روزنامه سایه شماره 2179 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2179

روزنامه سایه شماره 2179

روزنامه سایه شماره 2179

‫ُ‬ ‫درگذشت گلنوش خالقی؛ رهبر ارکستر و رهبر گروه کر‬ ‫‪ 1150‬تن‬ ‫رامین گیالنشاهی؛ سرپرست دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت‪:‬‬ ‫«قـرارداد فـروش و صـادرات ‪ 1150‬تـن رب گوجه فرنگـی اسـپتیک (ضدعفونی شـده)‬ ‫متعلق به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی به کشور روسیه نهایی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی دراین بـاره افـزود‪« :‬ایجـاد پایانـه صـادرات هوایـی ضروری سـت و‬ ‫اختصـاص پـرواز چارتـری بـرای صادرات گوجه فرنگی راهکار خوبی سـت»‪.‬‬ ‫گلنـوش خالقـی؛ موسـیقی دان‪ ،‬اهنگسـاز‪ ،‬رهبـر ارکسـتر و رهبـر‬ ‫ُ‬ ‫گـروه کـر از دنیـا رفـت‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ وی فرزنـد اسـتاد‬ ‫مسـلم موسـیقی روح اهلل خالقـی‪ ۱۷ ،‬دی مـاه سـال ‪ ۱۳۱۹‬در تهـران‬ ‫متولـد شـد؛ در سـال ‪ ۱۳۳۰‬بـه هنرسـتان موسـیقی ملـی راه یافت و‬ ‫فرا گیری سـاز پیانو را اغاز کرد‪ .‬از اسـتادانش در هنرسـتان می توان‬ ‫بـه حسـین صبـا‪ ،‬جـواد معروفـی و مصطفـی کمـال پورتـراب اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬خالقـی در کالـج «اوبرلیـن» (اوهایـو) تحصیلات خـود را ادامـه‬ ‫ُ‬ ‫داد و در سـال ‪ ۱۳۵۳‬مـدرک فوق لیسـانس رهبـری کـر را از دانشـگاه «ویسکانسـین» دریافـت‬ ‫کرد‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۵۳‬به دعوت رادیو و تلویزیون ملی به ایران بازگشـت و گروه هم اوازان را برای‬ ‫اجـرای اثـار کالسـیک ویـژه گـروه کـر و ارکسـتر‪ ،‬بنـا نهـاد‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ 4 1399‬رجب ‪ 16 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2179‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫در نامه سرگشاده مدیران رسانه های مکتوب مطرح شد؛‬ ‫مطبوعاتایراندر ایستگاهپایانی؟!‬ ‫هوای تازه چینی‬ ‫رسید!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫خورشید و باد؛‬ ‫دو منبع عظیم انرژی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ابتالی جوانان به کرونا‬ ‫سـخنگوی وزارت بهداشـت‪ ،‬از افزایـش ابتلای جوانـان بـه کرونـا در هفته هـای اخیـر‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬سیماسـادات الری بااشـاره به وضعیـت اپیدمـی کرونـا در خوزسـتان‪ ،‬بیـان‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪« :‬متاسـفانه رونـد مـوارد بسـتری در اسـتان خوزسـتان شـدیدا افزایشی سـت و‬ ‫در اسـتان های ایلام‪ ،‬کهگیلویـه و بویراحمـد‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬فـارس و سـمنان‬ ‫شـاهد ایجـاد رونـد مالیـم صعـودی در مـوارد بسـتری روزانـه هسـتیم‪ .‬افزایـش مـوارد‬ ‫ابتالبه کرونـا در گروه هـای سـنی جـوان نیـز طـی هفته هـای اخیـر‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫َ‬ ‫الیزابـت اس ِـتته؛ وزیـر خارجـه پـرو‪ ،‬با اقرار به اینکـه خار ج از نوبـت واکسـن کرونـا‬ ‫دریافت کرده‪ ،‬از سمت خود کناره گیری کرد‪ .‬او با صدور بیانیه ای‪ ،‬این اقدام را‬ ‫ُ‬ ‫«ارتـکاب بـه خطایـی جدی» خواند و از دریافت دز بعدی واکسـن انصـراف داد‪.‬‬ ‫حمل ریلی ‪ TEU 50‬کانتینر لوازم خودرو‬ ‫از بندرامیراباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان‬ ‫ی ‪ Bloomberg‬درمورد افزایش سرمایه گذار ی ها در حوزه انرژ ی های تجدیدپذیر‬ ‫پیش بین ‬ ‫پیشتازی خودروهای برقی در صف اول انقالب صنعتی سبز‬ ‫‪2‬‬ ‫معصومه ابتکار خبر داد؛‬ ‫امار پائین ایران‬ ‫در موارد خشونت خانگی علیه زنان‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫تحریم فوالد مبارکه؛ نشان دهنده‬ ‫نقش استراتژیک این صنعت در اقتصاد و توسعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار بندرعباس خبر داد؛‬ ‫سورو به قطب ورزش های ساحلی تبدیل می شود‬ ‫سکینه محبی‬ ‫هم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬فــاز دوم مجموعــه‬ ‫ورزشــی ســاحلی ســورو باحضــور نماینــده ولی فقیــه‬ ‫در اســتان‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬فرمانــدار و اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر بندرعبــاس بــه بهر هبــرداری رســید‪.‬‬ ‫شــهردار بندرعبــاس در ائیــن بهر هبــرداری از فــاز دوم‬ ‫مجموعــه ورزشــی ســاحلی ســورو کــه هم زمــان بــا اغــاز‬ ‫هفتــه مبــارک فجــر برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬هم زمــان‬ ‫بــا دهــه مبــارک فجــر امســال ‪ ۲۱‬پــروژه عمرانــی شــهر‬ ‫غبــر ‪۹۸۰‬میلیاردریــال بــه‬ ‫بندرعبــاس بــا اعتبــاری بال ‬ ‫بهر هبــرداری می رســد»‪ .‬عبــاس امین ـی زاده بااشــاره به‬ ‫جزئیــات فــاز دوم مجموعــه ورزشــی ســاحلی ســورو‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬طــی ســال های اخیــر زمیــن فوتبــال ســاحلی‬ ‫ســورو بــه بهر هبــرداری رســیده و ا کنــون نیــز زمیــن‬ ‫هندبــال ســاحلی و همچنیــن ســه زمیــن والیبــال‬ ‫ســاحلی بــه مرحلــه بهر هبــرداری رســیده اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار بندرعبــاس ضمــن قدردانــی از مــردم و‬ ‫بــزرگان محلــه ســورو‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬بــا بهر هبــرداری از‬ ‫ایــن فــاز مجموعــه ورزشــی ســورو‪ ،‬زیرســاخت قابــل‬ ‫مناســب رونــق ایــن رشــته های ورزشــی فراهــم شــده‬ ‫اســت»‪ .‬امین ـی زاده ادامــه داد‪« :‬بــا بهر هبــرداری از ایــن‬ ‫شهــای ســاحلی‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬ســورو بــه قطــب ورز ‬ ‫یشــود؛ هم زمــان بــا دهــه‬ ‫یشــود»‪ .‬اضافــه م ‬ ‫تبدیــل م ‬ ‫مبــارک فجــر ســال جــاری ‪ ۲۱‬پــروژه عمــران شــهری‬ ‫غبــر ‪۹۸۰‬میلیاردریــال بــه بهر هبــرداری‬ ‫بــا اعتبــاری بال ‬ ‫می ر ســد‪.‬‬ ‫زمین ورزشی پیامبر اعظم به بهره برداری رسید‬ ‫شـهردار بندرعباس در ائین بهره برداری از زمین ورزشـی‬ ‫شـهرک پیامبـر اعظـم گفـت‪« :‬بـا تحویـل شـهرک پیامبـر‬ ‫اعظـم بـه شـهرداری بندرعبـاس‪ ،‬خدمات رسـانی در‬ ‫ایـن شـهرک گسـترش می یابـد»‪ .‬عبـاس امینـی زاده در‬ ‫ائیـن بهر هبـرداری از پروژه هـای عمرانـی شـهر بندرعباس‬ ‫کـه باحضـور مسـئوالن اسـتانی و محلـی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـا تحویـل شـهرک پیامبـر اعظـم بـه‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس‪ ،‬خدمات رسـانی بـه ایـن بخـش‬ ‫از شـهر افزایـش می یابـد»‪ .‬وی بااشـاره به بهر هبـرداری‬ ‫از یـک زمیـن ورزشـی در ایـن شـهرک‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫غبـر سـه میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون ریـال‬ ‫پـروژه بـا اعتبـاری بال ‬ ‫امـاده بهر هبـرداری شـده اسـت»‪ .‬شـهردار بندرعبـاس‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬طـی شـش ماهه نخسـت سـال‬ ‫اینـده نیـز یـک زمیـن ورزشـی دیگـر بـا هـدف افزایـش‬ ‫زیرسـاخت های فرهنگـی و ورزشـی الزم‪ ،‬در ایـن شـهرک‬ ‫بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬امینـی زاده تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«درراسـتای ارتقـای زیرسـاخت های ایـن شـهرک کـه‬ ‫جمعیـت قابل توجهـی در ان سـکونت دارنـد‪ ،‬اجـرای‬ ‫چنـد کانـال دفـع اب هـای سـطحی نیـز در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬اضافـه می شـود؛ هم زمـان بـا دهـه مبـارک‬ ‫فجـر سـال جـاری ‪ ۲۱‬پـروژه عمـران شـهری شـهرداری‬ ‫غبـر ‪۹۸۰‬میلیاردریـال بـه‬ ‫بندرعبـاس بـا اعتبـاری بال ‬ ‫بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫افزایش سرانه ورزش محالت بندرعباس؛‬ ‫مجموعه ورزشی ازادشهر در دهه فجر‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫در ائینـی باحضـور اسـتاندار هرمـزگان‪ ،‬مجموعـه ورزشـی‬ ‫ازادشهر بندرعباس هم زمان با دهه فجر به بهره برداری‬ ‫رسـید‪ .‬عبـاس امینـی زاده؛ شـهردار بندرعبـاس در ائیـن‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن پـروژه اظهـار کـرد‪« :‬توسـعه فضاهـای‬ ‫ورزشی در محالت شهر یکی از برنامه ها و سیاست های‬ ‫اولویـت دار شـهرداری بندرعبـاس طـی سـال های اخیـر‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه ایـن نـگاه همچنـان‬ ‫نیـز موردتا کیـد قـرار دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬درهمین راسـتا تعـداد‬ ‫قابل توجهـی زمیـن ورزشـی‪ ،‬سـالن و دیگـر فضاهـای‬ ‫ورزشـی در محالت مختلف شـهر به بهره برداری رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار بندرعباس خاطرنشـان کرد‪« :‬هم زمان‬ ‫بـا دهـه فجـر امسـال نیـز چنـد زمیـن ورزشـی ازجملـه‬ ‫مجموعه ورزشـی سـاحلی سـورو‪ ،‬زمین چمن مصنوعی‬ ‫پیامبـر اعظـم‪ ،‬مجموعـه ورزشـی سـاحلی پنجه علـی‬ ‫و غیـره بـه بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬امینـی زاده‬ ‫بااشـاره به جزئیـات بیشـتری از مجموعـه ورزشـی‬ ‫سرپرست شهرداری اراک بیان کرد؛‬ ‫استقبال از ظرفیت جهاد دانشگاهی‬ ‫برای مدیریت پسماندهای عفونی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بنیامینفرجی؛‬ ‫کوچک ترینورزشکار‬ ‫حرفه ای ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫وا کنش نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات‬ ‫نسبت به مصوبه حذف الزام دولتی ها به انتشار ا گهی در روزنامه ها‬ ‫نماینـده مدیـران مسـئول در هیئـت نظـارت بـر مطبوعـات؛ پـدرام پا ک اییـن‪ ،‬در نامـه ای به‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬با یاداوری شـرایط دشـوار مطبوعات کشـور‪ ،‬خواسـتار لغو ائین نامه نحوه‬ ‫فعالیـت دسـتگاه های اجرایـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) و بازگشـت‬ ‫ا گهی هـای دولتـی بـه مطبوعـات شـد‪ .‬در این نامـه با اسـتناد به قوانیـن ائیـن دادرسـی‪،‬‬ ‫تجـارت و برگـزاری مناقصـات کـه درج ا گهی هـای دولتـی را در مطبوعـات الـزام می کنـد‪،‬‬ ‫اجـرای ایـن تکلیـف قانونـی‪ ،‬کمکـی حداقلـی و ضـروری به مطبوعات توصیف شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخشـی از نامـه وی بـه رئیس جمهـوری امـده‪« :‬همچنـان کـه مسـتحضرید‪ ،‬در شـرایط‬ ‫دشـوار اقتصـادی و همه گیـری کرونـا‪ ،‬چـراغ مطبوعات کشـور‪ ،‬یکـی پس از دیگـری خاموش‬ ‫و مطبوعـات رفته رفتـه از سـبد خانـوار حـذف می شـود‪ .‬در چنیـن وضعـی‪ ،‬از دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط انتظـار مـی رود تـا بـه وظیفـه قانونی خود مبنی بـر تامین حداقل هـای زنجیره مالی‬ ‫مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور‬ ‫کشـور برگیرنـد‪ .‬واقعیـت این اسـت که ابلاغ ایین نامه نحـوه فعالیت دسـتگاه های اجرایی در‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) کـه انتشـار فراخوان هـا بـر بسـتر مذکـور و حذف‬ ‫ا گهـی روزنامـه بـرای مزایده هـا و مناقصه هـا را مقـرر داشـته‪ ،‬جامعـه مطبوعاتـی را مایـوس و‬ ‫حیـرت زده کـرده اسـت‪ .‬بنـا بـه توضیحـات فوق خواهشـمند اسـت مصوبـه مورد اشـاره را که‬ ‫بـه مـرگ مطبوعات مظلوم و مسـتقل کشـور می انجامـد‪ ،‬لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید»‪.‬‬ ‫ازادشـهر‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬ایـن پـروژه شـامل زمیـن فوتبـال‬ ‫سـاحلی‪ ،‬زمیـن فوتبـال چمـن مصنوعـی‪ ،‬زمیـن تنیـس‬ ‫خا کـی و فضـای سـبز اسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول اعتبـار‬ ‫ایـن پـروژه را بالغ بر ‪۲۵‬میلیـارد و ‪۶۴۰‬میلیون ریال عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬در اینـده نزدیـک نیـز فضاهـای ورزشـی‬ ‫دیگـری امـاده افتتـاح شـده و دراختیـار شـهروندان قـرار‬ ‫می گیـرد»‪.‬‬ ‫توسعه کوهستان پارک پنجه علی بندرعباس‬ ‫با بهره برداری از پنج پروژه در دهه فجر‬ ‫هم زمـان بـا دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬پنـج پـروژه عمرانـی در‬ ‫مجموعـه کوهسـتان پـارک پنجه علـی بندرعبـاس بـا‬ ‫حضـوران مسـئوالن عالی رتبـه اسـتان و شهرسـتان‬ ‫بندرعبـاس بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬عبـاس امینـی زاده‬ ‫در ائیـن بهر هبـرداری از ایـن پروژه هـا اظهـار کـرد‪« :‬یکـی‬ ‫از مناطـق سـنتی کـه موردتوجـه ویـژه شـهروندان قـرار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به قدمـت ‪ ۲۰۰‬سـاله‬ ‫دارد‪ ،‬پنجه عل ‬ ‫پنجه علـی‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن منطقـه‪ ،‬فرصت جدیـدی برای‬ ‫رونـق گردشـگری در جـوار شـهر ایجـاد کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار بندرعبـاس بابیان اینکـه توجـه بـه گردشـگری‬ ‫مذهبـی نیـز در کوهسـتان پـارک پنجه علـی مدنظـر‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬میـدان بـزرگ تعزیـه در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۳۰۰۰‬مترمربـع ایجـاد شـده و خانـه تعزیـه‬ ‫نیـز در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۴۰۰‬مترمربـع تـا پایـان سـال‬ ‫جـاری مـورد بهر هبـرداری قـرار می گیـرد»‪ .‬امینـی زاده‬ ‫بااشـاره به سـایر پروژه هـای بـه بهر هبـرداری رسـیده در‬ ‫پنجه علـی گفـت‪« :‬دو زمیـن والیبـال و فوتبـال سـاحلی‬ ‫نیـز در ایـن محـل ایجـاد شـده تـا رونـق بیشـتری در‬ ‫منطقـه ایجـاد شـود»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول بااشـاره به‬ ‫دیگـر زیرسـاخت های ایجاد شـده در کوهسـتان پـارک‬ ‫پنجه علـی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬فضـای مناسـب پیـاده روی‬ ‫و کوه پیمایـی از دیگـر ظرفیت هـای ایجاد شـده‬ ‫دراین منطقـه اسـت»‪ .‬امینـی زاده همچنیـن از افتتـاح‬ ‫پـروژه زین زیپ الیـن و فضـای سـبز محوطـه ان خبـر‬ ‫داد و اضافـه کـرد‪« :‬مسـیر پیـاده روی و دوچرخه سـواری‬ ‫ایـن مجموعـه نیـز تـا پایـان سـال جـاری بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد»‪ .‬شـهردار بندرعبـاس از برق رسـانی و تامیـن‬ ‫روشـنایی ایـن کوهسـتان پـارک خبـر داد و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«بیش از ‪ ۳۵۰۰‬متر برق سـانی برای تامین روشـنایی این‬ ‫کوهسـتان پارک انجام شـده اسـت»‪ .‬امینی زاده در انتها‬ ‫غبـر ‪۱۰۰‬میلیاردریـال اعتبـار در‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬درمجمـوع‪ ،‬بال ‬ ‫این پنج پروژه عمرانی کوهستان پارک پنجه علی صرف‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی درنظـردارد مناقصـه عمومـی اجـرای پـروژه روسـازی‪ ،‬اسـفالت و جدول گـذاری معابـر‬ ‫شـهرک صنعتـی بینالـود بـا مشـخصات زیـر را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد‪ .‬کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/12/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/12/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 12:30‬مورخ ‪1399/12/13‬‬ ‫اطالعات تماس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های «الف»‪ :‬مشهد‪،‬‬ ‫بلوار خیام‪ ،‬بعد از خیام ‪ ،35‬تلفن‪ ،37642005 :‬نمابر‪37642003 :‬‬ ‫اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویت در سـامانه‪ :‬مرکـز تمـاس‪ 021-41934 :‬دفتـر ثبت نـام در تهـران‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫و در مشـهد‪051-37628326 :‬‬ ‫مشخصات کار‪ :‬اجرای ‪ 2300‬متر طول جدول گذاری و همچنین تکمیل اسفالت معابر شهرک شامل اجرای ‪ 780‬مترمکعب الیه زیراساس‪ 5500 ،‬مترمکعب‬ ‫الیه اساس و ‪ 170000‬مترمربع سانتیمتر اسفالت بیندر و اجرای یک دهانه پل به طول ‪ 15‬متر و دهانه ‪ 8‬متر‬ ‫مبلغ براورد‪ 32.515.780.523 :‬ریال براساس فهارس بهای سال ‪( 1399‬اعتبار طرح غیرعمرانی)‬ ‫مدت انجام کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬یـک میلیـارد و ششـصد و بیسـت و پنـج میلیون و هشـتصد هزار ریـال به صورت تضامین قابـل قبول مربوط منـدرج در ائین نامه‬ ‫تضمیـن معاملات دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مـورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬راه و ترابری‪ ،‬تمامی پایه ها‬ ‫شناسه ا گهی‪1095732 :‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪Agence France-Presse‬‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫خورشید و باد؛ دو منبع عظیم انرژی‬ ‫عربستان نباید تعیین کنده سیاست امریکا در قبال ایران باشد‬ ‫سوچی در یک قدمی دادگاه‬ ‫وکیل انگ سان سوچی اعالم کرد‬ ‫که وی قرار اسـت طی روزهای اتی‬ ‫ازطریـق ویدئوکنفرانـس به دلیـل‬ ‫اتهاماتـی کـه ارتـش ایـن کشـور‬ ‫علیـه وی مطـرح کـرده‪ ،‬دادگاهـی‬ ‫شـود‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ ارتـش‬ ‫میانمار دولت این کشـور را به تقلب گسـترده در انتخابات‬ ‫مـاه نوامبـر متهـم کـرد و دراسـتانه برگـزاری اولیـن روز کاری‬ ‫پارلمـان جدیـد‪ ،‬اقـدام بـه کودتـا و بازداشـت انـگ سـان‬ ‫سـوچی و رئیس جمهـوری ایـن کشـور کـرد‪ .‬به گفتـه وکیـل‬ ‫خانـم سـوچی؛ هردونفـر سه شـنبه و چهارشـنبه در دادگاه‬ ‫حاضر خواهند شـد و به اتهامات پاسـخ خواهند داد‪ .‬پس‬ ‫از کودتا‪ ،‬ارتش میانمار اعالم کرد که قدرت را به ژنرال مین‬ ‫اونـگ هلیانـگ؛ فرمانده کل نیروهای مسـلح وا گـذار کرده‬ ‫و طبـق اظهـارات ارتـش قـرار اسـت کنتـرل کشـور به مـدت‬ ‫یک سـال دراختیـار نیروهـای نظامـی ایـن کشـور باشـد‪.‬‬ ‫نـام سـوچی؛ رهبـر حـزب حا کـم میانمـار و برنـده جایـزه‬ ‫صلـح نوبـل‪ ،‬یـاداور کشـتار روهینگیـا دراین کشـور اسـت‬ ‫کـه به خاطـر سـکوتش در برابـر کشـتار اقلیـت دراین کشـور‬ ‫ازسـوی رسـانه ها موردانتقـاد شـدید قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫لزوم رویکرد مستقل جو بایدن در جریان یک توافق‬ ‫‪Atlantic Council‬‬ ‫تا کید عمان بر لزوم حفظ برجام‬ ‫وزیـر خارجـه عمـان گفـت کـه‬ ‫سیاسـت خارجـی کشـورش بـر‬ ‫صلـح و همـکاری اسـتوار اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش فارس؛ بدر البوسـعیدی‬ ‫بر امادگی کشورش برای کمک به‬ ‫توقـف تنش هـا در منطقـه تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬مـا از روابط بسـیارخوبی بـا ایـران برخورداریم‬ ‫ً‬ ‫و طبیعتـا بـا امریـکا نیـز روابـط حسـنه ای داریـم‪ .‬معتقـدم‬ ‫کـه کانال هـای مسـتقیم بیـن گروه هـای سیاسـت خارجـی‬ ‫واشـینگتن و تهـران بـاز اسـت و هیـچ مانعـی بـرای احیـای‬ ‫ان وجـود نـدارد»‪ .‬او تصریـح کـرد‪« :‬برنامـه جامـع اقـدام‬ ‫مشـترک درطول چندسـال یک دسـتاورد مهم برای امریکا‬ ‫در منطقـه بـود و بازگشـت بـه این برنامه نیـز اقدام تکمیلی‬ ‫مهمـی بـرای این دسـتاورد خواهد بود و عالوه بران؛ نشـانه‬ ‫امیدوارکننـده ای بـرای نتایـج اتـی ان اسـت»‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫باال گرفتن تنش ها میان ترکیه و امریکا‬ ‫اردوغـان؛‬ ‫طیـب‬ ‫رجـب‬ ‫رئیس جمهـوری ترکیـه‪ ،‬امریـکا‬ ‫را به حمایـت از تروریسـم متهـم‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش باشـگاه خبرنگاران‬ ‫جـوان؛ او بااشـاره به ماجـرای‬ ‫شـهروندان ترکیـه ای کشته شـده‬ ‫در عراق‪ ،‬امریکا را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«امریـکا از شـبه نظامیان کـرد که نیروهای ارتش ترکیـه را در‬ ‫عـراق کشـته اند‪ ،‬حمایـت می کنـد»‪ .‬او بـا صـدور بیانیـه ای‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بیانیـه اخیـر امریـکا دربـاره کشته شـدن‬ ‫سـربازان ترکیـه در عـراق‪ ،‬یـک طنـز اسـت»‪ .‬اردوغـان اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬بیانیـه امریـکا درمـورد کشته شـدن نیروهـای ارتـش‬ ‫ترکیـه در عـراق یـک جـوک اسـت و امریـکا بایـد موضـع خود‬ ‫را در قبـال ترکیـه مشـخص کنـد‪ .‬امریـکا بایـد حمایـت از‬ ‫تروریسـت ها را متوقـف کنـد یـا بایـد از ترکیـه حمایت کند یا‬ ‫علیـه ایـن کشـور باشـد»‪.‬‬ ‫‪The Daily Telegraph‬‬ ‫سیر نزولی ازادی بیان در انگلیس‬ ‫نتایـج تحقیـق صورت گرفتـه‬ ‫در انگلیـس نشـان می دهـد‬ ‫غبـر نیمـی از مـردم ایـن کشـور‬ ‫بال ‬ ‫معتقدنـد ازادی بیـان در انگلیـس‬ ‫در پنج سال گذشـته کاهـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫یسـت که ‪ ۵۰‬درصـد مـردم ایـن کشـور‬ ‫ایـن بررسـی حاک ‬ ‫براین باورندکـه ازادی بیـان درمعرض خطـر قـرار دارد‪ .‬تنهـا‬ ‫‪ ۲۴‬درصـد مخالـف ان هسـتند‪ .‬ایـن تحقیـق نشـان داد‬ ‫فقـط ‪ ۱۲‬درصـد مـردم انگلیـس معتقدنـد سـطح ازادی بیان‬ ‫نسـبت بـه پنج سال گذشـته بهبـود یافتـه و ‪ ۴۹‬درصـد خالف‬ ‫ان را بـاور دارنـد‪ .‬براثـر رواج اندیشـه های راسـت افراطی در پی‬ ‫خـروج انگلیـس از اتحادیـه اروپـا‪ ،‬چهارنفـر از هـر ‪ ۱۰‬انگلیسـی‬ ‫(‪ ۴۳‬درصد)‪ ،‬از بیان عقاید خود درباره مهاجرت می ترسـند؛‬ ‫‪ ۲۸‬درصد خالف ان فکر می کنند‪ .‬درهمین حال‪ ۴۳ ،‬درصد‬ ‫در مقابـل ‪ ۲۳‬درصـد مـردم‪ ،‬از بیـان و اشـترا ک عقایـد خـود‬ ‫بـا پلیـس ایـن کشـور واهمـه دارنـد‪ .‬درصـد بیشـتر این افـراد‪،‬‬ ‫طرفـدار پویش هـای حقـوق بشـری ماننـد نهضـت «جـان‬ ‫ضبـه‬ ‫سـیاهان ارزش دارد» هسـتند کـه سـال قبـل دراعترا ‬ ‫قتـل شـهروند سیاه پوسـت امریکایـی توسـط پلیـس ایـن‬ ‫کشـور در انگلیـس دسـت بـه تظاهـرات زدنـد‪ .‬جالب تر انکـه‬ ‫یافته هـای ایـن گـزارش نشـان می دهـد ‪ ۵۶‬درصـد مـردم‬ ‫از بیـان عقایـد خـود در خانـه احسـاس رضایـت بیشـتری‬ ‫دارند‪ .‬این مسـئله در محیط رسـتوران ‪ ۴۵‬درصد و در محل‬ ‫کار ‪ ۲۴‬درصـد ارزیابـی شـده اسـت‪ .‬ایـن امـار زمانـی معنـای‬ ‫بیشتری پیدا می کند که بدانیم انگلیس تنها کشوری ست‬ ‫کـه در چهارچـوب قانـون موسـوم بـه «پرونـت»‪ ،‬از عقایـد‬ ‫شـهروندان جاسوسـی می کنـد‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬ ‫نقشه امریکا برای ترور اسد‬ ‫کـی تـی مک فارلنـد؛ معـاون سـابق‬ ‫مشـاور امنیـت ملـی امریـکا‪ ،‬گفتـه‬ ‫اسـت کـه دونالـد ترامـپ بعـد از‬ ‫دیـدن عکس هـای حملـه بـا گاز‬ ‫سـارین بـه غیرنظامیـان کـه امریـکا‬ ‫بـدون هیـچ مدرکـی دمشـق‬ ‫را بـه انجـام ان متهـم کـرد‪ ،‬می خواسـت بـه بشـار اسـد؛‬ ‫رئیس جمهوری سوریه حمله و او را ترور کند‪ .‬به گزارش انا؛ او‬ ‫افزود‪« :‬من به وی گفتم که شما نمی توانید این کار را انجام‬ ‫دهیـد‪ .‬او پرسـید چـرا؟ و مـن در پاسـخ گفتـم کـه ایـن یـک‬ ‫یکـه بـه مـن خیـره شـده بـود‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬وی درحال ‬ ‫اقـدام جنگ ‬ ‫دسـتانش را به هم فشـرد‪ .‬من می دانسـتم که او می خواهد‬ ‫به گونـه ای بشـار اسـد را مجـازات کنـد! ترامـپ در ان زمـان‬ ‫اقدامـی علیـه اسـد انجـام نـداد؛ ولـی سـوریه را غیرمسـتقیم‬ ‫مجـازات کـرد»‪.‬‬ ‫داریل کا گل‬ ‫تلنگر‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهــوری جــو بایــدن هم زمــان بــا همتایــان اروپایــی بــرای ورود مجــدد بــه توافــق هســته ای و احتمــاال تجدیدنظــر در بخش هایــی از برجــام تــاش می کنــد‪ .‬در میانــه درخواســت امانوئــل مکــرون؛‬ ‫رئیس جمهــوری فرانســه‪ ،‬بــرای واردکــردن عربســتان بــه مذا کــرات و تائیــد ایــن ایــده ازســوی انتونــی بلینکــن؛ وزیــر امــور خارجه امریکا‪ ،‬فشــارها برای رویکردی چندجانبه در واشــینگتن ریشــه دوانــده؛ اما‬ ‫ً‬ ‫چنین رویکردی به ضرر سیاســت ایاالت متحده امریکاســت‪ .‬موافقت بااینکه بازیگران منطقه ای مفاد توافق جدید را دیکته کنند‪ ،‬احتماال به شــرایطی حداکثری خواهد انجامید که ایران ب هســادگی‬ ‫نهــا را رد خواهــد کــرد‪ .‬منافــع ایــاالت متحــده بــا منافــع کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس متفــاوت اســت و تنش زدایــی بــا ایــران بایــد هدف اصلی باشــد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫شتـر اعلام کرده که مایل اسـت در برابر تسـهیل تحریم ها‬ ‫ایـران پی ‬ ‫بـه تعهـدات هسـته ای بازگـردد؛ ایـن امـر‪ ،‬مانـع از اغـاز یـک رقابـت‬ ‫تسـلیحات هسـته ای در منطقـه می شـود و احتمـال جنـگ را کـم‬ ‫می کند‪ .‬این توافق گام به گام همچنین نگرانی های شرکای امریکا‬ ‫در حاشـیه خلیـج فـارس دربـاره جنـگ را کـه از اغـاز کارزار تحریمـی‬ ‫ایـاالت متحـده علیـه ایـران در سـال ‪ 2018‬بـا ان مواجـه بوده انـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کاهش خواهد داد‪ .‬ا گرچه احتماال کشورهای حوزه خلیج فارس‪،‬‬ ‫خواسـتار شـرایطی شـدیداللحن تر در دستیابی به توافق هسته ای‬ ‫جدید با ایران هستند؛ اما این بدان معنا نیست که ایاالت متحده‬ ‫مجبـور اسـت چنیـن توافقـی را تحقق بخشـد‪ .‬همان طورکه جیک‬ ‫سـالیوان؛ مشـاور امنیت ملی‪ ،‬پیش تر گفته بود که ایاالت متحده‬ ‫بایداماراتمتحدهعربیوعربستانسعودیرابهپیشبرداقدامات‬ ‫دیپلماتیـک مختـص خـود در قبـال ایـران ترغیـب کنـد‪ .‬موافقـت‬ ‫بـا حضـور ان هـا پـای میـز مذا کـره دربـاره مسـائل ایـاالت متحـده و‬ ‫ایـران ان هـا را قـادر می سـازد تـا گفت وگوهـا را براسـاس منافـع خـود‬ ‫منحـرف کـرده و اهـداف سیاسـت ایاالت متحـده را تضعیف کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توافقی که منافع بازیگران منطقه ای را تامین کند‪ ،‬احتماال شامل‬ ‫بخش هایی مرتبط با مسـائل نظامی ایران؛ ازجمله موشـک های‬ ‫بالسـتیک و فعالیت هـای منطقـه ای ایـن کشـور؛ ازجملـه حمایـت‬ ‫از متحـدان خواهـد بـود‪ .‬ایـران سـاالنه حـدود ‪ 20‬میلیـارددالر در‬ ‫بخـش دفـاع هزینـه می کنـد کـه این هزینـه فعالیت های متعـارف و‬ ‫نامتقارن را شـامل می شـود‪ .‬برخی از همسـایگان منطقه ای ایران‬ ‫همین حـاال نیـز چند برابـر بودجـه دفاعـی ایـن کشـور را بـرای خریـد‬ ‫سلاح از ایـاالت متحـده؛ ازجملـه جنگنده هـای پیشـرفته اف‪35-‬‬ ‫هزینـه می کننـد‪ .‬اینکـه ایـران هرنـوع امتیازدهـی درزمینـه دفاعـی‬ ‫را بپذیـرد‪ ،‬انتظـاری نامعقـول اسـت‪ .‬اسـتراتژی حدا کثرگرایـی‬ ‫(زیاده خواهـی) در عرصـه هسـته ای نیـز نتیجـه ای نـدارد‪ .