روزنامه سایه شماره 2186 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2186

روزنامه سایه شماره 2186

روزنامه سایه شماره 2186

‫رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مصونیت وا کسن های کرونا موقتی ست‬ ‫‪1000‬کیلومتر‬ ‫رئیـس مرکـز اطالع رسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫ت ایمنی زایـی‬ ‫پزشـکی گفـت‪« :‬هنـوز بـرای قضـاوت دربـاره مـد ‬ ‫و مصونیـت پـس از تزریـق وا کسـن های کرونـا زود اسـت؛ امـا‬ ‫ت بیـش از هفـت‬ ‫در مـورد همـه وا کسـن های موجـود در دنیـا مـد ‬ ‫یـا هشـت ماه مصونیـت پیش بینـی نمی شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫کیانـوش جهانپـور افـزود‪« :‬در مـورد همـه وا کسـن های کرونـای‬ ‫موجـود در دنیـا تصـور ایمنـی و مصونیـت بیـش از چند مـاه وجـود‬ ‫نـدارد؛ البتـه قضـاوت در این مـورد هنـوز زود اسـت و نمی تـوان اظهار نظـر قطعـی در این مـورد‬ ‫داشـت‪ .‬همـه پیش بینی هـا دربـاره مدت زمـان مصونیـت و ایمنی زایـی وا کسـن های کرونـا در‬ ‫حـد حـدس و گمـان اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫لو نقـل‬ ‫خیـراهلل خادمـی؛ مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای حم ‬ ‫ن (غدیـر) به عنـوان شـریانی‬ ‫کشـور با اشـاره به افتتـاح ازادراه کنار گـذر جنوبـی تهـرا ‬ ‫اصلـی‪ ،‬اعلام کـرد‪ « :‬پروژه هایـی متعـدد در حوزه هـای مختلـف توسـعه زیربناهـای‬ ‫لو نقـل کشـور در دولـت دوازدهـم بـه بهره بـرداری رسـیده و در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حم ‬ ‫ازادراه هـای افتتـاح شـده در ایـن دولـت بـه ‪ 1000‬کیلومتـر می رسـد»‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 15 1399‬رجب ‪ 27 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2186‬تومان‬ ‫زنان و نقش انکارناپذیر ان ها در مدیریت کشور‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫حضور ‪ ۲۵‬درصدی زنان در جمع مدیران دولت دوازدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش تکان دهنده ‪ The Global E-waste Monitor‬از افزایش زباله های الکترونیکی‬ ‫پنج شـنبه مصـادف بـود بـا میلاد باسـعادت مولی الموحدین؛‬ ‫روز مردان‬ ‫امیـر مومنـان؛ مولـود کعبـه حضـرت علـی(ع) کـه در کشـور مـا‬ ‫مبارک‬ ‫چنیـن زادروز مبارکـی را به نـام روز مرد و روز پدر نام نهاده اند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زندگی در عصر مدرن به شیوه جاهلیت‬ ‫یکـی از حـوادث مهـم زندگـی بشـر‪ ،‬جداشـدن یـا نوعـی طالق گرفتـن از ارتبـاط بـا‬ ‫کتـاب در دوره جدیـد اسـت‪ .‬به نظـر می رسـد بـا گسـترش شـبکه های اجتماعـی‪،‬‬ ‫کتاب خوانـدن به عنـوان یـک گزینـه فرهنگـی‪ ،‬از زندگـی کنشـگران عصر مـدرن حذف‬ ‫شـده؛ به گونه ای کـه دیگـر کمترکسـی زمانـی را بـرای مطالعـه کتـاب سـپری می کنـد‪.‬‬ ‫انبوه داسـتان‪ ،‬شـعر‪،‬‬ ‫البته در دوره جدید‪ ،‬کتاب های زیادی به چاپ می رسـد‪ .‬ما با ِ‬ ‫رمان های تاریخی‪ ،‬نوشـته های فلسـفی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬متون روان شناسـی و ‪ ...‬مواجه‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم؛ امـا به رغم اینکـه برخـی از ایـن متـون در قالـب کتاب در شـمارگان نسـبتا باال‬ ‫ب هفـروش می رسـد؛ امـا انچـه درعمـل در جامعـه‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دفن طبیعت زیر پسماند توسعه‬ ‫اسـیا با ‪24.9‬میلیون ُ تن پسـماند الکترونیکی در سـال ‪ 2019‬در صدر قرار داشـت و بعدازان به ترتیب‪ ،‬امریکا‬ ‫یسـت که در جغرافیـای افریقـا و اقیانوسـیه‬ ‫بـا ‪13.1‬میلیون ُ تـن و اروپـا بـا ‪12‬میلیون ُ تـن قـرار دارنـد ؛ این درحال ‬ ‫به ترتیب‪ ،‬شـاهد ‪2.9‬میلیون ُ تن و ‪0.7‬میلیون ُ تن دورریختنی های الکتریکی بوده ایم‪ .‬در معنایی روشـن تر‬ ‫می تـوان گفـت کـه حجـم ایـن زباله هـا در اروپا‪ ،‬از وزن کل افراد بزرگ سـال این قاره نیز بیشـتر بـوده یا معادل‬ ‫تسـر هم قـرار دهیـم‪،‬‬ ‫‪350‬فرونـد کشـتی تفریحـی در ابعـاد ‪ Queen Mary 2‬می شـود کـه ا گـر ان هـا را پش ‬ ‫طولشـان ‪125‬کیلومتر می شـود!‬ ‫سـرگئی الوروف؛ وزیـر خارجـه روسـیه گفـت کـه واشـینگتن دقایقـی پیـش از‬ ‫حمله به سـوریه‪ ،‬با پیام های هشـدار امیز‪ ،‬روسـیه را در جریان این حمله قرار‬ ‫داده بـود‪.‬‬ ‫در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد؛‬ ‫جانمایی و احیای‬ ‫دروازه های قدیم شهر کرمان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس دفتررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫صلح امیز بودن برنامه هسته ای خود را‬ ‫به دنیا نشان دادیم‬ ‫امام جمعهمشهد‪:‬‬ ‫مناسب سازی هزینه نیست؛‬ ‫بلکهسرمایه گذاری ست‬ ‫‪2‬‬ ‫رسیدگی شهردار مشهد به حاشیه شهر‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای خرید تجهیزات برق‬ ‫(دانشکده باستان شناسی شوش) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1399‬‬ ‫دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز درنظـر دارد نسـبت بـه خریـد تجهیـزات بـرق دانشـکده باستان شناسـی شـوش خـود‪ ،‬از طریق برگـزاری مناقصه عمومـی و یک مرحلـه ای‪ ،‬در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و وا گذاری به کارخانه های تولیدکننده و فروشگاه های دارای انطباق موضوع مناقصه با موضوع پروانه فعالیت از صنف مربوطه‬ ‫و شـرکت های پیمانکار که دارای انطباق موضوع اساسـنامه با موضوع این مناقصه هسـتند و اقامتگاه قانونی همه انها در اسـتان خوزسـتان اسـت‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫موضوع این مناقصه‪ :‬عبارت است از خرید تجهیزات برق (دانشکده باستان شناسی شوش) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ‪1399‬‬ ‫مـدت انجـام عملیـات فـوق‪ ،‬بـه میـزان یـک مـاه می باشـد‪ .‬مدت گارانتـی این کار به میزان ‪ 1‬ماه می باشـد‪ .‬متقاضیان می تواننـد جهت دریافت فرم های شـرکت در مناقصه‬ ‫و اطالع از شـرح کار‪ ،‬از روز دوشـنبه مورخ ‪ 1399/12/04‬حدا کثر تا سـاعت ‪ 9‬صبح روز شـنبه مورخ ‪ 1399/12/09‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫شـرکت کنندگان در مناقصـه می بایسـت مبلـغ ‪ 670/425/000‬ریـال را بابـت تضمیـن شـرکت در ایـن مناقصـه‪ ،‬بـه شـماره حسـاب ‪ 4001072706377538‬بـه نـام تمرکـز‬ ‫وجـود سـپرده نـزد خزانـه داری کل کشـور بـه نـام بانـک مرکـزی ایـران از طریـق سـامانه سـتاد و بـه صـورت فیزیکـی (تحویل پا کـت الف) واریز نمایند‪ ،‬یا نسـبت به تهیه و تسـلیم‬ ‫ً‬ ‫ضمانتنامـه بانکـی یـا چـک تضمیـن شـده بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر از طریـق سـامانه سـتاد اقـدام نماینـد‪ .‬ضمنـا تهیـه و تحویـل فیزیکـی پا کـت الـف در اخریـن مهلت‬ ‫تحویل پیشـنهادها به ادرس خوزسـتان‪ ،‬اهواز‪ ،‬اتوبان گلسـتان‪ ،‬میدان دانشـگاه‪ ،‬دانشـگاه شـهیدچمران اهواز‪ ،‬سـاختمان مرکزی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬اتاق ‪ ،51‬اداره امور قراردادها‪،‬‬ ‫تلفـن‪ 061-33331065 :‬الزامـی می باشـد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬به نشانی فوق الذکر می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی این مناقصه‪ :‬به میزان ‪ 12/408/500/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران محترم موظفند مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه ستاد واریز نمایند‪.‬‬ ‫جلسـه بازگشـایی پـا کات الـف و ب و ج کلیـه مناقصه گـران در روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/26‬راس سـاعت ‪ 11‬صبـح بـا حضـور اعضـاء کمیسـیون معاملات و مناقصـات‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬از طریـق سـامانه سـتاد‪ ،‬تشـکیل خواهـد شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت دانشـگاه بـا رعایـت کلیـه قوانین و مقـررات مربوطـه‪ ،‬در رد یـا قبول کلیه پیشـنهادهای مالی واصله‬ ‫مختـار خواهـد بـود‪ .‬ایـن مناقصـه با پیشـنهاد حداقل ‪ 3‬مناقصه گر رسـمیت می یابـد‪ .‬به این پـروژه‪ ،‬پیش پرداخت تعلق نمی گیرد‪ .‬پرداخت کلیه هزینه های انتشـار دو نوبت‬ ‫ا گهـی در روزنامـه کثیراالنتشـار اسـتانی‪ ،‬بـه عهـده برنـده مناقصـه می باشـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مالی‬ ‫مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها به اسـتثناء پا کت الف که به صورت حضوری تحویل می گردد‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬می بایسـت نسـبت به انجام مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شـرکت در مناقصه اقدام‬ ‫ً‬ ‫نمایند‪ .‬پرداخت هزینه کارمزد سامانه ستاد‪ ،‬به عهده برنده مناقصه می باشد‪ .‬ضمنا پرداخت مبلغ قرارداد براساس ابالغ اوراق اسناد خزانه اسالمی با سررسید سال ‪1402‬‬ ‫(اخـذ ‪ )908‬خواهـد بـود‪ .‬بـه ایـن قـرارداد طبق بخشـنامه حفظ قـدرت خرید‪ ،‬پرداخـت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1101047 :‬‬ ‫اداره امور قراردادها دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫‪TENDER NO.: 01-31-9780020‬‬ ‫‪License No.: 1399.7146‬‬ ‫‪National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods‬‬ ‫‪Quantity‬‬ ‫‪Material Description‬‬ ‫‪Items‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪P/F “ROLLS-ROYCE” INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR‬‬ ‫‪AVON MK. 1533-34-76G/101G‬‬ ‫‪REF. ROLLS-ROYCE LTD‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “Intention To Participate” letter via fax to the following number‬‬ ‫‪along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 2, available at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second‬‬ ‫‪announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded.‬‬ ‫”‪The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of “11.088 EURO‬‬ ‫‪or “3.143.573.617 RIAL”, in favor of NISOC.‬‬ ‫‪Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed via: www.nisoc.ir‬‬‫‪material procurement management tab‬‬ ‫‪- ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN‬‬ ‫‪- PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL‬‬ ‫‪- NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID‬‬ ‫‪FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT‬‬ ‫‪Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex, Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran‬‬ ‫‪Fax No.: 061 34 45 74 37‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪Tel. No.: 061 34 12 34 55‬‬ ‫‪Public Relations‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ناهیدمسلمی‪:‬‬ ‫«امینه»‪ ،‬روایتی زیبا‬ ‫از عشق است‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Nikkei‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫سهیالهندی‬ ‫وزارتخانه مبارزه با تنهایی‬ ‫در ژاپن تاسیس شد‬ ‫یکـه در سـال ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫تعـداد افراد ‬ ‫ژاپـن خودکشـی کرد نـد‪ ۲۰ ،‬هـزار و‬ ‫‪ ۹۱۹‬نفـر بـود کـه نخسـتین افزایـش‬ ‫از زمـان بحـران مالـی سـال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫اسـت‪ .‬دولـت ژاپـن‪ ،‬علـت اصلـی‬ ‫افزایـش خودکشـی را ناشـی از‬ ‫فشـارهای اقتصـادی ماننـد سـرخوردگی های اجتماعـی‬ ‫ناشـی از شـیوع کرونـا و بیـکاری اعلام کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ کار از راه دور و نبـود ارتباطـات اجتماعی درطول مبارزه‬ ‫ژاپـن بـا ویـروس کرونـا سـبب شـده کـه مـردم بیشـتر دچـار‬ ‫استرس و تنهایی شوند؛ انزوای مرتبط با همه گیری‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی افزایش خودکشی های ژاپنی در ‪ ۱۱‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫نخسـت وزیر (یوشـیهیده سـوگا) بـا تشـخیص ایـن مشـکل‪،‬‬ ‫روز جمعـه یـک وزارتخانـه در کابینـه راه انـدازی کرد تـا انزوای‬ ‫اجتماعـی را برطرف کند‪ .‬تتسوشـی سـاکاموتو که بـرای این‬ ‫عنـوان منصـوب شـده اسـت‪ ،‬به عنـوان هماهنگ کننـده‬ ‫تالش در چندین وزارتخانه و سـازمان کار خواهد کرد‪ .‬سـوگا‬ ‫در نشسـتی به سـاکاموتو گفت‪« :‬به خصوص زنان احساس‬ ‫انـزوای بیشـتری دارنـد و بـا افزایـش نـرخ خودکشـی روبـه رو‬ ‫هسـتند؛ می خواهـم شـما موضـوع را بررسـی کنیـد و یـک‬ ‫اسـتراتژی جامـع ارائـه دهیـد»‪ .‬سـاکاموتو نیـز به خبرنـگاران‬ ‫گفـت‪« :‬امیـدوارم بتوانـم فعالیت هایـی را که مانـع از تنهایی‬ ‫و انـزوای اجتماعـی می شـود و از روابـط بین مردم محافظت‬ ‫می کند‪ ،‬ارتقاء دهم»‪ .‬تعداد کل مبتالیان به کرونا در ژاپن‪،‬‬ ‫از ‪ ۴۳0‬هزارنفر گذشته و حدود ‪7800‬نفر نیز دراین کشور براثر‬ ‫ابتالبه کرونـا جـان باخته انـد‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫حمالت هوایی امریکا به سوریه‬ ‫پنتا گـون اعلام کـرد کـه‬ ‫جنگنده هـای امریکایـی چندیـن‬ ‫حمله به شرق سوریه در وا کنش به‬ ‫حملات اخیـر بـه کارمنـدان‬ ‫امریکایـی در عـراق داشـتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا؛ وزارت دفاع امریکا‬ ‫تا کیـد کـرد ایـن حملات‪ ،‬چندیـن تاسیسـات را در ایسـت‬ ‫نظارتـی مـرزی تخریـب کـرد‪ .‬دو مسـئول امریکایـی نیـز کـه‬ ‫خواسـتند نامشـان فـاش نشـود‪ ،‬اعلام کردنـد جـو بایـدن؛‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا بـا ایـن حملـه هوایی موافقـت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن حملـه‪ ،‬بعـد از حملات را کتـی اخیـر بـه مواضـع‬ ‫امریکایـی در عـراق انجـام شـد‪ .‬پنتا گـون در بیانیـه ای گفـت‬ ‫کـه چندیـن تاسیسـات واقـع در یـک نقطه کنترل مـرزی که‬ ‫مورد اسـتفاده شـماری از گروه هـای مـورد حمایـت ایـران؛‬ ‫از جملـه کتائـب حـزب اهلل و کتائـب سـید الشـهدا بـود‪،‬‬ ‫تخریـب شـد‪ .‬مقام هـای امریکایـی گفتنـد کـه هفـت بمـب‬ ‫‪ ۲۲۶‬کیلوگرمـی بـر مجموعه کوچکـی از سـاختمان ها در یک‬ ‫گذرگاه غیررسمی مرزی که محل قاچاق سالح بود‪ ،‬افکنده‬ ‫شـد‪ .‬ایـن‪ ،‬اولیـن اقـدام نظامـی دولـت بایـدن اسـت‪ .‬گـروه‬ ‫دیدبـان حقـوق بشـر سـوریه واقـع در بریتانیـا گـزارش داده‬ ‫ً‬ ‫در این حملـه اقلا ‪ ۱۷‬نفـر کشـته شـده اند‪ .‬برخـی منابـع‪ ،‬از‬ ‫کشته شـدن ‪ ۲۲‬نفـر نیـز خبـر داده انـد‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬ ‫ربودن صدها دانش اموز در نیجریه‬ ‫ِ‬ ‫یـک گـروه مسـلح‪ ،‬بـا حملـه بـه‬ ‫مدرسـه ای در ایالـت «زمفـارا»‬ ‫واقـع در شـمال غرب نیجریـه‪،‬‬ ‫صدهـا دانش امـوز دختـر را ربودند‪.‬‬ ‫سخنگوی فرماندار این ایالت‪ ،‬این‬ ‫حملـه را تائیـد؛ امـا از ذکـر جزئیـات‬ ‫بیشـتر در این خصوص خودداری کـرد‪ .‬به گزارش مهر؛ منابع‬ ‫رسـانه ای نیجریـه اعلام کردنـد کـه در این حادثـه حـدود ‪۳۰۰‬‬ ‫دانش امـوز و یـک معلـم ربـوده شـده اند‪ .‬هرچند هنـوز فرد یا‬ ‫گروهـی مسـئولیت ربایـش را برعهـده نگرفتـه؛ امـا دو ماه قبل‬ ‫نیز عناصر گروهک تروریسـتی «بوکوحرام» در ایالت کاتسـینا‬ ‫بیـش از ‪ ۳۰۰‬دانش امـوز پسـر را ربودنـد‪.‬‬ ‫زنان و نقش انکارناپذیر ان ها در مدیریت کشور‬ ‫افزایــش حضــور زنــان در پسـت های مدیریتــی‬ ‫نشــان داده نه تنهــا فرهنــگ ســازمانی حا کــم‬ ‫بــر دســتگاه های اجرایــی تغییــر کــرده و ان را‬ ‫بهبــود بخشــیده؛ بلکــه زمین ههــای توســعه و‬ ‫پیشــرفت جامعــه را نیــز در ابعــادی مختلــف‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ مدیریــت‬ ‫زنــان در ســازمان های ســایر کشــورها‬ ‫دســتاوردهایی شــایان توجه داشــته؛ امــا‬ ‫تمایــل عمومــی در بیشــتر ســازمان های‬ ‫ً‬ ‫دولتــی کشــور مــا تقریبــا تــا یک دهه قبــل‬ ‫بــه برگزیــدن مدیــران مــرد معطــوف بــوده کــه‬ ‫به نظــر می رســد دراین میــان‪ ،‬عامــل جنســیت‬ ‫بیــش از شایســتگی و توانمنــدی موردتوجــه‬ ‫قــرار داشــته؛ هرچنــد بایــد درنظــر داشــت کــه‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬پیشــرفت محسوســی‬ ‫درخصــوص به کارگیــری از تخصــص زنــان در‬ ‫عرصــه مدیریــت انجــام شــده کــه از جهــات‬ ‫مختلــف قابل تامــل اســت‪.‬‬ ‫به گفتـه حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـوری‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون سـهم زنـان در مدیریـت میانـی‬ ‫کشـور از پنج درصـد در دولـت قبـل بـه ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫(‪ ۱۹‬هزارنفـر) در دولـت دوازدهـم رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫این موضوع می تواند نقطه عطفـی در به کارگیری‬ ‫تخصـص زنـان در عرصـه مدیریـت و حـاوی‬ ‫نـکات ارزنـد ه باشـد‪ .‬نتایـج پژوهش هـا نشـان‬ ‫می دهـد کـه مدیـران زن نه تنهـا نسـبت بـه‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیخودمتعهدترند؛بلکه‬ ‫طر ح هـای اجتماعـی را هـم بـا کیفیـت باالتـری‬ ‫بـه سـرانجام می رسـانند‪ .‬طـی سـه دهه اخیر و‬ ‫به رغـم پیشـرفت های محسـوس زنـان درزمینـه‬ ‫تحصیلات و مشـارکت های اجتماعـی کـه در‬ ‫کشـور ایجـاد شـده؛ در دولـت تدبیـر امیـد شـاهد‬ ‫حضـور متفـاوت زنان در عرصه مدیریت و به ویژه‬ ‫مدیریـت میانـی کشـور هسـتیم‪ .‬ایـن مطلـب‪،‬‬ ‫یسـت؛ امـا مطابـق‬ ‫از ابعـاد مختلـف قابل بررس ‬ ‫بـا پژوهش هـای صورت گرفتـه در ایـران؛ یکـی‬ ‫از موانـع اصلـی در رسـیدن زنـان بـه پسـت های‬ ‫مدیریتـی‪ ،‬وجـود «فرهنـگ سـازمانی» حا کـم بـر‬ ‫کشور است‪ .‬یکی از وجوه اصلی حا کم بر فرهنگ‬ ‫سازمانی در ایران نیز «مردساالر» بودن ان است‪.‬‬ ‫طبـق تحقیقـات محمدرحیـم اسـفیدانی در‬ ‫پایـگاه مرکـز اطالعـات علمـی جهـاد دانشـگاهی؛‬ ‫مردسـاالر بودن فرهنگ سـازمانی وزارتخانه های‬ ‫مسـتقر در تهـران‪ ،‬باعـث عدم حضـور زنـان‬ ‫در پسـت های مدیریتـی دولتـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرهنگ سازمانی مردساالر نیز موقعیتی ست که‬ ‫ارزش های غالب بین کارکنان سازمان را مواردی‬ ‫نظیـر پـول‪ ،‬موقعیـت و مسـائل مـادی می دانـد‪.‬‬ ‫پژوهش هـا و تجربیـات نشـان می دهد که فرایند‬ ‫یسـت که ان هـا را‬ ‫اجتماعی شـدن زنـان به گونه ا ‬ ‫بیشتر به سمت مشاغل حرفه ای سوق می دهد‬ ‫تا مشاغل مدیریتی‪ .‬نتیجه چنین فرایندی هم‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تمایـل کمتـر زنان به پسـت های مدیریت ‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬زنان چون در سـازمان ها بیشـتر در‬ ‫مشـاغل عادی فعالیت دارند و کمتر در مشـاغل‬ ‫پیچیـده و حسـاس بـه کار گمـارده می شـوند‪،‬‬ ‫ازیک سـو‪ ،‬در حـوزه ای بیـرون از جریـان فعـال‬ ‫امـور سـازمان قـرار می گیرنـد و ازسـویی دیگر‪،‬‬ ‫عضـوی متفاوت به حسـاب می ایند کـه در جمع‬ ‫عناصر موثر سـازمان پذیرفته نمی شوند‪ .‬نتیجه‬ ‫چنیـن اقدامی هم این اسـت که زنـان نمی توانند‬ ‫از اطالعـات و حمایت هـای شـبکه های کاری‬ ‫برخـوردار شـده و درنتیجـه‪ ،‬در سـاختار سـازمانی‬ ‫در پسـت هایی قـرار می گیرنـد که ازنظـر مدیریت‪،‬‬ ‫احسـاس بی قدرتـی کـرده و بـرای اثبـات توانایـی ‬ ‫خـود‪ ،‬مسـئولیت های سـنگینی را قبـول‬ ‫می کننـد‪ .‬هرچنـد بسـیاری از محققـان‪« ،‬نیـل‬ ‫بـه موفقیـت» در زنـان را پائیـن ارزیابـی می کننـد؛‬ ‫امـا نتایـج تحقیقـات در بیـش از پنج دهه قبـل‬ ‫ً‬ ‫نشـان می دهـد کـه عملا تفـاوت معنـاداری بیـن‬ ‫انگیـزه مـردان و زنـان در نیـل بـه موفقیـت وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬یافته هـای پژوهشـی نشـان می دهنـد‬ ‫میان مهارت ادرا کی مرد و زن‪ ،‬تفاوت معنا داری‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬بحـث فراینـد اجتماعی شـدن‬ ‫فرهنگـی کـه به گونـه ای زنـان را سـمت مشـاغل‬ ‫غیر مدیریتـی رهنمـون کـرده‪ ،‬نشـان می دهـد‬ ‫براینـد اجتماعی شـدن‪ ،‬تمایـل کمتـر ان هـا‬ ‫تنهـا ‪ ۲.۵‬درصـد از مدیـران اجرایـی‪ ۱۱ ،‬درصـد‬ ‫از افـرادی بـا بیشـترین دسـتمزد و ‪ ۲۱‬درصـد از‬ ‫پسـت های مدیریتـی دراختیـار زنـان بـود‪ .‬حضور‬ ‫زنـان به عنـوان یـک مدیـر‪ ،‬از جهـات مختلـف‬ ‫ً‬ ‫قابل توجـه و مهـم اسـت؛ مثلا حضـور زنـان در‬ ‫نقش هـای مدیریتـی و رهبـری؛ هـم به لحـاظ‬ ‫قانونـی و هـم به لحـاظ منطقی نشـانگر انصـاف و‬ ‫عدالـت اسـت‪ .‬تمـام موقعیت هـای شـغلی بایـد‬ ‫فـارغ از ویژگی هـای نامرتبـط بـا قابلیت هـای‬ ‫حرفه ای افراد نظیر جنسـیت‪ ،‬نژاد‪ ،‬مذهب و ‪...‬‬ ‫برای تمام افراد به طور یکسان دردسترس باشد‪.‬‬ ‫بـا به کارگیـری زنـان در پسـت های مدیریتـی‪،‬‬ ‫می تـوان شـاهد این نکته بود که تمـام کارمندان‬ ‫و به ویـژه زنـان جـوان‪ ،‬خواهند دید که می توانند‬ ‫بـرای چنیـن موقعیت هایـی تلاش کننـد و‬ ‫منصفانـه ان را به دسـت اورنـد‪ .‬مضاف بر ایـن؛‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده باتا کیدبــر‬ ‫موضــوع انتصــاب مدیــران زن در نهادهــای دولتــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ۲۵‬درصــد از مدیــران دولــت دوازدهــم را زنــان تشــکیل‬ ‫می دهنــد»‪ .‬معصومــه ابتــکار افــزود‪« :‬ســند ارتقــای وضعیــت‬ ‫زنــان و خانــواده‪ ،‬اهمیــت فراوانــی دارد و بــا تصویــب ان در‬ ‫‪۳۱‬اســتان کشــور‪ ،‬گام مهمــی بــرای برنامــه نتیجه محــور برداشــته‬ ‫شــد»‪ .‬او ایــن ســند را تحولــی بــزرگ بــرای نهادینه ســازی مفهــوم‬ ‫عدالــت جنســیتی عنــوان کــرد و افــزود‪« :‬گرچــه پیشــرفت های‬ ‫متعــددی در حــوزه زنــان و خانــواده به وجــود امــده اســت؛‬ ‫کمــا کان فاصله هــا و عقب ماندگی هایــی وجــود دارد کــه هــدف‪،‬‬ ‫پرکــردن ایــن فاصله هاســت»‪.‬‬ ‫به مدیریـت درمقایسـه با مـردان اسـت‪ .‬نتایـج‬ ‫به دسـت امده از سـایر تحقیقـات مختلـف در‬ ‫ایـران و در حـوزه مدیریـت زنـان نشـان می دهـد‬ ‫عدم حضور فیزیکی زنان در پست های مدیریتی‬ ‫قـوه مجریـه‪ ،‬ناشـی از کمبـود مهارت هـای‬ ‫مدیریتـی انـان نیسـت؛ بلکـه به دلیـل عوامـل‬ ‫محیطـی و شـرایط فرهنگـی موثـر بـر حضـور زنـان‬ ‫یسـت‪ .‬البتـه این موضـوع‬ ‫در پسـت های مدیریت ‬ ‫تنهـا اختصـاص بـه ایـران نداشـته و در بسـیاری‬ ‫از کشـورهای پیشـرفته دنیـا هـم وضعیـت‬ ‫ً‬ ‫به همین منـوال اسـت؛ مثلا ا گرچـه خانم هـا در‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۱۵‬به طورمیانگیـن ‪ ۴۷‬درصـد از نیـروی‬ ‫کار در جهـان را به خـود اختصـاص داده بودنـد‬ ‫ً‬ ‫کـه می تـوان گفـت تقریبـا بـا تعـداد مـردان برابـر‬ ‫اسـت؛ بااین وجـود و براسـاس امـار و گزارش هـای‬ ‫رسانه ای درخصوص ‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ در امریکا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سمت های مدیریتی‪ ،‬دستمزد بیشتری نسبت‬ ‫َ‬ ‫بـه سـمت های غیرمدیریتـی دریافـت می کننـد‪.‬‬ ‫دسـتمزدهای باالتـر‪ ،‬فرصت هـای بیشـتری‬ ‫پیـش روی اشـخاص و البتـه خانواده هـای ان هـا‬ ‫گتـر‬ ‫قـرار می دهـد‪ .‬ا گـر زنـان در نقش هـای کم رن ‬ ‫باقـی بمانند‪ ،‬دسـتمزدهای کمتری نیـز دریافت‬ ‫خواهنـد کـرد و این مسـئله‪ ،‬موقعیت هـای انـان‬ ‫را چـه به لحـاظ حرفـه ای و چـه به لحـاظ مالـی‬ ‫محـدود می کنـد‪ .‬طبـق مطالعـات «هگـه ویـش»‬ ‫و «ویلیامـز بـارون» (منتشـره در وب سـایت‬ ‫‪ )selectinternational.com‬در سـال ‪ ۲۰۱۶‬یـک‬ ‫ درصد دسـتمزد یک مرد را برای همان کار‬ ‫زن‪ِ ۸۰ ،‬‬ ‫دریافـت می کنـد؛ پـس بـا ارتقـای جایـگاه زنـان به‬ ‫نقش هـای مدیریتـی‪ ،‬تغییـری در توزیع سـرمایه‬ ‫رخ خواهـد داد کـه می توانـد کلیـت جامعـه را بـه‬ ‫پیشـرفت وادارد‪ .‬حضـور تعـداد بیشـتری از زن ها‬ ‫در یک سازمان‪ ،‬فرصت های بیشتری برای رشد‬ ‫و پیشـرفت زنـان‪ ،‬پیـش روی ان هـا می گـذارد‪.‬‬ ‫حضـور زنـان در نقش هـای مدیریتـی می توانـد‬ ‫الگوهـای مثبـت زنانـه و مربیـان بالقـوه بـرای‬ ‫زنـان جوانـی کـه دنبـال تثبیـت جایـگاه حرفه ای‬ ‫خـود هسـتند‪ ،‬فراهـم کنـد و ازاین طریـق‪ ،‬تنـوع‬ ‫بیشـتری به وجـود اورد‪ .‬به علاوه؛ زنـان رهبـر‪،‬‬ ‫تمایـل دارنـد تـا تبعیض در پرداخت دسـتمزد به‬ ‫زنـان و مـردان را بـه حداقـل برسـانند‪ .‬این رونـد‬ ‫باعـث خواهـد شـد کـه زنـان‪ ،‬گزینه های بیشـتر و‬ ‫حقوق برابر داشـته باشـند‪ .