روزنامه سایه شماره 2187 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2187

روزنامه سایه شماره 2187

روزنامه سایه شماره 2187

‫شیماصفایی‪:‬‬ ‫شانس المپیکی شدن را دارم‬ ‫‪ ۸۴‬درصد‬ ‫وزیـر نفـت در نامـه ای بـه رئیس جمهـوری دربـاره توسـعه گازرسـانی در دولت هـای‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم و رسـیدن پوشـش گازرسـانی کل کشـور بـه ‪ ۹۵‬درصـد گزارشـی‬ ‫ارائـه داد و تا کیـد کـرد‪« :‬از سـال ‪ ۱۳۹۲‬تا کنـون میـزان بهره منـدی خانوارهـای‬ ‫روسـتایی کشـور از نعمـت گاز طبیعـی‪ ،‬بـا افزایـش بیـش از دوبرابـری بـه ‪ ۸۴‬درصـد‬ ‫رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫ملی پـوش تنیـس روی میـز زنـان ایـران می گویـد کـه کسـب سـهمیه‬ ‫المپیـک توکیـو دور از دسـترس نیسـت و بایـد از فرصتـی کـه بـرای‬ ‫حضـور در مسـابقات انتخابـی در اختیـار دارد‪ ،‬حدا کثـر اسـتفاده را‬ ‫ببـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ مسـابقات جهانـی انتخابـی المپیـک ‪ ۲۴‬تـا ‪۲۷‬‬ ‫اسـفند ماه و مسـابقات اسـیایی انتخابی المپیک ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬اسـفند ماه‬ ‫به میزبانـی قطـر برگـزار می شـود و قـرار اسـت از ایـران‪ ،‬نـدا شهسـواری‬ ‫و شـیما صفایـی بـه ایـن مسـابقات اعـزام شـوند تـا شـانس خـود را‬ ‫بـرای کسـب سـهمیه بازی هـای توکیـو امتحـان کننـد‪ .‬شـیما صفایـی گفـت‪« :‬رقبـای اصلی مـا‪ ،‬از‬ ‫قزاقستان و ازبکستان هستند که به خوبی ان ها را رصد و انالیز کرده ایم و با ان ها اشنایی داریم‪.‬‬ ‫مـن و خانـم شهسـواری بـرای کسـب سـهمیه شـانس داریـم و بایـد از ان اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬اسفند ‪ 16 1399‬رجب ‪ 28 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2187‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هراندازه کهبتوانیم‪،‬وا کسنتهیهمی کنیم‬ ‫«قورباغه»؛ سبکی نو‬ ‫که سینمای ایران‬ ‫به ان نیاز داشت‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونا؛ خوزستان‬ ‫سیاه می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نمایشگاه «رویای کودکی من»‬ ‫به روایت هنرمندان حاضر دراین رویداد‬ ‫نمایشـگاه هنرهـای تجسـمی «رویای کودکی مـن» باتکیه بر بازافرینـی رویاهای کودکی‬ ‫در قالـب اثـار هنـری‪ ،‬اولین هفتـه اسـفندماه ‪ 99‬بـا مشـارکت گروه هنری «اینجاسـت» با‬ ‫نمایشـگاه گردانی لیلا زمانـی؛ در فرهنگسـرای نیـاوران برگـزار شـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫ایـده نمایشـگاه «رویـای کودکـی مـن»‪ ،‬از جایـی شـکل گرفتـه کـه هنرمنـدان بـه ایـن‬ ‫فکـر کرده انـد کـه چه چیـزی از دوران کودکـی برایشـان بـه یـادگار مانـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دراین بـاره بایـد بـه ایـن می اندیشـیدیم کـه در کودکی هـای خویـش‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اتش سوز ی ها چگونه تیشه بر ریشه درختان جهان زدند؟‬ ‫حریق سبز!‬ ‫لهـای باران خیـز‬ ‫طبـق امـار ارائ هشـده توسـط پژوهشـگران «دانشـگاه مریلنـد»؛ جهـان در سـال ‪ 2019‬بـا ‪11.9‬میلیون هکتـار از جنگ ‬ ‫ً‬ ‫ لحاظ تنوع‬ ‫کسـوم ا ن معـادل ‪3.8‬میلیون هکتـار‪ ،‬در محدوده مرطوب اسـتوایی بود؛ یعنی جای ‬ ‫خداحافظـی کـرد کـه تقریبـا ی ‬ ‫یکـه به ِ‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر بخواهیـم نمایـه روشـنی از عمـق ایـن فاجعـه را تصویـر کنیـم؛ به مثابـه‬ ‫زیسـتی و تعدیـل ذخایـر کر بـن‪ ،‬بسـیارمهم و حیات ‬ ‫کسـال‪ ،‬در هر شـش ثانیه‪ ،‬زمینی پوشـیده از جنگل به وسـعت یک زمین مسـابقه فوتبال را از دست داده ایم!‬ ‫این اسـت که گویی در ی ‬ ‫‪2‬‬ ‫محمود واعظی در شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد؛‬ ‫نگذاریم یک شرکت توانمند تولیدی‬ ‫قربانی مسائل سیاسی شود‬ ‫هو بودجه‪:‬‬ ‫رئیسسازمانبرنام ‬ ‫شهردار شیراز بیان کرد؛‬ ‫سامانه مدیریت الکترونیک؛‬ ‫گامی به سوی هوشمندسازی شیراز‬ ‫‪5‬‬ ‫یارانه های نقدی‬ ‫باید به موقع پرداخت شود‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫تکمیل فرهنگسرای کهنز‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری شـهریار درنظردارد به اسـتناد مجوز شـورای اسلامی شهر به شـماره ‪ 3037‬مورخ ‪ 1398/12/27‬نسبت به تکمیل‬ ‫فرهنگسـرای کهنـز بـا اعتبـار ‪ 5/000/000/000‬ریـال از طریـق تجدیـد مناقصـه عمومـی اقـدام نمایـد‪ .‬لـذا از متقاضیـان واجـد‬ ‫شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه شـماره فراخـوان ‪ 2099093897000077‬تا ارائه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه ‪ 250/000/000‬ریال می باشـد‪( .‬واریز نقدی به حسـاب سـپرده شـهرداری یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی)‬ ‫‪ -2‬سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به وا گذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ ‪ 1399/12/11‬تـا تاریـخ ‪ 1399/12/17‬سـاعت ‪ 14:00‬از سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در محل‪ :‬شهریار‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری شهریار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫شهرداریشهریار‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 10/1399‬رجب‪ 22/1442‬فوریه ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /341‬تومان‬ ‫ایا زمان اصالح بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۸‬قانون گذرنامه نرسیده است؟‬ ‫خروجممنوع!‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بایدن‪ ،‬سیاست ترامپ را‬ ‫دنبال میکند‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫ربکاسولنیت‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫انتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا مدعی شد که واشینگتن متعهد به دفاع‬ ‫از عربسـتان اسـت و منـع تجـارت تسـلیحاتی بـا ایـن کشـور بـه مـوارد تهاجمـی‬ ‫محدود شـده و شـامل تسـلیحات دفاعی نیسـت‪.‬‬ ‫باحضور جمعی از مسئولین استان هرمزگان صورت گرفت؛‬ ‫رونمایی از طرح حمایت از یک هزار و ‪ ۱۱۰‬یتیم‬ ‫در پویش «برای پدرم»‬ ‫‪6‬‬ ‫پانته امهدی نیا‪:‬‬ ‫مسائلمالی‬ ‫کارگردان اولی ها را‬ ‫دچار مشکل می کند‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪China Radio International‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونا؛ خوزستان سیاه می شود‬ ‫اتش سوز ی ها چگونه تیشه بر ریشه درختان جهان زدند؟‬ ‫اداره ملـی نظـارت بـر داروی‬ ‫چیـن‪ ،‬درخواسـت دو شـرکت‬ ‫داروسـازی ایـن کشـور بـرای ثبـت‬ ‫دو وا کسـن جدیـد کرونـا را تائیـد‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ یکی از ان هـا‬ ‫وا کسـن نو ترکیـب تولیـد شـرکت‬ ‫«کانسـینو بیوتـک» اسـت کـه بـه روش مشـروط به تصویـب‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬ایـن وا کسـن‪ ،‬اولیـن وا کسـن از نـوع‬ ‫ادنوویـروس تولیـد چیـن در برابـر کرونا سـت‪ .‬اداره ملـی‬ ‫نظارت بر داروی چین‪ ،‬درخواسـت شـرکت سینوفارم برای‬ ‫ثبـت وا کسـن جدیـد خـود در برابـر ویـروس کرونـا کـه از نـوع‬ ‫ویـروس غیرفعـال (سـلول ‪ )Vero‬اسـت را نیـز به تصویـب‬ ‫رسـاند‪ .‬طبـق قوانیـن مدیریـت وا کسـن و مدیریـت داروی‬ ‫چیـن؛ درخواسـت های ثبـت فوق العـاده دارو‪ ،‬بـه دو روش‬ ‫فـوری و مشـروط به تصویـب می رسـد‪ .‬در مـورد دو وا کسـن‬ ‫جدیـد فـوق کـه ثبـت ان هـا تصویـب شـده اسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫اداره از تولیدکننـدگان مذکـور خواسـت پـس از اغـاز عرضـه‬ ‫وا کسـن جدیـد خـود بـه بـازار‪ ،‬همچنـان بـه تحقیقـات‬ ‫مربـوط ادامـه داده و نیازهـای مشـروط را تکمیـل کـرده و‬ ‫نتایـج جدیـد تحقیقـات را نیـز به موقـع ارائـه دهنـد‪ .‬چین‪،‬‬ ‫تائیـد اضطـراری انجـام ازمایش هـای بالینـی روی ‪۱۶‬‬ ‫وا کسـن منتخـب کرونـا را نیـز صـادر کـرده و شـش وا کسـن‬ ‫تولیـد چیـن در حال سـپری کردن فـاز سـوم ازمایش هـای‬ ‫بالینـی هسـتند‪ .‬ایـن کشـور‪ ،‬وا کسـن کرونـای تولیـدی‬ ‫خـود را در اختیـار ‪ ۵۳‬کشـور در حال توسـعه قـرار داده و‬ ‫در حال صـدور ان بـه ‪ ۲۲‬کشـور اسـت‪ .‬سـران هشـت کشـور‬ ‫خارجـی نیـز بـا وا کسـن های ضد کرونـای تولیـدی چیـن‪،‬‬ ‫وا کسـینه شـده اند‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫درخواست برای تحریم بن سلمان‬ ‫ا گنـس کامـارد؛ گزارشـگر ویـژه‬ ‫سـازمان ملـل کـه رهبـری‬ ‫تحقیقـات جهانـی در مـورد قتـل‬ ‫جمـال خاشـقجی؛ روزنام هنـگار‬ ‫منتقـد سـعودی در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫را به عهـده داشـت‪ ،‬از ایـاالت‬ ‫متحـده خواسـت تـا بـرای برقـراری عدالـت در مـورد ایـن‬ ‫پرونده‪ ،‬اقدام به تحریم بن سـلمان کند‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫کاالمـارد پـس از انتشـار گـزارش محرمانـه سـیا‪ ،‬از دولـت‬ ‫امریـکا خواسـت کـه دارایی هـای شـخصی و فعالیت هـای‬ ‫بین المللـی ولیعهـد سـعودی را هـدف قـرار دهـد‪ .‬محقـق‬ ‫سـازمان ملـل در مـورد قتل هـای فراقانونـی و اعدام هـای‬ ‫خودسـرانه‪ ،‬گفـت کـه ایـاالت متحـده نبایـد بـه ولیعهـد‬ ‫عربسـتان مصونیـت در قبـال دادخواسـت های مدنـی‬ ‫بدهـد؛ و از دولـت ریـاض خواسـت کـه دربـاره جزئیات قتل‬ ‫خاشـقجی در کنسـولگری ایـن کشـور‪ ،‬شفاف سـازی کند‪.‬‬ ‫ایـن اظهـارات کاالمـارد پـس از ان ایـراد شـد کـه جمعـه‪،‬‬ ‫دفتـر اطالعـات ملـی ایـاالت متحـده خالصـه ای از گـزارش‬ ‫سـیا را منتشـر کرد که محتوای ان‪ ،‬تا کید دارد بن سـلمان‬ ‫بـا ربـودن یـا کشـتن خاشـقجی‪ ،‬موافقـت کـرده‪ .‬ریـاض‬ ‫یسـت کـه ایـن گـزارش‬ ‫شبـه گـزارش سـیا مدع ‬ ‫در وا کن ‬ ‫ً‬ ‫اصلا قابل قبـول نیسـت و شـامل مجموعـه ای از اطالعـات‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نادرسـت و سـایر نتیجه گیری هـای غیرواقع ‬ ‫‪TACC‬‬ ‫تحریم های جدید علیه روسیه‬ ‫جـن سـا کی؛ سـخنگوی کاخ‬ ‫سـفید‪ ،‬از احتمـال اعمـال‬ ‫تحریم هـای جدیـد علیـه روسـیه‬ ‫در هفته هـای اتـی خبـر داد‪.‬‬ ‫او در پاسـخ به اینکه چه زمانـی‬ ‫واشـینگتن اعلام خواهـد کـرد‬ ‫کـه ایـا تحریم هـای اضافـی علیـه روسـیه اعمـال می شـود یـا‬ ‫َ‬ ‫خیـر؟ گفـت‪« :‬طـی چند هفتـه؛ نـه مـاه!» به گـزارش فـارس؛‬ ‫وی افـزود‪« :‬ایـن‪ ،‬رونـدی در جریـان اسـت و همان طور کـه‬ ‫می دانیـد؛ شـامل بررسـی نه تنهـا مداخلـه ان هـا (روسـیه)‬ ‫در انتخابات ‪۲۰۲۰‬؛ بلکه پاداش تعیین شـده از سـوی ان ها‬ ‫بـرای (هدف قـرار دادن) سـربازان (امریکایـی) و نیز حمله به‬ ‫امریـکای) سـوالر وینـدز اسـت‪ .‬چنـد مولفـه وجـود‬ ‫(شـرکت‬ ‫ِ‬ ‫دارد‪ .‬می خواهیـم بـه تیـم سـایبری و تیـم امنیـت ملـی‬ ‫بـرای تکمیـل این رونـد زمـان بدهیـم و البتـه مثـل مـوارد‬ ‫دیگـر رئیس جمهـوری گزینـه پاسـخگویی بـه روش اشـکار و‬ ‫پنهـان و در زمـان مورد انتخـاب خـود را دارد؛ امـا احتمـال‬ ‫می دهـم تکمیـل ایـن بررسـی چند هفتـه طـول بکشـد و به‬ ‫مـاه نرسـد»‪.‬‬ ‫‪Kronen Zeitung‬‬ ‫نگرانی های کرونایی اتریش‬ ‫وزیـر بهداشـت اتریـش با اشـاره به‬ ‫شـیوع روزافـزون ویروس هـای‬ ‫جهش یافته در کشـورش‪ ،‬شـرایط‬ ‫را بسـیار نگران کننـده دانسـته و‬ ‫صدر اعظـم هـم با اشـاره به اینکه‬ ‫کرونـا همچنـان تـا مدت هـا ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت‪ ،‬بـر لـزوم امادگـی بـرای بیماری هـای وا گیـر‬ ‫خطرنا ک تـر تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ رادولـف انشـوبر‬ ‫(وزیـر بهداشـت) با اشـاره به افزایـش روزافـزون امار مبتالیان‬ ‫جدیـد را مربـوط بـه شـیوع ویروس هـای جهش یافتـه‬ ‫در اتریـش دانسـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد کـه در سراسـر اتریـش‬ ‫به صـورت میانگیـن حـدود ‪ 50‬درصـد مبتالیـان بـه کرونـا‬ ‫بـه ویروس هـای جهش یافتـه انگلیسـی و افریقـای جنوبـی‬ ‫مبتلا می شـوند‪ .‬وی در عین حـال گفـت بـا افزایـش درصـد‬ ‫افـراد وا کسینه شـده و تغییـرات فصلـی‪ ،‬امیـد بـه بهبـود‬ ‫شـرایط کرونایـی وجـود دارد‪ .‬وی از احسـاس خسـتگی‬ ‫شـهروندان از ایـن بحـران دراز مـدت سـخن گفـت کـه‬ ‫به طرق مختلـف بـر ان هـا تاثیـر گذاشـته و عواقـب روانـی و‬ ‫اجتماعـی دارد‪ .‬وی از اغاز بـه کار سـومین سـتاد مشـاوره در‬ ‫وزارت بهداشت برای مقابله بااین شرایط خبر داد‪ .‬اتریش‬ ‫می خواهـد در صـورت تائیـد اژانـس دارویـی اروپـا‪ ،‬وا کسـن‬ ‫روسـی اسـپوتنیک ‪ 5‬را سـفارش دهـد؛ و خـود در کشـورش‬ ‫تولیـد کنـد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫باای ‬ ‫نوجود‬ ‫مبارزه ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫دا داره!‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫ثبت دو وا کسن جدید در چین‬ ‫فارو‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫حریق سبز!‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ن معــادل ‪3.8‬میلیون هکتــار‪،‬‬ ‫کســوم ا ‬ ‫لهــای باران خیــز خداحافظــی کــرد کــه تقریبــا ی ‬ ‫طبــق امــار ارائ هشــده توســط پژوهشــگران «دانشــگاه مریلنــد»؛ جهــان در ســال ‪ 2019‬بــا ‪11.9‬میلیون هکتــار از جنگ ‬ ‫یســت‪ .‬ا گــر بخواهیــم نمایــه روشــنی از عمــق ایــن فاجعــه را تصویــر کنیــم؛ به مثابــه‬ ‫ـاظ تنــوع زیســتی و تعدیــل ذخایــر کربــن‪ ،‬بســیارمهم و حیات ‬ ‫در محــدوده مرطــوب اســتوایی بــود؛ یعنــی جای ‬ ‫یکــه به لحـ ِ‬ ‫کســال‪ ،‬در هــر شـش ثانیه‪ ،‬زمینــی پوشــیده از جنــگل به وســعت یــک زمیــن مســابقه فوتبــال را از دســت داده ایــم!‬ ‫این اسـت که گویــی در ی ‬ ‫نابـودی جنگل هـای موسـوم بـه «اولیـه»‪،‬‬ ‫میـزان‬ ‫ِ‬ ‫در سـال ‪ 2019‬نسـبت بـه سـال قبـل از ان‪،‬‬ ‫یکـه طـی‬ ‫‪2.8‬درصـد بیشـتر بـود؛ ان هـم درحال ‬ ‫جهانی بسـیار جهت‬ ‫‪ 20‬سال گذشـته تالش هـای‬ ‫ِ‬ ‫کاهـش جنگل زدایـی صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫دربـاره جنگل هـای اولیـه بایـد دانسـت کـه ان هـا‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬همـان جنگل هـای بکـر و دیـررس‬ ‫هسـتند کـه بی هیـچ عامـل مزاحـم قابل توجـه‪،‬‬ ‫بـه سـنی بـاال رسـیده اند و در نتیجـه‪ ،‬ویژگی های‬ ‫ا کولوژیکـی منحصر ب هفـردی از خـود نشـان‬ ‫می دهنـد‪« .‬سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل‬ ‫متحد» (‪ )FAO‬جنگل های اولیه را جنگل هایی‬ ‫تعریف کرده که بازسـازی خود را ب هشـکلی درونی‬ ‫و طبیعی انجام داده اند و در ان ها هیچ نشانه ای‬ ‫ت انسـانی دیـده نمی شـود؛‬ ‫مشـخص از فعالیـ ‬ ‫ً‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬ا کوسیسـتم این مکان هـا نیـز اساسـا‬ ‫مختـل نشـده یااینکـه تغییـرات حاصلـه‪ ،‬تاثیـر‬ ‫محسوسیبرحیات گونه هایجانوریوپوشش‬ ‫گیاهی شـان نگذاشـته اسـت‪ .‬تنهـا کمـی بیـش‬ ‫از یک سـوم (‪ 34‬درصـد) جنگل هـای جهـان‪،‬‬ ‫ رفتن مقدار‬ ‫جنگل های اولیه هستند‪ .‬با ازدست ِ‬ ‫جنـگل اولیـه طبق گـزارش سـال ‪2019‬؛ دسـت کم‬ ‫ُ‬ ‫ـمی دی ا کسـید کربـن در هوا‬ ‫‪1.8‬گیگاتـن از گاز س ِ‬ ‫یسـت معـادل نتیجـه احتـراق‬ ‫ازاد شـد کـه رقم ‬ ‫موتـور ‪400‬میلیون دسـتگاه خـودرو دریک سـال‪.‬‬ ‫ا گرچـه میـزان نابـودی جنگل هـا در سـال ‪2019‬‬ ‫به نسـبت سـال های ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬کمتـر بـوده؛‬ ‫ن رکورد‬ ‫بااین حال‪ ،‬از ابتدای قرن گذشته‪ ،‬سومی ‬ ‫فاجعه بـار ایـن رویـداد اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از بدتریـن نمونه هـای نابـودی جنگل هـا‬ ‫در سـال ‪ 2019‬کـه موعـد انتشـار اخریـن امـار‬ ‫«انسـتیتوی منابـع جهانـی» (‪ )WRI‬دربـاره‬ ‫جنگل هـا نیـز محسـوب می شـود؛ مربـوط بـه‬ ‫اتش سـوزی های گسـترده در «بولیـوی » (در مرکـز‬ ‫ اتفـاق تلـخ‪،‬‬ ‫امریـکای جنوبـی) بـوده کـه در این ِ‬ ‫‪80‬درصـدی نابـودی جنگل هایـش‬ ‫بـا افزایـش‬ ‫ِ‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ ،2018‬به نوعـی پوشـش‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫درختـی ایـن کشـور کال نابـود شـد؛ به طور ‬ ‫ِ‬ ‫دانشمندان تخمین زده اند نوسازی ا کوسیستم‬ ‫در ان منطقـه حـدود ‪ 300‬سـال طـول خواهـد‬ ‫کشـید‪ .‬دلیـل اتش سـوزی های وسـیعی کـه‬ ‫در سـال ‪ 2019‬به وقـوع پیوسـت را می تـوان‬ ‫بو هوایـی و دخالت هـای‬ ‫ترکیبـی از شـرایط ا ‬ ‫بشـری دانسـت؛ بسـیاری از اتش سـوزی های‬ ‫«بولیـوی» به احتمال زیاد منشـا انسـانی داشـته؛‬ ‫همان طور کـه کشـاورزان انجـا ماننـد بسـیاری‬ ‫از نقـاط جهـان‪ ،‬هر سـاله بـرای پا ک سـازی‬ ‫زمین ها برای کاشـت بیشـتر‪ ،‬شـروع به سوزاندن‬ ‫پوشـش های گیاهـی می کننـد؛ امـا گاه به دلیـل‬ ‫وزش هـای پایـدار باد و میزان باالی خشـکی هوا‪،‬‬ ‫شعله ها مسیر خود را به دل جنگل ها باز کرده و‬ ‫این روند چنان سـرعت‪ ،‬شـدت و قدرت می گیرد‬ ‫کـه دیگـر از کنتـرل خـارج می شـود‪ .‬کشـاورزی‬ ‫ داری صنعتـی‪،‬‬ ‫در مقیـاس وسـیع متاثـر از مزرعـه ِ‬ ‫عامـل اصلـی جنگل زدایـی در «بولیـوی»؛ به ویژه‬ ‫یسـت‪ .‬دولـت‬ ‫بـرای کشـت سـویا و دامدار ‬ ‫«بولیـوی» در سـال های اخیـر‪ ،‬سـازوکارهای‬ ‫نظارتـی مختلفـی را درمـورد گسـترش کشـاورزی‬ ‫ایجـاد کـرده اسـت کـه از ان جملـه بایـد بـه قوانین‬ ‫سوزاندن کنترل شده زمین ها اشاره کرد؛ اما گویا‬ ‫ایـن محدودیت هـا کافـی به نظـر نمی رسـد‪.‬‬ ‫نمونـه دیگ ِـر این ماجـرا را در «برزیـل» شـاهد‬ ‫ سـوم تمـام جنگل هـای‬ ‫بودیـم کـه بیـش از یک ِ‬ ‫نابودشـده بارانـی و اولیـه جهـان در سـال ‪،2019‬‬ ‫متعلق به انجا بود‪ .‬جدای از فجایع اتش سوزی‬ ‫در سـال های ‪ 2016‬و ‪ 2017‬کـه منجـر بـه نابـودی‬ ‫بخـش عظیمـی از پوشـش جنگلـی ایـن کشـور‬ ‫شـد؛ انچـه در سـال ‪ 2019‬رخ داد‪ ،‬بدتریـن سـال‬ ‫را در ‪13‬سال گذشـته بـرای جنگل هـای اولیه انجا‬ ‫اماری مرجع جنگل ها و منابع‬ ‫رقم زد‪ .‬داده های ِ‬ ‫طبیعـی جهـان؛ ‪ Global Forest Watch‬نشـان‬ ‫داده که زمینه های متعددی برای جنگل زدایی‬ ‫در «برزیـل» وجـود دارد کـه از سـوزاندن زمین هـا‬ ‫بـرای کشـت گرفتـه تـا قطـع پرشـمار انتخاب ِـی‬ ‫درختـان خـاص‪ ،‬متغیـر اسـت و هریک از ان هـا‬ ‫ب هشـکل و انـدازه ای دراین بحـران نقـش ایفـا‬ ‫می کننـد‪ .‬پا ک سـازی محیط هـای جنگلـی‬ ‫به جه ِـت کاربری هـای جدیـد نیـز از علـل کاهـش‬ ‫درختـان ان کشـور طـی سـال های ‪ 2018‬تا‬ ‫تعـداد‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2019‬عنوان شده‪ .‬برخالف کشور همسایه شان؛‬ ‫«بولیوی»‪ ،‬اتش سوزی در «برزیل»‪ ،‬عامل عمده‬ ‫و اصلی در از بین رفتن جنگل های اولیه در سـال‬ ‫‪ 2019‬نبـود‪ .‬منطقـه «امـازون» در انجـا طـی مـاه‬ ‫اوت ان سـال بـا تعـداد بـاالی اتش سـوزی روبـه رو‬ ‫شـد؛ امـا بسـیاری از این موارد‪ ،‬در مناطقـی رخ‬ ‫ً‬ ‫داد کـه قبلا جنگل زدایـی شـده بودنـد‪ .‬تحلیـل ‬ ‫تصاویر فضایی نشان داده که مناطقی جدید در‬ ‫نابودسـازی جنگل هـای‬ ‫«برزیـل» شـاهد الگـوی‬ ‫ِ‬ ‫ت شـمالی‪،‬‬ ‫اولیـه شـده اند کـه «پـارا»؛ یکـی از ایـاال ‬ ‫شـامل این مناطـق اسـت‪ .‬قلمروهـای بومـی‬ ‫دیگـری نیـز به خاطـر تصرف هـای غیرقانونـی و‬ ‫زمین خـواری‪ ،‬بـا ایـن معضل مواجه شـده اند که‬ ‫این مـوارد در سـال ‪ 2019‬بـه اوج خـود رسـیدند‪.‬‬ ‫از مسـئله اسـتخراج معـادن در محدوده هـای‬ ‫جنگلی نیز نباید به سادگی گذشت که تهدیدی‬ ‫جـدی بـرای پوشـش درختـان مناطقـی ماننـد‬ ‫‪ Munduruku‬و ‪ Kayapó‬کـه زیسـتگاه بومیـان‬ ‫نیـز هسـت‪ ،‬ب هشـمار مـی رود‪ .‬این رویـه درحالـی‬ ‫موردتوجه حامیان طبیعت قرار گرفته که دولت‬ ‫«برزیل» تصویب الیحه جدیدی را در فوریه ‪2020‬‬ ‫پیشـنهاد داد کـه اسـتخراج معـادن سـنگ ها و‬ ‫فلـزات؛ و اسـتخراج نفـت و گاز در مناطـق بومی را‬ ‫قانونـی و مجـاز می دانسـت‪.‬‬ ‫کشـورهای مجـاور «حوضـه کنگـو» نیـز در سـال‬ ‫‪ 2019‬از بین رفتـن جنگل هـای اولیـه یـا وخامـت‬ ‫حـال ایـن منابـع را تجربـه کرد نـد؛ از جملـه کشـور‬ ‫«جمهـوری دموکراتیک کنگو» کـه ا گرچه تلفات‬ ‫جنگل هایـش نسـبت بـه سـال ‪ ،2018‬اندکـی‬ ‫کاهـش داشـت؛ امـا رده سـوم باالتریـن میـزان‬ ‫خسـارات سـاالنه دراین زمینـه را در جهـان ثبـت‬ ‫نابـودی جنگل هـای‬ ‫کـرد‪ .‬گویـا بیشـترین میـزان‬ ‫ِ‬ ‫بکـر در انجـا در مناطقـی بـوده کـه محـل انجـام‬ ‫ایجاد سایه‬ ‫و خنک کردن هوا‬ ‫کاهش استرس‬ ‫کاهش میزان خشونت‬ ‫یسـت کـه عمـده محصـوالت‬ ‫کشـاورزی دوره ا ‬ ‫ً‬ ‫ان معمـوال جمعیت هـای محلـی را تغذیـه‬ ‫می کنـد؛ بااین همـه‪ ،‬شـواهد موجود نشـان داده‬ ‫بخشـی از این ماجرا بـه قطـع درختـان به جه ِـت‬ ‫امـور تجـاری‪ ،‬اسـتخراج معـادن و گسـترش‬ ‫نابـودی‬ ‫مـزارع در مقیـاس بـزرگ‪ ،‬مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگل هـای اولیـه در مناطـق حفاظت شـده‬ ‫«کنگـو» تاحـدودی در سـال ‪ 2019‬افزایـش یافـت؛‬ ‫به ویـژه در قسـمت شـرقی ان کشـور کـه فشـار‬ ‫جمعیـت کشـاورزان فقیـرش بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫افریقـای غربـی پس از انکـه شـاهد افزایـش‬ ‫قابل توجـه از دسـت دادن جنگل هـای اولیـه در‬ ‫نزولـی امیدوار کننـده ای را‬ ‫سـال ‪ 2018‬بـود؛ رونـد ِ‬ ‫در سـال ‪ 2019‬تجربه کرد‪« .‬غنا» و «سـاحل عاج»‬ ‫نسـبت به سـال قبل از انتشـار این گزارش‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 50‬درصـد از میـزان جنگل زدای ِـی خود را کاهش‬ ‫دادنـد کـه تعهـدات دولـت هـردو؛ و شـرکت های‬ ‫بـزرگ تولیـد کا کائـو و شـکالت بـرای پایـان‬ ‫جنگل زدایی هـای در ان کشـورها را بایـد اقدامـی‬ ‫مفیـد دراین زمینـه قلمـداد کـرد‪.‬‬ ‫درراسـتای اخبـار مثبت دربـاره مرگ جنگل های‬ ‫اولیـه و بارانـی‪ ،‬بایـد بـه «اندونـزی» نیـز اشـاره کـرد‬ ‫ سـال متوالـی بـا کاهـش سـطح‬ ‫کـه بـرای سومین ِ ‬ ‫ـمند طبیعـی مواجـه‬ ‫نابـودی ایـن منابـع ارزش ِ‬ ‫بـود و در سـال ‪ ،2019‬حـدود پنج درصـد نسـبت‬ ‫بـه سـال ‪ ،2018‬جنـگل کمتـری را از دسـت داد‪.‬‬ ‫این عـدد هرچند اندک‪ ،‬زمانـی ارزش واقعی خود‬ ‫را نشـان می دهد که بدانیم این کشـور از ابتدای‬ ‫قـرن گذشـته تاکنـون‪ ،‬چنیـن سـطح کاهشـی را‬ ‫به خـود ندیـده بـود و همیشـه اعـداد بسـیارباالتر‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫از ایـن را در گزارش هـای سـاالنه ثبـت م ‬ ‫دراین کاهـش‪ ،‬عوامل متعددی نقش داشـته اند‬ ‫کـه شـاید مهم تریـن ان هـا تشـدید نظارت هـا بـر‬ ‫اجـرای قوانیـن مربـوط بـ ه اتـش زدن جنگل هـا‬ ‫و پا ک سـازی زمیـن بـرای مصـارف کشـاورزی‬ ‫بـوده؛ همچنیـن ایجـاد وقفه هـای طوالنی مدت‬ ‫در قطـع درختـان نخـل کـه رویـه ای معمـول‬ ‫دراین کشـور بـوده‪ .‬دو منطقـه «پاپـوا» و «پاپـوای‬ ‫ً‬ ‫غربی» که مجموعا بیش از یک سوم جنگل های‬ ‫بکـر «اندونـزی» را در خـود جـا داده انـد نیـز بـا‬ ‫اجـرای قوانین سـخت گیرانه دراین مورد‪ ،‬شـرایط‬ ‫تثبیت شـده تری پیـدا کرده انـد‪.‬‬ ‫«کلمبیـا» کـه در سـال های ‪ 2017‬و ‪ 2018‬بخشـی‬ ‫قابل توجـه از جنگل هـای اولیـه خـود را از دسـت‬ ‫داد ه بود‪ ،‬در سال ‪ 2019‬این میزان را کاهش داد تا‬ ‫گامـی امیدوارکننـده دراین باره بـردارد‪ .‬درگیری ها ‬ ‫میان دولت و «نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا»‬ ‫مقـرن طـول‬ ‫معـروف بـه ‪ FARC‬کـه حـدود نی ‬ ‫کشـید‪ ،‬اثـری انکارنشـدنی بـر افزایـش سـرعت‬ ‫یکـه‬ ‫جنگل زدایـی در «کلمبیـا» داشـت؛ به طور ‬ ‫بهبود و حاصلخیزکردن خاک‬ ‫وقتی مذا کرات صلح در سال ‪ 2016‬به ثمر رسید‪،‬‬ ‫از سـرعت این رونـد ب هشـکلی محسـوس کاسـته‬ ‫شـد‪ .‬البتـه توافـق صلـح‪ ،‬خلا قدرتـی را در اراضـی‬ ‫اشغال شـده از قبـل در امـازون نیـز به دنبـال‬ ‫داشـت کـه مشـکالتی را بـرای منابع طبیعی انجا‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬دولت «کلمبیا» برای احیای طبیعت‬ ‫نابودشـده ب هسـرعت وارد عمـل شـد؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫نواحی اسـیب دیده‬ ‫کاشـت میلیون ها درخت در‬ ‫ِ‬ ‫را در دسـتورکار قـرار داد؛ این اقـدام‪ ،‬بـا طراحـی‬ ‫نشـکل که‬ ‫عملیـات ‪ Artemisa‬تکمیل شـد؛ به ای ‬ ‫رئیس جمهوری «کلمبیا» از ارتش‪ ،‬پلیس و سایر‬ ‫نهادهای عمومی برای جلوگیری از جنگل زدایی‬ ‫در پارک هـای ملـی ایـن کشـور اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫این اقدامـات ا گرچـه مفیـد بـوده؛ امـا کافـی‬ ‫نابـودی جنگل هـای اولیـه انجا در سـال‬ ‫نیسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2019‬هنوز بیش از میزان ثبت شـده هر سـال قبل‬ ‫از توافـق صلـح بـود‪ .‬خسـارات وارده بـه مناطـق‬ ‫حفاظت شـده و پا ک سـازی ها بـا زمین خـواری‬ ‫و گسـترش دامـداری‪ ،‬ان قـدر زیـاد اسـت کـه از‬ ‫مـرز هشـدار نیـز گذشـته و کارشناسـان محیـط‬ ‫زیسـت نگران انـد کـه مبـادا ماجـرای کاهـش نرخ‬ ‫ازدسـت رفتن جنگل هـای اولیـه دراین کشـور‪،‬‬ ‫کوتاه مـدت باشـد‪.‬‬ ‫خـارج از جغرافیـای اسـتوایی‪ ،‬اواخـر سـال ‪2019‬‬ ‫و اوایـل سـال ‪ 2020‬شـاهد اتش سـوزی های‬ ‫گسـترده در «اسـترالیا» بودیـم؛ ایـن حادثـه‪،‬‬ ‫نابـودی شـش برابری پوشـش درختـی انجـا‬ ‫ِ‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ 2018‬را درپـی داشـت و از ان‪ ،‬بـه‬ ‫«بدتریـن سـال تاریـخ اسـترالیا» تعبیـر می شـود‪.‬‬ ‫صدها میلیون جانور در این جریان جان باختند‬ ‫گیاهـی مختلـف و متعـددی نیـز‬ ‫و گونه هـای‬ ‫ِ‬ ‫از چرخـه طبیعـت «اسـترالیا» حـذف شـدند‪.‬‬ ‫ن اتش سـوزی ها و تبعـات ان‬ ‫خسـارات ثانویـه ایـ ‬ ‫نیـز بعدهـا اشـکار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫به رغـم موفقیت های بـارز برخی کشـورها در مهار‬ ‫نابـودی جنگل هـا‪ ،‬داده هـای سـال ‪ 2019‬ایـن‬ ‫ِ‬ ‫گـزارش‪ ،‬بـر یک واقعیت تا کید دارند‪ :‬مبـارزه برای‬ ‫ادامه حیات بی دغدغه جنگل های گرمسـیری‪،‬‬ ‫پایـان نـدارد‪ .‬در سـال ‪ 2020‬شـاهد بودیـم که ا کثر‬ ‫کشـورها و شـرکت ها‪ ،‬از تعهـدات خـود در مـورد‬ ‫جنگل هـا برگشـتند و اقدامـات همه جانبـه ای‬ ‫کـه قـول داده بودنـد را عملـی نکردنـد‪ .‬همه گیری‬ ‫کرونـا نیـز تهدیـدی بیشـتر بـرای جنگل هـای‬ ‫جهـان شـده اسـت؛ زیـرا کشـورها درتلاش بـرای‬ ‫تامیـن نیازهـای فـوری مـردم‪ ،‬اولویت هـا را‬ ‫یشـک‪ ،‬حمایـت از محیـط‬ ‫تغییـر داده انـد و ب ‬ ‫زیسـت‪ ،‬جـزو اولین هـای فهرسـت اولویت هـا‬ ‫ً‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬بعضـا در کوتاه مـدت‪ ،‬جنگل هـا‬ ‫تحت تاثیـر اجرانشـدن قانـون قـرار گرفتـه و میزان‬ ‫پا ک سـازی ها و اتش سـوزی های غیرقانونـی‬ ‫بیشـتر شـده اسـت‪ .‬در میان مـدت نیـز رکـود‬ ‫اقتصـادی و اقدامـات محـرک جانبـی می توانـد‬ ‫منجـر بـه از بین رفتـن بیشـتر جنگل هـا شـود؛ زیرا‬ ‫بعضـی دولت هـا سـعی دارنـد اقتصـاد بیمـار خود‬ ‫را با اسـتخراج منابع‪ ،‬تقویت کنند؛ همان طور که‬ ‫در «اندونـزی» در جریـان بحـران مالـی اسـیا رخ‬ ‫یسـت که سـرمایه گذاری در ترمیم‬ ‫داد؛ این درحال ‬ ‫و نظـارت صحیـح جنگل هـا باعـث اشـتغال زایی‬ ‫و کمک به اقتصاد پایدارتر خواهد شد؛ کمااینکه‬ ‫حمایـت از ا کوسیسـتم های جنگلـی مورد نیـاز‬ ‫جهان‪ ،‬بهبود شرایط اینده ما را تضمین خواهد‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫دلیلبرایسپاسگزاری‬ ‫از وجود درختان‬ ‫افزایش بهای ملک‬ ‫ه هم‬ ‫نزدیک کردن افراد ب ‬ ‫حمایت از حیات وحش‬ ‫دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی تا کیـد کـرد‪« :‬ایـران و دیگـر‬ ‫ضدتروریسـم اجـازه نخواهنـد داد کـه تروریسـم‬ ‫کشـورهای ِ‬ ‫تکفیـری وابسـته‪ ،‬بار دیگـر در منطقـه احیـا شـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی؛ دریابـان علـی شـمخانی‬ ‫در دیـدار فـواد حسـین؛ وزیـر خارجـه عـراق با اشـاره به تحـرکات‬ ‫اخیـر امریـکا در عـراق‪ ،‬تاخیـر در اجـرای قانـون مصـوب مجلـس‬ ‫یبـر خـروج نیروهـای نظامـی بیگانـه از عـراق را‬ ‫ایـن کشـور مبن ‬ ‫موجـب افزایـش تنـش و تصاعـد بحـران در منطقـه دانسـت‪.