خـوب نمی شـود و بداننـد کـه در ایـن سـریال ساخته شـده در امریـکا‪ ،‬مـا باز هـم‬ ‫بازی خوردیم و درنیافتیم که ازموده را ازمودن خطاست‪ .‬به هر تدبیر‪ ،‬رفته رفته‬ ‫حـزب دموکـرات هـم ماهیـت اصلـی خـود را هویـدا کـرده اسـت؛ تا جایی کـه‬ ‫جمهوری خواهـان ان قـدر مطمئـن شـدند کـه اوضاع واحـوال دموکرات هـا‬ ‫چنـدان هـم مخالـف بافـت جمهوری خواهـان نیسـت و درنتیجـه ‪ 40‬نماینـده‬ ‫جمهوری خـواه در کنگـره امریـکا بـا تهیـه یـک قطعنامـه‪ ،‬درخواسـت کردنـد که‬ ‫تمـردان ما‬ ‫تحریم هـا کاهـش نیافتـه‪ ،‬بلکه شـدت بگیرد؛ اما خوشـبختانه دول ‬ ‫بر سـر مواضع خود ثابت قدم ایسـتاده و خواهان برگشـت امریکا به برجام و لغو‬ ‫تمامی تحریم ها بدون هرگونه پیش شـرطی هسـتند (در حقیقت با اتخاذ این‬ ‫ً‬ ‫شو گربه بـازی جـو بایدن‬ ‫موضـع‪ ،‬عملا تـوپ را در زمیـن امریـکا انداختـه و راه مو ‬ ‫ً‬ ‫را کاملا مسـدود کرده انـد)‪ .‬دراین صـورت این بایدن اسـت که باید تصمیم بجا‬ ‫مکـردن زیاده خواهی های‬ ‫و اصولـی بگیـرد کـه به یقیـن معقول ترین تصمیـم‪ ،‬ک ‬ ‫نماینـدگان کنگـره و عـدم اتخـاذ روش عنادگونـه مطابـق با دوران بد ترامپیسـم‬ ‫است‪ .‬امیدواریم بایدن و کنگره و سنای امریکا‪ ،‬وقتی مقاومت ایران اسالمی را‬ ‫کـه تسـلیم ناپذیر اسـت‪ ،‬درک کننـد‪ ،‬بر سـر عقل بیایند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تهیه نیم رخ اسیب های اجتماعی دانش اموزان‬ ‫شو پرورش‪ ،‬از تهیه نیم رخ اسـیب های‬ ‫معاون پرورشـی و فرهنگی وزارت اموز ‬ ‫اجتماعـی بـرای تمامـی دانش امـوزان کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ علیرضـا‬ ‫کاظمـی افـزود‪« :‬صاحب نظـران‪ ،‬تربیـت را سـخت تر از حکمرانـی می داننـد؛ زیرا‬ ‫تابـع متغیرهـای گونا گـون اسـت‪ .‬در حکمرانـی ابزار قـدرت کار را اسـان می کند؛‬ ‫اما تربیت ابزار قدرت ندارد و به مراتب سـخت تر اسـت‪ .‬غربالگری صورت گرفته‬ ‫موجـب شـده اسـت که نیم رخـی از میزان اسـیب های اجتماعی دانش امـوزان‬ ‫در نقـاط مختلـف کشـور به دسـت ایـد و اتفاقـات خوبـی در حـوزه تحلیلـی و‬ ‫راهبـردی صـورت گرفتـه و در گام اول بـا شـناخت از مخاطبـان اسـیب های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬نیـم رخ دقیقـی در این حـوزه احصـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫انباشت میوه در کشور‬ ‫اعتماد ندارم‬ ‫معـاون بازرگانـی داخلـی وزارت صمـت و دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار با اعالم اینکـه‬ ‫بـا انباشـت میـوه در کشـور مواجهیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬نزدیک بـه ‪ 500‬هزار تن پرتقـال در‬ ‫شـمال کشـور و بیـش از این مقـدار نیـز سـیب داریـم کـه به نوبـت عرضـه خواهـد‬ ‫شـد؛ حتـی دنبـال صـادرات سـیب نیـز هسـتیم و مـردم از لحـاظ تامیـن میـوه‬ ‫مورد نیـاز خـود نبایـد نگرانـی داشـته باشـند»‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ عبـاس قبـادی‬ ‫در خصـوص تامیـن میـوه شـب عیـد نیـز افـزود‪ 20« :‬اسـتان‪ ،‬میـوه خـود را از‬ ‫انبارهـای شـمال و غـرب کشـور بـه اسـتان های متبـوع خـود برده انـد و ا گر تمام‬ ‫ایـن میوه هـا جابه جـا شـود‪ ،‬از ‪ 22‬اسـفندماه توزیـع میـوه شـروع خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قیمت میوه در همان ایام نیز تعیین خواهد شد که یقینا کمتر از قیمت فعلی‬ ‫بـازار خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫اعتماد دارم‬ ‫صعود الودگی هوا به رتبه چهارم مرگ زودرس‬ ‫ناتو‬ ‫سازمان ملل‬ ‫مثبت مردم‪ ،‬بیشتر به مجموعه سازمان ملل‬ ‫بـود‪ .‬در اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬میـزان اعتمـاد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دنیا توطئه کرد‬ ‫تا کمر برجام را بشکند‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫و بی اعتمـادی بـه سـه نهـاد کنشـگر در امـور‬ ‫جهانـی‪ ،‬رصـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫امریکا تا تعهداتش را انجام ندهد‬ ‫حق بازگشت به برجام ندارد‬ ‫تلنگر‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری بازسـازی و احیـای امیـد و اعتمـاد‬ ‫را مهم تریـن مسـئله عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬همـه دسـتگاه ها‬ ‫در این زمینـه مسـئول هسـتند و سـازمان های مردم نهـاد و‬ ‫تو گـو و تضـارب‬ ‫خانه هـای مرتبـط بـا جوانـان می تواننـد بـا گف ‬ ‫ارا پیشـنهادات و راهکارهـای خـود را در اختیـار شـورای عالـی‬ ‫جوانـان قـرار دهنـد»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی معـاون اول‬ ‫یو نهمین جلسـه‬ ‫رئیس جمهـوری؛ اسـحاق جهانگیـری در سـ ‬ ‫شـورای عالـی جوانـان با اشـاره به چالش ها و مشـکالت پیش روی‬ ‫مردم؛ به ویژه جوانان گفت‪« :‬در شـرایط کنونی‪ ،‬دشـمنان تالش‬ ‫می کننـد جوانـان کشـور نسـبت به اینـده مایوس و بدبین شـده و‬ ‫به اعتماد ان ها به خود و کشـور اسـیب بزنند؛ باید برای مقابله با‬ ‫ایـن تحـرکات برنامه ریـزی کـرد»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه اقدامـات ایـن دولـت در‬ ‫احقـاق حقـوق مـردم فقـط در برجـام نبـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«افزایـش بهر هبـرداری از منابـع مشـترک نفتـی و گازی‪ ،‬از‬ ‫کارهـای بـزرگ در احقـاق حقـوق مـردم اسـت کـه در این دولـت‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی افـزود‪« :‬بعضی هـا‬ ‫فکـر می کننـد دولـت یازدهـم و دوازدهـم در احقـاق حقـوق‬ ‫مـردم فقـط در سـایه برجـام کار کـرده اسـت‪ .‬البتـه برجـام کار‬ ‫بسـیار بزرگی بـرای احقـاق حقـوق مـردم بـوده اسـت و از بـس‬ ‫بـزرگ بـوده‪ ،‬دنیـا توطئـه کـرد کـه کمـر برجـام را بشـکند‪ .‬ادم‬ ‫خاصـی مثـل ترامـپ امـد و مجـری توطئه هـای صهیونیسـت ها‬ ‫و ارتجـاع در منطقـه علیـه برجـام شـد»‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس‬ ‫گفـت‪« :‬در جلسـه کمیسـیون امنیـت ملـی‪ ،‬محمدجـواد ظریـف‬ ‫دربـاره پیشـنهاد حضـور امریـکا در نشسـت اعضـای برجـام گفـت‬ ‫کـه امریـکا تـا تعهداتـش را انجـام ندهـد‪ ،‬حـق نـدارد بـه برجـام‬ ‫برگـردد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ابوالفضـل عمویـی افـزود‪« :‬جلسـه‬ ‫فوق العـاده کمیسـیون امنیت ملی جهت پیگیری اجـرای قانون‬ ‫اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریم هـا بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬وزیـر در تشـریح رونـد اجـرای قانـون اقـدام راهبـردی‬ ‫توسـط دولـت تا کیـد کرد مواد مختلـف قانون‪ ،‬طبـق زمان بندی‬ ‫در حال اجراسـت‪ .‬او تا کیـد کـرد چنانچه در جلسـه شـورای حکام‬ ‫قطعنامـه تخریبـی علیـه ایـران صـادر شـود‪ ،‬ایـران وا کنـش جدی‬ ‫نشـان می دهـد»‪.‬‬ ‫کارشـناس واحـد پایـش شـرکت کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران با اشـاره به صعـود‬ ‫گو میر زودرس گفت‪« :‬انتشار االینده ازن در ایران‬ ‫الودگی هوا به رتبه چهارم مر ‬ ‫افزایش یافته اسـت»‪ .‬به گزارش فارس؛ سـولماز احدی افزود‪« :‬همه گیری کرونا‬ ‫در سراسر جهان‪ ،‬نگرانی های جمعی درخصوص بهداشت عمومی را به دنبال‬ ‫داشته و متخصصان همچنان در حال تحقیق و مطالعه روی عوارض ناشی از‬ ‫ایـن ویروس نامرئی هسـتند؛ درعین حـال‪ ،‬نگرانی هایی درباره انتقـال ویروس‬ ‫کرونـا از طریـق هـوا وجـود دارد کـه متاسـفانه در بسـیاری از نقـاط جهـان نادیده‬ ‫گرفتـه می شـود‪ .‬مطالعـات اخیـر نشـان داده تاثیـر سـوء الودگـی هـوا بر سیسـتم‬ ‫تنفسـی و قلبی وعروقـی‪ ،‬عاملـی بـر اسـیب پذیری بیشـتر افـراد در برابـر اثـرات‬ ‫کروناسـت‪ .‬اثرات بیماری کرونا ممکن اسـت طی چند هفته کوتاه ظاهر شـود؛‬ ‫امـا بـروز پیامدهـای ناشـی از الودگـی هـوا؛ ازجملـه بیماری هـای مزمـن یـا مـرگ‬ ‫ زودرس‪ ،‬ممکـن اسـت سـال ها طول بکشـد»‪.‬‬ ‫امکان دریافت وام بانکی با ضمانت سهام عدالت‬ ‫مدیرعامـل سـمات گفـت‪« :‬امـکان وثیقه قـرار دادن سـهام جهـت دریافـت‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬بـرای همـه سـهامداران فراهـم شـد»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ حسـین‬ ‫فهیمی افزود‪« :‬پیش از این تنها برای مشـموالن سـهام عدالت مجوز اسـتفاده‬ ‫از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیالت بانکی‬ ‫داده شـده بـود کـه به تازگـی هیئت مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‪ ،‬مجوز‬ ‫اسـتفاده از ایـن امـکان را بـرای سـایر سـهامداران صـادر کـرد‪ .‬تمـام بانک هـا و‬ ‫موسسـات مالـی اعتبـاری قـادر خواهنـد بـود بـا اسـتفاده از زیرسـاخت توثیـق‬ ‫مکانیـزه سـهام در شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه‪،‬‬ ‫امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان‬ ‫خـود فراهـم؛ و نسـبت بـه ارائـه کارت اعتبـاری یـا تسـهیالت بـه مشـتریان خـود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬بانک های عامل طبق برنامه زمان بندی و میزان منابع در اختیار‬ ‫خـود می تواننـد از ایـن روش اسـتفاده کننـد‪ .‬سـهامداران بـورس هـم قـادر‬ ‫خواهنـد بـود به جـای فـروش سـهام جهـت تامیـن نقدینگـی مورد نیـاز خـود از‬ ‫کارت هـای اعتبـاری و تسـهیالت اعطایی بانک ها اسـتفاده کننـد و مدت زمان‬ ‫بیشـتری بـرای مدیریـت فـروش سـهام خـود در اختیـار داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫رضایت‪ ۷۰‬درصدی مردم از دستگاه قضا‬ ‫رئیـس مرکـز امـار و فنـاوری اطالعـات قـوه قضائیـه بـا اعلام کاهـش ‪ 9.5‬تـا‬ ‫‪ ۱۰‬درصـدی میانگیـن زمـان رسـیدگی بـه پرونده هـا گفـت‪« :‬امـار پرونده هـای‬ ‫موجـود در دسـتگاه قضائـی با وجود افزایـش شـش درصدی ورودی پرونده ها‪،‬‬ ‫کاهـش هفت درصـدی داشـته اسـت»‪ .‬بـه گـزارش دانشـجو؛ عیسـی زار ع پـور‬ ‫با اشـاره به راه انـدازی سـامانه ای در اواخـر خرداد مـاه امسـال بـرای نظرسـنجی‬ ‫از مراجعه کننـدگان بـه واحد هـای قضائـی گفـت‪« :‬در هشت ماه گذشـته بیـش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هزار نفـر از مراجعیـن بـه واحد هـای قضائـی در این نظرسـنجی شـرکت؛ و‬ ‫دربـاره بیـش از یک میلیون نفـر از همـکاران قضائی ما نظر خود را اعلام کرده اند‬ ‫کـه رضایتمنـدی ‪ ۷۰‬درصـدی ان هـا را نشـان می دهـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫شیواخسرومهر‪:‬‬ ‫همراه با هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه «رویای کودکی من»‬ ‫هنرمند‪ ،‬مبارزی ست که روحیه ساختارشکن دارد‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫نمایشــگاه هنرهــای تجســمی «رویــای کودکــی مــن» باتکی هبــر‬ ‫بازافرینــی رویاهــای کودکــی در قالــب اثــار هنــری‪ ،‬نخســتین‬ ‫هفتــه اســفندماه بــا مشــارکت گــروه هنــری «اینجاســت» بــا‬ ‫نمایشــگاه گردانی لیال زمانی در فرهنگســرای نیاوران برگزار شــد‪.‬‬ ‫بخــش دوم ایــن گفت وگوهــا را باهــم می خوانیــم‪.‬‬ ‫حانیه ازرم‬ ‫من می ترسیدم از هر چیز وابسته به عشق‬ ‫از عشق و عاشقی‬ ‫گریزان بودم‬ ‫روزی تو اما عشق را برایم اغاز کردی‬ ‫از ان روز دیگر از عشق هراسی ندارم‬ ‫حال تمام هراسم ترس از دست دادن توست‬ ‫اذر شـاه ابادی؛ نقاش شـرکت کننده در نمایشـگاه «رویای کودکی‬ ‫مـن» بااشـاره به اینکه دراین نمایشـگاه‬ ‫رویـای کودکـی خویش را شـامل بازی با‬ ‫اسباب بازی ها به تصویر کشیده است‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬متولیـان فرهنگ سـاز درجهـت‬ ‫گرایـش و اقبـال بیشـتر مخاطبـان بـه‬ ‫حـوزه هنـر؛ به ویـژه در شـرایط خـاص‬ ‫همچـون شـیوع بیماری کرونـا‪ ،‬وظیفه‬ ‫دارنـد تـا بـا فرهنگ سـازی و شناسـاندن درسـت هنـر و کاربردهای‬ ‫ان در زندگـی‪ ،‬مخاطبـان را بـه حوزه هـای به کارگیـری و اسـتفاده از‬ ‫هنـر ترغیـب کننـد»‪ .‬وی کـه تحصیلات خـود را در رشـته نقاشـی‬ ‫در مقطـع کارشناسـی بـه پایـان رسـانده بااشـاره به اینکه هنـر‬ ‫نیرویی سـت کـه از وجـود شـخص برمی ایـد و درنهایـت‪ ،‬دسـت‬ ‫بـه خلـق می زنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمنـد باتکی هبـر ایـن نیـرو‪ ،‬خالـق اثـر‬ ‫یسـت کـه مقابـل دیـدگان مخاطـب به نمایـش گذاشـته‬ ‫هنر ‬ ‫می شـود و مخاطب نیز ان را می بیند‪ ،‬حس می کند و می شـنود»‪.‬‬ ‫این هنرمند جوان که ده سـال اسـت کار نقاشـی را در سـبک های‬ ‫رئـال‪ ،‬سـورئال و مفهومـی ادامـه می دهد‪ ،‬باتا کیدبراینکه هنرمند‬ ‫به صورت حرفه ای بر اثر هنری خویش مسلط است‪ ،‬افزود‪« :‬باید‬ ‫پذیرفـت کـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی هنرمنـدان‪،‬‬ ‫رابطـه ای مسـتقیم بـا وضعیـت فکـری و فرهنگـی جامعـه دارد و‬ ‫درمقابـل‪ ،‬نبایـد فرامـوش کـرد کـه سـر دیگـر این رشـته‪ ،‬بـه نـوع‬ ‫فعالیـت هنرمنـد نیـز متصـل می شـود»‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شـکوه عبـاس زاده؛ شـاعر و نقـاش حاضـر در نمایشـگاه «رویـای‬ ‫کودکـی مـن» بااشـاره به اینکه بـا دو‬ ‫اثـر تکنیـک رنگ روغـن دراین رویـداد‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫«تابلـوی چشـم طبیعـت کـه به صـورت‬ ‫مـدرن کار شـده اسـت؛ و تابلـوی‬ ‫ژیپسـوفیال کـه نوعـی گل اسـت و‬ ‫به سـبک رئـال به تصویـر کشـیده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن هنرمنـد باسـابقه کـه در سـال ‪ 1398‬کتـاب «شـکوه‬ ‫شـعر» را به انتشـار رسـانده بااشـاره به اینکه در شـرایط ویـژه ای کـه‬ ‫به دلیـل شـیوع کرونـا‪ ،‬گرایـش مخاطبـان بـه هنـر به دلیـل رعایـت‬ ‫مسائل بهداشتی کم شده است‪ ،‬تکیه بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫مجـازی می توانـد بـرای هنرمنـدان راهگشـا باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد‬ ‫تبلیغـات دراین حـوزه جدی تـر مدنظـر نـگاه داشـته شـود و رسـانه‬ ‫ملـی می توانـد بـا اختصـاص بخش هـای تبلیغـی دراین عرصـه‬ ‫بـه انتشـار اثـار هنـری کمـک کنـد»‪ .‬وی کـه تحصیلات خـود را در‬ ‫مقطـع کارشناسـی در دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل بـه پایـان‬ ‫رسـانده باتا کیدبراینکـه در شـرایط کنونـی می تـوان بـا اسـتفاده‬ ‫از فضاهـای بـاز‪ ،‬در برگـزاری نمایشـگاه ها به گونـه ای رفتـار کـرد کـه‬ ‫عالوه بر زنده نگاه داشـتن هنر‪ ،‬مسـائل بهداشـتی نیز رعایت شود‪،‬‬ ‫عکـردن‪ ،‬بسـط و انتقـال‬ ‫ادامـه داد‪« :‬هنـر‪ ،‬خالقیـت و توانایـی جم ‬ ‫احساسـات‪ ،‬اندیشـه و زیبایـی فـرد هنرمنـد بـه جامعـه اسـت؛ و‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬نوعـی مبارز اسـت که روحیه تجددخواه و ساختارشـکن‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫نزهتعبدالهی‬ ‫سرودی نو بیاور‬ ‫و در گوشم نجوا کن‬ ‫مرا ‪ ،‬به امید ‪ ،‬پیوند ِده‬ ‫رهایی را ‪ ،‬بیادم بیاور‬ ‫و زیستن را‬ ‫شکفتن را‬ ‫بیادم بیاور‬ ‫من‪ ،‬جوانه نزده خشکیده ام‬ ‫دستانم را بگیر‬ ‫و در باغچه ِ ی رویای خویش‬ ‫سبز بکار‬ ‫مرا ‪ ،‬کمی بیشتر از‬ ‫باقی گل ها ‪ ،‬دوست ِبدار‬ ‫ِ‬ ‫نوازش کن‬ ‫گلبرگ هایم را می بینی‬ ‫که در نور تو‬ ‫چگونهمی درخشند‬ ‫هستی را بیاور‬ ‫من این گونه زنده ام‬ ‫اکبرنصرتی‬ ‫ان سوی پنجره‬ ‫ابرهای اسمان‬ ‫بسان قوهای سپید‬ ‫بر پهنه ی نیلگون می گذرند‬ ‫این سویپنجره‬ ‫ابر های چشم من‬ ‫بی وقفهمی بارند‬ ‫نسـیم یاقوتـی؛ هنرمنـد عروسک سـاز شـرکت کننده‬ ‫بااشـاره به اینکه‬ ‫دراین نمایشـگاه‬ ‫عروسـک ها چـه نمایشـی و چـه‬ ‫غیر نمایشـی‪ ،‬معنـای خاصـی را بـرای‬ ‫کودکان دارند‪ ،‬گفت‪« :‬پیشنهاد حضور‬ ‫عروسـک دراین نمایشـگاه داده شـد‬ ‫و بـا اسـتقبال هنرمنـدان نیـز مواجـه‬ ‫شـد و مـن نیـز تلاش کـردم تـا اثـار خـود‬ ‫را دراین عرصـه به نمایـش بگـذارم»‪ .‬وی کـه تحصیلات خـود را‬ ‫در رشـته تئاتـر بـا گرایـش عروسـکی در مقطـع کارشناسـی ارشـد‬ ‫بـه پایـان رسـانده باتا کیدبراینکـه در شـرایط خاصـی ماننـد کرونـا‪،‬‬ ‫حمایت هـای مـادی و معنـوی مسـئولین ذی ربـط بـه عرصه های‬ ‫مختلـف هنـر نبایـد متوقـف شـود؛ و ا گاهی رسـانی درجهـت‬ ‫یسـت‬ ‫دیده شـدن اثـار بـرای مخاطبـان نیـز از جمله مسـائل مهم ‬ ‫کـه نبایـد فرامـوش شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬به یقیـن حمایـت مسـئولین‬ ‫رده بـاالی دولتـی در گرایـش هنرمنـدان بـه تولیـد اثـار بیشـتر‬ ‫بسـیارمهم و تاثیرگـذار اسـت»‪ .‬یاقوتـی کـه کارگردانـی نمایش های‬ ‫عروسـکی‪ ،‬عروسک سـازی و تدریـس در رشـته عروسک سـازی در‬ ‫دانشگاه را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده بااذعان به اینکه‬ ‫در دنیـای امـروز‪ ،‬تعاریـف قدیمـی هنـر و هنرمنـد منسـوخ شـده‬ ‫است و کاربرد گذشته را ندارد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬امروز هرکسی می تواند‬ ‫هنرمنـد باشـد و اثـر هنـری خلـق کنـد؛ البتـه نبایـد فرامـوش کـرد‬ ‫کـه ایـن فـرد‪ ،‬نیازمنـد ذوق‪ ،‬خالقیـت و دانـش اصولـی ان عرصـه‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫محدثهبلوکی‬ ‫چشمانت‬ ‫راز اتش بود‬ ‫در التهاب قلب ویران شده ام‬ ‫و لبانت چون دشنه ای سوزان‬ ‫که مرهم تمام زخم های قبل از تو با من بود‬ ‫و ان قدر با اتش دوست داشتن‬ ‫و عطر تنت زندگی کرده ام‬ ‫که همه چیز را از یاد برده ام جز تو‬ ‫و حاال دیگر هراسی ندارم‬ ‫از این همه سوختن‬ ‫از این همه زخم‬ ‫خاکستر خاطراتی که‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫از من و تو به جای خواهد ماند‬ ‫پریـا رحمانـی؛ هنرمنـد نقـاش حاضـر دراین نمایشـگاه‬ ‫بااشـاره به اینکه دراین رویـداد چهـار‬ ‫اثـر را باعنـوان «پروانـه» بـا تکنیـک‬ ‫رنگ روغـن‪ ،‬ا کریلیـک و ورق طلا اراده‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در شـرایط شـیوع‬ ‫کرونـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه جامعـه‬ ‫بـه هنـر نیـاز دارد و عالقه منـدان بـه‬ ‫ارائـه اثـر هنـری خویـش و درمقابـل‬ ‫مخاطبـان هنـر بایـد بـا فعالیت هـای هنـری مختلـف؛ از جملـه‬ ‫شاتر‬ ‫قصاص ه�نگام جنایت‬ ‫من فقط زنمو می خوام‪ ،‬سوخته؛ ولی زنمو‬ ‫می خوام‪ .‬می خوایید قصاص کنید‪ ،‬می خوایید‬ ‫اعدام کنید؛ خب زود باشید ‪ ...‬محسن‬ ‫مرتضوی‪ ،‬مریم زمانی‪ ،‬الهام سلطانی و شیما‬ ‫خوش اقبال؛ بازیگرانایننمایشبه نویسندگی‬ ‫کارگردانی جواد رحیمی هستند که دکتر‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫پیام احمدی کاشانی ان را تهیه کرده و تا ‪27‬‬ ‫اسفندماه ‪ 99‬در «خانه نمایش مهرگان»‬ ‫(سالن شماره ‪ )۱‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫مینا قانع‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه های مجـازی و حضـوری بـه ارائـه هنـر خویـش‬ ‫ادامـه دهنـد تـا مخاطبـان نیـز بتواننـد از ان اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی‬ ‫که شرکت در نمایشگاه های گروهی و ورکشاپ های مختلفی را در‬ ‫کارنامـه هنـری خویـش به ثبت رسـانده بااذعان به اینکه مهم ترین‬ ‫جلوه کار و فعالیت های ماوراءالطبیعه مناسب برای زندگی ست‪،‬‬ ‫یسـت کـه نـگاه می کنـد‪ ،‬درک‬ ‫افـزود‪« :‬هنرمنـد به یقیـن فرد ‬ ‫می کنـد و درنهایـت خلـق می کنـد و خلقـی کـه ازاین مسـیر اتفـاق‬ ‫یسـت و همواره تاثیرگذار بوده؛ این تاثیر‬ ‫بیفتد‪ ،‬به یقین هنر واقع ‬ ‫تنهـا بـه عصـر زندگی هنرمند محدود نمی شـود و درنهایـت‪ ،‬بعد از‬ ‫درگذشـت او‪ ،‬اثار به جای مانده از او مخاطبان را به مسـیری که او‬ ‫مدنظـر داشـته‪ ،‬هدایت می کنند»‪ .‬رحمانی که تحصیلات خود را‬ ‫در دانشـگاه دزفـول بـه پایـان رسـانده باتا کیدبراینکـه امـروز تعیین‬ ‫بیمـه هنرمنـدان بـرای جبـران خسـارت هنرمنـدان زیان دیـده از‬ ‫شیوع کرونا تاثیرات بسیار مثبتی در فعالیت انان خواهد داشت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬هنرمنـدان بایـد بتواننـد در مـدت بیـکاری‪ ،‬از مزایـای‬ ‫بیمـه بیـکاری اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫بتـراش کـه از سـال ‪ 1380‬فعالیـت‬ ‫ایدیـن حامـدی؛ هنرمنـد چو ‬ ‫خـود را به صـورت خودامـوز اغـاز کـرده‬ ‫بااشـاره به اینکه اثـر او دراین رویـداد‬ ‫باعنـوان «ربـات کودکـی» بـا الهـام از‬ ‫ربـات کودکـی خـودش بـا چوب هـای‬ ‫راش‪ ،‬گـردو و جنگلـی تولیـد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بااینکـه ایـن ربـات‬ ‫هیچ وقـت بـا مـن حـرف نمـی زد‪،‬‬ ‫دنیـای مـن دران زمـان بـود و امـروز تبدیـل بـه اثـر مـن شـد کـه‬ ‫دراین نمایشـگاه بـرای عالقه منـدان بـه هنـر به نمایـش گذاشـته‬ ‫شـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه در شـرایط رعایـت فاصله گـذاری‪ ،‬بایـد‬ ‫بـا برگـزاری گالری هـای مجـازی و ارائـه اثـر هنرمنـدان‪ ،‬انـان را بـه‬ ‫تولیـد اثـار بیشـتر گرایـش داد و دلگـرم کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنـر‪ ،‬جوشـش‬ ‫درونی نگاه متفاوت هنرمند نسبت به دنیای پیرامونی اوست که‬ ‫در وجـود او شـکل می گیـرد و بـه یـک اثـر هنـری تبدیـل می شـود و‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬هنرمند‪ ،‬ایینه تمام نمای حقیقت و واقعیت اسـت‬ ‫و بـا قدرتـی کـه دراختیـار دارد‪ ،‬می توانـد هرانچـه را کـه در هسـتی‬ ‫وجـود دارد و می توانـد روی زندگـی بشـر تاثیرگـذار باشـد‪ ،‬به نمایش‬ ‫بگـذارد و ازاین مسـیر دررونـد بهبـود زندگـی افـراد عمـوم اقشـار‬ ‫جامعـه گام بـردارد»‪ .