روزنامه سایه شماره 2177 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2177

روزنامه سایه شماره 2177

روزنامه سایه شماره 2177

‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است‬ ‫‪۱۰‬درصد‬ ‫مهـدی روحانی نـژاد؛ مدیـر فـروم اینترنـت اشـیاء ایـران‪ ،‬با اشـاره به اینکه حجـم بـازار‬ ‫اینترنـت اشـیاء در سـال ‪ ۲۰۲۱‬میلادی‪ ۴۱۸ ،‬میلیـارد دالر خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تـا‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۲۵‬در ایـران ‪ ۲۰۰‬میلیون دسـتگاه بـه اینترنـت اشـیاء متصـل می شـوند و تا‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۳‬نیز باید حداقل ‪۱۰‬درصد ارتباطات و اتصاالت ایران‪ ،‬روی فناوری های‬ ‫ارتباطـی جدیـدی همچون ‪ 5G‬باشـد»‪.‬‬ ‫وزیر بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی گفت‪« :‬مرگ یک خانم ‪ ۷۱‬سـاله‬ ‫یکـه در‬ ‫در خیابـان وحـدت اسلامی کـه هیـچ مسـافرتی نداشـت و اتفاق ‬ ‫ابیـک افتـاد و بیمارسـتان هشـتگرد‪ ،‬اثبـات کـرد ویـروس جهش یافتـه‬ ‫کرونـا در کشـور چرخیـده و بایـد فکـر کنیـم زیـر پوسـت هـر شـهر‪ ،‬روسـتا و‬ ‫خانـواده ای می تـوان ایـن ویـروس را یافـت»‪ .‬سـعید نمکـی افـزود‪« :‬وجود‬ ‫ویـروس جهش یافتـه کرونـا‪ ،‬زنگ خطر جـدی برای مدیریت کرونا سـت‪.‬‬ ‫ت مشاهده کردم که فراز و نشیب ها چطور ما را گرفتار می کند‪.‬‬ ‫در این مد ‬ ‫این ویروس جهش یافته کرونا‪ ،‬از ویروس هایی ست که با اقتدارترین نظام های بهداشتی و درمانی‬ ‫در اروپا را به زانو در اورد‪ .‬روزهای سـختی برای ما اغاز می شـود و بنابراین‪ ،‬باید خودمان را برای مبارزه‬ ‫بـا چموش تریـن ویـروس جهش یافته کرونـا امـاده کنیم»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬بهمن ‪ 2 1399‬رجب ‪ 14 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2177‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫افزایش مراقبت در مرزهای ورودی کشور‬ ‫«رسانه»؛ قلب تپنده‬ ‫مسئولیتاجتماعی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫امریکا؛‬ ‫فقط حرافی!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روز ولنتاین‬ ‫و ضرورت ایجاد یک جنبش عاشقانه‬ ‫هرسـال مـردم جهـان روزی به نـام «ولنتایـن» را جشـن می گیرنـد و به نوعـی بـه‬ ‫کسـانی که دوستشـان دارنـد گل‪ ،‬شـکالت‪ ،‬کارت تبریـک یـا عطـر اهـداء می کننـد‪.‬‬ ‫ا گرچـه این روزهـا بیشـتر جنبه هـای تجـاری و اقتصـادی ولنتایـن حائزاهمیـت اسـت‬ ‫و کسـبه بـازار تلاش می کننـد به نوعی از این روز نفع اقتصـادی برای خود ایجاد کنند؛‬ ‫اما باید درنظر داشـت که «عشـق»‪ ،‬مفهومی عمیق تر از مبادله ای در یک روز خاص؛‬ ‫ً‬ ‫ان هـم صرفـا بـا دادن گل و شـکالت و ‪ ...‬اسـت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماریـو درا گـی؛ نخسـت وزیر ایتالیـا روز شـنبه در حضـور رئیس جمهـوری‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬بـرای هدایـت دولـت وحـدت ملـی به منظـور مقابلـه بـا همه گیـری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬و مشـکالت اقتصـادی سـوگند یـاد کـرد‪ .‬همـه احـزاب اصلـی ایتالیـا‬ ‫به جـز یک حـزب‪ ،‬از وی و کابینـه اش حمایـت کردنـد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه حمایت از تولید فیلم های‬ ‫کوتاه و پویانمایی با حضور شهردار مشهد‬ ‫ تحقیق مشترک برنامه توسعه سازمان ملل و دانشگاه اکسفورد نشان داد؛‬ ‫ِ‬ ‫یک سوم مردم جهان به خطرات تغییر اقلیم باور ندارند!‬ ‫‪7‬‬ ‫اسو جواهری‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش‪:‬‬ ‫لزوم فعال تر بودن دانش اموز‬ ‫در زیست بوم جدید‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به استفاده از اب دریا‬ ‫برای توسعه استان‬ ‫‪2‬‬ ‫رویه حاکم بر فوتبال‬ ‫سکوت ورزشکاران است‬ ‫ایدیناغداشلو‪:‬‬ ‫برخی جوانان به جای زشت نویسی‬ ‫یاد بگیرند که مطالعه کنند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در ادامه پروژه های انسان محور شهرداری شیراز‪ 42 ،‬پروژه بالغ بر ‪200‬میلیاردتومان افتتاح شد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫باحضـور حسـینعلی امیـری (معـاون پارلمانـی رئیس جمهـوری)‪ ،‬ایـت اهلل‬ ‫دژکام (نماینـده ولی فقیـه در فـارس)‪ ،‬دکتـر رحیمـی (اسـتاندار فـارس)‪،‬‬ ‫فرمانـدار شـیراز‪ ،‬فرمانـده نیـروی انتظامـی فـارس‪ ،‬رئیـس و برخـی اعضـای‬ ‫شـورای شـهر‪ ،‬شـهردار شـیراز و دیگـر مدیـران شـهری ‪ ۴۲‬پـروژه عمرانـی‪،‬‬ ‫خدماتـی‪ ،‬فرهنگـی در نقـاط مختلف شـهر شـیراز افتتـاح و به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬اعتبـار ایـن پروژه ها بیش از ‪۲۰۰‬میلیاردتومـان بود و با درنظرگرفتن‬ ‫نـگاه انسـان محوری و عدالت محـوری در نقـاط کمتـر برخـوردار شـهر بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـید تـا بـار دیگـر شـهرداری شـیراز گامـی بـزرگ درجهـت‬ ‫توسـعه شـهر و رفـاه شـهروندان برداشـته باشـد‪.‬‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫نگاه انسان محوری‪ ،‬مهم ترین اولویت در اجرای پروژه های‬ ‫شهرداری ست‬ ‫شـهردار شـیراز درمـورد زیرگـذر تقاطـع اسـتاد بهمـن بیگـی کـه در این ائیـن‬ ‫بـه بهر هبـرداری رسـید‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن زیرگـذر کـه ‪ ۴۵۰‬مترمربـع طـول و‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵‬متـر عـرض دارد‪ ،‬بـا صـرف ‪۴۰۰‬میلیاردریـال اعتبـار در تقاطـع‬ ‫بولـوار امیرکبیـر و بزرگـراه مهندسـین احداث شـده اسـت»‪ .‬مهندس حیدر اسـکندرپور‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بـرای اجـرای ایـن پـروژه ‪ ۱۱‬کیلومتر فیبرنـوری احـداث‪۳۰ ،‬هزارمترمربع‬ ‫تملـک زمیـن‪ ،‬دو کابـل فشـارقوی و دوکیلومتـر لولـه اب نیـز جابه جـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بابیان اینکـه فـاز نخسـت تقاطـع اسـتاد بهمـن بیگـی نیـز در تابسـتان ‪ ۹۹‬افتتـاح‬ ‫شـده بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬هدایـت مسـتقیم وسـایل نقلیـه سـنگین از ورودی جـاده بوشـهر‬ ‫ب هطـرف کمربنـدی‪ ،‬تکمیـل رینـگ پیرامونـی شـهر و تقسـیم ترافیـک در ورودی‬ ‫جنـوب غـرب شـهر از اهـداف احـداث ایـن پـروژه اسـت»‪ .‬مهنـدس اسـکندرپور درمورد‬ ‫بوسـتان سـایه نیـز بیـان داشـت‪« :‬ایـن بوسـتان در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 9.5‬هکتـار و بـا‬ ‫اعتبـار ‪۱۵۰‬میلیاردریـال در شـمال بولـوار رسـول اعظـم(ص) جنـب بوسـتان نمـاز شـیراز‬ ‫احـداث شـده و هـدف از سـاخت ان افزایـش سـرانه فضاهـای ورزشـی و تفریحـی شـرق‬ ‫شـیراز اسـت»‪ .‬وی‪ ،‬یکـی از ویژگی هـای مهـم بوسـتان سـایه را مناسب سـازی ان بـرای‬ ‫معلـوالن و جانبـازان دانسـت و افـزود‪« :‬در ایـن بوسـتان چهار هکتـار فضـای سـبز‪،‬‬ ‫اب نمـا‪ ،‬ابشـار و دریاچـه مصنوعـی اجـرا شـده اسـت و جـزو بوسـتان های دوسـتدار‬ ‫کودک ب هشـمار می اید»‪ .‬مهندس اسـکندرپور اضافه کرد‪« :‬بوسـتان سـایه‪ ،‬نخسـتین‬ ‫بوسـتان کوهسـتانی معلـوالن اسـت کـه بـا وجـود اختلاف سـطح ‪ ۷۰‬متـری در ایـن‬ ‫بوسـتان‪ ،‬هیـچ پلـه ای در ان بـه کار بـرده نشـده اسـت»‪ .‬شـهردار شـیراز درمـورد سـایر‬ ‫تو یکم بهمن مـاه ‪ ۹۹‬در ایـن شـهر افتتاح‬ ‫پروژه هایـی کـه به صـورت هم زمـان روز بیسـ ‬ ‫شـد‪ ،‬گفت‪« :‬پارک ترافیکی بوسـتان مادر‪ ،‬بوسـتان ریاضی و نجوم‪ ،‬بهسازی محالت‪،‬‬ ‫نورپردازی تقاطع ها‪ ،‬منظر فضای سـبز خلیج فارس و فضای شـهری عدالت از جمله‬ ‫ایـن پروژه هاسـت»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬نـگاه انسـان محوری مهم تریـن اولویـت در‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اجـرای پروژه هـای شهردار ‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫عملیات عمرانی شهری می تواند عاملی برای نشاط جامعه‬ ‫و حرکت به سمت تعالی شود‬ ‫معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت‪« :‬عملیات عمرانی شهری می تواند عاملی‬ ‫برای نشـاط جامعه و حرکت ب هسـمت تعالی شـود»‪ .‬حسینعلی امیری در ائین افتتاح‬ ‫بوسـتان سـایه در شـیراز بیـان کـرد‪« :‬اسـتان فـارس باتوج هبـه ویژگی هـای کـه دارد در‬ ‫کشـور منحصربه فرد بوده و توانسـته در کشـور جایگاه ویژه ای در حوزه های مختلف از‬ ‫جمله حوزه های عمرانی داشـته باشـد»‪ .‬او اضافه کرد‪« :‬اجرای طر ح های عمرانی در‬ ‫قالـب طر ح هـای تفریحـی در کالن شـهرها موجـب خواهد شـد تا فعالیت هـای عمرانی‬ ‫نقش ویژه ای در توسـعه و تعالی احاد جامعه داشـته باشـد و در جامعه نشـاط افرینی‬ ‫کنـد»‪ .‬حسـینعلی امیـری‪ ،‬همچنیـن ایجـاد نشـاط در جامعـه را یکـی از مصادیـق‬ ‫حقـوق شـهروندی دانسـت و اظهـار داشـت‪« :‬ایـن مقولـه بایـد به عنـوان یکـی از ارکان‬ ‫مهـم مدنظـر مسـئوالن قـرار گیـرد»‪ .‬معـاون امور مجلـس ریاسـت جمهوری ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اجـرای طر ح هـای عمرانـی می توانـد در تربیـت انسـانی متعالـی کمـک کنـد و نقـش‬ ‫ویـژه ای در احقـاق حقـوق شـهروندی ایفـاء کنـد»‪ .‬امیـری یـاداور شـد‪« :‬همـکاری‬ ‫دسـتگاه های مختلـف در طراحـی شـهری نقـش ویـژه ای دارد و ا گـر همـکاری میـان‬ ‫دسـتگاه های مختلـف وجـود نداشـته باشـد امـکان توسـعه فعالیت هـای عمرانـی در‬ ‫قالـب طر ح هـای عمرانـی شـهری وجـود نخواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫فضاهای سبز باید حس خوشایند در طبیعت بودن را برای شهروندان به‬ ‫ارمغان بیاورد‬ ‫ائیـن افتتـاح ‪ ۴۲‬پـروژه شـهرداری شـیراز بـا اعتبـار ‪۲۰۰‬میلیاردتومـان هم زمـان بـا دهـه‬ ‫فجـر باحضـور اسـتاندار فـارس و معـاون پارلمانـی ریاسـت جمهوری برگـزار شـد‪ .‬دکتـر‬ ‫عنایـت اهلل رحیمـی در این مراسـم بااشـاره به پـروژه بوسـتان سـایه‪ ،‬ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫اهمیـت طراحـی فضاهـای سـبز عمومی درراسـتای بهبـود کیفیت زندگی شـهروندی‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬ایـن فضاهـا باید حس خوشـایند در طبیعت بـودن را برای شـهروندان به‬ ‫ارمغان بیاورد»‪ .‬اسـتاندار فارس اقدام شـهرداری برای احداث بوسـتان بزرگ سـایه در‬ ‫یکی از مناطق کمتر برخوردار شیراز‪ ،‬اقدامات توسعه ای در این مناطق را از توفیقات‬ ‫نظـام جمهـوری اسلامی دانسـت‪ .‬دکتـر رحیمـی بیـان کـرد‪« :‬تالش هـای خوبـی در‬ ‫حـوزه ایجـاد فضـای سـبز در شـیراز انجـام شـده و امیدواریم مردم منطقه و شـهروندان‬ ‫بیش ازپیـش از چنیـن امکاناتـی بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫معاون فنی‪ ،‬عمرانی شهرداری شیراز‪:‬‬ ‫پروژه تقاطع استاد بهمن بیگی با تسهیل در عبور و مرور از سمت‬ ‫جنوب شرقی شهر به جنوب غرب تکمیل شده است‬ ‫مهنـدس اسـماعیل صالحـی (معـاون فنـی و عمرانی شـهرداری شـیراز) در ائیـن افتتاح‬ ‫مسـطح اسـتاد بهمـن بیگـی بـا اعتبـار ‪۴۰‬میلیاردتومـان‬ ‫فـاز دوم (زیرگـذر) تقاطـع غیره ‬ ‫گفـت‪« :‬تکمیـل رینـگ پیرامونـی شـهر شـیراز‪ ،‬ایمن سـازی و تسـهیل ترافیـک مسـیر‬ ‫جنـوب شـهر (جـاده بوشـهر) بـه ازادراه اصفهان‪-‬شـیراز در امتـداد تقاطـع مهندسـین‬ ‫و تکمیـل رینـگ پیرامونـی احـداث شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن تقاطـع در‬ ‫کوتاه تریـن زمـان تکمیـل و احـداث شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن پـروژه بـا تسـهیل در‬ ‫بغـرب تکمیل شـده اسـت»‪ .‬معاون‬ ‫عبور ومـرور از سـمت جنـوب شـرقی شـهر بـه جنو ‬ ‫فنـی‪ ،‬عمرانـی شـهرداری بابیان اینکـه ایـن پـروژه بـا باتوج هبـه ادوات پیـش تندگـی از‬ ‫بهتریـن نـوع پروژه ه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن پـروژه یک کیلومتـر پل سـازی و زیرگـذر‬ ‫انجـام شـده اسـت امـا مشـکل اصلـی در احـداث ایـن پـروژه جابه جایـی تاسیسـات‬ ‫یکـه در مسـیر احـداث ایـن پـروژه ‪ ۱۱‬کیلومتـر فیبـر نـوری و ‪ 2.5‬کیلومتـر‬ ‫اسـت؛ به طور ‬ ‫بـرق فشـاربرقی بـا هزینه هـای زیـاد جابه جـا شـده و دو کیلومتـر لوله اب جابه جا شـده و‬ ‫باتوجه به مشـکالت اجرایی که وجود داشـت یکی از پروژه هایی بود که در کوتاه ترین‬ ‫زمـان ممکـن یعنـی ‪ ۲۹‬مـاه از زمـان کلنگ زنـی و احـداث بـه بهر هبـرداری رسـیده اسـت‬ ‫کـه ایـن موضـوع مقـرون فعالیت شـبانه روزی تمام مجموعه های همکار از مهندسـان‬ ‫و مشـاوران تـا کارگـران بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر شیراز‪:‬‬ ‫طرح های افتتاح شده در شیراز واجد ارزش های فرهنگی و اخالقی ست‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر شـیراز بابیان اینکـه افتتـاح بوسـتان سـایه در شـرایط‬ ‫سـخت امـروز قابل تحسـین اسـت‪ ،‬ابـراز داشـت‪« :‬بـا مقایسـه هزینه هـای جـاری و‬ ‫هزینـه تمام شـده پروژه هـای عمرانـی‪ ،‬طـی سـال های گذشـته بهتـر می تـوان بـه ایـن‬ ‫نتیجـه رسـید کـه چـه کار بزرگـی به دسـت مهندسـان‪ ،‬کارگـران و جوانـان‬ ‫ایـن شـهر درحـال شکل گیری سـت»‪ .‬سـید عبدالـرزاق موسـوی در ائیـن‬ ‫افتتـاح بوسـتان سـایه‪ ،‬نـوع نـگاه مدیریت شـهری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫شـیراز را بـه محیـط زندگـی سـتود و عنـوان کـرد‪« :‬طر ح هـای افتتاح شـده‬ ‫در شـیراز واجـد ارزش هـای فرهنگـی و اخالقی سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کسـانی‬ ‫کـه تجربـه هشت سـال دفـاع مقـدس دارند و مسـائل اقتصـادی ان زمان را‬ ‫درک کرده اند‪ ،‬ا گاه اند که شـرایط امروز به لحاظ محدودیت ها از ان زمان‬ ‫بسـیار سـخت تر اسـت‪ .‬اینکـه در چنیـن شـرایطی پـروژه ای در ایـن شـکل‬ ‫افتتـاح می شـود‪ ،‬جـای قدردانـی بسـیار دارد و بایـد دسـت تک تـک ان هـا‬ ‫را کـه دراین زمینـه تلاش کردنـد‪ ،‬بوسـید»‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫شـیراز‪ ،‬توجـه بـه اصـل مهـم عدالـت اجتماعی و توزیـع عادالنه امکانـات را‬ ‫یکـی از رویکردهـای مهـم شـورا و شـهرداری دانسـت و ابـراز داشـت‪« :‬پـروژه‬ ‫پـارک سـایه و محـل واقع شـدن ان نشـان دهنده ایـن نـوع نـگاه اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫شـورا و شـهرداری شـیراز‪ ،‬عملا پروژه هـای خـود را به گونـه ای تعریـف کـرده‬ ‫کـه موضـوع عدالـت اجتماعـی بـا عنـوان یـک اصـل در ان رعایـت شـود»‪.‬‬ ‫وی در همین رابطـه گفـت‪« :‬توفیـق شـکر نعمـت بـرای مدیـران شـهری‪،‬‬ ‫شـهرداری و اعضـای شـورای شـهر اسـت؛ چرا کـه گذشـت زمـان نشـان‬ ‫می دهـد کـه فعالیت هایـی بـا کیفیت های متفـاوت انجام می گیرد؛ اما اینکه به دسـت‬ ‫چـه کسـانی انجـام و بـا نـام چـه کسـانی ثبـت می شـود‪ ،‬جـای سـپاس دارد؛ ا گرنـه کار‬ ‫اصلـی را مـردم انجـام می دهنـد»‪.‬‬ ‫دکتر نواب قائدی‪:‬‬ ‫تقاطع استاد بهمن بیگی‪ ،‬به منزله ورودی شیراز‬ ‫از سمت استان های جنوبی ست‬ ‫رئیـس کمیسـیون عمـران‪ ،‬حمل ونقـل و ترافیـک شـورای اسلامی شـهر شـیراز‬ ‫بابیان اینکـه کمربنـدی شـیراز پرخطرتریـن محـور کشـور اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از معـاون‬ ‫پارلمانـی رئیس جمهـوری و نماینـدگان فـارس و شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫درخواسـت می کنیـم بخشـی از ظرفیـت بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬و نیـز برنامـه هفتـم توسـعه را‬ ‫بـرای ایمن سـازی ایـن مسـیر و جابه جایـی و احـداث کمربنـدی جدیـد لحـاظ کنند»‪.‬‬ ‫دکتـر نـواب قائـدی در ائیـن افتتـاح تقاطـع اسـتاد محمـد بهمـن بیگـی بـا گرامیداشـت‬ ‫دهـه فجـر و یـاد شـهدای انقلاب نیـز عنـوان کـرد‪« :‬در تاریـخ هـر کشـوری روزهایـی‬ ‫فراموش نشـدنی وجـود دارد و در کشـور مـا نیـز دهـه فجر یـاداور خاطرات مبـارزه با رژیم‬ ‫ستم شـاهی بـه رهبـری امـام راحـل(ره) بـود و در هرسـال بـه ایـن مناسـبت پروژه هایـی‬ ‫را افتتـاح می کنیـم کـه نشـان دهنده گرامیداشـت خاطـرات ایـن ایـام اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تعـداد پروژه هـای شـهرداری شـیراز را در ایـن ایـام ‪ ۴۲‬مـورد برشـمرد و گفـت‪« :‬تقاطـع‬ ‫اسـتاد محمد بهمن بیگی بنیان گذار تعلیمات عشـایر ایران‪ ،‬از ابتدای شـورای پنجم‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت و مقـرر شـد ایـن تقاطـع‪ ،‬به منزلـه ورودی شـیراز از سـمت‬ ‫اسـتان های جنوبـی باشـد»‪ .‬عضـو شـورای اسلامی شـهر شـیراز افـزود‪« :‬ایـن تقاطـع‬ ‫همچنین با هدف تسـهیل تردد شـهروندان سـا کن در شهرک های جنوبی شهر شیراز‬ ‫و رفت وامد کمتر انان در محور کمربندی حائزاهمیت است و با افتتاح ان‪ ،‬ازاین پس‬ ‫سـا کنان شـهرک های جنوبی ازطریق این زیرگذر و بزرگراه مهندسـین و تقاطع شـهید‬ ‫رودکـی به سـمت شـمال غرب طـی مسـیر می کننـد کـه از بـار ترافیکـی کمربنـدی شـیراز‬ ‫می کاهـد»‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫اعتراف مرکل به سوءمدیریتش‬ ‫در مهار کرونا در المان‬ ‫انـگال مـرکل در مصاحبـه ای گفت‪:‬‬ ‫«وا کنـش بـه همه گیـری در پائیـز‬ ‫گذشـته بسـیار تردیدامیـز بـوده و‬ ‫دولـت در اولیـن مـوج همه گیـری‬ ‫در تامیـن نیـاز بـه ماسـک صـورت‬ ‫ُ‬ ‫بسـیار کنـد عمـل کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫او با این حـال از راهبـرد خـود در خریـد وا کسـن های‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬از اتحادیـه اروپـا دفـاع کـرد؛ امـا تائیـد کـرد کـه‬ ‫بایـد در این زمینـه توضیـح بهتـری مـی داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫او گفـت‪« :‬نمی خواهـم از اصـل قضیـه خـارج شـوم و بـه‬ ‫حواشـی بپـردازم؛ ایـن تصمیـم شـاید ناامیدکننـده باشـد؛‬ ‫یکـردم می توانیـم کمتـر از‬ ‫امـا حقیقـت اینکـه ابتـدا فکـر م ‬ ‫یک سـال وا کسـن را در اختیـار داشـته باشـیم‪ .‬ایـن یـک‬ ‫دسـتاورد بزرگ اسـت؛ اما نمی توان روی ان حسـاب کرد»‪.‬‬ ‫مـرکل تا کیـد کـرد؛ اتحادیـه اروپـا دسـتور داده به اندازه کافی‬ ‫از وا کسـن خریـداری شـود و المـان به اندازه کافـی ُدز‬ ‫وا کسـن دارد‪ .‬هرچنـد مصاحبه هـای تلویزیونـی از مـرکل‬ ‫در گذشـته کمتـر مرسـوم بـوده؛ امـا صدراعظـم المـان در‬ ‫ً‬ ‫هفته هـای اخیـر بـا مـردم خسـته از همه گیـری مسـتقیما‬ ‫تو گـو کـرده؛ به ویژه اینکـه رونـد کنـد بازگشـایی ها و‬ ‫گف ‬ ‫برنامـه وا کسیناسـیون در این کشـور او را تحت فشـار قـرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫ضرورت پرهیز از سیاست زدگی در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نکــه دولــت‪ ،‬رویکــردی تعاملــی درراســتای حــل‬ ‫اکنو ‬ ‫مســئله بودجــه درپیــش گرفتــه اســت‪ ،‬جــا دارد نماینــدگان‬ ‫مخالــف و منتقــد ب هجــای رویکــرد گروهــی و جناحی‪ ،‬منافع‬ ‫کشــور را مبنــای قضــاوت خــود قــرار داده و نیــز باتوج هبــه‬ ‫کشــدن بــه روزهــای پایــان ســال‪ ،‬هرچ هســریع تر‬ ‫نزدی ‬ ‫تکلیــف بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫‪Sada Elbalad‬‬ ‫اعالم حمایت پارا گوئه از فلسطین‬ ‫وزیـر خارجـه پارا گوئـه در دیـداری‬ ‫کـه در دفتـر خـود در پایتخـت ایـن‬ ‫کشـور بـا ابراهیـم الزبـن (سـفیر‬ ‫فلسطین) داشت‪ ،‬بر موضع گیری‬ ‫کشـورش در حمایـت از عملیـات‬ ‫قانونـی و بین المللـی تعقیـب و‬ ‫پیگرد مجرمان جنگی تا کید کرد و گفت‪« :‬پارا گوئه از روند‬ ‫صلـح و راه حـل دو کشـوری مطابـق بـا اصـول‪ ،‬قطعنامه هـا‬ ‫و قوانیـن بین المللـی مربوطـه و حـق فلسـطین در محافـل‬ ‫بین المللـی حمایـت می کنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ الزبـن بـا‬ ‫رئیـس پارلمـان پارا گوئـه نیـز دیـدار کـرد‪ .‬رئیـس پارلمـان‬ ‫پارا گوئـه نیـز بـر حمایـت پارلمـان کشـورش از حقـوق‬ ‫فلسـطین تا کیـد و اعلام کـرد دعـوت الزبـن بـرای سـفر بـه‬ ‫فلسـطین در مـاه مـی اتـی را می پذیـرد و در راس هیئتـی‬ ‫پارلمانـی بـه ایـن کشـور سـفر خواهـد کـرد‪ .‬دراین دیـدار‪،‬‬ ‫تعـدادی از نماینـدگان پارلمـان پارا گوئـه و فرنانـدو لوگـو؛‬ ‫رئیس جمهـوری پیشـین ایـن کشـور نیـز حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫همچنین الزبن در دادگاه عالی انتخابات پارا گوئه با قاضی‬ ‫ماریـا الینـا کـه امادگـی کشـورش بـرای نظـارت بـر انتخابـات‬ ‫فلسـطین را اعلام کـرده بـود‪ ،‬دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫‪Al Forat‬‬ ‫اشتباه مرگبار تکفیری ها در عراق‬ ‫جبـار الدراجـی؛ فرمانـده عملیـات‬ ‫سـامرا عـراق‪ ،‬روز شـنبه از‬ ‫هال کـت چنـد عنصـر تکفیـری‬ ‫دراین شـهر خبـر داد‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫«اشـتباه یـک تکفیـری موجـب‬ ‫شـد تـا ‪ ۲۱‬داعشـی بـه هال کـت‬ ‫برسـند»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ او افـزود‪« :‬هنگامی کـه یـک عامـل‬ ‫انتحـاری قصـد داشـت خـودروی بمب گذاری شـده خـود را‬ ‫مقابـل یکـی از مرا کـز وابسـته بـه پلیـس سـامرا منفجـر کند‪،‬‬ ‫به اشـتباه باعـث شـد ایـن خـودرو میـان هم پیاله هـای‬ ‫خـود او منفجـر شـود‪ .‬به دنبـال ایـن انفجـار‪ ۲۱ ،‬نفـر از ان هـا‬ ‫ِ‬ ‫بـه هال کـت رسـیدند»‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬نیروهـای امنیتـی‬ ‫عـراق محـل وقـوع حادثـه را کـه در نزدیکـی مخفیگاه هـای‬ ‫تکفیری هاسـت‪ ،‬تحت محاصـره خـود دراورده انـد‪ .‬برخـی‬ ‫منابـع اعلام کرده اند که عامل انتحاری داعش وقتی برای‬ ‫خداحافظـی بـا هم پیاله هـای تکفیـری اش بـوق خـودرو را‬ ‫به صـدا دراورده‪ ،‬خـودرو منفجـر شـده اسـت؛ زیـرا بـوق زدن‬ ‫بـا چاشـنی انفجـاری مرتبـط بـوده اسـت!‬ ‫‪Nezavisimaya Gazeta‬‬ ‫خط ونشان روسیه برای اتحادیه اروپا‬ ‫سـرگئی الوروف؛ وزیـر امـور خارجه‬ ‫روسـیه در مصاحبـه ای بـا یـک‬ ‫کانـال یوتیـوب‪ ،‬بعیـد ندانسـت‬ ‫مسـکو روابـط خـود بـا اتحادیـه‬ ‫اروپـا را قطـع کنـد؛ ا گـر بروکسـل‬ ‫تصمیـم بـه اعمـال تحریم هـای‬ ‫جدیـد بگیـرد و بخش هـای حسـاس اقتصـاد روسـیه را‬ ‫در معرض خطـر قـرار دهـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد کـه طرف روسـی‬ ‫مایـل نیسـت خـود را از زندگـی جهانـی در انـزوا قـرار دهـد؛‬ ‫ولـی بایـد بـرای چنیـن شـرایطی امادگـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مسـکو خواسـتار صلـح اسـت و در عین حـال بـرای جنـگ‬ ‫هـم امـاده خواهـد بـود‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ الوروف تا کنـون‬ ‫ً‬ ‫چنیـن اظهـارات تنـدی به زبـان نیـاورده بـود‪ .‬احتمـاال‬ ‫سـخنان او وا کنـش بـه اخبـار واصلـه از بروکسـل بـود‬ ‫مبنی بر اینکه کشـورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسـی‬ ‫تحریم هـای جدیـد علیـه روسـیه در رابطه بـا وضعیـت‬ ‫الکسـی ناوالنـی هسـتند‪ .‬وزارت امـور خارجـه روسـیه نیز در‬ ‫بیانیـه ای‪ ،‬سـخنان تنـد الوروف را توضیـح داد و یاداور شـد‬ ‫کـه ایـن‪ ،‬تنهـا هشـدار در این خصـوص بـود کـه ا گـر اتحادیـه‬ ‫اروپـا مبتکـر چنیـن اقدامـی باشـد‪ ،‬مسـکو حاضـر بـه قطـع‬ ‫روابـط اسـت‪.‬‬ ‫کریستیناسامپایو‬ ‫از وقتـی دولـت‪ ،‬الیحـه بودجـه را در ‪ ۱۲‬اذرماه تقدیم مجلس کرد‪،‬‬ ‫بیـش از دومـاه می گـذرد‪ .‬به رغـم حملات تنـد و شـتاب زده برخـی‬ ‫نماینـدگان منتقـد؛ کلیـات بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬پـس از حـدود یک مـاه‬ ‫در کمیسـیون تلفیـق مجلس شـورای اسلامی بـا ‪ ۲۳‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬رای مخالـف و یـک رای ممتنـع تصویـب شـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫کمیسـیون تلفیـق دسـت بـه انجـام تغییراتـی در بودجـه زد کـه نـه‬ ‫اصلاح بودجـه؛ بلکـه تغییـر بنیان هـای اصلـی درامـدی و مصرفی‬ ‫ان را در پـی داشـت‪ .‬این کمیسـیون‪ ،‬تغییراتی همچون حـذف ارز‬ ‫ترجیحـی ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی در بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬و افزایش نرخ دالر از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان به ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و کاهش میزان نفت صادراتی‬ ‫‪۳‬هـزار بـه یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزاربشـکه در روز و‬ ‫از دومیلیـون و ‪ ۰۰‬‬ ‫همچنیـن افزایـش هزینه هـای جـاری؛ ازجملـه دوبرابر کـردن رقـم‬ ‫یارانه هـا را بـه بودجـه پیشـنهادی دولـت تحمیـل کـرد‪ .‬به رغـم‬ ‫همـه تغییراتـی کـه کمیسـیون تلفیـق در بودجـه اعمـال کـرده‬ ‫بـود؛ کلیـات ان در صحـن علنـی مجلـس ازسـوی نماینـدگان رد‬ ‫شـد‪ .‬هرچنـد سـابقه رد کلیـات بودجـه ازسـوی مجلـس وجـود‬ ‫ً‬ ‫دارد و معمـوال بودجـه ارائه شـده ازسـوی هیـچ دولتـی توسـط‬ ‫هیـچ مجلسـی دربسـت موردقبـول واقـع نشـده و نمی شـود؛ امـا‬ ‫به نظـر می رسـد کـه بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬جـزو معـدود لوایـح بودجـه ای‬ ‫بـوده کـه تااین حـد بـا چالـش روبـه رو شـده اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ به نظـر می رسـد ایراداتـی کـه بـه بودجـه گرفتـه شـده اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا سیاسی سـت؛ امـا عالوه بـر موضع گیری هـای سیاسـی در‬ ‫قبـال بودجـه شـاید مهم تریـن عامـل مشـکالت و چالش هـای‬ ‫به وجودامـده ناشـی از تصمیـم و اراده دولتمـردان بـرای اصلاح‬ ‫سـاختار بودجه نویسـی در کشـور باشـد‪ .‬بیـش از دوسـال از ایـن‬ ‫تصمیـم گذشـته اسـت و بی شـک اعمـال برخـی اصالحـات در‬ ‫سـاختار بودجـه تضادهایـی را در سیسـتم اقتصـادی و سیاسـی‬ ‫موجـب شـده کـه در مناقشـات به وجودامـده در بودجـه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نمـود پیـدا کـرده اسـت‪ .‬در بهمن مـاه سـال ‪ ۱۳۹۷‬علـی الریجانی؛‬ ‫رئیـس وقـت مجلـس شـورای اسلامی در نشسـت شـورای اداری‬ ‫اسـتان قـم گفـت‪« :‬مقـام معظـم رهبـری دسـتور دادنـد کـه ظـرف‬ ‫چهارماه اینـده اصلاح سـاختاری در نظـام بودجه ریـزی در کشـور‬ ‫صـورت گیـرد»‪ .‬سـپس‪ ،‬شـورای عالی هماهنگی اقتصـادی قوای‬ ‫سـه گانه جهـت بررسـی موضـوع جلسـاتی را برگـزار کـرد و دولت نیز‬ ‫اقدامـات الزم بـرای تنظیـم اصلاح سـاختار بودجـه انجـام داد‪.‬‬ ‫مجلس شـورای اسلامی در ‪ ۲۳‬تیرماه ‪ ۱۳۹۸‬جلسـه ای غیرعلنی‬ ‫درباره اصالح ساختار بودجه برگزار کرد‪ .‬طبق گفته های عباسی؛‬ ‫سـخنگوی وقـت هیئت رئیسـه مجلـس‪ ،‬نماینـدگان دران جلسـه‬ ‫قـرار را بـر ایـن گذاشـتند کـه اصلاح سـاختار بودجـه از شـهریورماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بـا ارائـه الیحـه دولـت بـه مجلـس و بررسـی ان اغـاز و بودجه‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬براسـاس قالب جدید تنظیم شـود‪ .‬برای اصالح سـاختار‬ ‫بودجـه‪ ،‬چهـار محـور مشـخص شـده اسـت کـه عبارت انـد از‬ ‫درامدهـای پایـدار به عنـوان جایگزیـن نفـت؛ هزینه هـای کارامـد‬ ‫کـه بـه سـاماندهی خرج دولـت اشـاره دارد‪ .‬بخش ثبات سـازی در‬ ‫ً‬ ‫اقتصـاد بـرای توسـعه و نهایتـا اصلاح نهـادی نظـام بودجه ریـزی‬ ‫ً‬ ‫کشـور‪ .‬مجموعـا بـرای چهـار بخـش یادشـده‪ ،‬نـه بسـته طراحـی‬ ‫شـده کـه هریـک شـامل تعـدادی برنامـه اسـت‪ .