روزنامه سایه شماره 2178 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2178

روزنامه سایه شماره 2178

روزنامه سایه شماره 2178

‫رئیس جمهوریعراق‪:‬‬ ‫ثبات عراق‪ ،‬رکن اساسی ثبات منطقه است‬ ‫‪128‬درصد‬ ‫دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق ازاد‪ ،‬بـا تشـریح نقـش این مناطـق در اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی در چهار سـال اخیر‪ ،‬اعلام کـرد؛ سـرمایه گذاری داخلـی در این مناطـق در‬ ‫نه ماهـه امسـال رشـد ‪ ۱۲۸‬درصـدی نسـبت بـه ‪ ۹۸‬و رشـد ‪ ۱۳۱‬درصـدی نسـبت بـه‬ ‫هـدف ابالغـی دارد‪ .‬مناطـق ازاد به واسـطه قرار گرفتـن در بخش های مـرزی‪ ،‬اهرمی‬ ‫بـرای توسـعه اقتصـادی و صنعتـی کشـور هسـتند‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری عـراق‪ ،‬امنیـت و ثبـات کشـورش را رکـن اساسـی‬ ‫ثبـات منطقـه دانسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ در بیانیه دفتـر برهم صالح‬ ‫امده اسـت‪ :‬برهم صالح در جریان دیدار هیئتی از شـخصیت های‬ ‫عربـی از مصـر‪ ،‬اردن‪ ،‬سـودان و تونـس بـا وی‪ ،‬تحوالت جهان عرب‬ ‫و منطقـه و چالش هـای پیـش روی منطقه و ملـل ان؛ به ویژه کرونا‬ ‫و پیامدهـای بهداشـتی و اقتصـادی ناشـی از ان را در کنـار خطـر‬ ‫تروریسـم بررسـی کرد‪ .‬وی بر لزوم همکاری و همیاری برای مقابله‬ ‫بـا ایـن چالش هـا و گـذر از بحران هـا و تنش هـا و تماس و گفت وگو برای تضمین امنیت و ثبات‬ ‫جهان عرب و منطقه؛ و نیز حرکت به سمت افق های همکاری اقتصادی و فرهنگی و توسعه‬ ‫تا کیـد کرد‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪ 3 1399‬رجب ‪ 15 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2178‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوری هشدار داد؛‬ ‫اسیب به معیشت مردم‪ ،‬با وقفه در تصویب بودجه‬ ‫‪2‬‬ ‫رابطه بیت کوین‬ ‫و عنبرنسارا!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کاهش یک میلیون دانشجو‬ ‫در پنج سال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نگاهی به زندگی و اثار سیمین بهبهانی‬ ‫رقصان غزل‬ ‫«سیمین»؛ شعله‬ ‫ِ‬ ‫تو هشـتم تیرمـاه سـال ‪ ،1306‬تهـران‪ ،‬همت ابـاد‪ .‬صـدای نـوزاد دختـری در‬ ‫بیس ‬ ‫خانه پیچید که نامش را سـیمین گذاشـتند‪ .‬فخری خسـته و بی رمق از درد جانکاه‬ ‫زایمان‪ ،‬نوزادش را در اغوش کشید و با خود اندیشید که ا گر پدر این طفل هم امروز‬ ‫در کنارشـان حضور داشـت خانواده شـان کامل می شـد و احساس سعادت و مسرت‬ ‫می کردنـد ‪...‬؛ ولـی افسـوس کـه سـایه شـوم جدایـی و کـدورت بـر زندگـی ان هـا افتـاده‬ ‫پـدر طفـل عبـاس خلیلی بـود؛ مدیـر روزنامه «اقـدام»‪...‬‬ ‫بـود‪ِ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محمد فرجود؛ مدیرعامل فاوای شهرداری تهران باتا کید بر اهمیت داده در‬ ‫هوشمندسازی شهرها‪ ،‬از راه اندازی نخستین مرکز زندگی هوشمند در تهران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫با حضور معاون رئیس جمهوری افتتاح شد؛‬ ‫نمایشگاه دائمی دستاوردهای‬ ‫صنعت هسته ای کشور در قزوین‬ ‫کارشناسان پژوهشکده‪ Edelman‬تاکید کردند؛‬ ‫اعتمادسازی؛ چالش بزرگ دولت ها در سال ‪2021‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫ساخت مسکن برای مددجویان؛‬ ‫یکی از اقدامات مهم بهزیستی‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫ا کنون بهترین موقعیت‬ ‫برای جهش کارافرینان است‬ ‫تدوین ویرایش اولیه‬ ‫سند جامع رمز ارز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫اماده پذیرایی‬ ‫از کریس رونالدو‬ ‫‪8‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪Brookings Institution‬‬ ‫داریو کاستیلخوس‬ ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫کاهش یک میلیون دانشجو در پنج سال‬ ‫خودروهای فرسوده امسال‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬سال دیگر اسقاط می شوند!‬ ‫نابرابری در توزیع وا کسن کرونا؛‬ ‫تداوم بحران جهانی‬ ‫توزیـع نابرابـر وا کسـن کرونـا در‬ ‫کشـورهای فقیـر و غنـی عالو هبـر‬ ‫دشـوار کردن مهـار ویـروس کرونـا؛‬ ‫بـه اقتصـاد جهانـی زیـان وارد‬ ‫خواهـد کـرد کـه کشـورهای‬ ‫ثروتمنـد از ان بی نصیب نخواهند‬ ‫بـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ به رغـم افزایـش تلاش کشـورهای‬ ‫غنـی در وا کسیناسـیون کرونـا؛ نگرانـی شـدیدی دربـاره‬ ‫زمـان و چگونگـی توزیـع به موقـع وا کسـن در کشـورهای‬ ‫درحال توسـعه به منظـور اقـدام به موقـع و درنهایـت‬ ‫رهایـی از ایـن همه گیـری هولنـا ک بـروز کـرده‪ .‬ایـن نگرانـی‪،‬‬ ‫یسـت و وا کسیناسیون کشورهای فقیر به تالش های‬ ‫واقع ‬ ‫گسـترده جهانـی توسـط کشـورهای غنـی و کشـورهای‬ ‫متـر یـک وظیفه‬ ‫درحال توسـعه نیـاز دارد‪ .‬ایـن امـر ازهمه مه ‬ ‫یسـت‪ .‬باتوج هبـه موجود بـودن انـواع وا کسـن ‬ ‫اخالق ‬ ‫می تـوان از تلفـات بیشـتر جلوگیـری کـرد؛ امـا کشـورهای‬ ‫غنـی در یک نـوع «ناسیونالیسـم وا کسـن» درگیـر شـده اند‬ ‫و بیـش از نیـاز جمعیـت خـود‪ ،‬وا کسـن خریـداری می کننـد‬ ‫و ایـن موجـب می شـود کـه کشـورهای فقیـر‪ ،‬بـه وا کسـن‬ ‫موردنیـاز خـود دسترسـی پیـدا نکننـد‪ .‬به غیـراز مسـئولیت‬ ‫اخالقـی‪ ،‬نادیده گرفتـن وا کسیناسـیون در کشـورهای فقیـر‬ ‫و درحال توسـعه تبعـات زیـر را خواهـد داشـت‪ :‬نخسـت‪،‬‬ ‫مسـئله ای کـه حـال بـه یـک تهدیـد بسـیار واقعـی تبدیـل‬ ‫شـده این اسـت که هرچقـدر ریشـه کنی ایـن ویـروس در‬ ‫یتـر شـود‪ ،‬به همان انـدازه نیـز امـکان جهـش‬ ‫جهـان طوالن ‬ ‫ویروسـی بیشـتر خواهـد بـود و ازایـن رو ممکـن اسـت تاثیـر‬ ‫یکـه ویـروس همچنان‬ ‫وا کسـن ها را کمتـر کنـد‪ .‬دوم‪ ،‬تازمان ‬ ‫لسـرایت اسـت‪ ،‬شـاهد اختلال در جریـان تجـارت‬ ‫در حا ‬ ‫جهانـی خواهیـم بـود و براوردهـای جدیـد نشـان می دهـد‬ ‫کـه ا گـر وا کسیناسـیون ب هسـرعت کافـی بـه کشـورهای‬ ‫درحال توسـعه نرسـد‪ ،‬ایـن اختلال نه تریلیـون دالر بـرای‬ ‫اقتصاد جهانی هزینه خواهد داشـت و بیشـتر این هزینه ها‬ ‫را اقتصادهای پیشـرفته تحمل خواهند کرد‪ .‬سـوم‪ ،‬هر چه‬ ‫عمر ویروس طوالنی تر شود‪ ،‬فقر بیشتر خواهد شد و زندگی‬ ‫متزلـزل کنونـی میلیون هانفـر از افـراد فقیـر در کشـورهای‬ ‫تتـری پیـدا خواهـد کـرد که‬ ‫درحال توسـعه وضعیـت بی ثاب ‬ ‫درگیری هـا را افزایـش خواهـد داد و ثبـات سیاسـی جهـان‬ ‫را تضعیـف خواهـد کـرد کـه بـر همـه مـردم جهـان تاثیـر‬ ‫خواهـد گذاشـت‪ .‬گذشـته ازاین ها‪ ،‬بی تردیـد درگیری هـا‬ ‫شـانس تغییـر دررونـد منفـی افزایـش بیـکاری کنونـی را‬ ‫کاهـش و امـار فقـر را افزایـش خواهـد داد‪ .‬شـکی نیسـت کـه‬ ‫کشـورهای ثروتمنـد‪ ،‬بـا اسـتفاده از کمـک و صندوق هـای‬ ‫حمایت مالی بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای‬ ‫بایـد بـه جوامـع درحال توسـعه بـرای دسـتیابی و توزیـع‬ ‫هرچ هسـریع تر وا کسن کمک کنند‪.‬به رغم فشار همه گیری‬ ‫بـر کشـورهای درحال توسـعه؛ این وضعیـت ا کنـون در اروپـا‬ ‫یکـه بیشـتر مرگ ومیرهـا‬ ‫و امریـکا نیـز وخیـم اسـت؛ طور ‬ ‫در کشـورهای اروپایـی و امریـکای شـمالی و کشـورهای‬ ‫منطقـه امریـکای التیـن و کارائیـب کـه درامـد متوسـطی‬ ‫ً‬ ‫دارنـد‪ ،‬متمرکـز اسـت؛ مثلا مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از‬ ‫بیماری هـا در افریقـا گـزارش داده بیـش از ‪ ۹۰‬هزارنفـر در‬ ‫نتیجـه ابتلا بـه کوویـد‪ ۱۹-‬جـان باخته اند کـه این تعـداد در‬ ‫یـک جمعیـت ‪ ۱.۲‬میلیاردنفـری رخ داده اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫شـاخص سـرانه؛ تعـداد مرگ ومیرهـا در امریـکا ‪ ۱۷‬برابـر و‬ ‫در اروپـا حـدود ‪ ۲۰‬برابـر بیشـتر اسـت‪ .‬ازنظـر اخالقـی؛ حفـظ‬ ‫جـان افـراد و جلوگیـری از رونـد منفـی در شـاخص رشـد‬ ‫اقتصـادی کشـورها‪ ،‬محرکـی بـرای کشـورهای ثروتمنـد و‬ ‫نظام هـای چندجانبه برای بسـیج هر منبع احتمالـی برای‬ ‫وا کسیناسـیون موثـر در جوامـع درحال توسـعه محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬گویـا تـا ایـن ویـروس در جهـان ریشـه کن نشـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بهبـود وضعیـت اقتصـادی کشـورهای بسـیار فقیـر کاملا‬ ‫شـکننده خواهـد بـود‪ .‬در تعـدادی از کشـورهای ثروتمنـد‪،‬‬ ‫تعـداد وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬سفارش داده شـده بیـش‬ ‫یکـه بسـیاری از کشـورهای‬ ‫از میـزان موردنیـاز اسـت؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫فقیرتـر مجبـور هسـتند احتمـاال سـال ها منتظـر بماننـد تـا‬ ‫وا کسـن به طـور گسـترده دردسـترس باشـد‪ .‬ا گـر سـفارش‬ ‫ایـن کشـورهای ثروتمنـد تحقـق یابـد‪ ،‬بـرای وا کسـن های‬ ‫اضافـی چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد؟ ایـا ان هـا هـدر می رونـد؟‬ ‫بـه باالتریـن پیشـنهاد خریدوفـروش می شـوند یـا به صـورت‬ ‫رایـگان یـا بـا هزینـه بـه کشـورهای فقیرتـری کـه هنـوز درگیـر‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬هسـتند‪ ،‬اختصـاص می یابـد؟ تـدروس ادانـوم؛‬ ‫مدیـرکل سـازمان جهانـی بهداشـت از فقـدان دسترسـی‬ ‫بسیاری از کشورها به وا کسن کرونا ابرازتاسف کرده و گفت‪:‬‬ ‫«جهان دراستانه یک شکست اخالقی فاجعه بار قرار دارد‪.‬‬ ‫هـد ردادن دزهـای بیش ازحـد سفارش شـده‪ ،‬ایـن اتهـام را‬ ‫چندین برابـر می کنـد»‪ .‬مدیـرکل سـازمان جهانی بهداشـت‬ ‫بابیان اینکـه توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونا باعث شکسـت‬ ‫اقتصـاد جهانـی خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬براسـاس یافته هـای‬ ‫اتـاق بازرگانـی بین المللـی؛ توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونـا‬ ‫‪ ۹.۲‬تریلیـون دالر بـه اقتصـاد جهـان زیـان می زنـد کـه حـدود‬ ‫نیمـی از ان بـه جوامـع ثروتمند تحمیـل می شـود»‪ .‬روزنامه‬ ‫امریکایـی «نیویورک تایمـز» نیـز در گزارشـی بااسـتنادبه یـک‬ ‫تحقیـق جدیـد تاییـد کـرد‪« :‬انحصـار عرضـه وا کسـن کرونـا‪،‬‬ ‫کشورهای ثروتمند را با یک فاجعه انسانی تهدید می کنند‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ویرانـی اقتصـادی ناشـی ازاین توزیـع نابرابـر تقریبـا به انـدازه‬ ‫کشـورهای درحال توسـعه کشـورهای ثروتمنـد را تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد داد»‪ .‬این رسانه نوشت‪« :‬نیمی از این هزینه ها‬ ‫بـر دوش کشـورهای ثروتمنـد ماننـد ایـاالت متحـده‪ ،‬کانـادا‬ ‫و انگلیـس خواهـد بـود»‪ .‬طبـق سـناریوی طراحی شـده‬ ‫یکـه کشـورهای درحال توسـعه‬ ‫توسـط محققـان درصورت ‬ ‫نیمـی از جمعیـت خـود را تـا پایـان سـال جـاری میلادی‬ ‫وا کسـینه می کننـد‪ ،‬اقتصـاد جهـان بیـن ‪ ۱.۸‬تریلیـون دالر و‬ ‫‪ ۳.۸‬تریلیـون دالر را متحمـل خواهـد شـد‪ .‬ایـن تحقیـق کـه‬ ‫بـه سـفارش اتـاق بازرگانـی بین المللـی انجـام شـده‪ ،‬نتیجـه‬ ‫می گیـرد کـه توزیـع برابـر وا کسـن به نفـع همـه کشـورهای‬ ‫جهـان اسـت؛ به ویـژه کشـورهایی کـه اقتصـاد ان هـا بـه‬ ‫تجـارت وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یشــد‪ ،‬اســقاط شــده‪ ،‬میــزان‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی مرا کــز اســقاط و بازیافــت خودروهــای فرســوده بابیان اینکــه طــی ســال گذشــته تنهــا‪ ۸۰۰۰‬خــودروی فرســوده از ‪ ٣۶٠‬هزار دســتگاهی کــه بایــد اســقاط م ‬ ‫یسـت که اگر قرار باشــد با روند اســقاط در ســال گذشــته پیش‬ ‫خودروهــای فرســوده ســال جــاری را سـه میلیون اعــام کــرده کــه در افــق‪ ١۴٠۴‬این تعــداد بــه هشت میلیون دســتگاه خواهــد رســید؛ این درحال ‬ ‫رویم‪ ١٠٠٠،‬ســال دیگر تازه خودروهای فرســوده امســال از چرخه خارج شــده اند‪ .‬به گزارش ایســنا؛ وی گفت که عمده علت این موضوع این اسـت که ســتاد مدیریت حمل ونقل ســوخت کشــور به عنوان‬ ‫متولــی ایــن امــر و متولــی انجمــن صنفــی مرا کــز اســقاط و بازیافــت خودروهــای فرســوده‪ ،‬تبدیــل به دبیرخانه ای زیرنظــر معاونت وزارت راه و شهرســازی شــده و دیگر جایگاه رفیع ســابق خــود را نــدارد‪.‬‬ ‫محمودمشهدیشریفدر نشستخبریاینانجمنبابیان اینکه‬ ‫مرکز اسـقاط و بازیافت خودروهای فرسـوده که از سـال ‪ ۱۳۸۶‬ذیل‬ ‫تبصـره ‪ ١٣‬قانـون بودجـه و بـا متولـی اصلـی نهـاد ریاسـت جمهوری‬ ‫تشـکیل؛ و بعد به معاونت اجرایی ریاسـت جمهوری سـپرده شـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬متاسفانه به علت ورود ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت‬ ‫در کارهای اجرایی‪ ،‬از اسقاط خارج؛ و پس ازان به وزارت راه سپرده‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬عملا سـتاد مدیریـت حمل ونقـل سـوخت کشـور از جایـگاه‬ ‫باالیی که داشـت به دبیرخانه ای در وزارت راه تبدیل شـد‪ .‬از سـال‬ ‫‪ ١٣٨۶‬تاکنـون ‪ ٢٢٠‬مرکـز اسـقاط و بازیافـت خودروهـای فرسـوده در‬ ‫سراسر کشور و متناسب با ترا کم جمعیت شهرها ایجادشده است‬ ‫ً‬ ‫کـه از ایـن ‪ ٢٢٠‬مرکـز‪ ،‬حـدود ‪ ١۵٠‬مرکـز کاملا تعطیـل و به نوعی از بین‬ ‫رفته انـد و الباقـی بـا ‪ ١٠‬درصـد ظرفیـت خـود مشـغول کار هسـتند»‪.‬‬ ‫‪٣‬هـزار‬ ‫وی بابیان اینکـه ایـن مرا کـز بـا حـدود ‪ ۶٠٠٠‬کارگـر مسـتقیم و ‪ ٠‬‬ ‫کارگرغیرمستقیممشغولفعالیت اند‪،‬افزود‪«:‬حجمسرمایه گذاری‬ ‫ً‬ ‫بـرای هـر مرکـز حـدود ‪ ٢۵‬میلیاردتومـان اسـت کـه جمعـا بیـش از‬ ‫‪ ۵٠٠٠‬میلیاردتومـان حجـم سـرمایه گذاری صورت گرفتـه بـرای مرا کـز‬ ‫اسقاط کشور است‪ .‬از ‪ ٢٢٠‬مرکز اسقاط کمتر از ‪ ١٠‬مرکز نیمه دولتی‬ ‫و باقی همه خصوصی هستند و ان ها نیز باید به بخش خصوصی‬ ‫وا گـذار شـوند‪ .‬در تهـران‪ ۱۶ ،‬مرکز اسـقاط وجـود دارد‪ .‬فعالیت مرا کز‬ ‫اسـقاط بدین صـورت اسـت کـه مرا کـز اسـقاط خودروهـای سـبک‬ ‫برای اسـقاط خودروهای سـواری سـبک و موتورسـیکلت ها و مرا کز‬ ‫اسـقاط خودروهـای سـنگین بـرای اسـقاط خودروهـای سـواری‬ ‫سـبک‪ ،‬موتورسـیکلت ها و خودروهـای سـنگین درنظـر گرفتـه‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس قانـون سـال ‪ ۱۳۸۸‬کـه قـرار‬ ‫بـود خودروسـازان ‪ ٣٠‬درصـد میـزان تولیـد خـودرو را صـرف اسـقاط‬ ‫خودروهـای فرسـوده می کردنـد (بایـد شـماره گذاری خودروهـا‬ ‫منـوط بـه اسـقاط خودروهـای فرسـوده باشـد)؛ امـا به جهـت رانـت‬ ‫قـوی خودروسـازان‪ ،‬ان هـا زیر بار مصوبه دولت نرفتنـد و از ‪ ٣۶٠‬هزار‬ ‫خودرویـی کـه در سـال ‪ ۱۳۹۸‬بایـد اسـقاط می شـد تنهـا ‪٨٠٠٠‬‬ ‫یسـت که در سـال جـاری‪ ،‬میـزان‬ ‫خـودرو اسـقاط شـد‪ .‬این درحال ‬ ‫خودروهـای فرسـوده بـه سه میلیون دسـتگاه رسـیده و در افـق‬ ‫‪ ١۴٠۴‬بـه هشت میلیون دسـتگاه خواهـد رسـید‪ .‬چنانچـه بـا رونـد‬ ‫اسـقاط در سـال قبـل پیـش رویـم؛ ‪ ١٠٠٠‬سـال دیگر تـازه خودروهـای‬ ‫فرسـوده سـال ‪ ۱۳۹۹‬اسـقاط شـده اند»‪ .‬وی در تشـریح چرایی این‬ ‫اتفـاق‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬اسـقاط خودرو و بازیافت ان بایسـتی منوط به‬ ‫شـماره گذاری سـایر خودروها باشد‪ .‬به عنوان اولین مورد که مانع از‬ ‫اسـقاط خودروهای فرسوده شـده‪ ،‬می توان به این نکته اشـاره کرد‬ ‫کـه بـه ازای واردات هـر خودرو به کشـور باید خودرو اسـقاط می شـد؛‬ ‫پـس باتوج هبـه ممنوعیـت واردات خـودرو از سـال ‪ ۱۳۹۷‬به بعـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عملا اسـقاط خـودرو به واسـطه واردات خـودرو نداریـم‪ .‬دربـاره‬ ‫خودروهـای تولیـد داخـل همان طورکـه اشـاره شـد؛ خودروسـازان‬ ‫زیـر بـار این موضـوع نرفتنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬عالوه برایـن؛ از ‪٢۵‬‬ ‫بهمن مـاه سـال قبـل قـرار بـود قانـون اسـقاط موتورسـیکلت های‬ ‫فرسـوده اجرایـی شـود کـه اجرایـی می شـود؛ امـا گواهـی اسـقاط‬ ‫ت وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی رود‪ .‬تاکنون‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫از ‪ ٧٢١۵‬دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها‪ ۴۵۶٩‬دستگاه اسقاط‬ ‫ت ثبت نشده است‬ ‫شده؛ اما حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکل ‬ ‫ت وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫و هیـچ شمار هسـریال گواهـی اسـقاط موتورسـیکل ‬ ‫درنهایـت نیـز به عنـوان مـورد چهـارم در عـدم اسـقاط خودروهـا‬ ‫می توان گفت که به ازای هر خودروی دیزلی باید سه خودرو دیزلی‬ ‫فرسـوده اسـقاط شـود کـه ایـن نیـز اجـرا می شـود؛ امـا به دلیل اینکـه‬ ‫امـار تولیـد خودروهـای دیزلـی بسـیار پائین اسـت‪ ،‬تعـداد اسـقاط‬ ‫دیزلی هـای فرسـوده ناچیـز خواهـد بـود»‪ .‬ایـن مقـام صنفـی سـتاد‬ ‫مدیریـت حمل ونقـل سـوخت کشـور را به عنـوان نهـاد و سـازمان‬ ‫دخیل اصلی برای مشـکل طفره رفتن از اسـقاط خودروها دانسته‬ ‫و گفـت‪« :‬درحال حاضـر کـه سـتاد مدیریت حمل ونقل سـوخت به‬ ‫یـک دبیرخانـه تحت نظـر معاونـت راهـداری وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫ً‬ ‫تبدیـل شـده‪ ،‬دیگـر جایـگاه گذشـته خـود را نـدارد؛ مثلا در طـرح‬ ‫سـاماندهی بـازار خـودرو کمیسـیون صنایـع مجلـس‪ ،‬از تمـام‬ ‫ارگان هـا دعـوت به عمـل می ایـد؛ امـا از سـتاد مدیریـت حمل ونقـل‬ ‫سـوخت کشـور دعـوت نمی شـود یـا در مصوبـه قانـون هـوای پـا ک‪،‬‬ ‫هیـچ کجـا نامـی از سـتاد مدیریـت حمل ونقل سـوخت کشـور برده‬ ‫نشـده اسـت»‪ .‬وی ضمـن تا کیـد بـر اینکـه متولـی مـا جایـگاه رفیـع‬ ‫خـود طـی سـال هایی کـه زیرنظـر معاونـت ریاسـت جمهوری بـوده‬ ‫است‪ ،‬از دست داده تصریح کرد‪« :‬این عدم توجه به ستاد درحالی‬ ‫صـورت می گیـرد کـه متاسـفانه خـود سـتاد مدیریـت حمل ونقـل‬ ‫سـوخت کشـور نیـز تالشـی بـرای بازپس گیـری گرفتـن جایـگاه خـود‬ ‫ً‬ ‫نمی کنـد و دچـار وانهادگـی شـده و کاملا منفعالنـه پیش مـی رود»‪.‬‬ ‫وی درادامـه دررابطه بـا سـن فرسـودگی خودروهـا و اسـقاط خـودرو‬ ‫در زمـان عبـور از ایـن سـن‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬سـن فرسـودگی بـرای‬ ‫خودروها در قالب جدولی تعریف شـده و سـن فرسـودگی براسـاس‬ ‫نـوع خـودرو مشـخص اسـت؛ امـا انچـه اتفـاق افتـاده این اسـت که‬ ‫در پـی شـکایت شـخصی به دیـوان عدالـت مبنی براینکه خـودروی‬ ‫مـن بـه سـن فرسـودگی رسـیده؛ امـا مشـکلی نـدارد و سـالم اسـت‪،‬‬ ‫ان زمان سـن فرسـودگی توسط دیوان عدالت اداری به بهانه حفظ‬ ‫حقوق مالکیت لغو و معاینه فنی جایگزین ان شد»‪ .‬وی بااشاره به‬ ‫تخلفات در حوزه معاینه فنی و امکان تهیه ان به راحتی‪ ،‬این سوال‬ ‫ی و بسـیاری از‬ ‫را مطرح کرد که ایا فرسـودگی خودروها و ایجاد الودگ ‬ ‫مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد‬ ‫می شـود‪ ،‬جـزو حقـوق عامـه مـردم هسـت یـا خیـر؟ ا گـر شـخصی‬ ‫دوسـت نـدارد خـودروی خـود را اسـقاط نکنـد‪ ،‬اجـازه دهیـد ان را‬ ‫کلکسـیون کنـد و در خانـه خـود نگـه دارد؛‬ ‫امـا اجـازه تـردد بـه ان را ندهید؛ اینکه‬ ‫اسـقاط خـودرو و امـکان تـردد بـا یکدیگـر تداخـل پیـدا کرده انـد‬ ‫به هیچ وجـه درسـت نیسـت و چـرا بایـد سـن فرسـودگی بـا معاینـه‬ ‫فنی که بسیاری امکان دورزدن ان را بلد هستند‪ ،‬جایگزین شود؟‬ ‫مـا بـه دیـوان عدالـت اداری نامـه زده ایـم و بـه این موضـوع اعتـراض‬ ‫شـده؛ اما هنوز هیچ پاسـخی دریافت نکرده ایم»‪ .