‬پژوهشـی که توسـط‬ ‫«مدرسـه کسـب وکار هاروارد» انجام شـده اسـت‪،‬‬ ‫می گویـد کـه شـرکت هایی کـه زنـان بیشـتری در‬ ‫پسـت های مدیریتـی دارنـد به طـرزی قابل توجه‬ ‫بیـش از شـرکت هایی کـه زنانـی در مقامـات‬ ‫باالدسـت ندارنـد‪ ،‬در فعالیت هـای خیرخواهانـه‬ ‫شـرکت کرده اند‪ .‬عالوه براین؛ نتایج این پژوهش‬ ‫نشـان می دهـد شـرکت هایی کـه مدیـران زن‬ ‫بیشتری دارند‪ ،‬نه تنها نسبت به مسئولیت های‬ ‫اجتماعـی خـود متعهدترنـد؛ کـه طر ح هـای‬ ‫اجتماعـی را با کیفیتـی باالتـر انجـام می دهنـد‪.‬‬ ‫هرچنـد به لحـاظ شـرایط ایجادشـده بـرای زنـان‬ ‫طـی دهه هـای قبـل در عـدم به کارگیـری ان هـا در‬ ‫پسـت های مدیریتـی‪ ،‬فرهنـگ سـازمانی حا کـم‬ ‫در ایـران اثـر زیـادی داشـته؛ امـا خوشـبختانه در‬ ‫ً‬ ‫دولـت تدبیـر و امید‪ ،‬این نـوع نگاه کال تغییر کرده‬ ‫و موجـب حضـور فعال تـر زنـان در عرصه هـای‬ ‫مدیریتـی شـده اسـت؛ حضـوری کـه می توانـد بـا‬ ‫ادامـه این رونـد‪ ،‬بـه پیشـرفت و توسـعه تمامیـت‬ ‫جامعـه بیانجامـد‪ .‬این درحالی سـت که معـاون‬ ‫عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتایی وزیـر‬ ‫کشـور نیـز به تازگـی گفتـه کـه حضـور بانـوان‬ ‫در مدیریت هـای محلـی پررنـگ اسـت و‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴۰۲۹‬زن‪ ،‬عضو شـوراهای اسلامی‬ ‫شهر و روستا هستند‪ .‬مهدی جمالی نژاد توضیح‬ ‫داد‪« :‬در پنجمین دوره از فعالیت شواری اسالمی‬ ‫شـهر و روسـتا در کشـور‪ ۱۲۵ ،‬هـزار و ‪ ۹۹۲‬نفـر عضـو‬ ‫هسـتند کـه بانـوان در مبحـث مدیریـت محلـی‪،‬‬ ‫سـهم پررنگـی را به خـود اختصـاص داده انـد؛‬ ‫یکـه ‪ ۳۷‬هـزار و ‪ ۱۱۹‬دهیـاری در کشـور‬ ‫به طور ‬ ‫در حال فعالیـت اسـت کـه ‪ ۲۸۵۵‬نفـر از دهیـاران‪،‬‬ ‫بانـوان هسـتند و می تـوان گفـت کـه بانـوان‪ ،‬در‬ ‫مدیریـت محلـی مربوط به روسـتا ها هم فعالیت‬ ‫چشـمگیری دارنـد»‪.‬‬ ‫دفن طبیعت زیر پسماند توسعه‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫هشدار اذربایجان به ارمنستان‬ ‫رئیس جمهـوری اذربایجـان‪ ،‬بـا‬ ‫صـدور بیانیـه ای دربـاره برخـی‬ ‫تالش ها برای کودتا در ارمنسـتان‪،‬‬ ‫گفـت کـه ایـن کشـور تاکنـون در‬ ‫چنینوضعیترقت انگیزینبوده‬ ‫اسـت‪ .‬الهـام علـی اف با بیان اینکـه‬ ‫نیـکل پاشـینیان؛ نخسـت وزیر ارمنسـتان‪ ،‬ایـن کشـور را بـه‬ ‫فاجعه و ویرانی کشاند‪ ،‬گفت که البته تالش برای کودتا یک‬ ‫مسـئله داخلی ارمنسـتان اسـت که حکومت ان را زیر سـوال‬ ‫یبـرد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ او بـا ابـراز امیـدواری بـرای پایبنـدی‬ ‫م ‬ ‫شبـس در‬ ‫یبـر ات ‬ ‫ارمنسـتان بـه توافـق ‪ 10‬نوامبـر ‪ ۲۰۲۰‬مبن ‬ ‫منطقـه قره بـاغ کوهسـتانی‪ ،‬به ایـروان هشـدار داد ا گر توافق‬ ‫متـر گرفتـار خواهد‬ ‫را نقـض کنـد‪ ،‬در وضعیتـی به مراتـب وخی ‬ ‫شـد‪ .‬او با بیان اینکـه در سـال های اخیـر‪ ،‬درگیری هـای‬ ‫ً‬ ‫داخلـی در ارمنسـتان تقریبـا هـر روز رخ داده اسـت‪ ،‬گفـت‬ ‫کـه ایـن اتفاقـات دموکراسـی در این کشـور را نابـود می کنـد‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬سـران ان هـا بودند که چنین وضعیتـی را پدید‬ ‫اوردند؛ هم دولت کوچاریان‪-‬سرکیسـیان که ‪ ۲۰‬سـال بر این‬ ‫کشـور حکومـت کردنـد و هـم دولتی که بعـد از ان هـا روی کار‬ ‫امـد»‪ .‬اونیـک گاسـپاریان؛ رئیس سـتاد مشـترک ارمنسـتان‬ ‫به همراه دیگر فرماندهان‪ ،‬روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای‪،‬‬ ‫از پاشـینیان خواسـتند کـه از سـمت خـود کناره گیـری کنـد‪.‬‬ ‫شبـه ایـن درخواسـت ها‪،‬‬ ‫نخسـت وزیر ارمنسـتان در وا کن ‬ ‫با اشـاره به اینکه مـردم ایـن کشـور اجـازه نخواهنـد داد تـا‬ ‫کودتایی صورت گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬ارتش نمی تواند در رویه های‬ ‫سیاسـی مشـارکتی داشـته باشـد؛ باید تابع مردم و مقاماتی‬ ‫باشـد کـه از سـوی مـردم انتخـاب شـده اند»‪.‬‬ ‫کارلوس الخاندرو فالکو‬ ‫تلنگر‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبـق اخریـن گـزارش ‪The Global E-waste‬‬ ‫جهانـی پسـماندهای‬ ‫‪ Monitor‬کـه پایـش‬ ‫ِ‬ ‫الکترونیکـی را ارائـه داده؛ در سـال ‪2019‬‬ ‫غبـر ‪53.9‬میلیون ُ تـن زبالـه الکترونیکـی در‬ ‫بال ‬ ‫جهـان تولیـد شـد کـه تنهـا ظـرف پنج سـال‬ ‫بیـش از ‪21‬درصـد افزایـش را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫کارشناسـان دپارتمـان «امـار ضایعـات‬ ‫الکترونیکـی» (‪ )GESP‬وابسـته بـه «دانشـگاه‬ ‫سـازمان ملـل متحـد» (‪ )UNU‬در همـکاری‬ ‫بـا همتایـان خـود در «اتحادیـه بین المللـی‬ ‫پژوهشـی‬ ‫مخابـرات» (‪ ،)ITU‬مجموعـه‬ ‫ِ‬ ‫‪« ،International Solid‬انجمـن جهانـی‬ ‫ضایعـات جامـد» (‪« ،)ISWA‬برنامـه محیـط‬ ‫زیسـت سـازمان ملـل» (‪« ،)UNEP‬سـازمان‬ ‫بهداشت جهانی» (‪ )WHO‬و «وزارت همکاری‬ ‫اقتصـادی و توسـعه المـان» (‪ )BMZ‬ایـن‬ ‫پیش بینـی را نیـز داشـته اند کـه حجـم ایـن‬ ‫ضایعـات تـا سـال ‪ ،2030‬از ‪74‬میلیون ُ تـن نیـز‬ ‫بیشـتر شـود؛ یعنـی طـی ‪16‬سـال‪ ،‬بـا افزایـش‬ ‫ن پسـماندها روبـه رو خواهیـم‬ ‫ـری ایـ ‬ ‫دوبراب ِ‬ ‫بـود کـه بایـد گفـت؛ سـریع ترین رونـد افزایـش‬ ‫یسـت و‬ ‫در جریـان تولیـد زباله هـای خانگ ‬ ‫بیشـتر‬ ‫عمـده دلیـل ایـن اتفـاق نیـز‪ ،‬مصـرف‬ ‫ِ‬ ‫تجهیـزات الکتریکـی و الکترونیکـی در جهـان و‬ ‫ تر مدل های قبلـی؛ و تعویض‬ ‫جایگزینی سـریع ِ‬ ‫ِ‬ ‫مـوارد خـراب بـا نمونه هـای نـو‪ ،‬به جـای تعمیـر‬ ‫یسـت که تنهـا‬ ‫ان هاسـت‪ .‬براوردهـا حا ک ‬ ‫‪17.4‬درصـد از ضایعـات این چنینـی در سـال‬ ‫‪ 2019‬وارد چرخـه بازیافـت شـده اند؛ یعنـی‬ ‫از بخـش عمـده طلا‪ ،‬نقـره‪ ،‬مـس‪ ،‬پالتینیـوم‬ ‫مـادی بـاال‬ ‫و سـایر مـواد سـازنده بـا ارزش‬ ‫ِ‬ ‫در این تجهیـزات کـه قابل بازیافـت هسـتند‪،‬‬ ‫تخمینـی‬ ‫اسـتفاده مجـدد نشـده کـه ارزش‬ ‫ِ‬ ‫ن در شـکلی محافظه کارانـه نیـز بیـش از‬ ‫ا ‬ ‫‪57‬میلیـارددالر اسـت؛ میزانـی بیـش از رقـم‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلی ا کثر کشـورها که راحت‬ ‫دراین جریان‪ ،‬دور ریخته یا سـوزانده می شـود‪.‬‬ ‫طبـق ایـن گـزارش؛ اسـیا بـا ‪24.9‬میلیون ُ تـن‬ ‫پسـماند الکترونیکـی در سـال ‪ 2019‬در صـدر‬ ‫قـرار داشـت و بعـدازان به ترتیـب‪ ،‬امریـکا بـا‬ ‫‪13.1‬میلیون ُ تـن و اروپـا بـا ‪12‬میلیون ُ تـن قـرار‬ ‫یسـت که در جغرافیای افریقا‬ ‫دارند ؛ این درحال ‬ ‫و اقیانوسـیه به ترتیـب‪ ،‬شـاهد ‪2.9‬میلیون ُ تـن‬ ‫و ‪0.7‬میلیون ُ تـن دورریختنی هـای الکتریکـی‬ ‫بوده ایـم‪ .‬در معنایـی روشـن تر می تـوان گفـت‬ ‫کـه حجـم ایـن زباله هـا در اروپـا‪ ،‬از وزن کل افراد‬ ‫بزرگ سـال ایـن قـاره نیـز بیشـتر بـوده یـا معادل‬ ‫‪350‬فرونـد کشـتی تفریحـی در ابعـاد ‪Queen‬‬ ‫تسـر هم‬ ‫‪ 2 Mary‬می شـود کـه ا گـر ان هـا را پش ‬ ‫قـرار دهیـم‪ ،‬طولشـان ‪125‬کیلومتـر می شـود!‬ ‫زباله هـای الکترونیکـی‪ ،‬یـک خطـر بهداشـتی‬ ‫و زیسـت محیطی نیـز ب هشـمار می رونـد؛ زیـرا‬ ‫حـاوی ترکیبـات سـمی و مـواد خطرنا کـی‬ ‫ماننـد جیـوه هسـتند کـه بـه مغـز یـا سیسـتم‬ ‫تعادلـی بـدن انسـان اسـیب می رسـاند‪ .‬ا گـر از‬ ‫ِ‬ ‫مقیـاس کالن خـارج شـده و سـهم کشـورها‬ ‫ُ‬ ‫را درنظـر بگیریـم؛ «چیـن» بـا ‪10.1‬میلیون تـن‬ ‫مقـام اول این فهرسـت را دارد؛ البتـه تفسـیر‬ ‫رئیس دفتررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫صلح امیز بودن برنامه هسته ای خود را‬ ‫به دنیا نشان دادیم‬ ‫محمـود واعظـی گفـت‪« :‬بـا توافـق سـازمان انـرژی اتمی بـا اژانس‪،‬‬ ‫صلح امیز بـودن برنامـه هسـته ای خـود را بـه دنیـا نشـان دادیـم‪.‬‬ ‫ایـران‪ ،‬قبـل از امضـای برجـام‪ ،‬عضـو اژانـس و بـه پادمـان متعهـد‬ ‫بـوده‪ .‬ازطریـق اژانـس و عمـل بـه پادمـان اصـرار داشـتیم بـه دنیـا‬ ‫نشـان دهیـم فعالیت هـای هسـته ای مـا صلح امیـز اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ رئیس دفتـر رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬قانـون‬ ‫مجلـس و مـوارد دیگـر نمی گویـد عضـو اژانـس نباشـیم؛ چون قبل‬ ‫از برجـام‪ ،‬عضـو اژانـس بودیـم و همکاری هـای نظارتـی وجـود‬ ‫ص در برجام قبول کردیم داوطلبانه‬ ‫داشته‪ .‬در چهارچوب مشخ ‬ ‫پروتـکل الحاقـی را بپذیریـم‪ .‬میـان مـا و اژانس درارتباط با مسـئله‬ ‫نظـارت‪ ،‬سـازوکاری وجـود داشـته کـه االن هـم هسـت»‪.‬‬ ‫نروژ‬ ‫انگلیس‬ ‫سوئیس‬ ‫دانمارک‬ ‫استرالیا‬ ‫هلند‬ ‫ایسلند‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫ایـن امـار به نسـبت جمعیـت کشـورها‪ ،‬تغییـر‬ ‫می کنـد و ان وقـت اسـت کـه چیـن بـا سـرانه‬ ‫تولیـد ‪7.2‬کیلوگـرم زبالـه الکترونیکـی‪ ،‬از رتبـه‬ ‫اول فاصلـه ای بعیـد پیـدا می کنـد‪ .‬بررسـی ها‬ ‫نشـان داده اسـت کـه سـرانه ا کثـر کشـورهای‬ ‫اروپایی و ملل انگلوسـفر (ان دسـته کشورهای‬ ‫انگلیسـی زبان کـه ریشـه های تاریخـی و‬ ‫فرهنگـی بـا بریتانیـا دارنـد) بیـش از ‪20‬کیلوگـرم‬ ‫ً‬ ‫اسـت و اساسـا کشـورهای اسـکاندیناوی‬ ‫ً‬ ‫دراین ماجـرا رتبه هـای اول را دارنـد؛ مثلا‬ ‫«نـروژ» به عنـوان اولیـن کشـور در رده بنـدی‬ ‫حاضـر‪ ،‬سـرانه ‪25‬کیلوگـرم را به ثبـت رسـانده‬ ‫یشـک بـا رواج فرهنـگ اسـتفاده از‬ ‫کـه ب ‬ ‫خودروهـای الکتریکـی ‪ ،‬این عـدد بیشـتر‬ ‫نیـز خواهـد شـد؛ زیـرا باتری هـای این نـوع‬ ‫دبیر کل جامعه روحانیت مبارز‪:‬‬ ‫ارایش سیاسی ما باید‬ ‫از وضع اشفته خارج شود‬ ‫دبیـر کل جامعـه روحانیـت مبـارز تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز‪ ،‬فلسـفه‬ ‫معاصـر زن را تابلـوی تمـدن خـود قـرار داده و ا گـر ما بخواهیم دنیا‬ ‫را عـوض کنیـم‪ ،‬زن هـا بایـد پیشـران تحـول بـزرگ تمـدن اسلامی‬ ‫شـوند»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ حجت االسلام مصطفـی پورمحمـدی‬ ‫در همایـش «بانـوان جبهه انقالب» که روز جمعه با عنوان بانوان‬ ‫در ایینـه انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نبایـد اجـازه دهیـم‬ ‫جامعـه تکه تکـه شـود‪ .‬در این جهـت تلاش شـده و خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـورای وحـدت اصولگرایـان تشـکیل شـد تـا همـه دور هـم جمـع‬ ‫شـویم‪ .‬ارایـش سیاسـی مـا بایـد از وضـع اشـفته خـارج شـود‪ .‬هـم‬ ‫در بـاره سـبک زندگـی و هـم در بحـث جایـگاه زنـان‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫مطالعـات بیشـتری هسـتیم»‪.‬‬ ‫وسایل نقلیه‪ ،‬به زودی تبدیل به انبوهی زباله ‬ ‫الکترونیکـی خواهـد شـد‪ .‬عامـل دیگ ِـر افزایـش‬ ‫سـریع زباله هـای الکترونیکـی‪ ،‬ارزان شـدن‬ ‫لوازم خانگـی بـوده کـه به نـدرت در مدل هـای‬ ‫بادوام ساخته می شوند‪ .‬طبق گفته محققان‬ ‫«دانشـگاه سـازمان ملـل» کـه داده هـای اولیـه‬ ‫ایـن گـزارش را جمـع اوری کـرده؛ رشـد حجـم‬ ‫زباله هـای الکترونیکـی‪ ،‬از افزایـش اسـتاندارد‬ ‫زندگـی در سراسـر جهـان نیـز حکایـت دارد؛ زیرا‬ ‫افـراد بیشـتری قـادر بـه تهیـه وسـایلی هسـتند‬ ‫کـه زندگـی روزمـره را اسـان می کنـد‪ .‬ا گرچـه‬ ‫ً‬ ‫این رونـد‪ ،‬کاملا متوقف کردنـی نیسـت؛ امـا‬ ‫کارشناسـان توصیـه کرده انـد کـه بهتـر اسـت و‬ ‫بایـد ظرفیـت بازیافت و دفع ایمـن این زباله ها‬ ‫را نیـز بـا همـان سـرعت رشـد داد‪.‬‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫همه چیز به جز یارانه‬ ‫‪10‬برابر شده است‬ ‫دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت‪« :‬انقلاب مـا بـا‬ ‫شـعار حمایـت از مسـتضعفین پیـروز شـد و مگـر تا کنـون غیـر از‬ ‫مسـتضعفین‪ ،‬کسـی از انقلاب حمایـت کـرده و پـای کار بـوده و‬ ‫شـهید داده اسـت؟ نباید این مسـائل در معیشـت کارگران اتفاق‬ ‫می افتـاد؛ بدتـر این اسـت که مشـکالت طوالنـی و تشـدید شـده»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ محسـن رضایـی افـزود‪1000« :‬تومـان االن به انـدازه‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومـان در سـال ‪ ۹۲‬قـدرت خریـد دارد و ‪70‬درصـد اب رفتـه و‬ ‫بی جـان شـده اسـت‪ .‬پـول ملـی مـا‪ ،‬حیثیـت ماسـت‪ .‬نبایـد ایـن‬ ‫یکـه افزایـش نیافته‪،‬‬ ‫بلا را سـر پـول ملـی مـا می اوردنـد‪ .‬تنهـا چیز ‬ ‫یارانـه اسـت‪ .‬همه چیـز ‪10‬برابـر شـده؛ به جز یارانـه و این قابل قبول‬ ‫نیسـت»‪.‬‬ ‫روز مردان مبارک‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫پنج شـنبه مصـادف بـود بـا میلاد باسـعادت مولی الموحدیـن؛ امیـر مومنـان؛‬ ‫مولود کعبه حضرت علی(ع) که در کشـور ما چنین زادروز مبارکی را به نام روز‬ ‫مرد و روز پدر نام نهاده اند و بدین بهانه‪ ،‬هر سال به نوعی زحمات انان را ارج‬ ‫می نهنـد و ایـن قدردانـی حتـی بـا یـک شـاخه گل‪ ،‬نوعـی انجام وظیفـه شـده‬ ‫اسـت تـا از مـردان یـاد کننـد و چقـدر نیکـو بـوده کـه ایـن مسـئله به مناسـبت‬ ‫زادروز پیشـوای مذهـب مـا و ابرمـردی کـه تـا دنیا دنیاسـت‪ ،‬نامش و اعمالش‬ ‫بـر تـارک تاریـخ نقش بسـته و هیچ گاه از حافظه جهـان‪ ،‬زدودنی نخواهد بود‪،‬‬ ‫رقـم خـورده اسـت‪ .‬مـن نیـز بدین مناسـبت و به بهانـه ایـن روز عزیـز‪ ،‬ازسـوی‬ ‫روزنامـه سـایه و همـه همکارانـم ایـن روز فرخنـده را به تمامـی خواننـدگان‬ ‫روزنامـه تبریـک و تهنیـت می گویـم‪ .‬ازسـوی دیگر بایـد در تکریـم از ایـن امـام‬ ‫بزرگـوار و عمـل بـه فرازهـای پرمهـر و محبتـی کـه نثـار ادمیـان می کنـد‪ ،‬یـادی‬ ‫کنیـم از مـردان بلندهمـت و یادگاران دوران شـکل گیری خطـه ایران زمین که‬ ‫در پایداری خا ک کشـور مقدسـمان‪ ،‬جان فشـانی و پایمردی داشـته اند و نام‬ ‫نیکشـان همیشـه در تاریـخ ثبـت و ضبـط شـده اسـت‪ .‬یـادی کنیـم از مـردان‬ ‫و پدرانـی کـه جـان شیرینشـان را بـرای حفاظـت از مرزهـای کشـور در جنـگ‬ ‫تحمیلی هشت سـاله صدامیان علیه ایران اسلامی‪ ،‬نثار کردند‪ .‬یادی کنیم‬ ‫از مردانـی کـه در همیـن جنـگ‪ ،‬حتـی اجسـاد مقدسشـان را هـم ندیدیـم‪ .‬از‬ ‫مـرزداران و حافظـان مرزهـای کشـورمان بـه نیکـی یـاد کنیـم کـه حضـور انـان‬ ‫در مرزهـا‪ ،‬ثبـات کشـور و ارامـش مـا را رقـم زده اسـت‪ .‬به هـرروی‪ ،‬چقـدر نیکـو‬ ‫و زیباسـت کـه اعیـاد میمـون و مقـدس‪ ،‬به ویـژه سـالروز والدت پیشـوایان‬ ‫دینـی مـا محتـرم و گرامـی شـمرده می شـوند کـه این عـادت نیکـو‪ ،‬در فرهنگ‬ ‫مـا نهادینـه شـده اسـت و باالخـره بایـد همان گونـه کـه بـاور داریـم «از دامـن‬ ‫زن‪ ،‬مـرد بـه معـراج رفتـه اسـت»‪ ،‬زنـان را بـرای خلـق مـردان نیکـو‪ ،‬مومـن و‬ ‫وظیفه شـناس‪ ،‬همـواره مـورد مهـر و محبـت قـرار دهیـم‪ .‬در رسـای حضـرت‬ ‫علـی(ع) به عنـوان ابرمـرد تاریـخ مذهبمـان‪ ،‬هر چـه گفتـه شـود‪ ،‬بـاز حـق‬ ‫مطلـب را ادا نکرده ایـم؛ امـا بسـی نیکـو خواهـد بـود کـه از شـاعر معاصر؛ اسـتاد‬ ‫شـهریار که زیباترین کلمات را درقالب شـعر برای ان حضرت دوست داشـتنی‬ ‫سـروده اند‪ ،‬یـادی کـرده باشـیم و ارزو کنیـم کـه همـه مـا‪ ،‬پیـروان راسـتین این‬ ‫مـوالی متقیـان بـوده باشـیم و در ایـن دو‪ ،‬سـه روز بـه ایـن بهانـه‪ ،‬بـا رجـوع بـه‬ ‫دوسـتان‪ ،‬خویشـان و همسـایگانی کـه مـرد خـود را ازدسـت داده اند و پـدری‬ ‫ندارنـد تـا بـه او تبریـک بگوینـد‪ ،‬وظیفـه دینـی‪ ،‬انسـانی خـود را به جـا اورده و‬ ‫ً‬ ‫به نـام صلـه ارحـام و همسـایگان‪ ،‬حتمـا انـان را فرامـوش نکنیـم کـه براسـاس‬ ‫فرازهـای متعـدد صاحـب ایـن روز؛ یعنـی حضـرت علـی(ع) دیـن را بایـد ادا‬ ‫کنیـم‪ .‬در نهایـت بایـد ارزو کـرد کـه همـه مـردان نجیـب کشـورمان و فرزنـدان‬ ‫ذکـور موجـود‪ ،‬در سـایه الطـاف خداونـدی‪ ،‬رشـد و پـرورش نیکـو یابنـد تـا‬ ‫اینده سـازان و مـردان اینـده‪ ،‬چـون گذشـتگان‪ ،‬بـا همـه تـوان‪ ،‬در حفـظ‬ ‫کشـورمان و مصون داشـتن ان از هـر گزنـدی‪ ،‬موفـق و مویـد باشـند تـا ایـران و‬ ‫ایرانی همچنان با سـرافرازی و نیکنامی‪ ،‬در این جهان و در میان ملل عالم‪،‬‬ ‫باافتخار و اقتدار از کشور و دین پاسداری کنند‪ .‬در اخرین جمله این بیت را‬ ‫در رسـا و سـتایش مـوالی متقیـان تقدیـم خواننـدگان عزیـز می کنـم‪:‬‬ ‫علـی ای همـای رحمـت‪ ،‬تـو چـه ایتـی خـدا را‬ ‫کـه بـه مـا سـوا فکنـدی‪ ،‬همـه سـایه همـا را‬ ‫تلگرافی‬ ‫فروش ویژه نوروزی اصناف تا نیمه فروردین ماه‬ ‫نایب رئیـس اول اتـاق اصنـاف تهـران با اشـاره به اجـرای طـرح فـروش ویـژه‬ ‫نـوروزی گفـت‪« :‬در این طـرح‪ ،‬اصنـاف تلاش می کننـد تـا کاال را بـا کمتریـن‬ ‫سـود‪ ،‬بـه مشـتریان عرضـه کننـد»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ ابراهیـم درسـتی‬ ‫با بیان اینکـه فـروش ویـژه نـوروزی اصنـاف از ابتـدای اسـفند ماه اغـاز شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬فـروش ویـژه نـوروزی تـا نیمـه فروردین مـاه ‪ 1400‬در تمـام‬ ‫اسـتان ها ادامـه دارد‪ .‬با توجه بـه لـزوم رعایـت پروتکل هـا جهت کنتـرل کرونا‪،‬‬ ‫طـرح فـروش ویـژه نـوروزی اصنـاف‪ ،‬امسـال جایگزیـن نمایشـگاه های بهـاره‬ ‫شـد»‪.‬‬ ‫ شدن ‪ ۲۰‬هزار نفر از سالمندان و معلوالن‬ ‫وا کسینه ِ‬ ‫وزیـر بهداشـت در مراسـم وا کسیناسـیون علیـه کرونـا‪ ،‬در اسایشـگاه کهریزک‬ ‫گفـت‪« :‬خوشـبختانه فـاز دوم وا کسیناسـیون اغـاز شـده؛ در این فـاز‪ ،‬عالو هبـر‬ ‫همکارانمـان در کادر درمـان؛ گـروه سـالمندان به عنـوان گـروه اسـیب پذیر‬ ‫وا کسـینه شـدند‪ .‬به صـورت نمادیـن از اسایشـگاه کهریـزک اغـاز کردیـم و در‬ ‫مرا کـز معلـوالن و سـالمندان سراسـر ایـران ادامـه دارد»‪ .‬به گـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ سـعید نمکـی با تا کید بر اینکـه در این فـاز ‪ ۲۰‬هزار نفـر از‬ ‫گروه هـای پر خطـر سـالمندان و معلـوالن وا کسـینه می شـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬طبـق‬ ‫سـند ملـی وا کسیناسـیون کرونـا کـه تدویـن شـده؛ قـرار اسـت کـه ابتـدا کادر‬ ‫بهداشـت و درمـان‪ ،‬در کنار ان هـا سـالمندان‪ ،‬معلـوالن‪ ،‬جانبـازان شـیمایی‪،‬‬ ‫بیمـاران خـاص و گروه هـای پر خطـری که در معرض خطر هسـتند‪ ،‬وا کسـینه‬ ‫شـوند؛ بعـد از ان‪ ،‬افـراد عـادی را وا کسـینه می کنیـم‪ .‬بـراورد مـا این اسـت که تـا‬ ‫پایـان شـهریور ماه ا کثـر گروه هـای هـدف را وا کسـینه کنیـم»‪.‬‬ ‫احیای جاده ابریشم با ازادراه غدیر‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی‪ ،‬ازادراه غدیـر را بخـش مهمـی از جـاده ابریشـم ازادراهـی‬ ‫کشـور دانسـت و گفت‪« :‬رکورد سـاخت پروژه های عمرانی در کشـور شکسـته‬ ‫شـد»‪ .‬به گـزارش ایسـکانیوز؛ محمـد اسلامی در مراسـم بهره بـرداری از ازادراه‬ ‫کنارگـذر جنوبـی تهـران و البـرز افـزود‪« :‬بـرای اولین بـار یـک سـرمایه گذاری در‬ ‫حـوزه زیرسـاخت ازادراهـی از ایـده تـا طراحـی و سـاخت همگـی در یک دولت‬ ‫ً‬ ‫انجـام می شـود؛ زیـرا معمـوال طر ح هـای عمرانـی طوالنـی شـده و دولت هـای‬ ‫بعـد وارث ان می شـوند‪ .‬ارزش روز ان‪ 7000 ،‬میلیارد تومـان اسـت کـه‬ ‫اسـفند ماه ‪ ۹۴‬سـاختش اغاز شـد و اسـفند ماه ‪ ۹۹‬به پایان رسـید؛ این پروژه‬ ‫سـالی ‪ ۲۰‬درصـد پیشـرفت داشـته و ایـن‪ ،‬یـک رکـورد تاریخـی در پروژه هـای‬ ‫عمرانـی راه و شهرسـازی محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مرزهای شرقی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬المـان و افغانسـتان در زمینـ ه توسـعه انرژی هـای‬ ‫تجدیدپذیـر و تولیـد انـرژی پـا ک در مناطق مرزی مسـتعد همکاری خواهند‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش وزارت نیـرو؛ نشسـت سـه جانبه ای بـرای بررسـی راهکارهـای‬ ‫توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر؛ به خصـوص در مناطـق مـرزی ایـران و‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬بـا حضـور وزیـر نیـروی ایـران‪ ،‬معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان‬ ‫انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی بـرق (سـاتبا)‪ ،‬سـفیر المـان در‬ ‫ایـران‪ ،‬مدیـران ذی ربـط دولـت جمهـوری فـدرال المـان‪ ،‬رئیـس شـرکت بـرق‬ ‫افغانسـتان (برشـنا) و نمایندگان شـرکت زیمنس برگزار شـد‪ .‬در این نشسـت‪،‬‬ ‫رضـا اردکانیـان (وزیـر نیـرو) ضمـن ابـراز خرسـندی از برگـزاری ان‪ ،‬با اشـاره به‬ ‫سـابقه مناسـبات و همچنین مشـترکات متعدد بین دو کشـور افغانسـتان و‬ ‫ایـران‪ ،‬ظرفیت هـای زیـادی را بـرای مـراودات مختلـف بیـن دو کشـور متصـور‬ ‫دانسـت‪ .‬او کشـور المـان را نیـز جـزو کشـورهای همـراه ایـران؛ به ویـژه در‬ ‫حوزه های تخصصی و فنی دانسـت که سـعی کرده ارتباطات خود با ایران را‬ ‫در شـرایط مختلـف ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫ممنوعیت تکالیف سنتی برای نوروز‬ ‫ِ‬ ‫شو پـرورش گفـت‪« :‬تکالیف سـنتی توسـط معلمـان برای‬ ‫معـاون وزارت اموز ‬ ‫ایام نوروز ممنوع است و فقط برنامه عید‪ ،‬هنر و داستان برای دانش اموزان‬ ‫اجـرا می شـود»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ رضـوان حکیـم زاده در نشسـت شـورای‬ ‫شو پـرورش اسـتان هرمـزگان با بیان اینکـه مطابـق‬ ‫معاونیـن و روسـای اموز ‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬تکالیفـی با عنـوان تکالیـف نـوروزی نخواهیـم داشـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«برنامـه عیـد‪ ،‬هنـر و داسـتان بـا اهدافـی همچـون پرداختـن بـه ابعـاد‬ ‫عاطفـی‪ ،‬هنـری و تربیتـی و همچنیـن اماده سـازی بسـتر مناسـب بـرای‬ ‫بـروز اسـتعدادهای درونـی و هنـری دانش امـوزان برنامه ریـزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫دانش امـوزان می تواننـد از بسـتر فیلـم و نمایـش و عکـس و نقاشـی و دیگـر‬ ‫ابعـاد هنـری بـا موضوعـات مختلف؛ از جمله دنیای با بیمـاری کرونا و دنیای‬ ‫بـدون کرونـا و همچنیـن دل تنگـی برای مدرسـه درراسـتای طـرح اجر به اجر‪،‬‬ ‫اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫ناهیدمسلمی‪:‬‬ ‫زندگی در عصر مدرن به شیوه جاهلیت‬ ‫مژگانبختیاری(پرتو)‬ ‫در نمازم ربنای عشق هستی ای پدر‬ ‫ابتدا و انتهای عشق هستی ای پدر‬ ‫خنده ات بر جان و تن گرمی ببخشاید مدام‬ ‫انکه می ماند به پای عشق هستی ای پدر‬ ‫می نهم بر شانه ی مهر شما سر گاه گاه‬ ‫در نگاه من خدای عشق هستی ای پدر‬ ‫گرچه در ظاهر نباشد زیر پای تو بهشت‬ ‫ان بهشت جانفزای عشق هستی ای پدر‬ ‫قهرمان روزگار سخت و طاقت سوز من‬ ‫در حریم دل صدای عشق هستی ای پدر‬ ‫در نگاهت می زند هر لحظه موج ایمان و شوق‬ ‫تو مراد و مقتدای عشق هستی ای پدر‬ ‫دلنوازی و صبور ای پرتو مهر خدا‬ ‫از دل و جان اشنای عشق هستی ای پدر‬ ‫مهینموالیی‬ ‫در هوای دیدنت تا اوج می گیرم پدر‬ ‫مثل دریا در نگاهت موج می گیرم پدر‬ ‫چشم تو‬ ‫َپر کشیده چشم من در‬ ‫ِ‬ ‫اسمان ِ‬ ‫ماه نو‬ ‫در بلندای خیالم چشم هایت ِ‬ ‫امنیت دنیای من‬ ‫دستان تو‪:‬‬ ‫پینه ی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ای صمیمی جان! تویی ارامش شب های من‬ ‫اب روی اتش است‬ ‫خنده های روشنت چون ِ‬ ‫کمان ارش است‬ ‫بغ ‬ ‫ض تو در چشم من تیر از ِ‬ ‫خوب من! ای بهترین بابای دنیای بزرگ‬ ‫ِ‬ ‫در دلم دارم برایت ارزوهای بزرگ‬ ‫مثل کوهی خستگی معنا ندارد ای پدر‬ ‫دخترت جز خنده ات رویا ندارد ای پدر‬ ‫«امینه»‪ ،‬روایتی زیبا از عشق است‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫ناهیـد مسـلمی؛ بازیگـر تئاتـر‪ ،‬سـینما و‬ ‫تلویزیـون‪ ،‬در حاشـیه اجـرای نمایـش‬ ‫«امینـه» به نویسـندگی علـی شـمس‬ ‫و کارگردانـی سـعید مصطفائـی؛ ضمـن‬ ‫ابرازتاسـف از انتشـار گسـترده بیمـاری‬ ‫کرونـا و تاثیـر ان بـر حوزه هـای مختلـف‬ ‫مشـاغل و به ویـژه هنـر‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫ً‬ ‫شـرایط کرونـا کـه زندگی هـا واقعـا‬ ‫درخطـر اسـت‪ ،‬تنهـا عشـق می توانـد‬ ‫انگیـز ه عالـی بـرای اجـرای یـک اثـر‬ ‫نمایشـی روی صحنه باشـد‪ .‬امینه‪ ،‬چون رشـته ای در عشـق و دلدادگی دارد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کتـک عوامـل ایـن نمایـش‬ ‫بـرای مـن خیلـی جـذاب بـوده و واقعـا بایـد بـه ت ‬ ‫من تماشـاچی‪ ،‬افرین گفت»‪.‬‬ ‫ارزنـده به خاطـر عالی بـودن رونـد نمایـش از نگاه ِ‬ ‫مسـلمی بااشـاره به اینکه بعـد از کرونـا‪ ،‬تئاتـر شـرایط سـختی را سـپری می کنـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬حضـور تئاتـر به عنـوان یـک هنـر کـه با مخاطب ارتبـاط مسـتقیم دارد و‬ ‫قابل لمس اسـت‪ ،‬حتی در شـرایط سـخت بسـیار ضروری بوده و باید این هنر‬ ‫بـا تمـام وجوهـش زنـده نگـه داشـته شـود‪ .‬من پارسـال در سـالن قشـقائی تئاتر‬ ‫خرچنـگ خانگـی را کار می کـردم کـه متاسـفانه بعـد از ‪ ۱۵‬شـب اجـرا به خاطـر‬ ‫شرایط کرونا نیمه کاره رها شد؛ اما به این باور دارم نمایش هایی مثل امینه که‬ ‫عشـق و عاشـقی را به زیبایی روایت می کند‪ ،‬ضرورت دارند»‪ .