روزنامه سایه شماره 2188 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2188

روزنامه سایه شماره 2188

روزنامه سایه شماره 2188

‫وزیر میراث فرهنگی خبر داد؛‬ ‫ممنوعیت تبدیل امکانات دستگاه ها به اقامتگاه نوروزی‬ ‫‪ ۲۳‬درصد‬ ‫طبـق اعلام معـاون فنـی گمـرک ایـران؛ صـادرات محصـوالت کشـاورزی در ‪ ۱۱‬ماهـه‬ ‫نتـن رسـیده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته‪،‬‬ ‫اول امسـال‪ ،‬بـه بیـش از ‪ ۷.۸‬میلیو ‬ ‫افزایشـی بالغ بـر ‪ ۲۳‬درصـد داشـته اسـت‪ .‬مهـرداد جمـال ارونقـی در گزارشـی از‬ ‫نتـن‬ ‫صـادرات محصـوالت کشـاورزی گفـت‪ « :‬طـی دوره بررسی شـده‪ ۷.۸ ،‬میلیو ‬ ‫محصـوالت کشـاورزی به ارزشـی بالغ بـر ‪ ۵.۵‬میلیـارد دالر صـادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی با بیان اینکـه‬ ‫ایجـاد چـادر و کمپیـن در مقاصـد گردشـگری در سـفرهای نـوروزی‬ ‫و اقامـت در مرا کـز غیرمجـاز گردشـگری ممنـوع شـده؛ تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«هیـچ دسـتگاهی حـق نـدارد امکانـات خـود را بـه محـل اقامـت‬ ‫گردشـگران تبدیـل کنـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ علی اصغـر مونسـان‬ ‫در حاشـیه امضـای تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بـا وزارت راه‬ ‫ و شهرسـازی دربـاره سـفرهای نـوروز ‪ ،۱۴۰۰‬گفـت‪« :‬جلسـه ای در‬ ‫کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور وزارتخانه های کشور‪ ،‬بهداشت‬ ‫و درمـان و سـایر دسـتگاه ها برگـزار و موضـوع سـفر نـوروزی در ان بررسـی شـد و در نهایـت‪ ،‬بـرای‬ ‫برگـزاری سـفرهای نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬تابـع تصمیمـات سـتاد ملـی مقابلـه کرونـا هسـتیم»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 17 1399‬رجب ‪ 1442‬اول مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2188‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دغدغهدولت‪ ،‬کاهشفشارهایمعیشتی ست‬ ‫‪2‬‬ ‫برجام‪ ،‬خوش بینی‬ ‫و طول عمر!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫خاشقچی‬ ‫شو گربه بازی بایدن‬ ‫و مو ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هزاره سوم؛‬ ‫هزاره گفت وگوی عاشقانه انسان و درخت‬ ‫یکی از موضوعات مهم در بحث عشق‪ ،‬رابطه انسان با درخت هاست‪ .‬ا گر درخت ها‬ ‫را نشانه های زندگی طبیعت بر روی کره زمین بدانیم‪ ،‬باید رابطه ان ها با انسان ها را‬ ‫موردتوجـه قـرار دهیـم‪ .‬درختـان‪ ،‬موجوداتی هسـتند که بی توجـه ب ه انکه چه چیزی‬ ‫از انسـان ها دریافـت می کننـد‪ ،‬زیبایـی و طـراوت را هدیـه می دهنـد‪ .‬درخـت‪ ،‬عاشـق‬ ‫بی منـت اسـت کـه بـر جوهـره هسـتی تاثیـر می گـذارد‪ .‬هـر انسـانی می توانـد بـا کاشـت‬ ‫یـک درخـت‪ ،‬به نوعـی حـس مهربانـی و مالطفت با طبیعت را نشـان دهد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫علی ا کبـر صالحـی؛ رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی تا کیـد کـرد‪« :‬چنانچـه در‬ ‫شـورای حـکام اژانـس‪ ،‬قطعنامـه ای علیه ایران صادر شـود‪ ،‬واکنش مناسـبی‬ ‫نشـان خواهیـم داد»‪.‬‬ ‫کمک به تامین مالی پروژه های کشور‬ ‫با تاسیس چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه‬ ‫چرا تعداد دیتاسنترها روزبه روز بیشتر می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫حکمرانی کالن داده ها بر جریان اطالعاتی جوامع‬ ‫معاون اموزش وپرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره «مجازندران ‪»6‬‬ ‫دراستانه نوروز ‪1400‬‬ ‫نظام شبکه سالمت را‬ ‫تا پایان دولت تکمیل می کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهابحسینی‪:‬‬ ‫گونه وحشت‪ ،‬سینمای محبوب من نیست‬ ‫سـینمای ایـران در گونـه وحشـت چنـدان پربـار نیسـت‬ ‫و گرچـه معـدود فیلم هـای ایـن ژانـر بـا اسـتقبال خـوب‬ ‫مخاطبـان روبـه رو شـده اند؛ امـا کـم پیـش امـده هرسـال‬ ‫ً‬ ‫اقلا یـک فیلـم بـا داسـتان ترسـنا ک و معمایـی در ایـران‬ ‫سـاخته شـود‪ .‬بااین حـال‪ ،‬کـوروش اهـاری کوشـیده‬ ‫بـا روایـت یـک داسـتان در هتلـی مرمـوز‪ ،‬پس ازسـال ها‬ ‫فیلمـی در ژانـر وحشـت روانـه سـالن های تاریـک سـینما‬ ‫نشـب» یـا «شـب» حاصـل تلاش مشـترک او و‬ ‫کنـد‪« .‬ا ‬ ‫یسـت اسـت که حاال دیگر نامی معتبر در‬ ‫شـهاب حسین ‬ ‫سـینمای جهـان ب هشـمار مـی رود‪ .‬ب هگـزارش هنرانالیـن؛‬ ‫«شـب» داسـتان یـک زوج جـوان اسـت کـه ناخواسـته در‬ ‫هتـل گیـر می افتنـد و درتلاش بـرای رهایی یافتـن از یـک‬ ‫موقعیـت وحشـتنا ک‪ ،‬بـه رازهایـی عجیـب در زندگـی و‬ ‫گذشـته خـود برمی خورنـد‪ .‬به مناسـبت ا کـران هم زمـان‬ ‫ایـن فیلـم در ایـران و امریـکا‪ ،‬یـک سـایت امریکایـی ویـژه‬ ‫فیلم هـای وحشـت‪ ،‬بـا کارگـردان و بازیگـر اصلـی ان‬ ‫گفت وگـو کـرده اسـت‪.‬‬ ‫یک چیزهایی در فیلم هسـت که ا گر ان را ببینید‪ ،‬پاسـخ‬ ‫همـه پرسـش ها را پیـدا می کنیـد! انچـه شـهاب گفـت‪،‬‬ ‫برداشـت خـودش از فیلـم و پایان بنـدی ان اسـت؛ امـا‬ ‫هرکسـی‪ ،‬هـر تماشـا گری می توانـد برداشـت خـودش را‬ ‫داشـته باشـد‪.‬‬ ‫شـهاب‪ ،‬چه شـد که نقـش «بابک نـادری» را دراین فیلم‬ ‫پذیرفتید؟‬ ‫مهـای‬ ‫و سـوال پایانـی از هردونفـر شـما؛ فیلـم یـا فیل ‬ ‫محبوبتـان در گونـه وحشـت یـا تریلـر چیسـت؟‬ ‫انچـه مـرا بـه یـک فیلـم در مقـام بازیگـر یـا کارگـردان‬ ‫می کشـاند‪ ،‬نگریسـتن به ان از زاویه دید مخاطب اسـت‪.‬‬ ‫وقتی یک فیلم می بینم‪ ،‬جدا از لذت بردن از ان‪ ،‬دوست‬ ‫دارم حـرف خـوب بزنـد‪ ،‬درس بدهـد یـا بـه زندگـی اشـاره‬ ‫کنـد‪ .‬نکتـه ایـن فیلـم و حـرف ان این اسـت که هـرکاری‬ ‫مـا‪ ،‬در گذشـته می کنیـم؛ حتـی ا گـر بکوشـیم فرامـوش‬ ‫کنیـم‪ ،‬سـرانجام جایـی مـا را گیـر می اندازنـد‪ .‬سـایه ان هـا‬ ‫بـا مـا می مانـد و تبدیـل بـه کابـوس می شـود‪ .‬بسـیاری‬ ‫از کابوس هـای امـروز مـا هـم پیامـد کارهـا و رویدادهایـی‬ ‫ً‬ ‫در گذشـته ماسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬در مقـام تماشـا گر واقعـا‬ ‫موضـوع فیلـم را دوسـت داشـتم و همین طـور کارکـردن‬ ‫بـا تهیه کننـده و کـوروش اهـاری و البتـه ایـن واقعیـت کـه‬ ‫«شـب» تولیـد مشـترک ایـران و امریکاسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کـوروش‪ ،‬ایـا واقعـا داخـل هتـل «نرمانـدی» کار کردیـد؟‬ ‫ا گـر بلـه؛ دلیلتـان بـرای ایـن تصمیـم چـه بـود؟ از گذشـته‬ ‫نشـده چیـزی می دانسـتید؟‬ ‫ایـن هتـل نفری ‬ ‫اهـاری‪ :‬اولیـن خاطـره مـن از دیـدن فیلـم ترسـنا ک‪ ،‬بـه‬ ‫یگـردد کـه یـک فیلـم خون اشـامی‬ ‫دوران کودکـی برم ‬ ‫دیـدم و خـب در ان سن وسـال‪ ،‬از شـدت تـرس خوابـم‬ ‫بلـه؛ در هتـل کار کردیـم‪ .‬همه چیـز از البـی و اتاق هـا و‬ ‫ً‬ ‫ن یک چیزهایـی‬ ‫راهروهـا واقعـا در هتـل بـود و دربـاره ا ‬ ‫شـنیده بودیـم‪ .‬می گفتنـد چنـد اتفـاق اینجـا رخ داده؛‬ ‫امـا اینکـه واقعیت داشـته یـا نه نمی توانم چیـزی بگویم‪.‬‬ ‫نکتـه جالـب بـرای مـا دربـاره هتـل این بودکـه فضـای‬ ‫یسـت کـه امـروز‬ ‫هتـل «نرمانـدی» نشـانه ای از دنیای ‬ ‫در ان زندگـی می کنیـم‪ .‬مـا همان طورکـه وارد ایـن دنیـا‬ ‫می شـویم‪ ،‬پـا بـه هتـل می گذاریـم؛ امـا نکتـه کلیـدی‪،‬‬ ‫شـیوه بیرون رفتـن مـا از دنیـا یـا هتـل اسـت‪ .‬در فیلم نامه‬ ‫اصلـی‪ ،‬لوکیشـن یـک خانـه بـود و ان هـا شـب از میهمانی‬ ‫دوستشـان بـه خانـه برمی گشـتند‪ .‬مـا هـم می خواسـتیم‬ ‫بـه داسـتان عمـق بیشـتر بدهیـم و به همین دلیـل‪ ،‬ایـن‬ ‫زن و مـرد جـوان را بـه یـک هتـل بردیـم‪.‬‬ ‫مبـرداری چیـزی درباره گذشـته‬ ‫شـهاب‪ ،‬پیـش از اغـاز فیل ‬ ‫«بابـک» می دانسـتید؟ فکـر می کنیـد چه چیزهایـی ایـن‬ ‫شـخصیت را وامـی دارد تصمیم هایـی بگیـرد کـه در فیلـم‬ ‫می بینیـم؟‬ ‫یک بـار در گذشـته تـب شـدید داشـتم کـه حـدود‬ ‫‪ ۲۴‬سـاعت طـول کشـید؛ موقعیتـم دران زمـان‪ ،‬شـبیه‬ ‫حضـور در هتـل بـود‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬برایـم اشـنا به نظـر‬ ‫می رسـید‪ .‬شـبیه کابوسـی کـه نمی توانـی از خـواب بیـدار‬ ‫شـوی‪ .‬دربـاره انگیزه هـای «بابـک» هـم بایـد بگویـم او‬ ‫یسـت کـه هرانـدازه هـم تلاش کنـد‪ ،‬در پنهان کردن‬ ‫فرد ‬ ‫واقعیـت‪ ،‬بـه جایـی نمی رسـد‪ .‬در پایـان فیلـم وقتـی فکـر‬ ‫می کند موفق شـده‪ ،‬می بینیم که ماجرا همچنان ادامه‬ ‫دارد و تـا زمانـی ادامـه می یابـد کـه او با واقعیت کنار بیاید‬ ‫و بـه ان اعتـراف کند‪ .‬در گفت وگوهایم با کـوروش‪ ،‬درباره‬ ‫تجربه هـای مشـترک حـرف زدیـم‪ .‬در مقـام سـینما گر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تالش هـای مـا صرفـا نبایـد معطـوف بـه ترسـاندن یـا‬ ‫متـر کوشـش‬ ‫هیجان زد هکـردن تماشـا گر شـود؛ بلکـه مه ‬ ‫بـرای القـای حقیقـت درون ان اسـت‪.‬‬ ‫کـوروش می توانیـد دربـاره نمادگرایـی در فیلـم توضیـح‬ ‫یهـا و گربـه سـیاه؟‬ ‫دهیـد؟ به ویـژه دربـاره خال کوب ‬ ‫کشـب گـرم تابسـتان بـود و ناچـار بودیـم کـه‬ ‫یبـرد‪ .‬ی ‬ ‫نم ‬ ‫نشـب ها با خودم فکر می کردم‬ ‫پنجره ها را باز بگذاریم‪ .‬ا ‬ ‫ا گـر یـک خون اشـام از پنجره داخل شـود چه؟! بعد دیگر‬ ‫شـروع کـردم بـه دیدن فیلم های ترسـنا ک و وحشـتنا ک‬ ‫و باعـث شـد شـیفته ایـن ژانـر سـینمایی شـوم؛ به ویـژه‬ ‫اثاری که یا ازمنظر روانشناسـانه به انسـان می پرداختند‬ ‫یـا سـراغ مایه هـای فراواقعـی می رفتنـد‪ .‬فیلم هایـی کـه‬ ‫یبـرم‪ ،‬بایـد داسـتانی‬ ‫بیشـتر می بینـم و بیشـتر لـذت م ‬ ‫واقعی داشـته باشـند؛ چیزهایی که خودم شـنیده باشـم‬ ‫ً‬ ‫یـا از دیگـران بشـنوم‪ .‬ا گـر مشـخصا بخواهـم یـک فیلـم را‬ ‫نـام ببـرم کـه بیش ازهمـه دوسـت داشـته ام‪« ،‬دیگـران»‬ ‫اسـت‪ .‬در فیلم هـای تاز هتـر هـم «موروثـی»‪.‬‬ ‫حسـینی‪ :‬در ایران خیلی فیلم در گونه وحشـت سـاخته‬ ‫نشـده‪ .‬یک مـورد خـوب مربـوط بـه سـال هاپیش‬ ‫«شـب بیسـت ونهم» اسـت‪ .‬ضمن اینکـه گونـه وحشـت‬ ‫ً‬ ‫اصلا سـینمای محبـوب مـن نیسـت‪ .‬خـودم بیشـتر‬ ‫اثـار روانشناسـانه دوسـت دارم‪ .‬بااین حـال‪ ،‬نسـخه‬ ‫ژاپنـی «اب سـیاه» را می پسـندم کـه به نظـرم فیلمـی‬ ‫بسـیارخوب اسـت و البتـه یکـی از بهتریـن فیلم هـای‬ ‫تاریـخ سـینما؛ یعنـی «درخشـش»‪ .‬ا گـر بخواهـم دربـاره‬ ‫تاریـخ سـینمای ایـران بگویـم‪ ،‬معتقـدم «شـب» بهترین‬ ‫نکـه گفتـم؛‬ ‫فیلـم گونـه وحشـت اسـت همـراه بـا هما ‬ ‫«شببیست ونهم»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهابحسینی‪:‬‬ ‫گونه وحشت‬ ‫سینمای محبوب من نیست‬ ‫‪1‬‬ ‫شهاب الدین عزیزی خادم‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال شد‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪La Tribune‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫درانتظار حکم امریکا‬ ‫عربستان‬ ‫ِ‬ ‫یـک روزنامـه در تحلیلـی از‬ ‫روابـط دولـت جدیـد امریـکا بـا‬ ‫سـعودی ها نوشـت کـه عربسـتان‬ ‫سـعودی به شـدت متزلـزل شـده‬ ‫و مناسـبات اخیـر میـان دو کشـور‬ ‫ماننـد زلزلـه ای روابـط دو جانبـه را‬ ‫در نوردیـده اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـن روزنامـه فرانسـوی‬ ‫بـا طـرح ایـن پرسـش کـه ایـا امریـکا گام جدیـدی ب هسـمت‬ ‫تحریم هـا علیـه عربسـتان بر خواهـد داشـت‪ ،‬نوشـت کـه‬ ‫مناسـبات اخیر میان دو کشـور بی شـک زلزله ای در روابط‬ ‫ریـاض و واشـینگتن محسـوب می شـود‪ .‬واشـینگتن بـا‬ ‫انتشـار گزارشـی در مورد دست داشـتن محمد بن سـلمان؛‬ ‫ولیعهـد عربسـتان در قتـل جمـال خاشـقچی؛ روزنامه نـگار‬ ‫مخالف سـعودی‪ ،‬به نزدیک ترین متحـدش در خاورمیانه‬ ‫اخطـار داد کـه بیش از ایـن مخالفـان را تهدیـد یـا بـه ان هـا‬ ‫حملـه نکنـد‪ .‬جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا گفتـه‬ ‫کـه در ارتباط بـا گـزارش اطالعـات ملـی امریـکا کـه تائیـد‬ ‫می کنـد خاشـقچی بـا تائیـد محمـد بـن سـلمان به قتـل‬ ‫رسـیده اسـت؛ روز دوشـنبه (امـروز) اعالمیـه ای دربـاره‬ ‫عربسـتان سـعودی صادر خواهد شـد‪ .‬بایدن‪ ،‬شنبه شـب‬ ‫در پاسـخ به اینکه ایـا ولیعهـد سـعودی را در رابطه بـا نقـش‬ ‫او در قتـل خاشـقچی مجـازات خواهـد کـرد؟ گفـت‪:‬‬ ‫«روز دوشـنبه اعالمیـه ای دربـاره اینکـه چـه کاری انجـام‬ ‫می دهیـم‪ ،‬صـادر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شو گربه بازی بایدن‬ ‫خاشقچی و مو ‬ ‫‪Yedioth Ahronoth‬‬ ‫دیدار مخفیانه پادشاه اردن‬ ‫با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی‬ ‫روزنامـه صهیونیسـتی‪ ،‬از دیـدار‬ ‫مخفیانـه پادشـاه اردن بـا وزیـر‬ ‫جنـگ رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ ایـن‬ ‫روزنامـه از دیـدار مخفیانـه میـان‬ ‫پادشـاه اردن و وزیـر جنـگ ایـن‬ ‫رژیـم پـرده برداشـته و در این بـاره فـاش کـرده اسـت کـه‬ ‫«عبـداهلل دوم» بـا «بنـی گانتـز» به صـورت مخفیانـه دیـدار‬ ‫و گفت وگـو کـرده اسـت‪ .‬طبـق اعلام روزنامـه مذکـور؛ دیـدار‬ ‫میـان مقامـات ارشـد اردن و رژیـم صهیونیسـتی روز جمعه‬ ‫گذشـته انجام شـده‪ .‬گانتز در باره این دیدار به رسـانه های‬ ‫صهیونیسـت گفـت‪« :‬مـن به صـورت مسـتمر بـا پادشـاه‬ ‫اردن در ارتبـاط هسـتم»‪ .‬ایـن دیدار در حالی انجام شـد که‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی ا کنـون بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه‬ ‫اسـت و اعتراضـات در اراضـی اشـغالی علیـه مقامـات ایـن‬ ‫رژیـم بیش از پیـش تشـدید شـده‪ .‬بحران هـای داخلـی‬ ‫پی در پی در اراضی اشـغالی موجب شـده اسـت تا مقامات‬ ‫صهیونیسـت به این نتیجـه برسـند کـه در دوران پـس از‬ ‫ترامپ می بایسـت سـاختار سیاسی خود را به شدت ترمیم‬ ‫سـازند‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬به نظـر می رسـد یکـی از موضوعـات مهـم‬ ‫دیـدار گانتـز بـا پادشـاه اردن‪ ،‬چهارمین انتخابات کنیسـت‬ ‫بـوده اسـت؛ انتخاباتـی کـه وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫تلاش می کنـد در جریـان ان‪ ،‬بـرای خـود بازاریابـی کنـد‪.‬‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫کاهش حضور نظامی امارات در لیبی‬ ‫منابـع ا گاه گـزارش دادنـد کـه‬ ‫امـارات میـزان دخالـت خـود در‬ ‫درگیری هـای منطقـه را کاهـش‬ ‫داده؛ به ویژه اینکـه سـطح‬ ‫حمایـت ملمـوس از نیروهـای‬ ‫موسـوم بـه ارتـش ملـی لیبـی‬ ‫به فرماندهـی خلیفـه حفتـر را کاهـش داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایلنـا؛ طبـق ایـن گـزارش کـه بـه اظهـارات پنـج منبـع ا گاه‬ ‫اسـتناد دارد‪ ،‬امـارات کمک هـای لجسـتیک و تسـلیحاتی‬ ‫خـود از نیروهـای حفتـر را ب هشـکل قابل توجهـی کاهـش‬ ‫داده اسـت‪ .‬دو نفـر از ایـن منابـع تصریـح کردنـد امـارات‬ ‫اینـک در لیبـی حضـور نظامـی نـدارد و منبـع سـوم نیـز‬ ‫عنـوان کـرد ابوظبـی پروازهایـش ب هسـمت شـرق لیبـی را‬ ‫به طـوری چشـمگیر کاهش داده کـه این موضوع می تواند‬ ‫به این مفهـوم باشـد کـه اماراتی هـا میـزان الزم تجهیـزات‬ ‫نظامـی در این قسـمت از لیبـی را از قبـل مسـتقر کرده انـد‪.‬‬ ‫دو منبـع دیگـر نیـز گـزارش دادنـد کـه امـارات سـطح حضور‬ ‫نظامـی خـود در لیبـی را کاهـش داده اسـت‪ .‬همـه ایـن‬ ‫منابـع بـر وجـود دالیلـی تا کیـد کردنـد کـه نشـان می دهـد‬ ‫ابوظبـی ارتبـاط با حفتـر یا مزدوران سـودانی و دیگر عناصر‬ ‫دخیـل در جنـگ لیبـی را قطـع کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫رایج فریب اســت و اساســا به عنوان یک جرم شــناخته م ‬ ‫کاله برداری یکی از شــگردهای ِ‬ ‫ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در تاریــخ جهــان‪ ،‬کاله برداری های بزرگــی صورت گرفته که‬ ‫نهــا مبالــغ بســیارزیادی از جیــب ســرمایه داران و حتــی خزانــه کشــور ها برداشــته‬ ‫در هر یک از ا ‬ ‫نهــا اشــاره کرده ایــم‪.‬‬ ‫شــده و ب هغــارت رفتــه کــه بــه چندمــورد از باورنکردنی تریــن ا ‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫راشـد الغنوشـی؛ رئیـس پارلمـان‬ ‫تونـس گفـت‪« :‬تونـس در اسـتانه‬ ‫جنـگ سیاسی سـت و بایـد از ان‬ ‫برحـذر باشـیم‪ .‬می خواهیـم کـه‬ ‫قیـس سـعید؛ رئیس جمهـوری‬ ‫در قرطـاج بمانـد و نقـش خـود را‬ ‫انجـام دهـد‪ .‬هشـام المشیشـی؛ نخسـت وزیر تونس نیـز در‬ ‫القصبـه بمانـد و رئیـس پارلمـان نیز همین طـور»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسـنا؛ او افـزود‪« :‬تونـس بـه اصالحـات نیـاز دارد؛ امـا وقتـی‬ ‫رهبـران سیاسـی بـا یکدیگـر صحبـت نمی کننـد‪ ،‬اصالحات‬ ‫چگونـه انجـام شـود؟» فرا کسـیون النهضـه در پارلمـان‬ ‫تونـس شـنبه تظاهراتـی را بـا حضـور هزاران نفـر از مـردم این‬ ‫کشـور د رحمایت از دولت در سـایه اختالف سیاسـی شـدید‬ ‫میـان المشیشـی و قیـس سـعید برگـزار کـرد‪ .‬حـزب النهضه‬ ‫و حـزب قلـب تونـس اواسـط ژانویـه المشیشـی را بـه انجـام‬ ‫اصالحات دولتی وادار کردند‪ ۲۷ .‬ژانویه این وزرا از پارلمان‬ ‫رای اعتمـاد گرفتنـد و این درحالی بود کـه قیـس سـعید‬ ‫به دلیـل اتهاماتـی کـه علیـه برخـی وزرا دربـاره فسـاد و تضاد‬ ‫منافـع وجود داشـت‪ ،‬با ان هـا مخالف بود‪ .‬تظاهرکنندگان‬ ‫اعلام کردنـد کـه بـرای حمایـت از حـزب اسلامی میانـه رو‬ ‫و به خاطـر وحـدت و دموکراسـی بـه خیابان هـا امده انـد‪.‬‬ ‫الغنوشـی شـنبه تظاهرکننـدگان را مورد خطـاب قـرار داد و‬ ‫خواهـان مذا کـره و وحـدت میـان گروه هـای سیاسـی شـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪ ۱۰‬کاله برداری بزرگ تاریخ‬ ‫که سرمایه ها را با خاک یکسان کرد‬ ‫نیاز تونس به اصالحات و مذا کره‬ ‫فیروزهمظفری‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪ .۱‬حراج امپراتوری روم‬ ‫طـی ناارامی هـا و اخرین روزهـای امپراتـوری روم‪ ،‬گارد پرتوریـان‬ ‫کـه به عنـوان ارتـش ویـژه و وفـادار بـه امپراتـور شـناخته می شـود‪،‬‬ ‫امپراتور وقت را به قتل رسـاند و امپراتوری را به باالترین پیشـنهاد‬ ‫فروخـت! برنـده ایـن حراجـی‪ ،‬فـردی به نـام جولیانـوس بـود کـه‬ ‫یـک قیمـت نجومـی را پیشـنهاد داده بـود‪ ۲۵۰ :‬قطعـه طلا بـرای‬ ‫هـر عضـو ارتـش کـه حـدود یک میلیـارددالر از پـول امـروز اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه سـربازان چیـزی را کـه متعلـق بـه ان هـا نبـود‪ ،‬فروختـه‬ ‫بودنـد‪ .‬نکتـه قابل توجـه اینجاسـت کـه در زمـان حکومـت همـان‬ ‫امپراتـور‪ ،‬سـنگین ترین خلاف‪ ،‬کاله بـرداری بـود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مرگ یک ثروتمند در اوج فقر‬ ‫در سـال ‪ ۱۷۱۹‬جـان لـو اسـکاتلندی کـه نابغـه علـم اقتصـاد‬ ‫دران زمان شـناخته می شـد‪ ،‬یک شـرکت برای توسـعه بیابان ها و‬ ‫بهره بـرداری از ان ها تاسـیس کرد‪ .‬اعتقـاد او بر این بودکه بیابان ها‬ ‫منابع طال و سرمایه هستند که نادیده گرفته شده اند و با همین‬ ‫ترفنـد‪ ،‬سـرمایه گذاران بـزرگ؛ ازجملـه دولـت فرانسـه را به خـود‬ ‫جلـب کـرد‪ .‬بـا ورود سـرمایه های بسـیار بـه ایـن شـرکت‪ ،‬سـهام‬ ‫شـرکت به قـدری رشـد کـرد کـه باعـث افزایـش ارزش پـول فرانسـه‬ ‫ً‬ ‫دران زمـان شـد‪ .‬نهایتـا طمـع بـه جـان او غلبـه کـرد و تمـام ایـن‬ ‫سـرمایه ها را دزدیـد و فـرار کـرد‪ .‬ایـن نابغـه پـس از نه سـال‪ ،‬در اوج‬ ‫فقـر‪ ،‬سـر بـه خـا ک گذاشـت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اهمیت قدرت فشار اجتماعی‬ ‫سـرمایه داری به نـام ویتا کـر رایـت‪ ،‬نام هـای برجسـته و چهـره‬ ‫ً‬ ‫کـه ا کثـرا لرد هـا و خانم هـا را تشـکیل مـی داد‪ ،‬در هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت های خـود قـرار داد‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬سـرمایه گذاری در‬ ‫ً‬ ‫شـرکت های او بیـن افـراد نامـدار کاملا بـه یـک قاعـده اجتماعـی‬ ‫تبدیـل شـد‪ .‬براین اسـاس؛ نـام شـرکت های رایـت روی زبان هـا‬ ‫افتـاد و همین موضـوع باعـث شـد مـردم و دولـت دریابنـد کـه ایـن‬ ‫شـرکت ها سـرمایه های خـود را درزمینـه وام بیـن یکدیگـر ردوبدل‬ ‫می کننـد تـا همـه سـرمایه ها بـدون پرداخـت مالیـات برداشـت‬ ‫شـود‪ .‬ایـن ترفنـد زیرکانـه بـرای سـرمایه داران ایـن شـرکت ها‬ ‫به قـدری دران زمـان کارسـاز شـد کـه تـا سـال هابعد از ان یـاد‬ ‫می شـد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عجز ‪ ۱۰‬میلیون دالری‬ ‫چارلـز پونـزی بـا کمـی تحقیـق و بازاریابـی فهمیـد کـه می توانـد‬ ‫کوپن هـای پسـتی را بـا تخفیـف خریـداری کنـد؛ ان هـا را در‬ ‫خار ج ازکشـور ببـرد و به قیمـت کامـل بفروشـد‪ .‬وی پـس از‬ ‫چندسـال‪ ،‬تعـدادی سـرمایه دار بـزرگ را ب هسـمت خـود جلـب و‬ ‫ادعـا کـرد کـه کوپن هـا فقـط در مـدت ‪ ۴۵‬روز به سـود ‪ ۵۰‬درصـدی‬ ‫می رسـند‪ .‬همچنیـن او ترفنـدی داشـت کـه باعـث جلـب‬ ‫سـرمایه ها شـد‪ .‬این گونـه کـه چارلـز سـود سـرمایه گذاران اولیـه را از‬ ‫ً‬ ‫درامد سرمایه های قبلی‪ ،‬انی پرداخت می کرد‪ .‬نهایتا دستش رو‬ ‫شـد و سـرمایه گذاران حـدود ‪ ۱۰‬میلیـون دالر ضـرر کردنـد‪ .‬پونـزی از‬ ‫کشـور فـرار کـرد و سـرانجام در فقـر شـدیدی درگذشـت‪.‬‬ ‫بـه ارزش سـه میلیون دالر در شـهر فیالدلفیـا از خـود به جـای‬ ‫گذاشـت؛ در وصیت نامـه وی‪ ،‬تمـام ایـن ملک هـا بـه شـخصی‬ ‫به نـام ویلیـام کامـرون می رسـید‪ .‬ویلیـام بـه خانـدان و ورثـه‬ ‫بیکـر پیشـنهاد رشـوه داد تـا تمـام املا ک سـرهنگ فقیـد را بـه‬ ‫غبـر ‪ ۲۵‬میلیـون دالر از ان هـا اخـاذی کـرد؛‬ ‫ان هـا برگردانـد و او بال ‬ ‫یکـه بـه هرکـدام قـول مـی داد بـا وارث دیگـری این موضوع‬ ‫به طور ‬ ‫را درجریـان نگـذارد؛ امـا یـک مشـکل وجـود داشـت‪ :‬هیـچ ملک و‬ ‫پولـی از سـرهنگ بیکـر به جـا نمانـده بـود و او تمـام دارایی خـود را‬ ‫پیـش از مـرگ فروختـه بـود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سرقتی به بزرگی برج ایفل‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۲۵‬بـه گـوش ویکتـور لوسـتیگ رسـید کـه در فرانسـه‬ ‫قصد تعمیر برج ایفل را دارند‪ .‬او برخی از اوراق دولتی را جعل کرد‬ ‫کـه نشـان مـی داد ویکتـور مجـاز بـه فـروش قراضه هـای فلـزی بـرج‬ ‫اسـت‪ .‬وی موفـق شـد نـه یـک؛ بلکه دو فروشـنده ضایعـات فلزی‬ ‫را به دسـت اورد و این گونـه توانسـت میلیون هـادالر پـول به جیـب‬ ‫بزنـد کـه تا کنـون نیز مبلغ دقیق کاله برداری وی مشـخص نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـپس او از شـهر فرار کرد و به ایاالت متحده بازگشـت و در‬ ‫انجـا به عنـوان موفق تریـن کاله بـردار امریکا به کار خود ادامـه داد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬شرکتی به ارزش چند کامیون‬ ‫بـاری مینکـوو وقتـی شـرکت خـود را بـه عمـوم مـردم معرفـی‬ ‫کـرد‪ ،‬مـرد محبـوب وال اسـتریت بـود‪ .‬ایـن شـرکت درزمینـه‬ ‫یکـرد و بـر روی کاغذ هـا بیـش‬ ‫شست وشـوی فـرش فعالیـت م ‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیـون دالر می ارزیـد؛ امـا متاسـفانه هیـچ شـرکتی وجـود‬ ‫نداشـته و مینکـوو ایـن ‪ ۲۰۰‬میلیـون دالر را ازطریـق سـرقت‬ ‫کارت هـای اعتبـاری به دسـت اورده بـود‪ .‬ایـن کال هبـردار در سـال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬بـه ‪ ۲۵‬سـال زنـدان محکـوم شـد و سـرمایه هایش بـه خزانـه‬ ‫دولـت بازگشـت‪ .‬تمـام ارزش شـرکت‪ ،‬چند دسـتگاه کامیـون بـود‬ ‫کـه ‪۶ ۴‬هـزاردالر بـه مزایـده گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬زندگی لوکس نیم میلیارددالری‬ ‫تعـدادی از مغـوالن در قـرن بیسـتم بـه چنـدان سـرمایه ای‬ ‫رسـیده بودنـد کـه درزمینه هـای مختلـف؛ ازجملـه شـرکت های‬ ‫فیلم سـازی‪ ،‬روزنامه هـا‪ ،‬معـادن‪ ،‬شـرکت های تلفنـی و راه اهـن‬ ‫سـرمایه گذاری می کردند و سـرمایه گذاری ان ها تنها به یک کشـور‬ ‫خالصـه نمی شـود‪ .‬مغـوالن به قـدری در ایـن سـرمایه گذاری ها و‬ ‫انحصارشـکنی های خـود موفـق بودند کـه بانک های بین المللی‬ ‫بـرای همـکاری بـا ان هـا التمـاس می کردنـد و پیشـنهاد های بزرگ‬ ‫ً‬ ‫بـرای اخـذ وام نیـز می دادنـد‪ .‬سـال ها گذشـت و نهایتـا در سـال‬ ‫‪ ۱۹۳۲‬مشـخص شـد کـه هیـچ سـرمایه گذاری ازسـوی مغـوالن‬ ‫وجـود نـدارد و تمـام ان هـا فقـط بـر روی برگه هـای قـرارداد اسـت‪.‬‬ ‫بزرگ تریـن سـرمایه گذار مغـول دراین زمینـه پس ازاینکـه توسـط‬ ‫عمـوم مـردم شـناخته شـد‪ ،‬بـا شـلیک به سـینه خـود‪ ،‬خودکشـی‬ ‫کـرد‪ .