روزنامه سایه شماره 2168 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2168

روزنامه سایه شماره 2168

روزنامه سایه شماره 2168

‫حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل ‬ ‫(س)‬ ‫و گلزار شهدای بهشت زهر ا‬ ‫‪ ۱۳‬برابر‬ ‫هم زمان با اغاز ایام اهلل دهه فجر و در اسـتانه چهل ودومین سـالروز‬ ‫پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در‬ ‫نخسـتین سـاعات صبـح روز یک شـنبه در مرقـد بنیان گـذار کبیـر‬ ‫انقلاب اسلامی حاضـر شـدند و با قرائت نمـاز و قران‪ ،‬یـاد و خاطره‬ ‫امـام عظیم الشـان ملـت ایـران را گرامـی داشـتند‪ .‬رهبـر انقلاب‬ ‫اسلامی همچنیـن بـا حضـور بـر مـزار شـهیدان عالی مقام بهشـتی‪،‬‬ ‫رجایـی‪ ،‬باهنـر و شـهدای حادثه هفتم تیـر ‪ّ ،۱۳۶۰‬‬ ‫علو درجات انان‬ ‫را از خداونـد متعـال مسـئلت کردنـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای سـپس در گلـزار شـهیدان‬ ‫سـرافراز حضـور یافتنـد و بـه ارواح مطهـر مدافعـان اسلام و ایـران درود فرسـتادند‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪42‬سـال پـس از پیـروزی انقلاب‪ ،‬امـار روسـتاهای بـرق دار کشـور بـه بیـش از ‪ ۱۳‬برابـر‬ ‫افزایـش یافـت و از ‪ ۵۷‬هـزار و ‪ ۶۰۰‬روسـتا فراتـر رفتـه اسـت‪ .‬امارهـا نشـانگر ان اسـت که‬ ‫روسـتاهای بـرق دار کشـور در سـال ‪ ۱۳۵۷‬برابـر بـا چهار هـزار و ‪ ۳۶۷‬روسـتا بـود کـه‬ ‫ا کنـون بـه ‪ ۵۷‬هـزار و ‪ ۶۴۴‬روسـتا رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬بهمن ‪ 18 1399‬جمادی الثانی ‪ 1442‬اول فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2168‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫پاسخ وزیر بهداشت به حاشیه های واکسن روسی‪:‬‬ ‫َ‬ ‫تبلیغ پسته تف داده‬ ‫با ابلیمو در برنامه کودک!‬ ‫خدمت گزاران را خائن جلوه ندهید‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی‬ ‫دزدی در خاموشی ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برای اولین بار در صنعت فوالد کشور انجام شد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای طرح مدیریت‬ ‫دارایی های فیزیکی در فوالد مبارکه‬ ‫برای اولین بار در صنعت فوالد کشور‪ ،‬با همکاری خبرگان حوزه نگهداری و تعمیرات‬ ‫( ِنـت) شـرکت فـوالد مبارکـه و دانشـگاه اصفهـان‪ ،‬طـرح مدیریـت دارایی های فیزیکی‬ ‫در فـوالد مبارکـه اجـرا شـد‪ .‬رئیـس واحـد برنامه ریـزی و تعالـی سیسـتم نگهـداری و‬ ‫تعمیـرات شـرکت فـوالد مبارکـه ضمـن تائید این خبـر و بااشـاره به تحـوالت جهانی در‬ ‫حـوزه نگهـداری و تعمیـرات (نـت) گفت‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ُ‬ ‫سـید محمدمهـدی طباطبایی نژاد؛ دبیر ‪39‬امین جشـنواره فیلم فجـر درباره‬ ‫یشـود؛ تمـام کسـانی کـه‬ ‫ارای مردمـی ایـن دوره گفـت‪« :‬ارای مردمـی انجـام م ‬ ‫وارد سـامانه می شـوند‪ ،‬کدی دریافت می کنند؛ بعد از سـئانس هم برای ان ها‬ ‫کدی می اید و با رجوع به سمفا می توانند به فیلم موردنظر خود رای بدهند»‪.‬‬ ‫در دیدار ویدئوکنفرانسی شهردار با سفیر ایران در مالزی مطرح شد؛‬ ‫گزارش ‪ OECD‬بررسی کرد؛‬ ‫سهم هزینه های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی کشورها‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫استاندار هرمزگان در نشست خبری اعالم کرد؛‬ ‫انقالب اسالمی ما‬ ‫ً‬ ‫صرفا سیاسی نیست‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 1019‬پروژه عمرانی‬ ‫هم زمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت سوخت و ارز‬ ‫شجاعانه واقعی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی عمومی مناقصه‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری قم درنظردارد نگهداری فضای سـبز شـهر قم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با مشـخصات و شـرایط کلی زیر به متقاضیان واجد‬ ‫شـرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پیمان‬ ‫شناسه‬ ‫مبلغ براورد کل (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫مدت پیمان (ماه)‬ ‫‪1‬‬ ‫بهشت‬ ‫‪/09/01‬ن‪99/‬‬ ‫‪66.487.213.095‬‬ ‫‪450.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مسافر‬ ‫‪/27‬ن‪99/‬‬ ‫‪96.611.862.226‬‬ ‫‪450.000.000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرجعیت‬ ‫‪/16/01‬ن‪99/‬‬ ‫‪37.586.047.573‬‬ ‫‪350.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گلها‬ ‫‪/21/01‬ن‪99/‬‬ ‫‪56.812.279.864‬‬ ‫‪350.000.000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیـان محتـرم می تواننـد از طریـق مراجعـه بـه سـامانه مناقصه‏گـران شـهرداری قم به نشـانی ‪ Peyman.Qom.ir‬نسـبت به خرید اسـناد هر یـک از مناقصه ها به مبلغ‬ ‫دو میلیون (‪ )2.000.000‬ریال اقدام نمایند‪( .‬هزینه خرید اسناد غیرقابل استرداد می باشد‪).‬‬ ‫‪ -2‬پیش پرداخت‪ :‬مطابق بند ‪ 2-3‬قرارداد‪ ،‬به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار هـر یـک از معاملات‪ :‬بـه صـورت ‪ -1‬ضمانتنامـه بانکی ‪ -2‬مطالبات بلوکه شـده تائید شـده ‪ -3‬وجه نقد مورد قبول اسـت‪ .‬جهت‬ ‫واریز وجه نقد به حسـاب شـهرداری قم (سـپرده حسـن انجام کار) نزد بانک شـهر به‪‎‬شـماره حسـاب بانکی ایران اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -5‬شماره حساب بانکی ایران (شبا) شهرداری قم‪IR 07-0610-0000-0010-0300-4300-54 :‬‬ ‫‪ -6‬مهلت خرید و تحویل اسناد‪ :‬مهلت خرید اسناد از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/11/15‬الی روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/23‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/11/15‬الی روز دوشنبه مورخ ‪1399/11/27‬‬ ‫‪ -7‬مناقصه گران مکلف اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند‪ .‬امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جهت پاسـخگویی به سـواالت تخصصی با اداره نظارت سـازمان پارک ها و فضای سـبز با شـماره ‪ 025-37710116‬و سـواالت عمومی با اداره پیمان ها و کمیسـیون ها با‬ ‫شـماره ‪ 025-336104309‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل تسلیم پیشنهادها‪ :‬قم‪ -‬بلوار امام موسی صدر‪ ،‬جنب بوستان شهیدبنیادی‪ ،‬شهرداری مرکزی‪ ،‬طبقه ششم‪ ،‬اداره کل حراست‬ ‫‪ -10‬شـرکت های پیمانکاری که با شـهرداری قم دارای قرارداد نگهداری فضای سـبز تا سـال ‪ 1400‬می باشـند و یا در دور اول این مناقصات برنده مناقصه شـده اند‪ ،‬مجاز به‬ ‫شـرکت در مناقصه نمی باشند‪.‬‬ ‫*الزم به ذکر است ساعت تحویل پا کت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ‪ 7:30‬الی ‪ 14:00‬و روزهای پنجشنبه ساعت ‪ 13:00‬است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫‪www.QOM.ir‬‬ ‫اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور اهواز درنظردارد مناقصه مشـروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از‬ ‫میـان شـرکت های واجد صالحیت وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوانمناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید‪ ،‬بارگیری‪،‬‬ ‫حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬نصب و راه اندازی یک دستگاه‬ ‫دیزل ژنراتور پروژه اورژانس بیمارستان قدیم‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫‪2099009025000098‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪425.000.000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات ابالغی‬ ‫وزارت به صورت اوراق بند ب‬ ‫تبصره ‪ 5‬با تاریخ سررسید‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار (شـرکت در مناقصـه)‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی مطابـق نمونـه پیوسـت در اسـناد مناقصـه بـه نـام دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز و یـا فیـش بانکـی واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب ‪ 1335408974‬بـا شناسـه ‪ 20000801182‬نـزد بانـک ملـت شـعبه دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز‬ ‫دریافت اسناد مناقصه‪ :‬برای دانلود اسناد و شرکت در مناقصه ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬الزامی است‪ .‬پرداخت هزینه خرید اسناد به‬ ‫صورت اینترنتی از طریق سـایت قابل انجام می باشـد‪ .‬اسـناد فقط می بایسـت از طریق سـامانه فوق به صورت اینترنتی خریداری گردد و نام شـرکت‬ ‫جز خریداران اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد ثبت گردد‪ .‬درصورت خرید اسـناد مناقصه به هر طریق دیگر‪ ،‬پا کات مناقصه گر باز نخواهد شـد و حق‬ ‫شـرکت در مناقصه را نخواهد داشـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت اشـخاص حقیقی مجاز به شـرکت در مناقصه نمی باشند‪.‬‬ ‫زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/14‬لغایت ‪1399/11/20‬‬ ‫مهلت تحویل پا کات پیشنهادی‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/21‬لغایت پایان وقت اداری (ساعت ‪ )14:30‬مورخ ‪1399/12/04‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/05‬از ساعت ‪9:00‬صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی‬ ‫محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه‪ :‬اهواز‪ -‬ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬مدیریت حراست دانشگاه‬ ‫تلفن تماس‪ 061 -33337079 :‬و ‪061 -33112958‬‬ ‫هزینه ا گهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1086998 :‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز‬ ‫رایزنی اصفهان با سایر کشورها‬ ‫برای سالن اجالس سران‬ ‫‪7‬‬ ‫لیونلمسی؛‬ ‫گران ترینچهره‬ ‫تاریخ ورزش‬ ‫‪3‬‬ ‫قابل توجه شهروندان محترم شهر اندیشه‬ ‫بـا اسـتناد بـه تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 50‬قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده‬ ‫مصوب سـال ‪ ،1387‬بند ‪ 26‬ذیل ماده ‪ 55‬قانون شـهرداری ها‬ ‫مصوب ‪ 1334/04/11‬با اصالحات بعدی و بند ‪ 16‬ذیل ماده ‪80‬‬ ‫قانون تشکیالت‪ ،‬وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و‬ ‫انتخابات شهرداران مصوب ‪ 1375/03/01‬و اصالحات بعدی‪،‬‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر اندیشـه نسـبت بـه تنظیـم و‬ ‫تصویـب تعرفـه عـوارض سـاختمانی و بهـای خدمـات شـهر‬ ‫اندیشـه برای سـال ‪ 1400‬اقدام نموده که در سـایت شـهرداری‬ ‫بـه نشـانی ‪ www.andishehcity.ir‬جهـت ا گاهـی و بهره بـرداری‬ ‫شـهروندان محترم قابل مشـاهده می باشـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ABC News‬‬ ‫بازداشت گسترده حامیان ناوالنی‬ ‫هـزاران معتـرض روس‪ ،‬بـا‬ ‫درخواسـت ازادی الکسـی ناوالنـی‬ ‫در سراسـر ایـن کشـور بار دیگـر‬ ‫بـه خیابان هـا امدنـد و بیـش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬معتـرض؛ از جملـه همسـر‬ ‫ناوالنی به دسـت پلیس بازداشـت‬ ‫شـده اند‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ طبـق گـزارش یک گـروه نظارتی‬ ‫‪ ،OVD-Info‬پلیـس روسـیه معترضـان حامـی الکسـی‬ ‫ناوالنی را در ‪ ۱۱‬منطقه زمانی مختلف این کشـور بازداشـت‬ ‫کـرد‪ .‬پایـگاه اجتماعـی ناوالنـی کـه پیـش از مسـمومیتش‬ ‫چنـدان چشـمگیر نبـود‪ ،‬برجسـته شـده اسـت‪ .‬معترضـان‬ ‫بسـیاری بـا برخـی از ایده های ناوالنی میانه خوبـی ندارند؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا اظهارات مهاجرسـتیزانه او در گذشـته را قبـول ندارند‬ ‫یـا عـده ای هـم از لحـاظ سیاسـی او را به حد کافـی مسـتعد‬ ‫و پختـه نمی داننـد؛ امـا بـه جمـع هوادارانـش پیوسـته اند؛‬ ‫ن در ماجـرای اخیـر‪ ،‬ناوالنـی را در جایـگاه مظلـوم‬ ‫چـو ‬ ‫بی بـا ک می بیننـد‪.‬‬ ‫‪NBC‬‬ ‫رونمایی از سیاست خارجی بایدن‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری‬ ‫جدیـد امریـکا امـروز طـی یـک‬ ‫سـخنرانی‪ ،‬بـه تشـریح مواضـع‬ ‫خـود در بـاب سیاسـت خارجـی‬ ‫ایـن کشـور خواهـد پرداخـت‪.‬‬ ‫ایـن سـخنرانی قـرار اسـت حیـن‬ ‫بازدیـد وی از وزارت خارجـه و دیـدار بـا انتونـی بلینکـن؛‬ ‫رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی امریـکا‪ ،‬ایـراد شـود‪ .‬به گـزارش‬ ‫مهـر؛ انتظـار مـی رود کـه بایـدن چنـد فرمـان اجرایـی را در‬ ‫حـوزه سیاسـت خارجـی امضا کند کـه یکی از ان ها به بحث‬ ‫ً‬ ‫مهاجـرت مربـوط اسـت‪ .‬ظاهـرا قرار اسـت او فرمانـی درباره‬ ‫الحـاق اعضـای خانواده هایـی کـه درجریـان مهاجـرت‬ ‫ً‬ ‫بـه امریـکا از یکدیگـر جـدا شـده بودنـد‪ ،‬امضـا کنـد‪ .‬حتمـا‬ ‫می گوییـد ترامـپ بـود کـه کـودکان مهاجـر التین تبـار را از‬ ‫والدینشـان جـدا؛ و در اقامتگاه هایـی کـه بی شـباهت بـه‬ ‫قفس نبود؛ حبس کرد؛ اما باید بدانید که مرا کز نگهداری‬ ‫از مهاجریـن غیرقانونـی کـه بعدهـا ترامـپ از ان ها اسـتفاده‬ ‫کـرد‪ ،‬در دولـت اوبامـا سـاخته شـد‪ .‬حتـی یک بـار ترامـپ در‬ ‫سـوالی کـه البتـه بی پاسـخ مانـد‪ ،‬از بایـدن پرسـید‪« :‬به من‬ ‫بگـو ان قفس هـا را کـی سـاخت؟»‬ ‫‪The Economist‬‬ ‫تمایل اردوغان به سالح هسته ای‬ ‫اردوغـان؛‬ ‫طیـب‬ ‫رجـب‬ ‫رئیس جمهـوری ترکیـه تمایـل‬ ‫روزافـزون بـرای در اختیا رداشـتن‬ ‫سلاح هسـته ای به عنـوان یکـی از‬ ‫حقـوق ایـن کشـور دارد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایلنـا؛ گویـا به رغـم صحبت هـای‬ ‫فـراوان دربـاره اهمیـت کاهـش سلاح هسـته ای؛‬ ‫این موضوع در سایه تمایل بیش از پیش برخی از کشورها؛‬ ‫از جملـه ترکیـه بـرای داشـتن این نـوع سلاح سـخت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مطالعـه انجام شـده توسـط مرکـز پژوهش هـای‬ ‫اسـتراتژیک و بین المللی نشـان می دهد که سران کشورها‬ ‫ً‬ ‫معمـوال تمایـل فراوانـی بـرای در اختیار داشـتن بمـب‬ ‫یکـه سـیطره ان هـا بـر‬ ‫هسـته ای نشـان می دهنـد؛ تا جای ‬ ‫قـدرت می توانـد از برخـی ابعـاد اجـرای طـرح و برنامه هـای‬ ‫ان ها را تسـهیل کند‪ .‬این مطالعه نشـان داده که اردوغان‬ ‫ً‬ ‫علنـا در این بـاره صحبـت می کنـد‪ .‬او بـا برخـی اعضـای‬ ‫حزبـش در سـپتامبر ‪ ۲۰۱۹‬موضـوع تملـک موشـک های‬ ‫هسـته ای توسط برخی کشـورها و عدم برخورداری ترکیه از‬ ‫چنیـن سلاح هایی را بررسـی کـرده و در این نشسـت گفتـه‬ ‫کـه این موضـوع پذیرفتنـی نیسـت‪.‬‬ ‫طرح انگلیس‬ ‫برای فروپاشی خانواده های هنگ کنگی‬ ‫دولـت بریتانیـا بر ان اسـت که‬ ‫پذیـرش تقاضـای روادیـد جدیـد‬ ‫بـرای سـا کنان هنگ کنـگ کـه‬ ‫وضعیـت اقامـت تبعـه بریتانیـا‬ ‫سـا کن خـارج دارنـد را به صـورت‬ ‫انالیـن اغـاز کنـد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛‬ ‫پس از انکـه دولـت چیـن سـال ‪ ،2020‬قانـون امنیـت ملـی‬ ‫شبـه اعتراض هـای خشـونت امیز‬ ‫هنگ کنـگ را در وا کن ‬ ‫طرفـداران به اصطلاح دموکراسـی اجرایـی کـرد‪ ،‬دولـت‬ ‫یکـه‬ ‫بریتانیـا طرحـی را در مـورد سـاز و کار جدیـد بـرای افراد ‬ ‫وضعیـت اقامـت یاد شـده را دارنـد‪ ،‬اعلام کـرد‪ .‬قانـون‬ ‫امنیـت ملـی چیـن سـرکوب اغتشاشـگران به اسـم‬ ‫جنبش هـای ضد دولتـی و دموکراسـی خواهـی در‬ ‫هنگ کنـگ را مجـاز می کنـد‪ .‬چیـن گفتـه ایـن قانـون‪،‬‬ ‫بـه حقـوق شـهروند هنگ کنگـی اسـیبی وارد نمی کنـد و‬ ‫فقـط بـا برانـدازی‪ ،‬تروریسـم‪ ،‬جدایـی و تبانـی بـا نیروهـای‬ ‫خارجـی مقابلـه خواهـد کـرد‪ .‬طبـق سـاز و کار جدیـد؛ بـرای‬ ‫یکـه پیـش از تحویـل هنگ کنـگ بـه چیـن در سـال‬ ‫افراد ‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬در ان منطقـه متولـد شـده اند و وضعیـت اقامـت‬ ‫مذکور را دارند؛ و اعضای واجد شـرایط خانواده شـان‪ ،‬یک‬ ‫یکـه روادید جدید را‬ ‫روادیـد ویـژه صادر خواهد شـد‪ .‬افراد ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد در بریتانیـا تحصیـل و کار کننـد‪.‬‬ ‫ان هـا پـس از پنج سـال اقامـت در بریتانیـا بـا ایـن روادیـد‪،‬‬ ‫می تواننـد درخواسـت اقامـت دائـم و بعـد‪ ،‬درخواسـت‬ ‫شـهروندی بریتانیـا را تسـلیم کننـد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی‬ ‫دزدی در خاموشی ها‬ ‫چه کسی باید‬ ‫گام نخست را‬ ‫برای احیای‬ ‫برجام بردارد؟‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه امریــکا گفتــه اســت کشــورش می خواهــد‬ ‫بــه توافــق اتمــی بــا جمهــوری اســامی باز گــردد؛ امــا ایــران بایــد‬ ‫قــدم اول را بــردارد‪ .‬ایــن اظهــارات درحالــی مطــرح شــده اســت‬ ‫کــه کشــوری کــه گام نخســت را در تخریــب و کاهــش تعهداتــش‬ ‫برداشــت‪ ،‬امریــکا بــود و االن هــم انتظــار م ـی رود ایــن کشــور بــه‬ ‫تعهــدات خــود برگــردد‪.‬‬ ‫بـا تعیین تکلیـف و روشن شـدن پسـت ها و سـمت های حـوزه‬ ‫دیپلماسـی دولـت بایـدن‪ ،‬کم کـم موضـع دولـت جدیـد امریـکا‬ ‫دربـاره مسـائل مختلـف بین المللـی مطـرح می شـود‪ .‬در همیـن‬ ‫روزهـای اخیـر شـاهد برخـی گفت وگوهای تلفنی بایدن بـا برخی از‬ ‫مقامـات کشـورها و اظهارنظرهایـی ازسـوی مقامـات دولت امریکا‬ ‫در قبـال مسـائل مختلـف بوده ایـم‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ جـو بایـدن کـه‬ ‫در کارزار انتخاباتی علیه دونالد ترامپ‪ ،‬بر چندجانبه گرایی و پرهیز‬ ‫از یک جانبه گرایـی و ارائـه تصویـری قانونمند و متعهد به تعهدات‬ ‫خود را نشـان می داد‪ ،‬ا کنون از مرحله شـعار و تبلیغات انتخاباتی‬ ‫عبـور کـرده و وارد مرحلـه اجرایی کردن شـعارهای خود شـده‪ .‬یکی‬ ‫از موضوعاتـی کـه ترامـپ به هر دلیـل سـعی در تخریـب ان داشـت‪،‬‬ ‫توافـق هسـته ای موسـوم بـه برجـام بـود کـه در دوران حضـور در‬ ‫کاخ سـفید هرچقـدر توانسـت علیـه ایـن توافـق کار و تلاش کـرد تـا‬ ‫ایـن توافـق را بـه نابودی بکشـاند؛ بااین حال‪ ،‬صبر راهبـردی ایران‬ ‫ازسـویی و عدم همراهـی سـایر شـرکای برجـام بـا ترامـپ باعث شـد‬ ‫ایـن توافـق؛ ولو ب هشـکل تضعیف شـده باقـی بماند‪ .‬با پیـروزی جو‬ ‫بایـدن انتظـار مـی رود توافـق برجـام از حالـت ضعیف شـده بیـرون‬ ‫امـده و احیـا شـود؛ بااین وجـود‪ ،‬برخـی از اظهارنظرهـا تردیدهایـی‬ ‫درخصـوص رویکـرد دولـت جدیـد امریـکا ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬در‬ ‫روزهـای اخیـر‪ ،‬بعضـی از مقامـات دولـت بایدن و برخـی از مقامات‬ ‫شـرکای اروپایـی برجـام ادعاهـا و موضوعاتـی را مطـرح می کنند که‬ ‫برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیسـت و به نظر می رسـد‬ ‫دسـتیابی بـه یـک توافـق بـا دولـت جدیـد امریـکا بـرای احیـای‬ ‫توافـق برجـام ب هسـمت پیچیدگـی مـی رود‪ .‬از یک منظـر می تـوان‬ ‫ایـن امـر را نتیجـه مداخلـه عواملـی همچـون رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫و برخـی کشـورهای عربـی و بازیگـران پنهانـی ارزیابـی کـرد کـه‬ ‫تمایلـی بـه رفـع تحریم هـای جمهـوری اسلامی ندارنـد‪ .‬دولـت‬ ‫جدیـد امریـکا همان طورکـه بارهـا اعلام کـرده؛ قصـد بازگشـت بـه‬ ‫برجـام را دارد و بارهـا مقامـات جدیـد ایـن کشـور‪ ،‬اقـدام ترامـپ‬ ‫در خـروج از برجـام را مـورد نکوهـش قـرار داده انـد؛ امـا حـاال بحـث‬ ‫بـر سـر نحـوه و شـرایط بازگشـت بـه برجـام اسـت‪ .‬جیـک سـالیوان؛‬ ‫مشـاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز جمعه ‪ ۱۰‬بهمن ماه اعالم‬ ‫کـرد کـه اولویـت فـوری و حیاتـی دولـت جدیـد امریـکا رسـیدگی بـه‬ ‫بحـران تنش افریـن برنامـه هسـته ای ایـران اسـت‪ .‬سـالیوان اظهار‬ ‫داشـت کـه برنامـه هسـته ای ایـران به صـورت چشـمگیری طـی‬ ‫چندسال گذشـته توسـعه یافتـه و به ادعـای او؛ ایـران بـه سـاخت‬ ‫بمـب اتمـی نزدیـک شـده اسـت‪ .‬چنیـن ادعایـی درحالـی بـرای‬ ‫چندمین بار مطرح می شود که مقامات ایران بارها تکرار کرده اند‬ ‫کـه برنامـه هسـته ای صلح امیـز را دنبـال می کننـد‪ .‬وی گفـت کـه‬ ‫توانایی هـای موشـکی ایـران نیـز رشـد چشـمگیری داشـته و ادعـا‬ ‫کـرد کـه حمایت هـای ایـران از گروه هـای نیابتی و تروریسـم‪ ،‬حمله‬ ‫بـه اهدافـی در کشـورهای همسـایه متفـق امریـکا و خـود نیروهـای‬ ‫امریکایـی شـدت گرفتـه اسـت‪ .‬مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید‬ ‫درادامـه گفـت کـه ا گـر ما بـا ایران بر سـر چهارچوبی از برجـام توافق‬ ‫کنیـم‪ ،‬این اقـدام بسـتری برای مهار برنامه موشـکی ایجـاد خواهد‬ ‫یسـت که ایـران به صراحـت و اشـکارا تا کیـد کـرده‬ ‫کـرد‪ .‬این درحال ‬ ‫کـه موشـک های ایـران بـرای اهـداف دفاعـی و وسـیله ای موثـر‬ ‫یسـت‪ .‬ادعاها‬ ‫بـرای بازدارندگـی در برابـر تهدیدات روزافزون خارج ‬ ‫دربـاره برنامه هـای دفاعـی ایران توسـط کشـورهای غربـی درحالی‬ ‫مطـرح شـده کـه ایـران در منطقـه ای قـرار دارد کـه بـا گسـیل انـواع‬ ‫تسـلیحات تولیدشـده غربـی‪ ،‬تبدیـل بـه زرادخانـه تسـلیحاتی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـران با توج هبـه تجربـه هشت سـال جنـگ تحمیلـی‬ ‫و حملات موشـکی صـدام بـه شـهرهای مـا‪ ،‬در سـایه سـکوت و‬ ‫همراهـی کشـورهای غربی ازسـویی و سیاسـت های سـه دهه اخیر‬ ‫یسـت کـه موضعـی مطالب هگـر در قبـال اظهـارات و ادعاهای‬ ‫طبیع ‬ ‫مقامـات غربـی دارد‪ .‬موضـوع دیگـری کـه دربـاره برجـام مطـرح‬ ‫اسـت اینکـه کـدام طـرف بایـد گام اول را در اجـرای تعهداتـش‬ ‫بردارد؟ انتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا چهارشنبه ‪ ۸‬بهمن ماه‬ ‫در نخستین کنفرانس خبری خود تصریح کرد که ایاالت متحده‬ ‫می خواهـد بـه توافـق اتمی با جمهـوری اسلامی بازگردد؛ امـا ایران‬ ‫بایـد قـدم اول را بـردارد‪ .‬او افـزود کـه بعدازانکـه ایـران بـه ایـن توافق‬ ‫بازگشـت و تعهداتـش را انجـام داد‪ ،‬ایـاالت متحـده بـرای حصـول‬ ‫ً‬ ‫یتـر و محکم تر درباره مسـائل عمیقا مشکل سـاز‬ ‫یـک توافـق طوالن ‬ ‫تالش خواهد کرد‪ .‬او اما تا کید کرد که ایران باید قدم اول را بردارد‬ ‫و هرنوع بازگشت امریکا به توافق‪ ،‬مدتی طول خواهد کشید‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫سخنان نیز درحالی مطرح می شود که اساسا ایران هنوز عضوی‬ ‫از برجام است و هرگز از ان خارج نشده و این‪ ،‬دولت امریکا بود که‬ ‫سه سـال پیش در ‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۳۹۷‬از برجـام خـارج شـد و‬ ‫یک قرارداد جهانی را زیر پا گذاشت و پس ازان‪ ،‬کشورهای اروپایی‬ ‫بـا وجـود وعده هـای مکـرر نتوانسـتند اقدامـی جهـت اجراشـدن‬ ‫برجـام بردارنـد‪ .‬ایـران به مـدت یک سـال بـار برجـام را به تنهایـی‬ ‫بـه دوش کشـید و پـس ازان‪ ،‬تعهـدات خـود را کاهـش داد‪ .‬ا کنـون‬ ‫نوبت امریکاسـت که با بازگشـت به برجام و لغو تحریم ها‪ ،‬بخشـی‬ ‫از بی اعتمادی هـا را از بیـن ببـرد‪ .‬محمدجـواد ظریـف؛ وزیـر امـور‬ ‫خارجـه ایـران روز ‪ ۱۰‬بهمن مـاه دراین بـاره تا کیـد کـرد‪« :‬امیدهایـی‬ ‫که اعضای دولت جدید امریکا دارند و ادعا می کنند ایران به توافق‬ ‫یسـت و نـه هیچ گاه عملی می شـود‪.‬‬ ‫هسـته ای بازگـردد‪ ،‬نـه منطق ‬ ‫منطـق ان اسـت کسـی که از توافـق خـارج شـده‪ ،‬به ان بازگـردد و ما‬ ‫هـم کـه در داخـل برجـام هسـتیم‪ ،‬اقدامـات الزم را ان زمـان انجـام‬ ‫می دهیـم»‪ .‬ازسـویی دیگر‪ ،‬امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری‬ ‫فرانسـه در گفت وگـو بـا شـبکه «العربیه» گفته اسـت که هـر مذا کره‬ ‫جدیـد بـا ایـران پیرامـون برجـام بسـیار سـخت گیرانه خواهـد بـود و‬ ‫در این مذا کرات باید عربستان نیز دخیل باشد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانسـه گفتـه کـه بایـد از اشـتباه برجـام سـال ‪ ۲۰۱۵‬کـه کشـورهای‬ ‫عربـی را در ایـن مذا کـرات داخـل نکـرده بود‪ ،‬اجتناب کـرد‪ .‬مکرون‬ ‫روز جمعـه ‪ ۱۰‬بهمن مـاه ادعـا کرد که فرصت اندکی برای جلوگیری‬ ‫از دستیابی ایران به بمب هسته ای باقی مانده است‪ .‬عربستان‪،‬‬ ‫پیش ازایـن چندین بـار گفتـه بـود کـه می خواهـد در مذا کـره بـا‬ ‫ایـران حضـور داشـته باشـد؛ امـا سـخنان رئیس جمهـوری فرانسـه‬ ‫از منطقی درسـت برخوردار نیسـت‪ .‬مکرون می داند که عربسـتان‬ ‫منافـع خـود را درتضادبـا توافـق بین المللـی برجـام می دانـد‪ .‬بـا‬ ‫وجود اعالم رسـمی مقامات کشـورمان با عربسـتان؛ اما این کشـور‬ ‫حتـی حاضـر نیسـت در مذا کراتـی دوسـویه بـا ایـران شـرکت کنـد و‬ ‫ترجیـح می دهـد روابـط خصمانـه خـود را بـا ایـران ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫چنین خواسـته بی ربطی ازسـوی مکرون درحالی مطرح می شـود‬ ‫ً‬ ‫کـه خـود نیـز به خوبـی می دانـد اساسـا عربسـتان مخالـف هرگونـه‬ ‫توافـق بـا ایـران تحت عنوان برجام بوده و به خوبی کارشـکنی های‬ ‫مقامـات سـعودی در جریـان مذا کـرات برجـام را به خاطـر دارد و‬ ‫همراهی هـای ایـن کشـور بـا ترامـپ را هـم از یـاد نبرده اسـت‪ .‬طرح‬ ‫این موضـوع ازسـوی مکـرون جـز به معنـای کارشـکنی در مسـیر‬ ‫احیـای توافـق برجـام تلقی نمی شـود؛ اقدامی کـه به احتمال قوی‬ ‫می تـوان درراسـتای تحبیـب قلـوب مقامـات سـعودی بـه ازای‬ ‫دریافـت دالرهـای نفتـی ارزیابـی کـرد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬این اقـدام‬ ‫مکـرون نشـان دهنده این اسـت که فرانسـه کـه در سـال های اخیـر‬ ‫سـکوت تـوام بـا رضایتـی در قبـال اقدامـات مخـرب ترامـپ داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬از احیـای برجـام نگـران اسـت‪ .‬چنیـن مواضعـی تنها باعث‬ ‫چیـک‬ ‫به تاخیر افتـادن برجـام خواهـد شـد؛ اقدامـی کـه به نفـع هی ‬ ‫از طرفیـن نیسـت‪ .‬کشـور ایـران بیـش از دوسـال بـا پایبنـدی بـه‬ ‫برجـام در مقابـل تلاش دولـت ترامـپ بـرای نابودکـردن ایـن توافق‬ ‫پایداری کرد و امروز نوبت امریکا و اروپاسـت که به جای اتهام زنی‪،‬‬ ‫حسـن نیت خـود را نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ OECD‬بررسی کرد؛‬ ‫سهم هزینه های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی کشورها‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪South China Morning Post‬‬ ‫الخاندروبیکارس‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫‪10‬سال گذشـت ه سـهم هزینه هـای‬ ‫ا گرچـه طـی‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعـی از تولیـد ناخالـص داخلـی (‪)GDP‬‬ ‫کشـورهای عضـو «سـازمان همـکاری و‬ ‫توسـعه اقتصـادی» (‪ )OECD‬کاهـش یافتـه؛‬ ‫امـا همچنـان دولـت «فرانسـه» بـا نگاهـی‬ ‫سـخاوتمندانه بـه این موضـوع نـگاه می کنـد؛‬ ‫ً‬ ‫تاجایی کـه در سـال ‪ 2019‬تقریبـا یک سـوم‬ ‫از تولیـد ناخالـص داخلی شـان را صـرف‬ ‫خدمـات اجتماعـی کـرد‪ .