روزنامه سایه شماره 2184 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2184

روزنامه سایه شماره 2184

روزنامه سایه شماره 2184

‫عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکنان‪:‬‬ ‫بیش از این صبوری میسر نیست‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تن‬ ‫مرتضـی معتمـد؛ معـاون بازرگانـی سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال صـادرات ‪ ۱۴۰‬هزار تـن کشـمش مـازاد بـر نیـاز داخلـی پیش بینـی شـده کـه‬ ‫براسـاس امـار هفت ماهـه امسـال‪ ،‬صـادرات کشـمش بـرای کشـور ‪ ۹۳‬میلیـون دالر‬ ‫ارزاوری داشـته اسـت»‪ .‬او افـزود‪« :‬دولـت بـا تخصیـص ‪ ۱۶‬میلیارد تومـان تسـهیالت‬ ‫ترجیحی‪ ،‬از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش داخلی حمایت کامل می کند»‪.‬‬ ‫وزیـر بهداشـت ضمـن ابـراز نارضایتـی از برخـی پروتکل شـکنی ها و‬ ‫نیـز عدم برخـورد بـا ایـن افـراد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا داریـم فریـاد می زنیـم کـه‬ ‫اپیدمـی گرفتارمـان می کنـد؛ چـرا گـوش نمی کنیـد؟ این طـور کـه‬ ‫نمی شـود مملکـت را اداره کـرد‪ .‬چقـدر بایـد فریـاد بزنـم و بگویـم»‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید نمکـی با بیان اینکـه بـه روح همـه شـهدای سلامت‬ ‫درود می فرسـتم‪ ،‬افـزود‪« :‬به شـدت گله منـدم از کسـانی که‬ ‫پروتکل هـا را رعایـت نمی کننـد و به شـدت گله مندتـرم از کسـانی که‬ ‫لشـکن ها برخـورد نمی کننـد‪ .‬وزارت بهداشـت کـه ابـزار نـدارد‪ .‬ابـزار مـا جان اسـت که‬ ‫بـا پروتک ‬ ‫فـدا شـده و بیش از ایـن چیـزی نداریـم‪ .‬مـا از برخـی اتفاقـات کشـور‪ ،‬اطلاع نداریـم»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 11 1399‬رجب ‪ 23 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2184‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫ممکن است غنی سازی به‪ ۶۰‬درصد هم برسد‬ ‫‪2‬‬ ‫فوتبال‬ ‫رئیس دار می شود؟‬ ‫فرهنگ خرید روغن‬ ‫و ماله کشی مدیریتی!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وا گذاری بیش از ‪ 51‬هزار پرونده به‬ ‫مرا کز مثبت زندگی بهزیستی مازندران‬ ‫دکتر فرزاد گوهردهی؛ مدیرکل بهزیستی مازندران‪ ،‬از وا گذاری بیش از ‪ 51‬هزار پرونده‬ ‫مسـتمری بگیر تحت پوشـش بهزیسـتی به ‪ 117‬مرکز مثبت زندگی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی اداره کل بهزیسـتی اسـتان مازندران؛ دکتر گوهردهی بابیان اینکه مرا کز‬ ‫مثبـت زندگـی خـط مقـدم خدمت رسـانی به جامعه هـدف بهزیستی سـت‪ ،‬گفت که‬ ‫گروه های هدف بهزیسـتی دارای مشـکالت جسـمی و حرکتی و شـرایط خاص‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫این روزهـا عـده زیـادی از مـردم‪ ،‬به پولدار شـدن‬ ‫نهـا‪ ،‬رکـود‪ ،‬تـورم اقتصـادی‬ ‫فکـر می کننـد‪ .‬بحرا ‬ ‫و حـذف برخـی از شـغل ها براثـر کرونـا‪ ،‬مـردم‬ ‫زیـادی را بـه راه های متفاوتی برای کسـب درامد‬ ‫ً‬ ‫کشـانده اسـت؛ یکی از این راه ها که اخیرا بسیار‬ ‫رایـج و متـداول شـده اسـت‪ ،‬اسـتفاده ابـزاری از‬ ‫کـودکان در فضاهـای مجـازی مثـل اینسـتا گرام و‬ ‫کسـب درامد از ان هاسـت‪ .‬گفته شده که برخی‬ ‫از والدین توانسته اند با استفاده از فرزندانشان‬ ‫نهـا در اینسـتا گرام‪ ،‬درامـدی‬ ‫و نمایـش ا ‬ ‫میلیاردی کسب کنند‪ .‬در بسیاری ازموارد دیده‬ ‫یشـود کـه کودکـی کـه چهـره بسـیار زیبایـی‬ ‫م ‬ ‫یکـردن یـا‬ ‫هـم دارد بـا خوانـدن‪ ،‬نمایـش باز ‬ ‫شـیرین زبانی و ارائـه بیانـات سیاسـی ب هشـیوه‬ ‫خـود‪ ،‬فالوئرهـای زیـادی را جـذب کرده انـد‪...‬‬ ‫استفاده ابزاری از بچه ها در فضاهای مجازی‬ ‫کار‬ ‫کودکان‬ ‫َ‬ ‫اینستاگرامی!‬ ‫جوسـپ بـورل؛ مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا‪ ،‬در اسـتانه برگـزاری‬ ‫نشسـت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که این روزها تماس های‬ ‫دیپلماتیـک مهمـی بـا هدف حفظ برجـام در جریان اسـت‪.‬‬ ‫سازه و سقف ایستگاه مترو وکیل الرعایای شیراز‬ ‫ثبت ملی شد ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس سازمان نوسازی مدارس خبر داد؛‬ ‫ بینی راه اندازی کالس هوشمند‬ ‫پیش ِ‬ ‫در مدارس کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیسمجمعنمایندگانخوزستان‪:‬‬ ‫بر تعطیلی کامل استان‬ ‫اصرار داریم‬ ‫‪5‬‬ ‫شهردار کرمان بیان کرد؛‬ ‫حمایت از طر ح های رویدادمحور‬ ‫در حوزه فرهنگی و اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫امیرحاج رضایی‪:‬‬ ‫پرسپولیس‪،‬ادبیات‬ ‫جدید قهرمانی را وارد‬ ‫فوتبال ایران کرد‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫یادداشت‬ ‫فرهنگ خرید روغن و ماله کشی مدیریتی!‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫کیوسک‬ ‫سهیالهندی‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫سالح هایانگلیس؛‬ ‫عامل طوالنی شدن جنگ یمن‬ ‫ا کسـفام‪ ،‬دولت انگلیـس را به دلیل‬ ‫فـروش تجهیـزات نظامـی؛ از جملـه‬ ‫تجهیـزات سـوخت گیری هوایـی به‬ ‫یشـدن جنگ‬ ‫عربسـتان‪ ،‬به طوالن ‬ ‫یمـن متهـم کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ ایـن سـازمان بین المللـی‪،‬‬ ‫نقشانگلیسوتجهیزاتنظامیاندر جنگیمنرادر حالی‬ ‫مطـرح کـرده کـه بیم ان می رود نیروهای هوایی عربسـتان‪ ،‬از‬ ‫چنیـن تجهیزاتـی بـرای بمبـاران یمـن اسـتفاده کـرده باشـد‪.‬‬ ‫طبـق گـزارش تارنمـای سـازمان مبـارزه بـا تجـارت اسـلحه در‬ ‫انگلسـتان؛ عربسـتان سـعودی بزرگ ترین خریدار سالح های‬ ‫ساخت انگلیس است‪ .‬حجم معامالت نظامی این دو کشور‬ ‫در دوره زمانـی ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۵‬بیـش از ‪ ۱۳‬میلیارد پونـد بـوده و‬ ‫بیشـتر معاملات شـامل سلاح ‪ ،‬مهمـات و تجهیـزات نظامـی‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪Al-Quds Al-Arabi‬‬ ‫هزاران الجزایری؛ خواستار تغییر نظام‬ ‫در دومیـن سـالگرد خیـزش مردمـی‬ ‫الجزایـر‪ ،‬تعـدادی از شـهرهای ایـن‬ ‫کشـور شـاهد اعتراضـات گسـترده‬ ‫بـود‪ .‬نیروهـای پلیـس نیـز در مرکـز‬ ‫یهـای‬ ‫پایتخـت الجزایـر و ورود ‬ ‫پایتخـت مسـتقر شـدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ هم زمـان بـا دومیـن سـالگرد جنبـش مردمـی‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫اعتراضاتـی در پایتخـت و سـایر شـهرها برپـا شـد و خیابا ‬ ‫مملـو از جمعیـت معترضـان شـد‪ .‬شـاهدان عینـی گفتنـد‬ ‫نهـای الوئـام و الشـهدا ب هسـمت‬ ‫صدهـا تظاهرکننـده از میدا ‬ ‫میـدان پسـت مرکـزی حرکـت کردنـد‪ .‬تظاهرکننـدگان نظیـر‬ ‫تظاهرات های قبلی شـعارهایی از قبیل تغییر ریشـه ای نظام‬ ‫و ایجـاد کشـور مدنـی سـر دادنـد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫استقبال روسیه از توافقات ایران و اژانس‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫روسـیه اعلام کـرد‪« :‬پـس از‬ ‫توافقـات ایـران و اژانـس بین المللی‬ ‫انـرژی اتمـی‪ ،‬فضـای الزم بـرای‬ ‫ا زسـرگیری عملکـرد کامـل برجـام‬ ‫وجـود دارد»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ماریـا‬ ‫زاخـارووا افـزود‪« :‬روسـیه از اعضـای برجام و امریکا می خواهد‪،‬‬ ‫بـدون معطلـی بـرای حفـظ توافـق هسـته ای مذکـور اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬از این اقدامـات (توافقـات تهـران و اژانـس) اسـتقبال‬ ‫می کنیـم‪ .‬امیدواریـم کـه توافقـات مذکـور بـه بهبـود شـرایط‬ ‫کلـی در خصـوص برنامـه هسـته ای ایران کمـک کـرده و باعث‬ ‫از بین رفتـن تنش هایـی شـوند کـه توسـط مخالفـان توافـق بـا‬ ‫ایـران رقـم می خـورد»‪.‬‬ ‫فابیومگناسکیوتی‬ ‫رویاهای من‬ ‫کجاست؟‬ ‫تلنگر‬ ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫فوتبال رئیس دار می شود؟‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫از وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن تجـارت‪ ،‬وزیـر اقتصـاد‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫مجلس و سایر مسئوالن اقتصادی مملکت پنهان نیست‪ ،‬از‬ ‫ـتان جان چه پنهان‪ ،‬این ماجرای صف های روغن‬ ‫شـما دوس ِ‬ ‫که متاسفانه صدای وزیر بهداشت را هم از باب رعایت نشدن‬ ‫فاصلـه دو متـر و بی توجهی به پروتکل های بهداشـتی دراورده‬ ‫اسـت‪ ،‬تنهـا مختـص والیـت مـا نیسـت‪ .‬حـاال مختصـری‬ ‫لتـر یـا کوتا هتـر ایـن صفـوف به هم فشـرده در همـه جـای‬ ‫طوی ‬ ‫کشور دیده می شود و خداراشکر عدالت در این رویکرد بالسویه‬ ‫توزیع کاالهای اساسی جاری ست؛ چرا که تاثیر نابرابری های‬ ‫اجتماعی و مکانی و عدالت اجتماعی‪ ،‬در کیفیت زندگی‪ ،‬رفاه‬ ‫یسـت و دولـت بـا ایـن رویـه‬ ‫و خوشـبختی افـراد امـری بدیه ‬ ‫ت کم در ایجـاد‬ ‫یهـای اقتصـادی (دسـ ِ ‬ ‫مرضیـه‪ ،‬مانـع از نابرابر ‬ ‫صـف توزیـع کاال) در اسـتان های مختلـف شـده اسـت! (واال‬ ‫فهـا رعایـت‬ ‫ملـت گیـر افتـادن از دسـت اینـا‪ .‬فاصلـه رو تـو ص ‬ ‫نکنن‪ ،‬وزیر بهداشـت ناراحت میشـه و میگه این جوری کرونا‬ ‫را نمی تونیم شکسـت بدیم! از هم فاصله بگیرن پلیس راهور‬ ‫فهـا کیلومتری شـده؟! ترافیک میشـه‪.‬‬ ‫گیـر میـده کـه چرا ص ‬ ‫َََََََََ‬ ‫ملـت روغـن نخـرن می ترسـن دولـت بگـه ا ا ا ا ا ا ا ا ا چقـدر روغن‬ ‫بیـا اینـا رو صـادر کنیـم عـراق! دو تـا قوطـی روغـن بیشـتر بخرن‬ ‫یشـن!) در جریـان هسـتید کـه در‬ ‫متهـم بـه بی فرهنگـی م ‬ ‫جلسه هفته گذشته ستاد مقابله با کرونای استان گلستان‪،‬‬ ‫قشـناس؛ اسـتاندار از رئیـس سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫هـادی ح ‬ ‫معـدن و تجارت اسـتان درخصوص مشـکل اصلـی در توزیع و‬ ‫کمبـود روغـن خورا کـی پرسـید که حسـین طلوعیان در پاسـخ‬ ‫به سـوال اسـتاندار‪ ،‬تقصیر را به گردن شکسـته مردم انداخت‬ ‫و گفـت‪« :‬مشـکالت به وجـود امـده به علـت بی فرهنگـی مردم‬ ‫اسـت!» البته در همان جلسـه سـرهنگ پاسـدار سـید موسی‬ ‫حسـینی؛ جانشـین سـپاه نینـوای اسـتان وا کنـش تنـدی بـه‬ ‫ایـن سـخنان نشـان داد و تا کیـد کـرد‪« :‬مشـکل‪ ،‬بی فرهنگـی‬ ‫مردم نیسـت؛ بلکه مشـکل در نحوه مدیریت و توزیع است»‪.‬‬ ‫هرچنـد افاضـات مسـئوالن مختلـف در بـاب تشـکیل صفوف‬ ‫به هم فشـرده روغـن نیـاز بـه اچارکشـی و فیلترگیـری اساسـی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ ولـی اخیـرا برخـی مسـئوالن کـه ظاهـرا بیشـتر از برخـی‬ ‫مسـئوالن دیگـر می فهمنـد قضیـه را بـه سمت وسـوی علـوم‬ ‫نظری ُهل دادند و فرهنگ مردم استان را پای مسلخ بردند‪.‬‬ ‫البتـه طلوعیـان مثـل اسـتاد عنابسـتانی بالفاصلـه بـا رعایـت‬ ‫لهـای بهداشـتی از مواضعشـان عقب نشـینی کـرده‬ ‫پروتک ‬ ‫و بـا یـک ماله کشـی اساسـی اعلام کـرد؛ موضـوع بی فرهنگـی‬ ‫غیرانسانی‬ ‫نشـده در جلسـه ستاد کرونا درواقع اقدامات‬ ‫عنوا ‬ ‫ِ‬ ‫نشـرایط تحریـم بـوده و فرهنـگ و مدنیـت‬ ‫سـودجویان درای ‬ ‫مـردم اسـتان گلسـتان بـا ایـن تاریـخ کهـن بـر کسـی پوشـیده‬ ‫یسـت و بـا‬ ‫نیسـت‪ .‬بـاز خداراشـکر گـرگان یـک شـهر قدیم ‬ ‫وجـود گسـترش تکنولـوژی و ناپدیدشـدن بسـیاری از ِحـرف و‬ ‫مشـاغل قدیمـی نظیـر نمدمالـی‪ ،‬چینی بندزنـی‪ ،‬نعل بندی‪،‬‬ ‫حالجـی‪ ،‬دال کـی‪ ،‬باروت کوبـی‪ ،‬چلنگـری‪ ،‬طباخـی‪ ،‬صباغی‪،‬‬ ‫یگـری‪،‬‬ ‫عالفـی‪ ،‬مـکاری‪ ،‬کیپانـی‪ ،‬زردچوبه کوبـی‪ ،‬مقن ‬ ‫کناسـی‪ ،‬طبق کشـی‪ ،‬توت فروشـی‪ ،‬چغاله فروشـی‪ ،‬بادبـادک‬ ‫و فرفر هسـازی‪ ،‬پالوده ریـزی‪ ،‬ماسـت بندی‪ ،‬دوغ فروشـی‪،‬‬ ‫گـردوی تازه فروشـی‪ ،‬اب حوضـی و ‪ ...‬در والیـت مـا هنوز شـغل‬ ‫چلنگـری (اهنگـری سـنتی) در کوچه پس کوچ ههـای درب‬ ‫نـو‪ ،‬سرچشـمه‪ ،‬نعل بنـدان و پاسـرو رونـق دارد و نیـاز نیسـت‬ ‫مسـئوالن بـرای خریـد مالـه در صـف بایسـتند!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ممکن است غنی سازی به ‪ ۶۰‬درصد هم برسد‬ ‫دشــدن‬ ‫ افزار ســاختار نظام اســامی دانســتند و با اشــاره به لزوم روزام ‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار رئیــس و منتخبــان ملــت در مجلــس خبــرگان‪ ،‬منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشــی اســام را نرم ِ‬ ‫شهــای جدیــد‪ ،‬گفتنــد‪« :‬یکــی از وظایــف مهــم فضــا و متفکریــن‪ ،‬تقویــت مبانــی فکــری نظــام اســامی به منظــور‬ ‫تهــای نظــام اســامی و بــروز چال ‬ ‫ایــن نرم افــزار‪ ،‬متناســب بــا گســترش دامنــه فعالی ‬ ‫یکــردن مفاهیــم دینــی مورد نیــاز جامعــه اســت»‪ .‬ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ حضــرت ایت اهلل خامنه ای همچنیــن ادبیــات روزهــای اخیر امریکا و ســه کشــور اروپایی‬ ‫عملیات ‬ ‫نهــا نــزد ملــت ایــران نخواهد بــود‪ .‬ضمن انکه جمهــوری اســامی‪ ،‬از مواضع‬ ‫در مــورد ایــران را ادبیاتــی مســتکبرانه‪ ،‬طلبکارانــه و غیر منصفانــه دانســتند و گفتنــد‪« :‬نتیجــه ایــن ادبیــات‪ ،‬جــز منفورت رشــدن ا ‬ ‫یســازی ‪ ۶۰‬درصــد پیــش خواهــد رفــت»‪.‬‬ ‫منطقــی خــود در موضــوع هســته ای کوتــاه نخواهــد امــد و طبــق مصلحــت و نیــاز کشــور تا انج اکــه الزم باشــد‪ ،‬حتــی تــا غن ‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشـان ضمن تبریک‬ ‫میلاد حضـرت جواداالئمـه (ع) و حضـرت امیـر مومنـان (ع) و‬ ‫بـا گرامی داشـت چنـد عضـو فقیـد مجلـس خبـرگان‪ ،‬یکـی از‬ ‫یکـردن مفاهیـم دینـی‬ ‫نیازهـای مهـم جوامـع اسلامی را عملیات ‬ ‫برشـمردند و گفتنـد‪« :‬در هـر برهـه ای کـه ایـن مفاهیـم عملیاتـی‬ ‫شـد‪ ،‬بـرای کشـور و ملـت و ابـروی جمهـوری اسلامی‪ ،‬ارزشـمند‬ ‫بود و هرجا که غفلت کردیم‪ ،‬از برکات ان محروم شـدیم»‪ .‬ایشـان‬ ‫افزودنـد‪« :‬امـام بزرگـوار(ره) با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی‬ ‫همچـون تـوکل‪ ،‬تکلیـف‪ ،‬ایثـار‪ ،‬جهـاد و شـهادت‪ ،‬ان هـا را در‬ ‫جامعـه و زندگـی مـردم رایـج کردنـد و نتیجـه ان‪ ،‬پیـروزی ملـت‬ ‫ایران در یک جنگ هشت سـال ه بین المللی بود»‪ .‬ایجاد نهضت‬ ‫اسلامی‪ ،‬نظری هپـردازی بـرای سـاختار نظـام و گسـترش دیـن بـه‬ ‫عرصه هـای اجتماعـی و اداره کشـور به وسـیله امام خمینـی(ره)‬ ‫از دیگـر نمونه هایـی بـود کـه رهبـر انقلاب اسلامی بـه ان ها اشـاره‬ ‫کردنـد و گفتنـد‪« :‬نمونـه جدیـد این موضـوع‪ ،‬عملیاتی شـدن‬ ‫مفهوم واالی مواسـات به وسـیله مردم و جوانان و دسـتگاه های‬ ‫دولتـی و نهادهـای انقالبـی و شـکل گیری نهضـت بـزرگ کمـک‬ ‫مومنانـه در شـرایط کرونایـی بـود کـه گره هـای زیـادی را بـاز‬ ‫ـزار نظـام اسلامی را وظیفـه‬ ‫کـرد»‪ .‬ایشـان روزام ‬ ‫دکـردن نرم اف ِ‬ ‫فضلای صاحب نظـر دانسـتند و گفتنـد‪« :‬البتـه ایـن به روزرسـانی‬ ‫به معنـای دسـتکاری در منظومـه مفاهیـم دینـی نیسـت؛‬ ‫بلکـه به معنـای کشـف حقایـق متناسـب بـا نیازهـای داخلـی و‬ ‫یسـت»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی بـه چنـد‬ ‫ المللـی نظـام اسالم ‬ ‫بین‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫نمونـه متناسـب بـا مسـائل روز اشـاره کردنـد و افزودنـد‪« :‬مثلا‬ ‫یکـه نظـام اسلامی بـا فشـارهای شـرطی دشـمن مواجـه‬ ‫هنگام ‬ ‫می شـود و او برداشـتن تحریم هـا را منـوط بـه یـک یـا چنـد شـرط‬ ‫می کنـد کـه انجـام ان هـا ممکـن اسـت به شـدت گمراه کننـده و‬ ‫هال ک کننـده باشـد‪ ،‬نظـام اسلامی چـه بایـد بکنـد؟» حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای در پاسخ به این سـوال تا کیـد کردنـد‪:‬‬ ‫نشـرایطی بایـد مفهـوم دینـی اسـتقامت و صبـر‪ ،‬تبدیـل‬ ‫«در چنی ‬ ‫بـه یـک حرکـت جمعـی در جامعـه شـود؛ ان هـم در شـرایطی که‬ ‫مـردم بـا مشـکالتی مواجـه هسـتند کـه بخشـی از ان ها ناشـی از‬ ‫فشـارهای دشـمن اسـت»‪ .‬ایشـان ترویـج مفاهیمـی همچـون‬ ‫تـوکل بـه خـدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشـمن‬ ‫ً‬ ‫یـا تبییـن این موضـوع را کـه خداونـد قطعـا در برابـر بی عملـی‬ ‫و بی توجهـی مسـئوالن وا کنـش تنـد خواهـد داشـت‪ ،‬از دیگـر‬ ‫نمونه هـای مورد نیـاز جامعـه برشـمردند و افزودند‪« :‬تغذیه عقبه‬ ‫فکـری نظـام اسلامی و به روزرسـانی نرم افـزار ان را بایـد فضلا و‬ ‫متفکریـن صاحب صالحیتی به عهده بگیرنـد که از جمود فکری‬ ‫و تحجـر‪ ،‬و همچنیـن از افـکار التقاطـی بـه دور باشـند»‪ .‬ایشـان‬ ‫در بخـش دوم سخنانشـان بـه مسـئله هسـته ای پرداختنـد‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای با اشـاره به قانـون مصـوب مجلـس‬ ‫در خصـوص کاهـش تعهـدات برجامـی‪ ،‬گفتند‪« :‬مجلـس قانونی‬ ‫را تصویـب و دولـت هـم از ان اسـتقبال کـرد و تـا دیروز (یک شـنبه)‬ ‫نیـز کارهایـی را کـه بایـد انجـام می شـد‪ ،‬انجـام دادند و ان شـاء اهلل‬ ‫فـردا (امـروز) نیـز یک مـورد دیگـر از این قانون انجام خواهد شـد»‪.‬‬ ‫ایشـان با اشـاره با اختلاف برداشـتی کـه مجلـس از کار دولـت‬ ‫دارد‪ ،‬افزودنـد‪« :‬ایـن اختالف نظرهـا قابل حـل اسـت و بایـد دو‬ ‫طـرف‪ ،‬قضیـه را بـا همکاری یکدیگر حل کننـد و نباید اختالف ها‬ ‫رهـا یـا تشـدید شـود کـه نشـان دهنده دوصدایـی باشـد»‪ .‬رهبـر‬ ‫انقلاب اسلامی تا کیـد کردنـد‪« :‬دولـت خـود را موظـف بـه عمـل‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫بـه قانـون می دانـد و بایـد بـه ایـن قانـون کـه قانـون خوب ‬ ‫به دقـت عمـل شـود»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای ادبیـات امریکا‬ ‫و سـه کشـور اروپایـی در قبـال کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران را‬ ‫مسـتکبرانه‪ ،‬طلبکارانـه و غیرمنصفانـه و ادبیاتـی غلـط خواندنـد‬ ‫و گفتنـد‪« :‬جمهـوری اسلامی از روز اول و تـا مـدت طوالنـی‪،‬‬ ‫بر اسـاس تعالیـم اسلام بـه تعهـدات خود عمـل کرد؛ امـا طرفی که‬ ‫از روز اول بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرد‪ ،‬همیـن چهـار کشـور‬ ‫بودنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬ان هـا بایـد مـورد عتـاب و خطـاب و بازخواسـت‬ ‫قـرار گیرنـد»‪ .‬ایشـان افزودنـد‪« :‬وقتـی امریـکا از برجـام خـارج شـد‬ ‫و دیگـران هـم بـا او همراهـی کردنـد‪ ،‬دسـتور قـران این اسـت که‬ ‫تـو هـم تعهـد را رهـا کـن کـه با این حـال باز هـم دولـت محتـرم مـا‬ ‫تعهـدات را رهـا نکـرد و به تدریـج بخشـی از ان ها را کاهـش داد کـه‬ ‫لکـردن ان هـا بـه وظایفشـان‬ ‫البتـه این مـوارد نیـز در صـورت عم ‬ ‫قابل برگشـت اسـت»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی نتیجـه ادبیـات‬ ‫اسـتکباری را افزایـش نفـرت مـردم ایـران از غربی هـا دانسـتند»‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪« :‬در این میان‪ ،‬ان دلقک صهیونیست بین المللی‬ ‫دائم می گوید که ما نمی گذاریم ایران به سلاح هسـته ای دسـت‬ ‫یکـه بایـد بـه او گفـت ا گـر جمهـوری اسلامی تصمیـم‬ ‫یابـد؛ د رحال ‬ ‫گتـر از او هـم‬ ‫بـه دسـتیابی بـه سلاح هسـته ای داشـت‪ ،‬او و بزر ‬ ‫نمی توانسـتند کـه مانـع شـوند»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬انچـه مانـع جمهـوری اسلامی بـرای سـاخت‬ ‫یسـت کـه سـاخت‬ ‫یسـت‪ ،‬فکـر و مبانـی اسالم ‬ ‫سلاح هسته ا ‬ ‫هـر سلاحی؛ اعـم از هسـته ای یـا شـیمیایی را کـه موجـب کشـتار‬ ‫مـردم عـادی می شـود‪ ،‬ممنـوع می دانـد»‪ .‬ایشـان بـا یـاداوری‬ ‫قتل عـام ‪ ۲۲۰‬هزار نفـر در بمبـاران اتمی امریکا و نیز محاصره مردم‬ ‫مظلـوم یمـن و بمبـاران بـازار و بیمارسـتان و مدرسـه به وسـیله‬ ‫جنگنده هـای سـاخت غربی هـا‪ ،‬گفتنـد‪« :‬کشـتار غیرنظامیـان‬ ‫و مـردم بی گنـاه‪ ،‬روش امریکایی هـا و غربی ه اسـت و جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـن روش را قبـول نـدارد و بر همین اسـاس بـه سلاح‬ ‫هسـته ای فکر هم نمی کند»‪ .‬رهبر انقالب اسلامی تا کید کردند‪:‬‬ ‫«امـا ما برای کسـب توانایی های هسـته ای متناسـب بـا نیازهای‬ ‫کشـور مصمـم هسـتیم و به همین علـت‪ ،‬حـد غنی سـازی ایـران‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد نخواهـد بـود و تا هرج اکـه الزم و نیـاز کشـور باشـد‪ ،‬اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهد کرد؛ مثال برای پیشـران هسـته ای یا کارهای دیگر ممکن‬ ‫اسـت غنی سـازی را بـه ‪ ۶۰‬درصـد هم برسـانیم»‪ .‬حضـرت ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای افزودنـد‪« :‬البتـه یـک قـرارداد چندسـاله ای گذاشـته‬ ‫شـده کـه ا گـر ان هـا عمـل کننـد‪ ،‬مـا هـم تا همـان چند سـال عمل‬ ‫خواهیـم کـرد؛ امـا غربی هـا به خوبـی می دانند که ما دنبال سلاح‬ ‫هسـته ای نیسـتیم»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی خاطر نشـان کردنـد‪:‬‬ ‫«موضـوع سلاح هسـته ای بهانـه اسـت؛ ان هـا حتـی با دسـتیابی‬ ‫مـا بـه سلاح های متعـارف هم مخالف انـد؛ چـون می خواهند که‬ ‫مولفه هـای قـدرت را از ایران بگیرند»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫با اشـاره به این واقعیت که نیروگاه های هسـته ای با تامین انرژی‬ ‫نتـر؛ یکی از مهم ترین منابع انـرژی در اینده‬ ‫سـالم تر‪ ،‬تمیزتـر و ارزا ‬ ‫نه چنـدان دور خواهنـد شـد‪ ،‬نیـاز کشـور بـه غنی سـازی را یـک امـر‬ ‫مسـلم خواندنـد و گفتنـد‪« :‬غنی سـازی را نمی شـود ان روز شـروع‬ ‫کـرد؛ بلکـه بایـد از امـروز بـرای نیـاز ان زمـان امـاده شـد»‪ .‬ایشـان‬ ‫یکـه ایـران بـه انـرژی‬ ‫افزودنـد‪« :‬غربی هـا می خواهنـد در روز ‬ ‫هسـته ای نیـاز پیـدا می کنـد‪ ،‬محتـاج ان ها باشـد و ان هـا این نیاز‬ ‫مـا را وسـیله ای بـرای تحمیـل‪ ،‬زورگویـی و باج خواهی هـای خـود‬ ‫قـرار دهنـد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی تا کیـد کردنـد‪« :‬جمهـوری‬ ‫اسلامی در قضیه هسـته ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی‬ ‫نخواهـد کـرد و در مسـیر انچـه کـه مصلحـت و نیـاز امـروز و فـردای‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬بـا قـدرت پیـش خواهـد رفـت»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫فوتبـال را نمی تـوان به چشـم یـک ورزش‪ ،‬چـون بقیـه نـگاه کـرد‪ .‬امـروزه در‬ ‫جهـان بـه فوتبـال به عنـوان یـک پدیـده فرا گیـر کـه حتـی قبایـل بـدوی افریقـا‬ ‫ان را دوسـت دارند‪ ،‬می نگرند‪ .‬پدیده ای که توانسـته اسـت حتی بر سیاسـت‬ ‫جهانـی هـم اثرگـذار باشـد‪ .