روزنامه سایه شماره 2182 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2182

روزنامه سایه شماره 2182

روزنامه سایه شماره 2182

‫پیام رهبر انقالب به مناسبت پنجاه وپنجمین نشست‬ ‫اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا‬ ‫‪ ۲۸۴‬درصد‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی در پیامـی بـه پنجاه وپنجمیـن نشسـت اتحادیـه‬ ‫انجمن هـای اسلامی دانشـجویان در اروپـا تصریـح کردنـد‪« :‬انقلاب نشـان‬ ‫نقش افرینـی در مسـائل اساسـی را بـر سـینه جوانـان برومند کشـور نشـاند»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنه ای در این پیام‪ ،‬نشـاندن نشـان «نقش افرینی در مسـائل اساسی» بر‬ ‫سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقالب اسالمی خواندند‪.‬‬ ‫در بخشـی از پیـام ایشـان کـه حجت االسلام احمـد واعظـی؛ نماینـده مقـام‬ ‫معظـم رهبـری در امـور دانشـجویان در اروپـا ان را در نشسـت مجـازی ایـن اتحادیـه قرائـت کـرد‪ ،‬امـده‪:‬‬ ‫«از شـما دانشـجویان عزیـز انتظـار مـی رود در این فرصت مغتنمی که در اختیار شماسـت‪ ،‬خـود را هر چه‬ ‫بیشـتر بـه صالحیت هـای علمـی و دینـی و اخالقـی اراسـته کنیـد و امـاد ه نقش افرینـی شـوید؛ و اتحادیه ‬ ‫انجمن هـای اسلامی در این بـاره دارای وظیفـ ه سـنگین تر و البتـه افتخارامیزتـر اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫بو کارهای اینترنتی در ماه های اخیر به سـرعت رشـد کرده اند؛ طوری که ارزش‬ ‫کسـ ‬ ‫ش یافته است؛ فرانک‬ ‫معامالت الکترونیکی در نیمه اول امسال‪ ۲۸۴ ،‬درصد افزای ‬ ‫ابوالمعصـوم؛ مدیـر پایـش تجـارت الکترونیکـی عنـوان کرد‪« :‬شـیوع کرونا‪ ،‬سـهولت‬ ‫بو کارهای‬ ‫دسترسـی و عدم نیاز به سـرمایه اولیه باال از مهم ترین دالیل رشـد کسـ ‬ ‫اینترنتی سـت و نشـان می دهد ورود به این حوزه غیرممکن نیسـت»‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 9 1399‬رجب ‪ 21 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2182‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫یاجتماعیبابرقراریعدالت‬ ‫کاهشاسیب ها ‬ ‫‪2‬‬ ‫امارهای خودکشی چقدر به واقعیت نزدیک هستند؟‬ ‫گردشگری در گرگان؛‬ ‫ارزوی شیفتگان تاریخ‬ ‫تمدن و طبیعت‬ ‫عدم انتخاب ترامپ‬ ‫و رونق دیپلماسی جهان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با کمک بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت؛‬ ‫اختصاص چهار دستگاه سی تی اسکن‬ ‫به حوزه سالمت فارس‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در هجدهمیـن‬ ‫پویـش «ره سلامت» کـه بـا محوریـت بهره بـرداری از تجهیـزات و امکانـات خریـداری‬ ‫شـده از محـل تسـهیالت بانـک جهانـی برگـزار شـد‪ ،‬از اختصـاص چهـار دسـتگاه‬ ‫سی تی اسـکن بـه بیمارسـتان های اسـتان در این پـروژه خبـر داد‪...‬‬ ‫تصویر درهم شکسته حقیقت!‬ ‫‪7‬‬ ‫رافائل گروسـی؛ مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی درشـرایطی به ایران‬ ‫سـفر کـرد کـه شـمارش معکـوس بـرای پایـان ضرب االجل تعیین شـده از سـوی‬ ‫تهـران (پنجم اسـفند ماه) بـرای پایـان دادن بـه اجـرای پروتـکل الحاقـی و‬ ‫متوقف کـردن بازرسـی های اژانـس اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬رمان اولی برتر جهان‬ ‫در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫بسته شدن مرزهای ایران با عراق‬ ‫ دلیل کنترل شیوع کرونا‬ ‫به ِ‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره ارشاد مازندران خبر داد؛‬ ‫هیچ تخلفی در بافت منطقه ثامن‬ ‫صورت نپذیرفته است‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز ثبت نام‬ ‫طرح زمستانه کتاب ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگر به دنبال کالس تقویتی‬ ‫برای فرزند خود هستید‬ ‫به ‪ palizonline‬سری بزنید‬ ‫‪palizonline.ir‬‬ ‫‪@palizonline‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شر ح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫وا گذاری امانی خودروهای سنگین و امور‬ ‫خدماتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫از قبیل فعالیت های اداری‪ ،‬امور نظافت‪،‬‬ ‫سرو چای‪ ،‬سرایداری و امور مربوط به‬ ‫‪ 99/170/603‬بازیافت تجهیزات و تعمیر ترانس‪ ،‬وا گذاری ‪2.580.000.000‬‬ ‫حجمی امور مربوط به فعالیت خط گرم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شامل‬ ‫کار با باالبر‪ ،‬جرثقیل و سیمبان خط گرم و‬ ‫امور خدمات مشترکین‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان بازگشایی پا کت‬ ‫مال ک ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬مطالبات‬ ‫‪ -3‬چک‬ ‫تضمین شده‬ ‫بانکی‬ ‫ساعت ‪ 14‬مورخ‬ ‫‪1399/12/19‬‬ ‫ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بـه پیشـنهادات مشـروط‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعـد مقـرر ارسـال گردد و یا در سـامانه سـتاد بارگذاری نگـردد‪ ،‬ترتیب‬ ‫اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬و ‪ 035-36243111‬امور تدارکات تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ثبـت شـرکت‪ ،‬اخـذ توکـن‪ ،‬ثبت برنـد‪ ،‬تائید صالحیـت‪ ،‬کارت‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬روزنامـه رسـمی‪ ،‬اخـذ گریـد (رتبـه)‪ ،‬اخـذ جـواز‬ ‫تاسـیس‪ ،‬ثبـت شـرکت و موسسـات غیرتجـاری‪ ،‬تغییـرات‬ ‫شـرکت و موسسـات غیرتجـاری‪ ،‬سـامانه سـتاد ایـران‬ ‫(مناقصـات و مزایـدات)‪ ،‬ارسـال لیسـت حقـوق و دسـتمزد‬ ‫سـامانه کارا‪ ،‬حسـابداری و مشـاوره مالـی (تحریـر دفاتـر‬ ‫قانونـی‪ ،‬کـد اقتصـادی و پلمـب دفاتـر و اظهارنامـه عملکـرد‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬فصلـی‪ ،‬ارزش افـزوده)‬ ‫نشانی‪ :‬کرمانشاه‪ -‬اسالم اباد غرب‪ ،‬روبروی اداره دارایی‪ ،‬پایین تر از اداره پست‬ ‫شماره های تماس‪ :‬سلیمانی ‪083 -45241324 - 09182666069‬‬ ‫خستگی و خواب الودگی مهمترین عامل تصادفات و واژ گونی خودروها در سفر می باشند‬ ‫نوب‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2099005066000065 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات مشاوره ای اهورا‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانـکار‬ ‫واجـد شـرایط وا گـذار نمایـد‪ .‬لـذا متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد از تاریـخ ‪ 1399/12/03‬لغایـت ‪ 1399/12/09‬از طریـق سـامانه سـتاد ایران بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زیـر در سـامانه سـتادایران بارگـذاری و ضمنـا پا کت هـای مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویل نمایند‪ .‬ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از‬ ‫انقضا ء مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پا کت ها‬ ‫فوتبال را گذاشته اند‬ ‫برای کری خوانی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان بوشـهر درنظـردارد پـروژه خود را براسـاس مشـخصات و شـرایط کلی مندرج در جـدول ذیل به صورت‬ ‫برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحله ای از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫اجرای کار‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫حداقل رتبه و‬ ‫رشته موردنیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/99-46‬‬ ‫‪۲۰۹۹۰۰۳۵۸۳۰۰۰۱۰۴‬‬ ‫احداث پل با کسی‬ ‫پیش ساخته ‪ 2‬متری محور‬ ‫بوشهر‪ -‬شیف‪ -‬گناوه‬ ‫شهرستان‬ ‫گناوه‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪32.771.799.052‬‬ ‫‪1.640.000.000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته‬ ‫راه و ترابری‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـار اسـناد در سـامانه ‪ 1399/12/04‬می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان و محل توزیع اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/04‬لغایت ‪ 1399/12/07‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نشانی محل تسلیم مدارک‪ :‬درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -4‬ارائـه پا کـت الـف بـه ادرس‪ :‬بوشـهر‪ -‬خیابـان رئیسـعلی دلـواری‪ ،‬چهـارراه کشـتیرانی‪ ،‬اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان بوشـهر‪ ،‬امور‬ ‫اداری‬ ‫‪ -5‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پا کات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬جلسـه بازگشـایی پـا کات‪ :‬زمـان بازگشـایی پـا کات روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/18‬راس سـاعت ‪ 09:00‬صبـح در محـل سـالن جلسـات اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان بوشـهر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی تهیه و در پا کت «الف» تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسـب اطالعات بیشـتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات به نشـانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه و یا با شـماره تلفن‬ ‫‪ 07733331281 -3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫عدم انتخاب ترامپ‬ ‫و رونق دیپلماسی جهان‬ ‫‪The New York Times‬‬ ‫اروپا به دنبال استقالل‬ ‫در تصمیم گیری های راهبردی‬ ‫سـخنرانی سـران امریـکا‪،‬‬ ‫فرانسـه و المـان نشـان داد کـه‬ ‫بـا وجـود اسـتقبال از بازگشـت‬ ‫امریـکا‪ ،‬اروپـا دنبـال اسـتقالل در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تصمیم گیری های راهبرد ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ گرچـه برلیـن و‬ ‫پاریـس از سـخنرانی جـو بایـدن و تا کیـد او بـه «بازگشـت‬ ‫امریـکا» بـه جمـع متحـدان اروپایـی اش اسـتقبال کردنـد؛‬ ‫ولـی در مـواردی نیـز ترجیـح دادنـد تـا از متحدشـان در‬ ‫ان سـوی اقیانـوس اطلـس فاصله بگیرنـد‪ .‬امانوئل مکـرون؛‬ ‫رئیس جمهـوری فرانسـه از ایـده «خودمختـاری راهبـردی»‬ ‫اروپـا از امریـکا دفـاع و براین نکتـه تا کیـد کـرد کـه قـاره سـبز بـا‬ ‫افزایـش توجـه بـه اسـیا و به خصـوص چیـن‪ ،‬دیگـر نمی تواند‬ ‫بیش ازحـد بـه امریکا وابسـته باشـد‪ .‬حتی انـگال مرکل نیز که‬ ‫در سـال جـاری میلادی از سـمت صدارت کنار می کشـد‪ ،‬در‬ ‫کنـار تقدیـر از تصمیـم دولـت جدیـد امریـکا در حفـظ ‪۱ ۲‬هـزار‬ ‫نیروی مستقر در المان؛ هشدار داد اشترا ک منافع دو کشور‬ ‫همیشگی نخواهند بود‪ .‬این گفته مرکل اشاره به بازار بزرگ‬ ‫چیـن بـرای خودروهـا و دیگـر محصـوالت پیشـرفته المـان‬ ‫و درگیـری جـاری برلیـن و واشـینگتن بـر سـر سـاخت خـط‬ ‫لوله انتقال گاز روسـیه (نورد اسـتریم ‪ )۲‬اسـت‪ .‬اورسـوال فون‬ ‫درالیـن؛ رئیـس کمیسـیون اروپـا نیـز اعلام کـرد کـه انتخـاب‬ ‫بایـدن به عنـوان رئیس جمهـوری امریـکا بـه احیـای پیمـان‬ ‫تجـارت ازاد بیـن امریـکا و اروپـا منجـر نخواهـد شـد‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫«فکـر نمی کنـم کـه پیمـان تجـاری و سـرمایه گذاری ترنـس‬ ‫اتالنتیـک احیـا شـود؛ زیـرا هنـوز در نقطـه ای قـرار داریـم کـه‬ ‫چهارسـال پیش امریـکا مـا را تـرک کـرد»‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫تشدید جنگ لفظی سودان و اتیوپی‬ ‫وزارت خارجه سـودان در بیانیه ای‬ ‫نسـبت بـه بیانیـه جمعـه وزارت‬ ‫خارجـه اتیوپـی دربـاره درگیـری‬ ‫مـرزی میـان دو کشـور وا کنـش‬ ‫نشـان داد‪ .‬در این بیانیـه امـده‪:‬‬ ‫وزارت امـور خارجـه اتیوپـی‪ ،‬بیانیه ‬ ‫تاسـف باری را صـادر کـرد کـه درجهـت خیانـت بـه تاریـخ‬ ‫روابط اتیوپی با سودان بود و توصیف ان از سودان‪ ،‬توهین‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن وزارتخانـه از اتیوپـی خواسـت کـه از‬ ‫نابخشودن ‬ ‫طرح ادعاهایی که هیچ ارتباطی با حقیقت ندارند‪ ،‬دسـت‬ ‫بـردارد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وزارت خارجـه سـودان دراین بیانیه‬ ‫افـزود‪ :‬سـودان‪ ،‬بـرای کمـک بـه برقـراری صلـح نمی توانـد‬ ‫بـه اتیوپـی و نیروهـای ان اعتمـاد کنـد و نیروهـای اتیوپـی‬ ‫مکـردن مـا بـه‬ ‫ ماننـد متجـاوز از مرزهـا عبـور می کننـد‪ .‬مته ‬ ‫دست نشـانده طـرف سـوم بـودن توسـط اتیوپـی؛ توهینـی‬ ‫نا بخشودنی ست و اتیوپی از درگیری های مرزی برای تحقق‬ ‫اهـداف موردنظـر یک گروه مشـخص اسـتفاده می کنـد‪ .‬این‬ ‫بیانیـه پـس ازان صادر شـد کـه وزارت خارجه اتیوپی‪ ،‬جمعه‬ ‫از سـودان خواسـت کـه تشـدید تنـش و تحریـک در مناطـق‬ ‫مـرزی را کنـار بگـذارد و به دنبـال حل وفصـل مسـالمت امیز‬ ‫درگیـری مـرزی بـا اتیوپـی باشـد‪ .‬تنـش در منطقـه مـرزی‬ ‫مشـترک میـان سـودان و اتیوپـی پـس ازان تشـدید شـد کـه‬ ‫اوایـل نوامبـر درگیری هایـی در منطقـه تیگـرای در شـمال‬ ‫اتیوپـی رخ داد و ‪ ۵۰‬هـزار اواره بـه شـرق سـودان پنـاه بردنـد‪.‬‬ ‫‪Rusiya Al-Yaum‬‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬نگران دختر حا کم دبی‬ ‫سـخنگوی کمیسـاریای عالـی‬ ‫حقـوق بشـر سـازمان ملـل اعلام‬ ‫کـرد کـه مقامـات اماراتـی بایـد‬ ‫ثابت کنند شـاهزاده «لطیفه بنت‬ ‫محمـد ال مکتـوم» دختـر حاکـم‬ ‫دبی زنده اسـت‪ .‬لیز تروسـل افزود‪:‬‬ ‫«ما از مقامات امارات می خواهیم اطالعات بیشتری درباره‬ ‫وضعیـت شـاهزاده لطیفـه و مـدارک مربـوط بـه زنده بـودن او‬ ‫ارائه دهند‪ .‬مسئوالن سازمان ملل نگران وضعیت سالمتی‬ ‫او هسـتند»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ به تازگـی یـک فایـل ویدئویـی‬ ‫منتشر شده که در ان‪ ،‬یکی از دختران حاکم دبی می گوید‪:‬‬ ‫یسـت‬ ‫«مـن ایـن فیلـم را در حمـام گرفتـه ام؛ چون تنها جای ‬ ‫کـه می توانـم در ان را قفـل کنـم‪ .‬مـن مثـل گـروگان در ویالیـی‬ ‫کـه بـه زنـدان تبدیـل شـده‪ ،‬بازداشـت هسـتم‪ .‬نیروهـای‬ ‫پلیـس بـه مـن خبـر دادنـد کـه همـه عمـرم در زنـدان خواهـم‬ ‫ماند و دیگر خورشـید را نخواهم دید‪ .‬من هرروز نگران جان‬ ‫و سلامتی ام هسـتم‪ .‬ایـن ویلا در محاصـره نیروهـای پلیس‬ ‫اسـت و سـه نیـروی پلیس خارج ویلا و دو نیرو هـم در داخل‬ ‫انجـا را کنتـرل می کننـد»‪ .‬او می گویـد وقتـی قصـد داشـت‬ ‫فـرار کنـد‪ ،‬کماندوهـا او را بـا دارو بی هـوش کردنـد و بـه محـل‬ ‫نگهـداری اجبـاری اش در دبی برگرداننـد‪ .‬وی در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تلاش کـرد بـا کمـک یـک مقـام اطالعاتـی سـابق فرانسـه کـه‬ ‫در قایقـی منتظـر او بـود‪ ،‬ازطریـق دریـا از امـارات فـرار کنـد؛ اما‬ ‫نیروهـای کمانـدو او را در سـواحل هنـد بازداشـت کردنـد‪.‬‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫تگزاس در وضعیت فاجعه بار‬ ‫جـو بایـدن‪ ،‬در ایالـت تگـزاس‬ ‫وضعیـت فاجعه بـار اعلام کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان؛ بـا تصویـب این وضعیـت‬ ‫از سـوی رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫بودجـه فدرال در دسـترس افـراد در‬ ‫سرتاسـر ایالـت تگـزاس قـرار خواهد گرفت تـا کمک هزینه ای‬ ‫بـه ان هـا بـرای مسـکن موقـت و تعمیـرات خانه هایشـان‬ ‫باشـد‪ .‬در حال حاضـر مشـکل قطعـی بـرق ا کثـر خانه هـای‬ ‫تگزاس رفع شده؛ اما همچنان این ایالت با مشکالت ناشی‬ ‫از برف و بوران؛ از جمله کمبود مواد غذایی و اب اشـامیدنی‬ ‫مواجه است‪ .‬نیمی از ساکنان انجا‪ ،‬پس از قطعی مکرر برق‬ ‫در این ایالت‪ ،‬هشـداری برای قطع اب گرم در خانه هایشـان‬ ‫دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫عماد حجاج‬ ‫امارهای خودکشی‬ ‫چقدر به واقعیت‬ ‫نزدیک هستند؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یســت!» شــعاری کــه در‬ ‫«هــر خودکشــی‪ ،‬یــک تراژد ‬ ‫هشــده توســط «ســازمان جهانــی بهداشــت»‬ ‫ش ارائ ‬ ‫گــزار ‬ ‫(‪ )WHO‬عنــوان شــده‪ ،‬بیــش از یــک نــگاه تبلیغاتــی بــه‬ ‫ـمانی خویــش اســت؛ ا گــر بدانیــد‬ ‫پدیــده ازبی ‬ ‫نبــردن جسـ ِ‬ ‫کــه طبــق محاســبات امــاری؛ ســاالنه حــدود ‪800‬هزارنفــر‬ ‫شهــای رایــج‪ ،‬پایــان عمــر خــود‬ ‫به طورمیانگیــن بــا یکــی از رو ‬ ‫را رقــم می زنــد‪ ،‬عمــق ســیاه این مســئله بیشــتر خــودش را‬ ‫نشــان می دهــد؛ ا گــر بخواهیــم بــا نــگاه امــاری و عــددی بــه‬ ‫ً‬ ‫ان بنگریــم؛ تقریبــا هــر ‪40‬ثانیــه‪ ،‬یکــی از هــر س ـه نفری کــه‬ ‫در گوش ـه ای از ایــن جهــان اقــدام بــه خودکشــی می کننــد‪،‬‬ ‫از دســت می رونــد و ایــن‪ ،‬دوبرابــر مرگ ومیــر ناشــی از وقــوع‬ ‫قتــل اســت‪.‬‬ ‫روسیه‬ ‫هند‬ ‫ژاپن‬ ‫امریکا‬ ‫درمـورد میـزان‪ ،‬شـیوع‪ ،‬علـل و ‪ ...‬خودکشـی‪ ،‬تحقیقـات‬ ‫متعـددی انجـام؛ و گزارش هـای تحلیلـی و داده هـای مختلفـی‬ ‫نیـز منتشـر شـده اسـت کـه تفاوت هایـی بـا هـم دارنـد‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫نمی تـوان تصویـر مشـخصی از نـرخ وقـوع ان در کشـورهای‬ ‫برمبنـای شـکل و‬ ‫مختلـف داشـت و انچـه به دسـت امـده‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ عنـوان یـک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫دقـت پیمایش هاسـت کـه البتـه وقتـی‬ ‫ِ‬ ‫«اسـیب» بـا دالیـل زمینـه ای همچـون اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی یـاد می شـود‪ ،‬می توانـد جایـگاه جوامـع‬ ‫را هـم زیرسـوال ببـرد؛ ازایـن رو‪ ،‬سـوگیری ها نیـز در محتـوای‬ ‫گزارش هـای ارائه شـده دراین زمینـه‪ ،‬نقـش فعالـی دارنـد و گاهی‬ ‫خروجـی منابـع‪ ،‬در دسـترس رسـانه ها و عمـوم‬ ‫حتـی انچـه از‬ ‫ِ‬ ‫جامعـه قـرار می گیـرد‪ ،‬برپایـه داده هـای قدیمـی شـکل گرفته که‬ ‫یشـک ماننـد هـر شـاخص دیگـری می توانـد به هرعلتـی در هـر‬ ‫ب ‬ ‫ً‬ ‫یسـت بـه نمودارهایـی‬ ‫دوره‪ ،‬شـاهد تغییراتـی باشـد؛ مثلا کاف ‬ ‫بـا عناوینـی ماننـد «رتبه بنـدی کشـورها برپایـه نـرخ خودکشـی»‬ ‫مراجعـه کنیـد تـا ببینیـد چگونـه هریک از ان هـا کشـورهای‬ ‫اروپـای شـرقی‪ ،‬حـوزه نوردیـک‪ ،‬خاورمیانـه‪ ،‬افریقای سـیاه و ‪...‬‬ ‫را در صـدر قـرار می دهنـد و شـما نمی توانیـد به راحتـی متوجـه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـوید کـه امـار صحیـح‪ ،‬متعلـق بـه کـدام پایـگاه تحلیل ‬ ‫ک منبـع‪ ،‬از «کـره جنوبـی» به عنـوان مقـام اول این فهرسـت‬ ‫یـ ‬ ‫یکـه‬ ‫یـاد می کنـد و منبـع دیگـر بـه «روسـیه» اشـاره دارد؛ درحال ‬ ‫ سـوی «لیتوانـی» می گیـرد‪.‬‬ ‫یـک منبـع نیـز انگشـت اشـاره را به ِ‬ ‫بااین حـال‪ ،‬انچـه مسـلم اسـت اینکـه نمی تـوان شـیوع‬ ‫یکـه‬ ‫قابل توجـه ان را در همـه کشـورها نادیـده گرفـت؛ تاجای ‬ ‫کشـوری بـدون ثبـت مـواردی از ان‪ ،‬هیـچ سـالی را بـه پایـان‬ ‫نمی بـرد‪.‬‬ ‫به روزتریـن گـزارش رسـانه ‪ Our World in Data‬کـه توسـط‬ ‫ نـام «ما کـس روزر» کـه دربـاره‬ ‫فیلسـوف و اقتصاددانـی به ِ‬ ‫مشـکالت بـزرگ جهانـی ماننـد فقـر‪ ،‬بیمـاری‪ ،‬گرسـنگی‪ ،‬تغییـر‬ ‫اقلیـم‪ ،‬جنـگ و نابرابری هـا مطالعـه می کنـد و مدیـر تحقیـق‬ ‫اقتصـاد دانشـگاه «ا کسـفورد» اسـت؛ اداره می شـود‪،‬‬ ‫دپارتمـان‬ ‫ِ‬ ‫اورده کـه ‪1.4‬درصـد از فوت هـای جهانـی در سـال ‪ ،2017‬ناشـی‬ ‫از خودکشـی بـوده اسـت کـه در برخـی از کشـورها‪ ،‬ایـن سـهم بـه‬ ‫‪5‬درصـد نیـز می رسـد‪ .‬ایـن منبـع تا کیـد دارد کـه ا گرچـه میـزان‬ ‫ً‬ ‫خودکشـی معمـوال در افـراد مسـن بیشـتر اسـت؛ امـا خودکشـی‬ ‫گو میـر بیـن جوانـان‬ ‫درعین حـال‪ ،‬یکـی از مهم تریـن دالیـل مر ‬ ‫ً‬ ‫جهـان نیـز بـوده و اساسـا میـزان خودکشـی در مـردان‪ ،‬دو برابـر‬ ‫زنـان اسـت (در بسـیاری از کشـورها ایـن نسـبت بیشـتر اسـت)‪.‬‬ ‫شـیوه های مختلفـی بـرای اقـدام بـه خودکشـی وجـود دارد کـه‬ ‫اسـتفاده از «سلاح گـرم» یکی از ان هاسـت؛ تنهـا در ایـاالت‬ ‫متحـده ‪60‬درصـد مرگ هـای ناشـی از خودکشـی‪ ،‬بـا اسـتفاده‬ ‫از سلاح گـرم صـورت می گیـرد‪« .‬مسـمومیت انتخابـی» بـا‬ ‫مرگبـار مرتبـط با دفع افات نیز به ویژه در کشـورهای‬ ‫محصـوالت‬ ‫ِ‬ ‫بـا درامـد کـم تـا درامـد متوسـط‪ ،‬یکـی از ایـن روش هاسـت‪.‬‬ ‫ق انجام گرفتـه توسـط کارشناسـان نشـریه ‪ Lancet‬نشـان‬ ‫تحقیـ ‬ ‫می دهـد بیماری هـا سـاالنه عامـل بسـیاری از مرگ ومیرهـا‬ ‫یکـه ‪ 10‬متهـم اول را‬ ‫در جوامـع مختلـف هسـتند؛ به طور ‬ ‫بیماری هـای زمینـه ای (بیماری هـای قلبـی و عروقـی در‬ ‫رده اول اسـت) تشـکیل می دهنـد؛ در جایـگاه یازدهـم ایـن‬ ‫تحقیـق کـه بـا مطالعـه بـر روی ‪ 282‬علـت مـرگ در ‪ 195‬کشـور‬ ‫و مسـتعمره در سـال ‪ 2018‬انجـام گرفـت؛ «سـوانح جـاده ای»‬ ‫قـرار دارد و در جایـگاه پانزدهـم بـه «خودکشـی» می رسـیم کـه‬ ‫بعـد از «ایـدز» بیشـترین کشـته های سـاالنه جهانـی را باعـث‬ ‫می شـود‪ .‬قابل تامـل اینکـه بعـدازان‪ ،‬به ترتیـب بـا «ماالریـا»‪،‬‬ ‫«قتـل»‪« ،‬پارکینسـون»‪« ،‬غرق شـدگی» و ‪ ...‬مواجـه می شـویم؛‬ ‫ایـن اتفـاق‪ ،‬از امـار مرگ ومیـر متاثـر از «بالیـای طبیعـی» نیـز‬ ‫ً‬ ‫کـه اخریـن عامـل فـوت سـاالنه جهانیـان عنـوان شـده‪ ،‬تقریبـا‬ ‫‪100‬برابـر بیشـتر اسـت!‬ ‫گـزارش ‪ 2021‬مرکـز تحلیـل داده هـای ‪ World Data Lab‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه تنـوع نـرخ خودکشـی در جوامـع مختلـف ان قـدر‬ ‫«چرایی»‬ ‫عجیـب اسـت کـه هرگـز نمی تـوان به پاسـخی واحـد در‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ان رسـید؛ مثلا ا گـر شـاخص را میـزان ارتـکاب در هـر ‪100‬هزارنفـر‬ ‫قـرار دهیـم؛ در میـان پنـج کشـور اول فهرسـت اخیـر‪« ،‬لیتوانـی»‬ ‫از اروپـای شـرقی (‪ 31.9‬مـورد) در جایـگاه اول قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫رتبـه دوم بـاز از همـان جغرافیاسـت‪« :‬روسـیه» (‪ 31‬مـورد)؛‬ ‫امـا در جایـگاه سـوم یک بـاره معادلـه عـوض می شـود و بـه یـک‬ ‫ اسـم «گویـان» در امریـکای‬ ‫کشـور بـا سـطح درامـدی متوسـط به ِ‬ ‫جنوبـی می رسـیم (‪ 29.2‬مـورد)‪ .‬بعد ب هسـمت اسـیا تغییر مسـیر‬ ‫می دهیـم و سـر از «کـره جنوبـی» (‪26.9‬مـورد) درمی اوریـم کـه‬ ‫مملکتـی توسـعه یافته بـا تولیـد ناخالـص ملـی باالسـت‪ .‬سـه‬ ‫کشـور «بالروس» (‪26.2‬مورد)‪« ،‬سورینام» و «قزاقستان» (هردو‬ ‫‪22‬مـورد) نیـز در رتبه هـای بعـدی‪ ،‬سـنخیتی باهـم ندارنـد‪.‬‬ ‫یتـر (‪ )2016‬کـه البتـه مبنـای بسـیاری از‬ ‫گزارشـی کمـی قدیم ‬ ‫تحلیل هـای مربـوط بـه خودکشـی در جهان بوده و توسـط گروه‬ ‫یسـت که دران سـال‪،‬‬ ‫تحقیقاتـی ‪ WHO‬ارائـه شـده اسـت؛ حا ک ‬ ‫ِ‬ ‫متوسـط نـرخ خودکشـی ‪10.6‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر بـود و‬ ‫بران مبنـا؛ قـاره «اروپـا» بـا ‪15.4‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر‪ ،‬باالتریـن‬ ‫نرخ شـیوع مرگ خودخواسـته را داراسـت‪ .‬ان گزارش نیز عنوان‬ ‫یکـرد کـه «لیتوانـی» و «سـوریه» بـا اختالفـی انـدک‪ ،‬در رده‬ ‫م ‬ ‫اول رده بنـدی قـرار داشـته؛ و «سـوریه» (‪1.9‬نفـر)‪« ،‬جامائیـکا»‬ ‫(‪2.2‬نفـر) و «اذربایجـان» (‪2.6‬نفـر) در انتهـای جـدول بودنـد‪.‬‬ ‫طبق گزارش این سازمان؛ بین اقتصادهای اول جهان موسوم‬ ‫بـه «جـی ‪ ،»7‬باالتریـن میـزان خودکشـی در کشـور «ژاپـن» بـا‬ ‫نـرخ ‪18.5‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر و کمترین میـزان خودکشـی در‬ ‫«ایتالیـا» بـا نـرخ ‪8.2‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر دیـده می شـد‪ .‬نـرخ‬ ‫خودکشـی در «المـان» کـه ‪13.6‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر تخمیـن‬ ‫زده شـده بود نیز از متوسـط این شـاخص در کشورهای اروپایی‬ ‫اقتصـادی‬ ‫کمتـر بـود‪ .‬در جغرافیـای «بریکـس» کـه قدرت هـای‬ ‫ِ‬ ‫نوظهور جهان هسـتند (مشـتمل بر برزیل‪ ،‬روسـیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین‬ ‫و افریقـای جنوبـی)‪ ،‬ایـن نرخ از ‪6.5‬نفـر در «برزیل» تا ‪31‬نفر (در‬ ‫هـر ‪100‬هزارنفـر) در «روسـیه» در نوسـان اسـت‪.‬‬ ‫گـزارش قابل تاملـی در سـایت ‪Healthy Belgium‬در سـال‬ ‫‪ 2020‬نشـان می دهـد کـه «بلژیـک» تنهـا کشـور بـا باالتریـن نـرخ‬ ‫خودکشـی در محـدوده اروپـای غربی سـت‪20.7 :‬نفـر در هـر‬ ‫ً‬ ‫‪100‬هزارنفـر کـه احتمـاال ایـن می توانـد ناشـی از نـگاه فوق لیبـرال‬ ‫دولـت ایـن کشـور درمـورد خودکشـی باشـد؛ زیـرا قوانیـن انجـا‬ ‫اجـازه می دهـد افراد دسـت به خودکشـی به کمک پزشـک بزنند‬ ‫یسـت؛ چرا که انتظـار نمی رود‬ ‫کـه خـود این موضـوع مایـه شگفت ‬ ‫کشـوری کوچـک در قلـب یکـی از مهم تریـن مناطـق صنعتـی‬ ‫جهـان بـا جمعیتـی کمتـر از ‪12‬میلیون نفـر کـه برنامه هـای‬ ‫جامعـی بـرای سلامتی شـهروندانش دارد و در سـال ‪2021‬‬ ‫اقتصـادی ‪ 576.77‬میلیـارد دالری بـود‪ ،‬بـا چنیـن‬ ‫شـاهد رشـد‬ ‫ِ‬ ‫معضلـی روبـه رو باشـد کـه تنهـا به خاطـر قانـون «ممنوع نبـودن‬ ‫مداخلات پزشـکی منجر به فـوت در مرا کـز ویـژه درصورت نیـاز»‪،‬‬ ‫نـرخ مرگ ومیـر ناشـی از خودکشـی را تااین انـدازه بـاال ببینـد‪.‬‬ ‫ازسـویی‪« ،‬بوتـان» کـه در اندازه گیـری شـاخص سـاالنه ‪GNH‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫کـه عامـل سـنجش احسـاس خوشـبختی و رفـاه کل ‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا جـزو رتبه هـای بـاالی جدول بـوده‪ ،‬با نرخ شـوک اور مرگ‬ ‫‪11.4‬نفـر در هـر ‪100‬هزارنفـر مواجـه باشـد‪ .‬شـاید جـای تعجـب‬ ‫ً‬ ‫باشـد کـه بسـیاری از ملـل پرتنـش در جهـان‪ ،‬نرخ نسـبتا پائینی‬ ‫ً‬ ‫در میـزان خودکشـی دارنـد؛ مثلا افغانسـتان در هـر ‪ 100‬هزار نفـر‬ ‫شـاهد وقـوع ‪ 4.7‬مـورد خودکشی سـت یـا عـراق ‪ 3‬و سـوریه فقط‬ ‫‪1.9‬مـورد در مقیـاس مشـابه دارنـد‪ .