‬ذخایـر‬ ‫اورانیـوم غنی شـده بـا غنـای ‪ 20‬درصـدی ایـران در چندهفته اخیـر‬ ‫رشـد چشـمگیری داشـته‪ .‬ا گر ایران همین حاال تصمیم بگیرد که‬ ‫برنامه انرژی هسته ای غیرنظامی خود را به یک برنامه تولید سالح‬ ‫هسته ای تبدیل کند‪ ،‬مدت زمان الزم برای دست یابی ان به یک‬ ‫یبـر اورانیـوم غنی شـده خیلـی کمتـر از زمـان خـروج‬ ‫بمـب اتـم مبتن ‬ ‫ترامـپ از برجـام و اعمـال تحریم های اقتصادی کارزار «اعمال فشـار‬ ‫حدا کثـری» توسـط ایـاالت متحـده علیـه ایـران اسـت‪ .‬بسـیاری از‬ ‫مخالفان توافق هسته ای ایران‪ ،‬از این مسئله شکایت داشتند که‬ ‫معامله سال ‪ 2015‬همچنان به ایران اجازه غنی سازی داده است؛‬ ‫اما سیاست های کورکورانه ان ها در سال ‪ 2019‬منجر به غنی سازی‬ ‫اورانیـوم در ایـران در سـطوحی بسـیار خطرنا ک تـر شـد‪ .‬ایـاالت‬ ‫متحـده می توانـد برای موافقت ایران و کشـورهای خلیج فارس به‬ ‫حضـور پـای میـز مذا کـره بـرای حل مسـائل منطقـه ای تلاش کند؛‬ ‫امـا این مسـئله به هیچ وجـه نبایـد بـه یکـی از شـروط ارائـه تخفیـف‬ ‫از تحریـم ازسـوی امریـکا تبدیـل شـود‪ .‬کاهـش فشـار اقتصـادی‬ ‫یسـت کـه می توانـد ایـن‬ ‫اعمال شـده علیـه ایـران تنهـا مسئله ا ‬ ‫کشـور را از مسـموم کردن چـاه بـا ایـاالت متحده بازدارد و به سـهولت‬ ‫در اتخـاذ دیپلماسـی منجـر شـود‪ .‬ایـاالت متحـده باید دیپلماسـی‬ ‫محدود خود با ایران را طبق مالحظات گسترده منطقه ای اولویت‬ ‫دهد؛ و این تنها راهی ست که مالحظات منطقه ای‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫مطر ح شدن خواهند یافت‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬رئیس جمهوری جو‬ ‫بایـدن بایـد در برابـر فشـارهای اسـرائیل بـرای دسـتیابی بـه اهـداف‬ ‫حدا کثری مقاومت کند‪ .‬نه اسرائیل و نه ایاالت متحده‪ ،‬از جنگ‬ ‫بـا ایـران در نتیجـه چنیـن رویکـردی سـود نخواهنـد بـرد‪ .‬اسـرائیل‬ ‫درحال حاضـر؛ هـم از برتـری متعـارف و هـم از تجربـه بـاال در دفـع‬ ‫تهدیدهـای نامتقـارن ازسـوی حزب اهلل و حمـاس برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر ایـران مجـددا بـه تعهـدات طبـق توافـق هسـته ای بازگـردد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اسـرائیل همچنین از تهدید هسـته ای نجات خواهد یافت‪ .‬نهایتا‬ ‫اینکـه دولـت جدیـد بایـدن بایـد اعتبـار ایـاالت متحـده را که پـس از‬ ‫خـروج از توافـق هسـته ای از دسـت رفتـه‪ ،‬احیـا کنـد‪ .‬دولـت بایـدن‬ ‫نبایـد اصـرار داشـته باشـد کـه ایـران اولیـن گام را بـردارد‪ .‬ایـاالت‬ ‫متحـده بـه تعهـدات خـود دراین توافـق عمـل نکـرد و ایـران بیـش از‬ ‫یک سـال تحریم هـا را تحمـل و بعـدازان‪ ،‬شـروع بـه عقب نشـینی از‬ ‫تعهداتش کرد‪ .‬مسـئولیت نشـان دادن حسـن نیت با امریکاسـت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری بایدن هنوز برای رفع تنش ها بین ایاالت متحده‬ ‫و ایـران راهـی طوالنـی درپیـش دارد‪ .‬کشـورهای حاشـیه خلیـج‬ ‫فارس در نتیجه حمایت های پیشـین ایاالت متحده جسـور شده‬ ‫و رویکـرد سـخت گیرانه را در قبـال دیپلماسـی درپیـش گرفته انـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر جـو بایـدن حقیقتـا به دنبـال حـذر از اشـتباهات دولـت قبلـی‬ ‫باشد‪ ،‬باید تصمیم بگیرد که ایاالت متحده؛ و نه عربستان‪ ،‬نقش‬ ‫تعیین کننـده را ایفـا می کنند‪.‬‬ ‫جیافالمیر‪/‬نیوزویک‪/‬دیپلماسیایرانی‬ ‫پیشتازی خودروهای برقی در صف اول انقالب صنعتی سبز‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫گروهـی از متخصصـان حـوزه پیش بینی هـا‬ ‫و مدل هـای رشـد اقتصـادی‪ ،‬بـه سـلطه‬ ‫انرژی هـای تجدیدپذیـر و وسـایل نقلیه‬ ‫الکتریکـی طـی دهـه اینـده اشـاره دارنـد‪.‬‬ ‫بو هوایـی همـراه‬ ‫فوریـت مبـارزه بـا تغییـرات ا ‬ ‫ً‬ ‫بـا قیمـت نسـبتا ارزان سـاختارها و تجهیـزات‬ ‫انرژی هـای نـو در سـال های اخیـر‪ ،‬منجـر‬ ‫بـه افزایـش سـرمایه گذاری در شـرکت هایی‬ ‫ماننـد ‪ Jinko Solar‬و ‪ Tesla‬شـده اسـت‪ .‬انالیـز‬ ‫داده هـای جدیـد نشـان می دهـد کـه چگونـه‬ ‫سـرمایه گذاری در وسـایل نقلیه الکتریکـی‬ ‫قـرار اسـت بیـش از سـرمایه گذاری های‬ ‫کلـی در حـوزه انرژی هـای تجدید پذیـر طـی‬ ‫پنج سـال اینده باشـد‪ .‬در پژوهـش جدیـد‬ ‫ارائه شـده توسـط «بلومبـرگ» کـه نتایـج ان‬ ‫ تاریـخ ‪ 29‬ژانویـه ‪ 2021‬منتشـر شـده اسـت؛‬ ‫به ِ‬ ‫ً‬ ‫در سـال ‪ 2020‬شـاهد تقریبـا ‪ 304‬میلیـارد دالر‬ ‫سـرمایه گذاری جهانـی در انرژی هـای‬ ‫تجدید پذیـر و ‪ 139‬میلیـارد دالر سـرمایه گذاری‬ ‫در بخـش حمل ونقـل برقـی بودیـم‪ .‬ایـن‬ ‫گـزارش مدعی سـت کـه سـرمایه گذاری های‬ ‫لو نقـل الکتریکـی تـا سـال ‪ 2025‬بـر کلیـت‬ ‫حم ‬ ‫مقولـه انـرژی تجدیدپذیـر غلبـه خواهد کـرد؛ و‬ ‫میزان ‪ 306‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در بحث‬ ‫انرژی هـای تجدید پذیـر و ‪ 357‬میلیـارد دالر‬ ‫لو نقـل الکتریکـی‬ ‫سـرمایه گذاری در حم ‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬به ادعـای کارشناسـان‬ ‫«بلومبـرگ»؛ نـرخ رشـد سـرمایه گذاری های‬ ‫لو نقـل الکتریکـی به احتمال زیـاد‬ ‫حم ‬ ‫کنونـی‬ ‫محافظه کارانـه اسـت‪ .‬موجـودی‬ ‫ِ‬ ‫خودروهـای الکتریکـی ماننـد «تسلا» نشـان‬ ‫می دهـد چه میـزان عالقـه بـه وسـایل نقلیه‬ ‫الکتریکـی مصرفـی وجـود دارد‪ .‬برهمین مبنـا؛‬ ‫بسـیاری از کالن شـهرهای جهـان درصـدد‬ ‫لو نقـل عمومـی‬ ‫جایگزینـی سـامانه های حم ‬ ‫ِ‬ ‫متـداول بـا گزینه هـای تمیزتـر و مجهـز بـه بـرق‬ ‫هسـتند‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬انتظار مـی رود که انقالب‬ ‫لو نقل الکتریکی‪ ،‬سریع تر از انتقال انرژی‬ ‫حم ‬ ‫تجدیدپذیـر بـه صفحـات خورشـیدی و مـزار ع‬ ‫بادی در جهان رخ دهد‪ .‬پیش بینی می شـود‬ ‫زیرسـاخت های مالـی موجـود در شـرکت های‬ ‫لو نقـل تجـاری‪،‬‬ ‫خودروسـاز و کشـش حم ‬ ‫بـه این رونـد سـرعت بیشـتری می دهـد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک امروز‪ ،‬میزان سـرمایه گذاری های‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یهـای جدیـد بـوده تـا‬ ‫ق وبـاد در پـی کشـف انرژ ‬ ‫کشـورهای جهـان ب هسـرعت بر ‬ ‫از ان ب هنـام انـرژی جایگزیـن‪ ،‬جهت حفظ محیط زیسـت و جلوگیری از تخریب‬ ‫و فرسـایش زمیـن اسـتفاده کننـد‪ .‬از سـوی دیگر گرمایـش روزافـزون ایـن کـره‬ ‫خا کـی‪ ،‬خبـر از تخریـب و از بین رفتـن موجـودات زنـده می دهـد‪ .‬انـرژی دریافتی‬ ‫از فسـیل ها کـه مهم تریـن ان نفـت و گاز اسـت‪ ،‬تهدیدکننـده عمـده کـره زمیـن‬ ‫با همه موجودات گیاهی‪ ،‬حیوانی و انسـانی ان شـده اسـت که با ادامه زندگی‬ ‫بدین نحو‪ ،‬می توان روزی را پیش بینی کرد که این کره عظیم‪ ،‬در خود فرورفته‬ ‫و روزگار این چنینی از بین رفته باشد؛ درنتیجه دانشمندان از تمام حوزه های‬ ‫ط زیبای زیسـت فعلـی را نجـات داده‪ ،‬برای‬ ‫علـوم‪ ،‬بـه فکـر فرورفته انـد کـه محیـ ‬ ‫نسل اینده‪ ،‬موهبت های موجود را نه تنها کاهش نداده‪ ،‬بلکه مواهب زندگی‬ ‫نتـر کننـد‪ .‬ازجمله اسـتفاده از انـرژی الیزال خورشـید که به عنوان‬ ‫را بسـیار افزو ‬ ‫هدیه الهی‪ ،‬برای زیست بهتر‪ ،‬پیشکش تمام مخلوقات شده است‪ .‬این تالش‬ ‫گسترد ه که از سوی بسیاری از کشورها برای تهیه انرژی از افتاب یا نور خورشید‬ ‫یمـدت و اسـتقامتی را‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ ،‬به نوعـی ایجـاد یـک مسـابقه طوالن ‬ ‫بیـن کشـورها نویـد داده کـه می توانـد جایگزیـن مناسـبی ب هجـای نفـت و گاز و‬ ‫لسـنگ باشـد‪ .‬پیشـرفت بشـر بـرای ادامـه زندگـی در حالـت کنونـی باعـث‬ ‫زغا ‬ ‫شـده کـه ب هجـای سـوخت‪ ،‬گازوئیـل‪ ،‬نفـت و گاز و بنزیـن بـرای به کار انداختـن‬ ‫خودروهـا‪ ،‬بسـیاری از کشـورها ماشـین های خـود را برقـی کـرده یـا بـا باطـری‬ ‫شـارژ کرده انـد کـه بـه محیط زیسـت کمـک شـایانی کـرده اسـت‪ .‬در خاورمیانـه‬ ‫و از سـوی عربسـتان‪ ،‬قطـر‪ ،‬کویـت‪ ،‬نهضتـی راه انـدازی شـده کـه از افتـاب ایـن‬ ‫کشـورها‪ ،‬انـرژی گرفتـه و دسـتگاه ها و کارخان ههـای و خودروهـا بـدون نیـاز بـه‬ ‫نفت و بنزین‪ ،‬ادامه کار دهند‪ .‬گواینکه‪ ،‬این کشورها هنوز در اغاز راه هستند و‬ ‫پـاره ای از کشـورها همچـون المـان‪ ،‬در این نهضـت‪ ،‬پیش قراول بوده اسـت که‬ ‫اراده ایـن کشـورها و سـایر کشـورها بـرای گرفتـن انـرژی از افتـاب یـا نور خورشـید‬ ‫ستودنی ست‪ .‬در این جا روی سخن با کشور عزیز خودمان و مسئولین محترم‬ ‫یشـود کـه همچنـان خـود را متکـی‪ ،‬بـه‬ ‫نظـام بـوده و صادقانـه از انـان تقاضـا م ‬ ‫چا ههـای فـراوان نفـت و گاز خـود نکنیـم و از این همـه افتـاب سـوزانی کـه در‬ ‫‪ 90‬درصد خاک کشـورمان همیشـه گسـترده اسـت‪ ،‬به نحو احسـن بهره برداری‬ ‫کنیم و بدانیم که سرمایه گذاری در این باب هر چه بیشتر شود‪ ،‬نتایج و حاصل‬ ‫ان برای اینده کشورمان بسیار نیکوتر خواهد بود و غفلت از ان به معنی عقب‬ ‫مانـدن مـا از قافلـه پیشـرفت جهانـی خواهـد شـد کـه در اینـده فقـط بایـد بـرای‬ ‫ایـن توقـف و غفلـت‪ ،‬سـوز و گداز کنیـم کـه صد البتـه هیـچ حاصلـی هـم نخواهد‬ ‫داشـت؛ چر اکـه درصـورت ایـن کم توجهی‪ ،‬جز پشـیمانی حاصلـی نخواهیم برد‬ ‫و در ان صـورت بایـد بگوییـم «خـود کـرده را تدبیر نیسـت»‪ .‬از سـوی دیگر؛ کشـور‬ ‫عزیـز مـا بـه لطـف خداونـدگار از انـواع مواهـب برخـوردار شـده اسـت؛ درنتیجـه با‬ ‫کمی تفکر و تعقل‪ ،‬می توانیم از این موهبت های الهی به نحو احسـن اسـتفاده‬ ‫کنیـم‪ .‬ازجملـه اسـتفاده از بـاد برای تهیه انرژی به خصوص که چندین اسـتان‬ ‫مهـم کشـور درطـول سـال از بادهـای موسـمی و سـایر بادهـا فـراوان داریـم کـه‬ ‫ا گـر بـرای تهیـه انـرژی در این زمینـه قد مهـای اساسـی برداریـم‪ ،‬به یقین اینـده از‬ ‫ان مـا خواهـد بـود‪ .‬بـرای نمونـه در اسـتان های خوزسـتان‪ ،‬کرمـان‪ ،‬خراسـان‪،‬‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان‪ ،‬هرمـزگان و بوشـهر و به خصـوص مناطـق کویـری‬ ‫کشورمان که درطول سال‪ ،‬باد دائمی در انها جریان است‪ ،‬ا گر در این مورد هم‬ ‫سـرمایه گذاری کنیـم‪ ،‬در اینـده به هیچ وجـه مجبـور نخواهیـم بـود کـه از ذخایـر‬ ‫نفـت خـود اسـتفاده کنیـم؛ چـون باالخـره روزی ذخیـره نفـت و گاز در کشـور مـا‬ ‫پایـان می پذیـرد و نسـل اینـده حـق دارد کـه نسـل کنونـی را سـرزنش کنـد کـه از‬ ‫همه مواهب‪ ،‬چون نفت‪ ،‬بی رویه اسـتفاده کرده اسـت‪ .‬امیدواریم در روزهای‬ ‫لهـای بلوک هشـده مـا ازاد‬ ‫مهـا پایـان بگیـرد و پو ‬ ‫شرو کـه امیـد مـی رود تحری ‬ ‫پیـ ِ ‬ ‫شود‪ ،‬بتوانیم در راه سرمایه گذاری برای کسب انرژی از خورشید و باد به لطف‬ ‫یهـا بـا موفقیـت بیش تری عمـل کنیم‪.‬‬ ‫خـدای خوب ‬ ‫تلگرافی‬ ‫داده های ماهواره ها دراختیار استارت اپ ها‬ ‫رئیـس سـازمان فضایـی ایـران گفـت‪« :‬روزانـه داده هـای پنج ماهـواره به صورت‬ ‫انالین و داده های ‪ ۱۳‬ماهواره به صورت افالین دراختیار اسـتارت اپ ها و مرا کز‬ ‫دانش بنیـان قـرار می گیـرد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مرتضـی بـراری افـزود‪« :‬سـازمان‬ ‫فضایـی‪ ،‬ایـن داده هـا را دریافـت و ارشـیو می کنـد؛ و بـرای توسـعه داده هـای‬ ‫موردنیـاز صنایع مختلف بسترسـازی کـرده»‪ .‬به گفته او؛ سیاسـت ازادسـازی و‬ ‫بسترسـازی اسـتفاده از داده هـا و ارائـه داده ابـری‪ ،‬در اولویـت سـازمان فضایـی‬ ‫ایـران قـرار دارد‪ .‬او بااشـاره به راه انـدازی مرکـز ملـی داده ماهـواره ای در هفتـه‬ ‫گذشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتارت اپ ها می تواننـد از داده هـای ایـن مرکـز اسـتفاده و‬ ‫بهره بـرداری کننـد»‪.‬‬ ‫وا کسن چینی درراه است‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫انرژی هایتجدیدپذیر‬ ‫وزیـر بهداشـت بااشـاره به اقدامـات سـاخت وا کسـن کرونـا گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫موثرتریـن وا کسـن های کرونـای دنیـا را در پاسـتور خواهیـم سـاخت و زودتـر از‬ ‫وا کسـن های برکـت و رازی‪ ،‬بـه ان دسـت خواهیـم یافـت؛ زیـرا فـاز ‪ ۳‬مطالعـات‬ ‫بالینـی را طـی می کنـد و امیدواریـم تـا حدا کثـر اوایـل اردیبهشـت ماه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬وا کسـن پاسـتور را بـه بـازار اوریـم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ سـعید نمکـی افـزود‪:‬‬ ‫«‪ ۳۰۰‬هزار ُ دز دیگر از وا کسـن اسـپوتنیک درراه اسـت و منبع دیگر‪ ،‬یک وا کسـن‬ ‫چینـی به نـام سـاینوفارم اسـت کـه درراه داریـم‪ .‬امیدواریـم تـا قبـل از عیـد‪،‬‬ ‫گروه هـای اسـیب پذیر را وا کسـینه کنیـم‪ .‬از سـبد کووکـس هـم ‪ ۱۶‬میلیـون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هـزار ُ دز خریدیـم کـه از فوریـه وارد می شـود‪ .‬برحسـب گروه های اسـیب پذیر‬ ‫چکـس به جز‬ ‫و اولویت دارهـا سـند ملـی وا کسیناسـیون کرونـا امـاده کردیـم و هی ‬ ‫سـن‪ ،‬بیماری هـا و شـغل درمعرض خطـر‪ ،‬اولویتـی بـر دیگـران نـدارد»‪.‬‬ ‫روند روبه کاهش قیمت خودرو‬ ‫جهانـی در کلیـت انرژی هـای نـو و خودروهای‬ ‫برقـی را بیـن سـال های ‪ 2020‬تـا ‪ 2025‬مقایسـه‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن نمـودار به خوبـی نشـان می دهد‬ ‫کـه رشـد سـرمایه گذاری در بحـث انرژی هـای‬ ‫تجدیدپذیـر‪ ،‬رونـدی ثابـت یـا بـا کمـی افزایش‬ ‫خواهـد داشـت؛ امـا خودروهـای برقـی‪ ،‬بـا‬ ‫افزایـش قابل توجـه سـرمایه گذاری ها مواجـه‬ ‫خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫سعیدخطیب زاده‪:‬‬ ‫اجرای تعهدات امریکا‬ ‫نیازمند پیام بردن نیست‬ ‫معصومه ابتکار خبر داد؛‬ ‫امار پائین ایران‬ ‫در موارد خشونت خانگی علیه زنان‬ ‫امیرسرتیپ دوم مجید فخری مطرح کرد؛‬ ‫امریکا به دنبال‬ ‫محدودیت سایبری علیه کشورها‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت‪« :‬ا گـر طـرف مقابـل بـه‬ ‫تعهداتـش تـا هفتـه اول اسـفندماه اجـرا نکننـد‪ ،‬دولـت موظـف‬ ‫یسـت کـه به معنـای‬ ‫بـه توقـف اجـرای داوطلبانـه پروتـکل الحاق ‬ ‫توقـف نظارت هـای فراپادمانـی خواهـد بـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـران عضـو‬ ‫ل الحاقی متوقف می شـود»‪.‬‬ ‫پادمـان و ان پی تی سـت؛ ولـی پروتک ‬ ‫به گـزارش ایرنا؛ سـعید خطیب زاده دربـاره تالش قطر برای احیای‬ ‫برجـام میـان ایـران و امریـکا هـم بیـان کـرد‪« :‬از ایـن کمک هـا‬ ‫اسـتقبال می کنیـم‪ .‬قطـر‪ ،‬میـان دوسـتان و همـکاران منطقـه ای‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬رایزنی هـای نزدیکـی میـان ایـران و قطـر در سـطوح‬ ‫مختلـف درجریـان بوده اسـت‪ .‬از هر کمکی بـرای کاهش تنش ها‬ ‫اسـتقبال می کنیـم؛ ولـی اجـرای تعهـدات امریـکا‪ ،‬نیازمنـد پیـام‬ ‫بـردن نیسـت»‪.‬‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری عنـوان کـرد‪« :‬در‬ ‫جامعه ما‪ ،‬خشـونت خانگی و اجتماعی علیه زنان‪ ،‬امار باالیی‬ ‫نـدارد و درمقایسـه با سـایر کشـورها‪ ،‬ایـران وضعیـت بهتـری‬ ‫دارد؛ امـا حتـی یک مورد بروز خشـونت‪ .‬رفتارهای خشـونت امیز‬ ‫علیـه زنـان هـم مذمـوم اسـت و قابل قبـول نبسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ معصومـه ابتـکار در سـومین رویـداد بین المللـی زنـان و‬ ‫صلـح‪ ،‬امنیـت پایـدار کـه بـا حضـور مهمان هایـی از کشـورهای‬ ‫عـراق‪ ،‬سـوریه‪ ،‬لبنـان‪ ،‬فلسـطین و افغانسـتان برگـزار شـد‪،‬‬ ‫ایـن را هـم گفـت کـه ا گـر بخواهیـم جامعـه سـالم و روبه رشـد‬ ‫داشـته باشـیم‪ ،‬بایـد خانـواده از امنیـت و اعتـدال و صلـح‬ ‫برخـوردار باشـد کـه دراین میـان‪ ،‬بحـث امنیت زنان بسـیار حائز‬ ‫اهمیت است»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جغرافیایـی نیروهـای مسـلح گفـت‪« :‬امریـکا‬ ‫تلاش می کنـد اسـتانداردهای بین المللـی بـرای عدم دسـتیابی‬ ‫سـایر کشـورها بـه دانـش سـایبری را اعمـال کنـد»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫امیرسرتیپدوممجیدفخریافزود‪«:‬تحرکاتی کهدر چندسال اخیر‬ ‫ایـاالت متحـده امریـکا در بعـد قانون گـذاری و محدودیت هایـی که‬ ‫در حـوزه سـایبر اعمـال می کنـد‪ ،‬نشـان از اهمیـت موضـوع سـایبر‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ مثلا وجـود کمیتـه فضـای مجـازی کـه در کنگـره امریـکا‬ ‫تشـکیل شـده‪ ،‬به روزرسـانی قوانیـن مربـوط بـه این حـوزه‪ ،‬اعمـال‬ ‫فرماندهی مسـتقل سـایبری‪ ،‬مرکز هماهنگ کننده سـایبری کاخ‬ ‫سـفید و اژانـس ملـی سـایبری‪ ،‬برای این اسـت که قوانینـی در حوزه‬ ‫سـایبری به وجود اورند که دسترسـی سـایر کشـورها را به این حوزه‬ ‫بـا چالش هایـی مواجـه سـازند»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وزیـر صمـت گفت‪« :‬در چندماه گذشـته مجموعا شـاهد روند کاهشـی قیمت‬ ‫خودروهـای داخلـی بوده ایـم کـه این رونـد کاهشـی ادامـه خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش وزارت صمـت؛ علیرضـا رزم حسـینی بابیان این مطلـب‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«سیاسـت وزارت صمـت‪ ،‬افزایـش تولیـد خودروهـای داخلـی هم زمـان بـا‬ ‫ارتقـای کیفیـت ان هاسـت کـه دراین حـوزه بـه موفقیت هایـی رسـیدیم و‬ ‫تولیـد خـودرو در کشـور افزایـش یافتـه»‪ .‬او بابیان اینکـه شـورای رقابـت طبـق‬ ‫قانـون‪ ،‬قیمت گـذاری خـودرو را برعهـده گرفتـه اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫شـورا هر سـه ماه یک بار قیمت هـا را براسـاس تـورم کشـوری اعلام می کنـد‪.‬‬ ‫خودروهـای خارجـی نیـز بـا رکـود مواجـه هسـتند و قیمـت ان هـا روبه کاهـش‬ ‫است‪ .‬البته با رونمایی از دو خودروی جدید در اینده ای نزدیک‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫بـه وضعیـت بهتـری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫افزایش ابتالی جوانان به کرونا‬ ‫سـخنگوی وزارت بهداشـت‪ ،‬از افزایـش ابتلای جوانـان بـه کرونـا در هفته هـای‬ ‫اخیر‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ سیماسـادات الری بااشـاره به وضعیت اپیدمی‬ ‫کرونـا در خوزسـتان‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬متاسـفانه رونـد مـوارد بسـتری در اسـتان‬ ‫ً‬ ‫خوزستان شدیدا افزایشی ست و در استان های ایالم‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫بوشـهر‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس و سـمنان شـاهد ایجاد روند مالیم صعودی در موارد‬ ‫بسـتری روزانـه هسـتیم‪ .‬افزایـش مـوارد ابتالبه کرونـا در گروه هـای سـنی جـوان‬ ‫نیـز طـی هفته هـای اخیـر‪ ،‬لزوم همزیسـتی هوشـمندانه کلیـه گروه های سـنی‬ ‫بـا بیمـاری را بیش از قبـل مهم می کند‪ .‬افزایش ابتالی گروه های سـنی پائین تر‬ ‫به کرونا‪ ،‬هشـداری برای ابتالی افراد سـالمند خانواده خواهد بود‪ .‬خطر ورود‬ ‫یسـت و همـه ما بایـد برای جلوگیـری از ایجـاد ان‬ ‫بـه خیـز چهـارم بیمـاری جد ‬ ‫دست به دسـت هـم دهیـم»‪.‬‬ ‫ی چهارمیلیون دانش اموز به شاد‬ ‫عدم دسترس ‬ ‫رئیسهمایشبین المللیروانشناسیمدرسهبابیان اینکهبیشاز یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون دانش اموز بعد از بیماری کرونا قادر به حضور فیزیکی در مدرسه‬ ‫نیسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬چهارمیلیون نفـر از دانش امـوزان عضو سـامانه شـاد نبـوده یا‬ ‫دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند ندارند»‪ .‬به گزارش فارس؛ فریبرز درتاج‬ ‫با اشاره به تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با همکاری‬ ‫دانشگاه هاروارد روی ‪ ۳۶‬کشور جهان انجام داده؛ افزود‪« :‬در فرانسه‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫المـان تـا ‪ ۸۲‬درصـد زمان کمتـری را در هفته صرف یادگیری کردنـد‪ .‬در اتریش‪،‬‬ ‫سـوئیس و المـان درمقایسـه با زمـان دایر بـودن مدرسـه چیـزی بیـن چهـار تـا‬ ‫هشت سـاعت میزان یادگیری درطول هفته کاهش یافته اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫علی باقرزاده (ع‪.‬ب‪.‬سکوت)‬ ‫من ندارم بال پرواز‬ ‫با تو پرواز کنم‬ ‫بروم تا عالم رویا‬ ‫به تنهایی خود گریه کنم ‪...‬‬ ‫دل تنگم‬ ‫دل تنگ توام‬ ‫خسته و رنجور‬ ‫بر پنجره خاطره ها به تو می اندیشم‬ ‫نمی دانم‬ ‫نمی دانم برای چه ‪...‬‬ ‫کاش سهراب‬ ‫نمایان می کرد راز این حقیقت را‬ ‫«مانده ام تا به چه اندیشه کنم؟»‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیانیه انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫دراعتراض به مصوبه حذف انتشار ا گهی‬ ‫معامالت عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه ها‬ ‫حمیدغفاری‬ ‫خواب دیدم‬ ‫کارگران وسط دلم تونل زدند‬ ‫و واگن به واگن‬ ‫خاطرات استخراج می کنند‬ ‫چقدر سنگین رفت‬ ‫سنگالماسی‬ ‫که به سینه زدم‬ ‫چقدر خالی رفت‬ ‫خاطراتخیالی‬ ‫تا خالی تر شوم‬ ‫بعد از هزارن سال‬ ‫بیدار شدم‬ ‫دیدم با انگشتری برهنه‬ ‫وسط تاریخ گم شدم‬ ‫سامانساردویی‬ ‫ابرهای زهدان مرده‬ ‫ِ‬ ‫می گذرند با بغض‬ ‫چشم سرخ غروب‬ ‫ِ ِ‬ ‫بر قله ی کوه ها می نگرد‬ ‫ژرف چشم هایم‬ ‫می بیند در ِ‬ ‫مرگ جسم‬ ‫شوق‬ ‫در‬ ‫اسیری ست‬ ‫ِ ِ‬ ‫می بیند که ان قدر تنهایی را دیده ام‬ ‫که دیگر تو را هرگز نخواهم دید‬ ‫عین تکه ی قایقی شکسته‬ ‫می بیند که ِ‬ ‫بر موج‬ ‫بر موج بدون اشتیاق ساحل‬ ‫ابرهای زهدان مرده‬ ‫ِ‬ ‫نشستن چند سار بر نخل‬ ‫پریدن چند پینه دوزک‬ ‫ های ُینجه‬ ‫از ساقه ِ‬ ‫ایسانمرامی‬ ‫ای افتاب دیده ی مهتاب ندیده‪،‬‬ ‫بلند باالیسر به زیر‬ ‫ای که بی هیچ خار در خاک‪ ،‬گل تویی‬ ‫دار زمین از برای چه مانده ای؟‬ ‫وفا به ِ‬ ‫افتاب امروز تقصیر تو نیست‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫نبود ِ‬ ‫چوبی از چهار چوب حصارت کم کن‪،‬‬ ‫در هوای ابری‪،‬‬ ‫گاهی به اسمان بنگر‬ ‫مگـر از ایـن پاییـز تـا پایی ِـز پـس چنـد بـاران افتخـار زیسـتن‬ ‫هسـت ؟‬ ‫زردی رخسارت را به ابر بسپار‪ ،‬بشوید اش‬ ‫و گر به ترکیب زرد و سیاهت پای و دل بندی‪،‬‬ ‫غمت مباد!‬ ‫خورشید فردا نیز زرد می تابد‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫خیره به تقویم مانده ام‬ ‫چه فرقی می کند؛‬ ‫سال بهار و‬ ‫کدام ِ‬ ‫ماه تابستان و‬ ‫کدام ِ‬ ‫هفته پائیز و‬ ‫کدام ِ‬ ‫روز زمستان‬ ‫کدام ِ‬ ‫افتاب دیگر در چشمانم نخواهد بود‬ ‫با خود فکر می کنم‬ ‫شانه های چه کسی؟‬ ‫حمل تابوتم‬ ‫َبرای ِ‬ ‫ابری خواهند شد و بر من می بارند!‬ ‫درشـرایطی که مطبوعـات کشـور؛ به ویـژه‬ ‫روزنامه هـای بخـش خصوصـی به لحـاظ‬ ‫اقتصـادی (از بـاب افزایـش شـدید هزینه هـا‬ ‫و کاهـش چشـمگیر درامدهـا) در شـرایط‬ ‫بسیارسـخت و دشـواری قـرار دارنـد و شـاهد‬ ‫انتشـار اخبـار تعطیلـی و توقـف فعالیـت ان هـا‬ ‫یکـی پـس از دیگـری هسـتیم‪ ،‬متاسـفانه مصوبه‬ ‫اخیـر هیئـت محتـرم وزیـران باعنـوان نحـوه‬ ‫فعالیـت دسـتگاه های اجـرای در سـامانه سـتاد‬ ‫ب هشـماره ‪/136159‬ت ‪ 55289‬ه ـ در تاریـخ‬ ‫‪ 1399/11/25‬ضربـه مهلکـی بـر بدنـه جامعـه‬ ‫مطبوعاتـی بـود و تشـدید روند تعطیلی بسـیاری‬ ‫از روزنامه هـا و محرومیـت مـردم از ایـن ارکان‬ ‫دموکراسـی و بیـکاری فعـاالن شـاغل در ایـن‬ ‫رسـانه ها را در پـی خواهـد داشـت‪ .‬در مـاده ‪14‬‬ ‫ایـن مصوبـه‪ ،‬باتکی هبـر مـاده ‪ 50‬قانـون احـکام‬ ‫دائمی برنامه های توسعه‪ ،‬مبنی بر انجام فرایند‬ ‫برگـزاری مناقصـات به صـورت الکترونیکـی و‬ ‫برخالف ظاهر اسـتناد به ماده ‪ 13‬قانون برگزاری‬ ‫مناقصـات کـه خـود اجبـار و الـزام بـه انتشـار ‪ 2‬تـا‬ ‫‪ 3‬نوبـت ا گهـی مناقصـات را در روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار تا کیـد می نمایـد (و هـدف از ان‬ ‫ثبـت اطالعـات مهـم معاملات عمومی کشـور در‬ ‫حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت‬ ‫دسـت درازی بـه محتـوای ان اسـت)؛ فراخـوان‬ ‫مناقصـات را به صـورت الکترونیکـی مکفـی‬ ‫دانسـته و انتشـار ا گهـی کاغـذی (یـا روزنامـه ای)‬ ‫را بـا اسـتفاده از کلمـه «خـودداری» منـع نمـوده‬ ‫یکـه ایـن مصوبـه ا گرچـه بـا شـعار‬ ‫اسـت‪ .‬درصورت ‬ ‫صرفه جویـی و کاهـش هزینه هـای دولتـی‬ ‫تصویـب شـده اسـت؛ امـا درعمـل‪ ،‬تهدیـد و‬ ‫مـرگ شـفافیت و درنهایـت‪ ،‬افزایـش هزینه هـای‬ ‫حا کمیـت بـا فراهم شـدن امـکان اسـتفاده از‬ ‫تغییـر محتـوای فراخوان هـای رسـمی ب هطـرق‬ ‫غیررسـمی و درنتیجـه تضعیـف اعتمـاد عمومـی‬ ‫جامعـه را در پـی خواهـد داشـت‪ .‬مطابـق اصـل‬ ‫‪ 58‬قانـون اساسـی کشـور قانون گـذاری و وضـع‬ ‫قواعـد کلـی و عام الشـمول بـرای تنظیـم روابـط‬ ‫اجتماعـی در صالحیـت انحصـاری قـوه مقننـه‬ ‫اسـت و مطابـق اصـل ‪ 85‬و ‪ 138‬قانـون اساسـی‬ ‫یبـر تصمیمـات‬ ‫امـکان عملـی شـبه تقنینی مبن ‬ ‫عـام و نوعـی و کلـی بـرای مقامـات و نهادهایـی‬ ‫غیـر از قـوه مقننـه در مقـام قاعده سـازی پذیرفته‬ ‫شـده اسـت؛ ولـی تصریـح شـده اسـت کـه مفـاد‬ ‫ایـن مقـررات نبایـد بـا متـن و روح قوانین مخالف‬ ‫باشـد‪ .‬در غیر این صـورت قابـل ملغی االثر شـدن‬ ‫(توسـط رئیـس مجلـس) یا ابطال شـدن (توسـط‬ ‫دیـوان عدالـت اداری) اسـت‪ .‬لـذا قـوه مجریـه یـا‬ ‫دیگـر نهادهـا نمی تواننـد به اسـتناد صالحیـت‬ ‫شـبه تقنینی خـود‪ ،‬قوانیـن مصـوب پارلمـان را‬ ‫تغییـر دهنـد یـا نسـخ و ابطـال نمایـد و هم چنین‬ ‫نمی تواننـد در مـوارد خلا قانونـی‪ ،‬بـه جانشـینی‬ ‫قـوه مقننـه بـه وضـع مقـررات بپردازنـد‪ .‬امـا‬ ‫در مصوبـه مورداشـاره ایـرادات زیـر مشـاهده‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اوال مخالـف صریـح بنـد ب مـاده ‪ 13‬قانـون‬ ‫برگـزاری مناقصـات کـه مصـوب مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام‬ ‫اسـت‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانیـا قانـون مصـوب مجلـس را نادیـده گرفتـه و‬ ‫یکـه یـک عمـل الـزام اور‬ ‫ان را تغییـر داده؛ به نحو ‬ ‫قانونـی را ممنـوع نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثـا بـا روح قانـون اساسـی (بنـد ‪ 2‬اصـل ‪)3‬‬ ‫کـه اصـل را بـر شفاف سـازی و باالبـردن سـطح‬ ‫ا گاهی هـای مـردم ازطریـق مطبوعات گذاشـته‪،‬‬ ‫مخالـف اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یقینـا ایـن مصوبـه تعطیلـی مطبوعـات را کلیـد‬ ‫خواهـد زد و موجـی از بیـکاری بـرای اصحـاب‬ ‫رسـانه ایجـاد خواهـد نمـود؛ زیـرا تنها روزنـه مالی‬ ‫غیریارانـه ای غیرمرتبـط بـا بودجـه کل کشـور کـه‬ ‫مطبوعـات از ان بهره منـد می شـدند را خواهـد‬ ‫بسـت‪.