روزنامه سایه شماره 2185 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2185

روزنامه سایه شماره 2185

روزنامه سایه شماره 2185

‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫طلیعه های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی‬ ‫‪ ۱7۰‬هزار تن‬ ‫دبیر ستاد تنظیم بازار ضمن تکذیب موضوع کمبود روغن خورا کی؛ میزان مصرف‬ ‫ماهیانه ان متناسب با نیاز واقعی کشور را ‪ ۱۵۰‬هزار ُ تن و میزان تولید در ماه گذشته‬ ‫را بیـش از ‪ ۱۷۰‬هزار ُ تـن اعلام کـرد و افـزود‪« :‬با توج هبـه ادامـه سیاسـت تخصیـص ارز‬ ‫ترجیحی به کاالهای اساسـی‪ ،‬قیمت روغن در ‪ 1400‬افزایشـی نیست»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به گـزارش رئیـس کل بانـک مرکـزی‪ ،‬از توافـق‬ ‫انجام شـده بـا کشـورهای کـره جنوبـی‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬عـراق و عمـان در خصوص‬ ‫ازاد سـازی منابـع ارزی ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬ا کنـون شـاهد طلیعه هـای‬ ‫امیدبخش شکسـت دشـمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارامدی‬ ‫تحریم هـا هسـتیم و مقاومـت حدا کثـری مـردم در برابـر ایـن جنـگ‬ ‫تمام عیـار دشـمن بـه ثمـر نشسـته اسـت»‪ .‬به گـزارش خانـه ملـت؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانی افزود‪« :‬از جمله این ثمرات‪،‬‬ ‫ازادسـازی منابـع ارزی به ناحـق و غیر قانونـی بلوکه شـده ایـران اسـت که بی تردید گشـایش هایی را در‬ ‫فضـای اقتصـادی کشـور فراهـم می کنـد‪ .‬انسـجام و وحـدت کلمـه اولویـت نخسـت دوره بازافرینـی و‬ ‫متمرک زکـردن همـه انرژی هـا و اقدامـات در جهـت رفـع اسـیب ها و زیان هـای دوره جنـگ اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬اسفند ‪ 12 1399‬رجب ‪ 24 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2185‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫توافق با اژانس بین المللی اتمی‪ ،‬از نقاط قوت ماست‬ ‫‪2‬‬ ‫هنر پدری و عبور از دیوار خودشیفتگی‬ ‫شهـای مهـم زندگـی مـردان درطول تاریخ‬ ‫یشـک بایـد «پـدری» را یکـی از نق ‬ ‫ب ‬ ‫بشـر دانسـت‪ .‬وقتـی انسـانی به مقـام پدری نائل می ایـد‪ ،‬وارد حـوزه جدیدی‬ ‫یکـه ملـزم اسـت در شـرایط مختلـف بـا عزمـی‬ ‫یشـود؛ به طور ‬ ‫از زندگـی خـود م ‬ ‫راسـخ در برابر مشـکالت بایسـتد و به سـوال ها یا نیازهای فرزند یا فرزندانش‬ ‫پاسـخ دهـد‪ .‬در گذشـته ایـن تصـور وجـود داشـت کـه ایـن مـادران هسـتند‬ ‫کـه بیشـتر نقـش عاطفـی را در خانـواده عهـده دار هسـتند؛ امـا امـروزه گفتـه‬ ‫یشـود کـه پـدران نیـز در کنـار مـادران می تواننـد در ایجـاد و تکثیـر هویـت‬ ‫م ‬ ‫عاشـقانه نقش افرینی کنند و خانواده خالق و توسـعه یافته‪ ،‬خانواده ای ست‬ ‫کـه پدرومـادر ب همـوازات هم عشـق را در خانواده مبادله می کنند و فرزندان نیز‬ ‫از ایـن تعامـل و ارتبـاط بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫دولت اینده‬ ‫باید پاسخ گوی‬ ‫سه نسل از جوانان باشد‬ ‫تغییردیرهنگام‬ ‫استاندار خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اقدامات راهبردی مقابله با ویروس کرونا‬ ‫در بندر امیراباد‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی امیراباد گفت‪« :‬بندر امیراباد از زمان شیوع ویروس کرونا‬ ‫و بـا پیش بینـی و تشـکیل سـتاد مدیریـت بحـران جهـت مقابلـه بـا کوویـد‪ ۱۹-‬در بندر‬ ‫امیرابـاد و بـا تصویـب اقدامـات راهبـردی‪ ،‬تمـام تـوان سـخت افزاری و نرم افـزاری بنـدر‬ ‫را درجهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بـه کار بسـت»‪ .‬محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در‬ ‫گفت وگو با واحد روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی ضمن اعالم امادگی کامل‬ ‫نیروهـای امـدادی و درمانی و کنترل پیشـگیرانه و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سـورنا سـتاری؛ معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری گفـت‪« :‬ایـران‬ ‫در زمینـه مقـاالت شـیمی در دنیـا رتبـه پنجـم را داشـته و شایسـته نیسـت‬ ‫با توجه بـه ایـن بنیـه علمـی‪ ،‬مبالـغ باالیـی را د رخصـوص واردات مـواد اولیـه‬ ‫دارویـی هزینـه کنیـم»‪.‬‬ ‫سید جالل؛ بهترین مدافع‬ ‫نیم فصل لیگ بیستم‬ ‫‪1‬‬ ‫محبوبه کاظمی دوالبی‪:‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫برای حضور موثر‬ ‫نیازی به فرش قرمز ندارد‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫روزها و ماه های امیدوار کننده‬ ‫در پیش است‬ ‫معاوناستاندار بوشهر‪:‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی و گردشگری‪:‬‬ ‫واحدهای بومگردی کشور‬ ‫برای رونق گردشگری افزایش یافت‬ ‫‪1‬‬ ‫ساختار سیاسی کشور‬ ‫بر اساس فعالیت احزاب استوار است‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪K-99-227‬‬ ‫خرید رگوالتور براساس مجوز شماره ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫از کلیـه تولیدکننـدگان و تامین کننـدگان واجـد شـرایط کـه دارای اسـتانداردهای مـورد تاییـد مربوط می باشـند‪ ،‬به منظور شـرکت در این مناقصـه دعوت به‬ ‫عمـل می اید‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان فارس‬ ‫شماره تلفن واحد مناقصات‪ 07138114035 -07138114045 :‬شماره نمابر‪ 07138244833 :‬شماره دفتر امور کاال (تائیدیه نمابر)‪071-38114014 :‬‬ ‫موضوعمناقصه‪:‬خریدرگوالتور‬ ‫نحوه شرکت در مناقصه‪ ،‬مهلت و محل ارسال مدارک‪ :‬شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد ‪ 2099092586000176‬می باشد‪ .‬متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نامه اعالم امادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬برای دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬از طریق نشانی اینترنتی ‪( https://setadiran.ir‬کد فراخوان ‪ )2099092586000176‬به مدت ‪ 7‬روز از تاریخ درج ا گهی نوبت اول اقدام نموده‬ ‫و اسـناد الزم بـه منظـور ارزیابـی کیفـی‪ ،‬ارزیابـی شـکلی‪ ،‬پیشـنهاد فنـی و پیشـنهاد مالـی را بـه مـدت ‪ 14‬روز پـس از دریافـت اسـناد و حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1399/12/25‬در سـامانه مذکور‬ ‫بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬تقاطع باغ حوض‪ ،‬ساختمان مرکزی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان فارس‪ ،‬دبیرخانه حراسـت‪ ،‬کدپسـتی‪ 57111-71759 :‬اقدام نمایند‪ .‬مناقصه گران می بایسـت تا پایان فرایند مناقصه‪ ،‬به منظور ا گاهی از هرگونه تغییر در اسـناد‬ ‫مناقصه‪ ،‬زمان گشـایش پا کت ها و ‪ ...‬سـامانه فوق را زیرنظر بگیرند‪.‬‬ ‫• ذکر شماره تلفن‪ ،‬شماره نمابر و ادرس یک پست الکترونیک فعال در نامه اعالم امادگی ضروری است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1098056:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان فارس‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫روزها و ماه های امیدوار کننده در پیش است‬ ‫اسحاق جهانگیری گفت‪« :‬امریکایی ها فشار اوردند تا مردم را به خیابان بکشانند‬ ‫و نظـام را تسـلیم یـا دچـار فروپاشـی کننـد؛ امـا ایسـتادگی ملـت موجـب شکسـت‬ ‫ت امریکا یک سـند بزرگ تاریخی ست که در‬ ‫دشـمن شـد‪ .‬همراهی مردم در شکسـ ‬ ‫یسـت‬ ‫تاریخ جهان می ماند‪ .‬مردم احسـاس کردند که رفتار مسـئوالن هم منطق ‬ ‫و چـپ و راسـت و اصالح طلـب و اصولگـرا بـه دولـت فشـار نمی اوردنـد کـه دولـت‬ ‫بـا ترامـپ مذا کـره کنـد‪ .‬امـروز‪ ،‬مقامـات امریـکا اعتـراف دارنـد کـه فشـار حدا کثـری‬ ‫یکـه امریـکا دسـت از لجاجـت و کینه تـوزی‬ ‫شکسـت خـورده اسـت‪ .‬االن هـم تازمان ‬ ‫و اقدامـات علیـه ملـت ایـران دسـت برندارنـد ‪ ،‬بایـد برمبنـای منطـق و رفتـاری‬ ‫موردقبـول مـردم اقـدام کنیـم»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ معـاون اول رئیس جمهـوری‬ ‫بااشـاره به تصویـب قانونـی بـرای مقابلـه بـا اقدامـات امریـکا در مجلـس‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مـا‪ ،‬در دولـت دران مقطـع نظـرات خـود را مکتـوب بـه مجلـس و شـورای نگهبـان‬ ‫اعلام کردیـم؛ امـا پـس از تائیـد قانـون‪ ،‬مـا پذیرفتیـم کـه قانـون را بایـد اجـرا کنیـم؛‬ ‫امـا قانـون را به روشـی اجـرا کردیـم کـه امریـکا نتوانـد فشـار را بـه ایـران افزایـش دهد‪.‬‬ ‫جهانیان از نحوه برخورد ما‪ ،‬در اجرای این قانون شـوکه شـدند‪ .‬ما با اژانس انرژی‬ ‫اتمـی توافـق کردیـم و االن تـوپ در زمیـن ان هاسـت‪ .‬رهبـر معظم انقلاب فرمودند‬ ‫مـا دنبـال سلاح هسـته ای نیسـتیم؛ امـا ان هـا فکـر می کردنـد کـه مـا جلـو نظـارت را‬ ‫نسـمت برویم؛ ولی ما دنبال سلاح هسـته ای نیسـتیم‪ .‬احساس‬ ‫می گیریم تا به ای ‬ ‫می کنـم روزهـا و ماه هـای امیدوارکننـده درپیـش اسـت‪ .‬کشـورهایی کـه منابـع مـا‬ ‫را مسـدود کرده انـد مثـل کـره و ژاپـن اعلام می کننـد منابـع شـما را ازاد می کنیـم‪.‬‬ ‫امیـدوارم کـه دوران سـختی و تلخـی بـرای ملـت مـا زودتـر تمـام شـود»‪.‬‬ ‫سید جالل؛ بهترین مدافع‬ ‫نیم فصل لیگ بیستم‬ ‫سـید جلال حسـینی از سـوی کاربـران ورزش سـه بـا رای قاطـع‪ ،‬بهتریـن عنصـر دفاعـی‬ ‫لیـگ بیسـتم شـد‪ .‬تیـم فوتبـال پرسـپولیس در طـول نیم فصـل اول تنهـا ‪ 8‬گل دریافـت‬ ‫یسـت که‬ ‫کـرد تـا بهتریـن خـط دفاعـی لیـگ بیسـتم در نیم فصـل لقـب بگیـرد‪ .‬این در حال ‬ ‫چهره شـاخص قرمزها در خط دفاع‪ ،‬سـید جالل حسـینی بود که پس از جدایی شـجاع‬ ‫خلیل زاده دوباره به ترکیب اصلی رسید و سپس با وجود مصدومیت کنعانی زادگان نیز‬ ‫اجـازه نـداد خللـی در عملکرد دفاعی سر خ پوشـان به وجود بیاید‪ .‬او عالوه بر اینکه در تیم‬ ‫تحریریه ورزش سـه جای داشـت‪ ،‬با رای ‪69‬درصد از مخاطبان‪ ،‬صدرنشـین نظرسـنجی‬ ‫اخیـر ایـن وب سـایت شـد تـا بـا قاطعیـت‪ ،‬عنـوان بهتریـن مدافـع نیم فصـل را از ان خـود‬ ‫کند‪ .‬او در فصل جاری عالوه بر سه گلی که مقابل شهرخودرو‪ ،‬ترا کتور و مس رفسنجان‬ ‫زد‪ ،‬در فراینـد دفاعـی هـم نقـش پررنگـی داشـت‪ .‬سـید جلال در ‪ 14‬بـازی به میـدان رفت‬ ‫ُ‬ ‫و پرسـپولیس در ان هـا نـه کلین شـیت داشـت‪ .‬میانگیـن ‪ 1.64‬تـکل موفـق در هـر بـازی را‬ ‫ثبـت کـرد‪ 3 ،‬قطـع تـوپ در هـر بـازی داشـت و متوسـط ‪ 4.14‬برتـری در دوئـل هوایـی را‬ ‫نیـز از خـود به جـای گذاشـت‪ .‬او همچنیـن در ایـن ‪ 14‬بـازی‪ ،‬دو بـار دروازه سر خ پوشـان‬ ‫را نجـات داد‪.‬‬ ‫نخست وزیر جدید گرجستان منصوب شد‬ ‫پـس از رای اعتمـاد پارلمـان‪ ،‬سـالومه زورابیشـویلی؛ رئیس جمهـوری گرجسـتان‪،‬‬ ‫بـا صـدور فرمانـی «ایرا کلـی گاریباشـویلی» را ب هسـمت نخسـت وزیری ایـن کشـور‬ ‫منصـوب کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در پـی اسـتعفای پنج شـنبه گذشـته «گئورگیـا گاخاریـا»‬ ‫(نخسـت وزیر پیشـین گرجسـتان) دررابطه بـا مخالفـت بـا بازداشـت «نیـکا ملیـا»؛‬ ‫رهبـر حـزب «جنبـش اتحـاد ملـی» مخالـف دولـت فعلـی ایـن کشـور‪ ،‬گاریباشـویلی کـه‬ ‫سـمت وزیـر دفـاع گرجسـتان را برعهـده داشـت‪ ،‬ازسـوی رئیس جمهـوری ایـن کشـور‬ ‫به عنـوان نامـزد نخسـت وزیری ازسـوی حـزب حا کـم «رویـای گرجسـتان» بـه پارلمـان‬ ‫معرفـی شـد‪ .‬پارلمـان گرجسـتان کـه حـزب حا کـم رویـای گرجسـتان در ان ا کثریـت‬ ‫کرسـی ها را دراختیـار دارد‪ ،‬در جلسـه ای بـه نامـزدی گاریباشـویلی بـرای تصـدی سـمت‬ ‫نخسـت وزیری رای اعتمـاد داد‪ .‬گاریباشـیولی بـرای دومین بـار سـمت نخسـت وزیر‬ ‫گرجسـتان را برعهـده می گیـرد‪ .‬وی بـرای نخسـتین بار در سـال های ‪ ۲۰۱۳‬تـا ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی این سـمت را عهده دار شـده بود‪ .‬وی این سـمت را در شـرایطی برعهده گرفته‬ ‫کـه بحـران سیاسـی بروز کرده در پی انتخابات پارلمانی ابان ماه گذشـته کـه حزب رویای‬ ‫گرجسـتان ا کثـر کرسـی های پارلمان گرجسـتان را به دسـت اورد‪ ،‬همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫این درحالی سـت که ‪ ۵۱‬نماینـده احـزاب مخالـف دولـت کـه دراین انتخابـات بـه پارلمان‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفـره ایـن کشـور راه یافتنـد‪ ،‬دولـت فعلـی گرجسـتان را به تقلـب در انتخابات به نفع‬ ‫حـزب حا کـم رویـای گرجسـتان متهم و از حضور در جلسـات پارلمان خـودداری کرده و‬ ‫نزدیک به سـه ماه اسـت خواسـتار برگزاری انتخابات پارلمانی جدید و شـفاف هسـتند‪.‬‬ ‫در پی بازداشت نیکا ملیا؛ رهبر حزب جنبش اتحاد ملی مخالف دولت فعلی تفلیس‪،‬‬ ‫اوضـاع سیاسـی در گرجسـتان باردیگـر متشـنج شـده اسـت‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫تلفن ‪ 197‬اماده دریافت هرگونه شکایات‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬انتقاد و تقدیر از عملکرد‬ ‫کارکنان انتظامی شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫دایره نظارت هماهنگی بازرسی فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 1 ‫یادداشت‬ ‫دولت اینده‬ ‫باید پاسخ گوی سه نسل از جوانان باشد‬ ‫محسنقدیمیباقراباد‬ ‫طبـق امـار رسـمی؛ ‪ ۲۴‬درصـد جمعیـت ‪ ۸۰‬میلیونـی ایـران‬ ‫را جوانـان ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۹‬سـال تشـکیل می دهنـد و همین افـراد‬ ‫هسـتند کـه قـرار اسـت شـور انتخاباتـی را پـای صندوق هـای‬ ‫ن دور از انتخابـات هـم فـارغ از‬ ‫رای بیاورنـد‪ .‬گویـا در ایـ ‬ ‫رای دهنـدگان ثابـت هـر دو جریـان باسـابقه کشـور‪ ،‬بایـد‬ ‫منتظـر مانـد و دیـد ایـن جوانـان؛ به ویـژه رای اولی ها که شـور‬ ‫را پـای صندوق هـای رای می اورنـد یـا رای خاکسـتری ها کـه‬ ‫تجربه ثابت کرده حضورشـان یا عدم حضورشـان سرنوشـت‬ ‫پیـروزی یـا شکسـت طیف هـای سیاسـی حاضـر در عرصـه‬ ‫رقابـت را مشـخص می کنـد‪ ،‬چطـور و به چه میـزان می توانند‬ ‫نقش افرینی کنند‪ .‬بیش از دومیلیون رای اولی در انتخابات‬ ‫‪ ،1400‬رای خواهند داد که می توانند نشـاط را به خانواده ها‬ ‫در بـاب انتخابـات بازگردانـد و فضـای سـرد را تبدیـل بـه‬ ‫ً‬ ‫فضایـی پرنشـاط کننـد‪ .‬یقینـا بیش ازانکـه چه کسـی رای‬ ‫می اورد‪ ،‬مهم ان اسـت که مشـارکت در انتخابات‪ ،‬باال باشـد؛‬ ‫همان گونـه کـه بارهـا رهبر انقالب اسلامی فرمودند‪« :‬حضور‬ ‫ملـت ایـران‪ ،‬مهم تریـن عامـل اقتـدار اسـت و ایـن حضـور در‬ ‫جاهای متعددی ست؛ یکی از مهم ترینش انتخابات است‪.‬‬ ‫در انتخابـات‪ ،‬حضـور ملـت ایـران کشـور را بیمـه می کنـد‪،‬‬ ‫دشـمن را مایـوس می کنـد‪ .‬سـعی و تلاش [دشـمنان]‬ ‫بر این اسـت که بـا انـواع و اقسـام حیـل نگذارنـد کـه مـردم بـا‬ ‫شـوق در انتخابـات شـرکت کننـد»؛ امـا به راسـتی جوانـان‬ ‫این بـار بـا چـه انگیـزه ای بایـد وارد عرصـه شـوند؟! دولـت‬ ‫اینـده بـا چالش هـای مهمـی در بـاب جوانـان مواجـه اسـت؛‬ ‫اول انکـه جوانـان دهـه ‪ 60‬کـه بایـد در دولت نهم و دهـم وارد‬ ‫ً‬ ‫بازار کار می شدند‪ ،‬ا کثرا از ورود به بازار کار بازمانده اند و دهه‬ ‫هفتادی ها که باید در دولت یازدهم و دوازدهم وارد بازار کار‬ ‫ً‬ ‫می شـدند‪ ،‬با بی مهری بازار مواجه شـده و بیکارند‪ .‬طبیعتا‬ ‫دولـت اینـده بایـد بستر سـاز ورود جوانـان دهـه هشـتادی به‬ ‫بـازار کار باشـد؛ امـا بـا جوانانـی از دهـه ‪ 60‬و ‪ 70‬مواجـه اسـت‬ ‫کـه از بیـکاری رنـج می برنـد یـا کار ثابتـی ندارنـد و بایـد بـرای‬ ‫ان هـا چـاره ای اندیشـید‪ .