‬مشـخص نیسـت کـه ایـا امار‬ ‫خودکشـی در این کشـورها منعکس کننـده یـک تصمیـم از سـر‬ ‫اسـتیصال به دلیـل داشـتن مشـکالت بهداشـت روان یـا ابتلا بـه‬ ‫بیماری هـای العلاج اسـت (عمده تریـن دالیـل خودکشـی در‬ ‫جهـان) یـا رفتارهایـی به عنـوان بخشـی از درگیری هـای جـاری‬ ‫منشـعب از جنـگ و تبعـات ان‪.‬‬ ‫به هرحـال‪« ،‬خودکشـی» همچنـان عامـل ازبین رفتـن افـراد‬ ‫بسـیاری در جهـان اسـت و هرچقـدر ایـن امارهـا را بـا هـر نیتـی‬ ‫به شـکلی متفـاوت منتشـر کنیـم؛ از شـدت فاجعه بـار بـودن ان‬ ‫نمی کاهـد‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی خبر داد؛‬ ‫بسته شدن مرزهای ایران با عراق‬ ‫ دلیل کنترل شیوع کرونا‬ ‫به ِ‬ ‫سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد؛‬ ‫ی اجتماعی‬ ‫کاهش اسیب ها ‬ ‫با برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫زهره الهیان مژده داد؛‬ ‫تولید وا کسن داخلی کرونا‬ ‫تا پایان ‪ 99‬یا اوایل سال ‪1400‬‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫فرانسه‬ ‫استرالیا‬ ‫سوئد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫انگلیس‬ ‫ترکیه‬ ‫برزیل‬ ‫اسپانیا‬ ‫ایتالیا‬ ‫مکزیک‬ ‫اندونزی‬ ‫امارات‬ ‫بسـیاری از مـردم جهـان‪ ،‬تغییـرات رهبـری در امریـکا را موجـب تغییـر در نظـم‬ ‫ً‬ ‫جهانـی می داننـد؛ امـا مـن نویسـنده معمـوال پذیرفتـه ام کـه در کشـور بـزرگ‬ ‫امریـکا‪ ،‬هر کـس رئیس جمهـوری شـود‪ ،‬بـرای مـردم کشـور مـا هیـچ فرقی نـدارد؛‬ ‫م خود را برای کشـورش می گـذارد و‬ ‫مو غ ‬ ‫چرا کـه رئیس جمهـوری امریـکا‪ ،‬تمام ه ‬ ‫تمام کسـانی که بر این مسـند می نشـینند تا زورشـان برسـد‪ ،‬مردم کشـورهای‬ ‫ً‬ ‫دیگـر را می چاپنـد و اصلا دلشـان بـرای دیگـران به هیچ وجـه نمی سـوزد؛ البتـه‬ ‫قو خـوی اسـتعماری جهـان غـرب و عـادت‬ ‫ایـن بـاور را مـن هـم به جهـت خل ‬ ‫و روش اسـتثمارگونه افـکار سـرمایه داری داشـته و دارم‪ .‬امـروز می بینـم کـه‬ ‫رئیس جمهـوری کهنـه کار جدیـد امریـکا؛ جـو بایـدن‪ ،‬خـط بطالنـی بـر عقایـد‬ ‫ً‬ ‫و تصمیمـات بـد ترامـپ کشـیده و دقیقـا ‪ 180‬درجـه درجهـت مخالـف او قـدم‬ ‫برمـی دارد و هرچقـدر کـه ترامـپ بـا دنیـا و دوسـتان سـنتی خـود در تضـاد بـود‪،‬‬ ‫این روزهـا جـو بایـدن عکـس ان را پیشـه کـرده و دوسـتی و مـودت بیـن کشـورها‬ ‫را نیکوتـر از عنـاد و گردنکشـی می دانـد‪ .‬در اینجـا بایـد بگویـم ترامـپ بـا همـه‬ ‫دشـمنی‪ ،‬لشکر کشـی بـه خلیـج همیشـگی فـارس‪ ،‬عربده کشـی و تهدید کشـور‬ ‫و مـردم مـا‪ ،‬هیـچ گاه نتوانسـت کوچک تریـن خللـی بـر اراده مسـئولین نظـام و‬ ‫مـردم شـجاع ایـران وارد کنـد‪ .‬انـواع تحریم هـا را بی رحمانـه بـر مـا تحمیـل کـرد؛‬ ‫امـا نتوانسـت مـا را تسـلیم امـال و ارزوهایـش کنـد‪ .‬یـادم می ایـد در بحبوحـه‬ ‫تبلیغـات ریاسـت جمهوری در امریـکا‪ ،‬بسـیاری از بازرگانـان و کسـبه‪ ،‬بـا تمـام‬ ‫وجود خواهان عدم انتخاب ترامپ بودند‪ .‬من در دو‪ ،‬سه هفته اخیر که بایدن‬ ‫بکـردن یخ های موجود بین امریکا‬ ‫فعالیـت گسـترده ای را بـرای کینه زدایی و ا ‬ ‫و یـاران سـنتی اش اغـاز کـرده اسـت‪ ،‬تـازه دریافتـه ام کـه در روزگار کنونـی‪ ،‬حتـی‬ ‫نـوع و روش زیسـت‪ ،‬می توانـد اثـرات نیکـو یـا مخـرب خـود را بـر دیگـران داشـته‬ ‫باشـد و چنیـن اسـت کـه پـس از انتخـاب بایـدن‪ ،‬بسـیاری از معـادالت جهانـی‬ ‫دچار تغییر و دگرگونی شـده اسـت‪ .‬ا گر فقط موضوع را خالصه کرده و به روابط‬ ‫ایران و امریکا بسنده کنیم و با خوش بینی به اختالفات موجود بین دو کشور‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬درمی یابیم که بایدن می خواهد و تصمیم دارد که فصل جدیدی‬ ‫از روابـط را بـا جهـان و ایـران اغـاز کنـد و درنتیجه جلسـات مختلفـی را به صورت‬ ‫انالین با سـه کشـور دوسـت و هم پیمان سـنتی خود همچون المان‪ ،‬انگلیس‬ ‫و فرانسـه برگـزار می کنـد‪ .‬از سـوی دیگر؛ در خاورمیانـه‪ ،‬حـرکات و روش جدیـدی‬ ‫ً‬ ‫را برگزیـده؛ عربسـتان را مخاطـب قـرار داده و فـروش سلاح را موقتـا ممنـوع‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن کشـور را از حملـه بـه مـردم بی دفـاع یمـن بازداشـته؛ اسـرائیل‬ ‫غاصب را مورد شـماتت قرار داده اسـت و به خصوص به طرق مختلف و از سـوی‬ ‫مشـاوران و اعضـای کابینـه‪ ،‬پالس هـای مثبـت به سـوی رهبـری اندیشـمند و‬ ‫ریاسـت جمهوری ایـران روانـه می کند‪ .‬سـخن از لغو تحریم ها می گویـد و از همه‬ ‫مهم تـر‪ ،‬بـا بیانـی صریـح و بی رودربایسـتی‪ ،‬رفتـار و منـش ترامـپ را نقـد کـرده‪،‬‬ ‫فاصلـه موجـود و دلگیـری ایرانیـان را از امریـکا حاصـل روش غیرمنطقـی ترامپ‬ ‫می داند و حتی معتقد است که رفتار و عمل ترامپ باعث شده که ایران بیشتر‬ ‫به تسـلیحات و مسـائل اتمی عالقه مند شـود‪ .‬انچه مسلم اسـت‪ ،‬این است که‬ ‫تحریم هـا و مشـکالت بسـیاری را کـه ترامـپ بـر مـا تحمیـل کـرد‪ ،‬باعـث تقویـت‬ ‫روحیـه مقاومـت در مـا شـده و اراده مـا را صدچنـدان کـرد تـا در برابـر زورگویـی او‬ ‫بیشـتر مقاومـت کنیـم؛ تا جایی کـه رئیس جمهـوری بعـدی‪ ،‬قـدم پیـش نهـاده‬ ‫و به اصطلاح به نوعـی در فکـر اسـتمالت و دلجویـی از ایـران همیشـه سـرافراز‪،‬‬ ‫مقاوم و «زیر بار زور نرو» افتاده است و برای نیل به این خواسته‪ ،‬از سه دوست‬ ‫سنتی یعنی انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان کمک خواسته تا شاید برای بهبود این‬ ‫اوضاع‪ ،‬پادرمیانی کنند‪ .‬در این دقایقی که این مقاله نوشته می شود‪ ،‬با همه‬ ‫مخالفت هایـی کـه اسـرائیل‪ ،‬عربسـتان و همپالگی هایـش ابـراز می دارنـد و ارزو‬ ‫می کنند امریکا از در اشـتی با کشـور ما درنیاید‪ ،‬به نظر می رسـد که اراده اهنین‬ ‫مـا باعـث شـده کـه سـران امریـکا تسـلیم خواسـت برحـق و مسـلم مـا شـده و در‬ ‫پـی دلجویـی از مـردم ما برایند‪ .‬امیدواریم کشـور ما همچنـان در عرصه جهانی‬ ‫موفق و سربلند باشد و دروان سخت تحریم ها جای خود را به رونق اقتصادی‬ ‫بدهـد‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫احراز هویت ‪ 85‬درصد دانش اموزان در شاد‬ ‫نرخ خودکشی زنان‬ ‫در هر ‪100‬هزار نفر‬ ‫‪3.1‬‬ ‫نرخ خودکشی مردان‬ ‫در هر ‪100‬هزار نفر‬ ‫‪5‬‬ ‫نرخ خودکشی کلی‬ ‫در هر ‪100‬هزار نفر رتبه بین کشورها ایران‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪149‬‬ ‫تلنگر‬ ‫فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا گفـت‪:‬‬ ‫«به منظـور کنتـرل شـیوع کرونـا در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬مرزهـای‬ ‫ایـران بـا عـراق بسـته و تـردد بـه خوزسـتان ممنـوع می شـود»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خانـه ملـت؛ عبدالرضـا رحمانـی فضلـی افـزود‪« :‬در‬ ‫جلسـه اخیـر قـرارگاه نحـوه و چگونگـی و ارزیابـی عملکـرد‬ ‫طـرح شـهید سـلیمانی مطـرح و بررسـی شـد و گـزارش خوبـی‬ ‫نطـرح و‬ ‫دراین بـاره توسـط سـپاه به عنـوان یکـی از اضلاع ای ‬ ‫وزارت بهداشـت به عنوان مسـئول و هماهنگ کننده و سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه به عنـوان تامین کننـده مالی این طرح ارائه شـد‪.‬‬ ‫مقـرر شـد بـرای سـه هفته اینـده رزمایـش کلـی توسـط پلیـس راه‬ ‫کشـور بـا اولویـت نقـاط قرمـز و نارنجـی و به ویـژه در خوزسـتان‬ ‫برگـزار شـود»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه گفـت‪« :‬بایـد بـا یـک دنیـا امیـد و تلاش‪،‬‬ ‫کار را بـا قـدرت دنبـال کـرد و گره هـا گشـوده خواهـد شـد و‬ ‫اینـده بسـیار روشـن و درخشـان اسـت»‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی در سـفر بـه کهگیلویـه و بویراحمـد‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد از ظرفیت هـا به نحـوی مطلـوب اسـتفاده کنیـم‬ ‫و نخبـگان به عنـوان موثـران در جامعـه بایـد تلاش کننـد کـه‬ ‫به نحـوی اسـیب های اجتماعـی و اقتصـادی کاهـش یابـد؛‬ ‫زیـرا اسـیب های اجتماعـی تبدیـل بـه جـرم می شـوند‪ .‬عدالـت‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی می توانـد اسـیب های اجتماعـی را‬ ‫کاهـش دهـد و انچـه در جامعـه از فسـاد و تبعیـض می بینیـم‪،‬‬ ‫محصـول بی عدالتی هـا و دور شـدن از عدالـت اقتصـادی و‬ ‫اجتماعی سـت»‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم تهـران گفـت‪« :‬تـا پایـان امسـال یـا اوایـل ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫ً‬ ‫سـاخت وا کسـن داخلـی کرونـا بـه تولیـد انبـوه می رسـد؛ ضمنـا‬ ‫رونـد تولیـد وا کسـن در کشـورمان‪ ،‬از اسـتانداردهای جهانـی‬ ‫دبـر حمایـت‬ ‫پیـروی می کنـد»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ زهـره الهیـان با تا کی ‬ ‫از وا کسـن داخلـی کرونـا‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران در زمینـه سـاخت وا کسـن‪ ،‬سـابقه درخشـانی دارد و‬ ‫زیرسـاخت های سـاخت وا کسـن در کشـورمان موجـود اسـت‪.‬‬ ‫تا کنون تست های انسانی و کارازمایی های بالینی که در این باره‬ ‫چ عوارضـی از طریق‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬موفقیت امیز بـوده و هی ‬ ‫وا کسـن های داخلـی مشـاهده نشـده‪ .‬بعـد از شـیوع کرونـا در‬ ‫کشـورمان‪ ،‬شـرکت های داخلـی و دانشـمندان مصمـم شـدند‬ ‫مقدمـات سـاخت وا کسـن را به جـد در ایـران فراهـم کننـد»‪.‬‬ ‫محمدحسـین کفراشـی گفـت‪« :‬تـا اخـر بهمن مـاه‪ ،‬از شـاد گـزارش گرفتیـم کـه‬ ‫براین اسـاس؛ ‪ 85‬درصـد احـراز هویت دانش اموز در شـاد داشـته ایم»‪ .‬به گزارش‬ ‫شو پرورش‬ ‫پانا؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اموز ‬ ‫دالیـل عدم احـراز هویـت برخـی از دانش امـوزان را ‪ 67‬درصـد به دلیـل نداشـتن‬ ‫گوشـی همـراه‪ ،‬هشـت درصد نداشـتن اینترنـت‪ ،‬نه درصـد مشـکالت فنی شـاد‬ ‫و ‪ 16‬درصـد سـایر عوامـل بیـان کـرد‪ .‬او با اشـاره به اینکه ‪ 1777‬مدرسـه دارای‬ ‫عدم احـراز هویـت شناسـایی شـدند‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬حـدود دومیلیـون و ‪ 100‬هزار‬ ‫دانش امـوز در شـاد احـراز نشـدند و امـوزش خـود را از طریـق امـوزش حضـوری‪،‬‬ ‫بسـته های خود امـوز و تلویزیـون دنبـال کردنـد»‪.‬‬ ‫دقیق بازار هدف در کشورهای دوست‬ ‫لزوم شناخت ِ‬ ‫معـاون امـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت صمـت گفـت‪« :‬در شـرایط فعلـی‬ ‫به لحـاظ قوانیـن و ضوابـط گمرکـی‪ ،‬مبـادالت مالـی بین المللـی‪ ،‬انبـارداری‪،‬‬ ‫لو نقـل‪ ،‬پخـش و توزیـع کاال از بسـیاری از کشـورهای دنیـا عقبیـم و بایـد‬ ‫حم ‬ ‫مقررات مربوطه را به سرعت اصالح کنیم»‪ .‬به گزارش شاتا؛ برات قبادیان افزود‪:‬‬ ‫«انچـه بـرای کشـور مـا و تجـار ما ضروری سـت‪ ،‬شـناخت دقیق از بـازار هـدف در‬ ‫کشـورهای دوسـت و تمرکـز بـر چگونگـی تامیـن نیازهـای ان هـا بـا برخـورداری از‬ ‫دانش روز برای توسعه امر تجارت است‪ .‬به لحاظ تاریخی‪ ،‬مسیر جاده ابریشم‬ ‫بـرای مـا حائز اهمیـت اسـت و ایـران در این مسـیر جایگاهـی ژئوپلیتیـک دارد»‪.‬‬ ‫بورس ایران در مسیر جهانی شدن‬ ‫مشـاور رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در امـور بین الملـل‪ ،‬بـر اولویـت‬ ‫جهانی شـدن بـازار سـرمایه ایـران تا کیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ بهـادر بیژنـی گفت‪:‬‬ ‫«سـازمان بـورس به عنـوان عضـو اصلـی در نهادهـای جهانـی نظیـر ایسـکو و‬ ‫هیئـت خدمـات مالـی اسلامی (‪ )IFSB‬حضـور دارد و از این طریـق تعامـل‬ ‫سازنده ای با جهان برقرار کرده‪ .‬همچنین این سازمان در نهادهای قانون گذار‬ ‫بـازار سـرمایه کشـورهای کومسـک حضـور فعـال داشـته و رئیـس کارگـروه سـواد‬ ‫مالـی‪ ،‬نایب رئیـس کارگـروه توسـعه بـازار و عضـو عـادی دو کارگـروه دیگـر ان‬ ‫اسـت‪ .‬هم ا کنون اسـتانداردهای مقررات بازار سـرمایه ایران مورد تائید مراجع‬ ‫بین المللـی بـوده و ایـن بـازار‪ ،‬اصـول حمایـت از سـرمایه گذار‪ ،‬بـازاری شـفاف و‬ ‫کارامـد را تضمیـن می کنـد»‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی‬ ‫رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانی ایـران گفـت‪« :‬ا گر به‬ ‫نقطـه ای برسـیم کـه مـردم دیگـر تـوان خرید را نداشـته باشـند‪ ،‬باعث می شـود‬ ‫در کنـار تـورم‪ ،‬رکـود را نیـز تجربـه کنیـم‪ .‬ا گـر دیگـر نتـوان محصـول را فروخـت و‬ ‫خریـداری نباشـد‪ ،‬کل بخش هـای اقتصاد؛ از جمله معدن اسـیب می بینند»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایلنـا؛ بهـرام شـکوری افـزود‪« :‬از انج اکـه بخـش عمـده محصـوالت‬ ‫تولیدی معدنی صادر می شـود‪ ،‬بخشـی از این مشـکالت را صادرات محصول‬ ‫جبـران می کنـد؛ امـا ایـن اسـتمرار نخواهـد داشـت و بایـد ب هسـمتی برویـم کـه‬ ‫اصالحاتی در ساختار نظام بانکی و پولی کشور اتفاق بیافتد‪ .‬امارهای رسمی‬ ‫کـه بتـوان بـه ان هـا اتـکا کـرد را دوسـال بعد اعلام می کننـد؛ پـس امـار دقیقـی از‬ ‫میزان صادرات محصوالت معدنی نیست؛ اما بخش معدن توانسته صادرات‬ ‫خـوب؛ و سـهم ‪ 20‬درصـدی در صـادرات غیرنفتـی کشـور داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫افزایش مصرف مواد مخدر بین نوجوان‬ ‫دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد امـروز با اشـاره به رویکـرد سـتاد مبـارزه بـا مـواد‬ ‫مخـدر‪ ،‬گفـت‪« :‬مقابلـه هدفمنـد براسـاس شـواهد علمـی‪ ،‬انسـجام در کار بـا‬ ‫اسیب شناسـی و ضربـه زدن بـه بنیـان اقتصـادی قاچاقچیـان‪ ،‬ایجـاد ظرفیـت‬ ‫درمـان موثـر و شـیوه نویـن درمانـی؛ از جملـه ایـن رویکردهاسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فـارس؛ اسـکندر مومنی با بیان اینکـه ا کنون در دنیـا ‪۳۰۰‬میلیون مصرف کننده‬ ‫مواد مخدر مسـتمر وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬سـه کشـور اروپایی به تنهایی ‪۵۰‬درصد‬ ‫توزیـع مـواد مخـدر را برعهـده دارنـد»‪ .‬او با اشـاره به گزارش سـازمان ملـل‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«مصـرف مخـدر بیـن نوجـوان و جوانـان روبه افزایـش اسـت»‪ .‬او با بیان اینکـه‬ ‫اولویـت اصلـی در سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬اقدامـات پیشـگیرانه اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر قانـون مبـارزه بـا مـواد مخدر به روز و اصالح شـود‪ ،‬ما ظرف سه سـال‬ ‫به صـورت مشـهود‪ ،‬معتـادان را سـاماندهی خواهیـم کـرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬رمان اولی برتر سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تریبون‬ ‫علی یعقوب زاد ه تاکید کرد؛‬ ‫سوده اسماعیلی‬ ‫«امینه»؛ نمایشی با متنی فاخر‬ ‫فاطمهانصاری‬ ‫های دنیا می خورد حالم به هم‬ ‫بس که جوالن می دهی چرخ ستم‬ ‫دست بردار از دلم ای بد سرشت‬ ‫می بری از من نفس را دم به دم‬ ‫من زمینم از گسل دل خسته ام‬ ‫لرزه بر جان می زنی چون ارگ بم‬ ‫ابر دارد رو به صحرا می رود‬ ‫قطره ای باران چرا شد مغتنم‬ ‫عاقبت روزی خودت رسوا شوی‬ ‫بی گناهان را تو کردی متهم‬ ‫خط خطی کردی دو سطر عمر من‬ ‫جای جوهر می چکد خون از قلم‬ ‫موی نیلوفر نمی بافی چرا‬ ‫تا نگردد دور او صد پیچ وخم‬ ‫قرص روی ماه در چشمم نشست‬ ‫سیل اشکم شد روان سوی بلم‬ ‫از چه می گویی به من با صد عتاب‬ ‫حال معشوفی و گه گاهی به غم‬ ‫مار بر جانت زند ای دل فریب‬ ‫تلخ کردی روزگارم هم چو سم‬ ‫یهــای امســال در کشــوری‬ ‫لهــای معمــول بــرای تبلیــغ نوشــته های جدیــد به حالــت تعلیــق درامــده یــا محــدود شــده اند‪ .‬انتخــاب رمان اول ‬ ‫یســت بــرای رمان اولــی شــدن؛ زیــرا بســیاری از کانا ‬ ‫زمــان سخت ‬ ‫بهــا‬ ‫یشــوند؛ بنابرایــن؛ به خصــوص حــاال بســیارمهم اســت کــه بــه تحســین ایــن کتا ‬ ‫صــورت می گیــرد کــه کتاب فروشـی هایش بســته اند و جشــنواره های ادبی اشــان به تعویــق افتــاده یــا مجــازی برگــزار م ‬ ‫یســت کــه تیــم «نیــو ریویــو» از میــان د ههــا رمــان اول به دنبــال نویســندگانی بــا صــدای‬ ‫بپردازیــم تــا مطمئــن شــویم شــهرت و توجهــی را کــه ســزاوار ان هســتند‪ ،‬دریافــت می کننــد‪ .‬ایــن‪ ،‬هشــتمین سال ‬ ‫یتــوان بــه دا گالس اســتوارت‪ ،‬ســالی رونــی‪ ،‬جســی برتــون‪ ،‬گیــل هانیمــن و ســارا کالینــز اشــاره کــرد‪ .‬فهرســت منتخــب‬ ‫یشــده ســال های پیــش م ‬ ‫یگــردد‪ .‬از میــان شــخصیت های معرف ‬ ‫قــوی و تــازه م ‬ ‫امســال از میــان نویســندگان انگلیــس و ایرلنــد ترکیبــی غنــی و جالــب اســت‪ .‬کتاب هایــی کــه بــه زندگــی معاصــر انگلیســی می پردازنــد و دربــاره نــژاد و هویــت ســوال مطــرح می کننــد‪ .‬کتاب هایــی کــه دنبــال‬ ‫کشــف سرگذشـت های پنهــان و روایــات بحث انگیــز هســتند‪ .‬این فهرســت شــامل چندیــن شــاعر اســت کــه بــرای کاوش اید ههــا در بســتری وســیع تر بــه رمــان روی اورده انــد‪ .‬تعــدادی از ایــن نویســندگان‬ ‫ضهــای بنیــادی و عدالــت اجتماعــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫یکــه ســایرین بــه بررســی مســائل تبعی ‬ ‫به طورخــاص یــا ضمنــی همه گیــری ویــروس کرونــا را بازتــاب می دهنــد؛ درحال ‬ ‫اولیـن رمـان کالـب ازومـاه نلسـون‪ ،‬یـک داسـتان‬ ‫یسـت کـه به زیبایـی‬ ‫عاشـقانه ظریـف و احساس ‬ ‫روایـت شـده‪« .‬اب ازاد» ان امنیـت و ایمنـی را کـه‬ ‫عشق ارائه می دهد و همچنین محدودیت های‬ ‫ان را در کنـار اسـیب پذیری ناشـی از خشـونت‪،‬‬ ‫تـرس و فقـدان کنـدوکاو می کنـد‪ .‬زوج جـوان‬ ‫بـدون نـام ایـن داسـتان هـر دو هنرمنـد و‬ ‫سیاه پوسـت هسـتند؛ مـرد عـکاس و زن یـک‬ ‫رقصنده اسـت و این کتاب اشکارا دستاوردهای‬ ‫سـیاهان را تحسـین می کند‪ .‬جسـی؛ برنده چند‬ ‫جایـزه معتبـر ان را «اهنگـی عاشـقانه بـرای هنـر و‬ ‫اندیشـه سـیاه» نامیـد‪ .‬خواننـدگان و نوازندگانـی‬ ‫نظیر کندریک المار‪ ،‬فرانک اوشن و سوالنج نولز‬ ‫ُ‬ ‫در کنار جیمز بالدوین‪ ،‬زدی اسمیت‪ِ ،‬تجو کل و‬ ‫بسیاری دیگر از نقاشان‪ ،‬فیلم سازان و عکاسان‪.‬‬ ‫ایـن کتـاب همچنیـن به نوعـی بزرگداشـت‬ ‫یکـه ازومـاه‬ ‫بشـرقی لنـدن اسـت؛ جای ‬ ‫جنو ‬ ‫نلسون در ان بزرگ شد و هنوز در کنار والدینش‬ ‫کـه در نوجوانـی از غنـا بـه لنـدن امـده بودنـد‪،‬‬ ‫در ان زندگـی می کنـد‪ .‬ازومـاه نلسـون عـکاس‬ ‫هـم هسـت‪ .‬او یـک دوربیـن ‪ ۳۵‬میلی متـری از‬ ‫عمویـش بـه ارث بـرده‪ ،‬اسـتفاده از ان را یاد گرفته‬ ‫یسـت کـه مشـغول کار روی مجموعـه ای‬ ‫و مدت ‬ ‫از پرتره هـای سیاه پوسـتان در زندگـی روزمـره‬ ‫اسـت‪ .‬سـال قبـل‪ ،‬داسـتانش باعنـوان «دعـا» در‬ ‫میان فینالیست های جایزه ملی داستان کوتاه‬ ‫بی بی سـی قرار گرفت و «اب ازاد» پیش از انتشـار‬ ‫موضـوع حـراج ‪-۹‬طرفـه مناقصـه بـود‪.‬‬ ‫مـگان نـوالن در اولیـن رمانـش بـه بررسـی روابـط‬ ‫مخـرب و ناچارانـه کـه در نوجوانـی و دهـه دوم‬ ‫یپـردازد‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫زندگـی اش تجربـه کـرد‪ ،‬م ‬ ‫«سـعی کـردم خـودم را درک کنـم و بفهمـم چـرا‬ ‫یکـه می دانسـتم‬ ‫یکـردم؛ درحال ‬ ‫ان کارهـا را م ‬ ‫چنین رفتاری تحقیرامیز است‪ .‬چیزهای زیادی‬ ‫را از دسـت دادم تـا ان ادمـی باشـم کـه شـاید‬ ‫مـردان دوسـت داشـته باشـند بـا او باشـند»‪.‬‬ ‫ایـن نویسـنده ایرلنـدی در واترفـورد بـزرگ شـد‪،‬‬ ‫سـپس بـه دوبلیـن و بعـد در سـال ‪ ۲۰۱۵‬بـه لندن‬ ‫یکـه کار به عنـوان یـک‬ ‫لمـکان کـرد؛ جای ‬ ‫نق ‬ ‫روزنام هنـگار مسـتقل را اغـاز کـرد‪ .‬نـوالن ‪ ۳۰‬سـاله‬ ‫حـاال یـک سـتون در مجلـه «نیـو استیتسـمن»‬ ‫دارد و بـا «نیویورک تایمـز» همـکاری می کنـد؛‬ ‫امـا هنـگام خوانـدن در «گلداسـمیتز» بـود کـه‬ ‫نوشـته اش توجـه یـک نماینـده نشـر را جلـب‬ ‫کـرد؛ کسـی که نـوالن را ترغیـب کـرد تـا ایده هایش‬ ‫را بـرای نوشـتن یـک کتـاب بپرورانـد‪ .‬او در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬به طورجدی کار بر روی رمانش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۱۵‬هـزار کلمـه را دور انداخـت و دوبـاره‬ ‫شـروع کرد و داسـتان را به عنوان راهی برای بیان‬ ‫یـک روایـت تلـخ و جالـب از روابط سـمی انتخاب‬ ‫کـرد‪« .‬اسـتیصال» گرفتاری هـا و مشـغله های‬ ‫ذهنـی یـک راوی بی نـام بـا مـردی زیبـا و‬ ‫بی احسـاس بـا صداقتی گزنـده را دنبال می کند‪.‬‬ ‫او معتقـد اسـت راوی تکه هـای بسـیاری از او را‬ ‫در خـود دارد؛ امـا رویدادهـا خیالـی و احساسـات‬ ‫واقعـی هسـتند‪.‬‬ ‫ملـودی رزاق در غـرب لنـدن متولـد و بـزرگ شـد‪.‬‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫گفته بودم که سرای دل من خانه ی توست‬ ‫ُ‬ ‫قاتل غصه من بودن ان شانه ی توست‬ ‫چو مصیبت زده ای در دل این شهر غریب‬ ‫اشتیاق دل من دیدن کاشانه ی توست‬ ‫اکبرباباپور‬ ‫شرر غم شدی ازاد‬ ‫پروانه بگو از ِ‬ ‫از پیله رها گشتی و اینک شده ای شاد‬ ‫تا کی به کجا درد دلم را ببرم باز‬ ‫پرواز که کردی بکن از بند دلم یاد‬ ‫تا قصه ی عاشق که همان سوزش دل هاست‬ ‫چون ورد زبان است‪ ،‬بکن ناله ز بیداد‬ ‫تا اه و فغان کرد چه دارد غم و اندوه !‬ ‫حسرت به دلم ‪ ،‬بغض فرو رفته به فریاد‬ ‫با سوختن بال و پرت ضجه زدی تو‬ ‫تا کی بکند مادر دلسوز تو ارشاد؟‬ ‫این اتش عشقش دل ناالن مرا سوخت‬ ‫بیچاره دل بی گنهم سوخته ‪ ،‬ای داد‬ ‫از فصل زمستان که گذر کرده و از دی!‬ ‫بیرون شده ام سرد نباشد تن خرداد‬ ‫حنظلهربانی‬ ‫بگو پس کی بنا داری ببار ی ؟‬ ‫سر از ال ک خساست دربیار ی ؟‬ ‫شگفتا از عملکرد تو ای ابر !‬ ‫که هرچند از بخار ی ‪ ،‬بی بخاری‬ ‫شاتر‬ ‫رمـان قـوی و غم انگیـز او‪« ،‬شـب پره»‪ ،‬داسـتان‬ ‫یـک خانـواده لیبـرال برهمینی در دهلـی در دهه‬ ‫‪ ،۱۹۴۰‬دوران اسـتقالل هنـد و سـپس تجزیـه‬ ‫ان را روایـت می کنـد‪ .‬تمرکـز اصلـی کتـاب زنـان‬ ‫خانـواده اسـت‪ :‬مـا‪ ،‬دخترانـش المـا و روپ در‬ ‫میـان سـایرین چنـان بـا مهـارت و عشـق ترسـیم‬ ‫شـده اند کـه مدت هـا پـس از خوانـدن کتـاب‪،‬‬ ‫اخریـن جملـه اش بـا خواننـده باقـی می ماننـد‪.‬‬ ‫رزاق نوشـتن کتـاب را پـس از گرفتـن مـدرک‬ ‫فوق لیسـانس در رشـته نویسـندگی خلاق از‬ ‫دانشـگاه بیربـک لنـدن اغـاز کـرد و چندیـن‬ ‫داسـتان کوتـاه نیـز منتشـر کـرده اسـت‪ .‬تـا‬ ‫یکـرد‬ ‫همیـن اواخـر او به عنـوان شـیرینی پز کار م ‬ ‫و پیـش ازان نیـز یـک کافـه را در برایتـون اداره‬ ‫یکـرد‪ .‬اشـپزی سـهم عمـده ای در زندگـی او‬ ‫م ‬ ‫داشـته و در «شـب پره» توضیحات دقیق تهیه و‬ ‫سـرو غـذا از مضامیـن ثابـت اسـت‪.‬‬ ‫چشـم انداز سـی امین سـالروز تولـدش بـود کـه‬ ‫ابیگیـل دیـن را بـه نوشـتن اولین رمانـش «دختر‬ ‫الـف» تحریک کـرد‪ .‬او به عنوان یـک دختر جوان‬ ‫پیوسته داستان می نوشت و رویای رمان نویس‬ ‫شـدن را در سـر داشـت‪ .‬دیـن می گویـد‪« :‬در‬ ‫روسـتای کوچکـی در یـک منطقـه کوهسـتانی‬ ‫به عنـوان تک فرزنـد بـزرگ شـدم؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫زمـان زیـادی داشـتم تـا بـا خـودم تنهـا باشـم»‪.‬‬ ‫شـگفت اینکـه به دسـت اوردن جایـگاه در یکـی‬ ‫از معتبرتریـن دانشـگاه های بریتانیـا بـود کـه او را‬ ‫لکـردن ارزویـش دلسـرد کـرد‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫از دنبا ‬ ‫«برنامـه نویسـندگی خلاق در کمبریـج به نظـرم‬ ‫ً‬ ‫یکـردم مناسـبش‬ ‫واقعـا ترسـنا ک بـود و فکـر نم ‬ ‫باشـم؛ بنابرایـن ایده هایـم درمـورد نویسـنده‬ ‫شـدن تنهـا ازنظـرم دور شـد»‪ .‬یک دهه بعـد او‬ ‫خـود را درحـال کار در یـک شـرکت حقوقـی بـزرگ‬ ‫در لنـدن یافـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬امـا زندگـی کـه در‬ ‫اتاق هـای مالقـات‪ ،‬دفترهـا و فرودگاه هـا سـپری‬ ‫می شـد دیگـر خوشـحالم نمی کرد»‪ .‬یـک فرصت‬ ‫مطالعاتـی سـه ماهه ایـن شـانس را بـه او داد‬ ‫تـا باردیگـر فرصـت نویسـنده شـدن را بـه خـود‬ ‫بدهـد‪ .‬راوی رمـان حاصل‪ ،‬دختری به نام لکس‬ ‫است که یک وکیل موفق در نیویورک محسوب‬ ‫می شـود‪ .‬لکـس در کودکـی به همـراه شـش‬ ‫خواهـر و بـرادرش در خانـه ای زندانـی بـود کـه‬ ‫بعدهـا مطبوعـات از ان به عنـوان خانـه وحشـت‬ ‫نـام بردنـد‪ .‬فـرار لکـس منجـر بـه خودکشـی پـدر و‬ ‫زندانی شـدن مـادرش به خاطر جنایت هولنا کی‬ ‫شـد کـه ایـن زوج علیـه فرزندانشـان مرتکـب‬ ‫شـدند‪ .‬حـاال مـادر ُمـرده و بچه هـا بایـد دوبـاره بـا‬ ‫هم ارتباط برقرار کنند و به گذشـته مشترکشـان‬ ‫بپردازنـد‪ .‬کتابـی جذاب و اضطـراب اور که به نظر‬ ‫می رسـد پرفـروش شـود‪ .‬دیـن درحال حاضـر‬ ‫مشـغول کار بـر روی دومیـن رمانـش دربـاره‬ ‫تیرانـدازی در یـک مدرسـه اسـت‪.‬‬ ‫ایلسـا مک فارلیـن در سـیاتل متولـد و در‬ ‫اسـنودونیا بـزرگ شـد‪ .‬او پیـش از تـرک تحصیـل‬ ‫بـرای سـفر بـه سرتاسـر امریـکا‪ ،‬در رشـته‬ ‫دامپزشـکی تحصیـل کـرد‪ .‬مک فارلیـن کـه حـاال‬ ‫‪ ۲۳‬سـاله اسـت «بزرگـراه ابـی» را اوایـل ‪ ۲۰‬سـالگی‬ ‫نوشـت؛ یـک داسـتان جـاده ای زیبـا و غـرق در‬ ‫خورشـید دربـاره زن جوانـی به نـام ان مـاری و‬ ‫رابطه اش با «کال» شـوهر کاریزماتیک سـابقش‪.‬‬ ‫ان مـاری زندگـی سـختی را در شـهر خیالـی سـن‬ ‫پـادووا می گذرانـد و بـه قدم های نادرسـت دوران‬ ‫جوانـی اش فکـر می کنـد‪ .‬کال پـس از دوسـال‬ ‫غیبـت بـدون توجیـه برمی گـردد‪ .‬ایـن رمـان‬ ‫ً‬ ‫عاشـق ایـده امریـکا‪ ،‬هـم معاصـر و هـم عمیقـا‬ ‫نوسـتالژیک اسـت‪.‬‬ ‫یسـت کـه اولیـن مجموعـه اش‬ ‫ویـل برنـز‪ ،‬شاعر ‬ ‫«موسـیقی کانتـری» سـال ‪ ۲۰۱۹‬منتشـر شـد‪ .‬او‬ ‫همچنیـن بـا همـکاری هانـا پیـل اهنگسـاز‪ ،‬یـک‬ ‫البوم ضبط کرد که حاصل ترکیب شعرهای برنز‬ ‫و موسیقی پیل بود‪« .‬فانوس کاغذی» نامش را‬ ‫راوی بی نام‬ ‫از یـک میخانـه خیالی وام گرفته کـه ِ‬ ‫داسـتان و والدینـش در ان زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫رمانـی کـه در مـرز میان خاطـره و داسـتان تعادل‬ ‫خـود را حفـظ می کنـد‪ ،‬بـا عناصـر زندگـی خـود‬ ‫نویسـنده بـازی می کنـد و به دنبـال سـنجش‬ ‫کشـور در زمـان بحـران اسـت‪ .