روزنامه سایه شماره 2183 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2183

روزنامه سایه شماره 2183

روزنامه سایه شماره 2183

‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫تهیه الیحه اصالح ماده ‪ ۱۸‬قانون گذرنامه توسط معاونت زنان‬ ‫‪ ۱۴‬درصد‬ ‫معاونـت امـور زنـان و خانواده رئیس جمهـوری از تهیه الیحه ای جهت‬ ‫اصلاح بنـد ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۸‬قانـون گذرنامـه خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫معصومـه ابتـکار در حسـاب توئیتـری خـود نوشـت‪ « :‬اصلاح چنیـن‬ ‫قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی‪،‬حقوقی و همکاری قواست‪ .‬معاونت‬ ‫رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند‬ ‫پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم‪" ،‬الیحه اصالح بند ‪ ۳‬ماده ‪۱۸‬‬ ‫قانـون گذرنامـه و الحـاق یـک تبصره بـه ان" را نیز علاوه بر "الیحه حفظ‬ ‫کرامـت و حمایـت از زنـان‪ "...‬تهیـه کـرده اسـت»‪ .‬چندی پیـش سـمیرا زرگـری؛ سـرمربی تیـم ملـی‬ ‫اسـکی الپاین به علت ممنوع الخروج شـدن از سـوی همسـرش نتوانسـت تیم ملی را در مسـابقات‬ ‫قهرمانـی جهـان ایتالیـا همراهـی کنـد کـه وا کنش هـای بسـیاری به همراه داشـت‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫فرحنـاز رافـع؛ رئیـس مرکـز ملـی فـرش ایـران گفـت‪« :‬با وجود شـرایط تحریم و شـیوع‬ ‫کرونـا صـادرات فـرش دسـتباف نسـبت بـه سـال گذشـته ‪ ۱۴‬درصـد رشـد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬برای صادرات سـال اینده ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر نقطه هدف اسـت‪،‬‬ ‫در فـرش ایجـاد اشـتغال و مهیاسـازی بسـتری بـرای گرایـش جوانـان بـه ایـن هنـر‪،‬‬ ‫حائز اهمیـت اسـت»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 10 1399‬رجب ‪ 22 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2183‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‪:‬‬ ‫زمانی وارد مذا کره می شویم که تحریم ها لغو شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شکستی که تاریخی شد؛‬ ‫قرچک ‪ -۲۳‬ورامین یک‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مطبوعات؛‬ ‫رسیده بود بالیی ولی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معصومه ایزدی مطرح کرد؛‬ ‫افزایش اسیب های اجتماعی؛‬ ‫بخشی از پازل فروپاشی ارزش ها در جامعه‬ ‫به عقیـده بسـیاری از کارشناسـان و صاحب نظـران؛ زنـان در جامعـه بیشـتر از مـردان‬ ‫درمعـرض اسـیب های اجتماعـی هسـتند‪ .‬در حقیقـت‪ ،‬چرخـش جامعـه ارزش محور‬ ‫بـه سمت وسـوی بحـران ارزش هـا و شـکل گیری ارزش هـای اساسـی یـک جامعـه بـر‬ ‫مـدار لذت طلبـی‪ ،‬مصلحت گرایی فردی‪ ،‬سـودگرایی‪ ،‬ماده گرایـی و ابزارگرایی؛ بحران‬ ‫ارتباطـات انسـانی را رقـم می زنـد و ماحصـل ایـن رویکـرد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سیاسیون هم می توانند طرفدار فوتبال باشند‬ ‫پولیتیکبال !‬ ‫انتونـی فائوچـی؛ متخصـص ارشـد بیماری هـای عفونـی امریـکا در مصاحبـه‬ ‫بـا «سـی ان ان» گفـت کـه احتمـال دارد امریکایی هـا تـا سـال ‪ ۲۰۲۲‬همچنـان‬ ‫مجبـور بـه اسـتفاده از ماسـک باشـند‪.‬‬ ‫روابط منطقه ویژه لوتوس و منطقه ازاد انزلی؛‬ ‫الگویی موفق از همکاری منطقه ای در روسیه‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر گالری مژده خبر داد؛‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫حجت االسالم مروی تاکید کرد؛‬ ‫اتحاد و همدلی کشورها؛‬ ‫تنها راه مقابله با اقدامات امریکا‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫لزوم رفع‬ ‫مشکالت مسکن نیازمندان‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد ناامیدی در جامعه‬ ‫مانع تحقق مشارکت حدا کثری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نسخه های قدیمی همراه بانک توسعه صادرات‬ ‫غیرفعال می شود‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات از مشـتریان خـود خواسـت در اسـرع وقـت با مراجعه بـه پورتال رسـمی بانک‪ ،‬اخرین‬ ‫نسـخه همراه بانـک توسـعه صـادرات را دریافـت و نصـب کننـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت امـور فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات ایـن بانـک؛ از تاریـخ ‪ 99/12/04‬دسترسـی بـه نسـخه های قدیمـی همراه بانـک توسـعه صـادرات‬ ‫قطـع می شـود‪ .‬مشـتریان می تواننـد بـا مراجعـه بـه وب سـایت بانـک بـه ادرس ‪ www.edbi.ir‬و از بخـش‬ ‫بانکـداری الکترونیک‪/‬سـامانه جدیـد همراه بانـک توسـعه صـادرات‪ ،‬اخریـن نسـخه همراه بانـک را دریافـت‬ ‫و نصـب کننـد‪ .‬سـامانه جدیـد همراه بانـک توسـعه صـادرات‪ ،‬از اواخر زمسـتان ‪ 1398‬به خانـواده محصوالت‬ ‫جدیـد بانکـداری الکترونیـک ایـن بانـک پیوسـته اسـت‪ .‬بـا ارائـه ایـن سـرویس خدمـات کامـل بانکـداری‬ ‫الکترونیـک بـه مشـتریان ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانـکار‬ ‫واجـد شـرایط وا گـذار نمایـد‪ .‬لـذا متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد از تاریـخ ‪ 1399/12/03‬لغایـت ‪ 1399/12/09‬از طریـق سـامانه سـتاد ایران بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زیـر در سـامانه سـتادایران بارگـذاری و ضمنـا پا کت هـای مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویل نمایند‪ .‬ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از‬ ‫انقضا ء مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2099005066000065 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شر ح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫وا گذاری امانی خودروهای سنگین و امور‬ ‫خدماتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫از قبیل فعالیت های اداری‪ ،‬امور نظافت‪،‬‬ ‫سرو چای‪ ،‬سرایداری و امور مربوط به‬ ‫‪ 99/170/603‬بازیافت تجهیزات و تعمیر ترانس‪ ،‬وا گذاری ‪2.580.000.000‬‬ ‫حجمی امور مربوط به فعالیت خط گرم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شامل‬ ‫کار با باالبر‪ ،‬جرثقیل و سیمبان خط گرم و‬ ‫امور خدمات مشترکین‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پا کت ها‬ ‫زمان بازگشایی پا کت‬ ‫مال ک ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬مطالبات‬ ‫‪ -3‬چک‬ ‫تضمین شده‬ ‫بانکی‬ ‫ساعت ‪ 14‬مورخ‬ ‫‪1399/12/19‬‬ ‫ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بـه پیشـنهادات مشـروط‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعـد مقـرر ارسـال گردد و یا در سـامانه سـتاد بارگذاری نگـردد‪ ،‬ترتیب‬ ‫اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬و ‪ 035-36243111‬امور تدارکات تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫حضور ‪ ۴۶‬هنرمند‬ ‫در «اخرین اتفاق ‪»۹۹‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪The Sunday Times‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫رفع تحریم های ایران در راه است‬ ‫مطبوعات؛ رسیده بود بالیی ولی ‪...‬‬ ‫سیاسیون هم می توانند طرفدار فوتبال باشند‬ ‫پولیتیکبال!‬ ‫دولـت جـو بایـدن‪ ،‬پنج شـنبه‬ ‫گذشـته با صدور بیانیه ای مبنی بر‬ ‫امادگـی واشـینگتن بـرای حضـور‬ ‫در مذا کـرات غیر رسـمی گـروه‬ ‫‪ ۵+۱‬و ایـران‪ ،‬اولیـن تیـر بازگشـت‬ ‫واشـینگتن بـه برجـام را شـلیک‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـران‪ ،‬خواسـتار رفـع تحریم هـای‬ ‫غبـر‬ ‫دوره ترامـپ اسـت و می گویـد کـه ایـن سیاسـت بال ‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد پونـد بـه اقتصـاد کشـور خسـارت زده اسـت؛‬ ‫هرچنـد دولـت بایـدن اصـرار دارد کـه نخسـت نشسـت بـا‬ ‫حضـور ایـران بایـد برگـزار شـود؛ امـا نشـانه هایی وجـود دارد‬ ‫که رفع تحریم ها در راه اسـت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬یک مقام ارشـد‬ ‫ً‬ ‫امنیـت ملـی امریـکا می گویـد‪« :‬رفـع تحریم هـا قطعـا در راه‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید امـروز یـا فـردا ایـن اتفـاق رخ ندهـد؛ امـا تحقـق‬ ‫یسـت‪ .‬در این رابطـه‪ ،‬جـن سـا کی؛ سـخنگوی کاخ‬ ‫ان قطع ‬ ‫سـفید هـم روز جمعـه در سـخنانی احتمـال رفـع تحریم هـا‬ ‫علیـه ایـران را رد نکـرد؛ امـا گفـت کـه امریـکا قصـد نـدارد تـا‬ ‫پیـش از مذا کـره بـا تهـران‪ ،‬گام بیشـتری را بـردارد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫‪TACC‬‬ ‫نشست جهانی بدون چین و روسیه‬ ‫ماریـا زاخـارووا؛ سـخنگوی وزارت‬ ‫امـور خارجـه روسـیه در بیانیـه ای‬ ‫در پـی برگـزاری نشسـت اینترنتـی‬ ‫ویـژه کنفرانـس امنیتـی مونیـخ‬ ‫گفـت کـه نیـت کشـورهای غربـی‬ ‫بـرای حـل مسـائل جهانـی در‬ ‫یـک حلقـه خصوصـی بـدون دعـوت از روسـیه و چیـن‪،‬‬ ‫متحیر کننـده اسـت‪ .‬او تا کیـد کـرد‪« :‬با در نظر گرفتـن اینکـه‬ ‫دسـتورکار اعالمـی شـامل چنیـن مـوارد جهانـی نظیـر‬ ‫اولویت هـا بـرای اقـدام جهانـی‪ ،‬مبـارزه با همه گیـری بیماری‬ ‫بو هوایی ست‪ ،‬فهرست شرکت کننده ها‬ ‫و مقابله با بحران ا ‬ ‫دسـت کم تعجـب اور اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ او ادامـه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«اساسـا برنامه ریـزی شـده تـا دربـاره مسـائل پیـش روی کل‬ ‫بشـریت در یـک فرمـت بسـیار محدود شـده بحـث شـود‪.‬‬ ‫سـازمان دهندگان ایـن نشسـت‪ ،‬از رهبـران امریـکا و اتحادیه‬ ‫اروپـا و همچنیـن دبیـرکل سـازمان ملـل و مدیـرکل سـازمان‬ ‫بهداشت جهانی برای پیوستن به این بحث دعوت کردند‪.‬‬ ‫هیـچ صحبتـی از دعـوت از کشـورهای دیگـر شـامل روسـیه و‬ ‫چین نشـد؛ بر عکس در این بحث ها از ان ها به عنوان تهدید‬ ‫و مخالفانـی کـه بایـد بـا ان هـا مقابلـه کـرد‪ ،‬یـاد شـد»‪.‬‬ ‫‪Al Mayadeen‬‬ ‫عملیات موفق یمنی ها در مارب‬ ‫وزارت کشـور دولـت صنعـا‪،‬از‬ ‫انجـام عملیـات امنیتـی در‬ ‫حملـه بـه یکـی از زندان هـای‬ ‫تحت کنتـرل نیروهـای عبـد ربـه‬ ‫منصـور هـادی؛ رئیس جمهـوری‬ ‫مسـتعفی و فـراری‪ ،‬در شـهر مـارب‬ ‫یمـن خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ در بیانیـه وزارت کشـور یمـن‬ ‫ُ‬ ‫امـده اسـت‪ :‬در جریـان ایـن عملیـات‪ ،‬نـه اسـیر ارتـش و‬ ‫کمیته هـای مردمی یمن که مـزدوران به دنبال فروش ان ها‬ ‫بـه افسـران سـعودی بودنـد‪ ،‬ازاد شـدند‪ .‬ازادسـازی اسـیران‬ ‫جکـردن ان هـا از شـهر مـارب بـه مناطـق تحت کنتـرل‬ ‫و خار ‬ ‫ارتـش و کمیته هـای مردمـی یمـن در سـاعات انـدک انجـام‬ ‫شـد»‪ .‬از سـویی‪ ،‬محمـد البخیتـی؛ اسـتاندار ذمـار یمـن‬ ‫خواسـتار مشـارکت مـردم در تجمـع اعتراضی امـروز با هدف‬ ‫اعلام قیـام مردمـی بـرای جنـگ بـا دشـمن شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«مـا برای تشـکیل کمیته هـای مردمـی با هدف جمـع اوری‬ ‫کمـک و جـذب نیـرو بـرای پشـتیبانی جبهه هـای جنـگ‬ ‫فعالیـت خواهیـم کـرد‪ .‬هم زمـان بـا تلاش بـرای اعـزام بـه‬ ‫جبهه هـا و یکسـره کردن نبـرد‪ ،‬بـه نجـات فریب خـوردگان‬ ‫از کـوره مـرگ مصمـم هسـتیم»‪ .‬رهبـران الحـرا ک الجنوبـی‬ ‫یمـن نیـز ضمـن مخالفـت بـا اعـزام نیروهـای اسـتان های‬ ‫جنوبـی یمـن بـرای جنـگ در کنـار حـزب االصلاح در جبهه‬ ‫مـارب‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬نبـرد مـارب‪ ،‬ربطی بـه ما نـدارد»‪ .‬منابع‬ ‫وابسـته الحرا ک الجنوبی‪ ،‬از سوء اسـتفاده ائتالف سـعودی‬ ‫از شـرایط معیشـتی جـوان جنـوب یمـن و وار دکـردن ان هـا‬ ‫بـه نبـرد مـارب و مرزهای عربسـتان به شـدت انتقـاد کردند‪.‬‬ ‫کاربـران شـبکه های اجتماعـی نیـز بـا به کارگیـری سـا کنان‬ ‫جنـوب یمـن در جنـگ در جبهـه مـارب‪ ،‬مخالفـت کردنـد‪.‬‬ ‫‪FRANCE 24‬‬ ‫تظاهراتسرتاسریدر اسپانیا‬ ‫معترضـان بـه دسـتگیری یـک‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬شیشـه های برخـی از‬ ‫مغازه هـای بارسـلون را درهـم‬ ‫شکسـتند و این گونـه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه نه مـاه حبـس بـرای‬ ‫«پابلـو هاسـل»؛ خواننـده اشـعار‬ ‫اعتراضیرانشاندادند‪.‬دستگیریاینهنرمنداسپانیایی‪،‬‬ ‫موجـی از انتقادهـا را در زمینـه نقـض ازادی بیـان در اسـپانیا‬ ‫به همراه داشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ تظاهرات کنندگان‬ ‫به سـوی پلیـس مـواد اشـتعال زا پرتـاب کـرده و پلیـس نیـز‬ ‫بـا گلوله هـای فـوم‪ ،‬بـه تقابـل بـا معترضـان پرداخـت‪ .‬برخـی‬ ‫رسانه های اسپانیایی با پوشش حوادث اخیر در بارسلون‪،‬‬ ‫از درهم شکسـتن شیشـه های یـک سـالن پخـش موسـیقی‬ ‫معـروف در این شـهر توسـط معترضـان خبـر دادنـد‪ .‬پلیـس‬ ‫اعالم کره که نه نفر را در منطقه کاتالونیا؛ از جمله سه نوجوان‬ ‫دسـتگیر کـرده اسـت‪ .‬در جریـان ز دو خـورد مـردم بـا پلیـس‬ ‫نه نفـر مجـروح شـدند کـه دو نفـر از ان هـا به دلیـل وخامـت‬ ‫اوضـاع بـه بیمارسـتان انتقـال یافتنـد؛ این در حالی بو دکـه در‬ ‫مادریـد‪ ،‬تظاهـرات ارامـی برپـا شـد؛ امـا در شـهرهای شـمالی‬ ‫ایـن کشـور پلیـس چند نفـر را بازداشـت کـرد‪ .‬پلیـس تا کنـون‬ ‫‪ 60‬نفـر را بازداشـت کـرده و یـک زن نیـز یـک چشـم خـود را در‬ ‫جریـان تظاهـرات در بارسـلونا از دسـت داد‪« .‬هاسـل» کـه‬ ‫بـه داشـتن دیدگاه هـای چپگرایانـه مشـهور اسـت‪ ،‬بعـد از‬ ‫تسلیم نشدن به پلیس‪ ،‬برای طی مجازات حبس به خاطر‬ ‫انتشار توئیت هایی علیه پادشاه سابق اسپانیا و متهم کردن‬ ‫پلیس به شـکنجه و کشـتن تظاهرکنندگان‪ ،‬دسـتگیر شـد‪.‬‬ ‫امانوئل دل روسو‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کری خوانـی وزیـر ارتباطـات بـرای اسـتقالل‪ ،‬بـا وا کنش هـای‬ ‫زیـادی در فضـای مجـازی روبـه رو شـد؛ و کار حتـی بـه جایـی‬ ‫رسـید کـه رئیـس هیئت مدیـره باشـگاه اسـتقالل هـم در پیامـی‬ ‫بـه ایـن ماجـرا وا کنـش نشـان داد‪ .‬محمدجـواد اذری جهرمـی‬ ‫در خصـوص اسـتوری خـود کـه باعـث ناراحتـی هـواداران و‬ ‫پیش کسـوتان اسـتقالل شـده اسـت‪ ،‬در گفت وگویـی رادیویـی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬برویـد تفکراتتـان را عوض کنیـد‪ .‬کری خواندن من‬ ‫ربطـی بـه فوتبـال نـدارد‪ .‬وزیـر کـه صبـح تـا شـب در لبـاس وزیـر‬ ‫نیسـت‪ .‬من وزیر هسـتم و البته یک شـهروند‪ .‬من هم می توانم‬ ‫در حـوزه ورزش هـم اظهار نظـر کنـم‪ .‬ایـن تفکـر پیرمردانـه را کنار‬ ‫بگذاریـد‪ .‬همـه؛ اعـم از گزارشـگران و کارشناسـان ‪ ...‬نظـر دارند‪.‬‬ ‫کجای دنیا این گونه اسـت؟ من نظر ورزشـی ام را در کمال احترام‬ ‫گفتـم‪ .‬مـردم کـری می خواننـد؛ امـا نمی دانـم چـرا ناراحـت‬ ‫هسـتید؟» ایـن اتفـاق درظاهـر و باطن سـاده‪ ،‬در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫به یک هیاهوی دنباله دار تبدیل شـده که جدای از هر مسـئله‬ ‫حاشـیه ای‪ ،‬ایـن سـوال را در ذهـن متبـادر می سـازد کـه «ایـا‬ ‫مقام هـای بلندپایـه کشـوری‪ ،‬رجل سیاسـی و دولتمردان نباید‬ ‫فوتبالـی خـود را علنـی کننـد؟» سال هاسـت ایـن شـائبه‬ ‫عالیـق‬ ‫ِ‬ ‫درمـورد فوتبـال وجـود دارد کـه پیونـدی عمیق با سیاسـت دارد‬ ‫و بارهـا در محافـل رسـمی و غیررسـمی بـه ایـن اشـاره شـده کـه‬ ‫سـازوکار مسـتطیل سـبز برمبناهـای خاصـی و از «بـاال» تعییـن‬ ‫انگال مرکل؛ صدراعظم المان‬ ‫هوادار جدی تیم ملی المان؛ و‬ ‫شخصباستیانشواینشتایگر‬ ‫است؛ اما فوتبال های باشگاهی را‬ ‫متفاوت تر می داند و حتی در سال‬ ‫‪ 2013‬در فینال لیگ قهرمانان‬ ‫المان بین «بایرن مونیخ» و‬ ‫«دورتموند» در «ومبلی» حضور‬ ‫یافت؛ جایی که ادعا می کرد یک‬ ‫تماشا گر بی طرف است‪ .‬او ا گرچه‬ ‫در هامبورگ متولد شده است؛‬ ‫اما در سال ‪ 2006‬به عنوان عضو‬ ‫افتخاری باشگاه «دورتموند»‬ ‫شناختهشد‪.‬‬ ‫شـده و نتایجـی کـه از مسـابقات حاصـل می شـود‪ ،‬قـرار اسـت‬ ‫عامـل یـا مانـع یـک حرکـت متصل بـه امر سیاسـی باشـد‪ .‬چنین‬ ‫تفکـری‪ ،‬منحصـر بـه فضـای پرحاشـیه فوتبـال کشـور ایـران‬ ‫نیسـت و در گزارش هایـی از رسـانه های بین المللـی‪ ،‬بـر وجـود‬ ‫عوامـل پشـت پرده و دسـت های پنهان در برگـزاری تورنمنت ها؛‬ ‫به ویـژه فوتبـال کـه به نوعـی ورزش شـماره یک جهـان محسـوب‬ ‫می شـود‪ ،‬تا کیـد شـده کـه البتـه منظـور از ایـن محرک هـای‬ ‫ی هسـتند‪ .‬ماجرا تا ان انـدازه که جنبه‬ ‫بیرونـی‪ ،‬چهره هـای دولتـ ‬ ‫هنجارشـکنی به خـود نگیـرد و پـای روابـط سـیاه و معـادالت‬ ‫مشـکوک به میـان نیایـد‪ ،‬اشـکالی نـدارد و می تـوان گفـت کـه‬ ‫حمایـت مهره هایـی از بدنـه دولـت و سیاسـیون رده بـاالی‬ ‫یسـت؛‬ ‫کشـورها از چهـره ای ورزشـی یـا تیمـی خـاص‪ ،‬امری عاد ‬ ‫امـا انچـه در گزارش هایـی کـه بـه جنبه هـای منفـی ماجـرا اشـاره‬ ‫یسـت کـه‬ ‫پشـتیبانی ویژه ا ‬ ‫دارنـد‪ ،‬موردتوجـه قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫ً ِ‬ ‫یـک فـرد یـا جریـان سیاسـی از یـک مثلا تیـم به عمـل مـی اورد؛‬ ‫اعـم از تزریـق پـول و سـرمایه‪ ،‬اختصـاص امکانـات و شـرایط‬ ‫مطلـوب و حتـی کمـک بـه اینکـه بتواننـد بـه نتایـج باال تـری‬ ‫قتـر‪« ،‬تبانـی» بـرای حصـول‬ ‫دسـت یابنـد کـه در معنـای دقی ‬ ‫موفقیـت یـک فـرد یـا تیـم یـا باشـگاهی خـاص بـوده و مصـداق‬ ‫ً‬ ‫بـارز «تبعیـض» اسـت‪ .‬احتمـاال در ادبیـات منتقدیـن نسـبت به‬ ‫این موضـوع‪ ،‬بـا عباراتـی نظیـر «تیـم حکومتـی» مواجه شـده اید‬ ‫کـه حکایـت از وجـود نابرابـری در توزیـع منابـع بـرای فعـاالن‬ ‫یسـت‪ .‬انچـه امـا درمـورد وزیـر ارتباطـات مـا‬ ‫یـک رشـته ورزش ‬ ‫والدیمیر پوتین در جام جهانی‬ ‫‪ 2018‬نشان داد فوتبال برایش‬ ‫در یک تیم خالصه نمی شود‬ ‫ً‬ ‫و کال شیفته این ورزش‬ ‫است؛ اما رئیس جمهوری‬ ‫روسیه‪ ،‬یکی از طرفداران‬ ‫«زنیت سن پترزبورگ» است؛‬ ‫او ا گرچه اعتراف به وفاداری‬ ‫به یک باشگاه خاص را رد‬ ‫کرده و تمایل خود را به دیدن‬ ‫فوتبال بهتری از تیم ملی‬ ‫کشورش نشان داده؛ اما این را‬ ‫هم گفته که به هرحال متولد‬ ‫سن پترزبورگ است!‬ ‫بارا ک اوباما؛ رئیس جمهوری‬ ‫پیشین امریکا به تیم های‬ ‫متعددی عالقه دارد و البته عالقه‬ ‫اصلی اش لیگ المان است‪.‬‬ ‫عالقه او به باشگاه «دارمشتات‬ ‫‪ »۹۸‬زمانی لو رفت که کاشف‬ ‫به عمل امد صفحه توئیتر این تیم‬ ‫را فالو کرده است‪ .‬او البته زمانی‬ ‫هم شیفته یکی از باشگاه های‬ ‫نه چندان مطرح ایاالت متحده‬ ‫به نام ‪Birmingham Hammers‬‬ ‫بود که در مصاحبه ای با نشریه‬ ‫تلگراف در سال ‪ 2018‬ان را عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یشـک می تـوان از ایـن وصله هـا مبـرا دانسـت؛‬ ‫رخ داده را ب ‬ ‫زیـرا نـه شـبهه حمایتگرانـه ای ازان دسـت ایجـاد می کنـد و نـه‬ ‫یسـت از نقـض مفهـوم یکسـان نگری‪ .‬مسـئله سـاده تر‬ ‫نشانه ا ‬ ‫از این حرف هاسـت؛ یـک وزیـر کابینـه دولـت‪ ،‬از عالقـه خـود بـه‬ ‫یکـی از دو تیـم جریـان اصلـی فوتبـال کشـورمان دراین سـال ها‪،‬‬ ‫پرد هبـرداری کـرده‪ .‬دراین بـاره بـد نیسـت بـه مـواردی در عرصـه‬ ‫بین الملـل اشـاره کنیـم کـه بیش از انکـه تداعی کننـده موضعـی‬ ‫خـاص ازسـوی سیاسـیون باشـد‪ ،‬بـر این نکتـه تصریـح دارد کـه‬ ‫یـک وزیـر‪ ،‬رئیس جمهـوری‪ ،‬نخسـت وزیر‪ ،‬رهبـر دولـت و ‪...‬‬ ‫نیـز می توانـد بـه رشـته ای ورزشـی دل بسـتگی داشـته باشـد و‬ ‫حتـی هـوادار دواتشـه یـک تیـم یـا یـک «سـلبریتی» دراین حـوزه‬ ‫ی جهرمـی نیـز در خصـوص‬ ‫خـود اذر ‬ ‫باشـد؛ همان طور کـه‬ ‫ِ‬ ‫اینکـه هـواداران اسـتقالل می گوینـد شـما و وزارت ارتباطـات از‬ ‫پرسـپولیس حمایـت می کنیـد‪ ،‬گفـت‪« :‬سـند ایـن حـرف کـو؟‬ ‫ا گـر ‪ ۵۰‬درصـد مـردم پرسپولیسـی هسـتند و ‪ ۵۰‬درصـد اسـتقاللی‬ ‫بایـد کـری خوانـده شـود‪ .‬چرا شـما فکـر می کنید مـن باید حرفی‬ ‫گتـر از وزیـر‬ ‫بزنـم کـه همـه قبـول کننـد؟ در دولـت‪ ،‬ادم هـای بزر ‬ ‫ً‬ ‫هـم اسـتقاللی هسـتند؛ چـه ایـرادی دارد؟ اصلا دو باشـگاه‬ ‫اسـتقالل و پرسـپولیس بیاینـد منابـع درامـدی خـود را شـفاف‬ ‫کننـد؛ ان وقـت ببینیـد هزین هکـرد و منابـع درامـدی ان هـا کجـا‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬چـه اقـای سـلطانی فر و چـه افـراد دیگـر‪ ،‬ریالـی بـه‬ ‫تیـم دیگـر‪ ،‬بیشـتر کمـک نکرده انـد‪ .‬خواهـش می کنـم فوتبـال را‬ ‫سیاسـی نکنیـد»‪.‬‬ ‫پاپ فرانسیس؛ رئیس کلیسای‬ ‫کاتولیک نیز یک طرفدار‬ ‫سفت وسخت فوتبال و به ویژه تیم‬ ‫«سن لورنزو» بوده و هست؛ یکی‬ ‫از بزرگ ترین تیم های ارژانتین که‬ ‫در سال ‪ 2013‬با اعالم حمایت‬ ‫پاپ از ان ها رسمیت بین المللی‬ ‫بیشتری یافت‪ .‬طبق گزارش ها؛‬ ‫او در زادگاه خود (بوئنوس ایرس)‬ ‫و در جوانی هایش به طور مرتب‬ ‫بازی تیم محبوبش را در ورزشگاه‬ ‫‪ Gasómetro‬تماشا می کرد‪ .‬او‬ ‫می گوید؛ هیجان فوتبال هنوزهم‬ ‫برایش خاص است‪.‬‬ ‫کیم جونگ اون؛ دیکتاتور‬ ‫تندروی کره شمالی نه تنها‬ ‫به بمب اتم و سالح عالقه‬ ‫دارد؛ بلکه از طرفداران خاص‬ ‫«منچستر یونایتد» نیز هست‪.‬‬ ‫اینکه ایا از زمان سر الکس‬ ‫فرگوسن‪ ،‬به این تیم عالقه مند‬ ‫شده یا فقط در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬نتایج بازی های شیاطین‬ ‫سرخ را دنبال می کند‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست‪ .‬شاید هم فقط به دلیل‬ ‫رنگ قرمز تیم که شباهتی‬ ‫کمونیستی را برایش متبادر‬ ‫می کند‪ ،‬هوادارشان است‪.‬‬ ‫به راسـتی مطبوعـات در کشـور مـا در حکـم مـرغ اسـت کـه در هـر حالـت‬ ‫سـرش را می برنـد و در عـزا و عروسـی از گوشـت او بهـره می برنـد‪ .‬حـال ایـن‬ ‫داسـتان مطبوعـات در کشـور عزیـز ما سـت کـه بلا و گرفتـاری بـرای روزگارش‪،‬‬ ‫همیشگی ست‪ .‬اصحاب ان هم بسان کارکنان بی جیره و مواجب هم نیستند؛‬ ‫یعنـی کار را بایـد بکننـد؛ جیـره و مواجـب هم نگیرنـد؛ در برابر ده ها سـازمان هم‬ ‫باید پاسخگو باشند؛ اما دلمان به این خوش است که می گویند مطبوعاتی ها‬ ‫از اقشـار فرهیختـه هسـتند‪ .‬به قـول عـده ای از همـکاران راسـتین مطبوعاتـی‪،‬‬ ‫«دلـم خـوش اسـت کـه نامم کبوتـر حرم اسـت»؛ حال انکه شکسـته بال تر از من‬ ‫و ما‪ ،‬میان مرغان نیست‪ .‬تا زمانی که تعریف و تمجید کنیم‪ ،‬کاری به ما ندارند‬ ‫و حتـی پـاره ای از روسـا ان را وظیفـه می داننـد؛ امـا و امـان از روزی کـه به سـرمان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بزند و مثال از شهردار یک شهرستان نقد کنیم؛ مثال بگوییم که زباله های شهر‬ ‫به موقع توسط شهرداری حمل نمی شود؛ نوشتن ما همان و گرفتاری همانا!‬ ‫به نام نشر ا کاذیب‪ ،‬افترا و تشویش اذهان عمومی‪ ،‬کارمان درمی اید و روزهای‬ ‫متوالـی بایـد بیـن شـهرداری و دادگسـتری بـا کفـش اهنیـن‪ ،‬در تـردد باشـیم تـا‬ ‫رضایت خاطر خطیر جناب اقای شهردار را جلب کنیم‪ .‬وقتی می گویم ما مرغ‬ ‫شکسته بال هستیم ممکن است بعضی بگویند گزافه گویی کرده است؛ حال‬ ‫ت که‬ ‫کـه چنیـن نیسـت‪ .‬در واقـع جماعت ما‪ ،‬جماعت بسـیار اسیب پذیری سـ ‬ ‫تنهـا لطـف خداونـدی‪ ،‬ادامه حیات بخورونمیری ان را تداوم بخشـیده اسـت‪.