‬‬ ‫سـوال مطـرح این اسـت که ایـا بـا ایـن به ظاهـر‬ ‫صرفه جویـی در هزینه هـا ‪ ،‬قـرار اسـت بخشـی‬ ‫از ویژه خـواران از این موضـوع منتفـع شـوند؟‬ ‫یسـت کـه درصـورت‬ ‫درپایـان‪ ،‬الزم بـه یاداور ‬ ‫عدم اصالح یا لغو ماده ‪ 14‬این مصوبه در جلسـه‬ ‫اتـی هیئـت محتـرم وزیـران در روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ ،1399/11/29‬ایـن انجمـن به عنـوان‬ ‫نهـاد صنفـی روزنامه هـای غیردولتـی تمـام تـوان‬ ‫خانـواده مطبوعاتـی کشـور را جهـت صیانـت‬ ‫از حقـوق شـهروندی بـرای جلوگیـری از شـروع‬ ‫فسـادهای محتمـل و مطالبـات صنفـی بـه کار‬ ‫خواهـد بسـت‪.‬‬ ‫انجمنصنفیمدیرانروزنامه هایغیردولتی‬ ‫‪1399/11/27‬‬ ‫انتشـار خبـر «لغـو الـزام دولتی هـا بـه انتشـار‬ ‫ا گهـی در روزنامه هـا»‪ ،‬میـان اهالـی مطبوعـات‬ ‫و مسـئوالن فرهنگـی وا کنش هـای متنوعـی را‬ ‫برانگیخـت؛ نماینـده مدیران مسـئول در هیئت‬ ‫نظـارت بـر مطبوعـات نیز لغو ان را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫پدرام پا ک ایین‪ ،‬در نامه ای به رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫بـا یـاداوری شـرایط دشـوار مطبوعـات کشـور‪،‬‬ ‫خواسـتار لغـو ائین نامـه نحـوه فعالیـت‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی در سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـتاد) و بازگشـت ا گهی های‬ ‫دولتـی بـه مطبوعـات شـد‪ .‬در این نامـه‬ ‫با اسـتناد به قوانیـن ائیـن دادرسـی‪ ،‬تجـارت و‬ ‫برگـزاری مناقصـات کـه درج ا گهی هـای دولتـی را‬ ‫در مطبوعـات الـزام می کنـد‪ ،‬اجـرای ایـن تکلیـف‬ ‫قانونـی‪ ،‬کمکی حداقلـی و ضروری به مطبوعات‬ ‫توصیف شـده اسـت‪ .‬در بخشـی از نامه نماینده‬ ‫مدیـران مسـئول در هیئت نظـارت بر مطبوعات‬ ‫بـه رئیس جمهـوری امـده‪« :‬همچنـان کـه‬ ‫مسـتحضرید‪ ،‬در شـرایط دشـوار اقتصـادی و‬ ‫همه گیـری کرونـا‪ ،‬چـراغ مطبوعـات کشـور‪ ،‬یکـی‬ ‫پـس از دیگـری خاموش و مطبوعات رفته رفته از‬ ‫سـبد خانـوار حـذف می شـود‪ .‬در چنیـن وضعی‪،‬‬ ‫از دسـتگاه های ذی ربـط انتظـار مـی رود تـا بـه‬ ‫وظیفـه قانونـی خود مبنی بر تامین حداقل های‬ ‫زنجیـره مالـی مطبوعات عمل کننـد و با تحرک و‬ ‫دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب‬ ‫و صبـور کشـور برگیرنـد»‪ .‬پا ک اییـن در این نامـه‬ ‫ادامـه داد‪« :‬واقعیت این اسـت که ابالغ ایین نامه‬ ‫نحـوه فعالیـت دسـتگاه های اجرایـی در سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) کـه انتشـار‬ ‫فراخوان ها بر بستر مذکور و حذف ا گهی روزنامه‬ ‫بـرای مزایده هـا و مناقصه هـا را مقـرر داشـته‪،‬‬ ‫جامعـه مطبوعاتـی را مایـوس و حیـرت زده کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬بنا به توضیحات فوق خواهشـمند است‬ ‫مصوبـه مورد اشـاره را کـه بـه مـرگ مطبوعـات‬ ‫مظلـوم و مسـتقل کشـور می انجامـد‪ ،‬لغـو و‬ ‫کان لم یکـن اعلام فرماییـد»‪.‬‬ ‫بنیامین فرجی؛ کوچک ترین ورزشکار حرفه ای ایران‬ ‫بنیامین فرجی به عنوان یک استعداد نوظهور در تنیس روی میز‬ ‫ایـران‪ ،‬نامـش را مطـرح کـرده و توانسـته جوان تریـن بازیکـن تاریخ‬ ‫لیـگ ایـران بـا ‪ 11‬سـال سـن لقـب بگیـرد! به گـزارش ورزش سـه؛ در‬ ‫سـال های اخیـر‪ ،‬شـاهد ظهـور برخـی چهره هـا به عنـوان پدیـده‬ ‫در رشـته تنیـس روی میـز بودیـم‪ .‬نویـد شـمس‪ ،‬اخرین نمونـه از‬ ‫ایـن پدیده هـا بـود کـه در سـن خیلـی پائیـن نامـش مطـرح شـد و‬ ‫خیلـی زود بـه رده بزرگ سـاالن راه پیـدا کـرد‪ .‬به تازگـی در جریـان‬ ‫مرحلـه برگشـت لیـگ برتـر تنیـس روی میـز‪ ،‬یـک پسـر ‪ 11‬سـاله‬ ‫درحالـی بـه میـدان رفـت که فقط سـر و گـردن او باالتـر از ارتفاع میز‬ ‫پینگ پنگ دیده می شـد‪ .‬مصاف دیدنی بنیامین فرجی ‪ 11‬سـاله‬ ‫با از تیم دانشـگاه ازاد با مهرشـاد پوده‪ ،‬از پینگ پنگ بازان مطرح‬ ‫کشـور که نزدیک هم دنبال شـد‪ ،‬توجه همه را به خود جلب کرد‪.‬‬ ‫ایـن پسـر پینگ پنگ بـاز کـه در رده نونهـاالن مسـابقه می دهـد‪،‬‬ ‫خـودش را به عنـوان جوان تریـن ورزشـکار تاریـخ لیـگ برتـر تنیـس‬ ‫روی میـز مطـرح کـرد‪ .‬او در شـرایطی در این مسـابقه مقابـل رقیـب‬ ‫‪ 22‬سـاله اش شکسـت خـورد کـه بـا نتیجـه ‪ 2‬بـر صفـر پیـش بـود و‬ ‫ جدال نزدیک‪ ،‬نتیجه را وا گذار کرد‪.‬‬ ‫فقط روی کم تجربگی در این ِ‬ ‫دقایقـی بـا رضـا فرجـی (پـدر بنیامیـن) هم کالم شـدیم کـه خودش‬ ‫از قهرمانـان تنیـس روی میـز بـوده و هم ا کنـون نیـز دسـتیار مدیـر‬ ‫تیم هـای ملـی به حسـاب می ایـد‪ .‬بنیامیـن؛ یـک بازیکـن نونهـال‬ ‫اسـت و ‪ 11‬سـال سـن دارد‪ .‬او پنـج دوره قهرمـان نونهـاالن ایـران‬ ‫شـده و با بازی اخیرش‪ ،‬جوان ترین ورزشـکار تاریخ لیگ برتر لقب‬ ‫یسـت‪ .‬شـاید‬ ‫گرفـت؛ لیگـی کـه ‪ 30‬سـالی می شـود درحال برگزار ‬ ‫ً‬ ‫قبلا بازیکنـان نونهـال بـا تیمی در لیگ بزرگ سـاالن قرارداد بسـته‬ ‫بودنـد؛ امـا در ارنـج ان تیـم حضـور پیـدا نکردند و ایـن اولین بار بود‬ ‫کـه بنیامیـن در لیـگ برتـر بـه میدان رفـت و خیلی هم خـوب بازی‬ ‫کرد‪ .‬مهرشـاد پوده حدود ‪ 22،23‬سـال سـن دارد و جزو ‪ 16‬نفر برتر‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬او بـازی را ‪ 2‬بـر صفـر از بنیامیـن عقـب بـود‪ .‬در گیـم‬ ‫سـوم نیـز بنیامیـن تـا امتیـاز ‪ 7‬بـا حریفـش برابـر بـود و می توانسـت‬ ‫برنـده مسـابقه باشـد‪ .‬درنهایـت خیلـی نزدیـک ایـن بـازی به سـود‬ ‫پـوده تمـام شـد؛ امـا یکـی از زیباتریـن بازی هـای دور مقدماتـی‬ ‫لیـگ بـود‪ .‬سـرمربی تیـم ملـی‪ ،‬مسـئول کمیتـه برگـزاری‪ ،‬رئیـس‬ ‫هیئـت تهـران و خیلی هـای دیگـر در سـالن بودنـد و همـه به وجـد‬ ‫امدنـد‪ .‬مهـران احـدی؛ سـرمربی تیـم دانشـگاه کـه از بازیکنـان‬ ‫بنـام و کاپیتـان تیـم ملـی بـوده‪ ،‬کار بزرگـی کـرد و بـه یـک بازیکـن‬ ‫‪ 11‬سـاله بـازی داد‪ .‬بنیامیـن در نونهـاالن پنج سـال قهرمـان شـد و‬ ‫چکـس نباخـت‪ .‬به هرحـال بـا نمایشـی کـه در این مسـابقه‬ ‫بـه هی ‬ ‫هـم داشـت‪ ،‬احـدی و همـه مـا را روسـفید کـرد‪ .‬ازنظـر مـن‬ ‫بنیامیـن دراین بـازی گل کاشـت و ایـن می توانـد نقطـه اغـازی‬ ‫بـرای درخشـش او در لیـگ ایـران باشـد‪ .‬بنیامیـن در مسـابقات‬ ‫نونهـاالن دیگـر یـک قهرمـان همیشـگی شـده و باید در مسـابقات‬ ‫بین المللـی شـرکت کنـد‪ .‬متاسـفانه بـه کرونـا برخـورد کردیـم و‬ ‫او نتوانسـت در مسـابقات قهرمانـی جهـان شـرکت کنـد؛ وگرنـه‬ ‫گتـری هـم می کرد‪ .‬بنیامین از نه سـالگی در ‪ 11‬سـاله ها‬ ‫کارهـای بزر ‬ ‫قهرمان شـد و احدی هم به واسـطه همین به او اعتماد و ریسـک‬ ‫کـرد‪ .‬جداازاینکـه پـدر بنیامیـن هسـتم؛ از نـگاه یـک کارشـناس و‬ ‫ملی پـوش سـابق معتقـدم او بایـد بـا ایـن اسـتعداد قهرمـان بزرگـی‬ ‫شـود‪ .‬متاسـفانه فقـط کرونـا شـرایط سـختی را بـرای مـا ایجـاد‬ ‫کـرده‪ .‬خیلـی مهـم اسـت که بنیامین در مسـیر درسـتی قـرار بگیرد‬ ‫نسـن کار مـرا سـخت می کنـد‪ .‬او هم ا کنـون‬ ‫و دیده شـدن او درای ‬ ‫فقـط سـر و گردنـش باالتـر از میـز اسـت‪ .‬حسـاب کنیـد ارتفـاع میـز‬ ‫پینگ پنـگ ‪ 76‬سـانتی متر اسـت و بنیامیـن ‪ 110‬سـانتی متر قـد‬ ‫دارد‪ .‬او از پنج سـالگی پینگ پنـگ را شـروع کـرد و االن هـم عاشـق‬ ‫این رشـته اسـت‪ .‬اوایـل قـدش بـه میـز نمی رسـید و روی میـز‬ ‫می ایسـتاد‪ .‬بعد از یک سـال بنیامین توانسـت روی زمین بایسـتد‬ ‫و بـازی کنـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫هوای تازه چینی رسید!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫تـا همیـن چندسـال قبل هیچ کـس فکـر نمی کـرد روزی بـرای نفس کشـیدن‬ ‫مـردم هـم بایـد برنامه ریـزی کـرد؛ چرا کـه راحت تریـن و ارزان تریـن کار همیـن‬ ‫نفس کشـیدن بـود‪ .‬کافـی بـود در همـان بـدو ورود بـه ایـن کـره اسـفالت‪،‬‬ ‫پرسـتار یـا مامـای محتـرم دو ضربـه محکـم بـه پشـتتان وارد کنـد تـا صـدای‬ ‫گریه تـان بـرای اولین بـار دربیایـد و از همان لحظـه الـی قیـام یوم الدیـن مفـت‬ ‫و مجانـی‪ ،‬بـدون هیـچ محدودیتـی (مثـل بنزیـن در دهه هـای گذشـته)‬ ‫نفـس بکشـید‪ ،‬مگراینکـه سـهمیه نفـس کشـیدنتان به پایـان برسـد و از واریز‬ ‫سـهمیه جدیـد خبـری نباشـد! از انجا به بعـد نفسـتان به شـماره می افتـد و‬ ‫یواش یـواش بایـد غـزل خداحافظـی را بخوانیـد؛ امـا بـا اوضـاع به وجود امـده‬ ‫شـاید درادامـه ملـت مجبـور شـوند در نفس کشـیدن هـم صرفه جویـی کننـد‬ ‫ً‬ ‫و مثلا دولـت به جـای طـرح «هـر دم یـک بـازدم» مـردم را مجبـور کنـد تا طرح‬ ‫«هـر دم دو یـا سـه بـازدم» را اجـرا کننـد وقس علی هـذا! یـاد ایـام گذشـته بخیر‬ ‫‪ ...‬تـا همیـن چندسـال قبل که هنوز کاریکاتوریسـت ها شـمایل غـول الودگی‬ ‫هـوا را طراحـی نکـرده بودنـد و اوضـاع هـوا و نفس کشـیدن کشمشـی نبـود و‬ ‫مـردم می توانسـتند در پارک هـا ورزش کننـد و قـدم بزننـد؛ هرازگاهی خلق اهلل‬ ‫دسـت نامزدشـان را می گرفتنـد و زیـر نم نـم بـاران بـه پارک یا باغـات می رفتند‬ ‫و وقتـی علـت را جویـا می شـدیم خیلـی رمانتیـک و عاشـقانه می گفتنـد بـه‬ ‫ً‬ ‫اینجـا امده ایـم تـا «بگذاریـم کـه احسـاس هوایـی بخـورد!» ولـی ظاهـرا قـرار‬ ‫اسـت بـه زودی نفس کشـیدن در پارک هـا و باغـات کانالیـزه شـود و روی‬ ‫حسـاب وکتاب باشـد‪ .‬اسـتارت ایـن کار هـم توسـط چینی های چشـم بادامی‬ ‫زده شـده اسـت‪ .‬اصل ماجرا به روایت جراید‪« :‬شـرایط زیسـت محیطی پکن؛‬ ‫پایتخـت چیـن‪ ،‬در وضـع بـدی قـرار دارد و برای زندگی بسـیار نامسـاعد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مقامـات چیـن به تازگـی قوانین جدیـدی را تصویب کردنـد و به منظور‬ ‫کنتـرل و مبـارزه بـا الودگـی هـوا در پکـن کـه طـی چندماه اخیـر بـه بیشـترین‬ ‫میزان خود رسیده‪ ،‬برنامه های کالنی تصویب کرده و میلیاردهایوان هزینه‬ ‫صـرف کرده انـد‪ .‬به تازگـی شـرکت معمـاری اور پراجکـت‪ ،‬پیشـنهاد سـاخت‬ ‫سـایبانی مهروموم شـده مملـو از هـوای پـا ک را بـه مسـئوالن شـهرداری پکـن‬ ‫ارائـه کـرده کـه در ان حباب هایـی روی باغـات و پارک هـا کشـیده می شـود تـا‬ ‫واحه هایـی از محیط هـای تحت کنتـرل بسـازند که دما و رطوبت ان ها سـالم‬ ‫و کنترل شـده اسـت‪ .‬ایـن واحه هـا عالو هبـر فراهم کـردن فضایی سـبز و سـالم‪،‬‬ ‫ساختمان های اطراف ازجمله اپارتمان ها‪ ،‬ادارات و ساختمان های پزشکی‬ ‫نیـز می تواننـد از سیسـتم کنتـرل هـوای این طـرح بهره منـد شـوند و هـوای‬ ‫مصرفـی خـود را از ایـن واحه هـا تامیـن کننـد»‪( .‬به نقـل از روزنامـه جام جـم)‬ ‫ً‬ ‫مالحظـه فرمودیـد؛ ظاهـرا ازاین پـس زوج های چینی بایـد روی کارت تبریک‬ ‫عروسی شـان بنویسـند «واحه ای ساخته ایم؛ سایبانش همه باد و حصارش‬ ‫همـه تکـرار هـوا و الی اخـر»؛ البتـه ا گـر این طـرح در پکـن جـواب بدهـد‪ ،‬هیـچ‬ ‫ضمانتـی بـرای اجـرای ان در تهـران و سـایر کالن شـهرهای مملکـت مـا وجود‬ ‫نـدارد؛ زیـرا براسـاس روایـت «‪ »20:30‬تا همین االن نصف باغات کالن شـهرها‬ ‫بـه بـرج تبدیـل شـده اند و مابقـی نیـز درانتظار خشک شـدن درختانشـان ‪...‬‬ ‫علی ای حـال‪ ،‬بـا وجـود دوسـتان چینـی چنـدان هـم جـای نگرانـی نیسـت؛‬ ‫چـون ایـن چینی هایـی کـه ما دیدیم حاضرند خودشـان از ماسـک ا کسـیژن‬ ‫اسـتفاده کننـد؛ ولـی هـوای تولیـدی واحه های ا کسیژنشـان را به کشـورهای‬ ‫دیگـر صـادر کننـد‪ .‬خالصه ا گـر دوروز دیگر روی شیشـه ها عبارت «هـوای تازه‬ ‫چینـی رسـید» دیدیـد‪ ،‬تعجـب نکنید!‬ ‫دعوت‬ ‫امینه‬ ‫«امینـه»‪ ،‬نمایـش ایرانی ‪،‬سـنتی بر اسـاس روایتـی به قلـم علـی شـمس اسـت‬ ‫که از ‪ 29‬بهمن ماه جاری به روی صحنه می رود‪ .‬ائین افتتاحیه این نمایش‬ ‫کـه بـا حضـور جمعی از هنرمندان و عالقه مندان به هنر نمایش برگزار خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬از سـاعت ‪ 18:15‬چهارشـنبه‪ 29 ،‬بهمن مـاه میزبـان فرهنـگ دوسـتان‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬در «امینـه»‪ ،‬الهـام بیدار مغـز‪ ،‬هامـون خان محمـدی‪ ،‬سـعید‬ ‫تقوایـی‪ ،‬امیر علـی زیارتـی‪ ،‬نـادر کریمـی‪ ،‬سـوگند صادقـی‪ ،‬ناصـر محمـدی‪،‬‬ ‫ارام نیک بیـن‪ ،‬علیرضـا عباسـی‪ ،‬مرتضی فرجی‪ ،‬مهرشـاد فاروقـی و اوا ازاد؛ در‬ ‫مقام بازیگر به روی صحنه خواهند رفت‪ .‬مرتضی فرجی (دستیار کارگردان و‬ ‫برنامه ریـز)‪ ،‬مـژده رقیب دوسـت (منشـی صحنه)‪ ،‬لیال زمانی (طـراح و دوخت‬ ‫لبـاس)‪ ،‬حسـین اسـدی (طـراح موسـیقی و نوازنـده)‪ ،‬محیـا ا کبـری (طـراح‬ ‫گریم)‪ ،‬امین قاشیه و نگار بیک زاده (مجریان گریم)‪ ،‬مریم اصالنی‪ ،‬مینا قانع‬ ‫و مریـم امیـری (عکاسـان)‪ ،‬میثـم طاهـری و فرشـته توکلی (مدیـران صحنه)‪،‬‬ ‫مینـا قانـع (طـراح بروشـور و پوسـتر) و امیـن کردبچـه چنگـی (روابط عمومی و‬ ‫مشاوره و رسانه) عوامل اجرایی این نمایش هستند که سعید مصطفائی را‬ ‫در مقام کارگردان یاری خواهند کرد‪ .‬در خالصه داستان این اثر امده است‪:‬‬ ‫« پسـر زال خـان اسـترابادی کـه یکـی از مخالفـان اغا محمدخـان قاجـار اسـت‬ ‫کـه در شـکارگاه اغامحمدخـان دسـتگیر شـده‪ .‬نامـه ای از طـرف اغـا بـرای زال‬ ‫فرسـتاده می شـود کـه یـا از مـن پیـروی کن یا اینکه فرزنـدت را از بیـن می برم‪.‬‬ ‫فردی با نام اقیانوس العلوم وارد دربار شاه می شود و ‪ »...‬نمایش «امینه» از‬ ‫‪ 29‬بهمن ماه‪ ،‬هر روز سـاعت ‪ 18:30‬در سـالن اصلی «تاالر محراب» به نشـانی‬ ‫خیابـان ولیعصر (عـج)‪ ،‬چهـارراه امام خمینـی (ره)‪ ،‬روبـه روی مـوزه قـران‬ ‫به مـدت ‪ 90‬دقیقـه بـه روی صحنـه خواهـد رفت‪.‬‬ ‫راهکارهای رهایی کودکان از ترس های واقعی و خیالی‬ ‫فرزانهشقاقی*‬ ‫دنیـای کـودکان پـر از خطرات واقعی و خیالی سـت‬ ‫کـه گاهـی اوقـات مـا بزرگ ترهـا فرامـوش می کنیـم‬ ‫کـه ایـن دوران و مخاطـرات را تجربـه کرده ایـم!‬ ‫بسـیاری از ترس هـای کـودکان عـادی و‬ ‫موقتی سـت و بـا رشـد کـودک خودبه خـود از بیـن‬ ‫می رونـد؛ ولـی برخـی از ایـن ترس هـا ناهنجـاری‬ ‫محسـوب می شـوند و نیـاز بـه درمـان دارنـد‪.‬‬ ‫مطالعـات دانشـمندان نشـان می دهـد کـه‬ ‫اختلاالت اضطرابـی از شـایع ترین شـرایط روانـی‬ ‫کـودکان اسـت‪ .‬در نسـبت باالیـی از مـوارد‪ ،‬معلـوم‬ ‫می شـود کـه عالئـم اختلال اضطـراب بزرگ سـاالن اولین بـار در دوران‬ ‫کودکـی ظاهـر شـده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬درمـان اضطـراب غیرطبیعـی در‬ ‫کـودک نه تنهـا به خاطـر خـود مهـم اسـت؛ بلکـه می توانـد بـه جلوگیـری‬ ‫از اختلاالت بزرگ سـاالن کمـک کنـد‪ .‬ذهـن و احساسـات کـودکان‬ ‫ً‬ ‫دائمـا درحـال تغییـر و رشـد اسـت و همـه ان هـا بـا یـک سـرعت رشـد‬ ‫نمی کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬تشـخیص تـرس طبیعـی از ترس هایـی کـه نیـاز‬ ‫بـه توجـه ویـژه دارنـد همیشـه اسـان نیسـت‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬نـوزادان‬ ‫ً‬ ‫تازه متولدشـده معمـوال از افتـادن و صداهـای بلند می ترسـند‪ .‬ترس از‬ ‫غریبه هـا از همـان شـش ماهگی شـروع می شـود و تـا دو یـا سه سـالگی‬ ‫ً‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬کـودکان پیش دبسـتانی معمـوال از جداشـدن از والدیـن‬ ‫خـود می ترسـند‪ .‬ان هـا همچنیـن ممکـن اسـت از‬ ‫حیوانـات بـزرگ‪ ،‬مکان هـای تاریـک‪ ،‬ماسـک ها‬ ‫و موجـودات مـاورای طبیعـی بترسـند‪ .‬کـودکان‬ ‫گتـر ممکـن اسـت نگـران مـرگ در خانـواده‪،‬‬ ‫بزر ‬ ‫تصـادف‪ ،‬عـدم موفقیـت در مدرسـه و وقایـع اخبـار‬ ‫ماننـد جنـگ‪ ،‬حملات تروریسـتی و ادم ربایـی‬ ‫باشـند‪ .‬نوجوانـان‪ ،‬اضطـراب و نگرانی های جنسـی‬ ‫و اجتماعـی درمـورد اینـده خود و جهـان دارند‪ .‬این‬ ‫اضطراب هـا درصورت ادامه یافتن و ایجاد پریشـانی‬ ‫جـدی‪ ،‬یـا ازبین بردن هماهنگی خانوادگی یا ایجاد‬ ‫ً‬ ‫اختلال در رشـد و تربیـت کـودک قطعـا بـه یـک‬ ‫مشکل تبدیل می شوند و ضرورت پیشگیری یا درمان این اختالالت‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن اختلاالت و ترس هـا دارای‬ ‫در همـان اوان کودکـی ضرور ‬ ‫الیه هـا و مختصـات متعـددی هسـتند کـه بـه تعـدادی از ان هـا اشـاره‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫اختالل اضطراب عمومی‬ ‫این روزهـا اضطـراب عمومـی در کـودکان بیشـتر دیـده می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫مشـکل کـه قبلا اختلال بیش ازحـد مفـرط کودکـی نامیـده می شـد‪،‬‬ ‫یسـت کـه در بزرگ سـاالن اتفـاق‬ ‫همـان اختلال نگرانـی کنترل نشده ا ‬ ‫می افتـد‪ .‬کـودکان مبتالبـه ایـن اختلال نسـبت بـه براورده سـازی‬ ‫انتظارات دیگران از خود ا گاهی دارند‪ ،‬اما نسـبت به خود تردید دارند‬ ‫و بیش ازحـد نگـران هسـتند‪ .‬ان هـا نیـاز بـه اطمینـان و تائیـد مـداوم‬ ‫بزرگ سـاالن دارند‪ .‬ان ها ممکن اسـت نگران نمرات مدرسـه‪ ،‬طوفان‪،‬‬ ‫سـرقت‪ ،‬صدمـه بـه خـود هنـگام بـازی یـا حتـی گرانـی و مشـکالت‬ ‫اقتصـادی باشـند‪ .‬ان هـا اغلب احسـاس بی قراری و تنش می کننـد و از‬ ‫سـردرد‪ ،‬معـده درد و سـایر عالئـم جسـمی شـکایت دارنـد‪.‬‬ ‫اختالل اضطراب اجتماعی (ترس اجتماعی)‬ ‫کـودکان مبتالبـه ایـن اختلال بـه طـرز دردنا کـی خجالتـی هسـتند و از‬ ‫قرار گرفتـن درمعـرض هـر چیـز نااشـنایی می ترسـند‪ .‬ان هـا بـه والدیـن‬ ‫خود چسـبیده اند و ممکن اسـت در سـنی که دیگر طبیعی نیسـت‪ ،‬از‬ ‫کـودکان دیگـر و همچنیـن غریبه هـای بزرگ سـال ترس داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ان هـا ممکـن اسـت از بلنـد خوانـدن‪ ،‬شـروع مکالمـه یـا شـرکت در یـک‬ ‫جشـن تولد بترسـند‪.‬‬ ‫اختالل وسواس فکری‬ ‫ایـن اختلال شـامل افـکار ناخواسـته سـرزده (وسـواس فکری) سـت‬ ‫کـه باعـث ایجـاد تنـش فزاینـده ای می شـود کـه گاهـی بـا اقدامـات‬ ‫تکـراری (اجبـار ازسـوی دیگـران) برطـرف می شـود‪ .‬ایـن بیمـاری‬ ‫ً‬ ‫معمـوال به عنـوان یـک اختلال اضطرابـی طبقه بنـدی می شـود؛ زیـرا‬ ‫ً‬ ‫وسـواس ها معموال شـامل ترس مانند ابتال به بیماری یا مرگ والدین‬ ‫هسـتند‪ .‬بزرگ سـاالن مبتالبـه ایـن اختلال می داننـد کـه وسـواس‬ ‫غیرمنطقی سـت؛ امـا کـودکان خردسـال ممکـن اسـت چنین نباشـند؛‬ ‫بنابرایـن عالئـم بـا اختالل اضطراب عمومی همپوشـانی دارنـد‪ .‬درمان‬ ‫هرکـدام از ایـن اختلاالت نیازمنـد شناسـایی دقیق مشـکل و اسـتفاده‬ ‫از راهـکار متناسـب بـا نـوع اختلال اسـت‪ .‬تحقیقـات طوالنی مـدت‬ ‫نشـان می دهـد تاثیـر خانـواده و مشـکالت خانوادگـی تاثیـر فراوانـی در‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد ایـن اختالل دارد‪ .‬خوشـبختانه‪ ،‬کـودکان معموال با رشـدکردن‪،‬‬ ‫از تـرس رهـا می شـوند یـا می توانند با موفقیـت درمان شـوند‪ .‬والدین و‬ ‫سـایر اعضـای خانـواده از بسـیاری جهات می توانند بـه فرزندان کمک‬ ‫کننـد‪ .‬ان هـا می تواننـد درمـورد نحـوه کنتـرل اضطـراب کـودک امـوزش‬ ‫ببیننـد‪ .‬ان هـا می تواننـد بـا ارائـه مدل هایـی از اعتمادبه نفـس و حـل‬ ‫مسـئله و پاداش هایـی بـرای غلبـه بـر تـرس‪ ،‬رفتاردرمانـی شـناختی را‬ ‫تسـهیل کننـد‪ .‬گاهـی اوقـات یـک مشـکل خانوادگـی منشـا اضطـراب‬ ‫کـودک اسـت‪ ،‬یـا کـودک مضطـرب فکـر می کنـد کـه وی دلیـل بـروز‬ ‫هرگونـه دردسـر در خانـواده اسـت‪ .‬دراین صـورت‪ ،‬ممکـن اسـت یـک‬ ‫خانواده درمانـی مشـترک کـه همـه اعضـاء در ان شـرکت می کننـد ایـده‬ ‫خوبـی باشـد‪ .‬درمجمـوع بایـد اذعـان داشـت خانـواده در پیشـگیری و‬ ‫درمـان اختلاالت ناشـی از تـرس‪ ،‬نقـش بسـزایی دارد‪ .‬امـا در مراحـل‬ ‫پیچیده تر و پیشـرفته تر مراجعه به روان پزشـک و مشـاور اولین گام در‬ ‫حـل اختالالتـی ازاین دسـت اسـت‪.‬‬ ‫*روان شناس‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی ال ایکس ای مـدل ‪ 1389‬با شـماره پلا ک ایـران ‪969 -42‬ص‪26‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 3339220‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289149172‬بـه مالکیـت علـی قویکتف رودی مفقود‬ ‫گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1376‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪836 -32‬م‪ 36‬و شـماره موتـور ‪ 11517603267‬و شـماره شاسـی ‪ 76912846‬بـه مالکیـت حسـینعلی‬ ‫مرادیـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 218‬کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16-139960318011012905‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه عباس صفری کتم جانی فرزند حسـین از‬ ‫‪ 144‬از ‪ 39‬اصلی واقع در قریه اللم بخش ‪ 25‬گیالن از نسق حسین صفری کتم جانی بعنوان ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بمسـاحت ‪ 2846/4‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 275‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/914‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫تعییننفقه‬ ‫ً‬ ‫قاضـی محتـرم شـعبه اول شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش‪ ،‬احترامـا بازگشـت به دسـتور ان مقام‬ ‫محترم قضایی درخصوص پرونده کالسه ‪ 403/1/99‬ش ح موضوع دعوی سرکار خانم فرزانه پورطالب‬ ‫بطرفیـت اقـای ناصـر خسـروی راد جهـت تعییـن نفقـه معوقـه و جـاری خود کـه ان شـورای محتـرم پس از‬ ‫بررسـی های قضایـی اظهارنظـر درخصـوص میزان نفقـه زوجه را به اینجانب محول نموده‪ ،‬به اسـتحضار‬ ‫می رسـاند پـس از بررسـی و مطالعـه پرونـده و مصاحبـه حضـوری بـا زوجـه (زوج بـرای اصلاح ذات البیـن‬ ‫بـه تلفـن و پیام هـا جـواب ندادنـد) و شـان و منزلـت زوجـه و وضعیـت خانوادگـی ایشـان‪ ،‬نفقـه ایشـان‬ ‫بـه شـرح ذیـل اعلام می گـردد‪ -1 :‬نفقـه خانـم فرزانـه پورطالـب (معوقـه) از تاریـخ ‪ 1398/09/01‬لغایـت‬ ‫‪ 1399/01/01‬ماهیانـه مبلـغ ‪ 700/000‬تومـان (هفتصدهـزار تومان) محاسـبه می گردد‪( .‬مجموع یکسـال‪،‬‬ ‫مبلـغ هشـت میلیـون و چهارصدهـزار تومـان)‪ -2 .‬نفقـه معوقـه و جاریـه سـرکار خانـم فرزانـه پورطالـب از‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/01/01‬ماهیانـه مبلـغ ‪ 800/000‬تومـان (هشـتصدهزار تومـان) محاسـبه می گـردد‪.‬‬ ‫محمدحسین جوهر‪ ،‬کارشناس رسمی دادگستری شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای نبی چنانی فرزند حمدان بشناسـنامه ‪ 124‬صادره از شـوش درخواسـتی به خواسـته صدور گواهی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه رکینـه چنانـه بشناسـنامه ‪ 57‬صـادره شـوش‬ ‫در تاریـخ ‪ 1396/03/05‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا‬ ‫مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفیـه ‪ -2‬مهـدی چنانـی ش ش ‪ 8842‬پسـر متوفیـه ‪ -3‬کفایـت چنانـی‬ ‫ش ش ‪ 14164‬دختـر متوفیـه ‪ -4‬نعیمـه چنانـی ش ش ‪ 14165‬دختـر متوفیـه ‪ -5‬کاظمیـه چنانی ش ش‬ ‫‪ 125‬دختـر متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات قانونـی مراتب مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نماید‬ ‫تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪433 -88‬س‪ 79‬و شـماره موتـور ‪ 124K0363670‬و شـماره شاسـی ‪ 923535‬مربـوط بـه سـعید غفـاری‬ ‫فرزنـد عبدالـه مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبـان مرتضـی خدارحـم‪ ،‬محسـن ارسـنجانی مالکیـن ‪7000‬سـهم از ‪280000‬سـهم پلا ک ثبتـی ‪155‬‬ ‫واقـع در قریـه قلعه نـو بـه نشـانی قلعه نـو‪ ،‬بعـد از کانال اصلی‪ ،‬سـه راهی شـمس اباد موضوع سـند‪ /‬اسـناد‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ -‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1398/04/10‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر‬ ‫جنـب جـوی شـمس اباد در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب‬ ‫شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی‬ ‫در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابـع اب شـهرری بـه نشـانی‬ ‫میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/29 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ فـروش (بـرگ کمپانـی) موتورسـیکلت انژکتـوری ‪ 110‬تـی وی اس ژوپیتـر مـدل‬ ‫‪ 1398‬بـه شـماره پلا ک انتظامـی ‪ 23927-138‬و شـماره موتـور ‪ AG5FJ1600945‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ N14XMJGBKK1A11399‬متعلق به محمد صفری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ فـروش (بـرگ کمپانـی) موتورسـیکلت انژکتـوری مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره انتظامـی‬ ‫‪ 25549-138‬و شـماره موتـور ‪ AF8FJ1804765‬و شـماره تنـه ‪ N14GMHJHAK1B20188‬متعلـق بـه‬ ‫محمـد صفـری مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬برگ کمپانی و کارت خودرو سواری پژو اردی ‪ 1600‬به رنگ ابی مدل ‪ 1383‬با شماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪373 -56‬ق‪ 161‬و شـماره موتـور ‪ 11783047337‬و شـماره شاسـی ‪ 83147922‬متعلـق بـه فاطمه‬ ‫حسنی اسـطلخی مفقود و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثی در‬ ‫پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002668‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند به نام اقای خلیل شـریفی‬ ‫فرزند ماشـااله صادره از اسلام اباد غرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 199/07‬مترمربع‬ ‫در روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/19‬راس سـاعت ‪ 12‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجـب ایـن ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در محل‬ ‫حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه تقاضا کننـده در موقع تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاورین‬ ‫تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت بـه حدود یا حقوق‬ ‫ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند‪ ،‬می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد‪ ،‬بـدون توجـه بـه اعتـراض‬ ‫عملیـات ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثی در‬ ‫پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002850‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند به نام اقای خلیل شـریفی‬ ‫فرزند ماشـااله صادره از اسلام اباد غرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 178/38‬مترمربع‬ ‫در روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/12/19‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهد شـد‪ .