‬پیاده روی هـای‬ ‫راوی او را بـه میـان فضـا و زمـان می بـرد‪ .‬ایـن‬ ‫کتـاب بسـیار قدرتمندانـه دربـاره انگلیسـی بودن‬ ‫و همچنیـن تاثیـر ویـروس کرونـا بـر ذات همگانی‬ ‫صحبـت می کنـد‪.‬‬ ‫جـی ار تـروپ در اسـترالیا متولـد شـد و حـاال در‬ ‫ُ‬ ‫کـرک ایرلنـد زندگـی می کنـد‪ .‬او در سـال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫ُ‬ ‫برنـده جایـزه داسـتان کوتاه لندن شـد و اپرانامه‬ ‫«ماری سـتوپس عزیـز» را نوشـت کـه یـک اپـرای‬ ‫مـدرن تحسین شـده اسـت‪« .‬همسـر لیـر»‬ ‫داسـتان همسـر شـاه لیر شکسـپیر پـس از مـرگ‬ ‫شـوهرش را روایـت می کنـد‪ .‬او زمانـی طوالنـی را‬ ‫در تبعید و در یک صومعه سـپری کرد؛ جایی که‬ ‫مجبـور بـود زندگـی منـزوی و محـدودی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ملکه ناشناس روند معکوس زندگی اش‪،‬‬ ‫خیانت هـا و پیمان هـای شکسته شـده را‬ ‫به خوبـی بررسـی و نقشـه انتقامـش را طراحـی‬ ‫می کنـد‪ .‬سـپس یـک بیمـاری مرمـوز شـروع بـه‬ ‫الوده کـردن راهبه هـا می کنـد‪ .‬ایـن رمـان‪ ،‬مثـل‬ ‫رمان هـای پـت بارکـر‪ ،‬ناتالـی هینـز و مـارگارت‬ ‫اتـوود در جسـت وجوی داسـتان های پنهـان‬ ‫زنانی سـت کـه در تاریـخ ادبیـات کشف نشـده‬ ‫باقـی مانده انـد‪ .‬نیـز داسـتان هایش دربـاره‬ ‫همه گیـری و انـزوا از ارتبـاط معاصـر قدرتمنـدی‬ ‫برخوردار اسـت‪ .‬این کتاب که با نثری درخشـان‬ ‫و غنائـی نوشـته شـده‪ ،‬در برابـر توصیفـات اسـان‬ ‫ایسـتادگی می کند‪ .‬نه تاریخی سـت و نه فانتزی؛‬ ‫امـا بهتریـن بخش هـای هرکـدام از ایـن ژانرهـا را‬ ‫بـه کار می گیـرد‪.‬‬ ‫اولیـن رمـان ربـکا واتسـون‪« ،‬خـراش کوچـک»‬ ‫از حادثـه ای خجالـت اور در دفتـر «فایننشـال‬ ‫تایمـز» الهـام گرفتـه شـده؛ جایی کـه او به عنـوان‬ ‫دسـتیار ویراسـتار هنـری فعالیـت می کـرد‪ .‬او‬ ‫می گوید‪« :‬یک همکار مرد مسـن از کنارم رد شـد‬ ‫ً‬ ‫و پرسـید اخیـرا چـه کتابی خوانـده ام و یک دفعه‬ ‫ذهنـم خالی شـد‪ .‬می توانسـتم صـدای چرخش‬ ‫دسـتگاه تهویـه را بشـنوم‪ ،‬می توانسـتم خـرده‬ ‫کاغذهـای روی میـز را ببینـم؛ امـا نمی توانسـتم‬ ‫بـه یـک کتـاب واحـد فکـر کنـم‪ .‬وقتـی همـکارم‬ ‫ابروهایـش را بـاال انداخت و رفت‪ ،‬نشسـتم و فکر‬ ‫کـردم‪ ،‬چـه اتفاقـی افتـاد؟ چگونـه می تـوان ان‬ ‫تجربه دقیق زندگی را با تمام افکار و احساسـات‬ ‫متناقضـش بـه زبـان حـال نوشـت؟» نتیجـه‬ ‫یسـت کـه ب هطـرز جسـورانه ای بدیـع اسـت‬ ‫رمان ‬ ‫و تنهـا در یـک روز اتفـاق می افتـد‪ .‬از لحظـه ای‬ ‫کـه راوی از خـواب بیـدار می شـود تـا شـب کـه بـه‬ ‫رختخواب می رود‪ .‬هیچ اتفاق مهمی نمی افتد؛‬ ‫به غیراز نسـخه داستانی ان مواجهه ناخوشایند‬ ‫کـه بـرای خـود واتسـون اتفـاق افتـاد‪ .‬بااین وجود‬ ‫گـزارش پرا کنـده و بریده بریـده انچـه در ذهـن‬ ‫راوی می گـذرد چنـان پرکشـش و جـذاب و گاهی‬ ‫ان قـدر خنـده دار اسـت کـه نمی تـوان ان را زمیـن‬ ‫گذاشـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بـرای ناتاشـا بـراون سـال خاصـی بـود‪ .‬ایـن‬ ‫جـوان ‪ ۳۱‬سـاله کـه در لنـدن زندگـی می کنـد‪،‬‬ ‫جایگاهـی در «جایـزه نویسـندگان لنـدن»‬ ‫به دسـت اورد کـه یـک برنامـه توسـعه سـاالنه‬ ‫اسـت‪ .‬نسـخه اولیـه تـا جـوالی بـه پایـان رسـید‪،‬‬ ‫توسـط یـک نماینـده انتخـاب شـد و تـا مـاه ا کتبر‬ ‫یـک ناشـر بـا مبلغـی شـش رقمی ان را خریـداری‬ ‫کـرد‪ .‬بـراون می گویـد‪« :‬مثـل یـک گردبـاد بـود»‪.‬‬ ‫رمـان «مجمـع» کوتاه اسـت‪ .‬اولیـن پیش نویس‬ ‫‪۱۵‬هـزار کلمـه بـود و ایـن باعـث‬ ‫ان تنهـا ‬ ‫گیج شـدن بعضـی نمایندگانـی می شـد کـه کار را‬ ‫برایشـان می فرسـتاد؛ امـا به تیـزی المـاس بـود‬ ‫یتـر از ایـن‬ ‫عتـر و ضرور ‬ ‫و نمی توانسـت به موق ‬ ‫باشد‪ .‬داستان زن سیاه پوست بی نام انگلیسی‬ ‫که در شـغل خود ارتقا پیدا کرده و برای مهمانی‬ ‫خانـواده دوست پسـر سفیدپوسـت و پولـدارش‬ ‫امـاده می شـود‪ .‬تبعیض هـا و پیش داوری هایـی‬ ‫کـه هنـگام تلاش بـرای عبـور از ایـن دنیاهـا بـا ان‬ ‫مواجه می شود‪ ،‬او را وامی دارد تا ارزش موفقیتی‬ ‫را کـه به دنبالش اسـت زیرسـوال ببـرد‪« .‬مجمع»‬ ‫با نثری موجز و مینیمالیسـت درباره هرچیزی از‬ ‫ُ‬ ‫تعرض هـای خـرد در محـل کار گرفتـه تا حقیقت‬ ‫زندگـی در محیطـی خصمانـه و میـراث اسـتعمار‬ ‫انگلیسـی‪ ،‬روشـنگری می کنـد‪.‬‬ ‫سـم ریویـر‪ ،‬نویسـنده چندیـن کتـاب شـعر؛‬ ‫ازجمله «ازدواج کیم کارداشـیان» اسـت‪ .‬او ابتدا‬ ‫ دنبال هنرهای تجسمی رفت و بعد به شعر روی‬ ‫اورد‪ .‬او همچنیـن انتشـارات «ا گـر برگـی بیفتـد»‬ ‫ُ‬ ‫را راه انـدازی کـرد کـه خـود ان را یـک ناشـر خـرد‬ ‫می داند‪.‬اولیـن رمـان او‪« ،‬ارواح مـرده» عنـوان‬ ‫خـود را از نیـکالی گوگـول وام گرفتـه و بـه سـرقت‬ ‫ادبـی‪ ،‬مشـاهیر ادبـی و رسـوایی ها می پـردازد‪.‬‬ ‫بـا نثـری پرپیچ وخـم و متکلـف در یـک پارا گـراف‬ ‫کـه کل ایـن رمـان ‪ ۳۰۰‬صفحـه ای را دربرمی گیـرد؛‬ ‫راوی بی نـام از دیـدار خـود بـا سـلیمان ویـزه‬ ‫می گویـد؛ نویسـنده ای کـه کارش توسـط‬ ‫یک قطعـه پیچیـده نرم افـزار تشـخیص سـرقت‬ ‫ادبـی بی اعتبـار شـده اسـت‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬سرشـار‬ ‫از شـکوفایی های هوشـمندانه پسـت مدرن و‬ ‫یسـت؛ و البتـه بسـیارخنده دار‪،‬‬ ‫قطعـات جنجال ‬ ‫هوشـمندانه و زیبـا نوشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهرناز زاوه‪ /‬ایبنا‬ ‫علـی یعقـوب زاده ؛ مـدرس دانشـگاه در رشـته تئاتـر با اشـاره به اینکه «امینـه»‪،‬‬ ‫روایتگـر عشـق و محبتی سـت کـه در دوران قاجـار وجـود داشـته و بازیگـران را‬ ‫در تیپ هـای مختلـف نشـان داده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬رسـیدن بـه زبـان قاجـار‬ ‫با توجه بـه نمایشـنامه فاخـری کـه داشـت و تلاش بازیگران جهـت حفظ این‬ ‫نـگاه فاخـر‪ ،‬بسـیار زیاد بـوده و در مجمـوع مخاطـب می توانـد طـی ‪90‬دقیقـه‬ ‫بـا روایـت ایـن نمایـش همـراه شـود»‪ .‬او با اذعان به اینکـه در نمایش هایـی‬ ‫کـه بیشـتر حالـت طنـز دارنـد‪ ،‬دسـت بازیگـر بازتـر بـوده و اشـکاالت کوچـک‬ ‫کار‪ ،‬زیـاد به چشـم مخاطـب نمی ایـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن اثـر‪ ،‬دارای نوشـته بسـیار‬ ‫فاخری سـت؛ زیـرا نه تنهـا احساسـات و محبت را بیان می کند؛ بلکـه از ُبعدی‬ ‫دیگـر‪ ،‬ظلـم و سـتم شـاهان را به تصویـر می کشـد و در واقـع‪ ،‬تاریـخ مـا را بازگـو‬ ‫می کنـد‪ .‬مطمئنـم کـه مخاطـب از این نـوع کار بسـیار خوشـش می ایـد»‪.‬‬ ‫یعقـ وب زاده با اشـاره به اینکه ا گرچـه کرونـا بـا مـا همـراه اسـت؛ امـا بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـا‪ ،‬فاصله گذاری هـا و رفتـار شـریف و ا گاهانـه مـردم می توانیـم از ابتلا‬ ‫به این ویروس در صحنه تئاتر جلوگیری کرده و چراغ این عرصه را روشن نگه‬ ‫ً‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬من واقعا از اجرای تئاتر در این شرایط بسیار خوشحالم‪.‬‬ ‫کرونـا به عنـوان یـک پدیـده بر خلاف میـل مـا بـا مـا همـراه اسـت و هنرمنـدان‬ ‫شـهروند مسـئول‪ ،‬بـه‬ ‫با توجه بـه تاثیـری کـه دارنـد‪ ،‬می تواننـد به عنـوان یـک‬ ‫ِ‬ ‫مـردم ا گاهـی الزم را بدهنـد و مـردم نیـز بـا رعایـت شـیوه نامه ها می تواننـد در‬ ‫جمع هایـی کـه خیلـی از کنـار هـم بـودن لـذت می برنـد‪ ،‬شـرکت کننـد»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫ایا شما چیزی درباره امید می دانید؟‬ ‫پـروژه سـینمایی «ایـا شـما چیـزی دربـاره امیـد می دانیـد؟» حضـور موفقـی در‬ ‫بخـش «سـینه مارت» جشـنواره بین المللـی فیلـم «روتـردام» هلنـد داشـت و‬ ‫بـا همراهـی دو تهیه کننـده فرانسـوی و المانـی خـود‪ ،‬رو به جلـو گام برمـی دارد‪.‬‬ ‫بخـش «سـینه مارت» ‪ CineMart‬کـه نخسـتین‪ ،‬معتبرتریـن و بزرگ تریـن بـازار‬ ‫یو هشـتمین دوره ان‬ ‫تولیـد مشـترک در جهـان به شـمار مـی رود؛ امسـال س ‬ ‫به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬به شـکل انالیـن در روزهـای ‪ 13‬تـا ‪ 17‬بهمن مـاه‬ ‫جـاری (‪ 1‬تـا ‪ 5‬فوریـه ‪ )2021‬در کنـار پنجاهمیـن دوره جشـنواره بین المللی فیلم‬ ‫‪ Rotterdam‬در هلنـد برگـزار شـد و «ایـا شـما چیـزی دربـاره امیـد می دانیـد»؛‬ ‫جدیدتریـن و دومیـن پـروژه سـینمایی کیـوان کریمـی؛ کارگـردان مسـتقل‬ ‫سینمای ایران؛ در دومین حضور بین المللی خود‪ ،‬به عنوان تنها پروژه ایرانی‬ ‫و محصول مشترک کشورهای ایران‪ ،‬فرانسه و المان در کنار اثاری از کشورهای‬ ‫مختلف جهان‪ ،‬در این رویداد معتبر سینمایی حضور موفقی داشت و کریمی‬ ‫در کنـار برگـزاری جلسـات متعـدد تخصصـی بـا تهیه کننـدگان‪ ،‬سـرمایه گذاران‪،‬‬ ‫نماینـدگان فـروش و ‪ ...‬بـا نشـریه معتبـر «اسـکرین دیلـی» ‪ Screen Daily‬و‬ ‫سـایت جشـنواره بین المللـی فیلـم «روتـردام» نیز به گفت وگو نشسـت‪ .‬سـایت‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم «روتـردام» در مطلبی به پروژه سـینمایی «ایا شـما‬ ‫چیـزی دربـاره امیـد می دانید؟» اشـاره کـرد و اینکه کارگردان ایـن پـروژه‪ ،‬ان را در‬ ‫بخـش «سـینه مارت» ارائـه کـرد و از طریق شایسـتگی های خـود‪ ،‬در این مرحله‬ ‫نیـز حضـور موفقـی داشـت‪ .‬در ادامـه ایـن مطلـب امـده اسـت‪ :‬ایـن اعتمـاد‪،‬‬ ‫کریمـى را نسـبت بـه کار و عمـل خـود بسـیار زیـاد امیـدوار کـرده اسـت؛ کاری کـه‬ ‫خودش می گوید برای وی ارزشـمند اسـت‪ .‬او پس از مسـافرت به پاریس؛ روی‬ ‫ایـن فیلم نامـه‪ ،‬به خوبـی کار کـرد‪ .‬کریمی به مفهـوم هنر وفادار اسـت‪ ،‬ایـده ای‬ ‫کـه بـه او اطمینـان می دهـد؛ می تواند این پروژه را در شـهر تهران پایتخت ایران‬ ‫فیلم برداری کند‪« .‬اسکرین دیلی» در مطلبی با اشاره به اینکه پروژه سینمایی‬ ‫«ایـا شـما چیـزی دربـاره امیـد می دانیـد؟» در بخـش «سـینه مارت» جشـنواره‬ ‫بین المللـی «روتـردام» حضـور داشـت نیـز نوشـت‪ :‬پـروژه کریمـی به سـرعت‪،‬‬ ‫رو به جلو گام برمی دارد‪ .‬او با حضور در بخش‪ La Fabrique‬هفتاد و سومین دوره‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم «کـن»‪ ،‬توانسـت دو تهیه کننـده مشـترک؛ از جملـه‬ ‫کمپانـی ‪ Promenades Films‬در فرانسـه و همچنیـن کمپانـی ‪2 Germany’s‬‬ ‫‪ Pilots Filmproduction‬در المان را با خود همراه کند‪ .‬در بخش «سینه مارت»‬ ‫حامیـان بالقـوه ای کـه بـرای نخسـتین بار در بخـش ‪ La Fabrique‬جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلـم «کـن» بـا ایـن پـروژه روبـه رو شـدند‪ ،‬هنـوز پـروژه را تحت نظـر‬ ‫خـود دارنـد‪« .‬ایـا شـما چیزی دربـاره امید می دانید؟» که یک پروژه بین المللی‬ ‫سـینمایی در همـکاری بـا کمپانی هـای حرفـه ای جهانـی به شـمار مـی رود؛ از‬ ‫قواعد و روش های تولید فیلم در سـطح بین المللی پیروی می کند که مراحل‬ ‫مختلف؛ از جمله نوشـتن فیلم نامه طبق اسـتانداردهای بین المللی‪ ،‬حضور‬ ‫در بازارهـای جهانـی معتبـر تهیه کنندگـی‪ ،‬همـکاری بـا کمپانی هـای مختلـف‬ ‫فیلم سـازی کشـورهای مختلـف‪ ،‬درخواسـت فانـد و گرفتـن حمایـت مالـی‬ ‫بین المللـی و همچنیـن انتخـاب پخش کننـده‪ ،‬قبـل از فیلم بـرداری را شـامل‬ ‫می شـود‪ .‬پـروژه سـینمایی «ایـا شـما چیـزی دربـاره امیـد می دانیـد؟» کـه در‬ ‫مراحـل اولیـه تولیـد قـرار دارد؛ به ارامـی و با دقـت‪ ،‬مرحلـه انتخـاب لوکیشـن در‬ ‫تهـران و نیـز انتخـاب عوامـل فیلـم را پشت سـر می گـذارد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫فیروزان‬ ‫ادم ها گوشت گرگ نمی خورند‬ ‫در یک شب برفی‪ ،‬گرگی از کوهستان به جنگل امده‬ ‫و به دنبال همسر خود می گردد‪ .‬در مسیرش‪ ،‬به‬ ‫کافه ای می رسد که در ان‪ ،‬ادم ها و حیوانات قراردادی‬ ‫امضاء کرده اند تحت عنوان ‪ ...‬نوشین طیاری‪ ،‬صدرا‬ ‫صباحی‪ ،‬مصطفی زندی‪ ،‬امیر ملکی‪ ،‬مژگان اخالقی‪،‬‬ ‫فربد همدانی و تینا حاج محمدرضا بازیگران این‬ ‫کارگردانی فربد همدانی هستند که‬ ‫تئاتر ب ه طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه رفته و تا‬ ‫برپایه متنی از کرامت یزدانی به ِ‬ ‫‪ 10‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت ‪70( 19‬دقیقه) در «تماشاخانه‬ ‫شانو» میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫ساینا قادری‬ ‫ایـن برنامـه بـا هـدف اشـنایی نسـل جـوان و اشـتی دادن مـردم فهمیـم ایـن‬ ‫مرز و بـوم بـا گنجینـه ادبـی سـرزمین کهنمـان‪ ،‬بـه معرفـی‪ ،‬تحلیـل و روایـت‬ ‫ادبیـات فاخـر ایـران می پـردازد‪« .‬فیـروزان» در فصـل اول‪ ،‬بـه شـاهنامه؛ اثـر‬ ‫گران قدر حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته که با نگاه پژوهشی اما به زبانی‬ ‫ساده‪ ،‬توسط اساتید شاهنامه پژوه‪ ،‬روایت می شود‪ .‬تنوع در فضای بصری‬ ‫و روایـی‪ ،‬بـا اسـتفاده از نقـاالن شـاهنامه و مرشـدان زورخانـه؛ از ویژگی هـای‬ ‫دیگـر ایـن برنامـه فخیمـه اسـت‪« .‬فیـروزان» در فصـل اول بـا ‪26‬قسـمت‬ ‫‪15‬دقیقـه ای‪ ،‬هرهفتـه‪ ،‬روزهـای چهارشـنبه سـاعت ‪ ،19:45‬از شـبکه دو‬ ‫سـیما بـه روی انتـن مـی رود‪ .‬پخـش ایـن برنامـه از اوایـل دی مـاه اغـاز شـده‬ ‫و تا کنـون نه قسـمت ان بـه روی انتـن رفتـه و مورداسـتقبال بیننـدگان قـرار‬ ‫گرفته‪ .‬در دو قسـمت نخسـت ان‪ ،‬به بخش اسـاطیری شـاهنامه (پادشـاهی‬ ‫کیومـرث‪ ،‬هوشـنگ‪ ،‬طهمـورث و جمشـید) پرداختـه شـد و بخـش پهلوانـی‬ ‫شـاهنامه بـا روایـت زاده شـدن زال از قسـمت سـوم اغـاز می شـود‪ .‬روایـت ایـن‬ ‫برنامـه در چهـار شـکل متفـاوت و متنـاوب بـا اسـتفاده از قصه گویـی‪ ،‬نقالـی‪،‬‬ ‫مرشـد خوانی و پویانمایـی‪ ،‬سـاختار کلـی برنامـه را تشـکیل می دهـد‪ .‬حضـور‬ ‫نقاالن کودک ونوجوان در دل ان نیز قابل توجه اسـت‪ .‬بخشـی از این برنامه‬ ‫بـه پخـش ویدئوهـای ارسـالی ازطـرف مـردم ادب دوسـت و شـاهنامه خوانی‬ ‫ان هـا اختصـاص دارد کـه نشـان از اسـتقبال مردمـی از ایـن برنامـه اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر موفـق بـه دیـدن قسـمت های قبلـی ایـن برنامـه نشـد ها ید‪ ،‬می توانیـد بـا‬ ‫مراجعـه بـه «تلوبیـون» و بخـش ارشـیو شـبکه دو‪ ،‬بـا جسـت وجوی برنامـه‬ ‫«فیـروزان» ایـن قسـمت ها را مشـاهده کنیـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو پرسـتو دیلمـی فرزنـد محمـد بشناسـنامه ‪ -‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم محمـد دیلمـی بشناسـنامه ‪ 13‬صـادره رامهرمـز در‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/10/12‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬جاسـم دیلمـی فرزنـد‬ ‫محمـد ش ش ‪ 8212‬کـد ملـی ‪ 1910082181‬متولـد ‪ 1341/01/01‬پسـر متوفـی ‪ -2‬الزم دیلمـی فرزند محمد‬ ‫ش ش ‪ 1238‬کد ملی ‪ 1910561975‬متولد ‪ 1353/04/01‬پسـر متوفی ‪ -3‬عبدالرضا دیلمی فرزند محمد‬ ‫ش ش ‪ -‬کد ملی ‪ 19100023938‬متولد ‪ 1368/01/10‬پسر متوفی ‪ -4‬حمید دیلمی فرزند محمد ش ش‬ ‫ کـد ملـی ‪ 1900310120‬متولـد ‪ 1373/09/02‬پسـر متوفـی ‪ -5‬کبـری دیلمـی فرزنـد محمـد ش ش ‪48‬‬‫کـد ملـی ‪ 1911116207‬متولـد ‪ 1357/01/01‬دختـر متوفـی ‪ -6‬زهـرا دیلمـی فرزنـد محمـد ش ش ‪ 1245‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 1910124151‬متولـد ‪ 1358/05/09‬دختـر متوفـی ‪ -7‬معصومـه دیلمـی فرزنـد محمـد ش ش ‪1353‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911183699‬متولـد ‪ 1361/07/08‬دختـر متوفـی ‪ -8‬مریـم دیلمـی فرزنـد محمـد ش ش ‪ 25‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 1911554077‬متولـد ‪ 1363/10/22‬دختـر متوفـی ‪ -9‬زینـب دیلمی فرزند محمد ش ش ‪ 91‬کد ملی‬ ‫‪ 1911868489‬متولـد ‪ 1366/04/06‬دختـر متوفـی ‪ -10‬پرسـتو دیلمـی فرزنـد محمـد ش ش ‪ -‬کـد ملـی‬ ‫‪ 1900169681‬متولـد ‪ 1370/07/03‬دختـر متوفـی ‪ -11‬جمیلـه ابوالفتحـی فرزنـد عبـود ش ش ‪ 160‬کد ملی‬ ‫‪ 1910526975‬متولد ‪ 1330/06/09‬زوجه متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نزد او باشـد از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد‬ ‫از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/803‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه شهرستان رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سند خودرو سواری پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ‪ ۱۸۰۰‬ای به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ ۱۳۸۸‬با شماره پال ک‬ ‫‪۹۶۸ -۱۲‬و‪ ۴۸‬و شماره موتور ‪ 12488012760‬و شماره شاسی ‪ NAAM01CA79E827522‬بنام وجیهه‬ ‫بهلولی با کد ملی ‪ ۰۸۴۰۱۰۲۳۷۲‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫فریمان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960306023000206‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی جانفدا فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه ‪ 5‬صادره از‬ ‫تربت حیدریـه در یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت ‪ 31079/53‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 41‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی شـوراب و باغشـک بخـش ‪ 2‬مـه والت خریـداری از محـل مالـک مشـاعی خـود متقاضـی‬ ‫(علـی جانفـدا) محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/113‬علی ا کبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/04-139960306339000343‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی صالحی مطلـق فرزنـد زین العابدیـن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 4682‬صادره از سبزوار در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 12999/21‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 9‬اصلـی واقـع در اراضـی بخـش ‪ 10‬خوشـاب خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رجبعلـی‬ ‫خوشـابی فرزنـد حسـن محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪99/2204‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 508/1/99‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـا عبدعلـی خسـرجی فر فرزنـد لفطه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3590‬صـادره از شـوش متولـد ‪ 1290/01/10‬سـا کن شـوش بـوده توسـط درخواسـت‬ ‫تحریر ترکه شـده و قرار تحریر صادر گردیده اسـت و برای تاریخ ‪ 1400/02/01‬راس سـاعت ‪ 9‬نوبت تحریر‬ ‫ترکه تعیین گردید‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نماینده قانونی انها بستانکاران از‬ ‫متوفی و مدیونین به وی هر کس که به طریق حقی به ترکه متوفی دارد‪ ،‬در تاریخ یاد شـده شـعبه یک‬ ‫شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ع)) جهت شرکت در‬ ‫عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫دبیر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهان یعقوب احمدی دادخواستی به طرفیت مهدی بروند و مریم نیک اندیش به خواسته مطالبه‬ ‫وجـه تقدیـم کـه بـه شـعبه ‪ 4‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و‬ ‫بـرای روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1400/02/06‬سـاعت ‪ 9:30‬تعییـن وقـت گردیـد‪ .‬و چـون مهـدی برونـد و مریـم‬ ‫ً‬ ‫نیک اندیش مجهول المکان اعالم شده اند‪ ،‬لذا برحسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه و مستندا به‬ ‫مـاده ‪ 73‬از قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یک‬ ‫نوبت در یک از جراید کثیراالنتشـار درج و از نامبرده فوق الذکر دعوت می شـود از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل اقامـت‬ ‫خـود را اعلام و درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و وقـت رسـیدگی ابلاغ تلقـی دادگاه تصمیـم مقتضـی‬ ‫اتخاذ خواهـد نمود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت پروان تجارت طوس شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت ‪2689‬‬ ‫و شناسـه ملی ‪ 14003874268‬به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ‪1399/10/09‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای جواد پروان به کد ملی ‪ 0702613347‬به سمت رئیس‬ ‫هیئت مدیره و مدیرعامل‪ ،‬خانم مریم نامجو به کد ملی ‪ 0703663879‬به سمت نائب‬ ‫رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ‪ 1401/04/31‬انتخاب شدند‪ .‬کلیه‬ ‫اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت بـا امضـای منفـرد اقـای جـواد پـروان (رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل) به همراه مهر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1098227‬‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضـای تعییـن متـراژ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی پلا ک ‪ 2076‬فرعـی از یـک اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد اراضـی مزروعـی علی ابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعیین متـراژ پال ک فوق‬ ‫راس ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/03‬در محل انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نظر به اینکه متقاضی به مجاورین پال ک مذکور دسترسـی نداشـته به جهت عدم تضیع‬ ‫حقـوق‪ ،‬بدینوسـیله مراتـب بـه مجاوریـن ابالغ می گردد تـا راس موعد مقـرر در محل وقوع‬ ‫ً‬ ‫ملـک حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عـدم حضور مانـع از انجام عملیـات تعیین متراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضای تعیین متراژ ششـدانگ یک قطعـه زمین به‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 2080‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد به ادرس گنابـاد را‬ ‫نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پلا ک فـوق راس سـاعت ‪ 9:30‬صبـح روز‬ ‫پنجشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/14‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظـر بـه اینکـه متقاضـی بـه‬ ‫مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع حقـوق‪ ،‬بدینوسـیله‬ ‫مراتـب بـه مجاوریـن ابلاغ می گـردد تـا راس موعـد مقـرر در محل وقوع ملـک حضور یابند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا عـدم حضـور مانـع از انجـام عملیـات تعییـن متـراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002861‬هیـات اول موضـوع مـاده‬ ‫یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـیدجعفر علمداران بایگـی فرزنـد سـیداصغر بـه شماره شناسـنامه ‪ 26918‬صـادره‬ ‫از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 116/61‬مترمربـع (یکصـد و‬ ‫شـانزده و شـصت و یـک صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 434‬فرعـی از اراضـی دیرقنـد پلا ک ‪231‬‬ ‫اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یک حـوزه ثبت ملک تربت حیدریـه خریداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی اقـدس دانـش محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند اصلـی خـودرو سـواری تا کسـی پـژو ‪ 405GLX-XU7-CNG‬بـه رنـگ خورشـیدی بـا نـوار مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪126 -14‬ت‪ 42‬و شـماره موتـور ‪ 124K1016959‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11VE0HK748748‬بنـام یوسـف ظهیـری بـا کـد ملـی ‪ 5268460961‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/16 -139960318011011696‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه زهرا علیزاده باب تنگلی فرزند حسین جان‬ ‫صـادره از زرنـد از ‪ 57‬از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه خا کیـان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق محمدحسـن رسـولی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 912/79‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 2335‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقررات نسـبت بصدور‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/937‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/30 -139960318011013504‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه فرزاد عسگری مالسرائی فرزند رضاعلی از ‪1‬‬ ‫از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه ملکسر بخش ‪ 25‬گیالن از نسق رضاعلی ملکسری مالسرائی بعنوان ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بمسـاحت ‪ 709‬مترمربـع از طـرف هیئت مذکـور احـراز گردیده و‬ ‫پلا ک ‪ 259‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/939‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/09 -139960318011014110‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه فاطمـه شـفیعی کلدهی فرزند مصطفی‬ ‫از ‪ 1‬از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه فالح ابـاد بخـش ‪ 24‬گیلان از مالکیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب اعیـان احداثـی بـه اسـتثنای عرصـه کـه متعلـق بـه اداره اوقـاف می باشـد بمسـاحت‬ ‫‪ 24/16‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 220‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس‬ ‫مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصورت پـس از انقضای مـدت مذکور‪،‬‬ ‫برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/942‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/09 -139960318011014109‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه فاطمـه شـفیعی کلدهی فرزند مصطفی‬ ‫از ‪ 1‬از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه فالح ابـاد بخـش ‪ 24‬گیلان از مالکیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه کـه عرصـه ان متعلـق بـه اداره اوقـاف می باشـد بمسـاحت ‪150/87‬‬ ‫مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 219‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪1‬‬ ‫قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/943‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک‬ ‫‪693 -29‬ب‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 3924428‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289713567‬بـه نـام حشـمت اله‬ ‫صیادیـان مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪911 -29‬ه‍‪41‬ـ و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2115014‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286371786‬بـه نـام صابـر محمدی مفقود شـده و اعتبار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند سـبز ترا کتـور کشـاورزی بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪427 -19‬ک‪ 23‬و شـماره شاسـی ‪ G00031‬و شـماره موتـور ‪ LFW04719U‬بـه نـام علی اشـرف احمـدی‬ ‫مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیتعیینمتراژ‬ ‫نظر به اینکه اسـتان قدس رضوی تقاضای تعیین متراژ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 1573‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پلا ک فـوق راس سـاعت ‪11‬‬ ‫صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/04‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظـر بـه اینکـه‬ ‫متقاضـی بـه مجاورین پال ک مذکور دسترسـی نداشـته به جهـت عدم تضیع حقوق‪،‬‬ ‫بدینوسیله مراتب به مجاورین ابالغ می گردد تا راس موعد مقرر در محل وقوع ملک‬ ‫ً‬ ‫حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عـدم حضور مانـع از انجام عملیـات تعیین متراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظر به اینکه اسـتان قدس رضوی تقاضای تعیین متراژ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 1385‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پال ک فـوق راس سـاعت ‪9:30‬‬ ‫صبـح روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/05‬در محـل انجـام خواهد شـد‪ .