‬بعد هـا مشـخص شـد کـه ایـن فـرد فقـط نیم میلیـارددالر از‬ ‫سـرمایه های مـردم را صـرف تجملات زندگـی خـود کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬وصیت نامه تقلبی‬ ‫در سـال ‪ ،۱۸۳۹‬سـرهنگ جیکـوب بیکـر درگذشـت و امال کـی‬ ‫‪ .۹‬اشتباه کوچک ‪ ۱۰۱‬میلیارددالری‬ ‫کن لی؛ مدیرعامل ‪ Enron‬بود؛ شرکتی که ‪ ۲۲۰۰۰‬نفر اشتغال زایی‬ ‫داشـت با درامد ‪۱۰۱‬میلیارددالری در هرسـال‪ .‬یکی از حسابداران‬ ‫میـان رده ایـن شـرکت‪ ،‬طـی اقدامـی‪ ،‬اینـده سـهام شـرکت های‬ ‫کوچـک را در بـازار پیش بینـی؛ و بـه سـهام داران ان شـرکت ایـن‬ ‫پیش بینی هـا را بـه ازای دریافـت هزینه ارائه می داد‪ .‬این رسـوایی‬ ‫فـاش شـد و نـام شـرکت ‪ Enron‬را در بـازار کـم ارزش کـرد‪ .‬ایـن‬ ‫اشـتباه کوچـک کارمنـد‪ ،‬باعـث شـد ارزش ایـن شـرکت در سـال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬بـه صفـر برسـد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تغییر قانون ایاالت متحده‬ ‫چارلـز کیتینـگ کـه افسـر نظامـی ایـاالت متحـده نیـز بـود‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه تاسـیس چنـد شـرکت درزمینـه وام دهـی بـه بانک هـا کـرد؛‬ ‫یکـه ماننـد بانک هـا‪ ،‬پـول سـرمایه گذاران را جـذب و ان را‬ ‫طور ‬ ‫ً‬ ‫ب هشـکل وام بـه هم دسـتان خـود مـی داد‪ .‬چارلـز نهایتـا پـس از‬ ‫دوسـال دسـتگیر شـد و قوانیـن ایـاالت متحـده دراین زمینـه‬ ‫شـدید تر شـد‪.‬‬ ‫کدام کشورها بیشترین مجموعه دیتاسنتر را دارند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«مرکـز داده» (‪ )Data Center‬بـه مجموعـه ای از‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطـی‪ ،‬امنیتـی و تجهیـزات‬ ‫الکترونیکـی گفتـه می شـود کـه بـرای ارائـه‪،‬‬ ‫نگهـداری و پشـتیبانی از سـرویس های‬ ‫تحت شـبکه (اینترنـت‪ ،‬اینترانـت و ا کسـترانت)‬ ‫ایجـاد شـده اند‪ .‬سـازمان ها‪ ،‬شـرکت ها و‬ ‫افـراد می تواننـد بـا اسـتفاده از خدمـات و‬ ‫سـرویس های ارائه شـده توسـط مرکـز داده‬ ‫وب گاه هـا‪ ،‬اطالعـات و سـرویس های مبتنی بـر‬ ‫شـبکه خـود را بـر روی اینترنـت راه انـدازی‬ ‫کننـد‪ .‬مرکـز داده‪ ،‬بسـته بـه نـوع کاربـردی کـه‬ ‫بـرای ان تعریـف شـده‪ ،‬می توانـد به عنـوان‬ ‫یـک مرکـز پردازشـی‪ ،‬مرکـز ذخیـره داده‪ ،‬مرکـز‬ ‫جمـع اوری داده یـا تمـام این مـوارد عمـل‬ ‫کنـد‪ .‬مرا کـز داده بسـیارعظیم و متنوعـی در‬ ‫سراسـر شـبکه جهانـی اینترنـت سـرویس دهی‬ ‫می کننـد کـه برخی از ان هـا اسـتفاده تجـاری‬ ‫محـدود درون سـازمانی دارنـد و برخـی ‬ ‫در اینترنـت به صـورت تجـاری یـا عمومـی‬ ‫قابل اسـتفاده هسـتند‪ .‬پلتفـرم ‪Cloudscene‬‬ ‫بیـش از ‪ 7500‬مرکـز داده را تـا فوریـه ‪ 2021‬در‬ ‫سراسـر جهـان فهرسـت کـرده اسـت‪« .‬ایـاالت‬ ‫متحـده» بـا ‪ 25653‬مـورد کـه ‪ 35‬درصـد از کل‬ ‫ایـن مرا کـز در جهـان می شـود‪ ،‬در مقـام اول‬ ‫می ایسـتد و رتبـه دوم کـه اختالفـی فاحـش بـا‬ ‫کشـور پیش از خـود دارد؛ دراختیـار «بریتانیـا»‬ ‫بـا ‪ 451‬مـورد اسـت‪« .‬المـان» بـا ‪ 442‬مـورد‪،‬‬ ‫سومین رتبه را دارد‪ .‬در عصر دیجیتال که عصر‬ ‫انفجـار کالن داده هاسـت؛ مرا کـز داده را بایـد‬ ‫جـزو زیرسـاخت های اساسـی جوامـع دانسـت‬ ‫که منافع استراتژیک بسیاری کشورها را تامین‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش‪:‬‬ ‫گام دوم انقالب‪ ،‬گام تمدن سازی ست‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دغدغه دولت‪ ،‬کاهش فشارهای معیشتی ست‬ ‫امریکا‬ ‫انگلستان‬ ‫المان‬ ‫کانادا‬ ‫هلند‬ ‫استرالیا‬ ‫فرانسه‬ ‫ژاپن‬ ‫ً‬ ‫قو فتـق امـور‬ ‫از روزی کـه جـو بایـدن رسـما در کاخ سـفید مسـتقر شـد‪ ،‬بـرای رت ‬ ‫کشـور بزرگ و وسـیع امریکا‪ ،‬اسـتین ها را باال زد و برخالف دونالد ترامپ که از‬ ‫روی حماقت و پیروی از سنت لمپنیسم‪ ،‬مدام هوار می کشید؛ عزل و نصب‬ ‫یکـرد‪ ،‬او‬ ‫می کـرد؛ رشـته دوسـتی ها را به یک بـاره پـاره و بـه دشـمنی تبدیـل م ‬ ‫شـیوه کـج دار و مریـز را پیشـه خـود کرده و به اصطلاح‪ ،‬گاهی به میخ می زند و‬ ‫زمانی دیگر به نعل می کوبد! اینجاست که کشورهای جهان تکلیف روشنی‬ ‫ً‬ ‫ندارنـد؛ زیـرا ترامـپ را کاملا می شـناختند و در برابـر او موضـع می گرفتنـد؛‬ ‫تا جایی کـه دوسـتان سـنتی امریـکا‪ ،‬مثـل انگلیـس‪ ،‬فرانسـه و المـان او را در‬ ‫ً‬ ‫مسـائل بین المللی همراهی نمی کردند؛ اما ظاهرا قرار اسـت رئیس جمهوری‬ ‫‪ 78‬سـاله امریـکا‪ ،‬گاهـی تنـدی کنـد و روزی دیگـر نرمـش؛ درواقـع او دوسـت‬ ‫ندارد بسـان و گفته شـاعر عزیز ما رفتاری متعادل و یکنواخت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫شـعر پندگونـه شـاعر نامـی ما بدین مضمـون گفته شـده‪« :‬رهرو ان نیسـت که‬ ‫گهـی تنـد و گهـی خسـته رود‪ /‬رهـرو انسـت کـه اهسـته و پیوسـته رود»‪ .‬در‬ ‫دو هفته اخـر‪ ،‬بایـدن بـا طبـل و شـیپور به نـام دفـاع از ازادی و رعایـت حقـوق‪،‬‬ ‫به خصوص در مورد روزنامه نگاران‪ ،‬بیش از ‪ 20‬نفر از مسـئولین رژیم سـعودی‬ ‫را بـه جـرم مشـارکت در قتـل روزنامه نـگار فقیـد؛ خاشـقچی‪ ،‬مورد تحریـم‬ ‫قـرار داده اسـت؛ امـا بـرای عامـل اصلـی؛ یعنـی محمدبن سـلمان؛ ولیعهـد و‬ ‫مـرد نیرومنـد عربسـتان‪ ،‬هیـچ تحریمـی منظـور نشـده کـه بـه ایـن نـوع رفتـار‬ ‫امریکائیـان می گوینـد «یـک بـام و دو هـوا»؛ و بـاز همیـن جـو بایـدن‪ ،‬حـدود‬ ‫یک ماه حاضر نشـد که با بنیامین نتانیاهو؛ نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتـی مکالمـه تلفنـی داشـته باشـد؛ امـا به یک بـاره شـخصا بـا رئیـس رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی مکالمه تلفنی برقرار کرده از عربسـتان تقاضا می کند که دسـت‬ ‫از سـر یمنی هـای خسـته و درمانـده از بمباران هـا بـردارد و راه مصالحـه را‬ ‫برگزینـد؛ امـا از سـوی دیگر‪ ،‬روابـط خـود را بـا عربسـتان‪ ،‬دوسـتانه و اسـتراتژیک‬ ‫می خوانـد‪ .‬از بمباران هـای یمـن شـکوه دارد؛ امـا به نا گهـان بسـان حرامیـان‪،‬‬ ‫شـبانه مـرز بیـن عـراق و سـوریه را بمبـاران کـرده و بیـش از ‪ 20‬نفـر بی گنـاه را بـه‬ ‫قتـل می رسـاند‪ .‬ایـن نـوع رفتارهـا بـرای کشـور و مردم مـا‪ ،‬از سـوی امریکائیان‬ ‫ً‬ ‫کاملا عادی سـت و به نوعـی تاریـخ را بـرای مـا تکـرار می کنـد؛ اینکـه ایـن رفتـار‬ ‫نخ نمـا بـرای روسـای جمهوری امریـکا‪ ،‬امـری عـادی و همیشـگی بـوده اسـت‬ ‫و بـه دو حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات تعلـق دارد کـه هرکـدام از ایـن دو‬ ‫حـزب در راس امریـکا باشـند‪ ،‬بـرای جهـان هیـچ تفاوتـی نـدارد‪ .‬این مسـئله از‬ ‫خصوصیات دنیای سرمایه داری سـت که در هر حال مشـغول اسـتثمار مردم‬ ‫سایر کشوره ا هستند و به دوست یا دشمن امریکا بودن هم بستگی ندارد‪.‬‬ ‫مـراد و مقصـود سـران امریـکا در هـر زمـان‪ ،‬توجـه کامـل بـه منفعـت اقتصادی‬ ‫و شـرایط مـردم کشـور امریکا سـت و امـا رفتـار و منـش جـو بایـدن بـا کشـور مـا‬ ‫نیـز بدین گونـه بـوده اسـت‪ .‬در مواقـع تبلیغـات انتخاباتـی‪ ،‬شـعار مـی داد کـه‬ ‫پـس از پیـروزی‪ ،‬بالفاصلـه بـه برجـام برمی گردیـم و روابـط را عـادی کـرده و‬ ‫تحریم هـا را لغـو خواهیـم کـرد؛ امـا در عمـل تـا ایـن لحظـه‪ ،‬حتـی یـک گام‬ ‫مثبت هم برنداشـته و بیشـتر جنبه لفاظی و زیاده گویی داشـته اسـت که در‬ ‫ایـن یکی‪ ،‬دو ماهـه راه و روش بایـدن را بـرای مـا مشـخص می کنـد؛ امـا بازهـم‬ ‫امیدواریـم ایـن سیاسـتمدار به ظاهـر ارام کـه بیـش از ‪ 50‬سـال اسـت در امریـکا‬ ‫فعالیـت سیاسـی می کنـد‪ ،‬بـه خود بیایـد و به حقوق حقه جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران صحـه بگـذارد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ بودن تعرفه اینترنت «شاد» در ‪1400‬‬ ‫رایگان ِ‬ ‫نماینـدگان در نشسـت علنـی مجلـس در بررسـی الیحـه بودجـه سـال ‪،1400‬‬ ‫بـه دولـت تکلیـف کردنـد تعرفـه اینترنـت را بـرای اسـتفاده از پیام رسـان های‬ ‫داخلـی ‪ 20‬درصـد نـرخ تعرفه هـای پیام رسـان های خارجـی تعییـن کنـد؛‬ ‫امـا طبـق ایـن مصوبـه؛ تعرفـه اینترنـت پیام رسـان های داخلـی ماننـد شـاد‪،‬‬ ‫دانشـگاه ها‪ ،‬مرا کـز دولتـی و ‪ ...‬کـه در سـال ‪ 99‬رایـگان اسـت‪ ،‬در سـال اینـده‬ ‫مشـمول هزینـه نخواهـد شـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ در سـال اینـده پیام رسـان های‬ ‫داخلـی ماننـد شـاد مشـمول ‪ 20‬درصـد نـرخ تعرفـه نخواهـد شـد؛ نیـز قیمـت‬ ‫ترافیـک پیام رسـان داخلـی حدا کثر ‪ 20‬درصد ترافیـک اینترنت بوده و تعیین‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مصادیـق و ضوابـط اجرایـی ان بر عهـده شـورای عالـی فضـای مجاز ‬ ‫ممنوعیت پرواز از مبدا ‪ ۳۲‬کشور به ایران‬ ‫سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری‪ ،‬از ممنوعیـت پـرواز از مبـدا ‪۳۲‬‬ ‫کشـور بـه ایـران خبـر داد‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ محمدحسـن ذبیخـش گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس مصوبات سـتاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشـگیرانه‬ ‫در جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور؛ پذیـرش مسـافر از کشـورهای‬ ‫پرخطـر بـه ایـران ممنـوع شـد‪ .‬وضعیـت پذیـرش مسـافران کشـورهای بـا‬ ‫شـرایط ویـژه؛ مسـافران مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم به مقصـد ایـران کـه ظـرف‬ ‫حدا کثر دو هفته قبل از موعد سـفر‪ ،‬بیش از چهارسـاعت در یکی کشـورهای‬ ‫انگلسـتان‪ ،‬افریقـای جنوبـی‪ ،‬انگـوال‪ ،‬ارژانتیـن‪ ،‬بولیـوی‪ ،‬بوتسـوانا‪ ،‬برزیـل‪،‬‬ ‫برونـدی‪ ،‬کیـپ ورد‪ ،‬شـیلی‪ ،‬کلمبیـا‪ ،‬کنگـو‪ ،‬ا کـوادور‪ ،‬اسـواتینی (سـوازیلند)‪،‬‬ ‫گینـه فرانسـوی‪ ،‬لسـوتو‪ ،‬گویـان‪ ،‬مـاالوی‪ ،‬موریتانـی‪ ،‬موزامبیـک‪ ،‬نامیبیـا‪،‬‬ ‫پانامـا‪ ،‬پارا گوئـه‪ ،‬پـرو‪ ،‬روانـدا‪ ،‬سیشـیل‪ ،‬سـورینام‪ ،‬تانزانیـا‪ ،‬اوروگوئـه‪ ،‬ونزوئال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫زامبیـا و زیمبابـوه اقامـت داشـته اند‪ ،‬فعلا امـکان ورود بـه ایـران را ندارنـد و‬ ‫پذیرششـان در فـرودگاه کشـور مبـدا ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۴۲۰‬خانه بهداشت عشایری‬ ‫علیرضـا رئیسـی با بیان اینکـه شـبکه بهداشـت ایـران بیـش از ‪ ۳۰‬سـال قبل‬ ‫توسـط بـزرگان نظـام سلامت ایـران پایه گـذاری شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این شـبکه تـا‬ ‫اقصی نقاط کشـور گسـترده شـده و روسـتایی با ‪1000‬نفر جمعیت وجود ندارد‬ ‫کـه خانـه بهداشـت نداشـته باشـد»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ معـاون وزیر بهداشـت‬ ‫افزود‪« :‬عالوه بر خانه های بهداشـت در حدود ‪ ۱۷‬هزار روسـتای کشـور‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰۰‬مرکـز بهداشـتی و درمانـی روسـتایی و حـدود سـه هزار مرکـز شـهری نیز‬ ‫داریـم کـه بـا اجـرای نظـام ارجـاع بـه مرا کـز تخصصـی و بیمارسـتانی متصـل‬ ‫هسـتند‪ .‬خانه هـای بهداشـت عشـایری و کـوچ رو نیـز ایجـاد شـده کـه همـراه‬ ‫عشـایر اسـت و بـه زودی ‪ ۴۲۰‬خانـه عشـایری نیـز بـه این مجموعـه اضافـه‬ ‫می شـود‪ .‬در سـال های گذشـته‪ ،‬خانه هـای بهداشـت نوسـازی شـده اند؛‬ ‫نیمه عمر سـاختمان های ان از ‪ ۲۶‬سـال به ‪ ۱۰‬سـال کاهش یافته و تجهیزات‬ ‫الزم نیـز در ان هـا کامـل اسـت»‪.‬‬ ‫به روزرسانی تجهیزات ناجا در سال اینده‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫نظامشبکهسالمترا تاپایاندولتتکمیلمی کنیم‬ ‫فرمانـده نیـروی انتظامـی با بیان اینکـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا هوشمندسـازی و‬ ‫به روزرسـانی تجهیـزات‪ ،‬بهتریـن خدمـات را بـه مـردم ارائـه دهیـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نیـروی انتظامـی به لحـاظ ارائـه خدمـات بـه مـردم‪ ،‬پیشـتاز اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس؛ سـردار حسـین اشـتری با بیان اینکـه نیـروی‬ ‫انتظامـی جهادگونـه تلاش دارد تـا تدابیـر و منویـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫را اجرایـی و عملیاتـی کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬کارکنـان نیـروی انتظامـی بـا روحیـه‬ ‫جهـادی و معنـوی ماموریت هـای محولـه را انجـام می دهنـد و ایـن اخلاص‬ ‫در عمـل منجـر بـه افزایـش اعتمـاد مردمـی بـه پلیس شـده‪ .‬نیـروی انتظامی‬ ‫تمـام تلاش خـود را بـه کار بسـته تـا امنیتـی پایـدار بـرای مـردم فراهـم کنـد تـا‬ ‫برداشـتن گام هـای رشـد و پیشـرفت در تمـام عرصه هـا بـرای همـه اقشـار‬ ‫جامعـه امکان پذیـر باشـد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وا کسیناسیون کرونا فعال اجباری نیست‬ ‫تلنگر‬ ‫فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش گفـت‪« :‬گام دوم انقلاب‪ ،‬بـا همـه‬ ‫ظرفیت هـای تولید شـده‪ ،‬گام تمدن سـازی و الهام بخشـی‬ ‫جهانی سـت و انقلاب اسلامی در این مرحلـه بـا قـدرت‬ ‫در حال پیشروی سـت»‪ .‬به گـزارش اداره روابط عمومـی ارتـش؛‬ ‫دریـادار حسـین خانـزادی افـزود‪« :‬هـوش و ذکاوت جوانـان ایرانی‬ ‫ی نـو بیافرینـد و هـر ناممکنـی را‬ ‫قـادر اسـت از هـر ظرفیتـی‪ ،‬توانایـ ‬ ‫ممکـن سـازد‪ .‬تجهیـزات بـروز و فناوری هـای جدیـد در نیـروی‬ ‫دریایـی راهبـردی ارتـش‪ ،‬مرهـون تلاش شـبانه روزی نخبـگان‪،‬‬ ‫دانشـمندان‪ ،‬مهندسـان و صنعتگرانی سـت که در نداجا‪ ،‬وزارت‬ ‫دفـاع و سـایر مرا کـز علمـی‪ ،‬صنعتـی و دانشـگاهی کشـور تلاش‬ ‫می کننـد‪ .‬ایـران در کانـون ظرفیت های بزرگی قـرار گرفته که برای‬ ‫هـر قدرتـی در این جغرافیـا قـرار بگیـرد‪ ،‬اقتدار افریـن اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه دغدغـه دولـت‪ ،‬کاهـش فشـارهای‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در سه سال گذشـته دولـت بـا مقابلـه‪،‬‬ ‫معیشت ‬ ‫مبـارزه و خنثی سـازی تحریم هـا در جنـگ اقتصـادی کـه بـا هدف‬ ‫ایجـاد قحطـی و ناامنـی اقتصـادی بـوده اسـت‪ ،‬توانسـته با تامین‬ ‫کاالهـای ضـروری‪ ،‬ایـن هدف شـوم دشـمن را خنثی کنـد‪ .‬ا گرچه‬ ‫به علـت تحمیـل هزینـه اضافـی بـر روابـط بانکـی و تجاری از سـوی‬ ‫تحریم کننـدگان‪ ،‬دچـار نوسـانات ناخواسـته قیمت هـا شـدیم کـه‬ ‫عـوارض ان باعـث فشـار بـر معیشـت مـردم شـد»‪ .‬ب هگـزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی‬ ‫افـزود‪« :‬نبایـد اجـازه دهیـم فشـارها بـر زندگـی مـردم تـداوم یابـد‪.‬‬ ‫بایـد بـرای ثبـات قیمت کاالها به عنوان سیاسـتی عاجـل و اصلی‬ ‫دولـت‪ ،‬قیمت هـا بـه تعـادل برسـد»‪.‬‬ ‫دبـر نقـش بهـورزان‪ ،‬مراقبـان سلامت‬ ‫وزیـر بهداشـت با تا کی ‬ ‫و خانه هـای بهداشـت در قالـب نظـام شـبکه و در جهـت‬ ‫مدیریـت کرونـا در ایـران‪ ،‬در عین حـال دربـاره موتاسـیون‬ ‫ویـروس کرونـا در کشـور‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬با توج هبـه تنـوع‬ ‫ژنتیـک در کشـور‪ ،‬ممکـن اسـت ویـروس در درون ایـن اقلیـم‬ ‫هـم دچـار موتاسـیون شـود؛ امـا تا به امـروز هنـوز موتاسـیون‬ ‫مهمـی را کـه بتوانـد اثـرات مهمـی را در بیماری زایـی و قـدرت‬ ‫ً‬ ‫سـرایت ویـروس نشـان دهـد‪ ،‬در کشـور پیـدا نکردیـم‪ .‬مرتبـا‬ ‫دو کاو می کنیـم؛ امـا ایـن اتفـاق بعیـد نیسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫کنـ ‬ ‫وبـدا؛ سـعید نمکـی افـزود‪« :‬گرچـه دراین مـدت در باتلاق کرونـا‬ ‫گرفتـار شـدیم؛ امـا بنـا داریـم نظـام شـبکه را تـا پایـان دولـت‬ ‫تکمیل کنیم»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو گفـت‪« :‬تزریـق وا کسـن کرونـا فعلا اجبـاری‬ ‫نیسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـکانیوز؛ کیانـوش جهانپـور دربـاره اجبـاری یـا‬ ‫اختیاری بـودن تزریـق وا کسـن کرونـا گفـت‪« :‬تزریـق وا کسـن کرونـا داوطلبانه‬ ‫اسـت؛ امـا در مسـیر وا کسیناسـیون در هفته هـا و ماه هـای اینـده کـه‬ ‫وا کسیناسـیون گسـترده می شـود‪ ،‬ممکـن اسـت دریافـت برخـی خدمـات‬ ‫در کشـور مسـتلزم داشـتن گواهـی وا کسیناسـیون باشـد‪ .‬وا کسیناسـیون‬ ‫کرونـا حـال در کشـور داوطلبانـه اسـت و اجبـاری نیسـت؛ گر چـه مشـارکت‬ ‫غیر قابل پیش بینـی بـرای دریافـت وا کسـن داشـتیم و همـه وا کسـن های‬ ‫وارداتـی بـه افـراد داوطلـب بین کادر درمان تزریق شـده‪ .‬با توجه به ترددهای‬ ‫داخل و خارج کشـور و لزوم کنترل جامعه و جلوگیری از چرخش ویروس در‬ ‫جامعه‪ ،‬طبیعی سـت چنین شـرایطی برقرار شـود و افرادی که وا کسن کرونا را‬ ‫تزریـق نکرده انـد‪ ،‬مشـمول یکسـری محدودیت هـا قـرار می گیرنـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫برجام‪ ،‬خوش بینی و طول عمر!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫امیرکیوان‬ ‫روی تقویم زمان‬ ‫ِ‬ ‫خط بطالن بکشیم‬ ‫وقت باطل شدن است‬ ‫اخرین قرنی که همچو پائیز گذشت‬ ‫و درختان ‪ ...‬همه افت زده و پوسیده‬ ‫و چه بی رحمانه‬ ‫همه غارت شده از طوفانند‬ ‫بی بهاریم در این‪،‬‬ ‫عصر جدید‬ ‫ِ‬ ‫مبتال گشته‪،‬‬ ‫اقاقی به بال‬ ‫و صنوبر شده‪،‬‬ ‫مغلوبتبر‬ ‫جان قنار ی ها را‬ ‫سرطان ِ‬ ‫داده بر دست خزان‬ ‫و چنین اغازی‬ ‫نوبر دوران است ‪....‬‬ ‫ِ‬ ‫هزاره سوم؛‬ ‫هزاره گفت وگوی‬ ‫عاشقانه انسان و درخت‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫قاب عکست خود نمایی می کند‬ ‫دیده ات فرمان روایی می کند‬ ‫تا که می ایم به جنگ غصه ها‬ ‫خنده ات کشور گشاییمی کند‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫حانیهشجاعی‬ ‫منم ابری که از یک درد مبهم‬ ‫راوی ماتم‬ ‫شدم شاعر ‪ ،‬شدم ِ‬ ‫زمین را دفترم کردم که بر ان‬ ‫ببارم واژه واژه شعر نم نم‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫دوباره شب تب کرده‬ ‫َ‬ ‫حنجره اش از غم گرفته‬ ‫اسمان هزار بار گریسته‬ ‫ماندن برای من بود‬ ‫رفتن سهم تو عزیز‬ ‫ُ‬ ‫و غنچه های کوچک گل ُسرخ‬ ‫در کف دستانم خوابشان ُبرد‬ ‫چقدر مانده به صبح؟‬ ‫تا رگ هایم پر نور شوند‬ ‫نوازش تیغ افتاب!‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫سامانساردویی‬ ‫روزی بر می گردی‬ ‫که دیگر احساس هایم‬ ‫به نبودنت عادت کرده اند‬ ‫روزی که ذهنم‬ ‫تو را می شناسد‬ ‫ولی دلم نمی تواند‬ ‫انتخابت کند‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم در بحـث عشـق‪ ،‬رابطـه‬ ‫انسـان بـا درخت هاسـت‪ .‬ا گـر درخت هـا را‬ ‫نشـانه های زندگـی طبیعـت در روی کـره زمیـن‬ ‫بدانیـم براین مبنـا بایـد رابطـه ان هـا بـا انسـان ها‬ ‫را موردتوجـه قـرار دهیـم‪ .‬درختـان موجوداتـی‬ ‫هسـتند کـه بـدون توجـه بـه انکـه چه چیـزی از‬ ‫انسـان ها دریافـت می کننـد‪ ،‬زیبایـی و طـراوت‬ ‫را بـه مـردم جهـان هدیـه می دهنـد‪ .‬درخـت‪،‬‬ ‫عاشـق بی منت اسـت که بر جوهره هسـتی تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬هر انسـانی می تواند با کاشت درختی‬ ‫به نوعـی حـس مهربانی و مالطفـت با طبیعت را‬ ‫نشـان دهـد و هـر درختـی می توانـد بـا ا کسـیژن‬ ‫خالصـی کـه بـه جهـان می دهـد‪ ،‬سلامتی‪،‬‬ ‫شـور و حیـات را بـرای زمینیـان به ارمغـان اورد‪.‬‬ ‫براین مبنـا مبادلـه انسـان و درخـت را می تـوان‬ ‫نوعـی مبادلـه عشـق درراسـتای زندگـی مطلـوب‬ ‫و پرثمـر دانسـت‪ .‬انسـان ها و درخت هـا یـاد‬ ‫می گیرنـد کـه چگونـه در کنـار هـم زندگـی کننـد‬ ‫و در صلـح و ارامـش چرخه هایـی از ارتبـاط‬ ‫طالیـی را ایجـاد کننـد‪ .‬به نظـر می رسـد هـر‬ ‫کسـی که بـه درختـکاری روی مـی اورد به نوعـی‬ ‫گامـی درراسـتای امیـد و زندگـی بهتـر برمـی دارد‪.‬‬ ‫«فرانکلیـن روزولـت» معتقـد اسـت ‪« :‬ملتـی کـه‬ ‫درختـان خـود را از بیـن می بـرد‪ ،‬خـود را نابـود‬ ‫می کنـد‪ ،‬جنگل هـا کـه ریه هـای سـرزمین مـا‬ ‫هسـتند‪ ،‬هـوا را تصفیـه می کننـد و بـه مـردم‬ ‫قـدرت تـازه می بخشـند»‪ .‬ایـن نـگاه «روزولـت»‬ ‫بسیار قابل توجه است‪ ،‬ازاین منظر که انسان ها‬ ‫قـدرت خـود را از طبیعـت و درخت هـا می گیرنـد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬سـرزمینی کـه بـا سـبزی و طـراوت‬ ‫درخت هـا ایجـاد می شـود‪ ،‬روح زندگـی را بـه مـا‬ ‫می بخشـد‪ .‬یکـی از نـکات مهم در تعامل انسـان‬ ‫و درخـت این اسـت که ان هـا درقبـال یکدیگـر‬ ‫مسـئول هستند‪ .‬این مسـئولیت در وجود ان ها‬ ‫احسـاس می شـود‪ .‬ا گـر هـر کـس خود را مسـئول‬ ‫درختـان بدانـد‪ ،‬به نوعـی او بـه حفـظ حیـات‬ ‫کـره زمیـن کمـک کـرده اسـت و درخت هـا نیـز‬ ‫به طـور خودجـوش و درون زا مسـئولیت حفـظ‬ ‫حیات انسـان ها را عهده دار هسـتند؛ اما از زاویه‬ ‫دیگـر می تـوان گفـت کـه درخـت‪ ،‬فلسـفه ذهنی‬ ‫انسـان ها را درمـورد هسـتی ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫درواقـع خـود خلاق درخـت به معنـای شـیرین‬ ‫زندگـی و عبـور از مـرگ مشـروعیت ببخشـد‪ .‬در‬ ‫اینجـا ا گـر کسـی بتوانـد بـه سـاحت احساسـی‬ ‫درخت هـا نزدیـک شـود‪ ،‬او می توانـد بـا درک‬ ‫عالئـم نمادیـن راز وجـود خویـش را نیـز درک‬ ‫کنـد؛ لـذا بایـد زندگـی در کنـار درختـان را به نوعی‬ ‫خلق کننـده و ایجادکننـده ا گاهـی دانسـت‪.‬‬ ‫ازطرف دیگـر هویـت سـبز درختـان ضدتـرس‪،‬‬ ‫الودگی های ذهنی‪ ،‬اختالالت روانی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ان هـا موجـی ایجـاد می کننـد‪ .‬در ایـن مـوج‪،‬‬ ‫انسـان ها می تواننـد از مرزهـا و محدودیت هـا‬ ‫عبـور کننـد‪ .‬وقتی کـه مـا در برابر وقایع اسـترس زا‬ ‫یـا اسـیب زا قـرار می گیریـم‪ ،‬ممکـن اسـت تـا‬ ‫مدت هـا پـس از ان واقعـه همچنـان ذهـن و‬ ‫احساسـمان درگیـر ان شـرایط باشـد؛ امـا تجربـه‬ ‫نشـان داده وقتـی فـردی می توانـد در محیـط‬ ‫سـبز ایجادشـده توسـط درختـان ورود کنـد‪،‬‬ ‫عالئم بالینی و عینی گسسـت از فضای اسـترس‬ ‫در فـرد هویـدا می شـود‪ .‬حتـی هویـت عاشـقانه‬ ‫درخـت در کاهش افسـردگی‪ ،‬نگرانی‪ ،‬ناامیدی‪،‬‬ ‫اضطـراب و انـزوا نقـش فرا گیـر و موثـری دارد؛‬ ‫بنابراین می توان درخت را یک هویت برسازنده‬ ‫یـک دیالکتیـک انتقالـی علیـه درگیری هـای‬ ‫درونـی و ذهنـی انسـان بـا خویـش و دیگـران‬ ‫دانسـت‪« .‬هنـری البوریـت» معتقد اسـت‪« :‬تنها‬ ‫دلیل هسـتی یک فرد‪ ،‬زیسـتن اسـت‪ .‬انسان در‬ ‫مبـارزه علیـه همـه جبرهـا به این نتیجه می رسـد‬ ‫یسـت که‬ ‫کـه بایـد زندگـی کنـد‪ .‬زندگـی ان چیز ‬ ‫از نزدیـک ان را احسـاس می کنیـم و به نوعـی‬ ‫یسـت کـه بـر ذهـن و درون مـا حا کـم‬ ‫گفتمان ‬ ‫می شـود‪ .‬حـال در فراینـد تعامـل انسـان بـا‬ ‫محیـط بیرونی هـر چیزی می تواند تعیین کننده‬ ‫باشـد»‪ .‬در اینجـا ا گـر بـه درخـت توجـه کنیـم‬ ‫به این نتیجـه خواهیم رسـید کـه ادرا ک ناشـی از‬ ‫شـور عاشـقانه ای کـه از درخـت بـه انسـان ها بروز‬ ‫می کنـد‪ ،‬یـک عنصـر تاثیرگـذار در فراینـد زندگـی‬ ‫به وجـود مـی اورد‪ .‬در اینجـا دغدغـه زندگـی‬ ‫درک معنـای ان اسـت و معنـا ان چیزی سـت که‬ ‫در تعامـل انسـان بـا سـبزی های به دسـت‬ ‫می ایـد‪ .‬انسـانی کـه سـبز می اندیشـد بـا روح‬ ‫خالقیـت عجیـن اسـت‪ .‬او عشـق را در وجـود‬ ‫خـود احسـاس می کنـد و اراده ای فرا گیـر بـرای‬ ‫تجربه کـردن ان را می یابـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬فردی کـه بـا‬ ‫درخـت مانـوس اسـت تجربـه سـبز زیسته شـده‬ ‫بـا درخـت را به عنـوان عشـقی فرا گیـر بـه دیگـران‬ ‫منتقـل می کنـد‪ .‬در اینجا اراده انسـان در فضای‬ ‫انـرژی عشـق رشـد می کنـد و زندگـی معنـای‬ ‫متفـاوت می یابـد‪ .‬انسـانی کـه ازادی خویـش را‬ ‫بر رهایی از موقعیت های دسـت وپا گیر می یابد‪،‬‬ ‫انسانی ست که روح زندگی را از طبیعت دریافت‬ ‫می کنـد‪ .‬درحال حاضـر به دلیـل ورود بـه جامعـه‬ ‫اطالعاتـی و غلبـه موبایـل و اینترنـت بـر زندگـی‬ ‫بشـر فرصتـی بـرای رهایـی از موقعیت هـای‬ ‫دسـت وپا گیر نـدارد‪ .‬فضاهـای مجـازی هرچنـد‬ ‫قـدرت انتخـاب بشـر را گسـترش داده اسـت‬ ‫امـا در سـیر تحولـی و تعاملـی او‪ ،‬رابطـه اش را‬ ‫بـا طبیعـت دچـار انسـداد کـرده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫یسـت کـه به سـادگی‬ ‫انسـداد‪ ،‬تقابـل پیچیده ا ‬ ‫نمی تـوان از ان عبـور کـرد‪ .‬در طریقـت و طبیعـت‬ ‫سـبز انسـان ها هـرروز در مواجهـه بـا جنگل هـا‬ ‫قـرار دارنـد و درخت هـا بـا ان هـا حـرف می زننـد‪.‬‬ ‫ایـن دیالـوگ انسـان بـا درخـت موضـوع بسـیار‬ ‫یکـه زبـان انسـان را بـه غنـا‬ ‫یسـت؛ به طور ‬ ‫مهم ‬ ‫و شـور و شـوق وامـی دارد‪ .