‬‬ ‫او در این دیـدار کـه شـنبه انجـام شـد؛ بـر ضـرورت همـکاری‬ ‫و تشریک مسـاعی کشـورهای منطقـه بـرای کاهـش تنـش و‬ ‫ش بحران هـای‬ ‫همچنیـن انجـام گفت وگـوی سـازنده بـرای فروکـ ‬ ‫موجـود نیـز تا کیـد ویـژه کـرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اغاز کارازمایی بالینی وا کسن رازی‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی‪ ،‬از اغـاز ازمایش هـای کارازمایـی بالینـی مرحلـه ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫وا کسـن رازی (وا کسـن رازی کـوو پـارس) خبـر داد‪ .‬به گـزارش وزارت جهـاد؛‬ ‫کاظـم خـاوازی افـزود‪« :‬دو وا کسـن ایرانـی توسـط همـکاران مـا‪ ،‬در سـتاد‬ ‫اجرایی حضرت امام (ره) به عنوان وا کسن تولید داخل‪ ،‬ازمایش های بالینی‬ ‫را شـروع و امـروز‪ ،‬یکـی از معتبرتریـن موسسـات در سـطح منطقـه‪ ،‬وا کسـن‬ ‫ش کلینیکال ترایال کارازمایی بالینی ‪ 1‬و ‪ 2‬به صورت هم زمان‬ ‫رازی وارد ازمای ‬ ‫می شـود‪ .‬پلتفـرم انتخاب شـده یکـی از پیشـرفته ترین فرم هـا در دنیاسـت‬ ‫و ایـن‪ ،‬خبـر خوبـی بـرای مـردم اسـت‪ .‬ضمن اینکـه بخشـی از تکنولـوژی ان‬ ‫به صـورت تزریقی‪-‬استنشـاقی در بینی سـت و بالفاصلـه می تـوان ماسـک را‬ ‫برداشـت کـه اتفـاق بزرگی سـت و در تعامل بـا همـه وا کسـن های دنیـا»‪.‬‬ ‫سقوط سه پله ای رتبه دولت الکترونیک‬ ‫دبیـر کل کانـون کشـوری پیشـخوان دولـت گفـت‪« :‬تا کنـون ‪ ۱۷‬هـزار دفتـر‬ ‫پیشـخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ‪ ۴۰‬هزار نفر شـاغل احداث شـده‬ ‫که نمونه و نماد مشـخص ارائه خدمات مردم به مردم اسـت»‪ .‬به گزارش انا؛‬ ‫علی فالح افزود‪« :‬ایران‪ ،‬رتبه ‪ ۸۴‬در بخش همراه و در بخش ثابت رتبه ‪۱۳۷‬‬ ‫را دارد که این عدد نشـان می دهد در مقایسـه با دنیا فاصله قابل تاملی داریم‬ ‫و تلاش می کنیـم در شـرایط تحریـم‪ ،‬ان را ارتقا دهیم‪ .‬متاسـفانه به رغم اینکه‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۸‬رشـد ‪ ۱۶‬پله ای داشـتیم‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۲۱‬سـه پله سـقوط کردیم که‬ ‫نشـان می دهـد بایـد بیش از همیشـه بـه شـاخص های مرتبـط بـه این حـوزه‬ ‫توجه کرد‪ .‬دانمارک و کره جنوبی توانستند رتبه های برتر را کسب کنند؛ اما‬ ‫با توج هبـه تحریم هـا نتوانسـتیم رتبه خـود را افزایـش دهیم»‪.‬‬ ‫ابتالی ‪60‬هزارنفر از پرستاران به کرونا‬ ‫خلقچشم انداز هایزیبا‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم تروریسم تکفیری‬ ‫دوباره در منطقه احیا شود‬ ‫بعضـی وقت هـا بـا خـود و در خلـوت می گویـم؛ خوزسـتان را چـه شـده اسـت؟‬ ‫به یـاد مـی اورم کـه سـال ها پیـش‪ ،‬شـهرهای ابـادان‪ ،‬اهـواز و خرمشـهر در‬ ‫ایـام نـوروز میعـادگاه عاشـقان طبیعـت‪ ،‬گردشـگران حرفـه ای و مسـافران‬ ‫نـوروزی بـود‪ .‬در شـهرهای خوزسـتان ان قـدر گردشـگر وارد می شـد کـه‬ ‫شـهرداری و سـازمان های مختلـف‪ ،‬بـا برپـا کردن چـادر‪ ،‬از مهمانـان پذیرایی‬ ‫می کردنـد؛ امـا این روزهـا خوزسـتان به شـدت غمگیـن اسـت؛ بـا قطعـی بـرق‪،‬‬ ‫اب ناسـالم و کـم‪ ،‬ریزگردهـا و ایـن یک سـاله هـم کرونـا کـه ارامـش مـردم را‬ ‫سـلب کـرده اسـت‪ .‬ا گـر دولـت یـا دولت هـای قبلـی‪ ،‬حتـی گوشه چشـمی هـم‬ ‫بـه ایـن اسـتان بـزرگ سرشـار از نعمـت خداونـدی و مهـم از نظـر اسـتراتژیکی‪،‬‬ ‫مـرزی و حسـاس می داشـتند‪ ،‬می شـد بـه ایـن اسـتان رونـق دوبـاره داد و از‬ ‫سـیل مسـافران نـوروزی بـه اسـتان های شـمالی تـا ‪ 50‬درصـد جلوگیـری کـرد‪.‬‬ ‫به هـرروی مـردم ایـن اسـتان کـه در هنـگام جنـگ تحمیلـی هشت سـاله‪،‬‬ ‫پایـداری و ازخودگذشـتگی انـان از عوامـل شکسـت صدامیـان بـود و نشـان‬ ‫دادنـد کـه در پایمـردی و دفـاع از نظـام و خـا ک ایـران عزیـز از هیـچ کوششـی‬ ‫فروگـذار نمی کننـد‪ ،‬از دولـت‪ ،‬توقـع نگاه ویژه دارند‪ .‬باید از کرونا و درگیر شـدن‬ ‫‪ 11‬شـهر از اسـتان خوزسـتان بـا ایـن ویـروس منحـوس کـه رفته رفتـه شـرایط‬ ‫در این مناطـق از قرمـز هـم فراتـر رفتـه و مـی رود تا سـیاه شـود‪ ،‬سـخن بگوییم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مـوج چهـارم اپیدمـی ایـن ویـروس نامبـارک کـه ظاهـرا در یـک قامـت جدیـد‬ ‫ولی با شـدت و حدت بیشـتر‪ ،‬حتی کودکان و نوجوانان را هم درگیر می کند‪،‬‬ ‫اغـاز شـده و بدجـوری احـوال خوزسـتان را ناخـوش کـرده اسـت؛ به ویـژه در‬ ‫مرکـز اسـتان؛ اهـواز‪ ،‬بیمارسـتان ها مملـو از بیمـاران کرونایـی شـده کـه حتـی‬ ‫بخش هـای کلیـوی و به خصـوص دیالیـز نیز تعطیل شـده اند تا بتوانند سـیل‬ ‫مبتالیـان را بسـتری و درمـان کننـد؛ گو اینکـه اهالـی و سـا کنین شـهر اهـواز در‬ ‫ایـن ابتلا‪ ،‬به واسـطه کم توجهـی بـه توصیه هـای بهداشـتی و حفـظ فواصـل‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬تاانـدازه ای مقصرنـد؛ بی انکـه درنظـر داشـته باشـند کـه زیان دیده‬ ‫اصلـی در این شـرایط نیـز خـود ایـن افـراد هسـتند‪ .‬متاسـفانه حتـی برخـی از‬ ‫افـراد‪ ،‬در شـیوع بیشـتر ان نیـز دسـت داشـته اند‪ .‬هنـوز طوایـف عـرب ایرانـی و‬ ‫حتـی بختیاری هـای سـا کن خوزسـتان به واسـطه پایبنـدی شـدید به رسـوم‬ ‫و سـنت ها‪ ،‬مجالـس عـزا و عروسـی را بـا عـدم رعایـت اصـول مبـارزه بـا ویـروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬برپـا می کننـد کـه در حقیقـت از رسـومی به شـمار مـی رود کـه ایـن قـوم‬ ‫ً‬ ‫به شدت به ان پایبند هستند و درنتیجه قرمز شدن و تقریبا ابتالی ا کثریت‬ ‫اهالـی و سـا کنین اهـواز بـه این ویـروس‪ ،‬حاصل تفکر خاص انان بوده اسـت‪.‬‬ ‫امیدواریـم دولـت بـه هـر تدبیـر ممکـن‪ ،‬هر چه زودتر و سـریع تر نسـبت به تهیه‬ ‫وا کسن برای خوزستان اقدام کند‪ .‬تا فرداروز نگوییم کار از کار گذشته است؛‬ ‫و این حداقل کاری سـت که می شـود برای این اسـتان انجام گیرد‪ .‬ا کنون که‬ ‫خوزسـتان غـرق در ویـروس کرونـا شـده و شـیوع ایـن بیمـاری موجـب ابتلا و‬ ‫جان باختـن مـردم بی گنـاه شـده اسـت‪ ،‬بـر مسـئولین اسـتان فـرض اسـت که‬ ‫بـا بسـیج مسـئولین در بخش هـای مختلـف و به خصـوص سـتاد ملـی مبـارزه‬ ‫بـا کرونـا و مدیریـت بحـران‪ ،‬بـا اسـتفاده از حدا کثـر تـوان‪ ،‬مـردم ایـن اسـتان را‬ ‫یـاری دهنـد و ا گـر امکان پذیـر باشـد‪ ،‬بـا قرنطینـه اجبـاری و تعطیلـی تمـام‬ ‫فروشـگاه ها‪ ،‬پاسـاژها و مرا کـز گردشـگری‪ ،‬از تجمـع مردم به شـدت جلوگیری‬ ‫کرده و ا گر هم مجبور شـوند با اعمال شـدید جریمه‪ ،‬به مبارزه با این ویروس‬ ‫اقـدام کننـد‪ .‬بدیهی سـت؛ تعطیلـی رسـتوران ها‪ ،‬مجالـس عروسـی و عـزا کـه‬ ‫نقـش عمـده ای در ابتلای همگانـی مـردم بـه ویـروس کرونـا داشـته اسـت نیز‬ ‫بـا جدیـت بیش تـری دنبـال شـود تـا بلکـه بتـوان قدمی مهـم و اساسـی‪ ،‬برای‬ ‫ریشـه کنی ایـن ویـروس برداشـت‪ .‬همچنیـن یـک تعطیلـی دو هفته ای کـه در‬ ‫ایـام نـوروز گذشـته در تهران داشـتیم‪ ،‬موجب شـد که پایتخـت فقط چند روز‬ ‫در وضعیـت قرمـز باشـد‪ .‬شـاید یـک تعطیلی اجبـاری در خوزسـتان نیز بتواند‬ ‫مثمرثمر بوده و نقشی مهم و اساسی در راه مبارزه با ویروس کرونا بازی کند‪.‬‬ ‫بـا امیـد و ارزوی حـذف ایـن ویـروس از پهنـه ایران عزیز و سلامتی بـرای مردم‬ ‫نجیـب اسـتان خوزسـتان‪.‬‬ ‫هو بودجه‪:‬‬ ‫رئیسسازمانبرنام ‬ ‫یارانه های نقدی‬ ‫باید به موقع پرداخت شود‬ ‫پاک سازی هوا‬ ‫کاستن از الودگی های صوتی‬ ‫رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه تا کیـد کـرد کـه حتـی بـرای‬ ‫یـک روز نمی تـوان پرداخـت یارانـه نقـدی را به تاخیـر انداخـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ محمدباقـر نوبخـت گفـت‪« :‬بایـد یارانـه نقـدی‬ ‫در روزی خـاص در مـاه پرداخـت شـود‪ .‬دولت هـای اینـده‬ ‫بداننـد ا گـر نتواننـد از مجـوز تنخـواه اسـتفاده کننـد‪ ،‬دچـار‬ ‫مشـکالت فـراوان می شـوند؛ کما اینکـه طبـق ایـن مجـوز بایـد‬ ‫دو ماه بعـد تنخـواه پرداخـت شـود‪ .‬ا گـر این مجوز نباشـد‪ ،‬امکان‬ ‫پرداخت هـا نیسـت‪ .‬بـا ایـن مجـوز فرصتـی داده می شـود تـا‬ ‫به وقـت خـود‪ ،‬یارانـه بـه محرومـان داده شـود‪ .‬بـرای دادن نظـم‬ ‫و پرداخـت به موقـع یارانـه نقـدی‪ ،‬مـا مجـوز تنخـواه را از مجلـس‬ ‫می خواهیـم؛ چـون ا گـر ایـن اتفـاق نیفتـد‪ ،‬دولـت بعـدی دچـار‬ ‫مشـکل می شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هراندازه کهبتوانیم‬ ‫وا کسن تهیه می کنیم‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪« :‬هر اندازه بتوانیم‪ ،‬وا کسن تهیه می کنیم‪.‬‬ ‫مـردم می داننـد وضعیـت وا کسـن امـروز مشـابه ماسـک در اوایـل‬ ‫یسـت‪ .‬چطـور مسـیر هواپیماهـا را عـوض می کردنـد‬ ‫ایـن بیمار ‬ ‫و ماسـک ها را در فرودگاه هـا می گرفتنـد‪ .‬امـروز ان شـرایطی کـه‬ ‫بـرای تهیـه ماسـک وجـود داشـت‪ ،‬در دنیـا بـرای وا کسـن پیـش‬ ‫امـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش خانـه ملـت؛ حجت االسال مو المسـلمین‬ ‫حسـن روحانـی افـزود‪« :‬این روزهـا نسـبت بـه دو‪،‬سـه ماه پیش‬ ‫بو جوش اجتماعی‬ ‫یسـت‪ .‬مردم هم در جن ‬ ‫روزهای حساس تر ‬ ‫بو جـوش نظافـت و مسـائل بهداشـتی‬ ‫و فرهنگـی و هـم در جن ‬ ‫هسـتند‪ .‬ا گـر دچـار مـوج چهـارم نشـویم‪ ،‬بـاز همـه بایـد مراعـات‬ ‫کنیم‪ .‬عید امسـال‪ ،‬مشـابه عید پارسـال است‪ .‬شـاید از نظرهایی‬ ‫بایـد بیشـتر از پارسـال مراعـات کنیـم»‪.‬‬ ‫مریم حضرتی گفت‪« :‬بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر از پرسـتاران به کرونا مبتال شـدند»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایلنـا‪ ،‬معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت افـزود‪« :‬ب رگ برگ خاطرات‬ ‫پرسـتاران طـی انقلاب اسلامی نشـان دهنده تالش بی وقفـه پرسـتاران دارد‬ ‫کـه زنـان و مـردان زیادی در این حوزه جان فشـانی کردند‪ .‬پرسـتاران بسـیاری‬ ‫در سـنگرهای خود مبارزه کردند تا به فیض شـهادت نائل امدند و تعدادی‬ ‫هـم بـه درجـه جانبـازی رسـیدند‪ .‬طـی یک سـال مقابلـه و مدیریـت بیمـاری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹ -‬از جامعـه ‪ ۲۰۰‬هزار نفـری پرسـتاری‪ ۱۱۰ ،‬نفـر جـان خـود را از دسـته‬ ‫داده اند»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶.۷‬درصدی مشترکان پرمصرف‬ ‫معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر گفـت‪« :‬اینـک ‪ ۴.۳‬درصـد بـه مشـترکان‬ ‫کم مصرف و ‪ ۲.۴‬درصد به مشـترکان خوش مصرف افزوده شـده و ‪ ۶.۷‬درصد‬ ‫از جمعیـت مشـترکان خانگـی پرمصـرف در کشـور کاهـش یافتـه کـه تـا پیـک‬ ‫تابسـتان اینـده بـه ‪ ۱۰‬درصـد بالـغ می شـود»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ غالمعلـی‬ ‫رخشـانی مهر با اشـاره به تک رقمی شـدن تلفات شـبکه توزیع در سـال ‪ ، 98‬از‬ ‫هدف گـذاری بـرای کاهش تلفـات ‪ 9.76‬درصدی به ‪ 9.2‬درصد تا پایان سـال‬ ‫جـاری و پیشـرفت خـوب برنامه هـا در این خصـوص خبـر داد‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران‬ ‫حسـین تنهایـی درخصـوص میـزان بدهـی کـره جنوبـی بـه ایـران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬طبـق اعلام بانـک مرکـزی؛ کل بدهـی ایـن کشـور بـه ایـران‬ ‫هفت میلیـارد دالر اسـت و اسـناد دیگـری کـه نشـان دهنده بیشـتر بودن‬ ‫این مبلـغ باشـد‪ ،‬وجـود نـدارد»‪ .‬به گـزارش دانشـجو؛ وی با اشـاره به اینکه‬ ‫کاال هـای مختلفـی؛ از جملـه مـواد اولیـه و تجهیـزات کارخانه هـا مورد مذا کـره‬ ‫قـرار گرفتـه‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن کشـور‪ ،‬بـدون نیـاز بـه انجـام مذا کـرات بـا‬ ‫امریکا می تواند کاال های غیرتحریمی را مورد مبادله قرار دهد که شامل مواد‬ ‫غذایی و اقالم دارویی سـت‪ .‬پیش از این بار ها قول هایی از سـوی کره مبنی بر‬ ‫پرداخـت بدهـی بـه ایـران به صـورت نقـدی یـا کاالیی داده شـده؛ امـا تا کنون‬ ‫اجرایی نشـده»‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی درباره اقالم دارویی‬ ‫مورد مذا کـره در قبـال بدهـی ایـن کشـور‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشـکی کشـور لیسـت دارو های درخواسـتی خود که شـامل‬ ‫وا کسـن کرونا نیز می شـود را اعالم کرده اسـت تا طبق ان‪ ،‬بدهی کره جنوبی‬ ‫بـه کشـور پرداخـت شـود»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫نقش مهم داوطلبان‬ ‫در حمایت از کودک مبتال به سرطان‬ ‫نقـش داوطلبـان به عنـوان افرادی کـه بـا فعالیـت خـود‬ ‫درراسـتای اهـداف بشردوسـتانه و مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫تلاش می کننـد‪ ،‬بـر کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬فعالیـت‬ ‫داوطلبانـه امـا در سـازمان های مردم نهـاد و موسسـات‬ ‫گتـری ایفـا می کنـد؛ چرا کـه موسسـات‬ ‫خیریـه نقـش پررن ‬ ‫خیریه سعی می کنند با استفاده از ظرفیت هایی همچون‬ ‫فعالیـت داوطلبانـه از هزینه هـای خـود بکاهنـد و اهـداف‬ ‫بشردوسـتانه خـود را پیـش ببرنـد‪ .‬موسسـه خیریـه محـک‬ ‫نیـز به عنـوان یـک سـازمان مردم نهاد طی ‪ 30‬سـال فعالیت‬ ‫خـود‪ ،‬از ظرفیـت هـزاران داوطلب بهره برده اسـت و حضور‬ ‫ایـن داوطلبـان کـه تخصـص و وقـت ارزشـمند خـود را بـه‬ ‫ایـن موسسـه اهـدا کرده انـد‪ ،‬از ابتـدای تاسـیس تا کنـون‬ ‫حمایت از بیش از ‪ 35‬هزار کودک مبتالبه سرطان را ممکن‬ ‫سـاخته اسـت‪ .‬شـهره زرگر؛ مدیر واحد داوطلبان محک با‬ ‫تشـریح نحـوه فعالیت هـای داوطلبانـه در پاندمـی کرونـا‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای تاسـیس محـک تا کنـون بهره منـدی از‬ ‫ص و دانـش داوطلبـان در حوزه هـای مختلـف منجـر‬ ‫تخصـ ‬ ‫بـه صرفه جویـی در هزینه هـای محـک و کاهش اسـتخدام‬ ‫نیـروی موظـف شـده؛ امـا بـا شـیوع ویـروس کرونـا فعالیـت‬ ‫حضـوری داوطلبـان در بخش هـای مختلـف بـرای مدتـی‬ ‫متوقـف شـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬از ادامـه برخـی فعالیت هـای‬ ‫داوطلبانـه در محـک خـودداری می شـود و برخی دیگـر‬ ‫ماننـد فعالیـت در بخش هـای اداری‪ ،‬تولیـد محصـوالت‬ ‫هنـری‪ ،‬کال سـنتر و شـمارش پـول در واحـد قلک با رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی ادامـه دارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫بخـش پروژه هـای اجرایـی به دلیل عدم حضـور داوطلبان‪،‬‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت ان هـا بـرای تحقیق و پژوهـش راه های‬ ‫جلـب مشـارکت مردمـی متناسـب بـا شـرایط روز جامعـه و‬ ‫اجـرای پروژه هـای انالیـن موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫زرگـر بابیان انکـه بـا توقـف فعالیـت بخش هایـی چـون‬ ‫ترالـی کتـاب‪ ،‬اتـاق بـازی‪ ،‬هنردرمانـی و معلمـان‪ ،‬فعالیـت‬ ‫داوطلـب در دوران کرونـا محـدود شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬تدریـس‪،‬‬ ‫قصه خوانـی و انجـام بازی های اموزشـی به صـورت مجازی‬ ‫و انالین توسـط داوطلبان بررسـی شده و درحال اجراست؛‬ ‫به گونه ای کـه هرکـدام از این افـراد بـا ارسـال فیلم هـای‬ ‫اموزشی که ازطریق پیام رسان ها به کودکان ارائه می شود‪،‬‬ ‫بـه فعالیـت داوطلبانـه خـود درراسـتای ارائـه خدمـت‬ ‫بـه کـودکان مبتالبه سـرطان ادامـه می دهنـد‪ .‬الزم اسـت‬ ‫توضیـح دهـم کـه ایـن فایل هـا پـس از تائیـد روان شناسـان‬ ‫دراختیـار فرزندانمـان در سراسـر کشـور قـرار می گیـر»‪ .‬مدیـر‬ ‫واحد داوطلبان تائید کرد در روزهای کرونا داوطلبان تنها‬ ‫بـا اختیـار و تمایـل خودشـان بـرای انجـام کار داوطلبانه در‬ ‫محـک حاضـر می شـوند و دربرخی مـوارد بـا اطالع رسـانی‬ ‫پیام هـای محـک در شـبکه های اجتماعـی همراهـی خـود‬ ‫را بـا کـودکان مبتالبه سـرطان نشـان می دهنـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مثال امسـال نیز مانند سـال گذشـته داوطلبان با کمپین‬ ‫محـک در هفتـه جهانـی سـرطان کـه درراسـتای کمپیـن‬ ‫انجمـن کنتـرل جهانـی سـرطان شـکل می گیـرد‪ ،‬همـراه‬ ‫شـدند و با انتشـار پوسـترهای ‪ IAMANDIWILL‬حمایت‬ ‫خـود را از قهرمانـان کوچکمـان اعلام کردنـد و درراسـتای‬ ‫انتشـار پیـام ایـن کمپیـن کـه ا گاهی رسـانی به منظـور‬ ‫یسـت‪ ،‬تلاش کردنـد‪ .‬همـه‬ ‫تشـخیص زودهنـگام بیمار ‬ ‫مـا داوطلبـان می دانیـم کـه تشـخیص زودهنـگام منجـر‬ ‫بـه درمـان کم دردتـر‪ ،‬کم هزینه تـر و موثرتـر می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بـا قدردانـی از داوطلبانـی کـه بـدون چشمداشـت دانـش‪،‬‬ ‫ن ارزشـمند‬ ‫متـر‪ ،‬زما ‬ ‫تجربـه‪ ،‬تخصـص و مهـارت و ازهمه مه ‬ ‫خود را صرف حمایت از کودکان مبتالبه سرطان می کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬تجربه نشـان داده‪ ،‬در تمام این سـال ها هیچ‬ ‫مشـکلی نتوانسـته ذره ای از حمایـت و انگیـزه نیروهـای‬ ‫داوطلـب را بـرای خدمـت بـه کـودکان مبتالبه سـرطان‬ ‫و خانواده هایشـان‪ ،‬کـم کنـد‪ .‬برهمین اسـاس تعـدادی‬ ‫از داوطلبـان ازجملـه دندان پزشـکان داوطلـب محـک‬ ‫در پاندمـی کرونـا همچنـان بـه همراهـی خـود در محـک‬ ‫ادامـه دادنـد‪ .‬همچنیـن داوطلبـان خدمـات حمایتـی نیـز‬ ‫در بیمارسـتان های دولتـی و دانشـگاهی دارای بخـش‬ ‫خـون و انکولـوژی کـودکان در سـایر اسـتان های کشـور‬ ‫نیـز بـه ادامـه فعالیـت خـود اهتمـام ورزیدنـد کـه ایـن امـر‬ ‫ستودنی سـت»‪ .‬زرگـر بابیـان ضـرورت ادامـه فعالیـت‬ ‫داوطلبانـه در بخش هـای قلـک‪ ،‬حسـابداری‪ ،‬صنـدوق و‬ ‫تولیـد محصـوالت هنـری گفـت‪« :‬در پاندمـی کرونـا تعـداد‬ ‫قابل توجهـی قلـک از نیکـوکاران تحویـل گرفتـه شـده کـه‬ ‫به منظـور حفـظ سلامتی تمـام ذی ربطانمـان از دوهفتـه‬ ‫تـا یک مـاه نگهـداری می شـود‪ .‬درحال حاضـر تعـدادی از‬ ‫داوطلبـان بـا الـزام بـه پوشـیدن گان‪ ،‬دسـتکش و ماسـک‬ ‫به صـورت روزانـه در محـک حضـور یافتـه و اقـدام بـه‬ ‫شـمارش وجـوه داخـل ایـن قلک ها می کنند‪ .‬ایـن امر تاثیر‬ ‫بسـزایی در بازگشـتن کمک هـای مردمـی بـه چرخـه تامین‬ ‫هزینـ ه حمایـت از بیـش از ‪ 20‬هـزار کـودک درحال درمـان‬ ‫چشـرایطی‬ ‫و تحت حمایـت محـک دارد کـه نبایـد درهی ‬ ‫متوقف شـود»‪ .‬در دورانی که کرونا تمام ابعاد زندگی مردم‬ ‫جهـان را تحت تاثیـر قـرار داده؛ همـه سـازمان ها و نهادهـا‬ ‫بـرای بقـای خـود می جنگنـد و تلاش می کننـد بـا تطبیـق‬ ‫فعالیت هـای خـود با شـرایط موجـود اهداف خـود را عملی‬ ‫کننـد کـه سـازمان های مردم نهـاد هـم از ایـن امـر مسـتثنا‬ ‫نیسـتند‪ .‬داوطلبـان هـم بـا اسـتمرار انجـام فعالیت هـای‬ ‫داوطلبانـه در محـک همـگام بـا شـرایط بحـران کرونـا در‬ ‫صرفه جویـی هزینه ها‪،‬تحقـق اهـداف انسان دوسـتانه و‬ ‫ا گاهی بخشـی بـه جامعـه درخصـوص بیمـاری سـرطان‬ ‫نقشـی مهمـی را ایفـا می کننـد»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«قورباغه»؛‬ ‫گفت وگو با هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه «رویای کودکی من»‬ ‫کرونا؛ موهبتی الهی که به بشر‬ ‫فرصت نگاهی متفاوت ارائه کرد‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫نمایشــگاه هنرهــای تجســمی «رویــای کودکــی‬ ‫مــن» باتکی هبــر بازافرینــی رویاهــای کودکــی‬ ‫در قالــب اثــار هنــری‪ ،‬اولین هفتــه اســفندماه‬ ‫‪ 1399‬بــا مشــارکت گــروه هنــری «اینجاســت» بــا‬ ‫نمایشــگاه گردانی لیــا زمانــی؛ در فرهنگســرای‬ ‫نیــاوران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫لیلا زمانـی؛ هنرمنـد فعـال در عرصـ ه کارگردانـی‬ ‫و طراحـی لبـاس‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـده‬ ‫نمایشـگاه «رویـای‬ ‫کودکـی مـن»‪ ،‬از جایـی‬ ‫شـکل گرفتـه کـه‬ ‫هنرمنـدان بـه این فکر‬ ‫کرده انـد کـه چه چیزی‬ ‫از دوران کودکـی برایشـان بـه یـادگار مانـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دراین بـاره بایـد بـه ایـن می اندیشـیدیم‬ ‫کـه در کودکی هـای خویـش دچـار رویـا بوده ایـم‬ ‫یـا کابـوس یـا ا گـر ایـن رخدادهـا در کودکـی مـا‬ ‫وجـود داشـته و بـرای مـا بـه یـادگار مانـده اسـت‪،‬‬ ‫می توانیـم در حـوزه یـک اثـر هنـری بـه مخاطبـان‬ ‫ارائـه کنیـم یـا خیـر؟» او کـه تحصیلات خـود را در‬ ‫رشته کارگردانی سینما در دانشگاه سوره به پایان‬ ‫رسانده باتا کیدبراینکه در سال های اینده با توکل‬ ‫به خداوند‪ ،‬بناست تا زمینه های ایجاد و برگزاری‬ ‫نمایشـگاه های «رویای کودکی من» را سلسـله وار‬ ‫ادامـه دهنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امیـد ان داریم که دوسـتان‬ ‫بزرگ سـال بتواننـد بـه کودکـی خویـش بازگردنـد و‬ ‫ً‬ ‫نهایتا ببیند که چه چیز از ان دوران برایشان باقی‬ ‫مانـده اسـت»‪ .‬او کـه کارگردانـی چهـار کار کـودک‬ ‫و طراحـی لبـاس ‪ 15‬اثـر کـودک و بزرگ سـال را در‬ ‫کارنامـه هنـری خویـش دارد‪ ،‬بـا اظهـار امیـدواری‬ ‫کـه بـا برگـزاری ایـن نمایشـگاه ها‪ ،‬بزرگ سـاالن‬ ‫می تواننـد در مسـیر سلامت حرکت کنند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«وقتـی مـا بزرگ سـاالنی سـالم داشـته باشـیم‪ ،‬در‬ ‫اینـده می توانیـم کودکانـی سـالم داشـته باشـیم؛‬ ‫زیـرا والدینـی کامـل خواهنـد داشـت و نمایشـگاه‬ ‫بااین هـدف شـکل گرفـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه‬ ‫هنرمنـدان نیـاز بـه حمایـت و خریـد اثـار دارنـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در سالن های تئاتر‪ ،‬صندلی ها خالی ست‬ ‫یـا ا گـر بـه دیـدن یـک تئاتـر می رونـد‪ ،‬ترجیـح‬ ‫می دهنـد از بلیـت میهمـان اسـتفاده کننـد یـا‬ ‫کمتر به دیدن نمایشگاه های تجسمی می روند؛‬ ‫یگـردی میان مخاطبان‬ ‫امیدواریـم فرهنگ گالر ‬ ‫هنـر جـا بیفتـد و به خاطـر حمایـت از هنرمنـدان‪،‬‬ ‫خریـد اثـار گالری هـا و خریـد بلیـت تئاتـر بـه یـک‬ ‫فرهنـگ تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫زهـرا غیاثـی؛ شـرکت کننده تکنیـک مـداد‬ ‫رنگـی در سـبک‬ ‫رئـال در نمایشـگاه‬ ‫کودکـی‬ ‫«رویـای‬ ‫مـن» بااشـاره به اینکه‬ ‫کوشـیده اسـت تـا در‬ ‫اثـر خویـش‪ ،‬ذوق و‬ ‫شـوق دنیـای کودکانـه‬ ‫را به نمایـش بگـذارد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه ذوق‬ ‫و شـوق روزهـا و سـال های گذشـته در چهـره‬ ‫کـودکان مـا وجـود نـدارد و وابسـتگی بـه دنیـای‬ ‫مجازی‪ ،‬کودکان ما را از دنیای حقیقی دور کرده‬ ‫است»‪ .‬او که تحصیالتش را در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشـد در شـته و نقاشـی و گرافیـک در دانشـگاه‬ ‫وارونـژ روسـیه بـه پایـان رسـانده؛ باتا کیدبراینکـه‬ ‫درنظـر داشـته بـا تولیـد ایـن اثـر‪ ،‬یـاد و خاطـره‬ ‫روزهای شیرین کودکی خویش را زنده نگه دارد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬درشرایطی که کرونا بر سر تمام فعالیت ها‬ ‫و از جملـه فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری‪،‬‬ ‫سـایه انداختـه اسـت‪ ،‬هنرمنـدان و مسـئولین‬ ‫بایـد بکوشـند تـا مسـیر برگـزاری نمایشـگاه ها و‬ ‫گالری هـای مجـازی و انالین را برای بازدید عموم‬ ‫عالقه منـدان همـوار کـرده و انـان را بـه دنیـای‬ ‫هنـر دعـوت کننـد»‪ .‬او کـه مـدت شش سـال‬ ‫نمایشـگاه های انفـرادی نقاشـی برگـزار کـرده؛‬ ‫بااشـاره به اینکه در بسـیاری ازموارد در شـرایط‬ ‫فعلـی ممکـن اسـت برگـزاری تجمعـات موجـب‬ ‫بـروز خطـر و ایجـاد مشـکل بـرای برگزارکننـدگان‬ ‫نمایشـگاه ها؛ و نیـز بازدیدکننـدگان شـود‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬به نظرم ارائه خالقیت های موجود در ذات‬ ‫هـر شـخص را می تـوان تعریفـی از هنـر دانسـت و‬ ‫به تبـع ایـن مفهـوم‪ ،‬کسـی که بـه ایـن خالقیـت‬ ‫دسـت پیـدا کـرده و ان را بـرای مخاطـب خویـش‬ ‫به نمایـش بگـذارد‪ ،‬به یقیـن هنرمنـد محسـوب‬ ‫می شـود»‪ .‬او کـه عالو هبـر رشـته های نقاشـی و‬ ‫گرافیـک؛ مـدرک زبان روسـی را نیـز دریافت کرده‪،‬‬ ‫باتا کیدبراینکـه کلیه انتشـارات؛ از جمله سـمعی‬ ‫و بصـری و ازسـوی دیگر شـبکه های مجـازی‬ ‫در کنـار رسـانه هایی مثـل تلویزیـون و رادیـو‪،‬‬ ‫می تواننـد در گسـترش جامعـه مخاطبـان هنـر‬ ‫نقـش داشـته باشـند‪ ،‬گفـت‪« :‬هنرمنـد بایـد بـا‬ ‫بهره گیـری از موضوعـات روز جامعـه‪ ،‬انچـه را کـه‬ ‫نیاز مخاطبان اسـت‪ ،‬به تصویر بکشـد و ا گر اثری‬ ‫سبکی نو که سینمای ایران به ان نیاز داشت‬ ‫عاطفهمالیری‬ ‫ازاین منظر تولید شـود‪ ،‬به یقین ماندگار و جاوید‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫علیرضـا جعفـری مـرام کـه بـا دو اثـر دراین رویـداد‬ ‫داشـته؛‬ ‫حضـور‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن‬ ‫نمایشـگاه بـا هـدف‬ ‫و‬ ‫ککـردن‬ ‫نزدی ‬ ‫فعالیـت بینا رشـته ای‬ ‫در حـوزه نمایـش و‬ ‫تجسـمی صـورت‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪« :‬درواقع‪ ،‬بنیان فکر این نمایشـگاه‬ ‫از جایـی شـکل گرفـت کـه نمایش های کـودک در‬ ‫زمـان شـیوع کرونـا امـکان اجـرا نداشـته اند و تنهـا‬ ‫بخـش از فعالیت هـای هنـری کـه می توانسـت‬ ‫بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد‪ ،‬هنرهای تجسـمی‬ ‫بـود؛ ازایـن رو‪ ،‬اثـار عروسک سـاز رشـته نمایـش‬ ‫کـودک دراین عرصـه حضـور داشـتند»‪ .‬معـاون‬ ‫هنـری فرهنگسـرای نیـاوران بااشـاره به اینکه در‬ ‫شـرایط حاضـر به لحـاظ شـیوع بیمـاری‪ ،‬شـرایط‬ ‫فعالیـت بـرای هنرمنـدان بسیارسـخت شـده و‬ ‫رشته های فرهنگی و هنرهایی مانند موسیقی و‬ ‫هنرهای نمایشـی امکان ارائه اثار خود را از دسـت‬ ‫داده انـد؛ افـزود‪« :‬وظیفـه مسـئولین دراین میان‪،‬‬ ‫این بودکـه فکـر می کردنـد هنرمنـدان چگونـه‬ ‫نشـرایط بایـد بـه هنـر خـود و براسـاس ان‬ ‫درای ‬ ‫بـه زندگـی معیشـتی خـود ادامـه دهنـد»‪ .‬عضـو‬ ‫کمیتـه برگـزاری ایـن نمایشـگاه بااشـاره به اینکه‬ ‫به دلیـل وجـود فضـای بـاز فرهنگسـرای نیـاوران‪،‬‬ ‫در سـال ‪ 99‬چندیـن برنامـه موسـیقی و نمایشـی‬ ‫اجـرا شـده و مورداسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در شـرایطی هسـتیم کـه هنرمنـدان‬ ‫در ارتـزاق دچـار مشـکل شـده اند و فعالیت هنری‬ ‫انـان اسـیب دیـده؛ به همین منظـور‪ ،‬ازسـوی‬ ‫مسـئولین متصـدی در حوزه های فرهنـگ و هنر‬ ‫انتظـار مـی رود کـه شـرایط را به گونـه ای فراهـم‬ ‫اورنـد کـه هنرمنـدان بقـای خـود را حفـظ کنند»‪.‬‬ ‫ایـن فار غ التحصیـل رشـته کارگردانـی سـینما و‬ ‫دانش اموختـه رشـته گرافیـک‪ ،‬باتا کیدبراینکـه‬ ‫یسـت برگـزاری‬ ‫باتوج هبـه شـرایط موجـود ضرور ‬ ‫نمایشـگاه ها به گونـه ای مدیریت شـود کـه نیاز به‬ ‫ش از اسـتاندارد پروتکل هـای‬ ‫تجمـع و حضـور بیـ ‬ ‫بهداشـتی نباشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امـروز برنامه ریـزی‬ ‫بازدیـد از نمایشـگاه ها بایـد به گونـه ای باشـد کـه‬ ‫مخاطبـان بتوانند در فواصل زمانی مختلـف و در‬ ‫مکان هـای بـاز‪ ،‬از بازدیـد اثـار لـذت ببرنـد»‪.‬‬ ‫الهام باقری؛ هنرمند رشـته های نقاشـی و پتینه‬ ‫کـه بـا دو اثـر پاسـتل‬ ‫روغنـی و پاسـتل گچی‬ ‫در نمایشـگاه «رویـای‬ ‫کودکـی مـن» حضـور‬ ‫داشته بااشاره به اینکه‬ ‫هنرمنـدان در شـرایط‬ ‫کرونـا می تواننـد بـا‬ ‫برگـزاری ویدئوهـای زنـده و معرفـی اثـار اعصـار‬ ‫گذشـته تـا اثـار روز‪ ،‬به انتشـار موضوعات هنـری در‬ ‫حوزه تکنیک ها و سـبک ها در رشـته های مدنظر‬ ‫همـت گمارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬هنرمنـدان باسـابقه کـه‬ ‫در عرصه هـای مختلـف هنـر؛ به ویـژه هنرهـای‬ ‫تجسـمی گام برداشـته اند‪ ،‬بایـد بکوشـند تـا بـا‬ ‫برگـزاری ویدئوهـای زنـده‪ ،‬عطـش موجـود در‬ ‫عالقه منـدان بـه هنـر در شـرایط کرونـا را برطـرف‬ ‫سـازند»‪ .