‬نظر به اینکه‬ ‫متقاضـی بـه مجاورین پال ک مذکور دسترسـی نداشـته به جهـت عدم تضیع حقوق‪،‬‬ ‫بدینوسیله مراتب به مجاورین ابالغ می گردد تا راس موعد مقرر در محل وقوع ملک‬ ‫ً‬ ‫حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عدم حضـور مانع از انجام عملیات تعیین متـراژ نخواهد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضـای تعییـن متـراژ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 1546‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پلا ک فـوق راس سـاعت ‪ 8‬صبـح‬ ‫روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/04‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظـر بـه اینکـه متقاضـی‬ ‫بـه مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع حقوق‪ ،‬بدینوسـیله‬ ‫مراتـب بـه مجاوریـن ابلاغ می گـردد تـا راس موعـد مقـرر در محل وقوع ملـک حضور یابند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا عـدم حضـور مانـع از انجـام عملیـات تعییـن متـراژ نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960301060004861‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامین تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خوشـقدم‬ ‫سـتاری نباتی فرزند محمود به شماره شناسـنامه ‪ 339‬صادره از کبودراهنگ در‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 119/54‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 442‬فرعی‬ ‫از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه خیراباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت بیژن‬ ‫علمـداران فرزنـد علـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫م الف ‪554‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و شناسـنامه مالکیـت خـودرو سـواری پـژو ‪ TUS 206‬هاچ بـک بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1393‬بـا بـه شـماره پلا ک ایـران ‪۶۸۲ -۲۸‬ل‪ ۸۱‬و شـماره موتـور ‪ 160B0073330‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP13FE9DJ930584‬و شـماره شناسـه ‪ IRFC93R21SN930584‬بـه نـام میثـم کا کاونـد با شـماره‬ ‫ملـی ‪ ۳۹۲۰۴۵۲۱۳۵‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ثالثباباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری یک لـول ته پـر گلنگدنـی کالیبـر ‪ 12‬سـاخت امریـکا بـا شـماره بدنـه ‪2009‬‬ ‫متعلـق بـه اقـای یوسـف غالمی انجیرکـی فرزنـد حسـن با شناسـنامه شـماره ‪ 903‬متولـد ‪ 1356‬بـا کد ملی‬ ‫‪ 3253853608‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫رای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم ابـاد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1398114425001000233‬و رای شـماره ‪ 139960325001005152‬مورخـه‬ ‫‪ 1399/08/12‬بـه تقاضـای اقـای میـرزا فرضی پـور فرزنـد مرادحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 122/37‬مترمربـع تحـت پلا ک شـماره ‪ 3‬فرعـی از ‪ 2142‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه غالمرضـا تقی خانـی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء‬ ‫گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامه کثیراالنتشـار و محلی‬ ‫ا گهی می گردد‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/03 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه خـودرو سـواری سـاینا مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪298 -56‬ق‪ 86‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9084489‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100L5705885‬متعلـق بـه پریسـا چراغـی مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005739‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن پورنوروزی فرزند فیروز به شماره شناسنامه ‪ 12‬صادره از تالش‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 848/91‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 707‬از ‪ 83‬اصلی مفروز‬ ‫و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 52‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نـوروز‬ ‫پورنـوروزی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1539‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005660‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فاطمـه شیرپورخطبه سـرا فرزنـد صفرعلـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2620151481‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای احداثـی مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 366/30‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 1512‬از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 52‬واقع در قریه شکردست‬ ‫بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای حسـین حسینی شکردسـت محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1537‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫اقـای یوسـف حقگـو محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1541‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005662‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پیمـان قلی پورریـک فرزنـد صفر بـه شماره شناسـنامه ‪ 4076‬صـادره از‬ ‫تالش در ششدانگ یکباب بنای مسکونی و محوطه به مساحت ‪ 200/66‬مترمربع پال ک فرعی ‪12278‬‬ ‫از ‪ 9‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 211‬واقع در قریه ریک بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای حسـن فـرزاد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1546‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005799‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رمضـان فوزی جوکنـدان فرزنـد عبـداهلل بـه شماره شناسـنامه ‪4210‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه و دوبـاب انبـاری بـه مسـاحت ‪ 1166/95‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 2111‬از ‪ 7‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 117‬واقـع در قریـه جوکنـدان بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای علی افندی فوزی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1551‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005795‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ا کـرم مصطفوی جوکنـدان فرزند شـریف بـه شماره شناسـنامه ‪2988‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای احداثـی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 777‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 2112‬از ‪ 7‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 117‬واقـع در قریـه جوکنـدان بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای علـی افنـدی فوزی جوکنـدان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1553‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005664‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا کاظمی حفظ ابـاد فرزنـد نجـف بـه شماره شناسـنامه ‪1741‬‬ ‫صـادره از اردبیـل در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 500‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 673‬از ‪5‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 113‬واقـع در قریـه دیـزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005800‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فریبـا صدیقی جوالنـدان فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪1533‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1000‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 4630‬از‬ ‫‪ 10‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 667‬واقـع در قریـه جولنـدان بخـش ‪ 28‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای قدیـر طهماسـبی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1559‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضای تعیین متراژ ششـدانگ یک قطعـه زمین به‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 1592‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اراضـی علی ابـاد بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس گنابـاد‬ ‫را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پلا ک فـوق راس سـاعت ‪ 9:30‬صبـح‬ ‫روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/04‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظـر بـه اینکـه متقاضـی‬ ‫بـه مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع حقوق‪ ،‬بدینوسـیله‬ ‫مراتـب بـه مجاوریـن ابلاغ می گـردد تـا راس موعـد مقـرر در محل وقوع ملـک حضور یابند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا عـدم حضـور مانـع از انجـام عملیـات تعییـن متـراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫نظـر بـه اینکـه اسـتان قـدس رضـوی تقاضـای تعییـن متـراژ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی پلا ک ‪ 1586‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی قصبه شـهر بخـش یـک گنابـاد بـه ادرس‬ ‫گنابـاد اراضـی قصبه شـهر را نمـوده‪ ،‬وقـت بازدیـد و عملیـات تعییـن متـراژ پال ک فـوق راس‬ ‫سـاعت ‪ 8‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/03‬در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬نظـر‬ ‫بـه اینکـه متقاضـی بـه مجاوریـن پلا ک مذکـور دسترسـی نداشـته بـه جهـت عـدم تضیـع‬ ‫حقـوق‪ ،‬بدینوسـیله مراتـب بـه مجاوریـن ابالغ می گردد تـا راس موعد مقـرر در محل وقوع‬ ‫ً‬ ‫ملـک حضـور یابنـد‪ .‬ضمنـا عـدم حضور مانـع از انجام عملیـات تعیین متراژ نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫تاسـیس موسسـه غیرتجـاری فرهنگـی قـران و عتـرت باب النـور ایمان خـواف در تاریخ ‪ 1399/11/23‬به شـماره ثبت ‪ 60‬به شناسـه ملـی ‪ 14009801986‬ثبت و امضا‬ ‫یگـردد‪ .‬نام‪ :‬فرهنگی قـران و عترت باب النور ایمان خواف موسسـه غیرتجاری‬ ‫ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیر جهـت اطالع عموم ا گهی م ‬ ‫موضـوع فعالیـت‪ :‬بـه اسـتناد نامـه شـماره ‪ 9902/1517‬مـورخ ‪ 1399/04/16‬سـازمان دارالقران الکریـم ‪ )1‬برگـزاری دوره هـای امـوزش عمومـی قـران کریـم بـرای احاد‬ ‫جامعـه‪ )2 .‬برگـزاری نشسـت ها‪ ،‬محافـل و جشـنواره های قرانـی‪ )3 .‬برقـراری ارتبـاط بـا مرا کـز فرهنگـی و قرانـی از طریق مبادلـه خدمات و کاالهای علمی‪ ،‬اموزشـی‬ ‫و پژوهشـی در حـوزه علـوم و معـارف قرانـی‪ )4 .‬عرضـه محصـوالت فرهنگـی‪ -‬قرانـی متناسـب بـا فعالیت هـا و اهـداف موسسـه‪ )5 .‬تلاش بـه منظـور تامیـن بودجـه‬ ‫موسسـه از طریـق درامدهـای ناشـی از فعالیت هـای موسسـه و نیـز از طریـق جلـب کمک هـا و هدایـای دولتی و مردمـی‪ ،‬دریافت وام یا موقوفه هـا‪ .‬به موجب مجوز‬ ‫از اداره کل سـازمان برابـر بـا شـماره مجـوز ‪ 9902/1517‬در تاریـخ ‪ 1399/04/16‬در اسـتان مربوطـه ایـن ا گهـی بـه ثبت رسـید‪ .‬مدت فعالیـت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت‬ ‫نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬شهرسـتان خواف‪ ،‬بخش سـنگان‪ ،‬شـهر سـنگان‪ ،‬محله مسجدالنبی‪ ،‬کوچه جهان پناه‪ ،‬کوچه اندیشه ‪ ،6‬پال ک‬ ‫‪ ،10‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 9564136311‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ 10,000,000 :‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانم پریسـا ارا به شـماره‬ ‫ملی ‪ 0769792588‬دارنده ‪ 8000000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬خانم منصوره احراری سنگانی به شماره ملی ‪ 0769949819‬دارنده ‪ 1000000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬خانم امنه‬ ‫احـراری بـه شـماره ملـی ‪ 0921261632‬دارنـده ‪ 1000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬مدیـران‪ :‬خانـم پریسـا ارا بـه شـماره ملـی ‪ 0769792588‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت‬ ‫‪ 3‬سـال‪ ،‬خانـم منصـوره احراری سـنگانی بـه شـماره ملـی ‪ 0769949819‬بـه سـمت منشـی هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 3‬سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره‬ ‫بـه مـدت ‪ 3‬سـال‪ ،‬خانـم امنـه احـراری بـه شـماره ملـی ‪ 0921261632‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره به مـدت ‪ 3‬سـال‪ .‬دارندگان حق امضـا‪ :‬تمامی اسـناد مالی‪،‬‬ ‫قراردادهـا و اوراق بهـاردار بانکـی از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و افتتـاح و بسـتن حسـاب بـا امضـاء خانـم پریسـا ارا مدیرعامـل و امنـه احـراری رئیـس هیـات مدیـره و‬ ‫مکاتبـات عـادی موسسـه بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهر موسسـه معتبر اسـت‪ .‬بازرسـان‪ :‬اقای شـهاب الدین ارا بـه شـماره ملـی ‪ 0769262341‬به‬ ‫سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار سایه جهت درج ا گهی های موسسه تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور‪ ،‬به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)1098218‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) کالسه ‪9900187‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 9900187‬لـه خانـم مرضیـه ا کبریان سـیار علیـه ورثـه ا کبـر‬ ‫امیری وندائـی (زوجـه) سـهم االرث مرحـوم ا کبـر امیری وندائی از یکباب سـاختمان تحت پال ک‬ ‫‪ 350‬فرعـی از ‪ 2221‬اصلـی واقـع در سـنقر شـهرک شـهدا‪ ،‬بـر بلـوار شـهیدرجائی‪ ،‬روبـروی پـارک‬ ‫ال لـه متعلـق بـه اقـای مرحـوم محمدابراهیـم امیری وندائـی پـدر بدهـکار پرونـده اجرایـی مهریه‬ ‫بـا شـماره کالسـه ‪ 9900187‬کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی مـورخ ‪ 1399/07/07‬بـه مبلـغ‬ ‫‪( 26/393/000/000‬بیسـت و شـش میلیارد و سـیصد و نود و سـه میلیون ریال) با مشـخصات‬ ‫فیزیکـی سـاختمان (مسـاحت ‪ 115/80‬مترمربـع‪ ،‬سـه طبقـه‪ ،‬طبقـه اول تجـاری و طبقـه اول و‬ ‫دوم مسـکونی‪ ،‬نوع سـازه بتنی و سیسـتم سـقف تیرچه فوم‪ ،‬سیسـتم گرمایشـی بخاری گازی‬ ‫و سـرمائی کولـر ابـی) ارزیابـی شـده و سـند مالکیـت ان بمسـاحت ‪ 115/80‬مترمربـع ذیـل ثبـت‬ ‫ً‬ ‫‪ 15523‬صفحه ‪ 520‬دفتر ‪ 10/86‬با حدود شماال‪ :‬در سه قسمت بطول های ‪ 1/25‬متر و ‪11/70‬‬ ‫ً‬ ‫متـر دیـوار بـه دیـوار پلا ک ‪ 2221‬اصلـی و سـوم بطـول ‪ 0/15‬متـر دیـوار بـه خیابـان‪ ،‬شـرقا‪ :‬بطـول‬ ‫ً‬ ‫‪ 9/07‬متر درب و دیوار به خیابان شهیدرجایی‪ ،‬جنوبا‪ :‬بطول ‪ 13/05‬متر دیوار به دیوار پال ک‬ ‫ً‬ ‫‪ 2221‬اصلـی‪ ،‬غربـا‪ :‬اول بطـول ‪ 5/70‬متـر دیـوار بـه دیوار پال ک ‪ 214‬فرعـی‪ ،‬دوم بطول ‪ 3/05‬متر‬ ‫دیـوار بـه دیـوار پلا ک ‪ 2221‬اصلـی‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪1399/12/20‬‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک سـنقر واقـع در شهرسـتان سـنقر‪ ،‬محلـه ارشـاد‪ ،‬خیابـان معلـم‪،‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک سـنقر‪ ،‬از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ‬ ‫‪ 26/393/000/000‬ریـال (بیسـت و شـش میلیـارد و سـیصد و نـود و سـه میلیـون ریـال) شـروع‬ ‫ً‬ ‫و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود و کلیـه هزینه هـای قانونـی (هرگونـه‬ ‫بدهی‪ ،‬شـهرداری و دارایی و غیره) به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده در روز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزایـده نقـدا وصـول خواهد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم گـردد‪ ،‬مزایده‬ ‫روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬طبق نظر کارشناس‬ ‫رسـمی دادگسـتری‪ ،‬سـهم االرث مرحـوم ا کبـر امیـری بدهـکار پرونـده از پلا ک مـورد مزایـده برابر‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت مضبـوط در پرونـده و کسـر ثمینـه اعیـان ششـدانگ‪ ،‬مقـدار ‪1/32‬دانـگ‬ ‫ً‬ ‫مشـاع از ششـدانگ معادل ‪ 5/131/972/222‬ریال می باشـد‪ .‬ضمنا برابر ماده ‪ 136‬ائین نامه‬ ‫اصالحـی‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪ 10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب‬ ‫سپرده ثبت بوده و حضور خریدار ملک یا نماینده قانونی در جلسه الزامی است‪ .‬برنده مزایده‬ ‫مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب‬ ‫صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مدت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبـت واریـز نکنـد مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/03 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنقر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ ۲۲۷‬مترمربع به شماره پال ک ‪ 430/10‬مفروز‬ ‫و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 430/5‬واقـع در قریـه صومعه سـرا بخـش ‪ ۲۲‬گیلان ذیـل ثبـت ‪ ۵۸۱۷‬و ‪ 5817‬و‬ ‫‪ 6599‬و‪ 6600‬و‪ 6601‬و‪ 1610‬صفحات‪ ۲۰۰‬و‪ ۲۰۳‬و‪ 74‬و‪ ۷۷‬و‪ ۸۲۰‬و‪ ۱۷۰‬دفتر‪ 22/61‬و‪ 22/61‬و‪22/68‬‬ ‫و ‪ 22/68‬و ‪ 22/68‬و ‪ 22/15‬بـه ترتیـب بـه نـام سیدیوسـف و سـیداحمد جالل موسـوی هـر یـک‬ ‫نسبت به یکدانگ و نیم از ششدانگ و خانم ها سیده نساء و منیر و سیدفخری و سیدربابه جملگی‬ ‫شهرت جالل موسوی لیمودهی هر یک نسبت به سه ربع دانگ از ششدانگ صادر و تسلیم گردیده‬ ‫اسـت برابر سـند انتقال قطعی شـماره ‪ 176272‬مورخ ‪ 1374/02/11‬دفتر ‪ ۲۱‬صومع هسـرا ششـدانگ‬ ‫پال ک مذکور به علی اسدپورمرکیه منتقل گردیده است‪ .‬سند مالکیت ان ذیل ثبت ‪ 5817‬صفحه‬ ‫‪ 200‬دفتـر ‪ 22/61‬بـه نـام خریـدار مذکـور صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬برابـر سـند انتقال قطعی شـماره‬ ‫‪ 33884‬مـورخ ‪ 1395/06/14‬دفتـر ‪ ۱۲۹‬صومعه سـرا ششـدانگ پلا ک مذکـور بـه سـیدجالل الدین‬ ‫نبی زاده ارم سـاداتی نسـبت بـه دودانـگ و علی رضـا ذا کرحسـینی نسـبت بـه چهاردانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ مشـاع صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ بـه‬ ‫نـام سـیدجالل الدین نبی زاده ارم سـاداتی و سـند مالکیـت چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ بـه نـام‬ ‫علی رضـا ذا کرحسینی سـاده را تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬سـپس سـیدجالل الدین نبی زاده ارم سـاداتی‬ ‫برابر سند انتقال قطعی شماره ‪ 34853‬مورخ ‪ 1395/11/17‬دفتر ‪ ۱۲۹‬صومعه سرا دودانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ پال ک مذکور را به علیرضا ذا کرحسینی انتقال داده است‪ .‬برابر سند انتقال قطعی شماره‬ ‫‪ 36574‬مورخ ‪ 1396/07/20‬دفتر ‪ ۱۲۹‬صومعه سـرا مالک اخیر سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پال ک‬ ‫فـوق را بـه محمـد ولـی زاده انتقـال قطعـی داده اسـت‪ .‬سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫پلا ک مذکـور ذیـل ثبت الکترونیک ‪ 139620318011003650‬به شـماره مسلسـل چاپـی ‪ 906933‬به‬ ‫نـام علیرضـا ذا کرحسـینی و سـه دانگ دیگر به شـماره ثبـت الکترونیـک ‪ 1399620318011003651‬به‬ ‫شـماره مسلسـل چاپی ‪ 906934‬به نام محمد ولی زاده صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس علیرضا‬ ‫ذا کرحسـینی و محمـد ولـی زاده برابـر درخواسـت شـماره ‪ 118/99/20410‬مـورخ ‪ 1399/11/19‬ضمـن‬ ‫ارائـه استشـهادیه شـهود بـه شـماره ‪ 118/99/20943‬مـورخ ‪ 1399/141/28‬کـه بـه تاییـد دفتـر ‪۱۳۳‬‬ ‫صومعه سرا رسیده است‪ ،‬اعالم نموده است که سند مالکیت خود را جهت جابجایی مفقود نموده‬ ‫اسـت و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت ا گهـی اعالم می گردد هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سـند‬ ‫مالکیت پال ک فوق نزد خود می باشد بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار ا گهی به ثبت محل‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد و ا گر ظرف‬ ‫مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا درصورت اعتراض اصل سـند مالکیت ارائه نشـود برابر مقررات سـند‬ ‫المثنی صادر و متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/03 :‬‬ ‫یداهلل شهبازی‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امال ک صومعه سرا‬ صفحه 4 ‫کلینیک‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫اشنایی با باور های غلط‬ ‫در زمینه بهداشت دهان و دندان‬ ‫بهـزاد هوشـمند؛ دبیـر شـورای امـوزش دندانپزشـکی‬ ‫بااشـاره به اینکه بایـد دهـان و دنـدان را به صـورت یـک‬ ‫مجموعـه ببینیـم و از بیماری هـای دهـان و لثـه نیـز غافـل‬ ‫نشـویم‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬مجموعـه ای در دهـان وجـود دارد کـه‬ ‫یسـت که دندان را‬ ‫دندان بخشـی ازان و ازهمه مهم تر نسج ‬ ‫بـه دهـان وصل می کند؛ یعنی بیماری هـای ان هـم به اندازه‬ ‫بیماری هـای خـود دنـدان می توانـد موثـر باشـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫باشـگاه خبرنگـران جـوان؛ ایـن متخصـص دندانپزشـکی‬ ‫یسـت و ا گـر مـا به جـای‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن‪ ،‬یـک بحـث حاکمیت ‬ ‫هزینه هـای اضافـی بـرای دندانپزشـکی‪ ،‬فقـط مسـوا ک را در‬ ‫مهدکودک هـا‪ ،‬مـدارس و مناطـق محـروم دراختیـار مـردم‬ ‫قـرار دهیـم‪ ،‬بسـیاری از مشـکالت دندانـی حـل می شـود؛‬ ‫چرا که مشـکل ما در اموزش و انتقال مطالب درسـت نکات‬ ‫بهداشـتی و تغذیـه سـالم بـه جامعـه اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫توصیه هایـی درخصـوص بهداشـت دهـان و دنـدان گفـت‪:‬‬ ‫«نخسـت اینکه دندان هـای شـیری بایـد تـا زمـان درامـدن‬ ‫دندان هـای اصلـی حفـظ شـود؛ لـذا بایـد بـه بهداشـت ان ها‬ ‫از زمـان درامـدن نخسـتین دندان هـا توجـه کنیـم‪ .‬ا گـر مـادر‬ ‫از شـش ماهگی بـا گازهـای تمیـز‪ ،‬دندان هـای بچـه را تمیـز‬ ‫کنـد یـا بعـد از هربار شـیر خوردن جرعـه ای اب به بچه بدهد‪،‬‬ ‫دندان هـا تمیـز خواهنـد شـد‪ .‬بعدازان هـم شـیارپوش هایی‬ ‫وجـود دارد کـه می توانیـم شـیار های دندان هـا را بپوشـانیم‬ ‫و ایـن باعـث می شـود کـه دندان هـای شـیری و دائمـی در‬ ‫مقابـل پوسـیدگی مقـاوم شـوند‪ .‬اسـتفاده از روش هـای‬ ‫جایگزیـن مثـل دهان شـویه های فلورایـد یـا اسـتفاده از ژل‬ ‫فلورایـد هـم کمک کننـده اسـت‪ .‬بعـدازان اینکـه چـای داغ‪،‬‬ ‫اب گـرم و سـرد بـرای مجموعـه دهـان و دنـدان خطرنـاک‬ ‫اسـت‪ .‬از عواملـی کـه ممکـن اسـت در دهان‪ ،‬حنجـره‪ ،‬مری‬ ‫و گـوارش ایجـاد سـرطان کنـد‪ ،‬همیـن تغییـرات حرارتـی‬ ‫نا گهانی ست»‪ .