‬درحال حاضـر زبـان‬ ‫یسـت کـه در درون‬ ‫دچـار جبـر قاعده هـای زبان ‬ ‫محیط هـای اجتماعـی شـکل می گیـرد؛ یعنـی‬ ‫وقتـی فضـای مجـازی بـر زندگـی انسـان غلبـه‬ ‫دارد‪ ،‬زبـان انسـان بیشـتر تحت تاثیـر الگوهـا و‬ ‫قاعده هـای زبانـی چنیـن فضایـی قـرار دارد؛ امـا‬ ‫ا گـر شـما بـه زندگـی کـودکان نـگاه کنیـد‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیـم شـد کـه کـودکان به دلیـل انکـه هنـوز‬ ‫تحـت قاعده هـای مسـلط زبانی قـرار نگرفته اند‪،‬‬ ‫بیشـتر بـا طبیعـت همـراه می شـوند‪ .‬ان هـا‬ ‫در فضاهـای سـبز می دونـد‪ ،‬فریـاد می زننـد و‬ ‫زندگی شـان را بـا همدیگـر جشـن می گیرنـد؛ امـا‬ ‫در دنیـای بزرگ سـالی شـور و شـوق بـه عـدم‬ ‫تحرک‪ ،‬ایسـتایی و رکود و زوال تبدیل می شـود‪.‬‬ ‫در اینجـا بایـد بـه زبـان عشـق کـه به نوعـی در اثـر‬ ‫تعامـل و قـدرت متکثـر خلاق انسـان و درخـت‬ ‫مرتبـط اسـت‪ ،‬توجـه نشـان داد‪ .‬هـر درخـت‬ ‫می توانـد مانیفسـتی از بقـای عشـق بـر روی کـره‬ ‫زمیـن باشـد‪ .‬زندگـی در روی کـره زمیـن وابسـته‬ ‫یسـت کـه جنگل هـا‬ ‫بـه حفـظ و هویـت سبزی ا ‬ ‫برای ما ایجاد می کنند‪ .‬چگونه می شـود جامعه‬ ‫درختـان را نادیـده گرفـت؟ ان هـا فریـاد ارامـش‪،‬‬ ‫صلـح‪ ،‬سـکوت‪ ،‬زندگـی و بی نهایـت شـدن بـرای‬ ‫مـا هسـتند‪ .‬هـر درختـی می توانـد معلمـی بـرای‬ ‫انسـان ها باشـد‪ ،‬ا گـر صدایشـان را بشـنویم و بـه‬ ‫رازهـای دلشـان گـوش دهیـم‪ .‬پـس می تـوان‬ ‫یکـردن اسـت‬ ‫گفـت کـه ا گـر فلسـفه زندگـی‪ ،‬زندگ ‬ ‫زندگـی را بایـد در عمـق ان تجربـه کـرد؛ و خـرد‬ ‫عاشـقانه بـه ما ایـن امـکان را می دهد تا معنایی‬ ‫عمیـق از عشـق را در سـاحتی متفـاوت درک و‬ ‫تجربـه کنیـم‪ .‬باید نگاهمـان را به درختان تغییر‬ ‫دهیـم و به قـول شـاعر‪:‬‬ ‫چشم ها را باید شست‬ ‫جور دیگر باید دید‬ ‫چترها را باید بست‬ ‫زیر باران باید رفت‬ ‫فکر را‪ ،‬خاطره را‪ ،‬زیر باران باید برد‬ ‫با همه مردم شهر‪ ،‬زیر باران باید رفت‬ ‫دوست را زیر باران باید دید‬ ‫عشق را زیر باران باید جست‬ ‫هرکجا هستم‪ ،‬باشم‬ ‫چالش ها و راهکارهای سواد رسانه ای در ایران‬ ‫کرونـا کـه خودنمایـی کرد و دامنه اش سراسـر کشـور را فرا گرفت‪ ،‬تازه‬ ‫متوجه شدیم سواد رسانه ای چقدر مهم است و نبودش می تواند‬ ‫چه سرنوشت مرگباری رقم بزند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ با ایجاد و گسترش‬ ‫رسـانه های سـمعی و بصـری‪ ،‬سـواد رسـانه ای به وجـود امـد و بـا‬ ‫گسـترش شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬دارای مفاهیـم و ابعـاد گسـترده تر‬ ‫و پیچیده تـری شـد‪ .‬درواقـع‪« ،‬سـواد رسـانه ای» یکـی از انـواع‬ ‫سوادهاسـت کـه بیشـتر بـا سـوادهای بصـری‪ ،‬تحلیلـی و اینترنتـی‬ ‫درارتبـاط اسـت‪ .‬بـا گسـترش روزافـزون فنـاوری و دنیـای ارتباطـات‬ ‫روزبه روز اهمیت و ضرورت اموزش این مفهوم خودنمایی می کند؛‬ ‫تاجایی کـه محمـد سـلگی رئیس پژوهشـکده ارتباطات پژوهشـگاه‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬هنـر و ارتباطـات دربـاره اهمیـت این موضـوع گفتـه «در‬ ‫بحـث سـواد ارتباطـی و رسـانه ای و سلامت در دهه هـای گذشـته‬ ‫بین وضعیت موجود و مطلوبمان هماهنگی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫دراین موارد باید از همین حاال هدف گذاری کرده و این سرفصل ها‬ ‫را به صـورت اجبـاری در نظـام اموزشـی مان تدریـس کنیـم»؛ امـا‬ ‫به راسـتی امـوزش سـواد رسـانه ای در میـان اقشـار مختلـف مـردم از‬ ‫مسـئوالن و مدیـران گرفتـه تـا خانواده هـا چـه ضرورتـی دارد؟ سـواد‬ ‫رسـانه ای چگونـه می توانـد جامعـه ای سلامت و همـراه بـا تفکـر‬ ‫انتقـادی به همـراه بیـاورد؟ مریـم سـلیمی ؛ دکتـرای علـوم ارتباطـات‬ ‫و پژوهشـگر رسـانه گفـت‪« :‬دوران رسـانه ای‪ ،‬پیچیـده‪ ،‬هوشـمند‬ ‫ی شـده و تعامـل بیشـتر در بسـتر انـواع واقعیـات ‬ ‫و شخصی سـاز ‬ ‫درراه اسـت»‪ .‬به گفتـه ایـن پژوهشـگر؛ بـا عبـور از مرحلـه شـعار و نظـر‬ ‫بایـد بـا اقدامـات عملیاتی تـر و بـا ارتقـاء انـواع سـوادها و مهارت هـا در‬ ‫شـهروندان (در سـنین و سـطوح مختلـف) ان هـا را امـاده زندگـی و‬ ‫مواجهـه بـا ایـن دوران کـرد‪ .‬سـلیمی دربـاره ضـرورت امـورش سـواد‬ ‫رسـانه ای در میـان اقشـار مختلـف مـردم بیـان کـرد‪« :‬رسـانه ها‬ ‫یتـر شـدن هسـتند؛‬ ‫درحال حرکـت ب هسـمت هوشـمند و تعامل ‬ ‫یکـه رسـانه ها به یـاری هـوش مصنوعـی‪ ،‬ماشـین های‬ ‫به طور ‬ ‫یادگیرنـده‪ ،‬تحلیـل داده هـا و اطالعـات شـخصی و ‪ ...‬قـادر خواهند‬ ‫بـود تـا مبتنی بـر عالیـق‪ ،‬سلایق‪ ،‬باورهـا‪ ،‬عقایـد‪ ،‬تعصبـات‪ ،‬تیـپ و‬ ‫شخصیت شناسـی‪ ،‬مسـائل و عوامل روان شـناختی و عاطفی را در‬ ‫بسـتر فرهنگـی‪ ،‬عرفـی‪ ،‬قومـی‪ ،‬نـژادی و ‪ ...‬خـاص هـر فـرد بـه تولیـد‬ ‫پیام هایـی ویـژه در بسـته بندی ویژه و خـاص اقدام کنند»‪ .‬به گفته‬ ‫او این عمل باعث افزایش پذیرش فرد در برابر پیام های رسانه ای و‬ ‫کاهش مقاومت های احتمالی می شود‪ .‬این استاد علوم ارتباطات‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬در شـرایط کنونی توان تشـخیص فـردی کاهش یافته‬ ‫و به تقویت تفکر انتقادی در فرد و ارتقای انواع سوادها و مهارت ها‬ ‫نیـاز اسـت تـا فـرد را از پذیـرش صـرف و انفعـال خـارج کنـد و او را بـه‬ ‫شـهروندی ا گاه‪ ،‬باسـواد‪ ،‬مطلـع و کنشـگر در برابـر رسـانه ها تبدیـل‬ ‫کنـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬واقعیـت اینکـه رسـانه ها در چهارچـوب منافـع‬ ‫مختلـف خـود روایتگـر واقعیـت هسـتند و مخاطبـان و کاربـران بـا‬ ‫بازنمایـی و ترجمـان مختلفـی از واقعیـت این بـار در بسـته بندی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طعـم و مـزه ای کاملا شـخصی بـا ان روبـه رو خواهنـد بـود کـه‬ ‫این شـرایط‪ ،‬هوشـمندی و ا گاهـی بیشـتری را طلـب می کنـد»‪ .‬این‬ ‫کارشـناس رسـانه اضافـه کـرد‪« :‬هربـار کـه رسـانه ها خـود را به یـاری‬ ‫تکنولوژی ها ارتقاء می دهند‪ ،‬در تعدد منابع‪ ،‬انبوه پیام ‪ ،‬نگاه های‬ ‫ایدئولوژیـک و رویکردهـای گونا گـون به دنبـال اثرگـذاری حدا کثـری‬ ‫ی کـه در اینده بیشـتر شـاهد‬ ‫هسـتند؛ ان هـم در بسـتر انـواع واقعیاتـ ‬ ‫عمومی شـدن ان هـا خواهیـم بـود‪ .‬به همین دلیـل الزم اسـت‬ ‫مخاطبـان و کاربـران و به طورکلـی شـهروندان نیـز خـود را به یـاری‬ ‫انـواع روش هـا‪ ،‬سـوادها‪ ،‬مهارت هـا ارتقـاء دهنـد کـه ایـن‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫ش و حمایت هـای الزم اسـت»‪ .‬ایـن مـدرس سـواد رسـانه ای‬ ‫امـوز ‬ ‫دربـاره چالش هـا و راهکارهـای سـواد رسـانه ای در کشـور گفـت‪:‬‬ ‫«به دلیـل وجـود برخـی مشـکالت‪ ،‬به انچه تا کنـون دراین حـوزه رخ‬ ‫ داده‪ ،‬نقدهایـی وارد اسـت؛ به ویژه انکـه سـواد رسـانه ای بیشـتر در‬ ‫سـطح شـعار و نظر باقی مانده و کمتر جنبه عملیاتی یافته اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬ا کنـون بیش از هر زمـان دیگـری شـهروندان بـه ارتقـای‬ ‫سـواد رسـانه ای و دیگـر سـوادها از جنبـه عملیاتـی نیـاز دارنـد‪ .‬بیـان‬ ‫حرف هـای زیبـا دربـاره اهمیـت و ضـرورت سـواد رسـانه ای جامعـه و‬ ‫شهروندان‪ ،‬انان را صاحب تفکر انتقادی و سواد رسانه ای نخواهد‬ ‫کرد»‪ .‬به اعتقاد وی؛ سواد رسانه ای در ایران با چالش هایی درعمل‬ ‫روبه روسـت‪ .‬مسـائلی ماننـد نبـود ادبیـات مفهومی بومی مشـترک‬ ‫در حـوزه سـواد رسـانه ای‪ ،‬نبـود برنامـه جامـع اموزشـی نظام منـد‬ ‫از دوره پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه‪ ،‬نبـود متولـی علمـی ملـی در‬ ‫حـوزه سـوادهای نویـن در کشـور‪ ،‬عدم ارزیابـی و نظـارت بـر کیفیـت‬ ‫اموزش های ارائه شده و خال چهارچوب ها و سرفصل های اموزشی‬ ‫منطبـق بـا برنامـه ای جامع دراین بـاره‪ ،‬عدم توسـعه و روزامدسـازی‬ ‫دانـش سـواد رسـانه ای همـگام بـا تحوالت جهانـی این حـوزه‪ ،‬تنزل‬ ‫و تقلیـل جایـگاه واقعـی سـواد رسـانه ای نـزد مخاطب یـا کاربر عـام و‬ ‫کم ارزش جلـوه دادن درس سـواد رسـانه ای در واحدهـای اموزشـی‬ ‫درمقایسـه با دروس تخصصـی رشـته های تحصیلـی مختلـف»‪.‬‬ ‫او بـه راهکارهـای پیشـنهادی بـرای رفـع ایـن موانـع اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬ضـرورت تدویـن برنامـه جامـع و عملیاتـی امـوزش سـواد‬ ‫رسـانه ای از پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه‪ ،‬ایجـاد سـازمان متولـی‬ ‫سـواد رسـانه ای و تهیه بسـته اموزشـی برای کمک به ارتقای سـواد‬ ‫اسمان مال من است‬ ‫پنجره‪ ،‬فکر‪ ،‬هوا‪ ،‬عشق‬ ‫زمین مال من است‬ ‫ایـن نـوع نـگاه کـه سرشـار از عشـق اسـت‬ ‫جهانـی نـو را می افرینـد‪ .‬جهانـی کـه ا گـر بـه ان‬ ‫وارد شـویم همه چیـز را در فضایـی متفـاوت و‬ ‫متحـول تجربـه خواهیـم کـرد‪ .‬ا گـر درختـان را‬ ‫بـه رسـمیت بشناسـیم‪ ،‬همـه تنهایـی و انـزوای‬ ‫درونی مـان بـه پایـان می رسـد‪ .‬درختـان بـه مـا‬ ‫بخشـش بدون منت یا عشـق بدون قیدوشـرط‬ ‫را می اموزنـد‪ .‬تمـام ان عشـقی کـه کـره زمیـن بـه‬ ‫ان نیاز دارد‪ .‬حقیقت عشـق ان اسـت که هر کس‬ ‫به مثابـه خـود و مـدل خویـش عشـق را تجربـه‬ ‫کنـد و حـاال ا گـر دیالکتیـک عشـق بیـن انسـان‬ ‫و درخـت فهمیـده شـود‪ ،‬مـا می توانیـم عشـقی‬ ‫فرا گیـر و خلاق و متفـاوت را تجربـه کنیـم‪ .‬حـاال‬ ‫قلـب انسـان می توانـد هم نـوا بـا قلـب درختـان‬ ‫ریتـم طبیعـت را احسـاس کنـد‪ .‬قلـب هر انسـان‬ ‫می توانـد قلـب یـک درخـت انجیـر باشـد یـا‬ ‫یسـت‬ ‫درخـت سـیب یـا هلـو و ‪ ...‬و ایـن فرایند ‬ ‫کـه زندگـی را بـه اوج و زیبایـی می رسـاند‪ .‬بـرای‬ ‫رسـیدن بـه چنیـن تجربـه ای بایـد درخت هـا‬ ‫را از نـو بشناسـیم‪ .‬مـا بایـد بـا جنگل هـا هم نـوا‬ ‫شـویم و بدانیـم کـه انسـانی به شـدت انسـانی در‬ ‫دوسـتی بـا طبیعـت محقـق خواهـد شـد‪ .‬زمـان‬ ‫ان فرارسیده که به تخریب بخشی از خود پایان‬ ‫دهیـم‪ .‬مـا بـا تخریـب جنگل هـا‪ ،‬زندگـی انسـان‬ ‫را بـه ویرانـه ای و خـود را بـه ویرانگرانـی کـه هیـچ‬ ‫درک و تجربـه ای از تمـدن و مدنیـت ندارنـد‪،‬‬ ‫تبدیـل می کنیـم‪ .‬ما زمانـی می توانیم ادعا کنیم‬ ‫کـه وارد عصـر تمـدن انسـانی شـده ایم کـه راه‬ ‫گفت وگـو کردن عاشـقانه با درختـان را بیاموزیم‪.‬‬ ‫«لئـو بوسـکالیا» معتقـد اسـت‪« :‬عشـق چیـزی‬ ‫جـدا از خـود خویشـتن نیسـت‪ .‬بـه درجـات‬ ‫گونا گـون در همه چیـز و هم هکـس هسـت‪ .‬تنهـا‬ ‫انتظـار می کشـد کـه به فعـل دراید‪ .‬عشـق و خود‬ ‫یکی هسـتند‪ .‬عشـق گونه های گونا گون نـدارد‪،‬‬ ‫عشـق‪ ،‬عشـق اسـت؛ اما درجات مختلف دارد»‪.‬‬ ‫ایـن گفتـار را ا گـر بپذیریـم در ان صـورت می تـوان‬ ‫گفـت کـه بـرای فهـم عشـق و خـود و فاصلـه ای‬ ‫کـه بیـن مـا ایجـاد شـده بایـد راه برقـراری ارتبـاط‬ ‫بـا طبیعـت را بیابیـم‪ .‬ا گـر زبـان طبیعـت را‬ ‫بیاموزیـم در ان صـورت می تـوان امیـدوار بـود کـه‬ ‫تمدن انسـانی در هزاره سـوم توانسـته وارد عصر‬ ‫تمـدن عشـق محور شـود‪ .‬در غیر این صـورت مـا‬ ‫همچنـان در عصـر اطالعاتـی زندگـی می کنیـم؛‬ ‫عصـری کـه ِصـرف ارتبـاط بـا اطالعـات ان را‬ ‫فرسـوده و ایسـتا و روبـه زوال خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫رسـانه ای خانواده هـا از جملـه ایـن راهکارهاسـت»‪ .‬ایـن پژوهشـگر‬ ‫ارتباطات باتا کیدبراینکه ارتقای سوادهای نوین؛ به ویژه در شرایط‬ ‫بحرانـی کرونـا بایـد همه گیـر شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬تالش هایـی خوبـی در‬ ‫نظـام اموزش وپـرورش و جامعـه فرهنگیـان و مـدارس و در سـطوح‬ ‫دانش امـوزی صـورت گرفتـه اسـت؛ اما باتوجه به سـرعت تحـوالت و‬ ‫حجـم تغییـرات‪ ،‬ایـن تالش ها کافی نیسـت»‪ .‬این اسـتاد دانشـگاه‬ ‫بابیان اینکـه دوران کرونایـی و شـرایط بحرانـی نشـان داده کـه‬ ‫نشـرایط می تواند‬ ‫بهره منـدی از سـوادهای رسـانه ای و خبـری درای ‬ ‫یاریگر افراد باشـد‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬بدون سوادهای الزم‪ ،‬تشخیص‬ ‫سـره از ناسـره درخصـوص منابـع و خاسـتگاه ان هـا و نیـز تولیـدات‬ ‫رسـانه سـخت خواهـد بـود و جامعـه را دچـار سـردرگمی و سـرگردانی‬ ‫بیـن انبـوه پیام هـا و اطالعـات گمراه کننـده‪ ،‬اخبـار و تصاویـر جعلـی‬ ‫و ‪ ...‬خواهـد کـرد»‪ .‬سـلیمی باتا کیدبـر لـزوم مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫رسـانه ها گفت‪« :‬دراین گونه شـرایط ویژه باید رسـانه ها مسـئوالنه تر‬ ‫عمل کرده و ضمن ا گاهی بخشی‪ ،‬زمینه ارتقای انواع سوادها را در‬ ‫مخاطبان ایجاد و به تاب اوری جامعه در برابر مشکالت و بحران ها‬ ‫کمک کننـد»‪.‬‬ ‫این روزهـا کـه مسـئوالن مملکـت خوش بین به احیای برجام هسـتند و حتی‬ ‫عـده ای معتقدنـد نبایـد بـا احیـای برجـام برخـورد جناحـی کـرد‪ ،‬مـا هم سـعی‬ ‫می کنیـم مطلـب امـروز را روی مـوج خوش بینـی تنظیـم کنیـم علـی برکـت اهلل!‬ ‫حقیقـت امـر مـا متوجـه نشـدیم چـرا در سـال های اخیـر هـر کـس می خواهـد‬ ‫کلمـات خوش بینـی و بدبینـی را تفسـیر کنـد‪ ،‬صحبـت از لیوانـی می کنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫تـا نیمـه پـر اسـت‪ .‬اصلا چـرا ایـن لیـوان تـا نیمـه پـر اسـت؟ داخـل ایـن لیـوان‬ ‫یسـت یـا دوسـتان از چیـن وارد‬ ‫چه چیـزی ریخته انـد؟ ایـن لیـوان تولیـد مل ‬ ‫ً‬ ‫کرده اند؟ اصل است یا فیک؟ واقعی ست یا تراریخته؟ اصال چرا لیوان؟ چرا به‬ ‫نیمه پر یا خالی کوزه یا افتابه نگاه نمی کنند؟! البته از افتابه بهتر هم هست‪.‬‬ ‫ان چمدان های سـیاهی که چند سـال قبل با ان ها در ماجرای اختالس سـه‬ ‫ً‬ ‫با یک وانت بار صفر‪ ،‬چرک کف دسـت جابه جا می کردند‪( .‬البته اسـتثنائا این‬ ‫ً‬ ‫کیف ها نیمه خالی نداشتند و نقدا ‪300‬میلیون تومان ناقابل در داخل هرکدام‬ ‫زورچپان می کردند!) علی ای حال‪ ،‬پاسخ به این سوال و سواالت مشابه هیچ‬ ‫ربطـی بـه اهمیـت خوش بینـی نـدارد و شـما هـم تـا می توانیـد بایـد خوش بین‬ ‫باشـید‪ .‬در ضمن این حرف ما یا عمو سـیفی (سـرایدار مفخم مدرسـه ما) هم‬ ‫ً‬ ‫نیسـت کـه رویشـان قلـت بیاوریـد؛ چرا کـه دانشـمندان اخیـرا کاشـف به عمـل‬ ‫اورده انـد «هرچـه اجتماعی تـر و خوش بین تـر باشـید بیشـتر عمـر می کنیـد»‪.‬‬ ‫(بـه نقـل از روزنامـه همشـهری) حـاال خـود دانیـد‪ .‬در ضمـن درسـت اسـت کـه‬ ‫این روزهـا بـا تاسـیس انـواع و اقسـام دانشـگاه پولـی و غیرپولـی‪ ،‬خلـق اهلل همـه‬ ‫دکتـرا و فـوق دکتـرا گرفته انـد و راجـع بـه موضوعات مختلـف افاضات می کنند؛‬ ‫ولـی مـا هنـوز بـه همـان معلومـات ا کابـری خودمـان کـه نـزد یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫مکتب خانه داران شمال شرق کشور اموخته ایم افتخار می کنیم و باعنایت به‬ ‫نامحدود بـودن حدودوثغـور وظایفمـان یـک بسـته پیشـنهادی درخصـوص‬ ‫توسـعه فرهنـگ خوش بینـی در جامعـه ارائـه می کنیم‪:‬‬ ‫الف‪ .‬تهیه و توزیع ملزومات خوش بینی‪ :‬این روزها لوازم جانبی و خنزرپنزر در‬ ‫یسـت و خلق اهلل‬ ‫اموراتـی نظیـر الغـری‪ ،‬زیبایـی‪ ،‬فیتنـس و ‪ ...‬دارای بازار خوب ‬ ‫بـدون توجـه بـه امکان پذیر بـون مقولـه موردنظـر اقـدام بـه خریـد وسـایل ان‬ ‫می کننـد؛ فلـذا پیشـنهاد می شـود انـواع قـرص‪ ،‬امپـول‪ ،‬شـربت‪ ،‬حلقـه‪ ،‬عطـر‪،‬‬ ‫یشـرت خوش بینـی تولیـد و ازطریـق‬ ‫دسـتبند‪ ،‬گـوی‪ ،‬هدبنـد‪ ،‬سـی دی و ت ‬ ‫شـبکه مجـازی به فـروش برسـد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬چـاپ کتـاب‪ :‬چـاپ کتاب هایـی به منظـور افزایـش خوش بینـی می توانـد‬ ‫گام دیگری درجهت نهادینه کردن این امر در جامعه باشد‪ .‬کتاب هایی نظیر‪:‬‬ ‫«تقویت خوش بینی در ‪ 30‬ثانیه»‪« ،‬چگونه بدبینی را در نطفه خفه کنیم؟»‪،‬‬ ‫«خوش بینـی جادویـی در هفت روز» و قس علی هـذا ‪...‬‬ ‫ج‪ .‬هماهنگی با سلاطین میدان بار‪ :‬در جریان هسـتید که این روزها هروقت‬ ‫دسـرطان بودن یـا‬ ‫میـوه ای روی دسـت دوسـتان بـاد می کنـد بالفاصلـه ض ‬ ‫حیات بخش بـودن ان بـرای نـوع بشـر توسـط دانشـمندان کشـف می شـود‬ ‫و فـوری نیـز رسـانه ای می شـود و پشـت بند ان ملـت همیشـه درصحنه بـا‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی خـا ک میـدان بـار را نیـز بـه توبـره می کشـند!‬ ‫فلـذا پیشـنهاد می شـود بـا هماهنگـی سلاطین میـدان بـار و معرفـی ادواری‬ ‫میوه هایـی کـه در خوش بینـی نقش بسـزایی دارند‪ ،‬عالوه بر فـروش میوه های‬ ‫کم مصـرف‪ ،‬ضریـب خوش بینـی را در جامعـه افزایـش دهیـم!‬ ‫ً‬ ‫نا گفتـه نمانـد اخیـرا دانشـمندان ژن خوش بینی را هم کشـف کرده انـد که ا گر‬ ‫زوج های جوان‪ ،‬قبل از ازدواج یک تست ژنتیک انجام دهند و مشخص شود‬ ‫ً‬ ‫که زوجین دارای ژن غالب هستند‪ ،‬قطعا بچه هایشان حسابی خوش بین به‬ ‫دنیـا می اینـد و نیـازی بـه اسـتفاده از بسـته های پیشـنهادی مـا نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫هماره خوش بین باشـید!‬ ‫سوت‬ ‫«شهاب الدین عزیزی خادم»‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال شد‬ ‫شـهاب الدین عزیـزی خـادم‪ ،‬بـا ‪ 49‬رای به عنـوان رئیـس فدراسـیون فوتبـال‬ ‫ایـران بـرای چهارسـال اینده انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش ورزش سـه؛ از صبـح‬ ‫دیـروز‪ ،‬انتخابـات فدراسـیون فوتبـال در سـالن اجلاس و پـس از تلاوت قـران‬ ‫مجیـد و سـرود جمهـوری اسلامی اغـاز شـد‪ .‬در ابتـدای مراسـم‪ ،‬چنـد تیـزر‬ ‫نمایـش داده شـد و سـپس بـا صحبت هـای علـی فالحتـی؛ رئیـس کمیتـه‬ ‫بـدوی‪ ،‬کار به شـکلی رسـمی تر پیـش رفـت‪ .‬از سـاعت ‪ 11:30‬بـا دعـوت از‬ ‫ً‬ ‫اعضـای مجمـع‪ ،‬رای گیـری رسـما اغـاز شـد و دقایقـی بعـد‪ ،‬ناظـران شـمارش‬ ‫ارا را اغـاز کردنـد‪ .‬پـس از شـمارش ارا مشـخص شـد کـه شـهاب الدین عزیـزی‬ ‫خـادم ‪ 35‬رای‪ ،‬کیومـرث هاشـمی ‪24‬رای‪ ،‬مصطفـی اجرلـو ‪ 18‬رای و علـی‬ ‫کریمـی ‪ 9‬رای را به خـود اختصـاص داده انـد؛ این درحالی سـت که در ابتـدای‬ ‫شـمارش‪ ،‬هاشـمی دسـت باالتـر را داشـت؛ امـا به مـرور عزیـزی خـادم بـه او‬ ‫رسـید و حتی اختالف را بیشـتر کرد‪ .‬باتوجه به اینکه عزیزی خادم نتوانسـت‬ ‫‪ 1+50‬درصد از ارا را جلب کند‪ ،‬کار به دور دوم کشید و او با کیومرث هاشمی‪،‬‬ ‫رقابت تازه ای را اغاز کرد‪ .‬در این حین‪ ،‬علی کریمی و مصطفی اجرلو از سـالن‬ ‫بیـرون رفتنـد تـا کارشـان در انتخابـات تمام شـده باشـد‪ .‬دقایقی بعـد‪ ،‬دوبـاره‬ ‫رئیـس کمیتـه بـدوی از حاضـران خواسـت به ترتیـب لیسـت‪ ،‬در محـل اخـذ‬ ‫رای حضـور یابنـد و نـام فـرد موردنظـر را روی کاغـذ رای بنویسـند‪ .‬دبیـرکل‬ ‫فدراسـیون با لحنی کنایه امیز از نامزدها خواسـت تا در جای خود بنشـینند‬ ‫و گفت‪« :‬وقت البی گذشـته اسـت»‪ .‬فرایند رای از سـاعت ‪ 12:10‬اغاز شـد و در‬ ‫حوالـی ‪ 12:30‬بـه پایـان رسـید تـا دوبـاره روی وایت برد‪ ،‬نام دو کاندیدا نوشـته‬ ‫و شـمارش ارا اغـاز شـود‪ .‬این بـار شـهاب الدین عزیـزی خـادم ‪ 47‬رای گرفت و‬ ‫کیومـرث هاشـمی ‪ 38‬رای را به خـود اختصـاص داد تـا خـادم برنده انتخابات‬ ‫سـال ‪ 1399‬فدراسـیون فوتبال لقب گیرد و برای چهارسـال هدایت فوتبال را‬ ‫برعهده داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫زن در اینه‬ ‫الهـام مقتدایـی هـدف از‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه «زن در‬ ‫اینـه» را به تصویرکشـیدن‬ ‫مشـکالت و عمـق وجـودی‬ ‫زنـان کل دنیـا دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬به نظـرم به عنـوان‬ ‫هنرمنـد جـوان و مدیـر‬ ‫گـروه و گالری گـردان ایـن‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬زنـان یک جامعه‬ ‫نقـش اساسـی در اینـده‬ ‫یـک جامعـه دارنـد و عنـوان‬ ‫نمایشـگاه یعنـی زن در اینـه‬ ‫کـه موضـوع نمایشـگاه بـود‪،‬‬ ‫نـگاه اجتماعـی و عمیـق‬ ‫بـه زنـان یـک جامعـه دارد‪،‬‬ ‫از جنبه هـای مختلـف‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و سـایر جنبه هـای دیگـر‪ .‬از نظـر مـن‪ ،‬حمایـت زنان یک‬ ‫جامعـه از همدیگـر در عرصه هـای مختلف خانوادگی و شـغلی تاثیر زیـادی در‬ ‫پیشـرفت یـک جامعـه دارد و خـود خانم هـا بایـد از هـم دفـاع کننـد؛ به جـای‬ ‫سرکوب یکدیگر‪ .‬گروه ‪ ( Elnew‬ال نیو ) را حدود دوسال است تشکیل داده ام؛‬ ‫یک گـروه هنـری و فرهنگـی کـه هـدف ان‪ ،‬برگـزاری نمایشـگاه در ایـران و‬ ‫خار ج ازکشـور اسـت‪ .‬این‪ ،‬سـومین نمایشگاه گروهی سـت که برگزار کرده ایم‪.‬‬ ‫به نظـرم وظیفـه اصلـی هنرمنـد‪ ،‬دادن یـک پیـام اجتماعـی و فرهنگـی بـه‬ ‫مـردم جامعـه اسـت و مـن به عنـوان یـک هنرمنـد جـوان نقـاش‪ ،‬دوسـت‬ ‫دارم کـه اثـارم مفهومـی باشـند و فقـط کشـیدن یک منظره زیبا نباشـد‪ .‬طی‬ ‫هفت سـال‪ ،‬حـدود ‪ 30‬نمایشـگاه گروهـی و انفـرادی در ایران و خارج داشـتم‬ ‫و به این نتیجـه رسـیدم کـه یک گـروه هنری‪،‬فرهنگـی از دوسـتان و اسـاتید‬ ‫هنرمند تشکیل بدهم و باهم در نمایشگاه ها شرکت کنیم»‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ نشـانی تهران‪،‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬اسـفندماه ‪ 99‬از سـاعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬در گالری «انتظامی» به‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان شـریعتی‪ ،‬باالتـر از مطهـری‪ ،‬روبـه روی فروشـگاه اتـکا‪ ،‬پلا ک ‪،۶۰۸‬‬ ‫واحـد ‪ ۵‬برپاسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند موتورسیکلت پیشتاز ‪ 125cc‬مدل ‪ 1395‬به شماره پال ک ایران ‪ 44734-775‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 0124neg447787‬و شـماره ‪ NEG***125A9508136 :VIN‬بـه مالکیـت بهـرام رحمانـی مفقـود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪138 -32‬م‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 11283167539‬و شـماره شاسـی ‪ 83570582‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫براتی فروتقـه مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 240‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NID‬بـه رنـگ ابی روشـن روغنـی مدل ‪ 1391‬و شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪775 -36‬ق‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 629311‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBP345700‬بـه‬ ‫مالکیـت امیـر فتحـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 241‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-SLX‬مدل ‪ 1396‬با شـماره پال ک ایران ‪643 -32‬م‪ 74‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 164B0144758‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE1HK073145‬بـه مالکیـت جعفر فاز مفقـود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 242‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت هاتـف ‪ 150CDI‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 766-78997‬و شماره موتور ‪ NC5*161FMJ*F52044309‬و شماره تنه ‪ NC5***150Z9013002‬به‬ ‫مالکیـت علـی ا کبـرزاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 243‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960329012005457‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه قـزوه فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 2915‬صـادره از‬ ‫گرمسـار در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 2203‬مترمربع دارای حقابه پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 12‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 19‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در گرمسـار فـرور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫حاج محمـد قـزوه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 923‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318011014850‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـلم قربان زاده مهویزانـی فرزنـد رجـب بـه شماره شناسـنامه ‪1088‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 1427/86‬مترمربع مشـتمل بر یکباب‬ ‫خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 120/47‬مترمربـع پلا ک ‪ 149‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی مفروز و مجزی شـده از پال ک‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در قریه مهویزان بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق ارجب قربان زاده مهویزانی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور‪ ،‬درغیراینصـورت‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/953‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/12-139960318019006182‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد احمدی فرزند احمد به شماره شناسنامه ‪ 1559‬صادره از تالش‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 816‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 490‬از ‪ 6‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 104‬واقـع در قریـه تره طـول گیلان بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫محمـد جلال اشـرف محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1614‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006459‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مجتبی رضوان فر فرزند افراسـیاب به شماره شناسـنامه ‪ 2522‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 203/31‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 10399‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود گیلان بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربانعلـی ازمـون محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1616‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/12-139960318019006166‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا داودی باویل علیائی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 31‬صادره‬ ‫از اسـکو در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1043/80‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 242‬از ‪41‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 141‬فرعـی واقـع در قریـه ییالقـی ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای حسـن حسـینی ریک محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1618‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ SE131‬بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪387 -42‬ط‪ 43‬و شـماره موتور‬ ‫‪ M13/6435416‬و شـماره شناسـایی ‪ NAS411100L3596969‬بـه نـام‬ ‫اقای سیدحسن نام خواه مفقوده شده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه سـاختمان بـه شـماره ‪ 100005378‬تاریـخ‬ ‫‪ 1391/08/04‬بـا کـد نوسـازی ‪ 1-8-30-20‬بنـام ‬ ‫اقـای مجتبـی رحمانی میاندهـی و خانـم معصومـه‬ ‫بنایی حصارجالل مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ SE131‬بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪223 -74‬و‪ 39‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/6436335‬و شماره شناسایی ‪ NAS411100L3599263‬به نام اقای‬ ‫محمدجـواد حجازیفـر مفقـوده شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫"بنام خدای زیبا افرین"‬ ‫تبریک‬ ‫جناب اقای تیرماهی و سرکار خانم یلوه‬ ‫بـا نهایـت مسـرت میلاد فرزندتـان یاسـین عزیـز را از صمیـم دل و بـا تمـام وجـود‬ ‫ّ‬ ‫تهنیـت می گوییـم و از باریتعالـی می خواهیـم او را در ظـل الطـاف خویـش و شـما‬ ‫والدیـن عزیـز‪ ،‬پیوسـته سـبز‪ ،‬مسـرور و مسـعود نگـه دارد‪.