‬ایـن دولـت بـا سـه نسـل جـوان‬ ‫مواجـه اسـت کـه مطالباتشـان به فراموشـی سـپرده شـده و‬ ‫در ادوار گذشـته دولت هـا نیـز مشکالتشـان اجابـت نشـده؛‬ ‫انتخابات اینده نیز یک رفراندوم سیاسی ست و مانند دیگر‬ ‫انتخابات ریاسـت جمهوری‪ ،‬انتخاب سرنوشت کشور برای‬ ‫دوره چهارساله بعدی ست‪ .‬جوانان با بهره گیری از پتانسیل‬ ‫اجرایـی بـاال و پیگیـری بحـث روشـنگری و مطالب هگـری و‬ ‫همچنیـن انتقـاد منصفانـه نقـش مثمـر ثمـری را در اینـده‬ ‫گتـر و‬ ‫کشـور خواهنـد داشـت و ایـن نقـش دوره بـه دوره پررن ‬ ‫بـا تاثیـر باالتـر خواهـد بـود ‪ .‬جوانـان بهتریـن نفـرات و قشـری‬ ‫هسـتند که همه طیفی ازجمله فرهنگی‪ ،‬کارگری‪ ،‬پزشـکی‬ ‫تـا دانشـجویی و اقتصـاد و‪ ...‬در ان وجـود دارد و ایـن قشـر‬ ‫به خوبی می تواند نقاط ضعف کاندیدا را به مردم ارائه دهد‬ ‫و انتقـاد خـود را درزمین ٔـه سـازندگی و پیشـرفت کشـور انجـام‬ ‫دهـد و همچنیـن در نشـان دادن فـرد اصلـح نیـز کوشـش‬ ‫کنند‪ .‬طبق امار ‪52‬درصد بیکاران کشـور از جوانان هسـتند‬ ‫که این روزها دل درگرو انتخابات ‪ 1400‬دارند تا شـاید تغییری‬ ‫ً‬ ‫دررونـد زندگی شـان برایشـان ایجـاد شـود‪ ،‬یقینـا اجـرای‬ ‫قانـون منـع به کار گیـری بازنشسـتگان بـرای جوانـان اولویـت‬ ‫بیش تری دارد و برای حل مشکالتشـان‪ ،‬شـاید بتوان گفت‬ ‫امـروز بـرای خیلـی از جوانـان نـام رئیس جمهـوری اینـده‪،‬‬ ‫جـوان بـودن یـا نبـودن‪ ،‬دولت نظامی و غیر نظامی برایشـان‬ ‫فرقـی نـدارد؛ چون حل مشکالتشـان در اولویت اسـت و این‬ ‫مشـکالت‪ ،‬قـدرت تحلیـل را از ان هـا سـلب کرده اسـت و این‬ ‫یک زنگ هشدار است؛ چرا که بی تفاوتی جوانان به مسئله‬ ‫ً‬ ‫انتخابـات یقینـا پیامد هـای غیرقابـل جبرانـی را به ارمغـان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬امید است در انتخابات‪ 1400‬کاندیداهایی ورود‬ ‫نمایند که از تمام طیف های سیاسـی باشـند و باور ان ها به‬ ‫جوانان‪ ،‬شـعار نباشـد و عمل گرایی در ان نهفته باشـد؛ این‬ ‫عمل گرایی را می توان از ترکیب ستاد های انتخاباتی شان نیز‬ ‫ً‬ ‫متوجه شد؛ ان کاندیدایی که جوان باور باشد‪ ،‬یقینا ترکیب‬ ‫اتـاق فکـرش و سـتاد هایش نیـز جـوان هسـتند‪ .‬امیـد اسـت‬ ‫جوانـان در اینـده موفقیـت بیشـتری را کسـب کننـد و دولت‬ ‫اینـده دولـت جوان محـور باشـد و البتـه شـورای نگهبـان و‬ ‫رسانه ملی نیز بستری را مهیا سازد که جوانان‪ ،‬شورونشاط‬ ‫کافـی را جهـت نقش افرینـی در انتخابـات داشـته باشـند‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫اهمیت برجام برای ایران و جهان چیست؟‬ ‫برجــام بــا وجــود فرازونشــیب های فــراوان طــی ســال های گذشــته و به رغــم خــروج واشــینگتن از ایــن توافــق در زمــان دولــت ترامــپ‪ ،‬همچنــان پابرجاســت و تکاپــوی جهــان بــرای حفــظ ان‪ ،‬حا کــی از‬ ‫اهمیــت چندجانبــه ایــن قــرارداد جهانــی در حوز ههــای سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اقتصــادی نه تنهــا بــرای امضاکننــدگان؛ بلکــه بــرای جامعه جهانی اســت‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ هنگامی که توافــق «برنامه جامع‬ ‫اقــدام مشــترک» معــروف بــه برجــام میــان جمهــوری اســامی ایــران و گــروه موســوم بــه ‪ ۵+۱‬و طــی مذاکراتــی ‪ ۲۰‬ماهــه در یــک مســیر ‪1 2‬ســاله در ‪ ۲۳‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۵‬بــه نتیجــه رســید‪ ،‬شــاید بــرای بســیاری‬ ‫از ناظــران سیاســی و بین المللــی‪ ،‬دســتیابی بــه توافقــی دیپلماتیــک در یــک فضــای مملــو از بی اعتمــادی‪ ،‬تنــش و تحریــم ســخت و دشــوار به نظــر می رســید‪ .‬درواقــع‪ ،‬فراینــدی کــه در ژنــو اغــاز شــد و‬ ‫ً‬ ‫ســپس در لوزان ســوئیس اســتحکام یافت‪ ،‬نهایتا در هتل «کوبورگ» وین با بیانیه مشــترک میان «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مســئول سیاســت خارجی اروپا‬ ‫شــکل رســمی ب هخــود گرفــت‪.‬‬ ‫توافـق برجـام را شـاید بتـوان مهم تریـن توافـق دودهه اخیـر‬ ‫دانسـت کـه ماحصـل چندجانبه گرایـی بین المللـی و عبـور جهان‬ ‫از یک جانبه گرایـی و اسـتثنا گرایی امریکایـی بـود؛ توافقـی کـه‬ ‫توانسـت نه تنهـا قدرت هـای بـزرگ؛ بلکـه جهـان را در یـک محـور‬ ‫یکـه هنـوز برجـام‬ ‫و ان هـم دیپلماسـی گردهـم اورد؛ به نحو ‬ ‫به عنـوان مهم تریـن موضـوع دیپلماسـی مذا کـرات دیپلماتیـک‬ ‫مطـرح اسـت‪ .‬انچـه در دیپلماسـی چندجانبـه برجامـی میـان‬ ‫ایـران و قدرت هـای بـزرگ معنـا یافـت‪ ،‬ایجـاد شـرایط برد‪ -‬بـرد‬ ‫یـا به بیان دیگـر‪ ،‬برقـراری درک مشـترک‪ ،‬تـوازن در تعهـدات‬ ‫و تضمین هـای عینـی ازسـوی همـه طرف هـای ایـن توافـق‬ ‫یسـت که پـس از دسـتیابی همـه طرف هـا بـه‬ ‫بـود‪ .‬این درحال ‬ ‫توافـق برجـام‪ ،‬شـورای امنیـت سـازمان ملـل به عنـوان تنهـا‬ ‫مرجـع سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و حقوقـی پاسـداری از امنیـت و صلـح‬ ‫ً‬ ‫بین المللـی‪ ،‬بـا صـدور قطعنامـه ‪ ،۲۲۳۱‬رسـما از ایـن توافـق‬ ‫حمایت و با گنجاندن ان در حقوق بین الملل‪ ،‬عمل به برجام را‬ ‫به صـورت قانونـی الـزام اور کـرد؛ اما وقتی در ‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه ‪۹۷‬‬ ‫دونالد ترامپ؛ رئیس جمهوری وقت امریکا اعالم کرد‪ ،‬واشینگتن‬ ‫از ایـن توافـق خـارج می شـود‪ ،‬جهـان دیپلماسـی بـا شـوک‬ ‫ناشـی ازاین سیاسـت دولـت امریـکا‪ ،‬بـا وضعیـت تـازه ای روبـه رو‬ ‫شـد؛ وضعیتـی کـه در ان یـک کشـور‪ ،‬یـک گـروه و حتـی شـخص‬ ‫تلاش می کنـد تـا بنیان هـای یـک اجمـاع بین المللـی و جهانـی را‬ ‫بـه مـرز فروپاشـی سـوق دهـد‪ .‬درهمان زمـان ایـران و گـروه شـکل‬ ‫گرفتـه جدیـد موسـوم بـه ‪ ،۴+۱‬تالش هـای خـود را جهـت ایجـاد‬ ‫اجمـاع حـول حفـظ برجام اغـاز کردند؛ گفت وگوهای گسـترده ای‬ ‫در سـطح بین المللـی و به ویـژه در میـان جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫و سـایر کشـورهای باقی مانـده در برجـام جهـت حفـظ ایـن توافـق‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬در این چهارچـوب ا گرچـه کشـورهای اروپایـی اقدامـات‬ ‫سیاسی مثبتی را جهت حفظ این توافق چندجانبه بین المللی‬ ‫انجـام دادنـد؛ امـا بـا وجـود بسـته پیشـنهادی حفـظ برجـام و‬ ‫راه انـدازی «اینسـتکس» یعنـی سـازوکار حمایـت از مبـادالت‬ ‫تجـاری (سـاحات)‪ ،‬اروپا نتوانسـت اقدامات عملی فراتـرازان برای‬ ‫مقابله با تحریم های امریکا انجام دهد‪ .‬ا گرچه دوران چهارسـاله‬ ‫ترامـپ بـرای برجـام سـخت ترین دوران بـود و فشـارهای سیاسـی‬ ‫و اقتصـادی گسـترده ای در چهارچـوب جنـگ اقتصـادی علیـه‬ ‫جمهـوری اسلامی اجـرا شـد؛ امـا ایـران نشـان داد کـه بـا وجـود‬ ‫ایـن فشـارها همچنـان به تعهـدات بین المللی خود پایبند اسـت‬ ‫و ‪ 15‬گـزارش اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی نیـز گـواه ایـن تعهـد‬ ‫ایـران اسـت؛ امـا ایـران پـس از طـی دوره یک سـاله و بی عملـی‬ ‫اروپـا‪ ،‬پنـج گام عملـی را بـرای کاهـش تعهـدات برجامـی ذیـل‬ ‫مـاده ‪ ۳۶‬برجـام انجـام داد‪ .‬بـا پیـروزی «جو بایـدن» در انتخابات‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬و روی کارامـدن دولـت دموکـرات در امریکا‬ ‫و تغییـر سیاسـت خارجـی ایـن کشـور‪ ،‬برجـام باردیگـر بـا شـرایط‬ ‫جدیـدی روبـه رو شـده‪ .‬بایـدن و بسـیاری از کارگـزاران سیاسـت‬ ‫خارجی این کشور در دوران کارزار انتخاباتی‪ ،‬صحبت از بازگشت‬ ‫بـه توافق هـای بین المللـی؛ به ویـژه برجـام می کردنـد و ا کنـون‬ ‫بـا ورود بـه کاخ سـفید نیـز در سیاسـت اعالمـی خـود صحبـت از‬ ‫حفـظ برجـام می کننـد‪ .‬چنیـن رونـدی‪ ،‬بسـیاری از تحلیلگـران و‬ ‫مقامات سیاسـی در اروپا و کشـورهای دیگر عضو برجام را امیدوار‬ ‫بـه حفـظ و احیـای ایـن توافـق بین المللـی کـرده و ا کنـون به نظـر‬ ‫می رسـد که برجام در شـرایطی ویژه قرار دارد؛ اما پرسـش اساسـی‬ ‫این اسـت که برجام به عنوان شـاهکار دیپلماسـی چندجانبه چرا‬ ‫بایـد حفـظ شـود و چـه اهمیتی بـرای ایـران و جهـان دارد؟ برجام‬ ‫به عنـوان محـور سیاسـت خارجـی تعاملـی جمهـوری اسلامی‬ ‫یسـت‬ ‫ایـران‪ ،‬همچنـان دریچـه ای برای رفع تحریم های اقتصاد ‬ ‫و درعین حـال‪ ،‬پیشـران دیپلماسـی و چندجانبه گرایـی در جهان‬ ‫را شـکل می دهـد‪ .‬در این چهارچـوب‪ ،‬برجـام به عنـوان ابـزاری‬ ‫مهـم بـرای مقابلـه بـا روندهـای یک جانب هگـرا مورداسـتفاده قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬در نگاهـی فراتـر از حـوزه سیاسـت خارجـی نیز برجام‬ ‫به عنوان عاملی برای مقابله با روندهای ایران هراسـی در منطقه‬ ‫و جهـان شـناخته شـده‪ .‬تصویـر ساخته شـده از ایـران به عنـوان‬ ‫کشـوری کـه فعالیت هـای هسـته ای نظامـی مخفیانـه داشـته و‬ ‫م شکسـته‬ ‫حاضـر بـه همـکاری بـا جامعـه جهانـی نیسـت‪ ،‬در هـ ‬ ‫شـد‪ .‬افکار عمومی در سـطح بین المللی شـاهد یک سال صبوری‬ ‫ایـران در برابـر خـروج امریـکا از برجـام و ناتوانـی دیگـر اعضـا؛ به ویژه‬ ‫اروپایی هـا بـرای جبـران این اقـدام شـریک راهبردی خـود نیز بود‪.‬‬ ‫همچنیـن نقـش محـوری ایـران در برجـام به عنـوان یـک توافـق و‬ ‫تعهد بین المللی نشان داد که جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬کشوری‬ ‫مسئولیت پذیر و متعهد به تعهدات خود است و این امریکاست‬ ‫کـه بـه تعهـدات بین المللـی خـود پایبنـد نیسـت‪ .‬حـال‪ ،‬جهـان‬ ‫یسـت؛ عمل بـه تعهدات ازسـوی امریکا و‬ ‫نظار هگـر وضعیـت تازه ا ‬ ‫بازگشـت به توافقی که پیش تر ترک کرده و ادامه مسـیری اشـتباه‬ ‫و افزایـش تنش هـای جهانـی‪ .‬برجـام و موفقیـت ان به عنـوان‬ ‫توافـق سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و حقوقـی می توانـد شـا کله و نمـادی‬ ‫بـرای پیـروزی دیپلماسـی و چندجانبه گرایی باشـد؛ به ویژه اینکه‬ ‫شـورای امنیـت سـازمان ملـل نیـز در ان نقـش مهمـی ایفـا کـرده؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬تـداوم برجـام و شـکل گیری روندهـای دیپلماسـی‬ ‫چندجانب هگـرا می توانـد ازمونـی بـرای گسـترش صلـح و ثبـات‬ ‫جهانی قلمداد شـود‪ .‬توافق هسـته ای ایران و غرب‪ ،‬صرف نظر از‬ ‫مزایـای فـراوان اقتصـادی و تجـاری که می تواند برای ایران‪ ،‬سـایر‬ ‫کشـورهای امضا کننده و همه جهان داشـته باشـد؛ ثابت کرد که‬ ‫ایران‪ ،‬بازیگری غیرقابل انکار در معادالت جهانی ست‪ .‬قرارگرفتن‬ ‫ایـران در یک سـو و قدرت هـای ‪ 5+1‬در سـوی دیگر مذا کـرات ‪2015‬‬ ‫بـرای خلـق برجـام‪ ،‬صرف نظرازاینکـه امضا کننـدگان تاچه حـد بـه‬ ‫تعهـدات خـود پایبند بوده اند‪ ،‬حکایـت از اعتبار و جایگاه جهانی‬ ‫ایران دارد‪ .‬تالش بی وقفه اروپا‪ ،‬روسیه و چین برای حفظ برجام‬ ‫و بازگردانـدن امریـکا بـه این توافق‪ ،‬بدون تردید بی دلیل نیسـت‪.‬‬ ‫اتحادیـه اروپـا و دیگـر قدرت هـای امضا کننـده برجـام به خوبـی بـه‬ ‫ارزش هـا و منافـع مشـترک ایـن توافـق جهانـی واقـف هسـتند و بـا‬ ‫وجـود فشـارهای بی امـان دولـت سـابق امریـکا بـرای نابودکـردن‬ ‫این توافق برای همیشه‪ ،‬با تالش های مستمر حاال شاید فاصله‬ ‫زیـادی تـا بازگشـت برجـام بـه روزهـای خـوب ایـن توافـق ندارنـد‪.‬‬ ‫ حال که دولت بایدن دنبال تغییر در سیاست خارجی واشینگتن‬ ‫یسـت‪ ،‬برجـام خـود‬ ‫از فشـار حدا کثـری بـه دیپلماسـی حدا کثر ‬ ‫به عنـوان نمـاد دیپلماسـی حدا کثـری بایـد حفـظ و تـداوم یابـد‪.‬‬ ‫در این چهارچـوب برجـام به عنـوان نمـاد روندهـای دیپلماتیـک‬ ‫در جهانـی اشـوب زده‪ ،‬امـروز می توانـد جهـان را بیش ازگذشـته‬ ‫به سـوی نظـم و ثبـات سـوق دهـد‪ .‬در فرجـام‪ ،‬به نظـر می رسـد‬ ‫برجـام ورای کارکردهـای سیاسـی‪ ،‬امنیتی کارکردی اقتصادی نیز‬ ‫داشـته؛ گسـترش مناسـبات اقتصـادی میان اروپـا و ایـران و ایران‬ ‫و سـایر کشـورهای جهـان می توانـد موتـور اقتصـاد جهانـی را کـه‬ ‫مسـرعت شـده در وضعیت بهتری قرار‬ ‫به دلیل همه گیری کرونا ک ‬ ‫داده و سـرعت ببخشـد‪.‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫تحت تاثیر فضای احساساتی‬ ‫قرار نخواهیم گرفت‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه‪:‬‬ ‫مسیر شهید سلیمانی‬ ‫مکتب پرورش ازاده خواهان است‬ ‫ِ‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫توافق با اژانس بین المللی اتمی‬ ‫از نقاط قوت ماست‬ ‫معاون سیاسی استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫ساختار سیاسی کشور‬ ‫بر اساس فعالیت احزاب استوار است‬ ‫سیدحسینجعفری‬ ‫معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اسـتاندار بوشـهر گفت‪:‬‬ ‫«سـاختار سیاسـی کشـور بر اسـاس فعالیـت احـزاب اسـتوار‬ ‫اسـت»‪ .‬به گزارش اداره کل روابط عمومی اسـتانداری بوشـهر؛‬ ‫محمدتقـی ایرانـی در جلسـه هم اندیشـی بـا دبیـران احـزاب‬ ‫اسـتان بوشـهر گفـت‪« :‬نظـام‪ ،‬مـردم‪ ،‬حاکمیـت و دولـت‪،‬‬ ‫نیازمنـد فعالیـت قانونمنـد احـزاب شناسـنامه دار و رسـمی‬ ‫هسـتند تـا زمینـه مشـارکت حدا کثـری مـردم در انتخابـات‬ ‫فراهـم شـود»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه بهـار دموکراسـی در‬ ‫انتخابات معنا و مفهوم پیدا می کند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در طول‬ ‫ایام مختلف سال‪ ،‬احزاب با اموزش و فرهنگ سازی‪ ،‬زمینه‬ ‫ا گاهی بخشی و باروری سیاسی جامعه را فراهم کرده و میوه‬ ‫ان را در انتخابـات برداشـت می کننـد»‪ .‬وی خاطر نشـان کرد‪:‬‬ ‫«در نظام مردم ساالر‪ ،‬به نظام حزبی بر اساس قانون اساسی‬ ‫نیـاز داریـم و وظیفـه زمینه سـازی حضـور و مشـارکت ا گاهانه‬ ‫مـردم در انتخابـات؛ هـم به عهـده احـزاب و هـم حاکمیـت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه هیـچ دولتـی در دنیـا حاضـر بـه‬ ‫تقسیم قدرت خود نیست؛ اما احزاب در نظام مردم ساالر در‬ ‫قدرت سیاسی سهیم هستند‪ ،‬یاداور شد‪« :‬ساختار حزبی‪،‬‬ ‫الزاماتی دارد و احزاب باید با اموزش و فرهنگ سازی‪ ،‬مردم را‬ ‫با اصول دموکراسی اشنا؛ و زمینه عالقه مندی مردم را فراهم‬ ‫کنند؛ این کار نسبت به فعالیت های دیگر‪ ،‬تبعات سنگین تر‬ ‫و سـخت تری داشـته و در همـه دنیـا‪ ،‬احـزاب چـون دغدغـه‬ ‫مردم را دارند و دردهای جامعه را جدی تر و زیادتر می بینند‪،‬‬ ‫کار احـزاب در ردیـف کارهـای سـخت و زیـان اور به حسـاب‬ ‫می ایـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه هیـچ گاه شـرایط ایدئـال و‬ ‫بـدون چالـش در انتخابـات فراهم نبوده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«همـواره مـا نگـران بداخالقـی در انتخابـات هسـتیم و بایـد‬ ‫مواظـب باشـیم دروغ گویـی و عوام فریبـی تبدیـل بـه روشـی‬ ‫بـرای تبلیغـات در انتخابـات نشـود؛ زیرا با سـابقه ‪ ۲۵۰۰‬سـاله‬ ‫نظـام دیکتاتـوری و موانـع تاریخی و فرهنگی‪ ،‬هنوزهـم برای‬ ‫بسترسـازی درزمینـه تحکیـم خردجمعـی مشـکل داریـم و‬ ‫امیدواریـم به تدریـج ب هسـمت خـردورزی و کار جمعی سـوق‬ ‫پیـدا کنیـم و ایـن‪ ،‬بـا امـوزش همگانـی و اعتـدال در رفتـار‬ ‫به دسـت خواهـد امـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه احـزاب مرجـع‬ ‫امـور مـردم در حـوزه سیاسـی هسـتند و چشـم مـردم در ایـام‬ ‫انتخابـات ب هسـمت ان هـا دوختـه می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬احـزاب‬ ‫نبایـد اجـازه دهنـد مردم احسـاس یـاس‪ ،‬ناامیدی و تنهایی‬ ‫نشـرایط سـخت‬ ‫کنند؛ و دور از انصاف اسـت که مردم را در ای ‬ ‫تنهابگذارند‪.‬همهدر شکل گیریساختار حکومتواستقرار‬ ‫جمهوری اسلامی سـهیم هسـتیم و در این راستا ا گر نتوانیم‬ ‫ً‬ ‫اثرگـذار باشـیم‪ ،‬حتمـا تاثیر پذیـر خواهیم بـود»‪.