‬او کـه از سـال ‪ 1385‬مشـغول به فعالیت‬ ‫در حوزه هـای مختلـف هنرهـای نقاشـی و پتینـه‬ ‫اسـت؛ باتا کیدبراینکـه هنـر‪ ،‬خلـق یـک اثـر ذائقـه‬ ‫فکـری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬حسـی و انگیـزه ای و درونی یک‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫فـرد اسـت کـه متکـی بـه اخلاق حرفه ا ‬ ‫افزود‪« :‬می توان انتظار داشت که بازدیدکنندگان‬ ‫در یـک نمایشـگاه هنـری به جـای خریـد گل و‬ ‫هدایـا‪ ،‬بـرای حمایـت از تولیدکننـده اثـر هنـری؛ و‬ ‫به بیانـی‪ ،‬هنرمنـد‪ ،‬یکـی از اثـار او را خریـداری کرده‬ ‫تا فرد را در تولید اثار بعدی حمایت کرده باشند»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به اینکه در نمایشـگاه های خیریه که در‬ ‫حمایت از کودکان سـازمان یونیسـف برگزار شده‪،‬‬ ‫شـرکت کـرده‪ ،‬افـزود‪« :‬نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫و انفـرادی بسـیاری را داشـته ام‪ .‬در بهمن مـاه‬ ‫سـال های ‪ 1398‬و ‪ 1399‬نیـز نمایشـگاه های‬ ‫گروهـی را بـا مشـارکت هنرجویـان خویـش برگـزار‬ ‫کـرده ام»‪.‬‬ ‫یفـر؛ عـکاس حاضـر در رویـداد‬ ‫نرجـس مصلح ‬ ‫کودکـی‬ ‫«رویـای‬ ‫مـن» بااشـاره به اینکه‬ ‫د ر ا ین نما یشـگا ه‬ ‫باتکی هبـر موضـوع‬ ‫دخترانعشایری کهبا‬ ‫رسـیدن به سـن بلوغ‪،‬‬ ‫لکـرده‬ ‫تـرک تحصی ‬ ‫و امـاده ازدواج می شـوند‪ ،‬بـه خلـق اثـر پرداختـه‬ ‫یسـت‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هنـر به نظـرم هـر موضوع ‬ ‫کـه در چهارچـوب و قانـون نمی گنجـد و هنرمنـد‬ ‫باتکی هبـر ابـزاری کـه دارد‪ ،‬فـردی تاثیرگـذار در‬ ‫اجتماع است»‪ .‬او که تحصیالت خود را در رشته‬ ‫عکاسی خبری در مقطع کارشناسی در دانشگاه‬ ‫خبـر اهـواز بـه پایـان رسـانده؛ باتا کیدبراینکـه‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬انسـانی ازاد و رهاسـت کـه خـود را هرگـز‬ ‫پایبنـد چهارچوب هـا و قانون هـا نمی کند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«هنرمند در شرایط کنونی بیش ازهرچیز نیازمند‬ ‫حمایـت متولیـان این عرصـه؛ به ویـژه وزارت‬ ‫یسـت و ایـن حمایت هـا‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسالم ‬ ‫یگـردد؛ بلکـه‬ ‫تنهـا بـه جنبه هـای مـادی بازنم ‬ ‫جنبه هـای معنـوی را نیـز دربرمی گیـرد»‪ .‬او کـه‬ ‫در پنـج نمایشـگاه هنـری حضـور داشـته اسـت؛‬ ‫باتا کیدبراینکـه جاودانگـی در هنـر بسـتگی بـه‬ ‫خالقیـت هنرمنـد دارد و بااذعان به اینکـه هنـر‬ ‫متوقـف نمی شـود و درحال حرکـت اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«هنرمنـد باتکی هبـر دانـش بایـد اطالعـات خـود را‬ ‫به روزرسـانی کنـد»‪.‬‬ ‫فـدرا رضایـی؛ هنرمنـد حاضـر در نمایشـگاه‬ ‫کودکـی‬ ‫«رویـای‬ ‫مـن» بااشـاره به اینکه‬ ‫نگاهـی‬ ‫هنرمنـد‪،‬‬ ‫متفـاوت بـه جهـان‬ ‫هسـتی و رخدادهـای‬ ‫پیرامونـی خـود دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬هنـر‪ ،‬بازتـاب‬ ‫نـگاه متفـاوت هنرمنـد بـه رخدادهـای اطرافـش‬ ‫اسـت»‪ .‬او درادامـه و بااذعان به اینکـه یـک‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬در هـر حـوزه ای کـه فعالیـت می کنـد‪،‬‬ ‫می توانـد باتکی هبـر عشـق‪ ،‬تلاش و خالقیتـش‪،‬‬ ‫اثـری موردرضایـت را بـه مخاطـب ارائـه کنـد و‬ ‫از رهگـذر همیـن مسـیر می توانـد بـه هنرمنـدی‬ ‫مانـدگار مبـدل شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬ه رچـه شـور حیـات‬ ‫و تسـلط ذهـن هنرمنـد بـر جهـان هسـتی بیشـتر‬ ‫باشـد؛ صرف نظرازاینکـه در چـه برهـ ه از زمـان‬ ‫زندگـی می کنـد‪ ،‬توجـه مخاطـب بـه اثـارش جلب‬ ‫می شـود و اثـار اقتصـادی نیـز خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫او تا کیـد کـرد‪« :‬شـاید بهتـر ان باشـد کـه کرونـا را‬ ‫موهبتـی الهـی ببینیـم کـه بـه بشـر‪ ،‬فرصتی بـرای‬ ‫نـگاه متفـاوت بـه مقوله هـای زندگـی و زیسـتنی‬ ‫هنرمندانـه ارائـه کـر»‪.‬‬ ‫پرتـو پورقرایـی؛ هنرمنـد عروسک سـاز کـه بـا ارائه‬ ‫سـه اثـر عروسـکی در نمایشـگاه «رویـای کودکـی‬ ‫مـن» شـرکت کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اثـار بـرای‬ ‫اجرای دانشگاهی باعنوان ارباب پونتیال و نوکرش‬ ‫ماتی برپایه متنی از برتولت برشت اماده شده بود‬ ‫و همـه اموزش هـای الزم دراین عرصـه را ازطریـق‬ ‫فضای مجازی دریافت کرده ام»‪ .‬او که تحصیالت‬ ‫خـود را در مقطـع کاردانـی در رشـته گرافیـک از‬ ‫دانشـگاه سـوره‪ ،‬در مقطـع کارشناسـی در رشـته‬ ‫نقاشـی در دانشـکده هنرهـای زیبـای دانشـگاه‬ ‫تهـران و در مقطـع کارشناسـی ارشـد در رشـته‬ ‫کارگردانیتئاتردر دانشگاههنرومعماریدانشگاه‬ ‫ازاد اسلامی بـه پایـان رسـانده؛ باتا کیدبراینکـه‬ ‫در شـرایط فعلـی‪ ،‬هنرمنـدان چـاره ای جـز ارائـه‬ ‫اثـر خویـش ندارنـد و ایـن اثـار بایـد دیـده شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر اثـر هنـری یـک هنرمنـد دیـده نشـود‪،‬‬ ‫انـرژی ای کـه بـرای تولیـد یـک اثـر مصـرف شـده‪،‬‬ ‫بـه او بـاز نخواهـد گشـت؛ و ایـن‪ ،‬موضـوع را بـرای‬ ‫یـک هنرمنـد بسـیارمهم جلـوه می دهـد کـه اثـر‬ ‫او توسـط دیگـران دیـده شـود‪ ،‬موردبررسـی و‬ ‫ارزیابـی قـرار گیـرد»‪ .‬ایـن عضـو پیوسـته انجمـن‬ ‫نقاشـان ایـران باتا کیدبراینکـه بایـد بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی ارائه شـده ازسـوی وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‪ ،‬مسـیر‬ ‫برگـزاری رویدادهـای فرهنگـی و هنـری را بـرای‬ ‫جـذب مخاطـب ادامـه داد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬به نظـرم‬ ‫نشـرایط راهـی جـز ایـن وجـود نـدارد و بایـد‬ ‫درای ‬ ‫این مسـیر را ادامـه دهیـم»‪ .‬او کـه در ایـران‪ ،‬کانـادا‬ ‫و فنالنـد نمایشـگاه های گروهـی و انفـرادی برگـزار‬ ‫کردهباتا کیدبراینکههنر‪،‬دمیدنروح کمال طلب‬ ‫و جمال جوی انسـان در قالب محسـوس اسـت و‬ ‫هنرمند‪ ،‬فردی ست که خلق و بازافرینی می کند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مهم تریـن دغدغـه هنرمنـد‪ ،‬دیده شـدن‬ ‫یـک اثـر و بازگرفـت انـرژی صرف شـده در تولیـد‬ ‫ان‪ ،‬ازسـوی مخاطـب اسـت»‪ .‬او باتا کیدبراینکـه‬ ‫بـه تولیـد اثـار بینارشـته ای بـرای جـذب مخاطب‬ ‫بیشـتر عالقه منـد اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬خلق اثـار هنری‬ ‫بینارشـته ای‪ ،‬نیازمنـد دانـش بیشـتری اسـت و‬ ‫دراین مسـیر هنرمنـد بایـد بسـیار بدانـد»‪.‬‬ ‫یـاور بالسـینی کـه بـا ارائـه یـک اثـر هنـری نقاشـی‬ ‫در نمایشـگاه «رویـای‬ ‫کودکـی مـن» حضـور‬ ‫داشـته؛ بااشـاره به اینکه‬ ‫هنرمنـدان در شـرایط‬ ‫حاضـر بایـد باتکی هبـر‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫ظرفی ‬ ‫در فضـای مجـازی‬ ‫هنـر خویـش را بـه مخاطبـان ارائـه دهنـد و ازایـن رو‪،‬‬ ‫نبایـد ضـرورت انتشـار هنر؛ حتی در شـرایط بیماری‬ ‫را فرامـوش کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در شـرایط موجـود‪،‬‬ ‫یسـت مسـئولین نیـز بـه حمایـت بیشـتر‬ ‫ضرور ‬ ‫از هنـر اقـدام کـرده و مسـیر حرکـت اقشـار هنرمنـد‬ ‫تهـای ویـژه خـود همـوار سـازند»‪ .‬او‬ ‫را بـا حمای ‬ ‫کـه تحصیلات خـود را در مقطـع کارشناسـی در‬ ‫رشـته نقاشـی بـه پایـان رسـانده؛ باتا کیدبراینکـه‬ ‫نشـرایط بایـد توجـه کلیـه اقشـار جامعـه و‬ ‫درای ‬ ‫به ویژه مسئولین به هنرمندان بیشتر باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یسـت و یکـی از مهم تریـن‬ ‫«هنـر‪ ،‬ابـزار خلـق زیبای ‬ ‫وسـیله های رسـیدن به تعالـی»‪ .‬او بااذعان به اینکه‬ ‫یهـای موجـود در شـگفتی های‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬زیبای ‬ ‫طبیعـت را بـا خلقـی خـاص و هوشـمندانه مقابـل‬ ‫یگـذارد‪ ،‬ادامه‬ ‫دیـد مخاطبان خویش به نمایـش م ‬ ‫داد‪« :‬اقتصاد هنر در شرایط فعلی‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫یسـت که می تواند مسـیر حرکت هنرمندان‬ ‫مسائل ‬ ‫را همـوار سـاخته و در این میـان‪ ،‬نبایـد فرامـوش‬ ‫کـرد کـه امـروز‪ ،‬ضـرورت حمایـت مسـئولین از هنـر‬ ‫یشـود»‪ .‬او‪ ،‬اخلاق نیـک‬ ‫بیش ازپیـش احسـاس م ‬ ‫و رفتـار نیـک را راز جاودانگـی و مانـدگاری هنرمنـد‬ ‫دانسته و بااذعان به اینکه ایجاد اثر شاخص توسط‬ ‫هنرمنـد می توانـد بـه شـکوفایی او کمـک کنـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در شـرایط فعلـی‪ ،‬یکـی از مهم ترین‬ ‫نیازهـای هنرمنـدان‪ ،‬ارائـه اثـار اسـت و هنرمنـدان‬ ‫شهرسـتانی به دلیـل دوری از پایتخـت ان گونـه کـه‬ ‫بایـد‪ ،‬موردتوجـه و حمایـت قـرار نمی گیـرد و ایـن‪،‬‬ ‫توجـه بیشـتر مسـئولین متصـدی را می طلبـد»‪.‬‬ ‫پانته امهدی نیا‪:‬‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫پانتـه ا مهدی نیـا؛ کارگـردان فیلـم «فالشـر» بااشـاره به اینکه همـواره‬ ‫دغدغـه فیلم سـازی داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در ابتـدای مسـیر کـه بـه‬ ‫عرصـه اجـرا و بازیگـری تئاتـر‪ ،‬تلویزیـون سـینما ورود کـردم‪ ،‬همـواره‬ ‫دغدغه داشـتم که کارگردانی بکنم؛ این بدان معناسـت که می توانم‬ ‫با تمام وجـودم ایـن ادعـا را بکنـم کـه کارگردانـی را بسیاربیشـتر از‬ ‫بازیگـری دوسـت داشـته و دارم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه سـال ها بـوده‬ ‫کـه تصمیـم داشـته اسـت نخسـتین فیلـم کوتـاه خـود را کلیـد زده و‬ ‫دراین میـان‪ ،‬بارهـا فیلم نامه هـای متعـددی بـه دسـتش رسـیده یـا‬ ‫خـودش نـگارش کرده و تهیه کنندگان متعددی بـرای این کار حاضر‬ ‫بـه سـرمایه گذاری بوده انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬انـگار خـودم دلـم نمی خواسـت‬ ‫کـه دران لحظـه ایـن اتفاق بیفتـد؛ امـا درنهایت‪ ،‬در شـرایط فعلی که‬ ‫دوسـتان بسـیارخوبی در کنـارم هسـتند‪ ،‬تصمیـم گرفتـم کـه تولیـد‬ ‫فیلـم را بـه سـرانجام برسـانم»‪ .‬مهدی نیـا بااشـاره به اینکه عوامـل‬ ‫بسـیار حرفـه ای دراین اثـر او را یـاری می کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬به خاطـر‬ ‫یادداشت‬ ‫مسائل مالی‪ ،‬کارگردان اولی ها را دچار مشکل می کند‬ ‫وضعیـت کرونـا‪ ،‬ترجیـح دادم فیلم نامـه ای را انتخـاب کنـم کـه در‬ ‫فضای باز تصویربرداری انجام بگیرد و درنهایت‪ ،‬در صحنه هایی که‬ ‫در خودرو ضبط شد نیز همراه یک یا دو شیشه ماشین پائین بوده‬ ‫است»‪ .‬این بازیگر باسابقه سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‪ ،‬با ابرازتاسف از‬ ‫این امر که شـرایط کرونایی کار را دچار مشـکل کرده اسـت و همواره‬ ‫اسـترس این موضـوع کـه بازیگـران یـا عوامـل دچـار مشـکل نشـوند‪،‬‬ ‫همـراه گـروه کارگردانـی بـوده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن اسـترس‪،‬‬ ‫موجـب می شـود تـا تمرکـز کارگـردان در حـوزه کارگردانـی کمتـر باشـد‬ ‫و عالوه برایـن؛ مسـائل مالـی موجـب می شـود تـا کسـانی که تجربـه‬ ‫نخست خود را در حوزه کارگردانی به ثبت می رسانند‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫باشـند و خـود مـن در جایـگاه کارگـردان هرگـز تصـور نم ‬ ‫هزینه هـای جـاری بـرای تولیـد یـک فیلـم؛ از اجـاره تجهیـزات گرفته‬ ‫تـا دسـتمزد عوامـل و هزینه های جـاری تااین اندازه باال باشـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه امـروز همه چیـز ب هطـرزی عجیـب و حیـرت اور گـران‬ ‫شـده اسـت و ایـن رشـد در ثانیـه ادامـه پیـدا می کنـد و شـاهد تـورم‬ ‫لحظه به لحظه کشـور هسـتیم‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬دراین اثر‪ ،‬از دوسـتانم‬ ‫نشـرایط باید گفت که سـاخت یک فیلم‬ ‫اسـتفاده کرده ام؛ اما درای ‬ ‫کوتـاه حداقـل بـه ‪ 30‬میلیون تومـان نیـاز دارد و این قضیـه در تئاتـر‬ ‫هـم صـادق اسـت و تنهـا بـه سـینما محـدود نمی شـود»‪ .‬در اولیـن‬ ‫فیلـم پانتـه ا مهدی نیـا در مقـام کارگـردان که به تهیه کنندگی حمید‬ ‫تسـر می گـذارد‪،‬؛ پـدرام انصـاری‬ ‫احمـدی راد‪ ،‬مراحـل فنـی را پش ‬ ‫و مهـدی حسـینی ایفـای نقـش می کننـد و فرشـاد گل سـفیدی‪:‬‬ ‫مبـرداری‪ ،‬میثـم حسـنلو‪ :‬صدابـردار‪ ،‬وحـدت سـرچونی‪:‬‬ ‫مدیـر فیل ‬ ‫طراح گریم‪ ،‬منوچهر صانعی‪ :‬تدوین‪ ،‬محمدحسـین خوشـنویس‪:‬‬ ‫صدا گـذاری‪ ،‬جلوه هـای ویـژه بصـری‪ :‬اسـتودیو فیلـم چـی‪ ،‬میلاد‬ ‫ینـژاد‪ :‬طـراح پوسـتر و صحنـه‬ ‫فر ج الهـی‪ :‬اصلاح رنـگ و نـور‪ ،‬نـگار ول ‬ ‫و لبـاس‪ ،‬مهـدی برگ نیـل‪ :‬مدیـر تولیـد و برنامه ریـز‪ ،‬شـهریار ا کبریـه‪:‬‬ ‫عـکاس‪ ،‬مبیـن مهدی نیـا‪ :‬دسـتیار اول کارگـردان‪ ،‬علـی نانکلـی‪،‬‬ ‫مبـردار و امیـن‬ ‫مهـدی منـادی و یاسـین بیگدلـی‪ :‬دسـتیاران فیل ‬ ‫کردبچه چنگی‪ :‬مشاور رسانه و روابط عمومی و پخش فیلم چی او را‬ ‫در مقـام کارگـردان یـاری می کننـد‪.‬‬ ‫در این یادداشـت کوتـاه برانـم تـا خاطرنشـان کنـم چـرا سـریال «قورباغـه» را‬ ‫بایـد بـدون غـرض ورزی یـا سـبکی تقلید مابانـه دیـد کـه ا گـر این چنیـن هـم‬ ‫باشـد‪ ،‬بازهـم ایـرادی بـر کلیـت کار وارد نیسـت؛ چرا کـه ایـن اتفـاق در سـینما‬ ‫ً‬ ‫همان قـدر طبیعی سـت (تا حدی کـه نـه صرفـا تقلیـد محـض باشـد کـه کار‬ ‫هومـن سـیدی به هیچ وجـه نبـوده) کـه متبادر شـدن یـک موضـوع در ذهـن‬ ‫دو شـاعر؛ هر یـک در نقطـه ای از جهـان بـرای خلـق یـک شـعر ممکـن اسـت‪.‬‬ ‫هدف من از نوشتن این یادداشت به هیچ وجه تعریف مبالغه امیز یا تبلیغی‬ ‫بـرای ایـن سـریال نیسـت؛ چر اکـه «قورباغـه» راه خـود را بـا تمـام نقـاط ضعـف‬ ‫و قوتـش‪ ،‬بیـن مخاطبینـش پیـدا کـرده اسـت‪ .‬بعـد از فیلم هـای «خشـم‬ ‫و هیاهـو» و «مغزهـای کوچـک زنـگ زده» می تـوان خـط سـیری هیجانـی‪،‬‬ ‫ظریـف و هوشـمندانه را در اثـار سـیدی دنبـال کـرد کـه این بـار در «قورباغـه»‬ ‫ُ‬ ‫بـا تلرانسـی حساب شـده تر دیـده می شـود‪ .‬در اغـاز و پایـان هـر اپیـزود‪ ،‬راوی‬ ‫(رامیـن) کـه شـاعری شـاید نیمه دیوانـه به نظـر می ایـد‪ ،‬بـا مونولوگ هایـش‪،‬‬ ‫حرف هایـی می زنـد کـه گویـی وا گویه هایـی در درون مغزش تراوش می شـود‬ ‫و نبـض تپنـده مخاطـب را تـا اپیـزود بعـد بـا جملـه ای درگیـر کـرده و در دسـت‬ ‫می گیرد‪ .‬سریال «قورباغه» با درخشش بازیگرانی همچون نوید محمد زاده ‪،‬‬ ‫صابـر ابـر‪ ،‬سـحر دولت شـاهی و ‪ ...‬به هیچ وجـه قهرمان محـور نیسـت؛ یعنـی‬ ‫درسـت زمانی کـه رامیـن (صابـر ابـر) بـا قلبـی در سـمت راسـت بدنـش هماننـد‬ ‫اسـطوره شـانس و اقبـال زنـده می ماند ‪ ،‬نـوری (نوید محمـدزاده) را می بینیم‬ ‫کـه بـا لحـن صحبـت و گام هـای کوتـاه هنـگام راه رفتـن می توانـد قهرمـان‬ ‫بلند پـروازی در بخـش دیگـری از سـریال باشـد‪ .‬سـریال «قورباغـه» را می تـوان‬ ‫نمونه ای کوچک تر از «مغزهای کوچک زنگ زده» دانسـت که شـاید سـینما‬ ‫بـه ایـن سـبک (گنگسـتری یـا لحـن خیابانـی) نیازمنـد اسـت‪ .‬روی صحبتـم‬ ‫بـا مخاطبینی سـت کـه طـی دیـدن اپیـزود اول سـریال‪ ،‬یـک مجموعـه را‬ ‫اعـم از کارگردانـی و فیلم نامـه قضـاوت کردنـد و فرصـت ادامـه و حتـی دیـدن‬ ‫باقـی داسـتان را از خودشـان گرفتنـد‪ .‬گمانه زنی هـا و برچسـب کپـی و تقلیـد‬ ‫از فیلـم «نفـرت» را به هیچ وجـه شایسـته سـریال «قورباغـه» نمی دانـم؛ زیـرا‬ ‫همان طور کـه الرنـس فـون تریـه؛ کارگـردان دانمارکـی‪ ،‬فیلـم «ضـد مسـیح»‬ ‫را ادای دینـی نسـبت بـه انـدری تارکوفسـکی دانسـته بـود‪ ،‬می تـوان سـریال‬ ‫«قورباغه» را هم ادای دینی از هومن سـیدی به متیو کاسـوویتس؛ کارگردان‬ ‫فیلـم «نفرت» دانسـت‪ .‬سـریال «قورباغـه» با شـخصیت پردازی های خوب و‬ ‫فالش بک های به جا که توامان با سـبک خاصی از فیلم برداری و نورپردازی‬ ‫ً‬ ‫به کمک موسـیقی خاص‪ ،‬ریتم نسـبتا خوبی را در پیش گرفته‪ .‬ا گر دسـت از‬ ‫پیش داوری هـا و اثبـات شـباهت بیـن «قورباغـه» و اثار دیگر سـینمای جهان‬ ‫برداریـم‪ ،‬بایـد گفـت «قورباغـه» هرگز سـمی نیسـت که در مغز اسـتخوان نفوذ‬ ‫کنـد‪ ،‬وقتـی پیـش از ان‪ ،‬مخاطـب فیلم هایـی همچـون «جنـگ سـتارگان» و‬ ‫«اوتـار» را می بینـد و بـه طیـب خاطـر می پذیـرد و بـاور می کنـد‪ .‬شـاید زمـان‬ ‫ان فـرا رسـیده تـا فرصتـی برای فیلم سـازان خوش ایـده و اتیه کشـورمان برای‬ ‫پیشـرویی در سـبک های جدیـد در نظـر بگیریـم‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری عام‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در شعب بانک‬ ‫رفـاه کارگـران اغـاز شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانک رفـاه کارگران؛ براسـاس‬ ‫مجـوز بانـک مرکـزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬فـروش اوراق گواهـی سـپرده مـدت دار ویـژه‬ ‫سرمایه گذاری عام بانک رفاه کارگران از روز دوشنبه ‪ 4‬اسفندماه سال جاری‬ ‫توسـط تمامـی شـعب ایـن بانـک اغـاز و تا پایان اسـفندماه سـال جـاری ادامه‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬مـدت سررسـید ایـن اوراق یک سـاله بـا نـرخ سـود ‪18‬درصـد‬ ‫اسـت که سـود ان به صورت ماهانه پرداخت خواهد شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ نرخ‬ ‫سـود بازخریـد قبـل از سررسـید ایـن اوراق ‪10‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫اسامی برندگان دومین قرعه کشی طرح «امید رفاه»‬ ‫اسـامی برندگان دومین قرعه کشـی طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران اعالم‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانـک رفـاه کارگـران؛ ایـن دوره از قرعه کشـی‬ ‫تسـهیالت طـرح "امیـد رفـاه" بـرای ‪368‬نفـر از اعضـای طـرح که واجدشـرایط‬ ‫شرکت در قرعه کشی بودند برگزار و تعداد ‪35‬نفر برگزیده شدند‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫طرح امید رفاه درراستای تداوم سیاست های بانک و در حمایت از کارگران‬ ‫و بازنشسـتگان اغـاز شـده اسـت و در مرحلـه اول‪ ،‬بازنشسـتگان سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی‪ ،‬همـکاران بازنشسـته بانـک و کارکنـان سـایر سـازمان ها‪،‬‬ ‫ماهانـه مبلغـی به صـورت حـق عضویـت (حداقـل یک میلیـون و حدا کثـر‬ ‫‪34‬میلیون ریـال) به مـدت ‪ 13‬مـاه پرداخـت کـرده و براسـاس مـاه عضویـت در‬ ‫طرح‪ ،‬در قرعه کشـی شـرکت و به میزان ‪ 30‬برابر حق عضویت خود‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـا نـرخ کارمـزد چهاردرصـد و مرابحـه بـا نرخ سـود شـش درصد‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬سـقف تسـهیالت قرض الحسـنه ‪100‬میلیون ریـال و‬ ‫تسـهیالت مرابحـه یک میلیاردریـال اسـت و دوره بازپرداخـت ان نیـز حدا کثـر‬ ‫‪ 24‬مـاه اسـت‪ .‬اعطـای تسـهیالت در هرمـاه بـه ‪10‬درصـد اعضـاء در هـر دسـته‬ ‫صـورت می پذیـرد‪ ،‬به نحوی کـه تمامـی اعضـاء در پایـان مـاه سـیزدهم موفـق‬ ‫بـه دریافـت تسـهیالت می شـوند‪.‬‬ ‫مشارکت بانک رفاه کارگران‬ ‫در تجهیز دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫بانـک رفـاه کارگـران درراسـتای ایفـای نقـش فعاالنـه در حـوزه مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬در تجهیـز دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران مشـارکت کـرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی بانـک رفـاه کارگران؛ به منظور کمک بـه کادر درمان‪ ،‬رفاه حال‬ ‫شـهروندان در شـرایط حسـاس کنونـی و ایفـای مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬ایـن‬ ‫بانـک در تجهیـز دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران مشـارکت کـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 131SL‬مدل ‪ 1391‬با شـماره پال ک ایران ‪294 -42‬ص‪ 66‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 4800647‬و شماره شاسی ‪ NAS411100C4907299‬به مالکیت غالم احمد زاروئی مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محمدرضـا هادی طرقـی مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪979 -36‬ق‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 12486195022‬و شـماره شاسـی ‪ 50507614‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کـس ادعایی در مـورد خـودروی مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان‬ ‫سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 237‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت تلاش بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ‪ 766-33292‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ A0176519‬و شـماره تنـه ‪ TM81119350‬بنـام امیـر کفاشـی فرزنـد محمـد بـا کـد ملـی ‪ 0702565581‬مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 784‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪297 -32‬ن‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 11490073482‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA4CG260255‬بنـام برات الـه‬ ‫محمـدی فرزنـد یارمحمـد بـا کـد ملـی ‪ 6519787191‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 787‬تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/27-1399603291260001913‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارادان تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فتانه دهقانی فرزند امیرحسـین به شماره شناسـنامه ‪ 10215‬صـادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 7153/19‬مترمربـع جزء قطعـه ‪ 25‬باقیمانده از پلا ک ‪77‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش کهن ابـاد ارادان خریـداری از مالـک رسـمی دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی‬ ‫اداره جهاد کشـاورزی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 978‬علی عرب سرهنگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم ابـاد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1392114425001001330‬و رای شـماره ‪ 139560325001012310‬و رای اصالحـی‬ ‫‪ 139660325001000470‬مورخـه ‪ 1395/10/02‬بـه تقاضـای اقای محمدقاسـم علی پورمرادی فرزند صیدموسـی‬ ‫نسـبت به ششـدانگ عمارت دو طبقه به مسـاحت ‪ 80/12‬مترمربع تحت پال ک شـماره ‪ 20‬فرعی از ‪ 2091‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه سـعید اراسـته رسـیدگی و تاییـد و انشـاء‬ ‫گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گردد‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز پرایـد ‪ 111‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪123 -14‬ن‪ 15‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/5585673‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100G5861198‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/07-139960318011013887‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومع هسـرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـیدمحمدباقر صمدی پناه هنده خالـه فرزنـد سـیدمظفر بـه شماره شناسـنامه ‪ 4655‬صـادره از‬ ‫صومع هسـرا در ششـدانگ یکبـاب مغـازه احداثـی بمسـاحت ‪ 30‬مترمربـع پلا ک ‪ 1237‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ابوالقاسـم‬ ‫ابراهیمـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/951‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر باینکـه اقـای حمیـد باقـری فرزنـد محمدعلـی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده دفترخانـه‬ ‫‪ 22‬شـهرری مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بمسـاحت ‪176/40‬‬ ‫مترمربع قطعه ‪ 257‬تفکیکی پال ک شـماره ‪ 478‬فرعی از شـماره ‪ 155‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک اصلی‬ ‫مذکـور کـه در اجـرای فراینـد استانداردسـازی بـه پلا ک ‪ 1357‬فرعـی از ‪ 155‬اصلـی تغییـر یافته اسـت واقـع در قریه‬ ‫قلعه نو دهستان غار بخش ‪ 12‬تهران که ذیل ثبت ‪ 1967‬صفحه ‪ 447‬دفتر امال ک ‪ 12‬به شماره چاپی ‪350450‬‬ ‫بنام اقای حسـین کچوئیان جوادی صادر و تسـلیم گردیده اسـت و طبق سـند شـماره ‪1398/03/09-82304‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری بـه اقـای حمیـد باقـری انتقـال یافتـه اسـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده تقاضـای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت اولیـه را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتب یک نوبت ا گهـی می گردد تا هر کـس مدعی انجام‬ ‫معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد از تاریخ انتشـار این ا گهی ظـرف مدت ‪ 10‬روز اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت نمایـد‪ .‬چنانچه در مدت مقـرر اعتراضی واصل نگـردد وفق مقررات‬ ‫المثنی سـند مالکیت صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1132‬سیدمحسن سادات حسینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫احترامـا نظـر باینکـه خانـم اقـدس عظامی به ادرس شـهرری‪ ،‬میدان نماز‪ ،‬دیلمان شـمالی‪ ،‬کوچـه اقایی‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ 16‬بـا تسـلیم یـک بـرگ استشـهادیه ‪ 93206‬مورخـه ‪ 1399/08/18‬و تقاضـای وارده شـماره ‪ 4026939‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/08/18‬اعلام مـی دارد سـند مالکیـت زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه شـماره ‪ 1296‬فرعـی از ‪ 120‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 52‬فرعـی از الـی مذکـور واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران‬ ‫تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود گلبـرگ سـازان زریـن ایرانیـان در تاریـخ ‪ 1399/11/27‬به شـماره ثبـت ‪ 3459‬به شناسـه ملـی ‪ 14009812618‬ثبت و امضا‬ ‫ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولید و بسـته بندی زعفران‪ ،‬پسـته‪ ،‬خشـکبار‪،‬‬ ‫حبوبات و کلیه مواد غذایی‪ ،‬کلیه فعالیت های تجاری‪ -‬کشاورزی‪ -‬صنعتی و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای مجاز‪ -‬فعالیت در زمینه‬ ‫تولیـد‪ ،‬بسـته بندی و خریـد و فـروش و توزیـع و پخـش و حق العمـل کاری کاالهـا‪ -‬واردات و صـادرات و نگهداری کاال و انجام کلیه امور مربوط به ثبت سـفارش‪-‬‬ ‫امور گمرکی‪ -‬ترخیص کاال‪ -‬اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت‪ -‬تهیه‬ ‫کاال از تولیدکننـدگان و توزیـع ان در سراسـر کشـور‪ -‬مشـارکت بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط‪ .‬مدت‬ ‫فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬شهرسـتان تربت حیدریه‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تربت حیدریه‪ ،‬محله حسـنی‪،‬‬ ‫خیابـان پردیـس شـرقی‪ ،‬کوچـه پردیـس شـرقی ‪[ 4‬شـکوفایی ‪ ،]3‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه اول کدپسـتی ‪ 9519933716‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از‬ ‫مبلـغ ‪ 1,000,000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم نرگـس محمـدزاده بـه شـماره ملـی ‪ 0690570996‬دارنـده ‪ 670000‬ریـال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقـای مبیـن ملکشاه بارفروشـی بـه شـماره ملـی ‪ 2064738541‬دارنـده ‪ 330000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬خانم نرگس محمدزاده به شـماره ملی‬ ‫‪ 0690570996‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقای مبین ملکشاه بارفروشـی به شـماره ملی‬ ‫‪ 2064738541‬و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬امضاء کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت با امضای‬ ‫مدیرعامـل خانـم نرگـس محمـدزاده و نائـب رئیـس هیئـت مدیـره اقـای مبین ملکشاه بارفروشـی همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪:‬‬ ‫طبـق اساسـنامه‪ .‬روزنامـه کثیراالنتشـار سـایه جهـت درج ا گهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد‪ .