‬واضـح اسـت کـه‬ ‫انجـام چنیـن اصالحاتـی‪ ،‬بودجـه را بـا چالـش مواجـه می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن اصالحـات‪ ،‬مسـتلزم قطـع یـا اقلا کاهـش بودجـه بسـیاری از‬ ‫ً‬ ‫نهادها و ارگان هایی سـت که شـاید صرفا مصرف کننده هسـتند و‬ ‫نقش خاصی در افزایش بهره وری‪ ،‬رشـد و توسـعه کشـور نداشـته‬ ‫ً‬ ‫باشند؛ مثال یکی از موضوعات مهمی که کمیسیون تلفیق به ان‬ ‫ورود کـرده و دسـت بـه تغییـر زده‪ ،‬افزایـش بودجـه برخـی نهادهـا‬ ‫و دسـتگاه های خـاص اسـت کـه در بودجـه سـال های قبـل از‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در قالـب جـدول شـماره ‪ ۱۷‬می امـد‪ .‬ایـن جـدول‪ ،‬بـه نمـاد‬ ‫غیرعملیاتی بودن بودجه بدل شـده بود‪ .‬نهادها و دسـتگاه های‬ ‫خاصـی بودنـد کـه فعالیت هـای ان هـا مـوازی بـا نهادهـای دولتی‬ ‫همچـون وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و ‪ ...‬بـود؛ امـا ردیـف‬ ‫بودجـه مجزا می گرفتند‪ .‬به گفته غالمعلی جعفـرزاده ایمن ابادی؛‬ ‫نماینـده مجلـس دهـم‪ ،‬حـذف جـدول ‪ ۱۷‬به معنـای قطـع‬ ‫پرداخـت رانـت بـه برخـی موسسـات و مرا کـز و مکان هایـی بـود‬ ‫کـه بـه هیچ جـا پاسـخگو نبودنـد و فقـط بودجـه می گرفتنـد‪ .‬طبق‬ ‫گـزارش محمدباقـر نوبخـت؛ رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه‪ ،‬دراثر‬ ‫تغییـرات اعمال شـده توسـط گـروه تلفیـق‪ ،‬بودجـه برخـی مرا کـز و‬ ‫نهادهـا در ذیـل جـدول ‪ ۱۷‬از محـل منابـع حاصلـه از افزایـش نـرخ‬ ‫ارز کاالهـای اساسـی‪ ،‬افزایـش قابل توجـه یافتـه اسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬تنهـا‬ ‫یسـت کـه دراثـر عـزم دولـت بـرای اجـرای‬ ‫یک مـورد از ده هـا مورد ‬ ‫سیاسـت اصلاح سـاختار بودجـه رخ داده اسـت‪ .‬یکی دیگـر از‬ ‫این مـوارد‪ ،‬مربـوط بـه دارایی هـای دولـت اسـت‪ .‬دارایی هـای‬ ‫دولـت و مولدسـازی ان هـا‪ ،‬بخشـی مهـم از برنامـه اصالح سـاختار‬ ‫بودجـه اسـت‪ .‬بـراورد می شـود کـه تعـداد کل املا ک دولـت بـه‬ ‫بیش از یک میلیون فقره به ارزش تقریبی ‪ ۱۸۰۰۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫یشـک این حجـم از سـرمایه‬ ‫برسـد کـه رقمـی قابل توجـه اسـت‪ .‬ب ‬ ‫و دارایـی می توانـد بسـیاری از کمبودهـای مالـی دولـت و نیازهای‬ ‫سـرمایه گذاری کشـور را تامیـن کنـد؛ امـا نکتـه مهـم‪ ،‬چگونگـی‬ ‫فـروش و وا گـذاری ان اسـت‪ .‬دولـت به درسـتی بـر نقـش بـازار‬ ‫سـرمایه دراین مـورد تا کیـد دارد‪ .‬کارشناسـان نیـز معتقدنـد‬ ‫تجربیات گذشـته نشـان داده که ممکن است فرایند وا گذاری ها‬ ‫بـه حیف ومیـل امـوال و ازبین رفتـن ارزش ان هـا منجـر شـود‪.‬‬ ‫به همین خاطـر‪ ،‬ان هـا راه حـل بهتـر را در انتشـار اوراق رهنـی‬ ‫بـا پشـتوانه دارایـی می داننـد‪ .‬اوراق رهنـی بـا پشـتوانه دارایـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه در بـازار بـورس عرضـه شـده و پشـتوانه پرداخـت‬ ‫اوراق ‬ ‫سـود ان هـا درامـد ناشـی از دارایی هـای مشـخص اسـت‪ .‬ازنظـر‬ ‫ی دولـت را حفـظ کند‬ ‫ان هـا‪ ،‬ایـن کار می توانـد ارزش امـوال و دارایـ ‬ ‫و همچنیـن باعـث ایجاد یـک جریان نقدینگی پایدار بـرای دولت‬ ‫شود و بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کند‪ .‬دراین مورد نیز‬ ‫مشـکالت و مخالفت هـای زیادی وجـود دارد‪ .‬موضوعات دیگری‬ ‫ماننـد اصلاح یکپارچه سـازی نظـام مالیاتـی‪ ،‬سـاماندهی مصرف‬ ‫انرژی و ‪ ...‬نیز از دیگر محورهای مهم در اصالح ساختاری بودجه‬ ‫ب هشـمار می رونـد و اصلاح ان هـا بـا چالش هایـی روبه روسـت‪.‬‬ ‫بااین حـال‪ ،‬نکتـه ای کـه در انتقـاد منتقـدان و مخالفـان بودجـه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬وجـود دارد این اسـت که بسـیاری و شـاید ا کثـر انتقـادات و‬ ‫همچنیـن تغییراتـی کـه درراسـتای ایـن انتقادهـا صـورت دادنـد‪،‬‬ ‫خلاف سیاسـت اصلاح سـاختار بودجـه اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬به نظـر‬ ‫می رسـد تنهـا راه عبـور از مشـکالت و چالش هـای بودجـه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مبن اقـراردادن سیاسـت های اصلاح سـاختار بودجـه اسـت‪.‬‬ ‫دولـت هـم در بودجـه ‪ ۱۳۹۹‬و هـم در بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬دراین راسـتا‬ ‫ً‬ ‫گام برداشـته اسـت‪ .‬اخیرا حسـینعلی امیری؛ معاون امور مجلس‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬درخصـوص بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬گفتـه اسـت کـه‬ ‫بـا مجلـس شـورای اسلامی در حال مشـاوره هسـتیم و صحبـت‬ ‫می کنیم و امیدواریم هفته اینده به یک جمع بندی مشـترک که‬ ‫در ان خیـر‪ ،‬صلاح و مصلحـت کشـور اسـت‪ ،‬دسـت یابیـم‪ .‬فرهـاد‬ ‫دژپسـند؛ وزیـر امـور اقتصـادی نیـز روز سه شـنبه در پایـان مراسـم‬ ‫بهر هبـرداری از طر ح هـای دهـه فجـر گـرگان و دارایـی پیش بینـی‬ ‫کـرد کـه اصالحیـه الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬کل کشـور به احتمال زیـاد‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن ماه (امروز) نهایی شـود‪ .‬ا کنون که دولت تصمیم گرفته‬ ‫یبـر عدم اصالح بودجه‬ ‫برخلاف موضع گیری هـای اولیه خود مبن ‬ ‫رویکـردی تعاملی درراسـتای حل مسـئله بودجـه درپیش گرفته؛‬ ‫جـا دارد نماینـدگان مجلـس بـا رجـوع بـه سیاسـت های اصلاح‬ ‫سـاختار بودجـه ایـن سیاسـت ها را مبنـای قضـاوت قـرار داده و‬ ‫هرچه زو دتـر جامعـه را از مشـکل و مسـئله بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬رهـا کنند‪.‬‬ ‫یک سوم مردم جهان هنوز به خطرات تغییر اقلیم باور ندارند!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نظرسـنجی انجام شـده درمـورد‬ ‫بزرگ تریـن‬ ‫ِ‬ ‫تغییرات اب وهوایی نشـان داده دوسـوم مردم‬ ‫کره زمین معتقدند که موضوع گرمایش زمین‪،‬‬ ‫ تحقیـق‬ ‫امـری حیاتـی و اضطراری سـت‪ .‬در این‬ ‫ِ‬ ‫مشـترک کـه توسـط برنامـه توسـعه سـازمان‬ ‫ملل متحد و دانشـگاه ا کسـفورد انجام و نتایج‬ ‫ان در ژانویـه ‪ 2021‬منتشـر شـد؛ ‪1.2‬میلیون نفـر‬ ‫در ‪ 50‬کشـور جهـان بیـن ماه هـای ا کتبـر تـا‬ ‫دسـامبر ‪ 2020‬موردپرسـش قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫درصـد افرادی کـه بیشـترین نگرانـی را دربـاره‬ ‫اقلیـم و چالش هـای ان دارنـد‪ ،‬در «بریتانیـا» و‬ ‫«ایتالیا» نسـبت به سـایر کشـورها افزون تر بود‪:‬‬ ‫‪81‬درصد! مردم سـه کشـور «ژاپن»‪« ،‬فرانسـه»‬ ‫و «المـان» نیـز بـا فاصلـه انـدک بعدازان هـا‬ ‫قـرار گرفتنـد‪ .‬ا گرچـه توافـق دراین بـاره در‬ ‫جامعـه «امریـکا» پائیـن بـوده؛ بااین وجـود‪،‬‬ ‫‪65‬درصـد شـرکت کنندگان دراین پژوهـش از‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬نگـران مسـائل زیسـت محیطی‬ ‫هسـتند‪ .‬کمتریـن سـطح نگرانـی نیـز در مـردم‬ ‫«هندوسـتان» بـا ‪59‬درصـد مشـاهده شـد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫افزایش مراقبت در مرزهای ورودی‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬بخش مهمی از اقتصاد است‬ ‫انگلیس‬ ‫ایتالیا‬ ‫ژاپن‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫امریکا‬ ‫هند‬ ‫رئیس ستاد انتخابات پیش بینی کرد؛‬ ‫مشارکت باالی‪۵۰‬درصد در انتخابات‬ ‫تلنگر‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬مراقبـت نسـبت بـه ورودی هـا از‬ ‫خـارج بـه داخـل؛ به ویـژه از کشـورهایی کـه بـا ویروس هـای‬ ‫جدیـد الوده انـد‪ ،‬بایـد بیشـتر شـود»‪ .‬به گـزارش خانـه ملـت؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی باتا کیدبـر ضـرورت‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬هنـوز مسـائل‬ ‫فراوانـی در زمینـه مبـارزه بـا کرونـا داریـم؛ ولـی چـاره ای نیسـت‬ ‫جزاینکه به سمت وا کسن برویم‪ .‬دنیا هم به سمت وا کسن رفته‬ ‫اسـت؛ مـا هـم به همین صـورت وا کسیناسـیون را اغـاز کرده ایـم و‬ ‫ادامـه می دهیـم و به ترتیـب اولویتـی کـه در سـتاد ملـی مبـارزه بـا‬ ‫کرونـا بـه تصویـب رسـیده اسـت‪ ،‬عمـل و اجـرا خواهـد شـد‪ .‬البتـه‬ ‫اینکـه چه زمانی علم موفق شـود که ایـن ویروس را به زانـو دراورد‪،‬‬ ‫بـرای مـا مشـخص نیسـت»‪.‬‬ ‫دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت‪« :‬فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫بخش مهمی از اقتصاد کشـور اسـت و نقش مهم در نظام عرضه‬ ‫دارد و عامـل موثـر بـر تحـول فراینـد تولیـد و قیمت گـذاری کاال‬ ‫و خدمـات اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محسـن رضایـی در دیـدار‬ ‫بـا فرماندهـان و فعـاالن سـایبری سـپاه خراسـان رضـوی افـزود‪:‬‬ ‫«رسـیدن بـه سـبک زندگـی ایرانی‪،‬اسلامی در فضـای مجـازی و‬ ‫مدیریـت فرصت هـا و تهدیدهـای فضـای مجـازی‪ ،‬بسـیار مهم و‬ ‫حیاتی سـت‪ .‬دشـمنان ایران‪ ،‬بیشترین اسـتفاده را از شبکه های‬ ‫اجتماعـی انجـام می دهنـد‪ .‬بـا هسـته های پرا کنـده در افنـد و‬ ‫پدافنـد سـایبری نمی توانیـم علیـه شـبکه های سـازمان یافته؛‬ ‫از جمله منافقینی که از البانی شایعه پرا کنی می کنند؛ و اسرائیل‬ ‫مقابلـه کنیـم»‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات کشـور گفـت‪« :‬در ‪ ۱۲‬دوره انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬از مشـارکت بیـن ‪ ۵۰‬درصـد تـا ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫داشـته ایم؛ کسـی توقـع نـدارد بیـش از ‪ ۸۵‬درصـد یـا کمتـر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد مشـارکت داشـته باشـیم‪ .‬تصـورم این اسـت که مـا‬ ‫بایـد میانگیـن ایـن درصدهـا را در نظـر بگیریـم»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫جمـال عـرف دربـاره اینکـه ایـا پیش بینی می کنـد بـاالی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مشـارکت در انتخابات داشـته باشـیم؟ گفت‪« :‬روند این را نشـان‬ ‫ً‬ ‫نسـمت خواهیـم رفـت؛ خصوصـا‬ ‫می دهـد کـه ان شـاءاهلل به ای ‬ ‫اینکـه یـک انتخابـات در سـطح ملـی و یـک انتخابـات در سـطح‬ ‫محلـی (شـوراهای شـهر و روسـتا) داریـم؛ ا گـر ایـن دو بـا هـم گـره‬ ‫بخورنـد‪ ،‬عالیـق ملـی و محلـی‪ ،‬تحرکـی را در جامعـه ایجـاد‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫امریکا؛ فقط حرافی!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راسـتی در دنیـای امـروزه‪ ،‬تبلیـغ و بزرگنمایـی‪ ،‬نقـش مهمـی در افـکار‬ ‫عمومی مردم دارد و زمانی که تبلیغی در حدی وسـیع تر و به شـکل بمباران‬ ‫افـکار عمومـی صـورت می گیرد‪ ،‬اثرگذاری ان بسـیار بیشـتر می شـود‪ .‬این نوع‬ ‫ً‬ ‫بـاور و ایـن نـوع تبلیـغ‪ ،‬همچـون گـرگ و بـره معمـوال به نفـع گـرگ یـا همـان‬ ‫ابرقدرتـان اسـت و باعـث اغفـال کشـورهای کوچـک جهـان می شـود‪ .‬مثـال‬ ‫امـروز مـا‪ ،‬درمـورد امریـکا بسـیار صـادق اسـت؛ کما اینکـه ان قـدر در بوق هـای‬ ‫تبلیغاتی با صدای رسـا درباره دموکراسـی دمیده اند و چنان از حفظ حقوق‬ ‫بشـر سـخن گفته انـد کـه بسـیاری از کشـورهای سـاده اندیش پذیرفته انـد‬ ‫کـه کشـور امریـکا‪ ،‬کعبـه امـال و ارزوهـای بیـش از ‪ 90‬درصـد مـردم جهـان‬ ‫شـده و بـاز نمونـه عینـی ان برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری و تبلیغـات‬ ‫زودهنـگام ان و به ویـژه شـور و حـرارت در اخریـن سـال ریاسـت جمهوری‬ ‫قبلـی در امریکا سـت کـه متاسـفانه جهـان یـا کـره خا کـی مدت هـا در انتظـار‬ ‫اغـاز انتخابـات و انتخـاب رئیس جمهـوری امریـکا‪ ،‬سـاعت ها وقـت خـود را بـا‬ ‫اخبـار و مـرور ان صـرف می کننـد‪ ،‬حال انکـه برخلاف بـاور بسـیاری از مـردم‬ ‫جهـان‪ ،‬ادعـای دموکراسـی در ایـن کشـور‪ ،‬بـا حقیقـت فاصلـه بسـیار دارد و‬ ‫چـه ساده انگاری سـت ا گـر مـردم کشـورهای مختلـف بـه تغییـرات در سـطح‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهـوری دل خـوش بدارنـد؛ چر اکـه اوال هـر حزبـی کـه فاتـح انتخابات‬ ‫شـود و هـر فـردی کـه حداقـل بـرای چهارسـال مسـتاجر کاخ سـفید شـود‪،‬‬ ‫در وهلـه اول تـا پایـان مسـیر خـود بـه منافـع امریـکا و اسـتثمار سـایر کشـورها‬ ‫می اندیشـد و تفاوتـی نمی کنـد کـه فـردی جمهوری خـواه رئیس جمهـوری‬ ‫شـود یـا دموکـرات؛ درواقـع تمـام ایـن تغییـرات‪ ،‬یـک لوگـوی برگزیـده شـده از‬ ‫صدها سـال پیـش بـوده اسـت کـه افـراد شـاید حـدود ‪ 10‬درصـد بتواننـد از فرم‬ ‫ان خارج شـوند؛ یعنی در حقیقت یک سرمشـق همیشـه نوشته شـده برای‬ ‫همـه روسـای جمهـوری در هـر برهـه ای کـه برگزیـده شـوند‪ ،‬از پیـش تهیـه و‬ ‫تصویـب شـده اسـت و چه بسـا اداره کننـده و مشـی سیاست گذاری شـده‬ ‫ً‬ ‫در کنگـره و سـنای امریـکا و برگزیدگانـی کـه در سـایه حضـور دارنـد‪ ،‬مجموعـا‬ ‫سیاسـت جهانـی چهارسـاله را بـرای امریـکا و جهـان رقـم می زننـد‪ .‬حـاال‬ ‫قو خـوی عصبـی و از‬ ‫فرقـی نمی کنـد کـه فـردی بیایـد به نـام ترامـپ بـا خل ‬ ‫نـوع انارشیسـتی لومپنیـزم کـه هـر سـاعت تغییـر رنـگ بدهـد و وظیفـه اش‬ ‫ازار دوسـتان و همراهانـش تعییـن شـده اسـت و یـک سیاسـتمدار کهنـه کار‬ ‫از حـزب مخالـف به نـام بایـدن کهن سـال کـه در تـز مخالـف ترامـپ جنجالـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بـا ارامـش و متانـت در ظاهـری سـاده و به اصطلاح باوقـار‪ ،‬مجـددا بـه فکـر‬ ‫امریـکا و برتری جویـی کشـورش‪ ،‬انجام وظیفـه کنـد‪ .‬حـال بگذریـم کـه‬ ‫عـده ای از مـردم مـا و خیلـی از کشـورهای دیگـر بـرای خـروج ترامـپ و ورود‬ ‫بایـدن بـه کاخ سـفید‪ ،‬ثانی هشـماری می کردند؛ در حالی که رهبـران امریکایی‬ ‫عـادت کرده انـد وعده هـای توخالـی بدهنـد و پـس از موفقیـت‪ ،‬همـه را بـه‬ ‫بـاد فراموشـی بسـپارند‪ .‬ا گـر فقـط بـه یـک وعـده بایـدن نگاهـی بیندازیـم کـه‬ ‫تا کید کرده اسـت‪ ،‬به برجام برمی گردد و تحریم ها را برداشـته یا کم می کند؛‬ ‫بـا گذشـت بیـش از دومـاه از موفقیـت او درمی یابیـم کـه هنـوز هیـچ قـدم‬ ‫اساسـی بـرای القـای تحریم هـا و بازگشـت بـه برجـام صـورت نـداده اسـت و‬ ‫ً‬ ‫فعلا فقـط حرافـی می کنـد؛ درحالی کـه به قـول قدیمی هـا‪« ،‬به عمـل کار براید‬ ‫بـه سـخن دانی نیسـت»؛ و ایـن داسـتان ایـن روزهـای ارتبـاط مـا بـا امریـکا و‬ ‫پادرمیانی بعضی از دوسـتان اسـت که به نظر می رسـد هیچ اقدام ملموسـی‬ ‫دراین خصـوص صـورت نگرفتـه و به قـول وزیر امور خارجه ایـران‪ ،‬امریکا باید‬ ‫دو شـرط به‬ ‫قبل از اظهارات نسـنجیده و پرا کنده گویی‪ ،‬اعالم بازگشـت بی قی ‬ ‫برجـام کنـد‪ ،‬نـه اینکـه مدام سـخن از پایبندی ایران به برجـام و از این قبیل‬ ‫را بـر زبـان بیـاورد‪ .‬به هر حـال کم کم باورمان می شـود که بایدن افتاده و کم گو‬ ‫و کهن سـال نه تنهـا تفـاوت چندانـی بـا ترامـپ ندارد؛ بلکـه حتی در پـاره ای از‬ ‫مسـائل از ترامـپ هـم سـخت گیری بیشـتری صـورت می دهـد‪ .‬بـا تمـام ایـن‬ ‫اوصـاف امیدواریـم کـه بایـدن فرصت ها را به راحتی از دسـت ندهد؛ دسـت از‬ ‫حرافـی کشـیده و اقـدام الزم به خصـوص درزمینه لغو تحریم ها را هر چه زودتر‬ ‫عملـی کند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫غفلت ایران از بازار بزرگ محصوالت پلیمری‬ ‫علیرضـا شـیرمحمدی فرد؛ رئیـس مرکـز دائـم صـادرات و سـرمایه گذاری‬ ‫در خصـوص ضروریـات نـواوری در صنعـت پلیمـر گفـت‪« :‬مـا هنـوز الگـوی‬ ‫صحیـح را در بخـش صـادرات محصـوالت پلیمـری اجـرا نکردیـم و همیـن‬ ‫باعـث شـده از بـازار بـزرگ چند ده میلیـارد دالری نزدیـک کشـورمان اسـتفاده‬ ‫کافی نداشته باشیم‪ .‬این موضوع‪ ،‬نیاز به یک تغییر رویکرد و تقویت نواوری‬ ‫در صنایـع دارد»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ او افـزود‪« :‬کشـور مـا علی رغـم تحریم هـا؛‬ ‫رشـدی قابل توجـه در علـم و فنـاوری تجربـه کـرده و رتبه هـای برتـر در حـوزه‬ ‫نانو و بایو در منطقه و دنیا را کسب کرده است؛ زیرا ا کوسیستم دانش بنیان‬ ‫در کشور شکل گرفته و از حمایت دولتی در موقعیت های مختلف بهره مند‬ ‫شـده ایم؛ امـا در مقولـه صـادرات به رغـم نیازهـای جـدی کـه در این حـوزه‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬ایـن اتفـاق رخ نـداد»‪.‬‬ ‫لزوم فعال ت ر بودن دانش اموز در زیست بوم جدید‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬در فراینـد تعلیم وتربیـت‪ ،‬تدویـن برنامـه‬ ‫درسـی‪ ،‬تعییـن روش هـای اموزشـی‪ ،‬رابطـه معلـم و دانش امـوز و تحقـق‬ ‫اهـداف یادگیـری‪ ،‬بـدون فهـم روشـن از دانـش روانشناسـی‪ ،‬امکان پذیـر‬ ‫نیسـت»‪ .‬به گـزارش پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی بااشـاره به اینکه بـا شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬نظـام اموزشـی به دنبـال تحـول رفتـه‪ ،‬افـزود‪« :‬در این نـوع امـوزش باید‬ ‫بـه معلـم و دانش امـوز و نگرانی هـای ان هـا و خانـواده توجـه و سـعی کنیـم‬ ‫در شـرایط جدیـد به گونـه ای رفتـار کنیـم تـا ظرفیت هـای ذهنـی و اجتماعـی‬ ‫ماننـد قبـل‪ ،‬توسـعه یابـد‪ .‬شـبکه شـاد بـرای مـا فرصتـی را پدیـد اورده تـا‬ ‫امـوزش را بـه واقعیـت نزدیـک کنیـم؛ امـا معتقـدم امـوزش مجـازی‪ ،‬مکمـل‬ ‫یسـت و نبایـد به عنـوان امـوزش جایگزیـن بـه ان نـگاه کـرد‪.‬‬ ‫امـوزش حضور ‬ ‫نقـش تسـهیلگری معلـم و فعال تر بـودن دانش امـوز در زیسـت بوم جدیـد‬ ‫بیش از قبـل فراهـم شـده اسـت؛ امـا مخاطـرات جدید هم هسـت کـه باید به‬ ‫ان توجـه کـرد»‪.‬‬ ‫افزایش تولید روزانه گاز کشور‬ ‫تولیـد گاز کشـور همـگام بـا افزایـش بی رویه مصرف؛ به ویـژه در بخش خانگی‬ ‫رو به افزایـش اسـت؛ بااین حـال‪ ،‬مسـئوالن صنعـت گاز بارهـا اعلام کردنـد کـه‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬مجوزی برای مصرف حدا کثری نیسـت‪ .‬معاون وزیر نفت در‬ ‫امور گاز هم از برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ملی گاز ایران برای‬ ‫افزایـش تولیـد خبـر داده؛ امـا تا کیـد می کنـد کـه اینـده توسـعه کشـور در گروی‬ ‫بهینه سازی سـت و این موضـوع بایـد پیـش از افزایـش تولیـد‪ ،‬اولویـت باشـد‪.‬‬ ‫به گزارش شـانا؛ حسـن منتظرتربتی؛ مدیرعامل شـرکت ملی گاز ایران گفت‪:‬‬ ‫«در دنیـا مخازنـی ماننـد پـارس جنوبـی کـم پیـدا می شـود؛ امـا یـک پـارس‬ ‫جنوبـی در بهینه سـازی نهفتـه و مجلـس و دولـت بایـد بـرای اجرایی شـدن‬ ‫قوانیـن در این زمینـه گام بردارنـد‪ .‬تولیـد روزانـه گاز کشـور تـا پایـان دولـت‬ ‫دوازدهـم ‪ ۷۰‬میلیون مترمکعـب دیگـر افزایـش می یابـد و تعـداد واحدهـای‬ ‫مشـترکان کشـور تـا پایـان ‪ 99‬به حدود ‪ ۲۹‬میلیـون می رسـد و ‪ ۳۸‬هزار کیلومتر‬ ‫خـط لولـه گاز اجرا شـده خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫ذخایر مناسب ‪ ۱۱‬استان در حوزه طال‬ ‫رئیـس هیئت عامـل ایمیـدرو بـر تدویـن طـرح جامـع طلا به عنـوان یکـی‬ ‫از طر ح هـای اولویـت دار سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬بـا تمرکـز بـر‬ ‫بخش هـای زنجیـره از ا کتشـاف تـا بازار تا کیـد کرد‪ .‬به گزارش شـاتا؛ وجیه اهلل‬ ‫جعفـری در جلسـه پایـش تدویـن طرح جامـع طال گفـت‪« :‬با توجه به ذخایر‬ ‫مناسـب ‪ ۱۱‬اسـتان در حـوزه طلا‪ ،‬تدویـن طـرح جامع طال به عنوان نقشـه و‬ ‫یشـک‪،‬‬ ‫سـند باالدسـتی برای کشـور از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت و ب ‬ ‫ا گـر طـرح جامـع نداشـته باشـیم‪ ،‬همـواره بـا چالـش و سـردرگمی مواجـه‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬در تدویـن این طـرح‪ ،‬از بخـش خصوصـی و تشـکل ها کمـک‬ ‫گرفتـه؛ و نسـبت بـه جـذب حدا کثـری ذی نفعـان اقـدام خواهـد شـد؛ نیـز‬ ‫به دنبـال ایـن هسـتیم همـه ابعـاد صنعـت؛ اعم از کمـی و کیفـی در ان دیده‬ ‫شـود تـا بتوانیـم افـق مناسـبی بـرای توسـعه صنعـت طلا طراحـی کنیـم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روز ولنتاین و ضرورت ایجاد یک جنبش عاشقانه‬ ‫بهراموکیلی‬ ‫دیار فیروزابادم‬ ‫من ان خاک غریبم در سکوتم خفته فریادم‬ ‫من ان نستوه برجایم که با تاریخ همزادم‬ ‫مهیمن پایتخت اردشیرم زادگاه اریوبرزن‬ ‫چه شیراوژن یالنی را به کشور ارمغان دادم‬ ‫ز بهر دشمنانم گور هستم بهر یاران جور‬ ‫منم قربانی ایران‪ ،‬دیار فیروزابادم‬ ‫منم گهواره قاموس و مهد علم و دانش ها‬ ‫بسی ابن مقفع را که در دامان خود زادم‬ ‫مرا در برگرفته الله های کوه پادانا‬ ‫و عشق و خون شده جاری ز رود احمدابادم‬ ‫بسی بهرام ها دیدم به صحراهای پر گورم‬ ‫بسی گوران چریدن از مزارستان صیادم‬ ‫مرا هم برج و بارو بود و ایوان شهنشاهی‬ ‫که از تندیس شیران رایت افتادست بر بادم‬ ‫ز نامم اردوان لرزد به خود چون بید صحرایی‬ ‫بسی مهرک که در غل پیش شاهنشاه می دادم‬ ‫به اتشگاه ساسان گر گذاری افتدت بینی‬ ‫هزاران نقش معماری به دست کهنه استادم‬ ‫چراغ چشم ها را خیرگی افتاد در تنگاب‬ ‫که بر کوه بلندی کاخ ها بنمودم ایجادم‬ ‫نجابت می تراود گوئیا از قلعه دختر‬ ‫که مایوس از وصال این عروس افتاده دامادم‬ ‫مگر شیرین نشسته بود روی کوه پادانا‬ ‫که جای بیستون‪ ،‬تنگاب می اراست فرهادم‬ ‫خوشا ان دل که بوید خاک دامن گیر ییالقم‬ ‫و دامن پر کند از گل به پای سرو و شمشادم‬ ‫به دامانم نشاندن شرزه شیرانی ز قشقایی‬ ‫از ان مردان مردی که نرفته هیچ از یادم‬ ‫برای صولت الدوله که گوش اجنبی پیچید‬ ‫هدایا زانگلستان می رسد از جور و بیدادم‬ ‫در ان روزی که پای اجنبی تا پشت در امد‬ ‫چه خون ها داد قشقایی که تا بنمود ازادم‬ ‫جنوب کشورم در اتش بیگانگان می سوخت‬ ‫دهان نفخه زد اتش بشد خاموش از بادم‬ ‫به تنگستان عدو از ترک قشقایی به وحشت شد‬ ‫دمار از روزگار انگلستان من دراوردم‬ ‫چو پای اجنبی کوتاه شد از خاک تنگستان‬ ‫مدال فتح خود بر سینه دلوار بنشاندم‬ ‫چه مردانی که در شهمرد با چشمان خود دیدم‬ ‫چه ناصرها که بنشسته به کوی ناصرابادم‬ ‫مرا از خسرو نامی و از ناصر حکایت هاست‬ ‫که از حماسه های ان دالورها کنون شادم‬ ‫قلم در ذهن ادم در نبرد جهل چون ارش‬ ‫که بهمن بیگی نستوه بنمودست ارشادم‬ ‫ادیبانی چو واله یا که حیران پروریدم من‬ ‫که از روز ازل با نام دین داده سخن دادم‬ ‫مرا فرزانه طوسی نشانده صدر شهنامه‬ ‫که از نسل بزرگانی چو ساسان بوده بنیادم‬ ‫شهیدانی که تقدیم وطن کردم به شیرینی‬ ‫حالوت می چکد از لعل لب هاشان که قنادم‬ ‫کنونم بیشه ام ُپر ضیغم و مکتب ادیبانه‬ ‫به جز شاهد که از اول ورامن کور و کر زادم‬ ‫ندیدم هیچ ابادی بیا نامم عوض فرما‬ ‫در این استان پهناور خراب اباد افتادم‬ ‫شکیب داودی‬ ‫ً‬ ‫عرفا درست مثل همه نانوشته ها‬ ‫می خواهمت هنوز شبیه گذشته ها‬ ‫اندازه ی تمامی اشعار فارسی‬ ‫من عاشقم به وسعت این دلنوشته ها‬ ‫می خواهمت شبیه خدایان باستان‬ ‫می خواهمت به قدر تمام فرشته ها‬ ‫داری درون ذهن من اسطوره می شوی‬ ‫با خون من حماسه ی عشقت سرشته ها!‬ ‫اری حماسه‪ ،‬عشق تو ان رستمی است که‬ ‫معروف شد به خاطر تعداد کشته ها‬ ‫سهراب عشق تو منم اری که سرنوشت‬ ‫مرگ مرا به گردن عشقت نوشته‪ ،‬ها‬ ‫من هم درست مثل همان های دیگرم‬ ‫می میرمت به شیوه ی از سر گذشته ها‬ ‫پدر عشق می شوم‬ ‫ناکام دیدن ِ‬ ‫یک روز پنبه می شود این رشته رشته ها‬ ‫تاریخ از این پسر کشی عشق پر شده‬ ‫می خواهمت هنوز شبیه گذشته ها‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هرســال مــردم جهــان روزی ب هنــام «ولنتایــن» را جشــن می گیرنــد و به نوعــی بــه کســانی که‬ ‫دوستشــان دارنــد گل‪ ،‬شــکالت‪ ،‬کارت تبریــک یــا عطــر اهــداء می کننــد‪ .‬ا گرچــه این روزهــا بیشــتر‬ ‫جنب ههــای تجــاری و اقتصــادی ولنتایــن حائزاهمیت اســت و کســبه بــازار تــاش می کنند به نوعی‬ ‫از ایـن روز نفــع اقتصــادی بــرای خــود ایجــاد کننــد؛ امــا بایــد درنظــر داشــت کــه «عشــق»‪ ،‬مفهومــی‬ ‫ً‬ ‫نهــم صرفــا بــا دادن گل و شــکالت و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫قتــر از مبادل ـه ای در ی ـک روز خــاص؛ ا ‬ ‫عمی ‬ ‫عشـق را نمی تـوان بـه یـک روز خـاص محـدود‬ ‫ً‬ ‫قتـر بایـد‬ ‫دانسـت؛ زیـرا اساسـا د ر معنـای عمی ‬ ‫زندگـی را معـادل عشـق درنظـر گرفـت‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫انسـان هایی کـه ایـن مفهـوم را درک می کننـد‪،‬‬ ‫بی انکـه بـرای نفـع شـخصی خـود اهمیتـی قائـل‬ ‫شـوند‪ ،‬خواهـان بخشـش بیشـتر بـه دیگـران‬ ‫هسـتند‪ .‬درواقـع‪ ،‬اشـکال اساسـی کـه در روز‬ ‫ولنتایـن به عنـوان یـک سـمبل‪ ،‬بیشـتر به چشـم‬ ‫می خـورد‪ ،‬گسـترش نوعـی بد ه بسـتان یـا مبادله ‬ ‫کاال بـه کاال درعمـل اسـت کـه از جنبه هـای‬ ‫متعالـی عشـق بـه دور اسـت‪ .‬براین اسـاس؛ بهتـر‬ ‫اسـت خـارج از هـر فلسـفه ای کـه باعث ایجـاد روز‬ ‫ولنتاین شـده اسـت‪ ،‬بـرای یک بـار به جنبه های‬ ‫یتـر ان توجـه کنیـم‪ .‬توجـه بـه‬ ‫قتـر و درون ‬ ‫عمی ‬ ‫جنبه هـای عمیـق و درونـی ایـن امـکان را فراهـم‬ ‫می کنـد تـا کسـانی که برچسـب عاشـق را بـه خـود‬ ‫می زننـد‪ ،‬درعمل بدانند ویژگی های یک انسـان‬ ‫عاشـق چیسـت؟ هرچنـد دربـاره عشـق به تعـداد‬ ‫انسـان های روی کـره زمیـن تعبیـر و تفسـیر‬ ‫وجـود دارد؛ امـا بیشـتر مـردم جهـان وقتـی از ایـن‬ ‫واژه سـخن به میـان می ایـد‪ ،‬بالفاصلـه بـه رابطـه‬ ‫خـاص یـک دختـر یا پسـر توجه نشـان می دهند‪.‬‬ ‫در برخـی از نگاه هـای سـنتی تر نیـز عاشق شـدن‬ ‫را تجربـه ای احساسـی‪ ،‬غیرواقعـی و توهمـی‬ ‫می داننـد کـه چنانچـه کسـانی دچـار ان شـوند‪،‬‬ ‫نتیجـه ای جـز سـیه روزی و بدبختـی برایشـان‬ ‫نخواهد داشـت‪ .‬هرچند درمورد عشـق و اشـکال‬ ‫ان در تاریخ ادبیات و فلسفه سخن زیاد به میان‬ ‫امـده و هرکـس از زاویـه ای ان را تقسـیم بندی‬ ‫کـرده و یـک تقسـیم بندی اخیرتر که مولـف به ان‬ ‫پرداختـه اسـت؛ سـه نـوع عشـق را می تـوان از هم‬ ‫تفکیـک کـرد ‪ :‬عشـق نابالـغ‪ ،‬عشـق بالـغ‪ ،‬عشـق‬ ‫اسـیب زا‪.‬‬ ‫عشق نابالغ‪ ،‬عشق هایی ست که در رابطه شکل‬ ‫می گیـرد و بیشـتر مختـص دوران جوانی سـت‪ .‬در‬ ‫اینجا وقتی از فرد عاشـق سـخن به میان می اید‪،‬‬ ‫جنبه های فیزیولوژیکی و کلینیکی ان نیز مطرح‬ ‫می شـود‪ .‬اینکـه در زمـان مالقـات معشـوق‪،‬‬ ‫فـرد ضربـان قلبـش تندتـر می زنـد‪ ،‬عـرق بـر روی‬ ‫پیشـانی اش می نشـیند‪ ،‬سـرخ و سـفید می شود‬ ‫و دسـت هایش شـروع بـه لرزیـدن می کنـد‪ .‬در‬ ‫عشـق های نابالـغ‪ ،‬لـذت و رنـج توامـان وجـود‬ ‫دارد و ممکـن اسـت فـردی امـروز در رسـتوران‬ ‫یـا کافی شـاپی بـا معشـوقه اش لحظـات شـیرینی‬ ‫طی کند و ساعتی بعد به دلیل یک اختالف نظر‪،‬‬ ‫رابطه شـان بـه تلخـی و جدایـی نزدیـک شـود‪.‬‬ ‫بسـیاری از اوقات تجربـه روابـط در دوران جوانـی‬ ‫بـه ازدواج ختـم می شـود؛ امـا در سـال های اخیـر‬ ‫به دلیـل سخت شـدن شـرایط ازدواج‪ ،‬عشـق ها‬ ‫به دلیـل مشـکالت اقتصـادی یـا عدم تفاهـم‪،‬‬ ‫بـه جدایـی و پایانـی خـوش یـا ناخـوش تبدیـل‬ ‫می شـود‪ .‬در کنـار این نـوع عشـق‪ ،‬عشـق های‬ ‫تروماتیـک یـا اسـیب زا وجـود دارد کـه می توانـد‬ ‫ً‬ ‫شـرایط را بـرای فـرد بغرنـج و پیچیـده کنـد؛ مثلا‬ ‫ا گـر فـردی عاشـق فردی دیگـر بـا جنون هـای انـی‬ ‫یـا وسـواس های بیمارگونـه و توهـم توطئـه ای‬ ‫و ‪ ...‬شـود‪ ،‬ممکـن اسـت درنهایـت‪ ،‬رابطـه‬ ‫عاشـقانه ان هـا به مـرور بـه رابطـه ارباب‪ -‬رعیتـی‬ ‫مبـدل شـده و فـرد معشـوق در زنـدان عاشـق‬ ‫مـورد شـکنجه و ازار قـرار گیـرد‪ .‬در زندگی هایـی‬ ‫کـه عشـق‪ ،‬معنـای کنتـرل و ایجـاد محدودیـت‬ ‫و فشـار را دارد‪ ،‬وقتـی یکـی از عشـاق می میـرد‪،‬‬ ‫عاشـقی که مورد ظلم و سـتم قرار گرفته‪ ،‬با مرگ‬ ‫پارتنر خود‪ ،‬از درون احسـاس شـادمانی می کند‪.