‬استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫ً‬ ‫یاداور شـد‪« :‬بعد از هر وعده غذایی یا میان وعده حتما باید‬ ‫بالفاصله و حدا کثر تا ‪ ۲۰‬دقیقه مسـوا ک زده شـود؛ یعنی ا گر‬ ‫سـاعت ‪ ۹‬شـب شـام می خوریـم‪ ،‬سـاعت ‪ ۱۲‬شـب مسـوا ک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نزنیم‪ .‬مسـوا ک زدن حتما نباید الزاما با خمیردندان باشـد؛‬ ‫حتی بهتر اسـت بدون اسـتفاده از خمیردندان انجام شـود؛‬ ‫یعنی برعکس تبلیغات باید میزان اسـتفاده از خمیردندان‬ ‫بسـیارکم و در حـد یـک نخـود؛ در قـوس وسـط مسـوا ک‬ ‫باشـد؛ نه اینکـه خمیردنـدان را روی تمـام سـطوح مسـوا ک‬ ‫ً‬ ‫بمالیم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه توصیه من این اسـت که حتما‬ ‫از مسـوا ک های معمولی اسـتفاده کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬یعنی‬ ‫از مسـوا ک های متوسـط‪ ،‬نـرم و خیلـی نـرم اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫فکـر نکنیـم ا گـر مسـوا ک زبـر باشـد‪ ،‬دنـدان تمیزتـر می شـود؛‬ ‫چـون صدماتـی کـه بـه دنـدان و لثـه وارد می کنـد‪ ،‬بیشـتر‬ ‫اسـت و تحلیـل لثـه ایجـاد می شـود‪ .‬در مسـوا ک زدن هـم‬ ‫بایـد مسـوا ک را از روی لثـه ب هسـمت دنـدان بکشـیم تـا هـم‬ ‫لثـه ماسـاژ داده شـود و هـم اینکـه میکروب هـای ان از بیـن‬ ‫یکـه بـزاق جرم سـاز‬ ‫بـرود»‪ .‬هوشـمند بااشـاره به اینکه افراد ‬ ‫دارنـد‪ ،‬می تواننـد از خمیردندان هایـی کـه پیـرو فسـفات‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬اسـتفاده کننـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬امـا به صـورت‬ ‫ً‬ ‫معمولـی اسـتفاده از خمیردنـدان اصلا ضـروری نیسـت‪ .‬ا گر‬ ‫روش درسـت اسـتفاده از مسـوا ک را بدانیـم‪ ،‬عمـل پاکیزگـی‬ ‫انجـام می شـود؛ امـا به طورکلی خمیردندانی مناسـب اسـت‬ ‫که میزان فلوراید مناسـب داشـته باشد و خمیردندان هایی‬ ‫ً‬ ‫کـه مـواد زبـری مثـل خرده شیشـه در ان وجـود دارد‪ ،‬اصلا‬ ‫مناسب نیست»‪ .‬متخصص جراحی لثه تصریح کرد‪« :‬افراد‬ ‫ا گـر دندان هـای به هم چسـبیده دارنـد‪ ،‬بایـد نـخ دنـدان را‬ ‫به صـورت حرف انگلیسـی سـی‪ ،‬الی دنـدان پیچیـده و ان را‬ ‫تمیـز کننـد؛ نه اینکـه نـخ دنـدان را زیـر لثـه بـرده یـا به صـورت‬ ‫اره ای دنـدان را تمیـز کننـد؛ چـون مینـای دنـدان تخریـب‬ ‫می شـود‪ .‬مـن اسـتفاده از مسـوا ک برقـی را توصیـه نمی کنـم‬ ‫و اسـتفاده از ان تنهـا بـرای افـرادی مفیـد اسـت کـه تـوان‬ ‫اسـتفاده از دسـت را نداشـته باشـند»‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات از جوانی و عالئق ورزشی اش گفت؛‬ ‫فوتبال را گذاشته اند‬ ‫برای کری خوانی‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی می گویــد کــه کری خوانــی او اشــکالی‬ ‫نــدارد و وی می توانــد به عنــوان یــک شــهروند کــری بخوانــد و‬ ‫پاســخش را بشــنود‪ .‬ب هگــزارش ورزش ســه؛ اســتوری اخیــر وزیــر‬ ‫ارتباطــات کــه بــه قهرمانــی پرســپولیس در نیم فصــل و پیــروزی‬ ‫ایــن تیــم مقابــل گل گهــر اشــاره داشــت‪ ،‬موردتوجــه بســیاری از‬ ‫اهالی فوتبال قرار گرفت‪ .‬او در این اســتوری‪ ،‬برای رقیب ســنتی‬ ‫پرســپولیس؛ یعنی اســتقالل‪ ،‬کری خوانده بود و همین موضوع‬ ‫منجــر بــه واکنــش طرفــداران ایــن تیــم شــد‪.‬‬ ‫یـک روز پـس از این موضـوع‪ ،‬اذری جهرمـی در برنامـه «افسـاید»‬ ‫رادیو جـوان حضـور یافـت و درپاسـخ به اینکه ایـا حرکتـش منطقـی‬ ‫بـود؟ گفـت‪« :‬شـما رادیو جـوان هسـتید؛ اما تفکر شـما پیر اسـت؛‬ ‫برویـد و فکـر خـود را عـوض کنیـد‪ .‬ا گـر جـوان هسـتید کـه جـوان‪،‬‬ ‫جوانـی می کنـد و کری خوانـی هـم ربطی بـه وزیر و غیر وزیـر ندارد‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬وزیـر کـه‬ ‫هرکسـی می توانـد کـری بخوانـد و پاسـخش کر ‬ ‫صبـح تـا شـب در قالـب لبـاس وزیـری نیسـت‪ .‬مـن در حـوزه‬ ‫ارتباطـات وزیـرم و یـک شـهروندم در دیگـر حوزه هـا‪ .‬ایـن تفکـر‬ ‫پیرمـردی را بگذاریـد کنـار‪ .‬االن کـدام سیاسـت مدار در کشـور‬ ‫را پیـدا می کنیـد کـه دربـاره فوتبـال نظـر ندهـد؟ مـن نظـرم را در‬ ‫کمـال احتـرام گفتـم؛ نـه توهینـی کـردم و نـه حرفـی زدم و یـک‬ ‫کـری خوانـدم‪ ،‬ایـا شـما ناراحتیـد؟» وی افزود‪« :‬یـک تیم قهرمان‬ ‫شـده‪ ،‬یـک تیمـی هـم دوم و سـوم شـده‪ .‬طرفـداران هـم کـری‬ ‫خوانده انـد؛ کجایـش مشـکل دارد؟ االن در صفحـات اسـتقاللی‬ ‫کـری می خواننـد‪ ،‬فحشـش را مـن می خـورم‪ ،‬شـما ناراحتیـد؟‬ ‫یسـت‪ 16-15 .‬سـال ایـن دو تیـم‬ ‫اصـل اسـاس ورزش دوقطب ‬ ‫بـازی می کننـد و مسـاوی می شـود‪ ،‬حـال ادم بـه هـم می خـورد‪.‬‬ ‫فوتبـال را گذاشـته اند بـرای کری خوانـی‪ .‬فوتبـال را نگذاشـته اند‬ ‫برای اینکـه مـا دسـت بیندازیـم گـردن هـم و وحدت ایجـاد کنیم‪.‬‬ ‫جریانـات سیاسـی وارد فوتبـال می شـوند و می گوینـد در دو تیـم‬ ‫وحدت ایجاد کنید و دوسـت داشـته باشـید‪ .‬این تیم ها همواره‬ ‫رقیب هسـتند و جذابیتش این اسـت که باهم کری بخوانند»‪ .‬او‬ ‫دربـاره کری خوانـی اش به عنـوان یـک وزیـر نیـز توضیـح داد‪« :‬مـن‬ ‫شـهروندم و حـرف همـه تاثیـر می گـذارد‪ .‬یکـی امـده توهیـن کـرده‬ ‫و یکی هم منطقی انتقاد کرده اسـت‪ .‬شـما بیایید هرکسـی علیه‬ ‫مـن کـری خوانـده را بخوانیـد‪ .‬ا گـر کار دسـت جوان هـا باشـد؟‪،‬‬ ‫ایـن دو تیـم ان قـدر ظرفیـت و هیجـان می تواننـد داشـته باشـند‬ ‫ُ‬ ‫کـه اسـتقالل در عرصـه مدیریتی‪ ،‬هشـتش گـرو نه نباشـد»‪ .‬اذری‬ ‫جهرمـی دربـاره تهمـت بـه او بـرای کمـک بـه پرسـپولیس‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سندشـان کـو؟ من به عنوان طرفدار پرسـپولیس جـزو مردمم یا‬ ‫نـه؟ چـه ایـرادی دارد شـما در روز برد پرسـپولیس کری بخوانید؟‬ ‫اشـکالی ندارد ا گر من در نظر ورزشـی از ‪50‬درصد بقیه مردم جدا‬ ‫باشـم؛ چـون نظـر فوتبالـی ام بـا ان هـا متفـاوت اسـت‪ .‬چـرا بایـد‬ ‫یـک حرفـی بزنـم کـه همـه قبـول کننـد؟ حـرف مـن چـه اسـیبی‬ ‫می زنـد؟» وزیـر ارتباطـات درباره وضعیت دولت گفت‪« :‬در دولت‬ ‫گتـر از مـن اسـتقاللی هسـتند و کـری می خواننـد‪.‬‬ ‫ادم هـای بزر ‬ ‫ا گـر می خواهیـد واقعیـت را بگوییـد‪ ،‬هزینـه و منابـع درامـدی‬ ‫پرسـپولیس و اسـتقالل را شـفاف کنیـد و ببینیـد کدا میـک از‬ ‫دولـت کمتـر گرفته انـد و کـدام بیشـتر‪ .‬چـه اقـای سـلطانی فر و‬ ‫ا گهی مزایده نوبت دوم‬ ‫تعاونـی مسـکن کارکنـان شـهرداری گیالنغـرب درنظـردارد بـه اسـتناد مصوبـه‬ ‫مـورخ ‪ 1399/05/31‬نسـبت بـه فـروش املا ک مشـروحه ان بـه شـرح‬ ‫سهـای قیـد شـده از طریـق مزایـده کتبـی اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫ادر ‬ ‫لـذا متقاضیـان می تواننـد درصـورت تمایل‪ ،‬نسـبت بـه واریز مبلغ ‪ %5‬قیمت کارشناسـی امال ک‬ ‫مدنظـر بـه حسـاب سـپرده بـه شـماره ‪ 744055691‬نزد بانک کشـاورزی شـعبه گیالنغـرب اقدام‬ ‫و رسـید ان را تـا پایـان وقـت اداری روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/12‬تحویـل دبیرخانـه تعاونی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫زمـان و محـل مزایـده‪ :‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/13‬در محل شـهرداری گیالنغرب برگزار‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫ادرس امال ک مورد نظر‪:‬‬ ‫‪ 10 -1‬پال ک مسکونی فاز ‪ ،1‬یک پال ک مسکونی فاز ‪ 2‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬یک پال ک تجاری فاز ‪ 2‬به مساحت ‪ 536/36‬سانتیمترمربع‬ ‫ا کبر کمری‪ ،‬رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری گیالنغرب‬ ‫رایگان‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫چـه حـوزه ارتباطـات ا گـر کمـک کرده انـد به طـور مسـاوی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درمـورد نظـر مخاطبانـی کـه اسـتوری او را «حملـه‬ ‫یسـت؛‬ ‫همه جانبـه» خوانده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن نظـر شخص ‬ ‫اسـتقاللی ها هـم یک نفـر را بیاورنـد کـه حملـه همه جانبـه کنـد‪.‬‬ ‫فضـای فوتبـال را سیاسـی نکنیـد‪ .‬بنـده یـک نظـر شـخصی و‬ ‫هـواداری دارم و اسـتقاللی ها در جایـگاه ملـی باشـند هـم از‬ ‫ان هـا حمایـت می کنیـم‪ .‬در خانـه مـا دو پسـر مـن پرسپولیسـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬یکـی اسـتقاللی‪ .‬در خانـه مـا پنـج بـرادر پرسپولیسـی‬ ‫هسـتیم و یـک اسـتقاللی‪ .‬مـا بدترازایـن هـم کـری می خوانیـم‪،‬‬ ‫مگـر اشـکالی دارد؟» جهرمـی درپاسخ به این سـوال که ایـا از‬ ‫کری خوانـی بقیـه ناراحـت می شـود؟ عنـوان کـرد‪« :‬نـه؛ مگـر از‬ ‫دیـروز تـا حـاال کـری نخوانده انـد؟ اینکـه از شـان خـارج شـده‪ ،‬بـه‬ ‫مـن مربـوط نیسـت‪ .‬بگذاریـد فضـا بـاز باشـد‪ ،‬بدوبیـراه بگوینـد و‬ ‫تخلیـه انـرژی بشـود‪ .‬مـن نبایـد ایـن حـرف را بزنـم کـه بعضی هـا‬ ‫شـخصیت نامناسـب نشـان می دهنـد؟ نـه اقـا شـخصیت ان هـا‬ ‫مناسـب اسـت؛ فقـط ناراحت انـد و یکـی را گیـر اورده انـد‪ .‬ا گـر‬ ‫قـرار اسـت بـه مـا بگوینـد‪ ،‬بگذاریـد بگوینـد و انرژی شـان خالـی‬ ‫شـود»‪ .‬او دربـاره اینکـه ایـا از اسـتقاللی ها عذرخواهـی می کنـد؟‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای چـی عذرخواهـی کنـم؟ مگـر چـه کـرده ام؟ خـب‬ ‫‪ 6‬گل خورده انـد دیگـر؛ مگـر مـن تاریـخ را رقـم زده ام؟ ان هـا هـم‬ ‫کـری بخواننـد و بگوینـد مـا ‪ 6‬گل نخوردیـم ‪ 5‬و ‪4‬تـا خوردیـم‪.‬‬ ‫مگـر نمی گوینـد مـا سـتاره گرفته ایـم؟ اقـای خلیـل زاده گفـت کـه‬ ‫ارزوهـای شـما خاطـرات ماسـت‪ ،‬مگـر ناراحـت شـدم؟ زنـگ هـم‬ ‫زد و گفـت مـن مطلبـی می خواهـم منتشـر کنـم؛ گفتـم هرچـه‬ ‫دوسـت دارید‪ ،‬بنویسـید‪ .‬اقای فنونی زاده مطلبی نوشـت و ما با‬ ‫او رفیـق هسـتیم‪ .‬ان قـدر می گوییـد ایـن را نگوییـد و ان را نگویید؛‬ ‫امـا ورزش فضـای جوانانـه اسـت‪ .‬ا گـر بی ادبـی هـم بگوینـد‪ ،‬برای‬ ‫مـن منعـی نـدارد‪ .‬ا گـر بی ادبـی هـم بگوینـد‪ ،‬بـرای مـن اشـکالی‬ ‫نـدارد‪ .‬مـن هـم یـک جوانـم مثـل شـما‪ .‬یـک وظیفـه وزیـری هـم‬ ‫دارم‪ .‬کـری هـم دوسـت داشـتم بخوانـم و خوانـدم‪ .‬جملـه دوم‬ ‫مـن هـم ایهـام داشـت و یکسـری گفتنـد بلـه دو سـتاره اسـتقالل‬ ‫یسـت‪ .‬اشـکالی هـم نـدارد»‪.‬‬ ‫دست نیافتن ‬ ‫اتاق فکر‬ ‫جبران زیان شرکت های حمل ونقل ریلی‬ ‫از جیب مسافران نگون بخت‬ ‫پـس از هشـت ماه بعـد از‬ ‫اجـرای طـرح فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی در کوپه های قطار‪،‬‬ ‫بلیـت قطـار مشـمول افزایـش‬ ‫نـرخ ‪ ٢٥‬درصدی شـد که یکی‬ ‫از دالیـل ان‪ ،‬جبـران زیـان‬ ‫شـرکت های ریلـی اعلام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬براین اسـاس شـرکت‬ ‫راه اهـن تصمیـم گرفتـه تـا در کوپه هایـی بـا ‪ ۵۰‬درصـد ظرفیـت‪ ۲۵ ،‬درصـد‬ ‫نـرخ صندلی هـای خالـی را از مسـافران اخـذ کنـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ طبق مصوبه‬ ‫شـورای عالـی ترابـری‪ ،‬از ابتـدای بهمن مـاه افزایـش نـرخ صندلی هـای خالـی‬ ‫بلیـت قطـار بـرای کوپه هـای چهارنفـره کـه دونفـر اقـدام بـه خریـد بلیـت‬ ‫کرده انـد و بـرای کوپه هـای شـش نفره کـه سـه نفر از ان هـا اسـتفاده می کننـد‪،‬‬ ‫اعمـال می شـود‪ .‬ان طورکـه شـرکت راه اهـن اعلام کـرده؛ این مصوبه‪ ،‬بخشـی‬ ‫کوچـک از زیـان حاصـل از شـیوع کرونا ویـروس را بـرای شـرکت های ریلـی‬ ‫جبـران می کنـد؛ ضمن اینکـه امـکان جابه جایـی مسـافران بیشـتری را فراهم‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬هیـچ افزایـش قیمتـی بـرای بلیت هـای ایـام نـوروز‬ ‫اعمـال نخواهـد شـد و تنهـا در کوپه هایـی بـا ‪ ۵۰‬درصـد ظرفیـت‪ ۲۵ ،‬درصـد‬ ‫نـرخ صندلی هـای خالـی از مسـافران اخـذ می شـود‪ .‬میرحسـن موسـوی؛‬ ‫معـاون مسـافری شـرکت راه اهـن دربـاره دالیـل افزایـش نـرخ بلیـت قطارهای‬ ‫مسـافری طـی روزهـای اخیـر‪ ،‬می گویـد کـه از ابتـدای شـروع ویـروس کرونـا‪،‬‬ ‫بسـیاری از خانواده هـا به دلیـل فاصله گـذاری اجتماعـی‪ ،‬بـرای کوپه هـای‬ ‫چهارنفـره اقـدام بـه خریـد دو بلیـت کردنـد؛ این درحالی سـت که اعضـای یـک‬ ‫خانواده می توانند در کوپه چهارنفره سـفر کنند تا راه اهن بتواند به تقاضای‬ ‫بیشـتری از سـفر جـواب دهـد‪ .‬به گفتـه وی؛ طبـق مصوبـه شـورای عالـی‬ ‫ترابـری‪ ،‬از ابتـدای بهمن مـاه افزایـش نـرخ بلیـت قطـار بـرای کوپه هایـی کـه‬ ‫دونفـر اقـدام بـه خریـد بلیـت کردنـد و بـرای کوپه های شـش نفره که سـه نفر از‬ ‫ان ها اسـتفاده می کردند‪ ،‬اعمال می شـود؛ اما افرادی که بلیت کوپه دربسـت‬ ‫خریـداری کرده انـد‪ ،‬مشـمول افزایـش نـرخ ‪ ۲۵‬درصـدی نمی شـوند‪ .‬معـاون‬ ‫مسـافری شـرکت راه اهـن می افزایـد مسـافرانی نیـز که پیش خرید بلیـت کرده‬ ‫بودنـد‪ ،‬مشـمول ایـن افزایـش نـرخ نمی شـوند‪ .‬این درحالی سـت که هم زمان‬ ‫بـا فرارسـیدن مـاه رجب‪ ،‬اغلب شـرکت های حمل ونقل ریلی خدمت رسـان‪،‬‬ ‫شرکت هایی هستند که نرخ بلیت یک مسافر ان ها با بلیت هواپیما برابری‬ ‫می کنـد؛ و تعـداد شـرکت هایی کـه بـا قیمـت مناسـب تری بلیـت را عرضـه‬ ‫می کنند‪ ،‬به طور محسوس کاهش یافته اند‪ .‬درحالی که در ماه های گذشته‬ ‫تعـداد بیشـتری از ایـن شـرکت های حمل ونقـل ریلـی در جابجایی مسـافران‬ ‫فعالیـت داشـتند‪ .‬مجتبـی بخشـی پور؛ عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی بابیان اینکـه مـردم و مسـافران تـوان تحمـل افزایـش دوبـاره‬ ‫قیمت بلیت را ندارند‪ ،‬می گوید چرا تاوان اجرای سیاسـت های سـازمان ها و‬ ‫دسـتگاه ها را مـردم بایـد پرداخـت کنند؟ وی با انتقـاد از افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫قیمـت بلیـت قطـار می افزایـد که قیمـت حمل ونقل ریلـی در سـال های اخیر‬ ‫افزایـش چشـم گیری داشـته و این مسـئله موجـب بـروز مشـکالت بسـیاری‬ ‫بـرای مـردم شـده اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ طبـق امارهـای ارائه شـده ازسـوی‬ ‫مسـئوالن دولتـی؛ نـرخ بلیت قطـار در سه سـال اخیر حـدود ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافتـه و حـال مسـئوالن به دنبـال افزایـش دوبـاره قیمـت بلیـت هسـتند‪.‬‬ ‫بخشـی پور می گویـد افزایـش ‪ ۲۵‬درصـدی قیمـت بلیت قطـار به بهانـه اجرای‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی مبـارزه بـا کرونـا و فاصله گـذاری اجتماعـی صـورت‬ ‫خواهـد گرفـت؛ حـال ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه چـرا تـاوان اجـرای‬ ‫سیاسـت های سـازمان ها و دسـتگاه ها را مـردم بایـد پرداخـت کنند؟ به گفته‬ ‫وی البتـه اجـرای پروتکل های بهداشـتی مبارزه با کرونـا در حوزه حمل ونقل‬ ‫عمومـی کشـور اقـدام مثبتـی بـوده و مشـکالت کنونـی حمل ونقـل ریلـی‬ ‫غیرقابل انـکار اسـت؛ امـا این مسـئله نبایـد زمینـه را بـرای افزایـش فشـار مالـی‬ ‫بـه مسـافران قطـار فراهـم کند‪ .‬وی معتقد اسـت که بهتریـن راهکار درجهت‬ ‫حمایـت از حمل ونقـل ریلـی و کاهـش مشـکالت مالـی ان هـا‪ ،‬ارائـه یارانـه و‬ ‫یارانـه ازسـوی دولـت اسـت تـا باایـن روش هـم مشـکالت بخـش قطـار کاهش‬ ‫یافتـه و هـم فشـار جدیـد بـه مسـافران این حـوزه وارد نشـود‪ .‬وی می گویـد که‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬از بخش های پرکاربرد در بخش حمل ونقل است و بخش‬ ‫اعظمـی از جابه جایـی مسـافران ازاین مسـیر صـورت می گیـرد کـه البتـه در‬ ‫سال های اخیر به دلیل گرانی بلیت این مسئله روند کاهشی به خود گرفته؛‬ ‫ً‬ ‫این شـرایط قطعا به ضرر حمل ونقل ریلی سـت؛ زیرا با کاهش میزان مسـافر‪،‬‬ ‫درامـد این بخـش نیـز نـزول خواهـد کـرد؛ ازایـن رو‪ ،‬بایـد شـرایط بـرای جـذب‬ ‫هرچه بیشـتر مسـافران فراهـم شـود‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫شماره ‪ 1726‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان در نظـر دارد «انجـام کلیـه امـور مربـوط بـه خدمـات عمومـی و پشـتیبانی واحدهـای تابعـه دانشـکده‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال ‪ »1400‬را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی را وا گذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط‬ ‫دعـوت بـه عمـل می ایـد وفـق برنامـه زمان بنـدی شـده ذیل جهـت دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬شـرکت های واجد شـرایط می توانند اسـناد مناقصه را از طریق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان به ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از‬ ‫روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/29‬لغایـت روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/05‬خریـداری نماینـد‪ .‬اعتبـار مدارک تحویلی از سـوی شـرکت کننده مناقصه‪ ،‬منوط بر ممهور‬ ‫شـدن اوراق به مهر اداره امور پشـتیبانی و رفاهی دانشـکده می باشـد‪.‬‬ ‫قیمت خرید اسـناد مناقصه‪ :‬جهت خرید اسـناد مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال به حسـاب ‪ 261118729‬به نام رابط تمرکز درامد دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان نزد بانک رفاه‬ ‫شـعبه مرکزی کد شـعبه ‪ 282‬با شناسـه واریزی ‪ 99111994339000006‬واریز گردد‪.‬‬ ‫زمان و محل تحویل پیشنهادها‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬به اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی بهبهان به ادرس‪:‬‬ ‫اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬خیابـان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنـب بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکـزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی‬ ‫بهبهـان‪ ،‬اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امور قراردادها تحویل و رسـید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/18‬ساعت ‪ 13‬در دفتر ریاست دانشکده باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه ‪ %5‬مبلغ پیشنهادی به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬واریز نقدی به شماره حساب‪ 4733769419‬شماره شبا‪ IR830120000000004733769419 :‬بانک ملت شعبه پیروز به نام حساب تمرکز سپرده های حسن انجام کار‬ ‫تبصره ‪ :1‬اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پا کت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫ دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ درصورت تجدید مناقصه‪ ،‬کلیه هزینه های چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 52839011-13‬یا ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬‫درمانی بهبهان تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫نشان درجه یک هنری در «اواز مقامی مازنی»‬ ‫برای هنرمند مازندرانی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫از صـدور نشـان درجه یـک‬ ‫هنـری ازسـوی وزارت فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی بـرای هنرمنـد‬ ‫پیش کسـوت مازنـدران خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬پـس از پیگیری هـای‬ ‫انجام شـده و بـا همـکاری وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬در‬ ‫جلسـه ‪ ۴۶۵‬شـورای ارزشـیابی هنرمنـدان‪ ،‬نویسـندگان و شـاعران کشـور در‬ ‫تاریـخ ‪ ۶‬مهـر ‪ ۹۹‬نشـان درجه یـک هنـری در رشـته اواز مقامـی مازنـی بـرای‬ ‫اعطـاء بـه اسـتاد محمدرضـا اسـحاقی گرجی محلـه صادر شـد»‪ .‬عبـاس زار ع‬ ‫اظهار کرد‪« :‬تکریم و تجلیل بزرگان فرهنگ و هنر کشور یکی از سیاست های‬ ‫جـدی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی سـت کـه همـواره موردتوجـه قـرار‬ ‫داشـت و براسـاس همیـن نـگاه نیـز به پـاس یـک عمـر خدمـت و تلاش اسـتاد‬ ‫محمدرضـا اسـحاقی در عرصـه موسـیقی و فرهنـگ ایـن سـرزمین‪ ،‬نشـان‬ ‫درج هیـک هنـری بـه ایشـان اعطاء می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به صدور دو نشـان‬ ‫درجه یـک هنـری طـی دوره مدیریـت خـود بـرای بـزرگان موسـیقی مازنـدران‬ ‫گفت‪« :‬تا کنون این نشان معتبر که باالترین نشان فرهنگ و هنر جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران محسـوب می شـود بـه اسـاتید زنده یاد حسـین طیبـی‪ ،‬احمد‬ ‫محسـن پور و ابوالحسـن خوشـرو اعطـاء شـده بـود کـه در زمـان حیـات ایـن‬ ‫هنرمندان در مراسـمی ویژه به ان ها اهداء شـد‪ .‬اما باتوجه به شـرایط کنونی‬ ‫و محدودیت هـای کرونایـی نشـان اسـتاد اسـحاقی در زمانـی مناسـب و پـس‬ ‫از عادی تر شـدن شـرایط بـا برگـزاری مراسـمی در شـان جایـگاه هنـری ایشـان‬ ‫اهـداء می شـود»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫حمایـت از هنرمنـدان همـه عرصه هـا در مازنـدران یکـی از اولویت هـای اصلی‬ ‫این اداره کل محسـوب می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬در حوزه موسـیقی بومی‬ ‫هنرمنـدان پیش کسـوت برجسـته و مطرحـی در اسـتان داریـم کـه تلاش‬ ‫می کنیـم بیش ازپیـش بـرای تکریـم و تجلیـل ایـن هنرمنـدان گام برداریـم»‪.‬‬ ‫زار ع درباره برنامه های مربوط به سـاماندهی فعالیت ها و اقدامات حمایتی‬ ‫مربـوط بـه هنرمنـدان موسـیقی مازنـدران نیـز گفـت‪« :‬طـی روزهـای اخیـر‬ ‫هیئت مدیـره جدیـد انجمن موسـیقی مازندران به طور رسـمی فعالیت خود‬ ‫را در دفتر جدید این انجمن که ازسـوی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی در‬ ‫اختیارشـان قـرار گرفـت اغـاز کرد»‪ .‬وی تصریـح کرد‪« :‬یکی از درخواسـت های‬ ‫جـدی مـا از انجمـن موسـیقی پیگیـری مشـکالت و مطالبـات هنرمنـدان‬ ‫موسـیقی اسـتان و معرفـی پیش کسـوتان شـاخص ایـن هنـر بـرای پیگیـری‬ ‫تکریـم و تجلیـل ان هاسـت کـه امیدواریـم بـا تلاش اعضـای هیئت مدیـره‬ ‫انجمـن موسـیقی مازنـدران بـه اهـداف مدنظـر دراین زمینـه برسـیم»‪.‬‬ ‫چندی پیـش نیـز وزارت میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی نـام‬ ‫استاد محمدرضا اسحاقی‪ ،‬نوازنده‪ ،‬خواننده و اخرین بازمانده از خنیا گران‬ ‫موسیقی بومی مازندران را در فهرست حامالن و نادره کاران میراث فرهنگی‬ ‫ناملمـوس ایـران ثبـت کـرده بـود‪ .‬نخسـتین هنرمنـد موسـیقی مازنـدران کـه‬ ‫نشـان درجه یـک هنـری را دریافـت کـرد‪ ،‬اسـتاد فقیـد حسـین طیبـی نوازنده‬ ‫َ‬ ‫چیره دسـت لل ِ ـه وا بود که سـال ‪ ۱۳۸۰‬این نشـان به او اعطاء شـد‪ .‬این نشـان‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۲‬نیـز بـه اسـتاد زنده یـاد احمـد محسـن پور؛ نوازنـده‪ ،‬اهنگسـاز و‬ ‫پژوهشـگر برجسـته موسـیقی اقـوام اهـداء شـد‪ .‬سـومین نشـان درجه یـک‬ ‫هنری نیز ابان ‪ ۱۳۹۸‬در مراسـم اختتامیه هفته فرهنگی مازندران به اسـتاد‬ ‫فقیـد ابوالحسـن خوشـرو؛ نوازنـده و خواننـده برجسـته موسـیقی مازنـدران‬ ‫اهـداء شـده بـود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست خبری سرپرست مدیریت درمان‬ ‫استان گیالن با اصحاب رسانه‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬دکتـر قنبرپـور؛ سرپرسـت مدیریـت درمان تامیـن اجتماعی‬ ‫اسـتان گیلان در یـک نشسـت رسـانه ای بـه تشـریح اقدامـات انجام شـده در‬ ‫مدیریـت درمـان اسـتان گیلان ‪ ،‬اجـرای طـرح نسخه نویسـی الکترونیـک و‬ ‫حـذف دفترچـه درمانـی پرداخـت‪ .‬اقداماتـی کـه توسـط مدیریـت درمـان در‬ ‫نشسـت خبـری بـا اربـاب رسـانه تشـریح شـد‪ .‬راه انـدازی سـاختمان جدیـد‬ ‫پلی کلینیـک تخصصـی دریـا (انزلـی( ‪ ،‬راه انـدازی درمانـگاه تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬پذیـرش و ارائـه خدمـات بـه بیمـاران کرونـا در بیمارسـتان‬ ‫حضـرت رسـول ا کـرم(ص) رشـت‪ ،‬اجـرای طـرح نسـخه الکترونیـک و حـذف‬ ‫دفترچه درمانی‪ ،‬طرح نظام ارجاع داخلی و تشکیل پرونده بیماران مزمن‪،‬‬ ‫پیشـرفت فیزیکی سـاختمان بیمارسـتان ‪ 64‬تختخوابی لنگرود ‪ ،‬افزایش ‪10‬‬ ‫تخـت ‪ NICU‬بخـش مراقبت هـای ویـژه نـوزادان بیمارسـتان حضـرت رسـول‬ ‫ا کـرم(ص) رشـت‪ ،‬راه انـدازی اورژانـس ترومـا و حـوادث بیمارسـتان حضـرت‬ ‫رسول ا کرم(ص) رشت ‪ ،‬تسریع در پرداخت خسارات متفرقه‪ ،‬عقد قرارداد با‬ ‫بیمه های تکمیلی ‪ ،‬تکمیل طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان حضرت رسول‬ ‫ا کـرم(ص) رشـت‪ ،‬پیگیـری در خصـوص راه انـدازی درمانـگاه منجیـل بـرای‬ ‫مسـاعدت بـه بیمـه شـدگان محـروم منطقـه مذکور ‪ ،‬پیگیـری جهـت احداث‬ ‫درمانـگاه در شـهر صومعه سـرا‪ ،‬پیگیـری جهـت احـداث درمانـگاه در شـهر‬ ‫توتکابـن ‪ ،‬پیگیـری در خصـوص ارتقـاء درمانـگاه عمومـی فومـن بـه درمانـگاه‬ ‫تخصصـی ‪ ،‬پیگیـری درخصـوص احـداث پلی کلینیـک تخصصـی الهیجـان‪،‬‬ ‫پیگیری در خصوص پایان کار بیمارستان حضرت رسول ا کرم(ص) ‪ ،‬پیگیری‬ ‫اخـذ مجوزهـای سـاخت و راه انـدازی بخـش انژیوگرافـی و انژیوپالسـتی‪ ،‬‬ ‫گسـترش بخـش چشـم و راه انـدازی بخـش فوق تخصصـی جراحـی شـبکیه‬ ‫چشـم ‪ ،‬اقـدام جهـت فعـال سـازی بخـش فوق تخصصـی گـوارش‪.