‬‬ ‫کوشیار محمدی‪ ،‬فریده پورحسن و دیگر همکاران‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪199 -29‬د‪ 54‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0878928‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE8GR665767‬بـه نـام حسـین زارعـی مفقـود شـده و‬ ‫اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ‪356 -29‬ه‍‪47‬ـ‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1504809‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE6LH268732‬بـه نـام صـادق شـهبازی‬ ‫مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪656 -29‬ه‍‪16‬ـ و شـماره موتـور ‪ 12490241379‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21CAXBK134014‬بـه‬ ‫مالکیـت شـعیب غالمـی بـا شـماره ملـی ‪ 3330124776‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/29-139960318019006598‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فهمیـه قوامی طهرانـی فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪3212‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 80/37‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10400‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 602‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقای عبرت اله اسـدی ریک محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1622‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960318019006454‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاسر شیرپورخطبه سرا فرزند اروجعلی به شماره شناسنامه ‪ 60‬صادره‬ ‫از تالش در ششـدانگ یکباب بنای احداثی و محوطه به مسـاحت ‪ 203/64‬مترمربع پال ک فرعی ‪1513‬‬ ‫از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 52‬واقع در قریه شکردسـت بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای حسـین حسینی شکردسـت محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1626‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک (شناسـنامه سـبز و بـرگ کمپانـی) سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪399 -44‬ق‪ 76‬و شـماره موتور ‪ M13375915‬شـماره شاسـی ‪ S1412281842343‬متعلق‬ ‫بـه شـایان فرهنودبیجاربنـه مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم جواهـر حسـن خانی دارای شماره شناسـنامه ‪ 5‬بشـرح در داخواسـت ‪ 9900064‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان ابراهیم مرادی فر بشناسـنامه‬ ‫‪ 974‬در تاریـخ ‪ 1399/11/28‬اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬رسـول مرادی فـر بـه ش ش ‪ 3329299533‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪-2‬‬ ‫منصـور مرادی فـر بـه ش ش ‪ 3329802987‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬ناصـر مرادی فـر بـه‬ ‫ش ش ‪ 3329818832‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬نـادر مرادی فـر بـه ش ش ‪3329940999‬‬ ‫صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -5‬طیبـه مرادی فـر بـه ش ش ‪ 3220029835‬صـادره از گیلان غـرب‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬جواهـر حسـن خانی بـه ش ش ‪ 3329298391‬صـادره از گیلان غـرب همسـر متوفـی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مـدت یـک مـاه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعیه دوم شورای حل اختالف گیالن غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/09-139960318011014129‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزاد علیـزاده فرزنـد غالمرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 39‬صـادره از‬ ‫صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪ 181‬مترمربع مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت‬ ‫‪ 70‬مترمربـع پلا ک ‪ 1354‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 42‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت غالمرضـا علیـزاده محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/958‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نسـیم صادقـی فرزنـد عالیخـان بـه شماره شناسـنامه ‪1920032916‬‬ ‫صادره از اندیمشک در مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی صادره از واحد دانشگاهی دزفول با شماره‬ ‫‪ 2220513‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد دزفـول بـه نشـانی دزفـول‪ ،‬کـوی ازادگان‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی دزفـول کدپسـتی‬ ‫‪ 6461645169‬ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/30 -139960318011013505‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه طغـرل پورمحمدعلی روشن پاسـکه‬ ‫فرزنـد عظیـم از ‪ 463‬از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـماء بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق قنبرعلی شـکری بعنوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 124‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1138‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/912‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی مناقصه نوبت اول‪ -‬مرحله اول‬ ‫شـهرداری منصوریـه بـه اسـتناد موافقتنامـه شـماره ‪ 524544‬مورخـه ‪ 1399/10/03‬بـا شـماره طـرح ‪154‬ض‪ 1502002‬بـا کـد پـروژه ‪ 962799‬تملـک‬ ‫دارایی هـای سـرمایه ای درنظـردارد از طریـق ا گهـی مناقصـه نسـبت بـه جـذب پیمانـکار جهت اجرای پروژه ایجاد و توسـعه معابر شـهری براسـاس‬ ‫فهرسـت بهاء راه و باند سـال ‪ 1399‬اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه پیمانکاران واجد شـرایط دارای رتبه ‪ 5‬در رشـته راه به شـرح ذیل جهت خرید فرم شـرکت در مناقصه اقدام نمایند‪:‬‬ ‫‪ -1‬واریز مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال (غیرقابل استرداد) به حساب ‪ 3100005517004‬بانک ملی به نام شهرداری منصوریه جهت خرید فرم شرکت در مناقصه‬ ‫‪ -2‬مبلغ براورد اولیه ‪ 7/152/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 358/000/000‬ریال معادل ‪ %5‬براورد به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری منصوریه با اعتبار ‪ 3‬ماهه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص‪ ،‬مشروط و نامفهوم ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬محل دریافت فرم و تحویل پیشنهادات‪ :‬امور قرارداد شهرداری منصوریه‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت فرم‪ :‬از مورخه ‪ 1399/12/11‬لغایت ‪( 1399/12/21‬همه روزه به غیر از روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)‬ ‫‪ -8‬اخرین مهلت تحویل پا کت ها و پیشنهادات‪ :‬پایان وقت اداری مورخه ‪1399/12/27‬‬ ‫‪ -9‬تاریخ بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخه ‪ 1399/12/30‬راس ساعت ‪ 12‬در محل دفتر شهردار‬ ‫‪ -10‬جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه می بایست کپی اساسنامه شرکت و اخرین تغییرات به همراه معرفینامه از طرف شرکت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ‪ 061-52743133‬واحد فنی تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دائی زاده؛ شهردار منصوریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003299‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی اقـای رمضانعلـی هرمـزی فرزنـد یدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 119/20‬مترمربـع (یکصـد و‬ ‫نـوزده و بیسـت صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 238‬فرعـی از اراضـی اغویـه پلا ک ‪ 228‬اصلـی‬ ‫دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالک رسـمی سـیداحمد حسـینی اغویی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار‬ ‫در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو ماه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/11 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/06-1399603150030001390‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمـد رحیم خانـی فرزنـد حسـینقلی بشماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از شـوش در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ابـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 229985.18‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 372‬فرعـی از ‪ 2742‬اصلـی مفـروز شـده از پلا ک ‪ 2742‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬ایلام واقـع در‬ ‫دشـت عباس خریـداری و منتسـب بـه مالکیـت داریـوش خا ک رنـد محـرز گردیـد اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-1399603150030001279‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبدالـه رحیم خانـی فرزنـد حسـینقلی بشماره شناسـنامه ‪ 154‬صـادره از شـوش در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ابـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 119967.94‬مترمربـع پلا ک ‪ 371‬فرعـی از ‪ 2742‬اصلـی مفـروز شـده از پلا ک ‪ 2742‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬ایلام واقـع در دهلـران‪-‬‬ ‫دشـت عباس خریـداری از وارث حاج نصیـر رحیم خانی هرموشـی محـرز گردیـد اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ صفحه 4 ‫قلک‬ ‫فهرست بهترین رمزارزهای جهان‬ ‫به جز «بیت کوین»!‬ ‫«بیت کویـن»‪ ،‬پادشـاه ارزهـای رمزنگاری شـده‪ ،‬بـه چنـان‬ ‫شـهرتی رسـیده کـه بـر الت کوین هـا سـایه افکنـده و اغلـب‬ ‫مـردم رمـزارز را بـا «بیت کویـن» متـرادف می داننـد و از‬ ‫وجـود سـایر ارزهـای رمزنگاری شـده بی اطلاع هسـتند‪.‬‬ ‫تا کنـون حـدود ‪ 2000‬رمـزارز در جهـان معرفـی شـده اند کـه‬ ‫برخی ازان هـا شانسـی بـرای رشـد و پیشـرفت نداشـته اند؛‬ ‫امـا برخی ازان هـا ارتقـا یافتـه و بـه پیشـرفت های خوبـی‬ ‫رسـیده اند‪ .‬دراین مطلـب‪ ،‬بـه بررسـی هفـت رمـزارز مطـرح‬ ‫جهـان؛ به غیـراز «بیت کویـن» خواهیـم پرداخـت‪ .‬ا گـر بـه‬ ‫خرید ارز رمزنگاری شده عالقه دارید‪ ،‬این مطلب را مطالعه‬ ‫کنیـد‪ .‬به گـزارش راه پرداخـت؛ قبل ازهرچیـز بایـد بدانیـد‬ ‫کـه تمـام ارزهـای رمزنگاری شـده؛ به جـز «بیت کویـن»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اصطالحـا «الت کویـن» نامیـده می شـوند‪« .‬بیت کویـن»‬ ‫الهام بخـش تمـام رمزارزهـا بـوده اسـت و ازایـن رو‪ ،‬جایـگاه‬ ‫ویـژه خـود را دراختیـار دارد؛ امـا بـرای سـرمایه گذاری در‬ ‫دنیـای رمزارزهـا الزم نیسـت تمـام تخم مر غ هـای خـود را‬ ‫شـناخت الت کوین هایی که‬ ‫در یک سـبد بگذارید؛ بلکه با‬ ‫ِ‬ ‫شـانس پیشـرفت دارنـد‪ ،‬می توانیـد از چنـد منبـع مختلـف‬ ‫بـه کسـب درامـد بپردازیـد‪ .‬انچـه بـه الت کوین هـا ارزش‬ ‫و اعتبـار می بخشـد‪ ،‬امنیـت ان هـا‪ ،‬ارزش بـازار و قیمـت‬ ‫هـر واحـد رمـزارز اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬لیسـت برتریـن ارزهـای‬ ‫ً‬ ‫رمزنگاری شـده دائمـا درحال تغییـر و ارتقـا هسـتند و تمـام‬ ‫ارزهـای رمزنگاری شـده سـعی می کننـد جایـگاه خـود را‬ ‫ارتقـا داده و بـه «بیت کویـن» نزدیـک شـوند‪ .‬رویـای تمـام‬ ‫الت کوین هـا این اسـت که روزی جایـگاه «بیت کویـن» را‬ ‫ازان خـود کننـد؛ امـا بایـد دیـد ایـا بـه هـدف خـود دسـت‬ ‫می یابنـد یـا خیـر؟‬ ‫‪ .۱‬اتریوم‬ ‫یکـی از شناخته شـده ترین رمزارزهـا پـس از «بیت کویـن»‪،‬‬ ‫اتریـوم اسـت که باشـگاه طرفداران خـاص خـودش را دارد‪.‬‬ ‫ایـن رمـزارز در سـال ‪ ۲۰۱۱‬معرفـی شـده و به دلیـل قابلیـت‬ ‫ثبـت قراردادهـای هوشـمند و ‪ DApps‬مزیـت زیـادی دارد‪.‬‬ ‫اتریوم‪ ،‬دسـت اشـخاص ثالث را از مبادالت کوتاه می کند و‬ ‫ن نیـز نامتمرکـز اسـت‪ .‬اتریـوم ازلحاظ تعـداد کوین‪،‬‬ ‫رمـزارز ا ‬ ‫محدودیتی نـدارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬الیت کوین‬ ‫امـکان انجـام پرداخت هـای ارزان و سـریع‪ ،‬مهم تریـن‬ ‫ سـاز شـهرت ان شـد‪.‬‬ ‫ویژگـی الیت کویـن اسـت کـه سبب ِ‬ ‫امنیـت شـبکه الیت کویـن نیـز بسیارباالسـت و خـود را‬ ‫یسـت‬ ‫به عنـوان نقـره معرفـی می کنـد‪ .‬الیت کویـن مدع ‬ ‫ا گـر «بیت کویـن» طلای ارزهـای رمزنگاری شـده باشـد‪،‬‬ ‫الیت کویـن‪ ،‬نقـره اسـت‪ .‬نمـاد ایـن رمـزارز ‪ LTC‬اسـت و‬ ‫سـرعت تائیـد بسـیارباالیی دارد‪ .‬بیـن قیمـت الیت کویـن و‬ ‫پذیـرش ان در بیـن کاربـران رابطـه مسـتقیم وجـود دارد و‬ ‫روانشناسـی بـازار ایـن رمـزارز مثـل سـایر رمزارزهـا در تعییـن‬ ‫وضعیـت بـازار بسـیارتاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دش‬ ‫نسـخه اختصاصـی یـا محرمانـه «بیت کویـن» اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫بـا کمـک ان می تـوان به صـورت کاملا ناشـناس فعالیـت‬ ‫کـرد‪ .‬باوجودی کـه ایـن رمـزارز در سـال ‪ ۲۰۱۴‬معرفـی‬ ‫شـد‪ ،‬خیلـی زود جایـگاه خـود را در دنیـای رمـزارز بـاز کـرد‪.‬‬ ‫ترا کنش هـای دش نسـبت بـه «بیت کویـن»‪ ،‬سـریع تر و‬ ‫ارزان تـر هسـتند‪ .‬اسـتخراج دش بـا «بیت کویـن» کمـی‬ ‫متفـاوت اسـت و تنهـا ‪ ۱۸‬میلیون واحـد از ان در سراسـر‬ ‫جهـان وجـود دارد‪ .‬اسـتخراج دش‪ ،‬بـا یـک کارت گرافیـک‬ ‫و یـک دسـتگاه «اسـیک ماینـر» سـاده امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زی کش‬ ‫نماد اختصاصی این رمزارز ‪ ZEC‬است و مثل «بیت کوین»‬ ‫تنهـا ‪ ۲۱‬میلیون واحـد از ان در جهـان وجـود دارد‪ .‬قابلیـت‬ ‫انجـام ترا کنش هـای خصوصـی‪ ،‬از ویژگی هـای خـاص ایـن‬ ‫رمـزارز اسـت‪ .‬حریـم خصوصـی ایـن رمـزارز بسیارباالسـت و‬ ‫به افرادی که جزئیات ترا کنش برایشـان بسـیارمهم اسـت و‬ ‫دوسـت ندارنـد فـاش شـود‪ ،‬کمـک می کنـد هویـت خـود را‬ ‫حفـظ کننـد‪ .‬زی کـش یـک بال کچیـن اختصاصـی دارد و در‬ ‫انجام ترا کنش های مخفی به شکل ماینینگ کار می کند‪.‬‬ ‫الگوریتـم اسـتخراج زی کـش بـا «بیت کویـن» تفـاوت دارد و‬ ‫به شـکل خـاص خـودش کار می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ریپل‬ ‫ریپـل‪ ،‬یکـی از مرموزتریـن رمزارزهاسـت کـه بـا نمـاد ‪XRP‬‬ ‫در صرافی هـای رمـزارز شـناخته می شـود‪ .‬ریپـل‪ ،‬یـک‬ ‫شـرکت بـزرگ بـا کارکردهای متفاوت اسـت کـه ‪ XRP‬یک از‬ ‫ معنای سـرمایه گذاری‬ ‫محصوالت ان اسـت‪ .‬خرید ریپل به‬ ‫ِ‬ ‫کلـی روی شـرکت اسـت و به معنـای سـرمایه گذاری‬ ‫انحصـاری روی رمـزارز ان نخواهـد بـود‪ .‬ریپـل‪ ،‬یـک شـبکه‬ ‫پرداخـت امـن اسـت کـه برقـراری ارتبـاط امـن و ایمـن بیـن‬ ‫کاربـران را تضمیـن می کنـد‪ .‬ریپـل قصـد دارد مبـادالت‬ ‫بین المللـی پـول را سـاده تر کنـد و مثـل سـایر رمزارزهـا‪ ،‬سـر‬ ‫رقابـت بـا بانک هـا را نـدارد‪ .‬ریپـل‪ ،‬بـا سـایر رمزارزهـا رقابـت‬ ‫نمی کنـد؛ بلکـه رقیـب اصلـی خـود را بزرگ تریـن منبـع‬ ‫مبـادالت بین المللـی یـا همـان سـوئیفت می دانـد‪.‬‬ ‫‪.۶‬بیت کوین کش‬ ‫نکـش شـکل گرفـت تـا هزینـه ترا کنش هـا و نیـز‬ ‫بیت کوی ‬ ‫سـرعت پـردازش مبادالت را نسـبت بـه «بیت کوین» پائین‬ ‫نگـه دارد‪ .‬اختالف نظرهـای زیـادی بـرای بهبـود عملکـرد‬ ‫«بیت کویـن» و فنـاوری ان وجـود داشـت کـه درنهایـت بـه‬ ‫نکـش از سـال‬ ‫نکـش منجـر شـد‪ .‬بیت کوی ‬ ‫تولـد بیت کوی ‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬دردسـترس کاربـران قـرار گرفتـه و تعـداد کوین هـای‬ ‫ن نیـز محـدود بـه ‪ ۲۱‬میلیـون اسـت‪ .‬ایـن رمـزارز از ابتـدای‬ ‫ا ‬ ‫شـکل گیری‪ ،‬عملکرد معقولی داشـته و ب هسـرعت توانسـته‬ ‫بیـن برتریـن رمزارزهـا بـرای خـود جایگاهـی به دسـت اورد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مونرو‬ ‫این رمزارز از امنیت باالیی برخوردار و یک رمزارز خصوصی‬ ‫غیرقابل شناسایی سـت کـه از سـال ‪ ۲۰۱۴‬وارد دنیـای‬ ‫رمزارزها شـده‪ .‬ویژگی های منحصربه فرد این رمزارز سـبب‬ ‫شـده در بیـن کاربـران‪ ،‬جایـگاه مناسـبی را به دسـت اورد و‬ ‫ً‬ ‫افزایش قیمت نسـبتا معقولی را تجربه کند‪ .‬ترا کنش های‬ ‫ایـن رمـزارز قابـل ره گیـری نیسـتند و ازایـن رو‪ ،‬بیـن کاربـران‬ ‫از محبوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬ایـن رمزارز نسـبت به‬ ‫سـایر رمزارزهایـی کـه درباره شـان صحبـت کردیـم‪ ،‬مشـهور‬ ‫و رایـج نیسـت؛ امـا کارشناسـان‪ ،‬اینـده ای روشـن برایـش‬ ‫پیش بینـی می کننـد‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫انچه باید درباره بیت کوین و سایر کریپتوکارنسی ها بدانید‬ ‫ً‬ ‫یهــای‬ ‫یشــود؛ زیــرا برخــی از ویژگ ‬ ‫هم زمــان بــا رشــد ارزش بیت کویــن‪ ،‬ارزهــای دیجیتــال بــه یــک جریــان اصلــی در دنیــا تبدیــل شــدند‪ .‬معمــوال بــه ارزهــای دیجیتــال نــام «طــای دیجیتــال» نســبت داده م ‬ ‫یشــود که برای‬ ‫بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال با این فلز گران بها برابری می کنند؛ اما این‪ ،‬مقایســه درســتی نیســت‪ .‬کریپتوکارنســی یا ارز دیجیتال‪ ،‬به یک سیســتم انتقال وجه الکترونیک گفته م ‬ ‫عشــده به نام‬ ‫شهــا در یک دفتر کل توزی ‬ ‫کهــای مرکــزی نبــوده و نیــازی به شــخص ثالــث ندارنــد‪ .‬درعوض‪ ،‬در سیســتم ارزهای دیجیتــال‪ ،‬تراکن ‬ ‫شهــا و تشــکیل واحدهــای جدیــد‪ ،‬متکــی بــه بان ‬ ‫تائیــد تراکن ‬ ‫تهــای مســتقیم و «همتا به همتــا» را فراهــم می کند‪.‬‬ ‫یشــوند؛ و این موضــوع‪ ،‬امــکان پرداخ ‬ ‫بالکچیــن ثبــت و رمزنــگاری م ‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۰۹‬یـک برنامه نویـس رایانـه به نـام‬ ‫مسـتعار ساتوشـی نا کاموتـو‪ ،‬اولیـن ارز دیجیتـال‬ ‫جهـان مـدرن؛ یعنـی بیت کویـن را اختـراع کـرد‪.‬‬ ‫ساتوشی‪ ،‬مخترع فناوری بال کچین نیز هست!‬ ‫نوعـی از فنـاوری کـه بسـتر فعالیـت ارزهـای‬ ‫دیجیتـال نامتمرکـز را به وجـود اورده‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫ساتوشی مجموعه ای از ایده هایی مانند هش‪،‬‬ ‫ثبـت جمعـی و ‪ ...‬را درکناریکدیگـر اسـتفاده و‬ ‫ایـد ه بال کچیـن را خلـق کـرد‪ .‬هـدف از اختـراع‬ ‫بال کچیـن‪ ،‬ارائـه راه حلـی بـرای «مشـکل دوبـار‬ ‫جکـردن» در ارزهـای دیجیتـال بـود؛ زیـرا‬ ‫خر ‬ ‫کپی کـردن اطالعـات دیجیتـال کار اسانی سـت‪.‬‬ ‫در جریـان ایـن نقـص‪ ،‬دارنـده یـک سـکه‬ ‫نقـدی جایگزیـن ان را در یکجـا صـرف و از کـد‬ ‫منحصرب هفـرد خـود بـرای یـک ترا کنـش در جای‬ ‫دیگر استفاده می کند؛ مانند اینکه کسی زمینی‬ ‫را هم زمـان بـه دونفـر بفروشـد! امـا ساتوشـی‬ ‫نا کاموتـو تصمیـم گرفـت یـک پـول نامتمرکـز را‬ ‫توسـعه بدهـد؛ یعنـی بـرای تائیـد ترا کنش هـا‬ ‫در شـبکه کاربـران بیت کویـن یـک راه جدیـد‬ ‫بیابـد‪ .‬در چکیـده گـزارش اولیـه (‪)WhitePapet‬‬ ‫بیت کوین نوشته شده است‪« :‬ترا کنش ها با ذکر‬ ‫دقیـق اطالعـات زمانـی در یـک زنجیـره ادامـه دار‬ ‫از اثبـات انجـام کار مبتنی بر هش‪ ،‬درج خواهند‬ ‫شـد‪ .‬سـوابق ایـن ترا کنش هـا غیرقابل تغییـر‬ ‫اسـت؛ مگرانکـه فراینـد اثبـات انجـام کار‬ ‫ً‬ ‫مجـددا انجـام شـود»‪ .‬ایـن درواقـع‪ ،‬اولیـن‬ ‫یسـت کـه بـرای فنـاوری بال کچیـن ارائـه‬ ‫تعریف ‬ ‫شـده‪ .‬در بیت کویـن‪ ،‬هـر بلا ک‪ ،‬مجموعـه ای از‬ ‫اطالعـات ترا کنش هـای انجام شـده در شـبکه‬ ‫اسـت‪ .‬به عبـارت سـاده تر‪ ،‬هـر بلا ک می گویـد‬ ‫کـه شـخص ‪ ،A‬چقـدر پـول بـرای شـخص ‪ B‬و‬ ‫شـخص ‪ X‬چقـدر پـول بـرای شـخص ‪ Y‬ارسـال‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن در هـر بلا ک‪ ،‬اطالعـات‬ ‫مهمـی قـرار دارد کـه بـه بقیـه شـبکه در تائیـد‬ ‫اعتبـار بلا ک کمـک می کنـد؛ چیـزی مثـل‬ ‫«اثبـات انجـام یـک کار»‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬در هـر‬ ‫بلا ک‪ ،‬اطالعاتـی قـرار دارد کـه به بلا ک قبل ازان‬ ‫یگـردد‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬هـر بلا ک بـا بلا ک قبـل‬ ‫برم ‬ ‫از خـود یک نـوع ارتبـاط ارجاعـی داشـته و یـک‬ ‫زنجیـره را در شـبکه به وجـود مـی اورد‪ .‬بـه ایـن‬ ‫اطالعـات‪« ،‬هـش» گفتـه می شـود‪ .‬توابـع هـش‬ ‫در بلا ک‪ ،‬یـک مجموعـه خـاص از اطالعـات را‬ ‫به صـورت زنجیـره ای از حـروف و اعـداد به نـام‬ ‫‪ Digest‬درمی اورنـد‪ .‬ا گـر داده هـای موجود تغییر‬ ‫پیـدا کننـد‪ ،‬هـش نیز تغییر می کنـد‪ .‬وجود هش‬ ‫در بلا ک‪ ،‬امنیـت شـبکه را تضمیـن می کنـد‪.‬‬ ‫ا گـر یـک هکـر بخواهـد بال ک خاصـی را در شـبکه‬ ‫دسـت کاری کنـد‪ ،‬بایـد کل بال ک هـای بعـد از‬ ‫ان را نیـز عـوض کنـد؛ زیرا ا گر یک بال ک در شـبکه‬ ‫تغییـر کنـد‪ ،‬هـش بال ک هـای بعـدازان معتبـر‬ ‫نخواهنـد بـود‪ .‬طـول ایـن زنجیـره نیـز متناسـب‬ ‫بـا افزایـش قـدرت پـردازش در شـبکه‪ ،‬افزایـش‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬بـا افزایـش سـطح پـردازش الزم‬ ‫بـرای حـل معـادالت و افـزودن بلا ک جدیـد‬ ‫بـه زنجیـره‪ ،‬دسـت کاری بال کچیـن سـخت تر‬ ‫می شـود‪ .