‬ثبـت موضوع فعالیت مذکـور به منزله اخـذ و صـدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1101854‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99-25‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان لرسـتان درنظـردارد انجـام خدمـات برونسـپاری مرا کز فوریت های بـرق مدیریت های توزیع بـرق ‪ 1‬و ‪ 2‬شهرسـتان بروجرد‬ ‫و اشـترینان بصـورت حجمـی را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی به شـرکت های واجد شـرایط و تایید صالحیت شـده وا گذار‬ ‫نمایـد‪ .‬از متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت بعمـل می ایـد درصـورت تمایل در این مناقصه شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫جزئیات و شرایط مناقصه بشرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫• مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫• نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده)‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫برونسپاری مرا کز فوریت های برق‬ ‫مدیریت های توزیع برق ‪ 1‬و ‪ 2‬شهرستان‬ ‫بروجرد و اشترینان بصورت حجمی‬ ‫‪99-25‬‬ ‫مبلغ براورد ریالی‬ ‫(ریال)‬ ‫‪25.850.000.000‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪1.225.500.000‬‬ ‫مدت اجرای قرارداد‬ ‫از تاریخ ‪1400/01/01‬‬ ‫تا ‪1400/12/29‬‬ ‫• مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/09‬لغایت ‪1399/12/13‬‬ ‫• طریقـه دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬اسـناد مناقصـه می بایسـت از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت و ارسـال گـردد‪.‬‬ ‫مناقصه گـران می تواننـد درصـورت نیـاز بـه شـرح ذیـل جهـت دریافـت اسـناد اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراجعه حضوری به ادرس خرم اباد‪ -‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان لرستان‪ ،‬امور پشتیبانی‪،‬‬ ‫قسمت تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -2‬ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست‪ ،‬نمابر یا پست الکترونیک‬ ‫• اطالعات تماس مناقصه گزار‪ :‬تلفن‪ 066-33228001 :‬فکس‪ 066-33201612 :‬پست الکترونیک‪ info@ barghlorestan.ir :‬وبگاه‪www.ledc.ir :‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را بصورت فایل ‪ PDF‬از طریق سایت های ذیل دریافت نمایند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ب‪ -‬سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به ادرس‪www.ledc.ir :‬‬ ‫ج‪ -‬شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس‪www.tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫د‪ -‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫ه‍‪ -‬انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس‪www.edca.ir :‬‬ ‫• مهلت تحویل پا کات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/23‬‬ ‫• محـل تحویـل پـا کات مناقصـه‪ :‬پیشـنهاددهندگان می بایسـت پـا کات پیشـنهادی خـود را هـم بصـورت الکترونیکـی (از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫دولـت بـه ادرس ‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری و ارسـال نمـوده و هـم بصـورت فیزیکـی (دسـتی) به نشـانی خرم اباد‪ -‬کوی گلسـتان‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬بلوار حج‪،‬‬ ‫سـاختمان حـوزه سـتادی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان لرسـتان‪ ،‬کدپسـتی ‪ 6817783415‬ص‪.‬پ ‪ 591‬بـا پسـت سفارشـی یـا تحویل حضـوری به دبیرخانـه و اخذ‬ ‫شـماره ثبـت و تاریـخ تحویـل از دبیرخانه ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه تمامی مراحل این مناقصه از طریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برگزار می گردد‪ ،‬لذا پیشـنهاددهندگان‬ ‫می بایسـت در مهلـت تعییـن شـده ضمـن بارگـذاری تصاویـر مسـتندات ارزیابـی کیفی و اسـناد مناقصه در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت‪ ،‬نسـبت به ارسـال‬ ‫اصـل مـدارک بـه مناقصه گـزار مطابـق شـرایط درج شـده در اسـناد مناقصـه اقـدام نمایـد‪ .‬در ضمـن ارسـال توامـان اصـل مـدارک و بارگـذاری تصاویـر انهـا الزامـی‬ ‫می باشـد‪ .‬درصـورت عـدم رعایـت ایـن موضـوع‪ ،‬پیشـنهاد ارائه شـده مـردود اعلام می گردد‪.‬‬ ‫• محل تحویل پا کات مناقصه‪ :‬دبیرخانه شرکت به نشانی استان لرستان‪ -‬شهرستان خرم اباد‪ ،‬میدان ‪ 22‬بهمن (کیو)‪ ،‬بلوار والیت‪ ،‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‪ ،‬کدپستی ‪6817783415‬‬ ‫• تاریخ بازگشایی پا کات ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫• مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز مبلـغ مطابـق جـدول فـوق بـه حسـاب جـاری ‪ 0106123340002‬بانـک ملـی شـعبه بـرق‬ ‫خرم ابـاد بنـام جـاری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان لرسـتان‬ ‫ داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه ‪ 5‬نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که دارای اعتبار مدت در سال ‪ 1399‬باشد الزامی است‪.‬‬‫ حداقل سوابق کاری الزم مرتبط با موضوع مناقصه برای شرکت در مناقصه دو سال شمسی می باشد‪.‬‬‫ متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت اطالع رسـانی معامالت توانیر به نشـانی ‪ Tender.tavanir.org.ir‬یا سـایت شـرکت توزیع نیروی‬‫برق اسـتان لرسـتان به نشـانی ‪ www.ledc.ir‬همچنین پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایند‪ .‬بدیهی اسـت این شـرکت در رد‬ ‫یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت‪« .‬سـایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسـناد مناقصه مندرج اسـت»‬ ‫ به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء‪ ،‬مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان و پیشنهادهایی که پس از انقضاء‬‫ً‬ ‫مدت مقرر در ا گهی واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬ارائه اسـناد مناقصه در پا کات الف‪ ،‬ب و ج بمنزله مطالعه‪ ،‬تایید و مهر و امضاء صاحبان‬ ‫امضاء مجاز مناقصه گر تلقی خواهد شـد‪ ،‬ولو انکه برگ هایی از اسـناد مذکور فاقد امضاء و مهر باشـد‪.‬‬ ‫امور پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 132‬مترمربـع در مالکیـت اقدس عظامی فرزند رضا شماره شناسـنامه ‪ 13‬تاریخ تولـد ‪1338/09/01‬‬ ‫صـادره از گلپایـگان دارای شـماره ملـی ‪ 1219641448‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 42‬بعنـوان مالـک شـش سـهم‬ ‫مشـاع از چهل و دو سـهم عرصه و اعیان‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی ‪ 969950‬سـری الف سـال‬ ‫‪ 95‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 13962030102401613‬ثبت گردیده است و طبق گواهی امال ک و دفتر بازداشتی‬ ‫مـورد ثبـت رهـن و بازداشـت نـدارد و سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و تقاضـای سـند المثنـی‬ ‫نموده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تـا ده روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و ا گر‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره‬ ‫ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1133‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانب حامد ربیعی مالک ‪ 3‬هکتار سهم مشاع از ‪ 48‬هکتار مشاع (‪ 30000‬مترمربع از ‪ 480000‬مترمربع مشاع)‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 148/12‬واقـع در قریـه علی ابـاد قیصریه به نشـانی بخش قلعه نو‪ ،‬روسـتای علی اباد قیصریه موضوع‬ ‫اسـناد مالکیـت شـماره ‪ 267399‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1386/02/18‬و ‪ 441687‬صـادره بـه تاریـخ ‪1386/02/31‬‬ ‫متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و‬ ‫حسـب اعلام امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه‬ ‫مالکین مشـاعی در امور اب و تکمیل پرونده می باشـد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشـاعی تقاضا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی‬ ‫میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای تهران (امور اب‬ ‫شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خودرو سـواری سـایپا ‪ SAINA‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شـماره انتظامی ایران ‪573 -19‬ق‪92‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M15/8544031‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100J5766129‬بـه نـام اقـای مسـلم صیـدی بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3241021378‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه حمل سلاح شـکاری سـاچمه زنی کالیبر ‪ 12‬سـاخت کشور ترکیه با شماره سلاح ‪ A261-9260171059‬و‬ ‫شناسـه مجـوز ‪ 0242560947440‬بـه نـام میرزامحمد خزایی فرزند گل محمد با کد ملـی ‪ 3309429350‬مفقود‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز موتورسـیکلت سـاوین مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 517-22739‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NDR***125B9405412‬و شماره موتور ‪ 0124NDR059804‬به نام مریم خانی مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002798‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم ملـوک اسـدی فر فرزند روضـان بشماره شناسـنامه ‪ 476‬در یکبـاب خانه‪ /‬یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی‪ /‬یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 76/67‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد‬ ‫غـرب خریـداری بـه مالـک رسـمی دسترسـی نـدارد و برابـر مبایعـه عادی از علی شـیر شـریفی محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013046‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه حامد عدالت خواه تطفی فرزند علی از ‪ 32‬از ‪ 88‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه گوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت زهرا مقیمی بعنوان ششـدانگ یکباب دکان بمسـاحت‬ ‫‪ 17/28‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1347‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد‬ ‫مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/901‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16 -139960318011012903‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه لیال عیسی زاده مهویزانی فرزند غریب از ‪ 5‬از ‪ 86‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه سـورم بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق غریـب عیسـی زاده بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر‬ ‫اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 245‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 26‬برای ان منظور شـده‪،‬‬ ‫لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر‬ ‫مقررات نسبت بصدور سند مالکیت اقدام می گردد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/902‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/29 -139960318011012154‬و اصالحـی‬ ‫‪ 1399/10/30 -139960318011013474‬هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه‬ ‫صفـرا پیری ماتـک فرزنـد اسـماعیل از پلا ک ‪ 7‬باقیمانـده از ‪ 15‬اصلـی واقـع در قریـه بریـران بخـش ‪ 22‬گیلان از‬ ‫مالکیـت سـیدمهدی نعیمـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانـه) و محوطـه‬ ‫بمسـاحت ‪ 775‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 130‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس‬ ‫مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت‬ ‫بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/910‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مرتضـی زوار بـه اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم‬ ‫بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یکباب منـزل به‬ ‫شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 4134‬فرعـی از ‪ 230‬اصلـی بخش ‪ 5‬مشـهد که متعلق به نامبرده‬ ‫می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪،‬‬ ‫معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکور بنام مالـک فوق در صفحـه ‪ 329‬دفتر ‪65‬‬ ‫ثبـت و سـند کاداسـتری بـه شـماره چاپـی ‪ 749175‬سـری الـف‪ 91/‬صـادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد و ایـن بخشـنامه‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک صـادر گردید‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫یگـردد هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود‬ ‫م ‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی‬ ‫اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این‬ ‫اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عدم وصول اعتـراض در مهلت مقرر و یا‬ ‫وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت منطقـه ‪ 3‬مشـهد‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪471‬‬ ‫محمدباقـر شـرفی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای نوروزعلـی امـوت بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن‬ ‫اداره مراجعه نموده و مدعی می باشـد سـند مالکیت ششـدانگ اعیان یکباب منزل‬ ‫مسکونی به شماره پال ک ثبتی ‪ 2429‬فرعی از ‪ 230‬اصلی بخش ‪ 5‬مشهد که متعلق‬ ‫بـه نامبـرده می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر‬ ‫املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه ‪ 560‬دفتـر ‪ 57‬بنام‬ ‫مالک فوق ثبت و سند دفترچه ای به شماره چاپی ‪ 900429‬صادر و تسلیم گردیده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬ضمنا برابر سـند رهنی ‪ 182138‬مورخ ‪ 1387/09/14‬دفتر ‪ 71‬مشـهد در رهن‬ ‫شرکت چشمه نوشان قرار دارد‪ .‬سیستم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد و‬ ‫این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک‬ ‫صادر گردید‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و‬ ‫متذکـر می گـردد هـر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 470‬ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت منطقه ‪ 3‬مشهد‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت زرین مهر روشـن شـرکت سـهامی خاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 49798‬و شناسـه ملـی ‪ 10380662626‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/20‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬اعضـاء‬ ‫هیئـت مدیـره بـه قـرار ذیـل بـرای مـدت دو سـال انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪ :‬اقـای خشـایار روشـنی به شـماره ملـی ‪0921967772‬‬ ‫و اقـای علی ا کبـر روشـنی شـماره ملـی ‪ 6519764663‬و اقـای‬ ‫محمدرضـا روشـنی به شـماره ملـی ‪ -0920881580‬اقای ایمان‬ ‫شـوقی بـه شـماره ملـی ‪ 0921279345‬بـه سـمت بـازرس اصلـی‬ ‫و اقـای مهـران فرزادمهـر بـه شـماره ملـی ‪ 0690121601‬بـه سـمت‬ ‫بـازرس علی البـدل شـرکت بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخاب‬ ‫گردیدنـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1101963‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت زرین مهر روشـن شـرکت سـهامی خاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 49798‬و شناسـه ملـی ‪10380662626‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪1399/10/20‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای خشـایار روشـنی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0921967772‬بـه ســمت رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای‬ ‫علی ا کبـر روشـنی شـماره ملـی ‪ 6519764663‬بـه سـمت نائـب‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای محمدرضـا روشـنی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0920881580‬بـه سـمت عضـو هیـات مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرای مـدت دو سـال تعییـن گردیدنـد‪ .‬کلیـه اسـناد و‬ ‫اوراق تعهـداور شـرکت بـا امضـاء مدیرعامـل اقـای محمدرضـا‬ ‫روشـنی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1101967‬‬ ‫تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص انـرژی گسـتر فجـر زریـن شـرق در تاریـخ ‪ 1399/11/25‬بـه شـماره ثبـت ‪ 75667‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14009805751‬ثبـت‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬پیمانـکاری مربـوط بـه ذخیـره‬ ‫و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫صـادرات تامیـن تجهیـزات بهینه سـازی مصـرف سـوخت تامیـن‪ ،‬عرضـه فراورده هـای نفتی مایـع‪ ،‬انجام کلیه خدمـات زنجیره تولید تا عرضه سـوخت‪،‬‬ ‫احـداث و بهره بـرداری جایگاه هـای زنجیـره ای عرضـه فراورده هـای نفتـی‪ ،‬سـاخت و بهر هبـرداری از جایگاه هـای سـوخت مایـع‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از‬ ‫اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان مشـهد‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر مشـهد‪ ،‬محلـه احمدابـاد‪ ،‬بلـوار ابـوذر غفاری‪ ،‬خیابـان ابوذر غفـاری ‪ ،1‬پلا ک ‪ ،55‬طبقه همکف کدپسـتی ‪ 9176895156‬سـرمایه‬ ‫شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 10,000,000‬ریـال نقـدی منقسـم بـه ‪ 100‬سـهم ‪ 100000‬ریالـی تعداد ‪ 100‬سـهم ان بانام عـادی مبلـغ ‪ 10000000‬ریال‬ ‫توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 177/230‬مورخ ‪ 1399/10/21‬نزد بانک سینا شعبه ابوذر غفاری با کد ‪ 177‬پرداخت گردیده است‪ .‬اعضا‬ ‫هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای اسـماعیل حسـن زاده بـه شـماره ملـی ‪ 0700341447‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای ابراهیم حسـن زاده‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0702571369‬و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای میلاد باقـری بـه شـماره ملـی ‪ 0703737007‬و بـه سـمت‬ ‫عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای جـواد باقـری بـه شـماره ملـی ‪ 0940800438‬و بـه سـمت مدیرعامل بـه مدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارنـدگان حق‬ ‫امضـا‪ :‬امضـاء کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت بـا امضـای ثابـت مدیرعامـل اقـای جـواد باقـری و متغیـر یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره مدیره‬ ‫همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬خانم بهـاره خواهنده کارنما به شـماره ملـی ‪ 0070180334‬به‬ ‫سـمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سـال‪ ،‬خانم زکیه بهرامی ثانی بایگی به شـماره ملی ‪ 0690049560‬به سـمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سـال‪ .‬روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار سـایه جهـت درج ا گهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزله اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1101855‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت زرین مهر روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 49798‬و شناسه ملی ‪ 10380662626‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬موارد ذیل به موضوع شـرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید‪ :‬انجام کلیه مراحل سـاخت و اجرایی‬ ‫ساختمان‪ ،‬مطالعات‪ ،‬مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬محاسبه‪ ،‬نظارت‪ ،‬ساخت‪ ،‬مدیریت‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪ ،‬ازمایش و اجرای کلیه طر ح های عمرانی و معماری‪ ،‬اجرای خدمات‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬انبوه سـازی‪ ،‬مجتمع سـازی‪ ،‬مرتفع سـازی‪ ،‬شهرک سـازی‪ ،‬معمـاری و شهرسـازی‪ ،‬مرمـت بناهـا و بافت هـای تاریخـی‪ ،‬بازسـازی ابنیـه قدیمـی‪ ،‬تزئینـات‬ ‫داخلی و خارجی سـاختمان و غرفه ارایی‪ ،‬طراحی و سـاخت نمای سـاختمان‪ ،‬نقشـه برداری‪ ،‬اعم از مسـکونی و غیرمسـکونی‪ ،‬راه سـازی‪ ،‬فضای سـبز و محوطه سـازی‬ ‫و احـداث ابنمـا‪ ،‬ترافیـک‪ ،‬راه اهـن‪ ،‬متـرو‪ ،‬فـرودگاه‪ ،‬پـل‪ ،‬سدسـازی‪ ،‬تونل‪ ،‬بندر و اسـکله‪ ،‬شـمع کوبی‪ ،‬سـاخت اسـکلت فلزی‪ ،‬پایدارسـازی گود‪ ،‬تزریق سـیمان‪ ،‬سـیلو‪،‬‬ ‫خطـوط اب و فاضلاب و شـبکه توزیـع پمپـاژ و تصفیه خانـه مخـازن و کانـال ابیـاری و زهکشـی‪ ،‬تاسیسـات برقـی و حرارتـی و برودتـی و نصـب تجهیـزات‪ ،‬حفـاری‪ ،‬تزریـق‬ ‫ژئوتکنیـک‪ ،‬نفـت و گاز‪ ،‬حفاظـت در برابـر زنـگ و خوردگـی‪ ،‬تولیـد بتـن (بچینـگ)‪ ،‬تولیـد مصالـح‪ -‬سـاختمانی و فن اوری های نوین صنعت سـاختمان‪ ،‬خریـد و فروش‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬رنگ امیزی و زیباسازی معابر و ساخت و نصب مبلمان و المان های شهری‪ ،‬شستشو و پا کسازی معابر‪ ،‬مدیریت پیمان یا مشارکت با اشخاص‬ ‫حقوقـی و حقیقـی‪ ،‬مدیریـت کیفیـت و مدیریـت اسـتراژیک‪ ،‬مدیریـت منابـع انسـانی امکان سـنجی‪ ،‬ریسـک مکان یابـی و مدل سـازی مشـاوره‪ ،‬ایجـاد و برپایـی غرفـه و‬ ‫شـرکت در کلیـه نمایشـگاه های بین المللـی تخصصـی و غیرتخصصـی داخـل و خـارج کشـور درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم و ثبـت موضـوع مذکـور بـه منزله‬ ‫صـدور و اخـذ پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1101966‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫نگاه‬ ‫باحضور مدیرعامل گروه فوالد مبارکه صورت گرفت؛‬ ‫تدوین اهداف گروه فوالد مبارکه برای سال ‪1400‬‬ ‫اسـتراتژی ها و اهـداف گـروه فـوالد مبارکـه بـرای سـال ‪ 1400‬باحضـور‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬معاونـان و مدیـران ایـن شـرکت به مـدت دوروز در مجموعـه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی فـردوس تدویـن شـد‪ .‬مهنـدس حمیدرضـا عظیمیـان‪،‬‬ ‫در این جلسـه‪ ،‬ابتـدا افتخارافرینـی فـوالد مبارکـه در بیست وسـومین دوره‬ ‫جایزه صد شرکت برتر ایران را تبریک گفت و افزود‪« :‬کسب عناوین شرکت‬ ‫پیشـرو‪ ،‬رتبـه اول ازنظـر شـاخص فـروش در گروه فلزات اساسـی و رتبه دوم‬ ‫در شـاخص ارزش افـزوده در بیـن ‪ 100‬شـرکت‪ ،‬دسـتاورد مبارکی سـت کـه بـا‬ ‫ً‬ ‫برنامه ریـزی کاملا هدفمنـد و تلاش همه جانبـه مدیریـت و کارکنـان بـه بار‬ ‫نشسـته و شایسـته قدردانی سـت»‪.‬‬ ‫وی درادامـه‪ ،‬بااشـاره به انتخـاب و معرفـی واحـد حراسـت شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان حراسـت برتـر اسـتان گفـت‪« :‬ایـن موفقیـت نیـز بـرای‬ ‫دومین بـار پیاپـی میسـر شـده اسـت؛ ازایـن رو از تلاش همـکاران ایـن حوزه‬ ‫نیـز کـه بـا تمـام تـوان خـود در راه صیانـت از شـرکت می کوشـند‪ ،‬قدردانـی‬ ‫می کنـم»‪ .‬مدیرعامـل فـوالد مبارکـه سـال ‪ 1399‬را یکـی از پرچالش تریـن‬ ‫سـال ها بـرای اقتصـاد کشـور دانسـت و تصریـح کـرد‪« :‬شـدت گرفتن‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه‪ ،‬شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیت هـای زیـاد‬ ‫دیگـری‪ ،‬نظیـر کمبـود مـواد اولیـه و انـرژی‪ ،‬شـرایط سـختی بـرای‬ ‫تولیدکننـدگان و بنگاه هـای اقتصـادی ایجـاد کـرد؛ امـا خوشـبختانه‬ ‫شـاهد بودیـم کـه بـا تـوکل بـه خداونـد و همـت همه جانبـه همـکاران‪،‬‬ ‫تامین کننـدگان و سـازندگان داخلـی‪ ،‬بـا سـربلندی درحـال عبـور از ایـن‬ ‫بحران هـا هسـتیم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در سـال اتـی تحریم هـا شـرایط‬ ‫سـخت تری ایجـاد خواهـد کـرد‪ ،‬از وحـدت‪ ،‬یکپارچگـی و همدلـی به عنوان‬ ‫مهم تریـن راهکارهـای عبـور از ایـن چالش هـا نـام بـرد‪ .‬مهنـدس عظیمیان‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم حفـظ سـهم ‪50‬درصـدی گـروه فـوالد مبارکـه در تولید فوالد‬ ‫کشـور خاطرنشـان کـرد‪« :‬به همین منظـور بایـد پروژه هـای توسـعه ای گـروه‬ ‫در مجتمـع فـوالد سـبا‪ ،‬فـوالد هرمـزگان‪ ،‬ورق خودرو‪ ،‬سفیددشـت و فوالد‬ ‫سـنگان تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬به اتمـام برسـند»‪.‬‬ ‫مهنـدس عظیمیـان ترجیـح دادن منافـع کل سـازمان و درنهایـت منافـع‬ ‫ملـی بـر منافـع بخشـی و شـخصی را یکی دیگـر از مهم تریـن راهبردهـای‬ ‫فـوالد مبارکـه دانسـت و تصریـح کـرد‪« :‬ایـن رویکـرد‪ ،‬ضرورتـی الـزام اور و‬ ‫جـدی بـرای کل گـروه اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به تحریم هـای خارجـی و برخـی نامالیمـات داخلـی علیـه‬ ‫شـرکت گفـت‪« :‬بررسـی های صورت گرفتـه نشـان می دهـد بیشـتر صنایـع‬ ‫کشـور فقـط یک بـار در فهرسـت تحریم هـای وزارتخانه هـای خارجـه و‬ ‫خزانـه داری امریـکا قـرار گرفته انـد‪ ،‬امـا فـوالد مبارکـه تا کنـون سـه بار مـورد‬ ‫تحریـم قـرار گرفتـه‪ ،‬ولـی علی رغـم همـه مشـکالت‪ ،‬خوشـبختانه هم ا کنون‬ ‫یبـرد»‪ .‬مهنـدس عظیمیـان گفـت‪« :‬اینکـه‬ ‫در وضعیـت خوبـی بسـر م ‬ ‫یـک بنـگاه اقتصـادی روبه پیشـرفت کـه به طورمرتـب بـه جامعـه امیـد‬ ‫پمپـاژ می کنـد و بـا اجـرای صددرصـدی راهبردهـای وزارتخانـه و سـتاد‬ ‫ً‬ ‫تنظیـم بـازار دائمـا بـه ذی نفعـان و جامعـه پالس هـای مثبـت می دهـد‬ ‫نبایـد تااین حـد مـورد هجمـه قـرار گیـرد‪ .‬ایـن شـرکت بـه اذعـان مسـئوالن‬ ‫مربوطـه تنهـا شـرکتی بـوده اسـت کـه در بـورس شـفافیت صددرصـدی‬ ‫داشـته و حتـی یک کیلوگـرم هـم تخلـف نداشـته اسـت»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بااشـاره ب ه دسـتاوردهای شـرکت در ‪10‬ماه اخیـر گفـت‪« :‬امـار و ارقـام گویـای‬ ‫ان اسـت که بسـیاری از بخش هـای شـرکت تـا پایـان سـال جـاری علی رغـم‬ ‫همـه محدودیت هـا بـه اهـداف سـاالنه خـود دسـت خواهنـد یافـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه بااشـاره به اهمیـت اجـرای طـرح تحـول‬ ‫دیجیتـال در شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬ا گـر بخواهیـم در بـازار بمانیـم و‬ ‫یـک بنـگاه برتـر باشـیم‪ ،‬بایـد بـه ایـن طـرح توجـه جـدی داشـته باشـیم و‬ ‫بـا پشت سـر گذاشـتن ارزیابـی باشـگاه فانـوس دریایـی و افزایـش شـش تـا‬ ‫هشـت درصدی بهـره وری‪ ،‬در کنـار شـرکت های بـزرگ دنیـا قـرار بگیریـم‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬به مناسـبت ‪ 22‬بهمـن‪ ،‬سـالروز پیـروزی شـکوهمند انقلاب‬ ‫اسلامی و بـه میمنـت ایـن عـدد‪ ،‬شـرکت ایریسـا و معاونـت تکنولـوژی بایـد‬ ‫‪ 22‬پـروژه طـرح تحـول دیجیتـال را تـا پایـان ‪ 1400‬تدویـن و ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه‪ ،‬شـرط پویایـی و بقـای ایـن گـروه‬ ‫درگـرو دسـت یابی بـه دانـش فنـی تولید محصوالت جدید اسـت؛ همچنان‬ ‫کـه در سـال جـاری بـه دانـش و توانایـی تولیـد اسـلب با ضخامت هـای ‪250‬‬ ‫و ‪ 300‬میلی متر دسـت یافت که دسـتاورد بسـیار درخشـانی بود‪ .‬عظیمیان‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه موضـوع توسـعه نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫محصـوالت و مـواد اولیـه فـوالد مبارکـه اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ایـن موضـوع‬ ‫بایـد به عنـوان یـک پـروژه برتـر تعریـف شـود»‪ .