روزنامه سایه شماره 2175 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2175

روزنامه سایه شماره 2175

روزنامه سایه شماره 2175

‫موافقت رهبر انقالب اسالمی‬ ‫با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان‬ ‫به مناسـبت فرا رسـیدن سـالروز پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا عفـو یـا تخفیـف مجـازات سـه هزار و‬ ‫محکومـان محا کـم عمومـی و انقلاب‪ ،‬سـازمان قضائـی‬ ‫‪ ۸۴۰‬نفـر از‬ ‫ِ‬ ‫نیروهـای مسـلح و تعزیـرات حکومتی موافقت کردنـد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ حجت االسلام والمسـلمین‬ ‫رئیسـی؛ رئیـس قـوه قضائیـه به مناسـبت فرارسـیدن سـالروز پیـروزی‬ ‫شـکوهمند انقلاب اسلامی در نامـه ای بـه رهبـر انقلاب اسلامی‬ ‫پیشـنهاد عفـو یـا تخفیـف و تبدیـل مجـازات ایـن محکومـان را که از سـوی کمیسـیون مرکـزی عفو‬ ‫و بخشـودگی قـوه قضائیـه واجـد شـرایط الزم تشـخیص داده شـده اند‪ ،‬ارائـه کـرد و ایـن پیشـنهاد‬ ‫در اجـرای بنـد ‪ ۱۱‬از اصـل ‪ ۱۱۰‬قانـون اساسـی مـورد موافقـت حضـرت ایـت اهلل خامنه ای قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرارسیدن یوم اهلل ‪22‬بهمن گرامی باد‬ ‫‪ ۸۹‬درصد‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫محمد ابراهیـم حسـن نژاد؛ قائم مقـام صنـدوق بیمـه کشـاورزی از افزایـش‬ ‫‪ ۸۹‬درصدی بیمه دام کشـور در سـال زراعی جاری خبر داد و گفت‪« :‬تا کنون بیش‬ ‫از هشـت میلیون و ‪ ۱۰۲‬هـزار راس دام تحت پوشـش بیمـه کشـاورزی قـرار گرفتنـد و‬ ‫به سـوی بیمـه فرا گیـر حرکـت می کنیـم؛ امـروز تـا ‪ ۸۰‬درصـد ارزش دام تلف شـده بـه‬ ‫بیمه شـدگان‪ ،‬غرامـت پرداخـت می شـود»‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 26 1399‬جمادی الثانی ‪ 9 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2175‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫محمدجواد ظریف در گفت وگو با ‪:CNN‬‬ ‫معلمان و چالش های‬ ‫اموزش مجازی‬ ‫یک اسب را دو بار نمی خریم!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪90‬هزار ازدواج‬ ‫زیر ‪ 14‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۲۰۲۱‬؛ عرصه قدرت نمایی زنان‬ ‫بـا اغـاز سـال ‪ ،۲۰۲۱‬بـر شـمار زنـان در عرصه هـای مدیریتـی تعیین کننـده در سراسـر‬ ‫جهـان درمقایسـه با قبـل افـزوده شـده کـه حا کـی از افزایش نقـش و قدرت این قشـر از‬ ‫جوامع در حوزه های گونا گون سیاسـی‪ ،‬تجاری و ‪ ...‬اسـت‪ .‬در تازه ترین حضور زنان‬ ‫در عرصه هـای مدیریـت عالـی جهان‪ ،‬خانم اوکونجو ایواال؛ وزیر پیشـین دو وزارتخانه‬ ‫خارجـه و دارایـی نیجریـه‪ ،‬ریاسـت سـازمان تجـارت جهانـی را برعهـده گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بـرای نخسـتین بار اسـت که زن و یـک افریقایی تبار به عنوان رئیس این سـازمان‬ ‫جهانـی منصوب شـده اسـت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کانـگ کیوانـگ وا؛ وزیـر خارجـه سـابق کـر ه جنوبـی کـه مسـئولیتش را واگـذار‬ ‫کـرد‪ ،‬نسـبت بـه ازادی خدمـه و ملوانـان کشـتی توقیف شـده کـره ای توسـط‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران ابـراز خرسـندی کـرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریخبرداد؛‬ ‫اغاز واکسیناسیون‬ ‫از امروز در کشور‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛‬ ‫نا گفته های تولیت استان قدس رضوی‬ ‫از تعطیلی حرم مطهر امام رضا‬ ‫(ع)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫برداشتن گام های اساسی‬ ‫برای هوشمند سازی مالیات‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان بیان کرد؛‬ ‫اجرای ‪ ۲۲۰۰‬پروژه اشتغال زایی‬ ‫ویژه مددجویان‬ ‫‪2‬‬ ‫حرکت ذوب اهن‬ ‫درجهت کاهش هزینه بدون یارانه انرژی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور اهواز درنظردارد مناقصات مشـروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت و‬ ‫از میـان شـرکت های واجد صالحیـت وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث‬ ‫پایگاه بهداشت شهری شماره ‪ 1‬مرکز ‪1‬‬ ‫شهرستان ماهشهر‬ ‫‪2099009025000107‬‬ ‫‪399.778.000‬‬ ‫بصورت اسناد خزانه‬ ‫اسالمی با نماد اخزا (‪)910‬‬ ‫با سررسید ‪( 1402‬عمرانی‪/‬‬ ‫اوراق)‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث‬ ‫پایگاه بهداشت شهری شماره ‪ 1‬مرکز ‪5‬‬ ‫شهرستان ماهشهر‬ ‫‪2099009025000108‬‬ ‫‪399.778.000‬‬ ‫از محل اعتبارات تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای‬ ‫استانی (متوازن) بصورت‬ ‫اوراق خزانه (اخزا ‪910‬‬ ‫با سررسید سال ‪)1402‬‬ ‫عمرانی‪ /‬اوراق‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث‬ ‫مرکز جامع روستایی سویره شهرستان‬ ‫هندیجان‬ ‫‪2099009025000109‬‬ ‫‪925.538.000‬‬ ‫از محل اعتبارات تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای‬ ‫استانی (متوازن) بصورت‬ ‫اسناد خزانه اسالمی با‬ ‫سررسید ‪ 1402‬با نماد (اخزا‬ ‫‪ )910‬عمرانی‪ /‬اوراق‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی ترانسفورماتور و تابلوهای پست‬ ‫برق امفی تئاتر و کلینیک اموزشی درمانی‬ ‫امام خمینی(ره) اهواز‬ ‫‪2099009025000110‬‬ ‫‪1.150.000.000‬‬ ‫تکواندو‪ ،‬ابروی‬ ‫ورزش ایران است‬ ‫جناب اقای مهندس سیدمهدی نقوی‬ ‫با کمال مسـرت و افتخار انتصاب جنابعالی به سـمت سرپرسـت سـازمان منطقه ازاد انزلی را که سـمبل بارزی از‬ ‫ی ارزشـمند ان عزیز فرهیخته و تالش های خسـتگی ناپذیر جنابعالی سـت‪ ،‬تبریک عرض می کنیم‪ .‬امید‬ ‫توانایی ها ‬ ‫است در سایه الطاف الهی در پیش بردن اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫ابراهیم نیازمندگشتی؛ سرپرست روزنامه سایه در استان گیالن‬ ‫دوست گرامی جناب اقای مهندس امین افقی‬ ‫انتصاب بجا و شایسـته جنابعالی را به عنوان سرپرسـت معاونت امور بندری و حوزه خزر سـازمان منطقه‬ ‫ی خدمـت‬ ‫ی برجسـته جنابعالـی‪  ‬در صحنه هـا ‬ ‫ازاد انزلـی کـه بیانگـر تعهـد‪ ،‬کارامـدی‪ ،‬لیاقـت و شایسـتگی ها ‬ ‫صادقانـه بـه نظـام و وطـن اسلامی اسـت‪ ،‬تبریـک عـرض کـرده؛ موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد‬ ‫منان مس�ئلت دارم‪.‬‬ ‫ابراهیم نیازمندگشتی؛ سرپرست روزنامه سایه در استان گیالن‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی‬ ‫رئیس کمیتهملیالمپیک‪:‬‬ ‫از محل اعتبارات اختصاصی‬ ‫واحد ابالغی از طرف وزارت‬ ‫متبوع (اعتبارات مصدومین‬ ‫حوادث ترافیکی) غیرعمرانی‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار (شـرکت در مناقصـه)‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی مطابـق نمونـه پیوسـت در اسـناد مناقصـه بـه نـام دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز و یـا فیـش بانکـی واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب ‪ 1335408974‬بـا شناسـه ‪ 20000801182‬نـزد بانـک ملـت شـعبه دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز‬ ‫دریافت اسناد مناقصه‪ :‬برای دانلود اسناد و شرکت در مناقصه ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬الزامی است‪ .‬پرداخت هزینه خرید اسناد به‬ ‫صورت اینترنتی از طریق سـایت قابل انجام می باشـد‪ .‬اسـناد فقط می بایسـت از طریق سـامانه فوق به صورت اینترنتی خریداری گردد و نام شـرکت‬ ‫جز خریداران اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد ثبت گردد‪ .‬درصورت خرید اسـناد مناقصه به هر طریق دیگر‪ ،‬پا کات مناقصه گر باز نخواهد شـد و حق‬ ‫شـرکت در مناقصه را نخواهد داشـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت اشـخاص حقیقی مجاز به شـرکت در مناقصه نمی باشند‪.‬‬ ‫زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/23‬لغایت ‪1399/11/27‬‬ ‫مهلت تحویل پا کات پیشنهادی‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/28‬لغایت پایان وقت اداری (ساعت ‪ )14:30‬مورخ ‪1399/12/11‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/12‬ساعت ‪ 13:30‬در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی‬ ‫محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه‪ :‬اهواز‪ -‬ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬مدیریت حراست دانشگاه‬ ‫تلفن تماس‪ 061 -33337079 :‬و ‪061 -33112958‬‬ ‫هزینه ا گهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1092222 :‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫‪۲۰۲۱‬؛ عرصه قدرت نمایی زنان‬ ‫بـا اغـاز سـال ‪ ،۲۰۲۱‬بـر شـمار زنـان در عرصه هـای مدیریتـی‬ ‫تعیین کننـده در سراسـر جهـان درمقایسـه با قبـل افـزوده‬ ‫شـده کـه حا کـی از افزایـش نقـش و قـدرت ایـن قشـر‬ ‫از جوامـع در حوزه هـای گونا گـون سیاسـی‪ ،‬تجـاری و‬ ‫‪ ...‬اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ در تازه تریـن حضـور زنـان در‬ ‫عرصه هـای مدیریـت عالـی جهـان‪ ،‬خانـم اوکونجـو ایـواال؛‬ ‫وزیـر پیشـین دو وزارتخانـه خارجـه و دارایـی نیجریـه‪،‬‬ ‫ریاسـت سـازمان تجـارت جهانـی را برعهـده گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بـرای نخسـتین بار اسـت کـه زن و یـک افریقایی تبـار‬ ‫به عنـوان رئیـس ایـن سـازمان جهانـی منصـوب شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مقام هـای بازرگانـی امریـکا‪ ،‬خانـم اوکونجـو ایـواال‬ ‫را اقتصاددانـی شایسـته و اشـنا بـا مناسـبات بین المللـی‬ ‫دانسـته و از نامـزدی او در راس سـازمان تجـارت جهانـی‬ ‫حمایـت کرده انـد‪ .‬انتخـاب خانـم کامـاال هریـس به عنـوان‬ ‫اولیـن زن در قامـت معـاون رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫نیـز یکی دیگـر مـواردی بـوده کـه رسـانه های جهـان از‬ ‫ان به عنـوان مصداقـی بـرای افزایـش قـدرت زنـان در‬ ‫عرصه های مدیریتی در سـال ‪ 2020‬نام برده اند‪ .‬همچنین‬ ‫بایـدن بنا بر دالیلـی‪ ،‬تعـداد قابل توجهـی از اعضـای کابینـه‬ ‫و دولـت خـود را از بیـن زنـان برگزیـده اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫نقش رهبران زن در کشورهای مختلف جهان در مدیریت‬ ‫بحران کرونا‪ ،‬باعث تغییر نگاه ها به سمت قدرت مدیریت‬ ‫زنـان شـده اسـت‪ .‬همه گیـری کوویـد‪ ۱۹-‬ایـن پرسـش را‬ ‫مطـرح کـرده کـه ایـا سبک وسـیاق رهبـری زنـان موثرتـر از‬ ‫سـبک مدیریـت مـردان نیسـت؟ برخـی کشـورهای تحـت‬ ‫هدایـت مـردان؛ ازجملـه قدرت هایـی مثـل امریـکا‪ ،‬در‬ ‫تمهیـدات مربـوط بـه سلامت عمومی ناشـیگری کرده اند؛‬ ‫درحالی کـه کشـورهای تحـت رهبـری زنان ماننـد نیوزیلند‪،‬‬ ‫المـان‪ ،‬فنالنـد‪ ،‬ایسـلند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬نـروژ و تایوان بهتر ظاهر‬ ‫شـده اند‪ .‬دراین میـان‪ ،‬عملکـرد مثبـت زنـان در سـطوح‬ ‫باالتـر نیـز حائزاهمیـت بـوده‪ .‬طبـق؛ بخـش اسـپانیولی‬ ‫شـبکه بی بی سـی‪ ،‬در تحقیقات انجام شـده ازسـوی دو نفر‬ ‫از اسـاتید دانشـگاه های لیورپول و ردینگ انگلیس‪ ،‬نکات‬ ‫جالبی از عملکرد کشورهای مختلف موردتوجه قرار گرفته‬ ‫اسـت؛ ایـن دو محقـق‪ ،‬بانگاهی بـه امـار ابتلا و مرگ ومیـر‬ ‫کشـورهایی ماننـد نیوزیلنـد‪ ،‬المـان و تایـوان (کـه تحـت‬ ‫رهبـری زنـان بوده انـد)‪ ،‬به این نتیجـه رسـیدند کـه ایـن‬ ‫دو کشـور عملکردهای بسـیاربهتری نسـبت به کشـورهای‬ ‫مشـابه از خـود نشـان دادنـد‪ .‬نتایـج ایـن تحقیقـات نشـان‬ ‫داده کـه در دوران شـیوع ویـروس‪ ،‬رهبـران زن عملکـرد‬ ‫بسـیاربهتری نسـبت بـه مـردان نشـان داده انـد‪ .‬البتـه‬ ‫ً‬ ‫صرف اینکـه زنـان در راس امـور باشـند‪ ،‬لزومـا نمی توانـد‬ ‫نشـانه موفقیـت باشـد؛ امـا دربـاره موضوعاتـی بحرانـی کـه‬ ‫به سلامت و بهداشت انسـان ها مربوط می شود‪ ،‬می توان‬ ‫عتـری نسـبت به‬ ‫بـا قاطعیـت گفـت کـه زنـان مدیریـت قاط ‬ ‫مـردان دارنـد؛ چرا کـه زنـان بیـش از مـردان سلامت خـود را‬ ‫جـدی می گیرنـد‪ .‬براسـاس امـاری کـه مرکـز کنتـرل و مقابله‬ ‫بـا بیماری هـا در ایـاالت متحـده منتشـر کـرده اسـت‪ ،‬زنـان‬ ‫‪ ۳۳‬درصـد بیشـتر از مـردان بـه پزشـک مراجعـه می کننـد‪.‬‬ ‫نکتـه درخورتوجـه اینکـه دراین امـار‪ ،‬مراجعـه بـه پزشـک‬ ‫در دوره بـارداری گنجانـده نشـده و دربـاره ازمایش هـای‬ ‫جسـمانی سـاالنه نیـز می تـوان گفـت کـه زنـان صددرصـد‬ ‫بیـش از مـردان ایـن ازمایش هـا را جـدی می گیرنـد‪ .‬البتـه‬ ‫ایـن تحقیقـات بـا ارائـه امارهـای مربـوط بـه چهارماهـه اول‬ ‫گسـترش ویـروس‪ ،‬تنهـا بـه وا کنـش رهبـران کشـورها بـه‬ ‫مـوج اول ویـروس کرونـا مربـوط خواهـد بـود‪ .‬یافته هـای‬ ‫ایـن مقالـه نشـان می دهـد که در کشـورهای تحـت رهبری‬ ‫زنـان‪ ،‬عملکردهـای مربـوط بـه شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫بسـیاربهتر از دیگـر کشـورها بـوده اسـت؛ و اینکـه بخشـی‬ ‫از ایـن موفقیت هـا را می تـوان بـه سیاسـت های فعالـی‬ ‫نسـبت داد کـه ایـن رهبرهـا درپیـش گرفتنـد‪ .‬در تاریـخ‬ ‫‪ ۸‬جـون ‪ ،۲۰۲۰‬نخسـت وزیر نیوزیلنـد جاسـیندا اردرن‪،‬‬ ‫تمـام محدودیـت کشـور را برداشـته و نیوزیلنـد را فـار غ از‬ ‫ویـروس کرونـا اعلام کـرد‪ .‬دران زمـان‪ ،‬تنهـا ‪ ۵۰۰‬مـورد ابتلا‬ ‫ً‬ ‫رسـما شناسـایی شـده و هفت نفـر توسـط ویـروس فـوت‬ ‫کـرده بودنـد‪ .‬تایـوان نیـز تحـت ریاسـت جمهوری سـای‬ ‫اینـگ ون‪ ،‬عملکـرد بسـیارخوبی در مهـار کـردن کرونـا از‬ ‫خـود نشـان داده اسـت‪ .‬همچنیـن المـان‪ ،‬تحـت رهبـری‬ ‫انـگال مـرکل‪ ،‬توانسـته بسـیاربهتر از کشـورهای اروپایـی‬ ‫اطـراف خـود درمقابله بـا همه گیری عمل کنـد‪ .‬البته برخی‬ ‫تحلیلگـران براین باورندکـه موفقیـت برخـی از کشـورها‬ ‫در مقابـل کرونـا بـه زن یـا مـرد بـودن رهبرانشـان ارتباطـی‬ ‫نـدارد‪ .‬درواقـع بیشـتر کشـورهایی کـه نسـبت بـه بحـران‬ ‫کرونـا وا کنـش بهتـری نشـان داده انـد به غیـراز رهبـران زن‪،‬‬ ‫مـوارد اشـترا ک دیگـری هم دارند؛ ازجملـه این که همه این‬ ‫کشورها از اقتصادهای پیشرفته دنیا هستند که از سیستم‬ ‫پشـتیبان رفاهـی بهـره می برنـد؛ امـا بایـد درنظـر گرفـت کـه‬ ‫امریـکا و بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته اروپایـی به عنـوان‬ ‫مدعیـان سیسـتم های پیشـرفته رفاهـی هنـوز در مهـار و‬ ‫کنتـرل ایـن ویـروس ذره بینـی درمانده انـد‪ .‬طبـق گـزارش‬ ‫بلومبـرگ‪ ،‬در امریـکا حـدود یک چهـارم از قانون گـذاران این‬ ‫کشـور‪ ،‬زن هسـتند‪ .‬کامـاال هریـس دراین سـال ب هسـمت‬ ‫معاونـت رئیس جمهـوری امریـکا دسـت یافـت‪ .‬نیمـی از‬ ‫کابینـه جـو بایـدن رئیس جمهـوری امریـکا را زنـان تشـکیل‬ ‫می دهنـد‪ .‬رهبـران زن درزمینـه تجـاری نیـز موفقیت هـای‬ ‫باالیـی به دسـت اورده انـد‪ .‬بـرای اولین بـار در تاریـخ‪،‬‬ ‫دپـی ‪ »۵۰۰‬دسـتکم یـک زن در‬ ‫همـه شـرکت های «اس ان ‬ ‫هیئت مدیـره خـود دارنـد‪ .‬تعـداد مدیـران عامـل زن در‬ ‫اس اند پی ‪ ۵۰۰‬در پایان سـال ‪ ۲۰۲۰‬به باالترین سـطح خود‬ ‫رسـید هرچنـد هنـوز این رقـم تنهـا ‪ ۷.۸‬درصـد اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫گـزارش درادامـه به بحـران همه گیری کوویـد‪ ۱۹-‬پرداخته و‬ ‫نتـر‬ ‫اورده اسـت‪ :‬کشـورهای تحـت رهبـری زنـان از امـار پایی ‬ ‫مرگ ومیر ناشی از ابتالبه کرونا برخوردار بوده اند‪ .‬در امریکا‪،‬‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهـد کـه امـار مرگ ومیـر ناشـی از ابتلا‬ ‫بـه کوویـد‪ ۱۹-‬در ایاالتـی که فرمانـداران زن بـر ان حکمرانی‬ ‫می کننـد درمقایسـه با ایـاالت در دسـت فرمانـداران مـرد‪،‬‬ ‫کمتـر اسـت‪.‬دلیل ایـن تفـاوت چیسـت؟ اسـتفاده از یـک‬ ‫برنامه رایانه ای برای تحلیل محتوای ‪ ۲۵۱‬جلسـه در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مشـخص کـرد کـه زنـان همدلـی و حمایـت بیشـتری‬ ‫یکـه‬ ‫نسـبت بـه رفـاه هـواداران خـود نشـان داده انـد‪ .‬زمان ‬ ‫مردم احسـاس کنند رهبرانشـان مراقبت بیشـتری از ان ها‬ ‫به عمـل می اورنـد‪ ،‬تمایل بیشـتری به رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی همچون فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسـک‬ ‫از خـود نشـان می دهنـد‪ .‬همچنیـن تحلیل ‪ ۱۲۲‬سـخنرانی‬ ‫سـران دولت هـا در سراسـر جهـان نمایان کرد رهبـران مرد از‬ ‫تا کتیک های ترس محور و تشبیهات جنگی بیشتر هنگام‬ ‫سـخن گفتن از ویـروس اسـتفاده می کننـد‪ .‬در مقایسـه‪،‬‬ ‫رهبران زن بیشتر بر افراد‪ ،‬خانواده ها و کودکان و گروه های‬ ‫اسـیب پذیر بـا پیـام همـدردی و انسـجام اجتماعـی متمرکز‬ ‫می شـوند‪ .‬زنـان رهبـر در بخـش خصوصـی نیـز رتبـه بهتری‬ ‫در جریـان همه گیـری به دسـت اورده انـد‪ .‬در یـک مطالعـه‪،‬‬ ‫ترجیحات بیش از ‪ ۸۰۰‬کارمندان برای داشتن رئیس زن یا‬ ‫مرد در سال ‪ ۲۰۲۰‬موردارزیابی قرار گرفت‪ .‬نتیجه نشان داد‬ ‫تتـری درمقایسـه با‬ ‫کـه کارمنـدان بـه روسـای زن رتبـه مثب ‬ ‫روسـای مـرد دادنـد و افـرادی برخـوردار از روسـای زن‪،‬‬ ‫سـطح باالتری از تعامل را اعالم کردند‪.‬درواقع‪ ،‬روسـای زن‬ ‫درمقایسـه با همتایـان مـرد خود بیشـتر باعث ایجـاد انگیزه‬ ‫می شـوند‪ ،‬بـا قـدرت ارتبـاط برقـرار می کنند‪ ،‬همـکاری و کار‬ ‫گروهـی بیشـتری دارنـد و در ایجـاد رابطـه قوی ترنـد‪.‬‬ ‫‪90‬هزار ازدواج زیر ‪ 14‬سال‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫محمدجواد ظریف در گفت وگو با ‪:CNN‬‬ ‫ما یک اسب را دو بار نمی خریم!‬ ‫ن گفت وگــو کــرد و بــه ســواالت‬ ‫محمدجــواد ظریــف بــا شــبکه تلویزیونــی س ـی ان ا ‬ ‫نشــبکه خبــری پاســخ داد‪ .‬متــن این مصاحبــه را ب هگــزارش‬ ‫فریــد زکریــا؛ خبرنــگار ای ‬ ‫اداره کل اطالع رســانی و دیپلماســی رســانه ای وزارت امــور خارجــه می خوانیــم‪.‬‬ ‫ایـت اهلل سـید علـی خامنـه ای اعلام کـرد کـه ا گـر غـرب می خواهد‬ ‫مهـا بایـد‬ ‫ایـران باردیگـر بـه توافـق هسـته ای بپیونـدد‪ ،‬تمـام تحری ‬ ‫برداشـته شـوند؛ امـا کاخ سـفید گفتـه کـه ایـران بایـد به عنـوان گام‬ ‫نخسـت بـه انطبـاق بـا توافـق بازگـردد؛ بنابرایـن‪ ،‬هردوطـرف‪ ،‬بـرای‬ ‫ازسـرگیری گفت وگوهـا یـا دسـت کم ازسـرگیری توافـق‪ ،‬سـطح توقع‬ ‫باالیـی را درنظـر گرفته انـد‪ .‬پس ازایـن چـه اتفاقـی می افتـد؟‬ ‫ً‬ ‫کاملا واضـح اسـت‪ ،‬ایـن ایـاالت متحـده بـود کـه توافـق را تـرک و‬ ‫ان را نقـض کـرد‪ .‬ایـن ایـاالت متحـده بـود کـه هـر کشـوری را کـه بـه‬ ‫یکـرد؛‬ ‫توافـق احتـرام می گذاشـت و پایبنـد بـه ان بـود‪ ،‬مجـازات م ‬ ‫پـس ایـن ایاالت متحده اسـت که باید بـرای اجرای تعهدات خود‬ ‫بـه توافـق بازگـردد‪ .‬ایـران هرگـز از توافـق خـارج نشـد و دراین توافـق‬ ‫حضور دارد‪ .‬ایران درراستای توافق برخی تعهدات خود را کاهش‬ ‫داده اسـت‪ .‬روش بازگشـت به انطباق کامل ازنظر ایران‪ ،‬بازگشـت‬ ‫ً‬ ‫ایـاالت متحـده بـه توافـق اسـت که کاملا از این توافق خارج شـده‬ ‫بـود و ایـن امریکاسـت که باید به تعهـدات خود عمل کند‪ .‬ا کنون‬ ‫مسـئله روشـن اسـت؛ اینکه ایا ان ها می خواهند از سیاسـت های‬ ‫شکسـت خورده رئیس جمهوری ترامپ جدا شـوند یا می خواهند‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـر روی ان هـا سیاسـت خـود را بنـا کننـد‪ ،‬تصمیم ‬ ‫رئیس جمهـوری بایـدن و مشـاورانش بایـد اتخـاذ کننـد‪ .‬ا گـر‬ ‫ان هـا بخواهنـد سیاستشـان را بـر شکسـت های ترامـپ بنـا کننـد‪،‬‬ ‫نتیجـه ای جـز نا کامـی بـرای ان هـا نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫در گذشـته تقاضاهایـی مطـرح شـده بـود کـه عالو هبـر بازگشـت‬ ‫ایـاالت متحـده بـه ایـن توافـق‪ ،‬ایـران بایـد بـرای خـروج امریـکا از‬ ‫یتـوان ایـن اظهـارات ایـت اهلل‬ ‫توافـق خسـارت دریافـت کنـد‪ .‬ایـا م ‬ ‫نطـور برداشـت کـرد‪ :‬نـه تقاضـای خسـارت دیگـر‬ ‫خامنـه ای را ای ‬ ‫مطـرح نیسـت؛ تنهـا مسـئله این اسـت که ایـاالت متحـده ایـران را از‬ ‫مهـا معـاف کنـد؟‬ ‫تحری ‬ ‫خـب‪ ،‬ایـاالت متحـده بایـد تحریم هـا را لغو کنـد؛ نه اینکه معافیت‬ ‫صـادر کنـد‪ .‬ایـاالت متحـده بایـد تحریم هـا را رفـع کنـد و جبـران‬ ‫ششـرط نبـود‪ .‬گفتیـم کـه وقتـی ایـاالت‬ ‫خسـارت هرگـز یـک پی ‬ ‫متحـده بـه توافـق بازگشـت‪ ،‬دربـاره ان بحـث خواهیـم کـرد و ایـن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫در‬ ‫دلیـل کاملا واضحـی دارد معاملـه یـا هـر توافـق بین المللـی ِ‬ ‫چرخشـی نیسـت؛ ان هـا نمی تواننـد به سـادگی مطابـق میـل خود‬ ‫برونـد و بیاینـد‪ .‬ایـاالت متحـده بایـد شفاف سـازی کنـد و بایـد بـه‬ ‫ایران و سایر اعضای توافق ضمانت دهد که رفتار رئیس جمهوری‬ ‫ترامـپ تکـرار نخواهـد شـد؛ زیـرا جامعه بین الملـل به اندازه کافـی از‬ ‫یو هـوس عمل می کند‪،‬‬ ‫بی قانونـی شـخصی کـه براسـاس یک هو ‬ ‫اسیب دیده است‪ .‬شما دیده اید که در ایاالت متحده چه اتفاقی‬ ‫افتـاده اسـت؛ انچه در کنگـره اتفاق افتاده را دیده ایـد‪ .‬مردم ایران‬ ‫طی چهارسـال بسیاربسـیارطوالنی‪ ،‬این مسئله را لمس کرده اند‪.‬‬ ‫حاضـر نیسـتیم کـه دوبـاره چنین چیـزی را لمـس کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری ترامـپ نه تنهـا اعتبـار ایـاالت متحـده را در داخـل‬ ‫کشور از بین برد؛ بلکه اعتبار بین المللی ایاالت متحده را نیز زایل‬ ‫سـاخت؛ پـس هرچه زودتـر دولـت فعلـی بـه تعهـدات بین المللـی‬ ‫بازگـردد‪ ،‬زودتـر می توانـد اعتبـار خـود را در سراسـر جهـان بازسـازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مشـاور امنیـت ملـی امریـکا دراین برنامـه گفـت کـه گـر توافـق احیـا‬ ‫شـود‪ ،‬بالفاصلـه دولـت بایـدن می خواهـد مذا کـره بـا ایـران را‬ ‫درمـورد محدودیـت برنامـه موشـک بالسـتیک اغـاز کنـد‪ .‬ایـا ایـن‬ ‫احتمـال وجـود دارد؟‬ ‫خب‪ ،‬جیک سالیوان بخشی از تیم مذا کره کننده بود‪ .‬او باید بهتر‬ ‫بداند که ما درباره این مسـائل بحث کردیم و این به دلیل ناتوانی‬ ‫ایـاالت متحـده در پرداختـن بـه بحـث فـروش تجهیـزات نظامـی‬ ‫خـود بـه منطقـه مـا بـود؛ صدهـا میلیـارددالر فـروش تجهیـزات‬ ‫نظامـی در منطقـه مـا بـه کشـورهایی کـه در یمـن و جاهـای دیگـر‬ ‫مرتکـب نسل کشـی و جنایات جنگی می شـوند‪ ،‬صـورت می گیرد‪.‬‬ ‫ان هـا نمی تواننـد بـه این مسـائل بپردازنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مـا توافـق‬ ‫کردیـم کـه بـه چـه مـواردی بپردازیـم و بـه چـه مـواردی نپردازیـم‪.‬‬ ‫ایـاالت متحـده نمی توانـد سیاسـت خـود را براسـاس «انچـه بـرای‬ ‫مـن اسـت‪ ،‬بـرای مـن اسـت و انچـه بـرای شماسـت‪ ،‬قابل معاملـه‬ ‫اسـت» تنظیـم کنـد‪ .‬درمـورد این مسـائل تصمیـم گرفتیـم‪.‬‬ ‫همان طورکـه گفتـم‪ ،‬امریـکا بایـد یـا از شکسـت های گذشـته‬ ‫رئیس جمهـوری ترامـپ جـدا شـود‪ ،‬یـا سـعی کنـد بـر ان هـا بنـا‬ ‫کند‪ .‬ا گر ان ها سـعی در بنا کردن روی شکسـت ها داشـته باشـند‪،‬‬ ‫نمی تواننـد بـه چیـزی جـز نا کامـی دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬ایـا مسـئله موشـک بالسـتیک قابل بحـث نیسـت؟ ایـن‬ ‫یـک موضـوع بـرای شـروع مذا کـره نیسـت؟‬ ‫کل توافـق هسـته ای غیرقابل مذا کـره اسـت؛ زیـرا کـه به طورکامـل‬ ‫مذا کـره شـد‪ .‬مـا بایـد توافقـی را اجـرا کنیـم کـه درمـورد ان مذا کـره‬ ‫کردیـم‪ .‬مـا یـک اسـب را دوبـار نمی خریـم‪ .‬شـما‪ ،‬خـود را جـای مـا‬ ‫بگذاریـد‪ .‬شـما بـا یـک معاملـه موافقت کردید‪ ،‬سـر یک دادوسـتد‬ ‫توافـق کردیـد‪ ،‬موافقـت کردیـد کـه برخی خواسـته های مشـخص‬ ‫را فـدا کنیـد؛ زیـرا توافـق کردیـد کـه بـه برخـی از مسـائل نپردازیـد؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا مـا توافـق کردیم کـه محدودیت های خرید و تحویل اسـلحه‬ ‫توسـط ایـران بـرای پنج سـال دیگر کـه در مـاه ا کتبـر پایـان یافـت‪،‬‬ ‫ادامه یابد‪ .‬این مسـئله نمی تواند بازافریده شـده یا دوباره مذا کره‬ ‫شـود‪ .‬زمـان گذشـته اسـت؛ مـا پنج سـال منتظـر ماندیـم‪ .‬ایـاالت‬ ‫متحـده توافـق را اجـرا نکـرد؛ امـا مـا ایـن توافـق را اجرا کردیـم‪ .‬ما به‬ ‫قول هـای خـود عمـل کردیـم و ا گـر ایـاالت متحـده بـه وعده هـای‬ ‫خـود عمـل کنـد‪ ،‬دوبـاره بـه وعده هـای خـود عمـل خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫بیاییـد بـا چیـزی شـروع کنیـم که توافـق کردیم‪ .‬مـا درمـورد برجام‬ ‫توافق کردیم‪ .‬ایاالت متحده باید وعده های خود را که چهارسال‬ ‫بسـیارطوالنی بـرای ایرانیـان نقـض کـرد‪ ،‬محقـق کنـد‪ .