‬حامـدی باتا کیدبراینکـه امـروز‪ ،‬بهبـود وضـع‬ ‫معیشـتی هنرمنـدان به دیده شـدن اثار انـان و حضور دوسـتداران‬ ‫هنـر و بیشتر شـدن تعـداد انان بسـتگی دارد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬تبلیغات‬ ‫هنر هنرمندان در فضاهای بزرگ‪ ،‬می تواند بسیارتاثیرگذار باشد»‪.‬‬ ‫ناهید مرتضی نواز که فعالیت هنری اش در رشته های رنگ روغن‬ ‫و سـیاه قلم بوده؛ بااشـاره به اینکه در اثر‬ ‫خـود دراین رویـداد‪ ،‬کودکـی را در حـال‬ ‫بـازی «لی لـی» به نمایـش گذاشـته‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه در عصـر حاضـر و‬ ‫درایـن دوران‪ ،‬کـودکان و نوجـوان‬ ‫به جـای بازی هـای فیزیکـی روح افـزا‪،‬‬ ‫درگیـر بازی هـای رایانـه ای و فضـای‬ ‫مجـازی هسـتند و از فضاهـای بـازی کودکانـه و دورهمی هـای‬ ‫دل انگیز دوستانه که ما ان را در کودکی و نوجوانی تجربه کرده ایم‪،‬‬ ‫دور مانده انـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در ایـن نقاشـی‪ ،‬تلاش کـرده‬ ‫اسـت تـا بخشـی از زیبایی هـا و شـکوه بازی هـای هیجان انگیـز‬ ‫دوران کودکی خویش را به تصویر بکشد‪ ،‬افزود‪« :‬در فضای جامعه‬ ‫امروز‪ ،‬عالقه مندان به هنر و فرا گیری مباحث هنری بسـیارزیادند‬ ‫و نبایـد فرامـوش کـرد کـه این افـراد شـاید در شـرایط عـادی پیـش‬ ‫از شـیوع کرونـا‪ ،‬راحت تـر می توانسـتند در فضـای امـوزش هنـر قـرار‬ ‫بگیرنـد»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقاش ضمن ابرازتاسـف از فضای مسـموم‬ ‫موجـود در حـوزه بیمـاری کرونـا‪ ،‬بااذعان به اینکه در فضای کنونی‬ ‫نیـز بسـیاری از هنرمنـدان از تولیـد اثـار هنـری متوقـف نشـده اند‬ ‫و همـواره تلاش می کننـد کـه بـه تولیـد ادامـه دهنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«هنرمنـدان بایـد باتکیه بـر ظرفیت هـای موجـود در فضاهـای‬ ‫مجـازی‪ ،‬کالس هـای اموزشـی را ادامـه دهنـد و از امرارمعـاش بـاز‬ ‫نماننـد»‪.‬‬ ‫مهشـاد نژاد لبـاف؛ هنرمنـد تصویرسـاز که بـا ارائه اثـر «نارخاتون»‬ ‫بـا تکنیـک «خمیـر» کاغـذ را‬ ‫بـا بهره گیـری از تکنیک هـای‬ ‫نقاشـی و حجـم در نمایشـگاه‬ ‫«رویـای کودکی من» به تصویر‬ ‫کشـیده؛ باتا کیدبراینکـه امـروز‬ ‫هنـر بیـش از هـر ابـزار دیگـری‬ ‫نیـاز بـه تبلیـغ و رسـانه دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬به عینـه می بینـم کـه در کشـورهایی کـه بـه هنـر‬ ‫و هنرمنـد اهمیـت بیشـتری داده می شـود‪ ،‬هنرمنـدان‬ ‫جایگاهـی واالتـر دارنـد و راحت تـر بـه تولیـد اثـار هنـری‬ ‫می پردازنـد»‪ .‬وی کـه دوسـال اسـت به صـورت جـدی‬ ‫تصویرسـازی را اغـاز کـرده باتا کیدبراینکـه امـروز‪ ،‬می تـوان‬ ‫بـا رایزنـی بـا کشـورهای دیگـر‪ ،‬از اثـار هنرمنـدان انـان‬ ‫اسـتفاده کـرد و بـا شـکل گیری ایـن ارتبـاط دوسـویه‪ ،‬اثـار‬ ‫هنرمنـدان ایرانـی را بـرای مخاطبـان خارجـی به نمایـش‬ ‫گذاشـت‪ ،‬افزود‪« :‬این ارتباط بسـیارموثر اسـت و می تواند‬ ‫کمک هـای شـایانی را بـه هنرمنـدان برسـاند»‪ .‬وی کـه‬ ‫تحصیلات خـود را در مقطـع کارشناسـی در رشـته‬ ‫ارتبـاط تصویـری بـه پایـان رسـانده بااشـاره به اینکه هنـر‬ ‫را پدیـده ای می دانـد کـه از دیربـاز نقـش بسـیارمهمی را‬ ‫در زندگـی بشـر داشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬تبلیغـات رسـانه ای تولیـد‬ ‫اثـار هنرمنـدان و ازسـوی دیگر‪ ،‬حمایت هـای دولتـی و‬ ‫خصوصـی درجهـت تخصیـص فضاهـای نمایشـگاهی؛ و‬ ‫نیز حمایت های روزافزون مسئولین می تواند هنرمندان‬ ‫را بـه تولیـد اثـار هنـری بیشـتر گرایـش دهـد»‪.‬‬ ‫یلـدا فاضـل؛ هنرمنـد شـرکت کننده در رشـته «نقاشـی» در‬ ‫نمایشگاه «رویای کودکی من» بااشاره به اینکه چنانچه مسئولین‬ ‫قصـد بهر هبـردن از هنـر در فرهنگ سـازی و جـذب مخاطبیـن را‬ ‫یسـت از هنرمنـدان در ایجـاد فرهنگ سـازی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬کاف ‬ ‫درخواست کنند و جایگاه روشنی برای قشر هنرمند دراین عرصه‬ ‫قائـل شـوند تـا به بهترین نحـو از تاثیر متقابل همدیگر سـود ببرند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬هنرمند‪ ،‬درداشـنای مردم و یار دلسـوز و همیشـه همراه با‬ ‫مـردم و جامعـه خـود اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه هنـر‪ ،‬نمایشـی‬ ‫از جهان بینـی هنرمنـد از وضعیـت درونـی و بیرونـی موثـر اسـت‪،‬‬ ‫یتـر از احوال‬ ‫افـزود‪« :‬هنرمنـد‪ ،‬دارای نگاهی رسـانا و تاثیرگذار درون ‬ ‫یسـت کـه نیـاز بـه بیـان و شنیده شـدن را در خویـش‬ ‫اجتماع ‬ ‫داشـته و نیـاز مخاطـب را بـه درک‪ ،‬همـدردی بـا ضمیـر خـود و‬ ‫اشـترا ک بـا دیگـری برطرف می کنـد؛ ازاین رو‪ ،‬هنرمنـد و مخاطب‪،‬‬ ‫نیـاز همدیگـر هسـتند»‪ .‬فاضـل افـزود‪« :‬همان طورکـه پیـش از من‬ ‫ً‬ ‫نیـز هنرمنـدان زیـادی خواسـتار این موضـوع شـده اند‪ ،‬صرفا تغییر‬ ‫نـگاه مسـئولین نسـبت بـه حقـوق نداشـته هنرمنـدان‪ ،‬موجـب‬ ‫تغییـر وضعیـت اقتصـادی انـان خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫عاطفه گلریز؛ هنرمند رشته موزائیک‪-‬ارت‪ ،‬حاضر در نمایشگاه‬ ‫«رویـای کودکـی من» کـه دراین رویداد‪،‬‬ ‫اثـری را باعنـوان «دلقکـی در ائینـه»‬ ‫به نمایـش گذاشـته بااشـاره به اینکه‬ ‫دراین اثـر کوشـیده اسـت تـا بگویـد کـه‬ ‫دلقـک بـا تمـام خنده هـا و خوشـی‪،‬‬ ‫پشـت نقابـی بـزرگ مخفـی شـده و‬ ‫مخاطب‪ ،‬انعکاس تمام واقعیت هایی‬ ‫از زندگـی او را در ایینـه می بینـد‪ ،‬گفـت‪« :‬حضور در نمایشـگاه های‬ ‫فرهنگی و هنری‪ ،‬به معنای رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی‬ ‫نیسـت و می توانیـم بـه همـه مخاطبـان خویش بگوییم کـه ما نیز‬ ‫می توانیـم بـا رعایـت تمـام پروتکل هـای بهداشـتی دراین مسـیر‬ ‫گام برداریـم»‪ .‬گلریـز کـه سه سـال اسـت دراین رشـته فعالیـت دارد؛‬ ‫بااشـاره به اینکه نمایشـگاه های انالیـن و وب سـایت های هنـری‬ ‫می تواننـد بـه انتشـار هنـر و بیشـتر دیده شـدن هنـر هنرمنـدان‬ ‫کمـک کننـد و گام هـای موثـری دراین عرصـه بردارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«مشـکالت اقتصـادی و حمایت نشـدن ازطـرف مسـئولین‪،‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن مشـکالت هنـر اسـت‪ .‬به عنـوان یـک هنرمنـد‬ ‫معتقـدم بـرای روشن نگه داشـتن چـراغ هنـر دراین مملکـت‪ ،‬بایـد‬ ‫تولیدکنندگان اثار هنری درزمینه های مختلف ازسوی مسئولین‬ ‫موردتوجـه بیشـتر قـرار بگیرنـد»‪ .‬وی که یک سـال اسـت به صورت‬ ‫حضـوری و مجـازی ایـن هنـر را بـه عالقه منـدان امـوزش می دهـد‪،‬‬ ‫هنر را پذیرفتن واقعیت ها‪ ،‬زندگی کردن و دوست داشـتن دانسـته‬ ‫و بااذعان به اینکـه مسـیر تولیـد یـک اثـر هنری در هنرمنـد به وجود‬ ‫می ایـد و بـا او رشـد می کنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬هنرمنـد تلاش می کنـد‬ ‫قتـر حـس کنـد و بیشـتر بدانـد»‪.‬‬ ‫عمی ‬ ‫شـیما عظیم بیـک بااشـاره به اینکه دراین نمایشـگاه‪ ،‬تصویـری از‬ ‫مجسـمه کودکـی را به نمایش گذاشـته‬ ‫کـه به دنبال ارزوهـای خویش می گردد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه شـرایط کرونـا‪ ،‬امـروز‬ ‫می تـوان بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬مخاطبـان غیـر هنری‬ ‫را نیـز بـه هنـر جـذب کـرد و ازاین طریق‪،‬‬ ‫مسـیری را بـاز کـرد تا افـراد عالقه مند به‬ ‫تولیـد اثـار هنری بتوانند فعالیت خویـش را درزمینه های مختلف‬ ‫ادامـه دهنـد»‪ .‬وی کـه پنج سـال در حـوزه نقاشـی‪ ،‬مربیگـری و‬ ‫نقاشی کودک فعالیت دارد‪ ،‬انتقال عواطف و احساسات شخص‬ ‫بـه شـخص دیگـر را یکـی از مهم تریـن ریشـه های هنـر دانسـته و‬ ‫باتا کیدبراینکـه هنرمنـد می توانـد بـا انتقـال اثـر خویـش‪ ،‬عواطـف‬ ‫خـود را اشـکارا بیـان کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امـروز بـرای وضعیـت بهبـود‬ ‫اقتصـادی هنرمنـدان‪ ،‬نیـاز بـه توجـه مسـئولین و فرهنگ سـازی‬ ‫بیشـتر نسـبت بـه هنـر و هنرمنـد داریـم و ایـن جـز بـا حمایت هـای‬ ‫رسـانه ها صـورت نمی گیـرد»‪ .‬عظیم بیـک تا کیـد کـرد‪« :‬هنرمنـد‬ ‫تازمانی که خویشـتن واقعی را حفظ کند و به اثارش مغرور نشـود‪،‬‬ ‫می توانـد تـا همیشـه جاودانـه بمانـد»‪.‬‬ ‫شرایط دیدن یک تئاتر سالم را‬ ‫برای مخاطبان فراهم اوریم‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫شـیوا خسـرومهر پـس از تماشـای نمایـش «قصـاص هنـگام جنایـت»‬ ‫به نویسـندگی و کارگردانـی جـواد رحیمـی؛ بااشـاره به اینکه ایـن اثـر نمایشـی‪،‬‬ ‫اثـری درخورتوجـه بـوده اسـت و عزیزانـی کـه ایـن کار را بـه روی صحنـه‬ ‫برده انـد‪ ،‬فعالیتـی قابل تحسـین انجـام داده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در شـرایط فعلـی‪،‬‬ ‫به روی صحنه بـردن یـک اثـر نمایشـی‪ ،‬ریسـک بسـیارباالیی دارد؛ فعالیـت‬ ‫و تمرین هـای ایـن عزیـزان کـه شـاید بـرای بـار نخسـت اسـت بـه روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ ،‬کاری بسـیار ارزشـمند اسـت»‪ .‬او ضمـن ابـراز خرسـندی از اینکـه‬ ‫حضـور قربانیـان اسیدپاشـی دراین اثـر به عنـوان بازیگـر‪ ،‬نقطـه قابل توجـه‬ ‫و تاملی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بسـیار متاسـفم کـه جوانـان عزیـز ایـن کشـور‪ ،‬قربانـی‬ ‫چنیـن جنایتـی شـده اند و امیـد ان داریـم که هیچ کس به خاطر اسیدپاشـی‪،‬‬ ‫صـورت و زیبایی هـای خـود را از دسـت ندهـد»‪ .‬ایـن بازیگـر باسـابقه سـینما‪،‬‬ ‫تئاتـر و تلویزیـون باتا کیدبر اینکـه می تـوان بـا گفت وگوهـای مسـالمت امیز‬ ‫ً‬ ‫مسـائل موجـود را حـل کـرد و اصلا نیـازی به کارگرفتـن ابـزار خشـونت امیز و‬ ‫رفتارهـای زشـتی نظیـر اسیدپاشـی نیسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بعـد از شـیوع کرونـا‪،‬‬ ‫پـس از یک سـال ایـن اولین بـار اسـت کـه تئاتـر دیـده ام و دعوت هـای مختلف‬ ‫را به دلیـل بیمـاری رد کـرده ام و چـون ایـن کار به دلیـل حضـور بازیگـران و‬ ‫شـرایط خـاص‪ ،‬بسـیارمتفاوت بـود‪ ،‬نتوانسـتم ایـن دعـوت را رد کنـم»‪ .‬او‬ ‫بااشـاره به اینکه دکتـر پورسـعادت‪ ،‬از جملـه پزشـکان جراحـی پالسـتیک‬ ‫اسـت کـه بـرای کسـانی که صـورت خـود را به دلیـل اسیدپاشـی از دسـت‬ ‫داده انـد‪ ،‬جراحـی کاشـت مـو و ابـرو انجـام می دهـد و به واسـطه ارتبـاط بـا‬ ‫وی‪ ،‬به تماشـای ایـن اثـر دعـوت شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬توقـع داریـم کـه تماشـاچیان‬ ‫به محض ورود به سالن ازنظر سالمت و تب سنجی موردارزیابی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ازسویی‪ ،‬تمام مسائل بهداشتی؛ ازجمله نظافت در سالن های تئاتر رعایت‬ ‫شود تا مخاطبان هنر ارزشمند تئاتر درگیر دغدغه های سالمت نباشند و در‬ ‫مسـیر دیدن یک تئاتر‪ ،‬اسـیب سلامتی نبینند»‪ .‬او باتا کیدبراینکه مخاطب‬ ‫تئاتـر بایـد در اطمینان خاطـر کامـل به تماشـای یـک اثـر نمایشـی بنشـیند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در بـدو ورود تماشـاچیان بـه سـالن بایـد تمـام پروتکل هـای الزم‬ ‫رعایت شود و اقدامات پیشگیرانه بیماری توسط مسئولین سالن نیز انجام‬ ‫شـود‪ .‬ا گر قرار اسـت من به عنوان تماشـا گر به دیدن یک اثر هنری بنشـینم‪،‬‬ ‫رفتـار مدیریـت سـایت ها بایـد به گونـه ای باشـد کـه مخاطـب بـه دیـدن یـک‬ ‫ً‬ ‫نمایـش در شـرایط کاملا سـالم‪ ،‬اطمینـان کنـد»‪.‬‬ ‫فستیوال‬ ‫تاریخ سازی رنگین پوستان در گلدن گلوب ‪۲۰۲۱‬‬ ‫هفتا دو هشـتمین دوره مراسـم اهدای جوایز گلدن گلوب بامداد دوشـنبه در‬ ‫بورلـی هیلتـن کالیفرنیـا برگزار شـد و چادویک بوزمن‪ ،‬شـش ماه پـس از مرگ‪،‬‬ ‫جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد را بـرد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ اجـرای مراسـم را تینـا‬ ‫فـی و ایمـی پولـر بر عهـده داشـتند و برنـده بـزرگ ایـن دوره «سـرزمین اواره هـا»‬ ‫سـاخته کلویی ژائو بود که دو جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردان را برد‪.‬‬ ‫به این ترتیـب‪ ،‬ژائـو؛ نخسـتین فیلم سـاز زن اسـیایی لقـب گرفت که توانسـته‬ ‫جایـزه گلدن گلـوب بهتریـن کارگـردان را از ان خـود کنـد‪ .‬از دیگـر برندگان مهم‬ ‫ایـن دوره می تـوان بـه چادویـک بوزمـن اشـاره کـرد کـه با «بلک باتم مـا رینی»‬ ‫جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد را بـرد‪ .‬ایـن سـتاره سیاه پوسـت شـش ماه پیش‬ ‫در ‪ ۴۳‬سـالگی پـس از چهار سـال مبـارزه پنهانـی بـا سـرطان‪ ،‬از دنیـا رفـت و‬ ‫بـا اخریـن هنرنمایـی اش روی پـرده سـینما برنـده یـک جایـزه معتبـر شـد‪.‬‬ ‫همسـر بوزمـن بـا یـک نطـق احساسـی و در حالی کـه اشـک می ریخـت‪ ،‬جایـزه‬ ‫او را گرفـت‪ .‬جایـزه بهتریـن فیلـم خارجـی نیـز بـه «مینـاری» از امریـکا رسـید و‬ ‫«روح»‪ ،‬دو جایـزه گلدن گلـوب بهتریـن انیمیشـن بلنـد سـینمایی و بهتریـن‬ ‫موسـیقی متـن را بـرد‪ .‬ساشـا بـارون کوهـن هـم بـا «بـورات ‪ »۲‬جایـزه بهتریـن‬ ‫بازیگـر مـرد کمـدی را از ان خـود کـرد؛ فیلمـی کـه برنده جایـزه بهترین کمدی‬ ‫گلدن گلـوب ‪ ۲۰۲۱‬شـد‪ .‬انـدرا دی بـرای «ایـاالت متحـده علیه بیلی هالیدی»‬ ‫بهتریـن بازیگـر زن و جـودی فایتـر با «موریتانیایی» بهتریـن بازیگر زن مکمل‬ ‫لقـب گرفتنـد و رزمنـد پایک بـا ‪ I Care a Lot‬جایزه بهترین بازیگر زن موزیکال‬ ‫یـا کمـدی را به دسـت اورد‪ .‬جایـزه بهتریـن فیلم نامـه هـم بـه ارون سـورکین‬ ‫بـرای «دادگاه شـیکا گو هفـت» رسـید‪ .‬دانیـل کالویـا؛ بازیگـر سیاه پوسـت بـا‬ ‫«یهـودا و مسـیح سـیاه» بهتریـن بازیگـر مـرد مکمـل شـد‪.‬در بخـش جوایـز‬ ‫تلویزیونی‪« ،‬تاج» و «گامبی وزیر» جایزه های اصلی را ربودند و «شتز کریک»‬ ‫بهتریـن سـریال کمـدی شـد‪ .‬مراسـم امسـال درواقـع‪ ،‬ترکیبـی از حضـوری و‬ ‫انالیـن بـود و مجریـان و اهدا کننده ها در نیویورک و لس انجلس روی صحنه‬ ‫حضور داشـتند‪.‬‬ ‫سه جایزه از جشنواره هندی برای «کالس رانندگی»‬ ‫فیلم کوتاه «کالس رانندگی» به کارگردانی مرضیه ریاحی؛ از جشنواره جهانی‬ ‫فیلـم «سینما‪-‬سـفر» هنـد سـه جایزه گرفـت‪ .‬به گزارش سـایه؛ این جشـنواره‬ ‫که در دو بخش اماتور و حرفه ای برگزار شـد؛ در بخش حرفه ای سـه جایزه به‬ ‫فیلـم کوتـاه ایرانـی اهـداء کرد‪ .‬جایزه بهتریـن کارگردانی جشـنواره به مرضیه‬ ‫ریاحی‪ ،‬جایزه بهترین تدوین به حسین نشاطی و جایزه بهترین فیلم نامه‬ ‫بـه مرجـان ریاحـی بـرای فیلـم کوتـاه «کالس رانندگـی» اهـداء شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫جهانی فیلم «سینما‪-‬سفر» هند‪ ،‬ماه فوریه ‪ 2021‬در شهر بمبئی برگزار شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-SLX‬مدل ‪ 1396‬با شـماره پال ک ایران ‪643 -32‬م‪ 74‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 164B0144758‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE1HK073145‬بـه مالکیـت جعفـر فانی مفقـود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 242‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329126001906‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارادان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز سـوری فرزنـد رمضانعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬در یکبـاب دامـداری‬ ‫و حقابـه بـه مسـاحت ‪ 18532/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 15‬فرعـی از ‪ 67‬اصلـی واقـع در سـوداغالن خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقایان مختار رسـتمیان و قاسـمعلی شـکیبا محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 965‬علی عرب سرهنگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربـه اینکـه اقـای وحیـد کوهسـتانی بـه وکالتنامـه ‪ 89351‬مـورخ ‪ 1392/04/23‬بـه وکالـت از قنبـر‬ ‫حاجی قوچانی باسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی اسـت سـند مالکیت نسـبت ‪209.4‬سـهم‬ ‫مشـاع از ‪73922.3‬سـهم ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ‪ 63‬فرعـی از پلا ک ‪ 60‬اصلـی واقـع در بخـش ‪3‬‬ ‫سـبزوار شهرسـتان سـبزوار که متعلق به قنبر حاجی قوچانی بوده بعلت جابجایی مفقود شـده اسـت‪ .‬با‬ ‫بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیه ذیل ثبـت ‪ 67515‬صفحـه ‪ 82‬دفتر امال ک جلـد ‪400‬‬ ‫بـه نـام قنبـر حاجی قوچانـی بـه شـماره چاپـی ‪ 0140147‬صـادر و تسـلیم شـده و دفتـر املا ک بیـش از ایـن‬ ‫حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا باسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫باشـد بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصورت عدم وصـول اعتراض‬ ‫در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2342‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7-CNG‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪995 -25‬ل‪98‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1458074‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21VE4LK000952‬بـه مالکیـت مـدد‬ ‫یوسـفی تازه کند مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪549 -32‬ن‪ 39‬و شـماره موتور ‪ 4313320‬و شـماره شاسـی ‪ 2290024505‬بنام زهره سـمیعی فرزند‬ ‫فر ج الـه بـا کـد ملـی ‪ 0702903361‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 193‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪191 -32‬ل‪57‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 356116‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281820958‬بنـام کلثـوم صیدمحمدخانـی فرزنـد‬ ‫نجیب الـه بـا کـد ملـی ‪ 0701493836‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 191‬تربت حیدریه‬ ‫اخطاریه اجرای صیغه طالق‬ ‫اقـای حسـین احمـدی فرزنـد محمدعیسـی تبغـه افغانسـتان‪ ،‬بـا عنایـت بـه رای دادگاه شـماره‬ ‫‪ 9909975175302717‬مورخـه ‪ 1399/09/11‬شـعبه اول دادگاه خانـواده تربت حیدریـه بـه اجـرای صیغـه‬ ‫طلاق بیـن خـود و خانـم بی بی فاطمـه موسـوی گوجی فرزنـد سـیدحبیب از تاریـخ ابلاغ ایـن اخطاریـه به‬ ‫شما یک هفته مهلت داده می شود که با مراجعه به این دفترخانه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام‬ ‫کنیـد‪ .‬درغیراینصـورت طلاق طبـق مقـررات قانونـی اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 192‬دفتر رسمی ازدواج شماره ‪ 1‬و طالق شماره ‪ 6‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز اتومبیـل ام وی ام ‪ X22.MT‬بـه رنـگ قرمـز متالیـک مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪535 -34‬ن‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ MVMD4G15BAFH008036‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATFBAAV1H1007279‬بنام هادی طاهری فرزند جعفر با کد ملی ‪ 5279537527‬مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اینجانب فتح اله پازوکی به شماره شناسـنامه ‪ 284‬متولد ‪ 1339‬مالک ‪6‬سـهم مشـاع به متراژ ‪ 20‬هکتار از‬ ‫‪ 114‬هکتـار پلا ک ثبتـی ‪ 239554‬واقـع در قاسـم اباد تهرانچی صـادره به تاریخ ‪ 1377/07/10‬که از سـمت‬ ‫غـرب بـه شـرق اسـت بـه اراضـی قاسـم اباد تهرانچـی بـه کریم ابـاد و از شـمال بـه اراضـی قاسـم اباد تهرانچـی‬ ‫و از جنـوب بـه زمیـن اقـای محسـن زمانی افشـار و از شـرق بـه جـاده عباس ابـاد وصـل می باشـد را بـه اقـای‬ ‫فتح الـه پازوکـی فرزنـد جـواد بـه شماره شناسـنامه ‪ 284‬متولـد ‪ 1339‬صـادره از شـهرری وا گـذار کـردم‪ .‬ایـن‬ ‫مالکیـت از تاریـخ ایـن ا گهـی هـر شـخصی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت تسـلیم نموده‬ ‫چنانچـه در مـدت مقـرر اعتراضـی واصل نگـردد اقدامـات قانونی انجام مـی پذیرد‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/07/15-139960318019003817‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کیـوان دهقان لمـر فرزنـد محرمعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 264‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 966/60‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 317‬از ‪81‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 3‬واقـع در قریـه االالن بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای ایـوب دهقـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/1624‬‬ ‫اخطاریه ثبت طالق‬ ‫ً‬ ‫جناب اقای رضا رحیم زاده ندامانی شغل‪ :‬بیکار‪ ،‬بدینوسیله به شما اخطار می گردد مستندا به دادنامه‬ ‫شـماره ‪ 9909971834101259‬صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان صومعه سـرا درخصـوص‬ ‫تقاضـای خانـم پریسـا نعمتی نوپاشـانی مبنـی بر صـدور حکم طلاق مراتب ثبت بـه این دفترخانـه وا گذار‬ ‫گردیـد‪ .