‬تماشـای یـک مسـابقه فوتبـال در سـطح جهـان‬ ‫می تواند جلسـه هیئت دولت کشـوری چون فرانسـه را به تعطیلی بکشـاند‪.‬‬ ‫ایـن ورزش دارای تشـکیالت وسـیع و گسترده ای سـت کـه بانـام فدراسـیون‬ ‫جهانی فوتبال و با عالمت اختصاری فیفا‪ ،‬در بسیاری از امور جاری کشورها‬ ‫نقش افریـن می شـود‪ .‬ازنظـر وضعیـت مالـی نیز یکـی از سازمان هایی سـت که‬ ‫ت به کشورها‪،‬‬ ‫صاحب بودجه ای بسیار چشمگیر است‪ .‬رئیس ان در مسافر ‬ ‫بـا احتـرام و اسـتقبال رسـمی موردتکریـم قـرار می گیـرد‪ .‬از نظر چارت سـازمانی‬ ‫ً‬ ‫در تمـام جهـان‪ ،‬روسـا و اعضـای مجامـع فوتبال‪ ،‬مسـتقال و زیر نظر فیفـا اداره‬ ‫می شـوند و ایـن اصلی سـت کـه در تمـام نقـاط جهـان رعایـت شـده و الـزام بـه‬ ‫اجـرای مفـاد قوانیـن ان غیرقابـل تغییـر اسـت؛ امـا در کشـور مـا‪ ،‬مثـل قضیـه‬ ‫«شـترمرغ» بـه ان نـگاه می شـود و روسـای ورزش مـا‪ ،‬چـه در لبـاس ریاسـت‬ ‫سـازمان یـا در مقـام وزارت‪ ،‬در همه حـال دوسـت دارند که به ایـن مقوله ورود‬ ‫کننـد و چـون ایـن نـوع پنـدار وجـود دارد‪ ،‬همیشـه فوتبـال مـا لنـگ می زنـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئله این قـدر اهمیـت دارد کـه حتـی در برهـه ای‪ ،‬ریاسـت سـازمان‬ ‫ورزش‪ ،‬ریاسـت بـر فدراسـیون فوتبـال را ارجح تـر از ریاسـت سـازمان دانسـت‪.‬‬ ‫به هـرروی دوسـال اسـت کـه ایـن فدراسـیون‪ ،‬بـدون ریاسـت اداره می شـود و‬ ‫ً‬ ‫مسـئول بـاالی ان‪ ،‬ظاهـرا به طور موقـت‪ ،‬بـا عنـوان سرپرسـت‪ ،‬امـور را هدایت‬ ‫می کنـد‪ .‬ان قـدر اوضـاع فوتبال ما نابسـامان اسـت کـه در چند مورد تا لبه تیغ‬ ‫تعلیـق پیـش رفـت‪ .‬در طـی دو دهه اخیـر‪ ،‬ایـن فدراسـیون توسـط یـک ا کیـپ‬ ‫چند نفـری تعیین تکلیـف می شـده و چـون تعییـن ریاسـت ان بایـد توسـط‬ ‫مجمـع ان کـه شـماری حـدود ‪ 80‬نفـر به اصطلاح از خبـرگان و اهالـی فوتبـال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ ،‬برگزیده شـود‪ ،‬ا گر نه تماما‪ ،‬بلکه ا کثرا با اعمال نفوذ و سیاسـی بازی‬ ‫و باندپـروری بـرای انتخـاب رئیـس‪ ،‬همـراه اسـت‪ .‬به نظر می رسـد کـه در ‪-12‬‬ ‫‪ 10‬سـال جـاری‪ ،‬قـرار اسـت کـه از میـان چهارنفـر کاندیـدای ریاسـت‪ ،‬یک نفـر‬ ‫ً‬ ‫بـا رای مجمـع‪ ،‬رئیـس فدراسـیون شـود‪ .‬از چهارنفـر منتخـب‪ ،‬چهـره کاملا‬ ‫فوتبالی که حتی در خارج از کشور نیز دارای اشتهار است‪ ،‬بانام علی کریمی‬ ‫یکـه‬ ‫وجـود دارد؛ چهـره ای کـه مقبـول جامعـه و اهالـی فوتبـال اسـت؛ به نحو ‬ ‫ا گـر قـرار بـود فوتبالی هـای راسـتین و تماشـا گران همیشـگی ان کـه حداقـل‬ ‫‪ 50‬میلیـون را بالـغ می شـود‪ ،‬رای می دادنـد به یقیـن او رئیـس فدراسـیون‬ ‫می شـد؛ امـا متاسـفانه ایـن فـرد در بیـن ‪ 80‬نفـر اعضـای مجمـع کـه بیـش از‬ ‫دو سـوم ان را ارای غیرفوتبالی هـا تشـکیل می دهـد کـه بـا سـفارش و توصیـه‬ ‫برگزیده شده اند‪ ،‬صاحب رای ا کثریت نخواهد شد؛ بنابراین در هر حال ما به‬ ‫فیفـا و طـی صورت جلسـه‪ ،‬رئیـس جدیـد فدراسـیون را معرفـی خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫در بین سـه نفر دیگر کاندیدای ریاسـت فدراسـیون‪ ،‬باالخره یک نفر به عنوان‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال معرفی شده و انجام وظیفه خواهد کرد‪ .‬امیدواریم‬ ‫فـرد منتخـب بتواند به وضع نابسـامان فوتبال‪ ،‬س رو سـامان دهـد و با نظارت‬ ‫مسـتمر‪ ،‬بـر همـه امـور فدراسـیون به خصـوص انتخـاب مربـی بـرای تیـم ملـی‬ ‫کـه همیشـه بـا حرف وحدیـث بسـیار همـراه بـوده و در اخریـن انتخـاب‪ ،‬بیـش‬ ‫از ‪16‬میلیارد تومـان بـه یـک مربـی کـه تنهـا ‪ 21‬روز در ایـران انجام وظیفـه کـرده‬ ‫و حاصـل کار او دوشکسـت از عـراق و بحریـن بـوده که نصیب فوتبال ما شـده‬ ‫اسـت و چنیـن ضـرر هنگفـت مالـی و اعتبـاری را بـرای مـا داشـته اسـت‪ ،‬درس‬ ‫بگیریـم؛ حتـی تا جایی کـه ا گـر بـرای فوتبـال مـا فایـده ای ندارنـد‪ ،‬حداقـل ضرر‬ ‫این چنینـی بـه مـا تحمیـل نشـود تـا بـا خـود نگوییـم «مـا را بـه خیـر تـو امیدی‬ ‫نیسـت‪ ،‬شـر مرسـان»! ا کنـون صبـر می کنیـم تـا ‪ 10‬روز دیگر‪ ،‬سـکان ایـن ورزش‬ ‫به دسـت منتخـب مجمـع سـپرده شـود و امیدواریـم کـه فـرد منتخـب از‬ ‫این همـه گرفتاری هـای به وجـود امـده در فوتبـال مـا درس گرفتـه‪ ،‬بـه مـدد‬ ‫فوتبالی هـا و بـا بهره جویـی از کارشناسـان فوتبـال‪ ،‬طـوری برنامه ریـزی کنـد‬ ‫کـه ضمـن به سامان شـدن ایـن فدراسـیون‪ ،‬محیط فوتبال کشـور مـا‪ ،‬مصون‬ ‫از هـر گزنـدی‪ ،‬راه صحیـح را دنبـال کـرده و شـاهد موفقیت هـای فوتبالمـان‬ ‫در صحنه جهانی باشـیم‪ .‬همچنین در مسـابقات داخلی هم شـاهد اجرای‬ ‫عدالـت‪ ،‬بی نظـری‪ ،‬حفـظ شـان مسـئولین فوتبـال‪ ،‬باشـگاه ها‪ ،‬مربیـان و‬ ‫باالخـره فوتبالیسـت های عزیـز باشـیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی کالس هوشمند در مدارس‬ ‫رئیـس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس‪ ،‬از پیش بینـی راه انـدازی‬ ‫کالس هوشـمند و اتـاق فنـاوری جهـت توسـعه اموزش هـای الکترونیـک در‬ ‫مـدارس خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ مهرالـه رخشـانی مهر گفـت‪« :‬سـهم نوسـازی‬ ‫مـدارس از اعتبـارات عمرانـی کشـور‪ ،‬از ‪ 1.5‬درصـد در سـال ‪ ،1396‬به پنج درصد‬ ‫در الیحه بودجه سال‪ 1400‬رسیده است»‪ .‬او همچنین از پیش بینی راه اندازی‬ ‫کالس هوشـمند و اتـاق فنـاوری به منظـور توسـعه اموزش هـای الکترونیـک در‬ ‫مـدارس خبـر داد و گفـت‪« :‬ردیـف اعتبـاری این موضـوع در الیحـه بودجـه‪1400‬‬ ‫پیش بینی شـده که امیدواریم با تصویب و تخصیص ان‪ ،‬گام بزرگی در جهت‬ ‫بهره گیـری از ظرفیـت فضـای مجـازی در توسـعه امـوزش برداریم»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫امیر حاج رضایی مطرح کرد؛‬ ‫پرسپولیس و ادبیات جدید قهرمانی در فوتبال ایران‬ ‫کارشناس فوتبال ایران با اشاره به عملکرد تیم های لیگ برتری در نیم فصل‬ ‫اول گفـت‪« :‬پرسـپولیس‪ ،‬بـه بـاور الزم بـرای تکـرار موفقیت و قهرمانی رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ امیـر حاج رضایـی در خصـوص قهرمانـی نیم فصـل‬ ‫پرسـپولیس در رقابت هـای لیـگ برتـر بیسـتم گفت‪ «:‬قاعـده روان شناسـی در‬ ‫ً‬ ‫جایگاه این فصل پرسپولیس کامال مشهود است‪ .‬یادم می اید کارلو انچلوتی‬ ‫زمانی کـه سـرمربی چلسـی بـود‪ ،‬در دوران تزلـزل تیمـش پـس از قهرمانـی در‬ ‫لیـگ برتـر انگلیـس بـه بازیکنـان خـود گفـت کـه به عنـوان قهرمـان انگلسـتان‬ ‫طـوری بـازی کردیـم کـه تیم هـای متوسـط به این بـاور رسـیده اند می تواننـد‬ ‫ً‬ ‫مـا را ببرنـد‪ .‬باورپذیـری حریفـان‪ ،‬باعـث شکسـت های چلسـی شـد‪ .‬دقیقـا‬ ‫معکـوس ایـن اتفـاق در پرسـپولیس رخ داده‪ .‬ان هـا به بـاور و اعتقاد موفقیت‬ ‫چیـک از ارکان تیـم و باشـگاه‬ ‫رسـیدند‪ .‬برانکـو بـه پرسـپولیس یـاد داد کـه هی ‬ ‫لو انتقـاالت محـروم‬ ‫دنبـال بهانـه نباشـند‪ .‬او وقتـی تیمـش از حضـور در نق ‬ ‫بـود‪ ،‬هرگـز شـکایت نکـرد‪ .‬برانکو با توجه بـه اراده و باوری که داشـت‪ ،‬سه سـال‬ ‫متوالـی تیـم را در بهتریـن جایـگاه قـرار داد‪ .‬همیـن بـاور در پرسـپولیس مانـد و‬ ‫ایـن تیـم بـا اعتماد به نفـس و ذهنیت همیشـه برنـده قـدم برداشـت‪ .‬اراده ای‬ ‫در وجود پرسپولیسی ها هست که تنها به ‪3‬امتیاز فکر می کنند‪ .‬ان ها قاعده‬ ‫مسـائل روانـی را یـاد گرفته انـد‪ .‬روح ان هاسـت کـه جسم شـان را ب هسـمت‬ ‫موفقیـت می کشـاند»‪ .‬حاج رضایـی دربـاره صحبت هـای شـا گردان یحیـی‬ ‫گل محمـدی در رسـانه ها نیـز اظهار نظـر کـرد و گفـت‪« :‬مصاحبـه بازیکنـان‬ ‫پرسپولیس نشان از ذهنیت ان ها را دارد‪ .‬ان ها ادبیات جدید قهرمانی را در‬ ‫فوتبـال ایـران جـاری کرده انـد»‪ .‬او دربـاره تا کتیک هـای فنی سر خ پوشـان که‬ ‫باعـث پنـج بـرد متوالـی ایـن تیـم در بازی هـای پایانـی دور رفت لیگ برتر شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬خیلی هـا می گفتنـد پرسـپولیس بـا بردهـای اقتصـادی بـاال می ایـد؛‬ ‫امـا ان هـا نشـان دادنـد خیلی خـوب از همـان یـک گل محافظـت می کننـد‪.‬‬ ‫بازیکنان پرسـپولیس انعطاف تا کتیکی هم دارند‪ .‬ان ها طبق خواسـته های‬ ‫فنی سرمربی عمل می کنند‪ .‬در بازی اخر با گل گهر سیرجان نیز نشان دادند‬ ‫عطـش سـیری ناپذیر برای گل زنی دارنـد»‪ .‬او درباره تاثیر حضور گل محمدی‬ ‫در راس کادر فنـی پرسـپولیس یـاداور شـد‪« :‬یحیـی بـا داشـته هایش روی نـوار‬ ‫موفقیـت افتـاد‪ .‬شـاید گالیه هایـی بابـت برخـی اختالفـات بـا مدیـران وقـت‬ ‫نو دل بـرای‬ ‫باشـگاه ابتـدای فصـل داشـت؛ امـا وقتـی ان هـا را رهـا کـرد‪ ،‬با جـا ‬ ‫بردن تالش کرد»‪ .‬پیش کسوت فوتبال ایران راجع به عملکرد سایر تیم های‬ ‫لیـگ برتـری گفـت‪« :‬بایـد بـه بضاعـت ان هـا نگاه کرد و سـپس انتظار داشـت‪.‬‬ ‫به هر حـال فوتبـال ایـران بـا حضـور مربیـان جـوان و تـازه وارد دوران متفاوتـی را‬ ‫نسـبت بـه گذشـته طـی می کنـد»‪ .‬او درباره انتقـاد از ادبیاتی که تیم هـا پس از‬ ‫باخت هایشـان داشـته اند‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه وقتـی می بازنـد‪ ،‬صحبت هـای‬ ‫نفرت انگیـز می کننـد‪ .‬مدت هاسـت برخـی در قالـب مدیـر و مربـی می گوینـد‬ ‫دسـت های پشـت پرده وجـود دارد و داوران باعـث تخریـب تیم هـای خـود‬ ‫شـده اند‪ .‬ان ها خودشـان شـاید درگیر کارمای ان می شـوند؛ چون هیچ وقت‬ ‫از ایـن دسـت های پشـت پرده نیـز حـرف نمی زننـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫وا گذاری بیش از ‪ 51‬هزار پرونده به مرا کز مثبت زندگی بهزیستی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران از‬ ‫وا گـذاری بیـش از ‪ 51‬هـزار پرونـده مسـتمری بگیر تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی بـه ‪ 117‬مرکـز مثبـت زندگـی خبـر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران؛ دکتـر‬ ‫گوهردهـی بابیان اینکـه مرا کـز مثبـت زندگـی خـط مقـدم‬ ‫خدمت رسـانی بـه جامعـه هـدف بهزیسـتی اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«گروه هـای هـدف بهزیسـتی دارای مشـکالت جسـمی و حرکتـی‬ ‫و شـرایط خاصـی هسـتند کـه مرا کـز مثبـت زندگـی نیـز بـا هـدف‬ ‫تسـهیل دسترسـی بـه خدمات بـرای این افـراد راه انـدازی خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه مرا کـز مثبـت زندگـی محله محـور اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـا راه انـدازی این مرا کز‪ 22 ،‬خدمت سـطح اول بهزیسـتی‬ ‫در شـهرها و روسـتاها به شکل منطقه بندی شـده و در کوتاه ترین‬ ‫زمـان و نزدیک تریـن مـکان بـه محـل زندگـی مددجویـان و افـراد‬ ‫دارای معلولیـت ارائـه می شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران از افتتـاح هم زمـان مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی در سراسـر کشـور و باحضـور رئیس جمهـوری در ابتـدای‬ ‫اسـفندماه سـال جاری خبر داد و گفت‪« :‬در اسـتان مازندران ‪117‬‬ ‫مرکـز مثبـت زندگـی جهت فعالیـت و ارائه خدمات بـه مددجویان‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی راه انـدازی می شـوند و ‪ 101‬هـزار و ‪469‬‬ ‫مددجـو از خدمـات ایـن مرا کـز بهره منـد می شـوند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به وا گـذاری حدا کثـر ‪ 450‬پرونـده بـه هـر مرکـز‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬تعییـن محـل تاسـیس مرا کـز براسـاس توزیـع جغرافیایـی‬ ‫و جمعیتـی مددجویـان مسـتمری بگیر بهزیسـتی اسـتان اسـت‬ ‫کـه برحسـب محـل سـکونت مددجویـان در نقشـه جغرافیایـی‬ ‫هـر ‪ ۴۵۰‬خانـوار تحت پوشـش یـک مرکـز قـرار می گیرنـد کـه ایـن‬ ‫مرا کـز بـر محـور مـددکاران اجتماعـی و بـر پایـه دولـت الکترونیـک‬ ‫خواهنـد بـود کـه براسـاس ان کارشناسـان و مـددکاران بایـد‬ ‫سـاالنه دوبـار بـه منـازل مددجویـان مراجعـه و وضعیـت ان هـا‬ ‫را بررسـی کننـد و رضایت منـدی مـردم و سـهولت در دسترسـی‬ ‫بـه خدمـات از اهـداف راه انـدازی ایـن مرا کـز اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران درادامـه عنـوان کرد‪« :‬بیشـترین تعـداد مرا کز‬ ‫مثبـت زندگـی مجوز داده شـده اسـتان‪ ،‬در شهرسـتان بابـل بـه‬ ‫تعـداد ‪ 15‬مرکـز بـوده اسـت و از تعـداد ‪ 117‬مرکـز ‪ 16‬مرکـز در مناطـق‬ ‫روسـتایی تاسـیس شـده اسـت»‪ .‬دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه‬ ‫در تمامـی ‪ 22‬شهرسـتان براسـاس تعـداد پرونده هـا بـرای مرا کـز‬ ‫مثبـت زندگـی مجـوز صادر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تا کنون ‪18‬هـزار و‬ ‫‪ 412‬بازدیـد از منـزل مددجویـان توسـط مـددکاران مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی در سـطح اسـتان انجـام گرفتـه اسـت»‪ .‬وی تـردد اسـان و‬ ‫سـهولت دسترسـی را از مهم تریـن مزایـای ایـن مرا کـز برشـمرد و‬ ‫گفـت‪« :‬طراحـی و اجـرای الگـوی ارائـه متمرکـز خدمـات سـازمان‬ ‫بهزیسـتی بـر بسـتر ‪ IT‬کـه تسـهیل دسترسـی گروه هـای هـدف و‬ ‫عمـوم مـردم بـه خدمات سـازمان‪ ،‬کاهـش ترددهـای غیرضروری‬ ‫و درنهایـت توزیـع عادالنـه خدمـات و افزایـش رضایتمنـدی را‬ ‫موجـب شـود بـا تاسـیس ایـن مرا کـز در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬دکتر‬ ‫گوهردهـی تصریـح کـرد‪« :‬با راه اندازی هر مرکز حداقل پنج فرصت‬ ‫شـغلی جدیـد در اسـتان ایجـاد می شـود و بـا اغازبـه کار ایـن مرا کـز‬ ‫حـدود ‪ ۶۰۰‬نیـروی متخصـص در حـوزه رشـته های مـددکاری‪،‬‬ ‫روان شناسـی‪ ،‬علـوم تربیتـی و جامعه شناسـی و ‪ ...‬به عنـوان‬ ‫صاحبـان امتیـاز و مسـئوالن فنـی و مـددکاران و کارشـناس‬ ‫مشـغول بـه فعالیـت خواهند شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬مرا کز‬ ‫مثبت زندگی‪ ،‬شناسـنامه اجتماعی خدمات بهزیسـتی براسـاس‬ ‫نـگاه خانواده محوری سـت و در حـوزه افـراد دارای معلولیـت‬ ‫کـه تا کنـون بـر فـرد معلـول تمرکـز داشـت‪ ،‬نیازمندی هـای کل‬ ‫خانـواده لحـاظ می شـود»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی درخصـوص جلـب‬ ‫مشـارکت های مردمـی توسـط ایـن مرا کـز یـاداور شـد‪« :‬ایـن مرا کـز‬ ‫می تواننـد باتوجه بـه دسـتورالعمل های ابالغـی جلـب مشـارکت‬ ‫خیـران را داشـته باشـند و درراسـتای دسـتورالعمل ها ایـن مبالـغ‬ ‫را بـرای مددجویـان همـان مرکـز هزینـه کننـد»‪.‬‬ ‫معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری کارگاه دوروزه پیشگیری از خودکشی‬ ‫کارگاه دوروزه پیشـگیری از خودکشـی باحضـور فعـاالن‬ ‫حـوزه سلامت روان به صـورت غیرحضوری برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ رمضانعلـی گلچوبـی؛ معـاون امـور توسـعه‬ ‫پیشـگیری بهزیسـتی مازندران به فعالیت هـای حوزه‬ ‫پیشـگیری از خودکشی اشـاره کرد و گفت‪« :‬خودکشی‬ ‫و اقـدام بـه خودکشـی یـک مسـئله مهـم در بهداشـت‬ ‫عمومـی بـوده و رفتـاری ضداجتماعـی محسـوب‬ ‫می شـود کـه عالوه بـر زیان هـای شـخصی و خانوادگـی‪،‬‬ ‫یک مشکل اجتماعی نیز تلقی می شود»‪ .‬معاون امور‬ ‫توسـعه پیشـگیری بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫ا گـر میـزان شـیوع خودکشـی در جامعـه کـم باشـد ‪ ،‬از‬ ‫بـار روانی‪،‬اجتماعـی بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬هـر اقـدام بـه خودکشـی‪ ،‬بـرای متخصصـان‬ ‫حرفه های سلامت چالشـی جدی محسوب می شود‬ ‫شـاید بتـوان گفـت مراجعـان متمایـل بـه خودکشـی‪،‬‬ ‫دشـوارترین و چالش برانگیزتریـن مراجعـان بـرای‬ ‫متخصصان سلامت روان هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫خودکشـی به عنـوان یـک فراینـد‪ ،‬دارای مراحلی سـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬خودکشـی اقدامـی ا گاهانـه بـا سـرانجام مرگبـار‬ ‫است که به وسیله خود فرد و با ا گاهی از این سرانجام‬ ‫رخ می دهـد»‪ .‬دکتـر گلچوبـی بااعالم اینکـه خودکشـی‬ ‫به طورکلـی دهمیـن علـت فـوت در تمـام گروه هـای‬ ‫یسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬خودکشـی همچنیـن‬ ‫سن ‬ ‫سومینعلتفوتدر جمعیت‪ 15‬تا‪ 24‬سالمحسوب‬ ‫می شـود»‪ .‬معـاون پیشـگیری بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫بابیان اینکه میزان اقدام به خودکشـی با افزایش سـن‬ ‫کاهـش می یابـد‪ ،‬گفـت‪« :‬خطـر فوت ناشـی از اقـدام به‬ ‫خودکشـی با افزاش سـن بیشـتر می شـود»‪ .‬وی میزان‬ ‫اقـدام بـه خودکشـی در زنان را بیشـتر از مردان دانسـت‬ ‫و افـزود‪« :‬بـا وجـود تعـداد بیشـتر اقدام به خودکشـی در‬ ‫زنـان‪ ،‬خطـر فـوت ناشـی از خودکشـی در مـردان بیشـتر‬ ‫است براساس سالنامه اماری سازمان پزشکی قانونی‬ ‫کشـور در سـال ‪ 1397‬پنج هـزار و ‪۱۰۱‬نفـر به دلیـل اقـدام‬ ‫بـه خودکشـی در کشـور فـوت کرده انـد که معـادل ‪632‬‬ ‫فوت به ازای هر ‪ 100‬هزارنفر جمعیت است»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬ایـن میـزان کمتـر از میانگیـن ‪ 106‬فـوت ناشـی‬ ‫از خودکشـی بـه ازای هـر ‪ 100‬هزارنفـر جمعیـت جهـان‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون امـور توسـعه پیشـگیری بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران بـ ه میـزان شـیوع خودکشـی در جهـان اشـاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬میزان فوت ناشـی از خودکشـی در جهان‬ ‫در ‪ 50‬سال گذشـته حـدود ‪60‬درصـد افزایـش نشـان‬ ‫داده اسـت کـه کشـور مـا هـم از ایـن رونـد افزایشـی‬ ‫مسـتثنا نیسـت»‪ .‬وی بـه برنامـه کشـوری پیشـگیری‬ ‫از خودکشـی اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬هـدف از ایـن برنامـه‪،‬‬ ‫کاهش میزان اقدام به خودکشی و فوت ناشی از ان در‬ ‫جمعیت عمومی ست که ازطریق اجرای فعالیت های‬ ‫هماهنـگ ازطریـق معاونت امور توسـعه پیشـگیری با‬ ‫همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و با‬ ‫محوریت پیشـگیری ازطریـق اموزش و توانمندسـازی‬ ‫و افزایـش ظرفیـت پاسـخ دهی نظـام سلامت و تلاش‬ ‫فعاالنـه درجهـت تقویـت همکاری هـای بیـن بخشـی‬ ‫دراین زمینـه صـورت می پذیـرد»‪ .‬دکتـر گلچوبـی‬ ‫بابیان اینکـه کارگاه دوروزه پیشـگیری از خودکشـی در‬ ‫‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬بهمن مـاه به صـورت غیرحضـوری و در بسـتر‬ ‫اسـکای روم برگـزار شـد‪ ،‬ادامـه داد‪70« :‬نفـر از فعـاالن‬ ‫حـوزه سلامت روان (سـمن های همیـاران سلامت‬ ‫روان‪ ،‬کارشناسـان پیشـگیری شهرسـتان ها و مرا کـز‬ ‫مشـاوره و تعـدادی از کارشناسـان اورژانـس اجتماعی)‬ ‫شـرکت داشـتند»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان ‪ 1600i‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1385‬با شماره پال ک ایران ‪367 -72‬ج‪42‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 11485003775‬و شماره شاسی ‪ 14107938‬به مالکیت فرضعلی محمدی مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 226‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت احسان ‪ 125cc‬به رنگ خا کستری نوک مدادی مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک‬ ‫‪ 772-56413‬و شماره موتور ‪ 0125N2N337635‬و شماره تنه ‪ N2N***125E9324207‬به مالکیت غالمرضا‬ ‫اخرتی ایوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 228‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک بنزینـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪384 -48‬ج‪ 82‬و شـماره موتـور‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬ها ‬ ‫‪ M15/8292900‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100G1048409‬بـه مالکیـت اقـای صـادق بلوکـی مفقـود گردیـده و‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 229‬کاشمر‬ ‫اخطاریه‬ ‫یسـکندر همسـر شـما خانـم افسـانه باغسـتانی کوزه گر طبـق حکـم دادگاه تصمیـم بـه طلاق‬ ‫اقـای سیدسـعید افسر ‬ ‫خودش را دارد‪ .‬لذا به شـما که مجهول المکان هسـتید‪ ،‬بوسـیله روزنامه اخطار می شـود ظرف مهلت ‪ 6‬روز به این‬ ‫محضـر مراجعـه کنیـد‪ .‬ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬مطهری جنوبـی ‪ ،28‬بعد از چهـارراه اول‪ ،‬پلا ک ‪79/2‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی‪ ،‬سردفتر دفتر ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪ 4‬مشهد‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم مکیـه حمیـد فرزنـد خلاف بشناسـنامه ‪ 12‬کـد ملـی ‪ 1911908014‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم کامـران مالکـی بشناسنام هشـماره ‪ 335‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 1911119079‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1399/11/21‬در اقامتـگاه دائمی‪/‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه‬ ‫حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی با مشـخصات باال متولد ‪ 1364‬زوجه متوفی ‪ -2‬محمود مالکی فرزند عزیز‬ ‫ش ش ‪ 1305‬و کـد ملـی ‪ 5279283061‬متولـد ‪ 1330‬پـدر متوفـی ‪ -3‬نازخاتون مالکی فرزند غالمحسـین ش ش ‪607‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910590673‬متولـد ‪ 1336‬مـادر متوفـی ‪ -4‬انـا مالکـی فرزنـد کامـران کـد ملـی ‪ 1900638614‬متولـد ‪1387‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -5‬ارام مالکـی فرزنـد کامـران کـد ملـی ‪ 1900728265‬متولـد ‪ 1390‬دختر متوفی والغیـر‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او‬ ‫باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی‬ ‫کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/804‬حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫مفقودی مدرک دانشگاهی‬ ‫گواهی موقت مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ فار غ التحصیل از دانشگاه ازاد بافق‬ ‫یزد متعلق به اقای عبدالکریم ارسالی سـنگانی به شـماره ملی ‪ 0769949282‬متولد ‪ 1366/11/05‬صادره از خواف‬ ‫به ادرس سنگان‪ ،‬خیابان موالنا مفقود گردیده است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ PARS-XU7-CNG‬مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک ایران ‪966 -42‬ص‪ 63‬و شماره موتور‬ ‫‪ 124K1169393‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21VE7HH763455‬بـه مالکیـت صـدرا محتشـمی مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری وانـت پیـکان ‪ 1600OHV‬مـدل ‪ 1387‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪885 -42‬ص‪16‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11487085508‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA99G820084‬بـه مالکیـت اسـماعیل‬ ‫فوالدپنجه نشـتیفانی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/10-139960324009002053‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بوشـهر تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمدحسـین سـلمانی فرزنـد عبدالحسـین بشماره شناسـنامه ‪ 1187‬صـادره از ابادان به شـماره ملـی ‪1817130171‬‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 120/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 34‬فرعـی از ‪ 2304‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک اصلـی واقـع در بخـش دو بوشـهر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪244973 .‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫مجید امیری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بوشهر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005669‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای عسـگر حسـین اوغلی فرزنـد خداداد به شماره شناسـنامه ‪ 1952‬صـادره از خلخال در ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان سـوله به مسـاحت ‪ 271‬مترمربع پلا ک فرعـی ‪ 10379‬از ‪ 8‬اصلی مفـروز و مجزی‬ ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 304‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نصـرت رحمانـی محـرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1606‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/07-139960318011013886‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای حمدالـه رضائی دوسـت فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3304‬صـادره از تهـران در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 256‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 10‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1272‬فرعـی‬ ‫از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 202‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از‬ ‫نسـق نوروزفالح محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته باشـد‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت و رسـید درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض مـدت مذکـور درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/948‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/11/07-139960318011013887‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومع هسـرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای مهـدی پا ک روح دوسـت فرزنـد جلال بـه شماره شناسـنامه ‪ 1988‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بمسـاحت ‪ 256‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 10‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1271‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 202‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق نـوروز‬ ‫فلاح محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت و رسـید درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض مدت مذکور درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/949‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012750‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه رضـا حسـنی الدمخی فرزند قربانعلـی از پلا ک ‪ 125‬از‬ ‫‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت قربانعلـی حسـنی الدمخی بعنـوان ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 621/78‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و‬ ‫پلا ک ‪ 1270‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتـراض داشـته باشـد از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد‪ .‬درغیراینصورت پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید‬ ‫مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-TU5‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪789 -19‬ط‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 164B0114962‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE6GH740068‬بـه نـام اقـای‬ ‫سـعید پورجابـران بـا شـماره ملـی ‪ 2297105991‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق االشـاره‪ ،‬تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکباب سـاختمان احداثی در پال ک ‪ 18‬شهرسـتان‬ ‫اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002179‬هیـات حـل اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند بـه نـام اقـای علـی سـهرابیان فرزنـد احمـد صـادره از اسلام ابـاد غـرب در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 136/82‬مترمربـع در روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/25‬راس سـاعت‬ ‫‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجب ایـن ا گهی به کلیه مالکین پال ک های مجـاور اخطار‬ ‫می گردد که در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانند‪ .‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه‬ ‫تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش حاضر نباشـند ملک مورد تقاضا بـا حدود اظهار شـده از‬ ‫طـرف مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابـق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد‪ ،‬مجاورینی که نسـبت بـه حدود یا‬ ‫حقـوق ارتفاعـی حقـی بـرای خـود قائل هسـتند می توانند بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی تقدیم دادخواسـت را‬ ‫دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبت اسـناد بدونـه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با‬ ‫رعایت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/05 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪211 -29‬ب‪ 89‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11283131079‬و شـماره شاسـی ‪ 83486941‬بـه نـام حسـین قره تپـه مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317007003388‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای سـیف اله محمدی مونـه فرزنـد حسـینعلی بـه شناسـنامه ‪ 511‬و کـد ملـی ‪ 5509879211‬صـادره از کهگیلویـه‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 170/05‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 5648‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی بلـور مرتضـوی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی‬ ‫و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/473‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نقـره ای متالیک مـدل ‪ 1386‬با شـماره پلا ک ‪764 -49‬ط‪21‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 2201933‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286646739‬مربـوط بـه هـادی مجیـدی فرزنـد احمـد مفقـود‬ ‫گردیـده و فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ‪779 -34‬ن‪ 32‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 13085006745‬و شماره شاسی ‪ 10836352‬مربوط به خانم سیده یاسمن کشاورز فرزند علی مفقود‬ ‫گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب مرضیـه شـفیعی اصل فرزنـد سـلطانعلی دارای شـماره ملـی ‪5999977134‬‬ ‫صادره از کهگیلویه در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی بهبهان‬ ‫بـا شـماره ‪ 149321500548‬بتاریـخ ‪ 1394/06/15‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحد بهبهـان تحویل نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/15 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عبدالزهـرا دهیمـی فرزنـد الزم بشناسـنامه ‪ 891‬صادره از اهواز درخواسـتی به خواسـته صـدور گواهی حصر وراثت‬ ‫تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم الزم دهیمی بشناسنامه ‪ 2561‬صادره شوش در تاریخ ‪ 1374/01/22‬در شوش‬ ‫اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی ‪ -2‬فاطمه دهیمی‬ ‫ش ش ‪ 892‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یک نوبت ا گهـی می نماید تا هر‬ ‫کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131TL‬بـه رنـگ نوک مدادی متالیک مـدل ‪ 1393‬با شـماره پلا ک ‪245 -34‬ق‪14‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 5155461‬و شـماره شاسـی ‪ NAS412100E3649283‬بنـام حسـین علـی صالـح فرزنـد علـی بـا کد‬ ‫ملـی ‪ 1819559653‬مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫رای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان خرم اباد بشـرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ 1398114425001000791‬و رای شـماره ‪ 139960325001007950‬مورخـه ‪ 1399/10/13‬بـه تقاضـای‬ ‫اقـای یوسـف نظری فرخـی فرزنـد بهرام خـان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 100/18‬مترمربع‬ ‫تحـت پلا ک شـماره ‪ 2091‬اصلـی باقیمانـده واقـع در بخـش ‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه‬ ‫علیمـردان والیزاده معجـزی بـه واسـطه طـوس والیزاده معجـزی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز جهت اطالع‬ ‫مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 415590453‬صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/10/23-139960318019005792‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای راشـد سـهامی نمینی فرزنـد نصـرت بـه شماره شناسـنامه ‪ 593‬صـادره از تالش در ششـدانگ دو باب‬ ‫انبـاری محوطـه بـه مسـاحت ‪ 207‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1246‬از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 91‬واقع در‬ ‫قریه لمرعلیا بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای رفیع قدرتی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1557‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/09/30-139960318019005242‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـعید خلیلی ریـک فرزنـد فداعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 19‬صـادره از تالـش در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 201/73‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12280‬از ‪ 9‬اصلی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 901‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربـان جانعلی خواه‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1543‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/09/30-139960318019005249‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم زهـره سـیف الهی مریان فرزنـد حیات الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 48‬صـادره از تالش در ششـدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مشتمل بر قسمتی از یکباب خانه به مساحت ‪ 172/21‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 12276‬از سنگ اصلی ‪9‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 252‬واقع در قریه ریک بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی اقای حسین‬ ‫دشـتیاری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1561‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1399/09/30-139960318019005247‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای بهـروز عرجـی فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از تالـش در یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 348/20‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10376‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 602‬واقـع در قریـه طـوالرود‬ ‫بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عبرت الـه اسـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1568‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013061‬هیات حل اختالف‬ ‫مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه داوود غالم زاده قصابسـرائی فرزنـد رحیـم از پلا ک ‪ 3‬از ‪ 63‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه مالسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق حبیـب مهـدی زاده بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر‬ ‫اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 1744/36‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 462‬بـرای ان منظـور‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور برابر مقررات نسـبت‬ ‫بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/886‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013054‬هیات حل اختالف‬ ‫مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد محمدجعفـر از ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان‬ ‫احداثـی بمسـاحت ‪ 444/7‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 338‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا‬ ‫براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬ماه اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت بصدور سند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/888‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫بدینوسـیله در اجـرای تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 394‬قانـون ائیـن دادرسـی کیفـری مصـوب ‪ 1392‬اجرایـی تیـر مـاه ‪ 1394‬بـه متهـم مجهول المکان مهدی خزلـی فرزند ابراهیم کـه در پرونده‬ ‫کالسـه ‪ 940077‬شـعبه دوم دادگاه کیفری یک ایالم به اتهام در قتل عمدی‪ ،‬اخالل در نظم عمومی‪ ،‬حمل سلاح‪ ،‬تهدید و قدرت نمائی با سلاح سـرد تحت تعقیب می باشـد‪،‬‬ ‫یگـردد وقـت رسـیدگی بـرای مـورخ ‪ 1400/01/24‬سـاعت ده صبـح تعییـن گردیـده اسـت‪ ،‬لـذا در وقـت مقـرر در جلسـه دادگاه حاضـر شـوید‪ .‬نتیجـه عـدم حضـور رسـیدگی‬ ‫ابلاغ م ‬ ‫غیابی اسـت‪.‬‬ ‫علیدادپور‪ ،‬مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری یک ایالم‬ صفحه 4 ‫خوزستان‬ ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫قرمز شدن ‪ ۱۰‬شهر استان‬ ‫و اجرای محدودیت های گسترده‬ ‫سـخنگوی سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا در خوزسـتان از اعمـال‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی در ‪ ۱۰‬شـهر خوزسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫محدودیت هـا از فـردا در سـه شـهر اهـواز‪ ،‬مسجدسـلیمان و کارون به مـدت‬ ‫یک مـاه و در بقیـه شـهرها به مـدت یک هفتـه اعمـال می شـوند»‪ .‬رضا نجاتی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در شـهرهای بهبهـان‪ ،‬امیدیـه‪ ،‬دزفـول‪ ،‬شوشـتر‪ ،‬رامهرمـز‪،‬‬ ‫بـاوی و ابـادان محدودیت هـا از فـردا به مـدت یک هفتـه اجـرا می شـوند»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه تا این لحظـه بـرای محدودیـت تـردد تصمیمـی گرفتـه‬ ‫نشـده و تـردد ماننـد روال عـادی برقـرار اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬براین اسـاس تمامـی‬ ‫مشـاغل و اصنـاف گـروه ‪ ،۲‬سـه و چهـار تنهـا تـا سـاعت ‪ ۱۸‬اجـازه فعالیـت‬ ‫دارنـد و بیمارسـتان ها و مرا کـز بهداشـتی درمانـی‪ ،‬مطب هـا و داروخانه هـا‪،‬‬ ‫اتش نشـانی‪ ،‬فروشـگاه های مـواد غذایـی‪ ،‬سـوپرمارکت و نانوایی هـا شـامل‬ ‫ایـن محدودیـت نمی شـوند»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬مصوبـه قبلـی تعطیلـی‬ ‫ارایشـگاه ها‪ ،‬باشـگاه های ورزشـی و رسـتوران ها و تاالرهـای اجتماعـات و‬ ‫عروسـی و ‪ ...‬نیـز بـه قـوت خـود باقی سـت»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سازه و سقف ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز‬ ‫ثبت ملی شد ‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل در پتروشیمی‬ ‫مسـئول پدافنـد غیرعامـل شـرکت پتروشـیمی ایلام گفـت‪« :‬رزمایـش‬ ‫مشـترک پدافنـد غیرعامـل باحضـور تیم هـای وا کنـش سـریع سـپاه اسـتان‪،‬‬ ‫پتروشـیمی ایلام‪ ،‬بسـیج کارگـری و پاالیشـگاه گاز در مجتمـع پتروشـیمی‬ ‫ایلام بـا موفقیـت برگـزار شـد»‪ .‬مهـدی معصومـی افـزود‪« :‬ایـن رزمایـش بـا‬ ‫موضـوع حملات پهبـادی بـه مخـازن سـوخت (گازوئیـل)‪ ،‬اتش سـوزی و‬ ‫مصدومیت تعدادی از کارکنان شـرکت پتروشـیمی ایالم اجرا شـد»‪ .‬مسئول‬ ‫پدافند غیرعامل شـرکت پتروشـیمی ایالم اظهار داشـت‪« :‬این رزمایش پس‬ ‫از اعلام شـرایط اضطـراری باحضـور نیروهـای عملیاتـی مجتمـع پتروشـیمی‬ ‫پـس از بررسـی صحنـه و وخامـت حادثـه و درخواسـت نیـروی پشـتیبانی از‬ ‫سـپاه اسـتان‪ ،‬بسـیج کارگـری و پاالیشـگاه گاز ایلام برگـزار شـد»‪ .‬معصومـی‬ ‫در ادامـه هـدف از برگـزاری ایـن رزمایـش را کسـب امادگـی بیشـتر‪ ،‬افزایـش‬ ‫تـاب اوری و کاهـش خسـارت های احتمالـی عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬رزمایـش‬ ‫ش تعیین‬ ‫پدافنـد غیرعامـل بـا دسـتیابی به کلیه اهـداف و برنامه هـای از پی ‬ ‫شـده بـا موفقیـت انجـام شـد»‪ .‬سـرهنگ جوهـر همتـی؛ فرمانـده رزمایـش‬ ‫پدافنـد غیر عامـل نیـز گفـت‪« :‬ایلام به عنـوان یـک اسـتان مـرزی همـواره بـا‬ ‫تهدیدهـای احتمالـی مواجـه اسـت و پتروشـیمی ایلام به عنـوان بزرگ ترین‬ ‫واحـد تولیـدی اسـتان مـورد توجه قـرار دارد»‪ .‬سـرهنگ با بیان اینکه پدافند‬ ‫غیرعامـل یکـی از موضوعـات مهـم در حـوزه دفـاع و صیانـت از سـرمایه های‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هـدف از برگـزاری رزمایـش پدافنـد غیر عامـل انجـام‬ ‫مل ‬ ‫مجموعـه اقدامـات غیرنظامـی در مقابـل تهدیـدات دشـمن و نهادینه کردن‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫فرهنـگ ایمن ‬ ‫اجرای ‪ 32‬برنامه موفق برای مهار کرونا در شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از اجـرای ‪ ۳۲‬برنامـه موفـق بـرای‬ ‫مقابلـه و پیشـگیری از ویـروس کرونـا در ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت جـزو شـرکت های پیشـرو در تهیـه و تدویـن برنامه هـا و تجهیـزات‬ ‫پیشـگیرانه در خصـوص جلوگیـری از گسـترش ویـروس کرون اسـت»‪ .‬عبـاس‬ ‫شـمس الهی با بیان اینکـه به منظـور محافظـت از پرسـنل و مراجعیـن در‬ ‫شـروع پیـک جدیـد کرونـا اقدامـات قابـل توجهـی به صورت جـدی انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تشـکیل و برگـزاری ‪ ۲۰‬مـورد جلسـه کمیتـه سلامت‬ ‫باحضـور واحدهـای مرتبـط بـا موضـوع پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا تنهـا‬ ‫یک مـورد از اقدامـات مهـم و اساسـی بـرای مهـار ایـن ویروس منحـوس کرونا‬ ‫در ایـن شـرکت بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام از توزیـع پکیـج‬ ‫بهداشـتی و پیشـگیرانه همچون الکل‪ ،‬دسـتکش‪ ،‬ماسک و ژل شستشو به‬ ‫صـورت مسـتمر در بیـن کارکنـان خبـر داد و اظهـار داشـت‪« :‬امـوزش نفـرات‬ ‫خدماتـی بـرای گندزدایـی و ضـد عفونـی‪ ،‬امـوزش پیشـگیری و کنتـرل کرونـا‬ ‫بـرای کلیـه کارکنـان‪ ،‬ارسـال پیامـک هـای پیشـگیرانه به صـورت مسـتمر‪،‬‬ ‫نصـب بنـر رعایـت نـکات بهداشـتی کرونـا در ورودی تمـام ادارات و نواحـی‪،‬‬ ‫گندزدایـی و ضد عفونـی روزانـه تمـام سـطوح سـاختمان و غیـره تنهـا بخشـی‬ ‫از اقدامـات صورت گرفتـه بـرای مقابلـه بـا کرونـا بـوده اسـت»‪ .‬شـمس الهی‬ ‫افـزود‪« :‬حـذف سیسـتم انگشـت زنی حضـور و غیـاب‪ ،‬حـذف سـرو نهـار در‬ ‫ادارات‪ ،‬حذف ماموریت های غیر ضروری‪ ،‬تهیه تب سـنج و سـنجش مداوم‬ ‫کارکنـان و ارباب رجـوع هنـگام ورود‪ ،‬خریـد دسـتگاه کاور کفش‪ ،‬توزیع پکیج‬ ‫نـوروزی شـامل ضد عفونی کننـده دسـت و سـطوح و دسـتکش و ماسـک و‬ ‫مرطوب کننـده و تعبیـه حوضچـه ضدعفونی کننـده کفـش در ورودی هـای‬ ‫ادارات شـرکت از دیگـر اقدامـات بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام گفـت‪« :‬تقویت زیر سـاخت های انجام خدمات‬ ‫به صـورت الکترونیکـی و غیر حضـوری بـرای مشـترکین و نیـز اسـتقرار میـز‬ ‫خدمـت حضـوری بـرای مراجعیـن در ورودی ادارات و انجـام کلیـه خدمـات‬ ‫به ارباب رجوع توسـط همکاران مسـتقر در میز خدمت‪ ،‬از اقدامات اساسـی‬ ‫ایـن شـرکت اسـت»‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره به زبان انگلیسی‬ ‫معـاون اموزشـی جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان ایلام از تمدیـد مهلـت‬ ‫ارسـال اثـر بـه جشـنواره ایلام بـه زبـان انگلیسـی تـا ‪ ۱۵‬اسـفند ماه خبـر داد‪.‬‬ ‫علـی حیدربیگـی اظهـار کـرد‪« :‬عالقه منـدان می تواننـد تـا ‪ ۱۵‬اسـفند ماه‬ ‫اثـار خـود را در چهـار بخـش مسـتند‪ ،‬نوشـتار‪ ،‬شـعر و داسـتان بـه دبیرخانـه‬ ‫جشـنواره ارسـال کننـد‪ .‬دانش امـوزان و دانشـجویان عالقه منـد بـه شـرکت‬ ‫در جشـنواره ایلام بـه زبـان انگلیسـی می تواننـد اثـار و تولیـدات خـود را بـه‬ ‫ادرس ‪ ilaminenglish.ir‬ارسـال کنند»‪ .‬وی با بیان اینکه امیدواریم شـرکت‬ ‫گسـترده جامعه هدف در این جشـنواره بتواند زمینه برگزاری این جشـنواره‬ ‫را بـه زبان هـای دیگـر در اینـده نزدیـک فراهـم کنـد‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬نخسـتین‬ ‫جشـنواره ایلام بـه زبـان انگلیسـی حرکتـی جدیـد در معرفـی جاذبه هـای‬ ‫گردشـگری اسـتان است»‪ .