‬می دانیـد‬ ‫در دوره ترامـپ بـا وجـود تمـام دروغ هایـی کـه ان دولـت بـه مـردم‬ ‫امریـکا گفـت‪ ،‬مـردم ایـران از غـذا و دارو محـروم بودنـد‪.‬‬ ‫در ایـران اسـت و مـن بـا او دیـدار می کنـم و این موضـوع را برایـش‬ ‫توضیـح می دهـم‪ .‬دلیـل اینکـه ان پیشـنهاد پـا نگرفـت و بـه‬ ‫نتیجـه نرسـید این بودکـه ولیعهـد عربسـتان سـعودی معتقـد‬ ‫بـود؛ و ان زمـان ایـن را بـه ایـاالت متحـده هـم اطلاع داد کـه ان هـا‬ ‫می توانند ظرف سـه هفته پیروز شـوند‪ .‬داریم از اوریل ‪ ۲۰۱۵‬حرف‬ ‫می زنیـم‪ .‬حـاال داریـم وارد ششمین سـال می شـویم و ان هـا هنـوز‬ ‫کتـر هـم نشـده اند؛ پس به نفع امریکاسـت‬ ‫حتـی بـه پیـروزی نزدی ‬ ‫کـه بـا سـخت گیری بـه متحدانـش لطفـی کنـد و بـه ان هـا بگویـد‬ ‫بـه ایـن قسـاوت پایـان دهنـد‪ .‬ان هـا هرگـز در یمـن پیـروز نخواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬در گذشـته‪ ،‬طی هزارسال گذشـته‪ ،‬کسـانی تالش کرده اند تا‬ ‫ت خورده اند‪ .‬عربسـتان سعودی هم‬ ‫یمن را فتح کنند؛ اما شکسـ ‬ ‫شکسـت خواهـد خـورد‪ .‬ان هـا نبایـد دنبـال شـریک جـرم باشـند‪.‬‬ ‫ان هـا نبایـد دنبـال مقصـر بگردنـد‪ .‬مقصـر‪ ،‬تالش بـرای اسـتفاده از‬ ‫زور علیـه مـردم یـک کشـور درون ان کشـور اسـت‪ .‬حاضریـم هـرکار‬ ‫انجام دهیم تا این بدترین فاجعه انسـانی طی سـالیان‪ ،‬به پایان‬ ‫برسـد‪ .‬حاضریـم بـا سـازمان ملـل متحـد کار کنیـم‪.‬‬ ‫قهـای ابراهیمـی چنیـن برمی ایـد کـه ایـن صف بنـدی‬ ‫از تواف ‬ ‫ً‬ ‫تـاز ه در خاورمیانـه تاحدزیـادی علیـه ایـران ترتیـب یافتـه‪ .‬ظاهـرا‬ ‫تهـای عربـی خلیـج (فـارس) در یـک ائتلاف‬ ‫اسـرائیل و دول ‬ ‫ضدایرانی هم هدف شده اند‪ .‬این مسئله شما را در یک موقعیت‬ ‫فوق العـاده ضعیـف قـرار نمی دهـد؟‬ ‫نـه چنیـن نمی شـود؛ این مسـئله نشـان می دهـد همسـایگان‬ ‫مـا ایـن درس را نیاموخته انـد کـه نمی تواننـد امنیـت را از خـارج‬ ‫بخرند‪ .‬ان ها تالش کردند تا امنیت را از صدام حسین بخرند؛ اما‬ ‫شکسـت خوردنـد‪ .‬صـدام از تسـلیحاتی کـه خـود ان هـا بـه او داده‬ ‫بودند‪ ،‬علیه خودشان استفاده کرد‪ .‬ان ها تالش کردند تا امنیت‬ ‫را از ترامـپ بخرنـد؛ امـا رئیس جمهـوری فقـط ان هـا را دوشـید‪.‬‬ ‫اسـرائیلی ها به مراتـب بدترازایـن دو خواهنـد بـود؛ بنابرایـن‪ ،‬فکـر‬ ‫می کنـم بهتریـن راه بـرای ان هـا این اسـت که بـه منطقـه بیاینـد‪.‬‬ ‫راه حـل مسـائل منطقـه مـا بایـد از خـود منطقه مـا برخیـزد و ایران‬ ‫امـاده اسـت تـا بـا ان هـا کار کنـد‪.‬‬ ‫بیاییـد فـرض کنیـم ایـاالت متحـده و ایـران‪ ،‬حـاال به هرترتیبـی‪،‬‬ ‫هـردو بـه انطبـاق بـا برجـام‪ ،‬بـا توافـق هسـته ای‪ ،‬بازگشـته اند‪ .‬ایـا‬ ‫می گویید حتی دران صورت هم حاضر نیسـتید درباره محدودیت‬ ‫بـر موشـک های بالسـتیک بحـث کنیـد یااینکـه بحـث فقـط‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت و درصـورت بازگشـت و زمان ‬ ‫درخصـوص ترتیـب زمان ‬ ‫بازگشـتی بـود‪ ،‬درمـورد موشـک های بالسـتیک گفت وگـو خواهید‬ ‫کـرد؟ و ا گـر صحبـت نخواهیـد کـرد‪ ،‬می توانیـد توضیـح دهیـد کـه‬ ‫چـرا؟‬ ‫بگذاریـد خیلـی شـفاف بـه شـما بگویـم کـه برجـام موردمذا کـره‬ ‫ً‬ ‫قـرار گرفتـه و نمی توانـد مجـددا موردمذا کـره قـرار گیـرد؛ امـا ا گـر‬ ‫می خواهید درمورد تسـلیحات صحبت کنید‪ ،‬باید به امار و ارقام‬ ‫نـگاه کنیـد‪ .‬پارسـال‪ ،‬عربسـتان سـعودی بیـش از ‪ ۷۰‬میلیـارددالر‬ ‫بـرای خریـد اقلام نظامـی هزینـه کـرد‪ .‬امـارات عربـی متحـده کـه‬ ‫جمعیـت بومـی ان حـدود ‪ ۱.۵‬میلیون نفـر اسـت‪ ،‬نزدیـک بـه‬ ‫‪ ۲۲‬میلیـارددالر هزینـه کـرد‪ .‬دارم امـار موسسـه «سـیپری» را نقـل‬ ‫می کنم‪ .‬کل بودجه نظامی ایران‪ ،‬با داشـتن بیش از یک میلیون‬ ‫سـرباز درحال انجـام خدمـت‪ ،‬حـدود ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۱‬میلیـارددالر بـوده‪.‬‬ ‫خوب‪ ،‬ایا ان ها حاضرند هزینه تسلیحاتی خود را پایین بیاورند؟‬ ‫ایا ایاالت متحده حاضر است از فروختن یک چهارم کل صادرات‬ ‫تسـلیحاتی جهـان در منطقـه مـا دسـت بـردارد؟ منطقـه مـا یـک‬ ‫بشکه باروت است‪ .‬ایاالت متحده نباید درخصوص توان دفاعی‬ ‫ایـران صحبـت کنـد‪ .‬ایـاالت متحـده بایـد درخصـوص تمـام ایـن‬ ‫تسـلیحاتی صحبـت کنـد کـه دارنـد بـه منطقـه مـا می فروشـند و‬ ‫ایـن تسـلیحات درحال اسـتفاده علیـه کـودکان بی گنـاه در یمـن‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن سوالی سـت کـه بایـد پرسـیده شـود؛ نه اینکـه از ایـران‬ ‫درخصوص محدودکردن بودجه دفاعی بسـیار محدودش سـوال‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫سـفیر شـما در سـازمان ملـل گفـت کـه پنجـره پیوسـتن مجـدد‬ ‫ایـران بـه توافـق در حال بست هشـدن اسـت‪ .‬می توانیـد یـک جـدول‬ ‫زمانـی بـه مـن بدهیـد؟ معنـی ان چیسـت؟ و ایـران حاضـر اسـت‬ ‫پیش ازانکـه ب هشـکل قابل توج هتـری از توافـق فاصلـه بگیـرد‪ ،‬صبـر‬ ‫ب هخـرج دهـد؟‬ ‫مـا یـک الـزام قانونـی بـرای کاهـش حضـور بازرسـان سـازمان ملـل‬ ‫متحـد داریـم‪ .‬نـه بـرای پایان بخشـی کامـل بـه حضـور انـان؛ بلکـه‬ ‫بـرای کاهـش حضـور بازرسـان خارجـی و بازرسـان سـازمان ملـل‬ ‫یکـه دراین صـورت‬ ‫متحـد‪ ،‬حوالـی ‪ ۲۱‬فوریـه‪ .‬فکـر می کنـم اتفاق ‬ ‫خواهـد افتـاد این اسـت که شـاهد اجـرای پروتکل الحاقـی در ایران‬ ‫ً‬ ‫نخواهید بود‪ .‬این بدان معنا نیسـت که پنجره کامال بسـته شـده؛‬ ‫زیـرا ا گـر ایـاالت متحـده و شـرکای ان بـه توافـق و بـه انطبـاق کامـل‬ ‫برگردنـد‪ ،‬ایـران اقدامـات خـود را معکوس خواهد کـرد و باز خواهد‬ ‫گشـت‪ .‬تمام اقداماتی که ما انجام می دهیم‪ ،‬قابل برگشـت بوده؛‬ ‫یسـت کـه ا گـر ایـاالت متحـده تصمیـم بگیـرد زودتـر و‬ ‫امـا بدیه ‬ ‫نـه بـا تاخیـر بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد‪ ،‬بسـیار سـاده تر خواهـد‬ ‫بـود و ایـن بـرای اعتبـار ایـاالت متحـده هـم خـوب اسـت؛ زیـرا‬ ‫اقـای وزیـر خارجـه‪ ،‬می خواهـم بدانـم کـه ایـا معتقدیـد که تصمیم‬ ‫دولـت بایـدن بـه توقـف فـروش تسـلیحات بـه عربسـتان سـعودی‬ ‫طبـا جنـگ یمـن‪ ،‬فرصتـی بـرای پایـان دادن بـه ایـن جنـگ‬ ‫درارتبا ‬ ‫فراهـم می کنـد؟ بعدازایـن بایـد چـه اتفاقـی بیافتـد؟‬ ‫ً‬ ‫قطعـا امیـدوارم کـه بـه چنیـن امـری منجـر شـود؛ چرا کـه‬ ‫رئیس جمهـوری ترامـپ ایـاالت متحـده را در بسـیاری از جنایاتـی‬ ‫کـه سـعودی ها در یمـن مرتکـب شـدند‪ ،‬شـریک جـرم کـرد‪ .‬در‬ ‫اوریـل ‪ ،۲۰۱۵‬ایـران بـا اطلاع ایـاالت متحـده‪ ،‬بااطلاع وزیـر کـری؛‬ ‫یـک طـرح صلـح چهاربنـدی بـرای یمـن ارائـه کـرد‪ :‬توقـف فـوری‬ ‫جنـگ؛ کمک هـای فـوری بشردوسـتانه؛ گفت وگوهـای فرا گیـر‬ ‫میـان یمنی هـا؛ و تشـکیل یـک دولـت منتخـب و فرا گیـر در یمـن‪.‬‬ ‫ان پیشـنهاد هنوزهـم پابرجاسـت و امادگـی داریـم تـا بـا مارتیـن‬ ‫گریفیتـس؛ نماینـده ویـژه سـازمان ملـل کار کنیـم‪ .‬او حـاال هـم‬ ‫رئیس جمهوریخبرداد؛‬ ‫اغاز وا کسیناسیون از امروز در کشور‬ ‫رئیسسازمانبسیجمستضعفین‪:‬‬ ‫باید از امنیت مردم حفاظت کنیم‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫لزوم افزایش اعتماد مردم به کارامدی نظام‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬وا کسیناسـیون در ایـران از امـروز اغـاز‬ ‫و به سـرعت در چهارچـوب سـند مصـوب سـتاد ملـی مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا ادامـه می یابـد»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطال عر سـانی دولـت؛‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری‬ ‫از طر ح هـای سـرمایه گذاری عشـایر و روسـتایی و پروژه هـای ملـی‬ ‫وزارت کار افـزود‪ ۲۱« :‬بهمن مـاه وا کسیناسـیون در ایـران اغـاز‬ ‫نطـرح‪ ،‬طبـق سـندی کـه سـتاد‬ ‫یسـت‪ .‬ای ‬ ‫می شـود کـه روز مبارک ‬ ‫ً‬ ‫ملـی کرونـا به تصویـب رسـانده و ابلاغ کـرده‪ ،‬سـریعا ادامـه پیـدا‬ ‫می کند‪ .‬امیدواریم سـال ‪ 1400‬برای مردم درمقابله با این ویروس‬ ‫سـال بهتـری باشـد و هـم بـا تالش هایـی کـه ملـت انجـام دادنـد‪،‬‬ ‫ازلحاظ تحریم نیز که البته شکست خورده است‪ ،‬شرایط بهتری‬ ‫مـردم خواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت‪« :‬خدشه به جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬خدشه به مردم است؛ ما باید از امنیت مردم حفاظت‬ ‫کنیـم و نبایـد اجـازه سوءاسـتفاده و نفـوذ بـه دشـمنان بدهیم»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـردار غالمرضـا سـلیمانی افـزود‪« :‬بی تردیـد‪،‬‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬شـروع پایانـی بـرای مارکسیسـت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫و لیبرالیسـم بـود‪ .‬ایـن دو مسـیر در ادامـه پاسخ ‬ ‫اروپایی هـا بـه قـرون وسـطی داده انـد‪ .‬ان چـه از دل ایـن دو تفکـر‬ ‫بیـرون امـده‪ ،‬پایـان خدابـاوری در دنیـای به اصطلاح متمـدن‬ ‫غـرب بـود‪ .‬انقلاب اسلامی‪ ،‬عصـر جدیدی سـت کـه خدا بـاوری‬ ‫را بـرای بشـریت مطـرح کـرد‪ .‬گفتمـان غالـب در دنیـا‪ ،‬گفتمـان‬ ‫اسلام اسـت و گفتمـان مسـیحیت در جهـان جدیـد جایـی‬ ‫نـدارد»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه با اشـاره به ضـرورت افزایـش اعتمـاد مـردم‬ ‫بـه کارامـدی نظـام اداری کشـور‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬همـه اشـخاص‬ ‫نقش افریـن در نظـام اداری کشـور ایـران‪ ،‬بایـد موضـوع افزایـش‬ ‫اعتمـاد مـردم بـه کارامـدی نظـام اداری را سـرلوحه اقدامـات و‬ ‫برنامه هـای خـود قـرار دهنـد»‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی دراین بـاره تا کیـد کـرد‪« :‬درواقـع‪ ،‬تمـام سـطوح سـازمانی‬ ‫و اداری در کشـور در دسـتگاه های مختلـف؛ اعـم از دادیـاران‪،‬‬ ‫بخشـداران‪ ،‬مامـوران شـهرداری‪ ،‬کارگـزاران دولتـی‪ ،‬بازپرس هـا و‬ ‫قضـات‪ ،‬مدیـران و صاحب منصبـان و به طور کلـی همـه اشـخاص‬ ‫نقش افریـن در نظـام اداری کشـور‪ ،‬بایـد کـه موضـوع افزایـش‬ ‫اعتمـاد مـردم بـه کارامـدی نظـام اداری را سـرلوحه اقدامـات و‬ ‫برنامه هـای خـود قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شـاید کمتـر مسـئله ای بـه مهمـی ازدواج در زندگـی انسـان های روی کـره‬ ‫زمیـن وجـود داشـته باشـد؛ پیونـدی کـه در جوامـع بشـری‪ ،‬از هـر تیـره و نـژاد‬ ‫و مذهـب و عقیـده تا بدین انـدازه بـه ان ارج و احتـرام گذاشـته شـده اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫به صـورت سـنت‪ ،‬معتبـر و پذیرفتـه شـده؛ در اذهـان جـای بـاز کـرده و معموال‬ ‫لحظـات به یاد ماندنـی و قابل احترامـی بـرای زوجیـن و شـرکت کنندگان در‬ ‫مراسـم ازدواج‪ ،‬به عنـوان خاطـرات ثبـت می شـود‪ .‬در دیـن مبیـن اسلام و‬ ‫مذهـب شـیعه‪ ،‬ایـن سـنت را تـا حـد واجـب دانسـته شـده و اولیـای دیـن مـا‬ ‫ان را پیونـدی مقـدس شـمرده اند و بـرای ایـن وصلـت‪ ،‬فرازهـای زیـادی در‬ ‫اخبـار و احادیـث اسلامی موجـود اسـت‪ .‬در گـذر از اینکـه مشـکالت موجـود‬ ‫در کشـور باعـث شـده کـه دختـران و پسـران جـوان‪ ،‬علی رغـم میـل باطنـی و‬ ‫وجـود عالقـه بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده مسـتقل و جـدای از پـدر و مـادر‪،‬‬ ‫نمی تواننـد تـن بـه ازدواج دهند‪ ،‬موجب شـده اسـت که به نوعی سـرخوردگی‬ ‫و شکسـت و بیـم از اینـده‪ ،‬نسـل جـوان مـا را فرابگیـرد و ادامـه این وضعیت در‬ ‫اینده می تواند از کشـور ما جامعه ای بسـازد که شـمار پیران ان بسـیار بیشـتر‬ ‫از جوانان شـود و بدیهی سـت؛ یک کشـور پیر‪ ،‬نه تنها گام به جلو برنمی دارد؛‬ ‫بلکـه در ازای هـر گام رو به جلـو‪ ،‬دو گام بـه عقـب مـی رود؛ کما اینکـه پـس از‬ ‫جنـگ کشـور ژاپـن و روسـیه و حتـی المـان نـازی‪ ،‬عـدم تـوازن جمعیتـی برای‬ ‫انـان یـک پسـرفت واضـح درپـی داشـت کـه ایـن توقـف یـا پسـرفت بـرای ایـن‬ ‫سـه کشـور مهـم جهـان‪ ،‬مضـار زیـاد اقتصـادی و سیاسـی را به دنبـال داشـت‪.‬‬ ‫مو هم چشـمی و‬ ‫به هـرروی هزینـه بسـیار ازدواج‪ ،‬توقعـات نامعقـول‪ ،‬چش ‬ ‫بیـکاری‪ ،‬از عمده دالیـل عـدم ازدواج یـا شـمار کـم ازدواج در کشـور اسـت و‬ ‫حتـی تعـداد مطلقه هایـی کـه عمـر ازدواج انـان بعضـی از اوقـات بـه یک سـال‬ ‫هـم نمی رسـد‪ ،‬مزیـد بـر علـت شـده که بیـش از ‪ 14‬میلیون نفـر از زنـان و مردان‬ ‫ایرانـی در تجـرد به سـر ببرنـد؛ امـا انچه به نظر غیرعادی می رسـد‪ ،‬نه هـزار مورد‬ ‫ازدواج دختران زیر ‪ 14‬سـال در کشـور اسـت که به ثبت رسـیده و چه بسـا مضار‬ ‫این نوع ازدواج از فواید ان بسـیار بیشـتر باشـد؛ چرا که اغلب این ازدواج ها در‬ ‫روسـتاها و بخش هـای دورافتـاده کشـور صـورت گرفتـه و بـاز بـا تاسـف بسـیار‪،‬‬ ‫تعـداد قابل توجـه ایـن مـوارد شـامل اختلاف سـنی زیـاد بیـن ایـن دختـران‬ ‫ازدواج کـرده بـا مردانـی بسـیار مسـن بـوده اسـت کـه ریشـه در فقـر و شـاید هم‬ ‫در بـاور ایـن قشـر از جمعیـت کشـور داشـته باشـد کـه درهرصـورت نمی تـوان‬ ‫ً‬ ‫بـرای ان توجیهـی منطقـی داشـت‪ .‬اوال ازدواج دختـران زیـر ‪ 14‬سـال‪ ،‬بـه بـاور‬ ‫روانشناسـان و حتـی مطالعـات جامعه شـناختی‪ ،‬اسـیب های اجتماعـی‬ ‫زیـادی بـه جامعـه تحمیـل می کنـد و بایـد از طریـق قانونـی‪ ،‬مانـع از این قبیـل‬ ‫پیوندهـای زناشـویی شـد؛ چرا کـه کافی سـت نظـری بـه سـیر تکاملـی رشـد‬ ‫داشـته باشـیم کـه از نـوزادی‪ ،‬طفولیـت‪ ،‬کودکـی‪ ،‬نوجوانـی و جوانـی سـیری‬ ‫عـادی را طـی می کنـد کـه بـاور حتـی فیزیولوژیست هاسـت؛ و ا گـر هر کـدام‬ ‫از این دوره هـا‪ ،‬از بیـن بـرود‪ ،‬در اینـده مشـکالت عظیمـی را بـرای فـرد ایجـاد‬ ‫خواهـد کـرد که در این راسـتا وقتی فـردی دوران کودکی و نوجوانی را از دسـت‬ ‫بدهـد‪ ،‬در اینـده نمی توانـد دوره جوانـی متعادلـی را داشـته باشـد؛ چـون‬ ‫کودکـی نکـرده اسـت‪ .‬حـال درنظـر بگیریـم کـه وقتـی دختـری بـازی کودکانـه‬ ‫نکـرده باشـد و در اوانـی کـه بایـد هنـوز بـازی کنـد‪ ،‬در قامـت یـک زن بخواهـد‬ ‫یک زندگی را اداره کند و درحالی که خود کودکی نکرده‪ ،‬کودک داشته باشد‪،‬‬ ‫چـه سرنوشـت نامطلوبـی در انتظـار او خواهـد بود‪ .‬پـاره ای از قدیمی ها اظهار‬ ‫می دارنـد کـه از نه سـالگی ازدواج کرده انـد؛ امـا به نظر می رسـد در ا کثـر مـوارد‬ ‫ً‬ ‫کاملا اشـتباه باشـد؛ چـون در ان زمان هـا شناسـنامه نبـوده اسـت و پـاره ای از‬ ‫نو سـال تخمینـی و نـه تحقیقی سـت‪ .‬از این گذشـته وقتی‬ ‫گفته هـا درمـورد س ‬ ‫بـه امـار طلاق کـه بسـیار هـم زیـاد اسـت‪ ،‬دقـت کنیـم‪ ،‬درمی یابیـم کـه اغلـب‬ ‫مطلقه هـا در سـنین پائیـن ازدواج کرده انـد کـه بـاز می توانـد به عنـوان یـک‬ ‫تحقیـق عملـی و اثبات شـده مدنظـر قانون گـذاران کشـوری قـرار بگیـرد‪ .‬در‬ ‫پایـان امیدواریـم کـه مشـکالت تحریـم‪ ،‬معیشـت و گرانی هـای هزینـه زندگی‪،‬‬ ‫جـای خـود را بـه ارامـش و رفـاه برای مردم کشـور ما بدهد تا شـاهد درخشـش‬ ‫هر چه بیشـتر ایرانیـان در عرصـه جهانـی باشـیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اغاز استفاده از سوخت هیدروژن در ایران‬ ‫مدیرعامـل مپنـا با بیان اینکـه جهـان به سـمت سـوخت هیـدروژن‬ ‫در حال حرکت اسـت و شـتاب در این عرصه بسیار جدی سـت‪ ،‬گفت‪« :‬شرکت‬ ‫گـروه مپنـا نیـز به عنـوان شـرکتی کـه در مرزهـای دانـش روز جهـان حرکـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬توربیـن جدیـد خـود را به صـورت هیدروژن سـوز تولید کـرده که هنوز‬ ‫از ایـن محصـول جدیـد رونمایی نشـده‪ .‬این توربین هیدروژن سـوز راندمانی‬ ‫بالغ بـر ‪ 60‬درصـد در حالـت سـیکل ترکیبـی خواهـد داشـت»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛‬ ‫عبـاس علی ابـادی افـزود‪« :‬اینـک بـا ظرفیـت اسـمی تولیـد ‪ 85‬هزار مـگاوات‬ ‫بـرق‪ ،‬اسـتعداد تولیـد ‪ 700‬میلیارد کیلووات سـاعت بـرق را در کشـور داریـم؛‬ ‫این میـزان تولیـد بـرق‪ ،‬دو برابـر نیـاز ایـران اسـت»‪.‬‬ ‫گام های اساسی برای هوشمند سازی‬ ‫فرهـاد دژپسـند؛ وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت‪« :‬موضـع مالیـات‬ ‫پیچیده اسـت؛ اما گام های اساسـی برای هوشمند سـازی برداشـته شـده»‪.‬‬ ‫به گـزارش انـا؛ او با تا کید بر اینکـه اصلاح نظام بانکی باید کارشناسـی و از درون‬ ‫اتفـاق بیافتـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نظـام پولـی‪ ،‬بانکـداری و ‪ ...‬اقتضائـات خـاص خـود را‬ ‫می طلبد و این بحث زمان بر اسـت‪ .‬نباید دقت را فدای سـرعت کرد؛ اصالح‬ ‫نظـام پولـی بایـد بـا دقـت تمام و با بررسـی تمـام جوانب و رفع تمام اسـیب ها‬ ‫شـکل بگیـرد‪ .‬نظـام بانکـی در حال پوست اندازی سـت»‪.‬‬ ‫بازگشایی پرونده فاضالب روستایی‬ ‫وزیـر نیـرو گفـت‪« :‬از ابتـدای فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد تا کنـون در مجموع‬ ‫‪۳۳‬مـگاوات افزایـش ظرفیـت تولید برق داشـتیم که تا نیمه سـال‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۸‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـه بیـش از ‪ ۲۰‬هزار مـگاوات خواهـد رسـید»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ رضـا‬ ‫اردکانیـان با اشـاره به یکپارچگـی شـرکت های اب و فاضلاب روسـتایی گفـت‪:‬‬ ‫یسـت و‬ ‫«در نتیجـه ایـن یکپارچگـی‪ ،‬ابرسـانی بـه روسـتاها در حال شکل گیر ‬ ‫بـه زودی پرونـده جدیـدی به نـام فاضلاب روسـتایی را باز می کنیـم‪ .‬گام دوم‬ ‫نیـز یکی کـردن معاونـت اب وزارت نیـرو و شـرکت مدیریـت منابـع اب بـود کـه‬ ‫نوعی تمرکززدایی بود و اختیارات ستاد وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع‬ ‫اب و بخشی از اختیارات این شرکت به شرکت های اب منطقه ای استان ها‬ ‫محول شـد‪ 24 .‬اختیار به شـرکت های اب منطقه ای اسـتان ها اضافه شـد و‬ ‫سـاختار جدیـد مدیریـت منابـع اب طبق حوضه های ابریز شـکل داده شـده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫تلفن همراه؛ جایگزین کارت بانکی‬ ‫عبدالناصـر همتـی با بیان اینکـه بانـک مرکزی به طور کلـی در حـوزه نظام های‬ ‫پرداخـت‪ ،‬سـه هـدف اصلـی را دنبـال می کنـد‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬افزایـش رفاه و‬ ‫تسـهیل دسترسـی مـردم‪ ،‬امنیـت ترا کنش هـا و مقابلـه بـا جرم و پول شـویی؛‬ ‫سـه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسـعه خدمات پرداخت اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش فـارس؛ رئیـس کل بانـک مرکـزی با بیان اینکـه بیـش از ‪ 10‬هزار نفـر در‬ ‫شـبکه پرداخـت نظـام بانکـی کشـور فعـال هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬خدمـت نوینـی‬ ‫کـه رونمایـی شـده‪ ،‬حاصـل دسـترنج ایـن افـراد طـی سـال ها تلاش؛ بـه ویـژه‬ ‫در دوران تحریـم اسـت‪ .‬در ایـن خدمـت جدیـد بانکـی کـه بـه ترا کنش هـای‬ ‫حضـوری بـدون کارت معـروف هسـتند‪ ،‬از قابلیـت ‪ NFC‬اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت؛ به این ترتیب که ا گر گوشـی کاربر دارای قابلیت ‪ NFC‬باشـد و دسـتگاه‬ ‫کارت خـوان نصـب شـده نیـز چنیـن قابلیتـی را دارا باشـد‪ ،‬کاربـر می توانـد بـا‬ ‫نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارت خوان و بدون نیاز به‬ ‫اسـتفاده از فیزیـک کارت بانکـی‪ ،‬وجـه مورد نظـر را پرداخت کنـد؛ پیش از این‬ ‫اطالعـات کارت بانکـی بایـد در یکـی از برنامک هـای پرداخـت تائید شـده‬ ‫از سـوی بانـک مرکـزی‪ ،‬از جانـب دارنـده کارت ذخیـره شـده باشـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫کلینیک‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫رویداد‬ ‫سهم باالی فست فود‬ ‫در سبد غذایی ایرانیان‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«خط فرضی»‪ ،‬فیلمی ازاردهنده است‬ ‫‪ ۱۰۷‬سـال پیش وقتـی ایـن جملـه گفتـه شـد کـه مـا کار‬ ‫مـادران را کـم کردیـم‪ ،‬بـرای خیلی هـا اهمیتـی نداشـت و‬ ‫راحـت از ان گذشـتند؛ امـا این روزهـا همـه می داننـد کـه‬ ‫در دل ان جملـه کـه در روز افتتـاح اولیـن غـذای فـوری‬ ‫جهـان در امریـکا عنـوان شـد چـه مفهومـی نهفتـه بـود‪.‬‬ ‫به گـزارش اقتصادانالیـن؛ زندگـی ماشـینی دیگـر اجـازه‬ ‫خیلـی از فعالیت هـا را نمی دهـد و خدمـات جـای خـود‬ ‫را بیـن خانواده هـا بـاز کـرده اسـت‪ .‬یکـی از حوزه هـای‬ ‫سرمایه گذاری که در ان ضرر به حداقل می رسد‪ ،‬خدمات‬ ‫اسـت و برتریـن بخـش خدمـات ارائه سـرویس های مربوط‬ ‫به غذا و انواع غذای فوری است‪ .‬ا گر در شهرها مغازه های‬ ‫قدیم و جدید را ببینید متوجه می شوید که با چه سرعتی‬ ‫تعمیرگاه ها‪ ،‬کتاب فروشـی ها و ‪ ...‬تبدیل به اغذیه فروشـی‬ ‫می شـوند‪ .‬امـار غیررسـمی گویایـی ان اسـت که از هـر ‪15‬‬ ‫مغـازه ای کـه در سـطح پایتخـت وجـود دارد‪ ،‬بیـن ‪ 4‬تـا ‪5‬‬ ‫مغـازه ب هسـمت ارائـه خدمـات مربـوط بـه غـذا می رونـد‪ .‬در‬ ‫فضـای مجـازی هـم بیشـترین تولدهـا در ارائـه محصـوالت‬ ‫غذایی اسـت‪ .‬از غذای فوری تا پخت وپز ایرانی‪ .‬حال مرکز‬ ‫امار ایران وضعیت خورا ک و پوشا ک ایرانی ها در سال ‪۹۶‬‬ ‫را بررسـی کـرده اسـت و از ان داده هـای اسـتخراج شـده کـه‬ ‫رسـیدن بـه ان جـای تعجـب نـدارد‪ .‬طبـق ایـن اطالعـات؛‬ ‫سـرانه مصـرف غـذای بیـرون از منـزل در مـاه بیـش از ‪25‬‬ ‫وعـده اسـت و در کمتریـن حالـت قیمـت هـر پـرس غـذا و یـا‬ ‫غذای فوری بین ‪ 12‬تا ‪ 22‬هزارتومان است‪ .‬البته غذاهای‬ ‫ارزان تـر ماننـد فالفـل وجـود دارد کـه سـهم ایرانی هـا در‬ ‫خـوردن چنیـن غذاهایـی زیـاد نیسـت‪ .‬بااین تفاسـیر و بـا‬ ‫احتسـاب کمتریـن عـدد وعده غذایـی افـراد ‪ 300‬هزارتومان‬ ‫هزینـه می کننـد‪ .‬سـرانه مصرف فسـت فود در مـاه ‪ ١.٤‬دفعه‬ ‫اسـت‪ .‬درقیاس بـا سـایر کشـورها‪ ،‬سـهم ایرانی هـا از خیلـی‬ ‫از کشـورها در خریـد غذاهـای بیرون از منـزل و غذای فوری‬ ‫کمتر اسـت و کشـوری مانند امریکا و انگلیس در سر لیسـت‬ ‫خریـداران غذاهـای بیرونـی و به خصـوص غـذای فـوری‬ ‫هسـتند‪ .‬مرکـز امـار ایران درادامه به سـرانه مصـرف میوه در‬ ‫هفته اشـاره کرده اسـت‪ 13.8 .‬واحد عددی اسـت که ثبت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬کارشناسـان می گویند این سـهم در سـال ‪96‬‬ ‫منطقـی اسـت و نشـان از کیفیـت سلامت را می دهـد ولـی‬ ‫در سـال جـاری بـا رشـد قیمت هـا ایـن سـهم کاهـش پیـدا‬ ‫کـرده؛ چرا کـه کاهش ارزش پول باعث شـده مـردم با درامد‬ ‫حداقلـی کـه به دسـت می اوردنـد در بخش هـای ضـروری‬ ‫زندگـی خـود هزینـه کنند‪ .‬سـرانه مصرف شـیر در هفته هم‬ ‫بـه ‪ 3.7‬لیـوان رسـیده اسـت‪ .‬عـددی کـه بعـد از ازادسـازی‬ ‫قیمـت حامل هـای انـرژی رونـد نزولـی خـود را شـروع کـرد و‬ ‫حـدود سه سـال اسـت زنـگ خطـر کاهـش مصـرف لبنیـات‬ ‫زده شـده اسـت‪ .‬مصـرف نوشـابه ‪ 1.7‬لیـوان در هفتـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عـددی کـه بـا افزایـش قیمـت نوشـابه به طورقطـع‬ ‫رونـد کاهشـی به خـود می گیـرد‪ .‬مرکـز امـار ایـران در گـزارش‬ ‫خـود عنـوان کـرده اسـت‪٩.٧٨ ،‬درصـد افـراد ‪ 15‬سـاله و‬ ‫بیشـتر‪ ،‬در هفتـه شـیر مصـرف می کرده انـد و ایـن درصـد‬ ‫بـرای نوشـابه ‪ ۸.۵۴‬درصـد بـوده اسـت‪ ٤.٩٨ .‬درصـد افـراد‬ ‫‪15‬سـاله و بیشـتر در سـال گذشـته در هفتـه میـوه مصـرف‬ ‫کرده اند‪ .‬حدود ‪ ٢٤‬درصد از افراد ‪15‬سـاله و بیشـتر در سـال‬ ‫‪ ٩٦‬در مـاه ماهـی مصـرف نکرده انـد‪ .‬درحالی کـه ‪ ٤٨‬درصـد‬ ‫از غـذای فـوری و ‪ ٤١‬درصـد غـذای بیـرون از منـزل مصـرف‬ ‫کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫رئیسکمیته ملی المپیک‪:‬‬ ‫تکواندو‪ ،‬ابروی ورزش ایران است‬ ‫سـیدرضا صالحی امیـری؛ رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک و‬ ‫هیئت همـراه‪ ،‬بـا حضـور در فدراسـیون تکوانـدو‪ ،‬ضمـن‬ ‫بازدیـد از ایـن فدراسـیون المپیکـی‪ ،‬بـا رئیـس و سـایر‬ ‫مسـئوالن ان گفت وگـو کـرد‪ .‬او در این بازدیـد‪ ،‬تکوانـدو‬ ‫را ابـروی ورزش ایـران دانسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمـد‬ ‫پوالدگـر؛ رئیـس فدراسـیون تکوانـدو در جمـع اعضـای‬ ‫هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک‪ ،‬گفت‪« :‬شـعار امسـال‬ ‫ما تکواندو تعطیل نیست‪ ،‬انتخاب شد و تمام برنامه های‬ ‫خـود را بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی برگـزار کردیـم‪.