روزنامه سایه شماره 2181 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2181

روزنامه سایه شماره 2181

روزنامه سایه شماره 2181

‫پرسپولیس با گل باران گل گهر‪ ،‬قهرمان نیم فصل شد‬ ‫‪ 3100‬کیلومتر‬ ‫خیـراهلل خادمـی؛ معـاون وزیـر را هو شهرسـازی در حاشـیه بازدیـد از ازادراه غدیـر‪ ،‬از‬ ‫افتتـاح نـه پـروژه ازادراهـی خبـر داد‪ .‬وی با بیان اینکـه در حال حاضـر‪ 2500 ،‬کیلومتـر‬ ‫ازادراه در کشـور داریـم‪ ،‬گفـت‪ 660« :‬کیلومتـر ازادراه بـا احتسـاب ازادراه غدیـر در‬ ‫دسـت سـاخت اسـت کـه با تکمیـل ان هـا در سـال ‪ 1400‬به طول‪ 3100‬کیلومتـر ازادراه‬ ‫در کشـور خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫تیـم فوتبـال پرسـپولیس بـا برتـری ‪ ۵‬بـر صفـر برابـر گل گهر سـیرجان‬ ‫بـا ‪ ۳۰‬امتیـاز قهرمـان نیـم فصـل نخسـت لیـگ برتـر فوتبـال ایـران‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ در جریـان دیـدار معوقـه از هفتـه دهـم لیـگ‬ ‫برتر فوتبال ایران‪ ،‬تیم فوتبال گل گهر سـیرجان در ورزشـگاه شهید‬ ‫قاسـم سـلیمانی سـیرجان میزبـان پرسـپولیس بـود کـه ایـن دیـدار‬ ‫در نهایـت بـا برتـری ‪ ۵‬بـر صفـر پرسـپولیس بـه پایـان رسـید‪ .‬بـرای‬ ‫پرسـپولیس در ایـن دیـدار احمـد نوراللهـی در دقیقـه ‪ ،۳۰‬امیـد‬ ‫عالیشـاه در دقیقـه ‪ ،۶۲‬مهـدی شـیری در دقیقـه ‪ ۶۸‬و احمدرضـا زنده روح (گل به خـودی) در‬ ‫دقیقـه ‪ ۷۱‬و سـیامک نعمتـی در دقیقـه ‪ ۸۶‬گلزنـی کردنـد‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪ 8 1399‬رجب ‪ 20 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2181‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫نباید اجازه دهیم برجام به راحتی از بین برود‬ ‫بانوان‬ ‫و مسابقات برون مرزی‬ ‫اخالق رسانه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طعم تلخ مسیر «بلوغ انسانی»‬ ‫و دریافت شیرینی بی نهایت‬ ‫‪2‬‬ ‫ممکـن اسـت یـک روز کـه در متـرو یـا اتوبـوس به ارامـی نشسـته اید و بـه اطـراف نـگاه‬ ‫می کنیـد‪ ،‬بـا حملـه ای عجیـب روبـه رو شـوید؛ حملـه ای کـه در وجـود شـما همه چیـز‬ ‫را بـا دغدغـه و سـوال مواجـه می سـازد‪ .‬نـه اشـتباه نکنیـد! ایـن یـک حملـه فیزیکـی یـا‬ ‫نشـانه ای از یـک جنـگ بیرونـی نیسـت؛ بلکـه ممکـن اسـت در درون شـما انقالبـی‬ ‫ناشی از دانسته ها و نادانسته ها به وقوع پیوسته باشد‪ .‬همه ما‪ ،‬در دورانی از زندگی‬ ‫ممکـن اسـت بـا یـک شـور عمیـق درونـی مواجـه شـویم‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫علـی اقامحمـدی؛ عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و رئیـس گـروه‬ ‫اقتصـادی دفتـر مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬بـا حضـور در غرفـه بانـک صـادرات در‬ ‫«نمایشـگاه تخصصـی حمایـت از سـاخت داخـل در صنعـت پتروشـیمی» بـا‬ ‫حجت الـه صیـدی؛ مدیرعامـل بانـک دیـدار و گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫باحضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح پیشرفته ترین تصفیه خانه غشایی کشور‬ ‫در فاضالب لوکال چهل بازه مشهد‬ ‫جوان ترین رهبران جهان در سال ‪2021‬‬ ‫رئیس دفتررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫خط تولید وا کسن روسی‬ ‫در کشورمان راه اندازی می شود‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫تصویب نهایی طرح جامع ترافیک شهرداری‬ ‫تا چند ماه اینده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫توسعه اقتصادی با پیوست‬ ‫فرهنگی و رسانه ای پیوند خورده است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رونمایی از رویداد باغ زندگی و باغ خاطره‬ ‫و سامانه درخواست تحویل و کاشت نهال رایگان توسط شهروندان‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامل سـازمان پارک ها‬ ‫و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫مشـهد گفـت‪« :‬اسـفندماه‬ ‫هرسـال تحت عنـوان هفتـه‬ ‫درختـکاری اقداماتـی در‬ ‫حـوزه معاونـت خدمـات‬ ‫شـهری مشـهد انجـام می شـود و وجـه تمایـز برنامـه‬ ‫امسـال بـا سـال های گذشـته رونمایـی از رویـداد بـاغ‬ ‫زندگـی و بـاغ خاطـره و سـامانه درخواسـت تحویـل‬ ‫و کاشـت نهـال رایـگان توسـط شـهروندان اسـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری مشـهد؛‬ ‫احمدرضـا سلامی در ائیـن رونمایـی و اغازبـه کار‬ ‫سـامانه درخواسـت تحویـل و کاشـت نهـال رایـگان‬ ‫بـه شـهروندان ویـژه هفتـه درخـت کاری‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«اسـفندماه هرسـال تحت عنـوان هفتـه درختـکاری‬ ‫اقداماتـی در حـوزه معاونـت خدمـات شـهری مشـهد‬ ‫انجـام می شـود و وجـه تمایـز برنامـه امسـال بـا‬ ‫سـال های گذشـته رونمایـی از رویداد بـاغ زندگی و باغ‬ ‫خاطـره و سـامانه درخواسـت تحویـل و کاشـت نهـال‬ ‫رایـگان توسـط شـهروندان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـاغ‬ ‫زندگی و باغ خاطره براسـاس نیازها و درخواسـت های‬ ‫شهروندان ایجاد شده است؛ مبنی بر اینکه تولد فرزند‬ ‫یـا شـروع زندگـی زوجیـن با کاشـت درخت همراه شـود‬ ‫یـا کاشـت درخـت سـبب یادبـود درگذشـتگان و افـراد‬ ‫اهدا کننـده عضـو شـود»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان پارک ها‬ ‫و فضای سـبز شـهرداری مشـهد بیان کرد‪« :‬این طرح‬ ‫بـا ایـن هـدف برنامه ریـزی شـده و سـامانه ثبت نـام ان‬ ‫در روز اول اسـفندماه رونمایی می شـود‪ .‬براین اساس‬ ‫حـدود پنج هکتـار از اراضـی بوسـتان بهـار تحت عنـوان‬ ‫بـاغ خاطره برای یادبود درگذشـتگان و اهداءکنندگان‬ ‫اعضـاء درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه ظرفیـت کاشـت‬ ‫دوهـزار درخـت در ان وجـود دارد هم زمـان در کمربنـد‬ ‫سـبز جنوبـی حـدود ‪ 30‬هکتـار زمیـن بـا ظرفیـت‬ ‫‪10‬هزار اصلـه درخـت بـرای بـاغ زندگی پیش بینی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬سلامی خاطرنشـان کـرد‪« :‬کاشـت درخـت در‬ ‫بـاغ زندگـی و بـاغ خاطـره در روز ‪ 15‬اسـفندماه باحضـور‬ ‫ثبت نام کننـدگان‪ ،‬متقاضیـان‪ ،‬سـمن ها و مسـئولین‬ ‫انجـام خواهـد شـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬همچنیـن‬ ‫فراینـد ثبت نـام بـرای تازه متولدین سـال ‪ 99‬به صورت‬ ‫رایـگان انجـام خواهـد شـد و در پال ک هـای مذکـور کیـو‬ ‫ار کـدی تعریـف شـده اسـت کـه مشـخصات و تصاویـر‬ ‫صاحـب درخـت نمایـش داده می شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد‬ ‫گفـت‪« :‬همچنین فرایند ثبت نام بـرای اهداءکنندگان‬ ‫عضـو نیـز به صـورت رایـگان اسـت و سـایر افـراد نیـز باید‬ ‫مبلـغ بسـیار ناچیـزی را بـرای تهیـه پلا ک پرداخـت‬ ‫کننـد امـا هزینه هـای تامیـن‪ ،‬کاشـت و نگهـداری‬ ‫سـالیانه از درخـت برعهـده شـهرداری مشـهد اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که هنـگام ثبت نـام شـهروندان می توانند‬ ‫گفتن ‬ ‫شرایط ثبت نام را مشاهده کنند»‪ .‬سالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«امسـال از اسـفندماه فراینـد ثبت نـام درخـت بـرای‬ ‫هفتـه درختـکاری و بـاغ زندگـی و باغ خاطـره ازطریـق‬ ‫سـایت ‪ Gsms.mashhad.ir‬به صـورت الکترونیـک‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬همچنیـن از روز هفتـم تـا پانزدهـم‬ ‫اسـفند به نام های مختلف نام گذاری شـده اسـت؛ روز‬ ‫هفت اسـفند به نام پدران اسـمانی‪ ،‬روز هشت اسفند‬ ‫به نـام شـهدا و ایثارگـران‪ ،‬روز ‪ 9‬اسـفند به نـام شـهدای‬ ‫سلامت‪ ،‬روز ‪ 10‬اسـفند به نـام درخـت و اهـدای عضـو‪،‬‬ ‫‪ 11‬اسـفند به نـام ورزشـکاران و هنرمنـدان‪ ،‬روز ‪12‬‬ ‫اسـفندماه به نـام اهداءکننـدگان خـون‪ ،‬روز ‪ 13‬اسـفند‬ ‫به نـام سـالمندان‪ ،‬روز ‪ 14‬اسـفند به نـام خیریـن و‬ ‫واقفیـن و روز ‪ 15‬اسـفند بـاغ زندگـی و بـاغ خاطـره اجـرا‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـعار امسـال «درخـت‬ ‫دوسـتی بنشـانیم» اسـت کـه سـال گذشـته از مشـهد‬ ‫بـه کل شـهرداری های کشـور ازطریـق سـازمان‬ ‫شـهرداری ها و دهیاری های کشـور ابالغ شد و امسال‬ ‫نیـز ایـن رونـد تکـرار شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کاهـش الودگـی هـوا مصـوب و سـهم حوزه هـای‬ ‫شـهرداری و تکالیـف بـرای سـایر حوزه هـای خـارج از‬ ‫شـهرداری مشـخص شـد»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری مشـهد بیـان کـرد‪« :‬امسـال به جـد پیگیـر‬ ‫ادامـه مطالعـات مربـوط بـه الودگـی هـوا هسـتیم تـا‬ ‫مدل شناسـی پیش بینـی هـوای مشـهد تهیـه شـود‪.‬‬ ‫از دیگـر اقداماتـی کـه در اواخـر سـال گذشـته انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬راه انـدازی دسـتگاه سـنجش ازن اسـت کـه‬ ‫درطـول سـال سـه دسـتگاه نیـز راه انـدازی و به طورکلی‬ ‫چهـار دسـتگاه درحـال فعالیـت اسـت»‪ .‬یعقوبـی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬عالوه بر ایـن هفـت ا کیـپ سـیار‬ ‫نیـز بـرای شناسـایی خودروهـای االینـده فعـال شـده‬ ‫و دراین زمینـه بـا حـوزه قضائـی نیـز هماهنگی هایـی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫پیش بینی‪120‬هزاراصله نهال برای هفته درختکاری‬ ‫معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری مشـهد گفـت‪:‬‬ ‫«بـرای هفتـه درختـکاری‬ ‫‪120‬هزاراصلـه‬ ‫امسـال‬ ‫نهـال پیش بینـی شـده‬ ‫اسـت و تمـام گونه هـای‬ ‫ثبت شـده در سیسـتم انبـارداری مناطـق موجـود‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری‬ ‫مشـهد؛ مهـدی یعقوبـی در ائیـن رونمایـی و اغازبـه کار‬ ‫سـامانه درخواسـت تحویـل و کاشـت نهـال رایـگان‬ ‫بـه شـهروندان ویـژه هفتـه درخـت کاری‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«معاونـت خدمـات شـهری سیاسـت گذاری و اجـرای‬ ‫پروژه هـای مرتبـط بـا محیـط زیسـت را برعهـده دارد تـا‬ ‫به این وسـیله به بهبود شـرایط زندگی در شـهر مشهد‬ ‫کمـک کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر مـا درزمینـه‬ ‫پا کیزگـی شـهر‪ ،‬فضـای سـبز و زیبایـی منظـر شـهری‬ ‫پیشـرو و الگو هسـتیم‪ .‬از جمله اقدامات صورت گرفته‬ ‫دراین زمینـه می تـوان بـه انتشـار سـیاهه الودگـی‬ ‫هـوا اشـاره کـرد کـه براین اسـاس سـهم االینده هـای‬ ‫شـهر مشـخص شـده اسـت و در شـهرداری نیـز الیحـه‬ ‫توسعه ‪ 900‬هکتار فضای سبز در کمربند سبز مشهد‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬توسـعه فضـای سـبز یکـی از‬ ‫درخواسـت های همیشـگی شـهروندان اسـت‪ .‬یکـی‬ ‫از برنامه هـای جامـع مـا در شـهرداری‪ ،‬ایجـاد ‪ 30‬تـا‬ ‫‪35‬هکتـار فضـای سـبز در سـطح شـهر و ‪260‬هکتـار‬ ‫فضای سـبز در کمربند سـبز اسـت که با همت و تالش‬ ‫غبـر ‪900‬هکتـار طی سه سال گذشـته در‬ ‫همـکاران مـا بال ‬ ‫غبـر‬ ‫کمربنـد سـبز توسـعه فضـای سـبز داشـته ایم و بال ‬ ‫تصفیه خانهسپتاژ؛فعالیتمهممحیطزیستی‬ ‫یعقوبی عنوان کرد‪« :‬یکی از مواردی که ممکن اسـت‬ ‫دغدغـه شـهروندان تلقـی شـود‪ ،‬نحـوه تامیـن منابـع‬ ‫مالی سـت کـه دراین زمینـه اقدامـات بسـیارخوبی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت؛ تصفیه خانـه چهـل بـازه بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ 50‬متر بر ثانیـه بـا کیفیـت مطلـوب و قابلیـت‬ ‫اسـتفاده از پسـاب امـاده بهره برداری سـت‪ .‬بخـش‬ ‫شـیمیایی تصفیه خانـه سـپتاژ نیـز بـا قـرارداد اجرایـی‬ ‫‪74‬میلیاردتومـان خردادمـاه سـال اینـده راه انـدازی‬ ‫می شـود‪ ،‬ایـن اقـدام یـک کار محیـط زیسـتی بسـیار‬ ‫بـزرگ اسـت»‪.‬‬ ‫هزینه ‪100‬میلیاردتومانی برای توسعه شبکه جداسازی‬ ‫اب شرب‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬تصفیه خانـه سـیدی نیـز در نیمه اول‬ ‫سـال اینـده بـه بهره بـرداری می رسـد و خـط انتقـال‬ ‫تصفیـه خیـن عـرب نیز اجرا شـده و در سـال ابـی اینده‬ ‫غبـر شـش میلیون مترمکعب بر ثانیه‬ ‫بـا ظرفیـت بال ‬ ‫بـه شـبکه جداسـازی اب شـرب اضافـه می شـود‪.‬‬ ‫درمجمـوع امسـال حـوزه خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫مشـهد ‪100‬میلیاردتومـان درراسـتای توسـعه شـبکه‬ ‫جداسـازی اب شـرب‪ ،‬هزینه کرده اسـت‪ .‬همچنین با‬ ‫مرکز تحقیقات و دانشـگاه فردوسـی مشـهد ارتباطات‬ ‫خوبی برقرار شـده اسـت تا گونه های گیاهی متناسب‬ ‫بـا اقلیـم شـهر مشـهد کاشـته شـود تـا منابـع ابـی‬ ‫مدیریـت شـود»‪.‬‬ ‫ایجاد بالغ بر دوهزار النه برای پرندگان‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از اقدامـات معاونـت کـه مـورد اسـتقبال خـوب‬ ‫شـهروندان قـرار گرفتـه‪ ،‬سـاخت النـه بـرای پرنـدگان‬ ‫زمان سیاست‬ ‫واقع گرایانهدر باره‬ ‫برجام فرارسیده است‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندارمازندران‪:‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫‪30‬تـا ‪ 35‬هکتـاری کـه برای فضای سـبز شـهری تعریف‬ ‫شـده و ایـن توسـعه فضـای سـبز شـهری بی سـابقه‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد‬ ‫تصریح کرد‪« :‬کل مسـاحت فضای سـبز شـامل فضای‬ ‫سـبز شـهری و کمربند سـبز پنج هزار و ‪ 700‬هکتار اسـت‬ ‫و سـرانه هـر فـرد ‪17.3‬دهـم مترمربـع اسـت کـه سـرانه‬ ‫خوبی سـت و امیـدوارم در سـال اینـده نیـز توسـعه‬ ‫مناسـبی را پیش بینـی کنیـم»‪.‬‬ ‫میخائیلاولیانوف‪:‬‬ ‫یسـت کـه بـه حفـظ گونـه پرنـدگان‬ ‫و ایجـاد اب خور ‬ ‫کمـک می کنـد‪ .‬درحال حاضـر بالغ بـر دوهـزار النـه برای‬ ‫پرنـدگان سـاخته شـده اسـت و همچنـان بـا همـکاری‬ ‫مناطـق درحـال افزایش تعداد ان هسـتیم‪ .‬همچنین‬ ‫ایجـاد سـایت پرنده نگـری در بـاغ وکیل ابـاد نیـز از‬ ‫دیگـر اقداماتی سـت کـه عملیـات اجرایـی ان تـا پایـان‬ ‫سـال انجـام می شـود»‪ .‬یعقوبـی درخصـوص اقدامـات‬ ‫معاونـت خدمـات شـهری در هفتـه درختـکاری‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬امسـال به مناسـبت هفتـه درخـت کاری‬ ‫برنامه هـای ویژه تـری در قالـب پویـش اجرایـی‬ ‫می شـود کـه شـهرداری ایـن اقدامـات را محـدود بـه‬ ‫هفتـه درخـت کاری نخواهـد کـرد‪ .‬امسـال باتوجه بـه‬ ‫شـرایط ایجادشـده به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و‬ ‫الـزام در خانه مانـدن شـهروندان‪ ،‬از ابتـدا تـا ششـم‬ ‫اسـفندماه‪ ،‬ثبت نـام نهـال رایگان بـرای شـهروندان در‬ ‫سـایت ‪ Gsms.mashhad.ir‬انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪120‬هزار اصله نهال برای هفته درختکاری‬ ‫وی افـزود‪« :‬بـرای هفتـه درختـکاری امسـال‬ ‫‪120‬هزاراصلـه نهـال پیش بینـی شـده اسـت و تمـام‬ ‫گونه هـای ثبت شـده در سیسـتم انبـارداری مناطـق‬ ‫موجـود اسـت و نظـارت بـر ایـن فراینـد انجـام خواهـد‬ ‫ت تکمیـل شـود‬ ‫شـد همچنیـن چنانچـه ظرفیـ ‬ ‫بازهـم امـکان افزایـش تعـداد نهـال وجـود خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬درخواسـت شـهروندان تـا تاریـخ ‪ 6‬اسـفندماه‬ ‫ثبـت خواهـد شـد و سـپس به وسـیله ا کیپ هـای‬ ‫درنظر گرفته شـده بـه درب منـازل شـهروندان ارسـال‬ ‫می شـود‪ .‬همچنیـن ادارات و دسـتگاه های دولتـی‬ ‫می تواننـد بدون محدودیت نهال هـای موردنیاز برای‬ ‫فضـای سـبز ادارات را ثبـت سـفارش کننـد»‪.‬‬ ‫هدف گذاری کاشت ‪1500‬هکتار درختکاری‬ ‫در کمربند سبز مشهد‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬از دیگـر اقدامـات برنامه ریزی شـده توسـعه‬ ‫درختـکاری در کمربنـد سـبز اسـت؛ امسـال کاشـت‬ ‫کهـزار و ‪ 500‬هکتـار درختـکاری در کمربنـد‬ ‫ی ‬ ‫سـبز مشـهد هدف گـذاری شـده کـه ‪ 300‬هکتـار‬ ‫ان در محـدوده کشـف رود اسـت‪ .‬همچنیـن در‬ ‫یک سال گذشـته ‪140‬میلیـارد قـرارداد با پیمانـکار برای‬ ‫سـاماندهی رودخانـه کشـف رود منعقـد شـده اسـت‪،‬‬ ‫درصورتی کـه سـاماندهی ایـن رودخانـه وظیفـه اب‬ ‫منطقه ای سـت امـا شـهرداری بـه ان ورود پیـدا کـرده‬ ‫است‪ .‬در کمربند سبز جنوبی نیز عرصه هایی تحویل‬ ‫داده شـده اسـت کـه امیدواریـم بـه زودی سیسـتم‬ ‫ابیـاری اماده سـازی شـود‪ .‬در عرصـه کمربنـد سـبز نیـز‬ ‫تامیـن منابـع ابـی از بسـترهای موجـود پیش بینـی‬ ‫شـده کـه حـدود ‪ 15‬چشـمه و قنـات در ایـن محـدوده‬ ‫شناسـایی شـده و تا کنـون چنـد مـورد ان احیـاء شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬یعقوبـی گفـت‪« :‬بـاغ زندگـی و بـاغ خاطـره دو‬ ‫پـروژه ای هسـتند کـه در کنـار پویش بـزرگ درختکاری‬ ‫اجـرا خواهـد شـد برایـن اسـاس شـهروندان می تواننـد‬ ‫به صـورت الکترونیـک در سـایت ‪Gsms.mashhad.ir‬‬ ‫ثبت نـام کننـد»‪.‬‬ ‫خطر شیوع کرونای انگلیسی‬ ‫در مازندران‪،‬جدی ست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران خطـر شـیوع کرونـای انگلیسـی را در اسـتان‬ ‫جـدی دانسـت و خواسـتار تشـدید رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫شـد‪ .‬احمـد حسـین زادگان دربـاره اخریـن وضعیـت ویـروس کرونـا‬ ‫در اسـتان مازنـدران‪ ،‬گفـت‪« :‬مـوج سـوم کرونـا بـا همراهـی مـردم و‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی رونـد کاهشـی داشـته و این به منزله‬ ‫عادی انـگاری و بـردن شـرایط بـه رونـد صعـودی گذشـته نیسـت»‪.‬‬ ‫وی دربـاره شـیوع ویـروس کرونـا انگلیسـی تصریـح کـرد‪« :‬متاسـفانه‬ ‫اخبـار خوبـی از ویـروس کرونـا در دیگـر اسـتان ها بـه گـوش نمی رسـد‬ ‫و وزیـر بهداشـت نسـبت بـه شـیوع ویـروس کرونا انگلیسـی در کشـور‬ ‫ابـراز نگرانـی کـرده اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در اسـتان مازندران‬ ‫افـزود‪« :‬اسـتان مازنـدران به عنـوان مقصـد گردشـگری بـوده کـه بـا‬ ‫ورود افراد غیربومی از دیگر اسـتان ها ویروس کرونا انگلیسـی از همه‬ ‫نقـاط وارد کشـور می شـود و احتمـال ورود ان بـه اسـتان مازنـدران‬ ‫زیـاد اسـت»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران گفـت‪« :‬مـردم بـا گارد دفاعـی بـا‬ ‫ویـروس انگلیسـی مقابلـه کننـد و از هرگونـه حضـور در اجتماعـات‬ ‫خودداری کنند و رعایت پروتکل ها باید به ‪ ۹۵‬درصد برسـد تا مردم‬ ‫ایمـن شـده و ویـروس انگلیسـی مـا را درگیـر نکنـد»‪ .‬حسـین زادگان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬قـدرت سـرایت‪ ،‬شـیوع و کشـندگی کرونـا انگلیسـی‬ ‫وحشـتنا ک تر از ویروس هـای قبلی سـت و نبایـد از رونـد کاهشـی‬ ‫کرونـا در اسـتان مازنـدران خوش بیـن باشـیم و ایمن سـازی انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬به علـت مـراودات اجتماعـی در غـرب اسـتان‬ ‫مازنـدران و ارتباطـات باتوجه بـه موقعیـت گردشـگریریالخطر شـیوع‬ ‫کرونـا انگلیسـی تهدیـد جدی سـت»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران شـرایط‬ ‫کرونایی در اسـتان مازندران را شـکننده عنوان و باتوجه به در پیش‬ ‫بودن ایام نوروز از سـتاد ملی کرونا تقاضا کرد شـرایط سـخت گیرانه‬ ‫تـری اتخـاذ کنـد تـا درهرصـورت از انتقـال ویـروس پیشـگیری شـود‪.‬‬ ‫حسـین زادگان دربـاره شـرایط جـاده ای و اسـتقبال از گردشـگران در‬ ‫نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای تعطیلی نوروزی تصمیم قطعی‬ ‫در سـتاد ملـی کرونـا گرفتـه نشـده و مرتبـط با شـرایط هفته هـای اتی‬ ‫و رونـد افزایشـی ویـروس کرونـا در کشـور تصمیم گیـری می شـود»‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪« :‬اخبـار نا گـوار از سـرعت سـرایت ویـروس‬ ‫کرونـا انگلیسـی در کشـور شـنیده می شـود و بایـد محدودیت هـای‬ ‫سـخت گیرانه در کشـور اتخـاذ شـود»‪.‬‬ ‫برادر ارجمند؛ جناب اقای قاسم سلیمانی دشتکی‬ ‫انتصـاب به حـق و شایسـته حضرتعالی را به عنـوان نماینده‬ ‫عالی دولت تدبیر و امید به سمت استاندار جدید استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬صمیمانه تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون‬ ‫ً‬ ‫جنابعالـی در خدمـت بـه میهن اسلامی‪ ،‬خصوصا خدمت‬ ‫بـه مـردم شـریف‪ ،‬فهیـم و شـهیدپرور اسـتان خوزسـتان را از‬ ‫درگاه خداوند متعال خواسـتارم‪.‬‬ ‫حسینعسکرزاده؛‬ ‫سرپرستروزنامه سایه‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫ادعای برجامی انگلیس‬ ‫بعـد از ابـراز امادگـی امریـکا بـرای‬ ‫مشـارکت در گفت وگوهـا بـا ایران و‬ ‫کشـورهای اروپایـی بـرای بازگشـت‬ ‫بـه توافـق هسـته ای‪ ،‬لنـدن از‬ ‫تهـران خواسـت بـه پایبنـدی‬ ‫بـه برجـام بازگـردد‪ .‬به گـزارش‬ ‫فـارس؛ جیمـز ِک ِلورلـی (معـاون وزیـر خارجـه انگلیـس)‬ ‫مدعـی شـد به لطـف تالش هـای لنـدن بـوده کـه توافـق‬ ‫هسـته ای ایـران بعـد از خـروج امریـکا زنـده مانـد و از بیـن‬ ‫نرفـت‪ .‬وی همچنیـن از ایـران خواسـت هرچ هسـریع تر‬ ‫بـه پایبنـدی بـه تعهـدات ذیـل توافـق هسـته ای بازگـردد‪.‬‬ ‫کلورلـی در مصاحبـه بـا شـبکه رادیویـی «بی بی سـی»‪،‬‬ ‫مدعـی شـد‪« :‬ا کنـون همه چیـز در دسـت ایـران اسـت؛‬ ‫ان هـا طرفـی هسـتند کـه شـرایط برجـام را نقـض می کننـد‬ ‫و ان هـا طرفـی هسـتند کـه می تواننـد دراین رابطـه کاری‬ ‫انجـام دهنـد»‪ .‬معـاون وزیـر خارجـه انگلیـس در امـور غرب‬ ‫اسـیا و شـمال افریقـا‪ ،‬گفـت‪« :‬گمـان نمی کنـم کـه مـا بایـد‬ ‫سـیگنالی بفرسـتیم مبنی براینکـه از ایـن عـدم تعهـد ایـران‬ ‫چشم پوشـی می کنیـم یـا ان را از انظـار پنهـان می کنیـم»‪.‬‬ ‫جوان ترین رهبران جهان در سال ‪ 2021‬چه کسانی هستند؟‬ ‫اتهامات امریکا علیه کره شمالی‬ ‫‪The Washington Post‬‬ ‫افشای اطالعات جدیدی‬ ‫درباره قتل خاشقچی‬ ‫در گزارشـی کـه قـرار اسـت‬ ‫این هفتـه منتشـر شـود‪ ،‬خالصـه‬ ‫از‬ ‫طبقه بندی نشـده ای‬ ‫یافته هـای نهادهـای اطالعاتـی‬ ‫ارائـه می شـود کـه محمـد بـن‬ ‫سـلمان دسـتور قتـل خاشـقچی؛‬ ‫نویسـنده معـارض حا کمیـت ریـاض را صـادر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش مهـر؛ ایـن روزنامه نـگار مخالـف ولیعهـد سـعودی‬ ‫مهر مـاه سـال ‪ ۹۷‬وقتـی بـرای انجـام یـک کار اداری بـه‬ ‫کنسـولگری عربسـتان در اسـتانبول ترکیـه مراجعـه کـرد‪،‬‬ ‫به قتل رسـید؛ اما جسـد او هیچ گاه پیدا نشـد‪ .‬گویا انتشـار‬ ‫ایـن گـزارش را بایـد بـا وعده هـای انتخاباتـی جـو بایـدن‬ ‫ً‬ ‫در رابطه با شـفافیت پیوند داد‪ .‬این گزارش احتماال روابط‬ ‫امریکا و عربستان که از قبل تیره شده بود را به پائین ترین‬ ‫سـطح سـوق خواهـد داد‪ .‬کنگـره امریـکا در سـال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫قانونـی را تصویـب کـرد کـه دونالـد ترامـپ؛ رئیس جمهوری‬ ‫قبلـی امریـکا را موظـف بـه ارائـه چنیـن گزارشـی کـرد؛ امـا او‬ ‫ایـن درخواسـت را نادیـده گرفـت‪.‬‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫انحالل مجلس ملی الجزایر‬ ‫عبدالمجیدتبون؛رئیس جمهوری‬ ‫الجزایـر‪ ،‬انحلال مجلـس ملـی‬ ‫خلـق ایـن کشـور را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫او همچنیـن خواسـتار برگـزاری‬ ‫انتخابات پارلمانی زودهنگام شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسـنیم؛ رئیس جمهوری‬ ‫الجزایر همچنین از عفو‪ 60‬نفر از زندانیان جنبش اعتراضات‬ ‫اخیر این کشـور خبر داد‪ .‬تبون خاطر نشـان کرد که تصمیم‬ ‫گرفتـه طـی دو روز اینـده‪ ،‬تغییراتـی در دولـت ایجـاد کنـد؛‬ ‫درواقـع‪ ،‬در بخش هایـی کـه در حـل مشـکالت شـهروندان‬ ‫شکسـت خورده انـد‪.‬‬ ‫‪TACC‬‬ ‫اخراج یک دیپلمات استونی از روسیه‬ ‫سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه‪،‬‬ ‫از اخراج یکی از کارمندان سـفارت‬ ‫اسـتونی در وا کنش بـه اظهـارات‬ ‫دولـت اسـتونی خبـر داد‪ .‬ماریـا‬ ‫زاخاروو گفت که این اقدام مسـکو‬ ‫در وا کنش بـه اظهـارات دولـت‬ ‫استونی در مورد یکی از کارکنان سفارت مسکو در این کشور‬ ‫انجـام شـده کـه وی را فـردی «ناسـپاس» خطـاب کـرده‬ ‫ً‬ ‫بودنـد‪ .‬به گـزارش دانشـجو؛ او افـزود‪« :‬اخیـرا اسـتونی‬ ‫به شـکلی بی اسـاس‪ ،‬یکـی از کارکنـان سـفارت روسـیه‬ ‫در این کشـور را فـردی ناسـپاس خوانـده اسـت‪ .‬روسـیه نیـز‬ ‫در وا کنش بـه این اقـدام (اسـتونی) رفتـاری مشـابه انجـام‬ ‫داده اسـت‪ .‬سـفیر اسـتونی در روسـیه بـه وزارت خارجـه‬ ‫فرا خوانـده شـده و تصمیـم اعتراض امیـز مـا در وا کنش بـه‬ ‫این اقـدام و اخـراج یکـی از کارکنـان سـفارت اسـتونی بـه‬ ‫او اطلاع داده شـد‪ .‬مسـکو به شـدت بـرای توسـعه روابـط‬ ‫بـا همسـایگان خـود؛ از جملـه اسـتونی تلاش می کنـد؛‬ ‫با این حـال‪ ،‬چنیـن اقدامـی‪ ،‬نیازمنـد روحیـه ای مشـابه در‬ ‫شـرکای مـا در جهـت بهبـود روابـط اسـت»‪.‬‬ ‫الکین‬ ‫تلنگر‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫صاحب منصبانتازه نفس‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫‪ 36‬سال‬ ‫‪ 34‬سال‬ ‫‪ 34‬سال‬ ‫‪ 29‬سال‬ ‫کیم جونگ اون‬ ‫کره شمالی‬ ‫سانا مارین‬ ‫فنالند‬ ‫ِزباستیان کورتس‬ ‫اتریش‬ ‫الساندرو کاردلی‬ ‫سان مارینو‬ ‫‪ 39‬سال‬ ‫نجیبابوکیله‬ ‫السالوادور‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪The New York Times‬‬ ‫وزارت دادگسـتری امریـکا‪ ،‬سـه‬ ‫مقـام اطالعاتـی کـره شـمالی را‬ ‫بـه هک کـردن تعـداد زیـادی از‬ ‫شـرکت ها و موسسـات مالـی بـرای‬ ‫خنثی سـازی تحریم هـای ایـاالت‬ ‫متحـده متهـم کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ ایـن وزارتخانـه مدعی سـت کـه افسـرات اطالعاتـی‬ ‫کـره شـمالی ازطریـق حملات سـایبری به دنبـال سـرقت‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیـارددالر ارز دیجیتالـی و رمزنگاری شـده بودنـد‪.‬‬ ‫ایـن اتهامـات‪ ،‬اولین اقـدام دولـت جـو بایـدن علیـه کـره‬ ‫یسـت‪ .‬پیش ازایـن‪ ،‬تحـت فشـارها و تحریم هـای‬ ‫شمال ‬ ‫امریـکا‪ ،‬رهبـر کـره شـمالی سـه بار بـا دونالـد ترامـپ؛‬ ‫رئیس جمهوری پیشین امریکا دیدار و مذا کره کرد‪ .‬ترامپ‬ ‫و کیـم در ژوئـن ‪ ۲۰۱۸‬در سـنگاپور دیـدار و بیانیـه مشـترکی‬ ‫صـادر کردنـد و پیونگ یانـگ بـه عاری سـازی شـبه جزیره‬ ‫کـره از تسـلیحات هسـته ای متعهـد شـد‪ .‬مذا کـرات فوریـه‬ ‫ترامـپ و کیـم در هانـوی پـس از رد درخواسـت کیـم بـرای‬ ‫لغـو تحریم هـای اقتصـادی امریکا بـه ازای وا گذاری بخشـی‬ ‫از تجهیـزات هسـته ای ازسـوی واشـینگتن‪ ،‬متوقـف شـد‪.‬‬ ‫ان هـا یک بار دیگـر در منطقـه غیرنظامـی واقـع در مـرز دو‬ ‫کـره‪ ،‬بـا هـم دیـدار کردنـد کـه به دلیـل زیاده خواهـی ترامـپ‬ ‫بـه نتیجـه نرسـید‪.‬‬ ‫بانوان و مسابقات برون مرزی‬ ‫اردرن‬ ‫جسیندا ِ‬ ‫نیوزلند‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫کارلوس الورادو کسادا‬ ‫کاستاریکا‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫سابیر اسپوت سامورا‬ ‫ِ‬ ‫اندورا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫جیگمیخسار‬ ‫نامگیالوانگچوک‬ ‫بوتان‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫شیخ تمیم بن حمد‬ ‫بن خلیفه ال ثانی‬ ‫قطر‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عرفان علی‬ ‫گویان‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یشــد؛ افــراد زیــادی نبودنــد کــه بتواننــد جــای ایــن کشــور را روی نقشــه به راحتــی نشــان دهنــد یــا در ســناریویی بدبینان هتــر‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫شــاید ا گــر تــا قبــل از ســال ‪ 2020‬نامــی از «ســان مارینو» بــرده م ‬ ‫یشــود قانــون اساســی انجــا در ســال ‪ ۱۶۰۰‬میــادی تدویــن شــده و براین اســاس؛ قدیمی تریــن‬ ‫یکــه گفتــه م ‬ ‫بــوده کــه افــراد اندکــی بــه ایــن واقعیــت واقــف بودنــد کــه بــا یــک کشــور ســروکار داریــم؛ درحال ‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن کشــور درواقــع‪ ،‬اولیــن کشــور بــا حکومــت جمهــوری در جهــان نیــز هســت‪ .‬از جغرافیــای کوچکــی در جنــوب اروپــا صحبــت‬ ‫قانــون اساســی ملــی در جهــان اســت کــه هنوزهــم اجــرا م ‬ ‫می کنیــم کــه در شــبه جزیره ایتالیــا و در بخــش شــرقی کو ههــای اپنیــن واقــع شــده اســت‪ .‬طبــق سرشــماری انجام گرفتــه در ســال ‪2021‬؛ جمعیــت ان تنهــا ‪34‬هــزار و ‪17‬نفــر اســت کــه از ســال ‪ 2020‬چیــزی‬ ‫حــدود ‪0.25‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬کل مســاحت ایــن کشــور نیــز ‪61.2‬کیلومترمربــع اســت‪ .‬انچــه باعــث شــد تــا نــام «ســان مارینو» دوبــاره در اخبار بین الملــل روی زبان ها بیفتــد‪ ،‬انتخاب یک‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه عنــوان‬ ‫جــوان زیر‪30‬ســال به عنــوان رهبــر دولــت انجاســت؛ «الســاندرو کاردلــی» کــه در روز ‪ 7‬مــی ســال ‪ 1991‬متولــد شــده اســت و حــاال‪ ،‬یکــی از سیاســتمداران زادگاهــش محســوب م ‬ ‫رســمی ُپســتی کــه او بــر مســند ان تکیــه زده‪ Capitani ،‬اســت؛ طبــق رســمی کــه از ســال ‪ 1243‬میــادی دراین منطقــه جریــان دارد‪ ،‬در هــر انتخابــات‪ ،‬دو حا کــم بــرای ریاســت بــر امــور دولــت ب همــدت‬ ‫نهــا از اول اکتبــر ســال ‪ 2020‬اغــاز شــده اســت و‬ ‫یشــوند کــه درحال حاضــر‪« ،‬الســاندرو کاردلــی» و «میرکــو دولچینــی» ایــن وظیفــه را عهــده دار هســتند‪ .‬دوره مشــترک حاکمیــت ا ‬ ‫شـش ماه انتخــاب م ‬ ‫نســمت‪47 ،‬ســاله اســت‪ .‬در گــزارش امــروز کــه ترجمه مطلبی انتشــاریافته در‬ ‫یکــه همــراه وی درای ‬ ‫بااین حســاب‪ ،‬او بــا ‪29‬ســال ســن‪ ،‬جوان تریــن رهبــر یــک دولــت در جهــان ب هشــمار می ایــد؛ درحال ‬ ‫یشــویم کــه ‪40‬ســال یــا زیر‪40‬ســال ســن دارنــد‪.‬‬ ‫ســایت ‪ Forbes India‬به تاریـ ِـخ ‪ 20‬اکتبــر ‪ 2020‬اســت‪ ،‬بــا جوان تریــن روســای دولــت در جهــان اشــنا م ‬ ‫ِ«زباسـتیان (سباسـتین) کورتس» زاده ‪ ۲۷‬اوت ‪۱۹۸۶‬؛ سیاسـتمدار‬ ‫شتـر بیـن‬ ‫اتریشـی و صدراعظـم اتریـش از ژانویـه ‪ ۲۰۲۰‬اسـت‪ .‬او پی ‬ ‫دسـامبر ‪ ۲۰۱۷‬تـا مـی ‪ ۲۰۱۹‬نیـز صدر اعظـم بـود‪ .‬او از اعضـای حـزب‬ ‫مـردم اتریـش و وزیـر خارجـه ایـن کشـور از سـال ‪ ۲۰۱۳‬تـا ‪ ۲۰۱۷‬بـوده ‬ ‫‪۳۱‬سـالگی صدراعظم اتریش‬ ‫اسـت‪ .