‬او بااشـاره به اینکه‬ ‫تئاتر به مراتب بیش از سینما برای مردم قابل لمس است‪ ،‬گفت‪« :‬سینما یک‬ ‫صنعـت و تکنیـک اسـت؛ ولیکن تئاتر‪ ،‬هنری ملمـوس و برای مـردم باورپذیرتر‬ ‫اسـت‪ .‬عدم حضـور ایـن هنـر طـی ایـن یک سـال در جامعـه بـرای مـردم بسـیار‬ ‫ً‬ ‫ملمـوس بـوده‪ .‬به شـخصه دلـم بـرای بچه هـا و فضـای تئاتـر تنـگ شـده و واقعا‬ ‫ضـرورت وجـود ایـن هنر در این یک سـال چشـمگیر بـوده و حس می شـد»‪ .‬این‬ ‫بازیگر باسابقۀ تئاتر بااشاره به اینکه هرکس درهرزمینه تالش کند‪ ،‬می تواند به‬ ‫ً‬ ‫جایگاهی برسد؛ خصوصا در هنر که پیگیری و تالش بیش از هرچیز نیاز است‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در ‪ ۳۵‬سـال سـابقه کاری در عرصـه هنـر‪ ،‬بـا پوسـت و جـان خـودم‬ ‫لمـس کـردم کـه ا گـر تالش وجود داشـته باشـد‪ ،‬رسـیدن به هـدف‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫خواهـد بـود و به شـخصه‪ ،‬ا گـر بـه هر جایگاهی رسـیده ام‪ ،‬فقـط تالش‪ ،‬مطالعه‬ ‫و پیگیـری ام بـوده کـه باعـث رشـد شـده و باید بگویم هنـوز دراین مسـیر از جان‬ ‫مایه می گذارم»‪ .‬این بازیگر سـینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‪ ،‬درپایان برای تمام افراد؛‬ ‫به خصـوص اعضـای عرصـه هنـر ارزوی موفقیـت کـرده و باتا کیدبراینکـه امـروز‬ ‫جوانـان عرصـه هنـر بایـد صبـر و تالش را سـرلوحه خـود قرار دهند‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«تنها ارزویم این اسـت که کسـی نخواهد ره صدسـاله را یک شـبه طی کند؛ زیرا‬ ‫می شود یک شبه سقوط نیز کرد‪ .‬معتقدم الزمه هرکاری‪ ،‬صبر و بردباری ست‬ ‫کـه متاسـفانه نسـل امـروز صبـر چندانـی ندارنـد؛ امـا تئاتـر‪ ،‬امـوزش خوبی سـت‬ ‫بـرای پیشـه کردن صبـر»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫فیلم کوتاه «اپراتور» به تدوین رسید‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــی از حــوادث مهــم زندگــی بشــر‪ ،‬جداشــدن یــا نوعــی طالق گرفتــن از ارتبــاط بــا کتــاب در دوره جدیــد اســت‪ .‬به نظــر می رســد بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬کتاب خوانــدن به عنــوان یــک گزینــه‬ ‫ـوه‬ ‫یکــه دیگــر کمترکســی زمانــی را بــرای مطالعــه کتــاب ســپری می کنــد‪ .‬البتــه در دوره جدیــد‪ ،‬کتا ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬از زندگــی کنشــگران عصــر مــدرن حــذف شــده؛ به گونه ا ‬ ‫بهــای زیــادی ب هچــاپ می ر ًســد‪ .‬مــا بــا انبـ ِ‬ ‫نهــای تاریخــی‪ ،‬نوشــته های فلســفی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬متــون روان شناســی و ‪ ...‬مواجــه هســتیم؛ امــا به رغم اینکــه برخــی از ایــن متــون در قالــب کتــاب در شــمارگان نســبتا بــاال ب هفــروش‬ ‫داســتان‪ ،‬شــعر‪ ،‬رما ‬ ‫مشــدن قــدرت تفکــر‪ ،‬اضمحــال تــوان احساســی و همدلــی در انســان ها و رشــد جنب ههــای انســانی و عشـق گرایانه اســت‪.‬‬ ‫یشــود‪ ،‬ک ‬ ‫می رســد؛ امــا انچــه درعمــل در جامعــه دیــده م ‬ ‫فاطمهانصاری‬ ‫ای پدر ای شعر جاوید زمان‬ ‫ای که چون تو من ندیدم در جهان‬ ‫کوه صبری کوه دردی کوه ذوق‬ ‫می نویسم از تو ای مطلوع ذوق‬ ‫مستحق باشد اگر نامت برم‬ ‫مایه ی فخرم تو هستی‪ ،‬سرورم‬ ‫هیچ کس چون تو نباشد مهربان‬ ‫تکیه گاهی مثل دیواری کالن‬ ‫این همه سختی کشیدی ای پدر‬ ‫لب فرو بستی نگفتی مختصر‬ ‫نام تو هست اسوه ازادگی‬ ‫رسم و الگوی همه مردانگی‬ ‫ایت عشق خدایی‪ ،‬مظهری‬ ‫شاخساری وارث برگ و بری‬ ‫خاک پایت می شوم تا زنده ام‬ ‫تا ابد در محضرت یک بنده ام‬ ‫عمر باعزت به تو داده خدا‬ ‫با مرامی با اصالت با سخا‬ ‫سایه ات بادا حریم خانه ام‬ ‫نور رویت مشعل کاشانه ام‬ ‫سالم و سرزنده باشی ای پدر‬ ‫تا ابد پاینده باشی ای پدر‬ ‫می تـوان گفـت کـه نوعـی پرت شـدگی بـرای‬ ‫بشـر به وقـوع پیوسـته اسـت‪ .‬ایـن پرت شـدگی‬ ‫ً‬ ‫را می تـوان در دو بعـد کاملا متفـاوت به لحـاظ‬ ‫دیالکتیکـی مطـرح کـرد‪ .‬ازیک سـو ایـن انسـان‬ ‫اسـت کـه از لبـه زندگـی بـه پایین سـقوط کـرده و‬ ‫حـاال بایـد بـرای باالامـدن‪ ،‬کتاب هـا را روی هـم‬ ‫بچیند و راهی به سـوی اسـمان توسـعه و ا گاهی‬ ‫بیابـد‪ .‬ازطرف دیگـر ایـن پرت شـدگی بـرای‬ ‫خـود کتـاب به لحـاظ فیزیکـی و ارزشـی به وقـوع‬ ‫پیوسـته اسـت‪ .‬مـا درحال تغییـر وضعیـت‬ ‫اپارتمان هـا و خانه هایمـان از مـدل قدیمـی بـه‬ ‫مـدل جدیـد هسـتیم‪ .‬در خانه هـای قدیمـی‬ ‫کتابخانـه بخشـی از پرسـتیژ و نمـاد روشـنفکری‬ ‫ان به حسـاب می امـد؛ امـا امـروزه چنیـن‬ ‫فضایـی موردنیاز اعضای خانواده نیسـت‪ .‬حال‬ ‫نکـه بخـش اعظمـی از جوانـان در‬ ‫باتوج هبـه ای ‬ ‫دوره جدیـد بـه دانشـگاه ها رفته انـد و تعـداد‬ ‫فار غ التحصیالن دانشـگاهی نسـبت به گذشـته‬ ‫چندین برابر شـده اسـت اما میزان حضور کتاب‬ ‫در زندگـی ان هـا به مـوازات ان دیـده نمی شـود‪.‬‬ ‫درواقـع دانشـجویان به واسـطه جزوه خوانـی‪،‬‬ ‫ گزیده خوانـی و اسـتفاده از راه هـای غیررسـمی‬ ‫در امتحانـات‪ ،‬موفـق و مـدارج تحصیلـی را طـی‬ ‫می کننـد‪ .‬در چنیـن فضایـی کتـاب نمی توانـد‬ ‫جایـگاه مناسـبی داشـته باشـد‪ .‬به نظـر می رسـد‬ ‫کـه دیگـر بایـد بـا ان ژسـت های روشـنفکری‬ ‫عکس هـای کنـار کتابخانه هـا خداحافظـی‬ ‫کنیـم و بـه ایـن دل خـوش باشـیم کـه این گونـه‬ ‫عکس هـا کـه نشـانه جوانانـی بـا موهـای بلنـد یـا‬ ‫سـبیل هایی کـه از دو طـرف صـورت‪ ،‬بـه بیـرون‬ ‫زده و یـا عینک هـای دودی و یـا صندلی هایـی‬ ‫که فقط روی ان ها می شود‪ ،‬دراز کشید و کتاب‬ ‫خوانـد را به کلـی در بخش فراموشـی ذهنی خود‬ ‫قرار دهیم‪ .‬ازطرف دیگر یکی از اقدامات اساسی‬ ‫در عصـر مـدرن بردن کتاب به فضاهای مجازی‬ ‫اسـت‪ .‬درحال حاضر این گونه تبلیغ می شود که‬ ‫هـزاران کتـاب را می تـوان در یـک فلـش یـا بخش‬ ‫کوچکـی از حافظه یک کامپیوتر ذخیـره کرد؛ اما‬ ‫یکـه به وقـوع پیوسـته این اسـت که بـا رفتن‬ ‫اتفاق ‬ ‫کتـاب بـه فضاهـای مجـازی قـدرت تاثیرگـذاری‬ ‫و مراجعـه بـه کتـاب نیـز کـم شـده‪ .‬درواقـع قطـع‬ ‫ماریامدانلو‬ ‫من از دور ی ات تا فنا می دوم‬ ‫برای دیدنت تا ناکجا می دوم‬ ‫اگر لحظه ای صدایت اید بگوش‬ ‫برای شنیدن بی صدا می دوم‬ ‫محض دیدن روی تو حتی بخواب‬ ‫ٓ ِ‬ ‫هم اغوش با هر چه رویاست می دوم‬ ‫ٓ‬ ‫برای غرق ارامش چشم هایت شدن‬ ‫فراسوی هر چه دریاست می دوم‬ ‫محض بیدار شدن زیر سقف نگاه تو‬ ‫جامه ی هر چه اسمان را می درم‬ ‫اگر بدانم کدامین جهان ایستاده ای‬ ‫محض لحظه ای دیدنت‬ ‫تا جهان خدا می دوم‬ ‫شاتر‬ ‫امینه‬ ‫پسر زال خان استرابادی‪ ،‬یکی از مخالفان اغا محمدخان قاجار‪،‬‬ ‫در شکارگاه اغامحمدخان دستگیر شده‪ .‬نامه ای از طرف اغا برای‬ ‫زال فرستاده می شود که یا از من پیروی کن یا فرزندت را از بین‬ ‫می برم‪...‬؛ الهام بیدار مغز‪ ،‬هامون خان محمدی‪ ،‬سعید تقوایی‪،‬‬ ‫امیرعلی زیارتی‪ ،‬نادر کریمی‪ ،‬سوگند صادقی‪ ،‬ناصر محمدی‪ ،‬ارام‬ ‫نیک بین‪ ،‬علیرضا عباسی‪ ،‬مرتضی فرجی‪ ،‬مهرشاد فاروقی و اوا‬ ‫ کارگردانی سعید مصطفایی هستند که‬ ‫ازاد؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه رفته و تا ‪ 22‬اسفندماه ‪99‬‬ ‫متن علی شمس به ِ‬ ‫برپایه ِ‬ ‫ساعت ‪90( 18:30‬دقیقه) در «تاالر محراب» (سالن اصلی)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫مریم امیری‬ ‫ارتبـاط انسـان بـا کتـاب یکـی از فجایـع بـزرگ‬ ‫دنیـای مـدرن اسـت کـه باعـث نابـودی هویـت‬ ‫انسـانی انسـان شـده اسـت‪ .‬براین مبنا می توان‬ ‫گفـت مـا بـا رخـدادی از فاجعـه بشـری روبـرو‬ ‫هسـتیم‪ ،‬فاجعـه ای کـه می تـوان نتیجـه ان را‬ ‫نوعی بی سـوادی نسـل جدید ان را قلمداد کرد‪.‬‬ ‫لکـرده‬ ‫ایـن بی سـوادی کـه بـا برچسـب تحصی ‬ ‫دانشـگاهی پوشـش داده می شـود‪ ،‬به نوعـی‬ ‫مـا را وارد حـوزه زندگـی در عصـر مـدرن به شـیوه‬ ‫نشـرایطی‬ ‫جاهلیـت خواهـد کـرد‪ .‬درچنی ‬ ‫کنشـگران اجتماعی در اوج دانسـتگی ظاهری و‬ ‫در واقعیت ندانسـتگی دسـت وپا می زنند‪ .‬این را‬ ‫می تـوان به شـیوه دیگـر همـان ورود بـه قفـس‬ ‫اهنینـی دانسـت کـه ما کـس وبـر از ان سـخن‬ ‫می گویـد‪ .‬درواقـع به نظـر می ایـد کـه عقالنیـت بـر‬ ‫همه چیـز حکم فرماسـت امـا ناعقالنیتـی شـکل‬ ‫گرفتـه کـه مـا را در ورطـه ی نابـودی و بی هویتـی‬ ‫نکـه در جوامعـی مثـل ایـران‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬ای ‬ ‫نمی تـوان تغییـرات را در مسـیر توسـعه تجربـه‬ ‫کـرد به این دلیـل اسـت کـه اخالق انسـانی ناشـی‬ ‫از کتاب خوانـی بـه مـا منتقـل نشـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به همین دلیـل مـا مرتبا اشـتباهات خـود را تکرار‬ ‫می کنیـم‪ .‬امـروز بخـش اعظـم از وجـود هرکسـی‬ ‫در پـی عبـور از دیگـران شـکل می گیـرد‪ .‬درواقـع‬ ‫ارزوی مـا این اسـت که به نقطـه ای قدم بگذاریم‬ ‫کـه دیگـران نمی تواننـد بـه انجـا ورود کننـد‪.‬‬ ‫ایـن یعنـی یک نـوع رقابـت سرسـختانه بـرای‬ ‫حـذف همـه رقبایـی کـه یـک جامعه به حسـاب‬ ‫می اینـد‪ .‬ا گـر در جامعه ای مـردم کتاب بخوانند‬ ‫ً‬ ‫و ان را عمیقـا درک کننـد نظـام فکـری و اخالقـی‬ ‫ان هـا هویتـی توسـعه گرا و روبه جلو پیدا می کند‪.‬‬ ‫به تعبیـری می تـوان گفت قـد ادم ها ب همـرور براثر‬ ‫تقویـت و اسـتفاده از ویتامین هـا و مـواد معدنـی‬ ‫و عالـی کـه از کتـاب به دسـت می ایـد‪ ،‬بلندتـر‬ ‫می شـود و بدنشـان تنومندتـر؛ امـا در جامعـه ای‬ ‫کـه کتـاب فرامـوش می شـود‪ ،‬ضعـف و زوال‬ ‫بدنـی به چشـم می خـورد‪ .‬انسـان ها ضعیـف‬ ‫می شـوند و زیـر تبـار جهـل‪ ،‬نادانی‪ ،‬ندانسـتگی‪،‬‬ ‫فرسـوده و مضمحـل و نابـود می شـوند‪ .‬مارتیـن‬ ‫لوتـر کینـگ سیاه پوسـت قهرمـان مبـارزه بـا‬ ‫نژادپرسـتی در امریـکا می گویـد‪« :‬هیچ چیـز‬ ‫کتـر از جهـل صادقانـه و‬ ‫در همـه دنیـا خطرنا ‬ ‫حماقـت وظیفه شناسـانه نیسـت»‪ .‬ایـن همـه‬ ‫ان چیـزی اسـت کـه در جداشـدن انسـان ایرانـی‬ ‫لشـکل گیری اسـت‪ .‬مـا در جنگی‬ ‫از کتـاب درحا ‬ ‫مـداوم بـا زندگـی مواجـه هسـتیم ازاین منظـر که‬ ‫راه هـای مقابلـه بـا همـه شـر ح ها و دردهایـی که‬ ‫از جامعـه بـه مـا می رسـد را نمی توانیـم خنثـی‬ ‫کنیـم‪ .‬گلدمـن می گویـد‪« :‬خطرنا ک تریـن‬ ‫چیـز در هـر جامعـه ای ناا گاهـی اسـت و ایـن‬ ‫ان چیزی اسـت که می تواند وجدان بشـری را با‬ ‫سوراخ شـدگی مواجـه سـازد»‪ .‬کتـاب به تنهایـی‬ ‫نمی تواند یک جامعه را نجات بخشد اما کتاب‬ ‫به همـراه تمریـن ادرا ک و درونی سـازی ان و‬ ‫اسـتفاده بهینـه درمواجهه بـا زندگـی می توانـد‪،‬‬ ‫چاره سـاز باشـد‪ .‬تجربـه تاریخـی نشـان می دهـد‬ ‫تمدن هـای غنـی زمانـی بـه شـکاف و فروپاشـی‬ ‫نزدیـک شـده اند کـه معیـار دانسـتگی در عصـر‬ ‫خـود را ب همـرور از دسـت دادنـد‪ .‬درواقـع ان هـا‬ ‫اصولی را رد می کردند که به نوعی برایشان کلید‬ ‫راهگشـا به حسـاب می امـد‪ .‬درحال حاضـر انچـه‬ ‫در جوامـع امـروزی به چشـم می خـورد و رنجـی‬ ‫عظیم را بازتولید می کند نادانی و جهل نیست‪.‬‬ ‫نادانـی و جهـل می توانـد وجود داشـته باشـد اما‬ ‫وقتی تمایل به دانسـتن در افراد شـکل می گیرد‬ ‫ب همـرور معضلات و سـختی ها و دردهـا کم رنـگ‬ ‫می شـود؛ امـا امـروزه حـذف کتـاب و پذیـرش‬ ‫نادانـی مـا را بـه کنشـگرانی مبدل سـاخته اسـت‬ ‫کـه در حـال شـکل دهی غـار مدرنیتـه به جـای‬ ‫ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی ا گاهـی هسـتیم‪ .‬در‬ ‫فیلـم معـروف «راننـده تا کسـی» به کارگردانـی‬ ‫مارتیـن اسکورسـیزی کـه توانسـته نخـل طلای‬ ‫جشـنواره کـن را به خـود اختصـاص دهـد و‬ ‫در سـال ‪ 2012‬نیـز طبـق نظرسـنجی نشـریه‬ ‫معتبر انـد سـاوند به عنـوان پنجمیـن فیلـم برتـر‬ ‫تاریـخ سـینما انتخـاب شـده اسـت مـا شـاهد‬ ‫زندگـی یـک راننـده تا کسـی جوانـی هسـتیم کـه‬ ‫در شـهر نیویورک به رانندگی مشـغول اسـت و او‬ ‫بـا الیه هـای درونـی ایـن جامعـه به نوعـی ارتبـاط‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬قهرمان این داسـتان کـه به نوعی‬ ‫انسـان جـدا مانـده از دنیـای مـدرن به حسـاب‬ ‫می اید در برخورد با فریبکاری ها تالشـم می کند‬ ‫تـا به نوعـی دنیـا را نجـات دهـد‪ .‬او عاشـق کسـی‬ ‫می شـود کـه به نوعـی در دفتـر نامـزد انتخابـات‬ ‫یکـه از‬ ‫ریاسـت جمهـوری کار می کنـد؛ امـا وقت ‬ ‫ایـن ارتبـاط ناامیـد می شـود تلاش می کنـد تـا‬ ‫دختـر روسـپی دوازده سـاله ای را نجـات دهـد و‬ ‫بـه خانـواده اش برگردانـد‪ .‬همـه داسـتان فیلـم‬ ‫روایـت انسـان سرگشـته ای اسـت کـه گویـی‬ ‫جایـی دراین دنیـا نـدارد‪ .‬به نظـر می رسـد امـروز‬ ‫ا گـر کسـی بـه دانایـی و ا گاهـی برسـد و انسـانی‬ ‫غـرق در کتـاب‪ ،‬خوانـدن و دانسـتن باشـد‬ ‫به مثابـه دانه هـای شـنی می مانـد کـه در یـک‬ ‫لیـوان پـر از شـکر بـا بقیـه دانه هـای شـکر همـراه‬ ‫نیسـت و نتوانسـته در فضـای اجتماعـی مصرف‬ ‫و مدرن شـدگی همسـاز و هم نوا با دیگران شـود‪.‬‬ ‫برایـن مبنـا ا گـر روزگاری داریـوش مهرجویـی در‬ ‫فیلـم گاو نشـان می دهـد کـه وقتـی گاو مـش‬ ‫حسـن می میـرد و او دچـار جنـون و دیوانگـی‬ ‫می شـود‪ ،‬امـروز می تـوان ایـن جنـون خوداسـا‬ ‫و درونـی شـده را در انسـان هایی یافـت کـه‬ ‫بـا کتـاب به مثابـه انسـان های برق گرفتـه ای‬ ‫هسـتند کـه از سـایر جامعـه جـدا شـده اند و‬ ‫دیگـر کسـی صـدای ان هـا را نمی شـنود و ایـن‬ ‫همـان لبـاس تنهایـی اسـت کـه ان هـا بـر تـن‬ ‫می کننـد و در ایـن تنهایـی ارام ارام بـه فراموشـی‬ ‫سـپرده می شـوند‪ .‬کتـاب ا گـر می توانـد حجـم‬ ‫تنفسـی ریـه مـا را بیشـتر کنـد و قـدرت مانـور‬ ‫بشـر را افزایـش دهـد امـا ایـن انتخابـی اسـت کـه‬ ‫امـروز غلبـه بحران های اقتصادی امـکان درک و‬ ‫فهمیـدن ان را نمی دهـد‪ .‬هوراس مان می گوید‪:‬‬ ‫«جاهلیـت هیوالهایـی را ایجـاد می کنـد تا جای‬ ‫خالـی روح هایـی را کـه توسـط دانـش علمـی‬ ‫ایجـاد شـده اسـت را پـر کنـد‪ .‬در ایـن جنـگ‬ ‫میـان هیوالهـا و روح انسـان های دانـا چالـش و‬ ‫جدالـی عمیـق درحال وقوع اسـت‪ .‬به گونه ای که‬ ‫شـاید سـوپرمن یـا سـوپرگرلی بایـد بیایـد کـه در‬ ‫فانتزی هـای انسـانی به مثابـه یـک معجـزه یـا‬ ‫امـری غیرواقعـی و سـحرامیز راه حلـی را پیـش‬ ‫پای ما بگذارد‪ .‬راه نجات اینده بشـر در بازگشـت‬ ‫بـه کتـاب اسـت‪ .‬ا گـر کالبـد انسـان در البـه الی‬ ‫شـبکه های اجتماعـی گـم نشـود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫سـمیه مطلبـی؛ کارگـردان فیلـم کوتـاه «اپراتـور» گفـت‪« :‬داسـتان ایـن فیلـم‪،‬‬ ‫داسـتان جهانشـمولی راجـع بـه اسـتثمار هویـت انسانی سـت کـه بـرای‬ ‫به نمایـش دراوردن در جشـنواره های داخلـی و خارجـی‪ ،‬بـه مرحلـه تدویـن‬ ‫رسـید»‪ .‬او از مشـکالت تولیـد فیلـم و تئاتـر مسـتقل گفـت و افـزود‪« :‬هیـچ‬ ‫حمایتـی از تولیـد فیلـم و تئاتـر مسـتقل نمی شـود و ا گـر شـود‪ ،‬جـای تعجـب‬ ‫دارد؛ البتـه صحبـت دربـاره این مقولـه‪ ،‬تکراری سـت؛ امـا بزرگ تریـن شـانس‬ ‫من‪ ،‬عوامل بسـیار حرفه ای و صبوری بودند که باعث شـدند مشـکالت برایم‬ ‫کم رنگ تر شـوند»‪ .‬وی از نگارش فیلم بلندی در سـال ‪ 1400‬خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫«فیلـم بلنـد دیگـری در دسـت نـگارش دارم کـه امیـدوارم در سـال جدیـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امـکان سـاختش را پیـدا کنـم؛ امـا ا گـر حـال تئاتـر خوب باشـد‪ ،‬حتمـا نمایش‬ ‫زخـم دره را باعشـق بـه روی صحنـه خواهـم بـرد»‪ .‬عالقـه سـمیه مطلبـی بـه‬ ‫تئاتـر و نمایشـنامه‪ ،‬منجـر بـه تولیـد اثـار صحنـه ای و رادیویـی در سـال های‬ ‫گذشـته شـده اسـت‪ .‬وی در ابان مـاه ‪ 98‬نمایـش «از میـان مـردگان» را در‬ ‫تماشـاخانه دیـوار چهـارم بـه روی صحنـه بـرد کـه بـا اسـتقبال خوبـی همـراه‬ ‫شـد و تولیـد اولیـن کار تصویـری اش نیـز بـا فیلـم کوتـاه «اپراتـور» اغـاز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عواملـی کـه در فیلـم کوتـاه «اپراتـور» نقـش داشـته اند‪ ،‬عبارت انـد از‬ ‫نویسـنده‪ :‬حمیدرضـا اسـد زاده‪ /‬کارگـردان و تهیه کننـده ‪ :‬سـمیه مطلبـی‪/‬‬ ‫بازیگـران ‪ :‬سـعید اژدرپـور‪ ،‬و مهدی قادرپناه‪ /‬فیلم بـردار ‪ :‬محمدرضا قربانی‪/‬‬ ‫نورپـرداز ‪ :‬بهـرام اجرایـی‪ /‬طراح صحنه و لباس‪ :‬ابتین برقی‪ /‬منشـی صحنه ‪:‬‬ ‫سـهیال سـالک‪ /‬گریم ‪ :‬فرزانه جدید‪ /‬مدیر تولید ‪ :‬احسـان و محسـن دانک‪/‬‬ ‫دسـتیاران نـور ‪ :‬امیـر تنابنـده و کیـوان محمـدی زاهـد‪ /‬روابط عمومـی و‬ ‫عـکاس ‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪ /‬صدای ضبط شـده با حضور بازیگـران‪ :‬ایالر‬ ‫تـوکل‪ ،‬محمـد بختیاری‪ ،‬بهنام غفاری‪ ،‬شـکوفه سلحشـور‪ ،‬اروین یغموری و‬ ‫بازیگـر خردسـال مبیـن منفـرد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫نمایشصحنه ها‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی عکـس تئاتـر پیـام احمـدی کاشـانی با عنـوان «نمایـش‬ ‫صحنه هـا» امـروز؛ ‪ 9‬اسـفندماه ‪ 99‬از سـاعت ‪ 10‬تـا ‪ 14‬در گالـری اصلـی‬ ‫فرهنگسـرای اندیشـه افتتـاح می شـود‪ .‬در این نمایشـگاه‪ ،‬عکس هـای‬ ‫ دیـد‬ ‫نمایش هـای مختلـف در تماشـاخانه های مختلـف‪ ،‬در معرض ِ‬ ‫عالقه منـدان قـرار می گیـرد‪ .‬ایـن نمایشـگاه‪ ،‬بـرای عمـوم ازاد اسـت و تـا‬ ‫‪14‬اسـفندماه جـاری‪ ،‬در محـل برگـزاری به نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان شـریعتی‪،‬‬ ‫نرسـیده بـه پـل سـیدخندان‪ ،‬پـارک اندیشـه‪ ،‬پذیـرای عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو اردی ای ‪ 1600‬بـه رنگ یشـمی روغنی مدل ‪ 1384‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪638 -36‬ق‪ 52‬و شماره موتور ‪ 11784013524‬و شماره شاسی ‪ 13415615‬به مالکیت ا کرم‬ ‫صدوقی کریزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 236‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت اتـرک ‪ CDI125‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪764-71646‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ *NEA*1070858‬و شـماره تنـه ‪ NEA***125A9025855‬بـه مالکیـت سیدحسـین‬ ‫شمسـائی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 221‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/30-139960318019006611‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم احمدیـان فرزنـد فتحعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬صـادره از‬ ‫سـیاهکل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 49/85‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 708‬از ‪ 83‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 39‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫اقاقلـی کوچکی بداغـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1609‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/22-139960318019005745‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدکیومرث پورسـیدیان فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3345‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دو طبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪190/75‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10382‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬واقـع در قریـه طـوالرود بخش‬ ‫‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عنایت الـه نورالهی نژادطـوالرود محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1611‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابـر رای صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج‪ ،‬تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده‪ ،‬لذا بدینوسیله مشخصات ملک در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتیکه اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده‬ ‫و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیـت مانع مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه نـام نـادر صلواتـی فرزنـد علی میـرزا شماره شناسـنامه ‪ 2972‬صـادره‬ ‫از سـنندج بـا کـد ملـی ‪ 3731643707‬تحـت پلا ک ‪ 832‬فرعـی از ‪ 2745‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 196/93‬مترمربـع خریـداری شـده از گیـوه کشـان مالـک بـه ادرس سـنندج‪ ،‬قشلاق‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـرکت معـادن‪ ،‬مقابـل منـزل ناصـری‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 160382‬بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه ‪ 1‬سنندج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی خودرو سـواری پژو پارس به رنگ خا کسـتری متالیک مدل ‪ 1398‬با شـماره انتظامی ایران‬ ‫‪369 -29‬ه‍‪ 51‬و شـماره موتور ‪ 181B0099828‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE5KH521059‬مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪626 -29‬د‪ 74‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0625983‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CAXFR504518‬به نام محمد طهماسـبی مفقود شـده‬ ‫و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر باینکـه اقـای محمدرضـا دارسـتانی فرزنـد حسـنعلی بـا کـد ملـی ‪ 5449776535‬بشـماره وارده‬ ‫‪ 139985601053010278‬مـورخ ‪ 1399/11/25‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده‬ ‫بشـماره ‪ 5815‬مـورخ ‪ 1399/11/13‬دفترخانـه ‪ 5‬کهریـزک مدعـی اسـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بمسـاحت ‪ 15000‬مترمربـع قطعـه ‪ 854‬تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک اصلـی مذکور واقـع در قریه‬ ‫حسـن ابادگردنه بخـش ‪ 12‬تهـران بنـام هاشـم دانـش زاده ذیـل ثبـت ‪ 401859‬دفتـر ‪ 422‬صفحـه ‪1373‬‬ ‫دفتـر املا ک شـهرری ثبـت و سـند صـادر گردیـده و در اجـرای بخشـنامه شـماره ‪ 101/54927‬مـورخ‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫‪ 1385/08/30‬اداره کل ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان تهـران بـه ثبـت ‪ 18141‬دفتـر ‪ 119‬صفحـه ‪ 127‬دفتـر‬ ‫امال ک کهریزک اصالح گردیده اسـت‪ ،‬سـپس تمامی مورد ثبت مع الواسـطه باسـتناد سند قطعی شماره‬ ‫‪ 235114‬مـورخ ‪ 1392/09/09‬دفترخانـه ‪ 6‬شـهرری بـه اقایـان غالمحسـین دارسـتانی فراهانی و علیرضـا‬ ‫دارسـتانی فراهانی و محمدرضـا دارسـتانی فراهانی بالسـویه منتقـل و سـند مالکیـت اقـای محمدرضـا‬ ‫دارسـتانی به میزان دودانگ مشـاع از ششـدانگ ذیل ثبت ‪ 32848‬دفتر ‪ 232‬صفحه ‪ 268‬ثبت و سـند‬ ‫مالکیـت بشـماره چاپـی ‪484672‬ج‪ 91‬صـادر شـده و برابـر گواهی دفاتـر امال ک و بازداشـتی در قید رهن و‬ ‫بازداشـت نمی باشـد و بـه علـت اثاث کشـی مفقـود گردیـده و تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مراتـب وفـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت املا ک یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تا هر‬ ‫کـس مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد از تاریـخ انتشـار این ا گهـی ظرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت نمایـد‪ .‬چنانچـه در مـدت مقرر‬ ‫اعتراضـی واصـل نگـردد وفـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1118‬سیدمحسن سادات حسینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317007003377‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای فاضل رعیت اصل فرزند رحمان به شناسنامه ‪ 9305‬و شماره ملی ‪ 1861721439‬صادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 170/27‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 5630‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی محمدرضـا صالحـی محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/487‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس به رنگ سـفید مدل ‪ 1395‬با شـماره پلا ک ‪446 -34‬ن‪ 27‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 164B0118326‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE2GH740438‬مربـوط بـه مهـدی زیدانـی مفقـود‬ ‫گردیـده و فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 950833‬اجرایـی حکـم بـه فـروش ملـک کـه در ایـن اجـرا امـوال جهـت اجرای‬ ‫مفاد حکم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گذاری گردیده اسـت‪ .