‬‬ ‫خالصـه! این روزهـا بدجـوری حـال مـن و مـا گرفته شـده اسـت‪ .‬یـک روز با برقی‬ ‫کمتـر از ‪ 220‬ولـت‪ ،‬تـن و بدنمـان را می لرزاننـد و خبـر می دهنـد کـه ا گهی هـای‬ ‫یکـه در مجلـس‪ ،‬چندیـن‬ ‫دادگسـتری حـذف شـده اسـت؛ ان هـم د رحال ‬ ‫روزنامه نگار از جنس خودمان حضور داشته اند؛ اما لب به اعتراض نگشوده اند‬ ‫کـه چـاپ ا گهـی دادگسـتری‪ ،‬طبـق قانون باید در رسـانه مکتوب باشـد و ایـن از‬ ‫مصوبه قوه مقننه بوده است‪ .‬به هرروی این ا گهی را از مطبوعات گرفتند و در‬ ‫نپـس از طریـق الکترونیکـی‪ ،‬ا گهی هـا به اطلاع مردم‬ ‫سـایت قـرار دادنـد کـه ازای ‬ ‫برسـد؛ حال انکه ا گر به باور وزیر اموزش وپرورش‪ ،‬حدود ‪ 20‬درصد دانش اموزان‬ ‫مـا حتـی از داشـتن تلفن همـراه معمولـی محروم انـد‪ ،‬معلـوم نیسـت بـرای‬ ‫روسـتائیان و شـهرهای کوچـک‪ ،‬چقـدر اینترنـت‪ ،‬کامپیوتر و دسترسـی بـه ابزار‬ ‫الکترونیکی میسر است‪ ،‬به هرجهت مطبوعات از این ا گهی ها محروم شدند‪.‬‬ ‫روالـی نه چندان مناسـب؛ امـا هزینه بـر‪ ،‬از نـوع زیـاد ان‪ ،‬در وزارتخانـه و ادارات‬ ‫و سـازمان ها جـاری شـده و هر یـک بـا هزینـه بسـیار و بـا کاغـذ گالسـه نشـریاتی‬ ‫را بـه چـاپ می رسـانند تـا انـان نیـز نیـاز نداشـته باشـند کـه ا گهـی بـه مطبوعات‬ ‫بدهنـد‪ .‬بـرای مثـال؛ سـازمان هایی مثـل شـهرداری‪ ،‬هالل احمـر‪ ،‬بانک هـا نیـز‬ ‫بـه ایـن دایـره ورود کرده انـد تـا کار مطبوعاتـی کنند کـه مورد مهم ان شـهرداری‬ ‫تهـران و مشـهد اسـت‪ .‬روزی دیگـر از خـواب بیـدار می شـویم؛ از سـوی چاپخانـه‬ ‫بـه مـا مـژده می دهنـد کـه از این پـس به جـای زینـک ‪26‬هزار تومانـی بایـد هزینـه‬ ‫زینـک را ‪60‬هزار تومـان بپردازیـد‪ .‬کاغـذ سـهمیه ای ارشـاد کـه بـا ارز ‪ 4200‬تومانـی‬ ‫ً‬ ‫تقسـیم می شـد‪ ،‬تمـام شـده و کاغـذ را بایـد فعلا کیلویـی ‪15‬هزار تومـان بخرید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این قدر خبرهای ناخوش می شنویم که در انتظار پایان روزمره گی‬ ‫هسـتیم‪ .‬در هفته ای که گذشـت‪ ،‬شـوک وحشتناک حذف ا گهی های دولتی‬ ‫را بـرای مطبوعـات نوشـتاری‪ ،‬بـا یـک اعالمیـه از سـوی خبرگـزاری مهـر‪ ،‬دریافـت‬ ‫کردیم که یعنی پایان کار مطبوعات‪ .‬یک اعتراض عمومی رسـانه ها و حمایت‬ ‫وزیر ارشـاد از مطبوعات ‪ ،‬باعث شـد تا مصوبه را ملغی اعالم کنند؛ یعنی باز هم‬ ‫ا گهی های دولتی باید به مطبوعات داده شود و ما باز هم بسان همیشه از این ‬ ‫حمایـت‪ ،‬پشـتیبانی و قدرشناسـی کردیـم و خـدا را شـکر کردیـم کـه هنـوز به نام‬ ‫مدیر مطبوعاتی می توانیم ادامه حیات دهیم‪ .‬امیدواریم دولت به خود بیاید‬ ‫ی بی بی سـی و‬ ‫و در روزگاری کـه بلندگوهـای معانـد و بنگاه هـای سـخن پرا کن ‬ ‫امریکا که با میلیون ها دالر هزینه‪ ،‬مشغول تبلیغات سوء علیه کشور و نظام ما‬ ‫هستند‪ ،‬با حمایت از جامعه مطبوعات‪ ،‬اجازه دهد به وظایف خود همچنان‬ ‫ادامـه دهیـم‪ .‬به هرحـال رسـیده بـود بالیـی ولـی به خیر گذشـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫میدان نفتی «خشت» سال اینده به تولید می رسد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت نفـت مناطـق مرکزی ایـران گفت‪« :‬میدان نفتی خشـت در‬ ‫پایان ان‪ ،‬توسعه این‬ ‫نیمه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬به تولید زودهنگام می رسد و تا ِ‬ ‫میـدان بـا تحقـق تولیـد روزانـه ‪ ۲۰‬هزار بشـکه نفت تکمیل می شـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شـانا؛ رامیـن حاتمـی در بازدیـد از طـرح تولیـد زودهنـگام میـدان نفتـی خشـت‬ ‫گفـت‪« :‬تولیـد زودهنـگام ایـن میـدان بـا راه انـدازی سـه حلقه چـاه در نیمـه‬ ‫نخسـت سـال اینـده عملیاتـی می شـود و نفـت تولیـدی به وسـیله خـط لولـه‬ ‫‪ ۱۰‬اینـچ به طـول ‪ ۱۷‬کیلومتـر بـه مرکـز بهر هبـرداری نرگسـی ارسـال می شـود‪ .‬ایـن ‬ ‫ً‬ ‫ن نفتی‪ ،‬نیمه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬با پنج حلقه چاه و تولید ‪ ۲۰‬هزار بشکه کامال‬ ‫میدا ‬ ‫وارد چرخه تولید نفت و گاز کشور وارد می شود»‪ .‬گفتنی ست؛ خشت‪ ،‬یکی از‬ ‫میدان های نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در گستره فعالیت شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی ست که در ‪ ۱۸۰‬کیلومتری شهر شیراز و در‬ ‫حـوزه جغرافیایی شهرسـتان کازرون قـرار دارد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نه استان زیرخط میانگین سرانه فضاهای اموزشی‬ ‫مهرالـه رخشـانی مهر در نشسـت چهارجانبـه بـا روسـای جامعـه خیریـن‬ ‫مدرسه سـاز و سـازمان بسـیج دانش امـوزی و سـازمان بسـیج جامعـه زنـان‬ ‫با بیان اینکـه امـروز امـار مـدارس نیازمنـد تخریـب و بازسـازی و مقاوم سـازی‪ ،‬از‬ ‫‪ 70‬درصد سال ‪ 1385‬به ‪ 19.5‬درصد در سال جاری کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«دغدغـه اصلـی مـا در این موضـوع و بحـث استانداردسـازی سـامانه گرمایـش‬ ‫مـدارس تاحد زیـادی رفع شـده اسـت»‪ .‬به گزارش پانا؛ رئیس سـازمان نوسـازی‬ ‫مـدارس با اشـاره به اینکه سـرانه فضاهـای اموزشـی کشـور ا کنـون ‪ 5.21‬مترمربع‬ ‫اسـت و نـه اسـتان کشـور زیرخـط میانگیـن اسـت؛ افـزود‪« :‬سـرانه اسـتاندارد‬ ‫هدف گذاری شـده در سـند تحـول بنیادیـن ‪ 8.39‬مترمربـع اسـت کـه البتـه‬ ‫اسـتان های ایلام و یـزد بـه ایـن اسـتاندارد نزدیـک شـده و البـرز‪ ،‬سیسـتان و‬ ‫بلوچستان و اذربایجان غربی در انتهای این جدول هستند؛ یک دلیل عمده‬ ‫ان‪ ،‬رشـد فزاینـده جمعیـت و مهاجـرت اسـت»‪.‬‬ ‫انتشار گزارش نهایی هواپیمای اوکراینی‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫اتحاد و همدلی کشورها؛‬ ‫تنها راه مقابله با اقدامات امریکا‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫روحانیت در دفاع مقدس‬ ‫نقش اساسی و بی بدیلی داشت‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‪:‬‬ ‫زمانی وارد مذا کره می شویم‬ ‫ً‬ ‫که تحریم ها کامال لغو شود‬ ‫تلنگر‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬روابـط ایـران و ترکیـه به عنـوان دو کشـور مهـم و‬ ‫تاثیرگـذار در منطقـه را خـوب و رو به توسـعه توصیـف و بـر تقویـت‬ ‫همکاری هـا و مناسـبات تهران‪-‬انـکار بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات‬ ‫لو فصل مشـکالت منطقه تا کید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مشـترک و نیز ح ‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین دکتـر‬ ‫تو گـوی تلفنـی بـا رجـب طیـب اردوغـان؛‬ ‫حسـن روحانـی در گف ‬ ‫بـا اعلام حمایـت از ترکیـه مقابـل تحریم هـای امریـکا‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«تنهـا راه مقابلـه بـا اقدامـات یک جانبـه و غیر قانونـی ایـاالت‬ ‫متحـده امریـکا‪ ،‬اتحـاد و همدلـی کشـورهای تحت تحریـم اسـت‪.‬‬ ‫درمـورد ایـران بایـد گفـت رفـع تحریم هـا از سـوی امریـکا‪ ،‬یـک‬ ‫مطالبـه قانونـی و معقـول از طرف ایران اسـت که باهار مورد تا کید‬ ‫قـرار داده ایـم»‪.‬‬ ‫دبـر نقـش روحانیت‬ ‫سـردار سرلشـکر پاسـدار محمـد باقـری با تا کی ‬ ‫در دفـاع مقـدس‪ ،‬گفـت‪« :‬روحانیـت معظـم در تمـام مراحـل‬ ‫تاریخـی کشـورمان همـواره به عنـوان هادیـان و راهنمایـان ملـت‬ ‫مـا‪ ،‬در مبارزه بـا اسـتعمار و اسـتبداد بودنـد و در ملی شـدن‬ ‫صنعـت نفـت نقـش ویـژه ای داشـتند؛ همچنیـن ایـن عزیـزان در‬ ‫تمـام مراحـل رشـد و پیـروزی انقلاب اسلامی نقـش اساسـی و‬ ‫بی بدیلـی را عهـده دار بودنـد‪ .‬شـهیدان روحانـی‪ ،‬چـراغ تابنـا ک‬ ‫راه مسـتضعفان و ملـت ایـران در طول تاریـخ بوده انـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سـپاه نیوز؛ رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح با بیان اینکـه‬ ‫امام خمینـی (ره)‪ ،‬پرچـم داری دفاع مقدس ما را عهده دار بودند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬نقـش امـام (ره) در هدایت کشـور و هماهنگ سـازی ارکان‬ ‫مختلـف کشـور در دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬بی بدیـل بـود»‪.‬‬ ‫وزیـر خارجـه کشـورمان تا کیـد کـرد‪« :‬امریکا نمی توانـد به برجام‬ ‫بپیونـدد؛ مگر اینکـه تحریم هـا را لغـو کنـد؛ تمـام تحریم هـا بایـد‬ ‫لغـو شـوند»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محمد جـواد ظریـف در گفت وگـو‬ ‫بـا شـبکه پرس تـی وی افـزود‪« :‬مـا تعهداتـی داریـم کـه بـه ان هـا‬ ‫پایبنـد هسـتیم‪ .‬تمـام اقدامـات مـا در راسـتای برجـام اسـت‪.‬‬ ‫مـا قوانیـن کشـور را کـه پارلمـان بـه ان مشـروعیت بخشـیده‪،‬‬ ‫اجـرا می کنیـم‪ .‬در امریـکا‪ ،‬رئیس جمهـوری می توانـد از حـق‬ ‫وتـو بـرای مخالفـت بـا هر گونـه تصمیمـی اسـتفاده کنـد؛ امـا‬ ‫مـا در ایـران‪ ،‬چنیـن کاری نخواهیـم کـرد‪ .‬اصطلاح مکانیسـم‬ ‫ماشـه‪ ،‬سـاخته امریکاسـت و چنیـن چیـزی در برجـام وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬امریکایی هـا بـرای کنتـرل افـکار عمومـی ایـن اصطلاح را‬ ‫ایجاد کردند»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری گفـت‪« :‬سـه کشـور دخیـل در سـانحه‬ ‫هواپیمای اوکراینی‪ ،‬نظر کارشناسـی خود را درباره گزارش تیم بررسـی سـانحه‬ ‫داده انـد و ایـن گـزارش تـا پایـان سـال بـرای اطلاع عمـوم منتشـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش انـا؛ کاپیتـان تـورج دهقانـی زنگنـه افـزود‪« :‬طبـق ضمیمـه شـماره ‪۱۳‬‬ ‫کنوانسیون شیکا گو؛ ایران گزارش خود را به چهار کشور دخیل در سانحه اعالم‬ ‫کرده و این کشور ها نیز ‪ ۶۰‬روز فرصت دارند تا نظرات فنی خود را به تیم بررسی‬ ‫سـانحه هوایـی اعلام کننـد»‪ .‬او در خصـوص فـروش بلیت پرواز هـا در ایام نـوروز‬ ‫هم گفت‪« :‬از همه شرکت های هواپیمایی خواسته شده با حدا کثر ظرفیت‪،‬‬ ‫تـوان خـود را در خدمـت سـفر های نـوروزی قـرار دهنـد و همـه شـرکت ها بایـد‬ ‫بـرای تـوان عملیاتـی و سـاعت پرواز هـای خـود‪ ،‬نـاوگان اماده به خدمت داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬همه شـرکت ها مکلف اند هواپیمای بک اپ داشـته باشـند تا در موارد‬ ‫اضطرار و نقص فنی‪ ،‬نسبت به جابه جایی هواپیما و رساندن مسافران اقدام‬ ‫کننـد‪ .‬بـه شـرکت ها ابلاغ شـده پرواز هـا را نباید ابطال کنند و هیچ شـرکتی حق‬ ‫نـدارد قبـل از اخـذ مجـوز پـرواز‪ ،‬اقـدام به فروش بلیت کند‪ .‬معاونـت هوانوردی‬ ‫سـازمان هواپیمایی کشـوری هم مکلف شـده نسـبت به برخورد با سـایت ها و‬ ‫دفاتر متخلف که بلیت ها را باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند‪ ،‬اقدام؛ و‬ ‫ایـن سـایت ها را به دسـتگاه قضائـی معرفی کند»‪.‬‬ ‫اغاز تولید برق از زباله‬ ‫مدیر عامـل توانیـر‪ ،‬از اغـاز تولیـد بـرق از زبالـه در چنـد شـهر خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسین متولی زاده افزود‪« :‬یکی از کارهایی که‬ ‫می توانـد بـه حفـظ محیـط زیسـت کمـک کنـد و هیـچ اسـیبی بـه ان نرسـاند‪،‬‬ ‫تولیـد بـرق از زبالـه اسـت‪ .‬در حال حاضـر‪ ۸۵ ،‬هزار مـگاوات ظرفیـت نیروگاه های‬ ‫کشـور اسـت کـه ترکیبـی از انـواع نیروگاه ها بـوده و در این میـان‪ ،‬جـای دو نیروگاه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫زمین گرمایـی و نیـروگاه بر مبنـای هیـدروژن و پیـل سـوختی خال ‬ ‫خوشـبختانه در کشـورمان اقدامـات الزم بـرای تولیـد بـرق از زبالـه در چندیـن‬ ‫شـهر انجام شـده؛ به طوری که از زباله‪ ،‬برق تولید و به شـبکه توزیع انتقال داده‬ ‫یسـت‪ .‬تولیـد زبالـه در شـهرهای شـمالی بـاال‬ ‫می شـود کـه البتـه کار بسیار بزرگ ‬ ‫و دفـع ان بسیار مشـکل اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬تولیـد بـرق از زبالـه در مناطق شـمالی‬ ‫کشـور بایـد مورد توجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«معدن کاری» در جایگاه غارت منابع ملی‬ ‫معصومه ایزدی مطرح کرد؛‬ ‫افزایش‬ ‫اسیب های‬ ‫اجتماعی؛‬ ‫بخشی از‬ ‫پازل فروپاشی‬ ‫ارزش ها‬ ‫در جامعه‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫یادش بخیر ان روزها‬ ‫شب های سرد زمستان‬ ‫بهترینرفیق؛‬ ‫ُ‬ ‫خار سماور مادربزرگ بود‬ ‫خند ُه های ب ِ‬ ‫برای گل های ُسرخ نشسته روی قوری!‬ ‫ِ‬ ‫عطر شقایق‪،‬‬ ‫بوی ِ‬ ‫دیوان حافظ بر طاقچه‬ ‫الی ورق های ِ‬ ‫استکانم را لبریز از شعر می کرد!‬ ‫سامانساردویی‬ ‫شاید خوشبختی ُبلبلی بود‬ ‫که با تیر و کمان سنگی‬ ‫ُ‬ ‫در کودکی ام کشتم‬ ‫شاید هم بوسه ی تو باشد‬ ‫که هرگز گرمم نخواهد کرد‬ ‫همهمی دانیم‬ ‫جایی به جز مرگ‬ ‫ کردن خاطرات نیست‬ ‫برای فراموش ِ‬ ‫همهمی دانیم‬ ‫باید شاد باشیم‬ ‫عین سنگ به باران خیره می شویم‬ ‫اما ِ‬ ‫به نظرمزندگی‬ ‫نیاز به احساس جدید دارد‬ ‫محتاج اندیشه تازه ست‬ ‫ِ‬ ‫ولی ریشه ی گذشته‬ ‫خوش عشق‬ ‫بوی‬ ‫ولی ِ‬ ‫ِ‬ ‫شاید راهی‬ ‫برای خوشبختی دوباره باشد‬ ‫ِ‬ ‫به نظرم هر انسانی یک بار به نیک بختی می رسد‬ ‫به نظرمبقیه اش‬ ‫مثل اب دادن به درخت خشک می ماند‬ ‫شاید‬ ‫همه ی تقصیر ها‬ ‫گردن رودخانه ای باشد‬ ‫که بی خبر‬ ‫ماهی ها را تنها گذاشت‪.‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نـکات ارزشمند ‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫به عقیـده بسـیاری از کارشناسـان و‬ ‫صاحب نظـران؛ زنـان در جامعـه بیشـتر از مـردان‬ ‫درمعـرض اسـیب های اجتماعـی هسـتند‪.‬‬ ‫در حقیقـت‪ ،‬چرخـش جامعـه ارزش محـور بـه‬ ‫سمت وسـوی بحـران ارزش هـا و شـکل گیری‬ ‫ارزش هـای اساسـی یـک جامعـه بـر مـدار‬ ‫لذت طلبی‪ ،‬مصلحت گرایی فردی‪ ،‬سـودگرایی‪،‬‬ ‫ماده گرایی و ابزارگرایی؛ بحران ارتباطات انسانی‬ ‫را رقـم می زنـد و ماحصـل ایـن رویکـرد‪ ،‬گسـترش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی در سـطح جامعـه و‬ ‫به ویژه در حوزه زنان اسـت‪ .‬هرچند اسـیب های‬ ‫اجتماعـی زنـان تنهـا مختـص کشـور ما نیسـت و‬ ‫ایـن‪ ،‬یـک مشـکل عمـده بهداشـت عمومـی و‬ ‫نقـض حقـوق بشـر زنـان در سـطح جهـان اسـت‪.‬‬ ‫کتـر اسـت‪ ،‬تفـاوت نـوع‬ ‫انچـه دراین بیـن دردنا ‬ ‫نگاه جامعه به زنان و مردان اسـیب دیده اسـت‪.‬‬ ‫در حقیقـت‪ ،‬نـگاه متفـاوت جامعـه بـه دو جنس‬ ‫مخالـف‪ ،‬ایـن ذهنیـت را در خاطـر افـراد متبـادر‬ ‫می سـازد که زنان اسـیب دیده دچار ذنب الیغفر‬ ‫شـده اند؛ ولـی بـرای مـردان همیشـه فرصـت‬ ‫بازگشـت هسـت و حتـی در مـوارد عدیـده ای‬ ‫مشـاهده کرده ایـم کـه خانواده هـا بـا پروسـیجر‬ ‫«زن بگیـره خـوب میشـه!» ازدواج را چاره درمان‬ ‫بسـیاری از ناهنجاری هـای گسـترده در مـردان‬ ‫عنوان می کنند! جهت اشـنایی بیشـتر با تبعات‬ ‫اسـیب های اجتماعـی در زنـان‪ ،‬راهکارهـای‬ ‫پیشـگیری از گسـترش ایـن اسـیب ها و به ویـژه‬ ‫در دختـران جـوان و نقـش والدیـن‪ ،‬مرا کـز‬ ‫اموزشـی و ‪ ...‬در کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫و ‪ ...‬گفت وگـوی کوتاهـی بـا معصومـه ایـزدی؛‬ ‫کارشـناس ارشـد روان شناسـی بالینـی بـا سـابقه‬ ‫کار در دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـواز و بهزیسـتی‬ ‫اسـتان خوزسـتان انجـام داده ایـم کـه حـاوی‬ ‫دالیـل افزایـش اسـیب های اجتماعـی در جامعه‬ ‫چیست؟‬ ‫دالیـل متعـددی در این امـر دخیل انـد‪ .‬شـرایط‬ ‫نامناسـب اقتصـادی‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬کاهـش سـطح‬ ‫درامـد خانوارهـا‪ ،‬امـوزش ناصحیح افـراد‪ ،‬زندگی‬ ‫در مناطـق کم برخـوردار‪ ،‬اعتیـاد والدیـن‪ ،‬طلاق‬ ‫و ‪ ...‬از جملـه دالیـل بـروز اسـیب های اجتماعـی‬ ‫در جامعـه هسـتند‪.‬‬ ‫کاهـش سـن دختـران اسـیب دیده چـه تبعاتـی‬ ‫بـرای جامعـه دارد؟‬ ‫متاسـفانه شـاهدیم گاهـی فـرار از خانـه پـدری‪،‬‬ ‫گرایـش بـه مـواد مخـدر‪ ،‬بزهـکاری و سـایر‬ ‫ناهنجاری هـای دیگـر از سـنین بسـیار پائین‬ ‫شـروع می شـود‪ .‬تبعـات حضـور افـرادی بـا‬ ‫سـنین پائیـن در الیه هـای اسـیب زا و فضـای‬ ‫پرخطـر‪ ،‬زنـگ خطـر ایجـاد خانواده های سسـت‬ ‫اجتماعـی چیسـت؟‬ ‫در هیچ جـای دنیـا تردیـدی در امنیـت خانـواده‬ ‫نیسـت و امن تریـن و قابل اعتمادتریـن بسـتر‬ ‫اجتماعـی‪« ،‬خانـواده» اسـت‪ .‬رشـد کـودکان ا گـر‬ ‫در این بسـتر امـن بـا اطالعـات و امـوزش همـراه‬ ‫ً‬ ‫باشـد‪ ،‬قطعـا در اینـده بـا چالش هـای کمتـری‬ ‫مواجـه خواهیـم شـد‪ .‬متاسـفانه ناا گاهـی‬ ‫خانـواده بـه شـیوه های فرزندپـروری مناسـب و‬ ‫متناسب با رشد شخصیتی و تفاوت های فردی‬ ‫کـودک خـود‪ ،‬عدم صمیمیـت والـد بـا فرزنـدان‪،‬‬ ‫عدم همـکاری در دریافـت اموزش هـای الزم‪،‬‬ ‫وجـود فرهنگ هـای متحجرانـه یـا مقاومـت برابر‬ ‫اصـول علمـی و روان شناسـانه باعـث می شـود‬ ‫کـودکان از خانـواده فاصلـه بگیرند و فـرار از خانه‪،‬‬ ‫اولیـن ثمـره ایـن درخـت شـوم اسـت!‬ ‫خانـه امـن چیسـت و چـه جایگاهـی در کاسـتن‬ ‫نهـای اجتماعـی دارد؟‬ ‫تبعـات ناشـی از بحرا ‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬بهزیسـتی خانه هایـی را‬ ‫تبعــات ورود ناا گاهانــه و اجبــاری دختــران بــه‬ ‫جامعــه ان چنــان ســهمگین و ناخوشــایند اســت کــه‬ ‫ا گــر مــادران لحظــه ای این شــرایط را در ذهــن خــود‬ ‫مجســم ســازند‪ ،‬تمــام تــاش خــود را بــرای تحکیــم‬ ‫روابــط خــود بــا فرزنــدان بــه کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫و پر بحـران را در اینـده به صـدا دراورده‪ .‬کودکانـی‬ ‫کـه ماحصـل ازدواج افـراد بزهـکار و اسـیب دیده‬ ‫هسـتند‪ ،‬قبـل از تولـد وارد فـاز اسـیب های‬ ‫اجتماعـی شـده اند!‬ ‫نقـش خانواد ههـا در پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫به نـام «خانه هـای امـن» جهـت بازپـروری زنـان‬ ‫اسـیب دیده و درمعـرض اسـیب ایجـاد کـرده کـه‬ ‫درصورت نیـاز می تواننـد به ایـن خانه ها مراجعه‬ ‫و چند صباحـی انجـا اقامـت کننـد‪ .‬خانم هایـی‬ ‫کـه تحمـل شـرایط سـخت خانـه پـر از خشـونت‬ ‫را ندارنـد و راهـی بـرای خـود جهـت خالصـی‬ ‫نمی بیننـد‪ ،‬مجبـور بـه تـرک از منـزل می شـوند؛‬ ‫نو سـالی کـه مـورد تعـرض پـدر‬ ‫یـا دختـران کم س ‬ ‫خـود قـرار گرفتـه‪ ،‬زنان متاهلی که همسرانشـان‬ ‫بـا ان هـا بدرفتاری هـای زیـادی دارنـد و ازطرفـی‬ ‫خانـواده حمایتگـری ندارنـد‪ ،‬می تواننـد بـا‬ ‫مراجعـه بـه بهزیسـتی و درخواسـت تـا حصـول‬ ‫اطمینـان از رفـع یـا کاهـش خطـر‪ ،‬در خانه هـای‬ ‫امـن سـکونت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫به منظـور بازتوانـی زنـان اسـیب دیده اجتماعـی‬ ‫چـه سیاسـت هایی اتخـاذ شـده اسـت؟‬ ‫به منظور پیشگیری از تبعات بیشتر و جلوگیری‬ ‫از اقدامـات خلاف قانـون بـرای امرارمعـاش‬ ‫افـراد بـه ایـن خانه هـا سـپرده می شـوند‪ .‬در ایـن‬ ‫خانه هـا عالوه بـر نگهـداری ایـن افـراد؛ شـرایطی‬ ‫برای اموختن حرفه هایی نظیر بافتنی‪ ،‬نقاشی‪،‬‬ ‫چرم بافـی و ‪ ...‬سـایر کالس هـا فراهـم می شـود‪.‬‬ ‫سخنپایانی‬ ‫هرچنـد همـه افـراد خانـواده در ایجـاد شـرایط‬ ‫امـن نقشـی اساسـی دارنـد؛ ولـی روی سـخن‬ ‫بـا مـادران اسـت کـه د ره رشـرایطی سـعی کننـد‬ ‫دوسـتی بـا فرزنـدان خـود را حفـظ کننـد و از ان‬ ‫به عنـوان طنابـی بـرای تحکیـم روابـط خـود بـا‬ ‫فرزندان استفاده کنند‪ .‬تبعات ورود ناا گاهانه و‬ ‫اجبـاری دختـران به جامعه ان چنان سـهمگین‬ ‫و ناخوشـایند اسـت کـه ا گـر مـادران لحظـه ای‬ ‫این شـرایط را در ذهـن خـود مجسـم سـازند‪،‬‬ ‫تمـام تلاش خـود را بـرای تحکیـم روابـط خـود‬ ‫بـا فرزنـدان بـه کار می گیرنـد‪ .‬شـاید شـرکت در‬ ‫کالس هـای امـوزش خانـواده و دوره هایـی کـه‬ ‫توسـط نهادهـای مختلـف نظیـر بهزیسـتی‪،‬‬ ‫دانشـگاه ها‪ ،‬مسـاجد و ‪ ...‬برگـزار می شـوند‪،‬‬ ‫به عنـوان اولیـن گام بتوانـد‪ ،‬راهنمای مناسـب و‬ ‫شایسـته ای بـرای خانواده هـا باشـد‪.‬‬ ‫مربیسرخ پوشانپایتخت‪:‬‬ ‫قهرمانی در ‪ DNA‬پرسپولیس است‬ ‫مربـی تیـم فوتبـال «پرسـپولیس» می گویـد کـه تیـم بـا اتحـاد‬ ‫و همدلـی توانسـته بـه قهرمانـی نیم فصـل برسـد و این رونـد‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ حمیـد مطهـری‬ ‫دربـاره مباحـث مختلفـی پیرامـون باشـگاه «پرسـپولیس» و‬ ‫عملکـرد تیـم در نیم فصـل لیـگ فوتبـال برتـر ایـران به صحبـت‬ ‫پرداخـت‪ .‬او بـه روزهـای سـختی اشـاره کـرد که پرسپولیسـی ها‬ ‫تسـر گذاشـتند و با اتحاد و همدلی توانسـتند به قهرمانی‬ ‫پش ‬ ‫نیم فصل برسند‪ .‬مربی تیم فوتبال «پرسپولیس» البته درباره‬ ‫خریدهـای پیش فصـل ایـن تیـم هـم بـه صحبـت پرداخـت‬ ‫و عنـوان کـرد قبـول نـدارد کـه برخـی از ایـن بازیکنـان‪ ،‬خریـد‬ ‫ضعیـف محسـوب می شـوند‪ .‬وی گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایطی‬ ‫که رخ داد‪ ،‬روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم‪ .‬نمی خواهم‬ ‫دربـاره ان روزهـا و اتفاقاتی کـه رخ داد‪ ،‬صحبـت کنـم‪ .‬مـا سـعی‬ ‫می کنیـم نـگاه مثبتـی بـه موضوعـات داشـته باشـیم‪ .‬مـا بـه کار‬ ‫بازیکنانمـان ایمـان داشـتیم و بـا گروهـی متشـکل از بازیکنـان‬ ‫و کادر فنـی تلاش کردیـم موفقیت هـای قبلـی را دوبـاره تکـرار‬ ‫کنیـم‪ .‬تلاش و پشـتکار در تیـم مـا وجـود داشـت و هرکسـی بـه‬ ‫انجـام وظایـف خـود متعهـد شـده بـود‪ .‬تلاش کردیـم دوبـاره‬ ‫ً‬ ‫شـرایط خوبـی را رقـم بزنیـم‪ .‬مـن قبال هم گفته بـودم که هدف‬ ‫کوتـاه و ارزشـمند مـا قهرمانـی نیم فصـل اسـت و خدا را شـا کریم‬ ‫بـه ایـن موفقیت دسـت پیـدا کردیم‪ .‬االن هم باید بیشـتر کار و‬ ‫تلاش کنیـم که اخر فصل هم قهرمـان شـویم»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«همیشـه اقـای گل محمـدی و مـن صحبت کردیـم و گفته ایم‬ ‫کـه تک تـک بازیکنـان بـرای مـا ارزشـمند هسـتند؛ امـا صحبـت‬ ‫همیشـگی مـا دربـاره اهمیـت کار گروهـی بـوده؛ چـون اعتقـاد‬ ‫قلبی ما این اسـت که تیم باید به صورت گروهی کارش را خوب‬ ‫پیـش ببـرد‪ .‬بازیکنـان جدیـدی کـه هـم امدنـد‪ ،‬از همـان ابتـدا‬ ‫شاتر‬ ‫ذات یا ضات؟‬ ‫طاها محمدی‪ ،‬علی اصغر حبیبی‪ ،‬علی پیله ور‪،‬‬ ‫حمیدرضا بهروزی‪ ،‬واروژان فرهادیانو‪ ،‬علی مربی‪،‬‬ ‫مهدی جعفری پور‪ ،‬رضا حسین نژاد‪ ،‬هادی رضایی‪،‬‬ ‫علیرضا محمدخدایی و محمدرشید ارجمندی؛ بازیگران‬ ‫ کارگردانی احمد ارجمندی هستند که‬ ‫این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫برپایه متنی از علی اصغر حبیبی به روی صحنه رفته و تا‬ ‫‪15‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت ‪115( 18‬دقیقه) در «تاالر حافظ»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫یادداشت‬ ‫در وحـدت تا کتیکـی مـا جـا گرفتنـد و توانسـتیم کار گروهـی را‬ ‫به خوبـی پیـش ببریـم‪ .‬هرکسـی در پـازل تا کتیکـی مـا بنشـیند‪،‬‬ ‫موظـف اسـت وظایـف خـود را به خوبـی انجـام دهـد‪ .‬تیـم مـا‪،‬‬ ‫در لیگ قهرمانان اسـیا با ‪ ۵۰‬درصد تغییر نسـبت به گذشـته در‬ ‫ایـن مسـابقات حضـور یافت؛ امـا به خاطر کار گروهـی که انجام‬ ‫دادیـم‪ ،‬توانسـتیم نتایـج خوبی را بگیریم‪ .