‬کشـور «فنالنـد» بـا‬ ‫سـهم ‪29‬درصـدی در رتبـه دوم می ایسـتد و‬ ‫عمـده کشـورهای حـوزه اسـکاندیناوی نیـز در‬ ‫ً‬ ‫جایگاه هـای بـاالی جـدول قـرار گرفته انـد؛ مثال‬ ‫ کـرد‬ ‫«دانمـارک»‪« ،‬سـوئد» و «نـروژ» بـا هزینه ِ‬ ‫بیـش از ‪25‬درصـدی‪ ،‬ازان جمله انـد‪ .‬دولـت ‬ ‫کشـورهای «اسـپانیا»‪« ،‬ایتالیـا»‪« ،‬المـان» و‬ ‫«بلژیـک» نیـز هزینه هـای مربـوط بـه مزایـای‬ ‫اجتماعـی را در اولویـت قـرار داده انـد‪ .‬طبـق‬ ‫ تاریـخ‬ ‫نتایـج ایـن گـزارش کـه خالصـه ان به ِ‬ ‫ پـردازی ‪Statista‬‬ ‫‪ 28‬ژانویـه ‪ 2021‬در مرکـز داده‬ ‫ِ‬ ‫منتشـر شـد؛ دراین رتبه بنـدی‪« ،‬انگلیـس»‬ ‫نتـر از حـد انتظـار (‪20.6‬درصـد) ظاهـر‬ ‫پائی ‬ ‫شـد و «ایـاالت متحـده امریـکا» نیـز بـا رقـم‬ ‫‪18.7‬درصـد ان قدرهـا مطلـوب عمـل نکـرده‬ ‫یسـت که نـرخ میانگیـن ایـن‬ ‫اسـت؛ این درحال ‬ ‫هزینه کـرد در کشـورهای ‪ OECD‬رقـم ‪20‬درصـد‬ ‫گزارش شـده اسـت‪ .‬عموم کشـورهای سـازمان‬ ‫ رغـم درامدهـای خـوب؛ عملکـرد‬ ‫‪ OECD‬به ِ‬ ‫مورد انتظـار‬ ‫رضایت بخشـی کـه دراین بخـش ِ‬ ‫اسـت را ندارنـد؛ «هلنـد» بـا ‪ 16.1‬درصـد ‪،‬‬ ‫«ایرلنـد» بـا ‪ 13.4‬درصـد و «کـره جنوبـی» بـا‬ ‫‪ 12.2‬درصـد نمونه هایـی ازاین دسـت هسـتند‪.‬‬ ‫حتی دو کشور «کاستاریکا» و «کلمبیا» هرچند‬ ‫بـا اختالفـی انـدک‪ ،‬بیـش از «کـره جنوبـی»‬ ‫هزینـ ه کرده انـد‪ .‬کمتریـن عـدد دراین مـورد را‬ ‫«مکزیـک» بـا ‪7.5‬درصـد ثبـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مجموعـه ‪ OECD‬درواقـع‪ ،‬سازمانی سـت‬ ‫جهانـی‪ ،‬دارای ‪ ۳۵‬عضـو کـه اعضـای ان‬ ‫متعهـد بـه اصـول دموکراسـی و اقتصـاد ازاد‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن سـازمان‪ ،‬عمده تریـن سـازمان‬ ‫یسـت و‬ ‫بین المللـی تصمیم گیرنـده اقتصاد ‬ ‫مقـر اصلـی ان در شـهر «پاریـس» واقـع شـده‪.‬‬ ‫این سـازمان در سـال ‪ ۱۹۴۸‬با عنوان «سـازمان‬ ‫ مدیریت «رابرت‬ ‫همکاری اقتصـادی اروپا» و به‬ ‫ِ‬ ‫مارژولی ِـن» فرانسـوی به منظـور اجـرای طـرح‬ ‫بازسـازی کشـورهای اروپایـی پـس از جنـگ‬ ‫جهانی دوم ایجاد شد؛ طرحی که تحت عنوان‬ ‫«برنامـه مارشـال توسـط ایـاالت متحـده امریـکا‬ ‫بـرای بازسـازی اروپـا پـس از جنـگ و مبـارزه‬ ‫بـا کمونیسـم» برنامه ریـزی شـده بـود‪ .‬در‬ ‫سـال های بعـد‪ ،‬اعضـای غیراروپایـی بـه ایـن‬ ‫سـازمان پیوسـتند و در سـال ‪ ۱۹۶۱‬در اجالسـی‬ ‫بـا تصویـب ائین نامـه جدیـد در زمینـه توسـعه‬ ‫و اقتصـاد‪ ،‬نـام سـازمان را نیـز بـه «سـازمان‬ ‫همـکاری و توسـعه اقتصـادی» تغییـر دادنـد‪.‬‬ ‫فرانسه‬ ‫فنالند‬ ‫بلژیک‬ ‫ایتالیا‬ ‫المان‬ ‫اسپانیا‬ ‫ژاپن‬ ‫انگلستان‬ ‫سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‬ ‫امریکا‬ ‫کانادا‬ ‫هلند‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ترکیه‬ ‫مکزیک‬ ‫ جمهوری‪:‬‬ ‫رئیس‬ ‫ً‬ ‫انقالب اسالمی ما صرفا سیاسی نیست‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫تصمیمات سیاسی در خال اتفاق نمی افتد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫قیمت سوخت و ارز‪ ،‬شجاعانه واقعی شود‬ ‫رئیس جمهوری با یاداوری فرمایشات امام (ره) در ‪ ۱۲‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۵۷‬در بهشـت زهرا (س) دربـاره اب و بـرق مجانـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دولـت دوازدهـم افتخـار می کنـد در سـایه فـدا کاری مسـئوالن‬ ‫و تلاش وزارت نیـرو و نفـت‪ ،‬ایـن پیش بینـی را محقـق کـرد و‬ ‫معلـوم شـد دولـت ایران‪ ،‬حامی مسـتضعفان اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن‬ ‫روحانـی افـزود‪« :‬درزمینـه اب و بـرق‪ ،‬کار بزرگـی در کشـور انجـام‬ ‫ً‬ ‫شـده و ایـن‪ ،‬نشـان می دهـد انقلاب اسلامی مـا صرفـا سیاسـی‬ ‫نیسـت و بـرای اسـتقالل کشـور‪ ،‬مبـارزه بـا اسـتعمار گران و‬ ‫اسـتبداد انقلاب کردیـم‪ .‬امـار و ارقـام نشـان می دهـد در کنـار‬ ‫بخـش سیاسـی و معنـوی‪ ،‬بخش مـادی هـم حائزاهمیت بوده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه دیـروز طـی دیـداری بـا هیئـت طالبـان‪ ،‬از‬ ‫امادگـی جمهـوری اسلامی ایـران بـرای تسـهیل گفت وگـو بیـن‬ ‫طالبـان و دولـت و دیگـر گروه های افغانسـتانی خبـر داد و تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬امیدواریـم بـا برقـراری صلـح دراین کشـور هرچه زودتـر‬ ‫بهانـه اشـغالگران از دستشـان خـارج شـود»‪ .‬به گـزارش اداره کل‬ ‫اطالع رسانی سخنگویی وزارت امور خارجه؛ محمدجواد ظریف‬ ‫ضمـن ابـراز خشـنودی از ایـده تشـکیل حکومتـی هم هشـمول‬ ‫بـا حضـور همـه اقـوام و گروهـای سیاسـی در افغانسـتان‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬تصمیمـات سیاسـی نمی توانـد در خلا اتفـاق بیافتـد و‬ ‫تشـکیل حکومت هم هشـمول باید در فرایندی مشـارکتی و نیز با‬ ‫درنظر داشـتن سـاختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون‬ ‫اساسـی شـکل گیـرد»‪.‬‬ ‫مسـعود خوانسـاری با اشـاره به اهمیـت هدف گـذاری دقیـق‬ ‫و بر مبنـای واقعیـت در ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬نگاهـی بـه وضعیـت‬ ‫اقتصـادی کشـور طـی تمـام دهه هـای گذشـته نشـان می دهـد‬ ‫بـا وجـود طوالنی مدت بـودن برخـی بحران هـا و مشـکالت‪ ،‬هیـچ‬ ‫دولـت‪ ،‬مجلـس و نهـاد تصمیم گیری نتوانسـته بـرای برون رفت از‬ ‫این شرایط راهکاری یافت»‪ .‬به گزارش ایسنا؛ رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫تهـران با بیان اینکـه امـروز اقتصـاد ایـران بـه تصمیمـات شـجاعانه‬ ‫نیـاز دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی از ایـن تصمیمـات بایـد بـه واقعی سـازی‬ ‫سـه عدد مهم معطوف شـود‪ :‬نخسـت واقعی شـدن نرخ ارز‪ ،‬دوم‬ ‫واقعی شـدن نـرخ سـود بانکـی و سـوم واقعی شـدن نرخ سـوخت‪.‬‬ ‫تـداوم غیر واقعی مانـدن نر خ هـا در ه ریـک از ایـن حوزه هـا‪ ،‬ب هضـرر‬ ‫مـردم و اقتصـاد ایـران تمـام می شـود»‪.‬‬ ‫کرونـا در تمـام امـور جـاری دنیـا اختلال جـدی وارد کـرده اسـت‪ .‬در اقتصـاد‬ ‫تـا توانسـته اسـت بـه پشـتوانه مالـی همـه کشـورها صدمـه زده؛ در ورزش‬ ‫ایـن اختلال به حدی سـت کـه بایـد گفـت زمیـن ورزش را شـخم زده اسـت؛‬ ‫امـوزش را نابسـامان و درهم ریختـه اسـت؛ بـه سلامت جسـم و روان و‬ ‫به طور کلـی بـه حـوزه بهداشـت و تندرسـتی‪ ،‬اسـیب جـدی وارد کـرده اسـت؛‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬رکـودی کـه بـر کاروکاسـبی وارد کـرده اسـت‪ ،‬قابل اندازه گیـری‬ ‫هـم نیسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬مجموعـه ای از عیـوب را بـر جامعـه بشـری تحمیـل‬ ‫کـرده اسـت؛ امـا در کشـور مـا‪ ،‬ا گـر بپذیریـم کـه خاموشـی ها‪ ،‬نشـئت گرفته‬ ‫از حضـور غیرمسـتقیم کروناسـت کـه برهم زننـده همـه امـور بـوده اسـت؛ در‬ ‫تهـران؛ پایتخـت زیبـای ایـران‪ ،‬مشـکالت و گرفتاری هـای ناشـی از بیمـاری‬ ‫کرونـا بیشـتر و پررنگ تـر بـوده اسـت‪ .‬از کرونـا گذشـته‪ ،‬تاریکـی شـبانه تهـران‬ ‫و خاموشـی های نوبتـی‪ ،‬ایـن کالن شـهر را دچـار اشـفتگی بیشـتری کـرده‬ ‫اسـت؛ از جملـه مسـئله دزدی هـای افزون شـده مطـرح اسـت کـه براسـاس‬ ‫گـزارش اداره ا گاهـی تهـران‪ ،‬خاموشـی های شـبانه‪ ،‬باعـث افزایـش دزدی در‬ ‫تهران بوده اسـت و با کمال تاسـف‪ ،‬فقط در ماه دی‪ ،‬در مقایسـه با اذرماه‪،‬‬ ‫به میـزان ‪ 18‬درصـد در تهـران به میـزان دزدی هـا افـزوده شـده اسـت کـه‬ ‫متاسـفانه بیشـتر سـرقت ها نیز خرده سـرقت بوده اسـت و اقشـار اسـیب پذیر‬ ‫جامعـه بیشـتر دچـار دزدزدگـی شـده اند‪ .‬درنظـر بگیریـم کـه تهـران بـا ایـن‬ ‫وسـعت و پرا کندگـی‪ ،‬وقتـی در دی مـاه به جهـت صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫بـرق‪ ،‬شـب های درخشـانش را بـا تابلوهـای الـوان و بـا چراغانـی مفصـل و‬ ‫بیلبوردهـای همیشه روشـن‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬شـب تـا صبـح دچـار خاموشـی‬ ‫می بینـد و می خواهیـم شـب های ان را ظلماتـی کنیـم‪ ،‬چگونـه می تـوان‬ ‫امنیـت ایـن کالن شـهر را تامیـن کـرد؟ وقتی کـه بعضی اوقـات حتـی در روز‬ ‫روشـن‪ ،‬کیف قاپـی‪ ،‬موبایـل دزدی و قالپاق دزدی رایج اسـت‪ ،‬طبیعی سـت‬ ‫که در شب تاریک‪ ،‬دست زدن به هر کاری با فراغ بال بیشتر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫سرقت وسایل یدکی‪ ،‬ضبط صوت و قالپاق ماشین و دزدی از منازل دارای‬ ‫دیـوار کوتـاه‪ ،‬از جملـه مواردی سـت کـه بـا ازدیـاد خاموشـی ها‪ ،‬بسـیار بیشـتر‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬در عین حـال؛ امنیت مناطق باالی شـهر‪ ،‬دراین زمینه‬ ‫بیشـتر بـوده اسـت؛ چرا کـه اغلـب خودروهـای انـان در پارکینگ هـا و‬ ‫گاراژهـای امـن نگهـداری می شـود‪ .‬پـاره ای از بدبین هـای جامعـه می گوینـد‬ ‫کـه با توجه بـه شـیوع شـدید کرونـا کـه باعـث تعطیلـی بسـیاری از مشـاغل و‬ ‫کارخانه هـا شـده اسـت و مغـازه داران و اهالـی ماشین سـوار ناچـار شـده اند‬ ‫کـه پیـش از سـاعت ‪ 9‬شـب در منـازل خـود اتـراق کننـد‪ ،‬چـرا بایـد در تهـران‬ ‫کمبود انرژی داشـته باشـیم؟ بادرنظرگرفتن این مسـئله که وقتی خاموشـی‬ ‫متـداول می شـود‪ ،‬پیامـد ان عـدم امنیـت تهرانی هـا و از جملـه سـرقت و ‪...‬‬ ‫اسـت؛ البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه ماموریـن وظیفه شـناس نیـروی‬ ‫ً‬ ‫انتظامـی‪ ،‬در تمـام مـدت شـبانه روز تقریبـا تهـران بـزرگ را زیرنظـر داشـته اند‬ ‫و به میـزان قابل توجهـی در نه ماهـه اول سـال‪ ،‬کاهـش دزدی هـا را شـاهد‬ ‫بوده ایـم کـه جـای تقدیـر و تشـکر بسـیار دارد؛ امـا نبایـد از نظـر دور داشـت‬ ‫کـه در سـال های دور گذشـته‪ ،‬دزدان بـا روشـنایی‪ ،‬دم خـور بوده انـد و زمانـی‬ ‫کـه بـرای دزدی اقـدام می کردنـد‪ ،‬بـا برخـورداری از نـور کافـی‪ ،‬موفق تـر عمـل‬ ‫می کردنـد؛ تا جایی کـه سـعدی؛ شـاعر بـزرگ ایـران در قـرن هفتـم هجـری‬ ‫و درزمانـی کـه دزدی چـون این روزهـا زیـاد متـداول نبـود و شـاید خلـوص‬ ‫مـردم بیشـتر بـوده اسـت‪ ،‬می گویـد «چـو دزدی بـا چـراغ ایـد‪ ،‬گزیده تـر بـرد‬ ‫کاال» یعنـی روشـنایی مـراد کامـل دزدان بـوده اسـت؛ امـا در این روزهـا کـه‬ ‫موبایـل‪ ،‬کار یـک چـراغ را می توانـد انجـام دهـد‪ ،‬دزدان به مـدد گوشـی های‬ ‫همـراه‪ ،‬تاریکی هـای تهـران را درمی نوردنـد؛ چـون از امنیـت بیشـتری در‬ ‫تاریکـی برخـوردار هسـتند و خطـر دسـتگیری انان توسـط نیروهای انتظامی‬ ‫بسـیار کمتـر می شـود‪ .‬از سـوی دیگر؛ امیدواریـم وزارت نیـرو‪ ،‬ترتیبـی دهد که‬ ‫ً‬ ‫زمان بنـدی خاموشـی ها قبلا بـه اطلاع تهرانی هـا برسـد تـا افـراد بتواننـد از‬ ‫وسـایل برقـی خـود بیشـتر حفاظـت کننـد؛ چر اکـه این روزهـا وقتـی ‪ 70‬درصد‬ ‫مـردم زیـر خـط فقـر هسـتند‪ ،‬ا گـر بـرای نمونـه دچـار یخچال سـوزی شـوند‪،‬‬ ‫تهیـه و خریـد یـک یخچـال جدیـد‪ ،‬به سـادگی امکان پذیـر نیسـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رواج اسیب های تربیتی با تعطیلی مدارس‬ ‫شو پـرورش بـا برشـمردن عوامـل موثـر بـر تعطیلـی‬ ‫عضـو شـورای عالـی اموز ‬ ‫مدارس در زمان شیوع بیماری کرونا گفت که تعطیلی مدارس‪ ،‬اسیب های‬ ‫جبران ناپذیـری بـه امـوزش و پـرورش دانش امـوزان می زنـد؛ اسـیب های‬ ‫تربیتـی بـا تعطیلـی مـدارس رواج پیـدا می کننـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی و‬ ‫امـور بین الملـل عضـو شـورای عالـی اموزش وپـرورش؛ علی اصغـر فانـی دربـاره‬ ‫بازگشـایی مـدارس در شـرایط کرونـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در تمـام کشـورها مـدارس‬ ‫اخریـن گزینـه هسـتند کـه بـرای پیش گیـری از کرونا تعطیـل می شـوند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به عـوارض تعطیلـی مـدارس افـزود‪« :‬می تـوان بـه افـت تحصیلـی؛‬ ‫به ویـژه در دوره ابتدایـی و پایه هـای اول و دوم اشـاره کـرد؛ دانش امـوز اول‬ ‫ابتدایـی کـه نـه خوانـدن و نوشـتن می داند چطور می توانـد از فضای مجازی‬ ‫اسـتفاده کنـد»‪.‬‬ ‫لزوم صرف پول نفت در اقتصاد کشور‬ ‫وزیـر نفـت با بیان اینکـه بـازار نفـت پدر و مـادر نـدارد و بـرای گرفتن ان مشـکلی‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬عالقه منـد بـودم تولید نفت ایران به شش میلیون بشـکه در‬ ‫روز برسـد؛ برخـی فکـر می کردنـد که این‪ ،‬خام فروشی سـت؛ اما پول نفت باید‬ ‫صرف اقتصاد کشـور شـود و به صندوق توسـعه ملی برود و نباید وارد بودجه‬ ‫شـود»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ بیـژن زنگنـه افـزود‪« :‬بـ ه افزایـش شش میلیون بشـکه‬ ‫تولیـد در روز امیـدوارم؛ امـا بـرای تحقـق ان اندیشـه ها هـم بایـد تغییـر کنـد؛‬ ‫اندیشـه را بـه زور نمی تـوان تغییـر داد»‪ .‬او تصریـح کـرد‪« :‬در زمینـه بازیافـت‬ ‫نفـت و برداشـت از مخـزن هنـوز جـوان هسـتیم و علـت این اسـت که در‬ ‫حـوزه امـوزش باالدسـتی دچـار ضعـف بوده ایـم؛ حتـی بـرای اولین بـار در‬ ‫سـال ‪ ۷۷‬دانشـگاه های مـا دسـت به کار شـدند تـا جـذب دانشـجو کردنـد و‬ ‫در این حوزه هـا امـوزش دهنـد»‪.‬‬ ‫ شدن پروازهای عبوری از اسمان ایران‬ ‫نصف ِ‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت‪« :‬از ‪ 800‬پرواز عبوری قبل از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫بـه ‪ 450‬پـرواز رسـیده ایم»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ سـیاوش امیرمکـری توضیـح داد‪:‬‬ ‫«پیـش از کرونـا‪ ،‬میـزان پروازهـای عبـوری بیـن ‪ 750‬تـا ‪ 800‬پـرواز بـود کـه پـس‬ ‫از ایـن اتفاقـات‪ ،‬بـه ‪ 130‬پـرواز عبـوری در روز رسـید‪ .‬بـا عادی شـدن روابـط‬ ‫بین الملـل و افزایـش انجـام پروازهـا‪ ،‬پروازهـای عبـوری بـه ‪ 400‬تـا ‪ 450‬پـرواز‬ ‫در روز رسـیده اسـت‪ .‬طبـق پیش بینـی یاتـا و ایکائـو؛ به مـرور پروازهـا به حالت‬ ‫عـادی برمی گـردد و شـاهد افزایـش پروازهـای عبـوری خواهیـم بـود‪ .‬البتـه‪،‬‬ ‫شـرکت های هواپیمایـی داخلـی بـا کاهـش شـدید پروازهـا روبـه رو شـدند؛ اما‬ ‫وضعیـت درحال بهبـود اسـت»‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۷۰‬پایگاه جدید اورژانس‬ ‫رئیس سازمان اورژانس کشور گفت‪ ۱۷۰« :‬پایگاه به سیستم اورژانس اضافه‬ ‫شـده و به بهره بـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬به گـزارش انـا؛ پیرحسـین کولیونـد‬ ‫افـزود‪« :‬همـکاران مـن در سـازمان اورژانس تمام وقـت در خدمت هم وطنان‬ ‫بودنـد‪ ،‬دراین مـدت سـعی کردیـم تمـام تجهیـزات خـود؛ اعـم از نرم افـزاری و‬ ‫سـخت افزاری را توسـعه دهیـم‪ .‬تعـداد بالگردهـای اورژانـس را بـه ‪ ۴۷‬فرونـد‬ ‫رسـاندیم و ‪1000‬دسـتگاه موتورالنـس وارد کردیـم و قـرارداد ‪ ۲۰‬دسـتگاه‬ ‫اتوبوس امبوالنـس را بسـته ایم‪ .‬اورژانـس ریلـی و دریایـی از خدمـات ویـژه‬ ‫و عمـده ای بـود کـه در ایـام غدیـر راه انـدازی و بـه خدمـات اورژانـس اضافـه‬ ‫شـد و نیـز ‪ ۳۰‬درصـد از نیروهـای جـذب از طریـق دانشـگاه امسـال بـه خانم هـا‬ ‫اختصـاص داده شـده اسـت‪ .‬حـدود نـه اقـدام ویـژه بـرای خدمـات کرونـا‬ ‫به صـورت سـرفصل خـاص انجـام دادیـم و در این راه نه شـهید را تقدیم کشـور‬ ‫کرده ایـم‪ .‬تمـام بیمـاران مبتال به کرونـا کـه از طریـق اورژانـس جا به جـا شـدند‪،‬‬ ‫از خدمـات اورژانـس راضـی بودنـد و هیـچ شـکایتی تابـه االن نداشـتیم‪ .‬یکـی‬ ‫از امکانـات خوبـی کـه بـه مـا اضافـه شـد‪ ،‬نرم افـزاری بـود کـه موقعیـت بیمـار‬ ‫را در لحظـه تمـاس در اختیـار مـا قـرار مـی داد و بـرای مکان یابـی افـرادی دیگـر‬ ‫مشـکل نداشـتیم و می توانسـتیم در مدت زمان کوتاه تری به بیمار برسیم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫بنر‬ ‫اغاز پیش تولید «بازگشت»‬ ‫ کارگردانی شاهرخ قیصری‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫«بازگشـت»‪ ،‬اپیـزود سـوم از مجموعـه ‪ ۳۰‬قسـمتی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫به تهیه کنندگـی و کارگردانـی شـاهرخ قیصر ‬ ‫ایـن اثـر‪ ،‬اپیـزود سـوم بعـد از دو اپیـزود «کـت فرمانـده» و‬ ‫«ارزو» درام اجتماعـی بـا محوریـت مدافعـان حـرم اسـت‬ ‫کـه بـا اماده شـدن فیلم نامـه در پنج قسـمت مرحلـه‬ ‫پیش تولیـد و انتخـاب عوامـل را سـپری می کنـد‪ .‬در‬ ‫خالصـه اثـر امـده اسـت‪« :‬بازگشـت»‪ ،‬روایـت شـهدای‬ ‫خان طومـان و بسـیاری جوانـان ایـن مرزوبـوم اسـت کـه‬ ‫بـا غیـرت از ارمان هایشـان دفـاع کردنـد‪ .‬فاطمـه شـکری‪،‬‬ ‫خسـرو خان محمـدی‪ ،‬رامیـن مسـیبی‪ ،‬حشـمت‬ ‫ارمیـده‪ ،‬عاطفـه رحمان پـور‪ ،‬هدیـه پیرمـرادی‪ ،‬بهـاره‬ ‫مختارابـادی‪ ،‬سـید کاظـم حسـینی‪ ،‬وحیـد احمـدی و‬ ‫نرگـس زینلـی؛ از بازیگرانـی هسـتند کـه دراین اثـر بـه ایفـای‬ ‫نقـش می پردازنـد‪ .‬دیگـر عوامـل مجموعـه «بازگشـت» کـه‬ ‫تا کنـون بـرای همـکاری انتخـاب شـده اند‪ :‬نویسـنده‪،‬‬ ‫تهیه کننـده و کارگـردان‪ :‬شـاهرخ قیصـری‪ /‬برنامه ریـز و‬ ‫دسـتیار اول‪ :‬سـاغر نـوری‪ /‬مدیـر تصویربـرداری‪ :‬ایمـان‬ ‫ابراهیمـی‪ /‬مدیـر صدابرداری‪ :‬مهـدی محمدی فر‪ /‬مدیر‬ ‫تولیـد‪ :‬میلاد لکـی‪ /‬جانشـین تولیـد‪ :‬پژمـان کوه پایـه ای‪/‬‬ ‫منشـی صحنه‪ :‬یاسـمین پدری‪ /‬دسـتیار سـوم کارگردان‪:‬‬ ‫نرگـس زینلـی‪ /‬مدیر تدارکات‪ :‬کاظم جمیلـی اذر‪ /‬عکاس‬ ‫مبـردار پشـت صحنه‪ :‬امیررضـا کارگـر نخعـی‪ ،‬فرهـاد‬ ‫و فیل ‬ ‫فیضـی‪ /‬روابط عمومی و مشـاور رسـانه‪ :‬نـگار امیری‪ .‬دیگر‬ ‫عوامـل ایـن اثـر بـه زودی و پـس از تکمیـل نهایـی اعلام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫فراخوان چهارمین جایزه ویستا‬ ‫گالـری «ویسـتا»‪ ،‬چهارمیـن دوره جایـزه ویسـتا بـا محوریـت‬ ‫ایـده هنـری را در سـال ‪ ۱۴۰۰‬برگـزار می کنـد‪ .‬ایـن دوره‬ ‫جایـزه هنـر معاصـر ویسـتا به ماننـد دوره هـای پیشـین‬ ‫می کوشـد باتا کیدبـر ارزیابـی فکـر و ایده هـای امـروزی هنـر‪،‬‬ ‫شـرایطی را بـرای معرفـی‪ ،‬اجـرای فکـر و اثـر برتـر فراهـم کند‪.‬‬ ‫ایده محوربـودن و اهمیـت بـه سـازوکارها و فراینـد خلـق‬ ‫یسـت کـه جایـزه فـار غ از رسـانه یـا‬ ‫در هنـر امـروز‪ ،‬هدف ‬ ‫جنبه های زیباشـناختی دنبال کرده‪ .‬طبق این فراخوان؛‬ ‫شـرکت کنندگان پـس از ارائـه طـرح و پروپـوزال کتبـی‬ ‫خویـش کـه معیارهـای ماننـد درک درسـت از شـرایط هنـر‬ ‫امـروز‪ ،‬ارزش هـای تئوریـک‪ ،‬اجرایی بـودن و پتانسـیل های‬ ‫فرهنگـی را شـامل می شـود‪ ،‬درصـورت پذیرفته شـدن‬ ‫در لیسـت منتخـب‪ ،‬بایـد بتواننـد طر ح هـای خویـش را‬ ‫بـرای اجـرا توجیـه کننـد‪ .‬موضـوع درایـن دوره ازاد اسـت‬ ‫و طر ح هـای کوریتوریـال نیـز امـکان حضـور دارنـد‪ .‬ماننـد‬ ‫دوره هـای پیشـین‪ ،‬اهـدای نشـان و لـوح تقدیـر ویسـتا‬ ‫به همـراه وجـه نقـد ‪300‬میلیون ریالـی (جهـت اجـرای‬ ‫طـرح)‪ ،‬جایـزه چهارمیـن دوره اسـت‪ .‬اهـداف ایـن دوره‪:‬‬ ‫شناسـایی و معرفـی طر ح هـای برتـر و نواورانـه در هنـر امـروز‬ ‫ایـران‪ ،‬اهمیـت دادن بـه نـگارش طـرح (پروپـوزال‪ ،‬ایـده‬ ‫هنـری‪ ،‬بیانیـه هنرمنـد‪ ،‬فراینـد تولیـد اثـر‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫اجرایی و براورد بودجه)‪ ،‬تولید محتوا و انعکاس رسـانه ای‬ ‫طر ح هـای برتـر به منظـور غنی ت رکـردن محتـوای اثـر اعلام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مهلـت دریافـت پروپوزال هـا و مـدارک تـا ‪31‬‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬اسـت و ماننـد دوره هـای گذشـته‪،‬‬ ‫ابتـدا ایده هـا و مـدارک تصویـری‪ ،‬صوتـی و مکتـوب کـه‬ ‫در قالـب پروپـوزال ارائـه شـده اند‪ ،‬توسـط هیئـت داوران‬ ‫موردارزیابـی قـرار می گیـرد و از برگزیـدگان این مرحلـه‬ ‫بـرای مصاحبـه و ارائـه حضـوری دعـوت خواهـد شـد‪ .‬در‬ ‫مرحلـه دوم‪ ،‬طر ح هـای منتخـب در نمایشـگاهی شـامل‬ ‫مـدارک‪ ،‬متـن تصویـری‪ ،‬مکتوبـات‪ ،‬فایـل صوتـی‪ ،‬ما کـت‬ ‫یـا روش هـای دیگـر‪ ،‬در گالری ویسـتا به نمایـش درخواهند‬ ‫امـد و سـرانجام هیئـت داوران طـرح برگزیـده را در مراسـم‬ ‫اختتامیـه معرفـی می کنـد‪ .‬شـرکت بـرای تمـام سـنین ازاد‬ ‫اسـت‪ .‬هـر هنرمنـد یـا گـروه مجـاز بـه ارائـه یـک پروپـوزال‬ ‫هسـتند و سـوابق کاری و نمونه اثار پیشـین هنرمندان در‬ ‫داوری تاثیرگذار اسـت‪ .‬شـرکت کنندگان باید پروپوزال های‬ ‫خود را در زمان معین شـده به دبیرخانه و به نشـانی پسـت‬ ‫الکترونیکـی ‪ vistaart.gallery@prize99‬ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫مرتضـی عـرب خزائیلـی؛ برنـده اولین جایزه ویسـتا در سـال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬پیام مفیدی؛ برنده دومین دوره و کلثوم صالحی و‬ ‫حمیدرضـا ازاد؛ برنـدگان مشـترک دوره سـوم بودنـد‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫لیونل مسی؛ گران ترین مرد تاریخ ورزش‬ ‫روزنامـه «ال مونـدو» اسـپانیا اعلام کـرد کـه اخریـن تمدیـد‬ ‫قـرارداد مهاجـم بارسـلونا ‪ ۵۵۵‬میلیون یـورو ارزش داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ لیونـل مسـی ممکـن اسـت اخرین‬ ‫ماه هایـش را به عنـوان بازیکـن بارسـلونا سـپری کنـد‪.‬‬ ‫قـرارداد سـتاره ارژانتینـی در تابسـتان بـه پایـان می رسـد‬ ‫و خیلـی از باشـگاه ها حاضرنـد بـا کاپیتـان ابی اناری هـا‬ ‫قـرارداد امضـا کننـد‪ .‬ادامـه حضـور بازیکـن اهـل روسـاریو‬ ‫در بارسـا باتوجه بـه مشـکالت مالـی باشـگاه دشـوار شـده‪.‬‬ ‫ل زیـادی را از دسـت‬ ‫ابی اناری هـا به خاطـر بحـران کرونـا پـو ‬ ‫نشـرایط روزنامـه «ال مونـدو» در صفحـه‬ ‫دادنـد‪ .‬در ای ‬ ‫اصلـی خـود در روز ‪ 31‬ژانویـه فـاش کـرد کـه اخریـن قـرارداد‬ ‫مسـی کـه در سـال ‪ ۲۰۱۷‬به امضـا رسـید‪ ۵۵۵ ،‬میلیون یـورو‬ ‫ارزش داشـته کـه این رقـم نجومـی‪ ،‬بزرگ تریـن قـرارداد‬ ‫تاریـخ دنیـای ورزش به حسـاب می ایـد‪ .‬ایـن اطالعـات کـه‬ ‫در ‪ ۳۰‬صفحـه منتشـر شـده‪ ،‬نشـان می دهـد کـه باشـگاه‬ ‫بارسـلونا بـرای هـر فصـل ‪ ۱۳۸‬میلیون یـورو (ثابـت و متغیـر)‬ ‫بـه سـتاره ارژانتینـی داده اسـت‪ .‬پیش تـر اعلام شـده‬ ‫بـود دسـتمزد سـالیانه مسـی ‪ ۱۰۰‬میلیون یوروسـت‪ .‬نکتـه‬ ‫قابل توجه‪ ،‬پاداش هایی سـت که زمان تمدید قرارداد این‬ ‫مهاجـم ارژانتینـی لحـاظ شـده اند‪ .‬کاپیتـان بارسـلونا تنهـا‬ ‫بـرای قبـول تمدیـد قـراردادش ‪ ۱۱۵‬میلیون یـورو و به خاطـر‬ ‫وفـاداری ‪ ۷۸‬میلیون یـورو کسـب کـرده اسـت‪ .‬به نوشـته‬ ‫«ال مونـدو»؛ او تا کنـون ‪ ۹۲‬درصـد ایـن قـرارداد را دریافـت‬ ‫کـرده اسـت؛ یعنـی تا کنـون بـه حسـاب سـتاره ارژانتینـی‬ ‫‪ ۵۱۱‬میلیون یـورو واریـز شـده اسـت‪ .‬این رقـم نجومی نشـان‬ ‫می دهـد کـه باشـگاه بارسـلونا بـرای حفـظ سـتاره اش‬ ‫متحمل چه هزینه ای شده‪ .‬ا کنون باید دید تیم کاتاالنی‬ ‫می توانـد بـا شـرایط اقتصـادی کـه دارد کاپیتانـش را نگـه‬ ‫دارد یـا نـه؟!‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به‪12‬میلیاردی شدن تابلوی «خاطرات امید»‬ ‫رازهای گران خریدن تابلوی ایدین اغداشلو‬ ‫حسینهاشم پور‬ ‫شخــوردن تابلــوی ‪12‬میلیــاردی «خاطــرات امیــد» ایدیــن اغداشــلو را ببینیــد‪ ،‬درمی یابید چنانکــه دو بیدر (تعقیب کننده) شــماره ‪( ۶۳‬خریدار نهایــی) را همچنان تعقیب می کردنــد‪ ،‬او حاضر‬ ‫ا گــر فیلــم چک ‬ ‫بــود خیلــی بیش ازایــن عــدد را نیــز بــرای تصاحــب اثــر بپــردازد‪ .‬مجموعـه دار شناخت هشــده ای کــه امــروز صاحــب تابلــوی خاطــرات امیــد اســت‪ ،‬بــرای چنیــن خریــدی‪ ،‬دالیــل متعــددی دارد کــه ا گــر شــما هــم‬ ‫ُ‬ ‫عینــک بــازار هنــر بزنیــد و بــه اصــول ان اشــنایی داشــته باشــید‪ ،‬شــاید ان را منطقــی ببینیــد؛ البـه الی ایــن نــه بنــد‪ ،‬بــه بخش هایــی از ایــن منطــق هم اشــاراتی شــده اســت‪.‬‬ ‫یک‪ :‬شرح ماجرا‬ ‫ً‬ ‫لطفـا فیلـم لحظـه چکش خـوردن گران تریـن‬ ‫تابلـوی نقاشـی ایـران؛ همیـن اثـر ‪12‬میلیـاردی‬ ‫را یک باردیگـر بـا دقـت مالحظـه فرماییـد؛ اقـای‬ ‫شـماره ‪ ۶۳‬کـه گوش به فرمـان تلفن همراهـش‬ ‫بـود‪ ،‬ان قـدر بـرای خریـد ایـن تابلـو عجلـه و‬ ‫بکـردن دو بیـدر‬ ‫اشـتیاق داشـت کـه بـرای مغلو ‬ ‫خـود‪ ،‬پنج بـار ‪ Jump‬می کنـد تـا بـه ان هـا ایـن‬ ‫پیـام اشـکار را بدهـد کـه او به هرقیمتـی ایـن کار‬ ‫را می خواهـد و حوصلـه ‪ 100‬میلیون‪100 ،‬میلیـون‬ ‫باالرفتـن قیمـت را هـم نـدارد‪ .‬کار فـروش ایـن‬ ‫نتـر از‬ ‫تابلـو به رسـم حـراج تهـران‪ ،‬کمـی پائی ‬ ‫بـراورد اولیـه‪ ،‬از یک میلیاردتومـان اغـاز شـد و‬ ‫ابتـدا هفـت خریـدار بـرای خریـد ایـن اثـر وارد‬ ‫رقابـت شـدند؛ امـا در اوج نابـاوری جمعیـت‬ ‫حاضـر‪ ،‬اتفـاق خـاص پـس از عبـور از عـدد‬ ‫یکـه‬ ‫هشـت میلیاردتومان رقـم خـورد؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال همـه چشـم به راه رقابـت نزدیـک‬ ‫سـه خریـدار باقی مانـده بودنـد‪ ،‬اقـای شـماره‬ ‫‪ ۶۳‬سـاز خـود را به گونـه ای دیگـر کـوک کـرد‪:‬‬ ‫خریـداران اول و دوم کـه هـردوی ان هـا هـم در‬ ‫زمـره مجموعـه داران شناخته شـده هسـتند‪،‬‬ ‫هشـت میلیارد و ‪ ۱۰۰‬و سـپس هشـت میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬را پیشـنهاد می دهنـد؛ لیکـن اقـای‬ ‫شـماره ‪ ۶۳‬در اولیـن جامـپ‪ ،‬عـدد روانـی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردتومـان را اعلان می کنـد؛ بـه چهـره‬ ‫حسـین پا کـدل؛ حراج گـذار دقـت کنیـد؛‬ ‫هیجـان زده و مسـرور می گویـد‪« :‬ای واهلل؛ مـن‬ ‫دیگـه بیایـم پائیـن!» پیداسـت او نیـز انتظـار‬ ‫بیـد میلیـاردی بیش ازایـن ادامـه‬ ‫نـدارد کـه ایـن ِ‬ ‫یابـد؛ امـا درکمال نابـاوری ماراتـن ادامه می یابد؛‬ ‫دو بیـدر‪ ،‬پـس از ثانیه هایـی از ایـن شـوک بزرگ‪،‬‬ ‫به خـود امـده پیاپـی ‪ ۱۰‬م و ‪ ۱۰۰‬و نیـز ‪ ۱۰‬م و ‪۲۰۰‬‬ ‫را پیشـنهاد می دهنـد؛ امـا اقـای ‪ ۶۳‬بـدون‬ ‫کم ترین وقفـه ای ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫را بـه حراج گـذار پیشـنهاد می کنـد تـا تمایـل‬ ‫جـدی خـود بـرای خریـد را بـا جامـپ دوم اعلام‬ ‫کنـد‪ .‬دو تعقیب کننـده این بـار بـا وقفه بیشـتری‬ ‫‪ ۱۰‬م و ‪ ۶۰۰‬و سـپس ‪ ۱۰‬م و ‪ ۷۰۰‬را روی میـز‬ ‫می گذارنـد؛ امـا اقای ‪ ۶۳‬بـدون لحظه ای درنگ‬ ‫‪ ۱۱‬میلیاردتومـان را فریـاد می زنـد؛ این عـدد در‬ ‫طنیـن صـدای پا کـدل انعـکاس جالبـی دارد‪.‬‬ ‫در این عـدد‪ ،‬یکـی از تعقیب کننـدگان عرصـه‬ ‫رقابـت را تـرک می کنـد‪ .‬حـاال دیگـر فقـط یـک‬ ‫بیـدر در برابـر اقـای شـماره ‪ ۶۳‬باقـی مانـده؛‬ ‫قاطعیـت او بـا پرش هایـی کـه انجـام داده‪ ،‬بـه‬ ‫همـه ثابـت کـرده او به هرقیمتـی خواهـان ایـن‬ ‫نتـر‪ ،‬بـرای او‬ ‫تابل وسـت؛ چندصد میلیـون گرا ‬ ‫فرقـی نمی کند‪ .