روزنامه سایه شماره 2176 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2176

روزنامه سایه شماره 2176

روزنامه سایه شماره 2176

‫علی برقی؛ بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت‬ ‫‪ ۵۳.۲‬درصد‬ ‫بررسـی امارهـای وزارت صمـت حا کی سـت کـه از ابتـدای امسـال تـا پایـان دی مـاه‪،‬‬ ‫کارخانه هـای داخلـی موفـق شـدند کـه ‪ ۸۸۰‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬دسـتگاه لباس شـویی تولیـد‬ ‫کننـد کـه در مقایسـه با سـال گذشـته‪ ،‬رشـد ‪ ۵۳.۲‬درصـدی داشـته اسـت‪ .‬میـزان‬ ‫تولید تلویزیون نیز در این مدت ‪ ۴۴.۷‬درصد افزایش یافته اسـت ؛ اما بهترین رشـد‬ ‫تولیـد‪ ،‬مربـوط بـه ماشـین لباس شـویی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫علـی برقـی؛ بازیگـر سـینما و تلویزیـون دار فانـی را وداع گفـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ علـی برقـی (بازیگـر جـوان سـینما و تلویزیـون)‬ ‫پنج شـنبه ‪ ۲۳‬بهمن مـاه درگذشـت‪ .‬حسـین برقـی؛ پـدر زنده یـاد‬ ‫علـی برقـی بـا تائیـد خبـر درگذشـت ایـن بازیگـر سـینما و تئاتـر و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬گفت‪« :‬فرزندم به دلیل امبولی ریه در بیمارستان سینا‬ ‫در گذشت»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬زمان خا کسپاری مشخص نیست؛‬ ‫امـا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه علـی برقی در قطعه هنرمنـدان به‬ ‫خا ک سـپرده شـود»‪ .‬علی برقی که سـابقه بازی در سـریال «بچه مهندس» را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ ،‬چندی پیـش‪ ،‬از ابتلای خـود بـه کرونـا خبـر داده بود‪ .‬او امسـال در فیلم سـینمایی «گل‬ ‫بـه خـودی» به کارگردانـی احمـد تجـری بـازی کـرده بـود‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 1399‬اول رجب ‪ 13 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2176‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫نقدی بر فیلم «تی تی»؛‬ ‫ساخته ایدا پناهنده‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫روابط با روسیه‬ ‫بازنگریمی خواهد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به مفهوم «امید»‬ ‫باتا کید بر اهمیت سرمایه اجتماعی‬ ‫یکـی از موضوعـات مهمـی کـه در سـال های اخیـر بسـیار شـنیده می شـود‬ ‫این اسـت که ا کثـر مـردم‪ ،‬امیـدی بـه اینـده نداشـته و براین باورندکـه زندگـی ان هـا‬ ‫در چالشـی از سـرخوردگی ها و نتوانسـتن ها و نارسـایی ها خـود را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫این شـرایط‪ ،‬بـا ظهـور و بـروز کرونـا در یک سـال اخیر بیشـتر خـود را نمایـان سـاخته‬ ‫اسـت‪ .‬دراین خصـوص به نظـر می ایـد کـه مجمـوع «روحیـه جمعـی یـک جامعـه» در‬ ‫هویت بخشـی بـه مـردم ان خطـه‪ ،‬نقـش پررنگـی خواهـد داشـت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مجتبی محمدی‬ ‫راهپیمایینمادین‪22‬بهمن؛‬ ‫نمادی از ‪42‬سال مقاومت‬ ‫سـرگئی الوروف؛ وزیـر امـور خارجـه روسـیه‪ ،‬امادگـی کشـورش را بـرای قطـع‬ ‫روابـط بـا اتحادیـه اروپـا در صـورت اعمـال تحریـم علیـه مسـکو اعلام کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬مصـداق ضرب المثلـی روسی سـت کـه می گویـد اگـر صلـح‬ ‫می خواهـی بایـد بـرای جنگیـدن امـاده شـوی!»‬ ‫‪ Financial Times‬گزارش داد؛‬ ‫ برابری کاربران ‪Pinterest‬‬ ‫رشد سه‬ ‫ِ‬ ‫در چهارسال گذشته‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫تکمیل راه اهن و اتصال دریای خزر‬ ‫به خلیج فارس در بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان خبر داد؛‬ ‫درحال مذا کره با چین و هند‬ ‫برای خرید وا کسن هستیم‬ ‫توقیف ‪۱۴۰‬میلیارد کاالی قاچاق‬ ‫در استان فارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان‬ ‫چیک کوریا؛‬ ‫افسانه موسیقی جز‬ ‫درگذشت‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫‪ONS‬‬ ‫روابط با روسیه‪ ،‬بازنگری می خواهد‬ ‫اقتصادانگلیس‬ ‫در پائین ترین حد ‪ ۳۰۰‬سال گذشته‬ ‫تحقیقـات صورت گرفتـه در‬ ‫انگلیـس نشـان داد کـه اقتصـاد‬ ‫ایـن کشـور در سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بر اثـر محدودیت هـای ناشـی‬ ‫از همه گیـری کرونـا بیشـترین‬ ‫خسـارت سـاالنه در نزدیـک بـه‬ ‫سه قرن گذشـته را تجربـه کـرده‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ تازه تریـن‬ ‫داده هـای دفتـر امارهای ملی انگلیس حا کی سـت که رشـد‬ ‫اقتصـادی ایـن کشـور در سـال گذشـته میلادی ‪ ۹.۹‬درصد‬ ‫سقوط کرد‪ .‬این افول‪ ،‬محصول اعمال سه دوره قرنطینه‬ ‫بو کار در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫سراسـری و تعطیلـی گسـترده کسـ ‬ ‫رشـد اقتصـادی انگلیـس در مـاه دسـامبر سـال گذشـته‪،‬‬ ‫پـس از ‪ ۲.۳‬درصـد کاهـش در ماه نوامبر‪ ۱.۲ ،‬درصد افزایش‬ ‫پیـدا کـرد کـه این مسـئله امیدواری هـا دربـاره فـرار از رکـود‬ ‫اقتصادی را افزایش داد‪ .‬جانثان اثو؛ مدیر بخش امارهای‬ ‫اقتصـادی گفـت‪« :‬کاهـش محدودیت هـای کرونایـی در‬ ‫بخش هایـی از انگلیـس باعـث شـد تـا اقتصـاد کشـور در‬ ‫مـاه دسـامبر گذشـته در حـوزه فـروش خـودرو و سـالن های‬ ‫ش و ردیابی کرونا‬ ‫ارایشی جان تازه ای بگیرد‪ .‬افزایش ازمای ‬ ‫هـم از دیگـر عواملـی بود که به طور کلی بازدهی اقتصاد را در‬ ‫سـه ماهه چهـارم سـال گذشـته تقویـت کـرد»‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬ ‫موعد گفت وگوی بایدن و نتانیاهو‬ ‫جـن سـا کی؛ سـخنگوی کاخ‬ ‫سـفید اعلام کـرد کـه جـو بایـدن‬ ‫(رئیس جمهـوری امریـکا) تصمیم‬ ‫دارد در اینـده نزدیـک بـا بنیامیـن‬ ‫نتانیاهـو؛ نخسـت وزیر رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی گفت وگـو کنـد‪.‬‬ ‫وی بـه تاریـخ مشـخصی بـرای ایـن گفت وگـو اشـاره ای‬ ‫نکـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ در حالی کـه بیـش از ‪ ۲۰‬روز‬ ‫از شـروع به کار دولـت بایـدن می گـذرد‪ ،‬وی هنـوز بـا‬ ‫نخسـت وزیر اسـرائیل صحبـت نکـرده کـه ایـن امـر باعـث‬ ‫تعحـب ناظـران و کارشناسـان خاورمیانـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫این در حالی سـت که بـارا ک اوبامـا و دونالـد ترامـپ ٔ‬ ‫(روسـای‬ ‫جمهـوری پیشـین امریـکا) هـر دو در نخسـتین روزهـای‬ ‫شـروع کار خـود بـا نخسـت وزیر اسـرائیل گفت وگـو کـرده‬ ‫بودنـد‪.‬‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫برگزاری سالروز شهادت ایت اهلل حکیم‬ ‫ِ‬ ‫مراسـم روز شـهید در عـراق‬ ‫به مناسـبت سـالروز شـهادت‬ ‫ایـت اهلل سـید محمد باقـر حکیـم‪،‬‬ ‫در بغـداد برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫انـا؛ مراسـم مذکـور به مناسـبت‬ ‫هجدهمیـن سـالروز شـهادت‬ ‫سـید محمـد باقـر حکیـم برگـزار شـد و مـردم عـراق حضـور‬ ‫گسترده ای در ان داشتند‪ .‬سید محمدباقر حکیم در سال‬ ‫‪ ۱۳۱۷‬در نجف اشـرف دیده به جهان گشـود‪ .‬وی از همان‬ ‫اغاز کودکی به حوزه علمیه رفت و تمام تالش خود را برای‬ ‫اموختن فقه اسلامی به کار بسـت‪ .‬این عالم نامدار در کنار‬ ‫فعالیت هـای دینـی‪ ،‬همـواره توجـه خاصـی بـه سیاسـت‬ ‫داشـت و در اوایـل جوانـی بـه جرگـه مبـارزان سیاسـی‬ ‫پیوسـت و در بنیان گـذاری حـزب «الدعـوه االسلامیه»‬ ‫مشـارکت داشـت‪.‬‬ ‫‪RIA Novosti‬‬ ‫هشدار روسیه‬ ‫درباره عواقب منفی تحریم ها‬ ‫ماریـا زاخـارووا؛ سـخنگوی رسـمی‬ ‫وزارت امـور خارجـه روسـیه‬ ‫اعلام کـرد کـه مسـکو بـه بروکسـل‬ ‫در خصـوص اعمـال تحریم هـای‬ ‫جدیـد ضدروسـی هشـدار‬ ‫ً‬ ‫می دهـد و چنیـن اقدامـی قطعـا‬ ‫پاسـخ متناسـب به دنبـال خواهـد داشـت‪ .‬او در وا کنش بـه‬ ‫اخبـار منتشـره دربـاره امـکان تحریم هـای جدیـد اتحادیـه‬ ‫اروپـا علیـه روسـیه‪ ،‬گفـت‪« :‬می خواهـم همینجـا بـه‬ ‫شـرکای اروپایـی مـا در خصـوص هر گونـه اقـدام شـتاب زده‬ ‫ً‬ ‫در این رابطـه هشـدار دهـم‪ .‬مسـلما چنیـن اقدامـی پاسـخ‬ ‫ً‬ ‫متناسـب از جانـب مسـکو را در پـی خواهـد داشـت‪ .‬ضمنـا‬ ‫اسـتفاده از موضـوع حقـوق بشـر و اصـول دموکراتیـک‪،‬‬ ‫به عنـوان ابـزاری بـرای رسـیدن بـه اهـداف ژئوپلیتیکـی‬ ‫غیرقابل قبـول اسـت»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ او یـاداور شـد کـه‬ ‫چنین تصمیمی از سوی اتحادیه اروپا در شرایطی که نقض‬ ‫حقوق مردم روس زبان و رسـانه های روسـی در کشـورهای‬ ‫عضـو ایـن اتحادیـه و برخـورد خشـونت امیز پلیـس بـا‬ ‫ً‬ ‫جنبش هـای اعتراضی در کشـورهای اروپایـی کامال نادیده‬ ‫ً‬ ‫گرفتـه می شـود‪ ،‬کاملا مغرضانـه و سیاسـی تلقـی خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫‪The Hill‬‬ ‫جدایی راه هیلی از ترامپ‬ ‫نماینـده سـابق امریـکا در‬ ‫سـازمان ملـل‪ ،‬بـاور دارد کـه‬ ‫رئیس جمهـوری سـابق ایـن‬ ‫کشـور همـه را سـرافکنده کـرد‪.‬‬ ‫نیکـی هیلـی در مصاحبـه ای‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد اذعـان کنیـم کـه او‬ ‫مـا را سـرافکنده کـرد‪ .‬او مسـیری را پیـش گرفـت کـه نبایـد‬ ‫می رفـت و مـا هـم نبایـد از او پیـروی می کردیـم و بـه حرف او‬ ‫گـوش می کردیـم‪ .‬هرگـز نمی توانیـم اجـازه دهیـم ایـن اتفاق‬ ‫تکـرار شـود»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ او با اشـاره به اینکه پـس از‬ ‫حـوادث ششـم ژانویـه هرگـز بـا ترامـپ صحبتـی نداشـته‪،‬‬ ‫اظهـارات او علیـه مایـک پنـس؛ معـاون وقتـش را محکـوم‬ ‫کـرد و ان را مایـه ناامیـدی توصیـف کـرد‪ .‬نماینـده سـابق‬ ‫امریـکا در سـازمان ملـل افـزود کـه گمان نمی کنـد ترامپ در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۴‬جایی داشته باشد؛ زیرا‬ ‫او بیش از حـد دچـار انحطـاط شـده اسـت‪.‬‬ ‫اندره فیلیپ کوته‬ ‫میشهیکم‬ ‫به من جا بدی؟!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫لزوم توجه‬ ‫جدی به توسعه‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی زنان‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گــر اینترنــت را پدیــده ای درنظــر بگیریــم کــه بــر همــه ابعــاد زندگــی مــا تاثیــر‬ ‫گذاشــته‪ ،‬نبایــد از نقــش ان در ایجــاد کسـب وکارهای اینترنتــی غافــل بــود‪.‬‬ ‫اینترنــت موجــب شــده تــا بســیاری از زنــان خانـه دار نیــز در فضــای مجــازی‬ ‫فعــال شــده و بــرای خــود کسـب وکاری راه بیندازنــد؛ از فــروش ترشــی و مربــا‬ ‫گرفتــه تــا امــوزش و مشــاوره‪.‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬وب و هر پدیده دیگری که نوین است‪،‬‬ ‫در کنار چالش های مختلف‪ ،‬فواید بسیار و مهمی را هم به ارمغان‬ ‫اورده انـد‪ .‬یکـی از ایـن فواید‪ ،‬رونق کسـب وکارها با اسـتفاده از این‬ ‫امکانـات مـدرن اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ از کسـب وکارهای خانگـی‬ ‫گرفتـه تـا فعالیت هـای نواورانـه و دانش بنیـان؛ ایـن ابزارها موجب‬ ‫فعالیـت بیشـتر زنـان و سهیم شـدن ان هـا در کسـب وکارهای‬ ‫اقتصادی شده است‪ .‬هرچندکه حضور زنان دراین فضا گاهی به‬ ‫ً‬ ‫کارهـای هنـری یـا اساسـا فعالیت هایـی که جنبه هنری و اشـپزی‬ ‫دارنـد‪ ،‬مربـوط می شـود؛ امـا خوشـبختانه ایـن میـدان گسـترده‬ ‫توانسـته کسـب وکارهای نویـن دیگـری بـرای زنـان عالقه منـد‬ ‫و فعـال در اینترنـت به همـراه داشـته باشـد‪ .‬چـه مشـاغلی و بـا‬ ‫چه میـزان مشـارکت زنـان ا کنـون درحال فعالیـت هسـتند؟ رونـد‬ ‫مالـی ایـن فعالیت هـا کـه برخـی از انـان هـم ممکـن اسـت توسـط‬ ‫زنان سرپرسـت خانوار اداره شـود‪ ،‬چگونه اسـت؟ برای بهترشدن‬ ‫چنیـن فضاهایـی بـرای حضـور گسـترده تر زنـان چـه راهکارهایـی‬ ‫وجـود دارد؟ معـاون مرکـز نـواوری و تحـول دیجیتال اتـاق بازرگانی‬ ‫درباره مشاغل و کسب وکارهایی که زنان در حوزه فضای مجازی‬ ‫و اینترنـت بـه ان مشـغول اند‪ ،‬گفـت‪« :‬زنـان فعـال دراین حـوزه را‬ ‫بـه دو دسـته تقسـیم می کنیـم؛ برخی ازان هـا افـرادی هسـتند کـه‬ ‫تحصیلات‪ ،‬توانمندی هـا و مهارت هـای روز را ندارنـد و دسـته ای‬ ‫دیگـر‪ ،‬کسـانی کـه ایـن توانایی هـا را دارنـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬شـاید‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد از این زنان فعال را بتوان در دسته اول قرار داد؛‬ ‫امـا برخی دیگـر دارای تحصیلات عالـی‪ ،‬توانمندی هـای علمـی و‬ ‫فنی هسـتند که به روزترند؛ به این معنا که مهارت و علم روز دارند‬ ‫ً‬ ‫کـه معمـوال این افـراد زیر ‪ ۴۰‬سـال هسـتند»‪ .‬امیـد هاشـمی افـزود‪:‬‬ ‫«‪ ۷۰‬درصـد زنـان فعـال در کسـب وکار اینترنتـی علـم روز ندارنـد؛‬ ‫ً‬ ‫امـا کسـب وکاری های خانگـی دارنـد کـه معمـوال در حوزه هـای‬ ‫هنری سـت ماننـد صنایع دسـتی‪ ،‬پوشـا ک‪ ،‬عروسک سـازی‪ ،‬غذا‬ ‫یسـت که باید از پلتفرم‬ ‫و ‪ ...‬پتانسـیل کار ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد به گونه ا ‬ ‫اینترنـت اسـتفاده کننـد ؛ یعنـی بسـیاری ازان ها درحال حاضـر‬ ‫در فضاهـای اینسـتا گرامی و ‪ ...‬در حال خریدوفـروش محصـول‬ ‫هسـتند‪ .‬بسـیاری‪ ،‬خریدوفروش کارت به کارت می کنند‪ .‬کسـانی‬ ‫هـم تاحـدودی پیشـرفته ترند کـه اموزش هـای کوتـاه درخصـوص‬ ‫استفاده از این پلتفرم ها را داشته اند»‪ .‬او درباره ارائه راهکارهایی‬ ‫کـه منجـر بـه بهترشـدن فضـای کار بـرای فعـاالن این حـوزه‬ ‫می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬کمـک مـا بـه این افـراد‪ ،‬همان توسـعه پلتفرم ها‬ ‫ً‬ ‫در اینترنـت اسـت؛ مثلا ا کنـون گروهـی هسـتند کـه اسـتارت اپی‬ ‫به اسـم یه کاسـه راه انداخته انـد‪ .‬ایـن کسـب وکار این گونـه عمـل‬ ‫می کنـد کـه ا گـر هـر خانمـی‪ ،‬ترشـی یـا محصـوالت غذایـی تولیـد‬ ‫می کنـد‪ ،‬می توانـد در ایـن اسـتارت اپ قـرار دهـد و بفروشـد یـا‬ ‫ً‬ ‫نپـز کـه خیلـی معـروف شـد‪ .‬ایـن پلتفـرم‬ ‫مثلا اسـتارت اپ ماما ‬ ‫بـه خانم هـا کمـک می کنـد تـا غذاهایشـان را بفروشـند‪ .‬برخـی‬ ‫یبـر شـبکه های اجتماعـی ماننـد اینسـتا گرام‪،‬‬ ‫پلتفرم هـای مبتن ‬ ‫تلگـرام و تاحـدی واتـس اپ‪ .‬حـدود ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد ایـن زنـان‪،‬‬ ‫همـان کارهـای قدیمـی خـود را انجـام می دهنـد؛ امـا بایـد کمـک‬ ‫کنیـم کـه پلتفرم هایـی بـاال بیایند کـه امـکان پرداخت و اسـتفاده‬ ‫از ان هـا بسـیار راحت تـر باشـد‪ .‬اینترنـت ان قطـع نشـود و ‪ ...‬ایـن‬ ‫ویژگی هـا می توانـد بـازار ان هـا را توسـعه دهـد تا مردم راغب شـوند‬ ‫از این محصوالت استفاده کنند»‪ .‬به گفته این کارشناس فضای‬ ‫مجـازی؛ نمی تـوان در اسـتارت اپ ها تغییروتحـول زیـادی ایجـاد‬ ‫کـرد؛ مگراینکـه بخواهیـم بـازار ان هـا را اصلاح و ان را بزرگ تر کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬ایده ای به شـهرداری تهران دادیم مبنی براینکه در‬ ‫سـرای محله هـا‪ ،‬دوره هـای نـواوری بـرای کسـب وکارهای خانگـی‬ ‫خانم هـا بگذارنـد؛ چـون بسـیاری از خانم هایـی کـه محصـوالت‬ ‫خـود را تولیـد می کننـد‪ ،‬بـه پلتفـرم اینترنتـی دسترسـی دارنـد؛‬ ‫امـا بسـته بندی بلـد نیسـتند‪ .‬برخـی از این افـراد بـه پلتفرم هـا‬ ‫دسترسـی دارنـد‪ ،‬بسـیارخوب هـم بسـته بندی می کننـد؛ امـا یک‬ ‫فایـل ا کسـل سـاده ندارنـد کـه اطالعـات مشتریانشـان را انجـا‬ ‫ً‬ ‫بنویسـند؛ مثلا بنویسـند کـه به ایـن ‪1000‬نفر محصـول فروختیم و‬ ‫حال ا گر محصوالت جدید امد‪ ،‬می توانند به این ‪1000‬نفر پیامک‬ ‫بزنند و باید امکانات ابتدایی و به روز را دراختیارشـان گذاشـت»‪.‬‬ ‫او چرخـه مالـی کسـب وکارهای اینترنتـی را اینـک چنـدان خـوب‬ ‫ندانسـت و گفـت‪« :‬دلیـل اصلـی ان بـه وضعیـت اقتصـاد کشـور‬ ‫ً‬ ‫برمی گـردد؛ مثلا چنـد اسـتارت اپ بسـیارخوب داشـتیم کـه حـاال‬ ‫به دلیـل مشـکالت کنونـی‪ ،‬حالشـان خـوب نیسـت و متاسـفانه‬ ‫یکـه در‬ ‫برخی ازان هـا ورشکسـته و جمـع شـدند‪ .‬البتـه ان های ‬ ‫فضـای سـنتی ترند؛ یعنـی محصـوالت اولیـه را خودشـان تولیـد‬ ‫می کننـد‪ ،‬وضعیتشـان بـد نیسـت‪ .‬کسـب وکارهای خانگـی‬ ‫توانسـتند تاحـدودی بهتـر از کسـب وکارهای بـزرگ دیگر خـود را با‬ ‫ایـن مشـکالت حفـظ کننـد»‪.‬‬ ‫ایـت حسـینی نیـز کـه به عنـوان یـک کارافریـن شـناخته می شـود‪،‬‬ ‫دربـاره وضعیـت فعالیـت و حضـور زنـان در کسـب وکارهای‬ ‫اینترنتـی و فضـای مجـازی‪ ،‬گفـت‪« :‬طبـق امـار؛ چیـزی حـدود‬ ‫‪ ۴۹‬درصـد از جمعیـت بیـش از ‪ ۸۰‬میلیون نفـری ایـران را زنـان‬ ‫شـکل می دهنـد؛ امـا میـزان مشـارکت اقتصـادی ان هـا‪ ،‬نشـان از‬ ‫وضعیتـی مطلوب نـدارد‪ .‬نرخ مشـارکت اقتصادی زنـان ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫و مـردان ‪ ۶۵‬درصـد اعلام شـده کـه این رقـم از متوسـط خاورمیانه‬ ‫نتـر اسـت‪ .‬همـه بـر ایـن اصـل متفق القول انـد کـه توسـعه‬ ‫نیـز پائی ‬ ‫یک کشـور‪ ،‬نیازمند اسـتفاده از همه ظرفیت های منابع انسـانی‬ ‫و به قولـی مشـارکت ا کثریـت جامعـه اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬زنـان یکـی‬ ‫از عوامـل رشـد اقتصـادی کشـورها هسـتند و می تواننـد حضـور‬ ‫پررنگـی در عرصـه اقتصـادی ایفـا کنند»‪ .‬به گفتـه او؛ درحال حاضر‬ ‫و طبـق امـار مرکـز تجـارت جهانـی؛ ‪ ۸۰‬درصـد از کسـب وکارها‬ ‫در دنیـا‪ ،‬کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط هسـتند و زنـان بـا‬ ‫کارافرینـی خـود نزدیـک به ‪ ۱۰‬میلیـون از این شـرکت ها را راه اندازی‬ ‫کرده انـد‪ .‬یکـی از عرصه هـای اثرگـذار بـر اشـتغال زنـان‪ ،‬حـوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات اسـت کـه باعـث می شـود ایـن قشـر بتواننـد‬ ‫بیشـتر نقش افرینـی کننـد و در جامعـه و کسـب وکار خـود موفـق‬ ‫باشـند‪ .‬یکـی از دالیـل ان اسـت که فنـاوری اطالعـات و قـدرت‬ ‫و کسـب وکار از حالـت مردانـه ب هسـمت انسـان گرایانه رفتـه و ایـن‬ ‫سـبب شـده اسـت تـا زنـان بتواننـد از قـدرت خالقیـت ذاتـی و‬ ‫قـدرت پروشـی کـه دارنـد‪ ،‬اسـتفاده ببرنـد»‪ .‬ایـن کارافریـن زن‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد در همـه الیه هـای کاری و ابعـاد مختلـف سـازمانی‪،‬‬ ‫گتـر کـرد‪ .‬دراین مسـیر بایـد‬ ‫توسـعه ایجـاد و حضـور زنـان را پررن ‬ ‫نقش هـای حمایتـی را ب هسـمت نقش هـای مشـارکتی سـوق داد‬ ‫تـا تاثیـر بهتـری دررونـد بهبـود جایـگاه زنـان در فضـای کسـب وکار‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬بایـد پذیرفـت نداشـتن نـگاه جنسـیتی و کاهـش‬ ‫شـکاف بیـن نیـروی کار‪ ،‬ایجـاد فرصت هـای برابـر‪ ،‬افزایـش روحیه‬ ‫خودبـاوری بـا معرفـی و تشـویق زنـان تاثیرگـذار و فعـال در حـوزه‬ ‫کسـب وکار و افزایـش اعتمادبه نفـس ان هـا‪ ،‬مشـارکت زنـان را بـاال‬ ‫خواهـد بـرد‪ .‬هرچقـدر دولـت بتوانـد تمهیـدات و مشـوق های‬ ‫بیشـتری بـرای ترغیـب زنان فراهم کنـد‪ ،‬نرخ مشـارکت اقتصادی‬ ‫زنـان در جامعـه افزایـش پیـدا می کنـد و چه بسـا‪ ،‬رشـد اقتصـادی‬ ‫پایدارتـر خواهـد شـد‪ .‬دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه هـزاره بعـدی‬ ‫بـدون مشـارکت فعـال زنـان امکان پذیـر نیسـت»‪ .‬ایـن کارافریـن‬ ‫دربـاره نقـش زنـان در کسـب وکار خـود گفـت‪« :‬به هیچ وجـه نـگاه‬ ‫جنسـیتی نـدارم و معتقـدم کـه انچـه اهمیـت دارد‪ ،‬توانایـی افـراد‬ ‫در ایجـاد راه حل هـای نواورانـه و خالقیـت در حـل مسـئله اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫پـس تفاوتـی بیـن زن و مـرد قائـل نیسـتم؛ امـا اساسـا عالقه منـد‬ ‫بـه رشـد و توسـعه زنانـی هسـتم کـه مسـئولیت پذیر‪ ،‬یادگیرنـده و‬ ‫ً‬ ‫تالشـگرند‪ .‬البتـه ایـن امر نیز کامال بسـتگی به خود زنـان و تالش و‬ ‫شـیوه عملکـرد ان هـا دارد‪ .‬به هرحـال در جامعـه کنونـی‪ ،‬هنوزهم‬ ‫به دلیل باورها و رویکردهای سـنتی‪ ،‬زنان از سـهم کمتری در بازار‬ ‫کار برخوردارنـد»‪.‬‬ ‫ برابری کاربران ‪ Pinterest‬در چهارسال‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫رشد‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ا گرچـه «پینترسـت» (‪ )Pinterest‬هیـچ گاه‬ ‫ماننـد بسـیاری از شـبکه های اجتماعـی‪،‬‬ ‫در صـدر اخبـار نبـوده؛ امـا دراین سـال ها از‬ ‫جایـگاه قابل قبولـی برخـوردار شـده اسـت‬ ‫و به عبارتـی‪ ،‬توانسـته توجـه صاحبـان‬ ‫کمپانی هـای معتبـر رسـانه ای را به خـود‬ ‫ً‬ ‫جلـب کنـد؛ مثلا طبـق گـزارش اخیـر‬ ‫‪Financial Times‬؛ مدیـران «مایکروسـافت»‬ ‫پیشـنهادی ‪50‬میلیـارددالری بـرای‬ ‫تصاحـب ان ارائـه داده انـد؛ ان هـم بعدازانکـه‬ ‫در معامله بـا صاحبـان پلتفرم چینـی ‪TikTok‬‬ ‫در پائیـز سـال ‪ 2020‬نـا کام ماندنـد‪ .‬گویـا بـا‬ ‫موفقیت هـای اخیـر «پینترسـت» در افزایـش‬ ‫تعـداد کاربـران‪ ،‬دیـگ طمع مایکروسـافتی ها‬ ‫مجـدد به جـوش امـده اسـت؛ به هرحـال‬ ‫ برابری سـهام ایـن برنـد‪ ،‬تنهـا‬ ‫رشـد هشـت‬ ‫ِ‬ ‫از مـاه مـارس ‪ 2020‬تـا فوریـه ‪ 2021‬یعنـی‬ ‫در دوره اوج پاندمـی‪ ،‬عامـل موثـری در‬ ‫قوت گرفت ِـن ایـن وسوسـه اسـت‪ .‬ازانجا کـه‬ ‫شـیوع کروناویـروس و متعاقـب ان‪ ،‬اجبـار‬ ‫ سال گذشـته باعـث‬ ‫بـرای قرنطینـه در یک ِ‬ ‫شـد تـا افـراد‪ ،‬بیشـتر وقـت خـود را در خانه هـا‬ ‫بسـر بـرده و فعالیت هـای روتیـن خـود را‬ ‫به صـورت انالیـن انجـام دهنـد‪ ،‬کاربـران‬ ‫فعـال شـبکه های مجـازی نیـز روبه افزایـش‬ ‫ِ‬ ‫گذاشـتند و «پینترسـت» نیـز از ایـن قاعـده‬ ‫یکـه تنهـا طـی ‪12‬مـاه‬ ‫مسـتثنا نبـوده؛ به طور ‬ ‫ـری‬ ‫سـال ‪ ،2020‬بـا افزایـش ‪120‬میلیون نف ِ‬ ‫کاربـران فعـال روبـه رو شـده اسـت‪ .‬ان طورکـه‬ ‫نمـودار امـروز نشـان می دهـد؛ رونـد رشـد‬ ‫چندسال گذشـته‪،‬‬ ‫ـران «پینترسـت» طـی‬ ‫کارب ِ‬ ‫ِ‬ ‫به گونـه ای بـوده کـه تعـداد ان هـا ا کنـون‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا بیـش از سـه برابر سـال ‪ 2016‬اسـت‪.‬‬ ‫خـود ایـاالت متحـده‬ ‫«پینترسـت» تنهـا در ِ‬ ‫به عنـوان مقـر اصلـی دفتـر این مجموعـه‪،‬‬ ‫ماهانـه ‪98‬میلیون نفـر کاربـر فعـال دارد و‬ ‫تعداد کاربران فعال ان در چهارگوشه جهان‪،‬‬ ‫بـه ‪361‬میلیون نفـر می رسـد؛ به این ترتیـب‪،‬‬ ‫بایـد ان را از بزرگ تریـن شـبکه های اجتماعـی‬ ‫یکـه البتـه‬ ‫حـال حاضـر جهـان نامیـد؛ امر ‬ ‫صاحبـان ایـن برنـد هنـوز ان را قبـول ندارنـد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬وقتـی قـرار شـد عرضـه اولیـه سـهام‬ ‫ایـن برنـد در سـال ‪ 2019‬انجـام شـود؛ مدیران‬ ‫ان در بیانیـه ای عنـوان کردنـد‪« :‬اغلـب‬ ‫مصرفی اینترنت‪ ،‬یا ابزار هسـتند‬ ‫شـرکت های‬ ‫ِ‬ ‫(جسـت وجوگرها یـا عامل هـای تجـارت‬ ‫الکترونیـک)؛ یـا شـبکه اجتماعـی هسـتند‬ ‫ گذاری‬ ‫(محلـی بـرای انتشـار و به اشـترا ک ِ‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫درحال مذا کره با چین و هند‬ ‫برای خرید وا کسن هستیم‬ ‫تلگرافی‬ ‫ذهنیت اشتباه مردم درباره مسکن مهر‬ ‫لو نیم پایانـی‬ ‫معـاون وزیـر راه با بیان اینکـه طـرح اقـدام ملـی مسـکن از یک سـا ‬ ‫عمـر دولـت در حالـی شـروع شـد کـه بـا بی اعتمـادی مـردم مواجـه بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دلیـل ان‪ ،‬قضاوت هـای نادرسـت اسـت کـه میـراث گذشـته بـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی؛ محمـود محمـودزاده در نشسـت مشـترک بـا متولیـان‬ ‫مسـکن در اسـتان اصفهـان اذعـان داشـت‪« :‬افـکار عمومـی ان چنان کـه‬ ‫دو شـاید در خصـوص این طـرح اقنـاع نشـده بـود و مـردم گمـان داشـتند‬ ‫بای ‬ ‫این طرح‪ ،‬پروژه ای حاشیه دار است که ممکن است با بحران روبه رو شود؛ اما‬ ‫بـا اسـتراتژی و تصمیم گیـری قـوی به مرحلـه اجـرا در امـد‪.‬‬ ‫عوارض خفیف در تزریق کنندگان وا کسن‬ ‫تعداد کاربران فعال در جهان‬ ‫تعداد کاربران فعال در امریکا‬ ‫سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو گفـت‪« :‬تزریق کننـدگان وا کسـن اسـپوتنیک‪،‬‬ ‫بعـد از تزریـق طبـق پیش بینـی‪ ،‬عـوارض خفیـف داشـتند و غیر از ایـن‪ ،‬عـوارض‬ ‫دیگـری در ان هـا مشـاهده نشـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش وبـدا؛ کیانـوش جهانپـور‬ ‫با اشـاره به عـوارض تزریـق وا کسـن کرونـا ی اسـپوتنیک بـر روی تزریق کننـدگان‬ ‫طـی روزهـای گذشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬عوارضـی کـه پیش بینـی می شـد‪ ،‬عـوارض‬ ‫خفیـف و جانبـی در بعضی افـراد بـود؛ مثـل سـایر وا کسـن ها کـه چنین عـوارض‬ ‫خفیفـی؛ به خصـوص در تزریـق وا کسـن های مشـابه دیـده شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫چند هزار نفـری کـه در روزهـای اخیـر تزریـق داشـتند‪ ،‬بعضا دچـار تب خفیف یا‬ ‫بی اشـتهایی خفیف‪ ،‬سـردرد یا کوفتگی و عالئم شب هسـرماخوردگی شـدند که‬ ‫عالئم خفیفی سـت و عالئم دیگری نداشـتند‪ .