‬ازایـن رو انتظـار مـی رود طـرح‬ ‫جامـع حمل ونقـل پـس از اخـذ مصوبـات الزم تـا اوایـل اردیبهشـت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـه نتیجـه برسـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه از هلدینـگ مالـی‬ ‫ایـن شـرکت به عنـوان نهالـی کوچـک کـه در اینـده نزدیـک می توانـد بـه‬ ‫درختـی تنومنـد تبدیـل شـود نـام بـرد و گفـت‪« :‬ایـن اقـدام یکـی از بهتریـن‬ ‫تصمیمـات و اقدامـات شـرکت اسـت کـه می توانـد در ابتـدا در خدمـت‬ ‫فـوالد مبارکـه و سـپس در خدمـت صنعـت و تولیـد کشـور قـرار گیـرد»‪ .‬وی‬ ‫از حا کمیـت سیسـتم بـر تمامـی فرایندهـای فـوالد مبارکـه به عنـوان یکـی از‬ ‫افتخـارات شـرکت یـاد و تصریـح کـرد‪« :‬تمامـی این سیسـتم ها بایـد همواره‬ ‫به روزرسـانی و اصلاح شـوند»‪.‬‬ ‫ارتقـای ایمنـی کارکنـان و تجهیـزات شـرکت‪ ،‬فـار غ از دسـتاوردهای‬ ‫درخشـان جهانـی‪ ،‬یکی دیگـر از موضوعـات موردتا کیـد مدیرعامـل‬ ‫فـوالد مبارکـه در این جلسـه بـود‪ .‬در جریـان برگـزاری ایـن جلسـه‪ ،‬معـاون‬ ‫تکنولـوژی و مسـئول کمیتـه عالـی مدیریـت شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز در‬ ‫گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد گفـت‪« :‬بخشـی از فراینـد تدویـن اسـتراتژی‬ ‫گـروه فـوالد مبارکـه و شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن جلسـات دوروزه صـورت‬ ‫ً‬ ‫گرفـت‪ ،‬امـا فراینـد طراحـی و تدویـن اسـتراتژی ها تقریبـا به طـور رسـمی از‬ ‫مهرمـاه اغـاز می شـود و در ‪ ۱۲۸‬کمیتـه و زیرکمیتـه‪ ،‬مسـائل اسـتراتژیک‬ ‫سـازمان و انچـه تـا پایـان سـال اتفـاق افتـاده و پیش بینـی برای سـال اینده‬ ‫موردمطالعـه و بررسـی قـرار می گیـرد؛ همچنین اهداف‪ ،‬اعـم از تحقق یافته‬ ‫و نیافتـه‪ ،‬بررسـی می شـود و بـر مبنـای اسـتانداردهایی کـه مهم ترین ان ها‬ ‫بـه نقـاط قـوت‪ ،‬ضعـف‪ ،‬فرصت هـا و تهدیدهـا می پردازد‪ ،‬توسـط مجموعه‬ ‫اسـتراتژی گـروه فـوالد مبارکـه به طـور اختصاصـی تدویـن می شـود»‪ .‬سـید‬ ‫مهـدی نقـوی گفـت‪« :‬در ایـن دو روز اسـتراتژی گـروه فـوالد مبارکـه در‬ ‫سـال ‪ ،1400‬اعم از اسـتراتژی رشـد و اسـتراتژی سرپرسـتی‪ ،‬در کارگروه های‬ ‫متعـددی به طـور اختصاصـی موردبحـث و تبادل نظـر قـرار گرفـت‪ .‬در روز‬ ‫ُ‬ ‫دوم نیـز اهـداف اسـتراتژیک نـه معاونـت فـوالد مبارکـه و روابط عمومـی‬ ‫شـرکت بررسـی شـد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬پس ازایـن جلسـه دوروزه‪ ،‬بالفاصلـه فعالیت هـای‬ ‫الزم بـرای تحقـق ایـن فراینـد شـروع خواهـد شـد؛ به طوری کـه‬ ‫اسـتراتژی های سـطح کالن شـرکت که در این جلسـات نهایی شـده اسـت‬ ‫در کمیته هـای اصلـی تحـول و زیـر کمیته هـا بـه اهـداف فراینـدی و وظایف‬ ‫کارکـردی مجموعـه فـوالد مبارکـه تبدیـل می شـود»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛‬ ‫طبق فرایندی که هرسـاله انجام می شـود‪ ،‬بعد از تحلیل های اسـتراتژیک‬ ‫شـامل تحلیـل محیـط کالن‪ ،‬تحلیـل محیـط صنعـت و تحلیـل محیـط‬ ‫درون سـازمان و شناسـایی نیازهـا و انتظـارات ذی نفعـان‪ ،‬تدویـن اهـداف‬ ‫مضمون هـای اسـتراتژیک در معاونت هـای مختلـف صورت گرفته و سـپس‬ ‫در جلسـه ای دوروزه‪ ،‬تدویـن اسـتراتژی و اهـداف کل شـرکت در افـق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تـا ‪ ۱۴۰۲‬باحضـور مدیرعامـل‪ ،‬معاونـان و تمامـی مدیـران شـرکت نهایـی و‬ ‫تصویـب می شـود‪.‬‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫حضور پررنگ گروه فوالد مبارکه‬ ‫در هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫در هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی‬ ‫متالـورژی (ایران متافـو)‪ ،‬گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه باحضـور شـرکت های زیرمجموعـه‬ ‫خـود‪ ،‬شـامل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬فـوالد‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬ورق خـودرو چهارمحـال و‬ ‫بختیـاری‪ ،‬فـوالد امیرکبیـر کاشـان‪ ،‬فنـی‬ ‫مهندسـی‪ ،‬ایریســا و هلدینگ هـای‬ ‫فوالدمتیـل‪ ،‬اتیه فـوالد نقش جهـان و‬ ‫توکافـوالد‪ ،‬اخریـن دسـتاوردهای بزرگ تریـن‬ ‫هلدینـگ فـوالدی کشـور را بـه سـمع و نظـر‬ ‫بازدیدکنندگان رسـاند‪ .‬در این نمایشگاه که‬ ‫از ‪ 27‬تـا ‪ 30‬بهمن مـاه ‪ 1399‬در محـل دائمـی‬ ‫نمایشـگاه های بین المللی تهران برگزار شـد‪،‬‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت‪ ،‬برخـی از‬ ‫نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره شـرکت فوالد مبارکه و معاونان‬ ‫بهر هبـرداری‪ ،‬تکنولـوژی و امـور معـادن فـوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬ضمـن بازدیـد از غرفـه گـروه فـوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار فوالد به بیان‬ ‫دیدگاه هـای خـود دراین زمینـه پرداختنـد‪.‬‬ ‫ماحصـل ایـن گفت وگوهـا را درادامـه‬ ‫می خوانیـم‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه برای کشور‬ ‫ارز اوری خوبی داشته است‬ ‫ایـن شـرکت بـا درنظرگرفتـن اولویـت تامیـن‬ ‫بازارهـای داخلـی‪ ،‬بـرای کشـور ارزاوری‬ ‫خوبـی داشـته اسـت؛ ضمن اینکـه عملکـرد‬ ‫ایـن شـرکت درزمینـه تولیـد ورق بی نظیـر‬ ‫اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬گـروه فـوالد مبارکـه یکـی‬ ‫از مجتمع هـای بی نظیـر غـرب اسیاسـت‬ ‫و در جهـان نیـز به لحـاظ دانـش فنـی و‬ ‫طراحـی موردتوجـه اسـت‪ .‬توصیـه ا کیـد‬ ‫مـا در وزارتخانـه بـه شـرکتی ماننـد فـوالد‬ ‫یسـت و‬ ‫مبارکـه توجـه بـه بحـث بهره ور ‬ ‫خوشـبختانه ایـن شـرکت دراین زمینـه‬ ‫نبـر ایـن‪،‬‬ ‫بسـیار خـوب عمـل کـرده و افزو ‬ ‫اسـتفاده حدا کثـری از خطـوط تولیـد خـود‬ ‫را در دسـتورکار قـرار داده کـه اقدامـی مثبـت‬ ‫ب هشـمار می ایـد؛ البتـه در کنـار این مـوارد‪،‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه طر ح هـای توسـعه ای‬ ‫خـود را نیـز دنبـال می کنـد‪ .‬شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه یکـی از شـرکت های پیشـرو در کشـور‬ ‫شـناخته می شـود کـه در بـورس نیـز عرضـه‬ ‫بسـیارخوبی نسـبت بـه دیگـر شـرکت های‬ ‫نـوردکار داشـته اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬فـوالد مبارکـه‬ ‫جـزو محدود شـرکت هایی بـوده که تولیدات‬ ‫خود را در بورس عرضه کرده و ما نیز همیشه‬ ‫اعلام کردیـم ایـن اقدام مثبـت اسـت‪ .‬درباره‬ ‫اینکـه ا کنـون فـوالد مبارکـه در کشـور مـورد‬ ‫هجمه هـای بسـیاری قـرار گرفتـه بایـد گفـت‬ ‫درسـت اسـت کـه موانـع و چالش هایـی بـر‬ ‫سـر راه شـرکت فـوالد مبارکـه ایجـاد شـده و‬ ‫مـا امیدواریـم حل وفصـل شـود‪ ،‬امـا توقـع‬ ‫وزارت صمـت این اسـت که فـوالد مبارکـه‬ ‫همچنـان مسـیر توسـعه ای خـود را دنبـال‬ ‫کند؛ همچنین راندمان و عرضه محصول در‬ ‫داخل و تنظیم بازار داخل را بیش ازپیش در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار دهـد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫تنوع کم نظیر تختال تولیدی شرکت در جهان‬ ‫باتوج هبـه توسـعه های زیرسـاختی فـوالد‬ ‫مبارکـه طـی سـال های اخیـر‪ ،‬به ویـژه در‬ ‫حـوزه تولیـد تختـال‪ ،‬می تـوان گفـت امـروزه‬ ‫فـوالد مبارکـه تنهـا شـرکت در خاورمیانـه‬ ‫اسـت کـه قـادر بـه تولیـد تمـام محصـوالت‬ ‫ویـژه و روز دنیـا تـا مرحلـه تختـال اسـت‪.‬‬ ‫تختـال ‪۳۰۰‬میلی متـری‪۲۵۰ ،‬میلی متـری‪،‬‬ ‫‪۲۰۰‬میلی متـری و ‪۲۲۰‬میلی متـری در سـبد‬ ‫محصـوالت فـوالد مبارکـه وجـود دارد و‬ ‫عملکـرد ایـن شـرکت درزمینـه تولیـد تختـال‬ ‫در جهـان کم نظیـر اسـت‪ .‬شـاید تعـداد کمی‬ ‫از تولیدکننـدگان فـوالدی در جهـان باشـند‬ ‫کـه ایـن تنـوع محصـول و تختـال را داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬تولیـد ورق فـوالدی‪ ،‬انـواع ورق گـرم‪،‬‬ ‫اسیدشـویی و گالوانیـزه و رنگـی نیـز از دیگـر‬ ‫محصـوالت فـوالد مبارکـه اسـت‪ .‬در کنـار‬ ‫ان‪ ،‬بخش هـای پائین دسـتی‪ ،‬همچـون‬ ‫کنسـانتره‪ ،‬گندلـه و اهـن اسـفنجی فعـال‬ ‫اسـت و نـام شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن تولیدکننـده اهـن اسـفنجی‬ ‫جهـان می درخشـد‪ .‬درخصـوص اهمیـت‬ ‫پـروژه نـورد گـرم شـماره ‪ ۲‬فـوالد مبارکـه نیـز‬ ‫بایـد درنظـر داشـته باشـیم فـوالد مبارکـه‬ ‫سـرمایه گذاری سـنگین‪ ،‬یعنـی نزدیـک بـه‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون یـورو تـا مرحلـه تولیـد تختـال‬ ‫انجـام داده و کوره هـای خـود را توسـعه داده‬ ‫و ماشـین ‪ ۵‬ریخت هگـری را بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـانده اسـت‪ .‬ایسـتگاه گاززدایـی پیشـرفته‬ ‫یسـت‪ .‬همـه‬ ‫نیـز در مرحلـه نصـب و راه انداز ‬ ‫این مـوارد درجهـت توانمنـدی فـوالد انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فـوالد مبارکـه برای حفظ سـهم‬ ‫خود در تولید فوالد کشور‪ ،‬بر تولید تا مرحله‬ ‫تختال سرمایه گذاری کرده و ا کنون می توان‬ ‫گفـت فـوالد مبارکـه تـوان تولیـد هـر نـوع گریـد‬ ‫فـوالدی میکروالیـاژی را تـا مرحلـه تختـال‬ ‫دارد؛ امـا متاسـفانه تبدیـل ان بـه ورق بـه‬ ‫ارزویی در صنعت فوالد تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بخشـیان گفـت‪« :‬طـرح نـورد گـرم شـماره‪۲‬‬ ‫در همین خصـوص تعریـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫از سـال ‪ ۸۹‬اقدامـات اولیـه بـرای انتخـاب‬ ‫پیمانکار این طرح انجام گرفت‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫تحریم هـا در دو مرحلـه طـرح متوقـف شـد‪.‬‬ ‫هم ا کنـون کار بـا پیمانـکار چینـی به پیـش‬ ‫مـی رود و ا گـر بـه بهر هبـرداری برسـد‪ ،‬فـوالد‬ ‫مبارکـه حـرف اول را در تولیـد محصول کیفی‬ ‫و تـراز اول دنیـا خواهـد زد‪ .‬در حـوزه تولیـد‬ ‫ورق هـای با کیفیـت از تولیدکننـدگان جهـان‬ ‫عقـب افتاده ایـم‪ ،‬امـا نـورد گـرم شـماره‪۲‬‬ ‫می توانـد شـکاف به وجودامـده را به خوبی پر‬ ‫کند‪ .‬انتظار ما از مسئوالن این است که طبق‬ ‫دستور وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫هرچه زودتـر واحـد نـورد گرم شـماره ‪ ۲‬وارد فاز‬ ‫عملیاتی شـود و این اقدام به نتیجه برسـد»‪.‬‬ ‫معاونتکنولوژیفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫فوالدمبارکهاولینشرکتدریافت کننده‬ ‫استاندارد‪ISO45005:2020‬‬ ‫ایـن شـرکت بـرای تمامـی برهه هـای زمانـی‬ ‫خـود برنامه هـای متناسـب دارد‪ .‬یکـی از‬ ‫اخرین اتفاقاتی که در حوزه تضمین کیفیت‬ ‫و معاونـت تکنولـوژی رخ داده اسـتقرار‬ ‫اسـتاندارد راهنمـای مدیریـت کار ایمـن‬ ‫در دوران بیمـاری کرونـا ‪ISO45005:2020‬‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گواهینامـه کـه حـدود دومـاه‬ ‫پیش توسـط سـازمان اسـتاندارد بین المللی‬ ‫در دنیـا رونمایـی شـده و بـه مدیریـت کار‬ ‫ایمـن در دوران بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬مربـوط‬ ‫می شـود‪ ،‬بسـیار جامـع اسـت‪ .‬فـوالد مبارکـه‬ ‫نیـز کـه بـا تعریـف برنامـه ای منظـم درزمینـه‬ ‫پاندمـی کرونـا‪ ،‬توانسـته بـود بـه یـک مرجـع‬ ‫داخلـی تبدیـل شـود‪ ،‬تصمیـم گرفـت برنامه‬ ‫خـود را بـا اسـتاندارد ‪ 45005‬تطبیـق دهـد‪.‬‬ ‫ازایـن رو از ممیـزان شـرکت ‪ SGS‬سـوئیس‬ ‫دعـوت کـرد تا شـرکت را بر مبنای مسـتندات‬ ‫و خواسـتارهای ایـن اسـتاندارد‪ ،‬ممیـزی‬ ‫ً‬ ‫کننـد تـا نهایتا شـرکت فـوالد مبارکـه به عنوان‬ ‫اولیـن شـرکت ایرانـی‪ ،‬موفـق بـه دریافـت این‬ ‫اسـتاندارد شـود‪.‬‬ ‫معاون امور معادن فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫ورود فوالد مبارکه به حوزه معدن؛‬ ‫سرمنشاتحوالتجدی‬ ‫این شـرکت امادگـی الزم برای سـرمایه گذاری‬ ‫در بخش هـای مختلـف معدنـی را دارد‪،‬‬ ‫امـا نیازمنـد ایجـاد بسـتر مناسـب ازسـوی‬ ‫یسـت‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫نهادهـای حا کمیت ‬ ‫اسـتراتژی های شـرکت فـوالد مبارکـه در ورود‬ ‫بـه صنایـع باالدسـتی‪ ،‬معاونـت امـور معـادن‬ ‫ایـن شـرکت تاسـیس شـد‪ .‬از زمـان تاسـیس‬ ‫ایـن معاونـت تا کنـون‪ ،‬فعالیت شـرکت فوالد‬ ‫مبارکه در حوزه ا کتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬شـامل سـنگ اهن اغاز شـده و‬ ‫با جدیت ادامه یافته اسـت؛ اما نتیجه گیری‬ ‫یسـت و در‬ ‫دراین حـوزه نیازمنـد زمـان زیاد ‬ ‫کوتاه مـدت نمی تـوان انتظـار دسـتاوردهای‬ ‫ملمـوس را داشـت‪ .‬انچـه بیـش از همـه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکه را در رسـیدن بـه اهداف‬ ‫خـود یـاری می کنـد‪ ،‬اسـتراتژی های وزارت‬ ‫صمـت‪ ،‬ایمیـدرو و به طـور کل نهادهـای‬ ‫یسـت‪ .‬بایـد توجـه داشـت کـه‬ ‫حا کمیت ‬ ‫فـوالد مبارکـه بـا در دست داشـتن ‪۴۵‬درصـد‬ ‫از فـوالد کشـور یکـی از پیشـران های اصلـی‬ ‫توسـعه کشـور محسـوب می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫مکـردن‬ ‫شـرکت ظرفیـت تحول افرینـی‪ ،‬فراه ‬ ‫فناوری هـای روز دنیـا و مـواردی از ایـن‬ ‫قبیـل را در هـر حـوزه ای کـه بـه ان وارد شـود‬ ‫دارد‪ .‬در حـوزه معـدن نیـز ورود فـوالد مبارکـه‬ ‫می توانـد سرمنشـا تحـوالت جـدی باشـد؛‬ ‫امـا ایـن مسـئله مسـتلزم فراهم شـدن بسـتر‬ ‫یسـت‪ .‬مـا‬ ‫الزم ازسـوی نهادهـای حا کمیت ‬ ‫امـاده ریل گـذاری بـرای سـرمایه گذاری در‬ ‫حوزه هـای مختلـف معدنـی هسـتیم‪ ،‬امـا‬ ‫بسـتر ان بایـد توسـط نهادهـای حا کمیتـی‬ ‫امـاده شـود‪ .‬شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای‬ ‫سـرمایه گذاری در حوزه هـای ا کتشـاف و‬ ‫اسـتخراج سـنگ اهن اعلام امادگـی کـرده‪،‬‬ ‫امـا برای اجـرای ان الزم اسـت محدوده های‬ ‫دارای پتانسـیل دراختیـار فـوالد مبارکـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬سـازمان ها و نهادهـای حا کمیتـی‬ ‫ماننـد سـازمان زمین شناسـی ممکـن اسـت‬ ‫بـا محدودیت هـای بودجـه ای مواجـه‬ ‫باشـند؛ برهمین اسـاس شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫می توانـد معیـن ایـن سـازمان ها باشـد‬ ‫و کارهـای ا کتشـاف را در قالـب مشـارکت‬ ‫به پیـش ببـرد‪ .‬هم ا کنـون قراردادهـای‬ ‫تحقیقاتـی و ا کتشـافی کوچک مقیـاس و‬ ‫محـدود بـا سـازمان زمین شناسـی شـروع‬ ‫شـده‪ ،‬امـا ظرفیـت گسـترش ایـن فعالیت هـا‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ما انتظار داریم محدودیت های‬ ‫قانونـی دراین زمینـه برداشـته و امـکان‬ ‫فعالیـت در حـوزه ا کتشـاف داده شـود‪.‬‬ ‫رئیسهیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫تحققشعار جهشتولید‬ ‫با قابلیت مدیران و کارکنان‬ ‫مجموعـه فـوالد مبارکـه در اوردگاهـی ماننـد‬ ‫‪ IMI-100‬رتبـه اول در بیـن گـروه فلـزات‬ ‫اساسـی را به دسـت اورد و تلاش کـرد خـود‬ ‫را درمعـرض یـک ارزش یابـی مسـتقل قـرار‬ ‫دهـد؛ درعین حـال‪ ،‬ایـن شـرکت در عرصـه‬ ‫تولید هم در تالش اسـت تا نیازمندی کشـور‬ ‫را درزمینـه محصـوالت فـوالدی‪ ،‬به ویـژه‬ ‫ورق هـای مختلف‪ ،‬تامین کنـد‪ .‬دراین میان‬ ‫صنایـع فـوالدی نیـز موفـق شـده اند از ایـن‬ ‫نگاه شـرکت فوالد مبارکه بهره مند شـوند‪ .‬در‬ ‫بـازه زمانـی یک سـال اخیر کـه صنعـت فـوالد‬ ‫و شـرکت فـوالد مبارکـه شـاهد تحریم هایــی‬ ‫بسـیار ناعادالنـه بـوده اسـت‪ ،‬موفقیت هـای‬ ‫چشـمگیری در عرصـه تولیـد و فـروش تجربه‬ ‫کـرده و انچـه بـرای اینده فـوالد مبارکه مدنظر‬ ‫است‪ ،‬کما کان ادامه همین استراتژی ست‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا در تالشـیم تـا بـا دسترسـی به‬ ‫دانش هـای نو و دیجیتال سـازی فرایندهای‬ ‫تولیـد فـوالد‪ ،‬ایـن تحـول اساسـی در صنعـت‬ ‫و اقتصـاد را پیگیـری کنیـم تـا فـوالد مبارکـه‬ ‫بتوانـد به عنـوان اولیـن شـرکت دراین زمینـه‪،‬‬ ‫وارد عرصه عمل شود‪ .‬در روند اجرایی شدن‬ ‫نـورد گـرم شـماره ‪ 2‬فـوالد مبارکـه‪ ،‬بایـد‬ ‫تصمیمـات نهایـی هرچ هسـریع تر گرفتـه‬ ‫شـود؛ در غیر این صـورت خسـارت های‬ ‫جبران ناپذیـری بـر اقتصـاد ملـی وارد خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ورود بـه حـوزه تولید محصـوالت جدید‬ ‫و اسـتراتژیک در َابرپـروژه نـورد گـرم شـماره‬ ‫‪ ۲‬مسـتلزم رویکـردی خطرپذیـر اسـت کـه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه ایـن رویکـرد را دارد؛ امـا‬ ‫بایـد توجـه داشـت کـه ا گـر ایـن تصمیمـات‬ ‫در زمـان خـود عملیاتـی نشـود‪ ،‬نمی تـوان‬ ‫به موقـع از منافـع ان بهره منـد شـد و حتـی‬ ‫ممکـن اسـت خسـارت هایی نیـز از منظـر‬ ‫اقتصـاد ملـی بـر کشـور تحمیـل شـود‪ .‬فـوالد‬ ‫مبارکـه بـه سـهم خـود تمامـی ایـن اقدامـات‬ ‫را انجـام داده و صورت جلسـات مدیریتـی و‬ ‫بررسـی های بدنـه کارشناسـی این مجموعه‬ ‫نیـز مهـر تائیـدی بـر ایـن مطلـب اسـت‪ .‬بـا‬ ‫قابلیـت مدیـران و کارکنـان فـوالد مبارکـه در‬ ‫همـه سـطوح‪ ،‬شـعار جهـش تولیـد تحقـق‬ ‫یافته؛ اما متاسفانه برخی ابهام های موجود‬ ‫در الیه هـای مختلـف سیاسـت گذاری‬ ‫درحال حاضـر به صـورت ترمـز عمـل کـرده‬ ‫یکـه تائیدیه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬تازمان ‬ ‫ابتدایـی مراجـع سیاسـت گذاری و نظارتـی‬ ‫را نداشـته باشـیم‪ ،‬نمی توانیـم خطرپذیـری‬ ‫خـود را به صـورت کامـل اجرایـی کنیـم و‬ ‫اقدامـات بعدی که سـرمایه گذاری سـنگینی‬ ‫را می طلبـد‪ ،‬انجـام دهیـم‪ .‬در جریان برپایی‬ ‫چنیـن نمایشـگاه هایی‪ ،‬بازدیدکننـدگان‬ ‫می توانند کل زنجیره را در کنار هم به صورت‬ ‫یکپارچه مشاهده کنند‪ .‬همین ویژگی مهم‬ ‫می توانـد افـکار نو یـا به عبارتـی‪ ،‬نواوری هایی‬ ‫در مسـیر خـود به وجـود اورد»‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری در شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد؛‬ ‫نگذاریم یک شرکت توانمند تولیدی‪ ،‬قربانی مسائل سیاسی شود‬ ‫رئیـس دفتـر رئیس جمهـور گفـت‪« :‬همـه مـا‬ ‫وظیفـه داریـم نگذاریـم فـوالد مبارکـه کـه یک‬ ‫مجتمـع توانمنـد تولیـدی اسـت‪ ،‬قربانـی‬ ‫مسـائل سیاسـی شـود»‪ .‬محمـود واعظـی‬ ‫در بازدیـد از پروژه هـای توسـعه ای شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه با بیان اینکـه ایـن شـرکت یکـی‬ ‫از شـرکت های بـزرگ و موفـق کشـور اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬همـه بـا هـم بایـد تلاش کنیـم‬ ‫تـا چنیـن مجموعـه بزرگـی کـه در اصفهـان و‬ ‫کشـور قـادر بـه خدمـت در دو بخـش تولیـد و‬ ‫اشـتغال اسـت‪ ،‬بـه دلیـل مسـائل سیاسـی و‬ ‫رقابت هـای این چنینـی‪ ،‬همچـون بسـیاری‬ ‫از موارد دیگر‪ ،‬قربانی نشود‪ .‬باید این وحدت‬ ‫و همدلـی حفـظ شـود‪ .‬ایـن مسـئله وظیفـۀ‬ ‫مـن‪ ،‬اسـتاندار اصفهـان و نماینـدگان ایـن‬ ‫یکـردن‬ ‫شـهر اسـت»‪ .‬وی بـا مثبـت ارزیاب ‬ ‫طـرح تحـول دیجیتـال شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬نتیجه اجـرای طرح‬ ‫مشـابهی در وزارت ارتباطـات ایجـاد فضـای‬ ‫یسـت کـه به واسـطه ان موفـق شـدیم‬ ‫مجاز ‬ ‫بخـش عظیمـی از مـردم را در خانه نگـه داریم‬ ‫تـا پروتکل هـای بهداشـتی رعایـت شـود‪.‬‬ ‫ا کنون این فضای مجازی می تواند بسـیاری‬ ‫از مشـکالت را حـل کنـد»‪ .‬رئیـس دفتـر‬ ‫رئیس جمهـوری با تا کید بر اینکـه ایـن رویـداد‬ ‫سرنوشـت همـه را مشـخص می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ا گر بخواهیم با راه حل میانبری اقتصاد خود‬ ‫را نجـات دهیـم‪ ،‬چـاره ای نداریـم جـز اینکـه‬ ‫بـه سـمت اقتصـاد دیجیتـال حرکـت کنیـم؛‬ ‫بنابرایـن نه تنهـا هزینه هـای ایـن بخـش در‬ ‫واقع هزینه نیست‪ ،‬بلکه سرمایه گذاری ست‬ ‫و به مراتـب نسـبت به هزینـه ای کـه در بخـش‬ ‫خرید ماشـین االت می شـود‪ ،‬اثرگذارتر اسـت‪.‬‬ ‫علاوه بر این‪ ،‬چنین اقدامی تحوالتـی در بازار‬ ‫تولیـد و فـروش ایجـاد می کنـد کـه می توانـد‬ ‫سرنوشـت هلدینـگ فـوالد مبارکـه را تغییـر‬ ‫دهـد»‪ .‬واعظـی ادامـه داد‪« :‬بـه عقیـده مـن‬ ‫نیروی انسانی مناسب در داخل کشور وجود‬ ‫دارد؛ امـا کشـف نشـده اسـت‪ .‬در این حـوزه ما‬ ‫هرجـا سـرمایه گذاری کرده ایـم‪ ،‬بیـش از انچـه‬ ‫انتظار داشـته ایم نیروی انسـانی متخصص و‬ ‫قـادر بـه ایجـاد تحـول در داخـل کشـور وجـود‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬جوانـان مـا نه تنهـا ابـروی‬ ‫مـا‪ ،‬بلکـه ابـروی ایـران را خریده انـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه در سـال ‪ ،92‬حـدود ‪ 55‬شـرکت‬ ‫دانش بنیـان وجـود داشـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫جهـزار و ‪ 500‬شـرکت‬ ‫کـرد‪« :‬در حال حاضـر پن ‬ ‫دانش بنیـان در کشـور وجـود دارد کـه تحولـی‬ ‫بـزرگ محسـوب می شـود‪ .‬در سـه سـال اخیـر‬ ‫کـه همـۀ کشـورهای دنیـا درهـای خـود را بـه‬ ‫روی مـا بسـته بودنـد‪ ،‬همـه نیازهـای مـا از‬ ‫طریـق همیـن جوانـان تامیـن شـد؛ بنابرایـن‬ ‫بایـد بـه ان ها اعتماد کـرد»‪ .‬بنا بر این گـزارش‪،‬‬ ‫رئیـس دفتـر رئیس جمهـوری در بـدو ورود بـه‬ ‫ایـن مجموعـۀ صنعتـی و قبـل از حضـور در‬ ‫اییـن اغـاز اجـرای عملیـات پروژه هـای تحـول‬ ‫دیجیتـال شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬بـا حضـور بـر‬ ‫مـزار شـهدای گمنـام ایـن مجتمـع‪ ،‬بـا قرائـت‬ ‫فاتحـه یـاد و خاطـرۀ ایـن شـهدای گمنـام‬ ‫را گرامـی داشـت‪ .‬دکتـر واعظـی همچنیـن از‬ ‫بخش هـای مختلـف مجتمـع فـوالد مبارکـه‬ ‫بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر روابط عمومی گروه فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫استفاده حدا کثری از ظرفیت های روابط عمومی‬ ‫برای اطالع رسانی به جامعه‬ ‫هـادی نباتی نـژاد؛ مدیـر‬ ‫روابط عمومی گـروه فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در حاشـیه برگـزاری نمایشـگاه‬ ‫ایران متافـو‪ ،‬در نشسـت بـا‬ ‫مدیـران روابط عمومـی ایـن‬ ‫گـروه بااشـاره به نقـش و جایـگاه‬ ‫روابط عمومـی گفـت‪« :‬گـروه‬ ‫فـوالد مبارکـه از شـرکت هایی‬ ‫تشـکیل شـده کـه همگـی در‬ ‫انجـام فعالیت هـای سیسـتمی و فراینـدی خـود سـرامد به شـمار می اینـد‬ ‫و انچـه در شـرایط فعلـی بیش ازپیـش بایـد موردتوجـه روابط عمومی هـای‬ ‫گـروه قـرار گیـرد همـکاری و همگرایـی بهتـر و بیشـتر بـا شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫ینـژاد‪،‬‬ ‫درراسـتای انعـکاس دسـتاوردهای گـروه بـه ذی نفعـان اسـت»‪ .‬نبات ‬ ‫رویکـرد روابط عمومـی فـوالد مبارکـه را هماهنگـی و انسـجام بیشـتر دانسـت‬ ‫و افـزود‪« :‬توجـه و اهمیـت روابط عمومی هـای گـروه فـوالد مبارکـه در حـوزه‬ ‫رسـانه و ارتباطـات موجـب می شـود خدمـات گـروه در سـطح منطقـه ای‪،‬‬ ‫ملـی و بین المللـی بـه مخاطبـان و جامعـه اطالع رسـانی شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در شـرکت فـوالد مبارکـه امـکان اسـتفاده از پتانسـیل ها و توانمندی هـای‬ ‫متعـدد درجهـت همراهـی و همسـویی فعالیت هـای مشـترک وجـود دارد‬ ‫و تجمیـع خدمـات می توانـد درنهایـت بـرای گـروه فـوالد مبارکـه مفیـد واقـع‬ ‫شـود‪ .‬ا گرچـه ممکن اسـت روابط عمومی هـای گـروه محدودیت هایی ازنظر‬ ‫منابع داشـته باشـند‪ ،‬اما با کمک هم می توانیم از محدودیت ها عبور کنیم‬ ‫و بـا تجمیـع منافـع مشـترک‪ ،‬شـاهد خروجی های بهتر و بیشـتری باشـیم»‪.‬‬ ‫نباتی نـژاد بااشـاره به سیاسـت کالن فـوالد مبارکـه در معرفـی پروژه هـای‬ ‫هلدینـگ افـزود‪« :‬مدیریـت ارشـد شـرکت در حوزه هـای متعـدد‪ ،‬به ویـژه‬ ‫توسـعه‪ ،‬برنامه هـای اسـتراتژیک تعریـف کـرده اسـت و روابط عمومی هـای‬ ‫گـروه در انتقـال نتایـج اقدام هـای صورت گرفتـه نقـش بسـزایی دارنـد‪.‬‬ ‫دراین بیـن بـه کمـک ارتباطـات و رسـانه ها می تـوان جامعـه پیرامـون هریک‬ ‫از شـرکت ها را به خوبـی از ایـن موضوعـات مطلـع سـاخت»‪ .‬وی حضـور در‬ ‫روابط عمومـی فـوالد مبارکـه را نقطـه قـوت دانسـت و گفـت‪« :‬هم افزایـی‬ ‫کارهـای مشـترک بـا برگـزاری نشسـت های تخصصـی و دوره هـای اموزشـی‬ ‫مشـترک امکان پذیر اسـت و این همکاری در پدیدامدن کارهای ماندگار در‬ ‫تمامـی بخش هـای روابط عمومـی گـروه فـوالد مبارکـه نقـش بسـزایی دارد»‪.‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬پیشـنهاد می شـود‬ ‫تمـام برنامه ریزی هـا براسـاس مقتضیـات واحدهـا باشـد و سـاختار حمایتـی‬ ‫فـوالد مبارکـه نیـز براسـاس ماموریـت و نقـش کارکـردی ان ها تبیین شـود‪ .‬در‬ ‫تمامـی شـرکت های گـروه‪ ،‬اقدام هـای بنیـادی و امیدبخشـی صـورت گرفتـه‬ ‫کـه انتشـار ان هـا در سـطح جامعـه برعهـده روابط عمومی سـت‪ .‬همـکاری‬ ‫در انتشـار اخبـار گـروه‪ ،‬انجـام اقدام هـای مناسـب و بجـا بـا درنظرگرفتـن‬ ‫حساسیت حوزه های مختلف از دیگر مواردی ست که باید ازسوی مدیران‬ ‫روابط عمومـی گـروه موردتوجـه قـرار گیـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اسـتفاده به موقع‬ ‫از فرصت هـا گفـت‪« :‬برنـد و نشـان فـوالد مبارکـه از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار‬ ‫اسـت؛ از همیـن رو تولیـد و انتشـار محتـوا در روابط عمومی هـا براسـاس نـگاه‬ ‫مدیریـت کالن سـازمان تعریـف می شـود و قالب هـای برنامه سـازی جایـگاه‬ ‫متمایـزی دارد‪ .‬ا گرچـه ظرفیـت شـناخت و پرداختـن بـه مطالـب متفـاوت‪،‬‬ ‫ولـی هـدف اصلـی همگرایـی و همدلـی در گـروه اسـت»‪ .‬نباتی نـژاد درپایـان‬ ‫اقدام هـای متعـدد و متنـوع شـرکت های گـروه در حـوزه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی را تاثیرگـذار دانسـت و گفـت‪« :‬تعهـد بـه مسـئولیت های اجتماعی‬ ‫در تمامـی شـرکت ها و در مناطـق مختلـف جغرافیایـی کشـور نشـان از بلـوغ‬ ‫کاری گـروه فـوالد مبارکـه دارد»‪.‬‬ ‫در دیدار فرماندهان حوزه مقاومت بسیج فوالد‬ ‫با مدیر روابط عمومی مطرح شد؛‬ ‫اتحاد و همدلی نهادها؛ عامل عبور از شرایط سخت‬ ‫سـرهنگ ا کبـری؛ فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج شـهید موحدیـان فـوالد‬ ‫مبارکه و جمعی از فرماندهان بسـیج پایگاه های نواحی این شـرکت‪ ،‬ضمن‬ ‫دیـدار بـا هـادی نباتی نـژاد؛ مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬درخصـوص‬ ‫دسـتاوردها و راهبردهـای بسـیج شـرکت‪ ،‬گفت وگـو و تبادل نظـر کردنـد‪ .‬در‬ ‫جریـان ایـن دیـدار‪ ،‬مدیـر روابط عمومـی فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬بـدون شـک‬ ‫مدیریـت شـرکت و به طـور مشـخص روابط عمومـی‪ ،‬درراسـتای تقویـت‬ ‫فعالیت هـای بسـیج کـه به واقـع منافـع ملـی را دربـردارد‪ ،‬همـواره در کنـار‬ ‫بسیج خواهد بود و از ان حمایت خواهد کرد»‪ .‬هادی نباتی نژاد از عضویت‬ ‫حدا کثری کارکنان این شرکت در پایگاه های بسیج نواحی شرکت به عنوان‬ ‫یکـی از نقـاط قـوت ایـن حوزه یـاد و تصریح کرد‪« :‬باتوجه به ماموریت بسـیج‬ ‫کـه امـام(ره) تدویـن کردنـد‪ ،‬بایـد بـا اتحـاد و همدلـی همـه نهادهـا در همـه‬ ‫حوزه هـا تلاش کنیـم تـا کشـور از ایـن شـرایط سـخت اقتصـادی بـ ه سلامت‬ ‫عبـور کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبـر ظرفیت هـای بسـیج تصریـح کـرد‪« :‬امروز دشـمن‬ ‫بـا روش هـای نویـن سـعی دارد بـه کشـور ضربـه وارد کنـد؛ ازایـن رو بسـیج‬ ‫تبـه ظرفیت هـای خـود بایـد در حوزه هـای اقتصـادی‪ ،‬تولیـدی‪،‬‬ ‫باعنای ‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬دفاعـی‪ ،‬امنیتـی و سـایبری‪ ،‬تلاش حدا کثـری خـود را بـرای دفـاع‬ ‫از کشـور بـه کار گیـرد و به خاطـر داشـته باشـد کـه مدیریـت شـرکت همـواره‬ ‫در کنـار انـان خواهـد بـود»‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج‬ ‫شـهید موحدیان فوالد مبارکه و سـایر فرماندهان پایگاه های بسـیج نواحی‬ ‫ضمـن تبریـک انتصـاب مدیر روابط عمومی‪ ،‬درخصوص عملکـرد و اقدامات‬ ‫حـوزه و پایگاه هـای بسـیج نواحـی و نقش افرینـی ان هـا در شـرکت و جامعـه‬ ‫توضیحاتـی ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫دست یابی به سیستم های قابل اطمینان‬ ‫با انجام بازرسی های موثر‬ ‫معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه در هفتمیـن جلسـه کمیتـه‬ ‫حفاظـت فنـی و بهداشـت کار ایـن شـرکت کـه باحضـور جمعـی از مدیـران‬ ‫معاونت بهره برداری‪ ،‬رئیس واحد ایمنی‪ ،‬بهداشـت حرفه ای و اتش نشـانی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به طورقطـع‪ ،‬دسـت یابی بـه سیسـتم های پایـدار و‬ ‫قابل اطمینـان در شـرکت فـوالد مبارکـه بـا انجـام بازرسـی های موثـر میسـر‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬مختـار بخشـیان‪ ،‬در این جلسـه کـه بـا محوریـت بررسـی‬ ‫وضعیـت سیسـتم های بازرسـی تجهیـزات و سـازه های فلـزی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫گزارش هـا و مطالـب اموزشـی حـوزه ایمنـی را کـه در جلسـات ایـن کمیتـه‬ ‫مطـرح می شـود‪ ،‬مفیـد دانسـت و باتا کیدبـر مسـئولیت همـه کارکنـان و‬ ‫مدیـران در تمامـی رده های سـازمانی درقبـال موضوع ایمنی گفت‪« :‬حضور‬ ‫موثـر مدیـران و سرپرسـتان در سـایت و نظـارت بـر انجـام ایمـن فعالیت هـا‬ ‫یکـی از راه هـای پیشـگیری از وقـوع حـوادث اسـت»‪ .