‬بازیکنان مـا برای ما‬ ‫ارزشـمند هسـتند؛ اما در پرسـپولیس‪ ،‬کار گروهی بسیارمهم تر‬ ‫اسـت‪ .‬تابه حـال بازیکنـان همـه تالششـان را انجـام داده انـد تـا‬ ‫ً‬ ‫بتوانند کار گروهی را به خوبی انجام بدهند؛ چ ه کسانی که قبال‬ ‫بـا مـا بودنـد و جـدا شـدند و چه کسـانی کـه االن بـا مـا هسـتند؛‬ ‫همـه تالششـان را انجـام دادنـد تـا بهتریـن نتایـج را بگیریـم‪.‬‬ ‫معتقـدم کـه در دی ان ای پرسـپولیس‪ ،‬قهرمانـی وجـود دارد و‬ ‫در ذهـن بازیکنـان هـم برنده شـدن حـرف اول را می زنـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بازیکنـان مـا زحمـت زیادی کشـیدند تـا به فینال لیگ‬ ‫قهرمانـان اسـیا برسـیم‪ .‬در فرمـت جدیـد لیـگ قهرمانـان اسـیا‬ ‫کسـب موفقیت و رسـیدن به فینال‪ ،‬بسـیار کار بزرگی سـت‪ .‬در‬ ‫شـکل جدیـد تیم هـا بـا قدرت بسـیاری حضـور پیـدا می کنند تا‬ ‫نتایـج خوبـی بگیرنـد‪ .‬می توانیـد ببینید تیم هایی کـه در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا حاضر بودند‪ ،‬چه هزینه هایی را متحمل شدند‬ ‫ً‬ ‫تا با قدرت زیاد در این مسـابقات حاضر شـوند؛ مثال السـد قطر‬ ‫بـا ژاوی هزینه هـای بسـیاری کـرد و امکانـات زیـادی را دراختیار‬ ‫گرفـت تـا بـه قهرمانـی برسـد‪ .‬ایـن تیـم‪ ،‬سـانتری کاسـورال و‬ ‫بونجـاح را دراختیـار دارد کـه بازیکنانـی تـراز اول هسـتند‪.‬‬ ‫می خواهـم بگویـم ان هـا همه جـوره خـود را تجهیـز می کننـد و‬ ‫تیم هـای بزرگـی هسـتند؛ بنابرایـن‪ ،‬رسـیدن بـه بـازی فینـال‬ ‫کار بزرگـی بـود کـه پرسـپولیس انجـام داد‪ .‬زحمـت اصلـی را هـم‬ ‫بازیکنان کشـیدند که از تک تک ان ها تشـکر می کنم‪ .‬خودتان‬ ‫تـب بیمارگونـ ه «ثروت انـدوزی به هرقیمـت» کـه بیش ازهرچیـز ریشـه در‬ ‫ناامنـی وضعیـت اقتصـادی دارد‪ ،‬بـه مرحلـه ای رسـیده کـه مـی رود تـا چیـزی‬ ‫جـز کـوه و دشـت هایی مخروبـه بـرای نه تنهـا اینـدگان؛ کـه برای همیـن‬ ‫ده‪،‬بیست سـال ایند ه خودمـان هـم باقـی نگـذارد‪« .‬معـدن کاری» یکـی از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بارزتریـن شـکل های به یغما بـردن منابـع طبیعـی و دارایی هـای مل ‬ ‫اینکه افرادی بتوانند بخشـی از سـرزمین را به عنوان معدن به ثبت برسـانند و‬ ‫تن میهن را به صورت سـنگ‬ ‫فعـال همـه کاره‬ ‫در ان محـدوده ِ‬ ‫شـوند و پاره های ِ‬ ‫ً‬ ‫و شـن و خـا ک بفروشـند‪ ،‬حقیقتـا دردنـا ک اسـت! گذشـته ازاینکه «قانـون‬ ‫ً‬ ‫معـادن» ایـران یـک قانون یک طرفه و تماما به نفع بهره برداران اسـت‪ ،‬ضعف ‬ ‫ساختاری پرشمار دیگر نیز هست که تخریب جبران نشدنی چشم اندازهای‬ ‫میهن را به نام فعالیت اقتصادی و اشـتغال زا دامن می زند‪ .‬در این یادداش ِـت‬ ‫یسـت‬ ‫کوتـاه فقـط بـه دو سـه مورد در تاییـد ایـن مدعـا اشـاره می کنـم‪ :‬کاف ‬ ‫نگاهی به ماد ه ‪ ۲۴‬مکرر قانون معادن بیندازیم؛ در این ماده‪ ،‬ترکیب «هیئت‬ ‫حل اختالف» که تصمیم گیرند ه نهایی درباره فعالیت معدنی در عرصه های‬ ‫یسـت‪ ،‬شـامل این افـراد اسـت‪ :‬اسـتاندار یـا معـاون ذی ربـط به عنـوان‬ ‫طبیع ‬ ‫رئیس هیئت‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان به عنوان دبیر‬ ‫هیئـت‪ ،‬یک نفـر کارشـناس خبـر ه معـدن بـا معرفـی سـازمان نظام مهندسـی‬ ‫معـدن اسـتان‪ ،‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‪ ،‬نماینـد ه دسـتگاه‬ ‫مـورد اعتـراض ذی ربـط‪ ،‬یک نفـر از بهره بـرداران باتجربـه و متخصـص در امـور‬ ‫معدنی با انتخاب خان ه معدن استان و درصورت نبود خانه معدن در استان‬ ‫بـا انتخـاب خانـ ه معـدن کشـور‪ ،‬یک نفـر حقوقـدان اشـنا بـه مسـائل معدنـی‪.‬‬ ‫در این ترکیـب‪ ،‬فقـط یک نفـر هسـت کـه شـاید طرفـدار معـدن نباشـد و مدافع‬ ‫مرتـع و جنـگل (رئیـس جهـاد)؛ روشـن اسـت کـه تصمیم هـای چنیـن جمعی‬ ‫تاچه حـد می توانـد ناظـر بـر منافـع محیـط زیسـتی کشـور یـا به نفـع دامـداران‬ ‫و کشـاورزان باشـد‪ .‬دوم‪ ،‬نگاهـی داشـته باشـیم بـه مدیریت هـای سـازمان‬ ‫حفاظت محیط زیسـت که یا به کل بیگانه با فلسـف ه محیط زیسـت بوده اند‬ ‫یـا منفعـل و ضعیـف نگه داشته شـده در برابـر وزارتخانه هـای َ‬ ‫قـدری ماننـد‬ ‫ً‬ ‫وزارت صنعت و معدن؛ مثال یاداور می شـوم که یکی از بهترین مدیران ارشـد‬ ‫محیـط زیسـت (مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران)‪ ،‬همیـن چنـدروزه دربـاره ‬ ‫شـروع عملیات معدنی در «کاسـ ه گلسـتانک» گفته‪« :‬فعاالن محیط زیسـت‬ ‫نگـران نباشـند؛ فعالیـت معدنی‪ ،‬خارج از گلسـتانک صـورت می گیـرد!» برای‬ ‫پی بـردن بـه عمـق فاجعـه الزم اسـت بدانیم گلسـتانک به عنـوان «منطقه ی‬ ‫امن» در دل منطق ه حفاظت شـده البرز مرکزی ثبت شـده‪ .‬محدود ه معدنی‬ ‫هم در فاصل ه کمتر از دوکیلومتری منطق ه حفاظت شد ه گلستانک قرار دارد‬ ‫کـه درواقـع‪ ،‬پناهـگاه زمسـتانی گونه هـای حیات وحـش اسـت کـه در بـرف و‬ ‫سـرما به دامنه های پائین تر می ایند‪ .‬به عالوه؛ در گلسـتانک قرار اسـت سـرب‬ ‫اسـتخراج شـود کـه یـک مـاد ه سـمی و خطرافریـن بـرای مـردم و حیات وحش‬ ‫اسـت‪ .‬مثال دیگر‪ ،‬منطق ه حفاظت شـد ه کرکس در اصفهان اسـت که مانند‬ ‫گلسـتانک‪ ،‬به دلیـل کوهسـتانی و پرشـیب بودن‪ ،‬در برابـر کنـدوکاو بسـیار‬ ‫پرتعداد سـنگ نه تنها به مراتع باالدسـت‬ ‫ن‬ ‫اسـیب پذیر اسـت‪ .‬در انجا‪ ،‬معاد ‬ ‫ِ‬ ‫و سرچشـمه های اب رحـم نکرده انـد؛ بلکـه در روسـتاها تا چندمتری خانه ها‬ ‫و باغ هـای مـردم پیـش رفتـه و جاده هـا و کامیون هـا هـم اسـایش و امنیـت را‬ ‫از منطقـه ربوده انـد‪ .‬شـاه بیت کالم معـدن کاران در دفاع بی قیدوشـرط از این‬ ‫فعالیت‪« ،‬اشـتغال زایی» و «ارزاوری» بوده اسـت‪ .‬درمورد اشـتغال زایی‪ ،‬چند‬ ‫ن روبـاز ماننـد‬ ‫نکتـه درخـور یاداوری سـت‪ :‬برداشـت از معـدن؛ به ویـژه معـاد ‬ ‫شن و سنگ‪ ،‬به قیمت نابودی همیشگی پهنه های گسترد ه مرتع و جنگل‬ ‫صـورت می گیـرد کـه نتیجـ ه ان‪ ،‬ازمیان رفتن شـغل های دامداری و باغـداری‪،‬‬ ‫اسـیب دیدن منابع حیاتی اب‪ ،‬تخریب چشـم اندازها و درنتیجه‪ ،‬ازبین رفتن‬ ‫فرصت هـای گردشگری سـت‪ .‬درمـورد ارزاوری هم نیازی به گفتن نیسـت که‬ ‫صـدور خـا ک و سـنگ میهـن چیزی نیسـت جز خوردن سـرمایه های طبیعی‬ ‫میلیون ها ساله یا «سرزمین فروشی» که به تعبیر یکی از دوستان؛ می توان ان را‬ ‫تن میهن خواند! درباره جایگاه معدن در اقتصاد کشـور‪ ،‬معدن کاران‬ ‫ فروش ِ‬ ‫ِ‬ ‫یسـت یاداور شـوم که‬ ‫و مدافعان دولتی ایشـان به شـدت اغراق می کنند‪ .‬کاف ‬ ‫کل مالیاتی که بخش معدن در سـال ‪ ۹۸‬پرداخته‪ ،‬حدود هزارمیلیاردتومان‬ ‫بـوده کـه رقـم ناچیـزی در مقیـاس کل کشـور اسـت؛ به ویـژه ا گـر اثـر تخریبـی و‬ ‫«هزینه های فرصت» را که معدن ها بر کشور تحمیل کرده اند‪ ،‬درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫بـرای مقایسـه بـد نیسـت بدانیـم درهمان سـال‪ ،‬حقوق بگیـران کشـور حـدود‬ ‫‪15‬هزارمیلیـارد و اصنـاف ‪12‬هزارمیلیاردتومـان مالیـات داده انـد و کل بودجـه‬ ‫کشـور هـم حـدود ‪600‬هزارمیلیاردتومـان بـود‪ .‬در کل‪ ،‬سـهم معـدن در تولیـد‬ ‫ناخالص داخلی کشـور در سـال ‪ ۹۸‬حدود یک درصد بوده اسـت‪ .‬به عالوه‪ ،‬در‬ ‫بسیاری جاها که معدن کاران مدعی ارتقای معیشت مردم هستند (ازجمله‬ ‫در گلسـتانک و کرکس) اهالی مشـکل معیشـتی ندارند و کارگران هم از نقاط‬ ‫دیگر اورده می شـوند‪ .‬خالصه انکه فعالیت اقتصادی معدن کاران فقط برای‬ ‫ـراد‬ ‫گروه ً هـای کوچـک خودشـان منفعـت دارد‪ ،‬اندک اشـتغال ناپایـدار بـرای اف ِ‬ ‫غالبـا غیربومـی فراهم می سـازد‪ ،‬به شـیوه های معیشـت بومی سـخت اسـیب‬ ‫ً‬ ‫می رسـاند و برای کشـور تقریبا هیچ چیزی جز گردوخا ک و چهره زخم خورده ‬ ‫سـرزمین باقـی نمی گـذارد‪ .‬این موضـوع به ویـژه در معدن هـای شـن و ماسـه و‬ ‫سـنگ کـه به تعـداد بسـیارزیاد در همه جـا راه انـدازی شـده‪ ،‬به چشـم می ایـد‪.‬‬ ‫درپایـان‪ ،‬الزم می دانـم کـه کمـی بـه این موضـوع «زخم خوردگـی» سـیمای‬ ‫ً‬ ‫سـرزمین (کـه بـرای مثـال در امتـداد جاده هـای قبلا زیبـای چالـوس و هـراز و‬ ‫‪ ...‬باالدسـت شـهر رویایـی الهیجـان چشـم را مـی ازارد) بپـردازم؛ به نظـرم‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین چیزهایی که افراد را به میهن یا اب وخا ِک محل وابسـته می سـازد‪،‬‬ ‫اسـیب سـخت‬ ‫چشـم اندازهای طبیعـی و زیباسـت‪ .‬هرجا کـه ایـن سـیما ً ِ‬ ‫ببینـد‪ ،‬شـخص میـل بـه گریـز می یابـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬معتقـدم حتمـا یکـی از علـل ‬ ‫مهاجرت؛ چه از روسـتاها یا شـهرهای کوچک به سـوی شـهرهای بزرگ و چه‬ ‫از میهن به سـوی کشـورهای دیگر‪ ،‬همین تخریب چشم اندازهاسـت که فرد‬ ‫را به سـرزمین پدری‪ ،‬بی عالقه می سـازد‪ .‬این روزها با هر جوان بااسـتعداد که‬ ‫گفت وگو می کنیم‪ ،‬او را مایل به رفتن از کشـور و بازنگشـتن می بینیم که این‪،‬‬ ‫خطـری بـس دهشـتنا ک بـرای اینـد ه ایران اسـت‪.‬‬ ‫عباسمحمدی‬ ‫کلینیک‬ ‫لیال معینی*‬ ‫می دانیـد کـه ازنظر تا کتیکی و فوتبالی که ارائـه دادیم‪ ،‬در بازی‬ ‫فینـال عملکـرد خوبـی داشـتیم؛ قبـل از یک ربـع و ‪ ۲۰‬دقیقـه‬ ‫اول کـه در شـرایط مسـابقه نبودیـم؛ درادامـه‪ ،‬ازنظـر تا کتیکـی‬ ‫توانسـتیم بازی خودمان را به حریف دیکته کنیم؛ اما با ‪VAR‬‬ ‫ان اتفاقـات رخ داد و بـازی را وا گـذار کردیـم‪ .‬وقتـی در چنیـن‬ ‫یسـت تـا مدتی اثار مخرب‬ ‫بـازی جـام را از دسـت دادیم‪ ،‬طبیع ‬ ‫ایـن اتفـاق روی عملکـرد تیـم تاثیـر بگـذارد‪ .‬مـا زحمـات زیـادی‬ ‫کشـیده بودیـم و بـا وجود فوتبال خوبی که ارائـه کردیم‪ ،‬در اخر‬ ‫یسـت کـه مدتـی‬ ‫نتوانسـتیم جـام را به دسـت بیاوریـم‪ .‬طبیع ‬ ‫درگیـر مشـکالت روحـی بودیـم؛ امـا با گذشـت زمان توانسـتیم‬ ‫شـرایط را بهتـر کنیـم و درنهایـت‪ ،‬بـه قهرمانـی نیم فصـل‬ ‫برسیم»‪.‬‬ ‫اختالل اللی انتخابی در کودکان‬ ‫اختلاالت بسـیاری می توانـد گریبان گیـر افـراد‬ ‫جامعـه در سـنین مختلـف شـود کـه هر یـک‬ ‫از ایـن مشـکالت‪ ،‬پیامدهـای خـاص خـود را‬ ‫به همـراه دارد و می توانـد بـر گوشـه ای خـاص از‬ ‫زندگـی روزمـره مـا تاثیـر بگـذارد‪ .‬قصـد داریـم بـه‬ ‫بررسـی اختلال «اللـی انتخابـی» (‪Selective‬‬ ‫‪ )Mutism‬در کـودکان‪ ،‬از دیـد علـم روانشناسـی‬ ‫بپردازیـم‪ .‬درپاسـخ به اینکه اختلال اللـی انتخابـی در کـودکان چیسـت و از‬ ‫کجـا امـده اسـت؟ بایـد گفـت کـه ‪ Selective Mutism‬بـرای اولین بـار حـدود‬ ‫یک قرن پیـش مطـرح؛ و افازیـای اختیـاری نامیـده شـد‪ .‬ایـن اختلال روانـی‪،‬‬ ‫نـام مشـهور خـود را در سـال های ‪ ۱۹۴۰-۱۹۳۰‬به دسـت اورد‪ .‬اللـی انتخابـی‬ ‫ً‬ ‫به این شـکل اسـت کـه مثلا کودکـی کـه بـا خانـواده اش حـرف می زنـد‪ ،‬ممکـن‬ ‫اسـت از صحبت کـردن بـا معلـم یـا سـایر کـودکان امتنـاع ورزد‪ .‬نکتـه ای کـه باید‬ ‫بـه ایـن تعریـف افـزود این اسـت که در موقعیت هایـی کـه کـودک در ان صحبت‬ ‫می کنـد‪ ،‬رفتـار کالمـی اش بایـد متناسـب سـنش باشـد‪ .‬این نکتـه بسـیار مهم‬ ‫یکـه الگوهـای تکلمـی وی در حد زیـادی پس رفته نیز ممکن‬ ‫اسـت؛ زیـرا کودک ‬ ‫اسـت به اشـتباه به عنـوان کـودک مبتلا بـه اللـی‪ ،‬اشـتباه تشـخیص داده‬ ‫شـود‪ .‬ویژگی هـای یـک کـودک مبتلا بـه اختلال اللـی انتخابـی‪ :‬شرمسـاری‬ ‫فوق العاده‪ ،‬کناره گیری و انزوای اجتماعی‪ ،‬وابسـتگی‪ ،‬امتناع از مدرسـه رفتن‪،‬‬ ‫رفتـار عصیان گرایانـه‪ ،‬توانایـی بـارز بـرای ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـران به روش هـای‬ ‫غیر کالمـی از قبیـل تـکان دادن سـر‪ ،‬به کار بـردن دسـت و سـر؛ و ژسـت های بـدن‬ ‫و صـورت‪ .‬دربعضـی مـوارد نیـز به صورت یکنواخت صدایی را تکرار کردن اسـت‪.‬‬ ‫*استاد دانشگاه و روانشناس عمومی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری تیبا به رنگ سفید مدل ‪ 1399‬با شماره انتظامی ایران ‪598 -74‬ه‍‪ 79‬و شماره‬ ‫موتور ‪ M15/9079837‬و شماره شاسی ‪ NAS811100L5723527‬بنام محبوبه زیرکی فرزند احمد با کد‬ ‫ملی ‪ 0702459364‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫م الف ‪ 420‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز وانـت زامیـاد بـه رنـگ ابـی روشـن روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪944 -42‬م‪32‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 627440‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBP342999‬بنـام مهـدی رمضانـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 6509976447‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 421‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید به رنگ سفید مدل ‪ 1383‬با شماره پال ک انتظامی ایران ‪938 -36‬ن‪39‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 00631419‬و شـماره شاسـی ‪ S1412282170565‬بنـام محمـد حکمتی سـر خ ابادی فرزنـد‬ ‫حکیم با کد ملی ‪ 6905575441‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 419‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت احسـان ‪ 125CC‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 763-14768‬و شـماره موتـور ‪ 156FMI0117350‬و شـماره تنـه ‪ N2N***125E8955727‬بـه مالکیـت‬ ‫مهـدی علیزاده مقدم قلعه بـاال مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 225‬کاشمر‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم اعظـم مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش بشناسـنامه ‪ 932‬و کـد ملـی ‪ 1840730870‬صـادره از باغملـک‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه تاجمـاه‬ ‫رحیمان نـژاد بشناسـنامه شـماره ‪ 1204‬و کـد ملـی ‪ 1840733608‬صـادره ایـذه در تاریـخ ‪1399/08/29‬‬ ‫در اقامتـگاه دائمی‪/‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬اعظم مصطفی زاده‬ ‫فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 932‬کـد ملـی ‪ 1840730870‬متولـد ‪ 1358/09/20‬صـادره از باغملـک دختر متوفیه‬ ‫‪ -2‬دلبـر مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 383‬کـد ملـی ‪ 4819266470‬متولـد ‪ 1333/09/01‬صـادره از‬ ‫باغملـک دختـر متوفیـه ‪ -3‬حوریجـان مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 544‬کـد ملـی ‪4818979201‬‬ ‫متولـد ‪ 1341/01/01‬صـادره از باغملـک دختر متوفیه ‪ -4‬خدیجه مصطفـی زاده فرزند تنوش ش ش ‪545‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4818979211‬متولـد ‪ 1344/03/03‬صـادره از باغملـک دختـر متوفیـه ‪ -5‬منیـژه مصطفـی زاده‬ ‫فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 228‬کـد ملـی ‪ 4819519956‬متولـد ‪ 1351/05/30‬صـادره از باغملـک دختر متوفیه‬ ‫‪ -6‬شـهربانو مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 282‬کد ملـی ‪ 4819520490‬متولـد ‪ 1356/07/01‬صادره‬ ‫از باغملـک دختـر متوفیـه ‪ -7‬خـداداد مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 288‬کـد ملـی ‪4819645781‬‬ ‫متولد ‪ 1337/10/03‬صادره از باغملک پسر متوفیه ‪ -8‬کریم داد مصطفی زاده فرزند تنوش ش ش ‪546‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4818979228‬متولـد ‪ 1345/04/02‬صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه ‪ -9‬رحیـم مصطفـی زاده‬ ‫فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 219‬کـد ملـی ‪ 4819519832‬متولـد ‪ 1349/05/04‬صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه‬ ‫‪ -10‬علـی مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش ش ش ‪ 281‬کـد ملـی ‪ 4819520482‬متولـد ‪ 1355/07/01‬صـادره‬ ‫از باغملـک پسـر متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه‬ ‫به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز شـود‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/805‬حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/15-1399603001062‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض خانـم خیریـه کایدعباسـی فرزنـد عزیـز بشماره شناسـنامه ‪ 1207‬صـادره از دهلـران در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 263.83‬مترمربـع پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪ 2749‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پال ک ‪ 2749‬اصلی قطعه ‪ 5‬ایالم واقع در موسـیان خریداری از عبدالرضا دوسـتی که برابر گزارش‬ ‫کارشـناس سلسـله ایـادی ان بـه رمضـان احمدیـان منتهـی می شـود‪ ،‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 139960329012005350‬و ‪ 139960329012005342‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم یکتـا داسـتانی فرزنـد ابوالفضـل‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 4600127250‬صـادره از گرمسـار بـه میـزان سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ و خانـم‬ ‫همتـا داسـتانی فرزنـد ابوالفضـل به شماره شناسـنامه ‪ 0441257690‬صـادره از تهران به میزان سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ در یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 190/95‬مترمربع از پال ک ‪ 226‬فرعی از‬ ‫‪ 17‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 226‬فرعی از ‪ 17‬اصلی واقع در گرمسـار خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای حبیب الـه میراخـوری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫م الف ‪900‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ‪566 -24‬س‪ 69‬و شـماره موتـور ‪ 3913790‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289843635‬مربـوط بـه قـادر‬ ‫حسین زاده خشـاب فرزنـد علی حسـن مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری تا کسـی پیکان دولوکس ‪ 1600‬به رنگ سـفید با نوار نارنجی معمولی مدل ‪1380‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪983 -14‬ت‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 91128029433‬و شـماره شاسـی ‪ 80530129‬مربـوط بـه‬ ‫موسـی سـاداتی فرزنـد ابراهیـم به شـماره ملـی ‪ 1861499590‬مفقـود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/01 -139960318011013528‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه فرزاد معتمدی فرزند فریدون به ش‪.‬ش‬ ‫‪ 35‬صـادره از صومعه سـرا از ‪ 127‬الـی ‪ 134‬از ‪ 7‬اصلـی واقـع در قریـه نوخالـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق‬ ‫حبیب حبیبی نوخاله بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب خانه بمسـاحت ‪638/60‬‬ ‫مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پال ک ‪ 993‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده‬ ‫‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/04 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/944‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای امیدعلـی سـردره ای بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده توسـط دفتـر اسـناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 80‬سـنقر بشـماره ‪ 1399/11/27-139921716009011270‬و تقاضـای وارده بـه شـماره‬ ‫‪ 1399/11/27-139921716009011271‬مبنـی بـر فقـدان سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان مفـروزه تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 383‬فرعـی از ‪ 165‬فرعی از ‪ 2088‬واقع در شهرسـتان سـنقر‬ ‫بخش ده کرمانشاه که بشماره ثبت ‪ 10115‬صفحه ‪ 255‬دفتر ‪ 10/57‬بشماره سریال ‪ 505977‬بنام اقای‬ ‫امیدعلی سردره ای صادر و تسلیم گردیده است که بدلیل سهل انگاری مفقود گردیده‪ ،‬تقاضای صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا وجـود‬ ‫ً‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه‬ ‫ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت و یـا اصـل سـند معاملـه به اداره ثبت سـنقر تسـلیم و رسـید دریافـت نماید‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـا مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪921 -29‬ه‍‪36‬ـ و شـماره موتـور ‪ 12489304200‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA2BE218232‬بـه علـت‬ ‫فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودروی سـواری سـایپا ‪ 131SL‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۸۲۳ -۲۹‬ل‪ ۳۴‬و شـماره موتـور ‪ ۴۶۵۸۵۴۰‬و شـماره شاسـی ‪ S3412291450518‬بـه نـام‬ ‫منصـور محمـدی بـا شـماره ملـی ‪ ۵۹۵۹۵۷۶۹۶۱‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۵۴۳۶‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۵‬تقاضـای مالـک قربانـی نصرابـادی بشناسـنامه ‪ ۸۹۵‬و کـد ملـی ‪۲۱۲۰۷۱۰۸۷۲‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد ا کبـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫ششـدانگ ‪ ۲۳۱/۶۵‬مترمربـع از پلا ک ‪ 6‬اصلـی واقـع در اراضـی نصرابـاد بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گرگان طبق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13۹۹/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪13۹۹/۱۱/۱۸ :‬‬ ‫م الف ‪ ۶۱۶۱‬حجت اهلل تجری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۵۴۵۲‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۰۳‬تقاضـای فرانـک موجرلـو بشناسـنامه ‪ ۲۹۶‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۸۱۲۲۱۷۰۷‬صـادره از‬ ‫بهشهر فرزند محمدرضا در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به انضمام ‪۱۳۱‬سهم مشاع از ‪۱۴۴‬سهم‬ ‫ششـدانگ عرصـه کـه باقیمانـده سـهام ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ ۱۲‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی قلعه حسن بخش ‪ ۴‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13۹۹/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪13۹۹/۱۱/۱۸ :‬‬ ‫م الف ‪ ۶۱۶6‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۶۱۶۲‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۲۰‬تقاضای محمدرضا مشک ریز بشناسنامه ‪ ۲۱۱۰۱۱۸۵۳۹‬و کد ملی ‪۲۱۱۰۱۱۸۵۳۹‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد جعفـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪ ۴۲۳/۷۰‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۷۴۳‬فرعـی از ‪ ۱۲‬اصلـی واقـع در اراضـی قادرابـاد بخـش ‪ ۴‬حـوزه ثبـت گـرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره‬ ‫پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13۹۹/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪13۹۹/۱۱/۱۸ :‬‬ ‫م الف ‪ ۶۱۶4‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/15-139960317180001532‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک اداره‬ ‫سـه اهـواز تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای قاسـم جباری فرزند سـاری به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4426‬صادره از دشت ازادگان در یکباب ساختمان به مساحت ‪ 197/98‬مترمربع پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪1357‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬اهـواز بـه نشـانی خیابـان مدرس‪ ،‬بین کیـان و فراهانی خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای جمعـه کردانـی مالـک سـهام ‪ 10017‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2182‬یاور مرادی گراوند‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اداره سه اهواز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012750‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه رضـا حسـنی الدمخی فرزنـد قربانعلـی‬ ‫از پلا ک ‪ 125‬از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت قربانعلـی حسـنی الدمخی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 621/78‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1270‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/874‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16 -139960318011012900‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه سـیدا کبر جاللی چمنی فرزند سیداقا گل‬ ‫از ‪ 56‬از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان جهـت الحـاق بـا پلا ک ‪ 499‬از نسـق‬ ‫ابوالقاسـم احمـدزاده بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 15/01‬مترمربـع از طـرف هیئـت‬ ‫مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1348‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/882‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/07 -139960318011012358‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه محمـود پورسـاداتی کودهی‬ ‫فرزنـد سـیدحبیب از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصـل بهـم از ‪ 5‬اصلـی واقـع در قریـه مالسـرا بخـش ‪ 25‬گیلان از نسـق‬ ‫قربانعلی علیپورمالسرائی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت ‪664‬‬ ‫مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 61‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفـاد ماده ‪1‬‬ ‫قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/883‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013036‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه رضـا خوش پوش ازگمـی فرزنـد کاس اقـا‬ ‫از ‪ 16‬از ‪ 54‬اصلـی واقـع در قریـه سـنگجوب بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق حسـی اخالقـی بعنـوان ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مشـتمل بر بنای احداثی بمسـاحت ‪ 3000‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 220‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/911‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی پال ک باقیمانده ‪ 4‬فرعی از ‪ 5‬اصلی (که در راسـتای استانداردسـازی به ‪ 69‬فرعی از ‪ 5‬اصلی اصالح شـده اسـت) واقع‬ ‫بشـرق قزویـن بـه شـماره چاپـی ‪ 3/704886‬بنـام محمدتقـی میرزایـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس مع الواسـطه تمامـی مـورد ثبت برابر سـند شـماره‬ ‫در بخـش ‪ 4‬جنو ‬ ‫‪ 29986‬مورخ ‪ 1385/08/29‬دفترخانه ‪ 20‬قزوین به خانم گل بدن باباخانی انتقال یافته است و برابر سند رهنی شماره ‪ 29991‬مورخ ‪ 1385/08/29‬دفترخانه ‪ 20‬قزوین در‬ ‫رهن بانک صادرات قزوین قرار گرفته است‪ .‬سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی خـود را نمـوده‪ .‬کـه مراتـب بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت اعلام می گـردد تـا هـر کـس بـه نحـوی از هـر انحـاء نسـبت بـه ملک مذکـور حقی داشـت و‬ ‫یـا معامالتـی بـه نفـع او شـده و یـا مدعـی وجـود سـند نـزد خـود باشـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی تـا مـدت ده روز ضمـن مراجعـه بـه ایـن اداره‪ ،‬اعتـراض خـود را با ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیت و سـند و سـند معامله تسـلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المنثی‬ ‫سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد کرد‪ .‬این ا گهی در یک نوبت به شـرح ذیل منتشـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/04 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین‪ ،‬از طرف سیدمحمود حسینی‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بستانکار‪ :‬نرگس قزی فرزند محمد سا کن سبزوار بدهکار‪ :‬مرحوم مجید رازقندی که طبق گواهی حصر وراثت شماره ‪ 1399/09/30-6701321999909975756100977‬ورثه وی عبارتند از االء‬ ‫رازقندی و پریسا رازقندی و امیرعلی رازقندی و صدیقه فیض ابادی‬ ‫مورد مزایده و محل ان‪ -1 :‬یکدستگاه اتومبیل سواری صبا (جی تی ایکس) به رنگ دودی روغنی مدل ‪ ،1379‬نوع سوخت‪ :‬بنزینی به شماره موتور ‪ 00208750‬و شماره شاسی ‪S1412279681089‬‬ ‫و شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪596 -74‬ل‪ 16‬متعلـق بـه مدیـون و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـا مشـخصات فنـی‪ :‬شیشـه ها سـالم‪ ،‬دارای پخـش‪ ،‬صندلی هـا سـالم کارکـرده‪ ،‬داشـبورد‬ ‫سـالم‪ ،‬درصـد عـاج السـتیک ها میانگیـن هفتـاد درصـد‪ ،‬اطـاق تمام رنـگ اسـت‪ ،‬جلـو و عقـب فشـار دارد‪ ،‬بعلـت روشـن نشـدن تسـت فنـی بعمل نیامـد‪ ،‬وضعیت و تاریـخ انقضای بیمه شـخص ثالث‬ ‫ماشـین نامشـخص کـه بـه مبلـغ یکصـد و هفتـاد میلیـون ریـال توسـط کارشـناس رسـمی ارزیابـی شـده اسـت‪ -2 .‬یکدسـتگاه اتومبیـل سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1386‬نوع‬ ‫سـوخت بنزین و گازسـوز به شـماره موتور ‪ 12486035079‬و شـماره شاسـی ‪ 70702438‬و به شـماره پال ک انتظامی ایران ‪744 -74‬ل‪ 21‬متعلق به مدیون و طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری‬ ‫با مشـخصات فنی شیشـه ها سـالم‪ ،‬صندلی ها سـالم‪ ،‬داشـبورد سـالم‪ ،‬درصد عاج السـتیک ها میانگین هفتاد و پنج درصد‪ ،‬فنی بنظر سـالم‪ ،‬تمامی بدنه بجز سـقف رنگ دارد‪ ،‬جلو سـمت راسـت‬ ‫فشـار دارد‪ ،‬گلگیر جلو و عقب راسـت تعویض‪ ،‬وضعیت و تاریخ انقضای بیمه شـخص ثالث ماشـین نامشـخص‪ ،‬که به مبلغ ششـصدمیلیون ریال توسـط کارشـناس رسـمی ارزیابی شـده اسـت‪ .‬هر‬ ‫دو خـودرو مذکـور بنـام مرحـوم مجیـد رازقنـدی کـه نامبـرده فـوت نموده و طبـق گواهی حصـر وراثـت شـماره ‪ 1399/09/30-6701321999909975756100997‬شـعبه ‪ 11‬شـورای حل اختالف سـبزوار‬ ‫ورثـه وی عبارتنـد از‪ :‬خانـم االء رازقنـدی نـام پـدر‪ :‬مجیـد شماره شناسـنامه ‪ 0782182054‬شـماره ملـی ‪ 0782182054‬متولد ‪ 1398/01/08‬به نشـانی‪ :‬سـبزوار‪ -‬خیابان امیرکبیر‪ ،‬امیرکبیـر ‪ ،55‬پال ک ‪،1‬‬ ‫پریسـا رازقنـدی نـام پـدر‪ :‬مجیـد شماره شناسـنامه ‪ 0780989783‬شـماره ملـی ‪ 0780989783‬متولـد ‪ 1380/07/16‬به نشـانی‪ :‬سـبزوار‪ -‬خیابان امیرکبیـر‪ ،‬امیرکبیر ‪ ،55‬پال ک‪ ،1‬امیرعلـی رازقندی نام‬ ‫پـدر‪ :‬مجیـد شماره شناسـنامه ‪ 0781455944‬شـماره ملـی ‪ 0781455944‬متولـد ‪ 1387/11/26‬بـه نشـانی‪ :‬سـبزوار‪ -‬خیابـان امیرکبیـر‪ ،‬امیرکبیـر ‪ ،55‬پلا ک ‪ ،1‬صدیقـه فیض ابـادی نـام پـدر‪ :‬اسـمعیل‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1913‬شـماره ملـی ‪ 0044366337‬متولـد ‪ 1335/12/10‬بـه نشـانی‪ :‬سـبزوار‪ -‬خیابـان امیرکبیـر‪ ،‬امیرکبیـر ‪ ،55‬پلا ک ‪ 1‬از سـاعت ‪9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در مـورخ ‪ 1399/12/19‬روز‬ ‫سه شنبه در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار‪ ،‬خیابان اسدابادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ هفتصد و هفتاد میلیون ریال شروع و به باالترین‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود و کلیـه هزینه هـای قانونـی سـند انتقـال و بدهـی احتمالـی و خالفی ماشـین مذکور به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/04 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2227‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ صفحه 4 ‫بانک ‪5‬‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫رونمایی از «سامانه سامیار بانک ملت»‬ ‫در حمایت از کسب وکارها‬ ‫سـامانه سـامیار (اعتبـار در معاملات) به عنـوان کار مشـترک بانـک ملـت و هلدینـگ‬ ‫فنـاوران هوشـمند بهسـازان فـردا باحضـور مدیرعامـل و اعضـای هیئت مدیـره ایـن‬ ‫بانـک به صـورت رسـمی‪ ،‬رونمایـی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک ملـت؛ دکتـر‬ ‫بیگدلـی‪ ،‬ایـن سـامانه را نخسـتین گام در تامیـن مالـی زنجیـره تامیـن صنایـع ذکـر کـرد و‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬پوشـش معاملات فی مابیـن و کاهـش واسـطه گری همچنیـن پیاده سـازی‬ ‫نظـام بهـره وری در اقتصـاد از جملـه مزایـای ایـن اقـدام اسـت کـه همـه دسـت اندرکاران‬ ‫بخـش صـف و اجـرا بایـد همراهـی و همـکاری الزم را درزمینـه معرفـی و فـروش خدمـات‬ ‫نگـزارش‪،‬‬ ‫ایـن سـامانه به عنـوان محصـول جدیـد بانـک‪ ،‬داشـته باشـند»‪ .‬براسـاس ای ‬ ‫سـامانه اعتبار در معامالت که به اختصار سـامیار نامیده می شـود‪ ،‬براساس رویکردهای‬ ‫اسـتراتژیک ایـن بانـک و بـا هـدف تامیـن مالـی زنجیره هـای کسـب وکاری‪ ،‬تسـهیل‬ ‫ارتبـاط بیـن خریـداران و فروشـندگان‪ ،‬افزایـش بهـره وری تامیـن مالـی در زنجیره هـای‬ ‫تامیـن‪ ،‬کاهـش مخاطـره تامیـن مالـی کسـب وکارها و درنهایـت حمایـت از جهـش تولیـد‬ ‫و تحقـق اقتصـاد مقاومتـی طراحـی و اجرایـی شـده اسـت‪ .‬افزایـش نـرخ موثر تسـهیالت‪،‬‬ ‫کاهـش هزینـه مطالبـات مشـکوک الوصول‪ ،‬افزایـش فـروش خدمـات تامیـن مالـی‪،‬‬ ‫مدیریـت تعهـدات و چک هـا‪ ،‬اسـتفاده راحـت از انـواع ابزارهـای مالـی و هوشمندسـازی‬ ‫مصارف‪ ،‬کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل تجارت کسب وکارها از جمله مزایای‬ ‫راه انـدازی ایـن سـامانه اسـت‪.‬‬ ‫بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران‪ ،‬سهم ایرانی ها می شود‬ ‫عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت‪« :‬شـیوه‬ ‫جدیـد مدیریـت تامیـن مالـی بانـک صـادرات ایـران‬ ‫در الگـوی زنجیـره ای تامیـن مالـی طر ح هـای نفـت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشـیمی نشـان دهنده رویکـردی مثبـت و‬ ‫ورودی نواورانـه اسـت»‪ .‬علـی اقامحمـدی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«جهت گیـری بانـک صـادرات ایـران ب هسـمت بخـش‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اقدامی مثبت محسوب می شود؛‬ ‫زیـرا ایـن رشـته از صنعـت ریسـک هایی ماننـد عـدم‬ ‫برگشـت سـرمایه را نـدارد»‪ .‬اقامحمـدی بااشـاره به اینکه‬ ‫بـا ایـن همـت ‪ ۸۵‬درصـد از صنعـت پتروشـیمی‪ ،‬سـاخت‬ ‫داخـل خواهـد بـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بانـک صـادرات ایـران‬ ‫در طـرح اوراق گام کـه به تازگـی در بانک هـا اغـاز شـده‬ ‫اسـت نیـز شـروع خوبـی داشـت و منابـع خوبـی را بـه‬ ‫ایران خـودرو اختصـاص داد»‪ .‬اقامحمـدی افـزود‪:‬‬ ‫«چنانچـه طـرح پرداخـت زنجیـره ای ادامـه یابـد‪ ،‬شـاهد‬ ‫تحـوالت چشـمگیری در صنایـع بـزرگ داخلـی به ویـژه‬ ‫صنعـت بااهمیـت پتروشـیمی خواهیـم بـود»‪ .‬حجت الـه‬ ‫صیـدی؛ مدیرعامل بانک صادرات ایـران نیز دراین دیدار‬ ‫گفـت‪« :‬بانـک صـادرات ایـران بعـد از انکـه توانسـت از‬ ‫زیـان انباشـته بـه سـود برسـد و سـهم خـود را در بـازار‬ ‫کو نیم درصـد افزایـش دهـد‪ ،‬نقـش بزرگـی در توسـعه‬ ‫ی ‬ ‫اقتصـادی کشـور بـرای خـود تعریـف کـرد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بخش بزرگی از منابع بانک صادرات ایران به طر ح های‬ ‫زیربنایـی شـامل پروژه هـای بلندمـدت کـه بازگشـت پـول‬ ‫تضمین شـده ای دارند و موجب توسـعه اقتصادی کشـور‬ ‫می شـوند‪ ،‬اختصـاص یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫تسهیالت نوسازی ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۰۹‬واحد‬ ‫در بافت فرسوده پرداخت شد‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک مسـکن بااعالم اینکه تسهیالت‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۱۰۹‬واحـد در بافـت فرسـوده بـه متقاضیـان‬ ‫بـرای نوسـازی واحدهـا پرداخـت شـده اسـت رقـم ایـن‬ ‫تسـهیالت را ‪۱۱۴۴‬میلیاردتومان برشـمرد‪ .‬محمدحسـن‬ ‫علمـداری بـا یـاداوری ایـن مطلـب کـه ارائـه تسـهیالت‬ ‫در بافـت فرسـوده از سـال ‪ ۹۸‬براسـاس قـرارداد عاملیـت‬ ‫انجـام شـده اسـت‪ ،‬از پرداخـت تسـهیالت بافـت‬ ‫فرسـوده بـه سـه هزار و ‪ ۷۵۵‬پـروژه کـه معـادل ‪۱ ۷‬هـزار‬ ‫و ‪ ۱۰۹‬واحـد اسـت خبـر داد‪ .‬علمـداری گفـت‪« :‬مبلـغ‬ ‫قـرارداد منعقدشـده بـا مالـکان بافت هـای فرسـوده‬ ‫‪۱۱‬هـزار و ‪۴۴۴‬میلیاردریـال اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«بانـک مسـکن طبـق سیاسـت هایی کـه ابلاغ شـده‬ ‫طرح کارگشای بانک اینده؛ تسهیالت خرید کاال و خدمات تا ‪ 700‬میلیون ریال‬ ‫بانـک اینـده بـا هـدف حمایـت از تولیـد داخلـی‪ ،‬حفـظ و ایجـاد اشـتغال و به منظـور‬ ‫کارگشـایی و یاری رسـانی بـه اقشـار مختلـف جامعـه‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت تسـهیالت در‬ ‫قالـب طـرح «کارگشـا»‪ ،‬اقـدام کـرده اسـت‪ .‬در طـرح کارگشـای بانـک اینـده‪ ،‬مشـتریان‬ ‫می تواننـد بـرای خریـد انـواع کاال و خدمـات ایرانـی از ‪ 50‬تـا ‪ 700‬میلیون ریـال تسـهیالت‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬نـرخ سـود تسـهیالت ایـن طـرح‪ 18 ،‬درصـد و نحـوه بازپرداخـت ان نیـز‬ ‫به صـورت اقسـاطی (حدا کثـر ‪ 36‬ماهه)‪ ،‬تعیین شـده اسـت‪ .‬مشـتریان گرامـی می توانند‬ ‫بـرای اطلاع بیشـتر از شـرایط دریافـت ایـن تسـهیالت‪ ،‬بـه شـعب بانـک اینـده در سراسـر‬ ‫کشـور‪ ،‬مراجعـه فرماینـد یـا بـا مرکـز تمـاس مشـتریان تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫تشریح اقدامات بانک پارسیان درراستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی‬ ‫کـورش پرویزیـان؛ مدیرعامـل بانـک پارسـیان از ایجــاد‬ ‫‪165‬هـزار شـغل خبـر داد و گفـت‪« :‬اشـتغال ایجادشـده‬ ‫از محـل پرداخـت تســهیالت در بخش هـای مختلـف‬ ‫خدمـات‪ ،‬صــنعت و معـدن و کشـاورزی توسـط بانـک‬ ‫ً‬ ‫پارسـیان تقریبـا معـادل پنج درصــد اشــتغال ایجادشـده‬ ‫کشـور بـوده اسـت‪ .‬بانـک پارسـیان درراسـتای تحقـق‬ ‫فرامیـن اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬افزایـش تولیـد و اشـتغال در‬ ‫طر ح هـای قابل توجـه و تاثیرگـذار بی شـماری‪ ،‬در عرصـه‬ ‫اقتصادی کشـور‪ ،‬سرمایه گذاری و مشـارکت کرده است»‪.‬‬ ‫کـورش پرویزیـان بابیان اینکـه منویـات رهبـری درزمینـه‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی می توانـد بسترسـاز توسـعه پایـدار و‬ ‫رشـد اقتصـادی کشـور در شـرایط تحریمـی باشـد‪ ،‬بـه‬ ‫بهانه‪ ،‬فرارسـیدن ‪ ۲۹‬بهمن ماه‪ ،‬سالروز اقتصاد مقاومتی‬ ‫و کارافرینـی بخشـی از اقدامـات انجام شـده در بانـک‬ ‫افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های مدرن بانک توسعه تعاون‬ ‫به منظـور بهره منـدی مشـتریان از ظرفیـت و خدمـات‬ ‫بانکـداری غیرحضـوری در بانـک توسـعه تعـاون‪ ،‬سـقف‬ ‫انتقـال وجـه سـامانه های بانکـی در ایـن بانـک افزایـش‬ ‫یافـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک توسـعه تعـاون؛‬ ‫با توج هبـ ه ضـرورت اجـرای تمهیـدات مقابلـه بـا فرا گیـری‬ ‫ویروس کووید‪ ،19-‬درراستای کاهش ترددهای اجتماعی‬ ‫و بهره منـدی از ظرفیت هـای بانکـداری الکترونیـک‬ ‫به عنـوان جایگزینـی بـرای مراجعـه حضـوری بـه شـعب‬ ‫بانک هاومطابقدستورالعملبانکمرکزی‪،‬سقفانتقال‬ ‫وجـه در سـامانه های مـدرن بانـک توسـعه تعـاون افزایـش‬ ‫یافـت‪ .‬براسـاس تمهیـدات جدید پیش بینی شـده سـقف‬ ‫انتقـال روزانـه اینترنت بانک و موبایل بانک توسـعه تعاون‬ ‫بـرای انتقـال وجـه بـه حسـاب دیگـران‪ ،‬سـاتنا و پایـا بـرای‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر کد ملی در ‪24‬ساعت‬ ‫تـا سـقف یک میلیاردریـال افزایـش یافـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫سـقف انتقـال وجـه در ایـن سـامانه بـه حسـاب خـود برای‬ ‫اشـخاص حقیقـی و بـرای اشـخاص حقوقـی بـدون سـقف‬ ‫و به صـورت نامحـدود قابل انجام اسـت‪ .‬همچنین انتقال‬ ‫وجـه روزانـه به صـورت درون بانکـی و بین بانکـی شـتابی تـا‬ ‫سـقف ‪ 100‬میلیون ریـال قابل انجـام اسـت‪ .‬همچنیـن در‬ ‫سـامانه موبایل بانـک توسـعه تعـاون‪ ،‬انتقـال وجـه کارت‬ ‫بـه سـپرده روزانـه تـا سـقف ‪ 100‬میلیون ریـال ممکـن اسـت‪.‬‬ ‫عالوه برایـن براسـاس تغییـرات صورت گرفتـه‪ ،‬سـقف ثبـت‬ ‫امضـای درخواسـت کارتابلـی جهـت مشـتریان حقوقـی و‬ ‫سپرده مشترک در سامانه اینترنت بانک با شیوه دوعاملی‬ ‫دو میلیاردریـال اسـت‪ .‬همچنیـن انتقـال وجـه کارت بـه‬ ‫کارت درون بانکی و بین بانکی روزانه ازطریق سامانه های‬ ‫اینترنت بانک و موبایل بانک (بسـتر اینترنت) و خودپرداز‬ ‫ً‬ ‫جمعـا ‪ 100‬میلیون ریـال اسـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ سـقف‬ ‫خریـد روزانـه از دسـتگاه های ‪ pos‬بـه ازای هـر کـد ملـی‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا ‪ 500‬میلیون ریـال اسـت و سـقف انتقـال وجـه‬ ‫ازطریـق خودپـرداز نیـز به صـورت درون بانکـی و بین بانکـی‬ ‫‪100‬میلیون ریال اسـت‪ .‬گفتنی سـت؛ حسب دستورالعمل‬ ‫ابالغـی بانـک مرکـزی ج‪.‬ا‪.‬ا مجمـوع سـقف انتقـال وجـه‬ ‫به حسـاب دیگـران شـامل درون بانکـی و بین بانکـی‬ ‫‪ 1,000,000,000‬ریـال اسـت‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫پارسیان دراین باره را مورداشاره قرار داد‪ .‬توسعه و تعمیق‬ ‫اشـتغال در مناطق روسـتایی و ایجاد فرصت های شـغلی‬ ‫مولد یکی از رویکردهای اصلی بانک پارسیان درراستای‬ ‫سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـود کـه پرویزیـان بـه ان‬ ‫اشاره کرده و گفت‪« :‬براساس تفاهم نامه بانک پارسیان‪،‬‬ ‫بنیـاد برکـت و صنـدوق قرض الحسـنه بانـک پارسـیان‬ ‫‪500،12‬میلیاردریـال تســهیالت قرض الحسـنه بـه حــدود‬ ‫‪ 35‬هـزار طـرح اشـتغال زایی اجتماع محـور بنیـاد برکـت در‬ ‫مناطـق محـروم پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بـرای توسـعه اشـتغال روسـتایی و کاهـش‬ ‫بیـکاری‪ ،‬قـرارداد سـه جانبه ای بیـن بانـک پارسـیان‪،‬‬ ‫بنیاد برکت و معاونت توسـعه روسـتایی و مناطق محروم‬ ‫ریاسـت جمهوری امضـاء و ‪ 553،1‬میلیاردریـال اعتبـار‬ ‫اختصـاص یافـت»‪.‬‬ ‫تا کید معاون بانک ملی ایران بر ضرورت توجه به نیازهای مشتریان‬ ‫عضـو هیئت عامـل و معـاون شـعب بانـک ملـی ایـران‬ ‫بـر ضـرورت توجـه بـه نیازهـای مشـتریان بانـک تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬جـذب منابـع ارزان قیمـت و توسـعه‬ ‫درامدهـای مشـاع و غیرمشـاع از جملـه اولویت هـای‬ ‫اجرایـی برنامه هـای عملکـردی بانـک اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی بانـک ملـی ایـران؛ هم زمـان بـا سـومین روز‬ ‫سـفر حسـن مونسـان بـه هرمـزگان‪ ،‬دومیـن جلسـه‬ ‫هفتگـی بررسـی و ارزیابـی عملکـرد ادارات امـور شـعب و‬ ‫شـعب مسـتقل باحضـور همـکاران اسـتان های کشـور‬ ‫به صـورت وبینـار برگـزار شـد‪ .‬مونسـان در این جلسـه کـه‬ ‫فرهـاد معقـول؛ مدیـر امـور شـعب منطقـه دو کشـور‪،‬‬ ‫بهـرام واقفـی؛ رئیـس اداره کل بازاریابـی و امـور مشـتریان‬ ‫بانک‪ ،‬عبداهلل ابسـواران؛ رئیس اداره امور شـعب اسـتان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی ابالغ تامین خواسته‬ ‫خواهـان نویـد به جامـه دادخواسـتی بطرفیـت خوانـده فـرزاد خـوش زار ع بخواسـته‬ ‫مطالبـه وجـه‪ ،‬ارائـه کـه در حوزه ‪ 111‬شـورای حل اختالف اللجین بکالسـه ‪707/909‬‬ ‫ثبت گردیده است‪ .‬از انجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقدیمی خوانده‬ ‫دعـوی مجهول المـکان می باشـد‪ .‬اینـک در راسـتای مـاده ‪ 73‬قانـون ائیـن دادرسـی‬ ‫مدنـی مراتـب بخوانـده ابلاغ می گـردد کـه جهـت رسـیدگی بخواهـان در روز تاریـخ‬ ‫ساعت در حوزه ‪ 111‬شورای حل اختالف اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و‬ ‫ً‬ ‫ضمائـم را تحویـل بگیـرد واال شـورا غیابـا رسـیدگی و صـدور رای را خواهـد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1682‬دبیرخانه حوزه ‪ 111‬شورای حل اختالف اللجین‬ ‫اسـت در تهـران و کالن شـهرها تـا ‪ ۵۰‬درصـد تسـهیالت‬ ‫بافـت فرسـوده و در سـایر شـهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومـان را‬ ‫ُ‬ ‫بـا سـود نه درصـد‪ ،‬پرداخـت می کنـد‪ .‬همچنیـن بـرای‬ ‫یکـه بـه مبلـغ بیشـتری نیـاز دارنـد در تهـران تـا‬ ‫افراد ‬ ‫سـقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومـان و در سـایر شـهرها ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون تومـان بـا نـرخ سـود ‪۱۸‬درصـد پرداخـت‬ ‫می کنـد»‪ .‬علمـداری درخصـوص افزایـش تسـهیالت‬ ‫بافـت فرسـوده از ‪ ۵۰‬بـه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان‪ ،‬گفت‪« :‬بانک‬ ‫مسـکن موافق افزایش تسـهیالت اسـت‪ .‬پیشنهادی نیز‬ ‫در دولـت مطـرح اسـت تـا تسـهیالت بافـت فرسـوده از ‪۵۰‬‬ ‫بـه ‪۱۰۰‬میلیون تومـان افزایـش یابـد کـه ایـن موضـوع بایـد‬ ‫در شـورای پـول و اعتبـار‪ ،‬مصـوب و ابلاغ شـود»‪.‬‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬کارشناسـان معاونـت شـعب و دیگر مسـئوالن‬ ‫و اعضـای سـتاد پیگیـری اهـداف و برنامه هـای عملیاتـی‬ ‫اسـتان ها حضـور داشـتند‪ ،‬کارکنـان بانـک را جهادگـران‬ ‫واقعـی بخـش اقتصـاد عنـوان کـرد‪ .‬وی در ادامـه گام‬ ‫اول موفقیـت در عرصه هـای جهـادی و اقتصـادی‬ ‫ماننـد امـور بانکـی را اعتقـاد راسـخ بـه وظیفـه‪ ،‬اندیشـه‬ ‫متعالـی و عشـق و ایمـان بـه کار عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«ا گاهـی‪ ،‬دانـش‪ ،‬برنامه ریـزی و درنهایـت کنتـرل انجـام‬ ‫امـور و وفـاداری بـه جایـگاه فعلـی بایـد وظیفـه ذاتـی هـر‬ ‫فـرد باشـد»‪ .