‬لـذا بـه شـما اعلام می گـردد جهـت انجـام تشـریفات قانونـی ثبـت طلاق و اجـرای مفـاد دادنامـه‬ ‫صدرالذکـر از تاریـخ وصـول ‪ 7‬روز فرصـت داریـد بـه ایـن دفترخانـه مراجعـه نمائیـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‬ ‫مراتـب ثبـت واقعـه طلاق طبـق قانـون حسـب دسـتور مراجـع مختـرم قضائی انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/957‬مرتضی پیراولیا طاهرگورابی‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 182‬و طالق ‪ 3‬صومعه سرا‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/09-139960318019006087‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عـادل قربانی طوالرودپاییـن فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪2086‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1918/89‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعـی ‪ 10404‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 769‬و ‪ 192‬واقـع در قریـه طـوالرود بخش ‪ 28‬گیالن‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی قربانـی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1632‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006464‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا محبی هره دشـت فرزنـد باالسـی بـه شماره شناسـنامه ‪125‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 270/15‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعـی ‪ 10405‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5404‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عزیـز ثریایـی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1634‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006465‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسـن کائینی فرزند غالمحسـین به شماره شناسـنامه ‪ 85‬صادره‬ ‫از تهـران در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 626/74‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 365‬از ‪75‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‪ -‬واقـع در قریـه گتکسـر بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای قاسـم قلی نـژاد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1637‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/21-139960318011014892‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای ساسـان شـیروانی احمدی فرزند سـرتیپ به شماره شناسـنامه ‪ 2369‬صادره از‬ ‫ابادان در ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪ 276/14‬مترمربع مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت‬ ‫‪ 85/85‬مترمربـع پلا ک ‪ 320‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 23‬اصلی واقع‬ ‫در قریـه صیقالن تولـم بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ابوالقاسـم مهدی نـژاد محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/955‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امال ک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ -1 .‬مقـدار هفده شـعیر و‬ ‫هشـت هـزار و دویسـت و پنجـاه و چهـار صـد هـزارم شـعیر مشـاع (‪ )17/08254‬از ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بنـام اقـای کمـال قیمتـی فرزنـد بهاءالدیـن تحـت پلا ک ‪ 76‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی بخـش ده به‬ ‫مسـاحت ‪ 17337‬مترمربـع جـزء نسـق زارعانه شـماره ‪ 15785‬مورخـه ‪ 1345/02/10‬بنـام اقای حبیب اله‬ ‫کیخسـروی به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای حسـن اباد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 160390‬هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫تـا هـر کـس مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود و یا نسـبت به ملـک مرقوم معاملـه ای انجـام داده اما در‬ ‫متن ا گهی ذکر نشـده از تاریخ انتشـار ا گهی ظرف مدت ‪ 10‬روز اعتراض خود را به این اداره ارائه و یا سـند‬ ‫مالکیـت را بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض سـند مالکیـت المثنـی پلا ک فوق الذکـر بنـام مالـک فوق صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 407‬علی محمد براتی‪ ،‬رئیس ثبت کامیاران‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ اطلسـی متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ‪786 -21‬ب‪ 86‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 01216136‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284575347‬به نام بهزاد نامداری مفقود شـده و اعتبار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد تیبـا صندوقـدار بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1398‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪369 -34‬و‪ 47‬و شماره موتور ‪ M158710396‬و شماره شاسی ‪ NAS811100K5835383‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 3932876490‬بنـام محسـن یزدانـی مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند قطعـی (دفترخانـه) خـودرو سـواری کرایـه پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ زرد روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪473 -19‬ع‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 12486105256‬و شـماره شاسـی ‪ 40385228‬بـه نـام محمدعلـی‬ ‫برخـورداری مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت (سند کمپانی) و برگ سبز خودرو سواری پراید ‪ 131SE‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1394‬با‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪234 -24‬د‪ 62‬و شـماره موتور ‪ 5220464‬و شـماره شاسـی ‪NAS411100E1075845‬‬ ‫بنام مسعود حنطاش با کد ملی ‪ 2000836216‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۴۶۴ -۲۹‬ل‪ ۷۷‬و شـماره موتـور ‪ ۳۲۶۳۷۹۸‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288389077‬و شـماره‬ ‫شناسـایی ‪ IRPC881V1IW389077‬به نام پیام عزیزی به شـماره ملی ‪ ۴۹۵۰۰۶۹۵۹۴‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرستانجوانرود‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002846‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و‬ ‫اراضـی سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای روح الـه بسـاطی فرزنـد طهمـاس بـه ش ش ‪ 28‬صـادره از اسلام ابـاد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 108/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ -‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابان ابومسـلم خریـداری برابر مبایعه نامه عـادی و عدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000675‬مـورخ ‪ 1399/12/08‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزاد صـدری فرزنـد سـیروس بشماره شناسـنامه ‪21025‬‬ ‫صـادره از سـنقر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن و بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 286/34‬مترمربـع‬ ‫در قسـمتی از ‪ 2088‬اصلی واقع در سـنقر‪ -‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار شهیدصیادشـیرازی خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی خانـم ارزو (ژالـه) ظاهـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000674‬مـورخ ‪ 1399/12/08‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرزاد صدری فرزند سیروس بشماره شناسنامه ‪ 21025‬صادره‬ ‫از سـنقر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن و بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 304/82‬مترمربـع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 2088‬اصلـی واقـع در سـنقر‪ ،‬میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار شهیدصیادشـیرازی‬ ‫خریداری از مالک رسـمی خانم ارزو (ژاله) ظاهری محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000678‬مـورخ ‪ 1399/12/09‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علی اقا کاوسی سـطری فرزند علی عسـکر بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 847‬صـادره از سـطر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 57939/33‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 146‬کلیایـی واقـع در سـنقر‪ -‬اراضـی مزروعـی شـهر سـطر خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫ی اقـا کاوسی سـطری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫علـ ‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/30-139960318019005246‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـول جانعلی خواه ریـک فرزنـد سـبحانعلی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 97‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 685/69‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 12282‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 237‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای قربـان جانعلی خـواه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1576‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005807‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبـاس مفیـدی فرزنـد محمدابراهیـم به شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از‬ ‫شـمیران در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 1225‬مترمربع پال ک فرعـی ‪ 975‬از ‪ 15‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 368‬واقـع در قریـه هره دشـت بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای شـاه محمد تقی پـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1559‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005744‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـر امیری فرزند مجید بـه شماره شناسـنامه ‪ 2620030250‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دوطبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 195/79‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 12279‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 168‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای مهـدی پورکارگرمریـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1572‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16-139960318011012905‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه عبـاس صفری کتم جانی فرزند حسـین از‬ ‫‪ 144‬از ‪ 39‬اصلی واقع در قریه اللم بخش ‪ 25‬گیالن از نسـق حسـین صفری کتم جانی بعنوان ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان احداثی بمساحت ‪ 2846/4‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز‬ ‫گردیده و پال ک ‪ 275‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/914‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امال ک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ -1 .‬ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان و محوطـه متصـل بـه ان بـه مسـاحت ‪ 1433/44‬مترمربـع کـه از کل مسـاحت مذکـور مقـدار‬ ‫‪ 960/67‬متـر ان داخـل در حریـم رودخانـه قـرار دارد‪ ،‬بنـام اقـای امیر زمانی دادانه فرزند محمدعلی تحت‬ ‫پال ک ‪ 4001‬فرعی از ‪ 4‬اصلی بخش ده جزء نسـق زارعانه شـماره ‪ 14298‬مورخ ‪ 1342/02/16‬بنام محمد‬ ‫امینـی مشـاعی به ادرس روسـتای حسـن اباد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 160396‬هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون خانـم نسـرین باتمانـی بـا توجـه بـه درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 1399/12/10-7197‬مدعـی‬ ‫گردیده انـد سـند مالکیـت یـک سـهم مشـاع از پانـزده سـهم عرصـه پلا ک ‪ 143‬فرعـی از ‪ 54‬اصلـی بخـش ‪8‬‬ ‫کامیاران که بنام نسـرین باتمانی به نسـبت یک سـهم مشـاع از پانزده سـهم عرصه ثبت و صادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده و بـه علـت اهمـال و جابجایـی سـند مالکیـت مذکـور مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬علهـذا باسـتناد مـاده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت بدینوسـیله مراتـب در یـک نوبـت جهـت اطلاع عموم ا گهی می شـود‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪615 -79‬ج‪ 26‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11158100004‬و شـماره شاسـی ‪ 50053181‬بـه مالکیـت‬ ‫ضیاالدیـن مـرادی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی روسـتائی زنـان باغچـه جیـک بـه شـماره ثبـت ‪ 198‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10861828581‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/09‬و نامـه شـماره ‪ 184/1603‬مـورخ ‪ 1399/11/19‬اداره تعـاون روسـتائی‬ ‫شهرسـتان سـلماس تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬کلیـه ارقـام‪ ،‬مـواد ترازنامـه‬ ‫و حسـاب سـود و زیـان سـال ‪ 1398‬تصویـب گردیـد‪ -2 .‬خانـم زینـب صادقـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ -1728917751‬خانـم سوسـن کریم پوربخشـکندی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2850228036‬بـه عنـوان بازرسـان شـرکت بـرای یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری سلماس (‪)1103031‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005009262‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/25‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم زهرا کاله درازی فرزند حسـن نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 87‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 37‬فرعـی از ‪ 96‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫تاخـک بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمداسـماعیل‬ ‫لسـانی فرزنـد محمدتقـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن‬ ‫ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه‬ ‫نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/9263‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 9800157‬مقـدار نـود و چهـار سـهم و هشـتاد صـدم سـهم مشـاع (‪ )۹۴/08‬بـه‬ ‫اسـتثنای بهای ثمن عرصه و اعیان از دویسـت و هشـتاد و دو سـهم و بیسـت و چهار صدم سـم (‪)۲۸۲/24‬‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 558‬فرعـی از پلا ک ‪ ۷۴‬اصلـی اراضـی کالتـ ه اقامحمـد‬ ‫ً‬ ‫بخـش ‪ 7‬سـبزوار واقـع در حـوزه ثبتـی جویـن (صرفا سـهم االرث اقای مجتبی سـهیلی فر در قبـال طلب خانم‬ ‫شـهیده عباس ابادی) از طریق مزایده حضوری به فروش می رسـد‪ .‬نشـانی امال ک مزبور واقع در شـهر نقاب‪،‬‬ ‫بلـوار امـام رضـا(ع)‪ ،‬کوچـه امـام رضـا(ع) ‪ ۲۲‬اسـت‪ .‬عرصـه پلا ک ثبتـی مذکور بـه مسـاحت ‪ ۲۸۲/24‬مترمربع‬ ‫دارای انشعابات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تومان‬ ‫(‪ 880.000.000‬تومان) ارزیابی و قطعی شـده که سـهم االرث اقای مجتبی سـهیلی فر از ششـدانگ پال ک فوق‬ ‫به مبلغ دویست و پنجاه و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش تومان‬ ‫(‪ 256.666.666‬تومـان) می باشـد کـه ملـک در حـال حاضـر در تصـرف خانـم حجیـه بانـو کالتـه اقامحمدی‬ ‫اسـت جلسـه مزایـده در تاریـخ ‪ 1399/12/23‬روز شـنبه از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪ ۱۲‬ظهـر در محـل اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک جویـن برگـزار کـه مقـدار ‪ ۹۴/08‬سـهم مشـاع بـه اسـتثنای بهـای ثمـن عرصـه و اعیـان‬ ‫از ‪ ۲۸۲/24‬سـهم ششـدانگ پلا ک ثبتـی مذکـور از مبلـغ پایـه ‪ 256.666.666‬میلیـون تومـان شـروع و بـه‬ ‫ً‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه شـرکت در مزایـده منـوط‬ ‫بـه پرداخـت ‪ 10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت‬ ‫بدهی هـای مربـوط بـه اب بـرق گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـترا ک و مصـرف درصورتی که مـورد مزایده‬ ‫دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی‬ ‫ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و درصورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی بابت‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول‬ ‫ً‬ ‫می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت‬ ‫و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/۱۲/12 :‬‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬اداره ثبت و اسناد جوین‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‬ ‫اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب درنظـردارد یکبـاب واحـد تجـاری از موقوفـه‬ ‫مسجد جامع این شهرستان را از طریق مزایده کتبی به صورت اجاره ماهیانه و برای مدت یک سال‬ ‫وا گذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجاره یکسال از مورخ ‪ 1400/01/01‬لغایت ‪ 1400/12/29‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ پایه اجاره ماهیانه برابر نظریه کارشناسی مبلغ ماهیانه ‪ 12/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬میزان پیشنهادات باید به طور صحیح و بدون قلم خوردگی باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیان درصورت برنده شدن بایستی یک فقره چک صیاد بابت تضمین تخلیه و یک فقره چک بابت تضمین اجاره‬ ‫و ‪ 2‬نفر به عنوان شهود معرفی نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیـان می تواننـد از روز ‪ 1399/12/12‬لغایـت پایـان وقـت اداری مـورخ ‪ 1399/12/26‬بـه مـدت ‪ 15‬روز پیشـنهادات‬ ‫خـود را در پا کت هـای در بسـته بـه دبیرخانـه ایـن اداره تحویـل نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پیشنهادهای واصله در ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/27‬با حضور اعضای مزایده بازگشاییمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اعضای کمیسیون مزایده نسبت به قبول و یا رد پیشنهادهای واصله مختار می باشند‪.‬‬ ‫‪ -8‬مبلغ پیشنهاد نباید کمتر از مبلغ پایه و برابر نظریه کارشناسی باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬پیشنهاددهندگان بایستی ‪ 10‬در صد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب اداره اوقاف واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬درصـورت برنـده شـدن و طـی مـدت ‪ 10‬روز بایـد بـه اداره اوقـاف مراجعـه و اقـدام بـه تنظیـم قـرارداد اجـاره ماهیانـه نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت مبلـغ ‪ 10‬درصـد از واریـزی عـودت داده نخواهـد شـد و بـا نفـر دوم تنظیـم قـرارداد می گـردد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اسالم اباد غرب‪ -‬بلوار شهیدسپهبد حاج قاسم سلیمانی‪ -‬تلفن‪083-45222558 :‬‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫برگزاری همایش دوچرخه سواری اقایان در شهر اندیشه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫همایش دوچرخه سواری ویژه اقایان هم زمان با سالروز‬ ‫والدت باسـعادت مـوالی متقیـان علی بن ابیطالـب در‬ ‫شـهر اندیشـه باحضـور مدیـران شـهری و شهرسـتانی و‬ ‫جمعـی از شـهروندان عالقه منـدان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور‬ ‫بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛‬ ‫اجـرای مسـابقات ورزش همگانـی به صـورت مسـتمر از‬ ‫محاسـن خوبـی برخوردار اسـت کـه از ان جملـه می توان‬ ‫بـه افزایـش نشـاط شـهروندی در محیـط شـهری اشـاره‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫هـدف از برگـزاری مسـابقات ورزشـی‪ ،‬ایجـاد شـادابی و‬ ‫نشـاط‪ ،‬افزایـش سـطح سلامتی بیـن شـهروندان فهیـم‬ ‫یسـت کـه باتوج هبـه شـرایط‬ ‫شـهر اندیشـه اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫ویـژه بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬ایـن مسـابقات شـور زندگـی را‬ ‫دوبـاره بیـن شـهروندان زنـده می کنـد‪ .