‬البته با توجه به مطالعات قبلی‬ ‫روی چند صد هزار نفری که در کشورهای دیگر مثل روسیه‪ ،‬ارژانتین و مکزیک‬ ‫و یا سایر کشورها انجام شده‪ ،‬این عوارض بین تزریق کنندگان تفاوت چندانی‬ ‫نداشـته و این رونـد تزریـق ادامـه خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۴۶‬شهرک اموزشی در کشور‬ ‫ویدئوهـا و فیدهـا)؛ امـا پینترسـت این گونـه‬ ‫ ای‬ ‫نیسـت و نمی تـوان ان را یـک کانـال رسـانه ِ‬ ‫خالـص خوانـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬یـک امـکان‬ ‫ لحـاظ عملکـردی‬ ‫رضایت بخـش غنـی به ِ‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫پرونده شهادت حاج قاسم‬ ‫باید همواره در دستور کار باشد‬ ‫یسـت‪ .‬در اینفوگرافیـک امـروز‪،‬‬ ‫و احساس ‬ ‫افزایشـی تعـداد کاربـران ایـن برنامـه را از‬ ‫رونـد‬ ‫ِ‬ ‫سـال ‪ 2016‬تـا ‪ 2021‬مشـاهد می کنیـد؛ اعـداد‬ ‫ارائه شـده بـه میلیون نفـر اسـت‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫نفس تهاجم علیه دشمن‬ ‫ً‬ ‫همچنان کامال زنده است ‬ ‫تلنگر‬ ‫رئیس دفتـر رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬غیـر از وا کسـن روسـی‪،‬‬ ‫درحال مذا کـره بـرای خریـد وا کسـن کرونـا از چیـن و هنـد‬ ‫هسـتیم‪ .‬فکـر می کنـم بـا این اقدامـات‪ ،‬سـبد ما از وا کسـن کامل‬ ‫خواهـد شـد و همـه این مـوارد را قبـل از عیـد خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫شبـه ادعـای وزیـر‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ محمـود واعظـی دروا کن ‬ ‫یبـر بـازی دولـت بـا نـرخ ارز دراسـتانه‬ ‫ارتباطـات دولـت نهـم مبن ‬ ‫انتخابـات و اینکـه دولـت می توانـد نـرخ ارز را کاهـش دهـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬او حتمـا می خواهـد کارهـای دوران وزارتـش را بـه‬ ‫ایـن دولـت نسـبت دهـد‪ .‬حتی ا گـر بتوانیم که یک سـاعت زودتر‬ ‫ً‬ ‫نـرخ ارز کاهـش دهیـم‪ ،‬حتمـا ایـن کار را خواهیـم کـرد و همـه‬ ‫تلاش مـا نیـز همیـن اسـت»‪.‬‬ ‫در دنیای امروز که می گویند سیاست پدر و مادر ندارد‪ ،‬روابط میان کشورها هم‬ ‫هیچ گاه ثابت نبوده و برای همیشه نمی تواند بر محور دوستی یا دشمنی باشد؛‬ ‫یخـورد‪ ،‬حتـی اقتصـاد را هـم تحت الشـعاع‬ ‫و چـون همـه امـور بـه سیاسـت گـره م ‬ ‫قرار می دهد؛ درنتیجه وقتی که در سیاسـت ان قدر تلون و رنگارنگی وجود دارد‪،‬‬ ‫لخـوش داشـت یـا بایـد همـواره دنیایـی از دشـمنی را یـدک‬ ‫یتـوان بـه ان د ‬ ‫نم ‬ ‫نهـای مـودت و دوسـتی کـه میـان کشـورها منعقـد شـده و بـا‬ ‫کشـید‪ .‬چـه پیما ‬ ‫همه ظاهر مستحکم این پیوندها‪ ،‬با گردبادی کوچک‪ ،‬به اسانی ازهم گسسته‬ ‫شـده و حتـی بـه سـتیز و دشـمنی عمیـق تبدیـل شـده اند‪ .‬در عصـر ما سـال های‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری حتـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬معمـوال اروپا‪ ،‬دنباله رو سیاسـت های‬ ‫امریکا بوده اسـت یا در بلوک به اصطالح شـرق و با پیمان ورشـو‪ ،‬کمونیسـت ها با‬ ‫یکدیگر به نظر پیوندی جاودانه دارند؛ اما این روابط در هر دو مورد‪ ،‬دسـتخوش‬ ‫دگرگونـی و حتـی دشـمنی قـرار گرفتـه اسـت؛ به عنوان مثـال‪ ،‬در بلـوک شـرق بـا‬ ‫کبـاره طوفانـی برپـا شـد؛‬ ‫فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی‪ ،‬به ی ‬ ‫د ههـا کشـور کوچـک و بـزرگ مسـتقل از دل ایـن پیمـان به وجـود امدند که حتی‬ ‫به دشمنی و جنگ انجامید؛ از جمله جنگ اذربایجان با ارمنستان یا اختالف‬ ‫عمیق بین روسیه و اوکراین و اشغال قسمتی از اوکراین توسط روس ها‪ .‬در بلوک‬ ‫نقـدر نفـاق باال گرفـت تا اینکه اتحادیه اروپا شـکل گرفت‬ ‫به اصطلاح غـرب هـم ا ‬ ‫و حتی صاحب پول مشـترکی‪ ،‬به نام یورو شـدند و کار به جایی رسـید که اروپای‬ ‫متحـد‪ ،‬در زمـان ریاسـت جمهوری ترامـپ‪ ،‬حتـی در امـور جهانـی و مجامـع‪ ،‬رای‬ ‫اغلب متضاد رای امریکا صادر کردند و چنین است که بر این باورم دوستی های‬ ‫عمیـق‪ ،‬مربـوط بـه دورانی بوده که سیاسـت چندان نقش موثـری در روابط بین‬ ‫ملل نداشته است‪ .‬پس از انقالب و با ایجاد جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬کشور ما و‬ ‫امریـکا‪ ،‬هیـچ گاه پیوند دوسـتی برقـرار نکردند که علت ان واضح و مبرهن اسـت‪.‬‬ ‫یسـت و داعیه اسـتقالل و غیروابسـتگی‬ ‫نظـام مـا پایبنـد بـه اصول دینی و مذهب ‬ ‫بـه امریـکا را برخلاف گذشـته در سـر می پرورانـد و ایـن خواسـت ب هحـق‪ ،‬مقبـول‬ ‫نظـر امریکائیـان نبـوده اسـت؛ درنتیجـه مـا نمی توانیـم امریـکا را به عنـوان یـک‬ ‫دوسـت بپذیریـم و عکـس ان را بـاور داریـم؛ یعنی امریکای دشـمن‪ .‬از سـوی دیگر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫در طی چهارده ه اخیر‪ ،‬ظاهرا ما با کشور روسیه دارای دوستی و مبادالت بسیار‬ ‫بازرگانی شـده ایم که انتظار داریم روسـیه همیشـه ان را پاس بدارد؛ اما متاسـفانه‬ ‫نکـه بایدوشـاید‪ ،‬حق دوسـتی را‬ ‫پـاره ای از اوقـات‪ ،‬در مجامـع بین المللـی ان چنا ‬ ‫درمـورد مـا‪ ،‬نه تنهـا ادا نمی کنـد؛ بلکـه به نفـع امریکا یـا اروپـا‪ ،‬رای می دهـد و چون‬ ‫ناظر و شـاهد چنین اوضاع و احوالی هسـتیم‪ ،‬من نمی توانم دل به پیمان های‬ ‫نظامی‪ ،‬سیاسی و امنیتی بین کشورمان با سایر کشورها خوش کنم‪ .‬به هر روی‪،‬‬ ‫انتظار مردم کشور ما از دولت روسیه‪ ،‬بسیار بیشتر از این هاست و چون خود ما‬ ‫در دوسـتی ها تابع اصول هسـتیم و ان را با زر و زور معامله نمی کنیم‪ ،‬از دوسـتان‬ ‫گله مندیـم‪ .‬در دو هفته گذشـته‪ ،‬مـا شـاهد دو حرکـت غیرمعمول از سـوی روسـیه‬ ‫بوده ایم؛ نخسـت اینکه یکی از اعضای دولت پوتین‪ ،‬خلیج همیشـگی فارس را‬ ‫بـرای خوشـایند کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس بـا نـام جعلـی ان می خواند که‬ ‫خوشـبختانه‪ ،‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‪ ،‬به موقـع در مقـام اعتراض و گلـه از‬ ‫دولت روسـیه خواسـت تا از این پس‪ ،‬حقایق تاریخی را کتمان نکند و نام خلیج‬ ‫‪200‬سـال پیش بـا نـام اصلی‬ ‫همیشـگی فـارس را کـه در اطلـس روسـیه مربـوط بـه ‬ ‫ان ذکـر شـده اسـت‪ ،‬تحریـف نکنـد‪ .‬درمـورد دوم شـاهد مسـافرت رئیس مجلس‬ ‫شـورای اسلامی کشـورمان بـه روسـیه بودیـم کـه قـرار بـود مالقاتـی بـا پوتیـن؛‬ ‫رئیس جمهـوری کشـور روسـیه داشـته باشـد کـه در کمـال بی معرفتـی و چه بسـا‬ ‫سیاسـت بازی پوتیـن به بهانـه واهی‪ ،‬شـاید هم ویـروس کرونا‪ ،‬حاضـر به مالقات‬ ‫بـا رئیـس مجلـس مـا نشـد کـه جـای گلـه بسـیار بـه ایـن سیاسـت روسـیه دارد‪.‬‬ ‫امیدواریـم کـه روسـیه و هـر ابرقدرتـی بدانـد و بفهمـد کـه کشـور ایـران‪ ،‬در درازای‬ ‫تاریخ پرافتخار خود‪ ،‬همیشه از حیثیت و اعتبار خاک و ملت خود‪ ،‬دفاع کرده و‬ ‫اجـازه نمی دهـد کـه هرگـز به ان خللـی وارد شـود‪.‬‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی گفـت‪« :‬به هیچ عنـوان نبایـد پرونده‬ ‫شهادت حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬مشمول مرور زمان شود؛ بلکه باید‬ ‫همـواره در دسـتورکار باشـد»‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫کـه طـی سـفری سـه روزه بـه بغـداد سـفر کـرده بـود‪ ،‬پـس از بازگشـت‬ ‫به تهران‪ ،‬در جمع خبرنگاران به دسـتاوردهای سـفر اشـاره و اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬اولیـن گام دراین سـفر‪ ،‬مسـئله همکاری هـای دوجانبـه مـا و‬ ‫دسـتگاه قضائی عراق در بررسـی مسـائل حوزه قضائی بود‪ .‬درمورد‬ ‫پرونده شهید سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی‬ ‫که توسط دستگاه قضائی عراق در این میدان فعال اند و کارگروهی‬ ‫کـه در ایـران تشـکیل دادیم‪ ،‬همکاری نزدیک تری داشـته باشـند و‬ ‫این موضوع پیگیـری جدی شـود»‪.‬‬ ‫فرمانـده کل سـپاه گفـت‪« :‬پاسـداران بـرای دفـاع از اسـتقالل‪،‬‬ ‫شـرف‪ ،‬عـزت‪ ،‬امنیـت و تمامیـت ارضـی کشـور لحظـه ای غفلـت‬ ‫و درنـگ نخواهـد کـرد»‪ .‬ب هگـزارش سـپاه نیوز؛ سـردار سرلشـکر‬ ‫پاسـدار حسـین سلامی در پایـان رزمایـش پیامبـر اعظـم (ص)‬ ‫‪ ۱۶‬طـی سـخنانی با بیان اینکـه ایـن رزمایـش‪ ،‬از مقتدرانه تریـن و‬ ‫دقیق تریـن رزمایـش در عملیـات روزانـه و تـک شـبانه بـود‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن رزمایـش‪ ،‬مـا را بـه شـب های حماسـه دوران دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬کربلای ‪ ،۵‬والفجـر هشـت‪ ،‬فتح المبیـن‪ ،‬بیت المقـدس‬ ‫و طریق القدس برد و نشان داد که همچنان نفس اقتدار‪ ،‬دفاع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ایسـتادگی و تهاجم علیه دشـمن کامال زنده اسـت ؛ نیروی زمینی‬ ‫سـپاه نشـان داد سـرزنده‪ ،‬بالنـده و رو به جلـو به پیـش مـی رود»‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬از احداث ‪ ۴۶‬شـهرک اموزشـی در سراسـر کشـور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ محسن حاجی میرزایی در ائین اغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین‬ ‫شـهرک اموزشـی کشـور در بندرعبـاس‪ ،‬گفـت‪« :‬مطابـق سـند تحـول بنیادیـن‬ ‫شو پـرورش؛ دنبـال سـاخت مـدارس در فضاهـای بـزرگ هسـتیم؛ زیـرا‬ ‫اموز ‬ ‫فضـای وسـیع اموزشـی تاثیـر مطلوبی در امور تحصیلـی و تربیتی دانش امـوزان‬ ‫دارنـد»‪ .‬او با اشـاره به جایـگاه مدرسـه به عنـوان کانـون رویدادهـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬مدرسـه می توانـد همـواره بـه یـک رویـداد فرهنگـی تبدیـل شـود و‬ ‫ً‬ ‫به عنـوان کانـون تربیتـی در محلـه نقش افریـن باشـد‪ .‬قطعـا هر چقـدر مدرسـه‬ ‫بیشـتر در کانـون توجـه باشـد‪ ،‬دارای توانمنـدی بیشـتری در حـل مسـائل‬ ‫مختلـف خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫ممنوعیت فروش دارو در داروخانه های مجازی‬ ‫عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه کسـب وکار های مجـازی گفـت‪« :‬داروخانه هـای‬ ‫مجـازی‪ ،‬جـواز کسـب از سـوی اتحادیـه ندارنـد؛ با این وجـود‪ ،‬فعالیـت ان هـا‬ ‫منع قانونی دارد»‪ .‬به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان؛ رضا الفت نسـب درباره‬ ‫چیـک از فروشـگاه های‬ ‫فـروش دارو در فضا هـای مجـازی‪ ،‬افـزود‪« :‬ا کنـون‪ ،‬هی ‬ ‫مجـازی‪ ،‬دارو عرضـه نمی کننـد؛ مگـر کاال هایـی نظیر شیر خشـک‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مکمل های ورزشی و ویتامینی که از نظر وزارت بهداشت هیچ ایراد‬ ‫و مانعی ندارد‪ .‬وزارت بهداشـت و سـازمان غذا و دارو با وجود درخواسـت های‬ ‫مکـرر اتحادیـه؛ اما هنوز اجازه عرضه دارو در فروشـگاه های زنجیـره ای نداده اند‬ ‫با وجود اینکـه نظـارت مرتـب و کافـی بـر روی اقالم این فروشـگاه ها وجـود دارد و‬ ‫ً‬ ‫در صـورت بـروز هرگونـه تخلـف سـریعا اقـدام بـه بررسـی و رفع ان می شـود»‪.‬‬ ‫واریز عیدی با حقوق بهمن ماه‬ ‫ً‬ ‫معموال عیدی کارکنان و بازنشسـته ها هم زمان یا چند روزی فاصله با حقوق‬ ‫بهمن مـاه واریـز می شـود؛ این در حالی سـت که محمدباقـر نوبخـت؛ رئیـس‬ ‫سـازمان برنام هو بودجه وعده داده عیدی امسـال هم زمان با پرداخت حقوق‬ ‫ً‬ ‫بهمن ماه خواهد بود‪ .‬به گزارش ایسنا؛ دولت طی این سال ها عمدتا حقوق ها‬ ‫و عیدی کارکنان را در زمان مقرر پرداخت کرده اسـت‪ .‬در بودجه ‪۱۳۹۹‬عیدی‬ ‫کارکنـان یک میلیـون و ‪ ٢٠٠‬هزار تومـان تعیین شـده بود و میـزان افزایش حقوق‬ ‫‪ ۱۵‬درصـد بـود؛ ولـی رقـم نهایـی عیـدی مصـوب در هیئت دولـت مبلـغ عیـدی‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومـان تعییـن شـد‪ .‬ایـن افزایـش بـه اعمـال فوق العـاده‬ ‫‪ ۵۰‬درصـدی امتیـاز قانونـی بـرای حقـوق کارکنـان و بازنشسـته ها در پایـان ‪98‬‬ ‫بر می گـردد کـه بـر تغییـر ضریـب و محاسـبات عیدی موثـر بوده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به مفهوم امید اجتماعی‬ ‫اصغر رضایی گماری‬ ‫همیشه از قلب شروع نمی شود‬ ‫گاهیدل تنگی‬ ‫از دست ها شروع می شود‬ ‫می چسبد به پنجره اتاق‬ ‫سر از کمد لباس ها در می اورد‬ ‫بعد همه هفته را‬ ‫غروب جمعه می کند‬ ‫دل تنگی ان قدر کوچکت می کند‬ ‫که روزی باالخره‬ ‫خانه را بگذاری در چمدانی‬ ‫تا همراه خودت به دریا بریزی ‪...‬‬ ‫حنظلهربانی‬ ‫نه قطره ی ابی به بیابا ن بردی‬ ‫نه گرد و غباری از خیابان بردی‬ ‫ای حضرت رود! عمری از کوه فقط‬ ‫زیر امدی و زیره به کرمان بردی‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یشــود این اسـت که اکثــر مــردم‪ ،‬امیــدی بــه اینــده نداشــته و براین باورندکــه زندگی ان ها در چالشــی از ســرخوردگی ها و نتوانســتن ها و‬ ‫یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در ســال های اخیــر بســیار شــنیده م ‬ ‫کســال اخیر بیشــتر خــود را نمایــان ســاخته اســت‪ .‬دراین خصــوص به نظــر می ایــد که مجموع «روحیه جمعــی یک جامعه»‬ ‫نشــرایط‪ ،‬بــا ظهــور و بــروز کرونــا در ی ‬ ‫نارســایی ها خــود را نشــان می دهــد‪ .‬ای ‬ ‫در هویت بخشــی بــه مــردم ان خطــه‪ ،‬نقــش پررنگــی خواهــد داشــت؛ یعنــی وقتــی روحیــه جمعــی مــردم‪ ،‬ســرخوردگی و یاس را در ســنتز رفتارها بروز و ظهور دهد یا بیشــتر شــنیده شــود که مــردم درعمل‬ ‫یشــود احســاس ناامیــدی در ان ها تقویت شــود‪.‬‬ ‫نمی تواننــد بــه خواســته ها و ارزوهایشــان برســند؛ لــذا همین موضوع باعث م ‬ ‫حنانهاسدی‬ ‫من با تو به اندازه ی سروده شدن‬ ‫یک شعر فاصله دارم‬ ‫مسافت زیادی نیست‬ ‫نگاهتمی کنم‬ ‫اولین واژه ای که با لب هایم زمزمه کردم را‬ ‫عشق معنا کن و تا اخر خط برو ‪...‬‬ ‫نمعدنی‬ ‫مژگا ‬ ‫مادرم می گفت‬ ‫شب ها عجیب در هوایت پر می کشم‬ ‫او می دانست‬ ‫دردهایم را می شنید‬ ‫صدایشمی گرفت‬ ‫می گفت‬ ‫لب تر کن‬ ‫اما نه با چشم هایت‬ ‫بگو تا بابا برایت اب بیاورد‬ ‫گلویت تازه شود‬ ‫رنج نه بردن دارد نه خوردن‬ ‫می ترسم از روزی که خبر ناگواری‬ ‫تمام خواب هایم را ختم کند‬ ‫به وقت ناوک ارزوهایت‬ ‫که دیگر نیست ‪...‬‬ ‫برخـی از تحقیق هـا و پیمایش هـای امـاری‬ ‫در ایـران نشـان می دهـد بیـش از ‪80‬درصـد‬ ‫مـردم‪ ،‬امیـدی بـه اینـده ندارنـد و شـرایط را‬ ‫ُبغرنـج و غیرقابل ترمیـم می داننـد‪ .‬درمـورد‬ ‫دالیـل شـکل گیری ناامیـدی‪ ،‬نظریـات مختلفی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ا گـر بخواهیـم نگاهـی عمیـق و‬ ‫جامعه شـناختی به این موضوع داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫می توانیـم بگوییـم پدیدامـدن ناامیـدی‪ ،‬ریشـه‬ ‫در تضعیـف سـرمایه اجتماعـی دارد‪ .‬سـرمایه‬ ‫یسـت کـه امـکان‬ ‫اجتماعـی به معنـای ظرفیت ‬ ‫هماهنگـی و همـکاری را در جامعـه تسـهیل‬ ‫می کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬فضایـی را ایجـاد می کنـد تـا‬ ‫شـبکه های ارتباطـی و اجتماعـی گسـترش‬ ‫یافتـه و مـردم بتواننـد درکناریکدیگـر بـا شـرایطی‬ ‫اسـان تر به اهداف خود دسـت یابند‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫سـرمایه اجتماعـی ارزش هـا‪ ،‬هنجارهـای‬ ‫مشـترک‪ ،‬اعتمـاد‪ ،‬صداقـت‪ ،‬درک متقابـل‪،‬‬ ‫تسـاهل‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬همـکاری مشـارکت‪،‬‬ ‫تعهـد‪ ،‬مسـئولیت پذیری‪ ،‬بـرادری‪ ،‬روحیـه کار‬ ‫گروهـی و احسـاس هویـت جمعـی را در خـود‬ ‫دارد‪ .‬براین مبنـا؛ وقتـی سـرمایه اجتماعـی‬ ‫رشـد می کنـد‪ ،‬جامعـه ایـن امـکان را می یابـد‬ ‫تـا بـه منافـع جمعـی باالتـری دسـت یابـد؛ امـا‬ ‫درهرحـال‪ ،‬به دلیـل افـول سـرمایه اجتماعـی‬ ‫به عنـوان یـک کاالی عمومـی مشـترک‪ ،‬راه‬ ‫بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن مـردم یـک جامعـه‬ ‫کم رنـگ شـده و درنتیجـه‪ ،‬به جـای رسـیدن بـه‬ ‫شـرایط بهینـه تعاملـی‪ ،‬فضـای بدبینـی و یـاس‬ ‫گسـترش یافتـه کـه باعـث ایجـاد ناامیدی شـده‪.‬‬ ‫وقتـی ناامیـدی گسـترش می یابد‪ ،‬مـردم ترجیح‬ ‫می دهنـد کمتـر در مجامع عمومی نقشـی فعال‬ ‫ایفـا کننـد‪ .‬این عدم فعالیـت و انفعال اجتماعی‬ ‫می توانـد شـرایط را برای ایجـاد تحرک و تغییرات‬ ‫دچـار نا کارامـدی کنـد‪.‬‬ ‫ازطرف دیگـر‪ ،‬عدم توجـه بـه داشـتن نگـرش‬ ‫خوش بینانـه باعـث تقویـت نگـرش بدبینـی در‬ ‫جامعـه شـده‪ .‬البتـه خوش بینـی زمانـی پدیـد‬ ‫می اید که مردم احسـاس کنند بین شـهروندان‬ ‫یـک جامعـه تفاوتـی وجود نـدارد؛ یعنـی همگان‬ ‫می تواننـد بی هیـچ تبعیـض یـا تفاوتـی‪ ،‬از منابـع‬ ‫ی در جامعـه ای‪،‬‬ ‫جامعـه بهره منـد شـوند‪ .‬وقتـ ‬ ‫دسترسـی بـه منابـع بـرای همـگان‪ ،‬یکسـان‬ ‫نیسـت‪ ،‬به جـای خوش بینـی‪ ،‬بدبینـی شـکل‬ ‫می گیـرد‪ .‬بدبینـی می توانـد حـس عمیقـی را در‬ ‫یکـه ب همـرور‬ ‫شـهروندان ایجـاد کنـد؛ به گونه ا ‬ ‫نسـبت بـه همـه اعضـای جامعـه گارد گرفتـه‬ ‫و فاصلـه خـود را از ان هـا حفـظ کنـد‪ .‬برخـی‬ ‫یکـه شـرایط اقتصـادی در یـک‬ ‫معتقدنـد تازمان ‬ ‫جامعـه تغییـر نکنـد یـا امـکان ایجـاد شـغل و‬ ‫کنتـرل فقـر در جامعـه پدیـد نیایـد‪ ،‬نمی تـوان‬ ‫انتظـار داشـت کـه احسـاس امیـدواری در‬ ‫جامعـه تقویـت شـود؛ امـا واقعیـت این اسـت که‬ ‫امیـدواری‪ ،‬ریشـه در نظـام فکـری و ارزشـی‪،‬‬ ‫هنجـاری انسـان ها دارد و چه بسـا جوامعـی کـه‬ ‫نتـر قـرار دارنـد؛‬ ‫ازلحـاظ اقتصـادی در سـطح پائی ‬ ‫امـا احسـاس امیـدواری در ان هـا بیشـتر اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا در هندوسـتان‪ ،‬به رغـم وجـود فقر گسـترده‬ ‫و حاشیه نشـینی در اطـراف شـهرهای بـزرگ‬ ‫ی نـو؛ مـردم چنـدان ناامیـد نیسـتند‪.‬‬ ‫مثـل دهلـ ‬ ‫در هندوسـتان‪ ،‬فرهنـگ خوش بینـی ریشـه در‬ ‫بنیادهـای فکـری‪ ،‬معرفتـی و دینـی ان هـا دارد و‬ ‫مـردم همـواره ایـن امیـد را دارنـد کـه زندگـی یـک‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه هر کـس بایـد الزاما‬ ‫حـس عمیـق درون ‬ ‫در خـود ان را تقویـت کنـد‪ .‬داالیـی المـا می گویـد‪:‬‬ ‫«مـن امیـد را در تاریک تریـن روزها پیدا می کنم و‬ ‫بـر درخشـان ترین روزهـا تمرکـز می کنـم‪ .‬من هرگز‬ ‫جهـان را قضـاوت نمی کنـم»‪ .‬در چیـن نیـز ائیـن‬ ‫کنفوسـیوس و الئوتسـه تاثیـر عمیقـی بـر کنـش‬ ‫ً‬ ‫شـهروندان چینی گذاشته اسـت؛ مثال در اصول‬ ‫اخالقـی کنفوسـیوس امـده اسـت کـه بـه پنـج‬ ‫رابطـه بایـد توجـه شـود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مهربانی در رابطه میان پدر و پسر‪.‬‬ ‫کتـر و‬ ‫گتـر بـه بـرادر کوچ ‬ ‫‪ .۲‬لطـف بـرادر بزر ‬ ‫گتـر‪.‬‬ ‫کتـر در مقابـل بـرادر بزر ‬ ‫تواضـع بـرادر کوچ ‬ ‫‪ .۳‬عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عالقه منـدی زبردسـتان بـه زیردسـتان و‬ ‫اطاعـت زیردسـتان از زبردسـتان‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهربانـی فرمانروایـان بـه رعایا و وفـاداری رعایا‬ ‫به فرمانروایان‪.‬‬ ‫ایـن دیـدگاه هرچنـد چنـدان عدالت محـور‬ ‫به حسـاب نمی ایـد و در ان ریشـه های پذیـرش‬ ‫کـور زیردسـتان از باالدسـتان را نشـان می دهـد؛‬ ‫امـا احسـاس پذیـرش سـختی و وضـع موجـود‬ ‫را در شـهروندان تقویـت می کنـد‪ .‬در ایـران نیـز‬ ‫در فرهنـگ دینـی و عرفانـی مـا بـه حـس امیـد‬ ‫ً‬ ‫و امیـدواری توجـه شـده؛ مثلا در شـعر نظامـی‬ ‫می خوانیـم‪:‬‬ ‫در نومیدی بسـی امید اسـت‪ /‬پایان شـب سـیه‬ ‫سـپید است‬ ‫ازطرف دیگـر در شـعرهای ایرانـی‪ ،‬تا کیـد بر توجه‬ ‫ً‬ ‫درحال زیسـتن اسـت؛ مثلا سـعدی شـیرازی‬ ‫می گویـد‪:‬‬ ‫ا گـر دانـی کـه دنیـا غـم نیـرزد‪ /‬بـه روی دوسـتان‬ ‫خـوش بـاش و خـرم‬ ‫غنیمـت دان ا گـر دانـی کـه هـر روز‪ /‬ز عمـر مانـده‬ ‫روزی می شـود کـم‬ ‫منـه دل بـر سـرای عمـر سـعدی‪ /‬که بنیـادش نه‬ ‫یسـت محکم‬ ‫بنیاد ‬ ‫بـرو شـادی کـن ای یـار دل افـروز‪ /‬چـو خا کـت‬ ‫می خـورد چندیـن مخـور غـم‬ ‫یا ابوسعید ابوالخیر تا کید بر امید می کند‪:‬‬ ‫عـودم چـو نبـود چـوب بیـد اوردم‪ /‬روی سـیه و‬ ‫مـوی سـپید اوردم‬ ‫چـون خـود گفتی که ناامیدی کفرسـت‪ /‬فرمان‬ ‫تـو بردم و امیـد اوردم‬ ‫درمجمـوع به نظـر می رسـد در نگـرش و فرهنـگ‬ ‫ایرانـی تلاش شـده تـا بـا ناامیـدی مقابلـه شـود‪.‬‬ ‫هرچندکـه دراین سـرزمین همـواره کم ابـی‪،‬‬ ‫تـاراج‪ ،‬تبعیـض و ‪ ...‬درطول تاریـخ وجـود‬ ‫داشـته؛ امـا نگـرش ایرانیـان بـر توجـه بـه امیـد و‬ ‫امیـدواری بوده‪ .‬ویکتور فرانکل؛ پایه گذار مکتب‬ ‫لوگوتراپـی‪ ،‬در کتـاب «انسـان در جسـت وجوی‬ ‫معنـا» براین موضـوع تا کیـد دارد کـه «انسـان‬ ‫بایـد در هرزمانـی و در سـخت ترین شـرایط‪،‬‬ ‫معنایـی بـرای زندگـی خـود بیابـد»‪ .‬او معتقـد‬ ‫اسـت کـه ا گـر انسـان بتوانـد معناهـا را درک کند‪،‬‬ ‫می توانـد از دل رنج هـا بیـرون بیایـد و زندگـی‬ ‫نوینـی را بـرای خـود بسـازد؛ لـذا بایـد کمتـر بـه‬ ‫گذشـته توجـه کنیـم‪ .‬مسـئولیت ما این اسـت که‬ ‫در هرلحظـه‪ ،‬معناهـای نوینـی را بـرای زندگـی‬ ‫خـود پدیـد اوریـم‪ .‬فرانـکل کـه در جریـان جنـگ‬ ‫جهانـی دوم در اردوگاه هـای نازی هـا اسـیر بـود‬ ‫و انجـا همـه زندگـی اش را از دسـت داد‪ ،‬تا کیـد‬ ‫می کنـد‪« :‬معنـای زندگـی رنج بـردن اسـت؛ امـا‬ ‫بـرای زنده مانـدن بایـد همـواره معنایی بـرای ان‬ ‫بیابیـم»‪.‬‬ ‫درحال حاضـر باتوجه به افزایش اختلاالت روانی‬ ‫در کل جوامـع جهانـی تا کید می شـود که زندگی‬ ‫را از درون تجربـه کنیـد و هرگـز اجـازه ندهیـد‬ ‫ناامیـدی بـر شـما فائـق ایـد‪ .‬مارتین لوتـر کینگ؛‬ ‫سیاه پوسـتی کـه در امریـکا علیـه تبعیض نـژادی‬ ‫مبارزه کرد‪ ،‬معتقد است‪« :‬ما همواره باید تونلی‬ ‫از امیـد را در میـان کوهـی از تاریکـی و ناامیـدی‬ ‫بتراشـیم»‪ .‬براین مبنـا؛ بایـد درنظـر داشـت کـه‬ ‫امیـد بـا اراده انسـان و انتخاب هـای او مرتبـط‬ ‫اسـت‪ .‬هر چه انسـان‪ ،‬انتخاب هـای متفاوت تر و‬ ‫خالقانه تری داشـته باشـد‪ ،‬راهی به سـوی اینده‬ ‫پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬وینسـنت مک نـاب گفتـه‪:‬‬ ‫«امیـد‪ ،‬لطـف معنـوی خارق العاده ای سـت کـه‬ ‫خـدا بـه مـا می دهـد تـا ترس هایمـان را کنتـرل‬ ‫ً‬ ‫کنیـم؛ نـه انکـه الزامـا ان هـا را از بیـن ببریـم»‪ .‬در‬ ‫اینجـا بایـد درنظـر داشـت کـه سـراب ناامیـدی‬ ‫می توانـد اینـده یـک جامعـ ه را بـا مخاطـره و‬ ‫تهدیـد مواجـه سـازد؛ امـا راز بـزرگ موفقیـت در‬ ‫کشـورهایی کـه از دل خـا ک و هیچ بـودن بـه‬ ‫اوج توانمنـدی رسـیده اند‪ ،‬بیانگـر ان اسـت که‬ ‫احسـاس امیـد داشـتن بـه زندگـی و اینـده‪ ،‬نکتـه‬ ‫ی هیروشیما و نا گاسا کی‬ ‫یسـت‪ .‬وقت ‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫در جنـگ جهانـی دوم بـا بمـب اتمـی امریـکا بـا‬ ‫یکـرد‬ ‫چکـس فکـر نم ‬ ‫خـا ک یکسـان شـدند‪ ،‬هی ‬ ‫ایـن شـهرها بتواننـد در عـرض چنددهـه بـه‬ ‫قطب هـای صنعتـی جهان مبدل شـوند‪ .‬تجربه‬ ‫تخریـب و فروپاشـی ا کثـر شـهرهای اروپایـی در‬ ‫جنـگ جهانـی دوم و احیـای دوبـاره ان ها بیانگر‬ ‫یسـت که در انسـان ها و شهروندان‬ ‫اراده و امید ‬ ‫بـا اراده فوالدیـن راه را بـرای تحقـق پیـروزی مهیا‬ ‫سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫می شـود بیـن ناامیـدی و امیـدواری‪ ،‬یـک‬ ‫انتخـاب انجـام داد‪ .‬ا گـر ناامیـدی را انتخـاب‬ ‫کنیـم‪ ،‬شـاید تغییـری در وضعیـت فعلـی جامعـه‬ ‫پدیـد نیایـد؛ امـا ا گـر بتـوان روح امیـدواری را در‬ ‫افـراد جامعـه دمید؛ به ویـژه در اموزش در سـطح‬ ‫خانـواده و مدرسـه پتانسـیل های ایجـاد تغییـر را‬ ‫در افـراد تقویـت کـرد‪ ،‬می تـوان امیـدوار بـود کـه‬ ‫راهی به سوی بهترشدن برای ما محقق خواهد‬ ‫شد‪ .‬اینجا باید این گفتار البر کامو را بپذیریم که‬ ‫جایی کـه امیـد وجـود نـدارد‪ ،‬اختـراع ان به عهده‬ ‫ماسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬ا گـر مـا امیـد را اختـراع کنیـم و‬ ‫دراختیـار شـهروندان قـرار دهیـم‪ ،‬قـدرت تحـرک‬ ‫و پویایـی را بـه ان هـا داده ایـم‪ .‬امیـد‪ ،‬همچـون‬ ‫کپسـول ا کسـیژن‪ ،‬بـرای صعودکننـده بـه قلـه‪،‬‬ ‫یـک ضـرورت اسـت‪ .‬ایـن کپسـول بایـد دراختیـار‬ ‫جوانـان قـرار گیـرد‪ .‬روحیـه خوش بینـی‪ ،‬بخشـی‬ ‫از توان حرکت و اراد ه برای سـاختن فردایی بهتر‬ ‫اسـت‪ .‬در ناامیـدی‪ ،‬هیـچ خروجـی جـز بدبینی‪،‬‬ ‫فقر گسـترده‪ ،‬افزایش امار خودکشـی و اختالالت‬ ‫روانـی به دسـت نخواهـد امـد؛ امـا بـا روحیـه‬ ‫خوش بینـی و تـوان ایجـاد تغییـر می توانیـم‬ ‫گام های اسـتواری به سـوی فردای بهتر برداریم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫چیک کوریا‬ ‫النازمشهدی‬ ‫ادم دلش می خواهد‬ ‫ساعت ها حرف نزند‬ ‫وقتی کسی را دارد که می تواند به او بگوید‪:‬‬ ‫«چند دقیقه به چشمانم نگاه کن»‬ ‫سپسبپرسد‬ ‫شنیدی؟