‬لذا‬ ‫بـه موجـب ایـن ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجـاور اخطـار می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در‬ ‫محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه تقاضا کننـده در موقع‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف‬ ‫مجاورین تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت به حدود‬ ‫یـا حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند‪ ،‬می توانند بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد‪ ،‬بـدون توجه به‬ ‫اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316009000630‬مـورخ ‪ 1399/11/13‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـنقر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای دوسـت علی اسـدی فرزند نوروزعلی بشماره شناسـنامه ‪554‬‬ ‫صـادره از سـنقر در یکبـاب سـاختمان مفـروز بـه مسـاحت ‪ 179/85‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪2221‬‬ ‫اصلـی واقـع در سـنقر‪ -‬شـهرک شـهداء‪ ،‬کوچـه دوم خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی وراث مرحـوم‬ ‫نقـی شمسـی محـرز گریـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره‪139960316009000631 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002003104‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‪ -‬چاپ دوم‬ ‫تاریخ‪1399/11/18 :‬‬ ‫شماره‪35581 :‬‬ ‫ضایعات‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالرضا علی حسینی فرزند موسی بشماره شناسنامه ‪ 1042‬صادره از‬ ‫اسلام اباد غرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 77/04‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در‬ ‫اسلام اباد غرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬کوچه شـهیدگودرز یوسـفی خریداری از مالک رسـمی برابر قولنامه عادی‬ ‫و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002001687‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرادعلـی صیـدی فرزنـد محمـد بشماره شناسـنامه ‪ 54‬صـادره از‬ ‫اسلام اباد غرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 128‬مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان مفتـح خریداری از مالک رسـمی برابر قولنامه عادی از علی اقا خسـروی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب صحبت الـه حسـنی مالـک خـودرو پـژو روا بـه رنـگ نوک مـدادی مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪946 -19‬ق‪ 22‬و شـماره موتور ‪ 11685056599‬و شـماره شاسـی ‪ 61317662‬بعلت فقدان اسـناد فروش‬ ‫(سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مذبور طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی ترا کتـور کشـاورزی ‪ ATM 800‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪1395‬‬ ‫بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪783 -18‬ک‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ MT2NW0157E‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ W3HKTAA6CGFK10016‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی)‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت شناسـایی ترا کتـور کشـاورزی ‪ 399‬اتـی ام بـه رنـگ قرمـز‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایران ‪655 -14‬ک‪ 43‬و شـماره موتور ‪ YAW1715A‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ N3HKTAA5DDHN13925‬بنـام عبداالمیـر رشـیدی زاده بـا کـد ملـی ‪ 2000623905‬مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ بـژ متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪747 -24‬د‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 1950807‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S141228633598‬بنـام خانـم سـعیده جمـال بـا کـد ملـی ‪ 1756362904‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013056‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 442/65‬مترمربـع از طـرف هیئت مذکـور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 339‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/854‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013059‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 481/08‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 341‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/855‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013055‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 464/29‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 336‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/856‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013058‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 443/84‬مترمربـع از طرف هیئـت مذکور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 337‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/857‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013057‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 501/66‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده‬ ‫و پلا ک ‪ 340‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/858‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/10/21 -139960318011013054‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فیـروز عبادی پیشـخانی فرزنـد‬ ‫محمدجعفـر از ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح الـه یزدانخـواه بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 444/7‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 338‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/859‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی مزایده بازار دواب‬ ‫تاریخ‪1399/11/27 :‬‬ ‫شماره‪36878 :‬‬ ‫شـهرداری میانـدواب در اجـرای بنـد ‪ 8‬مصوبـه شـماره ‪ 87‬مورخـه ‪ 1399/04/15‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬درنظـردارد‬ ‫ضایعات موجود در انبار شهرداری به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط و از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برسـاند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مزایده در سـامانه ‪ 1399/11/20‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیه واجدین شـرایط می توانند از روز دوشـنبه مورخ ‪ 1399/11/20‬تا اخر وقت اداری روز دوشـنبه مورخه ‪ 1399/12/11‬جهت اطالع از شـرایط‬ ‫مزایـده بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مزایـده تـا روز‬ ‫سه شـنبه مورخـه ‪ 1399/11/28‬اقـدام‪ ،‬و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه بـر ثبت در سـامانه دولت‪ ،‬تحویل دبیرخانه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت نیـاز‪ ،‬واحـد امـور پیمـان و قـرارداد در اوقات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیان محترم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫مناقصه عمومی اسفالت بزرگراه والیت و خیابان ساحلی‬ ‫تاریخ‪1399/11/26 :‬‬ ‫شماره‪36812 :‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری میانـدواب درنظـردارد جهـت توسـعه تسـهیالت و تاسیسـات عمومـی و اجـرای اسـفالت بزرگـراه والیـت و خیابـان‬ ‫سـاحلی فرمانـداری برابـر طـرح شـماره ‪121‬غ‪ 1502002‬در سـال ‪ 1399‬و برابـر ردیـف بودجـه داخلی ‪ 207‬سـال ‪ 1399‬به شـرح ذیل‪،‬‬ ‫از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شـرایط و دارای صالحیت و رتبه بندی پیمانکاری در رشـته راه و باند‪ ،‬به شـرکت هایی که‬ ‫سـابقه در ایـن زمینـه و توانایـی انجـام کار را دارنـد‪ ،‬از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت وا گذار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیـه واجدیـن شـرایط می تواننـد از روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/28‬تـا اخـر وقـت اداری روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬جهـت اطلاع از شـرایط‬ ‫مناقصـه بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مناقصـه تـا مورخـه‬ ‫‪ 1399/12/05‬اقـدام‪ ،‬و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه ثبـت در سـامانه دولـت‪ ،‬تحویـل دبیرخانـه نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت نیـاز‪ ،‬واحد امور‬ ‫پیمـان و قـرارداد در اوقـات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیـان محتـرم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫مناقصه عمومی بنایی معابر سطح شهر‬ ‫تاریخ‪1399/11/27 :‬‬ ‫شماره‪36879 :‬‬ ‫شـهرداری میانـدواب در راسـتای اجـرای برنامه هـای عمرانـی برابـر بودجـه سـال ‪ 1399‬بـه ردیـف ‪ 402‬درنظـردارد انجـام امـورات‬ ‫عمرانـی سـطح شـهر و معابـر را بصـورت بـا مصالـح به شـرح ذیـل از طریق مناقصه به پیمانـکاران واجد شـرایط و دارای صالحیت و‬ ‫رتبه بندی پیمانکاری در رشـته راه و باند‪ ،‬به شـرکت هایی که سـابقه در این زمینه و توانایی انجام کار را دارند‪ ،‬از طریق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولت وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیـه واجدیـن شـرایط می تواننـد از روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/28‬تـا اخـر وقـت اداری روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬جهـت اطلاع از شـرایط‬ ‫مناقصـه بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مناقصـه تـا مورخـه‬ ‫‪ 1399/12/05‬اقـدام‪ ،‬و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه ثبـت در سـامانه دولـت‪ ،‬تحویـل دبیرخانـه نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت نیـاز‪ ،‬واحد امور‬ ‫پیمـان و قـرارداد در اوقـات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیـان محتـرم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری میانـدواب در اجـرای بنـد ‪ 2‬مصوبـه شـماره ‪ 100‬مورخـه ‪ 1399/09/09‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬درنظـردارد‬ ‫نسبت به وا گذاری و بهره برداری از بازار دواب (روز چهارشنبه) به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد‬ ‫شـرایط‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت وا گذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه ‪ 1399/11/28‬می باشد‪.‬‬ ‫کلیـه واجدیـن شـرایط می تواننـد از روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/28‬تـا اخـر وقـت اداری روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬جهـت اطلاع از‬ ‫شـرایط مزایده به واحد امور قرارداد شـهرداری میاندواب مراجعه یا با شـماره تلفن ‪ 04445233318‬تماس و نسـبت به خرید اسـناد مزایده تا‬ ‫مورخه ‪ 1399/12/05‬اقدام‪ ،‬و برگ پیشنهاد قیمت خود را عالوه ثبت در سامانه دولت‪ ،‬تحویل دبیرخانه نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت نیاز‪،‬‬ ‫واحـد امـور پیمـان و قـرارداد در اوقات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیان محترم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫مناقصه عمومی ساماندهی و پوشش کانال‬ ‫تاریخ‪1399/11/26 :‬‬ ‫شماره‪36810 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫لهـای‬ ‫شـهرداری میانـدواب درنظـردارد جهـت توسـعه تسـهیالت و تاسیسـات عمومـی و اجـرای سـاماندهی و پوشـش کانا ‬ ‫سـطح شـهر برابر طرح شـماره ‪335‬غ‪ 1502001‬در سـال ‪ 1399‬و برابر ردیف بودجه داخلی ‪ 207‬سـال ‪ 1399‬به شـرح ذیل از طریق‬ ‫مناقصه به پیمانکاران واجد شـرایط و دارای صالحیت و رتبه بندی پیمانکاری در رشـته راه و باند به شـرکت هایی که سـابقه در‬ ‫ایـن زمینـه و توانایـی انجـام کار را دارنـد از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت وا گذار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیـه واجدیـن شـرایط می تواننـد از روز سه شـنبه مورخـه ‪ 1399/11/28‬تـا اخـر وقـت اداری روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬جهـت اطلاع از شـرایط‬ ‫مناقصـه بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مناقصـه تـا مورخـه‬ ‫‪ 1399/12/05‬اقـدام و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه ثبـت در سـامانه دولـت‪ ،‬تحویـل دبیرخانـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت نیـاز واحـد امـور‬ ‫پیمـان و قـرارداد در اوقـات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیـان محتـرم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫مناقصه عمومی ساماندهی و پیاده روسازی زرینه رود‬ ‫تاریخ‪1399/11/26 :‬‬ ‫شماره‪36814 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری میاندواب درنظردارد جهت توسعه تسهیالت و تاسیسات عمومی و اجرای ساماندهی و پیاده روسازی زرینه رود‬ ‫برابـر طـرح شـماره ‪335‬غ‪ 1502001‬در سـال ‪ 1399‬بـه شـرح ذیـل از طریـق مناقصه به پیمانـکاران واجد شـرایط و دارای صالحیت‪،‬‬ ‫و رتبه بندی پیمانکاری در رشـته ابیاری و زهکشـی به شـرکت هایی که سـابقه در این زمینه و توانایی انجام کار را دارند‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وا گذار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه ‪ 1399/11/28‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیـه واجدیـن شـرایط می تواننـد از روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/28‬تـا اخـر وقـت اداری روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬جهـت اطلاع از شـرایط‬ ‫مناقصـه بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مناقصـه تـا مورخـه‬ ‫‪ 1399/12/05‬اقـدام‪ ،‬و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه ثبـت در سـامانه دولـت‪ ،‬تحویـل دبیرخانـه نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت نیـاز‪ ،‬واحد امور‬ ‫پیمـان و قـرارداد در اوقـات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیـان محتـرم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ صفحه 4 ‫نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گپ‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫افتخارافرینی شرکت های گروه فوالد مبارکه‬ ‫در همایش ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر ایران (‪)IMI-100‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫شرکتی بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫تو سـومین همایـش ‪ ۱۰۰‬شـرکت‬ ‫در بیس ‬ ‫برتـر اقتصـاد ایـران‪ ،‬شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫اصفهـان به عنـوان شـرکت پیشـرو‬ ‫انتخـاب و موفـق بـه دریافـت رتبـه ‪ ۴‬در‬ ‫شـاخص فـروش یک صـد شـرکت برتـر‬ ‫ایـران شـد‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه اصفهـان پـس از دریافـت‬ ‫تندیـس و لـوح تقدیـر ایـن همایـش‬ ‫بابیان اینکـه شـرکت ها و بنگاه هـای‬ ‫اقتصـادی بـزرگ پیشـران توسـعه اقتصـادی کشـور هسـتند بـه خبرنـگار‬ ‫فـوالد گفـت‪« :‬هرسـاله در قالـب طـرح ‪ IMI-100‬شـرکت های برتـر در اقتصـاد‬ ‫کشـور ملـی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و در یـک مسـابقه عمومـی‪ ،‬شـرکت ها‬ ‫توانمندی هـای خـود را مـورد محـک قـرار می دهنـد»‪ .‬غالمحسـن تقـی نتـاج‬ ‫کـه به نمایندگـی از مدیریـت و کارکنـان فـوالد مبارکـه در ایـن همایـش ملـی‬ ‫حضـور داشـت‪ ،‬درادامـه بـا بیـان این مطلـب فـزود‪« :‬در این مسـابقه تولیدی‬ ‫و اقتصـادی کـه در سـطح ملـی برگـزار می شـود تمامـی شـرکت ها عالقه منـد‬ ‫هسـتند تـا رتبه هـای بـاال را به دسـت اورنـد‪ .‬شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان نیز‬ ‫به عنـوان یکـی از مجموعه هـای بـزرگ در کشـور‪ ،‬در تلاش اسـت تـا هرسـاله‬ ‫رتبه های باالتری را احراز کند و خوشـبختانه طی چند سـال اخیر موفق شـده‬ ‫در رتبه هـای نخسـت رتبه بنـدی ‪ ۱۰۰‬شـرکت برتـر قـرار گیـرد»‪ .‬به گفتـه نتـاج‪،‬‬ ‫باتوجه به تالش مدیریت و کارکنان در مجموعه فوالد مبارکه این دستاوردها‬ ‫هرساله با رشد قابل توجهی تکرار می شود‪ .‬رئیس هیئت مدیره فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان افزود‪« :‬امسال نیز در رتبه بندی صورت گرفته توسط مرجع مستقل‬ ‫در قالـب ‪ 500‬شـرکت کـه ا کنـون باتوج هبـه افزایش شـرکت ها‪ ،‬مجموعـه فوالد‬ ‫مبارکـه اصفهـان توانسـته به عنـوان شـرکت پیشـرو بـه عنوان هـای رتبـه اول‬ ‫ازنظـر شـاخص فـروش در گـروه فلـزات اساسـی‪ ،‬رتبـه دوم ازنظـر شـاخص‬ ‫ارزش افـزوده‪ ،‬رتبـه دوم ازلحـاظ بیشـترین سـوداوری و رتبـه چهـارم ازنظـر‬ ‫شـاخص فـروش دسـت پیـدا کنـد»‪ .‬وی تصریح کـرد‪« :‬فـوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در سـایر شـاخص های انتخـاب شـرکت های برتـر در تلاش اسـت تـا رتبه هـای‬ ‫بهتـری را کسـب کنـد»‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬فـروش داخلـی فوالد مبارکه در سـال ‪ ۹۸‬به میزان شـش میلیون‬ ‫ُ‬ ‫‪۱۳۰‬هزارتـن و صـادرات صورت گرفتـه بـه مقـدار یک میلیـون و ‪۴۵۰‬هزارتـن‬ ‫و‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه در ‪ ۱۰‬ماهـه امسـال‬ ‫ُ‬ ‫‪۴۶۱‬هزارتـن بـوده اسـت و نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫بـه میـزان پنجمیلیـون و‬ ‫ُ‬ ‫سـال گذشـته که عدد پنجمیلیون و ‪۱۷۸‬هزارتن ثبت شـده‪ ،‬پنجدرصد رشد‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬نتـاج افـزود‪« :‬البتـه فـوالد مبارکـه بـا رویکـرد تامیـن حدا کثـری‬ ‫بـازار داخـل صـادرات خـود را ‪۲۲‬درصـد کاهـش داده اسـت تـا مصرف کنندگان‬ ‫داخلـی محصـوالت شـرکت بـا مشـکل مواجـه نباشـند»‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان در جمع بزرگان‬ ‫تو سـومین دوره جایزه "صد شـرکت‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬براسـاس ارزیابی بیس ‬ ‫برتـر ایـران ‪ "IMI-100‬و در سـال جهـش تولید‪ ،‬شـرکت فـوالد هرمزگان در بین‬ ‫شـش شـرکت برتـر ایـران قـرار گرفت‪ .‬در همایش شـرکت های بر تر ایـران و پس‬ ‫از ارزیابی هـای صورت گرفتـه‪ ،‬شـرکت فـوالد هرمـزگان در گـروه فلـزات اساسـی‬ ‫پـس از شـرکت های فـوالد مبارکـه اصفهـان‪ ،‬شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران‪،‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬شرکت ذوب اهن اصفهان و شرکت گسترش صنایع‬ ‫معدنـی کاوه پـارس توانسـت در رتبـه ششـم قـرار گیرد و ازنظـر درامد و رشـد در‬ ‫بیـن بـزرگان گـروه فلـزات اساسـی ایـران قـرار گیـرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ شـرکت‬ ‫فـوالد هرمـزگان در ایـن ارزیابـی‪ ،‬از منظـر درامـد و فـروش نیز رتبـه ‪ ۴۵‬را در بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬شـرکت برتـر ایران کسـب کرد‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر از فوالد سنگان‬ ‫تو سـومین دوره جایـزه "صـد شـرکت برتـر ایـران‬ ‫براسـاس ارزیابـی بیس ‬ ‫(‪ ")IMI-100‬شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان موفـق بـه کسـب عنـوان‬ ‫نخسـت در "بهـره وری کل عوامـل در گـروه ا کتشـافات‪ ،‬اسـتخراج و خدمـات‬ ‫جانبـی" در بیـن یک صـد شـرکت بـزرگ کشـور شـد‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫حضور فعال و موثر گروه فوالد مبارکه‬ ‫در نمایشگاه متالورژی تهران‬ ‫رئیسهیئت عاملایمیدرو‪:‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه از حضـور فعـال و موثـر شـرکت های‬ ‫گـروه فـوالد مبارکـه در هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی (فـوالد‪،‬‬ ‫صنایـع معدنـی‪ ،‬اهنگـری و ماشـین کاری‪ ،‬قالب سـازی و ریخته گـری) از ‪۲۷‬‬ ‫لغایـت ‪ ۳۰‬بهمن مـاه در نمایشـگاه بین المللی تهران خبـر داد»‪ .‬هادی نباتی‬ ‫نـژاد‪ ،‬باتا کیدبراینکـه صنعـت فـوالد ایـران اسلامی نشـانه بـارزی از اتـکا بـه‬ ‫توانمنـدی متخصصـان داخلـی اسـت‪ ،‬بـه ارتقـا رتبـه ایـران اسلامی در تولیـد‬ ‫فـوالد در جهـان از جایـگاه چهلمیـن کشـور تولیدکننـده فوالد در سـال ‪ ۵۷‬به‬ ‫دهمین کشـور در سـال جاری اشـاره کرد و گفت‪« :‬حضور در نمایشـگاه های‬ ‫بین المللی فرصت مناسـبی برای نمایش توانمندی ها و ظرفیت ها‪ ،‬معرفی‬ ‫فناوری هـای تولیـد‪ ،‬تبـادل و تقویـت دانـش و اطالعـات و مناسـبات کاری و‬ ‫انعقـاد قراردادهـای همـکاری بـا شـرکت ها و مرا کـز علمـی و تحقیقاتی سـت‬ ‫و همـواره درطـول سـال های متوالـی‪ ،‬بومی سـازی و تکیه بـر تـوان‪ ،‬تعهـد و‬ ‫تخصـص متخصصیـن و شـرکت های داخلـی دغدغـه اصلـی شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکه بوده که بومی سازی هزاران تجهیز و قطعه در شرکت های گروه فوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن افتخـارات ایـن گـروه صنعتـی به شـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫وی برگـزاری هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی در سـال جهـش‬ ‫تولیـد را در افزایـش تـوان داخلـی شـرکت های فـوالدی در تولیـد‪ ،‬بهره گیـری‬ ‫از دانـش و فنـاوری و درنهایـت بومی سـازی و خوداتکایـی موثـر دانسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬در ایـن نمایشـگاه عالوه بـر معرفـی ظرفیت هـای گـروه فـوالد مبارکـه‬ ‫در زمینه هـای تولیـد‪ ،‬بومی سـازی‪ ،‬فـروش و صـادرات‪ ،‬برنامه هـای توسـعه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه به ویـژه درزمینـه بهره گیـری از نسـل چهارم تکنولـوژی و‬ ‫ابـر پـروژه نـورد گرم دو شـرکت فوالد مبارکه مزین به نام سـردار شـهید سـپهبد‬ ‫حاج قاسـم سـلیمانی اطالع رسانی خواهد شد»‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه ایـن نمایشـگاه را فرصـت مغتنمـی بـرای تقویـت مناسـبات‬ ‫فی مابیـن شـرکت های فـوالدی و سـایر شـرکت های فعـال در حـوزه معـدن‪،‬‬ ‫صنایـع معدنی‪ ،‬ماشـین کاری‪ ،‬قالب سـازی و ریخته گـری‪ ،‬کوره های صنعتی‬ ‫و عملیـات حرارتـی ‪ ،‬نسـوزها و متالـورژی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬برگـزاری ایـن‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬اقدام موثری درجهت معرفی شرکت های باتجربه و دانش بنیان‬ ‫فعـال دراین حـوزه اسـت و درنهایـت تاثیرگـذاری مسـتقیمی در افزایـش و‬ ‫جهـش تولیـد‪ ،‬بومی سـازی و درنهایـت رونـق کسـب وکار در عرصـه فـوالد و‬ ‫صنایـع وابسـته خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫تحریم فوالد مبارکه‪ ،‬نشان از نقش استراتژیک‬ ‫این صنعت در اقتصاد و توسعه دارد‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫هم زمـان بـا میلاد پــر خیـــروبرکت بانـوی‬ ‫کوثـر‪ ،‬حضـرت فاطمـه زهـرا(س) خـط‬ ‫تمام اتوماتیـک تولیـد ماسـک ‪N95‬‬ ‫بـا سـرمایه گذاری فـوالد مبارکـه و بـا‬ ‫همـکاری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان‪،‬‬ ‫باحضـور مهندس عظیمیـان (مدیرعامل‬ ‫فـوالد مبارکـه) و اعضـای هیئت رئیسـه‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـا ظرفیـت‬ ‫‪۶۰‬هـزار ماسـک در ‪ 24‬سـاعت بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـید‪ .‬مهنـدس عظیمیـان‬ ‫(مدیرعامـل فـوالد مبارکـه)‪ ،‬از ایـن پـروژه‬ ‫کـه روز پنج شـنبه شـانزدهم بهمن مـاه‬ ‫در محـل دانشـگاه صنعتـی اصفهـان‬ ‫افتتـاح شـد‪ ،‬به عنـوان اقدامـی مبـارک‬ ‫در ادامـه همکاری هـای گسـترده علمـی‬ ‫و فناورانـه فـوالد مبارکـه بـا دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان و مرا کـز علمـی کشـور‬ ‫یـاد کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اهـداف فـوالد‬ ‫مبارکـه از مشـارکت در ایـن پـروژه اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬فـوالد مبارکـه به منظـور عمل به‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی خـود‪ ،‬حمایت‬ ‫از دانشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫و همچنیـن پشـتیبانی از اسـتارت اپ ها را‬ ‫در دستورکار خود قرار داده و معتقد است‬ ‫ً‬ ‫با تکیه بـر دانـش و تخصـص کاملا بومـی‬ ‫می تـوان به دسـتاوردهای ارزشـمندی‬ ‫دسـت یافـت کـه بومی سـازی و تولیـد‬ ‫ماسـک پیشـرفته ‪ N95‬نمونـه بـارز ایـن‬ ‫رویکـرد موفقیت امیـز اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫فـوالد مبارکـه اجـرای ایـن پـروژه را نشـان‬ ‫از واقف بـودن بخـش صنعـت و دانشـگاه‬ ‫بـه مسـئولیت های اجتماعـی ارزیابـی و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬خرسـندیم کـه فـوالد‬ ‫مبارکـه و دانشـگاه صنعتـی اصفهـان‬ ‫در یـک کار مشـترک موفـق بـه اجـرای‬ ‫پـروژه ای شـده اند کـه نتیجـه ان تولیـد‬ ‫‪۶۰‬هزار ماسـک در هر شـبانه روز با کیفیت‬ ‫بـاال بـوده اسـت»‪ .