‬دراین صـورت‪ ،‬هکرهـا تنهـا درصورتـی‬ ‫قـادر بـه اعمـال موثـر تغییـر در سـابقه ترا کنش ها‬ ‫خواهنـد بـود کـه ا کثریـت قـدرت پـردازش در‬ ‫شـبکه را به دسـت گیرنـد‪ .‬ارزهـای دیجیتـال‬ ‫در پرداخت هـای مسـتقیم و همتا به همتـا‬ ‫در سراسـر دنیـا کاربـرد دارنـد‪ .‬سـرعت انجـام‬ ‫ایـن ترا کنش هـا وابسـته بـه نـوع ارز دیجیتـال و‬ ‫ً‬ ‫الزامـات فراینـد تائیـد‪ ،‬متغیـر اسـت؛ امـا اصـوال‬ ‫ترا کنش هـا در سـامانه الکترونیـک ارزهـای‬ ‫دیجیتـال درمقایسـه با سیسـتم بانکـداری‬ ‫سـنتی بـا سـرعت بیشـتری انجـام می شـوند‪.‬‬ ‫انتقـال وجـه در بانک ها چندروز طول می کشـد؛‬ ‫درحالی کـه ارزهـای دیجیتـال‪ ،‬تنهـا ظـرف‬ ‫چنددقیقـه بـ ه مقصـد موردنظـر می رسـند‪.‬‬ ‫به طورکلـی‪ ،‬پیش ازانکـه سـابقه یـک ترا کنش در‬ ‫بال کچیـن ثبـت شـود‪ ،‬مراحـل زیـر طی می شـود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬یک نفـر ترا کنش خاصی را درخواسـت می کند‬ ‫و درخواسـت او به کل شـبکه ارسـال می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هـر رایانـه حاضـر در شـبکه‪ ،‬ترا کنش هـای‬ ‫هم زمـان را در یـک بلا ک جمـع می کنـد و بـه‬ ‫ه ریـک برچسـب زمانـی می زنـد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هـر رایانـه روی حـل معـادالت پیچیـده کار‬ ‫می کنـد تـا بـا حـل ان‪ ،‬موفـق بـه افـزودن یـک‬ ‫بلا ک جدیـد به شـبکه بال کچین بشـود‪ .‬بـه این‬ ‫فراینـد «اسـتخراج یـا ماینینـگ» گفته می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬وقتـی یـک رایانـه بـه جـواب درسـت برسـد‪،‬‬ ‫خبـر اسـتخراج بلا ک جدیـد را بـه بقیـه شـبکه‬ ‫اطلاع می دهـد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شـبکه نیـز جـواب را چـک می کنـد و‬ ‫ترا کنش هـای ثبت شـده در ان را بـا بال کچیـن‬ ‫مقایسه کرده و تطبیق می دهد تا از نقص دوبار‬ ‫جکـردن در شـبکه جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫خر ‬ ‫‪ .۶‬بلا ک جدیـد بـه زنجیـره موجـود اضافـه‬ ‫می شـود و ایـن‪ ،‬به منزلـه تکمیـل عملیـات‬ ‫ترا کنـش اسـت‪.‬‬ ‫وقتـی یـک بلا ک جدیـد بـه زنجیـره بال کچیـن‬ ‫اضافـه شـد‪ ،‬ان بلا ک‪ ،‬یـک هـش دریافـت‬ ‫می کنـد کـه در تولیـد بلا ک بعـد اسـتفاده‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ایـن فراینـد به شـکلی دنبالـه دار‬ ‫تکـرار می شـود‪ .‬به همین ترتیـب‪ ،‬معاملات‬ ‫ً‬ ‫عملا غیرقابل برگشـت خواهنـد بـود؛ انـگار کـه‬ ‫بـه یک نفـر پـول نقـد داده باشـید‪ .‬همان گونـه‬ ‫کـه گفتـه شـد؛ هـر بلا ک بـا بلا ک قبل از خـود‬ ‫درارتبـاط اسـت؛ یعنـی ا گـر کسـی بخواهـد‬ ‫ترا کنش هـا را دسـت کاری کنـد‪ ،‬مجبـور اسـت‬ ‫کل زنجیـره را تغییـر بدهـد؛ زیـرا امـکان تغییـر‬ ‫یـک ترا کنـش به خودی خـود وجـود نـدارد!‬ ‫فرض بر اینکـه یک نفـر موفق به تغییر کل زنجیره‬ ‫شـود‪ ،‬ازانجایی کـه مـدام بال ک هـای جدیـدی‬ ‫بـه زنجیـره افـزوده می شـوند‪ ،‬به شـدت احتمـال‬ ‫ان ضعیـف اسـت کـه او بتوانـد پیـش از ورود‬ ‫یـک بلا ک جدیـد بـه شـبکه‪ ،‬ان را وارد بال کچین‬ ‫کنـد‪ .‬ارزهـای دیجیتال از یـک امضای دیجیتال‬ ‫اسـتفاده می کننـد؛ درسـت مثـل کارت هـای‬ ‫اعتبـاری کـه بـرای تائیـد خریـد توسـط دارنـده‬ ‫کارت‪ ،‬از امضـای شـخص اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫ترا کنش ها ازطریق یک سیسـتم رمزنگاری امن‬ ‫تحت عنـوان «رمزنـگاری کلیـد عمومـی»‪ ،‬ایمـن‬ ‫می شـوند‪ .‬ه ریـک از کاربـران شـبکه‪ ،‬یـک کلیـد‬ ‫عمومی و یک کلید خصوصی دارد که به حساب‬ ‫کاربـری اش مربـوط اسـت‪ .‬در تائیـد اعتبـار یـک‬ ‫ترا کنـش‪ ،‬الزم اسـت کـه کاربـران ثابـت کننـد‬ ‫کلیـد خصوصـی را می داننـد و ان را در یـک تابـع‬ ‫هش‪ ،‬مشـابه هشـی که بال ک ها را به هم مرتبط‬ ‫سـاخته‪ ،‬وارد کننـد‪ .‬بـه ایـن فراینـد‪« ،‬امضـای‬ ‫‪ »Digest‬گفتـه می شـود‪ .‬پـس کلیـد خصوصـی‬ ‫در نـگارش یـک امضای دیجیتال نقش اساسـی‬ ‫دارد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬مهـم اسـت کلیـد خصوصی مـان‬ ‫را «خصوصـی» نگه داریـم! و امـا کلیـد عمومـی‪،‬‬ ‫دراختیـار کل رایانه هـای حاضـر در شـبکه‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬کلیـد عمومـی بـرای رمزگشـایی‬ ‫اطالعـات اسـتفاده شـده و این موضـوع را تائیـد‬ ‫می کنـد کـه ایـا اطالعات توسـط کلیـد خصوصی‬ ‫حسـاب درخواسـت کننده رمزنگاری شـده اند‬ ‫یـا خیـر‪ .‬البتـه‪ ،‬کلیـد عمومـی نمی توانـد بـرای‬ ‫تعییـن کلیـد خصوصـی کـه امنیـت دارایـی‬ ‫دیجیتـال افـراد را تضمیـن می کنـد‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬درمـورد چـاپ و صدور پول هـای کاغذی‪،‬‬ ‫بانـک مرکـزی تصمیم گیرنـده اسـت؛ امـا درمـورد‬ ‫ارزهـای دیجیتـال چطـور؟ وقتـی ایـن بانـک‬ ‫مرکـزی نیسـت کـه تصمیـم می گیـرد ارزهـای‬ ‫دیجیتـال چـه زمـان تولیـد شـوند‪ ،‬این نـوع از‬ ‫ارزهـا چطـور تکثیـر می شـوند؟ به همین دلیـل‬ ‫الزم اسـت ارزهای دیجیتال‪ ،‬تولید واحد جدید‬ ‫را در شـبکه تعریـف کننـد‪ .‬بسـیاری از ارزهـای‬ ‫دیجیتـال مثـل بیت کویـن‪ ،‬واحدهـای جدیـد را‬ ‫به عنـوان پـاداش بیـن ماینرهـا توزیـع می کنند تا‬ ‫ترا کنش هـا را در بال کچیـن تائیـد کننـد‪ .‬ماینرهـا‬ ‫تلاش می کننـد تـا مشـکالت پیچیـده ریاضـی یـا‬ ‫سـایر سیسـتم های اثبـات انجـام کار در ه ریـک‬ ‫از بال ک هـای موجـود در بال کچیـن را حـل؛ و بعـد‬ ‫هر یـک از راه حل هـا را تائیـد کننـد‪ .‬البتـه انجـام‬ ‫تمـام ایـن محاسـبات‪ ،‬هزینـه دارد؛ و ایـن هزینه‬ ‫به هیچ عنـوان مجـازی نیسـت؛ مثـل هزینـه ای‬ ‫کـه صـرف خریـد تجهیـزات سـخت افزاری یـا‬ ‫مصـرف بـرق می شود‪.‬سـختی ایـن معـادالت‬ ‫به صـورت خـودکار وابسـته بـه قـدرت پـردازش‬ ‫یکـه حـل هـر‬ ‫در شـبکه تنظیـم می شـود؛ طور ‬ ‫مسـئله میانگیـن ‪ ۱۰‬دقیقـه طـول بکشـد‪ .‬وقتـی‬ ‫یـک ماینـر بـا موفقیـت بلا ک جدیـدی را بـه‬ ‫بال کچیـن اضافـه می کنـد‪ ،‬حـق دریافـت پـاداش‬ ‫بـه او اعطـا می شـود‪ .‬ادرس بیت کویـن ماینـر‬ ‫برنده نیز همراه سـایر اطالعات‪ ،‬در بال ک جدید‬ ‫ثبـت می شـود‪ .‬میـزان پـاداش از ‪ ۵۰‬بیت کویـن‬ ‫بـه ازای هـر بلا ک شـروع شـد‪ .‬این تعـداد هـر‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۱۰۰۰۰‬بلا ک یک بـار (تقریبـا هـر چهارسـال‬ ‫یک بـار) نصـف می شـود‪ .‬اینـک‪ ،‬جایـزه هـر‬ ‫بلا ک ‪ ۱۲.۵‬بیت کویـن اسـت کـه نزدیـک سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۶.۲۵‬کاهـش پیـدا کـرد‪ .‬در یک زمـان‬ ‫نامشـخص پـاداش حـل هـر بلا ک در بال کچیـن‬ ‫بیت کویـن بی نهایـت کـم می شـود‪ .‬تـا پیـش از‬ ‫سـال ‪ ۲۱۴۰‬ماینرهـا موفـق بـه اسـتخراج تمـام‬ ‫‪ ۲۱‬میلیـون بیت کویـن در شـبکه خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫این گونـه‪ ،‬پـاداش ماینرهـا بـرای به روزرسـانی و‬ ‫تائیـد بال کچیـن روی هزینـه کارمـزد ترا کنش هـا‬ ‫حسـاب می شـود‪ .‬ازاین رو‪ ،‬کارمزد ترا کنش های‬ ‫ً‬ ‫برخـی از ارزهـای دیجیتـال نسـبتا باالسـت‪.‬‬ ‫هزینـه کارمزدهـای بیت کویـن درحال حاضـر‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا پائیـن اسـت؛ ولـی ا گـر حجـم ترا کنش هـا‬ ‫بـرای جبـران کاهـش پـاداش بال ک هـا باال نـرود‪،‬‬ ‫به ناچـار هزینـه کارمزدهـا افزایـش پیـدا می کنـد‬ ‫تـا پـاداش ماینرهـا جبـران شـود‪ .‬دیگـر اسـتفاده‬ ‫از رایانـه شـخصی یـا حتـی رایانه هـای مخصوص‬ ‫ماینینـگ در اسـتخراج بیت کویـن یـا سـایر‬ ‫ارزهای دیجیتال کارامد نیسـت‪ .‬بسیاری ازافراد‬ ‫از صرافی هـا ارز دیجیتـال تهیـه می کننـد و‬ ‫ازایـن راه سـود بیشـتری عایدشـان می شـود‪.‬‬ ‫ازطریـق صرافی هـا می تـوان پـول فیـات (مثـل‬ ‫دالر) را بـه ارزهـای دیجیتـال (مثـل بیت کویـن)‬ ‫تبدیـل کـرد‪ .‬صرافی هـای ارز دیجیتـال بـا بقیـه‬ ‫صرافی هـا تفاوتـی ندارنـد و درسـت مثـل بـورس‬ ‫اوراق بهـادار عمـل می کنند‪ .‬سـفارش خریـداران‬ ‫و فروشـندگان از میـان یـک لیسـت بـا یکدیگـر‬ ‫تطبیـق داده می شـوند‪ .‬وقتـی سـفارش ها در‬ ‫یـک لیسـت درج می شـوند‪ ،‬صرافـی درخواسـت‬ ‫خریدارانـی کـه مایـل هسـتند مبلـغ موردنظـر‬ ‫فروشـنده (بیشـتر) را بپردازنـد را بـا درخواسـت‬ ‫فروشـندگان تطبیـق می دهـد‪ .‬قیمـت ارزهـای‬ ‫ً‬ ‫دیجیتـال صرفـا از روی دلیـل خریـد افـراد‬ ‫تعییـن می شـود‪ .‬همین طـور‪ ،‬هـر صرافـی‬ ‫انحصـاری خـودش را‬ ‫لیسـت سـفارش خریـد‬ ‫ِ‬ ‫دارد و بدین ترتیـب‪ ،‬قیمت هایـش می توانـد بـا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صرافی هـای دیگـر کاملا متفـاوت باشـد‪ .‬اصـوال‪،‬‬ ‫صرافی هایـی کـه باالتریـن حجـم خریـدار و‬ ‫فروشـنده را دارنـد‪ ،‬قیمت هایشـان بهتـر اسـت‪.‬‬ ‫در تکمیـل ایـن صحبت هـا بایـد گفـت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ارزهـای دیجیتـال‪ ،‬یـک سیسـتم پولـی‬ ‫الکترونیـک هسـتند؛ یعنـی ارز دیجیتـال صورت‬ ‫فیزیکـی ندارنـد و تنهـا به صـورت الکترونیـک‬ ‫قابل اسـتفاده اسـت‪ .‬حـق مالکیـت این نـوع‬ ‫پول ها در قالب سوابق دیجیتال روی بال کچین‬ ‫ذخیـره می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬درخواسـت ترا کنش هـا ازطریـق رمزنـگاری‬ ‫کلیـد خصوصـی تائیـد می شـود‪ .‬بال کچیـن بـرای‬ ‫پیونـد بال ک هـا بـه یکدیگـر از فراینـد رمزنـگاری‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬زنجیـره اطالعـات ترا کنش هـا در هـر بلا ک بـه‬ ‫جکـردن‪،‬‬ ‫شـبکه در جلوگیـری از نقـص دوبـار خر ‬ ‫تائیـد ترا کنش هـای جدیـد و درنهایـت‪ ،‬درج‬ ‫سـابقه ه ریـک در دفتـر کل کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دفتـر کل بال کچیـن بـرای تمـام رایانه هـای‬ ‫حاضـر در شـبکه قابل دسـترس اسـت‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫ایـن ویژگـی در عملکـرد کل شـبکه نقـش دارد‪.‬‬ ‫وقتـی تمام رایانه ها به نسـخه به روزرسانی شـده‬ ‫ایـن دفتـر کل دسترسـی داشـته باشـند‪ ،‬از‬ ‫اطالعـات شـبکه و سـابقه ترا کنش هـا در برابـر‬ ‫تغییـر محافظـت می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پرداخت هـای همتا به همتـای مسـتقیم‬ ‫به این معناسـت که فراینـد پرداخت هـای ارز‬ ‫دیجیتالـی هرگـز زیرنظـر سیسـتم بانـک مرکـزی‬ ‫یـا شـخص ثالـث انجـام نشـده و مبلـغ موردنظـر‬ ‫مسـتقیم از شـخص پرداخت کننـده بـه‬ ‫دریافت کننـده ارسـال می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ارز دیجیتـال یـک صـورت پیچیـده از پـول‬ ‫الکترونیک اسـت‪ .‬باتوجه به اینکه فرایند انتقال‬ ‫ً‬ ‫وجـه ازطریـق ایـن سیسـتم کاملا مسـتقیم‬ ‫است‪ ،‬هزینه و زمان الزم برای انجام ترا کنش ها‬ ‫و انتقـال پـول بـه نقـاط مختلـف در دنیـا کمتـر از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫روش سنت ‬ ‫ثریا نیل درار‬ ‫اتاق فکر‬ ‫رمزگشایی از هویت خالق «بیت کوین»‬ ‫یسـت کـه توسـط‬ ‫ساتوشـی نا کاموتـو کیسـت؟ ‪ Satoshi Nakamoto‬نام ‬ ‫یکـه خالـق «بیت کوین» اسـت‪ ،‬بـرای خودش انتخاب شـده‪ .‬البته برای‬ ‫فرد ‬ ‫ما هنوز مشـخص نیسـت که خالق «بیت کوین» یک نفر اسـت یا چندنفر‪ .‬در‬ ‫ا کتبـر ‪ ۲۰۰۸‬مقالـه ساتوشـی نا کاموتـو کـه «بیت کویـن» را به عنـوان یـک رمزارز‬ ‫یکـرد‪ ،‬در سـایت ‪ Metzdowd.com‬منتشـر شـد‪ .‬او در ژانویـه ‪۲۰۰۹‬‬ ‫معرفـی م ‬ ‫اولیـن «بیت کویـن» نرم افـزاری را منتشـر کـرد‪ .‬سـپس تـا اواسـط سـال ‪ ۲۰۱۰‬بـا‬ ‫یکـرد؛ امـا بعـد نا گهـان‬ ‫سـایر توسـعه دهندگان در «بیت کویـن» همـکاری م ‬ ‫ناپدیـد شـد‪ .‬او هرگـز نکتـه ای شـخصی را دربـاره خـودش افشـا نکـرد و اخریـن‬ ‫ی وی گفت که «دنبال‬ ‫نفری که از وی شـنیده اسـت‪ ،‬در بهار ‪ 2011‬بوده؛ وقت ‬ ‫کارهـای دیگـر رفته» اسـت!‬ ‫ایا او ژاپنی ست؟‬ ‫«ساتوشی» به معنای «تفکر روشن‪ ،‬بصیرت و خرد» است‪« .‬نا کا» به معنای‬ ‫«واسـطه‪ ،‬درون یا رابطه» و «موتو» به معنای «اصیل» یا «بنیاد» اسـت‪ .‬این‬ ‫کلمـات‪ ،‬بـرای شـخصی بـه کار مـی رود که جنبشـی را بـا طراحی یـک الگوریتم‬ ‫هوشـمندانه بنیان گـذاری کـرد‪ .‬البتـه مشـکل این اسـت که هـر کلمـه‪ ،‬معانـی‬ ‫متعددی دارد‪ .‬نمی توانیم مطمئن باشـیم که ایا او ژاپنی بود یا نه‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫حتـی مغرورانـه اسـت که درباره هویت ساتوشـی نا کاموتو فـرض بگیریم که او‬ ‫یـک «مـرد» اسـت‪ .‬مـا فقـط از یـک شـخصیت صحبـت می کنیم؛ امـا واقعیت‬ ‫می تواند این باشـدکه این‪ ،‬یک نام مسـتعار اسـت و می توانسـته زن باشـد یا‬ ‫چندنفر باشند‪.‬‬ ‫سو گمان ها در چهارگوشه جهان‬ ‫حد ‬ ‫کسـی از هویـت ساتوشـی نا کاموتـو خبـری نـدارد؛ حتـی فنونی که مـردم برای‬ ‫حـدس زدن اینکـه ساتوشـی نا کاموتـو کیسـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬بیشـتر‬ ‫جذاب اسـت؛ تااینکه پاسـخی به دست دهند‪ .‬جاشـوا دیویس از «نیویورکر»‬ ‫معتقد است که ساتوشی نا کاموتو همان «مایکل کلیر»؛ یک فار غ التحصیل‬ ‫‪80‬هـزار کلمـه از‬ ‫رمزنـگاری از کالـج ‪ Trinity‬در دوبلیـن اسـت‪ .‬وی بـا تحلیـل ‬ ‫نوشـته های انالیـن نا کاموتـو و جسـت وجوی کلمـات‪ ،‬بـه چنیـن نتیجـه ای‬ ‫رسـید‪ .‬ظن دیگر او‪ ،‬جامعه شـناس اقتصادی فنالندی و طراح سـابق بازی‪،‬‬ ‫«ویلـی لدونویرتا»سـت؛ هـر دو منکـر شـده اند مبتکـر «بیت کویـن» هسـتند‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬ادام‬ ‫«کلیر» که به صورتی عمومی در سـال ‪ 2013‬انکار کرد که ساتوش ‬ ‫پننبـرگ در ‪ FastCompany‬ایـن ادعـا را رد کـرده و بحـث می کنـد کـه نا کاموتـو‬ ‫درواقع سه نفر هستند‪« :‬نیل کینگ»‪« ،‬والدیمیر اوکسمان» و «چارلز بری»؛‬ ‫وی این را با تایپ عبارات منحصربه فرد از مقاله نا کاموتو و جست وجوی ان‬ ‫در گـوگل برای اینکـه ببینـد در جـای دیگـری اسـتفاده شـده اند‪ ،‬حـدس زده‪.‬‬ ‫یکـی از عبـارات خاص ساتوشـی «‪»computationally impractical to reverse‬‬ ‫اسـت کـه در یـک برنامـه کاربـردی بـرای به روزرسـانی و توزیع کلیـد رمزنگاری‬ ‫کـه توسـط ایـن سـه نفر سـاخته شـده‪ ،‬بـه کار رفتـه‪ .‬سـه روز بعـد از فایل شـدن‬ ‫ً‬ ‫ایـن برنامـه کاربـردی‪ ،‬نـام دامیـن ‪ Bitcoin.org‬اصالتـا توسـط ساتوشـی برای‬ ‫انتشـار ایـن جـزوه ثبـت شـده اسـت‪ .‬ایـن دامیـن در فنالنـد ثبت شـده و یکی‬ ‫از ایـن سـه نفر شـش ماه قبـل از ثبـت دامیـن‪ ،‬بـه ایـن کشـور مسـافرت کـرده‪.‬‬ ‫هرسـه نفر ایـن را انـکار می کننـد! درهرحـال‪ ،‬وقتـی در ‪ 18‬اوت ‪ 2008‬دامیـن‬ ‫‪ Bitcoin.org‬ثبـت شـد‪ ،‬ثبت کننـده درواقـع‪ ،‬از یـک سـرویس ثبـت گمنـام‬ ‫ژاپنـی اسـتفاده کـرد و ان را بـا اسـتفاده از یـک ‪ ISP‬ژاپنـی روی سـرور قـرار داد‪.‬‬ ‫ثبـت بـرای سـایت‪ ،‬تنهـا در ‪ 18‬مـاه مـی ‪ 2011‬بـه فنالنـد منتقل شـد که تئوری‬ ‫فنالند را قدری ضعیف می کند‪ .‬درپاسخ به اینکه ساتوشی نا کاموتو کیست؟‬ ‫دیگـران فکـر می کننـد او «مارتـی مالمی »سـت؛ برنامه نویسـی کـه در فنالنـد‬ ‫زندگـی می کنـد و از همـان اغـاز‪ ،‬در کار «بیت کویـن» بـوده و اینترفیس کاربری‬ ‫ان را نوشـته‪ .‬انگشـت ها به سـوی «جـد مک کالـب» نیـز نشـانه رفتـه؛ یکـی‬ ‫از عاشـقان فرهنـگ ژاپنـی و سـا کن ژاپـن کـه صرافـی دردسرسـاز ‪ Mt.Gox‬را‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد کـرد و نیـز در سیسـتم پرداخـت نامتمرکـز ‪ Ripple‬و بعـدا ‪ Stellar‬از زمـره‬ ‫بنیان گـذاران بـود‪ .‬نظریـه دیگـر‪ ،‬اشـاره دارد کـه دانشـمندان رایانـه‪« ،‬دانـول‬ ‫او ماهونـی» و «مایـکل پیـرس» همـان ساتوشـی هسـتند؛ براین اسـاس کـه‬ ‫ان هـا همـراه بـا «هیتـش تـواری» جـزوه ای را دربـاره پرداخـت دیجیتالـی بـه ‬ ‫رشـته تحریـر دراوردنـد‪ .‬ضمن اینکـه «اوماهونـی» و «تـواری» در کالـج ‪Trinity‬‬ ‫یکـه «مایـکل کلیـر» در انجـا دانشـجو بـود‪ .‬محققیـن‬ ‫تحصیـل کردنـد؛ جای ‬ ‫اسـرائیلی؛ دوریـت رون و ادی شـمیر از موسسـه ‪Weizmann‬؛ ایـن ادعاهـا را‬ ‫در یـک جـزوه جمـع کـرده و به رابطه بین ساتوشـی و ‪ Silk Road‬اشـاره دارند؛‬ ‫‪ Silk Road‬یـک وب سـایت بـازار سـیاه اسـت کـه در ا کتبـر ‪ 2013‬توسـط ‪ FBI‬از‬ ‫روی اینترنـت پائیـن کشـیده شـد‪ .‬ایـن دو محقـق‪ ،‬بـه رابطه بین یـک ادرس‬ ‫بـا نـام ساتوشـی و ایـن سـایت اشـاره کرده انـد‪ .‬پژوهشـگر امنیـت «داسـتین‬ ‫یسـت را رد‬ ‫دی‪ .‬ترامـل» صاحـب ایـن ادرس اسـت و ایـن ایـده کـه او ساتوش ‬ ‫کـرده‪ .‬در مـاه مـی ‪ ،2013‬یکـی از پیشـتازان اینترنت به نام تد نلسـون‪ ،‬حدس‬ ‫دیگـری را پیـش کشـید‪ :‬نا کاموتـو همـان ریاضـی دان معـروف ژاپنـی به نـام‬ ‫پروفسـور «شـینیچی ماچیزوکی»سـت؛ ا گرچـه او می پذیـرد کـه ایـن مـدرک‬ ‫کگـراس گودمـن ادعـا‬ ‫یسـت! در فوریـه ‪ ،2014‬لیـا م ‬ ‫دربهترین حالـت تصادف ‬ ‫کرد که ساتوشی نا کاموتوی واقعی را ردیابی کرده؛ و «دوریان اس‪ .‬نا کاموتو»‬ ‫ازان زمـان انـکار کـرده اسـت که چیزی درباره «بیت کوین» می داند؛ سـرانجام‬ ‫یک وکیل گرفته و یک اظهارنامه رسمی برای ان منتشر کرد! «هال فینی»‪،‬‬ ‫«مایـکل وبـر»‪« ،‬وی دای» و چنـد برنامه نویـس دیگـر نیـز میـان کسـانی قـرار‬ ‫دارنـد کـه در گزارش هـای رسـانه ای و بحث هـای انالیـن به عنـوان ‪Satoshi‬‬ ‫کگـروه از کارشناسـان رسـمی‬ ‫‪ Nakamoto‬محتمـل مطـرح شـده اند‪ .‬ی ‬ ‫زبان شناسـی از دانشـگاه «اتسـون»‪ ،‬با تحقیق روی مقاله ساتوشـی نا کاموتو‬ ‫معتقدنـد کـه خالـق واقعـی «بیت کویـن»‪ ،‬پروفسـور سـابق حقـوق؛ «نیـک‬ ‫ژابو»سـت‪ .‬دومینیـک فریسـبی؛ کمدیـن و نویسـنده در کتـاب خـود بـا نـام‬ ‫«بیت کویـن‪ :‬اینـده پـول»‪ ،‬اشـاره کرده اسـت که «ژابـو» محتمل ترین کاندید‬ ‫برای این اسـت که ساتوشـی باشـد‪ .‬وی تحلیل جزئی و دقیقی به دست داده‬ ‫کـه شـامل زبـان نوشـتار ساتوشـی‪ ،‬قضـاوت در سـطح مهـارت فنـی در زبـان‬ ‫یسـت‪ .‬اغلـب ایـن ساتوشـی های‬ ‫‪ ++C‬و حتـی تاریـخ تولـد احتمالـی ساتوش ‬ ‫محتمـل! اصـرار داشـته اند کـه نا کاموتو نیسـتند؛ «مایکل وبر» هنوز پاسـخی‬ ‫نداده اس ًـت‪.‬‬ ‫پس واقعا چه می دانیم؟‬ ‫تنهـا یک چیـز می دانیـم؛ طبـق مصاحبه بـا کسـانی که بـا او در یـک مرحلـه‬ ‫از توسـعه «بیت کویـن» کار کرده انـد‪ ،‬می دانیـم کـه وی سیسـتم را از قبـل‬ ‫بسـیاردقیق بررسـی کـرده اسـت‪ .‬طبـق نظـر «جـف گارزیـک»؛ کدگـذاری‬ ‫وی مثـل بقیـه برنامه نویس هـا نبـود؛ یعنـی همـان ازمـون دقیقـی کـه از یـک‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس نرم افـزار کالسـیک انتظـار مـی رود را بـه کار نم ‬ ‫میزان ثروت یک مبدع ناشناس‬ ‫یـک تحلیـل از «سـرجیو لرنـر»؛ یکـی از افـراد سرشـناس «بیت کویـن» و‬ ‫رمزنـگاری‪ ،‬اشـاره می کنـد کـه خالـق «بیت کویـن» بسـیاری از بال ک هـای‬ ‫اولیـه را خـودش در شـبکه «بیت کویـن» اسـتخراج کـرده اسـت و ازایـن رو‪،‬‬ ‫ثـروت ساتوشـی نا کاموتـو حـدود یک میلیون بیت کوین خر ج نشـده را شـامل‬ ‫می شـود کـه ایـن در نـرخ مبـادالت سـال ‪ 2013‬کـه «بیت کویـن» ‪ 1000‬دالر‬ ‫قیمـت داشـت‪ ،‬حـدود یک میلیـارددالر می شـد‪.‬‬ ‫او ا کنون چه می کند؟‬ ‫یسـت؛ امـا یکـی از‬ ‫چکـس نمی دانـد کـه ساتوشـی االن مشـغول چه کار ‬ ‫هی ‬ ‫اخریـن ایمیل هـای وی کـه بـه یـک برنامه نویس نرم افـزار فرسـتاده‪ ،‬در تاریخ‬ ‫‪ 23‬اوریـل ‪ 2011‬گفـت‪« :‬مـن دنبـال کارهـای دیگـر رفتـه ام‪ .‬االن (سیسـتم)‬ ‫دسـت افـراد الیقـی مثـل گاویـن (‪ )Gavin‬و بقیـه اسـت»‪.‬‬ ‫ایا او یکی از عمال حکومتی ست؟‬ ‫البتـه شـایعاتی وجـود دارد؛ مـردم نـام وی را به معنـای «سـرویس جاسوسـی‬ ‫ً‬ ‫مرکـزی» تفسـیر کرده انـد؛ امـا مـردم معمـوال هرچـه دوسـت داشـته باشـند را‬ ‫می بینند‪ .‬این‪ ،‬ماهیت تئوری های توطئه اسـت‪ .‬سـوال اشـکار این اسـت که‬ ‫چـرا یکـی از ایـن سـازمان های امنیتـی سـه حرفی (‪ CIA,MI5‬و ماننـد ان)‬ ‫بایـد بـه ایجـاد یـک پـول رمـزی عالقه منـد باشـد که با اسـتفاده به عنـوان یک‬ ‫مکانیسـم تجـاری بـدون نـام‪ ،‬باعـث شـده کـه سـناتورها و ‪ FBI‬دربـاره خطـر‬ ‫یشـک‪ ،‬نظریه پردازان‬ ‫تروریسـم و دیگر کارهای غیرقانونی دادشـان دراید‪ .‬ب ‬ ‫توطئـه هـم دیدگاه هـای خودشـان را دراین بـاره دارنـد‪.‬‬ ‫و اما درنهایت ‪...‬‬ ‫شـاید این مهـم نباشـد کـه ساتوشـی نا کاموتـو کیسـت و اهـل کجاسـت‪.‬‬ ‫برنامه نویـس اصلـی «بیت کویـن» «جـف گارزیـک» نیـز این نکتـه را به طـور‬ ‫مجمـل بیـان می کنـد‪« :‬ساتوشـی‪ ،‬یـک سیسـتم متـن بـاز منتشـر کـرد‪.‬‬ ‫به این دلیـل‪ ،‬شـما نیـازی نیسـت بدانیـد او کـه بود؛ یا بـه او اعتماد کنید یا به‬ ‫نکـردن رازها را غیرممکن‬ ‫دانـش او کاری نداشـته باشـید»‪ .‬کـد متن باز‪ ،‬پنها ‬ ‫می کنـد؛ «متـن بـاز‪ ،‬ازطـرف خـود صحبـت می کنـد»‪ .‬عالوه برایـن؛ وی اشـاره‬ ‫می کند که اسـتفاده از یک نام مسـتعار‪ ،‬هوشـمندان ه بود؛ چون این کار مردم‬ ‫را مجبور کرد به جای تمرکز روی اینکه ساتوشی نا کاموتو کیست و شخصیت‬ ‫پشـت ان‪ ،‬روی خود فن اوری متمرکز باشـند‪ .‬درنهایت‪« ،‬بیت کوین» ا کنون‬ ‫گتـر از ساتوشـی نا کاموت وسـت‪.‬‬ ‫بزر ‬ صفحه 5 ‫کرمان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫بهره برداری از کارخانه پاالیش زباله؛ به زودی‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان از حمایـت شـهردار کرمـان بـرای‬ ‫نوسـازی ناوگان خودرویی شـهرداری کرمان خبر داد‪ .‬رامین امیرمداح در‬ ‫جلسـه شـورای سـازمان مدیریت پسماند شـهرداری کرمان‪ ،‬وظایف ذاتی‬ ‫سـازمان مدیریت پسـماند را بسـیارمهم دانسـت و گفت‪« :‬نوسـازی ناوگان‬ ‫خودرویـی شـهرداری کرمـان‪ ،‬نتیجـه پیگیـری همـکاران ایـن سـازمان‬ ‫و حمایـت مهنـدس عالـم زاده‪ ،‬شـهردار کرمـان اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫خودروهـای نـو به تدریـج جایگزیـن خودروهـای فرسـوده شـده اند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن اقـدام از هدررفـت سـرمایه ها و منابـع جلوگیـری خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان‪ ،‬راه انـدازی کارخانه پاالیـش زباله‬ ‫را یکـی از اقدامـات مهـم شـهرداری در ایـن دوره بیـان کـرد و افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫کارخانـه تـا چنـد روز اینـده به صـورت کامـل بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫امیرمـداح همچنیـن بـه راه انـدازی پناهـگاه حیوانات بدون صاحب اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬همچنیـن نصـب باسـکول ‪ ۸۰‬تنـی‪ ،‬حفـر ترانشـه های معـدن‬ ‫زبالـه‪ ،‬راه انـدازی اپلیکیشـن شـمیز و تعمیـر و بهسـازی خودروهـای سـبک‬ ‫و سـنگین نیـز‪ ،‬از دیگـر اقدامـات انجام شـده اسـت»‪ .‬الزم به ذ کـر اسـت؛‬ ‫شـهردار کرمـان نیـز در پایـان ایـن جلسـه اقدامـات انجام شـده را خـوب و‬ ‫قابل توجـه ارزیابـی کـرد و بـر تلاش بـرای اقدامـات بیشـتر و پیشـرفت در‬ ‫حوزه هـای مختلـف درراسـتای خدمت دهـی مطلـوب بـه شـهروندان‬ ‫تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫اماده سازی بستر و گوده زنی‪ ،‬برای روز درختکاری‬ ‫مدیرعامـل سـازمان سـیما ‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری کرمـان‬ ‫از اماده سـازی بسـتر و گوده زنـی‪ ،‬در روز درختـکاری و درراسـتای پویـش‬ ‫«درخـت دوسـتی بنشـانیم» خبـر داد‪ .‬یـداهلل علیـزاده بااشـاره به اینکه‬ ‫اقدامـات الزم بـرای اماده سـازی و گوده زنـی به منظـور احیـای پنج هکتـار‬ ‫از درختـان پردیسـان قائـم (عجل اهلل فرجـه) درراسـتای روز درختـکاری‬ ‫و افزایـش سـرانه فضـای سـبز‪ ،‬انجـام شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اقـدام بـا‬ ‫مشـارکت مـردم در محله هـای شـهر کرمـان نیـز تحقـق یافتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه هرسـاله درراسـتای افزایش سـرانه فضای سـبز شـهر‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم انجام می شـود‪ ،‬مسـاحت فعلی فضای سـبز شـهر کرمان را ‪ 998‬هکتار‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬سـرانه فضـای سـبز شـهر کرمـان ‪ 3/14‬مترمربـع اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری افـزود‪:‬‬ ‫«در روز درختـکاری‪ ،‬بـا همـکاری ‪20‬نفـر از شـورایاری های فضـای سـبز‪،‬‬ ‫شـهردار محله هـا و مـردم‪ ،‬انـواع درخـت از نـوع سـوزنی برگ (کاج و سـرو)‪،‬‬ ‫نبـرگ (زیتون تلـخ‪ ،‬زبان گنجشـک و اقاقیـا) در مناطـق پنج گانـه‬ ‫انـواع په ‬ ‫شـهر کرمـان کاشـته خواهـد شـد»‪ .