‬وی ضمن تا کید‬ ‫بر اینکه فاصله قیمتی خودرو نو و اسقاط خودروی فرسوده ان قدر‬ ‫زیاد اسـت که به صرفه برای مالک خودرو نیسـت؛ گفت‪« :‬ما حتی‬ ‫پیشنهاد داده ایم که به دلیل محدودیتی که خودروسازان ازسوی‬ ‫سـازمان حمایـت بـرای افزایـش قیمـت محصـوالت خـود مواجـه‬ ‫هسـتند‪ ،‬ما حاضریم هزینه گواهی اسـقاط را پرداخت کند تا دیگر‬ ‫خودروسـازان بهانـه ای بـرای عدم اجـرای قانـون ‪ ۳۰‬درصـد نداشـته‬ ‫باشـند؛ ا گـر خودرویـی ‪ ۶۰‬میلیون تومان قیمت دارد‪ ،‬مرا کز اسـقاط‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزارتومـان به عنـوان گواهـی اسـقاط می پردازنـد تـا نـه خـودرو‬ ‫گـران شـود و نـه خودروسـاز به دلیـل منـع سـازمان حمایـت بـرای‬ ‫افزایش قیمت توسط خودروساز‪ ،‬از انجام وظیفه خود سر باز زند»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬عالوه براین؛ پیشنهاد کرده ایم که روش قرعه کشی‬ ‫کـه مبنـای تحویـل محصـوالت خودروسـازان داخلـی قـرار دارد‪،‬‬ ‫بـرای دارنـدگان خودروهـای فرسـوده اولویـت قـرار دهـد‪ .‬بـه شـرایط‬ ‫فـروش ایـن بنـد اولویـت بـا دارنـدگان خودروهـای فرسـوده اضافـه‬ ‫شود تا در کنار سایرین برای خودرو نو اقدام کنند‪ ،‬این گونه هزینه‬ ‫و اجبـاری هـم بـه دولـت تحمیـل نخواهنـد شـد‪ .‬دیگر پیشـنهاد ما‬ ‫این اسـت که خودروهای فرسـوده جزو اوراق بهادار حسـاب شـوند؛‬ ‫پس درصورت ر خ دادن هرنوع تخلف زیست محیطی‪ ،‬فرد یا ارگان‬ ‫متخلـف‪ ،‬موظـف بـه خریـد گواهـی اسـقاط خودروهـای فرسـوده‬ ‫شـود‪ .‬همچنیـن بـا بانـک مرکـزی نیـز تعامـل کرده ایـم تـا مرا کـز پول‬ ‫گواهی اسقاط را پرداخت کند و همان طورکه اشاره شد خودروساز‬ ‫بـه همـان قیمـت اصلی محصول خـود را عرضه کند (مرا کز اسـقاط‬ ‫هزینه اسـقاط خودروهای فرسـوده به ازای شـماره گذاری خودروی‬ ‫نـو را پرداخـت کننـد)‪ .‬هزینـه اسـقاط را مرا کـز اسـقاط پرداخـت و‬ ‫دیگـر هزینـه اضافـه نـه بـه خودروسـاز و نـه بـه متقاضـی تحمیـل‬ ‫خواهـد شـد؛ امـا گوشـی بدهکار نیسـت»‪ .‬این مقـام صنفی ضمن‬ ‫یـاداوری اینکـه از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون تنهـا روز هـوای پـا ک‬ ‫در تهـران داشـته ایم؛ تصریـح کـرد‪« :‬چنانچـه مبنـای نـرخ دالر را‬ ‫‪ ۲۳‬هزارتومـان درنظـر بگیریـم‪ ،‬باتوج هبـه قیمـت بنزیـن براسـاس‬ ‫فوب خلیج فارس که ‪ ۶۵‬سـنت اسـت و با محاسـبه قیمت هر لیتر‬ ‫بنزیـن ازاد (‪ ۳۰۰۰‬هزارتومـان)‪ ،‬باتوجه به اینکه هر خودروی فرسـوده‬ ‫‪ ۱۴.۳‬درصد بیشتر مصرف بنزین دارد‪ .‬باتوجه به وجود سه میلیون‬ ‫خودرو فرسـوده در ایران‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۵۰‬هزارتومان بنزین بیهوده‬ ‫در کشـور سـوخت می شـود»‪.‬‬ ‫دانشـگاه و دانشـجو در تمـام کشـورهای جهـان جایـگاه ویژه و معتبـری دارند‬ ‫کـه توجـه بـه ان و سـرمایه گذاری بیشـتر در این جایـگاه به یقین اعتالی بیشـتر‬ ‫مـردم و کشـور را باعـث می شـود و براسـاس چنیـن بـاوری‪ ،‬کشـورهای بـزرگ‬ ‫و ابرقـدرت‪ ،‬بـا سـرمایه گذاری بیشـتر در این زمینـه‪ ،‬ارزش و اعتبـار علمـی‬ ‫بیشـتری یافته انـد‪ .‬پیش از انقلاب‪ ،‬دانشـگاه و قبول شـدن در کنکـور‪ ،‬از‬ ‫ارزوهای سـخت و دسـت نیافتنی ا کثر خانواده ها به شـمار می امد و درنتیجه‬ ‫وقتی فردی در دانشـگاه پذیرفته می شـد تا اندازه ای موجب فخر و شـادمانی‬ ‫خانـواده را فراهـم می کـرد‪ .‬افـراد متمـول و سـران کشـور و مسـئولین عالی رتبـه‬ ‫کـه بضاعـت مالـی داشـتند‪ ،‬فرزندان خـود را برای نیل به تحصیالت عالیه‪ ،‬به‬ ‫اروپـا و امریـکا می فرسـتادند؛ امـا ا کثریـت جامعـه کـه سـرمایه کافی نداشـتند‪،‬‬ ‫فرزندانشـان بـا همـه اسـتعداد و توانایـی‪ ،‬در مواجهه بـا سـدی به نـام کنکـور‪،‬‬ ‫موفـق بـه راه یابـی بـه دانشـگاه نمی شـدند‪ .‬خوشـبختانه و پـس از پیـروزی‬ ‫انقلاب‪ ،‬به یک بـاره نـه؛ ولـی در یـک دوره ‪ 10‬سـاله‪ ،‬ورود بـه دانشـگاه و اخـذ‬ ‫مـدارک تحصیلات عالیـه بـرای خانواده هـا امکان پذیـر شـد‪ .‬در سـال ‪ 1364‬و‬ ‫با شـروع به کار دانشـگاه ازاد اسلامی که حتی با دوبرابر ظرفیت دانشـگاه های‬ ‫یکـه‬ ‫دولتـی‪ ،‬دانشـجو می پذیرفـت‪ ،‬کم کـم سـد کنکـور برداشـته شـد؛ تا جای ‬ ‫درکنـار دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬موسسـات عالـی غیرانتفاعـی‪ ،‬دانشـگاه های‬ ‫جامـع علمـی‪ ،‬کاربـردی و ایجـاد دانشـگاه های مسـتقل و وابسـته بـه پـاره ای‬ ‫ً‬ ‫از نهادهـا‪ ،‬از عظمـت گذشـت ه کنکـور کاملا کاسـته و ورود بـه دانشـگاه بسـیار‬ ‫سـاده تر از گذشـته شـد؛ به نحوی کـه از اواسـط دهـه ‪ 90‬حتـی بسـیاری از‬ ‫صندلی هـای دانشـگاه ها خالی از دانشـجو شـد؛ تاانجا که براسـاس اعلام وزیر‬ ‫علـوم‪ ،‬در سـال ‪ 94‬در کشـور مـا ‪4.5‬میلیـون دانشـجو مشـغول بـه تحصیـل‬ ‫بودنـد‪ .‬ولـی متاسـفانه اینـک در سـال ‪ 99‬تعـداد دانشـجویان شـاغل بـه‬ ‫تحصیـل در کشـور بـا یـک افـت یک میلیون نفـری بـه ‪3.5‬میلیون نفـر تقلیـل‬ ‫ً‬ ‫پیـدا کـرده اسـت‪ .‬حتـی نمـودار تحصیلـی از نظـر جنسـی نیـز کاملا تغییـر پیدا‬ ‫کـرده؛ تا جایی کـه در سـال تحصیلـی جـاری‪ 52 ،‬درصـد پذیرفته شـدگان‬ ‫در دانشـگاه را خانم هـا تشـکیل می دهنـد کـه ایـن نمـودار و ایـن تعـداد‪،‬‬ ‫حکایـت از عـدم اشـتیاق اقایـان بـرای طـی تحصیلات دانشـگاهی دارد که در‬ ‫درازمـدت می توانـد اثـر سـوء داشـته باشـد‪ .‬ا گـر بپذیریـم که تحریم هـا موجب‬ ‫ضعیف شـدن اقتصـاد کشـور و به تبـع ان اوضـاع نامسـاعد مالـی خانواده هـا و‬ ‫بیـکاری جوانـان تحصیل کـرده شـده اسـت‪ ،‬عدم اقبـال مـردان به تحصیالت‬ ‫عالیـه کـه بـا موج مهاجـرت انان همراه بوده اسـت‪ ،‬باعث عدم رغبت جوانان‬ ‫بـه تحصیلات دانشـگاهی شـده اسـت و درنتیجـه افـت یک میلیونـی تعـداد‬ ‫دانشـجو در کشـور طی پنج سـال‪ ،‬شـاید عادی به نظر برسـد‪ .‬در همین راسـتا؛‬ ‫بسـیاری از دانشـگاه های جامـع علمـی‪ ،‬کاربـردی و واحدهای دانشـگاه های‬ ‫ازاد اسلامی‪ ،‬ناچـار بـه تعطیلـی و عـدم پذیـرش شـده اند‪ .‬به نظـر می رسـد ا گر‬ ‫ً‬ ‫اوضاع بد مالی بیش از ‪ 60‬درصد مردم کشورمان بهبود یابد‪ ،‬چه بسا مجددا‬ ‫دانشـگاه ها رونـق دوبـاره را بازیابنـد؛ البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه عـدم‬ ‫بضاعـت مالـی نسـل جـوان مانـع و رادع اصلـی تشـکیل خانـواده شـده اسـت‬ ‫و سـختی معیشـت‪ ،‬اشـتیاق انـان را بـرای ازدواج از بیـن برده اسـت؛ درنتیجه‬ ‫امار موالید نیز از رشـد الزم برخوردار نیسـت‪ .‬باید ارزو کنیم که زمامدار فعلی‬ ‫کاخ سـفید بـا اتخـاذ یـک روش اصولـی و منطقـی‪ ،‬زورگویـی رئیس جمهـوری‬ ‫پیشـین را نفی کرده و هر چه سـریع تر با لغو کامل تحریم ها‪ ،‬فصل جدیدی را‬ ‫اغـاز کـرده و پول های بلوکه شـده ملت ایـران را هر چه زودتر رفع توقیف کرده و‬ ‫گام مثبتـی را بـرای زدودن اختالفـات موجـود بـردارد کـه به یقین به نفع صلح‬ ‫جهانی‪ ،‬ثبات و امنیت منطقه اشـوب زده خلیج همیشـگی فارس می شـود‪.‬‬ ‫ان شـاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫عدم افزایش قیمت بلیت شرکت های هواپیمایی‬ ‫ترک برداشتن سد اعتماد میان دولت ها و مردم؟!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫سـرانجام «جـو بایـدن» پس از کشـمکش های‬ ‫متعـدد و جنجـال فـراوان‪ ،‬راهـی سـاختمان‬ ‫ عنـوان‬ ‫‪ 1600‬در خیابـان پنسـیلوانیا شـد تـا به‬ ‫ِ‬ ‫چهل وششـمین رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫بیضـی کاخ سـفید بزند‪.‬‬ ‫تکیـه بـر صندلـی اتاق‬ ‫ِ‬ ‫او ا گرچـه از کارزار انتخاباتـی‪ ،‬جـان سـالم‬ ‫بـه در بـرد و پیـروز انتخابـات شـد؛ امـا مسـیری‬ ‫دشـوار پیـش رو دارد کـه در حـوزه داخلـی‪،‬‬ ‫مهم تریـن گام ان را بایـد بـا اعتمادسـازی بیـن‬ ‫مـردم و دولـت کشـورش بـردارد‪ .‬ا گـر بپذیریـم‬ ‫کـه پایه هـای دموکراسـی در ایـاالت متحـده‬ ‫همچنـان بعـد از شـورش های ششـم ژانویـه‬ ‫سـال جـاری اسـتحکام خـود را حفـظ کـرده ؛‬ ‫امـا نمی تـوان منکـر شـکاف هایی شـد کـه بین‬ ‫جامعـه و حا کمیـت ایـن مبلـغ سـرمایه داری و‬ ‫ابرقـدرت سـابق شـکل گرفتـه‪ .‬همان طور کـه‬ ‫اخریـن نظرسـنجی ها نشـان داده انـد؛‬ ‫میـزان اعتمـاد مـردم بـه دولـت تازه نفـس‪ ،‬بـا‬ ‫سـه درصد رشـد در ماه هـای اخـر منتهـی بـه‬ ‫اطمینان‬ ‫سـال ‪ 2021‬همـراه بـوده؛ بااین حال‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪42‬درصـدی را نمی تـوان شـاخصی مطلـوب‬ ‫برای رابطه موثر دولت و ملت که الزمه توسعه‬ ‫داخلـی و خارجـی بـرای هـر جامعه ای سـت‪،‬‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬یافته های پیمایش انجام شـده‬ ‫توسـط پژوهشـکده ‪ Edelman‬دراین زمینـه‬ ‫کـه گـزارش ان تحت عنـوان ‪Trust Barometer‬‬ ‫(اعتمادسـنجی) منتشـر می شـود؛ نشـان داد‬ ‫تسـر‬ ‫به رغـم سـال پرتالطمـی کـه امریـکا پش ‬ ‫گذاشت که عمده التهاب ان در حوزه داخلی‪،‬‬ ‫مربـوط بـه امـار نگران کننـده تعـداد فوتی هـا‬ ‫و مبتالیـان بـ ه کرونـا بـوده؛ بـا افزایـش سـطح‬ ‫اطمینـان مـردم به سـاختار دولـت ؛ هرچند در‬ ‫مقیاسی ناچیز روبه رو بودیم‪ .‬این نظرسنجی‬ ‫با پرسـش از ‪33‬هزارنفر در ‪ 28‬کشـور منتخب؛‬ ‫و در بـازه زمانـی ‪ 19‬ا کتبـر تـا ‪ 18‬نوامبـر سـال‬ ‫‪ 2020‬انجـام گرفتـه اسـت‪ .‬نتایـج مربـوط بـه‬ ‫امریکا این واقعیت را نشـان داد که درقیاس با‬ ‫رقیـب همیشـگی؛ یعنـی «کانـادا» (‪59‬درصـد)‬ ‫نتـری قـرار می گیـرد‪ .‬بریتانیـا‬ ‫در موقعیـت پائی ‬ ‫نیـز ماننـد ایـاالت متحـده امریـکا‪ ،‬سـویه ای‬ ‫امیدوارکننـده داشـته؛ اعتمـادی ‪45‬درصـدی‬ ‫ُ‬ ‫کـه بـا وجـود چالـش برگزیـت‪ ،‬نه درصـد نسـبت‬ ‫به سال ‪ 2019‬افزایش سطح را نشان می دهد‪.‬‬ ‫می توان از نتایج حاصله چنین استنباط کرد‬ ‫کـه برخـی از باالتریـن سـطح اعتمـاد بـه دولـت‬ ‫ درصد پاسـخ دهندگان‬ ‫را در قاره اسـیا دید‪82 :‬‬ ‫ِ‬ ‫چینـی‪ ،‬بـه اعتمـاد خـود نسـبت بـه دولتشـان‬ ‫اذعـان داشـتند؛ و ‪ 79‬درصـد از مـردم هنـد‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری هشدار داد؛‬ ‫اسیب به معیشت مردم‬ ‫با وقفه در تصویب بودجه‬ ‫میزان افزایش یا کاهش‬ ‫نسبت به سال ‪2019‬‬ ‫درصد افرادی که به دولت کشورشان اعتماد دارند (سال ‪)2020‬‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫استرالیا‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫فرانسه‬ ‫کره جنوبی‬ ‫انگلیس‬ ‫امریکا‬ ‫ژاپن‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫این گونـه بودنـد‪ .‬کمترین میـزان اعتمـاد‪ ،‬در‬ ‫ژاپـن بـا ‪ 37‬درصـد دیـده شـده؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫همین رقـم نیـز درمقایسـه با اسـپانیا و روسـیه‬ ‫(هـردو ‪ 34‬درصـد) باالتـر اسـت‪ .‬کارشناسـان‬ ‫‪ Edelman‬معتقدنـد کـه ایـن خطـر بـرای‬ ‫ً‬ ‫سـال ‪ 2021‬زیـاد اسـت و بهبـود ان احتمـاال‬ ‫وزیر اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫ بودن عامل اصلی تدارک‬ ‫تحت تعقیب ِ‬ ‫ترور شهید فخری زاده‬ ‫بـه نحـوه مبـارزه دولت هـا بـا همه گیـری در‬ ‫ادامـه این رونـد‪ ،‬بسـتگی دارد؛ به ویـژه وقتـی‬ ‫صحبـت از کارایـی برنامه های وا کسیناسـیون‬ ‫و بازگرداندن شـرایط مطلوب اقتصادی بدون‬ ‫اسیب رسـاندن بـه امنیـت عمومـی درمیـان‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫ا کنون بهترین موقعیت‬ ‫برای جهش کارافرینان است‬ ‫یبـر‬ ‫دبیـر انجمـن ایرالین هـای کشـور‪ ،‬از توافـق شـرکت های هواپیمایـی مبن ‬ ‫عدم افزایـش نـرخ بلیـت در ایـام نـوروز خبـر داد و اظهـار کرد که شـرکت ها تابع‬ ‫نـرخ بلیـت مصـوب سـازمان هواپیمایـی کشـوری خواهنـد بـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی؛ مقصـود اسـعدی سـامانی اظهـار کـرد‪« :‬شـرکت های‬ ‫هواپیمایـی توافـق کردنـد همچنـان تابـع نـرخ بلیـت مصـوب سـازمان‬ ‫هواپیمایی کشـوری باشـند»‪ .‬او بابیان اینکه طی ایام نوروز افزایشـی در نرخ‬ ‫بلیـت هواپیماهـا رخ نخواهـد داد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـرکت های هواپیمایـی با وجود‬ ‫خسـارت هایی کـه ناشـی از کرونـا متحمـل شـدند‪ ،‬همچنـان مطابـق نـرخ‬ ‫مصـوب سـازمان هواپیمایـی کشـوری اقـدام بـه فـروش بلیـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫گـزارش خسـارت های ناشـی از کرونـای ایرالین هـا؛ به ویـژه به دلیـل اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت ‪ ۶۰‬درصـد هواپیماهـا بـه وزارت راه و شهرسـازی تقدیـم شـده و‬ ‫ا کنـون ایرالین هـا در انتظار تصمیم وزارتخانه در خصوص زیان هـای وارده به‬ ‫شـرکت ها هسـتند»‪.‬‬ ‫وضعیت رو به رشد بازار سرمایه‬ ‫رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس وضعیـت بـازار سـرمایه را روبه رشـد‬ ‫دانسـت‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ محمدرضـا پورابراهیمـی گفـت‪« :‬با جلسـاتی که‬ ‫بـا مسـئوالن بخش هـای مختلـف؛ از جمله بازار سـرمایه و دولت داشـتیم و با‬ ‫پیشـنهاداتی که از سـوی کمیسـیون اقتصادی ارائه شد و از هفته گذشته در‬ ‫قالـب دسـتورالعمل به اجـرا درامـده؛ وضعیت بازار سـرمایه رو به رشـد اسـت»‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه وضعیت گزارش عملکرد سـوداوری شـرکت ها نیز‬ ‫بیانگـر رشـد بـازار سـرمایه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـه زودی طـرح اصلاح قانـون اتـاق‬ ‫بازرگانـی به عنـوان پارلمـان بخـش خصوصـی در صحـن علنـی ارائـه خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬هـدف از ایـن اصالحیـه‪ ،‬تغییـر در نحـوه سـاختار ها و تصمیم گیری هـا و‬ ‫رویکرد های جدید در خصوص اتاق بازرگانی و نیز ایجاد ظرفیت های جدید‬ ‫بـه اتاق هـای بازرگانی سـت»‪.‬‬ ‫تدوین ویرایش اولیه سند جامع رمز ارز‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی ضمن اعالم تدوین ویرایش اولیه سـند جامـع رمزارز‬ ‫از سـوی بانک مرکزی‪ ،‬نوشـت‪« :‬از همکارانم در ادارات ذی ربط بانک مرکزی‬ ‫خواسته ام طبق اقدامات انجام گرفته‪ ،‬مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی‬ ‫را بررسی کرده و جهت تصمیم گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج ان‬ ‫در سیاسـت گذاری پولـی فراهـم ایـد»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ عبدالناصـر همتی در‬ ‫صفحـه مجـازی خـود نوشـت‪« :‬در سـال های اخیـر مباحـث متعـددی درباره‬ ‫نسـبت بانک هـای مرکـزی و رمز ارزهـا و رمز پول هـا در جهـان مطـرح شـده؛‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا نحـوه تنظیم گـری رمز ارزهـا و نسـبت ان هـا بـا سیاسـت گذاری پولـی‬ ‫و ارزی‪ ،‬از مباحـث پرچالـش این حـوزه اسـت‪ .‬در دو سال گذشـته‪ ،‬تشـکیل‬ ‫جلسـات بررسـی و قاعده گـذاری در باالتریـن سـطوح سیاسـت گذاری های‬ ‫اقتصـادی جهـان دربـاره رمز ارزهـا بارهـا تکـرار شـده و الگـوی مواجهـه بـا ایـن‬ ‫پدیـده‪ ،‬بـا اهـداف متفـاوت مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬از جملـه اهـداف‬ ‫بانک هـای مرکـزی مختلـف‪ ،‬افزایـش کنتـرل درخصـوص انتقـال اعتبـار‪،‬‬ ‫بین المللی کـردن ارز ملـی و حتـی تغییـر در معمـاری سیسـتم پولی سـت»‪.‬‬ ‫انتشار اوراق صرفه جویی‬ ‫تلنگر‬ ‫رئیس جمهوری بابیان اینکه نباید اجازه داد موضوع مهمی مثل‬ ‫بودجه کشور‪ ،‬درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود‪ ،‬هشدار داد‪:‬‬ ‫«هـر وقفـه ای در تصویب بودجه کشـور می تواند به کلیت اقتصاد؛‬ ‫متـر معیشـت و زندگـی مـردم اسـیب وارد کنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫و ازان مه ‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت ؛ دکتر حسـن روحانی افـزود‪« :‬اصالحیه‬ ‫الیحـه بودجـه براسـاس شـرایط و مقتضیـات کنونـی کشـور و بـا‬ ‫رویکرد همگرایی و نیز باتکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان‬ ‫خبـره کشـور تهیـه و تدویـن شـده؛ لـذا هرگونـه سیاسـت زدگی‬ ‫می توانـد بـه رونـد توسـعه کشـور و حقـوق مـردم اسـیب برسـاند‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬اصالحات الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬کل کشور برای ارائه‬ ‫بـه مجلـس شـورای اسلامی موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وزیـر اطالعـات اعلام کـرد کـه عامـل اصلـی تـدارک تـرور شـهید‬ ‫محسـن فخـری زاده کـه از کارکنـان اخراجـی نیروهـای مسـلح‬ ‫بـود‪ ،‬قبـل از عملیـات از ایـران خـارج شـده بـود؛ و تحت تعقیـب‬ ‫اسـت‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ حجت االسالم والمسـلمین سـید محمود‬ ‫علـوی افـزود‪« :‬پـس از تـرور شـهید فخـری زاده‪ ،‬رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫همچنـان قصـد انجـام شـرارت های متعـدد دیگـری را در کشـور‬ ‫داشـت کـه بـا هوشـیاری سـربازان گمنـام امـام زمان (عـج) وزارت‬ ‫اطالعـات شناسـایی و خنثـی شـد و افـرادی نیـز در این رابطـه‬ ‫شناسـایی شـدند»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬عامـل اصلـی تـدارک‬ ‫ترور شهید فخری زاده که از کارکنان اخراجی نیروهای مسلح بود‪،‬‬ ‫قبـل از عملیـات از کشـور خـارج شـده بـود و تحت تعقیـب اسـت»‪.‬‬ ‫دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت‪« :‬ا کنـون بهتریـن‬ ‫موقعیـت بـرای جهـش کارافرینـان اسـت‪ .‬هیـچ گاه دولت هـا مثـل‬ ‫ای دوره به کارافرینان محتاج نشده بودند؛ زیرا ناخواسته اتکای‬ ‫دولـت بـه درامدهـای نفتـی کـم شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫محسـن رضایـی کـه به دعـوت دو یـادواره شـهدای شهرسـتان‬ ‫تایبـاد و شهرسـتان تربـت جـام‪ ،‬بـه خراسـان رضـوی سـفر کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬با اعضای مجمع خیرین کارافرین خراسـان رضوی دیدار‬ ‫کرد و در سخنانی گفت‪« :‬امروز کشور ما‪ ،‬در یک جبهه اقتصادی‬ ‫و نبـرد سـخت و بی صـدا قـرار دارد‪ .‬در جبهـه نبـرد اقتصـادی‪،‬‬ ‫صـدای انفجار شـنیده نمی شـود؛ امـا اثـار ان را در کوچه و خیابان‬ ‫و خانه هـای مـردم می تـوان دیـد»‪.‬‬ ‫معـاون علمی رئیس جمهوری‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬تـا دو هفته اینـده‬ ‫اخبـار خوبـی از انتشـار‬ ‫اوراق صرفه جویـی انـرژی‬ ‫می دهیـم»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛‬ ‫سـورنا سـتاری در مراسـم‬ ‫رونمایـی از بـازار تامیـن‬ ‫مالـی جمعـی از انتشـار اوراق‬ ‫صرفه جویـی انـرژی خبـر داد و گفـت‪« :‬بـازار انـرژی‪ ،‬از مهم تریـن بازارهـای‬ ‫بورسـی محسـوب می شـود و بـه زودی نسـبت بـه انتشـار اوراق صرفه جویـی‬ ‫انـرژی اقـدام می کنیـم‪ .‬این اقـدام می تواند بـرای جوانان بسـیار در حوزه های‬ ‫فنی و مهندسـی اشـتغال زایی کند»‪ .‬سـتاری با اشـاره به اقدامات انجام شده‬ ‫در هفت سال گذشـته در حـوزه تامیـن مالـی شـرکت های دانش بنیـان و‬ ‫اسـتارت اپی افـزود‪« :‬ایـن اقتصـاد از یـک عـدد کمـی شـروع شـد و امـروز‬ ‫ا کوسیسـتمی ایجـاد شـده کـه یـک طـرف ان دانشـگاه ها هسـتند‪ .‬همیشـه‬ ‫ایـن سـوال وجـود داشـت کـه چـرا وقتـی بـرای امـوزش این چنیـن هزینـه‬ ‫سـنگینی انجـام می شـود اثـر ان را در اقتصـاد نمی بینیـم؟»