‬اخرین تعقیب کننـده اقای ‪،۶۳‬‬ ‫عـدد ‪ ۱۱‬م و ‪ ۱۰۰‬م را پیشـنهاد می دهـد و اقـای‬ ‫‪ ۶۳‬خیلـی چکشـی و بالفاصلـه می گویـد ‪ ۱۱‬م‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬م؛ اخریـن تقلای انـدر بیـدر ‪ ۱۱‬م و ‪ ۶۰۰‬م‬ ‫اسـت کـه بـرای پنجمین بـار اقـای شـماره ‪۶۳‬‬ ‫جامـپ می کنـد و ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان را می گویـد‬ ‫و تمـام! دقـت کرده ایـد اقـای ‪ ،۶۳‬پـس از عـدد‬ ‫هشـت میلیارد به جـای ‪100‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫اعداد را رند شده و در مضرب ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پیـش می برد تا تعقیب کنندگان دسـت بکشـند‬ ‫و بـه خواسـت او تمکیـن کننـد‪ .‬ایـن‪ ،‬همـه‬ ‫یسـت که شـما هـم می توانیـد در فیلـم‬ ‫ان چیز ‬ ‫منتشر شـده ایـن صحنـه تاریخـی ببینیـد‪ .‬البـد‬ ‫می پرسـید چـرا بایـد اقـای شـماره ‪ ۶۳‬دسـت‬ ‫بـه چنیـن کاری بزنـد و اثـری کـه حراج گـذار‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان قیمت گـذاری‬ ‫کـرده‪ ۱۰ ،‬برابـر بـراورد اولیـه خریـداری کنـد؟‬ ‫چکـس از انگیزه هـای‬ ‫یسـت؛ هی ‬ ‫پرسـش بجای ‬ ‫درونـی و فـردی وی باخبـر نیسـت؛ لیکـن بـا‬ ‫مـن موافـق هسـتید کـه ایـن اقـای شـماره ‪ ۶۳‬با‬ ‫ً‬ ‫چنیـن تـوان مالـی‪ ،‬حتما ضریب هوشـی باالیی‬ ‫در تجـارت دارد و به حتـم از قیمـت کنونـی‬ ‫تابلویی مشـابه این اثر باخبر اسـت و البد اجازه‬ ‫نمی دهـد کاله گشـاد سـرش بـرود؛ اینجاسـت‬ ‫کـه بایـد بـه قوانیـن حراج هـا و متـر و معیارهـای‬ ‫خـاص بـازار هنـر توجـه کـرد و بـا ان ارزش هـا ایـن‬ ‫خریـد را سـنجش کـرد کـه در ادامـه متـن‪ ،‬بـه‬ ‫سـنجه هایی اشـاره می شـود‪:‬‬ ‫دو‪ :‬هر چه گران تر‪ ،‬ارزشمندتر!‬ ‫یکـی از مشـهورترین تا کتیک هـای حراجی های‬ ‫هنـری‪ ،‬گران خریـدن و ب اسـروصدای زیـاد و‬ ‫حتـی شـوک اور خریـدن اسـت؛ حراج هـای‬ ‫هنـری‪ ،‬ماننـد یـک بـازار هسـتند و از‬ ‫مولفه هـای بـازار پیـروی می کننـد‪ .‬بـازار هنـر‬ ‫امـا تا کتیک هـای خـاص خـود را نیـز دارد‪ .‬یـک‬ ‫نمونـه پرکاربـرد‪ :‬گران خریـدن اسـت‪ .‬مـوزه‬ ‫اسلامی قطـر برای انکـه توجهـات جهانـی را‬ ‫به خـود جلـب کنـد‪ ،‬دسـت روی اثـار نام هـای‬ ‫بـزرگ تاریـخ هنـر می گذاشـت و ان هـا را ا گاهانـه‬ ‫چندین برابـر براوردهـا می خریـد تـا نگاه هـا را‬ ‫به خـود و مجموعـه اش جلب کند‪ .‬راهکاری که‬ ‫خریـدار اثـر «منجی» لئونـاردو داوینچی درپیش‬ ‫گرفـت و لـوور ابوظبـی و گنجینـه اسـرار امیزش‬ ‫دران میـان درخشـید‪ .‬مجموعـه داران بـزرگ کـه‬ ‫بـرای گنجینـه خـود بلندپـروازی دارنـد‪ ،‬اصـرار‬ ‫دارنـد کـه اثار موردعالقه شـان را از حراجی هایی‬ ‫بخرنـد کـه معتبرنـد و رسـانه ها بـه ان هـا توجـه‬ ‫تو دلبازانه‬ ‫می کننـد و در فراینـد خریـد‪ ،‬دسـ ‬ ‫رفتـار می کننـد؛ زیـرا می داننـد در همان لحظـه‬ ‫خریـد بـرای اثرشـان شـخصیت و ارزش افـزوده‬ ‫مـادی و معنـوی پدیـد می ایـد‪.‬‬ ‫سه‪ :‬معروف ترین تابلوی ایران!‬ ‫ا گر ادعا شـود «خاطرات امید» ایدین اغداشـلو‪،‬‬ ‫امـروز یکـی از معروف تریـن نقاشـی های ایـران‬ ‫اسـت‪ ،‬گفتـه گزافـی نیسـت‪ .‬به لطـف فـروش‬ ‫‪12‬میلیـاردی‪ ،‬ایـن اثـر در فاصله زمانـی یک روزه‬ ‫بـه یـک ایکـون ایرانـی مطـرح بـدل شـد کـه‬ ‫ً‬ ‫بازتـاب بین المللـی داشـت‪ .‬احتمـاال خیلـی از‬ ‫شما مجسمه «دیوار پرسپولیس» پرویز تناولی‬ ‫کـه سـال ‪ ،۲۰۰۸‬در حراجـی کریسـتیز دومیلیـون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هـزاردالر چکـش خـورد را ندیده ایـد؛‬ ‫امـا «خاطـرات امیـد» را دیده ایـد‪ .‬به نظرتـان‬ ‫چه میـزان بودجـه و چـه فاصلـه زمانـی الزم بـود‬ ‫تـا ایـن کار بـه این میـزان از شـهرت دسـت یابـد؟‬ ‫چهار‪ :‬چرا تابلوهای اغداشلو‬ ‫پتانسیل رشد دارند؟‬ ‫از شناخته شـده ترین مولفه هـای هـر بـازار ایـن‬ ‫متـر‪ ،‬تقاضـا بیشـتر»‬ ‫اسـت‪« :‬هرچـه عرضـه ک ‬ ‫و به مـوازات ان می گوینـد‪« :‬ه رچـه عرضـه‬ ‫کمتـر‪ ،‬قیمـت باالتـر!» ایدیـن اغداشـلو یکـی‬ ‫یسـت کـه بـه ان هـا‬ ‫از کم کارتریـن هنرمندان ‬ ‫«مسـتر» می گوینـد‪ .‬او پـس از شـش دهه کار‬ ‫نقاشـی‪ ،‬سه سال پیش توانسـت یک نمایشگاه‬ ‫انفـرادی برپـا کنـد؛ چـون بسـیار گزیـده و کـم کار‬ ‫اسـت و در میـان انـواع مشـغولیات هنـری اش؛‬ ‫از نوشـتن و تدریـس گرفتـه تـا مرمـت‪ ،‬گرافیـک‪،‬‬ ‫کارشناسـی اثـار هنـری و ‪ ...‬گاهـی نقاشـی‬ ‫هـم کشـیده اسـت‪ .‬معـروف اسـت نقاشـی را‬ ‫تمام نکـرده ب هفـروش می رسـاند و به اصطلاح‬ ‫رایـج ‪( ،Waiting List‬فهرسـت خریـداران‬ ‫درانتظـار) دارد‪ .‬مبرهن اسـت چنین هنرمندی‬ ‫بسـتر مسـاعدی برای رشـد قیمـت اثـارش دارد‪.‬‬ ‫پنج‪ :‬ایا حاشیه ها تابلوی ‪12‬میلیاردی افرید؟‬ ‫بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش‪ ،‬از اسـتدالل‬ ‫محمـود نورایی؛ سـردبیر هنرانالین وام می گیرم‬ ‫کـه نوشـت‪« :‬باتوج هبـه حواشـی کـه درمـورد‬ ‫ایدیـن اغداشـلو در ماه هـای اخیـر به وجـود‬ ‫امـده بـود‪ ،‬بسـیاری از منتقـدان حضـور اثـری از‬ ‫او را در حـراج تهـران نکوهـش کردنـد کـه چنیـن‬ ‫یسـت؛ زیـرا‬ ‫موضوعـی به دالیـل متعـدد منتف ‬ ‫باتوجه به اینکه حواشـی ایجادشـده در پیرامون‬ ‫این هنرمند‪ ،‬مبانی قانونی ندارد و هیچ دادگاه‬ ‫داخلـی و حتـی خارجـی (باتوج هبـه حضـور ایـن‬ ‫هنرمنـد در کانـادا) هنـوز محکومیتـی را متوجـه‬ ‫او نکرده‪ ،‬خروج اثر او از حراج سـیزدهم به نوعی‬ ‫رسمیت بخشـیدن به حاشـیه ها بـود که چنین‬ ‫موضوعـی می توانسـت بـار منفـی بـر کارنامـه‬ ‫حـراج تهـران داشـته باشـد‪ .‬ازسـویی دیگر‪،‬‬ ‫رشـد قیمتـی چنیـن اثـری کـه بـا قیمـت پایـه‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬تـا یک میلیـارد و ‪ ۶۰۰‬تومـان‬ ‫ً‬ ‫در حـراج تهـران عرضـه شـد هم دقیقـا به همین‬ ‫حواشـی ایجادشـده در پیرامـون هنرمنـدش‬ ‫یگـردد کـه در حراج هـای بین المللـی دنیـا‬ ‫بازم ‬ ‫هـم مسبوق به سـابقه اسـت و ازایـن رو نیـز‬ ‫نقـدی را متوجـه حـراج تهـران نمی کنـد؛ زیـرا‬ ‫ایجـاد حاشـیه بـرای یـک اثـر هنـری یـا هنرمنـد‬ ‫ان‪ ،‬خـود هیجانـات ناشـی پیرامـون اثـر او را‬ ‫افزایـش می دهـد‪ .‬همچنیـن ایجـاد حاشـیه‬ ‫پیرامـون هنرمنـدی کـه اثـار متعـددی در میـان‬ ‫سـرمایه گذاران هنـری و مجموعـه داران دارد‬ ‫به نوعـی درخطـر قـراردادن بخشـی از سـرمایه‬ ‫ان هاسـت و همین موضـوع باعـث می شـود‬ ‫تـا سـرمایه گذاران در چنیـن بـازاری از منافـع‬ ‫مالـی خـود دفـاع و حتـی بـه اسـتفاده از چنیـن‬ ‫حواشـی بـرای ارزش افـزوده دادن بـه دارایـی‬ ‫خـود بپردازنـد کـه چنیـن چیـزی در بازارهـای‬ ‫یسـت‪ .‬بلـه مـن هـم‬ ‫سـرمایه ای امـری عاد ‬ ‫موافقـم کـه ا گـر حاشیه سـازی های بـدون‬ ‫سـند ایـن چندسـال تاثیـری بـر بـازار هنـری‬ ‫اثـار اغداشـلو نداشـت؛ امـا مطلـب بسـیار‬ ‫غیرمنصفانـه نیویورک تایمـز به جهـت اهمیـت‬ ‫ایـن رسـانه‪ ،‬به حتـم در برانگیختـن بخشـی از‬ ‫مجموعـه داران هنـری تاثیـر مسـتقیم داشـت‪.‬‬ ‫شش‪ :‬چرا مدیران حراج‬ ‫در ‪12‬میلیاردی شدن کار دخالتی نداشتند؟‬ ‫نشـانه های بسـیار بدیهـی و ملمـوس وجـود‬ ‫دارد کـه فـروش ایـن اثـر در صحـت و سلامت‬ ‫بـود و پیش ازهمـه مدیـران حـراج تهـران از ایـن‬ ‫ً‬ ‫رکـورد کاملا بی اطلاع و بی خبـر بودنـد‪ .‬ا گـر قـرار‬ ‫بـود مدیـران حـراج مهندسـی کننـد تـا تابلـوی‬ ‫خاطرات امید ایدین اغداشلو ‪ ۱۲‬میلیاردتومانی‬ ‫شـود و به اصطلاح از اسـتاد نقـاش دلجویـی‬ ‫و حمایـت شـود‪ ،‬به حتـم راه هـای متعـددی‬ ‫داشـتند تـا ان را منطقـی جلوه دهنـد و این همه‬ ‫حاشـیه منفـی بـرای خـود خلـق نکننـد‪.‬‬ ‫اول اینکـه ماننـد دو کار دیگـر در ایـن حراجـی‬ ‫کـه قیمـت پایـه پنـج تـا شـش میلیارد داشـتند‬ ‫و هـر دو هنرمنـد‪ ،‬هم نسـل ایدیـن اغداشـلو‬ ‫هستند‪ ،‬براورد قیمت کار را باالتر می گذاشتند‪.‬‬ ‫دیگـر اینکـه ا گـر قـرار بـوده ایدین اغداشـلو اولین‬ ‫چهـره حـراج سـیزدهم شـود‪ ،‬کافـی بـود اثـر او‬ ‫ً‬ ‫هفت میلیـارد ب هفـروش رود کـه حتمـا حجـم‬ ‫تبعـات امـروزی را نداشـت‪ ،‬چـرا بایـد کار او تـا‬ ‫‪ ۱۲‬میلیـارد بـاال رود و این همـه تنـش و شـایعه‬ ‫علیه حراج و اسـتاد نقاش بسـازد؟ البته با اعالم‬ ‫رسـمی دفتـر حـراج تهـران مبنی براینکـه اقـای‬ ‫شـماره ‪( ۶۳‬خریـدار «خاطـرات امید» اغداشـلو)‬ ‫نشـب‪ ،‬پرویـز تناولـی‬ ‫دو اثـر دیگـر گران قیمـت ا ‬ ‫شـش میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیونـی و تابلـو دومیلیـارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیونـی رضـا درخشـانی را هـم خریـداری‬ ‫کـرد و جنـاب انـدر بیـدر (اخریـن تعقیب کننـده)‬ ‫نیـز اثـر پنج میلیـارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومانـی‬ ‫محمـد احصایـی را ازان خـود کـرد؛ حـاال دیگـر‬ ‫نشـانی های تازه ای از این رکورد تاریخی به ثبت‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫هفت‪ :‬شائبه بسیارعجیب کپی بودن!‬ ‫پیداسـت کـه سـوزن برخـی حاشیه سـازان‬ ‫بـه روی نـام اسـتاد اغداشـلو گیـر کـرده و گویـا‬ ‫دراین مسـیر هـر وسـیله ای مبـاح اسـت؛‬ ‫هم زمـان بـا تشـکیک در قیمـت ‪12‬میلیـاردی‪،‬‬ ‫حاشیه سـازان محتـرم از کم اطالعـی افـکار‬ ‫عمومـی نسـبت بـه مباحـث هنـر معاصـر‬ ‫سوءاسـتفاده عجیبـی کردنـد و گفتنـد اثـر‬ ‫«خاطرات امید» کپی از نقاشـی های کالسـیک‬ ‫اروپایـی؛ به خصـوص نقاشـان صاحب نـام‬ ‫جهانـی ماننـد سـاندرو بوتیچلـی یـا پیـرو دال‬ ‫ً‬ ‫فراچنسـکو و دومنیکـو گرالندایو سـت‪ .‬واقعـا‬ ‫یسـت کـه می تـوان به‬ ‫ایـن خنده دارتریـن اتهام ‬ ‫ایـن اثـر و مجموعـه «خاطرات انهدام» اغداشـلو‬ ‫زد؛ افسـوس کـه دشـمنی بـا یـک اسـتاد هنـر بـه‬ ‫چنـان قهقرایـی مـی رود کـه تهمت زننـدگان‬ ‫ا گاهانـه یـک سبک وسـیاق معمـول هنـری را‬ ‫نادیـده می انگارنـد و اطالعـات غلـط و اشـتباه‬ ‫بـه مـردم می دهنـد‪ .‬جسـت وجوی سـاده در‬ ‫‪ Google‬بـه اطلاع جوینـده می رسـاند کـه ایـن‪،‬‬ ‫شـیوه ای معاصـر اسـت کـه هنرمنـد بـرای القای‬ ‫جهان بینـی خـود‪ ،‬وارد گفت وگـو بـا اسـاتید‬ ‫کالسـیک و اثـاری کـه ایکـون جهانـی هسـتند‪،‬‬ ‫می شـود؛ هنرمنـد ضمـن بازافرینـی اثـر؛ بـا‬ ‫گنجانـدن معنـای خویـش‪ ،‬هویـت و مفهـوم‬ ‫اثـر را دچـار دگرگونـی می کنـد و اثـری امـروزی‬ ‫می افرینـد؛ دراین مسـیر‪ ،‬دو چالـش جـدی‬ ‫پیـش روی هنرمنـد اسـت‪ :‬یکـی قـدرت قلـم تـا‬ ‫بتوانـد ایـن بازافرینـی را به بهترین شـکل انجـام‬ ‫رسـاند و دیگـری تغییـر بنیادیـن معنـای اثـر‪ .‬از‬ ‫ً‬ ‫ایـن دو منظـر‪ ،‬کاملا پیداسـت سـاخت یـک‬ ‫اثـر تـازه از یـک اثـر بسـیار شناخته شـده جهانـی‬ ‫کـه صدهاسـال اسـت در مـوزه «اوفیتـزی» و‬ ‫‪ ...‬به نمایـش و سـتایش اسـت‪ ،‬امـر سـخت و‬ ‫پیچید ه ا ی سـت‪.‬‬ ‫هشت‪ :‬بدبینی بخشی از جامعه‬ ‫می گوینـد بخشـی از افـکار عمومـی بـاور نمی کند‬ ‫کسـی بـرای تابلـوی اغداشـلو ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان‬ ‫پرداخـت کـرده باشـد؛ به همین دلیـل فحاشـی‬ ‫می کننـد! به نظـرم ایـن بازخـورد بسـیار باعـث‬ ‫تاسـف اسـت؛ امـا بـرای ایـران این روزهـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا عجیـب نیسـت‪ .‬ایـن ابـر غلیـظ بدبینـی‪،‬‬ ‫سـوءتفاهم و روح بی اعتمـادی بنـا به دالیـل‬ ‫گونا گـون در جـان ایرانـی ریشـه دوانـده و در‬ ‫همـه مسـائل خـود را بـروز می دهـد‪ .‬فـواره ایـن‬ ‫نـگاه در انبـوه ناسـزاها و حمله هـای زامبـی وار‬ ‫در شـبکه های مجـازی تجلـی دارد کـه دیگـر‬ ‫کتـک مـا بـه یـک اتفـاق طبیعـی روزانـه‬ ‫بـرای ت ‬ ‫بـدل شـده و بـا کمـال شـرمندگی‪ ،‬بـه ان عـادت‬ ‫کرده ایـم‪ .‬بگذاریـد در این بـاب‪ ،‬دو نمونـه اخیـر‬ ‫را باهـم مـرور کنیـم‪ :‬تیـم پرسـپولیس چهارسـال‬ ‫پیاپـی قهرمـان ایـران شـده؛ درهمین مـدت‬ ‫دوبـار بـه فینـال اسـیا رسـیده‪ .‬ان وقـت بخشـی‬ ‫ً‬ ‫از افـکار عمومـی اصلا بـاور نمی کنـد و ایـن‬ ‫افتخـارات را به رسـمیت نمی شناسـند و بـا‬ ‫اطلاق «تیـم حکومتـی» بـه پرسـپولیس‪،‬‬ ‫سـعی دارد نتایـج صدهـا مسـابقه فوتبـال را‬ ‫زیرسـوال ببـرد‪ .‬به همین ترتیـب‪ ،‬بـازار تهمـت‬ ‫و فحاشـی حتـی از مرزهـای ایـران عبـور کـرده‬ ‫و گاه بـه ابروریزی هـای جهانـی کشـیده اسـت‪.‬‬ ‫یـا به تازگـی عکسـی از اب پاشـیدن بـه مجسـمه‬ ‫البرتـو جا کومنتـی در مـوزه هنرهـای معاصـر‬ ‫تهـران پخـش شـد‪ .‬بخشـی از جامعـه هنـری‬ ‫بـا ادبیاتـی هنجارشـکن‪ ،‬فضـای اینسـتا گرام‬ ‫را به تسـخیر خـود دراوردنـد‪ .‬تحلیل هـای‬ ‫رادیکالـی هـم درهمین فضـا متولد شـد و ‪...‬؛ اما‬ ‫به کل کسـی نمی شـنید مجسمه مزبور سه سال‬ ‫است در حیات موزه نیست و در فضای داخلی‬ ‫مـوزه جانمایـی شـده؛ ایـن عکـس‪ ،‬مربـوط بـه‬ ‫صحنه ای از یک فیلم مستند بود که می گویند‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۶‬سـاخته شـد‪.‬‬ ‫نه‪ :‬دوسال بعد!‬ ‫«خاطـرات امیـد» اغداشـلو‪ ،‬گران تریـن نقاشـی‬ ‫تاریـخ ایـران اسـت؛ امـا یقیـن دارم تـا مـدت‬ ‫مدیـدی نمی توانـد ایـن عنـوان چشـمگیر را‬ ‫ازان خود کند‪ .‬در دوره پسـا کرونا اقبال به خرید‬ ‫اثـار هنـری بـا سـرعتی شـگفت اور همـراه خواهـد‬ ‫بـود و بـرای پیش بینـی شکسـتن قیمت هـا الزم‬ ‫ً‬ ‫نیسـت حتمـا نوسـتراداموس داشـته باشـید‪.‬‬ ‫خاطـرم هسـت سـال دوم حـراج تهـران کـه‬ ‫سـهراب سـپهری ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان فـروش‬ ‫رفـت‪ ،‬بخـش خبـری ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬اعلام کـرد‪« :‬چـرا‬ ‫بایـد قیمـت یـک نقاشـی این عـدد شـگفت انگیز‬ ‫باشـد؟»؛ حـاال پرایـد چهـار پنج میلیونـی‬ ‫ان موقـع ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان مـی ارزد و همـان‬ ‫تابلـو چند میلیـارد؛ ان هـم فقـط بـا فاصلـه‬ ‫هفت سـال! یـا وقتـی سـهراب پنج میلیـارد و‬ ‫‪100‬میلیون تومـان چکـش خـورد‪ ،‬برخـی فکـر‬ ‫می کننـد ایـن رکـورد تـا چند سـال ماناسـت‬ ‫و فقـط توسـط یـک تابلـوی سـهراب دیگـر‬ ‫شکسـته خواهـد شـد؛ امـا دیدیـد کـه ایـن رکـورد‬ ‫به هیچ وجـه جاودانـه و دسـت نیافتنی نبـود و‬ ‫در حـراج سـیزدهم تهـران‪ ،‬اثـار چهـار هنرمند‪ ،‬از‬ ‫سـپهری پنج میلیـاردی عبـور کردنـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫َ‬ ‫تبلیغ پسته تف داده با ابلیمو در برنامه کودک!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫بی تردیـد سـاخت برنامه هـای تلویزیونـی ویـژه کـودکان و نوجوانـان نیـاز بـ ه‬ ‫دقـت و مراقبـت خاصـی ازنظـر محتـوا‪ ،‬سـاختار‪ ،‬مفهـوم و ‪ ...‬دارد تـا عالو هبـر‬ ‫جـذب مخاطـب به نوعـی منجر بـه ا گاهی بخشـی و باالبردن سـواد اطالعاتی‬ ‫ً‬ ‫و عمومـی نیـز شـود؛ امـا ظاهـرا ایـن رویکـرد در رسـانه میلـی چنـدان طرفـدار‬ ‫نـدارد و راجـع بـه هـر موضوعـی می تـوان برنامـه سـاخت و روی انتـن بـرد‪.‬‬ ‫چندی قبـل در برنامـه تلویزیونـی «پهلوانـان پویـا» کـه در شـبکه پویـا پخـش‬ ‫می شـود و مختـص کـودکان اسـت‪ ،‬مجـری برنامـه در یـک توصیـه بهداشـتی‬ ‫ً‬ ‫و تغذیـه ای اصـرار داشـت کـه بچه هـا حتمـا پسـته بخورنـد و بـرای بهترشـدن‬ ‫ف دهنـد‪ .‬در مصاحبـه بـا چندنفـر‬ ‫طعـم ان‪ ،‬پسـته را در ابلیمـو و نمـک َتـ ‬ ‫از کـودکان نیـز خـوردن پسـته بـا شـیر یـا خـوردن پسـته به عنـوان میان وعـده‬ ‫موردتا کیـد و تائیـد قـرار گرفت! در این برنامه سـطحی و فاقد نیازسـنجی‪ ،‬کار‬ ‫تـا جایـی از خـرک در رفـت کـه فرزنـد بنـده کـه دانش امـوز کالس سـوم اسـت‪،‬‬ ‫زیـر لـب گفـت‪« :‬پسـته بـه ایـن گرونـی رو حـاال چـرا بایـد بـا شـیر بخوریـم؟!‬ ‫همین جـوری خالی خالـی هـم میشـه خـورد!» درواقـع‪ ،‬دانش امـوز کالس‬ ‫سـوم ابتدایی از موضوعیت نداشـتن تبلیغ پسـته گران قیمت در رسـانه ملی‬ ‫مطلع اسـت؛ ولی نویسـنده و تهیه کننده محترم این برنامه به این امر واقف‬ ‫نیسـتند کـه بـرای خریـد هـر عدد پسـته‪ ،‬نیـاز بـه پرداخـت بیـش از ‪ 1000‬تومان‬ ‫ً‬ ‫اسـت (هـر کیلـو پسـته تقریبـا ‪ 200‬تـا ‪ 240‬عـدد اسـت) و پسـته مرغـوب بـه مـرز‬ ‫هـر کیلـو ‪300‬هزارتومـان و باالتـر رسـیده اسـت! شـاید دسـتمزدها و حقـوق در‬ ‫رسـانه ملی به قدری باال سـت که خرید پسـته ‪300‬هزارتومانی برای دوسـتان‬ ‫طبیعی سـت یـا شـاید هـم سـواد رسـانه ای گرداننـدگان و تهیه کننـدگان ایـن‬ ‫برنامه در سطحی ست که برای ساخت یک برنامه نیازی به بررسی جوانب‬ ‫موضوع و ضرورت یا اهمیت طرح پیدا نمی کنند و هر چیزی که به ذهنشان‬ ‫رسـید را روی انتـن می برنـد! دردمندانـه درحالی کـه در سـایر کشـورها اموزش‬ ‫سـواد رسـانه ای را کـه منجـر بـه اسـتقالل افـراد کشـف پیام هـای پیچیـده‬ ‫موجـود در محتـوای تلویزیـون‪ ،‬رادیـو‪ ،‬روزنامه هـا‪ ،‬مجلات‪ ،‬کتاب هـا‪،‬‬ ‫بیلبوردهـای تبلیغاتـی‪ ،‬اینترنـت و سـایر رسـانه ها خواهنـد شـد‪ ،‬از مـدارس‬ ‫ابتدایـی و حتـی مهدکودک هـا اغـاز کرده انـد‪ ،‬در کشـور مـا تهیه کننـدگان‬ ‫برنامـه ای رسـانه ملـی در هجـی الفبای سـاخت برنامه درمانده اند؛ چه رسـد‬ ‫بـه سـاخت برنامه هایـی کـه پیچیدگـی داشـته باشـد و بتوانـد خیابان هـا را‬ ‫خلـوت کنـد و ملـت را از پـای ماهـواره و تلگـرام و اینسـتا گرام و ‪ ...‬پـای جعبـه‬ ‫جادویی میخکوب کند! شـاید سـال ها زمان نیاز باشـد که متولیان اموزش‬ ‫کشـور دریابنـد کـه بایـد از ظرفیـت هـر پایـگاه و جایـگاه صحیـح اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫تهیه کننـده ای کـه مخاطبش دانش امـوز مدارس غیرانتفاعی با شـهریه های‬ ‫ً‬ ‫چندمیلیونی سـت‪ ،‬قطعـا در نوشـتن برنامه هایـش‪ ،‬نـوع تغذیـه و احـواالت‬ ‫ان قشـر را مورد مداقـه قـرار می دهـد‪ .‬علی ای حـال‪ ،‬همین کـه در رسـانه ملـی‬ ‫طـرز نگهـداری از سـگ و گربـه و نحـوه تغذیـه‪ ،‬مسـوا ک زدن و شست وشـوی‬ ‫حیوانـات خانگـی امـوزش داده نمی شـود‪ ،‬جـای شـکرش باقی سـت و پرچـم‬ ‫ایـن رسـانه باال سـت!‬ ‫تریبون‬ ‫پاسخ وزیر بهداشت به حاشیه های واکسن روسی‪:‬‬ ‫خدمت گزاران را خائن جلوه ندهید‬ ‫وزیـر بهداشـت ضمـن پاسـخ بـه برخـی شـائبه های ایجادشـده پیرامـون‬ ‫وا کسـن روسـی کرونـا‪ ،‬بابیان اینکـه مگـر می شـود وزیـر بهداشـت اجـازه دهـد‬ ‫پـای وا کسـن نامطلـوب بـه کشـور برسـد؟ گفـت‪« :‬وا کسـنی را وارد می کنیـم‬ ‫کـه گواهـی مصـرف اضطـراری داشـته و در شـش کشـور دنیـا هـم مصـرف‬ ‫شـده باشـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ دکتـر سـعید نمکـی افـزود‪« :‬مـا ‪ ۱۶‬میلیـون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هـزار ُ دز وا کسـن در قالـب سـبد کوا کـس پیش خریـد کردیـم کـه قـول‬ ‫دادنـد در فوریـه؛ یعنـی در روزهـای اینـده اولین مقادیر ان برسـد‪ .‬در ان سـبد‬ ‫به جـز امریکایی هـا و انگلیسـی ها کـه نیسـتند‪ ،‬بقیـه وا کسن سـازها مثـل‬ ‫اسـترازنیکا کـه از مجموعه هـای اروپایی‪،‬هندی سـت‪ ،‬حضـور دارنـد‪ .‬ایـن‬ ‫‪ ۱۶‬میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هـزار ُ دز بـرای ‪ ۸‬میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر اسـت کـه بـرای همـه‬ ‫کافـی نیسـت و تقلا کردیـم از کشـورهای دیگـر هم وا کسـن بخریـم‪ .‬هیچ یک‬ ‫یکـردن فـاز سـوم انسـانی نبایـد بـه کشـور بیایـد‪.‬‬ ‫از ایـن وا کسـن ها قبـل از ط ‬ ‫ً‬ ‫االن وا کسـن در دنیـا هنـوز بـه فـاز چهـارم نرسـیده اسـت و ایـن فـاز معمـوال‬ ‫پنج سـال طـول می کشـد به همین دلیـل تـا امـروز سـازمان جهانـی بهداشـت‬ ‫برای هیچ سـازنده وا کسـنی گواهی انتهایی وا کسـن را صادر نکرده؛ زیرا این‬ ‫فـاز چهـار طـی نشـده‪ .‬یکی از وا کسن سـازهای امریکایی کـه گواهی موقت از‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی گرفتـه اسـت‪ ،‬از ‪ FDA‬امریـکا یـک گواهـی گرفتـه‬ ‫کـه تـا پنج سـال اینده هیـچ حـق اعتـراض و شـکایتی علیـه ایـن وا کسن سـاز‬ ‫قابل قبـول نیسـت؛ زیـرا فـاز ‪ ۴‬طـی نشـده اسـت‪ .‬برای همیـن گفتیـم مـا‬ ‫وا کسـنی وارد کشـور می کنیـم کـه فـاز ‪ ۳‬مطالعـات بالینـی اش بیـرون از ایـن‬ ‫سرزمین صورت گرفته باشد و گواهی مصرف اضطراری یا ‪ EUL‬یا ‪ EUA‬را در‬ ‫مبدا داشته باشد‪ .‬ما وا کسنی را وارد این کشور خواهیم کرد که حداقل در‬ ‫پنج یا شـش کشـور دنیا هم خریده و مصرف شـود‪ .‬ما پنج منبع شناسـایی‬ ‫و ثبـت کردیـم‪ .‬تا کنـون از برندی اسـم نبرده بـودم؛ اما امروز می گویم تا مردم‬ ‫حرف درسـت و علمی را دررابطه با وا کسـن از وزیر بهداشـت بشنوند؛ پرونده‬ ‫منبـع اروپایـی اسـترازنیکا‪ ،‬دو کمپانـی در هنـد‪ ،‬یک کمپانـی در چین و یکی‬ ‫در روسـیه در حال ثبـت هسـتند‪ .‬یکـی از ایـن منابـع کـه برخـی روی ان بلـوا‬ ‫بـه راه انداختنـد وا کسـن روسـی اسـپوتنیک وی موسسـه گامالیاسـت‪ .‬ایـن‬ ‫وا کسـن روسـی در کشـورهای روسـیه‪ ،‬ارژانتیـن‪ ،‬مجارسـتان‪ ،‬صربسـتان‪،‬‬ ‫مکزیـک‪ ،‬امـارات متحـده عربـی‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬بلاروس‪ ،‬بولیـوی‪ ،‬الجزایـر و ‪...‬‬ ‫ثبـت شـده و شـروع بـه وا کسیناسـیون کرده انـد‪ .‬ایـن چـه خباثتی سـت کـه‬ ‫بـرای میزگـرد کشـوری کـه خـودش در باتلاق کرونـا مانـده‪ ،‬خـورا ک تهیـه‬ ‫کنیـم؟ ایـن چـه وطن پرسـتی و اندیشه ای سـت؟ روزی کـه مرگ ومیـر مـا بـه‬ ‫حـدود ‪ ۵۰۰‬نفـر می رسـید بلـوا می کردنـد برایمـان در شـبکه های خارجـی؛‬ ‫یکـه متاسـفانه مرگ ومیـر خودشـان بـه ‪ ۱۸۶۰‬مـورد رسـیده‪ ،‬یـک‬ ‫امـا روز ‬ ‫پنـل نگذاشـتند کـه علـت را بررسـی کننـد‪ .‬مگـر نمی شـود ایـن سـواالت را در‬ ‫کشـور از خود وزیر بهداشـت پرسـید؟ مگر می شـود قبول کرد وزیر بهداشـت‬ ‫ایـن مملکـت بـه ایـن بی غیرتـی مبتلا شـده کـه اجـازه دهـد پـای وا کسـن‬ ‫نگـروه وزارت بهداشـت نبـود کـه در‬ ‫نامطلـوب بـه ایـن کشـور برسـد؟ مگـر ای ‬ ‫اوج گرفتـاری اقتصـادی ایـن افتخـار را در کنـار بقیـه مـردم ثبـت کـرد؟ مگـر‬ ‫یسـت‬ ‫این گروه با دسـت بسـته در اقیانوس بال شـنا نکرد؟ این چه اندیشه ا ‬ ‫کـه حاضریـم دیگـران از بیـرون مـا را به چالـش بکشـند و از پشـت بـه سـربازان‬ ‫درون کشـور و جبهـه خنجـر بزنیـم؟ می گوینـد مـن فلان وا کسـن را نمی زنم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خـب معلـوم اسـت کـه مبتالیـان نبایـد وا کسـن بزننـد؛ کسـی که قبلا بیمـار‬ ‫ً‬ ‫شـده اصلا جـزو کاندیدهـای تزریـق وا کسـن نیسـت؛ و برخـی حرف هـا کـه‬ ‫دل مـردم را خالـی می کنـد‪ .‬ایـن مردم گناه دارند‪ ،‬خسـته و اشـفته هسـتند‪،‬‬ ‫نگذاریـم اعتمـاد مـردم بـه سـربازان خـط مقـدم ایـن دفـاع خدشـه دار شـود‪.‬‬ ‫نگذاریـم گسسـت میـان اندیشـه اعتماد امیـز مـردم و خدمت گـزاران صدیـق‬ ‫تگـزاران را خائـن بـه مـردم جلـوه ندهیـد کـه ایـن خیانت‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬خدم ‬ ‫و ظلـم اسـت و ایـن خیانـت ملـی در سـخت ترین زمان هـای ایـن مملکـت‬ ‫تگـزار کوچـک و همکارانـش بـرای فد اکـردن‬ ‫اسـت‪ .‬مـردم بداننـد ایـن خدم ‬ ‫جسـم و جـان و ابرویشـان امده انـد و هرگـز نمی گذاریـم پـای محصولـی بـه‬ ‫کشـور بـاز شـود کـه بـا سلامت مـردم درتضـاد و تقابـل باشـد‪ .‬کسـانی هـم کـه‬ ‫فکـر می کننـد در این اشـفته بازار می تواننـد سـوار مـوج اقتصـادی شـوند‪ ،‬وزیر‬ ‫اجـازه نخواهـد داد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬بـه رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1380‬با شـماره پلا ک ‪899 -32‬ل‪38‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11128078752‬و شـماره شاسـی ‪ 0080479836‬بـه مالکیـت علی ا کبـر خردادبیـن مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪207‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو مدینـه شـریفی فرزنـد عبدالـرزاق بشناسـنامه ‪ 335‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم کاظـم عبـادی بشناسـنامه ‪ 100‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫در تاریـخ ‪ 1399/08/27‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬مدینـه شـریفی‬ ‫فرزنـد عبدالـرزاق ش ش ‪ 335‬کـد ملـی ‪ 6629836979‬متولـد ‪ 1358‬صـادره از رامهرمز همسـر متوفی ‪-2‬‬ ‫حدیـده عبـادی فرزنـد عبـود کـد ملـی ‪ 1911453513‬متولد ‪ 1328‬صادره از رامهرمز همسـر متوفی ‪ -3‬لیال‬ ‫بنی سـعید فرزنـد کاظـم کـد ملـی ‪ 1819745902‬متولـد ‪ 1343‬صادره از خرمشـهر همسـر متوفـی ‪ -4‬فریبا‬ ‫عبادی فرزند کاظم کد ملی ‪ 1911219162‬متولد ‪ 1363‬صادره از رامهرمز فرزند متوفی ‪ -5‬نعیمه عبادی‬ ‫فرزنـد کاظـم کـد ملـی ‪ 1910123651‬متولـد ‪ 1356‬صـادره از رامهرمـز فرزنـد متوفی ‪ -6‬فریده عبـادی فرزند‬ ‫کاظـم کـد ملـی ‪ 1910123668‬متولـد ‪ 1357‬صـادره از رامهرمـز فرزنـد متوفـی ‪ -7‬طلا عبـادی فرزنـد کاظـم‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910123641‬متولـد ‪ 1355‬صـادره از رامهرمـز فرزنـد متوفـی ‪ -8‬فاطمـه عبـادی فرزنـد کاظـم کـد‬ ‫ملـی ‪ 1911532162‬متولـد ‪ 1352‬صـادره از رامهرمـز فرزنـد متوفی ‪ -9‬خدیجه عبادی فرزند کاظم کد ملی‬ ‫‪ 1910643701‬متولد ‪ 1351‬صادره از رامهرمز فرزند متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب‬ ‫مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/758‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای کیـارش عسـکری فرزنـد اسـداله بشناسـنامه ‪ 420‬و کـد ملـی ‪ 0041249747‬صـادره از تهـران‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه سـلطنت‬ ‫عسـکری بشناسـنامه شـماره ‪ 94‬و کـد ملـی ‪ 1910974528‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1399/11/03‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬کیـارش عسـکری‬ ‫فرزنـد اسـدله ش ش ‪ 420‬کـد ملـی ‪ 0041249747‬متولـد ‪ 1343/02/02‬صـادره از تهـران پسـر متوفیـه ‪-2‬‬ ‫داریـوش عسـکری فرزنـد اسـدله ش ش ‪ 594‬کـد ملـی ‪ 0041744901‬متولـد ‪ 1339/06/01‬صـادره از تهران‬ ‫پسـر متوفیـه ‪ -3‬کـورش عسـکری فرزنـد اسـدله ش ش ‪ 524‬کـد ملـی ‪ 0039340392‬متولـد ‪1341/01/01‬‬ ‫صـادره از تهـران پسـر متوفیـه ‪ -4‬کیانـوش عسـکری فرزنـد اسـدله ش ش ‪ 9526‬کـد ملـی ‪1910095321‬‬ ‫متولـد ‪ 1351/06/30‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفیـه والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور‬ ‫را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد‬ ‫از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/760‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫اصالحیه‬ ‫در ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی چـاپ شـده در روزنامه هـای شـماره ‪ 2153‬مـورخ ‪ 1399/10/22‬و‬ ‫‪ 2165‬مـورخ ‪ 1399/11/08‬مربـوط بـه رای شـماره ‪ 139960306006002161‬واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت حیدریـه "نـام متقاضـی متقاضـی اقـای براتعلـی بایگی صوفی ابـادی" صحیـح می باشـد کـه در ا گهی‬ ‫قبلـی بـه اشـتباه نـام متقاضـی‪ ،‬اقـای براتعلـی پایگی صوفی ابـادی چاپ شـده بـود‪ ،‬که بدینوسـیه اصالح‬ ‫می گـردد‪.