‬علیـزاده باتا کیدبراینکـه طراحـی بـرای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫کاشـت مناسـب فضای سـبز در شـهر کرمان درحال اقدام و پیگیر ‬ ‫گفـت‪« :‬تـا پایان امسـال‪ ،‬با همکاری شـهرداری های مناطق‪ ،‬کاشـت انواع‬ ‫گل وگیاه در مناطق مختلف و فضاهای سـبز شـهری‪ ،‬در دسـتورکار است»‪.‬‬ ‫وی از کاشـت تعـداد ‪22‬هـزار و ‪ 500‬اصلـه درخـت و ‪28‬هزار اصلـه درختچـه‬ ‫در شـهر کرمـان در سـال جـاری خبـر داد و گفـت‪« :‬در سه سال گذشـته نیـز‬ ‫تعـداد ‪66‬هزار اصلـه درخـت و ‪95‬هزار اصله درختچه کاشـته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای کانیو و اصالح معابر منطقه چهار‬ ‫شـهردار منطقـه چهـار کرمـان از ادامـه اجـرای پـروژه کانیـو و جدول گـذاری‬ ‫در خیابان هـای ‪ ۱۷‬شـهریور‪ ،‬سـرباز و شـهرک هشت بهشـت خبـر داد‪ .‬علـی‬ ‫عسـکری افـزود‪« :‬جدول هـای کانیـو و اب رو بـا هـدف جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی در خیابان هـای ‪ ۱۷‬شـهریور‪ ،‬سـرباز و شـهرک هشت بهشـت‬ ‫اجـرا می شـود»‪ .‬وی اجـرای کانیـو و جدول گـذاری اصولـی و صحیـح را از‬ ‫جملـه پیش نیازهـای اسـفالت معابـر و عامـل موثـری در افزایـش عمـر معابـر‬ ‫اسفالت شـده دانسـت و افزود‪« :‬هدف از اجرای این طر ح ها‪ ،‬دفع صحیح‬ ‫اب هـای سـطحی‪ ،‬باالبـردن طـول عمـر اسـفالت‪ ،‬شـیب بندی متناسـب‬ ‫بـا طـول خیابان هـا و کوچه هـا و ارتقـای ایمنـی حرکـت در مسیرهاسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار منطقـه چهـار خاطرنشـان کـرد‪« :‬بهبـود معابـر و زیباسـازی منظـر‬ ‫شـهری از جملـه درخواسـت های شـهروندان بـوده کـه به طـور ویـژه در‬ ‫دسـتورکار شـهرداری قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز بهسازی و زیباسازی میدان حضرت ابوالفضل‬ ‫ (ع)‬ ‫شـهردار منطقـه یـک کرمـان‪،‬‬ ‫از اغـاز بهسـازی و زیباسـازی‬ ‫میـدان حضـرت ابوالفضـل(ع)‬ ‫خبـر داد‪ .‬محمدرضـا نخعـی‬ ‫افـزود‪« :‬براسـاس طراحـی جدیـد‬ ‫و طـرح بهسـازی ایـن میـدان‪،‬‬ ‫ِالمانـی مذهبـی بـا نمـادی‬ ‫برگرفتـه از اسـتقامت حضـرت‬ ‫ابوالفضل العبـاس(ع) جایگزیـن‬ ‫طـرح قبلـی می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بهسـازی میـدان حضـرت‬ ‫ابوالفضـل(ع) شـامل تعویـض جدول هـای فرسـوده و نصـب جدول هـای‬ ‫سـنگی‪ ،‬نصـب ِالمـان مذهبـی‪ ،‬احـداث باغچه هایـی جهـت کاشـت‬ ‫گل وگیـاه‪ ،‬نورپـردازی ویـژه و اصلاح و بازسـازی لچکی هـای حاشـیه میدان‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه یـک کرمان‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬بهسـازی میدان حضرت‬ ‫ابوالفضـل(ع)‪ ،‬عالو هبـر زیباسـازی منظـر شـهری‪ ،‬موجـب روان سـازی‬ ‫ترافیـک و کاهـش حـوادث رانندگـی در ایـن بخـش از شـهر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫نخعـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬تلاش مدیریـت شـهرداری منطقـه یک بـر بهبود‬ ‫کیفیـت زندگـی شـهروندان سـا کن در ایـن بخـش از شـهر اسـت و بوسـتان‬ ‫«راجـی کرمانـی» در خیابـان «سـده» نیـز چندی پیـش در همین راسـتا‬ ‫افتتـاح و تقدیـم شـهروندان عزیـز شـد»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫باحضور مدیرکل بهزیستی مازندران برگزار شد؛‬ ‫اسفالت ‪50‬هزارمترمربع از معابر شهر کرمان‬ ‫معـاون حمل ونقـل و امـور‬ ‫زیربنایـی شـهردار کرمـان‪ ،‬از‬ ‫اسـفالت حـدود ‪50‬هزارمترمربـع‬ ‫از معابـر شـهر کرمـان‪ ،‬در ادامـه‬ ‫«پویـش اسـفالت» شـهرداری‬ ‫کرمـان خبـر داد‪ .‬مهـدی نیکویـی‬ ‫گفـت‪« :‬ازانجا کـه اسـفالت معابـر‬ ‫از ضرورت هـای بسـیارمهم بـرای‬ ‫شـهر و شـهروندان محسـوب‬ ‫می شـود‪ ،‬شـهرداری کرمان در این دوره در قالب طرح «پویش اسـفالت»‪،‬‬ ‫اسـفالت برخـی از معابـر شـهر در هـر پنـج منطقـه شـهری را در دسـتورکار‬ ‫قـرار داده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه «پویـش اسـفالت» از اواسـط مردادمـاه‬ ‫امسـال بـا برگـزاری مناقصـه و انتخـاب پیمانکار‪ ،‬شـروع شـده و تـا مردادماه‬ ‫سـال اینـده ادامـه دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن پویـش‪ ،‬قـرار اسـت یک میلیـون و‬ ‫‪830‬هزارمترمربع از معابر شـهر اسـفالت شـود تا نازیبایی و مشـکالت ناشـی‬ ‫از اسـفالت شـهر را رفـع کنیـم»‪ .‬معـاون حمل ونقـل و امور زیربنایی شـهردار‬ ‫کرمان افزود‪« :‬در فاز اول این پویش‪500 ،‬هزارمترمربع از معابر شـهر کرمان‬ ‫اسـفالت شـد کـه در سـی ویکمین هفتـه از پویـش «افتتـاح» شـهرداری‬ ‫کرمـان بـه بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬نیکویـی بابیان اینکـه فـاز دوم ایـن پویـش‬ ‫نیـز در منطقـه دو شـهری درحـال اجراسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬تا کنـون‪ ،‬بخشـی‬ ‫از بلـوار «ازادگان»‪ ،‬از چهـارراه «خیریـن» تـا چهـارراه «‪ 24‬اذر» (هـر دو‬ ‫الیـن) به متـراژ ‪17‬هـزار و ‪ 980‬مترمربـع و بـا هزینـه حـدود ‪14‬میلیاردریـال‬ ‫اسـفالت شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬الیـن غربـی بلـوار «‪ 24‬اذر»‪ ،‬از تقاطـع‬ ‫«ازادگان» تـا خیابـان «شـهید علـی ضیـاء» نیـز اسـفالت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهردار کرمـان ادامـه داد‪« :‬ایـن‬ ‫ُ‬ ‫مسـیر بـا هزینـه ای برابـر بـا نه میلیـارد و ‪300‬میلیون ریـال به متـراژ ‪12‬هـزار و‬ ‫‪ 404‬مترمربـع اسـفالت شـده اسـت»‪ .‬نیکویـی بیـان کـرد‪« :‬همچنیـن الیـن‬ ‫شـرقی بلـوار «جهـاد»‪ ،‬از چهـارراه «سـیمه» تـا ‪ 20‬متـری «دانشـجو» درحـال‬ ‫اسـفالت اسـت کـه تا کنـون‪18 ،‬هـزار و ‪ 340‬مترمربـع از ایـن مسـیر بـا هزینـه‬ ‫‪13‬میلیـارد و ‪800‬میلیون ریـال اسـفالت شـده اسـت»‪ .‬وی ابـراز امیـدواری‬ ‫ افتادگـی شـهر کرمـان در حـوزه اسـفالت‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پویـش‪ ،‬بخشـی از عقب‬ ‫ِ‬ ‫معابـر را برطـرف کنـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ائین تجلیل از مددکاران اجتماعی بهزیستی استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به مناسبت والدت امیرالمومنین علی(ع)‬ ‫و باحضـور مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫ائیـن تجلیـل از مـددکاران اجتماعـی‬ ‫بهزیسـتی اسـتان در سـالن اجتماعـات‬ ‫شـهید صبـوری اداره کل بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی به صـورت حضـوری و روسـای‬ ‫ادارات بهزیسـتی شهرسـتان ها به همـراه‬ ‫مـددکاران شـاغل در بهزیسـتی اسـتان‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دکتـر فـرزاد گوهردهـی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫اموزش و به روزرسانی اطالعات مددکاران‬ ‫اجتماعـی به منظـور ارتقـای عملکردهـای‬ ‫حرفـه ای انـان در حیطه هـای مختلـف‬ ‫اجتماعی‪ ،‬گفت‪« :‬هدف اصلی بهزیستی‬ ‫ارائـه خدمـات بهینـه و با کیفیـت بـه احـاد‬ ‫جامعـه به ویـژه جامعـه هـدف اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکه‬ ‫بهزیسـتی خانـه اول مـددکاران اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فعالیت هـای بهزیسـتی بایـد‬ ‫ب هسـمت بـه زیسـتن و بهتـر زیسـتن‬ ‫جامعـه هـدف بهزیسـتی حرکـت کنـد کـه‬ ‫دراین راسـتا بایـد در ارائـه خدمات مددکاری‬ ‫بازنگـری صـورت گیـرد»‪ .‬دکتـر گوهردهـی‬ ‫باتا کیدبـر دراختیار قـراردادن تجربیـات‬ ‫مـددکاران‪ ،‬گفـت‪« :‬انجمـن مـددکاری‬ ‫فرصتـی بـرای اسـتان و کشـور محسـوب‬ ‫می شـود و بایـد از ان به درسـتی اسـتفاده‬ ‫کـرد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بـه‬ ‫راه انـدازی مرا کـز مثبـت زندگـی اشـاره کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬حـدود ‪ 2500‬مرکـز مثبـت زندگـی‬ ‫به صـورت هم زمـان در کشـور راه انـدازی‬ ‫می شـود که سـهم اسـتان مازندران ‪ 117‬مرکز‬ ‫اسـت کـه یـک پـروژه بسـیار بـزرگ در سـطح‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه پایـه اصلـی‬ ‫ایـن مرا کـز مددکاری سـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫ایـن مرا کـز مراجعـه حضـوری جامعـه هـدف‬ ‫بهزیسـتی بـرای دریافـت خدمـات کاهـش‬ ‫پیـدا می کنـد و مددجویـان می تواننـد‬ ‫خدمـات را در بسـتر دولـت الکترونیـک‬ ‫دریافت کنند»‪ .‬دکتر گوهردهی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬هم وطنـان عزیز به ویـژه جامعه هدف‬ ‫بهزیسـتی می توانند به سـهولت ‪ 22‬خدمت‬ ‫سـطح اول بهزیسـتی را دریافـت کننـد کـه‬ ‫دراین زمینـه نیز یکـی از اهداف مـا راه اندازی‬ ‫مرا کـز مثبـت زندگـی در مناطـق محـروم‬ ‫و اسـیب دیده اسـت کـه در بسـیاری از‬ ‫شهرسـتان ها این اقدام انجام شده است»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران باتا کیدبـر‬ ‫راه انـدازی شـبکه سلامت اجتماعـی تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬راه انـدازی مرا کـز مثبـت زندگی‬ ‫می تواند در راسـتای تشکیل نظام شبکه ای‬ ‫گسـترده در سـطح شـهرها و روسـتاها حرکت‬ ‫کنـد کـه برای رسـیدن بـه خدمات بهتـر باید‬ ‫به دنبـال تشـکیل شـبکه سلامت اجتماعی‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه نیازمنـد ترسـیم‬ ‫نقشه اسیب های اجتماعی هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«در حـوزه مـددکاری نیـز نیازمنـد نقشـه راه‬ ‫هسـتیم کـه بایـد در اسـتان ترسـیم شـود»‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی باتا کیدبراینکـه بایـد از‬ ‫فرسـودگی شغلی مددکاران جلوگیری شود‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا خدمت رسـانی درسـت بـه‬ ‫جامعـه تصـور ذهنی به مددکاری تغییر پیدا‬ ‫می کنـد کـه سـبب پشـتوانه بـزرگ اجتماعـی‬ ‫می شـود کـه درراسـتای ان مطالبـات در‬ ‫حـوزه مـددکاری تحقـق پیـدا می کنـد»‪ .‬در‬ ‫پایـان ایـن مراسـم از مـددکاران اجتماعـی‬ ‫شـاغل در بهزیسـتی اسـتان مازنـدران بـا‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫کمک به تامین مالی پروژه های کشور با تاسیس چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه از تاسـیس‬ ‫چهارمیـن هلدینـگ ایـن شـرکت به منظـور‬ ‫کمـک بـه تامیـن مالـی پروژه هـای کشـور‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایراسـین؛ حمیدرضـا‬ ‫عظیمیـان در مراسـم بازدیـد رئیس دفتـر‬ ‫رئیس جمهـوری از شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه تا کنـون‬ ‫سـه هلدینـگ در زمینه هـای مختلـف‬ ‫تحصیل یا تاسیس کرده و ا کنون با دریافت‬ ‫مجوزهـای الزم از سـازمان بـورس و بانـک‬ ‫مرکـزی‪ ،‬چهارمیـن هلدینـگ ان (مالـی)‬ ‫تاسـیس شده است»‪ .‬وی بابیان اینکه وزیر‬ ‫صمـت پیش ازایـن از تعریـف پروژه هایـی‬ ‫ً‬ ‫مجموعا به ارزش ‪100‬هزارمیلیاردتومان خبر‬ ‫داده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن هلدینـگ شـامل‬ ‫‪ 10‬شـرکت زیرمجموعـه شـامل شـرکت های‬ ‫سـبدگردان‪ ،‬کارگـزاری‪ ،‬رتبه بنـدی‪ ،‬بیمـه‪،‬‬ ‫یسـت کـه بـا هـدف کمـک‬ ‫بانـک و صراف ‬ ‫بـه تامیـن مالـی پروژه هـای کشـور تاسـیس‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه بابیان اینکـه ایـن شـرکت مشـکلی‬ ‫درزمینـه تامیـن مالـی پروژه هـای خـود‬ ‫نـدارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬فـوالد مبارکـه بـا اعتبـار‬ ‫باالیـی کـه در بـازار دارد می توانـد منابـع‬ ‫مالـی موردنیـاز پروژه ها را در بـازار جمع اوری‬ ‫و دراختیـار دولـت قـرار دهـد»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫یبـر‬ ‫بااشـاره به سـخن رئیس جمهـوری مبن ‬ ‫ترجیـح منافـع ملـی بـر منافـع شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬درراسـتای‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی ایـن شـرکت‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ 97‬مبلـغ پنج میلیاردتومـان‪ ،‬در سـال ‪98‬‬ ‫مبلـغ ‪10‬میلیاردتومـان و در سـال ‪ 99‬مبلـغ‬ ‫‪15‬میلیاردتومـان در قالـب کمک هـای‬ ‫اجتماعـی پرداخـت شـده اسـت‪ .‬به علاوه‪،‬‬ ‫پـس از سـیل سـال گذشـته‪ ،‬مبلـغ‬ ‫‪50‬میلیاردتومـان بـه ایـن امـر تخصیـص‬ ‫داده شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه فـوالد‬ ‫مبارکـه تنهـا بـه فکـر سـود خـود نیسـت و‬ ‫معتقـد اسـت بایـد همـواره در کنـار مـردم و‬ ‫دولـت باشـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬تا کنـون‬ ‫‪150‬میلیاردتومـان ازسـوی این شـرکت برای‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا تخصیـص داده شـده کـه‬ ‫از ایـن مقـدار در حـدود ‪117‬میلیاردتومـان‬ ‫بـه تجهیـزات مورداسـتفاده در‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان تخصیـص یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫بابیان اینکـه ایـن شـرکت ا کنـون نـه پـروژه‬ ‫بـه ارزش ‪50‬هزارمیلیاردتومـان در دسـتورکار‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬اجـرای ایـن پروژه هـا بـه‬ ‫اشـتغال زایی ‪50‬هزارنفـر به صورت مسـتقیم‬ ‫و غیرمسـتقیم‪ ،‬در همـه مناطـق کشـور‪،‬‬ ‫از هرمـزگان و خوزسـتان گرفتـه تـا یـزد‪،‬‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری و کرمـان‪ ،‬منجـر‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬عظیمیـان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«عالو هبـر انچـه ذکـر شـد‪ ،‬اسـلب گازتـرش‬ ‫بـرای اولین بـار در کشـور در شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه تولیـد شـد و ایـن امـر باعـث اجـرای‬ ‫اسـتراتژیک ترین پـروژه دولـت تدبیـر و امیـد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬همچنیـن اخیـرا نـوع جدیـدی از‬ ‫اسـلب تولیـد کردیـم کـه طر ح هـای انتقـال‬ ‫گاز و نفـت را از گـوره بـه جاسـک عملیاتـی‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به تلاش فـوالد مبارکـه‬ ‫درراسـتای امیددهـی بـه مـردم اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«مـا بـه توصیـه مقـام معظـم رهبـری و‬ ‫رئیس جمهـوری همـواره به دنبـال پمپـاژ‬ ‫امیـد و رفـع نگرانـی از تحریم هـا بوده ایـم‬ ‫تـا مـردم را همچنـان امیـدوار نگـه داریـم»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـه پـروژه‬ ‫نـورد گـرم شـماره ‪ 2‬پرداخـت و گفـت‪« :‬در‬ ‫سـال های اخیـر فـوالد مبارکـه همـواره‬ ‫پیشـگام تحـوالت بـزرگ درزمینـه صنعـت‬ ‫فـوالد بـوده اسـت‪ .‬طـرح نـورد گرم شـماره ‪۲‬‬ ‫و به روزرسـانی و همگامـی بـا تولیدکننـدگان‬ ‫بـزرگ جهـان ازجملـه طر ح هـای بـزرگ‬ ‫مطـرح دراین زمینـه بـوده و امـروز طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال فوالد مبارکـه تازه ترین گام‬ ‫این شـرکت اسـت»‪ .‬وی بابیان این مطالب‬ ‫افـزود‪« :‬اجـرای طـرح نـورد گـرم شـماره ‪2‬‬ ‫قـرار اسـت ایـن شـرکت را در افـق ‪ 1404‬بـه‬ ‫رتبـه ای برسـاند کـه نه تنهـا تامین کننـده‬ ‫نیـاز داخلـی باشـد؛ بلکـه همگام و هم راسـتا‬ ‫بـا اقتصـاد جهانـی پیـش رود‪ .‬درواقـع‬ ‫ایـن گـروه بـزرگ تولیـدی و صنعتـی معتقـد‬ ‫یکـه بر مبنـای طـرح تحـول‬ ‫اسـت درصورت ‬ ‫دیجیتـال حرکـت نکنـد‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫مزیت هـای خـود را از دسـت بدهـد و حتـی‬ ‫در بـازار داخلـی نیـز یـارای رقابـت بـا دیگـر‬ ‫تولیدکننـدگان را نداشـته باشـد؛ پـس طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال الزامی برای بقاسـت و باید‬ ‫اجرایی شود»‪ .‬عظیمیان به نقش و جایگاه‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان در طـرح تحـول‬ ‫دیجیتـال پرداخـت و گفـت‪« :‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و اسـتارت اپها در طـرح تحـول‬ ‫فـوالد مبارکـه نسـبت بـه سـایر مناطـق‬ ‫دنیـا‪ ،‬جـای بسـیار بازتـری بـرای کار دارنـد‪.‬‬ ‫بایـد توجـه کنیـم کـه ایـران تحریـم اسـت و‬ ‫بـه فضاهـای بیرونـی و دانـش کسب شـده‬ ‫و تجـارب خـارج از ایـران به راحتـی و بـه‬ ‫میـزان موردنیـاز خـود دسترسـی نـدارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه درادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«در ایـن راه‪ ،‬بـا فراخوان هـای انجام شـده‬ ‫و ارسـال اعالمیـه بـرای همـه شـرکت های‬ ‫ایرانـی‪ ،‬افـراد نخبـه و نخبـگان‪ ،‬از انـان‬ ‫درخواسـت می کنیـم کـه همـراه مـا باشـند؛‬ ‫به خصـوص اینکه ایـن راه برای ما به صورت‬ ‫کامـل شناخته شـده نیسـت و اسـتفاده‬ ‫از خـرد جمعـی در ایـن راه و به کارگیـری‬ ‫ایده هـای خالقانه افراد نخبه و شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان می توانـد دراین زمینـه راهگشـا‬ ‫باشـد و مفاهیـم جدیـدی را بـرای مـا ایجـاد‬ ‫کنـد»‪ .‬عظیمیـان بـه اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫پروژه هـای اولویت دار طرح تحول دیجیتال‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬پروژه های تعریف شـده‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در ابتـدای سـال اینده‬ ‫در حـوزه امنیـت اطالعـات و پروژه هـای‬ ‫زیرسـاختی ماننـد خودران کـردن وسـایل‬ ‫لکـردن‬ ‫نقلیـه‪ ،‬به ویـژه جرثقیل هـا و متص ‬ ‫تجهیـزات و ماشـین های عملیاتـی فعـال‪،‬‬ ‫هوشمندسـازی انبارهـا و دارایی هـای‬ ‫موجـود در فـوالد مبارکـه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫همچنیـن باتوج هبـه ابعـاد و گسـتردگی ایـن‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬بـرای اتمـام ان هـا یـک بـازه زمانـی‬ ‫‪ 20‬سـاله تعریـف شـده اسـت؛ امـا امیـد داریم‬ ‫در سـال اینـده بتوانیـم از منافـع و بـرکات‬ ‫اجـرای ایـن پروژه ها در شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫بهره منـد شـویم»‪ .‬وی درخاتمـه گفـت‪:‬‬ ‫«الگـو و شـعار ایـن پـروژه اولویـت دار‪ ،‬طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال فـوالد مبارکـه اسـت کـه‬ ‫عملیـات اجرایـی ان باحضـور دکتـر محمـود‬ ‫واعظـی؛ رئیس دفتـر و سرپرسـت نهـاد‬ ‫ریاسـت جمهوری اغـاز شـد»‪.‬‬ ‫شکستن قیمت ها با وجود تعارض منافع‬ ‫امکان پذیرنیست‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫سلامت‪ ،‬محیـط زیسـت و خدمـات‬ ‫شـهری شـورای اسلامی شـهر شـیراز از‬ ‫سـازمان سـامان دهی مشـاغل شـهری‬ ‫و فراورده هـای کشـاورزی شـهرداری‬ ‫شـیراز بازدیـد و بـا مسـئوالن ایـن‬ ‫سـازمان دیـدار کـرد‪ .‬دکتـر علـی ناصـری‬ ‫ضمـن ابـراز خرسـندی از اقدام هـای‬ ‫دردسـت اقدام سـازمان سـامان دهی مشـاغل شـهری و فراورده هـای‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬بااشـاره به قیمت باالی محصوالت کشاورزی گفت‪« :‬تازمانی که‬ ‫در مبحـث قیمت گـذاری‪ ،‬تعـارض منافـع وجـود دارد بـا افزایـش قیمـت‬ ‫میـوه و محصـوالت کشـاورزی روبـه رو خواهیـم بـود»‪ .‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫سلامت‪ ،‬محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورا افـزود‪« :‬درخصـوص‬ ‫سـامان دهی مشـاغل شـهری و راه انـدازی بازارچه هـای عرضـه مسـتقیم‬ ‫محصـوالت کشـاورزی بـا قیمـت مناسـب؛ کمیسـیون سلامت‪ ،‬محیـط‬ ‫زیسـت و خدمات شـهری و شـورای اسلامی شـهر سیاسـت گذاری های الزم‬ ‫را مبـذول داشـته اند»‪ .‬وی بـه راه انـدازی ‪ ۲۲‬بازارچـه عرضـه محصـوالت‬ ‫کشـاورزی در مناطـق ‪ 11‬گانـه شـهر شـیراز تـا پایـان سـال جـاری اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬از این تعـداد‪ ،‬پنـج بازارچـه جهـت عرضـه محصـوالت گواهی شـده‬ ‫و اسـتاندارد و ‪ 17‬بازارچـه جهـت عرضـه مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬ضمن انکـه در ‪ 17‬بازارچـه مذکـور نیـز پیش بینـی‬ ‫عرضـه محصـوالت کشـاورزی گواهی شـده و اسـتاندارد هـم صـورت‬ ‫پذیرفتـه اسـت»‪ .‬مهنـدس مبشـری؛ رئیـس سـازمان سـامان دهی مشـاغل‬ ‫شـهری و فراورده هـای کشـاورزی شـهرداری شـیراز نیـز بااشـاره به کارهـای‬ ‫دردسـت اقدام؛ دررابطه بـا سـامان دهی برخـی مشـاغل شـهری گفـت‪:‬‬ ‫«طـرح سـامان دهی بارفروشـان به صـورت پایلـوت در منطقـه چهـار و پنـج‬ ‫اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تـا پایـان سـال جـاری بخشـی از سـایت‬ ‫سـامان دهی بنکـداران و در سـال اینـده سـایت سـامان دهی اهن فروشـان‬ ‫امـاده بهره بـرداری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تغییرات مثبت رویکرد مدیریت شهری گرگان‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گرگان اظهار کرد‪:‬‬ ‫«تغییـرات مثبتـی در رویکـرد‬ ‫مدیریـت شـهری گـرگان ایجـاد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سـید محمـد‬ ‫مرتضـوی در همایـش معرفـی‬ ‫‪ ۱۳‬پـروژه شـهرداری گـرگان‬ ‫کـه در سـالن های همایـش‬ ‫شـهرداری گـرگان برگـزار شـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬تغییـر رویکـرد‬ ‫مثبتـی در ایـن دوره مدیریـت شـهری ایجـاد شـده و مجموعـه اقدامـات‬ ‫صورت گرفتـه در حوزه هـای عمرانـی و گردشـگری در ایـن دوره مدیریـت‬ ‫شـهری تازگـی دارد»‪ .‬مرتضـوی افـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن و محوری تریـن‬ ‫ دسـت احداث‪ ،‬تله کابیـن گـرگان اسـت کـه بیشـترین مطالبـه‬ ‫پروژه هـای در ِ‬ ‫براسـاس پژوهش هـای میدانـی را داشـته اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬الزم‬ ‫می دانـم از مجموعـه شـهرداری کـه بابـت اخـذ ‪ ۱۴‬مجـوز بـرای احـداث‬ ‫تله کابیـن ظـرف مـدت دوسـال زحمـت فراوانـی کشـید تشـکر کنـم و‬ ‫امیـدوارم براسـاس وعده هایـی کـه داده ایـم در بهـار اینـده شـاهد شـروع‬ ‫عملیـات سـاخت ان باشـیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬براسـاس توافـق خوبـی کـه بـا‬ ‫جهـاد کشـاورزی صـورت گرفتـه تملـک پـارک چهارهکتـاری در مرکـز شـهر‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارد و در بودجـه سـال اینـده ردیـف و رقمـی بـرای افتتـاح‬ ‫ان منظـور کرده ایـم»‪ .‬مرتضـوی بـه تـاالر فرهنگـی گـرگان اشـاره و بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬بیـش از ‪۱۰‬سـال از عقـد قـرارداد ایـن پـروژه بـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫می گـذرد و پیشـرفت پـروژه بسـیار محـدود بـوده کـه طبـق اخریـن مذا کـرات‬ ‫قـرار شـده دراختیـار شـهرداری قـرار بگیـرد و تامیـن منابـع ان را در بودجـه‬ ‫سـال اینـده پیش بینـی کرده ایـم»‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر کرج عنوان کرد؛‬ ‫شفافیت در حوزه امال ک؛ نیازمند مستندسازی‬ ‫علیرضـا نصیرمنـش‪ /‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کـرج گفـت‪:‬‬ ‫«شـفافیت در حـوزه املا ک نیـاز‬ ‫بـه مستندسـازی و تهیـه بانـک‬ ‫جامـع اطالعاتـی دارد»‪ .‬ا کبـر‬ ‫سـلیم نژاد در حاشـیه راه انـدازی‬ ‫سـامانه اتوماسـیون جامـع امال ک و‬ ‫مسـتغالت شـهرداری کـرج موسـوم‬ ‫بـه «سـامان شـهر» بابیان اینکـه‬ ‫ایـن اقـدام بایـد در سـال های قبـل‬ ‫محقـق می شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬هرچـه سـایه شـفافیت بـر دارایی هـای نهادهـا‬ ‫بیشـتر گسـترانده شـود‪ ،‬میـزان فسـاد و تخلفـات و دسـت اندازی بـه منافـع‬ ‫عمومـی کاهـش می یابـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬املا ک بخـش مهمـی از دارایی هـای‬ ‫سـرمایه ای شـهرداری کـرج را شـامل می شـوند کـه بـا راه انـدازی ایـن سـامانه‬ ‫اطالعـات ان هـا بـه روز در دسـترس قـرار دارد و فرایندهـای مزایـده و تهاتـر و‬ ‫اجـاره ان هـا تـوام بـا شـفافیت و عدالـت خواهـد بـود و به مـرور بسـتر هرگونـه‬ ‫سوءاسـتفاده و رانـت برچیـده می شـود»‪ .‬سـلیم نژاد درپایـان از دسـتگاه قضـا‬ ‫و نهادهـای نظارتـی درخواسـت کـرد در بحث شفاف سـازی‪ ،‬مستندسـازی و‬ ‫تهیـه بانک هـای جامـع اطالعاتی شـهرداری ها و سـایر نهادها اعـم از امال ک‪،‬‬ ‫معاملات‪ ،‬وا گذاری هـا و ‪ ...‬همچـون گذشـته مطالبه گـری الزم را داشـته‬ ‫باشـند تـا از ایـن گـذر بسـتر شناسـایی و مقابلـه بـا هرگونـه دسـت اندازی بـه‬ ‫ثروت هـا و منافـع عمومـی تسـهیل شـود‪.