‬‬ ‫نـوع سـوم عشـق کـه بیشـتر مدنظر اسـت‪ ،‬عشـق‬ ‫بالـغ به حسـاب می ایـد‪ .‬به نظـر می رسـد کـه در‬ ‫روز ولنتایـن‪ ،‬کمتـر توجهـی بـه مفهـوم عشـق‬ ‫بالـغ می شـود‪ .‬عشـق بالـغ‪ ،‬نوعـی تجربـه عمیـق‬ ‫و متفـاوت از عشـق اسـت کـه فـرد را بـه فراسـوی‬ ‫مرزهـای زندگـی می بـرد و به نوعـی در او قدرتـی‬ ‫شـگفت انگیز و معجزه اسـا ایجـاد می کنـد‪ .‬اریـک‬ ‫فـروم در کتـاب «هنـر عشـق ورزی» عشـق را یـک‬ ‫هنر می داند و معتقد اسـت‪« :‬انسـان ها باید ان را‬ ‫بیاموزنـد»؛ او در بخشـی از کتـاب اشـاره جالبـی‬ ‫به معنـای عشـق دارد کـه می تـوان ان را نوعـی‬ ‫عشـق بالـغ دانسـت‪ .‬فـروم می نویسـد‪« :‬عشـق‬ ‫یسـت‬ ‫یسـت؛ نیروی ‬ ‫بالـغ‪ ،‬نیـروی فعـال بشر ‬ ‫یشـکند و ادمیـان‬ ‫کـه موانـع بیـن انسـان ها را م ‬ ‫را بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد‪ .‬عشـق‪ ،‬انسـان‬ ‫را بـر احسـاس انـزوا و جدایـی چیـره می سـازد‪،‬‬ ‫با این وجـود‪ ،‬بـدو امـکان می دهـد خودش باشـد‬ ‫و همسـازی شـخصیت خـود را حفـظ کنـد‪ .‬در‬ ‫عشـق‪ ،‬تضـادی جالـب روی می دهـد؛ عاشـق‬ ‫و معشـوق یکـی می شـوند و درعین حـال از هـم‬ ‫جـدا می ماننـد»‪ .‬نـگاه فـروم جالـب و متفـاوت‬ ‫اسـت‪ .‬ازنظـر او؛ عشـق‪ ،‬فعال بـودن اسـت؛ نـه‬ ‫فعل پذیـری‪« .‬پایداری» سـت؛ نـه «اسـارت»‪.‬‬ ‫باتوجه بـه انچـه اشـاره شـد؛ می تـوان عشـق را‬ ‫کنشـی درجهـت ارتقای خـود یا دیگری دانسـت‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬ا گـر مـا نتوانیم در عشـق به سـوی تحقق‬ ‫خـود و دیگـری حرکـت کنیم‪ ،‬عشـق مـا به صورت‬ ‫جنبه هـای بیمارگونـه مثـل سادیسـتیک و‬ ‫مازوخیسـتیک درخواهـد امـد‪ .‬افرادی کـه عشـق‬ ‫ً‬ ‫را در معنـای عمیـق ان درک می کننـد‪ ،‬الزامـا بـه‬ ‫عشـق بـه یـک فـرد خـاص توجهـی ندارنـد‪ .‬ان هـا‬ ‫می داننـد کـه عشـق انسـان می توانـد جنبه هـای‬ ‫هستی شناسـانه‪ ،‬الهـی یا طبیعت گرایانه داشـته‬ ‫یسـت کـه ا گـر پیدا شـود‪،‬‬ ‫باشـد و ایـن ان جنبه ا ‬ ‫جامعـه بشـری را بـا یـک تحـول اساسـی مواجـه‬ ‫می سـازد‪ .‬در شـعری زیبـا چنیـن می خوانیـم‪:‬‬ ‫می توان ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺳﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ خودم‬ ‫ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﮒ درخت‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﯼ ﻃﺮﺑﻨﺎﮎ ﭼﻤﻦ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻗﺺ ﺷﻘﺎﯾﻖ در باد‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻨﺪﻡ ﺷﺎﺩ!‬ ‫ﺁﺭﯼ‬ ‫می توان ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ‬ ‫ی گویند‬ ‫مردم ﺷﻬﺮ ﻭﻟﯽ م ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺥ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻧﮕﺎﺭ!‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺭ!‬ ‫یا به قول ﺧﻮﺍﺟﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ لحظ ه ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ!‬ ‫یدانم ﭼﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻦ نم ‬ ‫ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ مردم ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪...‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ دارم ‪...‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ‪،‬‬ ‫با تمام دل ﺧﻮﺩ می فهمم!‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﻧﺎﺭ ‪...‬‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬انچـه شـاعر می گویـد؛ نـوع نگـرش‬ ‫کیفـی بـه عشـق اسـت‪ .‬وقتـی مـا معجـزه ان را‬ ‫زادن متفاوت مواجه‬ ‫درک کنیـم‪ ،‬در هرلحظـه بـا ِ‬ ‫می شـویم‪ .‬انسـان بـا تولـد فیزیکـی دنیـا را تجربـه‬ ‫نمی کند‪ .‬تجربه تولدهای متعدد در بستر عشق‬ ‫اسـت که ما را به انسـانی به شـدت انسانی مبدل‬ ‫می سازد‪ .‬اینک‪ ،‬بسیاری از مردم جهان به دلیل‬ ‫کاالیی شـدن روابـط‪ ،‬بـه پـول بیشـتر از عشـق در‬ ‫تعامـل و ارتبـاط توجـه دارنـد‪ .‬ای کاش بتوانیـم‬ ‫روز ولنتایـن را بـه روز بازپـروری معناهـای نویـن از‬ ‫عشـق تبدیل کنیم؛ روزی که می توان توهمات و‬ ‫پنداشته های یک بعدی از این سوژه را رها کنیم‬ ‫و بـه جریـان خلاق عشـق بپیوندیـم‪ .‬در اینجـا‬ ‫الزم اسـت ذهـن و ادرا ک انسـانی موردبازبینـی و‬ ‫یسـت کـه‬ ‫باززایـی قـرار گیـرد‪ .‬عشـق بالـغ‪ ،‬عشق ‬ ‫یبـر خالقیت‪ ،‬هوشـمندی‪ ،‬ا گاهـی و تالش‬ ‫مبتن ‬ ‫و شـجاعت بـرای پذیـرش تغییـرات اسـت‪ .‬نبایـد‬ ‫عشق را به مثابه یک مبل به شدت راحت درنظر‬ ‫گرفـت که ه رکـس روی ان لـم می دهد‪ ،‬تلویزیون‬ ‫را روشـن می کند و انتظار دارد که همه تصاویری‬ ‫کـه بـه او می رسـد‪ ،‬حالـش را دگرگـون کنـد‪.‬‬ ‫یبـر درک و دریافت هایـی‬ ‫عشـق‪ ،‬کوششـی مبتن ‬ ‫یسـت‪ .‬ا گر بخواهیم این مفهوم‬ ‫متفاوت از زندگ ‬ ‫را با هنر گره بزنیم‪ ،‬باید توان درک زیبایی ها را در‬ ‫خود داشـته باشیم‪ .‬انسـان عاشق‪ ،‬انسانی ست‬ ‫کـه زیبایـی را در هسـتی ایجـاد؛ و بـرای زیسـتن‬ ‫زیبایی همه انسان ها تالش می کند‪ .‬ا گر هرکسی‬ ‫بتوانـد در کـره زمیـن شـرایط را برای عـده قلیلی از‬ ‫انسـان ها تغییـر دهـد‪ ،‬به مرور جنبشـی عاشـقانه‬ ‫در جهان ایجاد خواهد شد که به فرهنگ تعامل‬ ‫و ارتبـاط انسـانی کمـک خواهـد کـرد‪ .‬بایـد از روز‬ ‫ولنتاین چنین برداشت کنیم که امروز‪ ،‬جنبشی‬ ‫عمیق و فرا گیر درراستای باالبردن قدرت تعامل‬ ‫با دیگران‪ ،‬بخشـش دیگران و دادن بدون انتظار‬ ‫دریافـت‪ ،‬در مـا ایجاد شـود‪.‬‬ ‫در دنیـای مـدرن امـروزی‪ ،‬انسـان ها در تنهایـی‬ ‫یـا در روابـط مسـموم‪ ،‬اسـیر شـده اند‪ .‬عشـق‪ ،‬ان‬ ‫یسـت کـه می توانـد زنجیرهـای اسـارت و‬ ‫انرژ ‬ ‫تنهایـی را از دسـت و پـای مـا بـاز کنـد‪ .‬بسـیاری‬ ‫براین باورندکـه وقتـی عاشـق می شـوند‪ ،‬بایـد‬ ‫بـه خواسـته ها و تمایلات درونـی ان هـا پاسـخ‬ ‫داده شـود؛ امـا شـگفتی و قـدرت خالقیـت عشـق‬ ‫در این اسـت که مـا منتظـر دریافـت هیچ چیـزی از‬ ‫کسـان دیگـر نمی مانیـم‪ .‬فرد عاشـق حتـی انتظار‬ ‫جبـران ازطـرف نیروهـای طبیعـی را هـم نـدارد‪.‬‬ ‫او بـه بخشـی از جریـان هسـتی بالنـده مبـدل‬ ‫می شـود کـه در سـطح انـرژی باالتـری در هسـتی‬ ‫یسـت‪ .‬روز ولنتایـن بایـد‬ ‫در حرکـت و تاثیرگذار ‬ ‫ضدخشـونت علیـه انسـان ها‪،‬‬ ‫بـه جنبش عشـق ِ‬ ‫جنسـیت ها‪ ،‬نژادها‪ ،‬طبیعت و ‪ ...‬تبدیل شـود‪.‬‬ ‫لئـو بوسـکالیا؛ روانشناسـی کـه دربـاره عشـق کار‬ ‫می کند‪ ،‬می گوید که عشـق‪ ،‬ما را بران می دارد که‬ ‫بـه جاهایـی در عرصـه ذهن و قلبمـان پا بگذاریم‬ ‫کـه بیش ازایـن نامکشـوف مانـده و چیـزی جـز‬ ‫عشـق نمی توانـد پـرده از ان بـردارد‪ .‬جوهـر ان‬ ‫این است که حجابی را که ما را از خودمان پنهان‬ ‫می کنـد‪ ،‬بـردارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬عشـق نوعـی کشـف‬ ‫کـردن خـود درراسـتای ایجـاد جهانـی نـو و خلاق‬ ‫اسـت‪ .‬انسـان هایی کـه خـود را کشـف می کننـد‪،‬‬ ‫در فرصتـی بی نظیـر در تعامـل خـود بـا خـود‪ ،‬بـه‬ ‫اندیشـه ای نـو جهـت بهترشـدن زندگـی بـر روی‬ ‫کـره زمیـن فکـر می کننـد و در تعاملـی متفـاوت‪،‬‬ ‫راه های اشتی با طبیعت و هستی را به جهانیان‬ ‫ارمغـان می کننـد‪ .‬بـا ارزوی اینکـه در روز ولنتاین‪،‬‬ ‫انسـان ها بتواننـد بـه عمـق معنـای عشـق پـی‬ ‫ببرنـد و جهانـی بهتـر را خلـق کننـد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسواستاددانشگاه‬ ‫اسو جواهری‪:‬‬ ‫رویه حا کم بر فوتبال‪ ،‬سکوت ورزشکاران است‬ ‫بانـوی داور فوتبـال کـه بـا بهانـه پژوهشـگری‪ ،‬تهدیـد بـه محرومیت‬ ‫شـده‪ ،‬نسـبت بـه تـداوم این محرومیـت وا کنش نشـان داد و گفت‪:‬‬ ‫«رویـه حاکـم بـر فوتبال‪ ،‬سـکوت ورزشـکاران اسـت»‪ .‬کمیتـه داوران‬ ‫لکـه‬ ‫چندی پیـش در رفتـاری عجیـب‪ ،‬اسـو جواهـری را به این دلی ‬ ‫در کنـار داوری درزمینـه تحصیلات دانشـگاهی خـود نیـز فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬تهدیـد بـه محرومیـت کـرده اسـت‪ .‬جواهـری کـه یکـی‬ ‫از داوران باتجربـه فوتبـال زنـان اسـت‪ ،‬دکتـرای جامعه شناسـی‬ ‫اقتصـادی دارد و در رسـاله دکتـرای خـود‪ ،‬اقتصـاد سیاسـی فوتبـال‬ ‫ایران را بررسـی کرده اسـت‪ .‬او درزمینه مطالعات جنسـیت و ورزش‬ ‫و تبعیض و نابرابری ها نیز مطالعات و پژوهش هایی داشـته و چند‬ ‫کتـاب تالیـف و ترجمـه کـرده؛ امـا بـا سـخت گیری عجیـب کمیتـه‬ ‫داوران مواجـه شـده اسـت کـه بیـن داوری و پژوهشـگری‪ ،‬یکـی را‬ ‫انتخـاب کنـد‪ .‬پـس از رسانه ای شـدن این ماجـرا‪ ،‬جواهری در هفته‬ ‫نهـم به عنـوان داور چهـارم دیـداری یک طرفـه انتخـاب شـد کـه‬ ‫باتوجه به شرایط بازی و نقش داور چهارمی به معنای فرار دپارتمان‬ ‫و کمیتـه داوران‪ ،‬از فشـار رسـانه ای بـود‪ .‬ا کنـون هـم کـه سـه هفته‬ ‫ازان زمـان گذشـته و دور مقدماتـی مسـابقات بـه پایـان رسـیده‪ ،‬بـاز‬ ‫خبـری از قضـاوت ایـن داور در لیـگ نشـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫جواهـری بـه ماجـرای رسانه ای شـدن محرومیتـش اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪« :‬بعد از رسانه ای شدن ماجرای تهدید به محرومیت‪ ،‬با اقای‬ ‫اصفهانیـان (رئیـس کمیتـه داوران) تمـاس گرفتـم تا ببینم موضوع‬ ‫چیسـت و چـرا بایـد بـرای چنیـن بهانـه ای تهدیـد بـه محرومیـت از‬ ‫قضاوت شوم یا نامه محرومیت برای من بنویسند‪ .‬کلیت صحبت‬ ‫اقـای اصفهانیـان این بودکـه ان شـاءاهلل درسـت می شـود! البتـه از‬ ‫مـن خواسـت بـه ایـن فکـر کنـم شـاید درخواسـت دپارتمـان داوری‬ ‫یسـت و به عنـوان داور‪ ،‬حقـی در انتقـاد از نابرابری جنسـیتی‬ ‫منطق ‬ ‫در فوتبـال نـدارم»‪ .‬او افـزود‪« :‬پـس از موضـوع رسانه ای شـدن‪ ،‬یـک‬ ‫ابلاغ داور چهارمـی گرفتـم‪ .‬برایـم جـای تردیـد باقـی نگذاشـت کـه‬ ‫برای تنبیه و مجازات من اسـت؛ چون سـکوت نکرده بودم! ا کنون‬ ‫‪ 10‬هفتـه از لیـگ برتـر گذشـته‪ ،‬دور اول مسـابقات تمـام و دور دوم‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ .‬ا گرچـه کمیتـه داوران بـه روال جدیـد ابالغ هـای‬ ‫داوری را تـا روز قبـل از مسـابقه رسـانه ای نمی کنـد؛ اما متوجه شـدم‬ ‫این هفتـه هـم بـازی نـدارم؛ یعنـی در ‪ 11‬هفتـه گذشـته فقـط دوبـار‬ ‫سـوت زده ام و اخریـن بـازی مربـوط بـه قبـل از اخریـن صحبتـم بـا‬ ‫رئیـس دپارتمـان داوری راجـع بـه فعالیت علمـی و پافشـاری ام برای‬ ‫یسـت‪ .‬بعدازان هم که فقط ابالغ‬ ‫عـدم تداخـل این موضوع بـا داور ‬ ‫داور چهارمی مسـابقه ای را گرفتم که با نتیجه ‪ 7‬بر صفر تمام شـد؛‬ ‫یعنـی یـک بـازی یک طرفـه»‪ .‬ایـن داور ادامـه داد‪« :‬بعـدازان‪ ،‬دیگـر‬ ‫خبـری از فدراسـیون فوتبـال نشـد‪ .‬البتـه از هیئـت فوتبـال تهـران بـا‬ ‫من تماس گرفتند و قول پیگیری دادند؛ ضمن اینکه گفتند چون‬ ‫ذی نفـع فوتبـال هسـتم‪ ،‬حـق اظهارنظـر و انتقـاد نـدارم؛ امـا ا کنـون‬ ‫سـه هفته از ان ماجـرا گذشـته و تنهـا قضاوتـم همـان داور چهارمـی‬ ‫بـود کـه گفتـم‪ .‬دور بعـدی مسـابقات در حال شروع شـدن اسـت و‬ ‫هنـوز بیـرون چیدمـان هسـتم‪ .‬قصـد مقایسـه نـدارم و ان را درسـت‬ ‫نمی دانـم؛ امـا الزم اسـت بـرای وضـوح بهتـر‪ ،‬نگاهـی کلی به اسـامی‬ ‫داورهـای لیـگ بیندازیـد؛ می بینیـد کـه مـن پـس از این همه سـال ‬ ‫تجربـه‪ ،‬بـا داورانـی کـه تجربـه سـال اول حضورشـان در لیـگ برتـر‬ ‫اسـت‪ ،‬یا به یک تعداد داوری داشـته ام یا کمتر از ان ها‪ .‬مسـئله من‪،‬‬ ‫تعداد داوری با داوران عزیز جوان نیست؛ مسئله اجحافی ست که‬ ‫کمیتـه داوران در حـق مـن انجـام داده»‪ .‬او درمـورد پیگیـری کمیتـه‬ ‫زنـان فدراسـیون فوتبـال در ماجـرای محرومیتش گفـت‪« :‬تابه امروز‬ ‫کسـی بـا مـن تماسـی نگرفتـه و حتـی ا گـر صحبتـی بـا کمیتـه داوران‬ ‫شـده‪ ،‬به خاطر پیگیری و تماس خودم بوده اسـت‪ .‬تصور می کردم‬ ‫مجموعـه دپارتمـان زنـان دسـت کم به دلیـل شـرح وظایفـی کـه‬ ‫دارد‪ ،‬بـا خـودم تماسـی بگیـرد و از صحت وسـقم ماجرا مطلع شـود‪.‬‬ ‫به هرحـال‪ ،‬چـه در حقـم اجحـاف شـده باشـد و چـه بـاور داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬حقـی بـرای اظهارنظـر نـدارم‪ ،‬بایـد پیگیـری می شـد»‪ .‬او‬ ‫درپاسخ به این سـوال که ایـن محرومیـت به معنـای حـذف تدریجـی‬ ‫شماسـت یـا تنبیـه؟ بیـان کـرد‪« :‬ا گـر رک و صریـح باشـم‪ ،‬باتوج هبـه‬ ‫تجربه ای که این همه سـال از فوتبال در داوری و مسـابقه به دسـت‬ ‫اورده ام‪ ،‬با این تعداد قضاوتی که در ‪ 11‬هفته گرفته ام و عدم هرگونه‬ ‫پیگیـری ازطریـق فدراسـیون‪ ،‬فکـر دیگـری جـز حـذف تدریجـی بـه‬ ‫ذهنـم نمی رسـد‪ .‬مسـئله اینجـا فقـط یک شـخص نیسـت که حق‬ ‫شـخص دیگری را پایمال کرده باشـد؛ درواقع‪ ،‬این قضیه بخشـی از‬ ‫روندی ست که در کلیت فوتبال ایران نسبت به زنان فوتبالیست؛‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫چه بازیکن یا داور و مربی اعمال شـده و دقیقا همان چیز ‬ ‫از ان نوشتم؛ اما ان را برنتابیدند»‪ .‬او افزود‪« :‬ان ها از من می خواهند‬ ‫ً‬ ‫سـکوت کنم؛ مطلقا درمقابل حقی که از من ضایع شـده‪ ،‬سـکوت‬ ‫نمی کنـم‪ .‬چـرا سـکوت؟ چـرا مذا کـره و چانه زنـی؟ جـز این اسـت که‬ ‫به عنـوان یـک زن ورزشـکار داور‪ ،‬درشـرایطی که همـه می دانیـم برای‬ ‫ه ریـک از صفـات زن بـودن‪ ،‬ورزشـکار بودن و داور بـودن فشـارها‪،‬‬ ‫بی عدالتی ها و موانعی پیش رو داشـتیم و داریم‪ ،‬مقابل بی عدالتی‬ ‫یکـردن ماننـد درس خوانـدن و فعالیـت‬ ‫سـکوت نکـرده ام‪ .‬داور ‬ ‫پژوهشـی حـق قانونـی من اسـت؛ چـرا باید یکی را بـا دیگری معامله‬ ‫کنـم؟» او درپاسخ به این سـوال که ایـا بعـد از رسانه ای شـدن ماجـرا‬ ‫بـا سـهرابی (رئیـس دپارتمـان داوری) صحبـت کرده ایـد؟ بیـان کرد‪:‬‬ ‫تکـردن بـا ایشـان را داشـتم‪.‬‬ ‫«نـه؛ درحقیقـت دوبـار تجربـه صحب ‬ ‫باتوج هبـه ان تجربه هـا‪ ،‬فهمیـدم ازطریق گفت وگو با ایشـان نه تنها‬ ‫بـه نتیجـه نمی رسـم؛ بلکـه احتمـال دارد بـا ادبیـات درخـوری هـم‬ ‫مواجه نشوم»‪ .‬این داور فوتبال‪ ،‬ماجرای خود را ادامه روند تبعیض‬ ‫فدراسـیون فوتبال علیه زنان دانسـت و بیان کرد‪« :‬من اولین نفری‬ ‫نیسـتم کـه در فوتبـال و داوری در حقـم اجحـاف شـده و اخرین نفـر‬ ‫هـم نخواهـم بـود‪ .‬رویه حا کم بـر ورزش و فوتبال ایران‪ ،‬اعمال فشـار‬ ‫بـرای سـکوت ورزشـکاران مقابـل بی عدالتی هـا و عدم انتقـاد اسـت‪.‬‬ ‫همیـن سـکوت نیـز دسـت ان هـا را بـرای هرگونـه حذفی بـاز می کند‪.‬‬ ‫در همیـن داوری فوتبـال زنـان خیلـی اتفاقـات افتـاده؛ خیلی هـا‬ ‫ً‬ ‫پس ازاینکـه در حقشـان اجحاف شـد‪ ،‬بی صدا کنار رفتنـد‪ .‬احتماال‬ ‫چـون بـاور داشـتند کـه صدایشـان بـه جایـی نخواهـد رسـید و البتـه‬ ‫تکـردن بـه ان هـا هشـدار داده‬ ‫از قبـل هـم درمـورد عواقـب صحب ‬ ‫بودنـد؛ درنتیجـه‪ ،‬برخـی به امیـد بازگشـت و برخی دیگـر با این دلیـل‬ ‫کـه توانـی بـرای گرفتـن حقشـان ندارنـد‪ ،‬سـکوت کردنـد»‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫«بازهم می گویم اینجا مسئله یک شخص خاص و یک فرایند جدا‬ ‫از روند حا کم بر فوتبال ایران نیسـت؛ نمی توانم عدم پاسـخگویی و‬ ‫پیگیری در موضوع خودم را جدا از قضیه عدم پرداخت پاداش تیم‬ ‫فوتسـال زنان‪ ،‬نابرابری در دسترسـی به امکانات یا حذف تیم ملی‬ ‫فوتبـال از رتبه بندی فیفـا بدانم»‪ .‬جواهری درپاسخ به این سـوال که‬ ‫فکر نمی کنید این صحبت ها باعث موضع گیری فدراسـیون شـود؟‬ ‫گفـت‪« :‬عافیت طلـب نیسـتم و نبایـد ایـن حرف هـا باعـث خشـم یـا‬ ‫ناراحتـی فدراسـیون شـود و چـرا نبایـد انتقـاد را برنتابـد؛ به هرحـال‪،‬‬ ‫تعهـد انسـانی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اخالقـی و علمـی حکـم می کنـد کـه در‬ ‫دوگانـه ای کـه پیـش پایـم گذاشـته اند‪ ،‬معاملـه نکنـم و نمی توانـم‬ ‫به خاطـر ‪ ۹۰‬دقیقـه حضـور در زمیـن بـازی کـه شـاید از شـیرین ترین‬ ‫دقایـق عمـر یـک ورزشـکار باشـد‪ ،‬درمقابـل اتفاقـات سـکوت کنم»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«رسانه»؛ قلب تپنده مسئولیت اجتماعی‬ ‫سیدرضاجمشیدی*‬ ‫رسـانه به عنـوان یکـی از مهم تریـن ابـزار در تحـوالت جهـان در عصـر‬ ‫حاضـر نقش افرینـی کـرده و همچنـان یکـی از تاثیرگذارتریـن ابزارهـای بشـر‬ ‫امروزی سـت‪ .‬رسـانه در بسـیاری از تحـوالت اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی‬ ‫و سیاسـی در جوامـع مختلـف نقـش داشـته و همـواره جوامـع دسـتخوش‬ ‫تحول و دگرگونی را به سـمت پیشـرفت و توسـعه همراهی کرده اسـت‪ .‬قدرت‬ ‫و قابلیـت روزافـزون رسـانه موجـب شـده دیگـر حتـی حکومت هـا نیـز ماننـد‬ ‫گذشـته ان را تنهـا ابـزاری بـرای اطالع رسـانی و سرگرمی سـازی نداننـد و از ان‬ ‫به عنـوان یـک سلاح کارامـد در عرصـه حکمرانـی بهره گیرنـد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نیز جوامع برخوردار از ابزارهای رسـانه ای پیشـرفته تر یا محصوالت رسـانه ای‬ ‫جذاب تـر‪ ،‬پیشـروی فرهنگـی سـریع تر و موقعیـت فرهنگـی برتـری پیـدا‬ ‫کرده اند‪ .‬بااین وجود‪ ،‬گستره وسیع انتخاب از میان الگوهای رفتاری متنوع‬ ‫و متکثر که امروزه پیش روی افراد قرار دارد‪ ،‬به مشکلی اساسی تبدیل شده؛‬ ‫به ویـژه افـراد و گروه هایـی کـه به دنبـال یـک زندگـی هدفمنـد هسـتند‪ ،‬با این‬ ‫مشـکل دسـت وپنجه نـرم می کننـد کـه چگونـه عمل کنند تـا هـم ارزش های‬ ‫پذیرفته ایشـان حفظ شـود و درکناران به سـلیقه های شـخصی ان ها پاسـخ‬ ‫داده شـود‪ .‬درچنین شـرایطی‪ ،‬هر فردی باتوجه به وضعیت اجتماعی خود‪،‬‬ ‫جایگاهـی بـرای خویشـتن قائـل اسـت و از پـس ایـن ارزش هـا و جایگاه هـا‬ ‫درصـدد رسـیدن بـه خواسـته ها و هدف هـای خویش اسـت‪ .‬این وضعیت در‬ ‫ایـران نیـز وجـود داشـته اسـت‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬رسـانه های گروهـی در ایـران در‬ ‫برخـی مقاطـع تاریخـی به دالیلـی بـار احـزاب‪ ،‬تشـکل ها و گروه هـای سیاسـی‬ ‫را نیـز در تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی بـه دوش کشـیده اند‪ .‬در جامعه ایران‬ ‫به دلیل ضعیف بودن تحزب دراغلب موارد نمادسـازی ها توسـط رسـانه های‬ ‫گروهی انجام شـده و پس ازمدتی در جامعه نهادینه شـده و درنهایت سـبب‬ ‫حرکـت جامعـه به سـمت جلـو شـده‪ .‬یکـی از مهم تریـن رویکردهـای تحـول‬ ‫و توسـعه یـک جامعـه موضـوع «مسـئولیت اجتماعی» سـت‪ .‬مسـئولیت‬ ‫اجتماعی به صورت کلی یک پارادایم مثبت و سـازنده اسـت؛ اما در جزئیات‬ ‫و در کارکردهای بخش های مختلف جامعه است که نقش حیاتی و کلیدی‬ ‫خـود را ایفـا می کنـد‪ .‬جامعـه امـروز ایـران بـا چالش هـای متعـددی مواجـه‬ ‫شـده و ازایـن رو‪ ،‬بیش از هرچیـز بـه مسـئولیت اجتماعـی در سـطوح مختلـف‬ ‫خـود نیـاز دارد‪ .‬ایـن رویکـرد نیـز با الگوسـازی در جامعه نهادینه خواهد شـد‪.‬‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬یـک چهارچـوب و محـدوده اخالقی سـت کـه در ان‬ ‫وظایـف مختلفـی کـه تمـام ان ها دارای منافع برای جامعه هسـتند‪ ،‬برعهده‬ ‫فـرد‪ ،‬سـازمان یـا نهـادی خـاص گذاشـته می شـود‪ .‬ایـن مفهـوم به صـورت‬ ‫دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسـیله تک تک افراد جامعه اسـت‬ ‫کـه انجـام ایـن وظایـف باعـث می شـود تـا تعـادل مناسـبی بیـن ا کوسیسـتم و‬ ‫اقتصاد جامعه برقرار شـود‪ .‬اسـتفاده از لفظ «وظیفه» نشـان می دهد که هر‬ ‫فـرد درحالت عـادی بایـد بـه ایـن وظایـف واقف بـوده و نقش خـود را در حفظ‬ ‫ایـن تعـادل به صـورت مشـخص پذیرفتـه و ایفـا کنـد‪ .‬مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫فـردی بـا ایجـاد یـک موضـع فعـال نسـبت بـه تاثیرگـذاری مثبـت بـر دیگـران و‬ ‫محیـط بیـرون از دایـره خـود بسـط می یابـد‪ .‬مسـئولیت اجتماعـی فـردی‪،‬‬ ‫اسـاس مسـئولیت اجتماعـی گروهی سـت؛ زیـرا یـک اجتمـاع از افراد تشـکیل‬ ‫شـده اسـت و درنتیجـه‪ ،‬فرهنـگ مسـئولیت اجتماعـی را مشـخص می کنـد‪.‬‬ ‫ایـن رابطـه امیختـه بین مسـئولیت اجتماعی گروهی و مسـئولیت اجتماعی‬ ‫فردی سـت‪.‬‬ ‫* فعال اجتماعی‬ ‫اتاق فکر‬ ‫تشخیص ضایعات پالستیکی در اقیانوس‬ ‫با استفاده از هوش مصنوعی‬ ‫محققان دانشـگاه بارسـلونا (اسـپانیا)‪ ،‬الگوریتم هوشمندی را توسعه دادند‬ ‫که قادر است با استفاده از تصویربرداری هوایی‪ ،‬میزان ضایعات پالستیکی‬ ‫موجـود در اب اقیانـوس را اندازه گیـری کنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ این شـیوه بـرای‬ ‫اندازه گیـری میـزان ضایعـات پالسـتیکی شـناور در سـطح اب و همچنیـن‬ ‫ردگیـری نحـوه توزیـع این ضایعات در گذر زمـان کارایی دارد‪ .‬محققان برای‬ ‫توسـعه ایـن الگوریتـم‪ ،‬از تکنیک هـای یادگیـری عمیـق اسـتفاده کردنـد و‬ ‫بیـش از ‪ ۳۸۰۰‬تصویـر هوایـی را از دریـای مدیترانـه مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار‬ ‫دادنـد‪ .‬ان هـا پـس از امـوزش الگوریتـم بـا اسـتفاده از ایـن تصاویـر به کمـک‬ ‫شـبکه های عصبـی توانسـتند به مرورزمـان دقـت الگوریتـم را در تشـخیص‬ ‫ضایعـات پالسـتیکی افزایـش دهنـد‪ .‬ایـن الگوریتـم کـه ا کنـون دقـت ان بـه‬ ‫بـاالی ‪ ۸۰‬درصـد رسـیده‪ ،‬توانایـی تجزیه وتحلیـل هریـک از تصاویـر هوایـی‬ ‫ً‬ ‫را مسـتقال دارد‪ .‬ایـن الگوریتـم همچنیـن قـادر اسـت تمـام تصاویـر را بـرای‬ ‫به دسـت اوردن یـک تصویـر کلـی از محـدوده موردبررسـی درکنارهـم قـرار‬ ‫داده و به عنـوان یـک تصویـر واحـد تجزیه وتحلیـل کنـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬ایـن‬ ‫ابـزار هوشـمند به صـورت یـک برنامـه تحـت وب در دسـترس عمـوم قـرار‬ ‫ک نسـخه اختصاصـی بـرای هواپیماهای‬ ‫گرفتـه؛ امـا محققـان درتالش انـد یـ ‬ ‫بـدون سرنشـین تولیـد کنند تـا فرایند ردگیـری و اندازه گیری میـزان ضایعات‬ ‫ً‬ ‫پالسـتیکی در اب هـای زمیـن کاملا خـودکار انجـام شـود‪ .‬به گـزارش مجمـع‬ ‫جهانـی اقتصـاد؛ سـاالنه حـدود هشـت میلیون تن ضایعـات پالسـتیکی وارد‬ ‫اقیانوس هـا می شـود‪ .‬طبـق مقالـه ای کـه سـال ‪ ۲۰۱۵‬منتشـر شـد؛ میـزان‬ ‫ایـن ضایعـات‪ ،‬تنهـا در سـال ‪ ۲۰۱۰‬بیـن ‪ ۴.۸‬تـا ‪ ۱۲.۷‬میلیون تـن تخمیـن زده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ضایعـات پالسـتیکی صرف نظـر از میـزان ان هـا؛ مشـکلی جـدی‬ ‫بـرای زیسـت بوم اقیانـوس محسـوب می شـود‪ .‬برخـورد بـا قطعـات بـزرگ‬ ‫پالسـتیک می توانـد موجـب اسـیب یـا مـرگ ابزیـان شـود و قطعـات کوچـک‬ ‫ان ممکـن اسـت بـه دسـتگاه گـوارش ایـن موجـودات راه یابـد‪ .‬برخـی از‬ ‫ماهیـان کوچـک‪ ،‬ذرات کوچـک پلیمـری را کـه باعنـوان میکروپالسـتیک‬ ‫شـناخته می شـوند‪ ،‬بـه منابـع غذایـی طبیعـی خـود ترجیـح می دهنـد و‬ ‫ً‬ ‫به دلیـل خـوردن میکروپالسـتیک‪ ،‬عملا قبـل از رسـیدن بـه سـن بلـوغ‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫گرسـنگی می میرنـد‪ .‬میکروپالسـتیک در طبیعـت تقریبـا غیرقابـل تجزیـه‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی ظـروف یک بارمصـرف‪ ،‬کیسـه های نایلونـی و سـایر اشـیای‬ ‫پالسـتیکی دور ریختـه می شـوند‪ ،‬ازطریـق فاضلاب و سیسـتم های نا کارامد‬ ‫دفـن و بازیافـت زبالـه‪ ،‬درنهایـت سـر از اقیانوس هـا و دریاهـا درمی اورنـد‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از منابـع تولیـد میکروپالسـتیک‪ ،‬ذرات پالسـتیکی هسـتند کـه در‬ ‫لوازم ارایشـی و بهداشـتی مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد و پـس از شست وشـو‪،‬‬ ‫ازطریـق فاضلاب به جریان اب های زیرزمینـی و دریاها راه می یابند‪ .‬ارزیابی‬ ‫اثـار مخـرب میکروپالسـتیک در طبیعـت بسیاردشـوار اسـت؛ امـا ان هـا در‬ ‫بـدن پرنـدگان دریایـی‪ ،‬ماهی هـا‪ ،‬وال هـا و بسـیاری از ابزیـان دیـده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن مـواد غیرقابل هضـم و تجزیـه‪ ،‬پـس از ورود بـه بـدن جانـوران در‬ ‫سیسـتم گوارش ان ها انباشـته شـده و باالخره منجر ب ه مرگ ان ها می شود‪.‬‬ ‫طبـق ایـن تحقیقـات؛ نـوزاد برخـی از انـواع ماهـی کـه در محیط هـای مملـو‬ ‫از میکروپالسـتیک سـر از تخـم درمی اورنـد‪ ،‬به جـای پالنکتـون کـه غـذای‬ ‫طبیعـی ان هـا محسـوب می شـود‪ ،‬تنهـا میکروپالسـتیک می خورنـد‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب‪ ،‬پیـش از بلـوغ و رسـیدن بـه بـاروری‪ ،‬جـان خـود را از دسـت‬ ‫ً‬ ‫می دهنـد‪ .‬ظاهـرا ایـن ماهیـان کوچـک‪ ،‬به دلیـل تغذیـه غلـط‪ ،‬توانایـی‬ ‫وا کنش به سیگنال های شیمیایی هشداردهنده را که موجب نجات جان‬ ‫ان هـا از دسـت شـکارچیان طبیعـی می شـود‪ ،‬از دسـت می دهنـد‪ .‬در چنیـن‬ ‫محیط هایی‪ ،‬درصد کمتری از تخم ها به ماهی بدل می شـوند‪ .‬علت تغییر‬ ‫رفتـار ماهـی و وا کنـش نشـان ندادن بـه محرک هـای طبیعـی‪ ،‬مبهـم باقـی‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق این تحقیقات؛ میکروپالسـتیک‪،‬‬ ‫مانـده و هنـوز دردست بررس ‬ ‫خسـارات جبران ناپذیری را به محیط زیسـت دریاها و اقیانوس ها وارد کرده‬ ‫اسـت و اقدام فوری برای جلوگیری از ورد مقادیر بیشـتر میکروپالسـتیک به‬ ‫اب هـای کـره زمیـن‪ ،‬یـک ضـرورت جهانـی محسـوب می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از چندین طرح عمرانی شهرداری نوراباد‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار نورابـاد گفـت‪« :‬به مناسـبت گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر چنـد پـروژه‬ ‫شـهری شـامل‪ ،‬الیـن غربـی پـل فردوسـی‪ ،‬دیواره هـای سـاحلی و کانـال سـیل بر‬ ‫دره مشـتری و ‪ ...‬باحضـور فرمانـدار‪ ،‬امام جمعـه و اعضـای شـورای شـهر افتتـاح‬ ‫و مـورد بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬به گـزارش سـایه؛ توجـه بـه پیشـرفت و ابادانـی‬ ‫مناطـق کمتـر برخـوردار و توسـعه نیافته امـری مهـم و حیاتی سـت‪ .‬شـاخص های‬ ‫توسـعه را که درنظر بگیریم متوجه می شـویم که خیلی از شـهرهای استان لرستان‬ ‫لگـرا در‬ ‫از محرومیـت مضاعفـی برخـوردار بـوده و می طلبـد مدیـران میدانـی و عم ‬ ‫جبـران کمبودهـای عمرانـی و کمـک بـه ارتقـای زیباسـازی و مبلمـان و عمرانـی‬ ‫شـهرها فعالیت هـای دوچنـدان و مضاعفـی را دردسـتورکار قـرار دهنـد‪ .‬شهرسـتان‬ ‫نورابـاد از جملـه شـهرهای شـمالی اسـتان لرسـتان اسـت کـه نسـبت بـه سـایر‬ ‫شـهرهای اسـتان از امکانـات و توسـعه کمتـری برخـوردار اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬خدمـت‬ ‫بـه ایـن مناطـق به مراتـب شـیرین تر از شـهرهای توسـعه یافته و پرجمعیـت اسـت‪.‬‬ ‫شهرداری کوچک و کم درامد با مشکالت فراوان‬ ‫شـهردار نوراباد‪ ،‬مهندس علی نجات نورعلی اسـت‪ .‬شـهرداری کوچک و کم درامد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای ابراهیم تاج ابادی فرزند حجی با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی امضا شده تقاضای صدور‬ ‫سـند مالکیت المثنی نوبت اول ششـدانگ یکباب مغازه بشـماره پال ک ‪ 8238‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در‬ ‫بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبتـی شهرسـتان سـبزوار کـه ذیـل صفحه ‪ 96‬دفتر ‪ 22‬سـند بشـماره چاپـی ‪879006‬د‪91‬‬ ‫بنـام نامبـرده ثبـت و سـند صـادر شـده اسـت و حسـب اعلام مالـک‪ -‬متقاضـی سـند مالکیـت در اثـر نقـل‬ ‫مـکان مفقـود شـده را نمـوده اسـت‪ .‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت مراتب یـک نوبت ا گهی تا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود اصل سـند مالکیت نزد خود می باشـند‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫ده روز از تاریخ انتشار ا گهی اعتراض کتبی خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به‬ ‫اداره ثبـت محـل ارائـه تـا مراتـب صورتجلسـه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمـام مدت مقرر اعتـراض ارائه نگردد‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود ایـن اداره مطابق مقـررات اقدام به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنی به نام مالـک خواهد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2198‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪331 -52‬ق‪ 16‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12488249568‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA1AR313730‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫بانیمـرد مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1386‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪472 -32‬م‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 2082572‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286185870‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫ابراهیم زاده محمدیـه مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 216‬کاشمر‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانو زلیخا تقی پور فرزند حیات بشناسنامه ‪ 690‬و کد ملی ‪ 4819368613‬صادره از باغملک درخواستی‬ ‫بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه شـرف داودی مهـر‬ ‫بشناسنامه ‪ 16563‬و کد ملی ‪ 1910165476‬صادره رامهرمز در تاریخ ‪ 1388/12/05‬در رامهرمز اقامتگاه‬ ‫دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬زلیخـا تقی پـور فرزند حیـات ش ش ‪ 690‬کد ملـی ‪4819368613‬‬ ‫متولـد ‪ 1353/04/03‬صـادره از باغملـک دختـر متوفیـه ‪ -2‬کوکـب تقی پـور فرزنـد حیـات ش ش ‪621‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4819367927‬متولـد ‪ 1328/0/01‬صـادره از باغملـک دختـر متوفیـه ‪ -3‬فریبـا تقی پـور فرزنـد‬ ‫حیـات ش ش ‪ 759‬کـد ملـی ‪ 4819369301‬متولـد ‪ 1349/06/07‬صـادره از باغملـک دختـر متوفیـه‬ ‫‪ -4‬محمدصالـح تقی پـور فرزنـد حیـات ش ش ‪ 623‬کـد ملـی ‪ 4819367943‬متولـد ‪1335/03/03‬‬ ‫صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه ‪ -5‬محمدکریـم تقی پـور فرزند حیـات ش ش ‪ 13‬کـد ملـی ‪4819794124‬‬ ‫متولـد ‪ 1336/12/10‬صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه ‪ -6‬مجیـد تقی پـور فرزنـد حیـات ش ش ‪ 5‬کـد ملـی‬ ‫‪ 4819801821‬متولد ‪ 1340/01/02‬صادره از باغملک پسر متوفیه ‪ -7‬خلیل تقی پور فرزند حیات ش ش‬ ‫‪ 691‬کـد ملـی ‪ 4819368621‬متولـد ‪ 1345/02/09‬صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه ‪ -8‬مهـران تقی پـور‬ ‫فرزنـد حیـات ش ش ‪ 796‬کـد ملـی ‪ 4819369679‬متولـد ‪ 1351/04/10‬صـادره از باغملـک پسـر متوفیـه‬ ‫والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/789‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 125cc‬مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪ 775-44734‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 0124NEG447787‬و شـماره ‪ VIN:NEG***125A9508136‬به مالکیت عرفان رحمانی مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪475 -42‬ص‪22‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 147H0269666‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JE3HF270173‬بنـام احمدرضـا‬ ‫خلیلی خویـردی بـا کـد ملـی ‪ 0768963966‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 935‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری ام وی ام به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1395‬با شماره انتظامی ایران ‪934 -32‬ن‪76‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ MVM484FBDG006812‬و شـماره شاسـی ‪ NATGBAYL8G1006900‬بنـام محمـد‬ ‫جمشـیدی زرمهری بـا کـد ملـی ‪ 0690035071‬مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 934‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪976 -36‬ن‪ 36‬و شـماره موتـور ‪ 32908213666‬و شـماره شاسـی ‪ 82212586‬بنـام مهـدی‬ ‫اسـماعیل زاده مرغزاری فرزنـد غالمرضـا مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 936‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت احسـان مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪ 772-85978‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ 125E8826073‬و شماره موتور ‪ 0979807‬به مالکیت رجبعلی محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 217‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه مالکیـت (بـرگ سـبز) یـک دسـتگاه خـودرو سـواری سـیتروئن زانتیـا ‪ SX‬بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1389‬با شماره پال ک ایران ‪923 -43‬د‪ 68‬و شماره موتور ‪ 152826‬و شماره شاسی ‪S1512289193201‬‬ ‫بـه نـام خانـم طاهـره مولویان جزی مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫مه والت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013046‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه حامـد عدالت خواه تطفـی فرزنـد علـی از‬ ‫‪ 32‬از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت زهـرا مقیمـی بعنوان ششـدانگ‬ ‫یکبـاب دکان بمسـاحت ‪ 17/28‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1347‬بـرای ان‬ ‫منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫بـا مشـکالت فـراوان و مطالبـات مردمـی زیـاد؛ امـا علی رغـم مشـکالت درامـدی‬ ‫و تجهیـزات شـهرداری نورابـاد‪ ،‬نورعلـی بـا بهـره جسـتن از سـال ها تجربـه در بدنـه‬ ‫شـهرداری ها در مدت زمـان حضـورش در راس شـهرداری شـاهد تغییـرات و تحولی‬ ‫قابل قبولـی در سـطح شـهر نورابـاد بودیـم‪.‬‬ ‫در ایـام دهـه فجـر نیـز چندیـن طرح مهم عمرانی در سـطح شـهر امـاده که باحضور‬ ‫مسـئوالن افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـیدند‪ .‬افتتـاح پـل‪ ،‬دیـواره سـاحلی‪ ،‬کانـال‬ ‫جمـع اوری اب هـای سـطحی‪ ،‬پـل فلـزی و ‪ ...‬از جملـه طر ح هایـی بودنـد کـه در‬ ‫هشـتمین روز از دهـه فجـر باحضـور شـهردار‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬اعضـای شـورای شـهر و‬ ‫فرمانـدار نورابـاد افتتـاح شـدند‪.‬‬ ‫تامین سه میلیاردتومان جهت ساخت فاز دوم پل‬ ‫شـهردار نورابـاد دراین رابطـه در گفت وگویـی اختصاصـی بـا خبرنـگار مـا گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از طر ح هـای مهـم شـهرداری سـاخت پـل فردوسـی بـود کـه الیـن غربـی‬ ‫ایـن پـل امـروز کامـل شـد و بـه افتتـاح رسـید همچنیـن کار سـاخت الیـن‬ ‫شـرقی ایـن پـل بـا اعتبـاری بالغ بـر سـه میلیاردتومان سـال اینـده اسـتارت‬ ‫خواهد خورد»‪.‬‬ ‫کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/901‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16 -139960318011012903‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه لیلا عیسـی زاده مهویزانی فرزنـد غریب از‬ ‫‪ 5‬از ‪ 86‬اصلـی واقـع در قریـه سـورم بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق غریـب عیسـی زاده بعنـوان ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 245‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیده و‬ ‫پال ک ‪ 26‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/902‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/29 -139960318011012154‬و‬ ‫اصالحی ‪ 1399/10/30 -139960318011013474‬هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا‬ ‫تصـرف مالکانـه صفـرا پیری ماتـک فرزنـد اسـماعیل از پلا ک ‪ 7‬باقیمانـده از ‪ 15‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫بریـران بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت سـیدمهدی نعیمـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل‬ ‫بـر سـاختمان (خانـه) و محوطـه بمسـاحت ‪ 775‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 130‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/910‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ فـروش (سـند فـروش) کارخانـه سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره انتظامـی‬ ‫ایـران ‪686 -56‬ق‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 1911644‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286076143‬متعلـق بـه حمیـد‬ ‫ملک زاده اسـطلخی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسنامه سبز وانت نیسان ‪ 2400‬مدل ‪ 1388‬با شماره انتظامی ایران ‪487 -95‬ج‪ 66‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAZPL140TIL184420‬و شـماره موتـور ‪ 473177‬متعلـق بـه سـجاد ناروئـی مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسنامه سبز وانت نیسان زامیاد مدل ‪ 1364‬با شماره انتظامی ایران ‪644 -16‬ص‪ 84‬و شماره شاسی‬ ‫‪ B23491‬و شماره موتور ‪ 154979‬متعلق به محمدعلی محمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪737 -56‬ق‪ 83‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12486083569‬و شـماره شاسـی ‪ 50399954‬متعلـق بـه بهنـاز بهره مندپاسـکه مفقـود و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ساخت دیواره ساحلی و حل مشکل همیشگی مردم‬ ‫علـی نجـات نورعلـی گفـت‪« :‬پـروژه دیگر شـهرداری‪ ،‬سـاخت دیواره سـاحلی بود که‬ ‫بـا تکمیـل ان مشـکالت مـردم شـمال شـرق شـهر مرتفـع شـد کـه اعتبـار ان ازطریـق‬ ‫اعتبارات سـیل در حدود سـه میلیاردتومان اعتبار صرف شـد و تحویل شـهروندان‬ ‫عزیـز شـد»‪ .‬نورعلـی نبـود کانـال سـیل بر در شـمال شـرق شـهر در زمـان وقـوع سـیل‬ ‫در نورابـاد را یکـی از مشـکالت اساسـی مـردم این شـهر اعالم و عنوان کـرد‪« :‬با تدابیر‬ ‫اعضای شورا و مطالعات کارشناسان و مهندسین شهرداری کانال مدنظر به طول‬ ‫‪500‬متـر بـا ظرفیـت عبـور دو ونیم مترمکعـب اب از کانـال در ثانیه طراحی شـد»‪.‬‬ ‫طرح بسیار مهم و موثر برای شهروندان‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬باتوجه به اینکه این طرح بسیار مهم و موثر برای شهروندان بود بر‬ ‫اجرای ان تا کید داشتیم؛ به همین منظور با پیگیری هایی که شد اعتبار ان از سه‬ ‫محـل تملـک اسـتانی‪ ،‬مـاده ‪ 10‬سـیل و از محل اعتبارات زمیـن بالغ بر چهارمیلیارد‬ ‫و ‪500‬میلیون تومـان تامیـن هزینـه شـد کـه بـا لطـف خـدا همـه حـوزه ابریـز شـمال‬ ‫شرق شهر را پوشش و هدایت می کند و شاهد اب گرفتگی دراین منطقه نخواهیم‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار نورابـاد بابیان اینکـه کار بهسـازی ورودی هـای شـهر نیـز دردس ِـت‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1399/10/16‬در وقـت فوق العـاده شـورای حـل اختلاف شـوش بـه تصـدی امضاءکننـده ذیـل‬ ‫تشـکیل‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 524/3/99‬تحت نظـر اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه اوراق و محتویـات پرونـده ختـم‬ ‫رسـیدگی را اعلام و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال بشـرح اتـی مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت تقدیمـی اقای نعیم مسـحنه فرزند محمـد بطرفیت اقای عزیزالـه یزدانی فرزند‬ ‫فریـدون بخواسـته الـزام بـه فـک پلا ک خـودرو وانـت پیـکان بشـماره انتظامـی ‪427 -72‬ب‪ 63‬شـورا بـا‬ ‫بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان به موجب قرارداد عادی مورخ ‪ 1398/06/31‬اقدام به‬ ‫خریـد خـودروی موصـوف و بـا اوصـاف ذکـر شـده در قرارداد نموده اسـت و تا کنون موفق به تعویض پال ک‬ ‫خـودرو نشـده اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه پلا ک وسـیله نقلیـه اختصـاص بـه شـخص داشـته و امـروزه فک‬ ‫و تعویـض پلا ک خـودرو مـورد معاملـه بـه نـام خریـدار از جملـه لـوازم عرفـی و قانونـی بیـع خودرو می باشـد‬ ‫و خوانـده نیـز تعرضـی بـه اصالـت قـرارداد نکـرده اسـت و بـا توجـه به پاسـخ اسـتعالم واصلـه از پلیـس راهور‬ ‫شـوش مـورخ ‪ 1399/07/27‬مبنـی بـر تعلـق پلا ک خـودرو بـه خوانـده‪ ،‬لـذا دعـوی مطروحـه را ثابـت‬ ‫تشـخیص و بـا اسـتناد بـه مـواد ‪ 220 ،225‬قانـون مدنـی و مـاده ‪ 198‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی حکم به‬ ‫محکومیت خوانده به فک پال ک خودرو سواری وانت پیکان مدل ‪ 1386‬بشماره موتور ‪11486054081‬‬ ‫و پال ک ایران ‪427 -72‬ب‪ 63‬در حق خواهان صادر می نماید‪ .‬رای صادره غیابی اسـت و ظرف بیسـت‬ ‫روز پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل واخواهـی در همیـن مرجـع و سـپس ظـرف مـدت بیسـت روز‪ ،‬قابـل تجدیدنظـر در‬ ‫دادگاه هـای عمومی حقوقی شهرسـتان شـوش می باشـد‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه به اقای پرویز حاجیونداسدی‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای پرویـز حاجیونداسـدی فرزنـد عجـم بـه شـماره ملـی ‪ 4172797563‬و بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 45‬صـادره از الیگـودرز سـا کن اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شـهر دزفـول‪ ،‬خیابـان امـام شـمالی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهدا ‪ ،2‬پلا ک ‪ 99‬ابلاغ می شـود کـه خانـم ارزو خسروی سردشـتی فرزنـد احمدعلـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 1990266193‬جهـت وصـول مبلـغ ‪ 4/570/000/000‬ریـال بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪ 4212‬مـورخ‬ ‫‪ 1388/09/22‬تنظیمـی دفترخانـه ازدواج ‪ 87‬شـهر دزفول اسـتان خوزسـتان درخواسـت صـدور اجرائیه‬ ‫ً‬ ‫مهریـه علیـه شـما را نمـوده کـه متعاقبـا اجرائیـه شـماره ‪ 139804182797000016‬مـورخ ‪1398/03/26‬‬ ‫صـادر و پرونـده اجرائـی بـه شـماره پرونـده ‪ 139804017094000139/1‬در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق‬ ‫گزارش مورخ ‪ 1398/03/31‬مامور پسـت‪ ،‬محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده‪ .‬لذا بنا‬ ‫بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکـی از روزنامه های‬ ‫الکترونیکـی کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن ا گهـی کـه روز ابلاغ‬ ‫محسـوب می گـردد‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمائیـد‪ ،‬عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد‬ ‫ً‬ ‫یافـت‪ .‬ضمنـا حسـاب بانکـی متعلـق بـه شـما نزد بانک توسـعه تعاون شـعبه دزفـول شناسـایی و توقیف‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بدینوسـیله مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 87‬ائین نامـه اجـرا نیـز ابلاغ می گـردد‪ .‬ضمنا می بایسـت‬ ‫جهـت ثبت نـام و دریافـت حسـاب کاربـری اقـدام فرمائیـد‪.‬‬ ‫عبداله قربانی فر‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 970515‬اجرایـی مدنـی فاطمـه قایدرحمتـی محکـوم بـه پرداخـت ‪ 100‬سـکه‬ ‫طلای تمـام بهـار ازادی از ماتـرک مرحـوم احمـد اسـماعیل پور در حـق خانـم فاطمـه قاسـمی هویدی بـا‬ ‫وکالـت اقـای منظـم زاده محکـوم گردیـده اسـت کـه در ایـن اجـرا امـوال ذیـل جهـت اجـرای مفـاد حکـم‬ ‫توسـط کارشـناس قیمت گـذاری گردیـده اسـت‪ .‬یکبـاب منـزل مسـکونی بـه ادرس دزفـول‪ ،‬صفی ابـاد‪،‬‬ ‫کوی بهار‪ ،‬خیابان بهار ‪ 2‬به مسـاحت ‪ 95‬مترمربع دارای اشـترا کات اب و برق و گاز و دو اطاق و سـالن و‬ ‫اشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی می باشـد‪ .‬لذا اموال در روز یکشـنبه ‪ 1399/12/17‬راس سـاعت ‪8-10‬‬ ‫صبـح از طریـق مزایـده حضـوری در محـل دفتـر شـعبه دوم اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول بـه‬ ‫معـرض فـروش گـذارده می شـود‪ .‬طالبیـن می تواننـد در مـدت پنـج روز قبـل از روز مزایـده بـا هماهنگـی‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از امـوال مذکـور بازدیـد نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمت‬ ‫پایـه ‪ 5/500/000/000‬ریـال شـروع می شـود‪ .‬برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد‬ ‫نمایـد‪ .‬مزایـده راس سـاعت ‪ 8‬صبـح در شـعبه دوم اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع و‬ ‫سـاعت ‪ 10‬صبـح همـان روز خاتمـه می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده بایـد ‪ %10‬بهـا را فی المجلـس بـه عنـوان سـپرده‬ ‫بـه قسـمت اجـرای احـکام مدنـی پرداخـت نمایـد و حدا کثـر ظـرف یـک ماه بقیـه بهای مـورد مزایـده را به‬ ‫صنـدوق دادگسـتری دزفـول تودیـع و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تـا اقدامـات بعـدی انجـام شـود‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت سـپرده او پـس از کسـر هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬هزینه هـای‬ ‫ً‬ ‫نقـل و انتقـال و غیـره کال بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫محمد زادعلی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی موتورسـیکلت لیفـان ‪ 200 cc‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره انتظامـی ‪ 581/21822‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 200NC5059863‬و شـماره شاسـی ‪ NC5-20019514006‬متعلـق بـه علی ا کبـر رنجـی مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل ‪ 5‬برگـی مسـکن مهـر بـه شـماره ‪/97/11962‬ص‪ 108/‬مـورخ ‪ 1397/04/20‬متعلـق بـه اقـای‬ ‫محمدرضـا کلهـر فرزنـد شـمس اله بـه شـماره ملـی ‪ 0082159432‬مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1387‬با شـماره‬ ‫پال ک ‪926 -24‬س‪ 41‬و شـماره موتور ‪ 2342484‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287720718‬مربوط به خانم‬ ‫سـهیال رمضانـی دوک فرزنـد میرمحمدطال مفقـود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت کامیون بنز کمپرسـی ‪ LK42/1924‬به رنگ نارنجی روغنی مدل ‪ 1385‬با شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪876 -42‬ع‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ 33593210098675‬و شـماره شاسـی ‪37433316596556‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل‬ ‫یگـردد‪ :‬خانـم منیـر ارجمنـد فرزنـد فیض محمـد بشماره شناسـنامه ‪ 5564‬کـد ملـی‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫‪ 0748395301‬صـادره از تایبـاد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 202‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 2991‬فرعـی از ‪ 251‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت شـهرام و عـادل ارجمنـد و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪.97-31‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008319‬مـورخ ‪1399/10/25‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعـارض اقـای جعفـر فرزادیـان فرزنـد ماشـاءاله نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 170‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 471‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی گذرده تـرک‬ ‫بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقای غالمحسـین نکویی فرزند‬ ‫مرادعلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو ماه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8674‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫اجراسـت اظهار کرد‪« :‬در تالشـیم ورودی های شـهر را در شـان مردم عزیز بهسـازی‬ ‫کنیـم‪ .‬دراین راسـتا ورودی بیمارسـتان کـه حلقـه اتصـال خیابـان شـهید رضایـی و‬ ‫شـمال شـرق شـهر بـه کرمانشـاه منتهـی می شـود تکمیـل خواهـد شـد»‪ .‬وی مـردم‬ ‫نورابـاد را مردمـی فهیـم و والیت مـدار خوانـد و تصریـح کـرد‪« :‬فرزنـدان مـردم نوراباد‬ ‫در شـهرداری نورابـاد شـبانه روز در خدمـت شـهروندان هسـتند و دراین خصـوص‬ ‫امیدواریـم بتوانیـم خدمـات شایسـته ای به مـردم عزیز ارائـه دهیم»‪.‬‬ ‫خبرهای خوش شهردار‬ ‫دردسـت اجرای شـهری بیـان کـرد‪:‬‬ ‫شـهردار نورابـاد درادامـه بااشـاره به طر ح هـای‬ ‫ِ‬ ‫«خوشـبختانه در ایـن مـدت پروژه هـای موثری برای ارتقـای عمرانی نوراباد تعریف‬ ‫شـده که می توان به طر ح های جمع اوری اب های سـطحی‪ ،‬احداث میدان های‬ ‫جدیـد و چنـد طـرح مهـم دیگر اشـاره کـرد که ان شـاءاهلل با تامین اعتبـار موردنیاز و‬ ‫به محـض تکمیـل در هفتـه دولت به بهره برداری خواهند رسـید»‪ .‬نورعلی درپایان‬ ‫افـزود‪« :‬انتظـار داریـم فرمانـدار محتـرم و امام جمعـه گران قـدر در جلسـات اسـتانی‬ ‫بـا پیگیری هایـی کـه خواهنـد داشـت بتواننـد اعتبـارات بیشـتری برای پیشـرفت و‬ ‫محرومیت زدایـی نورابـاد جـذب کنند»‪.‬‬ ‫اعالم ثبت طالق‬ ‫اقـای حسـن علی امجدیـان فرزنـد رضاعلـی‪ ،‬مجهول المـکان‪ ،‬بـه اسـتحضار می رسـاند پیرو انتشـار مورخ‬ ‫‪ 1399/11/11‬در روزنامه بعلت عدم حضور جنابعالی‪ ،‬همسـر شـما طبق مقررات مطلقه به طالق خلع‪-‬‬ ‫نوبـت اول بـه شـماره ثبـت ‪ 3065‬مـورخ ‪ 1399/11/23‬دفتـر طلاق ‪ 33‬سـنقر گردیـد‪ .‬لـذا علقـه زوجیـت‬ ‫فی مابیـن سـاقط گردید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 152‬جواد ویسی سطری‪ ،‬دفتر رسمی ازدواج (‪ )55‬و طالق (‪ )33‬سنقر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 111‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ‪787 -29‬ه‍‪ 19‬و شـماره موتور ‪ 5321025‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100F5817028‬به نام حسـن‬ ‫کرمـزاده مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای محمدسـعید هاشـمی با ارائه دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده توسـط دفتر اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 17‬سـنقر و تقاضـای وارده بشـماره ‪ 1399/11/15-139921716009010767‬مبنـی بـر فقـدان سـند‬ ‫مالکیـت مقـدار ششـدانگ یکبـاب خانـه مفـروزه تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 1823‬اصلـی کـه بشـماره سـریال‬ ‫‪ 556025‬ذیـل ثبـت ‪ 704‬صفحـه ‪ 481‬دفتـر ‪ 7‬بنـام اقـای محمدسـعید هاشـمی صـادر و تسـلیم شـده و‬ ‫بدلیل سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده که مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبت ا گهی می شـود تا‬ ‫چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد‬ ‫ً‬ ‫از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت و یـا‬ ‫اصل سند معامله‪ ،‬به اداره ثبت سنقر تسلیم و رسید دریافت نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضا مدت‬ ‫مذکـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی طبق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/26 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید ‪ GTXI‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1386‬با شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪745 -29‬ق‪ 37‬و شـماره موتور ‪ 1964903‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286330713‬مفقود و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1374‬‬ ‫بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪525 -19‬ج‪ 66‬و شـماره موتـور ‪ 831694‬و شـماره شاسـی ‪S1412274509151‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه ‪ 99/796‬مطروحـه از سـوی فرهـاد احمـدی بـا وکالـت اقـای احمـد‬ ‫عزتـی بـه طرفیـت شـرکت تعاونـی مسـکن رزمنـدگان کردسـتان اقایـان نجم الدیـن خیرابـادی‪ ،‬میلاد‬ ‫امیری‪ ،‬سـعید امیری و خانم ها فریبا مرادی‪ ،‬ماریه امیری به خواسـته الزام تنظیم سـند رسـمی ملک‪،‬‬ ‫مطالبـه خسـارات دادرسـی بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن نامبـردگان اقایـان نجم الدین خیرابـادی‪،‬‬ ‫میلاد امیـری‪ ،‬سـعید امیـری و خانم هـا فریبـا مـرادی و ماریـه امیـری وفـق مـاده ‪ 73‬قانـون ائین دادرسـی‬ ‫مدنی مراتب یک بار در روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می گردد تا از تاریخ نشر ا گهی با اخذ مستندات‬ ‫پرونـده در وقـت رسـیدگی تعییـن شـده روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/24‬سـاعت ‪ 12‬صبـح جهـت‬ ‫رسـیدگی بـه پرونـده در مرکـز داوری اتـاق تعـاون‪ ،‬حضور بهم رسـانند‪ .‬درغیراینصورت وفق مقـررات اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 160335‬ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب رحیمـه زینـل زاده مالـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی دارای پلا ک ثبتـی ‪188‬‬ ‫واقـع در بخـش کهریـزک حـوزه ثبتـی کهریـزک بـه مسـاحت ‪ 2533‬مترمربـع قریـه درسـون اباد بـه نشـانی‬ ‫درسـون اباد‪ ،‬خیابـان شـهیدجانبزرگی‪ ،‬خیابـان زهکـش‪ ،‬زمیـن کشـاورزی شـانزده صـادره بـه تاریـخ‬ ‫‪ 1398/12/27‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی‬ ‫فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و‬ ‫حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی به امور اب و تکمیل پرونده می باشـد‪ .‬لذا از کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار‬ ‫ا گهی به امور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهید بغدادی‪،‬‬ ‫نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت‬ ‫مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی‬ ‫بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه سـاختمان بـه شـماره ‪ 11663‬مـورخ ‪1388/12/12‬‬ ‫بـا کـد نوسـازی ‪ 1-7-51-9‬پلا ک ثبتـی ‪ 3929‬فرعـی از ‪7‬‬ ‫فرعـی از ‪ 236‬اصلـی بنـام اقـای غالمرضـا مالشـاهی مفقـود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه سـاختمان به شـماره ‪ 11651‬مورخ ‪1388/12/12‬‬ ‫بـا کـد نوسـازی ‪ 1-7-51-10‬پال ک ثبتـی ‪ 3930‬فرعی از ‪7‬‬ ‫فرعی از ‪ 236‬اصلی بنام اقای غالمرضا مالشاهی مفقود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫هم زمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر برگزار شد؛‬ ‫خانه فرهنگ «شهید سردار حاج قاسم سلیمانی»‬ ‫مراسم اعطای درجات جدید کارکنان‬ ‫و بوستان «اب شن» افتتاح شد‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫در هشـتمین روز از ایـام اهلل دهـه فجـر ائیـن افتتـاح خانـه فرهنگ شـهید سـردار حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی و بوسـتان اب شـن باحضور دکتر گودرزی (معاون امنیتی و انتظامی استانداری‬ ‫تهران) و مسـئولین شهرسـتان قدس برگزار شـد‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری قدس؛ به مناسـبت دهه مبارک فجر و چهل ودومین سـالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسلامی دو پروژه شـاخص عمرانی شـهرداری قدس باحضور دکتر گودرزی‬ ‫(معـاون امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری تهـران)‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬شـهردار‪ ،‬رئیـس و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهرقدس و دیگـر مسـئولین افتتـاح شـد‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪،‬‬ ‫خانه فرهنگ شـهید سـردار حاج قاسـم سـلیمانی نخسـتین پروژه ای بود که روبان افتتاح‬ ‫ان توسـط مسـئولین بریـده شـد‪ .