‬ صفحه 2 ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫ویژه برنامه های شهرداری قزوین در چهل ودومین جشن پیروزی انقالب‬ ‫گزنی دو پروژه منتخب شهرداری قزوین برگزار شد‬ ‫ائین افتتاح و کلن ‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫فـاز نخسـت بوسـتان امـام علـی(ع) واقـع در ناحیـه مینـودر و ائیـن کلنگ زنـی بوسـتان‬ ‫شـقایق ‪ 2‬باحضور جمعی از مسـئوالن به بهره برداری رسـید‪ .‬به مناسبت چهل ودومین‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی فـاز نخسـت بوسـتان امـام علـی(ع) ناحیـه مینـودر‬ ‫باحضـور اسـتاندار قزویـن‪ ،‬فرمانـدار شهرسـتان قزویـن‪ ،‬شـهردار و اعضـای شـورای شـهر‬ ‫قزویـن و جمعـی از مسـئوالن افتتـاح شـد‪ .‬هدایـت اهلل جمالی پـور؛ اسـتاندار قزویـن در‬ ‫مراسـم بهره برداری از فاز نخسـت پارک امام علی(ع) واقع در ناحیه مینودر تصریح کرد‪:‬‬ ‫«هماهنگی بین مسئوالن در ارائه خدمات ارزشمند و با کیفیت مطلوب نقش ویژه ای‬ ‫دارد و ایـن مهـم بایـد در اولویـت برنامه هـا قـرار گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬افتتـاح ایـن پروژه هـا‬ ‫نشـان از همدلـی و همـکاری مجموعـه مدیریـت شهری سـت کـه امیدواریـم تـا پایـان‬ ‫فعالیـت ایـن دوره از شـورای شـهر‪ ،‬اقدامـات موثـری بـرای جلـب اعتمـاد مـردم و افزایـش‬ ‫امید صورت گیرد»‪ .‬استاندار قزوین بر ایجاد امید در جامعه تا کید کرد و گفت‪« :‬برگزاری‬ ‫انتخابات پرشـور و انتخاب همراه با بصیرت سـبب مایوس شـدن دشـمنان خواهد شـد‬ ‫کـه بایـد مدنظر باشـد»‪.‬‬ ‫سـیاوش طاهرخانـی؛ شـهردار قزویـن نیـز دراین مراسـم گفـت‪« :‬مسـاحت پـارک امـام‬ ‫علـی(ع) واقـع در ناحیـه مینـودر ‪۱۸‬هزارمترمربـع با اعتبار ‪۳۰‬میلیاردریال اسـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫قزویـن افـزود‪« :‬بـا اجـرای پیمانـی این پـروژه صرفه جویی اعتباری محقق شـده که گامی‬ ‫موثـر درراسـتای توسـعه شـهری محسـوب می شـود»‪ .‬شـهردار قزویـن ادامـه داد‪« :‬فـاز‬ ‫نخسـت این بوسـتان شـامل احداث خیابان شمالی پارک و ایمن سازی مسیر لوله نفت‬ ‫اسـت کـه طـی مـدت ‪۱۵‬ماه بـه بهره برداری رسـید»‪ .‬طاهرخانی گفت‪« :‬این پـارک یکی از‬ ‫پارک های ابتدای جاده سلامت ناحیه مینودر بوده و با پیوسـت محیط زیسـتی یکی از‬ ‫پرترا کم تریـن جمعیـت شـهری را تحت پوشـش دارد»‪.‬‬ ‫ائیـن کلنگ زنـی مجموعـه ورزشـی شـقایق ‪ 2‬نیـز در ایـن روز برگزار شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ این‬ ‫پـروژه در مسـاحت ‪30‬هزارمترمربـع و بـا ‪140‬میلیاردریـال اعتبـار بـه بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن پـروژه در مدت زمـان ‪12‬مـاه تکمیـل و بهره بـرداری می شـود‪ .‬پـروژه مجموعـه‬ ‫ورزشـی شـقایق ‪ 2‬یکـی از پروژه هـای عمرانـی منطقـه دو شـهرداری قزویـن به حسـاب‬ ‫می اید که می تواند فضای مناسـبی را درزمینه تفریحی و ورزشـی برای شـهروندان فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور‬ ‫خبـر دیگـر از مجموعـه مدیریـت شـهری‬ ‫قزویـن اینکـه؛ نمایشـگاه دائمـی‬ ‫دسـتاوردهای صنعـت هسـته ای کشـور در‬ ‫سـرای سعدالسـلطنه قزویـن با حضـور رئیـس‬ ‫سـازمان انـرژی اتمـی افتتـاح شـد‪ .‬علی ا کبـر‬ ‫صالحـی؛ معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس‬ ‫سـازمان انـرژی اتمـی ایـران‪ ،‬از همـت و تعهـد‬ ‫مثال زدنـی شـهردار و رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و تیـم مدیریـت شـهری قزویـن بـرای‬ ‫راه انـدازی نمایشـگاه دائمـی دسـتاوردهای‬ ‫صنعـت هسـته ای تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫دومیـن نمایشـگاه دائمـی دسـتاوردهای‬ ‫صنعـت هسـته ای کشـور به مناسـبت‬ ‫چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬در مجموعـه تاریخـی فرهنگـی‬ ‫سعدالسـلطنه قزویـن باحضـور دکتـر علی ا کبر‬ ‫صالحـی؛ رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی ایـران‪،‬‬ ‫هدایـت اهلل جمالی پـور؛ اسـتاندار قزویـن‪،‬‬ ‫ایـت اهلل عبدالکریـم عابدینـی؛ نماینـده‬ ‫ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه قزویـن‪،‬‬ ‫سـیاوش طاهرخانـی؛ شـهردار قزویـن‪،‬‬ ‫حکمـت اهلل داودی؛ رئیـس و اعضای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر‪ ،‬مسـئوالن اسـتانی و مدیـران شـهری افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫موضوع هسته ای‪ ،‬مسئله سرنوشت کشور ماست‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر قزویـن در ائیـن افتتـاح دومیـن نمایشـگاه‬ ‫دائمـی دسـتاوردهای صنعـت هسـته ای کشـور تا کیـد کـرد‪« :‬مسـئله‬ ‫هسـته ای مسـئله امروز کشـور ما نیسـت‪ ،‬مسـئله فرداهای کشـور و اینده‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬مسـئله سرنوشـت کشـور ماسـت»‪ .‬حکمـت اهلل داودی؛‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر قزوین در ائین‬ ‫افتتـاح بااشـاره به اینکه فنـاوری هسـته ای‬ ‫فقـط در انحصـار چنـد کشـور خـاص اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ا گرچـه کشـورهای دارای ایـن‬ ‫فنـاوری تلاش گسـترده ای را بـرای انحصـار‬ ‫ان بـه کار بسـتند ولی درنهایت دانشـمندان‬ ‫ایرانـی ثابـت کردنـد کـه ذهـن خلاق‬ ‫ایرانـی معجـزه می کنـد و کارشـکنی های‬ ‫قدرت هـای اسـتکباری هـم نمی توانـد‬ ‫مانـع عـزم و اراده ملـت ایـران شـود»‪ .‬او‬ ‫باتا کیدبراینکـه «روحیـه علمـی و جهـادی‬ ‫دانشـمندان در حـوزه هسـته ای همـواره‬ ‫کشـور را در مسـیر توسـعه قرار داده»‪ ،‬شـهید‬ ‫فخـری زاده را از جملـه مصادیـق چنیـن‬ ‫دانشـمندانی در کشـور معرفـی کـرد‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قزوین بااشـاره به این‬ ‫مهـم کـه «مسـئله هسـته ای مسـئله امـروز‬ ‫کشـور مـا نیسـت‪ ،‬مسـئله فرداهـای کشـور‬ ‫و اینـده کشـور اسـت‪ ،‬مسـئله سرنوشـت‬ ‫کشـور ماسـت»‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫مهم تریـن موارد اسـتفاده صلح امیز از انرژی‬ ‫هسـته ای‪ ،‬تولیـد بـرق ازطریـق نیروگاه هـای‬ ‫یسـت»‪ .‬داودی درپایان گفـت‪« :‬امروز مفتخریم‬ ‫اتمـی و در مسـائل پزشک ‬ ‫کـه میزبـان دومیـن نمایشـگاه دائمـی صنعـت هسـته ای کشـور هسـتیم‬ ‫تـا بتوانیـم گوشـه ای از اقدامـات فرزنـدان برومنـد و دانشـمندان گمنـام و‬ ‫سـرافراز میهـن اسلامی مان را درمعـرض نـگاه مـردم قـرار دهیـم تـا موجـب‬ ‫اشـنایی بیشـتر و بهتـر مـردم شـریف قزویـن به ویژه نسـل جدید بـا فناوری‬ ‫هسـته ای و فعالیت هـای گسـترده مجموعـه سـازمان انـرژی اتمـی ایـران‬ ‫شـویم»‪.‬‬ ‫تکریم خانواده شهدا و جانبازان‬ ‫از اولویت های مجموعه مدیریت شهری قزوین است‬ ‫هم زمـان بـا دهـه فجـر انقلاب اسلامی و افتتـاح پروژه هـای عمرانـی و فرهنگـی در شـهر‬ ‫قزویـن‪ ،‬مراسـم «ایینه هـای اسـتقامت» ویژه برنامـه تجلیـل از همسـران جانبـازان قطـع‬ ‫نخاعـی و رونمایـی از دو کتـاب «بدرقـه بـاران» و «عاقبـت بخیـر» و نماهنـگ «سـکوی‬ ‫انتظـار» ازسـوی شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬طاهرخانـی؛ شـهردار قزویـن دراین مراسـم گفـت‪:‬‬ ‫«تکریـم خانـواده شـهدا و جانبـازان همـواره از اولویت هـای مجموعـه مدیریـت شـهری‬ ‫قزویـن اسـت‪ .‬طاهرخانـی ضمـن تبریـک فرارسـیدن میلاد حضـرت فاطمـه زهـرا(س)‬ ‫افـزود‪« :‬امـروز توفیقـی حاصـل شـده تـا در ایـن روز مبـارک در جمـع بانوانـی باشـیم کـه‬ ‫در مسـیر ایثـار و گذشـت گـوی سـبقت را از همسـران جانبازشـان ربودنـد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫کـرد‪« :‬تکریـم خانـواده شـهدا و جانبـازان‪ ،‬تجلیـل از ارزش هـای واالی انسان ‬ ‫درهمین راسـتا مجموعـه شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر قزویـن همـواره بـر ایـن مهم‬ ‫تا کیـد فراوانـی داشـته اسـت‪ .‬دهـه فجـر امسـال بـرای بـار سـوم اسـت کـه از خانـواده‬ ‫شـهدا و جانبـازان تقدیـر به عمـل می ایـد‪ ،‬سـال گذشـته از مـادران دو و سـه شـهید بـا‬ ‫عنـوان «اسـوه های صبـر» تجلیـل شـد‪ ،‬همچنیـن هم زمـان بـا پاسداشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهدای سـوم خردادمـاه امسـال از همسـران ازادگان قزویـن تجلیـل شـد‪ ،‬امـروز نیـز در‬ ‫خدمـت همسـران جانبـازان قطـع نخاعـی هسـتیم»‪ .‬شـهردار قزویـن درخاتمـه گفـت‪:‬‬ ‫«امنیت‪ ،‬اقتدار و اسـایش امروز ما ثمره فدا کاری و ایثار جانبازان و خانواده انان اسـت‪،‬‬ ‫امیدواریـم خداونـد بـه ما توفیق دهد تا بتوانیم ادامه دهنده راه شـهیدان و پیرو مکتب‬ ‫فاطمـی باشـیم»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫اتحادیه صنف خواربار و لبنیات شهرستان ری درنظردارد ملک اتحادیه خود را به مساحت ‪ 291/5‬مترمربع عرصه با کاربری مسکونی‬ ‫دارای ‪ 3‬طبقه ساختمان‪ ،‬که دو طبقه ان مسکونی و یک طبقه پارکینگ می باشد را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند‪.‬‬ ‫عالقمندان به خرید می توانند جهت شـرکت در مزایده از تاریخ ‪ 1399/11/26‬الی ‪ 1399/11/29‬نسـبت به درخواسـت شـرکت در مزایده و‬ ‫اعالم قیمت پیشـنهادی به اتاق اصناف شهرسـتان ری واقع در‪ :‬شـهرری‪ ،‬میدان فرمانداری‪ ،‬خیابان ادریس سـلیمانی‪ ،‬پال ک ‪ 75‬مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری مزایده روز پنجشنبه مورخه ‪ 1399/11/30‬ساعت ‪ 11‬صبح در محل اتاق اصناف به ادرس فوق می باشد‪.‬‬ ‫ اتاق اصناف در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬ضمنا هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف خوابار و لبنیات شهرستان ری‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (تجدید)‬ ‫شـهرداری کرج درنظردارد با توجه به بودجه مصوب شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شـرایط‬ ‫وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرحعملیات‬ ‫مبلغ اعتبار (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫صالحیت‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫نرم افزارهایتکمیلیسامانه‬ ‫پال ک خوان و تجمیع داده ها‬ ‫‪9/000/000/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫ارائه رزومه و اساسنامه مرتبط و دارای سابقه موفق در نصب‬ ‫و راه اندازی نرم افزارهای داده کاوی و پال ک خوانی پردازش‬ ‫تصویر‬ ‫‪ %100‬نقد‬ ‫‪ -1‬سـپرده شـرکت در مناقصـه بـه یکـی از روش هـای ذیـل ارائـه گـردد‪ :‬ضمانت نامـه بانکـی معـادل مبلـغ فـوق کـه بـه مـدت ‪ 90‬روز اعتبـار داشـته و قابل تمدید باشـد و یا واریز فیـش نقدی به‬ ‫مبلـغ فـوق به حسـاب ‪ 700786948623‬بانک شـهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید ان را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیـان می تواننـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی جهـت خریـد اسـناد مناقصـه بـه اداره امـور قراردادهـا و پیمان هـا واقع در میـدان توحید‪ ،‬بلوار بالل‪ ،‬شـهرداری کـرج‪ ،‬طبقه هفتم مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬درهرصورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬مال ک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬توضیح اینکه بغیر از سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪ -8‬الزم بـه ذکـر اسـت هنـگام خریـد اسـناد‪ ،‬ارائـه اساسـنامه مرتبـط‪ ،‬معرفی نامـه ممهـور بـه مهـر و امضـای مدیرعامـل‪ ،‬روزنامـه اخریـن ا گهـی تغییـرات اعضـای شـرکت‪ ،‬کـد اقتصـادی الزامـی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پا کت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشـنهادات می بایسـت در پا کت هـای مجـزا (الـف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) ال ک و ممهـور بـه مهـر شـرکت شـده و پـس از الصـاق هولوگـرام بـر روی پا کـت "ج" تـا پایـان وقـت اداری روز سه شـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1399/12/12‬بـه ادرس کـرج‪ -‬میـدان توحیـد‪ ،‬بلـوار بلال‪ ،‬دبیرخانـه شـهرداری کـرج تحویـل داده شـود‪.‬‬ ‫‪ -12‬پیشنهادات رسیده در مورخ ‪ 1399/12/13‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫* در ضمن هزینه چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892701 -35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمان ها‪ ،‬شهرداری کرج‬ ‫کادر درمانی چهار بیمارستان استان در برابر کرونا وا کسینه شدند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫تزریـق وا کسـن کرونـا بـه تعدادی از اعضـای کادر درمانی بخش مراقبت هـای ویژه چند‬ ‫بیمارسـتان محـل پذیـرش بیمـاران کوویـد‪ ۱۹-‬مازنـدران هم زمـان بـا سراسـر کشـور اغاز‬ ‫شـد‪ .‬مراسـم نمادیـن تزریـق وا کسـن در مازنـدران هـم باحضـور خبرنـگاران و عکاسـان‬ ‫رسـانه ها در بیمارسـتان رازی قائم شـهر برگـزار شـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران در حاشـیه اغـاز تزریـق وا کسـن کرونـا گفـت‪« :‬در مرحلـه نخسـت ‪۹۶۰‬دوز‬ ‫وا کسـن «اسـپوتنیک وی» بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران اختصـاص یافت که به‬ ‫‪۴۸۰‬نفـر از کادر درمانـی بخـش مراقبت هـای ویـژه بیمارسـتان کرونایـی اسـتان تزریـق‬ ‫می شـود»‪ .‬دکتـر عبـاس موسـوی افـزود‪« :‬در ایـن مرحلـه کادر درمانی چهار بیمارسـتان‬ ‫امـام خمینـی(ره) شهرسـتان های امـل‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬سـاری و بیمارسـتان رازی قائم شـهر‬ ‫کـه امکانـات و تجهیـزات ویـژه را بـرای تزریـق وا کسـن دراختیـار داشـتند‪ ،‬وا کسـینه‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی با اعالم اینکه وا کسـن اسـپوتنیک وی روسـی باید به هر فرد در دو نوبت‬ ‫تزریـق شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬نوبـت اول ‪ ۲۱‬بهمـن تزریـق و نوبـت بعـدی نیـز طبـق برنامه ریـزی‬ ‫وزارت بهداشـت در اینـده نزدیـک انجـام خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران افـزود کـه تمامـی بیمارسـتان های کرونایـی تحت پوشـش ایـن دانشـگاه‬ ‫بـه زودی بـا اولویت بنـدی مصـوب وزارت بهداشـت و سـتاد ملـی مقابلـه کرونـا‪ ،‬با تجهیز‬ ‫مرکـزی بـرای تزریـق‪ ،‬وا کسـن کرونـا را دریافت خواهنـد کرد‪ .‬وی گفت کـه اولویت بندی‬ ‫تزریـق وا کسـن کرونـا نیـز ازسـوی وزارت بهداشـت و براسـاس مصوبـه سـتاد ملـی مقابله‬ ‫بـا کرونـا تدویـن و به اسـتان های کشـور ابالغ می شـود‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ مازنـدران تنها‬ ‫اسـتان کشـور اسـت که طبق گزارش وزارت بهداشـت نیمی از بیماران بستری کرونایی‬ ‫کشـور را دراختیـار دارد‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـر دارد مناقصـه عمومـی عملیـات اجرایـی احـداث محـور ارومیـه‪ -‬مهابـاد‪ -‬میانـدواب (قطعـه ‪2‬ب)‬ ‫حدفاصـل سـه راهی دارلـک بـه ترشـکان را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه‬ ‫تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‬ ‫و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1399/11/27‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1399/12/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 19‬مورخه ‪1399/12/12‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت ها‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار شهیدبهشـتی‪،‬‬ ‫نرسـیده به چهارراه شـورا‪ ،‬اداره کل راه و شهرسـازی‪ ،‬تلفن‪33479821-25 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1095047 :‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪767 -42‬ص‪ 46‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 3265639‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288110931‬بـه مالکیـت امیـن بـذرکار مفقـود گردیـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1559‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت شناسـایی خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z28ND‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫انتظامـی ایـران ‪257 -34‬ص‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 80054229‬و شـماره شاسـی ‪ 624744‬بنـام محمـد‬ ‫عیسوندشـیری بـا کـد ملـی ‪ 4171084636‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو صدیقـه دادزادی فرزنـد خنجـر بشناسـنامه ‪ 1871‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه سـکینه رشـیدی بشناسـنامه ‪ 95‬صـادره‬ ‫رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1398/08/26‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬راضـی‬ ‫دادزادی فرزنـد خنجـر ش ش ‪ 6785‬کـد ملـی ‪ 1828020478‬متولـد ‪ 1347/05/28‬پسـر متوفیـه ‪-2‬‬ ‫رحیم دادزادی فرزند خنجر ش ش ‪ 6786‬کد ملی ‪ 8678‬متولد ‪ 1348/06/28‬پسر متوفیه ‪ -3‬محمد‬ ‫دادزادی فرزنـد خنجـر ش ش ‪ 1185‬کـد ملـی ‪ 1829376012‬متولـد ‪ 1351/03/01‬پسـر متوفیـه ‪ -4‬قاسـم‬ ‫دادزادی فرزنـد خنجـر ش ش ‪ -‬کـد ملـی ‪ 1829534572‬متولـد ‪ 1355/11/26‬پسـر متوفیـه ‪ -5‬عزیـز‬ ‫دادزادی فرزنـد خنجـر ش ش ‪ 9‬کـد ملـی ‪ 1911409085‬متولـد ‪ 1362/01/15‬پسـر متوفیـه ‪ -6‬مصطفـی‬ ‫راشـدی طیب فرزنـد خنجـر ش ش ‪ -‬کـد ملـی ‪ 1900012081‬متولد ‪ 1368/03/17‬پسـر متوفیه ‪ -7‬صدیقه‬ ‫دادزادی فرزنـد خنجـر ش ش ‪ 1871‬کـد ملـی ‪ 1911747258‬متولـد ‪ 1365/02/16‬دختـر متوفیـه ‪-8‬‬ ‫حلیمه دادزادی فرزند خنجر ش ش ‪ 198‬کد ملی ‪ 1829660195‬متولد ‪ 1358/04/02‬دختر متوفیه ‪-9‬‬ ‫لیال دادزادی فرزند خنجر ش ش ‪ 644‬کد ملی ‪ 1829521081‬متولد ‪ 1354/07/01‬دختر متوفیه والغیر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/772‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960318019005744‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیر امیـری فرزند مجید به شماره شناسـنامه ‪ 2620030250‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دوطبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 195/79‬مترمربـع پلا ک فرعی‬ ‫‪ 12279‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 168‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای مهـدی پورکارگرمریـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1572‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت (سـند کمپانـی)‪ ،‬کارت شناسـایی و کارت سـوخت خـودرو سـواری پیـکان بـه‬ ‫رنـگ سـفید مـدل ‪ 1374‬بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪295 -24‬د‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 1127427511‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 0074427111‬بنـام محمدحسـین قال بنـدی بـا کـد ملـی ‪ 2002588821‬مفقـود و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960306023000208‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد احمدیان فیض ابـادی فرزند علی بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 0690040555‬صـادره از فیض ابـاد در یـک قطعـه بـاغ ابـی بـه مسـاحت ‪ 31084/93‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 41‬اصلـی بخـش ‪ 2‬مـه والت واقـع در اراضـی شـوراب و باغشـک خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای سـیدرضا احمدپور فیض ابـادی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/109‬علی ا کبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/30-139960318019005246‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـول جانعلی خواه ریـک فرزنـد سـبحانعلی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 97‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 685/69‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫‪ 12282‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 237‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای قربـان جانعلی خـواه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1576‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/24-139960318019005807‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبـاس مفیدی فرزنـد محمدابراهیم به شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از‬ ‫شـمیران در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 1225‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 975‬از ‪ 15‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 368‬واقـع در قریـه هره دشـت بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای شـاه محمد تقی پـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/30 -139960318011013505‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه طغـرل پورمحمدعلی روشن پاسـکه‬ ‫فرزنـد عظیـم از ‪ 463‬از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـماء بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق قنبرعلی شـکری بعنوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 124‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1138‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند‬ ‫مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/912‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و کارت خـودرو و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ‪333 -63‬ب‪ 24‬و شـماره موتـور ‪ 12483013218‬و شـماره شاسـی ‪ 83205067‬مربـوط بـه خانـم‬ ‫مرجـان سـاالری پور فرزنـد محمدنبـی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک‬ ‫‪673 -24‬س‪ 64‬و شـماره موتور ‪ 3540169‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289508799‬مربوط به عبدالحمید‬ ‫ملک پور فرزند محمود مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪419 -53‬ط‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 165A0157577‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE4JJ719342‬مربـوط بـه‬ ‫خانـم اقـدس طاووسـی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند ترا کتـور کشـاورزی ای تـی ام ‪ 285‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ‪326 -49‬ک‪11‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ LFW01721A‬و شـماره شاسـی ‪ 00730‬مربـوط بـه محمـد محمدپـور مفقـود گردیـده و‬ ‫فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیاخطاریه‬ ‫خانـم حنیفـه محمدی کانی سـورانی بـه شـماره ملـی ‪ 3839803527‬فرزنـد محمـد بدینوسـله بـرای بـار‬ ‫دوم به شما اخطار می گردد که ظرف مدت ده‪ 10 /‬روز به این دفترخانه مراجعه نمائید‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫طلاق شـما و همسـرتان اقـای منصـور خرده پـژو غیابی اجـرا و به ثبت خواهد رسـید‪.‬‬ ‫م الف ‪ 392‬حجت شهبازی میانرود‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 159‬و طالق ‪ 105‬کامیاران‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 980700‬اجرایـی حکـم بـه فـروش امـوال کـه در ایـن اجـرا املا ک جهـت اجـرای‬ ‫مفاد حکم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گذاری گردیده اسـت‪ .‬چهار پال ک ‪57 -56 -54‬‬ ‫و ‪ 58‬واحـد تجـاری در طبقـه همکـف مجتمـع تجـاری زیتـون از پلا ک ‪ 695‬اصلـی بخـش یـک دزفـول بـه‬ ‫ادرس دزفـول‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬حدفاصـل چهـارراه شـریعتی و میـدان شـهدا‪ ،‬اسـکلت سـازه از‬ ‫نـوع فلـزی دارای چهـار طبقـه شـامل دو طبقـه زیرزمیـن‪ ،‬طبقـه همکـف و طبقـه اول و دارای اسانسـور‬ ‫بـرای کل مجتمـع و دارای اشـترا کات و پلا ک ‪ 54‬بـه مبلـغ ‪ 15.629.200.000‬ریـال پلا ک ‪ 56‬بـه مبلـغ‬ ‫‪ 11.672.400.000‬ریـال پلا ک ‪ 57‬بـه مبلغ ‪ 18.330.300.000‬ریال پال ک ‪ 58‬به مبلغ ‪ 11.224.500.000‬ریال‬ ‫می باشند‪ .‬لذا اموال در روز سه شنبه ‪ 1399/12/12‬راس ساعت ‪ 9-11‬صبح از طریق مزایده حضوری‬ ‫در محـل دفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول بـه معـرض فـروش گـذارده می شـود‪ .‬طالبیـن‬ ‫می تواننـد در مـدت پنـج روز قبـل از روز مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در‬ ‫وقـت اداری از امـوال مذکـور بازدیـد نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمـت پایـه ‪ 56.856.400.000‬ریـال (ارزش امال ک‬ ‫بـدون درنظرگرفتـن دیـون احتمالـی) شـروع می شـود‪ .‬برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را‬ ‫پیشـنهاد نمایـد‪ .‬مزایـده راس سـاعت ‪ 9‬صبـح در شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع‬ ‫و سـاعت ‪ 11‬صبـح همـان روز خاتمـه می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده بایـد ‪ %10‬بها را فی المجلس به عنوان سـپرده‬ ‫بـه قسـمت اجـرای احـکام مدنـی پرداخـت نمایـد و حدا کثـر ظـرف یـک ماه بقیـه بهای مـورد مزایـده را به‬ ‫صنـدوق دادگسـتری دزفـول تودیـع و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تـا اقدامـات بعـدی انجـام شـود‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت سـپرده او پـس از کسـر هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬هزینه هـای‬ ‫ً‬ ‫نقـل و انتقـال و غیـره کال بـه عهـده برنـده مزایـده خواهد بود‪ .‬در ضمن شـرکت کننده ها بایسـتی ‪ 10‬درصد‬ ‫قیمـت پایـه کارشناسـی را بـه صـورت چـک تضمینـی بـه همـراه پیشـنهاد خـود بـه اجـرای احـکام مدنـی‬ ‫تحویـل نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫ا گهی تحدید حدود عمومی‬ ‫بموجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک کشـور‪ ،‬تحدیـد حـدود چنـد قسـمت از املا ک شهرسـتان‬ ‫سـنقر بخـش ده کرمانشـاه بشـرح ذیـل بعمـل خواهـد امد‪:‬‬ ‫‪ -1‬عملیـات تحدیـد حـدود پلا ک ‪ 3177‬اصلـی ششـدانگ یکباب سـاختمان مفروزه بمسـاحت ‪56/22‬‬ ‫ً‬ ‫مترمربع که قبال بصورت جاده متروکه بوده و از شـارعیت خارج گردیده‪ ،‬مورد تقاضای شـهرداری سـنقر‬ ‫واقـع در شهرسـتان سـنقر بخـش ده کرمانشـاه بلـوار فلسـطین در روز دوشـنبه ‪ 1399/12/18‬سـاعت ‪9‬‬ ‫صبـح در محـل بعمل خواهـد امد‪.‬‬ ‫‪ -2‬عملیـات تحدیـد حـدود پلا ک ‪ 3178‬اصلی ششـدانگ یکباب سـاختمان مفروزه بمسـاحت ‪68/71‬‬ ‫ً‬ ‫مترمربع که قبال بصورت جاده متروکه بوده و از شـارعیت خارج گردیده‪ ،‬مورد تقاضای شـهرداری سـنقر‬ ‫واقع در شهرسـتان سـنقر بخش ده کرمانشـاه بلوار فلسـطین در روز دوشـنبه ‪ 1399/12/18‬سـاعت ‪10‬‬ ‫صبـح در محـل بعمل خواهـد امد‪.‬‬ ‫چـون تحدیـد حـدود پلا ک مذکـور تا کنـون بعمـل نیامـده و طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت نیز انجـام تحدید‬ ‫حـدود پال ک هـای فـوق میسـور نیسـت‪ ،‬لذا باسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت‪ ،‬عملیات تحدید حـدود پال ک‬ ‫مذکور در تاریخ و روز و ساعت تعیین شده در محل بعمل خواهد امد‪ .‬بدینوسیله از مالکین و مجاورین‬ ‫پال ک هـای فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه در روز مقـرر در ا گهـی در محـل حضـور داشـته باشـند‪ .‬عـدم‬ ‫حضـور مالکیـن و مجاوریـن مانـع از انجـام عملیـات تحدیـد حـدود نخواهـد شـد‪ .‬واخواهـی نسـبت بـه‬ ‫حـدود و حقـوق ارتفاقـی برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلس تحدید حـدود به مدت‬ ‫‪ /30‬سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/27 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای محمدصالـح صوفـی فرزنـد عبدالـه درخواسـت رسـیدگی بـه قولنامـه عـادی خـود و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت را از پلا ک ‪ 2626‬فرعـی از ‪ 120‬مکـرر فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (که‬ ‫از مالکیـن اولیـه پلا ک ‪ 2626‬فرعـی از ‪ 120‬مکرر فرعـی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده) تقدیم اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود نمـوده اسـت و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 99/15‬تشـکیل و بـه‬ ‫هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و هیـات موضوع قانـون مذکور‪ ،‬پس از رسـیدگی برای رای شـماره‬ ‫‪ 1399/10/16-139960316007000522‬حکـم بـه صـدور سـند مالکیـت ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 150‬مترمربـع بـه نـام اقـای محمدصالـح صوفـی فرزنـد عبدالـه صادر نموده اسـت و نـام مالکین‬ ‫اولیـه پلا ک مزبـور وراث مرحـوم محمـود صدقـی می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز‬ ‫ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخصی یا اشـخاصی‪ ،‬نسـبت به مـورد تقاضا اعتراض داشـته باشـند از تاریخ‬ ‫ً‬ ‫انتشار نوبت اول این ا گهی‪ ،‬به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه‬ ‫ارسـال گـردد‪ ،‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت پـس از انقضـاء مـدت مقـرر اداره ثبـت برابـر مقررات سـند مالکیت مـورد تقاضا را به نـام اقای مربوط‬ ‫کرمـی فرزنـد عزیـز صـادر خواهنـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر احتمالـی بـه دادگاه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو دانگ فنـگ بـه رنـگ شـیری مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪895 -29‬ع‪ 22‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 69918906‬و شـماره شاسـی ‪LGAGLMYMX83005587‬به نام مختار پورمیرزایی مفقود شـده‬ ‫و اعتبـار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند محضـری خـودروی سـوای پیـکان ‪ 1600A‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا‬ ‫شـماره انتظامی ایران ‪668 -19‬ل‪ 52‬و شـماره موتور ‪ 11283176247‬و شـماره شاسـی ‪ 10004699‬مفقود‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/02 -139960318011012272‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه علی اصغر میرزائی فرزند نبی اله از ‪ 687‬از‬ ‫‪ 42‬اصلی واقع در قریه عربان بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق حسـینعلی خا کپور بعنوان ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 151/25‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و‬ ‫پلا ک ‪ 10258‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/843‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/08 -139960318011012401‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه رسـول مالئی ال کسـار فرزند رضا از پال ک ‪1‬‬ ‫از ‪ 20‬اصلی واقع در قریه سیاوی بخش ‪ 22‬گیالن از نسق رضا مالئی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه و تلمبـار بمسـاحت ‪ 1089/30‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 12‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد ماده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/844‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16 -139960318011012902‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه سـودابه حاجت زاده سه سـاری فرزنـد‬ ‫حمدالـه از ‪ 5‬از ‪ 91‬اصلـی واقـع در قریـه سه سـار بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی حاجـت زاده بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 1876/57‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 56‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/845‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003559‬هیـات اول موضوع ماده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای محمـود محمـودزاده فرزند علی محمد بـه شماره شناسـنامه ‪ 27235‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 32‬مترمربـع (سـی و دو مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از پلا ک ‪ 1711‬اصلـی و باقیمانـده پلا ک ‪ 1711‬اصلـی واقـع در خراسـان‬ ‫رضـوی بخـش یـک شـهر حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدرضـا تـازری و مالکیت مشـاعی خود متقاضـی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا‬ ‫درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13986309068001628‬مـورخ ‪ 1389/07/01‬پرونـده کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۹۰۶۸۰۰۰۱۱۵‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫منطقـه دو قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض مالکیـت اقـای حسـن زندبـاف بـه‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 339‬کـد ملـی ‪ ۵۵۹۹۲۱۱۵۰۹‬صـادره از ضیاءابـاد‪ -‬تا کسـتان فرزنـد‬ ‫بابـا در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ۵۳/20‬مترمربـع (پـس از رعایـت‬ ‫اصالحی ‪ ۴۱/88‬مترمربع) قطعه سـوم افرازی از پال ک ‪ ۵‬اصلی واقع در قزوین بخش‬ ‫‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو قزویـن خریـداری مع الواسـطه از سـیدمحمد کاظمـی‬ ‫بـه شـماره سـند ‪ ۵۴۷۶۷‬مـورخ ‪ ۱۳۵۱/10/12‬دفترخانـه ‪ ۱۷‬تاییـد و محـرز گردیـده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/11/12 :‬‬ ‫علی شهسواری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005009262‬مـورخ ‪1399/11/25‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض خانـم زهـرا کاله درازی فرزنـد حسـن نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 87‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 37‬فرعـی از ‪ 96‬اصلـی واقـع در اراضـی تاخـک بخـش‬ ‫‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمداسـماعیل لسـانی فرزنـد‬ ‫محمدتقـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه این ا گهـی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض باید ظـرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/9263‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی نوبت اول‪ -‬مرحله اول (یک مرحله ای)‬ ‫شهرداری بهبهان درنظردارد به استناد بند ‪ 9‬صورتجلسه شماره ‪ 32‬شورای اسالمی شهر بهبهان نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط وا گذار نماید‪ .‬لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند براساس شرایط قید شده در ا گهی فوق الذکر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫حداقل رتبه و رشته‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫نوع ارزیابی‬ ‫‪1‬‬ ‫پیاده روسازی جاده دسترسی به ارامستان‬ ‫‪43/596/896/784‬‬ ‫‪2/180/000/000‬‬ ‫‪ 5‬راه و باند یا ‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫ساده‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد جدول دفع اب های سطحی جاده دسترسی به ارامستان‬ ‫‪20/135/766/824‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪ 5‬راه و باند یا ‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫ساده‬ ‫‪ -1‬اسناد مناقصه در مقابل مبلغ‪ 1/000/000‬ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره‪ 3100003349000‬بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرکت کنندگان می بایست ضمانتنامه بانکی (با اعتبار ‪ 3‬ماهه) را به صورت تضمین یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره ‪ 3100003350001‬بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی (به عنوان سپرده شرکت در مناقصه)‬ ‫پرداخت نماید‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه انتشار ا گهی ها بر عهده شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات‪ :‬بهبهان‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری بهبهان‪ ،‬واحد امور قراردادها می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1399/11/27‬لغایت ‪( 1399/12/04‬همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)‬ ‫‪ -7‬مهلت قبول پیشنهادات‪ :‬حدا کثر تا ساعت‪ 12‬روز یکشنبه مورخه‪ 1399/12/17‬می باشد‪( .‬همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)‬ ‫‪ -8‬تاریخ بازگشایی پا کات و برگزاری کمیسیون مناقصه‪ :‬ساعت‪ 12‬روز دوشنبه مورخه‪ 1399/12/18‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬متقاضیان می توانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن‪ 061-52726174-6‬داخلی‪ 222‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬شهردار بهبهان‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫افتتاح خانه فرهنگ و هنر شهریار‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫خانه فرهنگ و هنر شـهریار باحضور دکتر محسـنی بندپی؛ اسـتاندار تهران افتتاح شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطـات؛ هم زمـان بـا ایـام دهـه مبـارک‬ ‫فجـر باحضـور دکتـر محسـنی بندپـی؛ اسـتاندار تهـران‪ ،‬طاهـری؛ فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫شـهریار‪ ،‬سـردار ظهیـری؛ فرماندهـی انتظامـی ویژه غرب اسـتان تهران‪ ،‬کاویانی؛ شـهردار‬ ‫شـهریار‪ ،‬ریاسـت و اعضـای شـورای اسلامی شـهر و سـایر مسـئولین خانـه فرهنـگ و هنـر‬ ‫کرشته شهریار احداث شده در زمینی به مساحت ‪ ۱۸۳۰‬مترمربع‪ ،‬زیربنا ‪ ۷۸۷۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫اعتبار اولیه ‪ ۱۱۰‬میلیاردریال و ارزش روز پروژه اعتباری بالغ بر ‪ ۷۸۰‬میلیاردریال با امکاناتی‬ ‫همچـون کتابخانـه عمومـی‪ ،‬نگارخانـه‪ ،‬گالـری‪ ،‬سـالن همایـش و کنفرانـس‪ ،‬کارگاه های‬ ‫اموزشـی و خانـه سـازمان های مردم نهـاد افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫معاونت خدمات شهر و امور مناطق‪:‬‬ ‫طرح استقبال از بهار تا پایان سال جاری اجرایی می شود‬ ‫اذین بندی میدان ها و بلوارهای سطح شهر به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر‬ ‫هم زمان با فرارسـیدن چهل ودومین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی سطح‬ ‫شـهر اذین بندی شـد‪ .‬معاونت خدمات شـهر و امور مناطق شهرداری شهریار همچنین‬ ‫بااشـاره به موضـوع فـوق گفـت‪« :‬حـوزه خدمات شـهری هم زمـان با اغاز دهـه مبارک فجر‬ ‫به منظـور بزرگداشـت ه رچـه باشـکوه تر ایـن ایـام‪ ،‬بـا فضاسـازی (اذین بندی سـطح شـهر)‬ ‫و بـا هـدف ترویـج فرهنـگ انقلاب در میان اقشـار مختلف جامعه‪ ،‬اشـنایی بیش ازپیش‬ ‫نسـل امـروز بـا ارمان هـای امـام راحـل(ره)‪ ،‬ایجـاد شورونشـاط در شـهروندان بـه اسـتقبال‬ ‫چهل ودومیـن جشـن ملـی ایـران در ‪ ۲۲‬بهمن مـاه مـی رود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درهمین راسـتا‬ ‫ایـن معاونـت درراسـتای ار ج نهـادن بـه ارمان هـای انقلاب اسلامی و ایجـاد شورونشـاط‬ ‫پیشرفت ‪۷۰‬درصدی پروژه‬ ‫جاده سالمت فاز یک اندیشه (خیابان درختی)‬ ‫و احـداث کالنتـری محمدابـاد در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع و زیربنـا ‪ ۷۰۰‬مترمربع‬ ‫و اعتبار اولیه ‪ ۴۲‬میلیاردریال برگزار شـد‪ .