روزنامه سایه شماره 2180 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2180

روزنامه سایه شماره 2180

روزنامه سایه شماره 2180

‫حضور اولین زن بر مسند ریاست سازمان تجارت جهانی‬ ‫‪۲۸‬میلیون تن‬ ‫حسـین اصغـری؛ مدیـرکل دفتـر امور محصـوالت علوفـه ای و جالیزی معاونـت امور‬ ‫نتـن محصـول سـبزی و صیفـی‬ ‫زراعـت وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪۲۸« :‬میلیو ‬ ‫سـاالنه در سـطح ‪۸۰۰‬هزارهکتـار در کشـور تولیـد می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این میـزان‬ ‫نتـن‬ ‫محصـول از سـطح ‪۸۰۰‬هزارهکتـار برداشـت می شـود و ازاین رقـم‪۳.۵ ،‬میلیو ‬ ‫محصـول سـبزی و صیفـی بـه ارزش ‪۱.۳‬میلیـارددالر صـادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـازمان تجـارت جهانـی‪ ،‬اقتصاددانـی اهـل نیجریـه را به عنـوان‬ ‫اولیـن مدیـرکل زن افریقایی تبـار خـود برگزیـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ ایـن‬ ‫نهـاد‪ ،‬در بیانیـه ای اعلام کـرد؛ نماینـدگان ‪ ۱۶۴‬کشـور‪« ،‬نجـوزی‬ ‫اوکونجـو ایـواال» ‪ ۶۶‬سـاله را به عنـوان مدیـرکل جدیـد سـازمان‬ ‫تجـارت جهانـی انتخـاب کردنـد‪ .‬ایـواال نیـز در بیانیـه ای گفـت کـه‬ ‫اولویـت اصلـی وی‪ ،‬پرداختـن بـه تبعـات اقتصـادی و بهداشـتی‬ ‫شـیوع کرونـا و «اجـرای سیاست هایی سـت کـه بـرای راه انـدازی‬ ‫مجـدد اقتصـادی جهانـی بـه ان نیـاز داریـم»‪ .‬ایواال‪ ،‬سـابقه وزارت دارایی نیجریـه را در کارنامه‬ ‫خـود دارد و ‪ ۲۵‬سـال نیـز در بانـک جهانـی فعالیـت کـرده‪ .‬وی‪ ،‬تابعیت دوگانـه امریکا و نیجریه‬ ‫را دارد‪ .‬انتخـاب وی پـس از ان نهایـی شـد کـه جـو بایـدن؛ رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬از ریاسـت او‬ ‫بـرای سـازمان تجـارت جهانـی حمایـت کـرد‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬بهمن ‪ 5 1399‬رجب ‪ 17 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2180‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫دفاع تمام قد دولت از سیاست های معیشتی مردم‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونا؛ بالی اسمانی‬ ‫یا فتنه بشری؟‬ ‫مصاحبه با‬ ‫جناب اتش!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سوئیسی ها گوی سبقت را‬ ‫در مصرف شکالت ربودند!‬ ‫وقتـی نوبـت بـه «لیـگ شـکالت» می رسـد‪ ،‬میـزان مصـرف مردم «سـوئیس» با سـرانه‬ ‫ً‬ ‫سـاالنه ‪8.8‬کیلوگـرم قابل توجـه اسـت‪ .‬ایـن کشـور اساسـا به خاطـر صنعـت شـکالت‬ ‫ً‬ ‫خـود نیـز در جهـان مطـرح اسـت و عمومـا بـا برنـد ‪ Toblerone‬کـه یکـی از مارک هـای‬ ‫شناخته شده این محصول خوشمزه پرطرفدار است‪ ،‬شناخته می شود‪ .‬کشورهای‬ ‫همسـایه ان؛ «اتریش» و «المان» نیز به ترتیب با ‪ 8.1‬و ‪7.9‬کیلوگرم سـرانه مصرف‪ ،‬در‬ ‫رده هـای بـاالی این فهرسـت قـرار دارند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انتونیـو گوتـرش؛ دبیـرکل سـازمان ملـل اعلام کـرد کـه ادامـه حملات بـه‬ ‫هیئت هـا و کاروان هـای دیپلماتیـک در عـراق همچنـان عامـل نگرانـی‬ ‫گسترده ای سـت و خواهـان بازخواسـت عاملان حملات در عـراق در مقابـل‬ ‫دسـتگاه عدالـت و قضائـی شـد‪.‬‬ ‫حجت اله صیدی در افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» عنوان کرد؛‬ ‫افزایش ساالنه ‪5‬میلیون تن محصوالت پتروشیمی‬ ‫با طرح «طراوت» بانک صادرات ایران‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛‬ ‫صدور دفترچه های بیمه کاغذی‬ ‫تا ‪ ۳۰‬بهمن ماه‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو خبر داد؛‬ ‫خودکفایی ایران در صنعت ریل‬ ‫با ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫احتمال معرفی نامزد اختصاصی حزب مردم ساالری‬ ‫برای انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬در کنگره نوزدهم‬ ‫ارش حبیبـی؛ عضـو شـورای مرکـزی حـزب مردم سـاالری و سـخنگوی ایـن حـزب در‬ ‫گفت وگـو بـا مردم سـاالری انالیـن بابیان اینکـه پنج شـنبه هفتـه جـاری ‪ ۳۰‬بهمن مـاه‪،‬‬ ‫نوزدهمیـن کنگـره حـزب مردم سـاالری به صـورت مجـازی بـا شـعار «تقویـت حا کمیت‬ ‫مـردم بـا جمهوریـت سـوم» (بازنگـری قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران) و بـا‬ ‫سـخنرانی شـخصیت های اصالح طلـب برگـزار می شـود‪ ،‬از احتمـال معرفـی نامـزد‬ ‫اختصاصـی حـزب مردم سـاالری بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬بحـث نامزد اختصاصی حزب مردم سـاالری برای انتخابات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از مدت هاقبل در دفتر سیاسـی و شـورای مرکزی این حزب تصویب شـده اسـت؛‬ ‫امـا پـس از مخالفـت دبیـرکل بـه مجمـع عمومـی کنگـره نوزدهـم موکـول شـده و لـذا‬ ‫تا کنـون اعلام نشـده»‪ .‬نماینـده حـزب مردم سـاالری در جبهـه اصالح طلبـان ایـران‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر کنگـره نوزدهـم بپذیـرد‪ ،‬ایـن نامـزد اختصاصـی بـه نهـاد اجماع سـاز جبهه‬ ‫اصالح طلبـان ایـران معرفـی خواهد شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در کنگره نوزدهم با هماهنگی‬ ‫نماینـده وزارت کشـور انتخـاب مسـتقیم دبیـرکل ازسـوی مجمـع عمومـی و انتخـاب‬ ‫اعضـای شـورای مرکـزی و بازرسـان را خواهیـم داشـت»‪ .‬او درپایـان بااشـاره به اینکه‬ ‫ً‬ ‫حـزب مردم سـاالری بارهـا اعلام کـرده در خرداد مـاه ‪ ۱۴۰۰‬حتمـا مشـارکت مشـروط در‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری خواهیـم داشـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬حـزب مـا هرگـز به دنبـال‬ ‫کاندیداهـای نیابتـی و اسـتقراضی نبـوده و نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫افتتاح بزرگ ترین مدیا پارک ایران در مشهد‬ ‫در نیمه اول اسفندماه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین خط تولید‬ ‫پنل هایخورشیدی‬ ‫الههربیعی ؛‬ ‫نخستین داور زن‬ ‫در مسابقات تنیس مردان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الهه ربیعی ؛ نخستین داور زن در مسابقات تنیس مردان‬ ‫الهـه ربیعـی؛ داور تنیـس در مسـابقات جـام حذفـی تنیـس مـردان در کیـش قضـاوت‬ ‫کرد و قضاوتی کم اشـتباه داشـت‪ .‬حضور او در مسـابقات مردان ا کنون مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش رسـانه دختـران قهرمـان ایـران؛ حضـور یـک زن در مسـابقات تنیـس مـردان‬ ‫ً‬ ‫به عنـوان داور‪ ،‬پیش از ایـن در مسـابقات تنیـس روی میـز رخ داده بـود؛ امـا کال در‬ ‫مسـابقات مـردان در ایـران پدیـده ای نـادر اسـت‪.‬‬ ‫الهـه ربیعـی؛ داور شـاخص تنیـس ایـران به عنـوان یـک داور زن از سـوی فدراسـیون‬ ‫تنیس در مسابقات تنیس جام حذفی و دستجات ازاد مردان در کیش قضاوت کرد‪.‬‬ ‫حضور او در فینال این مسـابقات نشـان داد که ارزش فنی مهم اسـت و نه جنسـیت‪.‬‬ ‫این اقـدام‪ ،‬گام بزرگـی بـرای جنسـیت زدایی از ورزش اسـت‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/۲۴۷‬ج د‪۹۹/‬‬ ‫مربوط به خرید گازیاب و شعله یاب‪ -‬درخواست شماره ‪۹۵۰۰۱۱۴‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫شماره مجوز‪۱۳۹۹.6979 :‬‬ ‫شـرکت بهره برداری نفت و گاز گچسـاران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید گازیاب و شـعله یاب به شـماره‬ ‫فراخوان ‪ ۲۰۹۹۰۹۲۶۶۰۰۰۰۲۱۵‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/11/29‬می باشـد‪ .‬اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد به‬ ‫مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪ .‬حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ ۵۰‬می باشـد‪ .‬کاالی سـاخت داخل در اولویت اول خرید می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/13‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪13۹۹/12/27‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬گچسـاران‪ ،‬فلکـه اهلل‪ ،‬شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز گچسـاران‪ ،‬تلفـن‪074-۳۱۹۲۱۵۹۳ -۳۲۲۲۴۴۱۲ :‬‬ ‫دفتـر ثبت نـام‪۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬‬ ‫مرکـز تمـاس‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13۹۹/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی درنظـردارد مناقصـه عمومـی اجـرای پـروژه روسـازی‪ ،‬اسـفالت و جدول گـذاری معابـر‬ ‫شـهرک صنعتـی بینالـود بـا مشـخصات زیـر را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد‪ .‬کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/12/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/12/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 12:30‬مورخ ‪1399/12/13‬‬ ‫اطالعات تماس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های «الف»‪ :‬مشهد‪،‬‬ ‫بلوار خیام‪ ،‬بعد از خیام ‪ ،35‬تلفن‪ ،37642005 :‬نمابر‪37642003 :‬‬ ‫اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویت در سـامانه‪ :‬مرکـز تمـاس‪ 021-41934 :‬دفتـر ثبت نـام در تهـران‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫و در مشـهد‪051-37628326 :‬‬ ‫مشخصات کار‪ :‬اجرای ‪ 2300‬متر طول جدول گذاری و همچنین تکمیل اسفالت معابر شهرک شامل اجرای ‪ 780‬مترمکعب الیه زیراساس‪ 5500 ،‬مترمکعب‬ ‫الیه اساس و ‪ 170000‬مترمربع سانتیمتر اسفالت بیندر و اجرای یک دهانه پل به طول ‪ 15‬متر و دهانه ‪ 8‬متر‬ ‫مبلغ براورد‪ 32.515.780.523 :‬ریال براساس فهارس بهای سال ‪( 1399‬اعتبار طرح غیرعمرانی)‬ ‫مدت انجام کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬یـک میلیـارد و ششـصد و بیسـت و پنـج میلیون و هشـتصد هزار ریـال به صورت تضامین قابـل قبول مربوط منـدرج در ائین نامه‬ ‫تضمیـن معاملات دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مـورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬راه و ترابری‪ ،‬تمامی پایه ها‬ ‫شناسه ا گهی‪1095732 :‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـر دارد مناقصـه عمومـی عملیـات اجرایی احداث محـور ارومیه‪ -‬مهاباد‪ -‬میانـدواب (قطعه ‪2‬ب)‬ ‫حدفاصل سه راهی دارلک به ترشکان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‬ ‫تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‬ ‫و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1399/11/27‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1399/12/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 19‬مورخه ‪1399/12/12‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت ها‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار شهیدبهشتی‪،‬‬ ‫نرسیده به چهارراه شورا‪ ،‬اداره کل راه و شهرسازی‪ ،‬تلفن‪33479821-25 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1095047 :‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪TACC‬‬ ‫ابهام در ماجرای دیدار پوتین و بایدن‬ ‫دیمیتـری پسـکوف؛ سـخنگوی‬ ‫کرملیـن گفـت‪« :‬هیـچ برنامـه ای‬ ‫بـرای دیـدار والدیمیـر پوتیـن؛‬ ‫رئیس جمهـوری روسـیه بـا جـو‬ ‫بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ او‬ ‫درتوضیـح بیشـتر این موضـوع گفـت‪« :‬قبـل از دیدار روسـای‬ ‫جمهـوری دو کشـور‪ ،‬چندین سـال گفت وگـوی سـخت در‬ ‫سـطح مقامـات ارشـد دو کشـور پیش ر وسـت‪ .‬خلع سلاح‪،‬‬ ‫یکی از این مـوارد اسـت؛ مذا کراتـی میـان مقامـات دو کشـور‬ ‫در جریـان اسـت؛ امـا تا کنـون دربـاره این موضـوع (دیـدار‬ ‫روسـای جمهوری دو کشـور) بحثی انجام نشـده اسـت»‪ .‬در‬ ‫تاریـخ ‪ ۲۶‬ژانویـه‪ ،‬پوتیـن و بایدن در مقام روسـای جمهوری‬ ‫دو کشور روسیه و امریکا به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت‬ ‫کـرده بودنـد کـه گفت وگـوی ان هـا ‪ ۳۵‬دقیقـه طـول کشـیده‬ ‫بـود‪ .‬در روزهـای اخیـر‪ ،‬پافشـاری امریـکا بـرای توقـف پـروژه‬ ‫گازی «نـورد اسـتریم ‪ »۲‬موجـب شـده تـا به نوعـی بار دیگـر‬ ‫شـاهد اوج گیری تنش ها میان مسـکو و واشـینگتن باشیم‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫افزایش کودکان مبتال به کرونا در سوئد‬ ‫یکـه برخـی از کـودکان‬ ‫در حال ‬ ‫در سـوئد بـه مدرسـه می رونـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برخی دیگـر کاملا بیمـار هسـتند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ اسـتکهلم درگیـر‬ ‫یسـت‬ ‫تعـداد فزاینـده کودکان ‬ ‫کـه گفتـه می شـود بـا دوره هـای‬ ‫تو پنجه نـرم می کننـد؛ عالئـم‬ ‫یتـر ابتال به کرونـا دسـ ‬ ‫طوالن ‬ ‫بیماری این کودکان شـامل خستگی‪ ،‬گلو درد تکرار شونده‪،‬‬ ‫سـردرد‪ ،‬حالـت تهـوع و مشـکل در تمرکـز و اختلال حافظـه‬ ‫اسـت‪ .‬بـا وجـود مقاومـت بیشـتر کـودکان در مقابـل ویروس‬ ‫کرونـا در مقایسـه با بزرگ سـاالن و به ویـژه افـراد مسـن‪،‬‬ ‫تعـداد بیمـاران کـودک کـه به کلینیک هـای بیمارسـتانی در‬ ‫اسـتکهلم ارجـاع می شـوند‪ ،‬از سـطح انتظـارات اولیـه فراتـر‬ ‫رفته و روز به روز بیشتر می شود‪ .‬تلویزیون ملی «اس وی تی»‬ ‫سـوئد‪ ،‬گـزارش داده کـه برخـی از کـودکان حـدود یک سـال‬ ‫اسـت کـه بیمـار هسـتند‪ .‬در کل‪ ،‬فقـط در منطقه اسـتکهلم‬ ‫‪ ۲۱۴‬مـورد بیمـار کـودک مبتلا بـه کوویـد‪ 19-‬بلندمـدت‬ ‫شناسـایی شـده که بازه سـنی ان ها بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬سال است‪.‬‬ ‫تومـاس لینـدن‪ ،‬از مرکـز ملی بهداشـت و رفاه سـوئد می گوید‬ ‫کـه به لحـاظ حقوقـی‪ ،‬امـکان گـرداوری اطالعـات وجـود‬ ‫ندارد؛ به همین دلیل‪ ،‬تصویر ملی درباره این مسـئله ا کنون‬ ‫نامشـخص و غیرواضـح اسـت‪ .‬در صـورت فقـدان امـار ملـی‬ ‫کامـل‪ ،‬امـار کنونـی هشـدار دهنده اسـت‪.‬‬ ‫‪Alhurra‬‬ ‫محکومیت حمله موشکی به اربیل‬ ‫جنیـن هنیـس پالسـخارت؛‬ ‫نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل‬ ‫در عـراق‪ ،‬گفـت‪« :‬حملـه موشـکی‬ ‫و مرگبـار بـه اربیـل را محکـوم‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی در ادامـه افـزود کـه‬ ‫این گونـه اقدامـات شـنیع به منزلـه‬ ‫تهدیداتـی جـدی و خطرنـاک بـرای ثبـات اسـت و عـراق باید‬ ‫از اقدامـات خصمانـه خارجـی حفاظـت شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ پالسـخارت از دولـت اقلیـم کردسـتان عراق خواسـت‬ ‫تـا خویشـتن دار باشـد و بـرای ارجـاع جنایتکاران به دسـتگاه‬ ‫قضائـی بیـن بغـداد و اربیـل همـکاری مسـتحکم داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬در پی حمله را کتی دوشنب هشـب به نزدیکی فرودگاه‬ ‫بین المللی اربیل‪ ،‬یک نفر کشـته و شـش نفر زخمی شـدند‪.‬‬ ‫گـروه «سـرایا اولیـاء الـدم» مسـئولیت ایـن حملـه را برعهـده‬ ‫گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪Gallup‬‬ ‫نیاز امریکا به حزب سوم‬ ‫‪ 62‬درصـد امریکایی ها بر این باورند‬ ‫ کـه ایـاالت متحـده بـه یـک حـزب‬ ‫سیاسـی سـوم مهـم و بـزرگ نیـاز‬ ‫دارد؛ زیـرا احـزاب جمهوری خـواه‬ ‫و دموکـرات عملکـرد ضعیفـی‬ ‫به نمایندگـی از مـردم امریـکا‬ ‫داشـته اند‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ ‪ 33‬درصـد نیـز گفته انـد‬ ‫کـه دو حـزب سیاسـی موجـود‪ ،‬عملکـرد مناسـب و کافـی‬ ‫به نمایندگـی از دیدگاه هـای مختلـف سیاسـی مـردم امریـکا‬ ‫داشـته اند‪ .‬موسسـه گالـوپ از سـال ‪ 2003‬تاکنـون ایـن‬ ‫سـوال را از شـهروندان امریکایـی پرسـیده و این بـار باالتریـن‬ ‫درصـد شـهروندان امریکایـی خواسـتار تشـکیل یـک حـزب‬ ‫سیاسـی سـوم شـده اند‪ .‬ایـن نظرسـنجی نشـان می دهـد‬ ‫کـه میـزان رضایـت شـهروندان امریکایـی از احـزاب دموکـرات‬ ‫یکـه‬ ‫و جمهوری خـواه بـه کمتـر از ‪ 50‬درصـد رسـیده؛ در حال ‬ ‫رضایت امریکایی ها از حزب دموکرات به ‪ 48‬درصد رسـیده‪،‬‬ ‫این رقـم بـرای جمهوری خـواه بـه ‪ 37‬درصـد رسـیده‪ .‬حـدود‬ ‫‪ 40‬درصـد جمهوری خواهـان گفته انـد که پـس از پایـان دوره‬ ‫ترامـپ‪ ،‬خواسـتار محافظه کارتر شـدن ایـن حـزب هسـتند‪.‬‬ ‫‪South China Morning Post‬‬ ‫اشتی بهداشتی دو کره‬ ‫کـره جنوبـی‪ ،‬ارسـال وا کسـن‬ ‫اسـپوتنیک روسـی بـه کـره شـمالی‬ ‫را راهـی بـرای احیـای روابـط بیـن‬ ‫دو کشـور دانسـت‪ .‬ب هگـزارش انـا؛‬ ‫چوی مون سـون (فرماندار اسـتان‬ ‫مـرزی شـمال شـرقی گانگـوون در‬ ‫کره جنوبی) اعالم کرد‪« :‬دیپلماسی وا کسن می تواند به کره‬ ‫جنوبـی کمـک کنـد تا بـا کمک وا کسـن روسـی دوباره بـا کره‬ ‫شـمالی وارد رابطه مسالمت امیز شـود‪ .‬ارسال وا کسن هایی‬ ‫کـه بـا اسـتفاده از فـن اوری روسـی سـاخته شـده اند‪ ،‬از کـره‬ ‫جنوبـی بـه کـره شـمالی و حضـور روسـیه به عنـوان میانجـی‬ ‫در این بین می تواند به بهبود روابط بین دو کر ه کمک کند‪.‬‬ ‫یـک همـکاری سـه جانبه می توانـد یـک شـروع عالـی باشـد‪.‬‬ ‫مـا بـا شـمال ارتباطـی نداریـم و از کمـک روسـیه در این زمینه‬ ‫اسـتقبال خواهیـم کـرد»‪ .‬شـرکت داروسـازی کـره جنوبـی بـا‬ ‫صندوق سـرمایه گذاری دولتی روسـیه توافق کرد که سـاالنه‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیـون ُ دز وا کسـن اسـپوتنیک وی تولیـد کنـد‪.‬‬ ‫النا ماریا اوسپینا‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫«اوراسیا»؛ دروازه ورود ایران به تجارت جهانی‬ ‫خردادمــاه پارســال بــود کــه تجــارت ازاد ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا مصوبــه‬ ‫نســال موافقت نامــه تجــارت ازاد بیــن‬ ‫نمــاه هما ‬ ‫مجلــس وارد فــاز اجرایــی شــد و در ‪ 5‬ابا ‬ ‫ایــران و اتحادیــه اروپا‪-‬اســیا (اوراســیا) به امضــاء رســید تــا گامــی مهــم در عرصــه تجــارت‬ ‫خارجــی ایــران و گســترش مبــادالت بــا همســایگان شــمالی باشــد‪ .‬ازانج اکــه یکــی از اهداف‬ ‫مهــم موافقت نام ههــای تجــاری‪ ،‬ایجــاد تســهیالت و حــذف قوانیــن دس ـت وپا گیر بــرای‬ ‫تجــار و ســرمایه گذاران اســت‪ ،‬امضــای ان موافقت نامــه تعرفــه ترجیحــی و ایجــاد منطقــه ازاد‬ ‫تجــاری بیــن ایــران و اتحادیــه اوراســیا نیــز منجــر بــه توســعه روابــط اقتصــادی ایــران و اتحادیه‬ ‫اوراســیا شــد کــه به نظــر کارشناســان می توانــد بــه هــاب منطق ـه ای ایــران کمــک کــرده و‬ ‫کریــدور شــمال‪-‬جنوب را تقویــت کنــد؛ چــون در چهارچــوب تجــارت ازاد ایــران بــا اتحادیــه‬ ‫اقتصــادی اوراســیا بیــش از ‪ ۵۰۰‬کاالی صادراتــی ایــران بــه روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬بــاروس‪،‬‬ ‫ارمنســتان و قرقیزســتان از تعرفــه ترجیحــی صفــر برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫اتحادیـه اوراسـیا‪ ،‬یـک بلـوک اقتصـادی متشـکل از پنـج کشـور‬ ‫ارمنسـتان‪ ،‬روسـیه‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬قرقیزسـتان و بلاروس اسـت کـه‬ ‫بـا حـدود ‪ ۱۸۳‬میلیون نفـر جمعیـت فعـال‪ ،‬دارای ‪1900‬میلیـارددالر‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلـی‪ ،‬رتبـه اول در تولیـد نفـت‪ ،‬رتبـه دوم در‬ ‫تولیـد گاز و رتبـه چهـارم در تولیـد بـرق اسـت و از پررونق تریـن‬ ‫بازارهـای سـرمایه گذاری در جهـان ب هشـمار می ایـد‪ .‬در دی مـاه‬ ‫امسـال بـرای عضویـت دراین بلوک اقتصـادی مجوزهـای الزم برای‬ ‫انجـام مذا کـرات تجـارت ازاد بـا اوراسـیا ازسـوی دولـت ایـران اخـذ‬ ‫شـد کـه درصـورت به نتیجه رسـیدن مذا کـرات‪ ،‬تجـارت ازاد بـا ایـن‬ ‫بلـوک اقتصـادی‪ ،‬از ابان مـاه ‪ ۱۴۰۱‬اغـاز می شـود کـه ازاین طریـق‬ ‫موانـع تعرفـه ای حـذف خواهـد شـد‪ .‬ا کنـون در فرصـت باقی مانـده‬ ‫بـرای اغـاز مذا کـرات تجـارت ازاد بـا ایـن اتحادیـه کـه به گفتـه حمیـد‬ ‫زادبـوم (رئیـس سـازمان توسـعه و تجـارت ایـران) قرار اسـت در کمتر‬ ‫از یک ماه دیگـر برگـزار شـود‪ ،‬تلاش برای رفع موانع توسـعه مبادالت‬ ‫تجـاری میـان دو طـرف بیش ازپیـش اهمیـت دارد‪ .‬ا کنـون نگاهـی‬ ‫بـه اهمیـت ایـن بلـوک اقتصـادی و تاثیـر عضویـت ایـران در ان‬ ‫می اندازیـم‪.‬‬ ‫درباره افزایش همکاری اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ازطریق‬ ‫همگرایـی در اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا در چندسال گذشـته‬ ‫دیدگاه هـای مختلفـی مطـرح شـده کـه به دلیـل سـابقه ارتباطـات‬ ‫فرهنگـی و اهمیـت ژئوپلیتیـک اعضـای ان؛ و ضـرورت توسـعه‬ ‫اقتصـادی کشـور ازطریـق همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای‪،‬‬ ‫اهمیـت فراوانـی دارد‪ .‬به بـاور کارشناسـان؛ بعـد از پایـان جنـگ‬ ‫سـرد‪ ،‬گرایـش به سـوی منطقه گرایی در مناطق مختلـف در جهان‬ ‫روبه افزایش گذاشـته و دراین میان‪ ،‬اسـیای مرکزی‪ ،‬یکی از مناطق‬ ‫ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه کشورهای مختلف‬ ‫قـرار داشـته‪ .‬همـکاری ایـران بـا ایـن بلـوک اقتصـادی بـا ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬میلیـارددالر‪ ،‬نویدبخـش توسـعه تعاملات اقتصادی متقابل‬ ‫کشـورمان بـا کشـورهای مختلـف دنیـا و به خصـوص همسـایگان‬ ‫اسـت؛ به ویژه درشـرایطی که دشـمنان به دنبال منزوی کردن ایران‬ ‫و قطـع ارتبـاط اقتصـادی و تجـاری ان بـا دنیـا هسـتند‪ .‬اهمیـت‬ ‫یسـت کـه بـا شـکل گیری ان‪،‬‬ ‫اقتصـادی ایـن اتحادیـه به قدر ‬ ‫کشـورهای مختلـف عالقـه خود را بـرای عضویت ابـراز کردند‪ .‬میزان‬ ‫تجارت اتحادیه اوراسیا با کشورهای جهان حدود ‪ ۸۵۰‬میلیارددالر‬ ‫و ازاین میـزان‪ ۳۳۱ ،‬میلیـارددالر مربـوط بـه واردات اسـت‪ .‬سـهم‬ ‫ایـران ازاین میـزان حـدود ‪ ۲.۵‬میلیـارددالر اسـت کـه یک میلیـارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیـون دالر واردات و ‪ ۸۲۳‬میلیـون دالر ان صـادرات اسـت‪.‬‬ ‫دسـت کم ‪ ۸۰‬درصـد صـادرات اوراسـیا بـه ایـران‪ ،‬محصـوالت‬ ‫کشـاورزی؛ به ویـژه غلات و ‪ ۶۸‬درصـد صـادرات ایـران بـه اوراسـیا‪،‬‬ ‫محصـوالت کشـاورزی و به ویـژه میوه و خشـکبار اسـت‪ .‬ازدیگرسـو‪،‬‬ ‫اجـرای موافقت نامـه تجـارت ترجیحـی بـا اتحادیـه اقتصـادی‬ ‫اوراسـیایی‪ ،‬سـبب شـد تا گام مقدماتی به سـوی تجارت ازاد با این‬ ‫کشـورها هموارتـر از قبـل شـود‪.‬‬ ‫نظـر بـه اهمیـت همـکاری بـا کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی‬ ‫اوراسـیا‪ ،‬همایـش دیپلماسـی اقتصـادی ایـران و اوراسـیا‪ ،‬توسـط‬ ‫اتـاق بازرگانـی تهـران و با مشـارکت موسسـه مطالعات خلیـج فارس‬ ‫و همـکاری اتاق هـای بازرگانـی مشـترک ایـران و روسـیه‪ ،‬ایـران و‬ ‫قزاقسـتان‪ ،‬ایران و ارمنسـتان اوایل بهمن ماه در تهران برگزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬الزامـات و راه هـای افزایـش مـراودات تجـاری میـان‬ ‫دو طـرف بررسـی؛ و بـا بیان چالش هـای موجـود‪ ،‬راهکارهایی برای‬ ‫رفـع موانـع و تسـهیل هرچه بیشـتر تجـارت بـا حضـور نماینـدگان‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬مقامـات دولتـی و نماینـدگان کشـورهای عضـو‬ ‫ایـن اتحادیـه ارائـه شـد‪ .‬رئیـس سـازمان توسـعه و تجـارت در ایـن‬ ‫همایـش بابیان اینکـه ایـران ب هجـز سـوریه بـا هیـچ کشـور دیگـری‬ ‫موافقت نامـه تجـارت ازاد نـدارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬موضـوع مهم فعلی‪،‬‬ ‫اجرای موافقت نامه تجارت ازاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیاسـت؛‬ ‫نـه پیوسـتن بـه ایـن اتحادیـه»‪ .‬حمیـد زادبـوم بابیان اینکـه‬ ‫درحال حاضـر موافقت نامـه تجـارت ترجیحـی بـا اوراسـیا را دربـاره‬ ‫‪ ۸۹۰‬قلـم کاال داریـم‪ ،‬افـزود‪« :‬بعد از اغاز اجرای موافقت نامه تجارت‬ ‫ازاد تنهـا ‪ ۲۰‬قلـم کاال می تواننـد در بخـش تعرفـه ای باقـی بماننـد و‬ ‫سـایر کاالهـا بایـد به صـورت پلکانـی و طی مدت زمان تعیین شـده‪،‬‬ ‫از نظام تعرفه ای خارج شـوند و باید سـاالنه بخشـی از تعرفه کاالها‬ ‫را به صفر برسانیم»‪ .‬این بلوک اقتصادی که با هدف ایجاد فضای‬ ‫واحـد اقتصـادی‪ ،‬توسـعه بازارهـای مشـترک‪ ،‬ترویـج رقابـت سـالم‬ ‫در بـازار مشـترک و سیاسـت های مشـترک در کشـاورزی‪ ،‬انـرژی‬ ‫فنـاوری و حمل ونقـل ایجـاد شـده‪ ،‬امـکان بهره منـدی تجـار ایـران‬ ‫از تعرفه هـای ویـژه تجـاری بـا جوامع عضـو در اسـیا را فراهم مـی اورد‬ ‫کـه از نتایـج ان کاهـش اسـیب پذیری اقتصـادی کشـور در برابـر‬ ‫تحریم هـای امریک اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن راهکارهایـی کـه در این همایـش بررسـی شـد‪ ،‬‬ ‫«دالرزدایـی» در مبـادالت تجـاری در منطقـه اوراسـیا بـود کـه بـا‬ ‫اسـتقبال کارشناسـان مواجـه شـد‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی تهـران‬ ‫باتا کیدبـر به کارگیـری ارز مشـترک و جایگزیـن دالر در تعاملات و‬ ‫مبادالت تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬توسـعه پیمان هـای اقتصـادی در سـطح منطقـه‪ ،‬سـبب‬ ‫افزایش ثبات و امنیت بیشتر در اقتصاد کشورهای عضو می شود»‪.‬‬ ‫مسـعود خوانسـاری افـزود‪« :‬اسـتفاده از یـک پیمـان ارزی می توانـد‬ ‫تجارت را از انحصار دالر خارج کند که به نفع همه کشورهای عضو‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬در این همایـش‪ ،‬بـه تصمیـم چیـن نیـز بـرای کاهـش‬ ‫تدریجی تسلط دالر به عنوان ارز تعیین کننده در تجارت بین الملل‬ ‫به عنـوان طرحـی موفـق اشـاره شـد کـه نه تنهـا سـبب خرسـندی‬ ‫تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان در داخـل چیـن شـده؛ بلکه سـبب‬ ‫ً‬ ‫تسـهیل مبـادالت تجـاری در کشـورهایی شـده کـه عمدتـا هـدف‬ ‫تحریم هـای امریـکا هسـتند‪.‬‬ ‫چنانچـه ایـران بتوانـد از ظرفیت هـای اشـکار و پنهـان توافق نامـه‬ ‫تجارت اتحادیه اوراسیا در توسعه صادرات غیرنفتی ایران بهره الزم‬ ‫را ببـرد‪ ،‬می تـوان از ان به عنـوان شـاخصی بـرای ورود اقتصـاد ایـران‬ ‫بـه بازارهـای جهانـی بهره جسـت‪ .‬طبق سـند چشـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬که‬ ‫پس از قانون اساسـی مهم ترین سـند باالدسـتی در کشـور ب هشـمار‬ ‫می ایـد؛ «ایـران‪ ،‬کشـوری توسـعه یافته بـا جایـگاه اول اقتصـادی‬ ‫علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه بـا هویتـی اسلامی‪،‬انقالبی‬ ‫الهام بخـش در روابـط بین الملـل‪ ،‬کشـوری دسـت یافته بـه جایـگاه‬ ‫اول اقتصـادی‪ ،‬علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه اسـیای جنـوب‬ ‫غربـی (شـامل اسـیای مرکـزی‪ ،‬قفقـاز‪ ،‬خاورمیانـه و کشـورهای‬ ‫همسـایه) باتا کیدبر جنبش نرم افزاری و تولید علم‪ ،‬رشـد پرشـتاب‬ ‫و مسـتمر اقتصـادی‪ ،‬ارتقـای نسـبی سـطح درامد سـرانه و رسـیدن‬ ‫به اشـتغال کامل اسـت»‪ .‬باتوجه به این سند چشـم انداز؛ می توان‬ ‫چنیـن نتیجه گیـری کـرد کـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف چشـم انداز‬ ‫راهبرد «توسعه تجارت خارجی» درنظر گرفته شده و در چهارچوب‬ ‫ان‪ ،‬رویکـرد جمهـوری اسلامی «برون گرایـی اقتصـادی» خواهـد‬ ‫بـود (سـند نهایی چشـم انداز ‪ ۲۰‬سـاله ایـران‪ ۱۳۸۲ ،‬اسـت) اتحادیه‬ ‫اقتصـادی اوراسـیایی می توانـد‪ ،‬ابـزار خوبـی جهـت تحقـق اهـداف‬ ‫سند چشم انداز باشد‪ .‬بی شک‪ ،‬توسعه همکاری ایران با اتحادیه‬ ‫اقتصـادی اوراسـیایی منجـر بـه جهـش بزرگـی در صـادرات نفتـی و‬ ‫غیرنفتـی ایـران خواهـد شـد و درنهایـت می توانـد‪ ،‬موجـب ارزاوری‬ ‫شـده و نقـش موثـری در عبـور از تنگناهـای اقتصـادی ایفـا کنـد‪ .