‬دوچرخه سـواران‬ ‫به مناسـبت روز پـدر از سـاعت ‪ ۱۱‬روز پنج شـنبه هفتـم‬ ‫اسـفندماه مسـیر میـدان ازادی فـاز ‪ ۳‬شـهر اندیشـه تـا‬ ‫مجموعـه ورزشـی والیـت را پیمودنـد و درانتهـا ضمـن‬ ‫برپایـی مولـودی و جشـنی بـرای حاضریـن‪ ،‬توسـط‬ ‫مسـئولین مراسـم اهـدای جوایـز انجـام شـد‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه گالری نقاشی در شهر جدید اندیشه باحضور مسئولین برگزار شد‬ ‫مراسـم اختتامیـه گالـری نقاشـی شـهر اندیشـه باحضـور علـی ملکـی؛ شـهردار‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬نـادر نیکخـواه؛ رئیـس اداره فرهنـگ ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان شـهریار و جمعـی از هنرمنـدان برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر اداره‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ ایـن نمایشـگاه از‬ ‫تاریـخ ‪ 20‬بهمـن در گالـری فرهنگسـرای امـام علـی(ع) برپـا و از اسـتقبال عمومـی خوبـی‬ ‫برخـوردار بـود‪ .‬در ایـن گـزارش امـده اسـت؛ علـی ملکـی؛ شـهردار اندیشـه در حاشـیه ایـن‬ ‫مراسـم و در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی شـهرداری اندیشـه به اهتمام مجموعه‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در اندیشـه اشاره داشت‬ ‫و خاطرنشـان کرد‪« :‬خوشـبختانه تجربه و ارشـیو انجام فعالیت های فرهنگی در اندیشه‬ ‫گـواه ان اسـت که برنامه هـای این چنینـی مـورد اسـتقبال شـهروندان قـرار گرفتـه و عمـوم‬ ‫عالقه منـدان رشـته های مختلـف هنـری و فرهنگـی‪ ،‬خواهـان تـداوم ان هسـتند»‪.‬‬ ‫شـهردار اندیشـه افزود‪« :‬هرچند در یک سال گذشـته شـیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی‬ ‫بسـیاری از فعالیت هـای اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬ورزشـی و فرهنگـی در جامعـه شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا بـا حمایت هـای شـورای محتـرم شـهر و فعالیـت حـوزه فرهنگـی شـهرداری‬ ‫سـعی داشـته ایم برنامه هـای حـوزه فرهنگـی را در قالـب مجـازی برگـزار کـرده و مشـارکت‬ ‫شـهروندان را تـداوم بخشـیم کـه خوشـبختانه مـورد اسـتقبال عمومـی نیـز قـرار گرفتـه و‬ ‫نتایـج ارزنـده ای در پـی داشـته اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول درادامـه افـزود‪« :‬حمایـت از فعالیـن‬ ‫علی ملکی؛ شهردار‪ ،‬همراه معاونین و مدیران شهرداری‬ ‫و همچنیـن اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه از‬ ‫پروژه هـای درحـال احـداث سـطح شـهر بازدیـد و ضمـن‬ ‫رسـیدگی به مشکالت‪ ،‬دسـتورات الزم جهت تسریع امور‬ ‫اجرایـی صـادر شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـورای شـهر‬ ‫و شهرداری اندیشه؛ ملکی در حاشیه این بازدید‪ ،‬ضمن‬ ‫رضایـت از رونـد پیشـرفت فیزیکـی پروژه هـای شـهرداری‬ ‫گفت‪« :‬خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی‬ ‫و خدماتی شـهرداری در سـطح شـهر رضایت بخش اسـت‬ ‫و تمـام سـعی و کوشـش خـود را بـه کار گرفته ایـم تـا ایـن‬ ‫پروژه هـا هر چه زودتـر بـه بهر هبـرداری رسـیده و دراختیـار‬ ‫شـهروندان قـرار گیـرد»‪ .‬شـهردار اندیشـه همچنیـن بـه‬ ‫لـزوم رعایـت اصـول فنـی در اجـرای پروژه هـا اشـاره کـرد‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪« :‬یکـی از مهم تریـن اولویت هـای‬ ‫حوزه هـای فرهنگـی و هنـری از رئـوس برنامه هـای مدیریت شـهری اندیشـه اسـت و از ان‬ ‫اسـتقبال می کنیـم»‪ .‬شـهردار اندیشـه درپایـان افـزود‪« :‬برنامـه ای کـه امـروز اختتامیـه ان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬حاصـل تلاش هنرمندانی سـت کـه به عنـوان جمعـی از پیش قـراوالن عرصـه‬ ‫فرهنگ این کشور تمام داشته های ذهنی و خالقیت خویش را در طبق اخالص گرفته‬ ‫و اثاری زیبا و درخور را خلق و در معرض عموم قرار دهند که جا دارد از تالش این عزیزان‬ ‫تشـکر کنیم»‪.‬‬ ‫اسـفند به عنـوان روز جهانـی مهنـدس‪ ،‬برنامـه ای تحـت همیـن عنـوان باحضـور شـهردار‬ ‫اندیشـه برگـزار و از مهندسـین شـاغل در شـهرداری تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬براسـاس ایـن‬ ‫گزارش‪ ،‬شـهردار اندیشـه طی سـخنانی ضمن گرامیداشـت روز جهانی مهندس‪ ،‬به لزوم‬ ‫مقاوم سـازی و رعایـت اسـتانداردهای الزم در اجـرای پروژه هـای عمرانـی شـهرداری در‬ ‫سـطح شـهر اشـاره داشـت و گفت‪« :‬شـهر جدید اندیشـه به عنوان یکی از شـهرهای ایمن‬ ‫کشـور مطـرح اسـت و لـذا ضـرورت دارد تـا تمـام اسـتانداردهای الزم در اجـرای پروژه هـای‬ ‫عمرانـی شـهرداری و همچنیـن مـواردی کـه ازسـوی شـهروندان صـورت می گیـرد‪ ،‬لحـاظ‬ ‫شـود»‪ .‬شـهردار اندیشـه افـزود‪« :‬ایمنـی مبلمـان شـهری اندیشـه درگـرو دقـت نظر شـما و‬ ‫همچنیـن تشـویق شـهروندان بـه رعایـت موارد موردنیاز اسـت تا در شـرایط بحـران و بروز‬ ‫حـوادث غیرمترقبـه‪ ،‬سلامت جـان شـهروندان تضمیـن شـود؛ لـذا انتظـار مـی رود ضمن‬ ‫ممانعت از ساخت وسازهای غیرمتعارف و ناموزون‪ ،‬تمام دانش و اندوخته های علمی‬ ‫و تجربـی خویـش را بـه کار گیریـد تـا پروسـه ساخت وسـاز در شـهر اندیشـه مطابـق اصـول‬ ‫شهرسـازی و منطبـق بـا اسـتانداردهای الزم صـورت پذیـرد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ در پایـان‬ ‫مراسـم‪ ،‬بـا اعطـای لـوح از مهندسـین شـهرداری تجلیـل به عمـل امد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان تهـران از رد رشـوه ‪ 200‬میلیون ریالی مامور وظیفه شـناس‬ ‫پلیـس امنیـت شهرسـتان قـدس خبـر داد‪ .‬سـردار کیـوان ظهیـری در تشـریح ایـن خبـر‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا وصـول پرونـده ای از دادسـرای عمومـی و انقلاب شهرسـتان‬ ‫یبـر صـدور حکـم قطعـی بـرای فـردی بـه اتهـام کال هبـرداری ازطریـق فـروش‬ ‫قـدس مبن ‬ ‫اشـیای عتیقـه تقلبـی و وجـود ‪ 41‬شـا کی دراین خصـوص؛ لـذا دسـتگیری ایـن متهـم کـه‬ ‫بـا انحـای مختلـف از دسـت قانـون و اجـرای حکـم متـواری شـده بـود در دسـتورکار ایـن‬ ‫پلیـس قـرار می گیـرد»‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی ادامـه داد‪« :‬نظـر بـه اهمیـت موضـوع احـدی‬ ‫از مامـوران زبـده پلیـس امنیـت عمومـی شهرسـتان قـدس‪ ،‬کارشـناس دسـتگیری ایـن‬ ‫یکـه بـا هویـت‬ ‫متهـم می شـود کـه پـس از سـه ماه کار اطالعاتـی و فنـی نامبـرده درحال ‬ ‫یکـرد در یـک عملیـات غافلگیرانـه دسـتگیر و بـه‬ ‫جعلـی در سـطح شـهرقدس تـردد م ‬ ‫مقـر انتظامـی دال لـت داده می شـود»‪ .‬ظهیـری درادامـه اذعـان داشـت‪« :‬متهـم در ابتـدا‬ ‫سـعی داشـت با ارائه مدارک جعلی این گونه وانمود کند که به اشـتباه دسـتگیر شـده اما‬ ‫ً‬ ‫یبـر تائیـد هویـت‪ ،‬نهایتـا نامبـرده اقـدام بـه طـرح‬ ‫باتوج هبـه وجـود مسـتندات کافـی مبن ‬ ‫پیشـنهاد ‪ 200‬میلیون ریالـی رشـوه بـه ایـن مامـور وظیفـه می کنـد کـه دراین خصـوص‬ ‫ضمـن هماهنگـی قضائـی مبلـغ رشـوه نیـز صورت جلسـه و ضمیمـه پرونـده شـد»‪.‬‬ ‫سـردار فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان تهـران با اشـاره به اهمیـت اقـدام ایـن مامـور‬ ‫پا ک دسـت در عـدم عـدول از وظایـف شـرعی و سـازمانی خـود تا کیـد داشـت‪« :‬مجموعـه‬ ‫حفظ کیفیت و کمیت عملیات عمرانی از اولویت های شهرداری مالرد است‬ ‫معاونـت زیربنایـی و ترافیکـی شـهرداری ملارد از پروژه هـای عمرانـی سـطح شـهر بازدیـد‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ اجـرای عملیـات‬ ‫عمرانـی در شـهر ملارد ادامـه دارد کـه می تـوان بـه سـاخت پروژه هـای نیمه تمـام‪ ،‬اجـرای‬ ‫کف پـوش‪ ،‬اجـرای روکـش اسـفالت و ‪ ...‬اشـاره کـرد کـه به صورت مسـتمر توسـط معاونت‬ ‫زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری ملارد مـورد بازدیـد قـرار می گیـرد‪ .‬ابـراری دراین بـاره گفت‪:‬‬ ‫«درراسـتای نظـارت بیشـتر درخصـوص کیفیـت و کمیـت انجـام ایـن عملیـات عمرانـی و‬ ‫تسـریع در تکمیل شـدن و بهره بـرداری از ان هـا‪ ،‬معاونـت زیربنایـی و ترافیکـی شـهرداری‬ ‫ملارد نظـارت و بازدیـد را انجـام می دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا برنامه ریـزی مشخص شـده و‬ ‫بازدیـد از ایـن پروژه هـا و ضمـن گفت وگـو و تبادل نظـر با مهندسـین ناظر پروژه هـا در روند‬ ‫پیشـرفت ان هـا قـرار می گیریـم و چنانچـه مشـکلی درخصـوص عـدم پیشـرفت پروژه هـا‬ ‫باشـد ایـن مشـکالت مرتفـع می شـود»‪.‬‬ ‫برپایی جشن والدت امیرالمومنین علی‬ ‫دراستانه سالروز والدت امیرالمومنین علی(ع) مراسم جشنی با استقبال گرم شهروندان‬ ‫ملارد در جـوار مـزار شـهدا برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری ملارد؛ مدیریـت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ملارد به مناسـبت‬ ‫‪ 13‬رجـب مقـارن بـا والدت حضـرت امیرالمومنیـن علـی(ع) و پاسداشـت روز پـدر نسـبت‬ ‫بـه برگـزاری مراسـم جشـنی بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در حسـینیه گلـزار شـهدا‬ ‫شهرداری مالرد اقدام کرد‪ .‬این مراسم دراستانه سالروز والدت باسعادت امیرالمومنین‬ ‫علـی(ع) و پاسداشـت مقـام پـدر به همـت مدیریـت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی وورزشـی پنجـم‬ ‫اسـفندماه بعـد از نمـاز مغـرب و عشـاء جشـن باشـکوهی بـا اسـتقبال شـهروندان به ویـژه‬ ‫جوانـان برگـزار شـد‪ .‬محمدرضـا کاووسـی؛ مدیـر فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫ملارد در حاشـیه ایـن جشـن گفـت‪« :‬حضـرت علـی (علیه السلام) الگویـی بـرای تمـام‬ ‫بشـریت در همـه اعصـار اسـت و بایـد ویژگی هـای شـخصیتی ان حضـرت در جامعـه‬ ‫به خوبـی شناسـانده شـود»‪ .‬ایـن مراسـم بـا سـخنرانی اسـتاد سـید احمـد دارسـتانی و‬ ‫مولودی خوانـی مداحـان و ذا کـران اهل بیـت ادامـه پیـدا کـرد‪.‬‬ ‫جلسه اولیه برگزاری نمایشگاه های عرضه کاال در سطح شهر مالرد‬ ‫سرهنگ خدایی‪ ،‬فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مالرد شد‬ ‫انتظامـی غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬حجت االسلام حسـینی؛‬ ‫امام جمعـه ملارد‪ ،‬برنجـی؛ فرمانـدار شهرسـتان ملارد‪،‬‬ ‫داداش زاده؛ رئیس دادگسـتری و جبله؛ دادسـتان مالرد‪،‬‬ ‫ائینه وند؛ رئیس شـورای اسالمی‪ ،‬کولیوند؛ شهردار مالرد‬ ‫و دیگـر مسـئولین شهرسـتانی در سـالن شـهید طحانـی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ایـن مراسـم بـا تلاوت ایاتـی چنـد از کالم اهلل‬ ‫مجیـد اغـاز شـد‪ .‬سـرهنگ سـلیمانی؛ فرماندهـی اسـبق‬ ‫نیـروی انتظامـی ملارد ضمـن بیـان اهمیـت نیـروی‬ ‫انتظامـی در جامعـه‪ ،‬سـخنانی را بیـان کـرده و درادامـه‬ ‫بـه اقدامـات انجام گرفتـه درطـول مـدت تصـدی خـود در‬ ‫فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ملارد جهت پاسـداری و‬ ‫حفـظ ارزش هـا و امنیـت مـردم پرداخـت‪ .‬درادامـه سـردار‬ ‫ظهیـری طـی حکمـی سـرهنگ خدایـی را به عنـوان‬ ‫فرماندهـی جدیـد نیـروی انتظامـی شهرسـتان معرفـی‬ ‫کـرد‪ .‬درپایـان سـرهنگ خدایـی ضمـن تشـکر از زحمـات‬ ‫فرمانـده اسـبق نیـروی انتظامـی بـه کارکردهـا و زحمـات‬ ‫پلیـس در عرصـه برقـراری امنیـت و نظـم در جامعـه اشـاره‬ ‫کـرد و اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا تمـام تـوان‪ ،‬تلاش‬ ‫مضاعـف خـود را درجهـت برقراری امنیت مردم در سـطح‬ ‫جامعـه به کار خواهند گرفت‪ .‬گفتنی سـت؛ در این مراسـم‬ ‫بـا اهـدای لـوح تقدیـر و هدیـه ای از زحمـات ارزنـده‬ ‫سـرهنگ سـلیمانی تقدیـر و تشـکر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مالرد در فصل زمستان‬ ‫مدیرعامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری مالرد از تالش مضاعف کارکنان‬ ‫سـازمان فضای سـبز شـهری مالرد برای حفظ و نگهداری فضای سـبز در فصل زمسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد و بـه نقـل از‬ ‫روابط عمومی سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز مالرد؛ بهنام جباری از تالش بی وقفه‬ ‫کلیـه کارکنـان فضـای سـبز چـه در بخـش امانـی و چـه در بخش حفظ و نگهـداری فضای‬ ‫سـبز سـطح شـهر خبـر داد و گفـت‪« :‬در فصـل زمسـتان فعالیت هـای سـازمان همچنـان‬ ‫ادامـه دارد»‪ .‬جبـاری عنـوان کـرد‪« :‬الودگـی هوا و الودگی صوتی از جمله مشـکالت زندگی‬ ‫در استان تهران است؛ لذا برای تسکین اعصاب شهروندانی که از ترافیک و الودگی های‬ ‫صوتـی بـه تنـگ امده انـد‪ ،‬نیـاز بـ ه وجـود فضـای سـبز احسـاس می شـود‪ ،‬کـه ایـن امـر بـا‬ ‫تلاش شـهرداری ها در شـهرها‪ ،‬در قالـب احـداث بوسـتان ها و کاشـت درختـان و ‪...‬‬ ‫محقـق می شـود کـه نگهـداری از ایـن فضاهای کاری بسـیار دشـوار و زمان بر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬اقدامـات ویـژه بـرای حفاظـت از فضـای سـبز شـهر طبـق تقویم باغبانـی در فصل‬ ‫زمسـتان انجام شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامل سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهرداری‬ ‫ملارد درپایـان گفـت‪« :‬یکسـری از اقدامـات در فصـل زمسـتان شـامل عملیـات وجیـن و‬ ‫پابیـل باغچه هـا‪ ،‬کوددهـی و هوادهـی بـه چمـن‪ ،‬انجام عملیـات هرس و کاشـت گله ای‬ ‫فصلـی و ‪ ...‬زیـر نظـر کارشناسـان اداره حفـظ و نگهـداری فضـای سـبز در سـطح شـهر‬ ‫درحـال انجام اسـت»‪.‬‬ ‫پلیـس مجموعـه ای والیت مـدار و قانون منـد بـوده کـه درراسـتای احقـاق حقـوق‬ ‫شـهروندان و دفـاع از مظلومـان بـا هیـچ فـرد و مجرمـی مماشـات نداشـته و برابـر قانون با‬ ‫جدیـت بـه شـرح وظایـف سـازمانی خـود عمـل خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫ابراری؛ معاون زیربنایی و ترافیکی شهرداری مالرد‪:‬‬ ‫(ع)‬ ‫مراسـم معارفـه سـرهنگ خدایـی به عنـوان فرماندهـی‬ ‫نیـروی انتظامـی شهرسـتان ملارد باحضـور سـردار‬ ‫ظهیـری؛ فرماندهـی انتظامـی ویـژه غـرب اسـتان تهـران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری مالرد؛ تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫شهرستان مالرد باحضور سردار ظهیری؛ فرماندهی ویژه‬ ‫مدیریـت شـهری اندیشـه‪ ،‬اهتمـام همگانـی مجموعـه‬ ‫در رعایـت اصـول فنـی و مقاوم سازی سـت و ایـن مهـم‬ ‫همـواره مـورد تا کیـد و مطالبـات مجموعـه شـورای شـهر و‬ ‫شـهرداری بـوده اسـت»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ بازدیـد از رونـد‬ ‫اجرایـی پروژه هـای شـهرداری اندیشـه به صـورت هفتگـی‬ ‫توسـط مدیران شـهرداری و اعضای شـورای شـهر صورت‬ ‫می پذیـرد‪.‬‬ ‫رشوه ‪ 200‬میلیونی هم نتوانست مانع دستگیری کاله بردار حرفه ای شود‬ ‫مراسم تجلیل از مهندسین شاغل در شهرداری اندیشه برگزار شد‬ ‫مراسـم تجلیـل از مهندسـین شـاغل در شـهرداری اندیشـه باحضـور علـی ملکی؛ شـهردار‬ ‫در محـل سـالن جلسـات شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی‬ ‫و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ به مناسـبت فرارسـیدن پنجـم‬ ‫بازدید شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه‬ ‫از پروژه های عمرانی‬ ‫جلسـه هماهنگـی درخصـوص برگـزاری نمایشـگاه های‬ ‫غرفـه کاال باحضـور مدیـرکل تعـاون روسـتایی اسـتانداری‬ ‫تهـران در محـل دفتـر شـهردار ملارد برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫جلسـه ای باحضـور مدیـرکل تعاون روسـتایی اسـتانداری‬ ‫تهـران‪ ،‬رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان شـهریار‪،‬‬ ‫تشـکل های مردم نهـاد‪ ،‬مسـئول اداره املا ک شـهرداری‬ ‫ملارد و کولیونـد؛ شـهردار ملارد برگـزار شـد‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫درخصـوص اهـم مسـائل مربـوط بـه برگـزاری نمایشـگاه‬ ‫غرفـه کاال در سـطح شـهر ملارد بحـث و گفت وگـو شـد و‬ ‫بازدیـد میدانـی از نقاطـی در سـطح شـهر جهـت اسـتقرار‬ ‫نمایشـگاه صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫اطالعیه مهم کمیته پیگیری اسناد عرصه پال ک ‪ 43‬مالرد‬ ‫تبـه‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ با عنای ‬ ‫توافقـات صورت گرفتـه درخصـوص پلا ک ‪ 43‬ملارد‪ ،‬کمیتـه پیگیـری اسـناد‬ ‫عرصـه پلا ک ‪ 43‬ملارد اطالعیـه ای بـه شـرح ذیـل منتشـر کـرده اسـت‪:‬‬ ‫به نام خدا‬ ‫((اطالعیه)) ‪1399/11/24‬‬ ‫بـه اطلاع شـهروندان محتـرم ملارد می رسـاند بـه اسـتناد ابالغیـه شـماره‬ ‫‪ 5800/13019‬مـورخ ‪ 1399/11/20‬فرمانـداری محتـرم ملارد و همچنیـن‬ ‫تبـه نامـه شـماره ‪/1070‬د م س‪ 1399/‬مـورخ ‪ 1399/10/21‬سـازمان‬ ‫با عنای ‬ ‫امـوال و املا ک کوثـر بنیـاد شـهید توافقـات صورت گرفتـه کـه به تصویـب و تائید‬ ‫عالی تریـن مقـام بنیـاد و امـور ایثارگـران کشـور رسـیده و بـه شـرح ذیـل اعلام‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫‪ .1‬کلیـه قطعـات مسـکونی تـا ‪200‬مترمربـع براسـاس نقشـه تفکیکـی سـال ‪75‬‬ ‫به صـورت رایـگان وا گـذار می شـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلیـه قطعـات مسـکونی ‪ 200‬تـا ‪500‬مترمربـع‪ ،‬تا سـقف ‪200‬متر رایـگان و از ‪200‬‬ ‫تـا ‪500‬مترمربـع براسـاس عـرض معبـر و دفترچـه دارایـی سـال ‪ 98‬بـا ضریـب دو‬ ‫محاسـبه و صلح نامـه صـادر می شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬کلیـه باغـات و اراضـی کشـاورزی فاقـد سـند اعیانـی بـا هفت برابـر قیمـت‬ ‫منطقه بنـدی دارایـی سـال ‪ 98‬محاسـبه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬کلیـه باغـات و اراضـی کشـاورزی دارای اسـناد و پال ک هـای اعیانـی بـا دو برابـر‬ ‫قیمـت منطقه بنـدی دارایـی سـال ‪ 98‬محاسـبه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .5‬واحدهـای تجـاری بـر جـاده اشـتهارد‪ ،‬لم ابـاد‪ ،‬قشلاق و محـور اصلـی ملارد‬ ‫ً‬ ‫بـا قیمـت کارشناسـی روز و صرفـا بـا درنظرگرفتـن فقـط عرصـه ملک بـا ‪50‬درصد‬ ‫تخفیـف محاسـبه می شـود‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکـه توافقـات انجام گرفتـه شـش ماه مهلـت دارنـد و درصـورت نیـاز‬ ‫سـه ماه دیگـر تمدیـد می شـود‪ ،‬از مالکیـن محتـرم اسـتدعا دارد در حداقل زمان‬ ‫ممکـن بـه دفتـر بنیـاد واقـع در ملارد‪ ،‬زیرزمیـن مسـجد جامع مراجعـه و هنگام‬ ‫ً‬ ‫تنظیـم قـرارداد حتمـا ذکـر شـود‪( ،‬براسـاس مصوبـه ابالغـی شـماره ‪/1070‬د م‬ ‫س‪ 99/‬مـورخ ‪ )1399/10/21‬نسـبت بـه توافـق و اخـذ صلح نامـه خـود اقـدام‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫با تشکر‪ -‬کمیته پیگیری اسناد عرصه پال ک ‪ 43‬مالرد‬ صفحه 5 ‫فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫کمک ابفا شیراز به زلزله زدگان «سی سخت»‬ ‫زلزلـه اخیـری کـه در اسـتان‬ ‫کهکیلویـه و بویر احمـد رخ‬ ‫داد موجـب تخریـب برخـی‬ ‫از تاسیسـات سـامانه های‬ ‫اب رسانی شـد‪ .‬با عنایت به‬ ‫اعالم شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان کهکیلویـه و‬ ‫یبـر نیـاز‬ ‫بویر احمـد مبن ‬ ‫لوله هـای پلی اتیلـن در‬ ‫اقطـار ‪ 90‬و ‪ 110‬جهـت ترمیـم شـبکه های اسـیب دیده اب در منطقـه زلزلـه زده‬ ‫یسـخت‪ ،‬شـرکت ابفـا شـیراز اقـدام بـه ارسـال ایـن لوله هـا کـرد و به منظـور‬ ‫س ‬ ‫کمـک در امـر تامیـن اب شـرب پایـدار هم وطنان مناطق زلزلـه زده در کمترین‬ ‫زمـان ممکـن و همچنیـن درراسـتای رسـالت ایـن شـرکت به عنـوان اسـتان‬ ‫معین‪ ،‬نسبت به تامین و ارسال ‪200‬متر لوله پلی اتیلن به قطر ‪ 90‬و همچنین‬ ‫‪800‬متـر لولـه پلی اتیلـن به قطر ‪ 110‬براسـاس موجودی انبار بحـران اقدام کرد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫سرقت میلیاردی مدیر فروش‬ ‫از حساب کارخانه ای در گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از دسـتگیری متهـم حرفـه ای و اعتـراف وی بـه‬ ‫‪34‬میلیاردریال سرقت ازطریق جعل فا کتورهای فروش و برداشت غیرمجاز‬ ‫ گـزارش پایگاه خبری‬ ‫از یـک کارخانـه در شهرسـتان گنبـدکاووس خبـر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پلیـس؛ سـردار محمد سـعید فاضـل دادگر اظهار کـرد‪« :‬در پی شـکایت فردی‬ ‫در گنبـدکاووس مبنی بـر سـرقت میلیـاردی از کارخانـه وی‪ ،‬رسـیدگی بـه‬ ‫موضـوع به صـورت ویـژه در دسـتورکار مامـوران پلیـس ا گاهـی ان شهرسـتان‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تحقیقـات مقدماتـی پلیـس دراین راسـتا اغـاز شـد‬ ‫کـه پـس از بررسـی های گسـترده مشـخص شـد فـرد یـا افـرادی بـا دسـت کاری‬ ‫فا کتورهـای خریدوفـروش و همچنیـن صـدور فا کتورهـای جعلـی‪ ،‬مبالـغ‬ ‫هنگفتـی را بـه سـرقت برده انـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«بـا اشـراف اطالعاتـی و انجـام اقدامات پلیسـی‪ ،‬ماموران موفق شـدند متهم‬ ‫حرفـه ای را کـه به عنـوان مدیـر فـروش در ایـن کارخانه مشـغول فعالیـت بود‪،‬‬ ‫شناسـایی کننـد»‪ .