‬ششدانگ یکباب مغازه و‬ ‫یکبـاب خانـه متصلات بـه هـم با پال ک ثبتـی به مسـاحت ‪ 188/85‬مترمربـع واقع در بخش سـه دزفول‪،‬‬ ‫گاومیش اباد‪ ،‬لین هشـت‪ ،‬نبش خیابان دوازده متری‪ ،‬اعیان ملک در یک قسـمت به صورت دو طبقه‬ ‫کـه طبقـه همکـف شـامل سـه باب مغازه تجـاری با قدمت کمتر از ‪ 10‬سـال بوده‪ ،‬متـراژ طبقه همکف برابر‬ ‫‪ 150‬مترمربـع دارای اشـترا کات بنـام شـکرخدا پناهـی و در حـال حاضـر ملـک در اختیـار مالک می باشـد‪..‬‬ ‫لذا اموال در روز چهارشـنبه ‪ 1399/12/20‬راس سـاعت ‪ 9-11‬صبح از طریق مزایده حضوری در محل‬ ‫دفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول بـه معـرض فروش گـذارده می شـود‪ .‬طالبیـن می توانند در‬ ‫مـدت پنـج روز قبـل از روز مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از‬ ‫اموال مذکور بازدید نمایند‪ .‬مزایده از قیمت پایه ‪ 7.554.000.000‬ریال (ارزش ملک مذکور بدون درنظر‬ ‫گرفتن دیون احتمالی) شـروع می شـود‪ .‬برنده مزایده کسـی اسـت که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید‪.‬‬ ‫مزایـده راس سـاعت ‪ 9‬صبـح در شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع و سـاعت ‪ 11‬صبـح‬ ‫همـان روز خاتمـه می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده باید ‪ %10‬بها را فی المجلس به عنوان سـپرده به قسـمت اجرای‬ ‫احـکام مدنـی پرداخـت نمایـد و حدا کثـر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگسـتری‬ ‫دزفـول تودیـع و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تا اقدامات بعدی انجام شـود‪ .‬درغیراینصورت سـپرده‬ ‫ً‬ ‫او پـس از کسـر هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬هزینه های نقـل و انتقال و غیـره کال‬ ‫بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود‪ .‬در ضمـن شـرکت کننده ها بایسـتی ‪ 10‬درصـد قیمـت پایـه (تضمیـن‬ ‫شـرکت در مزایـده) خـود را بـه صـورت چک تضمین شـده معتبر همراه با پیشـنهاد خود بـه اجرای احکام‬ ‫مدنـی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اصالحیه ا گهی مزایده به شماره ‪ -9901916145900060‬مورخ ‪1399/11/21‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 980700‬اجرایـی حکـم بـه فـروش امـوال کـه در ایـن اجـرا املا ک جهـت اجـرای‬ ‫مفاد حکم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گذاری گردیده اسـت‪ .‬هفت پال ک ‪ 695/55‬به‬ ‫مساحت ‪ 14/66‬مترمربع‪ 695/56 ،‬مساحت ‪ 19/06‬مترمربع‪ 695/57 ،‬به مساحت ‪ 11/37‬مترمربع‪،‬‬ ‫‪ 695/58‬به مسـاحت ‪ 16/44‬مترمربع‪ 695/59 ،‬به مسـاحت ‪ 22/63‬مترمربع‪ 695/60 ،‬به مسـاحت‬ ‫‪ 10/69‬مترمربع‪ 695/61 ،‬به مسـاحت ‪ 67/71‬مترمربع واحد تجاری در طبقه همکف مجتمع تجاری‬ ‫زیتـون از پلا ک ‪ 695‬اصلـی بخـش یـک دزفـول بـه ادرس دزفـول‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬حدفاصـل‬ ‫چهارراه شریعتی و میدان شهدا‪ ،‬اسکلت سازه از نوع فلزی دارای چهار طبقه شامل دو طبقه زیرزمین‪،‬‬ ‫طبقـه همکـف و طبقـه اول و دارای اسانسـور بـرای کل مجتمـع و دارای اشـترا کات و پلا ک ‪ 56‬بـه مبلـغ‬ ‫‪ 15.629.200.000‬ریـال‪ ،‬پلا ک ‪ 58‬بـه مبلـغ ‪ 11.672.400.000‬ریـال‪ ،‬پلا ک ‪ 59‬بـه مبلـغ ‪18.330.300.000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬پلا ک ‪ 60‬بـه مبلـغ ‪ 11.224.500.000‬ریـال‪ ،‬پلا ک ‪ 55‬بـه مبلـغ ‪ 12.167.800.000‬ریـال‪ ،‬پلا ک ‪57‬‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 8.527.500.000‬ریـال و پلا ک ‪ 61‬بـه مبلـغ ‪ 30.469.500.000‬ریـال می باشـند‪ .‬لـذا امـوال در روز‬ ‫یکشـنبه ‪ 1399/12/24‬راس سـاعت ‪ 9-11‬صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام‬ ‫مدنـی دادگسـتری دزفـول بـه معـرض فـروش گـذارده می شـود‪ .‬طالبیـن می تواننـد در مدت پنـج روز قبل‬ ‫از روز مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از امـوال مذکور بازدید‬ ‫نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمـت پایـه ‪ 108.021.200.000‬ریـال (ارزش امـوال بدون درنظر گرفتن دیون احتمالی)‬ ‫شـروع می شـود‪ .‬برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد‪ .‬مزایـده راس سـاعت‬ ‫‪ 9‬صبـح در شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع و سـاعت ‪ 11‬صبـح همـان روز خاتمـه‬ ‫می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده بایـد ‪ %10‬بهـا را فی المجلـس بـه عنـوان سـپرده بـه قسـمت اجـرای احـکام مدنـی‬ ‫پرداخت نماید و حدا کثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگسـتری دزفول تودیع‬ ‫و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تـا اقدامـات بعدی انجام شـود‪ .‬درغیراینصورت سـپرده او پس از کسـر‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد‪ .‬هزینه های نقـل و انتقال و غیـره کال به عهده برنده‬ ‫مزایـده خواهـد بـود‪ .‬در ضمـن شـرکت کنندگان در مزایـده بایسـتی ‪ 10‬درصـد قیمـت پیشـنهادی خـود را‬ ‫بـه صـورت چـک تضمیـن شـده معتبـر همـراه با پیشـنهاد خود بـه اجرای احـکام مدنی تحویـل نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060005786‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امین حسـنیه فرزند مهدی به شماره شناسـنامه ‪ 0410250074‬صادره از ورامین در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی در ان به مساحت ‪ 306/06‬مترمربع پال ک شماره ‪ 426‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه خیراباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت اسمعیل قشقائی فرزند خداداد‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫م الف ‪634‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1399/09/20‬ملک متقاضی که در هیات موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیده‪ ،‬جهـت اطالع عموم‬ ‫بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 826 :‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قریـه فر ج ابـاد بخـش کالرسـتاق حـوزه ثبـت ملـک چالـوس مربـوط بـه ارمـان رهگـذر نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با انباری به مسـاحت ‪ 703/12‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از اسـمعیل حسین نژادحسن سـرایی مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‪ ،‬اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪،‬‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‪ ،‬محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مورد قسـمتی از امال کـی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمـان به اطالع عموم می رسـاند و‬ ‫نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدیـد حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909711‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1399/09/20‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 126 :‬فرعـی از ‪ 12‬اصلی واقع در اشکاردشـت بخش کـران حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به صغری خلج کامرانی و‬ ‫محمد رئیسـی نسـبت به ‪3‬دانگ مشـاع از ششـدانگ بالسـویه یک قطعه زمین با سـاختمان به مسـاحت ‪ 401/93‬مترمربع خریداری مع الواسطه از مصطفی‬ ‫بلده نـژاد مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه‪،‬‬ ‫این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده‪ ،‬اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‬ ‫و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‪ ،‬محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی‬ ‫از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی با رای هیات پس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و‬ ‫تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود‬ ‫را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909724‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم نبـات غانمی پـور فرزنـد راضـی بشناسـنامه ‪ 4834‬صـادره از اهـواز درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم نبـی دباتیـان بشناسـنامه ‪ 3598‬صـادره‬ ‫شـوش در تاریـخ ‪ 1394/06/02‬در دزفـول اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر زوجـه متوفـی ‪ -2‬رحیـم دباتیـان ش ش ‪ 5268443232‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -3‬کریـم دباتیـان ش ش ‪ 5268443224‬پسـر متوفـی ‪ -4‬جاسـم دباتیـان ش ش ‪ 5268443208‬پسـر‬ ‫متوفی ‪ -5‬حسن دباتیان ش ش ‪ 5269892987‬پسر متوفی ‪ -6‬فاطمه دباتیان ش ش ‪5268600605‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -7‬جسـمه دباتیـان ش ش ‪ 5268443216‬دختـر متوفـی ‪ -8‬حسـنه دباتیـان ش ش‬ ‫‪ 5269863561‬دختـر متوفـی ‪ -9‬بسـنه دباتیـان ش ش ‪ 5269442711‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا‬ ‫وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر عطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای غالمرضـا دینارونـد فرزنـد مصطفـی بشناسـنامه ‪ 2827‬صـادره از ابادانـان درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم مصطفـی دینارونـد بشناسـنامه‬ ‫‪ 4519743664‬صـادره بنـک در تاریـخ ‪ 1399/09/26‬در دهلـران اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش‬ ‫عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬حسـین دینارونـد ش ش ‪1117‬‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -3‬مجتبـی دینارونـد ش ش ‪ 4540032089‬پسـر متوفـی ‪ -4‬محسـن دینارونـد ش ش‬ ‫‪ 4510085524‬پسـر متوفـی ‪ -5‬محمدجـواد دینارونـد ش ش ‪ 4510162261‬پسـر متوفـی ‪ -6‬معصومـه‬ ‫دینارونـد ش ش ‪ 1118‬دختـر متوفـی ‪ -7‬مریـم دینارونـد ش ش ‪ 1333‬دختـر متوفـی ‪ -8‬مینـا دینارونـد‬ ‫ش ش ‪ 7‬دختـر متوفـی ‪ -9‬مهتـاب دینارونـد ش ش ‪ 884‬دختـر متوفـی ‪ -10‬فاطمـه دینارونـد ش ش‬ ‫‪ 1990078631‬دختـر متوفـی ‪ -11‬مـژگان دینارونـد ش ش ‪ 4510051239‬دختـر متوفـی ‪ -12‬زهـرا دینارونـد‬ ‫ش ش ‪ 4510120389‬دختـر متوفـی ‪ -13‬مهسـا دینارونـد ش ش ‪ 4510147376‬دختـر متوفـی ‪ -14‬فوزیـه‬ ‫پتکی ش ش ‪ 2‬زوجه متوفی ‪ -15‬دولت فیلی ش ش ‪ 4549718341‬زوجه متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر‬ ‫وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر عطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1399/10/22‬در وقـت فوق العـاده شـورای حـل اختلاف شـوش بـه تصـدی امضاءکننـده ذیـل‬ ‫تشـکیل‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 134/2/99‬تحـت نظـر اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه اوراق و محتویـات پرونـده ختـم‬ ‫رسـیدگی را اعلام و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال بشـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت خواهـان اقـای سیدعبدالحسـین چریـم فرزنـد سیدسـاده بطرفیـت خوانـده‬ ‫اقـای علیرضـا حسـنوند بـه خواسـته مطالبـه وجـه بـه مبلـغ ‪ 30.000.000‬ریال به انضمـام هزینه دادرسـی و‬ ‫خسـارت تاخیـر تادیـه بدیـن شـرح کـه خواهان درخصوص خواسـته خود بیان نموده اسـت کـه از طریق‬ ‫کارت خـود بـه شـماره ‪ 6037997544871420‬مبلـغ سـی میلیـون ریـال را مـورخ ‪ 1399/03/17‬بـه کارت‬ ‫ً‬ ‫شـماره ‪ 6037997577871420‬بنام علیرضا حسـنوند از طریق دسـتگاه خودپرداز اشـتباها واریز نموده‬ ‫و هیچگونـه معاملـه ای بـا خوانـده نداشـته اسـت و خوانـده جهـت بازگردانـدن مبلـغ بـه حسـاب ایشـان‪،‬‬ ‫از تادیـه وجـه امتنـاع نمـوده و حاضـر بـه پرداخـت نمی باشـد‪ .‬لـذا خواسـته فـوق را مطـرح نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫قاضـی شـورا پـس از جـری تشـریفات و اخـذ نظریـه مشـورتی اعضـا و بـا مالحظـه اوراق و محتویـات پرونـده‬ ‫ً‬ ‫از جملـه اظهـارات خواهـان و پرینـت حسـاب وی و همچنیـن پاسـخ اسـتعالم از بانـک ملـی و توجهـا بـه‬ ‫عـدم حضـور خوانـده بـا وصـف ابلاغ قانونـی از طریـق نشـر ا گهـی و عـدم ارائـه الیحـه ای در مقـام دفـاع از‬ ‫ً‬ ‫خـود دراین خصـوص‪ ،‬لـذا خواسـته خواهـان را وارد تشـخیص داده و مسـتندا به مـاده ‪ 267‬قانون مدنی‬ ‫و مـاده ‪ 9‬قانـون شـروای حـل اختلاف و مـواد ‪ 519 ،515 ،198 ،98‬و ‪ 522‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی‬ ‫خوانـده را محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 30.000.000‬ریـال بابت اصل خواسـته و پرداخت هزینه دادرسـی به‬ ‫مبلـغ ‪ 425.000‬ریـال و نیـز پرداخـت خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریخ تقدیـم دادخواسـت ‪ 1399/03/20‬الی‬ ‫روز پرداخـت کـه قابـل احتسـاب در دایـره اجـرای احـکام شـورا بـر مبنـای جـدول اعلام بانک ملـی مرکزی‬ ‫می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس‬ ‫از ابالغ‪ ،‬قابل واخواهی در این مرجع و ظرف بیسـت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی‬ ‫حقوقی شهرسـتان شـوش می باشـد‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002003190‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جهان ابشـیم فرزند فتحعلی بشماره شناسـنامه ‪ 206‬صادره از اسلام‬ ‫ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 105/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب خریـداری از مالـک رسـمی اقـای پاشـایی و عسـکری محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫‪/1/288‬الف شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1389‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪618 -42‬ص‪ 71‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12489015279‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA9AK615093‬بـه مالکیـت حکمت الـه روشـن برابادی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱5۲۷۱‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001442‬تقاضـای سید هسـمیه موسـوی کانی بشناسـنامه ‪ 1‬کـد ملـی ‪2064377816‬‬ ‫صـادره از بابـل فرزنـد سـیدحمید در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت‬ ‫بمسـاحت ‪ ۱۳۸‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای‬ ‫صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 6190‬تجری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005791‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای ابراهیم رحیم نیاچوبـر فرزند نورالدین به شماره شناسـنامه ‪ 30‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 588/30‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 2019‬از ‪24‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 406‬واقـع در قریـه چوبـر بخـش ‪ 28‬گیلان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای میکائیـل اهنـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1566‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/08 -139960318011014025‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه ثریـا نصرت طلب فرزنـد نقـی از ‪ 56‬از ‪88‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیالن از نسـق غالمحسـین نصرت طلب بعنوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 243/65‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 1349‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفاد مـاده ‪ 1‬قانون فـوق در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/885‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/16 -139960318011012899‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه هاجر شاهسواری فرزند اسمعیل از پال ک‬ ‫‪ 1‬از ‪ 71‬اصلـی واقـع در قریـه پرده سـر بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق مطلـب زحمتکـش بعنـوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 758‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده‬ ‫و پلا ک ‪ 26‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/887‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مجیـد عرب باقـری مالـک ‪5‬هـزار مترمربـع از سـی هزار مترمربـع پلا ک ثبتـی ‪ 303‬الـی ‪ 305‬از‬ ‫اصلـی ‪ 116‬واقـع در قریـه خانلـق بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬بخـش فشـافویه‪ ،‬روسـتای خانلـق موضـوع سـند‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ 299‬صـادره بـه تاریـخ ‪ -‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر جنـب‬ ‫جـوی شـمس اباد در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور اب شـهرری‬ ‫براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعه کلیـه مالکین مشـاعی در امور‬ ‫اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مدارک‬ ‫مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان‬ ‫شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مدت مقـرر فوق مانـع اقدامات شـرکت اب منطقـه ای تهران‬ ‫(امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبـان مرتضـی خدارحـم‪ ،‬محسـن ارسـنجانی مالکیـن ‪7000‬سـهم از ‪280000‬سـهم پلا ک ثبتـی ‪155‬‬ ‫واقـع در قریـه قلعه نـو بـه نشـانی قلعه نـو‪ ،‬بعـد از کانال اصلی‪ ،‬سـه راهی شـمس اباد موضوع سـند‪ /‬اسـناد‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ -‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1398/04/10‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر‬ ‫جنـب جـوی شـمس اباد در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب‬ ‫شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی‬ ‫در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی‬ ‫میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـد نوری پورمهربانـی طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 12971‬مـورخ ‪ 1399/04/19‬دفتـر ‪ 1448‬تهـران از وراث عزت الـه و علـی و ا کبـر همگـی نوری پور مهربانـی‪ ،‬طبـق حصـر وراثـت ‪ 4532‬مـورخ ‪ 1370/09/13‬و ‪ 952‬مـورخ ‪ 1395/10/20‬و ‪ 94‬مـورخ‬ ‫‪ 1394/01/22‬بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان صمـدی‪ ،‬کوچـه محمودپـور‪ ،‬پلا ک ‪ 27‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد مصـدق بشـماره ‪ 7133‬مـورخ ‪ 1399/06/23‬دفترخانـه ‪ 1488‬تهـران بشـرح وارده ‪ 4019552‬مـورخ ‪ 1399/09/05‬اعلام نمـوده کـه‬ ‫مشـخصات ملک ششـدانگ به شـماره ‪ 5194‬فرعی از ‪ 123‬اصلی مفروز و مجزا شـده از ‪ 567‬فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 144‬مترمربع ذیل صفحه ‪ 244‬دفتر ‪336‬‬ ‫بنام عزت اله نوری پورمهربانی ثبت و سـند صادر شـده اسـت‪ ،‬سـپس طبق حصر وراثت ‪ 4470‬مورخ ‪ 1370/09/13‬مالک فوت شـده و وراث ان عبارتند از ا کبر و مهدی و علی و محمد و حسـین و حسـن و رقیه نوری پورمهربانی فرزندان و حوریه‬ ‫عباسـپور همسـر متوفـی می باشـد کـه سـهم االرث همـه وراث بـه غیـر از رقیـه و علـی نوری پورمهربانـی و ثمـن اعیـان همسـر متوفـی طبـق انتقـال اجرایـی ‪ 228021‬مـورخ ‪ 1390/09/13‬بنام عباس مظفر نسـبت به ‪10‬سـهم از ‪13‬سـهم انتقال و نسـبت‬ ‫به سـهم رقیه نوری پور یک سـهم از ‪13‬سـهم باسـتثنای بهای ثمنیه ان سـند صادر شـده و نسـبت به سـهم االرث علی نورپوری سـندی صادر نشـده اسـت و طبق انحصار وراثت ‪ 96‬مورخ ‪ 1394/01/22‬علی نوری پورمهربانی فوت شـده و وراث‬ ‫حین الفوت ان ا کبر و حسـین و حسـن و مهدی و محمد و رقیه همگی نوری پور برادران و خواهر متوفی می باشـند که سـند برای سـهم االرث علی صادر نشـده و ا کبر نوری پورمهربانی جز ورثه علی نوری پورمهربانی نیز فوت نموده و طبق حصر‬ ‫وراثت بشماره ‪ 952‬مورخ ‪ 1395/10/20‬وراث حین الفوت ان عبارتند از سعید و امیرمحمد نوری پورمهربانی فرزندان و مهری لطف اله زاده همسر متوفی می باشند که خانم مهری لطف اله زاده همسر مرحوم ا کبر نوری پورمهربانی طبق اقرارنامه‬ ‫شماره ‪ 14669‬مورخ ‪ 1399/12/05‬به دریافت سهم االرث خود از ورثه ا کبر نوری نموده است‪ .‬همه وراث علی و ا کبر نوری پورمهربانی درخواست سند کرده اند‪ .‬محدودیت‪ :‬یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره ‪9310110274100709‬‬ ‫مورخ ‪ 1393/02/13‬صادره از اجرای احکام شـعبه ‪ 1‬دادگاه عمومی حقوقی شـهرری سـهمی عباس مظفری بازداشـت می باشـد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و ا گر ظـرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا‬ ‫درصورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1119‬سید مهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫ً‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره دادنامـه مربوطـه ‪ 9609978330500611‬محکوم علیه هـا منوچهـر افشـین و شـرکت تعاونـی ‪ 3101‬متضامنـا محکومنـد بـه پرداخـت‪ -1 :‬مبلـغ سـیصد و پنجاه‬ ‫میلیون ریال بابت اصل خواسـته‪ -2 ،‬مبلغ ‪ 10350000‬ریال بابت هزینه دادرسـی و تصدیق اوراق‪ -3 ،‬پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تمبر ابطالی به مبلغ نهصد هزار تومان‪ -4 ،‬پرداخت خسـارات تاخیر تادیه‬ ‫از تاریـخ سررسـید چک هـا (‪ )1388/11/01‬و (‪ )1388/10/15‬تـا زمـان وصـول وجـه ان کـه توسـط اجـرای احـکام بـر مبنـای شـاخص قیمـت سـاالنه اعالمـی توسـط بانـک مرکـزی محاسـبه می گـردد در حـق محکوم له‬ ‫منوچهـر افشـین و پرداخـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬کـه محکوم لـه نسـبت بـه معرفـی امـوال اقدام که پـس از توقیف به کارشناسـی ارجاع که نظریه کارشـناس به شـرح ذیل می باشـد‪ :‬اینجانب در‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/21‬پـس از حضـور در دفتـر ان شـعبه در معیـت خواهـان پرونـده (محکوم لـه اقـای رحمت الـه حیـدری) بـا حضـور نماینـده محتـرم پاسـگاه انتظامی جناب اقـای مردانی به محـل اجرای قـرار واقع در‬ ‫جاده حمیل‪ ،‬روبروی روسـتای تجر ا کبر‪ ،‬شـرکت سـولفات روی‪ ،‬تعاونی ‪ 3101‬حاضر و با حضور نامبردگان از چهار دسـتگاه مخزن (را کتور) به مشـخصات فنی ذیل بازدید به عمل اورده و حسـب قرار کارشناسـی‬ ‫مندرج در ابالغ گزارش کارشناسـی قیمت پایه کارشناسـی به شـرح ذیل تعیین و به حضورتان تقدیم می گردد‪ .‬شـایان ذکر اسـت ارزش یاد شـده دو دسـتگاه با توجه به طول عمر (کیفیت فعلی و غیرفعال) تعیین‬ ‫گردیده است‪ -1 :‬مخزن سه جداره ساخته شده از ورق استیل با کلیه متعلقات منصوبه به همراه الکتروگیربکس نشانگر و متعلقات با شماره سریال ‪ GAM.1‬ساخت ایران شرکت دمیرچی ‪ Damirchi‬به ظرفیت‬ ‫‪ 2000‬لیتر ‪ -2‬یک دسـتگاه مخزن سـه جداره سـاخته شـده از ورق اسـتیل با کلیه متعلقات منصوبه به همراه الکتروگیربکس نشانشـگر و متعلقات با شـماره سـریال ‪ GAM.5‬سـاخت شرکت ایران‪ ،‬شرکت دمیرچی‬ ‫‪ Damirchi‬به ظرفیت ‪ 2000‬لیتر ‪ -3‬یکدسـتگاه مخزن سـه جداره سـاخته شـده از ورق اسـتیل با کلیه متعلقات منصوبه به همراه الکتروگیربکس نشـانگر و متعلقات با شـماره سـریال ‪ GAM.8‬سـاخت ایران شـرکت‬ ‫دمیرچی ‪ Damirchi‬به ظرفیت ‪ 2000‬لیتر ‪ -4‬یکدستگاه مخزن سه جداره ساخته شده از ورق استیل با کلیه متعلقات منصوبه به همراه الکتروگیربکس نشانگر و متعلقات با شماره سریال ‪ GAM.9‬ساخت ایران‬ ‫شـرکت دمیرچی ‪ Damirchi‬به ظرفیت ‪ 2000‬لیتر ‪ -5‬یکدسـتگاه مخزن سـه جداره اسـتوانه ای با ورق اسـتیل ‪ 304‬در الیه خارجی به ضخامت ‪ 5/1‬میلیمتر و ورق اسـتیل ‪ 316‬الیه داخلی با ضخامت ‪ 4‬میلیمتر و‬ ‫حجم ‪ 2000‬لیتر به همراه گیج حرارت و الکتروگیربکس سـاخت کارخانه دمیرچی ‪ Damirchi‬ماشـین با قدرت ‪ 3‬کیلووات با سـریال نامبر ‪ -6 GA-8803.6‬مخزن سـه جداره اسـتوانه ای با ورق اسـتیل ‪ 304‬در الیه‬ ‫خارجی با ضخامت ‪ 5/1‬میلیمتر و ورق اسـتیل ‪ 316‬الیه داخلی با ضخامت ‪ 4‬میلیمتر و حجم ‪ 2000‬لیتر به همراه گیج حرارت و الکتروگیربکس سـاخت کارخانه ماشین سـازی ‪ Damirchi‬به قدرت سـه کیلووات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا سـریال نامبـر ‪ .GA-8807‬ردیف هـای ‪ 5‬و ‪ 6‬کـه قبلا توقیـف گردیـده بـود و طـی گـزارش مـورخ ‪ 1396/12/14‬ارزیابـی گردیـده اسـت و بـا توجـه بـه منقضـی شـدن مهلـت کارشناسـی مجـددا ارزیابـی گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـن جمـع ‪ 6‬دسـتگاه مخـزن (را کتـور) بـه شـرح فـوق قیمـت پایـه هـر دسـتگاه ‪ 800000000‬ریـال جمعـا بـه مبلـغ ‪ 4800000000‬ریـال معـادل چهارصد و هشـتاد میلیون تومان بـراورد و بـه حضورتان ایفـاد می گردد‪.