‬حیدربیگی ادامه داد‪« :‬نخستین جشنواره ایالم‬ ‫بـه زبـان انگلیسـی بـه همـت معاونت اموزشـی جهاددانشـگاهی واحـد ایالم‬ ‫بـا مشـارکت اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری ایلام‪،‬‬ ‫اسـتانداری ایلام‪ ،‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ایلام‪ ،‬ارتباطـات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات ایلام‪ ،‬فرمانـداری بـدره‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانـان ایلام‪،‬‬ ‫شـرکت کیـان نـور ایلام‪ ،‬اتـاق بازرگانـی ایلام و مرکـز نـواوری و شـتاب دهی‬ ‫جوانـان ایلام برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اجرای عملیات اسفالت کوچه نیا کان کهریزک‬ ‫درراسـتای درخواسـت مکـرر اهالـی‪ ،‬کوچـه نیـاکان واقـع در اراضـی دادگسـتری‬ ‫شـهر کهریزک اسـفالت و مناسب سـازی شـد‪ .‬علی یحیی پور؛ شـهردار کهریزک‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس درخواسـت مکـرر سـا کنان کوچـه نیـاکان واقـع در اراضـی‬ ‫دادگسـتری شـهر کهریـزک مبنـی بـر مناسب سـازی ایـن معبـر پرتردد‪ ،‬اسـفالت‬ ‫ایـن خیابـان به مسـاحت حـدود ‪ 1000‬مترمربـع ازسـوی واحـد فنـی و عمـران‬ ‫شهرداری کهریزک به اجرا درامد»‪ .‬شهردار کهریزک خاطرنشان کرد‪« :‬مدیریت‬ ‫شـهرداری باهـدف افزایـش رفـاه حـال شـهروندان‪ ،‬بالفاصلـه پـس از دریافـت‬ ‫پیام های شهروندی و نظر تایید کارشناسان حوزه های مربوطه‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫مطالبه و رفع مشکل مطروحه در فهرست پروژه های فوریتی مدیریت شهری‬ ‫قرارگرفتـه و در کوتاه تریـن زمـان عملیاتـی می شـود»‪.‬‬ ‫اغاز طرح جهادی خدماتی استقبال از بهار‬ ‫در شهر کهریزک‬ ‫اصرار مجمع نمایندگان استان بر تعطیلی کامل‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان خوزستان درخصوص اوضاع کرونایی این روزهای‬ ‫استان گفت‪« :‬از پیشنهاد های ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا تعطیلی‬ ‫کامـل خوزسـتان بـود کـه متاسـفانه مـورد موافقـت سـتاد ملـی کرونـا واقـع‬ ‫نشـد»‪ .‬نماینـده مـردم اهـواز افـزود‪« :‬باتوجه بـه قرمز بودن ‪ ۱۱‬شـهر خوزسـتان‬ ‫و رونـد تصاعـدی شـیوع کرونـا در اسـتان اوضـاع را نگران کننـده می دانیـم و بر‬ ‫تعطیلـی کامـل اسـتان اصـرار داریم‪ .‬هرچند این تعطیلی معیشـت اصناف را‬ ‫تحت شـعاع قرار خواهد داد؛ ولی حفظ سلامت مردم ارجح تر اسـت»‪ .‬سـید‬ ‫کریـم حسـینی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحـال رایزنـی هسـتیم تـا متولیـان امـر در‬ ‫ستاد ملی کرونا را به تعطیلی و قرنطینه کامل خوزستان متقاعد کنیم؛ زیرا‬ ‫معتقدیم ا گر با سرعت وارد عمل نشویم ممکن است این مشکل کل کشور‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار دهد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫بزرگ تریـن سـازه فلـزی موجـی معلـق‬ ‫متروهای ایران در ایسـتگاه مترو وکیل الرعایا‬ ‫توسـط موسسـه ثبـت رکوردهـای ملـی‬ ‫ایـران به ثبـت ملـی رسـید‪ .‬شـهرداری شـیراز‬ ‫ایـن ایسـتگاه را در شـهریورماه سـال جـاری‬ ‫افتتـاح کـرد‪ .‬قطـار فعالیت هـای شـهرداری‬ ‫درجهـت تحقـق عدالت محـوری و توزیـع‬ ‫خدمات در نقاط مختلف شهری با ساخت‬ ‫ایسـتگاه متـرو در بافـت تاریخـی فرهنگـی و‬ ‫محـروم موسـوم بـه محـور زندیـه بـه ایسـتگاه‬ ‫وکیل الرعایـا رسـید‪ .‬ایسـتگاهی کـه به گفتـه‬ ‫ایـت اهلل لطـف اهلل دژکام «انسـان وقتـی در‬ ‫ایسـتگاه منتظر مترو هسـت حسی متفاوت‬ ‫به او دست می دهد» و به گفته شهردار شیراز‬ ‫با معماری چشـم نواز برگرفته از دوره زندیه و‬ ‫سـطح بـاالی کیفیـت سـاخت‪ ،‬اسـتاندارد‬ ‫جدیـدی را بـه احداث ایسـتگاه های متروی‬ ‫کشـور اضافـه کـرده اسـت‪ .‬حـال ایـن سـازه‬ ‫توسـط رئیـس موسسـه ثبـت رکوردهـای‬ ‫ملـی ایـران به ثبـت ملـی رسـید تـا بـا شـهرت‬ ‫بخشـی و ارزش افزایـی بـه ان شـاهد جـذب‬ ‫گردشـگران بیشـتری بـه ایـن محـدوده‬ ‫تاریخـی که مجـاور ان شـاخص ترین بناهای‬ ‫مربـوط بـه دوران زندیـه شـامل مجموعـه‬ ‫وکیـل و محـور زندیـه قـرار گرفتـه باشـیم‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن ائیـن‪ ،‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫هوشمند سـازی شـورای اسلامی شـهر شیراز‬ ‫گفت‪« :‬پس از تجربه جهانی که از سال ‪1990‬‬ ‫بـا گرم شـدن کـره زمیـن بـه انسـان رسـید‪،‬‬ ‫پژوهشـگران ماموریـت یافتنـد درخصـوص‬ ‫تاثیـرات گرمـا بـر شـهروندان بررسـی کننـد تـا‬ ‫ببیننـد چـرا در برخـی نقاط شـهر ایـن بحران‬ ‫اسـیب زا اسـت و در برخـی مناطـق دیگـر‬ ‫اسـیب پذیری کمتـری دارد»‪ .‬لیلا دودمـان‬ ‫افزود‪« :‬نکته جالب توجه برای اندیشمندان‬ ‫علـوم اجتماعـی این بـود که نقاط مرفه تر که‬ ‫فردگرایـی افراد بیشـتر بـوده‪ ،‬تـاب اوری کمتر‬ ‫و اسـیب پذیری فـوت و مرگ ومیـر بیشـتری‬ ‫نتـر‬ ‫نسـبت بـه طبقـات متوسـط و پائی ‬ ‫داشـتند و بـه همیـن جهـت یـک گـپ در‬ ‫مقابـل اندیشـمندان بـاز شـد کـه بـه بررسـی‬ ‫چرایی این امر بپردازند و درنهایت با بررسـی‬ ‫مسـائل پنهـان شـهر بـه این نتیجه رسـیدند‬ ‫که ایجاد یک شهر ایمن و زیست پذیر زمانی‬ ‫ممکـن اسـت کـه ارتبـاط طراحـی شـهری‬ ‫بـا جامعه شناسـی حفـظ شـده و بـه لـزوم‬ ‫پیوسـت های فرهنگـی و اجتماعـی بـرای هـر‬ ‫عمـارت و پـروژه توجـه شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ما‬ ‫به عنوان جامعه شـناس دو کالبد برای شـهر‬ ‫در نظرمی گیریـم کـه یکـی فیزیکـی‪ ،‬عینـی و‬ ‫ملموس و دیگری اجتماعی است که دومی‬ ‫باوجـود نامحسـوس بودنـش تاثیـر خـود را‬ ‫بـر اجتمـاع می گـذارد و پژوهشـگران بـه ایـن‬ ‫نتیجـه رسـیدند جاهایـی کـه زیرسـاخت ها‬ ‫ککـردن مـردم بـه هـم و افزایـش‬ ‫جهـت نزدی ‬ ‫مـراودات و تعاملات اجتماعـی و دور همی ها‬ ‫مهیاتـر اسـت تـاب اوری بیشـتر و باالتـر بـوده‬ ‫و دراین خصـوص متـرو شـیراز بـا جابه جایـی‬ ‫روزانـه حداقـل ‪ 110‬هزارنفـر نمونـه ای‬ ‫بی بدیـل بـرای گردهمایـی و مـراودات و‬ ‫به نوعـی عمومی تریـن فضـای تعامـل مـردم‬ ‫اسـت»‪ .‬ارش محمـدی مدیـر سـابق پـروژه‬ ‫ایسـتگاه وکیـل نیـز درادامـه گفت‪« :‬ایسـتگاه‬ ‫وکیل الرعایا دهمین ایسـتگاه خط یک قطار‬ ‫شهری شیراز است که در چهار طبقه مجاور‬ ‫بـازار وکیـل قـرار دارد و طراحـی ان از معمـاری‬ ‫دوره زندیـه الهـام گرفتـه و جـزو زیباتریـن و‬ ‫منحصربه فردتریـن ایسـتگاه های متـروی‬ ‫کشـور محسـوب می شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ایسـتگاه وکیل الرعایـا ‪ 188‬اویـز سـقف دارد‬ ‫و بـرای نماسـازی سـقف ان ‪5 8‬هـزار عـدد‬ ‫اجـر به کاررفتـه و خواسـتیم بنایـی باشـد‬ ‫کـه در شـان شـهر تاریخـی و باسـتانی شـیراز‬ ‫باشـد»‪ .‬همچنیـن پیمانکار و مجری سـقف‬ ‫سـکوی متـروی ایسـتگاه وکیل الرعایـا نیـز در‬ ‫گفت وگـو بـا تسـنیم بااشـاره به اینکه سـقف‬ ‫ایـن پـروژه شـامل ‪ِ 163‬سکشـن عرضـی بـا‬ ‫اجـرای موجـی بـوده‪ ،‬گفـت‪ :‬ایسـتگاه متـرو‬ ‫وکیل الرعایـا شـیراز بزرگ تریـن سـازه فلـزی‪-‬‬ ‫موجـی معلـق متروهـای ایران اسـت که پس‬ ‫از بررسی و ارزیابی های مختلف امروز توسط‬ ‫موسسـه ثبـت رکوردهـای ملی ایـران به ثبت‬ ‫ملـی رسـید‪.‬‬ ‫کرونا و ایجاد فرصتی برای ارتقای خدمات کتابخانه ای حرم عبدالعظیم (ع)‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی اسـتان مقدس حضرت‬ ‫عبدالعظیـم(ع) اعلام کـرد‪« :‬کرونـا فرصتـی‬ ‫بـرای ارتقـای خدمـات کتابخانـه ای ایـن‬ ‫‪۷‬هـزار‬ ‫اسـتان ایجـاد کـرد به طوری کـه ‪ ۰‬‬ ‫جلـد کتـاب کتابخانـه ایـن مجموعـه کـه‬ ‫فاقـد موضـوع و رده اسـتاندارد جهانـی‬ ‫بـود‪ ،‬استانداردسـازی شـد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی ایـن اسـتان‪ ،‬کتابخانـه‬ ‫ایـن اسـتان در ایـام شـیوع ویـروس کرونـا‪،‬‬ ‫بـا رویکـرد ارتقـای سـطح خدمت رسـانی‬ ‫فرهنگـی و اصلاح زیرسـاخت ها اقدامـات‬ ‫شـایانی در هشـت بخـش انجـام داده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد‪ ۱۲« :‬هـزار جلد‬ ‫کتـاب فارسـی در موضوعـات متنـوع عمومی‬ ‫و ارزشـمند بـه روش اسـتاندارد جهانـی‬ ‫(دیویـی) باهـدف ترویـج کتاب خوانـی‬ ‫امـاده شـده کـه عالقه منـدان می تواننـد‬ ‫بـا مراجعـه بـه وب سـایت کتاب خانـه‬ ‫(‪ )lib.abdolazim.com‬و جسـتجو در پایـگاه‬ ‫کتاب هـای امانـی‪ ،‬منابـع موردنظـر خـود را‬ ‫انتخـاب کننـد»‪ .‬در این گـزارش امـده اسـت‪:‬‬ ‫«اصلاح و بازبینـی اطالعات کتاب شـناختی‬ ‫‪ ۱۳۰‬هـزار جلـد کتـاب و تصحیـح اطالعـات‬ ‫انهـا مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی و‬ ‫اماده سازی پایگاه کتاب شناختی کتابخانه‬ ‫تخصصـی نجـوم و اغـاز ثبـت کتاب هـای‬ ‫مرکـز نجـوم در نرم افـزار کاوش بـه جهـت‬ ‫بهره بـرداری‪ ،‬اصلاح رده بنـدی کتابخانـه‬ ‫اسـتان براسـاس اسـتاندارد جهانـی دیویـی‬ ‫توسـط همـکاران کتابخانـه اسـتان و‬ ‫اماده سـازی برچسـب اسـتاندارد بارکدهـای‬ ‫‪۷‬هـزار جلـد کتـب‬ ‫مخصـوص کتـاب بـرای ‪ ۰‬‬ ‫مخـزن اصلـی کتابخانـه و چسـباندن‬ ‫انهـا بـرای سـهولت در سیسـتم امانـت‬ ‫کتاب(مکانیزاسـیون کتابخانـه) از مجموعـه‬ ‫اقدامـات در بخـش سـازمان دهی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬در بخش مجموعه سـازی چهارهزار‬ ‫و ‪ ۲۴۳‬جلـد کتـاب (‪ ۷۳۵‬جلد کتب التین و‬ ‫سـه هزار و ‪ ۵۰۸‬جلـد کتـب فارسـی) اهدایـی‬ ‫کـه توسـط خیریـن و نیـک اندیشـان از زمـان‬ ‫شـیوع کرونـا تا کنـون بـه کتابخانـه اسـتان‬ ‫اهـداء شـده اسـت‪ ،‬سـازمان دهی کـه ‪۵۶۰‬‬ ‫جلـد ان در نرم افـزار کاوش ثبـت اولیـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش در بخـش‬ ‫احیـا و مرمـت نسـخ خطـی بـا همـکاری‬ ‫اسـتاد حمیـد ملکیـان (از مرمـت گـران بنـام‬ ‫ایـران) مرمـت قـران نفیـس و ممتـاز دوره‬ ‫صفـوی بـرای نوبـت چهـارم (از ابتـدای‬ ‫کتابـت تا کنـون) بـه بهتریـن وجـه ممکـن‪ ،‬با‬ ‫عالی تریـن روش و مـواد و مصالـح اسـتاندارد‬ ‫انجام شـده اسـت‪ .‬همچنین ارائه طرحی با‬ ‫عنـوان "سـاماندهی و اسیب شناسـی نسـخ‬ ‫خطـی" مخـزن کتابخانـه درقالـب پایان نامه‬ ‫مقطـع کارشناسـی ارشـد و بازسـازی و‬ ‫ب چاپـی کتابخانـه اسـتان‬ ‫مرمـت ‪ ۱۵۰‬کتـا ‬ ‫توسـط خادمین افتخـاری‪ ،‬از دیگر اقدامات‬ ‫ایـن بخـش بـوده کـه سـه نسـخه خطـی از‬ ‫دوره هـای مختلـف تاریخـی در کتابخانـه‬ ‫مرکـزی اسـتان مقـدس مرمت و احیاء شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن گـزارش امـده اسـت‪« :‬در‬ ‫بخـش کتابخانـه دیجیتـال‪ ،‬تعـداد ‪ ۵۵‬جلد‬ ‫کتـاب بـا موضـوع شـهرری و اسـتان مقـدس‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم (ع) دیجیتال سـازی‬ ‫شـده و در وب سـایت کتابخانـه بارگـذاری‬ ‫و در بخـش منابـع غیـر کتابـی (مقـاالت) بـا‬ ‫موضـوع شـهرری و اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم (ع) تعـداد ‪ ۳۳۷‬مقالـه در‬ ‫موضوعـات مرتبـط بـا ری و اسـتان مقـدس‬ ‫تهیـه و بارگذاری شـده اسـت»‪ .‬با هماهنگی‬ ‫و مذا کـرات صورت گرفتـه بـا مرکـز تحقیقـات‬ ‫اسلامی قـم (نورمگـز) کـه از پایگاه هـای‬ ‫عظیـم مقـاالت فارسـی محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار مقالـه فارسـی درمـورد ری‬ ‫و اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع)‬ ‫ دریافت شـده اسـت‪ .‬ایـن گـزارش می افزاید‪:‬‬ ‫«همچنیـن با همـکاری مرکز فناوری اسـتان‬ ‫مقـدس‪ ،‬پایـگاه ارزشـمند کتاب شـناختی‬ ‫‪ lib.ir‬در حـال راه انـدازی مجـدد و بازنویسـی‬ ‫هسـت و بـه زودی بـر روی سـرورهای اسـتان‬ ‫مقـدس بارگـذاری و در دسـترس عمـوم قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت»‪ .‬اطالعـات شـش کتابخانـه‬ ‫مشـترک در ایـن پایـگاه به روزرسـانی شـده‬ ‫کـه تا کنـون باهمـت و تلاش همـکاران‬ ‫محتـرم موسسـه دارالحدیـث‪ ،‬اطالعـات‬ ‫‪ ۶۷۰‬کتابخانـه (بیـش از ‪ ۱۴‬میلیـون رکـورد)‬ ‫از کتابخانه هایـی کـه تا کنـون عضـو ایـن‬ ‫پایـگاه شـده اند از سراسـر ایـران اماده سـازی‬ ‫و جهـت بهره بـرداری عالقه منـدان در ایـن‬ ‫پایـگاه ارائه شـده اسـت‪ .‬ایـن گـزارش اورده‬ ‫اسـت‪« :‬در بخش کودکان نیز باهدف ترویج‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانـی از سـنین کودکـی‪،‬‬ ‫بیـش از هزار جلـد کتـاب تخصصـی کـودک‬ ‫اماده سـازی و ثبت شـده کـه ازطریـق لینـک ‬ ‫‪ https://b2n.ir/e07135‬عالقه مندان می توانند‬ ‫اطالعـات ایـن کتاب هـا را مشـاهده و بـرای‬ ‫دریافـت ان بـه کتابخانـه اسـتان مراجعـه‬ ‫کننـد»‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬در بخـش‬ ‫اطالع رسـانی کتابخانـه نیـز‪ ،‬اماده سـازی‬ ‫میـز خدمـت در البـی کتابخانـه و راه انـدازی‬ ‫خـط مشـاوره تلفنـی بـرای اطلاع از منابـع و‬ ‫پاسـخگویی بـه سـواالت کاربـران بـا شـماره‬ ‫تلفن هـای ‪( ۰۲۱۵۱۲۲۳۳۵۴‬بـرادران)‬ ‫‪( ۰۲۱۵۱۲۲۳۳۶۲‬خواهـران)‪ ،‬ایمیـل‪:‬‬ ‫‪ libazim1945@gmail.com‬و ادرس سـایت‬ ‫کتابخانـه مرکـزی‪lib.abdolazim.com :‬‬ ‫از اقدامـات ایـن بخـش اسـت‪ .‬در بخـش‬ ‫اصلاح زیرسـاخت های فنـی و عمرانـی نیـز از‬ ‫نیازهـای اساسـی مراجعیـن درحال حاضـر‪،‬‬ ‫میزهایـی بـا امکانات پریز برق و نور مناسـب‬ ‫اسـت کـه اصلاح چیدمـان کتابخانـه و‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب بـرای تـاالر‬ ‫مطالعـه بـرادران اغـاز گردیـده و تا کنـون‬ ‫تعبیـه پریزهـای برق به اتمام رسـیده و دیگر‬ ‫تدابیـر عمرانـی در حـال تکمیـل و اجر اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش پایانـی ایـن گـزارش امـده اسـت‪:‬‬ ‫«کتابخانـه مرکـزی اسـتان بـه برکـت وجـود‬ ‫مقـدس حضـرت عبدالعظیـم حسـنی (ع)‬ ‫و حمایت هـای تولیـت اسـتان مقـدس و‬ ‫مسـئولین‪ ،‬همـواره یکـی از مرا کـز فرهنگـی‬ ‫پیشـرو در ارائـه خدمـات بـه مراجعیـن و‬ ‫مخاطبیـن خـود بـوده کـه ازایـن رو به دلیـل‬ ‫کثـرت مراجعیـن در ایـام فعالیـت‪ ،‬امـکان‬ ‫ارتقاء سـطح خدمات و اصالح زیرساخت ها‬ ‫بـه نحـو شایسـته فراهـم نشـده بـود کـه بـا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا فرصتـی فراهـم شـد»‪.‬‬ ‫صدور رای قطعی و محکومیت شهردار سابق صدرا به شش سال حبس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫بـا صـدور رای قطعـی در دادگاه تجدید نظـر‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬شـهردار سـابق صـدرا در‬ ‫یکـی از پرونـده هـای جرائـم ارتکابـی مربوط‬ ‫بـه دوران تصـدی مسـئولیت بـه ‪ 6‬سـال‬ ‫حبـس تعزیـری محکـوم شـد‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان فـارس در این خصـوص‬ ‫با بیان اینکـه سـایر متهمیـن ایـن پرونـده‬ ‫پیش از ایـن در مرحلـه بـدوی در شـعبه‬ ‫‪ 101‬دادگاه کیفـری ‪ 2‬شـیراز بـه مجـازات‬ ‫هـای متعـدد و حبس هـای طوالنی مـدت‬ ‫محکـوم شـده بودنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از‬ ‫تجدید نظر خواهـی متهمیـن پرونـده در‬ ‫شـعبه ‪ 13‬دادگاه تجدید نظـر اسـتان فـارس‬ ‫پرونـده مورد رسـیدگی قرار گرفـت و دادنامه‬ ‫بـدوی بـا اصالحاتی مورد تایید قرار گرفت»‪.‬‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین سـید کاظم‬ ‫موسـوی همچنیـن با اشـاره به اینکه جرائـم‬ ‫صورت گرفتـه در شـهرداری صـدرا در قالـب‬ ‫دو پرونـده در دادگسـتری شـیراز مـورد‬ ‫رسـیدگی قـرار گرفتـه‪ ،‬گفـت‪« :‬در یکـی از‬ ‫پرونده ها موضوع رشـا و ارتشـا و فسـادهای‬ ‫مالـی مطـرح بـود کـه ایـن پرونـده پـس‬ ‫از رسـیدگی اولیـه بـا اعتـراض متهمیـن‬ ‫هم ا کنـون در دادگاه تجدید نظـر در جریـان‬ ‫رسیدگی سـت»‪.‬‬ ‫وی در خصـوص پرونـده دیگـر ایـن مسـئول‬ ‫سـابق کـه منتهـی بـه صـدور رای قطعـی‬ ‫شـده اسـت نیـز اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن‬ ‫مکـردن‬ ‫پرونـده کـه جرائمـی از جملـه فراه ‬ ‫موجبـات فسـاد مطـرح اسـت‪ ،‬وی و سـه‬ ‫متهـم دیگـر مطـرح در پرونـده بـه حبـس‬ ‫محکـوم شـدند»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد قضایـی‬ ‫اسـتان فـارس با اشـاره به اینکه متهـم‬ ‫ردیـف اول در ایـن پرونـده بـه شش سـال‬ ‫حبـس تعزیـری محکـوم شـده اسـت‪ ،‬از‬ ‫محکومیـت متهـم ردیـف دوم ایـن پرونـده‬ ‫بـه دو مجـازات چهارسـال حبـس بـه لحـاظ‬ ‫مکـردن موجبـات فسـاد و همچنیـن‬ ‫فراه ‬ ‫‪ 14‬مـاه حبـس تعزیـری به لحـاظ تهیـه‬ ‫فیلـم و تصاویـر مسـتهجن بـه منظـور فسـاد‬ ‫خبـر داد‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان‬ ‫فـارس افـزود‪« :‬متهـم ردیـف سـوم پرونـده‬ ‫بـه دوسـال و شـش ماه حبـس تعزیـری و‬ ‫متهـم ردیـف چهـارم نیـز بـه ‪ 14‬مـاه حبـس‬ ‫تعزیـری در بخشـی از پرونـده و دوسـال و‬ ‫یـک روز حبـس تعزیـری دیگـر در خصـوص‬ ‫جرائـم مطـرح در این پرونـده محکـوم شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد قضایـی اسـتان‬ ‫فـارس با تا کید بر اینکـه موضوع رسـیدگی به‬ ‫مفاسـد بـا جدیـت ویـژه ای در دادگسـتری‬ ‫فـارس در دسـتور کار قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در برخـورد جـدی بـا فسـاد‪ ،‬هیچ گونـه‬ ‫محدودیتـی نخواهیـم داشـت و هیـچ‬ ‫مفسـدی از برخـورد قاطـع قضایـی مصـون‬ ‫نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫بـا اغـاز اسـفندماه طـرح جهـادی خدماتـی‬ ‫استقبالاز بهار درقالبنظافتوشستشوی‬ ‫معابر و جداول و پا ک سازی محالت ازسوی‬ ‫معاونت خدمات شهری شهرداری کهریزک‬ ‫بـه اجـرا درامـد‪ .‬وحیـد فروغـی؛ معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری کهریـزک گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه نزدیک شـدن به روزهـای پایانـی‬ ‫سـال و اجـرای سـنت هرسـاله اسـتقبال از‬ ‫بهار‪ ،‬طرح جهادی خدماتی در محالت شهر در حال اجراست اجراست»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬طـرح اسـتقبال از بهـار از محلـه کریم ابـاد اغـاز شـد و پس از اجـرای طرح‬ ‫خدماتی کامل درقالب شستشوی کامل معابر‪ ،‬الیروبی انهار محلی‪ ،‬تعویض‬ ‫مخـازن زبالـه فرسـوده‪ ،‬جمـع اوری نخالـه ‪ ،‬پا ک سـازی اراضـی بی دفـاع محلـه‪،‬‬ ‫شست وشوی المان های شهری و ‪ ...‬ا کیپ جهادی خدمات شهری به نوبت‬ ‫در محالت دیگر شهر حضور یافته و این طرح را باهدف مناسب سازی محالت‬ ‫اجرا می کنند»‪ .‬معاون خدمات شـهری شـهرداری کهریزک اظهار داشـت‪« :‬در‬ ‫این طرح جهادی تمامی مشکالت حوزه خدمات شهری محالت شناسایی‬ ‫و اقدامات الزم جهت رفع انها در دستور کامل ا کیپ جهادی استقبال از بهار‬ ‫قرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 42‬فقره ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین های کشاورزی‬ ‫مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ری از تخریب ‪ ۴۲‬فقره ساخت وسـاز غیرمجاز‬ ‫و ازادسازی چهار و نیم هکتار از زمین های مرغوب کشاورزی در بخش کهریزک‬ ‫این شهرستان خبر داد‪ .‬جبرئیل برادری در حاشیه تخریب ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجـاز در بخـش کهریـزک اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای اجـرای تبصـره ‪ ۲‬مـاده‬ ‫‪ ۱۰‬قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا‪ ۴۲ ،‬فقـره از‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز در روسـتای درسـون ابـاد تخریـب شـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه اداره جهـاد کشـاورز نظـارت برسـاخت و سـازهای غیرمجـاز را در‬ ‫سـال جـاری تشـدید کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز کـه‬ ‫ً‬ ‫بـرای افزایـش ارزش افـزوده اراضـی کشـاورزی انجام شـده بـود عمدتـا بـه شـکل‬ ‫ویلا و فنـس کشـی بـود که باحضـور عوامل نیروی انتظامـی‪ ،‬جهاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫نماینـدگان دادسـتانی و بخشـداری تخریـب شـد»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫لو تصرف در‬ ‫شهرستان ری افزود‪« :‬با هرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز و دخ ‬ ‫اراضی کشاورزی که مانع از تولید محصوالت کشاورزی شود به شدت برخورد‬ ‫می شـود»‪ .‬ایـن مسـئول ادامـه داد‪« :‬گروه هـای گشـتی جهـاد کشـاورزی ری‬ ‫به صـورت شـبانه روزی محدوده هـای ایـن منطقـه را رصـد و با متخلفـان در امر‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد می کننـد»‪ .‬بـرادری از همـه مالکان و کشـاورزان‬ ‫خواسـت کـه قبـل از هرگونـه اقدامی درزمینه ساخت وسـاز در اراضی کشـاورزی‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مکاتبه کنند‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫بازدید مدیرکل بنادر از مجتمع کشتی سازی «هفتم اذر»‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان از مجتمـع کشتی سـازی هفتـم اذر‬ ‫بازدید به عمل اورد‪ .‬دکتر حمیدرضا ابایی؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی اسـتان‬ ‫گیلان به همـراه مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر و مدیرعامـل کشتی سـازی‬ ‫هفتم اذر به منظور ایجاد یکپارچگی و همچنین تصمیم مناسـب درراسـتای‬ ‫اسـتفاده از محوطه هـای کشتی سـازی‪ ،‬تعمیـرات کشـتی در اسـتان گیلان و‬ ‫بهره گیـری از ظرفیت هـای موجود در اسـتان از زیرسـاخت ها و توانمندی های‬ ‫مجتمـع کشتی سـازی هفتـم اذر بازدیـد به عمـل اوردنـد‪ .‬از دیگـر اهـداف ایـن‬ ‫بازدیـد بررسـی مشـکالت‪ ،‬رفـع مـوارد قانونـی و مجوزهـا بـود کـه لـزوم تمدیـد‬ ‫مجوز کشتی سـازی‪ ،‬اقدامات عملیاتی درراسـتای الیروبی و ورود شـناورها به‬ ‫ایـن محـدوده ازجملـه تصمیمات گرفته شـده در این بازدید بود‪ .‬گفتنی سـت؛‬ ‫باوجود ظرفیت های موجود در استان گیالن همچون مجتمع کشتی سازی‬ ‫هفتم اذر و شهید تمجیدی و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید نسبت به‬ ‫ارائـه خدمـات به کشـتی های مالکیت کشـور اقدامات مناسـبی صـورت گرفته‬ ‫اسـت که دراین راسـتا با بررسـی و شناسـایی کمبودها و مشـکالت زمینه ایجاد‬ ‫کارخانه کشتی سازی مکمل این صنایع در محدوده بندرانزلی تاسیس شود‪.‬‬ ‫حمایت از تسریع در اجرای دستور رئیس جمهوری‬ ‫مبنی بر اتصال راه اهن به بندر کاسپین‬ ‫دکتـر مصطفـی خانـزادی؛ معـاون‬ ‫فنـی و زیربنایـی‪ ،‬دبیرخانـه شـورای‬ ‫عالـی مناطـق ازاد و ویـژه اقتصـادی‬ ‫از طر ح هـای عمرانـی و زیرسـاخت‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی به ویـژه رونـد‬ ‫اتصـال راه اهـن بـه مجتمـع بنـدری‬ ‫کاسـپین بازدیـد به عمـل اورده و بـا‬ ‫مهنـدس سـید مهـدی نقوی؛ سرپرسـت سـازمان درخصوص مسـائل مرتبط‬ ‫بـا ایـن حـوزه بـه بحـث و تبادل نظـر پرداخـت‪ .