‬فاضـل دادگـر تصریـح کـرد‪« :‬پـس از هماهنگـی بـا مراجـع‬ ‫ذی صلاح‪ ،‬متهـم در عملیاتـی غافلگیرانه دسـتگیر و به مقر انتظامی منتقل‬ ‫شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬متهـم پـس از مواجهـه بـا مسـتندات موجـود اقـرار کـرد که‬ ‫بـا سوءاسـتفاده از اعتمـاد صاحـب کارخانـه‪ ،‬فا کتورهـای خریـد و فـروش را‬ ‫دسـت کاری و اجنـاس مـازاد را در بـازار بـه فـروش می رسـانده کـه از این طریـق‬ ‫مبلـغ ‪34‬میلیاردریـال وجـه نقـد به دسـت اورده اسـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫استان گلستان بیان کرد‪« :‬متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی‬ ‫و از ان طریـق روانـه زنـدان شـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫صید ‪ ۳۰۴‬تن ماهی استخوانی از اب های استان‬ ‫معـاون صیـد و بنـادر ماهیگیـری اداره کل شـیالت گلسـتان گفـت‪ ُ ۳۰۴« :‬تـن‬ ‫انـواع ماهیـان اسـتخوانی از اب هـای گلسـتان صیـد شـده اسـت»‪ .‬محسـن‬ ‫یحیایـی اظهـار کـرد‪« :‬تا کنـون و بعـد از گذشـت حـدود پنج مـاه از اغـاز‬ ‫فصـل صیـد‪ ُ ۳۰۴ ،‬تـن انـواع ماهیـان اسـتخوانی از اب هـای گلسـتان صیـد‬ ‫شـده کـه دراین بیـن سـهم هـر شـرکت تعاونـی به طـور میانگیـن ُ‬ ‫‪۱۸‬تـن بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬از ابتـدای زمـان صیـد تا کنـون صیـادان پـره‬ ‫گلسـتانی توانسـتند ‪ ۲۲۸‬قطعـه بچه ماهـی خاویـاری غیراسـتاندارد را کـه از‬ ‫اب هـای اسـتان صیـد شـده بـود‪ ،‬بـه دریـا بازگرداننـد»‪ .‬معـاون صیـد و بنـادر‬ ‫ماهیگیـری اداره کل شـیالت گلسـتان گفـت‪« :‬صیـد ماهیـان اسـتخوانی کـه‬ ‫از ‪ ۱۵‬مهرمـاه در اب هـای اسـتان اغـاز شـده حداقـل تـا نیمـه فروردین مـاه‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت و انتظـار مـی رود در ایـن مـدت نتیجـه تلاش صیـادان‬ ‫پره اسـتان‪ ،‬صید ‪ ُ ۳۵۰‬تن انواع ماهیان اسـتخوانی باشـد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر یکـی از مشـکالتی کـه می توان به ان اشـاره کرد مسدود شـدن‬ ‫کانال هایی سـت کـه در مسـیر تـردد شـناورهای یـگان حفاظـت از منابـع‬ ‫ابزیـان قـرار دارنـد»‪ .‬یحیایـی افـزود‪« :‬این انسـداد کـه در پی پـس روی اب دریا‬ ‫به وجـود امـده مانـع از حرکـت شـناورها‪ ،‬درراسـتای انجـام عملیـات مبـارزه با‬ ‫صیـادان غیرمجـاز می شـود کـه امیدواریـم بـه زودی بـا الیروبـی ایـن کانال هـا‬ ‫مسـیر تـردد شـناورها همـوار شـود»‪.‬‬ ‫تجلیل و تکریم از خادمین نماز و فعاالن فرهنگی‬ ‫شرکت گاز‬ ‫طی مراسـمی که باحضور بابایی؛ نماینده سـتاد اقامه نماز اسـتان گلسـتان‬ ‫و مهنـدس طالبـی؛ مدیرعامـل و تعـدادی از اعضـای شـورای اقامـه نمـاز‬ ‫شـرکت گاز‪ ،‬از خادمیـن نمـاز و فعـاالن فرهنگـی شـرکت تجلیـل به عمـل امد‪.‬‬ ‫در این مراسـم که در محل سـالن کنفرانس شـرکت گاز اسـتان گلسـتان برگزار‬ ‫شـد پس از ارائه نظرات و پیشـنهادات اعضای شـورا‪ ،‬بابایی؛ نماینده سـتاد‬ ‫اقامـه نمـاز اسـتان گلسـتان مطالبـی را درخصـوص اسیب شناسـی‪ ،‬اداب و‬ ‫اسـرار نمـاز‪ ،‬اهمیـت ایـن فریضـه الهی‪ ،‬انجـام امـورات فرهنگی و عبـادی و بار‬ ‫معنـوی ان مطلبـی را ارائـه کـرده و از تالش هـای ارزنـده شـرکت گاز در انجـام‬ ‫مطلـوب ایـن امـورات تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬درادامـه حجت االسلام رمضانـی‬ ‫روحانـی شـرکت گاز ضمـن تبریـک ایـام والدت باسـعادت امـام جـواد(ع)‬ ‫حضـرت علی اصغـر و امـام علـی(ع) بـر تقویـت امـورات فرهنگـی و توجـه بـه‬ ‫نمـاز اول وقـت تا کیـد کرد‪ .‬درادامه مدیرعامل گاز گلسـتان نیز ضمن تبریک‬ ‫فرارسـیدن مـاه رجـب‪ ،‬انجـام خدمت درراسـتای ارزشـمندترین فریضه الهی‬ ‫و ترویـج و توسـعه فرهنـگ نمـاز در خانـواده و جامعـه را بسـیارمهم خوانـد‪.‬‬ ‫طالبـی بابیان اینکـه هـر عمـل خیـری که بـرای رضـای حق تعالـی و در راه خدا‬ ‫باشـد منشـا خیرات و برکات فراوانی خواهد بود از حضور ارزشـمند همکاران‬ ‫در انجـام هرچه بهتـر برنامه هـای فرهنگـی و دینـی تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫درجهت تسهیل مشکالت صنعتگران استان صورت گرفت؛‬ ‫بازداشت یک مسئول شورا و یک مدیر سابق دولتی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس‬ ‫از دسـتگیری یـک مسـئول در شـورای‬ ‫شهرسـتان شـیراز و یـک مدیـر سـابق دولتـی‬ ‫در جهرم طی روزهای اخیر درراسـتای مبارزه‬ ‫قاطـع و بی اغمـاض دسـتگاه قضائـی با فسـاد‬ ‫خبـر داد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫کاظـم موسـوی بابیان اینکـه عضـو شـورای‬ ‫شـهر داریـون کـه هم زمـان ریاسـت شـورای شهرسـتان شـیراز را نیـز به عهـده‬ ‫داشـت بـه اتهـام فسـاد مالـی بازداشـت شـده اند‪ ،‬گفـت‪« :‬مسـئول کنونـی‬ ‫ابفـای روسـتایی شهرسـتان خفـر نیـز کـه پیش ازایـن مسـئولیت مشـابهی‬ ‫در شهرسـتان جهـرم را برعهـده داشـته اسـت بـه اتهامـات مالـی در زمـان‬ ‫مسـئولیت موصـوف و دو َ تـن از کارکنـان ایـن مجموعـه بـه اتهـام مشـارکت بـا‬ ‫ایـن مدیـر دولتـی و همچنیـن دونفـر از پیمانـکاران بـه اتهـام رشـاء بـا دسـتور‬ ‫قضائـی بازداشـت شـده اند»‪ .‬وی بااشـاره به ایـن موضـوع کـه شناسـایی‬ ‫مفاسـد کشف شـده درنتیجـه همـکاری سـربازان و پاسـداران گمنـام امـام‬ ‫زمان(عج) در اداره کل اطالعات و سـازمان اطالعات سـپاه بوده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«فسـاد اقتصـادی رئیـس شـورای شهرسـتان شـیراز و یکـی از اعضـای شـورای‬ ‫شـهر داریـون و همچنیـن جرائـم و تخلفـات صورت گرفتـه در ابفـای جهـرم در‬ ‫شعبه ویژه مبارزه با فساد در دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان درحال‬ ‫رسـیدگی و تکمیـل تحقیقـات اسـت»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری فـارس صریـح‬ ‫کـرد‪« :‬پرونده هـای مبـارزه بـا فسـاد به صـورت ویـژه در دبیرخانـه مدیریـت‬ ‫پرونده های مهم تحت نظارت مدیریت ارشد قضائی استان قرار دارد»‪ .‬این‬ ‫مقـام ارشـد قضائـی اسـتان گفـت‪« :‬در قانون‪ ،‬تـرک فعل مدیران و وارد شـدن‬ ‫زیـان بـه بیت المـال و حیف ومیـل اموال عمومی در نتیجه ترک فعل نیز جرم‬ ‫تلقی شده و دستگاه قضائی متناسب با قوانین با این موارد برخورد خواهد‬ ‫کـرد»‪ .‬نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان فـارس افـزود‪« :‬مبـارزه قاطـع بـا‬ ‫مفاسـد اقتصادی و اداری یکی از سیاسـت های اصلی دسـتگاه قضائی سـت‬ ‫و دادگسـتری اسـتان فـارس درراسـتای دسـتور ریاسـت معظـم قـوه قضائیـه؛‬ ‫حضـرت ایـت اهلل رئیسـی و اجـرای منویـات رهبـر معظـم انقلاب درخصـوص‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد در کنـار سـایر نهادهـای مسـئول‪ ،‬مبـارزه با مفاسـد را بـا عزم و‬ ‫اراده ای راسـخ دنبـال می کنـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫بازدید استاندار خراسان رضوی‬ ‫از واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی در ادامـه‬ ‫بازدیدهـای هفتگـی از واحدهـای صنعتـی‬ ‫و تولیـدی‪ ،‬از سـه واحـد دیگـر بازدیـد و پـای‬ ‫درد ودل ان هـا نشسـت‪ .‬طـی ایـن بازدیـد‬ ‫اسـتاندار خراسان رضوی به همراه معاونان‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬اعضـای سـتاد تسـهیل و رفـع‬ ‫موانـع تولیـد‪ ،‬مدیـرکل جهـاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫رئیـس خانـه صنعـت و معـدن‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫بانـک ملـی‪ ،‬مدیـر اب منطقـه ای‪ ،‬رئیـس‬ ‫اتحادیه دامپزشـکی اسـتان و سـایر مدیران‬ ‫اجرایی از سه مجموعه کارخانه «شهد پا ک‬ ‫تاپیـس»‪« ،‬مجتمـع گلخانه ای سـمنگانی»‬ ‫و یـک واحـد دام پـروری دیـدار و گفت وگـو‬ ‫کردنـد‪ .‬محمدصـادق معتمدیـان پـس از‬ ‫شـنیدن مشـکالت و موانـع تولیدکننـدگان‬ ‫به مسـئوالن اسـتان تا کید کرد‪« :‬مشکالتی‬ ‫که در اسـتان به وسـیله ادارات ذی ربط حل‬ ‫می شـود به طـور مسـتقیم موردبررسـی قـرا‬ ‫گرفتـه و فراینـد مـوارد و موانـع پیـش رو در‬ ‫تولیـد و صنعـت برداشـته و مسـیر توسـعه‬ ‫اقتصـاد تولیـدی و صنعتـی اسـتان روان و‬ ‫شـتاب گیـرد»‪ .‬در ادامـه بازدیـد از کارخانـه‬ ‫شـهد پـا ک‪ ،‬مدیرعامـل ایـن واحـد غذایـی‬ ‫نیـز ادامـه داد‪« :‬ایـن شـرکت تنهـا شـرکت‬ ‫تولیدکننـده سـیب زمینی خـارج از خـا ک یـا‬ ‫همان روش ایروپونیک در کشـور اسـت‪ ،‬در‬ ‫گذشـته بـذر ایـن گیـاه از هلند تهیه می شـد‬ ‫و ا کنون شرکت ما دارای سه مرکز تولید بذر‬ ‫سـیب زمینی نه تنهـا در خراسـان رضـوی؛‬ ‫بلکـه دو اسـتان اردبیـل و همـدان را تامیـن‬ ‫می کنـد»‪ .‬علیرضـا یکتـا در ادامـه مطلـب‬ ‫فـوق افـزود‪« :‬از سـال گذشـته صـادرات‬ ‫بـذر سـیب زمینی بـه کردسـتان عـراق را نیـز‬ ‫شـروع کردیـم کـه کشـاورزان ان منطقـه نیـز‬ ‫اسـتقبال و ‪ 10‬برابر سـال گذشـته را خریداری‬ ‫کردنـد و در سـلیمانیه نیـز یـک واحـد‬ ‫احداث کردیم که از سـال اینده شـروع به کار‬ ‫خواهیـم کـرد و همیـن برنامـه را در عمـان‬ ‫درنظـر داریـم که باعث امنیت تولید خواهد‬ ‫شـود و در بحـث حمل ونقـل نیـز هزینه هـا‬ ‫کاهـش پیـدا می کنـد»‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫مشـکالت در بحـث صـادرات و واردات‬ ‫افـزود‪« :‬در کشـور متولـی صـادرات نداریـم و‬ ‫متاسـفانه محصـوالت بـدون نظـارت صـادر‬ ‫می شـود‪ ،‬وقتـی محصولـی بـدون کیفیـت‬ ‫وارد بـازار شـود خریـداران و مصرف کننـدگان‬ ‫خارجـی را از دسـت خواهیـم داد و رقبـا‬ ‫ششـمین رزمایـش بـزرگ مواسـات و همدلـی به همـت سـپاه حضـرت‬ ‫نگـذار جمهـوری اسلامی‬ ‫سیدالشـهدا(ع) اسـتان تهـران در حـرم مطهـر بنیا ‬ ‫یشـود‪ .‬منوچهـر سـاالروند؛ معـاون روابط عمومـی سـپاه حضـرت‬ ‫برگـزار م ‬ ‫سیدالشهدا(ع) استان تهران با اعالم این خبر افزود‪« :‬تعداد ‪ 220‬جهیزیه کامل‬ ‫شامل‪ :‬یخچال‪ ،‬فرش‪ ،‬پتو‪ ،‬سرویس اشپزخانه‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬لباسشویی‪ ،‬هرکدام‬ ‫جهـای جـوان خانواد ههـای نیازمنـد توزیـع‬ ‫بـه ارزش ‪15‬میلیون تومـان بیـن زو ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین در این رزمایش ‪ 5000‬بسـته معیشـتی هر یک‬ ‫م ‬ ‫به ارزش‪550‬هزارتومان شامل‪ :‬ماکارونی‪ ،‬شکالت‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬قند‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫شـکر‪ ،‬رب و ‪ ...‬بـه مناطـق محـروم ارسـال و بیـن خانواد ههـای نیازمنـد توزیـع‬ ‫یشـود»‪ .‬سـاالروند خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن مراسـم سـاعت ‪ 10‬روز چهارشـنبه‬ ‫م ‬ ‫باحضور سـردار فدوی؛ جانشـین فرمانده سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی برگزار‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬در این رزمایـش همچنیـن مراسـم عقـد و پیونـد ازدواج یـک زوج‬ ‫کسـری جهیزیـه هـم بـه ایـن خانـواده هدیـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫جـوان برگـزار و ی ‬ ‫بـازار را به دسـت خواهنـد گرفـت‪ .‬در بخـش‬ ‫حمل ونقـل نیـز مشـکالت فراوانـی داریـم»‪.‬‬ ‫در ادامـه بازدیـد بـه گلخانـه سـمنگانی‬ ‫سرکشـی کـرده و جویـای مشـکالت‬ ‫تولیدکننـدگان گل وگیـاه شـدیم‪ .‬رئیـس‬ ‫اتحادیـه گلخانـه داران خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن مشـکالت‪ ،‬عـدم‬ ‫راه انـدازی پایانـه صادراتـی محصـوالت‬ ‫مرتبـط بـا گل اسـت»‪ .‬مهـدی سـمنگانی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬الزم اسـت کـه گلخانه هـا‬ ‫امکانـات کامـل داشـته باشـد‪ ،‬امـا می تـوان‬ ‫هزینـه را کاهـش داد‪ .‬مـا پایه گـذار یونولیـت‬ ‫در اسـتان هسـتیم‪ ،‬عایقـی کـه ازلحـاظ‬ ‫حرارتـی دمـا را کمتر منتقـل می کند‪ .‬تا چند‬ ‫سـال گذشـته قلمه هـا از خـارج کشـور وارد‬ ‫یکـه ا کنـون ایـن کار در کشـور‬ ‫می شـد درحال ‬ ‫و اسـتان خودمـان امکان پذیـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به افزایـش قیمت هـا گفـت‪« :‬قیمت‬ ‫سـموم بیـن هشـت تـا ‪ 12‬درصـد افزایـش‬ ‫داشته است و ا کنون هزینه احداث گلخانه‬ ‫غبـر ‪ 10‬میلیاردتومـان خواهـد‬ ‫هـر هکتـار‪ ،‬بال ‬ ‫بـود»‪ .‬ایـن تولیدکننـده گل وگیـاه بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬در خراسـان رضـوی ازلحـاظ کیفـی‬ ‫باالتریـن درصد گلخانه هـای هیدروپونیک‬ ‫به نسـبت سـایر کشـور داریـم»‪.‬‬ ‫در ادامـه بازدیـد از یـک مرکـز دامـداری؛‬ ‫تولیدکننـده یکـی از موانـع موجـود در کار را‬ ‫عدم تناسـب قیمت شـیر تولیدی با گندم‪،‬‬ ‫جـو و نهـاده موردنیـاز دام دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫«قیمت گـذاری شـیر را کسـانی برعهـده‬ ‫ً‬ ‫گرفتنـد کـه اصلا سررشـته ای در ایـن کار‬ ‫ندارند»‪ .‬جالل قدیری بااشـاره به مشکالت‬ ‫در نگهـداری ذخایـر غـذای دام اذعـان‬ ‫داشـت‪« :‬مشـکلی در ذخیـره اسـتراتژیک‬ ‫نیسـت؛ امـا قـرار نیسـت کـه چندیـن سـال‬ ‫نگهـداری شـود عمـر مفیـد جـو و ذرت از‬ ‫زمـان برداشـت تـا زمـان مصـرف بـا باالتریـن‬ ‫زمـان هشـت ماه اسـت امـا ا کنـون وقتـی‬ ‫به دسـت دامـدار می رسـد کـه دیگـر ارزش‬ ‫غذایـی نـدارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬یکـی دیگـر‬ ‫از مشـکالت حمل ونقـل اسـت؛ ‪ 80‬درصـد‬ ‫بـار توسـط شـرکت های بخـش خصوصـی‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬پشـتیانی دام نیـز بایـد‬ ‫تقویـت شـود»‪ .‬ایـن تولیدکننـده و کارافرین‬ ‫بااشـاره به عدم نظارت بر گاوداری ها و نبود‬ ‫امور پشتیبانی دام تصریح کرد‪« :‬مسئولین‬ ‫به صـورت رندومـی در گاوداری هـا نظـارت‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬در گاوداری هـا گوشـت‬ ‫مـازاد داریـم؛ ولـی متاسـفانه پشـتیبانی‬ ‫امـور دام به دنبـال واردات گوشـت اسـت‪.‬‬ ‫درحال حاضـر گوشـت یخـی بیشـتر‬ ‫از گوشـت گـرم قیمـت خـورده اسـت»‪.‬‬ ‫قدیـری بااشـاره به اینکه اتحادیـه دامـداران‬ ‫خراسـان رضـوی در سـطح کشـور نمونـه‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی ظرفیـت خودکفایـی خـود و منطقـه‬ ‫و حتـی کشـورهای حاشـیه را دارد و ا گـر‬ ‫حمایـت شـویم بـا همیـن امکانـات سـرامد‬ ‫کشـور و منطقـه خواهیـم بـود»‪ .‬وی بـه‬ ‫مصوبـه "خـروج دام زنـده و گوشـت از‬ ‫اسـتان ممنـوع" اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬برخـی‬ ‫مسـئوالن بـا تصمیمـات و مصوبه هـای‬ ‫نادرسـت به جـای حمایـت از تولیدکننـده‬ ‫از قاچاقچیـان و دالالن حمایـت می کننـد‬ ‫بـرای مثـال در فرهنـگ خراسـانی گوشـت‬ ‫گوسـفند اسـت و بین ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد گوشـت‬ ‫یکـه‬ ‫مـاده گاو اسـتفاده می کننـد؛ درصورت ‬ ‫گوشـت گاو در مازنـدران و لنگـرود پذیـرش‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬پروژه مخابرات لرستان اماده افتتاح است‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫به وسـیله ویدئوکنفرانـس افتتـاح شـوند؛ امـا‬ ‫سـفر نوبخـت بـه اسـتان باعـث تاخیـر ایـن‬ ‫مراسـم شـد و به زمان دیگری موکول شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬از این تعـداد پـروژه‪ ۱۸ ،‬طـرح‬ ‫در حـوزه ایجـاد سـایت های تلفـن همـراه و‬ ‫مابقـی طر ح هـا مربـوط بـه توسـعه و ارتقـای‬ ‫تکنولـوژی مخابراتی سـت کـه انشـاءاهلل در‬ ‫زمـان مقـرر بـه بهره بـرداری می رسـند»‪.‬‬ ‫نبی الـه شمسـی فر با بیان اینکـه بیـش از‬ ‫‪ ۱۵‬سال است که نرخ تعرفه های تلفن ثابت‬ ‫افزایـش نداشـته‪ ،‬اظهـار داشـت ‪« :‬ایجـاد هـر‬ ‫خـط تلفـن ثابـت‪ ،‬د وو نیم میلیون تومـان‬ ‫هزینـه در بـر دارد و هزینـه نگهـداری هـر خـط‬ ‫در مـاه بـرای مخابـرات مبلـغ هفت هـزار و‬ ‫پانصد تومـان تـا ‪ ۱۵‬هزار تومـان اسـت؛ امـا‬ ‫درامـد مخابـرات اسـتان بـه ازای هـر خـط در‬ ‫مـاه مبلـغ ‪ 5600‬تومـان اسـت که نشـان زیان‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران و اسـتان در بحـث‬ ‫سـرمایه گذاری در تلفـن ثابـت دارد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬با توج هبـه زیان هـای مخابـرات‬ ‫در حـوزه تلفـن ثابـت ‪ ،‬افزایـش تعرفه هـای‬ ‫ایـن تلفـن از ضرورت هـای مخابـرات اسـت‬ ‫و در این ارتبـاط تا کیـد داریـم تـا بتوانیـم‬ ‫امکانات بروز تلفن ثابت را در کشور و استان‬ ‫توسـعه دهیـم تـا مـردم بتواننـد از امکانـات‬ ‫به روز و پیشرفته بهره مند شوند»‪ .‬سرپرست‬ ‫شرکت مخابرات منطقه لرستان در ادامه به‬ ‫خسارات وارده به زیرساخت های مخابراتی‬ ‫پرداخـت و تصریـح کرد‪« :‬متاسـفانه حفاری‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان بـدون‬ ‫هماهنگـی بـا مخابرات باعث بـروز و تحمیل‬ ‫خسـارات فراوانـی بـه مـردم و مخابرات شـده‬ ‫کـه بدین منظـور خـط ویـژه ‪ ۳۱۰۰‬جهـت‬ ‫هماهنگـی بـرای دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫و حفـاری سـطح شـهر ایجـاد کردیـم و هـر‬ ‫دسـتگاه خدماتـی کـه نیـاز بـه حفـاری دارد‪،‬‬ ‫قبـل از هـر عملیـات اجرایـی بـا شـماره ‪۳۱۰۰‬‬ ‫تمـاس حاصـل کـرده و وضعیـت زیرسـاخت‬ ‫مخابراتـی را اسـتعالم و در صـورت تائیـد‬ ‫کارشناسـان ‪ ،‬اقـدام بـه حفـاری کننـد»‪.‬‬ ‫شمسـی فر عنـوان کـرد‪« :‬شـماره ‪۳۱۰۰‬‬ ‫جهـت جاده هـای شـهری ‪ ،‬برون شـهری‬ ‫یسـت کـه به محـض اطلاع ‪،‬‬ ‫و روستای ‬ ‫همـکاران مـا در محـل حفـاری حاضـر و بـا‬ ‫هماهنگی هـای الزم مانـع قطـع تاسیسـات‬ ‫مخابـرات خواهنـد شـد و در این خصـوص‬ ‫مشـاوره های فنـی و توصیه هـای الزم را‬ ‫ارائـه خواهنـد کـرد»‪ .‬وی بـا تقدیـر و تشـکر‬ ‫از زحمـات همـکاران مخابـرات لرسـتان در‬ ‫ایـام کرونـا بیـان کـرد‪« :‬همـکاران مخابـرات‬ ‫لرسـتان در ابتـدای کرونـا تـا االن به صـورت‬ ‫شـبانه روزی بـرای روشـن ماندن چـراغ‬ ‫امـوزش در فضـای مجـازی فعالیـت کردنـد‬ ‫طبـق بررسـی های به عمل امـده بیـش از‬ ‫‪ ۸۳‬درصـد از دانش امـوزان از طریـق شـبکه‬ ‫شـاد از خدمـات اموزشـی اسـتفاده کردنـد و‬ ‫رضایت منـدی والدیـن نیـز در این بـاره مویـد‬ ‫ایـن امـار اسـت»‪ .‬وی همچنیـن اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«‪ ۹۲‬درصـد از معلمـان بـه شـبکه دسترسـی‬ ‫داشـتند و توانسـتند امکانـات اموزشـی را بـه‬ ‫دانش امـوزان ارائـه کنند که حاصل زحمات‬ ‫همـکاران شـرکت مخابـرات ایـران و اسـتان‬ ‫بـوده کـه در همیـن فرصـت از انـان تشـکر‬ ‫می کنـم»‪.‬‬ ‫باحضور وزیر نیرو انجام شد؛‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی شش طرح گردشگری در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫وزیـر نیـرو در قالـب پویـش «هر هفتـه الف ب‬ ‫ایـران»‪ ،‬شـش طـرح گردشـگری مازنـدران‬ ‫را به صـورت ویدئوکنفرانسـی افتتـاح و‬ ‫کلنگ زنـی کـرد‪ .‬ایـن طر ح هـا شـامل سـد‬ ‫«سـنبل رود» سـوادکوه‪ ،‬سـد «الیمـاالت»‬ ‫نـور‪ ،‬سـد «صالح الدیـن کالی» نوشـهر‪،‬‬ ‫«اببنـدان اسـب چیـن» عباس ابـاد‪ ،‬سـد‬ ‫«برنجسـتانک» قائم شـهر و سـد «شـیاده»‬ ‫بابـل بـوده اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای مازنـدران در این ائیـن کـه در‬ ‫مجموعـه گردشـگری سـد صالح الدیـن‬ ‫کالی نوشـهر برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬میـزان‬ ‫سـرمایه گذاری اولیه از محل اورده مشـارکت‬ ‫بخـش خصوصـی بـرای بهره بـرداری و‬ ‫عملیـات اجرایـی ایـن طر ح هـا حـدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیاردتومـان پیش بینـی و هزینه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬محمدابراهیـم یخ کشـی افـزود‪« :‬از‬ ‫مجمـوع این اعتبار حـدود ‪ ۵۰‬میلیاردتومان‬ ‫نسـرین ارین نـژاد به عنـوان رئیـس مجمـع‬ ‫خیریـن قـرارگاه ملـی جهـادی رهـروان والیـت‬ ‫کشـور منصـوب شـد‪ .‬در حکمـی ازسـوی‬ ‫مهنـدس پیمـان سـرپاس؛ فرمانـده قـرارگاه‬ ‫رهـروان والیـت کشـور‪ ،‬بانـوی بسـیجی و‬ ‫والیت مـدار خانـم نسـرین ارین نـژاد به عنـوان‬ ‫رئیـس مجمـع خیریـن قـرارگاه ملـی جهـادی رهـروان والیـت کشـور منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬هـدف از تشـکیل قـرارگاه جهـادی رهـروان والیـت‬ ‫کشـور‪ ،‬برگـزاری اردوهـای جهـادی در مناطـق محـروم‪ ،‬سـاخت مدرسـه‪،‬‬ ‫احداث بیمارستان‪ ،‬توزیع بسته های معیشتی‪ ،‬ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫بـرای اقشـار اسـیب پذیر و نیازمنـد‪ ،‬ارائـه خدمـات پزشـکی‪ ،‬تحصیلـی و ‪ ...