‬‬ ‫تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت اپاچـی بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ ۴۷۴۴۸-۷۶۴‬و شـماره موتـور ‪ ۷۲۱۳۷۰۳۲‬و شـماره شاسـی ‪ ۸۷۰۱۳۳۰‬بـه مالکیـت حمیـد بیگی قرقـی‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫سرخس‬ ‫اخطاریه‬ ‫بدینوسیله به اقای اسمعیل زارعی فرزند عزیزاله اخطار می گردد با توجه به رای طالق صادره از دادرس‬ ‫محتـرم شـعبه اول دادگاه گلبهـار بـه شـماره اجرائیـه ‪ 9910427795500131‬مـورخ ‪ ،1399/08/06‬چـون‬ ‫محکـوم بـه ثبـت واقعـه ازدواج گردیده ایـد‪ ،‬بدینوسـیله بـه شـما اخطـار می گـردد ظـرف مـدت یـک هفتـه‬ ‫جهـت ثبـت واقعـه ازدواجتـان بـا هماهنگـی همرسـتان و با در دسـت داشـتن شناسـنامه وکارت ملی و با‬ ‫هماهنگـی محضـر بـه نشـانی‪ :‬خراسـان رضوی‪ -‬گلبهـار‪ ،‬دفتـر ازدواج و طالق یک گلبهار واقـع در میدان‬ ‫غدیر‪ ،‬تقاطع بلوار غدیر و ترنج‪ ،‬سـمت چپ حاضر شـوید‪ .‬درغیراینصورت در غیاب شـما طبق مقرارات‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪ .‬تلفـن محضـر ‪ -05138323770‬همـراه ‪09155114404‬‬ ‫سیدرمضان رضائی‪ ،‬سردفتر ازدواج و طالق یک گلبهار و کفیل دفتر ‪ 79‬گلمکان‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه سـاختمان به شـماره ‪ 151/5427‬مورخ ‪ 1386/06/27‬با کد نوسـازی ‪ 1-8-37-45‬مفقود شده‬ ‫و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫گلبهار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای به رنگ نقـره ای متالیک مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک‬ ‫‪232 -24‬س‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 1248806104‬و شـماره شاسـی ‪ 947436‬مربـوط بـه مهـدی دژ فرزنـد‬ ‫احمـد مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960306009000704‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فریمـان رحمتی اق چشـمه فرزنـد براتعلـی بشماره شناسـنامه ‪ 436‬صـادره از‬ ‫فـاروج در ششـدانگ یـک واحـد دامـداری بـه مسـاحت ‪ 3195/75‬مترمربـع پلا ک ‪ 40‬فرعـی از ‪ 65‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی حکیم ابـاد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت ملک چنـاران از محل مالکیت مشـاعی‬ ‫متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/07/15-139960315003000576‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫دهلران‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم ملکی فرزند بهرام بشماره شناسـنامه ‪1296‬‬ ‫صـادره از دهلـران در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 205/01‬مترمربع پلا ک ‪ 31‬اصلی ناحیه یک میمه قطعه‬ ‫‪ 5‬ایلام واقـع در سـراب میمـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک دهلران‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/11/06-139960317001003300‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی خانـم قدیمـه نظـاری فرزنـد سـیدطعمه بـه شماره شناسـنامه ‪ 299‬صـادره از اهواز‬ ‫به شـماره ملی ‪ 1752995384‬نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 202/37‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 14/366‬باقیمانـده بخـش ‪ 4‬اهواز خریداری شـده موضوع سـهمی امنـه خدادادی‬ ‫(مالـک رسـمی) کـه بـه متقاضـی انتقـال یافتـه‪ ،‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫ً‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به‬ ‫دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2131‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‪ ،‬از طرف شفیعی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/18-139960317001003009‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ناحیـه یـک اهـواز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جاسـم کروشـات فرزنـد عبیـد بـه شماره شناسـنامه ‪325‬‬ ‫صـادره از بسـتان بـه شـماره ملـی ‪ 1987811224‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 325‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 58/25‬بخـش ‪ 9‬اهـواز خریـداری شـده موضـوع سـهام شـماره ‪1792‬‬ ‫کوی باغات شاه سهمی حمید زارعی (مالک رسمی) که به متقاضی انتقال یافته‪ ،‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای‬ ‫ً‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪ .‬ضمنا صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2130‬ا کبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک اهواز‪ ،‬از طرف شفیعی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/02 -139960318011012272‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه علی اصغر میرزائی فرزند نبی اله از ‪ 687‬از‬ ‫‪ 42‬اصلی واقع در قریه عربان بخش ‪ 22‬گیالن از نسق حسینعلی خا کپور بعنوان ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 151/25‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و‬ ‫پلا ک ‪ 10258‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/843‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/08 -139960318011012401‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه رسـول مالئی ال کسـار فرزند رضا از پال ک ‪1‬‬ ‫از ‪ 20‬اصلی واقع در قریه سیاوی بخش ‪ 22‬گیالن از نسق رضا مالئی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه و تلمبـار بمسـاحت ‪ 1089/30‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 12‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد ماده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/844‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/16 -139960318011012902‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه سـودابه حاجت زاده سه سـاری فرزنـد‬ ‫حمدالـه از ‪ 5‬از ‪ 91‬اصلـی واقـع در قریـه سه سـار بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی حاجـت زاده بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 1876/57‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیده‬ ‫و پلا ک ‪ 56‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/845‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی اخطاریه ماده ‪87‬‬ ‫بدینوسـیله بـه خانـم مینـا سـروش فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 144‬متولـد ‪ 1360/11/03‬و خانـم‬ ‫طاهـره سـروش فرزنـد حسـن بـه شـماره ملـی ‪ 1861371179‬و شماره شناسـنامه ‪ 478‬و خانـم بهـاره‬ ‫ً‬ ‫سـروش فرزنـد حسـن به شـماره ملـی ‪ 1850087946‬فعلا مجهول المکان ابالغ می شـود مالکیت مرحوم‬ ‫حسـن سـروش در پال ک هـای ‪ 5769/96‬و ‪ 6677/20‬واقعـات در بخـش یـک بهبهـان در قبـال طلـب‬ ‫خانـم فاطمـه زکی پـور بابـت مهریـه بازداشـت گردیـده‪ .‬لـذا طبق مـاده ‪ 87‬ائین نامـه اجرا‪ ،‬مراتب به شـما‬ ‫ً‬ ‫بـه عنـوان احـدی از وراث مرحـوم حسـن سـروش اخطـار می شـود‪ .‬ضمنـا هرگونـه نقـل و انتقالـی از طـرف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـما نسـبت به مورد بازداشـت ممنوع اسـت و ترتیب اثر داده نمی شـود‪ .‬ضمنا سـریعا نسبت به ثبت نام‬ ‫سـامانه ثنـا و دریافـت حسـاب کاربـری اقـدام نمائید‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/444‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـه برگ کمپانی موتورسـیکلت انرژی مدل ‪ 1394‬با شـماره پال ک ‪ 568-95354‬و شـماره تنه ‪9401073‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 130929‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی خودرو سـایپا مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ‪815 -19‬ع‪ 89‬و شـماره موتور ‪ 539228‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAZPL140CBM246830‬بـه نـام ربیع الـه رفعتی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب صفـر دلگـرم مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ خا کسـتری مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪634 -29‬ب‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 12489062363‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA4AK620928‬بعلـت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلـت مذبـور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ‪781 -19‬ن‪ 87‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/9009014‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100L1276765‬بـه نـام مهـدی حیدریـان‬ ‫مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری سـمند ‪ X7‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1383‬با شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪765 -29‬م‪ 18‬و شـماره موتـور ‪ 1248303785‬و شـماره شاسـی ‪ 83217025‬مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره ‪/1672‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان در نظـر دارد مناقصـه «خریـد‪ ،‬نصـب‪ ،‬راه انـدازی و اسـتقرار‪ ،‬پشـتیبانی و امـوزش ‪ UPS‬موردنیـاز جهـت‬ ‫دسـتگاه سی تی اسـکن بیمارسـتان دکتر شـهیدزاده در سـال ‪ »1399‬را از طریق مناقصه به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شـرکت های واجد شرایط‬ ‫دعـوت بـه عمـل می ایـد وفـق برنامـه زمان بندی ذیـل جهت دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪ ،‬نصب‪ ،‬راه اندازی و استقرار‪ ،‬پشتیبانی و اموزش‪ UPS‬موردنیاز جهت دستگاه سی تی اسکن بیمارستان دکتر شهیدزاده در سال‪1399‬‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به دو صورت ذیل می باشد‪ %5 :‬مبلغ پیشنهادی‪.‬‬ ‫الف) ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ب) واریـز نقـدی بـه شـماره حسـاب ‪ 4733769419‬شـماره شـبا‪ IR830120000000004733769419 :‬بانـک ملـت شـعبه پیـروزی به نام حسـاب تمرکز سـپرده های انجام‬ ‫کار دانشـکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫تبصره ‪ :1‬شرکت کنندگان باید اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا اصل فیش واریزی را در پا کت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمت خرید اسـناد مناقصه‪ :‬جهت خرید اسـناد مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال به حسـاب ‪ 261118729‬با شناسـه واریز ‪ 97102513285800095‬نزد بانک رفاه شـعبه مرکزی‬ ‫بهبهان واریز گردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬اسـناد مناقصه از طریق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان به ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از روز دوشـنبه مورخ ‪1399/11/13‬‬ ‫لغایت روز دوشـنبه مورخ ‪ 1399/11/20‬به فروش می رسـد و اعتبار مدارک تحویلی از سـوی شـرکت کننده مناقصه منوط بر ممهور شـدن اوراق به مهر اداره امور پشـتیبانی‬ ‫و رفاهی دانشـکده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمـان و محـل تحویـل پیشـنهادها‪ :‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 12‬ظهـر روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/03‬بـه اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان‬ ‫به ادرس‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬خیابان شـهید زیبایی‪ ،‬جنب بیمارسـتان دکتر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی‬ ‫درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امـور قراردادهـا تحویـل و رسـید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/04‬ساعت ‪13‬‬ ‫‪ -8‬محل گشایش پا کات‪ :‬دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن‪ 52839011-13‬یا‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی تماس حاصل نمایند‪.‬‬‫‪ -9‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ صفحه 4 ‫خبر‬ ‫طراحی و اجرای داشبورد مدیریت کنترل کیفی‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫باتوج هبـه اهمیـت اطلاع از‬ ‫اخریـن وضعیـت پارامترهـای‬ ‫کیفی نواحی تولیـدی‪ ،‬پروژه ای‬ ‫بـا عنـوان «داشـبورد مدیریـت‬ ‫کنتـرل کیفـی» طراحـی و‬ ‫اجـرا شـد‪ .‬محمدمهـدی‬ ‫مرنـدی (رئیـس کنتـرل کیفـی‬ ‫فوالدسـازی و ریخت هگـری‬ ‫مـداوم فـوالد مبارکـه)‪ ،‬ضمـن‬ ‫اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬امـروزه‬ ‫نقش مهم ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات در بقا و افزایش سوداوری‬ ‫سـازمان ها بـر کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬تمامـی شـرکت ها و سـازمان های‬ ‫سـرامد دنیـا دو موضـوع نـواوری و کیفیـت را سـرلوحه اهـداف خـود قـرار‬ ‫داده انـد و پیوسـته درجهـت بهبـود مسـتمر کیفیـت گام برمی دارنـد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه مدیریـت شـرکت فـوالد مبارکـه از ابتـدای بهر هبـرداری بـه‬ ‫افزایـش کیفیـت محصـوالت و ارتقـای روزافـزون رضایـت مشـتریان عنایـت‬ ‫ویـژه ای داشـته اند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در همین خصـوص و باتوج هبـه اهمیـت‬ ‫اطلاع از اخریـن وضعیـت پارامترهـای کیفـی نواحـی تولیـدی‪ ،‬پـروژه ای بـا‬ ‫عنـوان «تهیـه داشـبورد مدیریـت کنتـرل کیفـی» طراحـی و اجـرا شـد»‪ .‬وی‬ ‫در تشـریح چگونگـی اجـرای ایـن پـروژه گفـت‪« :‬ایـن پـروژه در دو فـاز تعریـف‬ ‫شـد؛ در فـاز اول ان کـه به اجـرا رسـیده‪ ،‬مهم تریـن پارامترهـای کیفـی هریـک‬ ‫از چهـار ناحیـه تولیـدی مشـخص می شـود و توسـط نشـانگرهای مـدرج‬ ‫بـرای مخاطبـان نمایـش داده می شـود‪ .‬در پائیـن هـر نشـانگر‪ ،‬عـدد واقعـی‬ ‫هـر پارامتـر و همچنیـن برنامـه (‪ )Plan‬سـال و روی نیم دایـره نشـانگر نیـز از‬ ‫پائین تریـن عملکـرد سـاالنه بـه قبـل بـا رنـگ قرمـز و از بهتریـن عملکـرد بـه‬ ‫بعـد بـا رنـگ سـبز نمایـش داده شـده اسـت‪ .‬عـدد مربـوط بـه برنامه سـال‪ ،‬با‬ ‫رنگ ابی نوشـته شـده و روی نشـانگر با یک خط ابی رنگ باریک مشـخص‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عـدد واقعـی هـر پارامتـر در ان لحظـه نیـز بـا عقربـه مشـکی رنگ‬ ‫در نشـانگر نمایـش داده می شـود»‪ .‬وی از اجراشـدن فـاز دوم ایـن پـروژه در‬ ‫یتـری از پارامترهـای کیفـی‬ ‫سـال اینـده خبـر داد و گفـت‪« :‬اطالعـات جزئ ‬ ‫نواحـی تولیـدی ماننـد درصـد عیـوب تختـال بـه تفکیـک ماشـین های‬ ‫ریخته گری‪،‬درصـد عیـوب هریـک از واحدهـای ناحیـه نـورد سـرد به طـور‬ ‫جدا گانـه و ‪ ...‬بـه داشـبورد اضافـه خواهـد شـد»‪ .‬مرنـدی باتا کیدبراینکـه‬ ‫دسترسـی بـه ایـن داشـبورد بـه معاونـان تکنولـوژی و بهر هبـرداری‪ ،‬مدیـران‬ ‫کنتـرل کیفـی و مدیـران نواحـی تولیـدی‪ ،‬واحـد حراسـت و روسـای کنتـرل‬ ‫کیفـی نواحـی اعطـاء شـده اسـت‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬اطالعـات نمایش‬ ‫داده شـده در ایـن نشـانگرها مـورد اسـتقبال و اسـتفاده مدیـران سـازمان‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬وی درخاتمـه از حمایت هـا و راهنمایی هـای ارزشـمند مدیـر‬ ‫کنترل کیفی و همچنین همکاری تمامی روسـا و کارشناسـان کنترل کیفی‬ ‫نواحی تولیدی و همچنین از زحمات همکاران واحد سیسـتم ها و فناوری‬ ‫اطالعات و شـرکت ایریسـا که در به ثمر رسـیدن این پروژه نقش مهمی ایفاء‬ ‫کردنـد‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫تولید تختال ضخیم؛‬ ‫نتیجه اعتماد به متخصصان داخلی‬ ‫عضـو هیئت مدیـره انجمـن‬ ‫تولیدکننـدگان فـوالد ایـران‪،‬‬ ‫در گفت وگـو بـا خبرنـگار‬ ‫بااشـاره به‬ ‫ایراسـین‪،‬‬ ‫اهمیـت تولیـد تختـال بـا‬ ‫ضخامـت ‪ 300‬میلی متـر‬ ‫توسـط فـوالد مبارکـه اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬تولیـد اسـلب های‬ ‫ضخیـم بـرای صنعـت فـوالد‬ ‫کشـور‪ ،‬به ویژه فـوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بسـیارمهم و مایـه مباهـات اسـت؛ چرا کـه ایـن دسـتاورد ارزنـده با تکیه بـر‬ ‫دانـش بومـی و اعتمـاد بـه تخصـص جوانـان ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬رضـا‬ ‫شهرسـتانی افـزود‪« :‬مزایـای تولید اسـلب های ضخیـم را می تـوان باتوجه به‬ ‫ابعـاد ّکمـی و کیفـی ان بررسـی کـرد‪ .‬از یک سـو‪ ،‬ورق هـای عریـض در شـرکت‬ ‫فـوالد ا کسـین می توانـد در ابعـاد بزرگ تر تولید شـود و ازسـوی دیگر‪ ،‬می توان‬ ‫براسـاس اسـتانداردهای جهانـی‪ ،‬تختـال تولیـد کـرد»‪ .‬عضـو هیئت مدیـره‬ ‫انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران درادامـه بـه یکی دیگـر از مزایـای تولیـد‬ ‫تختـال بـا ضخامـت ‪ 300‬میلی متـر اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬یکـی از جنبه هـای‬ ‫مهـم و بـاارزش ایـن دسـتاورد فـوالد مبارکـه این اسـت که می تـوان ایـن‬ ‫اسـلب را در ابعـاد ایکـس و وای در فـوالد ا کسـین نـورد کـرد و ایـن امـر در‬ ‫بهبـود کیفیـت ورق نقـش مهمـی دارد»‪ .‬وی اضافـه کرد‪« :‬نورد شـدن در دو‬ ‫جهـت موجـب افزایـش کیفیـت ورق هـای تولیـدی می شـود‪ .‬تختـال بـا ایـن‬ ‫ضخامـت در عین اینکـه وابسـتگی مـا را بـه خـارج کاهـش می دهـد‪ ،‬کاربـرد‬ ‫ویـژه ای نیـز در تولیـد محصوالت پتروشـیمی‪ ،‬نفت و گاز دارد»‪ .‬شهرسـتانی‬ ‫ بار دیگـر بـا تکنولوژی هـای به دسـت امده در فـوالد مبارکـه‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬یک ِ‬ ‫ثابـت کردیـم کـه تحریم هـای حقیقـی و حقوقـی صنعـت فـوالد‪ ،‬به ویـژه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬بی نتیجـه اسـت و بـا بومی سـازی و اعتمـاد بـه دانـش‬ ‫متخصصـان داخلـی‪ ،‬صنعـت فـوالد را هـرروز بـه شـعار سـال‪ ،‬یعنـی جهـش‬ ‫تولیـد‪ ،‬نزدیـک می کنیـم»‪.‬‬ ‫تقدیر‬ ‫قدردانی نماینده بروجن از اقدامات‬ ‫شرکت ورق خودرو درزمینه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫برای اولین بار در صنعت فوالد کشور انجام شد؛‬ ‫اجرای طرح مدیریت دارایی های فیزیکی‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫بـرای اولین بـار در صنعـت فـوالد کشـور‪ ،‬بـا‬ ‫همکاری خبرگان حوزه نگهداری و تعمیرات‬ ‫( ِنـت) شـرکت فـوالد مبارکـه و دانشـگاه‬ ‫اصفهـان‪ ،‬طـرح مدیریـت دارایی هـای‬ ‫فیزیکـی در فـوالد مبارکـه اجـرا شـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم نگهداری‬ ‫و تعمیـرات شـرکت فـوالد مبارکه ضمن تائید‬ ‫ایـن خبـر و بااشـاره به تحـوالت جهانـی در‬ ‫حـوزه نگهـداری و تعمیـرات (نـت) گفـت‪:‬‬ ‫«حرکـت از موضـوع نگهـداری و تعمیـرات‬ ‫ب هسـمت مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی بـا‬ ‫هـدف مدیریـت یکپارچـه و بهینـه چرخـه‬ ‫عمر دارایی ها از جمله این تحوالت اسـت»‪.‬‬ ‫رسـول شـفیع زاده تصریـح کـرد‪« :‬مدیریـت‬ ‫یکپارچـه مراحـل مختلـف چرخـه عمـر‬ ‫دارایی هایفیزیکی کهمشتملبرشناسایی‬ ‫نیازهـا‪ ،‬خریـد یـا طراحـی تجهیـزات‪ ،‬نصـب‪،‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری‪ ،‬اسقاط و جایگزینی‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫تجهیـزات اسـت‪ ،‬امـری ضرور ‬ ‫درخصـوص چگونگـی اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن واحـد بـا همـکاری خبرگانـی از‬ ‫حـوزه نـت شـرکت و بـا همـکاری دانشـگاه‬ ‫اصفهـان اقـدام بـه طراحـی مـدل بومـی‬ ‫مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی بـرای شـرکت‬ ‫کـرد و پـس ازان‪ ،‬ارزیابی مدیریت دارایی های‬ ‫فیزیکـی شـرکت را منطبـق بـا ایـن مـدل در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار داد‪ .‬سـپس بـا تحلیـل‬ ‫شـکاف بیـن وضعیـت مطلـوب ترسیم شـده‬ ‫در مـدل و موضـوع موجـود شـرکت‪ ،‬نقشـه‬ ‫راه طـرح مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی را‬ ‫تهیه کرد»‪ .‬رئیس واحد برنامه ریزی و تعالی‬ ‫سیسـتم نگهـداری و تعمیـرات شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن نقشـه راه ‪24‬‬ ‫پـروژه در حوزه هـای مختلـف تعریـف شـده‬ ‫کـه تا کنـون پیشـرفت ایـن پروژه هـا در حـوزه‬ ‫نـت بیـش از ‪70‬درصـد بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه‪ ،‬یکـی از پروژه های موجود در نقشـه‬ ‫راه مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی را اسـتقرار‬ ‫یبـر قابلیـت اطمینـان (‪ )RCM‬بـر‬ ‫ِنـت مبتن ‬ ‫تجهیـزات کلیـدی خطـوط تولیـد برشـمرد‬ ‫و اضافـه کـرد‪« :‬ایـن پـروژه در قالـب بیـش از‬ ‫‪ 400‬زیرپـروژه و بـا مشـارکت حـدود ‪450‬نفـر از‬ ‫همکاران نواحی تولید و پشتیبانی اجرا شده‬ ‫اسـت‪ .‬ضمن اینکـه اجـرای فـاز مهندسـی‬ ‫ایـن پروژه هـا تدویـن حـدود شـش هزار و‬ ‫کهـزار طـرح‬ ‫‪ 400‬اقـدام اصالحـی‪ ،‬ارائـه ی ‬ ‫اصالحـی و بازنگـری ‪10‬هـزار اسـتاندارد ِنـت‬ ‫را به دنبـال داشـته و ایـن اقدامـات درحـال‬ ‫یسـت»‪ .‬شـفیع زاده یکی دیگـر از‬ ‫پیگیر ‬ ‫پروژه هـای مدیریـت دارایـی فیزیکـی را کـه‬ ‫در سـال جـاری در فـوالد مبارکـه درحـال‬ ‫اجراسـت‪ ،‬پـروژه «تگ گـذاری و ردیابـی‬ ‫دارایی هـای فیزیکـی بـا کمـک تکنولـوژی‬ ‫‪( RFID‬شناسـایی بـا اسـتفاده از فرکانـس‬ ‫رادیویـی)» عنـوان کـرد و در همین خصـوص‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن پـروژه یکـی از اقدامـات زیربنایی‬ ‫جهـت تحقـق تحـول دیجیتـال در حـوزه‬ ‫نگهـداری و تعمیـرات اسـت کـه بـا مشـارکت‬ ‫قسـمت های ‪ ،ITS‬کنتـرل مـواد‪ ،‬نواحـی‬ ‫تولید و پشـتیبانی‪ ،‬حراسـت و شـرکت ایریسا‬ ‫اجـرا می شـود»‪.‬‬ ‫ردیابی و شناسایی تجهیزات؛‬ ‫الزامیانکارناشدنی‬ ‫در همین زمینـه‪ ،‬امیـن ابوعطـا؛ کارشـناس‬ ‫واحـد برنامه ریـزی و تعالـی سیسـتم های‬ ‫نـت گفـت‪« :‬امـروزه ردیابـی و شناسـایی‬ ‫قطعـات و تجهیـزات در کارخانه هـا یـک‬ ‫یسـت»‪ .‬وی هـدف از‬ ‫الـزام انکارناشدن ‬ ‫ردیابـی و شناسـایی تجهیـزات را جمـع اوری‬ ‫داده هـای مهـم و الزم از زمـان طراحـی تـا‬ ‫زمان اسـقاط ان ها دانسـت و افزود‪« :‬یکی از‬ ‫الزامـات اجرای طـرح‪ ،‬مدیریـت دارایی های‬ ‫یکـه بـا پیاده سـازی‬ ‫یسـت‪ .‬تاجای ‬ ‫فیزیک ‬ ‫ایـن سیسـتم مدیـران و کارکنـان سـازمان‬ ‫می تواننـد به راحتـی داده هـای موردنیـاز‬ ‫خـود را از بـدو ورود سـفارش بـه انبـار و در‬ ‫طـی فراینـد کاری خـود جمـع اوری و در‬ ‫یـک بانـک اطالعاتـی ذخیره سـازی کننـد‬ ‫و در مقاطـع مختلـف‪ ،‬در گزارش هـای‬ ‫خـاص یـا حتـی تصمیم گیری هـای خـود از‬ ‫ان هـا بهره منـد شـوند»‪ .‬بـه گفتـه ابوعطـا‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫ردیابـی و شناسـایی تجهیـزات تلفیق ‬ ‫از فناوری هـا‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬سیسـتم های‬ ‫سـخت افزاری و نرم افـزاری به منظـور‬ ‫شناسـایی تجهیـزات‪ ،‬تولیـد اطالعـات‪،‬‬ ‫پـردازش و محاسـبات مختلف کـه درنهایت‬ ‫بـه افزایـش قـدرت تجزیه وتحلیـل اطالعـات‬ ‫و داده هـای به دسـت امده کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫دراین حـوزه فناوری هـای مختلـف‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪ ،‬ولـی فنـاوری‬ ‫رادیـو شناسـه (‪ )RFID‬با عملکـرد عالی خود‬ ‫توانسـته کمـک شـایانی بـه شـرکت ها در‬ ‫حـوزه ردیابـی و شناسـایی داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫وی درادامـه گفـت‪« :‬در طـی پیاده سـازی‬ ‫ایـن طـرح در شـرکت فـوالد مبارکـه فراینـد‬ ‫ردیابـی تجهیـزات در کلیـه ایسـتگاه های‬ ‫ورود یـا خـروج تجهیـز نظیـر واردات و انبـار‪،‬‬ ‫گیت هـای ورودی شـرکت‪ ،‬ازمایشـگاه های‬ ‫الکترونیـک و کالیبراسـیون‪ ،‬تعمیـرگاه‬ ‫مرکـزی و تعمیـرات محلـی خطـوط تولیـد‪،‬‬ ‫تدویـن و بـا برقـراری ارتبـاط نرم افـزاری بیـن‬ ‫کلیـه سیسـتم های مرتبـط بـا ایـن فراینـد‪،‬‬ ‫ضمـن حفـظ یکپارچگـی در سیسـتم ‪EIS‬‬ ‫طراحـی شـد و بـا طراحـی نرم افـزار واسـط‪،‬‬ ‫فرم هـای موردنیـاز اسـتقرار ایـن فراینـد در‬ ‫تبلـت هوشـمند قابل حمـل‪ ،‬پیاده سـازی‬ ‫شـد»‪ .‬کارشـناس واحـد برنامه ریـزی و تعالی‬ ‫سیسـتم های نـت از پیاده سـازی ایـن طـرح‬ ‫به صورت نمونه در دو واحد ا کسـیژن و خط‬ ‫تولیـد ورق رنگـی خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‪:‬‬ ‫به دنبال ا کتشافات عمقی در ایران مرکزی هستیم‬ ‫مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی‪ ،‬فنـاوری‬ ‫اطالعـات و بودجـه سـازمان زمین شناسـی‬ ‫و ا کتشـافات معدنـی کشـور در گفت وگـو‬ ‫بـا خبرنـگار ایراسـین گفـت‪« :‬مرکـز ایـران‬ ‫ازلحـاظ زمین شناسـی‪ ،‬خاسـتگاه بسـیاری‬ ‫از انـواع مـواد معدنـی و بـرای ا کتشـاف بسـیار‬ ‫مناسـب اسـت و رویکـرد مـا در همـکاری بـا‬ ‫واحدهـای فـوالدی‪ ،‬به ویـژه فـوالد مبارکـه‪،‬‬ ‫در کنار ا کتشـافات سـطحی‪ ،‬توجه جدی به‬ ‫ا کتشافات عمقی در این منطقه است»‪ .‬رضا‬ ‫جدیدی افزود‪« :‬ا کتشاف سنگ اهن توسط‬ ‫سازمان زمین شناسی برای رفع نیاز و تامین‬ ‫مـواد اولیـه فـوالد مبارکـه در قالـب یـک طـرح‬ ‫و قـرارداد مشـارکتی بـا ایـن شـرکت درحـال‬ ‫اجراسـت‪ .‬از گسـتره معدنـی بـه وسـعت‬ ‫‪۱۵۰‬هزار کیلومترمربـع در ایـران مرکـزی‪،‬‬ ‫حـدود ‪۱۱۰‬هزار کیلومترمربـع ان متعلـق بـه‬ ‫فـوالد مبارکـه جهـت تامیـن سـنگ اهن ایـن‬ ‫کارخانـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در ابتـدای‬ ‫سـال جـاری تفاهم نامـه ای بیـن سـازمان‬ ‫زمین شناسـی و ا کتشـافات معدنـی کشـور و‬ ‫فـوالد مبارکـه درزمینـه ا کتشـاف‪ ،‬مشـارکت‬ ‫در ژئوفیزیـک هوایـی و پایـگاه داده هـای‬ ‫علـوم زمیـن بـه سـفارش ایـن شـرکت و طبـق‬ ‫داده های ان منعقد شـد که خوشـبختانه در‬ ‫مطالعات اولیه درباره این گستره ها به نتایج‬ ‫خوبی رسیده ایم و امید است دستاوردهای‬ ‫ان تا پایان سـال ارائه شـود»‪ .‬جدیدی ضمن‬ ‫اشـاره بـه پتانسـیل زمین شناسـی منطقـه‬ ‫ایـران مرکـزی افـزود‪« :‬مرکـز ایـران ازلحـاظ‬ ‫زمین شناسـی‪ ،‬خاسـتگاه بسـیاری از انـواع‬ ‫مواد معدنی و برای ا کتشـاف بسـیار مناسـب‬ ‫اسـت‪ .‬مطلـب مهـم این اسـت که عمـق‬ ‫ا کتشـافات در کشـور ما کمتر از دومتر اسـت؛‬ ‫درحالی که میانگین جهانی عمق ا کتشافات‬ ‫نزدیـک بـه هفت متـر اسـت‪ .