‬‬ ‫تغییر دیرهنگام استاندار خوزستان‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫باالخـره پـس از چند سـال پر تنـش بین شـریعتی؛ اسـتاندار قبلی خوزسـتان با‬ ‫مـردم ایـن اسـتان‪ ،‬دولـت در اخرین ماه های عمر خدمتگـزاری در این لباس‪،‬‬ ‫دست به تغییر دیرهنگام زد و استاندار ایالم را به جای شریعتی‪ ،‬در خوزستان‬ ‫منصوب کرد و این تغییرات و جابه جایی در چند ماه به پایان خدمت‪ ،‬خود‬ ‫جای بحث و گفت وگو دارد‪ .‬رابطه شریعتی با مردم خوزستان نه تنها حسنه‬ ‫نبـود‪ ،‬بلکـه به نوعـی لطمـه ای هـم وارد کـرد؛ زیـرا در دوره مسـئولیت ایشـان‪،‬‬ ‫خوزسـتان بـا مشـکالت عدیـده ای دسـت به گریبان بـود کـه انجـام ان توسـط‬ ‫شـریعتی امکان پذیر نبوده اسـت‪ .‬کشـاورزی خوزسـتان تا حد نابودی پیش‬ ‫رفت؛ بسـیاری از زمین های خوزسـتان به زیر کشـت نرفت؛ هندوانه و سبزی‬ ‫خوزسـتان کـه ده هـا اسـتان را تغذیـه می کـرد‪ ،‬بـه رکـود کشـیده شـد؛ امـا ا گـر‬ ‫همـه را به پـای او بگذاریـم‪ ،‬جانـب عدالـت را رعایـت نکرده ایـم‪ .‬درعین حـال‪،‬‬ ‫وقتی خوزسـتان با خشک سـالی روبه رو شـد‪ ،‬ازسـوی اسـتاندار کاری صورت‬ ‫نگرفـت‪ ،‬حال انکـه می توانسـت بـا رایزنـی بـا وزارت جهـاد کشـاورزی‪ ،‬از رکـود‬ ‫موجـود تاانـدازه ای جلوگیـری کنـد‪ .‬پیرامـون مسـئله ریزگردها نیز که مشـکل‬ ‫چهاردهـه اخیـر ایـن اسـتان اسـت‪ ،‬در عـراق و کشـورهای همسـایه و حتـی‬ ‫داخـل مرزهـای کشـورمان‪ ،‬به جـای بیابان زدایـی در اثـر عـدم اقـدام به موقـع‬ ‫باعث بیابان زایی شـدیم و چند اسـتان کشـورمان به خصوص خوزسـتان‪ ،‬در‬ ‫زمان هـای زیـادی اسـیر ریزگردهـا بودنـد و مشـکالت شـدید تنفسـی کـه بـرای‬ ‫مردم ان پیش امد‪ ،‬حاصل عدم پیگیری اسـتاندار قبلی سـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫مشـکالت و اعتـراض کارگـران هفت تپـه‪ ،‬همچنان به قوت خود باقی سـت که‬ ‫ا گـر به موقـع اقـدام عملـی دراین خصـوص صـورت می گرفـت‪ ،‬ایـن اعتراضـات‬ ‫ادامـه دار نمی شـد و کارگـران بـه تصـور حمایـت اسـتاندار از مسـئولین نیشـکر‬ ‫هفت تپـه‪ ،‬به جـای ارامـش تا بدین درجـه نگـران و ناراحـت نمی شـدند‪ .‬بـرای‬ ‫مشـکل قطـع بـرق به خصـوص در تابسـتان ها و در جهنـم گرمای خوزسـتان‪،‬‬ ‫یگـری شـریعتی در اسـتانداری‪ ،‬هیـچ اقدامـی صـورت‬ ‫در تمـام مـدت تصد ‬ ‫نگرفت و همچنان در تابسـتان ها‪ ،‬خوزسـتان قطع برق دارد؛ مشـکل بی ابی‬ ‫یا عدم تصفیه مناسـب برای اب شـرب مردم نیز از جمله کم کاری هایی بوده‬ ‫که موجب بیماری های گوارشـی و عفونی شـمار زیادی از مردم شـده اسـت و‬ ‫مردم در این مورد‪ ،‬مطالبه حق می کنند‪ .‬اب کارون که در گذشته از بهترین‬ ‫ً‬ ‫نـوع اب مصرفـی در کشـور بـود‪ ،‬عملا از کیفیـت تهـی شـده اسـت؛ ا گـر به یـاد‬ ‫بیاوریم که در روزگاران گذشته‪ ،‬شهر ابادان نخستین شهری بود که در کشور‬ ‫دارای شـبکه فاضلاب شـد و اب مصرفـی مـردم‪ ،‬دو بار تصفیه می شـد‪ ،‬شـاید‬ ‫بپذیریـم کـه در ایـن مـورد‪ ،‬بسـیار کـم کاری شـده اسـت‪ .‬وقتی دوسـال پیاپی‬ ‫بـاران به حد کافـی در خوزسـتان باریـده و حتی باعث بروز سـیالب های زیادی‬ ‫شـده و خانه هـای بسـیاری ویـران شـده اسـت‪ ،‬شـاید ا گـر به موقـع تمهیـدات‬ ‫الزم اندیشـیده می شـد‪ ،‬نه تنهـا از ایـن نعمت فـراوان خداوندی بـرای ذخیره‬ ‫اب اسـتفاده می کردیـم‪ ،‬بلکـه شـاهد فروریـزی فاضالب هـا و مخلوط شـدن با‬ ‫بـاران نمی شـدیم‪ .‬صحنه هـای بسـیار بـدی که متاسـفانه بلندگوهای معاند‬ ‫خارجی از ان سوءاسـتفاده بسـیار کردند‪ .‬این تاسـف و کم کاری وقتی بیشـتر‬ ‫نمایـان شـد کـه ‪ 15‬سـال پیش کلنـگ فاضلاب در اهـواز بـه زمیـن زده شـد و‬ ‫مـردم هـم بابـت ان مبالـغ زیـادی به حسـاب سـازمان ابفـا واریـز کردنـد؛ ولـی‬ ‫دریـغ از اجـرای کار! امـا به هرصـورت‪ ،‬شـریعتی انسـانی مومـن و باتقـوا بـود که‬ ‫به نظـر می رسـید بایـد از او در پسـتی اسـتفاده شـود کـه بتوانـد ظرفیـت ان را‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬زمـام اسـتانداری در اسـتانی مثـل خوزسـتان بـا ان وسـعت و‬ ‫اعتبـار و موقعیـت بایـد به دسـت فـردی کاربلـد سـپرده می شـد کـه اسـتعداد‬ ‫اداره کـردن ان را داشـته باشـد‪ .‬به هـرروی شـریعتی بـا ابلاغ ریاسـت دولـت‬ ‫بـرای مـدت چهار سـال به عنـوان رئیـس سـازمان اسـتاندارد ایـران تعییـن و‬ ‫نسـمت منشـاء اثر باشـد‪ .‬بـرای‬ ‫مشـغول به کار شـد‪ .‬امیدواریـم نامبـرده در ای ‬ ‫اقـای قاسـم سلیمانی دشـتکی کـه پیش تـر در اسـتانداری ایلام انجام وظیفه‬ ‫می کـرده نیـز ارزوی موفقیـت داریـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تربیت مربی امور تربیتی از اول مهرماه ‪1400‬‬ ‫شو پرورش‪ ،‬از طرحی جدید برای تربیت‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی وزیر اموز ‬ ‫مربی امور تربیتی با رویکرد مهندسی فرهنگی‪ ،‬اسیب های اجتماعی‪ ،‬سواد‬ ‫رسـانه ای و ا گاه بـه متدهـای روز تربیتـی از اول مهرمـاه سـال ‪ 1400‬خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پانا؛ علیرضا کاظمی در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل‬ ‫و مدیـران شهرسـتان ها و مناطـق اسـتان کـه بـا حضـور مدیـران‪ ،‬معاونیـن و‬ ‫مربیـان تربیتـی مـدارس در بسـتر شـبکه شـاد برگـزار شـد‪ ،‬اظهار کـرد‪« :‬تربیت‬ ‫شو پرورش اسـت»‪.‬‬ ‫اسلامی‪ ،‬مهم تریـن ماموریـت اموز ‬ ‫افزایش تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫مدیـر کنتـرل تولیـد شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی گفـت‪« :‬پیش بینـی‬ ‫می شـود کـه تولیـد انـواع محصـوالت پتروشـیمی تـا پایـان امسـال بـه‬ ‫نتـن برسـد و رشـدی حـدود نه درصـدی را نسـبت بـه سـال ‪ ۹۸‬رقم‬ ‫‪ ۶۱‬میلیو ‬ ‫زنـد»‪ .‬ب هگـزارش شـانا؛ سـید جلال میرهاشـمی افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال‪ ،‬تـا‬ ‫نتـن‬ ‫پایـان بهمن مـاه تولیـد محصـوالت پتروشـیمی بـه حـدود ‪ ۵۶‬میلیو ‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬رونـد تولیـد و فـروش محصـوالت مختلـف پتروشـیمی بـا‬ ‫ظرفیت مطلوبی در حال انجام است و با وجود بعضی از مشکالت؛ با تالش‬ ‫صنعتگـران پتروشـیمی کشـور جهـش تولیـد امسـال در صنعـت پتروشـیمی‬ ‫محقـق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫افزایش واحدهای بومگردی برای رونق گردشگری‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬سیاسـت دولـت بر اسـاس قوانیـن و‬ ‫ً‬ ‫رهنمودهـای مقـام معظـم رهبری بـوده و قطعا تحت تاثیر فضای‬ ‫احساسـاتی قـرار نخواهیـم گرفـت و انچـه در این روزهـا مشـاهده‬ ‫می شـود‪ ،‬خللـی در اراده دولـت در انچـه فکـر می کنـد به نفـع و‬ ‫مصلحت مردم و زندگی و معیشت ان هاست‪ ،‬وارد نخواهد کرد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ علی ربیعی دربـاره مذا کرات‬ ‫اروپایی هـا بـرای برگـزاری نشسـت کمیسـیون مشـترک بـا امریـکا‬ ‫نیـز تا کیـد کـرد‪« :‬از انج اکـه امریـکا هنـوز به برجام بازنگشـته اسـت‪،‬‬ ‫نمی توانـد از سـاختار ان بهره گیـری کنـد؛ پیشـنهاد طرف هـای‬ ‫تو گو و مذا کره‬ ‫اروپایی برای برگزاری نشسـت غیررسـمی برای گف ‬ ‫ایـران و چهـار بـه اضافـه یـک بـا امریـکا به عنـوان میهمـان اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه گفت‪« :‬ما با عزت و افتخار مسیر شهید‬ ‫سـلیمانی را ادامـه می دهیـم و مقابـل ظالمـان عالـم می ایسـتیم‪.‬‬ ‫یسـت؛ مکتبـی بـرای پـرورش ازاده خواهـان»‪.‬‬ ‫مسـیر ایشـان‪ ،‬باق ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـردار اسـماعیل قاانـی گفـت‪« :‬امریـکا طبـق‬ ‫عقالنیت باید دسـت از دشـمنی با ملت ما بر می داشـت؛ چون هر‬ ‫تهدیـدی علیـه مـا بـه بهتریـن فرص ِـت مـا تبدیـل شـد‪ .‬جنـگ را بر‬ ‫مـا تحمیـل کردنـد؛ امـا جنـگ‪ ،‬بهتریـن موقعیـت برای رشـد ملت‬ ‫مـا شـد؛ امام خمینـی (ره) رهبـر کبیـر انقالب‪ ،‬به عنـوان فرمانـده ما‬ ‫بهترین نیروها را در دوران جنگ اموزش داد»‪ .‬وی‪ ،‬انسان سازی‬ ‫را مهم ترین دسـتاورد جنگ تحمیلی دانسـت و گفت‪« :‬مقاومت‬ ‫در جهـان انسان سـازی می کنـد»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه با بیان اینکـه توافـق بـا اژانـس‪ ،‬از نقـاط قـوت‬ ‫ماسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬انچـه بـا اژانـس انـرژی اتمـی تفاهـم کردیـم‪،‬‬ ‫موفقیـت بی نظیـر دیپلماتیـک اسـت کـه اقـای دکتـر صالحـی بـا‬ ‫شـجاعت‪ ،‬توانمنـدی و با اتک ابـه ایـن ملـت انجـام داد»‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی وزارت امور خارجه؛ محمد جواد ظریف در حاشـیه‬ ‫همایـش بین المللـی مطالبـات حقوقـی دفـاع مقـدس در بـاره‬ ‫اجـرای مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی دربـاره توقـف اجـرای‬ ‫پروتـکل الحاقـی‪ ،‬گفـت‪« :‬پادمان‪ ،‬تعهد جمهوری اسلامی ایران‬ ‫اسـت و مصوبـه اخیـر مجلس هم اجازه همکاری بیـش از پادمان‬ ‫را بـه مـا نمی دهـد؛ به ان معن اکـه همـکاری مـا بـا اژانـس ادامه پیدا‬ ‫می کنـد؛ امـا این همکاری فراتـر از پروتکل الحاقی نخواهد رفت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی امیراباد تشریح کرد؛‬ ‫اقدامات راهبردی مقابله با ویروس کرونا در بندر امیراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد گفـت‪« :‬بنـدر امیرابـاد از زمان‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و بـا پیش بینـی و تشـکیل سـتاد مدیریـت‬ ‫بحـران جهـت مقابلـه بـا کوویـد‪ ۱۹-‬در بنـدر امیرابـاد و بـا تصویـب‬ ‫اقدامـات راهبـردی‪ ،‬تمـام تـوان سـخت افزاری و نرم افـزاری بنـدر را‬ ‫درجهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بـه کار بسـت»‪ .‬محمدعلـی اصل‬ ‫سـعیدی پور در گفت وگـو بـا واحـد روابط عمومـی اداره کل بنـادر‬ ‫و دریانـوردی ضمـن اعلام امادگـی کامـل نیروهـای امـدادی و‬ ‫درمانـی و کنتـرل پیشـگیرانه و مجدانـه جهت قطع زنجیره انتشـار‬ ‫ویـروس و همچنیـن حساسـیت های پزشـکی در مرزهـای ابـی‬ ‫بـرای کشـتی های متـردد بـه بنـدر امیرابـاد‪ ،‬بـه تشـریح عملکـرد‬ ‫سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در بنـدر امیرابـاد پرداخـت‪ .‬وی‪،‬‬ ‫تامیـن لـوازم بهداشـتی خـود حفاظتـی‪ ،‬نظیـر ماسـک‪ ،‬ژل و‬ ‫مـواد ضدعفونی کننـده بـرای کارکنـان اداری و عملیاتـی‪ ،‬تهیـه‬ ‫کیت هـای پزشـکی تیـم قرنطینـه و کنتـرل و بازرسـی کشـتی ها‬ ‫در بنـدر امیرابـاد را از اقدامـات اولیـه سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در ایـن‬ ‫بنـدر برشـمرد و اظهـار داشـت‪« :‬دراین راسـتا‪ ،‬ضدعفونـی مسـتمر‬ ‫تمـام قسـمت های اداری‪ ،‬خدماتـی‪ ،‬وسـایط نقلیـه و ‪ ...‬درطـول‬ ‫مـدت شـیوع کرونـا در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬مدیـر منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی امیرابـاد بـه تعـداد باالی نیروهـای شـاغل در کارخانه ها‬ ‫و صنایـع ایـن اداره کل اشـاره و تا کیـد کـرد کـه حفـظ سلامت تمام‬ ‫کارکنان برای این مدیریت حائزاهمیت بوده و از همه شرکت های‬ ‫کارگـزار دریایـی و بنـدری طـی مکاتباتـی خواسـته شـده تـا تمامـی‬ ‫نـکات پیشـگیرانه را رعایـت کننـد تـا کوچک تریـن اسـیبی بـه رونـد‬ ‫کار ان هـا وارد نشـود و ایـن اقدامـات به صورت مسـتمر ازسـوی تیم‬ ‫‪ HSE‬بنـدر رصـد می شـد و بـا تهیـه و توزیـع تجهیزات فـردی و مواد‬ ‫ضدعفونی در بین کارکنان اداره کل هم توانسـتیم در حد مطلوب‬ ‫پیشـگیری های الزم را انجـام دهیـم‪ .‬مدیـرکل بنـدر امیرابـاد‬ ‫غربالگـری کارکنـان مشـکوک مبتالبـه ویـروس کرونـا را یکی دیگـر از‬ ‫تصمیمـات راهبـردی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا ایـن بنـدر عنـوان کـرد‬ ‫و انجـام تسـت ‪ PCR‬بـر روی کارکنـان کشـتی های وارده بـه بنـدر‬ ‫و راننـدگان کامیـون‪ ،‬اجـرای عملیـات تب سـنجی و اندازه گیـری‬ ‫میـزان ا کسـیژن خـون کارکنـان بنـدر‪ ،‬گمـرک و دیگـر ادارات تابعـه‬ ‫را از اقدامـات بـارز دراین حـوزه نـام بـرد‪ .‬وی بـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی بنـدر امیرابـاد در حـوزه سلامت نیـز اشـاره کـرد و یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬یـک دسـتگاه ونتیالتـور نیـز توسـط ایـن اداره کل خریـداری و‬ ‫به صـورت امانـی جهـت ارائـه خدمـات به مردم شهرسـتان بهشـهر‬ ‫دراختیـار بیمارسـتان امـام(ره) این شـهر قرار گرفت»‪ .‬سـعیدی پور‬ ‫درپایـان ضمـن ادامـه سیاسـت های ابالغـی سـتاد مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫سـازمان بنـادر و دریانـوردی و تـداوم اقدامـات پیشـگیرانه اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬خوشبختانه با انجام به موقع روش های پیشگیری که از‬ ‫ابتدای شیوع این بیماری در سطح کل بنادر علی الخصوص بندر‬ ‫امیرابـاد بـه کار بسـته شـده اسـت هیچ گونـه خللـی در روند تخلیه و‬ ‫بارگیـری کاال و ورود و خـروج شـناورهای متـردد بـه بنـدر رخ نـداده‬ ‫و حمـل و توزیـع کاال از بنـدر امیرابـاد بـه کشـور بـدون وقفـه انجـام‬ ‫می پذیـرد و همـکاران پرتلاش بنـدر نیـز بـا ترویـج نـکات اموزشـی و‬ ‫تهیـه و توزیـع ترا کـت‪ ،‬بروشـور و پمفلـت درخصـوص رعایـت نکات‬ ‫ایمنی و بهداشـتی برای اسـتفاده کارکنان بندر‪ ،‬شـرکت های فعال‬ ‫و مراجعیـن درطـول مـدت شـیوع بیمـاری کرونـا از هیـچ کوششـی‬ ‫دریـغ نکـرده و بـر تـداوم ایـن اقدامـات تا کیـد دارنـد و امیدواریـم بـه‬ ‫لطف خداوند متعال و همت مردم عزیز و اقشار مختلف جامعه از‬ ‫شـر ایـن بیمـاری در امـان و به کلـی ریشـه کن شـود»‪.‬‬ ‫وزیـر میـراث فرهنگـی و گردشـگری گفـت‪« :‬بـا سـرمایه گذاری مردمـی‪،‬‬ ‫ک هتل هـا و اقامتگاه های سـنتی ایجاد‬ ‫اقامتگاه هـای جدیـد در قالـب بوتیـ ‬ ‫شـدند تا هم به این واسـطه بناهای تاریخی مرمت؛ و هم جاذبه گردشـگری‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬بـا این اقـدام‪ ،‬نگاه هـا از بودجه دولتی برداشـته شـد و ب هسـمت‬ ‫اقتصاد مردمی حرکت کردیم»‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ علی اصغر مونسـان افزود‪:‬‬ ‫«البتـه بـرای گسـترش گردشـگری در کشـور با کمبود اقامتـگاه مواجه بودیم‬ ‫کـه بـرای جبـران ‪ 2200‬واحـد بومگردی به کشـور اضافه شـد‪ .‬اغلب کمبودها‬ ‫در نواحـی روسـتایی وجـود داشـت کـه بومگردی هـا ایـن مشـکل را رفـع‬ ‫تگـردی ترم هـای تـازه گردشـگری نیـز بـه سـبد کشـور‬ ‫کردنـد‪ .