‬مهنـدس عظیمیـان‬ ‫درادامـه بـه تحریم هـای چندین بـاره‬ ‫امریکا علیه این شرکت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«در شـرایط تحریم اقتصادی کشـور‪ ،‬برای‬ ‫رشـد و توسـعه مناسـب‪ ،‬ملزم به استفاده‬ ‫از ظرفیـت جامعـه علمـی کشـوریم و بنـا‬ ‫داریـم درادامـه نیز مصمم تر از قبل در این‬ ‫مسـیر حرکـت کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل فــوالد‬ ‫مبــارکه درادامـه بـه حضـور فرهیــختگان‬ ‫و فار غ التحصیلان دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان در بخش هـای مختلـف شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ارتبـاط بسـیار خوبی میان‬ ‫بخش هـای تحقیقاتـی مجموعـه فـوالد‬ ‫مبارکـه و دانشـگاه صنعتـی و شـهرک‬ ‫علمـی تحقیقاتـی اصفهـان برقـرار اسـت و‬ ‫به دسـتاوردهای خوبـی هـم منتـج شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درادامـه بااشـاره به اهمیـت‬ ‫اسـتفاده حدا کثـری از ظرفیت هـای‬ ‫دانش روز در صنعت افزود‪« :‬فوالد مبارکه‬ ‫بـرای حفـظ سـهم ‪50‬درصـدی خـود در‬ ‫تولیـد فـوالد کشـور و تولیـد محصـول بـا‬ ‫تکنولـوژی و علـم روز دنیـا‪ ،‬خـود را ملـزم‬ ‫بـه اسـتفاده از نسـل چهـارم تکنولـوژی‬ ‫می دانـد؛ چرا کـه صنایـع بـزرگ کشـور بـه‬ ‫ورق هـای فـوالدی با ویژگی های متفاوتی‬ ‫همچون اسـتحکام و انعطاف پذیری زیاد‬ ‫و وزن سـبک نیاز دارد»‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکـه باتا کیدبراینکـه کشـور مـا‪ ،‬به ویـژه‬ ‫فـوالد مبارکـه در تولیـد فـوالد از دنیـا‬ ‫عقـب نیسـت‪ ،‬امـا در تنـوع محصـوالت‬ ‫کمـی از سـایر کشـورها عقـب مانـده‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بـرای اینکـه بتوانیـم‬ ‫ایـن عقب افتادگـی را جبـران کنیـم‪،‬‬ ‫بایـد بـا مرا کـز علمـی و دانشـگاهی کشـور‬ ‫اصفهـان) بابیان اینکـه ایـن همـکاری از‬ ‫اخریـن روزهـای سـال گذشـته اغـاز شـده‬ ‫و خوشـبختانه بـا مشـارکت بسـیار خـوب‬ ‫فـوالد مبارکـه بـه نتیجـه رسـیده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تحریـم فـوالد مبارکـه نشـان از‬ ‫نقـش اسـتراتژیک ایـن صنعـت در اقتصاد‬ ‫افتتاح خط تمام اتوماتیک تولید ماسک پیشرفته ‪N95‬‬ ‫با سرمایه گذاری فوالد مبارکه حکایت از این دارد که‬ ‫این شرکت به منظور تعهد خود به ایفای نقش در حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در این کار مشارکت کرده است‬ ‫ارتبـاط نزدیـک و کاملـی داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫عظیمیـان بااشـاره به نقش افرینـی فـوالد‬ ‫مبارکـه در مبـارزه بـا ویروس کرونـا درادامه‬ ‫افـزود‪« :‬مجموعـه فعالیت هـای شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه برای مبارزه بـا بیماری کرونا‬ ‫در کشـور بی نظیـر اسـت؛ شـرکت تا کنـون‬ ‫درزمینـه مسـاعدت بـه بیمارسـتان ها‬ ‫و مرا کـز درمانـی بـرای خریـد تجهیـزات‬ ‫پزشـکی بیـش از ‪100‬میلیاردتومـان کمـک‬ ‫یکـه هیـچ شـرکتی در ایـران‬ ‫کـرده‪ ،‬درحال ‬ ‫بـه ‪10‬درصـد از ایـن مبلـغ هـم نرسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی در همین خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫«بخـش عمـده ای از ایـن کمک هـا در‬ ‫قالـب تجهیـزات بـه دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی بـوده و بخشـی نیـز بـه تهیـه‬ ‫تبلـت بـرای دانش امـوزان بی سرپرسـت‬ ‫و کم برخـوردار تحت حمایـت کمیتـه‬ ‫امـداد امـام خمینـی(ره) اختصـاص یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـم‪ ،‬دکتـر سـید‬ ‫مهـدی ابطحـی (رئیس دانشـگاه صنعتی‬ ‫و توسـعه کشـور دارد و عملکـرد خـوب این‬ ‫شـرکت را تائیـد می کنـد‪ .‬بـدون شـک ا گـر‬ ‫ایـن قبیـل شـرکت ها و بنگاه های صنعتی‬ ‫و اقتصـادی در اقتصـاد و خودکفایـی‬ ‫کشـور موثـر نبودنـد‪ ،‬دلیلـی بـرای ایـن نوع‬ ‫مانع تراشـی و تحریم هـا وجـود نداشـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرنـگار فـوالد‪ ،‬در ایـن‬ ‫ائیـن همچنیـن نشسـت هم اندیشـی‬ ‫هیئت علمی دانشـگاه صنعتی بـا مدیران‬ ‫فـوالد مبارکـه به منظـور تبـادل فنـاوری‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـا صنعـت بـا‬ ‫عنوان «فکر نو» برگزار و از وب سایت مرجع‬ ‫فناوری هـای سـاخت دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان رونمایـی شـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان دراین خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫«هم اینـک بـا معرفـی ‪ 400‬فنـاوری در‬ ‫سـطوح مختلـف بـر روی وب سـایت ‪isco‬‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬فرصت هـای سـرمایه گذاری‬ ‫بـه عالقه منـدان علـم و فنـاوری عرضـه‬ ‫می شـود»‪ .‬ابطحـی توجـه بـه تربیـت‬ ‫نیـروی انسـانی کارامـد بـرای صنعـت را‬ ‫مورد تا کیـد قـرار داد و افـزود‪« :‬دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان سـومین دانشـگاه برتـر‬ ‫کشـور در رتبه بنـدی ‪ ISC‬شـناخته شـده‬ ‫و باتوج هبـه اهمیـت کیفیت بخشـی بـه‬ ‫دانشـگاه ها ازسـوی وزارت علـوم‪ ،‬از سـال‬ ‫‪ 1400‬برنامه ریـزی امـوزش و پژوهـش‬ ‫بـه خـود دانشـگاه ها وا گـذار می شـود‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب دانشـگاه تعییـن می کنـد‬ ‫در مقاطـع مختلـف چـه تعـداد دانشـجو‬ ‫جـذب کنـد و ایـن مهـم بـا همـکاری‬ ‫نزدیـک بـا صنعـت تحقـق می یابـد»‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت اتیه فـوالد‬ ‫معـدن پارسـیان نیـز کـه بـه نمایندگـی‬ ‫از فـوالد مبارکـه نقـش موثـری در‬ ‫به بار نشسـتن این پروژه مشـترک داشـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در اوج شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬بـا‬ ‫تائیـد مهنـدس عظیمیـان؛ مدیرعامـل‬ ‫و معـاون نیـروی انسـانی شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه ایـن وظیفـه را برعهـده گرفتیـم»‪.‬‬ ‫علیرضـا ملکـی در تشـریح ایـن پـروژه‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن ماسـک شـش الیه‬ ‫بـا اسـتفاده از روش التروسـونیک تولیـد‬ ‫می شـود کـه یک الیـه ان نان وسـت و‬ ‫از ماسـک های ‪ N95‬معمولـی بسـیار‬ ‫فتـر و بـا وجـود شـش الیه بودن‬ ‫لطی ‬ ‫بسـیار سـبک تر اسـت‪ .‬محصـول مشـترک‬ ‫فـوالد مبارکه و دانشـگاه صنعتی اصفهان‬ ‫مجوزهـای الزم را از سـازمان غـذا و دارو‬ ‫نیـز اخـذ کـرده اسـت»‪ .‬وی از تولیـد ایـن‬ ‫ماسـک ها در انـواع سـوپاپ دار و بـدون‬ ‫سـوپاپ خبـر داد و گفـت‪« :‬ماسـک های‬ ‫سـوپاپ دار مصـارف صنعتـی و نـوع‬ ‫بـدون سـوپاپ ان مصـارف بهداشـتی‬ ‫دارد‪ .‬ضمن اینکـه ماسـک تولیـدی‬ ‫سـوپاپ دار نیـز در شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفت»‪ .‬ملکی‬ ‫باتا کیدبراینکـه انگیـزه فـوالد مبارکـه از‬ ‫مشـارکت در ایـن پـروژه به هیچ عنـوان‬ ‫اقتصـادی نبـوده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«فـوالد مبارکـه به منظـور تعهـد خـود بـه‬ ‫ایفـای نقـش در حـوزه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی در ایـن کار مشـارکت کـرد»‪.‬‬ ‫هفتمیـن همایـش اسـتیل‬ ‫پرایـس بـا موضـوع نـواوری در‬ ‫تولیـد و فـروش و باحضـور اردشـیر‬ ‫(سرپرسـت‬ ‫سـعدمحمدی‬ ‫معاونـت امـور معـادن و صنایـع‬ ‫معدنی وزارت صمـت)‪ ،‬وجیه اهلل‬ ‫جعفـری (رئیـس هیئت عامـل‬ ‫ایمیـدرو)‪ ،‬حمیدرضـا عظیمیـان‬ ‫(مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه)‬ ‫و جمعـی از دیگـر مدیـران عامـل‬ ‫شـرکت های فوالدسـاز کشـور در هتـل المپیـک تهـران برگـزار شـد‪ .‬در حاشـیه‬ ‫ایـن همایـش‪ ،‬رئیـس هیئت عامل ایمیـدرو در جمع خبرنـگاران دربـاره تحریم‬ ‫فوالد مبارکه و مدیرعامل این شرکت گفت‪« :‬تا به امروز بسیاری از شخصیت ها‬ ‫مـورد تحریم هـای امریـکا قـرار گرفته انـد؛ بااین حـال اصـل موضـوع اینجاسـت‬ ‫کـه مـا فـوالد مبارکـه را شـرکتی بـزرگ و تاثیرگـذار در اقتصـاد می دانیـم»‪ .‬معـاون‬ ‫وزیـر صمـت درادامـه گفـت‪« :‬مـا به طورقطـع به دنبـال انیـم کـه شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه از کار و تلاش در حـوزه صنعـت و تاثیرگـذاری اقتصـادی فاصلـه نگیرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه نیز که یکی از سخنرانان این همایش بود‪ ،‬درخصوص‬ ‫اهمیـت به کارگیـری نسـل چهـارم تکنولـوژی در صنعـت فـوالد گفـت‪« :‬امـروزه‬ ‫بـا پدیده هـای نوظهـور و شـگفت انگیزی روبـه رو هسـتیم کـه در تمامـی ابعـاد‬ ‫زندگـی مـردم جهـان تاثیر قابل توجهی گذاشـته اسـت»‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫ُ‬ ‫‪۷۰‬هزارتنـی‬ ‫افـزود‪« :‬اسـترالیا کـه در گذشـته سـنگ اهن را بـا کشـتی های ‪ ۶۰‬و‬ ‫ُ‬ ‫‪۶۰۰‬هزارتنـی‪ ،‬هزینـه ارسـال سـنگ اهن‬ ‫صـادر می کـرد‪ ،‬امـروز بـا کشـتی های‬ ‫خـود را بـه چهـاردالر رسـانده اسـت؛ امـا مـا در ایـران بـرای انتقـال سـنگ اهن از‬ ‫بافـق بـه بندرعبـاس همچنـان از تکنولـوژی دوم اسـتفاده می کنیـم»‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در ایـران صنعـت پتروشـیمی بـه نسـل چهـارم ورود کـرده اسـت‪ .‬مـا امـروز‬ ‫در جهـان بـا انقلاب صنعتـی چهـارم روبه روییـم و باشـگاه فانـوس دریایـی نیـز‬ ‫برای این موضوع ایجاد شـده اسـت‪ .‬به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬ا کنون‬ ‫بیـش از ‪ 20‬شـرکت بـزرگ بـه عضویـت ایـن باشـگاه درامده انـد و در حـوزه فـوالد‬ ‫نیـز شـرکت پوسـکو کـره جنوبـی‪ ،‬تاتـای هنـد و یـک شـرکت اروپایـی در ان عضو‬ ‫شده اند‪ .‬این امر نشان می دهد که ما نیز باید هوشیار باشیم و برای عضویت‬ ‫در ایـن باشـگاه تلاش کنیـم‪ .‬فـوالد مبارکـه دراین زمینه طـرح تحول دیجیتال‬ ‫را در دسـتورکار قـرار داده کـه از نسـل چهـارم دیجیتـال اسـت‪ .‬وی افـزود‪« :‬طرح‬ ‫تحـول دیجیتـال از ‪ ۵‬مـرداد ‪ ۹۹‬شـروع شـد و هـدف غایـی مـا اداره فـوالد مبارکه‬ ‫به صـورت هوشـمند اسـت؛ به طوری کـه تمام بخش هـای تولید‪ ،‬فـروش‪ ،‬مالی‬ ‫و بازرگانی تا تحویل کاال‪ ،‬از صفر تا صد‪ ،‬هوشـمند شـود»‪ .‬مهندس عظیمیان‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا کمـک نسـل چهـارم تکنولـوژی‪ ،‬هزینه مالی یا تسـهیالت بانکی‬ ‫به یک ششم خواهد رسید‪ .‬ا گر بتوانیم به هدف هوشمندسازی فوالد مبارکه‬ ‫دسـت یابیـم‪ ،‬سـود فوق العـاده ای به دسـت خواهیـم اورد؛ امـا ا گـر بـه نسـل‬ ‫چهـارم مجهـز نشـویم‪ ،‬در سـال های اینـده بـازار ورق خـود را از دسـت خواهیـم‬ ‫نتـر اسـت کـه ما‬ ‫داد؛ زیـرا صنایـع خودروسـازی نیازمنـد ورق هـای سـبک و ایم ‬ ‫ان را تولیـد نمی کنیـم»‪ .‬مهنـدس عظیمیـان گفـت‪« :‬از مردادمـاه تاکنـون دو‬ ‫رخـداد بـرای طـرح تحـول دیجیتال برگـزار و ‪ ۴۰۰‬پـروژه کوچک و بـزرگ دراختیار‬ ‫شـرکت های اسـتارت اپی قرار داده شـده است و تا پایان سال نیز ‪ ۱۰۰‬پروژه دیگر‬ ‫را دراختیـار ایـن جوانـان قـرار خواهیم داد»‪ .‬وی از همکاری شـرکت بین المللی‬ ‫ایریسـا‪ ،‬دانیلـی و دو شـرکت خارجـی دیگـر با فوالد مبارکه دراین زمینه خبـر داد‬ ‫و ابـراز امیـدواری کـرد فـوالد مبارکـه نیـز بتوانـد به عنـوان یکـی از اعضای باشـگاه‬ ‫فانـوس دریایـی پذیرفتـه شـود‪ .‬مهنـدس عظیمیـان ادامـه داد‪« :‬عالوه بـر‬ ‫اقدامـات یادشـده‪ ،‬قـراردادی بـا دانشـگاه اصفهان بسـته شـده و درحال حاضر‬ ‫حدود‪ ۱۵۰‬مدیر درزمینه طرح تحول دیجیتال اموزش می بینند»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه درپایان گفت‪« :‬امیدواریم نگاه جدید فوالد مبارکه درزمینه طرح‬ ‫تحـول دیجیتـال و حرکـت به سـمت هوشمندسـازی بـرای همـه شـرکت ها در‬ ‫کشـورمان الگـو شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کشور‬ ‫از مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی کشـور بـا ارسـال‬ ‫نامه ای به مهندس عظیمیان (مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه)‪ ،‬از تالش های‬ ‫ایـن شـرکت درخصـوص تامیـن ا کسـیژن رایگان بیمارسـتان ها و مرا کـز درمانی‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬در بخشی از نامه دکتر جلیل کوهپایه زاده‪ ،‬خطاب به مدیرعامل‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه چنین امده اسـت‪« :‬بدین وسـیله مراتب سـپاس خود را از‬ ‫نگاه ملی و تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه ان مجموعه در شرایط شیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا و نیـاز مبـرم مرا کـز درمانی به ا کسـیژن‪ ،‬درزمینه پیشـبرد اهداف‬ ‫سلامت و یـاری مجموعـه درمانـی ایـن دانشـگاه در تامیـن ا کسـیژن رایـگان‬ ‫بیمارسـتانی و کمـک بـه ارائـه خدمـت بـه بیمـاران اعلام مـی دارم»‪ .‬در پایـان‬ ‫ایـن نامـه‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی کشـور‬ ‫خاطرنشـان کـرده اسـت‪« :‬از درگاه ایـزد منـان تـداوم حضـور و تاثیـر ان بزرگـوار و‬ ‫همـکاران محتـرم ان مجموعـه در دسـت یابی بـه اهـداف عالیـه و نشـاط ملـت‬ ‫شـریف و پرافتخـار ایـران و توسـعه پایـدار کشـور را مسـئلت دارم»‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت؛ از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور تا کنـون‪ ،‬شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫به منظور تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬برای تامین ا کسیژن رایگان‬ ‫بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و برخی‬ ‫از بیمارسـتان های خـارج از اسـتان اقـدام کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪99-97‬ق‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد‪2099005117000052 :‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‪ -‬چاپ دوم‬ ‫تاریخ‪1399/11/18 :‬‬ ‫شماره‪35438 :‬‬ ‫جایگاه های ‪CNG‬‬ ‫شـهرداری میانـدواب در اجـرای بنـد ‪ 1‬مصوبـه شـماره ‪ 100‬مورخـه ‪ 1399/10/21‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬درنظـردارد‬ ‫بهره بـرداری از جایگاه هـای ایدیـن‪ ،‬والیـت و هـادی بـه شـرح ذیـل را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شـرایط‬ ‫و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مزایده در سـامانه ‪ 1399/11/20‬می باشـد‪.‬‬ ‫کلیه واجدین شـرایط می توانند از روز دوشـنبه مورخ ‪ 1399/11/20‬تا اخر وقت اداری روز دوشـنبه مورخه ‪ 1399/12/11‬جهت اطالع از شـرایط‬ ‫مزایـده بـه واحـد امـور قـرارداد شـهرداری میانـدواب مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 04445233318‬تمـاس و نسـبت بـه خریـد اسـناد مزایـده تـا روز‬ ‫سه شـنبه مورخـه ‪ 1399/11/28‬اقـدام‪ ،‬و بـرگ پیشـنهاد قیمـت خـود را علاوه بـر ثبت در سـامانه دولت‪ ،‬تحویل دبیرخانه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت نیـاز‪ ،‬واحـد امـور پیمـان و قـرارداد در اوقات اداری پاسـخگویی سـواالت متقاضیان محترم می باشـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری میاندواب مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نجفی؛ شهردار میاندواب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪ -2‬شـرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬اجرای خطوط کارنشـده و خطوط اتصالی جهت بهره برداری از ایسـتگاه های باالاورنده‬ ‫چهارراه فرهنگ و کاسـپین انزلی‬ ‫‪ -3‬مهلت زمانی دریافت مناقصه از سایت ستاد‪ 1399/11/29 :‬الی ‪1399/12/4‬‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت‪ 9:30‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫‪ -6‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه از مورخـه ‪ 1399/11/29‬می باشـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و‬ ‫بازگشـایی پا کت هـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت‬ ‫ً‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪( .‬ضمنا پیمانکاران مکلف‬ ‫هسـتند پا کـت «الـف» را بصـورت فیزیکـی نیز تحویـل دهند)‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب ‪01333368166‬‬ ‫و برگزاری مناقصه‪ :‬دفتر قراردادها ‪01333368482‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬رشت‪ 01333251136 :‬تهران‪02141934 :‬‬ ‫‪ -7‬قیمـت اسـناد و نحـوه واریـز وجـه‪ :‬قیمـت اسـناد مناقصـه ‪ 500/000‬ریـال (پانصـد هـزار ریـال) اسـت کـه به حسـاب شـماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شـعبه‬ ‫محتشـم رشـت کد شـعبه ‪ 3720‬شـماره شـبا ‪ IR020170000000108102328005‬به نام شـرکت اب و فاضالب اسـتان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه‬ ‫سـامانه سـتاد واریز گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -8‬میـزان سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ 1/853/580/000 :‬ریـال (نـوع تضمیـن صرفـا ضمانتنامـه بانکـی معتبـر یـا اصـل فیـش واریـز وجـه نقـد یـا اوراق مشـارکت‬ ‫بی نـام براسـاس ائین نامـه تضمیـن بـرای معاملات دولتـی شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬می باشـد‪).‬‬ ‫‪ -9‬مبلـغ بـراورد‪ 37/071/503/837 :‬ریـال‪ ،‬مبنـای بـراورد اولیه‪ :‬فهرسـت بها پایه سـال ‪ ،1399‬نوع فهرسـت بها‪ :‬ابنیه‪ ،‬شـبکه توزیع اب‪ ،‬شـبکه جمـع اوری و‬ ‫انتقال فاضالب‬ ‫‪ -10‬رشته پیمانکار‪ :‬اب‬ ‫‪ -11‬ارائه گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬در هنگام عقد قرارداد الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -12‬محـل تامیـن اعتبـار‪ :‬عمرانـی طـرح شـماره ‪ 1503002045‬و سـایر طر ح هـای دارای اعتبـار و پرداخـت بـه صـورت اسـناد خزانـه‪ ،‬اوراق مشـارکت یـا وجـه نقـد‬ ‫درصـورت تخصیـص‬ ‫‪ -13‬دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس پیاب‬ ‫‪ -14‬سایت ملی مناقصات کشور‪ http://iets.mporg.ir :‬سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫‪ -15‬مهلت اعتبار پیشنهاد‪ :‬سه ماه (برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد)‬ ‫‪ -16‬هزینه دو نوبت ا گهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشوری به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن (سهامی خاص)‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫محدودیت های جدید تردد در استان‬ ‫رئیس پلیـس راهـور اسـتان گلسـتان به منظـور پیشـگیری از شـیوع کرونـا از‬ ‫اعمـال محدودیت هـای جدیـد تـردد در اسـتان گلسـتان خبـر داد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫عبـاس مهاجـر بسـطامی دراین بـاره اظهـار داشـت‪« :‬برابـر تدابیـر ابالغـی و‬ ‫مصوبـات کمیتـه امنیتـی‪ ،‬انتظامـی و اجتماعـی وزارت کشـور از روز شـنبه ‪18‬‬ ‫بهمن ماه محدودیت های تردد به واسطه قطع زنجیره ویروس کرونا اعمال‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬براین اسـاس تمامـی شـهرهای اسـتان گلسـتان‬ ‫به عنوان شهرهای زرد تعیین و ورود وسایل نقلیه شخصی با پال ک غیربومی‬ ‫بـه ایـن شـهرها ممنـوع و درصورت تخلف راننـده و ورود به شـهرهای اعالمی‬ ‫مبلـغ پنج میلیون ریـال اعمـال قانـون صـورت خواهـد گرفـت»‪ .‬رئیس پلیـس‬ ‫راهـور اسـتان افـزود‪« :‬تـردد شـبانه در کلیـه شـهرها با وضعیت قرمـز‪ ،‬نارنجی‪،‬‬ ‫زرد و ابـی از سـاعت ‪ 21‬الـی ‪ 3‬بامـداد ممنـوع بـوده و درصـورت عـدم رعایـت‪،‬‬ ‫راننـده مبلـغ دومیلیون ریـال جریمـه می شـود»‪ .‬وی همراهـی مـردم در‬ ‫پیشـگیری و قطـع زنجیـره ویـروس کرونـا را بسـیار حائزاهمیت دانسـت و ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه هم اسـتانی ها بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و پرهیـز‬ ‫از سـفرهای غیرضـروری‪ ،‬پلیـس راهـور اسـتان را در اجـرای موفـق و موثـر ایـن‬ ‫طـرح یـاری کنند‪.‬‬ ‫خانواده های شاهد و ایثارگر؛ سند افتخار ایران‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز تاکید کرد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 2500‬واحد مسکونی در روستاها‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن‬ ‫گلسـتان گفت‪« :‬دوهزار و ‪500‬‬ ‫واحـد مسـکونی روسـتایی و‬ ‫‪ 191‬واحـد مسـکن شـهری‬ ‫در اسـتان گلسـتان افتتـاح و‬ ‫کلنگ زنی شد»‪ .‬سید محمد‬ ‫حسـینی در مراسـم افتتـاح‬ ‫پروژه هـای بنیـاد مسـکن‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬امسـال‬ ‫دوهـزار و ‪ 500‬واحـد مسـکونی روسـتایی مقاوم سـازی و بهسـازی شـد کـه در‬ ‫دهـه فجـر بـه بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی بااشـاره به فرسـوده و غیرایمن بـودن‬ ‫‪58‬درصـد واحدهـای مسـکونی روسـتایی در اسـتان گفـت‪« :‬ایـن واحدهـا‬ ‫از محـل اعتبـارات بهسـازی و نوسـازی مسـکن روسـتایی و تسـهیالت بانکـی‬ ‫مقاوم سـازی شـده اند»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان افـزود‪« :‬براسـاس‬ ‫اخریـن امـار از وضعیـت خانه های روسـتایی در اسـتان حدود ‪128‬هـزار واحد‬ ‫مسـکونی کـم دوام و غیرمقـاوم در روسـتاها داریـم که درصورت بـروز حوادث‪،‬‬ ‫دچـار خسـارت خواهنـد شـد»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬برای بهسـازی و نوسـازی‬ ‫واحدهـای مسـکونی روسـتایی تـا سـقف ‪65‬میلیون تومـان تسـهیالت بـا‬ ‫کارمـزد پنج درصـد و بازپرداخـت ‪ 15‬سـاله پرداخـت می شـود»‪ .‬حسـینی‬ ‫همچنیـن از افتتـاح و کلنگ زنـی ‪ 451‬طـرح هـادی در روسـتاهای اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬در دهـه فجـر امسـال بـا هـدف محرومیت زدایـی و عمـران‬ ‫و ابادانـی روسـتاهای اسـتان ‪ 265‬پـروژه طـرح هادی در روسـتاها ‪26‬میلیارد‬ ‫و ‪753‬میلیـون تومـان بـه بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن ‪186‬‬ ‫پـروژه طـرح هـادی نیـز ‪35‬میلیـارد و ‪356‬میلیـون تومـان کلنگ زنـی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬اجـرای جـوی و جـدول‪ ،‬زیرسـازی و اسـفالت معابـر‪ ،‬پیاده روسـازی‪،‬‬ ‫احـداث کانـال انتقـال و هدایـت اب هـای سـطحی و غیـره بخشـی از اقدامات‬ ‫انجام شـده در روسـتاهای اسـتان اسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان‬ ‫کهـزار و ‪ 212‬واحـد مسـکن روسـتایی بـا‬ ‫همچنیـن از افتتـاح و کلنگ زنـی ی ‬ ‫اعتبـار ‪68‬میلیـارد و ‪25‬میلیـون تومـان خبـر داد و گفـت‪ 191« :‬واحـد مسـکن‬ ‫شـهری نیـز بـا ‪21‬میلیـارد و ‪950‬میلیـون تومـان اعتبـار در دهـه فجـر امسـال‬ ‫افتتـاح و کلنگ زنـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تحقق ‪۱۲۵‬درصدی اشتغال در شهرستان‬ ‫به کار گرفتن ظرفیت نخبگان برای ایجاد اشتغال و تولید‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫البـرز در نشسـت بـا رئیـس بنیـاد نخبـگان و‬ ‫تعـدادی از نخبـگان اسـتان در این اداره کل‬ ‫گفـت‪« :‬بـا حمایت هـای موثـر در اسـتان‬ ‫بایـد از ظرفیـت نخبـگان بـرای راه انـدازی‬ ‫اسـتارت اپ ها‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و کسـب وکار‬ ‫اسـتفاده و مسـیر توسـعه کشـور را همـوار‬ ‫حنـژاد در این نشسـت‬ ‫کنیـم»‪ .‬حسـین فال ‬ ‫باتا کیدبراینکـه نقـش و جایـگاه نخبگان در‬ ‫توسعه و پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده‬ ‫نیسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬مهم تریـن نقـش و‬ ‫کارکـردی که برای نخبگان جامعه می شـود‬ ‫یسـت؛‬ ‫تعریـف نمـود نقـش جریان ساز ‬ ‫یعنـی نخبه هـای کشـور می تواننـد کشـور‬ ‫را وادار بـه حرکـت کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬انتظـار‬ ‫مـا هـم از نخبـگان اسـتان این اسـت که در‬ ‫ایـن مسـیر بتواننـد جریان سـاز باشـند و‬ ‫البتـه درنهایـت حاصـل ایـن جریان سـازی‬ ‫بایـد ایجـاد تکنولـوژی و در پرتـو تکنولـوژی‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد فراینـد اقتصـادی و مسـلما بایـد در‬ ‫پرتـو فراینـد اقتصـادی نیـز ایجـاد اشـتغال‬ ‫صـورت گیـرد کـه یکـی از مهم تریـن اهـداف‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماع ‬ ‫وی بااشـاره به وظایـف وزارت تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی درحـوزه هـای مختلـف‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و رفـاه افـزود‪« :‬یکـی‬ ‫از مهم تریـن اهـداف وزارت تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫وفـاه اجتماعـی ایجـاد اشـتغال اسـت و‬ ‫باتوج هبـه رسـالت مهـم ایجـاد اشـتغال در‬ ‫وزارت متبـوع‪ ،‬کلیـه تسـهیالتی کـه در ایـن‬ ‫وزارتخانـه ارائـه می شـود هدفـش ایجـاد‬ ‫اشـتغال اسـت یعنـی نـگاه مـا نیـز در ایـن‬ ‫اداره کل بـه مقولـه ارائـه تسـهیالت بـا هـدف‬ ‫ایجـاد اشـتغال بـا رویکـرد اشـتغال پایـدار‬ ‫حنـژاد بااشـاره به حمایت هـای‬ ‫اسـت»‪ .‬فال ‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار وفـاه اجتماعـی بـرای‬ ‫فعالیـت نخبـگان و اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫ایـن اسـتعدادها درجهـت اشـتغال و تولیـد‬ ‫و فنـاوری در اسـتان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«براسـاس تفاهم نامـه ای کـه وزارتخانـه‬ ‫بـا صنـدوق کارافرینـی امیـد بـرای ایجـاد‬ ‫یکـه‬ ‫کسـب وکار منعقـد کـرده اسـت هـر فرد ‬ ‫یک طرح توجیهی اقتصادی در رسته های‬ ‫مورد تائیـد وزارت متبـوع داشـته باشـد و‬ ‫ان طـرح منجـر بـه ایجـاد یـک محصـول‬ ‫شـود و در کنـار ان اشـتغالی ایجـاد شـود‪،‬‬ ‫متناسـب بـا ایجـاد اشـتغال؛ تسـهیالت بـه‬ ‫میـزان ‪ 100‬تـا ‪150‬میلیون تومـان بـه ازای هـر‬ ‫نفـر ایجـاد شـغل بـه وی پرداخـت می شـود‬ ‫کـه نخبـگان اسـتان نیـز می تواننـد از ایـن‬ ‫ظرفیـت بـرای توسـعه کسـب وکارهای‬ ‫خـود اسـتفاده کننـد»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان البـرز از طـرح‬ ‫کارورزی و مشـوق های بیمـه ای به عنـوان‬ ‫دیگـر طر ح هـای ایـن اداره کل و وزارتخانـه‬ ‫بـرای بهره منـدی نخبـگان اسـتان نـام‬ ‫بـرده و افـزود‪« :‬یکـی از موضوعاتـی کـه‬ ‫ازسـوی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت فقـدان مهـارت‬ ‫لکـرده دانشـگاهی در‬ ‫الزم در قشـر تحصی ‬ ‫کنـار اموزش هـای ا کادمیـک ان هاسـت‬ ‫کـه بـرای حـل ایـن موضـوع و رفـع مشـکل‬ ‫بیـکاری فار غ التحصیلان دانشـگاهی‬ ‫وزارت متبـوع یـک بسـته تشـویقی تحـت‬ ‫عنـوان کارورزی و بعـد بحـث مشـوق های‬ ‫بیمـه ای را بـرای اشـتغال کسـانی کـه‬ ‫دارای تحصیلات عالـی هسـتند تعریـف‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی بـا تشـریح ایـن طـرح‬ ‫ادامـه داد‪« :‬براسـاس ایـن طـرح وقتـی فـرد‬ ‫لکـرده در بخـش خصوصی به عنوان‬ ‫تحصی ‬ ‫کارورز جـذب شـود تـا سـه ماه حقـوق و‬ ‫هزینه هـای کارورز ازسـوی دولـت پرداخـت‬ ‫می شـود و ا گـر ظـرف سـه ماه پـس از ارزیابـی‬ ‫کارفرمـا افـرادی کـه به عنـوان کارورز جـذب‬ ‫شـده اند بتواننـد پاسـخگوی مسـائل و‬ ‫مشـکالت بنـگاه اقتصـادی و ان کارگاه در‬ ‫بخـش خصوصـی باشـند و در کارگاه و واحد‬ ‫مذکور جذب شـوند‪ ،‬دولت نیز دراین راسـتا‬ ‫بـرای حمایـت از کارفرمـا بعـد از جـذب‬ ‫کارورز توسـط کارفرمـا تـا ‪21‬مـاه ان کارگاه‬ ‫را نسـبت بـه حـق بیمـه کارفرمایـی معـاف‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد و وزارتخانـه نیـز راسـا حق بیمه‬ ‫ان فـرد را پرداخـت می کنـد و ایـن طـرح نیـز‬ ‫به منظـور تقویـت جذب افـراد تحصیل کرده‬ ‫در بخـش خصوصی و حل مشـکل اشـتغال‬ ‫انـان ازسـوی وزارت کار ارائـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فالح نـژاد همچنیـن حـوزه تعـاون را دیگـر‬ ‫بسـتر مناسـب بـرای فعالیت هـای نخبـگان‬ ‫در حوزه هـای پژوهش محـور عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتفاده از ظرفیت هـای پژوهشـی‬ ‫و اقتصـادی بخـش تعاون بـرای بهره مندی‬ ‫نخبـگان در حوزه هـای پژوهشـی و نیـز‬ ‫وجـود معافیت هـای مالیاتـی و بیمـه ای‬ ‫و نیـز تسـهیالت خـاص بخـش تعـاون‬ ‫می توانـد به عنـوان تسـهیل گر کسـب وکار‬ ‫و ارائـه ایده هـای نخبـگان درجهـت ایجـاد‬ ‫اشـتغال و توسـعه اسـتان موردتوجـه ایـن‬ ‫قشـر قـرار گیـرد و ایـن اداره کل دراین زمینـه‬ ‫امادگـی همـکاری بـا نخبـگان را درراسـتای‬ ‫سـرفصل های پژوهشـی ارائه شـده تعـاون‬ ‫ازسـوی وزارت متبـوع را دارد»‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن اسـتفاده از تسـهیالت اشـتغال‬ ‫پایدار روستایی را از دیگر خدمات قابل ارائه‬ ‫ایـن اداره کل بـه نخبـگان و اسـتعدادهای‬ ‫برتـر اسـتان نـام بـرده و تصریـح کـرد‪« :‬منابع‬ ‫خیلـی خوبـی از سـمت دولـت بـرای توسـعه‬ ‫اشـتغال پایـدار روسـتایی اختصـاص داده‬ ‫شـده اسـت؛ زیـرا یکـی از اسـیب های‬ ‫عمـده کشـور مـا بحـث مهاجـرت از روسـتا‬ ‫بـه شـهر به دلیـل مسـئله اشـتغال اسـت و‬ ‫بدین منظـور تسـهیالت خوبـی بـا بهره های‬ ‫پائیـن توسـط دولـت بـرای ایجاد کسـب وکار‬ ‫در محیط هـای روسـتایی در اسـتان و‬ ‫کشـور ارائـه شـده اسـت کـه نخبـگان البرزی‬ ‫می تواننـد دراین خصـوص نیـز بـا اسـتفاده‬ ‫از ایـن تسـهیالت در رسـته های اعالم شـده‬ ‫فعالیـت کننـد»‪ .