‬‬ ‫دوره هـای اموزشـی بـا حضـور بیـش از نه هـزار مربـی برگـزار‬ ‫شـد؛ رقابت هـای قهرمانـی کشـور را برگـزار کردیـم و لیگ هـا‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫نیـز در حال پیگیر ‬ ‫شاتر‬ ‫کالبدشکافی یک ذهن‬ ‫سربازی با روحیه ای لطیف و با تفکری عمیق‬ ‫و فیلسوفانه‪ ،‬طی یک عملیات که در جنگ‬ ‫جهانی دوم در یک دهکده اتفاق افتاده‪ ،‬روبه رو‬ ‫می شود و ‪ ...‬امید افشاری‪ ،‬راحله امیری‪ ،‬زیبا‬ ‫کاظمی‪ ،‬زهره شریفی و راحله ملکی؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی امید‬ ‫نمایش به نویسندگی‪ ،‬طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫افشاری هستند که تا ‪ 3‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت‬ ‫‪70( 18:30‬دقیقه) در «پردیس تئاتر شهرزاد»‬ ‫(سالن ارکیده) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫مازوت؛‬ ‫متهم شماره یک‬ ‫الودگی این روزها‬ ‫جسـت وجو در سـایت های تخصصـی‬ ‫نحـوزه نشـان می دهـد مـازوت‪ ،‬نوعـی‬ ‫ای ‬ ‫نفـت کـوره ب هشـمار می ایـد کـه کیفیـت پائین‬ ‫و ویسـکوزیته باالیـی دارد و در نیروگا ههـای‬ ‫حرارتـی و مـوارد مشـابه از ان اسـتفاده‬ ‫یشـود‪ .‬در اروپـا و ایـاالت متحـده‪ ،‬ترکیـب‬ ‫م ‬ ‫مـازوت شکسـته و بـه گازوئیـل تبدیـل‬ ‫یشـود‪ .‬در گذشـته‪ ،‬مـازوت بـرای گرم کردن‬ ‫م ‬ ‫خان ههـا در شـوروی سـابق و شـرق دور‬ ‫نهـا‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گرفـت؛ چرا کـه ا ‬ ‫تجهیـزات الزم بـرای تبدیـل مـازوت بـه سـایر‬ ‫محصـوالت پتروشـیمی را نداشـتند‪ .‬در‬ ‫کشـورهای غربـی بـه کوره هایی کـه از مازوت‬ ‫تسـوز‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ ،‬کور ههـای ضایعا ‬ ‫نیـز می گوینـد‪ .‬طبـق اعلام سـایت علمـی و‬ ‫ً‬ ‫اموزشـی فـرادرس؛ مـازوت کـه عمدتا توسـط‬ ‫کشـورهای روسـیه‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬اذربایجـان‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬بـرای‬ ‫ترکمنسـتان و ایـران تولیـد م ‬ ‫گر مکـردن بویلرهـا (دیـگ بخـار) جهـت تولید‬ ‫بخـار مورداسـتفاده قـرار می گیرد؛ زیـرا ایـن‬ ‫مـاده‪ ،‬گرمـای سـوختن بسـیارباالیی دارد‪.‬‬ ‫از عوامـل مهـم در درجه بنـدی ایـن سـوخت‬ ‫بایـد بـه محتـوای گوگـرد ان اشـاره کـرد کـه‬ ‫متاثـر از منبـع اصلی ان اسـت‪ .‬در حمل ونقل‬ ‫ً‬ ‫مـازوت معمـوال بـه ایـن سـوخت‪« ،‬نفـت‬ ‫کثیـف» (‪ )Dirty Oil‬می گوینـد و ازانجا کـه‬ ‫پکـردن‬ ‫ویسـکوزیته بسـیارباالیی دارد‪ ،‬پم ‬ ‫ان‪ ،‬بـه تجهیـزات خاصـی نیازمنـد اسـت‪.‬‬ ‫یتـوان از جملـه ترکیب های نفت‬ ‫مـازوت را م ‬ ‫خـام برشـمرد کـه حاصـل تقطیـر جزءب هجـزء‬ ‫ان هنـگام پاالیـش نفـت خـام اسـت و بعـد از‬ ‫تبخیـر بنزیـن و سـایر فراورد ههـای سـبک تر‪،‬‬ ‫از نفـت خـام به دسـت می ایـد‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫مـازوت نوعـی نفـت کـوره بـا کیفیـت‬ ‫بسـیار پائین ب هشـمار می ایـد‪ .‬نفـت کـوره نیـز‬ ‫یسـت کـه‬ ‫خـود از جملـه فراورد ههـای نفت ‬ ‫نهـا‬ ‫غهـا‪ ،‬گرم ک ‬ ‫در بسـیاری موتورهـا‪ ،‬چرا ‬ ‫و کور ههـا مورداسـتفاده قـرار می گیـرد و‬ ‫به عنـوان حلال نیـز از ان بهـره می گیرنـد‪.‬‬ ‫نفـت کـوره همان طورکـه گفتـه شـد؛ از نفـت‬ ‫خـام به دسـت می ایـد و بـرای اسـتفاده در‬ ‫یهـای مختلـف‪ ،‬ان را پاالیـش می کننـد‪.‬‬ ‫کاربر ‬ ‫همان طورکـه گفتـه شـد؛ بـرای گر مشـدن‬ ‫بویلرهـا در نیروگا ههـای حرارتـی از مـازوت‬ ‫اسـتفاده می کننـد؛ امـا ورود مـازوت و سـایر‬ ‫تهـای کـوره بـه محیـط زیسـت‪ ،‬اثـار‬ ‫نف ‬ ‫تهـای کـوره‬ ‫مختلفـی را به همـراه دارنـد‪ .‬نف ‬ ‫ماننـد مـازوت‪ ،‬از مـواد شـیمیایی مختلفـی‬ ‫تشـکیل شـده اند و هریـک نوعـی مخلـوط‬ ‫متفـاوت از دیگـری ب هشـمار می ایـد‪ .‬وقتـی‬ ‫بهـای سـطحی‬ ‫ایـن مـواد بـه خـا ک یـا ا ‬ ‫می رسـند‪ ،‬بخشـی ازان ها تبخیـر شـده و‬ ‫برخی دیگـر نیـز به دلیـل نشـتی مخـازن‬ ‫نهـا در اب وخـا ک حـل خواهنـد‬ ‫نگهـداری ا ‬ ‫شـد‪ .‬مـواد شـیمیایی تبخی رشـده می تواننـد‬ ‫دراثـر تابش نور خورشـید‪ ،‬به ترکیبات دیگری‬ ‫شکسته شوند‪ .‬این اتفاق دراثر فعالیت های‬ ‫یهـای داخـل اب یـا خـا ک‬ ‫چهـا و با کتر ‬ ‫قار ‬ ‫نیـز صـورت می گیـرد‪ .‬ایـن مـواد شـیمیایی کـه‬ ‫طهـای دیگـر وجـود دارنـد‪،‬‬ ‫در خـا ک و محی ‬ ‫می تواننـد تـا بیـش از یک دهـه در محیـط‬ ‫زیسـت باقی بمانند‪ .‬بنزن‪ ،‬تولوئـن و زایلین؛‬ ‫از ایـن ترکیبـات سـمی هسـتند‪ .‬امـروزه مـا‬ ‫به روش های مختلفی درمعرض فراورده های‬ ‫نفتـی؛ ازجملـه نفـت کـوره و مـازوت قـرار‬ ‫یسـت‬ ‫می گیریـم‪ .‬محتمل تریـن حالـت زمان ‬ ‫کـه بـرای گر مکـردن خان ههـا از نفـت سـفید‬ ‫اسـتفاده شـود کـه در گذشـته رواج داشـت‪.‬‬ ‫عالوه برایـن؛ از نفـت سـفید و سـایر ترکیبـات‬ ‫نفتـی به عنـوان حلال و پا ک کننـده نیـز بهـره‬ ‫می گیرنـد؛ پـس درصـورت ذخیـره و نگهـداری‬ ‫نهـا‪ ،‬احتمـال‬ ‫ایـن مـواد در منـزل و تبخیـر ا ‬ ‫نهـا بـا پوسـت بسـیارزیاد اسـت‪.‬‬ ‫تمـاس ا ‬ ‫همچنیـن؛ وجـود نیروگا ههـای حرارتـی در‬ ‫نزدیکی شـهرها و اسـتفاده از مازوت در ان ها‬ ‫سـبب قرارگیـری انسـان درمعـرض ترکیبـات‬ ‫حاصـل از سـوختن ناقـص ایـن فراورد ههـا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬مـازوت و سـایر سـوخت ها‬ ‫نهـا را در هـوا تنفـس یـا اینکـه اب ‬ ‫یکـه ا ‬ ‫زمان ‬ ‫و غـذای الـوده را مصـرف کنیـد و همچنیـن‬ ‫هنـگام تماس پوسـت با ایـن مـواد‪ ،‬وارد بدن‬ ‫یشـوند‪ .‬همچنیـن ا گـر محـل کار یـا زندگـی‬ ‫م ‬ ‫شـما در نزدیکـی کارخان ههـا و نیروگاه هایـی‬ ‫باشـد کـه از ایـن سـوخت اسـتفاده می کننـد‪،‬‬ ‫مـازوت و سـایر سـوخت ها وارد بـدن‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫دراثر سـوزاندن سـوخت های فسـیلی حاوی‬ ‫گوگـرد همچـون مـازوت‪ ،‬ترکیباتـی موسـوم‬ ‫یشـوند کـه بخـش بیشـتر‬ ‫بـه ‪ Sox‬منتشـر م ‬ ‫ان را ‪ SO2‬تشـکیل می دهـد؛ ‪ SO2‬گازی‬ ‫یسـت کـه بـرای سلامتی مضـر اسـت‪.‬‬ ‫سم ‬ ‫ایـن گاز‪ ،‬وزن بیشـتری نسـبت بـه هـوا دارد‬ ‫یکـه غلظـت ان در هـوا بـه بیـش از‬ ‫و زمان ‬ ‫‪ 500ppb‬برسـد‪ ،‬بوی بدی خواهد داشـت که‬ ‫در این سـطح‪ ،‬کشـنده خواهـد بـود‪ .‬ایـن گاز‬ ‫نتـر‪ ،‬درد قفسـه سـینه‪،‬‬ ‫تهـای پائی ‬ ‫در غلظ ‬ ‫مشـکالت تنفسـی‪ ،‬قرمـزی چشـم و افزایـش‬ ‫یهـای قلبـی و تنفسـی را‬ ‫احتمـال بـروز بیمار ‬ ‫ً‬ ‫به همـراه دارد‪ .‬کال غلظـت معمـول ایـن گاز‬ ‫یشـود کـه‬ ‫در اتمسـفر کمتـر از ‪ 10ppb‬ذکـر م ‬ ‫هرســال بــا شــروع فصــل ســرما‪ ،‬یافتــن مقصــر بــرای الودگــی هــوا اغــاز‬ ‫یشــود؛ موضوعی که هرســال متهم جدیدی دارد و امســال نیز پس‬ ‫م ‬ ‫از عبــور از کیفیــت بنزیــن‪ ،‬خودروهــای فرســوده و موتورســیکلت ها؛‬ ‫نهــا رســیده اســت‪.‬‬ ‫تســوزی ا ‬ ‫نوبــت بــه نیروگا ههــا‪ ،‬صنایــع و مازو ‬ ‫ب هگــزارش ایســنا؛ یافتــن را هحــل و چــاره بــرای حــل مشــکل الودگــی هــوا‬ ‫یشــک یکــی از مهم تریــن وظایــف دولــت اســت؛ امــا هرســال یافتــن‬ ‫ب ‬ ‫یبــرد کــه دیگــر مجالــی بــرای چاره اندیشــی‬ ‫نقــدر زمــان م ‬ ‫مقصــر ا ‬ ‫یکــه فصــل ســرما چنــدان طوالنــی نیســت‪،‬‬ ‫نمی مانــد و ازانجای ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تنهــا غبــار ســیاه الودگــی در پایــان فصــل نصیــب مــردم م ‬ ‫به رغم اینکــه در ســال های قبــل‪ ،‬بنزیــن‪ ،‬متهــم اصلــی الودگــی هــوا‬ ‫بــود؛ امــا ان طورکــه مســئوالن اعــام کردنــد؛ افزایــش کیفیــت بنزیــن‪،‬‬ ‫ایــن فــراورده نفتــی را از گردونــه خــارج کــرده؛ امــا همچنــان احتــراق‬ ‫بــد خودروهــای فرســوده و موتورســیکلت ها مــورد اتهــام اســت؛ امــا‬ ‫تســوزی صنایع‬ ‫بیـش ازان انچــه امســال موردتوجــه قرار گرفتــه‪ ،‬مازو ‬ ‫و نیروگاه ه اســت‪.‬‬ ‫در این غلظت اثر مخربی بر سالمتی نخواهد‬ ‫داشـت‪ .‬اثـر دوم سـوزاندن مـازوت و سـایر‬ ‫سوخت های گوگردی‪ ،‬تشکیل سولفات ها و‬ ‫نیترات ها به شکل ائروسل یا ذرات بسیار ریز‬ ‫هواسـت کـه «ذرات معلـق» (‪Particulate‬‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫‪ )Matter‬موجـود در هـوا را سـبب م ‬ ‫ایـن ذرات معلـق با تشـدید الودگـی هوا خطر‬ ‫اسـم و حملات قلبـی و تنفسـی را افزایـش‬ ‫می دهنـد‪ .‬اثـر سـوم سـوزاندن مـازوت از‬ ‫منبـع انتشـار ان فراتـر مـی رود و دراین حالـت‬ ‫ا کسـیدهای گوگـرد به دلیـل وا کنـش در‬ ‫اتمسفر و فاز محلول در اب‪ ،‬به اسید تبدیل‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن ائروسـل های اسـیدی‪ ،‬تحت‬ ‫م ‬ ‫شـرایط خاص هواشناسـی به باران اسـیدی‪،‬‬ ‫یکـه‬ ‫بـرف و مـه تبدیـل خواهنـد شـد‪ .‬زمان ‬ ‫تهـای‬ ‫الودگـی هـوا ناشـی از عملکـرد و فعالی ‬ ‫نهـای اسـیدی‬ ‫انسـانی نباشـد‪ pH ،‬بارا ‬ ‫در حـدود ‪ ۵.۵‬خواهـد بـود کـه این میـزان‬ ‫خاصیـت اسـیدی به دلیـل وجـود کربنیـک‬ ‫اسید حاصل از وا کنش بخاراب با دی ا کسید‬ ‫کربـن اسـت‪ .‬ایـن باران هـای اسـیدی‪ ،‬اثـرات‬ ‫مخـرب دیگـری بـر جـا می گذارنـد کـه از میـان‬ ‫لشـدن فلـزات سـنگین‬ ‫یتـوان بـه ح ‬ ‫نهـا م ‬ ‫ا ‬ ‫در باران هـای اسـیدی اشـاره کـرد و این گونـه‪،‬‬ ‫کهـا نیـز دیگر توانایی نگه داشـتن ریشـه‬ ‫خا ‬ ‫درختـان را نخواهنـد داشـت‪ .‬درنتیجـه‪،‬‬ ‫بـا فرسـایش خـا ک و ازبین رفتـن پوشـش‬ ‫گیاهـی‪ ،‬احتمـال بروز سـیل افزایـش می یابد‪.‬‬ ‫موضوعـی کـه بارهـا ازسـوی مسـئوالن در‬ ‫نشـهرها تکذیـب شـده؛ ان طورکـه گفتـه‬ ‫کال ‬ ‫چکـدام از صنایـع و نیروگا ههـای‬ ‫یشـود هی ‬ ‫م ‬ ‫تهـران از مـازوت اسـتفاده نمی کننـد؛ امـا‬ ‫یشـود و‬ ‫این مسـئله مربوط به کل کشـور نم ‬ ‫بیـژن زنگنـه (وزیـر نفـت) به تازگی اعلام کرد‪:‬‬ ‫«بی تردید باید میزان مصرف مدیریت شود‪.‬‬ ‫تمایل نداریم که از سوخت مازوت استفاده‬ ‫کنیم؛ اما در نقاطی مجبور به این کار هستیم‪.‬‬ ‫گازوئیل هم در حدا کثر ممکن تامین می شود‬ ‫و بیش از ایـن امـکان نـدارد‪ .‬مـا هـر مقـدار‬ ‫گازوئیل اضافی داریم‪ ،‬می دهیم‪ .‬بخشی هم‬ ‫از مخـازن بایـد اسـتفاده شـود»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫برخی اسـتانداران کشور درخواست می کنند‬ ‫نهـا از مصـرف مـازوت مسـتثنا‬ ‫کـه اسـتان ا ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫شـود؛ اما با هر اسـتانی که صحبت م ‬ ‫چنیـن خواسـته ای مطـرح اسـت‪ .‬صنایـع‬ ‫سـیمان از ابتـدا قـرار بـود در فصـل زمسـتان‬ ‫مـازوت مصـرف کننـد و قـراری بـرای مصـرف‬ ‫نفـت کـوره دراین فصـل نبـود‪ .‬زنگنـه گفتـه‬ ‫بـود کـه امـروز در دولـت تصویـب می کنیـم کـه‬ ‫قیمـت نفـت کـوره معـادل گاز مصرفـی شـود‪.‬‬ ‫برخی ازافراد درباره نفت کش ها اظهار نگرانی‬ ‫کـرده بودنـد کـه ما این موضـوع را حل کردیم‪.‬‬ ‫البته ما روغن و الستیک به فردی نمی دهیم‬ ‫و کاسـبی هـم راه نمی اندازیـم‪ .‬مـا مشـکلی‬ ‫تکـش بـرای حمـل بـار بـه نیروگاه ها‬ ‫ازنظـر نف ‬ ‫نداریـم؛ چرا کـه این موضـوع بـا تدابیـر خـاص‬ ‫حل وفصـل شـده‪ .‬بی تردیـد نبایـد تبلیغـات‬ ‫دربـاره مصـرف خانگـی و کاهـش مصـرف‬ ‫سـوخت ادامه داشته باشـد‪ .‬ا گر مصرف برق‬ ‫کاهـش پیـدا کنـد‪ ،‬مصرف مـازوت نیز کاهش‬ ‫پیـدا خواهـد کرد‪ .‬مهم ترین خواسـت وزارت‬ ‫نفـت این اسـت که قطـع مصـرف مـازوت از‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون لیتـر بـا تدابیر خاص خـود افزایش‬ ‫پیـدا نکنـد‪ .‬ما نمی توانیم این مشـکل را حل‬ ‫نهـا‬ ‫کنیـم و درصـورت بـروز مشـکل‪ ،‬خـود ا ‬ ‫نیـز بـا دشـواری مواجـه خواهنـد شـد؛ لـذا از‬ ‫همـکاران در صنعـت بـرق می خواهیـم کـه‬ ‫بـا تدابیـر الزم این موضـوع را رعایـت کننـد‪.‬‬ ‫همچنیـن رضـا اردکانیـان (وزیـر نیـرو) اعلام‬ ‫کـرد‪ ۱۰۰۰« :‬میلیون مترمکعـب تولیـد و مصـرف‬ ‫یسـت‪ .‬مـا براسـاس‬ ‫گاز در ایـران رقـم بزرگ ‬ ‫قراردادهـا صـادرات بـرق داریـم و هـم مـا و‬ ‫هـم وزارت نفـت به طورطبیعـی مالحظـات‬ ‫ً‬ ‫مـردم خـود را قطعـا در چهارچـوب قراردادهـا‬ ‫درنظـر گرفته ایـم؛ امـا همـه مقـدار گازی کـه‬ ‫در نیروگا ههـا اسـتفاده می کنیـم تـا بـرق تولیـد‬ ‫کنیـم و ایـن بـرق صـادرات شـود‪ ،‬کمتـر از‬ ‫یک درصـد تولیـد گاز کشـور اسـت‪ .‬ا گـر نفـت‬ ‫صـادر نکنیـم یـا قراردادهـای خـود را متوقـف‬ ‫یشـویم‬ ‫کنیـم‪ ،‬از یـک درامـد ارزی محـروم م ‬ ‫نشـرایط تحریمـی به‬ ‫کـه صنعـت بـرق مـا درای ‬ ‫ان بسـیار احتیـاج دارد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«مـا‪ ،‬در وزارت نیـرو باتوج هبـه شـرایطی کـه‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬اسـتفاده از نیروگاه هـای برق ابـی‬ ‫را افزایـش داده ایـم و بـرای جبـران و کمـک‬ ‫بـه نیروگا ههـای حرارتـی وارد مـدار کرده ایـم‪.‬‬ ‫در یـک همـکاری نزدیـک بـا شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران و وزارت نفـت سـعی خواهیـم کـرد‬ ‫کـه کمتریـن اختلال ایجـاد شـود‪ .‬تغییـرات‬ ‫نیروگاهـی مـا؛ به خصـوص واحدهایـی کـه‬ ‫می تواننـد از سـوخت مایـع اسـتفاده کننـد را‬ ‫نیـز تدبیـر کرده ایـم»‪ .‬بااین وجـود بایـد توجـه‬ ‫داشـت کـه تعـداد نیروگا ههـای فرسـوده در‬ ‫ایـران کـم نیسـت و عـدم نقدینگـی موجـب‬ ‫شـده تـا ان طورکـه باید‪ ،‬جایگزینـی نیروگاه ها‬ ‫صـورت نگیـرد‪ .‬در تهـران نیـز هرچندکـه گفتـه‬ ‫یشـود تا کنـون از مـازوت اسـتفاده نشـده؛‬ ‫م ‬ ‫امـا قدمت بـاالی برخـی از نیروگاه های تهران‬ ‫الودگـی به همـراه دارد کـه بایـد بـرای این مهـم‬ ‫فکـری اساسـی اتخـاذ شـود‪.‬‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور*‬ ‫«خـط فرضـی» فیلمـی ازاردهنـده اسـت و ایـن‬ ‫مضمون تلخش؛ بلکه بیش از‬ ‫ازار نه به واسطه‬ ‫ِ‬ ‫مضمون ساختار الکن فیلم است که مخاطب‬ ‫را ازار می دهد‪ .‬فیلم نه رابطه هایش به درستی‬ ‫شـکل می گیـرد‪ ،‬نـه کارا کترهایـش باورپذیـر‬ ‫می شـوند و نـه ریتـم و ضرباهنگ فیلـم ان گونه‬ ‫هسـت کـه مخاطـب خـود را خسـته نکنـد‪ .‬در‬ ‫ابتـدای فیلـم‪ ،‬بـا حادثـه خـوردن قـرص توسـط یـک دختـر دبیرسـتانی روبـه رو‬ ‫می شویم که از دوست پسر خود حامله شده و حاال ترس از گفتن به خانواده‪ ،‬او‬ ‫ً‬ ‫را تا مرز خودکشی پیش می برد؛ اما این قصه کامال رها می شود تا انتهای فیلم‬ ‫کـه متوجـه می شـویم دختر براثر سـقط مرده اسـت‪ .‬ا گر قـرار به رها کـردن کامل‬ ‫این موضـوع در فیلـم بـود‪ ،‬دلیـل چسـباندن ان در ابتـدای فیلم را نمی فهمیم‬ ‫و ا گـر قـرار بـود بـه مظلومیـت زنـان و مواجهـه بـه ترس هایشـان در جامعه تلنگر‬ ‫بزنـد‪ ،‬به هیچ وجـه موفق نیسـت؛ چرا که پرداختی بـر روی ان صورت نمی گیرد‬ ‫و همچون وصله ای نچسب در ابتدای فیلم به سطحی ترین شکل از ان عبور‬ ‫می شـود‪ .‬درادامه‪ ،‬با زنی روبه روییم که به رغم مخالفت همسـرش برای رفتن‬ ‫به عروسـی خواهرش‪ ،‬به تنهایی با فرزندش به عروسـی در شـمال می روند و در‬ ‫انجا فرزندش به دلیل گازگرفتگی‪ ،‬از دنیا می رود و حاال زن‪ ،‬توانایی گفتن علت‬ ‫مرگ دخترش را به همسرش ندارد‪ .‬بازهم مشکلی نیست؛ شاید بتوان با یک‬ ‫پرداخـت درسـت و پرتعلیـق قصـه را پیـش بـرد؛ امـا روایـت در فیلـم به گونـه ای‬ ‫ابتـدای فیلـم بـا حساسـیت هایی کـه فیلم سـاز در‬ ‫جلـو مـی رود کـه از همـان‬ ‫ِ‬ ‫سـکانس های اولین‪ ،‬از رابطه زن و شـوهر در این خانواده نشـان می دهد‪ ،‬قصه‬ ‫ً‬ ‫کاملا لـو مـی رود‪ .‬یعنـی از همـان سـکانس های نخسـت‪ ،‬متوجه می شـویم که‬ ‫قرار است اتفاقی برای فرزند ان خانواده رخ دهد و از ان بدتر اینکه باز در همان‬ ‫ابتـدا متوجـه می شـویم کـه «حامـد» یـا شـخصیت پـدر در فیلـم‪ ،‬ادمی نیسـت‬ ‫کـه بـا این موضـوع کنـار بیایـد و بشـود بـا او گفت وگـو کـرد؛ یعنـی همه چیـز از اغاز‬ ‫دراماتیک اثر به طرزی ناشیانه با معرفی‬ ‫قابل پیش بینی ست و تعلیق و کشش‬ ‫ِ‬ ‫ِبد کارا کترها از بین می رود‪ .‬درادامه نیز موقعیت هایی که شـکل می گیرد تا در‬ ‫سـکوت کارا کتر زن با بازی سـحر دولتشـاهی‬ ‫فیلـم رمقـی ایجـاد کند‪ ،‬به سـبب‬ ‫ِ‬ ‫عقیم می ماند‪ .‬ا گرچه هرگز موافق زیاده گویی و صحنه های کلیشه ای در دفاع‬ ‫از حقـوق زنـان نیسـتم و خداراشـکر صمـدی نیـز در ایـن دام نیفتـاده اسـت؛ اما‬ ‫سـکوت «سـارا»؛ کارا کتـر اصلـی زن فیلم نیز نتوانسـته نقش اعتراضی خـود را با‬ ‫ِ‬ ‫روایت اثر خالصه‬ ‫حرف نزدن به خوبی ایفا کند‪ .‬مشکل «خط فرضی» تنها در ِ‬ ‫نشـده؛ و کارگردان اثر نیز نتوانسـته با مدیریت درسـت و ایجاد یک ضرباهنگ‬ ‫منطقی‪ ،‬حداقل حرکتی دراثر خود ایجاد کند و فیلم در بسیاری از سکانس ها‬ ‫ایستاست؛ حتی در لحظات درگیری نیز انگار فیلم جلو نمی رود و شاید دلیل‬ ‫اصلـی ان نیـز همان طورکـه گفتـه شـد این بودکـه حـوادث داسـتان را مخاطـب‬ ‫از قبـل پیش بینـی کـرده بـود و ازایـن رو‪ ،‬هیجانـی نیـز در او شـکل نمی گرفـت‪.‬‬ ‫«خـط فرضـی» در بازیگـری‪ ،‬فیلـم متعادل تـری به نظـر می رسـد؛ ازیتـا حاجیان‬ ‫خـوب اسـت‪ ،‬پژمـان جمشـیدی متفـاوت اسـت و برخلاف تصـور بـازی اش‬ ‫دراین نقش توی ذوق نمی زند و سحر دولتشاهی ا گرچه مشکل اصلی اش به‬ ‫شخصیت پردازی کارا کتر در داستان فیلم برمی گردد؛ اما تالش خود را در ارائه‬ ‫یـک بـازی پرزحمت کرده اسـت‪.‬‬ ‫*عضو انجمن منتقدین و نویسندگان خانه سینما‬ ‫بنر‬ ‫افتتاح پیشرفته ترین سالن شبیه ساز‬ ‫چند حسی مبتنی بر هوش مصنوعی‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫پیشـرفته ترین «سـالن شبیه ساز چند حسـی مبتنی بر هوش مصنوعی» برای‬ ‫دانش اموزان طیف اوتیسم در قزوین افتتاح شد‪ .‬معاون وزیر اموزش وپرورش‬ ‫در مراسـم افتتاحیه ان گفت‪« :‬این سـالن با اعتباری بالغ بر سـه میلیاردتومان‬ ‫به همـت جوانـان ایرانـی سـاخته شـده و می توانـد الگویـی بـرای تمـام کشـور‬ ‫باشـد»‪ .‬سـید جـواد حسـینی افـزود‪« :‬اموزش وپـرورش اسـتثنایی‪ ،‬مولـود‬ ‫انقلاب اسلامی در سـال ‪ ۱۳۷۰‬اسـت و ازان زمـان تاکنـون پوشـش تحصیلـی‬ ‫دانش امـوزان اسـتثنایی ‪ ۱۸‬برابـر شـده‪ ۱۵۲ .‬هـزار دانش امـوز اسـتثنایی در‬ ‫‪ 1600‬مدرسـه اسـتثنایی و ‪ ۲۰‬هـزار مدرسـه پذیـرای هفت گـروه درحال تحصیل‬ ‫هسـتند»‪ .‬او بابیان اینکه کودکان دارای اختالل طیف اوتیسـم‪ ،‬در سـه سـطح‬ ‫نیازمنـد حمایـت‪ ،‬حمایت زیاد و حمایت بسـیارزیاد تقسـیم بندی می شـوند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬اموزش وپـرورش اسـتثنایی در سـطوح ‪ ۱‬و ‪ ۲‬دانش امـوزان اوتیسـم‬ ‫را تحت حمایـت و پوشـش قـرار می دهـد و کـودکان سـطح ‪ ۳‬نیـز زیرپوشـش‬ ‫بهزیسـتی قرار می گیرند‪ ۴۷ .‬مدرسـه اوتیسـم و ‪ ۳۲۷‬کالس خاص اوتیسـم در‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی وظیفه تعلیم وتربیت نزدیک به سه هزار دانش اموز‬ ‫طیـف اوتیسـم را برعهـده دارنـد‪ .‬البتـه ‪ ۱۴‬اسـتان کشـور‪ ،‬فاقـد مدرسـه خـاص‬ ‫اوتیسـم هسـتند که سـاخت این مدارس اغاز شـده و مدرسـه درحال سـاخت‬ ‫اوتیسم استان قزوین نیز ‪ ۳۰‬درصد رشد فیزیکی دارد»‪ .‬او بابیان اینکه پوشش‬ ‫تحصیلـی دانش امـوزان طیـف اوتیسـم از سـال ‪ ۸۴‬تاکنـون از ‪2500‬درصـد‬ ‫رشـد برخـوردار بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ ۳۸۷« :‬نفـر از همـکاران در اموزش وپـرورش‬ ‫اسـتثنایی‪ ،‬کار تعلیم وتربیـت دانش امـوزان طیـف اوتیسـم را برعهـده دارنـد‪.‬‬ ‫دانش امـوزان طیـف اوتیسـم ازطریـق برنامـه سـنجش سلامت جسـمانی و‬ ‫امادگـی تحصیلـی شناسـایی شـده و تحت پوشـش اموزش هـای خـاص قـرار‬ ‫می گیرند»‪ .‬جالل نیکنام؛ سرپرست تیم و مخترع رونیکا نیز دراین باره گفت‪:‬‬ ‫«ایـده شـکل گیری سـالن اوتیسـم بـرای اولین بـار توسـط گروهـی از جوانـان‬ ‫ایرانـی شـکل گرفـت‪ .‬ازانجایی کـه این طـرح بـرای اولین بـار در جهـان به اجـرا‬ ‫درمی امد‪ ،‬چند کشور پیشرفته؛ ازجمله کشور کانادا پیشنهاد دادند تا حامی‬ ‫مالـی ان باشـند و طـرح بـا نـام کشـور ان هـا به اجـرا درایـد؛ امـا تیـم جـوان ایرانـی‬ ‫یبـر تلاش بـرای رونـق تولید و‬ ‫تحت تاثیـر فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مبن ‬ ‫تحمل سـختی های این مسـیر‪ ،‬تصمیم گرفتند در ایران بمانند و طرح اولین‬ ‫و پیشـرفته ترین اتاق اوتیسـم جهان را در کشـور خود به مرحله اجرا دراورند‪ .‬با‬ ‫اغاز ازمایش ها و درمان گروه اول کودکان اوتیسم دراین پروژه‪ ،‬با وجود سختی‬ ‫بسیارزیاد و کمبود منابع مالی‪ ،‬تیم جوانان را تشویق به ادامه مسیر کرد و پس‬ ‫از گذشـت سـه ماه از اغـاز پـروژه شـرکت درنیـکا بـا هـدف جهـش تولیـد و کاهش‬ ‫هزینه هـای درمانـی بـرای خانواده هـای کـودکان مبتالبه اوتیسـم‪ ،‬حمایـت‬ ‫همه جانبـه مالـی این طـرح را متقبـل شـد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبا جی تی ایکس ای مدل ‪ 1387‬با شـماره پلا ک ایـران ‪696 -42‬ص‪22‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 2507502‬و شماره شاسی ‪ S1412287805906‬به مالکیت محمدرضا جوانشیری مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت روان ‪ 200cc‬مـدل ‪ 1392‬بـه شـماره پلا ک ایـران ایـران ‪ 87335-766‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 31006918‬و شـماره شاسـی ‪ 200E9012248‬بـه مالکیـت عبدالوهـاب صابـر مفقـود گردیده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ا گهی ابالغ افراز قسمتی از پال ک ‪ 4/310‬واقع در بخش دو رامهرمز‬ ‫برابـر درخواسـت مورخـه ‪ 1399/11/20‬سـودابه زار ع مالـک مشـاعی پلا ک ‪ 4/310‬واقـع در بخـش دو‬ ‫رامهرمز که سـند مالکیت مشـاعی ‪0/0976‬دانگ از ششـدانگ پال ک مزبور بنامش صادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬مبنـی بـر افـراز سـهمی وی وارده بـه شـماره ‪ 12889‬مورخـه ‪ 1399/11/20‬براسـاس قانـون افـراز و‬ ‫فـروش املا ک مشـاع مصـوب اذرمـاه ‪ 1357‬و حسـب اعلام متقاضـی به دلیل عدم دسترسـی به مالکین‬ ‫مشـاعی پلا ک ‪ 132/1‬طبـق مفـاد قانـون مزبـور بدینوسـیله به کلیه مالکین مشـاعی پال ک مرقوم یـا ورثه‬ ‫قانونـی یـا وکیـل رسـمی یـا قیـم احتمالـی انهـا در پلا ک یـاد شـده ابلاغ می گـردد در عملیـات افـراز کـه در‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/11/28‬از سـاعت ‪ 9‬صبـح تـا سـاعت ‪ 12‬انجـام می گـردد‪ ،‬حضـور بـه هـم رسـانید‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت عـدم حضـور مالکیـن مشـاعی مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد شـد و درصـورت اعتـراض بـه‬ ‫عملیات افراز‪ ،‬مالکین مشـاعی می توانند ظرف ده روز پس از ابالغ نظریه افراز مشـاع منتشـره در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار مراتـب اعتـراض خـود را بـه مقامـات محتـرم قضایـی جهـت رسـیدگی اعلام نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/790‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای یاسـر صدوقـی زاده طـی درخواسـت وارده ‪ 9119‬مورخـه ‪ 1399/09/01‬اعلام نمـوده‬ ‫کـه سـند مالکیـت تـک برگـی بشـماره چاپـی ‪188366‬ج‪ 96‬مربـوط بـه ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان‬ ‫مسـکونی تحـت پلا ک ‪ 2/601‬بخـش سـه رامهرمـز کـه بنام متقاضی ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده کـه در اثـر جابجایـی مفقـود گردیده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهـی اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصورت پس از سـپری شـده مدت قانونی و عدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت‬ ‫المثنـی بنـام مالک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/773‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم سـمیره ناصری بـه وکالت از اقای هـادی صندلی طـی درخواسـت وارده ‪ 9118‬مورخه‬ ‫‪ 1399/09/01‬اعلام نمـوده کـه سـند مالکیـت بشـماره چاپـی ‪ 774111‬مربـوط بـه دو و نیم دانـگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪ 4/17‬باقیمانـده (استانداردسـازی شـده بـه ‪ )4/8974‬واقـع در‬ ‫بخـش دو رامهرمـز کـه ذیـل ثبـت ‪ 2287‬صفحـه ‪ 292‬دفتـر ‪ 14‬بنـام هـادی صندلـی ثبـت و سـند مالکیت‬ ‫صادر و تسـلیم گردیده و برابر نامه شـماره ‪ 1390/06/22-890538‬شـعبه اجرای احکام کیفری رامهرمز‬ ‫بازداشـت گردیده که در اثر جابجایی مفقود گردیده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطلاع یک نوبت ا گهی می شـود که هر کس مدعـی انجام معامله یا‬ ‫وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی بنـام مالک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/775‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانم سـمیره ناصـری به وکالت از اقای مهدی صندلی طـی درخواسـت وارده ‪ 9118‬مورخه‬ ‫‪ 1399/09/01‬اعلام نمـوده کـه سـند مالکیـت بشـماره چاپـی ‪ 774029‬مربـوط بـه دو و نیم دانـگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪ 4/17‬باقیمانـده (استانداردسـازی شـده بـه ‪ )4/8974‬واقـع در‬ ‫بخـش دو رامهرمـز کـه ذیـل ثبـت ‪ 804‬صفحـه ‪ 563‬دفتـر ‪ 5‬بنـام اقـای ازاد طریفـی ثبـت و سـند مالکیـت‬ ‫صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند ‪ 1376/08/27-1070‬دفتر ‪ 74‬رامهرمز میزان ‪2/5‬دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ بنـام مهـدی صندلـی انتقـال قطعـی یافتـه کـه در اثـر جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف‬ ‫مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از‬ ‫سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/774‬حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز ترا کتـور ‪ 399‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪165 -71‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ YAW2648U‬و شـماره شاسـی ‪ G11450‬بـه نـام مجیـد مردانی کرانـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬به رنگ سـفید شـیری روغنی مـدل ‪ 1392‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪418 -64‬م‪ 25‬و شماره موتور ‪ 118P0007319‬و شماره شاسی ‪NAAA36AA3DG614591‬‬ ‫به مالکیت علی مددی رزق ابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 213‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهـی موقـت کارشناسـی اینجانـب ایمـان شـریعتی راد بـه شـماره دانشـجویی ‪ 91166107‬در مقطـع‬ ‫کارشناسـی ناپیوسـته رشـته مهندسـی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادره از موسسـه اموزش عالی جهاد‬ ‫دانشـگاهی کاشـمر مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 214‬کاشمر‬ ‫ا گهـی اصالحـی در اجـرای قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و در اجـرای اختیـارات تفویضـی و برابـر اراء اصالحـی هیئـت اول مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی شهرسـتان بـم کـه در ا گهـی قبلـی مسـاحت ملـک اشـتباه ا گهـی شـده اسـت کـه به شـرح‬ ‫ذیـل جهـت اطلاع عمومـی در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد کـه مـدت اعتـراض ان از تاریـخ انتشـار به مدت‬ ‫یـک مـاه می باشـد‪.