‬ایـن امـر نشـان‬ ‫می دهـد مـا بـرای کشـف ذخایـر بـزرگ و‬ ‫به صرف هتـر اقتصـادی بایـد بـه ا کتشـافات‬ ‫عمقـی بپردازیـم»‪ .‬وی در ادامـه خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬منطقـه ایـران مرکـزی هم جـزو مناطق‬ ‫برخوردار در این زمینه است و رویکرد ما نیز در‬ ‫همـکاری با واحدهای فـوالدی به ویژه فوالد‬ ‫مبارکـه در کنـار ا کتشـافات سـطحی‪ ،‬توجـه‬ ‫جـدی بـه ا کتشـافات عمقـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫و بودجـه سـازمان زمین شناسـی بااشـاره به‬ ‫نقشـه های زمین شناسـی نسـل دوم افـزود‪:‬‬ ‫«تهیـه نقشـه های زمین شناسـی نسـل دوم‬ ‫بـرای اولین بـار به صـورت ازمایشـی در کویـر‬ ‫لـوت انجـام شـد‪ .‬در انجـا بـرای مسـاحتی‬ ‫حـدود ‪30‬هزار کیلومترمربـع ایـن نقشـه ها‬ ‫تهیـه شـد کـه چـه در حـوزه زمین شناسـی‬ ‫و چـه در حـوزه داده هـای زیرسـاختی علـوم‬ ‫زمیـن و ا کتشـاف‪ ،‬جواب هـای خوبـی‬ ‫به دسـت اوردیـم»‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«بعدازاین ازمایش و برطرف شدن خطاهای‬ ‫ان‪ ،‬پیشـنهاد دادیـم کـه تهیـه ایـن نقشـه ها‬ ‫به صـورت پایلـوت بـرای اولین بـار در کشـور‬ ‫در اسـتان اصفهـان انجـام بگیـرد»‪ .‬جدیـدی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬نقشـه های زمین شناسی‬ ‫نسل دوم ازلحاظ روش برداشت‪ ،‬روش انالیز‬ ‫نمونه های زمین شناسی و ا کتشافی و روش‬ ‫ً‬ ‫پـردازش و تفسـیر و تحلیـل داده هـا تقریبـا‬ ‫شباهتی به نقشه های نسل اول ندارد و این‬ ‫یسـت که در کشـورهای پیشرفته‬ ‫روش نوین ‬ ‫اروپایـی از ان اسـتفاده می شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫این نقشه ها ازلحاظ دقت و بازدهی بسیار از‬ ‫نقشه های نسل اول بهترند و هزینه کمتری‬ ‫هـم نسـبت بـه تهیـه نقشـه های کالسـیک‬ ‫یبـر داده هـای‬ ‫دارنـد‪ .‬ضمن اینکـه مبتن ‬ ‫دیجیتـال و داده هـای اطالعاتـی هسـتند‪،‬‬ ‫یعنـی نقشـه ها همـواره بـه روز خواهند بـود»‪.‬‬ ‫وی درخاتمـه گفـت‪« :‬ا گـر فـوالد مبارکـه‬ ‫در بخـش هزینه هـا مشـارکت کنـد‪ ،‬مـا‬ ‫می توانیـم بخشـی از ان ‪110‬هزار کیلومترمربـع‬ ‫را مورد پایـش قـرار دهیـم و نقشـه های نسـل‬ ‫دوم را بـرای ان تهیـه کنیـم‪ .‬داده هـای‬ ‫ا کتشـافی حاصـل از نقشـه های نسـل دوم‬ ‫و سیسـتماتیک فقـط در حـوزه سـنگ اهن‬ ‫نیسـت و تمـام ا کتشـافات فلـزی‪ ،‬غیرفلـزی‪،‬‬ ‫کانی هـای قیمتـی و نیمه قیمتـی و عناصـر‬ ‫اسـتراتژیک را در برمی گیـرد»‪.‬‬ ‫معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫نماینده مردم شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی در دیدار‬ ‫بـا مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری از دغدغه منـدی و‬ ‫اقدامـات موثـر ایـن شـرکت درزمینـه تعهـد بـه مسـئولیت های اجتماعـی‪،‬‬ ‫به ویـژه در شـرایط فعلـی‪ ،‬قدردانـی کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین امیرقلی‬ ‫جعفـری درادامـه بـه شـرایط اشـتغال جوانـان در شهرسـتان بروجـن اشـاره و‬ ‫تا کید کرد‪« :‬با وجود ظرفیت های موجود در این شهرستان و به طورکلی در‬ ‫اسـتان چهارمحـال و بختیـاری‪ ،‬وجـود معضـل بیـکاری جفا بر مردم اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬در تالشـیم زمینـه را بـرای توزیـع عادالنـه منابـع مهیـا سـازیم و‬ ‫امیدواریـم بـا بهره گیـری از مدیـران مجـرب و کارامـد بتوانیـم در مسـیر رشـد‬ ‫و ترقـی اسـتان گام برداریـم»‪ .‬در جریـان ایـن دیـدار‪ ،‬مدیرعامـل ورق خـودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیز ضمن استقبال از طر ح های پیشنهادی نماینده‬ ‫شهرسـتان بروجـن‪ ،‬توسـعه پایـدار را رمـز شـکوفایی اسـتان چهارمحـال و‬ ‫بختیـاری و شهرسـتان بروجـن عنـوان کـرد‪ .‬وحیـد میرزایـی‪ ،‬ضمن اشـاره به‬ ‫شرایط موجود و برنامه های اتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫بـه نقـش و رسـالت ایـن شـرکت درزمینـه خودکفایـی صنعـت خودروسـازی‬ ‫کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بـا تلاش و همـت کارکنـان ایـن شـرکت‪ ،‬بـه رونـد‬ ‫روبه رشد خودکفایی کشور و بی نیازی از واردات ورق گالوانیزه ویژه استفاده‬ ‫در صنعـت خودروسـازی سـرعت بخشـیده ایم»‪ .‬وی درادامـه بـر لزوم توسـعه‬ ‫همکاری هـای منطقـه در حوزه هـای صنعـت تا کیـد کـرد و خواهـان توجـه و‬ ‫نـگاه ویـژه مسـئولین بـه مباحثـی از قبیـل رفـع ضرورت هـای منطقـه و تالش‬ ‫درجهـت جـذب سـرمایه گذاری موثـر و همچنیـن توسـعه اشـتغال ازطریـق‬ ‫حمایـت از کسـب وکارهای کوچـک شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن شـرکت درراسـتای تعهـد بـه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود تالش خواهد کرد تا بیش ازپیش زمینه های‬ ‫اشـتغال زایی جوانـان را فراهـم اورد»‪.‬‬ ‫تکلف شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری در توسعه ا کتشافات‬ ‫معـاون امـور معـادن شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫بـا حضـور در کنفرانـس انالیـن معـدن ‪24‬‬ ‫گفـت‪« :‬ایـران یـک کشـور معدنی سـت و‬ ‫بیش از پیـش بایـد بـرای مباحـث ا کتشـاف‬ ‫وقـت صـرف شـود و در این زمینـه تبادل نظـر‬ ‫انجـام گیـرد»‪ .‬به گـزارش ایراسـین؛‬ ‫محمـد یاسـر طیب نیـا درادامـه بااشـاره به‬ ‫جدی بـودن بحـران تامیـن مـواد اولیـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بخـش خصوصـی تـوان‬ ‫انجـام ا کتشـاف را دارد‪ ،‬امـا بایـد انگیـزه‬ ‫بـرای ان ایجـاد شـود‪ .‬همچنیـن مسـاوات‬ ‫در ارائـه فرصت هـای معدنـی بـا عدالـت‬ ‫در این زمینـه جایگزیـن نشـود»‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬شـرکت های معدنـی بـزرگ بایـد بـرای‬ ‫سـرمایه گذاری در ا کتشـاف معـادن ترغیـب‬ ‫و حتـی مکلـف شـوند‪ .‬معـاون امـور معـادن‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه عمده ذخایـر معدنی را‬ ‫در محـدوده عمـق ‪ 500‬تـا ‪1000‬متـری ارزیابـی‬ ‫کـرد و ایـن موضـوع را نشـان از اهمیـت‬ ‫ا کتشـافات عمقـی دانسـت‪ .‬طیب نیـا‬ ‫بااشـاره به سـرمایه گذاری هفتمیلیارد دالری‬ ‫کشـور اسـترالیا در سـال ‪ ۲۰۱۲‬بـرای بیـش از‬ ‫‪۱۰‬میلیون متـر حفاری گفت‪« :‬در سـال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نیـز در این کشـور هشـت میلیون متر حفاری‬ ‫با کیفیـت انجـام شـده اسـت‪ .‬در سـال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫در کشـور چیـن نیـز پنج میلیون متـر حفـاری‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬امـا متاسـفانه اعـداد مربوط به‬ ‫حفـاری در ایـران بـا ایـن اعداد قابل مقایسـه‬ ‫نیسـت‪ .‬بـرای مثـال در سـال ‪ ۹۶‬حـدود‬ ‫‪۱۶۲‬هزارمتـر حفـاری انجـام شـده کـه فاصله‬ ‫زیـادی بـا میـزان حفـاری در کشـورهای‬ ‫پیشـرو دارد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در حال حاضر‬ ‫در حـوزه سـنگ اهن افـق چشـم انداز برنامـه‬ ‫‪۵۵‬میلیون ُ تـن اسـت‪ ،‬هرچنـد پروانه هـای‬ ‫صادرشـده و پروژه هـای کلنگ زده شـده‬ ‫بیشـتر اسـت‪ .‬بـرای ایـن ‪۵۵‬میلیون ُ تـن‬ ‫بـه ‪۱۶۲‬میلیون ُ تـن و در صـورت افـت عیـار‪،‬‬ ‫بـه ‪۱۸۰‬میلیون ُ تـن سـنگ اهن نیـاز اسـت؛‬ ‫بنابرایـن با کسـری نزدیک بـه ‪۳۰‬میلیون ُ تن‬ ‫سـنگ اهن مواجـه خواهیـم بـود»‪ .‬معـاون‬ ‫امـور معـادن شـرکت فـوالد مبارکـه همچنین‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای توسـعه پایـدار بایـد‬ ‫‪۱۸۰‬میلیون ُ تـن ذخیـره قطعـی در کشـور‬ ‫شناسـایی شـود»‪ .‬وی بااشـاره به وجـود‬ ‫برخی فرضیه های اشتباه درزمینه ا کتشاف‬ ‫گفـت‪« :‬منابـع مالـی و تـوان سـرمایه گذاری‬ ‫جهـت ا کتشـاف در بخـش خصوصـی وجـود‬ ‫نـدارد یـا دارای توجیـه اقتصـادی نیسـت‪،‬‬ ‫نگاه‬ ‫امـا براسـاس امـار سـازمان زمین شناسـی‪،‬‬ ‫کل بودجـه تخصیص یافتـه بـه ایـن سـازمان‬ ‫یکـه ارزش‬ ‫‪۲۸‬میلیـون دالر بـوده‪ ،‬درحال ‬ ‫گواهـی کشـف ذخایـر معدنـی کشف شـده‬ ‫توسط این سـازمان ‪103‬میلیارد دالر است»‪.‬‬ ‫طیب نیـا افـزود‪« :‬یکـی دیگـر از معایـب‬ ‫این اسـت که تکنولـوژی و دانـش ا کتشـاف‬ ‫در کشـور وجود ندارد یا در دسـترس نیسـت‬ ‫و فقـط شـرکت های وابسـته بـه دولـت و‬ ‫شرکت های معدنی بزرگ در ا کتشاف موفق‬ ‫بوده انـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ا گـر شـرکت های‬ ‫معدنـی در حـوزه ا کتشـاف سـرمایه گذاری‬ ‫می کردنـد‪ ،‬شـرایط بهتـری نسـبت بـه‬ ‫وضعیـت موجـود حا کـم بـود‪ .‬کمبـود مـواد‬ ‫معدنی نشـان از اشـتباه بودن سیاست های‬ ‫شـرکت های معدنـی در گذشـته دارد»‪.‬‬ ‫معـاون امـور معـادن شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬سـرمایه گذاری در سـنگ اهن بیـش‬ ‫از ‪۱۰۰‬درصد سـوداور اسـت و بهتر و به صرفه تر‬ ‫اسـت کـه معدنی هـا به جـای هزین هکـردن‬ ‫در حـوزه فـوالد بـه توسـعه ا کتشـافات روی‬ ‫اورنـد؛ چرا کـه تنها با ‪۱۰‬درصد سـرمایه گذاری‬ ‫در بخش ا کتشافات از ‪1000‬درصد سوداوری‬ ‫برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا‬ ‫در دستورکار‬ ‫مهندس عظیمیان؛ مدیرعامل‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬در جریـان بازدیـد‬ ‫از رونـد اجـرای تعمیـرات سـاالنه‬ ‫مـدول ‪ F‬واحـد احیـا مسـتقیم‪،‬‬ ‫بهینه سـازی تمامـی ایـن‬ ‫مدول هـا را مورد تا کیـد قـرار‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش خبرنـگار فـوالد؛‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ضمـن‬ ‫قدردانـی از اقدامـات و زحمـات کارکنـان بخش هـای مختلـف در این زمینـه‪،‬‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه در زمـان معیـن بـا رعایـت نکات ایمنی را ارزشـمند دانسـت و‬ ‫بـر ثبـت دقیـق دسـتاوردهای فنـی و نتایـج این طـرح و همچنین پیاده سـازی‬ ‫دستاوردها بر سایر مدول ها تا کید کرد‪ .‬در همین خصوص‪ ،‬داریوش رشیدی؛‬ ‫مدیـر ناحیـه اهن سـازی‪ ،‬در تشـریح دالیـل اجـرای ایـن طـرح گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫روش های افزایش ظرفیت در مدول های واحد احیا مستقیم افزایش ظرفیت‬ ‫ریفورمـر و حجـم کاتالیست هاسـت‪ .‬زمـان تعویـض لوله هـای هشـت اینچ ایـن‬ ‫مـدول نیـز بعـد از ‪۱۴‬سـال کارکـرد فرارسـیده بـود و ایـن امـر هـم در نـوع خود یک‬ ‫رکـورد محسـوب می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا برنامه ریـزی قبلـی درخصـوص‬ ‫ُ‬ ‫افزایـش ظرفیـت تولیـد‪ ،‬سـاخت لوله هـای سـوپر الیـاژ نه اینـچ توسـط سـازنده‬ ‫داخلـی توانمنـد برنامه ریـزی شـد‪ .‬سـاخت ایـن لوله هـا بـا تکنولـوژی بسـیار‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬با تکیه بـر دانـش و تکنولـوژی داخلـی صـورت گرفـت‪ .‬بـا ایـن اقـدام‬ ‫تعـداد ‪ ۴۶۸‬عـدد از ایـن لوله هـا نصـب و اولیـن ریفورمـر کامـل بـا لوله هـای‬ ‫سـاخت داخـل در کشـور مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد»‪ .‬رشـیدی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بـا ایـن تغییـر قطـر لولـه‪ ،‬حجـم کاتالیسـت بارگذاری شـده حـدود ‪۲۰‬درصـد‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬در ایـن مرحلـه از طـرح افزایش ظرفیت‪ ،‬بدون تغییر در سـایر‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬افزایـش تولیـد اهن اسـفنجی به میزان پنـج تا هشـت درصد در این‬ ‫مـدول را انتظـار داریـم»‪ .‬مدیـر ناحیـه اهن سـازی تصریـح کـرد‪« :‬در ایـن توقف‪،‬‬ ‫سـایر اقدامـات مربـوط بـه قسـمت های مـدول ازجملـه تعویـض کامـل نسـوز‬ ‫ریفورمر‪ ،‬تعویض منطقه خنک کننده کوره‪ ،‬سرویس مخازن شست وشوی گاز‬ ‫و سیسـتم اب‪ ،‬تعمیـر و سـرویس کلیـه تجهیـزات مکانیـک‪ ،‬برق و اتوماسـیون‬ ‫مـدول نیـز صـورت می گیـرد»‪.‬‬ ‫خط تولید‬ ‫پیشرفت ‪۸۷‬درصدی پروژه فوالدسازی‬ ‫شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫مدیرعامل شـرکت فوالد سفیددشـت‪ ،‬تکمیل و راه اندازی پروژه فوالدسازی و‬ ‫ریخته گـری مـداوم را یکـی از مهم تریـن اهـداف ایـن شـرکت اعلام کـرد‪ .‬محمود‬ ‫ارباب زاده باتا کیدبراینکه این پروژه با پشتیبانی و همکاری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و سـازمان ایمیدرو درحال حاضر ‪87‬درصد پیشـرفت فیزیکی داشته گفت‪« :‬با‬ ‫ُ‬ ‫‪۸۰۰‬هزارتن اسـلب‬ ‫بهره برداری از پروژه مذکور می توان به ظرفیت سـاالنه تولید‬ ‫دسـت یافت»‪ .‬وی از وارد شـدن جرثقیل های سـقفی سـنگین این پروژه به فاز‬ ‫راه انـدازی خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا بهره بـرداری از ایـن جرثقیل هـا‪ ،‬عملیات نصب‬ ‫تجهیـزات سـنگین کوره هـا نیـز اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬وی درادامـه اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«پروژه های زیربنایی این طرح‪ ،‬شامل خط انتقال پساب و پروژه خط انتقال‬ ‫بـرق و پسـت ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت بـا ‪99.5‬درصـد پیشـرفت بـا هـدف تامیـن پایـدار اب‬ ‫و انـرژی الکتریکـی موردنیـاز واحدهـای تولیـدی شـرکت‪ ،‬امـاده برق دار شـدن‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر تکنولـوژی و توسـعه شـرکت فـوالد سفیددشـت نیـز درخصـوص‬ ‫اجـرای پروژه هـای توسـعه ایـن شـرکت‪ ،‬ازجملـه پیشـرفت ‪۵۶‬درصـدی‬ ‫تصفیه خانـه مرکـزی ان گفـت‪« :‬درحال حاضـر پـروژه خـط انتقـال پسـاب شـهر‬ ‫بروجـن راه انـدازی و درحـال فعالیـت اسـت»‪ .‬جمشـید علـی بابایـی مدیریـت‬ ‫و سـاماندهی بهینـه ضایعـات تولیـد را یکـی از دغدغه هـای اصلـی مجموعـه‬ ‫فـوالد سفیددشـت دانسـت و تصریـح کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی واحـد بریکت سـازی‬ ‫کـه درحال حاضـر ‪۸۴‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‪ ،‬عالو هبـر تحقـق بخشـی از‬ ‫این اهداف با درنظرگرفتن الزامات زیسـت محیطی‪ ،‬گامی اساسـی درراسـتای‬ ‫ارزش افرینی و افزایش بهره وری تولید برداشته خواهد شد»‪ .‬مدیر تکنولوژی و‬ ‫توسعه شرکت فوالد سفیددشت خاطرنشان کرد‪« :‬شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫در سال‪ 99‬موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد‬ ‫‪ ISO9001:2015‬و دریافت گواهینامه از شـرکت بین المللی ‪ SGS‬شـده اسـت؛‬ ‫ط زیسـت (‪)ISO14001:2015‬‬ ‫ضمن اینکـه سیسـتم های مدیریـت محیـ ‬ ‫و مدیریـت ایمنـی و سلامت شـغلی (‪ )ISO45001:2018‬نیـز در مرحلـه‬ ‫پیاده سازی سـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬همچنیـن پـروژه تامیـن و ارتقـای زیرسـاخت‬ ‫شـبکه و دیتاسـنتر تکمیـل و راه انـدازی شـده کـه از مزایـای انجـام ایـن پـروژه‬ ‫می تـوان بـه افزایـش ضریـب امنیـت اطالعـات جـاری در شـرکت در کنـار تامیـن‬ ‫زیرسـاخت مناسـب بـرای سـرویس های فنـاوری اطالعـات اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫بهره برداری از جرثقیل سقفی ‪50‬تنی‬ ‫در سالن جدید ریخته گری‬ ‫جرثقیـل سـقفی ُ‬ ‫‪50‬تنـی سـالن جدیـد ریخت هگـری مـداوم فـوالد مبارکـه بـا اتـکا‬ ‫بـه تـوان متخصصـان داخلـی و بـدون حضـور هرگونـه مشـاور یـا کارشـناس‬ ‫خارجی‪ ،‬پس از پشت سرگذاشتن موفقیت امیز مراحل ساخت‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب‬ ‫و تسـت‪ ،‬مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬کارشـناس اجـرای پروژه هـای جنبـی و‬ ‫پشـتیبانی بـا اعلام این خبـر افـزود‪« :‬باتوجه بـه افزایش ظرفیت تولیـد در واحد‬ ‫ریخته گـری و توسـعه سـالن انبـار تختـال‪ ،‬پـروژه جرثقیـل ُ‬ ‫‪50‬تنـی جهـت نصـب‬ ‫در سـالن جدیـد انبـار تختـال در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬احسـان شـیروانیان‪،‬‬ ‫چابک سـازی و افزایـش سـرعت جابه جایـی تختال هـا و درعین حـال افزایـش‬ ‫ایمنـی را از اهـداف کلیـدی ایـن پـروژه برشـمرد و افـزود‪« :‬در طراحـی و سـاخت‬ ‫ایـن جرثقیـل از به روزتریـن تکنولوژی هـای جهـان اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫قابلیـت بازسـاخت (‪ )regenerative‬را کـه باعـث صرفه جویـی در مصـرف انـرژی‬ ‫می شـود‪ ،‬از ویژگی هـای دیگـر ایـن جرثقیـل دانسـت و در توضیـح ایـن قابلیـت‬ ‫گفـت‪« :‬هنـگام پائیـن اوردن اجسـام یـا ترمزکـردن و ِاعمـال گشـتاور منفـی بـه‬ ‫محـور موتـور‪ ،‬انـرژی ای تولیـد می شـود کـه بایـد به نحـوی از سیسـتم خـارج‬ ‫ً‬ ‫شـود تـا اضافـه ولتـاژ رخ ندهـد‪ .‬معمـوال این انـرژی ازطریـق قـراردادن مقاومت‬ ‫و تبدیل شـدن بـه انـرژی گرمایـی تخلیـه می شـود‪ .‬ایـن مقاومت هـا به دلیـل‬ ‫ارزان بـودن و سـادگی نصـب به شـکل گسـترده ای مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫ولی در این جرثقیل از این مقاومت ها استفاده نشده و تکنولوژی به کاررفته در‬ ‫ً‬ ‫ان به گونه ای سـت که ایـن انـرژی به جـای تخلیـه و هدررفت‪ ،‬مجـددا در چرخه‬ ‫مصـرف جرثقیـل قـرار می گیـرد و همیـن امـر باعـث صرفه جویـی قابل توجـه در‬ ‫کالس کاری ایـن جرثقیـل‬ ‫مصـرف انـرژی می شـود»‪ .‬شـیروانیان بابیان اینکـه‬ ‫ِ‬ ‫‪ A8/M8‬اسـت گفـت‪« :‬فاصلـه بیـن ریل هـای حرکـت طولـی ‪35.5‬متـر و‬ ‫سـرعت حرکـت طولـی جرثقیـل ‪120‬متـر در دقیقـه اسـت‪ .‬ضمن اینکـه سـرعت‬ ‫باالبـری قلاب اصلـی ان ‪ 1.7‬تـا ‪17‬متـر بـر دقیقه و سـرعت باالبـری قالب کمکی‬ ‫‪ 1.2‬تـا متـر بـر دقیقـه اسـت»‪ .‬کارشـناس اجـرای پروژه هـای جنبـی و پشـتیبانی‬ ‫فـوالد مبارکـه در همین خصـوص از همـکاری شـرکت جرثقیـل پـوالد به عنـوان‬ ‫پیمانـکار پـروژه‪ ،‬مدیریت هـای اجـرای پروژه های جنبی و پشـتیبانی‪ ،‬بازرسـی‬ ‫فنـی‪ ،‬اتوماسـیون و ابـزار دقیـق‪ ،‬فوالدسـازی و ریخت هگـری مـداوم و واحدهـای‬ ‫تعمیـرات جرثقیل هـای سـقفی ناحیـه ریخت هگـری مـداوم‪ ،‬حفاظـت فیزیکی‪،‬‬ ‫حمل ونقـل‪ ،‬ایمنـی فنـی‪ ،‬شـرکت فنـی مهندسـی فـوالد و سـایر پیمانـکاران و‬ ‫واحدهـای مربوطـه تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خبر داد؛‬ ‫راه اندازی سراهای فناوری و نواوری‬ ‫در مرا کز دانشگاه ازاد استان مرکزی‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان‬ ‫مرکـزی بابیان اینکـه "راه اندازی‬ ‫‪ ۱۶‬سـرای فنـاوری و نـواوری‬ ‫در واحدهـای دانشـگاهی‬ ‫اسـتان تعریـف شـده اسـت"‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬احـداث سـرای نـواوری‬ ‫الیـاف و عایـق رطوبتـی در‬ ‫واحـد دانشـگاهی دلیجـان در‬ ‫دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬حسـین‬ ‫کالنتـری در بازدیـد از واحـد دلیجـان و مجموعه هـای صنعتـی مرتبـط بـا مرکز‬ ‫رشـد ایـن واحـد دانشـگاهی و بزرگ تریـن صنایـع و تولیدکننـدگان الیـاف‬ ‫پلی اسـتری شـهر و در نشسـت بـا مدیـران صنایـع الیـاف و ایزوگام شهرسـتان‬ ‫دلیجـان بااشـاره به راه انـدازی سـراهای فنـاوری و نـواوری در سـطح اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬راه انـدازی ‪ 16‬سـرای فنـاوری و نـواوری در واحدهـای‬ ‫دانشـگاهی اسـتان درنظر گرفته شـده که شـش مورد از ان ها در واحد ارا ک و‬ ‫مابقی در واحدهای دانشگاهی سایر شهرستان ها پیش بینی شده است»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬سرای فناوری و نواوری مدنظر در شهرستان دلیجان هم سرای‬ ‫نـواوری الیـاف و عایق هـای رطوبتـی بـوده کـه در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬رئیس‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان مرکزی بیان کرد‪« :‬الزمه سرعت بخشـی به این‬ ‫اقدام‪ ،‬مشـارکت مدیران صنعتی دلیجان در بهسـازی و نوسـازی ساختمان‬ ‫سـرا و تجهیز کـردن ازمایشـگاه های موردنیـاز برای ان اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«درامدزایی از ضروریات دانشـگاه نسـل سـوم در کنار تربیت دانشـجو و توجه‬ ‫بـه پژوهـش و فناوری سـت و دانشـگاهی موفـق می شـود کـه ایـن چنـد مـورد‬ ‫را بـا هـم تلفیـق کنـد‪ ،‬همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه دریافـت شـهریه از‬ ‫دانشـجو برای ارائه اموزش های فاقد مهارت فناورانه و درامدزایی از رسـالت‬ ‫دانشـگاه های نسـل سـوم به دور است»‪ .‬رئیس دانشـگاه ازاد اسالمی استان‬ ‫مرکزی عنوان کرد‪« :‬از دیگر اولویت ها در کنار ایجاد این سرا می توان به ارائه‬ ‫اموزش هـای تخصصـی درزمینـه الیـاف و ایجـاد ازمایشـگاه جامـع عایق های‬ ‫حرارتـی و رطوبتـی اشـاره کـرد؛ البتـه شـرط ایـن کار کمـک صنایـع و کارگاه هـا‬ ‫و خیـران اسـت»‪.‬‬ ‫دستگیری یک متهم تحت تعقیب در فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬یـک متهـم‬ ‫نهادهـای‬ ‫تحت تعقی ِـب‬ ‫امنیتـی و انتظامـی اسـتان‬ ‫کـه دارای سـوابق متعـدد‬ ‫یسـت بـا هوشـیاری‬ ‫کیفر ‬ ‫پاسـداران گمنـام امـام‬ ‫زمان(عـج) دسـتگیر شـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان‬ ‫فـارس ضمـن اعلام ایـن‬ ‫خبـر بابیان اینکـه ایـن متهـم‬ ‫فـراری دارای سـوابق عدیـده شـرارت‪ ،‬قدرت نمایـی بـا سلاح های سـرد و‬ ‫گـرم‪ ،‬ضـرب جر ح هـای متعـدد‪ ،‬مـواد مخـدر و درگیرهـای مسـلحانه بـوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬این دستگیری با ِاشراف اطالعاتی و هماهنگی مقام قضائی‬ ‫در حوزه قضایی الرسـتان و پس از درگیری مسـلحانه این شـرور با نیروهای‬ ‫امنیتـی انجـام شـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم موسـوی‬ ‫ضمـن تقدیـر از نیروهـای عملیاتـی پاسـداران گمنـام امـام زمان(عـج) گفت‪:‬‬ ‫«در یک سـال اخیر دسـتگیری مجرمین متواری اسـتان در دسـتورکار مراجع‬ ‫قضائـی‪ ،‬انتظامـی و امنیتـی قـرار داشـته و تا کنـون مجرمیـن متـواری زیـادی‬ ‫به انحاءمختلف شناسـایی‪ ،‬دسـتگیر یا به صورت خودمعرف تسـلیم قانون‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه یکـی از پایه هـای اساسـی امنیـت در اسـتان‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬حفظ و حراسـت از امنیت‬ ‫برخـورد قاطـع بـا مجرمین متوار ‬ ‫جامعـه خـط قرمـز دسـتگاه قضائـی اسـتان اسـت و درهمین راسـتا مجموعه‬ ‫قضائـی اسـتان فـارس در یک سـال اخیر برنامه هـای منسـجمی درراسـتای‬ ‫مدیریـت پرونده هـای مهـم و دسـتگیری مجرمیـن متـواری داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام ارشـد قضائـی اسـتان ضمن هشـدار بـه متهمان متـواری تا کید بر‬ ‫عـزم راسـخ دسـتگاه قضائـی در اجـرای عدالت درخصوص متهمیـن متواری‬ ‫تصریح کرد‪« :‬دستگاه قضائی درراستای اجرای دستورالعمل های امنیتی‪،‬‬ ‫دسـتگیری مجرمیـن متـواری و اجـرای عدالـت درخصـوص ایـن افـراد را در‬ ‫قالـب برنامه هـای همـکاری و تعاملـی مجموعـه قضائـی بـا ضابطیـن دنبـال‬ ‫خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫پروژه توسعه جنوبی خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫بهره برداری از ‪ 1019‬پروژه عمرانی‬ ‫هم زمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬توسـعه‬ ‫جنوبـی خـط ‪ ۶‬متـرو تهـران از ایسـتگاه‬ ‫دولت ابـاد تـا میـدان شـهرری انجـام‬ ‫شـده و عملیـات اجـرای تونـل‬ ‫ان تـا ضلـع شـرقی حـرم حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم(ع) درحـال اقـدام اسـت و‬ ‫همچنین مطالعات ادامه مسیر جهت‬ ‫اتصـال بـه خـط یـک مترو تهران و ایسـتگاه جدید راه اهن شـهرری نیز صورت‬ ‫گرفتـه کـه یکـی از پروژه هـای مهـم و تاثیرگـذار بـرای شـهرری اسـت»‪ .‬حسـین‬ ‫توکلی کجانی اظهار داشـت‪« :‬مهندسـان و کارگران برای توسـعه خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫در زیرزمیـن‪ ،‬تلاش و پیشـرفت مناسـبی دارنـد و مدیریت شـهری منطقه ‪۲۰‬‬ ‫(شهرری) در تامین اراضی موردنیاز‪ ،‬مطالبه گری از شهرداری مرکز و پیگیری‬ ‫موضوعات محلی پروژه در سـال های اخیر‪ ،‬همراهی خوبی داشـته که جای‬ ‫قدردانـی دارد»‪ .‬فرمانـدار ری بااشـاره به تزریـق بودجـه بـه ایـن پـروژه توسـط‬ ‫شـهرداری تهران بیان داشـت‪« :‬معاونت حمل ونقل ترافیک تهران و شـرکت‬ ‫متـرو به عنـوان متولیـان امر احداث‪ ،‬ضروری و حائزاهمیت اسـت تا عملیات‬ ‫ریل گذاری و سـاخت ایسـتگاه های طول مسـیر این طرح تا میدان شـهرری‬ ‫و حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع)‪ ،‬تسـریع و دسترسـی شـهروندان ری بـه خط‬ ‫متـرو تسـهیل شـود»‪.‬‬ ‫اغاز برنامه های قرانی هم زمان با دهه فجر‬ ‫سکینه محبی‬ ‫اسـتاندار هرمـزگان از افتتـاح ‪ 1019‬پـروژه بـا‬ ‫‪56‬هـزار و ‪ 751‬میلیارد ریـال‪،‬‬ ‫غبـر ‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر سـال‬ ‫جـاری در اسـتان هرمـزگان‪ ،‬خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫فریـدون همتـی به مناسـبت فرارسـیدن‬ ‫ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر انقلاب اسلامی با‬ ‫تبریـک و گرامیداشـت این ایام‪ ،‬عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«در دهه فجر سال جاری‪ ،‬تعداد ‪ 1019‬پروژه‬ ‫‪56‬هـزار و ‪ 751‬میلیارد ریال‬ ‫بـا اعتباری بالغ بر ‬ ‫و بیـش از ‪ 219‬میلیون یـورو شـامل اعتبـارات‬ ‫دولتـی و اعتبـارات سـرمایه گذاری بخـش‬ ‫خصوصـی در اسـتان هرمـزگان افتتـاح‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بیشـترین‬ ‫تعـداد پروژه هـا در فصـل مسـکن و عمـران‬ ‫شـهری و روسـتایی بـا تعـداد ‪ 318‬پـروژه و‬ ‫بیشـترین میـزان اعتبـار نیـز مربـوط به فصل‬ ‫تهـزار‬ ‫غبـر هف ‬ ‫لو نقـل بـا اعتبـاری بال ‬ ‫حم ‬ ‫و ‪ 635‬میلیارد ریـال و ‪ 171‬میلیون یـورو‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـتاندار هرمـزگان افـزود‪« :‬در بیـن‬ ‫شهرسـتان ها‪ ،‬بندرعبـاس بـا تعـداد ‪202‬‬ ‫پـروژه و شهرسـتان پارسـیان بـا اعتبـار هـزار‬ ‫و ‪ 819‬میلیارد ریـال و ‪ 171‬میلیون یـورو حائـز‬ ‫بیشـترین تعـداد پـروژه و باالتریـن اعتبـار‬ ‫هسـتند»‪ .‬همتـی تصریـح کـرد‪« :‬در بیـن‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‪ ،‬اداره کل‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس بـا تعداد‬ ‫‪ 120‬پـروژه بیشـترین تعـداد و منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی صنایـع انـرژی بـر پارسـیان بـا‬ ‫غبـر ‪ 171‬میلیون یـورو بیشـترین‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫اعتبـار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬همچنیـن تعـداد ‪ 21‬پـروژه در‬ ‫سـطح اسـتان بـا اعتبـار بیـش از ‪ 29‬هـزار و‬ ‫‪ 505‬میلیارد ریـال و ‪ 2772‬میلیون یـورو‬ ‫امـاده اغـاز عملیـات اجرایـی در دهـه فجـر‬ ‫یسـت»‪ .‬اسـتاندار هرمـزگان‬ ‫سـال جار ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬از ابتـدای فعالیـت‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد تعـداد ‪ 9473‬پـروژه بـا‬ ‫‪3‬هـزار و ‪ 351‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبـاری بالغ بر ‪ 45‬‬ ‫در اسـتان هرمـزگان افتتـاح شـده اسـت»‪.