‬دراین نشسـت که معـاون فنی و‬ ‫زیربنایـی سـازمان منطقـه ازاد انزلـی حضـور داشـت‪ ،‬طرفیـن بـر لزوم تسـریع در‬ ‫اجـرای پروژه هـای عمرانـی به منظـور رسـیدن بـه ارتقـای شـاخص های جـذب‬ ‫سـرمایه گذاران بین المللـی و ایفا گـری نقـش فعـال در مسـیرهای ترانزیتـی‬ ‫بین المللـی عبـوری ازطریـق ایـن منطقـه تصریـح کردنـد‪ .‬درادامـه معـاون فنی‬ ‫و زیـر بنایـی دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق ازاد کشـور به همـراه معـاون فنـی و‬ ‫عمرانی سازمان منطقه ازاد انزلی‪ ،‬قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه اهن‪،‬‬ ‫بنادر و فرودگاه ها از نزدیک از روند سـاخت و تکمیل راه اهن رشـت به مجتمع‬ ‫بنـدری کاسـپین در منطقـه ازاد انزلـی و ایسـتگاه پیربـازار بازدیـد به عمـل اورد و‬ ‫بـا مذا کـره بـا پیمانـکار ایـن طـرح ملـی تا کیـد کـرد جبهه هـای کاری و عملیات‬ ‫اجرایـی در بخش هـای مختلـف سـرعت پیـدا کـرده و افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫شهردار رشت تاکید کرد؛‬ ‫جبران مشکالت محالت کم برخوردار رشت‬ ‫شـهردار رشـت در بازدیـد از شـهرک سـید احمـد خمینـی گفـت‪« :‬مشـکالت‬ ‫محالت کم برخوردار رشـت باید به هر ترتیبی که شـده جبران شـود و شهرداری‬ ‫د محمـد احمـدی افـزود‪« :‬بر اسـاس‬ ‫هـم در این زمینـه عزمـی جـدی دارد»‪ .‬سـی ‬ ‫یـک برنامـه زمان بندی شـده و بـا هماهنگی هایـی کـه صـورت گرفتـه امـروز در‬ ‫شهرک سید احمد خمینی رشت که یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر است‬ ‫حاضر شـدیم تا عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و شـهروندان‪ ،‬خواسـته ها‬ ‫و مطالبـات انـان را هـم از نزدیـک جویـا شـویم‪ .‬عمـده مشـکالتی کـه مـردم‬ ‫داشته و به ویژه در بحث شهری مطالبه می کنند‪ ،‬بحث پسماند‪ ،‬موضوعات‬ ‫مرتبط با فضای سـبز‪ ،‬فضاهای ورزشـی و بازگشـایی معابر را شـامل می شـود»‪.‬‬ ‫وی ابـراز داشـت‪« :‬در دیدارهـای چهره به چهـره سـعی می کنیـم موضوعـات‬ ‫مختلفـی کـه مدنظـر شـهروندان اسـت را موردبررسـی قـرار دهیم تا مشـکالت و‬ ‫لو فصـل شـوند»‪.‬‬ ‫مـوارد مورد بحـث در سـریع ترین زمـان و به شـکل بهینـه ح ‬ ‫شـهردار رشـت افـزود‪« :‬معتقدیـم ارتبـاط نزدیک با مـردم در مسـاجد و محالت‬ ‫و جویا شـدن مشکالتشـان اثار و برکات فراوانی دارد و به توسـعه متوازن شهری‬ ‫کمـک می کنـد»‪ .‬سـید محمـد احمـدی در پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬رویکـرد‬ ‫شـهرداری رسـیدگی به محالتی سـت که به هر دلیلی از حیث خدمات شـهری‬ ‫عقـب مانده انـد و بایـد به هر ترتیبـی کـه شـده کمبودهـا را جبـران کنیـم»‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‬ ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫ارائه خدمات جدید‬ ‫در دستورکار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـت در نشسـتی مشـترک بـا مدیرعامـل شـرکت همـراه اول‪ ،‬راه هـای‬ ‫تقویـت همکاری هـای فی مابیـن و ارائـه خدمـات جدیـد بـا همـکاری دو مجموعـه را‬ ‫موردبررسـی قـرار داد‪ .‬دکتـر محمـد بیگدلـی‪ ،‬بـا بیـان ایـن نکتـه کـه بانـک ملـت‪ ،‬امـاده‬ ‫تامیـن تمامـی نیازهـای همـراه اول در حـوزه خدمـات و تسـهیالت اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«درعین حـال در سـایر بخش هـا نیـز می توان همکاری های مشـترکی را تعریف کـرد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبـر این نکتـه کـه بـرای تامیـن نیازهای پیمانـکاران همـراه اول اعـم از تامین مالی‪،‬‬ ‫صـدور ضمانت نامـه و ‪ ...‬هـم می توان تفاهم نامه ای سـه جانبه را امضاء کـرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫«سـامانه سـامیار بانـک ملـت نیـز می توانـد دراین زمینـه کاربـرد داشـته باشـد و می تـوان‬ ‫در جلسـه ای جدا گانـه نسـبت بـه معرفـی کامـل ظرفیت هـای ایـن سـامانه اقـدام کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـت همچنیـن دسـتورات الزم را بـرای تامیـن نیازهـای مالـی همـراه‬ ‫اول به ویـژه در مـاه پایانـی سـال صـادر کـرد‪ .‬مهـدی اخـوان بهابـادی؛ مدیرعامـل همـراه‬ ‫اول نیـز در این جلسـه اظهـار داشـت‪« :‬بانـک ملـت ازنظـر میـزان منابـع‪ ،‬میـزان مصـارف‬ ‫و میـزان ضمانت نامه هـای صـادره‪ ،‬بانـک نخسـت ایـن شـرکت محسـوب می شـود و‬ ‫همـکاری بسـیار نزدیکی بـا ایـن بانـک داریـم»‪ .‬وی از پیشـنهاد مدیرعامـل بانـک ملـت‬ ‫مبنی بـر همـکاری در حوزه هـای جدیـد هم اسـتقبال کـرد و اظهار داشـت‪« :‬می توان یک‬ ‫تیم تخصصی مشـترک تشـکیل داد تا اعضای این تیم‪ ،‬زمینه های مشـترک همکاری را‬ ‫موردبررسـی قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫تخصیص‪2100‬میلیاردریال تسهیالت به صادرکنندگان استان یزد‬ ‫رئیـس بانـک توسـعه صـادرات ایـران در یـزد براسـاس‬ ‫گـزارش عملکـرد ‪ 10‬ماهـه ایـن شـعبه اعلام کـرد‪« :‬بیـش‬ ‫از دوهـزار و یک صدمیلیـارد تسـهیالت بـه صنایـع‬ ‫صادرات محـور اسـتان یـزد اعطـاء شـده اسـت»‪ .‬مجیـد‬ ‫غفوری منـش گفـت‪« :‬بیـش از ‪13‬میلیون یـورو تسـهیالت‬ ‫ارزی بـه مشـتریان شـعبه یـزد بانـک توسـعه صـادرات‬ ‫ایـران پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫به طور میانگیـن طـی پنج سال گذشـته ‪70‬درصـد‬ ‫صادرکننـدگان نمونـه اسـتانی از مشـتریان بانـک توسـعه‬ ‫صـادرات ایـران بوده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بنگاه هـای تولیـدی‬ ‫ً‬ ‫صادرات محـور اسـتان عمدتـا در حـوزه تولیـد کاشـی‬ ‫و سـرامیک‪ ،‬انـواع محصـوالت و مقاطـع فـوالدی‪،‬‬ ‫هیدروکربـن‪ ،‬انـواع لولـه پروفیـل و انـواع نایلـون و کیسـه‬ ‫فریـزر فعالیـت دارنـد»‪ .‬غفوری منـش اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«عراق‪ ،‬افغانسـتان و کشـورهای اسـیای میانه مهم ترین‬ ‫بازارهـای هـدف تولیـدات اسـتان یـزد به شـمار می روند»‪.‬‬ ‫رئیـس شـعبه یـزد بانک توسـعه صـادرات ایـران باتا کیدبر‬ ‫اهمیـت حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان ازسـوی‬ ‫ایـن بانـک‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن شـعبه براسـاس سیاسـت های‬ ‫چندسـال اخیر بانـک توسـعه صـادرات بـرای اعطـای‬ ‫تسـهیالت ارزان قیمـت بـه شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬در‬ ‫مهرمـاه سـال جـاری اولیـن نشسـت مجـازی اشـنایی بـا‬ ‫حمایت هـای معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری‬ ‫و بانـک توسـعه صـادرات را باحضـور نماینـدگان معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬مسـئولین پـارک علم‬ ‫و فنـاوری و برخـی مدیـران بانـک برگـزار کـرد»‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪K-99-227‬‬ ‫خرید رگوالتور براساس مجوز شماره ‪...‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫از کلیـه تولیدکننـدگان و تامین کننـدگان واجـد شـرایط کـه دارای اسـتانداردهای مـورد تاییـد مربـوط می باشـند‪ ،‬بـه منظـور شـرکت در ایـن مناقصـه دعـوت بـه‬ ‫عمـل می ایـد‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان فارس‬ ‫شماره تلفن واحد مناقصات‪ 07138114035 -07138114045 :‬شماره نمابر‪ 07138244833 :‬شماره دفتر امور کاال (تائیدیه نمابر)‪071-38114014 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید رگوالتور‬ ‫نحوه شرکت در مناقصه‪ ،‬مهلت و محل ارسال مدارک‪ :‬شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد ‪ 2099092586000176‬می باشد‪ .‬متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نامه اعالم امادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬برای دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬از طریق نشـانی اینترنتی ‪( https://setadiran.ir‬کد فراخوان ‪ )2099092586000176‬به مدت ‪ 7‬روز از تاریخ درج ا گهی نوبت اول اقدام نموده‬ ‫و اسـناد الزم بـه منظـور ارزیابـی کیفـی‪ ،‬ارزیابـی شـکلی‪ ،‬پیشـنهاد فنـی و پیشـنهاد مالـی را بـه مـدت ‪ 14‬روز پـس از دریافـت اسـناد و حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1399/12/25‬در سـامانه مذکـور‬ ‫بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬تقاطع باغ حوض‪ ،‬ساختمان مرکزی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان فـارس‪ ،‬دبیرخانـه حراسـت‪ ،‬کدپسـتی‪ 57111-71759 :‬اقـدام نماینـد‪ .‬مناقص هگـران می بایسـت تـا پایان فرایند مناقصـه‪ ،‬به منظور ا گاهی از هرگونه تغییر در اسـناد‬ ‫مناقصه‪ ،‬زمان گشـایش پا کت ها و ‪ ...‬سـامانه فوق را زیرنظر بگیرند‪.‬‬ ‫• ذکر شماره تلفن‪ ،‬شماره نمابر و ادرس یک پست الکترونیک فعال در نامه اعالم امادگی ضروری است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1098056 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان فارس‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضـای تعییـن متـراژ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی پلا ک ‪ 1558‬فرعـی از یـک اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد اراضـی مزروعـی علی ابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعیین متـراژ پال ک فوق‬ ‫راس سـاعت ‪ 8‬صبح روز یکشـنبه مورخ ‪ 1399/12/10‬در محل انجام خواهد شـد‪ .‬نظر‬ ‫بـه اینکـه متقاضـی بـه مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع‬ ‫حقـوق‪ ،‬بدینوسـیله مراتـب بـه مجاوریـن ابالغ می گردد تـا راس موعد مقـرر در محل وقوع‬ ‫ً‬ ‫ملـک حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عـدم حضور مانـع از انجام عملیـات تعیین متراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند به موجب پرونده اجرائی کالسـه ‪ 139604017099000036‬له بانک سـینا شـعبه رامهرمز علیه اقای حجت اله ا کبری ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی‬ ‫پلا ک ‪ 4/4991‬بخـش دو رامهرمـز (چهارهـزار و نهصـد و نـود و یـک فرعـی از چهـار اصلی بخش دو رامهرمز) واقع در رامهرمز‪ ،‬خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬خیابان شـهیدهرمزی‪ ،‬کوچه فرعی سـمت چپ‪،‬‬ ‫انتهـای بن بسـت‪ ،‬طبقـه اول بـا ترا کـم کـم کـه سـند ان در صفحـه ‪ 145‬دفتـر ‪ 53‬املا ک بـا شـماره چاپـی ‪ 731371‬بنـام حجت الـه ا کبـری ثبـت و در قبـال مبلـغ ‪ 230/000/000‬ریـال طلـب بانـک سـینا و‬ ‫‪ 11/500/000‬ریال حقوق دولتی به استناد یک فقره چک بالمحل بشماره ‪ 028374‬مورخ ‪ 1396/01/23‬عهده بانک سینا به نفع بانک سینا بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ‬ ‫‪ 1/600/000/000‬ریـال (یـک میلیـارد و ششـصد میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده و پلا ک فـوق دارای ‪ 72/40‬مترمربـع اعیانـی طبقـه اول شـامل ‪ 2‬اتـاق خواب‪ ،‬هال عمومی و سـالن پذیرایی و سـرویس های‬ ‫بهداشـتی و اشـپزخانه و دارای انشـعابات اب و بـرق و گاز و تلفـن و دارای سـاخت سـنتی و سـقف تیرچـه بلـوک‪ ،‬پوشـش دیوارهـای داخلـی گـچ و سـفیدکاری و کف پـوش موزاییـک و نمـای سـرامیک‬ ‫ً‬ ‫قهـوه ای و بـه قدرالسـهم اعیـان از عرصـه کل طبـق قانـون تملـک اپارتمان هـا می باشـد کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا‪ ،‬ملک مزبور در تصرف مسـتاجر قـرار دارد با حدود اربعه شـماال‪ :‬در ‪ 5‬قسـمت که دوم‬ ‫ً‬ ‫شـرقی و چهـارم غربـی اسـت‪ ،‬اول بطـول ‪ 3/40‬متـر دیواریسـت بـه فضـای پلا ک ‪ 4/9‬دوم تـا چهـارم بطول هـای ‪ 1/40‬متـر و ‪ 3/25‬متـر و ‪ 1/40‬متـر کال پنجره هـا و دیواریسـت بـه فضـای نورگیـر پنجـم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بطول ‪ 3/5‬متر دیواریسـت به فضای پال ک ‪ ،4/9‬شـرقا‪ :‬بطول ‪ 9‬متر دیواریسـت به فضای پال ک ‪ ،4/659‬جنوبا‪ :‬در چهار قسـمت که دوم شـرقی اسـت اول بطول ‪ 4/40‬متر پنجره و در و دیواریسـت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دوم بطـول ‪ 2/70‬متـر در و دیواریسـت هـر دو قسـمت بـه تـراس اختصاصـی سـوم بطـول ‪ 1/60‬متـر دیواریسـت و چهـارم بطـول ‪ 3/50‬متـر پنجـره و دیواریسـت کال بـه فضـای حیـاط‪ ،‬غربـا‪ :‬در دو قسـمت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بطول هـای ‪ 6/50‬متـر و ‪ 5/60‬متـر کال دیواریسـت بـه فضـای پلا ک ‪ 4/12‬و حقـوق ارتفاقـی‪ :‬سـقف کال پشـت بام مشـاعی اسـت و کـف با سـقف طبقه همکف مشـترک بـوده و بقیه حقوق بشـرح فوق و‬ ‫ائین نامـه تملـک اپارتمان هـا می باشـد‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/19‬در شـعبه اجـرا اداره ثبـت اسـناد و امال ک رامهرمـز واقع در رامهرمز‪ ،‬خیابـان طالقانی غربی از‬ ‫طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 1/600/000/000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم‬ ‫از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا‬ ‫نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد‪ .‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬‬ ‫درصد مبلغ پایه مزایده به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده می باشـد و درصورت برنده شـدن در مزایده می بایسـت مابه التفاوت مبلغ را ظرف مدت ‪ 5‬روز‬ ‫از روز مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عدم واریـز مانده فروش ظرف مدت مذکور مبلغ ‪ 10‬درصد پرداختی قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد‬ ‫ً‬ ‫شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده اولین روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/801‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رامهرمز‬ ‫رایگان‬ ‫ائین افتتاح مدرسه سه کالسه شهید ابراهیم گاوکش روستای «وره‬ ‫زرد» شهرسـتان پلدختـر بـا مشـارکت بانـک مسـکن اسـتان لرسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬مرتضـی صالحـی؛ مدیـر امـور شـعب منطقـه غـرب کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬بانـک مسـکن عالو هبـر رسـالت و وظایـف تخصصـی خـود‬ ‫در حـوزه خانه دار کـردن همـه احـاد جامعـه و همچنیـن در اجـرای‬ ‫سیاسـت های دولـت خدمتگـزار در حـوزه مسـکن و سـاختمان‬ ‫عالوه بر پرداخت تسهیالت مسکن در بخش های مختلف در حوزه‬ ‫مسکن مهر در استان لرستان نسبت به تامین مالی ‪ 62424‬واحد‬ ‫مسـکن مهـر در اسـتان لرسـتان اقـدام کـرد کـه از این تعـداد تاکنـون‬ ‫‪ 57691‬واحـد ان تحویـل متقاضیـان شـده اسـت و امید اسـت که با‬ ‫همکاری مجموعه بانک مسـکن اسـتان و اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫بـه زودی تعیین تکلیـف شـوند»‪ .‬وی درادامـه بااشـاره به ماهیـت و‬ ‫رسـالت بانـک و همچنیـن فعالیـت در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫گفـت‪« :‬بانـک مسـکن در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی بـا کمـک و‬ ‫همراهی سپرده گذاران بخش قرض الحسنه و کمک همکاران بانک‬ ‫مسـکن منابعـی را درجهـت مصـارف امـور فرهنگـی و مدرسه سـازی‬ ‫اختصـاص می دهـد و تا کنـون دراین خصـوص ‪ 15‬مدرسـه در‬ ‫اسـتان های مختلـف بـه بهره بـرداری رسـیده و امـروز در شهرسـتان‬ ‫پلدختر شاهد افتتاح شانزدهمین مدرسه هستیم که این مدرسه‬ ‫سـومین مدرسـه احداثـی بانـک مسـکن در اسـتان لرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامـه ایـن کار تا پایان سـال افتتاح چهار مدرسـه دیگر‬ ‫در کشـور را در برنامـه داریـم»‪.‬‬ ‫داوری نخستین دوره «جشنواره قران و عترت» بانک کارافرین برگزار شد‬ ‫نخسـتین دوره «جشـنواره قـران و عتـرت» کارکنـان‪ ،‬شـرکت های‬ ‫تابعـه و اعضـای خانـواده کارکنـان بانـک کارافریـن بـا شـعار «قـران‬ ‫ارامـش افریـن زندگـی»‪ ،‬یـادواره اولیـن سـالگرد شـهادت سـردار‬ ‫شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن جشـنواره بـا هـدف زمینه سـازی و ایجـاد انـس و الفـت‬ ‫هرچه بیشـتر کارکنـان و خانواده هایشـان بـا قـران کریـم و سـیره‬ ‫معصومین علیهم السالم‪ ،‬تقویت و توسعه فضای معنوی و قرانی‬ ‫و همچنیـن غنی سـازی اوقـات فراغـت و نهادینه سـازی کاربـرد‬ ‫فرهنـگ در زندگـی فـردی و اجتماعـی کارکنـان بـر مبنـای قـران و‬ ‫عتـرت(ع) در کنـار ایجـاد زمینـه تحرک‪ ،‬پویایی‪ ،‬شـادابی و نشـاط‬ ‫بیشـتر کارکنـان و خانواده هـای محتـرم ان ها ازطریـق رقابت های‬ ‫سـازنده و تعالی بخـش‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬براسـاس این گـزارش‪ ،‬ایـن‬ ‫جشـنواره در چهـار بخـش و ‪ ۱۷‬رشـته برگـزار و شـرکت کنندگان در‬ ‫بخـش اوایـی در شـش رشـته‪ ،‬بخـش مطالعاتـی در چهـار رشـته‪،‬‬ ‫بخـش ادبـی در دو رشـته و بخـش هنـری در پنـج رشـته بـا یکدیگر‬ ‫بـه رقابـت پرداختنـد‪.‬‬ ‫حمایت از ایده ها توسط موسسه اعتباری ملل‬ ‫قائم مقـام موسسـه اعتبـاری ملـل گفـت‪« :‬در سـال های‬ ‫ً‬ ‫لکـرده و جـوان صرفـا در‬ ‫گذشـته ایده هـا در قشـر تحصی ‬ ‫ً‬ ‫حـد یـک طـرح باقـی می مانـد و عملا بـه مرحلـه اجـرا‬ ‫نمی رسـید‪ .‬لـذا بـر ان شـدیم تـا در کنـار ایـن عزیـزان از‬ ‫لتـر داشـته باشـیم تـا‬ ‫مرحلـه ایـده تـا عمـل حضـوری فعا ‬ ‫عالو هبـر اشـتغال زایی و تسـهیل امـور‪ ،‬نقشـی هـم در ایـن‬ ‫مسـیر ایفـاء کـرده باشـیم»‪ .‬وی درخصـوص نحوه شـرکت‬ ‫عالقه منـدان در ایـن کمپیـن بیـان داشـت کـه ازطریـق‬ ‫فضـای مجازی و بسـترهای طراحی شـده همـه صاحبان‬ ‫از بررسـی و پایـش طر ح هـا توسـط تیـم داوری و براسـاس‬ ‫عملیاتی شـدن طر ح هـا مـوارد بـه معاونـت اعتبـاری‬ ‫جهـت اعتبارسـنجی‪ ،‬تائیـد و اعطـای تسـهیالت ارسـال‬ ‫می شـود کـه پـس از تائیـد نهایی و اعطای تسـهیالت این‬ ‫موسسـه در کنـار ایده هـای خلاق و موثـر خواهـد مانـد»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد کـه هـر ایده ای که خوب و عملیاتی باشـد‬ ‫الیـق دریافـت ایـن تسـهیالت خواهـد شـد و کسـب وکارها‬ ‫و ایده های حوزه بانکداری الکترونیک بیشـتر موردتوجه‬ ‫قـرار خواهنـد گرفـت»‪.‬‬ ‫ایـده و طـرح می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت (ایـده تـا‬ ‫عمـل) در ایـن پویـش شـرکت کننـد‪ .‬مروجی افـزود‪« :‬پس‬ ‫ا گهی مزایده خودرو سواری لیفان ‪520‬‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسـه ‪ 9700435‬یک دسـتگاه خودرو سـواری لیفان مدل ‪ 1390‬به شـماره انتظامی ایران ‪512 -21‬س‪ 65‬متعلق به اقای حمید تاجیک بدهکار پرونده اجرائی مذکور که طبق نظر کارشـناس رسـمی‬ ‫به مبلغ ششـصد میلیون ریال ارزیابی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ بیسـت و چهارم اسـفند هزار و سـیصد و نود و نه واقع در ورامین‪ -‬حصارک‪ ،‬پارکینگ ازادی از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ ارزیابی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طبـق گـزارش کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ششـصد میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود و کلیه هزینه هـای قانونی به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصـول خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی اعلام گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوطـه درصورتـی که مـورد مزایـده دارای‬ ‫انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیـز درصورت وجود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختـی بابت هزینه های فوق از محـل مازاد به‬ ‫ً‬ ‫برنده مزایده مسـترد خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬توصیف اجتماعی خودرو طبق گزارش کارشـناس رسـمی‪:‬‬ ‫شـماره انتظامـی ایـران ‪512 -21‬س‪ 65‬نـوع‪ :‬سـواری لیفـان ‪ 520‬رنـگ سـفید روغنـی شـماره شاسـی ‪ 005565‬و شـماره موتـور ‪ 100601716‬چهارچـرخ دو محـور و چهـار سـیلندر و نوع سـوخت بنزین و ظرفیـت ان چهار نفر‪ .‬وضعیت‬ ‫ظاهـری و فنـی خـودرو‪ :‬اطـاق و بدنـه توضیـح دارد داشـبود و صندلـی و تـودوزی در حـد مـدل و موتـور و گیربکـس و دیفرانسـیل امـاده بـه کار و در حـد مدل‪ ،‬تایرهـا دارای اج هفتـاد درصد و خودرو مذکور از قسـمت های درب موتور‬ ‫اثـار تصـادف دارد‪ ،‬چراغ هـای جلـو شکسـته‪ ،‬شیشـه جلـو شکسـته‪ ،‬دسـتگیره درب جلـو چـپ شکسـته‪ ،‬اینـه بغل چپ شکسـته‪ ،‬درب عقب راسـت اثـار تصـادف دارد‪ ،‬گلگیر عقب راسـت و درب جلـو دارای اثار خط و خش اسـت‪،‬‬ ‫گلگیـر جلـو راسـت مجـاور چـراغ تصـادف مختصـر دارد و بیمه نامـه ثالـث رویـت نگردیـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت جهت شـرکت در مزایده به دلیل سیسـتم بانک مرکزی جهت تایید وجـوه واریزی میـزان ده درصد مبلغ پایه مـورد مزایده‬ ‫مـوارد ذیـل رعایـت گـردد‪ -1 :‬پرداخـت از طریـق ‪ pos pc‬در ‪ 48‬سـاعت اداری قبـل از شـروع مزایـده‪ -2 ،‬پرداخـت از طریـق سیسـتم بانکـی ‪ 72‬سـاعت اداری قبـل از شـروع مزایـده‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت درصورت برنده نشـدن اسـترداد‬ ‫وجـوه از دهـم مـاه بعـد قابل اجـرا خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪598‬ث محمد رحیم پور‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضـای تعییـن متـراژ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی پلا ک ‪ 1590‬فرعـی از یـک اصلی اراضی علی اباد بخش یک گناباد به ادرس گناباد‬ ‫اراضـی مزروعـی علی ابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پلا ک فـوق راس‬ ‫سـاعت ‪ 9:30‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/10‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظر‬ ‫بـه اینکـه متقاضـی بـه مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع‬ ‫حقـوق‪ ،‬بدینوسـیله مراتـب بـه مجاوریـن ابالغ می گردد تـا راس موعد مقـرر در محل وقوع‬ ‫ً‬ ‫ملـک حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عـدم حضور مانـع از انجام عملیـات تعیین متراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫افتتاح مدرسه سه کالسه‬ ‫با مشارکت بانک مسکن شهرستان پلدختر‬ ‫ا گهی مناقصه نوبت اول‪ -‬مرحله دوم‬ ‫شـهرداری بهبهـان پیـرو ا گهـی شـماره ‪ 15-38717‬مورخـه ‪ 1399/11/27‬درج در روزنامـه‬ ‫سـایه مورخـه ‪ 1399/11/27‬درنظـردارد نسـبت بـه جذب پیمانکار جهت انجـام پروژه های‬ ‫عمرانـی جـاده ارامسـتان مشـروح در جـدول ذیـل اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫حداقل رتبه و رشته‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫نوع ارزیابی‬ ‫‪1‬‬ ‫پیاده روسازی جاده دسترسی به‬ ‫ارامستان‬ ‫‪43/596/896/784‬‬ ‫‪2/180/000/000‬‬ ‫‪ 5‬راه و باند‬ ‫یا ‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫ساده‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد جدول دفع اب های سطحی‬ ‫جاده دسترسی به ارامستان‬ ‫‪20/135/766/824‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪ 5‬راه و باند‬ ‫یا ‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫ساده‬ ‫لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند براساس شرایط قید شده در ا گهی مذکور اقدام نمایند‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬شهردار بهبهان‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت اذر مـرغ شـوط سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 396‬و شناسـه ملـی ‪ 10862029889‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/11/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪-1 :‬اقـای ولـی فرهادی شـوطی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ -6409846673‬اقای عباس مینائی به شـماره ملی ‪ -6409454481‬اقای محمد مینائی به شـماره ملی ‪ 6409456255‬برای مدت دو‬ ‫سـال انتخاب شـدند‪ -2 .