‬بـه‬ ‫نیازمنـدان و اقشـار محـروم در مناطـق کمتربرخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری ششمین رزمایش بزرگ مواسات و همدلی‬ ‫سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران‬ ‫مدیرمخابرات منطقه لرستان‪:‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت مخابرات منطقه لرسـتان‬ ‫از اماده بـودن تعـداد ‪ 66‬پـروژه مخابـرات‬ ‫جهـت بهره بـرداری خبـر داد‪ .‬نبی الـه‬ ‫شمسـی فر در این رابطـه گفـت ‪« :‬از ابتـدای‬ ‫شـروع کرونـا مصـرف لحظـه ای از اینترنـت‬ ‫هشـت گیگ بـوده ‪ ،‬قبـل از کرونـا تعـداد‬ ‫مشترکین برخط در لحظه ‪ ۲۳۰۰۰‬کاربر ‪ ،‬بعد‬ ‫ً‬ ‫از کرونـا و حـدودا مردادماه مصرف لحظه ای‬ ‫از اینترنت به بیش از ‪ ۲۰‬گیگ رسـید و تعداد‬ ‫کاربـران اسـتان در ایـام کرونـا بـه ‪ ۴۷۰۰۰‬نفـر‬ ‫یعنـی بیـش از دوبرابـر افزایـش یافـت»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬از اغاز شیوع کرونا تا خرداد ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کـه مصـرف اینترنـت مشـترکین رشـد زیـادی‬ ‫داشـته‪ ،‬پهنای باند شهرسـتان های استان‬ ‫بـا مرکـز اسـتان را تـا بیـش از دوبرابـر افزایـش‬ ‫دادیـم» ‪.‬شمسـی فر با اشـاره به پهنـای بانـد‬ ‫اینترنـت اسـتان افـزود‪« :‬قبـل از شـروع کرونـا‬ ‫پهنـای بانـد اینترنـت اسـتان ‪ ۱۰‬گیـگ بـوده‬ ‫کـه تـا اردیبهشـت ماه بـه ‪ ۲۰‬گیـگ افزایـش‬ ‫یافتـه؛ همچنیـن ظـرف هفتـه گذشـته ایـن‬ ‫مقـدار بـه ‪ ۳۰‬گیـگ ارتقـاء یافتـه و ‪ ۱۰‬گیـگ‬ ‫دیگـر بـه ظرفیـت اینترنـت اسـتان اضافـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت مخابـرات‬ ‫منطقـه لرسـتان در ادامـه از ‪ ۶۶‬پـروژه ایـن‬ ‫شـرکت جهـت بهره بـرداری خبـرداد و گفـت‪:‬‬ ‫«بعـد از هفتـه دولـت تـا دهـه فجـر تعـداد ‪۶۶‬‬ ‫پـروژه در حـوزه تلفـن همـراه امـاده افتتـاح‬ ‫داشـتیم کـه قـرار بـود بـا حضـور اسـتاندار و‬ ‫مهندس سـلطانی از شـرکت مخابرات ایران‬ ‫انتصاب رئیس مجمع خیرین قرارگاه ملی جهادی‬ ‫رهروان والیت کشور‬ ‫صـرف بهره بـرداری فـاز نخسـت سـدهای‬ ‫صالح الدیـن کالی نوشـهر‪ ،‬شـیاده بابـل و‬ ‫الیمـاالت نـور شـده اسـت و بقیـه اعتبـارات‬ ‫نیـز بـرای اغـاز عملیـات اجرایـی ایـن طر ح ها‬ ‫در گام نخسـت پیش بینـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬بـا بهره بـرداری از ایـن طر ح هـا‪،‬‬ ‫زمینـه اشـتغال مسـتقیم بـرای دسـت کم‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفـر و در فازهـای بعـدی تـا یک هزار نفـر‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬یخ کشـی افـزود‪:‬‬ ‫«امـروز یکـی از کارهـای خوبـی کـه ریشـه‬ ‫در رویکـرد دولـت تدبیـر و امیـد دارد انعقـاد‬ ‫قـرارداد بـا بخش هـای خصوصـی در بخـش‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫اجـرای طر ح هـای گردشگر ‬ ‫به عبارتـی وا گذاری هـا از نگاه اجتماعی بوده‬ ‫کـه دولـت دراین حوزه خـوب ورود پیدا کرده‬ ‫است»‪ .‬وی اظهار داشت‪« :‬درزمینه سدها‪،‬‬ ‫تاسیسـات ابـی‪ ،‬رودخانه هـا و اببندان هـا در‬ ‫حـوزه اقتصـادی کارهـای اساسـی صـورت‬ ‫یکـه می تـوان مدعـی شـد‬ ‫گرفتـه؛ به طور ‬ ‫از مجمـوع حـدود ‪ ۸۰۰‬اببنـدان در سـطح‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬حـدود ‪ ۱۰۰‬اببنـدان‬ ‫شناسـایی و ا کنـون طر ح هـای گردشـگری‬ ‫بـا هـدف رونـق اقتصـادی در ان هـا انجـام‬ ‫گرفتـه اسـت کـه یک مـورد ان در منطقـه‬ ‫صالح الدیـن کالی نوشـهر اسـت»‪ .‬در‬ ‫پایـان ایـن ائیـن همچنیـن باحضـور معـاون‬ ‫هماهنگـی و امـور اقتصـادی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران طـرح درختـکاری در مناطقـی از‬ ‫مجموعه گردشگری سد صالح الدین کالی‬ ‫نوشـهر تحت عنـوان شـهدای شـاخص ایـن‬ ‫شهرسـتان انجـام گرفـت‪.‬‬ ‫هفتمین نشست کمیته استان تهران‬ ‫فرا کسیون اصناف مجلس در اتاق اصناف شهرستان‬ ‫ابراهیـم درسـتی؛ نماینـده وزیـر صمـت در اصنـاف کشـور و عضـو هیئت رئیسـه‬ ‫یخـواه؛‬ ‫اتـاق اصنـاف ایـران و تهـران به همـراه مجتبـی توانگـر و سـید علـی یزد ‬ ‫اعضـای کمیتـه اسـتان تهـران فرا کسـیون اصنـاف مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور در اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری‪ ،‬بـا هیئت رئیسـه اتـاق اصنـاف و روسـای‬ ‫اتحادی ههـای صنفـی شهرسـتان ری نشسـتی برگـزار کردنـد‪ .‬دراین نشسـت که با‬ ‫حضور موسی احمدی؛ رئیس اداره صمت شهرستان ری برگزار شد‪ ،‬درخصوص‬ ‫بررسی مشکالت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان ری در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‪ ،‬اسیب های ناشی از کرونا و ‪...‬‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪ .‬شایان ذکر است؛ نشست کمیته استان تهران فرا کسیون‬ ‫اصناف مجلس با حضور ابراهیم درسـتی؛ نماینده وزیر صمت در اصناف کشـور‬ ‫و عضـو هیئت رئیسـه اتـاق اصنـاف ایـران و تهـران و نماینـدگان مجلـس شـورای‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسلامی عضـو کمیتـه اسـتان تهـران به صورت هفتگـی برگزار م ‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروز در اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬رئیـس اتـاق‬ ‫اصنـاف مرکـز اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه حا کمیـت وضعیـت‬ ‫کرونایـی در اسـتان اردبیـل و بـرای‬ ‫حمایـت از تولیـدات داخلـی‪،‬‬ ‫جشـنواره ویـژه نـوروزی بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫واحدهـای صنفـی اسـتان برگـزار‬ ‫می شـود»‪ .‬مهـدی اشـجع در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت‪« :‬باتوجه به حاکمیت وضعیت کرونایی‬ ‫در استان اردبیل و حمایت از تولیدات داخلی جشنواره ویژه نوروزی با رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در واحدهـای صنفـی اسـتان برگـزار می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه شـرایط الزم بـرای برگزاری نمایشـگاه وجود نـدارد‪،‬‬ ‫به همین منظـور تمهیـدات الزم بـا هـدف حمایـت از حقوق مصرف کننـدگان و‬ ‫تولیدکنندگانمبنای کار قرار گرفته کهدر دستورکار قرار گرفتهوبه همین منظور‬ ‫اصنـاف و سـازمان صمـت بـا همـکاری همدیگـر بـرای ارائـه تخفیفـات ویـژه‬ ‫تمهیداتـی را درنظـر گرفته انـد»‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف مرکز اسـتان اردبیـل ادامه‬ ‫داد‪« :‬خریداران با مراجعه با اتحادیه ها می توانند مجوز الزم را اخذ و نسبت به‬ ‫خرید شـیوه نمایشـگاهی اقدام کنند که این مسـئله به عنوان اولویت اساسی‬ ‫مطرح اسـت و دراین راسـتا انتظار می رود تا کسـبه و بازاریان نسـبت به رعایت‬ ‫اصـول بهداشـتی از خدمت رسـانی بـه افـراد بی توجـه بـه مسـائل بهداشـتی‬ ‫خـودداری کننـد»‪ .‬اشـجع ادامـه داد‪« :‬موضوعـی درارتباط بـا تعطیلـی اصنـاف‬ ‫مطرح نشـده و تصمیمی دراین زمینه اتخاذ نشـده اسـت؛ چرا که هدف اصلی‬ ‫مـا فعالیـت اصنـاف و بازاریـان اسـت؛ به شـرطی که هـر حـوزه و فـرد به نوبـه خـود‬ ‫نسـبت بـه رعایـت موازین بهداشـتی و فاصله گذاری اجتماعـی و تـردد بی مورد‬ ‫در سـطح شـهر اقدام کنند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬امیدواریم با همکاری همدیگر‬ ‫سـال خوشـی را برای خود و دیگران رقم بزنیم و وضعیت کرونایی اسـتان را در‬ ‫شـرایط متعـادل و پایـدار نگـه داریـم؛ چرا کـه درحال حاضـر این موضوع بیـش از‬ ‫هـر مسـئله دیگـری حائزاهمیـت اسـت و بایـد بـه این موضـوع اهمیت ویـژه ای‬ ‫داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا اسمان ابی و خورشید زرد رنگ است؟‬ ‫مقدمـه‪ :‬ایـا واقعـا اسـمان ابی سـت؟ در اسـمان نورهـای فراوانـی منتشـر‬ ‫می شـوند‪ ،‬امـا چـرا خورشـید زرد رنـگ اسـت؟‬ ‫متن‪ :‬اسـمان به نظر ما ابی رنگ اسـت؛ اما در حقیقت اسـمان بی رنگ است‬ ‫و چشـمان مـا به دلیـل مولکول هـای نـور منتشـر شـده درون جـو‪ ،‬فقـط ان‬ ‫را بـا رنـگ ابـی تشـخیص می دهـد‪ .‬دلیـل ایـن پدیـده معـروف بـه انتشـار نـور‬ ‫اسـت کـه رنـگ ابـی بـا طـول مـوج کوتـاه بیشـتر از رنـگ قرمز منتشـر می شـود؛‬ ‫بنابرایـن چشـم مـا ایـن نـور بیشـتر را بهتـر تشـخیص می دهـد‪ .‬نـور خورشـید‬ ‫همـه رنگ هـای رنگیـن کمـان را دارد و نـور ان به طـور کلـی سـفید اسـت‪.‬‬ ‫منتها انرژی تابشـی خورشـید از بخش زرد‪ -‬سـبز طیف قابل مشـاهده به ما‬ ‫می رسـد‪ .‬چـون کـه جـو زمیـن برای خورشـید مثـل یک صافی عمـل می کند و‬ ‫فقـط انـرژی تابشـی ایـن بخـش را عبـور می دهـد‪ .‬درنتیجـه خورشـید ممکـن‬ ‫اسـت زرد یـا نارنجـی بـه نظـر برسـد‪.‬‬ ‫نتیجـه‪ :‬بـا اسـتفاده از منشـور کـه نورهـا را جدا می کنـد می تـوان رنگ های نور‬ ‫خورشـید را مشـاهده کرد‪ .‬نور قرمز به وسـیله تابش به تدریج به نور نارنجی‬ ‫تغییـر می کنـد‪ .‬کـه ایـن نـور هم بـه نور زرد می رسـد‪ .‬پس جـو زمین مانند یک‬ ‫منشـور عمـل کـرده و باعـث می شـود تا خورشـید به رنـگ زرد یـا نارنجی دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امیر محوالتی همت ابادی‪ /‬مدرسه ابتدایی دوره دوم میثاق‪ /‬پایه ششم‬ صفحه 6 ‫نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 12‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2189‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫در نشست عمومی شورای شهر کرمان تصویب شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس مشترکین درامد شرکت اب منطقه ای اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫نام گذاری معبری به نام «مهندس»‬ ‫نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪ ،‬باحضـور اعضـای شـورا و شـهردار‬ ‫کرمـان برگـزار شـد‪ .‬در نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر کرمـان کـه دهـم‬ ‫اسفندماه‪ ،‬در غیاب رئیس شورا و به ریاست رامین ارجمند کرمانی؛ نایب رئیس‬ ‫شـورا برگـزار شـد‪ ،‬مقـرر شـد ادامـه بلـوار «عطـا احمـدی»‪ ،‬از تقاطـع بلـوار «سـپهبد‬ ‫شـهید سـلیمانی»‪ ،‬بـه نـام «مهنـدس» نا مگـذاری شـود‪ .‬در این نشسـت علی ا کبر‬ ‫مشـرفی؛ عضـو شـورا‪ ،‬در نطـق پیـش از دسـتور‪ ،‬بااشـاره به حمایـت شـهرداری از‬ ‫کهـای سـطح شـهر فعالیـت دارنـد‪ ،‬بیـان کرد‪:‬‬ ‫گرو ههـای ورزش مردمـی کـه در پار ‬ ‫«خوشـبختانه شـهرداری تاب هحـال‪ ،‬حمایـت خوبـی از ایـن گرو ههـای ورزشـی‬ ‫داشـته کـه موجـب تـداوم فعالیت ان ها شـده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬درخواسـت داریم‬ ‫ایـن حمایـت تـداوم یابـد»‪ .‬درادامـه‪ ،‬نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫یبـر معرفـی نماینـدگان شـورا درخصـوص‬ ‫بااشـاره به نامـه اداره امـور مالیاتـی مبن ‬ ‫تهـای مسـتقیم‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫اجـرای بنـد سـه مـاده ‪ 344‬قانـون مالیا ‬ ‫ً‬ ‫پایـان مـدت احـکام اعضایـی کـه قبلا معرفـی شـده بودنـد‪ ،‬تقاضـای معرفـی سـه‬ ‫عضو دیگر را برای سـال ‪ 1400‬داشـته اند‪ .‬دراین خصوص‪ ،‬با معرفی مجدد منصور‬ ‫ایرانمنش‪ ،‬فتح اهلل مویدی و احمد حسن زاده‪ ،‬نمایندگان قبلی موافقت شد»‪.‬‬ ‫رامین ارجمند کرمانی؛ رئیس کمیسیون معماری‪ ،‬شهرسازی و حاشیه نشینی‬ ‫یهـای کشـور بـا‬ ‫شـورا‪ ،‬درخصـوص شـیوه نامه سـازمان شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫عنـوان شـیوه نامه بهره گیـری از ظرفیـت شـهرداری های معیـن بـرای تسـریع‬ ‫فرایند توسـعه در شهرسـتان های کمتر توسـعه یافته‪ ،‬به نامه ارسـالی شـهردار به‬ ‫شـورا اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بن ابـه صورت جلسـه معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫کرمان‪ ،‬شهرداری های کرمان و بم به عنوان شهرداری های معین جهت تسریع‬ ‫توسـعه در شهرسـتان های محمداباد و ریگان انتخاب شـده اند»‪ .‬مشرفی؛ عضو‬ ‫ً‬ ‫شـورا دراین زمینـه بیـان کـرد‪« :‬انتخـاب به عنـوان معیـن یـک شهرسـتان‪ ،‬لزومـا‬ ‫بـار مالـی نـدارد و بیشـتر‪ ،‬حمایـت ازنظـر تخصصـی و مشـورتی مدنظـر اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫نمـورد‪ ،‬حمایـت مالـی هـم درنظـر اسـت و مـا بایـد در بودجـه شـهرداری ایـن‬ ‫در ای ‬ ‫مسئله را درنظر بگیریم»‪ .‬درادامه‪ ،‬شهردار کرمان‪ ،‬درخصوص وظایف شهرداری‬ ‫کـه در شـیوه نامه مذکـور اشـاره شـده‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬وظایـف شـهرداری شـامل ارائـه‬ ‫خدمـات مشـاوره ای در زمین ههـای فنـی‪ ،‬پسـماند‪ ،‬زیباسـازی و انتقـال تجـارب‬ ‫دراین زمین ههـا‪ ،‬ارائـه تجهیـزات‪ ،‬مبلمـان و وسـایل مـازاد بر نیاز شـهرداری معین‬ ‫بـه شـهرداری های هـدف بـا رعایـت ضوابـط مربـوط و اعـزام نیروهـای کارشـناس‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫و متخصـص شـهرداری و برگـزاری دور ههـای اموزش ‬ ‫نمـورد بیان کـرد‪« :‬این شـیوه نامه با‬ ‫برنامـه‪ ،‬بودجـه و منابـع پایـدار شـورا نیـز در ای ‬ ‫دسـتورالعمل ابالغی بودجه وزارت کشـور و همچنین بودجه مصوب شـهرداری‬ ‫مغایـرت دارد؛ در بودجـه سـاالنه شـهرداری‪ ،‬بنـدی وجـود دارد مبنی براینکـه‬ ‫هرگونـه کمـک بـه سـایر سـازمان ها ازسـوی شـهرداری ممنـوع اسـت»‪ .‬حسـین‬ ‫چناریـان افـزود‪« :‬در شـرایطی کـه برخـی قسـمت های شـهر خودمـان از خدمـات‬ ‫شـهری بی نیـاز نیسـتند‪ ،‬ارائـه خدمـات و تجهیـزات شـهرداری بـه نقـاط دیگـر‬ ‫صحیح نیسـت»‪ .‬رئیس کمیسـیون گردشـگری و اصناف شـورا نیز بیان کرد‪« :‬در‬ ‫گذشـته‪ ،‬چنیـن چیـزی عرف بوده که شـهرداری کرمـان به عنوان شـهرداری مرکز‬ ‫استان که توانمندتر از شهرداری های سایر مناطق استان بوده‪ ،‬جدای از رویکرد‬ ‫قانون‪ ،‬امکانات و تجهیزات موردنیاز شهرهای کوچک و محروم را دراختیار ان ها‬ ‫می گذاشته است»‪ .‬سید محمدرضا معین زاده میرحسینی افزود‪« :‬اما از این نظر‬ ‫ً‬ ‫که قرار است هزینه شود‪ ،‬باید حتما در بودجه شهرداری درنظر گرفته شود و نیاز‬ ‫بـه مصوبـه و اصلاح بودجـه دارد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون خدمـات شـهری و محیـط‬ ‫زیست شورا نیز در این رابطه بیان کرد‪« :‬مقوله شهرهای «معین» می تواند شامل‬ ‫موارد متعددی باشـد و در دوران دفاع مقدس هم تجربه مشـابهی را داشـتیم»‪.‬‬ ‫علـی خـدادادی خاطرنشـان کـرد‪« :‬طبـق قانون‪ ،‬شـهرداری ها نمی تواننـد خارج‬ ‫از حریـم شـهر خـود بـه یـک دهیـاری و شـهرداری دیگـر خدمـات بدهنـد‪ ،‬امـا‬ ‫باتوجه به اینکـه وزارت کشـور ایـن موضـوع را ابلاغ کـرده و الگـو و اسـاس نامه ای‬ ‫یتـوان ان را اجـرا کـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ب هجـز بنـد دو‪،‬‬ ‫بـرای ان تدویـن شـده‪ ،‬م ‬ ‫کهـای فنـی و تخصصـی هـم بایـد‬ ‫شـهرداری کرمـان بـرای ارائـه خدمـت و کم ‬ ‫هزینه کند؛ بنابراین‪ ،‬الزم اسـت در بودجه و متمم بودجه دیده شـود»‪ .‬سـپس‪،‬‬ ‫محمدجـواد کامیـاب؛ رئیـس کمیسـیون عمـران و حمل ونقـل شـورا بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«اینکه طبق قانون‪ ،‬شـهرداری باید در محدوده خودش خدمات دهد‪ ،‬درسـت‬ ‫است‪ ،‬اما برای شهرداری مرکز استان می توان استثنا قائل شد و تجهیزات مازاد‬ ‫را بـه نقـاط کمتـر برخـوردار اختصـاص داد»‪ .‬شـهردار کرمـان درخصـوص شـرح‬ ‫وظیفـه ای کـه بـرای شـهرداری های کرمـان و بم به عنوان معین شهرسـتان های‬ ‫محمدابـاد و ریـگان مشـخص شـده‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬در گام اول‪ ،‬سـهمیه ای بـرای‬ ‫شـهرداری های بـم و کرمـان به عنـوان معین محمدابـاد و ریگان درزمینه تحویل‬ ‫یهـای منتخـب درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫جـدول و موزاییـک بـه شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫اسـت»‪ .‬درادامـه‪ ،‬چناریـان یـاداور شـد‪« :‬ارائـه تجهیـزات مـازاد شـهرداری به نقاط‬ ‫محـروم‪ ،‬ایـرادی نـدارد‪ ،‬امـا رسـیدگی بـه مناطـق محـروم شـهر کرمـان بایـد در‬ ‫اولویـت قـرار گیـرد؛ ضمـن اینکـه شـهرداری‪ ،‬تجهیزات مـازاد خـود را به شـورا اعالم‬ ‫کنـد و درصـورت تصویـب‪ ،‬وا گـذار شـود»‪ .‬عالـم زاده نیـز بابیان اینکـه در کرمـان‪،‬‬ ‫تولیـد جـدول زیـاد داریـم و می توانیـم بخشـی از دپـوی جـدول تولیـدی را بـه‬ ‫شـهرداری های اعال مشـده بدهیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬ارزش ریالـی میـزان جدولـی کـه بـه‬ ‫شهرداری تکلیف شده‪200 ،‬میلیون تومان است»‪ .‬منصور ایرانمنش؛ عضو شورا‬ ‫نیـز باتا کیدبراینکـه ا گـر از مناطـق محـروم حمایـت کنیم‪ ،‬نتیجـه ان بـه خودمان‬ ‫برمی گردد و موجب رونق و دلگرمی ساکنان این مناطق و جلوگیری از مهاجرت‬ ‫یشـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬مهاجـرت از شـهرهای‬ ‫گتـر م ‬ ‫نهـا بـه شـهرهای بزر ‬ ‫ا ‬ ‫گتـر‪ ،‬هزین ههـای پنهـان و اسـیب هایی به دنبـال دارد‬ ‫کوچـک بـه شـهرهای بزر ‬ ‫و بـه بهبـود کیفیـت زندگـی در ایـن شـهرها کمـک می کنـد»‪ .‬زهـرا لـری؛ رئیـس‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانـوان شـورا نیـز بیـان کـرد‪« :‬بـا کمـک شـهرداری‬ ‫بـه شـهرداری های مناطـق محـروم‪ ،‬مشـکلی نداریـم‪ ،‬امـا بایـد ابتـدا بـه مناطـق‬ ‫محروم و کم برخوردار شهر خودمان رسیدگی شود»‪ .‬درادامه‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانـوان شـورا درخصـوص مصوبات این کمیسـیون‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫تجلیل از رتبه های برتر کنکور در جلسات اتی شورا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬کمیسیون‬ ‫‪20‬مـورد از معابـر و بوسـتان ها تصمیم گیـری‬ ‫فرهنگـی درخصـوص نا مگـذاری ‬ ‫کـرده‪ ،‬ازجملـه نا مگـذاری بوسـتان کـودک درحـال احـداث در منطقه یـک‪ ،‬به نام‬ ‫«بادبـادک» و نا مگـذاری معبـری بـه نام «مهندس»»‪ .‬سـپس‪ ،‬احمد حسـن زاده؛‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی‪ ،‬ورزش و جوانان شورا در این رابطه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«بهتر اسـت اصول نام گذاری رعایت شـود تا شـهروندان دچار سـردرگمی نشـوند؛‬ ‫ماننـد نا مگـذاری بخشـی از یـک خیابـان بـه یـک نـام و نا مگـذاری ادامـه همـان‬ ‫خیابان به نامی دیگر که شـهروندان را دچار سـردرگمی می کند»‪ .‬درنهایت‪ ،‬پس‬ ‫از بررسی نظرات اعضاء درخصوص نام گذاری معبری با عنوان «مهندس»‪ ،‬مقرر‬ ‫شد ادامه بلوار «عطا احمدی»‪ ،‬از تقاطع بلوار «سپهبد شهید سلیمانی»‪ ،‬به نام‬ ‫«مهنـدس» نا مگـذاری شـود‪ .‬درادامـه‪ ،‬رئیـس کمیسـیون عمـران و حمل ونقـل‬ ‫شورا بااشاره به تصویب افزایش ‪35‬درصدی کرایه اتوبوس های بخش خصوصی‬ ‫سهـای دولتـی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬درمورد تاکسـی ها‬ ‫و افزایـش ‪30‬درصـدی کرایـه اتوبو ‬ ‫نیز که درمجموع ‪ 170‬خط تاکسـی در سـطح شـهر داریم‪ ،‬با افزایش ‪ 31‬و حدا کثر‬ ‫‪35‬درصدی نرخ کرایه تاکسـی نسـبت به سـال گذشـته موافقت شـد»‪ .‬درادامه‪،‬‬ ‫اعضای شورا با مصوبه کمیسیون درخصوص میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی ها‬ ‫نشـهری موافقـت کردنـد‪.‬‬ ‫سهـای درو ‬ ‫و اتوبو ‬ ‫اردبیل‬ ‫برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رئیس مشترکین درامد شرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه بـا افزایـش‬ ‫بیـش از سـه برابری تولیـد‪ ،‬یک درصـد از اب‬ ‫رودخانـه را برداشـت می کنـد و ایـن میـزان‬ ‫مصـرف اب در بیـن تولیدکننـدگان فـوالد‬ ‫داخلـی و خارجـی یـک شـاخص و الگـو‬ ‫ـزارش ایراسـین؛‬ ‫محسـوب م ‬ ‫یشـود»‪ .‬ب هگ ِ‬ ‫شـهرام نخعـی بااشـاره به اینکه فـوالد مبارکـه‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن شـرکت فوالدسـاز کشـور‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تلاش شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه بـرای اجـرای پروژ ههـای بهین هسـازی‬ ‫مصـرف اب و کاهـش برداشـت اب خـام از‬ ‫زاینـده رود و همچنیـن کاهش مصـرف اب در‬ ‫فرایندهـای تولیـد‪ ،‬بزرگ تریـن واحـد صنعتی‬ ‫کشـور را با رکورد کمترین میزان مصرف اب در‬ ‫میـان شـرکت های داخلـی و خارجـی معرفـی‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مصـرف اب در شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه نسـبت بـه متوسـط مصـرف اب‬ ‫شرکت های بزرگ فوالدی جهان بسیار کمتر‬ ‫اسـت‪ .‬در فـوالد مبارکـه مصـرف اب بـه ازای‬ ‫هـر ُتـن تولیـد حـدود سـه مترمکعب اسـت و‬ ‫بـا سـرمایه گذاری ششـهزارمیلیاردریالی در‬ ‫ایجـاد شـبکه فاضلاب‪ ،‬جمـع اوری‪ ،‬تصفیـه‬ ‫و بازچرخانـی پسـاب نـه شـهر اطـراف شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه را تامیـن می کنـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫مشـترکین درامـد شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬میـزان ‪۳۰‬درصـد از اب‬ ‫موردنیـاز شـرکت فـوالد مبارکـه از محـل‬ ‫بازچرخانیپساب هایتصفیه شدهشهرهای‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بـه اصلاح‬ ‫اطـراف تامیـن م ‬ ‫فرایند تولید و ایجاد سیسـتم بازچرخانی اب‬ ‫در شـرکت فـوالد مبارکـه اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫«فـوالد مبارکـه اولیـن کارخانه ا ‬ ‫قبـل از شـروع فراینـد تولیـد خـود‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫احـداث تصفیه خانـه پسـاب صنعتـی کـرد»‪.