‬وی درادامـه‪ ،‬بازرسـی‬ ‫موثر از تجهیزات باربرداری (سـیم بکسـل‪ ،‬هوک‪ ،‬پنس ها و ‪ ،)...‬سـازه های‬ ‫فلـزی‪ ،‬سـیلندرهای اطفـای حریـق‪ ،‬با کس هـای گاز و ا کسـیژن و تونل های‬ ‫بـرق را در نواحـی مختلـف به منظـور دسـت یابی بـه ایمنـی در شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه و همچنیـن نقـش تکنسـین های خـط تولیـد و تعمیـرات را درزمینـه‬ ‫بازرسـی ها بسـیار حائزاهمیـت دانسـت‪ .‬در این جلسـه‪ ،‬محسـن کفیـل؛‬ ‫مدیـر دفتـر فنـی نگهـداری و تعمیـرات نیـز گزارشـی از اقدامـات انجام گرفتـه‬ ‫درزمینـه سیسـتم های بازرسـی در نواحـی مختلـف و وضعیـت کنونـی‬ ‫بازرسـی از ابـزار و تجهیـزات‪ ،‬تونل هـای بـرق‪ ،‬الیف الین هـا و کپسـول های‬ ‫اطفـای حریـق ارائـه کـرد و همچنیـن بـه بیـان نقـاط ضعـف و قـوت نواحـی‬ ‫مختلـف درزمینـه بازرسـی از تجهیـزات و تونل هـای بـرق پرداخـت‪ .‬در ادامه‬ ‫این جلسـه‪ ،‬علیرضا حیدری ابیانه؛ رئیس بازرسـی جرثقیل ها و سـازه های‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه هم با ارائه گزارشـی از وضعیت سـازه های فلزی و سـازه‬ ‫جرثقیل هـای سـقفی در نواحـی مختلـف شـرکت‪ ،‬انجـام اقدامـات اصالحـی‬ ‫و پیشـگیرانه درزمینـه تقویـت سـازه های فلـزی به منظـور پیشـگیری از بـروز‬ ‫حـوادث احتمالـی را موردتا کیـد قرار داد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ به منظور رعایت‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی‪ ،‬مدیـر ارشـد تولیـد‪ ،‬مدیـر ارشـد خدمـات فنـی و‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست و سایر مدیران‬ ‫به صـورت انالیـن در این جلسـه حضـور داشـتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫باحضور جمعی از مسئولین استان هرمزگان صورت گرفت؛‬ ‫درخشش فیلمسازان مازندرانی در جشنواره فیلم رضوی‬ ‫چهـار فیلمسـاز مازندرانـی‬ ‫در سـه بخـش فیلمنامـه‪،‬‬ ‫تدویـن و بهتریـن مسـتند‬ ‫چهاردهمیـن جشـنواره‬ ‫فیلـم رضـوی نامـزد‬ ‫شـدند‪ .‬عبـاس زار ع گفـت‪:‬‬ ‫«محمدعلـی هاشـم پور‬ ‫بـرای فیلمنامـه اواز قـو و‬ ‫رضا بسطامی برای فیلمنامه مسافر‪ ،‬محمدرضا وطن دوست نامزد بهترین‬ ‫تدوین برای فیلم لسـک و مهدی شـعبانی نامزد بهترین فیلم مسـتند برای‬ ‫فیلـم از بخشـش تـا رویـش در چهاردهمین جشـنواره فیلـم رضـوی نامـزد‬ ‫شـدند»‪ .‬مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬افـزود‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫هنرمنـدان اسـتان در ایـن چنـد مـاه‪ ،‬در جشـنواره های متعـدد هنـری در‬ ‫سـطح ملـی و بین المللـی خـوش درخشـیده اند کـه باعـث خوشـحالی اهالـی‬ ‫فرهنـگ و هنـر اسـت و مـا نیـز بـرای تمامـی ایـن عزیـزان ارزوی توفیقـات‬ ‫روزافـزون داریـم»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫امام جمعه شهرری‪:‬‬ ‫رونمایی از طرح حمایت از یک هزار و ‪ ۱۱۰‬یتیم‬ ‫در پویش «برای پدرم»‬ ‫مشترکین کم مصرف گاز؛ مشمول بسته های تشویقی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران از اختصـاص‬ ‫مشـوق های ویـژه بـرای مشـترکان‬ ‫خوش مصـرف و کم مصـرف اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫حمـزه امیرتیمـوری؛ گفـت‪« :‬مشـوق های ویـژه‬ ‫بـرای مشـترکان خوش مصـرف و کم مصـرف‬ ‫گاز خانگـی در ماه هـای دی‪ ،‬بهمـن و اسـفند‬ ‫اختصـاص یافتـه اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬براسـاس‬ ‫مصـوب وزارت نفـت مشـترکانی کـه مصـرف گاز خانگـی خـود را در ماه هـای‬ ‫دی‪ ،‬بهمـن و اسـفند‪۲۰۰ ،‬مترمکعـب کاهـش دهنـد‪ ،‬قبـض گاز بـرای ایـن‬ ‫دسـته از مشـترکان رایـگان محسـوب می شـود»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬مشـترکینی کـه مصـرف گاز انان درمقایسـه با مدت مشـابه‬ ‫سـال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬حدود ‪۱۰‬درصد کاهش یابد از تخفیف ‪۱۵‬درصدی بهای‬ ‫گاز بهره منـد می شـوند»‪ .‬امیـر تیمـوری تا کیـد کـرد مشـترکینی کـه افزایـش‬ ‫مصـرف گاز داشـته باشـند‪ ،‬بهـای مصرفـی انـان ‪۱۵‬درصـد افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫قدردانی استانداری از مدیر مخابرات استان‬ ‫مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری گلسـتان طـی مکاتبـه ای از مهنـدس غالمعلـی‬ ‫شـهمرادی قدردانی کرد‪ .‬بر اسـاس گزارش ارسـالی از سـوی مرکز ارتباط مردمی‬ ‫نهادریاست جمهوریاز عملکردمدیرانمخابراتمناطقوارزیابیانجام شده‬ ‫در خصوص مالقات چهره به چهره مدیران ‪ ،‬از کسب رتبه برتر مخابرات منطقه‬ ‫یسـت ارزیابـی انجام شـده در خصـوص‬ ‫گلسـتان قدردانـی شـد‪ .‬الزم بـه یاداور ‬ ‫مالقات چهره به چهره در شـش ماهه اول سـال ‪ 99‬انجام شـده اسـت و مدیران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی در ایـن زمینه ارزیابی شـده اند‪.‬‬ ‫افزایش بودجه شهرداری به ‪1000‬میلیاردتومان‬ ‫شـهردار گـرگان از افزایـش‬ ‫بودجـه شـهرداری گـرگان بـه‬ ‫‪1000‬میلیاردتومـان خبـر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا دادبـود در ائیـن معرفـی‬ ‫‪ ۱۳‬پـروژه شـهرداری گـرگان کـه در‬ ‫سـالن همایش هـای شـهید قاسـم‬ ‫سـلیمانی شـهرداری گـرگان برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این ‪ ۱۳‬پـروژه با اعتبار‬ ‫ُ‬ ‫‪۳۱۶۰‬میلیاردریـال شـامل نـه پـروژه بهر هبـرداری و راه انـدازی و چهـار پـروژه اغـاز‬ ‫یسـت»‪ .‬دادبـود افـزود‪« :‬دو پـروژه سـرمایه گذاری شـامل یـک‬ ‫عملیـات اجرای ‬ ‫پـروژه تجـاری‪ ،‬خدماتـی و یـک پـروژه مسـکونی بـه مجموعـه امال ک شـهرداری‬ ‫اضافـه خواهـد شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬سـاخت پـارک اختصاصـی اوتیسـم‬ ‫برای افراد مبتالبه این بیماری در زمینی به مساحت ‪ ۱۰۰۰‬متر با سرمایه گذاری‬ ‫شـهرداری و اعتبـار ‪۸۰۰‬میلیون تومـان اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬شـهردار گـرگان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬عملیـات اجرایـی خریـد و نصـب سـورتمه داخـل مجموعـه‬ ‫شـهربازی شـروع و درحـال تکمیـل اسـت و امیدواریـم در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬ایـن پـروژه را‬ ‫به بهره برداری برسانیم»‪ .‬دادبود از افزایش بودجه شهرداری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«سـال ‪ ۹۹‬را با بودجه ‪۶۰۰‬میلیاردی که دوبرابر سـال قبل بود شـروع کردیم که‬ ‫تا پایان امسال محقق خواهد شد و برای سال‪ ۱۴۰۰‬بودجه‪۱۰۰۰‬میلیاردتومانی‬ ‫را بـه شـورای شـهر پیشـنهاد داده ایـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا اقدامـات جهـادی کـه‬ ‫درطـول ایـن سـال ها انجـام داده ایـم تحقـق ایـن بودجـه دشـوار نخواهد بـود»‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بیـان کـرد‪« :‬توسـعه گردشـگری و توسـعه پایـدار شـهر گـرگان در‬ ‫حوزه هـای اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬عمرانـی و اجتماعـی را دنبـال می کنیـم»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛‬ ‫گرگان؛ تنها شهر نارنجی گلستان‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان‬ ‫بابیان اینکـه گـرگان تنهـا شـهر نارنجـی‬ ‫اسـتان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون ‪۲۵۵‬‬ ‫بیمـار مبتالبـه کرونـا در بیمارسـتان های‬ ‫گلسـتان بسـتری هسـتند»‪ .‬عبدالرضـا‬ ‫فاضـل درخصـوص اخریـن وضعیـت‬ ‫کرونـا اظهـار کـرد‪« :‬درحال حاضـر گـرگان‬ ‫تنهـا شهرسـتان نارنجـی گلسـتان بـوده و شهرسـتان های بنـدر گـز‪ ،‬بنـدر‬ ‫ترکمـن‪ ،‬کردکـوی‪ ،‬اق قلا‪ ،‬علی ابـاد کتـول‪ ،‬ازادشـهر‪ ،‬مینودشـت‪ ،‬گالیکـش‪،‬‬ ‫گنبـدکاووس و کاللـه در وضعیـت زرد هسـتند»‪ .‬طبـق گفتـه رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گلسـتان شهرسـتان های مراوه تپـه‪ ،‬رامیـان و گمیشـان هـم در‬ ‫وضعیت ابی هستند»‪ .‬فاضل بیان کرد‪« :‬هم ا کنون ‪ ۲۵۵‬بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫در بیمارسـتان های سـطح اسـتان بسـتری بـوده کـه از این تعـداد ‪ ۵۶‬بیمـار در‬ ‫ای سـی یو و ‪ ۲۱‬بیمـار هـم بـه دسـتگاه ونتیالتـور متصـل هسـتند»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته دو بیمار با تست مثبت کرونا در گلستان فوت کردند»‪.‬‬ ‫فاضل از مردم خواسـت با رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی و شرکت نکردن در‬ ‫دورهمی هـا از وقـوع مـوج چهـارم کرونـا در اسـتان جلوگیـری کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سه پست برق ‪ GIS‬در اهواز وارد مدار می شود‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬سـه پسـت ‪ GIS‬در تابسـتان پیـش رو در کالن شـهر اهـواز وارد مـدار‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان؛ محمـود دشـت بـزرگ اظهـار کـرد‪« :‬سـه پسـت ‪132‬کیلوولـت ‪GIS‬‬ ‫کیانشهر ‪ ،1‬خزامی و پست برق کارون در تابستان ‪ 1400‬وارد مدار می شوند»‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬هرکـدام از این پسـت ها ‪100‬مگاولت امپر ظرفیت دارد و نقش‬ ‫بسـزایی در پایـداری و توسـعه شـبکه بـرق در خوزسـتان به ویـژه کالن شـهر‬ ‫اهـواز خواهنـد داشـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫افـزود‪« :‬پیشـرفت فیزیکـی ایـن پروژه هـا بیـش از ‪70‬درصـد اسـت و تجهیـزات‬ ‫خریداری شـده درحـال نصـب و راه اندازی سـت»‪ .‬دشـت بـزرگ ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ایـن سـه پسـت از مجمـوع ‪ 12‬پسـت ‪ GIS‬اسـت کـه بـرای صنعـت بـرق‬ ‫خوزسـتان برنامه ریـزی شـده تـا عالوه بـر افزایـش ظرفیـت‪ ،‬در مقابـل شـرایط‬ ‫نامساعد جوی و محیطی نیز پایدار باشند»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬سایر پست ها‬ ‫نیز در مرحله اجرا و نهایی شـدن هسـتند‪ ،‬قطعات ان ها مانند سـوئیچ گیرها‬ ‫کـه قطعـات اصلـی پسـت های ‪ GIS‬هسـتند خریـداری شـده و درحـال نصـب‬ ‫اسـت و به تناوب وارد مدار خواهند شـد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر شـرایط نامسـاعد اقتصـادی و تنگناهایـی کـه‬ ‫دراین زمینـه وجـود دارد نبـود‪ ،‬ایـن پسـت ها زودتـر وارد مـدار می شـدند‬ ‫کمااینکـه وجـود بیمـاری کرونـا و محدودیت هایـی کـه بایـد رعایـت شـود نیـز‬ ‫زمـان به ثمر نشسـتن پروژه هـا را طوالنی تـر کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫یک صدایی در میان مسئوالن حا کم باشد‬ ‫امـام جمعـه شـهرری با بیان اینکـه‬ ‫دود اختالفات مسـئوالن مستقیم‬ ‫بـه چشـم مـردم مـی رود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«یک صدایـی و وحـدت بایـد در‬ ‫میان مسـئوالن به ویژه نمایندگان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی و‬ ‫دولـت حا کـم باشـد»‪ .‬سـید علی‬ ‫شـاهچراغی در خطبه هـای‬ ‫امـروز نمـاز جمعـه شـهرری کـه بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی در حـرم‬ ‫عبدالعظیـم (ع) برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬همان گونـه کـه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب در دیـدار بـا نماینـدگان مجلس خبـرگان تا کید کردند باید مسـئوالن‬ ‫اختالفات شـان را در جهـت منافـع ملـت حل کننـد»‪ .‬وی با اشـاره به اختالف‬ ‫دولـت و مجلـس بـر سـر بودجه سـال اینده‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬این گونه اختالفات‬ ‫موجـب از بین رفتـن اقتـدار نظام‪ ،‬اسـیب مردم و تسـلط دشـمنان می شـود و‬ ‫ً‬ ‫باید سـریعا حل شـود»‪ .‬شـاهچراغی تا کید کرد‪« :‬یک راه در طول چهار دهه‬ ‫کشـور بـرای حـل مشـکالت وجـود دارد و ان هـم پیروی محـض از والیت فقیه‬ ‫اسـت؛ مسـئوالن نیـز ماننـد مـردم بایـد در محـور والیـت مشکالتشـان را بـا‬ ‫یکدیگر حل کنند»‪ .‬شـاهچراغی یاداور شـد‪« :‬دشمنان بدانند که هم ا کنون‬ ‫فراینـد غنی سـازی اورانیـوم توسـط جوانـان کشـور بومی سـازی شـده اسـت و‬ ‫به هر میزان که در حوزه های کشـاورزی‪ ،‬دارویی و پزشـکی نیاز به غنی سـازی‬ ‫باشـد‪ ،‬ان را انجـام خواهیـم داد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه هم ا کنـون نیـاز کشـور‬ ‫در حوزه های صلح امیز به ‪ ۲۰‬درصد غنی سـازی اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬در صورت نیاز‬ ‫ایـن غنی سـازی افزایـش خواهـد یافـت و ایـران اسلامی در این زمینـه از هیـچ‬ ‫کشـوری اجـازه نخواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫دستگیری سارق کابل پست های برق‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن ‪ 13‬رجـب و والدت‬ ‫باسـعادت امـام علـی(ع) بـا همراهـی‬ ‫دانشـگاهیان اسـتان هرمـزگان‪ ،‬همـکاری‬ ‫کمیتـه امـداد کشـور و اسـتان‪ ،‬دفتـر‬ ‫نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در‬ ‫دانشـگاه های کشـور و اسـتان و حمایـت‬ ‫امام جمعـه بندرعبـاس‪ ،‬از پویـش «بـرای‬ ‫پـدرم» رونمایـی شـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی هرمـزگان ضمـن تبریـک‬ ‫میلاد باسـعادت مولـی علـی(ع) طـرح‬ ‫حمایـت از ایتـام را گامـی بـزرگ و ارزشـمند‬ ‫درراسـتای کمـک بـه محرومان با مشـارکت‬ ‫دانشـگاهیان اسـتان دانسـت‪ ،‬و گفـت‪:‬‬ ‫«امیدواریـم بـا برگـزاری ایـن برنامه هـا و بـا‬ ‫همدلـی و مشـارکت خـوب مسـئولین در‬ ‫اسـتان و کشـور دیگـر شـاهد محرومیـت در‬ ‫کشـور نباشـیم»‪ .‬دکتـر حسـین فرشـیدی‬ ‫افـزود‪« :‬خرسـندیم از اینکـه هم زمـان بـا‬ ‫میلاد باسـعادت حضـرت امـام علـی(ع)‬ ‫شـاهد رونمایـی از طرحـی مهـم هسـتیم‬ ‫و دانشـگاهیان اسـتان به عنـوان یـک‬ ‫الگـو سـعی در رفـع بخشـی از مشـکالت‬ ‫خانواده هـای ایتـام دارنـد»‪ .‬مسـئول‬ ‫دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری‬ ‫در دانشـگاه های کشـور در ارتبـاط زنـده‬ ‫اینترنتی با جلسـه رونمایی از پویش «برای‬ ‫پـدرم» در بندرعبـاس گفـت‪« :‬هـر زمـان کـه‬ ‫بـرای کار خیـر و فعالیت هـای جهـادی نیـاز‬ ‫بـه کمـک و مشـارکت بـوده اسـت؛ مرا کـز‬ ‫دانشـگاهی پیشـگام بوده انـد»‪.‬‬ ‫مصطفـی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫رسـتمی افـزود‪« :‬در این روزهـا کـه‬ ‫شـاهد اعمـال شـدید تحریم هـا از جانـب‬ ‫جنایـت کاران بـر کشـور به ویـژه محرومیـن‬ ‫جامعه هستیم و اقتصاد و معیشت جامعه‬ ‫مـورد هـدف قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬وظیفـه مـا‬ ‫رفـع محرومیـت اسـت و جامعه دانشـگاهی‬ ‫ً‬ ‫قطعـا الگوی خوبی برای جامعه هسـتند»‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪« :‬انشـاءاهلل بـا همدلـی و‬ ‫همـکاری و حمایتـی کـه در اسـتان شـاهد‬ ‫هسـتیم؛ ایـن اتفـاق قابـل تکثیـر و تعمیـم‬ ‫در فضـای کشـور باشـد»‪ .‬رئیـس کمیتـه‬ ‫امـداد امـام خمینـی(ره) کشـور در ارتبـاط‬ ‫زنـده مجـازی گفـت‪« :‬بایـد سـعی کنیـم بـا‬ ‫برگـزاری چنیـن ائین هایـی در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دیگـر هیـچ یتیمـی بـدون حامـی نباشـد؛‬ ‫چرا کـه یتیمـان نـور چشـمان مـا هسـتند و‬ ‫بـا حمایـت از انـان راه و روش مولـی علـی را‬ ‫در کشـور محقـق کنیم»‪ .‬مرتضـی بختیاری‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن ائیـن می توانـد یـک الگـوی‬ ‫بسـیار خوب بـرای سـایر نقاط کشـور باشـد؛‬ ‫بنـده از شـما دانشـگاهیان هرمـزگان و‬ ‫امام جمعـه بندرعبـاس به خاطـر تالش هـا‬ ‫و فعالیت هـای مسـتمر درخصـوص کمـک‬ ‫بـه ایتـام و رونمایـی از ایـن طـرح ارزشـمند‬ ‫تشـکر می کنـم»‪ .‬امام جمعـه بندرعبـاس‬ ‫و نماینـده ولی فقیـه در اسـتان گفـت‪« :‬در‬ ‫شـرایطی کـه بـا فرمایشـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری رزمایـش مواسـات همدلـی و کمک‬ ‫مومنانـه در کشـور شـکل گرفـت؛ ملـت مـا‬ ‫در انسان دوسـتی و نوع دوسـتی در معـرض‬ ‫دید جهانیان قرار گرفتند»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫محمـد عبـادی زاده افـزود‪« :‬امیدواریـم‬ ‫در اینـده شـاهد راه انـدازی یـک پویـش‬ ‫سرتاسـری در کشـور باشـیم کـه هـر کارمنـد‬ ‫بتوانـد یـک یتیـم را تحت پوشـش خـود‬ ‫قـرار دهـد تـا بتوانیـم بخشـی از مشـکالت‬ ‫خانواده هـای ایتـام را حـل کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به حفـظ شـان‪ ،‬کرامـت و عـزت‬ ‫ایتـام و خانواده هـای انـان در اجـرای ایـن‬ ‫طـرح حمایتـی بیـان کـرد‪« :‬بایـد فضـا و‬ ‫فرصـت را بـرای ایـن کار جهـادی فراهـم‬ ‫کنیـم تـا انشـاءاهلل ایـن حرکـت گامـی باشـد‬ ‫بـرای اجـرای کارهـای بـزرگ»‪ .‬امام جمعـه‬ ‫بندرعبـاس عنـوان کـرد‪« :‬از طبقـه‬ ‫دانشـگاهی انتظـار مـی رود در همـه امـور‬ ‫پیشـگام و جلـودار باشـند؛ و ا کنـون بـا مهـر‬ ‫و محبـت بـه حمایـت از نیازمنـدان اقـدام‬ ‫کننـد»‪ .‬مسـئول دفتـر نهـاد نمایندگـی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی هرمـزگان گفـت‪« :‬در این روزهـای‬ ‫عزیـز شـاهد حمایـت دانشـگاهیان‪،‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۱۰‬یتیـم‬ ‫اسـاتید و مسـئولین از ی ‬ ‫در قالـب پویـش (بـرای پـدرم) در اسـتان‬ ‫هسـتیم»‪ .‬حجت االسلام سـید عبـاس‬ ‫ً‬ ‫تقـوی افـزود‪« :‬در اغـاز فعالیـت مـا قطعـا‬ ‫همـکاران و متولیـان امـر در حـوزه فرهنگـی‬ ‫و اجتماعـی اسـتان همـراه و همـکار خـوب‬ ‫کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) در اسـتان‬ ‫هسـتند و هرکـدام به سـهم خـود در این امر‬ ‫خداپسـندانه مشـارکت خواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬حضـور فعاالنـه شـما در‬ ‫ایـن جمـع صمیمـی نشـان از این اسـت که‬ ‫به دنبـال مکتـب شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی هسـتید»‪.‬‬ ‫معـاون مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان تهـران گفـت‪« :‬سـارق‬ ‫کابـل پسـت های فشـارقوی بـرق منطقـه مرکـزی شـهرری ازجملـه دولت ابـاد‬ ‫و میـدان هـادی سـاعی بـا همـکاری نیـروی انتظامـی جنـوب تهران دسـتگیر‬ ‫شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ داود رحیمـی اظهـار داشـت‪« :‬سـارق دستگیرشـده‬ ‫بـا بازکـردن درب پسـت های بـرق اقـدام بـه سـرقت سـیم و کابل هـای مسـی‬ ‫می کـرده کـه موجـب خسـارت تجهیـزات برقـی منطقـه و مـردم می شـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه اقدامـات ایـن سـارق عالوه بـر خسـارت بـر تجهیـزات برقـی‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق موجـب خاموشـی و نارضایتـی مردم می شـد‪ ،‬عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«بررسی های نیروی انتظامی نشان می داد که سارق از یک دستگاه خودرو‬ ‫پراید برای سرقت هایش استفاده می کرد که پس از شناسایی در زمان کمی‬ ‫دسـتگیر شـد»‪ .‬رحیمـی اضافـه کـرد‪« :‬سـارق دستگیرشـده سه سـال قبل نیـز‬ ‫اقدام به سـرقت تجهیزات اداره توزیع برق جنوب تهران می کرد که ان زمان‬ ‫گشـت مشـترک اداره بـرق و نیـروی انتظامـی ایـن فـرد را دسـتگیر کـرده بـود»‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪« :‬سه سـال قبل نیـز همیـن فـرد بـه جـرم سـرقت کابل هـای‬ ‫برق فشـارقوی توسـط گشـت مشـترک اداره برق و نیروی انتظامی دستگیر و‬ ‫بـه سه سـال حبـس محکوم شـده بـود»‪ .‬وی درادامه بااشـاره به اینکه شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان تهـران در منطقه شـهرری ‪ ۴۵۰‬پسـت بـرق دارد‪ ،‬ابـراز کرد‪:‬‬ ‫«نگهداری از این تاسیسات کار سختی ست که اداره برق با همکاری نیروی‬ ‫انتظامـی ان را به خوبـی انجـام می دهـد»‪.‬‬ ‫اشتغال ‪۱۲۰۰‬نفر ازطریق مرا کز کاریابی‬ ‫در سفر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس به استهبان اعالم شد؛‬ ‫جهش جذب سرمایه گذاری در شهرک صنعتی استهبان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان فـارس بااشـاره به وا گـذاری ‪95‬درصد‬ ‫از اراضی شـهرک صنعتی اسـتهبان در قالب‬ ‫‪ 50‬قـرارداد سـرمایه گذاری بـه متقاضیـان‪،‬‬ ‫از برنامـه ایـن شـرکت بـرای اجـرای طـرح‬ ‫توسـعه ایـن شـهرک صنعتـی خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬طـرح توسـعه ایـن شـهرک صنعتـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 70‬هکتـار درحـال انجـام اسـت‬ ‫کـه امیدواریم با انجـام ان بتوانیم جوابگوی‬ ‫نیـاز سـرمایه گذاران باشـیم»‪ .‬احـد فتوحـی‬ ‫در جلسـه بررسـی و رفـع مشـکالت شـهرک‬ ‫صنعتـی اسـتهبان کـه باحضـور فرمانـدار و‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬افزود‪« :‬در دوسال گذشـته شاهد‬ ‫جهـش در جـذب سـرمایه گذار در شـهرک‬ ‫صنعتـی اسـتهبان بودیـم و ‪65‬درصـد از‬ ‫اراضـی صنعتـی در ایـن دوسـال وا گـذار‬ ‫شـد و درحال حاضـر به علـت نبـود اراضـی‬ ‫قابل وا گـذاری پاسـخگوی حجـم زیـادی‬ ‫از متقاضیـان نیسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫طـرح توسـعه شـهرک صنعتـی در اراضـی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫افـزون بـر ‪ 70‬هکتـار درحـال پیگیر ‬ ‫گفـت‪« :‬در ایـن طـرح توسـعه‪ ،‬رویکـرد مـا‬ ‫توجـه بـه صنایـع مرتبـط بـا بسـته بندی‬ ‫و فـراوری انجیـر به عنـوان مزیـت اصلـی و‬ ‫مهـم ایـن شهرسـتان اسـت و ایجـاد زون‬ ‫تخصصـی بـرای اسـتقرار صنایـع انجیـر‬ ‫در جانمایـی طـرح توسـعه در دسـتورکار‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬فتوحـی درادامـه‬ ‫بااشـاره به برنامـه ایـن شـرکت بـرای ایجـاد‬ ‫خوشـه انجیـر گفـت‪« :‬باتوج هبـه ظرفیت هـا‬ ‫و توانمندی هـای موجـود در شهرسـتان‬ ‫اسـتهبان و مطر ح بـودن به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن تولیدکننـده انجیـر دیـم کشـور‪،‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس از تمامی‬ ‫ظرفیت هـا بـرای ایجـاد و شـکل گیری ایـن‬ ‫خوشـه اسـتفاده و حمایت هـای خـود را‬ ‫انجـام خواهـد داد»‪ .‬وی‪ ،‬هـدف از ایجـاد‬ ‫خوشـه انجیـر اسـتهبان را بسترسـازی بـرای‬ ‫هم افزایـی و کارگروهـی بـرای ارتقـای تـوان‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی و حضـور در‬ ‫بازارهـای داخلـی و خارجـی‪ ،‬ارتقـای کیفـی‬ ‫و کمـی تولیـدات‪ ،‬ایجـاد برنـد مشـترک و‬ ‫ارزش افـزوده بیشـتر بیـان کـرد و گفـت‪« :‬کار‬ ‫مطالعاتـی و امکان سـنجی ایـن خوشـه‬ ‫انجـام و به عنـوان اولویـت بـه سـازمان‬ ‫صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی‬ ‫ایـران ارسـال می شـود»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بااشـاره به پیگیری هـای انجام شـده بـرای‬ ‫ایجـاد ناحیـه جدیـد صنعتـی در بخـش‬ ‫رونیـز گفـت‪« :‬باتوج هبـه ارزیابـی اولیـه‬ ‫اراضـی پیشـنهادی جهـت طـی مراحـل‬ ‫اداری و اخـذ مجوزهـا بـرای ایجـاد ناحیـه‬ ‫در دهسـتان خیـر درحـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان فـارس درادامـه بااشـاره به امادگـی‬ ‫ایـن شـرکت بـرای راه انـدازی نواحـی جدیـد‬ ‫صنعتـی در شـهرهای رونیـز و ایـج نیـز گفت‪:‬‬ ‫«دراین زمینـه به محـض معرفـی اراضـی‬ ‫مسـتعد‪ ،‬مراحـل اجرایـی ایـن نواحـی‬ ‫صنعتـی نیـز در دسـتورکار قرارمـی گیـرد»‪.‬‬ ‫دراین جلسـه فرماندار شهرسـتان اسـتهبان‬ ‫نیـز راه انـدازی خوشـه انجیـر را به عنـوان‬ ‫یکـی از مصوبـات سـند پیشـران توسـعه‬ ‫اسـتان و شهرسـتان و نیـز مصوبـه سـفر‬ ‫اسـتاندار فـارس‪ ،‬خواسـتار شـد و گفـت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪16‬هزارتن‬ ‫«باتوجه به تولید سـاالنه افزون بـر‬ ‫انجیـر در ایـن شهرسـتان و عنـوان نخسـت‬ ‫اسـتهبان در تولیـد ایـن محصـول و نیـز‬ ‫وجـود بزرگ تریـن انجیرسـتان دیـم جهـان‬ ‫در اسـتهبان ایجـاد و راه انـدازی ایـن خوشـه‬ ‫ضروری ست»‪ .‬احمدرضا کمالی سروستانی‬ ‫گفـت‪« :‬محصـول انجیـر اسـتهبان در سـبد‬ ‫صـادرات غیرنفتـی اسـتان و کشـور جایـگاه‬ ‫باالیی دارد و تقویت و توانمندسازی بخش‬ ‫صـادرات از مهم تریـن اولویت ه اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان اسـتهبان درادامـه‬ ‫بااشـاره به وجـود متقاضیـان جهـت ایجـاد‬ ‫واحدهـای مختلـف تولیـدی و صنعتـی‬ ‫به ویـژه در محصـوالت انجیـر و زعفـران و‬ ‫انـار به عنـوان مزیـت مهـم ایـن شهرسـتان‬ ‫بـر تسـریع در اجـرای طـرح توسـعه شـهرک‬ ‫صنعتـی اسـتهبان و نیـز راه انـدازی نواحـی‬ ‫جدید صنعتی در شهرهای ایج و رونیز و نیز‬ ‫دهسـتان خیـر تا کیـد کـرد‪ .‬وی بـر همـکاری‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان به منظـور‬ ‫اجـرای طـرح توسـعه شـهرک صنعتـی‬ ‫اسـتهبان و نیـز ایجـاد نواحـی صنعتی تا کید‬ ‫کرد و گفت‪« :‬ایجاد زیرساخت های صنعتی‬ ‫بـرای جـذب سـرمایه گذار ضرورتـی مهـم و‬ ‫گامـی اساسـی در مسـیر توسـعه صنعتـی و‬ ‫رونـق تولیـد ب هشـمار مـی رود و دراین بـاره‬ ‫اهتمـام ویژه ای در شهرسـتان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد؛‬ ‫تحول فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی؛ از خدمات برجسته سید مرتضی علم الهدی‬ ‫حسام باقر زاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی تحـول فقـه‬ ‫در عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی را از‬ ‫خدمات برجسـته سـید مرتضـی علم الهدی‬ ‫دانسـت‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد‬ ‫مـروی در ائیـن رونمایـی از اثـار کنگـره‬ ‫بین المللـی سـید مرتضی علم الهـدی کـه‬ ‫هم زمـان بـا ‪ 13‬رجـب سـال روز میلاد امـام‬ ‫علـی(ع) در موسسـه دارالحدیـث قـم برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬برگزاری این گونه جلسـات دانش محور‬ ‫را مرهـون حمایت هـای رهبـر معظـم انقالب‬ ‫دانسـت و بااشـاره به روایتـی از امـام علـی(ع)‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬براسـاس ایـن روایـت ریشـه‬ ‫تمـام ناهنجاری ها و بدی های امروز بشـری‬ ‫ناشـی از نظـام جاهلیـت و جاهلیـت مـدرن‬ ‫اسـت و ا گـر بخواهـد خوبی هـا و فضیلت هـا‬ ‫حا کـم شـود‪ ،‬راهـی جـز رجـوع بـه علـوم‬ ‫نورانـی و حیات بخـش اهل بیـت عصمـت‬ ‫و طهـارت(ع) وجـود نـدارد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«عالمان دینی ما وارثان چنین علوم نورانی‬ ‫و نجـات بخشـی هسـتند‪ ،‬تکریـم شـا گردان‬ ‫ممتـاز و تـراز اول و تا کیـد بـر نشـر اندیشـه ها‬ ‫و اثـار ایشـان ازجملـه ائین هـای علمـی در‬ ‫فرهنـگ و سـیره اهل بیـت(ع) بـوده اسـت‪،‬‬ ‫ابـن عبـاس‪ ،‬هشـام بـن حکـم‪ ،‬میثـم تمـار‬ ‫و غیـره ازجملـه شـخصیت های ممتـازی‬ ‫هسـتند کـه همـواره مـورد تجلیـل امامـان‬ ‫بزرگـوار مـا بوده انـد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی در ادامـه بـه ویژگی هـا و خصوصیات‬ ‫برجسـته سـید مرتضـی علـم الهـدی اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬ایـن عالـم بزرگـوار‪ ،‬فقیـه‪،‬‬ ‫متکلـم و مفسـر اصولـی جامعیـت داشـت‪،‬‬ ‫نجاشـی کـه هم عصـر و هـم درس او بـود‬ ‫می نویسـد‪ ،‬سـید مرتضی علومی را فرا گرفت‬ ‫که هیچ کس در زمان وی به پای او نرسـید»‪.