‬‬ ‫پیوسـت صورتجلسـه تطبیقی در موقع بازدید در کارگاه تعاونی ‪ 3101‬سـیروان مزایده برای مورخ ‪ 1399/12/20‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام اباد غرب‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام نمایـد بـه ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلـغ ده درصد از بهای مزایده فی المجلـس از برنده مزایده به صورت نقـد دریافت و الباقی را حدا کثـر مدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیـع نمایـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معاملـه را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایـی از ده درصد مبلـغ تودیعی؛ مابقی به‬ ‫نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدید نمایند می توانـد ‪ 5‬روز قبل از مزایـده به اجرا مراجعه تا ترتیـب بازدید انها داده شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای‬ ‫تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫‪/1/324‬الف کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1399/09/20‬ملک متقاضی که در هیات موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به‬ ‫شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 827 :‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قریـه فر ج ابـاد بخش کالرسـتاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به محمدجعفر پورقادی نسـبت‬ ‫به ششـدانگ یک قطعه زمین با انباری به مسـاحت ‪ 114/30‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از محمدحسـین چاقوسـاز (نیکوکار) مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‪ ،‬اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪،‬‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‪ ،‬محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مورد قسـمتی از امال کـی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمـان به اطالع عموم می رسـاند و‬ ‫نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909722‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫ا گهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی شماره های (‪-81-1‬م‪ )99-‬و (‪-62-2‬م‪ )99-‬و (‪-79-1‬م‪ )99-‬و (‪-93‬م‪)99-‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضالب اسـتان کرمانشـاه درنظردارد پروژهای ابرسـانی خرید کاالی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی توسـط اشـخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شـده به اجرا بگذارد‪ .‬لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسـناد مناقصه از تاریخ درج‬ ‫نوبت دوم ا گهی به مدت ‪ 5‬روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن ‪ 0833-8254930‬تماس حاصل نمایند‪ .‬درضمن ا گهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت‬ ‫اب و فاضالب اسـتان موجود می باشـد‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬ ‫عملیات‬ ‫شهرستان‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫حداقل رتبه موردنیاز‬ ‫شماره مناقصه سامانه ستاد‬ ‫طرح‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪6360000000‬‬ ‫‪318000000‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪2099007008000234‬‬ ‫طرح‬ ‫‪10605620222‬‬ ‫‪530281011‬‬ ‫‪ 5‬اب‬ ‫‪2099007008000236‬‬ ‫طرح‬ ‫‪727649701‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪2099007008000237‬‬ ‫طرح‬ ‫پایه ‪ 5‬در رشته اب یا شرکت های خدماتی دارای‬ ‫زیرشاخه بهره برداری از تاسیسات و یا تعمیر و‬ ‫نگهداری بانضمام تاییدیه اخذ گواهی صالحیت‬ ‫بهره برداری از تاسیات اب صادره از شرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضالب کشور‬ ‫‪2099007008000235‬‬ ‫عنوان‬ ‫مناقصه‪/‬‬ ‫تجدید‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫احداث پمپاژ مدفون‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫ابرسانیمجتمعنوشیروان‪-‬‬ ‫وحدت‬ ‫اسالم اباد‪-‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫تکمیلمخزن‪5000‬مترمکعبی‬ ‫مسکنمهر‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪14552994023‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫وا گذاری فعالیت های خدمات‬ ‫پشتیبانی مربوط به نگهداری و‬ ‫رفع حوادث تاسیسات اب‬ ‫سرپل‬ ‫ذهاب‪-‬‬ ‫ثالث‬ ‫باباجانی‬ ‫‪39715482844‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای مجید اصیلی ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده‪ ،‬اعالم‬ ‫نمـوده اسـت کـه سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 180/5‬مترمربـع قطعـه ‪ 2‬تفکیکـی بـه‬ ‫شـماره ‪ 5597‬فرعـی از ‪ 170‬اصلـی مفـروز از پلا ک ‪ 5597‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقـع در اراضـی حـوزه ثبتـی شهرسـتان کـرج بـه شـماره چاپـی ‪ 108210‬مـورد‬ ‫ثبـت ‪ 627447‬صفحـه ‪ 409‬جلـد ‪ 1587‬مفقـود گردیـده و نامبـرده تقاضـای‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره‬ ‫یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت ا گهی می شـود‬ ‫تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا انجـام معاملـه‬ ‫نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ده روز‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت به این اداره تسـلیم‪ ،‬تا وفق‬ ‫مقـررات عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتراضـی‬ ‫واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نگـردد‪ ،‬سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی طبـق مقـررات بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الـف ‪/98/71134‬ف محمـد شـکری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک ناحیـه سـه کـرج‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫واحد‬ ‫‪1985774142‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013018468‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/28‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫خانـم طاهـره مرادی نورعلـی فرزنـد علـی نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 101/92‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 160‬فرعـی از‬ ‫‪ 29‬اصلـی واقـع در قریـه خطیـب کال بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای مجیـد‬ ‫یوسـفی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـادق تـا‬ ‫درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‪ ،‬اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل‬ ‫نگـردد‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19910146‬‬ ‫چمسـتان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013019952‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/11/08‬هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی چمسـتان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫سیدفخرالدین حسینی فرزند سیدمیران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 263/9‬مترمربـع کـه مقـدار ‪54‬سـیر مشـاع عرصـه‬ ‫وقـف می باشـد بـه شـماره پلا ک ‪ 69‬فرعـی از ‪ 35‬اصلـی واقـع در قریـه قلعه کتـی‬ ‫بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای سـیدرضی حسـینی مالـک رسـمی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به موجـب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصادق تا درصورتی که اشـخاص ذینفع‬ ‫بـه ارای اعلام شـده‪ ،‬اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نماید‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض‬ ‫در مهلـت قانونـی واصـل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19910145‬‬ ‫چمسـتان‬ ‫طرح‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬برابـر رای شـماره ‪139960310013018470‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/28‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای مهرعلـی جعفـری فرزنـد اصغـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا‬ ‫بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 266/50‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 275‬فرعـی از‬ ‫‪ 22‬اصلـی واقـع در قریـه دارکال بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای نـوروز گیالنـی‬ ‫مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصادق تا درصورتی که‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده‪ ،‬اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض‬ ‫بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامات ثبت موکول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19910141‬‬ ‫چمسـتان‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تولید ‪۹۰‬درصد فراورده های دامی به صورت سنتی‬ ‫رئیـس نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع‬ ‫طبیعـی اردبیـل گفـت‪۹۰« :‬درصـد تولیـدات‬ ‫دامـی اسـتان در مناطـق روسـتایی و به صـورت‬ ‫سـنتی انجـام می شـود و امـکان نـدارد کـه مـا بـا‬ ‫سـختگیری های بی مـورد بتوانیـم ایـن فراینـد‬ ‫را مکانیـزه کنیـم»‪ .‬شـهرام محمـدی اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬تمـام تلاش مـا بر این اسـت تا بـا همـکاری‬ ‫نهادها و دستگاه های دخیل در صدور مجوز برای سرمایه گذاران‪ ،‬تسهیلگری‬ ‫در ایـن فراینـد را به عنـوان اولویـت اصلـی مدنظـر قـرار دهیـم کـه در ایـن بـاب‬ ‫در یک سـال اخیر تحولـی عظیـم اتفـاق افتـاده اسـت»‪ .‬وی بـه تسهیل شـدن‬ ‫صـدور مجوزهـا و به نوعـی مقررات زدایـی در مناطـق مختلـف اسـتان بـا هـدف‬ ‫ایجـاد رغبـت و انگیـزه بـرای سـرمایه گذاران خبـر داد و تصریـح کـرد‪« :‬از سـال ‪۹۷‬‬ ‫و براسـاس رویکرد نظام مهندسـی کشـاورزی صدور مجوزها و همچنین پروانه‬ ‫فعالیت در فرایند بروکراسی اداری به حداقل رسیده و تالشمان بر این بوده تا‬ ‫رضایت سرمایه گذاران و کارافرینان فراهم اید»‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی‬ ‫کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬در سـال گذشـته بیـش از‬ ‫کهـزار و ‪ ۶۰۰‬پروانـه بهر هبـرداری محصـوالت کشـاورزی صـادر شـده کـه در‬ ‫ی ‬ ‫پایش ‪۵۰‬درصدی این مجوزهای صادر شـده به این نتیجه رسـیدیم که بخش‬ ‫عظیمی از فرایند غیرضروری اداری حذف و به نوعی به کاهش هزینه ها کمک‬ ‫کنیم»‪.‬رئیسسازماننظام مهندسی کشاورزیومنابعطبیعیاستاناردبیل‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بعـد از صـدور پروانـه‪ ،‬ازطریـق فرمانداری هـا اسـتعالم و همچنین‬ ‫مراحل اخذ مجوزهای قانونی به انجام رسیده و در کنار ان با راه اندازی سامانه‬ ‫صـدور مجوزهـا از مراجعـات حضـوری کاسـته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دوگانه سوزشدن‪ 1500‬خودرو تا اخر بهمن ‪99‬‬ ‫کهـزار و ‪ 500‬دسـتگاه خـودروی عمومـی در منطقـه اردبیـل‬ ‫نزدیـک بـه ی ‬ ‫دوگانه سوز شدند‪ .‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اردبیل‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای اجـرای طـرح رایـگان دوگانه سـوز کردن خودروهای عمومی تا‬ ‫کهـزار و ‪ 500‬دسـتگاه خـودرو‬ ‫اخـر بهمن مـاه سـال جـاری‪ ،‬نزدیـک بـه تعـداد ی ‬ ‫به صـورت رایـگان دوگانه سـوز شـدند و اجـرای طـرح یادشـده در سـطح منطقه‬ ‫همچنان ادامه دارد»‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی اردبیل؛ سید حجت مدنی پیرامون اجرای طرح رایگان دوگانه سوزکردن‬ ‫خودروهـای عمومـی بیـان کـرد‪« :‬از ابتدای اجـرای این طرح تا پایان بهمن ماه‬ ‫سال جاری نزدیک به یک هزار و ‪ 500‬دستگاه خودرو عمومی (تاکسی‪ ،‬وانت و‬ ‫نیسان بار‪ ،‬تاکسی ون و کامیونت بنزین سوز) با نصب مخزن در سطح استان‬ ‫دوگانه سـوز شـدند»‪ .‬مدیـر منطقـه اردبیـل درادامـه تا کیـد کـرد‪« :‬دارنـدگان‬ ‫خودروهـای عمومـی جهـت اسـتفاده از ایـن تسـهیالت رایـگان هرچ هسـریع تر‬ ‫در سـامانه اطالعـات جامـع خودروهـای دوگانه سـوز بـه ادرس اینترنتـی‬ ‫یسـت کـه زودتـر‬ ‫‪ GCR.niopdc.ir‬مراجعـه و ثبت نـام کننـد و اولویـت بـا کسان ‬ ‫ثبت نـام خـود را انجـام دهنـد»‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان تشریح کرد؛‬ ‫شرایط نامناسب نگهداری و فراوری محصوالت کشاورزی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معـادن و کشـاورزی‬ ‫اسـتان اردبیـل از شـرایط نامناسـب نگهـداری و‬ ‫فـراوری محصـوالت کشـاورزی در اردبیـل خبـر‬ ‫داد‪ .‬حسـین پیرمـوذن اظهـار کـرد‪« :‬ارز چهارهـزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬تومانـی نه تنهـا بـه تولیـد‪ ،‬صنعـت و صـادرات‬ ‫لطمه وارد کرده؛ بلکه بدترین شکل توزیع امکانات‬ ‫و منابـع را در کشـور به وجـود اورده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بـا انتقـاد از شـرایط نامناسـب توزیـع ارز چهارهـزار و ‪ ۲۰۰‬تومانـی بـرای واردات‬ ‫کاالی اساسـی تصریـح کـرد‪« :‬نه تنهـا ارز چهارهـزار و ‪ ۲۰۰‬تومانـی مشـکلی از‬ ‫اقتصـاد کشـور را رفـع نکـرده؛ بلکه زمینـه رانـت و سوءاسـتفاده را به وجـود اورده‬ ‫و بهتـر اسـت مجلـس به جـای ارز چهارهـزار و ‪ ۲۰۰‬تومانـی در بودجـه سـال اینده‬ ‫یارانه هـای ویـژه بـرای تولیـد‪ ،‬صنعـت و کشـاورزی درنظـر بگیـرد»‪ .‬رئیـس اتـاق‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معـادن و کشـاورزی اسـتان اردبیـل بابیان اینکـه عمـده‬ ‫تولیـدات سـیب زمینی در اسـتان اردبیـل به دلیـل شـرایط نامناسـب انبارهـای‬ ‫استاندارد با کمترین قیمت به فروش می رسد‪ ،‬گفت‪« :‬یک شرایط نامناسبی‬ ‫را در نگهـداری و فـراوری محصـوالت کشـاورزی در اسـتان شـاهد هسـتیم؛‬ ‫یکـه عمـده تولیـدات سـیب زمینی و محصـوالت باغـی در اسـتان در‬ ‫به طور ‬ ‫مکان های غیراستاندارد نگهداری می شود»‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود خاطرنشـان کرد‪« :‬کشـاورزان ما حتی توان کسـب درامد هزینه کرد و اولیه‬ ‫خـود را از ِق َبـل فـروش ایـن محصـوالت به دسـت نمی اورنـد و مـا بـا یـک حرکـت‬ ‫نامناسب در واسطه گری ها و دال ل بازی ها روبه رو هستیم که به معنای واقعی‬ ‫توان تولید اسـتان را مخدوش و زیر سـوال برده اسـت»‪ .‬پیرموذن بابیان اینکه‬ ‫در هشت سـال دولـت تدبیـر و امیـد چنـدان تسـهیالت بـا بهـره کـم بـرای‬ ‫سرمایه گذاران صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخت نشده است‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬دو‬ ‫یسـت‬ ‫سـه صنعـت زنـده و پویـا در این بخش مربوط به حیات دولت های قبل ‬ ‫که به نظر می رسد با پرداخت تسهیالت کم بهره زمینه فعالیت این واحدها در‬ ‫گذشته به وجود امده ولی در شرایط کنونی فضا و بستر این کار مهیا نیست»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افتتاح پروژه اب رسانی به ‪ ۱۳‬روستا‬ ‫در قالب «هر هفته الف‪-‬ب ایران»‬ ‫مدیرعامـل ابفـا اسـتان ایلام گفـت‪« :‬پـروژه اب رسـانی بـه ‪ ۱۳‬روسـتا اسـتان در‬ ‫قالـب هـر هفته الـف‪-‬ب ایران ازطریـق ویدئوکنفرانس باحضور اردکانیـان؛ وزیر‬ ‫نیـرو افتتاح شـد»‪ .‬نوراهلل تیمـوری افزود‪« :‬برای بهر هبـرداری این پروژه اعتباری‬ ‫غبـر ‪۱۰۳‬میلیـارد و ‪۱۱۸‬میلیون ریـال هزینـه شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بال ‬ ‫«با اجرای این طرح بیش از هفت هزارنفر از روسـتاییان در اسـتان از اب شـرب‬ ‫پایـدار برخـوردار می شـوند»‪ .‬تیمـوری اطالعـات فنـی ایـن پروژه هـا را شـامل؛‬ ‫بهسازی سه دهنه چشمه‪ ،‬احداث مخازنی به حجم‪ ۱۰۸۰‬مترمکعب‪ ،‬احداث‬ ‫ایسـتگاه های پمپـاژ بـه ظرفیـت نه لیتر بر ثانیـه‪ ،‬اجـرای لوله گـذاری خطـوط‬ ‫انتقـال به طـول ‪ ۹۰۵۰‬متـر‪ ،‬اصلاح و توسـعه شـبکه توزیـع به طـول ‪ ۲۲٫۵۵۲‬متـر‬ ‫و نیرورسـانی به طـول ‪ ۳۰۰‬متـر دانسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬ایـن پروژه هـا در‬ ‫شهرسـتان های چـوار‪ ،‬ملکشـاهی‪ ،‬دره شـهر‪ ،‬سـیروان‪ ،‬هلیلان و ابدانـان قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه اعتبـارات ایـن پروژه هـا از محـل اعتبـارات صنـدوق‬ ‫توسعه ملی ست‪ ،‬گفت‪« :‬برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر ‪۱۰۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۱۸‬میلیون ریـال هزینـه شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل ابفـا ایلام گفـت‪« :‬عواملـی‬ ‫مانند پرا کندگی روستاها و صعب العبور بودن مسیرهای ارتباطی‪ ،‬تامین پایدار‬ ‫اب شرب روستاییان را با چالش مواجه می کند که با تالش صنعتگران ابفا در‬ ‫اسـتان سـعی بـر غلبـه بـر این گونه مشـکالت شـده تـا روسـتاییان در هر نقطـه از‬ ‫اسـتان دسترسـی پایدار به اب شـرب سـالم و بهداشـتی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫صدور یک هزار پروانه رایگان‬ ‫برای متقاضیان مسکن محرومان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسلامی ایالم گفت‪« :‬با همکاری بنیاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی‪ ،‬شـهرداری ها و دهیاری ها یک هزار و ‪ ۶۶۸‬پروانه رایگان برای‬ ‫متقاضیان مسـکن محرومان در اسـتان صادر شده است»‪ .‬حبیب اهلل محبی‬ ‫دردست اجراسـت‬ ‫افـزود‪« :‬دوهـزار واحـد بـرای مسـکن محرومـان ایـن اسـتان‬ ‫ِ‬ ‫کـه ‪۱۰۰‬میلیاردتومـان بـرای احـداث ایـن واحدهـا تخصیـص یافتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بـرای سـاخت مسـکن محرومـان ‪۵۰‬میلیون تومان تسـهیالت‬ ‫ارزان قیمت به هر فرد در روستاها و شهرهای زیر ‪۲۵‬هزارنفر درنظر گرفته شد»‪.‬‬ ‫محبی ادامه داد‪« :‬از مجموع ساخت دوهزار واحد مسکن محرومان‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۴‬متقاضـی عـادی جامعـه هـدف بنیـاد مسـکن‪۳۰۵ ،‬نفـر معرفی شـده‬ ‫کمیتـه امـداد(ره) و همچنیـن ‪ ۱۳۲‬متقاضـی نیـز ازسـوی سـازمان بهزیسـتی‬ ‫استان معرفی شده است»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬همچنین از مجموع دوهزار واحد‬ ‫کهـزار و ‪ ۴۱۱‬واحـد بـه مرحله انعقاد قـرارداد با بانک های‬ ‫مسـکن محرومـان‪ ،‬ی ‬ ‫کهـزار و‬ ‫عامـل رسـیده و امـاده پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ی ‬ ‫‪۸۵‬واحـد مسـکن محرومـان عملیـات دیوارچینـی و ‪ ۷۳۳‬واحـد نیـز عملیـات‬ ‫اجـرای سـقف انجـام شـده‪ ،‬افـزود‪ ۱۳۶« :‬واحـد نیـز در مرحلـه پایـان کار و امـاده‬ ‫تحویل به متقاضیان است»‪ .‬وی افزود‪« :‬کل اعتبار مصوب شده برای ساخت‬ ‫دوهـزار واحـد مسـکن محرومیـن ‪۱۰۰‬میلیاردتومـان بـوده کـه ‪۷۶‬میلیاردتومان‬ ‫قـرارداد بـا بانک هـای عامـل منعقد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران بیان کرد؛‬ ‫در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد؛‬ ‫جانمایی و احیای دروازه های قدیم شهر کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان‪،‬‬ ‫باحضور رئیس و سـایر اعضای شـورا و معاون‬ ‫مالـی و اقتصـادی شـهردار کرمـان‪ ،‬در سـالن‬ ‫«سادات» شهرداری کرمان برگزار شد‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان دراین نشسـت‬ ‫گفـت‪« :‬از شـهردار کرمـان و همـه همـکاران‬ ‫وی بـرای خریـد ‪ 20‬دسـتگاه اتوبـوس جدیـد‬ ‫و تقویـت نـاوگان حمل ونقـل عمومـی تشـکر‬ ‫می کنـم»‪ .‬محمـد فرشـاد‪ ،‬بـا تبریـک اعیـاد‬ ‫مـاه رجـب و والدت امیرالمومینیـن علـی(ع)‬ ‫افـزود‪« :‬امیـدوارم در فرصـت باقی مانـده از‬ ‫ایـن دوره‪ ،‬مابقـی برنامه هـای خـوب دیگـری‬ ‫کـه شـورا و شـهرداری بـرای شـهر تدویـن‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بـه سـرانجام برسـد و اجـرا شـود»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شهر کرمان بااشاره به‬ ‫ضـرورت قدرشناسـی از خانواده هـای شـهدا‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس پیشـنهاد کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانـوان شـورا و شـورای‬ ‫مشـورتی جوانان شـورای شـهر‪ ،‬امـروز به پاس‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره و مقـام ارزشـمند‬ ‫بانـوان شـهیده اسـتان کرمـان‪ ،‬لـوح تقدیری‬ ‫بـه خانواده هـای برخـی از ایـن شـهیدان‬ ‫اعطاء می شـود»‪.‬درادامه‪ ،‬رئیس کمیسـیون‬ ‫گردشـگری و اصنـاف شـورا بابیان اینکـه‬ ‫شـهرداری کرمـان کار مطلوبـی درخصـوص‬ ‫احیای بافت تاریخی و اثار تاریخی که بخشی‬ ‫از ان هـا از بیـن رفتـه‪ ،‬انجـام داده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از ایـن اثـار‪ ،‬شـش دروازه اطـراف‬ ‫شـهر اسـت کـه کرمـان نیـز در گذشـته به نـام‬ ‫(شـهر شـش دروازه) مشـهور بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید محمدرضـا معیـن زاده میرحسـینی‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه برخـی از گردشـگران کـه بـه‬ ‫کرمـان وارد می شـوند‪ ،‬براسـاس انچـه در‬ ‫کتـب تاریخـی و اسـناد خوانده انـد‪ ،‬به دنبـال‬ ‫همین شش دروازه شهر هستند‪ ،‬گفت‪« :‬اما‬ ‫متاسـفانه هیـچ اثـری از ان هـا باقـی نمانـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬خوشـبختانه شـهرداری‬ ‫کرمان با انتخاب یک مشـاور‪ ،‬براسـاس کتب‬ ‫و اسناد رسمی و تحقیق میدانی‪ ،‬احیای این‬ ‫شـش دروازه را در دسـتورکار قرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسـیون گردشـگری و اصناف شـورا‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ب هجـز دروازه «سـلطانی»‪ ،‬محـل‬ ‫پنج دروازه دیگر به اجماع ارا‪ ،‬مشخص شده‬ ‫اسـت»‪ .‬معیـن زاده میرحسـینی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬گـزارش ارائه شـده از جانمای ِـی ایـن پنـج‬ ‫دروازه‪ ،‬بعـد از بازدیـد اعضـای کمیسـیون‬ ‫گردشـگری و اصنـاف شـورا به همـراه دکتـر‬ ‫ارجمنـد؛ رئیـس کمیسـیون معمـاری و‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬در کمیسـیون گردشـگری و‬ ‫اصنـاف شـورا به تصویـب رسـید‪ ،‬اما مقرر شـد‬ ‫طـرح نهایـی و نحـوه ارائه طـرح ایـن دروازه ها‬ ‫بـرای تصویـب بـه کمیسـیون ارائـه شـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬دروازه «ریگ ابـاد»‪ ،‬نخسـتین‬ ‫یسـت کـه بـرای اجـرا درنظـر گرفتـه‬ ‫دروازه ا ‬ ‫شـده اسـت؛ چرا که در مجاورت بازار و میدان‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫«قلعه محمـود» کـه درحـال بازساز ‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫گردشـگری و اصنـاف شـورا‪ ،‬بـر تکمیـل پـروژه‬ ‫میـدان «شـهدا» (مشـتاق) نیـز تا کیـد کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس پیشـنهاد دوتـن از اعضـای‬ ‫شورا در این کمیسیون‪ ،‬باید هرچه زودتر این‬ ‫پـروژه تعیین تکلیـف شـود»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان نیـز درخصـوص پـروژه‬ ‫میـدان «شـهدا» گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫بـاالی ‪90‬درصـد از کار میـدان «شـهدا» انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬بایـد تـا پایـان ایـن دوره هـر کاری کـه‬ ‫بـرای رفـع بالتکلیفـی و تکمیـل ایـن پـروژه‬ ‫نیـاز اسـت‪ ،‬با نظـر کارشناسـان انجام شـود»‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬منصـور ایرانمنـش‪ ،‬یکـی از اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫نزدیک شـدن بـه ایـام نـوروز‪ ،‬بـر عـدم صـدور‬ ‫مجـوز حفـاری توسـط شـهرداری تا کیـد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن باتا کیدبـر سـاخت پارکینـگ‬ ‫طبقاتـی در چهارراه «سـمیه» گفـت‪« :‬در این‬ ‫محـدوده‪ ،‬به دلیـل وجـود سـاختمان های‬ ‫متعـدد پزشـکان‪ ،‬خودروهـای زیـادی در‬ ‫کوچه هـای ابتدایـی خیابـان «جهـاد» پـارک‬ ‫می کننـد کـه موجـب نارضایتـی سـا کنان‬ ‫ایـن محـدوده شـده اسـت»‪ .