‬این پروژه توسـط شـهرداری شـهریار درراسـتای‬ ‫ارتقـای امنیـت شـهروندان احـداث خواهـد شـد و امیـد اسـت در دهـه فجـر سـال اینـده‬ ‫امـاده افتتـاح و بهره بـرداری باشـد‪.‬‬ ‫ائین کلنگ زنی احداث کالنتری های شهرک جعفریه و محمداباد‬ ‫همچنین در بخش دیگر باحضور استاندار تهران ائین کلنگ زنی کالنتری های جعفریه‬ ‫و محمدابـاد برگـزار شـد‪ .‬ائیـن کلنگ زنـی احـداث کالنتـری شـهرک جعفریـه و تیسـفون‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۱۰۰۰‬مترمربـع و زیربنـا ‪ ۷۰۰‬مترمربـع و اعتبـار اولیـه ‪ ۴۲‬میلیاردریـال‬ ‫معاونت خدمات شهر و امور مناطق از اجرای طرح زیباسازی نوروزی شهر تا پایان سال‬ ‫جاری خبر داد‪ .‬به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی مدیریت ارتباطات؛ کریمی بااشاره به‬ ‫مطلـب فـوق افـزود‪« :‬ارتقـای نشـاط اجتماعـی‪ ،‬افزایـش شـادابی و حـس خـوب شـهر در‬ ‫ایام نوروز برای کاسـتن االم ناشـی از محدودیت های کرونایی در سـطح شـهر و مناطق و‬ ‫نواحـی موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬وی درادامه افزود‪« :‬درهمین راسـتا حوزه خدمات‬ ‫شـهر و امور مناطق شـهرداری شـهریار ازطریق سازمان سیما و منظر‪ ،‬فضای سبز شهری‬ ‫نسـبت بـه تهیـه المان هـای نـوروزی‪ ،‬اب نمـای میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬گـوی و نخـل‬ ‫نورانـی سـطح شـهر‪ ،‬المان هـا و مجسـمه های شـهری و خریـد رنـگ جـداول برنامه هایـی‬ ‫در دسـتورکار دارد کـه تـا قبـل از نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬اجرایـی خواهـد شـد»‪ .‬وی درپایـان افـزود‪:‬‬ ‫«ان شـاءاهلل شـاهد محیطـی زیبـا و مفـرح بـرای شـهروندان در ایام جدید سـال باشـیم»‪.‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی خبر داد؛‬ ‫انقالبـی در ایـام اهلل طلـوع فجـر بـا ریسـه بندی و اذین بنـدی و نصـب پرچـم در حـوزه‬ ‫خدمـات شـهری شـهریار بـه اسـتقبال چهل ودومیـن بهـار انقلاب رفت»‪.‬‬ ‫طرح فراخوان پذیرش نیروهای داوطلب جهت مواقع بحران‬ ‫در بخش دیگری معاون خدمات شـهر و امور مناطق از طرح فراخوان پذیرش نیروهای‬ ‫داوطلـب بـرای نخسـتین بار در مواقـع بحـران خبـر داد‪ .‬کریمـی بااشـاره به مطلـب فـوق‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه کشـورمان به لحـاظ شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی‪ ،‬کشـوری‬ ‫حادثه خیـز محسـوب می شـود و همـواره درمعـرض خطـرات ناشـی از سـوانح و بالیـای‬ ‫لخـراش و خسـارت های زیان بـار می شـود قـرار گرفتـه‬ ‫طبیعـی کـه منجـر بـه حـوادث د ‬ ‫اسـت؛ لـذا امـوزش و سـازمان دهی نیروهـای مختلـف‪ ،‬جهـت امدادرسـانی و تشـکیل‬ ‫تیم های امدادرسـان از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت‪ .‬سـازمان ها‪ ،‬نهادها و ارگان های‬ ‫بسـیاری در کشـور متولـی ایـن امـر هسـتند و در زمـان حادثـه‪ ،‬نیروهـای بسـیاری روانـه‬ ‫مناطـق اسـیب دیده می شـوند‪ ،‬امـا انچـه دراین میـان بسـیارمهم و قابل توجـه اسـت‬ ‫یسـت کـه به صـورت نیروهـای داوطلـب امـدادی‪ ،‬بهداشـتی و‬ ‫مدیریـت منابـع انسان ‬ ‫درمانـی دراختیـار قـرار می گیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬درهمین راسـتا سـتاد مدیریـت بحـران‬ ‫شـهرداری شـهریار به صـورت پایلـوت و بـرای اولین بـار درنظـر دارد در اینـده نزدیـک از‬ ‫ظرفیـت نیروهـای داوطلـب و مردمـی به صـورت سازمان دهی شـده جهـت اسـتفاده‬ ‫در مواقـع بحرانـی اقـدام کنـد»‪ .‬معاونـت خدمـات شـهر و امـور مناطـق خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن طـرح طـی فراخـوان و هماهنگـی بـا اداره کل مدیریـت بحـران اسـتانداری تهـران در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫معاونـت فنـی و عمرانـی از تکمیل مراحل پروژه جاده سلامت در فاز یک اندیشـه خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطـات؛ مهنـدس فاتحی نیـا بااشـاره به‬ ‫اهمیـت و لـزوم توسـعه ورزش همگانـی در شـهر اظهـار کـرد‪« :‬در جامعه افرادی هسـتند که‬ ‫به دلیل مشـکالت جسـمانی نمی توانند برای ورزش در اماکن ورزشـی و اجتماعات حضور‬ ‫پیدا کنند؛ بنابراین‪ ،‬باید برای ورزش افرادی که در خانه هستند تدابیر الزم نیز اتخاذ شود»‪.‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی افزود‪« :‬به همین جهت و نیز درراستای توسعه و تسهیل دسترسی‬ ‫شـهروندان بـه جاذبه هـای تفریحی تصمیماتـی دراین خصوص اتخاذ شـد که پـروژه جاده‬ ‫ً‬ ‫سلامت یکی از ان تدابیر بود و این پروژه با مسـاحتی حدودا ‪۳۶۰۰۰‬هزارمترمربع و اعتباری‬ ‫بالغ بر‪۵۰‬میلیاردریال قریب به‪۷۰‬درصد از پیشرفت فیزیکی خود را طی کرده است که امید‬ ‫بر این داریم با همت هرچه بیشتر درجهت تسریع پیشرفت ان اقدامات الزم را انجام داده‬ ‫تا شـهروندان عزیزمان از ان بهره مند شـوند»‪ .‬فاتحی نیا اضافه کرد‪« :‬از امکانات این پروژه‬ ‫می توان به مسـیر پیاده روی‪ ،‬الین دوچرخه سـواری‪ ،‬لوازم و ِسـت ورزشـی در حاشـیه ان و‬ ‫مبلمان شـهری‪ ،‬فضای سـبز و گل کاری‪ ،‬سیسـتم ابیاری و ‪ ...‬اشـاره کرد»‪.‬‬ ‫و اهمیـت توسـعه فضـای سـبز در حیـات شـهری به عنـوان یکـی از شـاخص های توسـعه‬ ‫پایدار موردتوجه مدیریت شهری ست و دراین راستا با اعتبار ‪۱۵‬میلیاردریال‪ ،‬احداث پارک‬ ‫شـهرک المهدی شـروع و پیش بینی می شـود در اینده نزدیک به بهره برداری برسـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬طـرح و پروژه هـای سلامت محور در اولویـت کاری مدیریـت شـهری قـرار دارد و در‬ ‫بودجه سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـهرداری نیز بر توسـعه فضای سـبز و سـرانه های عمومی تا کید شـده و‬ ‫سـهم قابل توجهی به خـود اختصـاص داده اسـت»‪.‬‬ ‫فضایسبزشهرکالمهدیتوسعهمی یابد‬ ‫پـارک و فضـای سـبز شـهرک المهـدی با ‪۲۰‬درصد پیشـرفت در اینده نزدیک به بهره بـرداری‬ ‫خواهـد رسـد‪ .‬مهنـدس فاتحی نیـا؛ معاونت فنـی و عمرانی بـا اعالم این خبـر گفت‪« :‬نقش‬ ‫کاشت بیش از پنج هزار اصله نهال چنار در بوستان ها و پارک های سطح شهر‬ ‫به مناسـبت ایـام اهلل دهـه مبارکـه فجـر کاشـت بیـش از پنج هزار اصلـه نهـال چنـار در‬ ‫عرصـه فضاهـای سـبز عمومـی سـطح شـهر انجـام می شـود‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر و‬ ‫اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطـات؛ مهنـدس نفـر؛ رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای‬ ‫سـبز شـهری بااشـاره به کاشـت پنج هزار اصلـه نهـال چنـار کـه به مناسـبت چهل ودومیـن‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی در مناطـق کاشـته شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن سـازمان‪،‬‬ ‫توسـعه فضـای سـبز و حفاظـت از ان را مهم تریـن وظایـف و برنامه هـای خـود می دانـد؛‬ ‫ازایـن رو باتوجه بـه شـرایط کنونـی و مناسـبتی فعلـی و مصادف شـدن ان بـا ایـام اهلل دهـه‬ ‫مبارکـه فجـر کاشـت پنج هزار اصلـه نهـال چنـار را در دسـتورکار خـود قـرار داده و ایـن پـروژه‬ ‫درحال حاضـر درحـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫رونمایی از تجهیزات سیستم شوتینگ سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ائیـن رونمایـی از تجهیـزات جدیـد (سیسـتم شـوتینگ نردبـان ‪ ۳۲‬متـری) سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی بـا اعتبـاری بالغ بـر هشـت میلیاردریال و باحضـور حمیـد‬ ‫دمرچی لـو؛ سرپرسـت سـازمان اتش نشـانی شـهریار‪ ،‬معاونـت عملیـات سـازمان و کلیـه‬ ‫اتش نشـانان شـهریار در محـل ایسـتگاه مرکـزی سـازمان اتش نشـانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حسـاس می توانـد بـرای افرادی کـه ناتوانی حرکتی داشـته و توانایی پائین امـدن از پله ها را‬ ‫ندارند عملکرد خوبی داشته باشد و در هنگامی که در حادثه ای فردی درحال حمل فرد‬ ‫مصـدوم دیگری سـت شـوت نجـات موجـب تسـریع در خـروج ان هـا می شـود‪.‬‬ ‫شوت نجات چیست؟‬ ‫یسـت کـه به منظـور تخلیـه اضطـراری افـراد از سـاختمان های‬ ‫شـوت نجـات دستگاه ‬ ‫بلنـد در مواقـع ضـروری و فـوری طراحـی شـده اسـت‪ .‬ایـن دسـتگاه سـا کنین را در مواقـع‬ ‫اضطراری و خطرنا ک مانند اتش سـوزی به پائین هدایت می کند‪ .‬شـوت نجات می تواند‬ ‫در مـدت ‪ ۱۵‬تـا ‪۲۰‬دقیقـه به طـور متوسـط ‪ ۳۰۰‬تـا ‪۳۵۰‬نفـر را بـه بیـرون هدایـت کنـد‪ .‬در‬ ‫مواقعـی کـه شـدت اتش سـوزی به حـدی بـاال باشـد کـه دسترسـی بـه پلـه مسـدود باشـد‬ ‫یـا به علـت شـدت دود اسـتفاده از پلـه امکان پذیـر نباشـد‪ ،‬شـوت نجـات به صـورت موثـر‬ ‫مورداسـتفاده قرار می گیرد و سـا کنین سـاختمان را به بیرون هدایت می کند‪ .‬عالوه براین‬ ‫در سـاختمان هایی کـه پلـه فـرار در ان تعبیـه نشـده اسـت اسـتفاده از شـوت نجـات گزینه‬ ‫مناسـبی بـرای نجـات جـان افـراد سـا کن ان سـاختمان اسـت‪ .‬شـوت نجـات در مواقـع‬ ‫برپایی میز خدمت ابفا در محل نماز جمعه شهریار مصادف با دهه مبارک فجر‬ ‫به مناسـبت دهـه مبـارک فجـر و در چهل ودومیـن سـالروز پیـروزی انقلاب اسلامی میـز‬ ‫لو دومین سالروز‬ ‫خدمت‪ ،‬پاسخگویی به شهروندان در نماز جمعه شهریار برپا شد‪ .‬در چه ‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬روابط عمومـی امـور اب و فاضالب شـهریار با برپایی میز خدمت و‬ ‫باحضور محسن احمدی؛ مدیر امور ابفا شهریار به صورت مستقیم با مردم و نمازگزاران در‬ ‫محل برگزاری نماز جمعه دیدار و به سواالت انان پاسخ داد‪ .‬احمدی ضمن عرض تبریک‬ ‫ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر اظهـار داشـت‪« :‬به منظور تکریم به شـهروندان محتـرم و با هدف‬ ‫پاسـخگویی مسـتقیم و درراسـتای وظایـف ابفـا در ارائـه خدمـات شـبانه روزی بـا همـکاری‬ ‫خوب عوامل ستاد برگزاری نماز جمعه شهریار‪ ،‬میز خدمت در محل مصالی نماز جمعه‬ ‫حضـرت امام خمینی(ره) برپا شـد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همـکاران فنـی و بهر هبـرداری پس از تعمیر و بازسـازی‪ ،‬مجـددا وارد مدار بهره برداری شـد»‪.‬‬ ‫احمـدی ادامـه داد‪« :‬چـاه دینارابـاد نیـز به علت مشـکالت فنی در پمپ از مـدار خارج و بعد‬ ‫ً‬ ‫از پیاده‪ ،‬نصب‪ ،‬تجهیز و شستشو مجددا به بهره برداری رسید»‪ .‬مدیر امور اب و فاضالب‬ ‫شهریار درپایان خاطرنشان کرد‪« :‬تنها منبع تامین کننده فعلی اب شرب شهرستان چاه ها‬ ‫بـوده و کاهـش بارندگـی در سـنوات گذشـته تاثیـرات منفـی در ابدهی چاه های شهرسـتان‬ ‫شـهریار داشـته اسـت‪ .‬مـردم درراسـتای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا‪ ،‬از مصـارف غیرضـروری و‬ ‫نامتعارف همچون بازبودن شیر اب شرب هنگام شستشوی‪20‬ثانیه ای دست‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کننـد تـا وضعیـت اب در شـبکه های توزیـع اب رسـانی با افت یـا قطع اب مواجه نشـود»‪.‬‬ ‫تعمیر و بازسازی دوحلقه چاه اب شرب در فاز یک اندیشه و دیناراباد شهریار‬ ‫مدیـر امـور اب و فاضلاب شـهریار در بخـش دیگـری از تعمیـر‪ ،‬احیـاء و بهر هبـرداری مجـدد‬ ‫دوحلقـه چـاه اب شـرب در فـاز یـک اندیشـه و دینارابـاد شـهریار خبـر داد‪ .‬احمـدی بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬باتوج هبـه کاهـش چشـمگیر ابدهـی منابـع زیرزمینـی‪ ،‬چاه های‬ ‫ً‬ ‫تامیـن اب شـرب بعضـا دچـار مشـکالت فنـی شـده و از مـدار بهر هبـرداری خـارج می شـود‪،‬‬ ‫ایـن امـور بـرای تامیـن کسـری اب شـرب موردنیاز شـهروندان‪ ،‬تعمیـرات و بازسـازی مجدد‬ ‫را بـا اولویـت انجـام می دهـد تا خدمات مطلوب اب رسـانی به شـهروندان با مشـکل مواجه‬ ‫نشود»‪ .‬او گفت‪« :‬درهمین راستا‪ ،‬چاه اب شرب مریم ‪ 1‬در فاز یک اندیشه‪ ،‬به علت خرابی‬ ‫کابـل داخـل چـاه در عمـق ‪140‬متـری‪ ،‬به صورت موقـت از مدار بهره برداری خـارج و با تالش‬ ‫بهره مندی بیش از ‪ 143‬واحد مسکونی و تجاری از اب شرب بهداشتی‬ ‫امامـزاده در مدت زمـان کوتاهـی انجـام و انشـعابات اب‬ ‫مشـترکین بـه شـبکه اب رسـانی متصـل شـد»‪ .‬رضوانـی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬لوله هـای به کارگرفته شـده در ایـن‬ ‫عملیات با اقطار ‪ 90‬و ‪ 110‬میلی متری و از جنس پلی اتیلن‬ ‫اجرا شـده اسـت»‪ .‬مدیر امور ابفا شهرستان قدس ضمن‬ ‫تا کیـد بـر اینکـه برخـی افـراد سـودجو بـا اسـیب زدن بـه‬ ‫شـبکه اب رسـانی مبادرت به برداشـت غیرمجاز و بی رویه‬ ‫از اب شرب می کنند از مردم خواست درصورت مشاهده‬ ‫هرگونـه بهره بـرداری غیرقانونـی از شـبکه های اب رسـانی‬ ‫ً‬ ‫مراتـب را سـریعا بـا شـماره تلفـن ‪ 122‬اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫اجرای عملیات رینگ شبکه اب رسانی شاهدشهر شهرستان شهریار‬ ‫مدیـر امـور اب و فاضلاب شاهدشـهر از توسـعه شـبکه‬ ‫اب در خیابـان کاج و خیابـان شـهید دنیامالـی رینـگ‬ ‫شـبکه توزیـع اب شاهدشـهر و شـهرک اللـه خبـر داد‪.‬‬ ‫داود سـمیعی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬بـا تحویل گیـری‬ ‫روسـتاهای محمودابـاد‪ ،‬خلج ابـاد شـهرک اللـه به منظـور‬ ‫رفع افت فشار و کمبود اب این محدوده اقدام به توسعه‬ ‫شـبکه اب رسـانی به طـول ‪ 750‬متـر بـا لوله هـای بـه اقطـار‬ ‫‪ 200‬و ‪ 160‬میلی متـری از جنـس پلی اتیلـن شـد»‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫لزوم ارائه کارت شناسایی ازسوی ماموران ابفا‬ ‫ارائـه کارت معتبـر شناسـایی ازسـوی ماموریـن شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب بـه شـهروندان درصـورت مراجعـه بـه درب‬ ‫یسـت‪ .‬حسـن ابراهیـم گفـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫منـزل الزام ‬ ‫تکریـم حقـوق شـهروندی و به منظـور جلوگیـری از‬ ‫سوءاسـتفاده های احتمالـی افراد سـودجو از نـام ماموران‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب‪ ،‬شـهروندان بایـد در زمـان مراجعـه‬ ‫افـراد بـا عناویـن مختلـف از جملـه مامـور قرائـت کنتـور‪،‬‬ ‫نصـب انشـعاب‪ ،‬تعویـض کنتـور‪ ،‬پیمانـکار شـرکت ابفـا‬ ‫و ‪ ،...‬بـا رویـت دقیـق کارت شناسـایی معتبـر و پـس از‬ ‫شناسـایی کامـل‪ ،‬همـکاری الزم را بـا مامـوران به عمـل‬ ‫اورنـد»‪ .‬او تا کیـد کـرد‪« :‬شـهروندان درصـورت مشـاهده‬ ‫افراد مشـکوک و فاقد مدارک شناسـایی معتبر‪ ،‬در اسـرع‬ ‫وقـت مراتـب را بـه دفتـر حراسـت شـرکت اب و فاضلاب‪،‬‬ ‫اطالع دهند تا موضوع ازسـوی این دفتر پیگیری شـود»‪.‬‬ ‫ابراهیـم اظهـار داشـت‪« :‬ارائـه خدمـات ازطریـق شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب‪ ،‬در مقابـل درب منـازل مشـترکان اعـم از‬ ‫تعویض کنتور اب‪ ،‬ترمیم‪ ،‬تعمیر و بازسازی شبکه رایگان‬ ‫اسـت و مامـوران خدماتـی حـق مطالبـه هیچ گونـه وجهی‬ ‫بابـت خدمـات ارائه شـده‪ ،‬از مـردم را نـدارد و درصـورت‬ ‫درخواسـت وجـه نقـد موضـوع ازسـوی ایـن شـرکت‬ ‫یسـت»‪ .‬مدیـر دفتـر حراسـت و امور محرمانه‬ ‫قابل پیگیر ‬ ‫ابفـا غـرب اسـتان تهـران درپایـان از مـردم خواسـت‬ ‫درصـورت مشـاهده افـراد مشـکوک تحـت عناویـن مامـور‬ ‫ابفـا کـه درقبـال ارائـه خدمـات‪ ،‬تقاضـای دریافـت وجـه‬ ‫نقد از مشـترکان را می کنند‪ ،‬ضمن خودداری از پرداخت‬ ‫هرگونـه وجـه می تواننـد مراتـب را به صـورت غیرحضـوری‬ ‫بـا شـماره تلفـن ‪( 44508335‬دفتـر حراسـت ابفـای غرب‬ ‫اسـتان تهـران) یـا بـا شـماره ‪ 122‬گـزارش دهنـد‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫در شهرستان قدس انجام شد؛‬ ‫بیـش از ‪ 143‬واحـد مسـکونی و تجـاری از اب شـرب‬ ‫بهداشـتی در شهرسـتان قـدس بهره منـد شـدند‪ .‬مدیـر‬ ‫امـور ابفـا شهرسـتان قـدس بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه مهاجرت پذیـری شهرسـتان قـدس و توسـعه‬ ‫شهرنشـینی شـبکه اب رسـانی به منظـور تامیـن نیـاز‬ ‫ابـی شـهروندان توسـعه می یابـد و اصلاح شـبکه های‬ ‫فرسـوده و همچنیـن توسـعه ان از جملـه برنامه هـای‬ ‫هرسـاله در دسـتورکار ابفاسـت»‪ .‬بهـزاد رضوانـی افـزود‪:‬‬ ‫«درهمین راسـتا عملیـات اجـرای ‪500‬متـر توسـعه شـبکه‬ ‫اب رسـانی در محـدوده خیابان هـای گلبـرگ جنوبـی و‬ ‫مدیر دفتر حراست ابفا غرب استان تهران خبر داد؛‬ ‫«توجـه بـه رشـد جمعیـت و مهاجرپذیـری شاهدشـهر و‬ ‫نیـاز جمعیـت سـا کن بـه اب شـرب بهداشـتی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫اصلاح شـبکه های اب رسـانی از اولویت هـای کاری ایـن‬ ‫امـور اسـت»‪ .‬سـمیعی درپایـان اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه به‬ ‫کاهـش سـطح سـفره های زیرزمینـی اب شـیرین از مـردم‬ ‫می خواهیـم تـا بـا مصـرف بهینـه اب‪ ،‬ایـن شـرکت را در امر‬ ‫اب رسـانی یـاری رسـانند تـا با افـت فشـار اب در زمان های‬ ‫اوج مصـرف اب مواجـه نشـویم»‪.‬‬ ‫انجمـن حمایـت از بیمـاران خـاص شهرسـتان قـدس درنظردارد جهت ادامه سـاخت درمانگاه تخصصی با شـرایط‬ ‫ذیـل زمیـن به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫شرح مختصر زمین موردنظر‪ 500 :‬مترمربع زمین به ادرس‪ :‬خیابان ‪ 30‬متری شورا‪ ،‬کوچه ساحل (طبق نقشه)‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫ انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد‪.‬‬‫ حدا کثر مهلت دریافت اسناد مزایده و ارائه پا کت پیشنهاد قیمت یک هفته پس از انتشار ا گهی می باشد‪.‬‬‫ مبلـغ پیشـنهادی می بایسـت از حیـث مبلـغ مشـخص‪ ،‬معیـن و بـدون ابهـام بـوده و در پا کـت ال ک و مهـر شـده‬‫تسـلیم گردد‪.‬‬ ‫ هزینه درج ا گهی ها برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬‫محـل توزیـع اسـناد‪ :‬شـهرقدس‪ ،‬انتهـای بلـوار امامـزاده‪ ،‬دفتـر انجمـن حمایـت از بیمـاران خـاص شهرسـتان قـدس‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،257‬شـماره تمـاس‪021-46812822 :‬‬ ‫محـل تحویـل پـا کات‪ :‬شـهرقدس‪ ،‬انتهـای بلـوار امامـزاده‪ ،‬دفتـر انجمن حمایـت از بیمـاران خاص شهرسـتان قدس‪،‬‬ ‫پلا ک ‪257‬‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2178‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫بازداشت بخشدار مرکزی شهر شیراز‬ ‫رئیس کل دادگسـتری استان فارس از بازداشت‬ ‫بخشـدار مرکـزی شـیراز درراسـتای مبـارزه بـا‬ ‫فسـاد خبـر داد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سـید کاظـم موسـوی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫«پیش ازایـن نیـز سـه نفر دیگـر شـامل یک نفـر‬ ‫از اعضـای شـورای بخـش مرکـزی یک نفـر از‬ ‫اعضـای شـورای یکـی از روسـتاهای اطـراف‬ ‫شـیراز و یک نفـر از کارمنـدان بخـش دولتـی‬ ‫دسـتگیر شـدند»‪ .‬وی بابیان اینکـه درخصـوص افـراد نامبـرده قـرار تامیـن‬ ‫کیفـری مناسـب صـادر شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن فسـاد بـا ِاشـراف‬ ‫اطالعاتی سـربازان گمنام امام زمان(عج) کشـف شـد و هم ا کنون تحقیقات‬ ‫تکمیلـی پرونـده زیر نظـر بازپـرس ویـژه درحـال انجام اسـت»‪ .