‬او در ‪ ۱۸‬دسـامبر ‪ ،۲۰۱۷‬در سـن ‬ ‫روی کارامدن «الساندرو کاردلی»‪ ،‬جوان ترین‬ ‫شد‪ .‬کورتس تا قبل از ِ‬ ‫رئیس دولت در اروپا بود‪ .‬پس از «واقعه ایبیزا» و به دنبال دادن رای‬ ‫عدم اعتماد به دولت کورتس از جانب شورای ملی پارلمان اتریش‪،‬‬ ‫او در ‪ ۲۷‬مـی ‪ ۲۰۱۹‬از کار برکنـار شـد‪ .‬در ژوئـن ‪ ۲۰۱۹‬الکسـاندر فـن در‬ ‫بلـن؛ رئیس جمهوری‪ ،‬بریگیته بیرالیـن را به جای کورتس منصوب‬ ‫کرد‪« .‬واقعه ایبیزا» درواقع‪ ،‬یک رسوایی سیاسی ادامه دار در اتریش‬ ‫اسـت کـه باعـث اسـتعفای هاینتس‪-‬کریسـتیان اشـتراخه؛ معـاون‬ ‫صدراعظـم اتریـش و رهبـر حـزب ازادی اتریـش شـد‪ .‬کورتـس متولـد‬ ‫ویـن (اتریـش) اسـت‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۰۴‬تحصیلات خـود را بـه پایـان‬ ‫رسـانید و بـه خدمـت دوره ضـرورت رفـت‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۰۹‬بـه ریاسـت‬ ‫شـاخه جوانـان حـزب خلـق اتریـش رسـید‪ .‬او بیـن سـال های‪ ۲۰۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬عضو شـورای شـهر وین نیز بود‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۱۱‬پسـتی مدیریتی‬ ‫ً‬ ‫در وزارت کشـور اتریش به او پیشـنهاد شـد و نهایتا در دسـامبر سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬بـه سـمت وزیـر خارجـه این کشـور رسـید‪ .‬او را جوان تریـن وزیر‬ ‫در تاریـخ اتریـش و جوان تریـن وزیـر خارجـه در تاریـخ جهـان در زمان‬ ‫تصـدی این سـمت ها می دانسـتند‪.‬‬ ‫«سـانا ماریـن» زاده ‪ ۱۶‬نوامبـر ‪۱۹۸۵‬؛ سیاسـت مدار اهـل فنالنـد و از‬ ‫اعضای حزب سوسیال دموکرات فنالند است‪ .‬او از سال ‪ ۲۰۱۵‬عضو‬ ‫لو نقل و ارتباطات فنالند‬ ‫پارلمـان فنالنـد و از ‪ ۶‬ژوئـن ‪ ۲۰۱۹‬وزیـر حم ‬ ‫بـود‪ .‬پس از انکـه انتـی رینـه از سـمت خـود به عنـوان نخسـت وزیر‬ ‫فنالنـد اسـتعفا داد‪ ،‬حـزب سوسـیال دموکرات فنالنـد‪ ،‬ماریـن را‬ ‫به عنوان نامزد خود برای پسـت نخسـت وزیر جدید انتخاب کرد‪ .‬او‬ ‫فعلی جهـان‪ ،‬جوان ترین‬ ‫بـا تائیـد پارلمان‪ ،‬جوان ترین نخسـت وزیر ِ‬ ‫نخسـت وزیر فنالنـد و سـومین نخسـت وزیر زن فنالنـد ب هشـمار‬ ‫می رود‪ .‬سـانا مارین در هلسـینکی به دنیا امد‪ .‬او قبل از جابه جایی‬ ‫یکـرد‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۷‬از‬ ‫بـه تامپـره در اسـپو و پیـرکاال زندگـی م ‬ ‫دانشگاه تامپره با فوق لیسانس علوم اداری فار غ التحصیل شد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۲‬به عنوان عضو شورای شهر تامپره انتخاب شد و از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۷‬رئیس شورای شهر تامپره بود‪ .‬او عضو مجمع شورای‬ ‫منطقـه تامپـره اسـت و در سـال ‪ ۲۰۱۴‬به عنـوان معـاون دوم رئیـس‬ ‫حـزب سوسـیال دموکرات فنالنـد انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫«کیـم جونـگ اون» زاده‪ ۸‬ژانویـه‪۱۹۸۴‬؛ رهبـر جمهـوری دمکراتیـک‬ ‫خلق کره (کره شمالی) ست‪ .‬او دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران‬ ‫کره‪ ،‬رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی‪ ،‬رئیس کل کمیسیون ملی‬ ‫دفاع کره شمالی‪ ،‬فرمانده معظم ارتش خلق کره؛ و عضو پرزیدیوم‬ ‫پلیتبـوری کمیتـه مرکـزی حـزب کارگـران کـره اسـت‪ .‬او همچنیـن در‬ ‫ـان‬ ‫ژوئیـه ‪ ۲۰۱۲‬بـه درجـه ژنـرال چها رسـتاره ارتقـاء یافـت‪ .‬او در زم ِ‬ ‫به قدرت رسـیدن‪ ،‬بـا ‪ ۲۷‬سـال سـن‪ ،‬جوان تریـن رئیـس کشـور در‬ ‫جهان بود‪ .‬او سومین پسر کیم جونگ ایل است و تا سال ‪ ۱۹۹۸‬در‬ ‫مدرسـه ای انگلیسـی زبان در بـرن (سـوئیس) درس می خوانـد‪.‬‬ ‫«نجیـب ابوکیلـه» زاده ‪ ۲۴‬ژوئیـه ‪۱۹۸۱‬؛ سیاسـت مدار السـالوادور‬ ‫نسـالوادور بـود و پـس از پیـروزی در‬ ‫اسـت‪ .‬او شـهردار پیشـین سا ‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری السـالوادور ‪ ۲۰۱۹‬در ‪ ۱‬ژوئـن‪ ،‬بـه کاخ‬ ‫ریاست جمهوری راه یافت و بدین ترتیب اولین رئیس جمهوری این‬ ‫لیـون دوارتـه بـود که بـه قدرت می رسـد‪ .‬او‬ ‫کشـور از زمـان خـوزه ناپو ‬ ‫حکـردن شـعار «مبـارزه بـا فسـاد» وارد‬ ‫فلسـطینی تبار اسـت و بـا مطر ‬ ‫عرصـه رقابـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری السـالوادور شـد‪ .‬او‬ ‫برخلاف دیگـر رقبـای ایـن انتخابـات‪ ،‬کاندیـد حـزب راسـت گرای‬ ‫پگـرا و محافظـه کار‬ ‫‪ GANA‬بـود و در چهارچـوب دو حـزب چ ‬ ‫ً‬ ‫معـروف انجـا کـه معمـوال حکومـت را سـالیان در دسـت داشـتند‪،‬‬ ‫بـه ریاسـت جمهوری رسـید و بـه نظـام دوحزبـی کـه سـه دهه بـر‬ ‫السـالوادور حا کـم بـود‪ ،‬پایـان داد‪ .‬در سـنین بسـیار جوانی‪ ،‬نجیـب‬ ‫یکـه‬ ‫به خاطـر مهـارت و روحیـه کارافرینـی اش شـناخته شـد؛ تاجای ‬ ‫در سـن ‪ ۱۸‬سـالگی‪ ،‬یـک شـرکت را اداره کـرد‪ .‬طبـق مقالـه یـک‬ ‫یسـت کـه محصـوالت‬ ‫روزنامـه دیجیتـال (الفـارو)؛ او صاحـب شرکت ‬ ‫«یاماها موتـورز» را در السـالوادور توزیـع می کنـد‪ .‬مدیریـت موسسـه‬ ‫‪ OBERMET‬را نیـز برعهـده دارد‪.‬‬ ‫«کارلـوس الـورادو کسـادا» زاده ‪ ۱۴‬ژانویـه ‪۱۹۸۰‬؛ سیاسـت مدار‪،‬‬ ‫روزنام هنـگار و نویسـنده کاستاریکاسـت‪ .‬او چهل وهشـتمین‬ ‫رئیس جمهـوری ایـن کشـور ب هشـمار مـی رود کـه در ‪ ۱‬اوریـل ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫بعد از وعده حمایت از همجنسگرایان‪ ،‬با کسب‪ ۶۱‬درصد اراء‪ ،‬پیروز‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری شد‪ .‬او دارای مدرک لیسانس ارتباطات‬ ‫و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه کاستاریکاست‪ .‬همچنین‬ ‫از سـال ‪ 2008‬تـا ‪ 2009‬بـا دریافـت یـک بـورس بین المللـی‪ ،‬مـدرک‬ ‫کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته مطالعـات توسـعه از انسـتیتوی‬ ‫مطالعات توسعه در دانشگاه ساسکس در فالمر (انگلستان) گرفت‪.‬‬ ‫ـابیر اسـپوت (زامـورا) سـامورا» زاده ‪ ۳۰‬ا کتبـر ‪۱۹۷۹‬؛ یـک‬ ‫«س ِ‬ ‫ً‬ ‫سیاسـت مدار اهـل اندوراسـت‪ .‬او کـه قبال رئیس دادگسـتری بـود‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۶‬می ‪ ۲۰۱۹‬نخست وزیر این کشور است‪ .‬او در دولت انتونی ماری؛‬ ‫بین ‪ 25‬ژوئیه ‪ 2012‬و ‪ 28‬فوریه ‪ 2019‬وزیر امور اجتماعی و وزیر کشور‬ ‫بود که در ‪ 29‬فوریه ‪ 2019‬از سمت وزارت استعفا داد تا نامزدی خود‬ ‫را برای نخست وزیری در انتخابات عمومی‪ 2019‬اعالم کند‪ .‬او دارای‬ ‫مدرک تحصیلی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشکده برتر‬ ‫مدیریت و بازرگانی (‪ )ESADE‬است‪ .‬او همچنین دارای مدرک علوم‬ ‫انسـانی از دانشـکده فلسـفه دانشـگاه رامون لول بارسلون است‪.‬‬ ‫«جیگمـی خسـار نامگیـال وانگچـوک» زاده ‪ ۲۱‬فوریـه ‪ ۱۹۸۰‬اسـت که‬ ‫در ‪ ۱۴‬دسـامبر سـال ‪ ۲۰۰۶‬به دلیـل کناره گیـری پـدرش از حکومـت‪،‬‬ ‫بـه پادشـاهی کشـور بوتـان رسـید‪ .‬او تـا سـال ‪ ۲۰۱۱‬کـه کیـم جونـگ‪-‬‬ ‫تسـر گذاشـت‪ ،‬جوان تریـن رئیـس کشـور جهان بـود‪ .‬او‬ ‫اون او را پش ‬ ‫پسر بزرگ چهارمین پادشاه بوتان است که پس از اتمام تحصیالت‬ ‫متوسطه در دبیرستان یانگچن فوگ‪ ،‬به ا کادمی کوشینگ منتقل‬ ‫شـد و در انجـا دبیرسـتان را بـه پایـان رسـاند‪ .‬وی سـپس قبـل از‬ ‫فار غ التحصیلی از کالج مگدالن (دانشگاه ا کسفورد)‪ ،‬در کالج ویتون‬ ‫حضـور یافـت و در انجـا رشـته روابـط بین الملـل را به پایان رسـاند‪.‬‬ ‫«شـیخ تمیـم بـن حمـد بـن خلیفـه ال ثانـی» زاده ‪ ۳‬ژوئـن ‪۱۹۸۰‬؛‬ ‫امیـر فعلـی قطـر اسـت‪ .‬او در حال حاضـر‪ ،‬جوان تریـن حکمـران بیـن‬ ‫کشـورهای عضـو شـورای همـکاری کشـورهای عـرب خلیـج فـارس‬ ‫اسـت‪ .‬او رئیـس هیئت مدیـره سـازمان سـرمایه گذاری قطـر اسـت‪.‬‬ ‫شـیخ تمیـم در سـال ‪ ۱۹۹۷‬در مدرسـه شـربورن واقـع در دورسـت‬ ‫و مدرسـه هـرو در لنـدن انگلسـتان دوره دبیرسـتان خـود را بـه پایـان‬ ‫رساند‪.‬پس از ان‪،‬از مدرسهنظامیسلطنتیسندهرستانگلستان‬ ‫فار غ التحصیل شد‪ .‬او به سه زبان عربی‪ ،‬انگلیسی و فرانسه تسلط‬ ‫دارد‪ .‬پـس از فار غ التحصیلـی‪ ،‬به عنـوان سـتوان دوم در نیروهـای‬ ‫مسـلح قطـر مامـور بـه خدمـت شـد‪ .‬شـیخ تمیـم در سـال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫به عنـوان معـاون فرمانـده کل نیروهـای مسـلح قطـر منصـوب شـد‪.‬‬ ‫او در ‪ 5‬اوت ‪ ۲۰۰۳‬به عنـوان ولیعهـد قطـر تعییـن شـد‪ .‬در این زمـان‪،‬‬ ‫برادر بزرگ ترش شیخ جاسم‪ ،‬از ادعای خود برای کسب این عنوان‬ ‫سهـای‬ ‫صرف نظـر کـرد‪ .‬او از ان زمان به بعـد در تعـدادی از کنفران ‬ ‫جهانی به عنوان نماینده کشورش حضور یافت و در ‪ ۲۵‬ژوئن ‪۲۰۱۳‬‬ ‫بـا کناره گیـری پـدرش‪ ،‬شـیخ حمـد بـن خلیفـه ال ثانـی‪ ،‬به عنـوان‬ ‫هشـتمین امیـر کشـور قطـر منصوب شـد‪.‬‬ ‫«عرفـان علـی» زاده ‪ ۲۵‬اوریـل ‪۱۹۸۰‬؛ سیاسـت مدار هندی االصـل‬ ‫اهـل گویـان اسـت‪ .‬او از ‪ ۲‬اوت ‪ ۲۰۲۰‬رئیس جمهـوری گویـان؛ و‬ ‫نخسـتین رئیس جمهوری مسـلمان این کشـور اسـت‪ .‬او در لئونورا؛‬ ‫روسـتایی در منطقـه سـاحل غربـی دمـارارا در گویـان متولـد شـد‪ .‬او‬ ‫تحصیالت متوسطه را در کالج سنت استانیسالوس در جور ج تاون‬ ‫بـه پایـان رسـانده و دارای مـدرک دکتـرای برنامه ریـزی شـهری و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫منطقـه ای از دانشـگاه هنـد غرب ‬ ‫اردرن» زاده ‪ ۲۶‬ژوئیه ‪۱۹۸۰‬؛ سیاستمدار نیوزیلندی ست‬ ‫«جسیندا ِ‬ ‫شتـر‬ ‫کـه نخسـت وزیر ایـن کشـور و رهبـر حـزب کارگـر ان اسـت‪ .‬او پی ‬ ‫رهبـر اپوزیسـیون در نیوزیلنـد بود کـه اول بار در انتخابات سرتاسـری‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬به عنـوان نماینـده ای فهرسـتی وارد پارلمـان شـد (نماینده ای‬ ‫ً‬ ‫کـه شـخصا در حـوزه انتخابیـه اش پیـروز نشـده؛ امـا طبـق فهرسـت‬ ‫حـزب وارد پارلمـان شـد ه اسـت)‪ .‬او از ‪ ۸‬مـارس ‪ ۲۰۱۷‬نمایندگـی‬ ‫حـوزه انتخابیـه مونـت البـرت در پارلمـان را بر عهـده دارد‪ .‬در ‪ ۱۹‬ا کتبر‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬حـزب کارگـر نیوزیلنـد بـا حـزب نخسـت نیوزیلند متحد شـد تا‬ ‫دولـت ائتالفـی تشـکیل دهـد و حـزب سـبزهای نیوزیلنـد هـم از ان‬ ‫حمایت کرد‪ .‬در ‪ ۲۰‬ا کتبر اردرن‪ ،‬اعالم کرد که عنوان نخست وزیری‬ ‫را می پذیـرد‪ .‬او جوان تریـن نخسـت وزیر ایـن کشـور از سـال ‪۱۸۵۶‬‬ ‫‪۳‬سـالگی جوان تریـن زن رئیـس حکومـت در‬ ‫اسـت‪ .‬او در سـن ‪ ۷‬‬ ‫ً‬ ‫جهـان شـد‪ .‬بعـدا هنـگام تولـد دختـرش در ‪ ۲۱‬ژوئـن ‪ ۲۰۱۸‬به عنـوان‬ ‫دومیـن رئیـس دولـت منتخـب جهـان بـرای زایمـان حیـن کار خـود‬ ‫(پـس از بی نظیـر بوتـو) شـد‪ .‬او خـود را سوسـیال دموکرات و مترقـی‬ ‫توصیـف می کنـد‪ .‬او بـا کسـب ا کثر کرسـی های پارلمـان‪ ،‬حـزب کارگر‬ ‫را در انتخابـات عمومـی سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـه پیـروزی رسـاند‪ .‬او در کالـج‬ ‫مورینسـویل تحصیـل کـرد و در ‪ ۲۰۰۱‬بـا مـدرک لیسـانس مطالعـات‬ ‫ارتباطـات در سیاسـت و روابط عمومـی فار غ التحصیـل شـد‪.‬‬ ‫رئیس دفتررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫خط تولید وا کسن روسی‬ ‫در کشورمان راه اندازی می شود‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫اروپایی ها توجه کنند؛‬ ‫فشار به ایران کارساز نیست‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫نباید اجازه دهیم‬ ‫برجام به راحتی از بین برود‬ ‫رئیس دفتـر رئیس جمهـوری بااشـاره به تالش هـای اخیـر دولـت‬ ‫و وزارت بهداشـت بـرای تهیـه وا کسـن موردنیـاز گفـت‪« :‬طبـق‬ ‫توافـق انجام شـده بـا روسـیه‪ ،‬خـط تولیـد وا کسـن روسـی در ایران‬ ‫راه انـدازی می شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمـود واعظـی بااشـاره به‬ ‫پیشـرفت بسـیارخوب تولیـد وا کسـن های داخلـی نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«وزارت بهداشـت و سـازمان غذا و دارو هیچ تعارفی با هیچ یک از‬ ‫سازندگان داخلی و خارجی ندارند و سالمت و جان مردم اولویت‬ ‫نخسـت وزارت بهداشـت اسـت‪ .‬با وجود همه سـخت گیری های‬ ‫وزارت بهداشـت؛ برخـی شـرکت ها مجـوز ازمایش هـای بالینـی‬ ‫را گرفتنـد و مراحـل ان در حال طی شـدن اسـت و نسـبت بـه ان‬ ‫امیدواریم‪ .‬ظرفیت سـازی برای تولید درحال انجام اسـت و ظرف‬ ‫شـش ماه اینده بسـیارزیاد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪« :‬به محض انکه اقدامی ازطرف‬ ‫امریـکا و اروپـا به منظـور اجـرای تعهداتشـان ببینیـم‪ ،‬بالفاصلـه‬ ‫وا کنـش نشـان می دهیـم و بـه تعهداتمـان بازمی گردیـم»‪.‬‬ ‫شبـه درخواسـت‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ محمدجـواد ظریـف دروا کن ‬ ‫اروپامبنی بـر کاهـش فعالیت های هسـته ای ایـران‪ ،‬افـزود‪« :‬اعالم‬ ‫کرده ایـم اقدامـات ایـران در اجـرای مـاده ‪ ۳۶‬برجـام‪ ،‬به عنـوان‬ ‫اقدامـات جبرانـی بـود‪ .‬اروپایی هـا می داننـد ما یک سـال بـه ان ها‬ ‫فرصت دادیم اقدامات جبرانی را انجام دهند؛ اما انجام ندادند‪.‬‬ ‫امریـکا هـم بـه تعهداتـش بازنگشـت و به رغم انکـه اعلام کـرده بود‬ ‫سیاست فشار حدا کثری شکست خورده؛ کما کان این سیاست‬ ‫را ادامـه می دهـد‪ .‬اروپایی هـا بایـد توجـه کننـد؛ فشـار بـه ایـران‬ ‫کارسـاز نیسـت و اظهـارات بـی ارزش هـم فایـده ای نـدارد»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـن روحانـی در گفت وگـوی تلفنـی بـا شـارل میشـل؛‬ ‫رئیـس شـورای اروپـا‪ ،‬از برجـام به عنـوان یـک دسـتاور مهـم بـرای‬ ‫دیپلماسـی چند جانبـه نـام بـرد و با تا کید بر اینکـه نبایـد اجـازه‬ ‫دهیـم ایـن دسـتاورد بزرگ به راحتی از بین برود‪ ،‬افزود‪« :‬مسـئول‬ ‫سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا به عنوان هماهنگ کننـده برجام‬ ‫می توانـد نقـش خـود را در طراحـی گام هـا ایفـا کنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ رئیس جمهـوری درعین حـال افـزود‪:‬‬ ‫«اتحادیـه اروپـا به عنـوان یـک بازیگـر مهـم در عرصـه جهانـی بایـد‬ ‫در مقابله بـا یک جانبه گرایـی امریـکا نقـش مناسـبی ایفـا کنـد‪ .‬مـا‬ ‫یگـری‬ ‫اماده ایـم بـا اتحادیـه اروپـا بـرای مقابلـه بـا تروریسـم و افراط ‬ ‫همـکاری کـرده و در ایـن راه از تعامـل و همکاری هـای منطقـه ای‬ ‫نیـز اسـتقبال می کنیـم»‪.‬‬ ‫بانوان ورزشکار کشور ما ا گر در دنیا بی نظیر نباشند‪ ،‬به یقین کم نظیر هستند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در هر رشته ورزشی که اجازه ورود داشته اند‪ ،‬کامال موفق بوده و حضورشان در‬ ‫مسابقات با کشورهای امریکایی و اروپایی و اسیایی‪ ،‬همیشه توام با موفقیت‬ ‫و شایسـتگی کامل بوده و با حفظ حرمت انسـانی و شـان اسلامی و با پوشـش‬ ‫مناسـب‪ ،‬شـاهد هنرنمایـی انـان بـوده و خواهیـم بـود‪ .‬در فوتبـال‪ ،‬فوتسـال‪،‬‬ ‫دومیدانی و مسابقات رسمی در سطح جهان دارای افتخارات بسیار هستیم‪.‬‬ ‫ورزشـکاران زن مـا‪ ،‬تنهـا بـا عشـق بـه ورزش‪ ،‬پـای بـه مسـابقات می گذارنـد و‬ ‫مزایایـی کـه مـردان مـا در مواقـع کسـب مقـام در سـطح اسـیا و جهـان بـه انـان‬ ‫داده می شـود‪ ،‬اغلـب درمـورد بانـوان جـاری و سـاری نیسـت؛ درنتیجـه از ایـن‬ ‫دختـران و زنـان ایرانـی کـه بـرای کشـورمان افتخارافرینـی می کننـد‪ ،‬نه تنها باید‬ ‫به نیکی یاد کنیم‪ ،‬بلکه مزایای استحقاقی انان را‪ ،‬به شکل مطلوب پرداخت‬ ‫ً‬ ‫کنیـم کـه معمـوال دراین زمینـه دچـار نقصـان هسـتیم؛ برای مثـال‪ ،‬جایـزه تیم‬ ‫فوتسـال بانوان که در مسـابقات اسـیایی افتخارافرین شـدند‪ ،‬پس از گذشـت‬ ‫یک سـال هنـوز بـه انـان پرداخـت نشـده اسـت؛ درحالی کـه ا گـر همیـن مسـئله‬ ‫درمـورد مـردان ورزشـکار صـورت می گرفـت‪ ،‬معلـوم نیسـت چـه سـروصدایی در‬ ‫یسـت کـه فدراسـیون فوتبال‬ ‫محافـل ورزشـی بـه راه می انداخـت! و ایـن جفای ‬ ‫یکـه در همیـن بـازه زمانـی‬ ‫در حـق زنـان قهرمـان مـا روا داشـته اسـت؛ درصورت ‬ ‫میلیاردها تومان را به یک مربی خارجی می دهند که هیچ کارایی مفیدی هم‬ ‫نداشـته اسـت؛ اما مراد از مقاله امروز‪ ،‬عالوه بر پرداختن به اعمال تبعیض بین‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه پـاداش و جایـزه‪ ،‬مشـکالت حضـور بانـوان مـا‬ ‫تیم هـای مـردان و زنـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫در مسـابقات برون مرزی سـت کـه معمـوال بـا اماوا گرهـای بسـیاری همـراه بوده‬ ‫اسـت‪ .‬در سـال های اغازین انقالب اسالمی‪ ،‬به علت مخالفت فدراسیون های‬ ‫جهانـی بـا نـوع پوشـش ورزشـکاران ما‪ ،‬بانوان مـا از حضور در مسـابقات محروم‬ ‫بودنـد و بـا اصـرار و ابـرام توام با گردن کلفتی فدراسـیون های ورزشـی ما‪ ،‬باالخره‬ ‫فدراسیون های جهانی ورزش های مختلف‪ ،‬در برابر ما کوتاه امدند و با همان‬ ‫پوششـی کـه از اغـاز مـا معتقـد بـه ان بودیـم‪ ،‬وارد مسـابقات شـدیم و بـا همـان‬ ‫پوشـش نیـز عناویـن بسـیاری را کسـب کـرده و همچنـان کسـب خواهیـم کـرد؛‬ ‫اما هنوز یک مانع بر سـر حضور بانوان ما در مسـابقات برون مرزی دسـت و پای‬ ‫ً‬ ‫فدراسـیون های کشـورمان را بسـته اسـت‪ .‬بانوانـی کـه مرتبـا تمریـن می کنند تا‬ ‫خـود را بـه مـرز امادگـی برسـانند و اجـازه حضـور در مسـابقات پیـدا می کننـد‪ ،‬در‬ ‫اسـتانه مسـافرت و حضور در رقابت های جهانی‪ ،‬نیاز به موافقت همسـر برای‬ ‫خـروج از کشـور دارنـد کـه مـوردی الزامی سـت و پـاره ای از اوقـات‪ ،‬بـا مخالفـت‬ ‫همسـر یـا اولیـای او مواجـه می شـوند و درنتیجـه حاصـل مدت هـا تمرین هـای‬ ‫سـخت ورزشـی‪ ،‬به یک بـاره و در اصطلاح‪« ،‬دود هـوا» می شـود و موجـب‬ ‫ضعیف شـدن تیم های ورزشـی بانوان ما نیز خواهد شـد؛ مسـلم اسـت که این‬ ‫ً‬ ‫دوگانگـی مسـتقیما ضـرر خـود را بـه ورزش مـا تحمـل می کنـد؛ چرا که به ویـژه در‬ ‫رشـته های اجتماعـی‪ ،‬نبـود یک نفـر‪ ،‬باعث سـقوط یا عدم نتیجه گیری تیـم در‬ ‫صحنه جهانی می شـود‪ .‬این دوگانگی از انجایی که براسـاس ان‪ ،‬زن حق ندارد‬ ‫بدون رضایت کتبی همسـرش‪ ،‬از کشـور خارج شـود‪ ،‬تاکنون همیشه یک پای‬ ‫تیم های بانوان ما را لنگ می کند‪ .‬به نظر می رسد که ا گر از دو منظر توسط مقام‬ ‫معظـم رهبـری و فتـوای علما‪ ،‬بتوان بـرای ان را ه میانه ای برگزیـد‪ ،‬این نگرانی از‬ ‫پیش پای ورزشـکاران زن ما حذف می شـود؛ گو اینکه عقیده دارم روحانیون و‬ ‫ً‬ ‫نماینـدگان انـان کـه درون وزارت ورزش و بعضـا فدراسـیون های ورزشـی حضور‬ ‫دارنـد‪ ،‬می تواننـد در مـوارد این چنینـی‪ ،‬از راه مذا کـره و تبادل نظـر‪ ،‬بـا اولیـاء و‬ ‫همسـران بانوان وارد گفت وگو شـده و با اسـتدالل متقن و برای اعتالی کشور و‬ ‫پشتیبانی از افتخارات کشورمان در مسابقات ورزشی که باعث بلنداوازه شدن‬ ‫نام جمهوری اسلامی ایران می شـود‪ ،‬ترتیبی بیابند تا این مشـکل نیز برطرف‬ ‫شود و بانوان ورزشکار ما بتوانند بدون دغدغه و با شایستگی و ظرفیت کامل‪،‬‬ ‫پـای بـه مسـابقات بیـرون مـرزی بگذارند؛ حتـی در یک تیم ورزشـی‪ ،‬می تـوان از‬ ‫همسر ورزشکار‪ ،‬در لباس همراه و کمک حال تیم‪ ،‬استفاده شود تا تیم های ما‬ ‫بـا قـوت و ظرفیت کامل در مسـابقات‪ ،‬افتخارافرین شـوند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ادامه فعالیت «شاد» در دوران پسا کرونا‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس اموزش وپـرورش باتا کیدبراینکـه در دوران‬ ‫پسا کرونا شاد تعطیل نمی شود؛ بلکه مکمل اموزش خواهد شد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫«بـرای تامیـن تبلـت دانش امـوزان‪ ،‬طـرح هدایـت بـا شـعار هـر دانش امـوز یـک‬ ‫تبلـت را داریـم و بیش از سـه میلیون دانش اموز ابزار اموزش مجـازی را دراختیار‬ ‫ندارنـد و بایـد فکـری بـرای ان هـا شـود»‪ .‬به گـزارش پانـا؛ قاسـم احمدی الشـکی‬ ‫بابیان اینکـه اموزش وپـرورش بـرای تامیـن تبلـت دانش امـوزان از بخش هـای‬ ‫مختلـف و خصوصـی کمـک گرفتـه‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین راسـتا بیـش از ‪ 205‬هـزار ابـزار‬ ‫ازسـوی خیران خریداری شـده اسـت؛ با ‪ 28‬اسـتاندار تفاهم نامه امضاء کردیم‬ ‫تـا بخشـی از هزینـه تامین تبلـت را تهیه کنند»‪.‬‬ ‫گازسوزشدن رایگان ‪ ۷۱‬هزار خودروی عمومی‬ ‫ِ‬ ‫مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‪ ،‬از تبدیل رایگان‬ ‫‪ ۷۱‬هـزار خـودروی عمومـی در کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ محمدحسـین‬ ‫باقـری گفـت‪« :‬تـا هفتـه اول بهمن مـاه امسـال‪ ۲۰۹ ،‬هـزار و ‪ ۹۶۹‬خـودرو در‬ ‫سـامانه تبدیـل رایـگان خودروهـای عمومـی بـه گازسـوز ثبت نـام کرده انـد کـه‬ ‫ازاین تعـداد بیـش از ‪ ۱۰۰‬هـزار خـودرو (‪ ۱۰۰‬هـزار و ‪ ۲۴۰‬دسـتگاه) مشـمول طـرح‬ ‫شـناخته شـده اند‪ .‬ازاین تعـداد‪ ۶۹ ،‬هـزار و ‪ ۴۶۱‬خـودرو تـا پایـان هفتـه نخسـت‬ ‫بهمن ماه گازسـوز شـده اند و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو نیز درانتظار تبدیل هسـتند؛‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و‪ ۲۴۰‬خودرو نیز در حال نوبت گرفتن و انتخاب کارگاه هستند‪ .‬بیشترین‬ ‫امار ثبت نام و اسـتقبال مربوط به اسـتان های غربی کشـور؛ ازجمله اذربایجان‬ ‫شـرقی‪ ،‬غربـی‪ ،‬میانـدواب و مازنـدران بـوده اسـت‪ .‬طبـق مصوبـه شـورای‬ ‫اقتصـاد؛ در قالـب طـرح تبدیـل رایگان خودروهای عمومی به گازسـوز‪ ،‬تبدیل‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۴۶۴‬هـزار خـودروی عمومـی کـه در بخـش بـار و مسـافر فعالیـت‬ ‫می کننـد‪ ،‬در دسـتورکار اسـت»‪.‬‬ ‫تصمیم برای منطقه ای کردن تنظیم بازار‬ ‫قائم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی اعلام کـرد کـه دنبـال منطقه ای کـردن‬ ‫تنظیـم بـازار بـرای تصمیم گیـری دراین حـوزه بادرنظرگرفتـن ویژگی هـا و‬ ‫شاخص های خاص هر استان و منطقه هستیم‪ .‬به گزارش شاتا؛ محمدصادق‬ ‫مفتـح گفـت‪« :‬روسـای سـازمان های صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت درواقـع وزرای‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان های متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار‬ ‫را بـا لحـاظ پارامترهـا‪ ،‬شـرایط و شـاخص های خـاص اسـتان خـود بایـد انجـام‬ ‫دهنـد‪ .‬منطقه ای کـردن تنظیـم بـازار درواقع‪ ،‬باعث سـلب مسـئولیت روسـای‬ ‫سـازمان های صمـت اسـتانی در تنظیـم بـازار اسـتان های خـود نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫ایـن کار درواقـع‪ ،‬تشـکیل مجمـع تصمیم گیـری کوچک تـر بـرای عملیاتی کردن‬ ‫تصمیم هـا باتوجه بـه شـرایط خـاص اسـتان های درون یـک منطقـه اسـت»‪.‬‬ ‫رصد شرکت های صوری برای جلوگیری از فرار مالیاتی‬ ‫معـاون سـازمان امـور مالیاتـی گفت‪« :‬فـرار مالیاتی حـدود ‪ ۴۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫بـراورد می شـود کـه بخـش عمـده ان مربـوط بـه ترا کنش هـای مشـکوک بانکـی‬ ‫شـرکت های صـوری یـا کارت هـای بازرگانـی یک بارمصـرف اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مسیحی بابیان اینکه کوتاه کردن فرایند های‬ ‫مالیاتـی نیـز در کاهـش فـرار مالیاتـی موثـر بـوده‪ ،‬افـزود‪« :‬امسـال‪ ،‬میـزان‬ ‫ت حـل اختالف ‪ ۲۵‬درصد کاهش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫پرونده هـای مالیاتـی در هیئـا ‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه امسـال‪ ،‬همه درامد های مالیاتی پیش بینی شـده نیز محقق شد»‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۱۰۰‬میلیاردریال تنخواه‬ ‫برای زلزله زدگان «سی سخت»‬ ‫بـا دسـتور رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه؛ ‪ ۱۰۰‬میلیاردریال تنخـواه برای زلزلـه زدگان‬ ‫یسـخت» تخصیـص یافـت‪ .‬ب هگـزارش خانـه ملـت؛ محمدباقـر نوبخـت در پـی‬ ‫«س ‬ ‫زلزلـه ای به بزرگـی ‪ ۵.۶‬ریشـتر اخیـر مرکـز شهرسـتان دنـا در کهگیلویـه و بویراحمـد‪،‬‬ ‫دسـتور ارسـال تنخـواه فـوری بـه اسـتانداری به جهـت رفـع نیازهـای ضـروری‬ ‫زلزلـه زدگان را صـادر کـرد‪ .‬او همچنیـن بـه بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی و سـازمان‬ ‫ً‬ ‫مدیریـت بحـران ماموریـت داد سـریعا خسـارات مردمـی و زیرسـاخت ها را جهـت‬ ‫تامین اعتبار و شروع عملیات اسکان اضطراری زلزله زدگان به صورت موقت و دائم‬ ‫بـراورد کننـد‪ .‬زلزلـه اخیـر به ابنیه و منازل مسـکونی و سـاختمان های‪ ۸۷‬روسـتای‬ ‫شهرستان های کهکیلویه و بویراحمد و دنا خسارت وارد کرد‪ .‬این زمین لرزه‪ ،‬فوتی‬ ‫یسـخت نیـز ‪ ۶۳‬نفـر اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫نداشـته و تعـداد مصدومـان منطقـه س ‬ صفحه 2 ‫کلینیک‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫پاسخ رایج ترین پرسش ها در مورد سرطان‬ ‫کودکان از زبان انکولوژیست «محک»‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫این روزهـا شـاید شـما هـم‬ ‫حداقـل یکـی از اقدامـات‬ ‫موسسـه خیریـه محـک جهـت‬ ‫اطالع رسـانی و ا گاه‪‎‬سـازی‬ ‫جامعـه درمـورد سـرطان کـودک‬ ‫را دیده باشـید‪ :‬سـاختمان هایی‬ ‫همچـون بـرج میلاد و میـدان‬ ‫ازادی کـه بـا نورپـردازی به رنـگ‬ ‫نارنجـی درامده انـد یـا مطلـب و عکسـی در شـبکه های‬ ‫اجتماعی که به همین موضوع اشـاره دارد یا نویسـندگان‪،‬‬ ‫هنرمنـدان و نامدارانـی کـه ب هشـکلی پیوستنشـان بـه‬ ‫کمپیـن محـک را اعلام کرده انـد‪ .‬ازانجا کـه هـدف نهایـی‬ ‫تمـام این اقدامـات افزایـش ا گاهـی جامعه درباره سـرطان‬ ‫کـودک اسـت‪ ،‬به مناسـبت ایـن کمپیـن کـه توسـط محـک‬ ‫به عنـوان عضـو رسـمی انجمـن کنتـرل جهانـی سـرطان‬ ‫(‪ )UICC‬برگـزار می شـود‪ ،‬پـای صحبـت دکتـر علـی نـادری؛‬ ‫انکولوژیسـت بیمارسـتان فوق تخصصـی محک نشسـتیم‬ ‫تـا پاسـخ رایج تریـن پرسـش ها درمـورد سـرطان کـودکان را‬ ‫از او جویـا شـویم‪ .‬اولیـن پرسـش‪ ،‬دلیـل ابتالی کـودکان به‬ ‫سـرطان بـود کـه گفـت‪« :‬در بزرگ سـاالن‪ ،‬سـبک زندگـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه احتمـال ابتالب هسـرطان‬ ‫از دالیـل ثابت شده ا ‬ ‫را افزایـش می دهـد؛ ولـی درخصـوص سـرطان کـودکان‬ ‫به دلیل انکـه موضـوع سـبک زندگـی چنـدان معنـا‬ ‫نمی دهـد دالیـل قطعـی درزمینه ابتال نیسـت؛ اما عواملی‬ ‫ماننـد ژنتیـک و وراثـت خانوادگـی‪ ،‬سـوءتغذیه‪ ،‬اسـترس و‬ ‫بیماری های روحی و افسـردگی والدین‪ ،‬اب شـرب ناسالم‬ ‫و هـوای الـوده می توانـد در ابتالب هسـرطان در کـودکان‬ ‫موثـر باشـد»‪ .‬او نشـانه های سـرطان در کـودکان را چنیـن‬ ‫بیـان کردنـد‪« :‬وجـود تـوده در هـر نقطـه از بـدن‪ ،‬ضعـف‪،‬‬ ‫تـب‪ ،‬بی حالـی‪ ،‬کبـودی‪ ،‬سـرگیجه و عدم تعـادل‪ ،‬سـردرد‬ ‫دائمـی‪ ،‬دوبینـی‪ ،‬تهـوع دائمـی و بزرگـی غـدد لنفـاوی‬ ‫در گـردن یـا کشـاله ران کـودک می توانـد دلیلـی بـر وجـود‬ ‫سـرطان باشـد‪ .‬ذکـر این نکتـه بسـیارمهم اسـت کـه وجـود‬ ‫ً‬ ‫هرکـدام از ایـن عالئـم الزامـا به معنـای ابتالب هسـرطان‬ ‫نیسـت؛ ولـی بـا مشـاهده ان هـا در کـودک‪ ،‬جهـت بررسـی‬ ‫بـه پزشـک متخصـص مراجعـه کنیـد‪ .‬ه رچـه ایـن عالئـم‬ ‫زودتـر در کـودک تشـخیص داده شـود‪ ،‬احتمـال بهبـودی‬ ‫او بیشـتر و سـیر درمان او اسـان تر خواهد بود»‪ .‬بهترین راه‬ ‫تشخیص زودهنگام این بیماری (چه در کودکان و چه در‬ ‫بزرگ سـاالن) انجـام ازمایش هـا و معاینـات دوره ای مرتـب‬ ‫اسـت‪« :‬فاصلـه زمانـی بیـن ازمایـش باتوجه به سـن کودک‬ ‫متفاوت اسـت‪ .‬در سـال اول زندگی ماهی یک بار‪ ،‬در سال‬ ‫دوم هـر دومـاه و در سـال سـوم هـر سـه ماه یک بار صـورت‬ ‫می گیـرد‪ .‬بعـدازان هـر شـش ماه یـا یک سـال یک بـار انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬اهمیـت ایـن معاینـات وقتـی بیشـتر می شـود‬ ‫کـه بدانیـم گاهـی سـرطان بـدون عالئـم مشـخصه بـدن‬ ‫را درگیـر می کنـد و تنهـا از راه معاینـه و ازمایـش می تـوان‬ ‫به وجـود ان پـی بـرد»‪ .‬علـی نـادری دربـاره شـایع ترین‬ ‫سـرطان ها در کـودکان گفـت‪« :‬سـازمان بهداشـت جهانـی‬ ‫در قالـب پـروژه ‪Global Initiative for Childhood Cancer‬‬ ‫‪ 6‬سـرطان شـایع کـودک را معرفـی کـرده‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫سـرطان خـون‪ ،‬تومـور کلیه‪ ،‬تومور مغزی‪ ،‬تومور چشـمی‪،‬‬ ‫تومـور غـدد لنفـاوی و تومـور سیسـتم لنفـاوی شـایع ترین‬ ‫سـرطان ها در کـودکان اسـت»‪ .‬بسـیاری از مـردم‪،‬‬ ‫سـرطان را حاصـل وراثـت می داننـد‪ .‬ایـا سـرطان بیمـاری‬ ‫ارثـی به حسـاب می ایـد؟ دکتـر نـادری پاسـخ می دهـد‪:‬‬ ‫«وراثـت و ژنتیـک در ابتلا بـه بعضـی از انـواع سـرطان‬ ‫ماننـد رتینوبالسـتوم موثـر اسـت‪ .‬در کل‪ ،‬ا گـر خانـواده ای‬ ‫ابتالب هسـرطان بیمـاری شـایعی باشـد‪ ،‬احتمـال اینکـه‬ ‫فرزنـدان نیـز بـه سـرطان مبتلا شـوند بیشـتر می شـود؛ امـا‬ ‫ش تشـخیصی دقیقی بـرای پیش بینی‬ ‫هیـچ تسـت و ازمای ‬ ‫این موضـوع درحال حاضـر در هیـچ کجـای جهـان‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬او بـا ارزوی بهبـودی بـرای تمـام کـودکان‬ ‫مبتالب هسـرطان‪ ،‬باتا کیدبـر اهمیـت تشـخیص زودهنـگام‬ ‫بیمـاری درپایـان گفـت‪« :‬بـرای تشـخیص هرنـوع سـرطان‬ ‫نیـاز بـه انجـام ازمایش هایـی خاص اسـت‪ .‬ایـن ازمایش ها‬ ‫باتوج هبـه عالئمـی کـه در کـودک ظاهـر می شـود‪ ،‬متفاوت‬ ‫اسـت‪ .‬پـس نمی تـوان یـک ازمایـش خـاص را بـرای تمـام‬ ‫کـودکان درنظـر گرفـت و نـوع ازمایـش بایـد توسـط پزشـک‬ ‫متخصـص تعییـن شـود‪ .‬پـس مراجعـه بـه پزشـک در‬ ‫زمـان مشـاهده هرگونـه عالئـم بـرای تشـخیص زودهنـگام‬ ‫یسـت»‪ .‬محـک در ‪ 30‬سـال فعالیـت خـود بـا‬ ‫بسـیار ضرور ‬ ‫همـکاری تمـام اعضای ایـن خانواده بزرگ و سـازمان های‬ ‫بین المللـی‪ ،‬اقداماتـی را به منظـور افزایش ا گاهی رسـانی و‬ ‫دغدغه منـدی افـراد جامعـه نسـبت بـه سـرطان کـودکان‬ ‫پیش بینـی و اجـرا کـرده کـه اطالع رسـانی درخصـوص‬ ‫سـرطان های شـایع کـودکان‪ ،‬یکـی از این اقدامـات‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ .‬ایـن سـازمان می کوشـد تـا عالو هبـر ارائـه‬ ‫خدمـات حمایتـی و درمانـی بـه کـودکان مبتالب هسـرطان‬ ‫در چهارچـوب اسـتانداردهای ملـی و بین المللی‪ ،‬ازطریق‬ ‫گسـترش همـکاری بـا موسسـات تحقیقاتـی و درمانی ملی‬ ‫و بین المللـی فعـال درزمینـه سـرطان‪ ،‬بـه کاهـش نـرخ‬ ‫ابتالب هسـرطان در کودکان و روش های موثر درمان دسـت‬ ‫یابـد‪ .