‬ایـن پـروژه به منظـور ارتقـای کیفـی و کمـی زیرسـاخت ها‬ ‫و اما کـن فرهنگـی‪ ،‬افزایـش سـرانه های ایـن حـوزه و تسـهیل در دسترسـی شـهروندان بـه‬ ‫امکانـات رفاهـی و خدماتـی بـا ‪۱۹۸۰‬مترمربـع زیربنـا در ‪۳۳۰‬مترمربـع زمیـن در شـش طبقه‬ ‫شـامل زیرزمیـن و پنج طبقـه بـا اسـکلت بتنـی و بـا اعتبـار پنج میلیاردتومـان اجرایـی شـده‬ ‫است‪ .‬دومین پروژه ای که افتتاح شد بوستان بزرگ «اب شن» نام دارد‪ .‬عملیات احداث‬ ‫بوسـتان اب شـن در دو فاز مجزا با مسـاحت کلی ‪۴۰‬هکتار اجرایی می شـود که فاز اول این‬ ‫بوسـتان بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬فـاز اول ایـن بوسـتان بـا مسـاحت ‪4.5‬هکتـاری و اجـرای‬ ‫‪۱۱‬هزارمترمربـع کف پـوش و سـاخت دیـواره رودخانه با اعتبار هفت میلیاردتومانـی احداث‬ ‫شـده و بزرگ تریـن فـرش گل منطقـه‪ ،‬انـواع گیاهـان دارویـی و درختچه هـای گونا گـون‪،‬‬ ‫نیمکت و وسـایل بازی‪ ،‬االچیق‪ ،‬ابخوری‪ ،‬سـایه بان‪ ،‬میز تنیس‪ ،‬سـرویس بهداشـتی و ‪...‬‬ ‫را در خـود جـای داده اسـت‪ .‬در فـاز دوم ایـن بوسـتان نیـز کاشـت ‪ ۵۰‬گونـه گیاهـی مختلـف‬ ‫اعـم از گیاهـان دارویـی‪ ،‬نهـال‪ ،‬درخـت‪ ،‬درختچـه و گل هـای فصلـی و دائمـی مدنظـر قـرار‬ ‫دارد کـه ایـن بوسـتان را متمایـز از سـایر بوسـتان ها خواهـد کـرد‪ .‬تـم پـارک ‪۴۰‬هکتـاری اب‬ ‫ شـن بـا تکمیـل گا مبـه گام و همچنین سـاخت دریاچه مصنوعی به یکـی از مرا کز تفریحی و‬ ‫گردشـگری برجسـته غرب اسـتان تهران در حوزه اوقات فراغت و گردشـگری مبدل خواهد‬ ‫یسـت؛ پس از افتتاح این دو پروژه از روند اجرای پروژه زیرگذر شـهید توالیی در‬ ‫شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫شـهرک دانـش بازدیـد به عمـل امد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫دستاورد‪۴۲‬سالهجمهوریاسالمی‪،‬چندصدبرابررژیم هایشاهنشاهیو پادشاهی ست‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهرقدس گفـت‪« :‬دسـتاورد ‪ ۴۲‬سـاله جمهـوری اسلامی‬ ‫چندصد برابر رژیم شاهنشـاهی و پادشـاهی در ‪100‬سـاله قبل از انقالب اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ داوود گرجـی در‬ ‫جلسـه رسـمی شـورای اسلامی شـهرقدس ضمـن تبریـک فرارسـیدن چهل ودومیـن‬ ‫یسـت که پیام‬ ‫سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی‪ ،‬گفت‪« :‬یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن سـراغاز انقالب ‬ ‫توحیـد‪ ،‬ازادگـی و اسـتقالل را بـرای همـه ملت هـای مظلـوم و سـتمدیده بـه ارمغـان اورد‬ ‫و در ایـن روز ملـت ایـران زیـر پرچـم وحـدت و اطاعـت از ولی فقیـه‪ ،‬زنجیره هـای اسـارت‬ ‫طاغـوت ‪ ۲۵۰۰‬سـاله را فروریختـه و بیـرق اسلام و قـران را در سـرزمین خویـش به اهتـزاز‬ ‫دراوردند»‪ .‬وی افزود‪« :‬ان شاءاهلل با تبعیت از مقام معظم رهبری این انقالب را تا ظهور‬ ‫منجی عالم بشریت حفظ کنیم و به انقالب ایشان متصل کنیم»‪ .‬گرجی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«انقالب اسلامی ایران‪ ،‬تجلی شـکوهمند حماسه ای سـت که در ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬روز پیروزی‬ ‫حـق بـر باطـل و روز رهایـی ملـت بـزرگ ایـران‪ ،‬تولـدی دوبـاره یافـت»‪.‬‬ ‫نقی علی وند؛ رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسالمی‪:‬‬ ‫هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر مراسـم اعطـای درجـات جدیـد ‪ ۵۷‬نفـر از کارکنـان‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری قدس‪ ،‬باحضور مسـئولین ارشـد شهری‬ ‫و شهرسـتانی در محل سـالن اجتماعات سـازمان اتش نشـانی شـهرداری قدس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس؛ طی مراسمی‬ ‫که باحضور امام جمعه‪ ،‬شـهردار‪ ،‬رئیس و اعضای شـورای شـهر‪ ،‬معاون سیاسـی فرماندار‪،‬‬ ‫معاونین شهردار و کارکنان سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس در محل‬ ‫سـالن اجتماعـات ایـن سـازمان برگـزار شـد‪ ۵۷ ،‬نفر از اتش نشـانان شـهرداری قـدس ارتقای‬ ‫درجه یافتند‪ .‬ارتقای درجات این اتش نشـانان براسـاس دسـتورالعمل رسـمی اسـتانداری‬ ‫تهـران صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬حجت االسلام جـوکار (امام جمعـه شهرسـتان قـدس) طـی‬ ‫سخنرانی دراین مراسم‪ ،‬از عملکرد و خدمات مدیریت شهری به ویژه سازمان اتش نشانی‬ ‫شـهرداری قـدس تقدیـر کـرد و بیـان داشـت‪« :‬اقدامـات اتش نشـانان عزیـز از ارزش معنـوی‬ ‫واالیـی برخـوردار اسـت؛ چرا کـه نجـات جـان یـک انسـان به منزله بخشـیدن حیـات دوباره‬ ‫بـه هـزاران انسـان اسـت‪ .‬عملکـرد مطلـوب اتش نشـانی شـهرداری قـدس‪ ،‬در کنـار زحمات‬ ‫ایثارگونه کارکنان این سـازمان‪ ،‬مرهون مدیریت شـهردار جهادی و تالشـگرمان‪ ،‬مهندس‬ ‫مختاری ست که شایسته تقدیر است»‪ .‬دراین مراسم مهندس مسعود مختاری (شهردار‬ ‫قـدس) نیـز بااشـاره به اسـتانداردهای باالی تجهیزات و لجسـتیک اتش نشـانی شـهرداری‬ ‫قـدس‪ ،‬از حمایت هـای اعضـای شـورای اسلامی شـهرقدس در ارتقـای ایـن اسـتانداردها‬ ‫تشـکر کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬براسـاس ارزیابی هـای اعالم شـده ازسـوی مراجـع بازرسـی‪،‬‬ ‫ا کیپ هـای اتش نشـانی شـهرداری قـدس در کمتـر از سـه دقیقه در محـل حـوادث در هـر‬ ‫نقطه از شهر حضور یافته و اقدام به امداد و نجات و ارائه خدمات به شهروندان کرده اند»‪.‬‬ ‫همچنین محسن همیانی (رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس)‬ ‫دراین مراسـم‪ ،‬بـا تقدیـر از تالش هـای کارکنـان خـدوم ایـن سـازمان‪ ،‬گزارشـی از اقدامـات و‬ ‫ابوطالب اذربرا؛ نایب رئیس شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫با ارتقای ارزش هنر در جامعه‪ ،‬فضای بهتری برای جامعه شهری ترسیم می شود‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهرقدس در اختتامیـه جشـنواره نمایشـنامه خوانی ضمـن‬ ‫تا کیـد بـر حفـظ و ار ج نهـادن به هنر افـزود‪« :‬ارتقـای ارزش هنر در جامعه‪ ،‬فضای بهتری برای‬ ‫کنترل و نظارت بر فعالیت فروشگاه های زنجیره ای افزایش یابد‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهرقدس در جلسـه رسـمی شـورا‪ ،‬بـر کنتـرل و نظـارت مضاعـف بـر‬ ‫فعالیـت فروشـگاه های زنجیـره ای تا کیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ نقـی علی ونـد در جلسـه رسـمی شـورای اسلامی‬ ‫شـهرقدس ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت‪« :‬باتوجه به شـرایط خاص امسـال‬ ‫و عـدم حضـور فیزیکـی مـردم و مسـئوالن در جشـن های دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری و سـازمان فرهنگی باید بیش از سـال های گذشته فعال باشند»‪ .‬وی بااشاره به‬ ‫افزایـش فروشـگاه های زنجیـره ای در قـدس‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬رشـد این فروشـگاه ها موجب‬ ‫کاهـش رونـق کسـب وکار خرده فروشـان محلـی شـده‪ ،‬به همین دلیـل بایـد فکـری بـرای‬ ‫جلوگیـری از افزایـش بیش ازانـدازه این فروشـگاه ها شـود»‪ .‬علی وند عنوان کرد‪« :‬همچنین‬ ‫ایـن فروشـگاه ها روش هـای خاصـی بـرای جـذب مشـتری دارنـد و کاالهـا را بـا قیمـت باالتـر‬ ‫و تخفیـف قالبـی ب هفـروش می رسـانند و روغـن و برنـج دولتـی را بـا قیمـت باالتـر و بـا شـرط‬ ‫خرید دیگر اقالم عرضه می کنند»‪ .‬عضو شورای اسالمی شهر گفت‪« :‬برای جلوگیری از این‬ ‫وضعیـت بایـد نظـارت بـر فعالیـت ایـن فروشـگاه ها افزایـش یابـد»‪ .‬علی ونـد بااشـاره به عدم‬ ‫وجود پزشکی قانونی در قدس‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬قدس با جمعیتی بیش از ‪۴۰۰‬هزارنفر هنوز‬ ‫سـالن تشـریح پزشـکی قانونـی نـدارد و خانواده هایـی کـه بایـد متوفـی را بـه پزشـکی قانونی‬ ‫ببرنـد در شـرایط روحـی نامناسـب بایـد به شـهرهای مجاور مراجعه کننـد که این وضعیت‬ ‫شایسـته مردم شـریف قدس نیسـت که از مسـئوالن عالی رتبه شـهر تقاضا می شـود پیگیر‬ ‫رفع این مشـکل باشـند»‪.‬‬ ‫دسـتاوردهای سـازمان اتش نشـانی شـهرداری قـدس ارائـه کـرد‪ .‬در پایـان مراسـم‪ ،‬مراسـم‬ ‫اعطـای درجـات جدیـد ‪۵۷‬نفـر از کارکنـان اتش نشـانی شـهرداری قدس انجام شـد‪.‬‬ ‫جامعه شـهری ترسـیم می شـود»‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شـورای اسلامی‬ ‫و شـهرداری قدس؛ ابوطالب اذربرا در اختتامیه جشـنواره نمایشـنامه خوانی باحضور رئیس‬ ‫انجمـن نمایـش اسـتان تهـران‪ ،‬رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان قـدس و‬ ‫عالقه مندان این عرصه که در سـالن امفی تئاتر مجتمع فرهنگی شـمس تبریزی برگزار شـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬هنرمند و هنر وی باید در جامعه معرفی شود تا بتواند ان ارزش واقعی خود را نشان‬ ‫دهد»‪.‬ویافزود‪«:‬باارتقایارزشهنردر جامعه‪،‬می توانفضایبهتریبرایجامعهشهری‬ ‫ترسیم کرد»‪ .‬اذربرا اظهار داشت‪« :‬یکی از دغدغه های مدیریت شهری‪ ،‬هنر و هنرمندان بود‬ ‫که با بهره برداری از سالن فرهنگ و هنر باغ ملی توانستیم حمایت گسترده ای از ان ها داشته‬ ‫باشیم»‪.‬نایب رئیسشورایاسالمیشهرقدس گفت‪«:‬هنرمندانشهرستانباتمام کمیو‬ ‫کاستی هایی کهزیرساخت هایفرهنگیوهنریاینشهرستانداردموفقشدندقابلیت ها‬ ‫و ظرفیت های خود در سطوح باالتر را به نمایش بگذارند»‪ .‬اذربرا ادامه داد‪« :‬شورای اسالمی‬ ‫شـهر و شـهرداری قـدس تمـام تلاش خـود را بـرای هنرمنـدان بـه کار می گیرنـد تـا پروژه هـای‬ ‫ماندگار فرهنگی و ورزشی ایجاد کنند؛ سالن امفی تئاتر باغ ملی یکی از این پروژه های ماندگار‬ ‫است که شهروندان و خانواده ها می توانند اوقات فراغت خود و فرزندانشان را در یک محیط‬ ‫فرهنگی سپری کنند و هنرمندان نیز از ان استفاده می کنند»‪.‬‬ ‫حسین چناقچی؛ رئیس کمیسیون اصناف و حقوقی شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫پیگیری مطالبات شهروندان‪ ،‬از مهم ترین وظایف شوراهاست‬ ‫رئیس کمیسـیون اصناف و حقوقی شـورای اسلامی شـهرقدس در جلسـه رسـمی شـورا‬ ‫از پیگیـری مطالبـات شـهروندان به عنـوان مهم تریـن وظایـف شـورای اسلامی شـهر یـاد‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛‬ ‫حسـین چناقچی در جلسـه رسـمی شـورای اسلامی شـهرقدس که باحضور رئیس اداره‬ ‫بـرق و شـهردار برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن تبریـک دهـه مبـارک فجـر گفـت‪« :‬تکریـم شـهروندان از‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به دوگانگـی مدیریـت روشـنایی‬ ‫مهم تریـن بـرکات انقلاب اسالم ‬ ‫معابـر بیـن اداره بـرق و شـهرداری‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای رفـع مشـکالت و معضلات شـهروندان‬ ‫بایـد توافـق و تفاهم نامـه ای بیـن مدیریـت شـهری و اداره بـرق صـورت گیـرد»‪ .‬چناقچـی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬جابه جایـی تیرهـای بـرق و ترانس هـای وسـط معابـر باتوج هبـه خطراتـی‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون اصنـاف و حقوقـی‬ ‫کـه بـرای شـهروندان دارد‪ ،‬بسـیار ضرور ‬ ‫یسـت کـه تیرهـای سـیمانی بـرق در حاشـیه‬ ‫شـورای اسلامی شـهرقدس گفـت‪« :‬مدت ‬ ‫میـدان ‪۹‬دی (میـدان سـاعت) دپـو شـده کـه ایـن موضوع موجـب نارضایتی شـهروندان‬ ‫ً‬ ‫محتـرم شـده و موجـب کاهـش جلـوه بصـری سـیما و منظـر شـهری میـدان و ایضـا ایجاد‬ ‫سـد معبـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح سه پروژه عمرانی شهرداری مالرد باحضور معاون استاندار‬ ‫سـه پـروژه عمرانـی شـهرداری ملارد باحضـور مسـئولین شهرسـتانی افتتـاح‬ ‫و مـورد بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری ملارد؛ پـروژه سـاختمان شـورای اسلامی شـهر ملارد‬ ‫باحضـور حـق وردی (نماینـده مـردم شـهریار‪ ،‬شـهرقدس و ملارد در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی) و برنجـی (فرمانـدار شهرسـتان ملارد) و معاونیـن ایشـان‪،‬‬ ‫ایینه ونـد (ریاسـت شـورای اسلامی شـهر)‪ ،‬کولیونـد (شـهردار ملارد) و‬ ‫معاونیـن ایشـان افتتـاح و مـورد بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬ایـن پـروژه در‬ ‫مسـاحت ‪1800‬مترمربـع در دوطبقـه بنـا شـده اسـت کـه دارای سـالن‬ ‫جلسـات و امفی تئاتـر اسـت و میـزان اعتبـار اختصاص یافتـه ان ‪68‬میلیـارد‬ ‫و ‪700‬میلیون ریـال اسـت‪ .‬پـروژه سـاختمان و سـایت موتـوری خدمات شـهر‬ ‫شـهرداری ملارد بـا بنایـی بـه متـراژ ‪1200‬مترمربـع در سـه طبقه و اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪60‬میلیاردریـال باحضـور نماینـده مـردم ملارد و شـهریار و شـهرقدس‬ ‫بال ‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی و فرمانـدار شهرسـتان و امام جمعـه شـهر ملارد‬ ‫و ریاسـت و اعضـای شـورای شـهر و کولیونـد (شـهردار ملارد) و معاونیـن‬ ‫ایشـان افتتـاح شـد‪ .‬پـروژه سـاختمان اداری خدماتـی سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامسـتان های شـهرداری ملارد نیـز باحضـور سـردار رضـا طالیی نیـک‬ ‫(معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح)‪،‬‬ ‫نماینـده مـردم شـهریار‪ ،‬شـهرقدس و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫امام جمعـه شـهر ملارد‪ ،‬فرمانـدار و معاونیـن ایشـان‪ ،‬ریاسـت دادگسـتری‬ ‫و دادسـتان شهرسـتان ملارد‪ ،‬ریاسـت شـورا و کولیونـد (شـهردار ملارد)‬ ‫افتتـاح و مـورد بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬ایـن پـروژه در مسـاحتی به متـراژ‬ ‫‪ 700‬مترمربـع و زیربنایـی بـه متـراژ ‪ 2250‬مترمربـع در سـه طبقه بـا اعتبـار‬ ‫‪55‬میلیاردریـال به اتمـام رسـید‪.‬‬ ‫گامی در توسعه عمرانی شهرستان مالرد‬ ‫افتتاح فاز اول مرکز ساماندهی پسماندهای خشک شهرداری‬ ‫مالرد به مناسبت دهه مبارک فجر‬ ‫در بخـش دیگـری شـهرداری ملارد به منظـور حفـظ بهداشـت شـهری‪،‬‬ ‫شـهرداری ملارد نسـبت بـه تجمیـع و سـاماندهی جمـع اوران پسـماند‬ ‫و ضایعـات کـه در سـطح شـهر به صـورت پرا کنـده مسـتقر هسـتند اقـدام‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬درهمین راسـتا پـروژه مرکـز سـاماندهی پسـماندهای خشـک‬ ‫شـهرداری ملارد در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 11.000‬مترمربـع کـه در فـاز اول‬ ‫‪24‬میلیاردریـال هزینـه شـده در دسـتورکار شـهرداری قـرار گرفـت و بـا‬ ‫فرارسـیدن ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر فـاز اول این پـروژه باحضـور حمیدرضا‬ ‫گـودرزی (معـاون امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری تهـران) و سـردار ظهیـری‬ ‫(فرمانـده انتظامـی ویژه غرب اسـتان تهران) افتتاح و مـورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬دراین مراسـم حق وردی (نماینده مردم شـهریار‪ ،‬شـهرقدس و مالرد‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین حسـینی نـوری‬ ‫(امام جمعـه شـهر ملارد)‪ ،‬برنجـی (فرمانـدار شهرسـتان ملارد) و معاونیـن‬ ‫ایشـان‪ ،‬دادسـتان و ریاسـت دادگسـتری شهرسـتان ملارد‪ ،‬ایینه ونـد؛‬ ‫ریاسـت و اعضـای شـورای اسلامی شـهر ملارد‪ ،‬کولیونـد (شـهردار ملارد) و‬ ‫مدیـران و معاونیـن ایشـان حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫به همت سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری صورت گرفت؛‬ ‫جشن صبح پیروزی باحضور پرشور مردم‬ ‫نصب المان والفجر و شهدای سالمت توسط شهرداری مالرد‬ ‫خلق حماسه ای دیگر در روز پیروزی انقالب اسالمی در شهرستان مالرد‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری مالرد و به نقـل از روابط عمومی‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهر ملارد؛ در ادامـه جانمایـی المان هـای ویـژه‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران‪ ،‬در چهارمین روز از دهه مبارک فجر که مصـادف با والدت‬ ‫حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین والدت حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران اسـت دو المـان والفجـر و المـان طـرح ال لـه با نام شـهدای سلامت‬ ‫درراسـتای فضاسـازی محیطـی و قدردانـی از کادر درمـان‪ ،‬در مقابـل بوسـتان مشـاهیر و‬ ‫انتهـای بلـوار دکتـر حسـابی جنب بیمارسـتان جدید ملارد جانمائی و نصب شـد‪.‬‬ ‫اذین بندی شهر مالرد به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی و ایـام اهلل دهـه‬ ‫فجـر میدان هـا و خیابان هـای سـطح شـهر بـا نصـب پرچـم جمهـوری اسلامی و بنـر و‬ ‫ریسـه و پلا کادر اذین بنـدی شـد‪ .‬هم زمـان بـا اغـاز دهـه مبـارک فجـر به منظور بزرگداشـت‬ ‫هر چه باشـکوه تر ایـن ایـام‪ ،‬شـهرداری ملارد بـا فضاسـازی سـطح شـهر‪ ،‬بـه اسـتقبال دهه‬ ‫مبارک فجر در ‪ ۲۲‬بهمن ماه می رود‪ .‬لذا با تالش کارکنان و کارکنان زحمت کش سـازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‪ ،‬ا کثر میدان ها و خیابان های اصلی شهر مزین به پرچم های‬ ‫سـه رنـگ جمهـوری اسلامی ایـران و بنرهـای دهـه مبـارک فجر شـده اسـت‪.‬‬ ‫جابه جایی ‪ 100‬اصله کاج در شهر مالرد‬ ‫‪ 100‬اصلـه درخـت همیشه سـبز کاج مشـهد از رمـپ ملارد جهـت صیانـت از درختـان‪،‬‬ ‫بـه بوسـتان فـاز سـه ملـت منتقـل شـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری ملارد بـه نقـل از روابط عمومـی سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‬ ‫ملارد؛ درراسـتای صیانـت از درختـان و حفـظ فضـای سـبز تعـداد ‪100‬اصلـه درخـت کاج‬ ‫مشـهد به جهـت اجـرای عملیـات عمرانـی احـداث پایانـه مسـافربری شـهری در رمـپ‬ ‫مالد توسـط سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهری مالرد با ریشـه از خا ک برداشـته‬ ‫و در فـاز سـه بوسـتان ملـت غـرس شـد‪ .‬درخـت کاج مشـهد جـزو درختـان همیشه سـبز‬ ‫اسـت و باتوجه بـه سـن بـاالی این درختان و ریشـه داربودن ان ها‪ ،‬ابتدا گودالـی دورتادور‬ ‫سـایه انداز درخـت حفـر شـده تـا ریشـه به صـورت سـالم مانـده و باتوجه بـه سـنگین بودن‬ ‫درختان به کمک ماشین االت درخت از خا ک برداشته شد و به محل موردنظر منتقل‬ ‫و پـس از کاشـت ابیـاری صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫بـا فرارسـیدن چهل ودومیـن سـالروز پیـروزی انقلاب اسلامی مانـور موتـوری و خودرویـی‬ ‫شهرسـتان مالرد از مسـیرهای تعیین شـده اغاز شـد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شـهرداری مالرد؛ دراین مراسـم حق وردی (نماینده مردم شـهریار‪ ،‬شـهرقدس‬ ‫و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬حجت االسلام حسـینی نـوری (امام جمعـه شـهر‬ ‫ملارد)‪ ،‬برنجـی (فرمانـدار شهرسـتان ملارد) و معاونیـن ایشـان‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر ملارد‪ ،‬معاونیـن و مدیـران شـهرداری ملارد حضـور داشـتند کـه پـس از قرائـت قران‬ ‫و سـخنرانی حجت االسالم والمسـلمین حسـینی نوری (امام جمعه شـهر مالرد) و اجرای‬ ‫سـرود توسـط گـروه فرهنگـی اسـوه و در انتهـا پس از قرائت قطعنامه پایانـی ‪ 22‬بهمن ماه‬ ‫سـال ‪ 1399‬و باتوجه به دسـتورالمعل سـتاد مبارزه با کرونا این مراسم به صورت متفاوت‬ ‫و نمادیـن بـا مانـور موتورهـا و خودروهـای سـتادی راس سـاعت ‪ 10.30‬از ابتـدای بلـوار‬ ‫یکـردن مسـیر بلـوار رسـول ا کـرم(ص)‬ ‫الغدیـر (دفتـر امام جمعـه) اغـاز شـد و پـس از ط ‬ ‫ب هسـمت چهـارراه ملارد و از چهـارراه ملارد بـه سراسـیاب و درنهایـت بـه انتهـای بلـوار‬ ‫الغدیـر ایـن مراسـم به پایان رسـید‪.‬‬ ‫باحضور حداکثری کارکنان شهرداری مالرد؛‬ ‫انتخاباتشورای کارکنان‬ ‫شهرداری مالرد برگزار شد‬ ‫باحضـور حدا کثـری کارکنـان شـهرداری مرکـز و مناطـق یـک و دو و سـازمان های تابعـه‬ ‫انتخابـات شـورای کارکنـان شـهرداری ملارد ‪ 12‬بهمن مـاه از سـاعت ‪ 8‬صبـح اغـاز شـد‪.‬‬ ‫ایـن انتخابـات باحضـور نماینـده اداره کار‪ ،‬رفـاه و امور اجتماعی و نماینـده کارفرما انجام‬ ‫می شـود‪ .‬الزم به ذکـر اسـت کـه کاندیـدای داوطلـب ‪16‬نفـر هسـتند کـه رای دهنـدگان‬ ‫می توانند به ‪10‬نفر رای داده و با رسیدن ارای ماخوذه به حد نصاب هفت نفر عضو ثابت‬ ‫و سـه نفر به عنـوان علی البـدل انتخـاب می شـوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫افزایش طول خط ‪ 2‬متروی اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬خـط دو متـروی اصفهـان بـا افزایـش طـول ‪24.5‬کیلومتـری‬ ‫در اینـده بعـد از عبـور از کهنـدژ به طـرف خمینی شـهر مـی رود و طـول ایـن‬ ‫خـط و مـردم خمینی شـهر می تواننـد تـا دارک زینبیـه بـا متـرو سـفر کننـد‪.‬‬ ‫قـدرت اهلل نـوروزی خبـر از اتفـاق مهمـی بـرای اصفهـان در هفتـه اینـده داد و‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬حفـاری خـط دوم متـرو از خیابـان کهنـدژ اغـاز و سـرعت کار‬ ‫خـط دو متـرو دو برابـر می شـود؛ عملیـات حفـاری خـط دوم در جبهـه شـرقی‬ ‫از دارک یک ونیم سـال پیش اغـاز شـد و بـا انجـام حفـاری از سـمت کهنـدژ‪،‬‬ ‫متـرو بـه بزرگـراه شـهید خرازی‪ ،‬خیابان ایت اهلل کاشـانی‪ ،‬خلجا‪ ،‬میـدان امام‬ ‫حسـین(ع)‪ ،‬خیابـان فلسـطین و میـدان امام علـی(ع) می رسـد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«هم زمان ‪ 12‬ایستگاه خط دو درحال ساخت است که ساخت برخی از این‬ ‫ایستگاه ها تا ‪90‬درصد پیشرفت داشته است‪ .‬متروی اصفهان بعد از کهندژ‬ ‫ب هطـرف خمینی شـهر مـی رود و طـول ایـن خـط بـه ‪24.5‬کیلومتـر می رسـد و‬ ‫مردم خمینی شـهر می توانند در دارک پیاده شـوند»‪ .‬شـهردار اصفهان بیان‬ ‫داشـت‪« :‬باتوجه به اینکـه نقطـه ابتدایـی خط دو مترو در کهنـدژ دارای عمق‬ ‫‪20‬متر و شـیب ایسـتگاه میدان امام حسـین(ع) ‪30‬متر اسـت خط دوم مترو‬ ‫از زیـر خـط یـک عبـور می کنـد؛ از همیـن رو از جبهـه غربـی بایـد متـرو بـا شـیب‬ ‫مالیـم از میـدان امـام حسـین(ع) عبـور کنـد؛ ایـن بخـش مرکـز تالقـی دو خـط‬ ‫اسـت و فرصـت طالیـی بـرای مـردم خمینی شـهر خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫پیگیری برای توسعه سرانه ورزشی‬ ‫مناطق کم برخوردار کرج‬ ‫علیرضـا نصیرمنـش‪ /‬شـهردار‬ ‫کـرج بااشـاره به افتتـاح سـالن‬ ‫چندمنظـوره شـهید «محسـن‬ ‫فخـری زاده»‪ ،‬گفـت‪« :‬توسـعه‬ ‫سـرانه های ورزشـی در مناطـق‬ ‫کم برخـوردار پیگیـری شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬علـی کمالـی زاده‬ ‫در مراسـم افتتـاح سـالن‬ ‫چندمنظـوره ای کـه به نـام شـهید‬ ‫محسـن فخـری زاده مزیـن شـده‬ ‫و در منطقـه دو شـهرداری کـرج واقـع اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬توسـعه سـرانه های‬ ‫ورزشـی بـا رویکـرد توجـه بـه مناطـق کم برخـوردار انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ارزش ریالـی ایـن پـروژه ‪۱۲۰‬میلیاردریـال اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مسـاحت ایـن پـروژه سـه هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربـع اسـت کـه دارای تجهیـزات‬ ‫مطلـوب ورزشـی و مدیریـت بحـران اسـت»‪ .‬شـهردار کـرج بابیان اینکـه‬ ‫ایـن سـالن در نقطـه محـروم شـهر و در بافـت فرسـوده کـه نیـاز بـه بازافرینـی‬ ‫دارد احـداث شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬این گونـه پروژه هـا نقـش بسـزایی در‬ ‫ارتقـای سـرانه های خدماتـی بافـت هـای فرسـوده و بازافرینـی شـهری‬ ‫دارد»‪ .‬کمالـی زاده گفـت‪« :‬ایـن پـروژه سـومین سـالن چندمنظوره ای سـت‬ ‫کـه در زمـان فعالیـت شـورای پنجـم مـورد بهر هبـرداری قرارگرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬شـورای پنجـم عملکـرد متفاوتـی نسـبت بـه شـوراهای پیشـین‬ ‫داشـته و بیشـتر فعالیت هـای شـورای ایـن دوره زیربنایـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار کـرج گفـت‪« :‬احـداث کلکتورهـا و چاه های جذبـی به منظور جذب‬ ‫اب های سـطحی و جلوگیری از اب گرفتگی که طی سـال های گذشـته برای‬ ‫شـهروندان مشـکل ایجـاد می کـرد‪ ،‬از اقدامـات زیربنایـی یـاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کمالـی زاده درپایـان بـه پیشـرفت قابل مالحظـه متـروی کـرج کـه بـا حمایـت‬ ‫شـورای پنجـم پـس از چهارسـال از سـر گرفتـه شـد‪ ،‬اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«افتتـاح ایـن پـروژه بـه توسـعه حمل ونقل عمومی در کالن شـهر کرج کمک‬ ‫می کنـد کـه بـا شـورای پنجـم بـه سـرانجام خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫کشف دومین مزرعه تولید ارزهای دیجیتالی‬ ‫در سرخس‬ ‫مجیـد میـر‪ /‬فرمانـده هنـگ مـرزی‬ ‫سـرخس از کشـف ‪ 35‬دسـتگاه‬ ‫ماینر اسـتخراج ارز دیجیتال در یک‬ ‫مزرعـه غیرقانونـی تولیـد ارزهـای‬ ‫دیجیتالی خبر داد‪ .‬سرهنگ حمزه‬ ‫قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا‬ ‫در سـرخس گفـت‪« :‬در پـی کسـب‬ ‫خبری مبنی بر نگهداری و استفاده‬ ‫غیرمجـاز از دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتالـی‪ ،‬ماموران محلـی را واقع در‬ ‫حـوزه اسـتحفاظی تحت عنـوان مزرعه تولیـد ارزهای دیجیتالـی (بیت کوین)‬ ‫شناسـایی کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا هماهنگی مقـام قضائی و پس از بازرسـی‬ ‫محل موردنظر‪ ،‬مشـخص شـد متهم با هویت معلوم در پوشـش یک شرکت‬ ‫تزریـق پالسـتیک‪ ،‬بـدون اخذ مجوز قانونـی از اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنیـن اداره بـرق شهرسـتان سـرخس درحـال اسـتفاده غیرقانونـی از‬ ‫دسـتگاه های اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال اسـت»‪ .‬فرمانـده هنـگ مـرزی‬ ‫سـرخس تصریـح کـرد‪« :‬مرزبانـان در کاوش مزرعه موفق شـدند ‪ 34‬دسـتگاه‬ ‫ماینـر‪ ،‬یـک دسـتگاه ابرماینـر‪ ،‬یـک دسـتگاه مانیتـور و سـایر متعلقات شـبکه‬ ‫اسـتخراج ارز دیجیتـال را کشـف کننـد»‪ .‬وی درپایـان بااشـاره ب ه دسـتگیری‬ ‫دو متهـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬کارشناسـان ارزش ماینرهـا را ‪62‬میلیاردریـال‬ ‫بـراورد کرده انـد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مشارکتبهزیستی‬ ‫در احداث بیش از دو هزار واحد مسکونی‬ ‫مدیر کل بهزیسـتی ایالم بابیان اینکه یکی از مهم ترین خدمات این سـازمان‬ ‫در راسـتای توانمندسـازی جامعـه هـدف‪ ،‬تامیـن مسـکن مددجویان اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در این زمینـه تا کنـون دو هـزار و ‪ ۷۸۳‬واحـد مسـکونی با مشـارکت این‬ ‫سـازمان بـرای مددجویـان سـطح اسـتان حـداث و تحویـل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫زهـرا همتـی با بیان اینکـه رونـد خدمات رسـانی ایـن سـازمان بـه عمـوم مـردم‬ ‫و جامعـه هـدف روز بـه روز ب هسـمت تخصصی شـدن پیـش مـی رود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«از بـدو تاسـیس بهزیسـتی پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬خدمـات ایـن‬ ‫سـازمان بـه نزدیـک ‪ ۲۰۰‬ماموریـت افزایـش و برخـی خدمـات به عنـوان نیـاز‬ ‫اصلـی مددجویـان تقویـت شـده اسـت»‪ .