‬وی درپایـان اظهـار‬ ‫امیدواری کرد که تا با همکاری و همفکری‬ ‫ایـن اداره کل و بنیـاد نخبـگان اسـتان‬ ‫زمینه های همکاری مشـترک برای فعالیت‬ ‫ایـن اسـتعدادها و اینده سـازان ایجـاد شـود‬ ‫و باتوجه بـه وجـود اسـتعدادهای درخشـان‬ ‫و نخبـگان بسـیار در اسـتان و شهرسـتان و‬ ‫رفـع مشـکالت انـان بسـتر فعالیـت ان هـا را‬ ‫فراهـم و از ظرفیـت و اسـتعداد ایـن عزیـزان‬ ‫درجهـت رشـد و خودکفایـی و بی نیـازی بـه‬ ‫محصـوالت خارجـی به ویـژه در ایـام تحریـم‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫معاون استاندار مازندران خبر داد؛‬ ‫تکمیل ‪ ۲۰۰۰‬واحد مسکن مهر مازندران تا فروردین ماه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان خانواده هـای‬ ‫شـهدا و ایثارگـران را سـرمایه هایی ارزشـمند بـرای جامعـه دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر سـند عـزت و افتخـار ایـران اسلامی‬ ‫هسـتند»‪ .‬به نقل از ایثار واحد اسـتان گلسـتان؛ اسـرافیل وزیری در حاشیه‬ ‫مالقـات عمومـی بـا خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«شـنیدن خواسـته های جامعـه هـدف از وظایـف مهـم و اساسـی کارکنـان‬ ‫بنیـاد اسـت کـه موجـب اشـنایی بهتـر بـا مشـکالت و درخواسـت های انـان‬ ‫شـده و درنهایـت بـه رفـع ایـن مشـکالت کمـک شـایانی خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫وزیـری بااشـاره به اهمیـت توسـعه و ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت و‬ ‫الزمـه ان در جامعـه بـرای اشـنایی هرچه بیشـتر نسـل جـوان عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«وظیفـه ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت به عهـده همـه اسـت و همـه بایـد‬ ‫بـه فرهنـگ ایثـار‪ ،‬جهـاد و مقاومـت توجـه ویـژه ای داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫پاسداشـت رشـادت ها و دلیرمردی هـای جانبـازان و ایثارگـران را رسـالتی‬ ‫همگانـی برشـمرد و گفـت‪« :‬همـه مـا مدیـون شـهدا و ایثارگـران هسـتیم و‬ ‫بایـد بـرای تکریـم خانواده های انان از هیچ کوششـی دریغ نکنیم»‪ .‬وزیری‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم خدمت رسـانی بـه خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران‬ ‫شهرسـتان اظهـار داشـت‪« :‬خدمت رسـانی بـه بهتریـن قشـر از جامعه یعنی‬ ‫ایثارگـران و خانواده هـای شـهدا اصلی تریـن وظیفـه ماسـت و مـا بـا تمـام‬ ‫تـوان درراسـتای خدمت رسـانی و حفـظ عـزت و کرامـت ایـن عزیـزان تلاش‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫اهدای البسه ورزشی‬ ‫با لوگوی شرکت گاز به تعدادی از تیم های پایه‬ ‫درراسـتای توسـعه مسـئولیت اجتماعـی و اشـاعه فرهنـگ مدیریـت‬ ‫مصـرف ایمـن و بهینـه گاز طبیعـی در سـطح جامعـه و خانواده هـا‪ ،‬طـی‬ ‫هماهنگی هـای به عمل امـده تعـدادی البسـه ورزشـی بـا لوگـوی شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان‪ ،‬حاوی شـماره تماس امداد ‪ 194‬و همچنین صرفه جویی‬ ‫و مصـرف ایمـن گاز بـه تعـدادی از تیم هـای پایـه منتخـب اسـتان جهـت‬ ‫حضـور در لیـگ برتـر کشـور و همچنیـن مـدارس اسـتان توسـط دکتـر طالبی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اهـداء شـد‪ .‬در همین رابطـه مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان بـا حضـور در مسـتطیل سـبز مـدارس فوتبـال و ارتبـاط‬ ‫صمیمانـه بـا بازیکنـان و اعضـای تیـم و بازدیـد از تمرینـات ایـن تیم هـا‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬گاز طبیعـی نعمـت خـدادادی بـوده کـه شایسـته اسـت جهت‬ ‫بهره منـدی همـه مـردم‪ ،‬در مصـرف ان نهایـت صرفه جویـی به عمـل ایـد»‪.‬‬ ‫دکتـر علـی طالبـی درادامـه بـا ارزوی توفیقـات بیشـتر بـرای تیم های مدرسـه‬ ‫فوتبـال افـزود‪« :‬شـما کـودکان‪ ،‬اینده سـازان و اسـتعدادهای درخشـان ایـن‬ ‫کشـور هسـتید کـه ضمـن ادامـه تحصیـل و فرا گرفتـن علـم و دانـش‪ ،‬در کنـار‬ ‫ان فعالیت هـای حرفـه ای ورزش و برخـورداری از کادر فنـی باتجربـه‪ ،‬اینـده‬ ‫شرو خواهیـد داشـت و می توانیـد بـه مـدارج‬ ‫خـوش و امیدوارکننـده ای پیـ ِ ‬ ‫علمـی و ورزشـی ارزشـمندی برسـید»‪ .‬شایان ذکراسـت؛ در این بازدیـد‪،‬‬ ‫به منظـور تقدیـر از تلاش بازیکنـان مدرسـه فوتبـال‪ ،‬لبـاس ورزشـی‪ ،‬حـاوی‬ ‫شـماره تمـاس ‪ 194‬امـداد و شـعار صرفه جویـی و مصـرف ایمـن گاز تحویـل‬ ‫شـد کـه در حیـن انجـام مسـابقات بـر تـن خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار مازندران با اشـاره به‬ ‫نیمه کاره بـودن برخی واحدهای مسـکن مهر گفـت‪« :‬دو هزار‬ ‫واحـد از مسـکن مهـر تـا فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬تکمیل می شـود»‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان در جلسـه بررسـی مشـکالت مسـکن مهر و‬ ‫احـداث مسـکن محرومین اسـتان مازنـدران‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«تلاش بیشـتر و اساسـی دسـتگاه های خدمات رسـان‬ ‫از جملـه شـرکت توزیـع بـرق و شـرکت اب و فاضلاب جهـت‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اتمـام پروژه هـای مسـکن مهـر در اسـتان ضرور ‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬اداره کل راه و شهرسـازی مازنـدران متعهـد‬ ‫شـده تـا احـداث د وهـزار واحـد دیگـر از مسـکن مهـر را تـا‬ ‫فروردیـن سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه اتمـام برسـاند»‪ .‬رازجویـان با اشـاره به‬ ‫سـاخت مسـکن طـرح اقـدام ملـی‪ ،‬افـزود‪« :‬سـاخت مسـکن‬ ‫اقـدام ملـی در بعضـی از شهرسـتان های اسـتان مازنـدران‬ ‫اغـاز شـده اسـت؛ امـا تسـریع انجـام ان نیـاز بـه همـکاری‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار‬ ‫مازنـدران با تا کید بر اینکـه سـاخت مسـکن محرومیـن در‬ ‫مازنـدران از اولویت هـای دولـت اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬از تمام‬ ‫ظرفیت هـای موجـود اسـتان بایـد جهت سـاخت خانه برای‬ ‫اقشـار محـروم و کم درامـد جامعـه اسـتفاده شـود تـا موجـب‬ ‫ایجاد ارامش برای انها شود»‪ .‬رازجویان ادامه داد‪« :‬اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی در راستای معرفی مددجویان کمیته امداد‬ ‫امـام خمینـی (ره) و بهزیسـتی جهـت دریافـت انشـعاب بـرق‬ ‫در پروژه های مسـکن مهر میارکال سـاری‪ ،‬با جدیت بیشتری‬ ‫پیگیـری کنـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه از تجربیـات پـروژه مسـکن‬ ‫مهـر بایـد در دیگـر پروژه هـای حـوزه مسـکن اسـتفاده شـود‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬پروژه هـای حـوزه مسـکن باید بـا کیفیت باال‬ ‫احـداث و در اختیـار متقاضیـان قـرار بگیـرد»‪ .‬رازجویـان در‬ ‫مـورد مسـکن مهـر چالوس نیز گفـت‪« :‬شـرکت اب و فاضالب‬ ‫متعهـد شـده اسـت تـا مشـکل فاضلاب ایـن مجتمـع را تـا‬ ‫انتهـای سـال ‪ ۹۹‬برطـرف سـازد»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار مازنـدران خانـه دار شـدن قشـر کم درامـد‬ ‫جامعـه را از اهـداف نظام جمهوری اسلامی دانسـت و ادامه‬ ‫داد‪« :‬از بانک هایـی کـه جهـت سـاخت مسـکن محرومیـن‬ ‫همراهـی دارنـد قدردانی می کنم و انتظـار داریم جهت انجام‬ ‫تعهـد صددرصـدی‪ ،‬تمـام بانک هـا همکاری هـای الزم را‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تـا بـه امـروز بیـش از هـزار‬ ‫و‪ ۹۰۰‬متقاضـی مسـکن محرومیـن کـه از مددجویـان کمیتـه‬ ‫امـداد امـام خمینـی (ره) و بهزیسـتی هسـتند بـرای دریافـت‬ ‫تسـهیالت بـه بانک هـا معرفـی شـدند»‪ .‬معـاون اسـتاندار‬ ‫مازنـدران تصریح کرد‪« :‬بنیاد مسـکن نظـارت و پایش جدی‬ ‫بـر متقاضیـان مسـکن محرومیـن داشـته باشـد تـا بودجـه ی‬ ‫بالعوضـی کـه دولـت اختصاص داده اسـت در زمان مناسـب‬ ‫هزینـه شـود»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫اجرای سیستم روشنایی بزرگراه ارا ک‪-‬پلیس راه توره‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی از اجـرای سیسـتم‬ ‫روشـنایی محـور ارا ک‪-‬پلیـس راه تـوره بـا‬ ‫غبـر ‪۶۰‬میلیاردریـال خبـر داد‪.‬‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی؛‬ ‫هم زمـان بـا چهل ودومیـن سـالروز پیـروزی‬ ‫انقلاب شـکوهمند اسلامی و روز ‪۲۲‬‬ ‫یفـر (مدیـرکل‬ ‫بهمن مـاه باحضـور علـی زند ‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی)‪ ،‬رجبـی (فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫شـازند) و جمعی از مسئولین ان شهرستان‬ ‫ائیـن کلنگ زنـی پـروژه اجـرای سیسـتم‬ ‫روشـنایی بزرگـراه ارا ک‪-‬پلیس راه تـوره برگزار‬ ‫یفـر‪ ،‬درراسـتای‬ ‫شـد‪ .‬به گفتـه علـی زند ‬ ‫پیشـبرد اهـداف طـرح سرتاسـری ارتقـای‬ ‫ایمنـی راه هـا و مرتفـع سـاختن مشـکالت‬ ‫و مطالبـات مردمـی‪ ،‬تکمیـل سیسـتم‬ ‫روشـنایی محـور ارا ک‪-‬توره‪-‬پلیـس راه تـوره‬ ‫تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬به طـول نه کیلومتـر اجـرا‬ ‫یفـر در حاشـیه برگـزاری‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬زند ‬ ‫مراسـم ائیـن کلنگ زنـی بااشـاره به رشـد‬ ‫فزاینـده سـطح ایمنـی راه هـا طـی سـال های‬ ‫اخیر اظهار داشـت‪« :‬اسـتان مرکزی ازلحاظ‬ ‫سیسـتم روشـنایی راه هـا در مقایسـه با‬ ‫سـایر اسـتان ها از جایـگاه بسـیار خوبی‬ ‫برخـوردار بـوده و جـزو اسـتان های سـطح‬ ‫یـک ب هشـمار مـی رود»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پـروژه بـا اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪۶۰‬میلیاردریـال و به طـول نه کیلومتـر‬ ‫بال ‬ ‫در ‪ 6.5‬کیلومتـر از مسـیر توسـط پیمانـکار‬ ‫تعیین شـده ظـرف مـدت یک سـال اینـده‬ ‫بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی هـدف از ارتقـای سـطح ایمنـی راه ها‬ ‫را کاهـش تصادفـات جـاده ای برشـمرد و‬ ‫افـزود‪« :‬همسـو بـا ایمن سـازی فیزیکـی‬ ‫راه هـا‪ ،‬ارتقـای سـطح فرهنـگ ترافیـک از‬ ‫یسـت کـه بـه طـرق‬ ‫اقدامـات حائزاهمیت ‬ ‫مختلـف بـا هـدف توسـعه زیرسـاختی و بـا‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود ازطریـق‬ ‫رسـانه های تصویری‪ ،‬شـنیداری و سـرگرمی‬ ‫بـرای کـودکان بـه انجـام می رسـد تـا کاربـران‬ ‫راه هـا بـا حدا کثر ایمنی ممکـن از جاده های‬ ‫یفـر درپایـان‬ ‫اسـتان عبـور کننـد»‪ .‬زند ‬ ‫بااشـاره به بـرکات انقلاب شـکوهمند‬ ‫اسلامی ایـران از بهر هبـرداری ‪ ۱۷‬طـرح‬ ‫راهـداری در بهمن ماه سـال جـاری خبر داد‬ ‫و مجمـوع ایـن اقدامـات شایسـته را مرهون‬ ‫تالش هـای بی وقفه و پیگیری های مسـتمر‬ ‫مجموعـه اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان مرکـزی دانسـت‪.‬‬ ‫حمل ریلی ‪ TEU 50‬کانتینر لوازم خودرو از بندرامیراباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنـادر ودریانـوردی امیرابـاد با اشـاره به اینکه‬ ‫لو نقـل کاال‬ ‫بسـترهای الزم بـرای شـقوق مختلـف حم ‬ ‫به خصـوص حمـل کانتینر ‪ ،‬از طریق شـبکه سراسـری راه اهن‬ ‫در بندرامیرابـاد فراهـم اسـت‪ ،‬از حمل ریلـی ‪ TEU 50‬کانتینر‬ ‫لوازم خودرو از بندر امیراباد به منطقه ویژه اقتصادی کرمان‬ ‫خبـر داد‪ .‬محمدعلـی اصـل سـعیدی پور با بیان اینکـه تمـام‬ ‫ظرفیت هـای لجسـتیکی و تجهیزاتـی مـدرن و راهبـردی‪،‬‬ ‫لو نقـل‬ ‫تـوان ریلـی ‪ ،‬حمـل ترکیبـی و شـقوق مختلـف حم ‬ ‫کاال در بندرامیرابـاد در جهـت تامیـن کاالهـای اساسـی‬ ‫مایحتـاج مـردم و لـوازم اولیـه صنایـع کشـور بـه کار گرفتـه‬ ‫شـده اسـت ‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـرای نخسـتین بار ‪TEU 50‬‬ ‫ کانتینـر لـوازم خـودرو از کشـور چیـن و از طریـق بنـدر ا کتائـو‬ ‫قزاقسـتان بـه بندرامیرابـاد ترانزیـت و سـپس بـا حمـل ریلـی‬ ‫بـه منطقـه ویـژه اقتصـادی کرمان بندرامیراباد ارسـال شـد»‪.‬‬ ‫وی بـه مقرون به صرفه بـودن هزینه هـای تمـام شـده حمـل‬ ‫دریایـی این گونـه کاالهـا از کشـور چیـن نسـبت بـه شـقوق‬ ‫دیگـر حمـل کاال اشـاره کـرد و یـاداور شـد‪« :‬زیرسـاخت های‬ ‫موجـود در بندرامیرابـاد از قبیـل ‪ ۲۵‬کیلومتـر شـبکه ریلـی‬ ‫داخلـی و اتصـال ان بـه شـبکه سراسـری راه اهـن ‪ ،‬قرارگیـری‬ ‫در مسـیر کریـدور بین المللـی شـمال _ جنـوب و همچنیـن‬ ‫بـا در اختیار داشـتن تجهیـزات مـدرن و اسـتراتژیک بنـدری ‪،‬‬ ‫بازرگانان را جهت حمل و ترانزیت ایمن و ارزان کاال و کانتینر‬ ‫از مسـیر بندرامیرابـاد ترغیـب می کند»‪ .‬مدیـرکل بندرامیراباد‬ ‫با اشـاره به واردات رسـمی حـدود یک میلیـارد دالر لـوازم‬ ‫خـودرو در سـال بـه کشـور و رونـد فزاینـده تولیـد خـودرو و نیاز‬ ‫بـاالی ایـن نـوع کاالهـا در بـازار ‪ ،‬بـر افزایـش واردات و ترانزیـت‬ ‫ایـن قبیـل کاالهـا از بنـادر تا کید کرد‪ .‬سـعیدی پـور در پایان‪،‬‬ ‫میـزان رشـد حمـل ریلـی کاالهـای وارداتـی از بندرامیرابـاد بـه‬ ‫سـایر نقاط کشـور و همچنین ترانزیت به سـایر کشـورها را در‬ ‫سـال جاری مناسـب ارزیابی کرد و از برنامه ریزی های مدون‬ ‫جهـت تبدیل شـدن بندرامیرابـاد بـه بنـدر کانونـی حمـل‬ ‫کانتینـری کاال در شـمال کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«در سـال جهـش تولیـد بـا تلاش همـه‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی ظرفیـت خوبـی‬ ‫بـرای رونـق تولیـد ایجـاد شـد به نحوی کـه‬ ‫براسـاس اعلام سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان تهـران ‪۱۲۵‬درصـد‬ ‫اشـتغال در ایـن شهرسـتان محقـق شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی در جمـع‬ ‫مدیران بابیان اینکه باید تالش کنیم تا روند اشـتغال زایی در شهرسـتان ری‬ ‫تـداوم داشـته باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی از اولویت هـای مـا در سـتاد تسـهیل و رفـع‬ ‫موانع تولید تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید است»‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬ایجـاد زیرسـاخت های مختلـف از جمله اب‪ ،‬برق و گاز در شـهرک های‬ ‫صنعتـی و حمایـت از تولیدکننـدگان موجب شـده که عمده سـرمایه گذاران و‬ ‫کارافرینـان اسـتان تهـران بـه شهرسـتان ری تمایل پیدا کنند»‪ .‬این مسـئول‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬اینکـه بیشـتر مسـئوالن بـا حضـور در شهرسـتان به دنبـال حـل‬ ‫مسـائل و مشـکالت مرتبـط بـا صنعـت و تولیـد هسـتند‪ ،‬نشـان می دهـد کـه‬ ‫اشـتیاق تولیدکننـدگان و صنعتگـران بـه شهرسـتان ری زیـاد اسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫اسـتاندار تهـران ادامـه داد‪« :‬فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان باحضـور‬ ‫جوانـان تحصیل کـرده بـا هـدف اینکـه نگاهمـان بـه خـارج از مرزهـا نباشـد و‬ ‫ً‬ ‫درون کشور تولید را انجام بدهیم قطعا تحقق گام دوم انقالب و مورد تا کید‬ ‫مقـام معظـم رهبری سـت»‪ .‬توکلـی کجانـی اضافـه کـرد‪« :‬باتوجه بـه سـبقه‬ ‫خوبی که درحوزه صنعت و معدن شهرستان ری وجود دارد تولیدکنندگان‬ ‫بـرای حضـور دراین حـوزه اسـتقبال می کننـد و مـا هـم بایـد در سـتاد تسـهیل‬ ‫کمـک کنیـم تـا زمینه حضور و رضایتمنـدی انان فراهم شـود»‪ .‬فرماندار ویژه‬ ‫شهرستان ری گفت‪« :‬پس از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه فناوری‪ ،‬علم‬ ‫و پژوهـش اتفاقـات خوبـی در کشـور افتـاده اسـت کـه ایـن رخدادهـا باعـث‬ ‫شـده الگوهـای اساسـی توسـعه را داشـته باشـیم و رضایـت مـردم را در سـطح‬ ‫جامعـه ببینـم»‪ .‬ایـن مسـئول افـزود‪« :‬شـاید در یکـی از دوره هایی که شـرایط‬ ‫اقتصادی سخت شده همین دوران اخیر است که با مقاومت مردم‪ ،‬تدابیر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و فعالیـت مسـئوالن توانسـتیم از ایـن برهـه هـم عبـور‬ ‫کنیم و در روزهای اتی هم شـرایط مطلوب تری را داشـته باشـیم»‪ .‬وی یاداور‬ ‫شـد‪« :‬تعهـد‪ ،‬وجـدان و سلامت کاری از اولویت هـا و مطالبـات مردمـی بـوده‬ ‫و شایسـته اسـت مدیران در این جهت برنامه ریزی و تالش کنند»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا؛ شهرستان ری با برخورداری از ‪ ۵۶‬اتحادیه توزیعی‪ ،‬تولیدی و خدماتی‬ ‫و ‪۱۰‬هـزار واحـد صنعتـی و صنفـی؛ از جملـه شـهرک صنعتـی شـمس اباد‪،‬‬ ‫کارخانه سـیمان و کارگاه های تولیدی و خدماتی اعم از سـنگ بری‪ ،‬شیشـه‬ ‫و سـفال‪ ،‬اجرپـزی‪ ،‬کارگاه قالیبافـی و قالی شـویی‪ ،‬کشـتارگاه دام و طیـور‬ ‫به عنـوان قطـب کار و تولیـد در پهنـه جنـوب تهـران مطـرح اسـت‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «روایت های ساده از زندگی روزمره»‬ ‫در شهرری‬ ‫نمایـش «روایت هـای سـاده از زندگـی‬ ‫روزمـره» به نویسـندگی شـهرام کرمـی‬ ‫و کارگردانی مجید قربانی در شـهرری‬ ‫بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری؛ نمایـش‬ ‫مذکـور به صـورت محـدود و بـا رعایـت‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی از ‪ ۲۶‬تـا ‪ ۳۰‬بهمـن از سـاعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقـه در‬ ‫سـرای محلـه شـهادت واقـع در فلکـه اول دولت ابـاد شـهرری بـه روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد‪ :‬ایـن نمایـش بخش هایـی از زندگـی ادم هـای‬ ‫امـروزی را در قالـب چنـد بخـش بیـان می کنـد‪ .‬ایـن بخش هـا به لحـاظ‬ ‫مفهومـی در پـی یکدیگـر قـرار دارنـد و سـعی در بیـان معنایـی مشـترک دارند‪.‬‬ ‫در نمایـش مذکـور‪ ،‬حنانـه فتح اللهـی‪ ،‬مائـده عبدلی‪ ،‬متین سرشـار‪ ،‬حسـین‬ ‫تبریزی‪ ،‬امیرحسـین علی ا کبری و علی حسـینی به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫نمایـش «روایت هـای سـاده از زندگـی روزمـره» به عنـوان پـروژه پایانـی کارگاه‬ ‫امـوزش بازیگـری انجمـن هنرهـای نمایشـی شهرسـتان ری بـا همـکاری‬ ‫اموزشـگاه بازیگـری هـدف اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫تعطیلی یک مجتمع غیرمجاز بازیافت پالستیک‬ ‫در کهریزک‬ ‫رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ری گفـت‪« :‬یـک مجتمـع غیرمجـاز‬ ‫جمع اوری و بازیافت پسماندهای پالستیکی با ‪ ۱۶‬بخش مختلف در بخش‬ ‫کهریـزک ایـن شهرسـتان تعطیـل شـد»‪ .‬زهـره عبادتـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن مجتمع غیرمجـاز دارای واحدهای جمع اوری‪ ،‬اسـیاب‬ ‫شـوری پالسـتیک و گرانول گیـری بـود کـه موجـب الودگـی شـدید اب وهـوا‬ ‫می شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن مجتمـع غیرمجـاز در کنـار دو مدرسـه و‬ ‫واحدهـای مسـکونی در ‪۶۰‬متری شـوراباد کهریزک اقـدام به فعالیت می کرد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬دپـو مقادیـر زیاد پالسـتیک های الـوده موجب انتشـار بوی نامطبوع‬ ‫و اسـیاب شـوری ان نیـز موجـب الودگـی شـدید اب وخـا ک می شـد»‪ .‬عبادتی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬گرانول گیـری پالسـتیک نیـز موجـب الودگـی هـوا و انتشـار بـوی‬ ‫نامطبـوع در منطقـه می شـد که خوشـبختانه بـه اقدام به موقـع اداره محیط‬ ‫زیست شهرستان ری این مجتمع پلمب شد»‪ .‬این مسئول بااشاره به اینکه‬ ‫این مجتمع غیرمجاز جمع اوری و بازیافت پالستیک با حکم قضائی پلمب‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬متصدی اصلی این مجتمع نیز تحت پیگرد‬ ‫قانـون قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬عبادتـی اصلی تریـن دلیـل تجمیـع واحدهـای‬ ‫غیرمجـاز جمـع اوری و تفکیـک پسـماندهای پالسـتیکی در شهرسـتان ری را‬ ‫وجـود مجتمـع پـردازش ارادکـوه عنـوان کرد و گفت‪« :‬مسـئوالن این مجتمع‬ ‫بایـد برنامه هـای عملیاتـی بـرای سـاماندهی واحدهـای جمـع اوری پسـماند‬ ‫در داخـل اراد کـوه داشـته باشـند»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬اداره محیـط زیسـت‬ ‫شهرسـتان ری درخصوص پسـماندهای پالستیکی دو هدف اصلی را دنبال‬ ‫می کنـد اول اینکـه تمامـی واحدهـای جمـع اوری و پـردازش ایـن پسـماندها‬ ‫از سـطح شـهرهای و روسـتاهای ری جمـع اوری شـود و دوم اینکـه تمامـی‬ ‫پسـماندهای با همکاری مسـئوالن مجتمع ارادکوه در داخل ان جمع اوری‬ ‫و بازیافـت شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ شهرسـتان ری بـا جمعیتـی در حـدود‬ ‫یک میلیون نفـر در جنـوب تهـران قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬ایـن شهرسـتان به دلیـل‬ ‫استقرار صنایع مختلف تولیدی و خدماتی به عنوان قطب صنعتی پایتخت‬ ‫مطرح می شـود و همین امر در کنار قرارگیری مجتمع پردازش اراد که روزانه‬ ‫در حـدود هفت ُ‬ ‫ هزارتـن زبالـه تهـران بـه انجـا حمـل می شـود‪.‬‬ ‫(ره)‬ ‫کشف ‪۳۰‬هزاردالر ارز قاچاق در فرودگاه امام‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهران گفت‪:‬‬ ‫«پلیس فـرودگاه بین المللی امـام(ره)‬ ‫حین بازرسـی از مسـافران ‪۳۰‬هزاردالر‬ ‫امریکایـی و پنج میلیـون دینـار عراقی‬ ‫ارز قاچـاق را از یک نفـر کشـف و‬ ‫ گـزارش ایرنا؛ احمد‬ ‫ضبـط کردند»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫جعفری نسـب اظهـار داشـت‪« :‬مامـوران پلیـس فـرودگاه امـام خمینـی(ره)‬ ‫درحال عبور مسـافران از دسـتگاه ایکس ری موفق به کشـف این میزان دالر‬ ‫و دینـار قاچـاق شـدند و در همـان زمـان فـرد متخلـف را بازداشـت کردنـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه ارزش ارز خروجـی سـه میلیارد و ‪۲۴۴‬میلیـون و ‪۲۱۰‬هـزار‬ ‫ریـال بـراورد شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬براسـاس قانـون فـرد متخلـف به‬ ‫پرداخـت دوبرابـر ارزش ارز قاچاق یعنی به میزان ششـمیلیارد و ‪۴۸۸‬میلیون‬ ‫و ‪۴۲۰‬هزار ریـال جـزای نقـدی جریمـه محکـوم شـد»‪ .‬این مسـئول ادامـه داد‪:‬‬ ‫«عـزم اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران در مبـارزه بـا‬ ‫کاالی قاچـاق و حمایـت از تولیـد داخلـی و هرگونـه قانون شـکنی جـدی بـوده‬ ‫و بـا متخلفـان قاچـاق در شهرسـتان های اسـتان تهـران برخـورد می شـود»‪.‬‬ ‫جعفری نسـب بابیان اینکـه بیشـترین تعـداد انبارهـای اسـتان تهـران و حتی‬ ‫کشـور در شهرسـتان ری قـرار دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬کار نظـارت و پایـش انبارهای‬ ‫این شهرستان کار سختی ست که توسط گشت های مشترک اداره تعزیرات‬ ‫حکومتـی‪ ،‬اداره صمـت و اتـاق اصنـاف انجـام می شـود»‪ .‬این مسـئول اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان ری درجهـت مبـارزه بـا قاچاق کاال‬ ‫و کنتـرل بـازار روزانـه پنـج تیـم بازرسـی به اصنـاف‪ ،‬انبارها‪ ،‬کارخانه هـا و مرا کز‬ ‫تولیـدی اختصـاص داده اسـت کـه به صـورت مسـتمر و هماهنـگ اقـدام بـه‬ ‫بازرسـی می کننـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫سه شنبه‪ 28‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2179‬‬ ‫فعالیت بیش از سه هزار تیم ناظر سالمت در خوزستان‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬سـه هزار و ‪ ۹۷۳‬تیم فعال در قالب طرح «ناظران‬ ‫سلامت» توسـط جوانان هالل احمر خوزسـتان در شـرایط کرونایی به مردم‬ ‫اسـتان خدمـات ارائـه می دهنـد‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان‬ ‫خوزستان گفت‪« :‬بیش از ‪۲۴‬هزار و ‪ ۸۶۰‬نفر از خدمات ارائه شده توسط این‬ ‫تیم هـا در خوزسـتان بهره منـد شـدند و باتوجه بـه موج جدید شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا در اسـتان طـرح ناظـران سلامت بشردوسـتان جـوان هالل احمـر‬ ‫خوزسـتان بـا جدیـت ادامـه داد»‪ .‬دکتـر علـی خـدادادی افـزود‪« :‬ایـن طـرح‬ ‫باتوجه بـه تفاهم نامـه همـکاری جمعیـت هالل احمـر بـا وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی از پنجم اذرماه در این استان به اجرا درامده است و‬ ‫جوانـان داوطلـب جمعیت هالل احمر با همراهی بازرسـان سلامت محیط‪،‬‬ ‫دانشـگاه های علوم پزشـکی اسـتان درزمینه کنترل و نظارت بر نحوه اجرای‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی اقـدام می کننـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬بـرای رهایـی‬ ‫از ویـروس کرونـا بایـد بـه مثلـث امـوزش و رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‪،‬‬ ‫وا کسیناسیون و قرنطینه مبتالیان توجه کنیم»‪ .