‬در کنـار طبیع ‬ ‫اضافـه شـد؛ از جملـه گردشـگری کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی و معدنـی»‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫فدی ابو حسن‬ صفحه 2 ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫بازدید مهندس نوشادی؛ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان‬ ‫ دست اقدام شهرداری بهبهان‬ ‫از طر ح های عمرانی در ِ‬ ‫من کلیپ پروژه های عمرانی شهرداری‬ ‫را که می بینم لذت می برم‬ ‫مهندس نوشادی‬ ‫مهندسزمانی اصل؛فرماندار شهرستانبهبهان‪:‬‬ ‫باید عملکرد شهرداری بهبهان در حوزه های مختلف‪ ،‬الگویی برای سایر شهرهای خوزستان باشد‬ ‫اکنون ‪ 13-12‬پروژه هم زمان در حال اجرا ست که تاکنون سابقه نداشته است‬ ‫به ا کثر شهرهایی که سفر می کنم به اندازه بهبهان ندیده ام که این همه کار خدماتی صورت گیرد‬ ‫جا دارد از مهندس بهادری‪ ،‬شهردار پرتالش و دلسوز و همکاران او و نمایندگان شورای‬ ‫اسالمی و کارکنان زحمت کش شهرداری تقدیر و تشکر ویژه ای داشته باشم‬ ‫مهندس زمانی اصل‬ ‫مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫ دست اجرا داریم‪ ،‬پروژه احداث‬ ‫یکی از پروژه های بسیار ارزشمندی که در ِ ‬ ‫خیابان ایت اهلل وحید بهبهانی ست که با همت فرماندار اغاز شده‬ ‫و بیش از ‪ 600‬متر از بافت فرسوده بازگشایی می شود‬ ‫مهندس بهادری‬ ‫محمد حسن بهبهانی‬ ‫مهنـدس علیرضـا بهـادری؛ شـهردار بهبهـان در جلسـه ای باحضـور‬ ‫مهنـدس نوشـادی؛ مدیـرکل امـور شـهری و شـوراهای اسلامی‬ ‫استانداری خوزستان و هیئت همراه‪ ،‬مهندس زمانی اصل؛ فرماندار‪،‬‬ ‫سردار دانایی؛ رئیس شورای اسالمی‪ ،‬سردار مظلومی؛ نماینده مردم‬ ‫بهبهان در مجلس شورای اسالمی و معاونین و مسئولین واحدهای‬ ‫شـهرداری ضمـن خیرمقدم گویـی بـه مهنـدس نوشـادی و همراهان‪،‬‬ ‫گزارشـی از رونـد روبه رشـد پروژه هـا را تشـریح کـرد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫دردسـت اجـرا داریـم‪ ،‬پـروژه‬ ‫«یکـی از پروژه هـای بسیار ارزشـمندی کـه‬ ‫ِ‬ ‫احداث خیابان ایت اهلل وحید بهبهانی سـت که در سـال ‪ 98‬با همت‬ ‫فرماندار محترم اغاز شده و بیش از ‪ 600‬متر از بافت فرسوده بازگشایی‬ ‫می شـود‪ .‬در ایـن مـکان بازارچـه سـنتی معمـاری بسـیار جالبـی‬ ‫پیش بینی شده که در نوع خود در ایران بی نظیر است و دیگر شهرها‬ ‫می توانند به صورت الگو اسـتفاده کنند‪ .‬کوچه های این بافت خیلی‬ ‫کم عـرض بـود‪ .‬کش وقوس هـای زیـادی ازطـرف دسـتگاه های اجرایی‬ ‫از جمله میراث فرهنگی داشتیم‪ ،‬اما با تشکیل جلسات زیاد ازسوی‬ ‫مسـکن و شهرسـازی و اسـتانداری و تالش هـای صورت گرفتـه باالخره‬ ‫کار عملـی شـد؛ تاجایی کـه ا کنـون ‪ 80‬درصـد تملک شـده اسـت‪ .‬در فاز‬ ‫‪ 2‬سـرمایه گذار بخـش خصوصـی تملـک می کنـد و کاری قانونـی انجام‬ ‫می دهـد‪ .‬ا کنـون شـهرداری درحـال صـدور پروانه برای بلوک ‪ 1‬اسـت و‬ ‫عملیـات احـداث هـم به دنبال صدور پروانه اغاز خواهد شـد‪ .‬سـازه ها‬ ‫امـاده پیـچ و مهـره اسـت و سـفارش از اصفهـان داده شـده و سـریع‬ ‫نصـب می شـود و عملیـات سـاخت نمایـان خواهد شـد»‪.‬‬ ‫مهنـدس بهـادری؛ شـهردار در پایـان بازدیـد مهنـدس نوشـادی در‬ ‫جلسـه ای در حضـور کارکنـان شـهرداری و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫گفـت‪« :‬خوشـحالم کـه پـس از یک سـال مسـئول عالی رتبـه اسـتانی به‬ ‫بهبهان تشریف اوردند و امروز پروژه ها و طر ح های عمرانی شهرداری‬ ‫بهبهـان را از نزدیـک مشـاهده کردنـد»‪ .‬وی اذعـان داشـت‪« :‬ایـن‬ ‫پروژه هـا حاصـل دسـترنج و تلاش شـبانه روزی کارکنـان شـهرداری و‬ ‫توجـه خـاص نماینـدگان شـوراهای اسلامی و پیگیـری فرمانـدار‬ ‫محتـرم و همراهـی نماینـده محتـرم مـردم بهبهان در مجلس شـورای‬ ‫اسالمی این شهرستان است»‪ .‬بهادری گفت‪« :‬ا کنون خوشحالم که‬ ‫قو االنصاف اعضای‬ ‫رضایتمنـدی مـردم بهبهان را جلـب کـرده ام‪ .‬الح ‬ ‫شورای اسالمی سنگ تمام گذاشته اند‪ .‬از همه ان ها تشکر و قدردانی‬ ‫ً‬ ‫دردسـت اقدام‬ ‫می کنـم‪ .‬پروژه هایـی کـه امـروز مشـاهده کردیـد‪ ،‬تمامـا‬ ‫ِ‬ ‫بـوده و بسـیاری از پروژه هـا به اتمـام رسـیده امـا فرصـت بازدیـد از ان هـا‬ ‫مقـدور نبـوده‪ .‬و در یـک کالم عـرض می کنـم کـه شـهرداری ها حامـی‬ ‫ندارنـد؛ لـذا حامـی شـهرداری ها وزارت کشـور و مدیـرکل محتـرم امـور‬ ‫یسـت کـه می توانـد حمایـت کنـد و عملکردهـا را بررسـی و نظـر‬ ‫شهر ‬ ‫دهـد‪ .‬وقتـی شـهرداری دچـار مشـکل می شـود‪ ،‬شـهردار خـود بایـد‬ ‫به تنهایـی پاسـخگو باشـد و مشـکل را حـل کنـد کـه ایـن خـود بسـیار‬ ‫سـخت اسـت؛ لـذا انتظـار اسـت مهنـدس نوشـادی بـا حمایـت و‬ ‫همراهـی بیشـتر در رفـع مشـکالت و خواسـته های مـا اقـدام ویـژه ای‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬ضمنـا می طلبـد کـه بحـث پذیرش امـوزش کارکنـان در‬ ‫دسـتورکار قـرار گیـرد‪ .‬البتـه مـا می توانیـم برگـزار کنیـم ولـی امتیـاز بـرای‬ ‫ان هـا منظـور نمی شـود‪ .‬امـا ا گـر سیسـتمی برگـزار شـود در پرونـده‬ ‫پرسـنلی ثبت می شـود و خود از امتیاز ان بهره مند می شـوند‪ .‬مشکل‬ ‫دیگر شهرداری بهبهان نقشه جامع شهر است؛ لذا بیش از ‪ 280‬مورد‬ ‫تناقض دارد و سیستم شهرسازی به هیچ وجه حاضر نیستند تناقض‬ ‫بازدید مدیرکل امور شهری از شهرداری بهبهان‬ ‫را بپذیرنـد کـه انتظـار داریـم ترتیبـی دهنـد تـا مشـکالتی کـه در طـرح‬ ‫جامع شـهر ایجاد شـده اسـت مرتفع شود‪ .‬خواسته دیگر شـهرداری از‬ ‫مهندس نوشـادی دررابطه با تبدیل وضعیت عده زیادی از نیروهای‬ ‫یسـت کـه امیدواریـم هرچ هسـریع تر تکلیـف ایـن افـراد کـه‬ ‫شهردار ‬ ‫شـبانه روز زحمـت می کشـند‪ ،‬روشـن شـود تـا در ادامـه زندگـی ان هـا‬ ‫تحولـی ایجـاد شـود»‪.‬‬ ‫سردار دانایی‬ ‫سـردار دانایـی؛ رئیـس شـورای اسلامی شـهر بهبهـان نیـز‬ ‫دراین جلسـه گفـت‪« :‬در وصـف خوبی هـا و دلسـوزی های مهنـدس‬ ‫نوشـادی بسـیار شـنیده ام‪ .‬از اینکـه وقت وبی وقـت و روز تعطیلـی کـه‬ ‫بایـد در کنـار خانـواده اسـتراحت داشـته باشـید‪ ،‬قدم رنجـه فرمـوده‬ ‫از بهبهـان و برنامه هـای شـهرداری بازدیـد کردیـد‪ ،‬بی نهایـت تشـکر‬ ‫دارم‪ .‬امـا اقـای مهنـدس نوشـادی‪ ،‬بسـیاری از کارکنـان شـهرداری‬ ‫هسـتند کـه ‪17‬سـال اسـت به صـورت حجمـی کار می کننـد ولـی هنـوز‬ ‫بالتکلیـف هسـتند؛ لـذا تبدیل وضعیت انان خواسـت اصلی ماسـت‪.‬‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬طـرح جامـع شـهر هنـوز بافـت فرسـوده شـهر بهبهـان را‬ ‫ِ‬ ‫مشـخص نکرده اسـت‪ .‬طرح جامع شـهر معضالتی دارد ما نمی دانیم‬ ‫چـه بایـد بکنیـم؛ بنابرایـن انتظـار داریـم باتوجه به اینکـه شـهر بهبهان‬ ‫بسـیار توسـعه یافتـه اسـت ایـن مشـکل را سـریع برطـرف کنیـد؛‬ ‫زیـرا مراجعـه مـردم بیشـتر بـه شـورای شـهر اسـت و گالیـه و ناراحتـی‬ ‫خودشـان را با ما که منتخبین ان ها هسـتیم مطرح می کنند و کاری‬ ‫هـم از دسـت مـا دراین رابطـه سـاخته نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫در این جلسـه مهنـدس نوشـادی قـول داد جلسـه مشـترکی باحضـور‬ ‫معاون شهرسـازی تشـکیل داده می شـود تا بحث طرح جامع مطرح‬ ‫و اقـدام الزم صـورت گیـرد‪ .‬وی دررابطه بـا تبدیـل وضعیـت هـم گفت‪:‬‬ ‫«ایـن موضـوع بایـد ازطـرف مجلـس شـورای اسلامی پیگیـری شـود‬ ‫تـا قوانیـن مربوطـه بـه مرحلـه اجـرا درایـد‪ .‬البتـه نا گفتـه نمانـد دسـتور‬ ‫اسـتخدامی در دو مرحلـه صـادر شـده کـه امیـد اسـت بـا اسـتفاده‬ ‫از نیروهـای حجمـی و شـرکتی بتـوان مشـکل ان هـا را حـل کنیـم»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهنـدس نوشـادی دررابطه بـا پروژه هـا مجـددا از تلاش شـهرداری‬ ‫و کارکنـان شـهرداری و شـورای شـهر تقدیـر و تشـکر کـرد و افـزود‪« :‬گل‬ ‫کاغـذی در بسـیاری از نقـاط شـهر را دیـدم‪ ،‬بسـیار زیباسـت و می تـوان‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬می تـوان انـواع درخت هـا را در بهبهـان‬ ‫ان را ادامـه داد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫کاشـت و تنـوع جدیـدی بـه چهـره فضـای سـبز داده شـود‪ .‬ضمنـا در‬ ‫یسـت‪ .‬دیگـر مناطـق‬ ‫ارامسـتان خـوب کار شـده اسـت‪ ،‬پـروژه خوب ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬پـروژه مشـارکت واقعـا خـوب کار‬ ‫تعریـض شـده‪ ،‬بسـیار عال ‬ ‫شـده جـای تقدیـر اسـت‪ .‬امـا بـه شـهروندان توجیـه کنیـد کـه زبالـه و‬ ‫یا نخاله های ساختمانی نریزند و دراین رابطه فرهنگ سازی وسیعی‬ ‫صورت گیرد تا بدانند شهر صاحب دارد و از ریختن زباله و نخاله های‬ ‫سـاختمانی در هرکجـا کـه خواسـتند‪ ،‬خـودداری کننـد»‪.‬‬ ‫بهبهان که درراستای کارامدی نظام تالش می کند‪ ،‬سپاسگزارم‪ .‬لذا‬ ‫از زحمـات فرمانـدار و مجموعـه همـکاران ایشـان در فرمانـداری کـه‬ ‫شـبانه روز در تلاش هسـتند تـا رضایـت مـردم را جلـب کننـد‪ ،‬تقدیـر و‬ ‫تشـکر دارم»‪ .‬مظلومـی دررابطه بـا تبدیل وضعیت کارکنان شـهرداری‬ ‫و ان دسـته از افرادی کـه سـالیان سـال اسـت خدمـت صادقانـه انجـام‬ ‫می دهنـد و هنـوز بالتکلیـف هسـتند‪ ،‬سـخن گفـت و خواسـتار اقـدام‬ ‫فـوری درجهـت تبدیـل وضعیـت شـغلی انـان شـد‪.‬‬ ‫سردار مظلومی‬ ‫سـردار مظلومـی؛ نماینـده مـردم بهبهـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی نیـز گفـت‪« :‬مسـئولیت شـهردار و کارکنـان شـهرداری بسـیار‬ ‫سـنگین اسـت‪ .‬هرچـه کار و تلاش صـورت بگیـرد‪ ،‬هنـوز مشـاهده‬ ‫می شـود کـه مـردم گالیـه و خواسـته هایی دارنـد کـه البتـه تمـام‬ ‫درجهت رشـد پویایی مجموعه اسـت؛ لذا کارکنان شـهرداری باالخره‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کننـد و بـه مطالبـات مـردم پاسـخ می دهنـد‪ .‬امـا‬ ‫درخصـوص بافـت قدیـم توجـه شـود ا گـر موانعـی وجـود دارد برطـرف‬ ‫ازسـوی دیگر از نزدیـک‬ ‫شـود تـا تلاش شـهرداری به نتیجـه برسـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مشـاهده کنیـد چندیـن پـروژه درحـال اجر اسـت کـه جـا دارد از تلاش‬ ‫تکـش شـهرداری و نماینـدگان شـورای‬ ‫شـهرداری‪ ،‬کارکنـان زحم ‬ ‫اسالمی تقدیر و تشکر داشته باشم‪ .‬از پیگیری خوب فرماندار محترم‬ ‫مهنـدس یوسـف زمانـی اصـل؛ فرمانـدار شهرسـتان بهبهـان‬ ‫در این جلسـه گفـت‪« :‬از زمانی کـه مهندس بهادری سـکان شـهرداری‬ ‫این شـهر را به دسـت گرفته‪ ،‬شـاهد تحوالت عظیمی در شـهر بهبهان‬ ‫هسـتیم و خدمـات بسـیارخوبی در ایـن مـدت صورت گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اعضای محترم شورای شهر‪ ،‬شهردار و کارکنان شهرداری‬ ‫در شـرایط سـخت اقتصـادی و شـرایط خاصـی کـه درحـال مبـارزه بـا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫ دست اقدام حاصل دسترنج و تالش شبانه روزی کارکنان شهرداری و توجه خاص نمایندگان شورای اسالمی‬ ‫پروژه های در ِ‬ ‫و پیگیری فرماندار و همراهی نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسالمی این شهرستان است‬ ‫قو االنصاف اعضای شورای اسالمی سنگ تمام گذاشته اند؛‬ ‫الح ‬ ‫از همه ان ها تشکر و قدردانی می کنم‬ ‫ً‬ ‫ویـروس کرونـا بودنـد و واقعـا همه جـا بـا مشـکالتی مواجـه بـود کـه بـا‬ ‫تلاش و زحمـات شـبانه روزی توانسـته اند به گونـه ای عمـل کننـد کـه‬ ‫دراین برهـه از زمـان بـا همـه موانـع پیـش رو شـهرداری بهبهـان بـدون‬ ‫مشـکل فعالیـت داشـته و پروژه هـای زیـادی در سـطح شـهر فعـال‬ ‫اسـت»‪ .‬زمانـی اصـل ادامـه داد‪« :‬از زمـان حضـور مهنـدس بهـادری‬ ‫تا کنـون شـهرداری بهبهـان ‪ ُ 4300‬تـن قیـر خریـداری کـرده و بـا چهـار‬ ‫ا کیـپ در سـطح شـهر عملیـات اسـفالت انجـام شـد؛ چرا کـه یکـی از‬ ‫اولویت های کاری شهرداری بهبهان‪ ،‬طبق نظر کارشناسان و مردم‪،‬‬ ‫اسـفالت معابـر و خیابان هـا بـود کـه در وضعیـت بسـیار نابسـامانی‬ ‫یبـرد‪ .‬ایـن امـر بـا اولویـت مناطـق کمتربرخـوردار‪ ،‬حاشـیه شـهر‬ ‫بسـر م ‬ ‫و محـروم انجـام شـد و ان شـاءاهلل در مراحـل بعـدی نیـز شـاهد ادامـه‬ ‫این رونـد خواهیـم بـود»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان بهبهـان اذعان داشـت‪:‬‬ ‫«شـرایط بـرای تهیـه و خریـد قیـر بسـیار سـخت اسـت و امتیـازات و‬ ‫ً‬ ‫تسـهیالتی کـه بـرای اختصـاص قیـر رایـگان داده می شـود‪ ،‬صرفـا‬ ‫بـرای شـهرهای زیر ‪50‬هزارنفـر اسـت و شـامل بهبهـان بـا ‪130‬هزارنفـر‬ ‫نمی شـود کـه انتظـار داریم مسـئولین اسـتانی دراین حوزه مسـاعدتی‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬فرمانـدار بهبهـان اظهـار داشـت‪« :‬بودجـه مصـوب‬ ‫شـهرداری بهبهـان ‪108‬میلیاردتومـان در سـال ‪ 99‬پیش بینـی شـده‬ ‫بـود کـه در ایـن شـرایط اقتصـادی خوشـبختانه در اذرمـاه بـا تلاش‬ ‫شـهرداری محتـرم ‪108‬میلیاردتومـان درامـد پیش بینی شـده تحقـق‬ ‫یافت؛ درحالی که تا انجایی که بررسـی کرده ام‪ ،‬کمتر شـهری در استان‬ ‫داریـم کـه مشـکل مالـی نداشـته باشـد و ب هسـختی بتوانـد بودجـه‬ ‫پیش بینی شده امسال را محقق کند»‪ .‬زمانی اصل تا کید کرد‪« :‬باید‬ ‫عملکـرد شـهرداری بهبهـان در حوزه هـای مختلـف خدمات شـهری‪،‬‬ ‫عمرانـی‪ ،‬مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬جـذب سـرمایه گذار و ‪ ...‬به عنـوان یـک الگـو‬ ‫بـرای سـایر شـهرهای اسـتان درنظـر گرفتـه شـود و بنـده به نوبـه خـود‬ ‫به شـهردار محترم‪ ،‬اعضای محترم شـورای اسلامی و کارکنان خدوم‬ ‫شـهرداری خسته نباشـید گفتـه‪ ،‬از همـه عزیـزان فوق الذکـر تقدیـر و‬ ‫تشـکر می کنـم»‪.‬‬ ‫فرمانـدار بهبهـان درپایـان از مدیـرکل امـور شـهری و شـوراها خواسـت‬ ‫تـا نسـبت بـه اختصـاص تسـهیالت به شـهرداری بهبهـان و همچنین‬ ‫تجهیـز اتش نشـانی بهبهـان مسـاعدت و همیـاری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫به خصوص اینکه به ا کثر شـهرهایی که سـفر می کنم به اندازه بهبهان‬ ‫ندیـده ام کـه این همـه کار خدماتـی صـورت بگیـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرمانـدار مجـددا تا کیـد کـرد‪« :‬ا کنـون ‪ 13-12‬پـروژه هم زمـان در ایـن‬ ‫درحـال اجراسـت و سـابقه نداشـته اسـت بااینکـه از اذرمـاه بـه‬ ‫شـهر‬ ‫ِ‬ ‫بعـد فصـل کاهـش درامـد شهرداری هاسـت‪ ،‬شـهرداری بهبهـان در‬ ‫بحـث اسـفالت و خدمات دهـی بـه شـهروندان و نگهـداری حیوانـات‬ ‫بالصاحـب و دیدارهـای مردمـی و تعریـض خیابان هـا و توزیـع مـواد‬ ‫بهداشـتی و ماسـک این گونـه تلاش داشـته باشـد و تنهـا بـه پـروژه‬ ‫یسـت و تا کنـون‬ ‫ایـت اهلل وحیـد بهبهانـی کـه پـروژه بسـیار عظیم ‬ ‫به خوبـی پیـش رفتـه اسـت‪ ،‬بایـد اشـاره کنم که خوشـبختانه تا کنون‬ ‫رضایـت ‪ 160‬تملـک مسـکونی و بیـش از ‪ 20‬واحـد تجـاری جلـب شـده‬ ‫اسـت کـه جـا دارد از سـرمایه گذار مربوطـه هـم تقدیـر و تشـکر داشـته‬ ‫باشـیم»‪.‬‬ ‫مهنـدس نوشـادی؛ مدیـرکل امـور شـهری و شـورای اسلامی‬ ‫گفـت‪« :‬از تلاش و پیگیری هـای مسـتمر نماینـده مـردم بهبهـان در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی کـه این همـه وقـت می گذارنـد و درصـدد‬ ‫رفـع مشـکالت و معضلات ایـن شهرسـتان اسـت تقدیـر و تشـکر‬ ‫می کنـم‪ ،‬بسـیار خوشـحالم کـه چنیـن نماینـده ای این همـه رایزنـی‬ ‫یکـه‬ ‫دارد تـا بتوانـد نیازهـای شهرسـتان را تامیـن کنـد‪ .‬همان طور ‬ ‫می دانیـد تا کنـون کلیـه سـفر بازدیدهـا را روزهـای پنج شـنبه و جمعـه‬ ‫ً‬ ‫انجـام می دهـم‪ .‬تعـداد ‪ 23‬شـهر را مرتبـا سرکشـی می کنـم‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫سـه شـهر را در بازدیـد اخیـر مشـاهده کـردم کـه از بی انضباطـی مالـی‬ ‫رنـج می برنـد کـه بایـد گفـت ایـن بی انضباطـی از انتخـاب بـد شـهردار‬ ‫اسـت‪ .‬مـا در خوزسـتان شـهری داریـم بـا ‪39‬میلیاردتومـان درامـد‬ ‫سـاالنه‪140 ،‬هزارنفـر جمعیـت‪ ،‬حقـوق معوقـه نداشـته و کل پروژه هـا‬ ‫را به اتمـام رسـانیده و سـاختمان شـهرداری را تکمیـل کـرده اسـت یـا‬ ‫شـهرداری در اسـتان داریـم ‪110‬میلیاردتومـان بودجـه بـا ‪70‬هزارنفـر‬ ‫جمعیـت و پنج مـاه حقـوق عقب مانـده متاسـفانه حتـی یـک درخـت‬ ‫نکاشـته اسـت‪ .‬البتـه اشـکال از مـا بـوده کـه سـراغ ان هـا نرفته ایـم و‬ ‫بررسـی نکرده ایـم کـه بایـد توجـه کـرد در اینجـا دولـت مقصـر نیسـت؛‬ ‫یسـت‪ .‬شـهرداران بایـد ظرفیت هـای شـهر‬ ‫بلکـه مقصـر خـود شهردار ‬ ‫را بررسـی کننـد مثـل شـهرداری بهبهان و جـذب بخش خصوصی که‬ ‫پـروژه عظیمـی را دارد اجـرا می کنـد»‪ .‬مهنـدس نوشـادی افـزود‪« :‬مـن‬ ‫سـه شـهر را بازدیـد کـردم‪ ،‬متاسـفانه شـهردار در محـل خدمـت نبـود‪.