‬از‬ ‫دیگر مزایای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬استفاده‬ ‫یسـت که این امکان را برای کشـور فراهم‬ ‫از امتیازات گمرکی خاص ‬ ‫مـی اورد تـا حجـم صـادرات خـود را به مقصـد پنـج کشـور اوراسـیایی‬ ‫تـا چندبرابـر افزایـش دهـد‪ .‬مهـدی میراشـرفی؛ رئیـس کل گمـرک‬ ‫ایـران در همایـش دیپلماسـی اقتصـادی ایـران و اوراسـیا بااشـاره به‬ ‫موقعیـت جغرافیایی ایران‪ ،‬گفت‪« :‬ایران‪ ،‬محل تقاطـع دو کریدور‬ ‫مهـم شـمال بـه جنـوب و شـرق بـه غـرب اسـت که ایـن امـر‪ ،‬فرصت‬ ‫بی نظیـری را بـرای توسـعه تعاملات تجـاری برای مـا فراهم کـرده»‪.‬‬ ‫یشـک‪ ،‬ایـن همـکاری فوایـدی را بـرای کشـورهای محصـور در‬ ‫ب ‬ ‫خشکی اطراف ایران نیز دارد؛ چرا که این فرصت را برای کشورمان‬ ‫فراهـم مـی اورد تـا بـه حلقـه ارتباطـی حیاتی تجـاری منطقه تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکی از مسائلی که می تواند کشور ما را دچار بحران اقتصادی کند‪،‬‬ ‫یسـت و همـکاری ایـران بـا اتحادیـه‬ ‫مسـئله اقتصـاد تک محصول ‬ ‫اقتصادی اوراسیا مانع شکل گیری اقتصاد تک محصولی می شود‪.‬‬ ‫اقتصـاد ایـران بـا وجـود ظرفیت هـای غیرقابل انـکار‪ ،‬همچنـان‬ ‫یشـک‪،‬‬ ‫اقتصـادی تک محصولـی و وابسـته بـه نفـت اسـت و ب ‬ ‫همـکاری بـا اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا بهتریـن فرصـت بـرای‬ ‫متنوع سازی اقتصاد کشورمان به شمار می اید‪ .‬ا کنون‪ ،‬در فرصت‬ ‫باقی مانـده بـرای اغـاز مذا کـرات تجـارت ازاد بـا اتحادیـه اقتصـادی‬ ‫اوراسـیا کـه به گفتـه زادبـوم قـرار اسـت در کمتـر از یک ماه دیگـر برگـزار‬ ‫شود ‪ ،‬موارد ذیل برای رفع توسعه مبادالت تجاری میان دو طرف‬ ‫پیشـنهاد می شـود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نظر به اینکه بخش خصوصی کشورهای عضو اتحادیه‪ ،‬اشنایی‬ ‫خوبـی بـا بازارهـا‪ ،‬روش هـا و رویه هـای یکدیگـر ندارنـد ‪ ،‬الزم اسـت از‬ ‫فرصت پیش رو برای رفع این خال برای شـرکت های ایران اسـتفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬طبق اعالم سازمان جهانی گمرک؛ این نهاد‪ ،‬دراستانه ورود به‬ ‫یسـت‪ .‬با هدف افزایش تـاب اوری اقتصادی‬ ‫انقلاب چهارم صنعت ‬ ‫کشـورها و تسـهیل تجـارت میـان اعضـاء‪ ،‬پیشـنهاد می شـود کـه‬ ‫گمرکات کشور عالوه بر استفاده از هوش مصنوعی؛ از اینترنت اشیاء‬ ‫در صنعـت ردیابی اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ .3‬هماهنگـی بیـن دسـتگاه ها و ارتقـای دانـش بخـش دولتـی و‬ ‫بخـش خصوصـی برای تحقق تجـارت ازاد با این اتحادیه نیز بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬توجـه بـه ظرفیت هـای حمل ونقـل و ارتباطـات جـاده ای میـان‬ ‫ایـران و کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و اجـرای‬ ‫طر ح های زیرسازی می تواند سبب افزایش مبادالت تجاری میان‬ ‫دو طـرف باشـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬پیشـنهاد می شـود کـه معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت‬ ‫امـور خارجـه بـه مسـئله دالرزدایـی از روابـط اقتصـادی و تجـاری‬ ‫میـان اعضـای ایـن اتحادیـه توجـه ویـژه داشـته باشـد و بـرای نیـل‬ ‫به این هـدف دسـتگاه های متولـی در حـوزه پولـی و بانکی در کشـور‬ ‫فعـال شـوند‪.‬‬ ‫‪ .6‬عـدم الحـاق ایـران بـه سـازمان جهانـی تجـارت‪ ،‬سـبب شـده تـا‬ ‫سـطح دانش و رفتارهای تجاری جهانی کارشناسـان و تجار ایرانی‬ ‫لتـر از انچـه در کشـورهای عضـو سـازمان جهانـی تجـارت حا کـم‬ ‫ناز ‬ ‫است‪ ،‬باشد؛ لذا برگزاری دوره های اموزشی و کارگروه هایی با هدف‬ ‫دسـتیابی بـه جدیدترین اسـتاندارهای جهانی تجـاری‪ ،‬از اهمیت‬ ‫فراوانـی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫درپایـان بایـد گفـت به اعتقـاد کارشناسـان؛ قـرن ‪ ،۲۱‬قرن اسیاسـت‬ ‫و مرکـز ثقـل ثـروت دنیـا از «وال اسـتریت» و «سـیلیکون ولی»‬ ‫در حال انتقـال بـه اطـراف چیـن و هنـد اسـت‪ .‬اوراسـیا به سـبب‬ ‫مجـاورت بـا ایـن دو کشـور می توانـد از ایـن موهبـت برخوردار شـود‪.‬‬ ‫از انجاکه ایران و اوراسیا تنها مناطقی در جهان هستند که در مرکز‬ ‫تقاطع کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارند‪ ،‬امید ان‬ ‫می رود بتوان از این مواهب و فرصت ها به نحواحسن استفاده کرد‬ ‫و موجبـات سـرافرازی و بالندگـی بیشـتر ایـران را فراهـم اورد‪.‬‬ ‫مریمازیش‪/‬ایرنا‬ ‫سوئیسی ها گوی سبقت را در مصرف شکالت ربودند!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫وقتـی نوبـت بـه «لیـگ شـکالت» می رسـد‪،‬‬ ‫میـزان مصـرف مـردم «سـوئیس» بـا سـرانه‬ ‫سـاالنه ‪ 8.8‬کیلوگـرم قابل توجـه اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن کشـور اساسـا به خاطـر صنعـت شـکالت‬ ‫ً‬ ‫خـود نیـز در جهـان مطـرح اسـت و عمومـا‬ ‫بـا برنـد ‪ Toblerone‬کـه یکـی از مارک هـای‬ ‫شناخته شـده ایـن محصـول خوشـمزه‬ ‫پرطرفدار اسـت‪ ،‬شناخته می شود‪ .‬کشورهای‬ ‫همسـایه ان؛ «اتریـش» و «المـان» نیـز‬ ‫به ترتیـب بـا ‪ 8.1‬و ‪ 7.9‬کیلوگـرم سـرانه مصـرف‪،‬‬ ‫در رده هـای بـاالی این فهرسـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫بـازار جهانـی کا کائـو و شـکالت در سـال ‪2018‬‬ ‫رقمـی معـادل ‪ 49400‬میلیـون دالر گـردش‬ ‫مالـی داشـت کـه بـا تخمیـن رشـد سـاالنه‬ ‫ً‬ ‫‪4.2‬درصـد‪ ،‬احتمـاال تـا پایـان سـال ‪ 2025‬بـه‬ ‫‪ 68700‬میلیـون دالر خواهـد رسـید‪ .‬اخریـن‬ ‫داده هـای مربـوط بـه مصـرف شـکالت در‬ ‫جهـان کـه خالصـ ه ان را در اینفوگرافیـک امـروز‬ ‫مشـاهده می کنید‪ ،‬توسـط کارشناسـان بخش‬ ‫پژوهش شـرکت شکالت سـازی ‪ Lindt‬در فوریه‬ ‫یسـت؛ ایـن‬ ‫سـال ‪ 2021‬منتشـر شـده‪ .‬گفتن ‬ ‫داده هـا بـا پیمایـش انجام شـده در ‪ 31‬کشـور‬ ‫جهـان حاصـل شـده و مربـوط بـه کل کشـورها‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫کرونا؛ بالی اسمانی یا فتنه بشری؟‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کرونـا بالیـی بـوده اسـت کـه در ‪ 100‬سـال اخیر‪ ،‬سـابقه نداشـته جهـان هسـتی‬ ‫را تا بدین حـد درگیـر مشـکالت کنـد‪ .‬بیـش از یک سـال اسـت کـه ویروسـی‬ ‫همه گیـر‪ ،‬کشـنده‪ ،‬ویران کننـده و اسـترس زا‪ ،‬مـردم کـره خا کـی را در خـود فـرو‬ ‫بـرده و میلیون ها نفـر را مبتلا و چندین میلیـون را نیـز بـه کام مرگ داده اسـت‬ ‫ً‬ ‫و ظاهـرا به نظـر نمی رسـد کـه ایـن ویـروس منحـوس‪ ،‬به این زودی هـا تسـلیم‬ ‫علـم و دانـش امـروزی شـود‪ .‬ایـن ویـروس را ا گـر بلای اسـمانی بدانیـم یـا ا گـر‬ ‫فتنـه ای از سـوی کشـوری خاص به حسـاب بیاوریـم‪ ،‬درهرحالت‪ ،‬بلای جان‬ ‫انسـان های بی شـمار و بی گناهـی شـده اسـت و هـر روز کـه می گـذرد‪ ،‬قربانـی‬ ‫می گیـرد و خیـال ندارد دسـت از سـر بشـر بـردارد‪ .‬کووید‪ ، 19-‬ضعیـف و قوی یا‬ ‫غنی و فقیر نمی شناسـد؛ هر کس به ان مبتال شـد‪ ،‬چنانچه جان سـالم به در‬ ‫ببرد‪ ،‬ان قدر ازار می بیند که در حوصله کلمات نمی گنجد‪ .‬ازاین ها گذشـته‪،‬‬ ‫ایـن ویـروس هـر روز بـا یک شـکل جدیـد ظهور می کنـد که علم پزشـکی هم در‬ ‫برابـر پیچیدگـی ان قاصـر به نظـر می رسـد و متلون بـودن ویـروس‪ ،‬کار درمـان‬ ‫را سـخت تر کـرده اسـت‪ .‬در این میـان‪ ،‬تنهـا راه مبـارزه بـا ان‪ ،‬تدبیـر دولـت و‬ ‫مسـئولین و وظیفه شناسـی مـردم اسـت‪ .‬دولـت بایـد در راه مبـارزه بـا ان‪،‬‬ ‫کـه همانـا کشـف و تهیـه وا کسـن اسـت‪ ،‬گام هـای محکم تـری بـردارد و شـاید‬ ‫ایـن تنهـا وظیفـه دولـت در مواجهـه با ایـن بیماری سـت و مردم انتظـار دارند‬ ‫کـه به جـای حـرف‪ ،‬دراین زمینـه عمـل شـود؛ چرا کـه درمـورد همیـن وا کسـن‬ ‫از سـوی اعضـای دولـت و سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬اظهـارات متناقـض و‬ ‫حتـی غیرعملـی زده شـده اسـت؛ ولـی چـون بـه مرحلـه عمـل نرسـیده در روز‬ ‫گذشـته شـمار مبتالیـان بیـش از هفت هزار نفـر اعلام شـد و حـدود ‪ 70‬نفـر نیـز‬ ‫جـان بـه جان افریـن تسـلیم کردنـد و هـزاران خانـواده مبتلا‪ ،‬در درد و رنـج و‬ ‫شـرایط بیمـارداری در عیـن ناامیـدی به سـر می برنـد‪ .‬حتـی یکی از مسـئولین‬ ‫پزشـکی بـا صراحـت اعالم داشـته که وا کسیناسـیون بـرای تمام مردم کشـور‪،‬‬ ‫بـه یک سـال زمـان نیـاز دارد که بیاناتی از این دسـت توسـط مسـئولین‪ ،‬باعث‬ ‫پاشـیدن بیشـتر بـذر نومیـدی شـده و مـردم در غـم و نگرانـی بیشـتری فـرو‬ ‫می رونـد‪ .‬در چهـار اسـتان خوزسـتان‪ ،‬گیلان‪ ،‬مازندران و گلسـتان‪ ،‬وضعیت‬ ‫ُ‬ ‫بسـیار نگران کننـده اسـت‪ .‬در همیـن خوزسـتان‪ ،‬روز گذشـته در نـه شـهر ان‬ ‫وضعیـت قرمـز اعلام شـده اسـت که به یقیـن عدم رعایت مسـائل بهداشـتی‪،‬‬ ‫عدم رعایت فواصل اجتماعی و به ویژه عدم استفاده از ماسک‪ ،‬به هیچ وجه‬ ‫توجیه شـدنی نیسـت‪ .‬عدم رعایت این سـه اصل مهم‪ ،‬به دولت هیچ ربطی‬ ‫ندارد‪ .‬شـمار زیاد مبتالیان یکی از عواملی سـت که به ادامه دار شـدن بیماری‬ ‫دامـن می زنـد و نشـان می دهـد کـه در وهلـه نخسـت‪ ،‬خـود مـردم هسـتند‬ ‫کـه ایـن ویـروس را دسـت کم گرفته انـد‪ .‬امـار اعالم شـده از سـوی مسـئولین‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬بسـیار نگران کننده اسـت؛ چرا که وقتی بر طبق این امار مشـخص‬ ‫شـده اسـت کـه بیـش از ‪ 74‬درصـد مـردم‪ ،‬مراقبـت الزم را رعایـت نمی کننـد‪،‬‬ ‫حاصـل ان ابتلای روزانـه هشت هزار نفری سـت و ایـن نمی توانـد بـرای مـردم‬ ‫مهربـان و فهیـم مـا باورکردنـی باشـد؛ امـا چـه کسـی مقصر اسـت؟ وقتـی هنوز‬ ‫مسـافرت های شـمال پابرجاسـت؛ مهمانی هـا کـم نشـده؛ دیدوبازدیدهـا‬ ‫فـراوان اسـت؛ یعنـی بی احتیاطـی از سـوی مـا مـردم‪ ،‬مثال زدنی سـت؛ پـس‬ ‫بایـد منتظـر جـوالن دادن بیشـتر ایـن ویـروس باشـیم‪ .‬کافی سـت بـه امـار‬ ‫پـاره ای از کشـورهای همسـایه دقـت کنیـم کـه با توجه بـه نسـبت جمعیـت‪،‬‬ ‫شـمار قربانیـان انـان بسـیارکمتر از ایـران عزیـز ما سـت؛ بنابرایـن بایـد بپذیریم‬ ‫کـه بخشـی از تقصیـرات نیـز بـر گـردن خـود ماسـت و در یـک جملـه قابل تامـل‬ ‫بایـد گفـت‪« :‬از ماسـت کـه بـر ماسـت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی کانال نرمش صبحگاهی در شاد‬ ‫مدیـرکل دفتـر تربیت بدنـی و فعالیت هـای ورزشـی اموزش وپـرورش‪ ،‬از‬ ‫راه انـدازی کانـال نرمـش صبحگاهـی در صفحـه اصلـی شـبکه شـاد خبـر داد‬ ‫و اهـداف این اقـدام را در دوران کرونـا و پسـا کرونا تشـریح کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پانـا؛ محمـد جعفـری افـزود‪« :‬در دفتـر تربیت بدنـی و فعالیت هـای ورزشـی‬ ‫نسـمت‬ ‫سیاسـت ها را به اسـتناد اسـناد باالدسـتی برنامه ریزی کردیم و به ای ‬ ‫رفتیم که فعالیت ها برنامه محور‪ ،‬مدرسه محور‪ ،‬کیفیت محور‪ ،‬فرا گیر‪ ،‬علمی‬ ‫و تخصصـی‪ ،‬اخالق محـور‪ ،‬ارزش محـور و مشـارکت محور طراحـی شـوند»‪.‬‬ ‫ایران به دنبال صادرات گاز به اروپا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران بابیان اینکـه ایـران به دنبـال صـادرات گاز‬ ‫بـه اروپاسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬فضـای اینـده کشـورها‪ ،‬نـوع همـکاری و اتفاق هایـی‬ ‫کـه در روابـط دیپلماسـی کشـور می افتـد‪ ،‬بر موضـوع تجارت گاز موثر اسـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش شـانا؛ حسـن منتظرتربتـی افـزود‪« :‬مـا بایـد تجـارت گاز را به عنـوان‬ ‫یکـی از اصلی تریـن موضوعـات دنبـال کنیـم و ترکیـه‪ ،‬یکـی از ان مسـیرهای‬ ‫مناسـب بـرای تجـارت گاز اسـت؛ حتـی در خـود بـازار ترکیـه؛ زیـرا ایـن کشـور‬ ‫می خواهـد مبـادی مختلفـی بـرای تامیـن گاز داشـته باشـد و خـود را بـه یـک‬ ‫ً‬ ‫کشـور وابسـته نخواهـد کـرد؛ طبیعتـا بخشـی ازان بـازار را هـم از ایـران تامیـن‬ ‫می کنـد کـه هـم به نفـع ترکیه اسـت و هـم به نفع ایران‪ .‬ازسـویی‪ ،‬مسـیر ترکیه‬ ‫مسـیر خوبـی بـرای تجـارت گازی بـا اروپـا در اینـده اسـت»‪.‬‬ ‫صدور دفترچه های بیمه کاغذی تا ‪ ۳۰‬بهمن ماه‬ ‫سوئیس‬ ‫اتریش‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫سودان‬ ‫بلژیک‬ ‫روسیه‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫برزیل‬ ‫ژاپن‬ ‫چین‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫دفاع تمام قد دولت‬ ‫از سیاست های معیشتی مردم‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد؛‬ ‫لزوم نگاه بهره ورانه؛‬ ‫عامل برون رفت از مشکالت اقتصادی‬ ‫سخنگوی دولت توصیه کرد؛‬ ‫استفاده امریکا و سه کشور اروپایی‬ ‫از فرصت کوتاه باقی مانده‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬دولـت بـا قـوت‪ ،‬تدابیـر و سیاسـت های‬ ‫معیشـتی خـود را ادامـه خواهـد داد و هرجـا حقوق مـردم در میان‬ ‫باشـد‪ ،‬تمام قـد از معیشـت مـردم و تامیـن کاالهـای اساسـی بـا ارز‬ ‫ترجیحـی کـه در الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬نیـز گنجانـده شـده‪ ،‬دفـاع‬ ‫می کنـد تـا در سـال اینـده نیـز مـردم در تامیـن کاالهـای خـود بـا‬ ‫مشـکالت روبـرو نشـوند»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسـن روحانی افزود‪« :‬سیاست های‬ ‫بازرگانی کشور‪ ،‬از مرحله تامین تا حمل و توزیع باید با هماهنگی‬ ‫کامـل مدیریـت شـود؛ ایـن زنجیـره بایـد به نحـو موثـر کنتـرل شـده‬ ‫و اجـازه داده نشـود نوسـانات قیمـت بیش ازایـن بـر معیشـت و‬ ‫اقتصـاد خانـوار فشـار بیـاورد»‪.‬‬ ‫وزیـر بهداشـت گفـت‪« :‬مملکتـی با منابع محـدود‪ ،‬باید بـه افزایش‬ ‫بهـره وری فکـر کنـد‪ .‬برون رفـت از مشـکالت اقتصـادی کشـور‪،‬‬ ‫نیازمنـد نـگاه بهره ورانـه اسـت‪ .‬ا گـر بنـا باشـد یـک پیشـنهاد بـه‬ ‫رئیس جمهـوری بدهیـم‪ ،‬اول بایـد در ریاسـت جمهوری معاونـت‬ ‫بهـره وری بگـذارد و ایـن معاونـت در همـه وزارتخانه هـا دفتر داشـته‬ ‫باشد»‪ .‬به گزارش وبدا؛ سعید نمکی افزود‪« :‬خیلی از منابع کشور را‬ ‫دور می ریزیم و به شدت هدر می دهیم‪ .‬بیمارستان ته خط است‪.‬‬ ‫بهـره وری در بیمارسـتان ها گره گشاسـت؛ امـا نـه به قـدر بقیه جاها‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬منابع را در بقیه جاهای وزارت بهداشـت باید سـاماندهی‬ ‫ سختی امسـال در‬ ‫کنیم‪ .‬امسـال‪ ،‬سـال بسیار سـختی بود‪ .‬سالی به‬ ‫ِ‬ ‫قبـل و بعد از انقلاب در ارتباط بـا منابـع نداشـتیم»‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬توقـف اجـرای داوطلبانـه پروتـکل‬ ‫به معنـای قطـع همـکاری بـا اژانـس نیسـت؛ ایـن همـکاری ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت و ایـران طـی نامـه ای‪ ،‬همـه مـوارد را از قبـل بـه‬ ‫اطلاع اژانـس خواهـد رسـاند»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ علـی ربیعـی افـزود‪:‬‬ ‫«همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم‬ ‫ً‬ ‫و اماده ایم فورا و در صورت بازگشـت امریکا و سـایر طرف های توافق‬ ‫بـه تعهداتشـان‪ ،‬گام هـای برداشته شـده بر اسـاس پارا گـراف ‪۳۶‬‬ ‫برجـام را بـه وضعیـت اولیـه در توافـق برجـام بازگردانیـم‪ .‬امیدواریـم‬ ‫سـه کشـور اروپایـی و امریـکا از فرصـت کوتـاه باقی مانـده اسـتفاده‬ ‫کننـد و اجـازه ندهنـد که دسـتیابی بـه راه حل های دیپلماتیـک در‬ ‫جتـر شـود»‪.‬‬ ‫رسـیدگی بـه اختلاف غیرضـروری‪ ،‬بغرن ‬ ‫مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی بابیان اینکـه ا گـر پزشـکی امـکان و‬ ‫تمایلـش را دارد‪ ،‬نسخه نویسـی الکترونیـک را انجام می دهـد؛ اما ا گر امکان و‬ ‫تمایـل نبـود‪ ،‬بـا دو فرض مواجهیم؛ گفت‪« :‬از اول اسـفند ماه دفترچه جدید‬ ‫صـادر نمی کنیـم؛ امـا بیمه شـدگان می تواننـد دفترچه هـای موجودشـان را‬ ‫همچنـان اسـتفاده کننـد‪ .‬تـا ‪ ۳۰‬بهمن مـاه هـم دفترچـه صـادر می شـود؛ امـا‬ ‫ازان به بعـد دفترچـه جدیـدی صـادر نمی شـود‪ .‬بـرای صـدور دفترچـه جدید‪،‬‬ ‫نیـاز بـه مراجعـه بـه شـعب نیسـت‪ .‬دراین صـورت‪ ،‬ا گـر دفترچه نبود‪ ،‬پزشـک‬ ‫می تواند در نسـخه سـربرگش نسـخه بنویسـد که تحت پوشـش ماسـت و فرد‬ ‫هرجا برود‪ ،‬خدمات درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت می کند»‪.‬‬ ‫به گـزارش برنـا؛ مصطفـی سـاالری افـزود‪« :‬دفترچـه حذف نخواهد شـد؛ بلکه‬ ‫صـدور دفترچه هـای جدیـد متوقـف می شـود»‪.‬‬ ‫کاهش قیمت میوه در شب عید‬ ‫معـاون دفتـر برنامه ریـزی تامیـن‪ ،‬توزیـع و تنظیـم بـازار وزارت صمـت گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«قطعـا در شـب عیـد بـا ورود و وفـور میـوه در بـازار مواجـه خواهیـم شـد و‬ ‫قیمـت میوه هـا ازجمله سـیب و پرتقال خواهد شکسـت»‪ .‬به گـزارش صمت؛‬ ‫سـعید صارمـی افـزود‪« :‬طـرح ذخیره سـازی میـوه و مرکبـات از سـال ‪ 85‬بـا دو‬ ‫هـدف انجـام می شـود کـه حمایـت از تولیـد در فصـل برداشـت و حمایـت از‬ ‫مصرف کننـده در اوج مصـرف (شـب عیـد) اسـت»‪ .‬وی بااعالم اینکه کل میوه‬ ‫ً‬ ‫و مرکبات ذخیره شـده دراین چندسـال تقریبا زیر یک درصد کل تولید کشـور‬ ‫بـوده‪ ،‬افـزود‪ 40« :‬تـا ‪ 50‬هزارتـن امسـال خریـد و ذخیره سـازی میـوه و مرکبـات‬ ‫نتـن تولیـدی که داریـم رقم ذخیره سـازی‬ ‫داشـتیم کـه نسـبت بـه ‪ 6.5‬میلیو ‬ ‫زیـر یک درصـد می شـود»‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد سدها فاقد ارزیابی زیست محیطی‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت باتا کیدبراینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد سـدها ارزیابی‬ ‫زیسـت محیطی نداشـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مگـر چنـد سـد اخیـر کـه‬ ‫در دولـت دوازدهـم موظـف بـه‬ ‫انجام این کار شـدند»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنـا؛ عیسـی کالنتـری در‬ ‫همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد انعقاد کنوانسیون رامسر که با حضور‬ ‫اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهوری) برگزار شد‪ ،‬گفت‪« :‬با وجود‬ ‫مشـکالت در چهارسـال اخیر ‪ ۲۰‬هزارمیلیاردتومـان بودجـه بـرای حراسـت از‬ ‫تاالب ها تخصیص داده شد؛ درحالی که باتوجه به تحریم ها درامدهای ارزی‬ ‫کشـور متاثر شـده بود»‪ .‬وی در بخش دیگری از صحبت های خود باتا کیدبر‬ ‫به خطرافتـادن حیـات تاالب هـا به دلیل بی توجهی به سیاسـت های پایدار و‬ ‫مصـرف بیش ازحـد اب و ازسـویی‪ ،‬تغییـر اقلیـم گفـت‪« :‬توجهـی کـه در دولت‬ ‫دوازدهـم و بخشـی در دولـت یازدهـم بـا وجـود تحریم هـا بـه تاالب هـا شـد‪ ،‬در‬ ‫دوران ‪ ۵۰‬سـاله کنوانسـیون رامسـر بی نظیـر بـود»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حجت اله صیدی در افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» عنوان کرد؛‬ ‫افزایش ساالنه پنج میلیون تن محصوالت پتروشیمی‬ ‫با طرح «طراوت» بانک صادرات ایران‬ ‫محمدباقرازاد‬ ‫ترسم همه از بستن قفل چمدان بود‬ ‫راهی شدنش قصه ی بی رحم خزان بود‬ ‫او؛ همهمه ی بار سفر بستن از این شهر‬ ‫من؛ روی لبم ُمهر سکوت و خفقان بود‬ ‫من وصله ی ناجور تنش بوده ام انگار‬ ‫او نسبتش اما به تنم نیمه ی جان بود‬ ‫چشمان سیاهش‬ ‫زیبایی‬ ‫من؛ نشئه ی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ارامش چشم دگران بود‬ ‫پی‬ ‫ِ‬ ‫او؛ در ِ‬ ‫حسود من و عشقم شده بودند‬ ‫یک شهر‬ ‫ِ‬ ‫انگشت جهانی به دهان بود‬ ‫از رفتنش‬ ‫ِ‬ ‫باید که به تاریخ پـس از او بنویسند‬ ‫ِ‬ ‫قرن جهان بود‬ ‫این تلخ ترین حادثه ی ِ‬ ‫خوشبختی او ِدین بزرگی ست به یک عهد‬ ‫ِ‬ ‫عهدی که وفا کردم و اسمش خفقان بود‬ ‫ُ‬ ‫روزی که به شهرت برسم با همه گوید‬ ‫او عاشق من بود‪ ،‬زمانی که جوان بود‬ ‫خان ِچ ِهل سالگی ام را گذراندم‬ ‫من ِ‬ ‫سن کمم تجربه ای سخت گران بود‬ ‫با ِ‬ ‫سالگی او‬ ‫بحران چهل‬ ‫او مانده و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫حسرت مردی که برایش نگران بود ‪...‬‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫مهساعبداله ابادی‬ ‫صدایـی زمزمـه وار مغـزم را می تراشـد؛ مفاهیمـی دردنـاک و‬ ‫شـکنجه گر‪ ،‬زمزم ههـای متوهمـی از تـرس و گنـاه‪ .‬بـا خـود‬ ‫می گویـم شـاید در جایـی دیگر‪ ،‬شـاید فراسـوی زمین یا کمی‬ ‫یسـت؛ امـا مـا‬ ‫ا نسـوتر در اسـمان مخفیگاهـی بـرای زندگ ‬ ‫نمـکان سـرد و فانـی‬ ‫بـه چـه جرمـی محکـوم بـه زندگـی درای ‬ ‫ً‬ ‫شـدیم؟! حتمـا علـت وجودمـان جـدا از حکمـت او شـاید‬ ‫ً‬ ‫خطایمـان بـوده‪ ،‬شـاید ازمونمـان‪ .‬ادم های دنیا قطعـا هرکدام‬ ‫گناهـی بـرای انـکار دارنـد‪ ،‬غـروری بـرای فخـر کردنـد‪ ،‬وجـدان‬ ‫خاموشی برای ظلم‪ ،‬سرکشی و غضب بیمارگونه‪ ،‬تعصبی‬ ‫ناب هجـا بـرای اثبـات عمـق جهالـت محـض خـود‪ ،‬خاطـری‬ ‫یشـده از ر یـا‪ .‬گاهـی‬ ‫اسـوده از حق کشـی و روح متالش ‬ ‫مهـا و رکب ها‪،‬‬ ‫یشـوم میـان این همه هیاهـو و زخ ‬ ‫متعجـب م ‬ ‫وجـود قلـب ا نهـم در سـاکنان ایـن زمیـن بـرای حیـات چـه‬ ‫ضرورتـی دارد‪ .‬اینجـا منطـق بـرای سیاسـت‪ ،‬بـرای بـازی و‬ ‫زرنگی واجب و الزم اسـت؛ ما را چه به قلب داشـتند؟ انگار‬ ‫ایـن‪ ،‬قانـون نانوشـته زمیـن اسـت که دو اسـتاد بزرگ و مشـهور‬ ‫روزگار و زمانه یاد می دهند که «دست بردار از تمام دروغ های‬ ‫جهـان‪ ،‬اینجـا زمیـن اسـت نـه معـراج‪ ،‬اینجا جهنم اسـت نه‬ ‫بهشـت‪ .‬بیـا عادتـت بدهیـم بـه اسـارت های تکـراری‪ ،‬بـه‬ ‫دردهـای بی درمـان‪ ،‬بـه خـوی قابیلـی‪ ،‬بیـا و سـاکت شـو؛‬ ‫بـا مـا مـدارا کـن کـه از قدیـم گفتنـد چـوب اسـتاد گل اسـت‬ ‫و هرکـس نخـورد خـل اسـت»‪ .‬ا ن زمـان کـه مقـام را بـا جایـگاه‬ ‫ً‬ ‫معاوضـه کـردی؛ بـه زندگـی محبوسـی بیندیـش کـه تمامـا‬ ‫هم تبـار توانـد‪ ،‬بـه سـرزمین تاریکـی کـه در عقایـد و خرافـات‬ ‫خـود تعصـب دارنـد؛ ولـی ائیـن و افسـانه ها را ب هسـخره و‬ ‫بی اعتقـادی می گیرنـد‪ .‬انجـا که عشـق پوچ و بی معناسـت‪،‬‬ ‫میـاب‪.‬‬ ‫محبـت و مهربانـی حماقـت و معرفـت و بخشـش ک ‬ ‫انجـا کـه ‪ ...‬فکـر می کنـم مقصـر اصلـی کـدام خـاک اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال خودمـان‪ .‬زمیـن را ابـاد خرابـه ای کرده ایـم‪ .‬اری مـا‬ ‫کـه رسـم عاشـقی بلد نیسـتیم عاشـقی نکنیـم؛ مگر خـود ما‬ ‫م عاشـقی کردن را بـ ه خـدا نیاموختیـم‪ ٬‬مگـر خـدا را بـه کـم‬ ‫کـ ‬ ‫قانـع نکردیـم‪ .‬مـا کـه از انسـانیت تنهـا ادعـا دار یـم‪ ٬‬بـه مقـام‬ ‫ادمیـت اکتفـا کنیـم؛ مگـر بسـنده کردن بـه اشـرف مخلوقـات‬ ‫رانده شـده از بهشـت کم اسـت‪ .‬داستان که می گویم‪ ،‬خود را‬ ‫قهرمان نپنداریم و دیگران را خوار نکنیم؛ مگر رسم پهلوانی‬ ‫بـه ذلـت دیگـران بنـا شـده اسـت؟! ادمیـت را تمر یـن کنیـم‬ ‫ب هجـای ارزوی انسـانیت؛ شـاید این گونـه بـزرگ نشـویم؛ امـا‬ ‫بهـره ای از زندگـی برده ایـم‪ ،‬صوابـی در بقـای خـود کرده ایـم و‬ ‫البته شـاید امیدی برای نسـل اینده در سـرزمینی فراتر از زمین‬ ‫کتـر از ایـن خـاک باشـیم‪.‬‬ ‫یـا پا ‬ ‫طالبفالحی‬ ‫زمستان‬ ‫چیزینیست‬ ‫جز ‪...‬‬ ‫حریق سرد‬ ‫نگاه من و تو ‪...‬‬ ‫شاتر‬ ‫همبازی‬ ‫زوجی در تماشاخانه ای متروکه‪ ،‬زندانی شده و‬ ‫تصمیم به اجرای نمایش دارند ‪ ...‬حامد شیخی‪،‬‬ ‫سمیرا کریمی‪ ،‬سارا صادقی‪ ،‬پانته ا حسینی‪ ،‬بهزاد‬ ‫محبوبی و امیرحسین انصاری؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی حامد شیخی هستند که‬ ‫به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫متن ان برگرفته از «نمایشنامه دوشخصیتی » اثر‬ ‫تنسی ویلیامز و نمایشنامه های «بن بست» اثر ریچارد‬ ‫پارسونز‪« ،‬دلباخته» اثر انا استیلمن و مارک متیوز «بذار‬ ‫ببینم فردا چی میشه» اثر مارک کریسلر؛ و «مسئله ای‬ ‫نیست» اثر دیوید ایوز است‪ .‬این اثر تا ‪ 7‬اسفندماه‬ ‫‪ 99‬ساعت ‪40( 19:45‬دقیقه) در تماشاخانه «ملک»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران بابیان اینکـه‬ ‫طـرح «طـراوت» بانـک صـادرات ایـران‪ ،‬الگویـی‬ ‫مناسـب بـرای تامیـن مالـی و ظرفیت سـازی‬ ‫یسـت‪ ،‬از امـکان افزایـش‬ ‫در صنعـت پتروشیم ‬ ‫نتـن محصـوالت ایـن صنعـت بـا‬ ‫‪ ۲۵‬میلیو ‬ ‫اسـتفاده از طـرح مذکـور در افقـی پنج سـاله خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک صـادرات‬ ‫ایـران؛ حجت الـه صیـدی در افتتاحیـه دومیـن‬ ‫نمایشـگاه و همایـش تخصصـی حمایـت از‬ ‫سـاخت داخـل در صنعـت پتروشـیمی کـه بـا‬ ‫حضـور مسـئوالن معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬سـازمان های منطقـه ازاد‬ ‫کیـش و قشـم‪ ،‬مدیـران عامـل شـرکت ها و‬ ‫مسـئوالن صنعـت پتروشـیمی‪ ،‬مدیـران عامـل‬ ‫بانک هـا و فعـاالن عرصـه صنعـت پتروشـیمی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬نفت و گاز و پتروشیمی‪،‬‬ ‫مزیـت رقابتـی کشـور ماسـت کـه بایـد قـدرش را‬ ‫بدانیـم و درسـت از ان اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬به منظـور ظرفیت سـازی دررقابت بـا‬ ‫برخـی کشـورهای همسـایه تـا پنج سـال اینده‬ ‫نتـن‬ ‫بایـد بـرای سـالیانه دسـت کم پنج میلیو ‬ ‫تولیـد محصـوالت پتروشـیمی تامیـن مالـی‬ ‫صـورت گیـرد کـه طـرح طـراوت بانـک صـادرات‬ ‫ایـران‪ ،‬الگـوی مناسـب و تجربـه ای قابل توجـه‬ ‫دراین زمینـه اسـت»‪ .‬وی سـه موضـوع‬ ‫مزیـت رقابتـی بسـیارباال‪ ،‬پیشـی گرفتن برخـی‬ ‫کشـورهای همسـایه در تولیـد محصـوالت و‬ ‫تامیـن مالـی صنعـت پتروشـیمی را مورداشـاره‬ ‫قـرار داد و افـزود‪« :‬قطـع وابسـتگی اقتصـاد بـه‬ ‫نفـت‪ ،‬به معنـای حذف نفت و گاز نیسـت؛ بلکه‬ ‫اسـتفاده درسـت از ان اسـت و اسـتفاده درست‪،‬‬ ‫ایجـاد باالتریـن ارزش افـزوده اسـت‪ .‬باالتریـن‬ ‫ارزش افـزوده نیـز تکمیـل زنجیـره محصـول و‬ ‫رسـیدن بـه محصـول نهایـی‪ ،‬به جـای صـادرات‬ ‫نفـت خـام و گاز مایـع و حتـی متانـول و اتیلـن و‬ ‫نظایـر ان اسـت»‪ .‬مدیرعامـل بانـک صـادرات‬ ‫ایـران افـزود‪« :‬ماموریـت بـزرگ مـا این اسـت که‬ ‫به گونـه ای برنامه ریـزی کنیـم تـا صنعـت نفـت‬ ‫و گاز بـا سـرمایه گذاری در صنعـت پتروشـیمی‬ ‫بـه تامین کننـده اصلـی تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫کشـور تبدیـل شـود»‪ .‬حجت الـه صیـدی‬ ‫بابیان اینکـه مـا قـرار بـود در سـال ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫مهم ترین رقیبمان در منطقه جلو بزنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یسـت که از االن تـا پنج سـال دیگر‬ ‫«این درحال ‬ ‫نتـن ظرفیـت‬ ‫بایـد حـدود هشـت تـا ده میلیو ‬ ‫ایجـاد کنیـم تـا خیلـی عقـب نمانیـم؛ زیـرا‬ ‫ا کنـون حجـم تولیـد محصـوالت پتروشـیمی در‬ ‫نتـن از کشـورهای‬ ‫کشـور نزدیـک بـه ‪ ۴۰‬میلیو ‬ ‫رقیـب همسـایه کمتـر بـوده و بـا وجـود اقتصـاد‬ ‫بـزرگ کشـور‪ ،‬جمعیـت‪ ،‬موقعیـت جغرافیایـی‬ ‫و نهادهـای علمـی‪ ،‬فنـی و تخصصـی‪ ،‬تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی مـا‪ ،‬نصـف برخـی از ایـن‬ ‫کشورهاسـت؛ بنابراین‪ ،‬برای رسـیدن به سـطح‬ ‫کشـورهایی نظیـر کشـور خودمـان‪ ،‬بایـد نزدیـک‬ ‫بـه ‪ ۶۰۰‬میلیـارددالر تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫داشـته باشـیم و ازاین میـزان حداقـل ‪ ۱۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیـارددالر بایـد از صنعت پتروشـیمی عاید‬ ‫شـود»‪ .‬مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران افزود‪:‬‬ ‫«بـرای ظرفیت سـازی جدیـد و متناسـب بـا‬ ‫پیشـرفت رقبـا بـه سـرمایه گذاری بیشـتری نیـاز‬ ‫نتـن محصـوالت‬ ‫اسـت تـا حداقـل ‪ ۲۵‬میلیو ‬ ‫پتروشـیمی ظـرف پنج سـال اینده دراین صنعـت‬ ‫تولیـد شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه اتـکا بـه‬ ‫دانش بنیان هـا رمـز موفقیـت در سـاخت داخـل‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪« :‬این رخداد بزرگ‪،‬‬ ‫نقطه اغاز حرکتی عظیم در تولید دراستانه ورود‬ ‫بـه قرن نو شـود»‪ .