‬معـاون شـعب بانـک از همـکاران خواسـت‬ ‫عملکـرد خـود را معطوف بـه ارائه همه خدمات بانکی به‬ ‫مشـتریان کننـد و در پرداخـت تسـهیالت و ارائه خدمات‬ ‫بانکـی هوشـمندانه عمـل شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پروین حسینی‬ ‫افزایش ‪40‬درصدی خرید اینترنتی بلیت اتوبوس‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬خریـد‬ ‫اینترنتـی بلیـت مسـافرت بـا اتوبـوس در این اسـتان ‪ ۴۰‬درصد افزایش داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬کلیـم اهلل وثوقـی بااشـاره به صـدور غیرحضـوری و اینترنتـی بلیـت‬ ‫اتوبوس هـای مسـافربری در اسـتان اردبیـل از خردادمـاه سـال جـاری افـزود‪:‬‬ ‫«تحقـق ایـن امر عالوه بر پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونـا در جامعه‪ ،‬باعث‬ ‫تامیـن سلامتی بیشـتر مسـافران و کارکنان شـرکت های حمل ونقـل‪ ،‬ارتقای‬ ‫سـطح خدمـات‪ ،‬حـذف دالالن و راحتـی و اسـایش مـردم می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه خریـد اینترنتـی بلیـت مسـافرت بـا اتوبـوس در ماه هـای اخیـر‬ ‫در اسـتان‪ ۴۰ ،‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬تمـام شـرکت های‬ ‫حمل ونقـل مسـافر بـه سـامانه شناسـایی بیمـاران مبتالبـه ویـروس کرونـا‬ ‫متصـل شـدند و بـرای بیمـاران مبتالبـه کرونـا بلیـت صـادر نمی شـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه یکـی از رویکردهـای مهـم سـازمان راهـداری تغییـر کاربـری‬ ‫پایانه هـای مسـافری بـه محلـی فقـط بـرای سـوار و پیـاده شـدن مسـافران‬ ‫هست‪ ،‬بیان کرد‪« :‬برای تشویق مردم به خرید اینترنتی بلیت‪ ،‬شرکت های‬ ‫مسـافربری بـه مسـافران ‪ ۲۵‬درصـد تخفیـف می دهـد»‪ .‬او بابیان اینکـه‬ ‫مسافران می توانند برای تهیه و خرید بلیت به سامانه های فروش اینترنتی‬ ‫مراجعـه کـرده و یـا از دفاتـر فـروش بلیـت در سـطح شـهر خریـد خـود را انجـام‬ ‫دهند‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬مسـافران باید قبل از خرید بلیت زمان حرکت اتوبوس‪،‬‬ ‫نـوع وسـیله نقلیـه‪ ،‬بهـای بلیـت و محل صندلی خـود را به طور کامل بررسـی‬ ‫کرده و با تصمیم گیری ا گاهانه نسبت به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند»‪.‬‬ ‫وی از نظـارت کامـل بـر عملکـرد سـامانه های فـروش بلیـت خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«مسافران درصورت انصراف از سفر برای لغو بلیت خریداری شده می توانند‬ ‫طبق مقررات مربوط در سامانه نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کنند»‪.‬‬ ‫قرار گرفتن اردبیل در زمره استان های سبز‬ ‫بـا بهر هبـرداری از پروژه هـای گازرسـانی بـه ‪ 32‬روسـتای اسـتان هم زمـان با دهه‬ ‫مبـارک فجـر اسـتان اردبیـل به عنـوان اسـتان سـبز شـناخته می شـود‪ .‬سـردار‬ ‫اسـماعیلی؛ مدیرعامـل ایـن شـرکت گفـت‪« :‬به لحـاظ گازرسـانی بـه روسـتاها‬ ‫علیرغمشرایطابوهواییوصعب العبور بودنبرخیمناطقعملکردمطلوبی‬ ‫یکـه تـاب حـال کلیه ‪ 29‬شـهر اسـتان از نعمت گاز طبیعی با‬ ‫داشـته ایم به نحو ‬ ‫ضریب نفوذ ‪ 100‬درصدی بهره مند می باشـند و در حوزه گازرسـانی به روسـتاها‬ ‫نیـز بـا بهره منـدی ‪ 32‬روسـتای دیگـر طـی دهـه فجـر امسـال ضریـب نفـوذ گاز‬ ‫طبیعی در روسـتاها به ‪ 96‬درصد می رسـد و اسـتان اردبیل در زمره اسـتان های‬ ‫سـبز کشـور ازلحـاظ گازرسـانی قـرار می گیـرد»‪ .‬وی می افزایـد‪« :‬هم ا کنـون کلیـه‬ ‫روستاهای باالی ‪ 20‬خانوار در سطح شهرستان های سرعین و نمین از نعمت‬ ‫د هستند و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش های روستایی‬ ‫گاز طبیعی بهره من ‬ ‫این شهرستان ها به‪ 100‬درصد رسیده است و در سایر شهرستان ها نیز عملکرد‬ ‫مطلوبـی ازلحـاظ گازرسـانی بـه روسـتاها گـزارش می شـود»‪ .‬سـردار اسـماعیلی‬ ‫بابیان اینکه پروژه های گازرسانی در مناطق جنوبی استان به لحاظ توپوگرافی‬ ‫منطقه و صعب العبور بودن مسـیر عبور شـبکه های گازرسـانی ‪ ،‬مصداق تالش‬ ‫جهـادی کارکنـان و پیمانـکاران ایـن شـرکت اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫پروژه های گازرسـانی به ‪ 28‬روسـتای شهرسـتان های خلخال و کوثر در بخش‬ ‫جنوبـی اسـتان در دست اجر اسـت کـه هم زمان بـا دهه مبارک فجر ‪ 10‬روسـتای‬ ‫غبـر ‪ 68‬میلیاردریـال و تحت پوشـش قـراردادن‬ ‫ایـن شهرسـتان ها بااعتبـاری بال ‬ ‫‪ 598‬خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و مابقی روستاها‬ ‫نیـز تـا پایـان سـال ‪ 1400‬گازدار خواهنـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫اردبیـل در پایـان بـا تشـریح امـار عملکردی این شـرکت در جذب مشـترکین گاز‬ ‫طبیعی اظهار داشـت‪« :‬هم ا کنون این شـرکت به بیش از ‪ 507‬هزار مشـترک در‬ ‫‪135‬هـزار مشـترک کـه قریب به‬ ‫غبـر ‬ ‫سـطح اسـتان خدمـات ارائـه می کنـد کـه بال ‬ ‫‪ 27‬درصد کل مشـترکین را شـامل می شـوند در روسـتاها و مابقی در شـهرهای‬ ‫سطح اسـتان ساکن هستند»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ممنوعیت ورود مسافران بدون تست منفی کرونا‬ ‫به هواپیما‬ ‫مدیـر فـرودگاه شـهدای ایلام اظهـار داشـت‪« :‬مسـافران قبـل از عزیمـت بـه‬ ‫فـرودگاه جهـت تسـت کرونـا اقـدام کننـد‪ ،‬در غیر این صـورت از سوارشـدن‬ ‫انـان بـه هواپیمـا خـودداری می شـود»‪ .‬محمدجـواد یگانـه افـزود‪« :‬اسـتعالم‬ ‫کرونایـی انالیـن مسـافران هوایـی ازطریـق اتصـال بـه سـامانه و وب سـرویس‬ ‫معرفی شـده ازسـوی وزارت بهداشـت انجام می شـود‪ .‬براین اسـاس کد ملی‬ ‫مسافران وارد این سامانه شده و ا گر تست منفی از مسافر ثبت شده باشد‪،‬‬ ‫مجاز به سـفر اسـت»‪ .‬مدیر فرودگاه شـهدای ایالم درادامه از کاهش ظرفیت‬ ‫پذیرش مسـافران خبر داد و گفت‪« :‬قبل از شـیوع کرونا روزانه حدود ‪ ۸٠٠‬نفر‬ ‫ازطریـق فـرودگاه شـهدای ایلام جابه جـا می شـدند کـه ایـن تعـداد هم ا کنون‬ ‫بـه ‪ ۴۰۰‬نفـر کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬یگانـه ادامـه داد‪« :‬بالگـرد اورژانـس ‪ ۱۱۵‬کـه‬ ‫هفته گذشته هنگام برخاستن از زمین دچار حادثه شده بود جهت بررسی‬ ‫بیشتر از استان خارج شده است»‪ .‬مدیر فرودگاه شهدای ایالم تصریح کرد‪:‬‬ ‫«در اثـر وقـوع ایـن رویـداد خسـارت جـدی بـه ملـخ‪ ،‬بدنـه و به طـور محتمـل‬ ‫بـه سیسـتم های گردنـده داخلـی بالگـرد وارد شـد ولـی هیچ گونه خسـارتی به‬ ‫تجهیـزات فـرودگاه وارد نگردیده اسـت»‪.‬‬ ‫برخورداری ‪ 89‬هزار مشترک از طرح برق امید‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق ایلام گفت‪« :‬از ابتـدای اجـرای طرح برق‬ ‫امیـد ( ابان مـاه) تاکنـون بیـش از ‪ ۸۹‬هزار مشـترک برق سـطح اسـتان (شـهری و‬ ‫روسـتایی) مشـمول معافیت های این طرح شـدند»‪ .‬هادی شـیرخانی افزود‪:‬‬ ‫نطـرح‪ ،‬مشـترکان به سه دسـته کم مصـرف‪ ،‬خوش مصـرف و پرمصرف‪،‬‬ ‫«در ای ‬ ‫تفکیک شـده و بـرای هـر دسـته از مشـترکان‪ ،‬براسـاس مصوبـه هیئت وزیـران‪،‬‬ ‫الگـوی مصـرف تعییـن شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫ایلام اظهـار داشـت‪« :‬باتوج هبـه شـرایط کنونـی و شـیوع کرونـا در کشـور تلاش‬ ‫می شـود کـه تمامـی ارتباطـات فیزیکـی و عمومـی مشـترکین حـذف شـود و‬ ‫خدمـات به صـورت غیر حضـوری ارائه شـود کـه دراین راسـتا برنامه هایی اجـرا و‬ ‫دردسـت اقدام اسـت»‪ .‬شـیرخانی ادامـه داد‪« :‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایلام‬ ‫‪ ۸۰‬میلیاردتومان از مشـترکین حقیقی و حقوقی طلب دارد که بیشـترین این‬ ‫بدهـی ‪ ۵۰‬میلیاردتومـان مربـوط بـه شـرکت ابفـای اسـتان اسـت»‪ .‬وی درادامه‬ ‫از طراحـی اپلیکیشـن «بـرق مـن» خبـر داد و گفـت‪« :‬مشـترکین سـطح اسـتان‬ ‫بـا نصـب ایـن اپلیکیشـن عالو هبـر کاهـش مصـرف بـرق از جایزه هـای ارزشـمند‬ ‫این مسـابقه بهره مند شـوند»‪ .‬وی بابیان اینکه رسـانه های اسـتان با برقراری‬ ‫ارتباط دوسویه‪ ،‬مطالبات شرکت را از مردم طلب کنند‪ ،‬افزود‪« :‬فرهنگ سازی‬ ‫درسـت مصرف کردن در شـرایط کنونـی کـه نیروگاه هـای بـا مشـکل تامیـن‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫سـوخت مواجـه هسـتند‪ ،‬امـری مهـم و ضرور ‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در هر زمان و هرکجا با میز خدمت ابفا؛‬ ‫گسترش ورزش های روستایی در استان‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان اردبیـل‬ ‫دبـر گسـترش ورزش روسـتاها‬ ‫با تا کی ‬ ‫گفـت‪« :‬بـا درنظرگرفتـن توجهـی کـه در‬ ‫سـال های گذشـته بـه ایـن حـوزه شـده‪،‬‬ ‫نیـاز اسـت کـه در بحـث بودجـه ردیفـی‬ ‫جدا گانـه بـرای گسـترش ان در بعـد‬ ‫همگانـی و قهرمانی دیده شـود»‪ .‬سـجاد‬ ‫انوشـیروانی در نشسـت مجمـع سـاالنه‬ ‫حیـات ورزش روسـتایی و بازی هـای‬ ‫بومـی و محلـی اسـتان اردبیـل‪ ،‬افـزود‪« :‬پرداختـن بـه ورزش مناطـق محـروم‬ ‫به نوعـی جهـاد در ورزش اسـت کـه نبایـد از ایـن موضـوع غافـل باشـیم و‬ ‫دراین راسـتا ‪ ۳۰‬خانه ورزشـی در سـال ‪ ۹۹‬در اسـتان اردبیل تجهیز شـد و این‬ ‫برنامـه تـا پایـان سـال ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه بایـد تـوازن‬ ‫اعتبـاری بیـن حیات های ورزشـی باتوجه به عملکرد مثبت انها در اسـتان ها‬ ‫رعایـت شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بازی هـای بومـی و محلـی می توانـد فرمانـداران‪،‬‬ ‫بخشـداران و حتـی دهیـاران را مجـاب کنـد تـا بسـترهای الزم را بـرای برگزاری‬ ‫مسـابقه ها و جشـنواره های ورزشـی در مناطـق خـود درراسـتای گسـترش‬ ‫و توسـعه ان فراهـم کننـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان اردبیـل اضافـه‬ ‫کرد‪« :‬باتوجه به ظرفیت و نسـبت به پیشـینه تاریخی این اسـتان الزم اسـت‬ ‫کـه مـوزه ورزش روسـتایی و بازی هـای بومـی و محلـی در روسـتاهای هـدف‬ ‫گردشـگری ایجـاد شـود»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫ارائه تمامی خدمات شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫با شش روش غیرحضوری‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مراجعـات حضـوری ارباب رجـوع بـه ادارات‬ ‫ابفا اسـتان اصفهان از شـنبه دوم اسـفندماه‬ ‫‪ 99‬در سطح استان به حداقل ممکن رسیده‬ ‫و خدمـات ‪ 23‬گانـه ابفـا ازطریـق درگاه هـای‬ ‫غیرحضـوری ارائه می شـود‪ .‬معـاون خدمات‬ ‫مشـترکین و درامـد شـرکت ابفـا اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا اعلام این خبـر گفـت‪« :‬تـا اطلاع‬ ‫ثانـوی‪ ،‬میـز خدمـت در مرکـز منطقـه فعـال‬ ‫ً‬ ‫بـوده و صرفـا مراجعـات مربـوط بـه تقسـیط و‬ ‫تحویـل چـک ‪ ،‬ارائـه مجوزهـا و معـدود مـوارد‬ ‫دیگـری کـه کما کان نیاز به مراجعه حضوری‬ ‫دارد ‪ ،‬ارائـه می شـود»‪ .‬محسـن صالـح افـزود‪:‬‬ ‫«به عنوان مثـال وا گـذاری انشـعاب به صورت‬ ‫نقـد و اقسـاط همچنـان نیـاز بـه مراجعـه‬ ‫حضوری مشترکان جهت تحویل برگ چک‬ ‫دارد و بـه رایـن اسـاس ترتیبـی اتخاذ گردیده‬ ‫تـا رونـد تحویـل چـک توسـط متقاضـی یـا‬ ‫مشـترک درقالب فرم درخواسـت تقسـیط به‬ ‫واحـد مشـترکین در کوتاه تریـن زمـان ممکـن‬ ‫انجـام گیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬وا گـذاری‬ ‫انشـعاب نیـاز بـه دریافـت مجوزهـای قانونـی‬ ‫از سـازمان های ذی ربـط ازجملـه شـهرداری ‪،‬‬ ‫بخشداری ‪ ،‬جهاد کشاورزی و ‪ ...‬دارد و الزم‬ ‫اسـت؛ جهت تسـهیل در امور و عدم مراجعه‬ ‫حضـوری مشـترکین بـه ادارات‪ ،‬گـردش ایـن‬ ‫مکاتبـات حتی االمـکان از درگاه خدمـات‬ ‫دولـت الکترونیـک انجـام شـده و ارسـال‬ ‫درخواسـت و دریافـت پاسـخ از ایـن روش‬ ‫صـورت پذیـرد»‪ .‬معـاون خدمـات مشـترکین‬ ‫و درامـد شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬مسـئولین امور مشـترکین باالخـص در‬ ‫مناطقی که دارای نواحی شهری و روستایی‬ ‫با پرا کندگی باال هسـتند تعامالت بیشـتری‬ ‫بـا دفاتـر پیشـخوان داشـته و بـا برگـزاری‬ ‫جلسـاتی روش هـای جدید ارائه خدمـت را با‬ ‫پرسنل این دفاتر مرور و راهکارهای عملیاتی‬ ‫را توافـق می کننـد»‪ .‬صالـح بااشـاره به نصـب‬ ‫اپلیکیشـن همراه ابفا برای مشـترکین عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد ایـن امـکان فراهـم شـود کـه‬ ‫اپلیکیشـن همـراه ابفا به مراجعیـن حضوری‬ ‫معرفـی و لینـک دانلود ان هم زمـان برای انها‬ ‫پیامـک شـود و پـس از نصـب ان روی گوشـی‬ ‫موبایـل ارباب رجـوع‪ ،‬مراحـل درخواسـت بـا‬ ‫کمـک همـکار مربوطـه از ان طریـق پیگیـری‬ ‫ شـود»‪ .‬وی بـه چگونگـی ارائـه خدمـات‬ ‫شـرکت به صـورت غیرحضـوری اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬هم ا کنـون بـرای ‪ ۲۲‬خدمـت از‬ ‫خدمـات ‪ ۲۳‬گانـه ب هجـز فـروش اب تانکـری‬ ‫همه شـرایط مهی اسـت و بسـتر ارائه خدمات‬ ‫به صـورت غیرحضـوری انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات مشـترکین و درامـد‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه بررسـی های انجام شـده‪ ،‬بخـش‬ ‫زیـادی از مراجعـات حضـوری مشـترکین‬ ‫ناشـی از نداشـتن شناسـه قبض بوده اسـت؛‬ ‫درنتیجـه بایـد سـازوکار الزم بـرای در اختیـار‬ ‫گذاشـتن شناسـه قبـض مشـترکینی کـه‬ ‫بدیـن منظـور مراجعـه کـرده یا تلفنـی تماس‬ ‫می گیرنـد در منطقـه فراهـم شـود»‪ .‬وی بـه‬ ‫راه هـای ارائـه خدمـات بـه روش غیرحضوری‬ ‫پرداخـت و بیـان داشـت‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫مشترکان می توانند با تماس با شماره ‪۱۵۲۲‬‬ ‫و شـماره گیری کلیـد ‪ ،۵‬شـماره کنتـور خـود را‬ ‫اعلام کننـد و سـپس رقـم اب بهـا محاسـبه و‬ ‫به وسیله پیامک به مشـترک اعالم می شود؛‬ ‫همچنیـن به منظـور رضایـت مشـترکان‪،‬‬ ‫روش دیگـر‪ ،‬ارسـال پیامکـی شـماره کنتـور‬ ‫بـرای کنتـور نویـس اسـت کـه در ایـن روش‪،‬‬ ‫شماره همراه کنتور نویس هر محدوده برای‬ ‫مشـترکان پیامـک می شـود‪ .‬در ایـن روش‪،‬‬ ‫مشـترکان به وسـیله تلفن همـراه خـود طبـق‬ ‫الگـوی‪ * :‬شناسـه قبـض ‪ #‬شـماره رقـم کنتور‬ ‫را بـه شـماره ‪ ۳۰۰۰۰۱۵۲۲‬پیامـک می کننـد‪.‬‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫روش دیگـری کـه در حـال راه انداز ‬ ‫ورود بـه پرتـال شـرکت بـه ادرس‬ ‫‪ www.abfaesfahan.ir‬و ثبـت شـماره کنتـور‬ ‫در لینـک تعییـن شـده اسـت»‪ .‬صالـح افـرود‪:‬‬ ‫«تمـام تلاش مـا در شـرایط اضطـراری ناشـی‬ ‫از شـیوع ویروس کرونا‪ ،‬حفظ سلامت عموم‬ ‫شـهروندان عزیـز و همـکاران تالشـگرمان‬ ‫اسـت و اولویـت را تـا حدامـکان بـر اجـرای‬ ‫اقدامات از طرق مختلف باهدف پیشگیری‬ ‫از گسـترش ایـن ویـروس قـرار داده ایـم‪.‬‬ ‫همچنین نسـخه اندرویدی خدمـات همراه‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان هم ا کنـون به طـور‬ ‫رایـگان از فروشـگاه های اینترنتـی کافـه بـازار‪،‬‬ ‫ایـران اپـس و مایکـت قابـل دریافـت و نصـب‬ ‫روی تلفن هـای همـراه اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬مشـترکان می تواننـد بـا اسـتفاده از کـد‬ ‫دسـتوری ‪ *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲#‬اقـدام به ثبـت‬ ‫شـماره کنتـور واحـد مسـکونی خـود کننـد‪.‬‬ ‫یسـت؛ اسـتفاده از کدهـای دسـتوری‬ ‫گفتن ‬ ‫نیازمنـد نصـب هیـچ نرم افـزاری نیسـت و‬ ‫مشـترکان می تواننـد بـا گرفتـن کـد دسـتوری‬ ‫یادشـده بـا تلفن همـراه خـود‪ ،‬خدمـات‬ ‫غیرحضـوری شـرکت اب و فاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان را دریافـت کننـد»‪ .‬وی بـه خدمات‬ ‫‪23‬گانه شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫کـه ازطریـق سـامانه ‪ 1522‬ارائـه می شـوند را‬ ‫ح زیـر عنـوان کـرد‪« :‬وا گـذاری انشـعاب‬ ‫ب هشـر ‬ ‫اب‪ ،‬وا گـذاری انشـعاب فاضلاب‪ ،‬تغییـر‬ ‫کاربـری انشـعاب اب‪ ،‬پاسـخ بـه اسـتعالم‬ ‫مالکیـت انشـعاب اب‪ ،‬تغییـر مشـخصات‬ ‫مشـترکین اب و فاضلاب‪ ،‬تغییر تعـداد واحد‬ ‫مسـکونی مشـترکین اب و فاضلاب‪ ،‬تغییـر‬ ‫ظرفیـت قـراردادی انشـعاب اب‪ ،‬تغییـر قطـر‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬تفکیک کنتور اب‪ ،‬تغییر مکان‬ ‫کنتـور اب‪ ،‬ازمایـش کنتـور اب‪ ،‬تعویض کنتور‬ ‫اب‪ ،‬نصـب سـیفون اضافـی فاضلاب‪ ،‬قطـع‬ ‫موقـت و وصـل انشـعاب اب‪ ،‬جمـع اوری یـا‬ ‫ادغـام انشـعاب اب‪ ،‬تسویه حسـاب بدهـی‬ ‫مشـترکین اب و فاضلاب‪ ،‬درخواسـت‬ ‫بررسـی صورت حسـاب مشـترکین اب و‬ ‫فاضلاب‪ ،‬اعلام کارکـرد کنتـور اب‪ ،‬مشـاهده‬ ‫سـوابق صورتحسـاب های و پرداختی هـای‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬فروش اب تانکری‪،‬‬ ‫پاسـخگویی بـه شـکایات مرتبـط بـا اب و‬ ‫فاضلاب‪ ،‬رسـیدگی بـه پیشـنهادات حـوزه‬ ‫اب و فاضلاب‪ ،‬درخواسـت لـوازم کاهنـده‬ ‫مصـرف اب»‪ .‬الزم به یاداوری سـت؛ سـامانه‬ ‫خدمـات غیرحضـوری ‪ 1522‬در سـال ‪1395‬‬ ‫به طور رسمی افتتاح شد و مورد بهره برداری‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬ایـن سـامانه باهـدف تمرکـز و‬ ‫ارائـه خدمـات غیرحضـوری ازطریـق تلفـن‬ ‫ثابـت و همـراه برنامه ریزی شـده و هـدف‬ ‫ان حـذف مراجعـه شـهروندان بـه ادارات‬ ‫ابفـا و ارائـه خدمـات فـروش و پس از فـروش‬ ‫به صـورت تلفنـی بـه مشـترکین بـوده اسـت‪.‬‬ ‫درحال حاضـر خدمـات ‪ 23‬گانـه شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان اصفهـان در تمـام سـاعات‬ ‫شـبانه روز در ‪ 98‬شـهر و حـدود ‪ 1000‬روسـتا‪،‬‬ ‫ازطریـق تمـاس بـا شـماره تلفـن چهاررقمـی‬ ‫‪ 1522‬و انتخـاب ‪ 9‬کلیـد و ‪ 17‬زیر کلیـد‪ ،‬بـه‬ ‫متقاضیـان و مشـترکین ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر برای فرهنگ مازندران رقم خورد؛‬ ‫«دانشنامه تبرستان و مازندران»؛ شایسته تقدیر کتاب سال ایران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اثـری از مازنـدران شایسـته تقدیـر‬ ‫یو هشـتمین دوره جایـزه کتـاب سـال‬ ‫س ‬ ‫ایـران شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران؛ برگزیدگان‬ ‫سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال ایران‬ ‫طـی مراسـمی باحضـور رئیس جمهـوری؛‬ ‫دکتـر حسـن روحانـی‪ ،‬معرفـی شـدند کـه در‬ ‫موضـوع فرهنگ نامه هـا و دائره المعارف هـا‬ ‫سه کتاب «دانشنامه تبرستان و مازندران»‪،‬‬ ‫تالیـف گـروه نویسـندگان‪ ،‬تهـران‪ :‬نی؛ سـاری‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪،‬‬ ‫‪ ۵ ،۱۳۹۸‬ج‪« ،‬دانشـنامه فرهنـگ مـردم‬ ‫ایران»‪ ،‬تالیف گروه نویسندگان‪ ،‬تهران‪ :‬مرکز‬ ‫بـزرگ دائره المعـارف اسلامی‪ ۶ ،۱۳۹۷ ،‬ج و‬ ‫«دانشـنامه ری»‪ ،‬تالیـف محمـد ری شـهری‬ ‫و مهـدی مهریـزی‪ ،‬قـم‪ :‬دارالحدیـث‪،۱۳۹۸ ،‬‬ ‫‪ ۲‬ج‪ ،‬جـواز ورود بـه مرحلـه نیمه نهایـی ایـن‬ ‫دوره از جایـزه کتـاب سـال را کسـب کـرده‬ ‫بودنـد کـه درنهایـت دانشـنامه تبرسـتان و‬ ‫مازنـدران توانسـت جایـزه شایسـته تقدیـر‬ ‫کتـاب سـال ایـران را به خود اختصـاص دهد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت؛ ایـن مجموعـه پنج جلدی‬ ‫نخسـتین دائره المعـارف جامـع مازنـدران‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬مولـف‬ ‫اسـت کـه بیـش از ی ‬ ‫و دانشـور طـی حـدود یک دهـه فعالیـت‬ ‫ان را گـرداوری کرده انـد‪ .‬جلـد نخسـت ایـن‬ ‫مجموعـه در قالـب دیباچـه اسـت کـه در ان‬ ‫به طورکامـل دربـاره دانشـنامه شـرح داده‬ ‫می شـود و در جلـد دوم سـرفصل های‬ ‫تاریـخ‪ ،‬اقـوام‪ ،‬جغرافیـای طبیعـی و محیـط‬ ‫زیست‪ ،‬باستان شناسی و معماری قرار دارد‪.‬‬ ‫جلـد سـوم ایـن دانشـنامه بـه سـرفصل های‬ ‫شهرسـتان ها و شـهرها‪ ،‬نظام هـای اداری‪،‬‬ ‫اموزشـی و فرهنگـی‪ ،‬اقتصـاد و نـام اوران‬ ‫پرداختـه و جلـد چهـارم مربـوط بـه سـرفصل‬ ‫فرهنـگ و مرد منـگاری در حـوزه فرهنـگ‬ ‫ناملمـوس و فرهنـگ ملمـوس اسـت و‬ ‫درنهایـت جلد پنجم به سـرفصل های زبان‪،‬‬ ‫ادبیـات‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬رسـانه و ارتباطـات و‬ ‫افزوده هـای دیگر اختصاص دارد‪ .‬دانشـنامه‬ ‫تبرسـتان و مازنـدران در ثبـت‪ ،‬ضبـط و‬ ‫حفـظ دسـتاوردهای باسـتانی‪ ،‬تاریخـی‪،‬‬ ‫جغرافیایـی‪ ،‬زیسـت محیطی‪ ،‬اقتصـادی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و هنـری و میـراث مـادی و معنـوی‬ ‫ایـن سـرزمین توانسـته موفق باشـد‪ ،‬گسـتره‬ ‫اطالعـات دانشـنامه‪ ،‬حوزه هـای فرهنـگ‬ ‫تبـری زبـان از جملـه اسـتان گلسـتان‪ ،‬البـرز‪،‬‬ ‫تهـران‪ ،‬گیلان‪ ،‬قزویـن و مازنـدران را در‬ ‫برمی گیـرد کـه در نـوع خـود قابل سـتایش‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن دانشـنامه کـه تالیـف ان از سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬اغـاز و سـاختار مبنایـی و نظام منـد‬ ‫ان از سـال ‪ ۱۳۹۰‬در فرهنگ خانـه مازنـدران‬ ‫بـا مدیریـت احمـد محسـن پور قادیکالیـی‬ ‫و بـا سرپرسـتی جهانگیـر نصـری اشـرفی اغـاز‬ ‫شـد‪ ،‬بـا حمایـت مالـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬استاندار مازندران و سایر مسئوالن‬ ‫اسـتانی و ملـی منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم مروی در دیدار با نمایندگان ولی فقیه در بنیاد شهید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تاکید کرد؛‬ ‫حسام باقر زاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در دیدارهـای‬ ‫جدا گانـه نماینـدگان ولی فقیـه در بنیـاد‬ ‫شـهید و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـر‬ ‫لـزوم توجـه و رسـیدگی مضاعـف بـه خانـواده ‬ ‫معظم شهدای مدافع حرم به ویژه شهدای‬ ‫فاطمیـون و رفـع مشـکل مسـکن محرومـان‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫احمـد مـروی در دیـدار نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫بنیاد شـهید و بنیاد مسـکن انقالب اسالمی‬ ‫بـر جایـگاه و اهمیـت مسکن سـازی و رفـع‬ ‫مشـکالت مسـکن نیازمنـدان تا کیـد و ابـراز‬ ‫کرد‪« :‬ساخت مسکن برای طبقات محروم‪،‬‬ ‫کم درامـد و نیازمنـدان جامعـه از اهمیـت‬ ‫بسـزایی برخـوردار اسـت و اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی به میـزان تـوان و امکانـات امادگـی‬ ‫همـکاری بـا بنیـاد مسـکن برای رفع مشـکل‬ ‫مسـکن محرومان را دارد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«اسـتان قـدس رضـوی ‪20‬هزار مترمربـع از‬ ‫اراضـی موقوفـه را برای سـاخت مسـکن ویژه‬ ‫نیازمنـدان در حاشـیه شـهر مشـهد اهـداء‬ ‫کـرده اسـت تـا شـهرداری زیرسـاخت های‬ ‫احـداث ایـن واحدهـای مسـکونی را تامیـن‬ ‫لزوم رفع مشکالت مسکن نیازمندان‬ ‫و سـپس کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‬ ‫اقـدام بـه سـاخت مسـکن کنـد»‪ .