‬ ‫و پاسخ تنها یک کلمه باشد؛ «بله»‬ ‫خوشبختی همین است‬ ‫داشتن کسی که می تواند نگاهت را ترجمه کند‬ ‫ِ‬ ‫صفحـه رسـمی چیـک کوریـا (‪)Chick Corea‬؛ اهنگسـاز برجسـته‬ ‫موسـیقی سـبک جز جهان در اینسـتا گرام نوشت که این هنرمند‬ ‫بـزرگ‪ ،‬پـس از تحمـل یـک دوره بیمـاری سـرطان‪ ،‬سـرانجام در‬ ‫‪ ۷۹‬سـالگی درگذشـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ او اهنگسـاز و نوازنـده پیانـو‬ ‫بـود و چندین بـار برنـده جایـزه گرمـی شـده بـود کـه البتـه بیشـتر‬ ‫ایـن موفقیت هـا‪ ،‬در همـکاری بـا گـری برتـون رقـم خورده انـد‪ .‬او‬ ‫مدت هـا بـا مایلـز دیویـس؛ اسـطوره سـبک جـز و نوازنـده ترومپـت‬ ‫نیـز همـکاری داشـته اسـت‪ .‬معروفیـت او بیشـتر به خاطـر اثـارش‬ ‫سـبک جـاز فیـوژن اسـت؛ هرچنـد نبایـد چهـره‬ ‫در دهـه ‪ ۱۹۷۰‬در‬ ‫ِ‬ ‫پررنـگ و حضـور غیرقابل انـکار او را در سـبک جـز به صـورت عـام‬ ‫فرامـوش کـرد‪ .‬او سرپرسـت گـروه ‪ Return to Forever‬بـود کـه بـا‬ ‫بهره گیـری از ذهـن بـاز و خلاق خـود‪ ،‬دائـم در پـی کسـب تجربـه و‬ ‫نواوری بوده و بعد از انتشار اولین البوم این گروه‪ ،‬ترکیب گروهش‬ ‫ً‬ ‫را کاملا دگرگـون کـرد و سـبک گـروه هم بیشـتر ب هسـمت موسـیقی‬ ‫را ک گرایـش یافت‪ .‬اسـتنلی کالرک‪ ،‬از همـان اغاز فعالیت ‪Return‬‬ ‫‪ to Forever‬نوازندگی گیتار بیس را برعهده داشـت و ماندگار شـد؛‬ ‫امـا باقـی نوازنـدگان‪ ،‬گـروه را تـرک کردنـد‪ .‬درایـن دوره بـود کـه لنـی‬ ‫وایـت به عنـوان نوازنـده درامـز بـه گـروه ملحـق شـد و اندکی بعـد‬ ‫بیـل کانـرز نوازندگـی گیتـار را برعهـده گرفـت‪ .‬البتـه حضـور بیـل‬ ‫کانـرز در گـروه دوام چندانـی نداشـت‪ .‬او بعـد از انتشـار دومیـن‬ ‫البـوم‪ ،‬جـای خـود را بـه ال دی میـوال (نوازنـده افسـانه ای گیتـار)‬ ‫نگـروه پرقـدرت‪ ۱۹ ،‬سـال بیشـتر‬ ‫داد کـه هنـگام پیوسـتنش بـه ای ‬ ‫نداشـت‪ .‬او هنـوز در فهرسـت بهتریـن گیتاریسـت های دنیـا قـرار‬ ‫دارد‪ .‬چیـک کوریـا کـه اسـم واقعـی اش «ارمانـدو انتونـی کوریـا»‬ ‫بـود‪ ،‬روز ‪ ۱۲‬ژوئـن ‪ ۱۹۴۱‬در ایالـت ماساچوسـت امریـکا به دنیـا امد‪.‬‬ ‫چهارسـاله بود که نوازندگی پیانو را یاد گرفت و در هشت سـالگی‪،‬‬ ‫نوازندگـی سـاز درامـز را اموخـت‪ .‬پـدر او کـه در دهه هـای ‪ 30‬و‬ ‫‪ 40‬میلادی موزیسـین بـود‪ ،‬می کوشـید بـا جدیـت بـر پیشـرفت‬ ‫پسـرش درزمینـه موسـیقی تاثیـر بگـذارد‪ .‬چیـک کوریـا از دوران‬ ‫کودکـی؛ هـم بـا اثـار اهنگسـازهای کالسـیک مثـل بتهـوون‪ ،‬بـاخ و‬ ‫موتـزارت و هـم بـا سـاخته های بـزرگان موسـیقی جـز نظی ِـر چارلـی‬ ‫پارکـر‪ ،‬بـاد پـاوول و لسـتر یانـگ اشـنا شـد‪ .‬او در دهـه ‪ 60‬میلادی‬ ‫بـا گروه هـای مختلـف همـکاری داشـت؛ تااینکـه سـرانجام از گـروه‬ ‫نوازنـدگان «مایلـز دیویـس»‪ ،‬از چهره های پرنفوذ و نواور موسـیقی‬ ‫سـبک جـز سـر دراورد‪ .‬حاصـل فعالیـت و همـکاری چیـک کوریـا با‬ ‫مایلـز دیویـس‪ ،‬قطعاتـی هسـتند کـه در عرصـه موسـیقی فیـوژن و‬ ‫تلفیـق جـز بـا سـبک های دیگـر مانـدگار شـده اند و نسـل های بعـد‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار داده انـد‪ .‬چیـک کوریـا در ایـن قطعـات‪ ،‬از سـاز‬ ‫پیانوی الکتریک استفاده کرده؛ کاری که ان زمان در موسیقی جز‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا نامعمـول بـود‪ .‬گـروه ‪ Return to forever‬پـس از جداشـدن‬ ‫چیـک کوریـا از گـروه مایلـز دیویـس شـکل گرفـت‪ .‬گـروه «الکتریک‬ ‫بنـد» کـه سـال ‪ ۱۹۸۵‬بـه راه افتـاد نیـز یکی دیگـر از پروژه هـای مهـم‬ ‫چیـک کوریـا بـود‪ .‬ایـن نوازنده‪ ،‬اهنگسـاز و تنظیم کننـده پرقدرت‬ ‫درطـول چنددهـه فعالیتـش‪ ،‬در ضبـط و تهیـه بیـش از ‪ ۸۰‬البـوم‬ ‫نقـش داشـته و چندین بـار هـم جایـزه معتبـر ‪ Grammy‬را دریافت‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدی بر فیلم «تی تی»‬ ‫با ارامش ترین فیلم در پرداختن به موضوع زنان‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور*‬ ‫ایـدا پناهنـده در جدیدتریـن‬ ‫سـاخته خـود نشـان کـه‬ ‫بـدون ازار دادن مخاطـب هـم‬ ‫می شـود حرف هـای جـدی زد‬ ‫و در بیـان تلخ تریـن مسـائل هـم‬ ‫می تـوان‪ ،‬تشـنج و جاروجنجـال‬ ‫راه نینداخـت‪ .‬بی شـک‬ ‫«تی تـی» یکـی از پرمسـئله ترین‬ ‫فیلم هایی سـت کـه درحمایت از‬ ‫حقـوق زنـان در سـینمای ایـران‬ ‫ساخته شده؛ اما جنس روایتش‬ ‫ً‬ ‫کاملا متفـاوت اسـت؛ کمتـر‬ ‫شـعار می دهـد و بیشـتر نشـان‬ ‫می دهـد‪« .‬تی تـی» از تلخ تریـن‬ ‫مسـائل ممکـن در جامعـه زنـان سـخن می گویـد؛ امـا مخاطـب خـود را عصبـی‬ ‫نمی کنـد‪ .‬در جامعـه ای کـه این روزها سـینمایش اسـیر فیلم های سـیاه‪ ،‬قرمز‪،‬‬ ‫سـفید‪ ،‬نارنجـی و ‪ ...‬شـده اسـت‪« ،‬تی تـی» فیلمی سـت کـه بی هیـچ برچسـب‬ ‫سیاه وسـفید می توانـد مسـتقل حـرف بزنـد‪ ،‬معتـرض باشـد‪ ،‬نقـد کنـد و نـگاه‬ ‫ً‬ ‫انسـانی اش را هرگـز فرامـوش نکنـد‪ .‬قطعـا «تی تـی»؛ اخریـن سـاخته پناهنـده‪،‬‬ ‫می توانـد یـک الگـوی موفـق از یـک فیلـم به شـدت معتـرض باشـد کـه نـگاه‬ ‫شـاعرانگی سـینما نیز در ان موج می زند‪ .‬فیلمی بی انکه یقه بدراند‪ ،‬فحاشـی‬ ‫درنهایت ارامش حرف های‬ ‫کند و درادامه‪ ،‬مانیفست اصالح گرایانه صادر کند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫عمیقـی می زنـد‪ .‬کارا کتـر «تی تـی» بـا بـازی النـاز شاکردوسـت به شـدت دلپذیـر‬ ‫یسـت‬ ‫اسـت؛ از ان شـخصیت های الیه الیـه و پررمـز کـه نیازمنـد کالبدشکاف ‬ ‫ً‬ ‫تیـپ یـک ِزن شـیرین عقل نجـات داده‪ .‬به جرئـت‬ ‫و کاملا خـود را از سـطح ِ‬ ‫می توانـم بگویـم کـه «تی تـی» با ارامش تریـن و سـرحال ترین فیلـم درحمایـت از‬ ‫حقـوق زنـان اسـت‪ .‬اثـری دغدغه منـد که از فقر حـرف می زند؛ اما لوکیشـن ان‪،‬‬ ‫حلبی ابـاد نیسـت‪ .‬از قضاوت کـردن ادم هـا حـرف می زنـد؛ امـا توهین نمی کند‪.‬‬ ‫از عشـق حرف می زند؛ اما کلیشـه نیسـت‪ .‬کارا کتر ِزن فیلم‪ ،‬رحم خود را اجاره‬ ‫می دهـد؛ امـا خیانـت کار نیسـت و همـه این هـا را به خوبـی می تـوان در اث ِـر ایـدا‬ ‫پناهنده لمس کرد‪ .‬پناهنده در کارگردانی اثر خود نیز به خوبی نشان داده که‬ ‫ً‬ ‫کامال بر اوضاع مسـلط اسـت و جوگیر نمی شـود؛ نه از ان سـوی بام می افتد و نه‬ ‫یگـردد و مدام‬ ‫غـرق لوکیشـن های خوش اب ورنگ فیلم م ‬ ‫از این سـوی بـام‪ .‬نـه ِ‬ ‫نماهای کارت پستالی ببندد‪ ،‬نه درگیر شعارهایی که مخاطب را به رحم اورد و‬ ‫بر فال کت کارا کترهای فیلم دلسـوزی کند‪ .‬میزانسـن‪ ،‬حرکت و زوایای دوربین‬ ‫روایـت اثـر بـوده و هیچ یـک‪ ،‬از قـاب بیـرون نمی زنـد‪ .‬بـازی النـاز‬ ‫در خدمـت‬ ‫ِ‬ ‫شا کردوسـت به شـدت قابل تامل اسـت و به خوبی توانسـته با نگاه ها و ارامش‬ ‫درونـی خـود‪ ،‬بـه الیه های زیرین نقش نزدیک شـود‪ .‬نکته قابل توجه دیگر که‬ ‫البته در کارهای قبلی پناهنده نیز قابل توجه اسـت‪ ،‬دل بسـتگی فیلم سـاز به‬ ‫دریاسـت و در اثـارش به خوبـی توانسـته از ایـن فضـای نمادیـن اسـتفاده الزم را‬ ‫بـدون زیـاده روی ببـرد‪.‬‬ ‫*عضو انجمن منتقدین و نویسندگان خانه سینما‬ ‫فستیوال‬ ‫«دوسولوپین»؛ منتخب فستیوال ‪ CFIFF‬استرالیا‬ ‫فیلم کوتاه«دوسولوپین»به نویسندگیو کارگردانیجوادعاطفهوتهیه کنندگی‬ ‫احسـان پاکبازنیـا؛ پـس از ادامـه نمایـش و عرضـه بین المللی و حضور موفـق در‬ ‫فسـتیوال فیلم «کلرمونت» فرانسـه‪ ،‬منتخب فسـتیوال ‪ CFIFF‬اسـترالیا شـد؛‬ ‫و به عنـوان ‪ Best Drama Short‬ایـن فسـتیوال در ژانویـه ‪ 2021‬معرفـی شـد‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم بـا بـازی عاطفـه پاکبازنیـا‪ ،‬دربـاره رابطـه یـک زن پرسـتار بـا پیرمردی‬ ‫تنهاست و ‪ ...‬فیلم «دوسولوپین» با همکاری این عوامل ساخته و اماده شده‬ ‫اسـت‪ :‬نویسـنده و کارگـردان‪ :‬جـواد عاطفـه‪ /‬تهیه کننـده‪ :‬احسـان پاکبازنیـا‪/‬‬ ‫مجـری طـرح‪ :‬وحیـد حاجیلویـی‪ /‬بازیگـران‪ :‬عاطفـه پاکبازنیـا‪ ،‬کریـم اشـتری‪،‬‬ ‫مبـرداری‪ :‬بهـروز بـادروج‪/‬‬ ‫یوسـف جهان دوسـت و پژنـد سـلیمانی‪ /‬مدیـر فیل ‬ ‫تدویـن‪ :‬عطـا مهـراد‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬پـدرام زرگـر‪ /‬طـراح صحنـه و لبـاس‪ :‬جـواد‬ ‫عاطفـه‪ /‬دسـتیار اول کارگـردان و برنامه ریـز‪ :‬رضـا ا کبـری‪ /‬صدابـردار‪ :‬شـاهین‬ ‫پورداداشـی‪ /‬صدا گـذار‪ :‬مهرشـاد ملکوتـی‪ /‬تصحیـح رنـگ‪ :‬پویـان اقا بابایـی‪/‬‬ ‫مدیر جلوه های ویژه بصری‪ :‬کامیار شفیع پور‪ /‬منشی صحنه‪ :‬پریناز بابایی‪/‬‬ ‫پوستر‪ :‬روجا ایرجی‪ .‬گفتنی ست که‪ CFIFF‬از مطر ح ترین فستیوال های فیلم‬ ‫کوتـاه جهان در اقیانوسـیه و اسیاسـت‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫پیوستن بر ج های ازادی و میالد‬ ‫به کمپین موسسه خیریه «محک»‬ ‫«بـرج میلاد» و «بـرج ازادی»؛ دو بنـای نمادیـن تهـران‪ ،‬به دعـوت «محـک»‬ ‫به مناسبت «روز جهانی سرطان» و «روز جهانی سرطان کودک»‪ ،‬به کمپین‬ ‫درمـورد سـرطان پیوسـتند‪.‬‬ ‫ایـن موسسـه خیریـه‪ ،‬بـا هـدف ا گاهی رسـانی‬ ‫ِ‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسسـه خیریه «محک»؛ این دو برج‪ ،‬با نورپردازی‬ ‫نارنجـی کـه رنـگ منتخـب «انجمـن کنتـرل جهانـی سـرطان» (‪ )UICC‬بـرای‬ ‫موضـوع ا گاهی رسـانی درخصـوص سـرطان اسـت‪ ،‬بـا شـعار ‪I am and I will‬‬ ‫همـراه شـدند و حمایـت خـود از کـودکان مبتالبه سـرطان را اعلام کردنـد‪.‬‬ ‫«محـک» به عنـوان یکـی از اعضـای رسـمی ‪ UICC‬از سـال ‪ ،۲۰۱۶‬هرسـال بـا‬ ‫اجرای این کمپین جهانی تالش دارد با همراهی جامعه مدنی ایران‪ ،‬زمینه‬ ‫ا گاهی رسـانی دربـاره سـرطان کـه باعـث تشـخیص زودهنـگام ایـن بیمـاری‬ ‫می شـود را فراهـم سـازد‪ .‬ایـن سـازمان بـاور دارد کـه تشـخیص زودهنـگام‬ ‫باعـث درمـان کم دردتـر‪ ،‬کم هزینه تـر و موثرتـر بـرای کـودکان مبتالبه سـرطان‬ ‫می شـود‪ .‬براین اسـاس؛ از همـه اعضـای خانـواده بـزرگ خـود دعـوت می کنـد‬ ‫تـا بـه ایـن کمپیـن بپیوندنـد تـا هماننـد سـال گذشـته کـه رتبـه نخسـت در‬ ‫ا یـن کمپیـن بیـن ‪ 170‬کشـور در جهان به «محک» اختصـاص یافت‪ ،‬صدای‬ ‫حامیان کودکان مبتالبه سـرطان ایرانی جهانی شـود‪ .‬پیوستن هرچه بیشتر‬ ‫نیکـوکاران‪ ،‬هنرمنـدان‪ ،‬ورزشـکاران‪ ،‬بنگاه هـای اقتصادی‪ ،‬داوطلبـان‪ ،‬کادر‬ ‫درمان‪ ،‬سـازمان های مردم نهاد‪ ،‬اصحاب رسـانه و تمام گروه های جامعه به‬ ‫ایـن کمپیـن درشـرایطی که بیـش از ‪ 20‬هزار کودک تحت حمایـت «محک» در‬ ‫مرحله درمان قرار دارند و روزانه میانگین شش کودک به جمع ان ها افزوده‬ ‫می شـود‪ ،‬اهمیـت بسـیاری دارد؛ چرا کـه باعـث می شـود تمـام اقشـار جامعـه‬ ‫نسـبت به سـرطان کودک ا گاه تر شـده و در کنار انکه «محک» را درحمایت از‬ ‫کـودکان مبتالبه سـرطان یـاری می دهنـد‪ ،‬توجهشـان بـه عالئـم سـرطان در‬ ‫کـودکان باالتـر رفتـه و این موضـوع می توانـد بـا کمـک بـه افزایـش تشـخیص‬ ‫زودهنـگام‪ ،‬نـرخ بهبـود سـرطان در کـودکان را افزایـش دهـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانم ربابه جعفری برابر تقاضانامه شـماره ‪ 23256‬مورخـه ‪ 1399/10/10‬منضم به دو برگ‬ ‫گواهی استشهادیه و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یکباب مغازه تحت پال ک ‪ 1380‬فرعی از ‪ 9‬اصلی بخش ‪ 12‬نیشـابور به علت جابجایی مفقود‬ ‫گردیده که به حکایت دفتر امال ک ششدانگ پال ک فوق ذیل دفتر الکترونیک ‪139820306005009394‬‬ ‫‪ 93‬و به شـماره چاپی ‪550289‬ب‪ 98‬ثبت و سـند مالکیت به نام ربابه جعفری صادر و تسـلیم گردیده‪.‬‬ ‫دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای‬ ‫بـه ان دفترخانـه ارائـه گردیـد‪ ،‬از انجـام معاملـه خـودداری و سـند مربوطـه را اخـذ و جهـت ابطـال بـه ایـن‬ ‫اداره ارسـال فرمائیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود باشـد بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 008520‬علی امینی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور‪ ،‬از طرف توفیق ملول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005791‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای ابراهیم رحیم نیاچوبـر فرزند نورالدین به شماره شناسـنامه ‪ 30‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 588/30‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 2019‬از ‪24‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 406‬واقـع در قریـه چوبـر بخـش ‪ 28‬گیلان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای میکائیـل اهنـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1566‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علی اصغـر توکلی فریمانـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی‬ ‫اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 16650‬فرعـی از ‪ 276‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد کـه متعلـق بـه وی‬ ‫می باشـد به علت بی احتیاطی مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد که سـند ذیل دفتر‬ ‫‪ 424‬صفحه ‪ 199‬به نام وی ثبت و سـند بشـماره چاپی ‪ 778579‬سـری د سـال ‪ 91‬صادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت به ملک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‬ ‫اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا رجایی مقدم‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک فریمان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/08 -139960318011014025‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه ثریـا نصرت طلب فرزنـد نقـی از ‪ 56‬از ‪88‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیالن از نسـق غالمحسـین نصرت طلب بعنوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 243/65‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 1349‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفاد مـاده ‪ 1‬قانون فـوق در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/885‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی سـواری رانـا ‪ TU5‬بـه رنـگ ابـی متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪574 -36‬ق‪ 61‬و شماره موتور ‪ 163B0129055‬و شماره شاسی ‪ NAAU01FE6FT100453‬به مالکیت‬ ‫محمدرضا حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 211‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کارخانه و برگ سـبز خودرو سـواری پراید ‪ 132‬به رنگ بژ متالیک مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪847 -32‬ق‪ 36‬و شـماره موتـور ‪ 2584929‬و شـماره شاسـی ‪ S1422287030097‬بنـام محمـد خیـاط‬ ‫فرزنـد عبـاس بـا شـماره ملـی ‪ 0859500241‬و شماره شناسـنامه ‪ 12‬صـدره از فـردوس مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫گناباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ Roa1700‬مـدل ‪ 1389‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪463 -42‬ص‪37‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11889019452‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB41PMXBH283792‬بـه مالکیـت گلشـاه‬ ‫حسـینیان الجی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علی اصغـر غفوری منـش فرزنـد عبدالغفـور باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی‬ ‫شـده منظـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت دوم بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫کـرده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 11021‬فرعـی جـدا شـده از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی می باشـد‪ ،‬بعلـت نقل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر‬ ‫املا ک معلـوم شـد مالکیـت فوق الذکـر ذیـل صفحـه ‪ 204‬دفتـر ‪ 338‬ثبـت ‪ 57514‬بـه شـماره چاپـی‬ ‫ً‬ ‫‪978325‬د‪ 97‬بـه نـام نامبـرده ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬ضمنـا ششـدانگ پلا ک مذکـور‬ ‫برابـر شـماره رهـن ‪ 82229‬مـورخ ‪ 1392/11/28‬دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 11‬شهرسـتان سـبزوار اسـتان‬ ‫خراسـان رضوی که بنفع بانک اقتصاد نوین به مبلغ ‪ 495000000‬ریال به مدت ‪ 2‬سـال ثبت شـده اسـت‬ ‫و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا باسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خـود را به‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی بـه این اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2217‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960329012005457‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه قـزوه فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 2915‬صـادره از‬ ‫گرمسـار در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 2203‬مترمربع دارای حقابه پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 12‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 19‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در گرمسـار فـرور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫حاج محمـد قـزوه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 923‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی اصالحـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960329012005237‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شاهزاده بکم طبائی فرزند سیدابراهیم به شماره شناسنامه ‪ 6‬صادره‬ ‫از گرمسـار در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 394/86‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 128‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 128‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی واقـع در گرمسـار روسـتای‬ ‫قاطـول خریـداری از مالـک رسـمی اقـای سـیدابراهیم طبائـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در یـک نوبـت بـه فاصلـه ‪ 30‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 917‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک چهار اصلی بخش دو رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقای محمدطاهر کاله کـج فرزند رضـا دارای‬ ‫کـد ملـی ‪ 4819311931‬بشناسـنامه ‪ 890‬صـادره از باغملـک را برابـر رای شـماره ‪139960317005002459‬‬ ‫مورخـه ‪ 1398/08/12‬تاییـد نمـوده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه لـذا‬ ‫تحدیـد حـدود پلا ک موصـوف بنـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 201/40‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـقایق ‪ ،11‬فـاز ‪ 4‬در روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1399/12/18‬از‬ ‫سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجـام می گیـرد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه موجـب ایـن‬ ‫ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار می گـردد کـه عملیـات تحدیـد حـدود و‬ ‫نقشـه برداری در سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا‬ ‫حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت‬ ‫‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/787‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فریبـا حیدرزاده نیـا طـی درخواسـت وارده ‪ 9226‬مورخـه ‪ 1399/09/03‬اعلام نمـوده‬ ‫کـه سـند مالکیـت تـک برگـی بشـماره چاپـی ‪533730‬الـف‪ 91‬مربـوط بـه ششـدانگ مغـازه دارای پلا ک‬ ‫‪ 1/4163‬واقـع در بخـش سـه رامهرمـز کـه بنـام متقاضـی ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیده که‬ ‫در اثر جابجایی مفقود گردیده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هر کـس مدعی انجـام معامله یا وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی‬ ‫بنـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/776‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329012005157‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجیـد رامه فرزند مظفـر به شماره شناسـنامه ‪ 1356‬صادره از گرمسـار‬ ‫در یـک قطعـه بـاغ محصـور بـا حقابـه بـه میـزان ‪8120/42‬سـهم از ‪53440‬سـهم از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪28‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی واقـع در گرمسـار خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای مظفـر رامـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫م الف ‪862‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/11/16 -139960318011012899‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه هاجر شاهسواری فرزند اسمعیل از پال ک‬ ‫‪ 1‬از ‪ 71‬اصلـی واقـع در قریـه پرده سـر بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق مطلـب زحمتکـش بعنـوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 758‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده‬ ‫و پلا ک ‪ 26‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/887‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫دادنامه‬ ‫شـماره دادنامـه‪ 9909978331101639 :‬شـماره پرونـده‪ 9909988331100983 :‬شـماره بایگانـی‬ ‫شـعبه اول دادگاه خانـواده دادگسـتری شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب‬ ‫شـعبه‪9901458 :‬‬ ‫خواهـان‪ :‬خانـم شـیرین حسـینی فرزنـد شـهریار بـه نشـانی اسلام ابـاد غـرب‪ -‬اول خیابـان شهرسـتانی‪،‬‬ ‫جنب تابلونویسـی پورحسـن‪ ،‬پال ک ‪ 42‬خواندگان‪ -1 :‬دادسـرای عمومی و انقالب شهرسـتان اسلام‬ ‫اباد غرب‪ ،‬دادسـتان به نشـانی اسلام اباد غرب‪ -‬میدان شـهید بهشـتی‪ -2 ،‬اقای شهریار حسینی فرزند‬ ‫علـی بـه نشـانی اسلام ابـاد غـرب خواسـته‪ :‬صـدور حکـم حجـر مرجـع رسـیدگی رسـیدگی‪ :‬شـعبه‬ ‫اول دادگاه خانـواده اسلام ابـاد غـرب‬ ‫گردشـکار‪ :‬خواهـان بـه طرفیـت خوانده دادخواسـتی به خواسـته فـوق تقدیم که پس از وصـول و ثبت ان‬ ‫بـه کالسـه فـوق دادگاه پـس از ختم رسـیدگی بشـرح زیر مبـادرت به صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای دادگاه‬ ‫درخصـوص پیشـنهاد دادسـتان محتـرم عمومـی و انقلاب شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب مبنـی بـر صـدور‬ ‫حکم حجر اقای شـهریار حسـینی فرزند علی‪ ،‬دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اعالم حجر از ناحیه‬ ‫خانـم شـیرین حسـینی کـه دختـر نامبـرده می باشـد‪ ،‬نظریـه پزشـکی قانونـی کـه حا کـی از جنـون دایـم‬ ‫نامبرده اسـت و این حالت را از تاریخ ‪ 1395/04/31‬داشـته اسـت‪ ،‬مطابق با نظر موافق قاضی مشـاور با‬ ‫ً‬ ‫حا کم دادگاه و نظریه پزشکی قانونی مستندا به مواد ‪ 1211 ،1210 ،1208 ،1207‬قانون مدنی و ‪ 57‬و ‪ 58‬و‬ ‫‪ 66‬و ‪ 71‬قانون امور حسبی حکم به حجر اقای شهریار حسینی به شماره ملی ‪ 3340058709‬که تاریخ‬ ‫شـروع از ‪ 1395/04/31‬می باشـد را صادر و اعالم می نماید‪ .‬این رای ظرف بیسـت روز پس از ابالغ‪ ،‬قابل‬ ‫اعتـراض از ناحیـه محجـور در دادگاه محتـرم تجدیدنظر اسـتان کرمانشـاه اسـت‪ .‬در راسـتای اعمال ماده‬ ‫‪ 72‬قانـون دفاتـر اسـناد رسـمی و کانـون سـردفتران و دفتـرداران مصـوب ‪ 54‬مراتـب حجـر نامبرده توسـط‬ ‫دفتـر شـعبه بـه اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان اسلام ابـاد غرب‪.