‬صیدی ادامـه داد‪« :‬در بخش‬ ‫تولیـد و سـازندگان داخلـی صنعـت پتروشـیمی‪،‬‬ ‫حماسـه های بزرگـی خلق شـده و بایـد با اعتماد‬ ‫مضاعـف و کنتـرل کیفیـت‪ ،‬از ان هـا حمایـت‬ ‫کنیـم و در کنـار سـازندگان داخلـی‪ ،‬صنـدوق‬ ‫نـواوری و شـکوفایی نیـز کمـک خواهـد کـرد تـا‬ ‫اهـداف ایـن صنعـت تحقـق یابـد»‪ .‬وی در بیـان‬ ‫سـومین محـور سـخنان خود که بـه تامین مالی‬ ‫اختصـاص داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬چهـار بانـک حاضـر‬ ‫دراین نمایشـگاه بیـش از ‪ ۶۰‬میلیـارددالر منابـع‬ ‫مالـی دارنـد و ا گـر بتـوان حداقـل ‪ ۱۰‬درصـد ان را‬ ‫بـه حمایـت از صنعـت پتروشـیمی اختصـاص‬ ‫نتـن محصـوالت ایـن‬ ‫داد‪ ،‬تولیـد ‪ ۲۵‬میلیو ‬ ‫صنعـت در افـق پنج سـاله محقـق خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران طـرح‬ ‫«طـراوت» را الگویـی مناسـب بـرای تحقـق ایـن‬ ‫چشـم انداز عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬بـا اسـتفاده‬ ‫از الگـوی تامیـن مالـی‪ ،‬اعتبـاری و زنجیـره ای‬ ‫همچـون طـرح طـراوت بانـک صـادرات ایـران بـا‬ ‫اختصـاص یـک واحـد منابـع مالـی می تـوان سـه‬ ‫واحـد اعتبـار تامیـن کـرد و به واسـطه همراهـی‬ ‫چنـد بانـک بـا تخصیـص یـک تـا دو میلیـارددالر‬ ‫نقـدی می تـوان سـه تـا چهارمیلیـارددالر گردش‬ ‫مالـی در صنعـت پتروشـیمی به وجـود اورد»‪.‬‬ ‫نیـز هم زمـان بـا برگـزاری دومیـن نمایشـگاه و‬ ‫همایـش تخصصـی حمایت از سـاخت داخل در‬ ‫صنعت پتروشیمی در جزیره کیش‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫همـکاری بانک صادرات ایران با شـرکت صنایع‬ ‫پتروشـیمی خلیج فـارس و انجمـن سـازندگان‬ ‫تجهیـزات صنعـت نفـت ایـران (اسـتصنا)‪،‬‬ ‫به امضـاء رسـید‪ .‬بـا امضـای ایـن دو تفاهم نامـه‪،‬‬ ‫مرحلـه جدیـدی از همـکاری بانـک صـادرات‬ ‫ایـران بـرای تامیـن مالـی شـرکت های فعـال‬ ‫در صنعـت پتروشـیمی اغـاز شـد‪ .‬تفاهم نامـه‬ ‫بانـک صـادرات ایـران بـا شـرکت صنایـع‬ ‫پتروشـیمی خلیج فـارس توسـط حجت الـه‬ ‫صیـدی؛ مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران و‬ ‫جعفـر ربیعـی؛ مدیرعامـل ایـن شـرکت در حضور‬ ‫فعـاالن صنعـت پتروشـیمی به امضـاء رسـید‬ ‫کـه برمبنـای ان‪ ،‬سـقف تسـهیالت و تعهـدات‬ ‫بانـک صـادرات ایـران تـا ‪ ۱۰۰‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫افزایـش یافت‪ .‬سـقف میـزان گشـایش اعتبارات‬ ‫اسـنادی داخلـی ریالـی بـه ایـن شـرکت و‬ ‫شـرکت های تابعـه نیـز بـه ‪ ۵۰‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫و سـقف صـدور انـواع ضمانت نامـه بـرای ایـن‬ ‫شـرکت تـا ‪ ۲۰‬هزارمیلیاردریـال ارتقـا داده شـد‪.‬‬ ‫براسـاس تفاهم نامـه بانـک صـادرات ایـران بـا‬ ‫انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت‬ ‫ایـران (اسـتصنا) نیـز سـقف تسـهیالت‪ ،‬صـدور‬ ‫ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی‬ ‫و ارزی بـه ‪ ۳۵‬هزارمیلیاردریـال رسـید‪ .‬ارائه انواع‬ ‫خدمـات و درگاه هـای بانکـداری الکترونیـک نیـز‬ ‫از دیگـر مفـاد ایـن تفاهم نامـه بود کـه به امضای‬ ‫حجت الـه صیـدی؛ مدیرعامـل بانـک صـادرات‬ ‫ایـران و مجیـد محمدپـور؛ رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫اسـتصنا رسـید‪ .‬تفاهم نامـه همـکاری بانـک‬ ‫صـادرات ایـران و صنـدوق نـواوری و شـکوفایی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با‬ ‫حضور مسئوالن و مدیران شرکت های فعال در‬ ‫صنعت پتروشـیمی در محل غرفـه این صندوق‬ ‫در دومیـن نمایشـگاه تخصصـی حمایـت از‬ ‫سـاخت داخل در صنعت پتروشیمی به امضای‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات و علـی وحـدت؛‬ ‫مدیرعامـل صنـدوق نـواوری و شـکوفایی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‬ ‫رسـید‪ .‬حجت الـه صیـدی در افتتاحیـه ایـن‬ ‫نمایشـگاه بابیان اینکـه صنـدوق نـواوری و‬ ‫شـکوفایی در کنـار سـازندگان داخلـی بـه تحقـق‬ ‫اهـداف صنعـت پتروشـیمی کمـک می کنـد‪ ،‬بـر‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان تا کید کرد‪.‬‬ ‫برقـراری و توسـعه همکاری هـا‪ ،‬ارائـه خدمـات‬ ‫مالـی و بانکـی‪ ،‬اعطـای انواع تسـهیالت در قالب‬ ‫عقـود اسلامی‪ ،‬صـدور ضمانت نامـه‪ ،‬گشـایش‬ ‫اعتبـارات اسـنادی ریالـی و ارزی و ارائـه انـواع‬ ‫خدمـات بانکـداری الکترونیـک توسـط بانـک‬ ‫صـادرات ایـران بـه ایـن صنـدوق و شـرکت های‬ ‫معرفی شـده ازسـوی ان‪ ،‬از مفاد این تفاهم نامه‬ ‫اسـت‪ .‬بانـک صـادرات ایـران بـا حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان در سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫سـهم مهمـی در تامیـن مالـی ایـن شـرکت ها و‬ ‫تولیـد محصـوالت نهایـی ان هـا داشـته اسـت‪.‬‬ ‫حمایت اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و ورزش از قهرمانان کوچک «محک»‬ ‫هنرمنـدان‪ ،‬ورزشـکاران و اهالـی فرهنـگ بـا روش هـای‬ ‫هنرمندانـه خـود بـه کمپیـن محـک پیوسـتند و حمایـت خـود‬ ‫را از کـودکان مبتالب هسـرطان اعلام کردنـد‪ .‬شـریف نظام مافـی؛‬ ‫مدیرعامـل محـک درخصـوص ایـن حرکـت جمعی که هرسـال‬ ‫در بـازه زمانـی روز جهانـی سـرطان تا روز جهانی سـرطان کودک‬ ‫(‪ 16‬تـا ‪ 27‬بهمن مـاه) در شـبکه های اجتماعـی شـکل می گیرد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬محـک از ابتـدای فعالیـت خـود از اندیشـه و هنـر فاخـر‬ ‫هنرمندان بهره مند بوده و سوار بر بال پرتوان هنر گام برداشته‪.‬‬ ‫موجـب افتخـار ایـن موسسـه مردم نهـاد اسـت کـه در ‪ 30‬سـال‬ ‫فعالیـت خـود‪ ،‬بـا بهره منـدی از اعتمـاد نیکـوکاران‪ ،‬همـواره‬ ‫انتخـاب هنرمنـدان بـرای عمـل بـه مسـئولیت اجتماعی شـان‬ ‫ِ‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬براین اسـاس؛ از سـال گذشـته جامعـه نیکـوکاری‬ ‫ایران زمین به خصوص هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران و اهالی فرهنگ‬ ‫بـه کمپیـن روز جهانـی سـرطان محـک پیوسـتند تـا درراسـتای‬ ‫هدف ا گاهی بخشی سرطان کودک فعالیت کنند»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬ا گاهی بخشـی در حـوزه سـرطان کـودک زمینه تشـخیص‬ ‫زودهنـگام بیمـاری را فراهم کرده که منجر بـه درمان کم دردتر‪،‬‬ ‫کم هزینه تـر و موثرتـر می شـود‪ .‬ازایـن رو محـک به عنـوان عضـو‬ ‫رسـمی انجمـن کنتـرل جهانـی سـرطان (‪ )UICC‬از سـال ‪،2016‬‬ ‫تلاش می کنـد تـا بـا اسـتفاده از ظرفیـت تمـام اقشـار جامعـه‬ ‫مدنـی؛ ازجملـه چهره هـای شـاخص‪ ،‬بـا اشـترا ک گذاری پیـام‬ ‫‪ IAmAndIWill‬گام مهمـی جهـت تعییـن نقـش هر یـک از‬ ‫اعضـای جامعـه بـرای حمایـت از کـودکان مبتالب هسـرطان‬ ‫بـردارد»‪ .‬نظام مافـی افـزود‪« :‬ه ریـک از حامیـان کـودکان‬ ‫مبتالب هسـرطان به روشی هنرمندانه به این کمپین پیوستند‪.‬‬ ‫گروهی تصاویر خود را در قالب پوستر مرتبط با کمپین طراحی‬ ‫و در صفحـات اجتماعـی خـود بارگـذاری کردنـد‪ .‬هنرمندانـی‬ ‫نظیـر مرضیـه برومنـد بـا سـاخت کلیپ هایـی از اشـیای نارنجی‬ ‫بـا رنـگ کمپیـن انجمـن کنترل جهانی سـرطان همگام شـدند‬ ‫و دیگـران را نیـز بـه این اقـدام دعـوت کردنـد‪ .‬گرافیسـت های‬ ‫بنـام کشـور همچـون فـرزاد ادیبـی‪ ،‬اونیـش امین اللهـی‪،‬‬ ‫ابراهیـم حقیقـی‪ ،‬هـادی حیـدری‪ ،‬دامـون خانجانـزاده‪ ،‬علـی‬ ‫رادمند‪ ،‬مجید عباسـی‪ ،‬سـاعد مشـکی و علیرضا مصطفی زاده‬ ‫بـا طراحی هایـی مختـص ایـن کمپیـن درحمایـت از کـودکان‬ ‫محـک نقـش ایفـا کردنـد‪ .‬بنیـاد اسـتاد مرتضـی ممیـز نیـز یکـی‬ ‫از اثـار ایشـان را جهـت حمایـت از ایـن کمپیـن بـه محـک اهـدا‬ ‫کردنـد‪ .‬تا کنـون بیـش از ‪ 100‬نفر از اهالی فرهنگ و هنر و ورزش با‬ ‫ایـن کمپیـن همـراه شـدند تا زمینه هرچه بیشـتر ا گاهی رسـانی‬ ‫درزمینـه سـرطان کـودک را فراهـم اورنـد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬تفـاوت اجـرای ایـن کمپیـن نسـبت بـه سـال گذشـته‬ ‫دراین اسـت که در سـال گذشـته افراد حمایت خود را از کودکان‬ ‫مبتالب هسـرطان و ا گاهی رسـانی اعلام می کردنـد؛ امـا امسـال‬ ‫اقداماتـی عملـی جهت این حمایت صورت می پذیـرد‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایشـگاه نقاشـی مجـازی هنرجویـان تـارا بهبهانـی‪ ،‬تهیـه اثـار‬ ‫هنـری مختـص کمپیـن‪ ،‬اجـرای موسـیقی‪ ،‬اهـدای اثـر هنـری‪،‬‬ ‫یسـت کـه هنرمنـدان به صورت‬ ‫تهیـه کلیـپ و ویدئـو؛ از اقدامات ‬ ‫عملیاتـی بـرای پیوسـتن بـه کمپیـن محـک و ا گاهی رسـانی‬ ‫سـرطان انجـام دادنـد»‪ .‬مدیرعامـل محـک بااشـاره به اینکه‬ ‫درمـان کـودکان مبتالب هسـرطان در سـخت ترین شـرایط نیـز‬ ‫ادامـه دارد‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬امیدواریم با مشـارکت های مدنی تمام‬ ‫اعضـای خانـواده بـزرگ محـک‪ ،‬ضمـن ارائـه خدمـات درمانـی و‬ ‫حمایتی به کودکان مبتالبه سرطان‪ ،‬اطالعات و ا گاهی جامعه‬ ‫را درباره این بیماری و عالئم ان گسـترش دهیم تا با تشـخیص‬ ‫زودهنگام زمینه بهبودی تعداد بیشـتری از فرزندانمان فراهم‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫مصاحبه با جناب اتش!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫به گـزارش خبرگـزاری چی چی نیـوز؛ در روزها و هفته های گذشـته طبق معمول‬ ‫چندصدهکتـار از جنگل هـای کشـور طعمـه حریـق شـدند و متاسـفانه به تلی‬ ‫از خاکسـتر تبدیـل شـدند‪ .‬ایـن سـناریو همه سـاله در فصول گـرم‪ ،‬ولـرم‪ ،‬مالیم‬ ‫و حتـی سـرد سـال باعـث نابـودی بخـش زیـادی از عرصه هـای جنگلـی کشـور‬ ‫می شود‪ .‬هرچند اطفای حریق با بیل و کلنگ و شاخه برگ دار و در مواقعی با‬ ‫بطری هـای اب معدنی توسـط مـردم و خودجوش صـورت می گیرد؛ اما محض‬ ‫احتیاط ا گر دولت برنامه ای برای مراقبت بیشـتر از جنگل ها طراحی کند‪ ،‬بد‬ ‫نیسـت! در همین رابطـه خبرنـگار مـا گفت وگوی کوتاهـی با جناب اتـش انجام‬ ‫داده انـد کـه نـکات قابل تاملی در ان نهفته اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫باسالملطفاخودتانرامعرفیبفرمایید‪.‬‬ ‫ چا کـر شـما اتیـش ‪ ...‬در ضمـن یک کـم عقب تـر واسـتا یک وقـت پـره شـلوارت‬‫ُ‬ ‫گر نگیره!‬ ‫ً‬ ‫لطفابفرماییداینجا کجاستوچهاتفاقیافتادهاست؟‬ ‫ً‬ ‫ اینجـا ظاهـرا جنگل هـای انبوهـه و باوجوداینکـه کرونـا بیـداد می کنـه پـر‬‫از مسـافره! مـا هـم بـا همـکارا داشـتیم واسـه یـه خانـواده مسـافر اب جـوش‬ ‫می اوردیم و زغال واسه کباب ناهار اماده می کردیم که چند تا از بچه ها جو گیر‬ ‫ُ‬ ‫شـدن و گر گرفتن … بقیه ماجرا رو هم خودتون می بینین‪ .‬بقیه ملت هم که‬ ‫ً‬ ‫حتمـا از تیلیوزیـون دیـدن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫بله متاسـفانه‪ .‬جسـارتا می توانم بپرسـم این جوگیر شـدن و گر گرفتن دوسـتان‬ ‫شـما تا کـی ادامـه دارد؟‬ ‫ اقایـی کـه شـما باشـی‪ ،‬راسـتیاتش مـن خـودم بـا این جـور جنگولک بـازی و‬‫اتیش سـوزی های کوچیـک حـال نمی کنـم‪ .‬اتیـش بـاس قـوام و دوام داشـته‬ ‫باشـه و عیـن جنگل هـای روغنـی بـرگ اسـترالیا و امریـکا اقلکـن یه ماه بسـوزه تا‬ ‫جیگر ادم حال بیاد! ولی چیکار کنیم که امکانات نیست و مجبوریم به همین‬ ‫مقیـاس کوچیـک و چندروزه بسـنده کنیم!‬ ‫چه کار کنیم کهدامنهجنگولک بازیشمابیشتراز اینادامهپیدانکند؟‬ ‫ اولنـدش مـادر نزائیـده کسـی بخـواد جلوی تفریح و سـرگرمی مارو بیگیـره‪ .‬در‬‫ثانـی شـماها ا گـه خیلـی دلتـون واسـه جنـگال می سـوزه چهـار تـا نهالسـتان بـه‬ ‫تو ساز‬ ‫نهالستان های کشور اضافه کنین و جلوی قطع بی رویه درختا‪ ،‬ساخ ‬ ‫در عرصه هـای جنگلـی و ‪ ...‬را بگیریـن تـا مـا هـم ایـن وسـط چیـزی کاسـب‬ ‫ً‬ ‫بشـیم‪ .‬سـوما کجـای دنیـا بـا بطـری اب معدنی و نوشـابه خانـواده و بیل اتیش‬ ‫خامـوش می کننـد!؟ واهلل قباحـت داره بـا ایـن همـه سـتاره! ببخشـید ایـن‬ ‫مربوط به تماشـا گران تیم خاص بود! اخه یه هلی کوپتری‪ ،‬چهار تا اب فشـان‬ ‫هیدرولیکـی‪ ،‬چهـار تـا سنسـور اتش سـوزی‪ ،‬چهار نفـر نیـروی دوره دیـده ای ‪...‬‬ ‫باالخـره خاموش کـردن مـا هـم اداب و مراتبـی داره عزیـز مـن! یـه مقـدار کالس‬ ‫بدیـن به قضیـه ‪...‬‬ ‫به نظر شما ایراد اصلی کار کجاست و چرا توان مقابله با اتش سوزی در جنگل‬ ‫را نداریم؟‬ ‫ راسـتیاتش مـن ایـرادی نمی بینـم و فرمـون میزونـه‪ .‬اتش سـوزی در جنـگل‬‫هـم بخشـی از حـوادث غیر مترقبـه اسـت و ایـن قصـه بـدون خسـارت معنـی‬ ‫نـداره‪ .‬همه جـای دنیـا هم هسـت‪ .‬اما حـاال که خیلی اصرار می کنی اجـازه بده‬ ‫روشـنت کنـم‪ .‬حقیقـت امـر زمین خـواری ایـن روزا ‪...‬‬ ‫اهـه اهـه اهـه ‪ ...‬به دلیـل افزایـش دود ناشـی از اتش سـوزی امـکان ادامـه‬ ‫مصاحبـه میسـر نشـد!‬ ‫‪ -‬کجا در میری؟ ‪ ...‬واستا روشنت کنم!‬ ‫بنر‬ ‫معرفی شش داور چهارمین جایزه ویستا‬ ‫شـورای داوری چهارمیـن جایـزه ویسـتا کـه ایـده هنـری برتـر را در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫انتخـاب می کنـد‪ ،‬معرفـی شـد‪ .‬براسـاس اعلام دبیرخانـه ایـن جایـزه؛ پویـا‬ ‫اریانپور‪ ،‬پریسا پهلوان‪ ،‬حمید ِسوری‪ ،‬رزیتا شرف جهان‪ ،‬بهرنگ صمدزادگان‬ ‫و بهنـام کامرانـی چهارمیـن دوره جایـزه ویسـتا را داوری خواهنـد کـرد‪ .‬جایـزه‬ ‫هنـر معاصـر ویسـتا ماننـد دوره هـای پیـش می کوشـد باتا کیدبـر ارزیابـی فکـر و‬ ‫ایده های امروزی هنر‪ ،‬شرایطی را برای معرفی‪ ،‬اجرای فکر و اثر برتر فراهم کند‪.‬‬ ‫ایده محوربودن و اهمیت به سـازوکارها و فرایند خلق در هنر امروز هدفی سـت‬ ‫کـه ایـن جایـزه فـارغ از رسـانه یـا جنبه هـای زیباشـناختی دنبـال کـرده اسـت‪.‬‬ ‫طبق این فراخوان؛ شرکت کنندگان پس از ارائه طرح و پروپوزال کتبی خویش‬ ‫کـه معیارهایـی ماننـد درک درسـت از شـرایط هنـر امـروز‪ ،‬ارزش هـای تئوریـک‪،‬‬ ‫اجرایی بـودن و پتانسـیل های فرهنگـی را شـامل می شـود‪ ،‬درصـورت پذیـرش‬ ‫در لیسـت منتخـب‪ ،‬بایـد بتوانند طر ح هـای خویش را بـرای اجرا توجیه کنند‪.‬‬ ‫موضـوع درایـن دوره ازاد اسـت و طر ح های کوریتوریال نیز امکان حضـور دارند‪.‬‬ ‫ماننـد دوره هـای پیشـین‪ ،‬اهـدای نشـان و لـوح تقدیـر ویسـتا همـراه وجـه نقـد‬ ‫‪300‬میلیون ریالـی (جهـت اجـرای طـرح)‪ ،‬جایزه چهارمیـن دوره اسـت‪ .‬اهداف‬ ‫ایـن دوره‪ :‬شناسـایی و معرفـی طر ح هـای برتـر و نواورانـه در هنـر امـروز ایـران‪،‬‬ ‫اهمیت بخشـی بـه نـگارش طـرح (پروپـوزال‪ ،‬ایـده هنـری‪ ،‬بیانیـه هنرمنـد‪،‬‬ ‫فراینـد تولیـد اثـر‪ ،‬برنامه ریزی اجرایـی و بـراورد بودجه)‪ ،‬تولید محتوا و انعکاس‬ ‫رسـانه ای طر ح هـای برتـر به منظـور غنی تـر کـردن محتـوای اثـر اعلام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مهلـت دریافـت پروپوزال هـا و مـدارک تـا ‪ 31‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬اسـت‬ ‫و ماننـد دوره هـای گذشـته ابتـدا ایده هـا و مـدارک تصویـری‪ ،‬صوتـی و مکتـوب‬ ‫کـه در قالـب پروپوزال ارائه شـده توسـط هیئـت داوران موردارزیابـی قرار می گیرد‬ ‫و از برگزیـدگان این مرحلـه بـرای مصاحبـه و ارائـه حضـوری دعـوت خواهد شـد‪.‬‬ ‫در مرحلـه دوم‪ ،‬طر ح هـای منتخـب در نمایشـگاهی شـامل مـدارک‪ ،‬متـن‬ ‫تصویـری‪ ،‬مکتوبـات‪ ،‬فایل صوتی‪ ،‬ما کـت یا روش های دیگر‪ ،‬در گالری ویسـتا‬ ‫به نمایش درامده و سرانجام هیئت داوران طرح برگزیده را در مراسم اختتامیه‬ ‫معرفـی می کنـد‪ .‬شـرکت بـرای تمـام سـنین ازاد اسـت‪ ،‬هر هنرمند یا گـروه مجاز‬ ‫بـه ارائـه یـک پروپـوزال هسـتند و سـوابق کاری و نمونـه اثار پیشـین هنرمندان‬ ‫در داوری تاثیرگـذار اسـت‪ .‬شـرکت کنندگان بایـد پروپوزال هـای خـود را در زمـان‬ ‫معیـن بـه دبیرخانـه بـه ادرس ایمیـل ‪ prize99@vistaart.gallery‬ارسـال‬ ‫کنند‪ .‬مرتضی عرب خزائیلی؛ برنده نخسـتین جایزه ویسـتا در سـال ‪ ،۹۵‬پیام‬ ‫مفیدی؛ برنده دومین دوره و کلثوم صالحی و حمیدرضا ازاد برندگان مشترک‬ ‫دوره سـوم بودنـد‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫برفک‬ ‫نمایشنامه«برفک»نوشتهجوادعاطفه؛توسطانتشارات«نیو»منتشروراهی‬ ‫بـازار نشـر شـد‪ .‬ایـن نمایشـنامه دربـار ه زنی سـت درگیر رفتـن و مانـدن در وطنی‬ ‫کـه برایـش از غربـت غریبه تـر اسـت‪ .‬زنـی درگیر مالیخولیـا و هذیان هـای ذهنی‪.‬‬ ‫زنی که در جامع ه مردساالر هیچ است و می خواهد و تالش می کند که با تغییر‬ ‫در وضعیـت خـود‪ ،‬شـرایطی را بـرای مانـدن‪ ،‬زیسـتن و زندگـی محیـا کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫نمایشـنامه در دی مـاه و بهمن مـاه ‪ ۱۳۹8‬خورشـیدی بـا بازی عاطفه پا کبازنیا‬ ‫در سالن «سایه» تئاتر شهر به روی صحنه رفت و با استقبال خوب مخاطبان‬ ‫و کارشناسان روبه رو شد‪ .‬این نمایشنامه در اروپا و شهرهای مختلف ایران نیز‬ ‫به روی صحنه رفته‪ .‬نمایشنامه های «خانم» و «محرمانه‪ ،‬کشته شود» نیز از‬ ‫جواد عاطفه به زودی توسـط همین ناشـر منتشـر خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره موتـور ‪ 164b0085667‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE1GH720262‬به نام محمد احسـانی تبار فرزند سـلیمان مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫سند ترا کتور فرگوسن ‪ 399‬مدل ‪ 1390‬با شماره پال ک ایران ‪139 -12‬ک‪ 24‬و شماره موتور ‪YAW1027X‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ L09009‬به مالکیت برهان گلستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 405‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1383‬با شماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪154 -36‬س‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 12483108964‬و شـماره شاسـی ‪ 83050053‬بنـام ابوالقاسـم‬ ‫اسحاقی سـهل ابادی بـا کـد ملـی ‪ 0702803952‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 952‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪799 -32‬م‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 3195999‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288366330‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫مهرافریـن مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 219‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند سـورن ‪ ELX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪896 -36‬ق‪ 59‬و شـماره شاسـی ‪ NAACC1CF3DF448091‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0245402‬بـه مالکیـت رضـا یعقـوب زاده مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 220‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪836 -32‬ل‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 11488093691‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA4AG896719‬به مالکیت مرضیه مزاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 222‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960329012005568‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه ابولـی فرزنـد علی بـه شماره شناسـنامه ‪ 206‬صادره از گرمسـار‬ ‫در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 125/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 212‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجزی شـده از پال ک ‪ 212‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در گرمسـار قریه کرند خریداری از مالک رسـمی مشـاعی‬ ‫خانـم فاطمـه ابولـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 937‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/20-139960318019005661‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ارشـد میرحسـنی ناوان فرزند نقی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1335‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب مغـازه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 435/75‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 676‬از ‪5‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 143‬واقـع در قریه دیزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای محمـود منافـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1565‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005801‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مظفر پورشمسـی فرزند صفرعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 4246‬صادره‬ ‫از تالش در ششـدانگ یکباب سـاختمان دو طبقه و محوطه به مسـاحت ‪ 391/22‬مترمربع پال ک فرعی‬ ‫‪ 1842‬از ‪ 19‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 716‬واقـع در قریـه خطبه سـرا بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای قدرت الـه اسلامی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1567‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی کالسه ‪9701875‬‬ ‫به اطالع عموم می رسـاند‪ :‬به موجب پرونده اجرایی به کالسـه بایگانی ‪ 9701875‬ششـدانگ پال ک ثبتی‬ ‫‪ 892/2716‬باقیمانـده (دوهـزار و هفتصـد و شـانزده فرعـی باقیمانـده از هشـتصد و نـود و دو اصلـی) واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 7‬اهـواز بـه مسـاحت ‪ 84/18‬مترمربـع بـه مالکیـت اقـای منوچهـر خدادادی نیـا فرزنـد علیرضـا‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 23032‬کـد ملـی ‪ 1970232633‬متولـد ‪ .1340/08/08‬نشـانی ملـک‪ :‬اهـواز‪ ،‬زیتـون‬ ‫ً‬ ‫کارمندی‪ ،‬خیابان فیلسوف‪ ،‬بین زهره و زیبا‪ ،‬پال ک ‪ .33‬با حدود و مشخصات‪ :‬شماال‪ :‬به طول ‪3/40‬‬ ‫ً‬ ‫متـر دیواریسـت بـه فضـای خیابـان‪ .‬شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 12/50‬متـر دیواریسـت بـه فضـای پلا ک ‪.892/1192‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جنوبـا‪ :‬بـه طـول ‪ 9‬متـر دیواریسـت بـه فضای پلا ک ‪ .892/1367‬غربا‪ :‬در پنج قسـمت اول به طـول ‪7/60‬‬ ‫متر دیواریسـت به فضای پال ک ‪ 892/1636‬باقیمانده‪ ،‬دوم شـمالی به طول ‪ 3/85‬متر‪ ،‬سـوم شـرقی به‬ ‫طـول ‪ 0/50‬متـر‪ ،‬چهـارم شـمالی بـه طـول ‪ 1/75‬متـر هـر سـه قسـمت درب و دیـوار و پنجره اسـت بـه تراس‬ ‫اشـترا کی‪ ،‬پنجـم در دو قسـمت اول بـه طـول ‪ 1/60‬متـر دیواریسـت بـه تراس اشـترا کی دوم به طـول ‪3/80‬‬ ‫متـر دیواریسـت بـه راه پلـه اشـترا کی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی کف با سـقف طبقه تحتانی اشـترا کی و مابقی بشـرح‬ ‫قانـون تملـک اپارتمان هاسـت‪ .‬کـه طبـق سـند رهنـی ‪ 11273‬مـورخ ‪ 1386/09/06‬تنظیمـی دفترخانـه‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ 89‬اهـواز نـزد بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه کیانپـارس اهـواز در رهـن بـوده و بـه علـت‬ ‫عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کالسه ‪ 9701875‬له بانک اقتصاد نوین شعبه کیانپارس‬ ‫اهـواز علیـه اقـای منوچهـر خدادادی نیـا (وام گیرنـده و راهـن) گردیـد‪ .‬پـس از ابلاغ اجرائیـه و طـی مراحـل‬ ‫اجرایی توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ ‪ 6/450/000/000‬ریال (شـش میلیارد و چهارصد و‬ ‫پنجـاه میلیـون ریـال) ارزیابـی گردیـد و پلا ک مذکـور که طبق گزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری طبقه‬ ‫فوقانـی یکبـاب سـاختمان دو طبقه مسـکونی سنتی سـاز بـوده که زیربنـای طبقـه اول ‪ 84/18‬مترمربع و‬ ‫شـامل دو اتاق خواب و هال و پذیرایی و اشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی می باشد‪ .‬سازه ساختمان دیوار‬ ‫اجـری باربـر بـا سـقف طـاق ضربـی بـوده و نمـای سـاختمان اجر می باشـد‪ .‬راه پله دسترسـی به سـاختمان‬ ‫فلزی اسـت‪ .‬ملک دارای انشـعابات برق و اب و گاز بوده و از امکانات رفاهی شـهری نظیر شـبکه فاضالب‬ ‫و اسـفالت معابر بهره مند می باشـد‪ .‬ملک مذکور در ید مسـتاجر و در حال حاضر ارایشـگاه زنانه می باشـد‬ ‫کـه پـس از قطعیـت ارزیابـی و بنا به درخواسـت بسـتانکار از طریـق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده پال ک‬ ‫مذکـور بـا مبلـغ پایـه ارزیابـی ‪ 6/450/000/000‬ریـال (شـش میلیـارد و چهارصـد و پنجـاه میلیـون ریـال) از‬ ‫ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخه ‪ 1399/12/16‬در محل اداره اجرای اسناد رسمی اهواز واقع در اهواز‪،‬‬ ‫کـوی نبـوت‪ ،‬جنـب مجتمـع قضایـی شـهیدباهنر‪ ،‬سـاختمان اداره اجـرای اسـناد رسـمی اهـواز برگـزار و بـه‬ ‫باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد‪ .‬مـورد مزایده برابر اعالم بسـتانکار دارای بیمه می باشـد‪.‬‬ ‫پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی‬ ‫کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعم‬ ‫ً‬ ‫از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا شـرکت کنندگان در جلسـه مزایده منضم به درخواسـت خرید می بایسـت فیش پرداختی معادل ‪10‬‬ ‫درصـد مبلـغ پایـه را پرداخـت و بـه اداره تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2240‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960326034000963‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک همـدان‪ ،‬ناحیـه ‪ 2‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای قاسـم فامیل بختیـاری فرزنـد محمـود بشماره شناسـنامه ‪156‬‬ ‫صـادره از همـدان در یـک قطعـه بـاغ محصـور بـه انضمـام سـاختمان و سـوله‬ ‫بمساحت ‪ 2206.35‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 176‬اصلی واقع در حومه بخش‬ ‫دو خریـداری از مالـک رسـمی اقـای والی شـرفی محرز گردیـده‪ .‬لذا بمنظور اطالع‬ ‫عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتیکه اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/30 :‬‬ ‫م الف ‪ 1554‬موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک همدان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005757‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای سـعید حقیقی مریـان فرزند ذبیح اله به شماره شناسـنامه ‪ 10‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 439/48‬مترمربع پال ک فرعـی ‪ 1002‬از ‪ 2‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 161‬واقـع در قریـه خطبه سـرا بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای قدرت الـه اسلامی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1569‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005802‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم مهناز سـلیماندخت فرزنـد خیراله به شماره شناسـنامه ‪ 3809‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 332/60‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 4634‬از ‪10‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 71‬واقع در قریه جولندان بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای نظام الدیـن علیـزاده محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1575‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی اعالم رای عدم افراز پال ک ‪ 892/452.1969‬بخش ‪ 8‬اهواز‬ ‫اقـای حسـنعلی گالبی دزفولـی بـه نشـانی تهران‪ ،‬شـهرک ا کباتان‪ ،‬فاز یک‪ ،‬بلـوک یـک‪ ،‬ورودی ‪ ،14‬طبقه‬ ‫پنجـم‪ ،‬واحـد ‪ 463‬نظـر بـه درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 2251010750‬مورخـه ‪ 1399/08/25‬خانـم مینـا‬ ‫درستی با وکالت از اقای غالمعلی بناپور مالک مشاعی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه پال ک‬ ‫‪ 452‬و ‪ 892/1969‬باقیمانـده بخـش ‪ 7‬اهـواز مبنـی بـر افـراز سـهمی خـود بطرفیـت دیگـر مالـک مشـاعی‬ ‫اقـای حسـنعلی گالبی دزفولـی اعلام مـی دارد با توجه به اینکه شـهرداری منطقـه ‪ 3‬اهواز در اجـرای ماده‬ ‫‪ 101‬اصالحـی قانـون شـهرداری ها بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 99010499‬مورخـه ‪ 1399/09/16‬اعلام داشـته‬ ‫پلا ک فـوق بـا توجـه بـه مقررات شـهرداری و نظریه شهرسـازی‪ ،‬شـرایط افراز و تفکیـک را ندارد‪ .