‬وی تامین‬ ‫مسـکن مناسـب بـرای اقشـار محـروم و‬ ‫کم درامـد را موجـب حـل بخـش عمـده ای‬ ‫از دغدغه‪‎‬هـای ایـن خانواده هـا دانسـت و‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬مسـئوالن بایـد نسـبت بـه رفـع‬ ‫مشـکل مسـکن محرومـان جامعـه دغدغـه‬ ‫جـدی داشـته باشـند و دراین میـان از توجـه‬ ‫بـه خانواده هـای شـریف‪ ،‬بی ادعـا‪ ،‬صبـور‬ ‫و نجیـب شـهدای مدافـع حـرم به ویـژه‬ ‫شـهدای فاطمیـون نیـز غفلـت نکننـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه خانـواده شـهدا حـق‬ ‫بزرگـی بـر گـردن مـا دارنـد و مـا نتوانسـته ایم‬ ‫ان گونـه کـه شایسـته اسـت بـه انهـا ادای‬ ‫دیـن کنیـم‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در میـان خانواده‬ ‫معظـم شـهدا‪ ،‬خانـواده نجیـب شـهدای‬ ‫فاطمیـون به دلیـل مهاجـرت بـا مشـکالتی‬ ‫روبـه رو هسـتند و بـا نجابـت و صبـوری در‬ ‫برابـر تمـام دشـواری ها ایسـتاده اند؛ ایـن‬ ‫مسـئولیت بـر عهـده مسـئوالن اسـت کـه از‬ ‫توجـه بـه ایـن خانواده هـای گرامـی غفلـت‬ ‫نکننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه شـهدای مهاجـر‬ ‫لشـکر فاطمیـون به فرمـان رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب بـرای دفـاع از حـرم اهل بیـت(ع)‬ ‫جهـاد کردنـد و در ایـن مسـیر شـهید شـدند‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬بنیـاد مسـکن در سـاخت و‬ ‫تامیـن مسـکن مـردم‪ ،‬بخشـی از ان را بـرای‬ ‫خانواده هـای معظـم شـهدای فاطمیـون‬ ‫درنظـر بگیـرد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬مسـئوالن در بخش هـای‬ ‫مختلـف بایـد رفـع مشـکالت خانواده شـهدا‬ ‫و حـل مسـائل انهـا را در اولویت قـرار دهند»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬خانواده هـای شـهدا در خـط ّ‬ ‫مقـدم‬ ‫صیانـت از ارمان هـا و ارزش هـای انقلاب‬ ‫اسلامی و دفـاع از قـران و اسلام هسـتند‬ ‫و مـا بسـیار بـه ایـن خانواده هـای شـریف‬ ‫مدیـون هسـتیم‪ ،‬ا گـر شـهدا بـه نـدای حـق‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب لبیـک گفتنـد و درراه‬ ‫دفـاع از اسلام و مکتـب اهل بیـت(ع) بـه‬ ‫مقـام عظمای شـهادت نائـل امدند‪ ،‬نتیجه‬ ‫تربیـت صحیـح والدیـن انهـا بـوده اسـت کـه‬ ‫نیازمنـد تکریـم و احتـرام هسـتند»‪.‬‬ ‫ایجاد ناامیدی در جامعه؛‬ ‫مانع تحقق مشارکت حدا کثری‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«ایجـاد ناامیـدی در جامعـه مانـع تحقـق‬ ‫مشـارکت حدا کثـری در انتخابـات‬ ‫می شـود؛ بنابرایـن احـزاب و جریان هـای‬ ‫سیاسـی شهرسـتان نبایـد فعالیـت خـود‬ ‫را بـه زمـان انتخابـات محـدود کننـد»‪.‬‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی در نشسـت‬ ‫هم اندیشـی احـزاب و گروه هـای سیاسـی‬ ‫شهرسـتان ری اظهـار داشـت‪« :‬احـزاب بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود‬ ‫به ویـژه بهره گیـری از نظـرات قشـر جوان و همچنین ترسـیم نقشـه راه فعالیت‬ ‫سیاسـی‪ ،‬زمینـه برگـزاری باشـکوه و همـراه بـا شـور و نشـاط انتخابـات را فراهـم‬ ‫کننـد»‪ .‬ایـن مسـئول ادامـه داد‪« :‬شهرسـتان ری بـا ظرفیت هـای گونا گـون در‬ ‫عرصه هـای انتخاباتـی تاثیـر بسـزایی دارد و همـه فعـاالن سیاسـی شهرسـتان‬ ‫بایـد ضمـن رعایـت قانـون از ایجـاد جو بداخالقی و رقابت ناسـالم خـودداری و‬ ‫زمینـه تقویـت سـرمایه های اجتماعـی را دنبـال و همـواره در چهارچوب حفظ‬ ‫وحـدت تلاش کننـد تـا زمینـه توسـعه و پیشـرفت ری در همـه ابعـاد فراهـم‬ ‫شـود»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری خاطر نشـان کـرد‪« :‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫نخبگان و افراد با تجربه و مسـتعد در احزاب شهرسـتان و همچنین چرخش‬ ‫مدیریت در ساختار احزاب در پیشبرد امور بسیار تاثیرگذار است»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«در دولـت تدبیـر و امیـد علی رغـم کم لطفی هـا کـه در این ایـام بیـان می شـود‪،‬‬ ‫خدمات رسـانی مطلوبی صورت گرفته؛ به نحوی که ‪ ٢٤٣‬پروژه در شهرسـتان‬ ‫ری در ایـام اهلل دهه فجـر افتتـاح‪ ،‬بهر هبـرداری و عملیـات اجرایـی ان اغـاز شـد‬ ‫که نسـبت به سـال گذشـته افزایش سـه برابری داشـته اسـت؛ ا گرچه در برخی‬ ‫ً‬ ‫حوزه هـا کمبود هـا یـا بعضـا مشـکالتی هـم وجـود دارد؛ ولـی خدمـت صادقانـه‬ ‫بـه مـردم به عنـوان اصلی تریـن هـدف در شهرسـتان اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬تحریم هـای ظالمانـه و مشـکالت اقتصـادی باعـث‬ ‫شـد مـردم و مسـئوالن دسـت بـه دسـت هـم داده و روی پـای خـود بایسـتند‬ ‫و بـا خودکفایـی پاسـخ بدعهـدی هـای امریـکا و دشـمنان نظـام مقـدس‬ ‫جمهوری اسلامی را بدهند»‪ .‬این مسـئول تا کید کرد‪« :‬سـرمایه گذاری بیش‬ ‫از هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در این ایام و تحقق ‪ ۱۳۰‬درصدی ایجاد‬ ‫اشتغال در شهرستان ری بیانگر عزم دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی‬ ‫بـرای تحقـق شـعار جهـش تولیـد اسـت»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۴‬تن نخ پلی استر احتکاری‬ ‫رییـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت شهرسـتان ری اعلام‬ ‫کـرد‪ ۲۴« :‬تـن نـخ پلی اسـتر‬ ‫فالمنـت احتـکاری بـه ارزش‬ ‫تقریبـی ‪ ۱۸‬میلیاردریـال در‬ ‫شهرسـتان ری کشـف شـد»‪.‬‬ ‫موسـی احمـدی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«بازرسـان اداره صمـت درقالـب‬ ‫طـرح تشـدید بازرسـی از انبارهـای جنـوب پایتخـت موفـق بـه کشـف ایـن‬ ‫میـزان ورق اسـتیل احتـکاری شـدند»‪ .‬وی بابیان اینکـه صاحبـان کاالهـای‬ ‫فـوق بـرای ادامـه رونـد رسـیدگی پرونده هایشـان بـه مراجـع قضایـی معرفـی‬ ‫شـدند‪ ،‬افـزود‪« :‬متخلفـان بـا احتـکار ایـن میـزان نـخ پلی اسـتر فالمنـت‬ ‫به دنبـال افزایـش قیمـت در بازار بودند»‪ .‬احمدی بااشـاره به اینکه بیشـترین‬ ‫تعـداد انبارهـای اسـتان تهـران و حتـی کشـور در شهرسـتان ری قـرار دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬کار نظـارت و پایـش انبارهـای ایـن شهرسـتان توسـط‬ ‫گشـت های مشـترک اداره تعزیـرات حکومتـی‪ ،‬اداره صمـت و اتـاق اصنـاف‬ ‫انجام می شـود»‪ .‬این مسـئول بابیان اینکه درزمینه تخلف در حوزه قاچاق‪،‬‬ ‫احتـکار و اختفـا بـدون کمترین اغماضی برخورد می شـود‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬اداره‬ ‫صمـت شهرسـتان ری به همـراه اداره کل تعزیـرات حکومتی شهرسـتان های‬ ‫اسـتان تهـران درراسـتای مبـارزه با قاچـاق کاال و کنترل بـازار روزانه گروه های‬ ‫بازرسـی بـه اصنـاف‪ ،‬انبارهـا‪ ،‬کارخانه هـا و مرا کـز تولیـدی اختصـاص داده که‬ ‫به صورت مسـتمر و هماهنگ اقدام به بازرسـی می کنند»‪ .‬شهرسـتان ری با‬ ‫برخورداری از ‪ ۵۶‬اتحادیه توزیعی‪ ،‬تولیدی و خدماتی و ‪ ۱۰‬هزار واحد صنعتی‬ ‫و صنفی ازجمله شـهرک صنعتی شـمس اباد‪ ،‬کارخانه سـیمان و کارگاه های‬ ‫تولیـدی و خدماتـی اعـم از سـنگ بری‪ ،‬شیشـه و سـفال‪ ،‬اجرپـزی‪ ،‬کارگاه‬ ‫قالیبافـی و قالی شـویی‪ ،‬کشـتارگاه دام و طیـور به عنـوان قطـب کار و تولیـد در‬ ‫پهنـه جنـوب تهـران مطـرح اسـت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳۵‬هکتار جنگل کاری در قیامدشت‬ ‫شـهردار قیامدشـت از توابـع شهرسـتان ری گفـت‪« :‬عملیـات جنـگل کاری‬ ‫به وسـعت ‪ ۳۵‬هکتار طی یک سـال گذشـته در قسمت های مختلف این شهر‬ ‫انجام شـد»‪ .‬حسـین ترکاشـوند اظهار داشـت‪« :‬کاشـت ‪ ۱۰‬هزار اصله درخت در‬ ‫تهـزار اصله درخت‬ ‫‪ ۲۲‬هکتـار از اراضـی ضلـع غربـی دانشـگاه ازاد و کاشـت هف ‬ ‫در ‪ ۱۳‬هکتـار از اراضـی شـهرک صنفـی قیامدشـت طـی یک سـال اخیـر انجـام‬ ‫غبـر‬ ‫ شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه اجـرای طـرح جنـگل کاری بااعتبـاری بال ‬ ‫‪ ۱۵‬میلیاردریـال اجراشـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا اجـرای ایـن جنـگل کاری و احداث‬ ‫بوستان های مختلف هم ا کنون سرانه فضای سبز قیامدشت به ‪ ۱۵‬مترمربع‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬ترکاشـوند اضافه کرد‪« :‬سـرانه فضای سـبز شـهر قیامدشت در‬ ‫ابتدای تاسـیس شـهرداری این شـهر در حدود سـه مترمربع بود که هم ا کنون‬ ‫رشـد پنج برابری داشـته اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه شـهرداری قیامدشـت برای‬ ‫نگهداشـت و ابیـاری اراضـی جنگل کاری شـده و فضای سـبز برنامه ریـزی ویژه‬ ‫ً‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬ابیاری فضای سـبز این شـهر کامال به صورت‬ ‫مکانیـزه و قطـره ای انجـام می شـود»‪ .‬ترکاشـوند یـاداور شـد‪« :‬یک حلقـه چـاه‬ ‫عمیـق بـا یـک مخـزن یک هـزار مترمکعبـی در کوه هـای چهـل قـز به همـراه‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتـر شـبکه ابیـاری اصلـی و ‪ ۱۰۰‬کیلومتـر شـبکه اب رسـانی فرعی وظیفه‬ ‫ابیـاری تحت فشـار فضـای سـبز قیامدشـت را بر عهـده دارنـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫صنعتی بـودن منطقـه قیامدشـت و عبـور جـاده ترانزیتـی امـام رضـا (ع) از کنـار‬ ‫ایـن شـهر‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬ایجـاد و توسـعه فضـای سـبز درجهـت تلطیـف هـوا و‬ ‫مقابلـه بـا الودگـی هـوا یکـی از مطالبـات ب هحـق مـردم و اولویت هـای اصلـی‬ ‫یسـت»‪ .‬قیامدشـت؛ مرکـز بخـش خـاوران و شـهری از توابـع بخـش‬ ‫شهردار ‬ ‫خـاوران شهرسـتان ری در اسـتان تهـران اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری ائین معارفه و تکریم روسای حراست‬ ‫شهرداری کهریزک‬ ‫در مراسـمی باحضـور مدیـرکل حراسـت اسـتانداری تهـران‪ ،‬شـهردار‪ ،‬اعضای‬ ‫شـورای اسلامی و جمعـی از مدیـران شهرسـتان ری‪ ،‬اییـن معارفـه و تکریـم‬ ‫روسـای حراسـت شـهرداری کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬علـی یحیی پـور؛ شـهردار‬ ‫کهریزک‪ ،‬حضور وحید شـاملو؛ ریاسـت جدید حراسـت شـهرداری کهریزک را‬ ‫در این مجموعه مدیریت شهری تبریک گفته و از زحمات صادقانه و جهادی‬ ‫جالل ذا کری؛ ریاسـت سـابق حراسـت شـهرداری قدردانی به عمل اورد‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬همـه مـا می دانیـم کـه امنیـت‪ ،‬ارامـش و انضبـاط اداری‪،‬‬ ‫اخالقـی و مالـی هـر مجموعـه ای درگـرو خدمت صادقانه روسـای حراسـت ان‬ ‫نهاد قرار دارد و باعث افتخار است که شهرداری کهریزک درگذشته از حضور‬ ‫ارزشـمند بـرادر بسـیجی اقـای ذا کـری برخـوردار بـوده و هم ا کنـون نیـز افتخـار‬ ‫همـکاری بـا یکـی از نیروهای جهادی و کارامد حوزه حراسـت نصیبش شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وحید شـاملو قبل از حضور در مدیریت شـهری شـهرداری کهریزک‪،‬‬ ‫خدمت در ریاسـت حراسـت شهرداری قیامدشـت را عهده دار بوده است‪ .‬در‬ ‫پایـان مراسـم بـا اهـدای لـوح و هدیـه از زحمـات ذا کری تجلیل به عمـل امد و‬ ‫حکم شـاملو ازسـوی مدیرکل حراسـت اسـتانداری تهران اعطاء شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2183‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫خدمات دهی ‪ ۲۸۰۰‬تیم در طرح ناظران سالمت‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫پای کرونای انگلیسی به استان باز نشده است‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬بـا ازمایش هـای صورت گرفتـه‬ ‫تا کنـون پـای کرونـای انگلیسـی بـه اسـتان‬ ‫بـاز نشـده اسـت»‪ .‬سـید عبـاس موسـوی‬ ‫در جلسـه سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در اسـتان‬ ‫بااشـاره به اینکه تا کنـون مـوردی از ابتلای‬ ‫بـه کرونـای انگلیسـی در اسـتان مشـاهده‬ ‫نشـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬متاسـفانه ایـن‬ ‫بیمـاری در کشـور درحـال گسـترش اسـت»‪ .‬وی باعنوان اینکـه سـرعت‬ ‫یسـت‪ ،‬خواسـتار رعایت‬ ‫انتشـار ایـن ویـروس ‪۷۰‬درصـد بیشـتر از کرونای چین ‬ ‫پروتکل های بهداشتی برای مهار بیماری کروناویروس شد»‪ .‬وی همچنین‬ ‫خواستار بهره گیری از تعطیالت نوروزی برای مهار بیماری شد و گفت‪« :‬باید‬ ‫با همکاری مردم و پرهیز از سفرها سرعت انتشار بیماری را کند کرد»‪ .‬حسین‬ ‫حسن نژاد؛ معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی استانداری مازندران نیز باتا کیدبر پرهیز‬ ‫از سـفرهای نوروزی هم وطنان به اسـتان اظهار داشـت‪« :‬باید با تغییر سـبک‬ ‫زندگـی‪ ،‬ایـن بیمـاری را مدیریـت کـرد»‪ .‬وی با اظهار اینکـه برخـی شـهرهای‬ ‫اسـتان دارای وضعیت نارنجی هسـتند‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬برای پیشـگیری از ورود‬ ‫بـه مـوج جدیـد کرونا باید سـفرها را مدیریت کنیم»‪ .‬حسـن نژاد درباره اعمال‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی در نـوروز نیـز گفـت‪« :‬محدودیت هـای نـوروزی‬ ‫براسـاس وضعیـت کرونایـی اعمـال می شـود»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫شهردار گرگان ‪:‬‬ ‫پرونده های غرامتی شهرداری‬ ‫به دوره فعلی مدیریت مربوط نیست‬ ‫شـهردار گـرگان بـه تشـریح اخریـن‬ ‫وضعیت پرونده های حقوقی شـهرداری‬ ‫گـرگان پرداخـت‪ .‬عبدالرضـا دادبـود‬ ‫گفـت‪« :‬درحال حاضـر حـدود ‪ 900‬پرونده‬ ‫حقوقـی مفتـوح مربـوط بـه شـهرداری‬ ‫در محا کـم قضایـی وجـود دارد کـه‬ ‫موضوعـات ایـن پرونده هـا متفـاوت‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ازاین تعـداد‪،‬‬ ‫‪ 37‬درصـد مربـوط بـه شـکایت شـهرداری از اشـخاص بابـت تصـرف اراضـی و‬ ‫خیابـان‪ ،‬قطـع درخـت و عدم پرداخـت بدهی و ‪ ...‬اسـت و ‪ 36‬درصد مربوط‬ ‫بـه پرونده هـای مـاده ‪ 77 ،100‬و صـدور پایـان کار اسـت کـه برخـی از این موارد‬ ‫نیـز به طـور مسـتقیم بـه شـهرداری مربـوط نمی شـود»‪ .‬دادبـود تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن پنج درصـد پرونده ها مربـوط به درخواسـت های مرتبط با ابطال‬ ‫عـوارض ناشـی از مصوبـات شـورای شـهر اسـت کـه در دیـوان عدالـت اداری و‬ ‫سـایر محا کـم بـه جریـان افتـاده امـا بـار مالی سـنگینی در پـی نـدارد»‪ .‬دادبود‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بیشـترین بار مالی بـرای پرونده های حقوقی شـهرداری مربوط‬ ‫بـه همـان ‪ 22‬درصـد ذکـر شـده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬نکتـه قابل توجـه‬ ‫چیـک از پرونده هایـی کـه شـهرداری ممکـن اسـت غرامـت‬ ‫این اسـت که هی ‬ ‫پرداخـت کنـد اعـم از املا ک و پروژه هـای عمرانـی بـه دوره فعلـی مدیریـت‬ ‫شـهری مربوط نمی شـود و منشـاء این پرونده ها همگی مربوط به دوره های‬ ‫قبلـی مدیریـت شـهری هسـتند»‪.‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫شـهردار رشـت‪ ،‬در جلسـه شـورای راهبـری‬ ‫ترافیـک اسـتان گیلان ارتقـای تجهیـزات‬ ‫ترافیکـی را از جملـه ملزومـات یـک شـهر‬ ‫توسـعه یافته ذکـر کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«اجـرای پـروژه هوشمندسـازی چراغ هـای‬ ‫راهنمایـی در هفـت تقاطـع شـهر رشـت از‬ ‫هفتـه اینـده اغـاز می شـود»‪ .‬سـید محمـد‬ ‫احمـدی بابیان اینکـه رشـت ازلحـاظ‬ ‫تجهیـزات ترافیکـی و ابزارهـای مربوطـه بـا‬ ‫کمبودهـای اساسـی مواجـه اسـت‪ ،‬توجـه‬ ‫ویـژه در امـر ترافیـک را از ضروریـات یـک شـهر‬ ‫خوانـد و عنـوان کرد‪« :‬بـرای برون رفت از این‬ ‫مشـکل بایـد عزمـی جـدی داشـته باشـیم؛‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬دسـتگاه ها هـم بایـد بـا عزمـی‬ ‫جدی به پلیس کمک کنند»‪ .‬سـید محمد‬ ‫احمـدی ضمـن برشـمردن عملکـرد ‪ ۱۰‬ماهـه‬ ‫شـهرداری رشـت در حـوزه ترافیکـی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬علی رغـم اقدامـات صورت گرفتـه بـه‬ ‫اعتقـاد مـن ایـن اقدامـات کافـی نیسـت و‬ ‫بایـد بـا برنامه ریـزی بهتـر تلاش بیشـتری‬ ‫صـورت بگیـرد»‪ .‬شـهردار رشـت بـا تشـریح‬ ‫برنامه هـای سـال اینـده شـهرداری در حـوزه‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک شـهری افـزود‪« :‬انچـه‬ ‫امروز شهر رشت به ان نیاز دارد و چندین بار‬ ‫اسـتاندار محتـرم گیلان هـم بـه ان تا کیـد‬ ‫داشـتند بازگشـایی و احـداث خیابان هـای‬ ‫جدیـد اسـت کـه عـزم ان به شـکل جـدی در‬ ‫استقبال ‪ 33‬سرمایه گذار از شهرک صنعتی میمند‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس از اسـتقبال‬ ‫مناسـب سـرمایه گذاران در شـهرک صنعتـی میمنـد خبـر دادو گفـت‪« :‬بـا‬ ‫توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت ها شـاهد اسـتقبال سـرمایه گذاران بـرای ایجـاد‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی در ایـن شـهرک صنعتـی هسـتیم»‪ .‬احـد‬ ‫فتوحی‪ ،‬در بازدید از شهرک صنعتی میمند بابیان اینکه تا کنون ‪ 33‬قرارداد‬ ‫وا گذاری زمین با سـرمایه گذاران در این شـهرک صنعتی منعقد شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با توسعه زیرساخت ها و حمایت از سرمایه گذاران در شهرک صنعتی‬ ‫میمنـد فیروزابـاد‪ ،‬تبدیـل این شـهرک بـه یکی از مهم تریـن قطب های تولید‬ ‫و تکمیـل زنجیـره فـراوری گیاهـان دارویـی و عرقیـات گیاهـی فراهـم شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اجـرای طر ح هـای توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت ها در‬ ‫شـهرک صنعتـی میمنـد در برنامـه عملیاتـی ایـن شـرکت قـرار دارد»‪ .‬فتوحـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اختصـاص ایـن مشـوق ها زمینـه مناسـبی را بـرای توسـعه‬ ‫سـرمایه گذاری و تحقـق رونـق تولیـد در این شـهرک صنعتـی فراهم می کند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی فارس گفت‪« :‬هشـت واحد صنعتی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫در ایـن شـهرک بـا اشـتغال ‪ 88‬نفـر در مرحلـه بهره بردار ‬ ‫شـهرداری رشت وجود دارد»‪ .‬شهردار رشت‬ ‫باتا کیدبراینکـه امـر بازگشـایی خیابان هـا‬ ‫در شـهر رشـت علی رغـم تمـام تالش هـای‬ ‫درحـال‬ ‫حـوزه معاونـت عمرانـی به کنـدی‬ ‫ِ‬ ‫انجـام اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬دسـتگاه ها‬ ‫به شـدت نسـبت بـه دسـتورالعمل های‬ ‫خـود مصـر هسـتند و اراده و تصمیمـی بـرای‬ ‫همـکاری بـا نه فقـط مدیریـت شـهری؛ بلکـه‬ ‫مدیریـت اسـتان ندارنـد»‪ .‬وی بـه اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی شـهر رشـت ازطریـق‬ ‫مدل هـای سـرمایه گذاری اشـاره کـرد و‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه بـه وضعیـت منابـع‬ ‫مالـی و اعتبـارات شـهرداری و اسـتان اجـرای‬ ‫چنین روش هایی در دستورکار قرار گرفت»‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت درمـورد قـرارداد عملیـات‬ ‫خریـد و اجـرای هوشمندسـازی چراغ هـای‬ ‫راهنمایی هم مواردی ذکر کرد و یاداور شـد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«ایـن قـرارداد را شـهرداری رشـت تقریبـا در‬ ‫‪ ۱۸‬بهمـن امسـال منعقد کرد و انتظـار داریم‬ ‫روند اجرایی ان از هفته اینده شـروع شـود»‪.‬‬ ‫احمـدی باتا کیدبراینکـه هوشمندسـازی‬ ‫چراغ هـای راهنمایـی در هفـت تقاطـع‬ ‫شـهر رشـت اجرایـی می شـود‪ ،‬اذعـان کـرد‪:‬‬ ‫«امیدواریـم بـا افزایـش ‪۲۵‬درصـد از قـرارداد‬ ‫بتوانیـم تقاطع هـای بیشـتری از شـهر رشـت‬ ‫نظیـر چهـارراه پرسـتار‪ ،‬خیابـان حافـظ‪،‬‬ ‫خیابـان ملـت‪ ،‬میدان دفاع مقدس‪ ،‬سـه راه‬ ‫گلبـاغ نمـاز و دیلمـان را بـا ایـن تجهیـزات‬ ‫پوشـش بدهیـم»‪ .‬وی نصـب دوربین هـای‬ ‫ثبـت تخلـف و دوربین های نظارتـی را هم در‬ ‫شـهر رشـت ضـروری دانسـت و بابیان اینکـه‬ ‫تعـداد دوربین هـای نظارتی رشـت بسـیار کم‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬درحال حاضـر ‪۴۲‬‬ ‫دسـتگاه دوربیـن در شـهر رشـت نصـب‬ ‫شـده کـه ‪ ۳۵‬عـدد ان دوربیـن نظارتـی‬ ‫و هفت عـدد ان دوربیـن ثبـت تخلفـات‬ ‫اسـت»‪ .‬سـید محمـد احمـدی بابیان اینکـه‬ ‫تابه امـروز از ‪ ۷۷‬دوربیـن نظارتـی حـدود ‪۳۴‬‬ ‫دوربیـن امـاده و دکل هـای ان هـم نصـب‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در بخـش‬ ‫دوربین هـای ثبـت تخلفـات هـم همـه ‪۳۳‬‬ ‫دوربیـن ثبـت تخلـف کـه جـزو تعهـدات‬ ‫شـرکت فناپ تلکام بود نصب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی همراهـی و کمـک شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫بـرای برق دار کـردن دکل هـا و راه انـدازی‬ ‫دوربین های نظارتی نصب شـده را خواسـتار‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬شـهرداری سـعی داشـت تـا در‬ ‫روز ‪ ۲۲‬بهمـن دوربین هـای نظارتـی و ثبـت‬ ‫تخلفـات شـهر را راه انـدازی کنـد کـه به دلیـل‬ ‫برخی موارد یادشـده این امر میسـر نشـد اما‬ ‫تلاش می کنیـم تا قبـل از پایان سـال این امر‬ ‫محقـق شـود»‪.‬‬ ‫پـس از گذشـت سه سـال فعالیـت در قرچـک‪،‬‬ ‫خدماتی ارائه شد که همگان بر توانمندی شهردار‬ ‫و تدبیر شورای شهر ِصحه گذاشتند تا ثابت شود؛‬ ‫خواسـتن‪ ،‬توانسـتن اسـت‪ .‬بعد از معرفی محسـن‬ ‫خرمـی شـریف به عنـوان شـهردار‪ ،‬برنامه هایـی‬ ‫تدویـن شـد کـه قریب به اتفـاق ان به سـرانجام‬ ‫رسـید تا کارنامه مدیریت شـهری در قرچک نشان‬ ‫از توانمنـدی و حمایـت شـورای دلسـوز‪ ،‬کاربلـد‪ ،‬کاردان و شـجاع داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬درطـول مـدت یادشـده‪ ،‬هشـت سـرای محلـه سـاخته و راه انـدازی‬ ‫شـد تـا حاشیه نشـینان شـهر نیـز از خدمـات فرهنگـی بی بهـره نماننـد‪.‬‬ ‫سـاخت سـه سـوله بحـران از دیگـر اقداماتی سـت کـه نشـان از اهمیـت بـاالی‬ ‫حفـظ امنیـت و جـان شـهروندان ازسـوی نمایندگانشـان خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫بهره بـرداری از نـه پـروژه زمیـن چمـن مصنوعـی بـرای اسـتفاده ورزشـکاران‬ ‫و جوانـان قرچـک‪ ،‬جـای تحسـین را به دنبـال دارد تـا ثابـت شـود مسـئوالن‬ ‫همسـایه شـهر ورامیـن چـه اهمیتـی بـرای شـهروندان خـود قائـل هسـتند‪.‬‬ ‫ازسـوی شـهرداری یک سـالن ورزشـی مخصوص بانوان و فرهنگسـرا درحال‬ ‫احـداث اسـت کـه ایـن امـر نویـد روزهـای خـوش فرهنگی‪،‬ورزشـی در قرچـک‬ ‫دارد‪ .‬افتتـاح کمربنـدی بـرای تسـهیل در تـردد‪ ،‬اقـدام ارزشـمند دیگـری بـود‬ ‫کـه منجـر بـه کاهـش بـار ترافیکـی شـهروندان ورامینـی خواهـد داشـت و ایـن‬ ‫رخـداد کارنامـه مدیریـت شـهری قرچـک را درخشـان تر از قبـل کـرده اسـت‪.‬‬ ‫امـا ورامیـن در همیـن مـدت کـه در قرچـک اتفاقـات خوشـایندی رقـم خـورد‬ ‫تنهـا یـک زمیـن چمـن مصنوعی را بـه بهره برداری رسـاند تا همگان بر ضعف‬ ‫عملکـرد شـورا و شـهرداری ورامیـن اذعـان کننـد‪ .‬حـال می تـوان در اینـه‬ ‫حقیقـت‪ ،‬شکسـت مدیران شـهری ورامیـن در مقابل قرچکی هـا را به وضوح‬ ‫مشاهده کرد تا این امر بیانگر حقایقی باشد که مردم خود قضاوتی عادالنه‬ ‫را به نمایـش بگذارنـد‪ .‬امـا بـرای اثبـات این گـزارش می تـوان نتیجـه گرفـت که‬ ‫دالیل موفقیت شورای شهر قرچک در انتخاب صحیح مردم بوده و اعضاء‬ ‫درصـورت نا کارامـدی در دور بعـد از گردونـه حـذف خواهنـد شـد؛ ولـی در‬ ‫ورامیـن به جهـت موروثی شـدن شـورا و اطمینـان برخـی اعضـاء از پیـروزی در‬ ‫دوره بعـد؛ شـرایطی را رقـم زده کـه هم ا کنون شـاهد رکـود‪ ،‬پس رفت‪ ،‬افزایش‬ ‫مشـکالت و معضلات‪ ،‬ناامیـدی و بسـیاری از ناهنجاری هـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید برای معرفی نمایندگان َبرحق در تمامی برهه های انتخاباتی‬ ‫بـا چشـمی بینـا و گوشـی شـنوا پـای صندوق هـای رای رفـت تـا اینـده خـود‪،‬‬ ‫فرزنـدان و شـهرمان را بـه تباهـی دچـار نسـازیم ‪...‬‬ ‫* خبرنگار و کارشناس ارشد مدیریت‬ ‫فراخوان نخستین جشنوار ه داستانی حافظ‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیـر مرکـز حافظ شناسـی کرسـی پژوهشـی‬ ‫حافـظ‪ ،‬از برگـزاری «جشـنواره ی داسـتانی‬ ‫حافـظ» خبـر داد‪ .