‬ایرانمنـش‬ ‫افـزود‪« :‬ا گرچـه شـهرداری در ایـن محـدوده‬ ‫چندقطعه زمین خریداری و یکی دو پارکینگ‬ ‫مسطح احداث کرد‪ ،‬اما کفاف این منطقه را‬ ‫نمی دهد؛ بنابراین‪ ،‬از شهرداری می خواهیم‬ ‫هرچه زودتـر نسـبت بـه سـاخت پارکینـگ‬ ‫طبقاتـی دراین منطقـه اقـدام کنـد یـا ا گـر‬ ‫اقدامـی شـده‪ ،‬اطالع رسـانی شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون برنامـه‪ ،‬بودجـه و منابـع‬ ‫پایدار شـورا نیز گفت‪« :‬با پیشـنهاد شهرداری‬ ‫درخصـوص پرداخـت هزینـه صـدور پروانـه‬ ‫سـاخت یک بـاب گرم خانـه در ابتـدای جـاده‬ ‫ماهـان‪ ،‬بـه مسـاحت ‪500‬مترمربـع‪ ،‬در ملـک‬ ‫اقـای «صفـری»‪ ،‬به صـورت مشـارکتی بـا‬ ‫بنیـاد خیریـه بناهـای مانـدگار شـهرداری‪،‬‬ ‫پـس از تعیین تکلیـف در کمیسـیون مـاده ‪5‬‬ ‫موافقـت شـد کـه درصـورت موافقـت اعضـای‬ ‫شـورا‪ ،‬به تصویب خواهد رسـید»‪ .‬درادامه‪ ،‬با‬ ‫موافقت تمام اعضای شـورای شـهر‪ ،‬سـاخت‬ ‫گرم خانه به تصویب رسید‪.‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانـوان شـورا هـم بـا تقدیـر‬ ‫از رئیـس شـورا‪ ،‬نماینـده شـورای مشـورتی‬ ‫جوانـان و روابط عمومـی شـورا به دلیـل تقدیر‬ ‫از خانواده های بانوان شـهیده اسـتان گفت‪:‬‬ ‫«بانـوان در عرصه هـای مختلف نقش مهمی‬ ‫برعهـده دارنـد و در حـوزه شـهادت‪ ،‬ایثـار و‬ ‫حفـظ ارزش هـای نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی نیـز برگ هـای زرینـی بـه تاریـخ‬ ‫افزوده انـد»‪ .‬زهـرا لـری بـه مـوارد مطر ح شـده‬ ‫در کمیسیون متبوع خود اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«سمپوزیوم مجسمه سازی که شهرداری در‬ ‫دوره های قبل برگزار کرده‪ ،‬به عنوان یک الگو‬ ‫دراین زمینـه در سـطح کشـور مطـرح اسـت‬ ‫و ا گرچـه در سـایر اسـتان ها نیـز سـمپوزیوم‬ ‫برگـزار شـده‪ ،‬امـا به خاطـر کیفیـت و سـطح‬ ‫برگـزاری‪ ،‬سـمپوزیوم کرمـان همچنـان در‬ ‫کشـور زبانـزد اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه قـرار‬ ‫اسـت سـمپوزیوم مجسمه سـازی دیگـری در‬ ‫فروردین ماه ‪ 1400‬برگزار شود‪ ،‬گفت‪« :‬با اعالم‬ ‫فراخـوان‪ ،‬در مرحلـه اول ‪ 110‬هنرمنـد ‪ 240‬اثـر‬ ‫ارسـال کرده انـد کـه از این تعـداد‪ 13 ،‬هنرمنـد‬ ‫کـه یک نفـر ان هـا از کشـور ایتالیاسـت‪ ،‬در ایـن‬ ‫سـمپوزیوم شـرکت خواهـد کـرد»‪ .‬رئیـس‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬هنـری و بانـوان شـورا‬ ‫ادامـه داد‪« :‬قیمـت یـک اثـر از مجسـمه های‬ ‫دوره قبلـی‪ ،‬حتـی تـا یک میلیاردتومـان‬ ‫هـم رسـیده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬ایـن اقـدام‬ ‫می توانـد عالوه بـر ارزش معنـوی‪ ،‬در حـوزه‬ ‫مالـی هـم بـرای شـهرداری مفیـد باشـد»‪.‬‬ ‫لـری بابیان اینکـه پیشـنهاد یـک بخـش ویژه‬ ‫جهـت سـاخت یادمانـی از سـردار دل هـا‪ ،‬در‬ ‫ایـن سـمپوزیوم داده شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«امیدواریـم ایـن سـمپوزیوم باعـث ارتقـای‬ ‫جایـگاه شـهر و اسـتان کرمـان دراین زمینـه‬ ‫شـود»‪ .‬وی‪ ،‬بـه درخواسـت شـهرداری‬ ‫کرمـان بـرای خواهرخواندگـی بـا شـهر «غزیـان‬ ‫امتـان» ترکیـه نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـهر به خصـوص در صنایع دسـتی مثـل‬ ‫مـس یـا محصوالتـی مثـل پسـته و وجـود‬ ‫مـوزه دفـاع‪ ،‬تشـابهاتی بـا شـهر کرمـان دارد‬ ‫و جمعیـت ان کمتـر از دومیلیون نفـر اسـت؛‬ ‫ضمن اینکـه ازلحـاظ تاریخـی و فرهنگی نیز با‬ ‫شـهر کرمـان قرابـت دارد»‪ .‬فتـح اهلل مویـدی؛‬ ‫رئیس کمیسـیون حقوقی و نظارت شـورا نیز‬ ‫بـا انتقـاد از جمـع اوری نمـاد «بـاغ شـاهزاده»‪،‬‬ ‫در ضلع شرقی پارک «شهید مطهری» گفت‪:‬‬ ‫«شـهرداری بایـد دلیـل ایـن کار را بیـان کنـد؛‬ ‫چرا کـه عالوه بـر صـرف هزینه بـرای این سـازه‪،‬‬ ‫مـورد اسـتقبال گردشـگران نیـز بـود»‪ .‬فرشـاد؛‬ ‫رئیـس شـورا هـم دراین خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫«شـهرداری بایـد درخصـوص جمـع اوری‬ ‫ایـن نمـاد توضیـح دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر‬ ‫ایـن نمـاد بـه بهسـازی نیـاز داشـت‪ ،‬بایـد‬ ‫بهسـازی می شـد»‪ .‬رضـا دادگرپـور؛ معـاون‬ ‫مالی و اقتصادی شـهردار و جانشـین شـهردار‬ ‫دراین نشسـت نیـز در پاسـخ به این انتقـادات‬ ‫گفـت‪« :‬نمـاد یادشـده به صـورت موقـت اجـرا‬ ‫شـده بـود و چـون فرسـوده بـود و مشـکالتی‬ ‫داشـت‪ ،‬جمـع اوری شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬قـرار‬ ‫اسـت به جـای ایـن نمـاد‪ ،‬یـک طـرح فاخـر و‬ ‫اصولـی در ایـن مـکان اجـرا شـود»‪ .‬معیـن زاده‬ ‫میرحسـینی؛ رئیـس کمیسـیون گردشـگری‬ ‫و اصنـاف شـورا نیـز گفـت‪« :‬گاهـی المان هـای‬ ‫شـهری بـرای مـردم خسـته کننده می شـوند؛‬ ‫ضمن اینکـه بایـد در جلسـه دیگری سـخنان‬ ‫و دالیـل شـهردار را نیـز دراین خصـوص‬ ‫بشـنویم»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ دراین نشسـت‪،‬‬ ‫از هشـت خانواده از بانوان شـهیده استان‪ ،‬با‬ ‫اهـدای لـوح‪ ،‬تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫استاندار فارس بیان کرد؛‬ ‫اهدای «هنرکارت»؛ نشانه اهتمام دولت به هنرمندان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس باتا کیدبراینکـه دولـت تمـام‬ ‫تلاش خـود را بـرای جبـران ضـرر و زیان هـای‬ ‫وارده بـه هنرمنـدان انجـام داده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬از خدماتـی کـه دولـت بـه ان اهتمـام‬ ‫ویـژه ورزیـد‪ ،‬اهـدای هنـر کارت بـوده کـه بـا‬ ‫غبـر ‪۲۴‬میلیاردریـال پیش بینـی‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬عنایـت اهلل رحیمـی در ائیـن‬ ‫اهـدای نمادیـن هنـرکارت بـه هنرمنـدان‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬توجـه بـه مقولـه هنـر در صـور‬ ‫مختلـف از ضروریـات هـر جامعـه اسـت؛‬ ‫به ویـژه در اسـتان فـارس و شـهر شـیراز کـه‬ ‫در سـطح ملـی و بین المللـی بـه داشـتن‬ ‫هنـر زبانـزد اسـت»‪ .‬وی ابـراز داشـت‪« :‬زبـان‬ ‫هنـر زبانـی اثرگـذار و مانـدگار اسـت و وجـود‬ ‫مفاخـر وابسـته بـه هنـر اسـت کـه موجـب‬ ‫غنـای روح و روان انسـان اسـت و امیدواریـم‬ ‫هنرمنـدان در ایـن دوران نشـاط بخش‬ ‫باشـند؛ چرا کـه باتوج هبـه معضلات جامعـه‬ ‫بـه هنـر نیـاز داریـم»‪ .‬رحیمـی بااشـاره به اینکه‬ ‫بایـد بـه فرصت هـای شـیوع کرونـا هم زمـان‬ ‫بـا تهدیدها نگریسـت‪ ،‬ابـراز داشـت‪« :‬به علت‬ ‫همه گیـری بیمـاری تجمعـات و فعالیت هـا‬ ‫کاهـش یافـت و درنتیجـه هنرمنـدان کـه‬ ‫فعالیت هـای انـان بـه اجتماعـات وابسـته‬ ‫بـود‪ ،‬دچـار اسـیب های فـراوان شـدند»‪ .‬وی‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬حـوزه گردشـگری و فرهنگـی‬ ‫و هنـری از بخش هایـی بوده انـد کـه طـی‬ ‫یک سال گذشـته بیشـترین اسـیب را از ایـن‬ ‫بحـران جهانـی متحمـل شـدند»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس درزمینـه حمایت هـای صورت گرفتـه‬ ‫از هنرمنـدان بـه کمک هـای معیشـتی‬ ‫مـوردی بـه ‪۳۰۲‬نفـر‪ ،‬پرداخـت حـق بیمـه‬ ‫سـه ماه اول سـال جـاری بـرای ‪۱۱۶۵‬نفـر‪،‬‬ ‫کمـک بـه ‪ ۳۵‬گـروه نمایشـی و دیگـر کمک هـا‬ ‫بـرای درمـان بیمـاران اشـاره کـرد‪ .‬رحیمـی‬ ‫افـزود‪« :‬تسـهیالت سـامانه کارا تا کنـون بـه‬ ‫‪۱۳۴۲‬نفـر و بـا اعتبـار ‪۱۹۴‬میلیاردریـال و نیـز‬ ‫تسـهیالت کارافرینـی تحفـه بـه ‪۳۷۵‬نفـر بـا‬ ‫اعتبـار ‪۷۴‬هـزار و ‪۳۰۰‬میلیـون‪ ،‬ارائـه شـده‬ ‫نبـر ایـن‪،‬‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬افزو ‬ ‫تا کنـون ‪ ۶۳‬مجـوز مشـاغل خانگـی مسـتقل‬ ‫به میـزان ‪۲۳۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬مشـاغل خانگی‬ ‫ُ‬ ‫پشتیبان به تعداد نه مورد با مبلغ تسهیالت‬ ‫‪۴۰۰۰‬میلیون ریـال پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس همچنیـن گفـت‪« :‬تمـام‬ ‫ّ‬ ‫ایـن حمایت هـا به مثابـه مسـکن اسـت و نـه‬ ‫درمـان؛ اما در وضعیتی که تهدیدی عمومی‬ ‫پیـش امـده اسـت‪ ،‬تلاش بـر کاهـش فشـار‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فـارس نیـز‬ ‫در این ائیـن نمادیـن عنـوان کـرد‪« :‬از ‪۱۶۶۰‬‬ ‫هنـرکارت ثبت شـده تا کنـون ‪ ۶۳۰‬عنـوان بـه‬ ‫هنرمنـدان و اصحـاب رسـانه تقدیـم شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬صابـر سـهرابی بابیان اینکـه با شـیوع‬ ‫کرونـا هنرمندان‪ ،‬خبرنـگاران و روزنامه نگاران‬ ‫متحمـل خسـارت های جبران ناپذیـری در‬ ‫حـوزه هنرهـای نمایشـی‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬سـینما‬ ‫شـده اند‪ ،‬گفـت‪« :‬همه گیـری ایـن بیمـاری‬ ‫تمـام برنامه هـای فرهنگـی و هنـری اسـتان را‬ ‫تحت تاثیـر قـرار داد و بسـیاری را بـه تعطیلـی‬ ‫کشاند»‪ .‬دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس‬ ‫افـزود‪« :‬از همیـن رو‪ ،‬وزیـر فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی از نخسـتین روزهـای بحـران‪ ،‬بارهـا‬ ‫در هیئـت دولـت و سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا‬ ‫بـر ضـرورت اعطـای کمک هـا بـه هنرمنـدان‬ ‫تا کیـد کـرده اسـت؛ چرا کـه منبـع درامـد ایـن‬ ‫قشـر از بیـن رفـت و بخشـی از خسـارت ها‬ ‫هرچند اندک باید جبران می شـد»‪ .‬سـهرابی‬ ‫بااشـاره به اینکه هنرمنـدان و اصحـاب رسـانه‬ ‫فـارس در یک سال گذشـته در حوزه هـای‬ ‫مختلـف تولیـد محتـوا و اطالع رسـانی به جـد‬ ‫همـکاری کرده انـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬فـارس در‬ ‫رشـته های فرهنگـی و هنـری سـرامد اسـت‬ ‫و درمقایسـه با دیگـر اسـتان ها در جبـران‬ ‫خسـارات ویژه تر دیده شـده اسـت»‪ .‬سهرابی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بـا وجـود تدابیـر اندیشیده شـده‪،‬‬ ‫بخشـی از خسـارت ها جبران ناپذیـر اسـت؛‬ ‫به ویـژه در اموزشـگاه های ازاد هنـری‪،‬‬ ‫سـینماها‪ ،‬سـالن های نمایـش‪ ،‬تئاترهـای‬ ‫خیابانـی و حـوزه کتـاب»‪.‬‬ ‫سـهرابی دربـاره مزایـای هنـرکارت گفـت‪:‬‬ ‫«کمک هـای بالعـوض و تسـهیالت کم بهـره‬ ‫بـا بازپرداخـت پنج سـاله و تنفس شـش ماهه‬ ‫از ‪۱۰۰‬میلیون تا چندمیلیارد براساس براوردها‬ ‫تقدیـم جامعـه هنـری می شـود»‪ .‬وی عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬همچنیـن مبلـغ ‪۵۰‬میلیون ریـال‬ ‫بالعـوض بـه هنرمنـدان دارای درجه یـک‬ ‫هنـری و ‪۱۵‬میلیون ریـال بـه سـایر هنرمنـدان‬ ‫اهـداء می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه بخشـی‬ ‫از تسـهیالت یادشـده تـا قبـل از پایـان سـال‬ ‫پرداخـت می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن رونـد تـا‬ ‫پرداخـت بـه بنگاه هـای مختلـف تـداوم‬ ‫ن مراسـم نمادیـن چهـار‬ ‫می یابـد»‪ .‬در ایـ ‬ ‫هنـرکارت بـه هنرمنـدان رشـته های مختلـف‬ ‫اهـداء شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه اب‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان در مراسـم تقدیـر‬ ‫از برگزیـدگان جشـنواره خانـواده ابـی‪ ،‬پرسـش شـادابی‪،‬‬ ‫فیلـم کوتـاه اموزشـی و هنـروری کارکنـان گفـت‪« :‬اسـتفاده‬ ‫ی هنـری در فرهنگ سـازی مصـرف بهینـه‬ ‫از ظرفیت هـا ‬ ‫اب در جامعـه بسـیار موثـر اسـت و شـرکت ابفـا در سـال های‬ ‫اخیـر از ایـن ظرفیـت به خوبـی بهره منـد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫هاشـم امینـی در مراسـم رونمایـی از طـرح سـه شـنبه های‬ ‫ابـی‪ ،‬بسـته اموزشـی مدیریـت مصـرف و سـرود اختصاصـی‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان افـزود‪« :‬شـیوع ویـروس کرونـا و‬ ‫محدودیت هـای ایجـاد شـده‪ ،‬مانـع از ایـن نشـد کـه شـرکت‬ ‫ابفـا اسـتان اصفهـان موضوع فرهنگ سـازی مصرف صحیح‬ ‫اب در جامعـه را نادیـده بگیـرد و بـا اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫فضای مجازی و شـبکه های مجاز با همکاری دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط‪ ،‬اقـدام بـه فرهنگ سـازی مصـرف درسـت اب در‬ ‫بیـن مـردم کـرده اسـت»‪ .‬وی از همـکاری و تعامـل امـوزش‬ ‫و پـرورش و کانـون پـرورش و فکـری کـودکان ونوجوانـان در‬ ‫موضـوع فرهنگ سـازی مصـرف بهینـه اب قدردانـی کـرد‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬در سـال جـاری توانسـتیم بـا همـکاری و‬ ‫تعامـل امـوزش و پـرورش و کانـون پـرورش و فکـری کـودکان‬ ‫ونوجوانـان‪ ،‬جشـنواره خانـواده ابـی‪ ،‬فیلـم کوتـاه اموزشـی و‬ ‫پرسـش شـادابی را در فضای مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت‬ ‫شـبکه شـاد بـه خوبـی بهره منـد شـدیم»‪ .‬امینـی با اشـاره به‬ ‫وضعیـت منابـع اب اسـتان عنـوان کـرد‪« :‬با توج هبـه اقلیـم‬ ‫خشـک کشـور و اسـتان اصفهـان‪ ،‬فرهنگ سـازی مصـرف‬ ‫درسـت اب در جامعـه امـری ضروری سـت؛ چرا کـه با توج هبـه‬ ‫بارندگـی هـای محـدود در فصـل بـارش هم ا کنـون ذخیـره‬ ‫سـد زاینـده رود ‪ 199‬میلیون متر مکعـب اسـت»‪ .‬در ادامـه این‬ ‫مراسـم مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان‬ ‫اسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیـت هنـری‪ ،‬علمـی توانسـته در قالـب‬ ‫طر ح هـای مختلـف بسـتر فرهنـگ بهینـه اب را در جامعـه‬ ‫فراهـم کنـد»‪ .‬قلمکاریـان اعلام کـرد‪« :‬اب مایـه حیات اسـت‬ ‫و قـدر ایـن مـاده غیرقابـل جایگزیـن بایـد در جامعـه نهادینـه‬ ‫شـود کـه شـرکت ابفـا بـا همـکاری کانـون توانسـته در قالـب‬ ‫نقاشی‪ ،‬موسیقی‪ ،‬شعر و داستان‪ ،‬فیلم و ارزش اب را دربین‬ ‫کـودکان و نوجوانـان بـه درسـتی بیـان کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان اصفهـان‬ ‫بـا برخـورداری از مربیـان مجـرب در زمینه هـای گونا گـون‬ ‫فرهنگـی هنـری‪ ،‬ماننـد سـال های گذشـته امادگـی هر گونـه‬ ‫همـکاری را بـا شـرکت ابفـا پیرامـون فرهنگ سـازی مصـرف‬ ‫بهینـه اب دارد»‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر؛ افتخار استان تهران‬ ‫علیرضـا طاهری نسـب؛ مدیـر کل دفتـر امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری‬ ‫تهـران‪ ،‬ضمـن تبریـک میلاد امـام جـواد (ع) و حضـرت امیرالمومنیـن(ع)‬ ‫گفـت‪« :‬اقـای اسـتاد فـرج‪ ،‬افتخـار اسـتان تهـران و دائره المعـارف شـهرداران‬ ‫اسـتان تهـران اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی باقرشـهر؛ وی ضمـن تبریـک بـه شـورای اسلامی باقرشـهر در‬ ‫انتخـاب اقـای اسـتاد فـرج افـزود‪« :‬حضـور شـهردار بـا تجربـه و عضـو اتـاق‬ ‫فکـر اسـتانداری تهـران کـه همـواره از تجربیـات ارزنـده ایشـان در شـهرهای‬ ‫دیگـر بهره گیـری می شـود‪ ،‬نویدبخـش افزایـش رونـق پروژه هـای عمرانـی در‬ ‫باقرشـهر اسـت»‪ .‬ایشـان ادامـه داد‪« :‬شـهر‪ ،‬شـهرداری و شـورای شـهر‪ ،‬سـه‬ ‫رکـن اصلـی مدیریـت شـهری هسـتند و ثبـات در مدیریـت شـهری باقرشـهر‬ ‫یشـماری را در باقرشـهر پدیـدار سـاخته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫موفقیت هـای ب ‬ ‫«در مبحـث انتخـاب شـهرداران‪ ،‬دو پارامتـر‪ ،‬مورد نظـر اسـت کـه مدیریـت‬ ‫جهـادی و اخلاق محـوری از ارکان ان اسـت کـه اسـتاد فـرج‪ ،‬ضمن داشـتن‬ ‫ایـن دو ویژگـی‪ ،‬بـا تلاش مضاعـف همـواره از شـهرداران بسـبار خـوب و برتـر‬ ‫اسـتان بوده اسـت»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬باقرشـهر‪ ،‬کمترین چالش را در اسـتان‬ ‫تهـران داشـته اسـت کـه باعـث افتخـار اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی باقرشهر بیان کرد؛‬ ‫باقرشهر؛ نگین درخشان شهرستان ری‬ ‫رئیس شورای اسالمی باقرشهر در ایین‬ ‫گرامیداشـت بیسـت و چهارمین سالروز‬ ‫تاسـیس شـهرداری و تجلیـل از خیرین‬ ‫سـاخت مسـجد امیر المومنیـن(ع)‬ ‫گفـت‪« :‬باقرشـهر‪ ،‬نگیـن درخشـان‬ ‫شهرسـتان ری در سازندگی سـت»‪.‬‬ ‫ابوطالب بقرایی رئیس شورای اسالمی‬ ‫باقرشـهر گفـت‪« :‬سـعید اسـتادفرج‪،‬‬ ‫شهردار باقرشهر برای افتتاح پروژه های‬ ‫عمرانـی در طـول یک سـال گذشـته سـنگ تمـام گذاشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫وجـود پتانسـیل فـراوان در شـهرها متاسـفانه بـه علـت عـدم وجـود مدیریـت‬ ‫شهری واحد و کم بودن اختیارات شهرداران ‪ ،‬شاهد موازی کاری دستگاه ها‬ ‫هسـتیم که امیداسـت با تدابیر نمایندگان ملت در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫و دولـت‪ ،‬نسـبت بـه رفع این دغدغه اقدامات الزم صورت پذیـرد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬تجربیـات ارزنـده چندیـن دوره مدیریـت شـوراها‪ ،‬موجـب شـده تـا در‬ ‫تمـام زمینه هـا شـاهد تحـوالت شـگرفی در باقرشـهر باشـیم کـه ایـن اقدامات‬ ‫موجـب هویـت بخشـی شـهر شـده اسـت»‪ .‬وی ضمـن قدردانـی از زحمـات‬ ‫ناصری پـور؛ شـهردار سـابق باقرشـهر افـزود‪« :‬شـورای اسلامی دوره پنجـم در‬ ‫یـک تصمیـم جهـادی و بـا انتخـاب اسـتادفرج و بـا اسـتفاده از تجربیـات ایـن‬ ‫شهردار با تجربه‪ ،‬توانست طی یک فرایند یک ساله علی رغم منابع کم مالی‬ ‫و شـیوع ویـروس کرونـا ‪ ،‬نسـبت بـه تکمیـل و افتتـاح پنـج پـروژه بـزرگ عمرانی‬ ‫اقدام کند که این موضوع برای همگان و علی الخصوص شـهروندان‪ ،‬بسـیار‬ ‫حائز اهمیـت اسـت»‪.‬‬ ‫نظارت ‪ ۱۰‬تیم ویژه اتاق اصناف بر بازار شب عید‬ ‫لطـف اهلل سـتاره با اشـاره به نظـارت ویـژه بـر‬ ‫افزایـش نا گهانـی قیمت هـا گفـت‪ ۱۰« :‬تیـم‬ ‫بازرسـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری در دو‬ ‫نوبـت صبـح و عصـر بـر رونـد توزیـع و فـروش‬ ‫بـازار شـب عیـد نظـارت می کننـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«در یک سال گذشته به دلیل بروز و افزایش‬ ‫مشـکالت اقتصـادی قـدرت خریـد مـردم‬ ‫کاهـش یافتـه و از انجـا کـه قیمـت برخـی‬ ‫اجناس به صورت روزانه و توسط کارخانه روی کاال درج می شود؛ لذا صنوف‬ ‫دخالتی در افزایش قیمت ها ندارند»‪ .‬ستاره ادامه داد‪« :‬طرح ویژه نظارت بر‬ ‫بـازار از اول اسـفندماه اغـاز و تـا ‪ ۱۵‬فرودردین مـاه ‪ ۱۴۰۰‬ادامه دارد و در این راسـتا‬ ‫تعـداد ا کیـپ هـای بازرسـی افزایـش یافتـه و بـا هرگونـه تخلـف صنفـی برخـورد‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬سـتاره ادامـه داد‪« :‬خدمـت به مردم را وظیفـه خود می دانیم و‬ ‫امـار تشـکیل پرونده هـای صنوف متخلـف و معرفی انها به تعزیرات حکومتی‬ ‫کـه به مراتـب بیشـتر از دیگـر شهرستان ها سـت نشـان دهنده تلاش مضاعـف‬ ‫کارکنـان واحـد بازرسـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت روستای چهلقز در بخشداری خاوران‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت ایجاد شـده در خصـوص تغییـر کاربری هـای‬ ‫ایجاد شـده طـی سـالیان گذشـته در روسـتای چهلقـز بـا حضـور بخشـدار‬ ‫خـاوران و معـاون فرمانـدار ری برگـزار شـد‪ .‬در این جلسـه کـه شـعبانزاده؛‬ ‫بخشـدار خـاوران ‪ ،‬زینت بخـش؛ معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری ‪ ،‬مـرادی؛ رئیـس بنیـاد مسـکن شهرسـتان ری و جمعـی‬ ‫از مسـئولین حضـور داشـتند‪ ،‬در خصـوص مشـکالت ایجاد شـده شـده بـرای‬ ‫برخـی از اهالـی روسـتای چهلقـز در ارتبـاط بـا تغییـر کاربری هـای غیرمجـازی‬ ‫که طی سـالیان گذشـته در این روسـتا به قوع پیوسـته‪ ،‬بحث و گفت وگو شـد‪.‬‬ ‫مقـرر شـد؛ دهیـاری چهلقـز طـی یـک گـزارش جامـع‪ ،‬مشـکالت مذکـور را طی‬ ‫تو سـازهای‬ ‫روزهـای اینـده جهـت تصمیم گیـری بـه کمیتـه مقابلـه بـا ساخ ‬ ‫غیر مجـاز شهرسـتان ری ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی «دا»‬ ‫در روستای عماداور‬ ‫جشـنواره بومـی محلـی « دا « به مناسـبت میلاد امـام علـی (ع) در روسـتای‬ ‫عمـاد اور برگـزار شـد‪ .‬به مناسـب میلاد پـر خیـر و برکـت مـوالی متقیـان امـام‬ ‫علـی(ع) جشـنواره بومـی محلـی « دا » به همـت دهیـاری و شـورای اسلامی‬ ‫روسـتای عماداور و به پیشـنهاد و مشـارکت اداره ورزش و جوانان شهرسـتان‬ ‫ری هیئـت روسـتایی و بازی هـای بومـی محلـی شهرسـتان ری همـراه بـا‬ ‫ویژه برنامه هـای ایینـی ری در روسـتای عمـاداور بخـش مرکـزی شهرسـتان‬ ‫ری با رعایت پروتکل های بهداشـتی برگزار شـد‪ .‬برپایی نمایشـگاه کارافرینی‬ ‫و اقتصاد مقاومتی در حاشـیه این جشـنواره توسـط بانوان هنرمند روستای‬ ‫عمـاداور و سـایر روسـتاهای بخـش مرکـزی ری به منظـور ارائـه دسـتاوردها‬ ‫و هنرهـای دسـتی‪ ،‬بخشـی از ایـن نمایشـگاه بـود کـه بـا اسـتقبال حاضـران‬ ‫روبـه رو شـد‪ .‬امنـه شـب کوکا؛ بخشـدار مرکـزی ری برگـزاری ایـن جشـنواره را‬ ‫گامـی بـرای زنده کـردن سـنت های دیریـن دانسـت و گفـت‪« :‬در شـرایطی که‬ ‫به دلیل شـیوع کرونا‪ ،‬کودکان و نوجوانان بحث اموزش را در فضای مجازی‬ ‫دنبـال می کننـد و بازی هـای قومـی محلـی تحت الشـعاع قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬با‬ ‫اشاعه بازی های بومی محلی می توانیم فرهنگ مشارکت و کارهای گروهی‬ ‫را تقویـت کنیـم»‪ .‬انسـیه اسـماعیلی؛ دهیـار عمـاداور نیز هـدف از اجـرای این‬ ‫جشـنواره را ایجـاد شـور و نشـاط اجتماعـی در بیـن مـردم به ویـژه روسـتائیان‬ ‫عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬جشـنواره های فرهنگـی ورزشـی‪ ،‬علاوه بـر‬ ‫ایجاد شـادی و نشـاط در جامعه‪ ،‬سـبب زنده کردن سـنت ها و فرهنگ های‬ ‫گذشـته و انتقال ان ها به نسـل اینده می شـوند»‪ .‬در ادامه این جشـنواره که‬ ‫به نام" دا" یعنی مادر به طور سراسـری در شـهرها و روسـتاهای کشـور درحال‬ ‫برگزاری سـت‪ ،‬از مادر شـهید سـرلک؛ مدافع حرم تجلیل به عمل امد‪ .‬اجرای‬ ‫انواع موسـیقی و سـرودهای محلی‪ ،‬برگزاری مسـابقه و اهدای جوایز‪ ،‬اجرای‬ ‫حـرکات رزمـی و ورزشـی‪ ،‬بازی هـای بومـی‪ ،‬پخت انـواع اش و نان های محلی‬ ‫و پذیرایـی از حاضـران بـا غذاهـای محلـی از دیگـر برنامـه هـای ایـن جشـنواره‬ ‫بومـی محلـی بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫گلستان‬ ‫شنبه‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2186‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫مسابقه «سه شنبه های اینستا گرامی» مخابرات منطقه‬ ‫دومیـن مسـابقه «سه شـنبه های اینسـتا گرامی» مخابـرات منطقـه گلسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دومیـن مسـابقه سه شـنبه های اینسـتا گرامی هـم برگـزار و برنـده‬ ‫سه شـنبه ‪ 5‬اسـفند مشـخص شـد‪ .‬به گفتـه علی اصغـر زرگـر؛ رئیـس اداره‬ ‫روابط عمومـی مخابـرات منطقـه گلسـتان‪ ،‬ایـن مسـابقه کـه سه شـنبه هـر‬ ‫هفتـه در پیـج اینسـتا گرامی مخابـرات اسـتان بـه نشـانی ‪golestan_tci_iran‬‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬از محتوای بارگذاری شده سواالتی مطرح شده و به قیدقرعه‬ ‫به یک نفر از کسـانی که در مسـابقه شـرکت کرده و شـرایط طر ح شده در پست‬ ‫مسـابقه را رعایـت کردنـد جایـزه نقدی اهـداء می شـود‪ .‬وی ضمن توصیه به‬ ‫ دنبال کردن پیج اینسـتا گرامی مخابرات منطقه گلسـتان‪ ،‬از مطالب مفید و‬ ‫اخبـار بـه روز ایـن صفحه خبر داد و گفت‪« :‬به روزترین اخبار مخابرات اسـتان‬ ‫به همراه مطالب علمی و ارزنده برای اسـتفاده مخاطبان بارگذاری می شـود‬ ‫کـه دنبال کـردن ان ارزشـمند اسـت»‪.‬‬ ‫‪ ۳۱۰‬پایگاه جشن نیکوکاری؛‬ ‫اماده جمع اوری کمک های مردمی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی(ره) اسـتان گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬امسـال ‪ ۳۱۰‬پایـگاه امـاده‬ ‫دریافـت کمک هـای نقـدی و‬ ‫غیرنقـدی مـردم اسـتان گلسـتان‬ ‫در جشـن نیکـوکاری اسـت»‪.‬‬ ‫عیسـی بابایـی اظهـار کـرد‪« :‬مـردم‬ ‫سـخاوتمند گلستان با اغاز جشن‬ ‫نیکوکاری دراسـتانه سـال جدید با گل ریزان عاطفه و مهرورزی به اسـتقبال‬ ‫بهار می روند»‪ .‬بابایی افزود‪« :‬امسـال باتوجه به شـرایط ویژه ناشـی از شـیوع‬ ‫ویـروس منحـوس کرونـا‪ ،‬برگـزاری جشـن نیکـوکاری زودتـر از موعد سـال های‬ ‫قبـل و از اول اسـفندماه‪ ،‬باتا کیدبـر اسـتفاده از روش هـای الکترونیکـی اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬ولـی براسـاس سـنت هرسـاله ایـن نهـاد پایگاه هـای جمـع اوری‬ ‫کمک هـای مردمـی را مسـتقر در میدان هـای اصلـی شـهر هـم خواهنـد‬ ‫داشـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه امسـال ‪ ۳۱۰‬پایـگاه امـاده دریافـت کمک هـای‬ ‫نقـدی و غیرنقـدی مـردم اسـتان گلسـتان در جشـن نیکوکاری سـت‪ ،‬عنـوان‬ ‫کرد‪« :‬با شـروع جشـن نیکوکاری‪ ۳۰ ،‬پایگاه در سـطح شـهر و میدان ها اصلی‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۰‬مرکـز نیکـوکاری و تمامـی ادارات کمیتـه امـداد در سـطح اسـتان امـاده‬ ‫دریافت کمک های مردمی به نیازمندان در سراسر استان هستند»‪ .‬بابایی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬جشـن نیکـوکاری از جشـن های ملـی ب هشـمار مـی رود که‬ ‫هرسـاله در اسـتانه سـال نـو بـرای جمـع اوری کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی‬ ‫خیـران و اهـدای کمک هـا به نیازمندان واقعی و خانواده های تحت حمایت‬ ‫کمیتـه امـداد برگـزار می شـود تـا غـم نـداری از چهـره نیازمنـدان زدوده شـود»‪.