‬ا گاهی رسـانی دربـاره عالئم سـرطان کـودک منجر به‬ ‫تشـخیص زودهنـگام می شـود کـه در درمانـی کم دردتـر‪،‬‬ ‫موثرتـر و کم هزین هتـر نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد‪.‬‬ ‫جهان نما‬ ‫میخائیلاولیانوف‪:‬‬ ‫زمان سیاست واقع گرایانه در باره برجام‬ ‫فرا رسیده است‬ ‫سـفیر روسـیه در مقـر اروپایـی‬ ‫سـازمان ملل گفت‪« :‬کسانی که‬ ‫طرفـدار مکانیسـم ماشـه‬ ‫بودنـد و بـا سیاسـت های‬ ‫امریـکا در مـورد ایـران تـا حـد‬ ‫ممکـن و حتـی فراتر از سیاسـت‬ ‫ً‬ ‫کاملا شکسـت خورده فشـار‬ ‫حدا کثری کنار امدند‪ ،‬بدانند ا کنون زمان‪ ،‬زمان سیاست‬ ‫واقعگرایانـه و دیپلماسی سـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ میخائیـل‬ ‫اولیانوف در توئیتی نوشـت ‪« :‬انان بدانند دیر رسـیدن بهتر‬ ‫از هرگـز نرسـیدن اسـت‪ .‬ا کنـون زمـان سیاسـت واقعگرایانه‬ ‫تو گو با رسـانه روسـی‬ ‫و دیپلماسی سـت»‪ .‬اولیانوف در گف ‬ ‫اسـپوتنیک تصریـح کـرد‪« :‬لغـو درخواسـت امریـکا دربـاره‬ ‫یسـت کـه تائیـد‬ ‫احیـای تحریم هـا علیـه ایـران نشـانه خوب ‬ ‫می کنـد ایـاالت متحـده متعهـد بـه احیـای عملکـرد عادی‬ ‫برجام اسـت»‪ .‬ریچارد میلز؛ سرپرسـت نمایندگی امریکا در‬ ‫ً‬ ‫سـازمان ملـل در نامـه ای بـه شـورای امنیـت رسـما ادعـای‬ ‫یبـر اعمـال تحریم هـای شـورا علیـه‬ ‫گذشـته کشـورش مبن ‬ ‫ایـران را پـس گرفـت‪ .‬امریـکا بـا رد ادعـای پیشـین دونالـد‬ ‫ترامپ درباره اعمال تحریم های ضدایرانی شـورای امنیت‬ ‫و اعلام امادگـی بـرای شـرکت در نشسـت گـروه ‪ ۵+۱‬و ایـران‬ ‫درباره برجام‪ ،‬سـرانجام اولین سـیگنال برجامی را به ایران‬ ‫مخابـره کـرد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫طعم تلخ مسیر «بلوغ انسانی»‬ ‫و دریافت شیرینی بی نهایت‬ ‫یادداشت‬ ‫اخالق رسانه ای‬ ‫محمدحمزه ای*‬ ‫اولین اصل حرفه ای در حوزه رسانه‪ ،‬حفظ امانت داری در خبر و محتواست‬ ‫و انتخـاب مغرضانـه قسـمتی از خبـر و حـذف جمله هـای کلیـدی و هـدف‬ ‫اصلـی محتـوا نه تنهـا غیرحرفـه ای؛ کـه نقـض غـرض فرهنـگ و اصـول اولیـه‬ ‫انسـانی و دموکراسی سـت‪ .‬نگارنده‪ ،‬خود نسـبت به سیسـتم اجرایی کشـور ‪،‬‬ ‫برخـی مدیـران نا کارامـد و اسـتفاده از رانـت‪ ،‬نقـد فـراوان دارد؛ ولـی به دلیـل‬ ‫سـال ها اشـنایی بـا شـخصیت مردمـی و فرهنگ مـدار و مدیریـت تاثیرگـذار‬ ‫دکتـر غالمحسـین مظفـری و پایبنـدی بـه اصـول حرفـه ای رسـان ه و اخلاق‪،‬‬ ‫ایـن یادداشـت را می نویسـم‪ .‬چنـد رسـانه غیرحرفـه ای‪ ،‬از قـول ایشـان‬ ‫تیتـری را بـا عنـوان «یکـی از بـرکات انقلاب‪ ،‬خـود مـن هسـتم» در فضـای‬ ‫مجـازی منتشـر کرده انـد و در متـن خبـر هـم به صـورت گزینشـی‪ ،‬قسـمتی از‬ ‫مصاحبـه را اورده انـد و نوشـته اند کـه مدیرعامـل منطقـه ازاد کیـش در یـک‬ ‫مصاحبـه گفتـه اسـت‪« :‬زمانی کـه نماینـده مجلـس شـورای اسلامی بـودم‬ ‫و یکـی از جوان تریـن نماینده هـا در ان زمـان محسـوب می شـدم‪ ،‬شـخصی‬ ‫از مـن سـوال کـرد کـه بـرکات انقلاب اسلامی چیسـت؟ پاسـخ دادم؛ یکـی از‬ ‫ی غیرحرفه ای‪ ،‬قسـمت‬ ‫برکات انقالب خود من هسـتم»‪ .‬در این اطالع رسـان ‬ ‫اصلـی مصاحبـه کـه هـدف اصلـی کالم اسـت را حـذف و سانسـور کرده اند که‬ ‫جملـه را مصادره به مطلـوب کننـد‪ .‬مظفـری در ایـن مصاحبـه می گویـد ‪« :‬ا گـر‬ ‫بخواهیـم بگوییـم ایـا ایـن انقلاب برکتـی داشـته‪ ،‬می تـوان بـه وضعیـت م ِـن‬ ‫نوعـی اشـاره کـرد؛ زیـرا مـن یـک روسـتا زاده بی نا مو نشـان بـودم کـه امـکان‬ ‫رشـد در بسـتری عادالنـه برایـم فراهـم امـده و حلقه هـای انحصـار در راسـتای‬ ‫رسـیدن به جایگاه نمایندگی مردم به واسـطه انقالب شکسـته شـده اسـت؛‬ ‫زیـرا یکـی از کار ویژه هـای انقلاب ‪ ،‬شایسته ساالری سـت»؛ و ایـن کالم و‬ ‫اسـتدالل هیـچ سـنخیتی بـا تیتـر و متـن خبـر نـدارد‪ .‬ا گـر چنیـن رسـانه های‬ ‫مدعی گردش ازاد اطالعات‪ ،‬فرهنگ سـازی‪ ،‬اخالق‪ ،‬جامعه مدنی و عدالت‬ ‫اجتماعی انـد‪ ،‬چنیـن رویکردهایـی‪ ،‬نقـض غـرض رسـانه ‪ ،‬فرهنـگ ‪ ،‬اخلاق و‬ ‫جامعـه مدنی سـت‪.‬‬ ‫*مستندساز‬ ‫دعوت‬ ‫ادمها گوشت گرگ نمی خورند‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ممکــن اســت ی ـک روز کــه در متــرو یــا اتوبــوس به ارامــی نشســته اید و بــه اطــراف نــگاه می کنیــد‪ ،‬بــا حمل ـه ای عجیــب روب ـه رو شــوید؛ حمل ـه ای کــه در وجــود شــما همه چیــز را بــا دغدغــه و ســوال مواجــه‬ ‫یســازد‪ .‬نــه اشــتباه نکنیــد! ایــن یــک حملــه فیزیکــی یــا نشــانه ای از یــک جنــگ بیرونــی نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت در درون شــما انقالبــی ناشــی از دانســته ها و نادانســته ها به وقــوع پیوســته باشــد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫همـه مـا‪ ،‬در دورانـی از زندگـی ممکـن اسـت بـا‬ ‫یـک شـور عمیـق درونـی مواجـه شـویم‪ .‬گویـا‬ ‫دعـوت بـه یـک مسـابقه بوکـس شـده ایم و حـال‬ ‫در گوشـه رینـگ گیـر کـرده و همـواره منتظـر‬ ‫دریافـت ضربـه ازطـرف حریـف هسـتیم‪ .‬ا گـر‬ ‫کسـی بتوانـد شـوری کـه نا گهانـی بـه او می رسـد‬ ‫را درک کنـد‪ ،‬در چرخشـی عظیـم قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫به طورکلـی‪ ،‬یکـی از مشـکالت بشـر این اسـت که‬ ‫دانسـته هایش نسـبت بـه زندگـی نسـبت بـه‬ ‫ندانسـته ها بسیاربیشـتر اسـت‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫دکـه یک بـار‬ ‫برخـی از فیلسـوفان بر این اعتقادن ‬ ‫زندگی کـردن‪ ،‬ارزشـی نـدارد و ای کاش انسـان‬ ‫می توانسـت یک بـار بیایـد‪ ،‬تجربـه کند و بـار دوم‬ ‫به گونـه ای متفـاوت عمـل کنـد؛ امـا درهرحـال‪،‬‬ ‫بـرای کسـانی که بتواننـد معنـای زلزله هـای‬ ‫درونـی خـود را بفهمنـد‪ ،‬همـواره راهـی روبه جلـو‬ ‫هسـت‪ .‬به تعبیـری‪ ،‬می تـوان گفـت انسـان‪،‬‬ ‫تنهـا موجودی سـت کـه تـوان رسـیدن بـه بلـوغ‬ ‫و بـاروری را دارد؛ به شـرطی که بـه نشـانه ها توجه‬ ‫شود‪ .‬مقصود از این بلوغ‪ ،‬بلوغ دوران نوجوانی‬ ‫یسـت که به انسـان‬ ‫نیسـت؛ بلکـه مقصـود بلوغ ‬ ‫ایـن امـکان را می دهـد تـا بـا نگاهـی متفـاوت‪ ،‬به‬ ‫موضوعـات اطـراف‪ ،‬راه خـود را انتخـاب کنـد‪.‬‬ ‫انسـان از وقتی احسـاس ازادی می کند‪ ،‬راه های‬ ‫زیـادی را بـرای انتخـاب خواهـد داشـت‪ .‬ا گـر راه‬ ‫بـرای یـک انسـان معمولـی وجـود داشـته باشـد‬ ‫و او از فیلسـوفان بـزرگ سـوال کنـد کـه کـدام راه‬ ‫به صلاح اوسـت؟ ایـن احتمـال وجـود دارد کـه‬ ‫نه نفـر از ‪10‬نفـر فیلسـوف بـه او بگوینـد کـه هیـچ‬ ‫فرقـی نمی کنـد کـه تـو کـدام راه را انتخـاب کنـی!‬ ‫چـون مجبـور بـه تجرب هکـردن و خطـا و ازمـون‬ ‫هسـتی؛ امـا ا گـر بتوانـی ارام و تدریجـی خـود را‬ ‫بشناسـی‪ ،‬بسـیاری از مشـکالتت حـل خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬گاه‪ ،‬یـک تجربـه خـاص در زندگـی می تواند‬ ‫منشـا اثـر باشـد‪.‬‬ ‫نیکـوس کازانتزا کیـس؛ نویسـنده یونانـی نقـل‬ ‫می کنـد کـه در دوران کودکـی یـک پیلـه کـرم‬ ‫ابریشـم را بـر روی درختـی می یابـد‪ .‬درسـت‬ ‫هنگامی کـه پروانـه خـود را بـرای خـروج از پیلـه‬ ‫امـاده می سـازد‪ ،‬اندکـی منتظـر می مانـد‪.‬‬ ‫سـرانجام چـون خـروج پروانـه طـول می کشـد‪،‬‬ ‫تصمیـم می گیـرد‪ ،‬ایـن فراینـد را شـتاب بخشـد‪.‬‬ ‫بـا حـرارت دهـان خـود‪ ،‬اغـاز بـه گرم نمـودن‬ ‫پیلـه می کنـد؛ تا اینکـه پروانـه خـروج خـود را‬ ‫اغـاز می کنـد؛ امـا بال هایـش هنـوز بسـته اند و‬ ‫اندکی بعـد می میـرد‪ .‬کازانتزا کیـس می گویـد‪:‬‬ ‫«بلوغـی صبورانـه بـا یـاری خورشـید الزم بـود؛‬ ‫امـا مـن انتظار کشـیدن را نمی دانسـتم‪ .‬ان‬ ‫جنـازه کوچـک تابه امـروز‪ ،‬یکـی از سـنگین ترین‬ ‫بارهـا بـر روی وجـدان مـن اسـت»‪ .‬ایـن‪ ،‬نکتـه‬ ‫یسـت‪ .‬کازانتزا کیـس به خوبـی‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫می فهمـد کـه طبیعـت‪ ،‬مسـیر خـود را طـی‬ ‫می کنـد و انسـان بـا درک و درایـت می توانـد بـا‬ ‫منطـق طبیعـت همسـاز شـود‪ .‬نویسـنده کتـاب‬ ‫«زوربـای یونانـی» دراین خصـوص می گویـد کـه‬ ‫امـا همـان جناز ه پروانه باعث شـد کـه درک کنم‬ ‫یـک گناه کبیره حقیقی وجود دارد؛ فشـاراوردن‬ ‫بـر قوانیـن بـزرگ کیهـان‪ .‬بردبـاری الزم اسـت و‬ ‫نیـز انتظـار زمـان موعـود را کشـیدن و بـا اعتمـاد‬ ‫راهـی را دنبال کـردن کـه خداونـد بـرای زندگـی‬ ‫مـا برگزیـده اسـت»‪ .‬البتـه ایـن به معنـای حـذف‬ ‫انتخـاب در زندگـی نیسـت‪ .‬هـر انسـانی ممکـن‬ ‫اسـت دچار شـور درونی شود‪ .‬او انتخاب می کند‬ ‫و براسـاس نگـرش سـارتر؛ در انتخـاب دچـار‬ ‫«دلهـره» می شـود‪.‬‬ ‫مـا نمی دانیـم در مسـیری کـه درحال حرکتیـم‪،‬‬ ‫چه به وقوع خواهد پیوسـت؛ اما همه می دانیم‬ ‫کـه انسـان بـه امنیـت درونـی نیازمند اسـت و ا گر‬ ‫معنـای هسـتی را در خـود درک کنـد بـه ارامـش‬ ‫عمیـق دسـت می یابـد‪ .‬بلـوغ را می تـوان نوعـی‬ ‫دسـتاورد شـخصی هـر انسـان دانسـت‪ .‬هـر‬ ‫انسـانی که در مسـیر جریـان زندگـی خـود بـا فهـم‬ ‫دردهـا و رنج هـا راه خـود را انتخاب می کند‪ .‬بلوغ‬ ‫می توانـد شـنا کردن در یـک برکـه کوچک باشـد؛‬ ‫امـا ایـن برکـه ب همـرور بـه یـک اقیانـوس متصـل‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ا گـر مـا شـنا کردن در برکـه را یـاد‬ ‫بگیریـم‪ ،‬در اقیانـوس نیـز می توانیـم شـنا کنیـم‪.‬‬ ‫انسان از لحظه ای که به دنیا می اید‪ ،‬یک انسان‬ ‫کامل اسـت؛ اما برای بلوغ و خودشـکوفایی باید‬ ‫تلاش کنـد‪ .‬ممکـن اسـت زمـان بـرای ما سـپری‬ ‫شود و ما همچنان در ندانستگی دوران کودکی‬ ‫باقـی بمانیـم‪ .‬انسـان ها دارای توانمندی هـا و‬ ‫قابلیت هایـی هسـتند کـه ا گـر شـناخته شـود‪،‬‬ ‫ان هـا را در برابـر دردهـا و رنج هـا حفـظ می کنـد‪.‬‬ ‫درک معنـای عمیـق عشـق‪ ،‬خـردورزی‪ ،‬حرکـت‬ ‫در مسـیر خودشـکوفایی‪ ،‬صبور بودن و توجه به‬ ‫جریـان کهکشـان و طبیعـت‪ ،‬بخشـی از جریـان‬ ‫یسـت‪ .‬بلـوغ را یک شـبه نمی تـوان‬ ‫بلـوغ انسان ‬ ‫به دسـت اورد‪ .‬برای ان باید به ارامش و صبوری‬ ‫اعتقـاد داشـت‪ .‬ا گـر انسـان‪ ،‬عشـق به معنـای‬ ‫متعالـی ان را درک کنـد‪ ،‬به سـادگی می توانـد از‬ ‫مسـیر نابالغـی به سـوی بالغ شـدن حرکـت کنـد‪.‬‬ ‫عشـق واالتریـن و نهایی تریـن هدفـی اسـت‬ ‫کـه انسـان می توانـد ارزوی ان را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫نجـات و رهایـی بشـر ازطریـق عشـق و از درون‬ ‫خـود عشـق اسـت؛ امـا ممکـن اسـت مـا نتوانیـم‬ ‫در مسـیر عشـق قـرار گیریـم‪ .‬در اینجـا الزم اسـت‬ ‫که انسـان انتخابی عاشـقانه دراین مسیر داشته‬ ‫باشـد‪ .‬انتخابـی کـه بسـیار بـه او کمـک خواهـد‬ ‫کـرد تـا صادقانه تریـن و متفاوت تریـن تصمیم هـا‬ ‫را بـرای خـود بگیـرد‪.‬‬ ‫در مفهـوم بلـوغ‪ ،‬نوعـی درک خالقانـه از عشـق‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ازاین منظـر می تـوان گفـت عشـق‪،‬‬ ‫کنـش معنـادار و هدفمنـد به سـوی خـود یـا غیـر‬ ‫اسـت کـه ایـن ارتبـاط معنایـی عمیـق و ژرف را‬ ‫در ذهـن و احسـاس فـرد ایجـاد می کنـد و او را‬ ‫به سـوی کنش متقابل سـوق می دهد‪ .‬در اینجا‬ ‫باید در مسیر بلوغ به یک موضوع توجه داشت‬ ‫و ان اینکـه مـا تحت تاثیـر چنـد متغیـر در زندگـی‬ ‫قـرار داریـم‪ .۱ :‬چسـبنده ها ‪ .۲‬جذابیت هـا ‪.۳‬‬ ‫کشش ها ‪ .۴‬دفع کننده ها ‪ .۵‬هنجارها و موازین‬ ‫‪.۶‬بودن هـا و نبودن هـا‪ .‬چسـبنده ها همـان‬ ‫مـواردی هسـتند کـه باعـث ایجـاد وابسـتگی مـا‬ ‫بـه زندگـی می شـوند؛ مثـل وابسـتگی مـادران‬ ‫بـه فرزنـدان یـا بالعکـس‪ .‬مقصـود از جذابیت هـا‬ ‫یسـت کـه انسـان را شـیفته‬ ‫همـان مصادیق ‬ ‫خـود می کنـد؛ مثـل کشـش بـه یـک چهـره زیبـا‪.‬‬ ‫یسـت که‬ ‫مقصود از کشـش ها ان تمایالت درون ‬ ‫ریشـه در ادرا ک انسـانی دارد‪ .‬ا گـر ادرا ک انسـان‬ ‫غلبـه عواطـف بـر عقـل باشـد‪ ،‬ممکـن اسـت او‬ ‫تصمیم هایـی عاطفـی و هیجانـی بگیـرد؛ امـا ا گر‬ ‫عقـل بـر عواطـف غلبـه کنـد‪ ،‬او ممکـن اسـت در‬ ‫مسـیر کـور عقالنیـت نیز قـرار گیـرد‪ .‬دفع کننده ها‬ ‫ان چیزهایی ست که ما از ان ها پرهیز می کنیم؛‬ ‫یکـه از مـا در محـل کار متنفـر اسـت‬ ‫مثـل فرد ‬ ‫و مـا به نوعـی تلاش می کنیـم از او فاصلـه‬ ‫بگیریـم‪ .‬هنجارهـا نیـز قواعـدی هسـتند کـه در‬ ‫هـر جامعـه ای وجـود دارنـد و نسـبت بـه میـزان‬ ‫پذیرش مسـئولیت در افراد می تواند نوع نگرش‬ ‫مـا را نسـبت بـه ایـن هنجارهـا نشـان دهـد؛ امـا‬ ‫یسـت‬ ‫بودن هـا و نبودن هـا مقصـود ان چیزهای ‬ ‫ک می توانـد درصـورت ایجـاد‪ ،‬یـک تحـول را‬ ‫ایجـاد کنـد؛ مثـل فهـم متفاوتـی از عشـق کـه‬ ‫ب همـرور در مـا ایجـاد می شـود‪.‬‬ ‫ا گر خردی عاشـقانه در ما رشـد کند‪ ،‬نوع نگرش‬ ‫انسـان بـه موضوعـات متفـاوت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گانـدی برای انکه مردم فقیـر را درک کند‪ ،‬عموما‬ ‫در قطـار بـه وا گـن مـردم فقیـر می رفـت و بیـن‬ ‫یکـرد‪ .‬او نهضـت مقاومـت بـدون‬ ‫ان هـا زندگـی م ‬ ‫خشونت را ازهمین طریق گسترش داد‪ .‬بلوغ در‬ ‫وضعیتـی به وقـوع می پیوندد که ما با شـناخت‪،‬‬ ‫راه خویـش را انتخـاب کنیـم‪ .‬انسـان می توانـد‬ ‫راهـی را انتخـاب کند کـه به همه خودخواهی ها‬ ‫و خودشـیفتگی هایش پاسـخ دهـد؛ امـا مـا‬ ‫می توانیـم در مسـیر کمـک و خیررسـانی بـه‬ ‫دیگـران نیـز حرکـت کنیـم‪ .‬کنفوسـیوس معتقـد‬ ‫اسـت‪« :‬ا گـر خودتـان درصـدد به دسـت اوردن‬ ‫مقـام یـا مسـندی هسـتید‪ ،‬سـایرین را کمـک‬ ‫کنیـد کـه بتواننـد مقـام و مسـندی به دسـت‬ ‫اورنـد»‪ .‬ا گـر می خواهیـم شایسـتگی های مـا‬ ‫درنظر گرفته شود‪ ،‬باید به دیگران یاری دهیم تا‬ ‫شایستگی هایشـان را شـکوفا کنند‪ .‬بلوغ انسان‬ ‫در بلـوغ دیگـران پدیـد می ایـد و انسـان‪ ،‬زمانـی‬ ‫رشـد می کنـد کـه جامعـه در مسـیر تحقق و رشـد‬ ‫یسـت‬ ‫خـود قـرار گیـرد‪ .‬ایـن یـک فضیلـت متعال ‬ ‫کـه ا گـر بـه ان توجـه شـود‪ ،‬تغییـرات اساسـی را‬ ‫پدید خواهد اورد‪ .‬به یاد داشته باشیم که انچه‬ ‫در زندگـی مهـم اسـت‪ ،‬بـرای بلـوغ خطـر کـردن‬ ‫اسـت‪ .‬انسـانی که ریسـک می کند‪ ،‬جسـارت بروز‬ ‫و ظهـور خـود را می یابـد‪ .‬مـا بایـد بـا ترس هـای‬ ‫درونـی خود مواجه شـویم‪ .‬صدایی کـه در درون‬ ‫مـا گاهـی فریـاد می زند بیانگر ان اسـت که انسـان‬ ‫می خواهـد از گونـه ای بـه گونـه دیگـر تبدیـل‬ ‫شـود‪ .‬ا گر همیشـه در این نگرانی باشـیم که چرا‬ ‫امنیـت نداریـم‪ ،‬دران صورت راهی برای رسـیدن‬ ‫به رشـد در ما ایجاد نخواهد شـد‪ .‬در جهانی که‬ ‫زندگـی می کنیـم‪ ،‬جهانـی از نامحدودهاسـت‪.‬‬ ‫مـا در یـک فضـای نامحـدود و بی نهایـت بسـر‬ ‫می بریـم؛ پـس چیزهـای زیادی بـرای خلق کردن‬ ‫ی عشـق را درک می کنیـم‪ ،‬بـه‬ ‫وجـود دارد‪ .‬وقتـ ‬ ‫قکـردن ایده هایـی برای بهترزیسـتن دیگران‬ ‫خل ‬ ‫فکـر می کنیـم‪ .‬مـا بایـد درک کنیـم کـه جزئـی‬ ‫از جریـان هسـتی و جریـان الهـی هسـتیم کـه‬ ‫درصـورت فهـم و هوشـمندی خـود‪ ،‬می توانیـم‬ ‫بـه ایـن چرخـه کمـک شـایانی کنیـم‪.‬‬ ‫بـه جهـان خـرم از انـم که جهـان خرم از اوسـت‪/‬‬ ‫عاشـقم بـر همـه عالم که همـه عالم از اوسـت‬ ‫بـه غنیمـت شـمر ای دوسـت دم عیسـی صبح‪/‬‬ ‫تـا دل مـرده مگـر زنـده کنـی کائـن دم از اوسـت‬ ‫نه فلک راسـت مسـلم نه ملک را حاصل‪ /‬انچه‬ ‫در سـر سـویدای بنی ادم از اوست‬ ‫یسـت‪ /‬به‬ ‫به حالوت بخورم زهر که شـاهد ساق ‬ ‫ارادت ببرم درد که درمان هم از اوسـت‬ ‫زخـم خونینـم ا گـر به نشـود به باشـد‪ /‬خنـک ان‬ ‫زخـم کـه هرلحظه مـرا مرهم از اوسـت‬ ‫غـم و شـادی بـر عـارف چـه تفـاوت دارد‪ /‬سـاقیا‬ ‫بـاده بـده شـادی ان کائـن غـم از اوسـت‬ ‫پادشـاهی و گدایـی بـر مـا یکسـان اسـت‪ /‬کـه بـر‬ ‫ایـن در همـه را پشـت عبـادت خـم از اوسـت‬ ‫سـعدیا گـر بکنـد سـیل فنـا خانـه عمـر‪ /‬دل قوی‬ ‫دار کـه بنیـاد بقـا محکـم از اوسـت‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی ها می شود‬ ‫عضـو مجمع تشـخیص مصلحت نظـام و رئیس‬ ‫گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬ضمن‬ ‫حضـور در غرفـه بانـک صـادرات در «نمایشـگاه‬ ‫تخصصـی حمایـت از سـاخت داخـل در صنعـت‬ ‫پتروشـیمی» و گفت وگـو بـا حجت الـه صیـدی؛‬ ‫مدیرعامل بانک‪ ،‬گفت‪« :‬شیوه جدید مدیریت‬ ‫تامیـن مالـی بانـک صـادرات ایـران در الگـوی‬ ‫زنجیـره ای تامیـن مالـی طر ح هـای نفـت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشـیمی‪ ،‬نشـان دهنده رویکـردی مثبـت و‬ ‫ورودی نواورانـه اسـت»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانـک صـادرات ایـران؛ علـی اقامحمـدی در‬ ‫بازدیـد از غرفـه بانـک صـادرات ایـران در دومیـن‬ ‫نمایشـگاه بین المللی پتروشـیمی‪ ،‬دربـاره نقش‬ ‫ایـن بانـک درحمایـت از تولیـدات داخلـی ایـن‬ ‫صنعـت‪ ،‬گفـت‪« :‬جهت گیـری بانـک صـادرات‬ ‫ایـران ب هسـمت بخـش نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی‪،‬‬ ‫اقدامی مثبت محسوب می شود؛ زیرا این رشته‬ ‫از صنعـت ریسـک هایی ماننـد عـدم برگشـت‬ ‫سـرمایه را نـدارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه حسـن‬ ‫این گونـه از تامیـن مالـی‪ ،‬تولیـد سـریع ثـروت و‬ ‫رفـع مشـکالت در جریـان اجـرای پروژه هاسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـا ایـن الگـو‪ ،‬سـازندگان داخلـی‬ ‫تـوان رقابـت با تولیدکنندگان خارجی را خواهند‬ ‫داشـت و ایـن بـازار‪ ،‬سـهم ایرانی هـا خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬اقامحمدی بااشـاره به اینکه با این همت‬ ‫‪ ٨٥‬درصد از صنعت پتروشـیمی‪ ،‬سـاخت داخل‬ ‫خواهـد بـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بانـک صـادرات ایـران‬ ‫در طـرح اوراق گام کـه به تازگـی در بانک هـا اغـاز‬ ‫شـده نیـز شـروع خوبـی داشـت و منابـع خوبـی‬ ‫را بـه ایران خـودرو اختصـاص داد»‪ .‬اقامحمـدی‬ ‫افـزود‪« :‬چنانچـه طـرح پرداخـت زنجیـره ای‬ ‫ادامـه یابـد‪ ،‬شـاهد تحـوالت چشـمگیری در‬ ‫صنایـع بـزرگ داخلـی؛ به ویژه صنعـت بااهمیت‬ ‫پتروشـیمی خواهیـم بـود»‪ .‬حجت الـه صیـدی؛‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«بانک صادرات ایران بعدازانکه توانست از زیان‬ ‫انباشـته‪ ،‬بـه سـود برسـد و سـهم خـود را در بـازار‬ ‫‪1.5‬درصـد افزایـش دهد‪ ،‬نقش بزرگی در توسـعه‬ ‫اقتصـادی کشـور بـرای خـود تعریـف کـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بخـش بزرگـی از منابـع بانـک صـادرات‪،‬‬ ‫بـه طر ح هـای زیربنایـی شـامل پروژه هـای‬ ‫بلندمـدت کـه بازگشـت پـول تضمین شـده ای‬ ‫دارنـد و موجـب توسـعه اقتصـادی کشـور‬ ‫می شـوند‪ ،‬اختصـاص یافتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه سـهم مناسـبی از منابـع بانـک بـه‬ ‫صنایـع پیشـران اختصـاص یافتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در سـال ‪ ،1399‬مبلـغ ‪ ١٥‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫ب هشـکل نقـدی در حوزه هـای زیربنایـی هزینـه‬ ‫شـد و این طـرح بـا سـه برابر گردشـی کـه دارد‪،‬‬ ‫بـا مبلـغ ‪ ٤٥‬تـا ‪ ٥٠‬هزارمیلیاردتومـان به صـورت‬ ‫اعتبـاری‪ ،‬پیشـرفت پروژه هـای نفـت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشـیمی‪ ،‬فـوالد و سـیمان را موجـب خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی درخاتمـه گفـت‪« :‬بانـک صـادرات‬ ‫ایـران‪ ،‬مصمـم اسـت بـا تامیـن مالـی پروژه هـای‬ ‫بـزرگ کشـور‪ ،‬نقـش واقعی خـود را در اقتصاد ایفا‬ ‫کنـد»‪.‬‬ ‫«ادمهـا گوشـت گـرگ نمی خورنـد» تـا ‪ 10‬اسـفندماه ‪ 99‬سـاعت ‪ 19‬در‬ ‫ نشانی خیابان انقالب‪ ،‬خیابان وصال شیرازی‪ ،‬کوچه‬ ‫«تماشاخانه شانو» به‬ ‫ِ‬ ‫دکتر فرهنگی (بهنام سـابق) میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬عوامل این نمایش‬ ‫عبارت انـد از نویسـنده‪ :‬کرامـت یزدانـی‪ /‬طـراح و کارگـردان‪ :‬فربـد همدانـی‪/‬‬ ‫بازیگران (به ترتیب ورود)‪ :‬نوشـین طیاری‪ ،‬صدرا صباحی‪ ،‬مصطفی زندی‪،‬‬ ‫امیـر ملکـی‪ ،‬مـژگان اخالقـی‪ ،‬فربـد همدانـی و تینـا حاج محمدرضـا‪ /‬دسـتیار‬ ‫یک و برنامه ریز‪ :‬مهران شهراشـوب‪ /‬دسـتیار دوم ‪ :‬فرنوش یوسـفی‪ /‬منشـی‬ ‫صحنـه‪ :‬شـقایق شـاهمرادی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬سـامان مه ابـادی‪ /‬مجـری‬ ‫گریـم‪ :‬هانیـه شـعبانی‪ /‬مجـری گریـم‪ :‬نسـرین کمالـی‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬مرجـان‬ ‫خرمـی‪ /‬دسـتیار لبـاس‪ :‬مهرنازحـق شـناس‪ /‬انتخـاب موسـیقی‪ :‬پارسـا‬ ‫مصلحی فـرد‪ /‬طـراح نـور‪ :‬فربـد همدانـی‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬پوریـا توکل خـواه‪/‬‬ ‫مدیـر صحنـه‪ :‬مرتضـی چمنـی‪ /‬دسـتیار دکـور‪ :‬سـاراجویا‪ /‬گرافیسـت‪ :‬متیـن‬ ‫خیبلـی‪ /‬تصویربـردار تیـزر‪ :‬علیرضـا قیـدری‪ /‬تدویـن‪ :‬محمدرضـا قیـدری‪/‬‬ ‫عکاسـان‪ :‬رضاجاویـدی‪ ،‬سـورنا سـماواتی و زهـرا عبـدی‪ /‬عـکاس تبلیغـات‪:‬‬ ‫سـاینا قادری‪ /‬گروه رسـانه‪ :‬مشـاور رسـانه و تبلیغات‪ :‬صدرا صباحی؛ حامی‬ ‫مجـازی‪ :‬رسـانه ایـران تئاتـر‪ .‬بـرای دریافـت بلیـت ایـن نمایـش می توانیـد بـه‬ ‫سـایت های « تیـوال» و «گیشـه» مراجعـه کنیـد‪ /‬گفتنی سـت؛ دیـدن ایـن‬ ‫نمایـش بـرای افـراد زیر ‪ 16‬سـال توصیـه نمی شـود‪.‬‬ ‫اخرین اتفاق ‪۹۹‬‬ ‫گالـری «مـژده» نمایشـگاه «اخریـن اتفـاق ‪ »۹۹‬را افتتـاح کـرد‪ .‬در این نمایـش‪،‬‬ ‫پایـان سـال اثـاری متنـوع از چهـار نسـل هنـر مـدرن و معاصـر ایـران‬ ‫به تماشاسـت‪ .‬در این رویـداد بـرای دو هفتـه اثـاری از مهـدی سـحابی‪،‬‬ ‫فریـده الشـایی‪ ،‬فرامـرز پیلارام‪ ،‬صـادق تبریـزی‪ ،‬جعفـر روحبخـش‪ ،‬محمـد‬ ‫احصایی‪ ،‬منوچهر نیازی‪ ،‬بهمن بروجنی‪ ،‬قاسـم حاجی زاده‪ ،‬ناصر اویسـی‪،‬‬ ‫حسـینعلی ذابحـی‪ ،‬جالل شـباهنگی‪ ،‬ارمان اسـتپانیان‪ ،‬سـعید احمـدزاده‪،‬‬ ‫میتـرا اربـاب سـلجوقی‪ ،‬محمـد بزرگـی‪ ،‬مجیـد کورنـگ بهشـتی‪ ،‬جـواد بیـاد‪،‬‬ ‫سمیه چهارتکاب‪ ،‬بابک حقی‪ ،‬بهرام حنفی‪ ،‬علی خالق ‪ ،‬کامبیز خدابنده‪،‬‬ ‫امیر حسـین دلبـری‪ ،‬محسـن رزاقـی‪ ،‬سـیامک زمـردی‪ ،‬علیرضـا سـعادتمند ‪،‬‬ ‫رویـا شـامحمدی‪ ،‬اوژن شـیر اوژن‪ ،‬الهـام عظیمـی‪ ،‬رضـا عظیمیـان‪ ،‬محمـد‬ ‫فدایـی‪ ،‬محمد هـادی فـدوی‪ ،‬مهـرداد فلاح‪ ،‬علـی قاسـمی‪ ،‬احـد قدیـری ‪،‬‬ ‫محسـن کرمـی‪ ،‬مرتضـی متقـی‪ ،‬رامیـن جمشـیدی‪ ،‬نصـرت اهلل مسـلمیان‪،‬‬ ‫کامـران مشـک زاد‪ ،‬جالل الدیـن مشـمولی‪ ،‬النـاز موسـوی‪ ،‬مرتضـی یزدانـی‪،‬‬ ‫کیـارش یعقوبـی‪ ،‬طبیـب ارام‪ ،‬اناهیتـا ذابحـی و ‪ ...‬روی دیـوار گالـری «مژده»‬ ‫خواهـد بـود‪« .‬اخریـن اتفـاق ‪ »۹۹‬تا ‪ ۱۵‬اسـفند ماه ‪ 99‬برپاسـت و عالقه مندان‬ ‫می تواننـد بـا رعایـت قوانیـن بهداشـتی ‪ ،‬از این کارهـا به نشـانی سـعادت اباد‪،‬‬ ‫خیابـان عالمـه شـمالی‪ ،‬کوچـه هجدهـم شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ ۲۷‬دیـدن کننـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سایپا جی تی ایکس ای مدل ‪ 1388‬با شماره پال ک ایران ‪474 -42‬ص‪17‬و شماره موتور‬ ‫‪ 2881188‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288238210‬بـه مالکیـت محمـد یوسفی سـنگانی مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005695‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن علم پورجوکنـدان فرزنـد فرامـرز بـه شماره شناسـنامه ‪ 452‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 255/95‬مترمربع پلا ک فرعی‬ ‫‪ 10381‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای عزیـز ثریایـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1601‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329012005624‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای یزدان صباغی فرزند علی ا کبر به شماره شناسـنامه ‪ 3‬صادره از گرمسـار به شـماره ملی‬ ‫‪ 4609757024‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به انضمام بنا به مساحت ‪ 22223/75‬مترمربع از پال ک‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 48‬اصلی واقع در گرمسـار خریداری از مالک رسـمی اقای علی ا کبر صباغی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 945‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/05 -139960318011013766‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه محمد ازمایش اسیابسری فرزند منوچهر از ‪ 2‬از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه اسیابسـر بخـش ‪ 25‬گیلان از نسـق منوچهـر ازمایـش بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل‬ ‫بـر اعیـان بمسـاحت ‪ 1620‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 103‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا‬ ‫براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسبت‬ ‫بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/928‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی اصالحی در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و در اجـرای اختیـارات تفویضـی و برابـر اراء اصالحـی هیئـت اول مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی شهرسـتان بـم کـه در ا گهـی قبلی مسـاحت ملک اشـتباه ا گهی شـده اسـت که به شـرح ذیل جهـت اطالع‬ ‫یگـردد کـه مـدت اعتـراض ان از تاریـخ انتشـار بـه مـدت یـک ماه می باشـد‪.‬‬ ‫عمومـی در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2593‬اصلـی حسـین شـکوهمند بـا کـد ملـی ‪ 3111270394‬ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 459/5‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان بـم‪ ،‬بـروات‪ ،‬خیابان علی ابـادی بخش ‪ 31‬کرمان از مالکیـت داود‬ ‫ً‬ ‫بارانی برواتـی کـه در ا گهـی قبلـی بخـش محـل وقـوع ملـک اشـتباها ‪ 29‬ا گهـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫سعید نظری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بم‬ ‫ا گهی ابالغ نظریه کارشناسی‬ ‫به موجب درخواسـت اقای رضا امامی فر و سـیمین کریمی با وکالت سـعید ا کرمی نیا به طرفیت موسـی امامی فر‬ ‫درخصـوص ابلاغ نظریـه کارشناسـی در پرونـده کالسـه ‪ 69/1/99‬شـعبه اول شـورای حـل اختلاف شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬مطابـق نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری نفقـه فرزند مشـترک و نفقـه معوقـه زوجـه از ‪1374/01/01‬‬ ‫لغایـت مسـتمر ‪ -1‬نفقـات زوجـه از ‪ 1374/01/01‬لغایـت ‪ 1399/11/30‬مبلـغ ‪ 693/100/000‬ریـال (ششـصد و نـود و‬ ‫سـه میلیون و یکصدهزار ریال) ‪ -2‬نفقه زوجه از ‪ 1399/12/01‬لغایت مسـتمر و جاری ماهیانه مبلغ ‪6/500/000‬‬ ‫ریـال‪ -3 ،‬نفقـه فرزنـد مشـترک از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت ‪ 1399/03/06‬لغایـت ‪ 1399/11/06‬ماهیانـه‬ ‫ً‬ ‫‪ 5/000/000‬ریـال جمعـا بـه مبلـغ ‪ 40/000/000‬ریـال ظـرف یـک هفته‪ .