‬دکتر خدادادی همچنین‬ ‫بااشـاره به اینکه اعضای این جمعیت با ارائه کارت شناسـایی معتبر و لباس‬ ‫فـرم سـازمانی بـه مرا کـز مورد بازدیـد مراجعه می کنند‪ ،‬افـزود‪« :‬بیـش از ‪۴۱‬هزار‬ ‫مـکان اعـم از بانک هـا‪ ،‬اصنـاف‪ ،‬فروشـگاه ها‪ ،‬بازارهـا و محلات تا کنـون مـورد‬ ‫بازدیـد و پایـش قـرار گرفته انـد»‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۸‬هزارمترمربع فرش توسط مددجویان فارس‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬از سال ‪ ۹۶‬تاکنون‪،‬‬ ‫‪ ۶۱‬هزارمترمربع فرش و گلیم توسط‬ ‫مددجویـان کمیتـه امـداد فـارس‬ ‫تولیـد و بافتـه شـده اسـت کـه ایـن‬ ‫نپـس بـا عنـوان برنـد‬ ‫تولیـدات ازای ‬ ‫«احسـان» کـه بـه ثبـت جهانـی‬ ‫رسـیده‪ ،‬عرضـه می شـوند‪ .‬محمـد‬ ‫بذرافشـان؛ مدیـرکل کمیتـه امـداد‬ ‫فارس بیان کرد‪« :‬این برند به صورت رسمی در تاریخ ‪ ۳۰‬دی ماه امسال توسط‬ ‫رئیس کمیته امداد رونمایی شـد و این نشـان به عنوان اولین عالمت جمعی‬ ‫فرش با ذی نفعی مددجویان کمیته امداد در کشور است که با همکاری مرکز‬ ‫مالکیت معنوی قوه قضائیه و ثبت سازمان جهانی مالکیت معنوی به کمیته‬ ‫امداد اعطاء شـد»‪ .‬وی بااشـاره به نقش عمده کمیته امداد در اشـتغال کشـور‬ ‫افزود‪« :‬کمیته امداد به عنوان دستگاه پیشرو در هدفمندی و پایداری اشتغال‬ ‫برای جامعه هدف خود با استفاده از ثبت عالمت جمعی احسان اقدام کرده‬ ‫است»‪ .‬مدیرکل امداد فارس بابیان اینکه این پروژه تا پنج سال تحت حمایت‬ ‫یسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحال حاضر‬ ‫سـازمان جهانـی ثبت مالکیت معنو ‬ ‫این عالمت در طبقات مختلف کاال و خدمات برای برنامه های اتی این نهاد‬ ‫در سـطح ملـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه درحال حاضـر‬ ‫تعـداد ‪ ۳۵‬راهبـر شـغلی درزمینـه تولیـد فـرش و گلیـم بـا کمیتـه امـداد فـارس‬ ‫همـکاری می کننـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬از سـال ‪ ۹۶‬تاکنـون ‪ ۶۱‬هزارمترمربـع فـرش‬ ‫و گلیـم بـه ارزش ‪ ۳۵۰‬میلیاردریـال توسـط مددجویـان تحت حمایـت کمیتـه‬ ‫امداد فارس تولید شـده اسـت»‪ .‬بذرافشان یاداور شد‪« :‬درحال حاضر ‪ ۳۲۰۰‬نفر‬ ‫مددجـوی بافنـده فـرش و گلیـم در اسـتان فارس مشـغول به فعالیت هسـتند‬ ‫که سالیانه ‪ ۱۸‬هزارمترمربع فرش و گلیم تولید می کنند»‪ .‬مدیرکل امداد فارس‬ ‫درپایـان گفـت‪« :‬تمامـی نفـع این عالمـت در ارتقای کسـب وکار و تجاری سـازی‬ ‫کاالی تولیـدی در سـطح ملـی و بین المللـی برای جامعه تحت حمایت بـوده و‬ ‫می توان گفت یکی از گام های اساسـی در رشـد سـطح شـغلی کارافرینان امداد‬ ‫ب هشـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار برای بازسازی تاالر هنر اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬اصفهـان در مسـیر برنامه هـای «هر یکشـنبه‪ ،‬یک افتتـاح» این‬ ‫هفتـه شـاهد بازسـازی و بازگشـایی تـاالر هنـر بـا اعتبـار ‪ 80‬میلیـار د ریالـی بـود‪.‬‬ ‫شـهردار اصفهـان در این مراسـم کـه روز ‪ 25‬بهمن مـاه مقـارن بـا یک صدمیـن‬ ‫سـالروز اجرای اولین اپرای ایران در اصفهان توسـط مرحوم میرزاده عشـقی‪،‬‬ ‫اسـتاد‪ ،‬نویسـنده و هنرمنـد قدیمـی ایـران برگـزار شـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬یکـی از‬ ‫خواسـته های هنرمندان در جلسـات و دیدارها‪ ،‬رسـیدن تاالر هنر به جایگاه‬ ‫و شـان واقعـی بـود»‪ .‬قدرت الـه نـوروزی اظهـار داشـت‪« :‬پیگیـری الزم بـرای‬ ‫بازسـازی این بنا انجام و در ابتدا برای این تاالر بودجه پنج میلیاردی در نظر‬ ‫گفتـه شـد؛ امـا با توجه بـه اهمیـت ایـن مـکان در نـگاه شـهرداری اصفهـان‪،‬‬ ‫ایـن بودجـه بـه هشـت میلیارد رسـید و ا کنون ایـن مرکز به هنرمنـدان تقدیم‬ ‫می شـود تـا ایـن عزیـزان در تـاالر هنـر بـا هنرنمایـی خـود بـه شـادی و اسـایش‬ ‫مـردم کمـک کننـد‪ .‬وی یکـی از دغدغه هـای مدیریـت شـهری اصفهـان را‬ ‫تزریـق شـادی و نشـاط بـه مـردم بـا اسـتفاده از تـوان هنرمنـدان ذکـر کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬کار شـهرداری ایجـاد سـاختار و زیربناسـت و ایـن هنرمنـدان هسـتند‬ ‫کـه بـرای ایـن مجموعـه ها تولید محتوا کـرده و هنر را به نمایـش می گذارند»‪.‬‬ ‫از اهداف پروژه بازسـازی و بازگشـایی تاالر هنر‪ ،‬احیای سـالن کوچک‪ ،‬اصالح‬ ‫استاندارسـازی پالتوهـای تمریـن‪ ،‬سـاخت اتـاق فرمـان مسـتقل برای سـالن‬ ‫کوچـک بـا تجهیـزات‪ ،‬تعمیـر سیسـتم های تهویـه و سرمایشـی و گرمایشـی و‬ ‫تاسیسـات‪ ،‬احیـای سـالن کنفرانـس سـالن کوچـک‪ ،‬اصلاح ورودی تـاالر و‬ ‫رمپ گـذاری بـرای معلـوالن‪ ،‬تعمیـر تجهیـزات نـور و صـدای ان و ‪...‬بـود کـه‬ ‫در این مراسـم مـورد بهره بـرداری مجـدد قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫استان مرکزی بر سکوی نخست رقابت های مجازی‬ ‫پرفکت کیوکوشین کاراته‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان مرکـزی گفـت‪:‬‬ ‫«مسـابقات مجـازی قهرمانـی کشـور سـبک پرفکت کیوکوشـین کاراتـه «جام‬ ‫فجـر» بـا قهرمانـی تیـم کاراتـه اسـتان مرکـزی و شـناخت نفـرات برتـر پایـان‬ ‫یافت»‪ .‬عابد حقدادی اظهار کرد‪« :‬مسابقات قهرمانی کشور سبک پرفکت‬ ‫کیوکوشـین کاراتـه «جـام فجـر»‪ ،‬به صـورت مجـازی و در سـه مرحلـه در دو‬ ‫باالی‪ ۱۵‬سـال‬ ‫قسـمت کاتـا و هنرهـای فـردی در رده هـای سـنی زی ر‪ ۱۵‬سـال و ِ ‬ ‫باحضـور ‪ ۱۵۰‬شـرکت کننده از اسـتان های مرکـزی‪ ،‬تهـران‪ ،‬کـرج‪ ،‬لرسـتان‪،‬‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمـد‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬خراسـان رضـوی‪ ،‬زنجـان‪،‬‬ ‫کرمانشـاه و قـم بـه میزبانـی اسـتان مرکـزی برگـزار شـد»‪ .‬حقـدادی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«در پایـان ایـن مسـابقات در بخـش رده بنـدی تیمـی اقایـان‪ ،‬اسـتان مرکـزی‬ ‫بـر سـکوی نخسـت ایسـتاد‪ ،‬اسـتان خراسـان رضـوی بر سـکوی دوم تکیـه زد‬ ‫و اسـتان های قـم و زنجـان به صـورت مشـترک در جایگاه سـوم ایسـتادند‪ .‬در‬ ‫بخـش رده بنـدی تیمـی بانـوان‪ ،‬اسـتان مرکـزی عنـوان قهرمانـی را به دسـت‬ ‫اورد‪ ،‬شهرسـتان ازنـا در جایـگاه دوم ایسـتاد و اسـتان خوزسـتان و اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی بـه مشـترک بـر سـکوی سـوم ایسـتادند‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫ا گر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟‬ ‫مـاه دور زمیـن می چرخـد و طبـق قانـون نیوتـن دو جسـم زمیـن و مـاه‬ ‫به علـت جرم هـای بـاال روی حرکـت یکدیگـر تاثیـر می گذارنـد‪ .‬پژوهشـگران‬ ‫معتقدند که جهت چرخش بیشـتر سـیارات سـنگی از غرب به شـرق اسـت‪،‬‬ ‫امـا بعضـی دیگـر اظهـار می کننـد بعضـی سـیارات سـنگی در هـر دو جهـت‬ ‫می چرخنـد‪ .‬پژوهشـگران نتیجـه گرفتنـد کـه حیـات در سـیارات سـنگین‪،‬‬ ‫بـه وجـود مـاه وابسـته نیسـت‪ .‬حتـی در بعضـی مـوارد وجـود یـک مـاه بـزرگ‬ ‫می توانـد تبعـات زیسـت محیطی فاجعه بـار داشـته باشـد‪ .‬زیست شناسـان‬ ‫در جسـت وجوی سـتون گاه های فرازمینـی در موقعیت هـای جدید تـری‬ ‫ً‬ ‫ت نبـود مـاه قطعـا ‪ ۱۰‬درجـه بـه‬ ‫هسـتند‪ .‬پژوهشـگران دریافتنـد درصـور ‬ ‫انحـراف فعلـی محـور چرخشـی زمیـن کـه ‪ 23.5‬درجـه اسـت اضافـه خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬انحـراف محـوری مریـخ میلیون هـ ا سـال اسـت و حتـی ماهـی انحـراف‬ ‫محـور چرخشـی ان بـه بزرگـی حداقـل ‪ 45‬درجه می رسـد‪ .‬وجـود گرانش ماه‬ ‫در ثابـت نگه داشـتن انحـراف محـوری زمیـن حیاتی سـت‪ .‬انحـراف محـوری‬ ‫بو هوایـی نقـش بسـیار مهمی دارد‪ .‬در نبـود مـاه‬ ‫زمیـن در تعییـن الگـوی ا ‬ ‫جـزر و مـد اقیانوس هـا سـه برابر شـده و ارتفـاع اقیانوس هـا نیز تغییـر می کند‪.‬‬ ‫قبـل از تشـکیل مـاه‪ ،‬روزهـای ایـن سـیاره خا کـی‪ ،‬حـدود شش سـاعت بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬امـا بـا شـکل گیری مـاه به دلیـل جـزر و مـد و گرانـش بیـن مـاه و زمین‪،‬‬ ‫ایـن میـزان بـه ‪ 24‬سـاعت در شـبانه روز رسـیده اسـت‪ .‬یـک روز کـره زمیـن در‬ ‫نبـود مـاه کوتاه تـر شـد و هـرروز فقـط حـدود شش سـاعت و هرسـال سـیاره‬ ‫همـان ‪ 1400‬روز طـول می کشـد‪.‬‬ ‫امیرحسین حامدی‪ /‬کالس ششم مدرسه میثاق‪ /‬شهرستان مه والت‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫افتتاح ‪ ۳۰‬پروژه برق رسانی در دهه فجر‬ ‫وحدت‪ ،‬رمز پیروزی در برابر توطئه های دشمن است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بـر اهمیـت‬ ‫نـگاه واقع بینانـه نسـبت بـه مسـائل کشـور‬ ‫ً‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬انهایـی کـه دائمـا بـر‬ ‫طبـل یـاس‪ ،‬ناامیـدی و سـیاه جلـوه دادن‬ ‫شـرایط کشـور می کوبنـد در میـدان دشـمن‬ ‫بـازی می کننـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫احمـد مـروی در ویژه برنامـه «شـکوه صبـر و‬ ‫شـکر» کـه به مناسـبت فرارسـیدن سـالگرد‬ ‫پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در صحن‬ ‫انقلاب حـرم مطهـر رضـوی بـا رعایـت کامـل‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی برگـزار شـد‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن ‪ 22‬بهمـن و گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره امـام راحل و شـهدای اسلام‪ ،‬به‬ ‫بیـان برخـی ویژگی هـای فـردی حضـرت امام‬ ‫خمینـی(ره) پرداخـت و عنـوان کـرد‪« :‬امـام‬ ‫راحـل انسـانی عاقـل‪ ،‬دوراندیـش‪ ،‬حکیـم‪،‬‬ ‫تیزبیـن‪ ،‬صبـور و اینده نگـر بـود؛ امـام(ره) عبـد‬ ‫صالـح خداونـد بـود کـه انگیزه هـای نفسـانی‬ ‫و جاذبه هـای دنیـوی بـر او اثـر نداشـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی غلبـه بـر‬ ‫چالش هـا و ایسـتادگی بـر ارزش هـا و اصـول‬ ‫را از ویژگی هـای انقلاب اسلامی دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬ایسـتادگی بـر ارزش هـا و اصـول و‬ ‫عدول نکـردن از انهـا را از دیگـر ویژگـی انقلاب‬ ‫یسـت‪ .‬در تاریـخ نمونه هـای فروانـی از‬ ‫اسالم ‬ ‫انقالب هایی داریم که نتوانسـتند بـر ارزش ها‬ ‫و اصـول انقالب خود ایسـتادگی کننـد و از انها‬ ‫عـدول کردنـد‪ ،‬اما انقالب سـرافراز مـردم ایران‬ ‫در برابـر ایـن چالش هـا تاکنـون بـا اسـتقامت‬ ‫ایسـتاده و بـدون کمتریـن عقـب نشـینی از‬ ‫مواضع و اصول‪ ،‬سـربلند بیرون امده اسـت»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی استقالل داخلی‬ ‫و خارجـی‪ ،‬اسـتقالل در موضـع گیری هـای‬ ‫بیـن المللـی‪ ،‬ازادی‪ ،‬دفـاع از مظلومیـن و‬ ‫محرومیـن‪ ،‬رسـیدگی بـه مـردم و نیازمنـدان‪،‬‬ ‫بـاال بـردن سـطح علمـی جامعـه‪ ،‬اسـتقالل و‬ ‫خودکفایـی در کشـاورزی‪ ،‬دانـش و فنـاوری را‬ ‫از جملـه ارزش هـای انقلاب اسلامی خوانـد‬ ‫و گفـت‪« :‬بحمـداهلل تـا حـدودی بـه بسـیاری‬ ‫از ارزش هـای انقلاب اسلامی بـدون کمترین‬ ‫عقـب نشـینی از اصـول رسـیده ایم»‪ .‬حجـت‬ ‫االسلام والمسـلمین مـروی مـردم سـاالری‬ ‫دینـی و مشـارکت مـردم در سرنوشـت خـود‬ ‫را از دیگـر ارزش هـای انقلاب اسلامی خوانـد‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬حـدود ‪ 41‬سـال از انقلاب‬ ‫اسلامی می گـذرد و ‪ 40‬انتخابـات واقعـی در‬ ‫کشور برگزار شده است که مردم در انها حضور‬ ‫پرشـور داشـته و منتخبیـن خـود را انتخـاب‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی ابـراز کـرد‪« :‬همـه مسـئولین در‬ ‫نظام مقدس اسالمی به نحوی توسط مردم‬ ‫انتخاب می شـوند و مشـارکت مردم در کانون‬ ‫مدیریتـی کشـور به عنـوان یکی اصل اساسـی‬ ‫و تغییرناپذیـر اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬در گذشـته سـفارتخانه های‬ ‫خارجـی بـرای مـردم مـا شـاه‪ ،‬وزیـر و نماینـده‬ ‫مجلس تعیین می کردند؛ اما امروز ملت خود‬ ‫تصمیـم می گیـرد و این هـا ارزش هـای انقالب‬ ‫اسلامی هسـتند»‪ .‬وی اظهار کرد‪« :‬علی رغم‬ ‫ایجـاد سـخت تریـن شـرایط و تحریم هـای‬ ‫ظالمانـه و جنـگ تمـام عیـار اقتصـادی مـا‬ ‫توانسـته ایم زیرسـاخت های حیاتـی کشـور‬ ‫را سـامان بدهیـم و دسـتاوردهای مهمـی‬ ‫در عرصه هـای مختلـف از جملـه اب‪ ،‬بـرق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬راه هـای ارتباطاتـی و تربیـت منابـع‬ ‫انسـانی تحصیـل کـرده‪ ،‬کسـب کنیـم»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی با اشـاره به‬ ‫برخی دیگر از دسـتاوردهای انقالب اسلامی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬قبل از انقالب ‪ 157‬هزار دانشجو‬ ‫در دانشـگاه های کشـور در حـال تحصیـل‬ ‫بودنـد امـا امـروز حـدود سـه میلیون دانشـجو‬ ‫و ‪ 17‬میلیـون فار غ التحصیـل دانشـگاهی‬ ‫داریـم کـه نشـان دهنده ارتقـاء علـم و دانـش‬ ‫در کشـور اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مروی وحدت کلمه را رمز خلق ‪ 22‬بهمن ماه‬ ‫دانسـت و اظهـار کـرد‪« :‬ا گـر تاکنـون نظـام‬ ‫اسلامی توانسـته بـا سـرافرازی و سـربلندی‬ ‫در برابـر همـه چالش هـای دشـمنان بایسـتد‬ ‫و مقاومـت کنـد دلیلـش وحـدت کلمـه بـوده‬ ‫اسـت؛ ایـن اتحـاد و وحـدت را نبایـد از دسـت‬ ‫بدهیـم»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫با تا کید بر اینکـه یکـی از مهم تریـن مظاهـر‬ ‫وحـدت کلمـه و امیـد در جامعـه‪ ،‬حضـور‬ ‫شـکوهمند در انتخابـات اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«دشـمن بـه مشـارکت کـم در انتخابـات امیـد‬ ‫بسـته اسـت و هر حضور می تواند دشـمن را از‬ ‫اسیب رساندن به کشور و نظام ناامید سازد‪،‬‬ ‫مراقـب باشـیم کـه سـختی ها‪ ،‬دشـواری ها‬ ‫و مشـکالت اقتصـادی مـا را از اصـل اساسـی‬ ‫انقلاب دور نکنـد و بـا حضـور کمرنـگ در‬ ‫انتخابـات دشـمن را شـاد و میـدان را بـرای او‬ ‫بـاز نکنیـم»‪.‬‬ ‫تولید تجمعی بیش از ‪۴۴‬میلیارد مترمکعب گاز در شرکت زاگرس جنوبی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی طی‪ ۱۱‬ماه امسال‬ ‫درمجمـوع ‪۴۴‬میلیارد و ‪۴۷‬میلیون مترمکعـب گاز تولید کرده‬ ‫است‪ .‬مهندس رامین حاتمی در روز اول جلسات پیش بینی‬ ‫بهره دهـی چاه هـای شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران بـرای‬ ‫نیمـه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬کـه به صـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪،‬‬ ‫دررابطه بـا جزئیـات تولیـد نفت و گاز شـرکت بهر هبـرداری نفت‬ ‫و گاز زا گـرس جنوبـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬از ابتـدای امسـال تـا ‪۲۵‬‬ ‫بهمن مـاه در شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی‬ ‫درمجموع‪۴۴‬میلیارد و‪۴۷‬میلیون مترمکعب گاز‪۴۲،‬میلیون‬ ‫و چهارهزار بشکه میعانات گازی و یک میلیون و‪۹۳‬هزار بشکه‬ ‫نفـت تولیـد شـده کـه میـزان تولیـد روزانـه گاز ایـن شـرکت‬ ‫‪۱۳۶‬میلیون و ‪۴۲۰‬هزار مترمکعب‪ ،‬نفت پنج هزار و ‪ ۹۲۷‬بشکه‬ ‫و میزان تولید روزانه میعانات گازی‪۴۲‬هزار بشکه بوده است»‪.‬‬ ‫وی درباره پیش بینی برنامه تولید نیمه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫نفـت مناطـق مرکـزی ایـران در شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز‬ ‫زا گرس جنوبی تصریح کرد‪« :‬میانگین روزانه تولید گاز در این‬ ‫شـرکت طـی هشـت ماه گـرم سـال‪۱۳۳ ،‬میلیون مترمکعـب و‬ ‫طـی چهار مـاه سـرد روزانـه ‪۱۶۷‬میلیون مترمکعـب پیش بینـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬همچنین میزان تولید نفت نیز تا زمسـتان سـال‬ ‫اینـده بـه ‪۲۰‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬بشـکه در روز افزایش می یابد»‪ .‬مهندس‬ ‫حاتمـی دررابطه بـا حفاری هـای صورت گرفتـه طـی ‪۱۱‬مـاه اخیر‬ ‫در شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«در این مـدت تعـداد سـه حلقه چـاه جدیـد حفـاری شـده و‬ ‫یسـت‪ .‬تعـداد شـش حلقه‬ ‫یک حلقـه چـاه نیـز درحـال حفار ‬ ‫چـاه تعمیـری نیز حفـاری ان پایان یافته و دو چاه تعمیری نیز‬ ‫دردسـت اقدام اسـت»‪ .‬جلسـه پیش بینـی بهره دهـی چاه هـا‬ ‫برای نیمه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬ضمن بررسـی عملکرد تولید نفت و‬ ‫گاز طـی سـال جـاری‪ ،‬به پیش بینی ظرفیت قابل بهر هبـرداری‬ ‫از چاه هـای تولیـدی نفـت و گاز‪ ،‬بررسـی امـار ذخایـر و تولیـد‬ ‫میدان هـا نفتـی و گازی‪ ،‬برنامـه تولیـد نفـت و گاز و میعانـات‬ ‫گازی بـرای سـال ‪ ،۱۴۰۰‬اهـم برنامه هـا جهـت تامیـن خـورا ک‬ ‫پایـدار پاالیشـگاه ها‪ ،‬احـداث و راه اندازی ایسـتگاه های تقویت‬ ‫فشـار‪ ،‬توسـعه میدان هـای جدیـد‪ ،‬چالش هـا و پیشـنهاد ها‬ ‫درجهـت تـداوم و افزایـش تـوان تولیـد چاه هـا‪ ،‬متناسـب کردن‬ ‫ظرفیـت تاسیسـات فراینـدی بـا تـوان تولیـد و نیـل بـه اهـداف‬ ‫و تعهـدات تولیـدی شـرکت موردبحـث و بررسـی قـرار می گیـرد‬ ‫و برنامـه تولیـد خروجـی ان جهـت تائیـد هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫ملـی نفـت ایـران ارسـال می شـود‪ .‬دراین جلسـه همچنیـن از‬ ‫مجموعه فعالیت های دردسـت اقدام جهت رفع چالش های‬ ‫فراینـد تولیـد صیانتـی‪ ،‬همچـون اقدامـات و عملیـات‬ ‫درون چاهـی‪ ،‬سـرچاهی و سـطح االرضی‪ ،‬ظرفیـت فراینـدی‬ ‫تاسیسـات فراورشـی‪ ،‬بررسـی چالش هـای تولیـد از میدان هـا‬ ‫نفتی و گازی همچون روند افت فشـار مخازن و فشـار جریانی‬ ‫چاه هـا‪ ،‬تطبیـق داده هـای مـدل مخـازن و عملکـرد واقعـی‬ ‫میدان هـا‪ ،‬تولیـد اب و نمـک اضافـی‪ ،‬باال امـدن سـطوح‬ ‫تمـاس اب و نفـت و اب و گاز‪ ،‬افـت فشـار طبیعـی مخـازن و‬ ‫تیرگـی رنـگ مایعـات تولیـدی برخـی میدان هـا و مشـکالت‬ ‫هیدرولیکـی خطـوط انتقـال موردبحـث و بررسـی کارشناسـی‬ ‫قـرار می گیـرد و تصمیمـات الزم جهـت رفـع ان اتخاذ می شـود‪.‬‬ ‫شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی بزرگ تریـن‬ ‫شـرکت زیرمجموعه شـرکت نفت مناطق مرکزی ایران اسـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫درحال حاضـر ایـن شـرکت دارای نـه میـدان گازی فعـال اغـار‪،‬‬ ‫داالن‪ ،‬نـار‪ ،‬کنـگان‪ ،‬سـرخون‪ ،‬تابنـا ک‪ ،‬همـا‪ ،‬وراوی‪ ،‬شـانول و‬ ‫دو میدان نفتی فعال سـعادت اباد و سروسـتان اسـت‪ .‬گستره‬ ‫عملیاتی این شـرکت در اسـتان های فارس‪ ،‬بوشـهر و هرمزگان‬ ‫بـوده کـه در اینـده بـا بهر هبـرداری از میدان هـا ا کتشـافی جدید‬ ‫به استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری‬ ‫نیـز توسـعه می یابد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری اراک بیان کرد؛‬ ‫استقبال از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای مدیریت پسماندهای عفونی‬ ‫سید سعید میرمحمدی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری ارا ک گفـت‪« :‬ا گـر امادگـی جهـاد‬ ‫دانشگاهی برای ورود به مبحث مدیریت پسماندهای عفونی‬ ‫یسـت که بتوانـد از صفـر تـ ا صـد کار را تـا مرحلـه تحویـل‬ ‫در حد ‬ ‫بـه مرکـز دفـن انجـام دهـد‪ ،‬شـهرداری از این ظرفیت اسـتقبال‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬سـعید بیاتیـان در جریـان دیـدار بـا سرپرسـت‪،‬‬ ‫معاونیـن و برخـی مدیـران جهـاد دانشـگاهی اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬برنامـه مجموعـه شـهرداری اسـتفاده از ظرفیت هـای‬ ‫علمـی مغفـول مانـده در شـهر اسـت تـا بتـوان ظرفیت هـای‬ ‫موجـود را بالفعـل کـرد»‪ .‬وی درخصـوص موضـوع مدیریـت‬ ‫کسـری‬ ‫پسـماندهای عفونـی بابیان اینکـه متاسـفانه در ی ‬ ‫مرا کـز درمانـی و بهداشـتی بـا ایـن مهـم بی تفـاوت برخـورد‬ ‫می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین خصـوص بـا یـک شـرکت خصوصـی‬ ‫قـراردادی منعقـد شـده بـود کـه درواقـع اجـرای کار به سـبب‬ ‫ایجـاد دوگانگـی معطـل ماند و درحال حاضر نیز نظام پزشـکی‬ ‫به جـای همـکاری در موضـع تقابـل قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری ارا ک درخصـوص طـرح تسـهیل گری در‬ ‫مناطق حاشـیه ای تا کید کرد‪« :‬مناطقی به عنوان بافت های‬ ‫فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر وجود دارد‬ ‫که شهرداری درراستای اهداف سازمانی خود به دنبال اجرای‬ ‫اقدامـات خـوب در ایـن مناطـق در حوزه هـای خیابان بنـدی‪،‬‬ ‫پله گذاری‪ ،‬تعریض‪ ،‬جدول گذاری و ‪ ...‬است»‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن درحال حاضر یک مرکـز در کوی علی ابی طالب(ع)‬ ‫درحال بهسازی ست که بستر الزم جهت انجام این اقدامات‬ ‫را دارد»‪ .‬بیاتیـان بااشـاره به اینکه اصلی تریـن اهـداف در نظـام‬ ‫امـوزش‪ ،‬نیروهـا هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬امـوزش نیروهـا در مراحـل‬ ‫خدمت از اهمیت باالیی برخوردار است که در شهرداری این‬ ‫مهم رها شـده بود ولی شـهرداری به دنبال به جریان انداختن‬ ‫مجـدد امـوزش در حوزه هـای مختلـف اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در حوزه فرهنگی نیز طرحی به عنوان طرح نظام پیشنهادی‬ ‫شهروندی درحال ارائه به شورای شهر است تا بتوان با اجرای‬ ‫ایـن طـرح در مسـیر اجـرای اقدامـات مرتبـط بـا شـهرداری از‬ ‫جملـه اجرای پروژه های عمرانی ابتدا نظرسـنجی شـهروندی‬ ‫صـورت گیـرد کـه می تـوان دراین خصـوص با معاونت فرهنگی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی همکاری کـرد»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری بیان‬ ‫کرد‪« :‬افکارسنجی درزمینه اتفاقات سطح شهر نیز موردتوجه‬ ‫است تا دیدگاه مردم نسبت به برخی اقدامات مشخص شود؛‬ ‫چرا کـه پشـتوانه مردمـی بـرای انجـام اقدامـات الزم اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت مازندران خبر داد؛‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۵۱‬میلیارد تومان تسهیالت به مددجویان مازندرانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـر امـور شـعب صنـدوق قرض الحسـنه‬ ‫امـداد والیـت مازنـدران گفـت‪ ۵۱« :‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫از ابتـدای امسـال تا کنـون بـه مددجویـان‬ ‫مازندرانـی پرداخـت شـد»‪ .‬ناصـر‬ ‫اسـکندری اظهـار داشـت‪ ۵۱« :‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫امـداد والیـت بـه هفت هـزار و ‪ ۱۳۳‬مددجـو‬ ‫و نیازمنـد‪ ،‬از ابتـدای امسـال تا کنـون در‬ ‫اسـتان پرداخـت شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پرداخـت ایـن تسـهیالت در بخش هـای‬ ‫اشـتغال‪ ،‬ودیعـه مسـکن‪ ،‬وام سـاخت و‬ ‫خرید مسـکن‪ ،‬کارگشـایی و وام دانشـجویی‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬اسـکندری با بیان اینکـه تـا‬ ‫پرداخـت تسـهیالت پنج میلیون تومانـی‬ ‫بـرای نیازمنـدان‪ ،‬هیـچ کارمـزدی دریافـت‬ ‫نمی شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بیـش از پنج میلیون تومـان‬ ‫بـرای یـک مرحلـه سـه درصد کارمـزد‬ ‫دریافـت می شـود و ایـن صنـدوق دارای‬ ‫دو نـوع حسـاب قرض الحسـنه‪ ،‬حسـاب‬ ‫قرض الحسـنه عـادی و حسـاب وجـوه اداره‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـر امـور شـعب صنـدوق‬ ‫قرض الحسـنه امـداد والیـت مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬در حسـاب وجـوه اداره شـده‪،‬‬ ‫بـا سـپرده گذاری خیـران در این حسـاب‬ ‫می تـوان از محـل همیـن اعتبـارات بـه‬ ‫نیازمنـدان وام پرداخـت کـرد و تا کنـون‬ ‫خیـران بیـش از یک میلیارد تومـان در ایـن‬ ‫حسـاب‪ ،‬سـرمایه گذاری کردنـد و از همیـن‬ ‫محـل بـه نیازمنـدان وام پرداخـت شـد و‬ ‫همچنـان نیـز در حـال پرداخـت اسـت»‪.‬‬ ‫اسـکندری بـا تقدیـر از همراهـی خیـران و‬ ‫مردم نوع دوسـت اسـتان گفت‪« :‬مـردم ّ‬ ‫خیر‬ ‫و نیکـوکار اسـتان می تواننـد با سـپرده گذاری‬ ‫در صنـدوق قرض الحسـنه امـداد والیـت‪،‬‬ ‫بـرای پاسـخگویی بـه متقاضیـان و‬ ‫مددجویـان مازندرانـی در نوبـت دریافت وام‬ ‫قرض الحسـنه‪ ،‬زمینـه خدمت رسـانی بهتـر‬ ‫بـه انـان را فراهـم کننـد»‪.‬‬ ‫کارخانه گندله سازی شرکت سنگ اهن گهر زمین در استانه بهره برداری‬ ‫عفت فالح‬ ‫کارخانـه گندله سـازی شـرکت گهـر زمیـن بـا تـوان داخلـی‬ ‫سـاخته و بـا سـرمایه گذاری چهارهزارمیلیاردتومانـی امـاده‬ ‫بهره برداری سـت‪ .‬بعـد از افتتـاح رسـمی ایـن کارخانـه‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر به صورت مسـتقیم و ‪ ۱۲۰۰‬نفر به صورت غیرمسـتقیم‬ ‫مشـغول به کار می شـوند‪ .‬بیـش از پنج هزارمیلیاردتومـان‬ ‫فقـط درامـد ایـن کارخانـه اسـت کـه بـا ایـن حجـم از درامـد‬ ‫می تـوان توسـعه بیشـتری انجـام و بـرای جوانـان بیشـتری‬ ‫فرصـت کاری فراهـم خواهـد شـد‪ .‬بـا بهر هبـرداری از ایـن‬ ‫کارخانـه در روزهـای اینـده‪ ،‬بـه ظرفیـت تولیـد فـوالد کشـور‬ ‫سـه میلیون و ‪ُ ۵۰۰‬‬ ‫ هزارتـن افـزوده خواهـد شـد‪ .‬ظرفیـت‬ ‫اسـمی تولیـد سـاالنه ایـن کارخانـه پنج میلیون ُ تـن اسـت‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«هم زمـان بـا ایـام اهلل‬ ‫دهه فجر‪ ۳۰ ،‬پروژه برق رسـانی‬ ‫در مناطـق مختلـف اردبیل به‬ ‫بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬حسـین‬ ‫قدیمـی در مراسـم افتتـاح این‬ ‫پروژه هـا در محلـه میراشـرف‬ ‫اردبیـل اظهـار کـرد‪« :‬شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان در راسـتای تامیـن بـرق بـا کیفیـت و مطمئـن طر ح هـای‬ ‫مختلفـی را در مناطـق متعـدد اسـتان اردبیـل اجرایـی می کنـد تا شـهروندان‬ ‫و روسـتائیان از بـرق پایـدار بهره منـد شـوند»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫طر ح هـا عمدتـا مربـوط بـه تعویض سـیم های مسـی بـه خودنگهـدار به طول‬ ‫‪ ۴۴‬کیلومتـر اسـت تـا از خطـرات و ناایمنـی شـبکه برق رسـانی در مناطـق‬ ‫مختلف شـهر اردبیل جلوگیری شـود»‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬در کنـار ایـن پـروژه‪ ،‬به طـول ‪ ۹.۵‬کیلومتـر شـبکه ‪ ۲۰‬کیلوولـت‬ ‫در شـهر اردبیـل اجرایـی شـده تـا شـهروندان از بـرق پایـدار اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫قدیمـی افتتـاح ‪ ۱۴‬دسـتگاه ترانسـفورماتور را در قالـب طـرح توسـعه شـرکت‬ ‫بـرق در مناطـق حاشـیه اردبیـل یـاداور شـد و افـزود‪« :‬بـا بهره بـرداری از ‪۳۰‬‬ ‫پـروژه شـرکت توزیـع بـرق اسـتان بیـش از هشـت هزار مشـترک جدیـد از بـرق‬ ‫مطمئـن و بـا کیفیـت اسـتفاده خواهنـد کـرد»‪ .