‬‬ ‫پلا ک ‪ 857‬فرعـی از ‪ 2356‬اصلـی سـیدمهران زورونـی نسـبت بـه چهاردانـگ و زهراالسـادات ا کرمیـان‬ ‫نسـبت بـه دودانـگ از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 309/56‬مترمربـع واقـع در خیابـان کمیـل‬ ‫شهرسـتان بـم بخـش ‪ 29‬کرمـان از مـورد مالکیـت اسـفندیار امانـی کـه در ا گهـی قبلـی مسـاحت ملـک‬ ‫ً‬ ‫اشـتباها ‪ 298‬مترمربـع ا گهـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/21 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بم‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960329012004972‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید کاظمی فرزند صادق به شماره شناسنامه ‪ 94‬صادره از گرمسار‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 737/2‬مترمربـع پلا ک ‪ 30‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 30‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در گرمسـار خریـداری از مالـک رسـمی خانم ربابه کاظمی محـرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/04 :‬‬ ‫م الف ‪ 845‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317005003453‬مـورخ ‪ 1399/10/15‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده زهرا موسـوی فرزنـد سـیدعلی بابا دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911736647‬به شناسنامه ‪ 810‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 249/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1205‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمز بـه ادرس رامهرمز خریداری‬ ‫شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز «ورثه ابراهیم امین و غیرو» تایید گردید‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را به ایـن اداره‬ ‫ارائـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫مراجـع قضایـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/727‬باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/23-139960318019005792‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای راشـد سـهامی نمینی فرزند نصرت به شماره شناسـنامه ‪ 593‬صادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ دو بـاب انبـاری محوطـه بـه مسـاحت ‪ 207‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1246‬از ‪ 79‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 91‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقای‬ ‫رفیـع قدرتـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1557‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/30-139960318019005242‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید خلیلی ریـک فرزنـد فداعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 19‬صـادره از‬ ‫تالش در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب بنای مسـکونی و محوطه به مسـاحت ‪ 201/73‬مترمربع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 12280‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 901‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربـان جانعلی خـواه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1543‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/30-139960318019005249‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـره سـیف الهی مریان فرزنـد حیات الـه بـه شماره شناسـنامه ‪48‬‬ ‫صادره از تالش در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر قسـمتی از یکباب خانه به مسـاحت ‪172/21‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12276‬از سـنگ اصلـی ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 252‬واقـع در قریـه‬ ‫ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـین دشـتیاری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1561‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/30-139960318019005247‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهروز عرجی فرزند عباسـعلی به شماره شناسـنامه ‪ 1‬صادره از تالش در‬ ‫یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 348/20‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10376‬از ‪ 8‬اصلـی مفـروز‬ ‫و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 602‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫عبرت الـه اسـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1568‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013061‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه داوود غالم زاده قصابسرائی فرزند رحیم از‬ ‫پال ک ‪ 3‬از ‪ 63‬اصلی واقع در قریه مالسـرا بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق حبیب مهدی زاده بعنوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیان احداثـی بمسـاحت ‪ 1744/36‬مترمربـع از طرف هیئت مذکـور احراز‬ ‫گردیده و پال ک ‪ 462‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/886‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/21 -139960318011013054‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه فیروز عبادی پیشخانی فرزند محمدجعفر‬ ‫از ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق فتح اله یزدانخواه بعنوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیان احداثی بمسـاحت ‪ 444/7‬مترمربـع از طرف هیئت مذکور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 338‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/888‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی تسلیم سند مورث‬ ‫نظـر بـه اینکـه وراث مرحـوم محمـد تـرکان بـا ارائـه گواه هـای حصـر وراثـت بـه شـماره های‬ ‫‪ 1368/05/30-521‬شـعبه ‪ 74‬دادگاه ‪ 3‬تهـران و موجـب درخواسـت وارده بـه شـماره ‪-4006883‬‬ ‫‪ 1399/03/21‬تقاضـای صـدور سـند سـهم االرث خـود را از پلا ک ثبتـی ‪ 26‬فرعـی از ‪ 162‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 12‬تهـران بـه شـماره ‪ 26‬فرعـی از ‪ 162‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 145‬مترمربـع ذیـل‬ ‫ثبـت ‪ 5253‬صفحـه ‪ 316‬دفتـر جلـد ‪ 40‬بـه چاپـی ‪ 95544‬بنـام محمـد تـرکان بـه میـزان سـه دانگ را‬ ‫نموده اند و اعالم داشـته اند سـند در ید خانم فهیمه ترکان می باشـد که طی اخطاریه شـماره ‪-4007009‬‬ ‫‪ 1399/03/25‬بـه مشـارالیه اخطـار گردیـد کـه در مهلـت قانونـی اقدامـی بر تسـلیم سـند مالکیـت صورت‬ ‫نگرفـت و از تسـلیم سـند مالکیـت خـودداری نمـوده اسـت و بـا سـپری شـده مهلـت و درخواسـت مجـدد‬ ‫متقاضـی مزبـور‪ ،‬اینـک بـر طبـق تبصـره ‪ 3‬از مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت مراتب ا گهی چنانچـه دارنده‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی سـند مالکیـت مزبـور را تسـلیم ننماید‬ ‫بـا رعایـت کلیـه مقـررات قانونـی سـند مالکیـت سـهم االرث صـادر و تسـلیم خواهـد شـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫بالفاصلـه مراتـب طـی بخشـنامه ای بـه کلیـه دفاتـر اسـناد رسـمی اعلام کـه درصـورت ارائـه سـند مالکیت‬ ‫مـورث ان را اخـذ و بـرای اقـدام الزم بـه ایـن اداره ارسـال دارنـد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 1088‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف سـهراب‬ ‫عزیزنژاد‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 971222‬اجرایـی حکـم بـه فـروش امـوال کـه در ایـن اجـرا امـوال جهـت اجـرای‬ ‫مفاد حکم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گذاری گردیده اسـت‪ -1 .‬یکباب منزل مسکونی‬ ‫واقـع در دزفـول‪ ،‬کوچـه منتهـی بـه بـازار خراطـان به پلا ک ‪ 42‬با مسـاحت حـدود ‪ 136/5‬مترمربع عرصه‬ ‫ملک به صورت ال شـکل اسـت و حیاط مرکزی قدیم سـاز با قدمت باالی ‪ 70‬سـال‪ ،‬ملک خالی از سـکنه‬ ‫اما در تصرف احدی از خواندگان با پال ک ثبتی ‪ 5476‬بخش یک شهرستان دزفول دارای اشترا کات به‬ ‫مبلـغ ‪ 4/095/000/000‬ریـال‪ -2 ،‬یکبـاب دکان (مغـازه) به پال ک ثبتی ‪ 5444‬بخش یک دزفول قدیم سـاز‬ ‫بـا قدمـت ‪ 70‬سـال در تصـرف مسـتاجر بـه مسـاحت ‪ 7/70‬مترمربـع ‪ 3/800/000/000‬ریال می باشـند‪ .‬لذا‬ ‫امـوال در روز دوشـنبه ‪ 1399/12/04‬راس سـاعت ‪ 9-11‬صبـح از طریـق مزایـده حضـوری در محـل دفتر‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول بـه معرض فروش گذارده می شـود‪ .‬طالبین می تواننـد در مدت‬ ‫پنـج روز قبـل از روز مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از امـوال‬ ‫مذکـور بازدیـد نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمـت پایـه ‪ 7/895/000/000‬ریـال (ارزش املا ک بـدون درنظـر گرفتن‬ ‫دیون احتمالی) شروع می شود‪ .‬برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید‪ .‬مزایده‬ ‫راس سـاعت ‪ 9‬صبـح در شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع و سـاعت ‪ 11‬صبـح همـان‬ ‫روز خاتمـه می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده باید ‪ %10‬بها را فی المجلس به عنوان سـپرده به قسـمت اجرای احکام‬ ‫مدنـی پرداخـت نمایـد و حدا کثـر ظـرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگسـتری دزفول‬ ‫تودیـع و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تـا اقدامات بعدی انجام شـود‪ .‬درغیراینصورت سـپرده او پس‬ ‫ً‬ ‫از کسـر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬هزینه های نقل و انتقال و غیره کال به عهده‬ ‫ً‬ ‫برنـده مزایـده خواهـد بـود‪ .‬هزینه هـای نقـل و انتقـال و غیـره کال بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود‪ .‬در‬ ‫ضمن شـرکت کننده ها بایسـتی ‪ 10‬درصد قیمت پیشـنهادی خود را به صورت چک تضمین شـده معتبر‬ ‫همـراه بـا پیشـنهاد خود به اجـرای احکام مدنـی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960312008003180‬مورخ ‪ 1399/10/25‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان اق قال کالسه‬ ‫‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۶۴‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد رخشـانی فرزنـد نظـر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۲۹۸‬کـد ملـی ‪ ۳۶۷۳۰۲۵۵۰۳‬صـادره از زابـل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۵۸۸۷۱‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ ۱۳‬اصلـی واقـع در اراضی یلمه سـالیان بخـش ‪ ۱۲‬حوزه ثبتی‬ ‫اق قلا محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضی و ملک مـورد تقاضا به منظور اطلاع در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املا ک شهرسـتان اق قلا تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت بنـام متقاضی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 6192‬محمد فندرسکی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱5۲۷۱‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001442‬تقاضـای سید هسـمیه موسـوی کانی بشناسـنامه ‪ 1‬کـد ملـی ‪2064377816‬‬ ‫صـادره از بابـل فرزنـد سـیدحمید در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت‬ ‫بمسـاحت ‪ ۱۳۸‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای‬ ‫صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 6190‬تجری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪474 -17‬الـف‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 12489136225‬و شـماره شاسـی ‪ NAACA1CB6AF226021‬بنـام‬ ‫اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اذربایجـان غربـی بـا کـد اقتصـادی ‪ 115-751-711‬مفقـود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ارومیه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002002798‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملـوک اسـدی فر فرزنـد روضـان بشماره شناسـنامه ‪ 476‬در یکبـاب‬ ‫خانـه‪ /‬یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‪ /‬یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 76/67‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی‬ ‫از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب خریـداری بـه مالـک رسـمی دسترسـی نـدارد و برابـر مبایعـه عـادی‬ ‫از علی شـیر شـریفی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/21 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز کامیـون ون نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪498 -19‬د‪ 98‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TIL203201‬و شـماره موتـور ‪ 491251‬بـه نـام شـهرام قره ویسـی مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ وکالـت فـروش موتورسـیکلت تلاش ‪ CG125‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ ۱۳۸۲‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ ۱۴۸۶۷-۵۱۷‬و شـماره موتـور ‪ ۶۰۵۵۳۴‬و شـماره تنـه ‪ ۸۲۱۰۰۹۶۲‬بـه نـام عطـار یوسـفی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ ۵۹۵۰۱۲۸۰۸۷‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ثالثباباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1399‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪637 -34‬ص‪ 85‬و شـماره موتـور ‪ 139B0167918‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN11FE9LH280186‬بنـام قاسـم بابائـی بـا کـد ملـی ‪ 4051799476‬مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب کاظـم غزالی فـر فرزنـد ابراهیم به کـد ملـی ‪ 1810100445‬صـادره از ابادان‬ ‫در مقطع کارشناسی رشته مهندسی نفت‪ -‬مهندسی مخازن نفت و گاز صادره از دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحـد امیدیـه بـا شـماره ‪ 103/30732‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد امیدیه ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫اینجانـب مهدیـه شـهبازی فرزنـد محرم علـی متولـد ‪ 1377‬صـادره از تهـران بـه شـماره ملـی ‪0021690871‬‬ ‫به علت فقدان کارت دانشـجویی به شـماره ‪ 9621195021‬اعالم می نمایم کارت دانشـجویی یاد شـده از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از تقاضـا‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حسـین محمـدی برابـر وکالتنامـه ‪ 17560‬مـورخ ‪ 1399/11/05‬دفتـر ‪ 175‬کـرج از جانـب شـعبان محمدی ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده‬ ‫اعالم نموده اسـت که سـند مالکیت دودانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 10200‬مترمربع قطعه ‪ 773‬تفکیکی به شـماره ‪ 2044‬فرعی از ‪ 9‬از‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه مردابـاد جـزء حـوزه ثبتـی ناحیـه دو کـرج مـورد ثبـت ‪ 66408‬صفحه ‪ 477‬جلد ‪ 382‬امال ک به نام شـعبان محمدی ثبت و صـادر گردیده‪ ،‬به‬ ‫علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصره یک اصالحی بـه مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا انجـام معامله نسـبت به ملـک مذکـور باشـد‪ ،‬از تاریخ انتشـار این‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تا وفق مقـررات عمل گردد‪ .‬بدیهی اسـت چنانچه ظـرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضـی واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائه نگردد سـند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪/99/569‬ف سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو کرج‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫یادداشت‬ ‫معلمان و چالش های اموزش مجازی‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫افتتاح شعبه جدید بانک «مهر ایران» در رامهرمز‬ ‫هم زمـان بـا دهـه مبـارک فجر‬ ‫بـا حضـور مدیـرکل شـعب‬ ‫بانـک قرض الحسـنه مهـر‬ ‫ایـران اسـتان خوزسـتان؛‬ ‫سـید ابراهیـم جانانـه‪،‬‬ ‫حسـین صفـری؛ شـهردار‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬سـرهنگ عـارف؛‬ ‫فرماندهـی سـپاه پاسـداران‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬سـرهنگ سـهرابی؛ فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان رامهرمـز و‬ ‫جمعـی از مسـئولین شهرسـتانی‪ ،‬شـعبه جدیـد بانـک قرض الحسـنه مهـر‬ ‫رامهرمز افتتاح شد‪ .‬این بانک‪ ،‬با زیربنایی نزدیک به مساحت ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫در میـدان ازادی روبـه روی مهدیـه ایـن شـهر بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬پیـش از‬ ‫افتتـاح ایـن شـعبه این بانـک در مجاورت مسـجد امام خمینـی(ره) خیابان‬ ‫یکـرد کـه ا کنـون بـه مـکان جدیـد‬ ‫ولیعصـر بـه مشـتریان خدمت رسـانی م ‬ ‫منتقـل شـد‪.‬‬ ‫کسب گواهی نامه ‪17025‬‬ ‫در پنج ازمایشگاه میکروبی استان اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان موفـق بـه کسـب‬ ‫گواهی نامه ‪ 17025‬نسخه ‪ ،2017‬در ازمایشگاه های میکروبی سمیرم‪ ،‬تیران‬ ‫و کـرون‪ ،‬شـهرضا‪ ،‬نجف ابـاد و تصفیه خانـه اب باباشـیخعلی شـد‪ .‬مدیـر مرکز‬ ‫پایـش و نظـارت بـر کیفیـت اب و فاضلاب شـرکت ابفـا اسـتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫«پـس از یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی برنامه هایـی‬ ‫برای مدیریت کیفیت ازمایشـگاه ها در دسـتورکار قرار گرفت و پس از ممیزی‬ ‫کارشناسـان شـرکت مهندسـی ابفـا کشـور از ازمایشـگاه های میکروبـی در‬ ‫اسـتان اصفهـان‪ ،‬گواهی نامـه ‪ 17025‬نسـخه ‪ 2017‬بـه پنـج ازمایشـگاه در‬ ‫سطح استان تعلق گرفت»‪ .‬فهمیه امیری افزود‪« :‬کسب گواهی نامه ‪17025‬‬ ‫هزینـه بسـیاری بـرای ازمایشـگاه ها در بـر دارد‪ ،‬بااین وجـود تلاش می شـود‬ ‫طـی سـال های اینـده مابقـی ازمایشـگاه های میکروبـی در سـطح اسـتان نیـز‬ ‫بتواننـد موفـق بـه دریافـت ایـن گواهی نامـه شـوند»‪.‬‬ ‫اعمال قانون شدن ‪ ۸۰۰‬خودرو در ارا ک‪ ،‬هر شب‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬رئیس پلیـس‬ ‫راهنمایـی و رانندگی فرماندهی انتظامی‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪ ۸۰۰« :‬خـودرو هـر‬ ‫شـب به طـور میانگیـن درراسـتای اجـرای‬ ‫طـرح ممنوعیـت تـردد کرونـا در ارا ک‬ ‫اعمـال قانـون می شـود»‪ .‬سـرهنگ سـید‬ ‫علـی حسـینی افـزود‪« :‬طـرح ممنوعیـت‬ ‫شـبانه از سـاعت ‪ ۲۱‬تـا چهـار شـب برابـر‬ ‫اعالم سـتاد مدیریت بیماری کرونا ادامه دارد و پلیس راهور اسـتان وقفه ای‬ ‫در اجـرای ایـن طـرح نداشـته اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬طـرح ممنوعیت تردد‬ ‫شـبانه از سـاعت ‪ ۲۱‬تـا چهـار بامـداد بـا جدیـت در تمامـی شـهرهای اسـتان‬ ‫به ویژه در هفت شهرستانی که موقعیت زرد کرونا را دارند‪ ،‬دنبال می شود»‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪« :‬تا رسـیدن به وضعیت سـفید و اعالم سـتاد مقابله با بیماری‬ ‫کرونـا ایـن اسـتان‪ ،‬کنتـرل تـردد شـبانه خودروهـا ادامـه دارد و اعمـال قانـون‬ ‫ازطریـق دوربین هایـی کـه دارای پایش تصویری هسـتند و ازطریق مامورانی‬ ‫کـه در مناطـق مختلـف حضـور دارنـد‪ ،‬صـورت می گیـرد»‪.‬‬ ‫رشد ‪400‬درصدی بودجه شهرداری‬ ‫ سال گذشته‬ ‫در سه ِ‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬پویـش «افتتـاح»‬ ‫شـهرداری کرمـان بـا بهر هبـرداری از فـاز‬ ‫نخسـت «پویـش اسـفالت» بـه هفتـه‬ ‫سـی ویکم رسـید»‪ .‬سـید مهـران عالـم زاده‬ ‫در نشسـت عمومـی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کرمـان کـه در سـالن سـادات برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬ضمـن تبریـک فرارسـیدن دهـه فجـر‪،‬‬ ‫سـالگرد ورود امـام راحـل به میهـن و پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬گزارشـی از اقدامـات اخیـر‬ ‫ـش روی شـهرداری ارائـه کـرد‪ .‬وی‬ ‫و پی ِ‬ ‫بااشـاره به اینکه پویـش «افتتـاح» شـهرداری‬ ‫کرمـان بـا بهر هبـرداری از ‪500‬هزارمترمربـع‬ ‫اسـفالت در قالـب فـاز نخسـت «پویـش‬ ‫اسـفالت»‪ ،‬بـه هفتـه سـی ویکم رسـید‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پـروژه به صـورت‬ ‫مشـترک توسـط پیمانـکار و سـازمان عمـران‬ ‫و بازافرینـی فضاهـای شـهری شـهرداری‬ ‫و عمـده ان در منطقـه چهـار شـهری اجـرا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان بابیان اینکـه‬ ‫ُ‬ ‫سـردی هـوا‪ ،‬رونـد اسـفالت معابـر را کنـد‬ ‫کـرده بـود و بـا گرم ترشـدن هـوا‪ ،‬اسـفالت‬ ‫معابـر سـرعت می گیـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬طبـق‬ ‫ گـذاری «پویـش اسـفالت»‪ ،‬در مـدت‬ ‫هدف‬ ‫ِ‬ ‫یک سـال‪ ،‬یک میلیـون و ‪830‬هزارمترمربـع‬ ‫از معابـر شـهر کرمـان اسـفالت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫عالم زاده درخصوص سـاماندهی سـگ های‬ ‫بدون صاحـب خاطرنشـان کـرد‪« :‬از زمانی که‬ ‫شـهرداری متولـی سـاماندهی سـگ های‬ ‫بدون صاحـب شـده‪ ،‬کارهـا به خوبـی پیـش‬ ‫مـی رود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا حمایـت حامیـان‬ ‫حیوانـات‪ ،‬سـایت دوم رهاسـازی درحـال‬ ‫یسـت و عقیم سـازی هـم شـروع‬ ‫اماده ساز ‬ ‫شـده و ادامـه دارد؛ درمجمـوع‪ ،‬نارضایتـی‬ ‫حامیـان مرتفـع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بااشـاره به تکمیـل اسـفالت‬ ‫ارامسـتان جدیـد و تخلیـه و جانمایـی قبـور‬ ‫پیش سـاخته‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬بـرای اجـرای‬ ‫گلبـرگ دوم‪ ،‬پیمانـکار انتخـاب شـده و کار‬ ‫خـود را شـروع کـرده؛ ضمن اینکـه گلبـرگ‬ ‫ ماه اینـده‬ ‫اول ارامسـتان جدیـد‪ ،‬ظـرف یک ِ‬ ‫به طـور رسـمی افتتـاح می شـود»‪ .