‬چون خوانده مجهول المکان می باشـد‪ ،‬بنا‬ ‫به درخواسـت خواهان تقاضا نموده که بوسـیله انتشـار ا گهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار وفق ماده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی مصـوب ‪ 1371‬ا گهـی شـود که خوانده از مفاد نظریه کارشـناس مطلع گـردد و در این‬ ‫شـورا حاضـر شـود یـا بـا ارسـال الیحـه ای اعتـراض یـا عـدم اعتـراض خـود را اعلام نمایـد و درصـورت عـدم حضـور در‬ ‫ً‬ ‫شـورا‪ ،‬غیابـا رسـیدگی و صـدور حکـم مقتضـی را صـادر خواهـد نمود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/802‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/01-139960318019005252‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فریـده پرامـون فرزنـد کرامـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از تالـش در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 203/95‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10380‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربان علـی ازمـون‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1584‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/024-139960318019005790‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حسـین نیک پور فرزند منوچهر به شماره شناسـنامه ‪ 15‬صادره از تالش در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر قسـمتی از یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 173/85‬مترمربع پلا ک فرعـی ‪ 1247‬از‬ ‫‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 120‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای پاشـا غفـوری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1591‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005759‬و ‪ 1399/10/22-139960318019005758‬هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی فاطمـه قربانی اذربقرابـاد فرزنـد هدایـت‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1282‬صـادره از اردبیـل و اقـای ا کبـر ا کبـری فرزنـد یـداهلل بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬صـادره از‬ ‫ً‬ ‫تالش در ششدانگ یکباب خانه و محوطه مشاعا بالسویه به مساحت ‪ 491/31‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 390‬از ‪22‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 33‬واقـع در قریـه هرنـدان بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقای‬ ‫حبیب اهلل جمشیدی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1595‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/01-139960318019005253‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین رسـتمی ریک فرزنـد قربـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 2128‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 16/47‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12283‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده‬ ‫از پلا ک ‪ 256‬و ‪ 257‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی علیقلـی سلامی ریک محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1598‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005794‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه عمـاری فرزنـد رحمـان به شماره شناسـنامه ‪ 69‬صـادره از تالش در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 549/36‬مترمربـع پال ک فرعـی ‪ 10393‬از ‪ 8‬اصلی مفـروز و مجزی‬ ‫شـده از پال ک ‪ 1400‬واقع در قریه طوالرود بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک مشـاعی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1600‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/29 -139960318011013459‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه حسـن زار ع بذرافشـان فرزنـد محرمعلـی از ‪ 134‬از ‪7‬‬ ‫اصلی واقع در قریه نوخاله بخش ‪ 22‬گیالن از نسق اسماعیل ذبیحی نوخاله بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بر اعیان احداثی بمسـاحت ‪ 206/51‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 992‬برای ان‬ ‫منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیت جدیـد مانع مراجعـه متضرر به‬ ‫برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/930‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره ‪ 1399/10/29 -139960318011013458‬هیات حل اختالف‬ ‫مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه شـرافت محمدعلی پورچوبه فرزند نادعلی از ‪ 21‬از ‪ 27‬اصلی واقع‬ ‫در قریه چوبه بخش ‪ 22‬گیالن از نسق نازعلی محمدعلی پور بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و‬ ‫محوطه بمساحت ‪ 1130‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 410‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس‬ ‫مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسبت بصدور سند مالکیت‬ ‫اقدام می گردد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/932‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/29 -139960318011013452‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه ندرت الـه صابـر فرزنـد حیات اله به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 571‬صـادره از ماسـال از ‪ 1‬از ‪ 85‬اصلـی واقـع در قریـه مهویـزان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق نازعلـی رمضانی مهویزانی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 390/98‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 148‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدید‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/934‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫محکوم علیهم‪ -1 :‬فاطمه حیدری ‪ -2‬محسن خانه زر خواهان‪ :‬بانک مهر اقتصاد خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫حسـب محتویات پرونده کالسـه ‪ 233/95/2‬این مرجع درخصوص دادخواسـت بانک مهر اقتصاد به طرفیت‬ ‫‪ -1‬فاطمـه حیـدری ‪ -2‬محسـن خانـه زر بـه خواسـته مطالبـه کـه بـه موجـب دادنامـه ‪ 95/7/5/335‬خوانـدگان‬ ‫محکومنـد بـه پرداخـت مبلـغ هجـده میلیـون ریـال از اصـل خواسـته و پرداخـت مبلـغ پنجـاه و دو هـزار تومـان بـه‬ ‫عنـوان هزینـه دادرسـی و تصدیـق اوراق و نیـز پرداخـت حق الوکالـه وکیـل طبـق تعرفـه قانونـی در مرحلـه قطعیـت‬ ‫یگـردد و نیـز خسـارات تاخیـر تادیـه از تاریـخ سررسـید ‪ 1395/04/14‬لغایـت‬ ‫دادنامـه در زمـان اجرائیـه مطالبـه م ‬ ‫اجـرای حکـم براسـاس شـاخص تـورم نـرخ اعالمـی بانـک مرکـزی توسـط اجـرای احـکام در حـق خواهـان و نیـز‬ ‫پرداخـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت گردیـده اسـت و ا گهـی روزنامـه گردیـده اسـت و نسـبت بـه ان‬ ‫در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگردیـده‪ ،‬لـذا رای صادره قطعی تلقی شـده و نسـبت به ان به خواسـته خواهان‬ ‫اجرائیـه صـادر گردیـده اسـت‪ .‬لـذا محکوم علیه باید از تاریخ انتشـار ا گهـی در روزنامه به مـدت ‪ 10‬روز مفاد اجرائیه‬ ‫را بـه مرحلـه اجـرا بگـذارد‪ .‬تاریـخ انتشـار‪ ،‬تاریـخ ابلاغ اجرائیه محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه دو شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003468‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای جهانبخش کمربسته فرزند علی یاور بشماره شناسنامه ‪ 362‬صادره از اسالم اباد غرب‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 47/21‬مترمربـع پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد‬ ‫غـرب واقـع در خیابـان طهماسـبی‪ ،‬کوچـه دوم شـامل مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیه محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139660316002002663‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حاجی رضـا برجی چیکان علیـا فرزند جانعلی بشماره شناسـنامه ‪ 1093‬صادره از اسلام‬ ‫ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 119/98‬مترمربـع پلا ک ‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در‬ ‫اسلام ابـاد غـرب خیابـان ده تیـر شـامل مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی به مالک اولیـه محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫اطالعیه صدور حکم فوت فرضی (نوبت دوم)‬ ‫درباره پرونده کالسـه ‪ 9909988331100817‬شـعبه اول دادگاه خانواده دادگسـتری شهرسـتان اسلام اباد غرب‪،‬‬ ‫بـا توجـه بـه تقدیـم دادخواسـت خانـم فرنگیـس قنبـری و غیـره بـه طرفیـت اداره ثبـت احـوال اسلام ابـاد غـرب و‬ ‫قبـاد قنبـری موضـوع صـدور حکـم فوت فرضی شـخص علی قنبـری فرزند ایلخـان به شماره شناسـنامه ‪ 8612‬به‬ ‫شـماره ملی ‪ 3340062161‬متولد ‪ 1346/01/12‬که اعالم داشـته نامبرده علی قنبری از سـال ‪ 1375‬به بعد غایب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت پال ک ‪ 1/34/343‬اصلی‬ ‫اقای روح اهلل سـتاری طی درخواسـت وارده شـماره ‪ 10283‬مورخ ‪ 1399/05/22‬منضم به دو برگ استشـهاد محلی که به تایید دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 10‬ایالم رسـیده‪ ،‬مدعی اسـت سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه پلا ک ‪ 1/34/343‬اصلـی واقـع در ایلام بـه علـت جابه جایـی گـم شـده اسـت که برابر پرونده ثبتی سـند مالکیت ششـدانگ پلا ک مذکور اصلـی ذیل ثبـت ‪ 53247‬دفتر جلد‬ ‫‪ 297‬صفحه ‪ 25‬صادر و تسـلیم گردیده اسـت و برابر سـند رهنی شـماره ‪ 117192‬مورخ ‪ 1389/06/27‬در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته اسـت‪ .‬لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت اعالم تا هر کس که سـند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشـد‪ ،‬ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و امال ک شهرسـتان ایالم ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫صفری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایالم‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 12005677‬مورخ ‪ 1399/10/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین‬ ‫اتش فـراز بـه شـماره ملـی ‪ 4999863960‬فرزنـد اسـمعیل در ششـدانگ عرصـه و‬ ‫اعیـان یـک قطعـه زمین با بنـای احداثـی (انباری) بـه مسـاحت ‪ 172/54‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 57‬اصلی واقع در مازندران بخش ‪ 18‬ثبت نکا به کالسه ‪ 365/99‬خریداری‬ ‫شده از اقای سیدمحمود فاضلی ابلوئی محرز گردیده‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بر ثبت خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضاء مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909422‬محمدمهدی قلیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12002860‬مـورخ ‪ 1399/05/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن‬ ‫قربانی پجتـی بـه شـماره ملـی ‪ 4999876851‬فرزنـد رمضانعلـی در ‪5‬دانـگ و ‪24‬سـیر‬ ‫و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 152/67‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه ‪ 335/97‬واقـع در اراضـی نکا بخش‬ ‫‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای علی میـرزا رسـتمی محـرز گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر‬ ‫ثبـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضاء مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909420‬محمدمهدی قلیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا‬ ‫و هیچگونه خبری از حیات و ممات وی در دسترس نیست‪ .‬لذا مراتب در راستای مواد ‪ 155‬قانون امور حسب‬ ‫و مـاده ‪ 1023‬قانـون مدنـی اعلام تـا از کلیـه کسـانی کـه خبـری از غایـب یاد شـده دارنـد‪ ،‬دعوت می شـود اطالعات‬ ‫خـود را بـه نحـو مقتضـی در اختیـار دادگاه قـرار دهنـد تا حقی از کسـی تضییع نگردد‪ .‬این ا گهی سـه نوبت متوالی‬ ‫به فاصله یک ماه در روزنامه کثیراالنتشار منتشر می گردد‪ .‬بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن‬ ‫(نشـر ا گهـی) حیـات غایب ثابت نشـود حکم مـوت فرضی او صادرخواهد شـد‪.‬‬ ‫یعقوب ناصری‪ ،‬قاضی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪1399‬‬ ‫اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان جوانرود طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت و رعایت ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت‪،‬‬ ‫اسـامی افـرادی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال ‪ 1399‬نسـبت بـه املا ک مجهول المالـک تقاضـای ثبـت نموده انـد را‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم (به شـرح ذیل) ا گهـی می نماید‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه فروعات از یک اصلی جوانرود‬ ‫پلا ک ‪ 5167‬فرعـی از ‪ 116‬فرعـی از یـک اصلـی جوانرود‪ ،‬اقا کیهان فیضی فرزند منصور‪ ،‬مقدار ششـدانگ قسـمتی‬ ‫از یک دسـتگاه سـاختمان‪ ،‬به مسـاحت ‪ 25/33‬متر مربع‬ ‫لـذا برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت‪ ،‬کسـانی کـه بـه در خواسـت ثبت هـای منـدرج در ایـن ا گهـی معترضنـد‪ ،‬می تواننـد‬ ‫اعتـراض خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی ظـرف مدت ‪ 90‬روز به اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان‬ ‫یگـردد) و یا با توجه‬ ‫جوانـرود تسـلیم و رسـید دریافـت کننـد (مراتـب‪ ،‬از سـوی ایـن اداره به مراجع قضایی احاله م ‬ ‫ً‬ ‫ بـه مـاده ثبـت‪ ،‬چنانچـه قبلا دعوایـی در محا کـم قضایـی (قبـل از انتشـار ا گهـی حاضر) مطرح شـده اسـت با اخذ‬ ‫گواهی از محکمه مربوطه و ارائه ان (ظرف همان مدت) مانع اسقاط حق خود شوند‪ .‬حقوق ارتفاقی و اعتراض‬ ‫در موقـع تنظیـم صورتمجلس تحدیـد حدود پذیرفته و منظـور می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/02 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012845‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانه فرخعلـی فدائی گوراب زرمخـی فرزند علی ا کبـر از پال ک‬ ‫‪ 32‬از ‪ 88‬اصلی واقع در قریه گوراب زرمیخ بخش ‪ 22‬گیالن از نسق محمود فدائی بعنوان ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثی بمسـاحت ‪ 212/60‬مترمربـع از طرف هیئت مذکور احـراز گردیده و پلا ک ‪1346‬‬ ‫برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه‬ ‫مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/869‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012752‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه حمـزه فیضی زاده نفوتـی فرزند رضـی از پلا ک ‪ 3‬از ‪37‬‬ ‫اصلی واقع در قریه نفوت بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق رضا فیضی زاده بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل‬ ‫بر اعیان احداثی بمسـاحت ‪ 337/88‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 447‬برای ان منظور‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬درغیراینصـورت پس از انقضای مـدت مذکور برابر‬ ‫مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/871‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -13996031801101 3060‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه نـادر پسـندیده فالح دانا فرزنـد رسـول از پلا ک ‪ 32‬از‬ ‫‪ 34‬اصلی واقع در قریه اشـپلم بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق رسـول پسـندیده فالح دانا بعنوان ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 269/3‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 166‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای‬ ‫مدت مذکور برابر مقررات نسبت بصدور سند مالکیت اقدام می گردد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/872‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ GLX XU7 405‬به رنگ نقره ای مدل ‪ 1394‬با شماره موتور ‪ 124K0740842‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CE6FR226846‬بنام معصومه ببری فرزند شاه محمد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ‪۸۱۵ -۴۲‬ب‪ ۴۴‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 4147901‬و شماره شاسی ‪ S3412290929323‬بنام محسن وجدانی ثانی با کد ملی ‪۰۸۴۰۰۵۸۷۷۲‬‬ ‫فرزنـد محمـود مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫فریمان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ ۱۳۸۱‬بـا شـماره پلا ک ‪۱۳۲ -۴۲‬ب‪ ۴۹‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 00335947‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281801823‬بنـام پیمـان کریمی همت ابـادی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ ۰۸۴۰۱۸۵۲۷۸‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫فریمان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیونت ون نیسان ‪ 2400‬به رنگ ابی روغنی مدل ‪ 1385‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪888 -32‬م‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 319056‬و شـماره شاسـی ‪ PL140EE11069‬بـه مالکیـت علی ا کبـر باقـری مفقـود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪224‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سـبز و شناسـنامه کارخانـه‪ ،‬خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نقـره ای متالیـک بـا شـماره‬ ‫پلا ک ‪726 -56‬ل‪ 32‬و شـماره موتـور ‪ 2847364‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288230112‬بـه نـام علیرضـا‬ ‫بهارمست حسـین ابادی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز موتورسـیکلت هونـدا ‪ AYX150‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره انتظامـی ‪ 582-29954‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0149N23190030‬و شماره تنه‪ N23-150B9500221‬متعلق به فرزین جهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملـی فـروزان اسـتاد فرزنـد فاضـل بـا شـماره ملـی ‪ 3330184272‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب بـا تاریـخ تولـد‬ ‫‪ 1371/02/01‬در تاریـخ ‪ 1399/11/25‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک مـدل ‪ 1392‬با شـماره پلا ک ‪793 -29‬ب‪85‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAM11CA9DH317807‬و شماره موتور ‪ 124K0185851‬به نام فرهاد کریمی مفقود شده‬ ‫و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانی کمپرسـی بنز هشـت سـیلندر به رنگ نارنجی مدل ‪ 1359‬با شـماره پال ک ‪114 -19‬ع‪66‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 395312104155482‬و شـماره موتور ‪ 045470‬به نام یحیی رجبی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری تک لـول سـاچمه زنی کالیبـر ‪ 12‬سـاخت کشـور ترکیـه بـا شـماره سلاح ‪79450157‬‬ ‫و تاریـخ صـدور ‪ 1395/11/05‬بـا شـماره سـریال ‪ 2153521‬متعلـق بـه جلیـل کرمـی فرزنـد منصـور بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 3254286510‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت کامیون ولوو به رنگ زرد مدل ‪ 1371‬با شـماره پال ک انتظامی ایران ‪323 -19‬ع‪ 98‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 012279‬و شـماره شاسـی ‪ 807229‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتـور تیـزکار بـه رنـگ موتـور گوجـه ای مـدل ‪ 90‬بـا شـماره پلا ک ‪ 2366/565‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ 125B9032036‬و شـماره موتـور ‪ 1252010159830‬بـه نـام عـادل زبیدی نیـا فرزنـد عبدالرحیـم بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 5269784351‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪356 -49‬ص‪ 54‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 4158385‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290941625‬مربوط به محمد رهنما مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـمند ‪ XEF7‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1396‬با شـماره پال ک ‪911 -14‬ن‪ 98‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 147H0309572‬و شـماره شاسـی ‪ F253010‬مربـوط بـه محسـن رشـیدی مقدم فرزنـد غالم مفقـود گردیده‬ ‫و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانون فوق الذکر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/20 -139960318011012994‬هیات حل اختالف‬ ‫مسـتقر در ثبت اسـناد صومع هسـرا تصرف مالکانه سـامان حسـن پور فرزند جمشـید از پال ک ‪ 41‬از ‪ 14‬اصلی واقع در‬ ‫قریـه مردخـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علیرضـا عظیم داوری بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان‬ ‫احداثی بمساحت ‪ 154‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 762‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس‬ ‫مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت بصدور سند مالکیت‬ ‫اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/873‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید شـیری‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪416 -24‬د‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 01330319‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S14112284676881‬بنـام منصـور قبلـی بـا کـد ملـی ‪ 2002040605‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫نظربراینکـه اقـای رجـب غریبی اصـل برابر درخواسـت وارده ‪ 1399/11/20-10034879‬اعالم داشـته که سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی ق ‪ 4‬ط ‪ 4‬بشـماره ‪ 7208‬فرعـی مفـروز از ‪ 7169‬از ‪ 86‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫اردبیل به شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139920303010006352‬صادر گشته بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی‬ ‫کامـل پیـدا نشـده اسـت و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبـق بخشـنامه شـماره‬ ‫‪ 1399/11/23-139980003144000707‬بـه دفاتـر اسـناد رسـمی حـوزه تابعـه ابلاغ سـپس در اجـرای تبصـره یک ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت موضـوع یکبـاره در روزنامـه ا گهـی گردیـده که هر کس ادعایی بوجود سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه بنـام خـود داشـته باشـند‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی دالیـل قانونـی و یـا اصـل سـند‬ ‫مالکیـت را بـا احـذ رسـید تسـلیم ایـن اداره نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مـدت مقـرره طـی تشـریفات قانونـی‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد و اسـناد اولیـه از درجـه اعتبار سـاقط خواهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/30 :‬‬ ‫رحمان حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه ‪ 2‬اردبیل‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظـر بـر اینکـه ششـدانگ یکبـاب خانـه و مغـازه بشـماره ‪ 33844‬فرعـی مفـروز و مجـزی از ‪ 196‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش سـه اردبیـل برابـر رای شـماره ‪ 1399/05/23 -13996030301002792‬هیات حل اختالف مسـتقر‬ ‫در ثبت منطقه دو اردبیل موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫بنـام رضـا احسانی شـیران فرزنـد هدایـت تاییـد مالکیـت گردیـده اسـت‪ ،‬تا کنـون تحدیـد حـدود ان بعمـل نیامده‬ ‫است‪ .‬فلذا طبق ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون مزبور‪ ،‬تحدید حدود پال ک مرقوم روز دوشنبه مورخه ‪1399/12/25‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 10‬صبـح در محـل‪ ،‬شـروع و بعمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله به مالکین و مجاورین اخطار می شـود‬ ‫در موعـد مقـرر در محـل حاضـر تـا طبـق مقـررات نسـبت بـه تحدید حـدود پلا ک مزبور نظـارت فرماینـد و اعتراض‬ ‫بـه حقـوق ارتفاقـی و حـدود ان مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تحدید حدود بـه مـدت ‪ 30‬روز خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/02 :‬‬ ‫رحمان حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو شهرستان اردبیل‬ ‫بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 9909978330300651‬محکوم علیهـم افشـین پورنامـدار فرزند ولی‪،‬‬ ‫راضیه پورنامدار فرزند ولی‪ ،‬فوزیه پورنامدار فرزند ولی‪ ،‬زهرا پورنامدار فرزند ارژنگ‪ ،‬رضا پورنامدار‬ ‫فرزنـد ارژنـگ‪ ،‬محبوبـه حسـینی فرزند شـمس اهلل‪ ،‬مهدیه پورنامـدار فرزنـد ارژنگ‪ ،‬محکومند به‬ ‫فـروش یکبـاب منـزل مسـکونی ترکـه متوفـی ولـی پورنامـدار واقـع در روسـتای بدره یـی اسلام اباد‬ ‫غـرب و تقسـیم بهـای ان بیـن وراث براسـاس حصـه و پرداخـت نیم عشـر دولتـی در حـق صندوق‬ ‫دولت که سـپس به درخواسـت خواهان خانم مرضیه پورنامدار در شـعبه بدوی به کارشناسـی‬ ‫ارجـاع گردیـده و کارشـناس در مـورخ ‪ 1399/07/27‬بـه شـرح ذیـل نظریه خویـش را اعالم نموده‬ ‫اسـت‪ ،‬در اجـرای قـرار کارشناسـی پرونـده کالسـه ‪ 9909988330300177‬موضـوع دادخواسـت‬ ‫مرضیـه پورنامـدار بـه طرفیـت مهدیـه پورنامـدار و غیـره بـه ایـن وسـیله بـه اسـتحضار می رسـاند‬ ‫علیرضا غالمی کارشـناس منتخب از محل یک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی به نشـانی اسلام‬ ‫اباد غرب‪ ،‬بدره یی‪ ،‬پایین تر از مسـجد بدره یی کدپسـتی ‪ 6761883317‬بازدید به عمل اورده و‬ ‫نتیجه امر کارشناسـی به شـرح ذیل تقدیم می شـود‪ :‬شـرح جزئیات کارشناسی مساحت عرصه‬ ‫ملـک مطابـق متـراژ به عمل امـده برابـر ‪ 214/35‬مترمربع اسـت اعیان ملک شـامل یک دسـتگاه‬ ‫سـاختمان مسـکونی دو طبقه شـامل همکف و زیرزمین با قدمت سـاخت بیش از بیسـت سـال‬ ‫ً‬ ‫جمعـا بـه مسـاحت ‪ 169‬مترمربـع می باشـد (مسـاحت زیرزمیـن ‪ 28‬مترمربع و مسـاحت همکف‬ ‫‪ 141‬مترمربع) اسـت‪ .‬نوع سـازه سـاختمان مسـکونی اسـکلت بنایی فاقد شـناژهای افقی و قائم‬ ‫پوشش سطوح دیوار و سقف های داخلی اندود سفید و نقاشی‪ ،‬پوشش کف ها موزایک است‪،‬‬ ‫فضاهای معماری سـاختمان مسـکونی شـامل دو خواب‪ ،‬هال و پذیرایی‪ ،‬اشـپزخانه و سرویس‬ ‫بهداشـتی و انشـعاب های اب و بـرق و گاز می باشـد‪ .‬نتیجـه‪ :‬ارزش ملـک شـامل عرصـه و اعیـان‬ ‫بـه نـرخ روز برابـر بـا مبلـغ ‪ 4500000000‬ریـال (چهـار میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال) اسـت مزایـده‬ ‫بـرای مورخـه ‪ 1399/12/23‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 10‬صبـح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه‬ ‫سـوم دادگسـتری اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کس کـه باالترین قیمـت را اعالم نماید‬ ‫بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهای مزایده فی المجلـس از برنـده مزایده به‬ ‫صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیع‬ ‫نمایـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هر دلیلـی نتواند یـا نخواهد مابقی ثمـن معاملـه را تودیع‬ ‫نمایـد‪ ،‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعی مابقی به نفع صنـدوق دولت‬ ‫ضبط خواهد شد‪ .‬کس یا کسانی که بخواهند از امال ک موصوف بازدید نمایند‪ ،‬می تواند ‪ 5‬روز‬ ‫قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا برای‬ ‫تمامـی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کـرم رجبـی‪ ،‬مدیـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫‪ /1/316‬الـف‬ ‫اسلا م ابادغرب‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1399‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 12‬قانـون ثبت اسـناد و املا ک و ماده ‪ 25‬اصالحـی و تبصره های الحاقی به‬ ‫ان‪ ،‬اشـخاصی کـه نسـبت بـه املا ک مجهول المالـک در سـه مـاه سـوم سـال ‪ 1399‬تقاضـای‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫ثبـت نموده انـد بـه شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم ا گهی م ‬ ‫‪ -900/2‬اقـای عبدالـه هویدائـی فرزنـد مرحـوم حاج علی محمـد مـوازی یـک سـهم از ‪5‬سـهم‬ ‫ششـدانگ معادل نوزده سـهم و یک پنجم سـهم از ‪ 96‬سـهم ششـدانگ یکباب دکان واقع‬ ‫در بخـش یـک بهبهـان‪ ،‬خیابـان عدالـت‪ ،‬بعـد از کوچـه مقابـل پاسـاژ احترامـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 21/51‬مترمربع (به موجب سند شماره ‪ 3607‬مورخه ‪ 1337/03/05‬دفترخانه ‪ 12‬بهبهان‬ ‫بـه اقـای سـیدعلی ا کبر فاطمـی فرزند مرحوم سـیدمهدی انتقـال قطعی گردیده اسـت)‪.‬‬ ‫‪ -2306‬اقـای عبدالرسـول حلاوت فرزنـد رجـب مـوازی سـی و پنـج سـهم و یـازده بیسـت و‬ ‫هشتم سهم مشاع از مقسم ‪ 96‬سهم ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش یک بهبهان‪،‬‬ ‫خیابـان اصفـی‪ ،‬کوچـه جلال ال احمـد بـه مسـاحت ‪ 184‬مترمربع‬ ‫‪ -7171‬اقـای مسـعود متقی نـژاد فرزنـد تقـی ششـدانگ یکبـاب حصـار واقـع در بخـش یـک‬ ‫بهبهـان بـه مسـاحت ‪ 12‬مترمربـع‬ ‫‪ -7173‬خانـم شـیرین شـیردل فرزنـد منصـور ششـدانگ قسـمتی از یکبـاب خانـه واقـع در‬ ‫بخـش یـک بهبهـان‪ ،‬میـدان محسـنی‪ ،‬بـه سـمت بلـوار ارجـان‪ ،‬کوچـه اول‪ ،‬سـمت راسـت‪،‬‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 25/53‬مترمربـع‪.‬‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه تقاضـای ثبـت املا ک مشـروحه فـوق واخواهـی دارد‪ ،‬می توانـد مطابـق‬ ‫مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک از انتشـار اولیـن ا گهـی نوبتی نسـبت بـه پال ک هایی که‬ ‫ً‬ ‫مشـمول مـاده ‪ 12‬می باشـند‪ ،‬بـه مـدت ‪ 90‬روز واخواهـی خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫نماینـد‪ .‬هـرگاه بیـن متقاضـی و دیگری قبل از انتشـار ا گهـی نوبتی دعوایـی در دادگاه مطرح‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬می بایسـت در مـدت مقـرر گواهـی مشـعر بـر جریـان طـرح دعـوای مطروحـه را از‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی دریافت و به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت حق او سـاقط‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬تحدیـد حـدود پال ک هـای فـوق بـه ترتیـب شـماره پال ک بـه عمل خواهـد امد و‬ ‫اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته‬ ‫ً‬ ‫خواهد شـد‪ .‬ضمنا با توجه به تبصره ‪ 2‬ماده واحده اعتراض‪ ،‬معترض بایسـتی ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی نسـبت بـه تسـلیم درخواسـت بـه مرجـع‬ ‫ذیصلاح قضایـی اقـدام و گواهـی مبنـی بـر تقدیـم درخواسـت را بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪،‬‬ ‫درغیراینصـورت عملیـات ثبتـی ادامه خواهـد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/420‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪1399‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬ملک مشروحه ذیل واقع در بخش ‪ 22‬ارومیه‬ ‫حوزه ثبتی پیرانشـهر که در سـه ماهه سـوم سـال ‪ 1399‬تقاضای ثبت شـده‪ ،‬جهت اطالع‬ ‫عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 95‬مترمربـع تحـت پلا ک‬ ‫‪ 3026‬فرعی از ‪ 26‬اصلی بخش ‪ 22‬ارومیه بنام خانم فوزیه محمدی فرزند فتاح بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2959662954‬واقـع در شهرسـتان پیرانشـهر بـه ادرس‪ :‬مابیـن خیابـان قـدس و‬ ‫کمربندی کردسـتان‪ ،‬کوچه قدم‪ .‬لذا مطابق ماده ‪ 16‬قانون ثبت‪ ،‬کسـانی که نسـبت به‬ ‫ملـک فـوق اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد اعتـراض خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه مـدت ‪ 90‬روز مسـتقیما بـه اداره ثبـت پیرانشـهر تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫چنانچـه بـه ملـک یـا املا ک مزبـور قبـل از انتشـار ا گهـی‪ ،‬دعوایـی در دادگاه اقامـه شـده‬ ‫باشـد‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬ذینفـع می توانـد گواهـی مشـعر بـر اقامـه دعـوا از دادگاه‬ ‫اخذ و در مهت مقرر به اداره ثبت پیرانشـهر تحویل نماید واال حق او سـاقط خواهد شـد‬ ‫و بـه موجـب مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبت‪ ،‬معترض باید ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تقدیـم اعتـراض دادخواسـت به مرجع قضایی تقدیـم و درغیراینصورت متقاضی‬ ‫ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم‬ ‫دادخواسـت دریافـت و بـه اداره ثبـت مربوطـه تحویـل نمایـد‪ .‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 30‬روز منتشـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫حبیب الهامی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک پیرانشهر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (سـند کمپانی) و برگ سـبز موتورسـیکلت کویر ‪ 125cc‬به رنگ مشـکی مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک‬ ‫انتظامـی ‪ 61153‬ایـران ‪ 567‬و شـماره موتـور ‪ 3064595‬و شـماره تنـه ‪ 8956807‬بنـام احسـان صالحی نـژاد بـا کد‬ ‫ملـی ‪ 2002771227‬مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960310006018764‬مورخ ‪ 1399/09/10‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبدالرضـا فیـاض فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن با بنـای احداثی‬ ‫به مساحت ‪ 470‬مترمربع پال ک ‪ 2529‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در امیراباد مازندران‬ ‫بخـش ‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی م ‬ ‫که اشـخاص ذینفع به ارا اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نمایـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909984‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫به موجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره ‪ 1985890‬تاریخ ‪ 1399/07/02‬و شـماره دادنامه مربوطه ‪ 9909978330400057‬شـعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرسـتان اسلام اباد غرب که به موجب دادنامه ‪ 9978325100533‬شـعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشـاه قطعیت یافته دعوای کلیه خواهان ها به اسـتثنای خواهان ردیف دوم را درخصوص بخشـی از خواسـته ایشـان قابل‬ ‫اجابت دانسـته و به شـرح ذیل حکم به فروش ماترک مورث طرفین شـامل اراضی زراعی مندرج در نظریه هیئت کارشناسـی و زمین محل احداث یکباب گاراژ و سـاختمان مسـکونی مندرج در نظریه کارشناسـی که جزء الینفک این رای اسـت و تقسـیم بهای حاصل از فروش بین وراث به نسـبت سـهم االرث انان به این شـرح که اراضی زراعی به مسـاحت ‪ 67989‬مترمربع می باشـد و در نقشـه پیوسـت‬ ‫ً‬ ‫نظریه هیئت کارشناسی جانمایی شده است و درخصوص قطعه زمین واقع در شهرک مشاغل به مساحت ‪ 3200‬مترمربع صرفا ناظر به عرصه ملک است و شامل اعیانی نمی شود و یکباب ساختمان نیز در شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬محله بدره یی‪ ،‬خیابان شهید باوندپور‪ ،‬کوچه مقابل مدرسه‪ ،‬کدپستی ‪ 6761883681‬واقع شده است‪ -2 .‬محکومیت اقای حمیدرضا فرهادیان به مبلغ ‪59892128‬‬ ‫ریـال در حـق خواهـان اقـای پرویـز فرهادیـان و پرداخـت مبلـغ ‪ 29946064‬ریـال در حـق خواهان هـای ردیـف سـوم تـا شـانزدهم بـه نسـبت سـهم االرث ایشـان از ترکـه مرحـوم خانـم گوهـر فرهادیـان بابـت اجرت المثـل اراضـی زراعی از سـال ‪ 1379‬الـی ‪ -3 .1381‬محکومیت اقای بهـروز فرهادیان بـه پرداخت مبلـغ ‪ 54981982‬ریال در حـق خواهان اقای پرویـز فرهادیان و پرداخت مبلـغ ‪ 27490991‬ریـال در حق‬ ‫خواهان های ردیف سوم تا شانزدهم به نسبت سهم االرث ایشان از ترکه مرحوم خانم گوهر فرهادیان بابت اجرت المثل اراضی زراعی از سال ‪ 1392‬لغایت ‪ -4 .1395‬محکومیت تضامنی اقای الیاس فرهادیان و بهروز فرهادیان به پرداخت مبلغ ‪ 370909090‬ریال در حق خواهان های ردیف سوم تا شانزدهم به نسبت سهم االرث ایشان از ترکه مرحوم خانم گوهر فرهادیان و پرداخت مبلغ ‪741818181‬‬ ‫ریـال در حـق اقـای پرویـز فرهادیـان بابـت اجرت المثـل اراضـی واقـع در شـهرک مشـاغل از تاریـخ ‪ 1379/07/21‬لغایـت ‪ -5 .1398/06/16‬محکومیـت اقـای الیـاس فرهادیـان بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 103272727‬ریـال در حـق خواهـان اقـای پرویـز فرهادیـان و پرداخـت مبلـغ ‪ 51636363‬ریـال در حـق خواهان هـای ردیـف سـوم تـا شـانزدهم بـه نسـبت سـهم االرث ایشـان از ترکه مرحـوم خانم گوهـر فرهادیان بابت‬ ‫اجرت المثـل نیمـه غربـی سـاختمان بدر هیـی از سـال ‪ 1385‬لغایـت ‪ -6 .1398/06/16‬محکومیـت اقـای بهـروز فرهادیـان بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 192363636‬ریـال در حـق خواهـان اقـای پرویـز فرهادیـان و پرداخـت مبلـغ ‪ 96181818‬ریـال در حـق خواهان هـای ردیـف سـوم تا شـانزدهم به نسـبت سـهم االرث ایشـان از ترکه مرحوم خانم گوهر فرهادیان بابت اجرت المثل نیمه شـرقی سـاختمان بدره یـی از تاریخ‬ ‫‪ 1379/07/21‬لغایت ‪ 1398/06/16‬که به موجب دادنامه ‪ 9909978325100533‬شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به غیر از ساختمان متصرفین اقای الیاس فرهادیان تایید می نماید و راجع به ساختمان مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده ها در این قسمت صادر و اعالم می نماید (به موجب دادنامه ‪ 99099783251007420‬تاریخ ‪1399/07/12‬‬ ‫ً‬ ‫سـاختمان سـاخته شـده توسـط اقای الیاس فرهادیان که از ماترک خارج شـده شـامل عرصه و اعیان می باشـد) همچنین اجرای احکام مدنی نیم عشـر دولتی محاسـبه از محکوم علیه اخذ و به صندوق دولت واریز گردد سـپس حسـب درخواسـت محکوم له به کارشناسـی ارجاع و نظریه کارشناسـان انتخابی به شـرح ذیل می باشـد ‪ -1‬نظریه کارشناس کشـاورزی‪ :‬احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده‬ ‫شـماره ‪ 9709988330400517‬به شـماره بایگانی ‪ 9900772‬درخصوص دادخواسـت خواهان ها پرویز فرهادیان و غیره به طرفیت سـایر وراث مرحوم حسـین فرهادیان به خواسـته تقسـیم ماترک به اسـتحضار می رسـاند‪ :‬اینجانب کارشـناس منتخب پس از حضور در دادگاه محترم و مطالعه پرونده حسـب االمر ان مقام محترم قضایی با توجه به هماهنگی به عمل امده با طرفین دعوی احدی به نام‬ ‫علیرضـا فرهادیـان در محـل اجـرای قـرار حاضـر و از طریـق راهنمایـی نامبـرده کل اراضـی مـورث متداعیـن بررسـی و بـا توجـه بـه کروکـی کارشناسـان قبلـی و برگـه اجرایی و محتویات پرونده و دسـتور دادگاه محترم مبنی بـر ارزیابی اراضی مورد ترافع به نرخ روز نظریه خود را به شـرح ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم و اعالم می دارد‪ -1 .‬حسـب گواهی حصر وراثت شـماره ‪ 45/57/19‬مـورخ ‪1387/02/02‬‬ ‫مرحوم حسـین فرهادیان مورث متداعین در تاریخ ‪ 1379/07/21‬فوت نموده اسـت و وراث حین الفوت ان مرحوم چهار پسـر به نام های اقایان حمیدرضا‪ ،‬پرویز‪ ،‬الیاس و بهروز و سـه دختر به نام های خانم ها فروغ‪ ،‬اقدس و گوهر همگی فرهادیان می باشـند که حسـب گواهی حصر وراثت شـماره ‪ 948410306‬مورخ ‪ 1394/09/17‬احدی از وراث مرحوم حسـین فرهادیان (مورث متداعین) به نام گوهر‬ ‫فرهادیان در تاریخ ‪ 1394/01/09‬فوت نموده و وراث حین الفوت ان مرحومه اقای مراد الماسـی همسـر متوفی و سـه پسـر ده دختر می باشـد که اسـامی انها در گواهی حصر وراثت فوق مرقوم گردیده اسـت‪ -2 .‬حسـب نامه شـماره ‪ 3316/16‬مورخ ‪ 1387/03/27‬مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسلام اباد غرب مدارک موجود در پرونده و بررسـی های به عمل امده مرحوم حسـین فرهادیان فرزند‬ ‫مطـاع در قریـه لرینـی تحـت پلا ک ‪ 24‬اصلـی بخـش ‪ 6‬مبـذر ‪ 170‬مـن زمیـن زراعـی دیـم و در پلا ک ‪ 19‬اصلـی بخـش ‪ 6‬موسـوم بـه بدر هیـی بـه مبـذر ‪ 1501‬مـن مشـاع اراضـی مضروعـی ابـی و ‪ 150‬مـن مشـاع اراضـی دیمی و پنج من باغ زار ع صاحب نسـق بوده اسـت‪ -3 .‬با توجه به برسـی به عمل امـده و با طریق و راهنمایی احـدی از وراث به نـام اقای علیرضا فرهادی کل اراضی مورث متداعین در شـش قطعه به‬ ‫ً‬ ‫این شـرح می باشـد‪ .‬الف‪ :‬قطعه معروف به سرسـکو به مسـاحت ‪ 4298‬مترمربع ارزش هریک مترمربع ‪ 10000‬تومان جمعا مبلغ ‪ 42980000‬تومان‪ .‬ب‪ :‬قطعه معروف به زیرجوب به مسـاحت ‪ 3300‬مترمربع که بلوار شـهیدفتاحی (جاده اسلام اباد غرب کرمانشـاه به دو قطعه مبدل گردیده اسـت) با توجه به موقعیت اراضی‪ ،‬واقع بودن در محدوده شـهر اسلام اباد غرب و بلوار شـهیدفتاحی ارزش ریالی هر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یک مترمربع به نرخ روز مبلغ ‪ 140000‬تومان جمعا مبلغ ‪ 462000000‬تومان‪ .‬ج‪ :‬زمین معروف به شـمال بش که جاده شـنی شـرکت نفت سـبب شـده به دو قطعه تبدیل گردد جمعا به مسـاحت ‪ 23500‬مترمربع ارزش هر یک مترمربع به ارزش ‪ 12000‬تومان جمعا به مبلغ ‪ 282000000‬تومان‪ .‬د‪ :‬قطعه زمین معروف به کال جار به مسـاحت ‪ 14800‬مترمربع ارزش هر یک مترمربع مبلغ ‪ 10000‬تومان جمعا مبلغ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 148000000‬تومان‪ .‬ه‍‪ :‬قطعه زمین معروف به چم به مساحت ‪ 6420‬مترمربع هر یک مترمربع به ارزش مبلغ ‪ 12000‬تومان جمعا مبلغ ‪ 77040000‬تومان‪ .‬و‪ :‬قطعه زمین معروف به سرتوه به مساحت ‪ 9928‬مترمربع هر یک مترمربع به ارزش ‪ 6000‬تومان جمعا مبلغ ‪ 59568000‬تومان‪ .‬بنابراین با عنایت به مراتب ارزش کل اراضی مورث اصحاب دعوی در شش قطعه الذکر جمعا به ارزش مبلغ ‪1170588000‬‬ ‫تومان (یک میلیارد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و هشـتاد و هشـت هزار تومان) تعیین و براورد می گردد که سـهم االرث هر یک از وراث ذکور مبلغ ‪ 194834182‬تومان (یکصد و نود و چهار میلیون و هشـتصد و سـی چهار هزار و صد و هشـتاد و دو تومان) و سـهم االرث هر یک از اناث مبلغ ‪ 97417091‬تومان (نود و هفت میلیون و چهارصد و هفده هزار و نود و یک تومان) می باشـد‪ -2 .‬نظریه کارشـناس‬ ‫ً‬ ‫راه و سـاختمان‪ :‬قاضی محترم اجرای احکام شـعبه سـوم دادگاه عمومی اسلام اباد غرب با سلام احتراما در اجرای قرار کارشناسـی پرونده کالسـه ‪( 9709988330400517‬بایگانی‪ )9900772 :‬موضوع دادخواسـت مراد الماسـی بطرفیت اقدس فرهادیان بدینوسـیله به اسـتحضار می رسـاند اینجانب علیرضا غالمی کارشـناس منتخب در معیت خواهان از محل امال ک زیر متعلق به ورثه مرحوم حسـین‬ ‫فرهادیان بازدید بعمل اورده نتیجه امر کارشناسـی را به شـرح ذیل تقدیم می نماید‪ .‬شـرح جزئیات کارشناسـی‪ -1 :‬براورد قیمت روز یک دسـتگاه مسـکونی به نشـانی‪ :‬اسلام اباد غرب‪ ،‬روسـتای بدره یی‪ ،‬خیابان شـهیدباوندپور‪ ،‬کدپسـتی ‪ 6761883681‬ملک فاقد سـند رسـمی اسـت مسـاحت عرصه حسـب متراژ به عمل امده ‪ 1086‬مترمربع اسـت که مقدار ‪ 54‬مترمربع از ان در ضلع شـمالی در تعریض‬ ‫معبر قرار دارد‪ .‬اعیانی ملک شـامل یک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی کلنگی دو طبقه می باشـد که قدمت سـاخت طبقه همکف ان به بیش از سـی و پنج سـال و قدمت سـاخت طبقه اول ان هم بیش از بیسـت و پنج سـال اسـت‪ .‬سـازه طبقه همکف بنایی با سـقف طاق ضربی و سـازه طبقه اول بنایی با سـقف تیر و چوب می باشـد‪ .‬مسـاحت اعیانی کل طبقه همکف ‪ 310‬مترمربع و مسـاحت اعیانی‬ ‫ً‬ ‫بخـش غربـی طبقـه اول ‪ 125‬مترمربـع (صرفـا متعلـق بـه الیـاس فرهادیـان) مسـاحت اعیانـی مابقـی طبقـه اول هـم ‪ 150‬مترمربـع اسـت ارزش اعیانـی سـهم الیـاس فرهادیـان مبلـغ ‪ 475000000‬ریـال (چهار صد و هفتاد و پنج میلیون ریال) اسـت ارزش بقیه اعیانی همکف و اول هم مبلغ ‪ 550000000‬ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال) اسـت‪ .‬ارزش ششـدانگ عرصه با کسـر ارزش مقـداری از ان که در تعریض معبر‬ ‫واقـع می باشـد برابـر بـا مبلـغ ‪ 15000000000‬ریـال (پانـزده میلیـارد ریـال) اسـت‪ -2 .‬بـراورد قیمـت عرصـه یکبـاب گاراژ بـه نشـانی‪ :‬اسلام ابـاد غـرب ضلع جنوبی جاده اسلام اباد به کرمانشـاه روبروی شـهرک مشـاغل (روبروی ایران خودرو سـابق حسـینی) مسـاحت کل عرصه محصور شـده ‪ 3200‬مترمربع اسـت که حسـب اسـتعالم شـماره ‪ 4177/1710‬مـورخ ‪ 1398/02/23‬مقـدار ‪ 1200‬مترمربـع از ان دارای کاربری‬ ‫کارگاهی بوده برابر با مبلغ ‪ 20000000000‬ریال (بیسـت میلیارد ریال) اسـت ارزش مقدار ‪ 2000‬مترمربع فاقد کاربری هم برابر با مبلغ ‪ 13000000000‬ریال (سـیزده میلیارد ریال) اسـت‪ .‬نتیجه‪ -1 :‬ارزش ششـدانگ عرصه و اعیانی ملک مسـکونی ‪ 15000000000‬ریال (پانزده میلیارد ریال) اسـت‪ -2 .‬ارزش ششـدانگ عرصه گاراژ (با صرفنظر از ارزش اعیانی) شـامل مقدار ‪ 3200‬مترمربع زمین که ‪ 1200‬مترمربع ان دارای‬ ‫ً‬ ‫کاربری کارگاهی اسـت‪ ،‬جمعا برابر با مبلغ ‪( 33000000000‬سـی و سـه میلیارد ریال) اسـت‪ -3 .‬تعیین سـهم هر یک از وارثین‪ :‬سـهم مراد الماسـی زوج متوفی گوهر فرهادیان مبلغ ‪ 1080113636‬ریال (یک میلیارد و هشـتاد میلیون و یکصد و سـیزده هزار و شـصد و سـی شـش ریال) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از پسـران متوفی گوهر فرهادیان مبلغ ‪ 405042613‬ریال (چهارصد و پنج میلیون و چهل و دو هزار و ششـصد‬ ‫و سـیزده ریـال) اسـت سـهم هـر یـک از دختـران متوفـی گوهـر فرهادیـان مبلـغ ‪ 202521307‬ریـال (دویسـت دو میلیـون و پانصـد و بیسـت و یـک هـزار سـیصد و هفـت ریـال) اسـت‪ .‬سـهم الیـاس فرهادیـان پسـر مرحوم حسـین فرهادیـان مبلـغ ‪ 9115909091‬ریال (نه میلیارد و یکصد پانـزده میلیون و نهصد ونه هزار و نود یک ریال) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از مابقی پسـران مرحوم حسـین فرهادیـان ‪ 8640909091‬ریال‬ ‫(هشت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و نهصد و نه هزار نود یک ریال) است‪ .‬سهم هر یک از دختران مرحوم حسین فرهادیان مبلغ ‪ 4320454545‬ریال (چهار میلیارد و سیصد و بیست میلیون و چهار صد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و چهل و پنج ریال) است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گـزارش اصالحـی قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه سـوم دادگاه عمومـی اسلام ابـاد غـرب‪ :‬احترامـا عطـف بـه ابالغیـه شـماره ‪ 9910108330804716‬مـورخ ‪ 1399/09/19‬درخصـوص ارائـه نظریـه کارشناسـی تکمیلـی و اصالحی پرونـده کالسـه ‪( 9709988330400517‬بایگانی‪ )9900772 :‬موضوع دادخواسـت مراد الماسـی به طرفیت اقدس فرهادیان بدینوسـیله به اسـتحضار می رسـاند علیرضا غالمی‬ ‫ً‬ ‫کارشـناس منتخب مجددا در معیت خواهان و خوانده از محل امال ک زیر متعلق به ورثه مرحوم حسـین فرهادیان بازدید به عمل اورده نتیجه امر کارشناسـی را به شـرح ذیل تقدیم می نماید‪ .‬شـرح جزئیات کارشناسـی‪ -1 :‬براورد قیمت روز یک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی به نشـانی اسلام اباد غرب روسـتای بدره یی خیابان شـهیدباوندپور کدپسـتی ‪ 6761883681‬ملک فاقد سـند رسـمی اسـت‬ ‫مسـاحت عرصه حسـب متراژ به عمل امده ‪ 1086‬مترمربع اسـت که مقدار ‪ 54‬مترمربع از ان در ضلع شـمالی در تعریض معبر قرار دارد‪ .‬اعیانی ملک شـامل یک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی کلنگی دو طبقه می باشـد که قدمت سـاخت طبقه همکف ان به بیش از سـی و پنج سـال و قدمت سـاخت طبقه اول ان هم بیش از بیسـت پنج سـال اسـت‪ .‬سـازه طبقه همکف بنایی با سـقف طاق ضربی و سـازه‬ ‫ً‬ ‫طبقـه اول بنایـی بـا سـقف تیـر و چـوب می باشـد‪ .‬مسـاحت اعیانـی طبقـه همکـف و اول متعلـق بـه همـه وراث جمعـا ‪ 335‬مترمربـع اسـت‪ .‬مسـاحت اعیانـی طبقـه اول و همکـف متعلـق بـه الیـاس فرهادیـان برابر با ‪ 250‬مترمربع اسـت مسـاحت عرصه سـاختمان متعلق به الیاس فرهادیـان برابر با ‪ 150‬مترمربع اسـت ارزش اعیانی سـاختمان متعلق به الیـاس فرهادیان مبلـغ ‪ 600000000‬ریال (ششـصد میلیون‬ ‫ریال) اسـت‪ .‬ارزش اعیانی همکف و اول متعلق به همه وراث هم مبلغ ‪ 700000000‬ریال (هفتصد میلیون ریال) اسـت‪ .‬ارزش ششـدانگ عرصه و اعیان کل ملک با کسـر ارزش مقداری از برابر با مبلغ ‪ 15000000000‬ریال (پانزده میلیارد ریال) اسـت‪ -2 .‬براورد قیمت عرصه یکباب گاراژ به نشـانی‪ :‬اسلام اباد غرب ضلع جنوبی جاده اسلام اباد به کرمانشـاه روبروی شـهرک مشـاغل (روبروی ایران خودرو سـابق‬ ‫حسـینی) مسـاحت کل عرصـه محصـور شـده ‪ 3200‬مترمربـع اسـت کـه حسـب اسـتعالم شـماره ‪ 4177/1710‬مـورخ ‪ 1398/02/23‬مقـدار ‪ 1200‬مترمربـع از ان دارای کاربـری کارگاهـی بـوده و مابقـی فاقـد کاربـری اسـت‪ .‬ارزش ششـدانگ مقـدار ‪ 1200‬مترمربـع بـا کاربـری کارگاهی برابر با مبلـغ ‪ 20000000000‬ریال (بیسـت میلیارد ریال) اسـت‪ .‬ارزش مقـدار ‪ 2000‬مترمربع فاقد کاربری هـم برابر با مبلـغ ‪ 13000000000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(سـیزده میلیارد ریال) اسـت‪ .‬نتیجه‪ -1 :‬ارزش ششـدانگ عرصه و اعیانی کل ملک مسـکونی (شـامل عرصه و اعیان سـاختمان الیاس فرهادیان و عرصه و اعیان مابقی ملک مسـکونی) جمعا مبلغ ‪ 15000000000‬ریال (پانزده میلیارد ریال) اسـت (ارزش عرصه و اعیانی سـاختمان الیاس فرهادیان جمعا مبلغ ‪ 2500000000‬ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) اسـت‪ -2 .‬ششـدانگ عرصه گاراژ (با صرفنظر‬ ‫ً‬ ‫از ارزش اعیانـی) شـامل مقـدار ‪ 3200‬مترمربـع زمیـن کـه ‪ 1200‬مترمربـع ان دارای کاربـری کارگاهـی اسـت‪ ،‬جمعـا برابـر بـا مبلـغ ‪ 33000000000‬ریـال (سـی و سـه میلیـارد ریـال) اسـت‪ -3 .‬تعییـن سـهم هـر یـک از وارثیـن‪ :‬سـهم مـراد الماسـی زوج متوفـی گوهـر فرهادیـان مبلـغ ‪ 1034090909‬ریال (یک میلیارد و سـی چهار میلیون و نود هزار و نهصد و نه ریال) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از پسـران متوفـی گوهر فرهادیان مبلغ‬ ‫‪ 387784091‬ریال (سـیصد و هشـتاد هفت میلیون و هفتصد و هشـتاد و چهار هزار و نود و یک ریال) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از دختران متوفی گوهر فرهادیان مبلغ ‪ 193892045‬ریال (یکصد و نود سـه میلیون هشـتصد و نود و دو هزار چهل و پنج ریال) اسـت‪ .‬سـهم الیاس فرهادیان پسـر مرحوم حسـین فرهادیان مبلغ ‪ 10772727273‬ریال (ده میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون هفتصد و بیسـت و‬ ‫هفت هزار دویسـت و هفتاد و سـه ریال ) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از پسـران مرحوم حسـین فرهادیان به نام پرویز‪ ،‬حمیدرضا و بهروز ‪ 8272727273‬ریال (هشـت میلیارد و دویسـت و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و بیسـت و هفت هزار و دویسـت و هفتاد و سـه ریال) اسـت‪ .‬سـهم هر یک از دختران مرحوم حسـین فرهادیان مبلغ ‪ 4136363636‬ریال (چهار میلیارد و یکصد و سـی و شـش میلیون و سـیصد‬ ‫و شـصت وسـه هزار و شـصد و سـی و شـش ریال) اسـت‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1399/12/16‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام اباد غرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده به صورت نقد دریافت و الباقی را حدا کثر مدت یک ماه از‬ ‫تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیـع نمایـد چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیـع نمایـد پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که بخواهنـد از امال ک موصـوف بازدید نمایند می توانـد ‪ 5‬روز قبل از مزایـده به اجرا مراجعه تا ترتیـب بازدید انها داده شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫‪/1/315‬الف کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310006018744‬مـورخ ‪ 1399/09/10‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫منصـور فیـاض فرزنـد حسـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 470‬مترمربـع پلا ک ‪ 2528‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در امیرابـاد مازنـدران‬ ‫بخش ‪ 10‬ثبت نور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه سراسری و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار ا گهی تـا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماید‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909983‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960310006018734‬مورخ ‪ 1399/09/10‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای منصـور فیـاض فرزنـد حسـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت‬ ‫‪ 327.12‬مترمربـع پلا ک ‪ 2530‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقع در امیراباد مازندران بخش‬ ‫‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نمایـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909981‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12004942‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نکا تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسـمعیل مخلصیان‬ ‫به شماره ملی ‪ 4999469030‬فرزند ابوالقاسم در ششدانگ عرصه و اعیان یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی (انبـار) بـه مسـاحت ‪ 246/20‬مترمربـع پلا ک ‪57‬‬ ‫اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نکا به کالسـه ‪ 294/99‬خریداری شـده‬ ‫از اقـای مسـعود هاشـمی محـرز گردیده‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـاء مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪19909426‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12005662‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی نـوری بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 4990039440‬فرزنـد محمدرضـا در ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 113/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 55‬اصلـی‬ ‫واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای محمدرضـا نـوری‬ ‫محـرز گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪19909424‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا‬ ‫ا گهی های نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1399‬مربوط به امال ک واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز‬ ‫طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت‪ ،‬اشخاصی که در سه ماهه سوم سال ‪ 1399‬درخواست ثبت نسبت به پال ک های بخش های یاد شده نموده اند به ترتیب‪ ،‬جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی می شود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقای نوذر داودی کیا فرزند رضا دارای کد ملی ‪ 4818949949‬بشناسنامه ‪ 13136‬صادره از باغملک نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 200/50‬مترمربع پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 1052‬اصلی بخش‬ ‫یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫‪ -2‬خانـم ویـدا امیـری فرزنـد ناصـر دارای کـد ملـی ‪ 1911085220‬بشناسـنامه ‪ 10‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 159/25‬مترمربـع پلا ک ‪ 20‬فرعـی از ‪ 1052‬اصلی بخش یک‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫‪ -3‬اقای ستار حاجی زاده فرزند برزو دارای کد ملی ‪ 1900039265‬بشناسنامه ‪ 1900039265‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 162/50‬مترمربع پال ک ‪ 24‬فرعی از ‪ 1067‬اصلی‬ ‫بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫‪ -4‬اقای عبدالعزیز موسـوی فرزند سیدعلی حسـین دارای کد ملی ‪ 1910792756‬بشناسـنامه ‪ 1069‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی به مسـاحت ‪ 198/75‬مترمربع پال ک ‪25‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1067‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬بین معلـم یک و دو‬ ‫‪ -5‬اقای اسماعیل لرکی فرزند نجفقلی دارای کد ملی ‪ 1910643671‬بشناسنامه ‪ 108‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 133/40‬مترمربع پال ک ‪ 52‬فرعی از ‪ 1112‬اصلی بخش‬ ‫یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬جنب بیمارستان مادر‪ ،‬کوچه شهیدفتاحی‬ ‫‪ -6‬اقای حکمت حسین زاده فرزند دهدشتی دارای کد ملی ‪ 1910678015‬بشناسنامه ‪ 845‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 301/90‬مترمربع پال ک ‪ 44‬فرعی از ‪ 1137‬اصلی‬ ‫بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیداوینی‬ ‫‪ -7‬اقای حجت اله بیگدلی فرزند عبدالحسـین دارای کد ملی ‪ 1911689304‬بشناسـنامه ‪ 16‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی یکصد و شـصت و هفت ‪ 569‬یک سـهم از ‪ 96‬سـهم اعیانی ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 162/47‬مترمربـع پلا ک ‪ 336‬فرعـی از ‪ 1168‬اصلـی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬باغ سـمیع‬ ‫‪ -8‬اقای عبدالرحمن صادقی هفشجانی فرزند گنجعلی دارای کد ملی ‪ 1910089877‬بشناسنامه ‪ 8981‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی یکدانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 246/05‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 27‬فرعی از ‪ 1184‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬پارک شقایق‪ ،‬کوچه شهیدهفت تن‬ ‫‪ -9‬عبـداهلل کردزنگنـه فرزنـد قربـان دارای کـد ملـی ‪ 1910865370‬بشناسـنامه ‪ 4181‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 237/05‬مترمربع پال ک ‪ 58‬فرعـی از ‪ 1185‬اصلی بخش‬ ‫یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار بسـیج‪ ،‬کوچه شـهیدبحرانی‬ ‫‪ -10‬اقای محمد خسـروانی نیا فرزند بهمن دارای کد ملی ‪ 5999718899‬بشناسـنامه ‪ 5816‬صادره از بهمئی نسـبت به اعیانی ‪48‬سـهم از ‪72‬سـهم ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 207/31‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 64‬فرعـی از ‪ 1201‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهیداوینی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -11‬اقای سـعید مورکانی فرزند صفرعلی دارای کد ملی ‪ 1910081019‬بشناسـنامه ‪ 8095‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 231/50‬مترمربع پال ک ‪ 439‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش‬ ‫دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام‪ ،‬انتهای خیابان شـهیدارزم‪ ،‬فرعی دوم‬ ‫‪ -12‬اقای محمد کردزنگنه فرزند رضاقلی دارای کد ملی ‪ 191163247‬بشناسنامه ‪ 1‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 268/305‬مترمربع پال ک ‪ 9416‬فرعی از ‪ 4‬اصلی بخش‬ ‫دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ایت اله کاشانی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -13‬اقای محمد خسروانی نیا فرزند بهمن دارای کد ملی ‪ 5999718899‬بشناسنامه ‪ 5816‬صادره از بهمئی نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 191/35‬مترمربع پال ک ‪ 8045‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فر خ روز‬ ‫‪ -14‬اقای محمدرضا بلواسـی فرزند لهراسـب دارای کد ملی ‪ 1911670093‬بشناسـنامه ‪ 136‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی دودانگ و ربع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 178/95‬مترمربع پال ک ‪8122‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‬ ‫‪ -15‬اقـای یدالـه بایمانـی فرزنـد باقـر دارای کـد ملـی ‪ 1910240362‬بشناسـنامه ‪ 252‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 583/65‬مترمربع پلا ک ‪ 8148‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی بخش‬ ‫سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کوی مالاحمد‬ ‫‪ -16‬اقای الیاس روشـنی فرزند محمدخون دارای کد ملی ‪ 5999591864‬بشناسـنامه ‪ 456‬صادره از بهمئی نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 188/90‬مترمربع پال ک ‪ 2420‬فرعی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کیمه‪ ،‬کوچه شـهیدصباحی فرد‬ ‫‪ -17‬خانم ایران گدائی فرزند موسـی دارای کد ملی ‪ 1817796917‬بشناسـنامه ‪ 680‬صادره از ابادان نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 132/60‬مترمربع پال ک ‪ 2477‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش‬ ‫سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار کیمه‬ ‫ً‬ ‫چنانچـه افـرادی نسـبت بـه املا ک ا گهـی شـده فـوق اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبت از تاریخ انتشـار اولین ا گهی ظـرف مدت ‪ 90‬روز اعتراض خود را مسـتقیما بـه اداره ثبت اسـناد و امال ک محل‬ ‫تحویـل‪ ،‬و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف معترضیـن ثبتـی مصـوب ‪ 1373/02/25‬بـه مراجـع قضایـی مراجعه نموده و دادخواسـت تنظیم‪ ،‬و به مقامات قضایی تسـلیم نمایند و اشـخاص‬ ‫ً‬ ‫حقیقی و حقوقی که اقامه دعوی در دادگاه نموده اند‪ ،‬برابر ماده ‪ 16‬قانون ثبت باید طی مدت مقرر گواهی الزم مشـعر بر طرح دعوا را از مراجع قضایی دریافت و به اداره ثبت اسـناد محل تحویل نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/692‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310006020389‬مـورخ ‪ 1399/11/07‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫امین شامی فرزند ا کبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 256.60‬مترمربـع بـه پلا ک ‪ 3917‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در رسـتمرود مازنـدران‬ ‫بخـش ‪ 10‬ثبـت نـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه سراسـری و محلـی ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارا اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نمایـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫علـی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪19909904‬‬ ‫شهرسـتان نـور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060002594‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم حلیمـه رودگر‬ ‫فرزنـد رجبعلـی بـه شماره شناسـنام ه ‪ 4466‬صـادره از گرمسـار در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان به مسـاحت ‪ 90/30‬مترمربع پال ک شـماره ‪573‬‬ ‫الـی ‪ 575‬فرعـی از ‪ 111‬اصلـی از قطعـه باقیمانـده واقـع در شـهر ورامیـن تهـران بخـش‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن از مالکیـت محمدحسـین حسینی لواسـانی محـرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫م الف ‪599‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫انجمـن حمایـت از بیمـاران خـاص شهرسـتان قـدس بـا توجـه بـه بنـد ‪ 4‬مجـوز شـماره ‪ 1875‬درنظـردارد ادامـه‬ ‫فعالیـت مرکـز جامـع دیالیـز بـا شـرایط ذیـل را بـه بخـش خصوصـی وا گـذار نمایـد‪.