‬‬ ‫احداث بوستان ساحلی صدف در بندرعباس‬ ‫لو دوم پویش «‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران» صورت گرفت؛‬ ‫در هفته چه ‬ ‫بهره برداری از طرح اب رسانی به ‪ 11‬روستای استان اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫در هفتـه چهـل ودوم «پویـش ‪#‬هـر هفتـه_‬ ‫الف_ب_ایـران» باحضـور ویدئوکنفرانسـی‬ ‫وزیـر نیـرو و همچنین معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار اردبیـل‪ ،‬فرمانـدار اردبیـل‬ ‫و مدیـران عامـل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫اردبیـل و شـرکت اب و فاضلاب اسـتان و‬ ‫تعـدادی از مدیـران و مسـئولین اسـتانی‬ ‫طـرح اب رسـانی بـه ‪ 11‬روسـتای اسـتان‬ ‫اردبیـل بـه بهره برداری رسـید‪ .‬در این برنامه‬ ‫ُ‬ ‫طر ح هـای اب رسـانی بـه ‪ ۲۵۶‬روسـتا در نـه‬ ‫اسـتان کشـور بـه بهره بـرداری رسـید و بیـش‬ ‫از ‪172‬هزارنفـر جمعیـت روسـتایی کشـور از‬ ‫اب سـالم و پایـدار بهره منـد شـدند»‪ .‬وزیـر‬ ‫نیـرو دراین مراسـم اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن‬ ‫خدمت رسـانی کـه دامنـه وسـیعی دارد‪،‬‬ ‫جایـگاه و نقـش اب و اینکـه اب کافی‪ ،‬سـالم‬ ‫و پایـدار دراختیـار سـا کنان روسـتاها قـرار‬ ‫گیـرد‪ ،‬بسـیار حائزاهمیـت اسـت»‪ .‬دکتـر رضا‬ ‫اردکانیـان ادامـه داد‪« :‬تعـداد قابل توجهـی‬ ‫ً‬ ‫از روسـتاهای مـا سـالیان سـال اصلا‬ ‫شناخته شـده نبـود؛ ماننـد مناطـق بکـری‬ ‫کـه بـر اثـر حادثه و تصادفی کشـف می شـد به‬ ‫جامعه معرفی می شـدند‪ .‬با پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی توجـه بـه ایـن گـروه از جامعـه بـرای‬ ‫اسـتقالل کشـور در اولویـت قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬اسـتقالل کشـور از جملـه بـه‬ ‫موضـوع خودکفایـی در تامین منابع غذایی‬ ‫وابسـته و اسـتقرار عدالـت اجتماعـی مهـم‬ ‫بـود؛ بنابرایـن موضـوع روسـتاها در اولویـت‬ ‫قـرار گرفت‪ .‬جهاد سـازندگی روسـتاها شـکل‬ ‫و در بخش هـای مختلـف کارهایـی انجـام‬ ‫گرفـت»‪ .‬وزیـر نیرو بااشـاره به اینکه تـا پیش از‬ ‫دولـت یازدهم کمتر از یک میلیون جمعیت‬ ‫روسـتایی مـا از شـبکه اب سـالم و پایـدار‬ ‫برخـوردار بودنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تـا قبـل از‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬شـبکه و تاسیسـات‬ ‫اب در بیـش از ‪33‬هـزار روسـتای کشـور بـا‬ ‫نبـر ‪20‬میلیون نفـر احـداث‬ ‫جمعیـت افزو ‬ ‫شـده بـود‪ ،‬امـا از ایـن مجمـوع تنهـا حـدود‬ ‫‪900‬هزارنفر سا کن در ‪ 2600‬روستا از اب شرب‬ ‫پایـدار برخـوردار بودنـد»‪ .‬دکتـر اردکانیـان‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بـا احتسـاب افتتـاح طر ح های‬ ‫افتتاح شـده امـروز‪ ،‬ا کنون مجموع جمعیت‬ ‫برخـوردار از شـبکه اب سـالم و پایـدار بـه‬ ‫ُ‬ ‫حـدود نه میلیـون و ‪400‬هزارنفـر رسـیده‬ ‫است؛ هرسال بیش از یک میلیون هم وطن‬ ‫روسـتایی بـه ایـن شـبکه وصـل شـدند و‬ ‫تعداد روسـتاهای متصل به شـبکه به بیش‬ ‫از ‪15‬هـزار روسـتا رسـیده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«تـا نیمـه سـال اینـده کـه فعالیـت دولـت‬ ‫دوازدهـم ادامـه خواهـد داشـت ‪ ،‬جمعیـت‬ ‫روسـتایی برخـوردار از اب شـرب سـالم و‬ ‫پایـدار بـه بیـش از ‪10‬میلیون نفـر خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬دکتـر اردکانیـان افـزود‪« :‬از ابتـدای‬ ‫امسـال تا کنـون ‪ 1250‬روسـتا بـا جمعیـت‬ ‫‪825‬هزارنفـر بـه شـبکه اب شـرب پایـدار در‬ ‫روسـتاها وصل شـدند»‪ .‬وزیر نیرو همچنین‬ ‫گفـت‪« :‬بـا احتسـاب پروژه هـای اب رسـانی‬ ‫روسـتایی کـه در هفتـه چهـل و دوم پویـش‬ ‫‪#‬هـر هفته_الف_ب_ایـران بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ ،‬درمجموع ‪ 246‬پروژه بزرگ اب‪ ،‬برق‬ ‫ً‬ ‫یسـت‬ ‫تو ساز ‬ ‫و فاضلاب کـه عمدتـا ساخ ‬ ‫و تعـدادی هـم پروژه هـای سـازوکاری بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪65‬هـزار و ‪500‬میلیاردتومـان‬ ‫در چارچـوب ایـن پویـش وارد مـدار شـده و‬ ‫تعـداد قابل توجهـی پـروژه امـاده دیگـر داریم‬ ‫کـه در هفته هـای پیـش رو تـا پایـان سـال در‬ ‫بخش هـای مختلـف افتتـاح خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫یسـت؛ ایـن ‪ 256‬طـرح اب رسـانی در‬ ‫گفتن ‬ ‫‪ 39‬روسـتای اذربایجان شرقی‪ 26 ،‬روستای‬ ‫اذربایجـان غربـی‪ 11 ،‬روسـتای اردبیـل‪57 ،‬‬ ‫روسـتای هرمـزگان‪ 12 ،‬روسـتای چهارمحال‬ ‫و بختیـاری‪ 25 ،‬روسـتای یـزد‪ 13 ،‬روسـتای‬ ‫ایلام‪ 41 ،‬روسـتای فـارس و ‪ 32‬روسـتای‬ ‫اسـتان قزویـن افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬شـهردار‬ ‫بندرعبـاس از احـداث یـک‬ ‫بوسـتان سـاحلی صـدف‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫‪25000‬مترمربـع خبـر داد‪ .‬عبـاس‬ ‫امینـی زاده دراین ارتبـاط اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬توسـعه شـهر بندرعبـاس‬ ‫بـا محـور قـراردادن سـاحل و دریـا‬ ‫یکی از برنامه های عملیاتی شده‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس طـی سـال های اخیـر اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬احـداث‬ ‫بوسـتان های سـاحلی‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت ها در نـوار سـاحلی‪ ،‬تلاش بـرای‬ ‫ایجـاد جاذبه هـای سـاحلی جدیـد‪ ،‬توجـه بـه ورزش هـای سـاحلی و غیـره‬ ‫برخـی از اقدامـات صورت گرفتـه دراین زمینـه اسـت»‪ .‬شـهردار بندرعبـاس‬ ‫بابیان اینکـه پـروژه توسـعه بلـوار سـاحلی در حدفاصـل میـدان الرک تـا‬ ‫بنـدر مسـافری شـهید حقانـی به عنـوان یـک پـروژه بـزرگ‪ ،‬بخشـی از ایـن‬ ‫نـگاه اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬درادامـه ایـن پـروژه‪ ،‬از ماه هـا قبـل احـداث‬ ‫بوسـتان سـاحلی صـدف در دسـتورکار شـهرداری بندرعبـاس قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬امینـی زاده بابیان اینکـه ایـن بوسـتان موجـب ایجـاد فضـای جدیـد‬ ‫تفریحـی و گردشـگری در شـهر می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بوسـتان صـدف در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪25000‬مترمربـع توسـط سـازمان عمـران و بازافرینـی شـهری‬ ‫شـهرداری بندرعباس درحال احداث اسـت»‪ .‬این مقام مسـئول از پیشرفت‬ ‫‪60‬درصـدی ایـن پـروژه خبـر داد و اضافـه کـرد‪« :‬درنظرگرفتـن یـک محوطـه و‬ ‫محل تجمع بزرگ در بوستان صدف‪ ،‬از مهم ترین ویژگی های این مجموعه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬مسـیر ماشـین برقـی‪ ،‬اسـتخر اب بـازی کـودکان‪،‬‬ ‫دسترسـی بـه سـاحل‪ ،‬پارکینـگ تا کسـی‪ ،‬زمیـن ورزشـی‪ ،‬مسـیر پیـاده روی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫و دوچرخه سـواری و غیـره از دیگـر بخش هـای ایـن بوسـتان ساحل ‬ ‫امینـی زاده خاطرنشـان کـرد‪« :‬مجمـوع اعتبـار اختصاص یافتـه بـه ایـن پـروژه‬ ‫بالغ بـر ‪55‬میلیاردریال اسـت که امیدواریم طبق برنامـه زمان بندی در موعد‬ ‫مشـخص بـه بهره بـرداری برسـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2188‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا عنوان کرد؛‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫رعایت پروتکل ها‪ ،‬پیک کرونایی را عقب انداخت‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫افزودن ‪۱۹‬هزار مشترک جدید به شبکه گاز‬ ‫نیروی انسانی؛ زیربنای موفقیت فوالد مبارکه‬ ‫در طرح تحول دیجیتال‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪« :‬رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی ورود بـه پیـک و مـوج کرونایـی را در اسـتان بـه تاخیـر انداختـه‬ ‫اسـت»‪ .‬سـید عبـاس موسـوی با اشـاره به وضعیـت شـکننده اسـتان ازنظـر‬ ‫شـیوع کرونا اظهار داشـت‪« :‬در حال حاضر روند ابتال و شـیوع کرونا در اسـتان‬ ‫دارای شـیب مالیـم و کاهشی سـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه مازنـدران جـزو اولیـن‬ ‫اسـتان های شـیوع کرونـا به شـمار مـی رود‪ ،‬افـزود‪« :‬این درحالی سـت که‬ ‫نسـبت بـه دیگـر اسـتان ها وارد پیک هـا و موج هـای کرونایـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه عوامـل مختلفـی در شـیوع بیمـاری تحـت تاثیـر اسـت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬رعایت پروتکل های بهداشـتی در دیر واردشـدن اسـتان به موج‬ ‫و پیک هـای کرونایـی موثـر بـوده اسـت و پنـج هفتـه دیـر از کشـور وارد پیـک‬ ‫سـوم بیمـاری شـدیم»‪ .‬موسـوی باتا کید بـر رعایـت پروتکل های بهداشـتی و‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی در اسـتان اظهـار داشـت‪« :‬ا گـر بتوانیـم رونـد انتقـال‬ ‫بیمـاری را کنـد کنیـم‪ ،‬ورود بـه پیـک کرونایـی بـا تاخیـر مواجـه می شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران با بیان اینکـه ا کنـون شـاهد شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـای انگلیسـی در برخـی مناطـق کشـور هسـتیم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«عوامـل مختلفـی می توانـد پیـک بیمـاری را بـه تاخیـر بینـدازد»‪ .‬وی تاثیـر‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی را در بسـتری بیمـاران موثـر دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«نظرهـای متفاوتـی دربـاره اعمـال محدودیت هـای کرونایـی وجـود دارد و‬ ‫برخـی برایـن عقیـده هسـتند محدودیت هـا بایـد قبـل از شـروع پیـک انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران یـاداور شـد‪« :‬پیک هـای‬ ‫بیماری در مازندران در هر دوره کاهش یافته اسـت و در حال حاضر وضعیت‬ ‫اسـتان روبه بهبـود اسـت»‪ .‬وی بـا اظهـار اینکـه پیک هـای کرونایـی سـبب‬ ‫نشـد تـا فشـار بـه بخـش و سیسـتم درمانـی وارد شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در پیک هـای‬ ‫کرونایـی ‪ ۵۰‬درصـد ظرفیـت بخش هـای درمانـی اشـغال شـده بـود»‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫رونمایی از کتاب «تاریخ اب و فاضالب اصفهان»‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫باحضـور جمعـی از مدیـران عامـل ادواری شـرکت ابفـا‪ ،‬کتـاب «تاریـخ اب و‬ ‫فاضلاب اصفهـان» رونمایـی شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان‬ ‫دراین مراسـم گفـت‪« :‬ایـن کتـاب باهـدف مستندسـازی تالش هایـی کـه‬ ‫در دهـه چهـل تا کنـون درراسـتای ارائـه خدمـات زیر بنایـی همچـون تامیـن‬ ‫اب شـرب سـالم و بهداشـتی و جمـع اوری‪ ،‬دفـع و تصفیـه فاضلاب بـه مـردم‬ ‫اصفهـان صـورت گرفتـه‪ ،‬منتشـر شـده اسـت»‪ .‬هاشـم امینـی بابیان اینکـه‬ ‫بنیان گـذار صنعـت ابفا در کشـور‪ ،‬اصفهان اسـت عنـوان کرد‪« :‬صنعـت ابفا در‬ ‫اصفهـان پایه گذاری شـد و دیگر اسـتان های کشـور بـا الگوبـرداری از اصفهان‪،‬‬ ‫چگونگـی ارائـه خدمـات ابفـا را در دسـتورکار قـرار دادنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«صنعـت ابفـا اصفهـان همچنـان در ارائـه خدمـات بـه مردم در کشـور پیشـرو‬ ‫محسـوب می شـود؛ چرا کـه کارکنـان فعلـی ایـن صنعـت‪ ،‬میـراث دار خوبـی‬ ‫ازلحـاظ خدمات رسـانی بی وقفـه بـه مـردم هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا‬ ‫استان اصفهان بابیان اینکه در ‪ 11‬سال گذشته به رغم محدودیت های منابع‬ ‫اب‪ ،‬اب شرب پایدار مردم تامین شد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬عالوه بر اینکه با استفاده‬ ‫از تکنولـوژی نویـن اب شـرب مـردم در سـطح اسـتان به صـورت پایـدار تامیـن‬ ‫شـد‪ ،‬خدمات رسـانی درقالـب جمـع اوری‪ ،‬انتقـال‪ ،‬دفـع فاضلاب به صـورت‬ ‫ً‬ ‫بهداشتی با سرعت قابل توجهی در دستورکار قرار گرفت‪ ،‬به گونه ای که تقریبا‬ ‫در هرسـال یـک تصفیه خانـه در سـطح اسـتان در مدار بهر هبـرداری قرار گرفته‬ ‫اسـت»‪ .‬امینـی بـه سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در پروژه هـای ابفـا اشـاره‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬از سـال ‪ 92‬تا کنـون بیـش از سـه هزار میلیاردتومان بـه‬ ‫روش هـای مختلـف ازجملـه بیـع متقابل‪ ،‬فاینـاس و تبصره ‪ 3‬سـرمایه گذاری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بهره منـدی ابفـا از تکنولـوژی در ارائـه خدمـات مسـتمر بـه‬ ‫مردم را موثر برشـمرد و بیان داشـت‪« :‬تودشـک اولین شـهر هوشـمند ازلحاظ‬ ‫تامیـن و توزیـع اب شـرب اسـت و ایـن امـر در دیگـر شـهرها هماننـد خوانسـار‬ ‫و بـادرود عملیاتـی شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ 23« :‬خدمـت ابفـا به صـورت‬ ‫الکترونیک و غیرحضوری ارائه می شود که این امر بیانگر بهره مندی مطلوب‬ ‫ابفا اصفهان از دانش روز است»‪ .‬امینی گفت‪« :‬شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهـان نخسـتین شـرکت ابفای کشـور ب هشـمار مـی رود که تا کنـون با نصب‬ ‫یک میلیون و ‪ 400‬هزار انشـعاب اب در ‪ 98‬شـهر و حدود ‪ 1000‬روسـتای اسـتان‬ ‫و نیـز نصـب ‪ 670‬هـزار انشـعاب فاضلاب در ‪ 35‬شـهر و پنـج روسـتای اسـتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬جمعیتی بالغ بر چهارمیلیون و ‪ 800‬هزارنفر را در بخش اب و نزدیک‬ ‫به سه میلیون و ‪ 120‬هزارنفر را در بخش فاضالب تحت پوشش خود قرار داده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان بابیان اینکـه ایـن کتـاب در‬ ‫‪ 604‬صفحـه‪ ،‬قطـع وزیـری و درقالـب شـش فصـل و دو ضمیمـه منتشـر شـده‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬اصفهـان در دهـه ‪ 1340‬شمسـی‪ ،‬اصفهـان پیـش از تشـکیل‬ ‫سـازمان اب و فاضلاب‪ ،‬تاسـیس سـازمان اب و فاضلاب اصفهـان‪ ،‬گسـترش‬ ‫کار سـازمان ابفـا بـه شـهرهای اطـراف و تشـکیل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان عناویـن پنـج فصـل نخسـت این کتـاب را تشـکیل می دهنـد‪ .‬فصل‬ ‫ششم این کتاب که تاریخ شفاهی نام دارد حاوی ‪ 20‬مصاحبه با افراد مطلع‬ ‫و تاثیرگذار درطول تاریخ فعالیت شرکت اب و فاضالب استان اصفهان است‬ ‫کـه مطالعـه ان بـرای مخاطـب لذت بخـش اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا‬ ‫اسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬ضمیمـه نخسـت ایـن کتـاب بـه خاطـرات مهندس‬ ‫امیـر سـعید موسـوی حجـازی بنیان گـذار سـازمان اب و فاضلاب اصفهـان در‬ ‫سال ‪ 1345‬اختصاص دارد که نگاهی ژرف و موشکافانه به معضل تامین اب‬ ‫شـرب و همچنین جمع اوری‪ ،‬دفع و تصفیه فاضالب در کهن شـهر اصفهان‬ ‫انداختـه اسـت‪ .‬ضمیمـه دوم ایـن کتـاب نیـز شـامل ‪ 13‬سـند و ‪ 74‬قطعـه‬ ‫عکـس اسـت کـه تعـداد زیـادی از ان هـا بـرای نخسـتین بـار منتشـر می شـود»‪.‬‬ ‫اضافه می شود که دکتر عبدالمهدی رجایی؛ مورخ و از پژوهشگران دانشگاه‬ ‫اصفهان و مهرداد خورسـندی؛ سرپرسـت گنجینه و مرکز اسـناد شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان اصفهـان‪ ،‬کار نگارش کتاب «تاریـخ اب و فاضالب اصفهان»‬ ‫را در مدتـی بیـش از یک سـال بـه انجـام رسـانده اند‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫اردبیل‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ایریسـا گفـت‪:‬‬ ‫«سـرمایه گذاری در نیـروی انسـانی زیربنـای‬ ‫موفقیـت فـوالد مبارکـه در طـرح تحـول‬ ‫دیجیتـال اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایراسـین؛‬ ‫رسـول سـرائیان در مراسـم بازدیـد محمـود‬ ‫واعظـی؛ رئیس دفتـر ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫از شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫میلاد حضـرت علـی(ع) بـه اهمیـت تحـول‬ ‫دیجیتـال در صنعـت فـوالد جهـان و‬ ‫ضـرورت توسـعه ان در شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫پرداخـت و توضیـح داد‪« :‬مهم ترین مسـئله‬ ‫این اسـت که دورنمـای مـا در پنج سـال اینده‬ ‫چیسـت و در مسـیر ان بـا چـه چالش هایـی‬ ‫مواجـه خواهیـم بـود؛ چرا کـه بقـا و تـداوم‬ ‫حیـات در صنعـت اسـتراتژیک فـوالد از‬ ‫دغدغه هـای اساسـی مدیـران اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬از یک سـو‪ ،‬موضوعـات رقابـت و‬ ‫صـادرات‪ ،‬مسـائلی بسـیار جـدی و اساسـی‬ ‫بـرای اینـده بـازار اسـت و ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫میـزان رضایتمنـدی مشـتری و الزامـات‬ ‫محیـط زیسـتی و تنـوع محصـوالت تولیدی‬ ‫از چالش هـای صنعـت فـوالد در تمـام دنیـا‬ ‫محسـوب می شـود تـا درنهایـت محصـول‬ ‫تتـر و قیمـت تمام شـده‬ ‫تولیـدی با کیفی ‬ ‫کمتـر و انعطاف پذیـری بیشـتر دراین زمینـه‬ ‫رقـم بخـورد»‪ .‬وی بـ ه مـرور تاریخـی اهمیـت‬ ‫انقالب هـای صنعتـی و تاثیـر ان بـر تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی (‪ )GDP‬اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬در طـی ‪ 1800‬سال گذشـته‪ ،‬سـه‬ ‫انقلاب صنعتـی رخ داده و مهم تریـن‬ ‫رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی در انقلاب‬ ‫دیجیتـال محقـق شـده اسـت»‪ .‬سـرائیان‬ ‫افزود‪« :‬در سـال ‪ 1917‬میالدی‪ ،‬سـه شـرکت‬ ‫فـوالدی در جایـگاه ‪ 10‬شـرکت برتـر دنیـا جـا‬ ‫داشـتند کـه ‪50‬سـال بعـد اثـری از ان هـا‬ ‫یسـت که از سـال ‪2017‬‬ ‫نبـود؛ این درحال ‬ ‫بـازار سـرمایه دراختیـار پنـج غـول دیجیتالـی‬ ‫دنیاسـت»‪ .‬وی بـه نقـش و جایـگاه صنعـت‬ ‫فـوالد در بـازار سـرمایه ایـران هـم اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬شـش شـرکت فـوالدی و‬ ‫معدنـی در بـازار سـرمایه حضـور دارنـد کـه‬ ‫باتوج هبـه ظهـور و توسـعه پرشـتاب انقلاب‬ ‫صنعتـی‪ ،‬پیش بینـی می شـود ایـن جایـگاه‬ ‫در پنج سـال اینده دسـتخوش تغییـر‬ ‫شـود»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ایریسـا باتا کیدبر‬ ‫شـیب رشـد غول هـای دیجیتـال گفـت‪:‬‬ ‫«شـرکت های سـنتی از ایـن شـرکت های‬ ‫دیجیتـال فاصلـه دارنـد و پیش بینـی‬ ‫می شـود سـهم اقتصـاد دیجیتـال در دنیـا‬ ‫از ‪15.5‬درصـد در سـال ‪ 2016‬بـه ‪25‬درصـد‬ ‫در سـال ‪ 2025‬افزایـش یابـد و تحـول‬ ‫دیجیتـال در یـک بـازه ‪ 10‬سـاله‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـرمایه ‪100‬میلیـون دالری خواهـد داشـت‬ ‫کـه بسـیار قابل توجـه اسـت»‪ .‬سـرائیان‬ ‫بـه انقلاب چهـارم صنعتـی در کشـورهای‬ ‫مختلـف اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬از سـال ‪2011‬‬ ‫تـا ‪ 2015‬سـرمایه گذاری در ایـن بخـش تحت‬ ‫عناویـن مختلف و با اعتبـار ‪200‬میلیون یورو‬ ‫تـا دومیلیـارد یـورو اغـاز شـده اسـت تـا بـا‬ ‫تحقـق پلتفرم هـای مربوطـه‪ ،‬بسـته بـه‬ ‫درگیـری صنایـع باالدسـتی و پائین دسـتی‪،‬‬ ‫اقتصـاد کشـورها بیـن چهـار تـا ‪10‬درصـد‬ ‫ارتقـاء یابـد»‪ .‬وی بااشـاره به اشـتغال زایی‬ ‫‪ 100‬تـا ‪300‬میلیون نفـر در مشـاغل وابسـته‬ ‫بـه انقلاب چهـارم صنعتـی افـزود‪« :‬رتبـه‬ ‫دهـم صنعـت فـوالد ایـران در جهـان نشـان‬ ‫می دهـد کـه ا گـر دراین زمینـه غفلـت‬ ‫شـود‪ ،‬امـکان از دسـت رفتن ایـن جایـگاه‬ ‫چنـدان دور از انتظـار نیسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ایریسـا بااشـاره به ارتقـای صنعـت‬ ‫فـوالد اظهـار داشـت‪« :‬رقبـای اصلـی‬ ‫فوالدسـازی مـا اعـم از تاتـا اسـتیل هنـد‪،‬‬ ‫پوسـکوی کـره جنوبـی و ارسـلورمتال امریکا‬ ‫وارد انقلاب صنعتـی چهـارم شـده اند‪.‬‬ ‫یسـت که مجمـع جهانـی اقتصـاد‬ ‫این درحال ‬ ‫و مکنـزی‪ ،‬باشـگاه «فانـوس دریایـی» را‬ ‫تشـکیل داده انـد و شـرکت ها با پیاده سـازی‬ ‫موفـق انقلاب صنعتـی چهـارم می تواننـد‬ ‫بـه عضویـت ایـن باشـگاه دراینـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬شـرکت فـوالدی چینـی از سـال‬ ‫‪ 2017‬چشـم انداز خـود را طراحـی کـرد و در‬ ‫سـال ‪ 2019‬بـه ایـن باشـگاه راه یافـت‪ .‬ایـن‬ ‫امـر نشـان می دهـد مـا هـم بـا فاصلـه زمانـی‬ ‫کمـی می توانیـم خـود را بـه ایـن جایـگاه‬ ‫برسـانیم»‪ .‬سـرائیان بااشـاره به رونمایـی از‬ ‫طـرح تحـول دیجیتـال شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫در ‪ 5‬مردادمـاه گفـت‪« :‬از ششـم مردادمـاه‪،‬‬ ‫‪ 11‬پروژه دراین راسـتا تعریف شده و علی رغم‬ ‫اعمـال تحریم هـا‪ ،‬بـا به کارگیـری مشـاور‬ ‫بین المللـی از یـک شـرکت معتبـر المانـی‬ ‫درصددیم که ‪ 22‬پروژه اولویت دار در تحول‬ ‫دیجیتـال شـرکت فـوالد مبارکـه را دنبـال‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی بـه احـداث مرکـز نـواوری تحـول‬ ‫دیجیتـال در پـارک پردیـس دانشـگاه تهـران‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ایـن مرکـز شـتاب دهی‪،‬‬ ‫جمـع اوری اسـتارت اپها و توسـعه نـواوری‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در خردادمـاه‬ ‫سـال اینـده بـه بهره بـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ایریسـا بـه برگـزاری‬ ‫دوره هـای اموزشـی بـا همـکاری دانشـگاه‬ ‫اصفهـان بـرای مدیـران شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه هـم اشـاره ای کـرد و افـزود‪« :‬دعـوت‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان بـا محوریـت‬ ‫مفاهیـم هـوش مصنوعـی‪ ،‬فناوری هـای‬ ‫نوظهـور‪ ،‬لجسـتیک هوشـمند و اسـتفاده از‬ ‫ِای اربی ار با تعریف سـرمایه گذاری و حمایت‬ ‫مالـی از دیگـر اقدام هـای شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در توسـعه طـرح تحـول دیجیتـال‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به هشـتگ «فوالدینـو»‬ ‫گفـت‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه سـنگ بنای‬ ‫انقلاب چهـارم صنعتی سـت و بـا تحـول‬ ‫دیجیتـال می توانـد ایـن مهـم را بـه تمـام‬ ‫گروه هـای فـوالدی و صنعـت کشـور تعمیـم‬ ‫دهـد»‪ .‬سـرائیان ضمـن تقدیـر و تشـکر‬ ‫از حمایـت دکتـر عظیمیـان‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه از توسـعه طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال اظهـار داشـت‪« :‬پیمـودن‬ ‫ایـن مسـیر باتوج هبـه نـو بـودن مسـئله بـا‬ ‫چالش هایـی مثـل نبـود شـرکت امـاده و‬ ‫مسـائل بین المللـی روبه روسـت کـه البتـه‬ ‫ایـن مسـائل حل شدنی سـت‪ ،‬امـا موضـوع‬ ‫متـر کمبـود نیـروی انسـانی مسـتعد‬ ‫مه ‬ ‫درزمینـه تحـول دیجیتـال اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬دنیـا بـا کمبـود نیروی انسـانی‬ ‫مسـتعد دسـت به گریبان اسـت‪ .‬بـرای‬ ‫نمونـه‪ ،‬در کشـور پرجمعیـت هندوسـتان‬ ‫بـا زیرسـاخت های مطلـوب ای تـی‪ ،‬بـراورد‬ ‫شـده است که در سـال ‪ 2021‬به ‪230‬هزارنفر‬ ‫متخصـص امنیـت سـایبری نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫این درحالی ست که درامد این افراد در تمام‬ ‫جهـان باالسـت و این امکان بـرای ما فراهم‬ ‫نیسـت کـه از نیروهـای خارجـی بهره منـد‬ ‫شـویم و ازسـوی دیگر متخصصـان حـوزه‬ ‫امنیـت سـایبری جـذب کشـورهای دیگـر‬ ‫می شـوند؛ بنابراین سـرمایه گذاری بر نیروی‬ ‫انسـانی زیربنای موفقیت ما در طرح تحول‬ ‫دیجیتال اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ایریسا‬ ‫بااشـاره به تعریـف اهـداف کوتاه مـدت‪،‬‬ ‫میان مـدت و بلندمـدت در حـوزه تحـول‬ ‫دیجیتـال در شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬درنظـر داریـم بـا سـرمایه گذاری در‬ ‫خانـه ریاضیـات اصفهـان‪ ،‬باشـگاه رباتیـک‬ ‫بـرای گـروه سـنی دانش امـوزان تشـکیل‬ ‫دهیـم و در سـه دانشـگاه صنعتـی اصفهان‪،‬‬ ‫شـریف و امیرکبیر و شهرسـتان های صنعتی‬ ‫اسـتان اصفهـان هـم درزمینـه امـوزش‬ ‫سـرمایه گذاری کنیم»‪ .‬وی درپایان با تشـکر‬ ‫مجـدد از حمایت هـای مدیرعامـل محتـرم‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬امیدواریـم‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در ‪ 1404‬بـه باشـگاه‬ ‫«فانـوس دریایـی» ملحـق شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کردستان خبر داد؛‬ ‫دریافت هشت گواهینامه ایزو‪ ،‬در ادامه مسیر تعالی سازمانی‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز کردسـتان مسـیر‬ ‫تعالـی سـازمانی را این گونـه تشـریح کـرد‪:‬‬ ‫«امـروزه‪ ،‬ابزارهـای مدیریتـی مختلفـی‬ ‫مورداسـتفاده سـازمان ها قـرار می گیـرد و‬ ‫سیسـتم های نوین مدیریتی توانسته است‬ ‫دیـدگاه جامعـی از سـازمان ها ارائـه داده و بـه‬ ‫کمـک ان می تـوان مشـخص کـرد چگونـه‬ ‫روش هـای مختلفی را در مدیریت سـازمان‪،‬‬ ‫ترکیـب کـرد»‪ .‬مهنـدس احمـد فعل هگـری‬ ‫افـزود‪« :‬می تـوان از ایـن اسـتانداردها‬ ‫براسـاس نیـاز و عملکـرد سـازمان بـرای‬ ‫توسـعه تعالی پایدار در سـازمان ها‪ ،‬استفاده‬ ‫کـرد‪ .