‬‬ ‫مدیر توزیع نیروی برق شرق گرگان معرفی شد‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫نصب و بهره برداری از‬ ‫دستگاه شتاب نگار لرزه ای در کالراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران‬ ‫از نصـب و راه انـدازی دسـتگاه شـتاب نگار‬ ‫جدیـد اسـتان در شهرسـتان کالرابـاد بـا‬ ‫غبـر ‪30‬میلیاردریـال بـا هـدف‬ ‫ارزشـی بال ‬ ‫سیسـتم پاسـخ سـریع و هشـدار سـریع برای‬ ‫زلزلـه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و‬ ‫اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫مازنـدران؛ مهنـدس سـید محمـد نظـری‬ ‫درخصـوص رویکـرد شـبکه شـتاب نگاری‬ ‫مکـردن شـهر‬ ‫اسـتان عنـوان کـرد‪« :‬فراه ‬ ‫نتـر و زندگـی بهتـر بـرای شـهروندان از‬ ‫ایم ‬ ‫وظایـف ماسـت و امیدواریـم اطالعاتـی کـه‬ ‫به واسـطه نصـب و راه انـدازی دسـتگاه های‬ ‫شـتاب نگار به دسـت می ایـد بتوانـد‬ ‫مورداسـتفاده مدیران دستگاه های اجرایی‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬مهنـدس نظـری درخصـوص‬ ‫سـامانه پاسـخ سـریع گفـت‪« :‬پـس از وقـوع‬ ‫زلزلـه بـا اسـتفاده از نقشـه های (شـیپ مپ)‬ ‫و تهیـه نقشـه بـراورد خسـارت براسـاس‬ ‫مقادیـر طیفـی و شناسـایی مناطـق بـا‬ ‫شـتاب و تخریـب زیـاد براسـاس اطالعـات‬ ‫پردازش شـده توسـط دسـتگاه های‬ ‫شـتاب نگار ب رخـط‪ ،‬اطالع رسـانی دقیـق‬ ‫دراختیـار مسـئولین اسـتان و مدیریـت‬ ‫بحـران و امدادگـران قـرار می دهیـم و بـا‬ ‫اجـرای ان در اسـتان چندیـن ثانیـه قبـل از‬ ‫نلـرزه قطع شـریان های اصلـی گاز و برق‬ ‫زمی ‬ ‫و توقـف نیـروگاه و توقـف کار در کارخانه هـا‬ ‫و کارهـای خطرنـا ک را اطالع رسـانی‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬گام اول انتقـال‬ ‫‪ 35‬دسـتگاه قدیمـی شـتاب نگار از داخـل‬ ‫سـاختمان ها بـه محوطـه فضـای بـاز و گام‬ ‫دوم نصـب دسـتگاه های شـتاب نگار برخـط‬ ‫در مرا کـز اسـتان و شـهرهای پرجمعیـت و‬ ‫بـا خطـر لـرزه ای باالسـت و درصـورت تامیـن‬ ‫اعتبـار توسـط اسـتان و مسـئولین اسـتانی‪،‬‬ ‫راه انـدازی سـامانه پاسـخ سـریع و هشـدار‬ ‫سـریع اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تشـخیص‬ ‫مدیریـت بحـران درخصـوص خسـارت پـس‬ ‫از زلزلـه و ارسـال امکانـات بـه محل هـای‬ ‫اسـیب دیده از جملـه مـوارد مدیریـت‬ ‫بحـران انالیـن توسـط ایـن دسـتگاه های‬ ‫نسـل جدیـد اسـت و درصـورت قطع شـدن‬ ‫بـرق شـهری در مواقـع اضطـراری‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫توسـط باطـری ذخیره کننـده ولتـاژ و صفحـه‬ ‫خورشـیدی پشـتیبانی می شـود»‪ .‬مهندس‬ ‫نظـری مهم تریـن مـوارد کاربـردی ایـن‬ ‫دسـتگاه ها را طبـق ضرایـب ائین نامـه ‪2800‬‬ ‫مرکـز تحقیقـات راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی‬ ‫گفـت‪« :‬شـتاب و وقـوع مـکان زمین لـرزه‬ ‫مشـخص می شـود و در مهندسـی زلزلـه و‬ ‫تحلیـل سـازه ها و شـناخت زمین شناسـی‬ ‫منطقـه کاربـرد اصولـی دارد و همچنیـن‬ ‫پارامتـر اصلـی در تخریـب سـاختمان ها در‬ ‫نلـرزه ‪ ،‬شـتاب ناشـی از‬ ‫هنـگام رویـداد زمی ‬ ‫رویـداد ان اسـت که توسـط دسـتگاه های‬ ‫شـتاب نگار ثبـت می شـود»‪ .‬مدیـرکل راه‬ ‫و شهرسـازی اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬مزیـت‬ ‫ایـن دسـتگاه ها نسـبت بـه لرزه نگارهـا در‬ ‫این اسـت که دسـتگاه های شـتاب نگار در‬ ‫نزدیکـی کانـون زمین لـرزه از کار نمی افتنـد‬ ‫و ا گـر زلزلـه بزرگـی ماننـد زلزلـه سـرپل ذهـاب‬ ‫رخ دهـد‪ ،‬ایسـتگاه های لرزه نـگاری نزدیـک‬ ‫بـه کانـون زلزلـه به دلیل حرکت شـدید زمین‬ ‫از کار می افتنـد؛ ازایـن رو الزم اسـت کشـور‬ ‫به دسـتگاه های جدیـد شـتاب نگاری مجهز‬ ‫شـود‪ .‬ایـن دسـتگاه ها کـه جنبـش زمیـن و‬ ‫حرکت هـای تکنیکـی ان را رصد و اطالعات را‬ ‫انالیـن دراختیـار قـرار می دهـد بـرای کاهـش‬ ‫خطرپذیـری و افزایـش تـاب اوری شـهر‬ ‫امـکان بسـیارخوبی فراهـم می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬درصورتی کـه از مجموعـه ای از‬ ‫دسـتگاه های شـتاب نگاری در یـک شـهر یـا‬ ‫در یـک ناحیـه هم زمـان بـا رویـداد زمین لـرزه‬ ‫بـزرگ بتوانیـم داده هـا را بـه مرکـز مدیریـت‬ ‫بحـران منتقل کنیم‪ ،‬قادر هسـتیم بفهمیم‬ ‫کـه کـدام بخـش از ناحیـه یـا شـهر بـر اثـر ایـن‬ ‫زلزلـه بیشـترین شـتاب را تحمـل کـرده و‬ ‫ً‬ ‫احتماال بیشـترین خسـارت به ان وارد شده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس ایـن اطالعـات نیروهـای‬ ‫امـدادی کـه تعـداد ان ها هم محدود اسـت‪،‬‬ ‫به مناطقی اعزام خواهند شـد که بیشـترین‬ ‫میـزان خسـارت بـه ان وارد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫گفتنی ست؛ باتوجه به مهم و حساس بودن‬ ‫شـهرهای اسـتان مازنـدران و موقعیـت‬ ‫جغرافیایـی حسـاس ایـن اسـتان از جملـه‬ ‫مرزی بـودن اسـتان و نیـز همسـایه بودن بـا‬ ‫پایتخـت و نیـز اجرای اصولی و نظارت دقیق‬ ‫بـر ساخت وسـاز در شـهرهای اسـتان به ویـژه‬ ‫یکـردن شناسـایی‬ ‫شـهرهای مهـم عملیات ‬ ‫حریم گسـل های شهرسـتان و تدقیق حریم‬ ‫گسـل را می طلبـد»‪ .‬ایـن مراسـم باحضـور‬ ‫حسـینی؛ نماینـده مـردم شهرسـتان های‬ ‫رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫امام جمعـه‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬شـهردار و سـایر‬ ‫مسـئولین شهرسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫هیچ تخلفی در بافت منطقه ثامن صورت نپذیرفته است‬ ‫بابیان اینکـه طر ح هـای ویـژه ای در بافـت‬ ‫منطقـه ثامـن داریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«امـکان کاهـش حدنصـاب تجمیـع شـده‬ ‫و خدمـات موردنیـاز سـا کنان به همـراه‬ ‫تفکیـک مسـیرهای سـواره و پیـاده‪،‬‬ ‫ایسـتگاه های اتوبـوس و متـرو‪ ،‬مسـیرهای‬ ‫پیونـدی محـدوده تشـرف بـه حـرم مطهـر‬ ‫رضـوی و حفـظ مسـاجد و مناطـق تاریخـی‬ ‫و میراثـی مورد تا کیـد اسـت»‪ .‬ابـک تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬مـوارد تعیین تکلیـف پال ک هـا‪،‬‬ ‫محل هـای برگـزاری مراسـم ها و ائین هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬مذهبـی‪ ،‬سـنتی و ائینـی و امکان‬ ‫سـرمایه گذاری کلیـه سـا کنان منطقـه‬ ‫ثامـن دیـده شـده و بـا تا کیـد ویـژه اسـتاندار‬ ‫خراسـان رضـوی برنامه ریزی هـای طـرح را‬ ‫درنظـر داشـته تـا به موقـع ان را امـاده کـرده‬ ‫و بـه وزارت راه و شهرسـازی ارسـال کنیـم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه جلسـات شـورای عالـی‬ ‫اسـتان طبـق برنامـه تدوینـی بـا ریاسـت‬ ‫اسـتاندار درحـال اجر اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«حق وحقـوق زائـران و مجـاوران امـام‬ ‫رضـا (ع) به ویـژه سـا کنان منطقـه ثامـن‬ ‫به خوبـی دیـده شـده و حفـظ سـا کنان‬ ‫محلـی به عنـوان میزبانـان محلـه بـرای‬ ‫مـا بسـیارمهم بـوده و در ایـن طـرح‬ ‫زمینه هـای بقـا و مانـدگاری انـان و افزایـش‬ ‫نشـکل‬ ‫خدمات رسـانی بـه ان هـا به بهتری ‬ ‫ممکـن دیـده شـده اسـت و ظـرف دوهفتـه‬ ‫اینـده تصویـب طـرح منطقـه ثامـن را‬ ‫خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬پژوهشـکده ثامـن در کنـار دیگـر‬ ‫پژوهشـکده ها و پژوهشـگران در سـال های‬ ‫اخیـر نقـش موثـری در تصمیم گیری هـا و‬ ‫تصمیم سـازی های منطقـه ثامـن داشـته‬ ‫اسـت و تمـام تالشـمان در اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی خراسـان رضـوی این اسـت که‬ ‫بهتریـن نـوع خدمـت بـه سـا کنان محـل‬ ‫و زائـران و مجـاوران امـام هشـتم(ع) ارائـه‬ ‫شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تصمیـم‬ ‫فـردی و سـلیقه ای در جلسـات برگزارشـده‬ ‫نداشـته ایم و تمامـی تصمیمـات بـا نظـر‬ ‫جمـع گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«اعضـای شـورای شـهر مشـهد در تمـام‬ ‫مراحـل بررسـی و تصمیم گیـری حضـور‬ ‫داشـتند و به دلیـل جایـگاه ویـژه بافـت‬ ‫منطقـه ثامـن نیازمنـد تصمیم گیری هـای‬ ‫ویژه هسـتیم و در جلسـات گفتمان توسعه‬ ‫شـهر و دیگـر جلسـات نماینـدگان شـورای‬ ‫شـهر حضـور داشـتند»‪.‬‬ ‫تجلیل از ‪ ۳۱‬صادر کننده در سطح ملی و استانی در فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫اسـتان فـارس گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۷۵‬درصـد ارز‬ ‫حاصـل از صـادرات صادرکننـدگان اسـتان‬ ‫فارس بازگشت داده شد»‪ .‬حمیدرضا ایزدی‬ ‫در ائیـن تجلیـل و تقدیـر از صادرکننـدگان‬ ‫نمونـه اسـتانی و ملـی فـارس با بیان اینکـه‬ ‫در سـال جـاری بـرای نخسـتین بار تجربـه‬ ‫فراینـد انتخـاب صادرکننـده نمونـه اسـتان‬ ‫به صـورت رسـمی بـه اتـاق بازرگانـی فـارس‬ ‫وا گـذار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬در راسـتای اعتمـادی‬ ‫کـه بـه بخـش خصوصـی داریـم ایـن کار‬ ‫انجـام شـد؛ هرچنـد در سـال های قبـل هـم‬ ‫انجـام می شـد؛ امـا امسـال به صورت رسـمی‬ ‫عملیاتـی شـد»‪ .‬ایـزدی با بیان اینکـه در‬ ‫جهـت سیاسـت های کالن وزارت صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت در سـال جـاری اسـتان‬ ‫فـارس به عنـوان اسـتان پیشـرو مراحـل‬ ‫صـدور جـواز تاسـیس واحدهـای صنعتـی‬ ‫را هـم بـه خانـه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫وا گـذار کـرد‪ ،‬یـاد اور شـد‪« :‬همـه فعالیت هـا و‬ ‫تفویـض اختیـارات نشـان دهنده ان اسـت‬ ‫کـه مـا در وا گـذاری امـور بـه تشـکل های‬ ‫خصوصـی سـابق پیش قـدم هسـتیم و در‬ ‫کشـور جـزو اسـتان های پیشـرو بودیـم و‬ ‫امیدواریـم کـه ایـن فرایندهـا و ایـن تفویـض‬ ‫اختیارهـا گسـترش پیـدا کنـد»‪ .‬ایـزدی‬ ‫با بیان اینکـه در دو سـال گذشـته شـاهد‬ ‫شـدیدترین تحریم هـا علیـه ایـران بودیـم که‬ ‫در این برهـه نیازهـای ارزی کشـور توسـط‬ ‫صـادرات بخـش خصوصـی تامیـن شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در این خصـوص فعـاالن اقتصـادی‬ ‫اسـتان فـارس عملکـرد خـوب و قابـل‬ ‫ قبولـی داشـتند و در اسـتان فـارس بیـش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد ارز حاصـل از صـادرات برگشـت‬ ‫داده شـد کـه نسـبت بـه اسـتان های دیگـر‬ ‫عـدد بزرگی سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر چـه بنـا‬ ‫بـه سیاسـت های کالن اقتصـادی کشـور‬ ‫بـرای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات مکلـف‬ ‫بـه تعلیـق کارت هـای بازرگانـی بودیـم؛‬ ‫ولـی کارت بازرگانـی واحدهـای تولیـدی را‬ ‫تعلیـق نکردیـم و تمـام کارت هـای بازرگانـی‬ ‫واحدهـای تولیـدی فـارس کمـا کان فعـال‬ ‫اسـت و در حـال انجـام صـادرات و واردات‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی با بیان اینکـه بـا تعهـد کتبـی‬ ‫کـه از بازرگانـان گرفتـه شـده قـرار اسـت کـه‬ ‫بازرگانـان فـارس تـا پایـان سـال ارز حاصـل‬ ‫از صـادرات خـود را بازگرداننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا از‬ ‫نهادهـای مختلـف هـم تحـت سـوال های‬ ‫متعـدد قـرار گرفتیـم کـه کـه چـرا ایـن کار‬ ‫انجـام نشـده ولـی تمـام ایـن اقدامـات در‬ ‫جهـت حمایـت از سـرمایه گذاران و تجـار‬ ‫بخـش خصوصـی اسـتان بـوده اسـت»‪ .‬در‬ ‫ادامـه ایـن مراسـم اسـتاندار فـارس افـزود‪:‬‬ ‫«بر زبـان اوردن سـخنان عوام فریبانـه تنهـا‬ ‫سـبب ایجـاد هزینـه بـرای کشـور می شـود‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬گفتـن سـخنان علمـی و‬ ‫منطقـی و روشـن کردن اذهـان مـردم نسـبت‬ ‫بـه واقعیـت می توانـد حـق مطلـب را ادا‬ ‫کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بایـد بـه مـردم گفتـه‬ ‫شـود دلیـل ایجـاد مشـکل در اقتصـاد کشـور‬ ‫و کوچک شـدن سـفره انهـا در اثـر کـدام‬ ‫یسـت و‬ ‫سیاسـت گذاری و قانون گذار ‬ ‫کـدام نهـاد‪ ،‬گـروه یـا صنـف چنیـن قانـون و‬ ‫سیاسـتی را ترسـیم‪ ،‬انشـاء یـا تحمیـل کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‬ ‫فـارس بـا تا کیـد بـر لـزوم ا گاهـی مـردم از‬ ‫ایـن موضوعـات ‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـردم‬ ‫صاحبـان اصلـی نظـام و انقلاب هسـتند‬ ‫و هـدف نهایـی نظـام نیـز رفـاه انه اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس‪ ،‬با بیان اینکـه کشـورهای‬ ‫توسـعه یافته هرگونـه حرکتـی را بـر مبنـای‬ ‫منافـع ملـی خـود تعریـف می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬رئیـس سـازمان عمـران و‬ ‫بازافرینـی شـهرداری بندرعبـاس از انجـام ‪29‬‬ ‫پـروژه توسـط ایـن سـازمان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«‪ 21‬پـروژه دیگـر نیـز در حـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫رضـا پرویـز افـزود‪« :‬سـازمان عمـران و باز افرینـی‬ ‫فضاهـای شـهری بـرای سـال جـاری ‪ 50‬پـروژه‬ ‫را در دسـتور کار قـرار داده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن پروژه هـا شـامل پروژه هـای مرمـت و‬ ‫ترمیـم نوارهـای حفـاری‪ ،‬احـداث بوسـتان صـدف‪ ،‬دور برگـردان ازادراه‬ ‫شـهیدرجایی‪ ،‬دور برگـردان و اصلاح شـیب بندی بلـوار پاسـداران‪ ،‬اجـرای‬ ‫زیباسـازی ورودی و تعمیـرات سـاختمان اداری‪ ،‬اورهـال و سـاخت اسـتخر‬ ‫قیـر کارخانـه اسـفالت سـازمان عمـران و غیـره اسـت»‪ .‬رئیس سـازمان عمران‬ ‫و بازافرینـی شـهرداری بندرعبـاس خاطرنشـان کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال جاری‬ ‫تا کنون ‪29‬پروژه عمرانی به بهره برداری رسـیده و ‪ 21‬پروژه دیگر نیز در دسـت‬ ‫اقدام اسـت»‪ .‬پرویز با بیان اینکه هزینه پروژه های انجام شـده در سـال ‪1399‬‬ ‫بالـغ بـر ‪ 472‬میلیارد ریـال اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬قـدردان صبـوری مـردم در تکمیـل‬ ‫پروژه هـای شـهری هسـتیم»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنانش نیـز‬ ‫بـا اظهـار اینکـه کمبـود قیـر و افزایـش مصالـح سـاختمانی اجـرای پروژه هـای‬ ‫عمرانـی را دشـوار کـرده اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬با این وجود در تالش هسـتیم‪ ،‬با‬ ‫همـت همـکاران پـر تلاش در مجموعه سـازمان عمـران‪ ،‬شـرایط را بـرای ارائه‬ ‫خدمـات بهتـر بـه مـردم فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬برنامه هـای بافـت منطقـه ثامـن‬ ‫طبـق تفاهم نامـه منعقدشـده میـان‬ ‫مجموعه هـای مختلـف اجـرا شـده و هیـچ‬ ‫تخلفـی در مسـیر اجـرا صـورت نپذیرفتـه‬ ‫اسـت و مـواردی کـه ازسـوی رئیـس شـورای‬ ‫شـهر مشـهد درخصـوص بافـت ایـن منطقه‬ ‫مطر ح شـده صحیـح نیسـت»‪ .‬قـدرت اهلل‬ ‫ابـک در نشسـتی خبـری بـا خبرنـگاران‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طـرح توسـعه‪ ،‬نوسـازی و‬ ‫بازسـازی بافـت منطقـه ثامـن بـا همـکاری‬ ‫راه و شهرسـازی‪ ،‬شـهرداری‪ ،‬شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه و میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و‬ ‫گردشـگری درحـال اجـرا بـوده و بـا ایـن طرح‬ ‫عمـده تصمیمـات و نواقـص تـا ‪۹۵‬درصـد‬ ‫گرفتـه شـده و برطـرف می شـود»‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬کمیتـه حقوقـی بافـت منطقـه ثامـن‬ ‫فعـال شـده و ایـن کمیتـه درخصـوص‬ ‫تعیین تکلیـف بـا صاحبـان ‪ ۱۴۴‬پال کـی کـه‬ ‫اختلاف وجـود دارد بـه زودی تصمیم گیـری‬ ‫می کنـد؛ همچنیـن جلسـات مربوطـه‬ ‫باحضـور نماینـدگان مجموعه هـای مرتبـط‬ ‫به صـورت مسـتمر درحـال برگـزار اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬مدیـرکل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫اسـتان تهـران مدیـران جدیـد ادارات‬ ‫شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬ری و پا کدشـت‬ ‫را منصـوب کـرد‪ .‬پرهـام جانفشـان در‬ ‫ایـن احـکام نـوروز تقی پـور را به عنـوان‬ ‫ث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫مدیـر اداره میـرا ‬ ‫و صنایع دسـتی شـهرری‪ ،‬اسـداهلل تاجیـک؛ مدیـر اداره میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی پا کدشـت و امیرمسـیب رحیـم زاده را به عنـوان‬ ‫ث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی شـهریار منصـوب‬ ‫مدیـر اداره میـرا ‬ ‫کـرد‪ .‬وی در احـکام انتصابـی نوشـت‪« :‬حفاظـت و احیـای بناهـای تاریخـی‬ ‫بـا مشـارکت و همـکاری بخـش خصوصـی و شـهرداری ها‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫دانـش و ظرفیـت اسـاتید دانشـگاهی و سـمن های مردمـی در ترسـیم‬ ‫چشـم انداز های سـه گانه میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی و‬ ‫همچنیـن توسـعه گردشـگری و صنایع دسـتی بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی‬ ‫از مهم تریـن اهدافی سـت کـه انتظـار مـی رود کـه بیش از گذشـته مورد توجـه‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬مدیـر کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی تهـران در‬ ‫ایـن احـکام همچنیـن از خدمـات محسـن سـعادتی و فرزانـه صرافیـون و امیر‬ ‫مسـیب رحیـم زاده مدیـران پیشـین ادارات میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دستی شهرستان های شهریار‪ ،‬پا کدشت و ری قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 29‬پروژه‬ ‫توسط سازمان عمران شهرداری بندرعباس‬ ‫تو چهارمین سالروز ملی صادرات صورت گرفت؛‬ ‫در ائین بیس ‬ ‫سـینا غریـب ‪ /‬طـی حکمـی از سـوی مهنـدس علی ا کبـر نصیـری؛ رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‪ ،‬مدیـر توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق شـرق گـرگان معرفـی شـد‪ .‬مراسـم تکریـم و معارفـه مدیـر توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق شـرق گـرگان با حضـور مدیرعامـل‪ ،‬معاونیـن و مدیـران سـتادی‬ ‫و شهرسـتانی در گـرگان برگـزار شـد‪ .‬در این مراسـم طـی حکمـی از سـوی‬ ‫مهنـدس علی ا کبـر نصیـری؛ رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق گلسـتان‪ ،‬مهنـدس علی عبداللهی به عنـوان مدیر توزیـع نیروی‬ ‫بـرق شـرق گـرگان معرفـی شـد‪ .‬بنابرایـن گـزارش در بخشـی از ایـن ابلاغ امـده‬ ‫است‪ :‬با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و تجربه جنابعالی و مصوبه کمیته انتخاب‬ ‫و انتصـاب مدیـران شـرکت‪ ،‬بدین وسـیله به موجـب ایـن ابلاغ‪ ،‬به عنـوان‬ ‫مدیـر توزیـع نیـروی بـرق شـرق گـرگان منصـوب می گردیـد تـا زیر نظـر اینجانب‬ ‫انجـا م وظیفـه نمائیـد‪ .‬امیـدوار م بـا اتکال به خداوند سـبحان و با اسـتفاده از‬ ‫تجربیات خود و با بهره گیری از تما م توان و تل اش سایر همکاران‪ ،‬با رعایت‬ ‫اصول اخالقی و اداری در انجا م امور محوله‪ ،‬حدا کثر اهتما م لـاز م را معمول و‬ ‫انشـاء اهلل درسـایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) در جهت پیشـبرد اهداف‬ ‫نظا م مقدس جمهوری اسلـامی ایران و صنعت برق استان گلستان‪ ،‬موفق‬ ‫م از زحمـات مهندس محمد تقـی اتحاد؛‬ ‫و مویـد باشـید‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـ ‬ ‫مدیر سـابق توزیع برق شـرق گرگان و مهندس یوسـف شـاطری که در مدت‬ ‫تعییـن مدیریـت جدیـد‪ ،‬سرپرسـتی ایـن مدیریـت را برعهده داشـت‪ ،‬تجلیل‬ ‫شتـر مدیریت‬ ‫یفـر‪ ،‬پی ‬ ‫به عمـل امـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ مهنـدس علـی عبداله ‬ ‫دفتـر نظـارت بـر بهره بـرداری توزیـع بـرق اسـتان را عهـده دار بـود‪.‬‬ ‫انتصاب مدیران میراث فرهنگی‬ ‫سه شهرستان استان تهران‬ ‫«ایجـاد وفـاق در راسـتای حفـظ منافـع ملـی‬ ‫زمینـه سـاز توسـعه اقتصادی کشوره اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر ایـن منافـع ملـی بـه وفـاق رسـید و همـه‬ ‫تصمیم گیـران و تصمیم سـاران و مجریـان بـر‬ ‫حفـظ ایـن منافـع بـه وفـاق رسـیدند و ملـت‬ ‫ً‬ ‫نیـز خواسـتار ان بـود ‪ ،‬طبیعتـا بایـد همـه‬ ‫حرکت هـا در راسـتای حفـظ منافـع ملـی‬ ‫شـکل بگیـرد»‪ .‬نماینـده عالی دولـت تدبیر و‬ ‫امیـد در اسـتان فـارس با اشـاره به اینکه حتی‬ ‫یگـری‬ ‫در کشـورهایی کـه بـر مبنـای نظام ‬ ‫اداره می شـوند‪ ،‬منافع ملی‪ ،‬محور اقدامات‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬شـاه بیت منافـع ملـی‪،‬‬ ‫توسـعه اقتصادی ست و همه کشـورها برای‬ ‫ایجـاد رفـاه در جامعـه و توسـعه اقتصـادی‬ ‫تلاش می کننـد»‪ .‬اسـتاندار فـارس افـزود‪:‬‬ ‫«راهبـرد توسـعه صـادرات یـا جایگزینـی‬ ‫ً‬ ‫واردات‪ ،‬به عنـوان راهبردهایـی کـه بعضـا‬ ‫اندیشـمندان اقتصـادی راجـع بـه ان‬ ‫صحبت می کنند‪ ،‬متاثر از مولفه هایی است‬ ‫کـه ترکیـب انهـا می توانـد یـک کار عقالیـی‬ ‫و منطقـی باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه هـم بـه‬ ‫یکـه سـود و هزینه پاسـخ‬ ‫جایگزینـی در صورت ‬ ‫دهـد و هـم بـه توسـعه صـادرات به عنـوان‬ ‫موتور محرک توسـعه اقتصـادی فکر کنیم»‪.‬‬ ‫رحیمـی بیـان کرد‪« :‬ا گر ترکیبـی از جایگزینی‬ ‫دبـر توسـعه صـادرات داشـته‬ ‫واردات با تا کی ‬ ‫باشـیم بایـد بـه عوامـل و مولفه هایـی توجـه‬ ‫کنیـم کـه کشـور مـا نیز بـه عنـوان مزیـت از ان‬ ‫برخوردار اسـت»‪ .‬به گفته وی نیروی انسـانی‬ ‫به عنوان اصلی ترین و ارزشـمندترین عامل‪،‬‬ ‫دانش و فناوری‪ ،‬وجود منابع کانی‪ ،‬معدنی‬ ‫و نفـت و گاز از اصلی تریـن و با ارزش تریـن‬ ‫مزیت ها سـت»‪.‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫اعالم سهمیه گاز مایع خانوارهای شهری و روستایی‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه اردبیـل از تخصیـص‬ ‫سـهمیه گازمایـع خانوارهـای شـهری و روسـتایی ویـژه اسـفند ماه سـال ‪99‬‬ ‫به میـزان ‪ 44‬کیلوگـرم بـرای هـر خانـوار خبر داد‪ .‬سـید حجت مدنـی در این باره‬ ‫گفـت ‪« :‬سـهمیه گاز مایـع مرحلـه هشـتم خانوارهـای شـهری و روسـتایی‬ ‫فاقـد لوله کشـی گاز طبیعـی‪ ،‬ویـژه اسـفند ماه سـال ‪ 99‬به میـزان ‪ 44‬کیل وگـرم‬ ‫بـرای هـر خانـوار اسـت»‪ .‬مدنـی افـزود‪« :‬سرپرسـت خانوارهـا بـا مراجعـه بـه‬ ‫عاملیـن توزیـع می تواننـد سـهمیه خود را که با زیرسـاخت بانکـی و به صورت‬ ‫الکترونیکی ست‪ ،‬اخذ کنند‪ .‬قابل ذکر است که این سهمیه تا اخر اسفند ماه‬ ‫سـال جـاری اعتبـار دارد»‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین اقدام فرا گیر تعدیل روشنایی معابر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«چهارمیـن اقـدام فرا گیـر بـا هـدف‬ ‫تعدیـل و تنظیـم روشـنایی معابـر‬ ‫و مقابلـه بـا اسـتفاده کنندگان‬ ‫رمز ارزهـای غیرمجـاز ‪ ،‬هم زمـان‬ ‫بـا سراسـر کشـور طـی امـروز و فـردا‬ ‫در سـطح اسـتان اردبیـل در حـال‬ ‫برگزاری سـت‪ .‬حسـین قدیمـی‬ ‫با بیان اینکـه‪ ۱۲۳ ،‬نفـر شـامل ‪۲۰‬‬ ‫ا کیـپ جهـت تعدیـل و تنظیـم روشـنایی معابـر و ‪ ۲۰‬ا کیـپ چهـت مقابلـه بـا‬ ‫اسـتخراج کننـدگان رمـز ارزهـا در ایـن مانـور حضـور دارنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«کاهـش تـوان و انـرژی مصرفـی روشـنایی معابـر‪ ،‬کاهـش انـرژی تلف شـده‬ ‫ناشـی از برق هـای غیرمجـاز ‪ ،‬اصلاح و اسـتاندارد سـازی ولتـاژ مشـترکان و‬ ‫افزایـش ایمنـی پایـه هـای فلـزی معابـر ‪،‬از دیگـر اهـداف ایـن مانـور دو روزه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی از تعدیـل ‪ ۱۸‬هـزار دسـتگاه چـراغ معابـر در سـطح اسـتان بـا‬ ‫صرفه جویـی ‪ ۳.۵‬مگاواتـی در مصـرف بـرق‪ ،‬از ابتـدای سـال جاری تـا بـه امـروز‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬طـی امـروز و فـردا ‪ ،‬در شـهر نیـر تعدیل دائم روشـنایی معابر‬ ‫صـورت خواهـد گرفـت و ‪ ۱۳۹‬دسـتگاه المـپ ‪ ۲۵۰‬وات تبدیـل بـه المپ هـای‬ ‫‪ ۱۰۰‬وات بـا همـان کیفیـت قبلـی خواهند شـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬دوهزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬استفاده کننده غیر مجاز برق به انشعاب دائم تبدیل شده اند»‪ .‬قدیمی‬ ‫بـه جمـع اوری دسـتگاه های غیرمجـاز اسـتخراج رمز ارز طـی این مانـوردو روزه‬ ‫تا کید کرد و افزود‪« :‬هزار و ‪ ۳۰‬دسـتگاه اسـتخراج کننده غیر مجاز رمز ارز از ‪۳۹‬‬ ‫مرکـز‪ ،‬از ابتـدای سـال جاری تـا بـه امـروز در سـطح اسـتان جمـع اوری شـده و‬ ‫در ایـن مانـور نیـز ‪ ،‬مرا کـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـز ارز کشـف شـده بـا همـکاری‬ ‫نیروهـای انتظامـی جمـع اوری خواهنـد شـد»‪ .‬وی در ادامه از دیگـر اقدامات‬ ‫انجام شـده در این مانـور را منظـم و یکنواخت کـردن روشـنایی معابـر و رفـع‬ ‫نقـاط مخاطره امیـز پایه هـای فلـزی معابـر عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۱۷۸۹‬میلیارد ریال‬ ‫برای طر ح های جهش تولید‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اردبیـل گفـت‪« :‬یک هـزار و‬ ‫‪ ۷۸۹‬میلیارد ریـال اعتبـار بـرای تقویـت‬ ‫و توسـعه پروژه هـای جهـش تولیـد در‬ ‫اسـتان اردبیـل اختصـاص می یابـد»‪.‬‬ ‫داود شـایقی اظهـار کـرد‪« :‬در نشسـت‬ ‫بـا رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه بـا‬ ‫اولویـت پـروژه مهـم و زیربنایـی راه اهـن‬ ‫مورد تا کیـد و توجـه قـرار گرفـت کـه قـرار‬ ‫شـد تـا پایـان امسـال ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومـان منابـع جدیـد بـرای ایـن پـروژه ریلـی‬ ‫اختصاص یابد»‪ .‬رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬امسـال برای راه اهن اردبیل از محل سـفر رئیس جمهوری و توجه ویژه‬ ‫رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه کشـور‪ ،‬بیـش از یک هـزار و ‪ ۷۰‬میلیارد تومـان‬ ‫اعتبـار اختصـاص یافتـه کـه انتظـار مـی رود در سـال اینـده شـاهد تکمیـل و‬ ‫راه انـدازی ایـن پـروژه زیربنایـی باشـیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬رئیـس سـازمان‬ ‫برنام هو بودجه کشور قول دادند تا بدون محدودیت‪ ،‬اعتبار مورد نیاز راه اهن‬ ‫در اسـفند ماه و سـه ماهه اول سـال اینـده تامیـن شـود کـه بر همین اسـاس تـا‬ ‫پایـان دولـت تدبیـر و امیـد راه اهن اردبیل‪ -‬میانه اماده افتتاح خواهد شـد»‪.