‬‬ ‫پـس از بازدیـد از مـکان مرکـز دیالیـز نظـرات و پیشـنهادات خـود و همچنیـن رزومـه فعالیت هـای قبلـی در بخـش‬ ‫دیالیـز و نحـوه مدیریـت ان را هـم در پا کتـی جدا گانـه ارائـه نمائیـد‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫ انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد‪.‬‬‫ حدا کثـر مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده و ارائـه پا کـت پیشـنهاد قیمـت یـک هفتـه پـس از انتشـار ا گهـی‬‫می باشـد‪.‬‬ ‫ مبلـغ پیشـنهادی می بایسـت از نظـر مبلـغ (درصـد پیشـنهادی بـه صـورت ناخالـص) بـه صـورت مشـخص‪،‬‬‫معیـن و بـدون ابهـام بـوده و در پا کـت ال ک و مهـر شـده تسـلیم گردد‪.‬‬ ‫ هزینه درج ا گهی ها برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬‫محل توزیع اسناد‪ :‬شهرقدس‪ ،‬انتهای بلوار امامزاده‪ ،‬دفتر انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‪،‬‬ ‫پال ک ‪ ،257‬شماره تماس‪021-46812822 :‬‬ ‫محل بازدید مرکز دیالیز‪ :‬شهرقدس‪ ،‬بلوار مصلی‪ ،‬روبروی بیمارستان ‪ 12‬بهمن‪ ،‬پال ک ‪375‬‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫افتتاح ‪ 20‬پروژه فضای اموزشی‬ ‫مدیـرکل نوسـازی و تجهیـز مـدارس‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬هم زمـان بـا‬ ‫ایـام اهلل دهـه فجـر ‪ ۲۰‬پـروژه شـامل‬ ‫‪۷۴‬کالس درس در مناطـق مختلـف‬ ‫اسـتان اردبیـل بـه بهر هبـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫دولـت لطفـی در ائیـن افتتـاح مدرسـه‬ ‫شـهید یوسـف اصالنـی در اردبیـل‬ ‫بابیان اینکـه بـا بهر هبـرداری از ایـن پـروژه‬ ‫کمبـود فضـای اموزشـی در یکـی از شـهرک های پرجمعیـت اردبیـل رفـع خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬با تالش مجموعه اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل این‬ ‫ً‬ ‫پـروژه همچـون پروژه هـای دیگـر به صـورت کاملا اسـتاندارد احـداث و دراختیـار‬ ‫دانش امـوزان قـرار گرفـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه از تعـداد‪ ۲۰‬پـروژه قابل افتتـاح پنـج‬ ‫پـروژه در شهرسـتان اردبیـل قـرار دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن پنـج پـروژه با اعتبـاری بالغ بر‬ ‫‪۱۵‬میلیاردتومـان احـداث شـده و شـامل ‪ ۳۶‬کالس درس اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫نوسـازی و تجهیز مدارس اسـتان اردبیل به مشـخصات مدرسه شهید یوسف‬ ‫اصالنی اشاره کرد و گفت‪« :‬برای احداث این مدرسه در شهرک سبالن اردبیل‬ ‫در زیربنای دوهزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع و شامل ‪ ۱۲‬کالس درس بیش از هفت میلیارد‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلیون تومـان از محـل تخریـب و بازسـازی هزینـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫پیوستن رتبه نخست کنکور تجربی‬ ‫به پویش «ایران مهربان»‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬سـید امیـر سیدشـنوا؛ نفـر‬ ‫نخسـت کنکـور علـوم تجربـی بـا حضـور در کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل بـه‬ ‫پویـش "ایـران مهربـان" پیوسـت»‪ .‬حسـین دشـتی با اشـاره به اینکه بسـیاری‬ ‫از کارمنـدان‪ ،‬پزشـکان‪ ،‬مهندسـان‪ ،‬اصنـاف‪ ،‬بازاریـان‪ ،‬ورزشـکاران و سـایر‬ ‫احـاد مختلـف اسـتان اردبیـل در حـال پیوسـتن بـه پویـش "ایـران مهربـان"‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬تا کنـون حـدود ‪ ۴۷۰۰‬نفـر از خیـران اردبیلـی بـه ایـن پویـش‬ ‫پیوسـته اند کـه شـادکامی ایتـام و محسـنین تحت حمایـت را رقـم زده انـد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه پویـش "ایـران مهربـان" بـا هـدف اینده نگـری بهتـر بـرای‬ ‫فرزنـدان خانـوار تحت حمایـت بـه اجـرا درامـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هرچقـدر‬ ‫کمک های حامیان به ایتام و محسـنین بیشـتر شـود‪ ،‬به همان اندازه مسـیر‬ ‫توانمندسـازی انها نیز هموارتر خواهد شـد»‪ .‬دشتی با اشاره به اینکه به خاطر‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا «مدافعـان سلامت» در صـف نخسـت مقابله بـا ان قرار‬ ‫دارنـد‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬مفتخریـم کـه بسـیاری از پزشـکان و پرسـتاران اردبیلی با‬ ‫پیوستن به پویش «ایران مهربان» گام های مضاعفی را برای رفع مشکالت‬ ‫ایتام برداشـته اند»‪ .‬دشـتی از اعالم امادگی بسـیاری از کادر درمان و دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی اردبیل برای پیوسـتن به این پویش خبر داد و گفت‪« :‬پویش‬ ‫"ایـران مهربـان" بـه همبسـتگی اجتماعـی کمـک می کنـد تـا بیـش از پیش به‬ ‫یاد ایتام و نیازمندان باشیم»‪ .‬در ادامه این مراسم‪ ،‬سید امیر سیدشنوا؛ نفر‬ ‫نخسـت کنکور علوم تجربی در سـال جاری پس از پیوسـتن به پویش «ایران‬ ‫مهربـان» گفـت‪« :‬وظیفـه خـودم می دانسـتم کـه بـه خاطـر موفقیت هایـی‬ ‫کـه کسـب کـردم از خداونـد متعـال سپاسـگزاری کنـم»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫به نظـرم رسـید کـه بـا پیوسـتن بـه پویش «ایـران مهربـان» و حمایـت از ایتام‪،‬‬ ‫تلاش کنـم تـا انهـا نیـز بـه موفقیت هـای مهمـی در زندگی شـان دسـت پیـدا‬ ‫کنند‪ ،‬بیان کرد‪« :‬از تمام خیران و نیکوکاران خواستارم تا با کمک های خود‬ ‫و پیوستن به پویش «ایران مهربان» یاریگر ایتام باشند تا انها نیز بتوانند به‬ ‫درجـات عالی برسـند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫خدمت بی منت به جامعه ایثارگری؛ اساس کار بنیاد‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬خدمـت‬ ‫خالصانه و بی منت به جامعه ایثارگری اساس کار بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـرافیل وزیـری در دیـدار چهره به چهـره بـا خانواده هـای معظـم‬ ‫شـاهد و ایثارگـر گفـت‪« :‬همـه مسـئوالن ملـزم بـه تکریـم خانواده هـای شـهدا‬ ‫و ایثارگـران هسـتند و از هـر فرصتـی بـرای تکریـم ایـن عزیـزان اسـتفاده کنند»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬جوانـان مومـن و متعهـد بـا الگـ و گرفتـن از یـادگاران دوران‬ ‫دفـاع مقـدس در جهـت اعتالی ایران اسلامی باهمـت و تالش مضاعف خود‬ ‫توانسـته اند ضمـن جبـران خرابی هـای دوران جنـگ تحمیلـی‪ ،‬کشـور را در‬ ‫عرصه هـای علمـی و فـن اوری در جایگاه ممتاز جهانی قـرار دهند»‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول ابراز داشت‪« :‬خانواده معظم شاهد و ایثارگران باوجود همه مسائل‬ ‫و مشـکالت‪ ،‬همچنـان محکـم و اسـتوار از انقلاب و ارمان هـای ان در برابـر‬ ‫توطئه هـای دشـمنان پاسـداری می کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه قـدردان ایثـار و ازخودگذشـتگی ایـن عزیزان هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬در پرتو‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫ایـن نـگاه اسـت کـه خداوند متعـال همواره پشـتیبان انقالب اسالم ‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز جامعـه اسلامی بیـش از هرزمانـی نیازمنـد تکریـم و‬ ‫تجلیـل یـادگاران و اسـناد افتخـار دوران دفـاع مقـدس اسـت تـا نسـل جـوان‬ ‫بدانـد عـزت‪ ،‬ازادی و امنیـت امـروز را مدیـون چـه کسـانی هسـتند»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫درپی مهار به موقع اتش در پایانه مرزی اسالم قلعه صورت گرفت؛‬ ‫نشست مدیرکل ارشاد استان با مدیران مسئول نشریات‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیل با مدیران مسـئول نشریات‬ ‫اسـتان در نشسـتی صمیمـی دیـدار کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیـل؛ مدیـران مسـئول نشـریات محلـی‬ ‫اسـتان اردبیـل بـا عبـداهلل بحرالعلومـی؛ مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫استان اردبیل در نشست صمیمی که در سالن شهدای هنرمندان اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل برگزار شد‪ ،‬دیدار کردند‪ .‬بحرالعلومی‬ ‫دراین نشسـت گفـت‪« :‬مطبوعـات از بـدو تاسـیس‪ ،‬براسـاس رسـالت‬ ‫مطالبه گری در جامعه شکل گرفته اند و دراین میان‪ ،‬نشریات محلی‪ ،‬نقش‬ ‫اساسـی در منعکس کـردن مطالبـات عمـوم دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مطبوعـات‪،‬‬ ‫از ایـن رسـالت مهـم مطالبه گـری در جامعـه بایـد صیانـت کـرده و باتوجه بـه‬ ‫نقشـی کـه در مطالب هگـری مسـائل مختلـف جامعـه دارنـد‪ ،‬مطالبه هـای‬ ‫جامعـه را طـرح کننـد»‪ .‬بحرالعلومی دراین دیدار بااشـاره به اهمیت نشـریات‬ ‫محلـی‪ ،‬خواسـتار تعامـل و هم افزایـی و همفکری‪ ،‬جهت حل مشـکالت این‬ ‫صنف فرهنگی شـد‪ .‬همچنین مدیران مسـئول نشـریات اسـتان نیز به بیان‬ ‫نظـرات و پیشـنهاد های خـود پرداختـه و مسـائل و مشـکالت ایـن صنـف‬ ‫فرهنگـی را مطـرح کردنـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تقدیر مقامات افغانستان‬ ‫از سرعت عمل استاندار خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫والی هرات مراتب قدردانی و سـپاس خود را‬ ‫به نمایندگـی از دولـت افغانسـتان از عملکرد‬ ‫سـریع و صادقانه اسـتاندار خراسـان رضوی‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬دراین نشسـت که در پایانه مرزی‬ ‫دوغـارون انجـام گرفت‪ ،‬عبدالوحید قتالی از‬ ‫محمدصـادق معتمدیـان به دلیـل وا کنـش‬ ‫سـریع بـرای حضـور فـوری در محـل حادثه و‬ ‫به دسـت گرفتن فرماندهـی مقابلـه بـا بحران‬ ‫در مهار اتش سوزی در مرز مشترک دو کشور‬ ‫قدردانـی کـرد‪ .‬درپـی وقـوع چندین فقـره‬ ‫انفجـار تانکرهـای حمـل سـوخت در پایانـه‬ ‫مـرزی اسلام قلعه افغانسـتان در مجـاورت‬ ‫پایانـه مـرزی دوغـارون ایـران کـه در سـاعت‬ ‫حـدود سـاعت ‪ ۱۲‬روز شـنبه ایـن هفتـه رخ‬ ‫داد معتمدیـان؛ اسـتاندار خراسـان رضـوی‬ ‫بالفاصله جلسه اضطراری ستاد پیشگیری‬ ‫هماهنگی و فرماندهی عملیات را در پاسـخ‬ ‫به درخواسـت کمک والی هرات افغانسـتان‬ ‫تشـکیل داد تـا ضمـن کمـک بـه مهـارت و‬ ‫اطفـای انفجـار و حریـق در نقطه صفر مرزی‬ ‫و کمک به کشـور دوسـت و برادر افغانستان‬ ‫از ورود بـه گسـترش اتش سـوزی بـه داخـل‬ ‫کشـور جلوگیـری کند‪.‬‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی ضمـن انجـام‬ ‫هماهنگـی بـا مدیـران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی و فرماندهـان نظامـی و انتظامـی‬ ‫به منظـور فرماندهـی میدانـی بالفاصلـه‬ ‫بـا بالگـرد خـود را بـه محـل رسـانده و از‬ ‫محـل حادثـه بازدیـد هوایـی به عمـل اورد‬ ‫و ابعـاد حادثـه را از نزدیـک مشـاهده کـرد و‬ ‫موجـب حضـور فـوری و هماهنـگ نیروهـا‬ ‫و امکانـات دسـتگاه های مقابلـه بـا بحـران‬ ‫شـد‪ .‬هم زمـان بـا ایـن اقدامـات فوری سـتاد‬ ‫بحـران شهرسـتان نیـز بـه دسـتور اسـتاندار‬ ‫و باحضـور دسـتگاه های مربوطـه در محـل‬ ‫تشـکیل شـد و کلیه دسـتگاه های امدادی‪،‬‬ ‫بیمارسـتان ها‪ ،‬مرا کـز درمانـی‪ ،‬اتش نشـانی‬ ‫و خدمات رسـان در شـهرهای مشـهد و‬ ‫تایبـاد و شهرسـتان های معیـن تربت جـام و‬ ‫فریمـان در محـل حضـور یافتـه یـا به حالـت‬ ‫اماده بـاش درامدنـد‪ .‬معتمدیـان باتوج هبـه‬ ‫توقـف فعالیت های مـرزی و گمرکی و تجمع‬ ‫خودروهـای ترانزیتـی و گسـیل خودروهـا و‬ ‫اتبـاع افغانسـتان ب هسـمت ایـران کـه درپـی‬ ‫ایـن حادثـه اتفـاق افتـاد و بـرای جلوگیـری‬ ‫از رخـداد هرگونـه حادثـه دیگـر در خـا ک‬ ‫ایـران‪ ،‬بالفاصلـه دسـتور تخلیـه مـرز شـامل‬ ‫گمـرک بازارچـه و منطقـه ویـژه اقتصـادی را‬ ‫صـادر کـرد و دسـتور داد از ورود خودروهـای‬ ‫ترانزیـت بـه مقصـد دوغـارون جلوگیـری‬ ‫شـود‪ .‬تمامـی دسـتگاه ها و اعضـای سـتاد‬ ‫بحـران اسـتان خراسـان رضـوی هم زمـان‪،‬‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه ماننـد ارسـال اقلام‬ ‫امـدادی و اسـکان اضطـراری بـه منطقـه‪،‬‬ ‫ارسـال سوخت مازاد نفت سفید‪ ،‬گاز مایع‪،‬‬ ‫انـواع سـوخت بالگـرد و هماهنگـی بـرای‬ ‫سـوخت گیری بـدون نوبـت و بـدون کارت‬ ‫خودروهـای امـدادی در منطقـه را بـه اجـرا‬ ‫دراوردنـد‪ .‬بـا دریافـت گزارش هـای جدیـد و‬ ‫لحظـه ای از ایـن بحـران‪ ،‬حضـور نیروهـای‬ ‫نظامـی و انتظامـی در منطقـه حادثه بیشـتر‬ ‫شد و تعداد نیروهای تخصصی نیز که درگیر‬ ‫بودنـد افزایـش یافت و هرچـه از لحظه وقوع‬ ‫انفجارهـا می گذشـت بـر تعـداد نیروهـای‬ ‫امـدادی نیـز افـزوده می شـد‪ .‬در سـاعات‬ ‫بعدازظهـر قریـب ‪۱۰۰‬نفـر از نیروهـای معیـن‬ ‫و تخصصـی امـداد و نجـات‪ ،‬اورژانـس و‬ ‫اتش نشانی در منطقه و گروه های تخصصی‬ ‫شـرکت های اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز و ماشـین االت‬ ‫سـنگین راه سـازی بـرای عملیـات‬ ‫کبـرداری ایجـاد خا ک ریـز به منظـور‬ ‫خا ‬ ‫تحدید گسـترش اتش سـوزی در افغانستان‬ ‫و جلوگیـری از نفـوذ دامنـه اتـش بـه داخـل‬ ‫ایـران‪ ،‬همچـون رزمنـدگان از سـال های‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬بی وقفـه همـه امکانـات‬ ‫خویـش را مصـروف دفـاع از تاسیسـات و‬ ‫دارایی هـای ملـی در منطقـه حادثـه کردنـد‪.‬‬ ‫در جریـان ایـن عملیـات هوشـمندانه و‬ ‫منسـجم کـه از منافـع‪ ،‬امـوال و جـان اتبـاع‬ ‫یکـرد‬ ‫دو کشـور دوسـت و همسـایه دفـاع م ‬ ‫تبـه گسـتردگی حادثـه در خـا ک‬ ‫باعنای ‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬با درخواست نمایندگان دولت‬ ‫این کشـور و هماهنگی وزارت امور خارجه و‬ ‫مرزبانـی بـه دسـتور اسـتاندار‪ ،‬ده ها دسـتگاه‬ ‫امبوالنـس‪ ،‬اتوبـوس امبوالنـس‪ ،‬خـودرو‬ ‫اتش نشـانی‪ ،‬تانکـر اب و سـه فروند بالگـرد‬ ‫وارد خـا ک افغانسـتان شـده و در عملیـات‬ ‫اطفـای حریـق و مهـار اتـش در کاهـش ابعاد‬ ‫بحران‪ ،‬مشارکت فعال داشتند‪ .‬معتمدیان‬ ‫روز یک شـنبه بیست وششـم بهمن مـاه‪،‬‬ ‫نیـز جلسـه مشـترک شـورای تامیـن و سـتاد‬ ‫پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات‬ ‫مقابلـه بـا بحـران را در محـل پایانـه مـرزی‬ ‫دوغـارون تشـکیل و رونـد اقدامـات اجرایـی‬ ‫ً‬ ‫و ابعـاد حادثـه را شـخصا موردبررسـی قـرار‬ ‫داد‪ .‬والـی هـرات افغانسـتان پـس از بازدیـد‬ ‫از منطقـه اسـیب دیده بـه مالقـات اسـتاندار‬ ‫خراسـان رضـوی در پایانـه مـرزی دوغـارون‬ ‫رفتـه و مراتـب قدردانـی و تشـکر خـود را‬ ‫به نمایندگی از دولت افغانستان از اقدامات‬ ‫ارزنـده و فـوری جمهوری اسلامی ایـران ابراز‬ ‫یسـت؛‬ ‫کـرد‪ .‬جدیدتریـن گزارش هـا حا ک ‬ ‫نیروهـای امـدادی افغانسـتان صبـح‬ ‫دوشـنبه‪ ،‬منطقـه حادثه دیـده را لکه گیـری‬ ‫کـرده و درحـال بـراورد میـزان خسـارات وارده‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫وا گذاری اراضی ‪۴۰‬هکتاری جنگل کاری‬ ‫به شهرداری کهریزک‬ ‫جلسـه وا گـذاری حفـظ و نگهـداری اراضی ‪ ۴۰‬هکتاری جنگل کاری حاشـیه بلوار‬ ‫شهیدبهشتی کهریزکبرگزار شد‪.‬شهردار کهریزک گفت‪«:‬درراستایپیشنهادو‬ ‫بررسی راهکارهای قانونی جهت تحویل اراضی‪۴۰‬هکتاری جنگل کاری حاشیه‬ ‫بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جلسـه مشـترکی باحضـور نماینـدگان اداره کل دفتـر فنـی‬ ‫استانداری‪ ،‬سازمان جنگل کاری و فضای سبز و بوستان های شهرداری تهران‪،‬‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۱۹‬با نماینده مدیریت شهری شهرداری کهریزک برگزار شد»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬درحال حاضر اراضی جنگل کاری ‪۴۰‬هکتاری در مالکیت حرم مطهر‬ ‫امـام خمینـی(ره) قـرار دارد و حفـظ و نگهـداری ان بر عهده شـهرداری منطقه ‪۱۹‬‬ ‫است که باتوجه به تداخل جغرافیایی مدیریت این اراضی در جلسات گذشته‬ ‫وا گـذاری نگهـداری از ایـن اراضـی بـه شـهرداری کهریـزک پیشنهادشـده بـود و‬ ‫هم ا کنـون دراین جلسـه راهکارهـای قانونـی و کارشناسـی درخصـوص اجـرای‬ ‫طرح تحویل و وا گذاری مدیریت اراضی جنگل کاری شده حاشیه بلوار شهید‬ ‫بهشـتی موردبحث و بررسـی کارشناسـان مربوطه قرار گرفت»‪ .‬شـهردار کهریزک‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬گرچه تحویل اراضی ‪۴۰‬هکتاری جنگل کاری ازسـوی شـهرداری‬ ‫کهریـزک‪ ،‬بـار خدمات رسـانی شـهرداری را در حـوزه خدمـات شـهری و فضـای‬ ‫سـبز افزایـش می دهـد امـا بـا اجـرای برنام ههـای مناسـب درخصـوص نگهـداری‬ ‫و بازپیرایـی شـاهد توسـعه ‪۴۰‬هکتـاری سـرانه فضـای سـبز ایـن شـهر خواهیـم‬ ‫بـود و بـا پیش بینـی برنام ههـای متعـدد ایـن اراضی که تاکنون شـرایط مناسـبی‬ ‫بـرای اسـکان و گشـت وگذار اهالـی نداشـته اسـت بـا تامیـن روشـنایی‪ ،‬نصـب‬ ‫مجـواری با مرقد مطهـر امام‬ ‫مبلمـان شـهری‪ ،‬بازپیرایـی فضـای سـبز به دلیـل ه ‬ ‫خمینـی(ره) و اتوبـان تهران‪-‬قـم و تـردد مسـافران و زائـران‪ ،‬بـه فضـای مناسـبی‬ ‫جهت اسکان اهالی و مسافران تبدیل می شود»‪ .‬وی درپایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«در این جلسه مقرر شد پس از بررسی نهایی طرح تحویل اراضی جنگل کاری با‬ ‫پیگیـری مصوبـات و از مسـیر قانونی به اجـرا اید»‪.‬‬ ‫بخشـدار قلعه نـو گفـت‪« :‬به منظور جلوگیـری از‬ ‫باالبـردن غیرمنطقـی قیمـت کاالهای اساسـی‬ ‫توسـط برخـی از واحدهـای صنفـی متخلـف‬ ‫طـرح ویـژه نظـارت ایام پایانی سـال با همکاری‬ ‫اتـاق اصنـاف بخـش قلعه نـو اجـرا می شـود»‪.‬‬ ‫علیرضـا صادقـی از اهالـی ایـن بخـش خواسـت‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف ازسـوی‬ ‫واحدهـای صنفـی اعـم از گران فروشـی‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬عرضـه خـارج از شـبکه و‬ ‫ً‬ ‫عـدم درج قیمـت سـریعا اتـاق اصنـاف بخـش قلعه نـو را در جریـان قـرار دهند»‪.‬‬ ‫سـبزعلی مسـئول اتـاق اصنـاف بخـش قلعه نـو نیـز گفـت‪« :‬بازرسـان درصـورت‬ ‫مشـاهده تخلـف بـدون اغمـاض با مخلان امنیت اقتصـادی برخـورد خواهند‬ ‫کـرد و پرونده هـای تخلفـی کـه در ایـام پایانـی سـال و نـوروز جمـع اوری شـود در‬ ‫اسـرع وقـت پیگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫توسعه اقتصادی با پیوست فرهنگی و رسانه ای پیوند خورده‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران عصـر پنج شـنبه‬ ‫باحضور در برنامه زنده تلویزیونی جهش با موضوع فرهنگ‬ ‫و هنر مازندران که از شبکه تبرستان پخش شد فعالیت های‬ ‫ان اداره کل و چالش هـای موجـود در حـوزه فرهنـگ و هنـر‬ ‫و رسـانه مازنـدران را تشـریح کـرد‪ .‬عبـاس زار ع بابیان اینکـه‬ ‫توسـعه اقتصـادی بـدون پیوسـت فرهنـگ و رسـانه ای‬ ‫امکان پذیـر نیسـت ‪ ،‬گفـت ‪« :‬مازنـدران میزبـان ‪ ۳۰‬میلیـون‬ ‫گردشـگر در سـال اسـت کـه علاوه بـر فرصـت اقتصـادی بـرای‬ ‫اسـتان ‪ ،‬می توانـد تهدیـد فرهنگـی بـرای فرهنـگ بومـی نیـز‬ ‫باشـد کـه مـا سـعی کردیـم در حـوزه فرهنـگ و هویـت بومی و‬ ‫انتقـال و شناسـاندن ایـن فرهنـگ به گردشـگران دیگر نقاط‬ ‫کشـور و جهان از این فرصت اسـتفاده کنیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬در‬ ‫اجرای هر برنامه فرهنگی هنری نگاه ویژه به روستاها داریم‬ ‫جهـزار واحـد فرهنگـی و انجمن هـا و‬ ‫و بـا همراهـی بیـش از پن ‬ ‫تشـکل های فرهنگـی و اسـتفاده از ظرفیـت انهـا در احیـاء‬ ‫فرهنـگ بومـی تلاش کرده ایـم کـه نمونـه ان برگـزاری هفتـه‬ ‫مازنـدران بـا اجـرای برنامه هـای فاخـر در همـه نقـاط اسـتان‬ ‫بـا نـگاه ویـژه بـه فرهنـگ ‪ ،‬زبـان و ایین هـای بومـی مازنـدران ‪،‬‬ ‫پوشـش ‪ ،‬غـذا و همچنین ؛ برنامه های فرهنگـی و هنری اغاز‬ ‫سـال نو تبری در مردادماه اسـت»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران ضمـن بیـان ایـن نکتـه کـه الزمـه توسـعه‬ ‫فرهنگـی هنـری وجود زیرسـاخت های فرهنگی سـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ ۱۸« :‬مجتمع فرهنگی با مساحت ‪ ۵۰‬هزار مترمربع در‬ ‫‪ ۱۸‬شهرسـتان اسـتان داریـم کـه ایـن مجتمع هـا در حقیقـت‬ ‫خانـه هنرمنـدان اسـت و در اختیـار انجمن هـای مختلـف‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا عنایـت اسـتاندار و دیگـر مسـئولین‬ ‫اسـتان و کشـور ‪ ،‬در اینـده ای نزدیـک در دیگـر نقـاط اسـتان‬ ‫نیـز مجتمع هـای فرهنگـی و هنـری احـداث خواهـد شـد «‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد ‪« :‬بـا پی گیری هـای این اداره کل و مسـئولین‬ ‫و نماینـده محتـرم مـردم رامسـر در مجلـس ‪ ،‬بعـد ‪ ۱۵‬سـال‬ ‫اجـازه ادامـه احـداث مجتمـع رامسـر گرفته شـده و از هفتـه‬ ‫اینـده از سـر گرفتـه می شـود»‪ .‬وی درخصـوص تـاالر مرکـزی‬ ‫سـاری گفـت‪« :‬متاسـفانه این مجتمـع ‪ ،‬از معـدود تاالرهایی‬ ‫بـود کـه سـاخت ان از ‪ ۸۳‬شـروع شـد ولـی بـه اتمـام نرسـید؛‬ ‫ولـی بـا پیگیری هـای انجام شـده در حـال تکمیـل اسـت و از‬ ‫‪ ۵۴‬میلیاردتومـان بودجـه تکمیـل ان ‪ ۳۰ ،‬میلیاردتومـان بـه‬ ‫بزرگ ترین تاالر شـمال کشـور تخصیص یافته که پیمانکار ان‬ ‫در حـال تجهیـز سالن هاسـت»‪ .‬زار ع ابـراز امیـدواری کـرد کـه‬ ‫کار تکمیـل ایـن تـاالر بـا حمایت اسـتاندار و سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریـزی و نماینـدگان مـردم سـاری در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬تـا پایـان اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬انجام شـود‪ .‬عبـاس زار ع‬ ‫درخصوص اسیب بخش فرهنگ و هنر و رسانه در ایام کرونا‬ ‫گفـت ‪« :‬متاسـفانه کرونـا بـه اقتصـاد فرهنـگ و هنـر و رسـانه و‬ ‫کسـب وکارهای مرتبـط بـا ان ضربـات شـدیدی وارد کـرده‬ ‫کـه بـا حمایت هـای دولـت محتـرم ‪ ،‬بخشـی از ایـن خسـارات‬ ‫قابـل جبـران اسـت و دراین راسـتا و در طر ح هـای مختلـف‬ ‫وام هـای کم بهـره در اختیـار ایـن بخـش قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬تعـداد ‪ ۱۵۷۱‬نفـر بیمه شـده درزمین ٔـه‬ ‫هنرمنـدان‪ ،‬نویسـندگان و فعـاالن قرانـی و رسـانه در اسـتان‬ ‫داریـم کـه در مرحلـه نخسـت بـه ‪ ۶۳‬نفـر وام قرض الحسـنه‬ ‫چهاردرصد‪ ،‬هر نفر چهارمیلیون تومان ‪ ،‬تعلق گرفته است»‪.‬‬ ‫زار ع در پایـان ‪ ،‬ضمـن تقدیـر از خیریـن و بخـش خصوصـی‬ ‫بـرای حمایـت از برنامه هـای گونا گـون فرهنگـی و هنـری ‪ ،‬از‬ ‫درخشـش هنرمنـدان مازندرانـی در بخش هـای گونا گـون‬ ‫جشـنواره های هنـری فجـر خبـر داد و گفـت ‪« :‬امسـال در‬ ‫جشـنواره های مختلـف فجـر‪ ،‬هنرمنـدان مازندرانـی خـوش‬ ‫درخشـیدند و جوایـز بسـیار دریافـت کردنـد کـه ایـن نشـان‬ ‫از وجـود سرشـار اسـتعدادهای هنـری در ایـن اسـتان دارد» ‪.‬‬ ‫زار ع همچنیـن درخصـوص دانشـنامه بـزرگ تبرسـتان و‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬بـرای اولین بـار در جشـنواره کتـاب سـال‬ ‫ایران ‪ ،‬این دانشنامه با کسب مقام دوم شایسته تقدیر شد‬ ‫کـه ایـن نتیجـه ‪ ۱۰‬سـال تلاش گـروه مولفیـن و پژوهشـگران‬ ‫و عالقه منـدان بـه فرهنـگ ‪ ،‬تاریـخ و زبـان مازندرانـی‬ ‫یسـت که جا دارد‬ ‫به سرپرسـتی اسـتاد جهانگیر نصری اشرف ‬ ‫ایـن موفقیـت را بـه همه این عزیزان و مردم شـریف مازندران‬ ‫تبریـک بگویـم»‪.‬‬ ‫برگزاری همایش جهادگران کارافرین کمیته امداد‬ ‫تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران به فوالد خوزستان رسید‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫همایـش جهادگـران کارافریـن اسـتان گلسـتان بـا حضـور دکتـر رسـتم پـور؛‬ ‫مشـاور معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد بـا هـدف بهره منـدی از‬ ‫ظرفیـت جهادگـران کارافریـن بـرای اشـتغال زایی مددجویـان تحـت حمایت‬ ‫ایـن نهـاد برگـزار شـد‪ .‬مهـدی نظـری؛ معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه‬ ‫امـداد اسـتان گلسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال جهـش تولید‪،‬طـرح جهادگـران‬ ‫کارافریـن در راسـتای توسـعه برنامه هـای اشـتغال زایی و خودکفایـی‬ ‫مددجویـان تحـت حمایـت به منظور اسـتفاده از ظرفیت نیروهـای داوطلب‬ ‫و افتخـاری دارای تخصـص در این حـوزه‪ ،‬به عنـوان اولویـت ماموریت هـا و‬ ‫وظایـف واحـد اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد محـول شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬از عمـده فعالیت هـای جهادگـران کارافریـن‪ ،‬ارائـه مشـاوره های‬ ‫بو کار بـه مددجویـان متقاضـی‪ ،‬پیگیـری پرونـده تسـهیالت اشـتغال‪،‬‬ ‫کسـ ‬ ‫ثبت اطالعات اشـتغال در سـامانه های مربوطه‪ ،‬برقراری ارتباط با تشـکل ها‬ ‫و سـازمان ها مـردم نهـاد و شناسـایی مشـاغل و الگوهـای نویـن اشـتغال‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«جهادگـران کارافریـن بـر اسـاس تفاهم نامـه منعقـده بـا بسـیج سـازندگی و بـا‬ ‫هـدف ایجـاد اشـتغال و محرومیت زدایـی بـا ایـن نهـاد همـکاری می کننـد»‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬در سـال جـاری برای ‪ ۳۷۰۰‬مددجوی گلسـتانی با تخصیص‬ ‫‪ ۱۱۵‬میلیارد تومـان اعتبـار تا کنـون‪ ،‬اشـتغال ایجـاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید علـی یزدیخـواه؛ نماینـده‬ ‫تهـران به همراه شـعبانزاده؛ بخشـدار‬ ‫خـاوران‪ ،‬رئیـس اموزش وپـرورش‬ ‫ناحیـه یـک شـهرری‪ ،‬اعضـای شـورا‪،‬‬ ‫دهیـار و سـایر مسـئولین ضمـن‬ ‫ادای احتـرام بـه شـهدای واالمقـام‬ ‫روسـتای محمودابـاد و قرائـت فاتحـه اقـدام بـه بازدیـد از کوره هـای اجرپـزی‬ ‫حاشـیه محمودابـاد و مشـکالت ایجادشـده در اراضـی تملک شـده توسـط‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بررسـی عملیـات سـاخت مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه‬ ‫پسرانه یوسف صدیق و مشکالت موجود در احداث ان‪ ،‬روند خدمات رسانی‬ ‫درمانگاه خیریه شهید عراقی و تسهیل در موانع راه اندازی بخش های جدید‬ ‫ان و همچنیـن مدرسـه دخترانـه زینبیـه‪ -‬عرفانـی کردنـد‪ .‬در پایـان ایـن بازدید‬ ‫مشـکالت حاشـیه روسـتا توسـط بخشـدار خـاوران‪ ،‬شـواری اسلامی و دهیـار‬ ‫محمودابـاد مطـرح و مقرر شـد دراین خصوص پیگیری هـای الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫نظارت اتاق اصناف و بخشداری قلعه نو‬ ‫بر اقالم اساسی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران بیان کرد؛‬ ‫در یازدهمین همایش مدیریت مالی ایران‪،‬‬ ‫شـرکت فـوالد خوزسـتان موفـق بـه دریافـت‬ ‫تندیـس سـیمین جایزه ملـی مدیریت مالی‬ ‫ایـران شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی فـوالد‬ ‫خوزسـتان؛ یازدهمیـن دوره جایـزه ملـی‬ ‫مدیریـت مالـی ایـران ‪ ۲۸‬بهمن مـاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫باحضـور جمعـی از مسـئوالن کشـوری‪،‬‬ ‫مدیـران شـرکت ها و اسـاتید دانشـگاه در‬ ‫سـالن همایش هـای بین المللـی رازی تهران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬در ابتـدای ایـن همایـش دکتـر‬ ‫مجیـد قاسـمی؛ رئیـس انجمـن مدیریـت‬ ‫مالـی ایـران بااشـاره به اهمیـت پرداختـن‬ ‫بـه اقتصـاد مقاومتـی گفـت‪« :‬خوشـحالیم‬ ‫شـکل گیری انجمـن مدیریـت مالـی ایـران‬ ‫را در سـال جـاری اعلام کنیـم‪ .‬اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی براسـاس شـعور ملـی شـکل گرفتـه‬ ‫و بـرای رسـیدن بـه نقطه عطف‪ ،‬می بایسـت‬ ‫دست به دسـت هـم دهیـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی براسـاس‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و ازسـوی‬ ‫صاحب نظـران تعییـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫اجرایی شـدن اقتصـاد مقاومتـی در بسـتر‬ ‫بازدید نماینده مجلس و بخشدار خاوران‬ ‫از محموداباد‬ ‫تلاش و همـت مدیـران عالـی و اجرایـی‬ ‫امکان پذیر اسـت»‪ .‬قاسـمی گفت‪« :‬مبحث‬ ‫مالـی مهم تریـن بخـش اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫را شـکل می دهـد‪ .‬اصلاح و تقویـت نظـام‬ ‫پولـی و مالـی کشـور از مهم تریـن اهـداف‬ ‫اقتصـاد مقاومتی سـت‪ .‬ایـن سـاختار‬ ‫بایـد ب هسـمت تقویـت و حمایـت بخـش‬ ‫واقعـی اقتصـاد حرکـت کنـد»‪ .‬در ادامـه‬ ‫ایـن مراسـم دکتـر محمدرضـا انـواری؛ دبیـر‬ ‫انجمـن مدیریـت مالـی ایـران‪ ،‬سـال جـاری‬ ‫را یکـی از سـخت ترین سـال های اقتصـاد‬ ‫کشـور دانسـت و افـزود‪« :‬در سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به واسـطه تشـدید تحریم هـای ظالمانـه‪،‬‬ ‫در کنـار همه گیـری ویـروس کرونـا‪ ،‬صدمـات‬ ‫بسـیاری بـه بخش هـای مختلـف کشـور‬ ‫به ویـژه بخـش مالـی وارد شـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«حضـور داوطلبانـه مدیـران مالـی در ایـن‬ ‫همایـش نشـان از درک بـاالی فکـری و‬ ‫شـفافیت مالـی سـازمان مربوطـه اسـت»‪.‬‬ ‫یسـت؛ همایـش جایـزه ملـی مدیریـت‬ ‫گفتن ‬ ‫مالـی ایـران کـه از سـال ‪ ۱۳۸۹‬هرسـاله برگـزار‬ ‫می شـود‪ ،‬بسترسـاز بهبـود و ارتقـای سـطح‬ ‫مدیریـت مالـی و اقتصـادی در شـرکت ها‬ ‫و سـازمان های شـرکت کننده اسـت‪.‬‬ ‫حمایـت مدیریـت مالـی حرفـه ای در مسـیر‬ ‫دسـتیابی بـه جایـگاه واقعـی در شـرکت ها‬ ‫و سـازمان ها‪ ،‬تشـویق و ترغیـب شـرکت ها‬ ‫بـرای انجـام خودارزیابـی و شـناخت نقـاط‬ ‫قـوت و ضعـف و زمینه هـای بهبـود‪ ،‬ایجـاد‬ ‫فضای رقابتی مناسـب و حرفه ای شـرکت ها‬ ‫و سـازمان های ایرانـی‪ ،‬تعریـف راهبـردی از‬ ‫مدیریت مالی و اقتصادی سازمان درجهت‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک‪ ،‬معرفـی‬ ‫و قدردانـی از شـرکت ها و سـازمان های‬ ‫مکـردن امـکان‬ ‫برتـر مالـی و اقتصـادی‪ ،‬فراه ‬ ‫تبـادل تجربیـات موفـق مدیـران مالـی از‬ ‫جمله اهداف برگزاری این همایش ب هشـمار‬ ‫یسـت؛ در پایـان این مراسـم‬ ‫مـی رود»‪ .