‬‬ ‫شـهردار بایـد در خیابان هـا راه بـرود و مشـکالت را در دسـتورکار قـرار‬ ‫دهـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور شـهری افـزود‪« :‬موضـوع منابـع انسـانی هـم یکـی از‬ ‫یسـت کـه تمـام شـهرداری ها بـا ان گریبان گیـر هسـتند‪.‬‬ ‫مشکالت ‬ ‫قانـون شـهرداری مربـوط بـه سـال ‪ 1382‬اسـت کـه موردایـراد مجلس‬ ‫شـورای اسلامی قـرار گرفتـه؛ ولـی هنـوز بـه تصویـب نرسـیده‪ .‬مـا در‬ ‫شـهرداری که نیروهای حجمی و شـرکتی داریم‪ ،‬سـالیان سـال اسـت‬ ‫خدمـت می کننـد و هنـوز بالتکلیـف هسـتند کـه امیـدوارم مجلـس‬ ‫فعلـی دراین رابطـه تصمیـم جـدی و فـوری اتخـاذ کنـد و مشـکل دیگر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫قانون خودکفایی شهرداری ه اسـت که دارای اشـکاالت زیاد ‬ ‫ عنوان مثـال‪ ،‬یـک شـهرداری کـه درامدی نـدارد و طبـق قانون باید‬ ‫به ِ‬ ‫خودکفـا باشـد از کجـا حقـوق کارکنـان را بدهـد و از کجـا خدمات دهی‬ ‫بـه مـردم ارائـه دهـد؟ لـذا در ایـن قانـون هـم بایـد تجدیدنظـر صـورت‬ ‫گیـرد‪ .‬البتـه توانمنـدی و تلاش شـهرداران هـم دراین رابطـه شـرط‬ ‫یسـت و هرکجـا شـهردار خـوب بـوده‪ ،‬شـورای شـهر خـوب بـوده‪،‬‬ ‫اصل ‬ ‫کار و خدمـت هـم خـوب صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬وقتـی در یـک شـهر‬ ‫شـهرداری نتوانسـته یـک درخـت بـکارد‪ ،‬مسـلم اسـت کـه ضعـف از‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی ان شـهر اسـت‪ .‬البته بهبهان سوای این‬ ‫امر اسـت‪ .‬ما شـاهدیم که در بهبهان بنابه اظهار شـهردار‪ ،‬پروژه های‬ ‫زیـادی دردس ِـت اجـرا دارد کـه ان شـاءاهلل از نزدیـک ان هـا را مشـاهده‬ ‫می کنیم‪ .‬شـهردارانی که کار نمی کنند‪ ،‬شـورایی که دل نمی سـوزاند‪،‬‬ ‫خیانـت بـه مـردم می کننـد‪ .‬خیانـت و ظلـم بـه شهرسـتان می کننـد‪.‬‬ ‫مـن ا کنـون کلیـپ پروژه های شـهرداری را که می بینم‪ ،‬لـذت می برم‪.‬‬ ‫شـهرداران نبایـد بـه امیـد دولـت باشـند‪ ،‬دولـت بودجه اش مشـخص‬ ‫اسـت مابقی تامین بودجه با شـهرداران و شوراهاسـت که درامدزایی‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ .‬مثلا در خوزسـتان شـهرهایی داریـم مثـل بهبهـان کـه دارای‬ ‫اب وخـا ک و هـوای مناسـب اسـت و می توانـد گل و انـواع گیاهـان‬ ‫را تولیـد کنـد و ب هفـروش برسـاند و مـا موظـف هسـتیم شـهرداران‬ ‫شـهرهای خوزسـتان را موظف به خرید گل از این شـهر کنیم که این‬ ‫یسـت و در کنـار ان هـم نماینـدگان مجلـس‬ ‫خـود نیـز منبـع درامد ‬ ‫می تواننـد بـا رایزنـی بـا ایـن سـازمان و ان سـازمان‪ ،‬امکانـات را تامیـن‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ ،‬مثلا نماینـده بهبهـان کـه پیگیـری زیـادی کرد که اتش نشـانی‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬پـروژه بافـت قدیـم شـهر‬ ‫بـرای شـهرداری اضافـه کنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بهبهان که سـرمایه گذار کار را شـروع کرده بسـیار پروژه عظیم ‬ ‫ً‬ ‫جـدا اقتـدار می خواهـد چنیـن پـروژه ای را اجـرا کنـد‪ .‬ایـن پـروژه نـگاه‬ ‫شـهردار به نگاه دولتی نیسـت؛ لذا شـهرهای دیگر اسـتان باید حرکت‬ ‫شـهرداری بهبهـان برایشـان الگـو باشـد‪ .‬ان هـا بایـد نـگاه بـه حرکـت‬ ‫ً‬ ‫بسـیار ارزشـمند شـهرداری بهبهان داشـته باشـند‪ .‬در بهبهان انصافا‬ ‫ً‬ ‫خـوب کار شـده اسـت‪ .‬تغییـرات در شـهر را واقعـا شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫زحمـات شـهردار جـای تشـکر دارد‪ .‬مـردم بهبهـان اقـای شـهردار را‬ ‫شـهرداری فعـال می بیننـد»‪.‬‬ ‫بازدید از محل نگهداری از حیوانات بالصاحب‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫درخواست شهردار‪ ،‬سردار مظلومی؛ نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سردار دانایی؛ رئیس شورای‬ ‫اسالمی از مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری درخصوص تبدیل وضعیت عده زیادی از کارکنان شهرداری بهبهان‬ ‫نمره ‪ ۱۸‬مهندس نوشادی؛ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان به مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان‬ ‫سـفر مهنـدس نوشـادی؛ مدیـرکل امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری خوزسـتان و‬ ‫هیئت همراه و به اتفاق مهندس زمانی اصل؛ فرماندار‪ ،‬سردار دانایی؛ رئیس شورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬مهنـدس بهـادری؛ شـهردار و معاونیـن و مدیریـت حراسـت و روابط عمومـی‬ ‫دردسـت اقدام شـهرداری ایـن شـهر در بیـن دیگـر‬ ‫شـهرداری و بازدیـد از پروژه هـای‬ ‫ِ‬ ‫شـهرداری های خوزسـتان بازتـاب خوبـی داشـته اسـت‪ .‬دکتـر نوشـادی در پاسـخ بـه‬ ‫سـوال خبرنـگار مـا کـه نمـره شـهردار بهبهـان ازنظـر شـما باتوجه بـه بازدیدهایـی کـه از‬ ‫پروژه هـا داشـته اید چـه عـددی خواهـد بـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬مـن در صحبت هایـم‬ ‫عـرض کـردم در بهبهـان خـوب کار شـده اسـت‪ .‬در مـدت اندکـی که مهنـدس بهادری‬ ‫ً‬ ‫اسـت هـم پروژه هـا واقعـا پروژه هـای متنوعی سـت و هـم خـوب کار شـده‪ .‬امیـدوارم‬ ‫نماینـدگان شـورا کمـک کننـد و تـا پایـان دوره شـورا پروژه هـا را به اتمـام برسـانند‪.‬‬ ‫از عملکـرد شـهرداری هـم مـن راضـی هسـتم‪ .‬از کارکـرد شـهردار و شـورا و نیروهـای‬ ‫شـهرداری راضـی ام‪ .‬در بخش هایـی مثـل فضـای سـبز نکاتـی را عـرض کـردم؛ ولـی‬ ‫ً‬ ‫لو اندی کـه درواقـع مـدت خیلـی کمـی بـوده واقعـا نمـره بسـیار‬ ‫عملکـرد طـی یک سـا ‬ ‫باالیـی دارد»‪ .‬مدیـرکل امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری افـزود‪« :‬مـن بـرای مـدت‬ ‫لو اندی کـه این همـه پـروژه شـروع کـرده نمـره ‪ ۱۸‬بـه مهنـدس بهـادری‪،‬‬ ‫یک سـا ‬ ‫شـهردار می دهـم»‪ .‬دکتـر نوشـادی در جلسـه ای کـه باحضور نماینده مـردم بهبهان و‬ ‫اغاجاری و فرماندار و کارکنان کلیدی شـهرداری در فرمانداری این شـهر تشـکیل شـد‬ ‫بااشـاره به بازدیدهایی که از چند شـهرداری در اسـتان داشـته نارضایتی خود را اعالم‬ ‫و خاطرنشان کرد‪« :‬ان ها ضعیف عمل کرده اند؛ لذا باید گفت هرکجا شهردار ضعیف‬ ‫باشد‪ ،‬شورای شهر هم ضعیف خواهد بود ولی در بهبهان از چهره ها مشخص است‬ ‫اعضای شـورای شـهر خوبی دارد و شـهردارش هم خوب است»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬یکی‬ ‫از شـهرداری ها بـا ‪۱۱۰‬میلیاردتومـان بودجـه و ‪۸۰۰‬نفـر کارکنـان بـا ‪۷۰‬هزارنفـر جمعیـت‬ ‫فقـط کارش پرداخـت حقـوق بـوده و هیـچ کار خدماتـی بـرای مـردم انجـام نـداده و‬ ‫حتـی یـک درخـت نکاشـته اسـت کـه ایـن خـود خیانـت بـه مـردم و شهرشـان اسـت؛‬ ‫ولـی برعکـس شـهرداری بهبهـان بـا همیـن بودجـه و جمعیـت خیلـی بیشـتر طر ح هـا‬ ‫پرسنل شهرداری به اتفاق مهندس نوشادی‬ ‫و برنامه هـای خوبـی اجـرا کـرده اسـت لـذا بایـد شـهر بهبهـان بـرای دیگـر شـهرها الگـو‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور شـهرداری ادامـه داد‪« :‬پروژه هایـی کـه شـهرداری بهبهـان شـروع کـرده‬ ‫پروژه هـای بزرگی سـت‪ .‬اقتـدار می خواهـد کـه پروژه عظیمـی را اغاز کنـد‪ .‬احیای بافت‬ ‫قدیـم ان هـم ازسـوی بخـش خصوصـی نـگاه بسـیارخوب و خـارج از نگاه دولتی سـت‪.‬‬ ‫بودجـه دولـت مشـخص اسـت و لـذا بایـد نگاه هـا به سـوی سـرمایه گذاری خصوصـی‬ ‫باشـد؛ همـان کاری کـه شـهرداری بهبهـان دارد انجـام می دهـد و در بخـش مشـارکت‬ ‫خـوب کار کـرده اسـت‪ .‬دیگـر پروژه هایـی کـه در بهبهان دارد کار می شـود‪ ،‬عالی سـت‪.‬‬ ‫روی هـر پـروژه کـه نـگاه می کنم لذت می برم‪ .‬من در اینجا از سـردار مظلومی؛ نماینده‬ ‫ً‬ ‫بهبهـان کـه انصافـا دلسـوز اسـت و پیگیـر کارهاسـت و بـرای گرفتـن یـک ماشـین‬ ‫اتش نشـانی چقـدر دنبـال می کنـد و از شـهردار و همکارانـش و نماینـدگان شـورای‬ ‫اسلامی و کارکنـان شـهرداری کـه زحمـت می کشـند و خدمـت می کننـد و از فرمانـدار‬ ‫بهبهـان کـه پیگیـر امـور جاری سـت‪ ،‬تقدیـر و تشـکر دارم»‪.‬‬ ‫نکتـه اول حائزاهمیـت اینکـه‪ ،‬مهندس بهادری و سـردار مظلومی و سـردار دانایی در‬ ‫صحبت هایشان خطاب به مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ضمن تقدیر‬ ‫و تشـکر از تلاش شـبانه روزی کارکنـان شـهرداری در خدمات دهـی بـه مـردم و انجـام‬ ‫پروژه هـای جدیـد نیـز موضـوع تبدیـل وضعیـت ان دسـته از پرسـنلی کـه سال هاسـت‬ ‫در شـهرداری زحمـت می کشـند و هنـوز یـا شـرکتی هسـتند یا حجمـی و الغیـر را مطرح‬ ‫کردند و خواسـتار شـدند که برای تبدیل وضعیت این افراد اقدام جدی صورت گیرد‬ ‫تـا ان هـا بـا فکـری اسـوده و دلگرمی هرچه بیشـتر انجام وظیفه کنند‪.‬‬ ‫دردسـت اقدام شـهرداری و نیـز‬ ‫نکتـه دوم پخـش کلیـپ بسـیار جالـب از پروژه هـای‬ ‫ِ‬ ‫چـاپ و انتشـار کتابچـه عملکـرد و تصاویـر ویدئویـی و کارهـای انجام گرفتـه شـهرداری‬ ‫در یک سال گذشته و همچنین توزیع بروشور از پروژه های مورد بازدید مدیرکل امور‬ ‫شهری و شوراهای استانداری بود که توسط روابط عمومی شهرداری تهیه شده بود‬ ‫و در هـر پـروژه هنـگام بازدیـد بیـن مدعویـن توزیـع می شـد کـه موردتوجه قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫شهرداربهبهان‪:‬‬ ‫در طرح جامع شهری بیش از ‪ 280‬مورد تناقض وجود دارد؛‬ ‫لذا سیستم شهرسازی به هیچ وجه حاضر نیست تناقض ها را مرتفع کند‬ صفحه 6 ‫ا گهی ‪7‬‬ ‫چهارشنبه‪ 6‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2185‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودروی کامیونـت بـاری فلـزی ایسـوزو ان کیـو ار ‪ 70LP‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪632 -22‬ع‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 823322‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAG089NQRF03686‬بـه مالکیـت سیدحسـین موسـوی فرد مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 227‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ Roa-1700cc‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1389‬با شماره‬ ‫پلا ک ‪537 -32‬م‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 11889005646‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB41PM8AH270392‬بـه‬ ‫مالکیت علی نیامعینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 230‬کاشمر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم مهدیـه محمـدی بـه اسـتناد ‪ 2‬بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـاء شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه‬ ‫شـماره ‪ 3‬گرمسـار رسـیده‪ ،‬مدعـی می باشـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 10/7110‬واقـع در بخـش‬ ‫گرمسـار مـورد ثبـت ‪ -‬جلـد ‪ -‬صفحـه ‪ -‬بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت ا گهی می شـود تا چنانچه‬ ‫کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقوم یـا وجود اسـناد مالکیت مذکور نـزد خود می باشـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیده‬ ‫واخواهـی و درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل اسـناد ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪« .‬شـماره چاپـی سـند ‪»003526‬‬ ‫م الف ‪ 961‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7-CNG‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪141 -32‬م‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ 124K0076508‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21CA4CK155653‬بهمالکیتمهدیمیرعلیشاهیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطاست‪.‬‬ ‫م الف ‪ 234‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬هاچ بـک بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪572 -36‬ن‪ 34‬و شماره موتور ‪ M15/8312023‬و شماره شاسی ‪ NAS821100G1054005‬به نام مریم‬ ‫حیـدری فرزنـد حسـین مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 821‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪713 -42‬ص‪15‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K0615736‬و شـماره شاسـی ‪ NAA3913W3FF019115‬بنـام عبدالقیـوم موحـدی‬ ‫فرزنـد غالم احمـد بـا کـد ملـی ‪ 0769465269‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 820‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری ال نـود بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪164 -32‬ن‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 7702035322D038573‬و شـماره شاسـی ‪ 8A012906‬مفقـود گردیـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600OHV‬مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪982 -36‬ق‪ 71‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 11486068904‬و شـماره شاسـی ‪ 31666201‬بـه مالکیـت زهـرا معینی علی ابـادی مفقـود گردیـده و‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪237‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪546 -36‬ن‪ 42‬و شـماره موتور ‪ M13/5766959‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G1273277‬به مالکیت‬ ‫ناهید بردبارتنورچه مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪232‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب منوچهـر سـیری مالـک ‪3000‬سـهم مشـاع از ‪ 50000‬مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 144/3524‬واقـع در قریه‬ ‫لپه زنـک بـه نشـانی جـاده خـاوران‪ ،‬بعـد از جـاده لپه زنـک‪ ،‬خیابـان تـوکل ‪ ،2‬سـمت چـپ‪ ،‬اخریـن قطعـه‬ ‫موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪115605‬الـف‪ 99‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1399/07/14‬متقاضـی تعییـن بسـتر و‬ ‫حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور‬ ‫اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه‬ ‫نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب‬ ‫منطقه ای تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید سـایپا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ‪385-24‬س‪75‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 4238831‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290967681‬مربوط به خانم فرشـته نیکونژاد فرزند‬ ‫محمد مفقود شـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ‪ 206‬هـاچ بـک به رنگ سـفید مـدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ایـران ‪631 -24‬ج‪ 38‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 165A0125242‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE7HJ099659‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب محمـد سـیری مالـک ‪3000‬سـهم مشـاع از ‪ 36271/87‬مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 144/3515‬واقـع‬ ‫در قریـه لپه زنـک بـه نشـانی خیابـان خـاوران‪ ،‬جـاده روسـتایی لپه زنـک‪ ،‬بعـد از خـط اهن‪ ،‬سـمت راسـت‬ ‫موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪642348‬الـف‪ 96‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1398/10/09‬متقاضـی تعیین بسـتر و‬ ‫حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور‬ ‫اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود با در دسـت‬ ‫داشـتن مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه‬ ‫نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب‬ ‫منطقه ای تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثی در‬ ‫پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002668‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند به نام اقای علی داد عباسی‬ ‫فرزنـد علـی صـادره از اسلام ابـاد غـرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 199/07‬مترمربع در‬ ‫روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/27‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجـب ایـن ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در محل‬ ‫حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه تقاضا کننـده در موقع تحدید‬ ‫حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن‬ ‫تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت بـه حدود یا حقوق‬ ‫ارتفاعی حقی برای خود قائل هستند می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بدونـه توجـه بـه اعتـراض‬ ‫عملیـات ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/06 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002002864‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای لطف الـه ناصـری فرزنـد خانقلـی بشماره شناسـنامه ‪2572‬‬ ‫صـادره از اسلام ابـاد غـرب در یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 11/56‬مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان شـهیدفکوری‪ ،‬جنـب بانـک رفـاه خریـداری از مالک رسـمی موقوفات‬ ‫حاج حسـینعلی خان زنگنه محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/06 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای جمال عبدیان دارای شماره شناسـنامه ‪ 778‬بشـرح دادخواسـت به کالسـه ‪ 9900049‬از این دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـلطنت پـرواز بشناسـنامه‬ ‫‪ 138‬در تاریـخ ‪ 1399/10/19‬در اقامتـگاه دائمـی خـود را بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفوت ان مرحومه‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬علی نظـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 342‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفیـه‬ ‫‪ -2‬علی صفـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 506‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفیـه ‪ -3‬جمـال عبدیـان‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‪ -‬فروش امالک شهرداری گیالنغرب‬ ‫شـهرداری گیلان غـرب درنظـردارد به اسـتناد بند چهار مصوبه شـماره ‪ 99/20‬مـورخ ‪1399/11/09‬‬ ‫شـورای اسلامی شـهرگیالنغرب‪ ،‬تعداد ‪ 11‬پال ک زمین تجاری و مسـکونی تحت مالکیت خود را‬ ‫از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بـا شـماره مزایـده ‪ 2099005727000005‬بـه صـورت الکترونیکـی به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سایت‪ 1399/11/29 :‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ 1399/11/29 :‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/29‬لغایت ‪1399/11/09‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ 1399/12/01 :‬لغایت ‪ 1399/12/09‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ 1399/12/10 :‬ساعت ‪ -8:00‬زمان اعالم برنده‪ 1399/12/11 :‬ساعت ‪8:00‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫کاربری‬ ‫ادرس‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مسکونی‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪163.34‬‬ ‫‪1/960/080/000‬‬ ‫‪98/004/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مسکونی‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪161/08‬‬ ‫‪2/013/500/000‬‬ ‫‪101/775/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪176/15‬‬ ‫‪2/289/950/000‬‬ ‫‪114/497/500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪33/79‬‬ ‫‪1/182/650/000‬‬ ‫‪59/132/500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪38/28‬‬ ‫‪1/339/800/000‬‬ ‫‪66/990/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪31/37‬‬ ‫‪1/097/950/000‬‬ ‫‪54/897/500‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪32/08‬‬ ‫‪1/122/800/000‬‬ ‫‪56/140/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪37/80‬‬ ‫‪1/323/000/000‬‬ ‫‪66/150/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1/470/000/000‬‬ ‫‪73/500/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪41/98‬‬ ‫‪1/469/300/000‬‬ ‫‪73/000/650‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تجاری‬ ‫تعاونی فرهنگیان‪ -‬جنب ایران خودرو‬ ‫‪41/98‬‬ ‫‪1/469/300/000‬‬ ‫‪73/000/650‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مزایده‪ :‬بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی با ارایه فیش بانکی‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت نکات ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت می باشـد و کلیـه مراحـل فرایند مزایده شـامل خرید و‬ ‫دریافـت اسـناد مزایـده‪ ،‬پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنـده بودن‬ ‫مزایده گـران محتـرم از ایـن طریـق امکان پذیر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات املا ک شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش در بـرد اعلام عمومـی سـامانه مزایـده قابـل‬ ‫مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخـاب می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شـرکت در مزایده جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شـماره ‪ 021-41934‬مرکز‬ ‫پشـتیبانی و راهبـری سـامانه تمـاس حاصـل نماینـد‪ .‬همچنیـن اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبت نـام اسـتان ها در سـایت‬ ‫سـامانه ‪ www.Setadiran.ir‬قسـمت ثبـت نام گـر موجود اسـت‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی؛ شهرداری گیالنغرب‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 778‬صادره از گیالن غرب پسـر متوفیه ‪ -4‬گل اندام عبدیان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 221‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفیـه ‪ -5‬قیصـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 306‬صـادره از گیلان‬ ‫غرب دختر متوفیه ‪ -6‬شمسی عبدیان به شماره شناسنامه ‪ 118‬صادره از اسالم اباد غرب دختر متوفیه‬ ‫‪ -7‬بتـول عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 503‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفیـه ‪ -8‬جهـان عبدیـان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 504‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفیـه ‪ -9‬فریده عبدیان به شماره شناسـنامه ‪505‬‬ ‫صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفیه ‪ -10‬رسـمیه عبدیان به شماره شناسـنامه ‪ 681‬صـادره از گیالن غرب‬ ‫دختر متوفیه‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر‬ ‫کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهی ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای جمال عبدیان دارای شماره شناسـنامه ‪ 778‬بشـرح دادخواسـت به کالسـه ‪ 9900052‬از این دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان علیمرد عبدیان بشناسـنامه‬ ‫‪ 111‬در تاریـخ ‪ 1397/10/29‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬علی نظـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 342‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی‬ ‫‪ -2‬علی صفـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 506‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬جمـال عبدیـان‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 778‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬گل اندام عبدیان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 221‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -5‬قیصـر عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 306‬صـادره از گیلان‬ ‫غرب دختر متوفی ‪ -6‬شمسـی عبدیان به شماره شناسـنامه ‪ 118‬صادره از اسلام اباد غرب دختر متوفی‬ ‫‪ -7‬بتـول عبدیـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 503‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -8‬جهـان عبدیـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 504‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -9‬فریـده عبدیـان به شماره شناسـنامه ‪505‬‬ ‫صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -10‬رسـمیه عبدیان به شماره شناسـنامه ‪ 681‬صـادره از گیالن غرب‬ ‫دختر متوفی ‪ -11‬سـلطنت پرواز به شماره شناسـنامه ‪ 138‬صادره از گیالن غرب همسـر متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراضـی دارد و‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مـدت یک مـاه بـه دادگاه تقدیم‬ ‫دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند راننـده بـا شـماره ‪ 1119078‬بـه نـام شـیرعلی جلیل پـور (بنالـه) فرزنـد علـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 4198912531‬بـا تاریـخ تولـد ‪ 1349/03/03‬صـادره از کوهدشـت بـا شماره شناسـنامه ‪ 293‬مفقـود شـده‬ ‫و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو وانـت شـخصی سـایپا ‪ 151‬بـا شـماره موتـور ‪ M13/6483009‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS451100L4913671‬بـه نـام سیده فرشـته حیـدری مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ماهـان نظـری مالـک خـودرو وانـت پیـکان مـدل ‪ 1387‬بـه رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره پال ک‬ ‫‪868 -29‬د‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 11487058781‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AAX9D805903‬بعلـت‬ ‫فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودروی سـواری پـژو ‪ 405GLX-XU7-CNG‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۶۵۱ -۲۹‬د‪ ۴۴‬و شـماره موتـور ‪ 124K0022572‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11CA8CR905139‬به نام علی محمد صیادی به شماره ملی ‪ ۴۹۴۰۱۸۸۱۱۶‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (سـند کمپانی) و برگ سـبز خودرو وانت پیکان ‪ 1600‬بنزینی به رنگ سـفید شـیری روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪596 -41‬ط‪ 42‬و شـماره موتـور ‪ 118P0011467‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAA36AA0DG616976‬بنـام امیـد امانـی بـا کـد ملـی ‪ 4160196020‬مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/25-139960317001003144‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ناحیـه یـک اهـواز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی هردانـی زاده فرزنـد غیبـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 632‬صادره از اهواز به شـماره ملی ‪ 1751917983‬نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 275/40‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 62‬بخـش ‪ 9‬اهـواز خریـداری شـده موضـوع سـهمی حیـال‬ ‫دلف عبـودی (مالـک رسـمی) کـه بـه متقاضـی انتقـال یافتـه‪ ،‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫ً‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا صدور سـند مالکیـت مانع‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2178‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/07/16-139960317001001695‬صـادره از هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ناحیـه یـک‬ ‫اهـواز تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان در قسـمتی از پلا ک ‪ 895/58‬باقیمانـده بخـش ‪ 7‬اهـواز‬ ‫خریـداری شـده طبـق گـزارش کارشـناس رسـمی و نامـه شـماره ‪ 1396/07/04-601/96/17784‬اداره‬ ‫کل محتـرم ثبـت اسـناد و املا ک اسـتان خوزسـتان و نامـه شـماره ‪1397/05/29-97/170/179987‬‬ ‫روابط عمومـی شـرکت نفـت کـه حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت به ملک مـورد تقاضـا و انتقال‬ ‫ملـک از مالـک رسـمی بنیـاد مسـتضعفان انقلاب اسلامی و سـایر مالکیـن مشـاعی (مالـک رسـمی) بـه‬ ‫متقاضـی اقـای عبدالسـاده دغلاوی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 106‬صـادره از اهـواز بـه شـماره ملی‬ ‫‪ 1753170230‬در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 143/67‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 895/58‬باقیمانـده بخـش ‪ 7‬اهـواز خریـداری شـده طبـق شـرح صـدر ا گهـی و انتقـال ملـک از مالـک‬ ‫رسـمی بنیاد مسـتضعفان انقالب اسلامی و سـایر مالکین مشـاعی (مالک رسـمی) محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای‬ ‫ً‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪ .‬ضمنا صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2185‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۵۴۴۴‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۱۳‬تقاضـای احمـد نادریـان بشناسـنامه ‪ ۲۱۱۰۲۷۳۰۹۷‬و کـد ملـی ‪۲۱۱۰۲۷۳۰۹۷‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد محمـد در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام چهاردانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪ 146/14‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۲۶۴‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی انجیـراب بخـش ‪ ۲‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/۱۲/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/۱۱/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 6159‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960312008003180‬مورخ ‪ 1399/10/25‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان اق قال کالسه‬ ‫‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۶۴‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد رخشـانی فرزنـد نظـر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۲۹۸‬کـد ملـی ‪ ۳۶۷۳۰۲۵۵۰۳‬صـادره از زابـل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۵۸۸۷۱‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ ۱۳‬اصلـی واقـع در اراضی یلمه سـالیان بخـش ‪ ۱۲‬حوزه ثبتی‬ ‫اق قلا محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضی و ملک مـورد تقاضا به منظور اطلاع در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املا ک شهرسـتان اق قلا تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت بنـام متقاضی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 6192‬محمد فندرسکی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز‪ ،‬سـند خریـد و بـرگ کمپانـی وانـت نیسـان ‪ 2000‬مـدل ‪ 1365‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪464 -56‬ق‪ 35‬و شماره موتور ‪ 173659‬و شماره شاسی ‪ 041270‬متعلق به بهنام حیدری میان گسگری‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اخطاریه‬ ‫اقای علی ا کبری فرزند غالمعلی‪ ،‬همسر شما خانم سمانه جانی تصمیم به طالق از شما دارند‪ .