‬‬ ‫شـایقی تا کیـد کـرد‪« :‬بـا نام گـذاری سـال ‪ ۹۹‬به نـام جهش تولید از سـوی مقام‬ ‫معظـم رهبـری طر ح هـای تولیـدی و صنعتـی در کانـون توجـه مسـئوالن‬ ‫کشـوری و اسـتانی قـرار گرفتـه کـه سـازمان برنام هو بودجـه در حمایـت از ایـن‬ ‫حـوزه مبلـغ یک هـزار و ‪ ۷۸۹‬میلیارد ریـال را بـرای اسـتان اختصـاص داد تـا‬ ‫شـاهد به ثمر رسـیدن طر ح هـای زیربنایـی در ایـن بخـش باشـیم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫گردشگری در‬ ‫ارزوی شیفتگان تاریخ‪ ،‬تمدن و طبیعت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 3‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2182‬‬ ‫گرگان؛‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫لو نقل جاده ای استان مرکزی بیان کرد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حم ‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫در حاشـیه جنگل هـای روح انگیـز و همیشه سـبز البـرز باشـکوه کـه جلـوه ای‬ ‫بی بدیـل از عظمـت خداونـدی و هنرنمایی طبیعت اسـت‪ ،‬امیزه هایـی از هنر‬ ‫معمـاری و طبیعـت توجـه مسـافران و گردشـگران را به خـود جلـب می کنـد‪.‬‬ ‫شـهری کـه چشـم انداز زیبـای ان به سـوی طبیعـت هزار رنـگ جنـگل‪ ،‬ان را بـه‬ ‫یـک مـکان گردشـگری خـاص با ویژگی های منحصرب هفـرد تبدیل کرده اسـت‬ ‫و گـذران لحظاتـی مانـا را در شـهر تاریـخ‪ ،‬هنـر و ادبیـات در ذهـن گردشـگران‬ ‫متبادر می سـازد‪ .‬درواقع‪ ،‬معماری چشـم نواز سـاختمان های تاریخی در جوار‬ ‫طبیعـت چشـم نواز و سرسـبز البـرز‪ ،‬رویای سـپری کردن اوقاتی خـوش و اقامتی‬ ‫دلپذیر را به واقعیت بدل می سازند‪ .‬بدون شک جاذبه های تاریخی و طبیعی‬ ‫اسـتان گلسـتان در کنـار راحتـی اقامـت در مکان هـای اقامتـی سـنتی و فرنگـی‬ ‫بـا چشـم اندازی رویایـی و فر ح بخـش رو بـه جنگل هـای همیشه سـبز البـرز‪،‬‬ ‫مسافرتی به یادماندنی و رویایی را برای گردشگران و شیفتگان تاریخ و تمدن‬ ‫و طبیعـت بـه یـادگار خواهنـد گذاشـت‪ .‬در دل کوچه پس کوچه هـای قدیمـی‬ ‫ایـن شـهر تاریخـی می تـوان تاریـخ را بـدون ورق زدن کتاب هـا و جسـتجو کردن‬ ‫در سـایت های اینترنتـی قـدم زد و لـذت پرسـه در تاریـخ را بـا تمـام وجـود حـس‬ ‫کـرد‪ .‬خانه هـای قدیمـی کـه بـوی قدمـت و تاریـخ می دهند و هر بخـش از خانه‬ ‫هنرنمایی مردانی را یاداور می شود که لزوم دقت در ساخت این بناها را کمتر از‬ ‫عبادت نمی دانستند و تمام هنرشان را به کار می گرفتند‪ .‬صدای کوبه درهای‬ ‫چوبی این ابنیه‪ ،‬ادمی را بی واسطه به صدها سال قبل تر می برد‪ .‬گردشگرانی‬ ‫کـه بناهـای تاریـخ را می پرسـتند‪ ،‬از تماشـای ایـن خانه هـا سـیر نمی شـوند و بـا‬ ‫تمـام وجودشـان ذره ذره تاریخشـان را می کاونـد و لـذت می برنـد‪ .‬خانـه امیـر‬ ‫لطیفـی‪ ،‬سـرای باقری هـا از بزرگ تریـن بناهـای به جامانـده از قاجـار‪ ،‬سـرای‬ ‫تقوی هـا‪ ،‬مدرسـه عمادیـه یـادگاری از دوران تیموریـان‪ ،‬خانـه تاریخـی کبیـر‪،‬‬ ‫بازارچه نعل بندان‪ ،‬دیوار بزرگ گرگان‪ ،‬مسجد جامع گرگان‪ ،‬کاروانسرای قزلق‬ ‫و ‪ ...‬بخشی از تاریخ کهن این دیار هستند که گردشگران حوزه تاریخ‪ ،‬افسون‬ ‫معماری شـان را تـا سـال ها از یـاد نمی برنـد‪ .‬تاریـخ در گـرگان بـه بناهای تاریخی‬ ‫محدود نمی شـود‪ .‬کوچه های باریک در شـهر‪ ،‬تکیه های قدیمی‪ ،‬ارسـی های‬ ‫رنگارنـگ‪ ،‬ناودان هـای کله شـیری‪ ،‬صدای چکش های چلنگران و اهنگـران و‬ ‫مسـگران‪ ،‬چینی بندزن هایـی کـه دسـتان چروکیـده و پیرشـان‪ ،‬اخریـن بندها‬ ‫را بر قوری های شکسـته این قرن می زنند و صدها نشـانه ریزودرشـت تاریخی‬ ‫دیگـر کـه مـا هـرروز بی توجـه بـه هویـت تاریخـی از کنارشـان سـاده و بی تفـاوت‬ ‫می گذریـم‪ ،‬تاریخـی بـس مانـدگار و جاودانـه در دل دارنـد که گردشـگران زیادی‬ ‫را ارزوی دیدن این لحظات و صداهاست؛ اما گرگان تنها صدا و تاریخ نیست‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی این شـهر پر از خاطره در نزدیکی شـهر واقع اند؛ تاجایی که‬ ‫صـدای چکاوک هـا وهزارنـش هرروز صبح خواب نـاز کودکان را می ربایند! لذت‬ ‫تنفـس در هـوای مه الـود پائیـزی یـا خنـکای نسـیم بهـاری جنگل هـای اطراف‬ ‫گـرگان بـا درختـان زیبـا و سر به فلک کشـیده‪ ،‬بی تردیـد لحظـات رویایـی را بـرای‬ ‫گردشـگران رقـم می زننـد‪ .‬پـارک جنگلـی ناهارخـوران‪ ،‬دریاچـه توشـن‪ ،‬جنـگل‬ ‫توسکسـتان‪ ،‬ابشـار نومـل‪ ،‬منطقـه حفاظت شـده جهان نما‪ ،‬ابشـار رنگـو‪ ،‬تپه‬ ‫تاریخی‪-‬فرهنگـی تورنگ تپـه‪ ،‬روسـتای زیارت‪ ،‬پارک جنگلی النگـدره از جمله‬ ‫جاذبه هـای طبیعـی و دیدنـی گـرگان هسـتند کـه تنهـا بـا چند دقیقـه رانندگـی‬ ‫ً‬ ‫می تـوان از مزایـای گـردش و تفـرج در ایـن مکان هـای رویایـی لـذت بـرد و اصلا‬ ‫نیـازی بـه گـذر از جاده هـای صعب العبـور و رانندگـی در جاده هـای ناهمـوار‬ ‫یسـت که‬ ‫نیسـت‪ .‬نزدیکی تفرجگاه های جنگلی به مرکز شـهر از دیگر امتیازات ‬ ‫گردشـگری در گـرگان را از حالـت تک بعـدی خارج کرده اسـت‪ .‬به دیگـر زبان اثار‬ ‫تاریخـی‪ ،‬جاذبه هـای گردشـگری طبیعـی نظیـر جنـگل و رودخانـه و ‪ ...‬تنـوع‬ ‫گردشـگری را در ایـن شـهر مثال زدنـی کـرده اسـت و بـا ذائقه همه افـراد خانواده‬ ‫سـازگار سـاخته اسـت‪ .‬وجه دیگر گردشـگری در گرگان تغذیه اسـت‪ .‬کسانی که‬ ‫اندکـی بـا مختصـات غذاهـای گـرگان اشـنایی دارنـد نیـک می داننـد کـه تنـوع‬ ‫یشـمار اسـت که پرداختن به همـه زوایای‬ ‫غذایـی در گـرگان چنـان پررونـق و ب ‬ ‫ان در ایـن مقـال میسـر نیسـت‪ .‬انـواع اش هـا‪ ،‬پلوهـا‪ ،‬خورشـت ها‪ ،‬حلواهـا‪،‬‬ ‫شـیرینی ها‪ ،‬نان هـای محلـی و ‪ ...‬سـفره گرگانی هـا را به ویـژه در مهمانی هـا و‬ ‫مراسـم بـه رنگین کمانـی از اغذیـه سـنتی تبدیـل می کند کـه ا گر بگوییـم گرگان‬ ‫و اسـتان را می تـوان به عنـوان قطـب گردشـگری غـذا در کشـور مطـرح کـرد‪،‬‬ ‫سـخنی ب هگـزاف نگفته ایـم‪ .‬گـرگان را درمجمـوع می تـوان به عنـوان یک مقصد‬ ‫گردشـگری متمرکـز بـا جاذبه هـای گردشـگری تاریخـی‪ ،‬طبیعـی‪ ،‬غذایـی‪،‬‬ ‫ورزشـی و ‪ ...‬قلمـداد کـرد کـه اب وهـوای معتـدل‪ ،‬وجـود هتل هـا‪ ،‬اقامتگاه ها و‬ ‫رسـتوران های سـنتی و فرنگی‪ ،‬پاسـاژها و مغازه های متنوع‪ ،‬دسترسـی اسـان‬ ‫و سـریع بـه جاذبه هـای گردشـگری در کنـار وجـود فـرودگاه‪ ،‬ایسـتگاه قطـار و‬ ‫ترمینال مسـافربری ان را سـر زبان ها انداخته اسـت‪ .‬امید اسـت با برنامه ریزی‬ ‫گسترده هرچه بیشتر در شناساندن این جاذبه ها و مختصات ان ها بکوشیم و‬ ‫زمینـه اشـتغال پایـدار در بحـث گردشـگری فراهم شـود‪.‬‬ ‫ارزیابی سطح امادگی نیروهای امداد با تست ایفرد‬ ‫راهداران استان مرکزی در اماده باش کامل‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫اداره کل راهـداری و حم ‬ ‫اسـتان مرکـزی بـرای برقـراری تـرددی ایمـن‬ ‫در برابـر بارش هـای پیش بینـی شـده در‬ ‫اماده بـاش کامـل قـرار دارد‪ .‬علـی زندی فـر؛‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حم ‬ ‫اسـتان مرکزی پیرو اطالعیه و هشـدار سطح‬ ‫نارنجـی سـازمان هواشناسـی و با توجه بـه‬ ‫شرو و شـدت وزش بـاد‪،‬‬ ‫بارش هـای پیـ ِ ‬ ‫از امادگـی کامـل ا کیپ هـای مسـتقر در‬ ‫راهدارخانه هـا و گشـت های سـیار راهـداری‬ ‫و ترابـری در سراسـر محورهـای مواصالتـی‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬با توج هبـه پیش بینـی‬ ‫ورود سـامانه بارشـی بـه اسـتان مرکـزی علـی‬ ‫زندی فـر ضمـن اعلام اماده بـاش کامـل‬ ‫نیروهای راهداری‪ ،‬از تجهیز ‪ ۳۷‬راهدارخانه‬ ‫ثابـت و سـیار در محورهـای مواصالتـی‬ ‫اسـتان خبـر داد و افـزود‪« :‬راهدارخانه هـا از‬ ‫لحـاظ خدمـات اسـکان بـرای مسـافرین در‬ ‫راه مانـده از امادگـی الزم برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬بـا اسـتقرار ماشـین االت‬ ‫راهـداری و دسـتگاه های مکانیـزه برفروبـی‬ ‫و ذخایـر نمـک و شـن مـورد نیـاز در‬ ‫راهدارخانه هـا امیـد ان مـی رود مشـکلی‬ ‫درخصـوص برقـراری تـرددی ایمـن در‬ ‫محورها نداشـته باشیم»‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫لو نقـل جاده ای اسـتان مرکـزی اظهار‬ ‫و حم ‬ ‫داشـت‪« :‬ضمـن تمهیـدات به عمل امـده‪،‬‬ ‫بـه کاربـران راه هـا توصیـه می شـود‪« :‬ضمـن‬ ‫صرف نظـر از سـفرهای غیر ضـروری‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫صـورت اقـدام بـه سـفر حتمـا از سلامت فنی‬ ‫اتومبیـل خـود مطمئـن گشـته و تجهیـزات‬ ‫ایمنـی و گرمایشـی مـورد نیـاز را بـا خـود بـه‬ ‫ً‬ ‫همـراه داشـته باشـند و در نهایـت حتمـا‬ ‫هنـگام بـارش بـرف و یخبنـدان از زنجیـر‬ ‫چـرخ اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی در ادامـه از‬ ‫مـردم خواسـت تـا قبـل از اقـدام به سـفرهای‬ ‫ً‬ ‫برون شـهری‪ ،‬حتمـا جهـت اطلاع از اخریـن‬ ‫وضعیـت جـوی و ترافیکـی راه هـا‪ ،‬از طریـق‬ ‫شـماره گیری تلفـن گویـا و ‪ ۲۴‬سـاعته ‪ ۱۴۱‬یـا‬ ‫اپلیکیشن موبایلی سـامانه ‪ ۱۴۱‬بهره بگیرند‬ ‫و حتی االمـکان در ایـام برفـی از سـفرهای‬ ‫شـبانه پرهیـز کننـد‪ .‬زنـدی فـر با اشـاره به‬ ‫اماده بـاش بیـش از ‪ ۳۲۰‬نفر راننده و راهدار با‬ ‫اسـتفاده از ‪ ۲۲۰‬دسـتگاه انـواع ماشـین االت‬ ‫سـنگین‪ ،‬نیمه سنگین و سـبک راهداری در‬ ‫قالـب ‪ ۵۸‬ا کیـپ راهـداری‪ ،‬افـزود‪« :‬اداره کل‬ ‫لو نقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫راهـداری و حم ‬ ‫مرکـزی علاوه بـر اسـتفاده از تجهیـزات و‬ ‫پتانسیل پرسنل سازمانی‪ ،‬از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصـی بویـژه در نگهـداری از راه هـای‬ ‫روسـتایی و فرعـی نیـز اسـتفاده می کنـد تـا‬ ‫ان گونـه کـه شایسـته هم اسـتانی های عزیـز‬ ‫اسـت در مقولـه خدمت رسـانی بـه رسـالت‬ ‫سـازمانی مان عمـل کـرده باشـیم»‪ .‬وی در‬ ‫پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬راهـداران اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی بـا تمـام تـوان عملیاتـی و تجهیزاتـی‬ ‫می کوشـند تـا کاربـران جاده هـا به سلامت از‬ ‫محورهای تحت پوشـش حوزه اسـتحفاظی‬ ‫عبـور کننـد؛ درنتیجـه بـرای حمایـت از ایـن‬ ‫عزیـزان از هموطنـان عزیـز خواسـتاریم تـا بـا‬ ‫رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی به ویـژه‬ ‫رعایـت مـواردی از جملـه سـرعت مطمئنـه‪،‬‬ ‫عـدم تغییـر نا گهانـی مسـیر‪ ،‬اطمینـان از‬ ‫سلامت وسـیله نقلیه‪ ،‬رعایت فاصله طولی‬ ‫مناسـب‪ ،‬اسـتفاده از زنجیرچـرخ و‪ ...‬مـا را‬ ‫یـاری کننـد»‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام طرح زمستانه کتاب ‪۱۳۹۹‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫طـرح زمسـتانه کتـاب از ‪ ۹‬اسـفند به مـدت یـک هفتـه برگـزار‬ ‫می شـود و ثبت نـام کتاب فروشـی ها در ایـن طـرح نیـز از ‪۲۶‬‬ ‫بهمـن تـا ‪ ۵‬اسـفند اسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ معصومـه فرجـی؛‬ ‫معـاون فرهنگـی و رسـانه ایـن اداره‪ ،‬بـا اعلام خبـر فـوق افـزود‪:‬‬ ‫«کتاب فروشـی های اسـتان مازنـدران هم زمـان بـا سراسـر‬ ‫کشـور می تواننـد از روز یکشـنبه (‪ ۲۶‬بهمـن) تـا سه شـنبه (‪۵‬‬ ‫اسـفند) بـا مراجعه بـه سـامانه اینترنتـی ‪ tarh.ketab.ir‬نسـبت‬ ‫بـه ثبت نـام در طـرح زمسـتانه کتـاب ‪ ۱۳۹۹‬اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫وی شـرایط عمومـی ثبت نـام در ایـن طـرح را ب هشـرح ذیـل‬ ‫اعلام کـرد‪ .۱ :‬میـزان یارانـه خریـد بـرای کتاب هـا ‪۲۰‬درصـد‬ ‫اسـت‪ .۲ .‬مدت زمـان اجـرای طـرح پائیـزه کتـاب هفـت روز‬ ‫اسـت‪ .۳ .‬شـروع طـرح روز ‪ ۹‬اسـفند و پایـان طـرح ‪ ۱۶‬اسـفند‬ ‫خواهـد بـود‪ .۴ .‬حدا کثـر یارانـه اختصاصـی هـر کتاب فروشـی‬ ‫و میـزان و درصـد مشـارکت کتاب فروشـی ها در تخصیـص‬ ‫یارانـه براسـاس اعتبـار کلی طرح‪ ،‬تعییـن و قبل از شـروع طرح‬ ‫اعلام خواهـد شـد‪ .5 .‬سـقف مجـاز خریـد بـرای هـر خریـدار‬ ‫حدا کثـر ‪۲۰۰۰۰۰۰‬ریـال (‪۲۰۰۰۰۰‬تومـان) اسـت‪ .۶ .‬سـقف یارانـه‬ ‫خریـد بـرای هـر خریـدار ‪۴۰۰۰۰۰‬ریـال (‪۴۰۰۰۰‬تومـان) اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مدت زمـان تسویه حسـاب یک مـاه پـس از اتمـام طـرح‬ ‫خواهـد بـود‪ .۸ .‬کتاب هـای عمومـی‪ ،‬دانشـگاهی و کـودک و‬ ‫نوجـوان مشـمول طـرح می شـوند امـا کتاب هـای اموزشـی‪،‬‬ ‫کمک اموزشـی‪ ،‬افسـت‪ ،‬فاقـد شـماره شـابک‪ ،‬دارای شـابک‬ ‫غلـط و کتاب هایـی کـه در بانـک اطالعاتـی خانـه کتـاب و‬ ‫ادبیـات ایـران ثبـت نشـده اند مشـمول طـرح نمی شـوند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ارائـه تخفیـف در ایـن طـرح تنهـا شـامل کتاب هـای‬ ‫یسـت و سـایر کاالهـای فرهنگـی عرضه شـده در‬ ‫چاپ ‬ ‫کتاب فروشـی را شـامل نمی شـود‪ .۱۰ .‬کتاب فروشـی های‬ ‫مشـارکت کننده در طـرح تـا زمـان به اتمام رسـیدن یارانـه‬ ‫اختصاصـی ملـزم بـه ارائـه تخفیـف بـه مشـتریان هسـتند‪.۱۱ .‬‬ ‫باتوج هبـه شـرایط موجـود و شـیوع بیمـاری کرونـا خریدهـای‬ ‫غیرحضـوری بـا ثبـت اطالعـات مربوطـه در پنـل پائیـزه‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .۱۲ .‬مدیریـت پروتکل هـای بهداشـتی و‬ ‫رعایـت فاصلـه اجتماعـی در زمـان طـرح برعهـده واحدهـای‬ ‫یسـت‪ .۱۳ .‬مرجـع رسـیدگی بـه نقـض شـرایط‪ ،‬کمیتـه‬ ‫صنف ‬ ‫تخلفـات تعیین شـده ازسـوی موسسـه خانـه کتـاب و ادبیات‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬وی همچنیـن شـرایط مربـوط بـه واحـد صنفـی‬ ‫(کتاب فروشـی) را بدیـن شـرح عنـوان کـرد‪ .۱ :‬داشـتن پروانـه‬ ‫کسب با تاریخ معتبر و مورد تایید مراجع ذی صالح‪ ،‬تبصره ‪:۱‬‬ ‫درصورت تازه تاسیس بودن‪ ،‬کتاب فروشی می تواند یک دوره‬ ‫با نامه تائید از اتحادیه ناشـران و کتاب فروشـان مبنی بر اقدام‬ ‫برای دریافت پروانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام اقدام کند‪ .۲ .‬داشتن‬ ‫رایانه و دسترسی به اینترنت‪ .۳‬نصب پوستر طرح‪ ،‬در ورودی‬ ‫و محـل قابل رویـت فضـای کتاب فروشـی تـا پایـان زمسـتانه‬ ‫کتاب ‪ .۴ ۱۳۹۹‬عدم مغایرت اطالعات صاحب امتیاز در پروانه‬ ‫کسـب بـا اطالعـات شـخص متقاضـی شـرکت در طـرح (به جـز‬ ‫در مـوارد وا گـذاری قانونـی) همچنیـن شـرایط مربـوط بـه ثبت‬ ‫خریدهـا ب هشـرح ذیـل عنـوان شـد‪ .۱ :‬ثبـت اطالعـات واقعـی‬ ‫خریدار اعم از نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬شماره ملی و تلفن همراه ‪.۲‬‬ ‫ثبـت مشـخصات کتاب های فروخته شـده هم زمان بـا فروش‬ ‫در پنـل کتاب فروشـی ‪ .۳‬بـرای اسـتفاده از سیسـتم‪ ،‬از مرورگـر‬ ‫فایرفا کـس اسـتفاده شـود ‪ .۴‬عـدم فـروش بیش از دونسـخه از‬ ‫یـک عنـوان کتـاب بـرای هـر خریـدار ‪ .۵‬ثبـت اطالعـات واقعـی‬ ‫کتاب هـای فروخته شـده در فا کتـور فـروش ‪ .۶‬قیمـت کتاب با‬ ‫قیمـت در ج شـده در فا کتـور تفـاوت نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ حمیدرضـا تبسـمی؛ معـاون اقتصـادی جهـاد کشـاورزی از اشـتغال‬‫‪۱۰۰‬درصـدی در بخـش کشـاورزی فراتـر از تعهـدات محقق شـده خبـر داد‪.‬‬ ‫ رجـب رحمانـی؛ نماینـده تا کسـتان در افتتـاح طـرح ابیـاری تحت فشـار‬‫در نرجـه کـه جمالی پـور؛ اسـتاندار حضـور داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بتوانیـم در‬ ‫یک هکتـار بـاغ انگـور ُ‬ ‫‪10‬تـن کشـمش تولیـد کنیـم»‪ .‬اسـتاندار نیـز در بیاناتـی‬ ‫از اختصـاص ‪50‬میلیاردتومـان یارانـه دولتـی بـه باغـداران کشـمش خبـر داد‪.‬‬ ‫ مهـدی حاجیـان راد؛ رئیس پلیـس امنیـت اقتصـاد قزویـن از کشـف ‪54‬‬‫دسـتگاه تولیـد ارز دیجیتـال خبـر داد‪.‬‬ ‫ از ثمـرات سـفر دکتـر نمکـی؛ وزیـر بهداشـت بـه قزویـن؛ می تـوان بـه‬‫افتتـاح رادیوتراپـی بیمارسـتان والیـت‪ ،‬وعـده تکمیـل بیمارسـتان ‪700‬‬ ‫تختخوابی‪ ،‬لزوم اسـتقرار پایگاهای اورژانس طارم سـفال و الموت‪ ،‬مشـاهده‬ ‫بیمارسـتان های فرسـوده بنابـه خواسـت محمدبیگـی؛ نماینـده قزویـن و‬ ‫افزایـش اعتبـارات قطره چکانـی پرو ژه هـا اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا فسیل ها به رنگ سنگند؟‬ ‫مقدمـه‪ :‬فسـیل عبـارت اسـت از چیـزی کـه از حفـاری بـه دسـت امـده باشـد‪.‬‬ ‫بـه عبـارت دیگـر‪ ،‬فسـیل ها اجسـاد و بقایـا و اثـار موجوداتـی می باشـند کـه‬ ‫پـس از مـرگ در بیـن رسـوبات دفـن شـده و همـراه بـا انهـا تحـت تاثیـر پدیـده‬ ‫سنگ شـدگی (دیاژنـز) قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬فسـیل ها بـه دلیـل اینکـه از سـنگ هسـتند‪ ،‬به رنگ سـنگ اند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یک شـیء فسـیل شـده دقیقا یک مدل سـنگی از یک شـیء باسـتانی است‪.‬‬ ‫یک فسـیل نسـبت به شـیء اصلی از مواد متنوع تری ساخته شده است‪ .‬در‬ ‫طـول فراینـد فسـیل شـدن‪ ،‬اتم هـای اصلـی بـا مـواد معدنی جدیـد جایگزین‬ ‫می شـوند بـه طـوری کـه یک فسـیل همان رنگ (یا ترکیب شـیمیایی) شـیء‬ ‫اصلی را ندارد‪ .‬رنگ پوست هم در طول دوره فسیل شدن حفظ نمی شود‪.‬‬ ‫همـه انچـه کـه امـروز باقی مانده‪ ،‬یک مدل سـنگی از شـیء اصلی سـت‪.‬‬ ‫نتیجه گیـری‪ :‬فسـیل ها رنگ هـای زیـادی دارنـد و از انـواع بسـیار مختلفـی از‬ ‫مـواد معدنـی سـاخته شـده اند‪ .‬رنـگ فسـیل بـه ایـن بسـتگی دارد که سـنگ‬ ‫احاطه کننـده چـه ترکیبـی دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیوضی‪ /‬دوره دوم ابتدایی میثاق (پایه ششم)‬ ‫شهرستانمه والت‬ ‫مهرزاد لطفی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و روسای‬ ‫دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور‪ ،‬امـروز‬ ‫به صـورت وب کنفرانـس برگـزار شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در این ائیـن‬ ‫گفـت‪« :‬در ادامـه بهره بـرداری از پروژه هـای‬ ‫پویـش ره سلامت‪ ،‬امروز شـاهد بهره برداری‬ ‫کسـری دسـتگاه ها و تجهیزات پزشـکی‬ ‫از ی ‬ ‫هسـتیم که در امر کنترل بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫بسـیار موثـر هسـتند»‪ .‬دکتـر مهـرزاد لطفـی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن تجهیزات شـامل دسـتگاه های‬ ‫سی تی اسـکن ‪ ۱۶‬اسلایس در بیمارسـتان‬ ‫شـهید دکتـر فقیهـی‪ ،‬بیمارسـتان شـهید‬ ‫دکتـر چمـران و شـهید مطهـری شهرسـتان‬ ‫مرودشـت هسـتند کـه به صـورت هم زمان با‬ ‫دیگـر پروژه هـای ایـن پویـش کـه بـا محوریت‬ ‫بهره برداری از تجهیزات و امکانات خریداری‬ ‫شـده از محل تسـهیالت بانک جهانی برگزار‬ ‫می شـود‪ ،‬امـروز بـه بهر هبـرداری رسـید؛‬ ‫همچنیـن بـه زودی دسـتگاه سی تی اسـکن‬ ‫بیمارسـتان حضـرت قائم(عـج) فیروزابـاد‬ ‫نیـز بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ادامـه داد‪:‬‬ ‫«دسـتگاه های سی تی اسـکن در حال حاضـر‬ ‫در خـط نخسـت تشـخیص کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫کاربـرد دارنـد و بـه تشـخیص درگیـری ریه هـا‬ ‫گو میر در‬ ‫کمـک می کنـد»‪ .‬او علـت اصلـی مر ‬ ‫بیماران کووید‪ ۱۹ -‬را درگیری ریه برشمرد که‬ ‫با این دسـتگاه ها تشـخیص داده می شـود و‬ ‫در ادامـه درمـان نیز به ارزیابی روند بهبودی‬ ‫و وضعیـت بیمـار کمک می کند‪ .‬دکتر لطفی‬ ‫در ادامه با توضیح بیشتر پیرامون پویش ره‬ ‫سلامت کـه در وزارت بهداشـت راه انـدازی‬ ‫شـده و امـروز نیـز هجدهمیـن دوره از ایـن‬ ‫پویـش برگـزار می شـود‪ ،‬گفت‪« :‬با ابتـکار وزیر‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با وجود‬ ‫شـیوع کروناویـروس‪ ،‬پروژه هـای بسـیاری‬ ‫امسـال در تمـام نقـاط کشـور امـاده افتتـاح‬ ‫شـده اند کـه ایـن پروژه هـا همان گونـه کـه از‬ ‫نـام پویـش ره سلامت پیداسـت به سلامت‬ ‫مـردم کمـک می کنـد و ب همـرور در نقـاط‬ ‫مختلـف کشـور بـرای ارائـه خدمـات بیشـتر و‬ ‫بهتر به بیماران‪ ،‬به بهره برداری می رسـند»‪.‬‬ ‫فراخوان تاسیس اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫توانمندسـازی و سـهم بری بخـش خصوصـی در حـوزه امـور‬ ‫غیرحا کمیتـی و اسـتفاده از ظرفیت هایـی کـه در قوانیـن و‬ ‫ضوابـط مرتبـط بـا ماموریت هـا و تکالیـف اموزشـی سـازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور‪ ،‬به ویـژه در مـواد ‪ ۱۱۰‬و ‪۱۱۱‬‬ ‫قانـون کار جمهـوری اسلامی ایـران درخصـوص جلـب‬ ‫مشـارکت واحدهـای صنعتـی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬خدماتـی و افـراد‬ ‫حقیقـی و حقوقـی در ارائـه خدمـات امـوزش مهارتی در کشـور‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت‪ ،‬نیازمنـد اصلاح رویه هـا و تسـریع‬ ‫در تغییـر نقـش دولـت از مالکیـت و مدیریـت مسـتقیم بنـگاه‬ ‫بـه سیاسـت گذاری‪ ،‬هدایـت و نظـارت اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنـی‬ ‫و حرفـه ای مازنـدران؛ به منظـور صـدور مجـوز تاسـیس بـا‬ ‫اولویت هـای مهارت امـوزی در بازه هـای زمانـی مشـخص‬ ‫براسـاس نیـاز اسـتان بـه ارائـه اموزش هـای مهارتـی توسـط‬ ‫یبـر شـاخص هایی از قبیـل سـاختار‬ ‫بخـش خصوصـی و مبتن ‬ ‫جمعیتی‪ ،‬نرخ بیکاری و موارد مشـابه با درنظرگرفتن شـرایط‬ ‫خـاص چـون وجـود صنایـع و بنگاه هـای اقتصـادی‪ ،‬مناطـق‬ ‫ازاد‪ ،‬پتانسـیل های حوزه هـای مختلـف صنعـت‪ ،‬خدمـات‪،‬‬ ‫کشـاورزی و فرهنگ و هنر و نیازسـنجی اموزشـی صورت گرفته‬ ‫توسـط مرا کـز امـوزش فنـی و حرفـه ای ازاد بـا محوریـت‬ ‫شـورای مهـارت شهرسـتان ها در سـال جـاری اعلام شـد‪.‬‬ ‫به همین منظور درجهت توسعه اموزش های فنی و مهارتی‪،‬‬ ‫جلـب و جـذب نهادهـای مردمـی جهـت سـرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت در اجرای اموزش های فنی و حرفه ای‪ ،‬این اداره کل‬ ‫اقدام به فراخوان تاسیس اموزشگاه های فنی و حرفه ای ازاد‬ ‫را کرده اسـت که پیرو جلسـه شـورای مهارت در شهرسـتان ها‬ ‫براسـاس نیازهـای واقعـی احصاء شـده توسـط مرا کـز امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای در بخش هـا و خوشـه های مختلـف اعـم‬ ‫از کشـاورزی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬صنایع دسـتی و فعالیت هـای‬ ‫خبر‬ ‫مهرطلبـان یـزد‪ /‬معـاون طـرح و‬ ‫توسـعه شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد‬ ‫از ابلاغ ابتـکار ایـن شـرکت در پـروژه‬ ‫بـاز طراحـی خانـواده بر ج هـای‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولـت در پهنه بنـدی اب و‬ ‫هوایـی متوسـط بـه سـایر برق هـای‬ ‫منطقـه ای کشـور خبـر داد‪ .‬علیرضـا‬ ‫رفیعـی با اشـاره به مصوبـه کارگـروه‬ ‫بهینه سـازی طراحـی خطـوط و‬ ‫ابلاغ شـرکت توانیـر بـه شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد‪ ،‬موفقیـت ایـن شـرکت در‬ ‫بـاز طراحـی‪ ،‬نمونه سـازی‪ ،‬تایـپ تسـت و اجـرای دو پـروژه احـداث خـط بـا‬ ‫بر ج هـای رده ولتـاژی ‪ ۶۳‬کیلوولـت بـرای پهنه بنـدی اب و هوایـی متوسـط‬ ‫کشـور را خاطرنشـان کـرد‪ .‬وی اسـتفاده از بر ج هـای جدید در احـداث دو خط‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولـت رسـتاق‪ -‬مزرعـه کالنتـر و مهـرگان‪ -‬سـریزد را یـاداور شـد و افـزود‪:‬‬ ‫«هزینه های اولیه طراحی‪ ،‬سـاخت و تایپ تسـت این بر ج ها طی اجرای این‬ ‫دو پروژه بازگشـت سـرمایه شـده اسـت»‪ .‬رفیعی ادامه داد‪« :‬با توجه به مزایای‬ ‫ایـن بر ج هـا از جملـه افزایـش اسـپن طراحـی تـا ‪ ۳۵۰‬متـر‪ ،‬کاهـش قابل توجـه‬ ‫حجـم اهـن االت در واحـد طـول و همچنیـن تجربـه نصـب موفقیت امیـز ان‬ ‫در شـرایط واقعـی منطقـه متوسـط اسـتان یـزد‪ ،‬ابلاغ ایـن موضـوع بـه سـایر‬ ‫شـرکت های بـرق منطقـه ای کشـور خصوصـا شـرکت هایی کـه در پهنـه اب و‬ ‫هوایی متوسـط کشـور قرار دارند به مدیرعامل شـرکت توانیر پیشنهاد شده و‬ ‫مورد استقبال این مقام مسئول صنعت برق کشور قرار گرفت»‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫فایل الکترونیکی مدارک و نقشـه های سـاخت این بر ج ها در سـایت اینترنتی‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد بـه ادرس ‪ yrec.co.ir/tarh/type-making‬قابـل‬ ‫دسترسـی و مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز تاکید کرد؛‬ ‫اختصاص چهار دستگاه سی تی اسکن به حوزه سالمت فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام گفـت‪« :‬عملیـات اجرایـی ایسـتگاه‬ ‫پمپاژ چشمه ماهی شهرستان تازه تاسیس هلیالن به طور کامل انجام شده‬ ‫امـروز افتتـاح بـه بهره بـرداری رسـید»‪ .‬علـی پوراحمـد با بیان اینکـه ایـن پـروژه‬ ‫در مـدت یک سـال بـه انجـام رسـیده‪ ،‬افـزود‪« :‬ایسـتگاه مذکـور تامین کننـده‬ ‫اب هـزار و ‪ ۳۰۰‬هکتـار از اراضـی شهرسـتان هلیلان اسـت کـه در اثـر سـیالب‬ ‫گذشـته دچـار خسـارت کلـی شـده بـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫ایلام با تا کید بر اینکـه ایـن پـروژه از محـل اعتبـارات سـیل تامین اعتبار شـده‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بـرای بازطراحـی کامـل ایـن پـروژه و عملیـات اجـرای ایسـتگاه‬ ‫پمپـاژ مبلـغ ‪ ۴۰‬میلیارد ریـال سـرمایه گذاری شـده اسـت‪ .‬الیروبـی کانال هـای‬ ‫انتقـال اب نیـز در دسـت اقـدام اسـت که پـس از ان در هفته اینـده اب تحویل‬ ‫کشـاورزان خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫باز طراحی بر ج های رده ولتاژی ‪ 63‬کیلو ولت‬ ‫در شرکت برق منطقه ای یزد‬ ‫با کمک بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت؛‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام گفـت‪« :‬به منظـور ارزیابـی سـطح امادگـی‬ ‫جسـمانی نیروهـای امـداد و گازبـان بـرای پاسـخ‪ ،‬وا کنـش و اقـدام در محیـط‬ ‫کار با توجه به نوع کار و ماهیت شغلی انان مطابق دستورالعمل های شرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران‪ ،‬از طریـق برگـزاری ازمـون امادگـی جسـمانی در چهـارروز بـا‬ ‫همـکاری واحدهـای بهـره بـرداری و ‪ HSE‬انجـام شـد»‪ .‬عبـاس شـمس الهی‬ ‫افـزود‪« :‬مـواد ایـن تسـت شـامل بارفیکـس‪ ،‬پـرش جفـت پـا‪ ،‬دراز نشسـت‪،‬‬ ‫دو ‪ ۴۵‬متـر و دو ‪ ۵۴۰‬متـر بـوده کـه در ایـن ازمـون میـزان سـرعت و قـدرت‬ ‫انفجـاری ماهیچه هـا‪ ،‬اسـتقامت و چابکـی نیروهـای امـداد و گازبـان توسـط‬ ‫داوران ارزیابـی شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام با بیان اینکـه در مرحلـه‬ ‫ً‬ ‫اول ایـن ازمـون مجموعـا ‪ ۱۲۵‬نفـر از پرسـنل امـداد و گازبـان اسـتان شـرکت‬ ‫کرده انـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ازمـون پرسـنل شهرسـتانهای حـوزه مرکـز و شـمال‬ ‫استان و همچنین نواحی مهران‪ ،‬صالح اباد و ملکشاهی در دو گروه در شهر‬ ‫ایلام برگـزار شـد»‪ .