‬گفتن ‬ ‫تندیس سیمین یازدهمین دوره جایزه ملی‬ ‫مدیریـت مالـی ایـران بـه خانـم هدایت پـور؛‬ ‫مدیـر حسابرسـی داخلـی به نمایندگـی از‬ ‫شـرکت فـوالد خوزسـتان اهـداء شـد‪ .‬ایـن‬ ‫شـرکت در دهمین دوره همایش جایزه ملی‬ ‫مدیریت مالی ایران در سال ‪ ۱۳۹۸‬موفق به‬ ‫کسـب تندیـس بلوریـن شـده بـود‪.‬‬ ‫خدمات سازمان بهشت زهرا(س) در بحران کرونا‬ ‫با هیچ معیاری قابل سنجش نیست‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان شـهرداری‬ ‫تهران در جمع بانوان تطهیرکننده‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) گفـت‪:‬‬ ‫«اجـر و ثـواب خدمـات سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) و به ویـژه ایثـار‬ ‫بانـوان تطهیرکننـده سـازمان در‬ ‫طکـش و معیـاری سـنجید»‪ .‬زهـرا بهـروز‬ ‫بحـران کرونـا را نمی تـوان بـا هیـچ خ ‬ ‫اذر؛ مدیـرکل امـور بانـوان شـهرداری تهران با همراهی سـعید خـال؛ مدیرعامل‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) ضمـن بازدیـد از سـالن های تطهیـر بانـوان سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) بـا بانـوان شـاغل در مجتمـع عروجیـان دیـدار و از تلاش و‬ ‫خدمـت صادقانـه انـان به ویـژه در بحـران کرونا تقدیر کرد‪ .‬مدیرکل امـور بانوان‬ ‫شـهرداری تهـران در این بازدیـد ضمـن خداقـوت و خسته نباشـید بـه بانـوان‬ ‫سـالن های تطهیـر گفـت‪« :‬زمانی کـه مراجعه کنندگان متالـم با بدترین شـرایط‬ ‫روحـی بـه سـازمان بهشـت زهرا(س) مراجعـه می کننـد شـما با ازخودگذشـتگی‬ ‫هماننـد عزیـزان خودتـان پذیـرا و امانـت دار شـهروندان و مراجعیـن هسـتید و‬ ‫بـا کمـال احتـرام بـا انـان برخورد می کنیـد و این خدمـت صادقانه و مهربانانـه را‬ ‫نمی تـوان بـا هیـچ خط کـش و معیـاری ارزش گـذاری کـرد»‪ .‬بهـروز اذر؛ مدیـرکل‬ ‫امور بانوان شـهرداری تهران درادامه تصریح کرد‪« :‬کار صادقانه و خدمت شـما‬ ‫به ویـژه در بحـران یک سـاله کرونـا ازخودگذشـتگی بزرگی سـت کـه بـر همـگان‬ ‫مشـهود اسـت و مجموعـه شـهرداری تهـران قـدر و ارزش کار و تلاش شـما را‬ ‫می داند و همواره از زحمات و ایثارگری شما به نیکی یاد می شود»‪ .‬در ابتدای‬ ‫ایـن بازدیـد سـعید خـال؛ مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س) و شـهردار حرم‬ ‫مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن ارائه گزارش یک ساله از خدمات رسانی‬ ‫در بحران کرونا تصریح کرد‪« :‬کارکنان شریف و تالشگر سازمان بهشت زهرا(س)‬ ‫ً‬ ‫امروز دقیقا یک سال است که در صف اول مبارزه با کرونا قرار دارند و به صورت‬ ‫شـبانه روزی خدمات رسـانی می کننـد‪ .‬درشـرایطی که بسـیاری از کشـورهای‬ ‫پیشـرفته جهان از پذیرش و تدفین متوفیان کرونایی عاجز ماندند همکاران‬ ‫نشـکل از عهـده ایـن مهـم برامدند»‪.‬‬ ‫مـا در سـازمان بهشـت زهرا(س) به بهتری ‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س) افـزود‪« :‬در بحران هـای گذشـته ماننـد‬ ‫زلزلـه بـم‪ ،‬زلزلـه کرمانشـاه و مشـکالت پیش امده طبیعـی و غیرطبیعی همگی‬ ‫یکـه بحران کرونا یک سـال اسـت کـه ادامه‬ ‫در عـرض چنـدروز تمـام شـد؛ درحال ‬ ‫دارد و پایان ان نیز مشـخص نیسـت و کارکنان ایثارگر سـازمان بهشت زهرا(س)‬ ‫در ایـن یک سـال بـا کار مضاعـف و تلاش شـبانه روزی باعـث سـربلندی و ابـرو‬ ‫برای کشـور عزیزمان شـده اند»‪ .‬سـعید خال افزود‪« :‬دراین میان بانوان تالشگر‬ ‫شـاغل در سـازمان بهشـت زهرا(س) به ویژه بانوان شـاغل در سالن های تطهیر‬ ‫بـا همدلـی و همراهـی مثال زدنـی پا به پـای سـایر همـکاران خـود ایثارگرانـه در‬ ‫مدیریـت ایـن بحـران در کنـار شـهروندان و مراجعیـن داغـدار بـوده و هسـتند»‪.‬‬ ‫در پایان مراسم زهرا بهروز اذر؛ مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با همراهی‬ ‫سـعید خال؛ مدیرعامل سـازمان بهشـت زهرا(س) با اهدای گل و تقدیرنامه از‬ ‫بانـوان شـاغل در سـالن تطهیـر بانـوان تجلیـل کردنـد‪.‬‬ ‫درخواست همکاری اتحادیه میو هو تره بار‬ ‫از اداره بهداشت‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان ری بابیان اینکه‪ ۳۰۰‬واحد صنفی میوه‬ ‫و تره بار در سطح شهرستان ری فعالیت دارند‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون ‪ ۵۰‬واحد صنفی به اتحادیه میوه و تره بار شهرستان ری ملحق‬ ‫شـده و تعداد ‪ ۷۰‬درخواسـت جدید جهت صدور پروانه کسـب دردس ِـت اقدام‬ ‫است‪ .‬یکی از مشکالت اساسی صنف اتحادیه میوه و تره بار مربوط به الزامات‬ ‫اداره بهداشـت و درمـان اسـت؛ زیـرا کـه صنـوف اغلـب بـر رعایـت بهداشـت‬ ‫محیطـی اهتمـام دارنـد امـا الزامـات فعلـی موجـب اسـیب بـه کسـبه می شـود؛‬ ‫لذا درخواسـت مسـاعدت در تسـهیل روند صدور تائیدیه بهداشـت را داریم»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری؛ اصغـر سـبزعلی درادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬افزایـش بی سـابقه قیمت محصـوالت هم زمان با شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫تاثیـر بسـزایی در کاهـش مصـرف و خریـد کاالهای عرضه شـده از صنـف دارد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫نگاه‬ ‫شنبه‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره‪2181‬‬ ‫ارش مرادی‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 204‬طرح گازرسانی‬ ‫در استان کردستان‬ ‫لو دومین سالگرد‬ ‫در گرامیداشـت چه ‬ ‫پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی‬ ‫و پاسداشـت ایـام اهلل دهـه مبـارک‬ ‫فجـر شـرکت گاز اسـتان کردسـتان‬ ‫بـا افتتـاح و کلنـگ زنـی ‪ 204‬پـروژه‬ ‫گازرسـانی روسـتایی و گازرسـانی بـه‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی دهـه‬ ‫فجـر را جشـن گرفـت‪ .‬مهنـدس احمـد‬ ‫فعل هگـری در بـاره پروژه هـای افتتـاح‬ ‫شـده دهـه مبـارک فجـر ‪ ،‬گفـت‪« :‬نکتـه‬ ‫قابل توجـه این اسـت که «گازرسـانی» کمـک بزرگـی به توسـعه زیرسـاخت ها و‬ ‫ایجاد صنایع تبدیلی در روسـتاها کرده اسـت و ایجاد کارگاه بزرگ گازرسـانی‬ ‫بـا به کارگیـری متخصصـان و نیـروی کار بومـی اسـتان امـکان پذیـر شـده‬ ‫اسـت خدمـات رسـانی بـه روسـتاهای کردسـتان در چنـد سـال گذشـته‬ ‫شـتاب بیشـتری بـه خـود گرفتـه و روسـتاهای ایـن اسـتان بـا برخـورداری از‬ ‫گاز طبیعـی ‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت ها ‪ ،‬اشـتغال پایـدار و جلوگیـری از مهاجـرت‬ ‫بـه شـهرها را موجـب شـده اسـت‪ .‬احمـد فعل هگـری با بیان اینکـه ‪ 113‬پـروژه‬ ‫مربـوط بـه بخـش صنعـت و ‪ ۹۱‬طـرح نیـز در بخـش روسـتایی و دو شـهرک در‬ ‫بخش شهری شهرستان بانه است در دهه مبارک فجر افتتاح و کلنگ رنی‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬در دهـه فجـر امسـال‪ ،‬طرح گازرسـانی به ‪ ۵۸‬روسـتای‬ ‫اسـتان بـا تحـت پوشـش قـرار دادن ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۹۸۳‬خانـوار و تحـت پوشـش‬ ‫قـرار گرفتـن ‪ 810‬خانـوار شـهرک هـای قابـل افتتـاح بانـه ‪ ،‬تعـداد خانوارهـای‬ ‫کـه در دهـه مبـارک امسـال زیـر چتـر گاز قـرار گرفـت و بـه عـدد ‪ 3793‬مـورد‬ ‫رسـید»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬در بانـه گازرسـانی بـه دو روسـتا با ‪ ۱۲۸‬خانـوار و دو‬ ‫شـهرک مسـکونی شـهری با ‪ ۸۱۰‬خانوار‪ ،‬شـش روسـتا در بیجار با ‪ ۱۷۱‬خانوار‪،‬‬ ‫سـه روسـتا در دهـگالن بـا ‪ ۱۲۶‬خانـوار و سـه روسـتا در دیوانـدره بـا ‪ ۵۱‬خانـوار‬ ‫افتتـاح و بـه بهـره بـرداری رسـید»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز کردسـتان یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬گازرسـانی بـه دو روسـتا در سـرواباد بـا ‪ ۲۹۳‬خانـوار جمعیـت‪ ،‬سـقز ‪۱۵‬‬ ‫روسـتا با ‪ ۵۷۶‬خانوار‪ ،‬سـنندج نه روسـتا با ‪ ۷۵۱‬خانوار‪ ،‬کامیاران نه روسـتا با‬ ‫‪ ۴۷۷‬خانوار و مریوان نه روستا با ‪ ۴۱۰‬خانوار‪ ،‬از برنامه های افتتاحی شرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان در دهـه مبـارک سـال جاری بـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز کردسـتان بـا بیـان اینکـه گازرسـانی بـه ‪ 69‬واحـد صنعتـی نیـز در دهـه‬ ‫فجـر نیـز افتتـاح شـد ‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای بهر هبـرداری از طر ح هـای قابـل افتتـاح‬ ‫‪ 70‬میلیارد ریـال هزینـه شـده‪ 40 ،‬هـزار و ‪ 549‬متـر شـبکه اجـرا و ‪111‬علمـک نیـز‬ ‫نصـب شـده اسـت»‪ .‬فعل هگـری یـاداور شـد‪« :‬در دهـه فجـر ‪ ۱۱‬واحـد صنعتـی‬ ‫در بانـه‪ 5 ،‬واحـد در بیجـار‪ 8 ،‬واحـد در دیوانـدره‪ ۱۰ ،‬واحـد در سـقز‪ 5 ،‬واحـد‬ ‫در قـروه‪ ۱۸ ،‬واحـد در سـنندج و ‪ 12‬واحـد در کامیـاران از گاز طبیعـی بـه‬ ‫صـف مصـرف کننـدگان گاز طبیعـی پیوسـتند»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬بـرای‬ ‫بهر هبـرداری از طـرح گازرسـانی بـه ‪ ۵۸‬روسـتای اسـتان و ‪ 69‬واحـد صنعتـی‬ ‫مبلـغ ‪ 563‬میلیـارد ریـال از منابـع داخلـی شـرکت ملـی گاز ایـران هزینـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬فعل هگـری تعـداد پروژه هـای مربـوط بـه کلنگ زنـی عملیـات‬ ‫گازرسـانی روسـتایی را ‪ ۳۳‬پـروژه بـا تحـت پوشـش قـرار دادن یـک هـزار و ‪۳۵‬‬ ‫خانـوار اعلام کـرد و گفـت‪« :‬در بانـه عملیـات گازرسـانی بـه ‪ ۲‬روسـتا بـا ‪۳۵‬‬ ‫خانـوار‪ ،‬بیجـار ‪ ۹‬روسـتا بـا ‪ ۲۳۳‬خانـوار‪ ،‬دیواندره ‪ ۲‬روسـتا با ‪ ۳۶‬خانوار‪ ،‬سـقز‬ ‫‪ ۹‬روسـتا با ‪ ۲۱۸‬خانوار‪ ،‬سـنندج پنج روسـتا با ‪ ۳۱۷‬خانوار‪ ،‬قروه سـه روسـتا با‬ ‫‪ ۲۲‬خانـوار و مریـوان سـه روسـتا بـا ‪ ۱۷۰‬خانـوار عملیـات اجرایـی ایـن پروژه ها‬ ‫اغـاز شـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬بـرای طر ح هایـی کـه کلنگ زنـی می شـود‪،‬‬ ‫‪ ۷۶‬میلیارد ریـال اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان هزینـه پیش بینی شـده بـرای کلنگ زنـی در بخـش‬ ‫گازرسـانی روسـتایی و واحدهـای صنعتـی را ‪ 388‬میلیـارد ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شعله گاز در ارتفاعات املش برافروخته شد‬ ‫ابراهیم نیازمند‪ /‬در دهه مبارک فجر طرح گازرسانی به روستای کوهستانی‬ ‫موسـی کالیـه املـش بـا حضـور فرمانـدار و امـام جمعـه املـش‪ ،‬مدیرعامـل و‬ ‫مسـئولین شـرکت گاز اسـتان گیلان و جمعـی از مسـئولین شهرسـتانی بـه‬ ‫بهره بـرداری رسـید‪ .‬حسـین ا کبـر مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان در‬ ‫مراسـم افتتـاح طـرح گازرسـانی بـه روسـتای موسـی کالیـه املـش بـا تبریـک‬ ‫تحقق فرا رسـیدن سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی اظهار داشـت‪« :‬پیش از‬ ‫انقلاب هیچ یـک از روسـتاهای گیلان بهره منـد از گاز نبـود؛ ولـی بحمـداهلل‬ ‫پـس از انقلاب دوهـزار و ‪ 80‬روسـتا در گیلان برخـوردار از گاز شـده انـد کـه از‬ ‫ایـن تعـداد‪ ،‬یـک هـزار و ‪ 14‬روسـتا بـا هزینـه ای بالـغ بـر ‪ 980‬میلیارد تومـان در‬ ‫دولت تدبیر و امید گازدار شده است»‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن‬ ‫با اشـاره به سـختی های فـراوان اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای گازرسـانی‬ ‫بـه روسـتای کوهسـتانی موسـی کالیـه بـا جمعیـت ‪ 318‬خانـوار‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ 2.1‬میلیارد تومان هزینه شـده اسـت»‪ .‬حسـین ا کبر بیان کرد‪« :‬با گازرسانی‬ ‫بـه ایـن روسـتا‪ ،‬بهره منـدی گاز خانوارهـای روسـتایی املـش بـه ‪ 92‬درصـد‬ ‫افزایـش بـا ایـن وجـود ایـن انتهـای کار نیسـت و شـرکت گاز‪ ،‬طرح گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ 11‬روسـتای دیگـر در ایـن شهرسـتان را در دسـتور کار دارد کـه عملیـات‬ ‫اجرایی ان در ابتدای سـال ‪ 1400‬اغاز می شـود»‪ .‬همچنین در این مراسـم‪،‬‬ ‫محمـد رنجبـر؛ فرمانـدار املـش ضمـن قدردانـی از گازرسـانی گسـترده بـه‬ ‫روسـتاهای املـش اظهـار داشـت‪« :‬پـس از انقلاب شـاخص برخـورداری گاز‬ ‫روسـتایی املـش بـه ‪ 92‬درصـد رسـیده اسـت کـه ایـن مهـم بـا همـت و تالش‬ ‫مدیریت و پرسـنل شـرکت گاز و همراهی سـایر نهادهای مرتبط میسـر شده‬ ‫اسـت»‪ .‬فرمانـدار املـش ارائـه خدمـات مختلف نظیـر گاز‪ ،‬اب‪ ،‬بـرق و ‪ ...‬را از‬ ‫بـرکات نظـام جمهـوری اسلامی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬انجـام ایـن خدمـات‬ ‫بایـد هماننـد گذشـته بـا شـتاب بـاال در سراسـر شهرسـتان ادامـه یابـد»‪ .‬در‬ ‫ادامـه حجت االسال مو المسـلمین رنجبـر؛ امـام جمعـه شهرسـتان املـش بـا‬ ‫تبریـک فـرا رسـیدن ایـام اهلل دهـه مبـارک از خدمـات ارزنـده شـرکت گاز بـرای‬ ‫گازرسـانی بـه روسـتاهای شهرسـتان تشـکر و قدردانـی کـرد و ابـراز امیـدواری‬ ‫نمـود تـا بـا همـت و همدلـی‪ ،‬بـرای ابادانـی و سـرافرازی هرچـه بیشـتر ایـران‬ ‫اسلامی گام هـای بلنـدی برداشـته شـود‪ .‬در پایـان ایـن مراسـم‪ ،‬مشـعل‬ ‫گازرسـانی به روسـتای صعب العبور و کوهسـتانی موسی کالیه املش توسط‬ ‫فرمانـدار ایـن شهرسـتان برافروختـه شـد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 31‬دوربین نظارت تصویری‬ ‫در محورهای مواصالتی ایالم‬ ‫لو نقـل جـاده ای ایلام از نصـب‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬مدیـرکل راهـداری و حم ‬ ‫و فعالیـت ‪ ۱۰۴‬دوربیـن نظـارت تصویـری‪ ،‬ثبـت تخلـف و تـردد شـمار در‬ ‫محورهـای مواصالتـی ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬از این تعـداد‪۲۵ ،‬‬ ‫دوربیـن ثبـت تخلـف‪ ۴۸ ،‬دوربین تردد شـمار و ‪ ۳۱‬دوربین نظارت تصویری‬ ‫هسـتند»‪ .‬نـوراهلل دلخـواه افـزود‪« :‬بـرای ایمن سـازی بیشـتر راه هـای اصلـی‬ ‫اسـتان طـی سـال های اخیـر بـا به کارگیـری دوربین هـای نظـارت تصویـری‬ ‫و کنتـرل سـرعت شـاهد کاهـش حـوادث و سـوانح جـاده ای‪ ،‬بـه خصـوص‬ ‫کنتـرل ترافیـک هنـگام بـارش بـرف و بـاران بوده ایـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬خطـای‬ ‫انسـانی بخـش اعظمـی از میـزان تصادفـات اسـتان را بـه خـود اختصـاص‬ ‫داده اسـت»‪ .‬دلخـواه ادامـه داد‪« :‬بـا نصـب دوربین هـای کنتـرل سـرعت و‬ ‫ثبـت تخلـف و رعایـت کاربـران جـاده ای در بسـیاری از مواقـع سـال شـاهد‬ ‫کاهـش چشـمگیر تصادفـات و تلفـات انسـانی در سـطح راه هـای ارتباطـی‬ ‫اسـتان هسـتیم»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫تصویب نهایی طرح جامع ترافیک شهرداری‬ ‫تا چند ماه اینده‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬متاسـفانه شـهر‬ ‫یسـت کـه فاقـد‬ ‫خرم ابـاد تنهـا مرکـز استان ‬ ‫طـرح جامـع ترافیـک اسـت؛ اما بـا حمایت و‬ ‫درایت مهندس امیری؛ معاونت هماهنگی‬ ‫امـور عمرانـی اسـتانداری ایـن طـرح تـا چنـد‬ ‫ماه اینده تصویب نهایی می شـود»‪ .‬محمد‬ ‫یو پنجمین‬ ‫شـریفی مقدم دریک صدو سـ ‬ ‫جلسـه شـورا ‪ ،‬بابیان اینکـه شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد فاقـد طـرح تفصیلـی نیـز اسـت‪،‬‬ ‫متـر از طـرح جامـع ترافیـک‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬مه ‬ ‫طـرح تفصیلـی بـود کـه ان هـم به واسـطه‬ ‫تالش هـای شـبانه روزی مهنـدس امیـری‬ ‫باوجـود تنش هایـی فـراوان امـا‪ ،‬امـروز‬ ‫شـهر خرم ابـاد بعـد از چندین سـال دارای‬ ‫یسـت و مـا می دانیـم مشـکل‬ ‫طـرح تفصیل ‬ ‫ساخت وسـاز شـهر خرم اباد کجاسـت؟» وی‬ ‫بـه دفـاع جانانـه و خـوب مهنـدس امیـری از‬ ‫تضییع نشـدن حقوق شـهرداری اشـاره کرد‬ ‫دو چهل وپنج هزار مترمربـع‬ ‫و گفـت‪« :‬مـا ص ‬ ‫اراضـی کـه از دسـت شـهرداری رفتـه بـود‬ ‫به واسـطه پیگیـری مهنـدس امیـری‬ ‫و جلسـات متعـدد بـا ادارات متعـدد و‬ ‫حمایـت دسـتگاه قضایـی ایـن زمین هـا‬ ‫بـه شـهرداری برگردانـده شـد کـه ایـن رقـم‬ ‫رقمـی خـوب و ارزشـمند بـود و مـا ا گـر هـر‬ ‫مترمربـع را ده میلیون تومـان درنظر بگیریم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ 15‬میلیاردتومـان ارزش واقعـی ایـن‬ ‫اراضـی بـود»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنانش گفـت‪« :‬بـا مسـاعدت‬ ‫و همراهـی مهنـدس امیـری در تهاتـر‬ ‫ً‬ ‫تبصـره بنـد(و) تبصـره ‪ 5‬خصوصـا در زیرگـذر‬ ‫گلدشـت کـه بـه بهر هبـرداری رسـیده بـود‪،‬‬ ‫مـا توانسـتیم از ‪45‬میلیـارد توسـط اوراق‬ ‫ً‬ ‫دولتـی بنـد (و) اسـتفاده کنیـم و تقریبـا مـا‬ ‫هنـوز ‪ 60‬میلیاردتومـان از بنـده (و) اسـتفاده‬ ‫کردیـم سـال گذشـته هـم ‪ 15‬میلیاردتومـان‬ ‫ً‬ ‫کـه جمعـا ‪ 75‬میلیاردتومـان توانسـتیم از‬ ‫ایـن بنـد اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«نـگاه ویـژه اسـتاندار و مهنـدس امیـری بـه‬ ‫شـهر خرم ابـاد سـتودنی بـود؛ چرا کـه در ایـن‬ ‫دو سـال ‪ 200‬میلیـارد پـروژه عمرانـی کلیـد‬ ‫خـورد کـه بخشـی از انهـا بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده و معـادل هفت سـال گذشـته‬ ‫کار عمرانـی شـهر خرم ابـاد بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫شـریفی مقدم درادامـه بـه تحقـق بودجـه‬ ‫شـهرداری اشـاره کـرد و بیـان داشـت‪« :‬برای‬ ‫نخسـتین بار سـال گذشـته‪ 104 ،‬درصـد‬ ‫تحقـق بودجـه داشـته ایم کـه امیدواریـم‬ ‫ایـن اتفـاق خـوب در سـال جدیـد هـم بـرای‬ ‫شـهرداری رقـم بخـورد»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‬ ‫همچنیـن گفـت‪« :‬طـرح دفـع اب هـای‬ ‫سـطحی ایـن شـهر توسـط مهندسـین‬ ‫مشـاور ذی صلاح بررسـی و تهیه شـده‬ ‫اسـت کـه بـرای اجـرای کامـل ان حـدود‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیاردتومـان نیـاز اسـت»‪ .‬محمـد‬ ‫شـریفی مقـدم افـزود‪« :‬شـهرداری هرسـال از‬ ‫محـل اعتبـارات عمرانـی خـود و همچنیـن‬ ‫از محـل اعتبـارات دولتـی در حـال اجـرای‬ ‫بخش هایـی از ایـن پـروژه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬سـال گذشـته از محل اعتبارات‬ ‫سـیل هفـت میلیاردتومـان در پـروژه دفـع‬ ‫اب های سطحی باند کنار زیرگذر گلدشت‪،‬‬ ‫انتهـای خیابـان حکمـت و خیابـان ارتیـن‬ ‫هزینـه شـد و در سـال مالـی جـاری نیـز قـرار‬ ‫اسـت حـدود پنـج میلیاردتومـان دیگـر‬ ‫جهـت ادامـه ایـن پروژه هـا و دفـع اب هـای‬ ‫سـطحی محلـه ارتیـن هزینـه شـود کـه در‬ ‫انتظـار تخصیـص اعتبـار هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬شـهرداری خرم ابـاد در‬ ‫محله هـای سـراب یـاس‪ ،‬ماسـور‪ ،‬میرداماد‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬متـری کریم خان‪ ،‬بلـوار ‪ ۶۰‬متری‪ ،‬جلوی‬ ‫هـزار دسـتگاه‪ ،‬زیـر پـل ‪ ۹‬دی‪ ،‬بلـوار والیـت‪،‬‬ ‫خیابـان انقلاب‪ ،‬دره گرگانـه و چندیـن‬ ‫نقطـه دیگـر اقـدام بـه اجـرای جـدول و‬ ‫کانـال دفـع اب هـای سـطحی کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫شـریفی مقدم از احـداث خیابـان ‪ ۴۵‬متـری‬ ‫مهـر‪ ،‬کـه شـمال شـرق و غـرب شـهر خرم اباد‬ ‫را بـه هـم متصـل می کنـد خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«احـداث خیابـان ‪ ۴۵‬متـری مهـر یکـی از‬ ‫مهم تریـن پروژه هـای شـهرداری خرم ابـاد‬ ‫اسـت کـه شـمال شـرقی شـهر خرم ابـاد را‬ ‫بـه غـرب شـهر متصـل می کنـد و بـا احـداث‬ ‫ایـن خیابـان کـه از پـارک و دریاچـه شـاپوری‬ ‫درکنـار پـل باسـتانی شـاپوری خرم ابـاد (پـل‬ ‫شکسـته) اغـاز و پـس از عبـور از حدفاصـل‬ ‫تقاطـع بلـوار بهارسـتان‪ ،‬میـدان کریم خـان‬ ‫زنـده بـه خیابـان طیـب متصـل می شـود‪،‬‬ ‫گـره ترافیکـی جنـوب شـهر بـه حداقـل‬ ‫خواهـد رسـید»‪ .‬صادقـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـرای احـداث خیابـان ‪ ۴۵‬متـری مهـر‪،‬‬ ‫درحال حاضـر شـهرداری بـا دو مشـکل بزرگ‬ ‫ازجمله تملک و خرید چند باب ساختمان‬ ‫مسـکونی کـه خیابـان طیـب را بـه خیابـان‬ ‫‪ ۴۵‬متـری متصـل می کنـد و دیگـر روگـذری‬ ‫کـه از بلـوار بهارسـتان عبـور می کنـد مواجـه‬ ‫اسـت کـه امیدواریـم به همـت مسـئوالن‬ ‫هرچه زودتـر دراین خصـوص اقدامـات‬ ‫خوبـی صـورت بگیـرد»‪ .‬معـاون حمل ونقـل‬ ‫و امـور زیـر بنایـی شـهرداری خرم ابـاد‬ ‫بااشـاره به پیـاده روی شـهروندان درکنـار‬ ‫مکـردن‬ ‫دریاچـه شـاپوری اظهـار کـرد‪« :‬فراه ‬ ‫بهترین امکانات ورزشی درراستای سالمت‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شـهروندان از برنامه هـای شهردار ‬ ‫صادقـی بابیان اینکـه جنـوب شـهر خرم ابـاد‬ ‫مظلوم واقع شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬شهرداری‬ ‫به دنبـال احـداث پـارک و شـهربازی بـرای‬ ‫کـودکان جنـوب شـهر اسـت کـه دراین راسـتا‬ ‫احـداث دو پـارک در تپـه پا گـر ماسـور و در‬ ‫خیابـان طیـب در دسـتورکار قـرار دارد»‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪۱۵‬هزار بیمار کرونایی مازندران از خدمات بیمه سالمت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بـا اظهـار‬ ‫نکـه از ابتـدای اسـفند سـال گذشـته‬ ‫ای ‬ ‫تـا پایـان اذر امسـال ‪ ۱۵‬هـزار و ‪ ۲۳۲‬نفـر‬ ‫به عنـوان بیمـاران کرونایـی از خدمـات ایـن‬ ‫بیمـه در بیمارسـتان های طـرف قـرارداد‬ ‫بهره منـد شـدند‪ ،‬گفـت‪« :‬در این مـدت‬ ‫حـدود ‪۶۰۰‬میلیاردریـال هزینـه اسـناد‬ ‫بسـتری انـان نیـز پرداخـت شـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫رسـول ظفرمنـد افـزود‪« :‬از مجمـوع بیمـاران‬ ‫کرونایـی تحت پوشـش بیمـه سلامت‬ ‫تهـزار و ‪ ۶۰۷‬نفـر مـرد و‬ ‫مازنـدران هف ‬ ‫تهـزار و ‪ ۶۲۴‬نفـر زن بودنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫هف ‬ ‫«در این مـدت‪۱۲ ،‬هـزار و ‪ ۴۵۲‬نفـر از بیمـاران‬ ‫کرونایـی بـه بیمارسـتان های تحـت پوشـش‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و دوهـزار‬ ‫‪۷۸۰‬نفـر نیـز بـه بیمارسـتان های دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی بابـل مراجعـه کردنـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران میانگیـن‬ ‫هزینـه پرداخت شـده هـر بیمـار کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫در اسـتان ازسـوی بیمـه سلامت را‬ ‫حـدود ‪ ۴۰‬میلیون ریـال اعلام کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«هزینه هـای بیمارسـتانی‪ ،‬دارویـی و‬ ‫خدمـات تشـخیصی ماننـد تسـت "پـی‬ ‫سـی ار" و "سی تی اسـکن" ‪ ۹۰‬درصـد ان را‬ ‫تشـکیل می دهـد»‪ .‬ظفرمنـد اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«طبـق مصوبـه دولـت ‪ ۹۰‬درصـد هزینه هـای‬ ‫بسـتری بیمـاران کرونایـی و ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫هزینه هـای سـرپایی در بخـش دولتـی در‬ ‫تعهـد سـازمان بیمـه سلامت اسـت کـه‬ ‫به طـور دقیـق در حـال پرداخـت اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بابیـان‬ ‫ایـن نکتـه کـه به خاطر رفاه و اسـایش مـردم‪،‬‬ ‫براسـاس دسـتور دولـت و سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت طـرح ارزیابـی وسـع در شـرایط کرونا‬ ‫متوقـف شـد تـا اقشـار ضعیـف دچـار مشـکل‬ ‫نشـوند ‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬بـا هماهنگی هـای‬ ‫صورت گرفتـه بیمـاران کرونایـی بـدون‬ ‫دفترچـه بیمـ ه می تواننـد یـک روزه صاحـب‬ ‫دفترچـه سلامت شـده و از خدمـات ان‬ ‫اسـتفاده کننـد»‪ .‬ظفرمنـد بااشـاره به اینکه‬ ‫حـدود نیمـی از جمعیـت سـه میلیون و‬ ‫‪۳۰۰‬هزارنفـری اسـتان تحـت پوشـش بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران قـرار دارنـد ‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بیمـه سلامت اسـتان سـاالنه بیـش از‬ ‫هفت هزار میلیاردریـال بـرای هزینـه درمـان‬ ‫بیمه شـدگان بـه موسسـات درمانـی طـرف‬ ‫قـرارداد اسـتان پرداخـت می کنـد»‪ .‬طبـق‬ ‫امار ‪ ،‬بیمه سلامت مازنـدران‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزارنفر را زیرپوشش دارد که ‪ ۲۲۱‬هزارنفر‬ ‫عضـو صنـدوق بیمـه همگانـی‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزارنفـر کارکنـان دولـت و سـایر اقشـار و‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر هـم از روسـتاییان‬ ‫اسـتان هسـتند‪ .‬بیمـه سلامت مازنـدران‬ ‫بـا دوهـزار و ‪ ۱۰۰‬موسسـه خصوصـی و دولتـی‬ ‫طـرف قرارداد اسـت که شـامل یک هـزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫مطب پزشک‪ ۴۶۷ ،‬داروخانه‪ ۱۵۰ ،‬موسسه‬ ‫فیزیوتراپـی‪ ۱۳۰ ،‬موسسـه ازمایشـگاهی‪۶۲ ،‬‬ ‫موسسـه تصویربـرداری و ‪ ۸۴‬بیمارسـتان‬ ‫خصوصی و دولتی و سـایر موسسـات اسـت‪.‬‬ ‫زنـگ خطر شـیوع بیماری کرونـا در مازندران‬ ‫سـی ام بهمن ماه سـال گذشـته با شناسایی‬ ‫دو بیمـار در بابـل بـه صـدا درامـد و ا کنون کـه‬ ‫در اسـتانه یک سـالگی شـیوع ایـن بیمـاری‬ ‫در ایـن خطـه شـمالی قـرار داریـم وضعیـت‬ ‫شـیوع کرونـا در شهرسـتان های مختلـف‬ ‫اسـتان تـا حـدودی تحـت کنتـرل اسـت‪.‬‬ ‫طبـق امـار رسـمی سـتاد مقابلـه بـا ویـروس‬ ‫کرونـا مازنـدران هم ا کنـون یک هـزار و ‪ ۴۲‬نفـر‬ ‫مشـکوک بـه کرونـا براسـاس تشـخیص‬ ‫بالینـی در مرا کـز درمانـی مازنـدران بسـتری‬ ‫هستند که ازاین تعداد ‪ ۲۰۳‬نفر با عالئم حاد‬ ‫تنفسی در بخش های مراقبت ویژه بستری‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫در نشست خبری «مجمع نیروهای انقالب شهرستان ری» تاکید شد؛‬ ‫مطالبه اهداف اولیه انقالب اسالمی توسط نیروهای انقالبی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اولیـن نشسـت خبـری «مجمـع نیروهـای‬ ‫انقلاب شهرسـتان ری» باحضـور اعضـای‬ ‫شـورای راهبـری مجمـع و دکتـر علـی‬ ‫یزدیخـواه؛ نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری‬ ‫شـمیران و پردیـس در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی در مسـجد ایـت اهلل فیروزابـادی‬ ‫شـهرری برگـزار شـد‪ .‬در ابتـدای ایـن جلسـه‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین عامـری؛ رئیـس‬ ‫مجمـع نیروهـای انقلاب شهرسـتان ری در‬ ‫سـخنانی بااشـاره به اینکه یکـی از خالهـای‬ ‫مخـرب در سـال های اخیـر کم رنگ شـدن‬ ‫پیگیـری جـدی اهـداف انقلاب اسلامی‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬کمتـر مسـئولی اهـداف‬ ‫اولیـه انقلاب را مطالبـه می کنـد و هـدف مـا‬ ‫از شـکل گیری مجمـع‪ ،‬ایجـاد یـک جریـان‬ ‫قـوی بـدون وابسـتگی بـه جریان هـا‪ ،‬احـزاب‬ ‫و اشـخاص بـرای پیگیـری و مطالبـه اصول و‬ ‫اهـداف اولیـه انقلاب اسلامی و رهکردهـای‬ ‫امـام به عنـوان بهتریـن دسـتورات الهـی‬ ‫سیاسـی کـه در البـه الی کتاب هـا مانـده‪،‬‬ ‫است و به دنبال اثرگذاری و پیگیری منویات‬ ‫امـام و رهبـری در شـهرری هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬یکـی از موضوعاتـی کـه موجـب ازار‬ ‫مردم شـده دلسـردی انان در اجرای عدالت‬ ‫اسـت و امـروز نیـاز داریـم بـدون کوچک ترین‬ ‫وابستگی پیگیر عدالت اسالمی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاسی و ‪ ...‬در شهرری باشیم»‪.‬‬ ‫عامـری‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫پیگیری توسـعه همه جانبه شهرستان ری‪،‬‬ ‫رفع نابسـامانی ها‪ ،‬توسـعه علمـی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫تجـاری‪ ،‬رفـع محرومیـت از منطقـه در ابعـاد‬ ‫مختلـف و پیگیری مطالبات به حق مردمی‬ ‫به دوراز هر نوع وابستگی حزبی و شخصیتی‬ ‫از دیگـر اهـداف مجمـع نیروهـای انقلاب‬ ‫شهرسـتان ری اسـت»‪ .‬دکتر علی یزدیخواه؛‬ ‫نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری شـمیران و‬ ‫پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی نیـز‬ ‫بااشـاره به اینکه رویکـرد مجلـس یازدهـم‬ ‫توجـه بـه اقشـار ضعیـف و متوسـط جامعـه‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬توسـعه صـادرات‪ ،‬حمایـت‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای داخلـی و ‪ ...‬اسـت کـه بخشـی‬ ‫از ان در حوزه مسکن‪ ،‬حقوق بازنشسته ها‪،‬‬ ‫اشتغال زایی و ‪ ...‬تبلور یافته است و بخشی‬ ‫هـم در قالـب اصلاح بودجـه ‪ 1400‬دنبـال‬ ‫می شـود»‪ .‬یزدیخـواه ادامـه داد‪« :‬حـدود‬ ‫‪ 45‬کـوره اجرپـزی در منطقـه محمودابـاد‬ ‫وجـود دارد کـه وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت اقـدام بـه خریـداری زمین هـای‬ ‫ایـن منطقـه کـرده اسـت کـه نـه می خواهـد‬ ‫بخـرد و نـه بفروشـد و بـه محـل اسـیب های‬ ‫اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت‪ .‬متاسـفانه‬ ‫عـده ای از نـام ایـن کوره هـای اجرپـزی‬ ‫به عنـوان یـک منطقـه محـروم و حاشـیه ای‬ ‫سوءاسـتفاده کـرده و فـار غ از اینکـه عـده ای‬ ‫از شـهروندان نیازمنـد و ضعیـف در ایـن‬ ‫محـدوده سـکنی گزیده انـد‪ ،‬عـده ای هـم از‬ ‫عواطـف مـردم و خیریـن سوءاسـتفاده کرده‬ ‫و اقـدام بـه جمـع اوری کمک هـای مردمـی‬ ‫از قبیـل خورا کـی‪ ،‬بسـته های معیشـتی و‬ ‫لوازم خانگـی کـرده و خـارج از ایـن محلـه یـا‬ ‫ب هفـروش می رسـانند یـا بـه طـرق دیگـر بـه‬ ‫اقـوام خودشـان می دهنـد»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫درخصـوص سـرانه بهداشـتی‪ ،‬تامیـن اب‬ ‫اشـامیدنی مناسـب‪ ،‬اختصـاص اعتبـارات‬ ‫از محـل ارزش افـزوده و ‪ ...‬مطالبـی بیـان‬ ‫کـرد‪ .‬نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری شـمیران و‬ ‫پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی اذعـان‬ ‫کـرد‪« :‬به دلیـل الحـاق برخـی روسـتاها‬ ‫بـه بافـت شـهری و حـذف دهیاری هـا‪،‬‬ ‫اعتبـارات ایـن مناطـق بـه خزانـه برگشـت‬ ‫داده شـد کـه مقـداری از ایـن اعتبـارات برای‬ ‫تکمیـل بیمارسـتان ایـت اهلل فیروزابـادی‬ ‫دریافـت شـد»‪ .‬یزدیخـواه از سـاخت سـه‬ ‫شـهرک گلخانـه ای در فشـافویه و محـدوده‬ ‫بهشـت زهرا خبـر داد و گفـت‪ 110« :‬هکتـار‬ ‫زمیـن ایـن شـهرک تامیـن و ابلاغ شـده کـه‬ ‫درصـورت احـداث هـر شـهرک گلخانـه ای‬ ‫سـایت های بـزرگ و مختلفـی از گیاهـان‬ ‫دارویـی‪ ،‬سـیفی جات‪ ،‬گل و ‪ ...