‬لذا به شما که مجهول المکان معرفی شده اید‪ ،‬طبق‬ ‫اظهار زوجه اعالم می شود ظرف مهلت ‪ 6‬روز خود را به این محضر معرفی نمائید‪ .‬ادرس‪ :‬مشهد‪ ،‬خیابان مطهری جنوبی‪ ،‬مطهری جنوبی ‪ ،28‬بعد‬ ‫از چهار راه اول‪ ،‬پال ک ‪79/2‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی‪ ،‬سردفتر دفتر ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪ 4‬مشهد‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه سـاختمان بـه شـماره ‪ 45109‬بـا کـد نوسـازی‬ ‫‪ 1-9-32-17‬بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 7‬فرعـی از ‪ 236‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 7‬موقوفـات بـه نـام اقـای محمدرضا پرتـوی مفقود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت دانش ترابران رباط سـنگ شـرکت سـهامی خاص به‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 3284‬و شناسـه ملـی ‪ 14008506967‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/09/09‬و نامـه شـماره ‪31/111366‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/09/16‬اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬شـرکت حمـل و نقـل کاالی داخلـی‬ ‫همـای فجـر سـنگان بـه شناسـه ملـی ‪ 10861813506‬بـه نمایندگـی از اقـای‬ ‫اسـماعیل حسـن زاده بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره ‪ -2‬اقـای علی ا کبـر‬ ‫اسـدی قلعه نی کد ملی ‪ 0702806595‬به سـمت نائب رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -3‬اقـای حمیدرضـا دانـش کـد ملـی ‪ 0700221638‬بـه سـمت عضـو هیئـت‬ ‫مدیـره و مدیرعامـل بـرای باقیمانـده مـدت تصـدی تـا تاریـخ ‪1400/05/08‬‬ ‫انتخاب گردید‪ .‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور و رسمی و بانکی شرکت‬ ‫بـا امضـای ثابـت مدیرعامـل اقـای حمیدرضا دانش و متغیر اقای اسـماعیل‬ ‫حسـن زاده (رئیـس هیئـت مدیـره) یـا علی ا کبـر اسـدی قلعه نی (نائـب رئیس‬ ‫هیئـت مدیـره) همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1099795‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه ساختمان به شماره ‪ 8298‬تاریخ ‪1385/12/23‬‬ ‫با کد نوسازی ‪ 1-9-35-36‬بنام شرکت تعاونی مصرف‬ ‫جانباز مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫بنـا بـه درخواسـت وکیـل مالـک اقـای محمدمینـا خانلـو بـه شـماره یکتـا ‪1399856106005432‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/06/02‬مبنـی بـر اعلام مفقـودی سـند مالکیـت ملـک موردتقاضـا بـا تسـلیم دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا شـده ذیـل شـماره ‪ 139902151264000114‬مـورخ ‪1399/04/17‬‬ ‫در دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 18‬ورامیـن بـه ضمیمـه درخواسـت مالـک ‪139985601060003735‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/04/17‬کـه تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت مراتـب در اجـرای‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت بشـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ -1 :‬نـام و نام خانوادگـی مالـک‪:‬‬ ‫اقای محمدمینا خانلو ‪ -2‬میزان مالکیت‪ :‬ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪ 140‬مترمربع‬ ‫قطعـه ‪ 6‬تفکیکـی پلا ک ‪ 1372‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1159‬فرعـی از‬ ‫‪ 7‬اصلـی واقـع در بهنـام پازوکـی ورامیـن کـه در دفتـر ‪ 191‬صفحـه ‪ 92‬ذیـل ثبـت ‪ 57968‬بنـام‬ ‫غالمحسـین معصومشـاهی فرزنـد عبـاس ثبـت و سـند بشـماره چاپـی ‪ 3/188181‬ثبـت و سـند‬ ‫صادر گردید‪ .‬سپس مع الواسطه تمامی مورد ثبت به موجب سند انتقال قطعی ‪ 41775‬مورخ‬ ‫‪ 1391/12/28‬دفتر ‪ 20‬ورامین بنام محمدمینا خانلو انتقال قطعی یافت که نامبرده درخواست‬ ‫سـند المثنی نموده اسـت‪ -3 .‬علت از بین رفتن‪ :‬جابجایی‪ -4 .‬بحکایت سـوابق ثبتی و ثبت‬ ‫دفتر امال ک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است‪ .‬لذا با توجه به فقدان‬ ‫سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت المثنی‪ ،‬مراتب اعالم تا شـخص یا اشـخاصی نسـبت‬ ‫به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‬ ‫ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه ثبت اسـناد ورامین مراجعه و اعتـراض خود را ضمن‬ ‫ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند انتقـال‪ ،‬تسـلیم نمایـد و چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی‬ ‫واصـل نشـود‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق قانون و مقـررات صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪629‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ورامین‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002773‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک تربت حیدریه تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـعود قنـادان فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 53‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 27/30‬مترمربـع (بیسـت‬ ‫و هفـت و سـی صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 1777‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی‬ ‫بخـش یـک شـهر حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از ورثـه مالـک رسـمی طلعت خانـم‬ ‫سبزواری محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬اسفند ‪ 12 1399‬رجب ‪ 24 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2185‬‬ ‫مینو پدرام‬ ‫پائوال هاوکینز‬ ‫مینـو پـدرام‪ ،‬از اعضـای هیئت مدیـره انجمـن طراحـان لبـاس و‬ ‫پارچـه ایـران گفـت‪« :‬با تکی هبـر زیرسـاخت های مجـازی‪ ،‬شـرایط‬ ‫الزم برای گسترش فعالیت های اموزشی انجمن در ابعاد داخلی‬ ‫م شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ وی تا کیـد‬ ‫و خارجـی فراهـ ‬ ‫کـرد‪« :‬بااین حـال و به رغـم شـیوع ویـروس کرونـا؛ می تـوان امیـد‬ ‫داشـت کـه در سـال بعـد بتـوان در سـایه برنامه ریـزی‪ ،‬به شـکل‬ ‫شایسـته در مسـیر تحقـق چشـم اندازهایمان گام برداریـم»‪.‬‬ ‫رمان «یک دقیقه تا نیمه شب» اثر پائوال هاوکینز؛ با ترجمه پریسا‬ ‫رضایـی توسـط انتشـارات «ایجـاز» راهی بازار نشـر شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایبنا؛ طبق ادعای مترجم؛ این اثر‪ ،‬کتابی ست احساسی درباره ‬ ‫عشـق‪ ،‬امیـد‪ ،‬دوسـتی های جاودانـه دوران نوجوانـی‪ ،‬احسـاس‬ ‫ناامنـی ناشـی از زندگـی در خانواده های متشـنج و از دسـت دادن‬ ‫عزیـزان و مرگ‪ .‬هاوکینز بیشـتر به خاطر رمان پرفـروش «دختری‬ ‫در قطار» در جهان شـناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫«دفـت پانـک» کـه اعضـای ان به دلیـل اسـتفاده از پوششـی‬ ‫شـبیه به ادم اهنی شـهرت زیادی دارند‪ ،‬منحل شـد‪ .‬به گزارش‬ ‫موسـیقی مـا؛ ایـن گـروه دو نفره که موسـیقی متن فیلـم «ترون‪:‬‬ ‫میـراث» را خلـق کـرد و یکـی از تاثیرگذارتریـن گروه هـای صنعـت‬ ‫موسـیقی در ‪30‬سـال اخیر بـود‪ ،‬پـس از حـدود سـه دهه بـه‬ ‫فعالیـت هنـری خـود پایـان داد‪ .‬مدیـر برنامه هـای ان هـا خبـر‬ ‫انحلال را تائیـد کـرد‪.‬‬ ‫دفت پا��نک‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫شهــای مهــم زندگــی مــردان‬ ‫یشــک بایــد «پــدری» را یکــی از نق ‬ ‫ب ‬ ‫درطول تاریــخ بشــر دانســت‪ .‬وقتــی انســانی بــه مقــام پــدری‬ ‫یشــود؛‬ ‫نائــل می ایــد‪ ،‬وارد حــوزه جدیــدی از زندگــی خــود م ‬ ‫یکــه ملــزم اســت در شــرایط مختلــف بــا عزمــی راســخ‬ ‫به طور ‬ ‫در برابــر مشــکالت بایســتد و بــه ســوال ها یــا نیازهــای فرزنــد یــا‬ ‫فرزندانــش پاســخ دهــد‪ .‬در گذشــته ایــن تصــور وجــود داشــت‬ ‫کــه ایــن مــادران هســتند کــه بیشــتر نقــش عاطفــی را در خانــواده‬ ‫یشــود که پدران نیز در کنار‬ ‫عهده دار هســتند؛ اما امروزه گفته م ‬ ‫مادران می توانند در ایجاد و تکثیر هویت عاشقانه نقش افرینی‬ ‫یســت کــه‬ ‫کننــد و خانــواده خــاق و توســعه یافته‪ ،‬خانواده ا ‬ ‫پدرومــادر ب همــوازات هــم عشــق را در خانــواده مبادلــه می کننــد و‬ ‫فرزنــدان نیــز از ایــن تعامــل و ارتبــاط بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه همبسـتگی خانـواده مـدرن‪ ،‬بـر دوش زن و‬ ‫مـرد درکناریکدیگـر دیـده می شـود؛ امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد‬ ‫این اسـت که نقـش پـدری نسـبت بـه نقـش مـادری‪ ،‬با تاخیر شـکل‬ ‫یکـردن مسـیر رشـد‬ ‫می گیـرد‪ .‬مـادر به واسـطه تجربـه بـارداری و ط ‬ ‫جنین در رحم خود‪ ،‬یک گذار تعاملی و همگرایی را با کودک خود‬ ‫از همان ابتدای بسته شدن نطفه‪ ،‬طی می کند؛ اما پدر زمانی وارد‬ ‫ایـن فـاز می شـود کـه نـوزادی متولـد شـده و او حـاال می توانـد خـود‬ ‫را در کنـار همسـر و فرزنـدش احسـاس کنـد‪ .‬حتـی باتوجه به اینکـه‬ ‫تشـخیص نقـش پـدری توسـط فرزنـد بالفاصلـه بعـد از تولـد پدیـد‬ ‫نمی ایـد‪ ،‬خـود این موضـوع باعـث می شـود تـا هـر مـردی در طـی‬ ‫طریـق درونـی خویـش‪ ،‬پـدری را قبـل از درک و شـناخت کـودک‬ ‫از او‪« ،‬خـود در خـود» بازتـاب داده و پیـدا کنـد‪ .‬دربـاره اثرگـذاری‬ ‫تعامل و ارتباط پدر با فرزند باید درنظر داشـت که نقش ارتباطی و‬ ‫اتصال دهنده مادر دراین حوزه بسـیار حائزاهمیت اسـت‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کـودکان اعتبـار و ارزش پـدر را ازطریـق تعامـل و ارتبـاط بـا مـادر بعضا‬ ‫تجربـه می کننـد‪ .‬البتـه خـود کـودکان نیـز در خویش‪ ،‬فرایند تفسـیر‬ ‫مفهـوم پـدری را از درون‪ ،‬دارا هسـتند؛ امـا مـادران نیـز می تواننـد‬ ‫دراین فراینـد نقـش موثـری را ایفـاء کننـد‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم درخصـوص کنـش پـدری این اسـت که نبایـد ایـن‬ ‫احسـاس پدید اید که پدر‪ ،‬با سـخت گیری و تعصب یا عبارت های‬ ‫دسـت وپا گیر شـناخته می شـود‪ .‬در جامعـه مـدرن بایـد راهـی پیـدا‬ ‫تتـر و اسـان تر بـه کودکانشـان نزدیـک‬ ‫کـرد تـا پـدران بتواننـد راح ‬ ‫شـوند‪ .‬تجربـه نشـان داده در خانواده هایـی کـه پدرومـادر هـر دو در‬ ‫تربیـت و هویـت فکـری‪ ،‬احساسـی و ادرا کـی کـودک نقـش دارنـد‪،‬‬ ‫ان کـودکان در زندگـی اجتماعـی و عملـی موفق تر نشـان می دهند‪.‬‬ ‫یکـی از روش هایـی کـه می شـود کیفیـت زندگـی کـودکان را بـاال بـرد‬ ‫این اسـت که والدیـن به عنـوان دو هویت متمایـز از هم؛ اما تاثیرگذار‬ ‫به شـیوه خـود‪ ،‬نقـش خـود را ایفـاء کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬انچـه فضـای‬ ‫شـفاف تعامـل و ارتبـاط را در خانـواده می سـازد‪ ،‬ایجـاد فضـای‬ ‫گفت وگـو میـان اعضای خانواده اسـت؛ فضایـی که می تواند هویت‬ ‫فـردی و مسـتقل ه ریـک از اعضـاء را تقویـت کنـد‪ .‬بایـد بپذیریـم‬ ‫هر یک از ما دیگری نیستیم و درنوع خود بی نظیریم‪ .‬پدر باید تمام‬ ‫سهیالهندی‬ ‫طبـق اعلام صنـدوق احیـا و بهر هبـرداری از اما کـن‬ ‫تاریخی وابسته به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دسـتی؛ سـیده محبوبـه کاظمـی دوالبـی‬ ‫به عنـوان سـرمایه گذار و بهر هبـردار خانه پـدری جالل‬ ‫ال احمـد معرفـی شـد‪ .‬محبوبـه کاظمـی کـه جامعـه‬ ‫هنـری او را به عنـوان مدیـر نگارخانـه «ترانـه بـاران» و‬ ‫بنیان گذار «حراج باران» می شناسـد‪ ،‬با برنده شـدن‬ ‫در مزایـده صنـدوق احیـا بـرای مـدت معیـن بـرای‬ ‫احیـا‪ ،‬مرمـت و بهر هبـرداری از خانـه پـدری جلال ال‬ ‫احمـد انتخـاب شـد‪ .‬او دراین بـاره گفت‪« :‬خاسـتگاه‬ ‫اصلی فعالیت های من از اغاز با محوریت گردشگری‬ ‫هنـری بـود و دراین سـال ها تلاش کـردم هنرهـای‬ ‫ایرانـی اسلامی کـه مهجـور واقـع شـده بودنـد را در‬ ‫قالب هـای متنـوع بـه متـن افـکار عمومـی بازگردانـم‪.‬‬ ‫بـا خوانـدن خبرهایـی بسـیارتلخ از وضعیـت‬ ‫نابسـامان خانـه پـدری جلال ال احمـد‪ ،‬تصمیـم‬ ‫گرفتـم ا گـر طـرح و ایـده ام موردتوجـه مسـئولین‬ ‫امـر قـرار گیـرد‪ ،‬ایـن ابنیـه بااصالـت و شـاخص را بـه‬ ‫همیـن معنایـی کـه سال هاسـت در پـی اشـاعه ان‬ ‫خودنویس‬ ‫با انتشـار قسـمت نخسـت «الن در مقابل فارو» از شـبکه ‪HBO‬‬ ‫کـه بـه اتهامـات اخالقـی مطر ح شـده علیـه وودی الـن از سـوی‬ ‫دیلـن فـارو؛ دخترخوانده اش پرداختـه‪ ،‬این کارگردان ‪ ۸۵‬سـاله‬ ‫بـا انتشـار بیانیـه ای اعلام کـرد کـه کارگردان هـای ایـن مسـتند‪،‬‬ ‫هیـچ عالقـه ای بـه حقیقـت نداشـته اند و ان هـا را متهـم بـه‬ ‫همدسـتی بـا دیلان فـارو و عاملان ان هـا کـرد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫ایـن مسـتند چهارقسـمت اسـت‪.‬‬ ‫وودی الن‬ ‫هنر پدری و عبور از دیوار خودشیفتگی‬ ‫تلاش خـود را بـه کار گیـرد تـا فردیت و هویت مسـتقل کـودک را در او‬ ‫شناسایی و تقویت کند‪ .‬تجربه نشان می دهد کودکانی که عشق‬ ‫قتـر و شـکوفاتر‬ ‫متفـاوت را از پـدر دریافـت می کننـد‪ ،‬در زندگـی خال ‬ ‫نشان می دهند‪ .‬هرگز نباید فکر کنیم که وقتی مادر نقش عاطفی‬ ‫خود را به خوبی ایفاء می کند‪ ،‬این عشق مادرانه برای کودک کافی‬ ‫یسـت کـه هویـت مهـرورز خـود را از‬ ‫به نظـر می ایـد‪ .‬کـودک‪ ،‬موجود ‬ ‫پدرومـادر به طـور دیالکتیکـی و هم زمـان دریافـت می کنـد؛ زیرا یکی‬ ‫یسـت‬ ‫از نیازهـای اصیـل هـر انسـانی‪ ،‬درک مفهـوم عشـق متمایز ‬ ‫کـه از اعضـای خانـواده خـود ان را دریافـت می کنـد‪ .‬ژولیـت هربـرت‬ ‫یسـت که عشـق بی قیدوشـرط‬ ‫می گوید‪« :‬من فکر می کنم پدر کس ‬ ‫را تولید می کند‪ .‬هیچ فرمول کاملی وجود ندارد که به کسی که پدر‬ ‫می شـود‪ ،‬ان را ارائـه داد»‪ .‬نظـر هربـرت بسـیارظریف و دقیـق اسـت‪.‬‬ ‫او به خوبـی نشـان می دهـد کـه همه چیـز در معنایـی از مهـرورزی‬ ‫د وشـرط‬ ‫خـاص پدرانـه تولیـد و ارائـه می شـود و ایـن عشـق بی قی ‬ ‫می توانـد تاثیـر عمیقـی بـر زندگـی خانوادگی بگـذارد‪.‬‬ ‫یکی از نکات اساسی در تعامل و ارتباط فرزندان با پدر این است که‬ ‫ایـن ارتبـاط‪ ،‬نیـاز جـدی و عمیقـی بـه اعتمـاد و اعتمادسـازی‬ ‫دارد‪ .‬وقتـی بسـترهای اعتمـاد به خوبـی ایجـاد می شـود‪ ،‬کـودکان‬ ‫می تواننـد خـود واقعی شـان را بـه پـدر نشـان دهنـد‪ .‬در جوامـع‬ ‫کمترتوسـعه یافته به دلیـل گسـترش فرهنـگ تعصـب و نابـارور‬ ‫پدرسـاالری‪ ،‬کـودکان؛ به ویـژه «جنـس مخالف» نمی تواننـد به پدر‬ ‫خـود نزدیـک شـوند‪ .‬ان ها فکر می کنند کـه پدر در مقابـل ان ها قرار‬ ‫دارد و ایـن تضـاد عمیـق در طبیعت و حل نشـده‪ ،‬ان هـا را از هم دور‬ ‫می سـازد؛ امـا واقعیت این اسـت که تضـاد پدر با کـودکان‪ ،‬موضوعی‬ ‫قابل مذا کـره و کم شـدن اسـت و ایـن بـه ویژگی هـا و اعتبـاری کـه‬ ‫پـدر در تعامـل و ارتبـاط ایجـاد می کنـد‪ ،‬بسـتگی دارد‪ .‬ممکـن‬ ‫اسـت کـودکان وقتـی ارام ارام رشـد می کننـد‪ ،‬به این نتیجـه برسـند‬ ‫کـه می خواهنـد همـان کسـی که از درون هسـتند را بـه پـدر نشـان‬ ‫یسـت و می تواند تعامـل و ارتبـاط ان ها را‬ ‫دهنـد‪ .‬ایـن‪ ،‬اتفـاق مثبت ‬ ‫بـه مرحلـه بـاروری و بلـوغ برسـاند‪ .‬ا گـر پـدر در زندگی خویـش‪ ،‬خود‬ ‫را همان گونـه کـه بـوده و هسـت بـه فرزندانـش عرضـه کنـد‪ ،‬راهـی را‬ ‫ایجـاد کـرده تـا ان هـا نیـز خود واقعی شـان باشـند و بتواننـد هرانچه‬ ‫هسـتند را درعمـل نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬به دلیل گسترش فرهنگ مدرنیسم‪ ،‬تضاد عمیقی‬ ‫بیـن والدیـن و فرزنـدان ایجـاد شـده کـه از ان به عنـوان «گسسـت‬ ‫نسل ها» یاد می شود؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که هیچ‬ ‫ً‬ ‫دو نسلی در تاریخ نباید مثل هم فکر کنند و اساسا زیبایی زندگی و‬ ‫طبیعت دراین است که هر انسانی می تواند مطابق خواست و میل‬ ‫خویـش فکـر و عمـل کنـد‪ .