‬‬ ‫نخعـی بااشـاره به پیشـتازی فـوالد مبارکـه در‬ ‫بازچرخانـی اب در بیـن فوالدسـازان جهـان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬مقـدار سـهم مصـرف اب‬ ‫در کشـور ‪۹۶.۳۷‬میلیاردمترمکعـب در سـال‬ ‫اسـت کـه در این میـان کشـاورزی سـهم‬ ‫‪۸۸.۸۳‬درصـد مصـرف اب را دارد و مصـرف‬ ‫شـرب عمومـی بـا ‪۸.۳۳‬درصـد و مصـرف‬ ‫اب در بخـش صنعـت ‪۲.۷۴‬درصـد اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه فـوالد مبارکـه هم زمـان‬ ‫افزایـش تولیـد را بـا کاهـش مصـرف اب پیـش‬ ‫بـرده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬فوالد مبارکه بـا راه اندازی‬ ‫با دستور استاندار البرز صورت گرفت؛‬ ‫جمع اوری ‪ ۷۲۱‬معتاد متجاهر از سطح استان‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان البـرز گفـت‪:‬‬ ‫«اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬البرز راه اندازی شده و برای‬ ‫تـداوم و اسـتمرار خدمات دهـی در این کمـپ‬ ‫بایـد تمامـی مسـئوالن اسـتان همراهـی‬ ‫ویژه ای داشـته باشـند»‪ .‬شهبازی در جلسه‬ ‫شـورای هماهنگـی مقابلـه بـا مـواد مخـدر بـا‬ ‫قدردانـی از اقدامـات و برنامه هـای اعضـای‬ ‫ایـن شـورا‪ ،‬افزود‪« :‬با هماهنگی و انسـجامی‬ ‫کـه بیـن مسـئوالن مربوطـه شـکل گرفـت‪،‬‬ ‫پـس از مصوبـه جلسـه قبـل‪ 721 ،‬معتـاد‬ ‫متجاهر از سطح استان جمع اوری شدند»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ایـن افـراد در کمپ هـای‬ ‫مـاده ‪ 15‬بـرای درمـان و تـرک اعتیـاد بسـتری‬ ‫شـدند تـا چهـره الـوده شـهر بـرای مـردم زیبـا‬ ‫و امـن شـود»‪ .‬شـهبازی گفـت‪« :‬به واسـطه‬ ‫ایـن اقـدام‪ ،‬جرائـم خـرد اعـم ازسـرقت در‬ ‫اسـتان کاهـش چشـمگیری داشـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬عزمـی جـدی شـکل گرفـت تـا بـا‬ ‫اجرایی شـدن بیـش از ‪ 80‬درصـد مصوبـات‬ ‫شـورای هماهنگـی مقابلـه بـا مـواد مخـدر‪،‬‬ ‫اقدامـی مانـدگار شـکل بگیـرد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫البـرز گفـت‪« :‬براین اسـاس از وجـود بخـش‬ ‫خصوصـی و سـازمان صمـت جهـت امـوزش‬ ‫و ایجـاد اشـتغال بهبود یافتـگان و افـراد‬ ‫در حـال تـرک اعتیـاد بهره بـرداری شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬با این اقدامـات بـه مـا اثبـات شـد کـه‬ ‫کمبـود امکانـات و اعتبـارات نمی توانـد سـد‬ ‫راه انجـام ماموریت هـا و مسـئولیت ها شـود؛‬ ‫بلکه باید با همدلی و اتحاد وارد میدان شد‬ ‫و از کمترین امکانات در این مسـیر بیشترین‬ ‫بهـره را بـرای کسـب رضایت منـدی مـردم‪،‬‬ ‫داشت»‪ .‬شهبازی گفت‪« :‬سپاه امام حسن‬ ‫مجتبـی(ع) نیـز بـرای مشـارکت در راه اندازی‬ ‫اردوگاه نگهـداری ازمعتـادان متجاهـر اعلام‬ ‫امادگـی کـرده اسـت کـه بایـد بـا اسـتفاده‬ ‫ازتمامی ظرفیت های اسـتان هرچ هسـریع تر‬ ‫بـرای این امر بهره برداری کنیـم»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«کارگروهـی بـا مسـئولیت معـاون سیاسـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و امنیتـی اسـتانداری البـرز شـکل‬ ‫بگیـرد و بـرای راه انـدازی اردوگاه مـاده ‪16‬‬ ‫برنامه ریـزی شـود»‪ .‬اسـتاندار البـرز گفـت‪:‬‬ ‫«حتـی یـک روز هـم مهـم اسـت و نمی توانیم‬ ‫درنـگ کنیـم‪ ،‬قـراردادی منعقـد شـود و‬ ‫مسـئولیت هـر یـک از اعضـاء مشـخص شـود‬ ‫و اردوگاه مـاده ‪ 16‬تکمیـل شـود»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«‪ 300‬میلیون تومـان اعتبـار بـرای جمـع اوری‬ ‫و سـاماندهی معتـادان متجاهـر اختصـاص‬ ‫دادیـم و بـرای اردوگاه نیـز همراهـی خواهیـم‬ ‫کـرد»‪ .‬اسـتاندار البـرز گفـت‪« :‬شـهرداری ها‬ ‫و شـوراهای اسلامی شـهر در اسـتان نیـز‬ ‫وارد عمـل شـوند و بودجـه ای بـرای اردوگاه‬ ‫به صـورت ماهانـه تخصیـص دهنـد»‪ .‬وی‬ ‫درپایـان افـزود‪« :‬اردوگاه مـاده ‪ 16‬البـرز‬ ‫راه انـدازی شـده و بـرای تـداوم و اسـتمرار‬ ‫خدمات دهـی در این کمـپ بایـد تمامـی‬ ‫مسـئوالن اسـتان همراهـی ویـژه ای داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬شـهبازی بـرای تکمیـل ایـن اردوگاه‬ ‫از محـل اعتبـارات اسـتان ‪ 300‬میلیون تومان‬ ‫دیگـر تخصیـص داد»‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 1200‬بسته کمک معیشتی توسط ایران خودروی خراسان در "ایران همدل"‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫ایران خـودروی خراسـان باتوجه بـه منویـات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه رزمایـش‬ ‫کمک هـای مومنانـه‪ ،‬مواسـات و همدلـی‬ ‫در جشـن بـزرگ «ایـران همـدل» ‪ 1200‬بسـته‬ ‫کمک معیشـتی تهیه و توزیع کرد‪ .‬در تیرماه‬ ‫سـال جـاری نیـز ‪ 1400‬بسـته کمک معیشـتی‬ ‫میـان نیازمنـدان و محرومین محلی توسـط‬ ‫همیـن نهـاد توزیـع شـد‪ .‬ایران خـودروی‬ ‫خراسـان در سـال ‪ 99‬عالو هبـر اشـتغال زایی‬ ‫و تحقـق جهـش تولیـد برحسـب وظیفـه در‬ ‫اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نیـز مدرسـه‬ ‫افتتـاح کـرده اسـت‪ .‬نماینده مـردم فریمان‪،‬‬ ‫سـرخس و احمدابـاد در مجلـس شـورای‬ ‫اسالمی گفت‪« :‬عملکرد شرکت ایران خودرو‬ ‫خراسـان در ایـن منطقـه باعـث توسـعه‬ ‫و پایـداری شـده کـه قابل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫توسـعه سـرمایه‪ ،‬سـرمایه افرینی می کنـد»‪.‬‬ ‫سـید احسـان قاضـی زاده اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«علی رغـم سـال های سـخت اقتصـادی‬ ‫کـه گذراندیـم و همچنـان درحـال گـذران‬ ‫هسـتیم‪ ،‬خوشـبختانه شـرکت ایران خـودرو‬ ‫توانسـته در ایـن منطقـه با جذب نیـروی کار‬ ‫اشـتغال زایی کنـد‪ .‬بـا همـه ایـن دشـواری ها‬ ‫در تمـام ایـن شـرایط سـخت مـا درکنـار شـما‬ ‫هسـتیم و خواهیـم بـود‪ ،‬نبایـد بگذاریـم‬ ‫چـرخ تولیـد در کشـور و منطقـه بخوابـد»‪.‬‬ ‫وی بـا خرسـندی ادامـه داد‪« :‬نویـد ایـن را‬ ‫بدهـم کـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـاهد اخبـار خوبی‬ ‫بـرای شـرکت ایران خـودرو خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫قاضـی زاده تصریـح کـرد‪« :‬ایران خـودرو را‬ ‫قطـب ویژه کشـوری می دانیـم‪ .‬ایران خودرو‬ ‫خراسـان از اسـتقالل نسـبی نسـبت به سـایر‬ ‫شـرکت های ایران خـودرو برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم در مجلـس بااشـاره به پیـام‬ ‫معظـم رهبـری ادامـه داد‪« :‬شـرکت های‬ ‫زیـادی همـکاری کردنـد ولـی نقـش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو برجسـته تر بـوده و ایـن همدلی‬ ‫منجـر بـه امنیـت در منطقـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫احسان قاضی زاده بیان کرد‪« :‬محرومیت ها‬ ‫در بخـش رضویـه زیـاد اسـت‪ .‬کمـک مـا بـه‬ ‫اقشاری سـت کـه از سـازمان های حمایتـی‬ ‫برخـوردار نیسـتند و ایـن کمک ها ویـژه افراد‬ ‫اسـیب دیده از کروناسـت تـا بـرای دومیـن‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نوبـت درارتباط با بحث کمک های مومنانه‬ ‫و رسـیدگی به اقشـار کم درامد و کم برخوردار‬ ‫جامعـه در سـطح منطقـه پیرامونـی اقدامـی‬ ‫را انجـام بدهیـم»‪ .‬درادامـه مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ایران خودروی خراسـان افزود‪« :‬این‬ ‫بسـته ها باتوج هبـه محدودیت هایـی کـه در‬ ‫بخـش تامیـن بعضـی از اقلام از قبیـل روغـن‬ ‫و سـویا کـه منشـا خارجـی دارنـد بـاارزش‬ ‫چهارمیلیون ریـال تهیـه شـد و بااشـاره به‬ ‫وضعیـت کنونـی کـه وجـود دارد اقلام‬ ‫بهداشـتی ماننـد مایـع شستشـوی دسـت‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬عـدد ماسـک و اقلام خورا کـی از قبیـل‬ ‫نخـود‪ ،‬لوبیـا‪ ،‬برنـج‪ ،‬ما کارونـی‪ ،‬لپـه‪ ،‬تـن‬ ‫ماهی و رب در هر بسته تعبیه شده است»‪.‬‬ ‫یفـر گفـت‪« :‬ماسـک هایی کـه‬ ‫بیـژن زاهد ‬ ‫در بسته ه اسـت توسـط تولیدکننـدگان‬ ‫همیـن منطقـه بـا همـکاران معیـن‬ ‫اقتصـادی فعـال در منطقـه تهیـه و به نوعـی‬ ‫ایجـاد اشـتغال شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بسـته های معیشـتی بیـن محرومینـی کـه‬ ‫از کرونـا و مباحـث مربـوط بـه ان اسـیب‬ ‫ دیده انـد توزیـع خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫ایران خـودرو اضافـه کـرد‪« :‬کاری کـه در ایران‬ ‫خـودروی خراسـان در امـورات داخلـی‪،‬‬ ‫پیرامونـی‪ ،‬خارجـی و اجتماعـی انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬اسـتراتژی مدونـی بـرای اجـرا و‬ ‫به نتیجه رسیدن مباحث مربوط به منطقه‬ ‫و در اسـتراتژی اقتصـادی مـدون شـده تمـام‬ ‫روسـتاها را شناسـایی و بـا اشـنایی کـه از‬ ‫منطقـه پیـدا کردیـم کارت اهـداف روسـتاها‬ ‫را باتوج هبـه راندمـان روسـتا تهیـه کردیـم»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫زاهـدی گفـت‪« :‬تقریبـا ‪ ۸۲‬طـرح تهیـه کـه‬ ‫تعـدادی بـه انجـام و بهر هبـرداری رسـیده‬ ‫غبـ ر ‪ ۲۵۰‬میلیاردتومـان‬ ‫و بـا هزینـه ای بال ‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬دوهزارنفـر مشـغول به کار‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬درادامـه امام جمعـه رضویـه‬ ‫نیـز بـا تجلیـل و تقدیـر از مدیرعامـل شـرکت‬ ‫ایران خـودرو به دلیـل کمک هـای مومنانـه‬ ‫و ایجـاد اشـتغال در منطقـه‪ ،‬گفـت‪« :‬کمـک‬ ‫مومنانـه مایـع اصلـی در ایمان اسـت‪ ،‬ایجاد‬ ‫سـنخیت و تشـابه در اعمـال و کـردار نسـبت‬ ‫بـه امامـت الهی این جامعـه را مومن می کند‬ ‫ایـن اقـدام شـما همـان تشـابه و سـنخیت‬ ‫رفتـار امیرالمومنیـن بـا احـاد جامعه اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران‪:‬‬ ‫‪۱۱۸‬هزار مشترک برق استان؛‬ ‫مشمول تخفیف صددرصدی بهای برق‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیل از تخفیـف ‪۱۰۰‬درصـدی برق‬ ‫نمـاه سـال جـاری تا به امـروز و‬ ‫بـرای ‪۱۱۸‬هـزار مشـترک اسـتان اردبیـل از اول ابا ‬ ‫در قالـب طـرح بـرق امیـد خبـر داد‪ .‬قدیمـی بااشـاره به اینکه از این تعـداد ‪۴۵‬هـزار‬ ‫مشترک روستایی و ‪۷۳‬هزار مشترک شهری مشمول تخفیف صددرصدی برق‬ ‫شـده اند‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬هـدف طـرح برق امید اصالح الگوی مصرف مشـترکان‬ ‫خانگی با بهره گیری از سـازوکارهای تشـویقی و بازدارنده اسـت و مشـترکان به سه‬ ‫دسته کم مصرف‪ ،‬خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند»‪ .‬وی افزود‪« :‬برای‬ ‫یشـود و‬ ‫هر دسـته متناسـب با منطقه جغرافیایی‪ ،‬الگوی مصرف برق تعیین م ‬ ‫مشـترکان به تناسـب مشـارکت در این طرح از مزایای تشـویقی شـامل تخفیف تا‬ ‫یشـوند»‪ .‬مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق‬ ‫‪ ۱۰۰‬در صـد تعرفـه بـرق بهره منـد م ‬ ‫اسـتان اردبیـل همچنیـن از راه انـدازی قبـض بـرق دیجیتـال در اپلیکیشـن بـرق‬ ‫مـن خبـر داد و افـزود‪« :‬در قبـض دیجیتـال عالوه بر مشـاهده مبلغ قبض‪ ،‬تحلیل‬ ‫جایـگاه مصـرف بـرق مشـترک نسـبت بـه بقیـه شـهروندان‪ ،‬مشـخصات کامـل و‬ ‫تصویـر چهـره و زمـان مراجعـه بعدی مامور قرائت قابل مشـاهده اسـت»‪ .‬قدیمی‬ ‫یشـود یـا چقـدر فاصلـه دارد‬ ‫افـزود‪« :‬اینکـه مشـترک مشـمول طـرح بـرق امیـد م ‬ ‫و چگونـه و بـا چـه راهکارهایـی می توانـد مبلـغ قبـض بـرق را صفـر کنـد‪ ،‬از دیگـر‬ ‫یسـت کـه قبـض دیجیتـال دراختیـار مشـترکان بـرق قـرار می دهد»‪.‬‬ ‫اطالعات ‬ ‫پروژ ههـای بازچرخانـی پسـاب های صنعتـی‬ ‫در بیـن کشـورهای جهـان پایین تریـن‬ ‫سـرانه مصـرف اب را دارد و بـا گسـترش‬ ‫تصفیه خان ههـا و جمـع اوری پسـاب های‬ ‫فاضلاب شـهرهای مجـاور مقـدار اب مصرفی‬ ‫فـوالد مبارکـه بـه حداقـل ممکـن رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس مشـترکین درامـد شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای اصفهـان بااشـاره به اینکه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه طبـق قـرارداد می توانـد‬ ‫‪۴۰‬میلیون مترمکعب اب دریافت کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«با استفاده از بازچرخانی و استفاده از پساب‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه ‪۲۰‬میلیون مترمکعـب از‬ ‫سـهم خـود را دریافـت می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫کسـالی سـال ‪ ،۱۳۹۷‬شـرکت فـوالد‬ ‫«در خش ‬ ‫مبارکـه بـا کاهـش تولیـد‪ ،‬میـزان اب موردنیـاز‬ ‫خـود را بـه ‪۱۴‬میلیون مترمکعـب از سـهم‬ ‫‪۴۰‬میلیون مترمکعبـی خـود کاهـش داد»‪.‬‬ ‫وی درادامـه اشـاره کـرد‪« :‬ا گـر اعتقـاد واقعـی‬ ‫داریـم کـه الودگـی محیـط زیسـت و مصـرف‬ ‫اب تاثیر مسـتقیم بر سلامتی جامعه انسانی‬ ‫و بـوم زیسـت دارد بایسـتی رونـد و روی ههـای‬ ‫سـازگاری بـا محیـط زیسـت در فـوالد مبارکـه‬ ‫و شـرکت های زیرمجموعـه از جملـه فـوالد‬ ‫سـبا الگـوی صنایـع کشـور و اسـتان قـرار گیـرد‬ ‫تـا شـعار حفـظ محیـط زیسـت بـه منصـه‬ ‫ظهـور و عمـل برسـد»‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت‬ ‫شهـا در سـال ابـی زراعـی جدیـد‬ ‫وضعیـت بار ‬ ‫و همچنیـن ذخیـره سـد زاینـده رود حا کـی از‬ ‫یسـت و‬ ‫شهـای ابـی در ما ههـای ات ‬ ‫بـروز تن ‬ ‫یک بار دیگر لزوم بسیج همگانی برای اصالح‬ ‫سـاختار مصـرف و تقاضـای اب را یـاداوری‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر‪ ،‬سنگ بنای تمام فرایض است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشسـت شـورای امربه معـروف و نهی از منکـر اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران باحضـور مدیـرکل‪ ،‬معـاون اجتماعـی‬ ‫و مطالب هگـری سـتاد احیـای امربه معـروف و نهی از منکـر‬ ‫اسـتان‪ ،‬روسـای ادارات شهرسـتانی ازطریـق ویدئوکنفرانس‬ ‫و سـایر اعضـای شـورای امربه معـروف و نهی از منکـر ایـن‬ ‫اداره کل برگـزار شـد‪ .‬دکتـر ظفرمنـد؛ مدیـرکل بیمـه سلامت‬ ‫مازنـدران طـی سـخنانی دراین نشسـت بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«تمـام واجبـات دینـی بـه برکـت امربه معـروف و نهی از منکـر‬ ‫در جامعـه زنـده اسـت و ا گـر امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫نباشـد ایـن واجبـات دینـی در جامعـه تعطیـل خواهـد شـد‬ ‫و به عبارت دیگـر سـنگ بنای تمـام فرایـض امربه معـروف‬ ‫و نهی از منکـر اسـت»‪ .‬وی ارتقـای کیفیـت خدمـات بیمـه‬ ‫سلامت‪ ،‬مدیریـت منابـع و مصـارف‪ ،‬افزایش رضایتمندی و‬ ‫حفاظت مالی از بیمه شدگان به منظور ایجاد ارامش نسبی‬ ‫بـرای ایـن عزیـزان در دریافـت خدمـات سلامت را به عنـوان‬ ‫معروف هـای اداری در ایـن اداره کل برشـمرد‪ .‬همچنیـن در‬ ‫ادامـه ایـن نشسـت‪ ،‬حجت االسلام خجسـته فر؛ معـاون‬ ‫اجتماعـی و مطالب هگـری سـتاد احیـای امربه معـروف و‬ ‫نهی از منکـر اسـتان طـی سـخنانی گفـت‪« :‬شناسـایی‬ ‫معروف هـا و منکرهـا بایـد به عنـوان اولویـت در دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی مدنظـر قـرار گیـرد و بـرای احیـای امربه معـروف و‬ ‫نهی از منکـر این فریضه الهی ‪ ۱۲‬معصـوم از حضرت زهرا(س)‬ ‫تـا حضـرت امـام حسـن عسـگری(ع) شـهید شـدند»‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن بابیان اینکـه نبایـد در مقابـل منکـر بی تفـاوت‬ ‫باشـیم‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد معروف ها را شـناخت و ان هـا را تقویت‬ ‫و قـوت بخشـید و اسـیب ها و منکرهـا را نیـز شناسـایی و ان را‬ ‫برطـرف کـرد کـه بـا ایـن کار اسـیب های جامعـه کمتـر شـده‬ ‫و کنتـرل خواهـد شـد»‪ .‬حجت االسلام خجسـته فر درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬تذکـر لسـانی بایـد به درسـتی در جامعـه پیـاده شـود‬ ‫و درراسـتای احیای این فریضتین باید الگوسـازی مناسـبی‬ ‫صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب دبیر‪ ،‬اعضا و روسای کمیته های مرکز‬ ‫حوزه انتخابیه ساری‬ ‫عباسعلی کوشـکی‪ /‬عباسعلی رضایی؛‬ ‫فرمانـدار سـاری در احکامـی دبیـر‪،‬‬ ‫اعضـای و روسـای کمیته هـای مرکـز‬ ‫حـوزه انتخابیـه شهرسـتان سـاری در‬ ‫امـر برگزاری انتخابات سـیزدهمین دوره‬ ‫ریاست جمهوری‪،‬دومینمیان دوره ای‬ ‫پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر‬ ‫و روسـتا را منصـوب کـرد‪ .‬براین اسـاس؛ مرتضـی بابایـی لولتـی به عنـوان عضـو‬ ‫و جانشـین مرکـز حـوزه انتخابیـه شهرسـتان سـاری‪ ،‬علـی لطفـی عضـو‪ ،‬دبیر و‬ ‫مسئول کمیته امنیت‪ ،‬روح اهلل ناصحی به عنوان عضو و جانشین در کمیته‬ ‫پشتیبانی و تدارکات‪ ،‬محمد زلیکانی به عنوان عضو و مسئول کمیته حراست‬ ‫و اسـتعالمات‪ ،‬سـید رضا معنوی امره ای؛ عضو و مسـئول کمیته پشـتیبانی‪،‬‬ ‫مجتبـی ابراهیمـی؛ عضـو و مسـئول کمیتـه حقوقـی‪ ،‬احمـد جعفـری سـوته؛‬ ‫عضو و مسئول کمیته اطالع رسانی و تبلیغات مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‬ ‫سـاری‪ ،‬محمدرضـا احمـدی؛ عضـو و مسـئول کمیتـه فنـاوری و اطالعـات‪،‬‬ ‫نورالدیـن خلـردی؛ عضـو و مسـئول کمیته امـوزش‪ ،‬حبیب اهلل نـوروزی؛ عضو‬ ‫و مسـئول کمیتـه امحـاء‪ ،‬دزایی پـور؛ عضو و مسـئول کمیته تجهیز و محسـن‬ ‫وفـادار؛ عضـو و مسـئول کمیتـه نقلیـه مرکـز حـوزه انتخابیـه شهرسـتان سـاری‬ ‫منصوب شدند‪ .‬گفتنی سـت؛ انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫دومین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره‬ ‫شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا‪ ۲۸ ،‬خردادماه سـال ‪ ۱۴۰۰‬برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫حمایت از برنامه های‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬از شـبکه اب خـام شـهری‪ ،‬مجموعـه‬ ‫تولیـد گل وگیـاه‪ ،‬اقدامـات هنـری و زیباسـازی و دیگـر برنامه هـای سـازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری کـه بـه نفـع شـهر و مـردم اسـت‪ ،‬حمایـت‬ ‫خواهیـم کـرد»‪ .‬سـید مهـران عالـم زاده در جلسـه شـورای سـازمان سـیما‪،‬‬ ‫منظر و فضای سـبز شـهری که باحضور رئیس کمیسـیون فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫بانوان شـورای اسلامی شـهر کرمان‪ ،‬معاون خدمات شـهری شـهردار و سـایر‬ ‫اعضای شـورای این سـازمان برگزار شـد‪ ،‬کارهای انجام شـده در این سـازمان‬ ‫را مطلـوب ارزیابـی کـرد‪ .‬رئیـس کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانوان شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان نیـز در این نشسـت‪ ،‬سـیما‪ ،‬منظـر و فضای سـبز شـهری‬ ‫را پیشـانی خدمـات شـهری دانسـت و عملکـرد ایـن سـازمان را قابل قبـول‬ ‫توصیـف کـرد‪ .‬معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان نیـز در این نشسـت‪،‬‬ ‫وظایـف سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری را بسـیارمهم دانسـت‬ ‫و بابیان اینکـه سـرانه فضـای سـبز شـهر رشـد مطلوبـی داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نگهـداری از فضـای سـبز باتوجه بـه نظـرات کارشناسـان‪ ،‬درحـال انجـام‬ ‫اسـت»‪ .‬رامیـن امیرمـداح شـبکه اب خـام را یکـی از پروژه هـای مهـم شـهری‬ ‫دانسـت و گفت‪« :‬خریداری لوله و اتصاالت و اجرای شـبکه اب خام در شـهر‬ ‫کمـک بزرگـی به فضای سـبز شـهری خواهـد کـرد»‪ .‬وی از برگزاری سـمپوزیوم‬ ‫مجسـمه کرمـان نیـز خبـر داد و گفـت‪« :‬درنظـر داریـم بـا هماهنگـی‪ ،‬یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن سـمپوزیوم های هنـری کشـور را برگـزار کنیـم»‪ .‬معـاون خدمـات‬ ‫شـهری شـهردار کرمان بابیان اینکه در تالش هسـتیم نوروز امسـال در سطح‬ ‫شـهر کشـت گل وگیـاه و کارهـای هنـری افزایـش داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫مهرمـاه برنامه ریزی هـای الزم بـرای ایـن اقـدام‪ ،‬شـروع شـده و امیدواریـم بـا‬ ‫هماهنگـی مناطـق‪ ،‬بهتریـن خدمـات را بـه همشـهریان ارائـه دهیـم»‪.