‬مدیـر کل بهزیسـتی ایلام ادامـه‬ ‫داد‪« :‬برنامه ریـزی ایـن سـازمان توانمندسـازی سـاالنه ‪ ۱۰‬درصـد جامعـه‬ ‫هـدف بـوده تـا بـه خودکفایـی و اسـتقالل مالـی دسـت یابنـد و در این زمینـه‬ ‫پرداخـت تسـهیالت اشـتغال زایی و حمایـت از طریـق بیمه هـای کارفرمایـی‬ ‫و خویش فرمایـی و توانمنـدی روانـی و اجتماعی جامعـه هدف از برنامه های‬ ‫این سـازمان دراین راسـتا دانسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اسـیب های اجتماعی در‬ ‫جامعـه گفـت‪« :‬بهزیسـتی درطـول سـال تلاش دارد متناسـب بـا تغییـرات و‬ ‫اسـیب های جامعه با ایجاد مرا کز مختلف نظیر مرا کز مشـاوره‪ ،‬مرا کز کاهش‬ ‫اسـیب‪ ،‬خانه هـای امـن زنـان‪ ،‬خانـه سلامت دختـران ‪ ،‬مرا کـز سـاماندهی‬ ‫کـودکان کار و خیابـان و غیـره خدمـات الزم تخصصـی در راسـتای کاهـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی را بـه مددجویـان و عامـه مـردم ارائـه کنـد»‪.‬‬ ‫برگشت خوردن‪ 140‬میلیارد ریال‬ ‫از محل مازاد درامدهای مالیاتی‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان ایلام گفـت‪« :‬در سـال جـاری بیـش از‬ ‫‪ 140‬میلیارد ریـال از محـل مـازاد درامدهای مالیاتی به اسـتان برگشـت خورده‬ ‫اسـت»‪ .‬سـعید کریمـی از تحقـق درامدهـای مالیاتی پیش بینی شـده اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن درامدهـا دارای نقـش اساسـی و حیاتـی در توسـعه‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬مدیـرکل امـور مالیاتـی ایلام اظهـار داشـت‪« :‬خوشـبختانه بـا‬ ‫مشـارکت مـردم و اقدامـات انجام شـده‪ ،‬درامدهـای مالیاتـی اسـتان محقـق‬ ‫شده و این درامدها منبع اعتباری قابل توجهی را برای توسعه استان فراهم‬ ‫کرده اسـت»‪ .‬کریمی ادامه داد‪« :‬تحقق درامدهای مالیاتی تا پایان سـال نیز‬ ‫دردسـت اقدام اسـت»‪ .‬وی‬ ‫از طریـق وصـول معوقـات و بدهی هـای مالیاتـی‬ ‫ِ‬ ‫همـکاری ادارات و دسـتگاه های اجرایـی مربوطـه در جهـت تبـادل اطالعـات‬ ‫را خواسـتار شـد و توضیح داد‪« :‬سـازمان امور مالیاتی کشـور به منظور تامین‬ ‫نیازمندی هـای طـرح جامـع مالیاتـی‪ ،‬بـا دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬موسسـات‬ ‫و شـرکت های دولتـی به صـورت الکترونیکـی‪ ،‬تبـادل اطالعـات انجـام داده و‬ ‫از این طریـق اطالعـات پایـه ای مودیـان مالیاتـی را دریافـت می کنـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫رونمایی از سامانه هوشمند «فرزندان ری»‬ ‫ضرورت توجه به استفاده از اب دریا برای توسعه استان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در‬ ‫اسـتان فـارس در جلسـه کارگـروه تسـهیل‬ ‫و رفـع موانـع تولیـد‪ ،‬کـه باحضـور صنایـع‬ ‫ببـر اسـتان تشـکیل شـد بااشـاره به اینکه‬ ‫ا ‬ ‫فراینـد انتقـال اب خلیـج فـارس بـه‬ ‫درون ایـن اسـتان بـا جدیـت درحـال‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬انتظـار داریم‬ ‫پیگیر ‬ ‫سـایر نهادهـا و دسـتگاه های مسـئول نیـز‬ ‫حمایت هـای قانونـی‪ ،‬حقوقـی و قضائـی‬ ‫از ایـن موضـوع داشـته باشـند و بـا حـذف‬ ‫قوانیـن دسـت وپا گیر‪ ،‬حمایـت مناسـبی از‬ ‫تالش هـای دسـتگاه های اجرایـی صـورت‬ ‫گیـرد تـا بخـش صنعـت و سـرمایه گذاران بـا‬ ‫سـرعت و سـهولت بیشـتری بتواننـد بـرای‬ ‫انتقـال اب تصمیـم بگیرنـد و دراین زمینـه‬ ‫فعالیـت کننـد»‪ .‬دکتـر عنایـت اهلل رحیمـی‬ ‫بابیان اینکـه فـارس یـک اسـتان خشـک‬ ‫تسـر‬ ‫اسـت کـه ‪ 11‬سـال خشک سـالی را پش ‬ ‫گذاشـته اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بارندگـی سـال‬ ‫جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته ‪50‬درصـد‬ ‫کاهـش یافتـه و نسـبت بـه میانگیـن‬ ‫کوتاه مـدت و میانگیـن بلندمـدت نیـز دچـار‬ ‫کاهـش بارندگـی هسـتیم و زنـگ خطـر‬ ‫تغییـرات اقلیـم بـرای مـا به صـدا درامـده‬ ‫اسـت کـه باید تدابیـر جدی درزمینـه انتقال‬ ‫اب دریـا بـه درون اسـتان اندیشـیده شـود تـا‬ ‫در اینده با مشـکل کم ابی مواجه نباشـیم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه تعهـدات شـرکت های‬ ‫اب بـه صنایـع اسـتان پابرج اسـت و‬ ‫درصـورت وجـود اب‪ ،‬بـه نیـاز صنایـع پاسـخ‬ ‫داده خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت وقـوع‬ ‫خشک سـالی و عـدم امکان تامیـن اب‪ ،‬باید‬ ‫راه هـای جایگزیـن را پیگیـری و به نتیجـه‬ ‫برسـانیم تا تولیدات صنعتی اسـتان وابسته‬ ‫بـه میـزان بارندگـی نباشـد و دچـار وقفـه و‬ ‫رکـود ناشـی از خشک سـالی نشـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه در سـال های گذشـته جلسـات‬ ‫و توافقـات متعـددی درزمینـه انتقـال اب‬ ‫خلیـج فـارس بـه اسـتان فـارس داشـته ایم‬ ‫کـه از دوران مسـئولیت معاونـت عمرانـی‬ ‫در سـال ‪ 95‬تـا سـال گذشـته تـداوم داشـته‬ ‫اجرای نمایش «روایت های ساده از زندگی روزمره»‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـرح نـاب توسـط قـرارگاه و‬ ‫طـرح انتقـال اب توسـط یک شـرکت اسـتان‬ ‫فارسـی را پیگیـری کرده ایـم»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس با اعالم اینکـه ‪290‬میلیون مترمکعـب‬ ‫بـرای انتقـال اب دریا به این اسـتان‪ ،‬توسـط‬ ‫وزارت نیـرو تخصیـص صادر شـده اسـت و در‬ ‫مرحلـه اول ایـن اب بـه شهرسـتان های مهـر‬ ‫و المـرد کـه در نزدیکـی دریـا بـوده و دارای‬ ‫یبـر هسـتند اختصـاص خواهـد‬ ‫صنایـع انرژ ‬ ‫یافت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬در مرحله دوم تالش‬ ‫می کنیـم بـا انتقـال اب دریـا بـه درون اسـتان‬ ‫و همچنیـن از مسـیر اسـتان های کرمـان و‬ ‫یـزد کـه خطـوط انتقـال اب دریـا را احـداث‬ ‫کرده انـد نیازهـای ابـی فـارس را تامیـن‬ ‫کنیـم»‪ .‬دکتر رحیمـی باتا کیدبراینکه قیمت‬ ‫اب انتقالـی از دریـا به دلیـل سـرمایه گذاری‬ ‫سـنگین و مسـیر طوالنـی بـا قیمـت اب‬ ‫موجـود در اسـتان متفـاوت خواهـد بـود و‬ ‫بهر هبـرداران بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬ضرورت هایـی کـه‬ ‫انتقـال اب دریـا را الزامـی می کنـد‪ ،‬کاهـش‬ ‫بارندگی ها‪ ،‬گرایش ب هسـمت صنعتی شـدن‬ ‫اسـتان‪ ،‬رفتـن به سـمت کشـاورزی‬ ‫دانش بنیـان و تولیـد محصـوالت پربـازده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه در مسـیر انتقال‬ ‫اب درصـورت وجـود شـرایط الزم مصـرف‬ ‫شـرب شهرسـتان ها نیـز موردتوجـه قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬صنایـع بایـد مـکان‬ ‫مشـخص داشـته باشـند و مسـیر انتقـال‬ ‫اب هـم روشـن شـود تـا امکان سـنجی بـرای‬ ‫تعهـد خریـد اب صـورت گیـرد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس بابیان اینکـه وزارت نیـرو فراخـوان‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذاری بـرای انتقـال اب‬ ‫دریـا به اسـتان را منتشـر خواهد کـرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«نیازهـای واقعـی صنایـع بـه اب نیـز بایـد‬ ‫تعییـن و برنامه ریـزی بـرای خرید اب توسـط‬ ‫انـان اغـاز شـود و دراین زمینـه از تجربیـات‬ ‫اسـتان هایی ماننـد کرمـان‪ ،‬یـزد و اصفهـان‬ ‫بایـد اسـتفاده کـرد؛ زیـرا بنیان هـای صنعتی‬ ‫اسـتان در سـال های اخیـر ب هسـرعت شـکل‬ ‫گرفتـه اسـت و از هم ا کنـون بایـد تدابیـر‬ ‫الزم بـرای تامیـن اب پایـدار بـرای صنایـع‬ ‫اندیشـیده شـود»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس بابیان اینکـه‬ ‫اولویـت بـا اسـتفاده بهینـه از اب هـای درون‬ ‫اسـتان ماننـد اب هـای نامتعـارف‪ ،‬اب هـای‬ ‫خا کسـتری‪ ،‬پسـاب‪ ،‬اب زه و اب هایـی کـه‬ ‫امـکان اسـتحصال دارنـد اسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬اسـتفاده از ایـن اب هـا بـا هزینـه‬ ‫کمتـر‪ ،‬بازدهـی بیشـتر و کوتاه مـدت اسـت؛‬ ‫درحالی کـه اسـتفاده از اب دریـا بلندمـدت و‬ ‫با هزینه های بیشتر صورت خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫وی درپایـان گفـت‪« :‬بایـد بـرای بهر هبـرداری‬ ‫مناسـب از پسـاب دو تصفیه خانـه در‬ ‫شـیراز‪ ،‬اب زه شـیراز‪ ،‬تصفیه خانـه صـدرا‪،‬‬ ‫تصفیه خانه مرودشـت‪ ،‬تصفیه خانه نوراباد‬ ‫و تصفیه خانـه کازرون کـه در اینـده نزدیـک‬ ‫بهره برداری می شـود و پسـاب شـش شـهری‬ ‫کـه تصفیه خانـه دارنـد تدابیـر مناسـبی‬ ‫اندیشـیده شـود»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس مطرح کرد؛‬ ‫لزوم برخورداری بیمارستان رضوی از تمام امکانات و تجهیزات پیشرفته‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫بیمارسـتان رضـوی منتسـب بـه حضـرت‬ ‫رضـا(ع) اسـت؛ لـذا بایـد ازهرجهـت‬ ‫متناسـب بـا ایـن انتسـاب بـوده و از بهتریـن‬ ‫امکانـات پزشـکی برخـوردار باشـد تـا اقشـار‬ ‫مختلـف مـردم به ویـژه نیازمنـدان هنـگام‬ ‫مراجعـه بـه ایـن بیمارسـتان دغدغـه ای‬ ‫درخصوص روند درمانشان نداشته باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی‬ ‫در ائیـن بهره بـرداری از نخسـتین دسـتگاه‬ ‫سـی تی انژیوگرافـی فـوق پیشـرفته قلـب و‬ ‫مغـز در شـرق کشـور کـه در بیمارسـتان فـوق‬ ‫تخصصـی رضـوی برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫نبـود ایـن دسـتگاه در بیمارسـتان های‬ ‫شـرق کشـور یـک خلا جـدی بـرای مـردم‬ ‫بـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬سـال گذشـته در دیـداری‬ ‫با وزیر بهداشـت و درمان‪ ،‬موضوع نبود این‬ ‫دسـتگاه در شـرق کشـور و نیـاز مـردم بـه ان ‬ ‫مطرح شـد که در همان جلسـه وزیر محترم‬ ‫بهداشـت موافقـت کتبـی خـود جهـت‬ ‫صـدور مجوزهـای الزم را اعلام و ایـن مهـم‬ ‫بـا تامیـن اعتبـاری بالغ بـر ‪400‬میلیاردریـال‬ ‫توسـط اسـتان قـدس در بیمارسـتان فـوق‬ ‫تخصصـی رضـوی محقـق شـد»‪ .‬وی بـه‬ ‫دشـواری هایی کـه به سـبب تحریم هـا و‬ ‫نوسـانات نـرخ ارز بـرای تهیـه ایـن دسـتگاه‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬به دلیـل‬ ‫عـدم وجـود ایـن دسـتگاه در شـرق کشـور‪،‬‬ ‫بیمـاران مجبـور بودنـد بـرای اسـتفاده از این‬ ‫دسـتگاه بـه تهـران مراجعه کنند کـه این امر‬ ‫خـود مشـکالت و زحمـات بسـیاری را بـرای‬ ‫ان هـا عالوه بـر مشـکالت ناشـی از بیمـاری‬ ‫به دنبـال داشـت»‪ .‬وی بااشـاره به ایـن‬ ‫فرمایش رهبر معظم انقالب که «کاری کنید‬ ‫بیمـار جـز درد و رنـج بیمـاری اش‪ ،‬ناراحتـی‬ ‫دیگـری نداشـته باشـد»‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بـه‬ ‫میـزان تـوان و امکانـات بـرای تحقـق ایـن‬ ‫فرمایـش رهبـر معظـم انقلاب تلاش کنیـم‬ ‫نمایـش «روایت هـای سـاده از زندگـی روزمـره» به نویسـندگی شـهرام کرمـی‬ ‫و کارگردانـی مجیـد قربانـی در شـهرری بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ ایـن نمایـش‬ ‫بخش هایـی از زندگـی ادم هـای امـروزی را در قالـب چند اپیزود بیان می کند‪.‬‬ ‫اپیزودها به لحاظ مفهومی در پی یکدیگر قرار دارند و سـعی در بیان معنایی‬ ‫مشـترک دارنـد‪ .‬در نمایـش مذکـور‪ ،‬حنانـه فتح اللهـی‪ ،‬مائـده عبدلـی‪ ،‬متیـن‬ ‫سرشـار‪ ،‬حسـین تبریـزی‪ ،‬امیرحسـین علی ا کبـری و علـی حسـینی بـه ایفـای‬ ‫نقـش می پردازنـد‪ .‬نمایـش «روایت هـای سـاده از زندگـی روزمـره» به عنـوان‬ ‫پروژه پایانی کارگاه اموزش بازیگری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ری‬ ‫با همکاری اموزشگاه بازیگری هدف اجرا می شود‪ .‬نمایش مذکور به صورت‬ ‫محدود و با رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی از ‪ 26‬تا ‪ 30‬بهمن از سـاعت ‪18‬‬ ‫و ‪ 30‬دقیقـه در سـرای محلـه شـهادت واقـع در فلکـه اول دولت ابـاد شـهرری‬ ‫بـه روی صحنه مـی رود‪.‬‬ ‫پلمب شدن ‪ ۳۷‬باشگاه ورزشی‬ ‫معـاون مدیـرکل و رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان ری گفـت‪« :‬بـا‬ ‫شـیوع کرونـا در ایـن شهرسـتان ‪ ۳۷‬باشـگاه پلمـب و ‪ ۴۰‬باشـگاه نیـز اخطـار‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ حسـین یوسـف زاده افـزود‪« :‬درنظر‬ ‫کتبـی را دریافـت کردنـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫داریـم بـا نظـارت و بازرسـی بیشـتر بتوانیـم از شـیوع ویـروس کرونـا جلوگیـری‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬امسـال بیـش از ‪ ۷۴۰‬بازدیـد از مجموعـه ورزشـی‬ ‫شهرسـتان صورت گرفت که این نظارت ها با فعال شـدن برخی رشـته ها نیز‬ ‫به قوت خود باقی خواهد بود»‪ .‬رئیس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان ری‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در دهـه فجـر نیـز به غیـراز افتتاح پروژه های عمرانـی نیز ‪ ۴۰‬برنامه‬ ‫ورزشـی و مجـازی بـا شـرکت بیـش از سـه هزار ورزشـکار در دسـتورکار ایـن نهـاد‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه یکـی از رویکردهـای مهـم ایـن اداره تقویـت‬ ‫ورزش در مناطق روسـتایی و محروم این شهرسـتان اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬تا کنون‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰‬روسـتای ایـن شهرسـتان از وجـود خانه هـای ورزشـی بهره منـد‬ ‫شـده اند؛ زیـرا ایـن پتانسـیل می توانـد بـه اسـتعدادیابی و معرفـی ورزشـکاران‬ ‫منجـر شـود»‪ .‬به گفتـه رئیـس اداره ورزش شهرسـتان ری‪ ،‬سـه خانـه ورزشـی‬ ‫روسـتایی طـی هفتـه گذشـته در این شهرسـتان با همـت دهیـاران‪ ،‬اداره کل‬ ‫ورزش و هیئـت ورزش روسـتایی اسـتان تهـران و نیـز سـتاد مبـارزه بـا مـواد‬ ‫مخـدر تجهیـز و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬یوسـف زاده همچنیـن‬ ‫بابیان اینکه تا کنون دو سهمیه المپیک توسط مشایخی در رشته بسکتبال‬ ‫تیمـی و عباسـعلی در رشـته کاراتـه قطعی شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬بـرای حمایت‬ ‫از ورزشکاران در نشستی که باحضور معاون وزیر ورزش‪ ،‬مدیرکل هماهنگی‬ ‫امـور اسـتان ها و مدیـرکل ورزش اسـتان انجـام شـد درخصـوص جـذب‬ ‫اسـتخدام‪ ،‬وا گـذاری مسـکن و زمیـن بـه حمیـده عباسـعلی درصورت کسـب‬ ‫مـدال المپیـک موردبحـث و بررسـی قـرار گرفت»‪ .‬این مسـئول تا کیـد کرد که‬ ‫هدف از این اقدام حمایت از ورزشـکاران و قهرمانان ورزشـی این شهرسـتان‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬وی همچنیـن از مقـام قهرمانـی تیـم خـاوران در مسـابقات‬ ‫جوانان والیبال پسـر اسـتان خبر داد و گفت‪« :‬این مسـابقات حدود یک ماه‬ ‫بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی به میزبانـی ایـن شهرسـتان برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫یوسـف زاده یـاداور شـد‪« :‬تیـم خـاوران توانسـت در فینـال ایـن رقابت هـا بـا‬ ‫نتیجـه سـه بـر صفـر مهـام رودهـن را شکسـت دهـد»‪.‬‬ ‫روند افزایشی شیوع کرونا در شهرستان‬ ‫و شـرایطی را فراهـم اوریـم کـه نیازمنـدان از‬ ‫مجموعه هـای منتسـب بـه حضرت رضـا(ع)‬ ‫به صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بهره مند‬ ‫شـوند»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬ا گـر بیمـار نیازمنـدی کـه تـوان‬ ‫پرداخـت هزینه هـای درمـان یـا بخشـی از‬ ‫ان را نـدارد‪ ،‬بـرای درمـان بـه تجهیـزات و‬ ‫امکاناتی نیازمند بود که تنها در بیمارستان‬ ‫رضـوی موجـود اسـت‪ ،‬مـا نمی توانیـم او را از‬ ‫اسـتفاده از ایـن امکانـات محروم کنیم‪ ،‬باید‬ ‫به طـور مسـتقیم بـه او خدمـات ارائـه شـود‪،‬‬ ‫کما اینکـه تا کنـون نیز تا کید ما بر همیـن روال‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی در توضیـح ارائـه خدمـات‬ ‫پزشکی غیرمستقیم به نیازمندان نیز افزود‪:‬‬ ‫«ا گـر بیمـار مسـتمندی به خدمات پزشـکی‬ ‫نیـاز داشـت کـه در سـایر بیمارسـتان ها‬ ‫نیـز بـا هزینـه ارزان تـر موجـود بـود‪ ،‬اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی می بایسـت ازطریـق تفاهـم و‬ ‫توافـق بـا ایـن بیمارسـتان ها و مرا کـز درمانـی‬ ‫بیماران نیازمند را در حد امکان و مقدورات‬ ‫ایـن اسـتان مشـمول مسـاعدت قـرار دهـد؛‬ ‫نبایـد بیمـاران نیازمنـد را ناامیـد کنیـم‪،‬‬ ‫سـیره ائمـه اطهـار(ع) این گونـه نبـوده و مـا‬ ‫نیـز نبایـد خلاف سـیره ایـن حضـرات عمـل‬ ‫کنیـم»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫باتا کیدبراینکـه مسـئله سلامت اولویـت‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫نخسـت هـر جامعه ا ‬ ‫«سلامت پیش نیـاز کسـب هـر موفقیـت‬ ‫یسـت‪ ،‬ا گـر سلامت نباشـد تمـام‬ ‫و توفیق ‬ ‫فعالیت هـای انسـان مختـل می شـود؛ لـذا‬ ‫سلامت اولویت نخسـت برای هر جامعه ای‬ ‫بـوده کـه به دنبـال سـعادت و کمـال اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به خودکفایـی کشـور در تربیـت‬ ‫پزشـکان متخصص در رشـته های مختلف‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬امروز در رشـته های مختلف پزشکی‬ ‫بهتریـن متخصصـان و دانشـمندان را در‬ ‫یکـه کمتر کسـی رغبت‬ ‫کشـور داریـم‪ ،‬به طور ‬ ‫می کنـد بـرای درمـان بـه خـارج از کشـور برود‬ ‫مگـر امکانـات خاصـی موردنیـاز باشـد کـه در‬ ‫کشـور وجود نداشـته باشـد»‪ .‬تولیت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی نسـبت بـه ضـرورت توجـه بـه‬ ‫سـاخت ابزارها و تجهیزات پزشکی به عنوان‬ ‫یکـی از بخش هـای مهـم علـم پزشـکی در‬ ‫کشـور تا کیـد و عنـوان کـرد‪« :‬در کنار توجه به‬ ‫ارتقاء و رشـد تخصص های مختلف پزشکی‬ ‫در کشـور نبایـد از تلاش بـرای رسـیدن‬ ‫به دسـتاوردهای صنعـت تجهیزات پزشـکی‬ ‫نیـز غافـل شـد و باید بـرای خودکفایی کشـور‬ ‫در حـوزه تولیـد تجهیـزات پزشـکی نیـز تالش‬ ‫کـرد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫بابیان اینکـه متاسـفانه در حـوزه سـاخت‬ ‫تجهیـزات پزشـکی مقـداری عقـب هسـتیم‪،‬‬ ‫بـر لـزوم هموارسـازی بیش ازپیـش مسـیر‬ ‫رشـد و توسـعه صنعـت تجهیـزات پزشـکی‬ ‫تا کیـد و عنـوان کـرد‪« :‬بایـد بـه نقطـه ای‬ ‫برسـیم کـه خودمـان تجهیـزات پیشـرفته‬ ‫پزشـکی را تولیـد و حتـی صـادر کنیـم و ایـن‬ ‫مهـم باتوج هبـه روحیـه خودبـاوری و اتـکا بـه‬ ‫تـوان داخلـی و هـوش و اسـتعداد ایرانیـان‬ ‫عملی سـت»‪.‬‬ ‫برگزاری ائین نمادین اهدای ‪ ۵۰۰‬تبلت به دانش اموزان نیازمند مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و درراسـتای‬ ‫رزمایـش کمک مومنانه کـه در قالب پویش‬ ‫«همکالسـی مهربـان» و «نذر هوشـمند» در‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد‪ ۵۰۰ ،‬دسـتگاه تبلـت‬ ‫در میـان مدیـران مـدارس توزیـع شـد تـا بـه‬ ‫دانش امـوزان نیازمنـد رسـانده شـود‪ .‬در‬ ‫ایینـی کـه در اردوگاه دانش امـوزی بادلـه‬ ‫سـاری به صـورت متمرکـز و بـا همـت سـپاه‬ ‫کربلای مازنـدران و اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫مازندران برگزار شـد ‪۱۰‬هزاربسـته نوشت افزار‬ ‫کهـزار پوشـا ک گـرم نیـز در میـان‬ ‫و ی ‬ ‫دانش امـوزان اسـتان توزیـع شـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش مازنـدران در این ائیـن از‬ ‫خریـد و توزیـع هشت هزار دسـتگاه گوشـی‬ ‫تلفـن همـراه و تبلـت هوشـمند در مرحلـه‬ ‫نخسـت رزمایـش کمـک مومنانـه و توزیـع‬ ‫ان میـان دانش امـوزان نیازمنـد خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬از ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫و مجازی شـدن امـوزش ‪۲۲‬هـزار تبلـت و‬ ‫گوشـی تلفـن همـراه هوشـمند خریـداری‬ ‫نخسـتین سـامانه هوشـمند ارائـه اخبـار‪ ،‬اطالعـات و خدمـات مربـوط بـه‬ ‫شهرسـتان ری رونمایـی شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنگ و ارشـاد‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری؛ هم زمـان بـا چه ‬ ‫اسلامی از نخسـتین سـامانه جامع هوشمند شهرسـتان ری با نام «فرزندان‬ ‫ری» رونمایـی شـد‪ .‬سـجاد عباسـی؛ طـراح و تولیدکننـده ایـن نرم افـزار گفت‪:‬‬ ‫«بعـد از مدت هـا کار تیمـی و فنـی بـرای اولین بـار در شهرسـتان ری یـک‬ ‫سـامانه در قالـب اپلیکیشـن موبایلـی طراحـی شـد کـه در ان فعالیت هـای‬ ‫گسـترده ای انجـام می شـود کـه از جملـه ان می تـوان بـه پوشـش اخبـار در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬پوشـش تبلیغات محلی‪ ،‬ارائه کلیپ های اطالع رسـانی‬ ‫در حوزه هـای حقوقـی‪ ،‬روان شناسـی‪ ،‬فـن بیـان‪ ،‬شـیوه های موفقیـت و‬ ‫دیجیتال مارکتینگ اشـاره کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬به زودی این اپلیکیشـن در دو‬ ‫نسخه اندروید و ‪ ios‬دراختیار شهروندان شهرستان ری قرار خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫و دراختیـار دانش امـوزان مازندرانـی‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬علیرضـا سـعدی پور شـمار‬ ‫دانش امـوزان فاقـد تجهیـزات هوشـمند‬ ‫امـوزش را در ابتـدای مجازی شـدن‬ ‫امـوزش حـدود ‪۴۰‬هزارنفـر ذکـر کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«بـا تالش هـای صورت گرفتـه و همـکاری‬ ‫بانک هـای عامـل ‪۱۲‬هزار فقـره قـرارداد‬ ‫پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه منعقـد‬ ‫شـد کـه از این تعـداد شـش هزار و ‪۹۰۰‬فقـره‬ ‫ازسـوی بانک هـای عامـل ملـی‪ ،‬تجـارت‪،‬‬ ‫سـپه‪ ،‬رفـاه و توسـعه تعـاون پرداخـت‬ ‫شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬هم ا کنـون شـمار‬ ‫دانش امـوزان فاقـد تجهیـزات هوشـمند‬ ‫امـوزش ‪۱۱‬هزارنفـر اسـت کـه امیدواریـم بـا‬ ‫مشـارکت دسـتگاه های اجرایـی و خیـران‬ ‫ایـن تجهیـزات موردنیـاز خریـداری و‬ ‫دراختیـار دانش امـوزان نیازمنـد قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫از ابتـدای سـال تحصیلـی جـاری و طبـق‬ ‫داده هـای از مجمـوع ‪۵۰۸‬هـزار و ‪۲۵۵‬هـزار‬ ‫َ‬ ‫‪۴۰‬هزارتـن‬ ‫دانش امـوزان مازندرانـی‪ ،‬حـدود‬ ‫بـرای بهره گیـری از امـوزش مجـازی از‬ ‫داشـتن تلفـن همـراه هوشـمند و تبلـت‬ ‫محـروم بودنـد کـه تا کنـون اقدامـات زیـادی‬ ‫بـرای رفـع مشـکل ایـن دانش امـوزان انجـام‬ ‫شـد»‪ .‬سـعدی پور ادامـه داد‪« :‬ا گرچـه‬ ‫هنـوز ‪۱۱‬هـزار و ‪ ۸۰۵‬دانش امـوز مازندرانـی‬ ‫فاقـد ابـزار هوشـمند ازجملـه تلفـن همـراه‬ ‫و تبلـت هسـتند‪ ،‬ولـی طبـق توافق هـای‬ ‫صورت گرفتـه‪ ،‬بانک هـای مازنـدران متعهـد‬ ‫بـه پرداخـت ‪۱۲‬هزار مـورد تسـهیالت خریـد‬ ‫تجهیزات هوشـمند دانش اموزی بودند که‬ ‫تا کنـون بیـش از ‪۵۰‬درصـد ان محقـق شـد و‬ ‫درصـورت تحقـق بقیـه تسـهیالت بانکـی‪،‬‬ ‫شـاهد رفـع کامـل ایـن محرومیـت بـرای‬ ‫تمامـی دانش اموزان اسـتان خواهیم بود»‪.‬‬ ‫رئیـس شـبکه بهداشـت‬ ‫و درمـان شهرسـتان ری‬ ‫بابیان اینکه وضعیت شیوع‬ ‫و ابتلا بـه کرونـا در ایـن‬ ‫شهرسـتان زرد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«رونـد شـیوع ایـن ویـروس‬ ‫درحـال افزایـش اسـت»‪.‬‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ علیرضـای‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫صدرایی اظهار داشـت‪« :‬هم ا کنون تعداد مراجعه کنندگان سـرپایی در مرا کز‬ ‫درمانـی شهرسـتان ری درحـال افزایـش اسـت‪ ،‬مـردم بایـد شـیوه نامه های‬ ‫بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند»‪ .‬وی بابیان اینکه متاسفانه میزان‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی طی روزهای اخیر بین مردم کاهش پیدا کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر رونـد همین گونـه پیـش رود امـکان بروز موج جدید شـیوع‬ ‫در شهرسـتان ری وجود دارد»‪ .‬صدرایی خاطرنشـان کرد‪« :‬هم ا کنون میزان‬ ‫اسـتفاده از ماسـک بیـن مـردم بسـیار خوب اسـت ولـی متاسـفانه ان گون هکـه‬ ‫باید فاصله گذاری اجتماعی به خوبی رعایت نمی شود»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫دستگاه های مختلف شهرستان ری همکاری خوبی با ستاد مقابله با کرونا‬ ‫داشـته اند‪ ،‬افزود‪« :‬تالش کارکنان شـبکه بهداشـت‪ ،‬مرا کز درمانی و همکاری‬ ‫خوب بین بخشی موجب روند کاهشی ابتال به کرونا در این شهرستان شده‬ ‫است ولی این شرایط باید ادامه داشته باشد»‪ .‬صدرایی یاداور شد‪« :‬رعایت‬ ‫متـر بیـن‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در ادارات‪ ،‬سـازمان ها‪ ،‬اصنـاف و از همـه مه ‬ ‫مـردم باعـث بهبـود وضعیـت شهرسـتان ری در مقایسـه با سـایر نقـاط اسـتان‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬این مسـئول یاداور شـد‪« :‬هم ا کنون هفت مرکز ‪۱۶‬سـاعته برای‬ ‫مراجعـان کرونایـی در شهرسـتان ری فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ ‪ ۴۸‬نفـر از کارکنـان عوارضـی قزویـن پـس از گذشـت دوسـال بـا‬‫الکترونیکی شـدن عوارضـی بالتکلیـف شـده اند‪ ،‬معتـرض هسـتند‪.‬‬ ‫ فاطمـه محمدبیگـی (نماینـده مـردم قزویـن در مجلـس) در دیـدار بـا‬‫خلیلیـان (رئیـس دیـوان محاسـبات) گفـت‪« :‬بـا مفسـدان دانه درشـت بایـد‬ ‫برخـورد جـدی در حـوزه شـهرداری های انتخابیـه به ویـژه شـهرداری قزویـن‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬گزارش هایـی از برخـی تخلفـات به دسـت امده موردبررسـی قـرا‬ ‫می گیـرد‪ .‬زمین هـای هفت سـنگان تعاونـی عظیمیـه و مشـکالت دیگـر نیـز‬ ‫پیگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ مـردم سـیردان قزویـن از نگهـداری گاو و گوسـفند برخـی سـا کنین و رهایی‬‫کود در کوچه ها و نداشـتن روشـنایی کامل‪ ،‬از کشـاورز حداد؛ شـهردار انتظار‬ ‫دارند توجه بیشـتری نسـبت به اسـایش مردم داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ محمدحسین اسماعیلی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی) گفت‪« :‬بیش‬‫از نیمی از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر و رسانه استان بانوان هستند»‪.‬‬ ‫ در احـکام جدا گانـه ای داریـوش پیرنیـا کان‪ ،‬سـیامک جهانگیـری‪ ،‬دکتـر‬‫اسـعدی و رضـا پرویـز زاده به عنـوان هیئـت داوران نخسـتین دوره جایـزه ملی‬ ‫عـارف منصـوب شـدند و عبدالکریـم خیامـی‪ ،‬حسـن لطفـی و امیـن علی نیـا‬ ‫به عنـوان اعضـای هیئت داوران جشـنواره ملی رسـانه های دیجیتـال رضوی‬ ‫منصـوب شـدند و در کنـار دکتـر افراسـیابی ایـن رویـداد انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2177‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه حمایت از‬ ‫تولید فیلم های کوتاه و پویانمایی باحضور شهردار مشهد‬ ‫بهره برداری از دو مخزن ذخیره اب شهرستان ساوه‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬در مراسـمی کـه باحضـور اسـتاندار‪ ،‬فرمانـدار و جمعـی‬ ‫از مسـئولین شهرسـتان سـاوه برگـزار شـد‪ ،‬مهنـدس یوسـف عرفانی نسـب‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی) طـی سـخنانی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬به منظـور ذخیـره مناسـب اب شـرب شـهروندان سـاوجی به ویـژه‬ ‫در مواقـع بحـران و قطـع بـرق‪ ،‬ایـن دو مخـزن ذخیـره اب پنج هزار مترمکعبـی‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا بـه حجـم ‪10‬هزار مترمکعـب احـداث و بـه بهره بـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی؛ وی ادامـه‬ ‫ً‬ ‫داد‪« :‬برای سـاخت این دو مخزن مجموعا ‪60‬میلیاردریال از محل اعتبارات‬ ‫ملـی تنـش ابـی و اعتبـارات شـرکت اب و فاضلاب شهرسـتان سـاوه هزینـه‬ ‫شـد»‪ .