‬این مقام ارشـد‬ ‫قضائـی اسـتان گفـت‪« :‬دسـتگاه قضائـی در دوران تحـول بـا ورود قاطـع بـه‬ ‫موضوع مبارزه با فسـاد و توجه ویژه به مفاسـد درون و بیرون دسـتگاه ثابت‬ ‫کـرده اسـت بـا جدیـت موضـوع مبـارزه با فسـاد را در دسـتورکار دارد و مـا نیز در‬ ‫مجموعـه قضائـی اسـتان با تبعیت از این سیاسـت کالن قضائـی از هیچ گونه‬ ‫فسـاد کوچـک و بزرگـی اغمـاض نخواهیـم کـرد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫موسـوی عملکـرد ا گاهانـه ضابطیـن و همچنیـن نهادهـای نظارتـی از جملـه‬ ‫اداره کل بازرسـی اسـتان را سـتود و خاطرنشـان کـرد‪« :‬حامیـان اصلـی مبـارزه‬ ‫قاطعانه دسـتگاه قضائی با فسـاد مردم هسـتند و بی تردید عملکرد مناسـب‬ ‫قضـات دراین راسـتا زمینـه رضایـت عمومـی را فراهـم سـاخت»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پارک ابی بزرگ شیراز‬ ‫شـهردار شـیراز اعلام کـرد‪« :‬کلنـگ پـارک ابـی بـزرگ شـیراز در بولـوار حسـینی‬ ‫الهاشـمی به مسـاحت ‪3.5‬هکتار به زمین زده می شـود»‪ .‬حیدر اسـکندرپور‬ ‫بابیان اینکـه احـداث پـارک ابـی و توسـعه فضاهـای تفریحـی از خواسـته های‬ ‫شـهروندان اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این پارک به مسـاحت ‪ ۳.۵‬هکتار و زیربنای بالغ بر‬ ‫‪۲۵‬هزارمترمربـع و قابلیـت پذیرش سـه هزارنفر احداث می شـود»‪ .‬وی ضمن‬ ‫تشـریح امکانـات پـارک ابـی بـزرگ شـیراز اضافـه کـرد‪« :‬ایـن مجموعه تفریحی‬ ‫شـامل پـارک ابـی‪ ،‬دریاچـه بزرگ سـاالن و کـودکان‪ ،‬رودخانـه‪ ،‬مجموعـه‬ ‫تفریحـی بـا دارا بـودن ‪ ۱۴‬سرسـره اسـت»‪ .‬شـهردار شـیراز خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«پـارک ابـی به عنـوان یـک زیرسـاخت مهم جهـت ارتقای صنعت گردشـگری‬ ‫و افزایش سلامتی و نشـاط شـهروندان شناخته می شـود و به منظور احداث‬ ‫ایـن مجموعـه تفریحـی با سـرمایه گذاران متعددی مذا کره شـد که نوسـانات‬ ‫نرخ ارز در بسـتن قرارداد نهایی تاثیر گذاشـت»‪ .‬مهندس اسـکندرپور هدف‬ ‫از راه انـدازی پارک هـای ابـی را ایجـاد تاسیسـات تفریحـی‪ -‬سـرگرمی‪ ،‬ارتقـای‬ ‫سـرانه فضاهـای ورزشـی و تفریحـی‪ ،‬ایجـاد روحیـه نشـاط اجتماعـی در‬ ‫شـهروندان و توجـه بـه سلامت ان هـا ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫شهرستان‬ ‫ساخت مسکن برای مددجویان؛‬ ‫یکی از اقدامات مهم بهزیستی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زمـان با سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی‪،‬‬ ‫دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران با حضرت ایت اهلل مرتضی صدوقی‬ ‫مازندرانـی دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دکتـر فـرزاد‬ ‫گوهردهـی دراین دیـدار بابیان اینکـه سـازمان‬ ‫بهزیستی پس از انقالب تاسیس شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ « :‬بهزیستی مولود انقالب اسالمی ست‬ ‫و مددجویـان خـط قرمز بهزیسـتی هسـتند و‬ ‫تمـام تلاش مـا این اسـت که بـا حفـظ کرامـت‬ ‫انسـانی و اجتماعـی مددجویـان‪ ،‬درد و‬ ‫االم ان هـا را کاهـش دهیـم و درجهـت رفـاه‬ ‫ان هـا گام برداریـم»‪ .‬وی از جملـه مهم تریـن‬ ‫اهـداف بهزیسـتی را توانمندسـازی جامعـه‬ ‫هـدف عنـوان کرد و افزود‪« :‬سـاخت و احداث‬ ‫مسـکن یکـی از اقدامـات مهـم بهزیسـتی‬ ‫دکـردن مددجویـان اسـت‬ ‫درراسـتای توانمن ‬ ‫کـه از ابتـدای شـکل گیری سـازمان بهزیسـتی‬ ‫تاکنـون شـش هزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد مسـکونی‬ ‫در اسـتان مازنـدران بـه جامعـه هـدف‬ ‫وا گـذار شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪« :‬از ابتـدای سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تاکنـون ‪ ۵۷۰‬واحـد مسـکونی بـه جامعـه‬ ‫هـدف وا گـذار شـده اسـت و امیدواریـم بـا‬ ‫پیگیری هـای انجام شـده ایـن رقـم تـا پایـان‬ ‫سـال جـاری بـه ‪ ۷۰۰‬واحـد مسـکونی برسـد‬ ‫یسـت کـه بـرش تعیین شـده برای‬ ‫این درحال ‬ ‫اسـتان مازنـدران ‪ ۳۶۰‬واحـد مسـکونی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬دکتـر گوهردهـی اشـتغال جامعـه‬ ‫هـدف را یکی دیگـر از اهـداف بهزیسـتی‬ ‫درجهـت توانمندسـازی جامعـه هـدف‬ ‫دانسـت و بیـان کـرد‪« :‬پـس از پیـروزی انقالب‬ ‫اسلامی تاکنـون حـدود ‪۲۵‬هـزار شـغل بـرای‬ ‫جامعـه هـدف بهزیسـتی ایجـاد شـده اسـت‬ ‫و براسـاس بررسـی های انجام شـده در سـال‬ ‫گذشته بالغ بر‪۶۰‬درصد از مشاغل ایجاد شده‬ ‫پایـدار اسـت»‪ .‬وی بـه به کارگیـری مددجویان‬ ‫بهزیسـتی در واحدهـای صنعتـی اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بهزیسـتی به مـدت پنج سـال بیمـه‬ ‫کارفرمایـی مددجویـان را پرداخـت می کنـد‬ ‫و کارفرمـا مسـئولیتی بابـت پرداخـت بیمـه‬ ‫مددجویـان به کارگیـری شـده نـدارد و ایـن‬ ‫فرصـت خوبی بـرای به کارگیری جامعه هدف‬ ‫بهزیستی ست»‪ .‬مدیرکل بهزیستی مازندران‬ ‫بابیان اینکـه دانش امـوزان و دانشـجویان‬ ‫جامعـه هـدف بهزیسـتی تحت پوشـش قـرار‬ ‫غبـر‬ ‫دارنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬درحال حاضـر ماهیانـه بال ‬ ‫یک میلیاردتومـان کمک هزینـه تحصیلـی‬ ‫دانشـجویان پرداخـت می شـود»‪ .‬دکتـر‬ ‫گوهردهـی بابیان اینکـه درحال حاضـر حـدود‬ ‫‪۶۷‬هزارنفـر از معلولیـن اسـتان تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران هسـتند کـه به صـورت‬ ‫مسـتمر و غیرمسـتمر از خدمـات بهزیسـتی‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬یکـی از‬ ‫مهم ترین اقدامات بهزیسـتی در سـال جاری‬ ‫راه انـدازی مرا کـز مثبـت زندگـی اسـت کـه در‬ ‫هفته نخست اسفندماه سال جاری باحضور‬ ‫ریاسـت جمهوری و رئیس سـازمان بهزیستی‬ ‫کشـور به صـورت هم زمـان در سراسـر کشـور‬ ‫بـه بهر هبـرداری می رسـد و سـهم مازنـدران‬ ‫‪ ۱۱۷‬مرکـز اسـت‪ .‬از مهم تریـن ویژگی هـای‬ ‫ایـن مرا کـز الکترونیکی بـودن ان هاسـت کـه‬ ‫بـرای هریـک از خانواده هـای مددجویـی‬ ‫تحت پوشـش پرونـده الکترونیکـی تشـکیل‬ ‫می شود‪ .‬با الکترونیکی کردن ارائه خدمت به‬ ‫جامعـه هـدف و ارائـه ‪ ۲۲‬نـوع خدمت سـطح‬ ‫یـک بهزیسـتی‪ ،‬سـطح دسترسـی مـردم برای‬ ‫دریافـت خدمـات تسـهیل می شـود و ارتقـاء‬ ‫پیدا می کند»‪ .‬ایت اهلل صدوقی مازندرانی نیز‬ ‫بابیان اینکـه جمهوری اسلامی ایران نظامی‬ ‫یسـت و همـه در اصـل و بقـای نظـام‬ ‫اسالم ‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت گاز استان در سامانه سامد‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫چهار بانده شدن ‪ 24‬کیلومتر از محور ایالم‪-‬سرابله‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان درخصـوص محـور ایلام‪ -‬سـرابله‪ -‬حمیـل‪-‬‬ ‫کرمانشـاه گفـت‪ ۷۸« :‬کیلومتـر ایـن محـور در اسـتان قـرار دارد‪ ،‬از میـدان ارغـوان‬ ‫شـهر ایلام تـا بخـش شـباب شهرسـتان چـرداول ‪ ۴۷‬کیلومتـر اسـت کـه تاکنون‬ ‫‪ ۲۴‬کیلومتـر ایـن مسـیر به صـورت چهار خطـه زیـر بـار ترافیـک قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬علی اصغـر کاظمـی بابیان اینکـه هشـت کیلومتر دیگـر از ایـن محـور‬ ‫در دس ِـت اجر اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬دو کیلومتـر از ایـن هشـت کیلومتر امـاده اسـفالت‬ ‫یسـت‪ ،‬یک کیلومتـر نیـز تونـل فعلـی ازادی سـت»‪ .‬مدیـرکل راه و‬ ‫و بهره بردار ‬ ‫نتـر به طول‬ ‫شهرسـازی اسلام اظهـار داشـت‪« :‬تونـل دوم ازادی نیـز در تـراز پائی ‬ ‫بیـش از سـه کیلومتر بـه مرحلـه اجـرا درامـده و عملیـات اجرایـی ان ظـرف چنـد ‬ ‫روز اینـده اغـاز خواهـد شـد کـه ایـن مهـم قوس هـا و گردنه های مسـیر را کاهش‬ ‫خواهـد داد»‪ .‬کاظمـی بـه دیگـر محور ارتباطی اسـتان ایالم به کرمانشـاه اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬مـوازی محـور سـرابله‪ ،‬محـور ایلام‪ -‬ایـوان‪ -‬قالجـه‪ -‬کرمانشـاه را‬ ‫داریم که ‪ ۷۵‬کیلومتر مسیر در حوزه استحفاظی ایالم قرار دارد ‪ ۳۵‬کیلومتر این‬ ‫محـور چهار خطـه شـده و ‪ ۱۲‬کیلومتـر نیـز سـه خطه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫گازدار شدن ‪ 12‬روستای ابدانان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان در ائیـن بهر هبـرداری و افتتـاح گازرسـانی بـه ‪۱۲‬‬ ‫روستا در ابدانان در نهمین روز از دهه فجر گفت‪« :‬این روستاها شامل انجیره‪،‬‬ ‫ابطاف علیا‪ ،‬ابطاف سفال‪ ،‬لرغه‪ ،‬لرغه سفال‪ ،‬چشمه شیرین رشنو‪ ،‬چم شاالن‪،‬‬ ‫گلهی‪ ،‬تپه حمام علیا‪ ،‬تپه حمام وسطی‪ ،‬تپه حمام سفال و گنداب هستند»‪.‬‬ ‫عبـاس شـمس الهی افـزود‪« :‬بـا گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها بیـش از ‪ ۸۸۲‬خانوار‬ ‫از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شـوند»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬چهار روسـتای‬ ‫ماهوتـه‪ ،‬مصطفایـی‪ ،‬مـوالب علیـا و مـوالب سـفال از توابـع شهرسـتان ابدانـان‬ ‫غبـر ‪ ۱۸۰‬خانـوار نیـز تـا پایـان سـال جـاری گازدار خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫بـا جمعیـت بال ‬ ‫شمس الهی اظهار داشت‪« :‬در این مناطق ‪ ۷۲‬کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن‬ ‫انجام شده است»‪ .‬وی همچنین از گازرسانی به پنج واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫شـامل سـه واحـد مرغـداری‪ ،‬یـک واحـد کارخانه اسـفالت و یـک واحد کارخانه‬ ‫اجرپـزی نیـز در ایـن شهرسـتان خبـر داد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای گازرسـانی‬ ‫بـه ایـن واحدهـای تولیـدی و صنعتـی مبلـغ ‪۱۶‬میلیاردریـال از محـل منابـع‬ ‫داخلی شرکت گاز استان هزینه شده و دراین راستا هفت کیلومتر شبکه توزیع‬ ‫پلی اتیلـن و یـک ایسـتگاه اندازه گیـری گاز (میترینگ) انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬مدیـر امـور ابفـا‬ ‫خاورشـهر شـرکت اب و فاضلاب منطقـه‬ ‫‪ ۶‬تهـران‪ -‬شـهرری اعلام کـرد‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫‪ ۷۰۰‬متـر لوله گـذاری و اتصـال بـه شـبکه اب‬ ‫شـهری خاورشـهر‪ ،‬کیفیـت و کمیـت اب‬ ‫اشـامیدنی روسـتای دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـری‬ ‫محمودابـاد ایـن منطقـه بهبـود یافـت»‪.‬‬ ‫بهـروز محمـد زاده گفـت‪« :‬ایـن طـرح توسـعه شـبکه از مخـزن اب اغـاز شـد و‬ ‫بـا اجـرای ‪ ۷۰۰‬متـر لوله گـذاری از جنـس چـدن دا کتیـل و قطر‪ ۱۵۰‬میلی متـر در‬ ‫جـاده خاورشـهر بـه محمودابـاد‪ ،‬در میدان امام حسـین(ع) این روسـتا خاتمه‬ ‫یافـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه ایـن روسـتا ‪ ۵۵۰‬مشـترک دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن خـط‬ ‫لولـه جدیـد‪ ،‬اب اشـامیدنی بـا کیفیـت مخـزن اب خاورشـهر کـه از خـط انتقـال‬ ‫سـد ماملـو تامیـن و تغذیـه می شـود را بـه روسـتای مجمودابـاد منتقل می کند‬ ‫و کمیـت و کیفیـت اب اشـامیدنی ایـن روسـتای دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـری را بهبـود‬ ‫می بخشد»‪ .‬این مسئول خاطرنشان کرد‪« :‬این طرح توسعه به صورت امانی‬ ‫و با هزینه کرد اعتباری افزون بر‪ ۸۰‬میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت اب‬ ‫و فاضلاب منطقـه‪ ۶‬تهران‪-‬شـهرری انجـام شـد و بـه بهر هبـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬مدیر عامـل شـرکت سـهامی‬ ‫بـرق منطقـه ای گیلان از رشـد بیـش از‬ ‫پنج برابـری ایسـتگاه های بـرق اسـتان نسـبت‬ ‫به دوران پیش از پیروزی انقالب اسلامی خبر‬ ‫داد‪ .‬بهمـن داراب زاده افـزود‪« :‬در حال حاضـر‬ ‫تعـداد ایسـتگاه های بـرق فشـار قـوی کـه‬ ‫وظیفـه تبدیل سـطوح ولتـاژ و تقسـیم ولتاژها‬ ‫را در اسـتان گیالن برعهده دارند‪ 72 ،‬دسـتگاه‬ ‫است»‪ .‬مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با اشاره به رشد بیش‬ ‫از پنج برابری ایستگاه های برق استان نسبت به دوران پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬گفـت‪« :‬در دوران قبـل از انقلاب تعـداد ایسـتگاه های برق در سـطوح‬ ‫ولتـاژی‪ 230،132،63‬و ‪400‬کیلوولـت اسـتان ‪ 13‬دسـتگاه بـوده اسـت کـه ایـن‬ ‫تعـداد بعـد از پیـروزی انقالب به ‪ 72‬ایسـتگاه افزایش یافته اسـت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت سـهامی برق منطقه ای گیالن به مقایسـه وضعیت پسـت های برق در‬ ‫سـطح ‪ 63‬کیلوولـت در دوران قبـل از انقلاب و بعـد از انقلاب پرداخـت و گفت‪:‬‬ ‫«تعـداد پسـت های بـرق در سـطح ‪ 63‬کیلوولـت در قبـل از انقلاب نـه ایسـتگاه‬ ‫لو یـک سـال پیـروزی شـکوهمند انقلاب‬ ‫بـود کـه ایـن مقـدار در دوران چه ‬ ‫اسلامی ایـران بـه ‪ 55‬ایسـتگاه افزایـش پیـدا کـرد‪ .‬به عبارتـی شـاهد رشـد بیش‬ ‫از شـش برابری تعـداد پسـت های بـرق در سـطح ‪ 63‬کیلوولـت در بعـد از انقلاب‬ ‫نسـبت بـه قبـل از انقلاب بودیـم»‪.‬‬ ‫دو زن در شهرداری ساری صاحب منصب شدند‬ ‫اجرای محدودیت های قرمز کرونایی در البرز‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان به همـراه رئیـس بهره بـرداری گاز مرکز‬ ‫اسـتان بـا حضـور در محـل سـامانه سـامد پاسـخگوی سـواالت و تماس هـای‬ ‫مردمـی شـدند‪ .‬طـی اطالع رسـانی قبلـی‪ ،‬علـی طالبـی به همـراه حامـد اهلل‬ ‫مقصودلـو بـا حضـور در سـامانه الکترونیکـی ارتبـاط مـردم و دولـت (سـامد) و‬ ‫ازطریق تلفن ‪ ۱۱۱‬به مدت دو سـاعت به صورت مسـتقیم پاسـخگوی سواالت‬ ‫و مشـکالت مطر ح شـده ازسوی شـهروندان در حوزه خدمات و فعالیت های‬ ‫شـرکت گاز بودنـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان در این رابطـه‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن برنامـه درراسـتای اجـرای نظام نامـه مدیریـت ارتباطـات مردمی‬ ‫در بسـتر سـامد و تبییـن اهـداف دولـت خدمت گـزار و تحقـق مصادیـق‬ ‫حقـوق شـهروندی و تا کیـد بـر اسـتمرار تعامـل مـردم و دولـت و پاسـخگویی‬ ‫بـه درخواسـت ها و مشـکالت هم وطنـان و ایجـاد فرصتـی یکسـان بـرای‬ ‫همـه اقشـار جامعـه بـرای ارتبـاط مسـتقیم تلفنـی بـا مسـئولین و مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایی انجام شـده اسـت»‪ .‬طالبی‪ ،‬با تشکر از دست اندرکاران‬ ‫و هماهنگ کننـدگان ایـن سـامانه گفـت‪« :‬سـامانه الکترونیکـی ارتبـاط مردم‬ ‫و دولـت (سـامد) پـل ارتباطـی ارزشـمندی بـرای مدیـران و مـردم اسـت کـه‬ ‫افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان را فراهـم می کنـد»‪.‬‬ ‫حـق دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬نظام جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران متکـی بـر ارای مـردم اسـت و اسلامیت‬ ‫یسـت کـه همـه‬ ‫یبـر دیـن و مکتب ‬ ‫ان مبتن ‬ ‫بـه ان معتقـد هسـتند و درنتیجـه کار کـردن‬ ‫بـرای ایـن مردم ثـواب و اجر اسـت»‪ .‬این عالم‬ ‫ربانـی بابیان اینکـه محـل کار را به عنـوان مرکـز‬ ‫عبـادی درنظـر بگیریـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر کار بـرای‬ ‫خدمت به مردم باشد سختی های ان اسان‬ ‫می شـود و خدمـت بـه مـردم ماننـد عبـادت‬ ‫اسـت‪ .‬مـردم هـر زمانـی کـه الزم بـوده در دفاع‬ ‫از ارزش هـای جمهـوری اسلامی وارد میـدان‬ ‫شدند؛ بنابراین‪ ،‬این مردم مستحق خدمت‬ ‫هسـتند»‪ .‬ایـت اهلل صدوقـی درپایـان ضمـن‬ ‫تقدیـر و تشـکر از خدمـات بهزیسـتی در حـوزه‬ ‫محرومیت زدایـی افزود‪« :‬کار شـما خدمت به‬ ‫محرومین است و خداوند ان شاءاهلل به شما‬ ‫خیـر دهـد‪ ،‬درحال حاضـر مـردم بـا مشـکالتی‬ ‫مواجه هستند و باید به این مشکالت توجه‬ ‫جـدی شـود»‪.‬‬ ‫استاندار البرز خبر داد؛‬ ‫دیدار مسئولین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫با مادران شهدا‬ ‫برخورداری دوهزار و ‪ ۵۰۰‬روستای شهرستان ری‬ ‫از اب با کیفیت‬ ‫رشد پنج برابری ایستگاه های برق گیالن‬ ‫پس از پیروزی انقالب‬ ‫سینا غریب‬ ‫مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از‬ ‫دیدار جمعی از مسـئولین این شـرکت با مادران شـهدای واالمقام به مناسـبت‬ ‫دهـه فجـر و والدت حضـرت فاطمـه(س) و روز مـادر خبـر داد‪ .‬مرتضـی مقـدس‬ ‫ضمـن اعلام ایـن خبـر‪ ،‬گفت‪« :‬جمعی از مسـئولین و خادمان شـهدا هم زمان‬ ‫بـا دهـه مبـارک فجـر و سـالروز والدت باسـعادت حضـرت فاطمـه(س)‪،‬‬ ‫باهـدف تجلیـل و تکریـم از مـادران معظـم شـهدا‪ ،‬بـا مـادران شـهدای واالمقام‬ ‫شهرسـتان های گـرگان و گنبـد دیـدار و به مقام مـادر ادای احترام کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬در این دیدارها از مادران شـهدا به پاس سـال ها مجاهدت و ایسـتادگی‬ ‫درراه دفـاع از ارزش هـای انقلاب اسلامی تجلیـل به عمـل امـد»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫اسـتاندار البـرز گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط‬ ‫موجـود و بـرای مدیریـت بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫در اسـتان‪ ،‬محدودیت هـای وضعیـت قرمـز‬ ‫را اجرایـی می کنیـم»‪ .‬عزیزالـه شـهبازی در‬ ‫حاشـیه جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫کـه بـه ریاسـت رئیس جمهـوری و به صـورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬انتظـار‬ ‫مـا در همین راسـتا از مـردم‪ ،‬اصنـاف‪ ،‬کادر‬ ‫بهداشـت و درمـان‪ ،‬نیروهـای نظامـی و‬ ‫انتظامـی‪ ،‬بسـیج و اعضـای سـتاد اسـتانی‬ ‫این اسـت که جهـت مقابلـه بـا ایـن ویـروس‬ ‫همراهـی الزم را داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به ترا کـم بـاالی جمعیـت در البـرز و‬ ‫عواقـب ناشـی از ان به ویـژه در جریـان شـیوع‬ ‫کرونـا اظهـار داشـت‪« :‬تبـادل بـاالی جمعیت‬ ‫از محورهای البرز با ‪ ۱۴‬اسـتان کشـور و حجم‬ ‫قابل توجـه تـردد روزانـه بیـن البـرز و پایتخـت‪،‬‬ ‫ایـن اسـتان را درمعرض خطر جدی قـرارداده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬البـرز در مـوج اول و‬ ‫دوم شـیوع کرونـا بسـیارخوب عمـل کـرد و بـا‬ ‫مدیریـت صحیح توانسـت کمترین تلفـات را‬ ‫نسـبت بـه شـرایط حا کـم در اسـتان داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬در مـوج سـوم نیـز البـرز به دلیـل حجم‬ ‫بـاالی تـردد بـا اسـتان های درگیـر‪ ،‬اسـیب‬ ‫دیـد ولـی شـرایط همچنـان مدیریـت شـد»‪.‬‬ ‫شـهبازی گفـت‪« :‬مدیریـت بیمـاری کرونـا در‬ ‫البرز به نوعی صورت گرفت که چندین هفته‬ ‫متوالـی موردتقدیـر سـتاد ملـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار البـرز گفـت‪« :‬به دلیـل اینکـه قزویـن‬ ‫اسـتان هم جوار البرز اسـت‪ ،‬بی درنگ دستور‬ ‫اماده باش به دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان‬ ‫جهـت اتخـاذ تدابیـر الزم جهت پیشـگیری از‬ ‫شـیوع ایـن ویـروس در البـرز را صـادر کردیم»‪.‬‬ ‫شـهبازی بابیان اینکـه وا کسیناسـیون در‬ ‫البـرز نیـز اغـاز شـده و براسـاس اولویت بنـدی‬ ‫لتزریـق اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫صورت گرفتـه درحا ِ ‬ ‫«بسـیاری از بیمارانـی کـه در البـرز بسـتری‬ ‫می شوند به استان های هم جوار تعلق دارند‬ ‫و مـا نمی توانیـم از پذیـرش ان هـا خـودداری‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی درپایـان عنـوان کـرد‪« :‬مجموعـه‬ ‫اسـتان در اماده بـاش کامل قـرار دارند تا برای‬ ‫پیشـگیری از بـروز مـوج چهـارم شـیوع کرونـا‬ ‫تمهیـدات الزم را داشـته باشـیم؛ چرا کـه ایـن‬ ‫مـوج تبعـات به مراتـب سـنگین تری خواهـد‬ ‫داشت»‪ .