‬اقای صادق اصغرزاده به شـماره ملی ‪ 6409459807‬به سـمت بازرس اصلی و اقای عمار اصغری به شـماره ملی‬ ‫‪ 6409933061‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالی انتخاب شـدند‪ -3 .‬ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت منتهی‬ ‫بـه سـال ‪ 1398‬مـورد تصویـب قـرار گرفت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ما کو (‪)1099445‬‬ ‫اطالعیه مفقودی مدارک دانشگاهی‬ ‫به اطالع می رسـاند مدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد رشته روان شناسی بالینی‬ ‫اینجانب‪ ،‬عطیه مالک به شماره ملی‪ ۰۷۴۰۰۳۶۹۹۸‬فرزند امیرمحمد از دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد تربت جام مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/01/14 :‬‬ ‫تایباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960326034001016‬هیئـت اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک همـدان ناحیـه ‪ 2‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی خانم مریم معزموسوی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه ‪ 9‬صادره‬ ‫از همـدان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 199‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 175‬اصلـی واقـع در حومـه بخـش ‪ 2‬خریـداری از مالـک رسـمی سـیدعلی‬ ‫میرموسـوی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بمنظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 1594‬موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه ‪ 2‬همدان‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بموجب درخواسـت اجرای حکم به شـماره ‪ 364256*98‬و شـماره دادنامه ‪9709978330500287‬‬ ‫محکوم علیهـم مرضیـه رسـتم پور‪ ،‬منظـر رسـتم پور‪ ،‬مهـدی رسـتم پور‪ ،‬فرزنـد خانبابـا‪ ،‬علـی رسـتم پور‬ ‫فرزنـد ایـرج‪ ،‬علی عسـکر رسـتم پور‪ ،‬قمـر رسـتم پور‪ ،‬عاطفـه رسـتم پور‪ ،‬عسـل رسـتم پور‪ ،‬فرزنـد ایـرج‪،‬‬ ‫مهیـن رسـتم پور‪ ،‬فریـده فرمانـی فرزند براتعلی‪ ،‬علی ا کبر رسـتم پور محکومند به فـروش اعیان یکباب‬ ‫ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 200‬مترمربع واقع در میدان امام خمینی(ره) موضوع ماترک مرحوم‬ ‫سـلطان خانم میرزایی (عرصه ان جزو موقوفات می باشـد) و تقسـیم بهای حاصل از فروش به میزان‬ ‫یـک سـهم بـرای ورثـه انـاث و دو سـهم ورثـه ذکـور براسـاس گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪938410435‬‬ ‫و از ورثـه فـوق اقـای ایـرج رسـتم پور فـوت نمـوده کـه سـهم االرث ایشـان براسـاس گواهـی حصـر وراثت‬ ‫ً‬ ‫بـه شـماره ‪ 948410343‬مابیـن وارث ایشـان تقسـیم می گـردد‪ .‬ضمنا عملیات فروش وفق مـاده ‪317‬‬ ‫قانـون امـور حسـبی از طریـق عـادی و درصـورت تقاضـای احـدی از وراث از طریـق مزایـده برگـزار گردد‪.‬‬ ‫و همچنیـن محکوم علیهـم محکومنـد بـه پرداخـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت کـه پس‬ ‫از ارجـاع بـه کارشناسـی نظریـه کارشـناس بشـرح ذیـل می باشـد‪ .‬از محـل ملـک موردنظـر بـه نشـانی‬ ‫اسلام ابـاد غـرب‪ -‬بلـوار شـهیدچمران‪ ،‬کوچـه شـهیدصحرایی‪ ،‬نتیجـه امـر کارشناسـی بـه شـرح ذیل‬ ‫تقدیـم می گـردد‪ :‬شـرح جزئیـات کارشناسـی‪ :‬ملـک موردنظـر برابـر کروکـی و مختصـات یو تـی ام ارائـه‬ ‫شـده توسـط متقاضی و ممهور بوسیله کارشناسی نقشـه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫دارای ‪ 349‬مترمربـع مسـاحت بـه صـورت قدیم سـاز و سـازه ان بنایـی کلنگـی و بـا سـقف تیـر چوبـی‬ ‫می باشـد‪ .‬همچنین برابر نامه شـرکت اب منطقه ای کرمانشـاه و امور اب شهرسـتان اسلام اباد غرب‬ ‫به شماره ‪ 1026/99/262‬مورخ ‪ 1399/06/04‬مساحت ‪ 102‬مترمربع از ملک مذکور در حریم و بستر‬ ‫رودخانـه راونـد واقـع گردیـده کـه برابـر متـن ان نامـه و مطابـق قانـون توزیـع عادالنـه اب و تبصره هـای‬ ‫الحاقـی هرگونـه دخـل و تصـرف در بسـتر و حریـم رودخانه هـا ممنـوع می باشـد‪ .‬همچنیـن برابـر خـط‬ ‫پـروژه طـرح تفصیلـی شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب مصـوب سـال ‪ 1384‬مقـداری از ضلـع ملـک نیـز در‬ ‫تعریـض کوچـه قـرار دارد‪ .‬لـذا برابـر توصیفـات فـوق و بـا کسـر مقـدار حریـم و بسـتر رودخانـه و تعریـض‬ ‫کوچـه از ملـک موردنظـر و بـا توجـه به نرخ روز ملک قیمت ملک موردنظر برابر مبلـغ ‪6/500/000/000‬‬ ‫ریـال (شـش میلیـارد و پانصـد میلیـون ریال) معادل ششـصد و پنجاه میلیـون تومان بـراورد می گردد‪.‬‬ ‫مزایـده بـرای مـورخ ‪ 1399/11/19‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 10‬صبـح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه‬ ‫سـوم دادگسـتری اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام نمایـد بـه‬ ‫ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایده فی المجلـس از برنده مزایـده به صورت‬ ‫نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ مزایده بـه اجرای احـکام تودیع نماید‪.‬‬ ‫چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیـع نماید‪ ،‬پس از‬ ‫کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی مابقـی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدیـد نماینـد می توانـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا‬ ‫مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحـاب دعـوی و‬ ‫شـرکت کنندگان در مزایـده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫سه شنبه‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2184‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل راهداری استان‪:‬‬ ‫ناوگان راهداری‪ ،‬نیازمند نوسازی ست‬ ‫مدیـرکل راهـداری مازنـدران‬ ‫بااشـاره به فعالیـت ‪ ۲۵۰‬دسـتگاه‬ ‫ماشـین االت‪ ،‬نوسـازی نـاوگان‬ ‫راهـداری را ضـروری دانسـت‪.‬‬ ‫عباسـعلی نجفـی فرسـودگی‬ ‫نـاوگان راهـداری را ازجملـه‬ ‫مشـکالت برشـمرد و بااشـاره به‬ ‫وجـود ‪ ۲۵۰‬دسـتگاه ماشـین االت‬ ‫سـنگین در اسـتان‪ ،‬نوسـازی و ارتقـای وضعیـت نـاوگان را ضـروری خوانـد‪ .‬وی‬ ‫با تا کید براینکه سه هزار و‪ ۷۰۰‬کیلومتر از محورهای استان کوهستانی و برف گیر‬ ‫هسـتند و نیـاز بـه خدمات دهـی در این محورهـا همـواره وجـود دارد‪ ،‬خواسـتار‬ ‫توجـه ویـژه بـه نوسـازی نـاوگان راهـداری شـد‪ .‬وی بااظهاراینکـه ‪ ۳۳‬گـروه‬ ‫راهـداری در راهدارخانه هـای محورهـای کوهسـتانی مشـغول خدمات دهـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬در تلاش هسـتیم تا تعامل با بخش خصوصـی و پیمانکاران‬ ‫و اسـتفاده از ظرفیـت انهـا در مواقـع بحرانـی و خدمات دهـی درطـول سـال‬ ‫اقدام کنیم»‪ .‬مدیرکل راهداری مازندران‪ ،‬شانه سـازی و حذف و اصالح نقاط‬ ‫حادثه خیـز را ازجملـه برنامه هـا بیـان کـرد و گفـت‪« :‬در سـال جـاری بخشـی از‬ ‫نقـاط حادثه خیـز در محورهـای اصلاح و ایمن سـازی شـده اسـت»‪ .‬نجفـی‬ ‫بااشـاره به مسـدود بودن محـور کنـدوان سـه روز در هفته بـرای ترانشـه برداری‬ ‫محـدوده مرزن ابـاد تـا هزارچـم گفـت‪« :‬ایـن محور از سـاعت هشـت صبح تـا ‪۱۷‬‬ ‫عصر مسـدود اسـت و کاربران جاده ای می توانند از مسـیرهای جایگزین هراز و‬ ‫سـوادکوه بـرای تـردد اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وصول ‪ 57‬میلیارد ریال از مطالبات معوق‬ ‫شهرداری بندرعباس‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬رئیـس اداره اجرائیـات شـهرداری بندرعبـاس گفـت‪10« :‬‬ ‫اسـفندماه جـاری‪ ،‬اخریـن مهلـت بـرای پرداخـت معوقـات شـهروندان بـه‬ ‫یسـت»‪ .‬عـادل فخاریـان در ایـن ارتباط اظهار کـرد‪« :‬از ابتدای مهرماه‬ ‫شهردار ‬ ‫گذشـته تـا پایـان دیمـاه‪ ،‬بالـغ بـر ‪ 11‬میلیـارد و ‪ 500‬میلیون میلیارد ریـال از جرائـم‬ ‫کمیسـیون مـاده ‪ 77‬شـهرداری بندرعبـاس وصـول شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«همچنین طی این مدت سـه میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال از جرائم کمیسـیون‬ ‫مـاده ‪ 100‬نیـز توسـط اداره اجرائیـات مدیریـت حقوقـی وصـول شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس اداره اجرائیات مدیریت حقوقی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«در همیـن مـدت‪ ،‬بیـش از ‪ 41‬میلیـارد و ‪ 500‬میلیون ریـال از محـل چک هـای‬ ‫معـوق‪ ،‬از طریـق مراجـع قضایـی وصـول شـده اسـت»‪ .‬فخاریـان گفـت‪:‬‬ ‫«در مجمـوع‪ ،‬از ابتـدای مهرمـاه سـال جـاری تـا پایـان دی مـاه ‪ 57‬میلیارد ریـال‬ ‫توسـط این اداره وصول شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬شـهروندانی که معوقاتی در‬ ‫قالب جرائم کمیسـیون های ماده ‪ ،77‬ماده ‪ 100‬و یا چک برگشـتی دارند‪ ،‬تا ‪10‬‬ ‫اسفندماه جاری برای پرداخت مهلت دارند»‪ .‬رئیس اداره اجرائیات مدیریت‬ ‫حقوقـی شـهرداری بندرعبـاس تصریح کـرد‪« :‬پس از مهلـت داده شـده‪ ،‬وصول‬ ‫مطالبـات مذکـور از طریـق محاکـم قضایـی پیگیـری می شـود»‪.‬‬ ‫رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز بیان کرد؛‬ ‫«پارسیان» از پاالیشگاه های توانمند کشور است‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬رئیس حسابرسـی داخلی شـرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه‬ ‫از شرکت پاالیش گاز پارسیان بازدید کردند‪ .‬مهندس بابایی؛ سرپرست شرکت‬ ‫پاالیـش گاز پارسـیان ابتـدا گزارشـی از وضعیـت عملیاتی پاالیشـگاه‪ ،‬تنگناهـا در‬ ‫حوز ههـای منابـع انسـانی‪ ،‬وضعیت پروژه های مهندسـی و توسـعه‪ ،‬پیمان ها‪،‬‬ ‫شهـا در‬ ‫کاال‪ ،ICT ،‬پژوهـش و امـور مالـی شـرکت ارائـه کـرد؛ سـپس بـه بیـان چال ‬ ‫حوزه های مختلف پاالیشـگاه پرداخت‪ .‬پس از ان مدیران و روسـای واحدهای‬ ‫تهـای موجـود‪ ،‬مطالـب و‬ ‫مختلـف‪ ،‬بـا نگاهـی بـر بخشـنامه ها و محدودی ‬ ‫دیدگا ههـای خـود را ارائـه کردنـد‪ .‬درادامـه مهنـدس هـادی؛ رئیـس حسابرسـی‬ ‫داخلی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت‪« :‬در سال ‪ 1362‬به استخدام شرکت‬ ‫ملی گاز ایران درامده‪ ،‬کارم را از خط لوله دوم شروع کردم‪ .‬این افتخار را داشتم‬ ‫که درطول سنوات خدمتم شاهد این همه رشد و شکوفایی باشم‪ .‬به نظر من‬ ‫پاالیشـگاه پارسـیان جـزء پاالیشـگاه های توانمنـد کشـور اسـت و ازنظـر عملکـرد‬ ‫نیروی انسـانی دارای بهترین نیروهاسـت‪ .‬درمورد شـرکت پاالیش گاز پارسـیان‬ ‫بایستی عرض کنم به نسبت سایر شرکت ها‪ ،‬در این شرکت مشکالت کمتری‬ ‫داشـتیم‪ ،‬مـن شـاهد کمتریـن ایـراد در پارسـیان بـودم‪ .‬رعایـت قانـون ‪-‬حدا کثر‬ ‫اسـتفاده از تولیـد داخـل ‪-‬تقویـت بـا پایش کنترل داخلی همگی نشـان دهنده‬ ‫پیشرفت خیلی خوب در پاالیشگاه پارسیان است‪ .‬در بررسی های به عمل امده‬ ‫شـرکت پاالیش گاز پارسـیان در مقایسـه با سـایر شـرکت ها‪ ،‬دارای کمترین ایراد‬ ‫بوده اسـت که این هم از مشـکالت سـاختاری نشـئت گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫لزوم نگاه فراملی به حوزه پدافند غیرعامل‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری خراسـان‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬باتوج هبـه وجـود مضجـع شـریف ثامن الحجـج علـی ابـن‬ ‫موسـی الرضا (ع) در مشـهد و شـرایط خـاص اقلیمـی ایـن اسـتان‪ ،‬موضوعـات‬ ‫حوزه پدافند غیرعامل در خراسـان رضوی باید با نگاه ملی و حتی بین المللی‬ ‫پیگیـری و دنبـال شـود»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی‪ ،‬سـید کمال الدیـن میـر جعفریـان در ائیـن افتتـاح و بهر هبـرداری از‬ ‫سـامانه های شـرایط اضطراری(مدیریـت بحـران) شـرکت گاز اسـتان کـه‬ ‫هم زمـان بـا چهـل و دومیـن سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی برگزار شـد‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬مرکـز فرماندهـی شـرایط اضطـراری شـرکت گاز اسـتان به منظـور تشـکیل‬ ‫نشسـت های سـتاد مدیریـت بحـران شـرکت گاز اسـتان در شـرایط اضطـراری‬ ‫و بحران هـای محتمـل ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتانداری خراسـان رضـوی تصریـح کـرد‪« :‬میـزان مصـرف روزانـه گاز در شـرق‬ ‫کشور‪ ۹۰،‬میلیون مترمکعب است که ازاین میزان‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب مربوط‬ ‫بـه خراسـان رضـوی و گاز تولیـدی پاالیشـگاه شـهید هاشـمی نژاد نیـز حـدود‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون مترمکعب اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬طی دو ماه گذشـته با بروز برودت و‬ ‫سـرمای هوا‪ ،‬میزان مصرف گاز خانگی افزایش یافت‪ .‬با برگزاری نشسـت های‬ ‫متعـدد بـا مدیـران دسـتگاه های اجرایی و دسـت اندرکار تامین کننده سـوخت‬ ‫و انـرژی‪ ،‬وضعیـت به وجـود امـده ناشـی از سـرمای هـوا و تاثیـر ان بـر سـوخت‬ ‫نیروگاه هـا مدیریـت شـد و الزم اسـت بـرای پیشـگیری از بـروز بحـران همـواره‬ ‫تمهیدات الزم اندیشـیده و موضوعات حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫شهردار کرمان بیان کرد؛‬ ‫نمایش جاذبه های مازندران‬ ‫در نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫فرهنگـی‬ ‫میـراث‬ ‫مدیـرکل‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬جاذبه هـای‬ ‫گردشـگری اسـتان در چهاردهمیـن‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی کشـور بـه نمایـش‬ ‫گذاشـته خواهـد شـد»‪ .‬سـیف اهلل‬ ‫فرزانه بااشـاره به نمایش جاذبه های‬ ‫گردشـگری اسـتان در نمایشـگاه‬ ‫بین المللـی گردشـگری اظهـار داشـت‪« :‬ایـن نمایشـگاه ملـی متناسـب‬ ‫بامحدودیت هـای کرونایـی و بـا رعایـت جـدی پروتکل هـای بهداشـتی برپـا‬ ‫می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جاذبه هـا و ظرفیت هـای مازنـدران در غرفـه ای بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۶۰۰‬مترمربـع به نمایـش درمی ایـد و تاسیسـات اقامتـی‪ ،‬پذیرایـی‪،‬‬ ‫تفریحـی و سـرگرمی‪ ،‬دفاتـر خدمـات سـیاحتی و گردشـگری و شـهرداری ها در‬ ‫ایـن نمایشـگاه حضـوری فعـال دارنـد»‪ .‬مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن نمایشـگاه محـل مناسـبی بـرای اشـنایی‬ ‫دسـت اندرکاران گردشـگری و طر ح هـا و ایده هـای نـو درزمینـه سـاخت‬ ‫تاسیسـات و نحـوه ارائـه خدمـات و ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای توسـعه صنعت‬ ‫یسـت»‪ .‬فرزانـه گفـت‪« :‬هنرمنـدان صنایع دسـتی مازنـدران در‬ ‫گردشگر ‬ ‫رشته های ال ک تراشی‪ ،‬بافته های داری‪ ،‬حصیربافی و چوب در این نمایشگاه‬ ‫حضـور خواهنـد داشـت»‪ .‬چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی از پنجـم اسـفندماه به مـدت چهـار روز در محـل دائمـی‬ ‫نمایشـگاه های تهـران برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫حمایت از طر ح های رویدادمحور‬ ‫در حوزه فرهنگی و اجتماعی‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬بـرای توسـعه‬ ‫گردشـگری و افزایش نشـاط اجتماعی‪ ،‬باید‬ ‫طر ح های فرهنگی و اجتماعی رویدادمحور‬ ‫برگـزار شـود و از چنیـن فعالیت هایـی‬ ‫حمایـت می کنیم»‪ .‬سـید مهـران عالـم زاده‪،‬‬ ‫در ائیـن اختتامیـه چهارمین دوره جشـنواره‬ ‫بین المللـی سـتاره های صحنـه کـه در‬ ‫سـالن خواجه نصیـر و باحضـور علیـزاده؛‬ ‫مدیرکل ارشـاد اسلامی اسـتان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیمـی؛ نماینـده مـردم کرمـان و‬ ‫راور در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬برخـی‬ ‫از اعضـای شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫هنرمنـدان پیش کسـوت و ملـی هنرهـای‬ ‫نمایشـی و هیئـت داوران و هنرمنـدان‬ ‫شـرکت کننده در ایـن جشـنواره برگـزار شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در شـهرداری کرمـان اعتقـاد داریـم‬ ‫بـرای توسـعه گردشـگری و افزایـش نشـاط‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬بایـد برنامه هـای فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی رویدادمحـور برگـزار شـود و از‬ ‫چنیـن فعالیت هایـی حمایـت می کنیـم»‪.‬‬ ‫وی ضمن تشـکر از تالش سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان در‬ ‫برگـزاری ایـن جشـنواره‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در ایـن دوره بـا حمایـت شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کرمـان‪ ،‬سـعی کردیـم از برنامه هـای‬ ‫رویدادمحـور در حوزه هـای ملـی‪ ،‬مذهبـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و هنـری حمایـت کنیـم»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان و رئیـس شـورای سیاسـت گذاری‬ ‫چهارمیـن جشـنواره سـتاره های صحنـه‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬یکـی از دالیلـی کـه از ایـن‬ ‫جشـنواره به طـور ویـژه حمایـت کردیـم‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی و ابتـکار عمـل بخش خصوصی‬ ‫در برگـزاری ایـن رویـداد بـود»‪ .‬عالـم زاده‬ ‫ادامـه داد‪« :‬نهادهـای دولتـی بایـد سـعی‬ ‫کننـد تـا حـد ممکـن‪ ،‬برگـزاری رویدادهـا و‬ ‫فعالیت هـا را بـه بخـش خصوصـی وا گـذار‬ ‫و از ان هـا حمایـت کننـد؛ چرا کـه بخـش‬ ‫خصوصـی می توانـد رویدادهـا را بـه شـیوه‬ ‫تتـری برگـزار کنـد»‪.‬‬ ‫یتـر و با کیفی ‬ ‫حرفه ا ‬ ‫وی‪ ،‬یکـی از ویژگی هـای برگـزاری جشـنواره‬ ‫را رقابتی بـودن فضـای ان توصیـف کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬زایـش و خالقیـت‪ ،‬ذات هنـر اسـت و‬ ‫هنرمنـدان هـر بار کـه روی صحنـه می روند‪،‬‬ ‫نـکات جدیـدی می اموزنـد و برگـزاری‬ ‫جشـنواره بین المللـی سـتاره های صحنـه‪،‬‬ ‫بـه پـرورش خالقیـت هنرمنـدان ایـن عرصـه‬ ‫کمک می کند»‪ .‬شهردار کرمان بابیان اینکه‬ ‫جشـنواره بین المللـی سـتاره های صحنـه‬ ‫یتـر و‬ ‫می توانسـت بـا برنامه هـای مردم ‬ ‫در دل محله هـا برگـزار شـود‪ ،‬امـا به دلیـل‬ ‫شـرایط کرونـا ا کثـر برنامه هـا به صـورت‬ ‫مجـازی برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا وجـود‬ ‫محدودیت هـا و دشـواری های شـرایط‬ ‫کرونـا‪ ،‬تلاش کردیـم چهارمیـن دوره ایـن‬ ‫رویـداد بین المللـی‪ ،‬به میزبانی کرمـان برگزار‬ ‫شـود؛ هرچند اثرگـذاری هنرهای صحنه ای‬ ‫بسـتگی زیـادی بـه حضـور مخاطـب دارد‪،‬‬ ‫امـا نا گزیـر بودیـم ایـن دوره را بـه شـیوه‬ ‫مجـازی برگـزار کنیـم تـا جشـنواره تـداوم‬ ‫یابـد»‪ .‬عالـم زاده خاطرنشـان کـرد‪« :‬یکـی‬ ‫از اهـداف مـا در حـوزه فرهنگـی و هنـری‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬حمایـت از هنرهـا و‬ ‫رویدادهـای خیابان محـور و مردمی سـت‬ ‫و به همین منظـور‪ ،‬از ابتـدای ایـن دوره‬ ‫و قبـل از شـیوع کرونـا‪ ،‬جشـنواره ها و‬ ‫رویدادهـای فرهنگـی و هنـری فصلـی و‬ ‫کنسـرت های متعـددی برگـزار کردیـم کـه‬ ‫بـا اسـتقبال قابل توجـه شـهروندان روبـه رو‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه هنـر‪ ،‬زیباتریـن‬ ‫شـیوه فرهنگ سـازی و انتقـال مفاهیـم بـه‬ ‫شـهروندان اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬بـا شـیوع‬ ‫کرونا سعی کردیم از ظرفیت فضای مجازی‬ ‫بـرای برگـزاری جشـنواره ها و رویدادهـای‬ ‫فرهنگـی و هنـری بـا هـدف افزایـش نشـاط‬ ‫اجتماعـی شـهروندان بهـره ببریـم»‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی نیـز دراین مراسـم ضمـن‬ ‫تشـکر از شـهرداری کـه حمایـت و تلاش‬ ‫ویـژه ای بـرای تـداوم ایـن جشـنواره‬ ‫به میزبانـی کرمـان انجـام داده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـه برکـت خـون شـهدا طـی‬ ‫هشت سـال دفـاع مقـدس‪ ،‬یـک وجـب از‬ ‫خـا ک کشـورمان از دسـت نرفـت؛ شـهدا‬ ‫حـق بزرگـی بـه گـردن مـا دارنـد و تجلیـل از‬ ‫خانـواده شـهید «غالمرضـا لنگـری زاده»‪،‬‬ ‫در ایـن جشـنواره‪ ،‬اقـدام ارزشـمندی‬ ‫بـود»‪ .‬محمدرضـا پورابراهیمـی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬جشـنواره بین المللـی سـتاره های‬ ‫صحنـه‪ ،‬بـه بلـوغ الزم رسـیده و تبدیـل بـه‬ ‫رویـداد مهمـی در کشـور شـده و از تشـکیل‬ ‫دبیرخانـه دائمـی ایـن جشـنواره در کرمـان‬ ‫حمایـت می کنیـم»‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛‬ ‫دراین مراسـم از خانـواده شـهید مدافـع‬ ‫حـرم‪« ،‬غالمرضـا لنگـری زاده»‪ ،‬به عنـوان‬ ‫هنرمنـد ایثـار و شـهامت بـا اهـدای تندیـس‬ ‫«سـتاره جاودان»‪ ،‬قدردانی شـد‪ .‬چهارمین‬ ‫جشـنواره بین المللـی سـتاره های صحنـه‪،‬‬ ‫در چهـار بخـش مجریان صحنه‪ ،‬اسـتنداپ‬ ‫کمـدی‪ ،‬نمایـش میان پـرده کمـدی و‬ ‫نمایـش کـودک‪ ،‬از ‪ ۲۹‬بهمن مـاه تـا یکـم‬ ‫اسـفندماه و بـا رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی جهـت جلوگیـری از شـیوع کرونـا‬ ‫در شـهر کرمـان برگـزار شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در این جشـنواره‪ ،‬هنرمنـدان ‪ ۲۸‬اسـتان‬ ‫کشـور و ‪ ۱۶‬کشـور جهـان حضـور داشـتند که‬ ‫از برگزیـدگان هـر بخـش بـا اهـدای جوایـز و‬ ‫تندیـس جشـنواره تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫سرای محله پشت بازار خرم اباد در استانه بهره برداری‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد از بهر هبـرداری از سـرای‬ ‫محلـه پشـت بازار در اینـده نزدیـک خبـر‬ ‫داد‪ .