‬را در خـود‬ ‫جـای خواهـد داد»‪ .‬در ادامـه ایـن نشسـت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین عبدالحسـین‬ ‫مسـلمی؛ دبیـر مجمـع نیروهـای انقلاب‬ ‫شهرسـتان ری بـا ارائـه گزارشـی از‬ ‫برنامه هـا و فعالیت هـای ایـن مجمـع‬ ‫دردسـت اقدام‬ ‫بـه تشـریح برنامه هـای‬ ‫ِ‬ ‫ایـن مجمـع پرداخـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫عامـری‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫درپایـان تا کیـد کـرد‪« :‬مجمـع نیروهـای‬ ‫انقالب شهرسـتان ری به همیـن ‪ 21‬اعضای‬ ‫شـورای راهبـری خالصـه نمی شـود و از تمـام‬ ‫نیروهـای انقالبـی کـه توانایـی خدمـت بـه‬ ‫مـردم را دارنـد دعـوت کـرد تـا در ایـن مجمـع‬ ‫حضـور پیـدا کننـد و کسـانی هـم کـه امادگـی‬ ‫حضـور در انتخابـات شـورای شـهر تهـران و‬ ‫بخش هـای تابعـه شهرسـتان ری را دارنـد‪،‬‬ ‫می تواننـد در ایـن مجمـع ثبت نـام کننـد تـا‬ ‫از انـان درجهـت خدمـت بـه مـردم حمایـت‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشتغال‬ ‫و سرمایه گذاری استان فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬نهمیـن جلسـه کارگـروه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال و سـرمایه گذاری‬ ‫اسـتان فـارس در سـال ‪ ۱۳۹۹‬به ریاسـت‬ ‫دکتـر عنایـت اهلل رحیمـی؛ اسـتاندار فـارس‬ ‫و بـا دبیـری دکتـر حسـن نـوروزی؛ رئیـس‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫فـارس برگـزار شـد‪ .‬بررسـی و تصویـب بنـد ‪۵‬‬ ‫از مصوبـات جلسـه قبـل کارگـروه «ارائـه نقطه نظـرات پیشـنهادی چگونگـی‬ ‫بهبـود خریـد کاالهـا و خدمـات تولیـدی درون اسـتانی توسـط دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی اسـتان از مهم تریـن دسـتور کارهـای ایـن جلسـه بـود کـه گزارشـی‬ ‫توسـط رئیـس اتـاق بازرگانـی صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی شـیراز ارائـه شـد‪.‬‬ ‫تهیـه پیش نویـس دسـتورالعمل الـزام دسـتگاه های اجرایـی بـه تامیـن‬ ‫حداقـل ‪۷۰‬درصـد کاال و خدمـات از واحدهـای اقتصـادی درون اسـتانی‬ ‫توسـط دیـوان محاسـبات اسـتان»‪ ،‬از موضوعـات هشـتمین جلسـه کارگروه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان فـارس در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـود کـه‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و اتـاق بازرگانـی ضمـن تشـکیل جلسـاتی‬ ‫باحضـور مدیـرکل دیـوان محاسـبات اسـتان‪ ،‬مدیـرکل امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی‪ ،‬مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری‪ ،‬معـاون‬ ‫سـازمان صمـت و رئیـس اتـاق اصنـاف‪ ،‬نسـبت بـه بررسـی موضـوع مذکـور‬ ‫اقـدام و نقطـه نظـرات پیشـنهادی جهـت بهبـود خریـد کاالهـا و خدمـات‬ ‫تولیـدی درون اسـتانی توسـط دسـتگاه های اجرایـی اسـتان تدویـن شـد‪.‬‬ ‫قـرار اسـت پـس از ارائـه و بررسـی ایـن پیشـنهاد ها نتایـج مسـتخرج از جلسـه‬ ‫کارگـروه اقتصـادی‪ ،‬به عنـوان مصوبـه در جلسـه اتـی شـورای برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه اسـتان ارائـه و تصویـب شـود‪ .‬از دیگـر دسـتور کارهـای ایـن جلسـه‬ ‫می تـوان بـه بررسـی و تصویـب سـاختار و شـرح وظایـف گـروه کاری فـرش‬ ‫دسـتباف اسـتان ذیـل کارگـروه اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان‬ ‫اشـاره کـرد کـه عبدالحمیـد ایـزدی؛ رئیـس سـازمان صمـت اسـتان فـارس‬ ‫گزارشـی را دراین خصـوص ارائـه داد‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ تشـکیل گـروه‬ ‫کاری فـرش دسـتباف در اسـتان ها ذیـل کارگـروه اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال و‬ ‫سـرمایه گذاری در دی مـاه سـال جـاری و براسـاس مکاتبـه معـاون توسـعه‬ ‫مدیریت و منابع وزارت کشور و همچنین رئیس مرکز ملی فرش ایران انجام‬ ‫گرفـت‪ .‬جلسـات اولیـه جهـت هماهنگـی ایـن موضـوع بـا محوریـت سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان فـارس پیرامـون مسـائل و مشـکالت فـرش دسـتباف اسـتان‪،‬‬ ‫تبییـن وضـع موجـود و ترسـیم وضـع مطلـوب باحضـور مدیـرکل دفتـر جذب‬ ‫و حمایـت از سـرمایه گذاری اسـتانداری‪ ،‬رئیـس اتـاق اصنـاف و شـرکت های‬ ‫تولیـدی فـرش دسـتباف اسـتان تشـکیل شـد و درنهایـت سـاختار و شـرح‬ ‫وظایـف اولیـه جهـت تشـکیل گـروه کاری فـرش دسـتباف اسـتان تهیـه شـد‬ ‫کـه جهـت بررسـی و تصویـب نهایـی در جلسـه کارگـروه مطـرح شـد‪ .‬در پایـان‬ ‫ایـن جلسـه کـه حـدود دوسـاعت به طول انجامیـد‪ ،‬مدیرعامل منطقـه ویژه‬ ‫تجاری صنعتی المرد‪ ،‬گزارش عملکرد در حوزه ایجاد زیرساخت ها و جذب‬ ‫سـرمایه گذاری دراین منطقـه ویـژه تجـاری‪ ،‬صنعتـی را ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد؛‬ ‫مشارکت ستودنی ذوب اهن‬ ‫در ساخت راه اهن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در بازدیـد از غرفـه ذوب اهـن‬ ‫در نمایشـگاه ماینینـگ گفـت‪« :‬ذوب اهـن اصفهـان به عنـوان مـادر صنعـت‬ ‫فـوالد کشـور از صنعـت سـاختمان تـا صنایـع تولیـدی نقـش بی بدیلـی‬ ‫داشـته اسـت کـه همـگان بـه ان واقـف هسـتند»‪ .‬احمدعلـی موهبتی افـزود‪:‬‬ ‫«تنـوع و تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک در ایـن شـرکت فرصت هـای بسـیاری‬ ‫را در صنایـع باالدسـت و پائین دسـت ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«فعالیـت و مشـارکت ایـن شـرکت در طر ح هـای بزرگـی ماننـد راه اهـن چابهـار‬ ‫یسـت و‬ ‫و زیرسـاخت های ریلـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ستودن ‬ ‫امیدواریـم پیونـد مجموعـه بـزرگ ذوب اهـن اصفهـان و اسـتان سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان تـداوم یابـد»‪ .‬وی بـه لـزوم تامیـن مـواد اولیـه موردنیـاز ذوب اهـن‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـا تامیـن پایـدار مـواد اولیـه‪ ،‬ایـن شـرکت می توانـد بـا‬ ‫ظرفیـت کامـل تولیـد داشـته باشـد و لـذا امیدواریـم مسـئولین مبنـا را بـر‬ ‫تامیـن مـواد اولیـه کارخانه هـای داخلـی قـرار دهنـد تـا ارزش افرینـی بیشـتری‬ ‫را شـاهد باشـیم»‪ .‬فریبـا برنایـی بجد؛ فرماندار شهرسـتان تفنـان در بازدید از‬ ‫غرفـه ذوب اهـن گفـت‪« :‬تولیـد محصـول ریـل در ذوب اهـن اصفهـان توسـعه‬ ‫و پیشـرفت اسـتان های مختلـف کشـور و همچنیـن سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫را در پـی دارد و ایـن اقـدام شـاخص‪ ،‬قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اسـتان‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان درواقـع رنگین کمانـی از معـادن اسـت امـا متاسـفانه‬ ‫ازنظـر درصـد ا کتشـافات پائین تریـن رتبـه را در سـطح کشـور داراسـت؛ لـذا‬ ‫سـرمایه گذاری ذوب اهـن در ایـن اسـتان پیشـرفت ان و همچنیـن تامیـن‬ ‫مـواد اولیـه موردنیـاز کارخانـه را در پـی دارد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان تفنـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ذوب اهـن اصفهـان نقطه عطـف صنعـت ایـران اسـت و‬ ‫همواره در کنار تولید انواع محصوالت فوالدی درزمینه مسئولیت اجتماعی‬ ‫نیـز دسـتاوردهای شـاخصی داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای پروژه جابه جایی ‪۱۲‬کیلومترخط ‪۲۰‬کیلوولت‬ ‫داخل حوزه ابگیر سد ژاوه شهرستان سنندج‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیرتوزیـع بـرق جنـوب سـنندج از اجـرای پـروژه جابه جایـی‬ ‫‪12‬کیلومتـر خـط ‪20‬کیلوولـت داخـل حـوزه ابگیـر سـد ژاوه خبـر داد‪.‬‬ ‫اسـعدخالدی گفـت‪« :‬پـروژه جابه جایـی شـبکه ‪۲۰‬کیلوولـت بـا احـداث و‬ ‫جمـع اوری ‪۱۲‬کیلومتـر شـبکه فشـار متوسـط هوایـی فیـدر چنـاره بـا هـدف‬ ‫ازادسـازی در داخـل حـوزه ابگیـر سـد ژاوه درطـول مسـیر اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اذعـان داشـت‪« :‬بـا اجـرای ایـن پـروژه ‪ ،‬اجـرای فـاز دوم طـرح‬ ‫در حدفاصـل دوراهـی سـو تـا روسـتای دوالب ‪۲۰ ،‬دسـتگاه ترانسـفورماتور‬ ‫بـا قدرت هـای مختلـف (‪۵۰‬و‪۱۰۰‬و‪ )۲۰۰‬اصلاح و جابه جـا می شـود؛ البتـه در‬ ‫فـازاول ‪۱۲‬کیلومترشـبکه فشـار متوسـط به منظـور ازاد سـازی محوطـه سـد‬ ‫جهـت ابگیـری‪ ،‬برکنـار و جمع اوری شـده اسـت»‪ .‬مدیر برق جنوب سـنندج‬ ‫ اظهـار داشـت‪« :‬جابه جایـی خطـوط و پسـت ها بـا نظـارت و مشـارکت واحـد‬ ‫مهندسـی بـرق جنـوب درحـال اجـرا و بـا اعتبـاری بالـغ بـر ده میلیارد ریـال از‬ ‫محـل اعتبـارات سـدژاوه بـه زودی بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬وی درپایـان‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬این پروژه با کمترین زمان خاموشی در روستاهای مجاور‬ ‫سـد و حداقـل زمـان ممکـن درحـال اتمـام اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز به کار کارخانهتمام اتوماتیک‬ ‫تولید تایل و محصوالت بتنی شهرداری بردسکن‬ ‫علی رضایی‪ /‬شـهردار بردسـکن‪ ،‬از به بار نشسـتن تالش مجموعه شهرداری‬ ‫و اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬درخصـوص خریـد‪ ،‬نصـب و راه انـدازی‬ ‫کارخانـه تولیـد تایـل و محصوالت بتنی‪ ،‬بعد از ماه ها‪ ،‬در بهمـن ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫بـا توضیـح اینکـه راه انـدازی کارخانـه مذکـور پـروژه ای بـود کـه در طـرح زیبای‬ ‫"یـادگار مـاه"‪ ،‬به عنـوان پـروژه ابان مـاه معرفـی شـده بـود کـه متاسـفانه‪ ،‬بـروز‬ ‫موانع و مشکالت عدیده‪ ،‬از جمله مشکالت اقتصادی‪ ،‬شیوع بیماری کرونا‬ ‫کـه خـود‪ ،‬سـبب تاخیـر در حضـور تیـم متخصـص و کاهـش ظرفیـت حضـور‬ ‫همکارانمـان در شـهرداری شـده بـود و همچنیـن افـت دمـا‪ ،‬پیشـرفت کار را‬ ‫به شـدت کاهش داد‪ .‬لذا‪ ،‬علی رغم مستقر شـدن یک تیم تخصصی‪ ،‬جهت‬ ‫نصـب و راه انـدازی کارخانـه‪ ،‬این مهم با دو ماه تاخیر‪ ،‬سـرانجام در بهمن ماه‬ ‫‪ ۹۹‬به نتیجه رسیده و خوشحالیم که باالخره بعد از گذشت چند ماه ا کنون‬ ‫شـاهد راه انـدازی و طنین انداز شـدن صـدای کارخانـه هسـتیم‪ .‬مهنـدس‬ ‫مدیـح‪ ،‬هزینـه تمام شـده ایـن پـروژه بـزرگ را کـه می تواند منشـا تحولـی بزرگ‬ ‫در پیاده روسـازی و سـاماندهی معابـر شـهر شـود‪ ،‬حـدود پنجمیلیاردتومـان‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬شـهردار بردسـکن در پایـان ضمـن عذرخواهـی از شـهروندان‬ ‫به خاطـر تاخیـر ایجادشـده در رونـد راه انـدازی پـروژه مذکـور و تشـکر ویـژه از‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر که با وجود هزینه بسـیار باال و شـرایط ناپایدار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تا حصول نتیجه کامل‪ ،‬شهرداری را همه جانبه حمایت کردند‪،‬‬ ‫از بابت حالوت و شـیرینی این دسـتاورد خوب به شـهروندان عزیز بردسـکن‬ ‫تبریـک عـرض کـرده و اظهـار امیـدواری کـرد که با شـروع به کار کامـل کارخانه‪،‬‬ ‫ظرفیـت تولیـدی پاسـخگوی نیـاز شـهرداری باشـد و بـه لطـف خـدا بشـود‬ ‫معابـر و کوچه هـای باقی مانـده را بـا سـرعت بیشـتری کف پـوش کـرد‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری سـت کـه درراسـتای طـرح "یـادگار مـاه" کـه از خـرداد ‪ ۹۹‬اغـاز شـد‪،‬‬ ‫مقرر شـد‪ ،‬مجموعه شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر در هرماه‪ ،‬تالش خود‬ ‫را بـرای معرفـی و راه انـدازی یـک پـروژه شـهری شـاخص‪ ،‬هم زمـان بـا سـایر‬ ‫پروژه هـای دردسـت اقدام بـه کار گیـرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪ 8 1399‬رجب ‪ 20 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2181‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫باحضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح پیشرفته ترین تصفیه خانه غشایی کشور در فاضالب لوکال چهل بازه مشهد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫نایب رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در مراسـم افتتـاح تصفیه خانـه‬ ‫فاضالب لوکال چهل بازه ضمن تشـکر از مدیریت شـهری‪ ،‬از اقدامات‬ ‫بسـیار خوب و موثـر اعضـای شـورای شـهر‪ ،‬شـهرداری و توجـه ان هـا بـه‬ ‫مسـائل بنیـادی شـهر مشـهد قدردانـی کـرد‪ .‬امیرحسـین قاضـی زاده‬ ‫هاشـمی‪ ،‬بااشـاره به زندگـی اجتماعـی و نیازهـای انسـان ها افـزود‪:‬‬ ‫«بشـر یک زندگی اجتماعی دارد و انسـان موجودی سـت که نیازهای‬ ‫مـادی و معنـوی خـود را در بسـتر ارتبـاط بـا دیگـران تامین می کنـد‪ .‬در‬ ‫چند صدسـال گذشـته تغییـر در نـگاه فلسـفی انسـان بـه عالـم‪ ،‬شـکل‬ ‫گرفته و بشـر گذشـته خود را عاقل و دارای درک و فهم می داند زندگی‬ ‫خـود را بـا عالـم و از جملـه محیـط زیسـت تطبیـق مـی داد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬امـا انسـان امـروز همه چیـز را بـرای خـود می خواهد و خـود را مرکز‬ ‫عالـم می دانـد و می گویـد همه چیـز باید در اسـتخدام من باشـد‪ ،‬چون‬ ‫قـدرت‪ ،‬انـرژی‪ ،‬تکنولـوژی‪ ،‬دانـش‪ ،‬منابـع مالـی و طبیعـی در اختیـارم‬ ‫اسـت درنهایـت طبیعـت تـا جایـی بـا انسـان همراهـی کـرده‪ ،‬بعـدازان‬ ‫بو هوایـی نشـان از طغیـان طبیعت‬ ‫طغیـان می کنـد و ایـن تغییـرات ا ‬ ‫است»‪.‬‬ ‫مسئولین؛خدمتگزار مردمهستند‬ ‫قاضی زاده هاشـمی درادامه گفت‪« :‬جامعه ما یک جامعه مردم سـاالر‬ ‫و مردم پایـه اسـت‪ ،‬امـام راحـل انگیـزه انقلاب را رسـیدن بـه یک تمدن‬ ‫مردمـی ذکـر کـرد؛ همیشـه می فرمودنـد؛ صاحبـان اصلـی ایـن انقلاب‬ ‫مـردم هسـتند‪ ،‬مـردم بایـد در همـه مسـائل اظهارنظـر کننـد و تصمیـم‬ ‫بگیرند‪ ،‬مسئولین "خدمتگزاران مردم" هستند»‪ .‬وی در ادامه مطلب‬ ‫فـوق افـزود‪« :‬این روزهـا بحـث شـفافیت ارا مطـرح می شـود؛ شـفافیت‬ ‫یـک موضـوع جامـع اسـت و ارای نماینـدگان به عنـوان وکالی مـردم‬ ‫بایـد علنـی شـود؛ یعنـی مـردم وقتی وکیلی انتخـاب کردند بایـد بدانند‬ ‫وکیلشـان مطابـق نظـر ان هـا عمـل می کنـد یـا خیـر؟» نماینـده مـردم‬ ‫مشـهد و کالت در مجلـس شـورای اسلامی خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـا در‬ ‫مجلـس قوانیـن زیـادی درخصـوص محیـط زیسـت گذرانده ایـم‪ ،‬هیچ‬ ‫مشـکلی درخصـوص ضوابـط قانونـی بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت‬ ‫وجود ندارد و بسیار قوانین پیشرفته ای داریم و شاید یکی از بیشترین‬ ‫تعهـدات قانونـی زیسـت محیطی بـرای دولت هـا در جامعـه جهانـی‬ ‫مربـوط بـه کشـور ماسـت؛ امـا اجـرا نمی کنیم»‪ .‬امیرحسـین قاضـی زاده‬ ‫ادامـه داد‪« :‬امـا ضعیف تریـن اجـرا مربوط به ماسـت؛ چـون دولت های‬ ‫ما خود را متعهد به اجرای قانون نمی دانند ما درمورد دفع بهداشتی‬ ‫فاضلاب قانـون رسـمی و مسـئول رسـمی داریـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بو هوایی که مـا داریم‬ ‫«مسـئله محیـط زیسـت به خاطـر اقلیـم و نـوع ا ‬ ‫یسـت‪ ،‬شـاید اقلیم هـا و سـرزمین های دیگـر فرصـت داشـته‬ ‫بحران ‬ ‫باشـند ولـی باتوجه به اینکـه مـا در کمربنـد خشـکی زمیـن قـرار گرفتیـم‬ ‫و بنابـر مطالعـات جدیـد‪ ،‬خشک سـالی های شـدید زلزلـه را تشـدید‬ ‫می کند و ما در کمربند زلزله قرار گرفتیم‪ .‬هر دو این ها هشدار می دهد‬ ‫کـه ب هسـرعت در حـوزه مسـائل زیسـت محیطی اقدامـات قدرتمنـد‬ ‫انجـام دهیـم»‪ .‬قاضـی زاده بیـان کـرد‪« :‬امیـدوارم این احسـاس تعهد و‬ ‫توجه خاصی که شهرداری به مسائل شهری دارد سرعت پیدا کرده و‬ ‫مشهد شهر پیشتاز باشد»‪ .‬نایب رئیس مجلس اظهار داشت‪« :‬مردم‬ ‫مشـهد‪ ،‬مـردم همراهـی هسـتند‪ .‬بـا اینکـه نیمـی از شـهر در وضعیـت‬ ‫یسـت؛ امـا همچنـان بـا مدیریـت شـهری‬ ‫نامناسـب به لحـاظ کاربر ‬ ‫همراه هستند»‪ .‬قاضی زاده هاشمی اضافه کرد‪« :‬در طر ح های مربوط‬ ‫شـده بود و مصوبه کمیسـیون ماده پنج تصریح داشـته اسـت که ‪143‬‬ ‫پـروژه سـرمایه گذاری بایـد بـا محوریـت دسـتگاه قضـا تعییـن و تکلیـف‬ ‫شـود و ایـن اختیـار داده شـد تـا در کمیسـیون مـاده ‪ 100‬بررسـی شـود»‪.‬‬ ‫یکـه بـه ان رسـیدیم بـا طـرح اولیـه فاصلـه‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ان چیز ‬ ‫ً‬ ‫جـدی دارد و حاضـرم کاملا از ان دفاع کنم؛ البته دغدغه های شـورای‬ ‫ً‬ ‫اسالمی شهر مشهد دغدغه حدا کثری ست و طبیعتا از ابزارهای خود‬ ‫اسـتفاده خواهنـد کـرد؛ اما بنده به عنوان عضو کمیسـیون مـاده پنج و‬ ‫ً‬ ‫شهردار مشهد شخصا معتقدم که طرح اخیری که به تصویب رسیده‬ ‫اسـت تمامـی دغدغه هـای موجـود را داشـته اسـت»‪ .‬شـهردار مشـهد‬ ‫بااشـاره به برخـی زیاده خواهی هـا دراین زمینـه‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬ترجیـح‬ ‫می دهـم تصمیـم منطقـی کـه به نفـع همـه مـردم‪ ،‬هویت شـهر مشـهد‬ ‫و نظـرات کارشناسـی بـود را درنظـر بگیـرم»‪.‬‬ ‫به فاضالب شهری نسبت به شهرهای دیگر جلو هستیم؛ ولی نسبت‬ ‫یکـه بایـد باشـیم خیلـی عقـب هسـتیم و ا کنـون موضـوع‬ ‫بـه ان چیز ‬ ‫اصلـی بیـن دولت هـا مسـئله محیـط زیسـت اسـت و امـروزه مسـائل‬ ‫زیسـت محیطی اسـیب بیشـتری نسـبت به مسـائل سیاسـی دارد»‪.‬‬ ‫نقش موثر تصفیه خانه های لوکال در شبکه جداسازی اب شرب‬ ‫از اب خام‬ ‫شـهردار مشـهد گفـت‪« :‬یکـی از راهکارهـا بـرای تامیـن اب‪ ،‬بازچرخانـی‬ ‫اب هـا و تصفیـه ان اسـت که بخشـی توسـط تصفیه خانه هـای موجـود‬ ‫در شـهر مشـهد انجام می شـود اما تصفیه خانه های لوکال می تواند در‬ ‫شـبکه جداسـازی اب شـرب از اب خام و رسـاندن اب به کمربندهای‬ ‫سـبز و فضـای اصلـی شـهر مشـهد به شـدت موثـر باشـد»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫کالئی در حاشـیه افتتاح تصفیه خانه فاضالب لوکال چهل بازه مشـهد‬ ‫به عنوان پیشـرفته ترین تصفیه خانه غشـایی کشـور گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫حا کم بودن اقلیم خشـک در شـهر مشـهد‪ ،‬بایسـتی برخورد مشخصی‬ ‫بـا ایـن موضـوع صـورت بگیرد‪ ،‬در چنین شـرایطی یا می توانیم تسـلیم‬ ‫شرایط موجود شویم و یا محدودیت منابع ابی‪ ،‬از توسعه فضای سبز‬ ‫خـودداری کنیـم یـا اینکـه فضـای سـبز شـهری را توسـعه‪ ،‬با الودگـی هوا‬ ‫مقابلـه و میـزان رطوبت و زیسـت پذیری را افزایـش و فکری برای منابع‬ ‫ابـی داشـته باشـیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکـی از راهکارهـا بـرای تامیـن اب‪،‬‬ ‫بازچرخانی اب ها و تصفیه ان است که بخشی توسط تصفیه خانه های‬ ‫موجـود در شـهر مشـهد انجـام می شـود امـا تصفیه خانه هـای لـوکال‬ ‫می تواننـد در شـبکه جداسـازی اب شـرب از اب خـام و رسـاندن اب‬ ‫طرح بافت پیرامون حرم قابل دفاع است‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طرح بافت پیرامون‬ ‫حرم‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬انچه در ابتدا ارائه شد و انچه درنهایت در کمیسیون‬ ‫مـاده پنـج مطرح شـد‪ ،‬تفاوت هـای خیلی جدی با یکدیگر داشـت‪ .‬ما‬ ‫چنـد دغدغـه داشـتیم و اعتقاد بنـده این اسـت که دغدغه های ممکن‬ ‫تـا حـد زیـادی رفـع شـود»‪ .‬شـهردار مشـهد تصریـح کـرد‪« :‬بخشـی از‬ ‫بـه کمربندهـای سـبز و فضـای اصلـی شـهر مشـهد به شـدت موثـر‬ ‫باشـند»‪ .‬کالئی بااشـاره به دو ویژگی مهم تصفیه خانه چهل بازه ادامه‬ ‫داد‪« :‬تا کنـون تصفیه خانه هایـی کـه بـا روش ‪ MBR‬پیشـرفته عمـل‬ ‫می کردنـد‪ ،‬خروجـی انـان در محیـط طبیعـی رهاسـازی می شـد؛ زیـرا‬ ‫‪ BOD‬و ‪ COD‬انـان در حـدود ‪ 100‬بـود امـا امـروز بـا ‪ 10 BOD‬و ‪20 COD‬‬ ‫ً‬ ‫کاملا شـرایط ابیـاری فضـای سـبز را فراهم کرده ایم و کیفیـت اب مانند‬ ‫اب رودخانـه در باالدسـت اسـت و اب موجـود ایـن قابلیـت را دارد تـا در‬ ‫بستر جداسازی اب شرب از اب خام و ابیاری فضای کالن شهر مشهد‬ ‫در حـوزه سـبز مورداسـتفاده قـرار بگیـرد‪ .‬همچنیـن می توانیـم ان را بـه‬ ‫دغدغه هـای مـا مربـوط بـه موضوعـات حمل ونقـل و ترافیـک بـود و‬ ‫بخشـی دیگـر مربـوط بـه کاهـش حـد پائیـن متـراژ بـرای ساخت وسـاز‪،‬‬ ‫کـه به صـورت کامـل رفـع شـد‪ .‬البتـه ایـن دغدغه هـای فقـط مربـوط‬ ‫بـه مـا نبـوده؛ بلکـه دغدغه های شـورای اسلامی شـهر مشـهد‪ ،‬اسـتان‬ ‫یسـت کـه تـا حـد زیـادی‬ ‫قـدس رضـوی و تولیـت اسـتان قـدس رضو ‬ ‫رفع شـده اسـت»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬بخشـی دیگر مربوط به پروژه های‬ ‫سـرمایه گذاری بـود و انتقـاد مـا این اسـت که پروژه هـای سـرمایه گذاری‬ ‫بایـد در شـهر مشـهد بـا محوریـت دسـتگاه قضـا و در محـل خـود پـروژه‬ ‫ً‬ ‫تعیین تکلیـف شـود نـه در تهـران و ایـن موضـوع عملا در مصوبـه ارائـه‬ ‫کمربنـد سـبز منتقـل و تامیـن منابع ابـی را برعهده داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش زمین و اجاره‬ ‫مزایده شماره ‪77‬‬ ‫شـهرداری کرمـان درنظـردارد جهـت فـروش تعـداد ‪ 15‬قطعـه زمیـن‬ ‫(به صورت نقد) و اجاره ‪16‬مورد امال ک خود‪ ،‬از طریق برگزاری مزایده عمومی‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫لـذا کلیـه متقاضیـان شـرکت در مزایـده می تواننـد جهـت بازدیـد از نقشـه ها و موقعیـت املا ک‬ ‫(بـه مدیریـت املا ک و مسـتغالت شـهرداری) و دریافـت اسـناد از تاریـخ ‪ 1399/11/25‬لغایـت‬ ‫‪ 1399/12/06‬بـه مدیریـت امـور قراردادهـای شـهرداری و جهـت تسـلیم پیشـنهادات تـا مورخ‬ ‫‪ 1399/12/12‬بـه دبیرخانـه شـهرداری (واقـع در میـدان شـورا سـاختمان شـهرداری مرکـزی)‬ ‫مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫بازگشایی پا کات در تاریخ ‪ 1399/12/13‬انجام خواهد شد‪ .‬لیست مشخصات امال ک و سایر‬ ‫اطالعات تکمیلی در سایت شهرداری به ادرس ‪ kermancity.ir‬قابل رویت می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1096362 :‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/۲۴۷‬ج د‪۹۹/‬‬ ‫مربوط به خرید گازیاب و شعله یاب‪ -‬درخواست شماره ‪۹۵۰۰۱۱۴‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شماره مجوز‪۱۳۹۹.6979 :‬‬ ‫شـرکت بهره برداری نفت و گاز گچسـاران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید گازیاب و شـعله یاب به شـماره‬ ‫فراخوان ‪ ۲۰۹۹۰۹۲۶۶۰۰۰۰۲۱۵‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/11/29‬می باشـد‪ .‬اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد به‬ ‫مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪ .‬حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ ۵۰‬می باشـد‪ .‬کاالی سـاخت داخل در اولویت اول خرید می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/13‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪13۹۹/12/27‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬گچسـاران‪ ،‬فلکـه اهلل‪ ،‬شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز گچسـاران‪ ،‬تلفـن‪074-۳۱۹۲۱۵۹۳ -۳۲۲۲۴۴۱۲ :‬‬ ‫دفتـر ثبت نـام‪۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬‬ ‫مرکـز تمـاس‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13۹۹/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫دو اقدام مهم استاندار مشهد که دیده نشد‬ ‫کالئـی بیـان کـرد‪« :‬اسـتاندار مشـهد دو کار بسـیار مهـم که دیده نشـده‬ ‫را انجـام داد؛ اقـدام اول ایشـان انتقـال کامـل موضـوع از تهـران بـه‬ ‫ً‬ ‫مشـهد اسـت کـه در گذشـته بـا شـیوه نامه ای مواجـه بودیـم کـه کاملا‬ ‫بـه ان اعتـراض داشـتیم کـه چـرا تصمیم گیـری در تهـران اسـت و ایـن‬ ‫شـیوه نامه به کمیسـیون ماده پنج منتقل شـد که این اقدام اسـتاندار‬ ‫دسـتاورد مهمی داشـت»‪ .‬وی در ادامه مطلب فوق افزود‪« :‬نکته دوم‬ ‫این اسـت که همـه ذی نفعـان را دور یکدیگـر جمـع و جلسـات زیـادی‬ ‫برگزار شد تا اقناع صورت بگیرد و به نظرم این دو اقدام استاندار را باید‬ ‫به صورت جدی حمایت کنیم و بنده به عنوان عضو کمیسـیون ماده‬ ‫ً‬ ‫پنـج حتمـا حمایـت می کنـم و امیـدوارم اجرا‪ ،‬تحقیـق و ابلاغ ان بتواند‬ ‫سروسـامانی بـه وضـع موجـود بدهد»‪.‬‬ ‫استفاده مجدد از اب؛ جزو سیاست های اصلی شورا‬ ‫رئیـس کمیسـیون اقتصـادی شـورای شـهر مشـهد درادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه کمبـود اب باید از اب موجود بارها اسـتفاده کـرد‪ ،‬این دوره‬ ‫روی این مسئله تمرکز کرده ایم»‪ .‬محمدحسین ودیعی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«تصفیه خانه هـای بزرگـی داریـم اما از خروجی ان به سـبب عدم امکان‬ ‫انتقـال بهـره نمی بردیـم‪ ،‬نیـاز اصلـی فضـای سـبز اب اسـت»‪ .‬وی از‬ ‫به سرانجام رسـیدن ‪ ۳۰‬تـا ‪۴۰‬درصـد پـروژه معطلـه در ایـن دوره شـورا‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫ساخت پنج تصفیه خانه جدید در دستورکار است‬ ‫درادامـه نیـز معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«یکـی از عوامـل ذخیـره اب‪ ،‬اب تصفیه شـده پسـاب اسـت کـه ایـن‬ ‫روش کمک بزرگی به حفظ محیط زیست و اب های زیرزمینی ست»‪.‬‬ ‫مهـدی یعقوبـی افـزود‪« :‬بـرای ‪ ۱۵‬نقطـه مجوز تصفیه خانـه گرفتیم که‬ ‫بـا ادغـام بـه هفت مـورد رسـیدیم و دو مـورد ان اجرایـی شـده اسـت‪،‬‬ ‫ظرفیت این تصفیه خانه ‪ ۵۰‬لیتر بر ثانیه است»‪ .‬وی بااشاره به دو پروژه‬ ‫دیگـر ادامـه داد‪« :‬دو پـروژه دیگـر بـا همیـن رویکـرد را اجرایـی کردیـم‪.‬‬ ‫تصفیه خانـه سـپتاژ ‪۳۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‪ .‬خـط انتقـال‬ ‫‪۶.۵‬کیلومتـری تصفیه خانـه خین عـرب کـه تصفیـه ابـش بـرای بخـش‬ ‫کشـاورزی مناسـب اسـت نیـز اجرایـی شـده اسـت‪ .‬تصفیه خانـه دیگـر‬ ‫دردسـت اقدام اسـت کـه بـه بخـش خصوصـی وا گـذار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد درادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬بـا مشـارکت بخـش خصوصـی اولیـن تصفیه خانـه محلـی‬ ‫ً‬ ‫به صورت کامال هوشمند و پیشرفته با استفاده از تکنولوژی روز دنیا در‬ ‫شهر مشهد با حمایت شورای اسالمی و پیگیری های که دراین زمینه‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬بـه بهره بـرداری رسـید و توفیـق ایـن را داریـم کـه بـرای‬ ‫اولین بار در کشور پساب خروجی را داشته باشیم»‪ .‬احمدرضا سالمی‬ ‫ً‬ ‫در ادامـه مطلـب فـوق افزود‪« :‬این تصفیه خانه کامال با اسـتانداردهای‬ ‫سـخت گیرانه جهانـی تطبیـق داشـته و مناسـب ابیـاری فضـای سـبز‬ ‫درون شهری سـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بسـیاری از تصفیه خانه هـا از‬ ‫این قبیل در شهر و کشورهای مختلف وجود دارد که پساب خروجی‬ ‫ان مناسب با رهاسازی در مسیل ها و رودخانه ها ست؛ ولی ویژگی ای‬ ‫کـه ایـن تصفیه خانه دارد این اسـت که خروجـی ان ازنظر کیفیت ‪BOD‬‬ ‫زیر ‪ COD ۱۰‬زیر ‪ ۲۰‬بدون کدورت و بدون کلیفرم مدفوعی و منطبق با‬ ‫اسـتانداردهای بهداشـتی و زیسـت محیطی می تواند در داخل فضای‬ ‫سـبز شـهری مورداسـتفاده قـرار بگیـرد و فاضلاب را طـی هماهنگـی و‬ ‫همـکاری بسـیار خوب کـه بـا شـرکت اب و فاضلاب داشـتیم از خطـوط‬ ‫انتقـال ا گـو دریافـت می کنیـم و در تصفیه خانـه‪ ،‬تصفیـه می شـود و‬ ‫خروجـی ان بـه شـبکه جداسـازی اب خـام از اب شـرب مشـهد منتقـل‬ ‫می شـود»‪ .‬سلامی ادامـه داد‪« :‬ایـن اب از حاشـیه ‪ ۷۵‬متـری عبـور‬ ‫ً‬ ‫کـرده و نهایتـا ازطریـق ایسـتگاه پمپـاژ در کـه در مسـیر وجـود دارد اب را‬ ‫بـه ارتفاعـات و کمربنـد سـبز مشـهد می رسـاند و درنظـر داریم که شـش‬ ‫تصفیه خانـه از ایـن قبیـل بـا ظرفیت هـای مختلـف اجرا کنیـم که یکی‬ ‫از ان هـا در شـرف مراحـل پایانـی عملیـات عمرانی سـت کـه در منطقـه‬ ‫سـیدی بـا مشـارکت بخـش خصوصـی بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید‬ ‫و پنـج تصفیه خانـه در مناطـق مختلـف مشـهد در سـال اینـده توسـط‬ ‫مشـاوران طراحـی و توسـط پیمانـکاران اجرایـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫خستگی و خواب الودگی مهمترین عامل تصادفات و واژ گونی خودروها در سفر می باشند‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان بوشـهر درنظردارد پروژه خود را براسـاس مشـخصات و شـرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫اجرای کار‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫حداقل رتبه و‬ ‫رشته موردنیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/99-46‬‬ ‫‪۲۰۹۹۰۰۳۵۸۳۰۰۰۱۰۴‬‬ ‫احداث پل با کسی‬ ‫پیش ساخته ‪ 2‬متری محور‬ ‫بوشهر‪ -‬شیف‪ -‬گناوه‬ ‫شهرستان‬ ‫گناوه‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪32.771.799.052‬‬ ‫‪1.640.000.000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته‬ ‫راه و ترابری‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـار اسـناد در سـامانه ‪ 1399/12/04‬می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان و محل توزیع اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/04‬لغایت ‪ 1399/12/07‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نشانی محل تسلیم مدارک‪ :‬درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -4‬ارائه پا کت الف به ادرس‪ :‬بوشهر‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری‪ ،‬چهارراه کشتیرانی‪ ،‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‪ ،‬امور اداری‬ ‫‪ -5‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پا کات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬جلسـه بازگشـایی پا کات‪ :‬زمان بازگشـایی پا کات روز دوشـنبه مورخ ‪ 1399/12/18‬راس سـاعت ‪ 09:00‬صبح در محل سـالن جلسـات اداره کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای اسـتان بوشـهر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی تهیه و در پا کت «الف» تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر متقاضیـان می تواننـد بـه پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصـات بـه نشـانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن‬ ‫‪ 07733331281 -3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!