‬‬ ‫همتـی در تشـریح مهم تریـن ایـن پروژه هـا‪،‬‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬در بخـش اب و فاضلاب‪،‬‬ ‫‪3‬هـزار و‬ ‫‪ 420‬پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ 4‬‬ ‫‪ 918‬میلیارد ریـال اعتبـار بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده است که نمونه این پروژه ها‪ ،‬اجرای‬ ‫خط انتقال اب از اب شـیرین کن بندرعباس‬ ‫تـا مخـازن داماهـی به طـول ‪ 33‬کیلومتـر‪،‬‬ ‫سـد سـرنی و خـط انتقـال و تصفیه خانـه‬ ‫فـاز اول و دوم‪ ،‬افتتـاح فـاز یـک ابشـیرینکن‬ ‫یک میلیون مترمکعبـی غـرب بندرعبـاس‪،‬‬ ‫ابشـیرینکن متـر ‪100000‬مکعبـی بندرعبـاس‬ ‫(به ظرفیـت ‪ 40‬هزارمترمکعـب) و در بخـش‬ ‫بـرق ‪ 1156‬پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بر ‪5 2‬هـزار و‬ ‫‪ 741‬میلیارد ریـال اعتبـار و تعداد شـش واحد‬ ‫نیروگاهـی افتتـاح شـده اسـت کـه نمونه این‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬پسـت ‪ 400‬کیلوولـت پارسـیان‪،‬‬ ‫افتتـاح فـاز اول نیـروگاه سـیکل ترکیبـی ‪890‬‬ ‫ مگاواتـی هنـگام به ظرفیـت ‪ 307‬مـگاوات‬ ‫بـا حجـم سـرمایه گذاری ‪ 460‬میلیون یـورو‬ ‫و نیـروگاه سـیکل ترکیبـی گنـو به ظرفیـت‬ ‫‪ 350‬مـگاوات اسـت»‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬در بخش راه و شهرسـازی‪،‬‬ ‫‪65‬هـزار و‬ ‫غبـر ‬ ‫‪ 1383‬پـروژه بـا اعتبـاری بال ‬ ‫‪ 61‬میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده‬ ‫اسـت کـه نمونـه ایـن پروژه هـا‪ ،‬احـداث و‬ ‫بهر هبـرداری از بزرگراه هـای اسـتان به طـول‬ ‫‪ 283‬کیلومتـر ‪ ،‬بهسـازی راه هـای فرعـی و‬ ‫تبدیـل به محور اصلـی به طول ‪ 101‬کیلومتر‪،‬‬ ‫احـداث ‪ 14‬دسـتگاه پـل بـزرگ در راه هـای‬ ‫اسـتان ‪ ،‬احـداث و اسـفالت ‪ 1472‬کیلومتـر‬ ‫راه روسـتایی و ‪ 896‬کیلومتـر روکـش مجـدد‬ ‫راه های روستایی در سطح استان و تکمیل‬ ‫مجمـوع ‪2 5‬هـزار و ‪ 357‬واحـد مسـکن مهـر‬ ‫از ابتـدای سـال ‪ ،1392‬احـداث ‪ 40‬کیلومتـر‬ ‫اتوبـان بندرلنگـه بندرخمیـر‪ ،‬طراحـی ‪،‬‬ ‫سـاخت ‪ ،‬حمل ‪ ،‬نصب ‪ ،‬راه انـدازی و تحویل‬ ‫جرثقیـل کانتـری سوپرپسـت پاناما کـس‪،‬‬ ‫تکمیـل پـل زیارتعلـی و بزرگـراه عسـلویه‬ ‫پارسـیان بندرلنگـه اسـت»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫هرمـزگان اظهار داشـت‪« :‬در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت‪ 340 ،‬پـروژه بـا اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪ 79‬هـزار و ‪ 263‬میلیارد ریـال اعتبـار بـه‬ ‫بال ‬ ‫بهره بـرداری رسـیده اسـت‪ ،‬کـه نمونـه انهـا‪،‬‬ ‫صـدور تعـداد ‪ 2644‬فقـره جـواز تاسـیس‬ ‫صنعتـی در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم‬ ‫بـا سـرمایه گـذاری قریـب بـه ‪1 45‬هـزار و‬ ‫‪ 240‬میلیارد تومـان‪ ،‬صـدور تعـداد‪ 606‬فقـره‬ ‫پروانـه بهر هبـرداری صنعتـی در دولت هـای‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم با سـرمایه گذاری ‪ 26‬هزار‬ ‫و ‪ 470‬میلیارد تومـان‪ ،‬صدور تعـداد ‪ 140‬فقره‬ ‫پروانـه بهره بـرداری معـدن در دولت هـای‬ ‫یازدهم و دوازدهم با سرمایه گذاری یک هزار‬ ‫و ‪ 166‬میلیارد تومـان‪ ،‬احـداث خـط تولیـد‬ ‫اهـن اسـفنجی ب هشـکل بریکـت شـرکت صبا‬ ‫فـوالد خلیـج فـارس بـه ظرفیـت یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار تـن بـا اعتبـار ‪ 7500‬میلیارد ریـال‪،‬‬ ‫احـداث کارخانـه تولیـد گندلـه اهـن شـرکت‬ ‫مادکـوش به ظرفیـت ‪ 250‬هزار تن بـا اعتباری‬ ‫غبـر ‪ 16‬هـزار و ‪ 440‬میلیارد ریـال‪ ،‬افزایـش‬ ‫بال ‬ ‫‪ 200‬درصـدی ظرفیـت اسـمی تولیـد قیـر‬ ‫اسـتان در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم از‬ ‫نتـن به ‪8.1‬میلیون تن اسـت»‪.‬‬ ‫‪2.76‬میلیو ‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬در بخـش جهاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫‪ 540‬پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪2 3‬هـزار و‬ ‫‪ 292‬میلیارد ریـال اعتبـار بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسیده است که نمونه این پروژه ها‪ ،‬توسعه‬ ‫سیسـتم های نویـن ابیـاری تحـت فشـار بـه‬ ‫‪ 118‬هزار هکتـار با رشـد ‪ 60‬درصـدی در دولت‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل‪ ،‬تولیـد‬ ‫‪3.35‬میلیون تـن محصـوالت زراعـی و باغـی‬ ‫بـا افزایـش ‪ 78‬درصـدی دولـت یازدهـم و‬ ‫دوازدهـم نسـبت بـه قبـل‪ 700 ،‬میلیـون دالر‬ ‫صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـا افزایـش‬ ‫‪ 180‬درصـدی دولـت یازدهـم و دوازدهـم‬ ‫نسـبت بـه قبـل‪ 740 ،‬هکتـار گلخانه هـا‪،‬‬ ‫تقویـت صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش‬ ‫کشـاورزی بـا رشـد ‪ 250‬درصـدی در دولـت‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل‪،‬‬ ‫تشـکیل ‪ 217‬صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی‬ ‫بـا افزایـش ‪ 261‬درصـدی در دولـت یازدهـم و‬ ‫دوازدهـم‪ ،‬اجـرای عملیـات ابخیـزداری کـه‬ ‫تـا کنـون ‪ 8000‬سـازه ابخیـز داری در سـطح‬ ‫‪ 550‬هزار هکتـار احـداث و بیابـان زدایـی در‬ ‫غبـر ‪ 10‬هزار هکتار‪ ،‬تولیـد ‪ 5900‬تن‬ ‫سـطحی بال ‬ ‫پـرورش ماهـی در دریـا در دولـت یازدهـم و‬ ‫دوازدهم در صورتی که در سـال ‪ 92‬هیچ گونه‬ ‫تولیـدی نداشـته ایم و ‪ 32000‬پـرورش میگـو‬ ‫در اسـتان بـا افزایـش ‪ 841‬درصـدی دردولـت‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل اسـت»‪.‬‬ ‫همتـی افـزود‪« :‬در بخـش مدیریت شـهری و‬ ‫روسـتایی سـه هزار و ‪ 239‬پـروژه بـا اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪ 31‬هـزار و ‪ 199‬میلیارد ریـال بـه‬ ‫بال ‬ ‫بهره بـرداری رسـیده اسـت کـه نمونـه ایـن‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬احـداث میـدان میو هو تره بـار شـهر‬ ‫بندرعبـاس‪ ،‬احـداث تقاطـع غیر همسـطح‬ ‫جهانبـار‪ ،‬تقاطـع غیر همسـطح خواجـو‬ ‫و بـازار بـزرگ ماهـی فروشـان بندرعبـاس‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در بخـش امـوزش‬ ‫و پـرورش‪ 795 ،‬پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بـر‬ ‫پنج هزار میلیارد ریـال بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده و در دولـت تدبیـر و امیـد ‪702‬‬ ‫مدرسـه در قالـب توسـعه مـدارس شـهری‬ ‫و روسـتایی احـداث شـده اسـت کـه نمونـه‬ ‫ایـن پروژه هـا‪ ،‬احـداث مجتمـع اموزشـی‬ ‫بندرعبـاس‪ ،‬احـداث مجتمـع اموزشـی‬ ‫شـبانه روزی دخترانـه هرمـز و هنرسـتان‬ ‫شـبانه روزی پسـرانه ‪ 12‬کالسـه مینـاب‬ ‫اسـت»‪ .‬همتـی بیـان داشـت‪« :‬در بخـش‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ‪ 289‬پـروژه بـا‬ ‫اعتبـاری بالغ بـر ‪ 10‬هـزار و ‪ 524‬میلیارد ریـال‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت کـه نمونه این‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬نصـب‪ ،‬راه انـدازی و توسـعه شـبکه‬ ‫نسـل ‪ 3‬و ‪ 4‬تلفـن همـراه در سـطح اسـتان‪،‬‬ ‫راه انـدازی و احـداث ‪ BTS 74‬نسـل دوم ‪،‬‬ ‫راه انـدازی و احـداث ‪ BTS 263‬نسـل سـوم ‪،‬‬ ‫راه انـدازی و احـداث ‪ BTS 143‬نسـل چهارم‬ ‫و راه انـدازی و احـداث ‪ BTS 21‬سـایت‬ ‫اینترنـت ثابـت نسـل چهـارم و اجـرای بیـش‬ ‫از ‪ 200‬کیلومتـر فیبـر نـوری در مناطـق کمتـر‬ ‫برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫مشهد ‪۱۰‬هزار کارتن خواب دارد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫اعضـای کمیتـه جمـع اوری و سـاماندهی معتـادان متجاهـر‬ ‫کارتن خـواب از دو سـالن ورزشـی در مجموعـه ورزشـی ثامـن‬ ‫در شهرسـتان طرقبـه شـاندیز بازدیـد کردنـد‪ .‬در این بازدیـد‬ ‫کـه با حضـور معـاون دادسـتان مشـهد‪ ،‬معـاون پیشـگیری‬ ‫بهزیسـتی اسـتان‪ ،‬نماینـده شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا‬ ‫مـواد مخـدر‪ ،‬مشـاور شـهردار مشـهد‪ ،‬نماینـده فرمانـداری و‬ ‫نماینـده اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان انجـام شـد‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد دو سـالن ایـن مجموعـه تـا یک شـنبه اینـده اماده سـازی‬ ‫و توسـط شـهرداری مشـهد تجهیز شـود تا به امر جمع اوری و‬ ‫نگهـداری موقـت کارتن خواب ها اختصاص یابد‪ .‬معاون امور‬ ‫توسـعه پیشـگیری بهزیستی خراسـان رضوی گفت‪« :‬این دو‬ ‫سـالن ‪۴۰۰‬نفـر ظرفیـت دارد کـه بـا احتسـاب ‪۱۷۵۰‬نفـری کـه‬ ‫در هشـت سـالن ورزشـی دیگـر سـاماندهی شـده اند مجمـوع‬ ‫کارتن خواب هـای جمع اوری شـده در مشـهد بـه ‪ ۲۱۵۰‬نفـر‬ ‫خواهـد رسـید»‪ .‬حسـین تنها طلـب گفـت‪« :‬حـدود ‪۱۰‬هزارنفر‬ ‫معتـاد کارتن خـواب و متجاهـر در مشـهد زندگـی می کننـد‬ ‫کـه بـرای جمـع اوری و نگهـداری موقـت ایـن افـراد بایـد‬ ‫امکانـات بسـیار بیشـتری مهیـا شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫قـرارداد شـورای هماهنگـی بـا شـهرداری مشـهد درخصـوص‬ ‫هزینه هـای نگهـداری موقت این افراد‪ ،‬پایان اردیبهشـت ماه‬ ‫تمـام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬فـاز اول مرکـز تـرک اعتیـاد اقامتـی‬ ‫حسـن اباد بـا ظرفیـت ‪ ۵۰۰‬نفـر هفتـه اینـده افتتـاح می شـود‬ ‫و امیدواریـم تـا ان موقـع دسـت کم سـه فـاز دیگـر مرکـز تـرک‬ ‫ً‬ ‫اعتیـاد اقامتـی حسـن اباد راه انـدازی شـود کـه جمعـا در چهـار‬ ‫فـاز ‪ ۲۵۰۰‬نفـر در ان اقامـت خواهنـد داشـت»‪ .‬تنها طلـب‬ ‫درخصـوص هزینه هـای نگهـداری موقـت کارتن خواب هـا‬ ‫گفت‪« :‬هزینه های نگهداری این افراد در مرا کز ورزشـی فعلی‬ ‫که به صورت موقت درنظر گرفته شده‪ ،‬معادل ‪۲۸‬هزارتومان‬ ‫بـه ازای هـر نفـر بـرای هـرروز اسـت و توسـط شـهرداری مشـهد‬ ‫تامین می شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همین مقدار هزینه به ازای‬ ‫یکـه در مرکـز حسـن اباد سـاماندهی شـوند‬ ‫هـر نفـر بـرای افراد ‬ ‫درنظر گرفته شـده اسـت که شـورای هماهنگی مبارزه با مواد‬ ‫مخدر اسـتان‪ ،‬قول تامین ان را داده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬طـرح جمـع اوری و نگهـداری موقـت کارتن خواب هـا‬ ‫به منظـور نجـات ان هـا از سـرما و عبـور از زمسـتان اسـت کـه‬ ‫درنهایـت بـا پایـان ایـن طـرح در اواخـر اردیبهشـت ماه‪ ،‬نحـوه‬ ‫ادامـه طـرح جمـع اوری و سـاماندهی ان هـا در مرا کـز تـرک‬ ‫اعتیـاد اجبـاری مـاده ‪ ۱۶‬کـه مرکـز حسـن اباد هـم جـزو ایـن‬ ‫مرا کز اسـت توسـط شـورای هماهنگـی برنامه ریـزی و اجرایی‬ ‫می شـود»‪ .‬وی درخصـوص نقـش بهزیسـتی در ایـن طـرح‬ ‫گفـت‪« :‬در طـرح نگهـداری موقـت‪ ،‬بهزیسـتی نقـش اسـتقرار‬ ‫و نظـارت تیـم درمـان و مـددکاری را برعهـده دارد و در برنامـه‬ ‫دائمـی مرا کـز اقامتی تـرک اعتیاد اجباری ماده ‪ ،۱۶‬بهزیسـتی‬ ‫نقش مدیریت‪ ،‬اجرا و نظارت کامل ان ها را عهده دار است»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تنهاطلـب گفـت‪« :‬مرا کـز مـاده ‪ ۱۶‬ا کثـرا در مشـهد مسـتقر‬ ‫ً‬ ‫بودنـد و قاعدتـا معتـادان متجاهر شهرسـتان ها بـه این مرا کز‬ ‫عـودت داده می شـدند کـه ظرفیـت الزم وجـود نداشـت؛‬ ‫امـا درحال حاضـر بـا مدیریـت شـورای هماهنگـی و همـکاری‬ ‫فرمانداری هـا‪ ،‬دادگسـتری ها و بهزیسـتی شهرسـتان ها‪،‬‬ ‫درحـال تاسـیس مرا کـز مـاده ‪ ۱۶‬در چنـد شهرسـتان اسـتان‬ ‫هسـتیم که به این ترتیب‪ ،‬ظرفیت بیشـتری در شهرسـتان ها‬ ‫ایجـاد می شـود و بـار ایـن ترا کـم در مشـهد کاهـش می یابـد»‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از ایـن گفت وگـو بـه طـرح جمـع اوری‬ ‫کارتن خواب ها در سـال گذشـته اشـاره کرد و گفت‪« :‬در سـال‬ ‫‪ ۹۸‬کـه ایـن افـراد در مقاطـع زمانـی سـه ماهه جمـع اوری و‬ ‫سـاماندهی می شـدند بـا تغییـر مصـرف ان هـا‪ ،‬دوره هـای‬ ‫کوتاه مـدت درمـان و کاهـش اسیبشـان طـی می شـد و پـس‬ ‫از تخلیـه ظرفیـت مرا کـز‪ ،‬بـار دیگـر گـروه بعـدی جمـع اوری‬ ‫می شـدند؛ چـون ظرفیـت کافـی بـرای درمـان و بازتوانی همه‬ ‫ایـن افـراد در یـک زمـان‪ ،‬وجـود نداشـت»‪.‬‬ ‫شهردار رشت عنوان کرد؛‬ ‫تولید اتش نسوز با علوم‬ ‫مقدمـه‪ :‬بعضـی اوقـات در فیلم هـا و یـا در یـک نمایـش شـعبده بازی‪،‬‬ ‫دیده ایـد کـه یک نفـر دسـت خـود را روی اتـش می گیـرد و نمی سـوزد‪ .‬امـا‬ ‫مگـر امـکان دارد؟ بلـه؛ ایـن امـکان وجـود دارد و ان را بـرای شـما توضیـح‬ ‫می دهـم‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬مـواد الزم بـرای این کار‪ 60 :‬سی سـی سـولفید کربن‪ 40 ،‬سی سـی‬ ‫تترا کلرید کربـن‪ .‬ابتـدا ایـن دو مـاده را بـا یکدیگـر مخلـوط کـرده و در کـف‬ ‫دسـت خود بریزید و سـپس شـعله اتش را به کف دسـت خود نزدیک کرده‬ ‫تـا اتـش بگیـرد‪ .‬دسـت شـما نمی سـوزد؛ زیـرا اتـش سـرد اسـت؛ ولـی کمـی‬ ‫احسـاس سـوزش داریـد‪ .‬زمانـی که شـما ایـن دو ماده را بـا همدیگر مخلوط‬ ‫می کنید‪ ،‬ماده حاصل شـده‪ ،‬دارای نقطه ذوب بسـیار پائین اسـت‪ .‬دستور‬ ‫کار و نتیجـه‪ :‬یـک یـا دو قطـره از ایـن مخلـوط را در کـف دسـت خـود بریزیـد‪.‬‬ ‫زمانـی کـه قصـد انجـام ازمایـش را داریـد‪ ،‬در همـان لحظـه ایـن دو مـاده را با‬ ‫همدیگـر مخلـوط کنیـد‪ .‬ایـن ازمایـش را در یـک اتـاق تاریـک انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫امیررضا شیدایی‪ /‬پایه ششم مدرسه ابتدایی دوره دوم شهید حسینی‬ ‫شهرستانمه والت‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار هرمزگان در نشست خبری اعالم کرد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ ۸۸۷‬پروژه عمرانی در دهه فجر‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران گفـت‪« :‬در‬ ‫ایام دهه فجر ‪ ۸۸۷‬پروژه با اعتبار‬ ‫دوهـزار و ‪۵۹۶‬میلیاردتومـان در‬ ‫اسـتان بهر هبـرداری می شـود»‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان در گفت وگـو بـا‬ ‫خبرنـگاران بابیان اینکـه در ایـام‬ ‫مبـارک دهـه فجـر ‪ ۸۸۷‬پـروژه‬ ‫غبـر دوهـزار ‪۵۹۶‬میلیاردتومـان در مازنـدران بـه بهر هبـرداری‬ ‫بـا اعتبـاری بال ‬ ‫خواهـد رسـید‪ ،‬افـزود‪« :‬هـدف دولـت به اتمام رسـاندن پروژه هـای‬ ‫نیمه تمـام در سـطح اسـتان بـوده اسـت و در ایـام دهـه فجـر امسـال ‪۷۲‬‬ ‫پـروژه عمرانـی در اسـتان مازنـدران کلنگ زنـی می شـود؛ زیـرا هـدف دولـت‬ ‫به اتمام رسـاندن پروژه هـای نیمه تمـام اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار مازنـدران‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اعتبـارات براسـاس شـاخصه های جمعیتـی توزیـع می شـود‬ ‫امـا ازانجا کـه مازنـدران یـک اسـتان ملـی و گردشـگرپذیر اسـت‪ ،‬نیـاز دارد‬ ‫سـهم بری بیشـتری از اعتبارات ملی داشـته باشـد»‪ .‬رازجویان بابیان اینکه‬ ‫کشـور در شـرایط جنـگ اقتصـادی قـرار دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬مشـکالت اقتصـادی‬ ‫و عـدم تخصیـص اعتبـارات باعـث طوالنی شـدن پروژه هـای عمرانـی‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬از مجمـوع پروژه هایـی کـه در ایـام دهـه فجـر‬ ‫در مازنـدران بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ ۱۲۹ ،‬پـروژه‪ ،‬اشـتغال زایی‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬نفـر را در پـی خواهـد داشـت»‪ .‬رازجویـان بابیان اینکـه مهم تریـن‬ ‫پروژه های اسـتان مازندران در حوزه های پزشـکی‪ ،‬راه‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مسـکن‪ ،‬دانشـگاهی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬گازرسـانی‪ ،‬بنـادر و … خواهـد بـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«شـهرداری های اسـتان ‪۵۹‬میلیاردتومـان طـرح را در دهـه فجـر امسـال‬ ‫افتتـاح خواهنـد کـرد»‪ .‬رازجویـان بابیان اینکـه دسـتگاه های اجرایـی بایـد‬ ‫در شـان و لیاقـت مـردم خدمت رسـانی کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬جـا دارد باتوج هبـه‬ ‫شـرایط اقتصـادی و تحریم هـای ظالمانـه کـه یـک جنگ اقتصـادی را ایجاد‬ ‫کرده اسـت‪ ،‬مسـئولین دسـتگاه های اجرایی و مدیران شـبانه روز و جهادی‬ ‫بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شهرداری ها از موضوع توسعه شهر‪ ،‬دور افتاده اند‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫شـهردار رشـت در جلسـه شـهرداران اسـتان گیلان بـا‬ ‫اسـتاندار کـه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شـد‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫یکـی از اهـداف ایـن جلسـات کـه برنامه ریـزی بـرای ایجـاد‬ ‫درامدهای پایدار برای شهرداری هاسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر شـهرداری ها تنهـا می تواننـد بـه تعهـدات‬ ‫ابتدایـی خـود بپردازنـد و از وظیفـه اصلـی خـود کـه توسـعه‬ ‫شـهر اسـت‪ ،‬دور شـده اند»‪ .‬سـید محمـد احمـدی درادامـه‬ ‫بـه اهمیـت موضـوع شـیوه نامه نسق سـازان پرداخـت و‬ ‫ضـرورت برگـزاری جلسـه ای بـرای هماهنگـی و پیگیـری‬ ‫موضـوع را متذکـر شـد و افـزود‪« :‬بـا وجـود حـدود ‪ ۸۰۰‬هکتـار‬ ‫بافـت فرسـوده شـهر رشـت‪ ،‬تلاش داریـم بـا اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت مـاده ‪ ۹‬و در سـایه همدلـی و تعامـل بـا همـه‬ ‫دسـتگاه ها و قـوا ایـن مشـکل حـل شـود»‪ .‬شـهردار رشـت‬ ‫درخصـوص مطالبـات بیـش از ‪۵۰۰‬میلیـاردی شـهرداری از‬ ‫دسـتگاه های مختلف و مشـکالت قانونی که برای پیگیری‬ ‫قضائـی ایـن مطالبات برای شـهرداری وجـود دارد نیز گفت‪:‬‬ ‫«این مشـکالت برای همه شهرداری هاسـت و نیاز اسـت در‬ ‫قالـب جلسـاتی بـا دسـتگاه های مذکـور تدابیـری اندیشـیده‬ ‫شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اعتبـارات محـدود سـتاد بحـران‬ ‫شـهرداری رشـت نیـز گفـت‪« :‬همـواره از اسـتان اعتباراتـی‬ ‫به این منظـور بـه شـهرداری ها اختصـاص می یافـت امـا‬ ‫امسـال از ایـن اعتبـارات محـروم بودیـم کـه این مـورد نیـز‬ ‫مسـتلزم توجـه ویـژه اسـت»‪ .‬موضـوع شفاف سـازی فرمـول‬ ‫پرداختی هـای سـازمان امـور مالیاتـی بـه شـهرداری های‬ ‫مختلـف و اختصـاص قیـر بـرای روکـش فرسـوده اسـفالت‬ ‫مناطـق‪ ،‬از دیگـر خواسـته های شـهردار رشـت از اسـتاندار‬ ‫گیلان بـرای رسـیدگی بـود»‪.‬‬ ‫نشسـت شـورای توسـعه فرهنـگ قرانـی شهرسـتان ری با تصویـب طر ح های‬ ‫کمیته هـای «امـوزش»‪« ،‬فضـای مجـازی» و «سـبک زندگـی» برگـزار و مقـرر‬ ‫شـد کـه برنامـه هـای اموزشـی از دهـه مبـارک فجر اغاز شـود‪ .‬عباس سـلیمی؛‬ ‫رئیس شورای توسعه فرهنگ قرانی شهرستان ری در این نشست با اشاره به‬ ‫فرازهایی از بیانیه گام دوم انقالب که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪« :‬در کنار وظایفی که این شورا بر عهده ما گذاشته است‪ ،‬باید‬ ‫تلاش کنیـم تـا برخی از جلوه های قرانی را به زیبایی در جامعه بیان کنیم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬نشسـت هماهنگـی اجـرای ایـن طـرح بـزرگ‪ ،‬هم زمـان بـا دهـه‬ ‫مبـارک فجـر برگـزار مـی شـود و از ظرفیـت عتبـات عالیـات بـه صـورت مشـترک‬ ‫بـرای تمـام کشـور اسـتفاده خواهـد شـد»‪ .‬در ادامـه حجت االسلام کنگرلـو؛‬ ‫رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شهرسـتان ری و مسـئول کمیتـه امـوزش‪،‬‬ ‫حجت االسلام سـیدی؛ رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری و‬ ‫مسـئول کمیتـه سـبک زندگـی و معتـز اقایـی از سـوی کمیتـه فضـای مجـازی‬ ‫شـورای توسـعه فرهنـگ قرانـی بـه تشـریح برنامه هـای خـود پرداختند‪.‬‬ ‫بازدید شبانه شهردار از ایستگاه اتش نشانی کهریزک‬ ‫شـهردار کهریـزک شـبانه و به طـور سـر زده از ایسـتگاه شـماره ‪ ۲‬اتش نشـانی‬ ‫شـهرداری کهریـزک بازدیـد کـرد‪ .‬علـی یحیی پـور؛ شـهردار کهریـزک بـا حضـور‬ ‫سرزده در ایستگاه شماره ‪ ۲‬اتش نشانی واقع در محله قاسم اباد با نیروهای‬ ‫ایـن ایسـتگاه دیـدار کـرد و از نزدیـک از فرصت هـا و معضلات موجـود در ایـن‬ ‫ایسـتگاه اطلاع کسـب کـرد‪ .‬وی ضمـن قدردانـی از زحمـات و تلاش شـبانه‬ ‫روزی نیروهـای پرتلاش اتش نشـانی گفـت‪« :‬ایسـتگاه های اتش نشـانی‬ ‫شـهرداری کهریـزک با توجه بـه همجـواری ایـن شـهر بـا مناطـق صنعتـی و باال‬ ‫بـودن حـوادث جـاده ای در ارائـه خدمـات امـداد و نجـات و اطفـای حریـق‪ ،‬از‬ ‫امتیـاز بسـیار مطلوبـی برخـوردار اسـت که این امـر حا کی از در اختیار داشـتن‬ ‫تجهیزات مناسب و نیروهای پرتالش این مجموعه امدادی ست»‪ .‬شهردار‬ ‫کهریـزک افـزود‪« :‬راه انـدازی ایسـتگاه سـوم اتش نشـانی شـهرداری کهریـزک‬ ‫در محلـه تبائیـن فرصتـی بـرای ارتقـای ضریـب امنیـت شـهر و ارائـه خدمـات‬ ‫مطلوب تـر بـه شـهروندان محسـوب شـده و فشـار کاری نیروهـای سـایر‬ ‫ایسـتگاه های اتش نشـانی را نیـز کاهـش خواهـد داد»‪.‬‬ ‫«اقتصاد ری»؛ نخستین مجله تخصصی شهرستان‬ ‫نخسـتین مجلـه تخصصـی شهرسـتان ری بـه نـام «اقتصـاد ری» بـا موافقـت‬ ‫هیئت نظارت بر مطبوعات کشور مجوز انتشار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ اعضـای هیئت نظـارت بـر‬ ‫مطبوعات کشور در جلسه ششم بهمن ماه خود با درخواست انتشار ماهنامه‬ ‫تخصصـی تحلیلی «اقتصـاد ری» به صاحب امتیـازی و مدیرمسـئولی «روح اله‬ ‫حسـین زاده» موافقـت کردنـد‪ .‬ایـن ماهنامـه اولیـن ماهنامـه شهرسـتان ری‬ ‫است که در قالب مجله منتشر خواهد شد و ضمن نگاه به مسائل اجتماعی‬ ‫و فرهنگـی ایـن شهرسـتان‪ ،‬در زمینه هـای اقتصادی از جمله تولید‪ ،‬اشـتغال‪،‬‬ ‫صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دانش بنیـان بـه تبیین توانمنـدی و‬ ‫ظرفیت هـای منطقـه ای ازیک سـو و ازسـوی دیگر بـه نقـاط ضعـف و مشـکالت‬ ‫فـراروی ایـن حوزه هـا خواهـد پرداخـت‪ .‬قـرار اسـت نخسـتین شـماره ماهنامـه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی «اقتصـاد ری» بـه زودی در کیوسـک های‬ ‫مطبوعاتـی پایتخـت و اسـتان تهـران در دسـترس عالقه منـدان قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تامین ‪ 70‬درصد نیازمندی های پاالیشگاه گاز‬ ‫از تامین کنندگان داخلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام در حاشـیه بازدیـد از بیسـت و پنجمیـن‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‪ ،‬گفـت‪« :‬در راسـتای‬ ‫حمایت از تولید کاالی داخلی در سـال گذشـته‪ ۷۰ ،‬درصد از نیازمندی های‬ ‫پاالیشـگاه گاز اسـتان از تامین کنندگان داخلی تامین می شـود که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ان هـا از شـرکت هـای دانش بنیـان تهیـه شـده اسـت»‪ .‬روح اهلل نوریـان افـزود‪:‬‬ ‫«نیازهای پاالیشـگاه گاز ایالم در بخش مولوکوالرسـیو که توسـط شرکت های‬ ‫ی تامیـن می شـد‪ ،‬طـی سـال گذشـته توسـط یـک شـرکت دانش بنیان‬ ‫اروپایـ ‬ ‫مرتفع شـد و از عهد ه تسـت های کیفی برامد و در حال حاضر‪ ،‬در واحدهای‬ ‫نم زدایـی مـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬در‬ ‫پاالیشـگاه ایلام بـا تعمیـرات پیشـگیرانه و بازرسـی های دوره ای و تعمیـرات‬ ‫اساسی توانستیم در فصل سرد سال به صورت پایدار‪ ،‬کل مجموعه پاالیش‬ ‫و انتقـال در خدمـت مـردم و صنایـع باشـیم»‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح «اب امید»‬ ‫بو فاضالب ایالم از اغاز اجرای طرح «اب امید» خبر داد‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫و گفت‪« :‬در این طرح ‪ ۲۰‬درصد مشـترکان این اسـتان از اب رایگان برخوردار‬ ‫خواهند شـد»‪ .‬نوراهلل تیموری با بیان اینکه دولت در طرح اب امید تشـویق‬ ‫مشـترکان بـه رعایـت الگـوی مصـرف بهینـه را دنبـال می کنـد تـا مصـرف‬ ‫درسـت اب نهادینـه شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬در ایـن طـرح نیـز مشـترکان به سـه دسـته‬ ‫خوش مصرف‪ ،‬کم مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند»‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب ایالم اظهار داشـت‪« :‬براین اسـاس صورتحسـاب مشترکانی که‬ ‫تـا یک سـوم الگـوی مصـرف تعیین شـده اب مصـرف کنند‪ ،‬مشـمول تخفیف‬ ‫‪۱۰۰‬درصـدی خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«براین اسـاس مقـرر شـد؛ هـر مشـترک ا گـر تـا یک سـوم الگـوی مصـرف اب‬ ‫مصرف کند‪ ،‬صورت حسابش مشمول تخفیف‪۱۰۰‬درصدی شود؛ البته این‬ ‫موضـوع شـامل سـکونت گاه های غیـر دائـم‪ ،‬باغ ویالها و سـاختمان های غیر‬ ‫مسـکونی نخواهد شـد»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 44‬پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ایالم گفـت‪« :‬در دهه فجر سـال جاری‬ ‫تعـداد ‪ ۴۴‬پـروژه تولیـدی و خدماتـی بخـش کشـاورزی بـا اعتبـاری بالـغ بـر‬ ‫‪ ۹۱۷‬میلیـارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون ریـال بـه بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫افتتـاح ایـن پروژه هـا زمینـه اشـتغال زایی ‪ ۱۴۲۱‬نفـر و تعـداد ‪ ۱۹۲۱‬خانـوار فراهـم‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیـر سـازمان جهادکشـاورزی ایلام اظهـار داشـت‪« :‬همچنیـن‬ ‫غبـر ‪ ۱۵۷‬میلیارد‬ ‫تعـداد هشـت پـروژه شـاخص بخـش کشـاورزی بـا اعتبـاری بال ‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریـال بـا اشـتغال زایی ‪ ۵۶‬نفـر و تعـداد ‪ ۱۴۰‬خانـوار بهره منـد نیـز‬ ‫کلنگ زنی خواهد شد»‪ .‬اقدسی ادامه داد‪« :‬این طر ح ها شامل احداث کانال‬ ‫هـای انتقـال اب کشـاورزی سـایت باغبـات پرواربنـدی بـره‪ ،‬گاوداری شـیری‪،‬‬ ‫پـرورش گوسـفند‪ ،‬مجتمـع گلخانـه ای‪ ،‬خـورا ک دام و طیـور‪ ،‬سـردخانه‪ ،‬طرح‬ ‫ابخیـزداری‪ ،‬انتقـال اب عشـایر و فـراوری انجمـاد محصـول باقلا و … اسـت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫سپهبد صیاد شیرازی؛ صیاد دل ها‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه‪ 13‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2168‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫امیرمحمداسحقی‬ ‫امیـر سـپهبد شـهید علـی صیـاد شـیرازی در روز چهـارم خـرداد ‪ 1323‬در‬ ‫شهرسـتان درگـز از توابـع اسـتان خراسـان بـه دنیـا امـد‪ .‬در خـرداد ‪ 1342‬از‬ ‫دبیرسـتان امیرکبیـر در تهـران در رشـته ریاضـی دیپلـم متوسـطه گرفـت‪.‬‬ ‫یک سـال بعد در ازمون ورودی دانشـکده افسـری پذیرفته شـد و به تحصیل‬ ‫علـوم نظامـی پرداخـت و سه سـال بعد در مهـر ‪ 1346‬بـا درجـه سـتوان دومـی‬ ‫در رسـته توپخانه فار غ التحصیل شـد‪ .