‬لذا افـراز از‬ ‫طـرف ثبـت بـه علـت مخالفـت شـهرداری میسـر نمی باشـد که با توجـه به عدم شناسـایی نشـانی از اقای‬ ‫حسـنعلی گالبی دزفولـی مراتـب طـی ایـن ا گهـی بـه دیگـر مالـک مشـاعی ابلاغ تـا چنانچـه نسـبت بـه ان‬ ‫معتـرض می باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از تاریـخ انتشـار‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه مراجـع قضایـی تسـلیم و‬ ‫ً‬ ‫رسـید دریافت نمایند‪ .‬ضمنا پس از مدت فوق و وصول گواهی عدم اعتراض از دادگاه‪ ،‬نسـبت به ادامه‬ ‫عملیـات ثبتـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ‪817 -24‬و‪ 12‬و شـماره موتور ‪ 01027965‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283405852‬به مالکیت اسـکندر‬ ‫سـعدی فرزنـد سـلطان بـا کـد ملـی ‪ 2001554508‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301047000177/97/28‬مـورخ ‪ 1399/11/04‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک فشـافویه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدمنصور سـمائی فرزنـد سـیدمحمد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 44‬در قسـمتی از پال ک ‪ 13‬اصلی به مسـاحت ‪ 53796‬مترمربع به صورت یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه اسـتثنای بهـای ثمنیه اعیانی واقع در حوزه ثبتی ملک حسـن اباد بخـش ‪ 12‬تهران به‬ ‫ادرس بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬انتهـای خیابـان مصلی احدی از وراث مرحوم سـیدمحمد سـمایی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع ذیصالح قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 1089‬مجتبی شادمان‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مجیـد عرب باقـری مالـک ‪5‬هـزار مترمربـع از سـی هزار مترمربـع پلا ک ثبتـی ‪ 303‬الـی ‪ 305‬از‬ ‫اصلـی ‪ 116‬واقـع در قریـه خانلـق بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬بخـش فشـافویه‪ ،‬روسـتای خانلـق موضـوع سـند‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ 299‬صـادره بـه تاریـخ ‪ -‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر جنـب‬ ‫جـوی شـمس اباد در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور اب شـهرری‬ ‫براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعه کلیـه مالکین مشـاعی در امور‬ ‫اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مدارک‬ ‫مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان‬ ‫شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مدت مقـرر فوق مانـع اقدامات شـرکت اب منطقـه ای تهران‬ ‫(امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبـان مرتضـی خدارحـم‪ ،‬محسـن ارسـنجانی مالکیـن ‪7000‬سـهم از ‪280000‬سـهم پلا ک ثبتـی ‪155‬‬ ‫واقـع در قریـه قلعه نـو بـه نشـانی قلعه نـو‪ ،‬بعـد از کانال اصلی‪ ،‬سـه راهی شـمس اباد موضوع سـند‪ /‬اسـناد‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ -‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1398/04/10‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر‬ ‫جنـب جـوی شـمس اباد در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب‬ ‫شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی‬ ‫در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی‬ ‫میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای مصطفـی سـعادت طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 148873‬مـورخ ‪ 1399/11/20‬دفتـر ‪ 2‬شـهرری بـه نـام‬ ‫سـهیال حبیب اللهیـان بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان بسـیج‪ ،‬کوچـه اردیبهشـت‪ ،‬نبـش کوچه اسلامی‪ ،‬با‬ ‫تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ‪ 471044‬مـورخ ‪ 1399/11/21‬دفترخانـه ‪ 2‬ری بـه شـرح‬ ‫وارده ‪ 4039434‬مـورخ ‪ 1399/11/21‬اعلام نمـوده کـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪171‬‬ ‫مترمربـع قطعـه ‪ 28‬تفکیکـی تحـت پال ک ‪ 13530‬فرعـی از ‪ 123‬اصلی مفروز و مجزی شـده از ‪ 6236‬فرعی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران کـه بـه موجـب حکـم شـماره ‪ 542‬مـورخ ‪ 1357/12/20‬شـعبه ‪ 101‬دادگاه تهـران‬ ‫ذیـل ثبـت ‪ 291836‬صفحـه ‪ 222‬دفتـر ‪ 1220‬بنـام سـهیال حبیب اللهیـان فرزنـد مرتضـی ثبت و به شـماره‬ ‫چاپی ‪ 575586‬سـند صادر و تحویل گردیده اسـت که به علت سـهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت نموده اسـت‪ .‬لذا طبق مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهی بـه این اداره مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیـت را طبق مقررات صـادر و‬ ‫به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 1102‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف محمـد‬ ‫جعفر علـی‬ ‫ا گهی افراز‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقایـان علی رضـا اشـتی بقائی و محمـد رضل فـروزان مالـک مشـاعی پال ک ثبتـی ‪ 45‬فرعـی از‬ ‫‪ 104‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران درخواسـت افـراز سـهام مشـاعی خـود از پلا ک مذکـور را نموده انـد‪،‬‬ ‫کارشناسـان ایـن اداره جهـت احـراز مالکیـت و تعییـن حـدود تصرفـات متقاضیـان بـه محـل وقـوع ملـک‬ ‫مراجعـه می نماینـد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مشـاعی پلا ک فـوق و اشـخاص حقیقـی و حقوقی‬ ‫ذیحـق اخطـار می گـردد در تاریـخ فـوق‪ ،‬جهـت عـدم تضییـع حقـوق خـود در محـل حاضر گردنـد‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت عـدم حضـور‪ ،‬مانـع از عملیـات افـراز نخواهد بود‪ .‬نام و نام خانوادگی مخاطبین‪ :‬حسـین عصمتی‬ ‫فرزنـد هدایـت و دهیـاری حسـن اباد باقـراف‪ .‬ادرس ملـک‪ :‬زمین هـای مجـاور دهیـاری‬ ‫تاریخ و ساعت بازدید‪ 1399/12/19 :‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫م الف ‪ 1103‬سیدمحسن سادات حسینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪278 -34‬ن‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ 118P0136228‬و شـماره شاسـی ‪ 718220‬مربـوط بـه موسـی غالمشـاهی‬ ‫فرزنـد علـی مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـرادو ‪ VX4000‬بـه رنـگ سـفید متالیـک مـدل‬ ‫‪ 2006‬بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪947 -22‬ص‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 1GRS251398‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ JTEBU25JI65052979‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫انتظامـی ایـران ‪157 -68‬ن‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ 578192‬و شـماره شاسـی ‪NAZPL140TBN283804‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫انتظامـی ایـران ‪585 -89‬ب‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ 615937‬و شـماره شاسـی ‪NAZPL140TBO324503‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002002683‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خلیـل فتاحی فرزنـد عزیزمـراد بشماره شناسـنامه ‪ 92‬صادره از اسلام‬ ‫ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 109/04‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب خریـداری از مالـک رسـمی در سـهم زارعیـن محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره‪ 139960316002003188‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غرب یـک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سـجاد شـریفی فرزند عیسـی بشماره شناسـنامه ‪ 112‬صادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 107/12‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در‬ ‫اسالم اباد غرب‪ ،‬انتهای خیابان کشاورزی‪ ،‬جنب مدرسه رهبر‪ ،‬خریداری از مالک رسمی در سهم زارعین‬ ‫صاحـب نسـق محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002003192‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا عباسـخانی فرزند ناوخاص بشماره شناسـنامه ‪ 18245‬صادره از‬ ‫اسلام اباد غرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 151/90‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در‬ ‫اسلام اباد غرب‪ ،‬خیابان بسـیج‪ ،‬خریداری از مالک رسـمی در سـهم زارعین صاحب نسـق محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/06-139960317001003300‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی ناحیه یـک اهـواز تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی خانـم قدیمـه نظـاری فرزند سـیدطعمه به شماره شناسـنامه ‪ 299‬صـادره از اهـواز به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1752995384‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 202/37‬مترمربـع در‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 14/366‬باقیمانده بخش ‪ 4‬اهواز خریداری شده موضوع سهمی امنه خدادادی (مالک‬ ‫رسمی) که به متقاضی انتقال یافته‪ ،‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند‬ ‫ً‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2131‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‪ ،‬از طرف شفیعی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/18-139960317001003009‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ناحیـه یـک اهـواز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جاسـم کروشـات فرزنـد عبیـد بـه شماره شناسـنامه ‪325‬‬ ‫صـادره از بسـتان بـه شـماره ملـی ‪ 1987811224‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 325‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 58/25‬بخـش ‪ 9‬اهـواز خریـداری شـده موضـوع سـهام شـماره ‪1792‬‬ ‫کوی باغات شـاه سـهمی حمید زارعی (مالک رسـمی) که به متقاضی انتقال یافته‪ ،‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای‬ ‫ً‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪ .‬ضمنا صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2130‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‪ ،‬از طرف شفیعی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/20 -139960318011012998‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه محمـود قانع فتمه سـری فرزنـد طاهـر از‬ ‫پلا ک ‪ 161‬از ‪ 35‬اصلـی واقـع در قریـه واقعه دشـت بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی حق پرسـت قدیم خواه‬ ‫بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین صیفی کاری بمساحت ‪ 192/87‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز‬ ‫گردیده و پال ک ‪ 611‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/15 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/870‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪698 -14‬ل‪ 92‬و شـماره موتور ‪ 118P0089156‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA2EG684424‬بنام جادر‬ ‫ثابتـی فرزنـد جـری بـا کـد ملـی ‪ 1828254215‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه محمدابراهیـم کاویانـی باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و‬ ‫مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 3808‬اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه نامبـرده می باشـد به علـت نامعلوم مفقـود گردیده که با بررسـی‬ ‫سـوابق دفتر و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک تربت حیدریه سـند ششـدانگ پال ک مذکور ذیل دفتر ‪ 48‬صفحه ‪ 525‬و شـماره ثبت ‪ 11741‬بنام محمدابراهیم کاویانی فرزند عباسـعلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 447‬صادر و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت کشوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد بایسـتی ظـرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهـی اعتراض‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت درصورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصـول اعتراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 951‬محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008662‬مـورخ ‪1399/11/07‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعـارض اقـای حسـین صدیقـی فرزنـد حسـن نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 141/4‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 1622‬فرعـی مجـزی شـده از شـماره های ‪ 122‬و ‪123‬‬ ‫فرعـی از ‪ 233‬اصلـی واقـع در اراضـی سـیان بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبت ملک نیشـابور خریـداری از مالک‬ ‫رسمی خانم ام البنین فتح ابادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظـرف یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8704‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫خانم مریم بذرافشـان فرزند حجی اسـمعیل به ش ش ‪ 0930718879‬به اسـتناد سـند نکاحیه‬ ‫شـماره ‪ 4431‬مورخـه ‪ 1362/07/05‬دفتـر ازدواج شـماره صـد مشـهد مبـادرت بـه صـدور‬ ‫اجرائیـه ای علیـه ورثـه محمـد راد بـه شـرح ‪ -1‬فاطمـه بـه شـماره ملـی ‪ 0701264802‬و ‪ -2‬زهـرا‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0690305362‬و ‪ -3‬حسـن بـه شـماره ملـی ‪ 0703161016‬و ‪ -4‬قاسـم به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0701260106‬شـهرت همگـی راد رودخانه گـی فرزنـدان متوفـی بـه شـرح ‪ 15 -1‬کیلـو مـس‬ ‫ساخته شده‪ -2 ،‬دو عدد قالیچه‪ -3 ،‬دو دست رختخواب‪ -4 ،‬ده راس میش و بز بالمناصفه‬ ‫محاسـبه شـده بـه مبلـغ ‪ 335/000/000‬ریـال را نمـوده کـه پرونـده ای بـه کالسـه ‪ 9900367‬در‬ ‫شـعبه اجـرای ایـن ثبـت تشـکیل که پـس از ابالغ اجرائیه و سـیر مراحل قانونی حسـب تقاضای‬ ‫بسـتانکار ششـدانگ پال ک هـای ‪ 236‬فرعـی و ‪ 363‬فرعـی واقـع در اراضـی رودخانـه از ‪336‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش پنج رخ تربت حیدریه به نشـانی‪ :‬روسـتای رودخانه کـه فاقد حدود اربعه‬ ‫می باشـد و در تصـرف ورثـه می باشـد در قبـال طلـب بسـتانکار و هزینه هـای اجرایـی بازداشـت و‬ ‫ً‬ ‫طبـق نظریـه مورخـه ‪ 1399/07/29‬ارزیـاب جمعـا بـه مبلـغ سـی و یـک میلیـون و پانصدهـزار‬ ‫ریال ارزیابی شده است‪ .‬لذا با توجه به قطعیت ارزیابی‪ ،‬مزایده تمامت ششدانگ پال ک های‬ ‫فـوق در روز دوشـنبه مورخـه هجدهـم اسـفندماه نـود و نـه از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬قبل ازظهر در‬ ‫محـل شـعبه اجـرای ثبـت از مبلـغ ارزیابـی شـده فـوق شـروع و بـه باالترین مبلغ پیشـنهادی به‬ ‫ً‬ ‫فروش خواهد رسـید‪ .‬ضمنا هزینه های اجرایی به شـرح ماده ‪ 40‬ائین نامه اجرای مفاد اسـناد‬ ‫رسـمی الزم االجرا وصول و سـایر هزینه های احتمالی که مبلغ ان معلوم نیسـت به شـرح بند ‪6‬‬ ‫مـاده ‪ 121‬ائین نامـه فـوق بـه عهـده خریـدار می باشـد و وصـول خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 953‬محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008657‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/07‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمود ناوشـکی فرزند محمدحسـن نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 91/40‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 35‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی کاظم ابـاد بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی خانـم نیـره‬ ‫زمان سـعیدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008905‬مـورخ ‪1399/11/13‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض اقای محمدرضا افتخاری فرزند غالمحسـین نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫به مساحت ‪ 370/04‬مترمربع از پال ک شماره ‪ 457‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی گذر ده النه‬ ‫بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمدرضا افتخـاری (محل‬ ‫مالکیـت مشـاعی متقاضـی) محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد‪ .‬معترض باید ظـرف یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/15 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8906‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060004442‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای حمیـد سـلطانی فرزنـد جمشـید بـه شماره شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از انگـوران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪241/50‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 442‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی قطعـه دوم تفکیکـی واقـع در قریه‬ ‫خیرابـاد بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن از مالکیـت یوسـف حسـن زاده فرزنـد‬ ‫حسـن اقا محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪550‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪99/8700‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060004445‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حبیب الـه‬ ‫یونسـی اصل فرزنـد علـی به شماره شناسـنامه ‪ 4438‬صـادره از اردبیل در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 482‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 12‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی واقـع در قریـه سـعدابادامال ک (باقرابـاد) بخـش حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ورامیـن از مالکیـت مشـاعی حبیب الـه یونسـی اصل فرزنـد علـی و نامـه بنیـاد‬ ‫‪ 184862-94/2/1/99‬مـورخ ‪ 1399/08/21‬و ‪ 93006-94/2/1/99‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/05/06‬محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪549‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫حق وردی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اموزش مجلس خبر داد؛‬ ‫فرصت مجلس به معلمان قران و پرورشی برای استخدام در اموزش وپرورش‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫عضـو هیئت رئیسـه کمیسـیون امـوزش در نشسـت‬ ‫خبـری بـا اصحـاب رسـانه حـوزه شـهریار قـدس و ملارد‬ ‫بااشـاره به مصوبـه صحـن علنـی مجلـس‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫تصویـب ایـن طـرح معلمـان قرانـی و امـور فرهنگـی و‬ ‫پرورشـی نیـز می تواننـد در ازمـون اسـتخدامی نهضتی هـا‬ ‫شـرکت کننـد»‪ .‬حسـین حـق وردی بااشـاره به مصوبـه ای‬ ‫یبـر مجـوز حضـور معلمـان قـران و پرورشـی بـرای‬ ‫مبن ‬ ‫شـرکت در ازمـون اسـتخدامی نهضتی هـا‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«براسـاس ایـن مصوبـه‪ ،‬معلمـان قرانـی و امـور فرهنگـی‬ ‫و پرورشـی (طـرح امیـن) می تواننـد هم زمـان بـا برگـزاری‬ ‫ازمـون اموزشـیاران نهضتـی و شـرکتی در ایـن ازمـون بـه‬ ‫اسـتخدام اموزش وپـرورش دراینـد»‪ .‬نماینـده مـردم‬ ‫شـهریار و قـدس و ملارد در مجلـس افـزود‪« :‬پـس از‬ ‫قبولـی در ازمـون‪ ،‬واجدیـن شـرایط می تواننـد پـس از‬ ‫طـی یـک دوره اموزشـی در دانشـگاه فرهنگیـان و شـهید‬ ‫رجایـی و دارابـودن شـرایط الزم بـه اسـتخدام وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش دراینـد»‪ .‬حـق وردی بااشـاره به کمبـود‬ ‫حـدود ‪ 200‬هـزار معلـم در وزارت اموزش وپـرورش‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬درهمین راسـتا طـرح جامـع سـاماندهی معلمـان‬ ‫اموزش وپـرورش در کمیتـه اموزش وپـرورش کمیسـیون‬ ‫یسـت و‬ ‫دردست بررس ‬ ‫امـوزش‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا طرحـی براسـاس نیازهـای اموزش وپـرورش بـرای‬ ‫همـه گروه هـای غیررسـمی تدویـن خواهـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه در ایـن طـرح همـه جوانـب شـرایط‬ ‫اسـتخدام دیـده خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫درپیش بـودن سـونامی بازنشسـتگی در اموزش وپـرورش‬ ‫و همچنیـن ادامـه رونـد افزایـش جمعیـت دانش امـوزی‬ ‫در کشـور‪ ،‬مقتضیاتـی همچـون کمبـود معلمـان در‬ ‫مناطـق محـروم‪ ،‬مناطـق روسـتایی‪ ،‬مقطـع معلـم و‬ ‫جنسـیت ان مدنظـر خواهـد بـود»‪ .‬ایـن نماینـده مـردم‬ ‫در مجلـس یازدهـم تصریح کـرد‪« :‬به دلیل همین کمبود‬ ‫معلـم‪ ،‬عـزم کمیسـیون بـر این اسـت که ایـن طـرح جامـع‬ ‫سـاماندهی هرچ هسـریع تر تدویـن و راهـی صحـن علنـی‬ ‫مجلـس شـود»‪ .‬عضـو هیئت رئیسـه کمیسـیون امـوزش‬ ‫و تحقیقـات مجلـس تصریـح کـرد‪« :‬البتـه ایـن جذب هـا‬ ‫ً‬ ‫قطعـا بـا درنظرگرفتـن ورود معلمـان از کانـال دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان و دانشـگاه شـهید رجایـی خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫مردم نسبت به برخورد گزینشی در ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز اعتراض دارند‬ ‫نماینـده مـردم شـهریار‪ ،‬قـدس و ملارد در مجلـس‬ ‫بااشـاره به اینکه ویالهایی که تخریب می شـوند یک شـبه‬ ‫سـاخته نشـده اند‪ ،‬گفـت‪« :‬مـردم نسـبت بـه برخـورد‬ ‫گزینشـی در ساخت وسـازهای غیرمجـاز اعتـراض دارنـد»‪.‬‬ ‫حسـین حق وردی در بخش دیگری از نشسـت خبری با‬ ‫اصحـاب رسـانه ضمـن تا کیـد بـر ممانعت از ساخت وسـاز‬ ‫غیرمجـاز اظهـار داشـت‪« :‬در قانـون حفـظ اراضـی زراعـی‬ ‫و باغ هـا یـک تبصـره و مـاده وجـود دارد کـه متاسـفانه‬ ‫مسـئولین ذی ربـط بـه همیـن مـاده بسـنده کرده انـد و‬ ‫از قابلیت هـای ایـن قانـون اسـتفاده نشـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بسـیاری از مـردم در مراجعـات بـه بنـده نسـبت‬ ‫بـه برخـورد گزینشـی در ساخت وسـاز غیرمجـاز گله منـد‬ ‫هسـتند و طبـق گفتـه کارشناسـان زراعـی اما کنـی کـه‬ ‫تخریب می شـوند دیگر قابلیت برگشـت به چرخه زراعت‬ ‫و باغـی را از دسـت می دهنـد»‪ .‬حـق وردی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«بنـده به هیچ عنـوان از ساخت وسـاز غیرمجـاز حمایـت‬ ‫نمی کنـم امـا یـک ویلا یک شـبه ویلا نمی شـود؛ چـرا بـا‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬قـدس و ملارد‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی باتا کیدبراینکـه برخـورد‬ ‫بـا ساخت وسـاز غیرمجـاز بایـد حیـن ارتـکاب تخلـف‬ ‫جلوگیـری کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬در موضـوع ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز ابتـدا بایـد بـا عوامـل برخـورد شـود و در مرحلـه‬ ‫بعـد نبایـد اجـازه داد کـه افـراد از ابتـدا اقـدام بـه تخلـف‬ ‫کننـد و درنهایـت بـا متخلفـان نبایـد به شـکل گزینشـی‬ ‫برخـورد کـرد»‪.‬‬ ‫استقرار تیم ارزیابی استانداری تهران در شهر اندیشه‬ ‫اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی‬ ‫شهر اندیشه برگزار شد‬ ‫درراسـتای رفـع مشـکالت و بررسـی مسـائل موجـود در حوزه هـای کتابخانـه در سـطح‬ ‫شـهر اندیشـه اولیـن جلسـه متمرکـز انجمـن کتابخانه هـای عمومـی شـهر اندیشـه‬ ‫باحضـور علـی ملکـی؛ شـهردار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬بخشـدار مرکزی‪،‬‬ ‫معاون اموزش متوسـطه شـهریار‪ ،‬کارشـناس امور انجمن کتابخانه های اسـتان تهران‪،‬‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی شـهریار و رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری اندیشـه برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش واحد خبـر اداره روابط عمومـی و امور بین الملل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ در این جلسـه شـهردار اندیشـه ارتقـای فرهنـگ‬ ‫کتاب خوانـی را یکـی از مهم تریـن وظایـف مسـئولین در شـهرها دانسـت و افـزود‪« :‬امـروزه‬ ‫کشـورهای پیشـرفته به دنبـال ارتقـای فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی هسـتند تـا بتواننـد‬ ‫درراسـتای اعتلای فرهنـگ یـک جامعـه و ارتقـای سـطح علمـی اینده سـازان ان جامعـه‬ ‫گام بردارنـد»‪.‬‬ ‫یشـک حـل بسـیاری‬ ‫شـهردار اندیشـه افـزود‪« :‬رفـع مشـکالت کتابخانه هـای عمومـی ب ‬ ‫یسـت تـا بتـوان بـر مبنـای ارتقـای سـطح علمـی شـهروندان گام‬ ‫از مشـکالت فرهنگ ‬ ‫برداشـت»‪ .‬شـهردار اندیشـه درادامـه چالش هـای موجـود در بحـث کتابخانه هـای‬ ‫عمومـی شـهر را در حوزه هـای مختلـف قابل حـل دانسـت و افزود‪« :‬یک عزم شهرسـتانی‬ ‫و شـهری نیـاز امـروز کتابخانه هـای سـطح شـهر اسـت کـه ان شـاءاهلل در اینـده نزدیـک‬ ‫شاهد رفع این مسائل خواهیم بود»‪ .‬گفتنی ست در پایان این جلسه از خانم رضایی؛‬ ‫عوامـل ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد نمی شـود و خیلی‬ ‫از این مـوارد مشـمول مـرور زمـان شـده و مـا ایـن را قبـول‬ ‫نداریـم و دراین بیـن نـه کسـی رای دیـوان را می پذیـرد و‬ ‫نـه بـا عوامـل ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد می شـود»‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬قـدس و ملارد‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی بااشـاره به اینکه قبـل از‬ ‫هدر رفتـن مصالـح ملـی بایـد بـا ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫مقابلـه می شـد‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬مگـر ادارات مجبـور بودند به‬ ‫مکان هـای غیرمجـاز انشـعاب قانونـی بدهنـد چـرا جهـاد‬ ‫در ایـن موضـوع پاسـخگو نیسـت و قبـل از اینکـه ثـروت‬ ‫ملـی هـدر رود کسـی اقـدام نمی کنـد»‪ .‬حـق وردی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬با همکاری فرمانداری‪ ،‬بخشـداری ها‪ ،‬دهیاری ها‬ ‫بـرای هـر شـهر حتـی روسـتاها سـند و شناسـنامه ای‬ ‫تهیـه می شـود تـا توانمندی هـا ظرفیت هـا در هـر حیطـه‬ ‫و مشـکالت در ان درج شـود و مـن قبـل از شـروع به کار‬ ‫نیـز طـی جلسـات بـا فرمانـداران و اولویت هـای هـر شـهر‬ ‫مشـخص شـده‪ .