‬شـهردار خرم ابـاد در دومیـن نشسـت‬ ‫شورای محالت گفت‪« :‬خدمات همشهری‬ ‫عزیزمـان حـاج علـی دولتشـاهی بـه شـهر و‬ ‫اسـتان قابل تقدیـر اسـت و وی مایـه افتخـار‬ ‫ماسـت»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد ضمـن تبریـک‬ ‫حلـول مـاه مبـارک رجـب‪ ،‬گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫نگاه شهرداری به مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫نگاهـی درخـور نبـوده و امروز هـم که بنده در‬ ‫خدمـت شـما هسـتم ایـن ادعـا را نـدارم در‬ ‫مناطـق کمتـر توسـعه یافته کارهایـی انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬واقـع امـر این اسـت که خـودم هـم‬ ‫کتـر از همـه مـردم فهیـم‬ ‫شـرم دارم و کوچ ‬ ‫و قدرشـناس خرم ابـاد هسـتم و بارهـا بـه‬ ‫ایـن فکـر می کنـم ایـا ایـن مناطـق حـق بـه‬ ‫گـردن تک ب هتـک مـا مدیـران و مسـئولین‬ ‫ندارنـد؟ مـردم ایـن مناطـق حاشیه نشـین‬ ‫پشـتوانه ای بـرای نظـام جمهـوری اسلامی‬ ‫هسـتند و مـا بایـد قدرشـان را بدانیـم و ویـژه‬ ‫از ان هـا تقدیـر کنیـم»‪.‬‬ ‫محمـد شـریفی مقـدم‪ ،‬افـزود‪« :‬قـول داده‬ ‫بودیـم تـا پایـان سـال جـاری‪ ،‬چهـار سـرای‬ ‫محلـه را افتتـاح کنیـم‪ ،‬خوشـبختانه‬ ‫بـا همـکاری سـازمان فرهنگـی‪ ،‬سـرای‬ ‫محلات گل سـفید‪ ،‬ماسـور و اسـدابادی بـه‬ ‫بهره بـرداری و افتتـاح رسـید‪ ،‬سـرای محلـه‬ ‫پشـت بازار هـم در اسـتانه بهره برداری سـت‪،‬‬ ‫ا گـر امـروز سـراهای محلات را کـد هسـتند‬ ‫به دلیـل شـیوع ویـروس کرون اسـت‬ ‫کـه مشـکلی بـرای شـهروندی پیـش‬ ‫نیایـد»‪ .‬شـهردار باتجربـه شـهر خرم ابـاد‬ ‫کـه در سـنوات نه چنـدان دور تصـدی‬ ‫شـهرداری اندیمشـک را نیـز برعهـده‬ ‫سـرابیاس و فلک الدیـن را برعهـده گرفـت؛‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۸۹‬غسـالخانه صالحیـن افتتـاح‬ ‫شـد و بنـده ان زمـان معاونـت خدمـات‬ ‫شـهری بـودم‪ ،‬بعـد از افتتاح هیـچ خدماتی‬ ‫حتـی گازرسـانی بـه ان صـورت نگرفـت تـا‬ ‫اینکـه بعـد از گذشـت ‪ 10‬سـال کـه بنـده‬ ‫مجـدد خدمتگـزار مـردم شـدم گازرسـانی‬ ‫غسـالخانه صالحیـن را انجـام دادیـم»‪.‬‬ ‫داشـته‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در محلات‬ ‫بایـد نیازسـنجی شـود و باتوجه بـه نیـاز‬ ‫منطقـه‪ ،‬خدمـات ارائـه شـود‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و خدماتـی پـای کار‬ ‫نیامدنـد و شـهرداری به تنهایـی سـرای‬ ‫محلات را بـه بهره بـرداری رسـاند؛ بـه ورزش‬ ‫و جوانـان گفتیـم بیمـه ورزشـکاران مناطـق‬ ‫حاشیه نشـین را تقبـل کنـد ولـی متاسـفانه‬ ‫قبـول نکردنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬از اقـای رضوانـی‬ ‫خواسـته ایم ورزشـکاران را بیمـه کنـد و‬ ‫تجهیـزات الزم را بـرای انـان تهیـه کنـد»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اذعـان داشـت‪« :‬در حاشـیه مراسـم‬ ‫افتتـاح سـرای محلـه اسـدابادی گفتیـم و‬ ‫بـاز تکـرار می کنـم امکان پذیـر نیسـت سـرای‬ ‫محلات را بـه ‪NGO‬هـا وا گـذار کنیـم؛ زیـرا‬ ‫گذشـته از تبعـات ان‪ ،‬ا گـر درخواسـتی مردم‬ ‫داشـته باشند نمی توانیم انجام دهیم؛ زیرا‬ ‫از طرف شـهرداری وا گذار شـده و شـهرداری‬ ‫نقشـی در ادامـه ان نـدارد و مـردم بالتکلیف‬ ‫بیـن شـهرداری و ‪ NGO‬هـا خواهنـد مانـد»‪.‬‬ ‫انتقاد از عدم همکاری‬ ‫دستگاه های اجرایی با شهرداری خرم اباد‬ ‫شـهردار مرکـز اسـتان بـا انتقـاد از عـدم‬ ‫همـکاری دسـتگاه های اجرایـی بـا‬ ‫شـهرداری خرم ابـاد بیـان داشـت‪« :‬ا گـر‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی می خواسـتند کمـک‬ ‫کننـد حداقـل در مراسـمات افتتاحیه هـا‬ ‫حضـور پیـدا می کردنـد؛ هیچ کـدام از‬ ‫دسـتگاه ها کـه رسـالت فرهنگـی‪ ،‬هنـری و‬ ‫ورزشـی دارنـد متاسـفانه شـرکت نکردنـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬از سـازمان فرهنگـی شـهرداری‬ ‫می خواهیـم از صفـر تـا صـد تجهیـزات‬ ‫ورزشـی را خـود برعهـده بگیـرد»‪ .‬محمـد‬ ‫شـریفی مقدم؛ خیـر نام اشـنای شـهر‬ ‫خرم ابـاد را هـم فرامـوش نکـرد و گفـت‪« :‬جا‬ ‫نکـه در خدمـت سـازمان های‬ ‫دارد ا کنو ‬ ‫مردم نهـاد محلات پشـت بازار و درب‬ ‫دال کان هسـتیم یـادی داشـته باشـیم‬ ‫از حـاج علـی دولتشـاهی پهلـوان و خیـر‬ ‫همشـهری کـه سـاخت دو غسـالخانه‬ ‫به حاج علی دولتشاهی افتخار می کنم‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬هـر کـس در هـر‬ ‫مقـام و سـمتی بـرای شـهرداری؛ یعنـی‬ ‫درواقـع بـرای شـهر کاری انجـام دهـد بایـد‬ ‫بـه وی افتخـار کنیـم‪ ،‬بنـده بـه حـاج علـی‬ ‫دولتشـاهی افتخـار می کنـم و بایـد افتخـار‬ ‫کـرد بـه این چنیـن انسـان های بزرگـی کـه‬ ‫می اینـد از سـرمایه شـخصی خودشـان در‬ ‫کارهـای خیـر شـرکت می کننـد‪ ،‬ا گـر تشـویق‬ ‫ً‬ ‫کنیـم اقـای دولتشـاهی قطعـا بیشـتر کار‬ ‫می کنـد‪ ،‬در فضـای مجـازی خوانـدم‬ ‫‪ َ ۷۰‬تـن از زندانیـان را ازاد کـرده کـه کار‬ ‫یسـت‪ ،‬نبایـد بگذاریـم‬ ‫نیـک و پسندیده ا ‬ ‫به خاطـر افـکار برخـی از همشـهریان‪ ،‬حـاج‬ ‫علـی دولتشـاهی ازرده خاطـر شـود و بـه‬ ‫اسـتان دیگـری بـرود و در شـهر دیگـری کار‬ ‫خیـر انجـام دهـد»‪ .‬محمـد شـریفی مقـدم‬ ‫در پایـان سـخنان خـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«خـدا گـواه اسـت تـا ایـن لحظـه اقـای علـی‬ ‫دولتشـاهی نـه پروانـه ای از مـن خواسـته‬ ‫و نـه درخواسـت دیگـری داشـته‪ ،‬فقـط‬ ‫هدفـش را انجـام کار مانـدگار بیـان کـرده‬ ‫بـدون هیـچ چشمداشـتی؛ بنابرایـن‪ ،‬مـا‬ ‫بایـد ایـن سـنگ اندازی ها و موانعـی که سـر‬ ‫راه خیریـن دلسـوز اسـت را برداریـم نه اینکه‬ ‫خـود مانعـی برایشـان درسـت کنیـم»‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد؛‬ ‫نهال کاری ‪ 150‬هکتار از عرصه های بقاع متبرکه در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران‬ ‫بااشـاره به کاشـت نهـال در بقـاع متبرکـه‬ ‫گفـت‪ 150« :‬هکتـار از عرصه های بقاع متبرکه‬ ‫نهـال کاری می شـود»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫ابراهیـم حیـدری در مراسـم کاشـت نهـال‬ ‫در امامـزادگان یکـی از وظایـف اوقـاف را‬ ‫بازسـازی بقـا متبرکـه و اما کـن مذهبـی‬ ‫برشـمرد و دررابطه بـا بازسـازی امـام زاده‬ ‫زین العابدیـن زیـراب و قبـور شـهدای مطهر‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه باال بـودن همـت مـردم‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬در موضـوع بحـث تـوان مالـی‬ ‫سـعی مان بـر این اسـت که نهایـت مسـاعدت‬ ‫را داشـته باشـیم و امـکان و زیرسـاخت هـم‬ ‫وجود دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه پایان هرسـال‬ ‫بـا رویـش فصـل بهـار‪ ،‬نهـال کاری و توجـه بـه‬ ‫محیط زیسـت اسـت‪ ،‬یکـی از سیاسـت های‬ ‫اوقاف درجهت ایجاد منابع پایدار در سطح‬ ‫بقـاع متبرکـه را کاشـت نهال هـای زودبـازده‬ ‫اردبیل‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬پیـرو ایـن برنامـه‬ ‫ابالغـی و عنایـت هیئت امنـای ایـن مـکان‬ ‫مقـدس و مسـئوالن ادارات شهرسـتان‬ ‫قریـب بـه ‪ 400‬اصلـه نهـال در جـوار ایـن‬ ‫امـام زاده واجب التعظیـم غـرس می شـود»‪.‬‬ ‫وی دررابطه بـا ایـن برنامـه‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫تا کنـون قریـب بـه ‪ 50‬هکتـار احصـا شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬ا گـر کارشناسـان‬ ‫منابـع طبیعـی اجـازه دهنـد ایـن رونـد را تـا‬ ‫‪ 15‬فروردین مـاه هـم در املا ک موقوفـات‬ ‫و هـم بقـاع ادامـه خواهیـم داد تـا بتوانیـم‬ ‫ایـن میـزان را بـه ‪ 150‬هکتـار برسـانیم تـا هـم‬ ‫توریسـم مذهبـی تقویـت شـود و هـم بقـاع‬ ‫مبارکـه را بـا همراهـی مـردم و مسـئوالن‬ ‫دلسـوز بـه قطـب فرهنگـی تبدیـل کنیـم‪.‬‬ ‫خبرنگاران؛ سفیران طرح غیرحضوری کردن‬ ‫خدمات تامین اجتماعی‬ ‫نشسـت خبـری مدیـرکل تامیـن‬ ‫اجتماعـی اسـتان باحضـور‬ ‫رسـانه های دیـداری ‪ ،‬شـنیداری ‪،‬‬ ‫فعـاالن فضـای مجـازی ‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫خبرگزاری هـا ‪ ،‬نشـریات سراسـری‬ ‫و سـایت های خبـری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬خبرنـگاران به عنـوان‬ ‫سـفیران سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫در ترویـج و فرهنگ سـازی خدمـات‬ ‫غیرحضـوری ایـن سـازمان در جامعـه گام می دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی به عنـوان بزرگ تریـن سـازمان بیمه گـر غیردولتـی در کشـور‬ ‫اسـت کـه بـر پایـه مشـارکت سـه جانبه کارفرمـا ‪ ،‬بیمه شـده و دولـت تشـکیل‬ ‫یافتـه اسـت»‪ .‬سـعید بشـرخواه بابیان اینکـه سـال ‪ ،1399‬بـا عنـوان سـال‬ ‫تحـول دیجیتـال سـازمان تامیـن اجتماعـی نام گـذاری شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یکـردن‬ ‫«باتوجه بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری درخصـوص غیرحضور ‬ ‫خدمـات دسـتگاه ها‪ ،‬ایـن سـازمان به منظـور جلوگیـری از شـیوع و گسـترش‬ ‫بیمـاری کرونـا‪ ،‬جلوگیـری از اتالف وقـت و هزینه هـا ‪ ،‬طـرح ‪ 3070‬را از ابان مـاه‬ ‫سـال جـاری رونمایـی و اجـرا می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درراسـتای اجـرای‬ ‫توسـعه خدمـات الکترونیکـی و غیرحضـوری بـا اجـرای طـرح ‪ ،3070‬سـی‬ ‫خدمـت به صـورت غیرحضـوری بـرای کاهـش هفتاد میلیـون مراجعـه‬ ‫در واحدهـای اجرایـی سـازمان تامیـن اجتماعـی در سراسـر کشـور اجـرا‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی بابیان اینکـه درراسـتای اجـرای طـرح‬ ‫‪( 3070‬نسـخه الکترونیکـی)‪ ،‬چـاپ و عرضـه دفترچه هـای درمانـی از اول‬ ‫اسـفندماه متوقـف خواهـد شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫در اوایـل سـال کـه ا کثـر شـهرهای کشـور به خاطـر شـیوع کرونـا در وضعیـت‬ ‫قرمـز بـود‪ ،‬درراسـتای رفـاه حـال شـرکای اجتماعـی و جلوگیـری از انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا در گام نخسـت‪ ،‬تمدیـد اعتبـار دفترچه های درمانـی را حذف‬ ‫کـرد و اسـتعالم اعتبـار دفترچه هـا درمانـی را بـه روش غیرحضـوری جایگزیـن‬ ‫ان کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از اول اسـفند ماه سـال جـاری چـاپ و عرضـه دفترچـه‬ ‫درمانـی جدیـد تامیـن اجتماعـی در تمامـی شـعب و کارگزاری هـای اسـتان‬ ‫اردبیـل متوقـف می شـود»‪ .‬بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران می تواننـد بـا‬ ‫ارائـه کارت ملـی ‪ ،‬شناسـنامه یـا صفحـه اول دفترچـه درمانـی بـه پزشـکان و‬ ‫مرا کـز درمانـی اعـم ازملکـی و طـرف قـرارداد تامیـن اجتماعـی (درمانگاه هـا‬ ‫و بیمارسـتان ها ) در اقصی نقـاط کشـور مراجعـه و از خدمـات درمانـی ایـن‬ ‫سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بهره مند شوند»‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«ا گر نسخه نویسـی الکترونیکی به صورت کامل محقق شـود‪ ،‬خدمات دهی‬ ‫بـه جامعـه هـدف نیـز بهبـود خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫دو برابر شدن بودجه شهرداری در ‪1400‬‬ ‫اردبیـل رئیـس شـورای اسلامی شـهر اردبیـل گفـت‪« :‬بودجـه شـهرداری‬ ‫اردبیـل در سـال ‪ 1400‬دو برابـر شـده و بایـد فعالیت هـا و کارهـای عمرانـی‬ ‫عظیمـی را شـاهد باشـیم»‪ .‬جـواد انصـاری در ائیـن تقدیـم الیحـه بودجـه‬ ‫‪ 1400‬شـهرداری بـه شـورای شـهر اظهارکـرد‪« :‬در روزهـای اینـده و بـا فشـردگی‬ ‫جلسـات صبـح و عصـر اعضـای شـورای شـهر اردبیـل در سـال پایانـی فعالیـت‬ ‫خـود بررسـی بودجـه را درکنـار متمـم انجـام می دهنـد تـا به سـرعت شـاهد‬ ‫تصویـب متمـم و الیحـه بودجـه ‪ 1400‬باشـیم»‪ .‬وی تصریـح کـرد ‪« :‬در بودجـه‬ ‫سـال اینـده همچنـان بحـث خدمت رسـانی همه جانبـه و رعایـت عدالـت در‬ ‫ایـن خدمـات در مناطـق مختلف شـهر اردبیل مدنظـر قرارگرفتـه و امیدواریم‬ ‫با همراهی مردم شـاهد تحقق اهداف بودجه ‪ 1400‬باشـیم»‪ .‬رئیس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اردبیـل گفـت‪« :‬شـهرداری از خـود مـردم و برای خدمت رسـانی‬ ‫بیشـتر بـه مـردم اسـت و هرچقـدر عمـوم شـهروندان در پرداخـت عـوارض بـه‬ ‫شـهرداری کمـک کننـد‪ ،‬به همان نسـبت شـهرداری نیـز خدمـات خـود را‬ ‫توسـعه داده و در همه مناطق شـهر شـاهد گسـتردگی فعالیت های عمرانی‪ ،‬‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی خواهیـم بود‪.‬انصـاری افـزود‪ :‬هرچنـد بیشـترین درامـد‬ ‫از سـه منطقـه شـهرداری اردبیـل بـه دسـت می ایـد امـا بـه همـه پنـج منطقـه‬ ‫شـهری اردبیـل نگاهـی یکسـان داریـم و بـه دوراز تبعیـض سـعی می کنیـم تـا‬ ‫خدماتـی مناسـب و کیفـی را بـه شـهروندان ارائـه کنیـم‪.‬وی تنـوع خدمـات‬ ‫شـهرداری را در بخش هـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬عمرانـی و زیربنایـی یـاداور‬ ‫شـد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬همان طـوری کـه در کمتـر از ‪ 15‬روز تعرفـه سـال‬ ‫‪ 1400‬موردبررسـی و تصویـب قـرار گرفـت‪ ،‬تـا ‪ 20‬اسـفندماه هـم متمـم بودجـه‬ ‫‪ 99‬و هـم الیحـه بودجـه ‪ 1400‬در کمیسـیون های تخصصـی شـورای شـهر‬ ‫موردبررسـی قـرار می گیـرد تـا بـرای اجرا به شـهرداری تقدیم شـود‪ .‬انصـاری در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود اضافـه کـرد‪« :‬بودجـه سـال اینـده شـهرداری‬ ‫بـا یـک رشـد دو برابـری بـه یک هزار میلیاردتومـان رسـیده درحالی کـه متمـم‬ ‫بودجـه ‪ 99‬در حـدود ‪ 620‬میلیاردتومـان اسـت»‪ .‬وی تکمیـل و راه اندازی پل‬ ‫قـدس و همچنیـن تلاش بـرای اتمـام چهـار پـل روگـذر اردبیـل را بـا همـکاری‬ ‫قـرارگاه خاتم االنبیـا یـاداور شـد و بیـان کـرد‪« :‬حداقـل دو پـل اجرایـی در ایـن‬ ‫بخش که با ‪ 500‬میلیاردتومان به انجام می رسد ‪ ،‬سال اینده تکمیل و اماده‬ ‫بهره بـرداری خواهـد شـد»‪ .‬انصـاری ادامـه داد‪« :‬بـدون اینکـه سـال پایانـی‬ ‫شورای پنجم در عملکردها و فعالیت های ما تاثیر بگذارد‪ ،‬همچنان با قوت‬ ‫و تا روز اخر خدمت در سنگر پارلمان محلی جلب رضایت مردم و همچنین‬ ‫حـل مشـکالت و معضلات شـهری را بـه جـد پیگیـری می کنیـم و امیدواریـم‬ ‫بـا همـکاری مجموعـه شـهرداری و خود شـهروندان بتوانیم تراز توسـعه شـهر‬ ‫اردبیـل را در همـه بخش هـا ارتقـاء دهیـم»‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اردبیل اظهار کرد‪« :‬اولویت توسـعه در شـهر اردبیل همچنان حوزه فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ست و به دور از شعارزدگی درقالب شهر انسان محور تالش بر این‬ ‫اسـت تـا توسـعه متـوازن و پایـدار در شـهر اردبیـل شـکل بگیـرد»‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪75‬درصدی عملیات ابخیزداری‬ ‫در استان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان اردبیل گفت‪« :‬اجرای عملیات‬ ‫مکانیکـی و بیومکانیکـی ابخیـزداری از محل اعتبارات صندوق توسـعه ملی‬ ‫در اسـتان ‪75‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد»‪ .‬شـهامت هدایـت؛ مدیـرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان اردبیل گفت‪« :‬امسـال از محل اعتبارات‬ ‫صنـدوق توسـعه ملی اجـرای عملیات طر ح هـای ابخیزداری بـرای ‪27‬حوزه‬ ‫‪22‬هـزار و ‪ 76‬هکتـار در دسـت اجراسـت»‪ .‬وی‬ ‫ابخیـز اسـتان در مسـاحت ‪ 5‬‬ ‫افـزود‪« :‬عملیـات مکانیکـی در ‪1 2‬هـزار و ‪ 588‬هکتـار از عرصه هـای ایـن‬ ‫حوزه هـا را در بـردارد و ‪ 45‬هـزار و ‪ 296‬هکتـار در بخـش مطالعـات تفصیلـی‬ ‫اجرایـی طر ح هـای ابخیـزداری در ‪ 27‬حـوزه مصـوب اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون ‪ 25‬سـازه مکانیکـی بـا حجـم ‪ 22‬هـزار و ‪880‬مترمکعـب اسـتان‬ ‫اجرا شـده اسـت»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬احداث سـازه های سنگی گابیونی‪ ،‬بندهای‬ ‫زیرزمینـی و دومنظـوره پخـش سـیالب‪ ،‬کنتورفـارو‪ ،‬ازجملـه ایـن اقدامـات‬ ‫باهـدف ذخیـره نـزوالت اسـمانی‪ ،‬کنتـرل سـیل و فرسـایش خـا ک‪ ،‬افزایـش‬ ‫پوشـش گیاهـی و تغذیـه ابخوان هـا اسـت‪ .‬هدایـت بااشـاره به اینکه امسـال‬ ‫بیـش از ‪164.8‬میلیاردریـال اعتبـار از محـل صنـدوق توسـعه ملـی بـه اجرای‬ ‫طر ح هـای ابخیـزداری و ابخـوان داری اسـتان اختصـاص داده شـده اسـت‪،‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬تا کنون ‪ 45‬هزار و ‪296‬‬ ‫هکتـار از مسـاحت عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـتان مطالعـات ابخیـزداری‬ ‫انجـام شـده و امسـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی طر ح هـای‬ ‫ابخیـزداری در بیـش از ‪ 40‬نقطـه اسـتان اجـرا می شـود»‪.‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۶۰۱۵‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض کالسـه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۱۷‬تقاضـای اقـای محمدرسـول‬ ‫تیرانـداز بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۹۹۵‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۲۱۷۲۰۳۵۹‬صـادره از گـرگان فرزنـد‬ ‫ادینه محمد در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪۶۸۷/37‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ ۱۲۶‬اصلـی واقـع در اراضـی گلنـد بخـش دو حـوزه‬ ‫ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهی می شـود از این رو‬ ‫اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکر شـماره پرونـده به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/۱۲/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/۱۲/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 6329‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 11 1399‬رجب ‪ 23 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2184‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫شهرام کریمی‬ ‫هما�یون شجریان‬ ‫نقاشـی شـهرام کریمـی در سـایت گالـری‬ ‫نمایشـگاه انالیـن‬ ‫ِ‬ ‫«گلسـتان» برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ وی دربـاره تجربـه‬ ‫برپایـی نمایشـگاه انالیـن گفت‪« :‬عقیـده دارم که بافت کار باید‬ ‫ِ‬ ‫از نزدیـک دیـده شـود و عکاسـی از اثـار هرچقدر با کیفیت باشـد‪،‬‬ ‫نمی توانـد جزئیـات را نمایـش دهد‪ .‬بااین حال‪ ،‬تابع شـرایطیم‬ ‫و در وضعیتـی کـه راه دیگـری در پیـش نداشـتیم‪ ،‬تصمیـم‬ ‫گرفتیـم نمایشـگاه را انالیـن برگـزار کنیـم»‪.‬‬ ‫«اسـمان ابـری» به اهنگسـازی غالمرضـا صادقـی و خوانندگـی‬ ‫همایـون شـجریان منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ ایـن‬ ‫اثـر یکـی از تازه تریـن اثـار موسـیقایی ایـن خواننـده موسـیقی‬ ‫ایرانی سـت کـه در قالـب موسـیقی تیتـراژ سـریال «می خواهـم‬ ‫زنده بمانم» ساخته شهرام شاه حسینی ارائه شده است‪ .‬این‬ ‫اثـر روی اشـعاری از حسـین منـزوی و غالمرضـا طریقـی سـاخته‬ ‫شـده و ضبـط ان در اسـتودیو صبـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫«عاشـقانه ای در منهتـن» شـامل هفـت داسـتان کوتـاه به قلـم‬ ‫جویـس کـرول اوتـس؛ نویسـنده امریکایـی با درونمایه مشـترک‬ ‫شـگفتی و کشـمکش درونـی‪ ،‬منتشـر شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـن‬ ‫ادیـب‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬شـاعر‪ ،‬نمایش پـرداز و رسـاله نویس تا کنـون‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬رمان و مجموعه داستان نوشته و بیش از ‪ ۳۰‬جایزه‬ ‫ادبـی دریافـت کـرده اسـت‪ .‬نـام او در سـال ‪ ۲۰۱۴‬در فهرسـت‬ ‫نهایـی جایـزه پولیتـزر جـای گرفت‪.‬‬ ‫جویس کرول اوتس‬ ‫یادداشت‬ ‫در ستایش سریال «شنود»؛ یک شاهکار استثنائی!‬ ‫سپهرگلمکانی‬ ‫الهـام حمیـدی نیـز بـه جمـع بازیگـران «خائن کشـی»؛ سـاخته‬ ‫جدیـد مسـعود کیمیایـی پیوسـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ایـن اولیـن‬ ‫همـکاری ایـن بازیگـر برنـده تندیـس حافـظ و تندیـس خانـه‬ ‫سینما‪ ،‬با مسعود کیمیایی در سینما خواهد بود‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫حضـور امیـر اقایی‪ ،‬سـارا بهرامی‪ ،‬پانته ا بهـرام‪ ،‬پوالد کیمیایی‪،‬‬ ‫مهـران مدیـری‪ ،‬اندیشـه فوالدونـد‪ ،‬حمید رضـا اذرنـگ و سـام‬ ‫درخشـانی نیـز در ایـن فیلـم سـینمایی قطعـی شـده بـود‪.‬‬ ‫الهام حمیدی‬ ‫استفاده ابزاری از بچه ها در فضاهای مجازی‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫این روزهــا عــده زیــادی از مــردم‪ ،‬بــه پولدار شــدن فکــر می کننــد‪.‬‬ ‫نهــا‪ ،‬رکــود‪ ،‬تــورم اقتصــادی و حــذف برخــی از شــغل ها‬ ‫بحرا ‬ ‫براثــر کرونــا‪ ،‬مــردم زیــادی را بــه را ههــای متفاوتــی بــرای کســب‬ ‫ً‬ ‫درامــد کشــانده اســت؛ یکــی از ایــن را ههــا کــه اخیــرا بســیار رایــج‬ ‫و متــداول شــده اســت‪ ،‬اســتفاده ابــزاری از کــودکان در فضاهــای‬ ‫مجــازی مثــل اینســتا گرام و کســب درامــد از ان هاســت‪.‬‬ ‫گفتــه شــده کــه برخــی از والدیــن توانســته اند بــا اســتفاده‬ ‫نهــا در اینســتا گرام‪ ،‬درامــدی‬ ‫از فرزندانشــان و نمایــش ا ‬ ‫یشــود کــه‬ ‫میلیــاردی کســب کننــد‪ .‬در بســیاری ازموارد دیــده م ‬ ‫کودکــی کــه چهــره بســیار زیبایــی هــم دارد بــا خوانــدن‪ ،‬نمایــش‬ ‫یکــردن یــا شــیرین زبانی و ارائــه بیانــات سیاســی ب هشــیوه‬ ‫باز ‬ ‫خــود‪ ،‬فالوئرهــای زیــادی را جــذب کرده انــد‪ .