‬‬ ‫یعقوب ناصری‪ ،‬رئیس شعبه اول دادگاه خانواده اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ساسـان چقامیرزایـی مالـک خودرو سـواری پژو پارس به رنگ خا کسـتری متالیک مـدل ‪1389‬‬ ‫بـا شـماره موتـور ‪ 12489068355‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21CAXAK782452‬بعلـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز ترا کتـور فرگوسـن بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪721 -98‬ک‪ 11‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ N3HKA1CE2TAM‬و شـماره موتـور ‪ LFW09322Y‬بـه نـام شـهاب جهانبخش یگانـه مفقـود شـده و‬ ‫اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب شـهریار رسـتمی مالـک خـودرو سـواری پیـکان مـدل ‪ 1381‬بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪126 -29‬ب‪ 26‬بعلـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی‬ ‫سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو سـواری پیکان به رنگ سـفید مدل ‪ 1381‬با شـماره پال ک ‪126 -29‬ب‪ 26‬به نام شهریار‬ ‫رستمی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬سـند قطعـی دفترخانـه سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪378 -98‬ب‪ 61‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287495813‬و شـماره موتـور ‪ 2477301‬بـه نـام عدنـان‬ ‫شـیروانی فرد مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو کامیون باری خاور به رنگ زیتونی معمولی مدل ‪ 1364‬با شـماره پال ک ‪735 -19‬ع‪67‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 10111493‬و شـماره شاسـی ‪ 16401536‬بـه نـام علی محمـد عظیمـی مفقـود شـده و اعتبـار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری رنـو ‪ L90‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪637 -29‬ب‪ 69‬و شـماره شاسـی ‪ 8A010333‬و شـماره موتـور ‪ 7702035322D027704‬بـه نـام علـی‬ ‫نـوروزی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪425 -29‬ه‍‪46‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11283146483‬و شـماره شاسـی ‪ 83498026‬بـه نـام مهـدی محمـدی مفقـود شـده و‬ ‫اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری سـایپا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪585 -19‬ط‪ 49‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 5184625‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E3681373‬به نام ناصر خلیل زاده مفقود شـده‬ ‫و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت خـودرو پاتـرول استیشـن بـه رنـگ ابـی معمولـی مـدل ‪ 1366‬بـا شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪249 -23‬ج‪ 62‬و شـماره موتـور ‪ 24036703‬و شـماره شاسـی ‪ 15Z600237‬مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪242 -19‬ن‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ M15/9041997‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100L1284596‬مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬هاچ بـک بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪488 -24‬ج‪ 92‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ FSS14808859‬و شـماره شاسـی ‪ 83645062‬بنـام طـارق عیاشـی فرزنـد سـالم بـا کـد ملی‬ ‫‪ 1880340125‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪321 -24‬ج‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 3270802‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288135153‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند و برگ سبز خودرو سواری چری تیگو ‪ 7‬دنده اتوماتیک به رنگ سفید صدفی متالیک مدل ‪1397‬‬ ‫با شماره پال ک انتظامی ایران ‪347 -67‬د‪ 21‬و شماره شاسی ‪ NATGBACR71003005‬و شماره موتور‬ ‫‪ ĪRWZ97R23U0003005‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند اصلـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک‬ ‫‪133 -13‬س‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 12487184840‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA39E745677‬بـه نـام‬ ‫فرحنـاز امیرپـور فرزنـد علی مـردان بـا کد ملی ‪ 1286889677‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عبدالمهـدی رمـی فرزنـد عبدالرضـا بشناسـنامه ‪ 5269409992‬صـادره از دزفـول درخواسـتی بـه‬ ‫خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم عبدالرضـا رمی بشناسـنامه‬ ‫‪ 2001806612‬صادره دزفول در تاریخ ‪ 1379/12/07‬در شوش اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفی ‪ -2‬یوسـفعلی رمـی ش ش ‪ 5269409984‬پسـر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬رضـا رمـی ش ش ‪ 5268427148‬پسـر متوفـی ‪ -4‬هوشـنگ رمـی ش ش ‪ 5269383063‬پسـر‬ ‫متوفی ‪ -5‬ناهید رمی ش ش ‪ 5268436929‬دختر متوفی ‪ -6‬راضیه رمی ش ش ‪ 5268436902‬دختر‬ ‫متوفـی ‪ -7‬شـهناز رمـی ش ش ‪ 5268427131‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی‬ ‫مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ‪338 -34‬ن‪ 27‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 165A0086814‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EEXHJ056952‬مربوط به خانم الهام کریمی فرزند‬ ‫علـی مفقود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001014267‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001574‬تقاضـای طیبـه ملک عباسـی محمدابادی بشماره شناسـنامه ‪ 24‬کـد ملـی‬ ‫‪ 2122405406‬صادره گرگان فرزند ولی اله واقع در اراضی تاریکی در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان‬ ‫بـه انضمـام چهـل و هشـت سـهم از چهـل و هشـت سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی ان وقـف اسـت‬ ‫بمساحت ‪ 421‬مترمربع از پال ک ‪ ۱۲۵‬اصلی بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال‬ ‫از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‬ ‫ازاینـرو اشـخاصی کـه نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 6038‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399603120014501‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000351‬تقاضای علی اصغر محمودیان بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۸‬کد ملی ‪4579241673‬‬ ‫صـادره دامغـان فرزنـد مصطفـی وفرهـادی واقع در اراضی چالکی در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫باستثنا یک سهم مشاع از ‪ 45‬سهم ششدانگ به اضافه دوهشتم از یک سهم از ‪ ۳۳‬سهم از ششدانگ‬ ‫عرصـه کـه وقـف اسـت بمسـاحت ‪ 11248‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۲۲۳‬اصلـی بخـش ‪ ۲‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6039‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015376‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 139911441200100729‬تقاضـای ربابـه نیک پـوراوری بشناسـنامه ‪ ۵۵۲‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۲۱۲۷66۰۲‬صـادره‬ ‫از گـرگان فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪ 103/89‬مترمربع از پال ک ‪ 3866‬فرعی از ‪ ۱۰۷‬اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق‬ ‫باباصادقیـان بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6037‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۴۴۹۳‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۹۳۳‬تقاضـای عباسـعلی مهرابـادی بشناسـنامه ‪ ۴‬و کـد ملـی ‪ 0794508464‬صـادره‬ ‫از سـبزوار فرزنـد نورالـه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪ 96/35‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3866‬فرعـی از ‪ ۱۰۷‬اصلـی واقـع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق‬ ‫باباصادقیـان بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6080‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015439‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫کالسـه ‪ 139911441200101416‬تقاضـای زینـب مهاجرابرسـجی بشناسـنامه ‪ 2110264667‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2110264667‬صـادره از گـرگان فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شـده اسـت بمسـاحت ‪ 240‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6078‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015438‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000839‬تقاضـای قدرت الـه مومنـان بشماره شناسـنامه ‪ 158‬کـد ملـی ‪2121802959‬‬ ‫صادره گرگان فرزند رحیم واقع در اراضی قلعه حسن در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به انضمام‬ ‫‪ ۱۳۱‬سـهم مشـاع از ‪ 144‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪206/32‬‬ ‫مترمربع از پال ک ‪ ۱۲‬اصلی بخش ‪ 4‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6043‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015451‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000675‬تقاضـای کبـری مرادقلی کلوخـی بشناسـنامه ‪ 15916‬وکـد ملـی ‪0069488835‬‬ ‫صـادره از تهـران فرزنـد عیسـی در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام ‪47‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪48‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪ 74/52‬مترمربـع از پلا ک ‪ 125‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تاریکـی بخـش ‪ ۲‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6097‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015338‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001704‬تقاضـای صفیـه ملقـب بـه روشـنک اخلومـدی بشماره شناسـنامه ‪ 20327‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 2120202982‬صـادره از گـرگان فرزنـد عبدالغفـار در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث‬ ‫بنـا شـده اسـت بمسـاحت ‪ 485/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 337‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی قادرابـاد‬ ‫بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی که نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6089‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316002004213‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بهمـن سـنجابی فر فرزنـد محمـود بشماره شناسـنامه ‪ 196‬صـادره از‬ ‫اسلام ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 154/1‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬ابومسـلم خراسـانی‪ ،‬کوچـه شـهدا چهـارم محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/07 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/07 -139960318011012359‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه حسـین عباسـی فرزنـد علـی از پلا ک ‪19‬‬ ‫از ‪ 58‬اصلـی واقـع در قریـه گاوکـده بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق غالمحسـن زار ع گاوکـده بعنـوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی بمسـاحت ‪ 4384/75‬متر مربع از طرف هیئت مذکـور احراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 91‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/818‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012843‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه اسـماعیل نطاق بافکر فرزنـد غالمعلی از‬ ‫‪ 36‬از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق ابراهیـم علیپـور بعنـوان ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 171‬متر مربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫گردیده و پال ک ‪ 10257‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/828‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/20 -139960318011013000‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه سـیده بهاره موسـوی فرزنـد غالمعلـی‬ ‫سـیدعباس از پلا ک ‪ 134‬از ‪ 7‬اصلـی واقـع در قریـه نوخالـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق نقـی رمضانی بعنوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر انبـاری بمسـاحت ‪ 508‬متر مربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 991‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/830‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/31 -139960318011013035‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه محرمعلی محمدعلی پور روشـن دهنده‬ ‫فرزنـد کاس از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـما بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق کاس محمدعلی پـور‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه و مزروعـی بمسـاحت ‪ 6792‬متر مربـع‬ ‫از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1137‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪1‬‬ ‫قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/832‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/02 -139960318011012271‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه سـیف اله تقی پـور فرزنـد یدالـه از پلا ک ‪1‬‬ ‫از ‪ 18‬اصلی واقع در قریه لیفشـا گرد بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق ابوالقاسـم خانجانی بعنوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بمسـاحت ‪ 493/7‬متر مربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک‬ ‫‪ 758‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/840‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صرافـی کافـی مکـری و شـرکاء تضامنـی بـه شـماره ثبـت ‪ 17584‬و شناسـه ملـی ‪ 14007885075‬به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/01‬و نامـه شـماره ‪ 99360272‬مـورخ ‪ 1399/11/11‬بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اقـای‬ ‫کافـی مکری جتـری شـماره ملـی ‪ 2753006423‬بـا پرداخـت‪ 20000000000‬ریـال به صندوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را به میـزان ‪ 30000000000‬ریـال افزایش داد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقـای اصـف مکری جتـری شـماره ملـی ‪ 2753006431‬بـا پرداخـت ‪ 20000000000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان ‪ 30000000000‬ریـال‬ ‫افزایـش داد‪ -3 .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 20000000000‬ریـال بـه ‪ 60000000000‬ریـال افزایـش و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫اسـامی شـرکا و میـزان سهم الشـرکه هـر یـک‪ :‬اقـای کافـی مکری جتـری شـماره ملـی ‪ 2753006423‬دارنـده مبلـغ ‪ 30000000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای اصف‬ ‫مکری جتـری شـماره ملـی ‪ 2753006431‬دارنـده مبلـغ ‪ 30000000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1093758‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد در ائیـن درختکاری پارک ابشـار طالیی‬ ‫ایـن شـهر گفـت‪ ۴۰« :‬هکتـار بـه سـرانه فضـای سـبز در‬ ‫شـهر افـزوده می شـود»‪ .‬ائیـن درختـکاری و توسـعه پروژه‬ ‫پـارک ابشـار طالیـی خرم ابـاد باحضـور شـهردار خرم ابـاد‪،‬‬ ‫‪ 40‬هکتار به سرانه فضای سبز خرم اباد اضافه می شود‬ ‫رئیس شـورای شـهر خرم اباد‪ ،‬تعدادی از اعضای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر خرم ابـاد‪ ،‬دکتـر علـی فرهـادی (مشـاور‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی لرستان) و شهردار منطقه‬ ‫یـک خرم ابـاد در منطقـه ابشـار ‪ ۶‬خرم ابـاد کلنگ زنـی‬ ‫شـد‪ .‬محمـد شـریفی (شـهردار خرم ابـاد) در این ائیـن در‬ ‫سـخنانی ابـراز داشـت‪« :‬پـروژه بـزرگ پـارک ابشـار طالیـی‬ ‫بـا مشـکالتی ماننـد تعـارض مالکیـن مواجـه بـود کـه بـا‬ ‫تالش هـای اسـتاندار لرسـتان و ورود دسـتگاه قضـا در‬ ‫مرحلـه خلـع یـد پیمانـکار مالـک ایـن پـروژه هسـتیم‬ ‫و ان شـاءاهلل تـا پایـان اسـفندماه کل عرصـه پـروژه بـه‬ ‫شـهرداری وا گـذار خواهـد شـد و پیگیـر تـداوم عملیـات‬ ‫اجرایـی توسـعه فضای سـبز در این پـروژه خواهیم بود»‪.‬‬ ‫تالش و همراهی پدر بلوط با مجموعه شهرداری‬ ‫محمـد شـریفی بااشـاره به تلاش و همراهـی پـدر بلـوط‬ ‫بـا مجموعـه شـهرداری اذعـان داشـت‪« :‬مهنـدس افشـار‬ ‫به عنـوان پـدر بلـوط در لرسـتان همراهـی و همـکاری‬ ‫تنگاتنگـی بـا فضـای سـبز و مجموعـه شـهرداری ها‬ ‫دارنـد کـه بابـت حسـن نیـت و همـکاری ایشـان در حـق‬ ‫دیـار بلـوط تقدیـر و تشـکر می کنیـم و نیـز از تالش هـای‬ ‫شـبانه روزی مجموعـه بـزرگ شـهرداری هـم تقدیـر و‬ ‫تشـکر می کنیـم»‪ .‬وی درادامـه تصریـح کـرد‪« :‬همین جـا‬ ‫اعلام می کنیـم‪ ،‬تا کنـون هیچ گونـه تغییـر کاربـری در‬ ‫سـطح محدوده فضای سـبز در شـهر انجام نشـده اسـت‬ ‫یکـه هسـتیم هـم اجـازه نخواهیـم داد حتـی‬ ‫و تازمان ‬ ‫یک متـر از عرصـه فضـای سـبز در شـهر تغییـر کاربـری‬ ‫پیـدا کنـد»‪ .‬شـهردار خرم اباد بااشـاره به توسـعه عملیات‬ ‫اجرایـی پروژه هـای پـارک بـزرگ پا گـر‪ ،‬پارک انتهای پشـته‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله دوم‬ ‫بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربـوط بـه شـماره دادنامـه ‪ 9809978326900897‬محکوم علیهـم وراث‬ ‫مرحـوم مـراد خانه برانـداز بـه اسـتناد مـاده ‪ 317‬قانـون امـور حسـبی محکومنـد بـه فـروش یکبـاب سـاختمان‬ ‫قدیمی شـماره ‪ 2‬و ملحقات ان از قبیل کاهدان‪ ،‬محل نگهداری احشـام و علوفه و عرصه سـاختمان شـماره‬ ‫‪ 1‬حسـب نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری و درصـورت توافـق بـه صـورت عـادی درغیراینصـورت از طریـق‬ ‫ً‬ ‫مزایده و سپس قدرالسهم هر کدام از وراث‪ ،‬کما فرض اهلل پرداخت شود‪ .‬ضمنا اقایان ‪ -1‬ابراهیم خانه تیرانداز‬ ‫‪ -2‬کا کامـراد خانه تیرانـداز ‪ -3‬وراث مرحـوم کریـم خانه تیرانـداز بـه شـرح اشـخاص منعکـس در گواهی انحصار‬ ‫وراثـت شـماره ‪ -4 1397/11/13-978410‬وراث مرحـوم رسـتم خانه تیرانـداز بـه شـرح منعکـس در گواهـی‬ ‫انحصـار وراثـت شـماره ‪ 1397/11/21-1065‬محکومنـد بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 4/764/204‬ریـال اجرت المثـل‬ ‫عرصـه سـاختمان شـماره یـک و مبلـغ ‪ 9/950/380‬ریـال بابـت اجرت المثل عرضه و اعیان یکباب سـاختمان‬ ‫قدیمی شماره ‪ 2‬به نسبت سهم االرث به قائم مقامی از مورث و همچنین پرداخت خسارات دادرسی از قبیل‬ ‫هزینـه دادرسـی مرحلـه بـدوی و تجدیدنظـر به مبلـغ ‪ 9/224/600‬ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ ده میلیون‬ ‫ً‬ ‫ریـال و هزینـه کارشـناس بـه مبلـغ ‪ 27/000/000‬ریـال در حـق محکوم لـه و ضمنـا محکوم علیهـم وراث مرحـوم‬ ‫مـراد خانه برانـداز بـه اسـامی (اقـای ابراهیـم خانه تیرانـداز ‪ 4/438/751‬تومـان‪ ،‬اقـای کا کامـراد خانه تیرانـداز‬ ‫‪ 3/493/020‬تومـان‪ ،‬اقـای محمدمراد خانه تیرانداز ‪ 5/459/578‬تومان‪ ،‬اقای علی خانه تیرانـداز ‪165/281‬‬ ‫تومان‪ ،‬اقای رضاحسین خانه تیرانداز ‪ 298/485‬تومان‪ ،‬اقای غالمحسین خانه تیرانداز ‪ 1/039/198‬تومان)‬ ‫در حق محکوم له و همچنین محکوم علیهم محکومند به پرداخته نیم عشـر دولتی در حق صندوق دولت‪.‬‬ ‫کـه بـه کارشناسـی ارجـاع کـه کارشـناس سـاختمان به بشـرح ذیل اعالم نظـر نموده‪ :‬ادرس روسـتای بره سـیله‬ ‫مسـاحت عرصـه ملـک اول پـس از رعایـت تعریـض برابـر ‪ 350‬مترمربـع و مسـاحت عرصـه ملـک دوم هـم ‪157‬‬ ‫مترمربع است که شامل یکباب ساختمان مسکونی نوساز نیمه کاره در حد اسکلت و مساحت ‪ 125‬مترمربع‪،‬‬ ‫یکبـاب گاراژ بـه مسـاحت ‪ 24‬مترمربـع‪ ،‬یـک واحـد محل نگهداری علوفه به مسـاحت ‪ 40‬مترمربـع‪ ،‬یک واحد‬ ‫سـاختمان مسـکونی قدیمی سـاز بـه مسـاحت ‪ 48‬مترمربـع و اعیانـی ملـک دوم هـم یـک واحد نگهـداری دام‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 94‬مترمربـع اسـت‪ .‬میـزان ارزش عرصه ملک شـماره یک به نـرخ روز برابـر ‪ 175000000‬ریال (یکصد‬ ‫و هفتـاد و پنـج میلیـون ریـال) اسـت و میـزان ارزش اعیانـی ملـک شـماره یـک هـم بـه نـرخ روز برابـر اسـت بـا‬ ‫‪( 1185000000‬یک میلیارد و یکصد و هشـتاد و پنج میلیون ریال) اسـت‪ .‬میزان ارزش عرصه ملک شـماره دو به‬ ‫نـرخ روز برابـر اسـت بـا مبلـغ ‪( 78500000‬هفتـاد وهشـت میلیـون و پانصد هزار ریـال)‪ ،‬میـزان ارزش اعیانی ملک‬ ‫شـماره دو هم به نرخ روز برابر با ‪( 287000000‬دویسـت وهشـتاد و هفت میلیون ریال) اسـت و جمع کل میزان‬ ‫ارزش عرصـه و اعیـان ملـک شـماره یـک ‪ 1360000000‬ریـال و میـزان کل ارزش عرصه و عیان ملک شـماره‬ ‫دو ‪ 365500000‬ریـال می باشـد‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1399/11/05‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 10‬صبـح مسـتقر در دفتـر‬ ‫اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام اباد غرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را‬ ‫اعلام نمایـد‪ ،‬بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهای مزایده فی المجلـس از برنـده مزایده به‬ ‫صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ مزایده‪ ،‬بـه اجرای احـکام تودیع نماید‪.‬‬ ‫چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیـع نمایـد‪ ،‬پس از کسـر‬ ‫هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد‪ .‬کس یا کسانی‬ ‫که بخواهند از امال ک موصوف بازدید نمایند‪ ،‬می تواند ‪ 5‬روز قبل از مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید انها‬ ‫داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-1399603150030001279‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبدالـه رحیم خانـی فرزنـد حسـینقلی بشماره شناسـنامه ‪ 154‬صـادره از شـوش در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ابـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 119967.94‬مترمربـع پلا ک ‪ 371‬فرعـی از ‪ 2742‬اصلـی مفـروز شـده از پلا ک ‪ 2742‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬ایلام واقـع در دهلـران‪-‬‬ ‫دشـت عباس خریـداری از وارث حاج نصیـر رحیم خانی هرموشـی محـرز گردیـد اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ ‫ا گهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط به اموال‬ ‫تاجر ورشکسته اقای محسن ناظمی فر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 24‬قانـون اداره تصفیـه و امـور ورشکسـتگی و همچنیـن مـاده‬ ‫‪ 4‬نظامنامـه امـور ورشکسـتگی کـه حکـم ورشکسـتگی ان بـه موجـب شـماره‬ ‫‪ 9909986144500410‬از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان دزفول صادر و تاریخ‬ ‫توقـف ان ‪ 1397/07/13‬اعلام شـده در اختیـار دارنـد بـه شـرح زیـر اعلام می گـردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کلیه بستانکاران و اشخاصی که هرگونه ادعایی از تاجر ورشکسته فوق دارند باید‬ ‫اصـل و یـا تصویـر مصـدق مدارک خود را ظرف مهلت های ذیل به دفتر شـعبه پنجم‬ ‫دادگسـتری دزفـول تسـلیم نماینـد‪ .‬مـدت ارسـال مـدارک بسـتانکاران مقیـم دزفـول‬ ‫یـک مـاه و سـایر نقـاط ایـران دو ماه و مقیم در کشـورهای بیگانه ‪ 3‬ماه می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اشخاصی که به تاجر ورشکسته بدهی دارند ظرف مدت مذکور خود را معرفی و‬ ‫بدهی خود را به صندوق سپرده دادگستری دزفول واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اشـخاصی کـه بـه هـر عنـوان امـوال ورشکسـته نامبـرده را در اختیـار دارنـد‪ ،‬مکلف‬ ‫هسـتند ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه مذکـور همـان امـوال را تحـت اختیـار محکمـه گذاشـته‬ ‫درغیراینصـورت هرگونـه حقـی کـه نسـبت بـه ان دارند از انان سـلب خواهد شـد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکـه عـذر موجهی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫راشد پیری‪ ،‬قاضی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان دزفول‬ ‫حسـین اباد و پـارک شـاپوری در سـال جـاری‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬بـا توسـعه پـارک ابشـار طالیـی‪ ،‬پـارک مدافعـان‬ ‫سلامت و مابقـی پروژه هـای انجام شـده و نیـز به انضمام‬ ‫چنـد بوسـتان کـه در ایـام اهلل دهـه فجـر افتتـاح خواهنـد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ ،‬مجموعـا ‪ ۴۰‬هکتـار بـه سـرانه فضـای سـبز در شـهر‬ ‫افـزوده خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫درراسـتای افزایـش سـرانه فضـای سـبز در اسـتان گام‬ ‫موثـری برداریـم»‪ .‬فوالدونـد مسـاحت ایـن پـروژه را‬ ‫‪۱۲‬هزارمترمربـع عنـوان کـرد و ابـراز خرسـندی کـرد کـه بـا‬ ‫توسـعه پارک هـا و زیرسـاخت های فضـای سـبز در سـطح‬ ‫شـهر موجـب افزایـش رضایتمنـدی مـردم باشـیم‪.‬‬ ‫سـپاس زحمـات بی شـائبه کارکنـان خدوم کادر سلامت‬ ‫در جبهـه مبـارزه بـا ویـروس منحـوس کرونـا‪ ،‬ایـن پـارک‬ ‫به نـام مدافعـان سلامت نام گذاری شـده اسـت»‪ .