‬‬ ‫بابایـی بااشـاره به اینکه مـردم گلسـتان در سـال گذشـته شـش میلیارد و‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون تومـان در جشـن نیکـوکاری کمـک کرده انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امسـال از‬ ‫‪ ۱۴‬اسـفند که اغاز هفته احسـان و نیکوکاری سـت با همت و مشـارکت مردم‬ ‫در میدان هـای اصلـی شـهر و ‪ ۱۵‬اسـفندماه در میعادگاه هـا و مصالهـای نمـاز‬ ‫جمعه‪ ،‬پایگاه های جشـن نیکوکاری برای جمع اوری کمک های مردمی به‬ ‫نیازمنـدان در اسـتانه سـال نـو برپـا می شـود»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان‬ ‫گلسـتان تصریـح کـرد‪« :‬هم اسـتانی های خیراندیـش می تواننـد کمک هـای‬ ‫نقـدی خـود را به صـورت الکترونیکـی ازطریـق انـی یـا ازطریـق شـماره های‬ ‫بانکـی ایـن نهـاد پرداخـت کننـد»‪.‬‬ ‫رسیدگی شهردار مشهد به حاشیه شهر‪ ،‬قابل تقدیر است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه‬ ‫مشـهد‪ ،‬بااشـاره به اقدامـات انجام شـده‬ ‫شـهرداری مشـهد در حاشـیه شـهر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫»پیگیری های شـهردار مشـهد در رسـیدگی‬ ‫بـه حاشـیه شـهر قابل تقدیـر اسـت و از‬ ‫ایـن بابـت تشـکر می کنـم»‪ .‬ایـت اهلل سـید‬ ‫احمـد علم الهـدی در مراسـم بهر هبـرداری‬ ‫رسـمی از بیـش از ‪ 5000‬هـزار پـروژه در حـوزه‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی و اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫سـاماندهی کال اسـماعیل اباد کـه باحضور‬ ‫فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقلاب‬ ‫اسلامی و شـهردار مشـهد برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«در حاشـیه شـهر سـه مسـئله فرهنگـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و محرومیت زدایـی بـرای مـا‪ ،‬بـرای‬ ‫ً‬ ‫مردم و مخصوصا خود مقام معظم رهبری‬ ‫دغدغه افریـن بـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه تـا بـه امـروز بعـد از چند سـال‬ ‫در حـل مشـکالت فرهنگـی و مشـکالت‬ ‫امنیتـی بـا فعالیت هـای سـپاه و سـایر‬ ‫ً‬ ‫نهادهـای مقـدس تقریبـا موفـق بوده ایم»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل علم الهـدی‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫ا کنـون بـه مسـئله محرومیت زدایـی در‬ ‫حاشـیه شـهر مشـهد به عنـوان اصـل سـوم‬ ‫توجـه داریـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫عزیزانمـان دراین حـوزه وارد فعالیـت‬ ‫شـده اند و امیدواریـم در فاصلـه نزدیکـی‬ ‫در ایـن مسـئله نیـز شـاهد موفقیت هـای‬ ‫بیشـتری باشـیم»‪ .‬نماینـده ولی فقیـه و‬ ‫امام جمعه مشـهد تصریح کرد‪« :‬از شـهردار‬ ‫مشـهد بسـیار تشـکر می کنـم؛ زیـرا ایشـان بر‬ ‫ایـن موضـوع از ابتـدا اصـرار داشـتند و مـن‬ ‫نیـز تا کیـد داشـتم کـه حاشـیه شـهر جـدا‬ ‫از شـهر نباشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬اخریـن‬ ‫نظـر مقـام معظـم رهبـری هـم همیـن بـود‬ ‫کـه کاری کنیـد کـه دیگـر حاشـیه ای بـرای‬ ‫شـهر نباشـد و حاشـیه بـه شـهر متصـل‬ ‫شـود و عزیـزان مـا در شـهرداری و شـورای‬ ‫شـهر در ایـن مـدت کـه مسـئولیت داشـتند‬ ‫در ایـن جهـت خیلـی تلاش کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬سـاماندهی کال اسـماعیل اباد نیـز‬ ‫کـه امـروز شـاهد اغـاز عملیـات اجرایـی ان‬ ‫هسـتیم درراسـتای همیـن هـدف بـوده‬ ‫اسـت کـه سـپاه امام رضـا(ع) نیـز در ان‬ ‫موفـق بوده انـد»‪.‬‬ ‫شهردار مشهد‪:‬‬ ‫دستاوردهای همکاری شهرداری و سپاه‬ ‫بی نظیر است‬ ‫بااشـاره به اینکه‪،‬‬ ‫مشـهد‬ ‫شـهردار‬ ‫دسـتاوردهای همـکاری شـهرداری و‬ ‫سـپاه بی نظیراسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اتفاقـی کـه‬ ‫امـروز شـاهد ان هسـتیم بیـش از اینکـه‬ ‫جهـزار پـروژه‬ ‫ائیـن رونمایـی بیـش از پن ‬ ‫باشـد‪ ،‬رونمایـی از یـک الگـوی موفـق ارائـه‬ ‫خدمـت بـه مـردم اسـت»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کالئـی افـزود‪« :‬ایـن الگـو‪ ،‬چیز ‬ ‫جامعـه بـه ان نیـاز دارد و درواقـع در ان‬ ‫منویـات مقـام معظـم رهبـری درخصـوص‬ ‫توجـه بـه معیشـت مردم ‪ ،‬توجـه به اقتصاد‬ ‫مقاومتـی‪ ،‬توجـه بـه موضـوع فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی در یـک الگـو قابل تعمیم در حال‬ ‫انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شست وشوی ‪ 630‬هزار متر مکعب مخازن اب‬ ‫از ابتـدای سـال تا کنـون بیـش از ‪ 630‬هزارمترمکعـب از مخـازن اب در شـهرها‬ ‫و روسـتاهادر سـطح اسـتان اصفهـان شست وشـو شـد‪ .‬مدیـر مرکـز پایـش‬ ‫و نظـارت بـر کیفیـت اب و فاضلاب شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‪ ،‬در راسـتای سـطح کمـی و کیفـی اب شـرب در‬ ‫شـهرها و روسـتاهای اسـتان بیـش از ‪ 683‬بـاب مخـزن اب مـورد گندزدایی و‬ ‫شست وشو قرار گرفت»‪ .‬فهمیه امیری با اشاره به فرایند گندزدایی اب شرب‬ ‫اعالم کرد‪« :‬با یکپارچه سـازی شـرکت های ابفا شـهری و روسـتایی ‪ 12‬سامانه‬ ‫گندزادیـی کلـر زن گازی از مـدار خـارج شـد و به منظـور فراینـد گندزادیـی‬ ‫سـریع تر و دقیق تر سـامانه الکترولیز نمک طعام و محلولی جایگزین سـامانه‬ ‫کلر زن گازی شـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬شـرکت ابفا اسـتان اصفهان با به روز کردن‬ ‫تجهیـزات ازمایشـگاهی و نیـز بهره منـدی از دانـش روز دنیـا درصـدد تامیـن و‬ ‫توزیع اب شرب و سالم و بهداشتی به مردم در سطح شهر و روستا در سطح‬ ‫اسـتان دارد و تا کنـون در این راسـتا موفـق عملکـرده اسـت»‪ .‬مدیـر مرکـز پایش‬ ‫و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب شـرکت ابفا اسـتان اصفهان اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«کیفیـت و سلامت اب شـرب در اسـتان به صورت مسـتمر از سـوی نهادهـای‬ ‫نظارتـی و ذی صلاح مـورد ارزیابـی قـرار مـی گیـرد و بـا تائیـد ایـن نهادهـا اب‬ ‫شـرب میـان مـردم توزیـع می شـود؛ بر این اسـاس مـردم از سلامت و کیفیـت‬ ‫اب شـرب در هـر برهـه از زمـان اطمینـان کامـل داشـته باشـند »‪.‬‬ ‫شـهردار مشـهد بابیان اینکـه ا کنـون نـگاه‬ ‫گذشـته اصلاح شـده و تغییـر کـرده اسـت‪،‬‬ ‫اظهارکـرد‪« :‬وقتـی گفتـه می شـود مشـهد‬ ‫ً‬ ‫مقـدس‪ ،‬ایـن تقـدس صرفـا خـاص حـرم‬ ‫حضـرت رضـا (ع) نیسـت؛ زیـرا صاحـب‬ ‫ایـن حـرم بخلـی نـدارد همـه ایـن سـرزمین‬ ‫را از تقـدس خـودش بهره منـد کنـد‪،‬‬ ‫مناطـق کم برخـوردار شـهر نیـز مقـدس‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در موضـوع‬ ‫معتـادان متجاهـر شـهرداری مشـهد و‬ ‫سـپاه وظیفـه ای ندارنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫امـا باوجودایـن مسـئله‪ ،‬درحال حاضـر‬ ‫شـهرداری مشـهد و سـپاه بـا همـکاری هـم‬ ‫و تحـت «مدیریـت سـتاد حاشـیه شـهر و‬ ‫ایـت اهلل علـم الهـدی در حـال سـاخت یـک‬ ‫اردوگاه بسـیار بـزرگ‪ ،‬همـان چیـزی کـه‬ ‫خواسـته مقـام معظـم رهبـری به عنـوان‬ ‫الگـوی اردوگاه بـود‪ ،‬هسـتیم‪ .‬تـا بـه‬ ‫معتادان تنها در حوزه پزشـکی و ترک کردن‬ ‫نـگاه نشـود‪ ،‬بلکـه در ایـن اردوگاه معتـادان‬ ‫درکنـار تـرک اعتیـاد کار هـم یـاد بگیرنـد و به‬ ‫اغـوش خانـواده و جامعـه برگردنـد»‪ .‬کالئـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اینکـه سـپاه می ایـد اراضـی ای‬ ‫کـه اقدامـات فرهنگـی در ان انجـام‬ ‫می شـود را در اختیـار همـه مـردم شـهر قـرار‬ ‫می دهـد‪ ،‬در سـاماندهی مسـیل و محلـه‬ ‫اسـماعیل اباد بـا مدیریت شـهری همکاری‬ ‫می کنـد‪ ،‬بیـش از ‪ 1000‬خانه افراد تنگدسـت‬ ‫بـا همـکاری مدیریـت شـهری و سـپاه‬ ‫بازسـازی می شـود و در طـرح مواسـات بـا‬ ‫مدیریـت ایـت اهلل علم الهـدی و دبیـری‬ ‫مسـاجد دسـتگاه های مختلـف بیـش از‬ ‫پنـج برابـر ان چیـز کـه تعیین شـده‪ ،‬بسـته‬ ‫معیشـتی توزیـع می شـود همـه این هـا‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫حاصـل همیـن نـگاه راهبرد ‬ ‫شـهردار مشـهد بابیان اینکـه درکنـار‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی جایـی‬ ‫هـم کـه نیـاز بـه کار تخصصـی اسـت سـپاه‬ ‫درکنـار مدیریـت شـهری فعـال اسـت‪،‬‬ ‫اظهارکـرد‪ :‬درحال حاضـر بسـیاری از‬ ‫کارهـای بـزرگ را زیرمجموعه هـای سـپاه‬ ‫رشد علمی ‪ ۴۰۰‬درصدی دانشگاه لرستان‬ ‫رئیس دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه تهـران در همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد‬ ‫وسـنگ اهن ایران با نگاهی به بازار به صورت ویدئو کفنرانس طی سـخنانی ‪،‬‬ ‫بـه اهمیـت ذوب اهـن اصفهـان به عنـوان اغاز گـر تولیـد فـوالد در کشـور و‬ ‫توسـعه دهنده ایـن صنعـت اشـاره کـرد و گفـت ‪« :‬تولیـد صنعـت فـوالد کشـور‬ ‫به همـت ذوب اهـن اصفهـان به ثمـر نشسـت و نیـاز اسـت در ادامـه صنایـع‬ ‫فوالد کشور به توسعه تکنولوژی توجه ویژه کنند تا بتوانند در دنیای رقابتی‬ ‫عملکرد موفقی داشـته باشـند»‪ .‬دکتر نیلی احمد ابادی در سـخنرانی خود با‬ ‫عنـوان توسـعه محصـول ‪ ،‬ارتقـاء و بهینه سـازی فرایندهـا و پژوهـش و نـواوری‬ ‫به ارزش افزوده تولید انواع محصوالت فوالدی برای کشور پرداخت و گفت ‪:‬‬ ‫«پژوهـش و نـواوری ضـرورت و اولویـت مهـم امـروز بـرای توسـعه صنعت فوالد‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز‬ ‫صنعـت فـوالد و سـنگ اهن ایـران بـا نگاهی بـه بـازار ‪ ،‬به همت گروه رسـانه ای‬ ‫دنیـای اقتصـاد چهـارم اسـفندماه در محـل هتـل المپیک با حضـور عزت اهلل‬ ‫ا کبری؛ رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسلامی ‪ ،‬سـعید‬ ‫زرنـدی؛ معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت ‪ ،‬وجیـه اهلل جعفـری؛ رئیـس‬ ‫هیئـت عامـل ایمیـدرو ‪ ،‬اردشـیر سـعد محمدی؛ سرپرسـت معاونـت معدنـی‬ ‫وزارت صمـت ‪ ،‬مصطفـی مـوذن زاده رئیـس پیشـین هیئت عامـل ایمیـدرو‬ ‫و جمعـی از مسـئولین و دسـت انـدرکاران صنعـت فـوالد کشـور افتتـاح شـد ‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز با برپایی غرفه ای ‪ ،‬در این همایش و نمایشگاه حضور‬ ‫فعـال دارد و تـا شـش اسـفند ماه در هتـل المپیـک تهـران دسـتاوردهای خود‬ ‫را ارائـه داده اسـت ‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه در کنـار پروژه هـای‬ ‫متعـددی کـه امـروز بـه بهر هبـرداری رسـید‪،‬‬ ‫پروژه هـای بسـیار زیـاد دیگـری نیـز در حـال‬ ‫اجر اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬همـه این ها حا کی‬ ‫از یـک نـگاه راهبـردی ناشـی از برگشـت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫به ارزش هـای انقلاب اسالم ‬ ‫یکـی از انهـا خدمـت بی منـت بـه مـردم‬ ‫و اولویـت دادن بـه خدمـت بـه مـردم و‬ ‫یسـت کـه امـروز موردنیـاز‬ ‫توجـه بـه عناصر ‬ ‫یسـت»‪ .‬کالئـی تصریـح‬ ‫انقلاب اسالم ‬ ‫کـرد‪« :‬اینکـه امـروز شـهرداری به عنـوان‬ ‫دسـتگاه خدمت رسـان بـه مـردم به همـراه‬ ‫دسـتگاه هایی کـه کنـار مـا هسـتند‪،‬‬ ‫می توانیـم بـا سـپاه پاسـداران به عنـوان‬ ‫حافـظ موجودیـت انقلاب اسلامی‬ ‫همـکاری داشـته باشـیم و دسـتاوردهایی‬ ‫کـه قاطعانـه می توانـم بگویـم بی نظیـر‬ ‫اسـت‪ ،‬انجـام دهیـم‪ ،‬حاصـل یـک نـگاه‬ ‫راهبرد ی سـت»‪.‬‬ ‫در مشـهد دردسـت اجرا دارنـد‪ ،‬ازجملـه‬ ‫احـداث خطـوط قطـار شـهری مشـهد بـا‬ ‫بیـش از ‪5000‬هـزار میلیاردتومـان هزینـه‬ ‫و تقاطـع چهـار سـطحی ازادگان کـه‬ ‫توسـط قـرارگاه خاتم االنبیـا(ص) در حـال‬ ‫کار اسـت»‪ .‬کالئـی افـزود‪« :‬شـهرداری‬ ‫مشـهد در چارچـوب رویکـرد یـک حاشـیه‬ ‫کمتـر صدهـا فرصـت بیشـتر بـا تمرکـز‬ ‫بـر شـهرک های شـهید رجایـی و باهنـر‬ ‫پروژه هـای بزرگـی را دردسـت اجرا دارد کـه‬ ‫قـرارگاه خاتم االنبیـا(ص) در ایـن پروژه هـا‬ ‫مشـغول کار اسـت»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬درمجمـوع پروژه هـای‬ ‫مـا بـا قـرارگاه در سـطح شـهر مشـهد‬ ‫غبـر ‪ 7000‬میلیاردتومـان هدف گـذاری‬ ‫بال ‬ ‫شـده اسـت کـه ایـن ناشـی از همـان نـگاه‬ ‫یسـت»‪ .‬شـهردار مشـهد تصریـح‬ ‫راهبرد ‬ ‫کـرد‪« :‬در موضـوع سـاماندهی کشـف رود‬ ‫غبـر ‪300‬هکتـار از اراضـی‬ ‫و درختـکاری بال ‬ ‫حاشـیه کشـف‪ ،‬در احـداث سـالن های‬ ‫ورزشـی و بسـیاری از حوزه های دیگر شاهد‬ ‫همکاری هسـتیم‪ ،‬که این همکاری و نگاه‬ ‫اسـت که نقش حفاظت از انقالب اسلامی‬ ‫سـپاه را در تعامـل بـا سـایر دسـتگاه ها‬ ‫نشـان می دهـد؛ درنتیجه در حوادث سـال‬ ‫گذشـته می بینیـم کـه مشـهد در ارامـش و‬ ‫امنیـت کامـل قـرار داشـت و ایـن را مـردم‬ ‫می فهمنـد و می داننـد»‪.‬‬ ‫کالئـی گفـت‪« :‬معتقـدم ا گـر بپذیریـم کـه‬ ‫نفـس حـق حضـرت رضـا (ع) به عنـوان‬ ‫مالـک ایـن شـهر بـر مشـهد سـاری و‬ ‫یسـت از‬ ‫یسـت‪ ،‬ا گـر کـم و کاست ‬ ‫جار ‬ ‫عملکـرد م اسـت»‪ .‬شـهردار مشـهد ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بـرای ایـن موقعیـت بی نظیـری کـه‬ ‫درحال حاضـر در شـهر مشـهد مقـدس‬ ‫اسـت‪ ،‬از حضـور سـپاه‪ ،‬از تالش هـای‬ ‫سـپاه‪،‬از مدیریـت سـپاه و از حمایت هـای‬ ‫همه جانبـه بخش هـای مختلـف ان تشـکر‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا کنـون هیـچ‬ ‫بهانـه ای نیسـت بـرای مـا جز تالش بیشـتر؛‬ ‫درنتیجـه امیـدوارم ایـن راهبـرد الگویـی‬ ‫باشـد قابل تعمیـم بـه سـایر نقـاط کشـور‬ ‫درزمانـی کـه بایـد گام دوم انقلاب اسلامی‬ ‫برداشـته شـود و ایـن کار نیازمنـد اقدامـات‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫و نـگاه جهاد ‬ ‫رئیس دانشگاه لرستان خبر داد؛‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫تولید صنعت فوالد کشور به همت ذوب اهن‬ ‫به ثمر نشست‬ ‫منا محمدی‬ ‫امام جمعهمشهد؛‬ ‫بهره برداری و کلنگ زنی ‪ 13‬پروژه شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬به مناسـبت‬ ‫چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی‬ ‫شـکوهمند انقلاب اسلامی و‬ ‫فرارسـیدن مـاه رجـب‪ 13 ،‬پـروژه‬ ‫شـهرداری گـرگان فـردا باحضـور‬ ‫دکتـر هـادی حق شـناس؛ اسـتاندار‬ ‫گلسـتان کلنگ زنـی و افتتـاح خواهـد‬ ‫شـد و به بهره برداری خواهد رسـید»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫عبدالرضـا دادبـود ادامـه داد‪« :‬نـه پـروژه بهره بـرداری و راه انـدازی و چهـار‬ ‫پـروژه کلنگ زنی سـت کـه باحضـور اسـتاندار گلسـتان مراسـم برگـزار خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار گـرگان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پروژه هـا شـامل پروژه هـای‬ ‫یسـت»‪ .‬دادبـود بیـان‬ ‫عمرانـی‪ ،‬سـرمایه گذاری و خدماتـی‪ ،‬فرهنگـی و ورزش ‬ ‫کـرد‪« :‬بخشـی از پروژه هـای شـهرداری گـرگان در همـان ایـام دهـه فجـر بـه‬ ‫مـردم گـرگان هدیـه شـد و تعـدادی از ان هـا نیز به مناسـبت ماه رجـب و میالد‬ ‫باسـعادت حضرت علی(ع) تقدیم شـهروندان شـهر گرگان خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫درپایـان بیـان کـرد‪« :‬ایـن مراسـم در سـالن سـردار شـهید سـپهبد حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس دانشـگاه لرسـتان با اشـاره به اینکه‬ ‫دولـت تـوان جـذب همـه دانشـجویان‬ ‫فار غ التحصیـل را نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫کمـک بـه اشـتغال دانشـجویان بایـد کسـب‬ ‫مهـارت موردتوجـه قـرار بگیـرد تـا پـس‬ ‫از فار غ التحصیـل شـدن توسـط بخـش‬ ‫خصوصـی جـذب شـوند»‪ .‬خسـرو عزیـزی‬ ‫در نشسـت مجـازی بـا اصحـاب رسـانه‬ ‫درخصوص رتبه دانشگاه لرستان به عنوان‬ ‫دانشـگاه مـادر‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬در یکـی از‬ ‫رتبه بندی هایـی کـه موردتائیـد وزارت‬ ‫علـوم و کشـورهای جهـان اسلام اسـت‪،‬‬ ‫به عنـوان پایـگاه علـوم جهـان اسلام رتبـه‬ ‫دانشـگاه لرسـتان در سـال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬ده پلـه‬ ‫تغییـر کـرد؛ یعنـی درگذشـته رتبـه مـا بیـن‬ ‫‪ ۴۱‬تـا ‪ ۵۱‬بـوده؛ امـا ا کنـون ‪ ۳۱‬تـا ‪ ۴۰‬اسـت و‬ ‫ً‬ ‫می تـوان گفـت که رتبـه دانشـگاه تقریبا ‪٣٢‬‬ ‫ً‬ ‫تـا ‪ ٣٣‬اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬رتبه هـا معمـوال‬ ‫نسـبت بـه سه سـال اخیر به خصـوص در‬ ‫تولیـد مقـاالت معتبـر بین المللـی و برخـی‬ ‫هـم بـر مبنـای پنج سـال اخیر سـنجیده‬ ‫می شـوند؛ بنابرایـن با توج هبـه رشـد علمـی‬ ‫‪ ۴۰۰‬درصـدی دانشـگاه لرسـتان رتبـه‬ ‫دانشـگاه در اینـده اصلاح و بیـن ‪ ۲۱‬تـا ‪۳۰‬‬ ‫قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫شـیالت و برخـی رشـته های دیگـر را که جزو‬ ‫رشـته های دانشگاه نبود اضافه کرده ایم»‪.‬‬ ‫عزیـزی در بخـش دیگـری از صحبت هـای‬ ‫خـود بـه موانـع توسـعه دانشـگاه اشـاره کـرد‬ ‫و افزود‪« :‬بخشـی نگـری یکی از چالش های‬ ‫یسـت کـه می تـوان‬ ‫پیـش روی امـوزش عال ‬ ‫مطـرح کـرد؛ زیـرا ایـن موضـوع جـز اینکـه بـر‬ ‫تعـداد دانش اموختـه بیـکار بیفزایـد پیامـد‬ ‫دیگـری به دنبـال نـدارد‪ ،‬در همین راسـتا‬ ‫شـورای امـوزش عالـی اسـتان ایجـاد شـد و‬ ‫دانشـگاه لرسـتان به عنوان دانشـگاه معین‬ ‫مطـرح شـد تا توسـعه متوازن کمـی و کیفی‬ ‫دنبـال کننـد»‪.‬‬ ‫هدف توسعه کمی رشته ها‬ ‫براساس توسعه متوازن است‬ ‫رئیـس دانشـگاه لرسـتان در خصـوص‬ ‫اضافه شـدن رشـته های جدیـد در‬ ‫دانشـگاه نیـز توضیـح داد‪« :‬مـا حریـص‬ ‫بـه توسـعه کمـی رشـته ها در دانشـگاه ها‬ ‫نبـوده و نیسـتیم؛ زیـرا سیاسـت ها ایـن‬ ‫را می گویـد‪ ،‬در برخـی رشـته ها صندلـی‬ ‫خالـی داریـم امـا توسـعه کمـی رشـته ها را‬ ‫گفته ایـم برمبنای سیاسـت توسـعه متوازن‬ ‫و رصـد درصـد اشـتغال دانش اموختـگان‬ ‫دانشـجویان انجـام دهیـم درهمین راسـتا‬ ‫و بـر مبنـای امایـش امـوزش عالـی اسـتان‬ ‫رشـته باستان شناسـی ‪ ،‬محیط زیسـت‪،‬‬ ‫تا کید بر اثرگذاری دانشگاه ها‬ ‫مو غـم وزارت‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬بیشـترین ه ‬ ‫علـوم در دولـت تدبیـر و امیـد مهـارت فزایی‬ ‫و تـوان اشـتغال پذیری بـود؛ در همین راسـتا‬ ‫تا کیـد زیـادی بـر رعایـت دقیـق دروس‬ ‫عملـی کار امـوزی و درکنـار ان فرصت هـای‬ ‫مطالعاتـی و ماموریـت شـش ماهه‬ ‫هیئت علمـی اسـت؛ زیـرا ایـن موضـوع بـه‬ ‫انتقال تجربیات بخش اجرا به دانشجویان‬ ‫و خـود هیـات علمـی کمـک می کنـد‪،‬‬ ‫عالوه برایـن بـر توانمندسـازی هیئت علمـی‬ ‫در رفـع چالش هـای پیشـروی دسـتگاه ها‬ ‫نیـز کمـک شـایان توجهـی می کنـد»‪ .‬رئیس‬ ‫دانشـگاه لرسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫می خواهیـم موانـع توسـعه دانشـگاه ها‬ ‫را رفـع کنیـم بایـد دانشـگاه ها اثر گـذار‬ ‫باشـند و بـه تعبیـر سـاده در راسـتای رفـع‬ ‫چالش هـای جامعـه حرفـی بـرای گفتـن‬ ‫داشـته باشـند کـه در این صـورت دانشـگاه‬ ‫محـور توسـعه می شـود کـه در دولـت تدبیـر‬ ‫ایـن موضـوع مورد توجه قرار گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به برخـی اقدامـات انجام شـده‬ ‫در راسـتای اثر گـذاری دانشـگاه گفـت‪:‬‬ ‫«رشـد بـاالی صد در صـدی قراردادهـای‬ ‫برون دانشـگاهی‪ ،‬تجمیـع یک درصـدی‬ ‫بودجـه پژوهشـی دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫در شـورای امـوزش پژوهـش‪ ،‬فنـاوری‬ ‫و نـواوری اسـتان در راسـتای اولویـت‬ ‫تحقیقاتـی پژوهشـی عالوه بر ایـن معرفـی‬ ‫مشـاورین علمـی بـه سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریزی از کارهای انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه لرسـتان تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫توسـعه دانشـگاه ها کمـی و کیفـی و متـوازن‬ ‫یشـک برخـی از موانـع توسـعه‬ ‫باشـد‪ ،‬ب ‬ ‫رفـع می شـود؛ امـا در غیر این صـورت در‬ ‫مدیریـت و پیشـبرد اهـداف دچـار چالـش‬ ‫می شـویم»‪.‬‬ ‫سوق دادن دانشجو به سمت کارافرینی‬ ‫عزیـزی در ادامـه در خصـوص راهـکار‬ ‫دانشـگاه در رفـع بـی انگیزگـی دانشـجویان‬ ‫نسـبت بـه اینـده شـغلی عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫گیالن‬ ‫یسـت کـه‬ ‫«دانشـگاه نسـل دانشگاه ‬ ‫دانشـجو را به سـمت کارافرینـی یـا همـان‬ ‫برنامه های کارافرینانه سوق بدهد‪ ،‬تا قبل‬ ‫از کرونـا عالوه بر تا کیـد وزارت و هـم مدیـران‬ ‫اجرایی شـدن دروس عملـی بـود تـا کـه‬ ‫دانشـجو خوب مهارت کسب کند و ارتباط‬ ‫بـا بخش هـای مختلـف در زمینـه تخصـص‬ ‫و ایـن فرصـت مطالعاتـی هیئت علمـی در‬ ‫بخـش اجـرا و کسـب تجربـه می توانـد بـه‬ ‫توانمندسـازی دانشـجو کمـک کنـد»‪ .‬وی‬ ‫ایجـاد مرکـز نـواوری‪ ،‬ایجـاد مرکـز کارافرینـی‪،‬‬ ‫تا کیـد بـر برگـزاری کالس هـای عملـی را از‬ ‫راهکارهـای ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬در مجموع‪ ،‬سیاسـت‬ ‫و برنامه این اسـت که بتوانیم با بسترسـازی‬ ‫کار ایده هـا را تبدیـل بـه فنـاوری و فنـاوری‬ ‫دانش بنیـان و تجاری سـازی شـود؛ یعنـی‬ ‫دانشـجو هنـگام فار غ التحصیلـی مهـارت‬ ‫کسـب کـرده و به جای اینکـه دنبـال شـغل‬ ‫بگـردد‪ ،‬شـغل ایجـاد کنـد»‪.‬‬ ‫درصد اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫‪ ۴۷‬درصد است‬ ‫ رئیـس دانشـگاه لرسـتان با اشـاره به اینکه‬ ‫مـا در بحـث رصـد درصـد اشـتغال‬ ‫دانش اموختـگان دانشـگاه‪ ،‬هر سـاله‬ ‫کار می کنیـم‪ ،‬بیـان کـرد‪ ۴۷« :‬درصـد‬ ‫اشـتغال پذیری دانشـجویان را داریـم؛ امـا‬ ‫در برخـی رشـته ها بـازارکار اشـباع اسـت‬ ‫و همیـن باعـث شـده صندلـی خالـی‬ ‫داشـته باشـیم؛ امـا در بخشـی رشـته ها‬ ‫این گونـه نیسـت»‪ .‬عزیـزی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«راه برون رفـت از بی انگیزگـی دانشـجویان‬ ‫نسـبت بـه اینـده شـغلی‪ ،‬کسـب مهـارت‬ ‫اسـت تـا پـس از فار غ التحصیلـی‪ ،‬خـودش‬ ‫ایجـاد شـغل کنـد؛ زیـرا دولـت تـوان جـذب‬ ‫همه دانشـجویان را ندارد؛ بنابراین بخشی‬ ‫از دانشـجویان با کسـب مهارت باید توسط‬ ‫بخـش خصوصـی جـذب شـوند و بـرای‬ ‫مکـردن بسـتر‬ ‫تحقـق ایـن امـر نیازمنـد فراه ‬ ‫مناسـب هسـتیم»‪.‬‬ ‫خدمت رسانی اداره گاز منطقه ‪ 2‬رشت‬ ‫به بیش از ‪180‬هزار مشترک‬ ‫اداره گاز منطقـه ‪ 2‬رشـت دارای چهـار شـهر‪،‬‬ ‫‪21‬مرکـز روسـتا و ‪ 137‬دهسـتان‪180 ،‬هـزار‬ ‫مشـترک و ‪88‬هـزار علمـک اسـت کـه محـدوده‬ ‫ان از جاده فومن به سـمت مرکز شـهر رشـت و تا‬ ‫شـمال شـرقی جاده الهیجان امتداد داشـته و‬ ‫عالوه بـر ان شـهرهای لشت نشـاء‪ ،‬خشـکبیجار‬ ‫و خمـام را تحت کنتـرل خـود دارد‪ .‬غالمرضـا‬ ‫حسـین زاده؛ رئیـس اداره گاز منطقـه ‪ 2‬رشـت اظهـار داشـت‪« :‬ایـن اداره بـا‬ ‫دارا بـودن ‪180‬هـزار مشـترک و بهره گیـری از ‪ 124‬کارکنـان‪ ،‬دومیـن اداره بـزرگ گاز‬ ‫در اسـتان اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به توجه ویژه شـرکت گاز به برخوردار کردن همه‬ ‫مـردم از نعمـت گاز طبیعـی گفـت‪« :‬علی رغم اتمام عملیات توسـعه گاز در این‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬عملیـات گازرسـانی به حفرات خالی شـهرها همچنـان ادامـه دارد‬ ‫و درهمین راسـتا از ابتدای سـال گذشـته تاکنون ‪ 24‬کیلومتر شـبکه اجرا شـده‬ ‫و بالغ بـر ‪15‬هـزار مشـترک جدیـد جـذب شـده اسـت»‪ .‬حسـین زاده بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«اجـرای تکمیلـی نصـب کابینـت جهـت علمک هـای دو پونـدی باقی مانـده از‬ ‫سـنوات گذشـته‪ ،‬تکمیـل عملیات سـاقه بلنـد کردن شـیرهای حوضچـه ای و‬ ‫اشکارسـازی و روان سـازی و اجـرای تعمیـرات اساسـی شـیرهای مدفون شـده‬ ‫از مهم تریـن اقدامـات اداره گاز منطقـه دو رشـت در دوسال گذشـته اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره گاز منطقـه دو رشـت همچنیـن اجـرای ایمن سـازی علمک هـای‬ ‫رهاشـده‪ ،‬جمع اوری کنتورهای معیوب و تعویض کنتورهای قدیمی‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامـه بایگانـی الکترونیکـی و اسـکن پرونده هـای مشـترکین گاز از سـنوات‬ ‫گذشـته و به روزرسـانی بـا پرونده هـای جـاری در ادامـه رونـد اسـکن پرونـده‬ ‫اشترا ک پذیری و وصول و به هنگام سازی مطالبات معوقه جایگاه های ‪CNG‬‬ ‫را از دیگـر اقدامـات مهـم ان اداره عنـوان کرد‪ .