‬به طورمثـال بیمارسـتان امـام خمینـی‬ ‫شـهریار کـه هـر سه شـنبه جلسـه صـورت می گیـرد تـا‬ ‫ان شـاءاهلل تـا پایـان دولـت بـه بهر هبـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫تیـم ارزیابـی اداره کل شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهـران جهـت ارزیابـی عملکرد سـال‬ ‫‪ 99‬شـهرداری اندیشـه در ایـن نهـاد مردمـی خدماتـی مسـتقر شـد‪ .‬ایـن تیـم درراسـتای‬ ‫بررسـی و عملکرد شـهرداری های اسـتان تهران وارد عمل می شـود و شـهرداری اندیشـه‬ ‫نیـز در لیسـت ان قـرار دارد‪ .‬علـی ملکـی؛ شـهردار اندیشـه ضمـن ابـراز خرسـندی از حضور‬ ‫ً‬ ‫تیـم بازرسـی اسـتانداری در شـهرداری گفـت‪« :‬قطعـا شفاف سـازی و بیـان عملکـرد کلـی‬ ‫شـهرداری بـه مـردم جـزو وظایـف اصلـی و مهـم مـا محسـوب می شـود کـه وجـود ایـن‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫عزیـزان نقطه قوتـی درراسـتای خط بطلان در برخی از انتقادهای غیر کارشناس ‬ ‫علـی ملکـی تصریـح کـرد‪« :‬امـروز شـهرداری اندیشـه تمـام تلاش خـود را بـه کار گرفتـه تـا‬ ‫درجهـت قانـون و اجـرای مصوبـات قانـون گام بـردارد و خدمـات شایسـته تری را به مردم‬ ‫ارائـه دهـد»‪ .‬وی در پایـان سـخنان خـود افـزود‪« :‬ضمـن تقدیـر از حضـور ایـن عزیـزان در‬ ‫شـهرداری اندیشـه از همـه کارکنـان می خواهیـم همـکاری الزم را بـا ایـن عـزام داشـته‬ ‫یسـت؛ هرسـاله این تیـم بازرسـی ضمـن رصـد و ارزیابی عملکرد سـازمانی‬ ‫باشـند»‪ .‬گفتن ‬ ‫و مدیریتی کلیه شـهرداری های اسـتان تهران نسـبت به انتخاب شـهرداری های برتر در‬ ‫حوزه هـای مختلـف اقـدام می کنـد‪.‬‬ ‫کارگاه اموزشی زنان‪ ،‬خانواده و کرونا توسط شهرداری اندیشه‬ ‫مسـئول کتابخانه های شهرسـتان شهریار بابت زحمات ایشـان ازسوی بخشدار مرکزی‬ ‫و شـهردار اندیشـه بـا اهـدای لـوح تقدیـر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل توسعه و سرمایه گذاری هایپراستار از شهر اندیشه‬ ‫اقـای دیویـد هـان روکـس؛ مدیـرکل توسـعه و سـرمایه گذاری هایپـر اسـتار به همـراه علـی‬ ‫ملکی؛ شـهردار از شـهر اندیشـه و ظرفیت های بالقوه این شـهر درراسـتای سـرمایه گذاری‬ ‫و راه انـدازه شـعبه ایـن فروشـگاه زنجیـره ای بین المللـی بازدیـد کـرد‪ .‬به گـزارش واحـد‬ ‫خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ وی‬ ‫در این بازدیـد از محلات‪ ،‬نـوع اقلیـم منطقـه ای و همچنیـن مجتمـع تجـاری نـور و‬ ‫پتانسـیل های شـهر اندیشـه دیـدار و ابـراز امیـدواری کـرد کـه در اینـده نزدیک تصمیمات‬ ‫خوبـی درخصـوص راه انـدازی افتتـاح فروشـگاه زنجیـره ای هایپراسـتار اخـذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫ل از ایـن بازدیـد مدیـرکل توسـعه و سـرمایه گذاری هایپراسـتار از شـهر اندیشـه در دفتـر‬ ‫قبـ ‬ ‫شـهردار اندیشـه باحضـور هیئت همـراه جلسـه ای را برگـزار کـرد کـه پیرامـون موضوعـات‬ ‫سـرمایه گذاری و اقتصـادی بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختـه شـد‪ .‬شـهردار اندیشـه در‬ ‫حاشـیه این جلسـه گفت‪« :‬وجود سـرمایه گذاران داخلی و خارجی در شـهر اندیشـه یکی‬ ‫از افتخارات مجموعه مدیریت شـهری محسـوب می شـود و بی شـک تمام هم وغم خود‬ ‫را درجهـت ایجـاد ظرفیت هـای مختلـف در شـهر بـا بهره گیـری از اصـول اصلـی و قانـون‬ ‫اساسـی بـه کار خواهیـم بسـت؛ امیدواریـم حضـور سـرمایه گذاران مختلـف و برندهـای‬ ‫مختلـف باعـث تبدیـل ایـن شـهر بـه یکـی از قطب هـای اقتصـادی کشـور شـود»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم خودرویی و موتوری باشکوه یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن در شهر اندیشه‬ ‫هم زمـان بـا چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی و فرارسـیدن‬ ‫یـوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمـن رژه باشـکوه خودرویـی و موتـوری باحضور حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫باباییـان؛ امام جمعـه‪ ،‬علـی ملکـی؛ شـهردار‪ ،‬منجیـری؛ معـاون سیاسـی فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان شـهریار‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی‪ ،‬فرمانـده سـپاه امـام هـادی‬ ‫علیه السلام و مسـئولین ادارات و نهادهـای شـهر اندیشـه برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش واحـد‬ ‫خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ در‬ ‫ایـن برنامـه کـه بـا هماهنگـی شـهرداری اندیشـه‪ ،‬سـتاد اقامـه نمـاز جمعـه‪ ،‬بسـیج‪،‬‬ ‫سـپاه‪ ،‬نیـروی انتظامـی و راهـور در ایـن شـهر بـه بهتریـن وجـه ممکـن برگـزار شـد طبـق‬ ‫هماهنگـی به عمل امـده خودروهـا و موتورسـواران مسـیر میـدان ازادی تـا مـزار شـهدا‬ ‫گمنـام را پیمودنـد‪ .‬در پایـان ایـن رژه‪ ،‬سـردار سـادات حسـینی؛ معـاون فرهنگـی قـرارگاه‬ ‫ثـاراهلل سـخنران ایـن مراسـم‪ ،‬انقلاب اسلامی را حاصـل خـون شـهدایی دانسـت کـه‬ ‫بـا ایثـار و فـدا کاری باعـث افتخـار و اقتـدار کشـورمان شـده اند و سـپس بیانیـه بیسـت‬ ‫و دوم بهمن مـاه سـال جـاری را در جـوار شـهدای گمنـام شـهر اندیشـه قرائـت کردنـد و‬ ‫سیاسـت های غلـط امریـکای جنایتـکار و رژیـم غاصـب صهیونیسـتی را محکـوم کردنـد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫شماره ‪ 1726‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫به همـت شـهرداری اندیشـه و در راسـتای ارتقـای فرهنـگ عمومـی کارگاه اموزشـی زنـان‪،‬‬ ‫خانواده و کرونا در بوستان حافظ برگزار شد‪ .‬به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه؛ علی ملکی؛ شهردار اندیشه دراین خصوص‬ ‫گفت‪« :‬یکی از ماموریت های شهرداری ها در حوزه فرهنگی اموزش ارتقای فرهنگ عمومی‬ ‫در موضوعـات مختلـف شهری سـت کـه امـروز بیکاری کرونا به عنوان مهم ترین مسـئله روز‬ ‫در صدر ان ها قرار دارد؛ لذا با رعایت پروتکل های بهداشتی کارگاه اموزشی زنان‪ ،‬خانواده و‬ ‫کرونا در چهارمین روز از دهه مبارکه فجر‪ ،‬هم زمان با والدت بانوی دوعالم حضرت فاطمه‬ ‫زهـرا سلام اهلل علیهـا بـا هـدف اموزش جامع در حوزه کرونا توسـط حوزه تخصصـی ان برگزار‬ ‫شـد»‪ .‬وی درادامه افزود‪« :‬در این کارگاه تخصصی کارشناسـان اداره بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫شـهریار بـه سرپرسـتی دکتـر قره باغـی و دو تـن از بانوان کارشـناس در شـناخت و پیشـگیری‬ ‫و مراقبت کرونا ازطرف شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان با اموخته های روز به اموزش‬ ‫پرداختنـد کـه از دیگـر برنامه هـای ایـن طـرح اجـرای گـروه سـرود شـاخص بـه سرپرسـتی‬ ‫اقـای عظیـم خانـی ثبـت و باحضـور گـرم اعضـای محتـرم شـورای اسلامی شـهر و گروهـی از‬ ‫بانوان و اقایان شـهر اندیشـه انجام گرفت»‪ .‬گفتنی سـت؛ دراین مراسـم سـرودهای زیبایی‬ ‫به مناسـبت دهه فجر و موضوعات روز اجرا شـده و در سـه نوبت اهدای جوایز به حضار در‬ ‫مراسـم به ویـژه بانـوان گران قدر انجـام گرفت‪.‬‬ ‫افتتاح گالری نقاشی به مناسبت دهه مبارک فجر در شهر اندیشه‬ ‫باحضور علی ملکی؛ شـهردار شـهر اندیشـه‪ ،‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی‪ ،‬نیکخواه؛‬ ‫رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شـهریار‪ ،‬معاونیـن و مدیـران شـهرداری ائیـن‬ ‫افتتـاح گالـری نقاشـی به مناسـبت دهـه مبـارک فجـر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر‬ ‫اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ به همـت‬ ‫اداره فرهنگـی و اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اندیشـه و بـا همـکاری اداره ارشـاد اسلامی‬ ‫شـهریار گالـری نقاشـی دهـه فجـر بـا ‪ 30‬اثـر از اثـار بانـوان فرهیختـه و خـوش ذوق اندیشـه‬ ‫در فرهنگسـرای امام علی(ع) افتتاح شـد‪ .‬علی ملکی؛ شـهردار شـهر اندیشـه در حاشـیه‬ ‫یسـت که‬ ‫افتتـاح ایـن گالـری گفـت‪« :‬توجـه بـه هنـر در تاریـخ ایرانـی موضوع بسـیار مهم ‬ ‫همـه بایـد درراسـتای ان اقـدام کننـد؛ چرا کـه هنر زاییده فکر و اصالت یک کشـور اسـت و‬ ‫یسـت که در دوره ای مشـخص اتفـاق افتاده؛‬ ‫هم چنیـن بیان کننـده نـوع زندگی و حوادث ‬ ‫لـذا می تـوان هنـر را نوعـی تمـدن و تاریـخ یـک ملـت بیـان کـرد کـه شـهرداری اندیشـه‬ ‫دراین راسـتا بـه اجـرای برنامه های مختلفـی در حوزه های متنوع اقدام کـرده که در دهه‬ ‫فجـر امسـال شـاهد برنامه هـای گونا گونـی ازقبیل برپایی گالری نقاشـی به مناسـبت این‬ ‫دهـه مبـارک هسـتیم»‪ .‬شـهردار اندیشـه افـزود‪« :‬این نمایشـگاه تـا پنجم اسـفندماه دایر‬ ‫یسـت؛ اثار این‬ ‫اسـت و حضور عموم با رعایت پروتکل های بهداشـتی ازاد اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫نمایشـگاه بـا تکنیـک سـیاه قلم‪ ،‬رنگ روغن‪ ،‬پاسـتل و غیـره درمعرض نمایش عمـوم قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪99-97‬ق‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد‪2099005117000052 :‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان در نظـر دارد «انجـام کلیـه امـور مربـوط بـه خدمـات عمومـی و پشـتیبانی واحدهـای تابعـه دانشـکده‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال ‪ »1400‬را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی را وا گذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط‬ ‫دعـوت بـه عمـل می ایـد وفـق برنامـه زمان بنـدی شـده ذیل جهـت دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬شـرکت های واجد شـرایط می توانند اسـناد مناقصه را از طریق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان به ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از‬ ‫روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/29‬لغایـت روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/05‬خریـداری نماینـد‪ .‬اعتبـار مدارک تحویلی از سـوی شـرکت کننده مناقصه‪ ،‬منوط بر ممهور‬ ‫شـدن اوراق به مهر اداره امور پشـتیبانی و رفاهی دانشـکده می باشـد‪.‬‬ ‫قیمت خرید اسـناد مناقصه‪ :‬جهت خرید اسـناد مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال به حسـاب ‪ 261118729‬به نام رابط تمرکز درامد دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان نزد بانک رفاه‬ ‫شـعبه مرکزی کد شـعبه ‪ 282‬با شناسـه واریزی ‪ 99111994339000006‬واریز گردد‪.‬‬ ‫زمان و محل تحویل پیشنهادها‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/17‬به اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی بهبهان به ادرس‪:‬‬ ‫اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬خیابـان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنـب بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکـزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی‬ ‫بهبهـان‪ ،‬اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امور قراردادها تحویل و رسـید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/18‬ساعت ‪ 13‬در دفتر ریاست دانشکده باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه ‪ %5‬مبلغ پیشنهادی به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬واریز نقدی به شماره حساب‪ 4733769419‬شماره شبا‪ IR830120000000004733769419 :‬بانک ملت شعبه پیروز به نام حساب تمرکز سپرده های حسن انجام کار‬ ‫تبصره ‪ :1‬اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پا کت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫ دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ درصورت تجدید مناقصه‪ ،‬کلیه هزینه های چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 52839011-13‬یا ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬‫درمانی بهبهان تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪ -2‬شـرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬اجرای خطوط کارنشـده و خطوط اتصالی جهت بهره برداری از ایسـتگاه های باالاورنده‬ ‫چهارراه فرهنگ و کاسـپین انزلی‬ ‫‪ -3‬مهلت زمانی دریافت مناقصه از سایت ستاد‪ 1399/11/29 :‬الی ‪1399/12/4‬‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت‪ 9:30‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫‪ -6‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه از مورخـه ‪ 1399/11/29‬می باشـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و‬ ‫بازگشـایی پا کت هـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت‬ ‫ً‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪( .‬ضمنا پیمانکاران مکلف‬ ‫هسـتند پا کـت «الـف» را بصـورت فیزیکـی نیز تحویـل دهند)‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب ‪01333368166‬‬ ‫و برگزاری مناقصه‪ :‬دفتر قراردادها ‪01333368482‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬رشت‪ 01333251136 :‬تهران‪02141934 :‬‬ ‫‪ -7‬قیمـت اسـناد و نحـوه واریـز وجـه‪ :‬قیمـت اسـناد مناقصـه ‪ 500/000‬ریـال (پانصـد هـزار ریـال) اسـت کـه به حسـاب شـماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شـعبه‬ ‫محتشـم رشـت کد شـعبه ‪ 3720‬شـماره شـبا ‪ IR020170000000108102328005‬به نام شـرکت اب و فاضالب اسـتان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه‬ ‫سـامانه سـتاد واریز گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -8‬میـزان سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ 1/853/580/000 :‬ریـال (نـوع تضمیـن صرفـا ضمانتنامـه بانکـی معتبـر یـا اصـل فیـش واریـز وجـه نقـد یـا اوراق مشـارکت‬ ‫بی نـام براسـاس ائین نامـه تضمیـن بـرای معاملات دولتـی شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬می باشـد‪).‬‬ ‫‪ -9‬مبلـغ بـراورد‪ 37/071/503/837 :‬ریـال‪ ،‬مبنـای بـراورد اولیه‪ :‬فهرسـت بها پایه سـال ‪ ،1399‬نوع فهرسـت بها‪ :‬ابنیه‪ ،‬شـبکه توزیع اب‪ ،‬شـبکه جمـع اوری و‬ ‫انتقال فاضالب‬ ‫‪ -10‬رشته پیمانکار‪ :‬اب‬ ‫‪ -11‬ارائه گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬در هنگام عقد قرارداد الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -12‬محـل تامیـن اعتبـار‪ :‬عمرانـی طـرح شـماره ‪ 1503002045‬و سـایر طر ح هـای دارای اعتبـار و پرداخـت بـه صـورت اسـناد خزانـه‪ ،‬اوراق مشـارکت یـا وجـه نقـد‬ ‫درصـورت تخصیـص‬ ‫‪ -13‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس پیاب‬ ‫‪ -14‬سایت ملی مناقصات کشور‪ http://iets.mporg.ir :‬سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫‪ -15‬مهلت اعتبار پیشنهاد‪ :‬سه ماه (برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد)‬ ‫‪ -16‬هزینه دو نوبت ا گهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشوری به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن (سهامی خاص)‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫رئیس اداره ایمنی و حریم راهداری مازندران خبر داد؛‬ ‫عملیات احداث روشنایی‬ ‫در محور نور‪ -‬چمستان‪ -‬امل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد؛‬ ‫افتتاح بزرگ ترین مدیا پارک ایران در مشهد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬رئیـس اداره ایمنـی و حریـم اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران از عملیـات اجرایـی احـداث روشـنایی در‬ ‫محـور چمسـتان به طـول ‪4.5‬کیلومتـر بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪40‬میلیاردریال خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ مهنـدس محسـن یمینـی ضمـن اعلام ایـن خبـر افـزود‪« :‬قابلیـت‬ ‫رویت اشیاء نقش مهمی در ایمنی رانندگان‪ ،‬روان سازی ترافیک و استفاده‬ ‫بهینه از جاده و محورهای برون شهری دارد»‪ .‬وی یاداور شد‪« :‬براین اساس‬ ‫مهم تریـن کارکـرد سیسـتم های روشـنایی ایجـاد دیـد اسـان و دقیـق‪ ،‬امـکان‬ ‫تشـخیص وسـایل نقلیـه در فاصلـه مناسـب‪ ،‬تشـخیص به موقـع موانـع در‬ ‫هنـگام تاریکی سـت کـه نتیجه ان کاهـش تصادفـات و افزایش ضریب ایمنی‬ ‫ترافیـک عبوری سـت»‪ .‬مهنـدس یمینـی بـه احـداث روشـنایی محـور نـور‪-‬‬ ‫چمسـتان‪ -‬امل اشـاره و اظهار داشـت‪« :‬براسـاس وظیفه ذاتی این اداره کل‬ ‫درزمینـه ایمن سـازی و نگهـداری راه هـا‪ ،‬عملیـات اجرایـی ایمن سـازی محور‬ ‫مذکـور در قالـب ایجاد روشـنایی به طـول ‪4.5‬کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر‬ ‫‪40‬میلیاردریـال انجـام پذیرفـت»‪ .‬وی درادامـه بـه دیگـر فعالیت هـای ایـن‬ ‫اداره کل در بخـش احـداث روشـنایی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬عملیـات‬ ‫احداث روشـنایی سـه راهی قصابکال شهرسـتان بابل‪ ،‬کمربندی شهرسـتان‬ ‫فریدونکنـار و روشـنایی نقطـه ای در سـطح محورهـای ارتباطـی سـاری و امل‬ ‫از دیگـر اقدامـات ایـن اداره کل در قالـب ایجـاد روشـنایی بـوده کـه در سـطح‬ ‫محورهـای تحت پوشـش بـه اجـرا درامـد‪ .‬گفتنی سـت؛ درحال حاضـر بیش از‬ ‫‪ 420‬کیلومتـر از راه هـای ارتباطـی مازنـدران دارای روشـنایی هسـتند‪.‬‬ ‫افتتاح خط لوله انتقال نفت کالستر شادگان به مارون‪۳‬‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪/‬‬ ‫پـروژه سـاخت ‪ ۲۷‬کیلومتـر‬ ‫خـط لولـه جدیـد نفـت بـا‬ ‫ظرفیـت انتقـال ‪۱۰‬هزار بشـکه‬ ‫در گسـتره عملیاتـی شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬ب هگـزارش شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب؛ ایـن پـروژه شـامل احـداث ‪ ۲۷‬کیلومتـر خـط‬ ‫لوله هشـت اینچ نفت در حوزه فعالیت شـرکت بهره برداری نفت و گاز مارون‬ ‫می شـود که ازسـوی مدیریت مهندسـی سـاختمان معاونت طر ح های نفت‬ ‫و گاز شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب اجـرا شـده اسـت‪ .‬ایـن خـط لولـه‬ ‫زیرزمینی با هدف ارسال نفت از کالستر شادگان تا واحد بهره برداری مارون‬ ‫شماره‪ ۳-‬ساخته شده است و ظرفیت انتقال نفت تا ‪۲۵‬هزاربشکه در روز را‬ ‫دارد و بـرای انجـام پـروژه کـه در مـدت ‪ ۲۲‬ماه اجرا شـد ‪۴۰۰‬میلیاردریال هزینه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از مشـخصه های فنـی پـروژه می تـوان بـه نصـب ارسـال کننده‬ ‫و دریافت کننـده توپـک هوشـمند و سیسـتم حفاظـت کاتـدی‪ ،‬شـیر برقـی‬ ‫در ابتـدا و پایـان خـط لولـه به منظـور افزایـش ایمنـی‪ ،‬نصـب ‪ ۳۰‬عـدد شـیر‬ ‫دروازه ای و یک طرفـه هشـت تـا ‪ ۱۲‬اینـچ و اتصـال به ‪ ۱۳‬نقطه از سـایر خطوط‬ ‫انتقـال اشـاره کـرد‪ .‬ایجـاد ‪۲۷‬کیلومتـر جـاده دسترسـی‪۲۵۰ ،‬هزار مترمکعـب‬ ‫خا ک بـرداری و عبـور از موانـع طبیعـی از جملـه جاده هـای اصلـی و فرعـی از‬ ‫دیگـر اقدام هـای انجام شـده در ایـن پـروژه به شـمار می ایـد که شتاب بخشـی‬ ‫در اجرای ان به منظور اسـتمرار و افزایش تولید از میدان نفتی شـادگان مورد‬ ‫تا کیـد مدیریـت شـرکت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه اب رسانی مجموعه سیاخ دارنگون‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬پروژه اب رسـانی‬ ‫مجموعـه سـیاخ دارنگـون از‬ ‫روسـتاهای الحاقـی بـه ابفـا‬ ‫شـیراز بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫پروژه اب رسـانی مجموعه سیاخ‬ ‫دارنگـون باحضـور محمدرضـا‬ ‫امیـری؛ فرمانـدار شـیراز‪،‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی فرمانـداری شـیراز‪ ،‬بخشـدار‪ ،‬نماینـده شـورای سـیاخ دارنگون و‬ ‫جمعـی از مسـئولین محلـی و نیـز رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل؛ بهمـن‬ ‫بهـروزی و جمعـی از معاونیـن و مدیرعامـل افتتـاح شـد‪ .‬فرمانـدار شـیراز دهه‬ ‫فجـر را مهم تریـن مناسـبت تقویـم ملـی و سـالروز جشـن اسـتقالل خودباوری‬ ‫دانست‪ .‬محمدرضا امیری در این مراسم با ابراز خشنودی از عملکرد شرکت‬ ‫اب و فاضلاب شـیراز در اجـرای یکپارچه سـازی خدمـات بـه مـردم تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬پـس از الحـاق روسـتاهای حومـه شـیراز به شـرکت اب و فاضالب شـیراز‬ ‫کارهای اساسی و زیربنایی صورت گرفته است»‪ .‬وی ابراز داشت‪« :‬در بخش‬ ‫خدمـات اب روسـتایی مشـکالت زیـادی وجـود داشـت امـا بـا افتخـار اعلام‬ ‫می کنیـم کـه اب شهرسـتان یکپارچـه شـده اسـت کـه ایـن مهـم بـا قاطعیـت‬ ‫پیگیـری شـد»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان جلوگیـری از هدررفـت اب‬ ‫توسـط مـردم را موجـب کاهـش دغدغـه تامیـن اب توسـط مسـئولین اعلام‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بـرای تامیـن منابـع ابـی احـداث مخـازن و حفـر چـاه جدیـد در‬ ‫دستورکار قرار گرفته اما رسیدن به مهم با همکاری مردم محقق می شود»‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل ابفـا شـیراز بـه ارائـه عملکرد‬ ‫پروژه اب رسـانی مجموعه سـیاخ دارنگون پرداخت و ابراز داشـت‪« :‬عملیات‬ ‫اجرایـی صورت گرفتـه در مجموعـه اب رسـانی سـیاخ دارنگـون شـامل حفـر و‬ ‫تجهیـز یک حلقـه چـاه اهکـی بـه عمق ‪ 300‬متـر‪ ،‬عملیـات برق رسـانی ‪ 450‬متر‬ ‫و عملیـات خریـد و لوله گـذاری خط انتقال ‪20‬کیلومتر اسـت»‪ .‬بهمن بهروزی‬ ‫اعتبـار هزینه شـده در ایـن پـروژه اب رسـانی را ‪90000‬میلیون ریـال اعلام کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬هفـت روسـتا بـا جمعیتـی بالغ بـر ‪ 5540‬نفـر و ‪ 1064‬تعـداد مشـترک از‬ ‫عملیـات صورت گرفتـه شـده بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گاز‬ ‫مشـاور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫گفـت‪« :‬بزرگ تریـن پـارک تولیـد محتـوای‬ ‫دیجیتـال نیتـک (بزرگ تریـن مدیـا پـارک‬ ‫ایـران) نیمـه اول اسـفندماه امسـال‬ ‫در مشـهد افتتـاح می شـود»‪ .‬محمـد‬ ‫صدیق دامغانـی زاده در نشسـتی خبـری بـا‬ ‫خبرنـگاران‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬تولید محتوای‬ ‫دیجیتـال به نسـبت سـایر صنایـع جـزو‬ ‫زودبازده تریـن و کم ریسـک ترین حوزه هـای‬ ‫سـرمایه گذاری بـوده و دلیـل ایـن مهـم‬ ‫نسـبت بسـیار کمتـر میـزان سـرمایه گذاری‬ ‫در یـک محصـول محتوایـی به نسـبت سـایر‬ ‫صنایـع و به مراتـب سـوداوری بسـیار بیشـتر‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تجربـه بیـش‬ ‫از یک دهـه تولیـد محتـوا ازسـوی گـروه‬ ‫شـرکای مـا بـر بسـترهای مختلـف تلویزیـون‬ ‫و شـبکه های مجـازی و همچنیـن ایجـاد‬ ‫دو شـتاب دهنده تخصصـی در حـوزه‬ ‫تولیـد محتـوا در دوسال گذشـته و برگـزاری‬ ‫رویدادهـای مختلـف از جملـه کودک انالین‬ ‫نشـان دهنده ان اسـت که پیش نیـاز ورود بـه‬ ‫ایـن بـازار ایجـاد یـک ا کوسیسـتم در حـوزه‬ ‫تولیـد محتـوا بوده و ما این پروسـه را در سـه‬ ‫بخـش ایجـاد مرکـز نـواوری در حـوزه تولیـد‬ ‫محتـوا‪ ،‬ایجـاد بـازار ملی محتـوای دیجیتال‬ ‫و خدمـات تجـارت انالیـن برنامه ریـزی و‬ ‫عملیاتـی کرده ایـم کـه سـوگیری ان موضـوع‬ ‫عرضـه و تولیـد محتـوا در سـطح بین الملـل‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس پـارک فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات بابیان اینکـه بزرگ تریـن مدیـا‬ ‫پـارک ایـران در مشـهد بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬بزرگ ترین مدیا‬ ‫پـارک ایران اعتبـاری بالغ بر ‪۲۴۰‬میلیاردریال‬ ‫غبـر سـه هزارمترمربع در‬ ‫و در فضایـی بال ‬ ‫طبقـه چهـارم اداره کل پسـت خراسـان‬ ‫یسـت‪ ،‬در‬ ‫رضـوی درحـال اماده ساز ‬ ‫ایـن مرکـز نـواوری هشـت اسـتودیو و چهـار‬ ‫اسـتودیوی تصویـری راه انـدازی می شـود‬ ‫کـه حـدود یک سـوم ان اسـتودیوهای‬ ‫هشـت گانه صوتـی و تصویـری و ازمایشـگاه‬ ‫تولیـد محتو اسـت‪ ،‬ضمن اینکـه ایجـاد‬ ‫یـک زیسـت بوم کسـب وکار را هـم خواهیـم‬ ‫داشـت»‪ .‬صدیق دامغانـی زاده تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«در مدیـا پـارک ‪ ۱۳۰۰‬مترمربعـی ‪ ۳۰۰‬میـز‬ ‫کار جانمایـی شـده و مابقـی ایـن مرکـز بـه‬ ‫فضاهای عمومی و ورک شـاپ ها اختصاص‬ ‫می یابـد‪ ،‬از اهـداف اصلـی راه انـدازی ایـن‬ ‫مرکـز کـه در نیمـه اول اسـفندماه امسـال‬ ‫سرپرست معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی البرز خبر داد؛‬ ‫توقف صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از اول اسفند ماه‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫طبق اعالم قبلی سـازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫از اول اسـفند ماه سـال ‪ 1399‬صـدور‬ ‫دفترچه هـای درمانـی در تمامـی شـعب و‬ ‫کارگزاری هـای سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫متوقـف خواهـد شـد و تمامـی افـراد تحـت‬ ‫پوشـش سـازمان می تواننـد بـا ارائـه کارت‬ ‫ملـی‪ ،‬شناسـنامه جدیـد و یـا جلـد دفترچـه‬ ‫درمانـی قبلـی خود‪ ،‬از خدمات تشـخیصی و‬ ‫درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫در همین رابطـه دکتـر فرنـوش سـیاحی؛‬ ‫سرپرسـت معاونـت خریـد راهبـردی و اسـناد‬ ‫پزشـکی تامیـن اجتماعـی اسـتان البـرز بـه‬ ‫تمام بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫توجـه بـه نـکات زیـر را توصیـه کـرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در زمـان مراجعـه بـه پزشـک و موسسـات‬ ‫تشـخیصی و درمانـی الزامی بـه ارائه دفترچه‬ ‫درمانـی ازسـوی بیمـار نیسـت‪ -۲ .‬تمامـی‬ ‫بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران اصلـی و‬ ‫تبعی برای تسهیل دریافت خدمات درمانی‬ ‫می تواننـد بـا مراجعه به سـایت این سـازمان‬ ‫بـه نشـانی ‪ eservices.tamin.ir‬نسـبت بـه‬ ‫ایجاد حسـاب کاربری و تکمیل مشـخصات‬ ‫هویتـی و درج شـماره تلفن همـراه (موبایـل)‬ ‫خـود در درگاه مذکـور اقـدام کننـد‪-3 .‬‬ ‫تمامـی بیمه شـدگان درصـورت ایجـاد‬ ‫حسـاب کاربـری می تواننـد خالصـه سـوابق‬ ‫درمانـی خـود را بـا مراجعـه بـه سـامانه‬ ‫‪ eservices.tamin.ir‬در پنجـره (منـوی)‬ ‫مخصـوص بیمه شـدگان مالحظـه کننـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمامی بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران‬ ‫اصلـی و تبعـی قبـل از مراجعـه بـه مرا کـز‬ ‫درمانـی می تواننـد نسـبت بـه اسـتعالم‬ ‫اسـتحقاق درمان ازطریق یکـی از روش های‬ ‫زیـر اقـدام و از پوشـش بیمـه درمـان خـود‬ ‫اطمینـان حاصـل کننـد‪ :‬روش اول‪ :‬مراجعه‬ ‫بـه سـایت ‪ ،medical.tamin.ir‬ورود کـد ملـی‬ ‫و مشـاهده وضعیـت پوشـش بیمـه درمـان‪،‬‬ ‫روش دوم‪ :‬شـماره گیری بـه انگلیسـی‬ ‫‪ ، *۴*۱۴۲۰#‬انتخـاب گزینـه ‪( ۱‬اسـتعالم‬ ‫اعتبـار درمانـی)‪ ،‬ورود کـد ملـی و مشـاهده‬ ‫وضعیت پوشـش بیمـه درمان‪ ،‬روش سـوم‪:‬‬ ‫شـماره گیری بـه انگلیسـی ‪، *۴*۱۴۲۰*۱#‬‬ ‫ورود کـد ملـی و مشـاهده وضعیـت پوشـش‬ ‫بیمـه درمـان‪ ،‬روش چهـارم‪ :‬اسـتفاده از‬ ‫اپلیکیشـن موبایـل‪ ،‬مراجعـه بـه سـایت‬ ‫‪ ،pwa.tamin.ir‬ورود کـد ملـی و مشـاهده‬ ‫وضعیـت پوشـش بیمـه درمـان‪ ،‬روش‬ ‫پنجـم‪ :‬شـماره گیری بـه انگلیسـی ‪*۱۶۶۶#‬‬ ‫‪ ،‬انتخـاب گزینـه ‪( ۱‬استحقاق سـنجی)‪،‬‬ ‫ورود کـد ملـی و مشـاهده وضعیـت پوشـش‬ ‫بیمـه درمـان‪ -5 ،‬درمـواردی کـه بیمه شـده‬ ‫براسـاس نتایج دریافتی از روش های فوق یا‬ ‫اعلام مرا کـز درمانـی‪ ،‬فاقد اسـتحقاق درمان‬ ‫اسـت‪ ،‬درصـورت اعتـراض می توانـد موضـوع‬ ‫را ازطریـق سـامانه ‪ ۱۴۲۰‬پیگیـری کنـد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تمامـی پزشـکان اعـم از طـرف قـرارداد‬ ‫وغیرطـرف قـرارداد‪ ،‬می تواننـد بـا ثبت نـام‬ ‫در سـامانه نسـخه الکترونیـک ایـن سـازمان‬ ‫(‪ )ep.tamin.ir‬و دریافت نام کاربری‪ ،‬نسبت‬ ‫بـه نسخه نویسـی الکترونیـک اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬درصورت مراجعه بیمار به پزشک طرف‬ ‫قـرارداد‪ ،‬پزشـک پـس از احراز و انجام معاینه‬ ‫نسـبت به ثبـت خدمـات پزشـکی (اعـم از‬ ‫انجـام ویزیـت‪ ،‬تجویـز دارو و سـایر خدمـات‬ ‫تشـخیصی و درمانـی‪ )...