‬سـعید‬ ‫فوالدونـد افـزود‪« :‬همچنین امروز بیـش از ‪ ۹۰۰‬اصله نهال‬ ‫در پـارک ابشـار طالیـی غـرس خواهـد شـد و امیدواریـم‬ ‫نام گذاری پارک مدافعان سالمت‬ ‫یسـت؛ پارکـی کـه در منطقـه ابشـار شـش هزار‬ ‫گفتن ‬ ‫دسـتگاه خرم ابـاد افتتـاح شـد بـا عنـوان پـارک مدافعـان‬ ‫سلامت نام گـذاری شـد‪ .‬شـهردار مرکـزی خرم ابـاد‬ ‫هـدف از انتخـاب ایـن نـام را در تقدیـر و خسته نباشـید‬ ‫بـه کارکنـان کادر درمانـی اسـتان دانسـت و تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«کارکنـان کادر درمـان در لرسـتان بی وقفـه در جبهـه‬ ‫سلامت و مبـارزه بـا ویـروس کرونـا مشـغول بـه فعالیـت و‬ ‫امـاده خدمـت به مردم هسـتند که جـا دارد در همین جا‬ ‫بـه انـان خداقـوت گفته و بـه احترام حضور جهـادی این‬ ‫عزیـزان ایـن پـارک تحت عنـوان پـارک مدافعـان سلامت‬ ‫نام گـذاری و افتتـاح می شـود»‪ .‬شـهردار منطقـه یـک‬ ‫خرم ابـاد نیـز دراین مراسـم درخصـوص ایـن پـروژه بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬درراسـتای خدمتـی دیگـر از شـهرداری بـه‬ ‫مـردم امـروز پـارک مدافعـان سلامت در انتهـای کوچـه‬ ‫ابشـار ‪ ۶‬منطقـه یـک خرم ابـاد افتتـاح خواهـد شـد و بـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/06-1399603150030001390‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمـد رحیم خانـی فرزنـد حسـینقلی بشماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از شـوش در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ابـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 229985.18‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 372‬فرعـی از ‪ 2742‬اصلـی مفـروز شـده از پلا ک ‪ 2742‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬ایلام واقـع در‬ ‫دشـت عباس خریـداری و منتسـب بـه مالکیـت داریـوش خا ک رنـد محـرز گردیـد اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫بدینوسـیله در اجـرای تبصره ‪ 1‬مـاده ‪394‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی کیفـری مصـوب‬ ‫‪ 92‬اجرایـی تیـر مـاه ‪ 1394‬بـه متهـم‬ ‫مجهول المـکان مهـدی خزلـی فرزنـد‬ ‫ابراهیـم کـه در پرونـده کالسـه ‪ 940077‬شـعبه دوم دادگاه‬ ‫کیفـری یـک ایلام بـه اتهـام در قتـل عمـدی‪ ،‬اخلال در نظـم‬ ‫عمومـی‪ ،‬حمـل سلاح‪ ،‬تهدیـد و قـدرت نمائـی با سلاح سـرد‬ ‫تحـت تعقیـب می باشـد‪ ،‬ابلاغ می گـردد وقـت رسـیدگی برای‬ ‫مـورخ ‪ 1400/01/24‬سـاعت ده صبـح تعییـن گردیـده اسـت‪،‬‬ ‫لذا در وقت مقرر در جلسـه دادگاه حاضر شـوید‪ .‬نتیجه عدم‬ ‫حضـور رسـیدگی غیابـی اسـت‪.‬‬ ‫علیدادپور‪ ،‬مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری یک ایالم‬ ‫برادران محترم روحانی‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت پـدر‬ ‫گرامیتان «حاج حسن روحانی» را به شما‬ ‫عزیـزان و خانواد ههـای داغـدار تسـلیت‬ ‫گفتـه و از خداونـد متعـال بـرای ان مرحـوم‬ ‫مغفور‪ّ ،‬‬ ‫علو درجات و برای بازماندگان صبر‬ ‫و شـکیبایی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫تحریریه روزنامه سایه‬ ‫محسنشیرازی نژاد؛‬ ‫سرپرست نمایندگان روزنامه سایه‬ ‫در شهرستان های استان تهران‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه زیـارکال پلا ک ‪ 13‬اصلـی بخـش ‪ 374 04‬فرعـی بنـام اقـای مسـعود علی پـور نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 4384‬مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از وراث اقـای حـاج رحمت الـه علیپـور‬ ‫مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی‬ ‫ً‬ ‫که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909057‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1399/09/20‬ملک متقاضی که در هیات موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به‬ ‫شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 827 :‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قریـه فر ج ابـاد بخش کالرسـتاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به محمدجعفر پورقادی نسـبت‬ ‫به ششـدانگ یک قطعه زمین با انباری به مسـاحت ‪ 114/30‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از محمدحسـین چاقوسـاز (نیکوکار) مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‪ ،‬اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪،‬‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‪ ،‬محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مورد قسـمتی از امال کـی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمـان به اطالع عموم می رسـاند و‬ ‫نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909722‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه کفشـگرکال پلا ک ‪ 25‬اصلـی بخـش ‪ 17391 -16‬فرعـی بنـام اقـای غریـب رضـا‬ ‫بابائی اهنگری نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 198/50‬مترمربع خریداری بدون واسـطه از خانم سـکینه‬ ‫محسنی کفشـگرکالئی مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیات‬ ‫الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکول بـه ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیات پس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدیدحـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید‬ ‫حـدود را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909084‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1399/09/20‬ملک متقاضی که در هیات موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیده‪ ،‬جهـت اطالع عموم‬ ‫بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 826 :‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قریـه فر ج ابـاد بخـش کالرسـتاق حـوزه ثبـت ملـک چالـوس مربـوط بـه ارمـان رهگـذر نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با انباری به مسـاحت ‪ 703/12‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از اسـمعیل حسین نژادحسن سـرایی مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‪ ،‬اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪،‬‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‪ ،‬محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مورد قسـمتی از امال کـی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمـان به اطالع عموم می رسـاند و‬ ‫نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدیـد حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909711‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه ابندانسـر پلا ک ‪ 48‬اصلـی بخـش ‪ 4590 -16‬فرعـی بنـام اقـای داود بندادکرمانـی‬ ‫نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 111/91‬مترمربع خریداری بدون واسـطه از اقای علی محمد بندادکرمانی‬ ‫مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی‬ ‫ً‬ ‫که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909165‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1399/09/20‬ملک متقاضی که در هیات موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به‬ ‫شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ 126 :‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در اشکاردشـت بخـش کـران حـوزه ثبـت ملک چالوس مربـوط به صغری خلج کامرانی و محمد رئیسـی‬ ‫نسـبت به ‪3‬دانگ مشـاع از ششـدانگ بالسـویه یک قطعه زمین با سـاختمان به مسـاحت ‪ 401/93‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از مصطفی بلده نژاد مالک‬ ‫رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه‪ ،‬این ا گهـی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشـخاص ذینفـع به ارای‬ ‫اعالم شـده‪ ،‬اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل‪ ،‬تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت به دادگاه عمومـی‪ ،‬محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید‬ ‫و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتـی و تحدید حدود به صـورت همزمان‬ ‫بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدید حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909724‬نیکنام ازوجی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک چالوس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ صفحه 5 ‫خراسان رضوی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫یاسر وطن پو ر ازغندی‬ ‫فرمانده انتظامی استان خبر داد؛‬ ‫افتتاح واحد تولید بنزن پاالیشگاه زال پارس‬ ‫توقیف ‪۱۴۰‬میلیارد کاالی قاچاق در استان فارس‬ ‫توافق شهرداری و ادارات کهریزک‬ ‫برای تسریع در ارائه خدمات‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس روابط عمومـی منطقـه خراسـان رضـوی ضمـن تبریـک به مناسـبت‬ ‫کهـزار و‬ ‫دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬گفـت‪« :‬هزینـه تاسـیس پاالیشـگاه زال پـارس‪ ،‬ی ‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریـال بـا ایجـاد اشـتغال مسـتقیم بـرای ‪ ۱۵۰‬نفـر اسـت و محصـول‬ ‫بنـزن ایـن پاالیشـگاه بـا باالتریـن اسـتانداردهای اروپایـی بـا خلـوص بـاالی‬ ‫‪ ۸۵‬درصد تولید و ظرفیت سـاالنه این واحد صنعتی ‪ 72‬هزار تن اسـت»‪ .‬سـید‬ ‫جعفـر قائمی طلـب گفـت‪« :‬واحد تولیدکننـده بنزیـن و ارتقاء ا کتـان با ظرفیت‬ ‫تولیـد سـاالنه ‪ ۷۲‬هزار تـن در زمینـی به مسـاحت ‪ ۵۰۰۰‬مترمربـع در کیلومتـر ‪۴۵‬‬ ‫جـاده مشـهد‪-‬فریمان واقـع در جنـوب مرکـز اسـتان خراسـان رضـوی سـاخته‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـرکت زال پـارس بـا به کارگیـری تـوان خـود بـرای‬ ‫بهینه سـازی فراورده هـای پتروشـیمی و تولیـد سـوخت بـا کمتریـن مقـدار‬ ‫الودگی زیسـت محیطی هم ا کنون تامین بهنگام و مسـتمر نفت و گاز مورد نیاز‬ ‫نیروگاه هـای شـرق کشـور را تضمیـن کـرده اسـت و نیـز حائز اهمیـت اسـت کـه‬ ‫‪۱۵۰‬نفـر در این مجموعـه به صورت مسـتقیم مشـغول به کار هسـتند و تـوان برق‬ ‫جهـزار و ‪ ۳۰۰‬مترمکعـب در‬ ‫ایـن پاالیشـگاه ‪ ۸۰۰‬کیلـووات بـوده و اب مصرفـی پن ‬ ‫سـال اسـت و از گاز طبیعـی مصـرف می کنـد»‪ .‬قائمی طلـب خاطر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫«سـال ‪ ۱۳۸۵‬بر اسـاس تصمیم دولت مبنی بر ورود بخش خصوصی به عرصه‬ ‫ذخیره سـازی فراورده هـای نفتـی‪ ،‬شـرکت زال پـارس بـه ایجـاد نخسـتین انبـار‬ ‫نفـت کـوره بخـش خصوصـی در کشـور اقـدام کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بنـزن در تولید‬ ‫صنعتی مواد و مصنوعات پالستیکی‪ ،‬رزین‪ ،‬نایلون‪ ،‬روغن های روان ساز‪ ،‬مواد‬ ‫رنگی‪ ،‬شوینده ها و پا ک کنندها‪ ،‬سموم و انواع افتکش ها و الستیک مصنوعی‬ ‫به کار مـی رود؛ مایعـی بی رنـگ‪ ،‬امـا معطـر اسـت کـه ب هسـرعت بخـار می شـود و‬ ‫قابلیـت اشـتعال فوق العـاده باالیـی دارد»‪ .‬قائمی طلـب گفـت‪« :‬ایـن مـاده در‬ ‫بسـیاری از ترکیبـات همچـون اسـپیرین و مـاده منفجـره‪ ،‬تری نیتروتولوئـن نیـز‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین افزودن بنزن به بنزین‪ ،‬عدد ا کتان این سـوخت رایج را‬ ‫افزایـش داده و احتمـال کوبـش موتور خـودرو را کاهش می دهد؛ اما به دلیل اثر‬ ‫منفی ان بر سالمتی انسان مقررات سنگینی درباره مقدار بنزن در تولید بنزین‬ ‫وضـع شـده تـا حجـم ان را در سـوخت بـه کمتـر از یک درصـد برسـاند»‪.‬‬ ‫وا گذاری ‪ 34‬هزار انشعاب گاز در حاشیه شهر مشهد‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان رضوی با اشـاره به امادگی شـرکت گاز برای ارائه‬ ‫‪34‬هـزار انشـعاب‬ ‫خدمـات قانونـی در حاشـیه شـهر مشـهد‪ ،‬گفـت‪« :‬تاکنـون ‬ ‫گازطبیعی به سـاکنین تعدادی از مناطق حاشـیه مشهد وا گذار شـده است»‪.‬‬ ‫حسـن افتخـاری دربـاره اقدامـات و فعالیت هـای ایـن شـرکت در حاشـیه شـهر‬ ‫‪14‬هـزار و ‪ 119‬مـورد علمـک بـرای بهـره منـدی‬ ‫مشـهد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬تاکنـون ‬ ‫‪ 34‬هزار مشترک در پنج محله هدف حاشیه شهر مشهد مقدس به ساکنین‬ ‫وا گـذار شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن در راسـتای حمایـت از مددجویان‬ ‫تحـت پوشـش کمیتـه امداد نیز تاکنـون تعـداد‪ 6700‬مورد انشـعاب رایـگان گاز‬ ‫در مشـهد به نیازمندان اهدا شـده اسـت»‪ .‬افتخاری گفت‪« :‬اجرای پروژه های‬ ‫خط تقویتی انتقال‪ ،‬رینگ تغذیه و بازنگری شـبکه گازرسـانی مشـهد به ارزش‬ ‫‪10‬هزار و ‪ 630‬میلیارد ریال و احداث ‪ 40‬ایستگاه تقلیل فشار گاز از دیگر اقدامات‬ ‫و فعالیـت هـای شـرکت گاز خراسـان رضـوی بـرای توسـعه خدمت رسـانی در‬ ‫حاشـیه شـهر مقـدس مشـهد اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬هم ا کنـون گازرسـانی‬ ‫بـه اراضـی شـاملو در دروی‪ ،‬حاشـیه روسـتای زیرکـن مهرمـادر خواجـه ربیـع و‬ ‫غبـر ‪ 120‬میلیارد ریـال‬ ‫سـایت پنج هکتـاری پنـج تـن التیمـور هـم بـا اعتبـاری بال ‬ ‫جهـزار خانـوار‬ ‫در حال اجر اسـت کـه بـا تکمیـل و بهر هبـرداری از ایـن پـروژه‪ ،‬پن ‬ ‫دیگر در حاشـیه مشـهد از نعمت گاز بهره مند می شـوند»‪ .‬وی گفت‪« :‬کارکنان‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی هم سـو بـا دیگـر مـردم والیتمـدار ایـران اسلامی در‬ ‫دوران همه گیـری بیمـاری منحـوس کرونـا‪ ،‬حـدود ‪ 500‬بسـته کمک معیشـتی‬ ‫به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال را به نیازمندان حاشیه شهر مقدس مشهد‬ ‫اهـدا کردند»‪.‬‬ ‫افتتاح نخستین کارخانه تولید محصوالت گوگردی‬ ‫در سرخس‬ ‫لو دومین بهار پیروزی انقالب اسلامی‬ ‫هم زمـان بـا سـال "جهش تولیـد" و چه ‬ ‫باحضور معاون استاندار خراسان رضوی‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬فرماندار‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫سـرخس در مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬نخسـتین واحد تولیدی پارک گوگردی‬ ‫گنبدلـی ( یادمـان سـردار شـهید سـلیمانی) در منطقـه عملیاتـی خانگیـران‬ ‫سـرخس بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬معـاون اقتصـادی این مجتمـع گازی در ائین‬ ‫افتتـاح ایـن پـروژه گفـت‪« :‬پاالیشـگاه بـرای پیشـرفت در تمامـی حوزه هـا دارای‬ ‫یسـت و ما برای محصول گوگرد با خلوص باال ( طالی زرد ) پاالیشـگاه‬ ‫استراتژ ‬ ‫گاز شـهید هاشـمی نژاد نقشـه اسـتراتژیک داریـم و ایـن فـراورده می توانـد‬ ‫ارزش افـزوده فـراوان ایجـاد کنـد»‪ .‬سـعید ضرابـی با اشـاره به نام گـذاری امسـال‬ ‫از سـوی مقـام معظم رهبـری به نام «جهش تولید» اظهار داشـت‪« :‬در راسـتای‬ ‫تحقـق منویـات رهبـر مقـام انقلاب و توجـه بـه تولیـد داخـل‪ ،‬اقـدام بـه جـذب‬ ‫سرمایه گذاران در حوزه محصول گوگرد و ایجاد ارزش افزوده باالتر از محصوالت‬ ‫جانبی کردیم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در همین راستا پارک گوگردی گنبدلی یادمان‬ ‫شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در منطقـه عملیاتـی خانگیـران شهرسـتان‬ ‫مـرزی سـرخس راه انـدازی شـد کـه امـروز نخسـتین کارخانـه بـا سـرمایه گذاری‬ ‫‪ 500‬میلیارد ریالـی بخـش خصوصـی در حـوزه تولیـد گوگـرد گرانـول در ایـن پـارک‬ ‫افتتـاح شـد»‪ .‬ضرابـی اضافـه کـرد‪« :‬بـا بهر هبـرداری از فاز نخسـت ایـن کارخانه‪،‬‬ ‫‪ 30‬نفر از جوانان بومی منطقه سرخس به طور مستقیم مشغول به کار شدند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح ‪۲۰۰‬میلیاردتومان پروژه شهرداری شیراز‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیـرکل ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملل شهرداری شیراز گفت‪ ۴۲« :‬پروژه با‬ ‫غبـر ‪۲۰۰‬میلیاردتومان به مناسـبت‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب‬ ‫شـکوهمند اسلامی در حوزه مدیریت شـهری‬ ‫شـیراز افتتـاح می شـود»‪ .‬حمیـد جورکـش در‬ ‫جمـع خبرنـگاران بابیان اینکـه پروژه هـای‬ ‫امـاده افتتـاح در بخش هـای مختلف عمرانی‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬فرهنگی و خدماتی ایجاد شده است‪ ،‬افزود‪« :‬امروز دو پروژه شاخص‬ ‫تقاطع استاد بهمن بیگی و بوستان کوهستانی سایه باحضور معاون پارلمانی‬ ‫رئیس جمهـوری افتتـاح می شـود»‪ .‬او درخصـوص زیرگـذر تقاطع اسـتاد بهمن‬ ‫بیگـی گفـت‪« :‬ایـن زیرگـذر بـا اعتبـار ‪۴۰‬میلیاردتومـان در تقاطع بلـوار امیرکبیر و‬ ‫بزرگـراه مهندسـین احـداث شـده اسـت‪ .‬همچنیـن فـاز نخسـت تقاطـع اسـتاد‬ ‫بهمـن بیگـی در تابسـتان امسـال توسـط شـهرداری شـیراز افتتـاح شـد»‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در ایـن بوسـتان چهارهکتـار فضـای سـبز‪ ،‬اب نمـا‪ ،‬ابشـار‬ ‫و دریاچـه مصنوعـی اجـرا شـده اسـت و جـزو بوسـتان های دوسـتدار کـودک‬ ‫محسـوب می شـود»‪ .‬مدیـرکل ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـیراز‬ ‫ادامـه داد‪« :‬همچنیـن به دلیـل کوهسـتانی بودن در ایـن پـارک امکاناتـی چون‬ ‫اسـلک الین‪ ،‬زیپ الیـن و صخره نـوردی زیرنظـر هیئـت صخره نـوردی اسـتان‬ ‫ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬او بااشـاره به سـایر پروژه هـا کـه به صـورت هم زمـان افتتـاح‬ ‫می شوند‪ ،‬افزود‪« :‬پارک ترافیکی بوستان مادر‪ ،‬پارک ریاضی و نجوم‪ ،‬بهسازی‬ ‫محالت‪ ،‬نورپردازی تقاطعات‪ ،‬منظر فضای سبز خلیج فارس‪ ،‬فضای شهری‬ ‫عدالـت و ‪ ...‬از جملـه ایـن پروژه هاسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان از کشـف یک ُ تـن و‬ ‫‪ ۶۲۰‬کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر و دسـتگیری‬ ‫هشـت قاچاقچـی مـواد مخـدر خبـر داد‪.‬‬ ‫سـردار رهـام بخـش حبیبـی دراین خصـوص‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬دومیـن مرحلـه از‬ ‫اجـرای طـرح صاعقـه در سـال جـاری بـا‬ ‫مشـارکت کلیـه یگان هـای انتظامـی طـی‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت گذشـته در سـطح اسـتان فـارس‬ ‫اجرایـی شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬بـا تالش ماموران‬ ‫انتظامـی اسـتان طـی ‪ ۴۸‬ساعت گذشـته‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬دسـتگاه خـودرو سـبک و سـنگین‬ ‫حامـل مـواد مخـدر توقیـف و در بازرسـی‬ ‫از ان هـا یک ُ تـن و ‪ ۶۲۰‬کیلوگـرم انـواع مـواد‬ ‫مخـدر کشـف شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫اسـتان فـارس بابیان اینکـه دراین خصـوص‬ ‫هشـت قاچاقچـی مـواد مخـدر دسـتگیر و‬ ‫تحویـل مراجـع قضائـی شـدند‪ ،‬افـزود‪« :‬این‬ ‫محموله هـای مـواد مخـدر در محورهـای‬ ‫مواصالتی شهرسـتان های شیراز‪ ،‬فیروزاباد‪،‬‬ ‫داراب‪ ،‬نی ریـز و جهـرم کشـف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان فـارس گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تا کنـون حـدود ‪ ُ ۴۹‬تـن‬ ‫انـواع مـواد مخـدر در سـطح اسـتان کشـف‬ ‫شـده اسـت که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪۱۰‬درصد افزایش داشـته اسـت»‪ .‬سـردار‬ ‫حبیبـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬مامـوران انتظامـی اسـتان‬ ‫فـارس بـا اجـرای طر ح هـای مبارزه بـا قاچاق‬ ‫کاال در سـطح محورهـای مواصالتـی اسـتان‬ ‫‪ ۷۶‬دسـتگاه خـودروی سـبک و سـنگین‬ ‫را توقیـف و مقادیـر زیـادی انـواع کاالی‬ ‫قاچـاق کشـف کردنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫بنابـه اظهارنظـر کارشناسـان مربوطـه‬ ‫ارزش ایـن کاالهـای قاچـاق کشـف شـده‬ ‫‪۱۴۰‬میلیاردریـال بـراورد شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«دراین خصـوص ‪ ۹۹‬متهـم دسـتگیر و بـا‬ ‫‪ ۸۴‬پرونـده تشـکیل شـده بـه مرجـع قضائـی‬ ‫تحویـل داده شـدند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫اسـتان فـارس گفـت‪« :‬در ‪ ۱۰‬ماهـه سـال‬ ‫جـاری ‪۴۴۶‬میلیاردتومـان کاالی قاچـاق‬ ‫در سـطح اسـتان کشـف شـده اسـت کـه بـا‬ ‫افزایش ‪۲۹‬درصدی نسـبت به مدت مشابه‬ ‫سـال قبـل روبـه رو بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫سـردار حبیبـی ادامـه داد‪« :‬درپـی وقـوع‬ ‫چنـد فقـره سـرقت کارت هـای عابـر بانـک از‬ ‫افـراد کهن سـال و بی سـواد موبایـل قاپـی و‬ ‫کاله بـرداری ازطریـق کارت هـای عابـر بانـک‬ ‫بـا تعویـض کارت هـا در مقابـل دسـتگاه های‬ ‫خودپـرداز در سـطح شـهر شـیراز موضـوع‬ ‫به صـورت ویـژه در دسـتورکار کارا گاهـان‬ ‫پلیـس ا گاهـی اسـتان فـارس قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬بـا انجـام اقدامـات شـبانه روزی‬ ‫و رصـد اطالعاتـی کارا گاهـان پلیـس ا گاهـی‬ ‫موفـق بـه شناسـایی اعضـای سـه بانـد‬ ‫سـارقان و دسـتگیری شـش نفر از ان هـا‬ ‫شـدند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی اسـتان فـارس‬ ‫بابیان اینکـه اعضـای ایـن بانـد از مجرمـان‬ ‫حرفه ای و سـابقه دار و دارای سـوابق متعدد‬ ‫سـرقت تحصیـل مـال غیـر‪ ،‬حمـل سلاح‬ ‫سـرد خیانت درامانـت ایـراد ضرب وجـرح‬ ‫و درگیـری هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬متهمـان در‬ ‫تحقیقـات انجام شـده تا کنـون بـه ‪ ۹۰‬فقـره‬ ‫انـواع سـرقت در سـطح شهرسـتان شـیراز‬ ‫اعتـراف کردنـد»‪ .‬سـردار حبیبـی افـزود‪:‬‬ ‫«در بازرسـی از مخفیـگاه ایـن متهمـان‬ ‫مقادیـر زیـادی امـوال مسـروقه بـه ارزش‬ ‫چهارمیلیاردریـال کشـف شـد»‪.‬‬ ‫دراین خصـوص فرمانـده انتظامـی اسـتان‬ ‫فـارس اظهـار داشـت‪« :‬تعـداد زیـادی از‬ ‫شـهروندان بـه پلیـس فتـا مراجعـه و اعلام‬ ‫می کننـد کـه در سـایت دیـوار ا گهی بـا عنوان‬ ‫رهن و اجاره منزل و همچنین فروش خودرو‬ ‫را مشـاهده و پس از تماس تلفنی با شـخص‬ ‫در ج کننـده ا گهـی و واریـز مبالغـی به عنـوان‬ ‫بیعانه به حسـاب متهمان دیگر پاسخگوی‬ ‫تلفن خود نبودند»‪ .‬وی بابیان اینکه ضمن‬ ‫انجـام اقدامـات فنـی تعـداد سـه نفر متهـم‬ ‫دراین خصـوص در شـهر شـیراز شناسـایی‬ ‫و دسـتگیر شـدند‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا بررسـی های‬ ‫بیشـتر بر روی گردش حسـاب های متهمان‬ ‫دونفـر متهـم اصلـی ایـن پرونـده کـه در شـهر‬ ‫تهـران سـا کن بودنـد طـی یـک عملیـات‬ ‫غافلگیرانـه توسـط ماموریـن پلیـس فتـای‬ ‫اسـتان دسـتگیر و از مخفیـگاه انـان تعـداد‬ ‫‪ ۲۳۰‬عـدد سـیم کارت ‪ ۳۱‬عـدد کارت بانکـی‬ ‫و پنـج دسـتگاه تلفـن همـراه کشـف شـد»‪.‬‬ ‫سـردار حبیبـی تصریـح کـرد‪« :‬متهمـان در‬ ‫بازجویی هـای صورت گرفتـه اعتـراف کردنـد‬ ‫کـه از نقـاط مختلـف کشـور کارت هـای‬ ‫بانکـی و سـیم کارت هایی را از افـراد معتـاد‬ ‫و کم درامـد اجـاره می کردنـد و بـا اسـتفاده‬ ‫از ان هـا در سـایت دیـوار شـهرهای مختلـف‬ ‫کشـور ا گهـی بـا موضـوع رهـن و اجـاره منـزل‬ ‫فـروش خـودرو فـروش تلفـن همـراه و غیـره‬ ‫درج و ازاین طریـق مبالغـی را به عنـوان‬ ‫بیعانـه دریافـت و کال هبـرداری می کردنـد»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون تعـداد ‪ ۶۰‬فقـره پرونـده که مجموع‬ ‫مبلـغ کال هبـرداری متهمـان سـه میلیارد و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون ریـال اسـت در پلیس فتـا درحال‬ ‫یسـت‪ .‬انهـدام بانـد قاچـاق سلاح و‬ ‫بررس ‬ ‫مهمات غیرمجاز و کشـف ‪ ۳۸‬قبضه اسـلحه‬ ‫شـکاری انهـدام بانـد جعـل ویـزا و پاسـپورت‬ ‫و کشـف ‪ ۲۵‬ویـزای جعلـی انهـدام بانـد‬ ‫سـارقان قطعـات خـودرو بـا ‪ ۱۴۹‬فقره سـرقت‬ ‫و دسـتگیری ‪ ۱۴۹‬متهـم تحـت تعقیـب از‬ ‫دیگـر مـوارد مهمی بود کـه فرمانده انتظامی‬ ‫اسـتان فـارس در نشسـت خبـری خـود بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه بـه ان هـا اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫برگزاری ائین بهر ه برداری از ‪ 52‬طرح گازرسانی در گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫ائیـن بهر هبـرداری از ‪ 52‬طـرح گازرسـانی در اسـتان گیلان‬ ‫باحضـور اسـتاندار گیلان ازطریـق ارتبـاط ویدئویـی بـا شـش‬ ‫شهرسـتان در شـرکت گاز اسـتان گیلان برگـزار شـد‪ .