‬عالـم زاده‬ ‫بااشـاره به اغـاز دفـن در ارامسـتان جدیـد‬ ‫قبـل از پایـان سـال جـاری‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«ایـن مهـم مسـتلزم همراهـی مـردم و عـدم‬ ‫خا ک سـپاری در قبرسـتان قدیـم اسـت»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص پـروژه پیاده راه سـازی‬ ‫میـدان «توحیـد» (ارگ) بااشـاره به برگـزاری‬ ‫جلسـه ای باحضـور فتـح اهلل مویـدی (عضـو‬ ‫شـورا) و نماینـدگان کسـبه و اصنـاف میـدان‬ ‫توحیـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬در این جلسـه‪ ،‬کسـبه‬ ‫میـدان «توحیـد»‪ ،‬دغدغه هایشـان را مطرح‬ ‫کردنـد و توضیحـات کافـی بـه ان ها داده شـد‬ ‫تـا نگرانی هایشـان برطـرف شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان ادامـه داد‪« :‬از همـه اصنـاف کـه‬ ‫در شـرایط کرونـا دچـار خسـارت شـده اند‪،‬‬ ‫حمایت هـای الزم را داشـته ایم؛ ضمن اینکـه‬ ‫قـرار اسـت پیاده راه سـازی میـدان «توحیـد»‬ ‫هـم به گونـه ای اجـرا شـود کـه مانـع فعالیـت‬ ‫ان هـا نباشـد»‪ .‬عالـم زاده اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«پیاده راه سـازی میـدان «توحیـد» در هفتـه‬ ‫جـاری باحضـور اسـتاندار‪ ،‬مدیـرکل میـراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫و اعضـای شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫به طـور رسـمی اغـاز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به تحویـل ‪ 14‬دسـتگاه اتوبـوس‬ ‫از مجمـوع ‪ 20‬اتوبـوس خریداری شـده‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪« :‬شـش دسـتگاه اتوبـوس دیگـر هـم تـا‬ ‫هفتـه اینـده می رسـد و اوایـل اسـفندماه‪ ،‬از‬ ‫‪ 20‬اتوبوس خریداری شده‪ ،‬رونمایی خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار کرمـان بابیان اینکـه سـایر‬ ‫پروژه هـای عمرانـی از جملـه بوسـتان ها و‬ ‫خانه هـای فرهنـگ مشـارکتی نیـز همچنـان‬ ‫در قالـب پویـش «افتتـاح» شـهرداری بـه‬ ‫بهر هبـرداری می رسـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در هفتـه جـاری و به مناسـبت روز «زن»‬ ‫خانـه فرهنـگ ویـژه بانـوان در خیابـان‬ ‫«جهـاد» بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫عالم زاده بااشـاره به اینکه پروژه تفکیک زباله‬ ‫درحال اجراست و به زودی‬ ‫شهرداری کرمان‬ ‫ِ‬ ‫در پویـش «افتتـاح»‪ ،‬رونمایـی می شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬نرم افـزار شهرسـازی شـهرداری نیـز‬ ‫کـه از ابتـدای ایـن دوره شـورا پیگیـر خریـد‬ ‫و اسـتقرار ان بودیـم‪ ،‬درحال حاضـر‪ ،‬در‬ ‫مناطـق شـهرداری اسـتفاده می شـود‪ ،‬امـا‬ ‫بعـد از تجمیـع فرایندهـا و رفـع اشـکاالت‪،‬‬ ‫در هفته هـای پایانـی سـال جـاری به طـور‬ ‫رسـمی بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درخصـوص تقاطـع‬ ‫مسـطح «شـرف اباد»‪ ،‬جمع بنـدی‬ ‫غیره ‬ ‫نهایـی صـورت گرفتـه و پـس از اخـذ مجـوز‬ ‫شـورا‪ ،‬قـرارداد ایـن پـروژه منعقـد می شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان ضمـن تشـکر از همراهـی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫درزمینه ساماندهی اب های سطحی کانال‬ ‫معبـر «شـهدای «خانـوک»‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬بـا‬ ‫همـکاری معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار و مشـارکت شـرکت فـوالد «بوتیـا»‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫کـه مجـری پروژه های فاضالب شهر ‬ ‫یکـی از دغدغه هـای شـهرداری و شـورا‬ ‫درزمینه ساماندهی اب های سطحی کانال‬ ‫معبـر «شـهدای خانـوک» برطـرف شـده و‬ ‫به زودی عملیات اجرایی ان اغاز می شـود»‪.‬‬ ‫عالـم زاده بابیان اینکـه خوشـبختانه‬ ‫پروژه هـای شـهری بـا سـرعت خوبـی‬ ‫درحال اجراسـت‪ ،‬از تحقـق ‪90‬درصـدی‬ ‫ِ‬ ‫بودجه سـال جاری شـهرداری تا پایان سـال‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬بودجـه شـهرداری در‬ ‫مـدت سه سـال ‪400‬درصـد رشـد داشـته کـه‬ ‫افتخار بزرگی برای شهرداری کرمان و نتیجه‬ ‫همـکاری و تلاش همـه کارکنـان و مدیـران‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر اسـت»‪.‬‬ ‫وی از ارائـه گـزارش کاملـی درخصـوص اینکه‬ ‫چه مقدار از بودجه شـهرداری از شـهروندان‬ ‫جـذب شـده و از کـدام گروه هـا گرفتـه شـده‪،‬‬ ‫در اینـده نزدیـک خبر داد و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«کمتریـن بـار عـوارض و هزینه هـا بـر دوش‬ ‫اقشـار اسـیب پذیر بـوده و بیشـترین سـهم‬ ‫مربـوط بـه اشـخاصی بـوده کـه منفعـت‬ ‫بیشـتری از حوزه شـهر داشته اند و به نسبت‬ ‫سهمشـان در اداره امـور شـهر مشـارکت‬ ‫کرده انـد»‪ .‬شـهردار کرمـان همچنیـن از‬ ‫تکمیل پروژه تقاطع غیرهم سطح «سربازان‬ ‫گمنـام امـام زمان(عـج)» ‪ ،‬اماده سـازی و‬ ‫جدول گذاری اطراف ان و بهره برداری از این‬ ‫پـروژه تـا قبـل از پایـان سـال جـاری خبـر داد‪.‬‬ ‫عالـم زاده درخصـوص موضـوع قدرالسـهم‬ ‫شهرداری در تفکیک اراضی‪ ،‬باتا کیدبراینکه‬ ‫همه کارها باید کارشناسی شده باشد‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪« :‬دراین زمینـه بایـد شـورا یـا شـهرداری‪،‬‬ ‫اسـتعالمی از عملکـرد سـایر شـهرداری های‬ ‫کشـور بگیرنـد و جلسـه ای نیـز بـا بازرسـی کل‬ ‫اسـتان در این مـورد ترتیـب می دهیـم کـه‬ ‫مفصـل بررسـی شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد به گونـه ای اقدام شـود که مالکان‬ ‫تمایل داشته باشند ملکشان را در چارچوب‬ ‫قانونـی تفکیک کنند؛ چرا کـه برخی مقررات‬ ‫ممکن اسـت موجب شـود مالکان ب هسـمت‬ ‫تفکیـک دسـتی و غیرقانونـی گرایـش پیـدا‬ ‫کننـد کـه مشـکالت حقوقی متعـددی ایجاد‬ ‫کـرده و شـورا و شـهرداری را دچـار مشـکل‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس بیان کرد؛‬ ‫خبر‬ ‫محمدعلـی بهوندیوسـفی‪/‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫زندگـی در دوران کرونایـی بـرای والدیـن و‬ ‫دانش امـوزان به یک نسـبت سـخت اسـت‬ ‫و ازطرفـی بازگشـایی مـدارس بـرای ان هـا‬ ‫گامـی مثبـت و امیدبخـش ب هشـمار مـی رود؛‬ ‫امـا دغدغـه ا کثـر معلمـان در شـرایط کنونـی‬ ‫این اسـت که ایـا دولـت بـرای ارامـش فکـری‬ ‫و روحـی دانش امـوزان تدابیـری اندیشـیده‬ ‫اسـت؟ بـا وجـود ایـن مهمـان ناخوانـده ای کـه بـه زودی هـم قصـد رفتـن‬ ‫نـدارد‪ ،‬مـا نا گزیریـم کـه طرحـی نـو و تدبیـری مناسـب بـرای سـبک زندگـی و‬ ‫تحصیلـی دانش امـوزان داشـته باشـیم و الزم اسـت کـه پیـش از بازگشـایی‬ ‫مـدارس‪ ،‬برنامه ریـزی و اقدامـات ضـروری بـرای برقـراری ارامـش در زندگـی‬ ‫ان هـا اتخـاذ شـود؛ بادرنظرداشـتن ایـن واقعیـت کـه تحقـق امـر یادگیـری‪،‬‬ ‫دال بر سلامت جسـمی و روانی دانش اموزان اسـت‪ .‬چه بسـا خانواده هایی‬ ‫هسـتند کـه بـا وجـود ایـن ویـروس‪ ،‬مشـکالت مالـی و روانـی بسـیاری را‬ ‫متحمـل می شـوند؛ مشـکالتی کـه قلـم بنـده در برابـر ان هـا بی جـان اسـت‪.‬‬ ‫همـه خـوب می دانیـم کـه گرانـی‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬فقـر و طلاق در جامعـه بیـداد‬ ‫می کنـد و ا کنـون نیـز‪ ،‬شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬مشـکالت را چندین برابـر کـرده‬ ‫و وجـود ایـن بحـران‪ ،‬مسـائل و اسـیب های جـدی نیـز بـه نظـام اموزشـی و‬ ‫دانش امـوزان به عنـوان اینده سـازان جامعـه وارد کـرده اسـت‪ .‬خانـواده؛‬ ‫یسـت و مهم تریـن منبـع ارامـش و‬ ‫نخسـتین مدرسـه و اولیـن پایـگاه تربیت ‬ ‫ی شـمرده می شـود‪ .‬دانش امـوز انچـه را در مدرسـه می امـوزد‬ ‫همانندسـاز ‬ ‫ش باقـی می مانـد؛ درنتیجـه می تـوان گفـت کـه را ه و‬ ‫بـرای همیشـه در نـزد ‬ ‫رسـم اینـده او در زندگـی ‪ ،‬ادامـه همـان رونـد امـوزش در خانـواد ه و زندگـی‬ ‫کنونـی اوسـت‪ .‬پـس به هیچ عنـوان نمی تـوان نادیـده گرفـت کـه شـرایط‬ ‫خانوادگـی افـراد و وجـود اسـایش مـادی و روانـی و احسـاس امنیـت در‬ ‫خانـواده نیـز یکـی از شـرط های امـوزش کارامدتـر و مثمرثمرتـر اسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر‪ ،‬معلمـان در ایـن مقطـع حسـاس‪ ،‬دلسـوزانه و ایثار گرانـه بـا‬ ‫ت طوالنـی کار و پاسـخگویی از راه دور‪ ،‬هـر انچـه می تواننـد جهـت‬ ‫سـاعا ‬ ‫ادامـه رونـد امـوزش انجـام می دهنـد و تمـام تالششـان براین اسـت کـه‬ ‫شـرایط را بـرای تحصیـل دانش امـوزان حتـی از راه دور به گونـه ای فراهـم‬ ‫کننـد کـه خللـی در رونـد امـوزش صـورت نگیرد؛ هرچنـد معلمـان‪ ،‬این روزها‬ ‫دغدغه هـای بسـیاری نیـز دارنـد کـه شـاید بخـش عمـده ای از ان هـا از نـگاه‬ ‫خانواده هـا و مسـئولین دور مانده اسـت‪ .‬یکی دیگـر از دغدغه های معلمین‬ ‫کـه شـخصا به عنـوان یـک امـوزگار پایـه اول بـا ان سـرو کار دارم‪ ،‬این اسـت که‬ ‫بسـیاری از اولیـای دانش امـوزان فکـر می کننـد کـه سـال تحصیلـی از دسـت ‬ ‫رفتـه اسـت و بهتـر اسـت بچه هـا در سـال اینـده‪ ،‬بازهـم در پایـه امسـال‬ ‫درس بخواننـد‪ .‬ایـن گـروه از اولیـاء عقیـده ای بـه فعال بـودن در اپلیکیشـن ‬ ‫شـاد ندارنـد و چنـدان خوش بیـن بـه امـوزش مجـازی نیسـتند‪ .‬هرچنـد ا گـر‬ ‫بدبینانه هم به موضوع نگاه نکنیم‪ ،‬اپلیکیشـن شـاد باوجود کاسـتی هایی‬ ‫کـه دارد‪ ،‬هنـور نتوانسـته جـای خـود را در دل خانواده هـا و دانش امـوزان‬ ‫بـاز کنـد‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬یکـی از کاربردهـای مهـم کالس هـای حضـوری‪،‬‬ ‫شـناخت اسـتعدادها و توانایی هـای دانش امـوزان و ضـرورت توجـه بـه‬ ‫تفاوت هـای فـردی ان هـا توسـط معلمـان اسـت که تحقـق این امـر در قالب‬ ‫ط متقابـل و دوسـویه شـکل می گیـرد‪ .‬واقعیـت ان اسـت که شـبکه شـاد‬ ‫ارتبـا ‬ ‫یکـه معلمـان‬ ‫هنـوز هیـچ تضمینـی بـرای ایـن امـر ارائـه نـداده اسـت؛ درحال ‬ ‫بایـد از سـطوح شـناختی دانش امـوزان خـود مطلـع و براسـاس ان تدریـس‬ ‫کننـد‪ .‬ازسـوی دیگر؛ والدیـن بایـد درنظر داشـته باشـند که ا گرچه شـعار یک‬ ‫معلـم خـوب این اسـت که بـه دانش امـوزان خـود کمـک می کنـد تـا تجـارب‬ ‫خود را در شـکل های هرچه پیچیده تر و راه های مناسـب تر سـازمان دهی یا‬ ‫ف هستند‬ ‫ن به این نکت ه واق ‬ ‫ن کنند؛ اما باوجود اینکه معلما ‬ ‫تجدید سازما ‬ ‫ی خود دانش اموزان‪ ،‬کلید رشـد و شـکوفایی ان ها در‬ ‫ک ه سـاختارهای ذهن ‬ ‫یسـت کـه پیدا کردن چنیـن دیدگاه هایی نه تنها‬ ‫تمام زمینه هاسـت؛ بدیه ‬ ‫در شـبکه شـاد میسـر نیسـت؛ بلکـه بـا طـرح امـوزش حضـوری اختیـاری در‬ ‫قالـب هفتـه ای دوبـار و دوسـاعت نیـز تحقـق نمی یابـد و به نوعـی می تـوان‬ ‫گفت اب در هاون کوبیدن اسـت‪ .‬حال باوجود شـرایط موجود‪ ،‬بهتر اسـت‬ ‫کـه دولتمـردان به ویـژه رئیس جمهـوری محتـرم در جلسـاتی بـا متخصصان‬ ‫و کارشناسـان حـوزه امـوزش‪ ،‬بـه مشـکالت و معضلات فـردی و اجتماعـی‬ ‫دانش امـوزان در شـرایط فعلـی نـگاه ویژه تری داشـته باشـد تـا بیش از این به‬ ‫رونـد امـوزش و تربیـت ایـن سرمایه سـازان اینـده اسـیب جـدی وارد نشـود و‬ ‫به نوعـی از بـروز مشـکالت احتمالـی روانـی و تحصیلی دانش امـوزان در زمان‬ ‫پـس از عبـور از ایـن بحـران‪ ،‬جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫حرکت ذوب اهن درجهت کاهش هزینه بدون یارانه انرژی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان در هفتمین‬ ‫کنفرانـس بین المللـی اسـتیل پرایـس کـه در‬ ‫هتـل بین المللـی المپیک برگزار شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی کـه تولیـد‬ ‫محصـوالت فـوالدی ان مطابـق بـا اخریـن‬ ‫اسـتانداردهای روز دنیـا انجـام می گیـرد‬ ‫از یارانـه انـرژی اسـتفاده نمی کنـد‪ ،‬بـرق را‬ ‫در نیـروگاه خـود تولیـد می کنـد و بـا انجـام‬ ‫اقدامات مختلف به سمت کاهش هزینه ها‬ ‫و رقابت پذیـری بیشـتر حرکـت می کنـد»‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده در بخشی از سخنان خود‬ ‫در این کنفرانس به شـرایط تولید ذوب اهن‬ ‫اصفهـان پرداخـت و گفـت‪« :‬نقطـه اغازیـن‬ ‫تولیـد ریـل در ایـران از ایـن شـرکت اغـاز‬ ‫شـد و هم ا کنـون اولیـن تولیدکننـده فـوالد‬ ‫کشـور و تنهـا تولیدکننـده ریـل در غـرب اسـیا‬ ‫ب هشـمار مـی رود»‪ .‬مدیرعامـل ذوب اهـن‬ ‫افـزود‪« :‬تولیـد ریـل شـامل دو مرحلـه تولیـد‬ ‫فـوالد و سـپس نـورد می شـود‪ .‬در گذشـته‬ ‫شـمش موردنیـاز وارد می شـد امـا هم ا کنون‬ ‫ایـن شـمش بـا راه انـدازی پـروژه ‪ VD‬در‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان تولیـد می شـود و نیـاز به‬ ‫واردات شـمش نیسـت»‪ .‬منصور یزدی زاده‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬هم ا کنـون انـواع ریـل‬ ‫شـامل پرسـرعت‪ ،‬متـرو‪ ،‬درون شـهری و ‪...‬‬ ‫در ذوب اهـن تولیـد می شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫ذوب اهـن تصریـح کـرد‪« :‬شـرکت زیرسـاخت‬ ‫و قـرارگاه خاتم االنبیـاء مشـتریان اصلـی‬ ‫ریـل ذوب اهـن اصفهـان هسـتند و اولیـن‬ ‫قـرارداد صـادرات ایـن محصـول اسـتراتژیک‬ ‫با کشور افغانستان نیز منعقد شده است»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول گفـت‪« :‬ا گـر ذوب اهـن‬ ‫ً‬ ‫اصفهـان بخواهـد صرفـا بـه تولیـد ریـل‬ ‫بپـردازد توانایـی تولیـد ‪۴۰۰‬هزارتـن ریـل را‬ ‫در سـال دارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درزمینـه تولیـد‬ ‫چـرخ و محـور بـرای توسـعه خطـوط ریلـی‬ ‫نیـز ذوب اهـن اصفهـان برنامه ریـزی کـرده‬ ‫اسـت تـا بـا همـکاری بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫تولیـد ایـن محصـوالت نیـز اغـاز شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪« :‬در‬ ‫افـق ‪ ۱۴۰۴‬بـرای ‪۲۵‬هزارکیلومتـر خـط اهـن‪،‬‬ ‫بـه ریـل نیـاز داریـم و دراین زمینـه ایـن‬ ‫شـرکت مـادر صنعتـی نقـش کلیـدی دارد و‬ ‫برنامه ریزی هـای خوبـی دردس ِـت اقدام‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬تولیـد ریل زبانه سـوزن‬ ‫از جملـه سـایر محصـوالت ذوب اهـن اسـت‬ ‫کـه در گذشـته از کشـور فرانسـه وارد می شـد‬ ‫امـا هم ا کنـون در ذوب اهـن تولیـد می شـود‬ ‫و بـرش ان نیـز در شـرکتی در تبریـز انجـام‬ ‫می گیـرد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ هفتمیـن‬ ‫دوره ایـن کنفرانـس بـا رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی بـا نـگاه ویژه بـه بازارهـای مجازی‬ ‫فوالد‪ ،‬تولید فوالدهای سبک و عصر الیاژها‬ ‫درحال برگزاری ست‪ .‬اردشیر سعدمحمدی‬ ‫(سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صمـت)‪ ،‬وجیه الـه جعفـری (رئیـس‬ ‫هیئت عامـل ایمیـدرو)‪ ،‬سـعید زرنـدی‬ ‫(معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت)‪ ،‬ناصر‬ ‫تقـی زاده (مدیرعامـل شـرکت چادرملـو)‪،‬‬ ‫حمیدرضـا عظیمیـان (مدیرعامـل فـوالد‬ ‫مبارکـه اصفهـان)‪ ،‬اسـداهلل فرشـاد (عضـو‬ ‫هیئت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد‬ ‫ایـران) و بهمـن تجلـی زاده (معـاون فـروش و‬ ‫بازاریابی فوالد خوزسـتان) در این کنفرانس‬ ‫بـه سـخنرانی پرداختنـد‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫تحویل ‪ 91‬کودک به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی در سال جاری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫‪ 91‬کـودک بی سرپرسـت و بدسرپرسـت بهزیسـتی ری‬ ‫صاحـب خانـواده شـدند‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫ری بااشـاره به اینکه از ابتـدای سـال ‪ 99‬تا کنـون ‪ ۱۶۰‬کـودک‬ ‫بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت در بهزیسـتی ری پذیرش شده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ازاین تعـداد ‪ ۹۱‬فرزنـد تحویـل خانواده هـای‬ ‫متقاضـی فرزندخواندگـی شـده اسـت»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫خدابخشی در نشست خبری با اصحاب رسانه با محوریت‬ ‫فرزندخواندگی و چالش های مربوط به مرا کز شبه خانواده‪،‬‬ ‫افـزود‪ 195« :‬فرزنـد بی سرپرسـت و بدسرپرسـت در شـش‬ ‫مرکـز غیردولتـی و یـک مرکـز دولتـی (شـیرخوارگاه حضـرت‬ ‫رقیه(س)) بهزیسـتی شهرسـتان ری به صورت شـبانه مقیم‬ ‫این مرا کز هسـتند‪ .‬همچنین ‪۲۴۲‬نفر از فرزندان امدادبگیر‬ ‫هسـتند کـه تـا زمـان ترخیص شـدن تحـت حمایت هـای‬ ‫بهزیسـتی قـرار می گیرنـد»‪ .‬وی درخصوص شـرایط وا گذاری‬ ‫کـودکان بـه خانواده هـای متقاضـی فرزندخواندگـی‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬کودکانـی کـه به عنوان فرزندخوانـده به متقاضیان‬ ‫تحویل می شـود بین سـنین شـیرخوارگی تا پنج سـال اسـت‬ ‫و اولویـت وا گـذاری فرزنـد بـه زوج هایی سـت کـه پنج سـال از‬ ‫زندگـی مشـترک ان هـا می گـذرد و صاحـب فرزنـد نشـده اند؛‬ ‫اولویت هـای بعـدی بـرای تحویـل کـودکان فرزندخوانـده‬ ‫نیـز بـه خانواده هـای دارای فرزنـد و زنـان و دختـران مجـرد‬ ‫اسـت»‪ .‬خدابخشـی بـا قدردانـی از هم وطنـان نیک اندیـش‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬در میان متقاضیان فرزندخواندگی‪ ،‬بعضی‬ ‫خانواده هـا مشـتاق هسـتند کـودکان دارای معلولیـت را بـه‬ ‫فرزنـدی قبـول کننـد کـه تا کنـون تعـدادی از فرزنـدان دارای‬ ‫شـکاف کام و معلـول نیـز بـه ایـن خانواده هـا سـپرده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی شهرسـتان ری درمـورد نحـوه‬ ‫پذیـرش فرزندخواندگـی در خانواده هـا گفـت‪« :‬در ابتـدا باید‬ ‫متقاضیان در سامانه ثبت نام کنند که پس از تصمیم گیری‬ ‫در کمیسـیون های شهرسـتانی و اسـتانی و انجـام مقدمـات‬ ‫ثبـت درخواسـت از جملـه عـدم سوءپیشـینه‪ ،‬عـدم اعتیـاد‪،‬‬ ‫تمکـن مالـی و ‪ ...‬گذرانـدن دوره اموزشـی توجیهـی؛‬ ‫فارس‬ ‫کارشناسـان شـبه خانواده و فرزندخواندگـی تشـخیص‬ ‫می دهنـد کـه ایـن افـراد صالحیـت پذیـرش فرزنـد را‬ ‫دارنـد یـا نـه»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـرای هـر کـودک بیـن پنـج‬ ‫تـا ‪ 10‬متقاضـی وجـود دارد کـه کـودکان فرزندخوانـده بـه‬ ‫خانواده هایـی تحویـل می شـود کـه بیشـترین امتیـازات را‬ ‫کسـب کننـد‪ .‬ایـن کـودکان از زمـان تحویل بـه خانواده های‬ ‫متقاضـی به مـدت شـش ماه تحت نظـر معاونـت اجتماعـی و‬ ‫مـددکاری سـازمان بهزیسـتی قـرار می گیرنـد و پـس از تائیـد‬ ‫صالحیـت خانواده هـا بـرای طـی مراحـل قانونـی و صـدور‬ ‫شناسـنامه بـه دادسـرا معرفـی می شـوند کـه البتـه ارتبـاط‬ ‫بیـن مـددکاران و خانواده هـا قطـع نمی شـود و ایـن ارتبـاط‬ ‫مسـتمر اسـت تـا کـودک بـه تکامـل برسـد»‪ .‬خدابخشـی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود بااشـاره به اینکه ‪ ۶۳‬نفـر از‬ ‫مددجویـان بهزیسـتی بـر اثر ابتال به ویـروس کرونا جان خود‬ ‫را از دسـت دادنـد؛ اظهـار داشـت‪« :‬ایـن تعـداد فوتـی نسـبت‬ ‫بـه نـرم جهانـی و درمقایسـه با کشـورهای پیشـرفته اروپایـی‬ ‫نتـر اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ 769« :‬مددجـو در مرکـز‬ ‫پائی ‬ ‫کهریـزک و ‪۲۱۱‬نفـر در سـرای احسـان بـه کرونـا مبتلا شـدند‬ ‫کـه ‪63‬نفـر از ان هـا جـان باختنـد»‪ .‬خدابخشـی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«‪30‬نفـر از افـراد جان باختـه در مـوج اول شـیوع کوویـد‪19 -‬‬ ‫جـان باختنـد و ‪33‬نفـر هـم در مـوج دوم کرونـا جـان خـود را‬ ‫از دسـت دادنـد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح تولید کنسانتره میوه‬ ‫در شهرک صنعتی جهرم‬ ‫هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر طـرح بـزرگ صنعتـی تولیـد کنسـانتره‬ ‫میـوه و مرکبـات در شـهرک صنعتـی جهرم به بهره برداری رسـید‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫کـه باحضـور اسـتاندار فـارس‪ ،‬نماینـده مـردم شهرسـتان های جهـرم و خفـر در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس‬ ‫و جمعـی از مدیـران کل اسـتانی و شهرسـتان برگـزار شـد طـرح بـزرگ تولیـد‬ ‫کنسـانتره انـواع مرکبـات‪ ،‬میوه جـات‪ ،‬خرمـا و رب گوجه فرنگـی کـه بزرگ تریـن‬ ‫طـرح تولیـد کنسـانتره جنـوب کشـور اسـت بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی فارس گفت‪« :‬این طرح با سـرمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪۱۵۰۰‬میلیاردریالـی بخـش خصوصـی راه انـدازی و در فـاز نخسـت بـرای ‪۴۰۰‬نفـر‬ ‫اشـتغال ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬احـد فتوحـی افـزود‪« :‬ایـن مجموعـه صنعتـی در‬ ‫ُ‬ ‫‪۲۸۰۰‬تن انواع کنسانتره را دارد که در فازهای بعدی‬ ‫فاز نخست ظرفیت تولید‬ ‫افزایـش می یابـد»‪ .‬وی بااشـاره به حمایت هـای انجام شـده بـرای اسـتقرار ایـن‬ ‫مجتمـع صنعتـی در شـهرک صنعتـی جهـرم گفـت‪« :‬زمیـن محـل اسـتقرار این‬ ‫طـرح صنعتـی پـس از فسـخ قـرارداد را کـد قبلـی و انجـام تشـریفات قانونـی‪ ،‬در‬ ‫اردیبهشت سال گذشته به سرمایه گذار طرح تحویل شد که این سرمایه گذار‬ ‫نیـز در مـدت ‪ ۲۲‬مـاه ایـن طـرح بـزرگ را اجرایـی و بـه بهر هبـرداری رسـاند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه شهرستان جهرم از قطب های مهم تولید مرکبات و خرما در کشور‬ ‫اسـت راه اندازی طرح بزرگ کنسـانتره را یکی از نیازهای مهم شهرسـتان اعالم‬ ‫کـرد کـه امـروز تحقـق یافتـه و بـا راه انـدازی ایـن مجموعه صنعتی عالو هبـر ایجاد‬ ‫ارزش افـزوده و تولیـد محصـول صادرات محـور‪ ،‬سـبب اشـتغال زایی باالیـی نیـز‬ ‫شده است»‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس درادامه بااشاره به‬ ‫انعقاد ‪ ۵۶‬قرارداد سـرمایه گذاری در شـهرک صنعتی جهرم گفت‪« :‬تاکنون ‪۲۶‬‬ ‫واحـد صنعتـی بـا اشـتغال زایی ‪ ۱۰۰۰‬نفر فعـال اسـت و ‪ ۳۰‬واحد صنعتی دیگر نیز‬ ‫در مرحله ساخت وسـاز اسـت»‪ .‬فتوحی ادامه داد‪« :‬شـهرک صنعتی جهرم که‬ ‫در زمینـی بـه وسـعت ‪ ۴۱‬هکتـار واقـع شـده به لحـاظ زیرسـاخت ها و امکانـات‬ ‫از وضعیـت مناسـبی برخـوردار اسـت‪ ،‬طـرح مسـیر دسترسـی بـه ایـن شـهرک‬ ‫صنعتی اجرا شـده و طرح توسـعه شـبکه روشـنایی ان در دسـتورکار قرار دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس اضافـه کـرد‪« :‬درواقـع شـهرک‬ ‫صنعتـی جهـرم یکـی از بهترین هـای ایـن اسـتان به شـمار می ایـد و امیـد اسـت‬ ‫بتوانیـم باتوجه بـه نیازسـنجی و رایزنی هـای صورت گرفتـه و تا کیـد فرمانـداری‬ ‫ویـژه ایـن شهرسـتان‪ ،‬شـهرک های تخصصـی را راه انـدازی کنیـم تـا عالوه بـر‬ ‫اشـتغال زایی‪ ،‬فرصت هایـی بـرای افزایـش ارزش افـزوده محصـوالت کشـاورزی‬ ‫این منطقه نیز فراهم شـود»‪ .‬فتوحی اظهار داشـت‪« :‬باتوجه به تکمیل بودن‬ ‫زیرسـاخت ها در شـهرک صنعتی جهـرم و وا گذاری بخـش زیـادی از اراضی این‬ ‫شـهرک صنعتی‪ ،‬شرکت شـهرک های صنعتی فارس برای اجرای طرح توسعه‬ ‫این شهرک صنعتی امادگی دارد و دراین زمینه اقداماتی درحال انجام است»‪.‬‬ ‫اتمام عملیات ساختمانی‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شماره ‪ 2‬شیراز‬ ‫عملیـات سـاختمانی هاضـم‬ ‫بی هوازی تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شـماره ‪ 2‬شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫به اتمـام رسـید‪ .‬مدیـر دفتـر‬ ‫نظـارت بـر توسـعه تصفیه خانـه‬ ‫فاضلاب ابفـا شـیراز اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬اخریـن مرحلـه بتن ریـزی هاضـم تصفیه خانـه فاضلاب شـماره ‪ 2‬در‬ ‫بخـش تصفیـه لجـن تصفیه خانـه فاضلاب شـماره ‪ 2‬شـیراز به اتمـام رسـید»‪.‬‬ ‫غالمحسـین سـادات رفیعـی گفـت‪« :‬این سـازه پـس از مراحل تسـت اب بندی‬ ‫و پوشـش داخلـی و نیـز نصـب تجهیـزات مربوطـه در اینـده نزدیـک در مـدار‬ ‫بهره بـرداری قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬نماینـده مدیرعامـل و دبیر کمیتـه راهبردی‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب تحـت بهره بـرداری افـزود‪« :‬هاضـم بخـش مهمـی‬ ‫در فراینـد تصفیـه فاضلاب داشـته و بـه اسـتانداردهای زیسـت محیطی منجـر‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ابـراز داشـت‪« :‬تصفیه خانـه فاضلاب شـماره ‪ ۲‬شـیراز در تیرمـاه‬ ‫سال جاری با حجم روزانه یک صدهزار مترمکعب‪ ،‬باحضور رئیس جمهوری و‬ ‫وزیر نیرو در یک ارتباط ویدئوکنفرانسی افتتاح و به بهره برداری رسید»‪ .