‬در سـامانه نسـخه‬ ‫الکترونیـک اقـدام می کنـد‪ -8 .‬درصـورت‬ ‫مراجعـه بیمـار بـه پزشـک طـرف قـرارداد‪،‬‬ ‫چنانچـه امـکان اسـتفاده از سـامانه های‬ ‫الکترونیک به هر دلیل (قطع اینترنت‪ ،‬قطع‬ ‫سـامانه نسخه نویسـی و‪ )...‬میسـر نباشـد‪،‬‬ ‫پزشـک پس از احراز هویت بیمار با اسـتفاده‬ ‫از کارت ملی‏‪/‬شناسنامه‏‪/‬دفترچه درمانی و‬ ‫استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان‬ ‫(پوشـش بیمـه درمـان)‪ ،‬نسـبت بـه معاینـه‬ ‫و تجویـز درسرنسـخه مخصـوص مطـب‏‏‪/‬‬ ‫مرکـز درمانـی اقـدام می کنـد‪ -9 .‬پزشـکان‬ ‫غیـر طـرف قـرارداد هماننـد پزشـکان طـرف‬ ‫قـرارداد می تواننـد بااتصـال بـه سـامانه های‬ ‫الکترونیـک سـازمان یـا سـامانه های‬ ‫مورداسـتفاده در مطب هـای خـود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه نسخه نویسـی الکترونیـک اقـدام‬ ‫نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم امـکان اسـتفاده از‬ ‫سـامانه های الکترونیـک بـه هـر دلیـل (قطع‬ ‫اینترنت‪ ،‬قطع سـامانه نسخه نویسـی و‪،)...‬‬ ‫پزشـک می توانـد دسـتور پزشـکی را در سـر‬ ‫نسـخه مخصـوص مطب‏‪/‬موسسـه در یـک‬ ‫بـرگ تجویـز و بـه بیمـار تحویـل دهـد‪-10 .‬‬ ‫درصـورت عـدم نسخه نویسـی الکترونیـک‪،‬‬ ‫بیمار می تواند نسخه کاغذی پزشک معالج‬ ‫را بـه داروخانه ها و یا موسسـات پارا کلینیک‬ ‫طـرف قـرارداد ارائـه کـرده و خدمات موردنیاز‬ ‫خـود را دریافـت کنـد‪ -11 .‬فراینـد تجویـز در‬ ‫دفترچه هـای درمانـی قبلـی هـم کمـا کان‬ ‫مطابـق روال سـابق برقـرار هسـت ولـی‬ ‫دیگـر دفترچـه جدیـدی صـادر نمی شـود‪.‬‬ ‫‪ -12‬تمامـی خدمـات تشـخیصی و درمانـی‬ ‫تجویزشـده توسط پزشـک به صورت نسخه‬ ‫الکترونیـک و یـا کاغـذی بـه اسـتناد کـد ملـی‬ ‫در پرونـده سلامت شـخص بیمه شـده ثبت‬ ‫می شـود‪ .‬بنابرایـن اسـتفاده ازکدملـی "غیـر"‬ ‫و "من غیرحـق" ضمـن مغایـرت بـا موازیـن‬ ‫حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان‬ ‫بیمـاری افـراد ایجـاد مشـکل کنـد‪.‬‬ ‫ائیـن کلنگ زنی سـالن انتظـار مرکز‬ ‫پزشـک قانونـی کهریـزک باحضـور‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـدار‪،‬‬ ‫شـهردار و اعضای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کهریـزک بـر زمیـن زده شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـهرداری‬ ‫کهریـزک؛ علـی یحیی پـور؛ شـهردار کهریـزک بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬وجـود‬ ‫مرکز پزشک قانونی در محدوده شهر کهریزک به طور مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫مشـکالت متعـددی را بـه کالبـد ایـن شـهر تحمیـل می کنـد امـا با این اوصـاف‬ ‫به منظـور افزایـش رفـاه حـال مراجعه کننـدگان و ایجـاد فضـای فیزیکـی و‬ ‫روانـی مناسـب بـرای انـان‪ ،‬مجـوز احـداث سـالن انتظـار ازسـوی شـهرداری‬ ‫کهریـزک صادرشـده اسـت که کلنگ سـاخت این مجموعه باحضـور مدیران‬ ‫ارشـد شهرسـتان بـر زمیـن زده شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـالن انتظـار مرکـز پزشـک‬ ‫قانونـی بـا مسـاحتی بالغ بـر حـدود ‪ 250‬متـر در مجـاورت مرکـز و بـا هـدف ارائـه‬ ‫خدمـات رفاهـی بـه مراجعه کننـدگان پزشـک قانونـی احـداث می شـود»‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک خاطرنشان کرد‪« :‬هرچند وجود برخی از مرا کز در محدوده‬ ‫و مجـاورت شـهر کهریـزک بـار سـنگینی را در حوزه هـای مختلـف ترافیکـی‪،‬‬ ‫االیندگـی‪ ،‬روانـی و ‪ ...‬بـه ایـن شـهر تحمیـل می کنـد امـا مدیریـت شـهرداری‬ ‫کهریـزک درراسـتای تعدیـل اسـیب های تحمیلـی و جبـران مخاطـرات از‬ ‫همـکاری بـا مدیـران ایـن مرا کـز کوتاهـی نکـرده و مـا درمجموعـه شـهرداری‬ ‫همـواره به دنبـال راهـکار موثـری بـرای کاهـش و تعدیـل عـوارض ناشـی از‬ ‫مشـکالت مرا کـزی کـه ماننـد مرکـز پزشـک قانونـی‪ ،‬ارادکوه‪ ،‬مجموعه شـفق‪،‬‬ ‫اسایشـگاه خیریه سـالمندان کهریزک و ‪ ...‬کاربرد فرامنطقه ای داشـته است‬ ‫را در دسـتورکار خـود داریـم»‪.‬‬ ‫یک گام تا تحویل اراضی ‪ ۴۰‬هکتاری‬ ‫به شهرداری کهریزک‬ ‫جلسـه وا گذاری حفـظ و نگهداری‬ ‫اراضـی ‪ ۴۰‬هکتـاری جنـگل کاری‬ ‫حاشـیه بلـوار شـهید بهشـتی‬ ‫کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریزک؛‬ ‫شـهردار کهریـزک بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬درراسـتای پیشـنهاد‬ ‫و بررسـی راهکارهـای قانونـی جهـت تحویـل اراضـی ‪ ۴۰‬هکتـاری جنـگل کاری‬ ‫حاشـیه بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جلسـه مشـترکی باحضـور نماینـدگان اداره کل‬ ‫دفتـر فنـی اسـتانداری‪ ،‬سـازمان جنـگل کاری و فضـای سـبز و بوسـتان های‬ ‫شـهرداری تهـران‪ ،‬شـهرداری منطقـه ‪ ۱۹‬بـا نماینـده مدیریـت شـهری‬ ‫شـهرداری کهریـزک برگـزار شـد»‪ .‬یحیی پـور افـزود‪« :‬درحال حاضـر اراضـی‬ ‫جنـگل کاری ‪ ۴۰‬هکتـاری در مالکیـت حـرم مطهـر امـام خمینـی(ره) قـرار دارد‬ ‫و حفـظ و نگهـداری ان برعهـده شـهرداری منطقـه ‪ ۱۹‬اسـت کـه باتوج هبـه‬ ‫تداخـل جغرافیایـی مدیریـت ایـن اراضـی در جلسـات گذشـته وا گـذاری‬ ‫نگهـداری از ایـن اراضـی بـه شـهرداری کهریـزک پیشـنهاد شـده بـود و‬ ‫هم ا کنـون دراین جلسـه راهکارهای قانونی و کارشناسـی درخصـوص اجرای‬ ‫طـرح تحویـل و وا گـذاری مدیریـت اراضـی جنـگل کاری شـده حاشـیه بلـوار‬ ‫شهید بهشتی موردبحث و برسی کارشناسیان مربوطه قرار گرفت»‪ .‬شهردار‬ ‫کهریـزک اظهـار داشـت‪« :‬گرچـه تحویـل اراضـی ‪ ۴۰‬هکتـاری جنـگل کاری‬ ‫ازسـوی شـهرداری کهریـزک‪ ،‬بـار خدمات رسـانی شـهرداری را در حـوزه‬ ‫خدمـات شـهری و فضـای سـبز افزایـش می دهـد امـا بـا اجـرای برنامه هـای‬ ‫مناسـب درخصـوص نگهـداری و بازپیرایی شـاهد توسـعه ‪ ۴۰‬هکتاری سـرانه‬ ‫فضـای سـبز ایـن شـهر خواهیـم بـود و بـا پیش بینـی برنامه هـای متعـدد ایـن‬ ‫اراضی که تا کنون شـرایط مناسـبی برای اسـکان و گشت وگذار اهالی نداشته‬ ‫اسـت بـا تامیـن روشـنایی‪ ،‬نصـب مبلمـان شـهری‪ ،‬بازپیرایـی فضـای سـبز‬ ‫به دلیـل هم جـواری بـا مرقـد مطهـر امـام خمینـی(ره) و اتوبـان تهران‪-‬قـم و‬ ‫تردد مسـافران و زائران‪ ،‬به فضای مناسـبی جهت اسـکان اهالی و مسـافران‬ ‫تبدیل می شـود»‪ .‬وی درپایان خاطرنشـان کرد‪« :‬طی این جلسـه مقرر شـد‬ ‫پس از بررسی نهایی طرح تحویل اراضی جنگل کاری با پیگیری مصوبات و‬ ‫از مسـیر قانونـی به اجـرا دربیایـد»‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۸۰‬نفر‪ ،‬مقرری بیمه بیکاری می گیرند‬ ‫رئیـس اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان ری بابیان اینکـه مقـرری‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۹۲‬بیکار از ابتدای سـال جاری تا کنون برقرار شـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«دوهزار و ‪ ۹۸۰‬نفر از سال گذشته هم ا کنون در این شهرستان بیمه بیکاری‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ فرهـاد شـایق اظهـار داشـت‪« :‬دوهـزار و‬ ‫دریافـت می کننـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۷۱۱‬نفـر از افـراد بیـکار شـده واحدهـای مختلـف تولیـد و خدماتـی شهرسـتان‬ ‫ری نیـز در اداره کار تشـکیل پرونـده داده انـد کـه درصـورت تکمیـل مـدارک‬ ‫و نداشـتن منـع قانونـی مقـرری انـان نیـز بـه زودی برقـرار خواهـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ‪ ۱۱۱‬نفـر از بیـکاران شهرسـتان ری از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تا کنـون شـاغل توسـط واحدهـای متقاضـی کارفرمایـی صاحـب کار جدیـد‬ ‫شـده اند‪ ،‬عنـوان کـرد‪ ۲۲۸« :‬نفـر از بیـکاران نیـز بـرای امـوزش حرفه امـوزی بـه‬ ‫مرا کز فنی و حرفه ای معرفی شـده اند»‪ .‬شـایق اضافه کرد‪ ۱۸« :‬نفر از کسـانی‬ ‫کـه در مرا کـز فنـی و حرفـه ای شـرکت کرده انـد پـس از تکمیـل دوره اموزشـی‬ ‫خـود در واحدهـای صنعتـی و خدماتـی شهرسـتان ری صاحـب شـغل‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی درادامه بابیان اینکه مقرری بیمه بیکاری یک هزار و ‪۵۲۷‬نفر‬ ‫از بیـکاران شهرسـتان ری از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون به دلیـل مختلـف‬ ‫قطـع شـده اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬اشـتغال مجـدد و پایـان دوره پرداخـت‬ ‫بیمه بیکاری از مهم ترین دالیل قطع پرداخت بیمه بیکاری سـت»‪ .‬شـایق‬ ‫درخصـوص نحـوه پرداخـت بیمـه بیـکاری افـزود‪« :‬فـرد بیـکار طـی ‪ ۳۰‬روز‬ ‫از تاریـخ بیـکاری شـرایط خـود را بـه واحدهـای کار و امـور اجتماعـی اعلام و‬ ‫امادگـی خـود را بـرای اشـتغال به کار تخصصی یا مشـابه ان را بیـان کند»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬افـرادی کـه بیـن شـش تـا ‪ ۲۴‬مـاه سـابقه پرداخـت بیمـه داشـته‬ ‫باشـند درصـورت مجرد بـودن تـا شـش ماه و متاهل بـودن تـا ‪ ۲۴‬مـاه مقـرری‬ ‫بیکاری دریافت می کنند»‪ .‬شـایق عنوان کرد‪« :‬مقرری بگیران بیمه بیکاری‬ ‫موظـف هسـتند در کالس هـای فنـی و حرفـه ای اداره کار شـرکت و همچنیـن‬ ‫در تاریخ هـای مقـرر جهت حضوروغیاب حداقل هفته ای یک بار بـه اداره کار‬ ‫معرفی شـوند»‪.‬‬ ‫شرکت ‪۳۸‬هزار خانوار در طرح شهید سلیمانی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد؛‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رضا صفائی نسب‪ /‬محمدرضا سمیعی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی‬ ‫ضمن شرکت در کمیته ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گاز‪ ،‬به‬ ‫شـرح و بررسـی هـر یـک از محورهـای مطروحـه در ایـن مـدل ارزیابـی پرداخته‬ ‫و موانـع و مشـکالت پیـش روی ایـن مـدل بـا واحدهـای مربوطـه بررسـی و‬ ‫چاره اندیشـی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مرکـزی؛ سـید‬ ‫امیـر قائم مقامـی؛ رئیـس برنامه ریـزی ایـن شـرکت درخصوص این جلسـه که‬ ‫در سـالن کنفرانـس سـاختمان سـتاد شـرکت برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬محورهـای‬ ‫عمومـی مطر ح شـده به ترتیـب‪ :‬توسـعه منابـع انسـانی‪ ،‬توسـعه الکترونیـک‪،‬‬ ‫شـفافیت و مدیریـت مالـی‪ ،‬ایمنـی‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬محیـط زیسـت‪ ،‬ارتقـای‬ ‫سلامت اداری و حقـوق شـهروندی‪ ،‬شـاخص های اختصاصـی و اسـتقرار‬ ‫نظـام مدیریتی‪ ،‬موردبررسـی قـرار گرفـت»‪ .‬وی درادامه گفت‪« :‬دراین جلسـه‬ ‫بـه معیارهـا‪ ،‬زیرمعیارهـا و شـاخص های محورهـای عمومـی پرداختـه شـد و‬ ‫هریـک از واحدهـای مرتبـط باتوج هبـه امتیـاز موردنظـر و ازپیش تعیین شـده‬ ‫باتوج هبـه امکانـات و توانایـی اجـرای بندهـا‪ ،‬بـه تبادل نظـر پرداختنـد تـا‬ ‫مسـتندات خـود را جهـت شـرکت در ایـن دوره ارزیابـی امـاده و ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫بـه بهر هبـرداری می رسـد می تـوان بـه‬ ‫تیم سـازی در حوزه تولید محتوا‪ ،‬حمایت از‬ ‫شـرکت های نوپـا در فرایند شـتاب دهنده ها‬ ‫و بازارسـازی و تجاری سـازی اسـتارت اپ‬ ‫اسـتودیوها اشـاره کـرد»‪ .‬وی بـا ذکـر ایـن‬ ‫نکتـه کـه این مرکز یک رسـالت ویژه به دلیل‬ ‫هم جـواری و هم زبانـی بـا کشـور افغانسـتان‬ ‫دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن ا کوسیسـتم کـه‬ ‫درجهـت ایجـاد چرخـه تجاری سـازی و‬ ‫بازارسـازی فعـال شـده در تلاش اسـت کـه‬ ‫باتوجه به اینکـه یکـی از اثـرات افزایـش نـرخ‬ ‫دالر توجیـه اقتصـادی فعالیـت بین المللـی‬ ‫در این عرصه و صادرات خدمات محتوایی‬ ‫بـوده نسـبت بـه ایجـاد ثـروت بـرای فعـاالن‬ ‫ایـن عرصـه همـت گمـارده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مشـاور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬کرونـا باوجـود گرفتاری هـای‬ ‫زیـادی کـه ایجـاد کـرد شـرایطی را فراهـم‬ ‫اورد تـا بیش ازپیـش از ظرفیـت فضاهـای‬ ‫مجازی و محتوای دیجیتال اسـتفاده شـود‬ ‫و ظرفیت هـای بالقـوه در ایـن نـوع فضاهـا و‬ ‫محتواهـا بـه بالفعـل تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل پسـت خراسـان رضـوی از‬ ‫افزایـش صددرصـدی میـزان مرسـوله های‬ ‫پسـتی اسـتان نسـبت به سـال گذشـته خبر‬ ‫داد‪ .‬سـید احمـد موسـوی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ارتقـای کسـب وکارهای دیجیتـال‪ ،‬به ویـژه‬ ‫اقتصـاد دیجیتـال یکـی از ایـن تجـارب بـود‬ ‫به طوری که نمایشـگاه کتاب امسـال به طور‬ ‫ً‬ ‫کاملا مجـازی برگـزار شـد و افـراد به صـورت‬ ‫انالیـن کتاب هـای موردنظر خـود را انتخاب‬ ‫و اداره پسـت نیـز مسـئولیت تحویـل‬ ‫ان هـا را برعهـده داشـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن علی رغـم اینکـه حـدود ‪ ۱۱۰‬نفـر‬ ‫از کارکنـان اداره پسـت خراسـان رضـوی‬ ‫درطـول یـک سـال گذشـته بـه کرونـا مبتلا‬ ‫شـدند و در شـرایطی کـه کارکنـان تعـداد‬ ‫زیـادی از دسـتگاه های اجرایـی به صـورت‬ ‫شـیفتی در محـل کار حاضـر بودنـد‪ ،‬امـا‬ ‫کارکنـان اداره پسـت به صـورت شـبانه روزی‬ ‫و حتـی در روزهـای تعطیـل در محـل کار‬ ‫حضـور داشـتند تـا کمتریـن تاخیر در ارسـال‬ ‫مرسـوله های پسـتی رخ دهـد»‪.‬‬ ‫مدیر مرکز نواوری محتوای دیجیتال نیتک‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت گفـت‪۵۰« :‬درصـد‬ ‫گـردش اقتصـادی رسـانه دراختیـار تولیـد‬ ‫محتـوا قـرار می گیـرد و امیدواریـم بـا ایجـاد‬ ‫هم افزایـی در ا کوسیسـتم تولیـد محتـوای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬بتـوان عرصـه مناسـبی را بـرای‬ ‫بـروز خالقیـت در افـراد و تیم هـا فراهـم‬ ‫کـرد»‪ .‬حمیدرضـا بحرینـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«تولیـد محتـوای دیجیتـال به نسـبت سـایر‬ ‫صنایـع جـزو زودبازده تریـن و کم ریسـک‬ ‫تریـن حوزه هـای سرمایه گذاری سـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه پـارک تولیـد محتـوا‬ ‫در اسـفندماه بـه بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن مرکـز بـا پیش بینـی‬ ‫سـرمایه گذاری ‪۲۴۰‬میلیاردریالـی در فضایی‬ ‫غبـر سـه هزارمترمربع در یکـی از طبقـات‬ ‫بال ‬ ‫مرکـزی پسـت خراسـان رضـوی درحـال‬ ‫اماده سازی سـت کـه حـدود یک سـوم ان‬ ‫اسـتودیوهای هشـت گانه صوتی و تصویری‬ ‫و ازمایشـگاه تولیـد محتـوا اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بخـش دیگـر ایـن مرکـز را فضـای اشـترا کی‬ ‫بـرای اسـتقرار افـراد‪ ،‬تیم هـا و شـرکت های‬ ‫نوپـا خوانـد و گفـت‪« :‬از اهـداف اصلـی‬ ‫تاسـیس ایـن مرکـز نـواوری می تـوان بـه تیـم‬ ‫سـازی در حـوزه تولیـد محتـوا کـه در بخـش‬ ‫ا کادمـی مرکـز صـورت می گیـرد‪ ،‬حمایـت‬ ‫از تیم هـا و شـرکت های نوپـا کـه در فراینـد‬ ‫شـتاب دهنده مرکـز هسـتند و بازار سـازی و‬ ‫تجاری سـازی کـه در اسـتارت اپ اسـتودیو‬ ‫ایـن مرکـز متمرکـز خواهـد شـد‪ ،‬اشـاره‬ ‫کـرد»‪ .‬وی تمامـی اجـزای معرفی شـده ایـن‬ ‫ا کوسیسـتم را بسـتری جهت توسـعه و رشد‬ ‫هدفمنـد صنایع خالق محتوایی در سـطح‬ ‫ملـی دانسـت و اظهـار کـرد‪« :‬امیدواریـم‬ ‫بـا ایجـاد هم افزایـی در ا کوسیسـتم تولیـد‬ ‫محتـوای دیجیتـال‪ ،‬بتـوان عرصـه مناسـبی‬ ‫را بـرای بـروز خالقیـت در افـراد و تیم هـا‬ ‫فراهـم کـرد»‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ساخت سالن انتظار‬ ‫مرکز پزشک قانونی کهریزک‬ ‫غربالگری ‪ ۹۵‬درصد از جمعیت گیالن‬ ‫دکتـر الری؛ سـخنگوی وزارت بهداشـت‪ ،‬از دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان بـه جهـت پیشـرفت بالـغ بـر ‪ ۹۵‬درصـد ان‬ ‫در اجـرای موفـق طـرح غربالگـری و بیماریابـی شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی تقدیـر کـرد‪ .‬وبینـار بررسـی وضعیـت طـرح‬ ‫مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی کوویـد ‪ ۱۹‬بـه شـیوه محلـه و‬ ‫خانواده محـور (طـرح سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی)‬ ‫بـا حضـور دکتـر سیما سـادات الری؛ معـاون وزیـر بهداشـت و‬ ‫جمعی از روسـای دانشـگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی‬ ‫سراسـر کشـور برگـزار شـد‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری؛ رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن اظهار کرد‪« :‬این طرح‪ ،‬کمک‬ ‫شـایانی بـه کاهـش مـوارد بسـتری بیمـاری هـای تنفسـی‬ ‫در اسـتان داشـته و همچنـان ادامـه دارد»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫همکاری هـای بسـیج و سـپاه در اجـرای موفـق طـرح شـهید‬ ‫قاسـم سـلیمانی در گیلان‪ ،‬افـزود‪« :‬د وهـزار و ‪ ۳۹۱‬نفـر از‬ ‫پرسـنل مرا کـز بهداشـت و همچنیـن شـش هزار و ‪ ۷۷۳‬نفـر از‬ ‫داوطلبین بسـیجی در اجرای طرح شـهید سـلیمانی گیالن‬ ‫مشـارکت داشـتند»‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با‬ ‫بیـان اینکـه اغلب جمعیت گیالن در طرح شـهید سـلیمانی‬ ‫مـورد غربالگـری قـرار گرفتـه اند‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه بالغ بر‬ ‫‪ ۹۵‬درصـد جمعیت گیلان در طرح محله و خانه محور طرح‬ ‫شـهید سـلیمانی توسـط تیم هـای عملیاتـی مـورد غربالگـری‬ ‫قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه ‪ ۹۱‬درصـد مـوارد مشـکوک توسـط پزشـک‬ ‫ویزیت شدند‪ ،‬گفت‪« :‬به طور میانگین حدود ‪ ۵.۱‬نفر به ازای‬ ‫هـر مـورد مثبـت شناسـایی شـده در طـرح شـهید سـلیمانی‪،‬‬ ‫مـورد ردیابـی تمـاس قـرار گرفته انـد و ایـن ردیابی هـا‬ ‫همچنـان ادامـه دارد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان با بیان اینکـه ‪ ۹۳‬درصـد مـوارد مشـکوک تست شـده‬ ‫تحت قرنطینـه خانگـی قـرار گرفته انـد‪ ،‬گفـت‪ ۱۰۰« :‬درصـد‬ ‫مـوارد مثبـت کوویـد‪ ،۱۹ -‬ایزولـه خانگـی و تحـت مراقبـت‬ ‫قـرار گرفته انـد»‪ .‬دکتـر سـاالری با اشـاره به وضعیـت سلامت‬ ‫جمعیـت غربالگـری شـده در طـرح شـهید سـلیمانی نیـز‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬هشـت درصد مـوارد مشـکوک شناسـایی شـده‪،‬‬ ‫سـالمند و هفت درصـد نیـز بیمـاری زمینـه ای داشـتند»‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان با اشـاره به امـار بازدیـد‬ ‫تیم هـای نظارتـی در دکتـر سـیما سـادات الری؛ معـاون‬ ‫فرهنگـی و دانشـجویی وزیـر بهداشـت نیـز در این نشسـت‬ ‫بـا تقدیـر از عملکـرد دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان در‬ ‫اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬گیلان از جملـه‬ ‫اسـتان های موفـق در اجـرای ایـن طـرح بـود کـه ارتبـاط و‬ ‫تعامـل بسـیار خوبـی بـا سـپاه و بسـیج داشـت»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫وزارت بهداشـت اجـرای موفـق طـرح سـیلمانی گیلان را‬ ‫نمونـه و الگـوی موفقـی بـرای سـایر نقـاط کشـور دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬ا گـر بیماریابـی و غربالگری فعال اسـتان گیلان که در‬ ‫ً‬ ‫تعامل با سـپاه و بسـیج صورت گرفت انجام نمی شـد‪ ،‬یقینا‬ ‫پیـک کرونـا در اسـتان گیلان خیـز بیشـتری داشـت»‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل(ره) گفـت‪۱۴۶« :‬هزارنفـر در‬ ‫قالـب ‪۳۸‬هـزار خانـواده در بخـش کهریـزک و حسـن اباد فشـافویه شهرسـتان‬ ‫ری در طرح سلامت شـهید سلیمانی (پایش سلامت) شرکت کردند»‪ .‬سرگرد‬ ‫حسـن حیـدری در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت‪« :‬سـپاه ناحیـه روح اهلل (ره)‬ ‫یکـی نواحـی سـپاه سیدالشـهدا(ع) اسـت کـه پـس از دریافـت ابلاغ طـرح‬ ‫سلامت شـهید سـلیمانی با تمام توان و نیرو در این طرح ورود پیدا کرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشاره به اینکه حوزه فعالیت سپاه ناحیه روح اهلل(ره) در بخش های کهریزک‪،‬‬ ‫حسـن اباد فشـافویه و قلعه ن وسـت‪ ،‬افـزود‪ ۵۶۷« :‬داوطلـب بسـیجی در ‪۶۲‬‬ ‫پایگاه فعال سلامت اقدام به پایش سلامت مردم جنوب تهران داشـته اند»‪.‬‬ ‫حیـدری خاطرنشـان کـرد‪ ۶۳« :‬پزشـک داوطلـب‪ ۲۴۱ ،‬پزشـک و کارشـناس‬ ‫بهداشـت و ‪ ۶۶‬نفر از اموزش دیدگان مسـائل پزشـکی و بهداشـتی در قالب ‪۲۴‬‬ ‫تیم نظارتی‪ ،‬شش تیم مراقبتی‪ ۸۶ ،‬تیم رصد و شناسایی و ‪ ۶۵‬سفیر سالمت‬ ‫وظیفـه پایش سلامت مردم تحت پوشـش سـپاه ناحیـه روح اهلل (ره) را برعهده‬ ‫دارند»‪ .‬این مسـئول بابیان اینکه افرادی که در طرح شـهید سـلیمانی شـرکت‬ ‫کرده اند طی جلسات متعدد درخصوص نحوه برخورد با مردم و رعایت نکات‬ ‫بهداشـتی توجیـه شـده اند‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬اجـرای ایـن طـرح تاثیر بسـیار زیادی‬ ‫در کاهش بیماری کرونا در بخش های مختلف شهرستان ری داشته است»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2180‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫سینا غریب‬ ‫اهمیت رعایت نکات ایمنی گاز در گرمای زمستان‬ ‫رئیـس امـور ‪ HSE‬و پدافنـد غیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز خراسـان رضـوی گفـت‪« :‬باتوج هبـه نصـب‬ ‫و راه انـدازی وسـایل گرمایشـی در منـازل‪،‬‬ ‫رعایـت نـکات ایمنـی حتـی در روزهـای گـرم‬ ‫یسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫زمسـتانی هم مهم و ضرور ‬ ‫روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان خراسـان‬ ‫یفـر با اعلام این مطلب‬ ‫رضـوی؛ محمـد ایمان ‬ ‫افـزود‪« :‬اولیـن نکتـه درمـورد رعایـت نـکات‬ ‫ایمنی گاز‪ ،‬اطمینان از نصب صحیح و کارکرد‬ ‫درسـت وسـایل گازسـوز اسـت‪ .‬شـعله گاز بـرای سـوختن در بخـاری یـا پکیـج‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن دودکـش بایـد به صـورت ‪H‬‬ ‫نیازمنـد دودکـش بـرای انتقـال گاز سم ‬ ‫شـکل بـا ارتفـاع حداقـل یک متـر از پشـت بام نصـب شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جنـس‬ ‫لوله بخاری هم باید فلزی بوده و تحت هیچ شـرایطی نباید از لوله های فنری‬ ‫یـا ا کاردئونـی بـرای بخـاری یـا ابگرمکـن اسـتفاده کـرد‪ .‬همچنیـن اسـتفاده از‬ ‫شـیلنگ های السـتیکی معمولـی به دلیـل فسـاد فـوری در برابـر ترکیبات نفتی‬ ‫و گازی ممنـوع اسـت‪ .‬بـرای وصـل اجـاق گاز‪ ،‬بخـاری و سـایر وسـایل گرمایشـی‬ ‫که استفاده از شیلنگ برای اتصال ان ها به سیستم لوله کشی گاز الزامی ست؛‬ ‫بایـد از شـیلنگ های السـتیکی تقویـت شـده (چندالیـه) کـه مخصـوص گاز‬ ‫اسـت اسـتفاده کـرد‪ .‬دقـت کنیـد شـیلنگ های گاز را در محـل اتصال به شـیر و‬ ‫دسـتگاه گازسـوز به وسیله بسـت فلزی مهار کنید»‪ .‬رئیس امور ‪ HSE‬و پدافند‬ ‫غیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ادامـه داد‪« :‬بعـد از روشن شـدن وسـیله گازسـوز‬ ‫ً‬ ‫حتمـا از گرم بـودن دوکـش اطمینـان حاصـل کنیـد؛ سـرد بودن لولـه دودکـش‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫در هنـگام سـوختن گاز طبیعـی نشـانه عـدم مکش گازهـای سم ‬ ‫یاداور شد‪« :‬هم ا کنون ‪100‬درصد جمعیت شهری و بیش از ‪93‬درصد جمعیت‬ ‫روسـتایی اسـتان از گاز طبیعی اسـتفاده می کنند که این مهم نیازمند ارتقای‬ ‫سـطح دانـش و ا گاهـی مـردم درمـورد ایمنـی گاز اسـت»‪ .‬ایمانی فر گفـت‪« :‬مرکز‬ ‫خدمـات الکترونیـک و ارتباطـات مردمی شـرکت گاز خراسـان رضوی با شـماره‬ ‫تلفن ‪ 1894‬امادگی دارد تا درراسـتای مسـئولیت اجتماعی این شـرکت نسبت‬ ‫بـه ارائـه مشـاوره های ایمنـی اقـدام کنـد»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد؛‬ ‫استمرار ارائه خدمات حقوقی تخصصی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری خراسـان رضـوی‬ ‫در ائیـن افتتاح مجتمع قضائـی اطفال و‬ ‫نوجوانـان گفـت‪« :‬ارائه خدمات حقوقی‬ ‫به صـورت تخصصـی بایـد اسـتمرار پیـدا‬ ‫کنـد»‪ .‬غالمعلـی صادقـی ضمـن تبریـک‬ ‫ایـام اهلل دهـه فجـر انقالب اسلامی؛ سـند‬ ‫تحـول دسـتگاه قضائـی را سـند خوبـی‬ ‫بـرای ارتقـای شـاخص های ارائـه خدمـات حقوقـی بـه شـهروندان دانسـت‬ ‫و افـزود‪« :‬دقـت‪ ،‬سـرعت و صحـت در رسـیدگی ها بایـد مبنـای اقدامـات در‬ ‫چهارچـوب مبانـی شـرع و موازیـن قانونـی قـرار گیـرد و مسـئوالن حوزه هـای‬ ‫قضائی هم باید به این نکات توجه کنند و هم بر ُحسن اجرای سیاست های‬ ‫ابالغی نظارت داشته باشند»‪ .‬وی تصریح گرد‪« :‬از تمام ظرفیت های قانونی‬ ‫بـا هـدف حمایـت از اقشـار مختلـف مانند زنـان‪ ،‬کـودکان‪ ،‬نوجوانـان و اطفال‬ ‫باید استفاده کرد و دراین زمینه گام های خوبی در مجموعه قضائی برداشته‬ ‫شـده و بایـد این گونـه خدمـات اسـتمرار پیـدا کنـد»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫خراسـان رضـوی خاطرنشـان کـرد‪« :‬رسـیدگی بـه جرائـم اطفـال و نوجوانـان‬ ‫ظرافت هـای خاصـی دارد کـه بایـد موردتوجـه قضـات رسـیدگی کننده قـرار‬ ‫گیـرد و دراین زمینـه بایـد یـک نـگاه همه جانبـه داشـت و از تمـام ظرفیت های‬ ‫موجـود قانونـی و همچنیـن از نهادهـای مردمـی‪ ،‬اسـاتید حـوزه و دانشـگاه‪،‬‬ ‫فرهیختـگان و صاحب نظـران بهـره بـرد»‪ .‬غالمعلـی صادقـی بااشـاره به‬ ‫حجـم ورودی پرونـده بـه دسـتگاه قضائـی گفـت‪« :‬متاسـفانه در اثـر عملکـرد‬ ‫نامطلـوب برخـی نهادهـا در حوزه هـای تحـت مسئولیتشـان شـاهد سـرریز‬ ‫مشـکالت مختلف به دسـتگاه قضائی هسـتیم براین اسـاس به ویژه در حوزه‬ ‫حمایت هـای الزم از اطفـال‪ ،‬کـودکان و نوجوانـان همـه دسـتگاه ها و نهادهـا‬ ‫بایـد به درسـتی بـه وظیفـه قانونـی خـود عمـل کننـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«مسـئوالن بایـد فرصـت خدمـت بـه مـردم را قـدر بدانند و با تلاش مضاعف و‬ ‫کار جهـادی درجهـت افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان گام بردارنـد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افتتاح تقاطع غیر همسطح سه راهی ملکشاهی‬ ‫در سال اینده‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت‪« :‬عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح‬ ‫ملکشـاهی در محـور ایلام‪ -‬بـدره‪ -‬دره شـهر نیمـه اول سـال اینـده تکمیـل‬ ‫می شـود»‪ .‬علی اصغـر کاظمـی‪ ،‬افـزود‪« :‬پـل رو گـذر ایـن تقاطـع بـا دو دهانـه‬ ‫‪ ۱۹‬متـری تکمیـل شـده و هم ا کنـون پیمانکار مشـغول اخرین مرحله عملیات‬ ‫کبـرداری و خاکریـزی رمپ هـای طرفیـن پـل اسـت»‪ .‬مدیـرکل راه و‬ ‫خا ‬ ‫شهرسـازی ایلام اظهـار داشـت‪« :‬در مجمـوع ایـن طـرح هم ا کنـون ‪ ۷۵‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی دارد»‪ .‬کاظمـی ادامـه داد‪« :‬تـا تکمیـل ایـن تقاطـع بالـغ بـر‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد تومـان اعتبـار هزینـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫خودکفایی ایران در صنعت ریل با ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مهـدی صادقـی نیارکی؛ معـاون امور صنایع‬ ‫وزارت صمـت بـا حضـور در غرفـه ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان در نمایشـگاه بین المللـی ایـران‬ ‫متافـو‪ ،‬تولیـد ریـل در ذوب اهـن اصفهـان را‬ ‫عامـل اصلـی خودکفایـی کشـور در صنعـت‬ ‫ریلـی دانسـت و گفـت‪« :‬ایـن شـرکت بـا‬ ‫توانمنـدی خـود توانسـت به خوبـی نیـاز‬ ‫کشـور را بـه محصـول اسـتراتژیک ریل تامین‬ ‫کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تولیـد انـواع ریـل از جمله‬ ‫ریـل قطارهـای پرسـرعت‪ ،‬ریـل متـرو‪ ،‬ریـل‬ ‫معـدن و همچنیـن موفقیـت اخیـر ایـن‬ ‫شـرکت در تولیـد ریـل زبانـه سـوزن‪ ،‬نشـان‬ ‫از بومی سـازی تکنولـوژی تولیـد ریـل در‬ ‫ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی دارد»‪ .