‬ارسلان‬ ‫زار ع؛ اسـتاندار گیلان در مراسـم افتتـاح هم زمـان گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ 23‬روسـتا و ‪ 29‬واحـد صنعتـی اسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی‬ ‫«بسـیار مفتخریـم کـه در چه ‬ ‫انقلاب اسلامی شـاخص بهره منـدی خانوارهای روسـتایی‬ ‫گیلان از نعمـت گاز بـه ‪ 96‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬رفـع محرومیـت از مهم تریـن اهـداف‬ ‫بنیانگـذار کبیـر انقلاب اسلامی حضـرت امـام خمینـی(ره)‬ ‫بـود کـه بحمـداهلل با تالش مدیریت و پرسـنل خدوم شـرکت‬ ‫گاز‪ ،‬همـکاری سـازمان هـای مرتبـط و همراهـی و مشـارکت‬ ‫مـردم شـریف اسـتان محقـق شـده اسـت»‪ .‬اسـتاندار گیلان‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬گاز عالو هبـر تسـهیل زندگـی و افزایـش رفـاه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬گامـی موثـر درجهـت توسـعه و ابادانـی اسـتان و‬ ‫همچنیـن موجـب حفاظـت از محیط زیسـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ارسلان زار ع در پایـان بـا قدردانـی از اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫در زمینـه گازرسـانی گسـترده بـه شـهرها و روسـتاهای‬ ‫اسـتان به ویـژه در دولـت تدبیـر و امیـد بـر ادامـه ایـن رونـد و‬ ‫گازدار شـدن روسـتاهای باقیمانـده تا کیـد کـرد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در ابتـدای ایـن مراسـم حسـین ا کبـر؛ مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گیلان بـا قدردانـی از همـه نهادهـا و سـازمان های‬ ‫همـکار در امـر گازرسـانی بـه روسـتاهای اسـتان‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬با رسـیدن گرمای گاز به ‪ 23‬روسـتای صعب العبور‬ ‫کهـزار و ‪ 300‬خانـوار در دهـه‬ ‫و کوهسـتانی بـا جمعیـت ی ‬ ‫فجـر امسـال‪ ،‬مجمـوع مشـترکین گاز طبیعـی در گیلان بـه‬ ‫بیـش از یک میلیـون و ‪ 127‬هـزار مشـترک افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای گازرسـانی بـه ایـن ‪ 23‬روسـتا در‬ ‫شهرسـتان هـای رودسـر‪ ،‬سـیاهکل‪ ،‬لنگـرود‪ ،‬املـش‪ ،‬رودبار‬ ‫و الهیجـان در مجمـوع بیـش از ‪ 135‬میلیارد ریـال هزینـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬حسـین ا کبـر اظهـار داشـت‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫‪ 99.97‬درصـد خانوارهـای شـهری و بالـغ بـر ‪ 96‬درصـد‬ ‫خانوارهای روسـتایی گیالن بهره مند از گاز طبیعی هسـتند‬ ‫و بـا متوسـط برخـورداری گاز ‪ 98‬درصـدی‪ ،‬گیلان یکـی از‬ ‫اسـتان های پیشـتاز در امـر گازرسـانی در کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان با اشـاره به توجـه ویـژه‬ ‫دولـت محتـرم بـر برخورداری همه احاد جامعـه از نعمت گاز‬ ‫طبیعـی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬از ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد تا کنون‬ ‫بـا بهره گیـری از اعتبـارات و مجوزهـای الزم‪ ،‬یک هـزار و ‪14‬‬ ‫روسـتای گیالن با هزینه ای بالغ بر نه هزار و ‪ 800‬میلیارد ریال‬ ‫بهره منـد از گاز طبیعـی شـده اند»‪ .‬وی نقـش گاز را در‬ ‫بو کار و ابادانی اسـتان کلیدی دانسـت و اظهار‬ ‫توسـعه کسـ ‬ ‫داشـت‪« :‬در دهـه فجـر سـال جـاری بـا دریافـت مجوزهـای‬ ‫الزم و هماهنگـی نهادهـای مرتبـط‪ 29 ،‬واحـد صنعتـی‬ ‫غبـر ‪ 77‬میلیارد ریـال و حجـم جایگزینـی‬ ‫بـا هزینـه ای بال ‬ ‫هشت هزار مترمکعب بر سـاعت بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫مهنـدس ا کبـر گفـت‪« :‬در کنـار گازرسـانی بـه مناطـق‬ ‫باقیمانده‪ ،‬حفظ پایداری جریان گاز مشترکین از مهم ترین‬ ‫اهـداف شـرکت گاز اسـت و اسـتمرار جریـان گاز به ویـژه در‬ ‫جریان بارش برف در سـال های گذشـته نشان از تحقق این‬ ‫هـدف مهـم دارد»‪ .‬در ادامـه محمـد رنجبـر؛ فرمانـدار املـش‬ ‫از طریـق ارتبـاط ویدئویـی بـا قدردانـی از گازرسـانی گسـترده‬ ‫بـه روسـتاهای املـش اظهـار داشـت‪« :‬در دولـت تدبیـر و‬ ‫امیـد شـاخص برخـورداری گاز روسـتایی املـش بـا افزایشـی‬ ‫چشـمگیر بـه ‪ 92‬درصـد رسـیده اسـت کـه ایـن مهـم با همت‬ ‫و تلاش مدیریـت و پرسـنل شـرکت گاز و همراهـی سـایر‬ ‫نهادهـای مرتبـط میسـر شـده اسـت»‪ .‬همچنیـن در ایـن‬ ‫مراسـم رحیم حیدری؛ فرماندار شهرسـتان لنگرود از طریق‬ ‫ارتبـاط ویدئویـی بـه بیـان دسـتاوردهای انقلاب اسلامی در‬ ‫ان شهرسـتان پرداخـت و گفـت‪« :‬با توجه بـه سیاسـت های‬ ‫عدالت محـور نظـام اسلامی و دولـت محتـرم‪ ،‬بحمـداهلل در‬ ‫دهـه فجر امسـال شـاهد افتتـاح چهار روسـتای صعب العبور‬ ‫و کوهسـتانی دیگـر در شهرسـتان لنگـرود هسـتیم»‪ .‬وی در‬ ‫خاتمـه از شـرکت گاز بجهـت گازرسـانی گسـترده بـه سراسـر‬ ‫شهرسـتان تشـکر و قدردانـی کـرد و ابـراز امیـدواری کـرد تـا در‬ ‫سـایه وحدت و همدلی‪ ،‬خدمات بیشـتری به مردم شـریف‬ ‫ارائـه شـود‪ .‬در پایـان ایـن مراسـم‪ ،‬طـرح گازرسـانی بـه ‪23‬‬ ‫روسـتای صعب العبـور و کوهسـتانی و ‪ 29‬واحـد صنعتـی بـا‬ ‫ذکـر صلواتـی بـر محمـد و ال محمـد بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫حذف دفترچه های درمانی بیمه در استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران بابیان اینکـه حـذف‬ ‫دفترچه هـای درمانـی از اول اسـفندماه در اسـتان کلیـد‬ ‫می خـورد‪ ،‬گفـت‪« :‬ارائـه خدمـات به صـورت الکترونیکـی‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬سـید علی اصغـر محمـودی در نشسـتی بـا‬ ‫خبرنـگاران بابیان اینکـه حـذف دفترچـه تامیـن اجتماعـی‬ ‫انقالبـی در چهل ودومیـن سـالگرد انقلاب در ایـن سـازمان‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬فراینـد تهیـه دفترچـه یـک پروسـه‬ ‫پرهزینـه بـرای این سـازمان بـود که حذف ان انقالبـی در این‬ ‫سـازمان اسـت»‪ .‬سـید علی اصغـر محمـودی باعنوان اینکـه‬ ‫بیمه شـدگان بـا کـد ملـی می تواننـد پذیـرش شـوند‪ ،‬ذکـر‬ ‫کـرد‪« :‬پذیـرش در اما کـن درمانـی بـا کـد ملـی و ارائـه خدمـات‬ ‫در اما کـن درمانـی و داروخانه هـا به صـورت نسـخه های‬ ‫الکترونیکـی صـورت می گیـرد»‪ .‬وی اول اسـفند را اولیـن روز‬ ‫حـذف دفترچه هـای درمانـی اعلام و افزود‪« :‬تمامـی راه های‬ ‫موجـود بـرای بهـره وری الکترونیکـی بیمه شـدگان در اما کـن‬ ‫درمانـی تـدارک دیـده شـد تـا بیمـاران از خدمـات درمانـی‬ ‫به سـهولت بهره منـد شـود»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی‬ ‫مازنـدران بابیان اینکـه دو اسـتان پایلـوت طـرح پزشـک‬ ‫خانـواده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ ۲۵۰۰« :‬نفـر در اسـتان زیرنظـر‬ ‫پزشـک خانـواده خدمـات دریافـت می کنند»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫خدمـات ارائـه خدمـات غیرحضـوری ‪ ۳۰۷۰‬تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫قالـب ایـن طـرح ‪ ۳۰‬خدمـت از خدمـات سـازمان به صـورت‬ ‫غیرحضوری برای حذف ‪۷۰‬میلیون مراجعه به سازمان ارائه‬ ‫می شـود»‪ .‬علی اصغـر محمودی بابیان اینکه بـا حذف اعتبار‬ ‫دفترچـه تامیـن اجتماعـی گامـی بلنـد در حـذف دفترچـه‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪۴۰« :‬میلیـون مراجعـه بیمه شـدگان بـه‬ ‫سـازمان بـا اجـرای ایـن طـرح به طورکلـی حـذف شـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اردبیل خبر داد؛‬ ‫پروین حسینی‬ ‫ارائه اظهارنامه ها توسط ‪۶۵‬درصد از مودیان مالیاتی‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«شناسایی منابع جدید مالیاتی و همچنین‬ ‫همـکاری خـوب مودیـان در پرداخت مالیات‬ ‫ب هشـکل الکترونیکـی باعـث شـده در اسـتان‬ ‫اردبیـل ‪۶۵‬درصـد مودیـان مالیاتـی در بسـتر‬ ‫الکترونیکـی اظهارنامه هـای مالیاتـی خـود را‬ ‫ارائـه کردنـد که ازاین جهت اسـتان در شـرایط‬ ‫خوبـی قـرار دارد»‪ .‬قلـی زاده خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«‪۴۴‬هـزار مـودی مالیاتـی در بخـش مشـاغل‬ ‫بـا تمایل و عالقه مندی خـود اظهارنامه های‬ ‫مالیاتـی را ارائـه کردنـد کـه در حقیقـت بـا‬ ‫ابـراز و تمکیـن مالیاتـی پرونـده مالیاتـی ان هـا‬ ‫رسـیدگی و بـرای ‪۳۲‬هـزار دارنـده مشـاغل این‬ ‫روند قطعی شده است»‪ .‬وی به برون سپاری‬ ‫فعالیت هـای امـور مالیاتـی در اسـتان‬ ‫باتوجه به شـیوع کرونا اشـاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫«بـا همـکاری دفاتـر اسـناد رسـمی ‪۵۰‬درصـد‬ ‫فعالیت هـا در بخـش مالیـات نقل وانتقـال‬ ‫به صـورت بر خط و الکترونیکـی درحال انجام‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همچنیـن به موضـوع با اهمیت‬ ‫قانـون پایانه هـای فروشـگاهی اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬درحال حاضـر برای ‪ ۵۰‬رسـته مشـاغل‬ ‫ایـن قانـون اجـرا می شـود کـه در حقیقـت‬ ‫عملیاتی شدن ان جلوی فرار مالیاتی را گرفته‬ ‫اسـت»‪ .‬قلـی زاده درادامـه اضافـه کـرد‪« :‬از اول‬ ‫سـال اینـده کلیـه مودیـان بایـد دسـتگاه های‬ ‫کارت خـوان خـود را بـا سـامانه مالیاتـی لینـک‬ ‫کـرده و به نوعـی به انسـجام فعالیت هـا در این‬ ‫بخـش کمـک کننـد»‪ .‬مدیـرکل امـور مالیاتـی‬ ‫اسـتان اردبیـل بـا ابـراز قدردانـی از همـکاری‬ ‫خـوب پزشـکان در نصـب کارت خـوان در‬ ‫مطبشـان بیـان کـرد‪۶۳« :‬درصـد اطبـا از ایـن‬ ‫طـرح اسـتقبال کـرده و ما در بخش درمـان در‬ ‫رتبـه اول کشـور قـرار داریـم»‪ .‬قلـی زاده تصریح‬ ‫کرد‪۱۸« :‬درصد دارندگان مشاغل تعریف شده‬ ‫کارت خوان هـای خـود را بـه سـامانه مالیاتـی‬ ‫متصـل کردنـد و از این به بعـد فعالیـت هرگونه‬ ‫کارت خـوان بـدون مراحـل ثبـت در سـامانه‬ ‫مالیاتـی فاقـد اعتبـار خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫شـهرداری و ادارات خدمات رسـان کهریـزک بـرای تسـریع خدمـت بـه‬ ‫شـهروندان شـهر توافـق کردنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛‬ ‫علـی یحیی پـور بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬یکـی از مشـکالت اجـرای پروژه هـای‬ ‫عمرانـی در شـهر‪ ،‬وجـود معارض هـای خطـوط گاز‪ ،‬بـرق‪ ،‬اب و تلفـن در مسـیر‬ ‫طر ح هـای عمرانی سـت کـه پروسـه دریافـت مجـوز و هماهنگـی الزم جهـت‬ ‫تغییـر مسـیر ایـن خطوط یا رفـع معارض های موجود در مسـیر اجـرای پروژه ها‬ ‫یکـی از دغدغه هـای مدیریـت شـهری محسـوب می شـود؛ ازایـن رو‪ ،‬بـا دعـوت‬ ‫از نماینـدگان بخشـداری و رئیـس ادارات خدماتـی شـهر‪ ،‬تدبیـر و هم اندیشـی‬ ‫الزم درخصـوص رفـع ایـن مشـکالت اتخـاذ شـد»‪ .‬شـهردار کهریـزک افـزود‪:‬‬ ‫«توافق هـای انجام شـده بیـن روسـای ادارات خدماتـی و شـهرداری یکـی از‬ ‫تفاهم نامه هـای موثـر در تسـریع خدمات رسـانی بـه شـهروندان محسـوب‬ ‫می شـود؛ چرا که براسـاس این توافق روسـای ادارات خدماتی برای همکاری و‬ ‫ً‬ ‫مشـارکت الزم بـرای رفـع معارض هـا قول مسـاعد دادند و شـهرداری نیز متقابال‬ ‫متعهـد شـد تـا جهـت حفـاری و اجـرای پروژه هـای خدماتـی ادارات ابفـا‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫مخابـرات و بـرق نیـز صـدور مجـوز حفـاری و سـایر امـور اداری را در کوتاه تریـن‬ ‫زمـان ممکـن به انجـام برسـاند تا براسـاس ایـن توافـق‪ ،‬زمان خدمت رسـانی به‬ ‫شـهروندان بـه حداقـل ممکـن زمـان کاهـش بیابـد»‪ .‬یحیی پـور خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬باتوجه به توسـعه شـهر کهریزک و نیاز خدمات رسـانی ادارات خدماتی و‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی زیرساختی در محالت تازه تاسیس این توافق یکی از‬ ‫نقاط عطف خدمت رسانی مضاعف درراستای افزایش رفاه حال شهروندان و‬ ‫ابادانـی محلات به شـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫صعود تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک‬ ‫بر فراز بام استان مرکزی‬ ‫تیـم کوهنـوردی شـهرداری کهریـزک بـا صعـود بـه قلـه دومیـر اردهـال‪ ،‬پرچـم‬ ‫شـهرداری کهریـزک را بـر بـام اسـتان مرکـزی به اهتـزاز دراورد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ سـعید رافضـی (رئیـس هیئـت کوهنـوردی‬ ‫شهر کهریزک) با اعالم این خبر گفت‪« :‬تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک یکی‬ ‫یسـت کـه در تمام ایام سـال‪ ،‬اعضای‬ ‫از تیم هـای ورزشـی فعـال مدیریت شهر ‬ ‫این تیم‪ ،‬صعود به قلل مختلف ایران و سـایر کشـورها را در برنامه های سـاالنه‬ ‫خود دارند»‪ .‬وی افزود‪« :‬هفته گذشـته تیم کوهنوردی شـهرداری کهریزک به‬ ‫قله سه هزار و ‪۵۰۵‬متر دومیر اردهال واقع در ارتفاعات استان مرکزی که به بام‬ ‫این اسـتان معروف اسـت‪ ،‬صعود کردند و باتوجه به سـرما و باد شـدیدی که بر‬ ‫فراز این قله می وزید و راه را برای تیم ناهموار کرده بود‪ ،‬پرچم تیم کوهنوردی‬ ‫شـهرداری کهریـزک را بـر بلنـدای این قله مرتفع برافراشـتند»‪.‬‬ ‫اغاز شمارش معکوس‬ ‫برای افتتاح بوستان بزرگ مشاهیر کهریزک‬ ‫درراسـتای توسـعه فضای سـبز شـهر کهریزک‪ ،‬بوسـتان بزرگ مشـاهیر در نیمه‬ ‫اسـفندماه جـاری هم زمـان بـا روز درختـکاری امـاده بهر هبـرداری می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـهرداری کهریزک؛ علی یحیی پور (شـهردار کهریزک)‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪« :‬بوسـتان مشـاهیر با ‪22000‬هزارمترمربع مسـاحت یکی‬ ‫از بزرگ ترین بوستان های شهرستان ری محسوب می شود که عالوه بر ارتقای‬ ‫سـرانه فضای سـبز‪ ،‬زیرسـاخت های مناسـبی را برای فضای مناسـب ورزشـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و تفریحـی نیـز ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا کنـون فـاز‬ ‫اول ایـن بوسـتان قابـل بهره برداری سـت کـه باتوج هبـه در پیش بـودن روز‬ ‫درختـکاری‪ ،‬اقدامـات الزم جهـت بهسـازی و زیباسـازی فضـای سـبز ایـن‬ ‫بوسـتان به طـور ویـژه در دسـتورکار حـوزه فضـای سـبز شـهرداری کهریـزک قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت کـه به منظـور توسـعه و تکمیـل فـاز دوم بوسـتان مشـاهیر در ‪۱۵‬‬ ‫اسـفندماه هم زمان با اجرای ائین پسـندیده کاشـت نهال‪ ،‬شاهد بهره برداری‬ ‫فـاز اول بوسـتان نیـز خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫ایجاد خانه های قرانی در روستاها‬ ‫نشسـت دهیـاران بخـش قلعه نـو به منظـور ایجـاد خانه هـای قرانـی و ترویـج‬ ‫فرهنـگ قرانـی در بخشـداری قلعه نـو برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ سـید حسـن صفـوی (رئیـس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی و دبیر شـورای توسـعه فرهنگ قرانی شهرسـتان ری)‬ ‫در سخنانی اظهار داشت‪« :‬بخش قلعه نو طی سال گذشته در حوزه گسترش‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانی بسـیار خوب عمل کـرده و ثمرات ان نیز همچنـان ادامه‬ ‫دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬دهیاران با همکاری شوراها می توانند از ظرفیت های بالقوه‬ ‫روسـتاها بـرای ترویـج فرهنـگ قرانـی اسـتفاده کننـد تـا برنامه هـای اموزشـی‪،‬‬ ‫تربیتـی و مسـابقه ای به صـورت هم زمان در تمامی روسـتاهای شهرسـتان ری‬ ‫برگزار شـود»‪ .‬حجت االسلام کنگرلو (رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری) نیـز بابیان اینکـه مداومـت بـر انـس بـا قـران موجـب افزایـش اثـار و بـرکات در‬ ‫زندگـی فـردی و اجتماعـی می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬مقدمـه انـس بـا قـران‪ ،‬توجـه بـه‬ ‫موضـوع امـوزش اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هر چـه برنامه هـای قرانـی بیشـتر باشـد‪،‬‬ ‫اسیب های اجتماعی کمتر و اثرات معنوی نیز در اجتماع پدیدارتر می شود»‪.‬‬ ‫وی بااشاره به برگزاری دوره های اموزش سبک زندگی قرانی به صورت حضوری‬ ‫و مجـازی در دهـه مبـارک فجـر افـزود‪« :‬بـا ایجـاد خانه هـای قرانـی در روسـتاها‪،‬‬ ‫عالوه بـر امـوزش رشـته های تخصصـی قـران‪ ،‬دوره هـای امـوزش سـبک زندگـی‬ ‫قرانـی و امـوزش رشـته های هنـری با موضـوع قران در دسـتورکار قـرار می گیرد»‪.‬‬ ‫علیرضـا صادقـی (بخشـدار قلعه نـو) نیـز باتا کیدبـر ایـن نکتـه که مباحـث قرانی‬ ‫نبایـد به صـورت رفـع تکلیـف پیگیـری شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬امـور قرانی بایـد به صورت‬ ‫زیر بنایـی انجـام تـا اثـار و بـرکات ان ماندگار شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه فرهنگ‬ ‫قـران بایـد در رفتـار و زندگـی مـا جـاری شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬در کنـار امـوزش توسـط‬ ‫خانه های قرانی‪ ،‬موضوع مفاهیم و سبک زندگی قران نیز پیگیری خواهد شد‬ ‫تا همه ما از برکات قران بهره مند شـویم»‪ .‬دراین جلسـه مقرر شـد‪ ،‬برنامه های‬ ‫قرانـی بـا محوریـت دهیـاران و ازطریـق رابطـان قرانی با شـورای توسـعه فرهنگ‬ ‫قرانـی شهرسـتان ری پیگیـری و اجرا شـود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از سه طرح اموزشی‬ ‫سـه طـرح اموزشـی بـا اعتبـار‬ ‫‪۲۱۵‬میلیاردریـال هم زمـان بـا ایـام اهلل‬ ‫دهه مبارک فجر باحضـور فرماندار ویژه‬ ‫و جمعـی از مسـئوالن در شهرسـتان‬ ‫ری بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه امـام رضـا(ع)‬ ‫قیامدشـت بـا اعتبـار ‪۱۳۰‬میلیاردریـال‬ ‫کهـزار و ‪۷۰۰‬مترمربع‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت دوهـزار و ‪۶۰۰‬مترمربع و زیربنای ی ‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ ،‬ایـن مدرسـه بـا سـرمایه گذاری شـهرداری و شـورای شـهر‬ ‫قیامدشـت درراسـتای تامیـن عادالنـه سـرانه اموزشـی طـی یک سـال در ضلـع‬ ‫شـرقی ایـن شـهر احـداث شـده اسـت‪ .‬مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه نونـژاد ‪ ۲‬در محلـه‬ ‫کهـزار و ‪۷۰۰‬متـر و زیربنـای‬ ‫جوانمـرد قصـاب شـهرری بـا زمینـی بـه مسـاحت ی ‬ ‫یک هزار و‪۳۱۷‬مترمربع با اعتبار ‪۵۵‬میلیاردریال تخریب و بازسازی شده است‪.‬‬ ‫ایـن مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه دارای ازمایشـگاه‪ ،‬سـالن چندمنظـوره و سـه باب اتـاق‬ ‫اداری ست که ‪40‬میلیاردریال از اعتبار ان توسط خیر و ‪۱۵‬میلیارد ان نیز توسط‬ ‫سـازمان نوسـازی اموزش وپرورش پرداخت شـده اسـت‪ .‬اموزشـگاه زنده یادان‬ ‫خسـرو احمـدی و نیـر پرتویـی در بخـش کهریـزک نیـز در زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫‪۵۰۰‬متر و زیربنای‪۴۹۲‬مترمربع با اعتبار ‪۳۰‬میلیاردریال از محل خیرین احداث‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن اموزشـگاه هشـت کالسـه در مـدت سـه ماه احـداث شـده و‬ ‫پذیـرای ‪ ۴۸۰‬دانش امـوز در دو شـیفت اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه‪ 25‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2176‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫تکمیل راه اهن و اتصال دریای خزر به خلیج فارس‬ ‫در بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬دکتـر محمدباقـر‬ ‫نوبخـت؛ معـاون رئیس جمهـوری‬ ‫و رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه‬ ‫به همـراه مهنـدس سـید مهـدی‬ ‫نقـوی؛ سرپرسـت سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی‪ ،‬ارسلان زارع؛ اسـتاندار‬ ‫گیلان و مدیـران دسـتگاه های‬ ‫اجرایی از پروژه ملی راه اهن رشت به مجتمع بندری کاسپین منطقه ازاد انزلی‬ ‫بازدیـد به عمـل اورد‪ .‬دکتـر نوبخـت با اشـاره به اهمیـت اجـرای ایـن طـرح ملـی‬ ‫بیان کرد ‪« :‬در حال حاضر این پروژه در دو قطعه شش و هفت در حال تکمیل‬ ‫ً‬ ‫اسـت پروژه قطعه شـش تقریبا به مرحله نهایی رسـیده که حتی بخشـی از ان‬ ‫ریل گذاری شـده اسـت»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬در قسـمت هفت که منتهی به‬ ‫بندر کاسـپین منطقه ازاد انزلی میشـود‪ ،‬یک پل به طول ‪ ۲۶۰‬متر طراحی که‬ ‫عملیـات سـاخت ان اغـاز شـده و ایـن پـل بایـد از روی بزرگـراه رشـت انزلـی عبـور‬ ‫کند و با توجه به اهمیت این پروژه‪ ،‬گروه های فنی و اجرایی با سـرعت در حال‬ ‫تکمیـل و اجـرای ایـن پـل هسـتند»‪ .‬معاون رئیس جمهـوری و رئیس سـازمان‬ ‫برنام هو بودجه با اشاره به زمان بهره برداری و تکمیل راه اهن سراسری رشت به‬ ‫بندرکاسـپین اشـاره کرد ‪« :‬در تالشـیم با یاری پروردگار در بهار سـال اینده و قبل‬ ‫از اتمـام دوره خدمـت دولـت دوازدهـم ایـن افتخـار نصیبمـان شـود که بتوانیم‬ ‫قطعه قزوین‪-‬رشـت را به بندر کاسـپین وصل کنیم و با تکمیل این مسـیر در‬ ‫واقـع بتوانیـم خلیـج فـارس را بـه دریای خزر در بندر کاسـپین منطقـه ازاد انزلی‬ ‫متصل کنیم»‪ .‬دکتر نوبخت با تقدیر از سازمان منطقه ازاد انزلی جهت تامین‬ ‫مالـی بخشـی از ایـن پـروژه بـزرگ خاطرنشـان کـرد‪« :‬اتصـال راه اهـن سراسـری‬ ‫بـه ایـن بنـدر مهـم موجـب افزایـش سـهم کشـورمان در حـوزه ترانزیـت بار هـای‬ ‫فراوانی که از کشـورهای شـمالی ایران به سـمت خلیج فارس باید انتقال داده‬ ‫بشـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از مجموعه ورزشی ازادشهر بندرعباس‬ ‫سکینه محبی‪ /‬در ائینی با حضور استاندار هرمزگان‪ ،‬مجموعه ورزشی ازادشهر‬ ‫بندرعبـاس هم زمـان بـا دهـه فجـر بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬عبـاس امینـی زاده؛‬ ‫شـهردار بندرعبـاس‪ ،‬در ائیـن بهر هبـرداری از ایـن پـروژه اظهـار کـرد‪« :‬توسـعه‬ ‫فضاهـای ورزشـی در محلات شـهر یکـی از برنامه ها و سیاسـت های اولویـت دار‬ ‫شهرداری بندرعباس طی سالهای اخیر بوده است»‪ .‬وی با تا کید بر اینکه این‬ ‫نـگاه همچنـان نیـز مـورد توجـه قـرار دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬در همین راسـتا تعـداد قابـل‬ ‫توجهـی زمیـن ورزشـی‪ ،‬سـالن و دیگـر فضاهـای ورزشـی در محلات مختلـف‬ ‫شـهر بـه بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬شـهردار بندرعبـاس خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«هم زمان با دهه فجر امسـال نیز چند زمین ورزشـی ازجمله مجموعه ورزشـی‬ ‫ساحلی سورو‪ ،‬زمین چمن مصنوعی پیامبر اعظم‪ ،‬مجموعه ورزشی ساحلی‬ ‫پنجه علـی و غیـره بـه بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬امینـی زاده بیـان کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫پـروژه شـامل زمیـن فوتبـال سـاحلی‪ ،‬زمیـن فوتبـال چمـن مصنوعـی‪ ،‬زمیـن‬ ‫تنیـس خاکـی و فضـای سـبز اسـت و در اینـده نزدیـک نیـز فضاهـای ورزشـی‬ ‫دیگـری امـاده افتتـاح شـده و در اختیـار شـهروندان قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیر مخابرات گلستان با خانواده شهدا‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا خانـواده شـهیدان بهرامی و‬ ‫کریمی دیدار کرد‪ .‬غالمعلی شهمرادی با تا کید بر اینکه حفاظت از فرهنگ ایثار‬ ‫و شـهادت در جامعه و در شـرایط کنونی بسـیار ارزشـمند اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬مردم‬ ‫ایـران در راسـتای دفـاع از کشـور تـا پـای جـان ایسـتاده اند و همچـون شـهدای‬ ‫عزیـز کـه خـون خـود را نثـار انقلاب و اسلام کرده انـد‪ ،‬به منظـور تحکیـم نظـام‬ ‫جمهوری اسلامی ایران مقاومت خواهند داشـت»‪ .‬وی تکریم و گرامیداشـت‬ ‫یـاد شـهدا را ضـروری دانسـت و حمایـت از خانـواده شـهدا را یک وظیفه شـرعی‬ ‫و اخالقـی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬در شـرایط کنونـی خدمـت مخلصانـه و تبییـن‬ ‫اهداف شـهدا برای نسـل اینده بهترین مسـیر پاسـداری از خون شهد اسـت»‪.‬‬ ‫یسـت؛ مدیر مخابرات منطقه گلسـتان به مناسبت دهه مبارک‬ ‫الزم به یاداور ‬ ‫فجر با خانواده شهیدان مصطفی بهرامی میاندره و محمد علی کریمی دیدار و‬ ‫از خانـواده ایـن عزیـزان دلجویـی کرد‪.‬‬ ‫بازداشت عامل تصادف ساختگی در کرج‬ ‫بهـروز نصیرمنـش‪ /‬فرمانـده انتظامـی اسـتان‬ ‫از دسـتگیری فـردی کـه بـا ایجـاد تصـادف‬ ‫سـاختگی اقـدام بـه ‪ 48‬فقـره کالهبـرداری‬ ‫بـه ارزش سـه میلیارد ریال کـرده بـود‪ ،‬خبـرداد‪.‬‬ ‫سـردار عباسـعلی محمدیـان بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«در پـی وقـوع چندین فقـره تصـادف بیـن‬ ‫یـک دسـتگاه خـودروی پرایـد و خودروهـای‬ ‫مختلـف در نقـاط مختلـف اسـتان البـرز‪ ،‬بررسـی موضـوع به صـورت مشـترک‬ ‫در دسـتورکار پلیس هـای راهـور و ا گاهـی قرارگرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مامـوران در‬ ‫بررسـی های اولیـه متوجـه شـدند کـه در بـازه زمانی یک سـاله ‪ 48‬فقـره تصادف‬ ‫بـرای خـودروی پرایـد ثبـت شـده کـه در تمامـی تصادف هـا ایـن خـودرو مقصـر‬ ‫نبوده اسـت»‪ .‬فرمانده انتظامی اسـتان البرز گفت‪« :‬در ادامه ماموران با انجام‬ ‫اقدامات پلیسی متهم را به پلیس راهور هدایت کرده و در عملیاتی غافلگیرانه‬ ‫نامبـرده را دسـتگیر و بـه پلیـس ا گاهـی منتقـل کردنـد»‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی‬ ‫شروی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬پـس ازدسـتگیری متهـم کـه چـاره ای جـز اعتـراف در پیـ ِ ‬ ‫خودش نمی دید به ‪ 48‬فقره کالهبرداری از شهروندان با شیوه ایجاد تصادف‬ ‫سـاختگی اقرار کرد»‪ .