‬سادات‬ ‫رفیعـی گفـت‪« :‬بـا راه انـدازی این تصفیه خانه حـدود ‪۶۰۰‬هزارنفر از خدمـات ان‬ ‫بهره منـد خواهنـد شـد و حـدود ‪۱۸۰‬هـزار خانوار تحت پوشـش خدمـات ان قرار‬ ‫خواهنـد گرفـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن تصفیه خانـه در جنـوب شـرقی شـیراز و در‬ ‫زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۸۰‬هکتـار احداث شـده و طـرح نهایـی ایـن تصفیه خانـه‬ ‫شـامل پنـج مـدول اسـت کـه دو مـدول ان بـرای فـاز یـک بـه بهر هبـرداری رسـید‬ ‫و در شـبانه روز یک صدهزارمترمکعـب ظرفیـت تصفیـه فاضلاب را دارد‪ .‬کمک‬ ‫بـه افزایـش ظرفیـت خودپاالیـی زیسـت بوم و جلوگیـری از الودگـی منابـع‬ ‫اب وخـاک‪ ،‬جلوگیـری از برداشـت بی رویـه منابـع اب متعـارف بـرای مصـارف‬ ‫غیرشـرب‪ ،‬جلوگیـری از عـدم انتشـار روزانـه ‪۸۵۰‬مترمکعـب عوامل بیمـاری زا در‬ ‫ط زیسـت و ایجـاد ظرفیـت ابی جدید برای منطقـه و برای ابیـاری فضای‬ ‫محیـ ‬ ‫سـبز و صنعت از اهداف سـاخت این تصفیه خانه اسـت‪ .‬ایجاد اشتغال از دیگر‬ ‫مزایای این پروژه عظیم و مدرن است‪ .‬احداث نیروگاه برق بیوگازی با ظرفیت‬ ‫‪1.5‬مگاوات که با گاز متصاعدشده در همین تصفیه خانه تولید انرژی می کند‬ ‫از دیگـر مزایـای ایـن پـروژه اسـت کـه در اینـده در مـدار بهر هبـرداری قـرار خواهـد‬ ‫گرفـت‪ .‬همچنیـن از پسـاب ایـن تصفیه خانـه در امـور صنعتـی و کشـاورزی بـا‬ ‫سیسـتم بازچرخانـی بهره بـرداری وسـیعی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اغاربه کار مرکز تحقیقات مبارزه با فساد اداری‬ ‫مرکز تحقیقـات و پژوهش های‬ ‫راهبـردی‪ ،‬پیشـگیری و مبـارزه‬ ‫بـا فسـاد اداری و حکمرانـی‬ ‫مطلـوب توسـط دادگسـتری‬ ‫کل اسـتان فـارس و بـا حمایـت‬ ‫موقوفـه کاظمـی‪ ،‬در شـیراز‬ ‫راه انـدازی شـد‪ .‬در اولیـن روز‬ ‫از دهـه مبـارک فجـر انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬مرکـز تحقیقـات و پژوهش هـای راهبـردی‪ ،‬پیشـگیری و مبـارزه بـا‬ ‫فسـاد اداری و حکمرانـی مطلـوب دادگسـتری و همچنیـن مرکـز شـتاب دهنده‬ ‫حقوقـی و قضائـی اسـتان فـارس در مراسـمی باحضـور رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫فـارس‪ ،‬دادسـتان مرکـز اسـتان‪ ،‬معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم‬ ‫دادگسـتری اسـتان و تنـی چنـد از مسـئولین اسـتانی در شـیراز افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی (رئیس کل دادگستری استان‬ ‫فارس)‪ ،‬ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و میالد باسعادت فاطمه زهرا(س)‪ ،‬از‬ ‫تالش هـای معاونـت اجتماعی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری قدردانی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬راه انـدازی ایـن مرکـز به عنـوان اقدامـی بنیادین گامی بسـیار موثر‬ ‫در پیشـگیری از فسـاد اسـت کـه می توانـد بـا همـکاری دانشـگاه ها و محافـل‬ ‫علمی در اینده بسیار ثمربخش باشد»‪ .‬وی درخصوص شروع به فعالیت مرکز‬ ‫شـتاب دهنده حقوقـی و قضائـی در کنار مرکز تحقیقات مبـارزه با فسـاد اداری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬این مرکز درراستای کمک به تسهیل روند فعالیت های حقوقی‬ ‫به کارافرینان‪ ،‬نخبگان و فعاالن و گروه های مختلف جامعه و در مسیر تحقق‬ ‫رونـق تولیـد و اجـرای اسـناد باالدسـتی در حوزه هـای اقتصـادی و اجتماعـی‪،‬‬ ‫راه اندازی شده است»‪ .‬درادامه اسماعیل ا کبری (معاون قضائی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان فارس) نیز بابیان اینکه این مرکز برای اولین بار‬ ‫در کشـور و درراسـتای اجرای سـند تحول قضائی‪ ،‬به همت معاونت اجتماعی‬ ‫و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری فارس راه اندازی شـده‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این‬ ‫مرکـز قـرار اسـت بـا حمایـت دسـتگاه قضائـی و بهره گیـری از ظرفیـت نهادهـای‬ ‫مردمـی‪ ،‬نخبـگان و فعـاالن حـوزه حقوقـی و قضائـی‪ ،‬بـا انجـام تحقیقـات و‬ ‫ً‬ ‫پژوهش هـای کاربـردی درزمینه پیشـگیری از فسـاد خصوصـا در حـوزه اداری‪،‬‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد را تسـهیل کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مرکـز تحقیقـات مبـارزه بـا فسـاد‬ ‫اداری تلاش خواهـد کـرد عالوه بـر تحقیـق و پژوهـش درخصـوص راهکارهـای‬ ‫عملیاتی پیشـگیری از وقوع فسـاد‪ ،‬درزمینه شناسـایی گلوگاه های حساس و‬ ‫همچنیـن اصلاح فرایندهایـی کـه منجـر بـه فسـاد می شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫افتتاح پروژه های مخابرات شهرستان مینودشت‬ ‫به مناسـبت دهـه مبـارک فجـر‪،‬‬ ‫پروژه هـای مخابراتـی شهرسـتان‬ ‫ گـزارش اداره‬ ‫مینودشـت افتتـاح شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‬ ‫باحضـور دکتـر اریانپـور (نماینـده مـردم‬ ‫کالله‪ ،‬مینودشـت‪ ،‬مراوه تپه و گالیکش)‬ ‫در مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬امام جمعه‬ ‫و فرمانـدار شهرسـتان مینودشـت‬ ‫همین طور مهندس غالمعلی شـهمرادی (مدیر مخابرات منطقه گلسـتان)‬ ‫در روسـتای حسـن خان از توابـع شهرسـتان مینودشـت‪ ،‬هشـت پـروژه‬ ‫مخابراتـی مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان‬ ‫بااشـاره به اینکه حـوزه ارتباطـات و مخابـرات در شـرایط کنونـی موردتوجـه‬ ‫و مطالبـه اصلـی مـردم اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اقدامـات خوبـی در ظرفیت سـازی‬ ‫شـبکه مخابراتـی و ارتقـای کیفیـت سـرویس های مخابراتـی انجـام شـده و‬ ‫سـرمایه گذاری های کالن انجـام شـده موجـب توسـعه مخابـرات در سـطح‬ ‫اسـتان شـده اسـت»‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی باتا کیدبراینکـه توسـعه و تامیـن‬ ‫زیرساخت های موردنیاز مخابراتی از محل درامد مخابرات صورت می گیرد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬اسـتان گلسـتان درزمینـه رشـد ارتباطـات در کشـور پیشـگام بـوده و‬ ‫بـا تلاش مضاعـف خواهیـم توانسـت بـه رضایـت حدا کثری مشـتریان دسـت‬ ‫یابیـم»‪ .‬وی از اغاز بـه کار ‪ 14‬پـروژه دیگـر مخابراتـی در ایـن شهرسـتان سـخن‬ ‫گفـت و افـزود‪« :‬عملیـات اجرایـی ایـن پروژه هـا شـروع و تـا هفتـه دولـت سـال‬ ‫بعـد امـاده وا گـذاری بـه مـردم شهرسـتان مینودشـت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ناگفته های تولیت استان قدس رضوی‬ ‫(ع)‬ ‫از تعطیلی حرم مطهر امام رضا‬ ‫رشد ‪ 189‬درصدی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی گلسـتان گفـت کـه از سـال‬ ‫‪ 92‬تا کنـون ‪14‬هـزار و ‪802‬میلیاردریـال‬ ‫سـرمایه گذاری جدیـد در شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی اسـتان جـذب شـده‬ ‫کـه ایـن رقـم نشـان دهنده رشـد ‪189‬‬ ‫درصدی سـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی گلسـتان گفـت‬ ‫کـه از سـال ‪ 92‬تا کنـون ‪14‬هـزار و‬ ‫‪802‬میلیاردریـال سـرمایه گذاری جدید‬ ‫در شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان جذب شـده که این رقم نشـان دهنده‬ ‫رشـد ‪ 189‬درصدی سـت‪ .‬حجت اهلل خلیل زاده اظهار داشـت‪« :‬در این مدت‬ ‫‪ 144‬واحـد صنعتـی را کـد و نیمه تعطیـل بـا اعطـای تسـهیالت رونـق تولیـد‬ ‫بـه چرخـه تولیـد بازگشـتند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه زیرسـاخت های الزم بـرای‬ ‫جذب سـرمایه گذاری در ‪ 22‬شـهرک و نواحی صنعتی گلسـتان فراهم اسـت‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬گازرسـانی به هشـت شـهرک و ناحیه‪ ،‬ایجاد امکانات مخابراتی‪ ،‬رشـد‬ ‫تامیـن بـرق از ‪ 122‬بـه ‪ 175‬مـگاوات‪ ،‬افـزودن تصفیه خانـه فاضلاب و تجهیـز‬ ‫شـش شـهرک و ناحیـه بـه اشـیانه و خـودروی اتش نشـانی از دیگـر اقدامـات‬ ‫زیرسـاختی بـرای جـذب سـرمایه گذار طـی هشت سـال اخیر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن گفـت کـه هم زمـان بـا دهـه فجـر ‪ 25‬طـرح در شـهرک ها و نواحـی‬ ‫صنعتی گلستان به بهره برداری رسیده یا عملیات ساخت ان اغاز می شود‪.‬‬ ‫گلسـتان ‪ 803‬واحـد صنعتـی بهره بـردار در ‪ 24‬شـهرک‪ ،‬ناحیـه و یـک منطقـه‬ ‫ویـژه اقتصـادی بـا مسـاحت مجمـوع دوهـزار و ‪ 41‬هکتـار و ظرفیـت ایجـاد‬ ‫اشـتغال بـرای بیـش از ‪14‬هزارنفـر دارد‪ .‬هم مرز بـودن گلسـتان بـا ترکمنسـتان‬ ‫و فراهم بـودن زمینـه ارتبـاط بـا کشـورهای اسـیای میانـه ازطریـق زمینـی‬ ‫و ریلـی‪ ،‬افـزون بـر ‪ 100‬کیلومتـر سـاحل خـزر و خلیـج گـرگان و نزدیک بـودن بـه‬ ‫بنـادر امیراباد بهشـهر و نوشـهر مازنـدران‪ ،‬فعالیت گمرک مـرزی اینچه برون و‬ ‫فعالیـت فـرودگاه بین المللـی گرگان و کالله از جمله ظرفیت های زیرسـاختی‬ ‫اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫عملکرد صنعت برق استان در دولت تدبیر و امید‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬مشـترکان صنعـت‬ ‫بـرق اسـتان طـی هفت سـال اخیر بـا افزایـش ‪ ۳۱‬درصـدی از ‪۵ ۸۰‬هـزار‬ ‫‪۷۶‬هـزار مشـترک رسـیده اسـت»‪ .‬علی ا کبـر نصیـری اضافـه‬ ‫مشـترک بـه ‪ ۲‬‬ ‫کـرد‪« :‬بـا روی کار امـدن دولـت تدبیـر و امیـد و باتوجه بـه مشـکالت اقتصـادی‬ ‫کشـورمان و بـا وجـود تحریم هـا‪ ،‬خدمت رسـانی بـه مـردم متوقـف نشـد؛‬ ‫بلکـه رشـد چشـمگیری داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬رشـد خدمت رسـانی‬ ‫صنعـت بـرق بـه گلسـتانی طـوری بـوده کـه طـول شـبکه فشـار ضعیـف در‬ ‫سـال ‪ ۹۲‬برابـر ‪ ۶۶۸۲‬کیلومتـر بـوده کـه بـا حمایـت دولتمـردان تدبیـر و امیـد و‬ ‫بـا رشـد ‪ ۱۸‬درصـدی بـه ‪ ۷۸۵۵‬کیلومتـر رسـیده کـه ایـن مهـم بـا صـرف هزینـه‬ ‫‪ ۸۸۱‬میلیارد ریالـی تحقـق یافته و همچنین در بحث خطـوط ‪ ۲۰‬کیلوولت ‪ ،‬در‬ ‫سـال ‪ ۹۲‬برابر ‪ ۶۸۷۰‬کیلومتر بوده که در دولت تدبیر و امید با ‪ ۲۰‬درصد رشـد‪،‬‬ ‫خطـوط ‪ ۲۰‬کیلوولـت اسـتان برابـر ‪ ۸۲۷۰‬کیلومتـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫افتتاح پروژه فیدر جدید ‪ ۲۰‬کیلوولت سرعین‬ ‫فیـدر ‪ ۱‬سـرعین به مناسـبت دهـه مبـارک فجـر و بـا حضـور مدیر عامـل شـرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان اردبیل و فرماندار سرعین ‪ ،‬افتتاح شد‪ .‬مدیر عامل‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل در مراسـم افتتاح ایـن فیدر‪ ،‬ضمن‬ ‫دبـر اهمیـت پـروژه فیـدر ‪ ۱‬سـرعین گـزارش کاملـی از پروژه هـای انجـام‬ ‫تا کی ‬ ‫یافتـه در سـطح شهرسـتان سـرعین ارائـه داد‪ .‬قدیمـی با بیان اینکـه پـروژه‬ ‫فیـدر‪ ۱‬سـرعین بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۱۰‬میلیارد ریـال و بـا احـداث ‪ ۲.۵‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه هوایـی و یک کیلومتـر شـبکه زمینـی بـه بهر هبـرداری رسـیده اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬هدف از اجرای این طر ح ‪ ،‬افزایش قدرت مانور شـبکه ‪ ،‬تامین برق‬ ‫شهرسـتان سـرعین بـا دو فیـدر مجـزا و کاهـش خاموشـی ها و کاهـش تلفـات‬ ‫شهرسـتان سـرعین اسـت»‪ .‬وی نیرو رسانی به پیست اسکی اوجور ‪ ،‬احداث‬ ‫پسـت توزیـع خیابـان شـهید زار ع و تبدیـل شـبکه سـیمی بـه کابـل خـود‬ ‫نگهدار روسـتای الوارس را از دیگر پروژه های افتتاح شـده این شهرسـتان در‬ ‫دهـه مبـارک سـال جاری عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد استان اردبیل عنوان کرد‪:‬‬ ‫خانواده های شهدا و جانبازان؛ سرمایه های نظام‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬خانواده هـای‬ ‫شهدا و جانبازان اسوه های صبر و ایثار و سرمایه های نظام مقدس اسالمی‬ ‫هستند»‪ .‬یاسر شاهی‪ 16 ،‬بهمن ماه با بیان اینکه در دیدار با خانواده معظم‬ ‫شهید کریم مهدوی و جانباز کار افرین داود عبدی در شهرستان پارس اباد‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـرای همـه مـا ضروری سـت راه شـهیدان و ایثارگـران را ادامـه‬ ‫داده و پیام شـهدا و رشـادت های جانبازان را به نسـل اینده انتقال دهیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد اسـتان ضمـن بازدیـد از واحدهـای اشـتغال افریـن جانبـاز‬ ‫کارافریـن بیـان کـرد‪« :‬با توجه بـه نام گـذاری سـال ‪ 99‬به نـام جهـش تولیـد‬ ‫از سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬وظیفه ما مسئوالن توجه بیشتر به استعدادها‬ ‫و خالقیت هـای جانبـازان عزیـز اسـت تـا از ظرفیت هـای نخبگان این قشـر در‬ ‫جهت رشـد و پیشـرفت کشـور بیشـتر اسـتفاده شـود»‪ .‬مدیرکل بنیاد اردبیل‬ ‫افزود‪« :‬در سـال های اخیر در حوزه تولید این عزیزان پشـتکار بیشـتری دارند‬ ‫و ارزوی موفقیـت و سلامتی بـرای انـان داریـم»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ جانبـاز کار‬ ‫افریـن داود عبـدی بـا ایجـاد جایـگاه سـی ان جـی و پمپ بنزیـن و مکان های‬ ‫ورزشـی فوتبـال و والیبـال در حـد اسـتاندار بین المللـی بـا زمیـن چمـن‬ ‫مصنوعی منشـاء خدمات گسـترده برای مردم منطقه هسـتند»‪ .‬همچنین‬ ‫شـاهی مدیرکل بنیاد اسـتان اردبیل در سـفر به شهرسـتان های بیله سـوار و‬ ‫پارس اباد با حجت االسلام باقری بنابی امام جمعه پارس اباد دیدار و گفت‬ ‫وگـو کـرد‪ .‬در این دیـدار مدیـرکل بنیـاد اسـتان بـا ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای‬ ‫بنیـاد بیـان کـرد‪« :‬در بحـث مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا با توجه بـه و ضعیـت‬ ‫جانبـازان و والدیـن شـهدا بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران خدمـات بـه روزی را‬ ‫از لحاظ تامین نیازهای درمانی و پیشـگیرانه انجام داد»‪ .‬شـاهی ادامه داد‪:‬‬ ‫«ا کنـون مشـکل خدمـات پرسـتاری و پرداخـت بیمـه درمانـی جامعـه هـدف‬ ‫حـل شـده اسـت و نیـز بـرای راحتـی عزیـزان ایثارگـر دیدارهـا به صـورت تمـاس‬ ‫تلفنـی صـورت می گیـرد و تقاضـا می شـود در شهرسـتان ها ائمـه جمعـه بـا‬ ‫والدین شـهدا و جانبازان اسـیب پذیر تماس تلفنی برقرار کنند که در روحیه‬ ‫جامعـه ایثارگـری تاثیر مثبتـی دارد»‪.‬‬ ‫حسام باقرزاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی طـی سـخنانی‬ ‫در اختتامیـه همایـش قـران‪ ،‬عتـرت و‬ ‫سلامت از تصمیـم تلـخ و دشـوار تعطیلـی‬ ‫حـرم مطهـر امـام رضـا(ع) سـخن گفـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی‬ ‫اختتامیـه هشـتمین همایـش ملـی قـران‪،‬‬ ‫عتـرت و سلامت «یـادواره شـهدای مدافـع‬ ‫سالمت» که ویژه جامعه پزشکی با همکاری‬ ‫وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی‬ ‫کشور در مجتمع فرهنگی‪ ،‬اموزشی و اقامتی‬ ‫والیـت مشـهد برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی‬ ‫فرارسـیدن چه ‬ ‫انقلاب اسلامی و ایـام اهلل دهـه فجـر‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬در ایـام شـیوع بیمـاری کرونـا پزشـکان‬ ‫و پرسـتاران فدا کاری در راه خدمت به مردم‬ ‫و نجـات جـان بیمـاران شـجاعانه و ایثارگرانه‬ ‫خدمـت کردنـد و در ایـن راه بـه درجـه رفیـع‬ ‫شـهادت نائـل امـد‪ ،‬نـام و یـاد ایـن شـهدا را‬ ‫گرامـی می داریـم و قـدردان جان فشـانی ها‬ ‫و تالش هـای شـبانه روزی جامعـه پزشـکی و‬ ‫پرسـتاری کشـور در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا‬ ‫هسـتیم»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بااشـاره به موفقیت هـای کشـورمان در‬ ‫کنترل ویروس کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬براسـاس‬ ‫گزارش هـا‪ ،‬ایـران در کاهـش رونـد بیمـاری‬ ‫کرونـا و کنتـرل ایـن ویـروس علی رغـم وجـود‬ ‫شـدیدترین تحریم هـا‪ ،‬موفـق عمـل کـرده و‬ ‫از بسـیاری کشـورها در مقابلـه بـا ایـن بلای‬ ‫عالم گیـر جلوتـر اسـت کـه نشـان از احسـاس‬ ‫مسـئولیت و فـدا کاری جامعـه پزشـکی و‬ ‫پرسـتاری کشـور دارد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی درادامـه‬ ‫سـخنان خـود بـه برخـی پیامدهـای مثبـت‬ ‫تجربـه تلـخ کرونـا اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬کرونـا‬ ‫در کنـار تمـام خسـارت های سـنگین و‬ ‫جنبه هـای غم انگیـز و تلـخ‪ ،‬پیامدهـای‬ ‫مثبتـی نیـز به همـراه داشـت کـه یکـی از ان ها‬ ‫بـروز و ظهـور اخلاق و معنویـت در جامعـه‬ ‫بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در بیمارسـتان ها و میـان‬ ‫جامعـه پزشـکی و پرسـتاری جلوه هـای‬ ‫غرورانگیـزی از خدمـت‪ ،‬ایثـار‪ ،‬نوع دوسـتی‬ ‫و مجاهـدت در راه سلامت مـردم تجلـی‬ ‫یافـت‪ .‬ایـن فدا کاری هـا موجـب ایجـاد‬ ‫پیونـدی عمیـق میـان مـردم و جامعـه‬ ‫پزشـکی شـده اسـت کـه بایـد از ان صیانـت‬ ‫کـرد و پـس از کرونـا نیـز اسـتمرار داد و تعمیـق‬ ‫بخشـید»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫یکـی دیگـر از جنبه هـای مثبـت تجربـه تلـخ‬ ‫کرونـا را اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمـی‬ ‫در گسـترش سلامت جامعـه دانسـت و‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬در ایـام شـیوع کرونـا مـردم ایـران‬ ‫در قیاس بـا برخـی کشـورهای دیگـر اخلاق‪،‬‬ ‫فرهنـگ غنـی و نوع دوسـتی خـود را بـه‬ ‫نمایـش گذاشـتند و همچـون دوران جهـاد‬ ‫سـازندگی اقشـار مختلـف بـرای کمـک بـه‬ ‫دیگـران بسـیج شـدند؛ بایـد برای حفـظ این‬ ‫روحیـه و اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمی در‬ ‫سلامت جامعـه پس از کرونا نیـز برنامه ریزی‬ ‫و سیاسـت گذاری شـود»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مروی بااشـاره به‬ ‫تعطیلـی حرم هـای مطهـر در ایـام شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬تعطیلـی حرم هـای مطهـر‬ ‫کار بسـیار دشـواری بـود‪ ،‬براسـاس اسـناد‬ ‫تعطیلـی حـرم امـام رضـا(ع) در هیـچ دوره ای‬ ‫و حتـی در حـوادث بـزرگ تاریخـی سـابقه‬ ‫نداشـته اسـت‪ ،‬امـا بـرای حفـظ سلامت‬ ‫مـردم مجبـور بـه انجـام ایـن تصمیـم دشـوار‬ ‫شـدیم؛ در ایـام تعطیلـی حـرم مطهـر بسـیار‬ ‫تحت فشـار بودیـم‪ ،‬ا گرچـه ا کثریـت مـردم‬ ‫بـا شـناخت صحیـح همراهـی بسـیار خـوب‬ ‫و قابل تقدیـری داشـتند امـا عـده ای نیـز از‬ ‫طـرق مختلـف ماننـد فضـای مجـازی‪ ،‬نامـه‬ ‫یـا حضـوری انتقـادات و گالیه های شـدیدی‬ ‫نسـبت به بنده داشـتند و هنوز هم علی رغم‬ ‫بازگشـایی بسـیاری از فضاهـای حـرم مطهـر‬ ‫ایـن گالیه هـا ادامـه دارد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫یکـه بحث تعطیلی حرم های مطهر‬ ‫«هنگام ‬ ‫مطـرح شـد‪ ،‬بـا ایـت اهلل سـعیدی تولیـت‬ ‫حـرم مطهـر حضـرت معصومـه(س) تمـاس‬ ‫گرفتـم و از ایشـان خواسـتم نظـر ایـت اهلل‬ ‫صافـی گلپایگانـی‪ ،‬ایـت اهلل مـکارم شـیرازی‬ ‫و ایـت اهلل نـوری همدانـی را درخصـوص‬ ‫تعطیلـی حرم هـای مطهـر بـرای پیشـگیری‬ ‫از شـیوع ویـروس کرونـا اخـذ کننـد کـه‬ ‫هـر سـه ایـن مراجـع بزرگـوار نظرشـان اجـرا‬ ‫یبـر تعطیلـی‬ ‫تصمیـم سـتاد ملـی کرونـا مبن ‬ ‫موقـت حرم هـا بـود»‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی همچنیـن بااشـاره به اقـدام‬ ‫بی سـابقه تعطیلـی نمـاز جمعه هـای کشـور‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بـرای نخسـتین بار در تاریـخ‬ ‫جمهـوری اسلامی و طـی اقدامـی بی سـابقه‬ ‫نمـاز جمعه هـای کشـور بـرای پیشـگیری‬ ‫از ویـروس کرونـا تعطیـل شـد؛ درحالی کـه‬ ‫تا کنـون هیـچ مانعـی حتـی جنـگ و انفجـار‬ ‫بمـب در میـان خطبه هـای نمـاز جمعـه‬ ‫سـال ‪ 63‬کـه بـه امامـت رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫اقامـه می شـد‪ ،‬نتوانسـته بـود برگـزاری نمـاز‬ ‫جمعه هـا را تعطیـل کنـد‪ .‬بااین حـال وقتـی‬ ‫سـتاد ملـی کرونـا تصمیـم لغـو نمـاز جمعه ها‬ ‫را گرفت همه احترام گذاشتند و این مراسم‬ ‫عبادی برگزار نشـد که کار بسـیار بزرگی بود»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی نقـش‬ ‫رهبـری در همسـویی مـردم بـرای رعایـت‬ ‫ضوابـط بهداشـتی را مهـم ارزیابـی کـرد و‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬حقیقتـا جامعـه متدینیـن‪ ،‬علمـای‬ ‫دیـن‪ ،‬مراجـع عظـام تقلیـد و در راس ان هـا‬ ‫رهبر معظم انقالب بسـیار در کنترل ویروس‬ ‫کرونـا در کشـور کمـک کردنـد‪ .‬رهبری معظم‬ ‫بیـش از همـه دلسـوز مـردم و نگـران شـیوع‬ ‫ایـن ویـروس در کشـور هسـتند؛ معظم لـه در‬ ‫تمـام بیانـات و رفتـار خـود براسـاس ضوابـط‬ ‫و توصیه هـای بهداشـتی کـه بـه مـردم شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬عمـل می کننـد کـه ایـن موضـوع‬ ‫خـود تاثیـر بسـیاری در همسـویی جامعـه‬ ‫بـرای عمـل بـه تصمیمـات سـتاد کرونـا و‬ ‫رعایـت دسـتورالعمل ها و محدودیت هـای‬ ‫بهداشـتی داشـته اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی گفت‪« :‬نقش بیانات و الگوی‬ ‫رفتـاری رهبـر معظـم انقلاب‪ ،‬مراجـع تقلیـد‬ ‫و علمـای دیـن در نمایـش عقالنیـت دینـی‬ ‫و ایجـاد همدلـی‪ ،‬همراهـی و ترغیـب مـردم‬ ‫بـرای رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫بسـیارمهم و تعیین کننـده بـود»‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی مدارس مازندران خبر داد؛‬ ‫اغاز ساخت ‪ 11‬مدرسه خیرساز در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیزمـدارس مازنـدران‪ ،‬از‬ ‫شـروع سـاخت ‪ ۱۱‬مدرسـه با مشـارکت نیکوکاران درشـهرهای‬ ‫مختلـف ایـن اسـتان همزمـان بـا گرامیداشـت دهـه مبـارک‬ ‫فجـر خبـر داد‪ .‬قربانعلـی شـیرزاد در ائیـن بهر هبـرداری از‬ ‫دبسـتان شـش کالسـه روسـتای «میخـران» شهرسـتان امـل‬ ‫گفـت‪« :‬نیکـوکاران بـرای سـاخت این تعداد مدرسـه در شـش‬ ‫شهرسـتان مازنـدران کـه پیش بینـی می شـود تعـدادی از انها‬ ‫تـا شـروع سـال تحصیلـی اینـده بهر هبـرداری شـود‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومـان در قالـب خشـت گذاری تعهـد کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫همچنین به افتتاح ‪ ۲۲‬طرح جدید اما کن اموزشـی‪ ،‬ورزشـی‬ ‫و پرورشی درمازندران با ظرفیت ‪ ۱۲۹‬کالس درس به مناسبت‬ ‫گرامیداشـت چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی‬ ‫در ‪ ۱۳‬شهرسـتان اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـرای تکمیـل‪،‬‬ ‫تجهیز و افتتاح این طر ح ها که بیش از ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫زیربنـا دارد‪ ،‬بیـش از ‪ ۶۷‬میلیارد تومان در ‪ ۱۵‬منطقه اموزشـی‬ ‫اسـتان از محـل اعتبارهـای دولتـی و مشـارکت خیـران هزینـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـر کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس‬ ‫مازنـدران‪ ،‬همچنیـن بـه اجـرای طـرح خشـت گذاری اجـر بـه‬ ‫اجـر بـرای مشـارکت همـه مـردم درسـاخت مدرسـه دراسـتان‬ ‫درسـال جـاری اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬اجرای ایـن طرح از جمله‬ ‫طـرح تحولـی مشـارکت های همه جانبـه مـردم در امـوزش و‬ ‫پـرورش اسـت‪ ،‬کـه همـه احاد مـردم می توانند حتـی به اندازه‬ ‫خریـد یـک اجـر بـه سـاخت مدرسه سـازی کمـک کننـد»‪.‬‬ ‫شـیرزاد‪ ،‬از مدیرامـوزش وپـرورش شهرسـتان امـل به واسـطه‬ ‫حضور جدی و متعهدانه دانش اموزان‪ ،‬فرهنگیان و اولیای‬ ‫دانش امـوزان در طـرح خشـت گذاری اجـر بـه اجـر در سـاخت‬ ‫مدرسه قدردانی کرد و گفت‪« :‬به واسطه همراهی و مشارکت‬ ‫همه جانبـه مـردم اسـتان در ایـن طـرح ملـی‪ ،‬در ارزیابی هـای‬ ‫انجام شـده‪ ،‬مازنـدران در رتبـه سـوم کشـوری قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫مدیرامـوزش وپـرورش شهرسـتان امـل هـم دراین ائیـن از‬ ‫افتتـاح ده هـا طـرح اموزشـی و پرورشـی یک سـال گذشـته‬ ‫از محـل اعتبارهـای دولتـی و نیـز مشـارکت نیکـوکاران املـی‬ ‫دراین شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬مدرسـه پوریـان کال کسـر‬ ‫کـه از مهم تریـن و بی نظیرتریـن طر ح هـای اموزشـی اسـتان‬ ‫درچنـد سـال گذشـته بـوده‪ ،‬دبیرسـتان مرحـوم سـعدی‪،‬‬ ‫دبسـتان خیرسـاز روسـتای میلـه‪ ،‬دو سـالن ورزشـی در‬ ‫ً‬ ‫مـدارس‪ ،‬سـاخت نمازخانـه درمـدارس بـوران‪ ،‬تـرک کال و‬ ‫زیباسـازی و بهسـازی ده هـا مدرسـه ازجملـه مهم تریـن‬ ‫ایـن طر ح هـا بـوده اسـت»‪ .