‬سـازمان های عالـی بـرای رسـیدن بـه‬ ‫باالتریـن سـطح رضایـت ذی نفعـان به طـور‬ ‫مستمر در تالش هستند‪ .‬این گواهینامه ها‬ ‫بـه مدیـران‪ ،‬کارمنـدان و ذی نفعـان‬ ‫هـر سـازمان اجـازه می دهـد تـا روابـط‬ ‫تاثیرگـذار بیـن خـود و سـازمان و وظایـف‬ ‫و نتایجشـان را به خوبـی درک کننـد»‪.‬‬ ‫فعلـه گـری یکـی از نقـاط قـوت سـازمان ها‬ ‫را خودارزیابـی ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬اسـتقرار‬ ‫سیسـتم های مدیریتـی در سـازمان ها‬ ‫می توانـد رویکـرد خودارزیابـی را اجرایـی‬ ‫کنـد و نقـاط قابل بهبـود خـود را شناسـایی‬ ‫و در کل عملکـردی بهتـر ارائـه دهنـد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مدیریـت کیفیـت در‬ ‫سـازمان ها از جنبه هـای حیاتـی ارتقـای‬ ‫عملکـردی هـر سـازمان اسـت‪ .‬توجه بـه این‬ ‫مهـم باعث می شـود که‪ ،‬ضمن فعال سـازی‬ ‫پتانسـیل های بارز بـه بهبودهای بلندمدت‬ ‫سـازمانی دسـت یافت»‪ .‬مهندس فعله گری‬ ‫نقشـه تعالـی سـازمانی را بسـیارمهم‬ ‫دانسـت و اضافـه کـرد‪« :‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان در طـی مسـیر نقشـه تعالـی‬ ‫شـرکت موفـق بـه دریافـت گواهینامه هـای‪:‬‬ ‫‪ISO90001.2015 – ISO140001.2015‬‬ ‫‪– ISO450001.2018 – ISO50001.2018‬‬ ‫– ‪– ISO31000.2018 – HSEMS‬‬ ‫‪ISO10002.2019 – ISO10004.2019‬‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان کردسـتان ارتبـاط برون سـازمانی‬ ‫بـا ذی نفعـان را مهـم و اساسـی دانسـت و‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای تسـهیل گـری‬ ‫الزامـات ‪ ISO10002.2019‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان اقـدام بـه اسـتقرار نرم افـزار ‪CRM‬‬ ‫را کـرده اسـت و ذی نفعـان می تواننـد بـا‬ ‫اسـتفاده از درگاه هـای ورودی الکترونیکـی‬ ‫نسـبت به ثبت و پیگیری شـکایات‪ ،‬نظرات‬ ‫و درخواسـت های خـود اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫مهنـدس فعل هگـری در پایـان سـخنان خـود‬ ‫نظـرات و پیشـنهاد های ذی نفعـان بـرای‬ ‫ارتقـای خدمـات را الزم و ضـروری ذکـر‬ ‫کـرد و بیـان داشـت‪« :‬به جهـت اسـتفاده‬ ‫از نظـرات ذی نفعـان درراسـتای اجـرای‬ ‫الزامـات ‪ ISO10004.2019‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان بـا به کارگیـری مشـاوران حرفـه ای‬ ‫در حـوزه نظرسـنجی از ذی نفعـان براسـاس‬ ‫نظام نامـه جامـع شـرکت ملـی گاز نسـبت‬ ‫بـه جمـع اوری نظـرات انـان اقـدام کـرده و‬ ‫پـس از تحلیـل داده هـا و شناسـایی نقـاط‬ ‫قابل بهبـود و اقدام هـای اصالحـی جهـت‬ ‫بهبـود مسـتمر شـرکت به سـوی مدیریـت‬ ‫بهـره وری سـوق دهنـد»‪.‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اموزش وپرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشنواره «مجازندران ‪ »6‬دراستانه نوروز ‪1400‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معاون پرورشـی و فرهنگـی اموزش وپرورش‬ ‫مازنـدران هم زمـان بـا یک ساله شـدن‬ ‫سلسـله جشـنواره های مجازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«جشـنواره مجازنـدران ‪ 6‬بـا محوریـت‬ ‫نقـش خانـواده در کرونـا برگـزار می شـود»‪.‬‬ ‫محمـد شـعبانی بااشـاره به یک سـالگی‬ ‫جشـنواره مجازنـدران اظهـار کـرد‪« :‬پـس‬ ‫از یک سـال تجربـه زیسـت بوم جدیـد و‬ ‫برگـزاری موفقیت امیز پنج مرحله جشـنواره‬ ‫مجازنـدران‪ ،‬هم ا کنـون درحـال تمهیـد‬ ‫مقدمـات ششـمین جشـنواره مجازنـدران‬ ‫در بسـتر شـبکه شـاد هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به نقـش مهـم خانـواده در ایـام‬ ‫همه گیـری ویـروس کرونـا افـزود‪« :‬موضـوع‬ ‫مجازنـدران ‪ 6‬را «خانـواده» انتخاب کردیم؛‬ ‫چرا کـه اعتقـاد داریـم نقـش خانـواده در این‬ ‫ایـام بی بدیـل بـوده اسـت‪ .‬ازایـن رو قصـد‬ ‫داریـم تـا از دریچـه نـگاه دانش امـوزان بـه‬ ‫ایـن موضـوع بنگریـم‪ .‬مجازنـدران ‪ 6‬از ‪20‬‬ ‫اسـفند تـا پایـان فروردیـن و به میزبانـی‬ ‫شهرسـتان بابلسـر برگـزار می شـود»‪ .‬معـاون‬ ‫پرورشـی و فرهنگـی اموزش وپـرورش‬ ‫مازنـدران اسـتعدادیابی ازطریـق فضـای‬ ‫مجـازی را از جملـه اهـداف برگـزاری‬ ‫ایـن جشـنواره برشـمرده و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«کشـف اسـتعدادهای نـو‪ ،‬خصوصـا در‬ ‫مناطـق محـروم و روسـتاهای دورافتـاده‪،‬‬ ‫مدارسـی کـه مربـی امـور پرورشـی ندارنـد و‬ ‫مدارسـی که فعالیت های پرورشـی در ان ها‬ ‫بسـیار کمرنـگ اسـت‪ ،‬از جملـه اهـداف‬ ‫مـا در راه انـدازی و برگـزاری ایـن جشـنواره‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬بـا برگـزاری جشـنواره های‬ ‫مجـازی‪ ،‬اوقـات فراغـت دانش امـوزان را‬ ‫پـر کـرده و شـرکت در جشـنواره را بـرای‬ ‫عمـوم دانش امـوزان تسـهیل کردیـم»‪.‬‬ ‫شـعبانی بااشـاره به برگـزاری پنـج مرحلـه‬ ‫جشـنواره مجازنـدران در یک سال گذشـته‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬هـر دانش امـوز یـک‬ ‫مهـارت‪ ،‬دفـاع مقـدس هم زمـان بـا‬ ‫بازگشـایی مـدارس در ایـام محـرم و عاشـورا‪،‬‬ ‫روز و هفته مازندران‪ ،‬شـب یلدا و دهه فجر‬ ‫عناویـن موضوعـی جشـنواره مجازنـدران ‪1‬‬ ‫ً‬ ‫تـا ‪ 5‬بـوده و مجموعـا ‪80‬هـزار دانش امـوز در‬ ‫ایـن پنـج مرحلـه بـا اثـار متنـوع خـود در این‬ ‫جشـنواره ها شـرکت کرده انـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل از جـذب بیـش از ‪۱۹‬هـزار مشـترک طـی‬ ‫امسال خبر داد‪ .‬سردار اسماعیلی اظهار داشت‪« :‬در ‪ ۱۱‬ماهه ابتدایی امسال‬ ‫بیـش از ‪۱۹‬هـزار و ‪ ۲۱۱‬مشـترک جدیـد در بخش هـای شـهری و روسـتایی‬ ‫جـذب ایـن شـرکت شـده کـه درهمین راسـتا تعـداد مشـترکین گاز طبیعـی‬ ‫از بـدو تاسـیس ایـن شـرکت بـه ‪۵۰۸‬هـزار و ‪ ۹۹۷‬مشـترک رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـماعیلی اسـتان اردبیـل را به لحاظ برخـورداری ‪100‬درصدی خانوار شـهری‬ ‫و ‪۹۶‬درصـدی خانـوار روسـتایی از نعمـت گاز طبیعـی جـزو اسـتان های سـبز‬ ‫ازلحـاظ گازرسـانی برشـمرد و گفـت‪« :‬تمامـی ‪ ۲۹‬شـهر اسـتان گازدار هسـتند‬ ‫و در سـال اینـده نیـز تمامـی روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار از نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهره منـد می شـوند»‪ .‬وی روسـتاهای بهره منـد از گاز طبیعـی در سـطح‬ ‫اسـتان اردبیـل را یک هـزار و ‪ ۳۷۴‬روسـتا بیـان کـرد و افزود‪« :‬این تعداد روسـتا‬ ‫در حـدود ‪۹۶‬درصـد از خانـوار روسـتایی را کـه بیـش از ‪۱۳۶‬هـزار مشـترک را‬ ‫شـامل می شـود و در سـال اینده نیز با بهره مندی ‪ ۱۱۰‬روسـتای در دسـت اجرا‬ ‫پروژه هـای گازرسـانی بـه روسـتاها در سـطح اسـتان به اتمـام خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫اسـماعیلی درخصوص عملیات شـبکه گذاری و نصب انشـعابات اظهار کرد‪:‬‬ ‫«از ابتـدای امسـال تا کنـون بـه میـزان ‪ ۲۲۱‬کیلومتـر شـبکه گاز بـه شـبکه های‬ ‫گازرسـانی ایـن اسـتان اضافـه شـده کـه بااین وجـود میـزان شـبکه گذاری از‬ ‫ابتـدای تاسـیس شـرکت تا کنـون بـه بیـش از نههـزار و ‪ ۸۴۷‬کیلومتـر رسـیده‬ ‫و تعـداد پنج هـزار و ‪ ۷۹۰‬عـدد انشـعاب گاز جدیـد نیـز در سـطح اسـتان نصـب‬ ‫شـده کـه تعـداد انشـعابات نصب شـده در سـطح اسـتان اردبیـل تا کنـون‬ ‫بـه ‪۲۴۳‬هـزار و ‪ ۷۸‬انشـعاب رسـیده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫اردبیـل بابیـان ایـن مهـم کـه حادثـه در کمیـن مشـترکین سـهل انگار اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬انتظـار مـی رود رعایـت الگـوی مصرف بهینه به توصیه هـای ایمنی در‬ ‫استفاده از وسایل گازسوز نیز توجه شود و درصورت مشاهده هرگونه نشتی‬ ‫بالفاصله پنجره ها را باز کرده و از روشـن کردن وسـایل گازسـوز و سـایر وسـایل‬ ‫برقـی خـودداری به عمـل اوردنـد»‪.‬‬ ‫بهره مندی دوهزارنفر از مقرری بیمه بیکاری‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«پرداخـت بیمـه بیـکاری بـرای‬ ‫دوهزارنفـر از مقرری بگیـران در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫قاسـم رحیمـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«پرداخـت بیمـه بیـکاری بـرای‬ ‫دوهزارنفـر از مقرری بگیـران‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفتـه کـه‬ ‫به همین منظـور درصـدد هسـتیم درراسـتای جلوگیـری از بیـکاری کارگرانـی‬ ‫کـه بـدون اراده از کار بیـکار شـوند اقدامـات الزم را بـرای بهره منـدی ان هـا از‬ ‫حـق بیمـه انجـام دهیـم»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬رعایـت شـرایط و ضوابـط قانـون‬ ‫بیمـه بیـکاری بـا درنظرگرفتـن شـرایط واجد ان برنامه ریزی شـده کـه درصدد‬ ‫هسـتیم بـا پرداخـت مقـرری بیمـه بیـکاری بـه کارگـران درراسـتای پرداخـت‬ ‫حقـوق ان هـا اقـدام کـرده و بـه تمامـی اهـداف خـود دراین زمینـه دسـت‬ ‫یابیـم کـه این مسـئله بسـیار حائزاهمیت اسـت»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان اردبیـل ادامـه داد‪« :‬ارتقای مهـارت کارگران از بیمه بیکاری‬ ‫ً‬ ‫بـا هـدف کسـب مهارت هـای فنـی و حرفـه ای پیشـرفته و کامال رایـگان درنظر‬ ‫گرفته شـده کـه می تواننـد هم زمـان بـا بهره منـدی از بیمـه بیـکاری نسـبت‬ ‫بـه کسـب مهـارت نیـز اقـدام کننـد و بـا شـرکت در دوره هـا مهارت هـای الزم‬ ‫را فرابگیرنـد»‪ .‬رحیمـی ادامـه داد‪« :‬کسـب مهارت هـای موردنیـاز بـازار کار و‬ ‫تجدیـد مهـارت کارگـران در مرا کـز اموزش فنی و حرفـه ای و کارخانه ها اولویت‬ ‫یسـت کـه دراین زمینـه بـه افـرادی کـه ازکارافتـاده باشـند و بازنشسـته‬ ‫اساس ‬ ‫شـوند مسـتمری ارائـه می شـود کـه دراین زمینـه تمهیـدات الزم بـه کار گرفتـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬امیدواریـم اقدامـات الزم دراین زمینـه مـا را‬ ‫در تحقـق اهـداف موردنظـر رهنمـون شـود و بتوانیـم بـا مشـارکت و همـکاری‬ ‫همدیگر را درراستای تحقق اهداف موردنظر رهنمون شویم که این مسئله‬ ‫بـرای مـا بسـیار حائزاهمیـت و اساسی سـت کـه بایـد موردتوجـه واقـع شـود»‪.‬‬ ‫تامین زمین موردنیاز سرمایه گذاران بزرگ‬ ‫در مرکز استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬بـا اخـذ‬ ‫سـند مالکیـت توسـعه ‪ 95‬هکتـاری شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ ،)2‬زمیـن‬ ‫موردنیـاز سـرمایه گذاران بـزرگ در ایـن شـهرک تامیـن می شـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی‬ ‫در جریـان بازدیـد از شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ )2‬گفـت‪« :‬یکـی از مشـکالت‬ ‫حـال حاضـر مرکـز اسـتان‪ ،‬کمبـود زمیـن بـرای سـرمایه گذاران بالخصـوص‬ ‫سـرمایه گذاران بـزرگ اسـت کـه بـا اخذ سـند مالکیـت فاز توسـعه ‪95‬هکتاری‬ ‫شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ ،)2‬ایـن مشـکل بـرای چنـد سـال اتـی برطـرف‬ ‫می شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در سال های اخیر ورود به شهرک های صنعتی و‬ ‫حجم سـرمایه گذاری های انجام شـده در ان از افزایش چشمگیری برخوردار‬ ‫بـوده اسـت؛ به نحوی کـه درحال حاضـر بـا کمبـود زمیـن در شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان بالخصـوص در مرکـز اسـتان مواجـه هسـتیم»‪ .‬اهلـی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬بـرای حـل مشـکل تامیـن زمیـن بـرای سـرمایه گذاران‪ ،‬مراحـل توسـعه‬ ‫شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ )2‬را در چندیـن فـاز اغـاز کردیـم کـه توسـعه ضلـع‬ ‫غربـی شـهرک بـا مسـاحت ‪ 95‬هکتـار یکـی از این توسـعه ها بـود»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل ادامـه داد‪« :‬خوشـبختانه بـا‬ ‫پیگیری هـای صورت گرفتـه‪ ،‬تملـک و اخـذ سـند مالکیـت ایـن فـاز به اتمـام‬ ‫رسـید کـه ایـن بخش برای سـرمایه گذاری های خارجـی و کالن درنظر گرفته‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی اشـاره ای هـم بـه اجـرای عملیـات اماده سـازی فـاز سـوم‬ ‫این شهرک کرد و گفت‪« :‬اماده سازی ‪ 50‬هکتار از ‪ 200‬هکتار فاز سوم شهرک‬ ‫صنعتـی اردبیـل (‪ )2‬اغـاز شـده اسـت کـه به محـض اماده بـودن ایـن فـاز‪،‬‬ ‫زمیـن موردنیـاز سـرمایه گذاران خـرد نیـز تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬اهلـی درپایان‬ ‫یـاداور شـد توسـعه ایـن شـهرک بـرای چنـد سـال اتـی کفایـت خواهـد کـرد و‬ ‫بـرای تامیـن زمیـن موردنیـاز سـرمایه گذاران در سـال های اینـده بایـد بـه فکـر‬ ‫احداث سـومین شـهرک صنعتی مرکز اسـتان با مقیاس بزرگ باشیم که این‬ ‫امـر بـا کمـک مسـئوالن اسـتانی و کشـوری میسـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت سالمندان زن اردبیل‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬با توجه بـه شـاخص های‬ ‫جمعیتـی‪ ،‬جمعیـت جـوان و باسـواد امـروز در چند سـال اینـده ب هسـمت‬ ‫سـالمندی خواهـد رفـت و افزایـش جمعیـت سـالمندی به ویـژه زنـان دور‬ ‫از انتظـار نخواهـد بـود»‪ .‬بهـزاد سـتاری بیـان کـرد‪« :‬هم ا کنـون نـرخ جمعیـت‬ ‫سـالمندی ‪ ۳۷.۹‬درصـد نسـبت بـه جمعیـت اردبیـل اسـت و از لحـاظ‬ ‫جایـگاه اسـتان در پلـه سـیزدهم قـرار گرفتـه اسـت ‪ ،‬از ایـن رو در اینـده نزدیـک‬ ‫نیـاز بـه همراهـی و مشـارکت عمومـی همـه دسـت اندرکاران اجرایـی بـرای‬ ‫دسترسـی بـه حداقل هـای خدمـات شـهری بـرای سـالمندان احسـاس‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به راه انـدازی و فراهم سـاختن خانـه امیـد بـرای‬ ‫اسـتفاده سـالمندان‪ ،‬بـر پایبنـدی به سـند ملی سـالمندان از سـوی اعضـاء و‬ ‫همچنیـن حمایت هـای روانـی و اجتماعـی از ایـن قشـر تا کیـد کـرد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان اردبیل با بیان اینکه کرونا هنوز از جامعه دور نشـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تامیـن مایحتاج معیشـتی به ویژه اقالم بهداشـتی برای سـالمندان و‬ ‫سـایر جامعـه هـدف کـه همـواره نیازمنـد یـاری هسـتند‪ ،‬یکـی از ضرورت های‬ ‫اساسی سـت کـه در این رابطـه از هیـچ کوششـی دریغ نخواهد شـد»‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«بحـث سـالمندان واقعیتـی انکارناپذیـر و به طور کامـل اجتماعـی اسـت و تـا‬ ‫‪ ۲۰‬سـال اینده‪ ،‬یک چهـارم جمعیـت پیـر خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 17 1399‬رجب ‪ 1442‬اول مارس ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2188‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫خدمتی دیگر از شهرداری باغستان‬ ‫افتتاح هفت پروژه عمرانی باحضور معاون استاندار تهران‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫باحضـور معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار تهران‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در حوزه هـای ورزشـی‪ ،‬تجـاری‪،‬‬ ‫زیربنایـی‪ ،‬فضـای سـبز و خدماتـی شـهرداری باغسـتان‬ ‫غبـر ‪ ۶۸۰‬میلیاردریـال در روزهـای پایانـی‬ ‫بـا اعتبـاری بال ‬ ‫سـال مـورد افتتـاح و بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫خبرنـگار مـا از شـهریار؛ پروژه هـای عمرانی‪،‬خدماتـی‬ ‫شـهرداری باغسـتان باحضـور عبدالرضـا چراغعلـی؛‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار تهـران‪ ،‬نـوراهلل‬ ‫طاهـری؛ فرمانـدار شهرسـتان شـهریار‪ ،‬حسـن رنجبـر؛‬ ‫شـهردار باغسـتان‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی و‬ ‫دیگـر مسـئوالن وارد فـاز بهر هبـرداری شـد‪ .‬در حاشـیه‬ ‫ایـن مراسـم چراغعلـی؛ معـاون هماهنگـی و امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار تهـران در جمـع خبرنگاران گفت‪« :‬امروز شـاهد‬ ‫این بودیم که به همت شـورای اسلامی و شهرداری شهر‬ ‫باغسـتان پروژه های قابل توجهـی در حوزه های مختلف‬ ‫خدماتـی در سـطح شـهر اجـرا شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫امیـدواری کـرد که همه مدیـران با هماهنگی فرمانداری‬ ‫و مشـارکت شـهروندان سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـالی پررونق در حوزه‬ ‫عمرانی در این شـهر و شـهرهای اطراف باشـد‪ .‬چراغعلی‬ ‫اجـرای پـروژه سـکوی زبالـه را یکـی از پروژه هـای شـاخص‬ ‫در سـطح اسـتان تهـران عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«امـروزه مباحـث زیسـت محیطی و بهداشـتی یکـی از‬ ‫مشـکالت عمـده بیشـتر شـهرهای پرجمعیـت اسـت کـه‬ ‫خوشـبختانه شـهرداری باغسـتان با بهر هبـرداری از پروژه‬ ‫سـکوی مکانیـزه زبالـه توانسـته اسـت بـه ایـن موضـوع‬ ‫توجـه ویـژه ای داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـر نیـز حسـن رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان‬ ‫ضمـن اشـاره بـه تلاش مجموعـه مدیریـت شـهری‬ ‫درراسـتای ارائـه خدمـات با کیفیـت بـه شـهروندان و‬ ‫ارتقـای سـرانه های مختلـف شـهری‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرداری‬ ‫باغسـتان بـا هماهنگـی اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫بـا مطالعـه و نیازسـنجی محلات طر ح هـای خـود‬ ‫پیش بینـی کـه نتیجـه ان به سرانجام رسـیدن هفـت‬ ‫پـروژه عمرانـی‪ ،‬خدماتـی بـرای شـهروندان خـوب و فهیم‬ ‫شـهر باغسـتان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مجموعـه مدیریـت‬ ‫شـهری باغسـتان‪ ،‬رونـد تقویـت زیرسـاخت های عمرانـی‬ ‫و اتمـام و تکمیـل بخشـی از پروژه هـای نیمه تمـام در‬ ‫سـطح شـهر‪ ،‬روند پیشبرد و پیشـرفت پروژه های عمرانی‬ ‫را بـا جدیـت پیگیـری می کنـد و درهمین راسـتا رویکـرد‬ ‫مدیریـت شـهری بـه تعریـف پروژه هـای عمرانـی متعـدد‬ ‫و اجـرای پروژه هـای شـاخص و حائزاهمیـت به منظـور‬ ‫تامیـن و بهبـود زیرسـاخت های فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی‪،‬‬ ‫فضاهـای سـبز شـهری‪ ،‬خدمـات شـهری معطـوف شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار باغسـتان‪ ،‬بابیان اینکـه در اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در سـطح شـهر‪ ،‬توزیـع عادالنـه‬ ‫امکانـات در مناطـق کم برخـوردار در اولویـت قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه توزیـع عادالنـه‬ ‫امکانـات در تمامـی محلات سـطح شـهر یکـی از اصـول‬ ‫یسـت‪ ،‬بـه تعریـف‬ ‫دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار شهر ‬ ‫پروژه هـا و تقویـت زیرسـاخت های عمرانـی در محلات‬ ‫شـهر همـت گماشـته ایم تـا بـا خدمت رسـانی مطلـوب‪،‬‬ ‫شـهروندان از سـطح رفاه نسـبی برخوردار شـوند»‪ .‬رنجبر‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬پروژه هایـی کـه مـورد بهر هبـرداری‬ ‫رسـید در حوزه هـای ورزشـی‪ ،‬تفریحـی‪ ،‬تجـاری‪،‬‬ ‫بهداشـتی و سلامت بـوده اسـت و بـا ایـن اقـدام بخشـی‬ ‫از نیازهـای ایـن حـوزه رفع شـد»‪ .‬این مسـئول در تشـریح‬ ‫پروژه هـا تصریـح کـرد‪« :‬بـازار روز المـاس خادم ابـاد کـه‬ ‫یسـت کـه به همـت شـهرداری‬ ‫یکـی از مرا کـز مهـم خدمات ‬ ‫و بخـش خصوصـی راه انـدازی و موجـب شـده که بخشـی‬ ‫از نیازهـای مـردم در ایـن مـکان تامیـن شـود و باتوج هبـه‬ ‫توسـعه شـهر باغسـتان‪ ،‬راه انـدازی این چنیـن بازارهایـی‬ ‫در دیگـر نقـاط شـهر بـرای دسترسـی اسـان شـهروندان‬ ‫بـه تامیـن نیازهـای روزمـره و اساسـی ضـرورت دارد»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص افتتـاح کمربنـدی ازادگان نصیرابـاد افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن پـروژه به طـول تقریبـی ‪ 350‬متـر و در عـرض ‪ 14‬متـر‬ ‫اجرا شده است که با بهره برداری از این جاده مواصالتی‬ ‫شـاهد کاهـش حجـم تـردد شـهری و روان سـازی ترافیک‬ ‫در معابـر منتهـی بـه نصیرابـاد هسـتیم همچنیـن ایـن‬ ‫جـاده می توانـد در موضوع مدیریت بحران در مواقع بروز‬ ‫حـوادث قهـری‪ ،‬بنابـه ترا کـم جمعیتـی نصیرابـاد‪ ،‬جهـت‬ ‫تسـهیل در تخلیـه اضطـراری جمعیـت مورداسـتفاده‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬مدیریـت شـهری باغسـتان دربـاره جـاده‬ ‫سلامت نصیرابـاد نیـز خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن یکـی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫از چندیـن جاده هـای سلامت و تندرست ‬ ‫شـهرداری باغسـتان درراسـتای ترویـج نشـاط اجتماعـی‬ ‫و ارتقـای سلامت شـهروندان اجـرا کـرده اسـت؛ چرا کـه‬ ‫ایـن جـاده سلامت باتوج هبـه جمعیـت بـاالی نصیرابـاد‬ ‫و خادم ابـاد روزانـه شـاهد پیـاده روی و دوچرخه سـواری‬ ‫هزاران نفـر از شـهروندان در ایـن جـاده سلامت هسـتیم؛‬ ‫همچنین درراسـتای رفاه شهروندان امکاناتی همچون‪:‬‬ ‫روشـنایی‪ ،‬ابخوری‪ ،‬با کس زباله‪ ،‬مبلمان شـهری و لوازم‬ ‫سـت های ورزشـی در ایـن جـاده نیـز نصب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی همچنین درخصوص بوستان محله خادم اباد بیان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پـارک محلـه ای کـه در مجـاور اللـه ‪ 16‬اصلـی‬ ‫خادم ابـاد در زمینـی بـه مسـاحت چهار هزارمترمربـع در‬ ‫سـال ‪ 99‬احداث شـده اسـت و در این بوستان ست های‬ ‫ورزشـی‪ ،‬مبلمـان شـهری نصـب و همچنیـن بـا اجـرای‬ ‫فضـای سـبز و نصـب بر ج هـای نـوری محـل مناسـبی‬ ‫برای تفریح و حضور خانواده ها ایجاد شـده اسـت»‪ .‬این‬ ‫مسـئول تا کیـد کـرد‪« :‬احـداث بوسـتان های محلـه ای و‬ ‫توسـعه و گسـترش کمی و کیفی عرصه های فضای سـبز‬ ‫شـهری از اولویت هـای مدیریـت شهری سـت»‪ .‬رنجبـر‬ ‫درادامـه افـزود‪« :‬باتوج هبـه نیـاز شـهروندان بـه اسـتفاده‬ ‫از فضاهـای سـبز و شـاد شـهری‪ ،‬احـداث بوسـتان های‬ ‫محلـه ای در اولویـت برنامه ریزی هـای شـهری جهـت‬ ‫افزایـش میـزان سـرانه های فضـای سـبز قـرار دارد»‪.‬‬ ‫مجموعـه ورزشـی شـهدای خادم ابـاد کـه در سـال‬ ‫‪ 1398‬احـداث ان اغـاز شـد در زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 12‬هزارمترمربـع شـامل چندیـن زمیـن ورزشـی از قبیـل‪:‬‬ ‫چمـن مصنوعـی (فوتسـال)‪ ،‬زمیـن والیبـال و بسـکتبال‪،‬‬ ‫زمیـن اسـکیت و میزهـای تنیـس و همچنیـن فوتبـال‬ ‫ن مجموعـه فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی نصـب و اجـرا‬ ‫دسـتی در ایـ ‬ ‫شـده اسـت کـه رنجبـر شـهردار باغسـتان بـه ان پرداخـت‬ ‫و ایـن مجموعـه ورزشـی را در شـهر باغسـتان در نـوع خود‬ ‫بی نظیـر برشـمرد‪ .‬پـروژه سـایت میانـی انتقـال پسـماند‬ ‫شـهرداری باغسـتان یکی دیگـر از ‪ ۷‬پـروژه عمرانـی مـورد‬ ‫افتتـاح بـود کـه رنجبـر دربـاره ان سـخن به میـان اورد و‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن پـروژه شـاخص در مسـاحت نه هزارمترمربـع‬ ‫برای جمع اوری و انتقال پسـماند سـطح شـهر با پیوست‬ ‫ً‬ ‫زیسـت محیطی به صـورت کاملا پیشـرفته راه انـدازی‬ ‫شـده اسـت و در سـطح غـرب تهـران جـزو بهتریـن‬ ‫سـایت های انتقـال زبالـه محسـوب می شـود»‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن گفـت‪« :‬شـهرداری باغسـتان نیـاز بـه همکاری‬ ‫و مشـارکت شـهروندان در حوزه هـای مختلـف دارد و‬ ‫امیدوار هسـتیم با به نتیجه رسیدن سـایر پروژه ها شاهد‬ ‫رشـد و بالندگـی شـهرمان باشـیم»‪ .‬شـهردار باغسـتان‬ ‫در خاتمه خاطرنشـان کرد‪« :‬شـورا و شـهرداری باغسـتان‬ ‫درجهـت پاسـخ بـه نیازهـا و مشـکالت اساسـی باغسـتان‬ ‫تلاش شـبانه روزی خـود را بـه کار بسـته اسـت و رضایـت‬ ‫خاطـر شـهروندان عزیـز باغسـتان باالتریـن دسـتاورد و‬ ‫پـاداش خدمـات انجام شـده بـرای تمـام خدمتگـزاران‬ ‫ان هـا در شـهرداری باغسـتان خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ مجموعـه ورزشـی چندمنظـوره خادم ابـاد‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۱۲‬هزارمترمربـع‪ ،‬بـازار روز المـاس شـامل‬ ‫‪ ۷۰‬غرفـه‪ ،‬پـارک محلـه ای خادم ابـاد بـه مسـاحت‬ ‫چهارهزارمترمربـع‪ ،‬جاده هـای تندرسـتی و سلامت‬ ‫به طـول ‪ ۱۲‬کیلومتـر‪ ،‬کمربنـدی نصیرابـاد‪ ،‬سـایت میانـی‬ ‫ً‬ ‫انتقـال پسـماند‪ ،‬میـدان ورودی شـهر باغسـتان جمعـا‬ ‫بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۶۸‬میلیاردتومـان باحضـور چراغعلـی؛‬ ‫معـاون هماهنگـی و امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران وارد‬ ‫فـاز افتتـاح و بهره بـرداری بـرای عمـوم مـردم شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!