‬شـهید صیاد شـیرازی پس از فراغت از‬ ‫تحصیـل در شـیراز‪ ،‬دوره رنجـر و چتربـازی را بـا رتبـه عالـی گذرانـد‪ ،‬در اصفهان‬ ‫دوره تخصصـی توپخانـه را طـی کـرد و از سـال ‪ 1348‬بـه لشـکر زرهـی تبریـز‬ ‫پیوسـت و خدمـت رسـمی خـود را در نیـروی زمینـی اغـاز کـرد‪ .‬پـس از انحلال‬ ‫لشـکر تبریـز در اسـفند سـال ‪ ،1349‬بـه لشـکر ‪ 81‬زرهـی کرمانشـاه منتقـل و در‬ ‫گردان ‪ 317‬توپخانه به عنوان «فرمانده اتشـبار» مشـغول به خدمت شـد‪ .‬وی‬ ‫در سـال ‪ 1350‬با دخترعموی خود ازدواج کرد و در اوایل سـال ‪ 1351‬با قبولی‬ ‫در ازمـون اعـزام بـه خـارج دانش اموختـگان دانشـکده افسـری بـرای تکمیـل‬ ‫تخصـص توپخانـه بـه امریـکا اعـزام شـد‪ .‬ایـن شـهید بزرگـوار‪ ،‬دوره سـه ماهه‬ ‫تخصص «هواسـنجی بالسـتیک» را در شـهر «فورت سـیل» ایالت «اوکالهما»‬ ‫بـا نمـره عالـی و احـراز رتبه نخسـت از میان ‪ 20‬افسـر امریکایـی و ایرانی به پایان‬ ‫رسـاند‪ .‬شـهید صیاد شـیرازی پیش از پیروزی انقالب اسلامی‪ ،‬چندین سال‬ ‫در بخش هـای مختلـف ارتـش به ویـژه در غـرب کشـور بـه پاسـداری از کشـور‬ ‫پرداخـت و در سـازمان دهی و فعالیـت نیروهـای انقالبـی در ارتـش تالشـی‬ ‫گسـترده داشـت‪ .‬از ابتدای پیروزی انقالب تا مهرماه ‪ 1358‬در اصفهان بود و‬ ‫ً‬ ‫در ایـن مـدت بـا همـکاری نیروهای نظامی و دوسـتان انقالبی خـود ـ که بعدا‬ ‫پاسدار شدند ـ گروه ‪30‬نفره ای را تشکیل داده و به حفظ و حراست از پادگان‬ ‫پرداخـت‪ .‬تالش هـای وی پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی در سـاماندهی‬ ‫ّ‬ ‫ارتـش و سـاختار نیروهـای مسـلح متجلـی شـد‪ .‬از مهم تریـن اقدامـات او پس‬ ‫از پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬می تـوان بـه تهیـه طر ح هـای عملیاتـی کـه منجـر‬ ‫به شکسـتن حصر شـهرهای سـنندج و پادگان های مریوان‪ ،‬بانه و سـقز شـد‪،‬‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬شـهر سـنندج بـا تشـکیل سـتاد عملیـات مشـترک ارتـش و سـپاه‬ ‫ً‬ ‫پاسـداران پـس از ‪21‬روز مقاومـت مدافعـان این شـهر‪ ،‬کامال از تصرف و تسـلط‬ ‫نیروهـای ضدانقلاب خـارج شـد‪ .‬پـس از تحقـق و اجرای موفق ایـن طر ح ها‪،‬‬ ‫شـهید صیـاد شـیرازی‪ ،‬بـا دو درجـه ارتقـاء‪ ،‬بـا درجـه سـرهنگ تمامـی بـه‬ ‫فرماندهی عملیات غرب کشور منصوب شد‪ .‬این شهید واالمقام در اخرین‬ ‫ماه هـای ریاسـت جمهوری بنی صـدر به دلیـل برخـورداری از روحیـه انقالبی و‬ ‫مقابلـه بـا خیانت هـای او از سـمت خـود عزل شـد و پـس ازان تا عـزل بنی صدر‬ ‫و فـرار مفتضحانـه او بـه فرانسـه‪ ،‬بـه دعـوت شـهید کالهـدوز در سـتاد مرکـزی‬ ‫سـپاه پاسـداران بـه خدمـت پرداخـت‪ .‬شـهید صیـاد شـیرازی نقـش بسـزایی‬ ‫در همـکاری و نزدیکـی ارتـش و سـپاه داشـت‪ .‬وی پـس از خلـع بنی صـدر‬ ‫از فرماندهـی کل قـوا‪ ،‬بـرای پایـان دادن بـه ناهماهنگـی ارتـش و سـپاه در ان‬ ‫دوران‪ ،‬قـرارگاه مشـترک عملیاتـی سـپاه و ارتـش را راه انـدازی کـرد و به عنـوان‬ ‫فرمانده ارشد در ان قرارگاه مشغول به فعالیت شد‪ .‬وی در مهرماه سال ‪1360‬‬ ‫به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع ازسوی امام خمینی(ره) به فرماندهی‬ ‫نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری اسلامی منصـوب شـد کـه در ایـن منصـب‪،‬‬ ‫فرماندهـی نیروهـای ارتـش اسلام در عملیـات پیروزمنـد ثامن االئمـه(ع)‪،‬‬ ‫طریق القـدس‪ ،‬فتح المبیـن و بیت المقـدس را برعهـده داشـت؛ عملیاتـی کـه‬ ‫سرنوشـت جبهه هـای اسلام علیـه کفـر را بـه پیـروزی رقـم زد و رونـد جنـگ‬ ‫تحمیلـی را در مسـیر پیـروزی ارتـش اسلام قـرار داد‪ .‬شـهید صیـاد شـیرازی‬ ‫پـس از حـدود پنج سـال انجام وظیفـه در مسـئولیت خطیـر فرماندهی نیروی‬ ‫زمینـی‪ ،‬در ‪ 23‬تیـر ‪ 1365‬از سـمت خـود اسـتعفا داد و سـپس بـا پیشـنهاد‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای ـ ریاسـت جمهوری وقـت ـ و تصویب امـام راحل به ‬ ‫سـمت نمایندگـی حضـرت امـام خمینـی(ره) در شـورای عالـی دفـاع منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬وی در ‪ 18‬اردیبهشـت ‪ 1366‬به همـراه تعـدادی دیگـر از فرماندهـان‬ ‫ارتـش بـا پیشـنهاد رئیـس شـورای عالـی دفـاع و موافقـت امـام خمینـی(ره)‬ ‫بـه درجـه سـرتیپی ارتقـاء مقـام یافـت و در مهـر ‪ 1368‬بـه درخواسـت رئیـس‬ ‫سـتاد فرماندهـی کل نیروهـای مسـلح و موافقـت فرماندهـی معظـم کل قـوا‬ ‫بـ ه سـمت معاونـت بازرسـی سـتاد فرماندهـی کل نیروهـای مسـلح منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬ایـن شـهید بزرگـوار در شـهریور ‪ 1372‬بـا حکـم فرماندهـی معظـم کل قوا‬ ‫ب هسـمت جانشـین رئیس سـتاد کل نیروهای مسـلح منصوب شـد و سـپس‬ ‫در ‪ 16‬فروردیـن ‪ 1378‬هم زمـان بـا عیـد غدیـر بـا حکم مقام معظم فرماندهی‬ ‫کل قوا به درجه سرلشـکری ارتقاء یافت‪ .‬شـهید سـپهبد علی صیاد شـیرازی‪،‬‬ ‫یکـه به قصـد عزیمـت بـه محـل کار خـود‬ ‫روز شـنبه ‪ 21‬فروردیـن ‪ 1378‬درحال ‬ ‫از منـزل‪ ،‬خـارج شـده بـود مـورد سـوءقصد یکـی از اعضای گروهک تروریسـتی‬ ‫منافقیـن قـرار گرفـت و به شـدت مجـروح شـد‪ .‬اهالـی محـل کـه از ایـن حادثـه‬ ‫مطلـع شـده بودنـد بالفاصلـه او را بـه بیمارسـتان انتقـال دادنـد اما متاسـفانه‬ ‫بـر اثـر شـدت جراحـات وارده‪ ،‬تلاش پزشـکان بـرای نجـات او بی نتیجـه مانـد‬ ‫و امیـر سـرافراز ارتـش اسلام پـس از عمـری مجاهـدت درطول ‪40‬سـال انقالب‬ ‫اسلامی چهره های سرشـناس و مطرح زیادی به دسـت گروه های تروریستی‬ ‫و در جنـگ بـا دشـمنان بـه شـهادت رسـیدند‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان لرستان خبر داد؛‬ ‫اجرای بیش از ‪ 650‬برنامه ورزشی‬ ‫در ایام دهه فجر در لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان لرسـتان از اجـرای‬ ‫بیـش از ‪ 650‬برنامـه ورزشـی در ایـام اهلل دهـه‬ ‫مبارک فجر در لرستان خبر داد‪ .‬حشمت اهلل‬ ‫امان الهـی ضمـن تبریـک به مناسـبت‬ ‫فرارسـیدن ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬در دهـه مبارکـه فجـر امسـال بـرای‬ ‫اجـرای بیـش از ‪ 650‬برنامـه ورزشـی توسـط‬ ‫دسـتگاه ورزش و جوانان اسـتان برنامه ریزی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬او افـزود‪« :‬البتـه ایـن برنامه هـا‬ ‫باتوجه به فعالیت برخی رشته ها و بهترشدن‬ ‫شـرایط کرونایی‪ ،‬افزایش نیـز خواهد یافت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان لرسـتان برگـزاری‬ ‫همایش هـا و برنامه هـای متنـوع همگانـی‬ ‫را از جملـه ایـن طر ح هـا عنـوان کـرد و یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬همایش هـای دوچرخه سـواری‪،‬‬ ‫موتورسـواری‪ ،‬کوه پیمایـی از جملـه ایـن‬ ‫همایش هـا خواهـد بـود»‪ .‬امان الهـی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬برگـزاری مسـابقات متنـوع ورزشـی بـا‬ ‫ظکـردن رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫لحا ‬ ‫و در مناطـق بـا ترا کـم جمعیتـی پائیـن و‬ ‫همچنیـن به صـورت مجـازی از جملـه ایـن‬ ‫برنامه هـا خواهـد بـود»‪ .‬او گفـت‪« :‬همچنین‬ ‫در حـوزه ورزش بانـوان اجرای طرح سـنجش‬ ‫سـاختار قامتـی زنـان و دختـران روسـتایی و‬ ‫جشـنواره دارا اجـرا خواهیـم کـرد»‪ .‬امان الهی‬ ‫بابیان اینکـه مسـابقات دوومیدانـی‪،‬‬ ‫صحرا نـوردی قهرمانـی نوجوانـان و جوانـان‬ ‫پسـر کشـور یادواره ‪ 6300‬شـهید لرسـتان را در‬ ‫تاریـخ ‪ 10‬بهمن مـاه برگـزار کردیـم از برگـزاری‬ ‫مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر‬ ‫کشـور در ‪ 17‬بهمن مـاه و ایـام اهلل دهـه فجـر‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان لرسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«بـا برنامه ریزی هـای مـدون و علمـی در‬ ‫میان مـدت و بلندمـدت می تـوان در بیـن‬ ‫افتتاح ‪ ۸۱‬مرکز خدمات بهزیستی «مثبت زندگی»‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان از افتتـاح‬ ‫‪ ۸۱‬مرکـز خدمـات بهزیسـتی «مثبـت‬ ‫زندگـی» در گیلان خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫ینـژاد بابیان اینکـه ایـن‬ ‫حسـین نحو ‬ ‫مرا کـز بـه زودی هم زمـان بـا سراسـر‬ ‫کشـور ازطریـق ویدئوکنفرانـس افتتـاح‬ ‫می شـوند‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـا هـدف‬ ‫دسترسی اسان به خدمات بهزیستی‬ ‫ایـن مجموعه هـا در قالـب ‪ ۲۲‬فعالیـت در مناطـق مختلـف اسـتان گیلان‬ ‫بهره بـرداری می شـود»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬مرکـز خدمـات بهزیسـتی "مثبـت‬ ‫یسـت که براسـاس بند چهار ماده ‪ ۲۶‬قانون تنظیم‬ ‫زندگی" مرکزی غیردولت ‬ ‫بخشـی از مقـررات مالـی دولـت‪ ،‬پروانـه فعالیـت دریافـت کـرده کـه در ایـن‬ ‫مرا کز مجموعه ای از خدمات سـطح یک سـازمان بهزیسـتی در بستر فناوری‬ ‫اطالعـات و درراسـتای بهتر زیسـتن احـاد جامعـه ارائـه می شـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی گیلان بابیان اینکـه بـا راه انـدازی ایـن مرا کـز افـراد تحت پوشـش‬ ‫بـرای دریافـت خدمـات با دسترسـی اسـان تنها به یک مرکـز مراجعه خواهند‬ ‫کـرد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬ایـن مرا کـز بـا هـدف ارتقـای کیفیـت خدمـات بهزیسـتی‬ ‫بـه مددجویـان شـکل گرفتـه اسـت»‪ .‬وی توزیـع عادالنـه خدمـات‪ ،‬تسـهیل‬ ‫دسترسـی گروه هـای هـدف بـه خدمـات بهزیسـتی و گسـترش و فرا گیـری‬ ‫خدمـات ایـن نهـاد از اهـداف فعالیـت مرا کز مثبـت زندگی عنوان کـرد و یاداور‬ ‫شـد‪« :‬فعالیـت مرا کـز مثبـت زندگـی بـا ارائـه خدمـات الکترونیکـی‪ ،‬کاهـش‬ ‫هزینه هـای جامعـه هدف بهزیسـتی به ویژه هزینه هـای مربوط بـه رفت وامد‬ ‫را به دنبـال خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫بگیریـم؛ ب هشـرطی که مـا دانشـمان را بـه روز‬ ‫کنیـم»‪ .‬امان الهـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ورزش‬ ‫را از تمرکزگرایـی جـدا کنیـم و ان را ب هسـمت‬ ‫مناطـق محـروم و کم برخـوردار و روسـتایی و‬ ‫عشـایری ببریـم کـه سیاسـت وزارت متبـوع و‬ ‫اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان نیـز بر همین‬ ‫یکـه از ورزش بی بهـره‬ ‫مبناسـت و افراد ‬ ‫هسـتند ان ها را به سـوی ورزش سـوق دهیم‬ ‫یکـردن ورزش کوشـا باشـیم‪.‬‬ ‫و در همگان ‬ ‫یسـت که هرچـه جامعـه هـدف‬ ‫این درحال ‬ ‫کتـر باشـد قهرمانـی ما کمتر اسـت و‬ ‫مـا کوچ ‬ ‫هرچـه جامعه هدف ما بزرگ تر باشـد جامعه‬ ‫گتـر و اسـتعدادهای بیشـتری‬ ‫قهرمانـی بزر ‬ ‫کشـف می کنیـم»‪.‬‬ ‫او درارتباط با پیست تارتان در مجموعه های‬ ‫ورزشـی اسـتان نیـز یـاداور شـد‪« :‬ما در اسـتان‬ ‫پیسـت اسـتانداردی در مجموعـه تختـی‬ ‫خرم ابـاد داریـم و در بروجـرد نیـز درحـال‬ ‫اماده سـازی ان هسـتیم و همچنیـن در‬ ‫الیگـودرز هـم برایش تعریف شـده و زیرسـازی‬ ‫ان نیـز انجـام شـده کـه در سـال های اینـده‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫امـاده می شـود و در مجموعـه ورزشـی‬ ‫پل دختـر پیسـت مـا هشـت خطه اسـت کـه‬ ‫برخلاف دیگـر پیسـت ها کـه شـش خطه‬ ‫هسـتند را جـزو برنامه هایمـان قـرار دادیـم که‬ ‫البتـه یک سـال به واسـطه اعتبـار ناچیـزی‬ ‫کـه برایـش منظـور شـده بـود امـکان انجـام‬ ‫ان میسـر نشـد‪ ،‬ولـی در سـال های اتـی ایـن‬ ‫پیسـت هـم امـاده و بـه بهر هبـرداری می رسـد‬ ‫و ان شـاءاهلل به دنبـال ان هسـتیم کـه تمـام‬ ‫شـهرهای اسـتان پیسـت تارتـان داشـته‬ ‫باشـند کـه در فاصلـه زمانـی برنامه هـای‬ ‫میان مـدت و بلندمـدت تحقـق پیـدا‬ ‫می کنـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان لرسـتان‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬دوومیدانـی ورزش مـادر اسـت و‬ ‫بایـد سـرمایه گذاری بیشـتری صـورت بپذیرد‬ ‫ تبـع ان از فدراسـیون و شـخص اقـای‬ ‫کـه به ِ‬ ‫رحمتـی انتظـار داریـم کـه ان هـا نیـز کمـک‬ ‫کننـد تـا بـا همدلـی قدم هـای محکمـی را‬ ‫بـرای پیشـرفت ایـن رشـته مفـرح برداریـم و‬ ‫لرسـتان هم سهم باالیی از تعداد مدال های‬ ‫توزیع شـده ایـن رشـته داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫جـاده ای اسـتان مازنـدران اظهـار داشـت‪« :‬از این تعـداد‬ ‫غبـر‬ ‫پـروژه‪ 87 ،‬پـروژه در حـوزه راهـداری بـا اعتبـاری بال ‬ ‫‪1304‬میلیاردریـال و ‪ 21‬پـروژه در حـوزه فنـی و راه هـای‬ ‫غبـر ‪260‬میلیاردریـال اسـت»‪.‬‬ ‫روسـتایی بـا اعتبـاری بال ‬ ‫مهنـدس نجفـی بـه پروژه هـای شـاخص افتتاحـی ایـن‬ ‫اداره کل در ایـام دهـه فجـر اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«جابه جایـی نیوجرسـی به جـای گاردیـل (محـور بابـل‪-‬‬ ‫غبـر ‪85‬میلیاردریـال‪ ،‬احـداث‬ ‫قائم شـهر) بـا اعتبـاری بال ‬ ‫سیسـتم روشـنایی کمربنـدی نوشـهر‪-‬چالوس بـا اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪37‬میلیاردریال‪ ،‬عملیات لکه گیری و روکش اسـفالت‬ ‫بال ‬ ‫غبـر ‪239‬میلیاردریـال‪ ،‬عملیـات‬ ‫محـور هـراز بـا اعتبـاری بال ‬ ‫لکه گیـری و روکـش اسـفالت محـور امل‪-‬محمودابـاد بـا‬ ‫غبـر ‪49‬میلیاردریـال‪ ،‬احـداث پـل راه روسـتایی‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫غبـر ‪34‬میلیاردریال‪،‬‬ ‫توکلـه شهرسـتان تنکابن بـا اعتباری بال ‬ ‫تعریـض و بهسـازی محـور قائم شـهر‪-‬جویبار به طـول‬ ‫غبـر ‪32‬میلیاردریـال و بهر هبـرداری ‪51‬‬ ‫بـا اعتبـاری بال ‬ ‫غبـر‬ ‫دسـتگاه سـامانه ثبـت تخلـف سـرعت بـا اعتبـاری بال ‬ ‫‪306‬میلیاردریـال از جملـه پروژه هـای شـاخص ایـن اداره کل‬ ‫بـوده در ایـام اهلل دهـه فجـر مـورد بهر هبـرداری قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫وی بـه پروژه هـای اغاز بـه کار ایـن اداره کل نیـز اشـاره و گفـت‪:‬‬ ‫«در ایـام مذکـور نیـز عملیـات اجرایـی و عمرانـی ‪ 78‬پـروژه بـا‬ ‫غبـر ‪178‬میلیاردریـال اغـاز می شـود»‪.‬‬ ‫اعتبـاری بال ‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد؛‬ ‫رایزنی اصفهان با سایر کشورها برای سالن اجالس سران‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫شـهردار اصفهـان گفـت‪« :‬بـرای نحـوه‬ ‫بهره بـرداری از سـالن اجلاس سـران در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تجربـه ای در ایران وجود نداشـت؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بـا سـایر کشـورها رایزنـی کـرده‬ ‫تـا بهر هبـرداری از ایـن مجموعـه به خوبـی‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬قدرت الـه نـوروزی در دیـدار‬ ‫ویدئوکنفرانسـی بـا سـفیر ایـران در مالـزی‬ ‫بااشـاره به تمایـل شـهرداری اصفهـان بـرای‬ ‫دعـوت شـهردار کواالالمپـور به شـهر اصفهان‬ ‫بـرای توسـعه روابـط بیـن دو شـهر اظهـار کرد‪:‬‬ ‫«همچنین از پیشنهاد سفیر ایران در مالزی‬ ‫بـرای معرفـی ماهاتیـر محمـد (نخسـت وزیر‬ ‫اسـبق مالـزی) به عنـوان شـهروند افتخـاری‬ ‫اصفهان اسـتقبال می کنیـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫برگـزاری جشـنواره بین المللی صنایع دسـتی‬ ‫اصفهـان در سـال اینـده گفـت‪« :‬معتقـدم‬ ‫ا گـر ایـن جشـنواره به خوبـی مدیریـت شـود‪،‬‬ ‫ظرفیـت فراوانـی بـرای اصفهان ایجاد کـرده و‬ ‫منجـر بـه رونق گردشـگری و اقتصاد‪ ،‬توسـعه‬ ‫پایـدار و افزایـش اشـتغال می شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫اصفهـان بـا دعـوت از سـفیر مالـزی بـرای‬ ‫سـفر بـه اصفهـان‪ ،‬اظهـار کـرد ‪« :‬بـا حضـور‬ ‫در اصفهـان به خوبـی می تـوان دیـد کـه در‬ ‫چندسـال اخیر تحـوالت بزرگـی رخ داده‬ ‫اسـت»‪ .‬نـوروزی افـزود‪« :‬پروژه سـالن اجالس‬ ‫بین المللـی سـران در اصفهـان پـس از افتتـاح‬ ‫می توانـد منشـا کمک هـای بزرگـی بـه کشـور‬ ‫باشـد‪ ،‬ایـن پـروژه در زمینـی به وسـعت ‪۷۲‬‬ ‫هکتـار‪ ،‬دارای زیرسـاخت بسـیار مناسـب و‬ ‫به روز اسـت»‪ .‬وی گفت‪ ۳۰۰ « :‬میلیاردتومان‬ ‫دیگـر نیـز درادامـه هزینـه می شـود کـه ا گـر‬ ‫قیمت هـای بـه روز را محاسـبه کنیـم‪ ،‬رقـم‬ ‫تمام شـده بـرای پـروژه خیلـی بیشـتر خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬نـوروزی ادامـه داد‪« :‬ایـن پـروژه بـا‬ ‫بهر هبـرداری مناسـب بـه یـک پـروژه بـزرگ‬ ‫تبدیـل خواهـد شـد؛ بنابرایـن‪ ،‬از سـفارت‬ ‫ایـران در مالـزی درخواسـت داریـم اصفهـان‬ ‫را در ایـن امـر کمـک کنـد»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬همچنیـن امکانـات موجـود در‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان کـه در ایـن‬ ‫دوره تکمیـل شـد‪ ،‬در تـراز اسـتانداردهای‬ ‫بین المللی سـت»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن گفت وگـو‪ ،‬علی اصغـر محمـدی‬ ‫(سـفیر ایـران در مالـزی) بااشـاره به اینکه‬ ‫شتـر سـفارت ایـران در مالـزی‬ ‫پی ‬ ‫گفت وگوهایـی بـرای تقویـت روابـط بـا اتـاق‬ ‫بازرگانی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫داشـته و تمایـل بـه تقویـت ایـن روابـط بـا‬ ‫شهرداری اصفهان نیز وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«در حـوزه فرهنـگ و هنـر برپایـی نمایشـگاه‬ ‫صنایع دسـتی می توانـد زمینـه معرفـی‬ ‫هنرهـای اصفهـان در مالـزی را فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫ارتبـاط ایرانی هـا و اصفهانی هـا بـا زادگاه خـود‬ ‫قطع شـده و شـهروند دیپلمات ب هشـرطی که‬ ‫مسـتمر باشـد می توانـد بـرای ایجـاد دوبـاره‬ ‫ایـن ارتباطـات امیدوارکننده باشـد؛ بنابراین‬ ‫برنـدی کـه بـرای اصفهـان دراین حـوزه ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬نباید به راحتی رها شود»‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬یکی از کسانی که دراین رابطه پیشنهاد‬ ‫می شود‪ ،‬ماهاتیر محمد؛ نخست وزیر اسبق‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه اصفهـان در‬ ‫مالز ‬ ‫‪ ۱۰‬نهـاد بین المللـی عضویـت دارد؛ بنابرایـن‬ ‫دانشـگاه های ایـن شـهر بایـد بـه میـدان‬ ‫امـده و دربـاره جایـگاه امـروز و اینـده اصفهـان‬ ‫پژوهـش کننـد تا منجر به زیسـت بهتر شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تقویـت مجموعـه داشـته های‬ ‫فرهنگـی اصفهـان‪ ،‬سـفارت ایـران در مالـزی‬ ‫می توانـد زمینـه ارتبـاط بیشـتر اصفهـان بـا‬ ‫سـنگاپور را نیـز پوشـش دهـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان تاکید کرد؛‬ ‫حفظ محیط زیست؛ حیاتی ترین مزیت صرفه جویی‬ ‫حفـظ محیـط زیسـت و جلوگیـری‬ ‫از نابـودی حیـات‪ ،‬اساسـی ترین‪،‬‬ ‫مهم تریـن و ضروری تریـن فایـده‬ ‫مدیریـت مصـرف حامل هـای انـرژی‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای گیلان بااشـاره به مزایـای‬ ‫فـراوان مدیریـت مصـرف انـرژی‬ ‫بـرق شـامل جلوگیـری از هدررفـت‬ ‫سـرمایه گذاری های سـهمگین در‬ ‫بخـش تولیـد‪ ،‬شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع و توزیـع‪ ،‬حفـظ منابـع ملـی بـرای‬ ‫اینـدگان‪ ،‬کمـک بـه اقتصـاد خانـواده و اقتصـاد ملـی افـزود‪« :‬مهم تریـن و‬ ‫حیاتی تریـن مزیـت مدیریـت مصـرف انـرژی بـرق‪ ،‬جنبـه زیسـت محیطی‬ ‫ایـن قضیـه اسـت کـه در دنیـای امـروز بسـیار موردتا کیـد قـرار گرفتـه اسـت و‬ ‫سـرمایه گذاری های هنگفتـی بـرای حفـظ ان انجـام شـده اسـت»‪ .‬بهمـن‬ ‫داراب زاده ادامـه داد‪« :‬یکـی از مهم تریـن اولویت هـای دنیـای امـروز کاهـش‬ ‫االینده هـای زیسـت محیطی و حفـظ محیـط زیسـت به عنـوان یـک امانـت‬ ‫بـرای سـا کنان فعلـی و اینـدگان اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫گیلان گفـت‪« :‬بـا راهکارهـای بسـیار سـاده‪ ،‬نظیـر؛ خاموش کـردن المپ هـای‬ ‫اضافی‪ ،‬استفاده از المپ های کم مصرف‪ ،‬استفاده از روشنایی نور خورشید‬ ‫در روز و ‪ ...‬می تـوان مصـرف بـرق را به طـور چشـمگیری کاهـش داد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬اسـتان برتـر کشـور قـرار گرفـت»‪ .‬امان الهـی‬ ‫در مجمـع سـالیانه هیئـت دوومیدانـی‬ ‫لرسـتان بابیان اینکـه بـا برنامه ریـزی علمـی‬ ‫و اسـتراتژی می تـوان در سـالیان اتـی در‬ ‫فاصلـه زمانـی میان مـدت و درازمـدت بیـن‬ ‫‪ ۱۰‬اسـتان برتـر در ورزش کشـور قـرار گرفـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ایـن شـعارها محقـق نمی شـود‬ ‫مگـر بـا همدلـی و همراهـی و اسـتفاده بهینـه‬ ‫از تمام ظرفیت های موجود ورزش اسـتان»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه ورزش د وو میدانـی لرسـتان‬ ‫در دهـه ‪ ۶۰‬روزهـای خـوب و موفقـی در‬ ‫ورزش کشـور سـپری کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن قضیـه قائـل تکـرار هسـت؛ به شـرط‬ ‫اسـتفاده از دانـش و علـم روز و ایـن ضعـف در‬ ‫امـوزش و دانـش اسـت کـه در برخـی عناویـن‬ ‫عقـب مانده ایـم»‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان‬ ‫لرسـتان تصریـح کـرد‪« :‬باتوجه بـه اسـتعداد‬ ‫و ظرفیـت بالقـوه در اسـتان بـا داشـتن‬ ‫اب وهـوای مناسـب‪ ،‬ورزشـکاران و مربیـان‬ ‫بسـیار خوب و ارزنـده ای کـه داریـم اعتقـاد مـا‬ ‫این اسـت که می توانیـم در جایـگاه رفیـع قـرار‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران‬ ‫از بهر هبـرداری ‪ 108‬پـروژه عمرانـی ایـن اداره کل بـا اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪1564‬میلیاردریـال در ایـام اهلل دهـه فجـر خبـر داد‪.‬‬ ‫بال ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جاده ای استان مازندران؛ مهندس عباسعلی نجفی ضمن‬ ‫اعلام ایـن خبـر افـزود‪« :‬پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬ایـران را‬ ‫در مسـیری نویـن قـرارداد مسـیری کـه حیـات اجتماعـی‬ ‫و اقتصـادی را در فضایـی معنـوی و روحانـی به حرکـت‬ ‫واداشـت»‪ .‬مهنـدس نجفـی بـه بهر هبـرداری از پروژه هـای‬ ‫عمرانی این اداره کل در ایام دهه فجر اشـاره و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«ازاین رو این اداره کل در ایام اهلل دهه مبارک فجر که فرصت‬ ‫یسـت جهـت تجدیـد بیعـت و میثـاق بـا خون شـهدا‬ ‫مغتنم ‬ ‫و ایثارگـران انقلاب و مقـام معظم رهبری توانسـت ‪ 108‬پروژه‬ ‫غبـر ‪1564‬میلیاردریـال‬ ‫عمرانـی ایـن اداره کل بـا اعتبـاری بال ‬ ‫بـه بهر هبـرداری برسـاند»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رینـگ سلامت شـورابیل منتخـب پنجمیـن دوره جایـزه جهانـی خشـت‬ ‫طالیـی تهـران‪ ۲۰۲۰-‬شـده و از حمیـد لطف اللهیـان؛ شـهردار اردبیـل در ائیـن‬ ‫معرفـی برگزیـدگان ایـن جایـزه تجلیـل شـد‪ .‬در پنجمیـن جشـنواره بین المللی‬ ‫خشـت طالیـی تهـران_‪ ۲۰۲۰‬کـه برگزیـدگان ان معرفـی شـد‪ ،‬در بخـش توسـعه‬ ‫زیرسـاخت ها‪ ،‬حمل ونقـل عمومـی و خدمـات شـهری‪ ،‬پـروژه طـرح کاهـش‬ ‫پسـماند از شـهرداری تهران مقام اول‪ ،‬رینگ سلامت شورابیل مقام دوم و باغ‬ ‫معلق سئولو از شهر سئول (پایتخت کره جنوبی) به عنوان مقام سوم برگزیده‬ ‫شـدند‪ .‬جایـزه خشـت طالیـی تهـران با ایجاد انگیـزه و حس رقابـت در مدیران‬ ‫شـهری سـبب بـروز و ظهـور پروژه هـای خالقانـه و تاثیرگـذار در شـهرها می شـود‬ ‫و بـا معیارقـراردادن دسترسـی همـه جوامـع بـه اطالعـات و تجـارب در سراسـر‬ ‫جهـان و تا کیـد بـر همه شـمولی‪ ،‬توانسـته اسـت زمینـه حضـور فعال شـهرهای‬ ‫کوچک مقیـاس را فراهـم کنـد‪ .‬ایـن دومین بـار اسـت کـه شـهرداری اردبیـل در‬ ‫طـرح جهانـی خشـت طالیـی برگزیـده می شـود‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫برای کارکنان واحدهای صنعتی‬ ‫بهره برداری از ‪ 108‬پروژه در حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران‬ ‫گیالن‬ ‫رینگ سالمت شورابیل؛‬ ‫منتخب جایزه جهانی خشت طالیی تهران‬ ‫لزوم توجه ادارات دولتی در مصرف بهینه گاز طبیعی‬ ‫ارش مرادی‬ ‫احمـد فعل هگـری در جلسـه شـورای اداری اسـتان کردسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬انـرژی یکـی از مهم تریـن عوامـل توسـعه پایـدار در هـر‬ ‫منطقـه اسـت کـه می توانـد در تمامـی حوزه هـای اقتصـادی‬ ‫تاثیرگذار باشد»‪ .‬وی افزود‪« :‬گاز یکی از مهم ترین حامل های‬ ‫انـرژی در اسـتان اسـت کـه سـهم ‪ 70‬درصـدی در سـبد انـرژی‬ ‫دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان ادامـه داد‪:‬‬ ‫«متاسـفانه مصرف گاز در کشـور و به تبع ان در اسـتان بسـیار‬ ‫باال سـت و ا گـر همین طـور ادامـه داشـته باشـد در سـال های‬ ‫نه چنـدان دور بـا مشـکل مواجـه خواهیـم شـد»‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬شـبکه پایـداری در بحـث گاز طبیعـی در اسـتان در‬ ‫جریـان اسـت و بـا پروژه هایـی کـه در دهه فجر بـه بهره برداری‬ ‫خواهند رسـید حدود ‪ 98‬درصد جمعیت شـهری و روستایی‬ ‫اسـتان تحت پوشـش گاز هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان کردسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر دوهـزار و ‪ 65‬واحـد‬ ‫صنعتـی در سـطح اسـتان از نعمـت گاز بهره منـد هسـتند‬ ‫کـه ‪ 620‬مـورد ان درقالـب مصوبـه شـورای اقتصـاد بـوده و‬ ‫بـا گازرسـانی بـه ایـن واحدهـا در مصـرف ‪ 40‬میلیون لیتـر‬ ‫فراورده هـای نفتـی درطـول سـال صرفه جویی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فعل هگـری اظهـار کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال جاری تـا امـروز‬ ‫دومیلیـارد و ‪ 600‬میلیون مترمکعـب گاز طبیعـی در اسـتان‬ ‫مصرف شـده کـه هشـت درصد نسـبت به مـدت مشـابه سـال‬ ‫گذشـته رشـد داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ 33« :‬درصـد مصـرف‬ ‫گاز اسـتان در بخـش نیـروگاه‪ 55 ،‬درصـد در بخـش خانگـی و‬ ‫عمومـی و بقیـه در بخش هـای اداری‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‬ ‫و جایگاه هـای سـی ان جی مصـرف می شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شرکت گاز استان کردستان گفت‪« :‬با شروع فصل سرما تیم‬ ‫پایـش انـرژی شـرکت گاز اسـتان کردسـتان ‪ 5160‬مـورد بازدید‬ ‫از موتورخانه هـای ادارات را انجـام داده کـه منجـر بـه صـدور‬ ‫‪ 1179‬بـرگ اخطـار و ‪ 120‬مـورد قطع گاز شـده اسـت «‪ .‬در پایان‬ ‫جلسـه شـورای اداری مهنـدس مرادنیـا اسـتاندار کردسـتان‬ ‫اظهار داشت ‪« :‬مدیران ادارات استان در قبال مصرف انرژی‬ ‫مسـئولیت بسـیار سـنگینی به عهـده دارنـد و ان برنامه ریـزی‬ ‫یسـت و اینکـه مشـترکان‬ ‫بـرای کاهـش مصـرف گاز طبیع ‬ ‫ایـران برابـر کل اتحادیـه اروپـا‪ ،‬مصـرف می کننـد‪ ،‬درد بسـیار‬ ‫کشنده ای سـت و وظیفـه مـا بـرای حفـظ و صیانـت از ایـن‬ ‫سـرمایه ملی حسـاس و مهم می سـازد»‪ .