‬عبـاس مرزبنـد‪ ،‬با تا کید براینکـه‬ ‫ا گرخواهـان تاثیـر یادگیـری بـر دانش امـوزان هسـتیم‪ ،‬بایـد‬ ‫توجـه جـدی بـه زیب اکـردن فضـای اموزشـی انهـا داشـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬هرانسـانی در تلاش بـرای انتخـاب زیبـا و زیبایـی‬ ‫هسـت و خوشـبختانه در سـال های اخیـر‪ ،‬بـا اختصـاص‬ ‫اعتبارهـای دولتـی و نیـز مشـارکت خـوب نیکـوکاران درکنـار‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬به بسـیاری از نیازهای دانش اموزان پاسـخ‬ ‫داده شـده اسـت»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬با وجود شـرایط سـخت‬ ‫اقتصـادی کشـور و تـداوم حـدود یک سـاله بیمـاری کرونـا‪،‬‬ ‫فعالیت هـای عمرانـی درسـطح اموزشـی و پرورشـی تعطیـل‬ ‫نشـده و افتتاح های خوبی درسـطح شهرسـتان دراین مدت‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬شهرسـتان امـل بـا حـدود ‪ ۴۲۰‬هزارنفـر جمیـت‪،‬‬ ‫دارای ‪ ۴۵۰‬مدرسـه و حـدود ‪ ۶۵‬هـزار دانش امـوز در مقاطـع‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مختلـف تحصیل ‬ ‫توسط نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب در مجلس صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از اقدامات اداره کل راه و شهرسازی مرکزی درخصوص مسکن ملی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫نماینده مردم ارا ک‪ ،‬کمیجان و خنداب در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی گفـت‪« :‬طبـق بررسـی های انجام شـده اقدام هـای‬ ‫مجموعـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مرکـزی در بحـث‬ ‫اقدام ملی مسـکن قابل تقدیر اسـت»‪ .‬محمدحسن اصفری‬ ‫در جلسـه نحـوه تعیین تکلیـف صـدور اسـناد مالکیـت اراضی‬ ‫دولتـی کـه باحضـور مدیـرکل راه و شهرسـازی و معاونت های‬ ‫مربوطه‪ ،‬معاون شهرسازی و معماری شهرداری ارا ک‪ ،‬مدیر‬ ‫امـور املا ک شـهرداری‪ ،‬مدیرکل ثبت اسـناد اسـتان مرکزی و‬ ‫دیگـر مسـئوالن اجرائـی برگـزار شـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬باید شـهر‬ ‫ارا ک در بحـث ایجـاد مسـکن ملـی و وا گـذاری انـان بـه مـردم‬ ‫سـرامد کشـور باشـد؛ چرا کـه تمامـی زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـرای تحقـق ایـن مهـم در ان فراهـم اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«برگـزاری جلسـه های مسـکن ملی بـا محوریـت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی و حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی ربط‬ ‫نقـش بسـزایی در تسـریع عملیـات اجرایـی ساخت وسـاز‬ ‫مسـکن ارزان قیمـت بـه مـردم و حـل ایـن معضـل مهـم‬ ‫اجتماعـی دارد»‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مرکـزی‬ ‫دراین جلسـه بااشـاره به دغدغه جدی مسـئوالن درراسـتای‬ ‫رفـع مشـکل مسـکن گفـت‪« :‬پـس از اعلام رسـمی ثبت نـام از‬ ‫متقاضیان مسـکن ملی در اسـتان حدود ‪40‬هزارنفر ثبت نام‬ ‫کردنـد کـه سـهمیه ابالغـی ازسـوی وزارت خانـه ‪21‬هـزار و ‪290‬‬ ‫واحـد مسکونی سـت کـه از این تعـداد ‪12‬هـزار و ‪ 400‬واحـد‬ ‫سـهم شـهرهای جدیـد امیرکبیـر و مهاجـران و هشـت هزار و‬ ‫‪ 890‬واحـد مسـکن نیـز سـهم ارا ک و دیگـر شـهرهای اسـتان‬ ‫اسـت»‪ .‬احمـد مرزبـان افـزود‪« :‬اسـتان مرکـزی تنهـا اسـتانی‬ ‫در کشـور اسـت که زمین موردنیاز برای سـاخت مسـکن ملی‬ ‫در تمامـی شهرسـتان های ان تهیـه شـده و دراین خصـوص‬ ‫هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬طبـق امـار موجود‬ ‫ُ‬ ‫در بحـث اقـدام ملـی در سـطح شـهر ارا ک ن ههـزار و ‪ 863‬نفـر‬ ‫جهـزار و‬ ‫ثبت نـام کردنـد کـه بـا بررسـی های صورت گرفتـه پن ‬ ‫کهـزار‬ ‫‪ 200‬نفـر واجـد شـرایط شـناخته شـد کـه از این تعـداد ی ‬ ‫و ‪ 850‬نفـر در دو طـرح انتهـای خیابـان هپکـو و کـوی کوثـر‬ ‫سـاماندهی شـده و درصـورت تامیـن مجـدد زمیـن مابقـی‬ ‫منتخبیـن قرعه کشـی و سـاماندهی خواهنـد شـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان مرکـزی تا کیـد کـرد‪« :‬مسـئوالن‬ ‫شـهرداری ارا ک هرچ هسـریع تر نسـبت بـه حـل مشـکل‬ ‫زمیـن انتهـای خیابـان هپکـو ارا ک اقـدام تـا سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان امـام(ره) به عنـوان کارگـزار طـرح اقـدام ملـی مسـکن‬ ‫نسـبت بـه عملیـات سـاخت واحدهـا اقـدام کننـد»‪ .‬وی‬ ‫در ادامـه گفـت‪« :‬دراین راسـتا ‪ 600‬واحـد هـم در محـدوده‬ ‫کـوی کوثـر ارا ک توسـط بنیـاد مسـکن نیـز دردسـت اقدام‬ ‫اسـت»‪ .‬مرزبـان اظهـار داشـت‪« :‬جهـت حـل جـدی معضـل‬ ‫حاشیه نشـینی و رفع سکونت گاه های غیررسـمی در گام اول‬ ‫احـداث پـروژه ‪ 389‬واحـدی مشـارکتی کوثـر در اراضی دولتی‬ ‫بـاغ خلـج در سـنوات قبـل صـورت پذیرفـت»‪ .‬مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مرکـزی اضافـه کـرد‪« :‬در ایـن منطقـه نـوار‬ ‫سـکونت گاه های غیررسـمی درحال متوقف شـدن اسـت و با‬ ‫احـداث پـروژه مشـارکتی ‪ 336‬واحـدی مهـر و مـاه از توسـعه‬ ‫سـکونتگاه های غیررسـمی جلوگیـری شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬فاز سوم پروژه بازافرینی شهری با ظرفیت‬ ‫‪ 240‬واحـد در منطقـه بـاغ خلـج درحال اجر اسـت که با مجوز‬ ‫صـادر شـده ازسـوی مقـام عالـی وزارت راه و شهرسـازی کلیـه‬ ‫واحدهـای مهـم دولـت در پروژه هـای مشـارکتی به عنـوان‬ ‫منابع پشـتیبان دولتی درجهت ارتقای سـطح کیفی زندگی‬ ‫مناطـق مذکـور درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫(س)‬ ‫تمجید از عملکرد سازمان بهشت زهرا‬ ‫رئیـس بنیـاد مسـتضعفان در تمجیـد از عملکـرد سـازمان بهشـت زهـرا(س)‬ ‫گفت‪« :‬مدیریت نمونه بهشت زهرا(س)در کرونا‪ ،‬دغدغه های مردم را کاهش‬ ‫داد»‪ .‬پرویـز فتـاح رئیـس افـزود‪« :‬مدیریـت بـا برنامـه و نمونـه سـازمان بهشـت‬ ‫زهـرا(س) در بحـران کرونـا بـا تلاش شـبانه روزی و از خودگذشـتگی پرسـنل این‬ ‫سـازمان دغدغه هـای مـردم و نظـام در این حـوزه را کاهـش داد و باعـث افتخـار‬ ‫و سـربلندی بـرای ایـران اسلامی در جهـان شـدند»‪ .‬رئیس بنیاد مسـتضعفان‬ ‫لو دومین سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی با حضور در‬ ‫انقالب اسلامی در چه ‬ ‫گلزار شهدای سازمان بهشت زهرا(س) ضمن ادای احترام به شهدای گرانقدر‬ ‫انقالب و دفاع مقدس با مدیر عامل و پرسـنل سـازمان بهشـت زهرا(س) دیدار‬ ‫تو گو کرد‪ .‬فتاح پس از ادای احترام به مقام واالی شهدا در گلزار شهدای‬ ‫و گف ‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) با حضور در جمع پرسنل سازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫با اشاره به ایثارگری پرسنل این سازمان در بحران کرونا گفت‪« :‬پرسنل سازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) خسـتگی ناپذیر و دلسـوزانه در بحران جهانی کرونا با رعایت‬ ‫همه موارد شرعی و بهداشتی نگرانی ها و دغدغه های مردم و نظام اسالمی را‬ ‫در این حوزه کاهش دادند و در نگاه مقایسه ای با سایر کشور های قدرتمند و‬ ‫پیشـرفته جهان باعث سـربلندی و عزت برای کشورمان شـدند»‪ .‬وی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬از تالش هـا و خدمـات شـبانه روزی مدیریـت و کارکنـان سـازمان بهشـت‬ ‫زهرا(س) در شـرایط بحرانی کرونا خبر دارم و با اطالعاتی که من دارم‪ ،‬سـازمان‬ ‫بهشـت زهـرا(س) به ویـژه در بحـران کرونـا بـا درایـت و مسـئوالنه عمل کـرد»‪ .‬در‬ ‫پایـان رئیـس بنیـاد مسـتضعفان انقلاب اسلامی از ‪ 150‬نفـر از بانـوان سـازمان‬ ‫بهشـت زهـرا(س) به مناسـبت روز زن و والدت بـا سـعادت حضـرت فاطمـه‬ ‫زهرا(س) تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫بخشدار خاوران بیان کرد؛‬ ‫لزوم توجه داوطلبین انتخابات شوراها‬ ‫به دریافت عدم سوء پیشینه‬ ‫بخشـدار خـاوران گفـت‪« :‬اشـخاصی کـه‬ ‫می خواهند در انتخابات ششمین دوره انتخابات‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و روسـتاها شـرکت کننـد‪،‬‬ ‫هر چه سـریع تر نسـبت بـه دریافـت برگـه عـدم‬ ‫سوء پیشینه اقدام نمایند»‪ .‬اسماعیل شعبانزاده‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬ثبت نـام داوطلبیـن انتخابـات‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت از ‪۲۰‬اسـفند ماه‬ ‫و داوطلبیـن شـورای اسلامی روسـتاها از‬ ‫‪۱۶‬فروردین مـاه اغـاز می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اشـخاصی کـه مایـل هسـتند در‬ ‫شرو کاندید شـوند‪ ،‬هر چه سـریع تر نسـبت به دریافـت برگه عدم‬ ‫انتخابـات پیـ ِ ‬ ‫سوء پیشـینه اقـدام کـرده و ان را بـه روزهـای اخـر موکـول نکننـد»‪ .‬بخشـدار‬ ‫خـاوران هشـدار داد‪« :‬تحـرکات و نشسـت های نامزدهـای احتمالـی بخـش‬ ‫خـاوران درحـوزه شـهر و روسـتا رصـد می شـود و بـا هر گونـه تبلیغـات زودهنـگام‬ ‫ً‬ ‫برخورد قانونی خواهد شد و مطمئنا این تخلفات در تائید صالحیت اشخاص‬ ‫نیـز تاثیـر خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫کارگاه سه روزه اموزش سبک زندگی قرانی در شهرری‬ ‫حجت االسالم علی کنگرلو؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرری گفت‪« :‬یکی‬ ‫از بـرکات تشـکیل شـورای توسـعه قرانـی درشهرسـتان ری اجـرای طر ح هـای‬ ‫مختلـف قرانی سـت و برهمین اسـاس اولیـن دوره سـه روزه امـوزش سـبک‬ ‫زندگـی قرانـی دردانشـگاه قـران وحدیـث اغـاز شـد»‪ .‬درایـن کارگاه اقایـان نـادی ‪،‬‬ ‫محمودیـان‪ ،‬سـلیمانیان اسـاتید ایـن دوره بـا اسـتفاده از مفاهیـم قـران بـه‬ ‫مهارت هـای زندگـی قرانـی می پردازنـد»‪ .‬کنگرلـو افـزود‪« :‬امـوزش مهم تریـن‬ ‫عاملی سـت کـه خانـواده را به سـمت سـبک زندگـی قرانـی حرکـت می دهـد؛‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا اینکـه در این اموزش هـا سـبک زندگی دینـی در قالب کاربـردی اموزش‬ ‫داده شـود و سـطح معرفـت و ا گاهـی دینـی افـراد خانـواده افزایـش پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شـهرری گفـت‪« :‬شـرکت کنندگان ایـن دوره را‬ ‫معلمیـن ‪ ،‬طلاب و مبلغـات تشـکیل می دهنـد کـه پـس از پایـان دوره ایـن‬ ‫مطالـب را جهـت امـوزش بـه خانواده هـا ارائـه می کنند»‪ .‬وی بااشـاره به شـرایط‬ ‫کرونا گفت‪« :‬این دوره بارعایت پروتکل ها و با تعدادی محدود برگزار و مقررشد؛‬ ‫با ضبط این دوره عالقه مندان بتوانند به صورت مجازی شرکت کنند»‪ .‬اضافه‬ ‫می شـود؛ ایـن کارگاه تـا ‪ 21‬بهمن مـاه ادامـه دارد‪.‬‬ ‫اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر در باقرشهر‬ ‫با برگزاری فینال مسابقات‬ ‫مختلـف ورزشـی؛ نفـرات‬ ‫برتـر در هـر رشـته شـناخته‬ ‫شـدند‪ .‬سـعید شـفیعی؛‬ ‫مسـئول تربیـت بدنـی‬ ‫شـهرداری باقرشـهر در‬ ‫اینبـاره گفـت‪« :‬به میمنت‬ ‫ایـام اهلل دهه فجـر و اغـاز‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی و با رعایت دسـتورالعمل های‬ ‫چه ‬ ‫بهداشتی ‪ ،‬مسابقات ورزشی در رشته های دو همگانی‪ ،‬دوچرخه سواری ویژه‬ ‫اقایـان‪ ،‬پرتـاب بـه هـدف ویـژه بانـوان در رده هـای سـنی نوجوانـان‪ ،‬جوانـان و‬ ‫بزرگسـاالن برگـزار شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در مسـابقات ورزشـی پرتـاب بـه هـدف‬ ‫ویژه بانوان‪ ،‬در رده سنی نوجوانان‪ ،‬خانم ها ‪ :‬راحمی ‪ ،‬چزانی و اسدی و در رده‬ ‫سـنی جوانـان خانم هـا ‪ :‬مقامی‪ ،‬بحیرایی و علیـزاده و در رده سـنی بزرگسـاالن‪،‬‬ ‫خانم ها مقامی‪ .‬کاووسـی و عروحی موفق به کسـب رتبه اول تا سـوم شـدند»‪.‬‬ ‫شـفیعی تصریـح کـرد‪« :‬در همین راسـتا مسـابقات ورزشـی در رشـته پرتـاب بـه‬ ‫هـدف ویـژه اقایـان و بانـوان برگـزار شـد کـه در پایـان در گـروه ویـژه همـکاران مرد‬ ‫به ترتیب اقایان رضوانی‪ ،‬غنی زاده ‪ ،‬ا کبری و در گروه بانوان خانم ها‪ :‬حمیدی‪،‬‬ ‫خلیلـی و بهمنـی موفـق بـه کسـب رتبـه اول تـا سـوم شـدند»‪« .‬در همین راسـتا‬ ‫در رشـته دو همگانـی در رده نوجوانـان به ترتیب اقایان‪ :‬علی ا کبر نظـری‪ ،‬جواد‬ ‫بکایـی و عرفـان نظـری‪ ،‬در رده سـنی جوانـان اقایـان‪ :‬عبـاس شـفیعی‪ ،‬مهـدی‬ ‫احمدی و محمد باباییان به ترتیب موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند»‪.‬‬ ‫شـفیعی در ادامـه بیـان کـرد ‪« :‬در رشـته دوچرخه سـواری اقایـان‪ :‬امیـن نـوری‪،‬‬ ‫حسـین کرم گنجه و مهدی مددی موفق به کسـب رتبه اول تا سـوم شـدند»‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن مسـابقات‪ ،‬لـوح سـپاس و هدایـای نفـرات برتـر بـا حضـور اقاپـور؛‬ ‫نائب رئیـس شـورای شـهر و مسـئولین حاضـر بـه ایشـان اهـدا شـد‪.‬‬ ‫شناسایی و پلمب دو تاالر پذیرایی‬ ‫ در راسـتای نظـارت بـر فعالیـت تاالرهـای پذیرایـی گشـت مشـترک بازرسـی از‬ ‫فعالیـت تاالرهـا و رسـتوران ها توسـط دو تیـم بازرسـی بـا همـکاری بخشـداری‬ ‫کهریزک‪ ،‬کارشناسان اداره بهداشت و درمان شهرستان ری و دادگاه کهریزک‬ ‫از ‪ ۱۴‬واحـد رسـتوران و تـاالر پذیرایـی انجـام گرفـت‪ .‬بر اسـاس شـواهد موجـود‬ ‫و احتمـال اوج گیـری کرونـا می بایسـت تاالرهـای پذیرایی با یک سـوم ظرفیت‬ ‫فعالیـت داشـته باشـند؛ درنتیجـه با توجه بـه مجـاورت بهشـت زهـرا (س) و‬ ‫قتـر ایـن واحدهـا‬ ‫وجـود تاالرهـای پذیرایـی متعـدد نظـارت و بازرسـی دقی ‬ ‫ضروری سـت‪ .‬در این بازرسـی ها کـه بنـا بـر رعایـت دسـتور قضایـی در خصوص‬ ‫رعایـت دسـتورالعمل های سـتاد ملـی کرونـا در تاالرهـای بخـش کهریـزک‬ ‫صـورت گرفـت ‪ ۲‬تـاالر متخلـف شناسـایی و اقـدام بـه پلمـب صـورت گرفـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 21‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2175‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد خبر داد؛‬ ‫تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار‬ ‫از مهندس حسین افضلی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد؛‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۲۶۸‬پروژه در مشهد‬ ‫معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد گفت‪« :‬به مناسبت ایام مبارک‬ ‫دهه فجر ‪ ۲۶۸‬پروژه دسـتگاه های اجرایی شهرسـتان مشـهد بااعتبار بالغ بر‬ ‫دوهزار و ‪۶۱۲‬میلیاردتومان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد»‪ .‬سید محمدرضا‬ ‫هاشـمی ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره حضـرت امـام خمینـی(ره) و‬ ‫شـهدای انقلاب و تبریـک چهل ودومیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند‬ ‫انقلاب اسلامی افـزود‪« :‬از مجمـوع پـروژه دهـه فجـر‪ ۲۲۹ ،‬پـروژه افتتـاح و بـه‬ ‫بهره برداری می رسـد و ‪ ۳۹‬پروژه کلنگ زنی می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکه برای‬ ‫پروژه هـای افتتاحـی یک هـزار و ‪ 407‬میلیاردتومـان اعتبار هزینه شـده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬یک هـزار و ‪ 205‬میلیاردتومـان اعتبار مربوط بـه پروژه های‬ ‫کلنگ زنی سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دو هـزار و ‪612‬میلیاردتومـان بـرای پروژه هـای‬ ‫دهـه فجـر شهرسـتان از محـل اعتبـارات ملـی‪ ،‬اعتبـارات اسـتانی‪ ،‬منابـع‬ ‫داخلی‪ ،‬تسهیالت بانکی و از سایر منابع تامین اعتبار شده است»‪ .‬هاشمی‬ ‫افزود‪« :‬شهرداری مشهد با ‪ ۶۵‬پروژه و جمع اعتبار ‪ ۵۰۲‬میلیاردتومان دارای‬ ‫بیشـترین سـهم کل پروژه های افتتاحی ست»‪ .‬گفتنی ست؛ شروع عملیات‬ ‫اجرایی سازه های جانبی و معماری ایستگاه باب الجواد (ع) و ایستگاه پایانه‬ ‫امام رضا (ع) و پارکینگ پایانه ازادی مربوط به شهرداری مشهد و همچنین‬ ‫توسـعه سـایت ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪( 4G‬توسـعه پورت تلفن ثابت) شـرکت مخابرات و فاز‬ ‫یـک و دو خـط تغذیـه رینـگ جنوبـی مشـهد مربـوط بـه شـرکت گاز از جملـه‬ ‫پروژه هـای دهـه فجـر شهرسـتان مشـهد ب هشـمار می رونـد‪.‬‬ ‫تقدیر از خانواده شهید مدافع سالمت‬ ‫به همـت کانـون بسـیج هنرمنـدان شـهید اصغـرزاده و سـازمان بسـیج‬ ‫هنرمنـدان خراسـان رضـوی در اغـاز ایـام اهلل دهـه فجـر طـی مراسـمی در‬ ‫بیمارسـتان قائم مشـهد از خانواده شـهید علیرضا شـجاعی؛ مدافع سلامت‬ ‫تقدیر شـد‪ .‬در این مراسـم رئیس سـازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مدیـر کانـون بسـیج هنرمنـدان شـهید اصغـرزاده و رئیـس خانـه تئاتـر اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬مسـئول بسـیج اقشـار و متخصصیـن‪ ،‬قائم مقـام اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی خراسـان رضوی و جمعی از بسیجیان و هنرمندان‬ ‫حضور داشته و عرض ارادت خود را به خانواده شهید شجاعی اعالم کردند‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫با بهره برداری از جایگاه جدید فراورده های نفتی‬ ‫دو سـی ودومین جایگاه عرضه فراورده های نفتی منطقه خراسـان‬ ‫افتتاح ص ‬ ‫رضـوی باحضـور مدیریـت‪ ،‬معاونیـن و جمعی از روسـای واحدهای منطقه و‬ ‫فرمانـدار تربت جـام و مسـئولین محلـی و نماینـده مـردم در مجلـس شـورای‬ ‫اسالمی و امام جمعه نصراباد مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬مدیر شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه خراسـان رضوی در این مراسـم گفت‪« :‬این‬ ‫جایـگاه عرضـه دارای چهـار سـکو کـه دو سـکو ان بنزین و دو سـکوی ان نفت‬ ‫گاز بـا ظرفیـت ‪۲۰۰‬هزار لیتـر اسـت و به صـورت مسـتقیم اشـتغال به کار ‪ ۱۴‬نفـر‬ ‫فراهم شده است»‪ .‬این جایگاه با مساحت ‪۱۵‬هزارمترمربع در قالب مجتمع‬ ‫خدمـات رفاهـی بـا امکانات جایگاه‪ ،‬نمازخانه و رسـتوران‪ ،‬سـوپرمارکت و ‪...‬‬ ‫در کیلومتر ‪ ۴۹‬مسیر تربت جام به فریمان افتتاح شد‪ .‬مدیر منطقه خراسان‬ ‫رضـوی در هنـگام بهره بـرداری از ایـن جایـگاه کـه بـا شـرایط خـاص کرونایـی‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬ضمن گرامیداشـت ایام اهلل دهه مبارک فجر و اظهار خوشـنودی‬ ‫از افتتـاح ایـن جایـگاه در جـاده تربت جـام بـه سـمت فریمـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫یو دومین جایـگاه در‬ ‫«ایـن هشـتمین جایـگاه در ناحیـه تربت جـام و صدو سـ ‬ ‫منطقه خراسـان رضوی سـت»‪ .‬در ادامه مراسـم نماینده مردم تربت جام در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی ضمـن ابراز خشـنودی از افتتاح این جایـگاه در این‬ ‫منطقـه کـه مشـکالت اهالـی شهرسـتان را درزمینـه سوخت رسـانی را مرتفـع‬ ‫می کنـد از پیگیری هـا و همکاری هـای شـرکت ملی پخـش فراورده های نفتی‬ ‫در راه انـدازی جایـگاه ‪ ۳۱۱‬شـیروانی و به خصـوص از مدیـر منطقـه خراسـان‬ ‫رضـوی تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه اصالح ساختاری‬ ‫در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫رئیـس کمیتـه خودکفایی شـرکت پاالیـش گاز‬ ‫شـهید هاشـمی نژاد از اجـرای پـروژه اصلاح‬ ‫سـاختاری سیسـتم فیلتر یونیت هـای ایمنی‬ ‫در ایـن مجتمـع گازی خبـر داد‪ .‬سـید مهـدی‬ ‫محمـودی با اعالم این خبر افـزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫هزینـه خریـد بسـیارباالی ایـن تجهیـز و‬ ‫حساسـیت ان به دلیل اسـتفاده همکاران در شـرایط خاص و همچنین وضع‬ ‫تحریم های موجود‪ ،‬سـاخت و داخلی سـازی پروژه مذکور در دسـتورکار کمیته‬ ‫خودکفایـی پاالیشـگاه قـرار گرفـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای تا کیـدات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و توجـه بـه موضـوع اقتصـاد مقاومتـی و خودکفایـی در‬ ‫اقلام وارداتـی‪ ،‬متخصصـان صنعت گاز با تکیه بر توان‪ ،‬دانش فنی و مهندسـی‬ ‫معکـوس موفـق بـه طراحـی سیسـتم فیلتر یونیت هـای ایمنی شـدند کـه این‬ ‫پروژه که قابل کاربری در کلیه صنایع وابسته نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی ست پس‬ ‫از ‪ 12‬مـاه تلاش بـا موفقیـت کامل به پایان رسـید»‪ .‬محمودی تصریح کـرد‪« :‬در‬ ‫ایـن طـرح ضمـن سـاخت و بازطراحـی قطعـات حسـاس بـا رویکـرد اصالحـی‪،‬‬ ‫قطعـات داخلـی باالخـص جاذب هـای مورداسـتفاده در ان بررسـی و بهبـود‬ ‫یافت»‪ .‬این مقام مسـئول بابیان اینکه پروژه اصالح سـاختاری سیسـتم فیلتر‬ ‫یونیـت در محیط هـای الـوده و ناشـی از گازهـای سـمی کاربـرد دارد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬این تجهیز قابلیت اتصال هم زمان چهار عدد ماسـک تنفسـی را دارد که‬ ‫وظیفه فیلتراسـیون هوای تامین شـده توسط کمپرسـور را برعهده دارد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬تغییر ماهیت و نوع جاذب ها‪ ،‬جداسـازی و حذف گازهای‬ ‫ناخالص و االینده‪ ،‬قابلیت شارژ کارتریج در مقایسه با نمونه خارجی و استفاده‬ ‫از ان در مـوارد متعـدد از دسـتاوردهای ایـن پـروژه اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دو میلیون نفر ساعت کارکرد بدون حادثه‬ ‫در پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬سرپرسـت ایمنـی شـرکت پاالیـش گاز ایلام از انجـام بیـش از‬ ‫دو میلیون نفر ساعت کارکرد بدون حادثه در این پاالیشگاه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دومیلیون نفر ساعت کارکرد کارکنان‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز ایلام بـوده کـه بـا پیشـگیری و رعایـت مسـائل ایمنـی‪،‬‬ ‫خوشـبختانه بدون حادثه مدیریت و انجام شـده اسـت»‪ .‬محسن حسینی‬ ‫افـزود‪« :‬همچنیـن در این مـدت بیـش از تعـداد چهارهـزار و ‪ ۵۰۰‬مجـوز انجـام‬ ‫فعالیـت کاری (پرمیـت) بـا نظـارت و کنتـرل واحـد ایمنـی و همـکاری سـایر‬ ‫واحدهـای عملیاتـی و پشـتیبانی به منظـور انجام فعالیت هـای تعمیراتی در‬ ‫حوزه های مکانیک و ماشینری‪ ،‬برق و ابزار دقیق و دیگر کارهای تعمیراتی‬ ‫و فعالیت هـای نظیـر تعمیـر و نگهـداری‪ ،‬نصـب و راه انـدازی تجهیـزات و‬ ‫غیـره صـادر شـده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬تعـداد ‪ ۱۱‬هزارقلـم تجهیـزات‬ ‫حفاظت فردی بین کارکنان رسـمی و قرارداد مسـتقیم و همچنین بیش از‬ ‫‪ ۱۴‬هزارقلـم تجهیـزات لـوازم حفاظـت فردی توسـط شـرکت های پیمانکاری‬ ‫شـاغل در پاالیشـگاه بیـن کارکنـان پیمانـکاری به منظـور اسـتفاده حیـن‬ ‫انجـام فعالیت هـای تعمیراتـی در نواحـی فراینـدی و غیرفراینـدی شـرکت‬ ‫توزیـع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 35‬پروژه در بهارستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫حمید سلمانی‪ /‬فرماندار بهارستان از افتتاح‪ ۲۹‬پروژه و کلنگ زنی شش پروژه‬ ‫با اعتباری بالغ بر ‪۶۱۵۰‬میلیارد ریال با حضور محسنی بندپی (استاندار تهران)‬ ‫لو دومین سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی در شهرسـتان خبر‬ ‫هم زمان با چه ‬ ‫داد‪ .‬هـادی تمهیـدی اظهـار داشـت‪« :‬ایـن پروژه هـا در حوزه هـای مختلـف‬ ‫یسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬بـا‬ ‫عمرانـی‪ ،‬تفریحـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اداری و زیرساخت ‬ ‫افتتـاح ایـن پروژه هـا بـرای ‪ ۱۴۷‬نفر اشـتغال زایی ایجاد شـده اسـت» ‪.‎‬‬ ‫راهبرد فوالد مبارکه؛ حمایت از صنایع مختلف‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫جلسـه هم اندیشـی مدیـران مرا کـز خدماتی‬ ‫فـوالد مبارکـه هم زمـان بـا سـالروز خجسـته‬ ‫میلاد حضـرت فاطمـه زهـرا(س) و باحضـور‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬معاونـان‬ ‫و مدیـران حـوزه فـروش و بازاریابـی و جمعـی‬ ‫از مدیـران ایـن مرا کـز در محـل برگـزاری‬ ‫همایش هـای مجموعـه فرهنگـی ورزشـی‬ ‫فـردوس فـوالد مبارکه برگزار شـد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیـان (مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه)‪ ،‬دراین جلسـه گفـت‪« :‬راهبـرد فوالد‬ ‫مبارکه توسـعه سـبد محصوالت و حمایت از‬ ‫صنایع مختلف و تولیدکنندگان کشور بوده‬ ‫اسـت‪ .‬به همین منظـور‪ ،‬سـبد محصـوالت‬ ‫خـود را درطـول سـال های گذشـته‪ ،‬ازنظـر‬ ‫کمـی و کیفـی توسـعه داده و حتـی به دنبـال‬ ‫راه انـدازی خطـوط جدید بـرای تامین پایدار‬ ‫و کامـل ورق هـای فـوالدی موردنیـاز صنایـع‬ ‫است»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬در همین خصوص‪،‬‬ ‫مرا کـز خدماتـی فـوالد مبارکـه نیـز بایـد بـا‬ ‫اسـتراتژی های فـوالد مبارکـه درجهـت‬ ‫حمایـت از صنایـع خـرد همـگام باشـند و‬ ‫برنامه هـا و اهـداف خـود را در همین راسـتا‬ ‫تدویـن و اجـرا کننـد»‪ .