‬‬ ‫وی خصوصیـت دیگـر سـید مرتضـی را‬ ‫تثبیـت‪ ،‬تبییـن و دفـاع عقالنـی از اصـول‬ ‫مذهـب شـیعه و دین اسلام معرفـی و اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر بخواهیـم خدمـات و ویژگی هـای‬ ‫این عالم جلیل القدر را بیان کنیم فهرسـتی‬ ‫طوالنـی خواهـد شـد؛ امـا واردکـردن فقـه بـه‬ ‫عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی‪ ،‬تالیـف‬ ‫کتـب فقهـی‪ ،‬کالمـی‪ ،‬اصولـی و تفسـیری‬ ‫باتکی هبـر مکتـب نورانـی اهل بیـت عصمـت‬ ‫و طهـارت(ع) و تاسـیس دارالعلـم ازجملـه‬ ‫خدمـات برجسـته سـید مرتضـی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫بابیان اینکـه در تاریـخ تشـییع همـواره‬ ‫بزرگانـی از علمـای شـیعه بوده انـد کـه با فهم‬ ‫صحیح از نیاز زمانه و شجاعت برای تحول‪،‬‬ ‫مسـئولیت تاریخـی خـود را انجـام داده انـد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬حضـرت سـید مرتضی یکـی از‬ ‫برجسـته ترین علمای زمان شناس و شجاع‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬حضـرت امـام خمینـی(ره)‬ ‫نیـز یکـی از همیـن عالمـان بودنـد کـه بـا‬ ‫فهـم صحیـح شـرایط زمـان و تحول افرینـی‬ ‫بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بایـد مسـئله‬ ‫والیت فقیـه را در فضـای علمـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و سیاسـی زمـان خـود مطـرح کنـد»‪ .‬وی بـا‬ ‫طـرح این سـوال که دو عنصـر تحول خواهی‬ ‫و زمان شناسـی‪ ،‬در امـروز حـوزه علمیـه و‬ ‫علمـای بـزرگ چگونـه بایـد پیگیـری شـود؟‬ ‫گفـت‪« :‬امـروز بـا تشـکیل حکومـت اسلامی‪،‬‬ ‫مدیریـت جامعـه در مقابـل حـوزه علمیـه‬ ‫و علمـای بزرگـوار اسـت و مـا بایـد در گام‬ ‫دوم انقلاب به سـوی تشـکیل تمـدن نویـن‬ ‫اسلامی حرکـت کنیـم»‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی اظهـار کرد‪« :‬علوم اسلامی ما‬ ‫امـروز بایـد بتوانـد پاسـخگوی چنیـن نیـازی‬ ‫باشـد‪ ،‬تحول در حوزه علمیه و پاسـخگویی‬ ‫بـه نیازهـای حکومتـی و تمدنـی توسـط‬ ‫حـوزه علمیـه ادامه مسـیر اجتهـاد در مکتب‬ ‫اهل بیـت بـوده و ادامـه راه شـیخ مفیـد‬ ‫سـید مرتضـی‪ ،‬شـهید اول‪ ،‬صاحـب جواهـر‪،‬‬ ‫شـیخ انصـاری‪ ،‬اخونـد خراسـانی و امـام‬ ‫خمینـی(ره) اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬سـه هزار و‬ ‫‪۶۰۰‬نفـر از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون در مرا کـز کاریابـی تحت پوشـش اداره‬ ‫کار ایـن شهرسـتان ثبت نـام کردنـد کـه از این تعـداد یک هـزار و ‪۲۰۰‬نفـر شـاغل‬ ‫شـدند»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ فرهـاد شـایق اظهـار داشـت‪« :‬ایجـاد واحدهـای‬ ‫جدیـد و توسـعه کارخانه هـا موجـود در شـهرک ها‪ ،‬نواحـی و لکه هـای‬ ‫صنعتـی شهرسـتان ری موجـب ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدیـد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه کاریابی هـای تحت پوشـش اداره کار شهرسـتان‬ ‫ری در بخش هـای تولیـدی و خدماتـی افـراد جویـای کار را ثبت نـام می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬سـه هزار فرصـت شـغلی جدیـد در سـامانه کاریابی هـای‬ ‫شهرستان ری ثبت شده است»‪ .‬شایق نداشتن مهارت در بین جویندگان‬ ‫کار را از معضل هـای حـوزه اشـتغال در ایـن شهرسـتان نـام بـرد و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬متاسـفانه بیشـتر جوینـدگان کار کـه در کاریابی هـا ثبت نـام می کننـد‬ ‫از مهارت هـای الزم برخـوردار نیسـتند»‪ .‬ایـن مسـئول همچنیـن بـه طـرح‬ ‫کاروزی اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان ری اشـاره و اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«بیـکاران دارای مـدرک کارشناسـی و باالتـر بـا ثبت نام در سـامانه کارورزی به‬ ‫نشـانی ‪ http://portaltvto.com/karvarzi‬می توانند سـه تا شـش ماه ضمن‬ ‫امـوزش مهـارت فنـی ماهانـه پنج میلیون ریـال به عنـوان حقـوق دریافـت‬ ‫می کننـد»‪ .‬داداشـی ادامـه داد‪« :‬متقاضیـان ضمـن داشـتن کارت پایـان‬ ‫خدمت باید حدا کثر ‪ ۳۵‬سال داشته باشند و همچنین طی دو سال گذشته‬ ‫کمتـر از سـه ماه بیمـه داشـته باشـند»‪ .‬وی بابیان اینکـه در طـرح کارورزی بـه‬ ‫کارفرمایـان نیـز تسـهیالتی داده می شـود‪ ،‬اضافه کـرد‪« :‬کارفرمایانی کـه دارای‬ ‫مجـوز فعالیـت از مراجـع رسـمی کشـور باشـند و نیروی هـای دارای مـدرک‬ ‫کارشناسـی و باالتـر را جـذب کننـد از معافیـت بیمـه ای به مـدت دوسـال‬ ‫برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫افزایش ‪60‬درصدی احداث گلخانه‬ ‫مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان ری با بیان اینکـه امسـال ‪ ۳۵‬هکتـار گلخانـه‬ ‫در شهرسـتان احـداث شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬احـداث گلخانـه طـی سـال ‪۹۹‬‬ ‫نسـبت بـه سـال گذشـته ‪ ۶۰‬درصـد افزایـش داشـته اسـت»‪ .‬جبرییـل بـرادری‬ ‫اظهـار داشـت‪ ۲۱« :‬هکتـار طـی سـال ‪ ۹۸‬گلخانـه در شهرسـتان ری احـداث‬ ‫شـده کـه امسـال ایـن عـدد بـه ‪ ۳۵‬هکتـار رسـیده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫اجرای سیاسـت های اصولی و ترغیب بخش خصوصی به کشـت گلخانه ای‬ ‫موجـب ایـن افزایش شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬وزارت جهاد کشـاورزی‬ ‫از محل بند ب ماده ‪ ۵۲‬و ثبت نام کشـاورزان در سـامانه "سـیتا" تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫هزینـه سـاخت گلخانـه را تسـهیالت پرداخـت می کنـد»‪ .‬بـرداری اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬احـداث هـر متر مربـع گلخانـه هم ا کنـون بیـن چهار میلیون ریـال تـا‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون ریـال هزینـه دارد کـه در شهرسـتان ری گلخانه هـای بسـتر خا کـی‬ ‫برای کشـت سـبزی و صیفی مورد اسـتقبال کشـاورزان اسـت»‪ .‬این مسـئول‬ ‫با اشـاره به اینکه احـداث هـر هکتـار گلخانـه بـرای هشـت نفر شـغل مسـتقیم‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ ،‬افزود‪« :‬توسـعه گشـت های گلخانه علاوه بر افزایـش راندمان‬ ‫تولیـد و کاهـش مصـرف اب و انـرژی موجـب اشـتغال جوانـان در حوزه هـای‬ ‫تخصصـی کشـاورزی نیـز می شـود»‪ .‬بـرادری یـاداور شـد‪« :‬بازدهی بـاال‪ ،‬وجود‬ ‫زیرسـاخت های مناسـب از جملـه جـاده‪ ،‬اب‪ ،‬بـرق و گاز‪ ،‬اقلیـم مناسـب‪،‬‬ ‫داشـتن دانـش بومـی و نزدیکـی بـازار مصـرف تهـران از مهم تریـن دالیـل‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی در احـداث گلخانـه اسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫مسـئول با بیان اینکـه همـکاری و همراهـی مناسـب ادارات مختلـف از جملـه‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان ری در حـل مشـکالت سـرمایه گذاران بخـش گلخانـه‬ ‫نقـش بسـزایی در توسـعه کشـت گلخانـه ای شهرسـتان ری داشـته اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬توسـعه کشـت گلخانـه ای با توجـه به بحران کم ابـی و افزایش تولید‬ ‫و بهـره وری بـاال‪ ،‬راهبـرد اصلـی و نیـاز ضـروری امـروز بخـش کشـاورزی جنـوب‬ ‫تهـران اسـت»‪ .‬بـرادری با بیان اینکـه شهرسـتان ری در فصول سـرد سـال ا کثر‬ ‫مواقـع دارای هـوای افتابی سـت و دمـای مناسـب بـرای کشـت محصـوالت‬ ‫کشـاورزی را نیـز دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬کشـت گلخانـه ای در این منطقـه از‬ ‫لحـاظ مصـرف پائیـن سـوخت و هزینه هـای جـاری نگهـداری گلخانـه بسـیار‬ ‫مقرون به صرفـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬وجـود نـور خورشـید و دمـای‬ ‫مناسب باعث رویش سریع و مناسب سبزیجات‪ ،‬صیفی جات در گلخانه ها‬ ‫می شـود؛ از ایـن رو کشـاورزان شهرسـتان ری میـل و انگیـزه باالیـی بـه کشـت‬ ‫گلخانـه ای دارنـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫یک شنبه‪ 10‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2187‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫صدور رای قطعی و محکومیت شهردار سابق صدرا‬ ‫بـا صـدور رای قطعـی در دادگاه تجدیدنظر‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬شـهردار سـابق صـدرا در‬ ‫یکـی از پرونده های جرائـم ارتکابی مربوط‬ ‫به دوران تصدی مسـئولیت به شش سال‬ ‫حبـس تعزیـری محکـوم شـد‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان فـارس دراین خصوص‬ ‫بابیان اینکـه سـایر متهمیـن ایـن‬ ‫پرونـده پیش ازایـن در مرحلـه بـدوی‬ ‫در شـعبه ‪ 101‬دادگاه کیفـری ‪ 2‬شـیراز بـه مجـازات متعـدد و حبس هـای‬ ‫طوالنی مـدت محکـوم شـده بودنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از تجدیدنظرخواهـی‬ ‫متهمیـن پرونـده در شـعبه ‪ 13‬دادگاه تجدیدنظـر اسـتان فارس پرونـده مورد‬ ‫رسـیدگی قـرار گرفـت و دادنامـه بـدوی بـا اصالحاتـی موردتائیـد قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم موسـوی همچنیـن بااشـاره به اینکه‬ ‫جرائـم صورت گرفتـه در شـهرداری صـدرا در قالـب دو پرونـده در دادگسـتری‬ ‫شـیراز مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه‪ ،‬گفـت‪« :‬در یکـی از پرونده هـا موضوع رشـاء‬ ‫و ارتشـا و فسـادهای مالی مطرح بود که این پرونده پس از رسـیدگی اولیه با‬ ‫اعتراض متهمین هم ا کنون در دادگاه تجدیدنظر در جریان رسیدگی ست»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص پرونـده دیگـر ایـن مسـئول سـابق کـه منتهـی بـه صـدور رای‬ ‫قطعـی شـده اسـت نیـز اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن پرونـده کـه جرائمـی از جملـه‬ ‫فراهم کـردن موجبـات فسـاد مطـرح اسـت‪ ،‬وی و سـه متهـم دیگـر مطـرح در‬ ‫پرونـده بـه حبـس محکـوم شـدند»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد قضائـی اسـتان فـارس‬ ‫بااشاره به اینکه متهم ردیف اول در این پرونده به شش سال حبس تعزیری‬ ‫محکـوم شـده اسـت از محکومیـت متهـم ردیـف دوم ایـن پرونـده بـه دو‬ ‫مجازات چهارسـال حبس به لحاظ فراهم کردن موجبات فسـاد و همچنین‬ ‫‪ 14‬مـاه حبـس تعزیـری به لحـاظ تهیـه فیلـم و تصاویـر مسـتهجن به منظـور‬ ‫فسـاد خبـر داد‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس افـزود‪« :‬متهـم ردیـف‬ ‫سـوم پرونـده بـه دوسـال و شـش ماه حبـس تعزیـری و متهـم ردیـف چهـارم‬ ‫نیـز بـه ‪ 14‬مـاه حبـس تعزیـری در بخشـی از پرونـده و دوسـال و یـک روز حبس‬ ‫تعزیری دیگر درخصوص جرائم مطرح در این پرونده محکوم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫حمایت از حضور ‪ 85‬واحد صنعتی‬ ‫در نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫سـال جاری تا کنون‪ ،‬از حضور ‪ 85‬واحد تولیدی در نمایشـگاه های داخلی و‬ ‫خارجی حمایت مالی شده است که این بازدیدها نقش بسزایی در افزایش‬ ‫تولید واحدهای صنعتی دارد»‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی در نشسـت شـورای معاونیـن اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی از جمله اهداف تشـکیل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی سـت کـه دراین راسـتا تلاش می شـود تـا بـا ارائـه‬ ‫بسـته های حمایتـی‪ ،‬میـزان دانـش و تولیـد واحدهـای صنعتـی افزایـش‬ ‫یابـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حمایـت از حضـور واحدهـای صنعتـی در نمایشـگاه های‬ ‫داخلـی و خارجـی یکـی از ایـن نـوع حمایـت بـوده کـه بدین منظـور از ابتـدای‬ ‫سـال جـاری تا کنـون از حضـور ‪ 85‬واحـد تولیـدی در نمایشـگاه های داخلـی‬ ‫و خارجـی حمایـت مالـی شـده اسـت»‪ .‬اهلـی ادامـه داد‪« :‬ازاین بیـن‪ ،‬تعـداد‬ ‫‪ 12‬نفـر از مدیـران واحدهـای تولیـدی در سـه نمایشـگاه خـارج از کشـور‬ ‫حضـور داشـته اند کـه ایـن موضـوع در کسـب دانـش روز و افزایـش ارتباطـات‬ ‫کاری و فـروش محصـوالت بسـیار کارگشـا بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ایـن‬ ‫نـوع حمایـت‪ ،‬بخشـی از هزینه هـای اجـاره غرفـه‪ ،‬بازدیـد از نمایشـگاه های‬ ‫اختصاصـی‪ ،‬تخصصـی‪ ،‬توانمنـدی‪ ،‬ا کسـپو‪ ،‬نمایشـگاه فـروش و همچنیـن‬ ‫کمک هزینه هـای اعـزام هیئت هـای تجـاری بـه خـارج از کشـور به صـورت‬ ‫یارانـه ای و بالعـوض بـه واحدهـای تولیـدی پرداخـت می شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل افـزود‪« :‬بـا حمایـت از حضـور‬ ‫واحدهای تولیدی در این نوع نمایشـگاه ها‪ ،‬تجربیات و دانش این واحدها‬ ‫ارتقـاء یافتـه و باعـث افزایـش بازدهـی تولیـدات انـان می شـود»‪.‬‬ ‫ابطال سند ‪38‬هکتار از اراضی ملی تصرف شده‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬سـند ‪38‬هکتـار‬ ‫از اراضـی ملـی تصرف شـده در‬ ‫شهرستان مشکین شهر ابطال و اراضی‬ ‫تصرف شـده بـه بیت المـال بازگردانـده‬ ‫شـد»‪ .‬شـهامت هدایـت بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬بـا پیگیـری اداره منابـع‬ ‫طبیعـی شهرسـتان مشکین شـهر و‬ ‫حمایت و صدور رای قاطع دستگاه قضائی استان اردبیل ‪ ۳۸‬هکتار از اراضی‬ ‫ملی شهرستان مشکین شهر‪ ،‬که با سندسازی به تصرف افراد فرصت طلب‬ ‫درامـده بـود‪ ،‬از دسـت سـودجویان خـارج و بـه بیت المـال بازگردانـده شـد»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬با پیگیری های مستمر حقوقی و ارائه مستندات و اسناد متقن‬ ‫‪ ۳۸‬هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان مشکین شهر (الهرود) که توسط‬ ‫سـودا گران طبیعـت و متجاوزیـن بـه انفـال مـورد تعـدی و تصـرف قـرار گرفتـه‬ ‫و اقـدام بـه اخـذ سـند شـده بـود‪ ،‬شـعبه یکـم تجدیدنظـر دادگسـتری اسـتان‬ ‫حکـم ابطـال سـند مالکیـت بـه نـام فـرد خاطـی (الف‪/‬الـف) را صـادر کـرده‬ ‫و اراضـی مذکـور بـه دامـن بیت المـال بازگردانـده شـد»‪ .‬وی از دوسـتداران‬ ‫طبیعـت خواسـت درصـورت مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی‬ ‫و منابـع طبیعـی و قاچـاق فراورده هـای جنگلـی مراتـب را بـه شـماره تلفـن‬ ‫رایـگان ‪ 1504‬مرکـز فرماندهـی یگان حفاظت منابع طبیعی اسـتان به صورت‬ ‫‪24‬سـاعته اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۹‬دستگاه رمزارز غیرمجاز‬ ‫توسط همکاران مدیریت برق پارس اباد‬ ‫مدیـر بـرق پارس ابـاد از کشـف ‪ ۳۹‬دسـتگاه رمـز ارز غیرمجـاز خبـر داد‪ .‬مدیـر‬ ‫بـرق پارس ابـاد گفـت‪« :‬طـی گزارش هـای واصلـه و بررسـی های صورت گرفتـه‬ ‫در مدیریـت بـرق مغـان و هماهنگی هـای الزم بـا عوامـل نیـروی انتظامـی‬ ‫و هنـگ مـرزی شهرسـتان پارس ابـاد‪ ۳۵ ،‬دسـتگاه بیت کویـن در مشـترک‬ ‫دیمانـدی کارگاه بلوک زنـی شـهر اسلام اباد و چهـار دسـتگاه در محلـه زیـر نهر‬ ‫تراب مشـترک خانگی کشـف شـد»‪ .‬پرویز اخوان اظهار داشـت‪« :‬با احتساب‬ ‫ایـن تعـداد درمجمـوع ‪ ۱۱۵‬دسـتگاه رمـز ارز غیرمجـاز در چهارماه گذشـته در‬ ‫شهرسـتان پارس ابـاد جمـع اوری شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اهتمـام الزم در‬ ‫بارگیـری سـرزده پسـت های مشـترکین دیمانـدی و خانگـی مشـکوک و رصـد‬ ‫شـکافت کابل ها و ‪ ...‬توسـط ماموران کنتورنویس و ا کیپ های بهره برداری‬ ‫به صـورت مـداوم در دسـتورکار مدیریـت برق مغان جهت مقابلـه با برق های‬ ‫ً‬ ‫غیرمجـاز خصوصـا بیت کوین های غیرمجاز قرار دارد»‪ .‬مدیر بـرق پارس اباد از‬ ‫همـکاری عوامـل نیـروی انتظامی و هنگ مرزی شهرسـتان پارس اباد جهت‬ ‫کشـف و جمـع اوری مرا کـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـزارز تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان مبارکه مطرح کرد‪:‬‬ ‫شهردار شیراز بیان کرد؛‬ ‫تامین کافی میوه در ایام پایانی سال‬ ‫معـاون امـور اقتصـادی و بازرگانـی سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان فـارس‬ ‫درخصـوص تامیـن بـازار میـوه ایـام پایانـی سـال‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس پیش بینی هـای صورت گرفتـه‬ ‫تامیـن میـوه کافـی بـرای روزهـای پایـان سـال‬ ‫انجـام شـده اسـت»‪ .‬وحیـد رضـا محمـودزاده‬ ‫افـزود‪« :‬براسـاس ابلاغ سـتاد تنظیـم بـازار کشـور‬ ‫و تصویـب کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان‪ ،‬با همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫و تعاونـی روسـتایی‪ ،‬سـیب و پرتقـال جهـت تنظیـم بـازار ایـام پایانـی سـال‬ ‫در اسـتان تامیـن و توزیـع خواهـد شـد»‪ .‬محمـودزاده در توضیحـات بیشـتر‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬براسـاس اعالم سـازمان جهاد کشـاورزی در سـال جـاری حدود‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪۳۴۰‬هزارتن سـیب تولید شـده اسـت‪ ،‬که در ایام پایانی‬ ‫‪۳۵۰‬هزارتن پرتقال و‬ ‫سـال توسـط مرا کز مشخص شـده‪ ،‬توزیع خواهد شد»‪ .‬وی هدف اصلی این‬ ‫اقـدام را تامیـن بـازار میـوه درراسـتای ارامـش بـر بـازار عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سامانه مدیریت الکترونیک؛‬ ‫گامی به سوی هوشمندسازی شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سامانههوشمندسازیومدیریتالکترونیک‬ ‫شـهرداری شـیراز بـا هـدف کاسـتن از مراجعـه‬ ‫حضوری شهروندان‪ ،‬تسهیل و شفاف سازی‬ ‫در امـور بـا صـرف هزینـه ‪۵۰‬میلیاردریـال‬ ‫رونمایـی شـد‪ .‬شـهردار شـیراز‪ ،‬در ائیـن‬ ‫رونمایـی از سـامانه اطالعـات مدیریـت پـروژه‬ ‫(‪ ،)PMIS‬سـامانه سـبزینه شـهرداری شـیراز و‬ ‫سـامانه مدیریـت حمل ونقـل بـار گفـت‪« :‬از‬ ‫روز چهـارم اسـفند ‪ ۹۹‬در بـاغ جهان نمـای‬ ‫شـیراز‪ ،‬اینترنـت به صـورت رایـگان دراختیـار‬ ‫شـهروندان قـرار می گیـرد و به تدریـج تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در چنـد ایسـتگاه متـرو و تـا روز شـیراز‬ ‫(پانزدهـم اردیبهشـت) نیـز در تمـام نقـاط‬ ‫تاریخی‪ ،‬گردشـگری و ایستگاه های مترو این‬ ‫شـهر وای فای و اینترنت رایگان معادل هرروز‬ ‫‪۲۰۰‬مگابایـت بـه شـهروندان و گردشـگران‬ ‫ارائـه می شـود»‪ .‬حیـدر اسـکندرپور بااشـاره به‬ ‫راه انـدازی سـامانه اطالعـات مدیریـت پـروژه‬ ‫(‪ )PMIS‬کـه بـا هـدف ارتبـاط بیشـتر با مـردم و‬ ‫انعکاس شفافیت در فعالیت های شهرداری‬ ‫شـیراز صورت گرفته‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬با ایجاد‬ ‫سـامانه های هوشـمند مدیریـت شـهری‬ ‫در شـیراز‪ ،‬شـهروندان‪ ،‬مدیـران و ناظـران‬ ‫به صـورت انالیـن (برخـط) می تواننـد تمـام‬ ‫پرداخـت و صـورت پرداخت هـا را مشـاهده و‬ ‫رصـد کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن سـامانه های‬ ‫هوشـمند‪ ،‬تصمیم گیـری مدیـران علمـی‬ ‫را کارشناسـی تر خواهـد کـرد و همچنیـن‬ ‫شـهروندان می توانند امور را به صورت شفاف‬ ‫رصـد کننـد»‪ .‬مدیـرکل بازرسـی اسـتان فارس‬ ‫نیـز در این ائیـن بیـان کـرد‪« :‬سـامانه های‬ ‫هوشـمندی کـه از ان هـا رونمایـی شـد‬ ‫به دلیـل برخـورداری از قابلیت هـای مهـم‪،‬‬ ‫تاثیـر زیـادی در شفاف سـازی امـور شـهری‬ ‫خواهنـد داشـت»‪ .‬کاظـم ا کرمـی‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫ویژگـی سـامانه ‪ PMIS‬در مدیریـت پروژه های‬ ‫عمرانـی شـهرداری شـیراز گفـت‪« :‬موضـوع‬ ‫زمان بنـدی بـرای اجرای یک پروژه شـاخص‪،‬‬ ‫بسـیار مهـم و تعیین کننـده اسـت و ا گـر ایـن‬ ‫مولفه به درستی تعریف نشود عالوه بر افزایش‬ ‫زمـان اجـرای پـروژه‪ ،‬هزینه های بسـیار زیادی‬ ‫را بـه شـهر تحمیـل می کنـد کـه به هیچ وجـه‬ ‫قابل جبران نیست»‪ .‬مدیرکل بازرسی استان‬ ‫فـارس بـا حائزاهمیت خوانـدن مدیریـت‬ ‫پـروژه ازنظـر زمـان‪ ،‬اعتبـار و منابـع‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬قوانیـن متعـددی بـرای شـفافیت‬ ‫تعریـف شـده اسـت امـا زمانی کـه فعالیـت و‬ ‫اقدامـات دررونـد پروژه هـای عمرانـی شـفاف‬ ‫یکـه همه چیـز در‬ ‫و درسـت باشـد‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫یـک اتـاق شیشـه ای قابل رویـت باشـد‪ ،‬مردم‬ ‫و دسـتگاه های اجرایـی می تواننـد بـا نظـارت‬ ‫خـود درصورتی کـه حتـی خطایـی رخ دهـد‬ ‫ان را گوشـزد و مسـئوالن ذی ربـط بـرای رفـع‬ ‫ان اقـدام کننـد»‪ .‬ا کرمـی افـزود‪« :‬نظـارت‬ ‫سیسـتمی بـر رونـد اقدامـات زیرمجموعـه‬ ‫ماننـد اقدامـی که شـهرداری شـیراز با سـامانه‬ ‫‪ PMIS‬انجـام می دهـد عالوه بـر کاسـتن از‬ ‫هزینه هـا‪ ،‬نظارت هـا را سـریع تر و اسـان تر‬ ‫می کنـد»‪ .‬سرپرسـت معـاون برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری شـیراز‬ ‫نیـز در این ائیـن گفـت‪ PMIS« :‬سـامانه‬ ‫اطالعـات مدیریـت پـروژه و سـامانه فرایندهـا‬ ‫یسـت کـه نقطـه اغازیـن ان‬ ‫و سلسله مراتب ‬ ‫بودجه مصوبه شهرداری شیراز است که بعد‬ ‫از تخصیـص و تامیـن اعتبـار‪ ،‬همـه فرایندهـا‬ ‫از جملـه ا گهـی‪ ،‬مناقصـه‪ ،‬انتخـاب پیمانـکار‬ ‫و انعقـاد قـرارداد به صـورت الکترونیکـی انجـام‬ ‫می شـود»‪ .‬به گفتـه محمدعلـی راضـی‪،‬‬ ‫عملیات ایجاد این سـامانه از سـال‪ ۹۷‬شـروع‬ ‫و چهـار تیـم بـرای راهبـری ان تشـکیل شـد و‬ ‫‪۱۵۰‬نفـر از کارشناسـان شـهرداری شـیراز بـرای‬ ‫راه انـدازی ان مشـارکت داشـتند‪ .‬در این ائیـن‬ ‫درمـورد سـامانه های یادشـده‪ ،‬این گونـه بیان‬ ‫شـد‪ :‬سـامانه سیسـتم اطالعـات مدیریـت‬ ‫پروژه (‪ ،)PMIS‬یک پروژه شـاخص درراسـتای‬ ‫اسـتقرار نظـام شـفافیت‪ ،‬ایجـاد یـک ویتریـن‬ ‫شیشـه ای در هم افزایـی بـا شـهروندان و‬ ‫مدیریت هر چه بهتر بودجه شـهرداری شـیراز‬ ‫اسـت‪ .‬در سـامانه ‪ PMIS‬می تـوان فراینـد‬ ‫پروژه هـای شـهرداری شـیراز را ازطریـق درگاه‬ ‫اینترنتـی ‪ PMIS.shiraz.ir‬مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫سـامانه سـبزینه‪ ،‬سـامانه درخواسـت کاشـت‬ ‫نهـال رایـگان اسـت کـه شـهروندان بـا مراجعه‬ ‫بـه ایـن سـامانه ‪ landscape.shiraz.ir‬و ثبـت‬ ‫درخواسـت خـود می تواننـد‪ ،‬نهـال موردنظـر‬ ‫خـود را همچـون سـروناز‪ ،‬سـرو نقـره ای‪،‬‬ ‫نارنـج و زیتـون تلـخ انتخـاب و دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫سـامانه مدیریـت حمل ونقل بـار‪ ،‬سـامانه ای‬ ‫بـرای سـاماندهی خودروهـای باربـر‪ ،‬نظـارت‬ ‫بـر فعالیـت ان هـا‪ ،‬ایجـاد اطمینـان در‬ ‫شـهروندان و دسترسـی راحت تـر ان هـا بـه‬ ‫خدمـات جابه جایـی بـار اسـت و به نشـانی‬ ‫‪ transport.shiraz.ir‬دردسترس قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫راه اهن شمال با پیمانکاران داخلی برقی می شود‬ ‫مدیـرکل راه اهـن شـمال گفـت کـه بـا وجـود‬ ‫کناره گیـری شـرکت روسـی طـرف قـرارداد‪،‬‬ ‫پرونـده طـرح برقی شـدن ایـن مسـیر ریلـی‬ ‫به دلیـل نیـاز منطقـه ای همچنـان به عنـوان‬ ‫یکـی از گزینه هـای اجرایـی روی میـز مدیـران‬ ‫ً‬ ‫راه اهـن قـرار دارد و احتمـاال بـه پیمانـکاران‬ ‫داخلـی سـپرده خواهـد شـد‪ .‬خدایـار طالبـی‬ ‫افزود‪« :‬شـرکت روسـی طرف قرارداد با راه اهن‬ ‫جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها تاکنون‬ ‫از اجـرای طـرح سـرباز زده اسـت و چنانچـه‬ ‫تمایل به برگشت نداشته باشد‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫بـه پیمانـکاران داخلـی سـپرده خواهد شـد»‪.‬‬ ‫یکـردن مسـیر راه اهـن‬ ‫وی گفـت‪« :‬طـرح برق ‬ ‫شـمال تیرمـاه سـال ‪ ۹۷‬به صـورت رسـمی‬ ‫شـروع شـد‪ .‬اجـرای ایـن طـرح از ایسـتگاه‬ ‫گرمسـار در اسـتان سـمنان تـا اینچه بـرون‬ ‫در اسـتان گلسـتان به طـول ‪۴۹۵‬کیلومتـر را‬ ‫شـامل می شـود که از این مسیر ‪۳۵۵‬کیلومتر‬ ‫زیرپوشـش شـرکت راه اهن شـمال قـرار دارد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل وقـت راه اهـن شـمال در ائیـن اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی ایـن طـرح در ایسـتگاه‬ ‫سـاری کـه باحضـور ویدئوکنفرانسـی وزیـر‬ ‫مسـکن و شهرسـازی برگـزار شـد‪ ،‬اعلام کـرده‬ ‫بـود کـه ‪۸۵‬درصـد از هزینه برقی سـازی مسـیر‬ ‫راه اهـن گرمسـار بـه اینچ هبـرون بـا پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بانک روسـی تامین می شـود‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬طبـق ارزیابی هـای اولیـه هزینـه‬ ‫یکـردن ایـن مسـیر حـدود یک میلیـارد و‬ ‫برق ‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون یـورو اعلام شـد و طـرف روسـی‬ ‫هـم متعهـد شـده بـود تـا طـرح را در مـدت‬ ‫‪ ۴۰‬مـاه تکمیل کـرده و تحویـل دهد»‪ .‬طالبی‬ ‫بااعالم اینکـه طبـق قـرارداد پیمانـکار روسـی‬ ‫بایـد کارش را از سـال ‪ ۹۹‬بـرای اجـرای میدانی‬ ‫طـرح اغـاز می کرد‪ ،‬گفت‪« :‬در سـال اول نصب‬ ‫دکل هـای بـرق و مرمت و توسـعه شـبکه ریلی‬ ‫ازسـوی مجری خارجی این طرح پیش بینی‬ ‫چیـک از ایـن برنامه هـای‬ ‫شـده بـود کـه هی ‬ ‫عملیاتـی اجرایـی نشـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یکـردن راه اهـن شـمال با هدف‬ ‫«موضـوع برق ‬ ‫افزایـش ظرفیـت خدمات دهـی مسـیر و‬ ‫توجـه بـه محیـط زیسـت شـکننده مازنـدران‬ ‫از سـال ‪ ۹۴‬به صـورت جـدی مطـرح بـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه اهـن شـمال افـزود‪« :‬کارشناسـان‬ ‫معتقدند درصورت اجرای این طرح ظرفیت‬ ‫جابه جایـی بـار در راه اهـن شـمال تـا سـه برابر‬ ‫قابل افزایـش اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد؛‬ ‫اخذ سند تفکیکی ‪ 553‬هکتار زمین در شهرک های صنعتی استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫مازندران از اخذ سند تفکیکی ‪ 553‬هکتاری‬ ‫و رشـد ‪ 31‬درصـدی در شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان در دولـت تدبیـر و امیـد خبر داد‪ .‬سـید‬ ‫مصطفـی موسـوی گفـت‪« :‬یکـی از مهم ترین‬ ‫دغدغه سـرمایه گذاران در شـهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتـی‪ ،‬تعییـن تکلیـف اسـناد تفکیکـی‬ ‫بـوده کـه تاکنـون بـرای ‪978‬هکتـار از اراضـی‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان‪ ،‬سـند تفکیکی‬ ‫صـادر شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی مازنـدران با اشـاره به‬ ‫رشد‪ 31‬درصدی اخذ سند تفکیکی در دولت‬ ‫تدبیر و امید‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این شرکت با تمام‬ ‫ظرفیـت خـود به دنبـال رفـع موانـع دریافـت‬ ‫سـند تفکیکی تک برگی زمین های شهرک ها‬ ‫یسـت تـا بـا وا گـذاری ان بـه‬ ‫و نواحـی صنعت ‬ ‫واحدهـای تولیـدی‪ ،‬نسـبت بـه رفـع بخشـی‬ ‫از مشـکالت فعـاالن اقتصادی که نیـاز به این‬ ‫اسـناد دارنـد‪ ،‬اقـدام شـود»‪ .‬موسـوی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬قبـل از دولـت تدبیـر و امیـد‪ .‬بـرای‬ ‫‪ 423‬هکتـار از زمین هـای شـهرک ها و نواحـی‬ ‫صنعتی استان سند تفکیکی صادر شده بود‬ ‫کـه با توج هبـه پیگیری هـای به عمل امـده‪،‬‬ ‫توانستیم برای ‪ 553‬هکتار نیز سند تفکیکی‬ ‫زمین اخذ نمائیم که نسبت به مشابه قبل‪،‬‬ ‫از رشـد ‪ 31‬درصـدی برخـوردار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به اینکه سـند تفکیکـی از مزیت هـای‬ ‫فراوانـی برخـوردار اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«اعمـال ارزش واقعـی واحدهـای تولیـدی و‬ ‫صنعتـی‪ ،‬افزایـش قـدرت سـرمایه در گـردش‪،‬‬ ‫لو انتقـال و جـذب شـریک تجـاری‪ ،‬اخـذ‬ ‫نق ‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬ترهیـن محـل اجـرای طـرح و‬ ‫وثیقـه قـرار دادن سـند مالکیـت از مهم تریـن‬ ‫مزیت های بهره مندی سـند تفکیکی ست»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪« :‬واحدهـای تولیـدی که‬ ‫موفـق بـه اخـذ پروانه بهر هبـرداری می شـوند‪،‬‬ ‫می تواننـد بـا مراجعه به دفتر شـرکت‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه دریافـت سـند تفکیکـی تک برگـی اقـدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران ارائه شد؛‬ ‫شیوه نامه تشکیلشبکه اطالع رسانی رویدادهای فرهنگی‪،‬هنری کالن شهرهای کشور‬ ‫عفت فالح‬ ‫چهل وسـومین نشسـت کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی مجمـع شـهرداران‬ ‫کالن شـهرهای ایـران‪ ،‬به میزبانـی شـهرداری‬ ‫مشـهد و باحضـور محمدرضـا کالیـی؛‬ ‫شـهردار مشـهد اغـاز شـد‪ .