‬‬ ‫رئیس علوم پزشکی اهواز‪:‬‬ ‫بیمارستان های خوزستان به شدت تحت فشارند‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جندی شـاپور‬ ‫اهـواز گفـت‪« :‬در روزهـای اخیـر‪ ،‬بـار مراجعـه بیمـاران در اهـواز‪ ،‬ماهشـهر‪،‬‬ ‫دشـت ازادگان‪ ،‬شوشـتر و دزفـول افزایـش یافتـه اسـت و ایـن مسـئله به ویـژه‬ ‫در اهـواز‪ ،‬بیمارسـتان ها را به شـدت تحت فشـار قـرار داده اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫فرهاد ابول نژادیان با اشـاره بر لزوم انجام تسـت کرونا برای مسـافران پروازها‬ ‫از مبـدا خوزسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬الزامـی بـرای انجـام تسـت ‪ PCR‬مسـافران‬ ‫خوزسـتانی وجـود نـدارد؛ امـا به منظور انجام قرنطینه معکـوس و جلوگیری‬ ‫از انتشـار بیشـتر ویـروس در جاهـای دیگر کشـور‪ ،‬مسـافرانی کـه می خواهند‬ ‫از خوزسـتان خـارج شـوند‪ ،‬بایـد ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۴۸‬سـاعت قبـل بـه مرا کـز بهداشـتی‬ ‫مراجعـه کننـد تـا تسـت سـریع بـرای ان هـا انجـام شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر‬ ‫فـردی عالمـت دار بـود یـا در صـورت نیـاز بـه انجـام تسـت ‪ ،PCR‬همـکاران‬ ‫مـا ایـن موضـوع را مشـخص می کننـد و الزامـی بـرای هزینـه ‪ ۳۰۰‬هزار تومانـی‬ ‫ازاد نیسـت»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جندی شـاپور اهـواز گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۱‬مرکـز نمونه گیـری در اهـواز و در همـه شهرسـتان های خوزسـتان مرا کـز‬ ‫نمونه گیری تسـت سـریع‪ ،‬فعال هسـتند و این تسـت برای مسـافران مال ک‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬در روزهـای اخیـر بـار مراجعـه بیمـاران در اهـواز‪،‬‬ ‫ماهشـهر‪ ،‬دشـت ازادگان‪ ،‬شوشـتر و دزفـول افزایـش یافتـه اسـت و ایـن‬ ‫مسـئله به ویـژه در اهـواز‪ ،‬بیمارسـتان ها را به شـدت تحت فشـار قـرار داده‬ ‫اسـت»‪ .‬ابول نژادیـان بیـان کـرد‪« :‬هر چنـد در یک هفته اخیـر‪ ،‬میـزان رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی توسـط مـردم‪ ،‬سـازمان ها و ادارات بیشـتر و بهتـر‬ ‫شـده اسـت؛ امـا بـرای کنتـرل بیمـاری‪ ،‬همراهـی و همـکاری بیشـتری نیـاز‬ ‫داریـم»‪ .‬وی کـه در یـک برنامـه تلویزیونـی صحبـت می کـرد‪ ،‬با بیان اینکـه‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد ابتلا در خانواده ها سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هنـوز بسـیاری از مـردم فکـر‬ ‫می کنند ضعف و بی حالی یا گلودرد‪ ،‬نشـانه سرماخوردگی سـت؛ مردم باید‬ ‫دقـت کننـد کـه در این شـرایط کـه کوویـد‪ ،۱۹-‬بیمـاری غالـب اسـت بـا بـروز‬ ‫هر گونـه عالمـت خـود را قرنطینـه کننـد و بـه مرا کـز بهداشـتی یـا بیمارسـتان‬ ‫مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫اجرای ‪ 146‬کیلومتر روکش اسفالت در راه های استان‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی از اجـرای ‪ 146‬کیلومتـر‬ ‫روکـش اسـفالت و ‪ 156‬هزارمترمربـع‬ ‫لکه گیـری هندسـی در راه هـای اسـتان‬ ‫مرکـزی خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی؛ علـی زندی فـر گفـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای اهـداف سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای و تا کیـد مقـام‬ ‫عالـی وزیـر راه و شهرسـازی بـا عنـوان اجـرای طـرح سرتاسـری ارتقـای روکـش‬ ‫اسـفالت راه هـا‪ ،‬از ابتـدای سـال جاری تا کنـون ‪146‬کیلومتر از راه های اسـتان‬ ‫مرکـزی برابـر بـا ‪302‬کیلومتـر بانـد راه روکـش اسـفالت شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«از دیگـر اقداماتـی کـه در حـوزه نگهداری راه های اسـتان به عمل امده اسـت‬ ‫می تـوان بـه اجـرای ‪156‬هزارمترمربـع لکه گیـری هندسـی‪45 ،‬کیلومتـر الیـه‬ ‫حفاظتـی فوگسـیل و هفت کیلومتـر چیپسـیل در سـطح راه هـای شـریانی‪،‬‬ ‫یفـر اظهـار داشـت‪« :‬برای‬ ‫اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی اسـتان اشـاره کـرد»‪ .‬زند ‬ ‫ارتقـای سـطح ایمنـی راه هـا و ایجـاد احسـاس ارامـش و امنیـت بـرای کاربـران‬ ‫راه در حین عبور از راه های تحت پوشش‪ ،‬بالغ بر ‪300‬کیلومتر شیب شیروانی‬ ‫احـداث و بیـش از ‪ 800‬کیلومتـر شـیب شـیروانی راه هـا اصلاح شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت ابفا با فرماندار خنداب‬ ‫مهنـدس یوسـف عرفانی نسـب؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان مرکـزی بـا حضـور در‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان خنـداب‪ ،‬بـا‬ ‫خزائی پـور؛ فرمانـدار این شهرسـتان‬ ‫دیـدار کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان‬ ‫مرکـزی؛ در این دیـدار‪ ،‬درخصـوص‬ ‫موضوعات اب و فاضالب شهرها و روستاهای شهرستان خنداب و همچنین‬ ‫وضعیـت اعتبـارات پروژه هـا‪ ،‬بحـث و تبادل نظـر صـورت گرفـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 18 1399‬رجب ‪ 2 1442‬مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2189‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مهندس نامیر؛ مدیر ابفا شهرستان بهبهان در نشست خبری با اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫در اجرای طرح کشوری ادغام ابفا شهری و روستایی‪ ،‬خدمات ارزنده و کم نظیری در روستاهای بهبهان انجام گرفته است‬ ‫بالغ بر ‪ 3.5‬میلیارد تومان در بخش های خدمات رسانی و زیرساختی در حوزه روستایی هزینه شده‬ ‫باصداقت ترین اداره ابفا در استان خوزستان‪ ،‬اداره ابفا بهبهان است‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫مهنـدس محمدرضـا نامیـر؛ مدیـر ابفـا منطقـه بهبهـان‬ ‫ضمـن گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر و پیـروزی‬ ‫شـکوهمند انقلاب اسلامی گفـت‪« :‬الحمـداهلل‬ ‫رسـانه های خبـری و محلـی شهرسـتان بـدون‬ ‫درنظرگرفتـن سلایق شـخصی‪ ،‬جناح بندی هـا و‬ ‫مسـائل قومیتـی در تالش انـد مسـیر توسـعه شهرسـتان‬ ‫را همـوار سـازند کـه امـری بسـیار ارزشـمند اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫سـازمان هایی موفـق خواهنـد بـود کـه از نقطه نظـرات‪،‬‬ ‫انتقـادات و پیشـنهاد های سـازنده اصحـاب رسـانه‬ ‫بهره منـد شـوند»‪ .‬وی درادامـه به بیان اهم فعالیت ها و‬ ‫اقدامـات در حوزه هـای مختلـف امـور ابفـا شهرسـتان در‬ ‫سـال جـاری پرداخت و اظهار کـرد‪« :‬بی تردید مهم ترین‬ ‫اتفـاق امسـال طـرح کشـوری ادغـام ابفـا شـهری و‬ ‫روسـتایی بـود کـه به رغـم دشـواری هایی کـه بـر سـر راه‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬شـاهد خدمـات کم نظیـر و ارزنـده ای‬ ‫بودیـم کـه تیتـروار برخـی مـوارد را عـرض می کنـم»‪.‬‬ ‫ عملیـات اجـرای خـط انتقـال اب رسـانی بـه دهسـتان‬‫دودانگـه به طـول ‪۴۰۰۰‬متـر‬ ‫ عملیـات اصلاح شـبکه اب رسـانی روسـتای سـرحداقا‬‫به طـول ‪۱۴۰۰‬متـر‬ ‫ عملیـات اصلاح خـط انتقـال کـوی مشـهد تشـان‬‫به طـول ‪۸۰۰‬متـر‬ ‫ عملیـات اصلاح خطـوط شـبکه اب رسـانی روسـتای‬‫گـراب به طـول ‪۵۵۰‬متـر و استانداردسـازی ‪ ۳۶‬انشـعاب‬ ‫اب مشـترکین روسـتای مذکـور‬ ‫‪ -‬عملیـات اصلاح خـط انتقـال روسـتاهای شـاه غالب و‬ ‫ عملیـات اصلاح خـط انتقـال روسـتای شـه نظری و‬‫ویسـی به طـول ‪۱۰۰‬متـر‬ ‫ نصب و راه اندازی الکتروپمپ روستای قالند‬‫ تعویـض الکترو پمـپ شـناور چـاه تامین کننـده اب‬‫شـرب روسـتاهای کره سـیاه‬ ‫ نصب و راه اندازی الکتروپمپ روستای بجک‬‫ تعویـض الکتروپمـپ شـناور چـاه تاسیسـات روسـتای‬‫شـاه غالـب‬ ‫ثـاراهلل به طـول ‪۷۰۰‬متر‬ ‫ عملیـات اصلاح خـط انتقـال روسـتای بیدبلنـد‬‫به طـول ‪۲۶۰‬متـر‬ ‫ عملیـات اصلاح خـط انتقـال مجتمـع دودانگـه‬‫به طـول ‪۱۵۰‬متـر حدفاصـل روسـتاهای گـراب و‬ ‫حیات ابـاد مجیـدی‬ ‫ عملیـات اصلاح خـط انتقـال روسـتای ابلـش به طـول‬‫‪۱۶۰‬متر‬ ‫ تجهیز و راه اندازی چاه تاسیسات روستای گرمز‬‫ راه اندازی و اتصال چاه تاسیسات روستای تل کهنه‬‫ تعویـض و ارتقـای الکتروپمـپ چـاه تاسیسـات شـهرک‬‫مطهری‬ ‫ تعویـض و ترمیـم تابلـو بـرق و کابل هـای اصلـی‬‫الکتروپمـپ تاسیسـات روسـتای شـهرویی‬ ‫ تعمیـر و راه انـدازی مجـدد چـاه تاسیسـات روسـتای‬‫امین ابـاد‬ ‫ تعمیـر و راه انـدازی تابلـو بـرق تاسیسـات تامین کننـده‬‫اب روسـتای قالنـد‬ ‫ تعویـض و ارتقـای الکتروپمـپ چـاه شـماره ‪ ۶‬جهـت‬‫اب رسـانی بـه دهسـتان دودانگـه‬ ‫ احـداث حوضچـه تقسـیم اب روسـتاهای محمداقـا‬‫اقاجـری‪ ،‬کیـکاووس و دهسـتان دودانگـه‬ ‫ راه انـدازی سـامانه پیامکـی جهـت ارسـال‬‫روسـتایی‬ ‫مشـترکین‬ ‫صورتحسـاب های‬ ‫ امـوزش نرم افـزار جدیـد مشـترکین و راه انـدازی‬‫نمایندگی هـای مشـترکین در بخش هـای زیـدون و‬ ‫تشـا ن‬ ‫ تعمیـر و مرمـت خـط انتقـال ‪ ۶۰۰‬میلی متـر فـوالدی‬‫جـاده امیرحاضـر به منظـور تقویت فشـار اب روسـتاهای‬ ‫بدلـی و دودانگـه‬ ‫ تعمیـر خـط انتقـال ‪ ۱۲۵‬میلی متـر پلی اتیلـن‬‫روسـتاهای تـل چـگاه سـفال‪ ،‬تـل گرسـنه‪ ،‬شـهر کهنـه‬ ‫ تعمیـر ‪ ۱۵‬نقطـه از خـط انتقـال ‪ ۹۰‬میلی متـر پلی اتیلـن‬‫و رفـع افـت فشـار روسـتای گرمز‬ ‫ تعمیـر خـط انتقـال ‪ ۲۰۰‬میلی متـر پلی اتیلـن دهسـتان‬‫دودانگه‬ ‫ تعمیـر و مرمـت خطـوط انتقـال روسـتاهای بیدبلنـد و‬‫السـبید پـس از بـارش سیل اسـا‬ ‫ تعمیـر و رفـع شکسـتگی خـط انتقـال ‪ ۲۸۵‬میلی متـر‬‫پلی اتیلـن روسـتای گرمـز‬ ‫ تعمیـر هفـت نقطـه از خـط انتقـال ‪ ۱۸۰‬میلی متـر‬‫پلی اتیلـن دهسـتان دودانگـه‬ ‫ تعمیر خط انتقال ‪ ۳۱۵‬میلی متر شهر تشان‬‫ تعمیـر سـه نقطـه از خطـوط شـبکه اب رسـانی‬‫‪ ۱۱۰‬میلی متـر و ‪ ۱۶۰‬میلی متـر پلی اتیلـن روسـتای ابلـش‬ ‫صورت گرفتـه و برنامه ریـزی دقیـق ضمـن ارائـه خدمـات‬ ‫مطلـوب‪ ،‬در حـوزه درامـدی و وصـول مشـترکین‬ ‫مهندس نامیر‬ ‫روسـتایی نیـز عملکـرد ممتـازی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫نامیـر درادامـه بـه بیـان مـوردی اهـم فعالیت هـا طـی‬ ‫‪ ۱۰‬ماهـه سـال جـاری پرداخـت‪:‬‬ ‫ افتتـاح پکیـج تصفیـه فاضالب برای اولین بـار در ایران‬‫باحضور اسـتاندار خوزستان‬ ‫من در جایگاه خدمت رسانی هستم‪ ،‬جایگاه خدمت رسانی برای نام من‬ ‫نیست که نامیر مدیر است یا مدیر نیست‪ .‬من برای رزق و روزی زحمت‬ ‫می کشم‪ .‬پولی را که برای زن و بچه هایم می برم باید حالل باشد‪.‬‬ ‫خدمت به مردم و خدمت در راه خدا برای من مهم است‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫هرچه در توان داشته ام در جهت خدمت به کار برده ام تا به هدفی که‬ ‫خودم می خواهم برسم و فکر کنم به این هدف هم رسیده ام‬ ‫ تعمیـر و رفـع شکسـتگی خـط انتقـال فلـزی‬‫‪ ۱۵۰‬میلی متـر روسـتای تا کائیـدی‬ ‫مدیـر ابفـا منطقـه هزینه هـا در حـوزه روسـتایی‬ ‫(خدمات رسـانی‪ ،‬زیرسـاختی و پرداخـت حقـوق) را‬ ‫غبـر ‪3.5‬میلیـارد خواند و ابـراز امیدواری کرد با تدابیر‬ ‫بال ‬ ‫ عملیـات الیروبـی کلکتـور اصلـی فاضلاب به طـول‬‫‪۲۰۰۰‬متـر و بـه قطـر ‪۶۰۰‬متـر و تعـداد ‪ ۲۰‬منهول از مدرسـه‬ ‫ برگـزاری دوره اموزشـی ایمنـی و اطفـاء حریـق ویـژه‬‫نیروهـای حـوزه بهره بـرداری و توسـعه اب و فاضلاب‬ ‫ اجـرای عملیـات تقویـت فشـار اب در اسلام اباد‬‫بهبهـان بـا بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬خانـوار‬ ‫ برگـزاری جلسـه اموزشـی درخصـوص اشـنایی بـا‬‫خطـرات گاز کلـر و رعایـت نـکات ایمنـی در محیـط کار‬ ‫ تجهیز انبار تختی به دوربین مداربسته‬‫ توزیـع مسـتمر لـوازم بهداشـتی (ماسـک‪ ،‬پـد الکلـی‪،‬‬‫ژل‪ ،‬الـکل‪ ،‬شـیلد و غیـره) به منظـور رعایـت حدا کثـری‬ ‫بهداشـت فـردی و محیطـی‬ ‫ ‪ ۳۷۶‬مورد تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز اب‬‫ ‪ ۶۴‬مورد تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز فاضالب‬‫ ‪ ۱۵۹۹‬مورد انشعاب اب وا گذار شده‬‫ ‪ ۱۵۹۳‬مورد انشعاب اب نصب شده‬‫ ‪ ۱۱۹‬مورد انشعاب فاضالب وا گذار شده‬‫ ‪ ۸۴‬مورد انشعاب فاضالب نصب شده‬‫ ‪ ۵۷۶‬مورد تعویض کنتور‬‫ تعداد کل مشترکین بهبهان ‪۵۹۳۴۷‬‬‫ تعداد کل مشترکین فاضالب ‪۴۲۴۹‬‬‫ توسعه شبکه اب‪۴۸۷۸ :‬متر‬‫‪ -‬اصالح شبکه اب‪۲۱۴۳ :‬متر‬ ‫امـام خمینـی تـا چهـارراه تختـی‬ ‫ تعمیـر کلکتـور خروجـی مخـزن ذوالفقـاری (خـط‬‫‪ ۹ ۰ ۰‬میلی متـر )‬ ‫ عملیـات توسـعه شـبکه جمـع اوری و دفـع فاضلاب‬‫شـبکه داخلـی مجتمـع ‪ ۲۰۰‬واحدی پارسـین (وحدانی)‬ ‫ عملیـات اتصـال خـط لولـه ‪ ۱۶۰‬میلی متـر بـه‬‫‪ ۳۱۵‬میلی متـر پلی اتیلـن به منظـور تقویـت فشـار اب‬ ‫مناطـق کـوی حجـت‪ ،‬کـوی پلیـس‪ ،‬فردوس و ایسـتگاه‬ ‫بـرق (‪ ۲۵۰۰‬خانـوار)‬ ‫ تعمیرات شبکه توزیع اصلی اب‪ ۲۲ :‬مورد‬‫ تعمیرات شبکه توزیع فرعی اب‪ ۳۸۷ :‬مورد‬‫ تعمیرات انشعابات اب‪ ۱۴۴۱ :‬مورد‬‫ الیروبی خطوط اصلی فاضالب‪۷۹۶۵۰ :‬متر‬‫ تعداد الیروبی منهول‪ ۱۹۰۰ :‬مورد‬‫ تعداد دریچه های سرقت شده‪ ۹۹ :‬مورد‬‫ تعداد دریچه های نصب شده‪ ۱۶۲ :‬مورد‬‫‪ -‬میزان اصالح شبکه فاضالب‪ ۵۸۱ :‬مورد‬ ‫ عملیـات نصـب و جانمایـی دسـتگاه فشارسـنج‬‫دیتاال گـر بـر روی خطـوط اصلـی شـبکه اب رسـانی‬ ‫ عملیـات اجـرای کیسـینگ بـا لولـه فـوالدی‬‫‪ ۸۰۰‬میلی متـر بـر روی مسـیل جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی به طـول ‪۳۶‬متـر‬ ‫در حاشیه نشست خبری با مهندس نامیر؛ مدیریت فعال‪ ،‬پرتالش و مردمی ابفا بهبهان‬ ‫در نشسـت خبـری مهنـدس نامیـر؛ مدیریـت فعـال‪ ،‬پرتلاش و‬ ‫مردمـی ابفـا بهبهـان بـا اصحـاب رسـانه کـه حقیـر افتخـار حضـور‬ ‫داشـتم‪ ،‬انچـه را کـه از عملکـرد وی برداشـت کـردم به این نتیجـه‬ ‫رسـیدم کـه مهنـدس نامیـر‪ ،‬درمقایسـه با مدت زمـان خدمتـش در‬ ‫ایـن اداره و در شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬معـدل باالیـی را کسـب خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬باتوج هبـه مشـکالت اقتصـادی و شـیوع بیمـاری کرونـا کـه‬ ‫گریبان گیـر همـه دسـتگاه های اجرایـی و مـردم شـده‪ ،‬ایـن اداره‬ ‫توانسـته خدمـات ارزنـده و گویایـی بـه مـردم ارائـه دهـد‪ .‬تحوالت و‬ ‫تالش هـای گسـترده شـبانه روزی مهنـدس نامیـر و کارکنـان صدیق‬ ‫و زحمتکـش ایـن اداره در روسـتاها کـه مـدت ‪ 10‬مـاه اسـت ابفـا‬ ‫روسـتا بـا ابفـا شـهر ادغـام شـده را نمی تـوان نادیـده گرفـت‪ .‬بخـش‬ ‫عظیمـی از اعتبـارات جـاری (منابـع درامـدی ایـن اداره) کـه بیش از‬ ‫‪ 3.5‬میلیاردتومـان می باشـد کـه صـرف خدمات رسـانه ای و اصالح‬ ‫ً‬ ‫شـبکه های اب روسـتاها شـده که انصافا قابل تقدیر و تشـکر اسـت‪.‬‬ ‫این جانـب برحسـب وظیفـه و درنهایـت بی طرفـی و فقـط درجهـت‬ ‫حفـظ امانـت داری ام دراین نشسـت‪ ،‬نـکات مثبتـی از فعالیت هـای‬ ‫ایـن اداره را برداشـت کـردم کـه به طـور مختصـر جهـت اطلاع‬ ‫ً‬ ‫شـهروندان عزیـز شهرسـتان بهبهـان ذیلا اعلام مـی دارم‪ .‬باشـد که‬ ‫ان شـاءاهلل خدمـات ایـن مدیر فعال و مردمـی و بی ریا و همکارانش‬ ‫در پیشـگاه عـدل الهـی ثبـت و ضبـط شـود‪.‬‬ ‫‪ .1‬در بهبهـان بیـش از ‪ 37‬دسـتگاه فشارسـنج در نقـاط مختلـف‬ ‫خدمات ابفا بهبهان قابل تقدیر است‬ ‫شـهر نصـب شـده کـه فشـار شـبکه های اب رسـانی را تحـت کنتـرل‬ ‫دارد‪ .‬ایـن گام مفیـد در اسـتان خوزسـتان بی نظیـر و نمونـه اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مضافـا اینکـه بسـیاری از نقـاط شـهر از فشـار اب رنـج می بردند اما با‬ ‫نصـب ایـن دسـتگاه رضایـت بسـیاری از مـردم از ایـن حیـث جلـب‬ ‫شـده اسـت؛ از جملـه مـردم کـوی حجـت و اسلام اباد سـنگ بری و‬ ‫غیـره را می تـوان نـام بـرد‪.‬‬ ‫ل اینـده نیـز نصـب‬ ‫‪ .2‬نرم افـزار جدیـد بـرای حـوزه اب شـهری در سـا ‬ ‫خواهـد شـد تـا از حضـور مـردم بـه اداره ابفا کاسـته شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اداره ابفـا بهبهـان از ‪ 100‬امتیـاز ابفـا اسـتان جمعـا ‪ 100‬امتیـاز را‬ ‫کسـب کـرده کـه در اسـتان کم نظیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫یکـه قانـون تبصـره ‪ 3‬ازسـوی شـورای اسلامی ایـن‬ ‫‪ .4‬درصورت ‬ ‫شـهر مصـوب و اجـرا می شـد‪ ،‬در مـدت هـر دوره ‪ 45‬روزه‪ 250 ،‬تـا‬ ‫‪ 300‬میلیون تومـان جـذب می شـد کـه بـه نتایـج خوبـی درجهـت‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم می رسـیدیم‪.‬‬ ‫‪ .5‬از ‪ 60‬هـزار اشـترا ک ابفـا ‪ 83‬درصـد مشـترکین خانگـی هسـتند‪.‬‬ ‫‪ 65‬درصـد زیـر الگـوی مصـرف هسـتند؛ زیـرا مـردم بهبهـان قناعـت‬ ‫می کننـد و در اسـتان خوزسـتان ایـن شـهر ازنظـر رعایـت الگـوی‬ ‫مصـرف و حتـی پرداخـت ابونمـان نمونـه هسـتند‪.‬‬ ‫‪ .6‬کارگـروه کنتـرل کیفیـت اب در حـوزه شـهری تشـکیل گردیـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ .7‬رفتـار بـا ابدارهـا بسـیار خـوب و صادقانـه بـوده اسـت‪ ،‬مـا هیـچ‬ ‫موضوعـی را از ان هـا پنهـان نکرده ایـم‪ .‬ان هـا هیـچ گلـه ای ندارنـد‬ ‫از پرداخـت حقـوق بـه ان هـا راضی انـد‪ .‬حقـوق ان هـا نسـبت بـه‬ ‫ابفـا روسـتایی دوبرابـر شـده اسـت‪ .‬تنهـا گالیـه ان هـا عـدم دریافـت‬ ‫حقـوق معوقـه زمـان کارکـرد در ابفـا روسـتایی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .8‬خـط انتقـال اب بهبهـان بـه منصوریه تا حـدودی انجام گرفته و‬ ‫دردست اجراست‪.‬‬ ‫مابقی‬ ‫ِ‬ ‫‪ .9‬مـن در جایـگاه خدمت رسـانی هسـتم‪ .‬جایـگاه خدمت رسـانی‬ ‫بـرای نـام مـن نیسـت کـه نامیـر‪ ،‬مدیـر اسـت یـا مدیـر نیسـت‪ .‬مـن‬ ‫بـرای رزق و روزی حلال زحمـت می کشـم‪ .‬پولـی را کـه بـرای زن و‬ ‫یبـرم بایـد حلال باشـد‪ .‬خدمـت بـه مـردم‪ ،‬خدمـت در‬ ‫بچه هایـم م ‬ ‫راه خـدا و خدمـت بـه شهرسـتان بـرای مـن مهـم اسـت‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫هرچـه در تـوان داشـته ام درجهـت خدمـت بـه کار بـرده ام تـا بـه‬ ‫هدفـی کـه خـودم می خواهـم برسـم و فکـر کنـم بـه ایـن هـدف هـم‬ ‫رسـیده ام‪.‬‬ ‫چکـس نیسـتم‪ .‬خداراشـکر کـه از دیربـاز ان هایـی‬ ‫‪ .10‬مـن ادم هی ‬ ‫کـه از مـن ایـراد می گیرنـد کـه سـفارش پذیر نیسـتم؛ البتـه سـفارش‬ ‫درجهـت افـراد ضعیـف را می پذیـرم و حتـی در امـور مالـی هـم بـه‬ ‫ان هـا کمـک و درجهـت تقسـیط ابونمـان همـکاری هـم می کنـم‪.‬‬ ‫مـن تیـم منطقـی ابفـا هسـتم هـر کـس حـرف منطقـی ابفـا بزنـد بـه‬ ‫روی چشـم می پذیـرم‪.‬‬ ‫‪ .11‬از مهرمـاه تـا بهمن مـاه ‪3.5‬میلیاردتومـان درجهـت اصلاح‬ ‫شـبکه اب رسـانی هزینـه شـده اسـت بـدون اینکه یک ریـال از دولت‬ ‫کمـک گرفتـه باشـیم و تمام این هزینه هـا از منابع جاری و درامدی‬ ‫اداره بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .12‬در ‪ 10‬ماه اخیـر‪ 162 ،‬سـردرب دریچه هـای فاضلاب نصـب شـده‬ ‫اسـت و ‪ 99‬عـدد از ان هـا به سـرقت رفته اسـت‪ .‬هر کـدام یک میلیون‬ ‫و ‪500‬هزار تومـان اسـت‪ .‬در ‪48‬سـاعت ‪ 17‬عـدد از سـردرب ها را‬ ‫سـرقت کردنـد‪ .‬االن دیگـر سـردرب بتونـی نصـب می کنیـم‪.‬‬ ‫‪ .13‬صادق تریـن اداره ابفـا در اسـتان خوزسـتان اداره ابفـا بهبهـان‬ ‫اسـت کـه باصداقـت عمـل می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .14‬تصفیه خانـه تختـی بـه دوربین هـای مجهـز مداربسـته تجهیـز‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .15‬مدت زمـان مراجعـه نیروهـای امـداد جهـت رفـع خرابی هـا‬ ‫و مشـکالت مشـترکین (‪ )122‬در گذشـته ‪12‬روز بـوده ولـی حـاال‬ ‫یکـه در ایـن شـهر مدت زمـان رفـع‬ ‫حدا کثـر ‪17‬سـاعت اسـت؛ درحال ‬ ‫خرابی هـا کمتـر از ‪ 17‬سـاعت اسـت و به همین جهـت بهبهـان در‬ ‫اسـتان نمونـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ .16‬طرح ادامه عملیات فاضالب ا گر بودجه اش رسـید ادامه داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .17‬کلیـه خدمـات روسـتاهای بهبهـان توسـط دفاتـر پیشـخوان‬ ‫صـورت می گیـرد تـا اهالـی لزومـی بـه مراجعـه بـه اداره ابفـا بهبهـان‬ ‫نداشـته باشـند تـا بعـد از عیـد ایـن دفاتـر در بهبهـان راه انـدازی تـا از‬ ‫حضـور مـردم بـه ایـن اداره کاسـته شـود‪.‬‬ ‫‪ .18‬تصفیه خانـه فعلـی ‪50‬سـال قدمـت دارد‪ .‬به زودی بـا راه اندازی‬ ‫تصفیه خانـه ذوالفقـاری مـکان قبلـی از مـدار خارج خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ .19‬درحال حاضـر هیـچ هزینـه ای بـرای نصـب انشـعاب از مـردم‬ ‫گرفتـه نمی شـود‪.‬‬ ‫‪ .20‬بـرای اولین بـار در کشـور پکیـج تصفیـه اب و فاضلاب اسـتانی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬البتـه شـهرداری می توانـد بـا نصـب مخـازن‬ ‫ان هـا را درجهـت مصـارف ابیـاری فضـای سـبز اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫‪ .21‬فشـار اب در منطقـه قائـم پائیـن نیسـت؛ زیـرا ایـن منطقـه‬ ‫ً‬ ‫نزدیـک تصفیه خانـه اسـت‪ .‬ا گـر مـردم گلـه دارنـد حتمـا بـا شـماره‬ ‫‪ 122‬تمـاس بگیرنـد البتـه ممکن اسـت کمی فشـار به علـت گرفتگی‬ ‫لولـه در منـزل بـوده باشـد‪.‬‬ ‫‪ .22‬در ‪ 10‬مـاه اول امسـال کیلومترهـا اصلاح شـبکه جهـت روسـتاها‬ ‫و دهسـتان های شهرسـتان انجـام گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪60‬هـزار‬ ‫‪ .23‬در روسـتاها حـدود ‪ 13‬هـزار و در بهبهـان حـدود ‬ ‫انشـعاب داریـم‪.‬‬ ‫روزنامه سایه بهبهان‪:‬‬ ‫درپایـان جـا دارد از تلاش و زحمـات شـبانه روزی مدیریـت‬ ‫ابفـا (مهنـدس نامیـر) و کارکنـان مربوطـه و از همـکاری مدیریـت‬ ‫روابط عمومـی ایـن اداره (مهاجرانـی) تقدیـر و تشـکر شـود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!