‬ارشـدترین مقام انتظامی اسـتان البرز با بیان اینکه ارزش‬ ‫کالهبرداری این متهم حدود سـه میلیارد ریال براورد شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬تلاش بـرای شناسـایی مال باختـگان ایـن پرونـده ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از چهار طرح در شهرک صنعتی شیراز‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬به میمنـت ایـام دهـه‬ ‫مبـارک فجـر چهار طـرح تولیدی‪-‬صنعتی‬ ‫در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز بـه‬ ‫بهر هبـرداری رسـید‪ .‬در ائیـن بهر هبـرداری از‬ ‫ایـن طر ح هـا کـه باحضـور اسـتاندار فـارس‬ ‫و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬چهـار طـرح تولیـدی درزمینـه‬ ‫تولیـد کاتریـج پرینتـر‪ ،‬نایلـون و نایلکـس‪ ،‬نوشـابه گازدار انـرژی زا و برنج کوبـی‬ ‫افتتـاح و فعالیـت خـود را اغـاز کردنـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی‬ ‫فـارس گفـت‪« :‬ایـن چهـار واحـد تولیـدی درمجموع بـا سـرمایه گذاری افـزون بر‬ ‫‪200‬میلیاردریالـی بخـش خصوصـی راه انـدازی و بـا بهر هبـرداری از ان هـا بـرای‬ ‫‪ 80‬نفـر اشـتغال زایی شـده اسـت»‪ .‬احـد فتوحـی افـزود‪« :‬واحـد تولیـد کارتریـج‬ ‫لیـزری به عنـوان اولیـن و بزرگ تریـن کارخانـه تولیـد کارتریـج لیـزری در جنـوب‬ ‫کشـور بـا سـرمایه گذاری ‪60‬میلیاردریـال و اشـتغال ‪ 15‬نفـر‪ ،‬واحـد تولیـد نایلـون‬ ‫و نایلکـس بـا سـرمایه گذاری ‪80‬میلیاردریـال و اشـتغال ‪ 18‬نفـر‪ ،‬واحـد تولیـد‬ ‫نوشـابه گازدار انرژی زا با سـرمایه گذاری ‪20‬میلیاردریال و اشـتغال ‪ 40‬نفر و واحد‬ ‫برنج کوبـی بـا سـرمایه گذاری ‪35‬میلیاردریـال و اشـتغال ‪ 10‬نفـر‪ ،‬چهـار واحـدی‬ ‫بـود کـه بـه بهر هبـرداری رسـیدند و فعالیـت خـود را اغـاز کردنـد»‪ .‬فتوحی افـزود‪:‬‬ ‫«شهرک های صنعتی در استان فارس با جذب بیش از هفت هزار سرمایه گذار‬ ‫در قالـب طر ح هـای صنعتـی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬صنفـی و کارگاهـی و فعالیـت افـزون بـر‬ ‫‪ 3330‬واحـد صنعتـی فعـال بـا بیـش از ‪40‬هـزار فرصـت شـغلی نقـش مهمـی در‬ ‫توسعه صنعتی ایفاء کرده که امیدواریم در اینده و با بهره برداری از واحدهای‬ ‫درحال سـاخت ظرفیت اشـتغال افزایش قابل توجهی داشـته باشد»‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫ِ‬ ‫کشف و ضبط انبار احتکار روغن سویا در اهواز‬ ‫سید علی موسوی نسب‪ /‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان‬ ‫گفت‪« :‬انبار احتکار روغن سویا با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان‬ ‫سـازمان صمت خوزسـتان در اهواز کشـف شـد»‪ .‬امیرحسین نظری بیان کرد‪:‬‬ ‫«بـا تالش هـا و پیگیری هـای بازرسـان سـازمان صمـت خوزسـتان و همچنیـن‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی در منطقه مالشـیه اهواز یک انبار احتکار روغن سـویا‬ ‫کشـف و پرونـده تخلـف ان جهـت صـدور حکـم بـه تعزیـرات حکومتـی ارسـال‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ایـن پرونـده حـدود ‪ ۴۵۰‬حلـب روغـن ‪ ۱۶‬کیلویـی سـویا‬ ‫بـه ارزش ‪71‬میلیاردریـال کشـف و ضبـط شـد»‪ .‬طبـق اعلام معاونـت بازرسـی‬ ‫ایـن سـازمان یکـی از عوامـل اصلـی کمبـود روغن در بـازار احتکار این کاال سـت‪.‬‬ ‫از ابتـدای امسـال تاکنـون ‪ ۴۹‬پرونـده تخلف احتـکار روغن خورا کی بـه اداره کل‬ ‫تعزیرات حکومتی اسـتان ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر صورت گرفت؛‬ ‫توسط معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد صورت گرفت؛‬ ‫پیوستن نه روستای بخش سرشیو مریوان‬ ‫به شبکه سراسری گاز‬ ‫ارش مرادی‬ ‫لو دومیـن‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت چه ‬ ‫سـالگرد پیروزی انقالب شـکوهمند اسلامی‬ ‫و ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬گازرسـانی بـه نـه‬ ‫روسـتا شهرسـتان بخش سرشـیو شهرستان‬ ‫مـرزی مریـوان با حضور دکتر ارتیـکاس اقبال؛‬ ‫فرمانـدار ‪ ،‬مهنـدس فعل هگـری؛ مدیر عامـل‬ ‫شرکت گاز استان ‪ ،‬مدیران ادارات شهرستان‬ ‫مـرزی مریـوان و اهالـی منطقـه بـه نیابـت‬ ‫در مسـجد روسـتای باغـان بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬مهنـدس فعل هگـری؛ مدیر عامـل‬ ‫شرکت گاز استان کردستان در مراسم افتتاح‬ ‫گاز رسـانی به نه روسـتای شهرستان مریوان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬گاز طبیعـی‪ ،‬یکـی از محورهای اصلی‬ ‫در ایجـاد زیرسـاخت ها در بخـش تولیـد‬ ‫اسـت و افزایـش ضریـب نفـوذ گاز طبیعـی در‬ ‫هـر منطقـه می توانـد نشـانگر بهبـود رفـاه در‬ ‫ان جامعـه بـوده و می توانـد شـاخص اصلـی‬ ‫در تعییـن سـطح رفـاه باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«روسـتای بیدرشـان ‪ ،‬حسـن قـره ‪ ،‬سـعد و‬ ‫سـلمان ‪ ،‬شـاهیدر ‪ ،‬قطونـد ‪ ،‬باغـان ‪ ،‬بلکـر ‪،‬‬ ‫کولیـت حسـین اباد و وسـنه نـه روسـتایی‬ ‫هسـتند بـا جمعیـت ‪ 410‬خانـوار ‪ ،‬بـه جمـع‬ ‫روسـتاهای گازدار اسـتان ملحـق شـدند»‪.‬‬ ‫مهنـدس فعل هگـری افـزود ‪« :‬بـرای گازرسـانی‬ ‫بـه نـه روسـتای گازدار شـده در مجمـوع‬ ‫‪ 50‬هزار و ‪ 249‬متر شـبکه گذاری در سـایزهای‬ ‫مختلـف لوله هـای پلـی اتیلـن اجـرا و تعـداد‬ ‫‪ 410‬علمـک نصـب شـده اسـت‪ ،‬چنیـن‬ ‫هزینه اجرای پروژه گازرسـانی به نه روسـتای‬ ‫شهرسـتان کامیـاران را ‪ 240‬میلیارد ریـال‬ ‫ذکـر کـرد»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان یـاداور شـد ‪« :‬بـرای اتمـام ایـن‬ ‫پـروژه ‪ 100‬میلیارد ریـال فقـط در بخـش‬ ‫اجـراء و تامیـن کاال از منابـع داخلـی شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران هرینـه شـده اسـت کـه ا گـر‬ ‫هزینه هـای تحصیـل اراضـی و سـایر هزینه ها‬ ‫محاسـبه گـردد رقمـی بالـغ بـر ‪ 150‬میلیـارد‬ ‫را در بـر می گیـرد»‪ .‬به گفتـه وی بـا گازرسـانی‬ ‫بـه ایـن روسـتاها‪ ،‬گاز طبیعـی جایگزیـن‬ ‫سـالیانه دومیلیـون و ‪400‬هزارلیتـر سـوخت‬ ‫مایـع شـده اسـت‪ .‬مدیر عامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان کردسـتان در ادامـه گفـت‪« :‬بـا افتتاح‬ ‫گازرسانی به این نه روستا‪ ،‬شمار روستاهای‬ ‫برخوردار از گاز طبیعی شهرستان مریوان به‬ ‫‪ 112‬مورد افزایش یافت»‪ .‬مدیر عامل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان افـزود‪« :‬بـرای اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه بیـش از ‪ 45‬کیلومتـر جاده سـازی‬ ‫کبـرداری‬ ‫و بیـش از ‪ 155‬هزار متر مکعـب خا ‬ ‫ت گرفتـه و بیـش از ‪ 80‬هزار متر مکعـب‬ ‫صـور ‬ ‫گشـکنی بـرای لوله گـذاری صـورت‬ ‫سن ‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـم‪ ،‬دلیـر‬ ‫مـرادی؛ بخشـدار بخـش سرشـیو مریـوان‬ ‫لو دومیـن‬ ‫ضمـن گرامیداشـت اغـاز چه ‬ ‫سـالگرد پیروزی انقالب شـکوهمند اسلامی‬ ‫از توجهـات ویـژه نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی و دولـت خدمتگـزار در گازرسـانی‬ ‫بـه روسـتاها تشـکر کـرده و انـرا مایـه ارامـش و‬ ‫رفـاه مـردم منطقـه دانسـته و از مدیریـت و‬ ‫کارکنـان خسـتگی ناپذیـر شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان بابـت تمامـی زحمـات تشـکر و‬ ‫قدردانـی کردنـد‪ .‬در ادامه مراسـم حبیب اهلل‬ ‫ایـزدی؛ دهیار و عضو شـورای بخش سرشـیو‬ ‫روسـتای باغـان در مـورد امکانـات رفاهـی‬ ‫گفـت‪« :‬بهره مند شـدن مـردم روسـتاها از‬ ‫خدمـات رفاهـی نظیـر اب ‪ ،‬بـرق ‪ ،‬مخابـرات و‬ ‫متـر تامیـن پایـدار و مسـتمر انـرژی‬ ‫از همـه مه ‬ ‫به خصوص گاز طبیعی سـبب ماندگار شـدن‬ ‫مردم روستاها در محل زندگی خود می شود‬ ‫و عامـل اصلـی افزایـش تولیـد در بخـش‬ ‫کشـاورزی و دامی سـت»‪ .‬وی از زحمـات‬ ‫دلسـورانه مسـئوالن به خصـوص مدیریـت‬ ‫و کارکنـان شـرکت گاز اسـتان کردسـتان و‬ ‫پیمانکاران که عملیات سنگین و پر مشقت‬ ‫گازرسـانی بـه بخـش سرشـیو مریـوان را بـه‬ ‫اتمـام رسـاندند‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬در‬ ‫پایان مراسم دکتر اقبال؛ فرماندار شهرستان‬ ‫لو دومیـن‬ ‫مریـوان ضمـن گرامیداشـت چه ‬ ‫سـالگرد پیروزی انقالب شـکوهمند اسلامی‬ ‫و شـاد باش ایـن ایـام بـه ایـن خطـه از میهـن‬ ‫اسلامی‪ ،‬ارائـه خدمـات رفاهـی را وظیفـه‬ ‫اصلـی مسـئولین دانسـت و بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«مسـئولین موظف انـد کـه در جهـت رفـاه و‬ ‫اسـایش مردم به خصوص سـا کنان روسـتاها‬ ‫کـه از امکانـات رفاهـی کمتـری برخوردارنـد‬ ‫گام بردارنـد تـا طـراز رفاهـی و توسـعه عدالـت‬ ‫اجتماعـی بیـن سـا کنان شـهر و روسـتا برابـر‬ ‫شـود و بایسـتی حتـی بایـد تلاش کنیـم تـا‬ ‫خدمـات خـوب و بی منـت به مردم روسـتاها‬ ‫ارائـه شـود تـا علاوه بـر جلوگیـری از مهاجـرت‬ ‫روستانشـینان در جهـت افزایـش تولیـدات‬ ‫کشـاورزی و دامـی برنامه ریـزی مدونـی‬ ‫صـورت گیـرد کـه در این راسـتا‪ ،‬شـرکت های‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان‪ ،‬بسـیار خـوب عمـل‬ ‫کـرده و بـا گازرسـانی بـه منطقـه صعب العبـور‬ ‫و سـخت گذر سرشـیو باالتـر از تعهـد سـازمانی‬ ‫خـود عمـل کـرده و بایسـتی قـدر ایـن اقـدام‬ ‫ارزنـده را به خوبـی ارج نهـاد ‪.‬‬ ‫برگزاری نشست مطبوعاتی مدیر مخابرات منطقه فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫نشسـت مطبوعاتـی مهنـدس ایـزدی‬ ‫(مدیـر مخابـرات منطقـه فـارس) بـا رعایـت‬ ‫شـیوه نامه ها و دسـتورالعمل های وزارت‬ ‫بهداشـت باحضـور جمعـی از خبرنـگاران و‬ ‫نماینـدگان جراید و خبرگزاری های کشـوری‬ ‫و اسـتانی در سـالن ویدئوکنفرانس مخابرات‬ ‫منطقـه فـارس برگـزار شـد‪ .‬مهنـدس ایـزدی‬ ‫در این نشسـت بااشـاره به میـزان تعرفه هـای‬ ‫تلفـن ثابـت و عدم تغییـر ان درطـول سـال ها‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬به مـدت ‪ 17‬سـال اسـت کـه‬ ‫تعرفه هـای تلفـن ثابـت تغییـر نکـرده و بـا‬ ‫اجـرای طـرح هم کـدی ‪30‬درصـد از درامـد‬ ‫اسـتان های بـزرگ کاهـش یافـت و ایـن‬ ‫سـطح از تعرفه جوابگوی هزینه های شرکت‬ ‫مخابـرات ایـران نیسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یـک‬ ‫خـط تلفـن ثابت حدود مبلـغ ‪200‬هزارتومان‬ ‫بـه مشـتریان ارائـه می شـود؛ درحالی که برای‬ ‫مخابـرات نزدیـک ‪ 1.5‬تـا سـه میلیون تومـان‬ ‫هزینـه دارد و دیگر اینکـه هزینـه نگهـداری‬ ‫ماهیانـه یـک خـط تلفـن ‪15.500‬تومـان‬ ‫اسـت؛ درصورتی کـه میانگیـن دریافتـی از‬ ‫مشـترکین ‪ 5800‬تومان اسـت و این هزینه ها‬ ‫مخابـرات را ب هسـمت زیان دهـی هدایـت‬ ‫کرده اسـت»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه فارس‪،‬‬ ‫با اظهار امیدواری از اجرای عادالنه تعرفه ها‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬افزایـش شـدید هزینه هـای‬ ‫توسـعه به علـت وابسـتگی بـه نـرخ ارز باعـث‬ ‫شـد طر ح هـای توسـعه ای زیرسـاخت های‬ ‫ارتباطـی کشـور به کنـدی انجـام شـود و در‬ ‫چنیـن شـرایطی انچـه می توانـد ایـن اپراتـور‬ ‫را نجـات دهـد‪ ،‬افزایـش منطقـی و عادالنـه‬ ‫تعرفه هـا بعـد از سـال ها را کد مانـدن اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر‪ ،‬رونـد حاشـیه‬ ‫سـود شـرکت مخابـرات ایـران‪ ،‬در بخـش‬ ‫تلفـن ثابـت‪ ،‬به علـت تـورم و عـدم تناسـب‬ ‫یسـت»‪ .‬درادامـه مدیـر‬ ‫تعرفه هـا نزول ‬ ‫مخابـرات منطقـه فـارس ضمن ارائـه گزارش‬ ‫عملکـرد فعالیت های صورت گرفتـه در حوزه‬ ‫مخابـرات منطقـه فـارس اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«مخابـرات منطقـه فـارس از سـال ‪ 98‬موفـق‬ ‫بـه ارتقـای رتبـه خـود از ‪ 28‬بـه ‪ 5‬شـده اسـت‬ ‫و ایـن دسـتاورد جـز بـا تلاش و کوشـش‬ ‫همـکاران مخابراتـی ممکـن نمی شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال ‪ 97‬تا کنـون‬ ‫‪107‬هـزار تلفـن ثابت در سـطح اسـتان فارس‬ ‫دایـر شـده اسـت کـه ‪34‬هـزار و ‪ 500‬دایـری‬ ‫ان مربـوط بـه سـال ‪ 99‬اسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫ایـزدی ضمـن تشـریح سـرویس تانومـا‬ ‫(‪ )FTTH‬بیـان داشـت‪« :‬ایـن تکنولـوژی‬ ‫جـزو برتریـن تکنولوژی هـای ارتباطـی روز در‬ ‫دنی اسـت کـه در کشـور مورداسـتفاده قـرار‬ ‫می گیـرد و تا کنـون ‪ 6398‬خـط ‪ FTTH‬در‬ ‫سـطح اسـتان دایـر شـده کـه ‪ 1900‬خـط ان‬ ‫مربـوط بـه سـال ‪ 99‬اسـت»‪ .‬در بخـش دوم‬ ‫ایـن نشسـت مدیـر مخابـرات منطقـه فارس‬ ‫بـه پرسـش های خبرنـگاران در زمینه هـای‬ ‫مختلـف از جملـه توسـعه مخابـرات فـارس‬ ‫درزمینـه تلفـن ثابـت‪ ،‬همـراه و دیتـا پاسـخ‬ ‫داد‪ .‬وی بااشـاره به پروژه هـا و طر ح هـای‬ ‫دردسـت اقدام‪ ،‬چشـم انداز روشـنی را بـرای‬ ‫اعتلای مخابـرات منطقـه فـارس نویـد داد‪.‬‬ ‫به ریاست استاندار گیالن برگزار شد؛‬ ‫جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم ابی در استان‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫اسـتاندار گیلان تقویـت نظـارت بـر اب هـای ورودی از‬ ‫باالدسـت را یـک ضـرورت بـرای کیفیت بخشـی بـه منابـع‬ ‫ابـی دانسـت و توسـعه مکانیزاسـیون فرایندهـای مختلـف‬ ‫بخـش کشـاورزی را گامـی موثـر در بهینه سـازی مصـرف اب‬ ‫ذکـر کـرد‪ .‬دکتـر ارسلان زار ع در جلسـه کمیتـه تخصصـی‬ ‫کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم ابـی کـه از طریـق ارتبـاط‬ ‫تصویـری بـا حضـور نماینـدگان دسـتگاه های کشـوری برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـه اقدامـات موثـر صورت گرفتـه در راسـتای اجـرای‬ ‫ح احیـاء و تعادل بخشـی اب هـای زیرزمینـی بـا همـت و‬ ‫طـر ‬ ‫پیگیـری مدیـران دسـتگاه های ذیربـط اشـاره و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«براسـاس امارهـا در سـال های اخیـر‪ ،‬افـت محسوسـی در‬ ‫ابخوان هـای گیلان و نیـز کیفیـت نداشـته ایم امـا بـا افـت در‬ ‫سـد سـفیدرود مواجه ایـم»‪ .‬وی بـه تامیـن اب اشـامیدنی‬ ‫مـورد نیـاز از طریـق ایجـاد تصفیه خانـه اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«مـدول دوم تصفیه خانـه اب گیلان نیـز بـا شـش مترمکعب‬ ‫ظرفیـت بـه زودی وارد مـدار می شـود»‪ .‬نماینـده عالی دولت‬ ‫در گیلان تقویـت نظـارت بـر اب هـای ورودی از باالدسـت را‬ ‫یـک ضـرورت بـرای کیفیت بخشـی بـه منابـع ابـی دانسـت‪.‬‬ ‫وی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود االینده های‬ ‫مرا کـز صنعتـی و بیمارسـتانی بـه رودخانه هـا بـا ایجـاد‬ ‫تصفیـه خانـه را مهـم خوانـد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬توسـعه‬ ‫مکانیزاسـیون فرایندهـای مختلـف بخـش کشـاورزی در‬ ‫بهینـه سـازی مصـرف اب گامـی موثـر بـوده اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫زار ع با بیان اینکـه علی رغـم پربارش بـودن گیلان‪ ،‬اقدامـات‬ ‫فرهنگـی بـرای مدیریـت مصـرف اب همـواره در دسـتور‬ ‫کار قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا‬ ‫همـکاری امـوزش و پـرورش و رسـانه ها در تبییـن و ترویـج‬ ‫فرهنـگ مصـرف بهینـه بسـیار اثرگـذار بـوده و چشـم انداز‬ ‫مثبـت ان را در رفتـار مـردم شـاهد بوده ایـم»‪ .‬وی ابـراز‬ ‫امیدواری کرد که در طول برنامه چشـم انداز توسـعه شـاهد‬ ‫کاهـش ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعبـی طـی سـال های اتـی باشـیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان با بیان اینکـه پیشـگیری از ریـزش حـدود‬ ‫هفت میلیارد مترمکعـب اب بـه دریـا جـزو سیاسـت ها و‬ ‫برنامه هـای وزارت نیروسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـد پلـرود شهرسـتان‬ ‫رودسـر بـا پیشـرفت فیزیکـی قابل توجـه به صـورت فعاالنـه‬ ‫بـرای ابگیـری در ماه هـای اتـی امـاده می شـود؛ ضمـن انکـه‬ ‫تالش هـا بـرای اماده سـازی سـد دیـورش در حـال انجـام و‬ ‫احـداث سـدهای السـتیکی نیـز بـرای تامیـن اب مورد نیـاز‬ ‫مناطـق مختلـف در دسـت اجراسـت»‪ .‬در این جلسـه‬ ‫مدیران عامـل شـرکت های اب منطقـه ای و اب و فاضلاب‬ ‫گیلان گزارشـی از اقدامـات صورت گرفتـه ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن نماینـدگان وزارت کشـور‪ ،‬نیـرو‪ ،‬جهادکشـاورزی و‬ ‫سـازمان حفاظت محیط زیسـت در سـطح ملی در خصوص‬ ‫برنامه هـای سـازگاری بـا کم ابـی بـه بیـان دیدگاه هـا و نظـرات‬ ‫خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫معاون شرکت اب و فاضالب استان‪:‬‬ ‫شبکه اب بافت تاریخی اصفهان بهسازی می شود‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان گفت‪« :‬شـبکه اب بخشـی از بافت تاریخی اصفهان‬ ‫حدفاصـل میـدان امـام علـی(ع) تـا میـدان نقش جهـان‬ ‫باتوجه بـه اهمیـت جهانـی ان بهسـازی می شـود»‪ .‬ناصـر‬ ‫ا کبـری افـزود‪« :‬ایـن اقـدام به دلیـل فرسـودگی بخش هایـی‬ ‫از شـبکه توزیـع اب و بـا هـدف ایمن سـازی درراسـتای حفـظ‬ ‫بناهـای تاریخـی و اثـار میـراث فرهنگـی انجام می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه عملیـات بهسـازی شـبکه اب بازارهـای تاریخـی‬ ‫اطـراف میـدان نقش جهـان و میـدان امـام علـی(ع) انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ازسـوی دیگر توزیـع اب در شـبکه انتقـال‬ ‫ان ناحیـه بهبـود خواهـد یافـت و بـه سـود مشـترکان خواهـد‬ ‫بود»‪ .‬معاون بهره برداری و توسـعه اب شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اصفهـان طـول مسـیر مورداشـاره را حـدود سـه کیلومتر اعلام‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـهرداری عملیـات عمرانـی بهسـازی‬ ‫سـنگفرش ها را انجـام می دهـد»‪ .‬ا کبـری بااشـاره به خیابـان‬ ‫سـپه در مناطـق پیرامونـی میـدان تاریخـی نقش جهـان‬ ‫اصفهـان اظهـار داشـت‪« :‬عملیـات اصلاح شـبکه اب ان‬ ‫خیابان نیز در دسـتورکار قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مازندران‬ ‫عملیـات بهسـازی شـبکه اب خیابـان سـید علی خـان از‬ ‫خیابان هـای فرعـی گـذر تاریخـی چهاربـاغ افـزود‪« :‬اصلاح‬ ‫شتـر‬ ‫شـبکه ایـن مسـیر به طـول ‪ ۶۰۰‬متـر انجـام شـد»‪ .‬پی ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اصفهـان گفتـه بـود ایـن‬ ‫شـرکت امـاده اسـت هـر زمـان و در هـر مکانـی کـه شـبکه های‬ ‫اب و فاضالب تهدیدی احتمالی برای اثار باسـتانی و میراث‬ ‫فرهنگـی داشـته باشـد با پذیرش مسـئولیت اجتماعـی برای‬ ‫حـل مشـکل وارد عمـل شـود‪ .‬هاشـم امینـی باتا کیدبر حفظ‬ ‫اثـار تاریخـی و ملـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بخشـی از شـبکه های‬ ‫فاضلاب زیـر بـازار قیصریـه‪ ،‬نواحـی پشـت مسـجد شـیخ‬ ‫لطـف اهلل و مسـجد جامـع بررسـی و ازمایش هـای مربوطـه‬ ‫و ویدئومتـری در عمـق هفت متـری انجـام شـد و مشـاهده‬ ‫کردیـم کـه هیچ گونـه رطوبتـی از ایـن شـبکه ها بـه پـی ایـن‬ ‫اثـار تاریخـی نمی رسـد و خطـری از ایـن حیـث ان هـا را تهدیـد‬ ‫نمی کنـد»‪.‬‬ ‫تقدیر از عملکرد رسانه ها و شورای اطالع رسانی مازندران‬ ‫عبـاس زارع (مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران) به همراه معصومه‬ ‫فرجـی (معـاون فرهنگـی‪ ،‬رسـانه ای)‪ ،‬ساسـان شـیخی (رئیـس خانـه‬ ‫مطبوعات) و عشرت کراری (مدیرعامل)‪ ،‬با معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دیـدار کردند‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ ایـن دیـدار کـه در دفتـر محمـد خـدادی‬ ‫(معـاون مطبوعاتـی و اطالع رسـانی وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی) برگزار شـد‪،‬‬ ‫عبـاس زارع گزارشـی از فعالیت هـای رسـانه ها و شـورای اطالع رسـانی اسـتان‬ ‫و مسـائل پیرامـون ان ارائـه کـرد‪ .‬درادامـه‪ ،‬محمـد خـدادی ضمـن سـپاس از‬ ‫عملکرد خوب رسانه های خبری استان‪ ،‬به ویژه شورای اطالع رسانی در ایام‬ ‫کرونـا‪ ،‬عملکـرد ایـن شـورا را موردتقدیـر قـرار داده و از مدیـرکل ارشـاد مازنـدران‬ ‫خواسـت تـا بـا ارائـه گزارشـی کامـل از ایـن عملکـرد و ارائـه ان بـه اسـتان های‬ ‫دیگـر‪ ،‬الگویـی برای عملکرد سـایر اسـتان قرار گیرد‪ .‬معاون مطبوعاتـی وزارت‬ ‫ارشـاد همچنیـن بـر ثبت نـام متقاضیـان جهـت دریافت مجوز فعالیت رسـانه‬ ‫بـا هـدف سـاماندهی صفحـات مجـازی پرمخاطـب تـا پایـان بهمن مـاه سـال‬ ‫جـاری تا کیـد کـرد و از تشـکیل گـروه رسـانه ای در فضـای مجـازی باحضـور‬ ‫رسـانه های تاثیرگذار و مدیرکل مطبوعات داخلی و دیگر مسـئولین معاونت‬ ‫مطبوعاتی جهت همفکری و تبادل نظر در پیشبرد بهتر اهداف اطالع رسانی‬ ‫بـرای اولین بـار در کشـور بـه پایلوتـی ارشـاد مازنـدران خبـر داد‪.‬‬ ‫اغاز تزریق وا کسن کرونا بین ‪۲۴۰‬نفر‬ ‫از کادر درمانی و پزشکی‬ ‫معـاون فنـی مرکـز بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بااشـاره به اغـاز‬ ‫تزریق وا کسـن کرونا در اسـتان گفت‪« :‬در فاز اول این وا کسـن به ‪ ۲۴۰‬نفر و در‬ ‫سـه بیمارسـتان اسـتان تزریق می شـود»‪ .‬نادر اهنگر بااشـاره به اینکه وا کسن‬ ‫وارداتـی بـه اسـتان رسـید‪ ،‬افـزود‪« :‬وا کسـن ها طبـق فازبنـدی و ملـی در قالب‬ ‫سـند ملـی وا کسیناسـیون بیـن اسـتان توزیـع و تزریـق می شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«این وا کسـن ها براسـاس اولویت و طبق زنجیره در فاز اول و در گروه درمانی‬ ‫کـه در ای سـی یو و بخـش کرونایـی فعالیـت می کننـد‪ ،‬تزریـق می شـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬در صورت نهایی شدن تائیدات انتقال‪ ،‬تزریق وا کسن در تمامی‬ ‫مرا کـز درمانـی انجـام می شـود و در فازهـای بعـدی وا کسـن در بیـن گروه های‬ ‫اسـیب پذیر و مرا کـز نگهـداری سـالمندان و غیـره تزریـق می شـود»‪ .‬اهنگـر‬ ‫دربـاره لـزوم تزریـق وا کسـن پـس از سـه هفته اظهار داشـت‪« :‬وا کسـن وارداتی‬ ‫از نوعی انتی ویروس تهیه شـده اسـت و طبق مشـخصات باید طی سه هفته‬ ‫تکرار تا ایمنی زایی در بدن محقق شـود؛ ازاین رو نوبت دوم تزریق سـه هفته‬ ‫بعـد از تزریـق اولیه خواهـد بود»‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 2830‬نفر از اب اشامیدنی سالم در بابل‬ ‫هم زمـان بـا گرامیداشـت‬ ‫ایـام دهـه مبـارک فجـر و بـا‬ ‫بهره بـرداری از سـه طـرح‬ ‫اب رسـانی در شهرسـتان بابـل‬ ‫‪ 2830‬نفـر از اهالـی سـه روسـتا‬ ‫از نعمـت اب اشـامیدنی سـالم‬ ‫و بهداشـتی برخـوردار شـدند‪.‬‬ ‫در ائیـن افتتاحیـه طر ح هـای‬ ‫اب رسـانی روسـتاهای بابـل‬ ‫مهـدی سـعادتی و علـی کریمـی فیروزجاهـی (نماینـدگان مـردم بابـل در‬ ‫مجلـس)‪ ،‬مهنـدس مهـدی رازجویـان (معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران)‪ ،‬مهنـدس ولیـزاده (معـاون ویـژه اسـتاندار و فرمانـدار‬ ‫بابل)‪ ،‬حجت االسلام شـیخی (امام جمعه بخش الله اباد)‪ ،‬مهندس مجید‬ ‫عبدالهـی (مدیرعامـل) و معاونیـن ابفا اسـتان حضور داشـتند‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب مازندران ضمن گرامیداشت چهل ودومین‬ ‫سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی اظهـار داشـت‪« :‬اب رسـانی بـه‬ ‫روسـتاهای اله چـال‪ ،‬نجـار کالء و باال مرزنـا ک شهرسـتان بابـل بـا ‪ 809‬خانـوار‬ ‫و جمعیتـی بالغ بـر ‪ 2830‬نفـر بـا صـرف اعتبـاری بالغ بـر ‪38‬میلیاردریـال اجـرا‬ ‫شـد»‪ .‬وی هـدف از اجـرای ایـن طر ح هـای اب رسـانی را تامیـن اب شـرب و‬ ‫بهره منـدی از اب سـالم و بهداشـتی‪ ،‬تامیـن اب شـرب بهداشـتی پایـدار بـا‬ ‫فشـار مناسـب و ایجاد ذخیره مطمئن جهت مقابله با کمبود اب بیان کرد‪.‬‬ ‫مهندس عبدالهی افزود‪« :‬برای بهره برداری از این طر ح ها‪ ،‬عملیاتی شـامل‬ ‫حفـر و تجهیـز دوحلقـه چـاه بـا اب دهـی ‪18‬لیتردرثانیـه‪ ،‬اجـرای خـط انتقـال‬ ‫به طـول ‪6500‬متـر‪ ،‬اجرای شـبکه توزیع به طـول ‪19‬هزارمتر همچنین احداث‬ ‫دو واحـد ایسـتگاه پمپـاژ و احـداث مخـزن زمینـی بـه حجـم ‪ 500‬مترمکعـب‬ ‫انجـام شـد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫کاربردهای انرژی هسته ای در پزشکی‬ ‫دانـش تبدیـل اورانیـوم طبیعـی کـه در طبیعـت وجـود دارد ازطریـق شـکاف‬ ‫اتم هـا بـه اورانیـوم غنی شـده کـه دارای انـرژی بسـیار زیـاد اسـت‪ ،‬فنـاوری‬ ‫هسـته ای نـام دارد‪ .‬فراینـد تهیـه سـوخت هسـته ای از اورانیـوم‪ ،‬فراینـد‬ ‫بسـیار پیچیـده و ظریفی سـت و دانـش انجـام ایـن کار از جملـه دانش هـای‬ ‫پیشـرفته بشری سـت‪ .‬تبدیـل اورانیـوم غنی شـده‪ ،‬راه هـای مختلفـی دارد‬ ‫کـه دو نـوع رایـج ان ازطریـق دسـتگاه سـانتریفیوژ و لیـزر اسـت‪ .