‬حسـین زاده درخصوص اقدامات‬ ‫صورت گرفتـه درزمینـه افزایـش رضایتمنـدی مشـترکین و مراجعیـن اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬هـدف اصلـی شـرکت گاز ارائـه خدمـات شایسـته بـه مـردم عزیز اسـت‬ ‫و درهمین راستا اقدامات مختلفی همچون تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط‬ ‫مشـترکین با شـرکت گاز ازطریق تلفن گویای ‪ ،3414‬سـایت و نرم افزار موبایلی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری ائین نام گذاری پست استارا‬ ‫ائیـن نام گـذاری پسـت اسـتارا به نـام شـهید‬ ‫واالمقـام «شـاپور نبی نیـا» باحضـور نماینـده‬ ‫مـردم شـریف اسـتارا در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬فرمانـده سـپاه‪،‬‬ ‫فرمانـدار و شـهردار شهرسـتان اسـتارا برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬بهمـن داراب زاده؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای گیلان در این ائیـن گفـت‪:‬‬ ‫«پـروژه پسـت ‪ ۶۳‬کیلوولـت اسـتارا بـا ظرفیت ‪۸۰‬مگاولت امپر به همـراه دو پـروژه‬ ‫یو سـومین هفتـه از پویـش هـر هفتـه‪ -‬الـف‪ -‬ب‪ -‬ایـران بـه ارزش‬ ‫دیگـر در س ‬ ‫‪۷۴۲‬میلیاردریـال باحضـور ویدئوکنفرانسـی وزیـر نیـرو در دی مـاه سـال جـاری‬ ‫افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـروژه پسـت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولـت‬ ‫استارا با هدف تامین انرژی برق مطمئن و پایدار شهرستان استارا و رفع ضعف‬ ‫ولتـاژ ایـن شهرسـتان افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت‪ .‬ایـن پـروژه بـرای‬ ‫شهرسـتان بندری و مرزی اسـتارا بسـیار حیاتی و ارزشـمند اسـت»‪ .‬داراب زاده‬ ‫گفت‪« :‬با وجود تحریم های سرسخت و ظالمانه و کمبود منابع مالی و شرایط‬ ‫بسیار سخت کاری به خاطر ویروس کرونا که حتی در مقاطعی شاهد تعطیلی‬ ‫کارگاه به علت مبتالشـدن کارگران بودیم‪ ،‬این پروژه به کوری چشـم دشـمنان‬ ‫در موعد مقرر به بهره برداری رسـید و امروز با نام شـهید واالمقام شـاپور نبی نیا‬ ‫مزیـن و متبـرک می شـود»‪ .‬مرحبـا؛ نماینـده مـردم شـریف شهرسـتان اسـتارا‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬ضمـن تشـکر از عملکـرد وزارت نیـرو و مدیرعامـل‬ ‫شرکت برق منطقه ای گیالن بابت احداث این پروژه حیاتی و زیربنایی گفت‪:‬‬ ‫«پـروژه پسـت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولـت شهرسـتان اسـتارا از پروژه هـای بـزرگ عمرانـی‬ ‫این شهرسـتان بوده و نقش مهمی در توسـعه و ابادانی این شهرسـتان دارد»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬شهرسـتان اسـتارا توریسـتی بوده و شـاهد مسـافران زیادی در این‬ ‫شهرسـتان هسـتیم کـه بالطبـع شـاهد افزایش مصرف بـرق در این شهرسـتان‬ ‫هسـتیم کـه بـا بهره بـرداری از پسـت اسـتارا مشـکلی در تامیـن بـرق مشـترکان‬ ‫محترم شهرستان استارا نخواهیم داشت»‪ .‬در پایان مراسم از خانواده شهید‬ ‫واالمقـام شـاپور نبی نیـا بـا اهـدای لـوح سـپاس تجلیـل به عمـل امـد و ائیـن‬ ‫نام گـذاری پسـت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولـت شـهید واالمقـام شـاپور نبی نیـا انجـام شـد‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫نمایندهاهواز‪:‬‬ ‫ا قای روحانی‪ ،‬به داد مردم خوزستان برسید‬ ‫نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس در نامـه ای بـه رئیس جمهـوری نوشـت‪:‬‬ ‫«سـفرهای تشـریفاتی‪ ،‬دیدوبازدیدهـای صـوری‪ ،‬دسـتورهای بی ضمانـت‪،‬‬ ‫شعارهای توخالی و سلفی گرفتن مدیران و وزیران شما با مردم محروم‪ ،‬دوای‬ ‫درد نیسـت؛ بـه داد مـردم خوزسـتان برسـید»‪ .‬ب هگـزارش مشـرق؛ علـی سـاری؛‬ ‫نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس طـی نامـه ای سرگشـاده بـه رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫نسـبت بـه وضعیـت الودگـی هـوای خوزسـتان به شـدت ابـراز نگرانـی و ناراحتی‬ ‫کـرد‪ .‬متـن نامـه بـه این شـرح اسـت‪« :‬رئیس جمهوری محتـرم ایران اسلامی‪/‬‬ ‫حضـرت حجت االسالم والمسـلمین روحانـی‪ /‬قطعی هـای متوالـی اب و بـرق‬ ‫و تلفـن و بحران هـای پیش امـده ناشـی از ان مـردم خوزسـتان را به سـتوه اورده‬ ‫اسـت‪ .‬واقعیـت این اسـت که مـا خوزسـتانی ها صبـور‪ ،‬مظلـوم و قدرشـناس‬ ‫هستیم اما وضعیت به وجود امده برای مردم غیرقابل تحمل است‪ .‬به جرئت‬ ‫می توانـم ادعـا کنـم کـه مـردم خوزسـتان در دوران دفـاع مقـدس و جنـگ‬ ‫تحمیلـی نیـز چنیـن شـرایطی را شـاهد نبودنـد‪ .‬اقای رئیس جمهـوری! بـه داد‬ ‫مـردم خوزسـتان برسـید‪ .‬نـه به دلیـل اینکـه در انتخابـات اتـی بـه رای ان ها نیاز‬ ‫دارید‪ .‬نه به دلیل اینکه این مردم همان مردمی هستند که به تعبیر بنیان گذار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دین خود را به اسالم ادا کردند‪ .‬نه به دلیل اینکه این‬ ‫مردم تامین کننده نفت و گاز و فوالد و سـایر تولیدات صنعتی کشـور هسـتند‪،‬‬ ‫نه به دلیل اینکه در منشور حقوق شهروندی از حق کرامت انسانی و حق رفاه‬ ‫مردم ذکری به میان امده است؛ بلکه به این دلیل که مردم خوزستان هم حق‬ ‫حیات دارند‪ ،‬این حق را دارند که از زندگی شایسـته و لوازمی نظیر برخورداری‬ ‫از اب و بـرق و تلفـن برخـوردار باشـند‪ .‬سـفرهای تشـریفاتی‪ ،‬دیدوبازدیدهـای‬ ‫صوری‪ ،‬دسـتورهای بی ضمانت‪ ،‬شـعارهای توخالی و سـلفی گرفتن مدیران و‬ ‫وزیران شما با مردم محروم دوای درد مردم نیست‪ ،‬به وزیران و مدیران ارشد‬ ‫خـود دسـتور دهیـد هرچه سـریع تر چالش هـای اسـتان خوزسـتان را مدیریـت‬ ‫کننـد و بـا افـراد بی کفایـت و اهمال گـر بـا قاطعیت برخـورد کنید»‪.‬‬ ‫بهره برداری از دو پروژه فوق توزیع برق‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫خوزسـتان‬ ‫منطقـه ای‬ ‫گفـت‪« :‬دو پـروژه خـط‬ ‫و پسـت ‪132‬کیلوولـت‬ ‫بهمئـی و افزایـش ظرفیـت‬ ‫پسـت دهدشـت‪ ،‬قبـل از‬ ‫پیک بار تابستانی در استان‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمـد بـه‬ ‫بهره بـرداری خواهـد رسـید»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق‬ ‫منطقه ای خوزستان؛ محمود دشت بزرگ در نشست با مدیرعامل و معاونین‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد‪ ،‬افزود‪« :‬خط و پسـت‬ ‫‪ 132‬کیلوولـت بهمئـی در مرحلـه نهایی شـدن اسـت که بـا وارد مـدار شـدن ان‪،‬‬ ‫شـبکه بـرق فـوق توزیـع شهرسـتان بهمئـی پایـدار خواهـد شـد و شهرسـتان‬ ‫بهبهـان خوزسـتان نیز می تواند از این ظرفیت اسـتفاده کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«برایرفعپرباریپستدهدشتومشکالتی کهبرایمشترکیندراین منطقه‬ ‫وجـود دارد نیـز یـک دسـتگاه ترانسـفورماتور بـه ظرفیـت ‪ 30‬مگاولت امپـر در‬ ‫پسـت دهدشـت قبـل از تابسـتان پیـش رو‪ ،‬نصـب و به بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای بابیان اینکـه عالوه برایـن دو پـروژه‪ ،‬خـط‬ ‫دژکوه‪ -‬لنـده نیـز در سـال ‪ 1400‬مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«ارزش سـرمایه گذاری ایـن سـه پـروژه بیـش از ‪340‬میلیاردتومـان اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 15 1399‬رجب ‪ 27 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2186‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫در شهر دوشنبه انجام گرفت؛‬ ‫تالش معتمدیان برای گسترش تعامل فعاالن اقتصادی ایران و تاجیکستان‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫محمدصـادق معتمدیـان؛ اسـتاندار خراسـان رضـوی‬ ‫کـه به همـراه رحمانـی فضلـی؛ وزیـر کشـور بـه دعـوت وزیـر‬ ‫کشـور تاجیکسـتان بـه دوشـنبه‪ ،‬پایتخـت این کشـور سـفر‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬طـی دو روز رایزنـی بـا مدیـران ملـی تاجیکسـتان‬ ‫تلاش کـرد تـا ارتبـاط بیشـتر و موثرتـری را بیـن فعـاالن و‬ ‫سـرمایه گذاران دو کشـور به ویژه فعاالن اقتصادی خراسان‬ ‫رضـوی برقـرار کنـد‪ .‬تاجیکسـتان عضـو اصلـی سـازمان‬ ‫همکاری شـانگهای و کشـورهای اوراسیاسـت که در سـال‬ ‫جاری ریاسـت این سـازمان را برعهده خواهد گرفت‪ .‬ایران‬ ‫و تاجیکستان تاکنون ‪ ۱۳‬اجالس مشترک اقتصادی برگزار‬ ‫کردنـد و درزمینـه تامیـن امنیـت مـرزی و مبـارزه بـا قاچـاق‬ ‫مـواد مخـدر و افراط گرایـی‪ ،‬عالیـق مشـترکی دارنـد؛ لـذا در‬ ‫ایـن سـفر محمدصـادق معتمدیـان؛ اسـتاندار خراسـان‬ ‫رضـوی‪ ،‬بابـک دین پرسـت؛ معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصادی و توسـعه منطقه ای و رحیم سـاکی؛ رئیس مرکز‬ ‫اطالع رسـانی و امـور بین الملـل وزارت کشـور‪ ،‬وزیـر کشـور‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران را بـرای دیـدار با امامعلی رحمان؛‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬رمضـان رحیـم زاده؛ وزیـر امـور داخلـی‪،‬‬ ‫بازدید از ا کادمی پلیس و شرکت در نشست تخصصی بین‬ ‫نماینـدگان دو کشـور همراهـی کردنـد‪.‬‬ ‫معتمدیـان در مذا کـرات هم زمـان بـا مسـئوالن‬ ‫کشـور و وزیـر صنعـت تاجیکسـتان هماهنـگ کرد؛‬ ‫افزایش سرمایه گذاری ایران‬ ‫برای تامین ماشین االت کشاورزی تاجیکستان‬ ‫معتمدیـان در ایـن سـفر دوروزه‪ ،‬بـا وزیـر صنایـع‬ ‫تاجیکسـتان دیـدار و درخصـوص افزایـش همکاری هـا‪،‬‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬وی از مقامـات تاجیکسـتان بـرای سـفر‬ ‫بـه مشـهد و دیـدار بـا سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصـادی‬ ‫دعـوت کـرد و ظرفیت هـای صنعتـی و اقتصـادی اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی را بسـیار چشـمگیر و غنـی دانسـت‪،‬‬ ‫وی از سـرمایه گذاران تاجیکسـتانی دعـوت بـه گفت وگـو‬ ‫بـا فعـاالن اقتصـادی خراسـان رضـوی در مشـهد کـرد و‬ ‫درخصـوص برگـزاری نمایشـگاه تخصصـی در مشـهد و‬ ‫دوشـنبه اعلام امادگـی کـرد‪ .‬اسـتاندار خراسـان رضـوی‬ ‫بـر ضـرورت توسـعه کریدورهـای ارتباطـی بـرای رونـق‬ ‫اقتصـادی تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬ازطریـق اتصـال اسـیای‬ ‫میانـه بـه چابهـار فرصت هـای اقتصـادی فراوانـی محقـق‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬معتمدیـان بـه اهمیـت مشـهد به عنـوان‬ ‫دومیـن کالن شـهر مذهبـی جهـان اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«مشـهد عالو هبـر جاذبه هـای مذهبـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫کشـاورزی؛ در همیـن نشسـت‪ ،‬ضمـن تمـاس تلفنـی‬ ‫بـا مسـئولین مربوطـه در ایـران‪ ،‬امادگـی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـرای افزایـش سـرمایه گذاری به منظـور‬ ‫تولیـد ماشـین االت کشـاورزی موردنیـاز تاجیکسـتان را‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬فیـض اهلل نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی از دیـدار‬ ‫بـا اسـتاندار خراسـان رضـوی از توسـعه روابـط اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی اسـتقبال کـرد‪.‬‬ ‫طبیعـی‪ ،‬تفریحـی و تجـاری‪ ،‬ظرفیـت بسیارمناسـبی در‬ ‫حـوزه گردشـگری سلامت دارد»‪ .‬اسـتاندار خراسـان‬ ‫رضـوی باتوج هبـه تمایـل ضراب الدیـن فیـض اهلل؛ وزیـر‬ ‫صنایـع تاجیکسـتان بـه تامیـن ترا کتـور و ماشـین االت‬ ‫بررسی ظرفیت های اقتصادی «خراسان رضوی»‬ ‫و «ختالن» در نشست هیئت های ایران و تاجیکستان‬ ‫معتمدیـان همچنیـن در نشسـت بـا قربـان حکیـم زاده؛‬ ‫رئیـس والیـت ختلان جمهـوری تاجیکسـتان‪ ،‬با تشـریح‬ ‫ظرفیت هـای صنعتـی‪ ،‬معدنـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬گردشـگری‪،‬‬ ‫فنـی‪ ،‬علمـی و دانشـگاهی و لـزوم ارتبـاط بیشـتر تجـار و‬ ‫فعـاالن اقتصـادی دو کشـور‪ ،‬تا کیـد کـرد و دراین راسـتا‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه های تخصصـی در مشـهد و دوشـنبه‬ ‫را مفیـد و موثـر دانسـت‪ .‬وی امادگـی کشـور مـا و به ویـژه‬ ‫خراسـان رضـوی را بـرای شـرکت در پروژه هـای عمرانـی و‬ ‫صنعتـی تاجیکسـتان اعلام و بر اهمیت تنوع مسـیرهای‬ ‫دسترسـی بیـن دو کشـور در حـوزه حمل ونقـل تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬قربـان حکیـم زاده نیـز گفـت‪« :‬اشـترا کات فرهنگـی‪،‬‬ ‫تاریخـی‪ ،‬اقتصـادی و زبانـی ایـران و تاجیکسـتان‪ ،‬زمینـه‬ ‫همکاری هـای نزدیک تـر میـان ختلان و خراسـان رضوی‬ ‫را فراهـم کـرده اسـت»‪ .‬رئیـس والیـت ختلان خواسـتار‬ ‫تـداوم همـکاری فعـاالن اقتصـادی دو کشـور ایـران و‬ ‫تاجیکسـتان شـد و بااشـاره به اهمیـت اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی در جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬تعامـل اقتصـادی‬ ‫و فرهنگـی دو اسـتان را سـبب توسـعه روابـط دو کشـور‬ ‫دانسـت و تقویـت روابـط اقتصـادی و فرهنگی با خراسـان‬ ‫رضـوی را مهـم عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫بازدید از ا کادمی پلیس تاجیکستان توسط هیئت ایرانی‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی باعنایت بـه اهمیـت تامیـن‬ ‫امنیـت مـرزی و مقابلـه بـا قاچـاق مـواد مخدر‪ ،‬وزیر کشـور‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران را در بازیـد از ا کادمـی پلیـس‬ ‫تاجیکسـتان همراهـی کـرد‪ .‬در این بازیـد رحمانـی فضلـی‬ ‫در جمع اسـتادان و دانشـجویان ا کادمی پلیس‪ ،‬توسـعه‬ ‫روابـط را امـری طبیعـی و مثبـت در روابـط کشـورهای‬ ‫منطقـه عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬زبـان‪ ،‬دیـن و فرهنـگ‬ ‫مشترک‪ ،‬دو کشور ایران و تاجیکستان را همدل و همراه‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی از وزیـر کشـور تاجیکسـتان بـرای بازدید‬ ‫رسـمی از ایـران دعـوت به عمـل اورد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای مازندران خبر داد؛‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫اموزش مهارتی بیش از ‪1700‬نفر از‬ ‫دانشجویانو دانش اموختگان‬ ‫تخصیص دومیلیارد و‪۳۷۰‬میلیون تومان اعتبار به هنرستان های استان‬ ‫از مهم تریـن مسـائل مبتالبـه بـازار کار کشـور ان اسـت که دانشـگاه ها در رشـته های‬ ‫گونا گونـی بـدون توجـه بـه نیـاز واقعی بازار کار دانشـجو تربیت می کنند‪ ،‬اما بـازار کار تنها به ان‬ ‫بخشی از فار غ التحصیالن توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف کند‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی روابط عمومـی اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران؛ سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل بـا اعلام مطالـب فـوق اضافـه کـرد‪« :‬ناتوانـی‬ ‫دانشـگاه ها یـا بی توجهـی دانشـجویان بـه لـزوم کسـب مهارت هـای شـغلی موردنیـاز بـازار کار‪،‬‬ ‫باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فار غ التحصیالن دانشگاهی که انتظار می رود در وضعیت‬ ‫مناسـبی باشـد‪ ،‬بیش از سـایر گروه ها و تا دوبرابر متوسـط نرخ بیکاری کشور باشد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران افـزود‪« :‬دراین میـان اموزش هـای مهارتـی نقـش مهمـی را‬ ‫در تشـکیل سـرمایه انسـانی ازطریـق تربیـت نیـروی کار ماهـر موردنیـاز بـازار کار در کشـورهای‬ ‫مختلـف جهـان ایفـاء می کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬نقـش اموزش هـای مهارتـی بـر میـزان‬ ‫اشـتغال دانش اموختـگان دانشـگاهی بایـد سـنجیده شـود و باتوجه بـه نقـش و کارکردهـای‬ ‫امـوزش مهارتـی در جامعـه مطمئـن هسـتم ایـن اموزش هـا تاثیـر بسـزایی بـر میـزان اشـتغال‬ ‫فار غ التحصیالن دارد»‪ .‬درویشی بیان کرد‪« :‬در ‪ 11‬ماهه سال جاری ‪1702‬نفر از دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان در مرا کز ‪ 20‬گانه اموزش فنی و حرفه ای و ‪ 950‬اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد‬ ‫مازنـدران اموزش هـای فنـی و حرفـه ای را فـرا گرفتند و ‪15‬نفر از دانشـجویان دوران کاراموزی را‬ ‫در مرا کـز امـوزش فنـی و حرفـه ای گذراندنـد»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اموزش وپـرورش مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«باعنایت بـه ضـرورت استانداردسـازی تجهیـزات کارگاهـی‬ ‫هنرسـتان ها به منظـور اماده سـازی هنرجویـان بـرای بـازار‬ ‫کار‪ ،‬دومیلیـارد و ‪۳۷۰‬میلیون تومـان اعتبـار بـه هنرسـتان های‬ ‫اسـتان اختصـاص یافـت»‪ .‬علـی دهقـان بااشـاره به‬ ‫ضـرورت استانداردسـازی تجهیـزات کارگاهـی هنرسـتان ها‬ ‫به منظـور اماده سـازی هنرجویـان بـرای بـازار کار‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال تحصیلـی ‪ ۱۴۰۰-۹۹‬تا کنـون مبلـغ‬ ‫کو نیم میلیاردتومـان از محـل دودرصـد فـروش گاز‪ ،‬جهـت‬ ‫ی ‬ ‫خریـد تجهیـزات کارگاهـی هنرسـتان های فنـی و حرفـه ای‬ ‫و کاردانـش اسـتان بـه اداره کل نوسـازی و تجهیـز مـدارس‬ ‫مازنـدران جهـت تهیـه تجهیـزات موردنیـاز ایـن هنرسـتان ها‬ ‫اختصـاص یافـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از محـل اعتبـارات وزارتـی‬ ‫نیـز مبلـغ ‪۳۷۰‬میلیون تومـان بـه هنرسـتان های اسـتان‬ ‫جهـت خریـد تجهیـزات کارگاهـی تخصیـص یافتـه و تجهیـزات‬ ‫موردنظـر درحـال خریـد و توزیع اسـت‪ .‬همچنیـن تعداد هفت‬ ‫دسـتگاه موتـور پـژو بـه ارزش تقریبـی ‪۵۰۰‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫اهدایـی شـرکت ایران خـودرو‪ ،‬بیـن تعـدادی از هنرسـتان های‬ ‫دارای رشـته مکانیـک خـودرو توزیـع شـد»‪ .‬معـاون امـوزش‬ ‫متوسـطه اموزش وپـرورش مازنـدران بااشـاره به تنـوع‬ ‫رشـته های هنرسـتان های فنـی و حرفـه ای و کار و دانـش‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۵۲‬رشـته تحصیلـی‬ ‫اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬ی ‬ ‫در ‪ ۳۵۴‬هنرسـتان فنـی و حرفـه ای و کار و دانـش اسـتان‬ ‫دایـر اسـت‪ .‬اقدامـات انجـام شـده نیـز درراسـتای اجـرای‬ ‫سیاسـت های برنامه ششـم توسـعه و همچنین توسـعه رشـته‬ ‫در شـاخه های فنـی و حرفـه ای و کاردانـش و تجهیـز کارگاهـی‬ ‫هنرسـتان ها بوده اسـت»‪ .‬دهقان بااشـاره به مسـتهلک بودن‬ ‫و قدیمی شـدن برخـی از تجهیـزات هنرسـتانی اذعـان داشـت‪:‬‬ ‫«در نظـام جدیـد اموزشـی بسـیاری از محتواهـای اموزشـی در‬ ‫هنرسـتان ها تغییـر کـرده اسـت‪ .‬ازایـن رو تجهیـزات موردنیـاز‬ ‫نیـز بایـد همـگام بـا تغییـر محتـوا‪ ،‬به روزرسـانی شـود‪ .‬بسـیاری‬ ‫از تجهیـزات موجـود در هنرسـتان های اسـتان مسـتهلک و یـا‬ ‫قدیمـی شـده اسـت کـه ایـن موضـوع تلاش بیشـتری را بـرای‬ ‫رسـیدن بـه اسـتانداردهای الزم متناسـب بـا بـازار کار طلـب‬ ‫می کنـد»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول بـه اقدامـات خوبـی کـه تا کنـون‬ ‫انجام شـده اشـاره و خاطرنشـان کرد‪« :‬درحال حاضر سیاست‬ ‫مـا جـذب حدا کثـری اعتبـارات ملـی و استانی سـت تـا بتوانیـم‬ ‫اقدامـات مفیدتـری را درجهـت استانداردسـازی امکانـات‬ ‫و تجهیـزات هنرسـتانی انجـام دهیـم‪ .‬امـا دراین خصـوص‬ ‫نیازمنـد جـذب اعتبـارات بیشـتر و حمایـت خیرین هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫مناسب سازیهزینهنیست؛بلکهسرمایه گذاری ست‬ ‫باحضـور دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران و قلنـدری؛‬ ‫معـاون توان بخشـی بهزیسـتی اسـتان در مرکـز روزانـه اموزشـی توان بخشـی معلولیـن‬ ‫ضایعـه نخاعـی ارامـش نشسـت صمیمـی بـا اعضـای هیئت مدیـره انجمـن ضایعـه‬ ‫نخاعی اسـتان و نمایندگان انجمن شهرسـتان ها با هدف بررسـی مشـکالت معلولین‬ ‫ضایعـه نخاعـی برگـزار شـد‪ .‬دکتـر فـرزاد گوهردهـی بابیان اینکـه افـراد دارای معلولیـت‬ ‫ناظـر بـر عملکـرد بهزیسـتی هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬هـدف از راه انـدازی انجمن هـا و ‪ NGO‬ها‬ ‫این اسـت که کمک کار جامعه بهزیسـتی باشـند و دراین راسـتا از تعامل بین بهزیسـتی‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۷۹‬معلول‬ ‫و انجمن هـا اسـتقبال می کنیـم»‪ .‬دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه ی ‬ ‫ضایعـه نخاعـی در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در حـوزه تخصیـص و منابـع‬ ‫مالـی بـرای خریـد تجهیـزات توان بخشـی رشـد خوبـی داشـتیم ولـی به دلیـل افزایـش‬ ‫قیمت هـا قـدرت خریـد ایـن تجهیـزات کاهـش پیـدا کـرده اسـت کـه بـا رایزنی هـای‬ ‫انجام شـده اعتباراتـی بـرای تهیـه ان تخصیـص پیـدا کرده اسـت»‪ .‬مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫مازنـدران بابیان اینکـه مناسب سـازی هزینـه نیسـت؛ بلکـه یـک سرمایه گذار ‬ ‫ا گهی مزایده امالک اتحادیه های شهرستان ری‬ ‫اتاق اصناف شهرستان ری درنظردارد به استناد بند ‪ 13‬نهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ‪ 1399/09/26‬به شماره ‪ 117/14/54550‬تعداد ‪ 3‬واحد‬ ‫ملک مسکونی تحت مالکیت اتحادیه صنف کفاشان؛ اتحادیه صنف لوازم التحریر و دفاتر اژانس های تا کسی سرویس شهرستان ری را به شرح ذیل از‬ ‫طریق مزایده عمومی بفروش برساند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫قطعه‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫قطعه ‪28‬‬ ‫پال ک ثبتی ‪24/188‬‬ ‫شهرری‪ ،‬خیابان ‪ 24‬متری‪ ،‬کوچه کاشانی‪ ،‬ساختمان پزشکان‪،‬‬ ‫طبقه اول‪ ،‬واحد ‪3‬‬ ‫‪53/81‬‬ ‫‪9/500/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعه ‪3‬‬ ‫پال ک ثبتی ‪1369/21‬‬ ‫شهرری‪ ،‬خیابان قم‪ ،‬ابتدای کوچه شهید برادران بغدادی‪،‬‬ ‫کوچه الله دوم غربی‪ ،‬پال ک ‪ ،14‬طبقه ‪3‬‬ ‫‪48/85‬‬ ‫‪6/500/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پال ک ثبتی ‪126/3‬‬ ‫شهرری‪ ،‬سه راه ورامین‪ ،‬خیابان ورامین‪ ،‬روبروی خیابان‬ ‫بهار ازادی‪ ،‬ساختمان الوند‪ ،‬ورودی غربی‪ ،‬طبقه ‪ ،2‬واحد ‪7‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪11/000/000/000‬‬ ‫تاریخ انتشار ا گهی روزنامه‪1399/12/09:‬‬ ‫تاریخ بازدید از امالک موردنظر‪ :‬از مورخه ‪ 1399/12/09‬لغایت ‪ 1399/12/13‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪15‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد و تسلیم درخواست به اتاق اصناف شهرستان ری‪ :‬از مورخه ‪ 1399/12/09‬الی ‪1399/12/13‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/12/14‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫ جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به اتاق اصناف شهرستان ری واقع در شهرری‪ ،‬میدان فرمانداری‪ ،‬خیابان ادریس سلیمانی‪ ،‬پال ک ‪ 75‬مراجعه نمائید‪.‬‬‫‪ -‬هزینه کارشناسی و ا گهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫افـزود‪« :‬مناسب سـازی فرصـت حضـور ازادانـه افـراد کم تـوان‪ ،‬ناتـوان و معلـول را‬ ‫در سـطح جامعـه فراهـم می کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای رفـع مشـکالت معلولیـن‬ ‫نشسـتی باحضـور اسـتاندار مازنـدران برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در این جلسـه مسـئولیت‬ ‫مناسب سـازی شـهرها برعهـده فرمانـداران شهرسـتان گذاشـته شـده اسـت کـه‬ ‫مصـوب و ابلاغ شـد و همچنیـن تیـم نظارتـی باحضـور نماینـدگان جامعـه معلولیـن‪،‬‬ ‫کارشناسـان سـازمان و اسـتانداری تشـکیل شـد کـه جـا دارد از اسـتاندار مازنـدران‬ ‫تشـکر و قدردانـی کنـم»‪ .‬وی از پرداخـت حـق پرسـتاری بـه همـه معلولیـن خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬حـق پرسـتاری معلولیـن ضایعـه نخاعـی بـرای همـه افـراد ثبت شـده در‬ ‫سـامانه پرداخت شـده اسـت و رشـد خوبی دراین حوزه داشـتیم»‪ .‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫مازنـدران راه انـدازی مرکـز مثبـت زندگـی را تحولـی در ارائـه خدمـات به جامعـه هدف و‬ ‫احـاد جامعـه دانسـت و افـزود‪« :‬در ایـن مرا کـز خدمـات ‪ ۲۲‬گانـه سـطح اول بـه جامعـه‬ ‫هـدف ارائـه می شـود کـه یکـی از اهـداف مـا ارائـه خدمـات در مناطـق محروم اسـت که‬ ‫باتوجه به دسـتورالعمل و ضوابـط قانونـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬دکتـر گوهردهـی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بـا راه انـدازی مرا کـز مثبـت زندگـی کارشناسـان حداقـل دوبـار در سـال بـه منـازل‬ ‫مددجویـان مراجعـه و وضعیـت ان هـا را بررسـی می کننـد»‪ .‬وی بـر تکریـم ارباب رجـوع‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬حفـظ کرامـت انسـانی از وظایـف کارکنـان بهزیستی سـت و ا گـر‬ ‫فـردی حرمـت و کرامـت انسـانی افـرادی را کـه بـه او مراجعـه می کننـد حفـظ نکنـد بـا‬ ‫او برخـورد می شـود»‪ .‬درپایـان نیـز مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران از مرکـز روزانه اموزشـی‬ ‫توان بخشـی معلولیـن ضایعـه نخاعـی ارامـش بازدیـد کـرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!