‬از مجموع هفت شهرستان البرز دو‬ ‫شهرسـتان در وضعیت زرد و پنج شهرسـتان‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ابـی کرونای ‬ ‫اغاز عملیات اب رسانی پایدار به شش روستای گلپایگان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان در‬ ‫مراسـم اغـاز طـرح اب رسـانی بـه شـش روسـتا در شهرسـتان‬ ‫گلپایـگان گفـت‪« :‬تـا سـه ما ه اینـده روسـتاهای ربـاط ملکـی‪،‬‬ ‫ارجـان و شـیداباد تحت پوشـش تصفیه خانـه اب گلپایـگان‬ ‫قـرار می گیرنـد و ‪ ۱۹‬روسـتای باقی مانـده در شـش ماهه‬ ‫نخسـت سـال اینـده از تصفیه خانـه اب گلپایـگان بهره منـد‬ ‫می شـوند»‪ .‬هاشـم امینـی درخصـوص اغـاز طـرح اب رسـانی‬ ‫از تصفیه خانه و اصالح شبکه ابی شش روستای گلپایگان‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در دولـت تدبیـر و امیـد اتفاقـات بسـیار خوبـی‬ ‫درزمینـه توسـعه اب رسـانی پایـدار بـه شـهرها و روسـتاها در‬ ‫شهرسـتان گلپایـگان انجـام گرفـت و هم ا کنـون عملیـات‬ ‫اب رسـانی بـه شـش روسـتای اسـتهلک‪ ،‬دیزیجـان‪،‬‬ ‫غرقـاب‪ ،‬الالن و الالنـک و ربـاط گوگـدی اغـاز شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫«در تیرمـاه سـال جـاری سـه روسـتا در گلپایـگان بـه‬ ‫تصفیه خانـه اب شـرب متصـل شـدند و ا کنـون نیـز کلنـگ‬ ‫اب رسـانی از تصفیه خانه به شـش روستای دیگر با جمعیت‬ ‫یک هزارنفـری زده شـد‪ .‬همچنیـن حـدود پنجهزار متـر نیـز‬ ‫اصلاح شـبکه در روسـتاهای فاویـان‪ ،‬شـادگان‪ُ ،‬دم اسـمان‪،‬‬ ‫َمـرغ‪ ،‬رباط سـرخ‪ ،‬درب امامـزاده‪ ،‬ربـاط ابوالقاسـم‪ُ ،‬در‪،‬‬ ‫تیکـن و هنـده بـا هزینـه ای حـدود یک میلیاردتومـان انجـام‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به هـدف از اجـرای ایـن طـرح عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن طـرح با هدف تامین اب پایدار از تصفیه خانه اب‬ ‫گلپایـگان بـه روسـتاهای شهرسـتان در دسـتورکار قـرار گرفت‬ ‫و درواقـع بـا اجـرای ایـن طر ح هـا می توانیـم مـذاق مـردم‬ ‫روسـتاهای شهرسـتان را بـا تامیـن اب پایـدار از تصفیه خانـه‬ ‫اب گلپایـگان‪ ،‬شـیرین کنیـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در سـال ‪۹۰‬‬ ‫کلنگ زنی تصفیه خانه اب گلپایگان صورت پذیرفت و سال‬ ‫‪ ۹۵‬ایـن تصفیه خانـه از محـل سـد کوچـری بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـید کـه یـک تحـول بـزرگ در حـوزه اب و فاضلاب‬ ‫شهرسـتان بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان‬ ‫اصفهان به برخی از مزیت های یکپارچه سـازی شـرکت های‬ ‫ابفـا شـهری و روسـتایی اشـاره کـرد و تصریـح کـرد‪« :‬فراینـد‬ ‫یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی سـبب‬ ‫شـد جریـان خدمـت بـه روسـتاها شـدت بگیـرد‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫اجـرای طـرح ‪ ۳۰۰-۱۰۰‬قـرار اسـت ‪ ۳۰۰‬کیلومتـر لوله گـذاری را‬ ‫درطـول ‪ ۱۰۰‬روز بـا هـدف توسـعه و اصلاح اب رسـانی انجـام‬ ‫دهیـم کـه در روسـتاهای ایـن شهرسـتان هـم دراین راسـتا‬ ‫اقدامـات خوبـی انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سخنگوی شهرداری قزوین تشریح کرد؛‬ ‫برگزاری باشکوه جشن پیروزی انقالب اسالمی با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫سـخنگوی شـهرداری قزویـن در تشـریح‬ ‫عملکـرد شـهرداری قزویـن در گرامیداشـت‬ ‫ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت‪« :‬به مناسـبت‬ ‫لو دومیـن سـالگرد شـکوهمند پیـروزی‬ ‫چه ‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬شـهرداری به عنـوان یکـی‬ ‫از متولیـان ایـن مراسـم‪ ،‬بـا رعایـت کامـل‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی نسـبت بـه اجـرای‬ ‫برنامه هـا بـا وحـدت و در شـان ایـن ائیـن‬ ‫ملـی اقـدام کـرد»‪ .‬حسـین علیجانـی افـزود‪:‬‬ ‫«برگـزاری مراسـم ‪ 22‬بهمـن امسـال‪ ،‬بـرای‬ ‫شـهرداری قزویـن تجربـه متفـاوت و خاصـی‬ ‫بـود؛ تجربـه ای کـه می توانـد جلـوه نویـن‬ ‫و موفـق از مدیریـت یـک جشـن ملـی را بـه‬ ‫نمایش بگـذارد»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬مجموعه‬ ‫مدیریت شـهری همچون دیگر نهادها سـال‬ ‫تسـر گذاشـته اسـت؛ از ائیـن‬ ‫سـختی را پش ‬ ‫پاس یـاد سـردار شـهید سـپهبد حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی تا برگزاری مراسـم ‪ 22‬بهمن و سایر‬ ‫برنامه هـای جـاری درطـول سـال‪ ،‬خانـواده‬ ‫بـزرگ مدیریـت شـهری تمـام کوشـش خـود‬ ‫را بـه کار بسـت تـا ضمـن مراقبـت از سلامت‬ ‫همگانـی‪ ،‬برنامه هـای میهنـی و دینـی را در‬ ‫شـان ایـن مـردم برگـزار کنـد»‪ .‬مدیـر اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫قزویـن گفـت‪« :‬شـرایط خـاص کشـور باعـث‬ ‫تغییـر رویـه جاری و ثابت سـالیان گذشـته در‬ ‫برگزاری مراسـم ‪ 22‬بهمن شـد و لذا محوریت‬ ‫از راهپیمایـی به صـورت پیـاده بـه وسـایل‬ ‫نقلیـه موتـوری و دوچرخه تغییر یافـت و پس‬ ‫از هماهنگی هـای ترافیکـی بـه مسـیرهای‬ ‫حرکـت خودرویـی و موتـوری‪ ،‬انجـام شـد»‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد بزرگداشـت دهـه مبـارک فجـر‬ ‫شـهرداری قزویـن درادامـه افـزود‪« :‬اولویـت‬ ‫نخسـت شـهرداری قزویـن حفـظ سلامت‬ ‫شـهروندان و همکارانمـان در مجموعـه‬ ‫شـهرداری بـوده اسـت و بنابرایـن تمام سـعی‬ ‫خـود را معطـوف بـه جلوگیـری از سـرایت‬ ‫بیمـاری کرونـا متمرکـز کردیـم کـه بالطبـع‬ ‫باتوجه بـه دسـتورالعمل سـتاد ملـی مبـارزه‬ ‫بـا کرونـا از شـکل گیری تجمـع شـهروندان‬ ‫جلوگیـری شـد»‪ .‬علیجانـی ضمـن تشـکر از‬ ‫زحمـات و خدمـات شـبانه روزی همـکاران‬ ‫خـدوم در همـه حوزه هـای شـهرداری قزویـن‬ ‫گفـت‪« :‬بـه لطـف خـدا و همـکاری و همیـاری‬ ‫کارکنـان خـدوم شـهرداری توانسـتیم میزبـان‬ ‫شایسـته ای بـرای ایـن جشـن ملـی باشـیم»‪.‬‬ ‫درادامه سـخنگوی شهردار قزوین در تشریح‬ ‫برنامه های شهرداری در این روز بزرگ گفت‪:‬‬ ‫یسـت و‬ ‫«انقلاب مـا یـک انقلاب فرهنگ ‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه نهادهـای فرهنگی‬ ‫بـرای تعمیـق باورهـا و ارزش های انقالب باید‬ ‫گام هـای بلندتـری بردارنـد و دراین راسـتا در‬ ‫مدیریـت شـهری و حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی‪ ،‬برنامه هـای متنـوع و خالقانـه ای‬ ‫تدارک دیده شد تا ضمن نمایش جلوه های‬ ‫فرهنگـی و انقلاب اسلامی‪ ،‬بتوانیـم فضایـی‬ ‫بانشـاط بـرای شـهروندان عزیزمـان فراهـم‬ ‫اوریـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهرداری در سـال های‬ ‫گذشـته همـواره به نوعـی یکـی از متولیـان‬ ‫اصلـی برگـزاری مراسـم بـوده و در اماده سـازی‬ ‫فضـا و در تـدارک ملزومـات ایـن جشـن بـزرگ‬ ‫و همراهـی همه جانبـه در حیـن برگـزاری‬ ‫مراسـم مشـارکت داشته است که امسال هم‬ ‫باتوج هبـه همه گیـری ویـروس کرونـا‪ ،‬الگـوی‬ ‫نوینـی از مدیریـت شـهری پیش گرفته شـد و‬ ‫ظرفیت های نوینی در زیباسازی شهر تعریف‬ ‫شـد تا در اذین بندی ها خالقیت های نوینی‬ ‫بـه کار گرفتـه شـود و سـعی شـد بـا ظرافـت‪،‬‬ ‫جلوه هایـی زیبـا و باشـکوه در سـیمای‬ ‫شـهر پدیـد ایـد»‪ .‬سـخنگوی شـهرداری‬ ‫قزویـن درادامـه گفـت‪« :‬نیروهـای همیشـه‬ ‫میـدان خدمـات شـهری در سـازمان‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫مدیریـت پسـماند از شـب قبـل از مراسـم‬ ‫اقـدام بـه شستشـو‪ ،‬ضدعفونـی و رفـت وروب‬ ‫مسـیرهای منتهـی بـه تپـه به عنـوان مقصـد‬ ‫نهایی کردند و بالفاصله بعد از اتمام مراسـم‬ ‫هـم جهـت خدمت رسـانی بـه شـهروندان‪،‬‬ ‫پا ک سـازی معابر را در دسـتورکار قرار دادند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬از دقایـق اولیـه روز ‪ ۲۲‬بهمـن هم‬ ‫اتش نشـانان فـدا کار سـازمان اتش نشـانی‬ ‫بـا اسـتقرار ا کیپ هـای ویـژه در مسـیرهای‬ ‫راهپیمایی خودرویی نسـبت به ایمن سازی‬ ‫مسـیرها اقـدام کردنـد و مثـل همیشـه در‬ ‫کنـار مـردم‪ ،‬حضـوری چشـمگیر داشـتند»‪.‬‬ ‫علیجانی درخاتمه بااشاره به حضور گسترده‬ ‫و یکپارچـه نـاوگان تا کسـیرانی و اتوبوس رانـی‬ ‫در راهپیمایـی خودرویـی ‪ ۲۲‬بهمـن گفـت‪:‬‬ ‫«صدها دسـتگاه خودروی تا کسـی نیز همراه‬ ‫بـا مـردم در اقدامـی هماهنـگ‪ ،‬مسـیرهای‬ ‫راهپیمایـی را طـی کردنـد و اتوبـوس ویـژه‬ ‫گردشـگری شـهرداری نیـز به عنـوان اسـتیج‬ ‫مراسـم‪ ،‬برنامه هـای متنـوع فرهنگـی را بـرای‬ ‫شـهروندان اجـرا کردنـد»‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‪ /‬سرپرست شهرداری ساری در دومین مرحله از تغییرات‬ ‫مدیریتـی در ایـن مجموعـه پـس از انحلال شـورای شـهر و سپرده شـدن‬ ‫اختیـارات شـورا بـه اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬دو زن را به عنـوان مدیـر منصـوب‬ ‫کـرد‪ .‬حمیدرضـا مـرادی کـه از ‪ ۱۸‬دی مـاه امسـال بـا حکـم اسـتاندار مازندران‬ ‫در جایـگاه قائم مقـام شـورای شـهر سـاری به عنـوان سرپرسـت مجموعـه‬ ‫شـهرداری ایـن شـهر منصـوب شـد‪ ،‬نجمـه نصـوری را به عنـوان سرپرسـت‬ ‫سـامانه ارتبـاط مردمـی ‪ ۱۳۷‬و مـژگان رمضان پـور را بـا حفـظ سـمت به عنوان‬ ‫سرپرسـت اداره ممیـزی و نوسـازی املا ک شـهرداری سـاری منصـوب کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬سرپرسـت شهرداری ساری همچنین محمدرضا گرامیان را به عنوان‬ ‫سرپرسـت جدیـد سـازمان مدیریـت پسـماند‪ ،‬سـید سـلمان ابوالقاسـمی را‬ ‫به عنـوان سرپرسـت سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری و عبـاس‬ ‫نـادری را به عنـوان سرپرسـت اداره هماهنگـی و نظـارت بـر خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران منصـوب کـرده اسـت‪ .‬مـرادی نخسـتین مرحلـه از‬ ‫تغییـرات مدیـران شـهرداری سـاری را یک هفتـه پـس از انتصابـش به عنـوان‬ ‫سرپرست شهرداری ساری یعنی ‪ 25‬دی ماه با معرفی پنج مدیر انجام داده‬ ‫بـود و امـروز هـم پنج مدیر دیگر را معرفی کرده اسـت‪ .‬حمیدرضا مـرادی که از‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬ریاسـت حراسـت شـهرداری ساری را برعهده داشـت از ‪ ۱۸‬دی ماه با‬ ‫حکم اسـتاندار مازندران به عنوان سرپرسـت شهرداری سـاری اغازبه کار کرد‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫برگزاری تور بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی اردبیل (‪)2‬‬ ‫لو دومین سالگرد‬ ‫به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و گرامیداشت چه ‬ ‫شـکوهمند پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران‪ ،‬تـور خبـری بازدیـد از شـهرک‬ ‫صنعتـی اردبیـل(‪ )2‬ویـژه خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ در این بازدیـد کـه‬ ‫به همـت شـرکت شـهرک های صنعتی انجام شـد‪ ،‬خبرنگاران ضمـن بازدید از‬ ‫ دست اجرای‬ ‫واحد تولیدی صدف داش از روند اجرای چند پروژه عمرانی در ِ‬ ‫این شـهرک اشـنا شـدند‪ .‬در این بازدید بهزاد مهدوی؛ معاون صنایع کوچک‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل ضمـن تشـریح اخریـن عملکـرد‬ ‫ایـن شـرکت در حـوزه صنایـع کوچـک‪ ،‬از ارائـه بسـته های حمایتـی مختلـف‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی خبـر داد‪ .‬همچنیـن در ایـن بازدیـد‪ ،‬روح الـه بـرادران‬ ‫حیـدری؛ معـاون فنـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون ‪ 15‬پـروژه عمرانـی در سـطح شـهرک صنعتـی‬ ‫اردبیـل (‪ )2‬اغـاز شـده اسـت کـه ایـن پروژ ههـا یـا بـه پایـان رسـیده یـا درحـال‬ ‫اجرای پروژه هسـتند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬شـاخص ترین پروژه های انجام شده‪،‬‬ ‫زیرسـازی و اسـفالت معابـر و اجـرای مـدول دوم تصفیه خانـه فاضلاب ایـن‬ ‫شـهرک اسـت که درصورت تامین اعتبارات در سـال اتی‪ ،‬روند خدمت رسـانی‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی از شـدت بیشـتری برخـوردار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۳۰‬پروژه برق رسانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل گفـت‪« :‬هم زمـان با ایـام اهلل دهه‬ ‫فجر ‪ ۳۰‬پروژه برق رسانی در مناطق مختلف شهرستان اردبیل به بهره برداری‬ ‫رسـید»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل؛‬ ‫حسین قدیمی در مراسم افتتاح این پروژه ها در محله میراشرف اردبیل اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬شـرکت توزیـع بـرق اسـتان درراسـتای تامیـن بـرق باکیفیـت و مطمئـن‬ ‫طر ح هـای مختلفـی را در مناطـق متعـدد اسـتان اردبیـل اجرایـی می کنـد تـا‬ ‫شـهروندان و روسـتاییان از برق پایدار بهره مند شـوند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬این‬ ‫ً‬ ‫طر ح هـا عمدتـا مربـوط بـه تعویـض سـیم های مسـی بـه خودنگهـدار به طـول‬ ‫‪ ۴۴‬کیلومتر است تا از خطرات و ناایمنی شبکه برق رسانی در مناطق مختلف‬ ‫شـهر اردبیـل جلوگیـری شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬در کنـار ایـن پـروژه‪ ،‬به طـول ‪ ۹.۵‬کیلومتـر شـبکه ‪ ۲۰‬کیلوولـت در شـهر‬ ‫اردبیـل اجرایـی شـده تـا شـهروندان از بـرق پایـدار اسـتفاده کننـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه پایـداری شـبکه بـرق در اسـتان و کاهـش‬ ‫خاموشی ها اشاره کرد و گفت‪« :‬با مساعد شدن شرایط جوی در دوهفته اخیر‬ ‫دغدغـه و نگرانـی از بابـت خاموشـی ها نداریم و امیدواریم همیـن روند پایداری‬ ‫شـبکه ادامـه پیـدا کند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪ 3 1399‬رجب ‪ 15 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2178‬‬ ‫احسانخاکسار‬ ‫هنرمنـد فعـال در چـاپ دسـتی‪ ،‬گفـت‪« :‬اختصـاص یک بخـش‬ ‫جشـنواره بـزرگ فجـر بـه چاپ دسـتی باعث دیده شـدن بیشـتر‬ ‫ایـن هنـر می شـود»‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ احسـان خا کسـار‬ ‫درباره حضور چاپ دسـتی برای اولین بار در جشـنواره هنرهای‬ ‫تجسـمی فجـر‪ ،‬افـزود‪« :‬چـاپ دسـتی‪ ،‬بخـش جدیدی سـت‬ ‫کـه سـال ها جـای ان در جشـنواره ها خالـی بـود‪ .‬تعـداد زیـادی‬ ‫هنرمنـد در ایـران هسـتند کـه ایـن هنـر را ادامـه می دهنـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫محید خندان‬ ‫نامزدهـای اولیـه فولیـو در سـال ‪ 2021‬اعلام شـدند و هشـت‬ ‫کتـاب به عنـوان نامزدهـای نهایـی ایـن جایـزه معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫میـان نامزدهـا‪ ،‬نـام مونیـک رافـی؛ برنـده برندگان جایزه کاسـتا‬ ‫‪ ،2021‬به همـراه چنـد اثـر از ناشـران کوچـک به چشـم می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا؛ رافی‪ ،‬نویسـنده بریتانیایی سـت که در ترینیداد‬ ‫ً‬ ‫بـه دنیـا امـده اسـت و قبلا در فهرسـت نهایـی جایـزه اورنـج و‬ ‫کاسـتا قـرار گرفتـه بـود‪.‬‬ ‫قطعـ ه «خـا ک پـا ک» توسـط حمیـد خنـدان به مناسـبت روز‬ ‫خلیـج فـارس رونمایی می شـود‪ .‬به گزارش موسـیقی مـا؛ عالوه بر‬ ‫اجرا؛ اهنگسازی این قطعه حماسی نیز به عهد ه خندان است‪.‬‬ ‫مسـعود عسـگری‪ ،‬ترانـه اثـر را سـروده و رضـا تاجبخـش به همـراه‬ ‫سـهیل چرچـی‪ ،‬تنظیـم ان را به عهـده گرفته انـد‪ .‬کارگردانـی‬ ‫نماهنگ ان را رضا ایرانمنش برعهده دارد و قرار است در مشهد‪،‬‬ ‫کیـش‪ ،‬شـیراز‪ ،‬تهـران‪ ،‬کرمانشـاه و اصفهـان تصویربرداری شـود‪.‬‬ ‫مونیک رایف‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه بیت کوین و عنبرنسارا!‬ ‫توتم فیلمـز کـه در پاریـس واقـع اسـت‪ ،‬اعلام کـرد امتیـاز فـروش‬ ‫فیلـم «قصیـده گاو سـفید» سـاخته بهتـاش صناعی هـا و مریـم‬ ‫مقـدم را کـه بـه بخـش رقابتـی برلینالـه هفتا دو یکـم راه یافـت‪،‬‬ ‫به دسـت اورد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ایـن کمپانـی‪ ،‬ایـن اثـر را اوایـل‬ ‫مارس در بازار فیلم اروپا ارائه می کند‪ .‬توتم فیلمز در سـال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫توسـط ا گاتـه والنتیـن‪ ،‬لـوری پارلینـی و برنیـس ونسـان ایجـاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مر می مقدم‬ ‫نگاهی به زندگی و اثار سیمین بهبهانی‬ ‫بهارعبداله پور‬ ‫‪baharabdullahpour@gmail.com‬‬ ‫تو هشــتم تیــر‪ ،‬ســال ‪ ،1306‬تهــران‪ ،‬همت ابــاد‪ .‬صــدای‬ ‫بیس ‬ ‫نــوزاد دختــری در خانــه پیچیــد کــه نامــش را ســیمین گذاشــتند‪.‬‬ ‫فخــری خســته و بی رمــق از درد جانــکاه زایمــان‪ ،‬نــوزادش را در‬ ‫اغــوش کشــید و بــا خــود اندیشــید کــه ا گــر پــدر ایــن طفــل هــم‬ ‫یشــد‬ ‫امــروز در کنارشــان حضــور داشــت خانواد هشــان کامــل م ‬ ‫و احســاس ســعادت و مســرت می کردنــد ‪ ...‬ولــی افســوس کــه‬ ‫ـدر‬ ‫ســایه شــوم جدایــی و کــدورت بــر زندگــی ا ‬ ‫نهــا افتــاده بــود‪ .‬پـ ِ‬ ‫طفــل عبــاس خلیلــی بــود؛ مدیــر روزنامــه اقــدام‪ .‬بــه دو زبــان‬ ‫فارســی و عربــی شــعر می گفــت و حــدود ‪ ۱۱۰۰‬بیــت از ابیــات‬ ‫شــاهنامه فردوســی را بــه عربــی ترجمــه کــرده بــود و در ضمــن‬ ‫نهــای متعــددی را هــم به رشــته تحریــر دراورد کــه همگــی‬ ‫رما ‬ ‫ب هچــاپ رســیده بودنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـیمین داسـتان ازدواج و شـروع اختلاف و نهایتـا طلاق پـدر و‬ ‫مـادرش را این طـور تعریـف کـرد‪ ...« :‬پـدرم وصـف مـادرم را بسـیار‬ ‫شـنیده بـود‪ ،‬تـا اینکـه مـادرم یـک شـعر بـرای روزنامـه «اقـدام»‬ ‫می فرسـتد‪ .‬پـدرم شـعر را می خوانـد و عاشـق مـادرم می شـود بعـد‬ ‫هـم کسـی را می فرسـتد خواسـتگاری و خیلـی عاشـقانه ازدواج‬ ‫می کنند‪ .‬ولی متاسـفانه ‪15‬روز که از ازدواجشـان می گذرد‪ ،‬تبعید‬ ‫می شـود بـه کرمانشـاه و دوسـال در تبعیـد می مانـد‪ .‬در این مدت‬ ‫مـادرم در خانـه پـدرش زندگـی می کـرده»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گویـا در ایـن دوسـال ابـدا بـه عبـاس مرخصـی نـداده بودنـد‪.‬‬ ‫سیاسـی عبـاس‪ ،‬خـارج از حـد تحمـل فخـری‬ ‫زندگـی پرشـور و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بـود‪ .‬سـیمین دراین بـاره گفـت‪« :‬مـادرم خسـته شـده بـود و‬ ‫«انجمـن نسـوان وطنخـواه» را بـا دوسـتان خـود بنیـان گذاشـته‬ ‫و بـرای ازادی زنـان کوشـیده و خالصـه‪ ،‬بینشـان جدایـی افتـاد‪.‬‬ ‫حـاال چـه علتـی داشـت نمی دانـم‪ .‬مـادرم سـه ماه بـا پـدرم زندگـی‬ ‫می کنـد و از خانـه پـدرم بیـرون می ایـد و دیگـر برنمی گـردد؛ البتـه‬ ‫ان زمـان مـرا حاملـه بـود»‪ .‬و به این ترتیـب‪ ،‬سـیمین بـه دوراز‬ ‫پـدر‪ ،‬در خانـه پدربـزرگ مـادری اش بـه دنیـا امـد و عجیب تـر انکـه‬ ‫حتـی بـه عبـاس خبـر ندادنـد کـه فخـری زایمـان کـرده و او پـدر‬ ‫شـده‪ .‬درادامـه به اختصـار از زبـان سـیمین می خوانیـم‪« :‬در خانـه‬ ‫ً‬ ‫پدربزرگـم بـه دنیـا امـدم و ظاهـرا تـا ‪14‬ماهگـی‪ ،‬پـدرم از وجـود مـن‬ ‫خبـر نداشـته‪ .‬یعنـی مـادرم لج کرده بود و حتی ایـن را هم به پدرم‬ ‫نگفتـه بـود‪ .‬بعـد از ‪ 14‬ماهگی‪ ،‬یک خانم بزرگی در فامیل داشـتیم‬ ‫کـه زن محمدباقرخـان امیرنظـام بـوده و بـزرگ فامیـل و همـه از او‬ ‫حرف شـنوی داشـتند‪ .‬ایـن خانم بـه پدربزرگم می گویـد خیلی کار‬ ‫زشتی سـت کـه وجـود این بچه را از پدرش مخفـی کرده اید‪ ،‬الاقل‬ ‫عکسی از این بچه برای پدرش بفرستید‪ .‬پدربزرگم هم این کار را‬ ‫می کنـد و عکسـی از مـن بـرای پـدرم می فرسـتد ‪ ...