‬عرفانی نسـب افـزود‪« :‬بـا بهره بـرداری از ایـن دو مخـزن هم ا کنـون اب‬ ‫شـرب شـهر سـاوه در ‪ 11‬مخـزن ذخیـره اب بـه حجـم ‪50‬مترمکعـب ذخیـره‬ ‫می شـود»‪ .‬مهنـدس اقـازاده (اسـتاندار اسـتان مرکـزی) در این مراسـم‬ ‫بااشـاره به اینکه شـاخص برخـورداری مـردم شـهرها و روسـتاهای اسـتان‬ ‫مرکـزی از اب اشـامیدنی سـالم در مقایسـه با کشـور رقـم باالیی سـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در بخـش فاضلاب نیـز اسـتان مرکـزی جـزو چهـار یـا پنـج اسـتان برتـر کشـور‬ ‫درزمینه برخورداری شـهرها از شـبکه دفع بهداشـتی فاضالب هستند»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه افـزود‪« :‬ایـن خدمـات مهـم و ارزشـمند نتیجـه کار مجموعـه شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی به ویـژه مهنـدس عرفانی نسـب مدیرعامـل‬ ‫ایـن شـرکت اسـت کـه از مدیـران خوش نـام و فعـال اسـتان اسـت»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫اسـتان مرکـزی بـر تمرکـز بر انجـام اقدامات اب رسـانی در روسـتاها و تامین اب‬ ‫در شـرایط تنـش ابـی و همچنیـن بازسـازی و بهسـازی تاسیسـات اب رسـانی‬ ‫به ویـژه شهرسـتان سـاوه تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫فرونشست ساالنه دشت های استان اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان در نشسـت‬ ‫اعضـای کمیتـه بحران اب اسـتان بااشـاره به تدوین اسـتراتژی دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬پیرامـون مصـرف بهینـه اب در بخـش کشـاورزی‪ ،‬صنعـت‪ ،‬شـرب‬ ‫و فضـای سـبز اعلام کـرد‪« :‬در سـال ابـی جـاری میـزان بارندگـی در ایسـتگاه‬ ‫چلگـرد بـه ‪474‬میلی متـر رسـیده اسـت و ایـن رقم نسـبت به ‪40‬سال گذشـته‬ ‫‪37‬درصـد کاهـش را نشـان می دهـد کـه بیانگـر اسـتمرار پدیده خشک سـالی‬ ‫در اسـتان اصفهـان اسـت»‪ .‬منصـور شیشـه فروش بابیان اینکـه پدیـده‬ ‫خشک سـالی بیلان منفـی اب هـای زیرزمینـی را در اصفهـان رقـم زده اسـت‪،‬‬ ‫کو نیم متر‬ ‫تصریح کرد‪« :‬به دلیل عدم بارندگی کافی‪ ،‬ساالنه شاهد یک تا ی ‬ ‫افـت اب زیرزمینـی در ابخوان هـای اسـتان هسـتیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬افـت‬ ‫اب های زیرزمینی موجب فرونشست ساالنه ‪ 15‬تا ‪20‬سانتی متری دشت ها‬ ‫در اسـتان شـده کـه دراین میـان می تـوان بـه فرونشسـت دشـت برخـوار‪،‬‬ ‫مهیار‪ ،‬گلپایگان و اصفهان اشاره کرد»‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫بااشـاره به خشک شـدن تـاالب گاوخونـی عنـوان کـرد‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫‪96‬درصـد تـاالب گاوخونـی خشـک شـده اسـت کـه ایـن امـر می توانـد‬ ‫ریزگردهـای موجـود در تـاالب را تـا شـش هزارکیلومتر مربـع در هـوا معلق کرده‬ ‫و شـش اسـتان هم جوار را درگیر کند»‪ .‬شیشـه فروش حجم سـد زاینده رود را‬ ‫‪187‬میلیون مترمکعب اعالم کرد و خاطرنشـان کرد‪« :‬ذخیره سـد زاینده رود‬ ‫نسـبت به سـال گذشـته هفت درصد کاهش داشـته اسـت؛ بنابراین‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسـد وزارت نیـرو بـا همراهـی سـازمان محیـط زیسـت‪ ،‬احیـای رودخانـه‬ ‫زاینـده رود را ماننـد احیـای دریاچه ارومیه در دسـتورکار قرار دهنـد»‪ .‬در ادامه‬ ‫ایـن نشسـت معـاون بهره بـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان‬ ‫گفت‪« :‬برای تامین اب شـرب پایدار مردم در اسـتان اصفهان راه اندازی خط‬ ‫اضطراری سـامانه دوم اب رسـانی اصفهان بزرگ ضروری سـت»‪ .‬ناصر ا کبری‬ ‫بااشـاره به ظرفیـت محـدود انتقـال اب از تصفیه خانـه باباشـیخعلی گفـت‪:‬‬ ‫«ظرفیـت نهایـی انتقـال اب از تصفیه خانـه اب باباشـیخعلی ‪11.5‬مترمکعب‬ ‫در ثانیـه اسـت‪ ،‬این درحالی سـت که بـا افزایـش یـک درجـه دمـا در نیمـه اول‬ ‫سـال‪ 300 ،‬لیتـر مصـرف اب شـرب افزایـش می یابـد»‪ .‬وی اعلام کـرد‪« :‬بـا در‬ ‫مـدار قـرار گرفتـن بخشـی از سـامانه اضطـراری‪ ،‬امـکان افزایـش ابگیـری از‬ ‫تصفیه خانـه تـا ‪ 250‬لیتر بر ثانیـه فراهـم شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به ضـرورت‬ ‫راه انـدازی خـط اضطـراری سـامانه دوم اب رسـانی اصفهـان بـزرگ اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬با راه اندازی خط اضطراری سامانه دوم اب رسانی ‪900‬لیتردرثانیه‪،‬‬ ‫درمجموع به اب رسـانی در شـبکه توزیع خانگی اضافه شـده و امکان توزیع‬ ‫عادالنـه اب مهیـا می شـود»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد؛‬ ‫افزایش نواحی بهره برداری‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪/‬‬ ‫تفاهم نامـه حمایـت از تولیـد‬ ‫فیلم هـای کوتـاه مسـتند‪،‬‬ ‫داسـتانی و پویانمایـی بـا‬ ‫مضامیـن «الگوهـای اخالقـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی»‬ ‫شهرسـتان مشـهد میـان‬ ‫شـهردار مشـهد و مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫خراسـان رضـوی منعقـد شـد‪ .‬شـهردار مشـهد در مراسـم رونمایـی‪ ،‬ا کـران‬ ‫و تجلیـل از دسـت اندرکاران مسـتند «از فـرش تـا عـرش» هم زمـان بـا‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران کـه باحضـور مدیـرکل‬ ‫چه ‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان رضـوی‪ ،‬معـاون شـهردار‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی شـهردار مشـهد‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت بهر هبـرداری قطـار‬ ‫شـهری شـهرداری مشـهد‪ ،‬رئیـس سـازمان علمـی و فرهنگـی اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی‪ ،‬عوامـل تولیـد مسـتند «از فـرش تـا عـرش» و جمعـی از مدیـران برگـزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬نهادهای عمومی همانند شهرداری مشهد‪ ،‬استان قدس‬ ‫رضـوی و سـایر نهادهـای فعـال دراین حـوزه وظیفـه دارنـد از فعالیت هـای‬ ‫هنـری در قالـب اهـداف خـود و مسـئولیت های اجتماعـی حمایـت کننـد»‪.‬‬ ‫محمدرضـا کالئـی افزود‪« :‬در شـهرداری مشـهد تالش های زیادی درراسـتای‬ ‫تحقق این هدف انجام شـده اسـت؛ اما نتوانسـته ایم حق مطلب را ادا کرده‬ ‫و دراین زمینـه عقـب هسـتیم؛ بنابرایـن از سـازمان های متولـی درخواسـت‬ ‫همـکاری داریـم تـا بتوانیـم نقـش خـود را دراین زمینـه پررنـگ کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬امیدواریـم بتوانیـم در حوزه کودکان و نوجوانـان با کانون پرورش‬ ‫فکری و در حوزه های مذهبی و اسالمی با حوزه های مرتبط همکاری الزم را‬ ‫داشته باشیم»‪ .‬کالئی خاطرنشان کرد‪« :‬در حوزه سینما یکی از بخش هایی‬ ‫کـه موردتوجـه مـا قـرار دارد‪ ،‬حمایـت از سـینمای جوان اسـت که دراین راسـتا‬ ‫از مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان رضـوی بابـت همکاری هـای‬ ‫صورت گرفتـه تشـکر می کنـم و امیدواریـم امـروز بـا انعقـاد این تفاهم نامـه روند‬ ‫یسـت؛ از جملـه اهـداف ایـن‬ ‫اقدامـات مـا سـرعت بیشـتری بگیـرد»‪ .‬گفتن ‬ ‫تفاهم نامه می توان به ایجاد بستر مناسب برای پرورش نیروی جوان خالق‬ ‫و متعهـد جهـت تامیـن نیـروی موردنیاز‪ ،‬امیدبخشـی و جلب رضایت نسـبی‬ ‫در جامعه هنرمندان و فیلم سـازان کوتاه و مسـتند و مخاطبان ان‪ ،‬توجه به‬ ‫ثبـت و ضبـط میـراث فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ارزش های اخالقی درراسـتای حفظ‬ ‫و حراسـت از این گنجینه های ارزشـمند‪ ،‬توجه به فرهنگ بومی و اجتماعی‬ ‫شهرسـتان مشـهد و اسیب شناسـی پدیده هـای اجتماعـی و فرهنگـی بـا‬ ‫رویکـرد تحلیلـی‪ -‬انتقـادی و ارائـه پیشـنهاد ها اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫سوابق و تجربه؛‬ ‫شرط اصلی متقاضیان دریافت رسانه های خبری‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران به همراه معصومه فرجی (معاون‬ ‫فرهنگـی و مطبوعاتـی خـود) بـا ظهوریـان (دبیـر هیئـت نظـارت بـر مطبوعات‬ ‫معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی) دیـدار کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران؛ دراین دیدار که در‬ ‫دبیرخانـه هیئـت نظـارت بر مطبوعات معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی انجـام شـد دو طـرف ضمـن مذا کـره و تبادل نظـر درخصـوص‬ ‫امـور مطبوعـات و رسـانه های خبـری اسـتان‪ ،‬دررابطه بـا دقـت نظـر خـاص‬ ‫در تائیـد متقاضیـان در مرحلـه اسـتانی و به شـمار اوردن مازنـدران از جملـه‬ ‫اسـتان های دارای رسـانه های تجربـی بـه توافـق رسـیدند‪ .‬دراین دیـدار‬ ‫همچنیـن؛ پیرامـون نحـوه صـدور مجـوز و ظرفیـت اسـتان مازنـدران و توجـه‬ ‫بـه سـوابق و تجربیـات متقاضیـان و توجـه بیش ازپیـش بـه نظـرات اسـتانی‬ ‫تبادل نظر انجام پذیرفت و ظهوریان نیز قول همکاری و مساعدت الزم را در‬ ‫مـوارد گونا گـون بـرای کمـک بـه مطبوعـات و رسـانه های اسـتان داد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبر داد؛‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫به صـورت رسـمی اغـاز بـه فعالیـت امـور‬ ‫بهر هبـرداری ناحیـه ارجـان ایـن شـرکت را در‬ ‫شهرسـتان بهبهـان اعلام کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود دشـت بزرگ‬ ‫در ائیـن افتتـاح و اغـاز فعالیـت ناحیـه ارجـان‬ ‫در بهبهـان کـه باحضور محمد طال مظلومی‬ ‫(نماینـده ایـن شهرسـتان در مجلـس) و‬ ‫مسـئولین محلـی برگـزار شـد‪ ،‬با گرامیداشـت‬ ‫ایـام مبـارک دهـه فجـر‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬پیـروزی‬ ‫انقلاب یـک حرکـت جهـادی از حضـور مـردم‬ ‫و امـام امـت به عنوان اسـتوانه انقالب بـوده و‬ ‫امـروز مـا نیز در سـازمان ها و مسـئولیت هایی‬ ‫کـه داریـم بایـد ایـن نـوع نگـرش جهـادی را‬ ‫سرلوحه کار خود قرار دهیم»‪ .‬وی بااشاره به‬ ‫فرمـوده رهبـر انقلاب کـه امـور کشـور و ایـن‬ ‫نظـام بـه سـامان نمی رسـد مگـر مدیریـت‬ ‫جهـادی و اقدامـات جهـادی را سـرلوحه‬ ‫کار خـود قـرار دهیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬به عنـوان یـک‬ ‫سـازمان دولتـی این رویه عملکرد جهـادی را‬ ‫سـرلوحه عمل خود قـرار می دهیم کما اینکه‬ ‫تلاش کرده ایـم در سـنوات گذشـته نیـز ان را‬ ‫انجـام بدهیـم»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫سـازمان تلاش کرده ایـم کـه هـم اقدامـات‬ ‫درون نگـری را انجـام دهیـم و هـم بحث های‬ ‫برون نگری را پیش ببریم‪ .‬یکی از بحث های‬ ‫درون نگـری کـه مربـوط بـه مالحظـات‬ ‫سـازمانی و بازنگـری ساختاره اسـت تصمیم‬ ‫بـه تشـکیل امـور بهر هبـرداری ناحیـه ارجـان‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬دشـت بـزرگ ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫مطالعاتـی کـه انجـام دادیـم بـه ایـن نتیجـه‬ ‫رسـیدیم کـه ظرفیت هایـی کـه در مجموعـه‬ ‫حـوزه سـرزمینی بهبهـان اسـت ظرفیـت‬ ‫باالیـی دارد و می توانـد یـک اسـتقاللی را‬ ‫در حـوزه عملکـرد در بخـش بهر هبـرداری‬ ‫شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫لـذا تصمیـم گرفتـه شـد کـه سـاختار امـور‬ ‫بهر هبـرداری ناحیـه ارجـان را تدویـن و امـروز‬ ‫در ایـن مراسـم شـروع فعالیـت ان را اعلام‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬پیـش از ناحیـه‬ ‫ارجـان نـه ناحیـه در حـوزه بـرق خوزسـتان‬ ‫یکـرد کـه بـا ملحق شـدن امـور‬ ‫فعالیـت م ‬ ‫بهر هبـرداری ناحیـه ارجـان مجمـوع نواحـی‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان ‪ 10‬ناحیـه خواهـد‬ ‫شـد و شهرسـتان های بهبهـان و لیـکک در‬ ‫حـوزه فعالیـت ناحیـه ارجـان قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫بابیان اینکه ناحیه ارجان از ناحیه شرق این‬ ‫شـرکت کـه مرکزیـت ان در امیدیـه بـوده جـدا‬ ‫شـده‪ ،‬عنـوان کـرد‪ 13« :‬پسـت انتقـال و فـوق‬ ‫توزیـع در حـوزه ناحیـه ارجـان (‪56‬درصـد)‬ ‫قـرار می گیـرد و تعـداد پسـت های باقیمانـده‬ ‫در ناحیـه شـرق ‪ 10‬پسـت خواهـد بـود‪.‬‬ ‫مجمـوع ظرفیـت ترانس هـای انتقـال و فـوق‬ ‫توزیـع ارجـان بـه بیـش از ‪ 1200‬مگاولت امپـر‬ ‫می رسـد و ‪58‬درصـد خطـوط ناحیـه شـرق‬ ‫در ناحیـه ارجـان قـرار می گیرد»‪ .‬دشـت بزرگ‬ ‫افـزود‪« :‬پیـک ناحیـه ارجـان در سـال جـاری‬ ‫‪ 305‬مـگاوات بـوده و برای سـال اینده با رشـد‬ ‫‪318‬مـگاوات خواهد‬ ‫مصـرف بـراورد شـده بـه ‬ ‫رسـید‪ .‬نکتـه ای کـه در این زمینـه وجـود دارد‬ ‫مقایسـه بیـن مصـرف و ظرفیـت منصوبـه در‬ ‫بخـش فـوق توزیـع این ناحیه اسـت که عدد‬ ‫‪42‬درصـد را نشـان می دهـد که زیـر ‪50‬درصد‬ ‫و یـک رقـم بسـیار مناسـب بـرای ناحیـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی اعلام کـرد‪« :‬در موافقت نامـه ای‬ ‫کـه بـا سـازمان برنامه وبودجـه تـا افـق ‪1404‬‬ ‫کشور داریم بیش از ‪10‬هزارمیلیاردتومان باید‬ ‫سـرمایه گذاری در شـبکه انتقال و فوق توزیع‬ ‫برق منطقه ای خوزسـتان انجام دهیم که از‬ ‫ایـن میـزان یک هزارمیلیاردتومـان ان بـرای‬ ‫ناحیـه ارجـان خواهـد بـود یعنـی ‪ 10‬درصـد از‬ ‫کل سـرمایه گذاری برق منطقه ای خوزستان‬ ‫کـه پروژه هـای ان مشـخص و برنامه ریـزی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای خوزستان اضافه کرد‪« :‬مهم ترین‬ ‫پـروژه ای کـه ا کنـون در ایـن ناحیـه در دس ِـت‬ ‫اجر اسـت و امیدواریـم بـا بهبـود وضعیـت‬ ‫مالـی ب هسـرانجام برسـد پسـت ‪ 400‬کیلوولـت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ارجـان در همـه سـطوح ولتاژ ‬ ‫درحـال اجر اسـت‪ .‬کارهـای بهینه سـازی‪،‬‬ ‫سـرویس و بهر هبـرداری از تاسیسـات موجـود‬ ‫نیـز درحـال انجـام اسـت تـا عبـور موفقـی از‬ ‫پیـک ‪ 1400‬داشـته باشـیم»‪ .‬دشـت بـزرگ‬ ‫گفت‪« :‬باتوجه به اینکه فعالیت ناحیه ارجان‬ ‫ً‬ ‫رسـما شـروع شـده عبدالصاحـب کفایـت کـه‬ ‫ً‬ ‫قبلا نیـز مدیریـت ایـن حـوزه را داشـته اند‬ ‫به عنـوان سرپرسـت ناحیـه ارجـان معرفـی‬ ‫می شـود تـا ازطریـق نظـام شایسـته گزینی‬ ‫و رقابـت کـه در شـرکت ایجـاد کرده ایـم و‬ ‫ازطریـق ازمـون و رقابـت‪ ،‬مدیـر ایـن ناحیـه‬ ‫مشـخص و معرفـی شـود»‪ .‬وی بـا تشـکر از‬ ‫پیگیری هـا و همراهی هـای محمـد طلا‬ ‫مظلومی (نماینده بهبهان)‪ ،‬از وی خواست‬ ‫مـواردی کـه در الیحـه بودجـه ‪ 1400‬برای برق‬ ‫خوزسـتان درنظـر گرفتـه شـده را در مجلـس‬ ‫تصویـب کننـد تـا حرکت هـای جهـادی‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان ادامـه دار‬ ‫باشـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان در بخش دیگـری از صحبت های‬ ‫خـود بـه مقایسـه ظرفیت هـای شـبکه بـرق‬ ‫خوزسـتان قبـل و بعـد از انقلاب پرداخـت‬ ‫و گفـت‪« :‬پیـک شـبکه بـرق خوزسـتان در‬ ‫سـال ‪57‬؛ ‪ 708‬مـگاوات بـوده کـه در سـال‬ ‫‪518‬مـگاوات‬ ‫‪ 99‬ایـن میـزان بـه هشـت هزار و ‬ ‫رسـیده و ‪ 12‬برابـر مصـرف کل شـبکه افزایـش‬ ‫پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬دشـت بـزرگ ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ظرفیت هـای پسـت انتقـال و فـوق توزیـع‬ ‫نیـز از دوهـزار و ‪ 209‬مگاولـت امپـر بـه ‪31‬هـزار‬ ‫و ‪ 510‬مگاولـت امپـر یعنـی ‪ 14‬برابـر و طـول‬ ‫خطـوط نیـز از دوهـزار و ‪44‬کیلومتـر مـدار بـه‬ ‫ن ههـزار و ‪29‬کیلومتـر مـدار افزایـش پیـدا کرده‬ ‫و ‪ 4.5‬برابـر رشـد داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«به لحـاظ ابعـاد عملکـردی شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای خوزسـتان در بین ‪ 16‬شـرکت برق‬ ‫منطقـه ای بعـد از تهران رتبـه دوم را دارد و در‬ ‫بخش پست ها و ظرفیت های شبکه انتقال‬ ‫و فـوق توزیـع رتبـه دوم کشـور و ظرفیـت‬ ‫خطـوط رتبـه ششـم را دراختیـار دارد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی و افتتاح سه پروژه در پتروشیمی شازند‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و‬ ‫باحضـور مهنـدس ولدخانـی‪ ،‬عملیـات‬ ‫اجرایـی و افتتـاح سـه پـروژه در ناحیـه‬ ‫یوتیلیتـی شـرکت پتروشـیمی شـازند اغـاز‬ ‫شـد‪ .‬هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر‬ ‫لو دومیـن سـالروز پیـروزی شـکوهمند‬ ‫و چه ‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران باحضـور مهنـدس‬ ‫ولدخانـی (مدیرعامـل) و جمعـی از مدیـران‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی و افتتـاح سـه پـروژه‬ ‫در ناحیـه یوتیلیتـی برگـزار شـد‪ .‬عملیـات‬ ‫اجرایـی خـط انتقـال اب سـد کمـال صالـح‬ ‫بـه پتروشـیمی شـازند اولیـن پـروژه ای بـود‬ ‫کـه توسـط مهنـدس ولدخانـی کلنگ زنـی‬ ‫شـد‪ .‬براسـاس قـرارداد بیـن شـرکت‬ ‫پتروشـیمی شـازند و سـازمان اب منطقه ای‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬پتروشـیمی شـازند سـاالنه‬ ‫یک میلیون مترمکعـب از اب سـد کمـال‬ ‫صالـح را ازطریـق خـط لولـه دریافـت خواهـد‬ ‫کـرد کـه درصـورت وجـود اب مـازاد‪ ،‬ایـن‬ ‫میـزان بـه حـدود سـه میلیون مترمکعب نیـز‬ ‫قابل افزایـش خواهـد بـود‪ .‬هزینـه اجرایـی‬ ‫ایـن پروژه ‪۷۰‬میلیاردریال براورد شـده اسـت‬ ‫کـه بـا اجـرای ان‪ ،‬برداشـت اب از چاه هـا و‬ ‫سـفره های اب زیرزمینـی کاهـش می یابـد و‬ ‫همچنیـن باتوج هبـه کیفیـت مطلـوب ان‪،‬‬ ‫بـر راندمـان و کیفیـت تصفیـه شـیمیایی‬ ‫اب در چرخـش بر ج هـای خنک کننـده نیـز‬ ‫تاثیرگـذار خواهـد بـود‪ .‬مدیرعامـل بـا حضـور‬ ‫در واحـد بخـار‪ ،‬پـروژه نوسـازی و تعویـض‬ ‫تیوب هـای فایـر بویلـر ‪ B‬را کـه بـا موفقیـت‬ ‫انجـام شـد به طـور رسـمی راه انـدازی کـرد و‬ ‫در مراسـم افتتاحیـه ایـن پـروژه توضیحـات‬ ‫مبسـوطی درخصـوص لـزوم و نحـوه اجـرا‬ ‫و اقدامـات انجام شـده ان بـرای مهنـدس‬ ‫ولدخانـی ارائـه شـد‪ .‬فایـر بویلـر ‪ B‬واحـد بخار‬ ‫شـرکت پتروشـیمی شـازند سـاخت شـرکت‬ ‫کاوازا کـی ژاپـن و بـا ظرفیـت تولیـدی ‪ ُ ۸۰‬تـن‬ ‫در سـاعت از سـال ‪ ۱۳۷۱‬تا ‪ ۱۳۹۹‬در سـرویس‬ ‫بـوده و هرسـاله مـورد چـک و بازرسـی قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬پـس از ‪۲۸‬سـال از بهر هبـرداری‬ ‫ان و باتوجه بـه ضـرورت تعویـض تیوب هـا‬ ‫و نوسـازی بویلرهـای واحـد بخـار‪ ،‬پـروژه‬ ‫نوسـازی و تعویـض تیوب هـای فایـر بویلـر ‪B‬‬ ‫بـا فراخـوان شـرکت های توانمنـد و ازطریـق‬ ‫ا گهـی مناقصـه عمومـی ضمـن انتخـاب‬ ‫یکـی از شـرکت های توانمنـد اسـتان مرکزی‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت هشـت ماه و بـا هزینـه ریالـی‬ ‫‪۱۰۰‬میلیاردریـال اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫درادامـه ائیـن عملیـات اجرایـی پـروژه طـرح‬ ‫توسـعه واحد اب شـرکت پتروشـیمی شـازند‬ ‫باحضـور مهنـدس ولدخانـی اغـاز شـد‪ .‬ذکـر‬ ‫ایـن نکتـه حائزاهمیـت اسـت کـه در واحـد‬ ‫اب شـرکت پتروشـیمی شـازند‪ ،‬اب بـدون‬ ‫املاح بـرای ارسـال بـه واحـد بخـار و سـایر‬ ‫واحدهـای مصرف کننـده تولید می شـود‪ .‬در‬ ‫زمـان طـرح توسـعه مجتمع‪ ،‬ظرفیـت تولید‬ ‫ایـن واحـد بـه ‪ 600M3/Hr‬افزایش پیدا کرد‬ ‫امـا به دلیـل افزایـش تدریجـی غلظـت املاح‬ ‫و ناخالصی هـای در اب‪ ،‬کارکـرد خطـوط‬ ‫چهارگانـه تولیـد اب بـدون املاح به مـرور‬ ‫کاهـش یافتـه و ضمـن تاثیـر نامطلـوب بـر‬ ‫عملکـرد بسـتر رزینـی فیلترهـا‪ ،‬اب دورریـز‬ ‫ارسـالی بـه حوضچه هـای تبخیر نیـز افزایش‬ ‫پیـدا کـرد و نیـاز بـه اقدامـی موثـر و جـدی‬ ‫بـود‪ .‬لـذا طـرح در توسـعه واحـد اب اهـداف‬ ‫مهمـی نظیـر افزایـش ظرفیـت فیلترهـای‬ ‫شـنی (‪ ،)Sand-Filter‬نصـب ا کتیـو کربـن‬ ‫در مسـیر اب خـام ورودی بـه واحـد‪ ،‬نصـب‬ ‫و اجـرای سـامانه اسـمز معکـوس (‪)R-O‬‬ ‫بـه ظرفیـت ‪ 200M3/Hr‬محصـول‪ ،‬بـا‬ ‫درنظرگرفتن سیسـتم پیش تصفیه مناسب‬ ‫(‪ )UF‬را به همـراه خواهـد داشـت و عالوه بـر‬ ‫اسـتفاده از روش هـای رایـج تصفیـه اب‬ ‫و رفـع مشـکالت قبلـی‪ ،‬کارکـرد خطـوط‬ ‫تصفیـه نیـز افزایـش یافتـه و اب دورریـز بـه‬ ‫حوضچه هـای تبخیـر (‪ )E.P‬کاهـش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬با اجرای این پروژه و نیز پروژه پسـاب‬ ‫حداقـل ‪ 100M3/Hr‬در مصـرف اب خـام‬ ‫صرفه جویـی می شـود‪.‬‬ ‫افتتاح هشت طرح عمرانی و عام المنفعه شهرداری بندر انزلی‬ ‫اهلل کرم رضایی زاده‬ ‫به مناسـبت دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬هشـت طـرح عمرانـی و‬ ‫عام المنفعه شـهرداری بندر انزلی با حضور شـهردار و اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫افتتـاح و بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬سـید بدرالدیـن بـدری‬ ‫(شـهردار بنـدر انزلـی) با اشـاره به عـزم جـدی شـهرداری بـرای‬ ‫خدمـت بـه مـردم‪ ،‬در خصـوص ایـن پروژه هـا گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫طر ح هـا شـامل احـداث پـارک‪ ،‬ایسـتگاه اتش نشـانی‪ ،‬تولیـد‬ ‫لو گیـاه‪ ،‬مرکـز بازدیـد کننـدگان تـاالب‪ ،‬بازسـازی کارخانـه‬ ‫گ ‬ ‫اسـفالت و بـازار بـزرگ ماهی فروشـان اسـت»‪.‬‬ ‫وی از صرفه جویـی مالـی جهـت اجرایی شـدن پروژه هـای‬ ‫مذکـور و تـداوم ایـن رونـد در پروژه هـای اتـی سـخن‬ ‫گفـت و ادامـه داد‪« :‬پـارک اال تی تـی به مسـاحت ‪۱ ۱‬هـزار و‬ ‫یک صد متر مربـع بـا امکاناتـی شـامل پایـه چـراغ‪ ،‬مبلمـان‪،‬‬ ‫االچیـق و فضـای سـبز بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال‬ ‫احـداث شـد کـه در سـاخت ان شـش میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال هزینـه صرفه جویـی شـد»‪ .‬بـدری‬ ‫با اشـاره به احـداث پـارک در محلـه سوسـر افـزود‪« :‬پـارک‬ ‫تهـزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربـع شـامل بـا‬ ‫مذکـور به مسـاحت هف ‬ ‫امکاناتـی شـامل جـدول کاری‪ ،‬موزائیـک فـرش‪ ،‬مبلمـان‪،‬‬ ‫تاسیسـات بـرق‪ ،‬وسـایل بـازی‪ ،‬سـت ورزشـی و فضـای سـبز‬ ‫کـه بـراورد اولیـه هزینـه سـاخت ان توسـط پیمانـکار بالـغ‬ ‫بـر ‪ ۱۲‬میلیارد ریـال بـود بـا صرفه جویـی در هزینـه‪ ،‬بـا مبلـغ‬ ‫سـه میلیارد ریال احـداث شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬پـارک جزیـره شـهید بهشـتی نیـز‬ ‫غبـر سـه میلیارد‬ ‫به مسـاحت ‪ ۶۰۰‬متر مربـع بـا اعتبـاری بال ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی (بازافرینـی‬ ‫شـهری) احـداث شـده و معـادل مبلـغ مذکـور نیز در سـاخت‬ ‫ان صرفه جویـی شـده اسـت»‪ .‬بـدری از راه انـدازی ایسـتگاه‬ ‫اتش نشـانی شـماره چهـار انزلـی به عنـوان دیگـر پـروژ ه دهـه‬ ‫مبـارک فجـر نـام بـرد و اضافـه کـرد‪« :‬ایـن ایسـتگاه شـامل‬ ‫سـاختمان‪ ،‬پارکینـگ و اشـیانه اسـت کـه بـراورد اولیـه هزینه‬ ‫سـاخت ان توسـط پیمانـکار بالـغ بـر ‪ ۱۲‬میلیارد ریـال بـود کـه‬ ‫بـا صرفه جویـی در هزینـه بـا مبلـغ سـه میلیارد ریال احـداث‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬شـهردار انزلـی گفـت‪« :‬مرکـز بازدید کننـدگان‬ ‫تـاالب انزلـی شـامل محوطه سـازی‪ ،‬جدول گـذاری و‬ ‫فضـای سـبز توسـط شـهرداری اجـرا و در سـاخت ان مبلـغ‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریـال صرفه جویـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬کارخانه اسفالت و تولید مصالح بتنی‪ ،‬موزائیک‬ ‫و اسـفالت جهت شـروع نهضت اسـفالت‪ ،‬توسـط شـهرداری‬ ‫بازسـازی و راه انـدازی شـده و در اجـرای ان ‪ ۱۰‬میلیارد ریـال‬ ‫لو گیاه‬ ‫صرفه جویـی شـد»‪ .‬بدری خاطرنشـان کرد‪« :‬انـواع گ ‬ ‫در گلخانـه شـهرداری انزلـی به مبلـغ دو میلیارد ریـال تولیـد‬ ‫و بـازار بـزرگ ماهی فروشـان شـامل محوطه سـازی و ایجـاد‬ ‫جـاده دسترسـی توسـط شـهرداری اجـرا و در صـدور پروانـه‬ ‫سـاختمانی همـکاری الزم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رقابت ‪ ۱۶‬هنرمند مازندرانی‬ ‫در جشنواره صنایع دستی فجر‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬صنایع دسـتی را‬ ‫معـرف فرهنـگ و اداب رسـوم‬ ‫منطقـه دانسـت و گفـت‪۱۶« :‬‬ ‫هنرمنـد اسـتان در جشـنواره فجـر‬ ‫صنایع دسـتی شـرکت دارنـد»‪.‬‬ ‫سـیف اهلل فرزانه در حاشـیه افتتاح‬ ‫طر ح هـای دهـه فجـر بااشـاره به‬ ‫حضـور ‪ ۱۶‬هنرمنـد اسـتان در‬ ‫رشـته های مختلـف در پنجمیـن‬ ‫جشـنواره فجـر صنایع دسـتی اظهـار داشـت‪« :‬ایـن هنرمندان در شـته هایی‬ ‫نظیـر ال ک تراشـی‪ ،‬چوتاشـی‪ ،‬سـاز سـنتی‪ ،‬نسـاجی سـنتی و غیـره در ایـن‬ ‫جشـنواره حضـور دارنـد»‪ .‬وی معرفـی فرهنـگ و اداب ورسـوم را از جملـه‬ ‫اهـداف برپایـی جشـنواره فجـر صنایع دسـتی بیـان کـرد و گفـت‪« :‬اصالـت‬ ‫برنـد‪ ،‬هویـت‪ ،‬طراحـی و کیفیـت از جملـه شـاخص های انتخـاب اثـار بـرای‬ ‫ایـن جشـنواره اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به افتتـاح طر ح هـای دهـه فجـر و اینکـه‬ ‫‪ ۴۶‬پـروژه گردشـگری در ایـن دهـه در اسـتان افتتاح می شـود‪ ،‬اقامتگاه های‬ ‫بوم گـردی را از جملـه طر ح هـا بیـان کـرد و گفـت‪« :‬یـک طـرح بوم گـردی بـا‬ ‫اعتبار هفت میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیاردریال در چالوس افتتاح شد که برای ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫اشـتغال ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬فرزانه افتتـاح کارگاه تخصصی صنایع دسـتی و‬ ‫مصنوعـات چوبـی را از دیگـر طر ح هـا بیـان کرد که در نکا افتتاح شـده اسـت‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫فسخ ‪ 11‬قرارداد را کد در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«تعیین تکلیـف پرونده هـای را کـد و غیرفعـال‪ ،‬از جملـه برنامه هـای مهـم‬ ‫ایـن شـرکت بـرای ازادسـازی قراردادهـای بال اسـتفاده در شـهرک های‬ ‫یسـت کـه بـا برگـزاری جلسـات هیئـت حـل اختلاف و داوری تلاش‬ ‫صنعت ‬ ‫می شـود‪ ،‬ایـن قراردادهـا در شـهرک های صنعتـی فسـخ شـود»‪ .‬محمـد‬ ‫اهلـی اظهـار داشـت‪« :‬هـدف اصلـی از تشـکیل برگزاری جلسـات هیئت حل‬ ‫یسـت‬ ‫اختلاف و داوری‪ ،‬ازاد سـازی اراضـی را کـد در شـهرک های صنعت ‬ ‫کـه ایـن امـر به منظـور حمایـت از سـرمایه گذاران واقعـی انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ایـن جلسـات با حضـور نماینـده سـازمان صنایـع کوچـک‬ ‫و شـهرک های صنعتـی ایـران به عنـوان داور و حکـم مرضـی الطرفیـن و‬ ‫همچنیـن نماینـدگان واحدهـای صنعتـی برگـزار می شـود کـه پـس اسـتماع‬ ‫نظرات طرف های قرارداد‪ ،‬نسـبت به اعطای مهلت یا فسـخ قرارداد اقدات‬ ‫قانونـی انجـام می شـود»‪ .‬اهلـی ادامـه داد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫تعـداد ‪ 11‬قـرارداد را کـد بـا مسـاحت هشـت هکتار در شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان فسـخ شـد و اراضـی ازاد شـده در اختیـار سـرمایه گذاران جدیـد قـرار‬ ‫داده شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل یکـی‬ ‫از اهـداف مهـم ایـن جلسـات را جلوگیـری از تضییـع حقـوق بیت المـال و‬ ‫حمایـت از سـرمایه گذاران واقعـی دانسـت و افـزود‪« :‬در صـورت رها شـدن‬ ‫قراردادهـای را کـد در شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بـا گذشـت زمـان دیگـر زمینـی‬ ‫در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی وجـود نخواهـد داشـت تـا بـه سـرمایه گذاران‬ ‫واقعـی وا گـذار شـود کـه ایـن امـر نشـان از اهمیـت بـاالی اجـرای ایـن‬ ‫دسـتورالعمل دارد»‪ .