‬نیارکـی‬ ‫بااشـاره به موفقیـت ذوب اهـن در بازسـازی‬ ‫کـوره بلنـد شـماره یـک اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه محصوالت مهمی که ذوب اهن‬ ‫تولیـد می کنـد‪ ،‬اسـتفاده کامـل از ظرفیـت‬ ‫یسـت و‬ ‫تولیـد ایـن شـرکت‪ ،‬بسـیار ضرور ‬ ‫بایـد مـواد اولیـه پایـدار بـرای ایـن شـرکت‬ ‫یسـت؛ معـاون امـور‬ ‫تامیـن شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫صنایـع وزارت صمـت روز اول برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه ایـران متافـو بـا حضـور در غرفـه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان و بـا ارائـه توضیحـات‬ ‫علیرضـا امیـری؛ مدیـر روابط عمومـی و‬ ‫دیگـر کارشناسـان ذوب اهـن اصفهـان در‬ ‫جریـان فعالیت هـای تولیـدی و صادراتـی‬ ‫ایـن شـرکت قـرار گرفـت‪ .‬احمـد رضـوی‬ ‫نیـک؛ رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی‬ ‫ایـران نیـز در گفت وگـو بـا مسـئولین و‬ ‫کارشناسـان ذوب اهـن اصفهـان در غرفـه‬ ‫ایـن شـرکت در نمایشـگاه بین المللـی ایـران‬ ‫متافـو‪ ،‬تعامـل‪ ،‬هماهنگـی و همـکاری کل‬ ‫زنجیـره فـوالد را عامـل توسـعه ایـن صنعـت‬ ‫دانسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬کل زنجیـره فـوالد‬ ‫کشـور بـا همـکاری هـم می تواننـد‪ ،‬افق هـای‬ ‫جدیـدی پیـش روی صنعـت فـوالد کشـور‬ ‫ً‬ ‫بگشـایند و قطعا ایـن همکاری و هماهنگی‬ ‫موجـب توسـعه ایـن صنعـت مهـم در کشـور‬ ‫می شـود»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ هفدهمیـن‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی ایـران متافـو در‬ ‫روزهـای ‪ ۲۷‬الـی ‪ ۳۰‬بهمـن ‪ ۹۹‬در محـل‬ ‫نمایشـگاه های بین المللـی تهـران درحـال‬ ‫یسـت‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان به عنـوان‬ ‫برگزار ‬ ‫بزرگ تریـن تولیدکننـده محصـوالت‬ ‫سـاختمانی و تنهـا تولیدکننـده ریـل کشـور‬ ‫در ایـن نمایشـگاه حضـوری فعـال داشـته و‬ ‫بـا ارائـه اخریـن دسـتاوردهای تولیـدی خود‬ ‫پذیـرای کارشناسـان و دسـت اندرکاران ایـن‬ ‫صنعـت اسـت‪ .‬در هفدهمیـن نمایشـگاه‬ ‫بین المللـی ایـران متافو در تهـران‪ ،‬صاحبان‬ ‫و تولیدکننـدگان صنایـع مختلـف فـوالدی‪،‬‬ ‫معدنـی‪ ،‬فلـزات غیـر اهنـی‪ ،‬ریخت هگـری و‬ ‫قالب سـازی‪ ،‬نسـوزها‪ ،‬کوره هـای صنعتـی‪،‬‬ ‫عملیـات حرارتـی و غیـره از مناطـق مختلـف‬ ‫کشـور و چنـد کشـور خارجـی حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫شهردار مشهد مطرح کرد؛‬ ‫حمایت پلیس راهور؛ ضامن اجرای پروژه حق تقدم عابر پیاده‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫شـهردار مشـهد بااشـاره به همکاری هـای پلیـس راهـور‬ ‫اسـتان شـهری در کالن پـروژه حـق تقـدم عابـر پیـاده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«معتقدیـم حمایـت پلیـس راهـور ضامـن اجـرای پـروژه حـق‬ ‫تقـدم عابـر پیـاده اسـت»‪ .‬محمدرضـا کالئـی در نشسـت‬ ‫مشـترک بررسـی اقدامـات انجام شـده در چهارچـوب کالن‬ ‫پـروژه حـق تقـدم عابـر پیـاده کـه باحضـور رئیس پلیـس راهـور‬ ‫خراسـان رضوی‪ ،‬معاون شـهردار و رئیس سـازمان اجتماعی‬ ‫و فرهنگی شـهرداری مشـهد برگزار شـد‪ ،‬افزود‪« :‬بررسی هایی‬ ‫کـه از رونـد اجـرای کالن پـروژه رعایـت حـق تقـدم عابـر پیـاده‬ ‫داشـته ایم نشـان دهنده این اسـت که در اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫دچـار افـت نشـده ایم»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه بـه‬ ‫ً‬ ‫پایان سال نزدیک هستیم و مردم طبیعتا از نیمه اسفندماه‬ ‫جنب وجـوش بیشـتری دارنـد بایـد برنامه ریـزی مناسـبی را‬ ‫بـرای اجـرای بهتـر پـروژه حق تقـدم عابر پیاده انجـام دهیم و‬ ‫ا گـر درحال حاضـر متخلفان جریمه نمی شـوند‪ ،‬حداقل تذکر‬ ‫جـدی بـه ان هـا داده شـود»‪ .‬کالئـی تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر مـردم‬ ‫احساس کنند که طرح حق تقدم عابر پیاده تنها یک طرح‬ ‫نیسـت کـه ازسـوی شـهرداری مشـهد اجـرا شـده؛ بلکـه یـک‬ ‫یسـت و پلیـس راهـور نیـز به عنـوان ضمانـت‬ ‫موضـوع قانون ‬ ‫اجرایـی از ان حمایـت می کنـد به ان توجه بیشـتری خواهند‬ ‫داشـت»‪ .‬شـهردار مشـهد تصریـح کـرد‪« :‬بر همین اسـاس‬ ‫برجسته سـازی و رنگ امیـزی خطـوط و گذرگاه هـای عابـر‬ ‫پیـاده به صـورت گسـترده بایـد در پایـان سـال و اوایـل سـال‬ ‫اینده انجام شـود و بر اجرای ان تا کید دارم»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«معتقدم وقتی مردم ببینند شـهرداری رنگ امیزی خطوط‬ ‫عابـر پیـاده و نصـب عالئـم را تقویـت می کنـد‪ ،‬ان ها نیز بیشـتر‬ ‫بـه رعایـت حـق تقـدم عابـر پیـاده توجـه خواهنـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬موضـوع دیگـری کـه در بحث هـای زیرسـاختی بایـد‬ ‫بـه ان توجـه شـود‪ ،‬نگهـداری گذرگاه هـای ایمن سازی شـده‬ ‫موجود اسـت به گونه ای که همیشـه چراغ های فرمان روشـن‬ ‫و خطوط عابر پیاده مشـخص باشـد»‪ .‬کالئی درادامه گفت‪:‬‬ ‫«تا کنون موضوعات کمی بوده که توانسـته باشـیم ادم های‬ ‫مختلف را در ان متحد کرده باشیم‪ ،‬اما معتقدم کالن پروژه‬ ‫حـق تقـدم عابـر پیـاده از ان نـکات وحدت بخـش اسـت؛ لـذا‬ ‫ا گـر بتوانیـم به نوعـی ایـن موضـوع را بـه مطالبه مـردم تبدیل‬ ‫کنیـم بـه اجمـاع هـم خواهیم رسـید»‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با فرمانده سپاه کربال تاکید شد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫«مدیریت جهادی»؛ راه حل برون رفت از مشکالت‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران بـا سـردار‬ ‫مسـلمی؛ فرماندهی سـپاه کربال درراسـتای توسـعه تعامالت‬ ‫فی مابیـن در حوزه هـای فرهنگ سـازی؛ عمرانـی و اقدامـات‬ ‫پیشـگیرانه درجهـت حفاظـت از اما کـن و تجهیـزات‬ ‫شـبکه بـرق دیـدار و گفتگـو کـرد‪ .‬دکتـر فرامـرز سـپری ضمـن‬ ‫گرامیداشـت چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران‪ ،‬بـه اقدامـات جهـادی ایـن شـرکت‬ ‫درراسـتای خدمت رسـانی بـه مـردم شـریف خطـه سرسـبز‬ ‫مازنـدران اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬مانورهـای جهـادی در‬ ‫مازنـدران درراسـتای پویـش "ایـن خانـه روشـن اسـت" و‬ ‫هم زمـان بـا سراسـر کشـور به صـورت ماهانـه برگـزار می شـود‬ ‫و اصلاح روشـنایی معابـر؛ تحقـق سیاسـت های اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی‪ ،‬بهبـود و ارتقـای شـاخص های عملکـردی طـرح‬ ‫سـیما‪ ،‬افزایـش پایـداری و اطمینـان شـبکه و بهبـود رضایـت‬ ‫مشـترکین در شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران از اهـداف‬ ‫این مانورهاسـت»‪ .‬وی همچنین به اینترنتی شـدن ارائه ‪40‬‬ ‫خدمت این شـرکت به مشـترکان در بسـتر اینترنت و در قالب‬ ‫اپلیکشـن "برق من" از ‪ 9‬اذرماه سـال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«مشـترکان می تواننـد به راحتـی و بدون حضور بـه امور توزیع‬ ‫تنهـا بـا نصـب اپلیکشـن بـرق مـن ایـن خدمـات را دریافـت‬ ‫کنند»‪ .‬در این جلسـه سـردار مسـلمی؛ فرماندهی سـپاه کربال‬ ‫بااشـاره به سـبک "مدیریت جهادی" در شرکت توزیع نیروی‬ ‫بـرق؛ از اقدامـات موثـر و بهنـگام ایـن شـرکت در ارائه خدمات‬ ‫بـه مـردم شـریف مازنـدران تقدیـر و بـر ضـرورت گسـترش ایـن‬ ‫نـگاه مدیریتـی در اسـتان تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مورد تصویب قرارگرفتن پیشنهاد فعاالن اقتصادی استان فارس‬ ‫درپـی طـرح دو موضـوع در شـورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اسـتان‬ ‫فـارس و هم زمـان بـا اخریـن ماه هـای سـال‬ ‫‪ ،99‬دو مصوبـه ملـی را درپـی داشـت کـه بـه‬ ‫مرحلـه ابلاغ رسـید‪ .‬رئیس کل بانـک مرکزی‬ ‫از مـورد تصویـب قرارگرفتن پیشـنهاد فعاالن‬ ‫اقتصادی استان فارس‪ ،‬درخصوص تمدید‬ ‫مهلت اسـتفاده از شـرایط ویژه امهال بدهی‬ ‫واحدهـای تولیـدی بـه بانک هـا تـا پایـان‬ ‫شـهریور ‪1400‬؛ بـرای اجـرا در کل کشـور خبـر‬ ‫داد‪ .‬مصوبـه پیشـنهاد بخـش خصوصـی‬ ‫اسـتان فـارس از بانـک مرکـزی براین اسـاس‬ ‫بود که به منظور اسـتفاده فعاالن اقتصادی‬ ‫از مزایـای بخشـنامه شـماره ‪431353/98‬‬ ‫مـورخ ‪ 98/12/12‬بانـک مرکـزی موضـوع‬ ‫مصوبه شـورای پول و اعتبار جهت تسـهیل‬ ‫شـرایط بازپرداخت بدهی معـوق واحدهای‬ ‫تولیـدی بـا اخـذ میـزان هفـت و نیم درصـد‬ ‫از مانـده بدهـی بـا تنفـس شـش ماهه و‬ ‫اب درمانی‬ ‫مقدمـه‪ :‬خداونـد در قـران کریـم می فرماید‪« :‬و جعلنا من الماء کل شـیء حی»‬ ‫هر چیز را از اب زنده کردیم‪( .‬سوره انبیا‪ ،‬ایه ‪ )30‬زندگی همه انسان ها‪ ،‬گیاهان‬ ‫و حیوانات به اب بستگی دارد‪ .‬بعد از هوا‪ ،‬اب مهم ترین چیزی است که برای‬ ‫ادامـه زندگـی الزم اسـت‪ .‬ا گـر مـا غـذا نخوریم شـاید تا دو هفتـه زنده بمانیم‪ ،‬اما‬ ‫بدون اب تا چند روز بیشتر زنده نخواهیم بود‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬بیشـتر از نصـف کـره زمیـن را اب فـرا گرفتـه اسـت‪ .‬بیـش از نصـف‬ ‫بدن انسـان را هم اب تشـکیل می دهد‪ .‬اب معدنی برای درمان بیماری های‬ ‫پوستی مفید است‪ .‬همچنین از بعضی از اب های معدنی برای معالجه درد پا‬ ‫و درد اسـتخوان اسـتفاده می شـود‪ .‬بعضـی از اب هـای معدنی نیـز برای تقویت‬ ‫معده و از بین بردن سنگ کلیه مفید است‪ .‬ا گر کسی تب داشته باشد پاهای‬ ‫او را در ابی که مقداری نمک به ان اضافه شـده اسـت‪ ،‬می شـویند‪ .‬به این کار‬ ‫«پاشـویه» می گویند‪ .‬پاشـویه میزان تب بیمار را پایین می اورد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‪ :‬اب سـالم و تصفیه شـده خیلی گران تهیه می شـود‪ .‬پس باید در‬ ‫مصرف ان صرفه جویی کنیم‪ .‬با توجه به کم بودن اب در کشورمان الزم است‬ ‫به کودکان یاد دهیم که در مصرف اب اسراف نکنند‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیوضی‪ /‬اموزشگاه دوره دوم دبستان میثاق (پایه ششم)‬ ‫شهرستانمه والت‬ ‫پرداخت‪170‬میلیاردتومان‬ ‫برای ساخت مسکن محرومان‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو خبر داد؛‬ ‫‪ 99‬درصد خاموشی ها خارج از اختیار شرکت برق است‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه ‪ ۹۹‬درصد خاموشی ها‬ ‫خـارج از اختیـار شـرکت بـرق اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بیشـترین علـت خاموشـی سـرقت‬ ‫تو سـازهایی کـه باعث‬ ‫ترانـس‪ ،‬سـیم یـا کابـل بـرق‪ ،‬ریـز گردهـا‪ ،‬صاعقـه‪ ،‬ساخ ‬ ‫قطحـی بـرق می شـوند»‪ .‬هـادی شـیرخانی افـزود‪« :‬تولیـد یعنـی یـک نیـروگاه‬ ‫بـرق ابـی‪ ،‬حرارتـی و هسـته ای کـه مدل هـای مختلـف تولیـد نیـرو هسـتند و هر‬ ‫نیـروگاه یـک شـرکت اسـت کـه بـرق را تولیـد می کنـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫ایلام اظهـار داشـت‪« :‬هزینـه بـرق بـا پارامترهـای مشـخص بررسـی می شـود و‬ ‫برای خرید چندین مگاوات برق باید نقدی خریداری کنیم و عالوه بر ان هزینه‬ ‫انتقـال از نیـروگاه تـا داخـل شـهر‪ ،‬توزیـع‪ ،‬حقـوق و تعمیـر و نگهـداری هم بـه ان‬ ‫اضافه می شـود» ‪ .‬شـیرخانی ادامه داد‪« :‬سـاخت برق را به قیمت واقعی خرید‬ ‫ً‬ ‫می کنیم؛ اما ان را به قیمت واقعی نمی فروشـیم و قطعا در خاموشـی ها اولین‬ ‫کسـی که متضرر می شـود‪ ،‬شـرکت برق اسـت؛ زیرا ما برق را پیش خرید کرده ایم‬ ‫و بنابرایـن اولیـن متضـرر شـرکت بـرق اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر مردم در سـاعات‬ ‫اوج پیک مصرف برق‪ ،‬صرفه جویی داشته باشند و مصرف وسائل برقی خود‬ ‫را کاهش دهند‪ ،‬هیچ گونه خاموشـی اتفاق نمی افتد»‪ .‬وی افزود‪« :‬مشـترکین‬ ‫برق می توانند با اسـتفاده از اپلیکیشـن خدمات غیرحضوری (برق من) بدون‬ ‫نیاز به مراجعه حضوری در ادارات‪ ،‬با اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند خود از‬ ‫خدمـات ایـن نرم افـزار بهره مند شـوند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫تقسـیط پنج سـاله مانـده بدهـی‪ ،‬مهلـت‬ ‫برخـورداری از مزایـای بخشـنامه مذکـور بـه‬ ‫مـدت یـک سـال دیگر تمدید شـود‪ .‬تصویب‬ ‫ایـن پیشـنهاد اتـاق بازرگانـی فـارس کـه در‬ ‫لو سـومین جلسـه شـورای گفت وگـوی‬ ‫چه ‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی فـارس باحضـور‬ ‫همتـی؛ رئیـس کل بانـک مرکـزی و معاونیـن‬ ‫در شـیراز برگـزار شـد‪ ،‬بـه کل کشـور تعمیـم‬ ‫داده شـده اسـت‪ .‬رئیـس کل بانـک مرکـزی‬ ‫بـا اعلام تصویـب ایـن موضـوع گفـت‪« :‬بنا به‬ ‫تقاضـای برخـی از واحدهـای تولیـدی کـه‬ ‫دارای مطالبـات معـوق هسـتند و ازانجا کـه‬ ‫برخـی از واحدهـای تولیـدی نتوانسـته‬ ‫بودند در فرصت تعیین شـده از شـرایط ویژه‬ ‫تمدیـد بدهی هـای خـود بهره منـد بشـوند‪،‬‬ ‫شـورای پـول و اعتبـار در جلسـه ای مهلـت‬ ‫اسـتفاده از ایـن فرصـت امهـال بدهـی را تـا‬ ‫پایـان شـهریورماه ‪ 1400‬تمدیـد کرد»‪ .‬همتی‬ ‫افـزود‪« :‬براسـاس ایـن مصوبـه‪ ،‬بانک هـا‬ ‫و موسسـات اعتبـاری موظـف هسـتند‬ ‫مطالبـات واحدهـای تولیـدی کـه تمـام یـا‬ ‫بخشـی از ان غیرجـاری شـده اسـت را بـه‬ ‫درخواسـت ان هـا بـرای یک بـار و حدا کثـر بـه‬ ‫مـدت پنج سـال بـا اخـذ هفـت و نیم درصد از‬ ‫میـزان بدهـی و بـا تنفـس شـش ماهه امهـال‬ ‫کننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬سـازوکار اجرایـی‬ ‫ایـن اقـدام در چارچـوب روش هـای امهـال‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫بانک هـا و موسسـات اعتبار ‬ ‫شـهریورماه سـال گذشـته بـه شـبکه بانکـی‬ ‫ابالغ شـد و از ابتدای امسـال الزم االجرا شده‬ ‫اسـت»‪ .‬بنابـه گـزارش روابط عمومـی اتـاق‬ ‫بازرگانـی فـارس؛ در مصوبـه دیگـر شـورای‬ ‫گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬موضـوع رای وحـدت رویـه‬ ‫شـماره ‪ 794‬مطـرح شـد و پیـرو ان در قالـب‬ ‫بخشـنامه ای مهـم بـه سـازمان های ثبـت‬ ‫اعلام شـد کـه کلیـه ادارات ثبـت مکلف انـد‬ ‫پرونده هـای اجرایی را براسـاس رای وحدت‬ ‫رویـه ‪ 794‬و جـدول نـرخ سـود بانـک مرکـزی‬ ‫محاسـبه کننـد‪ .‬پیش ازایـن بانک هـا‬ ‫برخلاف مصوبـات شـورای پـول و اعتبـار‬ ‫بانـک مرکـزی‪ ،‬پـس ارائـه تسـهیالت سـود‬ ‫مـازادی دریافـت می کردنـد کـه به موجب ان‬ ‫دادگاه هـا نیـز براسـاس ان سـود اضافـه اقدام‬ ‫می کردنـد کـه برای جلوگیـری از این موضوع‬ ‫رای وحـدت رویـه صـادر شـد و مقـرر شـد‬ ‫بانک هـا نتواننـد برخلاف مصوبـه شـورای‬ ‫پـول و اعتبـار سـود اضافـه دریافـت کننـد و‬ ‫درصـورت عـدم اجـرای ایـن مهـم دعـوی‬ ‫ان ها در دادگاه ها ابطال شـود‪ .‬براساس این‬ ‫بخشـنامه ادارات ثبـت نیـز مکلف بـه اجرای‬ ‫رای وحـدت رویـه شـده اند و براسـاس رای‬ ‫وحـدت رویـه کلیـه اجراهـای مـازاد ادارات‬ ‫ثبـت نیـز اجـرا نخواهـد شـد‪ .‬ایـن بـدان‬ ‫معناسـت کـه کلیـه ادارات اجـرای تابعـه نیـز‬ ‫مکلف انـد مطالبـات پرونده هایـی کـه از‬ ‫تاریـخ صـدور رای مذکـور تا کنـون مختومـه‬ ‫نشـده اند را بـر مبنـای نـوع تسـهیالت و‬ ‫تاریخ ان (حسـب مـورد)‪ ،‬مطابق رای مذکور‬ ‫محاسـبه کننـد‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۲۲‬هکتار از اراضی محبوس شده در استان مرکزی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان مرکـزی از ازادسـازی ‪ ۲۲‬هکتـار از‬ ‫اراضـی محبوس شـده در سـطح شـهرک ها‬ ‫و نواحـی صنعتـی ایـن اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان مرکـزی؛ طیـب میرزایـی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت در نشسـت خبـری بـا‬ ‫لو دومیـن‬ ‫خبرنـگاران کـه به مناسـبت چه ‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬حـدود ‪ ۱۶۰‬هکتـار از اراضـی شـهرک ها‬ ‫یسـت‬ ‫و نواحـی صنعتـی اسـتان در یـد افراد ‬ ‫کـه بنابـر دالیلـی ایـن اراضـی را حبـس کـرده و‬ ‫اسـتفاده ای از ان هـا نمی کننـد و هیچ گونـه‬ ‫ساخت وسـازی نداشـته اند و لـذا طـی‬ ‫جلسـاتی در سـال جاری به ‪ ۳۶‬طرف قرارداد‬ ‫اعطای مهلت و مابقی فسخ قرارداد شدند»‪.‬‬ ‫وی ابـراز کـرد‪« :‬اراضـی ‪ ۳۲‬شـهرک و ناحیـه‬ ‫صنعتـی درحـال وا گـذاری و میـزان اراضـی‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی در ایـن اسـتان‬ ‫‪۱۲‬هـزار و ‪ ۵۱۸‬هکتـار اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی‬ ‫ادامـه داد‪ ۵۷۶۸« :‬هکتـار از اراضـی فـوق‬ ‫در فـاز عملیاتـی قـرار گرفتـه و ‪ ۲۴۵۲‬هکتـار‬ ‫وا گـذار شـده اسـت‪ ،‬همچنیـن ایـن شـرکت با‬ ‫‪ ۳۴۷۷‬واحد نیز قرارداد منعقد کرده اسـت»‪.‬‬ ‫میرزایـی اظهـار کـرد‪« :‬از تعـداد مذکـور ‪۱۹۸۱‬‬ ‫واحـد بـه بهر هبـرداری رسـیده و از این تعـداد‬ ‫‪ ۲۷۲‬واحـد غیرفعـال و باقـی فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درمجمـوع سـه هزار‬ ‫و ‪ 477‬قـرارداد در سـطح شـهرک ها و نواحـی‬ ‫اسـتان منعقـد شـده اسـت و ‪ 2469‬هکتـار‬ ‫زمیـن وا گـذار شـده اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ‪ 272‬واحـد صنعتـی غیرفعـال‬ ‫و ‪ 1709‬واحـد نیـز فعـال هسـتند»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی‬ ‫بااشـاره به بحـث کمبـود اراضـی صنعتـی در‬ ‫اسـتان افـزود‪« :‬برنامـه توسـعه ای شـرکت در‬ ‫سال ‪ 1400‬در دستورکار قرار دارد و انشاءاهلل در‬ ‫ناحیهصنعتیشهیدسعیدییک هزارهکتار‬ ‫درراسـتای طـرح توسـعه درنظـر داریـم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه درحال حاضر ‪ 10‬شـهرک و ناحیه‬ ‫صنعتـی اسـتان دارای تصفیه خانـه فاضالب‬ ‫هسـتند‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬از جملـه مشـکالت‬ ‫موجـود برای صنایع اسـتان کمبـود اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز و تامیـن زیرساخت ه اسـت»‪ .‬میرزایـی‬ ‫بیـان کـرد‪ ۲۹۸« :‬واحـد صنعتـی را کـد نیـز‬ ‫امسـال در شـهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫مرکزی شناسـایی که با پیگیری های شـرکت‬ ‫شـهرک ها و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫دیگـر از جملـه سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت اسـتان ‪ ۳۱‬واحـد تاکنـون بـه چرخـه‬ ‫تولیـد بازگشـته اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از پرداخـت ‪170‬میلیاردتومـان وام مسـکن‬ ‫و کمـک بالعـوض بـرای سـاخت خانـه محرومـان در اسـتان خبـر داد‪ .‬سـید‬ ‫محمـد حسـینی در جلسـه هماهنگـی سـاخت مسـکن اقشـار و پیگیـری‬ ‫تفاهم نامه هایـی کـه بـا دسـتگاه های اجرایـی منعقـد شـده اسـت اظهـار‬ ‫داشـت‪58« :‬درصـد از واحـد مسـکونی در روسـتاهای اسـتان گلسـتان‬ ‫معـادل حـدود ‪110‬هـزار خانـه غیرمقـاوم‪ ،‬کـم دوام و بـی دوام اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬وظیفـه بنیاد مسـکن نیز تامین مسـکن مناسـب و مقـاوم برای همه‬ ‫روستاییان در هر گوشه از این استان است که از سال ‪ 84‬که طرح بهسازی‬ ‫و نوسـازی واحدهـای مسـکونی در اسـتان هم زمـان بـا سـایر نقاط کشـور اغاز‬ ‫شـد تا کنون بیش از ‪75‬هزار واحد مسـکونی در روسـتاها نوسـازی و بهسـازی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن استان بیان داشـت‪« :‬درراستای تامین‬ ‫مسـکن مناسـب بـرای اقشـار مختلـف‪ ،‬تفاهم نامه هایـی را بـا دسـتگاه ها و‬ ‫نهادهـای مختلـف از جملـه سـپاه و بسـیج اسـتان‪ ،‬اوقـاف و امـور خیریـه‪،‬‬ ‫ورزش و جوانـان‪ ،‬سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و غیـره منعقـد کردیم تا‬ ‫بـرای جامعـه هـدف انـان مسـکن ارزان قیمـت بسـازیم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در ایـن‬ ‫طـرح بـه متقاضیان ‪ 40‬تا ‪50‬میلیون تومان تسـهیالت با کارمـزد پنج درصد و‬ ‫بازپرداخـت ‪ 15‬سـاله و همچنیـن مبلـغ ‪25‬میلیون تومان به صـورت بالعوض‬ ‫پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان بااشـاره به اختصـاص‬ ‫منابـع اعتبـاری بـرای سـاخت واحدهـای مسـکونی طـرح محرومـان بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬عملیـات سـاخت دوهـزار و ‪ 700‬واحـد مسـکونی در اسـتان شـروع‬ ‫شـده و تعـداد زیـادی از ان هـا بـه بهره بـرداری رسـیده اند»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬تا کنـون ‪50‬میلیاردتومـان به صـورت بالعـوض و همچنیـن‬ ‫‪120‬میلیاردتومـان تسـهیالت ارزان قیمـت بـرای سـاخت ایـن واحدهـای‬ ‫مسـکونی اختصـاص داده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی با دانشگاه ازاد اسالمی گنبدکاووس‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گلسـتان از امضـای‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری ایـن شـرکت بـا دانشـگاه ازاد اسلامی گنبـدکاووس خبـر‬ ‫داد‪ .‬عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر گفت‪« :‬این تفاهم نامه به منظور‬ ‫استفاده از توانایی های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬فناوری و اموزشی با هدف تقویت‬ ‫و توسـعه همـکاری فی مابیـن‪ ،‬دسترسـی و به کارگیری دانش و فنـاوری روز در‬ ‫اجـرای طر ح هـای پژوهشـی براسـاس موضوعـات مرتبط بـا نیازهای متقابل‬ ‫منعقد شده است»‪ .‬وی فراهم سازی زمینه نشست های پژوهشی مشترک‬ ‫و تعاملات علمـی و اموزشـی بـا دانشـگاه ازاد گنبـدکاووس را از محورهای این‬ ‫تفاهم نامـه برشـمرد‪ .‬افتخـاری ضمـن قدردانـی از تلاش همـکاران خـود در‬ ‫کمیتـه پژوهـش منطقـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدواریـم ایـن تفاهم نامـه در‬ ‫مسـیر اجرایـی خـود نتایـج مطلوبـی بـرای طرفیـن به همـراه داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتی منطقه گلسـتان اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«انجـام طر ح هـای تحقیقاتـی و توسـعه فناوری هـای موردنیـاز شـرکت و‬ ‫حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی با موضوعات مرتبط با شرکت‬ ‫ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی از دیگـر موضوعـات ایـن تفاهم نامـه اسـت»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین خط تولید پنل های خورشیدی‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬در رایزنـی بـا‬ ‫گـروه سـرمایه گذاری توانمنـد‪ ،‬بزرگ تریـن خـط تولیـد پنل هـای خورشـیدی‬ ‫در اردبیـل عملیاتـی می شـود»‪ .‬داود شـایقی با بیان اینکـه بـا رایزنـی بـا گـروه‬ ‫سـرمایه گذاری توانمنـد بزرگ تریـن خـط تولیدپنل هـای خورشـیدی در‬ ‫اردبیـل عملیاتـی می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ایـن گـروه به صـورت مشـترک بـا‬ ‫سـرمایه گذاران خارجـی در اسـتان اردبیـل فعالیـت خـود را اغـاز خواهنـد کرد‬ ‫تا یک سـرمایه گذاری پرسـودی را شـاهد باشـیم»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬تا‬ ‫دو هفته اینـده قـرار شـد بـا حضـور ایـن گـروه سـرمایه گذار و تشـکیل اتحادیـه ‬ ‫کاری ایجـاد بزرگ تریـن خـط تولیـد پنل هـای خورشـیدی در اردبیـل رقـم‬ ‫بخـورد»‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان اردبیل افـزود‪« :‬این‬ ‫سـرمایه گذاری بـا محوریـت صـادرات بـه کشـورهای همجـوار انجـام خواهـد‬ ‫شـد تـا بـا اخـذ مجوزهـای قانونـی شـرایط مناسـبی را در ایـن بخـش شـاهد‬ ‫باشـیم‪ .‬در سـفر اسـتاندار اردبیـل بـه مرکـز کشـور دیدارهـا و نشسـت ها بـا‬ ‫سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی انجـام می شـود تـا حضـور پررنـگ ایـن‬ ‫مجموعه هـای تحول افریـن را در مسـیر تحرک بخشـی بـه اقتصـاد اسـتان‬ ‫شـاهد باشـیم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اسـتان اردبیـل یکـی از مناطـق مسـتعد بـرای‬ ‫یسـت‬ ‫توسـعه انرژی هـای پـا ک بـه ویـژه ابـی‪ ،‬بـادی و پنل هـای خورشید ‬ ‫کـه از ایـن ظرفیـت می تـوان در مسـیر صـادرات و فـروش انرژی به کشـورهای‬ ‫همسـایه نیـز اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫امنیت و ارامش کشور و اقتدار نظام اسالمی‬ ‫مرهون شهداست‬ ‫اسـتاندار اردبیل در دیدار با خانواده شـهید عوض برزگر در روسـتای نوجه ده‬ ‫از توابـع شهرسـتان نمیـن تصریـح کرد ‪« :‬امـروز امنیت و ارامش کشـور و اقتدار‬ ‫نظـام اسلامی مرهـون جانفشـانی عزیزانی سـت که دفـاع از خا ک میهـن را بر‬ ‫رفـاه خـود و خانـواده ترجیـح دادند و جان خود را در طبق اخالص گذاشـتند‬ ‫و بـرای ایـران و اسلام تقدیـم کردنـد»‪ .‬ا کبـر بهنام جـو؛ اسـتاندار اردبیـل کـه‬ ‫جهـت افتتـاح برخـی پروژه هـای عمرانـی بـه شهرسـتان نمیـن سـفر کـرده‬ ‫بـود‪ ،‬بـا همراهـی فرمانـدار و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و تعـدادی از‬ ‫مسـئولین شهرسـتان بـا خانـواده شـهید عـوض برزگـر در روسـتای نوجـه ده‬ ‫ دیـدار و بـا اهـدای هدیـه و لـوح سـپاس از ایشـان تقدیـر و تکریـم بـه عمـل‬ ‫اورنـد»‪ .‬بعـد از انجـام این دیدار‪ ،‬اسـتاندار اردبیل و هیئت همراه و مسـئولین‬ ‫شهرستان با حضور در گلزار منور شهدای گمنام شهر نمین با قرائت فاتحه‬ ‫و نثار صلوات با ارمان های شهدا و امام شهدا و مقام معظم رهبری تجدید‬ ‫میثـاق کردند‪.‬‬ ‫وا گذاری مغاز ه بدون تنظیم اجاره نامه‬ ‫برای فرار مالیاتی‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف اسـتان اردبیـل از وا گـذاری مغازه هـای برخـی از‬ ‫واحدهـای صنفـی بـه شـخص دیگـر‪ ،‬بـدون تنظیـم اجاره نامـه بـرای فـرار از‬ ‫پرداخـت مالیـات خبـر داد‪ .‬مهـدی اشـجع با بیان اینکـه اسـفند ماه یکـی‬ ‫از ماه هـای پرفعالیـت واحدهـای صنفی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬واحدهـای تجـاری‬ ‫در صورتی که پروتکل های بهداشـتی را رعایت نکنند‪ ،‬پلمب خواهند شـد»‪.‬‬ ‫بو کار اصناف و بازاریان همراه با رعایت‬ ‫وی بیان کرد‪« :‬رونق بخشی به کس ‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی به عنـوان اولویتـی اساسـی و مهـم اسـت تـا بازاریـان‬ ‫ت الزم را ببرند و‬ ‫بتوانند بدون مانع و مشـکلی از خریدهای شـب عید منفع ‬ ‫در این زمینـه رایزنی هـای الزم به عمل امـده تـا از احتمال تعطیلی واحدهای‬ ‫صنفـی جلوگیـری به عمـل ایـد»‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«بایـد اصنـاف وضعیـت تغییـر رنـگ اردبیـل بـه شـرایط زرد را در نظـر بگیرنـد‬ ‫کـه به همین منظـور نظـارت و بازرسـی های الزم در ورودی مجموعه هایـی‬ ‫همچـون طالفروشـان و پاسـاژها به منظـور جلوگیـری از افـراد مشـکوک در‬ ‫دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬اشـجع تصریـح کـرد‪« :‬واحدهـای متخلـف‬ ‫بعـد از دو بـار تذکـر‪ ،‬تعطیـل و پلمـب می شـوند کـه در این زمینـه بـا واحدهای‬ ‫صنفـی متخلـف کـه موازیـن بهداشـتی را رعایـت نکننـد‪ ،‬برخـورد قانونـی‬ ‫مبنـای کار قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬بهمن ‪ 5 1399‬رجب ‪ 17 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2180‬‬ ‫‪ 42‬سـال از عمـر انقلاب اسلامی ایـران گذشـت‪ ،‬انقالبـی‬ ‫کـه ماننـد خورشـید درخشـید و نـور امیـد و حیـات را در دل‬ ‫مسـتضعفان و محرومـان کـرد‪ .