‬و پـدرم متوجـه‬ ‫می شـود کـه فرزنـدی دارد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫من شـخصا تصور می کنم که شـاید عباس هنوز در اعماق قلبش‬ ‫فخـری و دختـرش سـیمین را دوسـت می داشـت و انچـه ایـن‬ ‫خـود سـیمین‬ ‫تصـور را در مـن به وجـود اورد‪ ،‬خاطره ای سـت کـه ِ‬ ‫از مالقاتـش بـا پـدرش تعریـف کـرده و چه بسـا بعـد از حـرف و رفتـار‬ ‫تلخـی کـه از دختـر خردسـالش دیـده و شـنیده‪ ،‬عبـاس بـا خـود‬ ‫اندیشـیده کـه فخـری دیگـر به هیچ وجـه او را دوسـت نمـی دارد‪،‬‬ ‫روان دخترشـان را نسـبت به پدر‪ ،‬تااین حد مسـموم‬ ‫ا گرنه ذهن و ِ‬ ‫یکـرد و گویـا بعـد از ان روز تصمیـم گرفتـه بـا ِزن دیگـری‬ ‫و متنفـر نم ‬ ‫ازدواج کنـد‪ .‬از زبـان سـیمین بخوانیـم‪ ...« :‬دایـه مـادرم هفتـه ای‬ ‫یک بـار مـرا بـه خانـه پـدرم می بـرده‪ .‬از زمانـی هـم کـه عقلـم رسـید‬ ‫و خاطـرات ان زمـان به یـادم می ایـد همیشـه مـادرم از پـدرم بـد‬ ‫می گفـت و حرف هایـش تـوی ذهنـم مانـده بـود‪ .‬به یـاد دارم‬ ‫سه‪ ،‬چهارسـاله بـودم کـه دایـه مـرا پیـش پـدرم بـرد‪ .‬پـدرم مـرا‬ ‫روی زانویـش نشـاند و همین طور کـه نوازشـم می کـرد یک دسـته‬ ‫اسـکناس بـه مـن داد‪ .‬مـن هـم پول هـا را گرفتـم و پـاره کـردم و‬ ‫گفتـم‪ :‬مـن ایـن پول هـا را نمی خواهـم‪ .‬گفـت‪ :‬چـرا؟ گفتـم‪ :‬تـو بـا‬ ‫مـادر مـن بـد کـردی؛ مـن تـو را دوسـت نـدارم‪ .‬خیلـی اوقاتـش تلخ‬ ‫شـد و بـه دایـه گفـت دیگـر مـرا بـه خانـه اش نیـاورد‪ .‬مـادرم هـم‬ ‫ازخداخواسـته گفـت دیگـر نبریـدش و مـن هـم دیگـر نرفتـم ‪ ...‬و‬ ‫ارتباطمـان همین جـا قطـع شـد و پـدرم هـم زن دیگـری گرفـت‪،‬‬ ‫دختـری را کـه خویشـاوند مـادرم بـود‪ .‬بعـد هـم دیگـر به دیـدار پدر‬ ‫ً‬ ‫نرفتم‪ .‬تقریبا در همین زمان بود که مادرم هم با اقای خلعتبری‬ ‫ازدواج کـرد»‪.‬‬ ‫مـادرش از ازدواج بـا عـادل خلعتبـری (مدیـر روزنامـه اینـده)‬ ‫صاحب سـه فرزند شـد‪ .‬ولی چه کسـی دیده یا شـنیده رشـته مهر‬ ‫و الفـت بیـن اوالد و پـدر و مـادر تـا ابـد قطـع شـود؟ مهـر فرزنـد در‬ ‫قلـب عبـاس خامـوش نشـد و ان قـدر سـینه اش از دوری دخترش‬ ‫بـه تنـگ امـد کـه روزی غـرور خـود را زیـر پـا گذاشـته و بـرای دیـدن‬ ‫سـیمین بـه درب خانـه فخـری کـه روزگاری عاشـقانه دوسـتش‬ ‫ـرد دیگـری بـود رفـت‪ .‬سـیمین‬ ‫می داشـت و هم ا کنـون همسـر م ِ‬ ‫تعریـف می کنـد کـه‪ ...« :‬وقتـی رفتیـم خانـه شـوهر مـادرم‪ ،‬دیگـر‬ ‫ً‬ ‫اصلا پـدرم را ندیـدم‪ ،‬تـا اینکه ‪ 11‬سـاله شـدم‪ .‬یک روز تابسـتان که‬ ‫مـادرم خانـه نبـود‪ ،‬در زدنـد‪ .‬مـن رفتـم در را بـاز کـردم‪ .‬دیـدم کـه‬ ‫یک اقای سـیه چرده پشـت در اسـت‪ .‬گفتم بفرمایید‪ ،‬شما با کی‬ ‫کار دارید؟ شـما کی هسـتید؟ گفت سـیمین! من پدرت هسـتم‪.‬‬ ‫مـرا نمی شناسـی؟ و بـا صـدا گریـه کـرد ‪.»...‬‬ ‫رقصان غزل‬ ‫سیمین؛ شعله‬ ‫ِ‬ ‫تماشـای گریـه بی امـان پـدر کـه از شـدت دل تنگـی و عشـق بـه‬ ‫دختـرش بـود ان چنـان در قلـب کوچـک سـیمین اثـر گذاشـت‬ ‫کـه گرمـای مهـر پـدر را در رگ هـای خـود احسـاس کـرد‪ .‬عبـاس بـا‬ ‫واسـطه قـراردادن بـزرگان فامیـل باالخـره فخـری را راضـی کـرد‬ ‫کـه اجـازه بدهـد گاهـی سـیمین و پـدرش یکدیگـر را ببیننـد و‬ ‫خوشـبختانه فخـری رضایـت داد‪ .‬دیدارهـای گاه وبیگاه سـیمین‬ ‫و پـدر ادامـه داشـت تـا اینکـه فصـل جدیـدی در زندگـی سـیمین‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬درسـت زمانی کـه او ‪17‬سـاله بـود و بـه مدرسـه مامایـی‬ ‫می رفـت‪ .‬گویـا یـک مقالـه تندوتیـز و اعتراضـی و البتـه بـی اسـم و‬ ‫امضـاء علیـه مدیریـت در مدرسـه پخـش شـد و ازانجا کـه سـیمین‬ ‫به عنـوان دختـری خوش فکـر و خوش قلـم و فرهیختـه شـناخته‬ ‫می شـد انگشـت اتهـام به سـوی او گرفتـه شـد کـه البـد تـو ایـن‬ ‫باقـی مسـائل اعتـراض‬ ‫مقالـه را نوشـته ای و بـه نحـوه مدیریـت و ِ‬ ‫کار‬ ‫کـرده ای‪ .‬سـیمین کـه روحـش هم خبر نداشـت زیر بار نرفـت و ِ‬ ‫مشاجره باال گرفت‪ ،‬سیمین این گونه تعریف می کند که‪« :‬با دکتر‬ ‫جهانشاه صالح دعوایم شد‪ .‬من و چهار دختر را از مدرسه بیرون‬ ‫کردنـد‪ .‬حـزب تـوده امـد و ان موقع بچه ها تازه طرفـدار حزب توده‬ ‫شـده بودنـد و مـرا کـه از مدرسـه بیـرون کردنـد میتینـگ خیابانـی‬ ‫راه انداختنـد و از ایـن مسـائل‪ .‬بعـد از ایـن ماجـرا پـدرم گفت دیگر‬ ‫بایـد بیایـی خانـه خـودم و مـن هـم رفتـم ‪ ...‬بـا پـدرم زندگـی کردم‬ ‫تـا اینکـه اقـای بهبهانـی کـه خانـه مـادرم می امـد و بـه مـن زبـان‬ ‫ً‬ ‫انگلیسـی یـاد مـی داد از مـن خواسـتگاری کـرد‪ .‬اصلا دوسـتش‬ ‫نداشـتم‪ ،‬امـا چـون زندگـی برایـم سـخت شـده بـود قبـول کـردم و‬ ‫پـی زندگـی ام ‪.»...‬‬ ‫رفتـم ِ‬ ‫سـیمین از ازدواج بـا بهبهانـی صاحـب دو پسـر بـا نام هـای علـی و‬ ‫حسـین و یـک دختـر بـه نـام امیـد شـد‪.‬‬ ‫ازانجا کـه سـیمین نـه بـا عشـقی پرحـرارت و شـاعرانه؛ بلکـه بـرای‬ ‫رهایـی از موقعیت هـای سـخت و حتـی اندوه بـار زندگـی تصمیـم‬ ‫گرفتـه بـود بـا حسـن بهبهانـی ازدواج کنـد‪ ،‬دور از ذهن نیسـت که‬ ‫دسـتخوش نامالیماتی شـود‪ .‬سـیمین در سـال‬ ‫زندگی مشـترکش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫زندگی مشترک‪ ،‬از بهبهانی جدا شد‬ ‫‪25‬سال‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬پس از‬ ‫ِ‬ ‫و در همـان سـال بـا منوچهـر کوشـیار‪ ،‬کـه در دوران دانشـجویی با‬ ‫او اشـنا شـده بـود و در دانشـکده حقـوق‪ ،‬هم دانشـکده ای بودنـد‬ ‫ازدواج کـرد‪ .‬او منوچهـر را خیلـی خـوب می شـناخت و این بـار نه از‬ ‫سـر اجبار؛ بلکه با درایت و احساسـی پخته با منوچهر ازدواج کرد‬ ‫و خوشبختانه سیمین‪ ،‬در کنار منوچهر با عشق و ارامش زندگی‬ ‫کـرد‪ .‬ولـی رسـم ایـن جهـان اسـودن نیسـت‪ .‬سـایه سـیاه مـرگ بـر‬ ‫زندگـی سـیمین و منوچهـر افتـاد و منوچهـر کوشـیار تیرمـاه ‪۱۳۶۳‬‬ ‫در اثـر عارضـه قلبی درگذشـت‪.‬‬ ‫و امـا درمـورد اشـعار زیبـا و تحسـین برانگیز سـیمین بایـد اشـاره‬ ‫داشـت کـه (مهم تریـن تخصـص شـاعرانه سـیمین بهبهانـی کـه‬ ‫موجـب حیـرت و تحسـین می شـد کشـف‪ ،‬به کارگیـری یـا ابـداع‬ ‫اوزان تـازه و نیـز سـرودن اشـعار در مصراع هـای طوالنـی بـود؛‬ ‫ان هـم درحالی کـه وزن را بـا دقـت رعایـت کـرده بـود‪ .‬او بـا مهارتـی‬ ‫خیره کننـده قالب هـای کهـن را در شـکل تـازه و با مضامیـن مدرن‬ ‫عرضـه می کـرد و چنـدان در ایـن کار و خالقیت هـای نواورانـه در‬ ‫عرصـه غـزل چیره دسـت بود که «نیمای غزل» لقـب گرفت)‪ .‬مادر‬ ‫سـیمین کـه خـودش بانویـی بسـیار باسـواد‪ ،‬اهـل ادب و مطالعـه‬ ‫و شـاعر بـود خیلـی زود اسـتعداد ویـژه و طبـع لطیـف شـعر را در‬ ‫دخترش کشـف کرده و او را به ممارسـت در سـرودن شـعر تشـویق‬ ‫دوسـتی مـادر سـیمین و رفت وامـد‬ ‫کـرد‪ .‬در دوره دبیرسـتان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫خانوادگی با پروین اعتصامی باعث شد از او الهام گرفته‪ ،‬تشویق‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫شـود و فعالیـت خـود را ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫سـیمین شـاعری بسـیار پراحسـاس بـود کـه غزل هـا و اشـعارش بـر‬ ‫دل می نشـیند‪( .‬زبـان او زبـان دل و در عیـن سـادگی‪ ،‬رسـا‪ ،‬لطیـف‬ ‫و پرشـور اسـت)‪ .‬وی درباره نوع شـعر عقیده دارد‪« :‬غزل به گمان‬ ‫مـن‪ ،‬یکـی از ماندگارتریـن و متداول تریـن و مردم پسـندترین‬ ‫یسـت و برخلاف انکـه گـه گاه گفتـه‬ ‫قالب هـای شـعر کهـن فارس ‬ ‫شـده بـود کـه غـزل مـرده اسـت و دیگـر توانایـی حمـل بـار گـران‬ ‫مضامیـن روز را نـدارد‪ ،‬هنوزهـم به دلیـل کوتاهـی‪ ،‬سـادگی‪،‬‬ ‫خوش اهنگـی و پربـاری عاطفـی برپـای ایسـتاده اسـت»‪.‬‬ ‫یسـت که شـعرم به یک‬ ‫سـیمین درمورد اشـعار خود گفت‪« :‬دیر ‬ ‫عاطفـه همگانـی بـدل شـده اسـت؛ گویـی کـه زبـان جمـع اسـت و‬ ‫ایـن نـه از ان روسـت که خواسـته ام تـا از زبـان جمـع سـخن بگویـم؛‬ ‫بلکـه ازان اسـت که فردیـت خویـش را گـم کـرده و در دل جمـع‬ ‫مسـتحیل شـده ام»‪.‬‬ ‫او از موثرتریـن و مبتکرتریـن شـاعران عرصـه غـزل معاصـر اسـت‪.‬‬ ‫مجموعـه غـزل «رسـتاخیز»‪ ،‬تلاش موفـق او را در تلفیـق روح‬ ‫تغـزل بـا نگـرش و محتـوای اجتماعـی به نمایـش گذاشـت‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۷۸‬سـازمان جهانـی حقـوق بشـر در برلیـن (مـدال کارل‬ ‫فـون اوسـی یتسـکی) را بـه سـیمین بهبهانـی اهـداء کـرد‪ .‬در‬ ‫همیـن سـال «جایـزه لیلیـان هیلمـن داشـیل هامـت» را سـازمان‬ ‫دیده بـان حقـوق بشـر بـه وی اعطـاء کـرد‪ .‬در هفتـم شـهریور سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬خورشـیدی «جایـزه یانـوش پانونیـوش ‪»Janus pannonius‬‬ ‫ازسـوی انجمن قلم مجارسـتان‪ ،‬در شـهر «پچ» کشور مجارستان‬ ‫بـه وی اهـداء شـد‪ .‬ایـن جایـزه شـامل تندیـس و ‪ 50‬هزار پونـد‬ ‫بـود‪ .‬در این مراسـم‪ ،‬فرزانـه میالنـی (مترجـم اثـار سـیمین بـه زبـان‬ ‫انگلیسـی) نیز حضور یافت‪ .‬وی همچنین تا هنگام مرگ ریاسـت‬ ‫افتخـاری هیئت امنـای کتابخانـه صدیقـه دولت ابـادی را برعهده‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫خالی از لطف نیسـت اشـاره شـود که همایون شـجریان «تصنیف‬ ‫هوای گریه» و «فریاد غم»‪ ،‬از البوم «نسـیم وصل» و شـعر قطعات‬ ‫«چـرا رفتـی»و «کولـی» از البـوم «نـه فرشـته ام نـه شـیطان» را از‬ ‫شـعرهای سـیمین انتخـاب کـرده اسـت‪ .‬او به خاطر سـرودن غزل‬ ‫فارسـی در وزن هـای بی سـابقه بـه «نیمـای غـزل» معـروف شـد‪.‬‬ ‫زندگـی او می گذشـت تـا اینکـه سـیمین‬ ‫روزهـای تلـخ و شـیرین‬ ‫ِ‬ ‫به علـت مشـکالت تنفسـی و قلبـی در بیمارسـتان پـارس تهـران‬ ‫بسـتری شـد و حالش رو به وخامت رفت؛ به طوری که در پانزدهم‬ ‫ُ‬ ‫مـرداد ‪ ۱۳۹۳‬بـه کمـا رفـت و متاسـفانه در سـاعت یـک بامـداد روز‬ ‫زندگی او به پایان‬ ‫سه شنبه‪ ۲۸ ،‬مرداد ‪ ،۱۳۹۳‬اخرین بیت از غزل‬ ‫ِ‬ ‫رسید و چشمان سیمین تا ابد به روی این جهان بسته شد و در‬ ‫سـن ‪۸۷‬سـالگی درگذشت‪.‬‬ ‫او در وصیتـش خواسـته بـود کـه‪« :‬مـرا یـا در امامـزاده طاهـر کنـار‬ ‫شـوهر و نـوه ام یـا در ارامـگاه خانوادگـی ام کنـار گـور پـدرم در‬ ‫بهشـت زهرا بـه خـا ک بسـپرید» و فرزندانش گزینـه دوم را انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬پیکر او با حضور مردم و ادیبان و هنرمندان از مقابل تاالر‬ ‫وحـدت تشـییع شـد و در بهشـت زهرا در مقبـره خانوادگـی و کنـار‬ ‫پدرش به خا ک سـپرده شـد‪ .‬در مراسـم تشـییع سـیمین‪ ،‬شـهرام‬ ‫ناظری غزل «دوباره می سـازمت وطن» و همایون شـجریان غزل‬ ‫«رفت ان سوار کولی» از سیمین بهبهانی را به اواز خواندند و او را‬ ‫تـا خانـه ابـدی اش بدرقه کردند‪ .‬درپایان یکی از اشـعار زیبـای او را‬ ‫می خوانیم و توجه عالقه مندان را برای مطالعه مشروح و مفصل‬ ‫بـه منابعـی کـه اورده ام جلـب می کنـم‪.‬‬ ‫امشب ا گر یاری کنی‪ ،‬ای دیده توفان می کنم‬ ‫اتش به دل می افکنم‪ ،‬دریا به دامان می کنم‬ ‫می جویمت‪ ،‬می جویمت‪ ،‬با انکه پیدا نیستی‬ ‫می خواهمت‪ ،‬می خواهمت‪ ،‬هرچند پنهان می کنم‬ ‫زندان صبراموز را‪ ،‬در می گشایم نا گهان‬ ‫پرهیز طاقت سوز را‪ ،‬یکسر به زندان می کنم‬ ‫عقل تقواپیشه را‪ ،‬از عشق می دوزم کفن‬ ‫یا ِ‬ ‫شاهد اندیشه را‪ ،‬از عقل عریان می کنم‬ ‫یا‬ ‫ِ‬ ‫بازا که فرمان می برم‪ ،‬عشق تو با جان می خرم‬ ‫ان را که می خواهی ز من‪ ،‬ان می کنم‪ ،‬ان می کنم‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫* روزنامه شرق‬ ‫* سـخنوران نامـی معاصـر ایـران‪ ،‬تالیـف سـید محمدباقـر برقعـی‪،‬‬ ‫انتشـارات خـرم‪ ،‬ج ‪ ،۳‬ص ‪.۱۸۷۵‬‬ ‫* چشـمه روشـن‪ ،‬دیداری با شـاعران‪ ،‬دکتر غالمحسین یوسفی‪،‬‬ ‫تهران‪ :‬علمی‪ ۱۳۷۳ ،‬خورشیدی‪.‬‬ ‫* ابومحبـوب‪ ،‬احمـد‪ .‬زندگـی و شـعر سـیمین بهبهانـی (گهـواره‬ ‫سـبزافرا)‪ .‬تهـران‪ ،‬ثالـث‪ ،‬چـاپ اول‪.۱۳۸۲ ،‬‬ ‫* بهبهانی‪ ،‬سـیمین‪ .‬سیمین بهبهانی (مجموعه اشـعار)‪ .‬تهران‪،‬‬ ‫نـگاه‪ ،‬چاپ چهـارم‪.۱۳۸۸ ،‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ پنجـاه ‪...‬‬ ‫از قدیـم و ندیـم گفته انـد تعـارف اومد‪،‬نیومـد داره! یعنـی پنجاه‬ ‫ِ‬ ‫بگیر‪،‬نگیـر داره ‪ ...‬امـا ایـن داسـتان درمـورد عزیـزان چینـی صـدق نمی کنـد و‬ ‫ان ها بیشتر مصداق «از تو به یک اشاره‪ ،‬از ما به سر دویدن» هستند تا اینکه‬ ‫بخواهنـد دست دسـت کننـد و خجالـت بکشـند و ‪ ...‬شـاهد مثـال‪ ،‬دعـوت از‬ ‫عزیـزان چشـم بادامی جهـت ماهیگیـری در دریـای جنـوب اسـت‪ .‬حقیقـت‬ ‫امر وقتی مسـئوالن دیدند سـفره ای پهن اسـت و ماهیگیران جنوب درحال‬ ‫ارتـزاق از ایـن خـوان بی منتهـای الهـی هسـتند‪ ،‬تصمیـم گرفتنـد به دوسـتان‬ ‫چینـی هـم تعارفـی کننـد تـا ان هـا بیاینـد و از این سـفره چهار تا ماهـی ما کول‬ ‫و غیر ما کـول صیـد کننـد و ببرنـد تـا شـرمنده زن و بچه نشـوند! غافـل از اینکه‬ ‫چینی هـا بـه تعـارف اعتقـاد ندارنـد و دعـوت مـا را بـا سـر پذیرفتنـد‪ .‬االن هم با‬ ‫کشـتی های صیـد تـرال‪ ،‬جـوری کـف دریـا را تـا خرتنـاق می کاونـد و کـف روب‬ ‫می کننـد کـه هیـچ ماهـی ای از خانـواده اش جـدا نمی مانـد کـه مجبـور شـود‬ ‫مثل «نمو» در فیلم «در جسـتجوی ُدری» سـاخته «اندرو اسـتنتون» دنبال‬ ‫خانـواده اش بگـردد! البتـه ایـن چشـم بادامی ها در کنـار پرروریـی‪ ،‬ماشـااهلل‬ ‫خوش اشـتها هـم هسـتند و تعـداد ایـن کشـتی های صیـد تـرال از دو فرونـد به‬ ‫حـدود ‪ ۱۲۰‬فرونـد درحال حاضـر رسـیده اند؛ به طوری که در این سـال ها شـاهد‬ ‫افزایـش ‪ 500‬درصـدی حضـور ایـن کشـتی ها هسـتیم کـه نه تنهـا ماهی هـای‬ ‫درحال انقـراض‪ ،‬ال ک پشـت‪ ،‬حلـزون‪ ،‬مارماهـی‪ ،‬ماهی هـای غیرما کـول یـا‬ ‫ِ‬ ‫غیر حالل همچون «فانوس ماهی»‪« ،‬ماهی مرکب»‪« ،‬یال اسبی» و «حصو»‬ ‫را کـف روب می کننـد؛ بلکـه بـه اثـار ناملمـوس دریـا هـم رحـم نمی کننـد! البتـه‬ ‫ایـن فقـط یک طـرف داسـتان اسـت و عزیـزان به جـز «اب»‪« ،‬بـرق» را هـم بـه‬ ‫چینی هـا تعـارف کرده انـد! یعنـی عزیزان وقتـی دیدند یک عده از شـهروندان‬ ‫بـا یـک کامپیوتـر خانگـی در زیرزمیـن عمـه مرحومشـان درحـال اسـتخراج‬ ‫رمـز ارز هسـتند تـا پـول بنزین یا پول سیگارشـان دربیاید‪ ،‬به ذهنشـان خطور‬ ‫کـرد کـه دوبـاره یـک تعارفـی بـه چشـم بادامی ها کننـد تـا ان هـا از مزایـای بـرق‬ ‫ارزان قیمـت بهره منـد شـوند! چشـمتان روز بـد نبینـد ‪ ...‬چینی هـا هـم کـه‬ ‫بـه اسـتخراج رمـز ارز در حـد پـول بنزیـن و سـیگار قانـع نیسـتند‪ ،‬بـا خودشـان‬ ‫ماینـر اوردنـد‪ ،‬کانـه مزرعـه پـدری رسـول مالقلی پـور! یعنـی ایـن ماینرهـا‬ ‫جـوری بـرق مصـرف می کننـد کـه قـورچ وزارت نیـرو درامد و عالوه بـر قطع برق‬ ‫مـردم‪ ،‬مجبـور شـدند کلـی هـم مـازوت بسـوزانند و االن هـم دربـه در دنبـال‬ ‫سـوخت های ارگانیـک می گردنـد؛ تاجایی کـه قیمـت عنبر نسـارای وطنـی بـه‬ ‫ُتنـی هفت میلیون تومـان رسـیده اسـت! فقـط خـدا کنـد ایـن البـه ال کسـی‬ ‫هـوس نکنـد بهره بـرداری از جنگل هـا و معـادن را هـم به این چشـم بادامی ها‬ ‫تعـارف کند!‬ ‫سوت‬ ‫مهدی طارمی‪ ،‬اماده پذیرایی از کریس رونالدو‬ ‫بهتریـن لژیونـر کنونـی فوتبـال کشـور ایـران بی تردیـد امید اصلـی هـواداران تیم‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش ورزش‬ ‫پورتـو بـرای گل زنـی در تمـام تورنمنت های فصل جار ‬ ‫سـه؛ فوتبال پرتغال حدود ‪ 18‬ماه اسـت که تحت تاثیر ورود یک سـتاره اسیایی‬ ‫قرار گرفته و هرروز از تماشای درخشش او مبهوت می شود‪ .‬مهدی طارمی که‬ ‫با تیم ریواوه کار در فوتبال اروپا را اغاز کرد‪ ،‬خیلی زود خودش را در ترکیب سبز و‬ ‫سفیدها جا انداخت و در کمال شگفتی موفق شد عنوان بهترین گل زن فصل‬ ‫لیـگ پرتغـال را به طـور مشـترک بـا سـتاره هایی از تیم هـای بزرگ پرتغال کسـب‬ ‫کنـد‪ .‬همیـن نمایش هـای خیره کننـده بـود کـه مهـدی را در تیـررس غول هـای‬ ‫پرتغالـی قـرار داد و در زمان هـای مختلـف‪ ،‬رسـانه های ایـن کشـور از عالقـه‬ ‫بنفیکا‪ ،‬پورتو و اسـپورتینگ برای جذب طارمی خبر دادند‪ .‬سـرانجام در پایان‬ ‫فصل‪ ،‬مهدی پرافتخارترین تیم فوتبال پرتغال و دارنده دو عنوان قهرمانی در‬ ‫چمپیونزلیـگ را به عنـوان مقصـد بعـدی خـود انتخـاب کـرد‪ .‬حضور طارمـی در‬ ‫پورتو جدا از جذابیت ها‪ ،‬برای هواداران فوتبال نگرانی به همراه داشت؛ نگرانی‬ ‫از اینکه مهدی نتواند در تیمی بزرگ خود را با همه شرایط وفق بدهد و جایگاه‬ ‫مناسـبی در ترکیـب پورتـو به دسـت اورد‪ .‬شـاید نخسـتین بازی هـای فصـل‬ ‫مطابـق چنیـن تصـوری پیش رفـت؛ اما مهـدی که در ‪ 28‬سـالگی فرصـت برای‬ ‫سـعی و خطا نداشـت‪ ،‬بدون اینکه زمان را هدر دهد‪ ،‬خود را به سـرمربی ثابت‬ ‫کرد و در دل هواداران پورتو جای ویژه ای پیدا کرد‪ .‬طارمی رفته رفته در ترکیب‬ ‫اصلی پورتو فیکس شد و با نمایش های استثنایی خود محبوبیت کم نظیری‬ ‫به دسـت اورد؛ از پیشـنهادهای ازدواج در توئیتر گرفته تا پیراهنی که با اسـم و‬ ‫شـماره او بـه تـن فرزنـد ویتـور بایا؛ اسـطوره باشـگاه پورتو بـود‪ .‬مهدی دلبـری؛ از‬ ‫هـواداران پورتـو را بـا تخصـص منحصربه فـردش یعنـی گرفتن پنالتـی اغاز کـرد و‬ ‫ت گل زنی متعدد دراختیار هم تیمی هـای خود‬ ‫بـا اسـتفاده از ایـن هنـر‪ ،‬موقعیـ ‬ ‫قـرار داد‪ .‬پنالتی گرفتـن تنهـا یـک وجـه از بـازی مهاجمی سـت کـه حـاال امیـد‬ ‫اصلـی خـط حملـه بزرگ تریـن باشـگاه فوتبـال پرتغـال شـده‪ .‬طارمـی حـاال بـا‬ ‫زدن ‪ 9‬گل در لیـگ پرتغـال‪ ،‬بهتریـن گل زن پورتـو و دومیـن گل زن رقابت هـای‬ ‫لیـگ به شـمار می رود‪ .‬به خاطر داشـته باشـید به رغم گرفتن پنالتی هـای زیاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫او هیچ کـدام از پنالتی هـای پورتـو را نـزده کـه ا گـر زده بـود‪ ،‬قطعا رقابتی نزدیک تر‬ ‫بـا پـدرو گونسـالوس‪ ،‬اقـای گل فعلـی و ‪ 14‬گلـه لیـگ پرتغـال داشـت‪ .‬طارمـی‬ ‫کـه بـه عضـو جدایی ناپذیـر تیـم سـرجیو کونسیسـائو تبدیـل شـده‪ ،‬در اخریـن‬ ‫بـازی تیمـش مقابـل بواویسـتا تـرک عـادت نکـرد و دروازه حریـف را گشـود‪ .‬او در‬ ‫رقابت هـای حذفـی پرتغـال هـم تاکنـون ‪ 3‬گل بـرای پورتـو زده و سـابقه نجـات‬ ‫تیـم از خطـر حـذف در ایـن جـام را هـم دارد‪ .‬حـاال این مهاجم ملی پوش ایرانی‬ ‫دراسـتانه یک مسـابقه بسـیارمهم قرار دارد‪ .‬طارمی که حسـابی در پرتغال جا‬ ‫افتـاده و همـه را از دم تیـغ گذرانـده‪ ،‬در ورزشـگاه دو درا گائـو پذیـرای یوونتـوس‬ ‫ایتالیا در مرحله حذفی لیگ قهرمانان است‪ .‬یوونتوسی ها که پس از شکست‬ ‫ً‬ ‫برابـر ناپولـی بـه پرتغـال سـفر می کننـد‪ ،‬حتمـا می داننـد کـه ا گـر ماننـد دیـدار‬ ‫مقابـل شـا گردان گتـوزو در محوطـه جریمـه بی احتیاطـی کننـد‪ ،‬ب هسـختی‬ ‫ً‬ ‫جریمه خواهند شد‪ .‬جدا از موضوع پنالتی گیری‪ ،‬مسلما یکی از بازیکنانی که‬ ‫یسـت‪ .‬بهتریـن‬ ‫بیشـترین زمـان انالیـز را از کادر فنـی یوونتـوس می گیـرد‪ ،‬طارم ‬ ‫ً‬ ‫گل زن این فصـل پورتـو‪ ،‬کاملا امـاده اسـت تـا این هفتـه از کریسـتیانو رونالـدو و‬ ‫یارانش در پرتغال پذیرایی کند‪ .‬فرم ایدئال طارمی و حضور او در مرحله حذفی‬ ‫لیـگ قهرمانـان‪ ،‬فوتبال دوسـتان ایرانی را دوبـاره به روزهایی می برد که منتظر‬ ‫تماشای بازی علی دایی‪ ،‬علی کریمی یا مهدی مهدوی کیا مقابل بزرگان اروپا‬ ‫ً‬ ‫بودند‪ .‬این هفته‪ ،‬حتما کل طرفداران فوتبال در ایران منتظر هستند تا ببینند‬ ‫مهـدی طارمـی خـط دفاعـی یوونتـوس را هـم درو می کنـد یـا خیر؟!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!