‬وی اشـاره ای هـم بـه نیـاز بـه کسـب مجـوز از شـرکت‬ ‫لو انتقـال کـرد و افـزود‪« :‬بر اسـاس قانـون‪،‬‬ ‫شـهرک های صنعتـی در زمـان نق ‬ ‫لو انتقـال و فـروش واحدهـای تولیـدی در شـهرک ها و نواحـی‬ ‫هرگونـه نق ‬ ‫صنعتـی بـدون اخـذ مجـوز از شـرکت شـهرک های صنعتـی محمـل قانونـی‬ ‫نداشـته و فاقد اعتبار اسـت و خریداران واحدهای صنعتی قبل از پرداخت‬ ‫هرگونـه وجهـی بـه فروشـندگان‪ ،‬بایسـتی از شـهرک های صنعتـی اسـتعالم‬ ‫کننـد تـا دچـار تضـرر مالـی و مشـکالت ثانویـه از قبیـل بدهـی‪ ،‬مشـکالت‬ ‫بانکی‪ ،‬تخلفات سـاختمانی‪ ،‬مشـکالت زون بندی‪ ،‬موارد زیسـت محیطی‪،‬‬ ‫احتمـال فسـخی بودن زمیـن مـورد معاملـه و ‪ ...‬نشـوند»‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان بیان کرد؛‬ ‫لزوم توسعه شبکه ریلی اردبیل‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‬ ‫و معـادن و کشـاورزی اسـتان‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬نبایـد بانک هـا‬ ‫در اسـتان های محرومـی‬ ‫همچـون اردبیـل بر مبنـای منابـع‬ ‫و مصـارف خـود تسـهیالت بـرای‬ ‫سـرمایه گذاران و کارافرینـان‬ ‫پرداخـت کننـد»‪ .‬حسـین‬ ‫پیرمـوذن اظهـار کـرد‪« :‬پرداختـی‬ ‫بانک هـا در قالـب تسـهیالت‬ ‫متنـوع در اسـتان اردبیـل رقمـی ناچیـز اسـت و ایـن به دلیـل رویـه منابـع‬ ‫و مصارفی سـت کـه بانک هـا در پرداخـت تسـهیالت ان را ملا ک کار خـود‬ ‫قـرار داده و مدعـی جـذب منابـع کمتـر در اسـتان اردبیـل هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬مـا انتظـار داریـم براسـاس مصوبـه مجلـس منابـع خاصـی در‬ ‫اختیـار بانک هـا بـرای پرداخت در اسـتان های کمتر توسـعه یافتـه قرار گیرد‬ ‫تـا ان هـا بتواننـد از سـرمایه گذاران و کارافرینـان بـدون محدودیـت منابـع و‬ ‫مصـارف پرداخـت وام هـای بانکـی را در دسـتور کار قـرار دهنـد»‪ .‬رئیـس اتـاق‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معـادن و کشـاورزی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬بـا رویـه‬ ‫کنونـی اسـتان های کم برخـوردار نظیـر اردبیـل نمی تواننـد از تسـهیالت‬ ‫مناسـب در طـول سـال بهره منـد شـوند و انتظـار داریـم تا مجلـس در بودجه‬ ‫سـال اینـده بـا حـذف مبنـای منابـع و مصـارف در فعالیـت بانک هـا ایـن‬ ‫شـرایط را بـرای اسـتان های کـم برخـورداری همچـون اردبیـل فراهـم کنـد‬ ‫تـا از تسـهیالت مناسـب تر بهره منـد شـوند»‪ .‬پیرمـوذن زیرسـاخت های‬ ‫فراهم شـده در شـهرک های صنعتی را بسـیار تاسـف بار توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫«در سـال های گذشـته در قالـب قوانینـی ناپختـه شـهرک های صنعتـی بـا‬ ‫پیشـرفت ‪ ۸۰‬درصـد بـه شـرکت های خدماتـی وا گـذار شـده تـا نگهـداری‪،‬‬ ‫بهسـازی و تامیـن زیرسـاخت های انهـا توسـط ایـن شـهرک های خدماتـی‬ ‫انجـام شـود کـه ایـن کار با چالش ها و مشـکالتی جدی روبه رو شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬بهمن ‪ 2 1399‬رجب ‪ 14 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2177‬‬ ‫اوالفور الیاسون‬ ‫اوالفـور الیاسـون؛ هنرمنـد دانمارکی‪،‬ایسـلندی‪ ،‬چندی پیـش؛‬ ‫یعنـی روز ‪ 12‬ژانویـه ‪ 2021‬از اثـر جدیـدش کـه از موج هـای‬ ‫ن الهـام گرفتـه‪ ،‬با عنـوان‬ ‫رودخانـه شـیکا گو و دریاچـه میشـیگا ‬ ‫«دیـواره مـوج اتمسـفر» در پایـه بـرج ویلیـس شـیکا گو رونمایـی‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ اینستالیشـن او‪ ،‬از ‪ 1963‬کاشـی بـا‬ ‫رنگ هـای نارنجـی و ابـی و سـبز کـه بـا اسـتیل روکـش شـده اند و‬ ‫بر پایـه کاشـی کاری چندضلعـی‪ ،‬طراحـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ماهسون کرمزیگول‬ ‫جیـن اسـمایلی گفـت‪« :‬اثـا ر زیـادی سـبب شـدند کـه مـن بـه‬ ‫نویسـندگی عالقـه داشـته باشـم؛ امـا کتـاب اشـپزی گورمـوت‬ ‫نوشـته روث ریچـل سـبب شـد بـه اشـپزی عالقه منـد شـوم و‬ ‫حتـی بیشـتر از نویسـندگی اشـپزی می کنـم»‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛‬ ‫ایـن نویسـنده امریکایـی‪ ،‬برنـده جایـزه معتبـر «پولیتـرز» در‬ ‫بخـش داسـتان بـرای کتـاب «هزاران هکتـار» در سـال ‪1992‬؛ و‬ ‫برنـده جایـزه «فیتزجرالـد» بـرای یک عمـر دسـتاورد ادبی سـت‪.‬‬ ‫ماهسـون کرمزیگـول (قرمـزی گل)؛ خواننـده ترکیـه ای‪ ،‬قصـد‬ ‫دارد جشـن انتشـار البـوم جدیـدش را در ایـران برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫به گـزارش موسـیقی مـا؛ قـرار اسـت ایـن مراسـم در سـال اینـده و‬ ‫بـا کم رنگ شـدن همه گیـری ویـروس کرونـا و همچنیـن رعایـت‬ ‫نـکات بهداشـتی برگـزار شـود‪ .‬عنوان این مراسـم‪« ،‬دیپلماسـی‬ ‫فرهنگـی» خواهـد بـود و میهمانانـی از ایـران‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬عـراق و‬ ‫جمهـوری اذربایجـان در ان حضـور خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫جنی امساییل‬ ‫زبان هنر؛‬ ‫پویا ترین نقطه اشترا ک رسیدن به یک تعامل فرهنگی‬ ‫«بـرف اخـر» به نویسـندگی و کارگردانـی امیرحسـین عسـگری؛ بـه‬ ‫یپـردازد؛ و پـس از امیـن حیایـی‪،‬‬ ‫یهـای یـک دامپزشـک م ‬ ‫روزمرگ ‬ ‫حضـور الدن مسـتوفی در این فیلـم قطعـی شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ همچنیـن تاکنـون حضـور ارمـان فیـاض به عنـوان مدیـر‬ ‫مبـرداری‪ ،‬امیـد گل زاده به عنـوان طـراح گریـم‪ ،‬علـی نصیری نیـا‬ ‫فیل ‬ ‫به عنوان طراح صحنه و لباس‪ ،‬امیر حاتمی به عنوان صدابردار‪ ،‬الله‬ ‫نپـروژه قطعـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مسـتوفی به عنـوان برنامه ریـز و ‪ ...‬در ای ‬ ‫الدن مستویف‬ ‫اولین وا کنش های ایدین اغداشلو‬ ‫به رکورد ‪ ۱۲‬میلیاردی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ایدیــن اغداشــلو از جهــل رایجــی حکایــت کــرد کــه کســی‬ ‫جلودارش نیست؛ این استاد نقاش ارزو دارد که برخی جوانان‬ ‫ب هجــای زشت نویســی در فضــای مجــازی‪ ،‬یــاد بگیرنــد مطالعــه‬ ‫کننــد‪ .‬او که با رکوردشــکنی تابلوی «خاطــرات امید» از مجموعه‬ ‫معروفــش «خاطــرات انهــدام»‪ ،‬به قیمــت ‪ ۱۲‬میلیاردتومــان در‬ ‫ُ‬ ‫‪13‬امیــن حــراج تهــران‪ ،‬رکــورد گران قیمت تریــن نقــاش ایرانــی‬ ‫را ب هخــود اختصــاص داد‪ ،‬ترجیــح داده اســت دراین خصــوص‬ ‫ســکوت کنــد؛ امــا دربــاره تــاش برخــی در ایجــاد شــائبه اصالــت‬ ‫ایــن اثــر یــک ویدئــو و دو متــن منتشــر؛ و تــاش کــرده تــا بــرای‬ ‫ن گونه شناخت هشــده نقاشــی را یــاداوری کند‪.‬‬ ‫اطــاع عمــوم‪ ،‬ایـ ‬ ‫علیرضـا سـمیع اذر؛ مدیـر «حـراج تهـران» در گفت وگویـی اشـاراتی‬ ‫پیرامـون نظـر ایـن اسـتاد نقـاش ‪ ۸۰‬سـاله بازتـاب داده و گفتـه‬ ‫اسـت‪« :‬نتیجـه نهایـی نه تنهـا بـرای مـن؛ بلکـه بـرای خـود اقـای‬ ‫اغداشـلو هـم به شـدت تعجـب اور بـود‪ .‬مـا ترجیـح می دادیـم ایـن‬ ‫اثـر مثـل هـر اثـر دیگـری در یـک حـد متعـارف‪ ،‬شـاید کمـی باالتـر‬ ‫نشـب‪.‬‬ ‫از بـراورد بیشـینه فـروش بـرود؛ مثـل اثـار سـایر بـزرگان در ا ‬ ‫شـخص اقـای اغداشـلو هـم ترجیـح مـی داد همین طـور شـود»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬مـن مطمئنـم اقـای اغداشـلو هـم از رکـورد ‪ ۱۲‬میلیـاردی‬ ‫خرسـند نیسـت؛ چـون ان رقـم بیشـتری کـه به نـام ایشـان ثبـت‬ ‫شـد‪ ،‬ارزش این همـه تهمت هـا و ناسـزاهایی کـه در ‪ ۸۰‬سـالگی بـه‬ ‫ایشـان زده می شـود را ندارد‪ .‬این هنرمند بزرگ‪ ،‬میراثی ارزشـمند‬ ‫و تاثیراتـی اسـتثنائی بـر هنـر معاصـر مـا برجـای گذاشـته اسـت کـه‬ ‫شـاید با کمتر هنرمندی قابل قیاس باشـد؛ اما عده ای دارند این‬ ‫تاثیرگذاری و سابقه معلمی و کارشناسی و حضور موثر در جامعه‬ ‫هنـری را تحت الشـعاع این قضیـه قـرار می دهنـد»‪ .‬او توضیـح‬ ‫داد‪« :‬اقـای اغداشـلو هیچ وقـت مدعـی رکـورد اثـار هنـری نبـوده و‬ ‫هیچ وقت خودش را در مارکت‪ ،‬یکه تاز نمی شـناخت و جایگاهی‬ ‫فراتـر از دیگـران بـرای خـودش قائـل نبـوده؛ امـا به هرحـال این رقم‬ ‫ً‬ ‫به شکل کامال سالم و مطابق اصول و قواعد یک مزایده صحیح‪،‬‬ ‫شکل گرفته است و ما چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید‪،‬‬ ‫تابلوی اقای اغداشـلو صاحب رقم ریالی گران ترین اثر هنری یک‬ ‫هنرمنـد مـدرن و معاصـر در داخـل ایـران اسـت»‪ .‬او خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬می توان احتمال داد حواشـی شـکل گرفته پیرامون نام وی‬ ‫در ماه هـای گذشـته‪ ،‬شـاید عـده ای را برانگیخـت اثـرش را بخرند؛‬ ‫امـا معنایـش این نیسـت که عـده ای خواسـتند از وی حمایـت‬ ‫کننـد؛ معنایـش این اسـت که وی مشـهورتر شـده‪ .‬خیلی وقت هـا‬ ‫تبلیغـات منفـی؛ به ویـژه ا گـر تـوام بـا یـک حس تلویحـی جفا کردن‬ ‫بـه یـک فـرد باشـد کـه محدودیت هایـی در دفـاع منصفانـه از‬ ‫خـودش را دارد‪ ،‬ممکـن اسـت باعـث شـهرت بیشـتر ان هنرمنـد و‬ ‫ً‬ ‫مثال افزایش قیمت اثارش شـود‪ .‬این‪ ،‬در تاریخ هنر بسـیار سـابقه‬ ‫داشـته؛ نمونـه اش جـف کونـز اسـت کـه به خاطـر ازدواج و بعـد از‬ ‫جدایـی جنجالـی از همسـر اولـش طـی یـک داسـتان پرسـروصدا‪،‬‬ ‫بیش ازپیـش مشـهور شـد و ایـن شـهرت‪ ،‬بـه افزایـش قیمـت‬ ‫یکـه سـه بار رکـورد گران تریـن اثـر هنـری‬ ‫اثـارش کمـک کـرد؛ تاجای ‬ ‫یـک هنرمنـد زنـده دنیـا به نامـش رقـم خـورد؛ ازجمله با مجسـمه‬ ‫سـگ بادکنکـی کـه در سـال ‪ ۲۰۱۳‬به رقـم ‪ ۵۷‬میلیـون دالر فـروش‬ ‫رفـت و بعـدازان در سـال ‪ ۲۰۱۹‬بـا مجسـمه سـه متری خرگـوش‬ ‫به رقـم ‪ ۹۲‬میلیون دالر رسـید که درحال حاضر رکـورد گران ترین اثر‬ ‫هنـر معاصـر محسـوب می شـود؛ بنابراین‪ ،‬ممکن اسـت اتفاقی که‬ ‫باعث شـهرت بیشـتر اقای اغداشـلو شـد‪ ،‬منجر به افزایش قیمت‬ ‫اثـر او شـده باشـد‪ .‬مـن البتـه مطمئـن نیسـتم؛ ولـی ممکـن اسـت‬ ‫این طـور بـوده باشـد؛ چـون مـن نمی دانم خریـداران با چه هدفی‬ ‫ایـن اثـر را خریده انـد‪ .‬مـن بـا ان هـا هیـچ صحبتـی نداشـته ام»‪.‬‬ ‫امـا ایدیـن اغداشـلو در صفحـه اینسـتا گرام خـود کـه ‪ ۱۰۴‬هزار نفـر‬ ‫فالوئـر دارد‪ ،‬دربـاره سـبک ارائه شـده در ایـن تابلـوی ‪ ۱۲‬میلیـاردی‬ ‫یادداشت‬ ‫و سـری «خاطـرات انهـدام»‪ ،‬ابتـدا یـک ویدئـو منتشـر کـرد‪ .‬او در‬ ‫گفت وگویـی بـا سـایت «ارته با کـس» کـه چهارسـال پیش انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬می گویـد‪« :‬گویـا هنوزهـم بعضی هـا دربـاره شـیوه ‪Art‬‬ ‫‪ About Art‬کمتـر شـنیده اند؛ بسـته بـه سـلیقه و عالقه تـان اثـری‬ ‫را انتخـاب می کنیـد؛ در بخش هایـی از ان مداخلـه و تصـرف؛ و‬ ‫ان را مـال خـود می کنیـد؛ امـا برخـی در رسانه شـان می نویسـند که‬ ‫یسـت‪ .‬خـب معلـوم اسـت شـبیه‬ ‫نقاشـی اغداشـلو شـبیه بوتیچل ‬ ‫ً‬ ‫اسـت! اصلا کار مـن بـا این نقاشـی خاص اسـت؛ دارم با بوتیچلی‬ ‫گفت وگـو می کنم»‪ .‬اسـتاد نقـاش چندروزبعد سـه صفحه از کتاب‬ ‫ً‬ ‫درسـی ‪ ۶۱‬سـال پیش منتشـر کـرد تـا بـه نسـل جـوان کـه احتمـاال‬ ‫قـدرت قلـم و طراحـی او را نمی دانند‪ ،‬گوشـه هایی از توانایی خود‬ ‫را یـاداوری کنـد؛ او نوشـت‪« :‬نقاشـی دوران نوجوانـی مـن اسـت؛‬ ‫بـا سـفارش سـازمان کتاب هـای درسـی‪ ،‬در ‪ ۱۸‬سـالگی کشـیدم‪.‬‬ ‫سـال ‪ .۱۳۳۸‬بـا گـواش و در انـدازه ‪ ۳۰‬در ‪ ۴۰‬سـانتی متر‪ .‬طراحـی‬ ‫مفصلـش را بـا اسـتفاده از اسـناد و نمونه هـای دوران ساسـانی‬ ‫شـکل دادم و سـعی کـردم تمـام جزئیـات کار مسـتند و متکـی بـه‬ ‫نمونه هـای تاریخـی باشـد؛ و چـه کیفـی داد ایـن جسـت وجو و‬ ‫بازسـازی! ایـن سـه نقاشـی از شـش نقاشـی سـفارش داده شـده‬ ‫بودنـد‪ .‬اجرتـش به قـدری کافـی و مناسـب بـود کـه توانسـتم بـا‬ ‫پولـش بـه لنـدن سـفر کنـم و موزه هـا را ببینـم»‪ .‬به تازگـی‪ ،‬اسـتاد‬ ‫شبـه زشت نویسـی افـرادی ذیـل خبـر رکوردشـکنی اثـری‬ ‫دروا کن ‬ ‫از بوتیچلـی متنـی را نوشـته اسـت کـه حـاوی هشـداری های‬ ‫یسـت‪« :‬چندی پیـش خبـری خوانـدم دربـاره‬ ‫جامعه شناخت ‬ ‫یـک تابلـوی بوتیچلـی کـه در حـراج سـاتبیز نیویـورک به قیمـت‬ ‫‪ ۹۲‬میلیـون دالر فـروش رفـت‪ .‬سـاندرو بوتیچلـی‪ ،‬نقـاش دوره‬ ‫رنسانس ایتالیا و یکی از بزرگ ترین نقاشان تمام تاریخ هنر است‪.‬‬ ‫اثـارش در مهم تریـن موزه هـای دنیا قرار دارند که شـاید مهم ترین‬ ‫ان ها را بشود در اوفیتزی فلورانس سراغ کرد‪ .‬جدای از این خبر‪،‬‬ ‫یادداشت هایی که برخی از خواننده های ایرانی پای ان گذاشته‬ ‫بودنـد‪ ،‬برایـم شـگفت انگیز بـود و از جهـل رایجـی حکایـت می کـرد‬ ‫کـه کسـی هـم جلـودارش نیسـت! یک بـار نوشـتم کـه رسـانه های‬ ‫مجـازی‪ ،‬مسـاوی کننده های تعیین کننـده زمانـه مـا هسـتند‪ .‬هـر‬ ‫صاحب موبایلی با هرکسـی درهرجای جهان مساوی سـت‪ .‬این‪،‬‬ ‫یسـت؛ اما مهم تراینکه در پشـت دسـتان پرتاب کننده‬ ‫نکته مهم ‬ ‫چنیـن نوشـته هایی‪ ،‬چـه معنایـی خوابیـده؟ و مگـر جـز‬ ‫این اسـت که از زیـر فشـار تحقیـر‪ ،‬نسـلی تحقیرکننـده پدیـد می اید‬ ‫کـه وقت هایـی پشـت نام هـا و صفحـات جعلـی پنهـان می شـود تـا‬ ‫رنج دسـتان اهل‬ ‫دق دلـی ٓخالـی ٓ کنـد و در تخریـب بناهایـی کـه با ِ‬ ‫تکلیـف‪ ،‬اجر به اجـر بـاال امـده‪ ،‬مسـابقه دهـد! امـا حیـف نیسـت‬ ‫درنیابنـد کـه اعتبـار فرهنـگ و هنـر تـا بـه چـه مقـدار و میـزان و‬ ‫یسـت؟ و ایـا هنوزهـم به قـول نیکولو ما کیاولی؛ همشـهری‬ ‫ارتفاع ‬ ‫و هم عصر بوتیچلی‪ ،‬هدف وسـیله را توجیه می کند؟ و ایا درسـت‬ ‫خدنگ بی خبر از حال روزگار‪ ،‬به جای‬ ‫نیسـت ا گر این همه جوان‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫زشت نویسی‪ ،‬یاد بگیرند مطالعه کنند و دریابند فرضا یک کتاب‬ ‫خطی پانصدسـاله ایرانی‪ ،‬یا نقاشـی تک چهره مرد جوان با قابی‬ ‫مـدور بوتیچلـی‪ ،‬اوج میراث درخشـان حافظه انسـان فرهیخته و‬ ‫ِ‬ ‫متمدن اسـت و بدانند که انسـان بی حافظه تاریخی و فرهنگی‪،‬‬ ‫محکـوم بـه فناسـت‪ .‬از جوانـی‪ ،‬عاشـق ایـن نقاشـی بوتیچلـی‬ ‫بـودم‪ .‬بعدازانقلاب کـه عـزل شـدم و فراغت بیشـتری پیـدا کردم‪،‬‬ ‫بازسـازی اش کـردم و به جـای قـاب مـدور‪ ،‬دسـتی را نقاشـی کـردم‬ ‫مجـروح و خون الـود و باندپیچی شـده کـه انگار تیغه شمشـیری را‬ ‫محکم چسـبیده بود تا کشـته نشـود‪ .‬این نقاشـی را در مجموعه‬ ‫خاطـرات انهـدام و در سـبک معمولـم‪ ،‬اثـر هنـری اقتباسـی‬ ‫‪Derivative Artwork‬؛ شـیوه ای رایـج در جهـان کـه از سـال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫شـروع کـرده بـودم‪ ،‬کار کـردم‪ .‬نقاشـی را تـا چندسـالی داشـتم و‬ ‫بعـد فروختـم تـا چهارسـال پیش کـه در حـراج بونامز لنـدن دوباره‬ ‫ب هفـروش رفـت؛ مجموعـه خاطـرات انهـدام مـن‪ ،‬بازسـازی اثـار‬ ‫نفیسـی بـود از نگارگری هـا‪ ،‬قطعـات خطـی‪ ،‬ظرف هـای مینایـی‪،‬‬ ‫تابلوهای رنسانسی که مچاله و مضمحلشان می کردم؛ به نشانه‬ ‫گـذر زمـان و سـتمی کـه ارزش و زیبایـی را منهـدم می کنـد‪ .‬دیـروز‬ ‫کـه تصویـر نقاشـی بوتیچلی را دیـدم که خبر از فـروش خیره کننده‬ ‫‪ ۹۲‬میلیـون دالری اش مـی داد‪ ،‬کیـف کـردم؛ امـا وقتـی فحش هـا و‬ ‫توهین هایـی را کـه برخـی از هم وطنانـم در کامنت هـای زیـرش‬ ‫ً‬ ‫نوشـته بودنـد‪ ،‬خوانـدم‪ ،‬جـا خـوردم! گویـا خاطـرات انهـدام عمال‬ ‫صـورت گرفتـه بـود و کسـانی بـا نوشـته های زشتشـان‪ ،‬خواسـته‬ ‫بودند یک شـاهکار هنری مسـلم را بی قدر و انکار و منهدم کنند؛‬ ‫و خـود‪ ،‬تجسـم زنـده و معاصـر یـک انهدام گـر تاریخـی درازمـدت‬ ‫شـده بودنـد! معـروف اسـت کـه وقتـی مجسـمه داود میکل انـژ را‬ ‫بـرای نصـب می بردنـد‪ ،‬نگران بود که چه خواهد شـد؛ اما درسـت‬ ‫که نگاه کرد‪ ،‬دید که سـراپای مجسـمه را با ورقه های اشـعاری در‬ ‫وصف زیبایی ان پوشانده اند؛ و اسوده شد؛ اما نقاشی بوتیچلی‬ ‫را کامنت نویس هـای مـا بـا فحـش پوشـاندند و بـه خاطـرات‬ ‫انهـدام‪ ،‬تحقـق بخشـیدند»‪.‬‬ ‫ایدیـن اغداشـلو متولـد ایـران در سـال ‪۱۳۱۹‬؛ عمری را به نوشـتن‪،‬‬ ‫امـوزش‪ ،‬کارشناسـی و افرینـش هنـر همـت کـرده؛ دربـاره سـبک‬ ‫اغداشـلو می گوینـد کـه او بـه ریـزه کاری و اسـتادکاری در نقاشـی‬ ‫کالسـیک تمرکـز دارد‪ .‬از او شـش مجموعـه شناخته شـده‬ ‫«خاطـرات انهـدام»‪« ،‬سـال های اتـش و بـرف»‪« ،‬فاجعـه‬ ‫اخرالزمـان»‪« ،‬معمـا»‪« ،‬شـفاعت فرشـتگان» و «یادداشـت های‬ ‫باغ ملک» دردسـترس اسـت‪ .‬بهرام بیضایی که جلد سـوم کتاب‬ ‫او‪ ،‬بـه نقاشـی های اغداشـلو مزیـن اسـت‪ ،‬دربـاره شـیوه کاری‬ ‫اسـتاد نقـاش می نویسـد‪ ...« :‬ماننده کشـی همـه هنـر انـان نبـود‪،‬‬ ‫همچنان که همه هنر ایدین نیسـت‪ .‬تخیل و اندیشـه زمان نگر و‬ ‫مرگ ا گاه ایدین اسـت که سـازنده نهایی اثر اوسـت ‪ »...‬اغداشـلو‬ ‫در تمـام ایـن سـالیان‪ ،‬فقـط دو نمایشـگاه انفـرادی در سـال های‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬و ‪( ۱۳۹۳‬ابان ماه) داشـت؛ او در دی ماه سـال ‪ ۱۳۹۴‬نشـان‬ ‫هنـر و ادب شـوالیه فرانسـه را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور*‬ ‫جهـان امـروز ‪ ،‬دنیـای متفاوتی سـت‬ ‫و شـتاب گسـترده علـم و تکنولـوژی‬ ‫در جهـان و سـرعت انتقـال داده هـا در‬ ‫کسـری از زمـان از ان سـوی مرزهـا‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهـد بایـد متناسـب بـا ایـن حرکـت‬ ‫پرسـرعت برنامه ریـزی کـرد‪ .‬بی شـک‬ ‫نیازهـای مخاطب امـروز با مخاطب دیروز‬ ‫متفـاوت اسـت؛ چرا کـه چالش هـای جهان امروز بـا دنیای دیروز فاصلـه دارد‪.‬‬ ‫انچـه شـاید بتوانـد ایـن اشـفته بازار داده هـای اطالعاتـی را قـدری س رو سـامان‬ ‫بخشـیده و مخاطـب خـود را بـه تامـل وا دارد‪ ،‬بی شـک رسـیدن بـه یـک فهـم‬ ‫مشـترک در سـطح جهانی سـت و زبان هنر‪ ،‬پویاترین نقطه اشـترا ک رسـیدن‬ ‫ً‬ ‫بـه یـک تعامـل فرهنگـی در سـطح جهانی سـت‪ .‬در این میـان‪ ،‬قطعـا فیلـم و‬ ‫هنرهای نمایشی‪ ،‬با قرار دادن گونه های دیگر هنری همچون شعر‪ ،‬ادبیات‪،‬‬ ‫موسـیقی‪ ،‬طراحـی‪ ،‬نقاشـی و ‪ ...‬در درون خـود‪ ،‬از جایـگاه بسـیار ویـژه ای‬ ‫ً‬ ‫در این حـوزه برخـوردار اسـت‪ .‬گفت وگـو و دیالـوگ قطعـا یکـی از اصلی تریـن‬ ‫نیازهـای انسـان معاصـر در برقـراری ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـت و ایـن تعامـل‬ ‫گفتـاری را به راحتـی می تـوان در زبـان نمایـش بـه بلـوغ رسـاند؛ چیزی کـه بشـر‬ ‫امروز بیش از هر چیز به ان نیازمند است و نا گزیر از ان‪ .‬نباید فراموش کنیم که‬ ‫در دهکده کوچک جهانی امروز‪ ،‬تقابل و تعامل فرهنگ هاست که می تواند‬ ‫دنیـا را در رسـاندن بـه صلـح‪ ،‬امنیـت و ارامـش جهانـی رهنمـون کنـد‪ .‬ا گـر قرار‬ ‫ضدفرهنگـی‬ ‫اسـت در دنیـای امـروز‪ ،‬دسـت خوش طوفان هـای بنیان کـن ِ‬ ‫نشویم‪ ،‬چاره ای جز حرکت در مسیر خالقیت های هنری و ارائه ان در سطح‬ ‫زبان تصویر‪ ،‬تاثیر گذارترین زبان رسـانه ای‬ ‫فرا گیـر نداریـم‪ .‬نبایـد فراموش کـرد ِ‬ ‫بیـان تصویـری‪ ،‬نقشـی‬ ‫ تریـن‬ ‫ل‬ ‫کام‬ ‫ عنـوان‬ ‫در دنیـای امـروز اسـت و فیلـم به‬ ‫ِ‬ ‫مخاطـب امروز به دلیل‬ ‫بی بدیـل در ارائـه سـخن ما به مخاطب جهانی دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سرعت جابه جایی اطالعات‪ ،‬از ا گاهی‪ ،‬دانش و هوشمندی باالتری نسبت‬ ‫بـه گذشـته برخـوردار اسـت و جامعـه ای در این میـان پیـروز میـدان اسـت کـه‬ ‫بتوانـد بـا شـکوفایی مرزهـای خالقیـت‪ ،‬تصویـری بدیع تـر از خـود ارائـه دهـد‪.‬‬ ‫توجـه بـه این نکتـه را نبایـد هیـچ گاه فرامـوش کنیـم کـه ا گـر مـا خـود؛ تصویـر‬ ‫درسـتی از فرهنـگ و هنـر غنـی خـود در سـطح جهانـی ارائـه نـداده و منتشـر‬ ‫نکنیـم‪ ،‬دیگـران تصویـری کـه خـود از مـا می خواهنـد را ارائـه خواهنـد داد و‬ ‫این‪ ،‬اغاز فاجعه ای سـت که جمع کردن ان‪ ،‬کار اسـانی نیسـت‪ .‬در کنار توجه‬ ‫ ای فیلم و هنرهای نمایشی و تاثیرگذاری گسترده ان‬ ‫به اهمیت نقش رسانه ِ‬ ‫بر مخاطب‪ ،‬نباید فراموش کنیم که باید سـطح سـواد رسـانه ای شـهروندان‬ ‫خـود را نیـز بـاال بـرده و بی شـک‪ ،‬ایـن تربیـت صحیـح‪ ،‬در مدرسـه اسـت کـه‬ ‫می توانـد بـه تکامـل رسـیده و می توانـد شـهروندانی ا گاه‪ ،‬خلاق‪ ،‬نقدپذیـر و‬ ‫دارای بینـش را روانـه جامعـه کنـد‪.‬‬ ‫شو پرورش‬ ‫*کارشناس فیلم و هنرهای نمایشی وزارت اموز ‬ ‫بنر‬ ‫رونمایی شد؛‬ ‫پوستر انگلیسی فیلم سینمایی «بی سرزمین»‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫پوسـتر انگلیسـی فیلـم سـینمایی «بی سـرزمین»؛ سـومین سـاخته بلنـد‬ ‫تـورج اصالنـی‪ ،‬محصـول مشـترک کشـورهای عـراق و سـوریه؛ بـرای حضـور در‬ ‫هفتادویکمیـن دوره بـازار جشـنواره بین المللـی فیلم «برلین» رونمایی شـد‪.‬‬ ‫پوسـتر انگلیسـی فیلـم سـینمایی «بی سـرزمین» (بی نیشـتمان) ‪Landless‬‬ ‫به تهیه کنندگـی و کارگردانـی تـورج اصالنـی‪ ،‬تولیـد کمپانـی سـینمایی «مـاد‬ ‫مـووی» (‪ )MAD Movie‬و محصـول مشـترک عـراق و سـوریه کـه توسـط‬ ‫علیرضـا قادری اقـدم طراحـی شـده‪ ،‬بـرای حضـور در بازار هفتادویکمیـن دوره‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم «برلیـن» در کشـور المـان رونمایـی شـد و توسـط‬ ‫شـرکت «تصویر گسـتر الهـه پارسـی» (الـی ایمیـج) به مدیریـت الهـه نوبخـت؛‬ ‫در ایـن دوره از بـازار فیلـم «برلینالـه» (‪ )Berlinale‬به عنـوان یکـی از معتبرتریـن‬ ‫بازارهای فیلم در اروپا و جهان عرضه می شـود‪ .‬در سـومین سـاخته بلند این‬ ‫کارگردان نوگرای سینمای ایران؛ ترکیبی از بازیگران سرشناس ترکیه‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫عراق و اقلیم کردسـتان در ان‪ ،‬به چهار زبان کردی‪ ،‬ترکی‪ ،‬عربی و فارسـی به‬ ‫ش پرداخته انـد‪.‬‬ ‫ایفـای نقـ ‬ ‫تبریک معاون صدا به مناسبت سالگرد تاسیس «رادیو قران»‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫علـی بخشـی زاده؛ معـاون صـدای رسـانه ملـی‪ ،‬در پیامـی‪ ،‬سـالگرد‬ ‫تاسـیس رادیـو قـران را تبریـک گفـت‪ .‬متـن پیـام به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسـم اهلل الرحمن الرحیم؛ دین خدا ز همت او جان گرفته اسـت‪ /‬زن‬ ‫بـا نـگاه فاطمـه عنـوان گرفته اسـت‪ .‬میلاد فرخنده و باسـعادت اسـوه‬ ‫تمام عیـار مـکارم و قلـه رفیـع فضائـل صدیقـه کبـرا‪ ،‬حضـرت فاطمـه‬ ‫زهرا (س) و هفت ه بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به همه مخاطبین؛‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا همـکاران شـبکه رادیویـی قران تبریـک و تهنیت می گوییم‪.‬‬ ‫همچنین ضمن گرامیداشت بهاری دیگر از انقالب شکوهمند ایران‬ ‫اسلامی‪ ،‬یـاد و خاطـره شـهدا و امـام شـهدا‪ ،‬ایـام دهـه فجـر پیـروزی‬ ‫انقلاب اسلامی را بـه محضر رهبر فرزانه انقالب و خدمتگـزاران نظام و‬ ‫به ویژه مردم دالور و همیشه درصحنه و همکاران خود در رسانه ملی‪،‬‬ ‫تبریک و شادباش عرض می نمایم و از خدای سبحان‪ ،‬توفیق احیای‬ ‫همیشـگی و پاسداشـت ارزش هـای انقلاب اسلامی را مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫اولیـن رادیویـی کـه پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی در ‪ ۲۲‬بهمن مـاه‬ ‫سـال ‪ ۱۳۶۲‬بـا حضـور مقـام معظـم رهبـری افتتـاح شـد‪ ،‬رادیـو قـران‬ ‫اسـت‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬رادیـو قـران‪ ،‬نـدای حقیقـی انقالب ما بـود کـه وارد‬ ‫‪ ۳۸‬سـالگی رادیو قران شـدیم‪ .‬رهبر معظم انقالب درباره انس با قران‬ ‫می فرماینـد‪« :‬در این فضـای الـوده مادیـات‪ ،‬شایسـته اسـت در دریـای‬ ‫بی کران معنویت قران کریم شنا کرد؛ تا از پلیدی های دنیا‪ ،‬پاک شد»؛‬ ‫و رادیـو قـران‪ ،‬دریچـه انس مردم با قران اسـت و جالب اسـت کـه در روز‬ ‫شـروع کار رادیو قران‪ ،‬تالوت مقام معظم رهبری به همراه سه سـاعت‬ ‫تولید برنامه در روز و شش سـاعت پخش‪ ،‬شـنیدنی شـد و‪ 14‬سال بعد‬ ‫در روزهـای نهـم و دهـم دی مـاه‪ ۱۳۷۶‬مصـادف بـا روز اول مـاه رمضان‬ ‫سـال ‪ ۱۴۱۸‬مقـام معظـم رهبـری بـا حضـور جمـع کثیـری از اسـتادان‪،‬‬ ‫قاریـان و متصدیـان امـور قـران‪ ،‬این شـبکه رادیویـی را به عنوان شـبکه‬ ‫مستقل رادیویی‪ ۲۴‬ساعته اعالم کردند‪ .‬رادیو قران‪ ،‬رتبه‪ 1‬رادیوهای‬ ‫تخصصی را بین شبکه های تخصصی و درکل رتبه ‪ 4‬بین شبکه های‬ ‫رادیویـی کسـب کـرده اسـت‪ .‬تا کیـد همیشـگی مقـام معظـم رهبـری‬ ‫پخـش تالوت هـای درجه یـک اسـت و البتـه رادیـو از گذشـته تاکنـون‬ ‫پخـش تالوت هـای درجه یـک قـران را در دسـتور کارش دارد‪ .‬رادیـو‬ ‫قران با تکیه به ارزش های ماهوی موجود به عنوان رسـانه ای دینی و‬ ‫انقالبی تاسیس شد که دراین راستا می توان به مهم ترین ارزش های‬ ‫بنیادیـن ایـن رسـانه قرانی اشـاره کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تمسک به قران کریم باتکیه بر جهان شمولی و همگانی بودن قران‬ ‫کریم و جامعیت و کارامدی ان در تعلیم‪ ،‬تربیت و تنها وسیله هدایت و‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫سعادتمندی انسان درطول اعصار‪.‬‬ ‫‪ .2‬پایبنـدی بـه ارمان هـا و ارزش هـای دینـی برخاسـته از قـران و‬ ‫انفکا ک ناپذیـری قـران کریـم و اهل بیـت عصمـت و طهـارت (ع)‬ ‫به عنـوان محـور اندیشـه و عمـل امـت اسلامی و مرجعیـت توامـان و‬ ‫جدایی ناپذیـری قـران و اهل بیـت(ع)‪.‬‬ ‫‪ .3‬پایبندی به اصول و ارزش های قرانی انقالب اسالمی و دیدگاه های‬ ‫امام راحل و مقام معظم رهبری‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بهره منـدی از اواهـا و نواهـای فاخـر (تواشـیح ‪ ،‬ابتهـال) و فـارغ از‬ ‫موسیقی سـازها‪.‬‬ ‫‪.۵‬پایبندیبهاخالقحرفه ایورسانه ایمبتنی برتعالیمقران کریم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پرهیـز از تفرقـه بیـن اقوام و همه مذاهب مسـلمان و ادیـان الهی در‬ ‫دسـتورکار رادیو قران اسـت‪.‬‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ 25/1399‬جمادیالثانی‪ 8/1442‬فوریه ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /339‬تومان‬ ‫کرونا کدام چهرههای معروف را‬ ‫تا دیار باقی بدرقه کرد؟‬ ‫اتحادیه صنف خواربار و لبنیات شهرسـتان ری درنظردارد نسـبت به فروش ملک اتحادیه فوق با کاربری مسـکونی ‪291/5‬‬ ‫ً‬ ‫مترمربع عرصه در ‪ 2‬طبقه هر طبقه حدودا ‪ 130‬مترمربع بنا دارد با پارکینگ و حیاط به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت اطالعات بیشتر و اطالع از شرایط مزایده از تاریخ انتشار ا گهی مورخ ‪ 1399/11/26‬لغایت روز‬ ‫چهارشـنبه مورخه ‪ 1399/11/29‬به اتاق اصناف واقع در شـهرری‪ ،‬میدان فرمانداری‪ ،‬خیابان ادریس سـلیمانی‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫مراجعـه یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 13375655‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪ .‬تاریـخ برگـزاری مزایـده روز پنجشـنبه مورخـه ‪1399/11/30‬‬ ‫سـاعت ‪ 11‬الـی ‪ 12‬ظهـر در محـل اتـاق اصنـاف بـه ادرس فوق می باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف خوابار و لبنیات شهرستان ری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!