‬دکتـر کاووس حسـن لی‪،‬‬ ‫بابیان این مقدمه که جشـنواره ی داستانی‬ ‫مسـخنی نسـل‬ ‫حافـظ گامـی دیگـر بـرای ه ‬ ‫امـروز بـا بـزرگان گذشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬مرکـز‬ ‫حافظ شناسـی به مناسـبت بیسـت وپنج‬ ‫میـن سـال (ربـع قـرن) فعالیـت علمـی و‬ ‫فرهنگـی خـود‪ ،‬با همکاری کرسـی پژوهشـی‬ ‫ن جشـنواره داستان نویسی‬ ‫حافظ‪ ،‬نخسـتی ‬ ‫را بـا موضـوع حافـظ برگـزار می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره را اشـنایی و‬ ‫شتـر نسـل امـروز بـا شـعر و اندیشـه ‬ ‫پیونـد بی ‬ ‫حافـظ و فرهنـگ اصیـل و پرمایـ ه کهـن‬ ‫ایـران معرفـی کـرد و توضیـح داد‪« :‬کرسـی‬ ‫پژوهشـی حافـظ در مرکـز حافظ شناسـی‪،‬‬ ‫بـرای هم سـخنی نسـل امـروز بـا شـعر حافظ‪،‬‬ ‫برنامه هـای متنوعـی دارد و جشـنواره ی‬ ‫داستان نویسـی بـا موضـوع حافـظ یکـی‬ ‫از همیـن برنامه هاسـت»‪ .‬مدیـر کرسـی‬ ‫پژوهشـی حافـظ درادامـه بـه پیونـد جهـان‬ ‫امـروز و تاریـخ کهـن ایـن مرزوبـوم پرداخـت‬ ‫و گفـت‪« :‬مـردم مـا بخشـی از سـرفرازی امـروز‬ ‫ـزرگان سـربلند گذشـته و نیـا کان‬ ‫خـود را از ب ِ‬ ‫افتخـار انگیـز خـود وام گرفته انـد؛ تاریـخ‬ ‫یسـت پربـرگ کـه البتـه‬ ‫گذشـته ی مـا کتاب ‬ ‫صفحـات تاریـک هـم دارد و مـا هرگـز نبایـد‬ ‫دچـار خودفریبـی بشـویم و گمـان کنیـم‬ ‫کسـره‬ ‫همـه ی برگ هـای ایـن کتـاب ی ‬ ‫یسـت؛ امـا ایـن کتـاب‬ ‫روشـن و متعال ‬ ‫پربرگ وبار ان قدر صفحه های زرین و روشـن‬ ‫دارد‪ ،‬کـه رشـک بسـیاری از ملت هـای دیگـر‬ ‫را برمی انگیـزد»‪ .‬مدیـر مرکـز حافظ شناسـی‬ ‫ً‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مسـلما جهـان گذشـتگان‬ ‫جهانـی دیگرگونـه بـوده اسـت و مـا امـروز‬ ‫در جهانـی دیگـر و بـا شـرایطی دیگـر زندگـی‬ ‫می کنیـم؛ امـا ایـن واقعیـت روشـن نمی تواند‬ ‫و نبایـد موجـب گسسـتن مـا از ریشـه های‬ ‫استوارمان باشد‪ .‬متاسفانه در دویست سال‬ ‫گذشته بسـیاری بوده اند که گمان کرده اند‪،‬‬ ‫بـرای زیسـتن شایسـته در جهـان امـروز بایـد‬ ‫از همـه ی گذشـته ی خـود بریـد‪ ،‬گسسـت‬ ‫و از ان دسـت کشـید؛ البتـه کسـانی هـم‬ ‫بوده انـد و هسـتند کـه هنـوز در گذشـته‬ ‫زندگـی می کننـد و فهـم درسـتی از جهـان‬ ‫معاصـر ندارنـد»‪ .‬دکتر حسـن لی بابیان اینکه‬ ‫امـروز مـا نا گزیریـم بـا درک درسـت جهـان‬ ‫نکـه گرفتـار واپس گرایـی‬ ‫معاصـر‪ ،‬بـدون ا ‬ ‫بشـویم‪ ،‬از سـرمایه های ارزشـمند فرهنگـی‬ ‫و ادبـی خـود بهره منـد باشـیم؛ تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«شـاعر بـزرگ؛ حافـظ شـیرازی یکـی از همین‬ ‫گنجینه هـای ارزشـمند اسـت کـه بسـیاری از‬ ‫اندیشـمندان جهـان معاصـر را بـه سـتایش‬ ‫واداشـته اسـت»‪ .‬دبیـر جشـنوار ه داسـتانی‬ ‫حافـظ تا کیـد کـرد‪« :‬ادبیـات داسـتانی‬ ‫می توانـد یکـی از راه هـای پیونـد نسـل امـروز‬ ‫بـا شـعر و اندیشـ ه حافـظ باشـد‪ ،‬از همیـن رو‬ ‫در اسـتانه ی بیست وپنجمین سال فعالیت‬ ‫مرکـز حافظ شناسـی‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم‬ ‫ن جشـنواره ی داستان نویسـی را بـا‬ ‫نخسـتی ‬ ‫موضـوع حافـظ برگـزار کنیـم»‪ .‬وی ضمـن‬ ‫اعلام فراخـوان جشـنوار ه داسـتانی حافـظ‬ ‫از امـروز‪ ،‬گفـت‪« :‬عالقه منـدان بـه شـرکت‬ ‫در ایـن جشـنواره‪ ،‬می تواننـد اثـار خـود را‬ ‫حدا کثـر تـا ‪15‬مرداد مـاه ‪ 1400‬به نشـانی‬ ‫‪ story.hafez@gmail.com‬ارسـال کننـد»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـن لی درخصـوص مقـررات و‬ ‫شـرایط شـرکت در ایـن جشـنواره نیـز ایـن‬ ‫مـوارد را برشـمرد‪ .۱« :‬داسـتان ها در پیونـد‬ ‫بـا شـعر‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬زندگـی یـا زمانـه حافـظ‬ ‫باشـد؛ ‪ .۲‬نویسـنده در انتخـاب موضـوع‪،‬‬ ‫سـبک داسـتان و زمـان رویدادهـا (معاصـر یـا‬ ‫گذشته) محدودیتی ندارد؛ ‪ .۳‬داستان های‬ ‫ارسـالی به زبـان فارسـی و حدا کثـر ‪ 4000‬کلمه‬ ‫باشـد؛ ‪ .۴‬هـر داوطلـب می توانـد بـا یک یـا دو‬ ‫اثر در مسـابقه شـرکت کند؛ ‪ .۵‬داسـتان های‬ ‫ارسـالی نبایـد پیش ازایـن در جایـی منتشـر‬ ‫شـده باشـد؛ ‪ .۶‬اثـار برگزیـده ازسـوی مرکـز‬ ‫حافظ شناسـی در مجموعـه ای چـاپ و‬ ‫منتشـر می شـود؛ ‪ .۷‬نویسـنده بـا ارسـال اثـر‬ ‫داسـتانی خـود و نیـز تکمیـل فـرم ثبت نـام‪،‬‬ ‫حـق انتشـار اثـر را (درصورت انتخاب ازسـوی‬ ‫داوران) بـه مرکـز حافظ شناسـی وا گـذار‬ ‫می کنـد»‪ .‬ایشـان از حضـور خانـم دکتـر‬ ‫ی و اقایـان احمـد ا کبرپـور‪،‬‬ ‫منیـژه عبدالهـ ‬ ‫ابوتـراب خسـروی‪ ،‬محمـد کشـاورز و حسـن‬ ‫میرعابدینـی به عنـوان هیئـت داوران‬ ‫جشـنواره ی داسـتانی یـاد کـرد و توضیـح‬ ‫داد‪ :‬اسـامی برگزیدگان جشنواره ی داستانی‬ ‫حافـظ‪ ،‬در مراسـم یـادروز حافـظ (‪20‬مهـر‬ ‫‪ )1400‬اعلام می شـود و مراسـم اهـدای‬ ‫جوایـز نیـز در شـیراز انجـام می گیـرد‪ .‬مدیـر‬ ‫مرکـز حافظ شناسـی درخصـوص جوایـز ایـن‬ ‫جشـنواره نیـز گفـت‪« :‬مرکـز حافظ شناسـی‪-‬‬ ‫کرسـی پژوهشـی حافـظ‪۴ ،‬جایـز ه بـرای‬ ‫برگزیـدگان بدین صـورت درنظر گرفته اسـت‪:‬‬ ‫«نفـر اول مبلـغ ‪80‬میلیون ریـال به همـراه‬ ‫تندیـس همـای حافـظ و سـپاس نام ه ویـژه؛‬ ‫نفـر دوم‪ ،‬مبلـغ ‪ 50‬میلیون ریـال به همـراه‬ ‫سـپاس نامه ی ویـژه؛ نفـر سـوم‪ ،‬مبلـغ‬ ‫‪ 30‬میلیون ریـال به همـراه سـپاس نامه ‬ ‫ویـژه؛ و پنـج جایـز ه نقـدی پنج میلیون ریالـی‬ ‫بـرای اثـار داسـتانی شایسـت ه قدردانـی»‪.‬‬ ‫یسـت؛ فایـل شـیوه نامه و فـرم ثبت نام‬ ‫گفتن ‬ ‫جشـنواره ی داسـتانی حافـظ در وبـگاه‬ ‫رسـمی مرکـز حافظ شناسـی‪ ،‬به نشـانی‬ ‫‪ www.hafezstudies.com‬موجود است‪.‬‬ ‫در جریان گفت وگوی تصویری مهندس نقوی با میلوشکین مطرح شد؛‬ ‫گرگان و علی اباد کتول‪ ،‬در وضعیت نارنجی کرونا‬ ‫خبر‬ ‫علیرضا فرجی‬ ‫اجرای پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی‬ ‫در هفت تقاطع شهر رشت‬ ‫رئیس علوم پزشکی استان خبر داد؛‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان بابیان اینکـه شـرایط شـیوع کرونـا در‬ ‫ً‬ ‫اسـتان نسـبتا پایـدار امـا شـکننده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر ‪ 347‬بیمـار‬ ‫کرونایـی در گلسـتان بسـتری هسـتند»‪ .‬عبدالرضـا فاضـل در جلسـه سـتاد‬ ‫پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـای اسـتان اظهـار کـرد‪« :‬شـرایط شـیوع کرونـا‬ ‫ً‬ ‫در گلسـتان نسـبتا پایـدار امـا شـکننده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درحال حاضـر‪،‬‬ ‫شهرسـتان های مراوه تپـه‪ ،‬گالیکـش‪ ،‬رامیـان و گمیشـان در وضعیـت ابـی‪،‬‬ ‫کاللـه‪ ،‬گنبـد‪ ،‬مینودشـت‪ ،‬اق قلا‪ ،‬ازادشـهر و کردکـوی‪ ،‬بنـدر ترکمـن و بندرگـز‬ ‫در وضعیـت زرد‪ ،‬علی ابـاد و گـرگان در وضعیـت نارنجـی هسـتند»‪ .‬فاضـل‬ ‫افـزود‪« :‬درحال حاضـر ‪ 347‬بیمـار مبتلا بـه کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان‬ ‫بسـتری بـوده کـه ازاین تعـداد‪ 63 ،‬بیمـار در بخـش مراقبت هـای ویـژه و ‪24‬‬ ‫بیمار به دسـتگاه ونتیالتور وصل هسـتند‪ .‬طبق گفته رئیس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی گلسـتان کل بهبودیافتـگان تـا بـه امـروز ‪ 20‬هـزار و ‪ 656‬مـورد بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬هفتـه گذشـته شـاهد شـروع پیـک چهـارم کرونـا در‬ ‫برخـی از اسـتان های کشـور بودیـم؛ درنتیجه از مـردم می خواهیم تا با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و شرکت نکردن در دورهمی تا از وقوع موج جدید در‬ ‫اسـتان جلوگیـری کننـد»‪.‬‬ ‫شکستی که تاریخی شد؛ قرچک ‪ -۲۳‬ورامین یک‬ ‫شهردار رشت خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬دوهـزار و ‪ ۸۷۲‬تیـم متشـکل از‬ ‫جوانـان داوطلـب و عضـو در طـرح ملـی‬ ‫ناظـران سلامت در اسـتان خدمات دهـی‬ ‫کردند»‪ .‬غالمعلی فخاری گفت‪« :‬درراستای‬ ‫اجـرای طـرح ملـی ناظـران سلامت پـس از‬ ‫برگـزاری جلسـات هماهنگـی بـا دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی اسـتان دوهـزار و ‪ ۸۷۲‬تیـم‬ ‫متشکل از دوهزار و ‪ ۷۴۰‬عضو جوان‪ ،‬یک هزار و ‪ ۴۷۱‬عضو داوطلب و ‪ ۷۷۳‬نفر‬ ‫تگـران جمعیـت هالل احمـر اسـتان پـس از گذرانـدن‬ ‫از امدادگـران و نجا ‬ ‫دوره هـای اموزشـی و توجیهـی عملیـات اجرایـی طـرح مذکـور را براسـاس‬ ‫سـرفصل های مـدون اغـاز کردنـد»‪ .‬فخـاری گفـت‪« :‬هالل احمـر اسـتان از اغـاز‬ ‫بحـران کرونـا بـا بسـیج همـه امکانـات نرم افـزاری و سـخت افزاری و هم افزایـی‬ ‫بـا سـایر دسـتگاه های اجرایـی در عرصـه مهـار این ویروس منحوس مشـارکت‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬وی درخصوص ماهیت طرح ناظران سلامت گفت‪« :‬جهت‬ ‫اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬تیم هـای اموزش دیـده جمعیـت هالل احمـر بـا حضـور‬ ‫در مناطـق و اما کـن مختلـف شـهری و روسـتایی و به ویـژه در فروشـگاه ها‪،‬‬ ‫مغازه هـا‪ ،‬ایسـتگاه های اتوبـوس‪ ،‬تا کسـی و راه اهـن و سـایر اما کنـی کـه تجمـع‬ ‫جمعیت در ان مکان وجود دارد نسبت به بررسی شرایط بهداشتی و رعایت‬ ‫استانداردهای خودمراقبتی ارزیابی الزم را با مشارکت ناظران مرا کز بهداشت‬ ‫انجـام داده و شـهروندان را بـه رعایـت اصـول بهداشـت فـردی و اجتماعـی بـا‬ ‫هـدف قطـع زنجیـره انتشـار ویـروس کرونـا ترغیـب می کننـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط منطقه ویژه لوتوس و منطقه ازاد انزلی؛‬ ‫الگویی موفق از همکاری منطقه ای در روسیه‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مهنـدس سـید مهـدی نقـوی؛ سرپرسـت سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی بـا سـرگئی میلوشـکین مدیرعامـل منطقـه ویـژه‬ ‫لوتـوس اسـتراخان به صـورت تصویـری گفت وگـو کـرده و‬ ‫درخصـوص سـازوکارهای توسـعه مناسـبات فی مابیـن در‬ ‫چارچـوب کریـدور شـمال ‪ -‬جنـوب و اتحادیـه اقتصـادی‬ ‫اوراسـیا بـه بحـث و تبادل نظـر پرداخت‪ .‬سرپرسـت سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی در ایـن گفت وگـو کـه به صـورت اینترنتـی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بااشـاره به تا کیـد رئیس جمهـوری ایـران مبنـی‬ ‫تسـریع در عملیـات اتصـال ایـن منطقـه بـه شـبکه ریلـی‬ ‫سراسـری تا بهار سـال اینده ازطریق دسـتورات به وزارتخانه‬ ‫راه و شهرسـازی ‪ ،‬سـازمان برنامه وبودجه‪ ،‬دبیرخانه شورای‬ ‫عالی‪ ،‬اسـتانداری گیالن و سـازمان منطقه ازاد انزلی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬سرعت بخشـیدن به عملیات احداث اسـکله رو در‬ ‫مجتمـع بندری کاسـپین‪ ،‬ایجاد خـط دریایی با بندر ا کتائو‬ ‫قزاقسـتان‪ ،‬احـداث سـردخانه و بررسـی سـاخت اسـکله‬ ‫سرپوشـیده را در کنـار سـرعت بخشـیدن بـه فراینـد سـاخت‬ ‫راه اهـن را در دسـتورکار قـرار داده ایم»‪ .‬وی برنامه ریزی برای‬ ‫توسـعه روابـط بـر بسـتر کریـدور شـمال ‪ -‬جنـوب بـا همکاری‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد چابهـار ازطریـق برگـزاری جلسـات‬ ‫مشـترک بـا طـرف هنـدی و روسـی را دیگـر برنامـه سـازمان‬ ‫متبـوع خـود جهـت توسـعه مبـادالت کاالیـی اعلام کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬ازسـوی دیگر بهره گیـری از ظرفیت هـای ترانزیتـی‬ ‫دو بنـدر انزلـی و کاسـپین جهـت تامیـن کاالهـای موردنیـاز‬ ‫روسـیه و کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا‬ ‫باتکی هبـر توانمنـدی سـفرای کشـورهای عضـو و شـرکای‬ ‫تجـاری روسـیه و ایـران‪ ،‬در اولویـت کاری سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی قـرار دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه روابـط منطقـه ویـژه‬ ‫لوتـوس بـا ازاد انزلـی الگوی موفقی از همکاری منطقه ای در‬ ‫روسـیه اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬به منظور تسـهیل و تسـریع در مسـیر‬ ‫توسـعه روابط در کریدور شـمال ‪ -‬جنوب و اوراسـیا می توان‬ ‫بـا ایجـاد شـرکت مشـترک روسـی‪ ،‬هنـدی‪ ،‬ایرانـی و انعقـاد‬ ‫پروتـکل همکاری هـا اقدامـات خـود را متمرکـز و گسـترش‬ ‫یسـت؛ دراین جلسـه کـه معاونیـن بنـدری و‬ ‫داد»‪ .‬گفتن ‬ ‫اقتصـادی سـازمان حضـور داشـتند‪ ،‬طرفیـن درخصـوص‬ ‫برگـزاری جلسـات کاری حضـوری در اینـده نزدیـک به توافق‬ ‫رسـیدند‪.‬‬ ‫رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد؛‬ ‫بهینه کاوی دانش و تجربه شرکت گاز خراسان رضوی در مدیریت بحران‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیط زیسـت‬ ‫شرکت ملی گاز ایران بااشاره به اینکه خراسان‬ ‫رضـوی ازنظـر نیـروی انسـانی‪ ،‬تجهیـزات و‬ ‫ویژگی هـای اقلیمـی یکـی از اسـتان های‬ ‫منحصرب هفـرد کشـور اسـت خواسـتار‬ ‫بهینـه کاوی‪ ،‬دانـش‪ ،‬تجربـه و درس امـوزی‬ ‫ایـن شـرکت در حـوزه مدیریـت بحـران شـد‪.‬‬ ‫غالمرضـا بهمن نیـا گفـت‪« :‬خراسـان رضـوی‬ ‫یکـی از شـرکت های پیشـرو و پیشـتاز در‬ ‫حـوزه مدیریـت بحـران و پدافنـد غیرعامـل‬ ‫اسـت کـه می توانـد مـورد بهینه سـازی دیگـر‬ ‫شـرکت های گاز اسـتانی هـم قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫وی بابیـان ایـن مطلـب کـه دانـش‪ ،‬تجربـه‬ ‫و درس امـوزی شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫باید توسعه یابد و به دیگر استان های کشور‬ ‫نیـز منتقـل شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرکت های گاز‬ ‫اسـتانی اقدامـات بسـیار خـوب و شـاخصی‬ ‫را در حـوزه مدیریـت بحـران انجـام داده انـد‬ ‫کـه دراین بیـن اقدامـات گاز خراسـان رضـوی‬ ‫نشـان دهنده پیشـگامی ایـن شـرکت در‬ ‫خدمت رسـانی و امادگـی الزم در شـرایط‬ ‫بحرانی سـت»‪ .‬رئیـس ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫محیط زیسـت شـرکت ملـی گاز ایـران بابیـان‬ ‫ایـن مطلـب کـه اقدامـات خراسـان رضـوی‬ ‫مبنی بر برنامه ریزی و فرماندهی پیشگیرانه‬ ‫اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬خراسان رضوی برای رسیدن‬ ‫بـه یـک امادگـی خـوب و پیشـگیری و تقویـت‬ ‫زیرسـاخت ها و کمتریـن اسـیب در زمـان‬ ‫بحران هـای غیرمترقبـه تالش هـای خوبـی‬ ‫را انجـام داده و از قابلیت هـای خوبـی هـم‬ ‫برخـوردار اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـرکت گاز‬ ‫به عنـوان یکـی از بازیگـران اصلـی تامیـن‬ ‫انـرژی در کشـور شـناخته می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫مهـم اهمیـت برنامه ریـزی بـرای امادگـی‬ ‫مقابلـه بـا بحـران یـا حوادثـی را کـه می توانـد‬ ‫عملیـات خدمت رسـانی یـا تولیـد‪ ،‬انتقـال و‬ ‫توزیـع را بـه خطر بینـدازد چندبرابر می کند»‪.‬‬ ‫بهمن نیـا تصریـح کـرد‪« :‬تامیـن انـرژی‬ ‫پـا ک گاز از دو منظـر‪ ،‬مهـم و ضروری سـت‪.‬‬ ‫اول اینکـه موجـب ایجـاد رفـاه بـرای مـردم‬ ‫و خدمت رسـانی بیشـتر می شـود و ازنظـر‬ ‫محیط زیسـتی هم به عنـوان یک انـرژی پا ک‬ ‫موجب تضمین سالمت مردم خواهد شد»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫تشریح محدودیت ها برای مهار شیوع کرونا‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان در‬ ‫پایـان نشسـت اضطـراری‬ ‫سـتاد اسـتانی مدیریـت‬ ‫بیمـاری کرونـا محدودیت هـا‬ ‫و تمهیـدات ویـژه بـرای مهـار‬ ‫شـیوع کرونـا را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫قاسـم سـلیمانی دشـتکی؛‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان در‬ ‫پایـان نشسـت اضطـراری‬ ‫سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«پیش از اینکـه در شـرایط ابـی به سـر می بردیـم مهم تریـن مشـکل ان بـود‬ ‫کـه بـرای مـردم عادی انـگاری صـورت گرفتـه بـود و تصـور عمـوم بـر ایـن بـود‬ ‫کـه همه چیـز حـل شـده اسـت»‪ .‬اسـتاندار خوزسـتان افـزود‪« :‬درنتیجـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫تو شـدها و مسافرت ها دقیقا‬ ‫عادی انگاری مراسـمات مختلف‪ ،‬مراودات رف ‬ ‫ماننـد شـرایطی کـه کرونـا نباشـد انجـام شـد و درنتیجـه بیمـاری کرونـا ان هم‬ ‫از نـوع جهش یافتـه بـا منشـا انگلسـتان گسـترش یافـت»‪ .‬سـلیمانی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بـراورد مـا ایـن بـود کـه منشـا گونـه جهش یافتـه از خـارج از کشـور اسـت‬ ‫و در مرحلـه اول مرزهـا را در بخـش مسـافرتی به مـدت یک هفتـه بسـتیم و بـه‬ ‫تمدیـد ایـن محدودیـت درصـورت کنترل نشـدن شـرایط بسـنده کردیـم»‪.‬‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان بابیان اینکـه بایـد در مرزهـا شـرایطی ایجـاد کنیـم کـه‬ ‫امکان تسـت سـریع از مسـافران فراهم شـود‪ ،‬اذعان کرد‪« :‬ممنوعیت تردد از‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬باقدرت ادامه پیدا می کند و در شهرستان های قرمز اصناف‪،‬‬ ‫ادارات و دیگـر دسـتگاه ها برابـر بـا محدودیت هـا و دسـتورالعمل ها مشـخص‬ ‫شـده فعالیـت می کننـد»‪ .‬سـلیمانی تصریـح کـرد‪« :‬در ایـن شهرسـتان ها‬ ‫تعطیلـی بـازار‪ ،‬اصنـاف و دست فروشـان به جـز گروه یک شـغلی به طـور کامل‬ ‫انجـام می گیـرد و کارخانه هـا و کارگاه هـای تولیـدی با یک سـوم ظرفیت فعال‬ ‫خواهنـد بـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ادارات و دسـتگاه ها نیـز به جـز دسـتگاه های‬ ‫ضـروری و خدمات رسـان حدا کثـر بـا یک سـوم فعالیـت می کننـد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫خوزسـتان تا کیـد کـرد‪« :‬کارکنـان دارای بیماری هـای زمینـه ای‪ ،‬زنـان بـاردار‬ ‫ً‬ ‫و افـراد مسـن حتمـا در دورکاری باشـند و همـه نهادهـا و دسـتگاه ها بخـش‬ ‫خصوصـی موظـف هسـتند در اجـرای طـرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫کمک کنند»‪ .‬سلیمانی عنوان کرد‪« :‬درصورت اجرای طرح غربالگری محله‬ ‫قتـر‬ ‫بـه محلـه حلقـه انتشـار ویـروس شکسـته خواهـد شـد و افـراد مبتلا دقی ‬ ‫شناسـایی و قرنطینـه می شـوند و خانـواده و بسـتگان بیمـار و کسـانی که بـا‬ ‫بیمار تردد داشـته باشـند تست می شوند»‪ .‬استاندار خوزستان بابیان اینکه‬ ‫در ورودی هـا و خروجی هـای اسـتان کنتـرل بیشـتری انجام می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«از رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جندی شـاپور اهـواز نیز درخواسـت کردیم‬ ‫در کنـار دبیـری سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا امـر سـخنگویی ایـن‬ ‫سـتاد را نیـز برعهـده گیرنـد»‪.‬‬ ‫حفر و تکمیل ‪79‬حلقه چا ه در مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫سرپرسـت معاونـت مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ملـی حفـاری در عملیـات‬ ‫حفـاری از حفـاری و تکمیـل‬ ‫‪79‬حلقـه چاه هـای نفـت و گاز در‬ ‫‪11‬مـاه امسـال در گسـتره عملیاتـی‬ ‫شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب حفـر و تکمیـل شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫ملـی حفـاری ایـران؛ احمـد تمـدن‬ ‫در تشـریح عملکـرد ایـن شـرکت‬ ‫در بخـش عملیـات حفـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬از شـمار چاه هـای تکمیل شـده در‬ ‫ایـن مـدت در موقعیـت شـرکت های بهره بـرداری نفـت و گاز کارون‪ ،‬مـارون‪،‬‬ ‫اغاجـاری‪ ،‬گچسـاران و مسجدسـلیمان‪17 ،‬حلقـه توسـعه ای‪ /‬توصیفـی و‬ ‫‪62‬حلقـه تعمیـری بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در مـدت پیش گفتـه مجمـوع‬ ‫چاه هـای حفـر و تکمیل شـده به وسـیله نـاوگان حفـاری ایـن شـرکت در‬ ‫مناطق خشکی و دریایی کشور ‪106‬حلقه بود که شامل ‪25‬حلقه توسعه ای‬ ‫توصیفـی‪77 ،‬حلقـه تعمیـری و چهارحلقـه ا کتشافی سـت»‪ .‬تمـدن اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬عالوه بـر مناطـق نفت خیـز جنـوب ایـن شـرکت ‪ 10‬حلقـه چاه هـای نفت‬ ‫و گاز در موقعیـت شـرکت نفـت فلات قـاره‪ 9 ،‬حلقـه در شـرکت مهندسـی و‬ ‫توسـعه نفـت‪ ،‬سـه حلقه در شـرکت نفت مناطق مرکـزی ایران‪ ،‬یـک حلقه در‬ ‫قالـب پـروژه و چهـار حلقـه در چارچـوب قـرارداد بـا مدیریـت ا کتشـاف شـرکت‬ ‫ملی نفت ایران را حفر و تکمیل کرده است»‪ .‬سرپرست معاونت مدیرعامل‬ ‫شـرکت ملی حفاری در عملیات حفاری گفت‪« :‬در زمان حاضر ‪ 28‬دسـتگاه‬ ‫حفـاری سـبک‪ ،‬سـنگین و فـوق سـنگین خشـکی نـاوگان شـرکت درحـال‬ ‫جابه جایـی در مناطـق عملیاتـی هسـتند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 10 1399‬رجب ‪ 22 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2183‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫شـ�یر�ین اتحادیه‬ ‫یکـه در مجموعـه عشـایر‬ ‫شـیرین اتحادیـه گفـت‪« :‬ادم های ‬ ‫نقاشـی کـرده بـودم‪ ،‬متعلـق بـه یـک منطقـه خـاص بودنـد؛ امـا‬ ‫در تابلوهـای جدیـدم‪ ،‬افـراد تعلـق بـه جـای خاصـی ندارنـد و‬ ‫عمومی تر هستند»‪ .‬به گزارش هنرانالین؛ نمایشگاه نقاشی های‬ ‫او تحت عنـوان «ادم هـا‪ ،‬دیـروز‪ ،‬امـروز و همیشـه» در گالـری‬ ‫«شـیرین» به نشـانی خیابـان کریم خـان زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪،‬‬ ‫کوچه ‪ ۱۳‬شماره ‪۵‬؛ تا روز ششم اسفندماه سال جاری برپاست‪.‬‬ ‫اس ِودو‬ ‫ال�یزابت ِ‬ ‫فریـدون اسـرایی گفـت‪« :‬کرونـا این خوبـی را داشـت که تجار ‬ ‫ت‬ ‫انالیـن رونـق گرفـت؛ امـا ایـا قـدم زدن در مرکـز خریـد و انتخاب و‬ ‫خریـد‪ ،‬همـان حـس خرید انالیـن را دارد؟» به گزارش موسـیقی‬ ‫مـا؛ ایـن خواننـده افـزود‪« :‬ایـا می تـوان در کنسـرت انالیـن بـا‬ ‫خواننـده ارتبـاط داشـت؟ برخـی عالقـه دارنـد ایـن کار را انجـام‬ ‫دهنـد‪ .‬مـن حاضـرم بی پولـی بکشـم؛ امـا کنسـرت انالیـن‬ ‫برگزار نکنم»‪.‬‬ ‫فهرسـت اولیـه چشـمگیر «مـدال کارنگـی» کـه معتبرتریـن‬ ‫جایزه کتاب کودک بریتانیاسـت‪ ،‬سـال ‪ 2021‬در بین ‪ 20‬عنوان‬ ‫منتخب خود‪ ،‬سـه برنده پیشـین‪ :‬الیزابت ِاس ِودو‪ ،‬پاتریک نس‬ ‫و روتـا سـپتیس را در مقابـل یکدیگـر قـرار می دهـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایبنـا؛ «وقتـی فـرود امـدی دسـت بـزن» رمانی سـت از ِاس ِـودو‬ ‫دراین میـان کـه به صـورت شـعر‪ ،‬داسـتان ویرانـی دو دختـر بعـد‬ ‫از مـرگ پدرشـان را دنبـال می کنـد‪.‬‬ ‫فریدون اسرا�یی‬ ‫سی وهشــتمین دوره «جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی‬ ‫ایران» درحالی برگزار شد که همچون اغلب سال های گذشته‬ ‫بهــای کودک ونوجــوان معرفــی نشــد و‬ ‫برگزیــده ای در حــوزه کتا ‬ ‫بهــای‬ ‫چکــدام از کتا ‬ ‫مهم تریــن جایــزه ادبــی کشــورمان بــه هی ‬ ‫شهــای تالیــف‪ ،‬ترجمــه‪ ،‬دیــن‪ ،‬علــوم‬ ‫کودک ونوجــوان در بخ ‬ ‫یبــه‬ ‫انســانی و هنــر و علــوم و فنــون تعلــق نگرفــت‪ .‬بانگاه ‬ ‫دور ههــای مختلــف ایــن جایــزه درطول ‪ 10‬سال گذشــته می بینیم‬ ‫کــه ب هجــز چهــاردوره؛ یعنــی دور ههــای سـی وهفتم‪ ،‬سی وســوم‪،‬‬ ‫بهــای‬ ‫بیسـت وهفتم و بیست وششــم‪ ،‬در ســایر دور ههــا‪ ،‬کتا ‬ ‫شهــا برگزیــده ای نداشــته‪.