‬اینکــه تاچ هحــد‬ ‫اســتفاده از کــودکان در فضاهــای مجــازی و کســب درامــد از‬ ‫نهــا می توانــد شــرایط یــک خانــواده را تغییــر دهــد‪ ،‬شــاید در‬ ‫ا ‬ ‫نــگاه اول اقدامــی پســندیده و مناســب به حســاب ایــد؛ امــا‬ ‫یتــوان فهمیــد کــه در اینجــا‪ ،‬از کــودک‬ ‫قتــر م ‬ ‫در نگاهــی عمی ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اســتفاده ابــزاری م ‬ ‫اسـتفاده ابـزاری از کـودکان براسـاس سـازمان ها و نهادهـای‬ ‫حمایـت حقـوق کـودک و پیمان نامـه حقـوق کـودک؛ اقدامـی‬ ‫در حـوزه کـودک ازاری و خـارج از توجـه بـه مقـام شـامخ انسـانی‬ ‫یکـه ممکـن اسـت کـودک‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ازانجای ‬ ‫در سـن بلـوغ نباشـد و از اقداماتـی کـه انجـام می دهـد‪ ،‬ا گاهـی‬ ‫الزم را نداشـته باشـد‪ ،‬ایجـاد جذابیـت و تبلیغـات درراسـتای‬ ‫حرکت هـای نمایشـی کـودکان را می تـوان سوءاسـتفاده از انـان‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬در بسـیاری از کشـورها قانون های‬ ‫بسـیار سـخت گیرانه ای درخصـوص ایجـاد درامـد ازطریـق‬ ‫ً‬ ‫کـودکان اتخـاذ کرده انـد؛ مثلا در فرانسـه در سـال ‪ 2014‬تا کیـد‬ ‫بـر حمایـت از حریـم شـخصی کـودکان شـده‪ .‬باید درنظر داشـت‬ ‫کـه زیباسـازی کـودکان و ایجـاد نگـرش سـوپرمن و سـوپروومن‬ ‫در ان هـا یـا توجـه بـه ژسـت های خـاص و تاثیرگـذار‪ ،‬همه وهمـه‬ ‫می توانـد نوعـی سوءاسـتفاده از یـک انسـان درراسـتای‬ ‫یسـت که بایـد بـه ان توجـه‬ ‫درامدزایـی باشـد و ایـن‪ ،‬ان چیز ‬ ‫یکـه در نظـام سـرمایه داری‪،‬‬ ‫ویـژه ای کـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ازانجای ‬ ‫کاالیی شـدن انسـان ب هسـرعت صـورت می گیـرد‪ ،‬به نوعـی‬ ‫می توان نمایش های اینسـتا گرامی کودکان را نوعی کاالشـدگی‬ ‫ان هـا به حسـاب اورد‪ .‬درواقـع‪ ،‬مـا کودکانمـان را در فضـای‬ ‫مجـازی بـا پـول معاوضـه می کنیـم و در این مبادلـه نابرابـر‪،‬‬ ‫هویـت انسـانی او را ب هفـروش می رسـانیم؛ هرچنـد برخـی بـا‬ ‫این قضیـه موافـق نیسـتند‪ .‬یکی از والدین که توانسـته ازاین راه‬ ‫درامـد هنگفتـی به دسـت اورد‪ ،‬می گویـد‪« :‬در ایجـاد شـغل و‬ ‫درامدزایـی همـه اعضـای خانـواده می تواننـد نقـش ایفـا کننـد‪.‬‬ ‫مـا درهرحـال یک خانواده هسـتیم و درکنارهم به کسـب درامد‬ ‫مشـغولیم؛ ضمن اینکـه کـودک مـا بـا مدیریـت و برنامه ریـزی مـا‬ ‫می توانـد دراین فضـا ایجـاد درامد کنـد؛ لذا این اقـدام نمی تواند‬ ‫سوءاسـتفاده به حسـاب ایـد»؛ امـا درهرحـال بایـد بپذیریـم کـه‬ ‫وقتـی کـودک ملـزم می شـود در یـک فضـای خـاص رفتارهـای‬ ‫خـاص را از خـود بـروز دهـد‪ ،‬به نوعـی ناخـودا گاه دراین حیطـه‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬او تسـلیم انتخاب هـای والدیـن می شـود و ایـن‬ ‫امـکان را نـدارد کـه خـودش بـرای زندگـی اش تصمیـم بگیـرد‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬به نظـر می رسـد نمایـش دادن کـودکان به نوعـی‬ ‫ً‬ ‫سـوژه کردن ان هـا در فضاهـای مجـازی تبدیـل می شـود‪ .‬مثلا‬ ‫ممکـن اسـت مـا بشـنویم کـه ایـا شـما کودکـی را دیده ایـد کـه‬ ‫بتوانـد به خوبـی فوتبـال را تحلیـل کنـد یـا صـدای اواز فلان‬ ‫پسـربچه را شـنیده اید؟ این نـوع سوژه شـدگی به نوعـی قـدرت‬ ‫«خـود بـودن» را از کـودکان سـلب می کنـد‪ .‬درواقـع کـودک‪،‬‬ ‫ازادی اش را در فضـای مجـازی از دسـت می دهـد و تابـع‬ ‫ارزش هـا و دسـتورهایی می شـود کـه کارفرمایانـی به نـام والدین‬ ‫بـرای او صـادر می کننـد‪ .‬البتـه ایـن را بایـد درنظر داشـت که فقر‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫بیـکاری‪ ،‬رکـود و تـورم ایجادشـده ناشـی از کرونـا عوامل ‬ ‫کـه مـردم را ملـزم و مجبـور بـه درامدزایـی از راه هـای متفـاوت‬ ‫می کنـد؛ امـا بهتـر اسـت به جای انکـه از کـودکان در فضاهـای‬ ‫مجـازی کسـب درامـد شـود‪ ،‬راه هایـی بـرای کسـب درامـد خـود‬ ‫دراین فضاهـا پیـدا کنیـم‪.‬‬ ‫بایـد درنظـر داشـت کـه در جهانـی کـه بزرگ سـاالن می سـازند‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت هـر انسـانی دچـار اسـارت و تحمیـل شـرایطی‬ ‫شاتر‬ ‫هولودومور‬ ‫یک خانواده دهقان اوکراینی که در زمانه قحطی‬ ‫ساختگی توسط استالین‪ ،‬برای بقا تالش‬ ‫می کنند ‪...‬؛ سارینا ازاد میالنی‪ ،‬فرشاد ایوبی‬ ‫مبرهن‪ ،‬محمد پسندیده‪ ،‬تیما تقی زاده‪ ،‬فرزانه‬ ‫سیری‪ ،‬اهو شفیعی‪ ،‬میالد صالح وند‪ ،‬مهدی‬ ‫عباسی‪ ،‬نیکا قاسمی‪ ،‬عاطفه موسوی و علیرضا‬ ‫ولی پور؛ بازیگران این نمایش به کارگردانی رها‬ ‫حاجی زینل هستند که برپایه متنی از علی صفری‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 22‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت‬ ‫‪75( 19‬دقیقه) در « عمارت نوفل لوشاتو»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫رضا جاویدی‬ ‫کودکان کار اینستاگرامی‬ ‫شـود کـه مطابـق بـا خواسـته های قلبـی و درونـی اش نیسـت‪.‬‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬ایجـاد «کـودکان کار اینسـتا گرامی» نوعـی رژه‬ ‫کـودکان در فضاهـای مجـازی بـرای کسـب درامـد بزرگ سـاالن‬ ‫ اسـت کـه می تـوان ان را نوعـی فراموشـی حـق کـودکان بـرای‬ ‫تصمیم گیـری دانسـت‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه کـودکان‪ ،‬انسـانی‬ ‫به معنـای واقعـی انسـان هسـتند‪ ،‬دران صـورت دیگـر نمی تـوان‬ ‫هـر برخـوردی بـا ان هـا را مشـروع و مقبـول دانسـت‪.‬‬ ‫درطول تاریـخ‪ ،‬همـواره بـه کودکان ونوجوانـان نشـان داده انـد‬ ‫کـه می تواننـد در کنـار بزرگ سـاالن مسـئولیت زندگـی انسـانی‬ ‫را بـه دوش بکشـند‪ .‬وقتـی ویتنـام درگیـر جنـگ بـا امریـکا بـود‪،‬‬ ‫بسـیاری از کودکان ونوجوانـان در جنـگ حضـوری مسـئوالنه و‬ ‫تاثیرگذار داشـتند‪ .‬در جنگ ایران و عراق‪ ،‬ما شـاهد رشـادت ها‬ ‫و شـجاعت های افـرادی مثـل حسـین فهمیـده بوده ایـم؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬ان هـا در دنیـای سخت شـده مـا به سـادگی حاضـر‬ ‫می شـوند و در کنـار مـا شـرایط متفـاوت را تجربـه می کننـد‪.‬‬ ‫زاویه خودمان می سـنجیم و لبخند ان ها را در فضای مجازی‪،‬‬ ‫لبخنـد خودمـان درنظـر می گیریـم و رنجـی را کـه ممکـن اسـت‬ ‫براثـر اسـتفاده ابـزاری در ان هـا به وجـود ایـد‪ ،‬نادیـده می گیریـم‪.‬‬ ‫ممکـن اسـت این طـور تصور شـود کـه دوران کودکـی و تجربیات‬ ‫ان به فراموشـی سـپرده می شـود؛ اما تولسـتوی از قول پوشکین‬ ‫می گوید‪« :‬انچه گذشـت‪ ،‬بازگشـت ندارد؛ ولی از من باور کنید‪،‬‬ ‫هیچ چیـز نمی گـذرد و هیچ چیـز فرامـوش نمی شـود»‪ .‬حـال در‬ ‫دنیـای پـر از ماسـک‪ ،‬ایـن خودهای نمایشـی هسـتند که ظهور‬ ‫و بـروز پیـدا می کننـد‪ .‬مـا با خودهای نمایشـی‪ ،‬خـود واقعی مان‬ ‫را تحریـف می کنیـم و حـال‪ ،‬کـودکان اینسـتا گرامی ایـن خـود‬ ‫واقعـی را زیـر پوششـی از خـود نمایشـی بـه سلاخی می کشـند‬ ‫ی بـه سـن بزرگ سـالی می رسـند‪ ،‬دیگـر نمی داننـد کـه ان‬ ‫و وقتـ ‬ ‫گم گشـته اصلـی ان هـا چیسـت و چگونـه می تواننـد بـه صـدای‬ ‫درونـی اش پاسـخ دهنـد؟ او تلاش می کنـد خـودی را بسـازد‬ ‫کـه پذیـرش دیگـران را به همـراه داشـته باشـد؛ تصویـری کـه‬ ‫درطول تاریــخ‪ ،‬همــواره بــه کودکان ونوجوانــان نشــان داده انــد‬ ‫کــه می تواننــد در کنــار بزرگ ســاالن مســئولیت زندگــی انســانی‬ ‫را بـه دوش بکشــند‪ .‬وقتــی ویتنــام درگیــر جنــگ بــا امریــکا بــود‪،‬‬ ‫بســیاری از کودکان ونوجوانــان در جنــگ حضــوری مســئوالنه‬ ‫و تاثیرگــذار داشــتند‪ .‬در جنــگ ایــران و عــراق‪ ،‬مــا شــاهد‬ ‫رشــادت ها و شــجاعت های افــرادی مثــل حســین فهمیــده‬ ‫تشــده مــا ب هســادگی‬ ‫بوده ایــم؛ بنابرایــن‪ ،‬ان هــا در دنیــای سخ ‬ ‫حاضــر می شــوند و در کنــار ما شــرایط متفــاوت را تجربه می کنند‬ ‫گونتـر گـراس؛ نویسـنده المانـی در ُرمـان معـروف «طبـل حلبی»‬ ‫می گویـد‪« :‬مـن فکـر می کنـم انچـه موجـب رنجـش ادم هـا از‬ ‫ً‬ ‫یکدیگـر می شـود این اسـت که غالبـا مـا ادم هـا توقـع داریـم طرف‬ ‫مقابلمـان‪ ،‬بـه تمـام وقایـع دنیـا از زاویـه دیـد مـا نـگاه کنـد!‬ ‫یکـه درون هـر ادمـی‪ ،‬دنیـای متفاوتـی وجـود دارد کـه‬ ‫درصورت ‬ ‫بـا پذیـرش ایـن تفاوت هـا‪ ،‬روابـط‪ ،‬شـکل مناسـب تری خواهنـد‬ ‫داشـت»‪ .‬در اینجـا رنجـش اصلـی ان اسـت که مـا کـودکان را از‬ ‫دیگـران ان را تشـویق می کننـد و برایـش هـورا می کشـند؛ امـا‬ ‫در پـس ایـن هوراهـا‪ ،‬دیگـر نمی تـوان صـدای خـود واقعـی او‬ ‫را شـنید‪ .‬در داسـتان معـروف «‪ »1984‬جـورج اورول نشـان‬ ‫می دهـد کـه چگونـه در یـک جامعـه ممکـن اسـت حریـم‬ ‫خصوصـی افـراد توسـط نظـام اجتماعـی نادیـده گرفتـه شـود‬ ‫و فـرد در کوچک تریـن مسـائل خـود‪ ،‬قـدرت تصمیم گیـری را‬ ‫نداشـته باشـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬فضـای اینسـتا گرام و فشـار و‬ ‫جبـر پدرومـادر یـا اطرافیـان بـرای ورود کـودکان بـه عرصه هـای‬ ‫نمایشـی را می تـوان نوعـی بربادرفتـن حریـم خصوصـی ان هـا‬ ‫دانسـت‪.‬‬ ‫درمجمـوع بایـد گفـت کـه لفـظ کـودکان کار‪ ،‬امـروز بـه مقولـه ای‬ ‫ً‬ ‫متفـاوت مبـدل شـده اسـت و دیگـر صرفـا نمی تـوان کودکانـی‬ ‫کـه سـر چهـارراه گل و فـال و دسـتمال می فروشـند را کـودک کار‬ ‫به حسـاب اورد؛ چه بسـا دختران و پسرانی که در خانواده هایی‬ ‫ثروتمنـد‪ ،‬بـه کـودک کار مبـدل می شـوند‪ .‬درهرحـال‪ ،‬فرهنـگ‬ ‫سلبریتی شـدن و قدم گذاشـتن دراین مسـیر‪ ،‬جامعـه را بـا‬ ‫بحـران هویـت جـدی مواجه سـاخته؛ به طوری که ممکن اسـت‬ ‫درنهایـت‪ ،‬بی توجهـی بزرگ سـاالن‪ ،‬اسـیبی جـدی را بـه نسـل‬ ‫اینـده وارد کنـد‪ .‬بـرای تغییـر ایـن دنیـا و این نـوع نـگاه بایـد‬ ‫تلاش کـرد‪ .‬بایـد بپذیریـم کـه هیچ چیـز مهم تـر از «خـود بـودن»‬ ‫و «خود شـکوفایی» هـر انسـانی در روی کـره زمیـن نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کودکـی کـه بـه خودشـکوفایی برسـد‪ ،‬شـخصا بـا انتخابـش‬ ‫می توانـد در اینـده منشـا کسـب درامدهـای کالن باشـد؛ امـا ا گر‬ ‫مـا ان هـا را بـه دسـتگاه پول سـاز تبدیـل کنیم‪ ،‬بایـد بپذیریم که‬ ‫ان هـا زائده هـای ماشـین تبلیغاتـی هسـتند کـه مـا را بـر اسـمان‬ ‫ارزوهایمـان می نشـانیم و درنهایـت‪ ،‬روزی ممکـن اسـت ایـن‬ ‫کـودکان اسـیب دیده باعـث سـقوط مـا از بـاال بـه پاییـن جهـان‬ ‫انسـانیت باشـند‪.‬‬ ‫لئـو تولسـتوی در یکـی از داسـتان هایش می گویـد‪« :‬بـرای‬ ‫مـردم غمگیـن‪ ،‬زندگـی در شـهر اسـان تر اسـت‪ .‬در شـهر شـخص‬ ‫می توانـد صدسـال زندگـی کنـد؛ بـدون ان کـه متوجـه شـود‬ ‫مـرده و خیلی وقت پیـش تبدیـل بـه خـا ک شـده اسـت»‪.‬‬ ‫بیاییـد از خا ک شـدن همدیگـر جلوگیـری کنیـم‪ .‬کـودکان‬ ‫بـه عشـق و توجـه و «خـود بـودن» و زمینـه بـرای بـروز و ظهـور‬ ‫خالقیت هایشـان نیـاز دارنـد‪ .‬نمایـش متظاهرانـه کـودکان‬ ‫در فضاهـای مجـازی را نمی تـوان اقدامـی خالقانـه دانسـت‪.‬‬ ‫بـرای خالق شـدن کـودکان ان هـا بایـد در مسـیر رشـد تفکـر‬ ‫یسـت که نیـاز بـه زمینـه و‬ ‫وا گـرا حرکـت کننـد و ایـن‪ ،‬ان چیز ‬ ‫بسـترهای مناسـب خـود دارد‪ .‬کـوکان را بشناسـیم‪ ،‬حقوقشـان‬ ‫را موردتوجـه قـرار دهیـم‪ ،‬اعتبار انسـانی ان هـا را درنظر بگیریم و‬ ‫ان هـا را در مسـیر رشـد «انسـانی به شـدت انسـانی» قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫‪sepehrgolmakani@gmail.com‬‬ ‫سریال «افسارگسیخته» یک مطالعه دقیق از ترسیم یک شخصیت عالی ست؛ مردی‬ ‫تهـای پیچیـده‪ ،‬انچـه را الزم اسـت انجـام می دهـد‪ .‬سـریال‬ ‫کـه بـرای فـرار از موقعی ‬ ‫َ«مد من» شـاید یکی از هوشـمندانه ترین اثار تلویزیونی باشـد که تاکنون نوشـته شده‪.‬‬ ‫جو تخـت» در خـود‬ ‫تلویزیـون هرگـز حماسـه ای عظیـم و شـکوهمند به انـدازه «بـازی تا ‬ ‫ندیده و «خانواده سوپرانو» ژانر درام جنایی را در قاب تلویزیون دوباره تعریف می کند‪.‬‬ ‫همه اثار ذکرشده در باال می توانند ازنظر مخاطبان تلویزیون‪ ،‬به عنوان بهترین سریال‬ ‫ً‬ ‫تاریخ قلمداد شوند؛ اما معموال یک سریال از دید ان ها نادیده گرفته می شود‪« :‬شنود»‬ ‫کـه بی اغـراق‪ ،‬هیـچ درام تلویزیونی موفق نشـده به گسـتره جاه طلبی اثـر مذکور نزدیک‬ ‫شـود‪ .‬سـریال «شـنود» که توسـط «دیوید سـایمون» نوشته و خلق شـده است؛ چرخه‬ ‫زندگی در شهر بالتیمور‪ ،‬مریلند امریکا را به تصویر می کشد‪ .‬مواد مخدر در خیابان های‬ ‫شـهر بیـداد می کنـد‪ .‬به تقریـب هـر گوشـه از پروژ ههـای سـاختمانی متروکـه و نیمـه کاره‬ ‫تحت کنترل دست فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر است‪ .‬بااین وجود‪ ،‬میان توده ای‬ ‫از خالف کارها‪ ،‬شـهروندان عادی سـعی می کنند در اوج رکود اقتصادی و فقر‪ ،‬کار کنند‬ ‫تـا مخـارج زندگـی خـود و خانواد هشـان را تامیـن کننـد‪ .‬فصـل اول سـریال‪ ،‬در ژانـر درام‬ ‫یکـه تعـدادی از اعضـای نیروهـای مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫یشـود؛ جای ‬ ‫پلیسـی تعریـف م ‬ ‫قصـد متالشـی کردن یـک بانـد قاچـاق مـواد را دارند‪ .‬فصـل دوم‪ ،‬مخاطب به گوشـه ای‬ ‫دیگـری از بالتیمـور سـفر می کنـد و بـا عناصـر فسـاد و جنایـت در اسـکله بندهای شـهر‬ ‫روبه رو می شود که نمایی رئال از سیستم دولتی فاسد را به نمایش می گذارد‪ .‬در فصل‬ ‫سوم‪ ،‬مخاطب با پیچیدگی های بازی های سیاسی دو جناح روبه رو می شود که برای‬ ‫رسیدن به قدرت هر حقه ای را که بلد هستند‪ ،‬به نمایش می گذارند‪ .‬فصل چهارم که از‬ ‫دید بسیاری کارشناسان و منتقدان؛ نقطه اوج سریال است‪ ،‬سیستم اموزش وپرورش‬ ‫فرسـوده شـهر بالتیمـور و تضـاد طبقاتـی و نـژادی موجـود در شـهر را به تصویر می کشـد و‬ ‫شروی روزنامه نگاران و خبرنـگاران می پردازد کـه با وقوع‬ ‫فصـل پنجم به مشـکالت پیـ ِ ‬ ‫رشـته ای از قتل های عجیب‪ ،‬سیسـتم رسـانه ای شهر را مختل می کند‪ .‬برجسته ترین‬ ‫نکتـه از سـریال «شـنود» این اسـت که تمـام اتفاق هایی که طـی فصـول ان رخ می دهد‪،‬‬ ‫گهـا را بـا هـم متصـل‬ ‫سهـای داسـتان‪ ،‬شـخصیت ها‪ ،‬پی رنـگ و خرده پی رن ‬ ‫کش وقو ‬ ‫چبـی او» پخـش‬ ‫می کنـد‪ .‬سـریال «شـنود» درطـول سـال هایی کـه از شـبکه کابلـی «ا ‬ ‫یشـده‪ ،‬هرگـز موفـق نشـد که هماننـد رقیب دیرینـه اش؛ «خانـواده سـوپرانو» بیننده‬ ‫م ‬ ‫ـال سـریال در ان برهه‬ ‫میلیونـی جـذب کنـد‪ .‬گویـا اتمسـفر‪ ،‬جغرافیـا و داس ِ‬ ‫ـتان بسـیار رئ ِ‬ ‫لشـدن پیش رفـت؛ اما‬ ‫زمانـی ب همـذاق مخاطـب خـوش نیامـده‪« .‬شـنود» تـا مرز کنس ‬ ‫مدیـران «اچ بـی او» از قـدرت قص هپـردازی سـایمون خبر داشـتند و با اطمینان کامل به‬ ‫وی اجـازه دادنـد تـا داسـتان را طبـق میلـش به پایـان برسـاند‪ .‬درواقـع‪ ،‬ارزش «شـنود»‬ ‫بالفاصله پس از پایان مجموعه ازسوی بینندگان اشکار شد؛ عالقه فراوان بارا ک اوباما؛‬ ‫رئیس جمهوری سابق امریکا به ان و نگارش چندین کتاب حقوقی پیرامون جزئیات‬ ‫دقیـق سـریال و تدریـس بخش هایـی از قصـه در دانشـگاه ها و دور ههـای ا کادمیـک‪،‬‬ ‫لشـدن بـه یـک اثـر جاودانـه در مدیـوم تلویزیـون قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫«شـنود» در ثمـره تبدی ‬ ‫یخـوب می مانـد‪ .‬وقتـی شـروع بـه‬ ‫تماشـای «شـنود» ماننـد خوانـدن یـک کتـاب خیل ‬ ‫ً‬ ‫خواندن کتابی می کنید‪ ،‬در فصل ابتدایی معموال با معرفی شـخصیت های داسـتان‬ ‫یشـوید‪ .‬به طورمعمـول سـریال های تلویزیونـی در قـدم نخسـت‪ ،‬هماننـد‬ ‫روبـه رو م ‬ ‫کتاب‪ ،‬این کار را انجام نمی دهند‪ .‬سازندگان با خلق یک موقعیت مهیج و تا حدودی‬ ‫با رویکرد پایانی باز‪ ،‬مخاطب را تا هفته دیگر برای تماشای اتفاق های بعدی مجموعه‬ ‫نگـه می دارنـد‪ .‬کسـانی که سـریال «شـنود» را پـس از تماشـای تنهـا سـه یا چهار قسـمت‬ ‫ُ‬ ‫رها کردند‪ ،‬به نظر می رسد از ریتم کند ان ناراضی بودند یا تعداد شخصیت ها به قدری‬ ‫نهـا درپایـان‬ ‫در سـریال زیـاد اسـت کـه ممکـن اسـت بـا خـود فکـر کننـد کـه سرنوشـت ا ‬ ‫ـکات ضعـف ذکرشـده ازسـوی بینندگان‬ ‫مجهـول بمانـد؛ امـا سـریال «شـنود» در تمـام ن ِ‬ ‫ُ‬ ‫سـربلند بیـرون می ایـد‪ .‬قصـه به رغـم ریتـم کنـدش‪ ،‬شـما را در یـک دوره منحصرب هفـرد‬ ‫ً‬ ‫قـرار می دهـد کـه قطعا شـما را تا فصل پنجم و نهایی سـریال همراهی می کنـد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫یتـر اسـت؛ مانند فصلـی از کتاب یا‬ ‫یکـه تاکنـون دیده ایـد‪ ،‬واقع ‬ ‫«شـنود» ماننـد هرچیز ‬ ‫یـک صفحـه از قسـمت حـوادث روزنامه‪ .‬احسـاس می کنید به عنوان شـهروند بالتیمور‬ ‫از نزدیک شـاهد جنایت ها و خطرهای خیابان های شـهر هسـتید‪ .‬سـریال «شـنود» از‬ ‫طیف گسـترد ه شـخصیت ها اسـتفاده می کند؛ اما ان ها تنها ابزاری در داستان بزرگ تر؛‬ ‫ـور درحال فروپاشـی هسـتند‪ .‬هیـچ پایـان خوشـی در‬ ‫یعنـی نمایـش تصویـری از بالتیم ِ‬ ‫انتظـار ایـن شـخصیت ها در کار نخواهـد بـود و مخاطـب گاه به ندرت احسـاس می کند‬ ‫شـخصیت ها ازطریـق فیلم نامـه نوشت هشـده‪ ،‬دیالوگ هایشـان را ادا نمی کننـد؛ زیـرا‬ ‫همه چیـز ب هطـرز شـگفت انگیزی در «شـنود» واقعـی به نظـر می رسـد‪ .‬سـایمون حتـی‬ ‫بـرای واقعی جلـوه دادن اتمسـفر قصـه‪ ،‬از قاچاقچیـان مـواد مخـدر و معتادهـای سـابق‬ ‫اسـتفاده کرد‪« .‬اندره ریو» که نقش «بابلز» را در «شـنود» ایفاء کرده؛ یک بار به ضیافت‬ ‫چبـی او» دعـوت شـده بـود و «مـارک والبرگ»؛ بازیگر معروف سـینمای هالیوود‬ ‫شـبکه «ا ‬ ‫تهـای‬ ‫ب هسـمت ریـو امـد و از نقش افرینـی اش در سـریال تعریـف و تمجیـد کـرد‪ .‬صحب ‬ ‫ً‬ ‫یکـرد کـه والبـرگ واقعـا فکر می کند کـه او یک‬ ‫والبـرگ به گونـه ای بـود کـه ریـو احسـاس م ‬ ‫تهـای والبـرگ اعلام می کنـد کـه سال ه اسـت در تئاتـر‬ ‫معتـاد اسـت‪ .‬ریـو پـس از صحب ‬ ‫کهـای بازیگـری اشـنایی دارد‪ .‬ایـن سـخن‪ ،‬والبـرگ را متعجب‬ ‫بـازی می کنـد و بـا تکنی ‬ ‫می کند و با چهره ای حیرت زده کمی عقب می کشد‪ .‬ریو می گوید که پس از ان برخورد‬ ‫عجیب‪ ،‬والبرگ پیرامون چگونگی نگاه مردم به سـریال «شـنود» با من حرف زد‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالتی که خالقان مجموعه های تلویزیونی با ان روبه رو هستند این است که برای‬ ‫بازاریابی پروژه خود برای شبکه ها یا جذب مخاطب‪ ،‬مجبور می شوند سریال را تا حد‬ ‫یشـود؛‬ ‫شهـای متفاوتی انجام م ‬ ‫ممکـن گنـگ و نامفهـوم کننـد‪ .‬البتـه این اقدام بـا رو ‬ ‫ً‬ ‫معمـوال سـیتکام های امریکایـی در بخش هایـی کـه بـه زور مخاطـب را می خندانـد‪ ،‬بـا‬ ‫طشـده خنـده ای بلنـد‪ ،‬سـعی در پوشـش ایـن ضعـف دارند یـا در‬ ‫قـراردادن صـدای ضب ‬ ‫شفـوروارد‬ ‫بسـیاری از سـریال های درام‪ ،‬مخاطـب بـا انواع سـکانس های فلش بک و فل ‬ ‫یشـود کـه درک قصـه را بـرای او سـخت می کنـد‪ .‬این اقدا مهـا تـا حـدودی‬ ‫روبـه رو م ‬ ‫نمـوارد را مشـاهده‬ ‫چیـک از ای ‬ ‫یشـوند؛ امـا در «شـنود» هی ‬ ‫بـرای مخاطـب ازاردهنـده م ‬ ‫قهـای درون یکـی از مگاشـهرهای امریـکا را روایـت‬ ‫نمی کنیـم‪« .‬شـنود» داسـتان اتفا ‬ ‫می کند و ان را به شکلی ارائه می دهد که مخاطب الزم است به جزئیات ترسیم شده در‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫قصه دقت کند‪ .‬در سـریال «شـنود» حتی موسـیقی که در پس زمینه پخش م ‬ ‫یسـت‪ .‬به جز تیتراژ اغازین و پایانی سـریال‪ ،‬تمام اهنگ هایی که در قسـمت های‬ ‫واقع ‬ ‫تهـای صوتـی بـه کار‬ ‫یشـود‪ ،‬همان لحظـه و بـدون به کارگیـری افک ‬ ‫سـریال پخـش م ‬ ‫بـرده شـده؛ روشـی معقـول کـه بعدهـا در سـریال «بـه مـن بگـو که عاشـق من هسـتی» از‬ ‫همیـن شـبکه اسـتفاده شـد‪ .‬وجـود جوهـره واقعیـت در سرتاسـر قصـه «شـنود» را بایـد‬ ‫از ِان «دیویـد سـایمون» و «ادوارد برنـز» دانسـت؛ سـایمون پیـش از ورود بـه دنیـای‬ ‫شهـای‬ ‫لسـازی‪ ،‬روزنام هنـگار «بالتیمـور سـان» بـود و در حـوزه رسـیدگی بـه گزار ‬ ‫سریا ‬ ‫جرم و جنایت بالتیمور فعالیت می کرد‪ .‬او بیشـتر اوقاتش را صرف جمع اوری گزارش از‬ ‫نیروهای پلیس شهر می گذراند‪« .‬ادوارد برنز» پیش از نویسندگی و روی اوردن به شغل‬ ‫معلمـی‪ ،‬در اداره ا گاهـی شـهر بالتیمـور پلیـس بـود‪« .‬شـنود» حاصـل تجربه شـخصی و‬ ‫چندین ساله ان ها از اتفاقات ریزودرشت شهر بالتیمور است‪ .‬بسیاری از شخصیت ها و‬ ‫ً‬ ‫خطوط داستان در این نمایش تا حدودی یا کامال از افراد واقعی و اتفاقات واقعی الهام‬ ‫گرفته شـده اند‪« .‬عمر لیتل» (با بازی مایکل‪ .‬کی‪ .‬ویلیامز)‪ ،‬یکی از شناخت هشـده ترین‬ ‫شخصیت های این سریال‪ ،‬از فردی الهام گرفته شده که برنز و سایمون در اداره پلیس‬ ‫تهـای فراوانـی پیرامـون تضـاد‬ ‫بـا او اشـنا شـده بودنـد‪ .‬با اینکـه سـریال «شـنود» صحب ‬ ‫طبقاتی و اختالف های نژادی می کند؛ اما هیچ شخصیتی در ان به معنای واقعی سیاه ‬ ‫یا سفید نیست‪ .‬به تقریب در همه افراد ویژگی های خیر و شر وجود دارد‪ ،‬درست مثل‬ ‫شهر بالتیمور‪ .‬شاید ا گر از من بپرسید که شخصیت منفی یا مثبت سریال کدام‬ ‫خود ِ‬ ‫است‪ ،‬در جواب می گویم شهر بالتیمور هم نقش شخصیت منفی و هم مثبت سریال‬ ‫نهـا را وادار بـه انجـام کارهایـی‬ ‫را ایفـا می کنـد‪ .‬اوضاع واحـوال شـهروندان در بالتیمـور‪ ،‬ا ‬ ‫ـش روی خـود دارنـد؛ درسـت ماننـد انچـه در زندگـی‬ ‫می کنـد کـه عواقـب دشـواری پی ِ‬ ‫واقعـی افـراد اتفـاق می افتـد‪ .‬حتی عجیب ترین شـخصیت های ان مانند «عمر لیتل»‪،‬‬ ‫«اسـنوپ» و کارا گاه «جیمی مک نالتی» نسـبت به سـایر شـخصیت های سـریال های‬ ‫یتـر هسـتند‪ .‬اشـتباه نکنیـد؛ «شـنود» مسـتند نیسـت؛ امـا احساسـات و‬ ‫دیگـر واقع ‬ ‫نهـا‬ ‫تهـای جدا گانـه از ا ‬ ‫یسـت کـه دیـدن موقعی ‬ ‫درونیـات شـخصیت ها چنـان واقع ‬ ‫برای مخاطب سـخت اسـت‪ .‬برای اینکه سـریالی در فصل جوایز موردتوجه قرار بگیرد‪،‬‬ ‫قهـای عجیـب‬ ‫بایـد سـه قسـمت ابتدایـی ان بی نظیـر و میخکوب کننـده باشـد‪ .‬از اتفا ‬ ‫نسـال ها این بو دکـه سـریال تحسـین برانگیز «شـنود» در‬ ‫م اهـدای جوایـز طـی ا ‬ ‫در مراسـ ‬ ‫همه بخش ها نادیده گرفته شد‪« .‬شنود» مانند یک کتاب‪ ،‬قصه اش را تعریف می کند‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا مخاطـب بـا خوانـدن تنهـا یک فصـل از کتـاب‪ ،‬ب هسـادگی خـوب یـا ب دبـودن‬ ‫اثـر را تشـخیص نمی دهـد‪ .‬در «شـنود» همه چیـز نا گهانـی به پایـان نمی رسـد‪ .‬شـاید‬ ‫به همین علت است که اثر مذکور موردتوجه اهالی رسانه در ان برهه زمانی قرار نگرفت‪.‬‬ ‫سـریال «شـنود» بزرگ تریـن و مهم تریـن دسـتاورد فرهنگـی امریک اسـت کـه خیلی دیـر‬ ‫ازسـوی جامعه مدرن شـناخته شـد؛ اثری که برچسـب تاریخ مصرف روی ان مشـاهده‬ ‫یشـود؛ یک شـاهکار استثنائی!‬ ‫نم ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!