‬بهمن مـاه پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی بـرای ملـت ایـران یـاداور خاطره هـای بزرگ تریـن‬ ‫پیـروزی حـق و جنـود خداونـد بـر باطـل و تیـره دالن زمـان‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫تولیدات شرکت (‪ 30‬نوع فراورده نفتی)‬ ‫بنزین‪ /‬نفت سفید‪ /‬نفت گاز‪ /‬نفت کوره‪ /‬گاز مایع‪ /‬روغن‬ ‫خـام‪ /‬حالل هـای ویـژه‪ /‬گوگـرد‪ /‬انـواع سـوخت هواپیمـا‪ /‬و‬ ‫سـایر فراورده های نفتی‬ ‫عرضه فراورده های ویژه در بورس کاالی ایران‬ ‫هم ا کنـون فراورده هـای ایزوریسـایکل‪ ،‬وکیوم باتـوم‪ ،‬لوبکات‬ ‫سـنگین‪ ،‬گوگـرد‪ ،‬انـواع حالل هـا به صـورت مسـتمر در تـاالر‬ ‫بـورس کاالی ایـران عرضـه می شـوند‪.‬‬ ‫رشد کمی و کیفی تولیدات‬ ‫از ابتـدای اردیبهشـت سـال ‪ ،97‬کل بنزیـن تولیـدی‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان کـه حـدود ‪12‬میلیون لیتـر اسـت‪ ،‬یـورو ‪5‬‬ ‫اسـت و از ‪20‬میلیون لیتـر گازوئیـل تولیـدی پاالیشـگاه حدود‬ ‫چهارمیلیون لیتر یورو ‪ 5‬اسـت که ان شـاءاهلل از سـال اینده با‬ ‫راه انـدازی واحـد تصفیه گازوئیل‪ ،‬تولید این محصول به طور‬ ‫کامـل‪ ،‬یـورو ‪ 5‬خواهـد شـد‪.‬‬ ‫فضای سبز پاالیشگاه اصفهان بیش از استاندارد است‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان ‪114/5‬هکتـار از ‪ 340‬هکتـار وسـعت خود‬ ‫را بـه فضـای سـبز اختصـاص داده‪ ،‬این درحالی سـت که‬ ‫اسـتاندارد فضای سـبز برای پاالیشـگاه ها ‪20‬درصد مساحت‬ ‫کل ان هـا تعیین شـده‪36 ،‬درصـد این شـرکت به فضای سـبز‬ ‫اختصـاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫بخشخودکفایی‪80:‬درصدتجهیزاتپاالیشگاهاصفهان‬ ‫بومی شده است‬ ‫درراسـتای مقابلـه بـا انحصارطلبـی و تحریم زدایی دشـمنان‬ ‫ایـران اسلامی‪ ،‬در ‪20‬سال گذشـته ایـن شـرکت به دسـت‬ ‫توانمنـد کارشناسـان خـود توانسـته اسـت تجهیـزات مهـم‬ ‫و ارزشـمندی را به صـورت بومـی دراورد و امیـد اسـت در‬ ‫سـال های اتـی تمـام تجهیزات پاالیشـگاه اصفهـان در داخل‬ ‫تولیـد شـود تـا ضمـن کاهـش مصـارف ارزی‪ ،‬وابسـتگی بـه‬ ‫خـارج از کشـور را بـه صفـر برسـاند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان از‬ ‫‪51‬هزارمیلیاردریالبه‪76‬هزارمیلیاردریال‬ ‫در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت‬ ‫پاالیـش نفـت اصفهـان (سـهامی عـام) در سـاعت ‪ 10:00‬صبـح‬ ‫روز سه شـنبه ‪ 1399/07/15‬افزایـش سـرمایه شـرکت از مبلـغ‬ ‫‪51.000‬میلیاردریـال بـه مبلـغ ‪76.000‬میلیاردریـال (معـادل‬ ‫‪49‬درصد) از محل سـود انباشـته و اندوخته طرح و توسـعه و‬ ‫ازطریـق صـدور سـهام جدیـد مـورد تصویب قـرار گرفت‪.‬‬ ‫پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫درحال انجام است و سال ‪ 1400‬به بهره برداری می رسد‬ ‫بـا پایان یافتـن پـروژه تصفیـه گازوئیـل‪ ،‬تمـام ‪20‬میلیون لیتـر‬ ‫گازوئیل تولیدی شپنا‪ ،‬مطابق با استاندارد بین المللی یورو‬ ‫‪ 5‬خواهد شـد‪ .‬این طرح درحال نهایی شـدن مراحل نصب‬ ‫و پیش راه اندازی ست‪ ،‬هدف از اجرای ان بهبود فرایندهای‬ ‫عملیاتـی و افزایـش کیفیـت سـوخت های تولیـدی و حـذف‬ ‫ترکیبـات سـولفور از دیـزل تولیـدی و تصفیـه گازوئیل اسـت‪.‬‬ ‫بـا بهره بـرداری رسـمی از طـرح‪ ،‬ترکیبـات گوگـردی محصول‪،‬‬ ‫از ‪10‬هـزار بـه ‪ ،10PPM‬کاهـش می یابـد‪ .‬ایـن طرح با هزینه ای‬ ‫معـادل ‪495‬میلیون یـورو و ‪3191‬میلیاردتومـان احـداث‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان؛ پیشرو در تنوع تولید‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر درحال اجراست‬ ‫پروژه گوگردزدایی از ته مانده بر ج های تقطیر (‪ )RHU‬از دیگر‬ ‫طر ح هایی ست که باهدف گوگردزدایی از ته مانده بر ج های‬ ‫تقطیـر شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان درحـال انجـام اسـت‬ ‫و ان شـاءاهلل در سـال ‪ 1403‬بـه پایـان می رسـد‪ .‬پیش بینـی‬ ‫هزینـه انجـام ایـن پـروژه حـدود ‪600‬میلیون یورو سـت‪.‬‬ ‫واحدهای تقطیر و گاز مایع شماره ‪ 3‬راه اندازی شده است‬ ‫در سـال گذشـته بـا هـدف کاهـش تنگناهـای عملیاتـی‬ ‫و کاهـش بـار ترافیکـی خـورا ک نفـت خـام در واحدهـای‬ ‫تقطیـر راه انـدازی شـد‪ .‬هزینـه ایـن پـروژه ‪40‬میلیون یـورو و‬ ‫‪415‬میلیاردتومـان اسـت‪.‬‬ ‫فعالیت شرکت در شرایط مطلوب‬ ‫انچـه بـرای شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان اهمیـت دارد‬ ‫نداشـتن حادثـه در شـرکت اسـت کـه خوشـبختانه در سـال‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬هیچ گونه حادثه ناتوان کننده ای نداشته ایم و این‪ ،‬‬ ‫یکـی از مزیت هـای بـزرگ شـرکت در ایـن سال هاسـت‪.‬‬ ‫تولید حالل پنتان با خلوص باالی ‪99‬درصد و عاری از‬ ‫هرگونهاالیندهزیست محیطی‬ ‫بـرای نخسـتین بار شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان موفـق بـه‬ ‫تولیـد حلال پنتـان بـا خلـوص بـاالی ‪99‬درصـد و بـا ظرفیـت‬ ‫‪ 1000‬بشـکه در روز شـده اسـت‪ .‬بـا تولیـد ایـن محصـول کـه‬ ‫به عنـوان محصولـی سـبز شـناخته می شـود‪ ،‬عالوه بـر رفـع‬ ‫نیازهـای کشـور‪ ،‬امـکان صـادرات ان بـه خـارج از کشـور نیـز‬ ‫وجـود دارد‪ .‬پنتـان تولیـدی پاالیشـگاه اصفهـان عـاری از‬ ‫ترکیبـات اروماتیکـی‪ ،‬الفینـی و گوگـردی و محصولـی سـبز‬ ‫ط زیسـت اسـت‪ .‬خلـوص پنتـان در ایـن‬ ‫و دوسـتدار محیـ ‬ ‫محصول بیش از ‪99‬درصد خواهد بود و نسبت نرمال پنتان‬ ‫بـه ایـزو پنتـان در این محصول مطابق با اسـتانداردهای روز‬ ‫دنیاسـت و باتوجه بـه قابلیت هایـی کـه در فراینـد تولیـد این‬ ‫محصـول وجـود دارد‪ ،‬نسـبت ترکیبـات ایـزو پنتـان بـه نرمال‬ ‫پنتـان متناسـب بـا نیـاز همـه صنایـع‪ ،‬قابـل تنظیـم اسـت‪.‬‬ ‫تولیدموفقیت امیزدومحصولجدیدزیست محیطیدیگر‬ ‫در شرکت پاالیش نفت اصفهان؛‬ ‫(حالل ‪ ++406-AW‬و حالل نرمال هگزان)‬ ‫دو طـرح جدیـد تولیـد نرمـال هگـزان و ‪ ++406-AW‬بـا‬ ‫ظرفیـت تولیـد ‪1000‬بشـکه در روز در پاالیشـگاه اصفهـان بـه‬ ‫بهره بـرداری رسـید‪ .‬نرمـال هگـزان تولیدشـده در پاالیشـگاه‬ ‫اصفهان عاری از هرگونه ترکیبات گوگردی و اروماتیکی ست و‬ ‫به همین دلیل نیازی به فراورش و تصفیه های ثانویه ندارد‪.‬‬ ‫ایـن محصـول کـه یـک محصـول سـبز و دوسـتدار محیـط‬ ‫ زیسـت محسـوب می شـود‪ ،‬تاثیرات بسـیار مثبتی درراستای‬ ‫حفـظ و نگاهداشـت محیـط زیسـت دارد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه خط انتقال‪ 230‬کیلوولت و پست فشارقوی‬ ‫‪230/33‬کیلوولتاختصاصی‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان به منظـور تامیـن بـرق‬ ‫واحدهـای عملیاتـی پاالیشـگاه به صـورت پیوسـته و پایـدار‬ ‫باقابلیـت اطمینـان بـاال و ایمن از شـبکه برق سراسـر‪ ،‬اقدام‬ ‫بـه خریـد ‪ MW60‬دیمانـد از شـرکت برق منطقه ای اصفهان‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی از فاضالب شهری‬ ‫نخسـتین پـروژه ملـی زیسـت محیطی تصفیـه و اسـتفاده‬ ‫صنعتـی از فاضلاب شـهری در شـرکت پاالیـش نفـت‬ ‫اصفهـان بـا رویکـرد کاهـش مصـرف منابـع اب شـرب بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ 750‬مترمکعب در سـاعت راه انـدازی شـد‪ .‬در ایـن‬ ‫پـروژه براسـاس برنامه ریزی هـا‪ ،‬انتقـال و تصفیـه پسـاب‬ ‫شاهین شـهر بـا همـکاری دو شـرکت داخلـی در سـه مرحلـه‬ ‫سـاخت ایسـتگاه پمپـاژ پسـاب در محـل تصفیه خانـه‪،‬‬ ‫احـداث خـط انتقـال پسـاب بـه پاالیشـگاه و سـاخت‬ ‫تصفیه خانـه در محـل ایـن شـرکت انجام گرفتـه اسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫پـروژه در مـدت ‪ 24‬مـاه و با هزینه بالغ بـر ‪100‬میلیاردتومان در‬ ‫محـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان احـداث شـد‪.‬‬ ‫احداث سکوهای بارگیری فراورده های سبک‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان به منظـور بارگیـری‬ ‫فراورده هـای ویـژه خـود‪ 18 ،‬سـکوی بارگیـری باهـدف‬ ‫بارگیـری محصوالتـی همچـون لـوب کات‪ ،‬ایزوریسـایکل‪،‬‬ ‫انـواع حالل هـا و وکیـوم باتـوم (ته مانـده بـرج خلا) طراحـی و‬ ‫در مسـاحت ‪1.5‬هکتـار بـا هزینـه ای بالغ بـر ‪60‬میلیاردتومـان‬ ‫احـداث کـرده اسـت‪.‬‬ ‫احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح بهبود فرایند‬ ‫وبهینه سازیپاالیشگاهاصفهان‬ ‫با هدف تامین گاز طبیعی طرح بهبود فرایند و بهینه سازی‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان‪ ،‬پـروژه ایسـتگاه تقلیل فشـار گاز طبیعی‬ ‫(‪ )Gas Reducing Station‬به صـورت ‪ EPC‬احـداث شـد‪ .‬طرح‬ ‫ایستگاه تقلیل فشار گاز (‪ )Gas Reducing Station‬با ظرفیت‬ ‫‪ 300,000‬اسـتاندارد مترمکعـب بـر سـاعت به همراه یـک ‪RUN‬‬ ‫(خـط) بـا ظرفیـت ‪ 150,000‬اسـتاندارد مترمکعـب به صـورت‬ ‫یدکی ست‪.‬‬ ‫صادرات حالل ‪ 402‬شرکت پاالیش نفت اصفهان به خارج‬ ‫از کشور‬ ‫محمولـه صادراتـی «حلال ‪ »402‬ازطریـق بـورس انـرژی‪ ،‬بـه‬ ‫خـارج از کشـور صـادر شـد‪ .‬شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان‬ ‫به عنـوان اولیـن شـرکت پاالیشـی محسـوب می شـود کـه بـا‬ ‫وا گـذاری بـه بخش خصوصـی‪ ،‬در دی مـاه سـال ‪ 1389‬اقدام‬ ‫بـه عرضـه محصوالت خـود در بورس کاال کـرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان محصـوالت خـود همچـون‬ ‫وکیوم باتوم‪ ،‬گوگرد و لوب کات را در بورس کاال و ایزوریسایکل‬ ‫و انـواع حالل هـای تولیـدی را در بـورس انـرژی به فـروش‬ ‫می رسـاند‪.‬‬ ‫نصب تجهیز ا کونومایزر در کانال دو خروجی دیگ بخار‬ ‫شماره‪ 2‬شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تجهیز ا کونومایزر (‪ )Economizer‬به منظور استفاده بهینه از‬ ‫انـرژی و افزایـش راندمـان دیگ بخارها در مسـیر گازهـای داغ‬ ‫خروجی ان ها و قبل از دودکش نصب شـد‪ .‬در نتیجه انجام‬ ‫ایـن کار‪ ،‬بخشـی از انـرژی تلف شـده حاصـل از احتـراق دیـگ‬ ‫بخارهـا کـه ازطریق دودکش به محیط اطراف وارد می شـود‪،‬‬ ‫در تجهیـز ا کونومایـزر بـا اب ورودی دیگ بخار تبـادل حرارت‬ ‫می کنـد‪ .‬بـا ایـن عمـل دمـای گاز خروجـی از دیـگ بخـار‬ ‫کاهش یافتـه و هم زمـان دمـای اب ورودی بـه دیـگ بخـار‬ ‫افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫عملیاتاجراییخطانتقالاب رسانیدرچهبهپاالیشگاه‬ ‫اصفهاناغاز شد‬ ‫از ابتـدای دی مـاه سـال جـاری‪ ،‬عملیـات اجـرای خـط انتقال‬ ‫اب از اب رسـانی درچـه بـه شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان‬ ‫شـروع شـد‪ .‬هـدف از پـروژه اب رسـانی ایجـاد ‪11‬کیلومتـر‬ ‫خـط انتقـال به منظـور ایجـاد پتانسـیل ظرفیـت انتقـال اب‬ ‫به میـزان ‪550‬لیتردرثانیـه اسـت‪ .‬هزینـه پیش بینـی پـروژه‬ ‫‪1000‬میلیاردریـال اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫تعویض کاملتیوب هایقسمتتشعشع کورهواحد کاهش‬ ‫گرانرویشرکتپاالیشنفتاصفهان‬ ‫بـرای نخسـتین بار در صنعـت پاالیـش نفـت‪ ،‬کارشناسـان‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهان موفق شـدند تیوب هـای کوره‬ ‫واحـد کاهـش گرانـروی شـماره ‪ 2‬را کـه برخلاف سـایر کوره هـا‬ ‫دارای ‪100‬درصـد اتصـاالت خـاص (‪ )Expand‬اسـت‪ ،‬بـا صـرف‬ ‫‪52‬هزارنفر سـاعت و در کوتاه تریـن زمـان ممکـن به طـور کامل‬ ‫تعویـض کنند‪.‬‬ ‫اجرایمسئولیت هایاجتماعیدر شرکت‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا‬ ‫ماموریت سازمان گره خورده و درهم امیخته است‪ .‬پاالیشگاه‬ ‫اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین و استراتژیک ترین صنایع‬ ‫کشـور‪ ،‬وظیفـه دارد به عنـوان یـک مسـئولیت اجتماعـی‪،‬‬ ‫سـوخت موردنیـاز جامعـه و مـردم را باکیفیت های اسـتاندارد‬ ‫تهیه کند‪.‬‬ ‫استخدامبیشاز ‪400‬نفر در شرکتپاالیش نفت اصفهان‬ ‫ایـن شـرکت در سـال جـاری ازطریـق چـاپ اطالعیـه در‬ ‫روزنامه هـا و درج در سـایت طـی گذرانـدن مرحلـه ازمـون‬ ‫کتبـی و مصاحبـه مبـادرت به اسـتخدام بیـش از ‪400‬نفـر کرده‬ ‫اسـت‪ .‬این افراد در بخش مهندسـی‪ ،‬تعمیرات و اتش نشانی‬ ‫جذب شـده اند‪ .‬به غیراز ایـن شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان‪،‬‬ ‫همواره خود را در مقابل مصائب و مشکالت اجتماعی مردم‬ ‫مسـئول می دانـد و درراسـتای همیـن مسـئولیت های خطیر‬ ‫اجتماعـی و مدنـی اقدامات زیادی انجام داده اسـت کـه از ان‬ ‫جملـه می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪:‬‬ ‫ پیوسـتن بـه کاروان همدلـی و مواسـات و اهـدای ‪۱۵۰۰‬‬‫دستگاه تبلت به دانش اموزان نیازمند تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) اسـتان اصفهان‪ ،‬کمک های مالی به‬ ‫بهسازی میدان استقالل اصفهان‪ ،‬به اداره بهزیستی استان‪،‬‬ ‫کمـک ‪300‬میلیونـی بـه ازادی زندانیـان جرائم غیرعمـد ازادی‬ ‫زندانیـان (اصفهـان)‪ ،‬کمـک میلیـاردی بـه سـیل زدگان ایـام‬ ‫نـوروز سـال های گذشـته‪ ،‬کمـک میلیـاردی بـه زلزلـه زدگان‬ ‫کرمانشـاه و بازسـازی دو بـاب مدرسـه در مناطـق زلزلـه زده‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬کمـک بـه تکمیـل پـروژه کلینیـک فرهنگیـان‬ ‫(پایـگاه سلامت) شاهین شـهر‪ ،‬کمـک بـه پروژه هـای عمرانـی‬ ‫اسـتان اصفهان (خمینی شـهر) و ‪ ،...‬مشـارکت در پروژه های‬ ‫شاهین شهر اصفهان (تکمیل ورزشگاه) و ‪ ...‬از سال گذشته‬ ‫نیـز باتوجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا ایـن شـرکت فعالیت هـای‬ ‫ُ‬ ‫زیـر را انجـام داده و می دهـد‪ - :‬کمـک مالـی نه میلیاردتومانـی‬ ‫بـه شـهرداری و دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان ‪ -‬تولیـد‬ ‫و توزیـع بیـش از ‪300‬هزارلیتـر مـاده ضدعفونی کننـده بـرای‬ ‫سـازمان ها وادارات متقاضـی اصفهـان و ‪...‬‬ ‫پروژه هایزیست محیطیشرکتپاالیشنفتاصفهان‬ ‫مدیریتپسماند‪:‬‬ ‫‪.1‬مدیریتضایعاتوپسماندهایعادی‪،‬صنعتیوویژه‬ ‫‪ .2‬انتقال‪ ،‬نگهداری و مدیریت لجن ها و خا ک های الوده به‬ ‫مواد نفتی در سایت مخصوص‬ ‫‪ .3‬اسـتفاده از لجن هـا و خا ک هـای الـوده بـه مـواد نفتـی در‬ ‫کارخانـه سـیمان اردسـتان‬ ‫‪ .4‬الیروبـی مخـازن نفـت خـام بـه روش ‪ N.E.S‬به منظـور‬ ‫کاهـش لجـن حاصـل از الیروبـی بـروش سـنتی‬ ‫‪ .5‬نصـب سیسـتم سرمایشـی (سـردخانه) جهـت نگهـداری‬ ‫موقـت و پیشـگیری از فسـاد زبالـه و پسـماند تـر‬ ‫‪ .6‬پروژه تفکیک عایق های حرارتی مستعمل براساس انالیز‬ ‫دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫‪ .7‬اسـتقرار و بهره گیری از سیستم مکانیزه اتوماسـیون اداری‬ ‫جهـت کاهـش مصرف کاغذ در شـرکت‬ ‫مدیریتپساب‪:‬‬ ‫‪ .8‬تصفیه و بازگردانی‪320‬مترمکعب در ساعت پساب ارسالی‬ ‫از واحدهایعملیاتیدر تصفیه خانهصنعتی‬ ‫‪ .9‬تصفیـه و بازگردانـی ‪400‬مترمکعـب در سـاعت پسـاب‬ ‫تصفیه خانـه صنعتـی‪ ،‬بویلرهـا و بر ج هـای خنک کننـده در‬ ‫واحـد اسـمز معکـوس (‪)RO‬‬ ‫‪ .10‬تصفیـه ‪40‬مترمکعـب در سـاعت فاضلاب بهداشـتی و‬ ‫اسـتفاده جهـت ابیـاری فضـای سـبز‬ ‫‪ .11‬بهینه سـازی واحـد بازیافـت اب توسـط نصـب سیسـتم‬ ‫کالریفایـر‪ RO ،‬و ‪UF‬‬ ‫‪ .12‬اسـتفاده از دسـتگاه ‪ UV‬جهـت گندزدایـی فاضلاب‬ ‫بهداشـتی‬ ‫‪ .13‬بهره برداری از واحد جدید ‪ RO5‬جهت استفاده از پساب‬ ‫واحد ‪RO‬‬ ‫‪ .14‬بهر هبـرداری از پـروژه تصفیه خانـه پسـاب شاهین شـهر‬ ‫(استفاده از اب خاکستری) با ظرفیت تقریبی‪750‬مترمکعب‬ ‫در سـاعت جهـت اسـتفاده در مصـارف صنعتـی‬ ‫‪ .15‬عقـد قـرارداد بـا شـرکت های معتمـد سـازمان حفاظـت‬ ‫ط زیسـت جهـت پایـش االینده هـای اب‬ ‫محیـ ‬ ‫‪ .16‬نصب سیستم های الکترونیکی کنترل و کاهش مصرف‬ ‫اب (بیش از یک صدعدد شـیر دارای سنسـور)‬ ‫‪ .17‬حـذف روش ابیـاری غرقابـی و جایگزین کـردن ابیـاری‬ ‫تحت فشـار و ابیـاری قطـره ای‬ ‫‪ .18‬پـروژه خریـد دسـتگاه پایـش انالیـن پارامترهـای فاضلاب‬ ‫بهداشـتی (اناالیزر پسـاب) جهت اندازه گیری و ارسـال انالین‬ ‫اطالعـات بـه سـازمان حفاظت محیط زیسـت‪.‬‬ ‫کنترلالودگیهوا‪:‬‬ ‫‪ .19‬تولیـد سـوخت مطابـق بـا اسـتاندارد ‪( 4 Euro‬به میـزان‬ ‫تقریبـی روزانـه ‪12‬میلیون لیتر بنزیـن یور ‪ 5‬و چهارمیلیون لیتر‬ ‫گازوئیـل یـورو ‪ )5‬و ارائـه بـه شـرکت پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫جهـت توزیـع در سـطح کشـور‬ ‫‪ .20‬احـداث و بهر هبـرداری از واحدهـای تقطیـر ‪ 3‬و گاز مایـع ‪3‬‬ ‫به منظور رفع تنگناهای عملیاتی و تولید محصوالت میانی و‬ ‫نهایی باکیفیت مرغوب تر‬ ‫‪ .21‬پـروژه نصـب اناالیزرهـای انالیـن بـر روی خروجـی‬ ‫ط زیسـت استان و‬ ‫دودکش ها براسـاس توافق با اداره کل محی ‬ ‫ارسـال انالیـن اطالعـات تحـت سـامانه وب‬ ‫‪ .22‬گازسـوزکردن کوره هـا بـا خریـد مشـعل های جدیـد‬ ‫‪ Enviromix‬و جلوگیـری از انتشـار روزانـه حـدود ُ‬ ‫‪55‬تـن گوگـرد‬ ‫‪ .23‬جایگزینـی گازهـای دوسـتدار الیـه ازن بـا هالون هـا و‬ ‫فرئون هـای مخـرب الیه ازون در سیسـتم های اطفای حریق‬ ‫و سیسـتم های سرمایشـی‬ ‫‪ .24‬پـروژه خریـد پنـج دسـتگاه پایـش انالیـن‪)BTEX( VOC‬‬ ‫جهـت اندازه گیـری و ارسـال انالیـن اطالعـات بـه سـازمان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫‪ .25‬جایگزینـی ماشـین االت جدیـد به جـای ماشـین االت‬ ‫فرسـوده بـا خریـد ‪ 10‬دسـتگاه جرثقیـل از کشـور المـان‬ ‫‪ .26‬بهینه سـازی سـوخت کوره هـای شـرکت (اسـتفاده از‬ ‫سـوخت گاز و تنظیـم هـوای اضافـی کوره هـا)‬ ‫‪ .27‬عقـد قـرارداد بـا شـرکت های معتمـد سـازمان حفاظـت‬ ‫ط زیسـت جهـت پایـش االینده هـای هـوا‬ ‫محیـ ‬ ‫‪ .28‬نصـب فلـر سـوم و چهـارم جهـت پیشـگیری از احتـراق‬ ‫ناقـص در دو فلـر موجـود در مواقـع اضطـراری‬ ‫‪ .29‬دبـل سـیل کـردن سـقف شـناور مخـازن باهـدف کاهـش‬ ‫بخـارات نفتـی متصاعدشـده بـه هوا‬ ‫‪ .30‬اسـتمرار بهره بـرداری از مبـدل حرارتـی ‪ Packinox‬در‬ ‫واحدهـای تبدیـل کاتالیسـتی‬ ‫‪ .31‬نصـب سـل های خورشـیدی به منظـور کاهـش مصـرف‬ ‫سـوخت های فسـیلی‬ ‫‪ .32‬استفاده از دوچرخه جهت جابه جایی کارکنان در سطح‬ ‫شرکت‬ ‫‪ .33‬نگهداشـت فضـای سـبز بـه وسـعت ‪ 114/5‬هکتـار جهت‬ ‫پاالیـش االینده هـای هـوا‬ ‫‪ .34‬نصب سل های خورشیدیدر منازلسازمانی‬ ‫‪ .35‬بهره بـرداری از پـروژه گرانوله سـازی گوگـرد جامـد تولیدی‬ ‫(‪)SSU‬‬ ‫پروژه هایزیست محیطی کالن‪:‬‬ ‫‪ .36‬تولیـد بنزیـن مطابـق بـا اسـتاندارد ‪ Euro V‬در مجتمـع‬ ‫بنزین سـازی‬ ‫‪ .37‬طـرح بهبـود فراینـد بـا هـدف تولیـد سـوخت مطابـق بـا‬ ‫اسـتانداردهای روز دنیـا (‪)Euro IV, Euro V, Euro VI‬‬ ‫‪ .38‬پـروژه احـداث مسـیر راه اهـن و اتصـال بـه شـبکه ریلـی‬ ‫سراسـری کشـور جهـت ارسـال محصـوالت و کاهـش تـردد‬ ‫تانکرهـای حمل ونقـل‬ ‫‪ .39‬پـروژه احـداث واحـد‪High Efficient Reverse( HERO‬‬ ‫‪ )Osmosis‬جهـت افزایـش بازدهـی و راندمـان واحـد بازیافـت‬ ‫‪ .40‬پـروژه احـداث واحـد ‪)ZLD) Zero Liquid Discharge‬‬ ‫جهـت بازیابـی و اسـتفاده کامـل از پسـاب تولیـدی واحـد ‪RO‬‬ ‫کنترلالودگیخاکواب هایزیرزمینی‪:‬‬ ‫‪ .41‬اسـتفاده از فنـاوری زیسـت پاالیـی و گیاه پاالیـی جهـت‬ ‫حـذف الودگـی نفتـی خـاک‬ ‫‪ .42‬بررسـی نشـت فراورده های نفتی با همکاری شرکت های‬ ‫مشـاور ‪ JCCP‬و طوبـی تـاک و مشـارکت شـرکت های پخـش‬ ‫فراورده های نفتی و خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان‪.‬‬ ‫‪ .43‬عقـد قـرارداد بـا شـرکت های معتمـد سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت جهـت پایـش االینده هـای اب‬ ‫‪ .44‬پا ک سـازی سـفره های اب زیرزمینـی بـروش اسـتحصال‬ ‫پلوم هـای الودگی‬ ‫‪ .45‬اندازه گیـری گازهـای الـی فـرار در خـاک به منظـور حصول‬ ‫اطمینـان از عـدم نشـت مـواد به خاک‬ ‫ازادی ‪ ۷۰‬زندانی با همت بلند خیر لرستانی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫اصالحات اثرگذار رئیسی‬ ‫دولتشـاهی افزود‪« :‬خدا را شـا کریم که در دوران مسـئولیت جناب‬ ‫رئیسـی در دسـتگاه قضـا‪ ،‬بـا اصالحاتـی کـه ایجـاد کردنـد همـه‬ ‫مـردم طعـم ایـن عدالـت و اصالحات را چشـیدند و این احسـاس و‬ ‫ارامشـی در سیسـتم قضائـی به وجـود امد که خانواده هـای زندانی‬ ‫احسـاس توجـه سیسـتم قضائـی بـه زندانـی را احسـاس کردنـد‪.‬‬ ‫خیـر نیک اندیـش لرسـتانی بابیان اینکـه عملکرد کشـوری مدیرکل‬ ‫زندان هـای لرسـتان قابل تقدیـر اسـت اظهـار داشـت‪« :‬رفتـار و‬ ‫کـردار اقـای کشـور در بندهـای زنـدان بـا زندانیـان گویـای ارتبـاط‬ ‫دلگرم کننـده و صمیمـی وی بـا زندانی سـت کـه بنـده به شـخصه‬ ‫کـه نظاره گـر بـودم لذت بـردم کـه این چنین پیگیر درخواسـت های‬ ‫زندانیـان و خانواده هـای انـان اسـت»‪.‬‬ ‫محکومیـن جرائـم غیرعمـد نـه کال هبـردار هسـتند نـه خلاف کار؛ بلکـه‬ ‫دراثـر سـهل انگاری وارد زنـدان شـده اند و حبـس انـان اسـیب های‬ ‫جبران ناپذیـر بـرای خانـواده ان هـا و جامعـه به همـراه دارد‪ .‬تفکـر‬ ‫نوع دوسـتی و کمـک بـه زندانیـان دربنـد به عنـوان یـک فرهنـگ‬ ‫در بدنـه ملـت مـا نهادینـه شـده اسـت و می تـوان ایـن فرهنـگ را در‬ ‫باورهـای دینـی مـردم به وضـوح مشـاهده کـرد‪ .‬یاری رسـاندن بـه‬ ‫گرفتـاران دربنـد و زندانیـان غیرعمـد کـه در مخمصـه زندگـی گرفتـار‬ ‫امده انـد صدقـه و حسـنه بـوده و خداونـد هـم در دنیـا و هـم در اخرت‬ ‫اجـر یاری دهنـده را خواهـد داد‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۷۰‬نفر از زندانیان‬ ‫‪ 27‬بهمـن ‪ 1399‬در خرم ابـاد روز کمـک بـه زندانیـان غیرعمـد‬ ‫توسـط یکـی از خیریـن نوع دوسـت لرسـتانی بـود؛ روزی کـه بیـش‬ ‫از ‪ ۷۰‬نفـر از زندانیـان در زنـدان مرکـزی خرم ابـاد بـا هزینـه ای بالغ بـر‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون تومان با همت دکتر علی دولتشاهی از بند قانون رهایی‬ ‫یافتـه و بـه اغـوش گـرم خانـواده بازگشـتند تـا یک بـار دیگـر فرصـت‬ ‫زندگـی کـردن در کنـار خانـواده را تجربـه کننـد‪.‬‬ ‫حضور هرساله در مراسمات خداپسندانه‬ ‫البتـه ایـن اولین مرتبه نیسـت که دکتر دولتشـاهی؛ خیر نیک اندیش‬ ‫بـه یـاری زندانیـان می شـتابد‪ .‬وی هرسـاله در ایـن امـر خداپسـندانه‬ ‫شـرکت می کنـد و در مراسـمات این چنینـی باعث وبانـی خوشـحالی‬ ‫تعـداد زیـادی از خانواده هـای گرفتار می شـود که جـدای از اینکه این‬ ‫قبیـل اقدامـات قابل تقدیـر و توجـه ویـژه مسـئوالن اسـت و مـردم نیز‬ ‫ً‬ ‫ان را فراموش نمی کنند و قطعا قدردان این عزیز هسـتند خود باعث‬ ‫ترویـج فرهنـگ نوع دوسـتی و کمـک بـه افـراد گرفتـار قانـون می شـود‬ ‫و امـا دراین بیـن همراهـی‪ ،‬نیک اندیشـی و خیراندیشـی سـرکار خانـم‬ ‫نعمتـی به عنـوان همسـر دکتـر دولتشـاهی از مهم تریـن رموز موفقیت‬ ‫حاج علی دولتشاهی محسوب می شود؛ چرا که پشتیبانی و حمایت‬ ‫ایشـان در کنار این خیر ارزشـمند در مراسمات مختلف خیرخواهانه‬ ‫ً‬ ‫قطعـا مایـه دلگرمـی مـردم و امیـدواری بیشـتر بـه تـداوم امـورات‬ ‫خیرخواهانـه دکتـر دولتشـاهی بـه مـردم خواهـد شـد‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫کـه در زنـدان مرکـزی خرم ابـاد برگـزار شـد دکتـر علـی دولتشـاهی در‬ ‫سـخنانی گفـت‪« :‬امیدواریـم خداونـد توفیـق دهد کـه بتوانیم کمک‬ ‫بـه هم نوعـان را سـرلوحه کارهـای خود قرار دهیم تا درراسـتای ازادی‬ ‫زندانیـان گام هـای مهم تـری برداریـم»‪ .‬وی گفت‪« :‬هـر فردی ممکن‬ ‫اسـت بـر اثـری ارتـکاب اشـتباهی گرفتـار در زنـدان شـوند بی توجهـی‬ ‫افرادی کـه می تواننـد بـه ان افـراد کمـک کننـد بسـیار اشـتباه اسـت و‬ ‫اعتقـاد دارم کـه می بایسـت کسـانی که توانایـی دارنـد بایـد سـهمی در‬ ‫ایـن جهـت هزینـه کننـد تـا تعـدادی از زندانیـان را ازاد کننـد»‪.‬‬ ‫تقدیر از زحمات سـپاه خرم اباد‬ ‫دکتـر علـی دولتشـاهی درادامـه بـا تقدیـر صمیمانـه از زحمـات‬ ‫سـرهنگ بازگیـر؛ فرمانـده سـپاه خرم ابـاد تصریـح کـرد‪« :‬ایشـان در‬ ‫تمـام اقدامـات راهنمـای مـا بـوده و به عنـوان بـرادر و یـک بـازوی‬ ‫توانمنـد دغدغه هـای خانواده هـای نیازمنـد را بـه مـا منتقـل‬ ‫می کننـد و در حـوزه بسـته های معیشـتی‪ ،‬مشـکالت مـدارس و‬ ‫ازادی زندانیـان همیشـه مسـیر را به درسـتی اعلام کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫امیدواری جهت خدمات بیشتر‬ ‫دکتـر دولتشـاهی افـزود‪« :‬امیدواریـم در اینـده بتوانیـم زندانیـان‬ ‫بیشـتری را ازاد کنیـم و برنامـه داریـم ان شـاءاهلل بـا ایجـاد کارخانه هـا‬ ‫یکـه از زنـدان ازاد می شـوند در همـان کارخانه هـا‬ ‫و صنایـع‪ ،‬افراد ‬ ‫مشـغول به کار کنیـم»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬از همـه رسـانه ها کـه‬ ‫همیشـه در جلسـات خیرخواهانه حضور یافته و به جامعه انعکاس‬ ‫داده و خـود فرهنگ سـازی می کننـد به طـور ویـژه تشـکر و قدردانـی‬ ‫دارم»‪ .‬در ادامه این مراسـم سـرهنگ بازگیر؛ فرمانده سـپاه خرم اباد‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه یکـی از برنامه هـای سـپاه در سـال ‪99‬‬ ‫ازادی زندانیان اسـت دراین راه اقای دولتشـاهی همیشه پیش قدم‬ ‫بودنـد و در بسـته های معیشـتی‪ ،‬لوازم التحریـر‪ ،‬بازسـازی شـهر و‬ ‫ازادی زندانیـان خدمـات ارزشـمندی ارائـه دادنـد»‪.‬‬ ‫بـه رشـادت های سـپاه پرداخـت و بیـان کـرد‪« :‬همـه می دانیـم ا گـر‬ ‫سـپاه نبـود‪ ،‬مملکـت هـم نبـود‪ .‬همـه مـا مدیـون سـپاه‪ ،‬شـهدا‪،‬‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و تمـام مدافعیـن حـرم و سلامت هسـتیم و‬ ‫ا گـر اقـدام نیـک و خیـری را انجـام می دهیـم مدیـون خون شـهدا و‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی هسـتیم»‪.‬‬ ‫دولتشاهی عزتمند است‬ ‫سـرهنگ بازگیـر گفـت‪« :‬تعـداد بیـش از ‪ 70‬زندانـی توسـط ایشـان از‬ ‫زنـدان ازاد و بـه خانـواده برمی گردنـد؛ درواقـع‪ ،‬بـا احتسـاب پـدر و‬ ‫یسـت‬ ‫مـادر ایـن افـراد امـروز ‪ 210‬نفـر بـه ارامـش رسـیدند کـه کار بزرگ ‬ ‫و خداونـد بـه اقـای دولتشـاهی عـزت عطـا خواهـد کـرد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یکـه‬ ‫«ا کثـر کسـانی که ازاد می شـوند نـان اور خانـواده هسـتند‪ ،‬افراد ‬ ‫اقـای دولتشـاهی ازاد کردنـد بـرادران و همشـهریان مـا هسـتند کـه‬ ‫در استانه سال جدید به خانواده برگشته و ارامش را تجربه می کنند‬ ‫و بایـد قـدردان افـراد خیـر شـهرمان باشـیم»‪.‬‬ ‫دولتشاهی همواره در کنار مردم است‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه خرم ابـاد بااشـاره به سـالگرد عملیـات والفجـر‬ ‫‪ 9‬اظهـار کـرد‪« :‬سـرداران زیـادی از اسـتان در ایـن عملیـات جانانـه بـا‬ ‫دشـمن جنگیدند و جان خود را تقدیم کردند‪ .‬پهلوان سـردار توکل‬ ‫مصطفـی زاده در ایـن عملیـات بـه فیـض شـهادت نائـل امـد‪ .‬دیـروز‬ ‫مصطفی زاده هـا در خـط مقـدم پـای کار بودنـد‪ ،‬امـروز دولتشـاهی در‬ ‫ایـن خـط در کنـار مـردم هسـت و بـرای مـردم ایـن تعـداد زندانـی را‬ ‫ازاد می کنـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬دراین راسـتا سـپاه هـم بـا همـکاری‬ ‫اداره کل زندان هـا به جهـت کمـک بـه خانواده هـای زندانیـان‪،‬‬ ‫بسـته های معیشـتی بـه خانواده هـای زندانیـان اهـداء می کنـد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ بازگیـر درپایـان بیـان کـرد‪« :‬امیدواریـم سـایر خیریـن و‬ ‫سرمایه گذاران رفتار و عملکرد دکتر دولتشاهی را سرلوحه قرار دهند‬ ‫و بـه کمـک مـردم نیازمنـد بشـتابند»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!