‬درحال حاضـر‬ ‫حـدود هشـت کشـور ایـن دانـش را دراختیـار دارنـد‪ .‬در یـک تقسـیم بندی‬ ‫کلـی‪ ،‬کاربردهـای انـرژی هسـته ای در دو بخـش نظامـی و غیرنظامـی بـا‬ ‫اهـداف صلح جویانـه قـرار می گیـرد و یکـی از مصادیـق اهـداف صلح جویانـه‪،‬‬ ‫کاربـرد ان در علـم پزشکی سـت‪ .‬در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی‪ ،‬از انـرژی‬ ‫هسـته ای به صـورت گسـترده در پزشـکی اسـتفاده می شـود‪ ،‬ضمن انکـه این‬ ‫علـم موردتوجـه بسـیاری از کشـورها نیـز قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬مـواد هسـته ای‬ ‫دارای قابلیت هـای بسـیاری درزمینـه تشـخیص‪ ،‬درمـان بیماری هـا و انجـام‬ ‫تحقیقـات پزشکی سـت‪ .‬باتوجه بـه شـیوع برخـی از بیماری هـا از جملـه‬ ‫سرطان‪ ،‬ضرورت تقویت طب هسته ای در کشورهای درحال توسعه‪ ،‬هرروز‬ ‫بیشـتر می شـود؛ به طوری کـه پیشـرفت در علـوم پزشـکی بـدون داشـتن ایـن‬ ‫فناوری بسـیار مشـکل اسـت‪ .‬توانمندی و اسـتفاده از پزشـکی هسـته ای در‬ ‫تشخیص تومورهای تیروئید‪ ،‬غده فوق کلیوی‪ ،‬بیماری های قلبی و عروقی‬ ‫و ‪ ...‬کاربـرد قابل توجهـی دارد‪ .‬مـوارد زیـر از مصادیـق تکنیک های هسـته ای‬ ‫در علـم پزشکی سـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تهیـه و تولیـد کیت هـای رادیودارویـی جهـت اسـتفاده در مرا کـز پزشـکی‬ ‫هسـته ای‬ ‫‪ .2‬تهیه و تولید رادیودارویی جهت تشخیص بیماری های تیروئید و درمان‬ ‫ان ها‬ ‫‪ .3‬تهیه و تولید کیت های هورمونی‬ ‫‪ .4‬تشخیص و درمان سرطان پروستات‬ ‫‪ .5‬تشخیص سرطان کولون‪ ،‬روده کوچک و برخی سرطان های سینه‬ ‫‪ .6‬تشـخیص تومورهـای سـرطانی و بررسـی تومورهـای مغـزی‪ ،‬سـینه و‬ ‫ناراحتـی وریـدی‬ ‫‪ .7‬تصویربرداری بیماری های قلبی‪ ،‬تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی‪،‬‬ ‫امبولی و لخته های وریدی‬ ‫‪ .8‬مـوارد دیگـری همچـون‪ :‬تشـخیص کم خونـی‪ ،‬کنتـرل رادیوداروهـای‬ ‫خورا کـی‪ ،‬تزریقـی و ‪...‬‬ ‫وارد شدن تصویربرداری مولکولی‬ ‫اسـتفاده از مواد رادیولوژی و تکنولوژی هسـته ای در پزشـکی ایران از جهات‬ ‫مختلـف حائزاهمیـت اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از نشـان دارکردن مولکول هـا‪،‬‬ ‫مطالعات گونا گون و متنوعی در اعضای مختلف بدن انجام می شود‪ .‬کاربرد‬ ‫انـرژی هسـته ای به ویـژه اسـتفاده از مـواد رادیوایزوتوپ برای تصویربـرداری و‬ ‫درمـان بیماری هـا در پزشـکی هسـته ای مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫نگار طاهری‬ ‫پایه ششم دبستان غیردولتی موج سپید‪ /‬شهرستان مه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 1399‬اول رجب ‪ 13 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2176‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرکلاموزش وپرورشمازندرانتاکیدکرد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫برای دفاع از ارزش های جمهوری اسالمی‬ ‫باید قدم های بزرگ تری در حوزه های دانش اموزی برداریم‬ ‫پیام مدیرکل اموزش وپرورش مازندران به مناسبت فرارسیدن چهل ودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َ َ َ ً‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َ ُّ َ َ َ‬ ‫کان ز ُهوقا‬ ‫الباطل‬ ‫الباطل اِ ن ِ‬ ‫جاء الحق َو زهق ِ‬ ‫چهل ودومیـن سـالروز طلـوع نـور و سـرور بـر ایـن سـرزمین و فرارسـیدن‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی بـه رهبـری معمـار کبیـر‬ ‫انقلاب حضـرت امـام خمینـی(ره) و همراهـی مـردم مومـن و شـریف‬ ‫بـر همـه احـاد ملـت شـریف مبـارک بـاد‪ ۲۲ .‬بهمـن نقطـه عطـف تاریـخ‬ ‫معاصر ایران اسـت به این علت که تحقق پیروزی تالش ازادی خواهانه‬ ‫ملـت از زمـان انقلاب مشـروطه بـود و درنهایـت موجبـات اسـتقرار‬ ‫حا کمیـت دیـن در همـه شـئون زندگـی مـردم را فراهـم سـاخت‪ .‬امـروز‬ ‫و در چلـه دوم انقلاب‪ ،‬خـود را ملـزم و متعهـد می دانیـم کـه در مسـیر‬ ‫اعتلای پرچمـی کـه خمینـی کبیـر(ره) برافراشـت و مسـیری کـه مقـام‬ ‫معظـم رهبـری َح ِف َظ ُـه ُ‬ ‫اهلل ادامـه داد بکوشـیم و بـا ارمان هـای امـام و‬ ‫شهدا و رهبر انقالب تجدید میثاق می کنیم تا دستگاه تعلیم و تربیت‬ ‫را بـه همان مسـیری سـوق دهیـم که موجب رضایـت خداوند رحمان‬ ‫باشـد‪ .‬در چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬یـاد و نـام‬ ‫همـه شـهدا اعـم از شـهدای فرهنگـی و دانش امـوز‪ ،‬شـهیدان دوران‬ ‫مبـارزه تـا شـهدای دفـاع مقـدس‪ ،‬شـهدای مدافـع حـرم و شـهدای‬ ‫مدافـع سلامت را گرامـی می داریـم و بـه جوانـان دانش امـوز و نسـل‬ ‫نورسـته یاداور می شـویم که از این پرچم انقالب اسلامی ایران با جان‬ ‫و ایمـان خـود دفـاع کننـد تـا روزی که صاحب اصلـی این انقالب ظهور‬ ‫کنـد‪ ،‬ب هحـق حـق و اهلـه‪.‬‬ ‫علیرضاسعدی پور‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در ائین افتتاح مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه در شهرستان عباس اباد عنوان کرد؛‬ ‫باحضور استاندار مازندران‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل اموزش وپرورش؛‬ ‫افتتاح این پروژه ها به برکت انقالب اسالمی ست‬ ‫زنگ انقالب هم زمان با سراسر کشور‪ ،‬در مازندران نواخته شد‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در ائیـن افتتـاح‬ ‫مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه شـهید محمـد جعفرنـژاد کالرابـاد‬ ‫شهرسـتان عباس ابـاد تا کیـد کـرد‪« :‬افتتـاح چنیـن‬ ‫یسـت»‪ .‬علیرضـا‬ ‫پروژه هایـی از برکـت انقلاب اسالم ‬ ‫سـعدی پور ضمـن حضـور در ائیـن افتتـاح مدرسـه ‪۱۲‬‬ ‫کالسـه شـهید جعفرنـژاد کالرابـاد بـا همراهـی خیریان پور‬ ‫(معاون اسـتاندار) و شـیرزاد (مدیرکل نوسـازی مدارس)‬ ‫و ضمـن تقدیـر از تلاش همـه کسـانی که در سـاخت ایـن‬ ‫پـروژه عظیـم سـهم داشـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬فرهنگ سـازی‬ ‫در امـر سـاخت مدرسـه می توانـد علیرغـم ثـواب‬ ‫اخـروی‪ ،‬باعـث بهره منـدی بسـیاری از دانش امـوزان‬ ‫در مناطـق کمتـر توسـعه یافته شـود و همچنیـن باعـث‬ ‫یسـت که با زحمات همه بزرگواران‪ ،‬امروز این‬ ‫خوشحال ‬ ‫پـروژه بـا دسـتان پربرکـت مـادر بزرگـوار شـهید جعفرنـژاد‬ ‫افتتـاح شـد»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول ضمـن قدردانـی از‬ ‫زحمـات تمامـی افـرادی در چنیـن پروژه هایی مشـارکت‬ ‫دارنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬پیگیـر امـور و تعامـل بـا خیریـن‬ ‫منطقـه می توانـد بـر ایجـاد فرصت هـای کافـی به منظـور‬ ‫توسـعه همکاری هـای موثـر بـا اداره کل نوسـازی مدارس‬ ‫منجر شود»‪ .‬وی بااشاره به استفاده از ظرفیت خیرین‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬خیریـن مازندرانـی نه تنهـا در امـر‬ ‫مدرسه سـازی بلکه در سـایر زمینه ها از قبیل تهیه اقالم‬ ‫و لـوازم اموزشـی بـرای دانش امـوزان کم برخـوردار خـوش‬ ‫درخشـیدند کـه امیدواریـم ایـن رفتـار حسـنه همـواره‬ ‫ادامه داشـته باشـد»‪ .‬سـعدی پور درپایان افزود‪« :‬بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسلامی ایران سـرانه اموزشـی در اسـتان‬ ‫مازنـدران پیشـرفت های چشـمگیری داشـته تـا حـدی‬ ‫کـه بیـش از سـه هزار پـروژه در ایـن ‪42‬سـال افتتـاح شـده‬ ‫کـه همـه این هـا بـه برکت خـون شـهدا و تالش های همه‬ ‫مسـئولین ایـن نظـام اسـت»‪.‬‬ ‫هم زمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر صورت گرفت؛‬ ‫ائیـن نواخته شـدن زنـگ انقلاب‪ ،‬هم زمـان بـا سـالروز لحظـه ورود امـام بـه میهـن‪ ،‬در‬ ‫دبیرسـتان شـاهد دختـران ناحیـه یـک سـاری برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره اطالع رسـانی و‬ ‫روابط عمومـی اموزش وپـرورش مازنـدران؛ ایـت اهلل محمدباقـر محمدی الئینی‪ ،‬انقلاب را‬ ‫نعمتـی بـزرگ کـه حاصـل خـون شـهدا و وحـدت مـردم بـوده اسـت دانسـته و گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫شـکرگزار ایـن نعمـت باشـیم و تصمیـم بگیریـم کـه راه انقلاب را ادامـه داده و از مسـیر و‬ ‫اهداف ان جدا نشـویم»‪ .‬نماینده ولی فقیه در اسـتان مازندران بااشـاره به سخت ترشـدن‬ ‫حرکـت انقلاب در چهل ودومیـن سـالگرد پیروزی ان خاطرنشـان کرد‪« :‬امروز درمقایسـه با‬ ‫سـال ‪ ۵۷‬و سـال های اغازیـن انقلاب‪ ،‬کاری به مراتـب سـخت تر داریـم؛ چرا که دشـمن هم‬ ‫یکـه در‬ ‫کتـک افراد ‬ ‫یتـر شـده و مبارزاتـش را گسـترده تر کـرده اسـت‪ .‬ازایـن رو وظیفـه ت ‬ ‫قو ‬ ‫خط انقالب مانده اند‪ ،‬هشیاری بیشتر است»‪ .‬در ابتدای این مراسم علیرضا سعدی پور‬ ‫(مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران) نیـز ضمـن تبریـک چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران و بزرگداشـت یاد و خاطره شـهدای انقلاب‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬بـرای دفاع‬ ‫گتـری در حوزه هـای دانش امـوزی‬ ‫از ارزش هـای جمهـوری اسلامی بایـد قدم هـای بزر ‬ ‫برداریم‪ .‬قدردانی از کسانی که این حرکت و انقالب بزرگ را رقم زدند‪ ،‬یکی از راه های انتقال‬ ‫ارزش هـای انقلاب بـه دانش امـوزان و نسـل جدیـد اسـت»‪.‬‬ ‫هم زمان با چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در شهرستان کالردشت برگزار شد؛‬ ‫ائین کلنگ زنی دبستان شهدای شاقوزکوتی خرم اباد تنکابن‬ ‫مراسـم کلنگ زنـی دبسـتان شـهدای شـاقوزکتی خرم ابـاد تنکابـن هم زمـان بـا‬ ‫چهل ودومیـن بهـار انقلاب اسلامی و ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر باحضـور امام جمعـه‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬عطایـی (معـاون مدیـرکل) و مدیـر اموزش وپـرورش شهرسـتان تنکابـن‪،‬‬ ‫اسـتادیان (معـاون نوسـازی و تجهیـز مـدارس اسـتان مازنـدران)‪ ،‬مهنـدس باقـری‬ ‫(معـاون عمرانـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان)‪ ،‬اقا گلـی (بخشـدار بخـش خرم ابـاد) و‬ ‫صالحی (معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اپ تنکابن) و سایر مسئولین شهرستان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬مدیـر اموزش وپـرورش شهرسـتان دراین مراسـم ضمن زنده نگاه داشـتن یاد‬ ‫و خاطـره شـهدای گران قـدر و گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر افـزود‪« :‬فعالیـت‬ ‫و تلاش در امـر مدرسه سـازی و ایجـاد فضـای اموزشـی یکـی از ماندگارتریـن اعمـال‬ ‫خیری سـت که به واسـطه ان فرزندان ایران عزیز به باالترین جایگاه های علمی دسـت‬ ‫پیدا خواهند کرد»‪ .‬عبداهلل عطایی تصریح کرد‪« :‬دبستان قدیمی شهدای شاقوزکوتی‬ ‫در جریان برف سـال ‪ ۱۳۹۲‬تخریب شـده بود و دبسـتان جدید با برنامه ریزی های الزم‬ ‫و با مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی با اعتبار چهارمیلیاردتومان در دوطبقه به متراژ‬ ‫‪ ۹۱۶‬مترمربـع سـاخته خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ائین کلنگ زنی مدرسه خیرساز هفت تیر روستای پیشنبور کالردشت‬ ‫ائیـن کلنگ زنـی مدرسـه خیرسـاز هفـت تیر روسـتای پیشـنبور باحضـور فرمانـدار‪ ،‬مدیر‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬رئیـس دفتـر نماینـده مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬همـکاران سـتادی‬ ‫اموزش وپـرورش و دهیـار و شـورای اسلامی روسـتای پیشـنبور برگـزار شـد‪ .‬مهـرداد‬ ‫تیمورنـژاد (مدیـر اموزش وپـرورش کالردشـت) بااشـاره به گام دوم انقلاب کـه همـان‬ ‫تمدن سازی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬اساسـی ترین رکـن فرهنـگ و تمـدن‪ ،‬مدرسـه اسـت و‬ ‫نهادینه کـردن فرهنـگ مدرسه سـازی در جامعـه پیشـرفت جامعـه را تضمیـن خواهـد‬ ‫کرد»‪ .‬مهرداد تیمورنژاد همچنین بااشـاره به پتانسـیل باالی نیروی انسانی روستاهای‬ ‫کالردشت افزود‪« :‬شهرستان کالردشت سرشار از استعدادهای پنهان است امیدواریم‬ ‫بـا تجهیـز و فراهـم اوردن امکانـات اموزشـی بتوانیـم گامـی درجهـت رشـد و شـکوفایی‬ ‫فرزنـدان عزیزمـان برداریـم»‪ .‬فرمانـدار و رئیـس شـورای اموزش وپـرورش نیـز بااشـاره به‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه امریـکا افـزود‪« :‬علی رغم وجـود تحریم های ظالمانه‪ ،‬قطار توسـعه‬ ‫و سازندگی در کشور متوقف نشده است و روزبه روز پروژه های عمرانی مختلفی افتتاح‬ ‫و بهره برداری می شـود»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ مدرسـه شـش کالسـه روسـتای پیشـنبور در‬ ‫دوطبقـه و بـا هزینـه ای بالغ بـر ‪۳۰‬میلیاردریـال کلنگ زنـی شـد»‪.‬‬ ‫در ایام چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توسط اداره کل اموزش فنی و حرفه ای مازندران صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای در بزرگ ترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری جهان‬ ‫اموزشـگاه ازاد فنـی و حرفـه ای قر هبـرون در بزرگ تریـن مرکـز‬ ‫پـرورش ماهیـان خاویـاری جهـان در شهرسـتان جویبـار‬ ‫افتتـاح شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫روابط عمومـی اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران؛‬ ‫ایـن مراسـم باحضـور حسـن خیریانپور (معـاون هماهنگی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران)‪ ،‬مهـدی گلچـوب‬ ‫(مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری)‪،‬‬ ‫حجت االسلام نادعلـی زاده (امام جمعـه جویبـار)‪ ،‬علـی‬ ‫اسد (فرماندار شهرستان جویبار)‪ ،‬سید حسین درویشی‪،‬‬ ‫کامران اصغری و حسن اسحاقی (مدیران کل اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و شیالت مازندران)‬ ‫و جمعـی دیگـر از مدیـران شهرسـتانی در بزرگ تریـن مرکـز‬ ‫پـرورش ماهیـان خاویـاری جهـان در شهرسـتان جویبـار‬ ‫مازنـدران افتتـاح شـد‪ .‬خیریانپـور (معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران) گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫تا کیدات احمد حسین زادگان؛ استاندار مازندران مبنی بر‬ ‫راه اندازی اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای در مجموعه تعاونی‬ ‫قره برون با همت اسـحق اسلامی؛ مدیر و سـرمایه گذار این‬ ‫مجموعه و اهتمام مدیرکل اداره کل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫مازندران این مجموعه راه اندازی شد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در‬ ‫ایـران امـوزش بـه دو صـورت رسـمی و غیررسـمی صـورت‬ ‫می گیـرد کـه اموزش هـای غیررسـمی برعهـده سـازمان‬ ‫یسـت‪ .‬درحال حاضـر برنامـه ای‬ ‫امـوزش فنـی و حرفه ا ‬ ‫تحت عنوان مهارت اموزی در محیط کار واقعی وجود دارد‬ ‫کـه بـا همـکاری فرمانـداران‪ ،‬دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‬ ‫و اقدامـات بسـیار خوب و موثـر امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫اسـتان درحـال انجـام اسـت»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصادی اسـتانداری مازندران اظهار داشـت‪« :‬از اقدامات‬ ‫بسـیار خوب اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران‬ ‫تشـکیل شـورای مهـارت در سـطح اسـتان و شهرسـتان‬ ‫اسـت که اموزش های مهارتی براسـاس نیاز هر شهرسـتان‬ ‫سـنجیده و بـا تصویـب شـورای مهـارت شهرسـتان جهـت‬ ‫تصویب نهایی به شورای مهارت استان ارسال می شود»‪.‬‬ ‫خیریانپـور تصریـح کـرد‪« :‬عالو هبـر علـم‪ ،‬تجـارب عملـی و‬ ‫عملیاتـی موردنیـاز اسـت که هـر دو به نوعی مکمل یکدیگر‬ ‫هسـتند و دراین راسـتا مجموعـه امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران بـا دارا بـودن ‪ 950‬اموزشـگاه ازاد فنـی و حرفـه ای‬ ‫دارای ظرفیـت بسـیارباالیی جهـت تربیـت عالقه منـدان‬ ‫ً‬ ‫یکـه دوره امـوزش‬ ‫یسـت‪ .‬معمـوال افراد ‬ ‫بـه مهارت اموز ‬ ‫مهارتی را می گذرانند نیروهای توانمند و کارامدی هستند‬ ‫کـه می تـوان در بـازار کار از ظرفیـت و تـوان ان هـا اسـتفاده‬ ‫بهینـه کـرد‪ .‬دوره هـای مهارت اموزی کـه در مجموعه های‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران انجـام می شـود بسـیار‬ ‫یسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬یکـی از ظرفیت های‬ ‫کاربـردی و عملیات ‬ ‫یسـت‪ .‬پـرورش ماهیـان‬ ‫مهـم اسـتان مازنـدران ابزی پرور ‬ ‫خاویـاری و ماهیـان سـردابی و گرم ابـی و پـرورش میگـو؛‬ ‫ظرفیـت اشـتغال و اقتصـادی بسـیار باالیی بـرای اسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬امسـال میزان تولید محصوالت شـیالتی در اسـتان‬ ‫‪95‬هزارتـن به ‪ُ 106‬‬ ‫ُ‬ ‫ هزارتن ارتقاءیافته و براسـاس‬ ‫مازنـدران از‬ ‫هدف گـذاری صـورت گرفتـه بایـد بـه ‪ُ 116‬‬ ‫ هزارتن در سـال‪99‬‬ ‫برسـد‪ .‬ایـن امـر دور از ذهـن نیسـت؛ زیـرا عالو هبـر ذخایـر‬ ‫دریای خزر‪ ،‬رودخانه ها‪ ،‬نهرها‪ ،‬استخرهای پرورش ماهی‬ ‫و وجـود ‪ 830‬اب بنـدان بـا مسـاحت ‪ 17‬هزارهکتـار کـه در‬ ‫اسـتان وجـود داشـته‪ ،‬عالو هبـر تامیـن اب موردنیـاز بخـش‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬حفـظ محیـط زیسـت و گردشـگری‪ ،‬می تـوان‬ ‫بـه پـرورش ماهـی در ایـن مکان هـا اقـدام کـرد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول بیـان کـرد‪« :‬مجموعـه پـرورش ماهیـان خاویـاری‬ ‫قر هبـرون در جهـان بی نظیـر اسـت و به عنـوان یک ظرفیت‬ ‫بسیارباال برای استان به شمار می رود که اموزش های فنی‬ ‫و حرفـه ای می توانـد اموزش هـای مهارتـی خـود را درزمینـه‬ ‫پـرورش‪ ،‬بسـته بندی‪ ،‬تکثیـر و نگهـداری گسـترش دهـد و‬ ‫به کسانی که می خواهند در مسیر مجموعه شرکت تعاونی‬ ‫پـرورش ماهیـان خاویـاری فعالیـت کننـد کمـک شـایانی‬ ‫داشـته باشـد»‪.‬مدیر مجموعـه پـرورش ماهیـان خاویاری‬ ‫قره بـرون گفـت‪« :‬باتوجه به پتانسـیل بسـیارباالی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬تصمیـم گرفتـه شـد تـا مجموعـه قره بـرون در‬ ‫ایـن شهرسـتان شـکل بگیـرد‪ .‬ا کنـون درحـال احـداث‬ ‫بـازار بـرای فـروش ماهیـان خاویـاری هسـتیم کـه قصـد‬ ‫داریـم ایـن ظرفیـت را ملـی کـرده و بـا پرداختـن بـه‬ ‫امـوزش جوانانـی کـه وارد بـازار کار می شـوند ایـن فراینـد را‬ ‫یتـر و بروزتـر کنیـم‪ .‬برهمین اسـاس با کمـک مدیران‬ ‫علم ‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران مبـادرت بـه احـداث‬ ‫اموزشـگاه مذکور شـد تا با پتانسـیل موجود در این واحد‬ ‫بـه جوانـان جویـای کار و همکارانـی کـه در مکان هـای‬ ‫دیگـر درهمین زمینـه مشـغول کار هسـتند امـوزش داده‬ ‫شـود»‪ .‬اسلامی اظهـار داشـت‪« :‬بـا کمـک کارشناسـان‬ ‫ایـن مجموعـه درحـال تولیـد وا کسـن ماهیـان خاویـاری‬ ‫هسـتیم کـه بـه زودی ایـن تلاش و همـت نتیجـه خواهـد‬ ‫داد تـا بـا وا کسـینه کردن‪ ،‬ایـن ابزیـان درطـول مـدت‬ ‫‪ 14‬سـال مشـکلی نداشته باشند‪ .‬این مجموعه پتانسیل‬ ‫بسـیارباالیی در برگشـت اب داشـته کـه ایـن امـر می توانـد‬ ‫امـوزش خوبـی بـرای افـراد و مهارت جویـان باشـد»‪.‬‬ ‫درادامـه درویشـی (مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران) گفـت‪« :‬اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران امادگـی دارد تـا درزمینه شـیالت‪ ،‬ابزی پروری و‬ ‫ماهیـان هرگونـه همکاری که دراین حوزه موردنیاز اسـت‬ ‫را بـا تعامـل انجـام داده و تفاهم نامـه ای دراین زمینـه‬ ‫منعقد شود‪ .‬استان مازندران باتوجه به مزیت و ظرفیت‬ ‫یکـه اسـتان سـاحلی تلقـی‬ ‫بالقـوه ای کـه دارد و ازانجای ‬ ‫می شـود ایـن اموزشـگاه ازاد فنی و حرفـه ای که به عنوان‬ ‫یـک مـدل مرکـز مهارتـی بـرای هفـت اسـتان سـاحلی‬ ‫بـوده مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬ا گر به معنـای واقعی‬ ‫در مازنـدران در حوزه هـای تولیـد‪ ،‬اقتصـاد و اشـتغال‪،‬‬ ‫اموزش هـای فنـی و حرفـه ای تحقـق یابـد می تواند نقش‬ ‫بسـزایی در تحقـق شـعار جهـش تولیـد کـه ازسـوی مقـام‬ ‫معظـم رهبـری بـرای سـال جاری نام گذاری شـده اسـت‪،‬‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬درخاتمـه لوح افتتـاح و بهر هبـرداری مرکز‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای قره بـرون کـه ازسـوی امـوزش‬ ‫فنی و حرفه ای اسـتان اماده شـده بود توسـط خیریانپور‬ ‫(معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری مازندران)‬ ‫بـه اسلامی (مدیـر مجموعـه پـرورش ماهیـان خاویـاری‬ ‫قره بـرون) اهـداء شـد‪.‬‬ ‫در ایام چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح دپارتمان تخصصی اموزش کارافرینی و مهارت های کسب وکار در مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره‪ 3‬ساری نگاهی به عناوین کسب افتخارات اداره کل‬ ‫دپارتمان تخصصی اموزش کارافرینی و مهارت های کسـب وکار و پشـتیبانی قـرار دهـد‪ .‬متاسـفانه ًدر اسـتان همـه ادعـای کار باشـد»‪.‬الزمبه ذکـراسـت؛ایـندپارتمـاندر مرکـزامـوزشفنیو درامدهـا و مشـتری ها موردبررسـی قـرار می گیـرد و ارزشـی کـه اموزش فنی و حرفه ای استان مازندران‬ ‫در مرکـز امـوزش فنـی و حرفـه ای شـماره ‪ 3‬سـاری افتتـاح و درزمینـه کارافرینـی دارنـد ولـی ا کثـرا جزیـره ای عمـل می کننـد‪ .‬حرفـه ای شـماره ‪ 3‬سـاری به صورت پایلـوت افتتـاح و راه اندازی کسـب وکار در جامعـه ایجـاد می کنـد سـنجیده می شـود‪.‬‬ ‫در دوران انقالب اسالمی‬ ‫راه انـدازی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی عملکـرد و اعتبـارت یکـی اسـت؛ ولـی هـر دسـتگاهی در کانـال شددر ایندپارتمانرشته هایمربوطبه کسب وکار و کارافرینی‬ ‫اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازندران؛ این مراسـم باحضور‬ ‫سـید حسـین درویشـی (مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران)‪ ،‬امیـر جمشـیدی (معـاون فنـی و اموزشـی)‪ ،‬ارش‬ ‫صفـری (مسـئول امـور کارافرینـی و مدیریـت کسـب وکارهای‬ ‫کوچـک)‪ ،‬سـید غالم رضـا تاکامـی (رئیـس مرکـز امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای شـماره ‪ 3‬سـاری)‪ ،‬طاهـا طالیـی (مربـی ایـن کارگاه) و‬ ‫جمعی دیگر از مربیان مرکز افتتاح شـد‪ .‬درویشـی دراین مراسـم‬ ‫گفـت‪« :‬پایلـوت و سـتاد مرکـزی ایـن دپارتمـان در همیـن مرکـز‬ ‫موجـود باشـد و تمامـی شهرسـتان های اسـتان را موردحمایت‬ ‫خـود اقـدام می کنـد کـه هیـچ گاه بـه ان نقطـه هـدف نخواهنـد‬ ‫رسـید»‪ .‬مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬این اسـتان درزمینه تشـکیل دپارتمان تخصصی اموزش‬ ‫کارافرینـی و مهارت هـای کسـب وکار پیشروسـت و از سـالیان‬ ‫بسـیار دور به دنبال تشـکیل و ایجاد این دپارتمان بوده اسـت‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا افـرادی در سـال های گذشـته در مرکـز امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای تربیت مربـی کرج اموزش دیدنـد تا موضوع کار‬ ‫و کارافرینـی را ترویـج دهنـد‪ .‬بایـد ایـن دپارتمـان اطالعـات خود‬ ‫را بـه روز کـرده و از تمامـی اسـتان اطالعـات کافـی و الزم داشـته‬ ‫قـرار اسـت بـرای اولین بـار تدریـس شـود‪ .‬می تـوان از بسـیاری‬ ‫از رشـته های مهارتـی کـه درحال حاضـر در دیگـر مرا کـز درحـال‬ ‫تدریـس هسـتند؛ از کارامـوزان ان ها اسـتفاده کـرد‪ .‬افرادی که در‬ ‫ایـن مرکـز و مرا کـز امـوزش فنـی و حرفـه ای مهارتـی را می اموزنـد‬ ‫باید یاد بگیرند که چگونه وارد بازار کار شوند‪ .‬مراحل چگونگی‬ ‫ورود بـه بـازار کار از ابتـدا تـا انتهـا بـه انـان امـوزش داده می شـود‪.‬‬ ‫رشـته اماده سـازی کسـب وکارهای نواورانـه می توانـد بـرای ایـن‬ ‫مرکـز و مرا کـز امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور موثـر و مفیـد باشـد؛‬ ‫زیرا در ان تمامی موارد منطبق با بازار کار بیرون اعم از هزینه ها‪،‬‬ ‫کسـب عنـوان دسـتگاه برتـر در شـاخص دولـت‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬کسـب عنـوان دسـتگاه برتـر طـی‬ ‫چند سـال متمادی در جشـنواره شهید رجایی‪،‬‬ ‫کسـب پنج مدال نقره و برنز در مسـابقات جهانی‬ ‫مهـارت‪ ،‬کسـب بیـش از ‪ ۱۰۰‬طلا‪ ،‬نقـره و برنـز در‬ ‫مسـابقات ملی مهارت‪ ،‬کسـب بیش از ‪ ۱۰‬دیپلم‬ ‫افتخـار در مسـابقات جهانـی توسـط کارامـوزان‬ ‫مازنـی‪ ،‬کسـب بیـش از ‪ ۱۰‬عنـوان رئیـس مرکـز‬ ‫نمونـه کشـوری‪ ۳۰ ،‬مربـی نمونـه کشـوری‪۲۰ ،‬‬ ‫مدیـر اموزشـگاه ازاد نمونـه کشـوری و همچنیـن‬ ‫کسـب عنـوان روابط عمومـی برتـر در بیـن ادارات‬ ‫کل سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور از‬ ‫مهم ترین دسـتاوردهای ‪۴۲‬سـاله امـوزش فنی و‬ ‫حرفـه ای مازنـدران اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!