‬وی مجمـوع سـرمایه گذاری‬ ‫ایـن پروژه هـای زیربنایـی بـرق را نه میلیارد تومـان اعلام کـرد و ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در روزهـای گذشـته شـاهد افتتـاح فـاز نخسـت نیـروگاه سـیکل ترکیبـی در‬ ‫بخـش بخـار بودیـم کـه افتتـاح ایـن پـروژه تـوان تولیـد بـرق را تـا ‪ ۱۶۰‬مـگاوات‬ ‫افزایـش داد»‪ .‬قدیمـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود خاطر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در کنـار توسـعه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی در اسـتان اردبیـل‪ ،‬چهـار پـروژه‬ ‫تولیـد بـرق پـا ک به شـکل خورشـیدی و بادی در مناطق مختلف اسـتان در‬ ‫حـال اجراسـت کـه امیدواریـم تا تابسـتان شـاهد بهره بـرداری از ایـن پروژه ها‬ ‫باشـیم»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه پایـداری شـبکه‬ ‫بـرق در اسـتان و کاهـش خاموشـی ها اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـا مساعد شـدن‬ ‫شـرایط جـوی در دو هفته اخیـر دغدغـه و نگرانـی از بابت خاموشـی ها نداریم‬ ‫و امیدواریـم همیـن رونـد پایـداری شـبکه ادامـه پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل اشجع باتری؛ حامی ‪ ۱۱۴‬فرزند‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬مدیرعامـل شـرکت اشـجع‬ ‫باتـری اردبیـل بـا پیوسـتن بـه پویـش «ایـران مهربـان» حمایـت از ‪ ۱۱۴‬فرزنـد‬ ‫معنـوی را برعهـده گرفـت»‪ .‬حسـین دشـتی در حاشـیه بازدیـد از شـرکت‬ ‫اشـجع باتری و دیدار با رضا اشـجع‪ ،‬مدیرعامل این شـرکت که به مناسـبت‬ ‫چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی و دهـه مبـارک فجـر برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۷۳۰۰‬نفـر از فرزنـدان خانـوار تحـت حمایـت نیازمنـد‬ ‫کمک هـای خیـران و نیکـوکاران هسـتند تـا بتواننـد در کنـار سـایر همنوعـان‬ ‫خـود بی دغدغـه و بـا ارامـش خاطـر پله هـای ترقـی را طـی کننـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه هم ا کنـون ‪ ۱۹۵۸‬یتیـم تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان‬ ‫اردبیـل قـرار دارنـد‪ ،‬افـزود‪ ۵۳۷۰« :‬نفـر از فرزنـدان خانـوار تحت حمایـت نیـز‬ ‫مشـمول طـرح محسـنین هسـتند کـه از خیـران خواسـتاریم بـا پیوسـتن‬ ‫بـه پویـش «ایـران مهربـان» بیش از پیـش بـه یـاری انهـا بشـتابند»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل با بیان اینکـه پویـش «ایـران مهربـان» به منظور‬ ‫افزایـش سـرانه پرداختـی فرزنـدان خانـوار تحت حمایـت اجـرا می شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬حامیـان در هـر مـاه به صـورت میانگیـن حـدود ‪ ۳۰۰‬هزار تومـان‬ ‫بـه ایتـام و ‪ ۱۱۰‬هزار تومـان بـه محسـنین تحت حمایـت ایـن نهـاد کمـک‬ ‫می کننـد»‪ .‬دشـتی بـا اعلام اینکـه نیکـوکاران می تواننـد بـا مراجعـه حضوری‬ ‫بـه سـتاد ا کـرام ایتـام و محسـنین واقـع در کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل و‬ ‫شهرسـتان های تابعـه در پویـش «ایـران مهربـان » مشـارکت کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«همچنیـن خیـران از طریـق ارسـال عـدد یـک(‪ )۱‬به سـامانه پیامکـی ارتباط‬ ‫مردمـی کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل بـه شـماره ‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۴۵‬و تمـاس‬ ‫تلفنـی بـا شـماره تلفـن ‪ ۰۴۵۳۳۷۴۶۲۰۰‬نیـز می تواننـد بـه جمـع حامیـان‬ ‫ایتـام و محسـنین بپیوندنـد»‪ .‬در ادامـه ایـن دیـدار‪ ،‬رضـا اشـجع؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت اشـجع باتـری بـا اشـاره بـه اینکـه در قالـب پویـش «ایـران مهربـان»‬ ‫حمایـت از ‪ ۱۱۴‬فرزنـد معنـوی را برعهـده گرفتـه و درصدد هسـتیم با حمایت‬ ‫از ایتـام و محسـنین انهـا رهسـپار اینـده ای درخشـان شـوند‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«سـایر کارکنـان و نیکـوکاران شـرکت اشـجع باتـری هـم بـرای پیوسـتن بـه‬ ‫پویـش «ایـران مهربـان» اعلام امادگـی کرده اند»‪ .‬وی با بیان اینکه گسـترش‬ ‫اقدامـات خیرخواهانـه به افزایش روحیه اقشـار اسـیب پذیر و رفع مشـکالت‬ ‫اساسـی انهـا کمـک می کنـد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬در تلاش هسـتیم بـا دسـتگیری از‬ ‫مسـتمندان و محرومـان جامعـه بخشـی از نیازهـای انهـا را برطـرف کنیـم»‪.‬‬ ‫رضا اشـجع با بیان اینکه کارکنان شـرکت اشـجع باتری اردبیل همواره کمک‬ ‫بـه نیازمنـدان را در اولویت برنامه های خود قـرار داده اند‪ ،‬افزود‪« :‬امیدواریم‬ ‫بـا یـاری سـایر همـکاران ایـن شـرکت بتوانیـم اینـده ای روشـن را بـرای ایتـام و‬ ‫محسـنین تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل رقـم بزنیـم»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای رزمایش خودحفاظتی ادارات در شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از اجرای رزمایش خود حفاظتـی ادارات‬ ‫دولتـی در سـاختمان اداره گاز شهرسـتان ایلام خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫رزمایـش شـامل برنامه هایـی بـا موضوعـات امادگـی و اسـتقرار کلیـه کارکنـان‬ ‫و نیروهـا بـرای زرمایـش‪ ،‬اعلام رمـز رزمایـش‪ ،‬پخش کـردن صـدای اژیر حمله‬ ‫لکـردن در اتاق هـا توسـط کارکنـان‬ ‫در سـاختمان‪ ،‬تـرک اتـاق محـل کار و قف ‬ ‫و تجمـع در محـل امـن شناسـایی شـده در محوطـه اداره بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫عبـاس شـمس اللهی بـه اجـرای دیگـر برنامه هـا در ایـن رزمایـش اشـاره کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬خـروج خودروهـای موجـود در پارکینـگ اداره و پرا کنـده کردن انها‬ ‫در مناطـق امـن‪ ،‬بسـتن در هـای ورودی اداره به منظـور کنترل تـردد‪ ،‬انتقال‬ ‫اسـناد دارای طبقه بنـدی بـه مـکان امـن و قطـع اب و گاز سـاختمان از دیگـر‬ ‫برنامه هـای اجرایـی در ایـن رزمایـش بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان ایالم اظهار داشـت‪« :‬اسـتقرار نیروهای حراسـتی در حیاط پیرامونی‬ ‫و امادگـی بـرای مقابلـه بـا هرگونـه تهدیـد موجـود و نیـز اسـتقرار خودروهـای‬ ‫اتش نشـانی و امـدادی بـرای رفـع مشـکالت از دیگـر برنامه هـای خـود‬ ‫حفاظتـی در ایـن شـرکت بـوده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬در ایـن رزمایـش‬ ‫که با مشارکت کارکنان و مسئولین بسیج استان برگزار شد وضعیت امادگی‬ ‫نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی‪ ،‬وا کنش سریع کارکنان‪ ،‬تجهیزات ایمنی‬ ‫سـاختمان‪ ،‬مولد هـای بـرق اضطـراری‪ ،‬امادگـی کارکنـان در امداد رسـانی‬ ‫و کمک هـای اولیـه‪ ،‬پیش بینـی محـل امـن بـرای اسـتقرار نیروهـا و هدایـت‬ ‫ارباب رجـوع بـه محـل امـن تمریـن و مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫برگشت خوردن‪ 140‬میلیارد ریال‬ ‫از محل مازاد درامدهای مالیاتی‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان ایلام گفـت‪« :‬در سـال جاری بیـش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال از محل مازاد درامدهای مالیاتی به اسـتان برگشـت خورده‬ ‫است»‪ .‬سعید کریمی از تحقق درامدهای مالیاتی پیش بینی شده استان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن درامدهـا دارای نقـش اساسـی و حیاتـی در توسـعه‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬مدیـرکل امـور مالیاتـی ایلام اظهـار داشـت‪« :‬خوشـبختانه با‬ ‫مشـارکت مـردم و اقدامـات انجـام شـده‪ ،‬درامدهـای مالیاتی اسـتان محقق‬ ‫شـده و ایـن درامدهـا منبـع اعتبـاری قابـل توجهـی را بـرای توسـعه اسـتان‬ ‫فراهـم کـرده اسـت»‪ .‬کریمـی ادامـه داد‪« :‬تحقق درامدهـای مالیاتی تا پایان‬ ‫سـال نیـز از طریـق وصـول معوقـات و بدهـی هـای مالیاتـی در دسـت اقـدام‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همـکاری ادارات و دسـتگاه های اجرایـی مربوطـه در جهـت‬ ‫تبادل اطالعات را خواسـتار شـد و توضیح داد‪« :‬سـازمان امور مالیاتی کشـور‬ ‫به منظـور تامیـن نیازمندی هـای طـرح جامـع مالیاتـی‪ ،‬بـا دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬موسسـات و شـرکت های دولتـی به صـورت الکترونیکـی‪،‬‬ ‫تبادل اطالعـات انجـام داده و از این طریـق اطالعات پایه ای مودیان مالیاتی‬ ‫را دریافـت می کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ 4 1399‬رجب ‪ 16 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2179‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫پشت دیوار خودمراقبتی‬ ‫توقف سرطان و کرونا‪ِ ،‬‬ ‫خودمراقبتی؛ راه نبرد با کرونا و سرطان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مقدمه‬ ‫نخســتین هفتــه بهمــن هرســال به نــام هفتــه ملــی مبــارزه بــا ســرطان نام گذاری شــده اســت تا بــا افزایش توجه جامعه بــه خودمراقبتی برای پیشــگیری از ابتال به انواع ســرطان ها و همچنیــن درمان‬ ‫ً‬ ‫ایــن بیمــاری‪ ،‬گامــی بــرای کنتــرل شــیوع ان در جامعــه برداشــته شــود؛ امــا امســال هفتــه ملــی ســرطان شــرایطی متفــاوت از ســال های گذشــته دارد‪ .‬شــیوع کرونــا ســبب شــده کــه تقریبــا همــه ابعــاد‬ ‫مرتبط با بخش بهداشــت و ســامت جامعه تحت الشــعاع این ویروس منحوس چینی قرار بگیرد و به همین دلیل توجه به مســائلی مانند خودمراقبتی در مقابل ســرطان تا حدودی به حاشــیه‬ ‫رانــده شــده اســت‪ .‬این درحالی سـت که کم توجهــی بــه اقدامــات پیشــگیرانه و خودمراقبتــی می توانــد عاملــی جــدی در افزایــش امــار ابتــا به ســرطان باشــد‪ .‬پویش رســانه ای «خودمراقبتــی و امید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫راه مشــترک مبــارزه بــا ســرطان و کرونــا» کــه اخیــرا توســط روابط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازندران به بهانه هفته ملی مبــارزه با ســرطان راه اندازی شــده‪ ،‬تالش می کند با کمک رســانه های‬ ‫گروهــی‪ ،‬ا گاهــی جامعــه نســبت بــه اهمیــت خودمراقبتــی و امیــدواری را ارتقــاء دهــد؛ چراکه بررســی و تحلیل برنامه های ســامت محور در اســتان براســاس داده های اماری دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازنــدران و همچنیــن امــوزش راهبردهــای پیشــگیری از ابتــا بــه بیماری هــا براســاس دیدگاه هــای تخصصــی کارشناســان یکــی از اولویت های مهم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران‬ ‫برای افزایش ســطح ا گاهی جامعه از مســائل مربوط به بهداشــت و ســامت اســت‪.‬‬ ‫خودمراقبتی برای کنترل سرطان و شکست کرونا‬ ‫بیماری هـای غیروا گیـر از جملـه انـواع سـرطان ها امـروز به عنـوان‬ ‫یکـی از مهم تریـن علـل مرگ ومیـر در دنیـا محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫درحال حاضـر سـرطان ها پـس از بیماری هـای قلبی‪-‬عروقـی دومین‬ ‫علـت مرگ ومیـر در دنیـا و پـس از بیماری هـای قلبی‪-‬عروقـی و‬ ‫حـوادث سـومین علـت مرگ ومیـر در ایـران محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫نگران کننده تـر اینکـه پیش بینـی می شـود تعـداد مـوارد جدیـد ابتلا‬ ‫بـه سـرطان به طـور فراوانـی افزایـش یابـد‪ .‬هرچندکـه سـرطان ها‬ ‫مختـص بـه یک گروه جنسـیتی نیسـتند و همـه گروه ها بـه ان مبتال‬ ‫می شـوند‪ ،‬امـا احتمـال ابتلای برخـی گروه هـا بـه بعضـی از انـواع‬ ‫سـرطان ها بیشـتر اسـت‪ .‬در چنین شـرایطی ا گاهی از وجود ریسـک‬ ‫سـرطان و نشـانه های احتمالـی ان می توانـد بـه فـرد کمـک کنـد تـا‬ ‫انتخاب هـای بهتـری درمـورد سـبک زندگـی خـود داشـته باشـد و از‬ ‫سلامتی خود بهتر مراقبت کند‪ .‬وجه اشـترا ک پیشـگیری از ابتال به‬ ‫سرطان ها و کرونایی که این روزها با ان در مبارزه هستیم یک نکته‬ ‫برجسـته اسـت‪ :‬خودمراقبتـی‪.‬‬ ‫سرطان در ایران‬ ‫سـاالنه هـزاران مـورد ابتلا بـه سـرطان در ایـران و میلیون هـا مـورد در‬ ‫جهان رخ می دهد که به کارشناسـان و متخصصان حوزه پزشـکی‪،‬‬ ‫درصـورت تشـخیص به موقـع و زودهنـگام تومور سـرطانی در مراحل‬ ‫اولیـه‪ ،‬امـکان کنتـرل و درمـان فرد سـاده تر و احتمال بهبودی کامل‬ ‫بسـیار بیشـتر خواهـد بـود‪ .‬ایـن موضـوع اهمیـت اشـنایی بـا اصـول‬ ‫خودمراقبتـی و اقدامـات الزم بـرای پیشـگیری و کنتـرل سـرطان ها‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬مسـئول واحـد ثبـت سـرطان دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران بااشـاره به امـاری از ضریـب شـیوع سـرطان در‬ ‫نتـر از میانگین‬ ‫ایـران می گویـد‪ :‬ضریـب شـیوع سـرطان در ایـران پائی ‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق امارهـای موجـود میـزان بـروز سـرطان در مـردان‬ ‫جهان ‬ ‫ایرانـی ‪ 134‬نفـر بـه ازای هـر یک صدهزارنفـر و در زنـان ایرانـی ‪128‬نفـر‬ ‫یکـه میانگیـن جهانـی بـروز‬ ‫بـه ازای هـر یک صدهزار نفـر اسـت؛ درحال ‬ ‫سرطان در مردان و زنان به ترتیب ‪ 205‬و ‪ 165‬نفر است‪ .‬به گفته دکتر‬ ‫«مجید یعقوبی اشرفی»‪ ،‬طبق همین امارها شایع ترین سرطان ها‬ ‫در مـردان ایرانـی سـرطان های پوسـت‪ ،‬معـده‪ ،‬پروسـتات‪ ،‬مثانـه و‬ ‫روده بـزرگ هسـتند و بـرای زنـان ایرانـی هـم سـرطان های پسـتان‪،‬‬ ‫پوسـت‪ ،‬روده بزرگ و معده بیشـترین میزان ابتال ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫مازندران و سرطان‬ ‫باتوجه به اینکـه مازنـدران یکـی از اسـتان های‬ ‫مسـتعد در بیماری هـای قلبـی‪-‬‬ ‫یسـت و به دلیـل‬ ‫عروق ‬ ‫کم توجهـی به خودمراقبتی‬ ‫و اصلاح سـبک تغذیـه‬ ‫و سـبک زندگـی‪،‬‬ ‫امـار باالیـی در ایـن‬ ‫بیماری هـا را به خـود‬ ‫داده‬ ‫اختصـاص‬ ‫همـواره‬ ‫اسـت‪،‬‬ ‫نگرانی هایـی بابـت‬ ‫افزایـش رونـد ابتلا‬ ‫سـرطان ها‬ ‫بـه‬ ‫نیـز در ایـن اسـتان‬ ‫وجـود دارد‪ .‬دکتـر‬ ‫یعقوبی اشرفی بااشاره به‬ ‫راه انـدازی مرکز ثبت سـرطان‬ ‫یبـر جمعیـت در‬ ‫مبتن ‬ ‫معاونـت تحقیقـات و‬ ‫در سراسـر جهـان درحـال افزایش اسـت‬ ‫و در ایـران نیـز شـایع ترین نـوع سـرطان‬ ‫بیـن زنـان محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫فناوری ثبت سـرطان دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران اظهـار می کنـد‪:‬‬ ‫«ایـن مرکـز بـرای افزایـش ضریـب‬ ‫پوشـش شناسایی بیماران سرطانی‬ ‫سرطان دهانه رحم (سرویکس)‬ ‫در جمعیـت راه انـدازی شـد؛ چرا کـه‬ ‫ایـن سـرطان چهارمین سـرطان شـایع‬ ‫شناسایی و ثبت مشخصات بیماران‬ ‫زنـان در جهـان اسـت و مهم تریـن‬ ‫مبتالبـه سـرطان‪ ،‬زیرسـاخت های‬ ‫علـت مـرگ ناشـی از سـرطان در زنـان‬ ‫اطالعاتـی الزم بـرای اسـتخراج برخی‬ ‫در کشـورهای درحال توسـعه به شـمار‬ ‫شـاخص ها ماننـد میـزان بـروز انـواع‬ ‫ً‬ ‫مـی رود‪ .‬سـرطان دهانـه رحـم عمدتـا‬ ‫سـرطان و نیـز امـکان پژوهـش و‬ ‫در مراحـل بسـیار پیشـرفته تشـخیص‬ ‫جسـت وجوی علـل و عوامـل ان را‬ ‫داده می شـود‪ .‬ایـن بیمـاری از معـدود‬ ‫فراهـم می کند و بر ان اسـاس می توان‬ ‫سرطان هایی سـت که علت مشـخصی‬ ‫بهترین تصمیم ها را برای پیشگیری‬ ‫برای بروز ان شناخته شده و روش های‬ ‫یـا تشـخیص زودهنـگام و درنتیجـه‬ ‫پیشـگیری موثـر بـرای ریشـه کنی ان نیـز‬ ‫شـروع بـه هنگام درمان اتخـاذ کرد»‪.‬‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ابتلا بـه عفونـت ویـروس‬ ‫وی دربـاره میـزان شـیوع سـرطان ها‬ ‫پاپیلومـای انسـانی (‪ )HPV‬مهم تریـن‬ ‫در مازنـدران می گویـد‪« :‬سـال ‪1394‬‬ ‫علـت ابتلا بـه ایـن سـرطان شـناخته‬ ‫پس ازانجـام فرایندهـای تکرارگیـری‬ ‫دکتر مجید یعقوبی اشرفی؛‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به همین دلیـل روش های‬ ‫و حـذف رکوردهـای دارای نقـص‬ ‫اطالعاتـی از مجمـوع ‪15‬هـزار و ‪ 282‬مسئول واحد ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشخیصی عفونت ‪ HPV‬در برنامه های‬ ‫غربالگـری‪ ،‬به عنـوان یکـی از روش هـای‬ ‫رکـورد دریافـت شـده در اسـتان‪،‬‬ ‫‪ 4017‬بیمـار به عنـوان مـوارد سـرطانی جدید در جمعیت زیرپوشـش نوین و اثربخش در پیشـگیری از سـرطان دهانه رحم مطرح اسـت‪.‬‬ ‫دانشـگاه شناسـایی شـدند‪ .‬یعنـی بـه ازای هر بیمار مبتالبه سـرطان‬ ‫حـدود ‪ 3.8‬رکـورد دریافـت شـد»‪ .‬به گفتـه دکتـر یعقوبـی اشـرفی‪ ،‬کل نبرد با سرطان در دوران کرونا‬ ‫جمعیـت زیرپوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در ان سـال قابل انـکار نیسـت کـه مبـارزه بـا سـرطان در دوران شـیوع کرونـا‬ ‫دومیلیـون و ‪678‬هـزار و ‪ 270‬نفـر بـود کـه از ایـن تعـداد ‪50.81‬درصـد بـرای افـرادی کـه بـه هرکـدام از انـواع سـرطان مبتلا هسـتند بسـیار‬ ‫را مـردان و ‪49.19‬درصـد را زنـان تشـکیل می دادنـد‪ .‬همچنیـن از دشـوارتر شـده اسـت‪ .‬به ویـژه اینکـه افـراد مبتالبـه سـرطان به دلیـل‬ ‫جمعیـت زیرپوشـش ‪57.23‬درصـد شهرنشـین و ‪42.77‬درصـد ضعیف شـدن سیسـتم ایمنـی بـدن در اثـر مصـرف داروهـای خـاص‪،‬‬ ‫سـا کن روسـتاهای مازنـدران بودنـد‪ .‬ایـن امارهـا نشـان می دهـد کـه بیشـتر در معرض ابتال به کرونا و اسـیب دیدن از این ویروس همه گیر‬ ‫بیشـترین میزان بروز سـرطان در مازندران مربوط به گروه های سنی هسـتند و ایـن موضـوع نگرانی هـای انـان و اطرافیانشـان را افزایـش‬ ‫‪ 60‬تـا ‪ 64‬سـال و کمتریـن میـزان بـروز هـم متعلـق بـه گـروه سـنی ‪ 10‬تا می دهـد‪ .‬در چنیـن وضعیتـی توصیه هایـی ازسـوی متخصصـان‬ ‫خدمـات درمانـی و پزشـکی بـرای افراد مبتالبه سـرطان درنظر گرفته‬ ‫‪ 14‬سـال اسـت‪.‬‬ ‫شـده کـه اشـنایی بـا ان هـا می توانـد ریسـک ابتلا بـه کرونـا را درطـول‬ ‫اشنایی با شایع ترین سرطان ها‬ ‫درمـان و پـس ازان کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫انچه می تواند پیش از هر اقدامی عمده افراد را از سرطان مصون نگه‬ ‫دارد‪ ،‬خودمراقبتی و ا گاهی داشتن از نشانه های سرطان هاست که خودمراقبتی ویژه در مقابل کرونا برای مبتالیان به سرطان‬ ‫درصـورت ابتلا بـه ایـن بیماری نیز با حفظ روحیه و امیدواری ناشـی رعایـت نـکات بهداشـتی عمومـی و پروتکل هـای بهداشـتی مقابلـه‬ ‫از شـناخت دقیـق بیمـاری و راه هـای مقابلـه بـا ان می توانـد رونـد بـا کرونـا بـرای افـراد مبتالبـه سـرطان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار‬ ‫بهبود فرد را سـریع تر کند‪ .‬بنابراین در گام نخسـت الزم اسـت اسـت‪ .‬شست وشـوی دسـت بـا اب و صابـون هـر یـک سـاعت یک بـار‬ ‫یـا اسـتفاده از مـواد ضدعفونی کننـده حاوی الکل‪ ،‬شسـتن دسـت ها‬ ‫که با انواع سـرطان ها اشـنایی اندکی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫پیـش از غـذا‪ ،‬پـس از سـرویس بهداشـتی‪ ،‬عطسـه یـا سـرفه و تمـاس‬ ‫سرطان روده بزرگ (کولورکتال)‬ ‫بـا سـطوح مشـکوک به الودگـی‪ ،‬خودداری از تماس دسـت بـا دهان‪،‬‬ ‫سـرطان روده بـزرگ در جهـان بعـد از بینـی‪ ،‬چشـم و اطـراف ان‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک و ضدعفونی کـردن‬ ‫وسـایلی ماننـد ریمـوت کنترل‪ ،‬دسـتگیره درها‪ ،‬گوشـی همـراه‪،‬‬ ‫سـرطان های پسـتان‪ ،‬پروسـتات و ریـه‪،‬‬ ‫لپ تـاپ یـا تبلـت بـرای ایـن افراد باید بسـیار جـدی گرفته‬ ‫چهارمین سرطان با بیشترین میزان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـروز اسـت که میزان بـروز ان در ایران‬ ‫پرهیـز از مواجهـه بـا افـراد به ویـژه افـراد دارای عالئـم‬ ‫‪ 11‬نفـر بـه ازای هـر یک صدهزار نفـر‬ ‫مشـکوک و خـودداری از لمـس دیگـران تحـت هـر‬ ‫اسـت‪ .‬یعنـی شـش نفر کمتـر از‬ ‫عنـوان از جملـه دسـت دادن یـا روبوسـی نخسـتین گام‬ ‫خودمراقبتـی در ایـن دوران اسـت‪ .‬توجـه بـه نشـانه هایی‬ ‫ماننـد تـب‪ ،‬سـرفه‪ ،‬تنگـی نفـس‪ ،‬لـرز‪،‬‬ ‫بـدن درد‪ ،‬سـردرد‪ ،‬اسـهال‪،‬‬ ‫تهـوع‪ ،‬اسـتفراغ‪ ،‬ابریـزش‬ ‫بینـی به ویـژه دوهفتـه پـس‬ ‫از تمـاس بـا فـردی کـه ایـن‬ ‫عالئـم را داشـت و مراجعـه بـه‬ ‫پزشـک نکته مهم دیگری سـت‬ ‫کـه ایـن افـراد بایـد بـه ان توجـه‬ ‫میانگین جهانی ابتال به این بیماری‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬پختـن کامـل‬ ‫کـه ‪ 17‬نفـر در هـر یک صدهزار نفـر‬ ‫مـواد غذایـی به ویـژه گوشـت‬ ‫اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫و تخم مـرغ و مصـرف مرتـب‬ ‫سرطانپستان‬ ‫میـوه و سـبزی شسـته و تمیـز‬ ‫شـده و ویتامیـن ‪ C‬نیـز از دیگـر‬ ‫در بیشـتر کشـورهای دنیـا سـرطان‬ ‫مـوارد مـورد تا کیـد مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫پسـتان شایع ترین سرطان در زنان‬ ‫بـرای مبتالیـان بـه سـرطان اسـت‪.‬‬ ‫اسـت‪ .‬نکتـه مهـم و قابل توجه‬ ‫اینکـه میـزان بـروز این بیماری‬ ‫چگونگی حضور در محیط های درمانی‬ ‫بیماران مبتالبه سـرطان برای انجام فرایند درمان و کنترل بیماری‬ ‫ناچارنـد کـه در مرا کـز درمانـی کـه از کانون هـای الودگـی کرونایـی‬ ‫محسـوب می شـود حاضـر شـوند‪ .‬بنابرایـن بایـد مسـائلی را بـرای‬ ‫مبتال نشـدن به کرونا مدنظر قرار دهند‪ .‬به تعویق انداختن یا فاصله‬ ‫گذاشـتن مراجعـات درصـورت امـکان بـا نظـر پزشـک و تنظیـم دقیـق قـرار داده و پـس از اسـتحمام لبـاس تمیـز بـه تـن کننـد‪ .‬در هـر خانـه‬ ‫نوبت هـای رادیوتراپـی و شـیمی درمانی‪ ،‬رعایـت فاصلـه یـک متـری یک فرد مسـئول رسـیدگی به بیمار مبتالبه سـرطان باشـد‪ .‬این فرد‬ ‫بـا سـایر افـراد هنـگام حضـور در مطـب یـا مرا کـز درمانـی و اسـتفاده از باید بیشـتر از سـایر اعضای خانواده اصول بهداشـتی را رعایت کند و‬ ‫ماسـک و دسـتکش و خـودداری از لمـس صـورت برخـی از نـکات کمترین تماس را با محیط خارج از خانه و سایر افراد خانواده داشته‬ ‫مهمـی هسـتند کـه بیمـاران سـرطانی بایـد هنـگام مراجعـه بـه مرا کـز باشـد‪ .‬ضمن اینکـه در زمـان مراقبـت از بیمـار بایـد ماسـک به صورت‬ ‫درمانـی مدنظـر قـرار دهنـد‪ .‬خـروج از محیـط درصـورت مشـاهده داشـته و قبـل و بعـد از هـر مراقبـت‪ ،‬دسـت های خـود را ضدعفونـی‬ ‫رعایت نشـدن پروتکل هـا توسـط افـراد دیگـر‪ ،‬مطمئن شـدن از کنـد‪ .‬جد اکـردن تمـام لـوازم شـخصی بیمـار مبتالبـه سـرطان از سـایر‬ ‫اعضـای خانواده‪ ،‬اسـتقرار بیمار مبتالبه‬ ‫ضدعفونی بـودن تجهیـزات و سـطوح‬ ‫سـرطان در فضایـی مخصـوص بـه خـود‬ ‫مرکـز درمانـی از جمله تخـت رادیوتراپی‪،‬‬ ‫و محدودیـت رفت وامـد بـه محل حضور‬ ‫قـرار داشـتن داروهـای شـیمی درمانی‬ ‫امسال برای هفته ملی مبارزه‬ ‫او بـرای سـایر افـراد خانـواده‪ ،‬توجـه‬ ‫در سـبد مناسـب و ضدعفونـی شـده‬ ‫ویـژه بـه انجـام فعالیت هـای جسـمی و‬ ‫و اسـتفاده از گان یک بارمصـرف نیـز از‬ ‫با سرطان ‪-‬یکم تا هفتم‬ ‫تحـرک بـرای جلوگیـری از لختـه عروقـی‬ ‫جملـه نـکات مهـم بـرای پیشـگیری از‬ ‫بهمن‪ -‬برنامه هایی با شعار‬ ‫مکـردن‬ ‫در بیمـار مبتالبـه سـرطان‪ ،‬ک ‬ ‫ابتلا هسـتند‪.‬‬ ‫فضـای مشـترک بـا بیمـار و توجـه بـه‬ ‫«سرطان با خودمراقبتی و امید‬ ‫پروتکل های حضور در اما کن همگانی‬ ‫تهویه مناسب هوا در فضاهای مشترک‬ ‫قابل پیشگیری و درمان است»‬ ‫ماننـد اشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی‬ ‫همـه پروتکل هـای بهداشـتی مقابلـه‬ ‫بـا بازکـردن پنجره هـا و ضدعفونـی کردن‬ ‫بـا کرونـا کـه بـرای افـراد عـادی جامعـه‬ ‫درنظر گرفته شده است تا در‬ ‫اتـاق بیمـار و سـطوحی ماننـد روشـور‬ ‫توصیـه می شـود به شـکل ویژه تـری باید‬ ‫این روزهای کرونایی از عالئم‬ ‫توالـت و حمام به وسـیله پارچه مرطوب‬ ‫موردتوجـه افـراد مبتالبـه انـواع سـرطان‬ ‫هشداردهنده سرطان غافل‬ ‫شـده بـا مـواد ضدعفونی کننـده از نـکات‬ ‫قـرار بگیـرد‪ .‬محدود کـردن فعالیت هـای‬ ‫مهمـی هسـتند کـه بـرای فـرد مبتالبـه‬ ‫خـارج از منـزل‪ ،‬پرهیـز از حضـور در‬ ‫نشویم؛ چراکه غفلت از عالئم‬ ‫سـرطان در محیـط خانـه بایـد انجـام‬ ‫اما کـن شـلوغ‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک‪،‬‬ ‫پرهیز از لمس سـطوح بدون دسـتکش‪ ،‬یا سهل انگاری از پیگیری درمان‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن بایـد روزانـه یـک نوبـت فـرد‬ ‫شست وشـوی مـداوم دسـت ها به ویـژه‬ ‫بیماران‪ ،‬رفتارهای پرخطری‬ ‫مبتالبـه سـرطان تب سـنجی شـود و‬ ‫پـس از لمس سـطوح مختلف‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫برای بیماران سرطانی یا افراد‬ ‫درصورتی کـه دمـای بـدن از ‪ 37.3‬درجـه‬ ‫از دسـتمال کاغذی‪ ،‬خالل دنـدان یـا‬ ‫بیشـتر باشـد یـا بیمـار هـر یـک از عالئـم‬ ‫گوش پا ک کـن بـرای لمـس کلیدهـای‬ ‫مستعد ابتال به انواع سرطان‬ ‫سـرفه خشـک‪ ،‬تنگـی نفـس یا احسـاس‬ ‫اسانسـور‪ ،‬ایسـتادن رو بـه در اسانسـور‬ ‫هستند‬ ‫ناخوشی غیرطبیعی را داشت با پزشک‬ ‫و پرهیـز از صحبت کـردن بـا دیگـران در‬ ‫درمانگـر بیمـار یـا مرکـزی کـه بیمـار‬ ‫اسانسـور‪ ،‬پرهیـز از حضور در رسـتوران ها‬ ‫خدمات تشخیصی درمانی خود را از ان‬ ‫و مرا کز تفریحی و اسـتفاده از سطل های‬ ‫زبالـه پدالـی دردار از نـکات مهمـی هسـتند کـه افـراد مبتالبه سـرطان دریافـت می کنـد تمـاس گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫جلوگیری از رفت وامد افراد مبتالبه ساده ترین عالئم سرماخوردگی‪،‬‬ ‫بـرای پیشـگیری از ابتلا بـه سـرطان بایـد مدنظـر قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫درنظرگرفتـن رژیـم غذایـی هفتگـی متعـادل بـرای بیمـار و رعایـت‬ ‫مقابله با کرونا در محیط خانه‬ ‫همـه نـکات بهداشـتی هنـگام پخـت و تحویـل غـذا بـه بیمـار نیـز از‬ ‫بخـش مهمـی از اقدامـات خودمراقبتـی بیمـاران مبتالبـه سـرطان مـوارد مهـم بـرای پیشـگیری از کرونایی شـدن افـراد مبتالبه سـرطان‬ ‫بـرای پیشـگیری از ابتلا به کرونـا در منزل باید انجام شـود‪ .‬درصورت هسـتند‪ .‬امـا نکته بسـیارمهم و پایانی اینکـه همه ایـن اقدامات باید‬ ‫مراجعـه بـه مرا کـز درمانـی‪ ،‬بالفاصلـه پـس از بازگشـت بـه خانـه بایـد ب هشـکلی انجـام شـود که اضطـراب به بیمار القا نکنـد و محیط خانه‬ ‫تمـام لباس هـای خـود را در سـبد شست وشـو یا ماشـین لباسشـویی همیشـه ارام و بـدون اسـترس باشـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!