‬شـمس الهی ادامـه داد‪« :‬داوری و نظـارت ایـن موضـوع‬ ‫توسـط هیئـت امادگـی جسـمانی تربیـت بدنـی اسـتان انجـام شـده اسـت و‬ ‫در این راسـتا پنج نفـر از داوران برجسـته اسـتان بـرای همـکاری و اجـرای ایـن‬ ‫ارزیابـی‪ ،‬تعییـن شـدند»‪ .‬وی با بیان اینکـه در مدت زمان اجـرای این ازمون‪،‬‬ ‫یک دسـتگاه امبوالنـس بـه همراه پزشـک و پزشـکیار بـرای شـرایط اضطراری‬ ‫پیش بینـی شـده بـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬به منظـور رعایـت شـرایط موجـود‬ ‫در خصـوص ویـروس کرونـا‪ ،‬علی رغـم وضعیـت ابـی اسـتان پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی و پیشـگیری رعایـت شـده و بـا تب سـنجی و اسـتفاده از نرم افـزار‬ ‫ماسـک غربالگـری کلیـه نفـرات انجـام شـد»‪.‬‬ ‫بهره برداری ایستگاه پمپاژ چشمه ماهی هلیالن‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره ارشاد مازندران خبر داد؛‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات‬ ‫بهداشـتی درمانـی شـیراز در هجدهمیـن‬ ‫پویـش «ره سلامت» کـه بـا محوریـت‬ ‫بهره بـرداری از تجهیـزات و امکانـات‬ ‫خریـداری شـده از محـل تسـهیالت بانـک‬ ‫جهانـی برگـزار شـد‪ ،‬از اختصـاص چهـار‬ ‫دسـتگاه سی تی اسـکن بـه بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان در این پـروژه خبـر داد کـه از این تعداد‬ ‫سـه دسـتگاه‪ ،‬امـروز بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫ائیـن هجدهمیـن پویـش «ره سلامت»‬ ‫بـا حضـور دکتـر محمدباقـر نوبخـت؛‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان‬ ‫برنام هو بودجـه‪ ،‬دکتر حسـینعلی شـهریاری؛‬ ‫رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬دکتـر سـعید‬ ‫نمکـی؛ وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی‪ ،‬دکتـر احمـد المنظـری؛ مدیـر‬ ‫منطقـه مدیترانـه شـرقی سـازمان جهانـی‬ ‫بهداشـت و معاونـان و مدیـران ارشـد وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‪ ،‬دکتـر‬ ‫ایالم‬ ‫اقتصـادی دریامحـور بـه افـراد حقیقـی‪ ،‬شـرکت های تعاونـی‪،‬‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد‪ ،‬اصنـاف و شـهرک های صنعتـی‬ ‫و صاحبـان صنایـع تولیـدی کـه اهلیـت مشـارکت براسـاس‬ ‫ضوابط و مقررات سازمان اموزش فنی و حرفه ای را در اجرای‬ ‫اموزش هـای مهارتـی دارنـد می تواننـد اقـدام کنند تـا با جذب‬ ‫و مشـارکت حدا کثـری بخـش خصوصـی نسـبت بـه ترمیـم‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای و خال مهارتی هر شهرستان اقدام‬ ‫موثر صورت گیرد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ متقاضیان واجدشـرایط‬ ‫می تواننـد بـرای دریافـت فرم هـای مربوطـه بـه سـایت ‪www.‬‬ ‫‪ tvto-mz.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬فراخـوان تاسـیس‪ ،‬موافقت نامـه‬ ‫اصولـی‪ ،‬فـرم اظهارنامـه امـوال منقـول و غیرمنقـول‪،‬‬ ‫چک لیسـت بررسـی پرونـده متقاضیـان تاسـیس اموزشـگاه‬ ‫ازاد فنی و حرفه ای‪ ،‬فرم خام طرح توجیهی در سـایت مذکور‬ ‫موجـود بـوده و درصـورت دارابـودن شـرایط و تکمیـل مـدارک‬ ‫و مسـتندات در بـازه زمانـی تعیین شـده می تواننـد جهـت‬ ‫تحویل مدارک به مرا کز اموزش فنی و حرفه ای سراسر استان‬ ‫مراجعـه کننـد‪ .‬تا کیـد می شـود متقاضیـان واجدالشـرایط‬ ‫جهـت کسـب اطالعات بیشـتر و دریافت فرم هـای مربوطه به‬ ‫سـایت اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران بـه نشـانی‬ ‫‪ www.mz-tvto.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عادی انگاری ویروس کرونا؛‬ ‫خطری مهلک برای سالمت جامعه‬ ‫علیرضـا نصیرمنـش‪ /‬مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫البـرز بـر لزوم اسـتمرار و تقویت رعایت‬ ‫اصـول بهداشـتی تا کیـد کـرد‪ .‬ناصـر‬ ‫مقـدم در جلسـه سـتاد کرونـای‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫البـرز گفـت‪« :‬طبـق امـار و گـزارش‬ ‫مراجـع رسـمی‪ ،‬متاسـفانه رعایـت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی توسـط شـهروندان از ‪85‬درصد به ‪75‬درصد کاهش‬ ‫یافتـه و تعـداد شـهرهای زرد و نارنجـی افزایـش یافتـه و در برخـی اسـتان ها‬ ‫ً‬ ‫مجـددا وضعیـت شـهرها قرمـز شـده اسـت و ایـن یعنـی زنـگ خطـر و هشـدار‬ ‫ً‬ ‫بـرای کل جامعـه کـه درصـورت ادامـه رونـد و رفتار فعلـی شـهروندان‪ ،‬مجددا‬ ‫شـاهد گسـترش شـیوع و انتشـار ایـن ویـروس در سـطح جامعـه خواهیـم‬ ‫بـود»‪ .‬ناصرمقـدم بااشـاره به نزدیک شـدن بـه ایـام نـوروز گفـت‪« :‬عیـد نـوروز‬ ‫ً‬ ‫مناسـبت و عیـد باسـتانی کشـور ما سـت و معمـوال بـا نزدیک شـدن ایـام عیـد‬ ‫نـوروز اقشـار مختلـف جامعـه بـه اماده شـدن و نـو کـردن امـور و شـئون زندگـی‬ ‫می پردازنـد و ایـن موضـوع افزایـش تـردد مـردم در معابـر و فروشـگاه ها را‬ ‫موجب می شـود و باید با رعایت اصول و پروتکل های بهداشـتی و بخصوص‬ ‫رعایـت فاصله گذاری هـای اجتماعـی‪ ،‬مانـع از ان شـویم کـه فرارسـیدن عیـد‬ ‫نـوروز‪ ،‬بسـتری بـرای افزایـش ابتلا و مرگ ومیـر شـهروندان مـا شـود کما اینکـه‬ ‫در نـوروز سـال گذشـته‪ ،‬خانواده هـای زیـادی در سـوگ عزیـزان خـود‪ ،‬عـزادار‬ ‫شـدند و ایـن تجربـه تلـخ نبایـد دوباره تکـرار شـود»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی البـرز درپایـان افـزود‪« :‬بایـد بـرای تعطیلات ایمـن نـوروز هماهنگـی‬ ‫و عـزم همگانـی داشـته باشـیم و باتوجه بـه بهداشـت فـردی و اجتماعـی و‬ ‫پرهیـز از ترددهـای غیرضـروری و کاهـش ترددهـا بـه حداقـل ممکـن‪ ،‬جلـوه‬ ‫مناسـبی از هوشـمندی و هماهنگـی عمومـی را رقـم بزنیـم و بـا رعایـت دقیـق‬ ‫و حدا کثـری توصیه هـای بهداشـتی ازجملـه اسـتفاده صحیـح و مـداوم از‬ ‫ماسـک و اهتمام به ان شسـتن مداوم دسـت ها و رعایت فاصله گذاری های‬ ‫اجتماعـی و اصـول بهداشـتی و رعایـت منع تردد شـبانه و پرهیـز از دورهمی و‬ ‫مهمانی های شـبانه زمینه مناسـب و الزم را برای ورود به سـال و قرن جدید‬ ‫و مبـارک فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت ‪ ICU‬در اهواز‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪ /‬دکتـر فرهـاد سـلطانی؛ معـاون درمـان دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز بااشـاره به قرمـز بـودن شـهر اهـواز گفـت‪:‬‬ ‫«بیمارسـتان رازی و امیرالمومنیـن(ع) بـا همـه ظرفیـت و بخش هایـی از‬ ‫بیمارستان های فاطمه الزهرا(س)‪ ،‬سینا‪ ،‬امام خمینی(ره)‪ ،‬گلستان و بقایی‬ ‫یک اهواز در حال ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا هستند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«در دو‪ ،‬سه روز اینده نیز بیمارستان ایت اهلل طالقانی قدیم به بیمارستان های‬ ‫پذیـرای بیمـاران مبتلا بـه کرونـا در اهـواز افـزوده می شـود»‪ .‬دکتـر سـلطانی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬در حال حاضـر در زمینـه تخـت عـادی مشـکلی وجـود نـدارد؛ امـا‬ ‫ظرفیـت تخت هـای ‪ ،ICU‬صد درصـد تکمیـل شـده اسـت کـه بایـد مراقـب‬ ‫باشـیم در این زمینـه بـه مشـکل برنخوریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬وضعیـت اینـده قابل‬ ‫پیش بینـی نیسـت و با توجه بـه وضعیـت قرمـز به ویـژه در جنـوب خوزسـتان‪،‬‬ ‫تو امـد غیرضـروری پرهیـز کننـد‪ .‬با این روند‪ ،‬ممکن اسـت که‬ ‫مـردم بایـد از رف ‬ ‫دچـار کمبـود خدمـات درمانـی شـویم و بیمارسـتان ها جوابگـو نباشـند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 9 1399‬رجب ‪ 21 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2182‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مسلم خانی؛ مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه مطرح کرد؛‬ ‫شرکت عمران شهر جدید اندیشه؛ همانند گذشته پرقدرت و راسخ در ارائه خدمات به شهروندان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه گفـت‪:‬‬ ‫«به دلیـل مطلوبیـت اراضـی موجـود در شـهر جدیـد‬ ‫اندیشـه شـرکت عمـران تـا حـد امـکان از خام فروشـی‬ ‫اراضـی باقی مانـده پرهیـز کـرده و سـعی داشـته به عنـوان‬ ‫نماینـده دولـت در شـهر جدیـد اندیشـه درراسـتای اصـل‬ ‫‪ 44‬قانـون اساسـی زمینـه مشـارکت بخـش خصوصـی را‬ ‫در اندیشـه فراهـم کنـد»‪ .‬دکتـر مهدی مسـلم خانی افزود‪:‬‬ ‫«ایـن اتفـاق در سـال گذشـته به خوبـی محقـق شـد و‬ ‫بیـش از ‪1000‬میلیاردتومـان قـرارداد بـا بخـش خصوصـی‬ ‫منعقـد و در سـال جـاری نیـز تابه امـروز ‪700‬میلیاردتومـان‬ ‫قـرارداد مشـارکتی به امضـاء رسـیده اسـت کـه در تلاش‬ ‫هسـتیم در نیمـه اول سـال ‪ 1400‬ایـن عـدد را بـه بیـش از‬ ‫‪1000‬میلیاردتومان برسـانیم»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬تبدیل‬ ‫بـه احسـن کـردن منابـع دولتـی دراختیـار شـرکت عمـران‬ ‫و امـکان ورود بخـش خصوصـی در اجـرای تولیـد مسـکن‬ ‫و سـاختمان و همچنیـن بنابـه فرمایـش مقـام معظـم‬ ‫رهبـری‪ ،‬رونـق تولید و اشـتغال زایی در سـال جهش تولید‬ ‫از اهـداف مجموعـه شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫اسـت کـه بـه یـاری خداونـد و بـا همـکاری نهادهـای‬ ‫مختلـف از جملـه شـهرداری و بخـش خصوصـی؛ شـرکت‬ ‫عمـران بـا اجـرای پروژه هـای متعـدد در جای جـای شـهر‬ ‫اندیشه توانسته قدم های بزرگی در تولید مسکن بردارد و‬ ‫کارگاه های بزرگی در بخش ساختمانی در اندیشه مشغول‬ ‫فعالیـت هسـتند»‪ .‬دکتـر مسـلم خانی ادامـه داد‪« :‬یکـی‬ ‫از منافعـی کـه از ایجـاد ایـن پروژه هـا عایـد شـهر می شـود؛‬ ‫یسـت؛ چرا کـه هم ا کنـون فقـط در‬ ‫در مبحـث اشتغال زای ‬ ‫خـود پروژه هـای عمـران بیـش از دوهـزار شـغل مسـتقیم و‬ ‫نزدیـک بـه هشـت هزار شـغل غیرمسـتقیم ایجـاد کردیم و‬ ‫پیش بینـی می شـود با اجرای طر ح های سـال جـاری این‬ ‫رقـم نیـز بیشـتر شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مهم تریـن هـدف‬ ‫از اجـرای ایـن اقدامـات شایسـته توسـط مجموعه شـرکت‬ ‫عمران شـهر جدید اندیشـه مشـارکت در حوزه رونق تولید‬ ‫در سال جهش تولید در شهر جدید اندیشه است که این‬ ‫اتفـاق خـوب رقـم خـورد و شـرکت عمـران توانسـت درامـد‬ ‫حاصـل از ایـن پروژه هـا را در شـهر هزینـه کنـد و خروجـی‬ ‫اقداماتش می تواند پروژه های فاخر ره باغ‪ ،‬کانون پرورش‬ ‫فکـری کـودکان و نوجوانـان‪ ،‬پیـاده راه سلامت‪ ،‬فضاهـای‬ ‫اموزشی‪ ،‬مجموعه فرهنگی اجتماعی بانوان و ‪ ...‬باشد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬در سـال جـاری از مهم تریـن اقدامـات شـرکت‬ ‫عمـران پروژه هـای اقـدام ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن‬ ‫بـود کـه به صـورت مشـارکتی بـا بخـش خصوصـی درحـال‬ ‫سـاخت اسـت و در کنـار پروژه هـای اقـدام ملـی‪ ،‬دو پـروژه‬ ‫شـاخص نیـز هم ا کنـون درحـال احـداث اسـت»‪.‬‬ ‫مجموعه بزرگ ره باغ‬ ‫پروژه ای ست که در مرکز شهر واقع شده‬ ‫پروژه اول‪ ،‬پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫کـه از ابتـدای سـال جـاری کلیـد خـورده اسـت و ا کنـون‬ ‫بیش از ‪50‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این مجموعه‬ ‫یسـت کـه قـرار اسـت به کـودکان‬ ‫فاخـر یـک پـروژه فراشهر ‬ ‫و نوجوانـان غـرب اسـتان تهـران خدمـات دهـد‪ ،‬طرحـی‬ ‫بود که مسـلم خانی به ان پرداخت و در تشـریح ان گفت‪:‬‬ ‫«در نیمـه اول سـال ‪ 1400‬ایـن مجموعـه بـه بهر هبـرداری‬ ‫ساخت باکیفیت ترین مسکن مهر کشور در شهر اندیشه‬ ‫خواهـد رسـید و پـروژه شـاخص دیگـر مجموعـه بـزرگ‬ ‫ره بـاغ اسـت کـه در مرکـز شـهر واقـع شـده و ایـن مجموعـه‬ ‫به طـول یک کیلومتـر از میـدان شـهدای گمنـام تـا میـدان‬ ‫خلیـج فـارس امتـداد دارد کـه در جداره هـای ایـن پـروژه؛‬ ‫مجموعه هـای فرهنگـی مختلفـی؛ از جملـه پردیـس‬ ‫سـینمایی‪ ،‬مجتمـع دانشـگاهی‪ ،‬مجتمـع گردشـگری و‬ ‫پـارک مـوزه دفـاع مقـدس‪ ،‬تجـاری و خدماتـی پیش بینـی‬ ‫شـده اسـت کـه شـروع عملیـات اجرایـی پـروژه ره بـاغ‬ ‫از ابتـدای سـال جـاری رقـم خـورد و ا کنـون پیشـرفت‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫فیزیکـی ایـن مجموعـه در مرحلـه زیرساز ‬ ‫همچنیـن در ادامـه همیـن مطلـب افـزود‪« :‬ره بـاغ نیـز یک‬ ‫یسـت کـه بـه سـا کنین غـرب اسـتان‬ ‫مجموعـه فرا شهر ‬ ‫تهـران خدمـات ارزنـده ای ارائـه خواهـد داد و ایـن نویـد را‬ ‫بـه شـهروندان خـوب شـهر جدیـد اندیشـه می دهیـم کـه‬ ‫قسـمت جنوبـی ره بـاغ در سـال اینـده بـه بهر هبـرداری و‬ ‫اسـتفاده عموم خواهد رسـید و در کنار این پروژه چندین‬ ‫پـروژه دیگـر از جملـه پـروژه مجتمـع فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫بانـوان محلـه یـک فـاز ‪ 4‬امـاده کلنگ زنـی خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه پـروژه‬ ‫پیاده راه سلامت نیز اشـاره کرد و افزود‪« :‬احداث پیاده راه‬ ‫سلامت به طـول سـه کیلومتر کـه عملیـات اجرایـی فـاز‬ ‫نخسـت ان سـال اینـده کلیـد خواهـد خـورد از دیگـر‬ ‫پروژه هـای دردس ِـت اقدام شـرکت اسـت کـه بـا اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت کانـال اب فردیـس و بـا پوشـاندن ایـن کانـال؛‬ ‫به نوعـی یـک تهدیـد را بـه یـک فرصـت عالـی تبدیـل و‬ ‫درراسـتای افزایـش ایمنـی‪ ،‬سلامت‪ ،‬نشـاط و ورزش‬ ‫شـهروندان بـا راه انـدازی ایـن مسـیر؛ گامـی موثـر برداشـته‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن؛ اقدامی مشارکتی‬ ‫دکتر مسلم خانی بااشاره به پروژه اقدام ملی تولید و عرضه‬ ‫مسـکن بیـان کـرد‪« :‬قانون گـذار در قانـون و اسـاس نامه‬ ‫خـود بـرای شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد اندیشـه‬ ‫وظایفـی را تعریـف کـرده اسـت کـه وظیفـه ان شهرسـازی‬ ‫محسـوب می شـود؛ امـا باتوج هبـه سیاسـت های دولـت‬ ‫و وزارت راه و شهرسـازی در حـوزه مسـکن؛ شـرکت عمـران‬ ‫شـهر جدیـد اندیشـه بـا برنامه ریـزی و طراحـی اقـدام ملـی‬ ‫تولیـد مسـکن بـرای اراضـی محـدود باقی مانـده در شـهر‬ ‫جدید اندیشـه اقدام کرد که این طرح برای تمامی اقشـار‬ ‫درامـدی جامعـه پیش بینـی شـده اسـت و یک نـوع اقدام‬ ‫یسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن مشارکت ‬ ‫شـرکت عمـران شـهر اندیشـه درخصـوص سـوالی کـه بـرای‬ ‫شـهروندان پیش امـده بـود کـه ایـا شـهر اندیشـه شـامل‬ ‫ایـن طـرح می شـود یـا خیـر؟ تصریـح کـرد‪« :‬ثبت نـام در‬ ‫ایـن طـرح بـرای شـهرهای جدیـد دیگـر اسـتان تهـران‬ ‫از جملـه پرنـد و پردیـس لحـاظ شـده اسـت و واجدیـن‬ ‫شـرایط در مرحلـه ثبت نـام بایـد شـرایط پنج گانـه را دارا‬ ‫باشـند‪ ،‬امـا در شـهر جدیـد اندیشـه نـوع طـرح اقـدام ملـی‬ ‫یسـت کـه هـم به‬ ‫کـه دردس ِـت احداث اسـت؛ نـوع مشارکت ‬ ‫بخش خصوصی اجازه پیش فروش و عرضه واحدها داده‬ ‫شـده اسـت و هـم شـرکت عمـران در فواصـل اماده سـازی‬ ‫ایـن مسـکن به صـورت فراخـوان عمومـی واحدهـای خود‬ ‫را دراختیـار متقاضیـان و خریـداران قـرار خواهـد داد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬پروژه هـای اقـدام ملـی با بهتریـن و با کیفیت ترین‬ ‫مصالـح سـاختمانی سـاخته می شـود و از ابتـدای اجـرای‬ ‫ایـن طـرح قیمـت ایـن واحدهـا نـه از جایـی تعییـن شـده‬ ‫نتـر از قیمـت واقعـی باشـد؛ لـذا‬ ‫اسـت و نـه قـرار بـود پائی ‬ ‫افزایش مصالح ساختمانی در سراسر کشور باعث افزایش‬ ‫قیمـت تمام شـده ایـن واحدهـا می شـود و شـرکت عمـران‬ ‫ً‬ ‫به عنوان ناظر این پروژه ها مسلما نظارت دقیق در بحث‬ ‫قیمت گـذاری واقعـی و منطقـی دارد»‪ .‬مسـلم خانی در‬ ‫تشـریح پروژه هـای طـرح مسـکن اقـدام ملـی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پروژه هـا در جای جـای سـطح شـهر درحـال‬ ‫اجر اسـت و پـروژه مرکـز شـهر بـا ‪ 1073‬واحـد‪ ،‬پـروژه لیلیـان‬ ‫بهره برداری سـت»‪.‬‬ ‫بهترین و با کیفیت ترین مسکن مهر شهرهای جدید کشور‬ ‫در شهر اندیشه ساخته شده است‬ ‫وی بااشـاره به کیفیـت ایـن پروژه هـا بیـان کـرد‪« :‬انچـه‬ ‫تابه امـروز از سـازه های مسـکن در شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫می بینیـم بحـث کیفیـت مطلـوب اسـت کـه سـند ایـن‬ ‫ادعـا پروژه هـای قبلـی و مسـکن مهـر می توانـد باشـد کـه‬ ‫به جـد می تـوان اذعـان کـرد کـه بهتریـن و با کیفیت تریـن‬ ‫گزیده ای از اقدامات شاخص شرکت عمران شهر جدید اندیشه‪:‬‬ ‫• مسکن مهر شهر جدید اندیشه؛ یکی از بهترین مسکن مهر کشور‬ ‫• احداث ‪ 37‬واحد اموزشی توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫• احداث شهرک جدید توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه در‬ ‫شهرستانشهریار‬ ‫• پروژه مرکز شهر جدید اندیشه با طرح تفصیلی خاص‬ ‫• برگزاری جشنواره شهر جدید من و بالکن سبز؛ از اقدامات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی توسط شرکت عمران‬ ‫• رونق تولید مسکن توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه در سال‬ ‫جهشتولید‬ ‫• شروع بیش از هفت هزارمیلیاردریال پروژه سرمایه گذاری جدید با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در سال جاری‬ ‫بـا ‪ 545‬واحـد‪ ،‬پـروژه نرگـس بـا ‪ 176‬واحـد‪ ،‬پروژه بنفشـه با‬ ‫‪ 176‬واحد و پروژه اپادانا با ‪ 50‬واحد مسکونی و همچنین‬ ‫دو پـروژه تجـاری کـه یـک قسـمت در مرکـز شـهر جدیـد‬ ‫اندیشـه و پـروژه هزاردسـتان درحـال سـاخت اسـت و سـه‬ ‫پـروژه پاسـارگاد‪ ،‬مهـرگان و مریـم از پروژه های دیگـر و اماده‬ ‫مسـکن مهـر شـهرهای جدیـد کشـور در شـهر اندیشـه‬ ‫سـاخته شـده اسـت و همچنیـن مسـکن و مجتمع هـای‬ ‫دیگـر کـه به صـورت تعاونی هـا و عمومـی سـاخته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬در مسـکن طـرح اقـدام ملـی نیـز کیفیـت همـواره‬ ‫مدنظـر مجموعـه شـرکت عمـران بـوده اسـت و حتـی در‬ ‫حوزه صنعتی سـازی و مواردی که باعث می شـود کیفیت‬ ‫ً‬ ‫سـاخت بـاال بـرود نیـز مدنظـر بـوده و کاملا رعایـت شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه احـداث واحدهـای‬ ‫اموزشـی توسـط شـرکت عمران شـهر جدید اندیشـه اشاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬وظیفـه قانونـی کـه هـم در بحـث خدمـات‬ ‫اموزشـی و هـم در ارائـه دیگـر امکانـات و خدمـات برعهـده‬ ‫شـرکت عمران شـهرهای جدید اسـت‪ ،‬فقط تامین زمین‬ ‫و تحویـل بـه دسـتگاه خدمات رسـان مربوطـه اسـت امـا‬ ‫وظیفـه اجتماعـی شـرکت عمـران را از ابتـدای تاسـیس بـر‬ ‫ان داشـت که ‪ 37‬واحد اموزشـی را در شـهر جدید اندیشه‬ ‫احـداث و به صـورت رایـگان بـه اداره اموزش وپـرورش‬ ‫تحویـل دهـد»‪ .‬وی همچنیـن ادامـه داد‪« :‬درخصـوص‬ ‫وا گـذاری زمیـن جهـت احـداث ‪ 21‬واحـد اموزشـی نیـز‬ ‫توسـط بخش خصوصی اقدام نشـد که این امار در کشـور‬ ‫نـادر اسـت‪ ،‬درحال حاضـر نیـز سـاخت دو واحـد اموزشـی‬ ‫دیگـر در فـاز ‪ 4‬و ‪ 5‬اندیشـه نیـز در برنامـه کاری شـرکت‬ ‫عمـران قـرار دارد کـه مراتـب را بـه اداره اموزش وپـرورش‬ ‫شهرسـتان اعلام کردیـم و درصـورت ارائـه طـرح و برنامـه‬ ‫ازسـوی سـازمان نوسـازی مـدارس اقدامـات عملیاتی این‬ ‫پـروژه را اجرایـی خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫برج اندیشه بلندترین ساختمان شهر اندیشه خواهد بود‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه در ادامـه‬ ‫سـخنان خـود گفـت‪« :‬در سـال جـاری اجـرای دو پـروژه‬ ‫کوهسـار و پروژه برج اندیشـه با مشـارکت بخش خصوصی‬ ‫در دسـتورکار شـرکت عمـران قـرار گرفـت کـه بـرج اندیشـه‬ ‫بلندترین ساختمان شهر اندیشه خواهد بود و ا کنون در‬ ‫مرحله طراحی و تجهیز کارگاه توسط سرمایه گذار است»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬پـروژه مرکـز شـهر جدیـد اندیشـه نیـز یک‬ ‫طـرح تفضیلـی خـاص دارد کـه ایـن طـرح بـا کاربری هـای‬ ‫متفاوت از جمله بیمارستان‪ ،‬پردس سینمایی‪ ،‬مجتمع‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬دانشـگاه خواجـه نصیـر (دانشـکده‬ ‫مدیریـت شـهری) بـا خدمـات فراشـهری به تصویـب‬ ‫رسـیده اسـت و یـک قطعـه کاربـری درخصـوص امـوزش‬ ‫عالـی در حـوزه سـلول های بنیـادی کـه بـا اسـتقرار شـرکت‬ ‫دانش بنیـاد کلیـد خواهـد خـورد و یـک طـرح ملی سـت‬ ‫کـه بـه سراسـر ایـران خدمـات ارزنـده ارائـه خواهـد داد»‪.‬‬ ‫دکتـر مسـلم خانی درادامـه اظهـار داشـت‪« :‬وظیفـه ذاتـی‬ ‫شـرکت عمران شـهرهای جدید شهرسازی ست اما از باب‬ ‫احسـاس مسـئولیت اجتماعی و همچنین هویت بخشی‬ ‫بـه شـهر در حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی نیـز برنامه هـای‬ ‫متعـددی در دسـتورکار ایـن شـرکت قـرار دارد‪ .‬ازایـن رو‬ ‫دفتـر فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی در شـرکت عمران تاسـیس شـد‬ ‫کـه از مهم تریـن فعالیت هـای ایـن دفتـر می تـوان به بحث‬ ‫اطالع رسـانی در شـیوع بیمـاری کرونـا اشـاره کـرد کـه بـرای‬ ‫جلوگیـری از شـیوع ایـن ویروس فعالیت های گسـترده ای‬ ‫در سـطح شـهر توسـط ایـن دفتـر صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬از‬ ‫جملـه می تـوان بـه توزیـع اقلام و بسـته های بهداشـتی‪،‬‬ ‫ضدعفونـی مسـکن و اطالع رسـانی بـه شـهروندان اشـاره‬ ‫کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه درادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬از دیگـر اقدامـات فرهنگـی ایـن شـرکت برگـزاری‬ ‫جشـنواره بالکن سـبز بود و در این جشـنواره از شـهروندان‬ ‫خواسته شد تا فرصتی که در قرنطینه ابتدای سال به سر‬ ‫ره باغ‬ ‫بازار نقش اندیشه‬ ‫پیاده راه سبز‬ ‫مجتمع تجاری پاسارگاد‬ ‫پروژه مدرسه‬ ‫پروژه طرح مسکن اقدام ملی بنفشه‬ ‫کانون پرورشی فکری کودکان‬ ‫پروژه طرح مسکن اقدام ملی نرگس‬ ‫پروژه طرح مسکن اقدام ملی لیلیان‬ ‫می برنـد در مسـابقه بالکـن سـبز شـرکت کننـد تـا عالو هبـر‬ ‫تشـویق مـردم بـرای رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و‬ ‫شرکت در فعالیت فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬در زیباسازی شهر‬ ‫خـود هـم سـهیم باشـند»‪.‬‬ ‫جشنواره شهر جدید من‬ ‫جشـنواره شـهر جدیـد مـن از دیگـر اقدامـات فرهنگـی‬ ‫پرطرفـدار شـرکت عمـران بود که مسـلم خانی به ان اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬ایـن جشـنواره دوسـال یک بار به صـورت‬ ‫سراسـری در بیـن شـهرهای جدیـد برگـزار می شـود کـه‬ ‫از شـرکت کنندگان شـهر جدیـد اندیشـه نیـز منتخـب‬ ‫کشـوری داشـتیم؛ ولـی متاسـفانه به دلیـل جلوگیـری از‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی؛‬ ‫مراسـم ایـن جشـنواره فقـط باحضـور برنـدگان برگـزار شـد؛‬ ‫همچنیـن جشـنواره ‪ 30‬سـالگی شـهر جدید اندیشـه نیـز از‬ ‫برنامه هـای بسـیار مهم فرهنگـی دیگـری بـود کـه به دلیـل‬ ‫شـرایط موجـود بـه زمان دیگری موکول شـد»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت عمران شـهر جدید اندیشـه در ادامه سخنان خود‬ ‫بـه حضـور شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه به عنـوان‬ ‫غرفـه برتـر در نمایشـگاه اخیـر مسـکن و شهرسـازی اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬ایـن نمایشـگاه مثـل دیگـر نمایشـگاه ها‬ ‫به دلیـل جلوگیـری از شـیوع کرونـا به صـورت محـدود‬ ‫برپـا شـد امـا فرصـت خوبـی بـود تـا شـرکت عمـران بتوانـد‬ ‫اقدامات خود را هم به مسئولین و هم به بازدیدکنندگان‬ ‫ارائـه دهـد و محلـی بـود بـرای اینکـه بتوانیـم پروژه هـای‬ ‫جدیـد سـرمایه گذاری را بـه سـرمایه گذاران معرفـی کنیـم‬ ‫کـه ایـن کار انجـام شـد و از سـرمایه گذاران دعـوت شـد‬ ‫و تابه امـروز نتایـج مثبتـی حاصـل شـد و انشـاءاهلل در‬ ‫سـال اتـی قراردادهـای بسـیارخوبی انعقـاد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مسـلم خانی؛ مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد‬ ‫اندیشـه درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن شـرکت به عنوان‬ ‫نماینـده وزارت راه و شهرسـازی در شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫مشـغول فعالیـت بـوده و قانون گذار وظایف مختلفـی را در‬ ‫قالـب سـاخت شـهر به ان محـول کرده و پیش بینی شـده‬ ‫اسـت که پس از رسـیدن جمعیت شـهر به ‪10‬هزار نفر دیگر‬ ‫شهرداری نیز مطابق قانون در شهر حضور یافته و به ارائه‬ ‫خدمـات بخـش خـود بـه شـهروندان در نگهـداری شـهر‬ ‫بپردازند که وظایف شـرکت عمران نیز که توسـط مجلس‬ ‫شـورای اسلامی و همچنین هیئت دولت تصویب و ابالغ‬ ‫شـده کـه همچنـان جـاری بـوده و خواهـد بـود و شـرکت‬ ‫عمـران نیـز کما فی السـابق و بـا قـدرت تمـام درخصـوص‬ ‫تصمیم گیـری‪ ،‬برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـای شـاخص‬ ‫در ایـن شـهر گام برداشـته و خدمات رسـانی بـه مـردم‬ ‫شـریف اندیشـه را همچنـان وظیفـه خـود می دانـد»‪.‬‬ ‫ساخت شهرک جدید با مسئولیت شرکت عمران اندیشه‬ ‫وی عنـوان کـرد‪« :‬ایـن نویـد را بـه مـردم شـریف شهرسـتان‬ ‫شـهریار نیـز می دهیـم کـه مسـئولیت دیگـری در قالـب‬ ‫سـاخت شـهرکی جدیـد بـه ایـن شـرکت محـول شـده کـه‬ ‫مطالعـات نهایـی طـرح جامـع ان توسـط مشـاور درحـال‬ ‫تهیـه و بـه امیـد خـدا بـه زودی شـاهد احـداث شـهرکی‬ ‫جدید با زیبایی شهر جدید اندیشه در شهرستان شهریار‬ ‫پـس از تصویـب ان در شـورای عالـی معماری و شهرسـازی‬ ‫و ابلاغ مصوبـه ان بـه شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫خواهیـم بـود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!