‬به گفتـه مدیرعامـل‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬ماموریـت اصلـی مرا کـز‬ ‫خدماتـی این شـرکت تامیـن کاالی موردنیاز‬ ‫شـرکت های کوچـک کشـور و ارائـه خدمـات‬ ‫موردنیـاز بـه مشـتریان در اقصی نقـاط‬ ‫یسـت‪ .‬مهنـدس عظیمیـان‬ ‫میهـن اسالم ‬ ‫بااشـاره به تحریـم خـود و شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه جـزو معـدود‬ ‫یسـت کـه در ایـران تا کنـون‬ ‫شرکت های ‬ ‫سـه مرتبه از طـرف امریـکا مـورد تحریم هـای‬ ‫ثانویـه قـرار گرفتـه و خوشـبختانه علی رغـم‬ ‫این تحریم ها توانسته با تمام توان به تولید‬ ‫و افزایـش ظرفیـت خود ادامه دهـد»‪ .‬وی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود‪ ،‬بازگرداندن‬ ‫ارز حاصـل از صـادرات بـه صنـدوق دولـت را‬ ‫یکـی دیگـر دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه در‬ ‫شـرایط تحریـم دانسـت و اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد ایـن شـرکت در اینده نیز بتواند به منظور‬ ‫اجرای ‪ ۲۲۰۰‬پروژه اشتغال زایی ویژه مددجویان‬ ‫خدمـت بـه کشـور و حمایـت از دولـت‪،‬‬ ‫نتـر از همیشـه بـه کار تولیـد و صـادرات‬ ‫پرتوا ‬ ‫همـت گمـارد‪ .‬ایـن گـزارش حا کی سـت؛ در‬ ‫ادامـه ایـن جلسـه‪ ،‬مدیـران هلدینـگ اتیه و‬ ‫متیـل و برخـی شـرکت های مرا کـز خصوصـی‬ ‫بـه ارائـه دیدگاه هـای خـود و چالش هـای‬ ‫پیـش روی بـازار به ویـژه مشـکالت موجـود‬ ‫برای خرده فروشـی و تامین نیاز شـرکت های‬ ‫کوچـک و تولیدکننـدگان خـرد پرداختنـد‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬طهمـورث جوانبخـت (معـاون‬ ‫فـروش و بازاریابـی فـوالد مبارکـه) نیـز‬ ‫ً‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحال حاضـر تقریبـا‬ ‫ظرفیـت تولیـد ورق هـای فـوالدی و میـزان‬ ‫تقاضـا در کشـور مـا برابـر اسـت و کمبـود‬ ‫ان چنانـی نـدارد»‪ .‬وی بیشـتر مشـکل‬ ‫موجـود را شـیوه توزیـع کاال و محدودیـت‬ ‫در بـازار و عـدم تکمیـل ظرفیـت تولیـد سـایر‬ ‫شـرکت های تولیدکننـده ورق هـای فـوالدی‬ ‫در کشـور دانسـت و تصریح کرد‪« :‬جهت رفع‬ ‫ایـن مشـکالت الزم اسـت موانـع موجـود بـر‬ ‫سـر راه تولیـد بـا حدا کثر توان در شـرکت های‬ ‫تولیدکننـده ورق فـوالدی برطـرف شـود‬ ‫و امـکان عرضـه مسـتقیم و حـذف موانـع‬ ‫موجـود فراهـم ایـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬با پیگیری‬ ‫مکـرر و همـکاری وزارت صنعـت معـدن و‬ ‫تجـارت‪ ،‬مشـکالت و چالش هـای موجـود‬ ‫برطـرف شـده و ان شـاءاهلل در اینـده نزدیک‪،‬‬ ‫سـایر مشـکالت نیـز بـا همـکاری و همدلـی‬ ‫برطـرف خواهـد شـد‪ .‬درعین حـال نیـاز‬ ‫اسـت مرا کـز خدماتـی بیش ازپیـش جهـت‬ ‫شناسـایی مصرف کننـدگان خـرد تمامـی‬ ‫نقـاط کشـور و تامیـن نیـاز ایـن کارگاه هـا و‬ ‫شـرکت ها بـا حدا کثـر تـوان اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه فوالد مبارکه و به طور مشخص‬ ‫معاونـت فـروش و بازاریابـی شـرکت ایـن‬ ‫امادگـی را دارد کـه تـا حـد امـکان باتوج هبـه‬ ‫شـرایط و دسـتورالعمل های اعالم شـده‪،‬‬ ‫نیـاز این شـرکت ها را تامین کنـد»‪ .‬در بخش‬ ‫پایانـی ایـن جلسـه و پـس از تحلیل وضعیت‬ ‫بـازار‪ ،‬باتوج هبـه چالش هـای مطر ح شـده‪،‬‬ ‫راهکارهـای بهینه سـازی شـرایط موجـود‬ ‫ازسـوی حاضـران موردبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫کلنگ احداث ساختمان دادگستری شهر صدرا به زمین زده شد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫درراسـتای اجـری مصوبـات سـفر رئیـس‬ ‫قـوه قضائیـه بـه اسـتان فـارس و در حاشـیه‬ ‫ائیـن کلنگ زنـی مجتمع قضائی شـهر صدرا‬ ‫و اغـاز احـداث عملیـات اجرایـی سـاختمان‬ ‫بایگانـی را کـد پرونده هـای قضائـی‪،‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن دو پـروژه مهـم درراسـتای اجـرای‬ ‫مصوبـات سـفر خردادمـاه سـال جـاری‬ ‫ریاسـت معظـم قـوه قضائیـه حضـرت‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی بـه اسـتان فـارس اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم‬ ‫موسـوی (رئیـس کل دادگسـتری اسـتان‬ ‫فـارس) در جمـع خبرنـگاران ضمـن تبریـک‬ ‫ایام اهلل دهه فجر انقالب اسلامی بااشـاره به‬ ‫تحـوالت مثبـت و چشـمگیر از ابتـدای‬ ‫انقلاب اسلامی در عرصه هـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫عمرانـی و رفاهـی در مناطـق مختلـف کشـور‬ ‫به ویـژه مناطـق کم برخـوردار و محـروم بیان‬ ‫داشـت‪« :‬الزم اسـت همـه ظرفیت هـای‬ ‫نظام جمهوری اسلامی درجهت پیشـرفت‬ ‫و اعتلای نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی‬ ‫بـه کار گرفتـه شـود و امـروز در طلیعـه‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی نظـام‬ ‫چه ‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی کلنـگ احـداث‬ ‫مجتمـع قضائـی و سـاختمان بایگانـی را کـد‬ ‫پرونده هـای قضائـی شـهر صـدرا به زمیـن‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی‬ ‫الئینی؛ نماینده ولی فقیه و احمد‬ ‫حسین زادگان؛ استاندار مازندران‪،‬‬ ‫بـا ارسـال لـوح تقدیـری از زحمـات‬ ‫ارزشـمند و مسـاعی مهنـدس‬ ‫حسـین افضلـی در احیـای اقامـه‬ ‫نمـاز و کسـب رتبـه برتـر بـا امتیـاز‬ ‫عالی در بین دستگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان مازنـدران تقدیـر نمودنـد‪.‬‬ ‫متـن پیـام به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫«مدیرعامـل محتـرم شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای اسـتان مازنـدران‪/‬‬ ‫از انجایی کـه‬ ‫سلام علیکم‪/‬‬ ‫در راسـتای تحقـق رهنمودهـای مقام معظـم رهبری (مدظله العالـی) با هدف‬ ‫شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های دستگاه ها در اجرای برنامه های ابالغی‬ ‫مطابـق بـا شـیوه نامه نظـام جامـع ارزیابـی سـتاد اقامـه نمـاز مرکـز و اسـتان در‬ ‫سـال ‪ 1398‬اقـدام موثـر و بـا امتیـاز عالـی داشـته اید‪ ،‬بـه مصـداق بیـان «مـن لـم‬ ‫یشـکر المخلـوق لم یشـکر الخالـق»‪ ،‬از زحمـات جنابعالی و همـکاران گرامیتان‬ ‫صمیمانه تقدیر می گردد‪ ،‬توفیق روزافزونتان را در جهت نشـر و ترویج فرهنگ‬ ‫نورانـی نمـاز از افریـدگار منـان مسـئلت می نمائیـم»‪.‬‬ ‫زده شـد»‪ .‬نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در‬ ‫اسـتان فـارس درخصـوص ایـن دو مجتمـع‬ ‫قضائـی گفـت‪« :‬درراسـتای مصوبـات‬ ‫سـفر رئیـس قـوه قضائیـه بـه اسـتان پـروژه‬ ‫دادگسـتری شـهر صـدرا پـس از تصویـب‬ ‫بـا زیربنـای ‪ 2300‬مترمربـع و سـاختمان‬ ‫بایگانـی را کـد پرونده هـای قضایـی شـهر‬ ‫صـدرا با زیربنـای ‪ 1000‬مترمربـع تامین اعتبار‬ ‫شـد که کلنگ احداث ان به زمین زده شـد‬ ‫و مراحـل اجرایـی ان اغـاز شـد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫ارشـد قضائـی اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬تلاش‬ ‫داریـم تـا پیـش از اتمـام ایـن سـاختمان‬ ‫مکانـی به صـورت موقـت بـه دادگسـتری‬ ‫شـهر صـدرا اختصـاص دهیـم تـا بتوانیـم‬ ‫خدمت رسـانی قضائی به مردم این منطقه‬ ‫غبـر ‪200‬هزارنفـر را‬ ‫از شـیراز بـا جمعیتـی بال ‬ ‫زودتـر اجرایـی کنیـم»‪ .‬وی در این مراسـم‬ ‫کـه باحضـور دادسـتان عمومـی و انقلاب‬ ‫شـیراز‪ ،‬جمعـی از معاونیـن دادگسـتری‪،‬‬ ‫امام جمعـه و مسـئوالن اجرائـی شـهر صـدرا‬ ‫برگـزار شـد بااشـاره به اینکه مهم تریـن‬ ‫برکـت نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی‬ ‫دسـتگیری از قشـر مسـتضعف و خدمـت‬ ‫بیشـتر در مناطق کم برخوردار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«دسـتگاه قضائـی اسـتان عالو هبـر رسـیدگی‬ ‫سـریع بـه پرونده هـای قضایـی‪ ،‬پیشـگیری‬ ‫از وقـوع جـرم و تامیـن امنیـت مطلـوب‬ ‫اسـتان تلاش کـرده اسـت درراسـتای تکریم‬ ‫ارباب رجـوع و ایجـاد زمینـه خدمت رسـانی‬ ‫هرچه بهتـر در بخـش عمرانـی نیـز اقدامـات‬ ‫اساسـی و مطلوبـی را در دسـتورکار قـرار‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫دهـد»‪.‬‬ ‫موسـوی بااشـاره به اینکه در چند مـاه‬ ‫گذشـته بـا حمایت هـای ریاسـت معظم قوه‬ ‫قضائیـه و پیگیـری مجدانـه زارعـی معـاون‬ ‫مالـی‪ ،‬عمرانـی و پشـتیبانی دادگسـتری‬ ‫اسـتان فـارس موفـق بـه اختصـاص زمیـن‬ ‫مناسـب شـده ایم‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز‬ ‫و هم زمـان بـا ائیـن کلنگ زنـی عملیـات‬ ‫اجرائـی و ساخت وسـاز ان ازسـوی‬ ‫واحـد فنـی و مهندسـی معاونـت مالـی‪،‬‬ ‫عمرانـی و پشـتیبانی دادگسـتری اسـتان‬ ‫فـارس شـروع خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان فـارس بااشـاره به اینکه‬ ‫دادگسـتری مکانـی مقـدس بـرای احقـاق‬ ‫حـق و اجـرای عـدل اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«الزم اسـت چنیـن مکانـی درخـور شـان و‬ ‫منزلـت مراجعه کننـدگان و کارکنـان باشـد»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری استان فارس درپایان‬ ‫از دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان‬ ‫خواسـت تـا بـا همـکاری اداره کل بازرسـی‬ ‫اسـتان طی جلسه ای باحضور کلیه نهادها‬ ‫و سـازمان های متولـی موضـوع پیگیـری‬ ‫حقـوق عامـه و خدمت رسـانی به مـرم صدرا‬ ‫را بررسـی کننـد‪.‬‬ ‫تقدیر وزیر نیرو از خانواده های شهدا در استان اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫وزیـر نیـرو بااشـاره به نقـش ویـژه شـهدا و خانواده هـای‬ ‫ان هـا در حفـظ و پایـداری اصـول انقلاب و فضـای ایثارگـری‬ ‫گفـت‪« :‬شـهدا صاحبـان اصلـی و باغبانـان ایـن انقلاب‬ ‫بـوده و ارزش گـذاری و قدردانـی از ان هـا تضمین کننـده‬ ‫توسـعه فرهنـگ ایثارگری سـت»‪ .‬رضـا اردکانیـان در دیـدار‬ ‫ویدئوکنفرانسـی بـا خانواده هـای شـهدای صنعـت اب و بـرق‬ ‫ضمـن گرامیداشـت مقـام شـامخ شـهدای انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫بااشـاره به مسئولیت سـنگین وزارت نیرو در تامین دو کاالی‬ ‫اساسـی اب و بـرق اظهـار داشـت‪« :‬بـرای بنـده افتخـار اسـت‬ ‫در ایـن دوره‪ ،‬مسـئولیت وزارتخانـه ای را عهـده دار هسـتم که‬ ‫در کنار وظیفه سنگین تامین و عرضه دو کاالی اساسی اب‬ ‫و بـرق در شـرایط خـاص کشـور‪ ،‬از مجموعـه وسـیعی حـدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزارنفر از ایثارگران در پهنه این دسـتگاه بهره مند اسـت»‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬کاری که همکاران در این صنعت عهده دار‬ ‫هسـتند در نـوع خـود انجام وظیفـه ارزنـده ای بـوده کـه در‬ ‫یسـت‪ ،‬امـا ایـن به این معنـا‬ ‫خیلـی از مواقـع مسـتلزم ایثارگر ‬ ‫نیسـت کـه جایـگاه ویـژه شـهدا‪ ،‬جانبـازان و ازادگان را نادیده‬ ‫بگیریـم»‪ .‬وزیـر نیـرو بااشـاره به مقـام شـامخ خانواده هـای‬ ‫شـهدا و ایثارگـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬نقـش ویـژه شـهدا و‬ ‫خانواده هـای ان هـا در حفـظ و پایـداری اصـول انقلاب و‬ ‫فضـای ایثارگـری بسـیار حائزاهمیـت اسـت؛ چرا کـه شـهدا‬ ‫صاحبـان اصلـی و باغبانـان ایـن انقلاب هسـتند‪ .‬نهـال ایـن‬ ‫انقلاب ‪۴۲‬سـال پیش بـا خـون پـا ک ان هـا ابیـاری شـده و‬ ‫امـروز بـه درختـی تنومنـد تبدیـل شـده و همـه مـا‪ ،‬فرزنـدان و‬ ‫نسـل های اتی در سـایه این درخت تنومند اسایش خواهند‬ ‫داشـت»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شـهدا همیشـه بر گردن ما حق دارند‬ ‫و بـا انجام وظیفـه و خدمـت شـبانه روزی بایـد ایـن حـق را ادا‬ ‫کنیـم‪ .‬اردکانیـان بابیان اینکـه حـق توفیـق خدمـت بـه مـردم‬ ‫توفیـق کمـی نیسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬اینکـه ما افتخـار داریـم در‬ ‫مجموعه ای خدمت کنیم که با اصلی ترین عناصر اسایش و‬ ‫امنیت خاطر مردم و توسعه عمرانی کشور سروکار دارد افتخار‬ ‫کمـی نیسـت‪ .‬قدردانـی از ایـن نعمـت‪ ،‬بـا تلاش‪ ،‬فعالیـت‪،‬‬ ‫انگیـزه بـاال در خدمت رسـانی وسـیع‪ ،‬اجـرای طر ح هـا‪،‬‬ ‫مکـردن پیچیدگـی کارهـای اداری‬ ‫برنامه هـا‪ ،‬تسـهیل امـور‪ ،‬ک ‬ ‫و به ثمررسـاندن پروژه هـا ان شـاءاهلل به طـور شایسـته انجـام‬ ‫می شـود»‪ .‬این مقام مسـئول گفت‪« :‬مقوله دیگری که حق‬ ‫یسـت‬ ‫عمومی و اجتماعی بر ذمه همه شـهروندان بوده حق ‬ ‫کـه خانواده هـای ایثارگـران نـزد مـا دارند‪ .‬ایـن خانواده ها باید‬ ‫بـه شـکل متمایـز بـرای خدمـات‪ ،‬جان فشـانی‪ ،‬بردبـاری و‬ ‫صبوری های خود مورداحترام واقع شـوند»‪ .‬وزیر نیرو تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد فضـای ارزش گـذاری بـه ایثارگـران و خانـواده ان هـا‬ ‫یسـت‬ ‫فضـای حا کـم بـر کشـور باشـد و ایـن موضـوع مهم ‬ ‫کـه نبایـد اجـازه دهیـم از رونـق بیفتـد»‪ .‬اردکانیـان درپایـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مناسـبت های زیـادی در تقویـم و تاریـخ‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬امـا تجلـی دادن قدردانی هـا‪ ،‬ارزش گـذاری بـر‬ ‫ایثارگری هـا و تالش هایـی کـه در گذشـته‪ ،‬حـال و اینـده در‬ ‫اشکال مختلف مبارزات مسیر پیروزی انقالب‪ ،‬صحنه دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬دفـاع از حـرم و ایـن ایام هم شـهدای سلامت امری‬ ‫مهـم و ضروری سـت‪ .‬قدردانـی از ایـن مجموعه هـا و ادای‬ ‫احتـرام بـه ان هـا تضمین کننده توسـعه این فرهنگ اسـت»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان اصفهان گفت‪« :‬با هدف تجلیل از خانواده گران قدر‬ ‫ایثارگـران در اصفهـان از خانواده هـای شـهدای انقلاب‪،‬‬ ‫شـهدای هشت سـال دفاع مقدس و شـهدای سالمت تقدیر‬ ‫به عمـل می ایـد»‪ .‬هاشـم امینـی بـا تجلیـل از خانواده نـادری‬ ‫از شـهدای انقلاب‪ ،‬خانـواده حـاج عبدالرحمانـی از شـهدای‬ ‫دفـاع مقـدس و خانـواده دکتـر موسـوی که از جمله شـهدای‬ ‫سالمت هستند‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬استان اصفهان حدود ‪ 23‬هزار‬ ‫یسـت که در شـرکت ابفا‬ ‫شـهید تقدیـم نظـام کرد؛ این درحال ‬ ‫اسـتان اصفهـان ‪ 822‬نفـر از خانـواده ایثارگـران‪ 12 ،‬ازاده‪،‬‬ ‫‪ 114‬جانبـاز‪ 44 ،‬فرزنـد شـهید‪ 115 ،‬خواهـر و بـردار شـهید‪،‬‬ ‫‪ 118‬فرزنـد جانبـاز و ‪ 120‬فرزنـد ازاده در شـرکت ابفـا مشـغول‬ ‫بـه فعالیـت هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به برگـزاری یـادواره شـهدا‬ ‫افـزود‪« :‬تا کنـون دو یـادواره بـزرگ بـا هـدف تجلیـل از مقـام‬ ‫شـامخ شـهدا در شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان برگـزار شـد و‬ ‫درنظـر داریـم بـا مساعد شـدن شـرایط پـس از شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا سـومین دوره یـادواره خانـواده شـهدای ابفـا را نیـز برگـزار‬ ‫کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفا اسـتان اصفهـان بابیان اینکه‬ ‫در دوران قبـل از کرونـا تجلیـل از خانـواده گران قـدر شـهدا‪،‬‬ ‫ایثارگـران‪ ،‬جانبـازان و ازاده هـا در مناسـبت های مختلـف‬ ‫همـواره در دسـتورکار قـرار داشـت خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«فرهنـگ ایثـار و ازخودگذشـتگی در صنعـت ابفـا نهادینـه‬ ‫یکـه خدمات رسـانی مسـتمر و ارتقـای سـطح‬ ‫شـده؛ به طور ‬ ‫یسـت»‪ .‬امینـی‬ ‫خدمـات مصـداق بـارز ایثـار و ازخودگذشتگ ‬ ‫فراینـد یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی‬ ‫را در اصفهـان موفقیت امیـز اعلام کـرد و تصریـح کـرد‪« :‬پـس‬ ‫از یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی در‬ ‫اصفهـان فاصلـه خدمات رسـانی میـان شـهر و روسـتاها در‬ ‫اصفهـان روزبـه روز کمتر می شـود به گونه ای که می توان گفت‬ ‫فراینـد سـرعت خدمات رسـانی در روسـتاها چشـمگیر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬پیش بینی می شـود از ‪ 46‬روسـتا که‬ ‫تحت پوشـش ابفا گلپایگان و خوانسـار اسـت تا شش ماه اول‬ ‫‪ 1400‬ایـن روسـتاها تحت پوشـش تصفیه خانـه اب گلپایـگان‬ ‫قرار گیرند و این کار جهادی تنها با روحیه ایثارگری عملیاتی‬ ‫شـد»‪ .‬در این مراسـم از خانواده هـای ایثارگـران صنعـت اب و‬ ‫بـرق اصفهـان‪ ،‬حـاج عبدالرحمانـی شـهید دوران دفـاع‬ ‫مقدس‪ ،‬نادری شهید انقالب‪ ،‬دکتر موسوی شهید سالمت‬ ‫و خانواده هـای شـهدای چهـار اسـتان گیلان‪ ،‬مازنـدران‪،‬‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان رضـوی بـه نمایندگـی از‬ ‫خانواده هـای شـهدای ایـن صنعـت تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جاری تا کنـون دو هـزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫پـروژه اشـتغال زایی ویـژه مددجویـان در‬ ‫اسـتان اجـرا شـده اسـت»‪ .‬فـرزاد گوهردهی‬ ‫با بیان اینکـه ‪ ۷۵‬پـروژه اشـتغال همزمـان‬ ‫بـا دهـه فجـر در اسـتان بهره بـردای شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تا کنـون بیـش از دو هـزار و ‪ ۲۰۰‬اشـتغال زایی‬ ‫بـا اعتبـار ‪ ۸۰۰‬میلیون ریـال بهره بـرداری شـده اسـت»‪ .‬وی افتتـاح ‪ ۱۱‬مرکـز‬ ‫مشـاوره‪ ،‬خانـه سلامت و خانـه حمایتـی بیمـاران روانـی مزمـن در چالـوس را از‬ ‫دیگـر پروژه هـای دهـه فجـر بیـان کـرد و گفـت‪« :‬ایـن طر ح هـا بـا حمایـت بخش‬ ‫خصوصـی اجرایـی و عملیاتـی شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه هم زمـان با دهه‬ ‫فجـر‪ ۱۱۱ ،‬واحـد مسـکن مددجویـی بـا اعتبـار ‪ ۳.۵‬میلیارد تومـان در اسـتان‬ ‫وا گـذار می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬از ایـن تعـداد‪ ۳۴ ،‬واحـد مربـوط بـه خانواده هـای‬ ‫دارای دو معلـول اسـت»‪ .‬گوهردهـی گفـت‪« :‬در این ایام‪ ،‬بیش از ‪ ۵۴‬هزار بسـته‬ ‫معیشتی در استان توزیع شد و ‪ ۱۲‬هزار بسته بهداشتی نیز در مناطق مختلف‬ ‫توزیـع شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران معرفـی افـراد جامعـه هـدف‬ ‫اسـیب دیده کرونـا را از دیگـر اقدامـات بیـان کـرد و گفـت‪« :‬ایـن افـراد به بانک ها‬ ‫بـرای دریافـت تسـهیالت معرفـی شـدند و برخی موسسـاتی اسـیب دیده از این‬ ‫تسـهیالت بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری طول خطوط برق ‪ 230‬کیلوولت‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان در‬ ‫سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران‪،‬‬ ‫درخصـوص افزایـش طـول خطـوط انتقـال در‬ ‫سطح ‪ 230‬کیلوولت گفت‪« :‬طول خطوط انتقال‬ ‫در سـطح ‪ 230‬کیلوولـت شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫گیلان در قبـل از انقلاب ‪100.61‬کیلومتـر مـدار بـود‬ ‫کـه ایـن مقـدار در بعد از انقلاب به ‪1099.6‬کیلومتر‬ ‫مـدار افزایـش پیـدا کـرد‪ .‬به عبارتـی شـاهد رشـد‬ ‫بیش از ‪10‬برابری طول خطوط ‪230‬کیلوولت در بعد از انقالب نسبت به قبل از‬ ‫انقلاب بودیـم»‪ .‬بهمـن داراب زاده گفـت‪« :‬طول خطوط ‪63‬کیلوولت هوایی و‬ ‫زمینی ‪557.5‬کیلومتر مدار بود که این مقدار در دوران بعد از انقالب اسلامی‬ ‫ایـران بـه حـدود ‪1420‬کیلومتـر مـدار افزایـش پیـدا کـرد‪ .‬به عبارتـی شـاهد رشـد‬ ‫بیش از دوبرابری طول خطوط ‪63‬کیلوولت در بعد از انقالب نسبت به قبل از‬ ‫انقالب بودیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین طول خطوط ‪132‬کیلوولت شرکت برق‬ ‫گیالن در قبل از انقالب ‪64.3‬کیلومتر مدار بود؛ درحالی که این مقدار در بعد از‬ ‫انقلاب بـه ‪86.84‬کیلومتـر مـدار افزایـش پیدا کـرد»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد؛‬ ‫تامین منافع مردم در دریافت خدمات حوزه سالمت‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان بااشـاره به افزایـش هزینه هـای ارائـه‬ ‫خدمـات رادیولـوژی‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد به گونـه ای خدمـات رادیولـوژی در بخـش‬ ‫خصوصی ارائه شـود که منافع مردم تامین شـود»‪ .‬نشسـتی به منظور بررسـی‬ ‫توانمندی و مشـکالت صنف رادیولوژی گیالن با دکتر ارسلان سـاالری (رئیس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن) در سـالن اجالس حوزه ریاسـت دانشـگاه برگزار‬ ‫شـد‪ .‬دکتـر سـاالری دراین نشسـت بـا تقدیـر از تالش هـای کادر رادیولـوژی‬ ‫دانشـگاه و بخـش خصوصـی درجهـت اهـداف درمانـی‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬کادر‬ ‫رادیولوژی و تصویربرداری همچون کادر بهداشت و درمان شبانه روزی درحال‬ ‫تلاش بـوده و از هیـچ کوششـی دریـغ نمی کننـد»‪ .‬اعضـای انجمـن رادیولـوژی‬ ‫گیلان نیـز دراین نشسـت بـا تقدیـر از پیگیری هـای رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیالن درجهت افزایش زیرسـاخت های بهداشـت و درمان‪ ،‬خواسـتار‬ ‫توجـه بـه نیازهـای این بخـش و توجه بـه افزایش تعرفه ها دراین رابطه شـدند‪.‬‬ ‫همچنیـن رسـوب مطالبـات باالی مرا کـز رادیولوژی ازسـوی بیمه هـا و ضرورت‬ ‫تسویه حساب انان با بخش های ارائه کننده خدمات‪ ،‬از جمله خواسته هایی‬ ‫بـود کـه نماینـدگان انجمـن رادیولـوژی در نشسـت مشـترک با رئیس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان مطـرح کردند‪.‬‬ ‫نقدی بر اظهارات اخیر رئیس مجمع نمایندگان گیالن‬ ‫انتخـاب دکتـر نقـوی به عنـوان سرپرسـت جدیـد سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‪،‬‬ ‫توسـط معـاون ریاسـت جمهوری‪ ،‬سـبب گالیـه منتقدیـن بـر ایـن انتصـاب از‬ ‫جملـه مرحبـا و فرخـی؛ رئیـس مجمـع نماینـدگان گیلان شـده اسـت‪ .‬به نظـر‬ ‫می رسـد ایشـان اشـنایی دقیقـی از رزومـه درخشـان دکتـر نقـوی ندارنـد و ایـن‬ ‫نـوع تغییـر و تحـوالت مدیریتـی برایشـان تازگـی دارد؛ زیـرا بـا گل هگـزاری ایـن‬ ‫انتخاب را غیرحرفه ای دانسته اند‪ .‬اظهارات اخیر این نمایندگان سبب شد تا‬ ‫پاسـخی هرچند کوتاه خطاب به ایشـان به نگارش دراورده شـود و موضوعات‬ ‫و دغدغه هایـی را یـاداور شـویم‪ .‬جنـاب مرحبـا ‪ ...‬ایـا فریـاد نگرانـی خـود را از‬ ‫نارضایتـی مـردم گیلان به گوش ریاسـت جمهوری رسـانده اید؟! ایـا فریاد خود‬ ‫را درمـورد برداشـت های بی رویـه ذخایـر خـزر توسـط کشـورهای همسـایه را بـه‬ ‫گـوش ریاسـت جمهوری رسـانده اید؟! چـرا در زمـان متصـدی مدیریـت وقـت‪،‬‬ ‫یکـه دارای تخصـص‬ ‫از اینکـه برخـی به عنـوان مشـاور انتخـاب شـدند درصورت ‬ ‫نبودنـد و چـرا ان زمـان کـه فرمانـدار اسـبق سـیاهکل‪ ،‬در مدتی کوتـاه به عنوان‬ ‫مدیریـت بحـران اسـتانداری و از انجـا بـه سـازمان منطقـه ازاد عزیمـت کـرد‬ ‫سـکوت کردیـد! ‪ ...‬مگـر شـعارتان جوان گرایـی نبـود؛ پس چـرا هنگامی که دکتر‬ ‫امیـن افقـی (عضـو هیئت مدیـره و معـاون بنـدری سـازمان منطقـه ازاد) حیـن‬ ‫پیگیری مطالبات کشتی های پهلوگرفته در یک جلسه‪ ،‬برکنار شدند‪ ،‬سکوت‬ ‫کردیـد! ا گـر انتخـاب یـک بومی متخصـص به عنوان مدیر سـازمان منطقـه ازاد‬ ‫انزلی برایتان دارای اهمیت اسـت ‪ ...‬چرا در زمان برکناری دکتر افقی؛ معاونت‬ ‫بندری خزر‪ ،‬با وزیر اقتصاد صحبتی دراین خصوص انجام ندادید؟ ا گر درمورد‬ ‫انتخـاب یـک مدیـر کاردان و باتجربـه غیربومـی نگـران توسـعه اقتصـاد گیلان‬ ‫هستید‪ ،‬ایا به همان اندازه درمورد معضل چندین ساله زباله و پسماند سروان‬ ‫که امروز درد مشـترک همه گیالنیان اسـت‪ ،‬با وزیر یا رئیس جمهوری صحبت‬ ‫کرده اید و فریاد مردمان غیور سـراوان را به گوش ایشـان رسـانده اید؟ و یا اینکه‬ ‫درباره تعطیلی کارخانه های مهم استان که سبب بیکاری و مهاجرت فرزندان‬ ‫گیالن زمیـن بـه اسـتان های دیگـر شـده اسـت تااین حـد حساسـیت ب هخـرج‬ ‫داده اید؟ از شما انتظار می رود که هوشمندانه عمل کنید و برای ایجاد ارامش‬ ‫و ثبات در سـازمان منطقه ازاد انزلی‪ ،‬همچنین رشـد و توسـعه ان‪ ،‬هر انچه در‬ ‫تـوان داریـد بـه کار ببندید تا شـاهد پیشـرفت و ارتقای میهن عزیزمان باشـیم و‬ ‫همگـی کنـار هم‪ ،‬مردم و مسـئولین شـاهد پیشـرفت و ارتقای میهـن عزیزمان‬ ‫باشـیم و مشـکالت را یکـی پـس از دیگـری از میـان برداریـم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 26 1399‬جمادی الثانی ‪ 9 1442‬فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2175‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج‬ ‫شرکت سد‪ ،‬نیروگاه و شبکه های ابیاری مارون‪ -‬بهبهان‬ ‫‪22‬بهمن گرامی باد‬ ‫شورای اسالمی شهر بهبهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!