‬معـاون شـهردار‬ ‫و رئیـس سـازمان فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫شـهرداری کرمان‪ ،‬در حاشـیه این نشسـت‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه دراین نشسـت درراسـتای‬ ‫هم اندیشـی و پیشـبرد اهـداف کالن شـهرها‬ ‫گفت وگـو شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن روسـای‬ ‫کمیته هـای پنج گانـه کمیسـیون فرهنگـی و‬ ‫اجتماعی مجمع شـهرداران کالن شـهرهای‬ ‫ایـران‪ ،‬گزارشـی از عملکـرد خـود ارائـه‬ ‫کردنـد»‪ .‬محمد جهانشـاهی افزود‪« :‬از سـال‬ ‫گذشـته مسـئولیت کمیته فرهنگی و هنری‬ ‫کمیسیون مجمع شهرداران کالن شهرهای‬ ‫ایـران‪ ،‬بـه شـهرداری کرمـان وا گـذار شـد کـه‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬گزارشـی از فعالیت هـای‬ ‫ایـن کمیتـه نیـز ارائـه شـد»‪ .‬رئیـس کمیتـه‬ ‫فرهنگـی و هنـری کمیسـیون فرهنگـی و‬ ‫اجتماعی مجمع شـهرداران کالن شـهرهای‬ ‫ایـران‪ ،‬بااشـاره به برنامه هـای ایـن کمیته در‬ ‫سـال گذشـته گفـت‪« :‬برگـزاری «جشـنواره‬ ‫ایران شـهر» و اجـرای پـروژه «هم پیونـدی‬ ‫فرهنگـی کالن شـهرها» در هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس و سـالگرد شـهادت سـردار دل هـا‪،‬‬ ‫ازجملـه پیشـنهاد های ایـن کمیتـه در‬ ‫یک سال گذشـته بـود کـه مـورد تصویـب‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی مجمـع‬ ‫شهرداران کالن شهرهای ایران قرار گرفت»‪.‬‬ ‫جهانشـاهی افـزود‪« :‬درراسـتای اجـرای‬ ‫پـروژه «هم پیوندی فرهنگی کالن شـهرها»‪،‬‬ ‫در هفتـه دفـاع مقـدس‪ ،‬شـهرداری های‬ ‫کالن شـهرهای سراسـر کشـور نسـبت بـه‬ ‫تبلیغـات محیطـی یکنواخـت در سـطح‬ ‫کشـور اقدام کردند»‪ .‬رئیس کمیته فرهنگی‬ ‫و هنـری کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫مجمـع شـهرداران کالن شـهرهای ایـران‪،‬‬ ‫بـه ارائـه پیشـنهاد اخیـر ایـن کمیتـه اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬دراین نشسـت همچنیـن‬ ‫پیشـنهاد «شـیوه نامه تشـکیل شـبکه‬ ‫اطالع رسـانی رویدادهـای فرهنگی‪،‬هنـری‬ ‫کالن شـهرهای کشـور»‪ ،‬ارائـه شـد کـه‬ ‫توسـط اعضـای کمیسـیون درحـال‬ ‫یسـت»‪ .‬جهانشـاهی افـزود‪« :‬ایجـاد‬ ‫بررس ‬ ‫شـبکه اطالع رسـانی رویدادهـای فرهنگـی‬ ‫و هنـری ملـی و بین المللـی شـهرداری های‬ ‫کالن شـهرهای کشـور بـا بهره گیـری از‬ ‫ظرفیت هـای موجـود در بیـن اعضـای‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی مجمـع‪ ،‬بـا‬ ‫اسـتفاده از فضای حقیقی‪ ،‬شـامل تبلیغات‬ ‫محیطـی و نشـریات؛ فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫گسـراهای‬ ‫شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬فرهن ‬ ‫مجـازی‪ ،‬وب سـایت و نشـریات مجـازی‬ ‫اموزشـی‬ ‫ادواری و مرا کـز فرهنگـی و‬ ‫ِ‬ ‫شـهرداری های کالن شـهرهای ایـران‪،‬‬ ‫ازجملـه اهـداف ایـن طـرح اسـت»‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اسـت؛ شـهرداری های کالن شهرهای‬ ‫تهـران‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬شـیراز‪ ،‬تبریـز‪ ،‬مشـهد‬ ‫و کرمـان‪ ،‬ریاسـت کمیته هـای پنج گانـه‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی مجمـع‬ ‫شـهرداران کالن شـهرهای کشـور را برعهـده‬ ‫دارنـد‪.‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت؛‬ ‫انجام ‪ ۱۷۹۴‬مورد بازرسی از واحدهای صنعتی شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬یک هـزار و ‪۷۹۴‬‬ ‫مـورد بازرسـی ادواری از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تا کنـون از واحـد تولیـدی‪ ،‬صنفـی و صنعتـی‬ ‫ایـن شهرسـتان انجـام شـد»‪ .‬فرهـاد شـایق‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن بازدید هـا در حوزه های‬ ‫نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانیـن کار‪،‬‬ ‫شناسـایی اتبـاع بیگانـه‪ ،‬جایگزینـی نیـروی‬ ‫کار داخلـی‪ ،‬بازرسـی مـوردی‪ ،‬ایمنـی و‬ ‫بهداشـت محیـط کار و حـوادث انجام شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بازرسـان‬ ‫اداره کار شهرسـتان ری ‪ ۸۱۰‬بازدیـد نظـارت‬ ‫بـر حسـن اجـرای قوانیـن کار‪ ۱۵۲ ،‬بازدیـد‬ ‫بـر اثـر حـوادث در واحدهـای تولیـد‪۵۶۰ ،‬‬ ‫بازرسـی مـوردی بـر اثـر شـکایت کارگـران و‬ ‫مـردم و ‪ ۲۷۰‬بازدیـد بـرای شناسـایی اتبـاع‬ ‫بیگانـه انجـام داده انـد»‪ .‬داداشـی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بر این اسـاس‪ ۹۳۷ ،‬اتبـاع بیگانـه‬ ‫فاقـد پروانـه فعالیـت در واحدهـای صنفـی‬ ‫و صنعتـی ایـن مـدت شناسـایی شـدند‬ ‫کـه از این تعـداد‪ ۱۴۴ ،‬نفـر بـا کارگـران ایرانـی‬ ‫جایگزیـن و ‪ ۱۳۶‬کارفرمـا نیـز بـه مراجـع‬ ‫قضایی معرفی شـدند»‪ .‬وی با تا کید براینکه‬ ‫فعالیـت اتبـاع بیگانـه فاقـد پروانـه کار در‬ ‫واحدهـای تولیـدی بر اسـاس قانـون جـرم‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬کارفرمایـان متخلـف در‬ ‫وهلـه اول پنج برابـر حقـوق کارگـر غیر مجـاز‬ ‫جریمـه و در صـورت تکـرار بـه دوبرابـر افزایـش‬ ‫می یابـد؛ ضمـن اینکـه بـه دسـتگاه قضایـی‬ ‫نیـز معرفـی و بر اسـاس قانـون شلاق و بیـن‬ ‫سـه تـا شـش ماه حبـس در انتظـار متخلفان‬ ‫اسـت»‪ .‬داداشـی یـاداور شـد‪« :‬اتبـاع‬ ‫بیگانه ای که دارای گذرنامه قانونی هستند‬ ‫و در برنامه امایش و شناسـایی وزارت کشـور‬ ‫شـرکت کرده انـد‪ ،‬بـا حضـور در اداره کار و‬ ‫خبر‬ ‫تعـاون شهرسـتان ری در حـوز شـغل های‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬کوره پز خانه هـا‪ ،‬کشـاورزی و‬ ‫برخی مشـاغل دیگـر مانند کارگـران بازیافتی‬ ‫مجـوز فعالیـت دریافـت کننـد»‪ .‬شهرسـتان‬ ‫ری بـا برخـورداری از ‪ ۵۶‬اتحادیـه توزیعـی‪،‬‬ ‫تولیـدی و خدماتـی و همچنیـن وجـود‬ ‫شـهرک صنعتـی شـمس اباد‪ ،‬کارخانـه‬ ‫سـیمان و کارگاه هـای تولیـدی و خدماتـی‬ ‫از جملـه سـنگ بری‪ ،‬شیشـه و سـفال‪،‬‬ ‫اجرپـزی‪ ،‬کارگاه قالیبافـی و قالیشـویی‪،‬‬ ‫کشـتارگاه دام و طیـور بـه عنـوان قطـب کار و‬ ‫تولیـد در پهنـه جنـوب تهـران مطـرح اسـت‪.‬‬ ‫فوالدمبارکه؛ منشا اثار خیر برای منطقه و کشور‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬اصغـر هدایـت؛ فرمانـدار شهرسـتان مبارکـه در جریـان دیـدار‬ ‫دبـر‬ ‫ینـژاد؛ مدیـر روابـط عمومـی فوالدمبارکـه بـا وی‪ ،‬ضمـن تا کی ‬ ‫هـادی نبات ‬ ‫اهمیـت گسـترش تعامـل میـان صنعـت بـا جامعـه‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه از ابتـدا تا کنـون فعالیت ها و اقدام های بسـیاری در شهرسـتان‬ ‫مبارکـه‪ ،‬اسـتان و حتـی در سـطح ملـی انجـام داده اسـت؛ بسـیاری از‬ ‫دسـتاوردها و پیشـرفت های شهرسـتان در زمینه هـای عمرانـی‪ ،‬ورزشـی‬ ‫و فرهنگـی بـا حضـور مثبـت و سـازنده ایـن شـرکت بـه بـار نشسـته اسـت؛ امـا‬ ‫بایـد توجـه داشـت کـه نـگاه تعاملـی و تعلـق خاطـر مسـئوالن بـه ایـن بنـگاه‬ ‫اقتصـادی بایـد بیش از پیـش تقویـت و واقع بینانـه شـود»‪ .‬در ادامـه ایـن‬ ‫ینـژاد؛ مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه نیز گفت‪« :‬بدون‬ ‫دیـدار‪ ،‬هـادی نبات ‬ ‫شـک‪ ،‬رویکـرد فـوالد مبارکـه نیـز بـر تحکیـم تعاملات بیـن شـرکت و جامعـه‬ ‫اسـتوار بـوده و هسـت و در ادامـه نیـز تلاش خواهیـم کـرد تـا بـا گسـترش ایـن‬ ‫ارتباطات و اطالع رسـانی هرچه بهتر و بیشـتر شـرکت فوالدمبارکه در جامعه‬ ‫فضای امیدواری و نشـاط بیشـتری ایجاد کنیم»‪ .‬وی از همراهی و همدلی‬ ‫هرچه بیشـتر مسـئوالن بـا بنگاه هـای اقتصـادی و مولـد نظیـر فوالدمبارکـه‬ ‫به عنوان یکی از راهکارهای شـکل گیری اتحاد‪ ،‬وفاق ملی و رونق اقتصادی‬ ‫در جامعـه یـاد کـرد‪.‬‬ ‫شهردار بندرعباس بیان کرد؛‬ ‫عدالت؛ مهم ترین شاخص حضرت علی‬ ‫(ع)‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬شـهردار بندرعبـاس گفـت‪« :‬عدالـت‪ ،‬مـردم داری‪ ،‬حفـظ‬ ‫کرامـت انسـانی و دفـاع از حقیقـت و حقـوق تک تـک احـاد جامعـه‪ ،‬از‬ ‫یادگارهـای مانـدگار علـم و عمـل بـه سـیره ان امـام عزیـز اسـت»‪ .‬عبـاس‬ ‫امینـی زاده بـا گرامیداشـت سـیزدهم رجب‪ ،‬سـالروز والدت حضـرت علی(ع)‬ ‫و روز مـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بی تردیـد‪ ،‬شـهدا‪ ،‬ایثارگـران و جانبـازان هشت سـال‬ ‫دفـاع مقـدس به عنـوان نمادهـای اصلـی راه و طریقـت این امام همـام بوده‬ ‫و هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حضـرت علـی(ع) یـاور راسـتین و همیشـگی پیامبـر‬ ‫گرامـی اسلامی(ص) در ترویـج و گسـترش دیـن مبیـن اسلام و ارزش هـای‬ ‫الهـی و توحیـدی ان‪ ،‬تلاش بسـیار و نقـش بسـزایی داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫امینـی زاده بااشـاره به اینکه عدالـت بزرگ تریـن شـاخص ایـن امـام همـام‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حضـرت علی(ع) در مسـند قضاوت هیـچ گاه از عدالت عدول‬ ‫نکـرده و همـواره پیـروان خـود را بـه ایـن امـر الهـی فرامی خواندنـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫بندرعباس ادامه داد‪ 13« :‬رجب در تاریخ اسالم میالد کسی ست که مظهر‬ ‫عدالـت و خداپرسـتی و تربیت یافتـه در مکتـب نبـوت شـناخته می شـود»‪.‬‬ ‫امینـی زاده با اظهار اینکـه حضـرت علـی(ع) نمونه کامل انسـان الهی‪ ،‬الگوی‬ ‫تربیتـی اسلام و تبلـور عینـی تفکـر توحیدی سـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬عدالـت‪،‬‬ ‫مردم داری‪ ،‬حفظ کرامت انسـانی و دفاع از حقیقت و حقوق تک تک احاد‬ ‫جامعـه‪ ،‬از یادگارهـای مانـدگار علـم و عمـل بـه سـیره ان امـام عزیـز اسـت»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬مـاه رجـب‪ ،‬مـاه نـزول رحمـت الهـی و مـاه اجابت دعاسـت‬ ‫و ایـزد منـان بـا حکمـت بی منتهـای خـود‪ ،‬میلاد فرخنـده یـاور همیشـگی‬ ‫پیامبـر گرامـی اسلام(ص)‪ ،‬امام علـی(ع) را در ایـن مـاه عزیـز قـرار داده تـا‬ ‫محبـت خـود را در ایـن مـاه بـر عرشـیان و فرشـیان تمـام کنـد»‪.‬‬ ‫رفع تصرف از یک ونیم هکتار اراضی دولتی‬ ‫از دست زمین خواران در کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬سرپرسـت شـهرداری منطقه سـه کرمـان‪ ،‬از رفـع تصرف بیش‬ ‫از یک ونیم هکتار از اراضی دولتی در منطقه سه از دست زمین خواران خبر‬ ‫داد‪ .‬سـید مرتضـی حسـینی بااشـاره به اینکه بخـش قابل توجهـی از اراضـی‬ ‫دولتی در محدوده منطقه سـه شـهری قرار دارد‪ ،‬افزود‪« :‬به همت معاونت‬ ‫خدمـات شـهری منطقه سـه‪ ،‬بیـش از یک ونیم هکتار از اراضـی دولتی واقع‬ ‫در روسـتای «شیشـه گر» (پلا ک ‪ )2975‬کـه توسـط زمین خـواران و افـراد‬ ‫سـودجو محصـور شـده بـود‪ ،‬بـا حکـم قضائـی و هماهنگی نیـروی انتظامی‪،‬‬ ‫ازاد و رفـع تصـرف شـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬بـرای جلوگیـری از اقدامـات‬ ‫سـودجویان‪ ،‬اطـراف ‪ 10‬هکتـار از اراضـی دولتـی حصارکشـی شـد و همچنیـن‬ ‫اطراف ‪ 100‬هکتار از این اراضی‪ ،‬کانال کشـی و خا ک ریز ایجاد شـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫منطقـه سـه کرمـان‪ ،‬از گشـت ‪ 24‬سـاعته نیروهـای واحـد اجرائیـات منطقـه‬ ‫سـه در محـدوده اراضـی دولتـی و حاشـیه شـهر خبـر داد و افـزود‪« :‬نیروهـای‬ ‫اجرائیـات منطقـه سـه درصـورت مشـاهده هرگونـه ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫و سـاخت الونـک‪ ،‬بـا حکـم قضائـی نسـبت بـه تخریـب اقـدام می کننـد»‪.‬‬ ‫حسـینی باتا کیدبراینکـه بـرای حفـظ و نگهـداری اراضـی دولتـی نیازمنـد‬ ‫همکاری نهادهای مربوط هسـتیم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬درصورت همکاری‬ ‫نهادهـای مختلـف‪ ،‬می توانیـم به سـرعت نسـبت بـه حصارکشـی اطـراف‬ ‫تمـام زمین هـای دولتـی دراین منطقـه اقـدام کنیـم»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ُ‬ ‫جابه جایی دومیلیون و ‪۸۵‬هزارتن انواع کاال‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫ُ‬ ‫‪۸۵‬هزارتـن انـواع کاال ازطریـق نـاوگان‬ ‫سـال جـاری تا کنـون دومیلیـون و‬ ‫حمل ونقـل اسـتان جابه جـا شـده اسـت»‪ .‬نـوراهلل دلخـواه افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫میـزان حمـل کاال توسـط ‪۱۱۹‬هـزار و ‪ ۵۵۵‬سـرویس (بارنامـه) نـاوگان‬ ‫حمل ونقـل در سـطح اسـتان جابه جـا شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«سـیمان‪ ،‬گنـدم‪ ،‬مصالـح سـاختمانی‪ ،‬انـواع گاز مایـع‪ ،‬کلینگـر‪ ،‬ماسـه و‬ ‫پلی اتیلـن بیشـترین میـزان کاالهایـی بـوده کـه در این مدت توسـط ناوگان‬ ‫حمل ونقـل عمومـی اسـتان جابه جـا شـده اسـت»‪ .‬دلخـواه ادامـه داد‪:‬‬ ‫«سـاالنه بیش از ‪۹۸‬درصد جابه جایی کاال در داخل اسـتان توسـط بخش‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای صـورت می گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درحال حاضـر حـدود‬ ‫تهـزار راننـده نیـز در بخـش حمل ونقـل بـار در اسـتان ایالم مشـغول کار‬ ‫هف ‬ ‫هسـتند»‪.‬‬ ‫اهمیت نقش اعضای بسیج در برنامه های شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام بااشـاره به اینکه نقـش نیروهـای‬ ‫بسـیجی پایـگاه مقاومـت ایـن شـرکت در برنامه هـای عملیاتـی و اجرایـی‬ ‫پررنـگ اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بیـش از ‪70‬درصـد کارکنـان شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬عضـو‬ ‫فعـال پایـگاه مقاومـت بسـیج شـرکت هسـتند و بـرای مشـارکت در امـور‬ ‫عام المنفعـه و رفـع مشـکالت مـردم از هیـچ کوششـی دریـغ نمی کننـد»‪.‬‬ ‫عباس شـمس الهی اظهار داشـت‪« :‬حضور بسـیجیان شـرکت در تسـریع در‬ ‫اتصال گاز روسـتاهای سـیل زده بخش ماژین‪ ،‬اعزام بسـیجیان و کمک به‬ ‫نشـت یابی گاز در زلزلـه سـرپل ذهـاب‪ ،‬اجـرای مانور و برنامه هـای امدادی‪،‬‬ ‫مشـارکت در اجـرای برنامـه کنتـرل و پایـش مصـرف گاز ادارات‪ ،‬سرکشـی و‬ ‫تکریـم خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران‪ ،‬مشـارکت در برنامه هـای‬ ‫قطـع و وصـل گاز در مواقـع بحـران یـا اضطراری‪ ،‬اجـرای برنامه های اردویی‬ ‫راهیـان نـور بـرای خانـواده کارکنـان و غیـره بخشـی از فعالیـت بسـیجیان‬ ‫شـرکت گاز اسـتان در زمینه هـای مختلـف اسـت»‪ .‬وی از مشـارکت اعضـای‬ ‫بسـیج ایـن شـرکت در کمک هـای مومنانـه خبـر داد و گفـت‪« :‬در دوران‬ ‫شـیوع ویـروس منحـوس کرونـا‪ ،‬کارکنـان و بسـیجیان شـرکت به صـورت‬ ‫خودجـوش در ایـن عمـل خیرخواهانـه شـرکت کردنـد و در چندیـن مرحلـه‬ ‫بـه کمـک نیازمنـدان شـتافتند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام‬ ‫بااشـاره به اینکه بسـیج یـک تفکـر و فرهنـگ اسـت و هـر جـا کـه نیـاز باشـد‬ ‫بایـد حضـوری فعـال داشـته باشـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بسـیجیان در زمـان‬ ‫شقـراوالن عرصـه نبـرد‪ ،‬خـوب درخشـیدند و‬ ‫جنـگ تحمیلـی به عنـوان پی ‬ ‫امـروزه در عرصه هـای مختلـف از جملـه اقتصـادی تلاش می کننـد تـا کشـور‬ ‫بـه جایـگاه واقعـی خـود برسـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬اسفند ‪ 16 1399‬رجب ‪ 28 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2187‬‬ ‫ا گهی مزایده امالک شهرداری ایالم‬ ‫ا گهی مزایده ماشین االت و ضایعات شهرداری ایالم‬ ‫شهرداری ایالم درنظردارد براساس مجوز شماره ‪/1194‬ش مورخ ‪ 1399/10/17‬شورای اسالمی شهر ایالم‪ ،‬نسبت به فروش تعدادی ماشین االت و اموال اسقاطی و ضایعات از طریق مزایده‬ ‫حضوری اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایطمزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار ا گهی به مدت‪ 7‬روز با حضور در محل نقلیه شهرداری واقع در فاطمیه از ماشین االت مورد مزایده بازدید نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرکت کنندگان در مزایده می بایست معادل‪ %5‬قیمت پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره‪ 0105936226009‬نزد بانک ملی واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬هرگاه نفر اول برنده مزایده ظرف مدت یک هفته‪ ،‬از عقد قرارداد یا واریز وجه خودداری نماید‪ ،‬وجه واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم به همین نحو عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه های کارشناسی و درج ا گهی در جراید‪ ،‬نقل و انتقال‪ ،‬مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و کلیه حقوق دولتی به عهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫کمیسیون معامالت شهرداری راس ساعت‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ‪ 1399/12/18‬در محل نمازخانه ساختمان مرکزی شهرداری واقع در بلوار جمهوری اسالمی تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصات‬ ‫شماره پال ک‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‪1‬‬ ‫کامیون ولوو اف ام ‪9‬‬ ‫‪635 -98‬ب‪11‬‬ ‫‪9.000.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کامیون اتش نشانی (تانکر اب)‬ ‫‪711 -98‬ب‪55‬‬ ‫‪2.500.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کامیون کمپرسی کاویان‬ ‫‪747 -98‬ع‪21‬‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کامیون مان ‪L 42‬‬ ‫‪425 -98‬ب‪21‬‬ ‫‪3.500.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وانت نیسان‬ ‫‪983 -98‬ب‪57‬‬ ‫‪200.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کمپرسی الکا‬ ‫‪15887‬‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جرثقیل‬ ‫فاقد پال ک‬ ‫‪6.000.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترا کتور با تریلی‬ ‫فاقد پال ک‬ ‫‪700.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫غلتک هپکو ‪99‬‬ ‫فاقد پال ک‬ ‫‪3.000.000.000‬‬ ‫شـهرداری ایلام درنظـردارد براسـاس مجـوز شـماره ‪/1158‬ش مـورخ ‪ 1399/10/10‬شـورای اسلامی شـهر ایلام‪ ،‬نسـبت بـه فروش ‪ 9‬قطعـه از امالک‬ ‫خـود از طریـق مزایـده حضوری اقـدام نماید‪:‬‬ ‫شرایطمزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیـان شـرکت در مزایـده می تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی به مدت ‪ 7‬روز با حضور کارشـناس شـهرداری از امال ک مـورد مزایده بازدید‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرکت کنندگان در مزایده می بایست معادل ‪ %5‬قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ‪ 0105936226009‬نزد بانک‬ ‫ملی واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬هـرگاه نفـر اول برنـده مزایـده ظـرف مـدت یـک هفتـه‪ ،‬از عقـد قرارداد یـا واریز وجه خودداری نمایـد‪ ،‬وجه واریزی وی به نفع شـهرداری ضبط و با‬ ‫نفر دوم و سـوم به همین نحو عمل خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه هـای کارشناسـی و درج ا گهـی در جرایـد‪ ،‬نقـل و انتقـال‪ ،‬مالیـات و مالیـات بـر ارزش افـزوده و کلیـه حقـوق دولتـی بـه عهـده برنـده مزایـده‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کمیسیونمعامالتشهرداریراسساعت‪ 10‬صبحروز دوشنبهمورخ‪ 1399/12/18‬تشکیلخواهدشد‪.‬مکانجلسهمتعاقبااعالمخواهدشد‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره حقوقی و امالک واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ملک‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫پال ک ثبتی‬ ‫کاربری‬ ‫ادرس‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‪1‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪52/41‬‬ ‫‪1328/6‬‬ ‫تجاری ناحیه ای‬ ‫پنج راه جهاد‬ ‫‪12,054,300,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪156/17‬‬ ‫‪1468/22‬‬ ‫مسکونی سطح یک‬ ‫محدوده پیچ اشوری‪،‬‬ ‫جنب کارخانه ارد‬ ‫‪8,277,010,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مینی لودر‬ ‫فاقد پال ک‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪168/66‬‬ ‫‪1468/21‬‬ ‫مسکونی سطح یک‬ ‫محدوده پیچ اشوری‪،‬‬ ‫جنب کارخانه ارد‬ ‫‪8,433,000,000‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام کاال‬ ‫تعداد‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‪4‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪238/53‬‬ ‫‪1204/7/65‬‬ ‫مسکونی‬ ‫چالیمار‬ ‫‪1‬‬ ‫ابزاراالت کامپیوتری‬ ‫تعدادی‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫‪1،073،385،000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫داغی ماشین االت‪ ،‬اهن االت و ضایعات‬ ‫مقداری‬ ‫هر کیلو ‪80.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪122/27‬‬ ‫‪1179/1368‬‬ ‫مسکونی‬ ‫طرح تفکیکی ویژین‬ ‫‪6،847،120،000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گروه جایگاه مواد مایع‬ ‫تعدادی‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪122/42‬‬ ‫‪1179/1399‬‬ ‫مسکونی‬ ‫طرح تفکیکی ویژین‬ ‫‪6،855،520،000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گروه اموال چوبی‬ ‫تعدادی‬ ‫‪40.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1179/831‬‬ ‫مسکونی‬ ‫طرح تفکیکی ویژین‬ ‫‪10،080،000،000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وسایل بدنسازی‬ ‫تعدادی‬ ‫‪400.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪265/34‬‬ ‫‪1464/50‬‬ ‫مسکونی‬ ‫محله کانون‬ ‫‪23،880،600،000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گروه ماشین االت قابل استفاده‬ ‫تعدادی‬ ‫‪2.840.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یک قطعه زمین‬ ‫‪273/12‬‬ ‫‪1464/51‬‬ ‫مسکونی‬ ‫محله کانون‬ ‫‪24،580،800،000‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری ایالم‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫احداث دیوار سمت شرق پایانه ‪ 22‬بهمن‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری شـهریار درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـورای اسلامی شـهر بـه شـماره ‪ 3037‬مـورخ ‪ 1398/12/27‬درخصـوص موضـوع‬ ‫مندرج در جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید‪ .‬لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به‬ ‫عمل می اید جهت دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬لیست مناقصه به شرح جدول ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫حداقل‬ ‫رتبه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫مبلغ اعتبار (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث دیوار سمت شرق پایانه ‪22‬بهمن‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪2099093897000071‬‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/00‬‬ ‫‪ -2‬سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به وا گذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج ا گهی به عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرح در جدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/11‬تا تاریخ ‪ 1399/12/17‬ساعت ‪ 14:00‬از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -8‬مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1399/12/27‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪ 3991/12/27‬در محل‪ :‬شهریار‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری شهریار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫شهرداریشهریار‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای خرید تجهیزات برق‬ ‫(دانشکده باستان شناسی شوش) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1399‬‬ ‫دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز درنظـر دارد نسـبت بـه خریـد تجهیـزات بـرق دانشـکده باستان شناسـی شـوش خـود‪ ،‬از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی و یـک مرحلـه ای‪ ،‬در‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) و وا گـذاری بـه کارخانه هـای تولیدکننده و فروشـگاه های دارای انطباق موضوع مناقصه با موضوع پروانه فعالیـت از صنف مربوطه و‬ ‫شـرکت های پیمانـکار کـه دارای انطبـاق موضـوع اساسـنامه بـا موضـوع ایـن مناقصـه هسـتند و اقامتـگاه قانونـی همه انها در اسـتان خوزسـتان اسـت‪ ،‬اقـدام نماید‪.‬‬ ‫موضوع این مناقصه‪ :‬عبارت است از خرید تجهیزات برق (دانشکده باستان شناسی شوش) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1399‬‬ ‫مـدت انجـام عملیـات فـوق‪ ،‬بـه میـزان یـک مـاه می باشـد‪ .‬مـدت گارانتـی ایـن کار به میـزان ‪ 1‬ماه می باشـد‪ .‬متقاضیان می تواننـد جهت دریافـت فرم های شـرکت در مناقصه و‬ ‫اطلاع از شـرح کار‪ ،‬از روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/04‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 9‬صبـح روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/09‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ‪ 670/425/000‬ریال را بابت تضمین شرکت در این مناقصه‪ ،‬به شماره حساب ‪ 4001072706377538‬به نام تمرکز وجود سپرده‬ ‫نـزد خزانـه داری کل کشـور بـه نـام بانـک مرکـزی ایـران از طریـق سـامانه سـتاد و بـه صورت فیزیکی (تحویل پا کت الف) واریز نمایند‪ ،‬یا نسـبت به تهیه و تسـلیم ضمانتنامه بانکی‬ ‫ً‬ ‫یـا چـک تضمیـن شـده بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر از طریـق سـامانه سـتاد اقـدام نماینـد‪ .‬ضمنـا تهیه و تحویـل فیزیکی پا کـت الـف در اخرین مهلت تحویل پیشـنهادها به‬ ‫ادرس خوزسـتان‪ ،‬اهواز‪ ،‬اتوبان گلسـتان‪ ،‬میدان دانشـگاه‪ ،‬دانشـگاه شـهیدچمران اهواز‪ ،‬سـاختمان مرکزی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬اتاق ‪ ،51‬اداره امور قراردادها‪ ،‬تلفن‪061-33331065 :‬‬ ‫الزامی می باشـد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬به نشانی فوق الذکر می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی این مناقصه‪ :‬به میزان ‪ 12/408/500/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران محترم موظفند مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه ستاد واریز نمایند‪.‬‬ ‫جلسه بازگشایی پا کات الف و ب و ج کلیه مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬راس ساعت ‪ 11‬صبح با حضور اعضاء کمیسیون معامالت و مناقصات دانشگاه‪،‬‬ ‫از طریق سـامانه سـتاد‪ ،‬تشـکیل خواهد شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت دانشـگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه‪ ،‬در رد یا قبول کلیه پیشـنهادهای مالی واصله مختار خواهد‬ ‫بـود‪ .‬ایـن مناقصـه بـا پیشـنهاد حداقـل ‪ 3‬مناقصه گـر رسـمیت می یابـد‪ .‬به این پـروژه‪ ،‬پیش پرداخت تعلق نمی گیرد‪ .‬پرداخت کلیه هزینه های انتشـار دو نوبت ا گهـی در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار استانی‪ ،‬به عهده برنده مناقصه می باشد‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پا کت ها به اسـتثناء پا کت الف که به صورت حضوری تحویل می گردد‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام می پذیرد‪ .‬مناقصه گران درصورت عدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند‪ .‬پرداخت هزینه کارمزد‬ ‫ً‬ ‫سـامانه سـتاد‪ ،‬به عهده برنده مناقصه می باشـد‪ .‬ضمنا پرداخت مبلغ قرارداد براسـاس ابالغ اوراق اسـناد خزانه اسلامی با سررسـید سـال ‪( 1402‬اخذ ‪ )908‬خواهد بود‪ .‬به این‬ ‫قـرارداد طبق بخشـنامه حفظ قدرت خریـد‪ ،‬پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1101047 :‬‬ ‫اداره امور قراردادها دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫روابط عمومی شهرداری ایالم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!