‬‬ ‫حــوزه کودک ونوجــوان دراین بخ ‬ ‫بهــای کودک ونوجــوان در میــان اثــار‬ ‫درای ـن دوره هرچنــد کتا ‬ ‫نهــا در بخــش اثــار‬ ‫برگزیــده جایــی نداشــتند؛ امــا ‪ 11‬عنــوان از ا ‬ ‫تقدیــری دیــده شــدند کــه درادامــه نگاهــی داریــم بــه ایــن اثــار‪.‬‬ ‫بخـش دیـن (نوجـوان)‪« :‬غایـب‪ :‬روایـت داسـتانی از زندگـی‬ ‫امام زمان (عـج)» تالیـف حسـن بیانلـو بـا طراحـی گرافیـک و‬ ‫تصویرگـری علیرضـا پورحنیفـه کـه سـال ‪ 1398‬ازسـوی انتشـارات‬ ‫سـوره مهـر در ‪ 189‬صفحـه منتشـر شـده اسـت‪ .‬کتـاب «غایـب»‬ ‫یسـت کـه ب هشـکل سـرگرم کننده ای بـرای‬ ‫زندگینامـه ای داستان ‬ ‫کودکان ونوجوانـان نوشـته شـده‪ .‬در کتـاب «غایـب»‪ ،‬بیشـتر بـه‬ ‫شـخصیت حضـرت امـام عصر (عـج) پرداختـه شـده و حال وهوای‬ ‫زمانـه ایشـان را بـرای مخاطـب نوجـوان و جـوان بازگو کرد ه اسـت‪.‬‬ ‫دراین کتـاب‪ ،‬روزی از روز هـا دو بـرادر مناقب خـوان به نام هـای‬ ‫ابراهیـم و اسـرافیل کـه در حال سـخنرانی دربـار ه امـام مهدی (عج)‬ ‫بـرای مـردم هسـتند‪ ،‬به بهانـ ه انحـراف اذهـان عمومـی و ایجـاد‬ ‫خدشـه در اعتقـادات مـردم‪ ،‬توسـط سـربازان حکومتـی دسـتگیر‬ ‫می شـوند‪ .‬ان دو پـس از دیـدن پادشـاه نوجـوان و نورسـید ه ملک‬ ‫خـود‪ ،‬از او فرصتـی می خواهنـد تـا داسـتان زندگـی امـام غائـب و‬ ‫ناظر را برایش نقل کنند؛ به این شـرط که ا گر توانسـتند وجود امام‬ ‫دوازدهـم را بـه او ثابـت کننـد‪ ،‬ازاد شـده و درغیراین صورت به وزیر‬ ‫سـپرده شـوند‪.‬‬ ‫بخـش داسـتان تالیفـی (کـودک)‪« :‬تـو یـک جهانگـردی» نوشـته‬ ‫شـهرزاد شـهرجردی بـا تصویرگـری غـزل فتح اللهـی و طراحـی‬ ‫گرافیـک الهـه جوانمـرد کـه سـال ‪ 1398‬ازسـوی انتشـارات فاطمی‬ ‫(کتـاب طوطـی) در ‪ 32‬صفحـه منتشـر شـده اسـت‪ .‬کتـاب «تـو‬ ‫یـک جهانگـردی» سـال ‪ ۱۳۹۵‬برگزیـده مسـابقه و کارگاه خلـق‬ ‫کتـاب تصویـری شـد‪ .‬داسـتان ایـن کتـاب تصویـری‪ ،‬دربـاره‬ ‫دخترکوچولـوی ناراحتی سـت کـه بـرادر بزرگ تـرش از او می پرسـد‬ ‫ایـا می خواهـد جهانگـرد باشـد یـا نـه؟ به این ترتیـب ایـن دو بـا‬ ‫خوانـدن ایـن کتـاب‪ ،‬سـفری خیالـی را شـروع می کننـد و تبدیـل‬ ‫بـه دو جهانگـرد می شـوند‪ .‬داسـتان ایـن خواهـر و برادر زمانـی اغاز‬ ‫می شـود کـه تصمیـم می گیرنـد از ویرانـی خانه شـان در گرما گـرم‬ ‫جنـگ‪ ،‬سـفری را اغـاز کننـد‪ .‬سـفری پررنـج و پرزحمـت به امیـد‬ ‫رسـیدن بـه جایی کـه زندگـی در ان راحت تـر باشـد‪.‬‬ ‫در بخـش داسـتان تالیفـی (نوجـوان) دو کتاب به صورت مشـترک‬ ‫انتخـاب شـدند‪« :‬عکـس یـادگاری بگیریـم» نوشـته محمدرضـا‬ ‫یوسـفی کـه در ‪ 140‬صفحـه‪ ،‬سـال ‪ 1398‬ازسـوی کانـون پـرورش‬ ‫فکـری کودکان ونوجوانـان منتشـر شـده‪« .‬عکـس یـادگاری‬ ‫یسـت کـه در ان بـه‬ ‫بگیریـم» عنـوان رمانـی از محمدرضـا یوسف ‬ ‫کـودکان کار‪ ،‬طلاق و به طورکلـی کودکانـی می پـردازد کـه در مرا کـز‬ ‫اصلاح و تربیـت زندگـی می کننـد‪ .‬یوسـفی دراین رمـان کـه در‬ ‫قالـب پـروژه «رمـان نوجـوان امـروز» ازسـوی کانـون پـرورش فکـری‬ ‫کودکان ونوجوانـان منتشـر شـده‪ ،‬تلاش کـرده تصویـری از زندگـی‬ ‫ایـن کـودکان و مسـائل‪ ،‬مشـکالت و دغدغه هایشـان به نمایـش‬ ‫بگـذارد تـا از نـگاه مردم و مسـئوالن دور نماننـد‪ .‬دراین رمان‪ ،‬یکی‬ ‫از مادریارهـای کانـون اصلاح و تربیـت‪ ،‬به قتـل می رسـد و همـه‪،‬‬ ‫بـه بچه هـای کانـون اصلاح و تربیـت مشـکوک می شـوند‪ .‬کم کـم‬ ‫پلیـس مداخلـه می کنـد و پرسـش و پاسـخ هایی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن داسـتان از نـگاه دختـری کـه خـودش قبلا در کانـون اصلاح‬ ‫و تربیـت بـوده و حـاال خبرنـگار شـده روایـت می شـود‪ ،‬سـپس‬ ‫سـراغ تک تـک شـخصیت ها مـی رود و مسـائلی دربـاره هرکـدام‬ ‫از ان هـا مطـرح می شـود‪ .‬تااینکـه در پایـان داسـتان‪ ،‬مشـخص‬ ‫می شـود قاتـل چه کسـی بـوده اسـت‪« .‬طعـم سـیب زرد» نوشـته‬ ‫ناصـر یوسـفی کـه در ‪ 160‬صفحـه در سـال ‪ 1398‬توسـط نشـر‬ ‫پیدایـش راهـی بـازار شـد‪ .‬داسـتان ایـن رمـان دربـاره نوجوانـی‬ ‫به نـام سیناسـت کـه پـدرش‪ ،‬خانـه و زندگـی را رهـا کـرده و رفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬فقـط سـینا مانـده و مـادرش؛ امـا ایـن‬ ‫اتفاق مربوط به گذشـته و خردسـالی سیناسـت؛ چون او در زمان‬ ‫روایـت داسـتانش دراین کتـاب‪ ،‬بـزرگ شـده و بـه سـنین نوجوانـی‬ ‫تریبون‬ ‫‪ ۴۶‬هنرمند در «اخرین اتفاق ‪ »۹۹‬در گالری مژده‬ ‫در «‪ ۳۹‬گام» کـه نویسـندگی ان را مـارک ال‪ .‬اسـمیت؛‬ ‫فیلم نامه نویس«برخاستهاز گور»برعهدهدارد‪،‬بندیکت کامبربچ؛‬ ‫بازیگـر محبـوب «شـرلوک هولمـز» نقش افرینـی می کند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫یسـریال با اقتباس از رمانی کالسـیک و به کارگردانی‬ ‫مهر؛ این مین ‬ ‫یشـود‪ .‬برگـر پیش تـر در «پاتریـک ملـروز»‬ ‫ادوارد برگـر سـاخته م ‬ ‫بـا کامبربـچ همـکاری کـرده بـود و کارگـردان و تهیه کننـده اجرایـی‬ ‫یسـریال «عالیجنـاب» بـرای شـبکه شـوتایم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مین ‬ ‫بندیکتکامبر�بچ‬ ‫کو نوجوان‬ ‫نگاهی به شایستگان تقدیر حوزه کود ‬ ‫در جایزه کتاب سال‬ ‫رسـیده اسـت؛ امـا رفتـن پدر در گذشـته موجب اضطـراب‪ ،‬ترس و‬ ‫شـب ادراری در سـینا شـده بـود‪ .‬سـینا به عنـوان شـخصیت اصلی‬ ‫رمـان «طعـم سـیب زرد» بـزرگ شـده؛ امـا مشـکالت همچنـان‬ ‫وجـود دارنـد و او فقـط بـا مـادرش دربـاره ان هـا حـرف می زنـد‪.‬‬ ‫او ترس هـا و کارهایـش را از همـه جـز مـادرش پنهـان می کنـد‪ .‬او‬ ‫دوره های مشاوره و روان درمانی را پشت سر می گذارد‪ ،‬با یک پسر‬ ‫افغانـی به نـام نثـار دوسـت شـده و از رهاشـدگی دوبـاره می ترسـد‪.‬‬ ‫گویـا کسـی نمی توانـد به سـینا کمک کنـد و او باید خـودش فکری‬ ‫بـه حـال خـودش بکنـد‪.‬‬ ‫بخـش داسـتان ترجمـه (کـودک)‪« :‬دختـری کـه می خواسـت‬ ‫کتاب هـا را نجـات دهـد» نوشـته کالوس ها گروپ با ترجمه عطیه‬ ‫الحسـینی در ‪ 60‬صفحـه‪ ،‬سـال ‪ 1398‬ازسـوی انتشـارات فاطمـی‬ ‫(کتـاب طوطی) منتشـر شـده اسـت‪ .‬ها گـروپ در کتـاب «دختری‬ ‫کـه می خواسـت کتاب هـا را نجـات دهـد»‪ ،‬سـراغ ایـده ای مـی رود‬ ‫کـه مخاطـب خـود را هنـگام خواندن داسـتان درگیر می کنـد‪ .‬او در‬ ‫روزگاری کـه کتاب خوانـی چنـدان رایـج نیسـت‪ ،‬دختـری به نام انا‬ ‫را درگیـر مـورد کتاب هـای موجـود در کتابخانـه ای می کنـد که باید‬ ‫نابـود شـوند‪ .‬علـت نابـودی ایـن کتاب ها این اسـت که کسـی دیگر‬ ‫ان هـا را نمی خوانـد‪ .‬انـا تصمیـم می گیـرد برای نجـات کتاب هایی‬ ‫کـه قـرار اسـت معـدوم شـوند‪ ،‬چـاره ای پیـدا کنـد‪ .‬نا گزیـر خـودش‬ ‫ان هـا را به امانـت می گیـرد و شـروع بـه خواندنشـان می کنـد‪.‬‬ ‫دراین میـان‪ ،‬یکـی از کتاب هـا کـه پایـان نامعلومـی دارد‪ ،‬ذهـن انـا‬ ‫را درگیـر می کنـد و انـا به دنبـال پیدا کـردن سـرنخی از پایـان کتـاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخـش داسـتان ترجمـه در حـوزه نوجـوان نیـز دو کتـاب زیـر‬ ‫به صـورت مشـترک انتخـاب شـدند‪« :‬شـجاع مثـل تـو» نوشـته‬ ‫جیسـون رینولدز که با ترجمه شـقایق قندهاری در ‪ 393‬صفحه‬ ‫در سـال ‪ 1398‬ازسـوی نشـر افق‪ ،‬منتشـر شـده‪ .‬جیسـون رینولدز؛‬ ‫نویسـنده سیاه پوسـت امریکایی‪ ،‬بدجوری عاشـق اسـت؛ عاشـق‬ ‫داسـتان‪ .‬او خبـر دارد خیلـی از نوجوان هـا حوصلـه کتاب خواندن‬ ‫ندارند و باوجوداینکه خودش نویسـنده اسـت؛ اما هیچ عالقه ای‬ ‫بـه داسـتان های حوصله سـربر نـدارد؛ به همین دلیـل داسـتان‬ ‫«شـجاع مثـل تـو» را باتوجه بـه همین موضـوع بـرای نوجوانـان‬ ‫نوشـته اسـت‪ .‬داسـتانی کـه بـا اسـتقبال خـوب مخاطبـان و‬ ‫منتقـدان روبـه رو شـده و جوایـز معتبـری ماننـد جایـزه کرکـس‬ ‫(‪ ،)2016‬مـدال افتخـار کورتـا اسـکات کینـگ (‪ )2017‬و جایـزه‬ ‫کتـاب خانوادگـی اشـنایدر (‪ )2017‬را دریافـت کـرده‪ .‬ایـن رمـان پر از‬ ‫بازی هـای زبانی سـت و رگه هـای طنـز دارد و داسـتان دو نوجـوان‬ ‫به نام هـای جینـی و ارنـی کـه بـرادر و خواهـر هـم هسـتند را بیـان‬ ‫می کنـد‪ .‬پدرومـادر ایـن دو می خواهنـد بـه سـفر برونـد و ان هـا‬ ‫را بـه پدربـزرگ و مادربزرگـی کـه در حومـه شـهر زندگـی می کننـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می سـپارند‪ .‬جینـی و ارنـی اصلا توقـع ندارنـد تابسـتان را در خانـه‬ ‫روسـتایی پدربـزرگ و مادربـزرگ سـپری کننـد؛ امـا حـاال ان هـا‬ ‫کوچک تـرش ناچارنـد تابسـتان را در ان خانـه بمانند و سـخت کار‬ ‫کننـد‪ .‬جینـی دختری ‪ 11‬سـاله اسـت و بایـد مراقب ارنی نیز باشـد‪.‬‬ ‫جـای خالـی پدرومـادر سـبب می شـود که بیـن بچه ها بـا پدربزرگ‬ ‫و مادربزرگ رابطه تنگاتنگی ایجاد شـود؛ اما پدربزرگشـان مشـکل‬ ‫بینایـی دارد‪ .‬غافلگیـری بـزرگ جینـی و بـرادرش زمانی سـت کـه‬ ‫راز بابابـزرگ را متوجـه می شـوند و به علت اینکـه چـرا خـودش را در‬ ‫یـک اتـاق پـر از پرنـده حبـس کـرده‪ ،‬پـی می برنـد‪« .‬مـن و مارویـن‬ ‫گاردنز» تالیف ایمی سـاریک کینگ که با ترجمه رضوان خرمیان‪،‬‬ ‫در ‪ 263‬صفحه ازسـوی نشـر داسـتان جمعه در سـال ‪ 1398‬راهی‬ ‫کتاب فروشـی ها شـده‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬نامـزد جایـزه ادگار الـن پـو‬ ‫بـوده و عالوه بـر نوجوانـان؛ می توانـد بـرای سـایر گروه هـای سـنی‬ ‫هـم جـذاب باشـد‪« .‬مـن و مارویـن گاردنـز» تـم محیـط زیسـتی‬ ‫دارد‪ .‬شـخصیت اول ایـن کتـاب‪ ،‬پسـر نوجوانی سـت کـه خیلـی‬ ‫نسـبت بـه محیـط اطرافـش حسـاس اسـت و همـه اتفاقـات را‬ ‫از صدسـال پیش تابه حـال مـرور می کنـد‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬سـاختار‬ ‫متفاوتـی دارد و مخاطـب را بـه موضوعاتـی حسـاس می کنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫شـاید قبلا هرگـز در ان هـا دقیـق نشـده باشـد و نـگاه نوجوانـان را‬ ‫نسـبت بـه محیـط اطرافـش و موضوعاتـی کـه تابه حـال توجهـی‬ ‫بـه ان هـا نداشـته‪ ،‬تغییـر می دهـد‪ .‬اوبـه‬ ‫دولیـن دراین داسـتان‪ ،‬مشـکالتی دارد‪.‬‬ ‫زمین هـای کشـاورزی خانـواده وی‬ ‫دراختیـار توسـعه دهندگان قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬دوسـت صمیمـی اش تامـی او را‬ ‫رها کرده؛ و او مدام خون دماغ می شـود‪،‬‬ ‫یکـه دوسـت نـدارد‬ ‫به خاطـر چیز ‬ ‫دربـاره اش صحبت کند؛ پس اوبه در نهر‬ ‫نزدیک‪ ،‬در اخرین تکه وحشی و طبیعی‬ ‫کـه باقـی مانـده‪ ،‬درحال جمـع اوری‬ ‫زباله هـا و جسـت وجوی اثـار حیوانـات‬ ‫اسـت‪ .‬یـک روز‪ ،‬او موجـودی را می بینـد‬ ‫که شبیه یک سگ بزرگ است؛ و هنگام‬ ‫تماشـای ان‪ ،‬متوجـه می شـود کـه ان‬ ‫موجود پالسـتیک می خورد؛ بطری های‬ ‫پالسـتیکی اب‪ ،‬کیسـه های خریـد و‬ ‫ً‬ ‫‪ ...‬هیچ کـس قبلا چنیـن موجـودی را‬ ‫ندیـده‪ .‬ایـن حیـوان (مارویـن گاردنـز)‬ ‫بهتریـن دوسـت و بزرگ تریـن راز اوبـه‬ ‫می شـود؛ امـا اوبـه برای اینکـه او را از‬ ‫دسـت توسـعه دهندگان و تامـی و‬ ‫دوسـتانش در امـان نگـه دارد ‪ ،‬بایـد‬ ‫تصمیـم مهمـی بگیـرد کـه ممکـن اسـت‬ ‫همه چیـز را تغییـر دهـد‪.‬‬ ‫علـوم انسـانی و هنـر (نوجـوان) در بخـش‬ ‫تالیـف‪« :‬خـودت پژوهـش کـن» تالیـف‬ ‫خاطـره بهـی کـه بـا تصویرگـری نسـیم‬ ‫بهـاری در ‪ 102‬صفحـه تهـران ازسـوی‬ ‫انتشـارات طالیـی در سـال ‪ 1398‬منتشـر‬ ‫شـده‪ .‬کتـاب «خـودت پژوهـش کـن»‬ ‫بـه مسـیر پرسـش گری و جسـت وجوی‬ ‫کـودک جهـت می دهـد و بـه او می امـوزد‬ ‫پژوهـش علمـی زمانـی اغـاز می شـود کـه او به دنبـال راهـی‬ ‫خ سـواالتش باشـد‪ .‬پرسشـگری‪ ،‬ویژگـی‬ ‫بـرای رسـیدن بـه پاسـ ‬ ‫ً‬ ‫برجسـت ه دنیـای کـودکان اسـت و احتمـاال فرزنـد شـما هـم هـرروز‬ ‫بـا پرسـش هایی ازاین دسـت شـما را غافل گیـر می کنـد‪ .‬کتـاب‬ ‫«خـودت پژوهـش کـن» در قالـب هفـت فصـل‪ ،‬از مطر ح کـردن‬ ‫سـوال تـا روش هـای جمـع اوری اطالعـات و بررسـی‪ ،‬ان هـا را بـه‬ ‫کـودک می امـوزد و او را بـا مهارت هـای یـک پژوهشـگر موفـق اشـنا‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫علـوم انسـانی و هنـر (نوجـوان) در بخـش ترجمـه‪« :‬چگونـه یـک‬ ‫شاهکار ادبی بنویسیم» تالیف الدرید یوهانسن و استفن سوروم‬ ‫و ترجمـه منیـژه ازادی کـه بـا طراحـی گرافیـک فریبـا دولت ابـادی‬ ‫در ‪ 191‬صفحه ازسـوی نشـر هوپا در سـال ‪ 1398‬منتشـر شـده‪ .‬این‬ ‫کتاب‪ ،‬برای نوجوانانی مناسـب اسـت که دوسـت دارند نویسـنده‬ ‫شـوند و شـاهکاری ادبـی خلـق کننـد‪ .‬در معرفی این کتـاب امده‪:‬‬ ‫«چـه بخواهـی یـک جهـان فانتزی را در داسـتانت خلـق کنی؛ چه‬ ‫یـک داسـتان عاشـقان ه اتشـین بنویسـی‪ ،‬می توانـی از تکنیک هـا‬ ‫و ترفندهـای هیجان انگیـز ایـن کتـاب بهـر ه فـراوان ببـری‪ .‬ا گـر‬ ‫به دنبـال ایـده ای تـازه هسـتی یـا بـا مراحـل مختلـف پایه ریـزی‬ ‫یـک طـرح داسـتانی اشـنایی نـداری یـا در خلـق شـخصیت های‬ ‫درخشـان بـه مشـکل برخـورده ای‪ ،‬می توانـی راه حل هـای ایـن‬ ‫کتـاب را امتحـان کنـی»‪ .‬دراین کتـاب‪ ،‬نـکات کلیـدی از زبـان‬ ‫نویسـندگانی برجسـته نوشـته شـده و تمرین هایـی خالقانـه‬ ‫درزمینـ ه داستان نویسـی ارائـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخش علوم و فنون نیز دو کتاب زیر به صورت مشترک انتخاب‬ ‫شـدند‪« :‬دانش نامـه اخترشناسـی» تالیـف علـی بشـردانش و‬ ‫ویرایش علمی محمود سالک که در ‪ 307‬صفحه ازسوی نشر افق‬ ‫در ‪ 1398‬منتشـر شـده اسـت‪ .‬کتـاب «دانش نامـه اخترشناسـی»‬ ‫حـاوی واژگان تخصصـی در علـم اخترفیزیـک و علوم فضایی سـت‬ ‫که توسـط علی بشـردانش تدوین و گرداوری شـده است‪ .‬ویرایش‬ ‫سهیال هندی‬ ‫«اخریـن اتفـاق ‪ »۹۹‬بـا فـروش ‪۱۰‬‬ ‫اثـر از هفـت هنرمنـد کار خـود را‬ ‫در گالـری مـژده اغـاز کـرده‪ .‬در ایـن‬ ‫نمایش پایان سال‪ ۶۸ ،‬کار متنوع‬ ‫از ‪ ۴۶‬هنرمنـد منتخـب از چهـار‬ ‫نسـل هنـر مـدرن و معاصـر ایـران‬ ‫به تماشاسـت؛ نمایشگاهی که اثار‬ ‫جمعی از بزرگان هم نشین جوانان شده است‪ .‬در روز افتتاح این رویداد‪ ،‬اثاری‬ ‫از ناصر اویسـی‪ ،‬منوچهر نیازی‪ ،‬قاسـم حاجی زاده‪ ،‬کامبیز خدابنده‪ ،‬محسـن‬ ‫رزاقـی‪ ،‬جـواد بیـاد و چهـار کار احـد قدیـری ب هفـروش رسـید‪ .‬مـژده طباطبایـی؛‬ ‫مدیـر گالـری مـژده درخصـوص برپایـی ایـن نمایشـگاه گفـت‪« :‬سـال ‪ ۹۹‬سـال‬ ‫بسیارسـخت و جانکاهـی بـرای همـه مـردم؛ ازجملـه جامعه هنری و تجسـمی‬ ‫بود‪ .‬خیلی از عزیزانمان داغ دار شـدند و زندگی همه دچار اختالل شـدید شـد‪.‬‬ ‫هنرمنـدان تجسـمی نیـز بـا مشـکالت عدیـده روبـه رو بودنـد و هسـتند و کرونـا‬ ‫ضربه هـا و اسـیب بـزرگ بـه این بخـش هنـر وارد کـرد‪ .‬مـا خواسـتیم بـ ه میـزان‬ ‫تـوان و امکاناتمـان با برپایی یک نمایشـگاه پایان سـال که در زمـره رویدادهای‬ ‫مرسـوم گالـری مـژده اسـت‪ ،‬بـه حمایـت از هنـر و هنرمنـد بپردازیـم و امیدواریـم‬ ‫بـا فـروش مناسـب بـه ایـن اتمسـفر سـخت‪ ،‬انـرژی مثبـت بفرسـتیم»‪ .‬او دربـاره‬ ‫انتخاب هنرمندان و اثار رویداد گفت‪« :‬بدیهی ست در چنین نمایشگاه هایی‬ ‫دسـت چینی از اثـار هنرمنـدان و مجموعه دارانـی کـه بـا گالـری کار می کننـد‪،‬‬ ‫ارائـه شـود‪ .‬امسـال باتوجه بـه تعطیلات پیاپـی و گسـترده نتوانسـتیم چنـدان‬ ‫چهره هـای جـوان و نوامـده را معرفـی کنیـم؛ امـا از انـدک فرصت هـا ماننـد‬ ‫همیـن نمایشـگاه نهایـت بهـره را برده ایـم و عالو هبـر نخبـگان هنـری و جوانـان‬ ‫ً‬ ‫تثبیت شـده؛ نام های تازه هم به عالقه مندان پیشـنهاد شـده اسـت که اتفاقا‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفته انـد»‪ .‬دراین رویـداد‪ ،‬به مـدت دوهفتـه اثـاری از مهـدی‬ ‫سـحابی‪ ،‬فریـده الشـایی‪ ،‬فرامـرز پیلارام‪ ،‬صـادق تبریـزی‪ ،‬جعفـر روحبخـش‪،‬‬ ‫محمـد احصایـی‪ ،‬منوچهـر نیـازی‪ ،‬بهمـن بروجنـی‪ ،‬قاسـم حاجـی زاده‪ ،‬ناصـر‬ ‫اویسـی‪ ،‬حسـینعلی ذابحـی‪ ،‬جلال شـباهنگی‪ ،‬ارمـان اسـتپانیان‪ ،‬سـعید‬ ‫احمـدزاده‪ ،‬میتـرا اربـاب سـلجوقی‪ ،‬محمـد بزرگـی‪ ،‬مجیـد کورنـگ بهشـتی‪،‬‬ ‫جـواد بیـاد‪ ،‬سـمیه چهارتـکاب‪ ،‬بابک حقی‪ ،‬بهرام حنفـی‪ ،‬علی خالق‪ ،‬کامبیز‬ ‫خدابنـده‪ ،‬امیرحسـین دلبـری‪ ،‬محسـن رزاقـی‪ ،‬سـیامک زمـردی‪ ،‬علیرضـا‬ ‫سـعادتمند‪ ،‬رویا شـامحمدی‪ ،‬اوژن شـیر اوژن‪ ،‬الهام عظیمی‪ ،‬رضا عظیمیان‪،‬‬ ‫محمد فدایی‪ ،‬محمدهادی فدوی‪ ،‬مهرداد فالح‪ ،‬علی قاسمی‪ ،‬احد قدیری‪،‬‬ ‫محسـن کرمـی‪ ،‬مرتضـی متقـی‪ ،‬رامیـن جمشـیدی‪ ،‬نصـرت اهلل مسـلمیان‪،‬‬ ‫کامـران مشـک زاد‪ ،‬جالل الدیـن مشـمولی‪ ،‬النـاز موسـوی‪ ،‬مرتضـی یزدانـی‪،‬‬ ‫کیارش یعقوبی‪ ،‬طبیب ارام‪ ،‬اناهیتا ذابحی و ‪ ...‬روی دیوار گالری مژده است‪.‬‬ ‫«اخرین اتفاق ‪ »۹۹‬تا ‪ ۱۵‬اسفند ماه برپاست و عالقه مندان می توانند با رعایت‬ ‫قوانیـن بهداشـتی از این کارهـا به نشـانی سـعادت اباد‪ ،‬خیابـان عالمـه شـمالی‪،‬‬ ‫کوچـه هجدهـم شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ ۲۷‬دیـدن کننـد‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫دهمین «ققنوس» پرواز کرد‬ ‫فنـی و علمـی ایـن اثـر بـا همـکاری جمعـی از متخصصـان در علـوم‬ ‫فیزیـک‪ ،‬نجـوم و فضا صورت گرفته اسـت‪ .‬ایـن دانش نامه برامده‬ ‫از چندین سـال پژوهـش و کار پیوسـته دربـاره اخترشناسـی بـا‬ ‫نگاهـی هرچنـد انـدک بـه اخترفیزیـک اسـت‪ .‬مخاطـب ایـن اثـر‪،‬‬ ‫تمـام افـرادی هسـتند کـه بـه علـوم ستاره شناسـی عالقـه دارنـد‬ ‫و می خواهنـد بـا کلیـات ان اشـنا شـوند‪ .‬نویسـنده تلاش کـرده‬ ‫بـا زبانـی سـاده و علمـی واژگان تخصصـی علـم اخترشناسـی را‬ ‫تعریـف کنـد‪ .‬الزم به ذکـر اسـت ان دسـته از واژگانی که الزم اسـت تا‬ ‫مخاطبان با اسـتفاده از ان ها کتاب های اخترشناسـی را بخوانند‬ ‫دراین اثر درج شده است‪« .‬خواب اب‪ :‬سرگذشت اب و اب رسانی‬ ‫در ایـران» تالیـف عبـاس جهانگیریـان و تصویرگـری مسـعود‬ ‫قره باغـی کـه ازسـوی کانـون پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان در‬ ‫‪ 59‬صفحـه در سـال ‪ 1398‬منتشـر شـده اسـت‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬بـرای‬ ‫نوجوانان باالی ‪ ۱۵‬سـال منتشـر شـده تا ان ها را با سرگذشـت اب و‬ ‫اب رسانی در ایران اشنا کند‪« :‬پیدایش قنات و ظهور تمدن های‬ ‫َ‬ ‫جدیـد»‪«ُ ،‬مقنی هـا‪ ،‬مهندسـان اب وخـا ک»‪« ،‬مهندسـی طراحی‬ ‫و سـاخت قنـات»‪« ،‬سـد و بنـد»‪« ،‬پیشـین ه سـاخت اب انبـار‬ ‫در ایـران»‪« ،‬میراب هـا»‪« ،‬زیـراب»‪« ،‬تاریـخ پیدایـش کـوزه»‪،‬‬ ‫«سـاعت ابـی»‪« ،‬مهندسـان و اب شناسـان نامـدار ایرانـی» و ‪...‬‬ ‫از موضوع هایی سـت کـه دراین کتـاب بـه ان پرداختـه شـده‪ .‬از‬ ‫این مجموعـه عالوه برایـن اثـر تا کنون شـش کتاب دیگر نیز منتشـر‬ ‫شـده اسـت که عبارت اند از «قلم و تاج» سرگذشـت وزیران ایرانی‬ ‫اثـر ابراهیـم حسـن بیگی‪« ،‬زنگ هـا و راه هـا» سرگذشـت بازرگانی در‬ ‫ایـران بـه قلـم حسـین بکایـی‪« ،‬کاروان دانایـی» داسـتان کتـاب و‬ ‫کتاب خوانـی اثـر مهـدی میرکیایـی‪ ،‬کتـاب «مدرسـ ه فرشـتگان»‬ ‫داسـتان پزشـکان ایرانـی اثـر عبـاس جهانگیریـان‪ ،‬داسـتان ورزش‬ ‫در ایـران در کتـاب «گـوی و چـوگان» نوشـته جمال الدیـن ا کرمـی‬ ‫و کتاب «خورشـید کالسکه سـوار» سرگذشت گاه شـماری در ایران‬ ‫نوشـته حسـین بکایـی‪.‬‬ ‫ملیسامعمار‪/‬ایبنا‬ ‫اختتامیـه دهمیـن دوره جایـزه سـینمایی «ققنـوس» به سـبب شـرایط ویـژه‬ ‫فرا گیـری بیمـاری کرونـا‪ ،‬به صـورت رسـانه ای و ازطریـق شـبکه افـق برگـزار‬ ‫می شـد‪ ،‬برگزیـدگان خـود را معرفـی کـرد‪ .‬فیلم هـای «تک تیرانـداز‪ ،‬یـدو‪ ،‬منصور‬ ‫و مصلحـت» برگزیـدگان این جایزه شـدند‪ .‬برگزیدگان امسـال «ققنـوس»‪ ،‬پس‬ ‫از گفت وگو میان اندیشـمندان و هنرمندان در محافل سـینما انقالب‪ ،‬توسـط‬ ‫شـبکه ای ‪ ۷۵‬نفـره از متفکـران و هنرمنـدان و اصحاب رسـانه برگزیده شـده اند‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ «سـینما‪ ،‬کلیـد پیشـرفت کشـور» اصلی تریـن مضمـون و محـور‬ ‫محافـل سـینمایی جایـزه «ققنـوس» بـود‪ .‬هـر فیلمـی براسـاس ایـن شـاخص‬ ‫سـنجیده می شـد و اندیشـمندان و هنرمنـدان زیـادی دراین بـاب گفت وگـو‬ ‫کردنـد کـه سـینما چگونـه بـا تحـول در موضوعـات و سـوژه ها‪ ،‬فـرم‪ ،‬ژانـر‪ ،‬نظـام‬ ‫ً‬ ‫اداره‪ ،‬نظام اثربخشـی و ‪ ...‬می تواند مبدا پیشـرفت کشـور شـود‪ .‬اساسـا سینما‬ ‫یسـت؟ در برنامه‬ ‫و رسـانه ای که پیشـرفت را رقم می زند‪ ،‬چه سـینما و رسانه ا ‬ ‫اختتامیـه «ققنـوس» کـه به صـورت زنـده از شـبکه افـق پخـش می شـد‪ ،‬جلال‬ ‫غفـاری‪ ،‬سـید محمـد هاشـمی‪ ،‬سـید مهدی ناظمی‪ ،‬سـید محمد حسـینی؛‬ ‫به عنـوان نماینـدگان شـبکه داوران‪ ،‬حضـور داشـتند و پـس از برگـزاری میزگـرد‬ ‫حـول «مضامیـن‪ ،‬فرصت هـا و زمینه هـای سـینما پیشـرفت»‪ ،‬از برگزیـدگان بـا‬ ‫حضـور عوامـل فیلم ها تقدیر شـد‪ .‬سـید مهدی مطهـر (مجری طرح منصـور)‪،‬‬ ‫محمدرضـا شـفاه‪ ،‬حسـین دارابـی (تهیه کننـده و کارگـردان مصلحـت)‪ ،‬علـی‬ ‫درخشنده (تهیه کننده یدو) و علی غفاری (کارگردان تک تیرانداز) دراین برنامه‬ ‫حضـور داشـتند و تندیـس «ققنـوس» بـه ان هـا اهـدا شـد‪ .‬جلال غفـاری کـه‬ ‫پیش تـر‪ ،‬مسـئولیت شـبکه افـق را برعهـده داشـت‪ ،‬نسـبت رسـانه اجتماعـی‬ ‫و پیشـرفت را نسـبتی علمـی و اثبات شـده در متـون علمـی دنیـا خوانـد و بیـان‬ ‫داشت‪« :‬در دانش ارتباطات به روز دنیا‪ ،‬رسانه را وسیله و طریقی برای توسعه‬ ‫ً‬ ‫می خوانند‪ .‬پس طرح موضوع رسانه و پیشرفت توسط انقالب اسالمی‪ ،‬کامال‬ ‫علمی و مبتنی بر دانش روز دنیا و کارکردهای واقعی رسانه است»‪ .‬سید محمد‬ ‫هاشـمی کـه قائم مقامـی بنیـاد فرهنگـی خاتـم را برعهـده دارد و پیش ازایـن‬ ‫مسـئولیت های رسـانه ای متعددی داشته‪ ،‬جبهه فرهنگی انقالب را انباشت‬ ‫از سـوژه های پیشـرفت دانسـت و گفـت‪« :‬نمونه هایـی نظیـر شـهید حبیب پور‬ ‫یسـت که می تواند‬ ‫که اسـوه جهادی در حاشـیه شـهر تهران بود‪ ،‬از رویکردهای ‬ ‫به جـای سـیاه نمایی‪ ،‬محـور حرکـت جامعه شـود‪ .‬سـینمای مـا از این سـوژه ها‬ ‫به شـدت تهی سـت و بـه ان هـا نمی پـردازد‪ .‬فیلم تک تیرانـداز‪ ،‬جزو اسـتثنائات‬ ‫خـوب سـینمای ماسـت کـه هـم قهرمان پـروری دارد‪ ،‬هم پرداختی شایسـته و‬ ‫عزت افرین دارد‪ ،‬هم الگویی خوب را برای تربیت نسلی که قرار است پیشرفت‬ ‫را رقـم بزنـد‪ ،‬پیـش روی مـا می گـذارد»‪ .‬او بااشـاره به مسـئله توزیـع بـرای اثـار‬ ‫انقالبی‪ ،‬بااسـتنادبه تجربه فیلم «به وقت شـام» توزیع مویرگی و شهرسـتانی را‬ ‫بسیارمهم دانست؛ زیرا بخش عمده مخاطبان سینما انقالبی‪ ،‬به سالن های‬ ‫سـینمای مجلل شـهری‪ ،‬دسترسـی ندارند‪.‬‬ ‫اگر به دنبال کالس تقویتی‬ ‫برای فرزند خود هستید‬ ‫به ‪ palizonline‬سری بزنید‬ ‫‪palizonline.ir‬‬ ‫‪@palizonline‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!