‬ا گـر ایـن اصـل را بپذیریـم‪ ،‬دران صـورت‬ ‫هیچ تمایزی بین انسـان ها وجود نخواهد داشـت‪ .‬درواقع‪ ،‬تجربه‬ ‫نسل گذشته می تواند در خدمت فرزندان و تجربه های نو و مدرن‬ ‫فرزنـدان نیـز می توانـد هدیـه ای ارزشـمند بـرای والدیـن به حسـاب‬ ‫چیـک از طرفی ِـن یـک‬ ‫ایـد‪ .‬در فرهنـگ تعامـل و ارتبـاط بالـغ‪ ،‬هی ‬ ‫ارتباط حذف نمی شـوند؛ بلکه تالش این اسـت که همه کنشـگران‬ ‫بدون تو درخت زندگی نیست‬ ‫ً‬ ‫برایم از تو بهتر واقعا کیست؟‬ ‫تویی سقف و ستون خانه ی ما‬ ‫بدون تو چگونه می توان زیست؟‬ ‫تریبون‬ ‫گفت وگو با کارگردان نمایش «ذات یا ضات؟»‬ ‫روایتی از یک شهر بدون قانون و عجیب‬ ‫عرصـه تعامـل و ارتبـاط درکنارهـم به صـورت مکمل دیده و شـنیده‬ ‫شـوند‪ .‬والدیمیـر سـولویوف در کتـاب «معنای عشـق» می نویسـد‪:‬‬ ‫«حقیقتـی کـه وجـود درونـی ادمـی را همچـون یـک نیـروی زنـده به‬ ‫تملـک خـود دراورد و درواقـع‪ ،‬او را از ادعـای دروغیـن مـن بودنـش‬ ‫رهایی می بخشـد‪ ،‬عشـق اسـت‪ .‬عشق‪ ،‬نسـخ واقعی خودپرستی؛‬ ‫متـر‬ ‫یسـت‪ .‬عشـق عظی ‬ ‫تزکیـه حقیقـی و رسـتگاری شـخصیت ادم ‬ ‫یسـت‪ .‬بااین حـال بدون وجود ا گاهی عقلی‪ ،‬عشـق‬ ‫از ا گاهـی عقل ‬ ‫نمی توانـد ماننـد یـک نیـروی نجات بخـش درونـی عمـل کـرده؛‬ ‫شـخصیت ادمـی را اعتلا داده و منیـت او را نسـخ و باطـل کنـد‪.‬‬ ‫سـپاس فـراوان شـامل ا گاهـی عقلـی بـاد کـه یـک فـرد می توانـد‬ ‫به وسـیله ان‪ ،‬شـخصیت واقعـی خـود را از خودپرسـتی اش متمایـز‬ ‫کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬خودپرسـتی را فـدا کـرده و خـود را بـه عشـق تسـلیم‬ ‫می کنـد»‪ .‬نکتـه ای کـه سـولویوف بیـان می کنـد‪ ،‬در نقـش پـدری‬ ‫یسـت کـه تلاش می کنـد‬ ‫بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪ .‬پـدر‪ ،‬کنشگر ‬ ‫از خودپرسـتی درونـی رهایـی یافته و زندگی خـود را برای فرزندانش‬ ‫ایثـار کنـد؛ در اینکـه پـدری بتوانـد به این مقام نائل اید‪ ،‬بـه دو وجه‬ ‫بایـد توجـه کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نیروهای درونی پدر شدن به مثابه پدر را باید در او بیدار ساخت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با اموزش و اعتباربخشی به پدری‪ ،‬او را برای چنین نقشی اماده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬نسـل جـوان به دلیـل مسـئولیت سـخت و سـنگین‬ ‫پـدری‪ ،‬از زیـر بـار ان شـانه خالـی می کننـد و ایـن می توانـد نتایـج‬ ‫نا گواری برای نسـل های اینده به همراه‪ ،‬داشـته باشـد‪ .‬سـولویوف‬ ‫در بخـش دیگـری از کتـاب خـود می گویـد‪« :‬معنـی و ارزش عشـق‬ ‫ً‬ ‫به مثابـه یـک احسـاس ان اسـت که واقعـا مـا را وادار و مجبور می کند‬ ‫بـا تمـام وجودمـان بـرای دیگـری همـان اهمیـت مرکـزی مطلـق را‬ ‫قبـول کنیـم کـه مـا در نتیجـه نیـروی خودپرسـتی تنهـا در وجـود‬ ‫خودمـان از ان ا گاه و باخبریـم‪ .‬عشـق نه تنهـا ازان جهت کـه یکـی از‬ ‫احساسـات ماسـت‪ ،‬دارای اهمیـت اسـت؛ بلکـه ازاین جهت کـه در‬ ‫نتیجـه ان همـه امیـال و عالیـق خودمـان را در زندگـی بـه دیگـری‬ ‫هماننـد تغییـر محـل زندگی مـان منتقـل می کنیـم نیـز اهمیـت‬ ‫یسـت کـه فـرد را از حـوزه خـود‬ ‫دارد»‪ .‬براین مبنـا؛ پـدری هویت ‬ ‫به سـمت دیگری سـوق می دهد؛ اما گاه دیده شـده پدری در حوزه‬ ‫خودشـیفتگی باقی می ماند‪ .‬پدرانی که رفتارهای خشـونت امیز با‬ ‫فرزندانشـان دارنـد‪ ،‬هیـچ زمانـی نمی تواننـد خدمـات شـایانی را بـه‬ ‫فرزندانشـان ارائـه دهنـد‪ .‬کـودکان اسـیب دیده از پـدران‪ ،‬ملزم انـد‬ ‫تفسـیرهای ذهنـی متفـاوت از پـدر خشـن را در خـود تقویـت کننـد‬ ‫تـا بتواننـد راه هـای جدیدتـری را در زندگـی تجربـه کننـد؛ امـا خـارج‬ ‫از نـگاه مثبـت و منفـی بـه پـدر‪ ،‬بهتر اسـت پـدران را باعنـوان کارا کتر‬ ‫انسـانی تاثیرگـذار در هویـت یـک کـودک درنظر گرفت‪ .‬ا گر بـه پدران‬ ‫به شکل صندوقچه ای پول یا ثروت مادی که قرار است از ان ها به‬ ‫نسـل بعدی به ارث برسـد‪ ،‬نگاه کنیم‪ ،‬دران صورت دیگر نمی توان‬ ‫امیـدوار بـود کـه بخشـی از هویـت پدرانـه که هویتی عاشـقانه اسـت‬ ‫را در نسـل های دیگـر تکثیر شـده بیابیـم و امیـدوار باشـیم کـه در‬ ‫نسـل های اینـده کسـانی بیاینـد کـه الهـه تاثیرگـذاری عشـق در‬ ‫جهـان باشـند‪ .‬بیاییـد امـروز بـه ایـن فکـر کنیـم که یـک پـدر خوب‪،‬‬ ‫پدری سـت کـه می توانـد بـدون ازدسـت دادن وقـت‪ ،‬روی پاهایـش‬ ‫فکر کند و در زندگی یک چیز را به کودکانش هدیه بدهد‪ :‬جسارت‬ ‫د وشـرط»‪.‬‬ ‫«خـود بـودن» و «عشـق بی قی ‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫محبوبه کاظمی دوالبی تشریح کرد؛‬ ‫اینده خانه پدری جالل ال احمد و خبری تازه ‪...‬‬ ‫هسـتم‪ ،‬پیونـد زنـم و ان را بـه یـک سـقف باشـکوه و‬ ‫ارامش بخـش برای جامعه هنری مـان بدل کنم»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬ا کنـون درحال تهیـه مقدمـات ترمیـم اصولی‬ ‫خانـه هسـتم کـه متاسـفانه اسـیب های متعـدد‬ ‫دیـده‪ .‬تیمـی از بهترین هـای ایـن امـر بـرای مشـورت‬ ‫گـرد هـم امده انـد و بالفاصلـه پـس از سـامان یافتن‬ ‫فراینـد ترمیـم و بهسـازی‪ ،‬بـرای تولیـد محتـوای‬ ‫فاخـر در خانـه بـا جامعـه فرهنـگ و هنـر جلسـات‬ ‫مشـورتی برگـزار خواهـم کـرد»‪ .‬او افـزود‪« :‬به تازگـی‬ ‫وضعیـت برخـی خانه هـای تاریخـی‪ ،‬نگرانی هایـی‬ ‫را میـان جامعـه برانگیختـه؛ پیش ازهرچیـز اینکـه‬ ‫دراین روزهـای سـخت اقتصـادی‪ ،‬هنـوز مـردم و‬ ‫رسـانه ها دل نگرانی هـا و دغدغه هـای فرهنگـی‬ ‫ً‬ ‫یسـت و اتفاقـا بایـد ایـن توجـه‬ ‫دارنـد‪ ،‬مایـه خرسند ‬ ‫ملی را سـرمایه دانسـت و طبق ان‪ ،‬برنامه ریزی های‬ ‫کاربـردی داشـت»‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪« :‬دو نکتـه‬ ‫ساغر فروزان (پایه سوم)‬ ‫مهـم دراین موضـوع مسـتتر اسـت‪ :‬اول اینکـه در‬ ‫حـوزه فرهنـگ محـال اسـت دولـت به تنهایـی بتواند‬ ‫بـار همـه مشـکالت و نارسـایی ها را بـه دوش کشـد؛‬ ‫چاره کار‪ ،‬استفاده هوشمندانه از کارافرینان شیفته‬ ‫فرهنـگ اسـت و وا گـذاری امـور این چنینی به بخش‬ ‫خصوصـی‪ .‬بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود‪ ،‬هموار کـردن‬ ‫یسـت‪ .‬بخـش خصوصـی برای‬ ‫مسـیر مشـارکت الزام ‬ ‫حضـور موثـر در شـاخه های مختلـف فرهنـگ؛ از‬ ‫گردشـگری گرفتـه تا هنـر‪ ،‬نیازی به فرش قرمـز ندارد؛‬ ‫امـا بایـد بـا تصویـب قانون هـای تشـویقی‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫اطمینان خاطـر برسـد کـه ثوابـش کبـاب نمی شـود‪.‬‬ ‫دوم؛ هرجـای دنیـا کـه تشـریف ببریـد‪ ،‬ابنیـه‬ ‫به جای مانـده از تاریـخ را یـک سـرمایه سـترگ ملـی‬ ‫می یابیـد کـه از ان بهره برداری های متعدد معنوی و‬ ‫مالـی می کننـد؛ از حیث هویت یک ملت‪ ،‬خانه های‬ ‫تاریخـی را به مثابـه برگ هـای زریـن شناسـنامه یـک‬ ‫سـرزمین‪ ،‬تیتـر و بولـد می کننـد و سـپس از رهگـذر‬ ‫صنعـت توریسـم‪ ،‬از ان ارزش افـزوده می سـازند کـه‬ ‫بی گمـان خانه هـای اندیشـمندان‪ ،‬نویسـندگان‬ ‫و هنرمنـدان جایگاهـی ویـژه دارنـد؛ بالطبـع‪،‬‬ ‫چهره هـای بین المللـی توجهـات بیشـتری جلـب‬ ‫می کننـد و چهره هـای بومـی در رونق افزایـی توریسـم‬ ‫داخلـی تعریـف می شـود»‪ .‬مدیـر خانـه جلال ال‬ ‫یسـت در ایـران نیز‬ ‫احمـد گفـت‪« :‬خوشـبختانه مدت ‬ ‫نبـه کارکـرد‬ ‫این مهـم موردتوجـه قـرار گرفتـه و با اذعا ‬ ‫فرهنگی‪،‬اقتصـادی ایـن خانه هـا‪ ،‬حـاال دغدغـه‬ ‫مردمی را هم پشت سرش دارد‪ .‬مردم درک کرده اند‬ ‫کـه ا گـر در شـهر و محله شـان‪ ،‬یـک بافـت کهـن‬ ‫موردتوجـه توریسـت ها باشـد‪ ،‬کم تریـن فایـده اش‬ ‫رونق افزای ِـی کسـب وکارهای خـرد ان هاسـت و‬ ‫گتـر‬ ‫می توانـد سـفره مـردم کشـور‪ ،‬شـهر و محلـه را بزر ‬ ‫نتـر کنـد‪ .‬در این وانفسـای اقتصـادی و‬ ‫و رنگی ‬ ‫زمانه ای که کرونا همه را زمین گیر کرده اسـت‪ ،‬هنر و‬ ‫محیط هـای هنـری می توانـد درمانگـر و انرژی بخش‬ ‫باشـد‪ .‬فردایـی کـه کرونـا به لطـف وا کسـن و رعایـت‬ ‫بتـر رود‪ ،‬فکر می کنم‬ ‫قوانیـن بهداشـتی عقب تر و عق ‬ ‫توجـه بـه ایـن خانه هـای تاریخـی بیشـتر و بیشـتر‬ ‫شـود و به عنـوان کانون هـای اندیشـگی‪ ،‬پیوندهـای‬ ‫فرهنگـی هنـری جامعـه را رشـد و تعمیـق دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫خانه هـا مـا را بـه اصالـت و گذشـته پرافتخارمـان‬ ‫بازمی گردانـد و بایـد بـا تعریـف درسـت‪ ،‬کاربـری ایـن‬ ‫ابنیـه را زنـده و جریان سـاز کـرد»‪ .‬او تا کیـد کـرد‪« :‬راه‬ ‫برون رفـت از مشـکل کنونـی خانه هـای تاریخـی‪،‬‬ ‫دست به دسـت هـم دادن همـه دوسـتداران اهـل‬ ‫فرهنـگ و هنـر اسـت‪ .‬بـا کنار نشسـتن و غـرزدن‪،‬‬ ‫اتفاقـی رخ نمی دهـد‪ .‬شـرایط خـاص هنـر امـروز‬ ‫ایـران نیـاز دارد همـه انرژی هـای مثبـت دریک راسـتا‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬دراین میـان تنهـا انتظـار از بخش هـای‬ ‫مختلف دولت؛ از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫ً‬ ‫و صنایع دسـتی تـا فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و حتمـا‬ ‫شـهرداری ها بـرای بازگشـت اب رفتـه بـه جـوی‬ ‫حمایت عملی از بخش خصوصی کارافرین اسـت»‪.‬‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫احمـد ارجمنـدی گفـت‪« :‬نمایـش ذات یـا ضـات؟ داسـتان کشـوری بـا ‪ ۷۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر جمعیت اسـت که فقط یک شـهر دارد با حاکمانی مسـتبد و بی لیاقت‬ ‫ً‬ ‫یکـه دانشـگاه‬ ‫کـه قوانینـی مـن دراوردی وضـع یـا نقـض می کننـد؛ مثلا افراد ‬ ‫یسـت‪ ،‬مردهـا در ما ههـای اخـر‬ ‫می رونـد‪ ،‬بایـد عقیـم شـوند‪ ،‬ازدواجشـان فصل ‬ ‫وضع حمل همسرشـان باید از منزل دور باشـند و ‪...‬؛ کشـوری سـنتی و عجیب‬ ‫تشـکنی کنند‬ ‫با اداب و سـننی عجیب تر‪ .‬دراین بین‪ ،‬افرادی می خواهند سن ‬ ‫یخـورد و حوادثـی رخ می دهـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬من ب هشـدت‬ ‫کـه اتفاق هایـی رقـم م ‬ ‫کسـال ونیم به دلیل شـرایط‬ ‫به محتوا و مفهوم نمایشـنامه عالقه مند شـدم‪ .‬ی ‬ ‫کرونا زمان تمرین این نمایش طول کشید و جابه جایی چند بازیگر را داشتیم‪.‬‬ ‫بـا مذا کراتـی کـه بـا بنیاد رودکی صورت گرفت‪ ،‬توانسـتیم در تاالر حافظ نمایش‬ ‫را به صحنه ببریم»‪ .‬او درباره سـبک و فضای اجرایی اثر گفت‪« :‬این اثر‪ ،‬روایتی‬ ‫از یـک شـهر بـدون قانون دارد و اتفاق های عجیبـی در ان رخ می دهـد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫یسـت و سـبک اجرایی ان‪ ،‬کالسـیک و‬ ‫فضای این نمایش‪ ،‬سـورئال و غیرواقع ‬ ‫در قالـب پرفورمنـس اسـت»‪ .‬او بـا یـاداوری اینکه تئاتر‪ ،‬زنده اسـت و در وضعیت‬ ‫کنونـی و شـیوع کرونـا نبایـد از هیـچ محدودیتـی ترسـید؛ امـا بـا شـرایط و رعایـت‬ ‫لهـای بهداشـتی‪ ،‬مانعـی بـرای اجرا وجـود ندارد؛ افـزود‪« :‬از تماشـا گران و‬ ‫پروتک ‬ ‫حامیـان هنـر ششـم (تئاتـر) تقاضـا دارم کـه صحنـه را تنها نگذارنـد‪ .‬هنر نمایش‬ ‫نهـا میسـر نخواهـد شـد»‪ .‬احمـد ارجمنـدی (متولـد ‪ )1361‬کـه‬ ‫بـدون وجـود ا ‬ ‫دارای معلولیـت جسـمی‪،‬حرکتی شـدید اسـت‪ ،‬بازیگـری را از ‪ 12‬سـالگی بـا فیلم‬ ‫«انسـوی نرد ههـا» به کارگردانـی جـواد مزدابـادی شـروع کـرد کـه در جشـنواره‬ ‫کـن نیـز شـرکت کـرد‪ .‬از ‪1 5‬سـالگی نیـز حرفـه کارگردانـی را بـا فیلـم کوتـاه «ماهـی‬ ‫قرمـز» شـروع کـرد کـه بـا دوربیـن نگاتیـو ‪ ۸‬میلی متـری سـاخته شـد؛ امـا به دلیل‬ ‫فاسـد بودن فیلم خام‪ ،‬نتیجه نگرفت‪ .‬سـال ‪ 1379‬کارگردانی تئاتر را شـروع کرد‬ ‫و در سال ‪ 1380‬در جشنواره طلوع (جشنواره سرتاسری با موضوع ایدز و اعتیاد‬ ‫جوانـان)‪ ،‬بـا تئاتر خیابانی «فرهاد کوه کن» مقام بهتریـن و جوان ترین کارگردان‬ ‫شهـای نظیـر «غـروب خورشـید»‪« ،‬عاشـق‬ ‫را کسـب کـرد‪ .‬او کارگردانـی نمای ‬ ‫بی ادعـا»‪« ،‬طلـوع افتـاب»‪« ،‬دزدگاه»‪« ،‬بـا مـن حـرف بـزن دیوونه»‪« ،‬سـه حلقه‬ ‫میخـک»‪« ،‬می خواهم زنده بمانم»‪« ،‬کیمیا»‪« ،‬افسـانه شـهریار زمانـه»‪« ،‬ارام تر‬ ‫سـکوت کـن»‪« ،‬افـرا»‪« ،‬دعـوت»‪« ،‬خواسـتگاری»‪« ،‬خواسـتگاری»؛ و نماهنـگ‬ ‫مهـای کوتـاه «یـک جرعـه اب»‪« ،‬قلـم دل»‪« ،‬شـیرین تر‬ ‫«از کربلا تـا شـام»؛ و فیل ‬ ‫از قنـد»‪« ،‬اخریـن نـگاه»‪« ،‬پاهـای مـن چشـم های تـو»‪« ،‬مـن می توانـم»‪« ،‬روی‬ ‫پاهای خودم»‪« ،‬تولد ناتمام»؛ و بازیگری در سریال «محکومین» ساخته سید‬ ‫جمال سید حاتمی؛ و فیلم سینمایی «پاتوق» ساخته جواد مزدابادی؛ و فیلم‬ ‫کوتـاه «روزنه ای در تاریکی» به نویسـندگی محمدرشـید ارجمنـدی را در کارنامه‬ ‫خـود دارد‪ .‬عواملـی کـه در نمایـش «ذات یـا ضـات؟» نقش داشـتند عبارت اند از‬ ‫نویسنده‪:‬علی اصغرحبیبی‪ /‬کارگردان‪:‬احمدارجمندی‪/‬تهیه کننده‪:‬مهشید‬ ‫شعبانی‪ /‬حامی مالی‪ :‬شرکت الو پرواز‪ /‬مدیر اجرایی‪ :‬محمد رشید ارجمندی‪/‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی‪ :‬پریسـا سـلمانی‪ /‬بازیگـردان‪ :‬حمیدرضـا بهـروزی‪ /‬طـراح‬ ‫حرکت‪ :‬سیده فاطمه رسولی‪ /‬دستیار اول و برنامه ریز‪ :‬ترانه الیاسی‪ /‬دستیاران‬ ‫کارگـردان‪ :‬نسـرین دهقانـی و مبینـا قادریان‪ /‬منشـی صحنه‪ :‬محدثـه امیریان‪/‬‬ ‫طراح صحنه و لباس‪ :‬مهشید شعبانی‪ /‬دستیار لباس‪ :‬ساغر محمدی‪ /‬مدیر‬ ‫صحنه‪ :‬نگار شهبازی‪ /‬طراح گریم‪ :‬ارمیتیس کاویانی‪ /‬دستیاران گریم‪ :‬پریسا‬ ‫نـوری‪ ،‬نسـرین دهقانـی‪ ،‬نادیـا فکـری‪ ،‬مریـم اسـماعیلی و فاطمـه قـاری‪ /‬صـدا‪:‬‬ ‫زهر هسـادات رسـولی‪ /‬نور‪ :‬شـروین باقری بی صفر‪ /‬مشاور رسانه‪ :‬پیام احمدی‬ ‫کاشـانی‪ /‬عـکاس‪ :‬فاطمـه عـرب‪ /‬طـراح و سـازندگان تیـزر‪ :‬واروژان فرهادیـان‬ ‫و حسـین بنی تبـاء‪ /‬طـراح پوسـتر و بروشـور‪ :‬زهر هسـادات رسـولی‪ /‬بازیگـران‬ ‫به ترتیـب ورود‪ :‬طاهـا محمـدی‪ ،‬علی اصغـر حبیبـی‪ ،‬علیرضـا محمدخدایـی‪،‬‬ ‫یپـور‪ ،‬واروژان فرهادیـان‪ ،‬حمیدرضـا بهـروزی‪ ،‬علـی مربی‪ ،‬طاها‬ ‫مهـدی جعفر ‬ ‫مرتضوی صفـت‪ ،‬رضـا حسـین نژاد‪ ،‬هیـوا پورشـفیقی‪ ،‬عسـل میرزایـی‪ ،‬هـادی‬ ‫رضایـی‪ ،‬علـی رسـولی‪ ،‬مهـدی عبـادی‪ ،‬فاطمـه قهرمانـی‪ ،‬بـاران محمـدی‪،‬‬ ‫عرفان ا کبرزاده‪ ،‬رضا مزینانی‪ ،‬میالد مرتضوی‪ ،‬سید امیر نقیبی‪ ،‬میالد بیگدلو‪،‬‬ ‫حسـین بنی تبـاء‪ ،‬ابوالفضل صحـت‪ ،‬علی اصغر صادقی‪ ،‬شـاهین خیراندیش و‬ ‫محمد رشـید ارجمندی؛ بازیگران فرم‪ :‬سـیده فاطمه رسـولی‪ ،‬عسـل میرزایی‪،‬‬ ‫سپـور‪ ،‬هیـوا پورشـفیقی‪ ،‬بیتـا مسـلمی‪ ،‬شـایلین‬ ‫بـاران محمـدی‪ ،‬ثنـا عبا ‬ ‫محمـدی‪ ،‬فاطمـه قهرمانـی‪ ،‬حمیده شـقاقی‪ ،‬سـارا خدایـی‪ ،‬مونا حسـن زاده‪،‬‬ ‫مهرداد خدابنده لو‪ ،‬میالد مرتضوی‪ ،‬مهدی جعفری پور‪ ،‬علی رسولی‪ ،‬حسین‬ ‫بنی تباء‪ ،‬عرفان ا کبرزاده‪ ،‬مهدی عبادی؛ مردمان شهر‪ :‬سوگل صالح‪ ،‬یاسمن‬ ‫رنجبـر‪ ،‬یـزدان افشـانی‪ ،‬یوسـف محمـودی‪ ،‬نیوشـا طورانـی‪ ،‬مهتـاب وکیلـی‪،‬‬ ‫دانیـال قادری‪ ،‬شـبنم بذرافشـان‪ ،‬مبینـا قادریان‪ ،‬هلیا اردوخانی‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫یسـت؛ این نمایش تا ‪15‬‬ ‫اثنی عشـری‪ ،‬فاطمه فرهادیان و زهرا عسـگری‪ .‬گفتن ‬ ‫اسـفندماه ‪ 99‬در «تـاالر حافـظ» بـه روی صحنـه اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!