‬اسـتاندار کردسـتان‬ ‫بی تفاوتـی نسـبت بـه سـرمایه ملـی را نابخشـودنی دانسـت و‬ ‫اضافـه کـرد ‪« :‬شـرکت گاز اسـتان کردسـتان بایسـتی درجهـت‬ ‫پایـش انـرژی مصرفـی ادارات بـا تمـام تـوان خـود درجهـت‬ ‫اجـرای مفـاد بخشـنامه اقـدام نمـوده و اداراتـی کـه در ایـن‬ ‫جهت حرکت نکنند‪ ،‬ضمن معرفی به اسـتانداری نسـبت به‬ ‫قطـع گاز ان هـا اقدامـات الزم را انجـام دهـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اردبیـل گفت‪« :‬امـوزش نقش‬ ‫مهـم و راهبـردی در افزایـش دانـش و مهـارت واحدهـای تولیـدی دارد کـه‬ ‫براین اسـاس برگـزاری دوره هـای اموزشـی رایـگان بـرای واحدهـای تولیـدی‬ ‫به طورجـد ازسـوی شـرکت شـهرک های صنعتـی دنبـال می شـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی در‬ ‫جلسـه کارگـروه امـوزش‪ ،‬ضمـن اعلام ایـن مطلـب گفـت‪« :‬صاحبـان صنایـع‬ ‫بـرای حضـور پررنـگ در بازارهـای داخلـی و جهانـی‪ ،‬بایـد با علـم و ا گاهی کامل‬ ‫قدم بردارند تا دچار مشکل و ضرر نشوند که دراین راستا‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتـی در بحـث امـوزش‪ ،‬نـگاه ویـژه ای به امـوزش واحدهای صنعتـی دارد»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن اموزش هـا به صـورت سـالیانه و مـدون و براسـاس‬ ‫نیازسنجی های انجام شده به واحدهای صنعتی ارائه می شود که براین مبنا‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫در نه مـاه اول سـال جـاری تعـداد ‪ 116‬دوره اموزشـی بـرای ‪ 3263‬نفـر از شـاغلین‬ ‫واحدهای تولیدی برگزار شده است»‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اسـتان اردبیل ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات مناسـب و فرهنگ سـازی های‬ ‫الزم‪ ،‬فرهنگ اموزش در میان صنعتگران نهادینه شـود تا واحدهای صنعتی‬ ‫بـا افزایـش دانـش خود بتوانند کیفیت تولید و نیز کارایی کارکنان خـود را ارتقاء‬ ‫دهنـد تـا شـاهد رونـق بیش ازپیـش تولیـد در صنعت اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫در قالب تورهای صنعتی رایگان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل از برگـزاری تورهـای‬ ‫صنعتـی و بازدیـد از نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی بـا هـدف اشـنایی‬ ‫واحدهـای تولیـدی بـا دانش روز دنیا خبـر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیل‪ ،‬محمد اهلـی برگزاری تورهای صنعتـی را‬ ‫درجهـت افزایـش سـطح دانـش و بهـره وری واحدهـای تولیدی بسـیار راهگشـا‬ ‫دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪« :‬صنعتگـران و تولیدکننـدگان در قالـب تورهـای‬ ‫صنعتـی می تواننـد از واحدهـای تولیـدی بـا زمینـه فعالیت هـای مشـابه خـود‬ ‫بازدید کرده و در جریان این بازدیدها به تبادل اطالعات‪ ،‬تجارب و هم رسـانی‬ ‫فنـاوری بپردازنـد»‪ .‬اهلـی اسـتفاده از تجربیـات شـخصی بـرای پیشـرفت یـک‬ ‫واحـد صنعتـی را غیرممکـن دانسـت و افزود‪« :‬اسـتفاده از تجربیـات واحدهای‬ ‫موفـق و خلاق و همچنیـن مشـورت و رایزنـی می توانـد طـرح و ایـده نـو ایجـاد‬ ‫کنـد و باعـث پیشـرفت و موفقیـت یـک واحـد تولیدی شـود کـه به همین دلیل‬ ‫تورهـای صنعتـی ابـزار بسـیار مهمی در ایـن مسـیر محسـوب می شـوند»‪ .‬اهلی‬ ‫بابیان اینکـه تورهـای صنعتـی بـه دو صـورت تورهـای داخلـی و خارجـی در‬ ‫شـهرک های صنعتی برگزار می شـود‪ ،‬افزود‪« :‬هدف از برگزاری تورهای صنعتی‬ ‫و حضـور واحدهـای صنعتـی در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی‪ ،‬اشـنایی‬ ‫واحدهای تولیدی با فناوری های روز است که این بازدیدها در قالب بازدید از‬ ‫نمایشـگاه های داخلی و خارجی و بازدید از واحدهای صنعتی موفق داخل و‬ ‫خارج از کشور انجام می شود»‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اردبیل تصریح کرد‪« :‬در نه ماه اول سـال جاری تعداد پنج تور صنعتی برای ‪70‬‬ ‫واحـد صنعتـی برگـزار شـده اسـت کـه این تورهـا به صـورت رایگان بـه واحدهای‬ ‫صنعتی ارائه شـده اسـت»‪ .‬اهلی درپایان ابراز امیدواری کرد تا با اجرای چنین‬ ‫برنامه هایـی بتـوان در پیشـبرد اهـداف شـرکت شـهرک های صنعتـی عملکـرد‬ ‫مثبتـی داشـت و در بهبـود عملکـرد واحدهـای صنعتـی به جهـت اسـتفاده از‬ ‫تجربیـات سـایر اسـتان ها نیـز موثـر واقع شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم امادگی برای سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در طر ح های صنعتی فارس‬ ‫قاسم توانایی‪ /‬سازمان ایدرو امادگی خود را برای سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫(‪ )JV‬در طر ح هـای صنعتـی اسـتان فـارس اعلام کـرد‪ .‬نشسـت مشـارکت‬ ‫سـرمایه گذاران بخش خصوصی در طر ح های صنعتی مشـارکت پذیر سـازمان‬ ‫گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران باحضـور محسـن صالحی نیـا (معـاون وزیـر‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و رئیـس هیئت عامـل ایـدرو)‪ ،‬عنایـت اهلل رحیمـی‬ ‫(اسـتاندار فـارس)‪ ،‬ابراهیـم عزیـزی (رئیـس مجمـع نماینـدگان مجلـس) و‬ ‫حمیدرضـا ایـزدی (رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت ایـن اسـتان)‬ ‫به همـراه جمعـی از سـرمایه گذاران فـارس در تهـران برگـزار شـد‪ .‬معـاون وزیـر‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و رئیـس هیئت عامـل ایـدرو در این نشسـت گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن سـازمان امادگـی خـود را بـرای سـرمایه گذاری های مشـترک (‪ )JV‬در‬ ‫طر ح هـای امکان سنجی شـده منطبـق بـر مزیت هـای منطقـه ای و امایـش‬ ‫سـرزمینی اعلام می کنـد»‪ .‬محسـن صالحی نیـا عنـوان کـرد‪« :‬ازانجایی کـه‬ ‫اسـتان فـارس از ظرفیت هـا و پتانسـیل های صنعتـی ویـژه ای برخوردار اسـت و‬ ‫دراین حـوزه نیروهـای متخصص و توانمندی را دراختیار دارد‪ ،‬این نشسـت ها‬ ‫نیز در رفع مشـکالت و موانع تولید صنایع مختلف نفت و گاز‪ ،‬السـتیک و تایر‬ ‫در مقیاس هـای بـزرگ‪ ،‬صنایـع هوایـی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬فـوالد و صنایـع خـودرو‬ ‫فـارس تاثیـر بسـزایی دارد»‪ .‬گفتنی سـت؛ دراین نشسـت طر ح هـای توجیهـی‬ ‫پروژه های ایدرو برای فعاالن و سرمایه گذاران فارس ارائه و برنامه نشست های‬ ‫کارشناسـی بـرای عملیاتی سـازی ایـن مشـارکت ها در ایـن اسـتان تنظیم شـد‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ساخت واحدهای مسکونی مددجویان‬ ‫در بیجار‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬بـا حضـور‬ ‫مدیـر کل کمیتـه امـداد‬ ‫استان کردستان کلنگ اغاز‬ ‫سـاخت ‪ ۲۱‬واحـد مسـکن‬ ‫مددجویـان شهرسـتان‬ ‫بیجـار بـه زمیـن زده شـد‪.‬‬ ‫محمـد رسـول شـیخی زاده‬ ‫در مراسـم کلنگ زنـی ‪ ۲۱‬واحـد مسـکونی در شهرسـتان بیجـار‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«هر یـک از ایـن واحد هـای مسـکونی در ‪ ۶۵‬متر مربـع سـاخته می شـود و بـرای‬ ‫هـر یـک از ایـن واحدهـا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومـان اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬این میزان اعتبار از محل کمک های بالعوض و تسهیالت کمیته‬ ‫امـداد‪ ،‬کمـک سـازمان برنامـه و بودجـه و کمـک خیـران تامیـن خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شیخی زاده سهم شهرستان بیجار از محل تفاهم نامه کمیته امداد و سازمان‬ ‫برنام هو بودجـه بـرای سـاخت هـزار واحـد مسـکن نیازمنـدان کردسـتانی را ‪۸۰‬‬ ‫واحـد عنـوان کـرد ‪ .‬وی تصریـح کرد‪« :‬کمیته امـداد امادگی دارد تا قبل از شـروع‬ ‫سال جدید هر میزان زمین در اختیارش گذاشته شود اغاز به ساخت مسکن‬ ‫بـرای مددجویـان کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬بهمن ‪ 18 1399‬جمادی الثانی ‪ 1442‬اول فوریه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2168‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫شهردار اندیشه خبر داد؛‬ ‫بازگشایی بلوار نیلوفر اندیشه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شهردار اندیشه گفت‪« :‬با هدف بهبود عبور و مرور شهری‬ ‫بلوار نیلوفر اندیشه در اینده نزدیک بازگشایی می شود»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امور بین الملل‬ ‫شـورای اسلامی و شهرداری اندیشه؛ علی ملکی؛ شهردار‬ ‫اندیشـه از اغـاز طـرح بازگشـایی بلـوار نیلوفـر شـهر اندیشـه‬ ‫در فـاز ‪ ۴‬درراسـتای رفـاه شـهروندان و تـردد مناسـب خبـر‬ ‫داد‪ .‬وی دراین خصـوص گفـت‪« :‬باتوج هبـه افزایـش‬ ‫حجـم تـردد در محـور بلـوار گل هـا و به واسـطه بهبـود‬ ‫وضعیـت ترافیـک در مسـیر ورودی زیرگـذر فـاز چهـار شـهر‬ ‫اندیشـه شـاهد حـوادث متعـددی در تقاطـع بلـوار گل هـا‬ ‫بـا بلـوار شـورا بودیـم کـه بـرای رفـع ایـن مشـکل عملیـات‬ ‫بازگشـایی بلـوار نیلوفـر کـه در سـنوات گذشـته احـداث‬ ‫شـده بـود در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬شـهردار اندیشـه‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه دلیـل مشـکالت ترافیکـی ایـن‬ ‫مسـیر مسـدود شـده بـود؛ لـذا جهت بهـره وری و اسـتفاده‬ ‫شهروندان فهیم شهر اندیشه این مسیر در اینده نزدیک‬ ‫بازگشـایی می شـود»‪ .‬علـی ملکـی درادامـه تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن تصمیـم مطابـق با طرح مشـاوره گریـد یک ترافیکی‬ ‫کـه بـه تصویب کمیته ترافیک شهرسـتان شـهریار رسـیده‬ ‫بـود‪ ،‬عملیاتـی شـد»‪ .‬شـهردار اندیشـه در بخـش دیگـر‬ ‫سـخنان خـود افـزود‪« :‬بـا بازگشـایی ایـن مسـیر شـاهد‬ ‫رضایتمنـدی بیشـتر مـردم دراین منطقـه و روان سـازی‬ ‫ترافیـک در مسـیرهای یادشـده خواهیـم بـود و امیدواریم‬ ‫درادامـه بتوانیـم طر ح هـای بیشـتری را دراین حـوزه‬ ‫انجـام دهیـم»‪ .‬شـهردار اندیشـه همچنیـن یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه ناقص بودن طـرح و ادامه عملیات عمرانی در‬ ‫محور فوق الذکر از شهروندان خواهشمندیم در این مسیر‬ ‫بـا احتیـاط بیشـتر رانندگـی کننـد و در تکمیـل ایـن پـروژه‬ ‫بـا صبـر و شـکیبایی خـود‪ ،‬مجموعـه شـهرداری اندیشـه و‬ ‫دیگـر عزیـزان را یـاری کننـد»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی و همفکری با موسسات خیریه شهر اندیشه‬ ‫در بخـش‪ ،‬دیگـری رئیـس شـورای اسلامی شـهر اندیشـه گفـت‪« :‬به منظـور خدمـات‬ ‫و توزیـع ارزاق به صـورت عادالنـه بیـن مسـتمندان شـهر بـا کمـک موسسـات خیریـه و‬ ‫ارزیابی نحوه کمک رسـانی به شـهروندان باحضور اعضای شـورای اسلامی شـهر اندیشه‬ ‫و مسـئولین خیریـه شـهر جلسـه ای مشـورتی دراین خصـوص در سـالن جلسـات شـورا‬ ‫برگـزار کردیـم»‪ .‬وکیلـی بااشـاره به نقـش بسـیار راهبـردی موسسـات خیریـه در کمـک بـه‬ ‫نیازمنـدان و افـراد کم برخـوردار جامعـه به ویـژه در اندیشـه تعامـل و تلاش دوجانبـه‬ ‫ازسـوی مسـئولین و ایـن موسسـات را بسـیار اثربخـش دانسـت و گفـت‪« :‬امیـدوارم بـا‬ ‫تعامـل ارزنـده ای کـه از قبـل دراین راسـتا بـوده بتوانیـم در این روزهـای کرونایـی خدمات‬ ‫ارزنـده ای را درجهـت تحویـل ارزاق بـه شـهروندان انجام دهیم»‪ .‬رئیس شـورای اسلامی‬ ‫همچنین یاداور شـد‪« :‬این روزهای سـخت اقتصادی باعث شـده تا بسیاری از خیرین با‬ ‫نـگاه جامع تـری نسـبت بـه هم نوعـان خـود اقـدام کنند و مسـئولین نیز باید هم راسـتای‬ ‫ایـن عزیـزان تلاش خـود را بـرای تحقـق طـرح کمک های مومنانـه انجام دهنـد»‪ .‬وکیلی‬ ‫درپایـان افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال تا کنـون چنـد مرحله کمک هـای مومنانـه در حوزه های‬ ‫مختلـف و بـا حفـظ کرامـت و صیانت نیازمندان توزیع شـده و تـداوم این حرکت نیازمند‬ ‫یـاری همیشـگی همـه عزیـزان اسـت»‪.‬‬ ‫شهردارباغستان‪:‬‬ ‫اصلی ترین راهکار ارتقای سطح سالمت اداری‬ ‫شفاف سازی و نهادینه کردن شفافیت است‬ ‫ا گا هکـردن شـهروندان از قوانیـن و مقـررات و حقـوق شـهروندی و اسـتقرار نظام هـای‬ ‫سـنجش عملکـرد کارکنـان گام های اساسـی برداریم»‪ .‬شـهردار باغسـتان اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«طوالنی شـدن رونـد رسـیدگی بـه خواسـته ها و مطالبـات ب هحـق مـردم‪ ،‬عـدم تکریـم‬ ‫ارباب رجـوع‪ ،‬تحمیـل هزینـه مـازاد بـه شـهروندان و اعمـال سـلیقه در انجـام امـور محوله‬ ‫ازسـوی کارکنـان شـهرداری پذیرفتنـی نیسـت و بوروکراسـی زائـد اداری به عنـوان یکـی از‬ ‫دالیـل بـروز فسـاد در سیسـتم های اداری بایـد اصلاح و حـذف شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار باغسـتان ضمـن اشـاره بـه اهتمـام در برگـزاری مرتـب و منظـم جلسـات شـورای‬ ‫معاونیـن‪ ،‬خواسـتار لـزوم حضـور کلیـه معاونیـن در جلسـات به منظـور حـل مسـائل‬ ‫و مشـکالت درون سیسـتمی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورا و‬ ‫شـهرداری باغسـتان؛ حسـن رنجبر درادامه گفت‪« :‬فرایند همسـوکردن همه حوزه های‬ ‫یکـه تصمیمـات‪ ،‬وظایـف‪ ،‬فعالیت هـا و تخصـص همه کارکنـان برای‬ ‫شـهرداری به گونه ا ‬ ‫نائل امـدن بـه اهـداف و سیاسـت های کالن مجموعـه مدیریـت شـهری در حدا کثـر‬ ‫مطلوبیـت ممکـن از مهم تریـن وظایـف و کارکـرد شـورای معاونیـن اسـت»‪ .‬رنجبـر‬ ‫افـزود‪« :‬نارضایتـی شـهروندان از سیسـتم اداری در برخـی حوزه هـا انکارناپذیـر اسـت و‬ ‫همـه مـا موظفیـم درراسـتای ارتقـای سـطح سلامت اداری بـا شفاف سـازی قوانیـن‪،‬‬ ‫اغاز طرح جهادی تنظیف‬ ‫و پا ک سازی محله به محله‬ ‫محمـد فتحیـان بخشـایش از اغـاز طـرح جهادی تنظیـف و پا ک سـازی محله به محله‬ ‫در باغسـتان خبـر داد‪ .‬مسـئول واحـد امـور شـهری شـهرداری باغسـتان گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫جهادی پا ک سازی محالت شامل تنظیف و رفت وروب شهری‪ ،‬پا ک سازی و تسطیح‬ ‫زمین هـای بایـر‪ ،‬جمـع اوری ضایعـات و خودروهای اسـقاطی‪ ،‬شست وشـوی جـداول‪،‬‬ ‫الیروبی انهار‪ ،‬امحاء و پا ک سـازی پوسـترهای تبلیغاتی سـت»‪ .‬این مسـئول ادامه داد‪:‬‬ ‫«ایـن طـرح بـا هـدف پا ک سـازی و بهسـازی سـیمای و منظـر شـهری به صـورت مـدون‬ ‫در هرمـاه اجـرا می شـود»‪ .‬وی درپایـان اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬بـا اجـرای طـرح جهادی‬ ‫پا ک سـازی محلـه بـه محلـه و رفـع هرگونـه ناهنجـاری در سـطح شـهر گام هـای موثـری‬ ‫برای رضایتمنـدی شـهروندان برداریم»‪.‬‬ ‫عملیات هدایت اب های سطحی محله فدک فاز ‪۲‬‬ ‫به اتمامرسید‬ ‫شـهردار اندیشـه از به پایان رسـیدن عملیـات هدایـت‬ ‫اب هـای سـطحی خیابـان فـدک فـاز ‪ ۲‬روبـه روی‬ ‫مجتمـع فـدک الزهـرا(س) در شـهر اندیشـه خبـر داد‪.‬‬ ‫وی در این مـورد گفـت‪« :‬یکـی از مشـکالت چندین سـاله‬ ‫سـا کنان محله فدک الزهرا در فاز ‪ ۲‬اب گرفتگی و نشسـت‬ ‫اب بـه منـازل شـهروندان اسـت و بنابـه دالیلی درراسـتای‬ ‫تسـهیل و رفـع ایـن مشـکل اقـدام کاربـردی و اساسـی‬ ‫نگرفتـه بـود»‪ .‬شـهردار اندیشـه افـزود‪« :‬درراسـتای تکریـم‬ ‫طرح جهادی روشنایی در شهر اندیشه اغاز شد‬ ‫شـهردار اندیشـه افـزود‪« :‬باتوج هبـه ارسـال الیحـه ای‬ ‫درخصـوص اجـرای طـرح جهـادی روشـنایی سـطح‬ ‫شـهر بـرای شـورای اسلامی و تصویـب ان در شـورای‬ ‫اسلامی و کمیتـه انطبـاق ایـن طـرح در اولویـت کاری‬ ‫شـهرداری اندیشـه قـرار گرفـت»‪ .‬ملکـی دراین خصـوص‬ ‫گفـت‪« :‬مجموعـه مدیریـت شـهری اندیشـه درراسـتای‬ ‫ارتقـای امنیـت و جلـب رضایـت شـهروندان اقـدام بـه‬ ‫برنامـه ای تدوین شـده موسـوم بـه طـرح جهـادی‬ ‫روشـنایی معابـر سـطح شـهر کرده اسـت کـه با اجـرای این‬ ‫برنامـه از پیش تعیین شـده شـهری شـاهد بهینه سـازی‬ ‫سیسـتم های روشـنایی معابـر و اما کن عمومـی باتوجه به‬ ‫ضـرورت روشـنایی راه هـا خواهیـم بـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«این طرح دارای مزایای بسیار مطلوبی همچون کاهش‬ ‫بازدید رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه از پروژه بازگشایی بلوار نیلوفر‬ ‫یعقـوب وکیلـی (رئیـس) و اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه از پـروژه بازگشـایی بلـوار‬ ‫نیلوفـر در فـاز ‪ ۴‬به صـورت میدانـی بازدید کردند‪ .‬به گزارش واحد خبـر اداره روابط عمومی‬ ‫و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ در حاشـیه ایـن بازدیـد رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اندیشـه بـا ابـراز خرسـندی از اغـاز ایـن پـروژه ترافیکـی گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه درخواسـت های مردمـی و بررسـی کارشناسـان شـهرداری بازگشـایی بلـوار‬ ‫نیلوفر کمک شـایانی در تسـهیل برای حمل ونقل شـهری می کرد؛ لذا درراسـتای نظارت‬ ‫بر حسـن اجرای این پروژه به همراه اعضای شـورای اسلامی از بلوار نیلوفر و محور گل ها‬ ‫بازدیـد کردیـم تـا از نزدیـک ضمـن ارزیابـی نحـوه پیشـرفت فیزیکـی ایـن طـرح موانـع و‬ ‫مشـکالت ان از نزدیـک مـورد رصـد قـرار گیـرد»‪ .‬یعقـوب وکیلـی درادامـه افـزود‪« :‬پیـش از‬ ‫اجرای این پروژه تحقیقات میدانی انجام گرفت تا بتوانیم به بهترین شکل ضمن ایجاد‬ ‫طـرح مناسـب هندسـی شـاهد بهبـود تـردد در این مسـیر باشـیم که خوشـبختانه شـاهد‬ ‫اجـرای ان بـا سـرعت بیشـتری هسـتیم»‪ .‬وی درپایـان افـزود‪« :‬نواقـص و پیشـنهاد های‬ ‫الزم توسـط اعضـای شـورای اسلامی ارائـه شـد تا شـهرداری به موقع درصدد رفـع و اتمام‬ ‫پـروژه درایـد و شـاهد بهره منـدی شـهروندان شـریف شـهر اندیشـه باشـیم»‪.‬‬ ‫حـوادث و سـوانح ناشـی از وقـوع تصادفـات به جهـت‬ ‫افزایـش قـدرت دیـد‪ ،‬سـهولت تـردد و همچنیـن ارامـش‬ ‫بصـری راننـدگان وسـایل نقلیـه‪ ،‬ایجـاد امنیـت و کاهـش‬ ‫جرم و جنایت‪ ،‬اسودگی خاطر بیشتر عابرین پیاده جهت‬ ‫تـردد در سـاعات تاریکـی هـوا و امـکان ادامـه فعالیت هـای‬ ‫تجاری و صنعتی در شب خواهیم بود»‪ .‬ملکی یاداور شد‪:‬‬ ‫«همـه ایـن مزایـا درنهایـت موجـب افزایـش سـاعات فعال‬ ‫یـک شـهر و پویایـی و زنده تر شـدن اقتصـاد و تـردد شـهری‬ ‫خواهد شـد که ارتقای سـطح کیفی زندگی را نیز به همراه‬ ‫خواهـد داشـت»‪ .‬شـهردار اندیشـه درادامـه تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«دراین زمینـه شـهرداری اندیشـه اقـدام به خریـد ‪ 500‬عدد‬ ‫چـراغ روشـنایی ‪ 70‬وات گازی سـدیم به همـراه متعلقـات‬ ‫ان شـامل ‪ 450‬عـدد پایـه چـراغ ‪ 1.5‬متـری روشـنایی‪،‬‬ ‫‪500‬عـدد سـرچراغی روشـنایی بـا ترانـس و متعلقـات‪،‬‬ ‫‪500‬عدد المپ ‪70‬وات گازی سدیم و متعلقات مربوط به‬ ‫نصب ان و بیش از ‪1000‬عدد کلمپ انشعاب و تسمه های‬ ‫پشـت بندی و دیگـر زیرمجموعه هـای ان کـرده اسـت و‬ ‫همـه وسـایل تحویـل اداره بـرق شـهر اندیشـه شـد تـا ایـن‬ ‫طـرح به خوبـی و به دسـت کارشناسـان ان در سـطح‬ ‫اندیشـه بـه اجـرا درایـد»‪ .‬شـهردار اندیشـه ادامـه داد‪:‬‬ ‫«تالش ما در مدیریت شهری خدمت صادقانه‪ ،‬خالصانه‬ ‫و بـه دوراز حواشی سـت تـا بتوانیـم در مـدت خدمت گزاری‬ ‫بـه مـردم بهتریـن خدمـات را ارائـه دهیـم»‪.‬‬ ‫شـهروندان و رفـع مشـکالت مـردم و اجـرای طرحـی‬ ‫درسـت و کارشناسـی بـا هماهنگـی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اندیشـه عملیـات هدایـت اب های سـطحی در این مسـیر‬ ‫به صـورت ویـژه در دسـتورکار قـرار گرفـت تـا بتوانیـم ایـن‬ ‫مشـکالت را در مدت زمـان کوتاهـی بـه پایـان برسـانیم»‪.‬‬ ‫ملکی درادامه تصریح کرد‪« :‬با بررسی به عمل امده و طی‬ ‫گزارش کارشناسـان شـهرداری این مشکل به دلیل شیب‬ ‫اشـتباه معبـر و پائیـن قرار گرفتـن بعضی از سـاختمان های‬ ‫مسـکونی قدیمـی در فـاز دو فـدک الزهـرا بـود کـه بـا اصلاح‬ ‫نواقـص ایـن معبـر و بهسـازی ایـن منطقـه ایـن مشـکل‬ ‫نپـس بـا‬ ‫به طورکلـی رفـع شـد تـا شـهروندان عزیـز ازای ‬ ‫مشـکل اب هـای سـطحی در ایـن محلـه روبـه رو نشـوند»‪.‬‬ ‫شـهردار اندیشـه درپایان افزود‪« :‬از ابتدای امسال تا کنون‬ ‫اقدامـات بسـیار کاربـردی بـرای هدایـت اب های سـطحی‬ ‫در مناطـق مختلـف ایـن شـهر انجـام گرفتـه اسـت و‬ ‫توانسـته ایم دراین راسـتا بسـیاری از مشـکالت مـردم را در‬ ‫مناطـق مختلـف عیب یابـی و اصلاح کنیـم»‪.‬‬ ‫بازدید میدانی مدیران شهری باغستان از طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی‬ ‫بازدیـد میدانـی مدیـران شـهری باغسـتان از طر ح هـا و پروژه هـای عمرانـی و خدماتـی‬ ‫انجـام شـد‪ .‬رنجبـر دربـاره ایـن بازدیدهـا خاطرنشـان کـرد‪« :‬به همـراه رئیـس و برخـی‬ ‫از اعضـای شـورای اسلامی شـهر از پروژه هـای عمرانـی دردس ِـت اقدام شـهرداری در‬ ‫نقـاط مختلـف شـهر بازدیـد و از نزدیـک در جریـان میـزان پیشـرفت فیزیکـی پروژه هـا‬ ‫قـرار گرفتیـم»‪ .‬شـهردار باغسـتان افـزود‪« :‬در این بازدیـد از پـروژه عمرانـی انتهـای خیابـان‬ ‫ازادگان محله نصیراباد که به منظور اتصال ان به بزرگراه تهران‪-‬سـاوه درراسـتای بهبود‬ ‫وضعیـت حمل ونقـل و روان سـازی ترافیـک در ورودی هـای محلـه نصیرابـاد درحـال‬ ‫احـداث اسـت‪ ،‬ضمـن تا کیـد بـر رعایـت زمان بنـدی فراینـد عملیـات عمرانـی‪ ،‬دسـتورات‬ ‫الزم درخصـوص بسـیج کلیـه امکانـات درراسـتای تسـریع در رونـد پیشـرفت پروژه هـا را‬ ‫صـادر کردیـم»‪ .‬بازدیـد از پروژه هـای درحال احداث جاده سلامت و تندرسـتی نصیراباد‬ ‫و سـاخت گنبـد مـزار شـهدای گمنـام باغسـتان خبـری بـود کـه شـهردار باغسـتان بـه ان‬ ‫نیـز اشـاره کـرد‪ .‬وی درپایـان اظهـار داشـت‪« :‬با حمایت رئیس و اعضای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر باغسـتان بـا تمـام تـوان پروژه هـای عمرانـی و خدماتی را به صورت مسـتمر پیگیری‬ ‫و نظارت می کنیم و از همکاری و همراهی و شـکیبایی شـهروندان درطول مدت اجرای‬ ‫پروژه هـا سپاسـگزاری می کنیـم»‪.‬‬ ‫روکش اسفالت و شیب بندی بلوار ارکیده فاز ‪ 2‬اندیشه به اتمام رسید‬ ‫سرپرسـت اداره فنـی و نظـارت بـر پروژه هـای شـهرداری اندیشـه از پایـان عملیـات روکـش‬ ‫اسفالت و شیب بندی بلوار ارکیده فاز ‪ 2‬اندیشه خبر داد و گفت‪« :‬عدم وجود بارش های‬ ‫زمسـتانی باعـث شـده اسـت تـا شـهرداری اندیشـه درراسـتای انجـام ماموریت هـای‬ ‫بهسـازی معابر اقدامات خود را ادامه دهد که با هدف بهسـازی و سـاماندهی‪ ،‬عملیات‬ ‫روکش اسـفالت معابر سـطح شـهر اندیشـه اغاز شـد‪ .‬بلوار ارکیده نیز از معابری بود که نیاز‬ ‫بـه ایـن مهـم داشـت»‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شـورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ پیـام حضرتی پـور افـزود‪« :‬ایـن پـروژه درراسـتای ارتقـای‬ ‫ایمنـی بـا نظـارت حـوزه فنـی و عمرانی شـهرداری اندیشـه به منظور رفاه حال شـهروندان‬ ‫و رضایتمندی هرچه بیشـتر مردم به انجام رسـید»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬با همکاری کارکنان‬ ‫تکـش و نظـارت حدا کثـری شـهرداری اندیشـه عملیـات روکـش اسـفالت مکانیـزه‬ ‫زحم ‬ ‫بـر روی بسـتر اسـفالت قدیمـی بلـوار ارکیـده جهـت شـیب بندی و اصلاح شـیب خیابـان‬ ‫بـا انجـام ازمایش هـای اسـفالت و ‪ ...‬انجـام گرفـت و همچنیـن عملیـات غلتک زنـی نیـز‬ ‫باتوجه به استانداردهای موجود بر روی اسفالت ذکرشده به بهترین شکل عملی شد»‪.‬‬ ‫وی درپایـان افـزود‪« :‬سـعی و تلاش مـا از تا کیـدات شـهردار اندیشـه رفـع مشـکالت حـوزه‬ ‫یسـت و انشـاءاهلل سـعی داریـم ایـن عملیـات را به موقع و بـدون وقفه‬ ‫خیابان هـای شهر ‬ ‫در تمـام بلوارهـای سـطح شـهر انجـام دهیم»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم مادران و همسران حماسه ها در شهر اندیشه‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت سـالروز وفـات حضـرت ام البنیـن سلام اهلل علیها و تکریـم از‬ ‫مـادران و همسـران شـهدا مراسـمی باحضـور رئیـس و اعضـای شـورا شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اندیشـه و دیگـر مسـئولین شـهری در ورزشـگاه ایثـار برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش واحـد‬ ‫خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین میالنی نـژاد؛ سـخنران ایـن مراسـم کـه به همـت شـهرداری‬ ‫اندیشـه و بـا همـکاری سـتاد نمـاز اقامـه نمـاز جمعـه‪ ،‬سـپاه ناحیـه امـام هـادی(ع) و‬ ‫هیئـت بنی فاطمـه برپـا شـده بـود‪ ،‬بااشـاره به کرامـات و صفـات ذاتـی اهل بیـت‪ ،‬حضرت‬ ‫ام البنیـن (س) را نمونـه کامـل از والیت مـداری و ایثارگـری دانسـت و گفـت‪« :‬در راه حفـظ‬ ‫دین اسلام بارها زنان نقش مهم و اساسـی و برجسـته خود را نشـان داده اند که حضرت‬ ‫خدیجـه(س)‪ ،‬حضـرت زهـرا(س) و حضـرت زینـب(س) و حضـرت ام البنیـن(س) نمونـه‬ ‫برجسـته و واالی ایثارگری و ازخودگذشـتگی هسـتند»‪ .‬وی درادامه افزود‪« :‬امروز مادران‬ ‫و زنـان ایرانـی به ویـژه شـهر اندیشـه‪ ،‬بهره گیـری از سـیره و اخلاق حضـرت ام البنیـن(س)‬ ‫می توانـد سـهم بزرگـی در تربیـت جوانـان انقالبـی و والیت مـدار ایفـاء کننـد تـا انشـاءاهلل‬ ‫همیشـه پرچم سـه رنگ ایران اسلامی بر قله های جهان برافراشته باشد»‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم باحضـور مسـئولین و بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی از‬ ‫مـادران و همسـران شـهدا لشـگر فاطمیـون تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫دیدار فرمانده پادگان شهید زرهرن‬ ‫نیروی زمینی ارتش با شهردار باغستان‬ ‫سـرهنگ سـلیمانی؛ فرمانـده پـادگان شـهید زرهـرن (مرکـز بهینه سـازی‪ ،‬نوسـازی و تولیـد‬ ‫قطعـات) نیـروی زمینـی ارتـش بـا حضـور در دفتـر حسـن رنجبـر؛ شـهردار باغسـتان از تعاملات‬ ‫مثبت و سـازنده مدیریت شـهری باغسـتان با پادگان شـهید زرهرن و همچنین اجرای پروژه‬ ‫شـاخص احـداث کانـال بتنـی جنـب شـرکت ایـران یاسـا به منظـور کنتـرل و هدایـت اب هـای‬ ‫سـطحی کـه در سـنوات گذشـته در فصـول بـارش نـزوالت جـوی بـا جاری شـدن سـیالب و‬ ‫روان اب در جاده تهران‪-‬شـهریار‪ ،‬مشـکالت عدیده ای را برای سـا کنین منطقه و خودروهای‬ ‫یکـرد‪ ،‬تجلیـل کـرد‪.‬‬ ‫عبـوری ایجـاد م ‬ ‫حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری باغستان برگزار می کند؛‬ ‫فراخوان مسابقه عکاسی با عنوان‬ ‫«شکوه حضور» با محوریت دهه فجر‬ ‫حـوزه فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری باغسـتان فراخـوان مسـابقه عکاسـی بـا عنـوان‬ ‫«شـکوه حضـور» بـا محوریـت دهـه فجـر برگـزار می کند‪ .‬عالقه منـدان می توانند اثـار خود را تـا مورخ‬ ‫‪ ۲۵‬بهمـن ‪ ۱۳۹۹‬ازطریـق شـبکه های اجتماعـی بـه شـماره ‪ ۰۹۲۲۶۵۹۷۷۲۴‬به صـورت فایـل‬ ‫با کیفیـت مناسـب ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫ به اثار ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ به اثرات برگزیده جوایز نفیسی اهداء خواهد شد‪.‬‬‫ تصاویر باید از مراسم راهپیمایی روز ‪ ۲۲‬بهمن در باغستان در سنوات گذشته ارسال شود‪.‬‬‫ تصاویر باید بدون تغییر و افکت توسط نرم افزارهای مختلف ارسال شود‪.‬‬‫روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!